روزنامه صمت شماره 437 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 437

روزنامه صمت شماره 437

روزنامه صمت شماره 437

‫از سوی بانک صنعت و معدن‬ ‫نخستین ال سی از طریق سوییفت باز شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫به گفته مدیر عامل بانک صنعت و معدن‬ ‫نخس��تین ال سی از طریق س��وییفت برای‬ ‫بخ��ش خصوصی از س��وی این بان��ک باز و‬ ‫اقدامات اساس��ی برای تعامالت مالی جهانی‬ ‫به طور رسمی اغاز شد‪.‬‬ ‫علی اشرف افخمی د رگفت و گو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نخس��تین روز اجرایی برجام‬ ‫بازگشایی ‪ 14‬ال سی به مبلغ ‪ 100‬میلیون‬ ‫یورو از سوی بانک صنعت و معدن انجام شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 437‬پیاپی ‪ 32 1755‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫برگزاری ششمین همایش فوالد‬ ‫و معدن با نگاهی به بازار‬ ‫‪9‬‬ ‫دولت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مالی منتشر کرد‬ ‫حمایت از تولید خودرو‬ ‫با سوخت دیزلی‬ ‫شهربازی ها‬ ‫اماده صادرات می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رونق بازار سرمایه با کاهش سود سپرده ها‬ ‫گام بعدی‪ ،‬کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫س��رانجام نرخ س��ود بانکی با توافق بانک ها و به شکل غیردس��توری کاهش یافت و این‬ ‫تصمیم از س��وی بانک مرکزی مورد اس��تقبال قرار گرفت‪ .‬براساس این توافق‪ ،‬سود سپرده‬ ‫س��االنه از ‪ ۲۰‬به ‪ ۱۸‬درصد و س��ود روزش��مار به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬البته این‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی قرار است از اول اسفند امسال اجرایی شود که براساس‬ ‫پیش بینی ها این نرخ تا ‪ 3‬ماه دیگر به ‪ 16‬درصد هم خواهد رسید‪ .‬این تصمیم گیری درباره‬ ‫نرخ س��ود س��پرده ها در حالی اتخاذ ش��ده که این امیدواری را در بی��ن فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫تولید کنندگان و صنعتگران به وجود اورده که به زودی ش��اهد کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫بانکی ش��وند و از این بابت هزینه تامین مالی که به عنوان یکی از مش��کالت اساس��ی این‬ ‫بخش ها به شمار می رود‪ ،‬کم شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قطب کاشی و سرامیک کشور‬ ‫خالی از شهرک تخصصی‬ ‫‪5‬‬ ‫همکاری صنعتی با دانشگاه های‬ ‫خارج از کشور در دستور کار‬ ‫طرحی برای احیای نقشه‬ ‫فرش همدان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فیلمقاچاقمیوهرا‬ ‫به هیات دولت می برم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاست های تعرفه ای الزم‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توافق عربستان‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬قطر و روسیه برای کاهش تولید نفت‬ ‫وزیر نفت قطر دیروز از توافق با همتایان عربستانی‪ ،‬ونزوئالیی و روس خود‬ ‫درباره کاهش تولید نفت خام خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬محمد صالح الساده‪ ،‬وزیر نفت قطر گفت که‬ ‫وزیران نفت عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬روسیه و ونزوئال در نشستی مشترک که در دوحه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬توافق کردند که در صورت موافقت دیگر تولید کنندگان مهم نفت‬ ‫خام‪ ،‬میزان تولید این کاالی مهم راهبردی در س��طح ماه ژانویه (دی‪/‬بهمن)‬ ‫صنعت طال و جواهر ایران خیز قابل توجهی برمی دارد‬ ‫رییس س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گفت‪ :‬صنعت طال‬ ‫و جواهر ایران در ‪ 2‬یا ‪3‬س��ال اینده خیز قابل توجهی بر خواهد داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬مس��عود س��لطانی فر دیروز در حاش��یه ایین گشایش هش��تمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی طال‪ ،‬نقره‪ ،‬جواهر‪ ،‬س��اعت و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران‪ ،‬به لغو‬ ‫تحریم ها و اثار ان در صنعت طال و جواهر اش��اره کرد و گفت‪ :‬با برطرف ش��دن‬ ‫تحریم ها شرایطی جدید در صنعت طال و جواهر پیش رو داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک با داشتن هنرمندان زبردست کش��ور می توانیم تولید خوبی در این صنعت‬ ‫داش��ته باش��یم و در صنعت طال و جواهر رتبه های خوبی را در دنیا کسب کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون رییس جمهوری اضافه ک��رد‪ :‬قصد داریم تعامالت خ��ود را در این بخش‬ ‫قوی تر کرده تا بتوانیم مسائل و مشکالت موجود در این صنعت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫باقی بماند‪.‬این نشس��ت با حضور وزیران نفت عربستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬ونزوئال و قطر‬ ‫پشت درهای بسته در دوحه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز تصمیم کاهش تولید که در نشس��ت چهارجانبه دوحه با‬ ‫هدف چاره اندیشی در قبال افزایش عرضه جهانی اتخاذ شد‪ ،‬مشروط به توافق‬ ‫دیگر تولید کنندگان مهم نفتی از جمله ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫نشس��ت دیروز وزیران نفت عربستان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬قطر و ونزوئال بلندپایه ترین‬ ‫نشس��ت در ماه های گذشته اس��ت که با هدف تصمیم گیری درباره مهار سیر‬ ‫نزولی قیمت نفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی النعیمی‪ ،‬وزیر نفت عربس��تان اعالم کرد که نگه داش��تن میزان تولید‬ ‫در س��طح ماه ژانویه کفای��ت می کند و گام های بعدی ب��رای تثبیت بازار در‬ ‫ماه های اینده اتخاذ خواهد ش��د‪ .‬وی همچنی��ن ابراز امیدواری کرد که دیگر‬ ‫تولید کنندگان نفت نیز این پیشنهاد را بپذیرند‪.‬‬ ‫وزیر کار‪ :‬بدترین سال اقتصادی را پشت سر گذاشتیم‬ ‫علی ربیع��ی‪ ،‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬بدترین سال اقتصادی یک جامعه را پشت سر‬ ‫گذاش��تیم و عقالنیت و سختکوشی نجات مان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ربیعی دیروز در مراسم رونمایی از‬ ‫‪ 14‬داروی جدید تولیدی در شرکت های هلدینگ‬ ‫داروی��ی تامین ک��ه در محل ش��رکت داروپخش‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ضمن تشکر از دست اندرکاران شرکت‬ ‫داروپخش گفت‪ :‬کاری که ش��ما کردید در زمینه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬عدالت مح��وری‪ ،‬دانش بنیانی و‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی اس��ت‪ .‬وی همچنین بر‬ ‫ت�لاش دولت برای تک نرخ��ی کردن نرخ بیکاری‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ .‬وی ضمن اعالم این خب��ر که پیوند‬ ‫کبد و کلیه از امروز زیر پوش��ش بیمه قرار گرفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کشور نیاز به متخصص داریم و باید یک‬ ‫جوش��ش فکری نظ��ری ایجاد ش��ود به طوری که‬ ‫هر کس��ی در هر جا و هر مقامی بتواند نقش مثبت‬ ‫و ارزنده خود را ایفا کند‪.‬ربیعی به انتقادها از دولت‬ ‫تدبیر و امید که فقط به موضوع «برجام» پرداخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬پاس��خ داد و گفت‪ :‬این گونه نبوده اس��ت؛‬ ‫تالش هایی که در عرصه اقتصادی انجام می ش��ود‬ ‫نش��ان می دهد دولت به موازات مس��ائل سیاسی‬ ‫موضوع های اقتصادی را نیز دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امروز در بحران س��رمایه گذاری‬ ‫جهانی باید بتوانیم س��رمایه را ج��ذب کنیم تا از‬ ‫طریق جذب س��رمایه گذاری جای��گاه خود را ارتقا‬ ‫بخش��یم‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫جهت گیری های دولت در حوزه اقتصادی نش��ان‬ ‫می دهد به خوبی توانسته ایم تورم را کنترل کنیم‬ ‫و عالئم بازار نشان می دهد کار درستی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابالغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران در بخش��نامه ای نس��خه جدید‬ ‫«دس��تورالعمل اجرایی عق��د مرابحه» را با هدف تبیین بهتر عقد یادش��ده و‬ ‫رفع برخی ابهامات و ضعف های دستورالعمل قبلی‪ ،‬به شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬با توجه به وجود برخی ابهامات و‬ ‫ضعف ها در «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و با هدف تبیین هر چه بهتر و‬ ‫تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور‪ ،‬در جهت براورده کردن‬ ‫انواع نیازهای مش��تریان بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم‬ ‫ت اعتباری‪،‬‬ ‫کردن بس��تر اس��تفاده از ان در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کار ‬ ‫اعتبار اس��نادی‪ ،‬اعتبار در حس��اب جاری و ‪ ،...‬این بانک بر ان شد تا ضوابط‬ ‫ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد‪.‬‬ ‫بنابراین در همین راس��تا ب��ا بهرمندی از بازخوردهای حاصله در س��نوات‬ ‫اجرای دس��تورالعمل اجرایی عقد مرابحه‪ ،‬نس��خه جدید دس��تورالعمل مزبور‬ ‫تدوین ش��د‪ .‬ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» در (‪ )28‬ماده‬ ‫و (‪ )9‬تبصره و در ‪ 3‬فصل در یک هزار و دویس��ت و سیزدهمین جلسه مورخ‬ ‫‪ 1394.10.29‬شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد‪.‬‬ ‫شهروندان برای اطمینان از اصالت عالمت‬ ‫استاندارد از سامانه پیامکی استفاده کنند‬ ‫معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬مردم‬ ‫می توانند به عنوان بازرس��ان افتخاری س��ازمان اس��تاندارد به ما در این زمینه‬ ‫کمک کنند و با ارس��ال کد ‪ 10‬رقمی درج ش��ده بر کاالها به س��امانه پیامکی‬ ‫رای��گان ‪ 10001517‬از اطالع��ات کامل و اصالت عالمت اس��تاندارد محصول‬ ‫خریداری اگاه ش��وند و در صورتی که پی به جعلی بودن ارم اس��تاندارد بردند‬ ‫به تلفن گویای ‪ 1517‬اطالع رس��انی کنند‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وحید مرندی مقدم‬ ‫در حاش��یه جلسه مشترک نمایندگانی از سازمان های حمایت از مصرف کننده‬ ‫و تعزیرات گفت‪ :‬جلس��ه های مشترک این سازمان از دهه اول اسفند کار خود‬ ‫را اغاز می کند و در قالب اکیپ های مش��ترک تا اتمام تعطیالت نورزوی به کار‬ ‫خود ادامه می دهد‪.‬وی افزود‪ :‬تصمیم های این جلسه با امضای روسای ‪3‬سازمان‬ ‫با استان ها ابالغ می شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد‪ :‬ما از سال ‪ 1384‬طرح کنترل بازار با‬ ‫هدف کمک به جمع اوری کاالهای فاقد کیفیت و عالمت استاندارد و همچنین‬ ‫نظ��ارت ب��ر واحدهای تولی��دی که پیش از ای��ن عالمت اس��تاندارد گرفته اند‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬سپس بعد از ان بازرسی ما از سطح بازار اغاز شد و هر سال این‬ ‫طرح توس��عه داده ش��ده و اعتبار ویژه ای برای ان در طول سال در نظر گرفته‬ ‫شد‪.‬وحید مرندی مقدم با اشاره به اعتبار ‪ 20‬میلیارد تومانی این سازمان برای‬ ‫نظارت بر عرضه کاالها در س��ال ‪ 94‬گفت‪ :‬در جریان این بازرس��ی ها کاالهای‬ ‫فاقد عالمت اس��تاندارد را توقیف کرده و کاالهایی که دارای عالمت استاندارد‬ ‫هستند را با هزینه سازمان خریداری و بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫همکار محترم‬ ‫سرکار خانم فاطمه احمدپور‬ ‫بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم‬ ‫تسلیت می گوئیم‪.‬‬ ‫همکاران روزنامه ‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل متحد در واکنش به‬ ‫تصمیم ترکیه و عربستان برای مداخله نظامی در این کشور‬ ‫گفت‪ :‬تالش برخی کش��ورها برای مداخله نظامی در سوریه‬ ‫نقض اشکار منشور سازمان ملل است‪.‬‬ ‫«ژان کلود یونکر» رییس کمیسیون اروپا هر گونه احتمال‬ ‫خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را رد کرد‪.‬‬ ‫معاون دبیرکل «عصائب اهل الحق» از گروه های مقاومت‬ ‫اسالمی زیرمجموعه تشکیالت داوطلب مردمی عراق معروف‬ ‫به الحش��د الش��عبی گفت که با وجود مخالفت امریکایی ها‪،‬‬ ‫تش��کیالت مردمی الحش��د الش��عبی در عملیات ازاد سازی‬ ‫موصل شرکت می کند‪.‬‬ ‫خواس��ته انکارا از اتن برای گنجان��دن نام جزیره رودس‬ ‫متعلق به یونان در درخواست عبور هواپیمای حامل نخست‬ ‫وزیر این کشور به مقصد ایران‪ ،‬سبب بروز تنش بین ‪ 2‬کشور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«نی��کال س��ارکوزی» رییس جمهوری پیش��ین فرانس��ه‬ ‫ب��ار دیگر برای توضی��ح درباره پرونده فس��اد مالی تبلیغات‬ ‫انتخاباتی سال ‪ 2012‬میالدی‪ ،‬احضار شد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق ضمن اعالم امادگی برای کناره گیری‬ ‫از منصب خود به ش��رط اجرای تغییر کلی در کابینه دولت‬ ‫این کشور گفت‪ :‬درخواست جدایی کردها به مصلحت مردم‬ ‫عراق نیست‪.‬‬ ‫پایگاه خبری اخبارالس��اعه اعالم کرد‪ :‬امارات نخس��تین‬ ‫نیروگاه هس��ته ای خ��ود را با همکاری کره جنوبی به ش��کل‬ ‫ازمایشی راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫شش��مین دور مذاک��رات راهبردی پاکس��تان و امریکا با‬ ‫محوریت گفت وگو درباره مبارزه با تروریسم‪ ،‬روابط دوجانبه‬ ‫و به احتمال زیاد فعالیت های هسته ای تسلیحاتی پاکستان‪،‬‬ ‫دهم اسفند به میزبانی واشنگتن برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه از همتای امریکایی خود‬ ‫به ش��دت انتقاد کرد و گفت‪ :‬وی‪ ،‬ترکیه که هم پیمان امریکا‬ ‫است را با یک گروه تروریستی در یک کفه گذاشته است‪.‬‬ ‫ترکیه و عربس��تان رزمایش مش��ترک ‪ 5‬روزه خود را در‬ ‫بخش مرکزی خاک ترکیه (استان قونیه) اغاز کردند‪.‬‬ ‫س��فیر هند در پاکس��تان بدون اعالم یک زمان مش��خص ‬ ‫گفت که مذاکرات از پیش برنامه ریزی شده ‪ 2‬کشور در سطح‬ ‫قائم مقام های وزارت امور خارجه به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری س��وریه در واکنش به تصمیم عربستان‬ ‫و ترکیه برای دخالت نظامی در این کش��ور گفت‪ :‬عربستان‬ ‫و ترکیه در این باره از خود اختیاری ندارند و تنها دس��تورها‬ ‫را اطاعت می کنند‪.‬‬ ‫مص��ر بعد از انکه گ��ذرگاه رفح را به طور اس��تثنایی به‬ ‫مدت ‪ 3‬روز به روی فلس��طینیان باز کرده ب��ود‪ ،‬دوباره این‬ ‫گذرگاه را بست‪.‬‬ ‫پای��گاه خب��ری ش��وون خلیجیه در گزارش��ی نوش��ت‪:‬‬ ‫کش��ورهای عربی خلیج فارس از رد درخواس��ت عربس��تان‬ ‫به وس��یله مصری ها برای ارس��ال نیروی نظامی به س��وریه‬ ‫خشمناکند‪.‬‬ ‫«ج��ورج دبلیو ب��وش» رییس جمهوری پیش��ین امریکا‬ ‫با س��خنرانی در جمع کهنه س��ربازان امریکا و ش��رکت در‬ ‫یک گردهمای��ی در کارولینای جنوبی در اس��تانه انتخابات‬ ‫مقدماتی‪ ،‬به طور رس��می به نفع ب��رادر کوچکترش «جب»‬ ‫وارد کارزار انتخابات شد‪.‬‬ ‫کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در نامه ای به وزیر کشور‬ ‫فرانسه به طور رسمی مراتب نگرانی خود را از تخلیه اجباری‬ ‫اردوگاه کولی ها اعالم کرد‪.‬‬ ‫شبکه خبری روس��ی «راش��اتودی» گزارش داد‪« :‬انگال‬ ‫مرکل» صدر اعظم المان خواس��تار ایجاد نوعی منطقه پرواز‬ ‫ممنوع در شمال سوریه شد‪.‬‬ ‫«جان برنان» رییس س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا) ‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬حمالت تروریس��تی ‪ 13‬نوامب��ر (‪22‬ابان) برای‬ ‫تشکیالت اطالعاتی فرانسه یک شکست بود‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه پاکس��تان پس از پیگی��ری مکرر‬ ‫رسانه های این کش��ور درباره اینکه ایا پاکستان در رزمایش‬ ‫موس��وم به «رعد شمال» در عربستان شرکت دارد‪ ،‬با صدور‬ ‫بیانیه ای این خبر را به طور رسمی تایید کرد‪.‬‬ ‫ب��اراک اوباما‪ ،‬رییس جمهوری امریکا در افتتاحیه اجالس‬ ‫س��ران امریکا و اتحادیه کش��ورهای جنوب ش��رقی اس��یا‬ ‫( اس��ه ان) اعالم کرد که کش��ورش و اس��یای جنوب شرقی‬ ‫می توانند موجب پیشبرد دیدگاه مشترکی از مقررات و عرف‬ ‫الزم برای حل مسالمت امیز مناقشات دریایی شوند‪.‬‬ ‫دیوی��د کامرون‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس و فرانس��وا اوالند‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور فرانس��ه در جریان دیدارش��ان در پاریس‪ ،‬از‬ ‫وضعیت جاری در س��وریه و اقدامات روس��یه در این کشور‬ ‫ابراز نگرانی کردند‪.‬‬ ‫احمد داووداوغلو در اظهاراتی با طرح این ادعا که «روسیه‬ ‫و س��ازمان های تروریس��تی‪ ،‬مس��ئول جنایت ها در س��وریه‬ ‫هس��تند!» هشدار داد‪ :‬در صورت ادامه حمالت جنگنده های‬ ‫روس��ی و سرازیر ش��دن پناهجویان به س��مت ترکیه‪ ،‬انکارا‬ ‫پاسخ متقابل خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس جریان المس��تقبل لبنان ب��ا تاکید بر تعهدش در‬ ‫حمای��ت از کاندیداتوری س��لیمان فرنجی��ه‪ ،‬رییس جریان‬ ‫المرده برای س��مت ریاس��ت جمهوری تصریح کرد‪ :‬اجباری‬ ‫برای یک نامز د ـ یعنی میش��ل عون‪ ،‬رییس جریان تغییر و‬ ‫اصالح ـ وجود ندارد‪.‬‬ ‫روابط میان تهران – انکارا باید تقویت شود‬ ‫حس��ن روحانی رییس جمهوری‪ ،‬روابط نزدیک و صمیمانه با همس��ایگان را‬ ‫از سیاس��ت های اصولی جمهوری اس�لامی ایران برش��مرد و گفت‪ :‬همکاری و‬ ‫رواب��ط میان ته��ران – انکارا در حوزه های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و توریس��م باید‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز فصل نوین در همکاری ایران و اتحادیه اروپا‬ ‫امیدواری��م راه حل سیاس��ی س��وریه از طریق‬ ‫گفت وگوهای بین سوری و بدون دخالت دیگران‬ ‫و با تصمیم مردم انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما از بروکسل؛‬ ‫وزی��ر خارج��ه ای��ران ک��ه در کنفران��س خبری‬ ‫مش��ترک با فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادیه اروپا ش��رکت ک��رده بود گفت‪:‬‬ ‫هماهنگی ها و همکاری ها در موضوع س��وریه در‬ ‫قالب گروه حمایت بین المللی از س��وریه ش��کل‬ ‫گرف��ت که امیدواریم هرچ��ه زودتر به کمک های‬ ‫انسان دوس��تانه و توقف درگی��ری و یک راه حل‬ ‫سیاس��ی از طری��ق گفت وگوهای بین س��وری ها‬ ‫و ب��دون تصمیم گیری از ط��رف دیگران و احاله‬ ‫تصمیم مردم سوریه انجام بشود‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬ما همینطور درباره افغانس��تان و‬ ‫در زمین��ه مهاجرت می توانی��م همکاری خوبی با‬ ‫اتحادیه اروپا داشته باشیم‪ .‬بنابراین اینده مناسبی‬ ‫برای گفت وگوها میان ایران و اتحادیه اروپا وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�ترش مناس�بات ب�ا ته�ران ی�ک‬ ‫ضرورت است‬ ‫در ای��ن کنفرانس‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا گفت‪ :‬درب��اره امکان فعالیت بخش‬ ‫تجاری و مالی با ایران دستور العمل تهیه کرده ایم‪.‬‬ ‫موگرینی با بیان اینکه در برخی حوزه ها ش��اید‬ ‫توافق کاملی با ایران نداری��م گفت‪ :‬اعتقاد داریم‬ ‫که هماهنگ��ی و همکاری در س��طح دو جانبه و‬ ‫منطقه ای ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همکاری ایران و اتحادیه اروپا در‬ ‫فرایند صلح س��وریه گفت‪ :‬این یکی از مهم ترین‬ ‫موضوع��ات بحث ما بود‪ .‬گام هایی وجود دارند که‬ ‫باید برای کاهش تنش ها و دسترسی بشردوستانه‬ ‫در داخل سوریه برداشته شوند همانگونه که چند‬ ‫روز پی��ش در نشس��ت مونیخ درب��اره انها توافق‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره‬ ‫به اینک��ه در دیگر حوزه ها نیز هم��کاری ایران و‬ ‫اتحادیه اروپا می تواند ثمر بخش باشد گفت‪ :‬به طور‬ ‫نمونه در افغانستان منافع ما در این است که ثبات‬ ‫و امنیت در این کشور برقرار شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه کنفرانس خبری مش��ترک با وزیر‬ ‫امورخارجه ایران افزود‪ :‬این نخستین سفر رسمی‬ ‫ظریف به اتحادیه اروپا اس��ت که به نوعی نتیجه‬ ‫موفقیت مذاکرات هسته ای و اجرای برجام است‪.‬‬ ‫موگرین��ی با تاکید بر اینک��ه کار اجرای برجام‬ ‫ادامه خواهد داشت گفت‪ :‬گفت وگوهای دو جانبه‬ ‫بر روابط بین ایران و اتحادیه اروپا متمرکز خواهد‬ ‫بود‪ .‬ما در همین ماه درباره توس��عه روابط با ایران‬ ‫کار کرد یم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دیدار خ��ود از ایران و مالقات‬ ‫ب��ا رییس جمه��ور و وزی��ر خارجه کش��ورمان از‬ ‫تهیه مقدمات س��فر دوباره خ��ود به ایران در بهار‬ ‫س��ال این��ده خب��ر داد و گفت‪ :‬در این س��فر به‬ ‫همراه چندین معاون کمیس��یون به بررسی همه‬ ‫زمینه های همکاری با ایران خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا افزود‪:‬‬ ‫در زمینه تحریم ها باید بگویم درباره انچه اکنون‬ ‫برای فعالیت بخش تجاری و مالی با ایران میس��ر‬ ‫است‪ ،‬دستور العمل رس��می تهیه و ان را به تمام‬ ‫زبان های اتحادیه اروپا ترجمه کرده ایم‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت درب��اره موض��ع دولت در مس��ئله‬ ‫بررس��ی صالحیت ها اظه��ار کرد‪ :‬هر چقدر ب��ه جمع تایید‬ ‫صالحیت ش��ده های قبلی اضافه ش��ود دولت از ان استقبال‬ ‫می کند‪ .‬ش��اید حتی کفایت می کرد که تعداد بیشتری تایید‬ ‫صالحیت می ش��دند‪ ،‬اما به هر حال همه جریانات سیاس��ی‬ ‫مصم��م هس��تند حتی با غی��ر از یاران اصلی خودش��ان در‬ ‫انتخابات حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫حسنعلی امیری‪ ،‬س��خنگوی وزارت کشور گفت‪ :‬با اتمام‬ ‫فرصت قانونی‪ ،‬ش��ورای نگهبان اسامی ‪ ٣٨‬نفر دیگر از تایید‬ ‫صالحیت ش��دگان انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی را در‬ ‫اختیار وزارت کشور قرار داد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیم��ی‪ ،‬رییس س��تاد انتخابات کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬وزارت کش��ور مس��ئول اج��رای قانون اس��ت و همه‬ ‫دست اندرکاران در ستاد انتخابات موظف به اجرای ُمر قانون‬ ‫و رعایت اصل بی طرفی و صیانت از سالمت انتخابات هستند‪.‬‬ ‫حسین ذوالفقاری‪ ،‬معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬عناص��ری که قص��د اختالل در انتخابات داش��تند در‬ ‫روزهای گذشته از سوی سپاه در شرق کشور و مرزبانی و نیروی‬ ‫انتظامی و همچنین عزیزان در وزارت اطالعات دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ره پیک‪ ،‬س��خنگوی هی��ات مرکزی نظارت ب��ر انتخابات‬ ‫گفت‪ :‬پس از بررسی پرونده ‪ 12‬هزار داوطلب‪ 6 ،‬هزار و ‪233‬‬ ‫عکس روز‬ ‫صرافی در افغانستان‬ ‫نفر تایید و ‪5‬هزار و ‪ 223‬نفر رد صالحیت شدند‪.‬‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی حزب اتحاد ملت‬ ‫ایران اس�لامی گفت‪ :‬با اصولگرایان معتدل و مس��تقلین که‬ ‫دغدغه مردم ساالری دارند برای حضور در فهرست انتخاباتی‬ ‫ائتالف می کنیم‪.‬‬ ‫غالمعلی حداد عادل‪ ،‬سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان‬ ‫از برگزاری سومین جلس��ه هماهنگی فهرست ‪ 30‬نفره این‬ ‫شورا خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رئوفیان‪ ،‬دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین با‬ ‫بیان اینکه این حزب در انتخابات خبرگان رهبری از فهرست‬ ‫ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی حمایت خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فهرس��ت نهایی شورای ائتالف ش��اخصه های الزم را رعایت‬ ‫نکرده و به الزاماتی که از ابتدا باید به ان توجه می شد‪ ،‬توجه‬ ‫چندانی نش��ان نداده اس��ت‪ ،‬درنتیجه ما نمی توانیم حمایت‬ ‫قاطع خود را از ان اعالم کنیم‪.‬‬ ‫جمشید ایرانی‪ ،‬رییس کمیته انتخابات جبهه اعتدالگرایان‬ ‫از تشکیل ائتالف اصولگرایان اصالح طلب در نشست اعضای‬ ‫شورای سیاست گذاری این جبهه خبر داد‪.‬‬ ‫فهرس��ت ی��اران اعتدال متش��کل از نامزده��ای مجلس‬ ‫خبرگان رهبری و با سرلیستی حجت االسالم حسن روحانی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫همای��ش ب��زرگ «همدلی در انتخابات» برای نخس��تین‬ ‫بار در کش��ور از س��وی فرمانداری تهران با حضور نامزدهای‬ ‫انتخابات دهمین دوره مجلس‪ ،‬احزاب و جریان های سیاسی‬ ‫در مصل��ی تهران برگزار می ش��ود‪ .‬این همایش از جمعه ‪30‬‬ ‫بهمن اغاز می شود وتا ‪ 5‬اسفند ادامه دارد‪.‬‬ ‫عبداهلل ناصری‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب گفت‪ :‬فراموش‬ ‫نکنیم ک��ه اصالح طلبان همیش��ه پیروز رقابت ه��ای نابرابر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری انتخابات��ی اصالح طلبان‬ ‫درب��اره اظهارات علی مطهری مبنی ب��ر اینکه هیچ تعهدی‬ ‫به اصالح طلبان ندارد گفت‪ :‬این نامزد‪ ،‬با اصالح طلبان میثاق‬ ‫نامه امضا کرده است‪.‬‬ ‫سید کمال س��جادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و‬ ‫رهبری به انتخابات اینده مجلس ش��ورای اسالمی و مجلس‬ ‫خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت‪ :‬مهم ترین هدف و دستور‬ ‫کار نامزده��ا بای��د افزایش نرخ مش��ارکت عمومی و حضور‬ ‫مردمی باشد‪.‬‬ ‫علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اس�لامی‬ ‫از نهایی شدن فهرست این جمعیت برای انتخابات پنجمین‬ ‫دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ایت اهلل محمدعلی موح��دی کرمانی به‬ ‫عن��وان سرلیس��ت این جمعیت انتخاب ش��د‪ .‬ن��ام ایت اهلل‬ ‫هاشمی رفسنجانی در این فهرست هم هست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬گفته ش��ده اس��ت یک نامزد نمایندگی‬ ‫دهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در اس��تان خراسان‬ ‫شمالی پیشنهاد اجاره انحصاری بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از‬ ‫شهرس��تان ها را برای رقابت با دیگر نامزدهای حوزه انتخابیه‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫یکی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود استان مازندران‬ ‫که گویا پزشک اس��ت‪ ،‬از بیمارانی که در یک هفته اخیر به‬ ‫وی مراجعه کرده اند‪ ،‬حق ویزیت دریافت نمی کند‪.‬‬ ‫محمدعل��ی نجفی‪ ،‬مش��اور رییس جمهور با پیش بینی‬ ‫اینکه حداقل ‪65‬درصد مجل��س اینده از ان اصالح طلبان و‬ ‫اعتدالیون خواهد بود گفت‪ :‬مردم در انتخابات اینده نظرشان‬ ‫را اعالم می کنند که خط خش��ونت یا خ��ط تعامل و اقتدار‬ ‫مدنظرشان است‪.‬‬ ‫به دنبال انتش��ار خب��ری مبنی بر ارائه فهرس��ت دوم‬ ‫اصولگرایان در انتخابات از سوی برخی رسانه های این طیف‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬حمیدرضا ترقی از اعضای ش��ورای مرکزی حزب‬ ‫موتلفه اس�لامی گفت‪ :‬اصولگرایی یک فهرست بیشتر ندارد‬ ‫و کسی دیگر به نام اصولگرایی نمی تواند فهرستی ارائه کند‪.‬‬ ‫شمخانی‪ :‬ایران قدرت اول منطقه و لنگر ثبات و امنیت است‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت‪ :‬سیاس��ت جهانی‬ ‫ای��ران در گذش��ته فقط در زمینه ابرقدرت ه��ا و در کنار‬ ‫انها تعریف می ش��د اما امروز این کشور قدرت نخست و‬ ‫تعیین کننده بس��یاری از معادالت جهانی و لنگر ثبات و‬ ‫امنیت در منطقه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی ش��مخانی دی��روز در همایش‬ ‫جه��ان در پیچ تاریخی و نقش جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در هندسه جهانی قدرت که در مرکز مطالعات راهبردی‬ ‫دفاعی برگزار شد با تشریح شرایط گذشته‪ ،‬امروز و اینده‬ ‫کش��ور و تاثیرگ��ذاری ان بر مع��ادالت امنیتی منطقه و‬ ‫بین المللی افزود‪ :‬مهم ترین مولفه ای که می تواند حداکثر‬ ‫س��ازی تاثیر بازیگران امنیتی در اینده جهان را به دنبال‬ ‫داشته باشد اراده و خالقیت است‪.‬‬ ‫وی به حضور پرش��ور مردم در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن و‬ ‫مشارکت گس��ترده مردم در عرصه های مختلف سیاسی‬ ‫داخلی اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت‪ :‬در حالی که محور‬ ‫تعیین سیاس��ت داخلی در س��ال های پی��ش از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی در ایران‪ ،‬س��اواک و قدرت های خارجی‬ ‫بودن��د‪ ،‬امروز مردم رکن اصلی تعیین سرنوش��ت خود و‬ ‫کشورشان هستند‪.‬‬ ‫ش��مخانی افزود‪ :‬سیاست جهانی ایران در گذشته فقط‬ ‫در زمین��ه ابرقدرت ه��ا و در کنار انها تعریف می ش��د اما‬ ‫امروز ایران قدرت نخست منطقه و تعیین کننده بسیاری‬ ‫از مع��ادالت جهانی بوده و لنگر ثبات و امنیت در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه فهرس��تی‬ ‫طوالنی از دستاوردهای کش��ور در زمینه های هسته ای‪،‬‬ ‫فضای��ی‪ ،‬دفاعی‪ ،‬تولید علم‪ ،‬دس��تیابی ب��ه فناوری های‬ ‫نوین و دیگ��ر عرصه های علمی پس از انقالب اس�لامی‬ ‫قابل یاداوری است خاطرنش��ان کرد‪ :‬در موضوع اقتصاد‬ ‫و معیش��ت نی��ز بای��د ب��ا کار جه��ادی و ع��زم مضاعف‬ ‫عقب ماندگی ها را جبران کرد‪.‬‬ ‫شمخانی با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و اثرگذاری اجرای این سیاست ها در برون رفت از وضعیت‬ ‫دش��وار اقتص��ادی افزود‪ :‬ام��روز مجموعه دس��تگاه های‬ ‫مسئول ضمن اش��نایی و اشراف بر چالش های اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬تسلط مناسبی در راهکارها و ابزارهای الزم برای‬ ‫تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی داشته و با از میان‬ ‫رفتن تحریم ها‪ ،‬مجموعه ش��رایط برای حرکت در مسیر‬ ‫شکوفایی اقتصادی فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬همکاری صنعتی با دانشگاه های خارج از کشور در دستور کار‬ ‫‪ 29‬قطب کاشی و سرامیک کشور خالی از شهرک تخصصی‬ ‫‪ 30‬سهم ‪۶‬درصدی صنعت نساجی خراسان رضوی در اشتغال کشور‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‬ ‫دولت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان اوراق مالی صادر کرد‬ ‫سخنگوی دولت با ا عالم این خبر که ‪ 10‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اوراق مالی از س��وی دولت برای‬ ‫تس��ویه بدهی های دولت به پیمان��کاران‪ ،‬افراد‬ ‫حقیق��ی و حقوقی که ضمن مطالب��ه از دولت‪،‬‬ ‫بدهکار مالیاتی و ‪ ...‬هس��تند صادر خواهد ش��د‬ ‫گف��ت‪ 5 :‬هزار میلی��ارد اوراق مالی و چند هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نقدی نیز تا پایان سال ‪95‬‬ ‫به طرح های عمرانی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخت در نشس��ت خب��ری روز‬ ‫سه شنبه با اصحاب رسانه به مصوبات جلسه روز‬ ‫یکشنبه دولت اشاره کرد و گفت‪ :‬در این جلسه‬ ‫مقرر شد بدهی و طلب افراد حقیقی و حقوقی به‬ ‫دولت از طریق اوراق مالی‪ ،‬تهاتر و تس��ویه شود‪.‬‬ ‫به همین منظ��ور ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫تا پایان امسال در نظر گرفته شده تا با اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی ک��ه از دولت طل��ب دارند و‬ ‫بدهکار نیز هس��تند از طریق اوراق مالی تسویه‬ ‫ش��ود‪ .‬او همچنین با نگاهی ب��ه اخرین گزارش‬ ‫خزانه که تا ‪ ۲۲‬بهمن امسال پرداخت اعتبار ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اعالم‬ ‫ک��رده گفت‪ :‬عالوه بر این می��زان اعتبار ‪۳۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان دیگر نیز برای مهار اب های مرزی‬ ‫و ‪۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان نیز در حال توزیع برای‬ ‫طرح های ابرسانی روستایی است که در مجموع‬ ‫‪ ۲۵‬هزار میلی��ارد تومان ب��ه طرح های عمرانی‬ ‫اعتبار داده ش��ده است‪ .‬با توجه به اینکه ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان دیگر نیز به صورت اوراق تا پایان‬ ‫سال عرضه خواهد شد و با تمهید پرداخت چند‬ ‫هزار میلیارد توم��ان دیگر به صورت نقدی بین‬ ‫پیمانکاران تا پایان س��ال اعتبارات عمرانی سال‬ ‫‪ ۹۴‬ب��ه بیش از ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد تومان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ ب�ازار مبن�ای تک نرخ�ی ارز‬ ‫نیست‬ ‫مبنی بر‬ ‫نوبخ��ت در پاس��خ به س��وال‬ ‫اینکه رویکرد دولت نس��بت به تک نرخی کردن‬ ‫ارز در ش��رایطی که قیمت دالر در بودجه سال‬ ‫اینده ‪ ۲۹۹۷‬تومان در نظر گرفته چیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت برای بودجه ارقام ریال��ی را قید می کند‪،‬‬ ‫حال بخشی از منابع از محل فروش دارایی های‬ ‫س��رمایه ای مانند نفت و گاز است که به صورت‬ ‫دالر وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو باید نرخ‬ ‫محاس��باتی را برای جایگزینی ری��ال با دالر در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬در واقع هر سال این نرخ محاسباتی‬ ‫مبلغ مشخصی است که برای سال اینده ‪۲۹۹۷‬‬ ‫توم��ان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن ‪۶۶‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی که ب��رای درامدهای حاصل از‬ ‫ف��روش نفت و گاز در س��ال ‪ ۹۵‬وجود دارد تنها‬ ‫مبتنی بر میزان صادرات نفت و گاز با قیمت روز‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬درنتیجه تالش دولت در تک نرخی‬ ‫ک��ردن ارز‪ ،‬نرخ بازار را در نظ��ر نمی گیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫مبتنی بر مسائل سیاسی‪ ،‬روانی و‪ ...‬است‪ .‬با این‬ ‫حال در ایران برخالف کش��ورهای دیگر که ارز‬ ‫تنها یک وس��یله برای مبادله است به مثابه یک‬ ‫دارایی است‪ .‬از این رو بارها اعالم کردم دولت به‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت برای استانداردسازی‬ ‫محصوالت فناورانه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫دنبال افزایش قیمت ارز در بازار ازاد ارز نیس��ت‬ ‫و پی��ش از این نیز واکنش دولت نس��بت به باال‬ ‫رفت��ن قیمت ارز این بوده که این قیمت ارز باید‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬حتی در ات��اق بازرگانی و دیدار با‬ ‫فعاالن اقتص��ادی اعالم کردم که برای توس��عه‬ ‫صادرات دولت نرخ برابری ریال را در مقابل دالر‬ ‫کاهش نخواهد داد‪ ،‬بلکه برعکس ان سیاس��ت‬ ‫دولت تضعیف تقویت پول ملی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگر‬ ‫مبنی‬ ‫بر اینک��ه برنامه دولت برای س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ورهای دیگر در زمینه ساخت پاالیشگاه و‪...‬‬ ‫چیست؟ گفت‪ :‬اگر دس��تگاه اجرایی یا شرکتی‬ ‫بخواهد در کش��ور دیگر س��رمایه گذاری کند به‬ ‫طور قطع در ش��ورای اقتصاد مطرح خواهد شد‬ ‫زیرا در شرایط کنونی ایران کشوری سرمایه پذیر‬ ‫اس��ت و ب��رای تقوی��ت صنعت و اقتص��اد خود‬ ‫سرمایه های جدید را جذب و هدایت خواهد کرد‬ ‫و برای س��رمایه گذاری در پروژه های برون مرزی‬ ‫تاکنون در هیات دولت مصوبه ای نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب الیحه بودجه تا هفته س�وم‬ ‫فروردین ‪۹۵‬‬ ‫س��خنگوی دولت با اعالم اینک��ه مجلس باید‬ ‫طوری برنامه ریزی کند که بودجه سال اینده در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬به تصویب برسد اظهار کرد‪ :‬نظر دولت‬ ‫ای��ن بود که مجلس بعد از حضور نمایندگان در‬ ‫حوزه های انتخابیه بر اساس ماده ‪۱۸۶‬ایین نامه‬ ‫داخلی امکان بررسی الیحه بودجه را دارد‪ .‬حال‬ ‫از انجای��ی که بودج��ه غیراز اینک��ه پیش بینی‬ ‫درامدها و هزینه هاس��ت نوعی عالمت به بخش‬ ‫خصوص��ی و غیردولتی اس��ت که قرار اس��ت با‬ ‫دولت مشارکت داشته باشند و چه مناسباتی در‬ ‫سال اینده انجام خواهد شد از این رو به مصلحت‬ ‫نیس��ت بودجه چند ماه در س��ال اینده تعطیل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نوبخت با اعالم اینکه در جلسه رییس و هیات‬ ‫رییس��ه کمیسیون تلفیق توافق شد برنامه زمان‬ ‫بندی ش��ده تهیه و بعد از بازگش��ت نمایندگان‬ ‫از حوزه ه��ای انتخابیه کار رس��یدگی به بودجه‬ ‫شروع شود افزود‪ :‬اگر از سال اینده الیحه بودجه‬ ‫تصویب نش��ود افزایش حقوق بازنشس��تگان از‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۹۵‬عملیاتی نخواهد ش��د‪ .‬از این رو‬ ‫امیدواریم بدون ارائه الیحه چند دوازدهم بودجه‬ ‫را ب��ه موقع به اتمام برس��انیم حتی اگر تا هفته‬ ‫س��وم فروردین طول بکش��د دولت می تواند در‬ ‫هفته چهارم پرداخت ها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫ی صنعت‬ ‫س��خنگوی دولت درباره ظرفیت ه ا ‬ ‫نف��ت و گاز در بودجه س��ال این��ده اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مزیت ها در این حوزه س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش نفت اس��ت که موجب اکتشاف و افرایش‬ ‫ظرفیت تولید می ش��ود‪ .‬پی��ش از این بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون بش��که در روز توان تولید داش��تیم که‬ ‫بازگش��ت به این ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫در جهت تولید اس��ت و شرکت نفت بهره مندی‬ ‫از س��رمایه گذاری دولت و شرکت های خصوصی‬ ‫را م��ورد توجه ق��رار داده و در ح��ال افزایش و‬ ‫باالبردن ظرفیت تولید نفت اس��ت و به تفکیک‬ ‫سال ها از برنامه ششم توسعه در سال ‪ ۹۵‬تا ‪۹۹‬‬ ‫این موضوع دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ن�رخ س�ود بانک�ی‪ ،‬نیازمند‬ ‫بسترسازی‬ ‫نوبخت در پاسخ به س��والی درباره تصمیمات‬ ‫گرفته شده در کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت‪:‬‬ ‫از مدت ها قبل نرخ تورم روند کاهنده ای داش��ته‬ ‫بنابراین همه فعاالن افتصادی مطالبه داش��تند‬ ‫که نرخ سود بانکی باید تغییر کند به ویژه اینکه‬ ‫نرخ تورم از نرخ س��ود بانکی نی��ز پایین تر امده‬ ‫و مس��ئله تغییر نرخ س��ود بانک��ی مطالبه همه‬ ‫فعاالن اقتصادی بود‪ .‬شورای پول و اعتبار قاعدتا‬ ‫مسئول اتخاذ سیاس��ت های پولی است بنابراین‬ ‫ن��رخ خود را اعالم و رییس جمه��وری نیز اعالم‬ ‫زمین گیری صنعت مبلمان با تفسیر به رای از قانون‬ ‫عض��و اتحادیه تولیدکنن��دگان مبلمان ب��ا بیان اینکه‬ ‫ی مانده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت از تولید ملی تنها در حد حرف باق ‬ ‫تفسیر به رای مدیران از قانون‪ ،‬صنعت کشور را زمین گیر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬اکبر مرادی گفت‪ :‬در حالی که ش��عار‬ ‫حمایت از تولید ملی و اشتغال و نیز برداشتن موانع بر سر‬ ‫راه کسب و کار بخش خصوصی به دغدغه اصلی مسئوالن‬ ‫نظام تبدیل شده اس��ت‪ ،‬برخی نهادها به صورت سهوی‬ ‫و به دلیل خالهای قانونی‪ ،‬تفس��یر ب��ه رای صورت داده‬ ‫و مشکالتی را ناخواس��ته بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان افزود‪ :‬در این میان‬ ‫ش��هرداری در کیلومتر ‪ 10‬جاده مخصوص‪ ،‬با تفس��یر به‬ ‫رای خود از قانون‪ ،‬تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبلمان‬ ‫را ک��ه در قالب هایپرمارکت فروش مب��ل گرد هم امده‬ ‫و ت�لاش دارند تا عرضه محصول را ب��ه صورت رقابتی و‬ ‫با اس��تانداردهای بین المللی انجام دهند‪ ،‬دچار مش��کل‬ ‫کرده‪ ،‬این در حالی اس��ت که این چنی��ن مجموعه هایی‬ ‫ت�لاش دارند تا فاصله میان تولیدکننده و عرضه کننده را‬ ‫در مبلمان کاهش دهند و به عرضه مستقیم محصول به‬ ‫نفع مصرف کننده بپردازند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬پس از طی مراحل قانونی و کس��ب‬ ‫مجوزهای نمایش��گاهی و نیز پرداخت ع��وارض مربوط‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان فعالی��ت خ��ود را از یک م��اه قبل اغاز‬ ‫کرده اند ول��ی در نیمه اول بهمن‪ ،‬تابلوهای تبلیغاتی این‬ ‫مجموعه از سوی شهرداری تخریب و مسدود شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مرادی‪ ،‬علت این امر پرداخت نکردن عوارض‬ ‫برای تغییر کاربری از صنعتی به تجاری عنوان ش��ده که‬ ‫البته پیش از این نیز مس��تندات رد و بدل شده و مطابق‬ ‫م��اده ‪ ۸۰‬قانون نظام صنفی و ایین نامه اجرایی ماده ‪۱۲‬‬ ‫همین قان��ون‪ ،‬فعالیت این مجموعه در اماکن غیرتجاری‬ ‫بالمانع اعالم شده است‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ممانعت از فعالیت این مجموعه باعث صدمه به اش��تغال‬ ‫بیش از هزار نفری در تولیدکنندگان می ش��ود که به طور‬ ‫قطع با شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال کشور‬ ‫منافات دارد‪.‬‬ ‫وی از ارائه ش��کایت به دی��وان عدالت اداری خبرداد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم دیوان عدالت اداری در زمینه تولید ملی‬ ‫و اشتغالزایی کشور از تولیدکنندگان حمایت کند‪.‬‬ ‫کرد باید برای این موضوع ساز و کارهای مناسب‬ ‫فراهم ش��ود که این س��از و کارها در بسته ضد‬ ‫رکودی کوتاه مدت فراهم ش��د و در بخش هایی‬ ‫ نرخ تسهیالت کاهش پیدا کرد‪ .‬بنابراین دولت به‬ ‫دنبال این است که تسهیالت واقعی را عملیاتی‬ ‫کند و نرخ س��ود بین بانکی تغیی��ر یابد و امروز‬ ‫همه افراد از اینکه ‪ 2‬واحد درصد نرخ سود تغییر‬ ‫یافته رضایت دارند‪ .‬در واقع بانک ها به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که غیردستوری می توان سا زو کار ها را‬ ‫فراه��م ک��رد و به همی��ن دلی��ل کار به صورت‬ ‫طبیعی انجام ش��د و تعارضی بین عملیات انجام‬ ‫شده و سخنان رییس جمهوری وجود نداشت‪ .‬در‬ ‫عمل رقابت میان بانک ها در حال انجام اس��ت و‬ ‫همه بانک ها پذیرفتند که بر اس��اس نرخ اعالمی‬ ‫رقابت را انجام دهند ولی دولت ها باید در شرایط‬ ‫موجود مدیریت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به اظهارات رییس اتاق‬ ‫بازرگانی مبنی بر رش��د منفی اقتصادی صنعت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پیش از این درباره رش��د اقتصادی‬ ‫منفی صنعت اطالع رسانی کرده ایم و در روزهای‬ ‫این��ده نیز رییس مرکز امار گ��زارش ان را ارائه‬ ‫می کند‪ .‬اما رش��د خدمات و رشد کشاورزی هم‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امسال و هم ‪ ۹‬ماهه مثبت بوده‬ ‫و واقعیت این است که واحدهای تولیدی مشکل‬ ‫دارند و سیاست های کوتاه مدت پولی و اقتصادی‬ ‫دول��ت به همین جهت بود بنابراین مرجع اصلی‬ ‫بیان رشد اقتصادی مرکز امار است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در پاسخ به اینکه چه میزان‬ ‫از برنامه مالیاتی در س��ال جاری تحقق می یابد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬براورد ما این اس��ت که ‪ ۹۲‬درصد منابع‬ ‫و درامدهای پیش بینی ش��ده در مالیات امسال‬ ‫تحقق یابد و س��ال گذشته بین ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫برنامه ه��ای مالیاتی تحقق یافت ولی امس��ال با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی مساعدت هایی نسبت‬ ‫به مودیان مالیاتی انجام شده است‪.‬‬ ‫دولت در‬ ‫تک نرخی‬ ‫کردن ارز‪ ،‬نرخ‬ ‫بازار را در نظر‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫مبتنی بر مسائل‬ ‫سیاسی‪ ،‬روانی‬ ‫و‪ ...‬است‬ ‫خصوصی ها قراردادهای خارجی را بر پایه تولید مشترک بنا کنند‬ ‫حضور شرکت های دولتی و خصوصی برای رونق تولید‬ ‫در ش��رایط فعلی عقد قراردادها چندان مهم نیست زیرا‬ ‫اقتصادمان امروز تشنه سرمایه گذاری و تولید است البته‬ ‫نباید کتمان کرد که خروجی بخش خصوصی از دولتی ها‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش موج‪ ،‬محم��د منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در رابطه با نقش‬ ‫بخش خصوصی کش��ور در قرارداده��ای اقتصادی دوران‬ ‫پسابرجام گفت‪ :‬در قراردادهای اقتصادی که در پسابرجام‬ ‫منعقد می شود باید نگاه ویژه ای به حضور قدرتمند بخش‬ ‫خصوصی در راس��تای تولید مشترک با س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی ش��ود تا این س��رمایه گذاری مش��ترک منجر به‬ ‫صادرات از سهم تولید مشترک این شرکت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حضور ش��رکت های دولتی و خصوصی‬ ‫برای رونق تولید در ش��رایط فعلی عقد قراردادها چندان‬ ‫مهم نیس��ت زیرا اقتصادمان امروز تشنه سرمایه گذاری و‬ ‫تولید اس��ت البته نباید کتمان ک��رد که خروجی بخش‬ ‫خصوصی از دولتی ها بهتر است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو مجلس درباره کیفی��ت کار بخش خصوصی‬ ‫نس��بت به خصولتی ها اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی کش��ور‪ ،‬ایجاد ارزش اف��زوده ب��اال و بهره وری‬ ‫مناس��ب در قراردادها در راستای نشان(برند) سازی برای‬ ‫اینده اقتصادی خودشان و کشور بسیار حائز اهمیت است‬ ‫که در ش��رکت های دولتی این ام��ر چندان جدی گرفته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫منصوری با اشاره به اینکه بخش های دولتی در اقتصاد‬ ‫س��نگین تر هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگ��ر بخش خصوصی‬ ‫در قراردادهای��ی ک��ه منعق��د می ش��ود بتوان��د ماهیت‬ ‫تولیدکنندگ��ی خ��ود را حفظ کنند‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫عملکرد انها قابل قبول تر از بخش های دولتی می شود که‬ ‫درگیر بودجه ساالنه هستند‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره‬ ‫به ماهیت قراردادهایی که تاکنون به امضا رسیده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در تولید مش��ترک‪ ،‬اگر در فاز ابتدایی یک کاال تنها‬ ‫مونتاژ در ایران باشد ایرادی ندارد‪ ،‬اما باید تالش شود در‬ ‫فازهای بعدی تولید ایرانی جایگزین مونتاژ ش��ود زیرا در‬ ‫غیر این صورت اقتصادمان متضرر می ش��ود‪ .‬وی در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مسیری که امروز دولت با تقویت حضور بخش‬ ‫خصوصی در پیش گرفته باید با درایت سپری شود و تنها‬ ‫منفعت برخی افراد در ان لحاظ نش��ود بلکه باید تولید و‬ ‫اشتغالزایی و توسعه مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی از اعط��ای‬ ‫تسهیالتی برای دریافت استانداردهای ایزو محصوالت‬ ‫فناورانه خب��ر داد و گفت‪ :‬صن��دوق ‪ ۵۰‬درصد هزینه‬ ‫مشاوره دریافت استاندارد را در صورت کسب استاندارد‬ ‫به شرکت های دانش بنیان پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهزاد سلطانی در نشست صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫س��اختار این صندوق را مستقل از وزارتخانه های علوم‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬شورای عالی عتف و معاونت علمی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬برخی تصور می کنند که با نامه وزیران می توانند‬ ‫خدم��ات این صندوق را دریافت کنند ولی امور مربوط‬ ‫ب��ه صندوق از طری��ق هیات امنای صن��دوق پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی نارضایتی برخی افراد از عملکرد صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی را ناشی از شبیه دانس��تن عملکرد ان با‬ ‫سایر دستگاه ها دانست و اظهار کرد‪ :‬باید در نظر داشت‬ ‫که این صندوق اعتبارات ‪ ۳‬هزار میلیاردی را باید برای‬ ‫اداره امور شرکت های دانش بنیان صرف کند‪.‬‬ ‫سلطانی با تاکید بر اینکه تاکنون ‪ ۷۰۷‬میلیارد تومان‬ ‫به این صندوق اختصاص داده ش��ده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قرار اس��ت نیم درصد از بودجه عمومی کش��ور از سال‬ ‫سوم به صندوق نواوری و شکوفایی اختصاص یابد که‬ ‫امیدواریم این اعتبارات سال اینده در اعتبارات صندوق‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫وی رویک��رد صندوق نواوری و ش��کوفایی در حوزه‬ ‫برون س��پاری فرایند ارزیابی طرح ها را ‪ ۲۰-۸۰‬دانست‬ ‫و توضیح داد‪ :‬این بدان معناست که ‪ ۸۰‬درصد ارزیابی‬ ‫طرح های ارسال شده به صندوق از طریق برون سپاری‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد از طریق صندوق انجام می شود‪.‬‬ ‫س��لطانی تس��هیالت و خدمات توانمند س��ازی را از‬ ‫جمل��ه خدمات صندوق نواوری و ش��کوفایی نام برد و‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس نیازهای شرکت های دانش بنیان‬ ‫شناس��ایی ش��ده و اقدام به تامین این نیازها خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تش��ویق و ترغی��ب ش��رکت های دانش بنیان به‬ ‫مش��ارکت در جوای��ز ملی را از دیگ��ر رویکردهای این‬ ‫صندوق برش��مرد و ادام��ه داد‪ :‬عالوه ب��ر ان صندوق‬ ‫تس��هیالتی ب��رای دریافت اس��تانداردهای ای��زو برای‬ ‫محص��والت فناورانه در نظر گرفته که بر این اس��اس‬ ‫صندوق ‪ ۵۰‬درصد هزینه مش��اوره (تا سقف ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان) دریافت استاندارد را در صورت کسب استاندارد‬ ‫به شرکت های دانش بنیان پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی با اش��اره ب��ه مبالغ مص��وب در حوزه های‬ ‫س��لطان ‬ ‫ی اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین میزان اعتبارات‬ ‫مختلف فناور ‬ ‫مص��وب این صندوق مربوط به حوزه فناوری زیس��تی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این حوزه ‪ ۱۱۶‬شرکت طرح های خود را به‬ ‫صن��دوق ارائه کردند که ‪ ۲۴‬درصد ریالی اعتبارات این‬ ‫صندوق به این حوزه اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه در حوزه محصوالت پیش��رفته‬ ‫س��ایر بخش ها (نفت و نیرو) ‪ ۱۰۹‬ش��رکت طرح ارائه‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ ۱۴ :‬درصد اعتبارات صندوق در این حوزه‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق نواوری و ش��کوفایی ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪۱۳‬درص��د اعتب��ارات صندوق ص��رف طرح های ‪۱۱۱‬‬ ‫ش��رکت در حوزه «ای س��ی تی» ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪۱۲ :‬‬ ‫درص��د اعتب��ارات به طرح ه��ای تجهیزات پیش��رفته‬ ‫ساخت‪ ،‬تولید و ازمایشگاه تعلق گرفت و در این حوزه‬ ‫‪ ۱۲۷‬شرکت طرح های خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ۶۷‬درصد اعتبارات این صندوق به حوزه‬ ‫داروهای پیش��رفته و مهندسی پزشکی با ‪ ۶۷‬شرکت‪،‬‬ ‫‪ ۲‬درصد ب��ه حوزه هوافضا با ‪ ۲۲‬ش��رکت‪ ،‬یک درصد‬ ‫به حوزه انرژی های نو با ‪ ۷‬ش��رکت‪ ،‬یک درصد به نانو‬ ‫فن��اوری با ‪ ۸‬ش��رکت و یک درصد به ح��وزه اپتیک و‬ ‫فتونیک با ‪ ۱۴‬شرکت اختصاص یافت‪.‬‬ ‫رییس صندوق نواوری و شکوفایی تعداد شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان را ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۵۳‬ش��رکت اع�لام ک��رد‬ ‫ک��ه به گفت��ه وی از ای��ن تعداد هزار و ‪ ۳۱۶‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان نوپا‪ ۷۱۴ ،‬شرکت دانش بنیان تولید کننده‬ ‫کاال و خدم��ات و ‪ ۱۲۳‬ش��رکت صنعتی دارای فعالیت‬ ‫دانش بنیان هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کل طرح های ارائه ش��ده از سوی این‬ ‫شرکت ها هزار و ‪ ۷۱۶‬طرح بوده که از این تعداد ‪۴۲۵‬‬ ‫طرح در دست ارزیابی‪ ،‬هزار و ‪ ۲۹۱‬طرح تعیین تکلیف‬ ‫و ‪ ۸۰۲‬طرح از سوی صندوق مصوب شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های محمدعلی‬ ‫نوید در بخش صنعت‬ ‫اختصاص اعتبار به صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫همکاری صنعتی با دانشگاه های خارج از کشور در دستور کار‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فعاالن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬با وجود اینکه برخی از دوستانش‬ ‫از فعاالن سیاسی مخالف حکومت پهلوی بودند‪ ،‬او‬ ‫به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط‬ ‫در س�ه را ه امین حض�ور تهران (کوچه ابش�ار‪ ،‬بین‬ ‫بهارستان و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1356‬با شرکت داف هلندی بر سر نحوه حمل‬ ‫کامیون ها و قطع��ات یدکی اختالف پی��دا می کند‪ .‬نوید‬ ‫می خواس��ت انتقال محموله ها با اختیار او باشد تا هزینه‬ ‫محموله از اروپا به ایران کاهش یابد‪ .‬از نظر نوید ش��رکت‬ ‫ف هزینه های گران تر را به دلیل پرداخت کمیس��یون و‬ ‫دا ‬ ‫برخی روابط با ش��رکت های خاص انتقال دهنده محاسبه‬ ‫می کرد‪ .‬به دلیل نپذیرفتن این درخواست از سوی نوید و‬ ‫مقاومت او‪ ،‬شرکت داف نمایندگی انحصاری را از شرکت‬ ‫ایران تراک گرفت��ه و به خانواده ف��والدی واگذار کرد که‬ ‫بعد از انقالب مش��مول مصادره ش��د و نمایندگی بعدی‬ ‫موفقیتی در بازار نداشت‪ .‬اغاز فعالیت های اجتماعی نوید‬ ‫به جلس��ات گفتار ماه برمی گردد‪ .‬نوید فعالیت سیاس��ی‬ ‫را خیلی موثر نمی دانس��ت‪ .‬بیش��تر به کارهای اجتماعی‬ ‫برای تغییرات ملموس و عینی در زمینه فکری و اموزشی‬ ‫توجه داشت‪ .‬سایر دوستانش نیز کسانی بودند که عالوه بر‬ ‫فعالیت اقتصادی در کار سیاس��ی و اجتماعی به گونه ای‬ ‫مش��ارکت داشتند‪ .‬دوستی عمیق او با خرازی‪ ،‬مدیر یکی‬ ‫از م��دارس علوی‪ ،‬نمون��ه ای از همفکران نوی��د و بیانگر‬ ‫فضای فکری و س��بک زندگی اوس��ت‪ .‬دوس��تی انها در‬ ‫جلس��ات گفتار ماه (هر ماه از س��ال ‪ 1338‬با س��خنرانی‬ ‫اس��تاد مطهری‪ ،‬طالقانی‪ ،‬بهشتی‪ ،‬امینی‪ ،‬حسین مزینی‪،‬‬ ‫س��یدمرتضی جزای��ری‪ ،‬ایتی‪ ،‬علی غفوری‪ ،‬سیدموس��ی‬ ‫صدر‪ ،‬سیدمحمدباقر سبزواری‪ ،‬حاج میرزا خلیل کمره ای‪،‬‬ ‫محمدتقی جعفری‪ ،‬سیدمرتضی شبستری و‪ )...‬در منزل‬ ‫نوید ش��کل گرفت‪ .‬تاس��یس این جلسه توس��ط نوید در‬ ‫زمانی بود که هنوز دو س��ال از ازدواج او نمی گذش��ت و‬ ‫نخستین پس��رش در سال ‪ 1338‬همزمان با تشکیل این‬ ‫جلسات به دنیا امد‪ .‬از نظر انها‪ ،‬مدل هیات های عزاداری‬ ‫احتیاج به تغییر دارد‪ .‬این جلس��ات س��بکی تازه در طرح‬ ‫مباحث دینی و در فضای س��نتی ان زمان بود‪ .‬سخنرانان‬ ‫در ارائه موضو ع به مش��کالت پیش روی جوانان و جامعه‬ ‫توجه داش��تند‪ .‬ب��رای حاضران برخالف مس��اجد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 100‬صندلی تاش��وی فلزی با تریبون‪ ،‬میکروفن و ضبط‬ ‫صوت گذاشته بودند‪ .‬سخنرانان از قبل مطالعه می کردند‪.‬‬ ‫مطالب ضبط‪ ،‬پیاده و در جلسه بعد تایپ شده و در اختیار‬ ‫حاضران که اغلب دانش��جویان بودند قرار می گرفت و هر‬ ‫س��ال ‪ 12‬سخنرانی یکجا منتشر می ش��د‪ .‬همین مسئله‬ ‫بر دقت ارائه مطالب می افزود‪ .‬این جلس��ات غروب جمعه‬ ‫اول هر ماه تا اردیبهش��ت سال ‪ 1342‬در خانه نوید ادامه‬ ‫داشت‪ .‬اصول این جلسات ماهانه بسیار ساده بود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ جلس��ات باید محتوای علمی داش��ته باشد و تاثیر‬ ‫اموزشی روی مخاطب بگذارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ فرم جلس��ات تغییر کند و ظاه��ر و زمان بندی انها‬ ‫مرتب باشد‪ .‬بنابراین صندلی و میز برای سخنران گذاشته‬ ‫شد و ساعت سخنرانی و برنامه از پیش اعالم می شد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ هر سخنرانی بعد از تایپ‪ ،‬چاپ و در جلسه بعد ارائه‬ ‫می شد‪ .‬بدین ترتیب هر سخنران می دانست که باید روی‬ ‫مطالبش مطالعه کند‪.‬‬ ‫مت��ن س��خنرانی طالقان��ی‪ ،‬باهن��ر‪ ،‬امین��ی‪ ،‬مطهری‪،‬‬ ‫محمدتقی ش��ریعتی و ‪ ...‬در گفتار ماه چاپ ش��ده است‪.‬‬ ‫بازرگان در یادداش��ت های روزان��ه زندان ‪ 7‬خرداد ‪1342‬‬ ‫درب��اره این جلس��ات می نویس��د‪« :‬اقای نوید (اش��تباها‬ ‫نوی��دی) صاحب خان��ه کوچ��ه قائن که س��ال ها قبل در‬ ‫ش مجلس انجمن اس�لامی مهندسین برپا می شد را‬ ‫منزل ‬ ‫هم��راه رحیم عطایی‪ ،‬مهندس س��حابی و ‪ 9‬نفر دیگر از‬ ‫نهضتی ها در زندان موق��ت انداخته اند در حالی که اتفاقا‬ ‫دخالتی در نهضت و سیاست نداشت‪ .‬امیدوارم ان مجلس‬ ‫تعطیل نش��ود و ب��ا وجود ان زورگویی ها و حق کش��ی ها‬ ‫گرم تر و با رونق تر باشد و ثواب نویدی صدچندان شود‪».‬‬ ‫قبل از وقایع خرداد ‪ 42‬نوید و حاج جعفر خرازی به این‬ ‫نتیجه می رسند که با توجه به التهابات سیاسی بهتر است‬ ‫برنامه ها متوقف شود‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫حمیدرضا ش��اهوردی‪ ،‬معاون تس��هیالت و تجاری س��ازی صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی میزان تسهیالت مصوب اعطایی به صندوق های پژوهش و فناوری را‬ ‫‪ ۲۳۳‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬تعامل میان صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫با صندوق های پژوهش و فناوری در قالب ماده ‪ ۵‬قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان انجام می شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫به دنبال ارتباط‬ ‫دانشگاه های‬ ‫معتبر جهان‬ ‫برای توسعه‬ ‫تولیدات صنایع‬ ‫و معادن ایران‬ ‫است و موضوع‬ ‫عرضه و تقاضا‬ ‫محور اصلی‬ ‫برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن‬ ‫و تجارت است‬ ‫مهم ترین موضوعی که بعد از تعیین سرنوشت‬ ‫تحریم ه��ا ذهن مس��ئوالن را درگیر کرده ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی و اس��تفاده از دانش و‬ ‫ی برای ب��روز کردن محص��والت داخلی‬ ‫فن��اور ‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��ز برنامه ریزی ه��ای الزم را ب��رای اس��تفاده‬ ‫از فرص��ت به وج��ود ام��ده اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر توفی��ق‪ ،‬معاون ام��وزش و پژوهش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫فعالیت ه��ای معاونت اموزش و پژوهش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این بخش را‬ ‫مورد بررسی قرار داد و همکاری با دانشگاه های‬ ‫خارج��ی را از مهم تری��ن راهبردهای این بخش‬ ‫دانس��ت به ط��وری ک��ه مثلث هم��کاری بین‬ ‫بنگاه های صنعتی ایرانی با دانشگاه های خارجی‬ ‫و داخلی ش��کل بگیرد و ماموریت دانشگاه های‬ ‫داخلی انتقال فناوری های روز به کشور است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا هم�کاری ب�ا دانش�گاه های خارج‬ ‫از کش�ور در بخش صنعت در دس�تور کار‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد؟‬ ‫در ای�ن صورت کدام دانش�گاه ها و در چه‬ ‫بخش های صنعتی است؟‬ ‫ب��ا توجه به اعتبارات پیش بینی ش��ده بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در قان��ون رفع موانع‬ ‫تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و‬ ‫همچنین ابالغی�� ه داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی ب��ر هزینه کرد ‪۳‬درصدی از کل‬ ‫اعتب��ارات مناب��ع داخلی س��ازمان ها‪ ،‬در زمینه‬ ‫اموزش و انجام پژوهش های کاربردی با همکاری‬ ‫دانشگاه های کشور‪ ،‬صنایع می توانند در صورت‬ ‫ناتوانی دانش��گاه های داخل برای بومی س��ازی‬ ‫دانش و فناوری از ظرفیت دانش��گاه های خارج‬ ‫عرضه کننده دانش و فناوری برای رفع نیاز های‬ ‫بخش خود استفاده کنند‪ .‬این همکاری می تواند‬ ‫در س��طوح مختلف اعم از دان��ش فنی‪ ،‬نظارت‬ ‫و استاندارد س��ازی به فراخور پروژه و اعالم نیاز‬ ‫دانش��گاه های داخل کش��ور باش��د‪ .‬از این رو با‬ ‫فصل جدیدی که بعد از رفع تحریم ها در روابط‬ ‫ایران با س��ایر کشورها به وجود امده مسئولیت‬ ‫ارتباط با دیگر کشورها در بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫محول ش��ده و شخص وزیر و س��ایر مسئوالن‬ ‫به حوزه های علم و فناوری و رس��وخ فناوری در‬ ‫بخش صنعت توج��ه ویژه دارند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫فنالند که کشوری پیشرو در حوزه اموزش است ‬ ‫براساس جلس��ات مختلفی که مسئوالن بخش‬ ‫صنع��ت با معاون��ان وزارت خارجه این کش��ور‬ ‫داش��ته ان د موضوع تفاهم دو کش��ور برای بحث‬ ‫اموزش مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫€ €درباره تبادل اس�تاد و دانش�جو با چه‬ ‫دانش�گاه های بین الملل�ی مذاک�ره ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫با کشورهایی مانند چین و ترکیه برای تبادل‬ ‫استاد و دانش��جو و برقراری ارتباطات در حوزه‬ ‫عل��م و فناوری مذاکره ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫به صورت ویژه با دانش��گاه های ایتالیا و اتریش‬ ‫تعامالت برقرار ش��ده ت��ا در حوزه های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫همواره ارتب��اط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با دانشگاه ها نس��بت به وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری متف��اوت بوده اس��ت‪ ،‬چراکه ارتباط‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با دانشگاه های‬ ‫خارج از کشور برای توسعه دانشگاه خواهد بود‬ ‫در صورتی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال ارتباط دانشگاه های معتبر جهان برای‬ ‫توس��عه تولیدات صنایع و معادن ایران اس��ت و‬ ‫موضوع عرضه و تقاض��ا محور اصلی برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫€ €چه نیازهایی از صنعت در دانشگاه های‬ ‫بین المللی دنبال می شود؟‬ ‫موضوعی ک��ه بعد از رف��ع تحریم ها مد نظر‬ ‫مس��ئوالن وزارتخان��ه قرار دارد این اس��ت که‬ ‫صنای��ع عالوه بر اس��تفاده از دان��ش و فناوری‬ ‫دانشگاه های داخل کشور با دانشگاه های خارج‬ ‫از کش��ور نیز همکاری داشته باشند تا به مدل‬ ‫مثل��ث صنعت‪ ،‬دانش��گاه داخلی ش��امل مراکز‬ ‫علمی و دانش��گاه های خارج از کش��ور دس��ت‬ ‫یابیم‪ .‬براساس این مثلث هرکدام از صنایع برای‬ ‫رفع نیازهای فناورانه از بین دانشگاه های معتبر‬ ‫و ت��راز اول جهان ش��ریکی را انتخاب خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬عالوه بر این از دانش��گاه های داخل کشور‬ ‫نی��ز برای تحقق این امر با انها همکاری خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬از این رو عملیاتی ش��دن این طرح نیاز‬ ‫به پیوس��ت همکاری برای تفاهمنامه های بین‬ ‫دول��ت ایران و دیگر کش��ورهای ثال��ث دارد تا‬ ‫بتوان بر پایه این پیوست در تمامی بخش های‬ ‫ارتباط صنایع با دانش��گاه های خارج از کش��ور‬ ‫همکاری داش��ت‪ .‬البته این موض��وع به مراکز‬ ‫پژوهش��ی و تخصصی دیگر کشورها نیز تسری‬ ‫داده خواهد ش��د‪ .‬چند عامل اساسی باید برای‬ ‫این طرح مد نظر قرار گیرد‪ .‬نخست در پیوست‬ ‫نوع همکاری بین ایران و کش��ور ثالث مشخص‬ ‫شود‪ ،‬دوم اینکه بر اساس این پیوست هر بنگاه‬ ‫صنعت��ی بتواند ارتباط خود را به راحتی با یکی‬ ‫از دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی دیگر کشور ها‬ ‫برقرار کند‪ .‬س��وم حضور دانش��گاه های داخلی‬ ‫برای انتقال دانش‪ ،‬تجربه و عملیاتی شدن این‬ ‫طرح الزامی است‪.‬‬ ‫€ €هم�کاری بخ�ش صنع�ت ای�ران ب�ا‬ ‫دانش�گاه های بین المللی و داخلی نیازمند‬ ‫چه ش�رایطی اس�ت و چ�ه فرصت هایی را‬ ‫برای کشورمان فراهم می کند؟‬ ‫عملیاتی ش��دن این طرح می تواند به موضوع‬ ‫فرصت های مطالعاتی تبدیل ش��ود و اس��تادان‬ ‫داخلی بعد از گذراندن یک س��ال در بنگاه های‬ ‫تولی��دی و صنعتی یک ماه اخ��ر را از فرصتی‬ ‫که برای ارتباط با دانش��گاه های خارج به وجود‬ ‫خواهد امد‪ ،‬اس��تفاده کنند‪ .‬بنابراین مدل سازی‬ ‫ای��ن طرح ب��رای برق��راری ارتب��اط بنگاه های‬ ‫صنعتی و تولیدی با دانش��گاه های معتبر جهان‬ ‫است که با توجه به زمان بر بودن پیوست تدوین‬ ‫تا خرداد سال اینده به طول می انجامد‪.‬‬ ‫€ €ورود س�رمایه گذاران خارج�ی را برای‬ ‫اس�تفاده صنایع از فناوری دیگر کشور ها‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بدیهی است در فضای پسا برجام به دو موضوع‬ ‫اساس��ی س��رمایه گذاری و انتقال فن��اوری نیاز‬ ‫داریم‪ .‬چرا که بس��یاری از محصوالت با فناوری‬ ‫باال قابلی��ت رقابت پذیری در عرصه بین الملل را‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬رس��وخ این فناوری در صنایع‬ ‫می تواند مزایای بسیاری برای ما به همراه داشته‬ ‫باشد از جمله اینکه تولید محصوالت با کیفیت‬ ‫باال و با اس��تفاده از فناوری ه��ای روز به بهبود‬ ‫محیط زیست کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €مشاور امین را چگونه انتخاب خواهید‬ ‫کرد؟‬ ‫بهتری��ن راه ب��رای انتخاب مش��اورین امین‬ ‫اس��تفاده از گرید ه��ای س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫اش��خاصی ک��ه در واحد ه��ای خدمات��ی فنی‬ ‫مهندسی به بلوغ صادرات و ورود فناوری کمک‬ ‫می کنند است‪ .‬زیرا انها می توانند عامل ارتباطی‬ ‫بنگاه ه��ای صنعت��ی و تولیدی داخل با س��ایر‬ ‫دانش��گاه های خارج از کش��ور باشند‪ .‬همچنین‬ ‫می ت��وان از مش��اورین بین الملل که در س��ایر‬ ‫کشور ها تجربه دارند استفاده کرد‪.‬‬ ‫€ €برای استفاده از فناوری سرمایه گذاران‬ ‫خارجی چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫ بحث ورود س��رمایه گذاران خارجی در وزارت‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬س��ازمان س��رمایه گذاری خارج��ی‪،‬‬ ‫وزارت خارج��ه و س��ازمان توس��عه تجارت به‬ ‫نمایندگ��ی از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در اس��تفاده از فناوری‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی و رقابت پذی��ر کردن‬ ‫محصوالت ایرانی در حال پیگیری است‪ .‬در واقع‬ ‫ب��رای اعمال فناوری های جدی��د و رقابت پذیر‬ ‫کردن محصوالت ایرانی باید پیوستی به عنوان‬ ‫پیوست فناوری برای سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا با ورود هر فناوری به کشور‬ ‫دانش ان فن��اوری نیز وارد ایران ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال بحث بومی س��ازی در این چرخه نمی تواند‬ ‫خیلی مفید واقع شود چرا که وقتی کشوری وارد‬ ‫زنجیره ارزش عرضه و تقاضا می شود باید بتواند‬ ‫در ای��ن زنجی��ره کار کند‪ .‬بنابرای��ن بنگاه های‬ ‫صنعتی برای حفظ ارتباطات بین الملل باید در‬ ‫این زنجیره قرار گیرند و تنها بحث بومی س��ازی‬ ‫و تولید در یک کشور معنایی نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال بنگاه صنعتی قطعه ساز زمانی که در‬ ‫زنجیره ارزش قرار گیرد توانایی س��اخت خودرو‬ ‫را نیز به دست خواهد اورد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫برنام�ه ای برای ارتباط بنگاه های صنعتی با‬ ‫زنجیره ارزش بین المللی دارد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬موضوع تعام�لات بین المل��ل در الیحه‬ ‫برنامه شش��م توس��عه و قانون رفع موانع تولید‬ ‫لحاظ ش��ده و یکی از راه های دس��تیابی به این‬ ‫ه��دف بسترس��ازی ب��رای ایجاد ش��رکت های‬ ‫بین الملل در ایران اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این باید به‬ ‫عنوان بخش��ی از زنجی��ره تولید قطعاتی از یک‬ ‫محصول را در کش��ور ب��ا ارزش اف��زوده باالتر‬ ‫نسبت به سایر کشور ها تولید و به دیگر کشور ها‬ ‫ب��رای تکمی��ل محصول نهایی ص��ادر کنیم‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال برای تولید تلویزیون «بورد» خاص‬ ‫ب��ا ارزش اف��زوده باال در کش��ور تولی��د و برای‬ ‫س��اخت محصول نهایی به کش��ور مقصد صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه ه�ای دیگری ب�رای تقویت‬ ‫اقتصاد ملی در برنامه ششم در نظر گرفته‬ ‫شده است؟‬ ‫از دیگر برنامه هایی که در برنامه ششم توسعه‬ ‫و قان��ون رفع موانع تولید در نظر گرفته ش��ده‬ ‫این اس��ت که ایران به عنوان هاب منطقه عمل‬ ‫کند‪ .‬به این صورت که محصوالت نیمه س��اخته‬ ‫برای نهایی س��ازی به ایران وارد و بعد از نهایی‬ ‫شدن محصول به کشور های همسایه صادر شود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه هایی ک��ه در برنامه ملی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان مد نظر مس��ئوالن این حوزه اس��ت‬ ‫بحث رژیم نهادی و اقتصادی برای ثبات محیط‬ ‫کالن اقتصاد است‪.‬‬ ‫ت ک��ه س��رمایه گذار ب��رای‬ ‫ب��ه ای��ن ص��ور ‬ ‫س��رمایه گذاری امنی��ت داش��ته باش��د به این‬ ‫مفهوم که ثبات قوانین در کش��ور وجود داشته‬ ‫باش��د تا س��رمایه گذاران با قوانین جدیدی که‬ ‫وض��ع می ش��ود متضرر نش��وند‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫ب��رای صادرات محصوالت نهایی به کش��ور های‬ ‫همس��ایه بای��د قوانی��ن گمرکی را نی��ز اصالح‬ ‫ک��رد‪ .‬در صورتی که این اتفاق عملی ش��ود در‬ ‫کنار این تولیدات‪ ،‬واحد های تحقیق و توس��عه‬ ‫تخصصی با ام��کان برقراری ارتباط با واحد های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه بین المل��ل ش��کل خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین برنامه های ش�ما ب�ا توجه به‬ ‫بودج�ه تعیین ش�ده برای بخ�ش پژوهش‬ ‫چیست؟‬ ‫مهم تری��ن موضوعات مد نظر معاونت اموزش‬ ‫و پژوه��ش وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اع�لام اولویت ه��ای پژوهش��ی و رقابت پذی��ر‬ ‫کردن محصوالت اس��ت‪ .‬همچنین اس��تفاده از‬ ‫پژوهش های کاربردی برای مصرف بهینه انرژی‬ ‫و اب و بحث زیس��ت محیطی مهم ترین اهداف‬ ‫سال ‪ ۹۵‬خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه صنایع�ی در اولوی�ت اعتب�ارات‬ ‫پژوهش�ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار دارند؟‬ ‫تمام��ی صنای��ع و مع��ادن ک��ه در راس��تای‬ ‫پژوهش ه��ای مس��ئله محور و تجاری س��ازی‬ ‫پژوهش‪ ،‬نواوری و توس��عه نظ��ام جامع تامین‬ ‫مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان‬ ‫فعالیت می کنند در اولویت اعتبارات پژوهش��ی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫€ €طرح مش�اور م�ادر در چ�ه مرحله ای‬ ‫است؟‬ ‫ایین نام��ه و مت��ن موافقتنام��ه همکاری های‬ ‫صنعت و دانش��گاه طرح مش��اور مادر صنعتی و‬ ‫معدنی تهیه و پیرو برگزاری جلس��ه دی س��ال‬ ‫ج��اری‪ ۵ ،‬دانش��گاه و ‪ ۵‬بن��گاه صنعت��ی برای‬ ‫معرفی طرح و اجرای ازمایشی تعیین شدن د که‬ ‫متاس��فانه مورد استقبال واقع نشده است‪ .‬البته‬ ‫دانشگاه کرمان و مس سرچشمه همکاری را به‬ ‫ل در دس��تور کار خ��ود قرار داده اند‬ ‫صورت فعا ‬ ‫و پیش نوی��س ق��رارداد را تکمی��ل کرده اند که‬ ‫براس��اس ان بای��د س��فارش کار و هزینه ان را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این طرح تا قبل از س��ال جدید‬ ‫نهایی خواهد ش�� د اما س��ایر بنگاه های صنعتی‬ ‫به دلیل قرارداد های خاصی که با دانش��گاه های‬ ‫مختلف داشتند چندان از ان استقبال نکرده اند‬ ‫به عنوان مثال فوالد مبارکه اصفهان ‪ ۳۲‬قرار داد‬ ‫مختلف با دانش��گاه های گوناگون دارد و یکی از‬ ‫عواملی که موجب ش��د از این طرح اس��تقبال‬ ‫نکنند تمایل به ارتباط با دانش��گاه های مختلف‬ ‫به جای یک دانشگاه بود‪.‬‬ ‫€ € در بخش لوازم خانگی و پتروشیمی که‬ ‫دو اولوی�ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای ایجاد بهره وری است‪ ،‬چه پژوهش های‬ ‫مطالعاتی در دست اجراست؟‬ ‫برای این منظور طرح های مطالعاتی «کاهش‬ ‫تلف��ات و بهب��ود ش��اخص های ش��دت مصرف‬ ‫انرژی» و «تغیی��ر و اصالح فرایند های صنعتی‬ ‫در راس��تای بهب��ود الگ��وی مصرف ان��رژی در‬ ‫خط��وط تولید محص��والت ل��وازم خانگی» بر‬ ‫مبن��ای تفاهمنامه چگونگ��ی افزایش بهره وری‬ ‫در لوازم خانگی انرژی بر بین س��ازمان بهره وری‬ ‫انرژی ایران و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €طرح فرصت ه�ای مطالعات�ی در کدام‬ ‫بخش ه�ا اس�تفاده ش�ده و اکن�ون در چه‬ ‫مرحله ای است؟‬ ‫‪ ۸‬بن��گاه اقتصادی مس��تقر در اس��تان های‬ ‫لو بختی��اری‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬چهار محا ‬ ‫البرز‪ ،‬گیالن و تهران متقاضی جذب عضو هیات‬ ‫علم��ی در قالب طرح فرص��ت مطالعاتی داخل‬ ‫کش��ور بودند که یک مورد بین دانشگاه سهند‬ ‫تبریز و ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز به اجرا در‬ ‫امد‪.‬‬ ‫حمایت از توسعه بازار صادراتی‬ ‫مجید غفاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان کرمان گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ماموریت های ش��رکت شهرک های صنعتی حمایت از توسعه بازار صادراتی صنایع‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬بنابراین مذاک��رات چهره به چهره هیات های تجاری از کش��ورهای‬ ‫روسیه‪ ،‬هند و عراق با بازرگانان و شرکت های داخلی در کرمان انجام شد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫قطب کاشی و سرامیک کشور خالی از شهرک تخصصی‬ ‫صنعت کاش��ی و سرامیک از زمره صنایع بزرگ‬ ‫و با قدمت دیرینه در اس��تان یزد اس��ت که هنوز‬ ‫زیر سقف شهرک های صنعتی مستقر نشده است‪.‬‬ ‫هرچند تعداد اندکی از واحدهای تولیدی کاش��ی‬ ‫و س��رامیک به ص��ورت پراکنده در ش��هرک های‬ ‫صنعتی مستقر ش��ده اند اما کارشناسان معتقدند‬ ‫ظرفیت ایجاد ش��هرک تخصصی صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک در یزد به دلیل تولید‪ ۵۰‬درصد کاشی و‬ ‫سرامیک کشور در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫تولید‪ ۵۰‬درصد کاش��ی و س��رامیک کشور در‬ ‫استان یزد باعث تبدیل این استان به قطب تولید‬ ‫کاشی و س��رامیک ش��ده اما طرح توسعه خوشه‬ ‫صنعتی کاش��ی و س��رامیک نتوانس��ت مشکالت‬ ‫موجود در حوزه بازار این محصول را رفع کند‪.‬‬ ‫در استان یزد حدود ‪ ۶۰‬واحد صنعتی به تولید‬ ‫این محصول مشغولند که با تالش حدود بیش از‬ ‫‪۱۶‬هزار نفر در مجموع ساالنه بیش از ‪۲۵۰‬میلیون‬ ‫مترمربع کاش��ی تولید می کن��د‪ .‬همچنین امارها‬ ‫نش��ان دهنده ارزش ‪۳۰۰‬میلیون دالری صادرات‬ ‫کاشی و س��رامیک یزد به صورت ساالنه است که‬ ‫راهی کش��ورهای مختلف ازجمله عراق‪ ،‬پاکستان‬ ‫و افغانس��تان می ش��ود‪ .‬صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده به طوری که در س��ال گذشته ‪۲۷‬‬ ‫درص��د ارزش کل صادرات ی��زد به ارزش تقریبی‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر مربوط به این بخش بوده است‪.‬‬ ‫هنر کاشی سازی در استان یزد قدمتی ‪ ۷۰۰‬ساله‬ ‫دارد و به نوعی از صنایع دس��تی بومی این استان‬ ‫و به ویژه در شهرس��تان میبد به شمار می اید که‬ ‫با گذشت زمان و پیشرفت فناوری‪ ،‬شکل و رنگی‬ ‫تازه و مدرن به خود گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقرار تنها ‪ ۷‬واحد در شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫با ای��ن حال تنه��ا ‪ ۷‬واحد صنعتی کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در ش��هرک های صنعتی یزد مستقر‬ ‫هستند‪ .‬سیدمسعود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی یزد با بی��ان این مطلب به‬ ‫گفت‪ :‬تولید کنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫ی��زد به ص��ورت پراکن��ده فعالی��ت می کنند به‬ ‫طوری ک��ه بخش عمده ان در شهرس��تان میبد‬ ‫و تنها ‪ ۷‬واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫استقرار دارند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به تولی��د ‪ ۵۰‬درصدی کاش��ی و‬ ‫سرامیک کش��ور در یز د ادامه داد‪ :‬امکان استقرار‬ ‫واحدهای تولیدی کاش��ی و س��رامیک با رعایت‬ ‫م��وارد زیس��ت محیطی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫وجود دارد و با توجه به تعداد بس��یار متقاضیان و‬ ‫فعاالن در صنعت کاش��ی و سرامیک بهتر است تا‬ ‫شهرک تخصصی صنعت کاشی و سرامیک در یزد‬ ‫احداث شده و با تجمیع این تولید کنندگان برای‬ ‫ارائه خدمات یکسان اقدام شود‪.‬‬ ‫به گفته عظیمی‪ ،‬اکنون ‪ ۲‬واحد صنعتی کاشی‬ ‫و سرامیک در ش��هرک صنعتی مهریز‪ ،‬یک واحد‬ ‫تولیدی دیگر در شهرک صنعتی تفت‪ ،۲‬همچنین‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه ‪ 38‬هکتاری زمین صنعتی‬ ‫در شهرک صنعتی مرزن اباد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫‪ ۳‬واحد صنعتی کاش��ی و س��رامیک در ش��هرک‬ ‫صنعتی میبد مستقر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث شهرک تخصصی صنایع مادر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی یزد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬واحدهای تولیدی کاش��ی و سرامیک‬ ‫از زمره صنایع مادر تلقی می ش��وند که از گذشته‬ ‫به دلیل نیاز به احداث در مساحت بزرگ و کار با‬ ‫اسیاب گلوله ای (بالمیل) در خارج از شهرک های‬ ‫صنعتی راه اندازی ش��ده اند‪ .‬اکنون بازار اش��باع از‬ ‫واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک است اما اگر‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای احداث‬ ‫واحدهای جدید به اجماع برسد‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که ش��هرک تخصصی کاش��ی و سرامیک در‬ ‫یزد احداث شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج از ردی�ف صنای�ع اب ب�ر ب�ا‬ ‫بکارگیری فناوری جدید‬ ‫عظیمی با بیان اینکه واحدهای صنعتی کاشی‬ ‫و سرامیک چنانچه در روند تولید از گرانول اماده‬ ‫اس��تفاده کنن د االیندگی زیست محیطی ندارند و‬ ‫می توانند در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫ش��ون د تصریح ک��رد‪ :‬عالوه بر اینک��ه می توان در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ناحیه ای را ب��رای احداث‬ ‫واحدهای صنعتی کاشی و سرامیک اختصاص داد ‬ ‫ ای��ن امکان وجود دارد ت��ا بتوان با در نظر گرفتن‬ ‫مس��احت ‪ ۱۵‬هکتاری برای ه��ر واحد صنعتی به‬ ‫احداث ش��هرک تخصصی کاشی و سرامیک اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ی��زد تاکید ک��رد‪ :‬هرچن��د بخش قاب��ل توجهی‬ ‫از کارخانه ه��ای تولی��د کاش��ی و س��رامیک در‬ ‫شهرس��تان میبد واقع ش��ده ولی شهرهای دیگر‬ ‫ی��زد مانند مهریز‪ ،‬اردکان‪ ،‬صدوق و ابرکوه نیز در‬ ‫این صنعت فعالی��ت دارند‪ .‬در صورتی که ضوابط‬ ‫زیست محیطی و توسعه پایدار در احداث و فعالیت‬ ‫هر واحد تولیدی رعایت ش��ود‪ ،‬امکان استقرار در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫عظیم��ی با بی��ان اینک��ه کمب��ود اب یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالت صنعت کاشی و سرامیک یزد‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ه کار گرفتن روش ها و‬ ‫فناوری های جدید برای تولید مواد اولیه تا تبدیل‬ ‫به کاش��ی و سرامیک باعث شده تا این صنعت از‬ ‫زمره صنایع اب بر خارج شود‪.‬‬ ‫با توس��عه صنعت کاشی و س��رامیک در استان‬ ‫عالوه بر فعال ش��دن بس��یاری از مع��ادن خاک‬ ‫استان‪ ،‬صنایع جانبی از قبیل صنایع بسته بندی‪،‬‬ ‫لعاب سازی‪ ،‬گلوله های سرامیکی و به ویژه صنعت‬ ‫حمل ونقل از رونق قابل توجهی برخوردار ش��ده و‬ ‫ظرفیت موجود در صنعت کاش��ی و س��رامیک با‬ ‫راه اندازی واحدهای در حال ساخت‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫بیشتر این صنایع جانبی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫عظیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬بزرگتری��ن مش��کل‬ ‫ش��هرک های صنعتی و صنایع ما استقرار نیافتن‬ ‫مبتن��ی ب��ر امای��ش س��رزمین و بی توجه��ی به‬ ‫محدودیت های زیست محیطی‪ ،‬نیروی کار‪ ،‬منابع‬ ‫ان��رژی و ش��بکه های مواصالتی ج��اده ای‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫هوایی و دریایی است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬مس��ئوالن بخش صنعت یزد‬ ‫برای توس��عه صنعت کاشی و س��رامیک تاکنون‬ ‫اقدامات موثر بس��یاری را از جمله ایجاد خوش��ه‬ ‫صنعت��ی کاش��ی و س��رامیک در اس��تان‪ ،‬ایجاد‬ ‫منطقه ویژه س��رامیک‪ ،‬راه اندازی دبیرخانه کانون‬ ‫هماهنگ��ی دانش و صنعت کاش��ی‪ ،‬س��رامیک و‬ ‫لعاب کش��ور در پارک عل��م و فناوری و نیز ایجاد‬ ‫مراک��ز ج��وار کارخان��ه ای فنی و حرف��ه ای برای‬ ‫اموزش کارگران در راستای افزایش کیفیت تولید‬ ‫محصوالت انجام داده اند‪.‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی و رک��ود در ب��ازار مهم ترین‬ ‫مش��کلی است که صنعت کاش��ی و سرامیک یزد‬ ‫شهرک دارویی برکت البرز موفق به دریافت پروانه بهره برداری شد‬ ‫‪ :‬گ��ودرز رضای��ی‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز ضمن بیان‬ ‫اهمیت و جایگاه ش��هرک صنعتی برکت گفت‪:‬‬ ‫بهره ب��رداری از ش��هرک دارویی برکت س��بب‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی برای ج��ذب نواوران‪،‬‬ ‫متخصصان و استعدادهای برتر داخلی و خارجی‬ ‫خواهد شد و از فرار مغزها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫در سالروز والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها‬ ‫جلس��ه ای ب��ا حض��ور مدی��ر عام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان الب��رز و مهندس‬ ‫بش��ارتی‪ ،‬مشاور س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) و رییس هیات مدیره شهرک‬ ‫صنعتی دارویی برکت در محل شهرک برکت تشکیل شد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره ش��هرک دارویی برکت در اغاز جلس��ه ضمن تبریک‬ ‫س��الروز والدت حضرت زین��ب(س) و خیر مقدم به حاضری��ن و قدردانی از‬ ‫زحمات مجموعه ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز در راستای صدور‬ ‫پروانه بهره برداری ش��هرک دارویی گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی برکت نخس��تین‬ ‫ش��هرک تخصص��ی دارویی به منظور متمرکز کردن مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫و کارخانه های دارویی پیش��رفته در منطقه کردان کرج در ش��رف تاسیس و‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ایجاد شهرک صنعتی دارویی و فراهم اوردن زمینه های‬ ‫احداث کارخانه های دارویی متعدد‪ ،‬برخوردار از سبد کاالهای متنوع منطبق‬ ‫بر اس��تانداردهای ملی و جهانی عالوه بر تامین نیازهای ملی‪ ،‬زمینه ساز ورود‬ ‫ای��ران به بازارهای جهانی و س��بب افتخار ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن رضای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی البرز در راس��تای اهمیت‬ ‫بهره برداری از شهرک دارویی برکت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مش��ارکت و جلب همکاری ش��رکت های‬ ‫تخصص��ی خارج��ی در ایجاد و بهره ب��رداری از‬ ‫شهرک تخصصی دارویی و کارخانه های فعال در‬ ‫ان‪ ،‬انتقال دانش فن��ی و تامین تجهیزات مورد‬ ‫نی��از را امکان پذیر می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی تخصصی دارویی عالوه بر این موارد س��بب ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫برای جذب نواوران‪ ،‬متخصصان و اس��تعدادهای برتر داخلی و خارجی شده و‬ ‫از فرار مغزها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫همچنین موس��وی‪ ،‬معاون عمران و محیط زیس��ت ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی البرز درباره زیرس��اخت های ش��هرک صنعتی یادشده با نظارت های‬ ‫اقماری کارشناس��ان دفتر معاونت و نوع همکاری دفتر فنی که نمونه بارز ان‬ ‫اماده سازی تصفیه خانه‪ ،‬توجه به فضای سبز‪ ،‬استفاده بهینه از انرژی و رعایت‬ ‫استانداردهای شهرک سازی است مطالبی ارائه کردند‪.‬‬ ‫در پای��ان رییس هیات مدیره ش��هرک دارویی برکت لوح تقدیر به نش��ان‬ ‫قدردانی به مسئوالن شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز اهدا و رییس‬ ‫هی��ات مدیره ش��هرک دارویی برکت پروان��ه بهره برداری این ش��هرک را از‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز دریافت کردند‪.‬‬ ‫با ان دس��ت و پنجه نرم می کند‪ .‬این امر تا حدود‬ ‫زیادی متاثر از رکود در بازار ساخت وس��از کشور‬ ‫و منطق��ه خاورمیانه اس��ت اما نکت��ه قابل توجه‬ ‫این اس��ت که عمده کارخانه های تولید کاش��ی و‬ ‫س��رامیک یزد و حتی کشور از فرایند بسته بندی‬ ‫محص��ول در داخل واحد برخوردارند و همین امر‬ ‫نی��ز کاهش هزینه ه��ای تولید را به هم��راه دارد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون بروزتری��ن فناوری ها‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات دنیا در صنایع تولید کاش��ی و سرامیک‬ ‫اس��تان به کار گرفته ش��ده که با توجه به شرایط‬ ‫ب��ه وجود امده و باز ش��دن راه بازارهای صادراتی‬ ‫جدی��د بای��د در ن��وع و تنوع محص��ول تغییرات ‬ ‫اساسی ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران از‬ ‫توس��عه ‪ 38‬هکتاری زمین صنعتی در شهرک صنعتی مرزن‬ ‫اب��اد چال��وس خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موسوی گفت‪:‬‬ ‫در غرب اس��تان به دلی��ل واگذاری اراضی که در س��ال های‬ ‫گذش��ته در ش��هرک ها و نواحی صنعتی انجام شده در عمل‬ ‫واگذاری زمین به سرمایه گذاران جدید میسر نبود‪ ،‬بنابراین‬ ‫برحسب ضرورت‪ ،‬توسعه شهرک صنعتی در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود‪:‬‬ ‫ب��ا پیگیری و همکاری انجام ش��ده ‪ 38‬هکتار زمین صنعتی‬ ‫به ش��هرک صنعتی مرزن اباد چالوس افزوده شد که عملیات‬ ‫اجرایی فاز ‪ 2‬شهرک اغاز شده و درحال حاضر نیز با دریافت‬ ‫مجوز محیط زیست‪ ،‬امکان واگذاری زمین به سرمایه گذاران‬ ‫صنعتی در غرب اس��تان فراهم اس��ت‪ .‬موس��وی بیان کرد‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی زیرساخت ش��هرک شامل برق رسانی و گاز‬ ‫ش��هرک در دست اقدام اس��ت ‪ .‬وی تاکید کرد‪ 39 :‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی در مازن��دران وجود دارد و هزینه نگهداری‬ ‫شهرک ها به دلیل تعداد انها در استان باالست بنابراین برنامه‬ ‫توس��عه ش��هرک ها و نواحی صنعتی تدوین شده که در یک‬ ‫افق پنج ساله بتوانیم به مساحت شهرک های موجود مرغوب‬ ‫و مزی��ت دار اضافه کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی مازندران تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��رایطی که بعد‬ ‫از پسا برجام فراهم شده‪ ،‬بستر الزم برای سرمایه گذاری نیز‬ ‫ایجاد خواهد شد تا سرمایه گذاران بتوانند در راستای تولید‪،‬‬ ‫صنعت و ایجاد اشتغال گام بردارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫سلفچگان مهم ترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی کشور‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مهم ترین‬ ‫و نزدیک تری��ن منطق��ه ویژه اقتص��ادی به مرکز‬ ‫سیاسی – اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی طباطبای��ی در گفت وگ��وی‬ ‫اختصاصی با روزنامه گسترش‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫منطقه در مس��یر جاده ابریشم‪ ،‬راه اهن سراسری‬ ‫و بزرگراه ه��ای اصلی ش��مال‪ -‬جنوب و ش��رق ‪-‬‬ ‫غرب ایران واقع ش��ده و جهت برق��راری ارتباط‬ ‫با اروپا‪ ،‬کش��ورهای اسیای میانه و خلیج فارس به‬ ‫منظور تولید‪ ،‬ص��ادرات و ترانزیت کاال‪ ،‬موقعیتی‬ ‫ممتاز و منحصربه فرد داش��ته و قادر اس��ت نقش‬ ‫تعیین کننده ای در اقتصاد کالن کش��ور ایفا کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور ‪2‬ه��زار هکتار دیگ��ر عالوه بر‬ ‫اراض��ی طرح مصوب به عن��وان رزرو اراضی طرح‬ ‫توس��عه در موقعی��ت روب��ه روی مح��دوده فعلی‬ ‫منطقه‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫طباطبای��ی گف��ت‪ :‬منطقه ویژه س��لفچگان از‬ ‫‪ 3‬فاز تشکیل شده که در فاز ‪ 1‬و ‪ 2‬به ترتیب‬ ‫حدود ‪90‬درصد و ‪75‬درصد قطعات واگذار ش��ده‬ ‫است و در حال واگذاری قطعات فاز ‪ 3‬هستیم‪.‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نزدیک ب��ه ‪130‬میلیون دالر‬ ‫از کش��ورهای هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬رومانی‪ ،‬چین‬ ‫و کره در این منطقه س��رمایه گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫در حال رایزنی برای گس��ترش س��رمایه خارجی‬ ‫در منطقه هستیم و امیدواریم در دوره پسابرجام‬ ‫بتوانی��م در این مس��یر بیش از گذش��ته فعالیت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬تمام س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در منطق��ه در زمین��ه تولی��د فع��ال هس��تند؛‬ ‫س��رمایه گذاران ایتالیای��ی در زمین��ه تولید فلز‬ ‫و اتصاالت ان��واع لوله هایی ک��ه در صنعت نفت‬ ‫و گاز کارب��رد دارند فعالی��ت می کنند‪ ،‬و هم نیاز‬ ‫ش��رکت نفت ملی ای��ران و منطقه پارس جنوبی‬ ‫را تامین می کنند و هم نیاز کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس را‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاران هندی و چینی‬ ‫نیز در زمینه تولید ورق های الومینیوم‪ ،‬سازه های‬ ‫بتنی پیش تنیده (س��بک) و ورق های کامپوزیت‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬در ای��ن منطقه واس��طه گری به‬ ‫صورت انبار نیس��ت و تمام فعالیت ها به صولرت‬ ‫تولیدی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی یکی از مزیت های منطقه ویژه س��لفچگان‬ ‫را در مقایسه با س��ایر مناطق ویژه کشور‪ ،‬صدور‬ ‫سند مالکیت برای واحدهای تولیدی عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در ف��از‪ 1‬و ‪ 2‬با توجه ب��ه ایین نامه ها و‬ ‫دس��تورالعمل هایی که داریم اگر کار متقاضیان‬ ‫به مرحله معینی برس��د برای انها س��ند مالکیت‬ ‫ص��ادر می کنی��م‪ .‬تفاوتی ندارد کس��ی که واحد‬ ‫تولیدی ایجاد کرده س��رمایه گذار داخلی باش��د‬ ‫ی��ا خارجی‪ .‬در منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫هر س��رمایه ای با منش��ا خارجی یا حتی سرمایه‬ ‫ایرانی با منش��اخارجی وارد منطقه ش��ود‪ ،‬اگر به‬ ‫صورت ش��خصیت حقوقی در داخل ایران به ثبت‬ ‫رس��یده باشد‪ ،‬س��ند مالکیت برای س��رمایه گذار‬ ‫صادر می شود‪ .‬این در حالی که سایر مناطق ویژه‬ ‫به صورت اجاره‪ ،‬زمین واگذار می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫به میزان س��رمایه گذاری خارجی در این منطقه‬ ‫سلفچگان؛ چهارراه مواصالتی کشور‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان با‬ ‫بیان اینکه ‪60‬درصد صنایع کش��ور در همجواری‬ ‫ای��ن منطقه قرار دارند تصریح ک��رد‪ :‬این منطقه‬ ‫نزدیک تری��ن منطقه وی��ژه اقتصادی ب��ه مراکز‬ ‫مصرفی کش��ور اس��ت و با زیرساخت هایی که در‬ ‫این منطقه ایجاد شده ‪ ،‬بستر حضور سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی فراهم شده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نزدیکی به راه اهن سراسری موقعیت ویژه ای برای‬ ‫منطقه ایجاد کرده‪ ،‬برای اتصال راه اهن به منطقه‬ ‫ویژه سلفچگان اقداماتی انجام شده و قراردادهایی‬ ‫منعقد شده است‪ .‬زیرسازی مسیر برعهده منطقه‬ ‫اس��ت ک��ه جمعا ح��دود ‪ 8‬کیلومتر می باش��د و‬ ‫روس��ازی و ریل گذاری هم بر عهده راه اهن است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ‪90‬درصد زیرس��ازی انجام شده‪،‬‬ ‫امیدواریم اوایل س��ال ‪ 95‬به بهره برداری برسد و‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان عمال به راه اهن‬ ‫سراسری کشور متصل شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫ه��دف از ایج��اد ای��ن منطق��ه وی��ژه را ج��ذب‬ ‫س��رمایه های داخلی و خارجی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫تولید‪ ،‬ایجاد فرصت های ش��غلی‪ ،‬ارتقای س��طح‬ ‫اش��تغال در کش��ور‪ ،‬کاهش هزینه ه��ای تولید و‬ ‫امکان ایجاد تولید رقابت پذیر با س��ایر کش��ورها‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬بای��د بتوانی��م از مزیت های‬ ‫خودمان اس��تفاده کنیم و محص��ول را به قیمت‬ ‫تمام شده پایین تری تولید کنیم تا قادر به رقابت‬ ‫با کاالهای مش��ابه خارجی باش��یم‪ .‬وی به تعداد‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در این منطقه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ح��ال حاضر ‪ 106‬واحد تولیدی‬ ‫فعال در منطقه مستقر هستند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی افزود‪ :‬ای��ن تعداد واح��د تولیدی‬ ‫‪ 2700‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد کرده‪ ،‬البته‬ ‫ظرفیت ایجاد ‪7‬هزار اشتغال را داریم ولی به دلیل‬ ‫وجود تحریم ها با مشکل مواجه بودیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه س��لفچگان‪ ،‬دپوی کاال‬ ‫با هدف دس��تیابی به بازارهای مناسب را از دیگر‬ ‫اهداف این منطقه ویژه برش��مرد و گفت‪ :‬در بعد‬ ‫تج��اری این امکان را برای س��رمایه گذاران ایجاد‬ ‫کردیم ک��ه کاالی خارجی را وارد منطقه کنند و‬ ‫بدون نگرانی از متروکه شدن کاال‪ ،‬دپو کنند و در‬ ‫زمان مناسب به فروش برسانند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول‪ ،‬دسترس��ی کمت��ر از یک‬ ‫س��اعت به ف��رودگاه را از دیگر مزیت های منطقه‬ ‫ویژه سلفچگان برشمرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص تاس��یس واحده��ای تولیدی‬ ‫ریال عن��وان کرد‪ .‬وی درب��اره واردات و صادرات‬ ‫کاال ب��ه منطقه ویژه س��لفچگان نیز گفت‪ :‬میزان‬ ‫واردات کاال در ‪ 10‬م��اه اول س��ال ‪50 ،93‬ه��زار‬ ‫تن و در مدت مش��ابه سال ‪29 ،94‬هزار تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان صادرات نیز در این مدت ‪1888‬تن‬ ‫و در مدت مش��ابه سال ‪ 93،45700‬تن صادرات‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 100‬درصدی اشتغال در منطقه‬ ‫ویژه سلفچگان‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫درباره میزان اش��تغال ایجاد شده در این منطقه‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬در ‪ 10‬م��اه اول س��ال ‪ 72 ،93‬مورد‬ ‫اشتغال ایجاد ش��ده در حالی که در مدت مشابه‬ ‫سال ‪ 94‬حدود ‪ 145‬نفر اشتغال داشتیم که بیش‬ ‫از ‪ 100‬درصد رش��د داشته اس��ت که این میزان‬ ‫از اش��تغال‪ ،‬تحرک منطقه را در س��ال ‪ 94‬نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫س��یدمهدی طباطبایی ب��ه پروژه های در حال‬ ‫احداث در منطقه ویژه سلفچگان نیز اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در سال ‪ 95‬خیابان کشی های فاز ‪ 3‬را اغاز‬ ‫می کنی��م‪ ،‬در خصوص اب و برق نیز رایزنی هایی‬ ‫با دستگاه های مربوطه انجام داده ایم و به توافقات‬ ‫نهایی رسیده ایم‪.‬‬ ‫طباطبای��ی در خص��وص پروژه ه��ای توس��عه‬ ‫واحده��ای فعال در منطق��ه نیز گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫زمینه ای که در کش��ور فراهم شده‪ ،‬رایزنی هایی‬ ‫را با س��رمایه گذاری خارجی (ایتالیایی و چینی)‬ ‫اغ��از کردیم‪ .‬نشس��تی هم با دبیر اول س��فارت‬ ‫ژاپن در تهران داش��تیم‪ ،‬اق��ای واتانابه در تالش‬ ‫هس��تند بعضی از واحدهای فعال ژاپن را باتوجه‬ ‫به مزیت های منطقه تشویق به سرمایه گذاری در‬ ‫این منطقه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه دنبال جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی برای صنایع س��نگین در منطقه هستیم‪،‬‬ ‫با چند شرکت خارجی هم در حال مذاکره ایم که‬ ‫ان شاا‪ ...‬در سال ‪ 95‬به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫درب��اره ارائه تس��هیالت ویژه به س��رمایه گذاران‬ ‫در ای��ن منطقه نیز گف��ت‪ :‬مهم ترین نکته ای که‬ ‫منطقه ویژه س��لفچگان برای سرمایه گذاران دارد‬ ‫موقعیت جغرافیایی و مزیت های منطقه ای است‬ ‫ولی علی رغم ان با توجه به مس��احت زمینی که‬ ‫س��رمایه گذاران خریداری می کنند و مدت زمانی‬ ‫که پروژه را به بهره برداری می رس��انند‪ ،‬تخفیفات‬ ‫ویژه ای در قیمت زمین قائل می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹منطق�ه وی�ژه س�لفچگان پنجمی�ن‬ ‫گمرک درامدزای کشور‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در زمینه تج��ارت هم‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی س��لفچگان پنجمین گمرک درامدزای‬ ‫کش��ور محس��وب می ش��ود و رتبه منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی س��لفچگان در پنجره واحد تجاری نیز‬ ‫هیچگاه از رتبه سوم پایین تر نیامده است‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬نزدیک��ی به تهران و چهارراه‬ ‫مواصالتی‪ ،‬تعامالت منطقه با دستگاه های مسئول‬ ‫مثل گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد و‪ ...‬همچنین ثبات مدیریتی و تعامل‬ ‫و تفاهم داخلی با کارکنان منطقه ویژه سلفچگان‬ ‫از عواملی هستند که در موفقیت این منطقه موثر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماهه اول س��ال ‪ 94‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ 93‬گفت‪ :‬با توجه به مذاکرات برجام و ایجاد‬ ‫زمینه مناس��ب در منطقه در سال ‪ 94‬حدود ‪33‬‬ ‫واحد مجوز تاس��یس دریافت کردند در حالی در‬ ‫مدت مشابه سال ‪ 93‬تنها ‪ 9‬واحد تولیدی مجوز‬ ‫تاسیس گرفتند‪ .‬طباطبایی میزان سرمایه گذاری‬ ‫در ‪ 10‬ماه نخست سال ‪ 94‬را نیز نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال ‪ 93‬به ترتیب ‪ 1430‬و ‪ 800‬میلیارد‬ ‫سفر یک روزه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به استان قم‬ ‫در س��فر ی��ک روزه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به اس��تان قم وی با مدیران ارشد گروه‬ ‫صنعتی اس��پانیایی ـ ایتالیای��ی ‪ KGT‬دیدار‬ ‫کرد و توافقاتی نیز انجام شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‏‪ ،‬در‬ ‫این دیدار ک��ه با حضور مهن��دس نعمت زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان و‬ ‫مدی��ران این گروه صنعتی انجام ش��د‪ ،‬مدیران‬ ‫این گروه عظیم ضمن تاکید بر س��رمایه گذاری‬ ‫و انتق��ال دانش فنی روز‪ ،‬تمای��ل خود را برای‬ ‫حضور درازمدت در ایران اعالم داش��تند‪ .‬گروه‬ ‫صنعتی ‪ KGT‬که در زمینه نفت و گاز فعالیت‬ ‫دارد نماینده ایرانی و شریک ایرانی شرکت های‬ ‫اسپانیایی و ایتالیایی است و شامل شرکت هایی‬ ‫تولید فلن��چ و تجهیزات‬ ‫ ‬ ‫اس��ت که در زمین��ه‬ ‫س��رچاهی و تامین لوله و کابل های سر چاهی‬ ‫فعالی��ت می کنند و ش��رکت ‪TUBACEX‬‬ ‫بزرگتری��ن تولید کننده لوله ه��ای بدون درب‬ ‫اس��تنلس در دنیا و ش��رکت ‪PRYSMIAN‬‬ ‫بزرگترین تولید کننده کابل دنیاس��ت‪ .‬با تاکید‬ ‫مهن��دس نعم��ت زاده قرار ش��د با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود در کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��رکت ‪ KGT‬در ای��ران‪،‬‬ ‫شرکت گالبرتی پارس و کارخانه تکتوبی پارس‬ ‫را راه ان��دازی کرد ه که ه��ر دو در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی س��لفچگان قرار دارن��د‪ .‬در این دیدار‬ ‫قرار بر این ش��د که این گروه صنعتی بررس��ی‬ ‫و احداث کارخانه لوله س��ازی ‪TUBACEX‬‬ ‫اسپانیا را در این منطقه مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکت گالپرتی‪ ،‬در دوران‬ ‫تحری��م هفدهمین کارخانه خ��ود را در زمینه‬ ‫تولید فلنچ در ایران و در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫سلفچگان راه اندازی کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این دیدار با اهدای فرش نفیس از‬ ‫روبرتو گالپرتی‪ ،‬مدیر این شرکت تقدیر کرد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حمایت از تولید خودرو با سوخت دیزلی‬ ‫‪25‬‬ ‫رانندگی می کند‪ ،‬پس وجود دارد‬ ‫‪ 26‬بلیت قطار به ایستگاه ارزانی نرسید‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫از تاثیر امکانات خودرویی بر قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫الزام هایی که به نام «اپشن» حذف می شوند‬ ‫اپشن‪ ،‬نردبانی است که با باال رفتن از ان به ازای‬ ‫هر پله‪ ،‬قیمت خودرو افزایش می یابد و رس��یدن به‬ ‫پله پایانی‪ ،‬خرید خودرویی به اصطالح فول اپش��ن‬ ‫است که خریدارانی محدود به ویژه در رده مدل های‬ ‫لوکس به ان دست می یابند‪.‬‬ ‫اما در ایران رس��م دیگرگونه است و گاهی الزامات‬ ‫ایمنی یک خودرو با اپش��ن اش��تباه گرفته می شود‬ ‫که براساس ان خودروساز یا مونتاژکار خودرو از این‬ ‫الزامات به عنوان ابزاری برای تعیین قیمت استفاده‬ ‫می کن��د و مش��تری نااگاه از ح��ق و حقوق خود به‬ ‫نام اپش��ن‪ ،‬الزامی را خری��داری می کند که در دنیا‬ ‫شاید جزو حداقل های یک خودرو باشد‪ ،‬در این بین‬ ‫ضروری اس��ت سازمان ملی استاندارد حدود قطعات‬ ‫الزامی یا اپشنی را تعیین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل قیمت با حذف اپشن‬ ‫به گفته معاون اموزش دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنع��ت‪ ،‬در نظر گرفت��ن امکانات‬ ‫(اپش��ن) در خودرو نس��بت ب��ه حالت اس��تاندارد‪،‬‬ ‫تسهیالت بیش��تری را در اختیار کاربر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین امکاناتی که به صورت استاندارد روی خودرو‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬نباید با اپش��ن اش��تباه گرفته و برای‬ ‫کاهش قیمت امکانات اصل��ی از روی خودرو حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬ابوالفضل خلخال��ی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫عن��وان یک مثال به ارائه تعریفی ملموس از اپش��ن‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬کیس��ه ه��وا قطعه ای ایمنی‬ ‫اس��ت که باید روی خودرو نصب ش��ود و حذف ان‬ ‫که به طور معمول توسط خودروسازان داخلی اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬امنیت سرنش��ینان را به خط��ر می اندازد‪.‬‬ ‫امکاناتی نظیر س��انروف و قابلیت های سیس��تم های‬ ‫صوت��ی و تصویری ج��زو اپش��ن های غیرضروروی‬ ‫اس��ت که حذف ان عالوه ب��ر کاهش قیمت خودرو‬ ‫به ایمنی وسیله نقلیه اس��یبی وارد نمی کند اما در‬ ‫حال حاض��ر و در فضای رقابتی‪ ،‬اپش��ن یک خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫را رقابت��ی می کن��د‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬قیمت خودرو‬ ‫با حذف اپش��ن ها قابل کنترل اس��ت اما این مسئله‬ ‫بای��د در مرحله اخر اتفاق بیفتد زی��را در ابتدا باید‬ ‫به بهینه س��ازی خطوط تولید و زنجیره تامین توجه‬ ‫داش��ت و در اخر به حذف اپش��ن ها که در رقابتی‬ ‫شدن یک خودرو موثر است‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫خلخالی با بیان اینکه برخی اپشن های خودرو در‬ ‫ایران در ردیف اپشن های متوسط دنیا قرار می گیرند‬ ‫که گاهی برای کاهش قیمت حذف می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای مثال سیس��تم مانیتور کردن فشار تایرها روی‬ ‫کیلومترش��مار خودروه��ا در خودروهایی امریکایی‬ ‫به صورت اجباری نصب می ش��ود‪ .‬این اپش��ن روی‬ ‫االیندگ��ی‪ ،‬عمر تای��ر و‪ ...‬موثر اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫خودروسازان کشور با فناوری بسیاری از این امکانات‬ ‫فاصله دارند‪ .‬عالوه بر این اپش��ن‪ ،‬تجهیزات دیگری‬ ‫نظیر اس��تفاده از شیش��ه ‪ ،UV‬کروز کنترل و ‪ ...‬در‬ ‫خودرو نصب می ش��ود که خودروس��ازان داخلی نیز‬ ‫باید به سمت دستیابی به فناوری انها حرکت کنند‬ ‫و به این تجهیزات به چشم اپشن نگاه نکنند‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانشگاه‪ ،‬معنای اپشن خودرو‬ ‫انطور که در ایران تعریف می شود با دنیا تفاوت دارد‪.‬‬ ‫در همکاری مشترک خودروسازان داخلی با همتایان‬ ‫خارجی به طور حتم خودروهایی با اپشن های باالتر‬ ‫به تولید می رس��د‪ .‬از انجای��ی که مدل های مختلف‬ ‫خودروهای خارجی از طریق واردات به کشور می اید‪،‬‬ ‫مشتریان تاحدودی با این امکانات اشنایی دارند و از‬ ‫طرف دیگر به مش��کالت خودروسازان داخلی برای‬ ‫استفاده نکردن از این اپشن ها اگاهی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر قیمت با حذف نصب اپشن‬ ‫بی تردی��د تولید خودروه��ای خارج��ی در ایران‬ ‫با نصب اپش��ن های روزامد ای��ن محصوالت همراه‬ ‫خواهد بود؛ اپشن هایی که به باور نایب رییس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور برخ��ی از انها از الزامات یک خ��ودرو بوده و‬ ‫در ایران با اپشن اشتباه گرفته شده است‪ .‬احمدرضا‬ ‫رعنای��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫قراردادی که بین خودروس��ازان داخلی با خارجی ها‬ ‫منعقد می ش��ود‪ ،‬به طور حتم پایه قیمتی را براساس‬ ‫برخ��ی اپش��ن های ثابت و متغی ر تعیی��ن می کنند‪.‬‬ ‫اپش��ن های ثاب��ت‪ ،‬الزامات اس��ت و نمی ت��وان نام‬ ‫اپش��ن را روی ان نهاد‪ .‬برای مثال کیسه هوا و ترمز‬ ‫ای بی اس در ردیف تجهیزاتی قرار می گیرند که نباید‬ ‫به عنوان اپش��ن روی خودرو نصب با حذف شوند تا‬ ‫قیمت را باال و پایین ببرند‪ .‬وی دلیل تداخل اپش��ن‬ ‫و الزام��ات در ایران را متوجه ضعف در اس��تانداردها‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬یک مدل خودرو خارجی در حدود‬ ‫سال های ‪ 77‬تا ‪ 82‬در ایران مونتاژ شد‪ .‬با نگاهی به‬ ‫صفحه جلوداشبورد این خودرو‪ ،‬عالمت و چراغ ترمز‬ ‫ای بی اس دیده می شود اما شرکت وارد و مونتاژ کننده‬ ‫به دلیل نبود الزام در ایران برای نصب این ترمز روی‬ ‫خودرو‪ ،‬از شرکت سازنده خواستار حذف ان شده تا‬ ‫محصولی ارزان تر به بازار عرضه کند‪ .‬به باور رعنایی‪،‬‬ ‫رعایت الزامات در تولید خودروهایی که قرار است در‬ ‫همکاری مشترک به تولید برسد‪ ،‬ارتباط مستقیمی‬ ‫با نح��وه عملکرد س��ازمان ملی اس��تاندارد و تعهد‬ ‫خودروس��ازان به رعایت ان دارد‪ .‬نایب رییس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور در ادامه به تاثیر بی توجهی به نصب قطعات‬ ‫الزامی در خودرو اش��اره کرد و توضیح داد‪ :‬در مدت‬ ‫‪ 30‬سال گذش��ته در کشورهای پیش��رفته اگر این‬ ‫تجهی��زات در خودروها نصب نش��ود‪ ،‬اجازه تردد به‬ ‫انها داده نمی ش��ود اما در کش��ور این امکانات مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته اند و تبعات بس��یاری از جمله‬ ‫حوادث رانندگی به همراه داش��ته است‪ .‬وی تصریح‬ ‫ی مشترک با خودروسازان‬ ‫کرد‪ :‬در قراردادهای همکار ‬ ‫خارجی شرط رعایت الزامات ایمنی در پلتفرم در نظر‬ ‫گرفته شده است و در این بین تجهیزاتی که با ایمنی‬ ‫خودرو در ارتباط نیست‪ ،‬می تواند به عنوان اپشن به‬ ‫مشتری پیش��نهاد نصب ان را بدهند‪ .‬این روش در‬ ‫دنیا مرس��وم است و نباید الزامات به عنوان اپشن به‬ ‫مشتری فروخته شود‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فروش نوروزی سایپا‬ ‫فروش ویژه محصوالت س��ایپا با تحویل ‪ ۱۰‬روزه اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬رضا تقوی‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و فروش‬ ‫گروه س��ایپا با بیان این خبر افزود‪ :‬در راستای جلب رضایت‬ ‫مش��تریان و به منظور اس��تفاده هموطنان از خودرو در ایام‬ ‫عید نوروز‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا اقدام به تحویل ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫خودروها با شرایط مناسب و تسهیالت ویژه کرده است‪.‬مدیر‬ ‫بازایابی و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا در تش��ریح این‬ ‫شرایط گفت‪ :‬در این طرح مدل ‪ ،۹۵‬تسهیالت قرض الحسنه‪،‬‬ ‫تحوی��ل ‪ ۱۰‬روزه‪ ،‬بازپرداخت های ‪ ۳۲‬ماهه تس��هیالت بدون‬ ‫ضامن و‪ ...‬از شرایط فروش نوروزی محصوالت است‪.‬‬ ‫محکی برای خودروسازان‬ ‫ابوالفضل‬ ‫خلخالی‪:‬‬ ‫قیمت خودرو با‬ ‫حذف اپشن ها‬ ‫قابل کنترل‬ ‫است اما این‬ ‫مسئله باید‬ ‫در مرحله اخر‬ ‫اتفاق بیفتد‬ ‫دبیر س��ومین همایش بین المللی صنع��ت خودروی ایران‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری این همایش می تواند بهترین فرصت باش��د تا‬ ‫خودروسازان داخلی خود را به خوبی «محک» بزنند‪ .‬ساسان‬ ‫قربان��ی در گفت وگ��و با پرش��ین خودرو با بی��ان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از اصلی تری��ن اهداف برگزاری این همایش‬ ‫رقابت پذیری خودروهای داخلی با خودروسازان خارجی است‪،‬‬ ‫البته نباید فرام��وش کرد تمام اهداف این همایش در همین‬ ‫راستا برنامه ریزی و «هدف گذاری» شده‪ ،‬پس بهترین فرصت‬ ‫اس��ت خودروسازان داخلی‪ ،‬توانمندی های خود را در معرض‬ ‫نمایش قرار دهند‪.‬‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و استاندارد بازرس نمونه شد‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازرس‬ ‫نمونه در نهمین همایش کیفیت و اس��تاندارد معرفی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی این ش��رکت نهمین همایش‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد با شعار اس��تاندارد زبان مشترک جهان‬ ‫به دنبال معرف��ی الگوهای موفق به جامعه صنعت و خدمات‬ ‫کشور است که در این راستا ‪ ۴‬بازرس نمونه در حوزه اداره کل‬ ‫استاندارد استان تهران انتخاب شده اند‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با وظیفه بازرسی و‬ ‫نظارت بر اجرای استاندارد ها به عنوان یکی از برگزیدگان این‬ ‫همایش معرفی می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیش بینی بازار خودرو در استانه سال جدید‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫وزیر نفت با اعالم امادگی برای ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروها خبر داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حمایت از تولید خودرو با سوخت دیزلی‬ ‫صنعت قطعه سازی نیازمند‬ ‫تشکیل مجموعه ای پیوسته‬ ‫گروه خودرو‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان گفت‪ :‬در دنیا‬ ‫مجموعه سازان را چند دسته مجزا تشکیل می دهند که‬ ‫از صفر تا ‪ 100‬ساخت را به عهده دارند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو ب��ا خبرخودرو ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرکدام از این دس��ته ها ب��ه طور جداگانه‬ ‫قطعات و سیستم های خودرو را ساخته و به خودروساز‬ ‫تحویل می دهند که در این مرحله خودروساز این اجزا‬ ‫را کامل و خودرو را می سازد‪.‬به طور مثال در خودرو به‬ ‫صورت کامل با تمام جزئیات ساخته شده و خودروساز‬ ‫تنها این اجزا را به هم متصل می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬روش��ی که در دنیا مرس��وم است‬ ‫س��اخت خودرو به وسیله یک سازنده است‪ .‬بهتر است‬ ‫این عمل از سوی یک سازنده انجام شود اما این موضوع‬ ‫در ای��ران به وجود نیامده که البته تالش بر این اس��ت‬ ‫این امر در صنعت خودروسازی کشور نهادینه شود‪.‬‬ ‫نجفی منش تصریح کرد‪ :‬در این روش سازنده دسته‬ ‫اول‪ ،‬سازنده سیستم ها و دسته دوم‪ ،‬سازنده مجموعه ها‬ ‫و بع��د اجزا و قطعات اس��ت که اج��زا و قطعاتی نظیر‬ ‫موتور‪ ،‬فن‪ ،‬لنت‪ ،‬فنر‪ ،‬پیچ به وسیله انها ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ایجاد مجموعه س��ازان تصریح کرد‪ :‬بهتر‬ ‫اس��ت مجموعه های کوچک قطعه سازی ادغام شوند و‬ ‫یک مجموعه کامل و مستقل تشکیل و به قطعه سازان‬ ‫و مجموعه س��ازان ب��زرگ دنیا متصل ش��ده و صنعت‬ ‫خودروسازی در این راستا حرکت کند‪.‬‬ ‫نجفی منش در ادامه افزود‪ :‬درحال حاضر این موضوع‬ ‫در حال بررسی اس��ت اما باید شرایطی به وجود بیاید‬ ‫که مجموعه ساز کامل باش��د تا در نهایت خروجی ان‬ ‫تولید با کیفیت و با هزینه معقول و مناسب باشد‪.‬‬ ‫وی درباره نوس��ان کیفی موجود در ساخت قطعات‬ ‫بیان کرد‪ :‬نوسان کیفی وجود ندارد و خودروسازان در‬ ‫حال انجام کار هستند و مشکلی در این زمینه مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن قطعه س��ازان همچنین با اشاره به‬ ‫لزوم نوسازی ماشین االت قدیمی و فرسود ه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر ماش��ین االت قدیمی و فرس��وده‬ ‫نیستند‪ .‬البته باید همیشه نوسازی باشد و این نوسازی‬ ‫با ورود فناوری های جدید ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫نجفی من��ش اف��زود‪ :‬ب��ه ط��ور کل��ی قطعه س��از‪،‬‬ ‫مجموعه ساز و خودروساز باید با ایجاد تعامالت جهانی‬ ‫زمینه س��از ورود دانش روز دنیا به کش��ور باشند و این‬ ‫اتفاق مس��تلزم اتصال و ارتباط با خودروسازان جهانی‬ ‫می باش��د که در نهایت با تولید خودروهای مناس��ب با‬ ‫قیمت مطلوب سطح بازار داخلی ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫تاثیر ‪ ۱۰‬درصدی یکسان سازی‬ ‫ارز بر قیمت الستیک‬ ‫رییس هیات مدی��ره انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایطی که ح��دود ‪ ۸۰‬درصد قیمت تمام‬ ‫شده تایر را مواد اولیه تشکیل می دهد‪ ،‬بنابراین هر گونه‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز نزدیک ب��ه ‪ ۴۰‬درصد از قیمت‬ ‫تمام شده صنعت تایر را متاثر می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا گنج��ی در گفت وگو با خبر خودرو افزود‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ک��ه نزدیک ب��ه ‪ ۵۰‬درصد از م��واد اولیه و‬ ‫قطع��ات و ماش��ین االت صنعت تایر وارداتی اس��ت از‬ ‫این رو هر گونه تغییر در نرخ ارز قیمت تایر را با نوس��ان‬ ‫مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی صرف یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬تاثیری بر‬ ‫قیمت تایر نخواهد داشت و هر گونه تغییر در این راستا‬ ‫بستگی به نرخ تعیین شده ارز دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا اج��رای تصمی��م دولت و‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز‪ ،‬هرگونه جهت گیری نرخ ارز‪ ،‬بازار‬ ‫تایر را با تغییر قیم��ت روبه رو خواهد کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز به خودی خود تاثیری بر قیمت ها‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬بلک��ه در جریان نرخ یکسان س��ازی‬ ‫اهمیت داشته و موجب تغییر قیمت الستیک در بازار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چنانچه یکسان سازی نرخ ارز‪ ،‬با نرخ‬ ‫بانک مرک��زی و ‪ ۳‬هزار تومان تعیین ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد در کاهش قیمت الس��تیک تاثیر‬ ‫بگذارد اما چنانچه بیش از ‪ ۳‬هزار تومان تعیین ش��ود‪،‬‬ ‫به همان نس��بت ش��اهد افزایش قیم��ت تایر خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫غالمحس��ین قاسمیان‪ ،‬عضو اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران گفت‪ :‬با وجود‬ ‫انتظارات و پیش بینی ها‪ ،‬مردم تاکنون رغبتی به بازار خودرو نشان نداده و شرایط فعلی‬ ‫کش��ور و تحوالت‪ ،‬تاثیر چندانی بر بازار فروش خودروهای داخلی و وارداتی نگذاشته‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با وجود تداوم رکود در بازار خودروهای داخلی و وارداتی انتظار‬ ‫می رود از ابتدای اسفند تحرک جدیدی در بازار خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‬ ‫کارگروه‬ ‫دائمی با حضور‬ ‫صنعتگران و‬ ‫وزارت نفت برای‬ ‫بررسی استفاده‬ ‫از خودروهایی‬ ‫با سوخت‬ ‫پایه گازسوز‪،‬‬ ‫ال پی جی و دیزلی‬ ‫تشکیل شود‬ ‫سیدمصطفی میرسلیم‬ ‫قوای محرکه‬ ‫جایگاه بسیار‬ ‫مهمی به لحاظ‬ ‫اقتصادی به ویژه‬ ‫اشتغال دارد‬ ‫نهمین همایش بین‪‎‬المللی موتورهای درون‪‎‬سوز‬ ‫و نفت با هدف «تدوین س��ند راهبردی س��وخت‪،‬‬ ‫ط زیست کشور و ارائه اخرین‬ ‫قوای محرکه و محی ‪‎‬‬ ‫دستاوردهای صنعت موتور» برگزار شد‪.‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت س��خنران کلیدی‬ ‫این همایش با تاکید بر موضوع سوخت خودروها‬ ‫گفت‪ :‬از منظر وزارت نفت زمانی که بحث خودرو‬ ‫و موتور مطرح می ش��ود موضوع س��وخت اهمیت‬ ‫می‪‎‬یابد و با توجه به نرخ رش��د مصرف سوخت در‬ ‫اینده و همچنین تاثیری که مصرف‪ ،‬بر حمل ونقل‬ ‫و کل اقتص��اد کش��ور می گذارد‪ ،‬توج��ه به تولید‬ ‫موتور خودروها اهمیت بسیاری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به پیش‪‎‬بین��ی اژانس بین‪‎‬المللی‬ ‫انرژی (ای یی ای) در زمینه مصرف انرژی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی این اژانس تا س��ال‬ ‫‪٢٠٥٠‬م مص��رف ان��رژی در بخ��ش حمل ونق��ل‬ ‫‪ ٧٥‬درصد افزایش خواهد داش��ت و اگر از فرصت‬ ‫بهبود کارایی موتورهای درون‪‎‬سوز استفاده شود‪،‬‬ ‫‪ ٢٠‬درصد از ‪ ٧٥‬درصد اش��اره ش��ده‪ ،‬قابل کنترل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت جایگزین��ی س��وخت کم کربن را‬ ‫از مس��ائل مهم��ی دانس��ت ک��ه هم اکن��ون در‬ ‫حمل ونقل موردتوجه ق��رار گرفته و تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین براساس پیش بینی این اژانس استفاده‬ ‫از خودروه��ا ب��ا س��وخت بنزین تا س��ال ‪٢٠٥٠‬‬ ‫میالدی از ‪ ٥٠‬درصد به ‪ ١٠‬درصد کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نامدار زنگنه ادامه داد‪ :‬با این حال تا اینده قابل‬ ‫تصور‪ ،‬س��وخت‪‎‬های فسیلی نقش تعیین‪‎‬کننده ای‬ ‫در تامی��ن س��وخت خودروه��ا دارن��د‪ ،‬حتی اگر‬ ‫خودروها برقی باشند‪ ،‬بازهم سوخت مورداستفاده‬ ‫انها از طریق انرژی فسیلی تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هزینه مصرف س��وخت در‬ ‫حمل ونقل کش��ور حتی با قیمت‪‎‬های کنونی نفت‬ ‫‪ ١٥‬میلیارد دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬حتی اگر قیمت نفت‬ ‫به ‪ ٦٠‬دالر برس��د‪ ،‬این میزان به ‪ ٣٠‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد رسید که رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫نام��دار زنگن��ه با بی��ان اینکه هم اکن��ون ایران‬ ‫باالتری��ن مصرف س��وخت گاز در خودروها را در‬ ‫جه��ان به خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مصرف روزانه سی ان جی در خودروها ‪ ٢٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب اس��ت که ح��دود ‪٢٥‬درص��د مصرف‬ ‫س��وخت خودروهای سواری را شامل می شود که‬ ‫این مسئله نیز جای توسعه بیشتر دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت گف��ت‪ :‬ایران یکی از گس��ترده ترین‬ ‫ش��بکه های گازی جه��ان را دارد‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫هم اکن��ون ‪ ٩٠‬درص��د کل جمعیت کش��ور زیر‬ ‫پوش��ش ش��بکه گازی هس��تند؛ ضم��ن اینک��ه‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۳‬هزار جایگاه س��ی ان جی در کش��ور‬ ‫فعال است که زیر ‪ ٥٠‬درصد ظرفیت خود هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه پیش��نهاد کرد‪ :‬اف��زون بر فعالیت‬ ‫ب��رای بهبود فراین��د موتورها با پای��ه بنزین‪ ،‬در‬ ‫تولید و بهینه س��ازی موتورهای پایه گازس��وز نیز‬ ‫کار بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با تاکید بر ارزان بودن قیمت گاز در‬ ‫کشور گفت‪ :‬قیمت گاز در ایران ارزان‪‎‬تر از قیمت‬ ‫گازوئیل و بنزین است‪ ،‬بنابراین چنانچه خودروها‬ ‫از س��وخت گاز در حمل ونقل استفاده کنند برای‬ ‫کشور صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید حداقل یک س��وم مصرف‬ ‫س��وخت حمل ونق��ل در خودروهای س��واری به‬ ‫س��مت سی ان جی هدایت ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اتوبوس‪‎‬های درون ش��هری سیاس��ت استفاده از‬ ‫سوخت با پایه گازس��وز موفق بوده‪ ،‬به طوری که‬ ‫بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شده در تهران حدود‬ ‫‪ ١٧‬هزار اتوبوس پایه گازسوز نوسازی شود که این‬ ‫مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از خودرو با سوخت دیزلی‬ ‫نام��دار زنگنه با تاکید بر اینکه موتورهای تولید‬ ‫ش��ده برای این میزان اتوبوس نوسازی شده باید‬ ‫متناسب با سوخت پایه گازسوز باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نفت این امادگی را دارد تا مصرف سوخت‬ ‫ال پی جی را در س��بد سوخت خودروها وارد کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که از ‪ ٢‬سال اینده ال پی جی‬ ‫تولی��دی پاالیش��گاهی داخل��ی مصرف کننده ای‬ ‫ن��دارد‪ ،‬زیرا با گازرس��انی های انجام ش��ده دیگر‬ ‫نی��ازی برای انتقال ال پی جی ب��ه نقاط دورافتاده‬ ‫برای مصرف نیست‪ ،‬بنابراین باید اقدام به صادرات‬ ‫ان کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه اس��تفاده از س��وخت‬ ‫ال پی ج��ی در خودروه��ا کامال اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براین اساس تقاضا داریم موتورهایی با پایه‬ ‫سوخت ال پی جی عرضه شوند که این موضوع نیز‬ ‫برای این نوع مصارف بازار تقاضا ایجاد می کند‪ ،‬از‬ ‫این رو باید بتوانیم موتورهایی با مصرف درست و‬ ‫بهینه ال پی جی تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیگیری های ‪ ۲‬ساله شرکت ملی‬ ‫پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی ایران با هدف‬ ‫توزی��ع گازوئیل با گوگرد کمتر از ‪ ٥٠‬پی پی ام در‬ ‫تهران و تعدادی از شهرها گفت‪ :‬با وارد مدار شدن‬ ‫پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس این رقم به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نامدار زنگنه همچنی��ن از حمایت وزارت نفت‬ ‫از خودروهای سواری با سوخت دیزلی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬باید تفکر اس��تفاده از خودروهای بنزینی را‬ ‫تغییر داد و در مرحله نخس��ت با تمرکز بر توجه‬ ‫به س��اخت بهینه و قابل رقابت در کالس جهانی‬ ‫موتورهای پایه گازسوز سواری‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬خودروی‬ ‫ال پی جی و دیزلی اقدام شود‪.‬‬ ‫در نهایت وزیر نفت پیش��نهاد کرد که کارگروه‬ ‫دائمی ب��ا حضور صنعتگ��ران و وزارت نفت برای‬ ‫بررس��ی اس��تفاده از خودروهایی با سوخت پایه‬ ‫گازس��وز‪ ،‬ال پی جی و دیزلی تشکیل شود تا نتایج‬ ‫مفید ان برای مصرف س��وخت‪ ،‬صنعت خودرو و‬ ‫محیط زیست حاصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف دانشمندان و فناوران‬ ‫س��یدمصطفی میرس��لیم‪ ،‬ریی��س همای��ش‬ ‫بین‪‎‬المللی موتورهای درون‪‎‬س��وز و نفت در ادامه‬ ‫این همایش با اش��اره به واردات نخستین خودرو‬ ‫دست‪‎‬س��از در ‪ ۱۵۰‬س��ال پی��ش گفت‪ :‬ب��ا ورود‬ ‫نخستین خودرو دست‪‎‬س��از امیدهای بسیاری در‬ ‫دل‪‎‬ها جان گرفت اما نمی‪‎‬توان منکر اس��یب‪‎‬های‬ ‫ان بر جامعه بشری شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه امروز ق��وای محرکه جایگاه‬ ‫بس��یار مهمی به لحاظ اقتصادی به ویژه اشتغال‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬متحول کردن این وضع اگر مطلوب‬ ‫و میس��ر باش��د‪ ،‬غی��راز تدوین راهبرد‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫راهکارهای��ی با ده‪‎‬ها س��ال برنامه‪‎‬ریزی و طراحی‬ ‫جدی��د و ممارس��ت همگانی اس��ت ک��ه به طور‬ ‫معمول دربرگیرنده پیچیدگی‪‎‬های متعدد است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره مرک��ز تحقیق��ات موتور‬ ‫ایران خ��ودرو در ادام��ه به وظایف دانش��مندان و‬ ‫فناوران قوای محرکه اشاره و تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫راه باید «در جهت اقتضای اولویت ترابری عمومی‬ ‫و بکارگیری س��وخت س��بز » و «بهب��ود بازده با‬ ‫کاه��ش مصرف س��وخت ب��ه ویژه س��وخت‪‎‬های‬ ‫سنگواره» و «کاهش تولید‪ »CO2‬گام برداشت‪.‬‬ ‫میرسلیم ادامه داد‪« :‬تقویت فرایندهای بازیافت‬ ‫به وی��ژه با توجه ب��ه ضرورت اس��قاط خودروها و‬ ‫قوای محرکه فرس��وده»‪« ،‬بهبود کیفیت سوخت‬ ‫و توس��عه س��وخت‪‎‬های جایگزی��ن از جمله توده‬ ‫زیس��تی» و «بهبود فرایندهای احتراق و اهتمام‬ ‫نس��بت به پس پاالیش» از دیگ��ر وظایف مدیران‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امید اس��ت ای��ن همای��ش علمی‬ ‫پژوهشی و فعالیت‪‎‬های وابسته به ان بتواند منشا‬ ‫اثر مفیدی در شناس��ایی عمق مس��ائل مبتالبه و‬ ‫چاره‪‎‬جوی اساسی انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری های جدید در قوای محرکه‬ ‫در نهای��ت فت��ح‪‎‬اهلل امی‪ ،‬دبی��ر علمی همایش‬ ‫بین‪‎‬المللی موتورهای درون‪‎‬س��وز و نفت گفت‪ :‬در‬ ‫عصر حاض��ر وجود انواع ق��وای محرکه‪ ،‬جزئی از‬ ‫زندگی انسان بوده و ضرورت ان انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحول و نواوری در این صنعت انچنان‬ ‫با سرعت به وقوع می‪‎‬پیوندد که لحظه‪‎‬ای غفلت از‬ ‫فناوری‪‎‬های جدید باعث س��ال ها عقب‪‎‬افتادگی از‬ ‫پیشرفته‪‎‬ترین فناوری‪‎‬های قوای محرکه می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫امی گفت‪ :‬موتورهای درون‪‎‬سوز دونیرو‪ ،‬دوگانه‬ ‫س��وز‪ ،‬دوس��وختی‪ ،‬دومرحل��ه‪‎‬ای‪ ،‬دوار‪ ،‬ترکیبی‪،‬‬ ‫با انرژی‪‎‬های تجدیدپذیر‪ ،‬اس��ترلینگ‪ ،‬هواس��وز‪،‬‬ ‫توربین��ی‪ ،‬پرخ��وران‪ ،‬با س��وخت های ترکیبی و‬ ‫س��ازگار با محیط زیست‪ ،‬هیدروژنی‪ ،‬قوه سوختی‬ ‫و‪ ،...‬ان��واع فن��اوری جدی��د در ق��وای محرک��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬بنابراین ضرورت برگزاری‬ ‫همایش و نشس��ت های علمی‪ ،‬چ��اپ مقاالت در‬ ‫نش��ریات علمی پژوهش��ی و برگزاری کارگاه ها و‬ ‫س��خنرانی های علمی برای دس��تیابی به فناوری‬ ‫جدید‪ ،‬امری اجتناب‪‎‬ناپذیر است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فناوری های جدید برای استحصال باطله ها به میدان امدند‬ ‫‪23‬‬ ‫معادن جهان‪ ،‬زیرذره بین بیمه گرها و سرمایه گذاران‬ ‫‪ 24‬شناخت بازار جهانی مس‪ ،‬شاه کلید درامد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نهاوندیان در ششمین همایش فوالد و معدن با نگاهی به بازار مطرح کرد‬ ‫برجام ‪ ،۲‬برنامه جامع اقدام مشترک ملی است‬ ‫شش��مین همایش فوالد و مع��دن با نگاهی به‬ ‫ب��ازار در حالی با حضور بزرگان صنعت فوالد دنیا‬ ‫برگزار ش��د که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم‬ ‫قرار گرفته و سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای‬ ‫خارج��ی عالقه مند به حض��ور در پروژه ها ایرانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن همای��ش روز گذش��ته با حض��ور محمد‬ ‫نهاوندی��ان رییس دفتر رییس جمهوری‪ ،‬مصطفی‬ ‫م��وذن زاده مش��اور مع��اون اول رییس جمهوری‪،‬‬ ‫مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬پیتر‬ ‫مارکوس مدیرعامل و موسس شرکت ورلد استیل‬ ‫داینامی��ک و رییس انجمن اهن و فوالد چین در‬ ‫مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹«برجام ‪ ،»۲‬نگاه جامع هم افزا است‬ ‫‹ ‹مواد معدنی‪ ،‬انرژی و نیروی انس�انی‬ ‫شاخص های اصلی صنعت فوالد‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫نی��ز در ادام��ه مراس��م با اش��اره به برنامه س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬اظهار کرد‪ :‬براساس این برنامه‬ ‫ایران باید در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬قدرتمند ترین اقتصاد‬ ‫منطقه ش��ود که الزمه ان رش��د ‪۸‬درصدی است‬ ‫که این موضوع در برنامه ‪ ۵‬ساله ششم توسعه نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬برای دستیابی به این اهداف‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه ش��ده بای��د در م��دت ‪ ۵‬س��ال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محم��د نهاوندیان‪ ،‬رییس دفتر رییس جمهوری‬ ‫با حضور در این همایش از مشارکت جدی بخش‬ ‫خصوص��ی در ام��ور تصدی اقتص��ادی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تاکید دول��ت بر حضور بخش خصوصی در‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مردمی ک��ردن اقتصاد ب��ه معنای‬ ‫این اس��ت که دولت کاره��ای تصدی را به بخش‬ ‫خصوص��ی بدهد اما الزمه حضور بخش خصوصی‬ ‫ایج��اد بنگاه های توانمن��د و اوردن منابع به این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫نهاوندیان اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر برای ورود‬ ‫صنعت ف��والد و فعالیت بیش��تر بخش خصوصی‬ ‫نیازمند مشارکت در تامین منابع است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر هدف گذاری برای‬ ‫‪ 3‬برابر شدن تولید فوالد در کشور انجام شده که‬ ‫قرار اس��ت تولید فوالد از ‪ ۱۷‬میلیون تن فعلی به‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س دفت��ر رییس جمه��ور‪ ،‬این‬ ‫امی��دواری وجود دارد که جای��گاه ایران در فوالد‬ ‫جهانی برجسته تر ش��ود‪ .‬از این رو این کنفرانس‬ ‫در ش��رایط خاص پس از لغو تحریم ها و مقاومت‬ ‫منطق��ی مردم برگزار ش��ده و فعالیت های ان در‬ ‫زمین��ه صنعت و ف��والد می تواند نقط��ه عطف و‬ ‫روشنی جلوه کند‪.‬‬ ‫نهاوندیان با اشاره به صحبت های رییس جمهور‬ ‫مبنی بر اجرای «برج��ام ‪ »۲‬اظهار کرد‪ :‬برجام ‪،۲‬‬ ‫برنامه جامع اقدام مش��ترک ملی است که تاکید‬ ‫می ش��ود باید برای اجرای برجام ‪ ۲‬همه دس��ت‬ ‫به دست یکدیگر دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تجهیز منابع برای اجرای برجام ‪۲‬‬ ‫الزم اس��ت اما انچه مورد توجه است‪ ،‬نگاه جامع‬ ‫هم افزا بوده و برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال‬ ‫در کشور نیز باید همواری هایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان تصریح کرد‪ :‬در برخی کش��ورها که‬ ‫اقتصادی وابس��ته به نفت دارند‪ ،‬با کاهش قیمت‬ ‫نفت ش��اهد تورم بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی هستیم‪،‬‬ ‫اما در ایران طی یکسال و نیم اخیر تورم از حدود‬ ‫‪۴۵‬درصد و با وجود تحریم ها به ‪ ۱۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫ریی��س دفت��ر رییس جمه��وری اف��زود‪ :‬در‬ ‫س��رمایه گذاری های اقتصادی ترجیح دولت تولید‬ ‫داخلی اس��ت و اجازه نمی دهیم که بخش صنعت‬ ‫اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬سیاس��ت های تعرف��ه ای الزم برای‬ ‫حمایت از تولید اعمال خواهد شد‪ .‬از این رو برای‬ ‫رقابت با سایر کش��ورها و تکیه بر تولید صادرات‬ ‫باید به دنبال افزایش بهره وری بود و همچنین در‬ ‫قیمت های فروش داخلی و خارجی باید مهندسی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬باید از سیاست های غلط تعرفه ای‬ ‫جلوگیری ش��ود و تسهیل تجاری گمرک بیش از‬ ‫گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫نهاوندیان با اشاره به رکود بخش ساخت وساز و‬ ‫رکود در فوالد گفت‪ :‬پیش بینی بر اوج گیری رونق‬ ‫اقتصاد کشور در بخش های عمرانی و ساخت وساز‬ ‫اس��ت که تقاضای مصرف فوالد افزایش داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد دالری و ت�لاش‬ ‫فش��رده ای برای ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحریم های وضع شده علیه ایران‬ ‫در س��ال ها گذشته گفت‪ :‬امروز کشورهای معتبر‬ ‫اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران اظهار تمایل‬ ‫می کنن��د در واقع دنیا به این نتیجه رس��یده که‬ ‫تحریم های چندساله عالوه بر فشاری که به مردم‬ ‫ایران وارد کرد توانس��ت کشورهای پیشرفته را از‬ ‫فرصت حضور در ایران محروم کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کرباس��یان‪ ،‬انعق��اد تفاهمنامه های‬ ‫همکاری در س��فر رییس جمهوری به فرانس��ه و‬ ‫ایتالی��ا و نیز ابراز تمایل کش��ورهای دیگر مانند‬ ‫المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هن��د و‪ ...‬از جمله‬ ‫این عالقه مندی هاست‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عام��ل ایمیدرو اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫شاخص های توس��عه در هر کشور میزان مصرف‬ ‫ف��والد ان اس��ت‪ .‬در واقع این صنع��ت زیربنای‬ ‫توس��عه در کشورها به ش��مار می رود‪ .‬در نتیجه‬ ‫فوالد‪ ،‬حلقه صنعتی ش��دن کش��ورها بوده و این‬ ‫صنع��ت به عن��وان یکی از اش��تغالزا ترین صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته کرباس��یان دولت باید به صنعت فوالد‬ ‫به عنوان یکی از اساس��ی ترین موضوعات توسعه‬ ‫توجه وی��ژه داش��ته و باید بتوانیم ب��ا همدلی و‬ ‫همکاری بخش خصوصی و ب��ا تعامالت مطلوب‬ ‫در ح��ال انجام با کش��ورهای‪ ،‬همچنین با جذب‬ ‫سرمایه گذاری توسعه کشور را محقق کرده و جزو‬ ‫‪ ۱۰‬کشور برتر اقتصادی دنیا شویم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش روند تولید فوالد جهانی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی گف��ت‪ :‬تولید فوالد در‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬م متاثر از کاهش رشد اقتصادی چین‬ ‫با کاهش مواجه ش��د‪ .‬به طوری که کش��ورهای‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده فوالد (به جز هند) و از جمله‬ ‫ایران‪ ،‬افت تولید را در این سال تجربه کرده اند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه پیش بینی شده بود رکود ایجاد شده‬ ‫در سال ‪۲۰۰۸‬م تا سال ‪۲۰۱۱‬م به پایان می رسد‬ ‫اما ای��ن رکود همچنان پابرجاس��ت و پیش بینی‬ ‫می شود تا‪ ۳ ،۲‬سال دیگر تداوم یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن رک��ود به کش��ورمان نیز‬ ‫س��رایت کرد و توانست به طور مستقیم بر تولید‪،‬‬ ‫بازار و فروش اثر بگذارد‪ .‬در سال گذشته میالدی‬ ‫پیش بینی می شد تولید فوالد کشور به ‪ ۱۹‬تا ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن برس�� د اما ب��ه دلیل وضعیت پیش رو‬ ‫و کمب��ود گندله‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۶‬میلیون تن تولید و‬ ‫با توجه به ش��رایط جهانی‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬م نیز‬ ‫نزدیک به همین عدد محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به چالش ها‬ ‫و فرصت ه��ای صنعت ف��والد دنی��ا اظهارکرد‪ :‬از‬ ‫جمله چالش های کنونی این صنعت‪ ،‬افت رش��د‬ ‫اقتص��ادی چین به عنوان موت��ور محرک اقتصاد‬ ‫دنیا‪ ،‬مازاد عرضه نس��بت به تقاضا‪ ،‬تداوم کاهش‬ ‫قیمت جهانی ف��والد‪ ،‬افزای��ش رقابت پذیری در‬ ‫صنعت ف��والد و احتم��ال ورود م��واد جایگزین‬ ‫(مانند پتروش��یمی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬پالس��تیک و‪)...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فرصت ه��ای پیش روی صنعت‬ ‫فوالد شامل رش��د جمعیت جهان و به دنبال ان‬ ‫رش��د مصرف مواد معدنی (افزای��ش تولید فوالد‬ ‫خام از ‪ ۸۵۰‬میلیون تن س��ال ‪۲۰۰۰‬م به ‪۲۵۰۰‬‬ ‫میلیون تن در س��ال ‪۲۰۳۰‬م)‪ ،‬روند رو به رش��د‬ ‫بازار فوالد به دلیل ارزانی نسبت به سایر فلزات و‬ ‫کاهش قیمت سنگ اهن و انرژی است‪.‬‬ ‫کرباس��یان درباره سرانه مصرف فوالد در ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سرانه مصرف فوالد در کشور حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلو گرم اس��ت که این رقم فاصله جدی با‬ ‫کشورهای پیش��رفته دارد‪ .‬در طرح جامع فوالد‪،‬‬ ‫پیش بینی ش��ده مصرف ف��والد ایران در س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬از ‪ ۳۵۰‬کیلوگ��رم بیش��تر ش��ود و با این‬ ‫هدف‪ ،‬دس��تیابی به تولید یا ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد تا این مدت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنع��ت فوالد ای��ران دارای ‪3‬‬ ‫ش��اخص اصلی اس��ت‪ .‬وجود ذخای��ر غنی مورد‬ ‫نیاز زنجیره فوالد در اختیار داش��تن ذخایر زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬دسترسی اسان به انرژی و دارنده دومین‬ ‫ذخای��ر بین الملل��ی گاز طبیع��ی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫اب های ازاد و نیز وجود سرمایه انسانی با تجربه‬ ‫و ماه��ر از ش��اخص های اصلی اس��ت که صنعت‬ ‫فوالد ایران ان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫کرباسیان تصریح کرد‪ :‬فناوری قدیمی‪ ،‬بهره وری‬ ‫و رقابت پذیری پایین نسبت به رقبا‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫پایی��ن و توس��عه نیافت��ن صنایع پایین دس��تی‪،‬‬ ‫مکان یاب��ی نامناس��ب برخی واحده��ای فوالدی‬ ‫و کمبود زیرس��اخت های مورد نی��از به ویژه اب‪،‬‬ ‫نب��ود توازن در زنجی��ره ارزش و ارائه مجوز مازاد‬ ‫تقاضای ب��ازار‪ ،‬محدودیت مناب��ع دولت‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزش شاخص بورس به عنوان منبع اصلی تامین‬ ‫سرمایه و خصوصی سازی نامناسب زنجیره ارزش‬ ‫ف��والد‪ ،‬باال بودن هزینه تمام ش��ده محصوالت و‬ ‫بی توجه��ی ب��ه ادغام عم��ودی و افق��ی از جمله‬ ‫چالش های صنعت فوالد کش��ور به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬برای کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده فوالد‪ ،‬تنها با حمایت های ویژه‬ ‫دول��ت نمی توان به این هدف دس��ت یافت بلکه‬ ‫بخش��ی از ان با تصمیم گیری های درست دولت‬ ‫و بخش��ی نیز با ارتقای بهره وری بخش خصوصی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمیدرو درب��اره وضعیت‬ ‫اکتش��افات معدنی ایمیدرو گفت‪ :‬این س��ازمان‬ ‫اج��رای عملی��ات اکتش��افی را در ‪ ۲۵۰‬ه��زار‬ ‫کیلومتر مرب��ع اغاز کرده و تاکنون ‪ ۳۰۰‬محدوده‬ ‫امید بخش معدنی جدید شناس��ایی ش��ده و ‪۷۴‬‬ ‫پروژه اکتش��افی عمومی‪ ،‬تفصیلی و تکمیلی اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته بخش خصوصی ه��م در این‬ ‫زمینه فعالیت هایی داش��ته است که با احتساب‬ ‫ان‪ ،‬میزان اکتشاف ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کرباس��یان فع��ال ک��ردن طرح ه��ای هفتگانه‬ ‫ف��والد را از جمله تالش های ایمیدرو با اس��تفاده‬ ‫از مش��ارکت بخش خصوصی برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫واحد احیای مس��تقیم فوالد سپیددشت تا پایان‬ ‫س��ال جاری با همکاری ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری می رس��د و ‪ ۳‬واح��د دیگر در‬ ‫نیمه نخست سال ‪ ۹۵‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت اعتق��اد دارد بخش خصوصی‬ ‫بای��د محور اصلی توس��عه باش��د و در جایی که‬ ‫امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫فضا را برای این بخش باز می گذارد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫برنامه های س��رمایه گذاری در صنعت فوالد را در‬ ‫سواحل جنوبی کشور با مشارکت سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توس��عه زیرساخت ها شامل اب‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬ب��رق و راه اه��ن در برنامه ه��ای ایمیدرو به‬ ‫طور جدی دیده ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن حوزه‪ ،‬در‬ ‫برخی قیمت ها چالش داریم که قابل رفع اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین موضوع احداث ریل و قیمت حمل ونقل‬ ‫درحال بررسی است‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫سیاست های‬ ‫تعرفه ای الزم‬ ‫برای حمایت از‬ ‫تولید اعمال‬ ‫خواهد شد‬ ‫‹ ‹بررس�ی مس�ائل ف�والد در ‪ 3‬س�طح‬ ‫جهانی‪ ،‬ملی و بنگاه ها‬ ‫مصطف��ی م��وذن زاده‪ ،‬مش��اور مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��وری نی��ز در شش��مین همای��ش‬ ‫چش��م انداز صنعت ف��والد و معدن ای��ران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬وضعیت امروز کش��ور نیازمند ان اس��ت تا‬ ‫گروه های مختلف تصمیم گیرنده در کنار یکدیگر‬ ‫و به منظور رفع مشکالت با هم به تعامل بپردازند‪.‬‬ ‫تاریخ صنعت فوالد بارها این بحران را تجربه کرده‬ ‫و سابقه نشان می دهد همیشه پس از هر بحرانی‬ ‫یک ش��رایط مطلوب حاصل می ش��ود‪ .‬اما گریز از‬ ‫این وضعیت نیازمند تامل و تالش است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مسائل مربوط به صنعت‬ ‫ف��والد را می ت��وان در ‪ ۳‬س��طح جهان��ی‪ ،‬ملی و‬ ‫بنگاه ها بررس��ی ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ایج��اد تغییرات در‬ ‫فضای بین المللی و شرایط اقتصاد جهانی به ویژه‬ ‫کاهش رشد اقتصادی چین جزو عواملی است که‬ ‫توانست تغییراتی را در صنعت فوالد جهانی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬عوامل دیگری همچون‪ ،‬ظرفیت تولید مازاد‬ ‫و در پی ان کاهش تقاضا که ناش��ی از کند شدن‬ ‫رشد اقتصادی است‪ ،‬کاهش قیمت های جهانی که‬ ‫زیان دهی ش��رکت های فوالدی را در پی داش��ت‪،‬‬ ‫تخفیف های غیرمنطق��ی صادرکنندگان فوالدی‬ ‫یا همان دامپینگ‪ ،‬تمایل نداش��تن بانک ها برای‬ ‫ارائه تس��هیالت به تولیدکنندگان فوالد به دلیل‬ ‫باال بودن ریسک س��رمایه گذاری در این صنعت‪،‬‬ ‫فشار مضاعف جرائم زیست محیطی و‪ ...‬توانستند‬ ‫در ایجاد تغییرات بازار فوالد سهیم باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مسائل ملی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در سطح ملی دستاوردهای طرح جامع فوالد هنوز‬ ‫منتشر نشده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر ورود دولت به‬ ‫موضوع قیمت گذاری اقدامی نادرس��ت بود‪ .‬اما در‬ ‫این میان فض��ای جدیدی که در روابط بین الملل‬ ‫ایجاد ش��ده را می توان عالمتی مثبت دانست که‬ ‫امی��د به اینده را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این اقدامات‬ ‫و همچنین س��فر ریاس��ت محترم جمه��وری به‬ ‫کشورهای اروپایی نوید یک حرکت جدید است‪.‬‬ ‫م��وذن زاده درباره مس��ائل مربوط ب��ه بنگاه ها‬ ‫نیز اف��زود‪ :‬تولید م��ازاد در کارخانه ها و پر بودن‬ ‫انبارها باعث شده تا شرکت ها با مشکل نقدینگی‬ ‫مواجه شوند‪ .‬از سویی دیگر بانک ها تمایل به ارائه‬ ‫تس��هیالت به مدیران ف��والدی ندارند‪ ،‬همچنین‬ ‫مدیران ف��والدی نیز عالقه ای ب��ه کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده خود ندارند در نتیجه این موارد شاهد‬ ‫بروز مشکالت در سطح بنگاه ها هستیم‪.‬‬ ‫مش��اور مع��اون اول رییس جمه��وری در ادامه‬ ‫با اش��اره به نام��ه ‪ ۲۵‬راهکاری ف��والد خطاب به‬ ‫فوالدس��ازان گفت‪ :‬در نامه فوالد سازان به کاهش‬ ‫هزین��ه تولید فوالد اصال اش��اره نش��ده‪ ،‬در عین‬ ‫حال ک��ه تمام انتظارات مبنی ب��ر حمایت دولت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در این مدت انتقال پول س��خت بود‬ ‫و بس��یاری از معادن تعطیل ش��دند در حالی که‬ ‫انتظار از دولت ب��رای کاهش حقوق دولتی بود و‬ ‫بس��یاری از سرمایه گذاران حواله فوالد دست شان‬ ‫اس��ت در حالی که همین امر باعث کاهش هزینه‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫تحریم ها عالوه‬ ‫بر فشاری که‬ ‫به ایران وارد‬ ‫کرد توانست‬ ‫کشورهای‬ ‫پیشرفته را از‬ ‫حضور در ایران‬ ‫محروم کند‬ ‫مصطفی موذن زاده‬ ‫متاسفانه در‬ ‫سطح ملی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫طرح جامع فوالد‬ ‫هنوز منتشر‬ ‫نشده است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نیاز ‪ 15‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫راه اهن برای حمل فوالد‬ ‫مدیرعامل راه اهن جمهوری اس�لامی ایران از پیش��نهاد‬ ‫صف��ر ش��دن ارزش اف��زوده حمل م��واد خب��رداد و گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش توس��عه ریلی ب��رای حمل فوالد‪،‬‬ ‫همانند س��رمایه گذاری در مناطق محروم خواهد بود چرا که‬ ‫س��رمایه گذاران از مزایای��ی همچون معافی��ت در پرداخت‬ ‫مالیات بهره مند خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ محسن پور سیداقایی با اشاره به اینکه‬ ‫هم��کاری گس��ترده ف��والد و راه اهن‪ ،‬انقالب ج��دی برای‬ ‫س��رمایه گذاران فوالد خواهد ب��ود در همایش صنعت فوالد‬ ‫ای��ران اظهار کرد‪ :‬در س��ال های اخیر‪ ،‬تنه��ا ‪۲۰‬میلیون تن‬ ‫ف��والد از طریق راه اهن جابه جا ش��ده و بقیه جابه جایی ها‬ ‫به وسیله جاده انجام شده است‪ .‬از سو ی دیگر حمل بار فوالد‬ ‫از راه اهن از ‪۲۰‬میلیون تن س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱۴‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��هم راه اهن در این بخش تا سال ‪ ۹۲‬نزولی‬ ‫بوده که با تغییر سیاس��ت های راه اهن و تعدیل هزینه های‬ ‫ل از س��ال ‪ ۹۳‬روند رو به رشدی به خود گرفته است‪ .‬از‬ ‫حم ‬ ‫این رو حمل مواد به ‪۵۳‬درصد مجموع مواد معدنی رس��یده‬ ‫که در بسیاری از مس��یرها به موازات راه اهن‪ ،‬جابه جایی ها‬ ‫درجاده انجام شده است‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با اش��اره به جابه جایی فوالد س��نگان نیز‬ ‫گفت‪ :‬این مس��یر نیز توس��عه می یابد‪ .‬از این رو قرار اس��ت‬ ‫صادرات س��نگان تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۲۳‬میلیون تن برسد‪ ،‬اما‬ ‫این امر به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬سال اخیر حق دسترسی به راه اهن کاهش یافت‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۹۲‬ح��دود ‪۵۳‬درصد هزینه حمل به عنوان عوارض دریافت‬ ‫می شد که امسال به ‪ ۳۱‬درصد کاهش یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫تالش می ش��ود این عوارض به ‪۲۰‬درصد و در سال اینده به‬ ‫کمتر از ‪۲۰‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی گفت‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت پیش روی‬ ‫راه اهن و صنعت فوالد‪ ،‬مش��کالت توس��عه و سرمایه گذاری‬ ‫زیرس��اختی اس��ت‪ .‬از ای��ن رو باتوجه به درامده��ا‪ ،‬میزان‬ ‫فروش و بودجه عمرانی کشور در اب‪ ،‬گاز و راه اهن مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری مورد نی��از ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان اس��ت تا‬ ‫شبکه ریلی برای حمل ونقل فوالد و مواد اولیه ایجاد شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬ساالنه به ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری در بخش فوالد و مواد معدنی‬ ‫نیاز اس��ت که باید سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در این‬ ‫بخش ها انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن جمهوری اس�لامی ای��ران گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین اقدامات راه اهن در س��ال جاری‪ ،‬پیش��نهاد به‬ ‫صفر رس��اندن ارزش افزوده حمل مواد معدنی بوده است‪ .‬از‬ ‫این رو گفته می شود س��رمایه گذاران در این بخش همانند‬ ‫س��رمایه گذاران در مناط��ق مح��روم‪ ،‬از مزایای��ی همچون‬ ‫معافیت ‪۱۰‬ساله از پرداخت مالیات بهره مند خواهند بود‪.‬‬ ‫تحلیل پیترمارکوس از چشم انداز بازار‬ ‫سال ‪2016‬میالدی بحرانی تر‬ ‫سال برای فوالد‬ ‫پیت��ر مارک��وس‪ ،‬مدیرعامل و موس��س ش��رکت «ورلد‬ ‫اس��تیل داینامیک» با طرح این پرس��ش که ایا بازار فوالد‬ ‫مناس��ب ترین بازار اس��ت و درحال حاضر مناسب ترین بازار‬ ‫فوالد چه موانعی را در پیش دارد؟ گفت‪ :‬بی شک پاسخ این‬ ‫پرسش ها کاهش تقاضای فوالد در چین است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مارکوس با پیش بینی اینکه سال جاری‬ ‫یعنی ‪ ۲۰۱۶‬میالدی بحرانی تری سال در بازار فوالد خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬میزان کاهش هزینه تولید مهم است چراکه چین‬ ‫صادرات خود را افزای��ش داده و باید کاهش هزینه تولید تا‬ ‫جایی که قیمت خود را حفظ کند‪ ،‬ادامه یابد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در اواخر س��ال ‪۲۰۱۶‬م وضعیت فوالد مانند‬ ‫‪ ۴۰‬سال قبل ش��ده و به نقطه ای رسیدیم که باید قیمت ها‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬این افزایش قیمت معموال طبیعی اس��ت‬ ‫زیرا پس از هر افزایشی‪ ،‬کاهش است و برعکس‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاض��ر یک فاجع��ه قیمتی‬ ‫در دنی��ا داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن روزها ابرفوالدس��ازان جهان به‬ ‫نوعی خودکش��ی رس��یده اند‪ .‬قیمت قراضه جهان بر اساس‬ ‫پیش بینی ها تغییر می کن د زیرا اکنون هم ارزش دالر تغییر‬ ‫کرده و واحد پولی چین ضعیف شده است‪.‬‬ ‫مارکوس بیان کرد‪ :‬در سال ‪۲۰۱۷‬م روال قیمت گذاری به‬ ‫گذشته باز می گردد‪ .‬ظرفیت چین در حال کاهش است اما‬ ‫این کش��ور دوران گذار را طی می کند و صنعت فوالد متکی‬ ‫به افزایش سرانه مصرف فوالد است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر گفت‪ :‬در چین دوران سرمایه گذاری ها تمام‬ ‫ش��ده و ‪ ۷۲‬ش��رکت ورق های گرم تولید و تالش می کنند‬ ‫قیمت تولی��د خود را کاهش دهند ک��ه کنترل این جریان‬ ‫بسیار سخت است‪.‬‬ ‫وی پیش بین��ی کرد‪ :‬در اینده محص��والت عادی افزایش‬ ‫تولید و محصوالت وی��ژه کاهش تولید دارند‪ .‬چین در حال‬ ‫ی بازیابی یا بازیافت قراضه هاست‬ ‫احداث کوره های جدید برا ‬ ‫و تا سال ‪۲۰۲۵‬م میزان تولید فوالد ان به ‪ ۲۰۰‬میلیون تن‬ ‫و در سال ‪۲۰۳۰‬م به ‪ ۴۰۰‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فوالد های غیر استاندارد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری مدیران‬ ‫«نفت و گاز سرو» با فوالد مبارکه‬ ‫روز گذش��ته مدیران شرکت «نفت و گاز سرو» به منظور‬ ‫ت��داوم در خرید کاتالیس��ت برای دومین س��ال متوالی از‬ ‫سوی ش��رکت فوالد مبارکه با مدیرعامل این شرکت دیدار‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش معدن ‪ ،24‬در این نشست هومن کریمی؛‬ ‫مدیرعامل شرکت «نفت وگاز سرو» به ارائه گزارش عملکرد‬ ‫تولید و وضعیت حاضر در صنعت کاتالیس��ت اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بس��یار خرسندم از این بابت که شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با اعتمادی که نسبت به محصوالت «سرو» پیدا کرده است‬ ‫با وجود حضور رقبای سرو در بازار‪ ،‬همچنان محصوالت این‬ ‫شرکت را در مسیر تولید خود به کار می برد‪.‬‬ ‫کریم��ی در همین حال با اش��اره به این مطلب که فوالد‬ ‫مبارکه نخستین شرکت فوالدی بود که در مرحله ازمایشی‬ ‫در بارگذاری کاتالیس��ت های تولیدش��ده از سوی «سرو»‪،‬‬ ‫پیش قدم ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در تالش هس��تیم همانند‬ ‫گذشته ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی را تداوم بخشیم‬ ‫و الزمه این امر ایجاد اعتماد و نگرش ملی اس��ت که فوالد‬ ‫مبارکه با خرید محصول بومی س��ازی شده «سرو» این امر‬ ‫را به اثبات رس��انده اس��ت‪ .‬در همین باره بهرام س��بحانی؛‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه ضمن ابراز رضایت مندی‬ ‫از کاتالیست های تولیدی شرکت «سرو» خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به حضور رقبای خارجی در صنعت کاتالیست کشور‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت کاتالیس��تی بای��د به گونه ای‬ ‫باش��د که ب��ا توجه به کاهش در بهای م��واد اولیه از جمله‬ ‫نس��وز مصرفی در تولید فوالد که به واسطه کاهش قیمت‬ ‫ف��والد در دنیا ب��ه تولیدکنندگان مواد اولیه تحمیل ش��ده‬ ‫است‪ ،‬مصرف کنندگان در صنایع به سمت خرید کاتالیست‬ ‫بومی سازی شده روی اورند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در برنامه شرکت فوالد مبارکه استفاده از مواد‬ ‫اولی��ه داخلی در اولویت ق��رار دارد‪ .‬به طوری که در برنامه‬ ‫داریم در زمینه تولید برخ��ی روغن های روان کننده که در‬ ‫دمای باال مقاومت دارند با شرکت های ایرانی همکاری هایی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در پایان‬ ‫ب��ر حفظ بازار محصوالت داخلی و حمایت از ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده مواد اولیه در کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫فناوری نانو به کمک فراوری‬ ‫مواد معدنی شتافت‬ ‫یک کارش��ناس زمین شناس��ی گفت‪ :‬در ف��راوری مواد‬ ‫معدنی فناوری نانو از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت و در‬ ‫بس��یاری از کشورهای جهان روی این مسئله تاکید زیادی‬ ‫می ش��ود به طوری که جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬نازنین نمازی بیان کرد‪ :‬فناوری نانو‬ ‫مواد معدنی به ‪ 3‬زیر شاخه باال به پایین‪ ،‬پایین به باال و نانو‬ ‫محاسبات تقسیم بندی شده که هر کدام از این زیر شاخه ها‬ ‫به دسته های گوناگون دیگری تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز فناوری نانو به عنوان چالش اصلی علمی‬ ‫و صنعت��ی پیش روی تمام کش��ورهای دنیاس��ت زیرا در‬ ‫سال های اخیر اندازه محصوالت تولید شده از مواد پیشرفته‬ ‫به ش��کل چشمگیری نس��بت به محصوالت قبلی کوچکتر‬ ‫شده که حتی بعضی اوقات اندازه ها به محدوده نانو می رسد‬ ‫بنابراین اس��تفاده از نانو فناوری در رس��یدن به این هدف‬ ‫بس��یار مفید و موثر است‪ .‬نمازی تاکید کرد‪ :‬در نانو فناوری‬ ‫این امکان وجود دارد که س��اختارهای از مواد تشکیل شود‬ ‫که در طبیعت وجود ندارد و علم ش��یمی هم قادر به ایجاد‬ ‫انه��ا نیس��ت‪ .‬این کارش��ناس زمین شناس��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی از مزایای این فناوری را می توان تولید مواد قوی تر‪،‬‬ ‫قابل برنامه ریزی و کاهش هزینه فعالیت ها بر شمرد که تمام‬ ‫این موارد از اهمیت فراوانی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫نمازی گفت‪ :‬عل��م نانو به تازگی به کمک صنایع معدنی‬ ‫امده و در فراوری مواد معدنی به این صنعت کمک شایانی‬ ‫می کند‪ ،‬علمی که ش��اید در اغاز راه باش��د اما نوید بخش‬ ‫روزهای بهتری در فراوری مواد معدنی است زیرا روز به روز‬ ‫ذخایر مواد معدنی کمتر و دسترس��ی به مواد با عیار باالتر‬ ‫سخت تر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه درحال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار‬ ‫اس��ت همان اندازه مواد بوده که کاهش میکرو س��اختاری‬ ‫مواد موجود می تواند تاثیرات بزرگی را بر جا گذارد‪.‬‬ ‫نم��ازی تاکید کرد‪ :‬به عنوان مث��ال همان طور که اندازه‬ ‫کریستال در یک فلز به سمت نانو مقیاس حرکت می کند‪،‬‬ ‫نس��بت اتم های موجود روی مرز دانه های این جسم جامد‬ ‫افزای��ش پیدا کرده و ا نها رفتاری کامال متفاوت از اتم هایی‬ ‫که روی مرز نیستند‪ ،‬بروز می دهند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬در نتیجه این رون��د‪ ،‬رفتار ذرات‬ ‫ش��روع به تحت تاثیر ق��رار دادن رفتار م��اده می کند و در‬ ‫نتیج��ه در فل��زات افزایش اس��تحکام‪ ،‬س��ختی‪ ،‬مقاومت‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ظرفیت حرارتی ویژه‪ ،‬بهبود انبس��اط حرارتی و‬ ‫خواص مغناطیسی و کاهش رسانایی حرارتی دیده می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بنابراین ویژگی های بازار پس��ند این علم‬ ‫موجب ش��ده توجه بسیاری به ان جلب شود و کاربردهای‬ ‫صنعتی بس��یاری در حوزه معدن و صنایع معدنی برای ان‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه اهن فروش��ان گف��ت‪ :‬به دلیل گ��ران بودن ورق اس��تیل‪ ،‬برخی‬ ‫واردکنندگان با مش��ارکت چینی ها ورق های اس��تیل را به ص��ورت پنهانی به فروش‬ ‫می رس��انند که این امر باعث ش��ده که تانکرهای فوالدی مواد لبنی و ش��یر به دلیل‬ ‫استفاده از فوالدهای چینی دچار الودگی باشند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سوداوری بیشتر در انتظار باطله های معدنی‬ ‫فناوری های جدید برای استحصال باطله ها به میدان امدند‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدنی‬ ‫رضا شهرستانی‬ ‫باطله هایی که‬ ‫از مواد معدنی‬ ‫استخراج‬ ‫می شود در‬ ‫بیابان ها دپو‬ ‫شده و این‬ ‫امر باعث‬ ‫ایجاد مشکالت‬ ‫زیست محیطی‬ ‫بسیاری می شود‬ ‫باطله ه��ا هم��راه ب��ا م��واد معدنی ب��ا ارزش در‬ ‫س��نگ های معدنی اس��تخراج ش��ده و در مراحل‬ ‫مختلف خردایش و پرعیار س��ازی جدا و در محلی‬ ‫کم و بی��ش نزدیک به معدن ی��ا کارخانه فراوری‬ ‫انباشته می شوند‪ .‬باطله ها حاوی برخی مواد معدنی‬ ‫با ارزشی هستند که با بازیافت انها می توان ضمن‬ ‫بکارگی��ری در صنایع مختلف از انباش��ت انها در‬ ‫محیط زیست جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫محلول ه��ای نش��تی حاصل از ای��ن باطله ها که‬ ‫دارای ترکیب��ات ش��یمیایی مختلفی هس��تند‪ ،‬به‬ ‫عنوان ی��ک منبع الودگی خاک واب زیرزمینی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫عوامل مختلفی از جمله ریزش های جوی‪ ،‬باعث‬ ‫می شوند تا محلول های الوده بیشتری به زیر سطح‬ ‫زمی��ن نفوذ کرده و در نتیج��ه الودگی زیرزمینی‪،‬‬ ‫شدت و گسترش بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬روش های ژئوفیزیکی(علوم‬ ‫زمین) به ویژه روش های الکتریکی موفقیت امیزی‬ ‫در بررس��ی های زیست محیطی ناشی از باطله های‬ ‫معدنی‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار گرفته اند‪ .‬سرعت باال‪،‬‬ ‫کاهش قابل توجه هزینه ها و غیرتهاجمی بودن این‬ ‫روش ها‪ ،‬از مهم ترین مزایای انهاست‪.‬‬ ‫به وس��یله بررس��ی های ژئوفیزیکی با استفاده از‬ ‫روش ه��ای الکتریکی در محل انباش��ت باطله ها یا‬ ‫در اطراف انها می توان ش��دت‪ ،‬وسعت و گسترش‬ ‫ی��ا محدوده جانبی الودگی زیرزمینی و گس��ترش‬ ‫عمق��ی و ضخام��ت ان را تعیین کرد‪ .‬همچنین به‬ ‫کمک ای��ن روش می توان فصل مش��ترک منطقه‬ ‫الوده را از غیرالوده در زیر س��طح زمین‪ ،‬مشخص‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته و صنعتی از‬ ‫فناوری ها و دانش نوین برای بازگرداندن باطله های‬ ‫مواد معدنی به چرخه تولید کمک گرفته اند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر نگهداری باطله ها و ضایعات معدنی‬ ‫موضوع دیگری اس��ت که برخی کشورهای معدنی‬ ‫با وجود هزینه نگهداری که باطله ها به دنبال دارد‬ ‫نسبت به ان اقدام می کنند زیرا با گذر زمان ذخایر‬ ‫معدنی رو به اتمام رفته و باطله ها و ضایعات معدنی‬ ‫که بخش عمده ای از ان مواد معدنی با عیار پایین‬ ‫اس��ت دارای ارزش می ش��وند و با کمی فراوری و‬ ‫تغیی��ر می توان از انها در صنایع مختلف اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معدنی ناچارند‬ ‫ت��ا باطله ه��ای معدنی را نگهداری کنن��د اما برای‬ ‫نگه��داری از انه��ا الزم اس��ت تا در هن��گام انجام‬ ‫مطالعات فنی و اقتصادی‪ ،‬می��زان هزینه هایی که‬ ‫برای نگهداری باطله ها صرف می ش��ود را محاسبه‬ ‫کرده و با اگاهی کامل نس��بت ب��ه دپو کردن انها‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب زدن باطله ها به محیط زیست‬ ‫در همین حال مدیر «اچ اس ای» سنگ اهن فالت‬ ‫مرک��زی ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫باطله مواد معدنی بر اساس فرمول های محاسبات‬ ‫تخصصی مشخص می ش��ود یعنی براساس قیمت‬ ‫روز مواد معدنی مشخص می شود که چه عیاری از‬ ‫مواد معدنی باطله به شمار می اید‪.‬‬ ‫علی ایرانمنش تصریح کرد‪ :‬ممکن اس��ت قیمت‬ ‫م��واد معدنی به گونه ای باش��د که موادی که چند‬ ‫س��ال گذشته باطله بوده در شرایط کنونی برای ما‬ ‫صرفه اقتصادی داشته باشد و باطله به شمار نیاید‪.‬‬ ‫ایرانمنش عنوان کرد‪ :‬عیار حد مشخص می کند‬ ‫که مواد معدنی از چه حدی باطله اس��ت و امکان‬ ‫دارد درص��دی ازم��واد باطله مع��ادن دارای مواد‬ ‫معدنی باش��ند که وجود فناوری ه��ای جدید این‬ ‫قابلیت را ایجاد می کند که درصدی از مواد معدنی‬ ‫که دارای باطله هس��تند قابلیت استحصال داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باطله های مواد معدنی ش��امل عناصر‬ ‫دیگ��ری مانند عناصر نادر خاکی نیز می ش��ود که‬ ‫به فن��اوری و دانش فنی ویژه ای برای اس��تحصال‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫مدی��ر «اچ اس ای» س��نگ اهن ف�لات مرکزی‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی هزینه های تولید در فوالد هرمزگان‬ ‫کارکنان شرکت فوالد هرمزگان با استفاده موفقیت امیز‬ ‫از س��نگ اهن دانه بن��دی ش��ده (‪ )Lump Ore‬در‬ ‫کوره های احیای ش��رکت‪ ،‬به میزان ‪ ۱۰‬درصد هزینه های‬ ‫تولید را کاهش دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیر واحد احیای مس��تقیم فوالد‬ ‫هرم��زگان ضمن اعالم این خبر اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ام��روزه تهیه گندله با توجه به کثرت و روند رو به رش��د‬ ‫اح��داث واحدهای احی�� ا و توازن نداش��تن بین عرضه و‬ ‫تقاضای گندله موجب ش��ده واحدهای فوالدس��از کشور‬ ‫نتوانن��د برای تامین گندله موردنی��از خود فقط بر منابع‬ ‫داخل��ی تکیه کنن��د و تامین گندل��ه از منابع خارجی با‬ ‫کیفیت مناسب نیز منجر به افزایش هزینه های اقتصادی‬ ‫و بهای تمام شده تولید اهن اسفنجی و محصوالت نهایی‬ ‫می ش��ود بنابراین با توجه ب��ه محدودیت تولید گندله در‬ ‫کش��ور موضوع تامین ان به یک بحران جدی در صنعت‬ ‫فوالد تبدیل شده است‪.‬‬ ‫یاسر کیانی ادامه داد‪ :‬به منظور رفع این محدودیت ها و‬ ‫کاهش هزینه تولید شارژ اهنی موردنیاز کوره های قوس‬ ‫الکتریکی پروژه ای برای تولید اهن اسفنجی با استفاده از‬ ‫کلوخه س��نگ اهن به همراه گندله در خوراک کوره های‬ ‫احیا تعریف شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره چگونگی اجرای این پ��روژه تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به وجود ظرفیت های مناس��ب در طرح میدرکس‪،‬‬ ‫پس از بررس��ی انالیز ش��یمیایی و فیزیکی سنگ معادن‬ ‫مختلف کشور‪ ،‬سنگ اهن معدن رباط انتخاب و خریداری‬ ‫ش��د و پس از انجام تغیی��رات الزم در تجهیزات کارخانه‬ ‫برای ایجاد امکان ش��ارژ س��نگ به صورت درصدی قابل‬ ‫کنترل از شارژ‪ ،‬در مرحله نخست خوراک کوره به مدت ‪7‬‬ ‫روز با ‪ ۵‬درصد و در مرحله دوم تا ‪۷/۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر واحد احیای مس��تقیم فوالد هرمزگان با تاکید بر‬ ‫موفقیت امی��ز بودن این پروژه گفت‪ :‬براس��اس انالیزهای‬ ‫انجام ش��ده به وسیله ازمایش��گاه متالیزاسیون میانگین‬ ‫ارس��ال اهن اسفنجی و سنگ اهن ارس��الی به کوره های‬ ‫ذوب به ‪ ۹۴‬درصد و متالیزاس��یون خود سنگ اهن احیاء‬ ‫ش��ده به ‪ ۹۰‬درصد رس��ید به گونه ای که بکارگیری این‬ ‫روش منج��ر ب��ه کاهش قیم��ت تمام ش��ده تولید اهن‬ ‫اس��فنجی به ازای هر تن س��نگ اهن در خوراک کوره ها ‬ ‫می ش��ود که با توجه به ظرفیت ه��ای باالی کارخانه های‬ ‫فوالدسازی کاهش هزینه قابل توجهی را به ارمغان خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ایران عنوان کرد‪ :‬بس��تگی به اینک��ه چه نوع مواد‬ ‫معدنی در باطله ها وجود دارد درصد اس��یب زدن‬ ‫به محیط زیس��ت ان نیز متفاوت است؛ این امکان‬ ‫وجود دارد که م��واد خاصی در این باطله ها وجود‬ ‫داشته باشد که در اثر بارش باران حل شده و وارد‬ ‫زمین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ه�ای جدی�د برای ف�راوری‬ ‫باطله ها‬ ‫احمد مشکانی‪ ،‬استاد دانشگاه و کارشناس معدن‬ ‫نیز درباره ضایعات و باطله های معدنی گفته اس��ت‬ ‫در حقیقت یک ماده معدنی فلزی شامل «گانگ»‬ ‫و فل��ز محتواس��ت و وقتی ماده معدن��ی از معدن‬ ‫اس��تحصال می ش��ود و فرایند فراوری یا تغلیظ یا‬ ‫پرعیارس��ازی را می گذراند ان بخش��ی که از ماده‬ ‫معدنی جدا شده ضایعات یا باطله یا پسماند نامیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬زمانی که ماده معدنی اس��تحصال‬ ‫می ش��ود یا عیاران تغییر می کند مق��داری از فلز‬ ‫در پس��ماند یا باطله باق��ی می ماند به عنوان مثال‬ ‫زمانی که سنگ اهن را فراوری می کنید و عیارش‬ ‫را به ‪ ۵۸‬درصد می رسانید بخش باقیمانده را باطله‬ ‫می گویند که حاوی درصدی از اهن است‪.‬‬ ‫مش��کانی اضاف��ه می کن��د‪ :‬فلز موج��ود در این‬ ‫باطله به طور مس��تقیم قابل اس��تفاده نیس��ت اما‬ ‫تکنیک های��ی به بازار امده ک��ه می تواند از همین‬ ‫باطله ها نیز فلز باارزش را جدا کرده و به سوداوری‬ ‫دیگری برای تولیدکننده برساند‪.‬‬ ‫مدی��ر مع��دن ش��رکت س��نگ اهن گل گهر نیز‬ ‫گفته اس��ت باطله های معدنی ک��ه از کارخانه های‬ ‫س��نگ اهن خارج می ش��ود عیاری بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬‬ ‫دارد ک��ه می ت��وان در اینده از انها اس��تفاده کرد‬ ‫اما هم اکن��ون ارزش اقتصادی برای تولیدکنندگان‬ ‫و صنای��ع مصرف کننده ندارد که بخواهند نس��بت‬ ‫به فراوری ان ب��ا فناوری های نوین اقدام کنند‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل باطله های به وج��ود امده از فراوری‬ ‫س��نگ اهن را در یک مکان مش��خص جمع اوری‬ ‫ک��رده تا در اینده با اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫ی��ا تغییرات قیمتی که به وجود می اید نس��بت به‬ ‫فراوری انها اقدام کنند‪ .‬از طرفی ممکن اس��ت که‬ ‫برخی مواد معدنی همچون «تالک» در این باطله ها‬ ‫وجود داش��ته باشد که تش��خیص و جداسازی ان‬ ‫نیازمند س��رمایه گذاری دوباره و در اختیار داشتن‬ ‫دانش فنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹عیارهای مختلف مواد معدنی‬ ‫در همی��ن حال عض��و انجمن فوالدکش��ور در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫باطله هایی که از مواد معدنی استخراج می شود در‬ ‫بیابان ها دپو ش��ده و این امر باعث ایجاد مشکالت‬ ‫زیست محیطی بسیاری می شود زیرا به مرور زمان‬ ‫بی اچ تبدیل به اس��ید ش��ده و مضرات زیادی را به‬ ‫وجود می اورد و باعث از بین رفتن خاک ان منطقه‬ ‫و ورود اسید به اب های زیرزمینی می شود‪.‬‬ ‫رضا شهرس��تانی گفت‪ :‬یکی از مواد غنی که در‬ ‫باطله های مواد معدنی یافت می شود‪ ،‬فسفر است و‬ ‫از ان برای تهیه کود شیمیایی استفاده می شود؛ در‬ ‫این زمینه شرکت هایی شروع به تبدیل باطله های‬ ‫م��واد معدنی به کود کرده اند اما این اقدام به حجم‬ ‫باالیی از سرمایه گذاری نیازمند است‪.‬‬ ‫شهرستانی افزود‪ :‬مقداری عناصر خاص در معادن‬ ‫مس و س��نگ اهن وجود دارد که استخراج انها به‬ ‫فناوری خاصی نیازمند است و کشورهای خارجی‬ ‫از این فناوری برخوردار هستند بنابراین کشورهای‬ ‫خارجی می توانند در ایران س��رمایه گذاری کرده و‬ ‫با انعقاد قرارداد این عناصر را اس��تخراج کرده و به‬ ‫دولت یا معدنچی واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معادن کش��ور ما غنی هس��تند و‬ ‫می ت��وان از باطله م��واد معدنی در ف��والد‪ ،‬عناصر‬ ‫الیاژی خاص‪ ،‬کود شیمیایی و اسید استفاده کرد؛‬ ‫هر ماده معدنی از عیارهای مختلفی برخوردار است‬ ‫که باید بررس��ی ش��ود و به ازای ه��ر ماده معدنی‬ ‫باطله ه��ا را بررس��ی ک��رده‪ ،‬عنصر و حج��م ان را‬ ‫تخمین زد و مواد مهم ان را استخراج کنیم‪.‬‬ ‫تهدید سالمت با استفاده از ورق های فوالدی غیر استاندارد‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروش��ان گف��ت‪ :‬به دلیل گران‬ ‫ب��ودن ورق اس��تیل‪ ،‬برخی واردکنندگان با مش��ارکت‬ ‫چینی ها ورق های استیل را به صورت پنهانی به فروش‬ ‫می رسانند که این امر باعث شده که تانکرهای فوالدی‬ ‫مواد لبنی و ش��یر به دلیل استفاده از فوالدهای چینی‬ ‫دچار الودگی باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬محمد ازاد درب��اره وجود‬ ‫ورق ه��ای غیر اس��تاندارد چینی و اس��تفاده انها برای‬ ‫حمل محصوالت لبنی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای حمل‬ ‫شیر و محصوالت لبنی باید از تانکرهایی استفاده شود‬ ‫که کام ً‬ ‫ال اس��تندلر استیل باشد؛ یعنی طوری باشد که‬ ‫تانکر موادی از خودش ج��دا نکند‪ .‬جنس این تانکرها‬ ‫از اس��تیل اس��ت و به دلیل اینکه قیمت استیل گران‬ ‫است یک عده ای با مش��ارکت چینی ها کارگاه هایی به‬ ‫ل را عوض‬ ‫صورت پنهانی احداث کردند و کدهای استی ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استیل هایی که از خارج وارد ایران می شود‬ ‫کدهایی دارند که کدها نش��انگر این اس��ت که استیل‬ ‫برای چه مصارفی می تواند اس��تفاده شود‪ .‬به طور مثال‬ ‫اس��تیلی که برای محصوالت لبنی باید مورد اس��تفاده‬ ‫قرار بگیرد هر کیلوگرم ‪ 18‬هزار تومان است و متقلبان‬ ‫این اس��تیل ها را به کارگاه ها می برند و با عوض کردن‬ ‫کدها اس��تیل های تقلبی را به فروش می رسانند‪ .‬البته‬ ‫درحال حاضر خبرهایی رسیده که بخشی از این ورق ها‬ ‫و کارگاه ها شناسایی شده و جلوی متقلبان را گرفته اند‪.‬‬ ‫اما کارخانه هایی متوجه این اش��تباه نشده اند و تانکرها‬ ‫را س��اخته اند می توان گفت به ط��ور قطع یک مقداری‬ ‫الودگی در شیر و محصوالت لبنی وجود دارد‪.‬‬ ‫ازاد درب��اره قیم��ت محص��والت ف��والدی در هفته‬ ‫گذشته خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت شمش اهن به ازای هر‬ ‫کیلوگرم ‪ 950‬تا ‪ 960‬تومان به فروش رس��ید‪ ،‬تیراهن‬ ‫به ازای هر کیلوگرم ‪ 1230‬تا ‪ 1200‬تومان معامله شد‬ ‫و قیمت ها همچنان نسبت به قبل روند نزولی داشتند‬ ‫و حتی کارخانه ها به دلیل نیاز به نقدینگی محصوالت‬ ‫فوالدی با قیمت پایین تر هم می فروشند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه اهن فروش��ان گفت‪ :‬ب��ازار اهن از‬ ‫ابتدای س��ال جاری در حالت رکود ب��وده و رکودی که‬ ‫از ابتدای سال شروع شده همچنان ادامه دارد و به طور‬ ‫حتم این رکود تا پایان س��ال مهمان بازار اهن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬فیلم قاچاق میوه را به هیات دولت می برم‬ ‫‪ 21‬تهران و اکرا در اندیشه توسعه روابط تجاری‬ ‫‪ 22‬از گردش خون تا گردش پول‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫راهکارهایی برای تسهیل تجارت خارجی‬ ‫تسهیل تجارت‪ ،‬کاهش بروکراسی‪ ،‬شفافیت‬ ‫قوانین ‪3‬ش��اخص مه��م برای بهبود ش��رایط‬ ‫تج��ارت خارجی ای��ران و تمامی کش��ورهای‬ ‫دنیا محس��وب می ش��ود اما نبود برخی از این‬ ‫پارامتره��ا در اقتص��اد ای��ران موجب ش��ده تا‬ ‫تجارت ما ش��رایط چندان مس��اعدی نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت تا در راستای رفع موانع‬ ‫موجود در مس��یر تجارت اقداماتی انجام شود‪.‬‬ ‫دول��ت تدبیر و امی��د از ابت��دای فعالیت خود‬ ‫درصدد بود تا اوض��اع تجارت خارجی ایران را‬ ‫بهبود ببخشد‪ .‬به همین منظور وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت پیش��نهاد کاه��ش گروه های‬ ‫تعرف��ه ای ای��ران را در هی��ات وزی��ران مطرح‬ ‫کرد و طبق مصوبه تیر ‪ 92‬مقرر ش��د تا تعداد‬ ‫گروه های تعرفه ای کشور کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه مقرر ش��د تا گروه های‬ ‫تعرفه ای ایران که در سال ‪ 92‬برابر با ‪ 14‬گروه‬ ‫ب��ود تا انته��ای فعالیت دولت نه��م به ‪ 6‬گروه‬ ‫کاهش یابد و در نخستین گام مهم ترین اتفاقی‬ ‫که رخ داد این بود که تعداد گروه های تعرفه ای‬ ‫از ‪ 14‬ب��ه ‪ 10‬رس��ید‪ .‬این روند ام��ا باید ادامه‬ ‫داش��ته باش��د تا طبق وعده ای که سکانداران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مقامات ارشد‬ ‫دولت داده اند‪ ،‬تع��داد گروه های تعرفه ای ما به‬ ‫‪ 6‬برسد‪.‬‬ ‫روز یکشنبه در جلسه هیات وزیران‪ ،‬با انگیزه‬ ‫تحقق این هدف مصوبه دیگری نیز صادر ش��د‬ ‫که براساس ان تعداد گروه های تعرفه ای ایران‬ ‫در س��ال ‪ 95‬به ‪ 8‬و در س��ال ‪ 96‬به ‪ 6‬خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنین کمترین تعرفه تعیین شده در این‬ ‫مصوبه ‪ 4‬درصد است که با احتساب یک درصد‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی به ‪ 5‬درصد می رس��د‬ ‫و بیش��ترین تعرفه ای که تعیین ش��ده نیز ‪55‬‬ ‫درصد است‪ .‬حال با توجه به تالش کارشناسان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای کاهش‬ ‫گروه ه��ای تعرفه ای‪ ،‬برخی بر این عقیده اند که‬ ‫ای��ن اقدامات منجر ب��ه افزایش واردات کاال به‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا م��ودودی‪ ،‬مش��اور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫تاثیر کاهش گروه های تعرفه ای کش��ور اظهار‬ ‫می کند‪ :‬ما ب��رای کاهش گروه ه��ای تعرفه ای‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران را داری��م و این برای ما‬ ‫ی��ک تکلیف قانونی اس��ت و البته طبق مصوبه‬ ‫ب��ا برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده بای��د تعداد‬ ‫گروه های تعرفه ای ما به ‪ 6‬برسد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬کاهش گروه ه��ای تعرفه ای‬ ‫موجب می شود تا تجارت به سمت شفاف سازی‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫و ح��ذف بروکراس��ی برود که ای��ن امر موجب‬ ‫می شود تا شرایط تجارت خارجی ایران تسهیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬یکی دیگر از اثار کاهش تعرفه ها این‬ ‫است که فرایند ترخیص کاال در کشور تسریع‬ ‫و شفاف تر خواهد شد‪.‬‬ ‫مودودی در واکنش به این سوال که برخی از‬ ‫فعاالن اقتصادی بر این باور هستند که کاهش‬ ‫تعرفه ها منجر به افزایش واردات کاال به کشور‬ ‫خواهد ش��د و این امر می تواند به زیان تولید و‬ ‫تجارت کشور تمام ش��ود‪ ،‬خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫ای��ران به دنبال پیوس��تن به س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی است بنابراین اگر ما تالش می کنیم که‬ ‫این س��ازمان ایران را به عضویت بپذیرد‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت تا در گام نخس��ت نرخ تعرفه ها و تعداد‬ ‫گروه های تعرفه ای خود را با س��ایر اعضای این‬ ‫سازمان منطبق کنیم‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت تصریح‬ ‫می کند‪ :‬دیواره��ای تعرفه ای یکی از مهم ترین‬ ‫ابزاره��ای حمای��ت از تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫بوده ان��د ام��ا باید به ای��ن نکته توجه داش��ته‬ ‫باش��یم که با این ش��یوه نمی توانی��م بیش از‬ ‫ای��ن به حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم زیرا‬ ‫این شیوه در ش��رایط کنونی اقتصاد دنیا برای‬ ‫حمایت از تولید پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬بخ��ش تولید م��ا برای‬ ‫ماندگاری در بازارهای جهانی الزم اس��ت تا به‬ ‫افزایش کیفیت خود بپردازد‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول اب��راز می کن��د‪ :‬کاهش‬ ‫تعرفه ه��ا تولیدکنندگان ما را ناچار می کند که‬ ‫ب��ه دنبال راه حلی برای افزای��ش رقابت پذیری‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫بنابراین الزم است تا انها برای تولید کاالیی‬ ‫باکیفیت و ماندگار در بازارهای هدف به سمت‬ ‫اس��تفاده از فناوری های جدی��د بروند و میزان‬ ‫بهره وری خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توسعه تجارت می گوید‪:‬‬ ‫بح��ث افزای��ش واردات هم��واره یک��ی از‬ ‫دغدغه ه��ای ما خواهد بود البت��ه تا زمانی که‬ ‫نتوانی��م در بخ��ش تولید و تج��ارت روی پای‬ ‫خود بایس��تیم‪ .‬تا زمانی که م��ا تولید کیفی و‬ ‫رقابت پذیر نداشته باشیم باید دلواپس افزایش‬ ‫واردات کاال به کش��ور باشیم و نسبت به خروج‬ ‫بازار داخلی از دست تولیدکنندگان کشور ابراز‬ ‫نگرانی کنیم‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت یاداور‬ ‫می ش��ود‪ :‬البته این گفته ها به این معنا نیست‬ ‫ک��ه ما با کاهش تعرفه ها هی��چ راهکاری برای‬ ‫حمایت از تولیدکنن��دگان و ماندگاری انها در‬ ‫بازار تعیین نکرده ایم‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫می افزاید‪ :‬ب��ه منظور حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تالش کرده ایم در کنار کاهش تعرفه ها‬ ‫ب��ا ابزارهای��ی مانند عفو ع��وارض و مالیات‪ ،‬از‬ ‫تولیدات داخلی در قبال واردات حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول خاطرنش��ان می کند‪ :‬ما‬ ‫چاره ای جز کاهش گروه ه��ای تعرفه ای و نرخ‬ ‫تعرف��ه کااله��ای کش��ور نداریم زی��را کاهش‬ ‫پیشنهاد ترکان به نخست وزیر ژاپن برای سرمایه گذاری در نفت‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی ضمن بیان اینکه قیمت نفت در‬ ‫س��ال های اینده بهتر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه گذاری در صنعت نفت یک فرصت‬ ‫بی نظیر برای س��رمایه گذاران خارجی به ویژه ژاپنی هاس��ت‪ ،‬چراکه نفت ایران در‬ ‫شرایط فعلی به یک سرمایه گذاری بزرگ نیاز دارد تا ظرفیت خود را به روزی یک‬ ‫میلیون بش��که افزایش دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اکبر ترکان در دیدار با کاتسویوکی‬ ‫کاوای‪ ،‬مش��اور نخس��ت وزیر ژاپن اظهار کرد‪ :‬ایران درحال حاضر در بس��یاری از‬ ‫زمینه ها نیازمند سرمایه گذاری است و ‪ ۱۱‬سال تحریم های ظالمانه‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫را ضعی��ف کرده اس��ت‪ .‬هرچند وج��ود این تحریم ها باعث ش��د دانش و صنعت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫خود را توس��عه دهیم اما س��رمایه گذاری ها کمتر رش��د کرد که در برنامه ششم‬ ‫توس��عه نیازمند ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی هستیم‪ .‬ترکان درباره‬ ‫همکاری های مشترک اقتصادی میان ایران و ژاپن گفت‪ :‬سابقه همکاری و تعامل‬ ‫اقتصادی میان این دو کش��ور به گذشته های دور بازمی گردد؛ در شرایطی که هر‬ ‫دو طرف از این همکاری ها رضایت داشتند‪ .‬مشاور رییس جمهوری سرمایه گذاری‬ ‫در صنع��ت نفت را ی��ک فرصت بی نظیر ب��رای س��رمایه گذاران خارجی به ویژه‬ ‫ژاپنی ها دانس��ت و افزود‪ :‬نفت ایران در شرایط فعلی به یک سرمایه گذاری بزرگ‬ ‫نیاز دارد تا ظرفیت خود را تا روزی یک میلیون بشکه افزایش دهد‪.‬‬ ‫تعرفه ها ش��رط حضور ما در س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی اس��ت و اگر این امر محقق نشود نه تنها‬ ‫نمی توانیم عضوی از این س��ازمان شویم بلکه‬ ‫باید بدانیم ق��درت رقابت پذیری خود را نیز از‬ ‫دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نگران افزایش واردات نیستیم‬ ‫مجیدرضا حریری‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و چین نیز درباره تاثیر کاهش گروه های‬ ‫تعرفه ای ب��ر روند واردات و تاثیر ان بر تجارت‬ ‫کش��ور می گوی��د‪ :‬کاهش گروه ه��ای تعرفه ای‬ ‫منجر به افزایش واردات کاال به کش��ور نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی می افزای��د بحث کاه��ش گروه های‬ ‫تعرفه ای از س��ال ها پیش مط��رح بود و دولت‬ ‫تالش دارد تا این وعده خود را محقق کند‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی ادام��ه می دهد‪ :‬کاهش‬ ‫گروه های تعرفه ای موجب خواهد شد تا فرایند‬ ‫واردات به کشور شفاف شده و مانع بروز برخی‬ ‫کم اظهاری ها در گمرکات شود‪.‬‬ ‫حریری تصریح می کند‪ :‬تعداد زیاد گروه های‬ ‫کاالیی و مش��ابه ب��ودن برخ��ی از ردیف های‬ ‫کاالیی این امکان را برای برخی از افراد سودجو‬ ‫مهی��ا کرده تا کاالیی را ب��ا ردیف کاالیی دیگر‬ ‫وارد کشور کنند و تعرفه ها را کمتر بپردازند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و چین‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬کاهش گروه های تعرفه ای‬ ‫زمینه شفاف س��ازی تجارت ایران را مهیا کرده‬ ‫و ام��کان برخ��ی از سوءاس��تفاده ها را محدود‬ ‫می کند اما نباید کس��ی نگران این مسئله شود‬ ‫که با کاهش گروه های تعرفه ای زمینه افزایش‬ ‫واردات به کشور مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران به‬ ‫دنبال پیوستن‬ ‫به سازمان‬ ‫تجارت جهانی‬ ‫است بنابراین‬ ‫اگر ما تالش‬ ‫می کنیم که این‬ ‫سازمان ایران‬ ‫را به عضویت‬ ‫بپذیرد‪ ،‬الزم‬ ‫است تا در گام‬ ‫نخست نرخ‬ ‫تعرفه ها و‬ ‫تعداد گروه های‬ ‫تعرفه ای خود را‬ ‫با سایر اعضای‬ ‫این سازمان‬ ‫منطبق کنیم‬ ‫‪11‬‬ ‫خبر‬ ‫همه کاالها باید ضوابط‬ ‫قیمت گذاری را رعایت کنند‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬همه کاالها باید ضوابط عمومی قیمت گذاری را‬ ‫رعای��ت کنند و این موضوع مغایرتی با توس��عه و پیش��رفت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید محمود نوابی در مراس��م امضای‬ ‫تفاهمنامه س��ازمان حمایت با سازمان دامپزشکی در زمینه‬ ‫استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی به منظور رصد‪ ،‬پایش و‬ ‫نظارت مستمر بر روند تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬موجودی و قیمت بازار‬ ‫انواع واکسن ها و داروهای دام و طیور‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از کاالها‬ ‫به عنوان کاالهای اولویت یک‪ ،‬مشمول قیمت گذاری هستند‬ ‫و بخش دیگری از کاالها مشمول رصد و پایش بیشتر است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه س��ازمان حمای��ت‪ ،‬از تولید کنندگان‪،‬‬ ‫وارد کنندگان و توزیع کنندگان واقعی حمایت می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با همکاری س��ازمان های مرتبط و از جمله س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی محیط را برای سوءاستفاده برخی فرصت طلبان‬ ‫ناامن می کنیم و هدف از این تفاهمنامه استفاده از ابزارهای‬ ‫قانونی سازمان برای برخورد با متخلفان است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در عین حال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در س��ازمان حمایت مبدع یکس��ری قوانین نیستیم و‬ ‫براساس وظایف مان عمل می کنیم و براساس این تفاهمنامه‬ ‫قرار اس��ت کار مضاعفی در یک چارچوب مشخص و شفاف‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین مهدی خلج‪ ،‬رییس س��ازمان دامپزشکی کشور‬ ‫در این مراسم گفت‪ :‬تولید دارو‪ ،‬واکسن‪ ،‬سموم ضد عفونی و‬ ‫مواردی از این قبیل در کشور ما به لحاظ کمی توسعه خوبی‬ ‫داش��ته و این سازمان نیز در جهت حمایت از تولید اقدامات‬ ‫اساس��ی انجام داده و با همه ابزارها و امکاناتی که در اختیار‬ ‫داش��ته و با کمک ذی نفعان و همه دس��تگاه های حاکمیتی‬ ‫در تالش اس��ت تا بتواند برنامه های خود را در جهت ارتقای‬ ‫کیفیت اجرایی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان دامپزشکی برنامه های متنوعی‬ ‫ب��رای ارتق��ای کیفی��ت دارد‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬به عن��وان مثال‬ ‫کارخانه ای که می خواهد تولید کننده باش��د باید س��اختار و‬ ‫تجهیزات��ش منطبق با ش��رایط بهینه تولید باش��د و بر مواد‬ ‫اولیه ای که وارد کش��ور می ش��ود نظارت های کافی را اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در ارتباط‬ ‫با اقالم وارداتی برنامه هایی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بعضی مواقع‬ ‫با جعل اس��ناد مواجه هس��تیم و بعض��ی از فرصت طلبان با‬ ‫س��ربرگ های مش��ابه ش��رکت های معتبر کاالها را از مراکز‬ ‫غیرمعتبر وارد کش��ور می کنند یا در ارتباط با قیمت برخی‬ ‫کااله��ای وارداتی با مواردی مواجه می ش��ویم که غیرواقعی‬ ‫هس��تند ک��ه همه این موارد باعث می ش��ود ع��ده ای که به‬ ‫صورت قانونی فعالیت می کنند با مشکالتی مواجه شوند‪.‬‬ ‫خلج ادامه داد‪ :‬در این راس��تا با توجه به جلسات متعددی‬ ‫ک��ه برگزار کردی��م و مذاکراتی که با س��ازمان حمایت تا به‬ ‫امضا رس��اندیم‬ ‫امروز داش��تیم‪ ،‬در نهایت تفاهمنامه ای را به ‬ ‫که با همکاری س��ازمان حمایت از این پس از منظر حمایت‬ ‫از تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان قانونی اجازه ندهیم‬ ‫کس��ی اقدام به ناامن کردن محی��ط فعالیت کرده و بخواهد‬ ‫برای تولید کنندگان واقعی و عالقه مند مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اختصاص اعتبار به مکانیزاسیون کشاورزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شهربازی ها اماده صادرات می شوند‬ ‫شرایط واردات خوراک دام‬ ‫از افغانستان‬ ‫س��ازمان توس��عه و تج��ارت ای��ران در بخش��نامه ای‬ ‫ش��رایط و ضوابط مربوط ب��ه واردات کنجاله تخم پنبه از‬ ‫افغانس��تان را اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت پس از‬ ‫در خواس��ت مطرح ش��ده برای واردات کنجاله تخم پنبه‪،‬‬ ‫ب��ا اس��تناد به نامه رییس س��ازمان حفظ نباتات کش��ور‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬دیروز‪ ۲۷ ،‬بهمن بخش��نامه مربوط به‬ ‫واردات این محصول را به ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه‪ ،‬کنجاله تخم پنبه وارداتی از افغانس��تان با‬ ‫ریس��ک قرنطینه ای کم ارزیابی شده و واردات ان منوط‬ ‫به ارائه گواهی بهداشت گیاهی معتبر و همین طور بازدید‬ ‫و بررس��ی کارشناس��ان قرنطینه در م��رز ورودی گمرک‬ ‫ترخیص کننده اس��ت‪ .‬کنجاله پنبه به تفاله تخم ان گیاه‬ ‫پس از روغن گیری گفته می‪‎‬ش��ود که ب��ه عنوان یکی از‬ ‫منابع غنی پروتئینی گیاهی ارزان قیمت برای تغذیه دام‬ ‫و طیور و ماهی شناخته می شود‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫کاهش نرخ خرید شیرخام‬ ‫در برخی مناطق‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری دام��داران گف��ت‪:‬‬ ‫کارخانه های لبنی نه تنها افزایش قیمتی در نرخ شیرخام‬ ‫اعم��ال نکرده اند بلکه در برخی مناط��ق قیمت را کاهش‬ ‫داده و ط��ول دوره پرداخت بدهی دام��داران را باال بردند‪.‬‬ ‫ی درباره اخرین وضعیت‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬علیرضا عزیزاله ‬ ‫تعیین تکلیف قیمت خرید شیرخام از دامداران‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تن ندادن کارخانه ها به اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید‬ ‫ش��یرخام به نرخ ‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامداران در نهایت منجر‬ ‫به تشکیل جلس��ه ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان ش��د و در این جلس��ه ما اعتراض کردیم‬ ‫که سازمان مربوط اقدامی در زمینه اجرای قانون یادشده‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اغلب کارخانه های ‪ ۶۰‬تومان به قیمت‬ ‫محص��والت خود افزوده اند اما باب��ت ان پولی به دامداران‬ ‫پرداخ��ت نکرده اند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در پی ای��ن اعتراضات‪،‬‬ ‫س��ازمان حمایت کارخانه های لبنی را تهدید کرد که اگر‬ ‫بابت ‪ ۶۰‬تومانی که به قیمت محصوالت شان اضافه کردند‬ ‫‪ ۱۰۰‬توم��ان به قیمت خرید ش��یرخام از دامداران اضافه‬ ‫نکنند به تعزیرات معرفی خواهند شد‪ .‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫سراس��ری دامداران با اش��اره به اینکه مس��ئوالن وزارت‬ ‫کشاورزی نیز این موضوع را تایید کردند و سازمان حمایت‬ ‫پیگیر ان ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ما ب��ه صورت قطعی‬ ‫نمی دانی��م که این کار عملیاتی ش��ده یا نه؟ اما حتی اگر‬ ‫عملیاتی ش��ده باشد هیچ تاثیری در شرایط نداشته است‪.‬‬ ‫عزیزاله��ی ادام��ه داد‪ :‬کارخانه های لبنی ن��ه تنها افزایش‬ ‫قیمتی در نرخ خرید ش��یرخام اعم��ال نکرده اند بلکه در‬ ‫برخی مناطق کشور قیمت را کاهش داده اند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫طول دوره پرداخت بدهی دامداران را باال بردند‪.‬‬ ‫رییس اداره فناوری های نوین س��ازمان جهاد کش��اورزی خراس��ان شمالی گفت‪:‬‬ ‫امسال ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال اعتبار برای توسعه ماشین های کشاورزی استان اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬سیدمجید بهش��تی افزود‪ :‬این اعتبار در قالب تسهیالت ‪۱۸‬درصدی به‬ ‫متقاضیان ارائه می ش��ود‪ .‬تاکنون‪۱۴۰‬میلیارد ریال معادل ‪ ۶۹‬درصد این اعتبار برای‬ ‫ارتقای ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی جذب شده است‪.‬‬ ‫مهدی بیات‬ ‫از لحاظ کیفیت‬ ‫دستگاه های‬ ‫ساخت ایتالیا‬ ‫قابل رقابت‬ ‫با دستگاه های‬ ‫ما هستند اما‬ ‫از نظر قیمت‬ ‫رقیبی در دنیا‬ ‫نداریم‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت با حضور‬ ‫در محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران‪،‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین المللی ش��هربازی‪ ،‬پارک ها‪،‬‬ ‫تجهی��زات و فن��اوری اوقات فراغ��ت را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در حاش��یه افتتاح این نمایشگاه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا اش��اره به اینک��ه نگاه‬ ‫صادرات��ی باید در زمینه تجهی��زات و فناوری اوقات‬ ‫فراغ��ت‪ ،‬پارک ها و ش��هربازی ها غالب ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روی بخش طراحی و ساخت‪ ،‬کیفی سازی و مشتری‬ ‫مداری بیش��تر از گذش��ته کار ش��ده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه حضور پررنگ س��ازندگان این تجهیزات‬ ‫در نمایش��گاه فقط با تمرکز بر ب��ازار داخل نبوده و‬ ‫ارائه و بازنمایی انها به منظور صادرات اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هدف این بنگاه های اقتصادی صادرات به بازار حدود‬ ‫ن نفری منطقه است‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیو ‬ ‫ معدن و تجارت با اش��اره به اینکه تا امروز تامین نیاز‬ ‫داخل‪ ،‬هدف اصلی تولید این تجهیزات بوده و شرایط‬ ‫ایجاب می کرده ب��رای این بخش تولید کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش تعداد ش��رکت ها که درحال حاضر به‬ ‫‪ ۲۵۰‬ش��رکت رس��یده اند و به طور مستقیم در این‬ ‫زمین��ه فعالیت می کنند‪ ،‬این ش��رکت ها به س��طح‬ ‫قابل رقابتی رسیده اند که می توانند اهداف صادراتی را‬ ‫تامین کنند‪ .‬مودودی با بیان اینکه صنعت تفریحات‬ ‫و س��رگرمی به ویژه در بخش ش��هربازی ها از همان‬ ‫ابتدا به صورت جدی و سختگیرانه با نظارت سازمان‬ ‫استاندارد کنترل و رصد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما شاهد‬ ‫هستیم ش��رکت هایی که در داخل فعالیت می کنند‬ ‫اس��تانداردهای خود را با استانداردهای اروپا تطبیق‬ ‫داده اند و این میزان فراتر از ان چیزی اس��ت که در‬ ‫کش��ورهای هدف صادراتی مورد تقاضاس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه کشور در این عرصه حرف برای گفتن‬ ‫بس��یار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نکته ضروری که باید به تدریج در‬ ‫عرصه تفریحات غالب ش��ود‪ ،‬اجتناب از کپی برداری‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت های فک��ری داخلی در زمینه‬ ‫طراحی و س��اخت است تا با خلق طرح های تفریحی‬ ‫جدید و مبتکرانه در راستای تامین نیاز جوانان کشور‬ ‫که کمبودهایی در این بخش احساس می کنند‪ ،‬گام‬ ‫برداش��ته شود و رش��د و توس��عه صادرات را نیز در‬ ‫پی داش��ته باش��د‪ .‬مودودی با بیان اینکه یک سری‬ ‫محدودیت های فرهنگی در کشور وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اس��اس نظام گردش��گری کش��ور را نمی توان بر ان‬ ‫چیزی که کشورهای دیگر مبنا قرار داده اند‪ ،‬بنا نهاد‪،‬‬ ‫اما این به ان معنا نیست که درهای کشور را به روی‬ ‫گردش��گران خارجی ببندیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫گرانیگاه صنعت گردش��گری را باید به سمت صنعت‬ ‫تفریحات س��وق دهیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬صنایع تفریحی‬ ‫ان بخش��ی نیس��تند که تنها در ان از منابع طبیعی‬ ‫مانند کوه و دریا استفاده شود‪ ،‬بلکه زمانی که بخش‬ ‫تفریحات با گردش��گری گره بخورد در تمام رده های‬ ‫سنی و جنسی تخلیه انرژی رخ خواهد داد‪ .‬البته در‬ ‫کنار ان باید برنامه های مشخصی برای کسب درامد‬ ‫و ثروت پیش بینی ش��ود‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بیان اینک��ه ظرفیت های فراوانی در این‬ ‫بخش وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدوارم شرایطی فراهم‬ ‫شود که بخش تفریحات به یکی از مقوله های اصلی‬ ‫گردشگری تبدیل شود‪ ،‬درحال حاضر از ظرفیت های‬ ‫این بخش بسیار کم بهره برداری می شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫نزدی��ک ‪ ۱۶۰۰‬مجموعه تفریحی در داخل کش��ور‬ ‫احداث ش��ده که این میزان نیاز داخل‪ ،‬نگاه معطوف‬ ‫ب��ه صادرات به کش��ورهای هدف را تا کنون ش��کل‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬مودودی ابراز امیدواری کرد‪ :‬پس از لغو‬ ‫تحریم ها و دوره جدید اقتصادی کشور که مشکالت‬ ‫تبادل پول و ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها رفع‬ ‫ش��ده‪ ،‬جهش و رش��د باالیی در زمینه صادرات رخ‬ ‫دهد‪ .‬با توجه به س��طح قیمت و کیفیت محصوالت‬ ‫تولی��دی ایران که قابلیت رقابت دارند‪ ،‬در این بخش‬ ‫هیچ کش��وری برای صادرات اس��تثنا نیست و حتی‬ ‫اروپا هم می تواند مقصد صادرات باشد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه نیاز است برای صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫نیز برنامه ریزی انجام شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬به دلیل اهمیت‬ ‫قیمت تمام شده برای واردکنندگان در این کشورها‪،‬‬ ‫استقبال بیش��تری از تولیدات کشور ما خواهد شد‪،‬‬ ‫اما محدودیتی برای هیچ کش��وری به منظور تبدیل‬ ‫شدن به مشتری ایران وجود ندارد‪ .‬مودودی در ادامه‬ ‫درباره تبدیل ش��دن به قطب گردش��گری اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬ایران از نظر گردش��گری زیارتی کش��وری با‬ ‫ظرفیت ه��ای فراوان اس��ت و جذابی��ت الزم در این‬ ‫بخش برای کشورهای مسلمان وجود دارد اما اینکه‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود تا در کنار رعای��ت قوانین و‬ ‫ضوابط ش��رعی‪ ،‬فرهنگی و ملی‪ ،‬پذیرای گردشگران‬ ‫خارجی کش��ورهای غربی نیز باشیم و این بخش را‬ ‫نیز پوشش دهیم بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ امادگی کامل برای توسعه صادرات‬ ‫داریم‬ ‫مه��دی بی��ات‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫ش��هربازی داران ایران نیز در ادامه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در زمینه دس��تگاه های س��النی هنوز به طور کامل‬ ‫تامین کنن��ده نی��از داخ��ل نیس��تیم ام��ا در بخش‬ ‫دس��تگاه های فضای باز امکان ص��ادرات وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ح��دود ‪ ۱۵۰‬ش��رکت در زمینه‬ ‫دس��تگاه های فضای باز فعالیت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫شرکت ها تجهیزات خود را با استانداردهای روز دنیا‬ ‫و بیش��تر از نیاز داخل تولید می کنند‪ .‬بیات با اشاره‬ ‫به اینکه استانداردهای تعریف شده برای این بخش‬ ‫در تمام دنیا یکس��ان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شروع کار‬ ‫در ایران در این بخش از دهه ‪ ۴۰‬بود‪ ،‬بنیانگذار این‬ ‫صنعت در ایران ایتالیا بود و همکاران ایرانی در کنار‬ ‫انها ام��وزش دیدند‪ .‬وی در ادامه ب��ا بیان اینکه در‬ ‫دوران انقالب اس�لامی و جنگ تحمیلی وقفه ای در‬ ‫فعالیت این بخ��ش رخ داد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از این زمان‪،‬‬ ‫همکارانی که در گذش��ته فعالیت داشتند‪ ،‬شهربازی‬ ‫ش��هرهای اسیب دیده از جنگ را بازسازی کرده و تا‬ ‫امروز به نقطه ای رسیده اند که در زمینه دستگاه های‬ ‫فض��ای باز ب��ه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و‬ ‫اس��یای میانه صادرات انج��ام می دهند‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن ش��هربازی داران ایران در این باره ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬درحال حاضر در زمینه دستگاه های سالنی‬ ‫تنها رقیب ایران در دنیا چین است‪ .‬اگر چه از لحاظ‬ ‫کیفیت دستگاه های ساخت ایتالیا و برخی کشورهای‬ ‫اروپایی قابل رقابت با دس��تگاه های ما هستند اما از‬ ‫نظر قیمت رقیب��ی در دنیا نداریم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایتالیا از نظر کیفیت و طراحی در بخش دستگاه های‬ ‫سالنی در دنیا پیش��گام است‪ ،‬گفت‪ :‬المان‪ ،‬چین و‬ ‫پ��س از ان ایران در رتبه ه��ای بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫هنوز جدول مدونی از امار صادراتی در دست نیست‬ ‫ام��ا به زودی در ای��ن زمینه اقدامات��ی انجام و امار ‬ ‫صادرات به کش��ورهای دیگر اعالم می شود‪ .‬بیات با‬ ‫اش��اره به حضور مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشس��ت خبری که ب��ه تازگی درباره این‬ ‫نمایش��گاه برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اطالع رسانی‬ ‫درباره توانایی هایی این صنعت به انها انجام ش��ده و‬ ‫در صورت معرفی و بازاریابی صحیح در دوران پس از‬ ‫تحریم ارتقای صادرات را شاهد خواهیم بود‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصد فعالیت در زمینه صادرات‪ ،‬واردات و تولید‬ ‫این صنعت‪ ،‬از س��وی بخش خصوصی انجام می شود‬ ‫ و تقاضای��ی که از دولت داریم معرفی توانمندی های‬ ‫ای��ران در این بخش به کش��ورهای دیگ��ر در قالب‬ ‫اعزام هیات های تجاری به منظور توس��عه و ارتقای‬ ‫صادرات اس��ت؛ بیات ای��ن را گفته و ضمن تاکید بر‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر به منظور‬ ‫صادرات‪ ،‬معرفی توانایی های صادراتی کشور از سوی‬ ‫تاجران ایرانی به کش��ورهای دیگر را خواس��تار شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش دستگاه های‬ ‫ش��هربازی‪ ،‬تولی��دات صادرات محور به ط��ور دقیق‬ ‫مطابق با استاندارد های استرالیا و المان است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به عراق و تاجیکستان‬ ‫محمدعل��ی نوله دان‪ ،‬مدیرعامل یک گروه صنعتی‬ ‫پیش��رو در صادرات س��ینماهای چند بعدی نیز در‬ ‫ادامه با اشاره به اینکه این شرکت حدود‪ ۱۵۰‬سینما‬ ‫در ایران و کش��ورهای دیگر نصب کرده‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬این سینماها به صورت مهندسی معکوس‬ ‫از س��ینماهای کان��ادا تولید ش��ده و مدرن ترین در‬ ‫سطح دنیا به شمار می رود‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت‬ ‫متبوعش از حدود ‪ ۴‬س��ال پیش به تاجیکس��تان و‬ ‫عراق صادرات داش��ته ادامه می ده��د‪ :‬انتظار داریم‬ ‫در دوران پس��اتحریم ب��ا توج��ه ب��ه قیم��ت پایین ‬ ‫تولیدات مان و جذابیتی که در این زمینه وجود دارد‬ ‫بتوانیم در خاورمیانه فعالیت بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‬ ‫«کارت اب» در راه است‬ ‫معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی و معاون پژوهشی‬ ‫مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و اب از در راه بودن کارت هوشمند‬ ‫اب خبر داد و گفت‪ :‬اس��تفاده از کارت اب مثل کارت بنزین که میزان‬ ‫مصرف را نشان می دهد دیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬عباس کشاورز اظهارکرد‪ :‬درباره اب‪ ،‬سیاست های‬ ‫کلی در نظام داریم که رهبر معظم انقالب در س��ال ‪ ۷۹‬این سیاست ها‬ ‫را در ‪ ۵‬بن��د اع�لام کرده بودند که یکی از ای��ن بندها‪ ،‬توجه به مهار و‬ ‫کنترل مصرف اب های مرزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال های گذش��ته دولت ها گاهی اعتباراتی را از جمله‬ ‫از مح��ل اعتبارات تملکی برای اب های م��رزی اختصاص می دادند اما‬ ‫متاس��فانه بی توجهی به اب های مرزی یکی از واقعیت های مدیریت اب‬ ‫کشور در ‪۲۵‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫معاون پژوهش��ی مرک��ز مطالعات راهبردی کش��اورزی و اب با بیان‬ ‫اینک��ه دولت یازدهم به مس��ئله اب های م��رزی ورود کرده‪ ،‬گفت‪ :‬هم‬ ‫وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کش��اورزی با تعیین مجریان مش��خصی‬ ‫که اختیاراتی در حد مش��اوران وزیر دارند مسائل مربوط به دشت های‬ ‫خوزستان و ایالم‪ ،‬شمال غرب و جنوب شرق کشور را پیگیری می کنند‬ ‫و در ‪ ۸ ، ۷‬ماه گذشته در خوزستان ‪ ۹۰‬هزار هکتار از این اراضی اماده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫معاون امور تولیدات گیاهی جهادکش��اورزی ادامه داد‪ :‬میزان مصرف‬ ‫اب در دنیا در بخش کش��اورزی ‪ ۷۰‬درصد از مصرف کلی اب است اما‬ ‫این میزان در ایران بسیار بیشتر و به صورت غیرمتعارف است‪.‬‬ ‫کشاورز با اشاره به اینکه متوسط بارندگی دنیا بیش از ‪ 3‬برابر متوسط‬ ‫بارندگی ایران و ظرفیت تبخیر یک چهارم کش��ور ماس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سهم‬ ‫تولیدات کش��اورزی ایران از اب بسیار بیشتر از دیگر نقاط جهان است‬ ‫و یکی از عواملی که قیمت تمام ش��ده محصوالت کش��اورزی ما را باال‬ ‫می برد همین وابستگی بیش از حد به اب و مسائل حاکم بر ان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت نیرو حدود ‪ ۱۰‬ماه پیش با فش��ار اتاق بازرگانی‬ ‫و جلسات متعددی که داشتیم سرانجام مجاب شد و پذیرفت که دیگر‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد مترمکعب اب تجدیدپذیر نداریم و این رقم کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به برداشت‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد مترمکعبی از ذخایر استاتیک زیرزمینی اب‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫برنام��ه احیای مناب��ع زیرزمینی اب را با جدی��ت پیگیری می کند که‬ ‫اجرای این برنامه در برخی نقاط کش��ور خوب‪ ،‬در برخی متوسط و در‬ ‫برخی نقاط کند پیش می رود‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و اب تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید از سفره های زیرزمینی متناسب با حجم تغذیه انها‪ ،‬برداشت کنیم‬ ‫اما گاهی اضافه برداش��ت هایی عالوه بر چاه ه��ای غیرمجاز‪ ،‬از چاه های‬ ‫مجاز می ش��ود که دولت باید ببیند اگر این اضافه برداشت ها نسبت به‬ ‫ظرفیت س��فره زیرزمینی بر اس��اس پروانه های صادر شده و کشاورز در‬ ‫انجام ان اقدام غیرقانونی نکرده‪ ،‬در صورت تعدیل میزان برداش��ت اب‬ ‫باید خسارت هایی که به کشاورز وارد می شود را به نوعی جبران کند تا‬ ‫حقوق حق ابه دارها رعایت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار اس��ت کنتورهای حجمی بر س��ر چاه های کشاورزی‬ ‫پروان��ه دار نصب ش��ود تا میزان برداش��ت اب از ای��ن چاه ها مدیریت‬ ‫شده باش��د‪ .‬در این روش‪ ،‬اس��تفاده از کارت اب مثل کارت بنزین که‬ ‫میزان مصرف را نش��ان می دهد دیده شده که این کارت ها‪ ،‬کارت های‬ ‫هوشمندی هستند که روی کنتورهای حجمی قابل مانیتورینگ وجود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کش��اورز با بی��ان اینک��ه «دولت پس از س��ال های طوالن��ی‪ ،‬امروز‬ ‫مشکالت ابی کش��ور را پذیرفته»‪ ،‬گفت‪ :‬همین که مسئوالن مشکالت‬ ‫را پذیرفته اند و در مس��یر حل این مشکالت با بخش خصوصی و دیگر‬ ‫نهاده��ا همکاری می کنند‪ ،‬اتفاق مبارکی اس��ت؛ بای��د دولت در برخی‬ ‫بخش ه��ا‪ ،‬اختیار عملکرد بخ��ش خصوصی و میزان مش��ارکت انها را‬ ‫بیشتر کند‪.‬‬ ‫خروج از رکود بدون تفاهم ملی ممکن نیست‬ ‫مه��دی پورقاضی‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬مجامع‬ ‫بین الملل��ی و بانک جهانی به طور عمومی رش��د ‪۴‬درصد را در س��ال ‪۲۰۱۶‬م برای‬ ‫اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند اما کارشناسان اقتصادی داخلی به این دلیل که این‬ ‫پیش بینی ها با واقعیت های ملموس اقتصاد مطابقت ندارد‪ ،‬ان را تایید نمی کنند‪ .‬تا‬ ‫زمانی که به تفاهم ملی درباره مسائل اقتصادی نرسیم از رکود خارج نخواهیم شد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫فیلم قاچاق میوه را به هیات دولت می برم‬ ‫به دلیل کاهش تورم افزود‪ :‬بر اساس دیدگاه اقتصاددانان‬ ‫کشور‪ ،‬کاهش نرخ سود نباید دستوری باشد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت درباره تسهیالت صندوق توسعه ملی برای‬ ‫صنعت کشور اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های انجام شده‪ ،‬روند‬ ‫پرداخت تسهیالت به پروژه های کارشناسی شده‪ ،‬سرعت‬ ‫گرفت و قول داده ش��ده تا اخر س��ال پرون��ده انها نهایی‬ ‫ش��ود‪ .‬قرار بود بانک صنعت و معدن نیز ‪ ۱/۴‬میلیارد دالر‬ ‫به بخش صنع��ت اختصاص دهد ک��ه امیدواریم تا پایان‬ ‫سال این پرداخت ها انجام شود‪ .‬ضمن اینکه دیگر بانک ها‬ ‫هم در این زمینه فعال خواهندش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امسال‬ ‫تحریم ها مش��کالتی در ارائه تسهیالت ایجاد کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تا پایان سال ‪ ۹۳‬نیز معادل ‪ ۲/۵‬میلیارد‬ ‫دالر برای طرح های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫جذب ش��ده بود‪ .‬امیدواریم در س��ال اینده با ازادس��ازی‬ ‫منابع ارزی بلوکه ش��ده‪ ،‬روند پرداخت تسهیالت سرعت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا‪ ،‬وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی نیز در این‬ ‫جلس��ه با تاکی��د براینکه نظام تعیین نرخ ارز‪ ،‬نظام ش��ناور‬ ‫مدیریت ش��ده است و بازار تعیین کننده نرخ ارز است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هیچ مقامی به طور رس��می نمی تواند نرخ ارز را تعیین‬ ‫کند و اگ��ر بانک مرکزی یا دولت بخواهن��د اقدامی در این‬ ‫زمینه انجام دهن��د‪ ،‬فقط از طریق مداخله و خرید و فروش‬ ‫ارز است‪ .‬رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬تحریم ها باعث ش��د درحال حاضر از سیستم‬ ‫ش��ناور مدیریت ش��ده ارز فاصله بگیریم که برهمین اساس‬ ‫دولت مصمم اس��ت به سوی سیس��تم تک نرخی ارز پیش‬ ‫ب��رود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عواملی مانند میزان صادرات‪ ،‬قیمت‬ ‫نفت و نرخ ارز هر کدام در معرض تغییر هستند و به همین‬ ‫دلی��ل این نرخ ارز تنها پیش بینی دولت در بودجه اس��ت و‬ ‫اگر نرخی در بودجه تعیین می شود به این معنی نیست که‬ ‫دول��ت می خواهد نرخ را به ان عدد برس��اند یا نزدیک کند‪.‬‬ ‫طیب نیا گفت‪ :‬نرخ ارز متناسب با توان رقابتی اقتصاد تعیین‬ ‫خواهد ش��د که از سوی دیگر نباید موجب رکود و سرکوب‬ ‫تولید و صادرات یا واردات بی رویه ش��ود‪ .‬راه اصلی مدیریت‬ ‫نرخ ارز نیز کنترل تورم است چراکه ارامش در بازار ارز تنها‬ ‫با کنترل تورم به دس��ت می اید‪ .‬به ط��وری که اگر نرخ تورم‬ ‫پایین بیاید در بازار ارز هم تالطمات کمتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دوباره به ایران می ایم‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه خودرویی‬ ‫در پایان نیز تفاهمنامه ای میان «برترام بروس��ارت»‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صنعت باواریا و محمدرضا نجفی منش‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران و عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امضا ش��د‪ .‬این قرارداد‬ ‫همکاری در ‪ 4‬بند به امضا رس��ید که ش��امل همکاری‬ ‫بین ش��رکت های ایالت باواریا و ایران در زمینه ساخت‬ ‫خودرو و قطعات‪ ،‬س��رمایه گذاری مشترک شرکت های‬ ‫ایال��ت باواری��ا و همتایان ایرانی در هر دو کش��ور‪ ،‬اعزام‬ ‫هیات های تج��اری در زمینه صنعت خودرو و قطعات و‬ ‫برگزاری همایش های مش��ترک در دو کشور به منظور‬ ‫اطالع رسانی از وضعیت پیشرفت و فناوری به کارگرفته‬ ‫شده در صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن مال�ی و بیم�ه ب�رای احی�ای‬ ‫همکاری های مشترک‬ ‫نشس��ت نخست به میزبانی انجمن کارفرمایان باواریا‬ ‫برگ��زار ش��د و رییس ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به‬ ‫پیش��ینه طوالنی روابط اقتصادی ایران و المان و تجربه‬ ‫خ��وب این همکاری ه��ا گفت‪ :‬روابط اقتص��ادی ایران و‬ ‫المان ب��ه دلیل تحریم به دو س��وم کاهش پیدا کرد که‬ ‫باعث شد دو طرف از ان ضرر ببینند‪ .‬مسعود خوانساری‬ ‫افزود‪ :‬اقتصاد ما در زمان تحریم ها تا حدودی کند ش��د‬ ‫اما خوش��بختانه زیربناها و زیرس��اخت ها تقویت شد و‬ ‫تولید استحکام خوبی پیدا کرد‪ .‬او مشکل فعلی اقتصاد‬ ‫ای��ران را س��رمایه و تامین مالی دانس��ت و گفت‪ :‬امروز‬ ‫ب��ا توجه به نیروی جوان‪ ،‬امنی��ت کامل و ذخایر عظیم‬ ‫نفت و گاز که در ایران وجود دارد فرصت مناس��بی برای‬ ‫س��رمایه گذاری ای��ران و المان اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫دوره واردات یک طرفه کاال گذش��ته و با توجه به کاهش‬ ‫رشد اقتصادی در اروپا‪ ،‬فرصت سرمایه گذاری در ایران‬ ‫برای ش��رکت های اروپایی فرصت بسیار مناسبی است‪.‬‬ ‫خوانساری ادامه داد‪ :‬پیش بینی ها حاکی از ان است که‬ ‫اقتصاد ایران به رش��د ‪5‬تا ‪ 6‬درصدی دست خواهد یافت‬ ‫و اس��تفاده از این موقعیت می تواند برای هر کش��وری‬ ‫جذاب باش��د‪ .‬رییس اتاق بازرگانی تهران به سفر اخیر‬ ‫رییس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانس��ه اش��اره کرد و‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هفته مهمانی و میزبانی‬ ‫وزیر اقتصاد باواریا در دیدار با هیات تجاری ایران در مونیخ تاکید کرد‬ ‫هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که ایران را به مقصد‬ ‫مونیخ و به قصد دیدار با فع��االن اقتصادی ایالت باواریا‬ ‫ترک کرده‪ ،‬در نخس��تین برنامه خ��ود در خانه اقتصاد‬ ‫باواری��ا حضور یافت‪ .‬در این دیدار که وزیر اقتصاد ایالت‬ ‫باواریا حضور داش��ت بر توس��عه روابط دو کشور تاکید‬ ‫ش��د و طرفین عنوان کردند که اجرایی ش��دن برجام و‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم های اقتصادی‪ ،‬فرصت بزرگی‬ ‫برای همکاری های مشترک دو کشور فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه «الیزه ایگنر»‪ ،‬وزیر اقتص��اد ایالت باواریا ‬ ‫تاکی��د کرد که فع��االن بخش خصوصی الم��ان اماده‬ ‫هرگونه همکاری با بنگاه های ایرانی هس��تند‪ ،‬مس��عود‬ ‫ن با اش��اره به قراردادهای‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬رییس اتاق تهرا ‬ ‫منعقد شده با فرانسه در جریان سفر رییس جمهوری به‬ ‫اروپا عنوان کرد‪ :‬المان نیز اگر خواهان حضور در اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت باید تامین مالی و فاینانس را جدی بگیرد و‬ ‫دست به سرمایه گذاری بزند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در ش��بکه‬ ‫تلگرام خود نوش��ت‪ :‬چند خبر خوب درباره امد و رفت های‬ ‫دیپلماتی��ک‪ :‬هفت��ه اینده اقای الهام حی��در اوغلی علی اف‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری اذربایجان به تهران س��فر می کند‪ .‬پس از‬ ‫ان‪ ،‬اقای اولی ماورر رییس جمهوری سوئیس به ایران خواهد‬ ‫امد‪ .‬اقای جاکوب زوما رییس جمهوری افریقای جنوبی هم‬ ‫قصد دارد به ایران س��فر کند‪ .‬حضورمعاون نخس��ت وزیر و‬ ‫وزیر اقتصاد المان و س��فر وزیر خارجه عمان طی چند روز‬ ‫این��ده به تهران قطعی اس��ت‪ .‬از ان طرف‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫روحان��ی نیز به زودی به اتریش س��فر خواهد کرد‪ .‬احتماال‬ ‫این س��فر در روزهای نخست س��ال نو انجام خواهد شد‪ .‬در‬ ‫بیشتر این رفت و امدها‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی جدی و‬ ‫اثر گذار حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫افق اقتصادی مشترک‬ ‫ایران و عمان روشن است‬ ‫عضو هیات مدیره اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و عمان‬ ‫گف��ت‪ :‬با تمهیدات انجام ش��ده افق اقتصادی مش��ترک بین‬ ‫کش��ورهای ایران و عمان روشن است‪ .‬س��یدمحمد ابراهیم‬ ‫علوی در حاشیه نخستین نشست مشترک فعاالن اقتصادی‬ ‫کش��ور ایران و عمان در گفت وگو با مهر تصریح کرد‪ :‬استان‬ ‫خوزس��تان بیش��تر با صنایع نفت و گاز شناخته می شود در‬ ‫صورتی که در زمینه محصوالت کشاورزی نیز از ظرفیت های‬ ‫بسیاری برخوردار است‪ ،‬به گونه ای که در این استان می توان‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه س��ال س��بزیجات و مرکبات برداشت کرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به فرصت ه��ای اقتصادی به وجود امده در راس��تای‬ ‫نزدیکی خوزستان با کشور های همجوار همچون عراق افزود‪:‬‬ ‫کش��ورهای حاشیه خلیج فارس از ظرفیت های بسیاری برای‬ ‫واردات و صادرات محصوالت کش��اورزی برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫علوی تصریح کرد‪ :‬با برنامه ریزی منس��جم و مفید از س��وی‬ ‫نخبگان خوزس��تان می توان در بازه زمانی ‪ ۱۰‬س��اله تحولی‬ ‫در بخش های مختلف اقتصادی منطقه به وجود اورد‪ .‬بخش‬ ‫دولتی به طور معمول با کمبود بودجه مواجه است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل باید برنامه ریزی ها را بر اس��اس ظرفیت های خصوصی‬ ‫تدوین کرد‪ .‬عضو هیات مدیره اتاق مش��ترک بازرگانی ایران‬ ‫و عمان اظهار کرد‪ :‬در این زمان گردشگری در زمینه کسب‬ ‫درامدهای غیرنفتی از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت که‬ ‫استان خوزستان باید در این زمینه کوشاتر عمل کند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین اتاق البرز و انتالیا‬ ‫امضای تفاهمنامه خودرویی میان ایران و المان‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن س��فر قراردادهایی در زمین��ه خودرو‪،‬‬ ‫هواپیم��ا‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مع��دن و‪ ...‬با ایتالیا و فرانس��ه‬ ‫بس��ته ش��د‪ .‬ما فکر می کنیم المانی ها می توانند در این‬ ‫زمینه ها فعال تر باش��ند‪ .‬البته باید توجه داشت که اگر‬ ‫فرانس��ه توانس��ت ‪ ۱۱۸‬هواپیما به ایران بفروشد به این‬ ‫دلیل ب��ود که فاینانس ان را خ��ودش تامین کرده بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت های متوس��ط ما نیاز به تامین‬ ‫سرمایه دارند‪ .‬اگر مسئله فاینانس و همچنین بیمه حل‬ ‫ش��ود‪ ،‬زمینه های زیادی برای سرمایه گذاری بین ایران‬ ‫و المان وجود دارد‪ .‬خوانساری ادامه داد‪ :‬المان در تمام‬ ‫سال های گذشته شریک خوبی برای ایران بوده و حتی‬ ‫در زم��ان تحریم ه��ا هم با وجود اینکه برخی کش��ورها‬ ‫روابط خود را به طور کلی با ایران قطع کردند‪ ،‬این کشور‬ ‫روابط خود را با ایران قطع نکرد و در این دوران که روابط‬ ‫تجاری به پایین ترین حد خود رسیده بود حجم تجارت‬ ‫بین دو کشور ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت ایران یک استثنا در خاورمیانه‬ ‫الیزه ایگنر‪ ،‬وزیر اقتصاد ایالت باواریا نیز گفت‪ :‬پس از‬ ‫لغو تحریم ها برای گسترش روابط به سوی ایران دست‬ ‫دراز کردیم و ایران هم با اغوش باز از ما اس��تقبال کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تفکر بلندمدت الم��ان برای حضور در‬ ‫اقتص��اد ایران اف��زود‪ :‬ما به ایران امده ای��م تا در اقتصاد‬ ‫ایران ماندگار شویم‪ .‬ایگنر که چندی پیش در راس یک‬ ‫هیات تجاری بزرگ به ایران سفر و دفتر اقتصادی ایالت‬ ‫باواریا در ته��ران را نیز افتتاح کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این هیات‬ ‫یک��ی از بزرگترین هیات های اقتصادی المان بود که در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذشته عازم یک کش��ور خارجی شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به برگزاری کنفران��س امنیتی در مونیخ که‬ ‫به بررس��ی مسائل سوریه و خاورمیانه اختصاص داشت‬ ‫افزود‪ :‬در این اجالس از ایران به عنوان یک بازار اس��تثنا‬ ‫در منطقه خاورمیانه یاد ش��د و کارشناسان جهانی نیز‬ ‫خبر داده اند که رشد اقتصادی ایران در سال ‪٢٠١٦‬م به‬ ‫‪ ٦‬درصد خواهد رسید‪ .‬وزیر اقتصاد ایالت باواریا با تاکید‬ ‫ب��ر ضرورت توجه ب��ه روابط بازرگانی دو کش��ور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬موضوع مهم رویارویی و درک متقابل انس��ان ها از‬ ‫یکدیگر اس��ت‪ ،‬چراکه روابط بازرگانی و روابط انسانی از‬ ‫بازدید هیات تجاری اتاق تهران از شهرداری مونیخ‬ ‫اهمیت یکس��انی برخوردارند‪ .‬روابط بازرگانی می تواند‬ ‫انس��ان ها را فرات��ر از تفاوت های فرهنگ��ی به یکدیگر‬ ‫نزدیک تر کن��د‪ .‬ایالت باواریا در س��ال ‪۲۰۱۵‬م معادل‬ ‫‪ ۱۶۹‬میلی��ارد دالر صادرات داش��ته و هم اکنون اماده‬ ‫همکاری های زیربنایی با اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ ۵۰‬تقاضای همکاری را در دست‬ ‫بررسی داریم‬ ‫کافال‪ ،‬رییس انجمن کارفرمایان اقتصادی باواریا نیز‬ ‫با اشاره به اینکه جلسات و مذاکرات اقتصادی انجام شده‬ ‫میان ایران و الم��ان در ماه های اخیر‪ ،‬مدیون گام بزرگ‬ ‫دیپلماس��ی دولت ایران و کشورهای قدرتمند جهان در‬ ‫وین است‪ ،‬گفت‪ :‬می خواهیم روابط موفقیت امیز گذشته‬ ‫بی��ن ایران و المان را احی��ا کنیم‪ .‬وی خبر داد که پس از‬ ‫تاسیس دفتر اقتصادی باواریا در تهران‪ ،‬درخواست های‬ ‫متعدد همکاری با ایران از س��وی ش��رکت های المانی‬ ‫دریافت ش��ده و درحال حاضر این دفتر در حال بررسی‬ ‫‪ ٥٠‬تقاضای همکاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشستی صمیمانه با وزیر اقتصاد باواریا‬ ‫وزی��ر اقتص��اد ایالت باواری��ا المان‪ ،‬س��اعاتی پس از‬ ‫همایش توس��عه همکاری های دو کش��ور ک��ه در خانه‬ ‫اقتص��اد باواریا برگزار ش��د‪ ،‬در دفتر خود میزبان رییس‬ ‫اتاق بازرگانی تهران و هیات همراهش ش��د‪ .‬خانم الیزا‬ ‫اگن��ر به گفته خود این مالق��ات را به این منظور برگزار‬ ‫کرده بود تا بتواند به طور مستقیم خواسته ها و مطالبات‬ ‫بخ��ش خصوصی اقتصاد ای��ران را بش��نود و برای رفع‬ ‫موانع و تس��هیل همکاری های مش��ترک بین دو کشور‬ ‫با انان همفکری کند‪ .‬خوانساری در این مالقات مشکل‬ ‫جدی توس��عه روابط را مس��ائل بانکی و بیمه قراردادها‬ ‫و مب��ادالت تج��اری عنوان ک��رد و طرف المان��ی را از‬ ‫کاس��تی های کنونی این بخش مطلع و با اشاره به اینکه‬ ‫در ماه ه��ای اخیر گش��ایش های اقتصادی میان ایران و‬ ‫برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از عواملی که می تواند همکاری های‬ ‫اقتصادی بین دو کشور را با سرعت بسیار بیشتری پیش‬ ‫ببرد‪ ،‬برقراری روابط بانکی و بیمه است که در این زمینه‬ ‫صنایع فرانس��ه و ایتالیا توانس��ته اند گام های مناسب و‬ ‫ج��دی بردارند‪ .‬ریی��س اتاق بازرگانی ته��ران توجه به‬ ‫رفع مش��کل بنگاه های کوچک و متوس��ط هر دو کشور‬ ‫را یک��ی از وظایف نهادهای بخ��ش خصوصی دو طرف‬ ‫عنوان ک��رد و افزود‪ :‬درحال حاضر فعال کردن مراودات‬ ‫بین نظ��ام بانکی ایران و المان پیش نیاز اولیه توس��عه‬ ‫همکاری هاس��ت‪ .‬وی ب��ه برخی صنایع ج��ذاب برای‬ ‫حضور ش��رکت های المانی در ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بنگاه ه��ای المانی می توانند در صنایع تجدیدپذیر‪ ،‬اب‬ ‫و فاضالب‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬معدن‪ ،‬داروس��ازی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬الکترونیک و گردش��گری ورود پیدا کرده و‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری بانکی و بیمه ای‬ ‫الیزا اگنر نیز از حضور دوباره خود در ایران در ماه های‬ ‫این��ده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در این س��فر‬ ‫حامل خبرهای خوش در زمینه گش��ایش های بانکی و‬ ‫بیمه از طرف کش��ورش باشد‪ .‬وی همچنین از امادگی‬ ‫برخی ش��رکت های المانی و نیز برخ��ی بانک های این‬ ‫کش��ور برای ایجاد شعبه در ایران خبر داد‪ .‬اگنر در عین‬ ‫حال این وعده را داد که درباره دس��تیابی به راهکارهای‬ ‫عملی در روابط بانکی و بیمه میان دو کش��ور با مقامات‬ ‫بلندپایه این کشور وارد مذاکره شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از شهرداری مونیخ‬ ‫در ادام��ه برنامه های مختلف س��فر هی��ات تجاری‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران ب��ه ایالت باواریا الم��ان‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی تهران به دعوت معاون ش��هردار مونیخ از‬ ‫س��اختمان تاریخی و معروف ش��هرداری مونیخ بازدید‬ ‫کرد‪ .‬جوزف اشمید‪ ،‬رییس مرکز اقتصاد و کار شهرداری‬ ‫مونیخ اس��ت که از او به عنوان شهردار اقتصادی مونیخ‬ ‫یاد می ش��ود‪ .‬اش��مید در این دیدار ع�لاوه بر گفت وگو‬ ‫و مذاک��ره با رییس اتاق بازرگانی تهران درباره توس��عه‬ ‫روابط دوجانبه مونیخ و تهران با کمک شهرداری و اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬بازدیدی از س��اختمان تاریخی ش��هرداری‬ ‫مونیخ برای خوانس��اری و هیات هم��راه ترتیب داد‪ .‬به‬ ‫گفته اشمید قدمت ساختمان شهرداری مونیخ به سال‬ ‫‪ ۱۸۶۰‬میالدی برمی گردد و در س��ال های متمادی این‬ ‫ساختمان میزبان بزرگان بسیاری از کشورها بوده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫‹ ‹از سیس�تم ارز ش�ناور مدیری�ت ش�ده فاصله‬ ‫گرفتیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره ورود میوه های‬ ‫قاچاق به کش��ور گفت‪ :‬براس��اس قانون انتزاع‪ ،‬اختیارات‬ ‫در ح��وزه بازرگان��ی‪ ،‬خری��د‪ ،‬فروش‪ ،‬ص��ادرات و واردات‬ ‫میوه برعهده وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت‪ ،‬بنابراین این‬ ‫نهاد دولتی باید درباره قاچاق میوه ها پاس��خگو باش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫ ‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده در حاش��یه شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد‪ :‬گزارشات‬ ‫حاکی از ورود میوه قاچاق از غرب و جنوب شرق کشور در‬ ‫قالب کوله بری است که جدیت بیشتری از سوی ماموران‬ ‫مرزبانی را می طلبد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بررسی ورود و توزیع‬ ‫میوه های قاچ��اق در میدان های میوه و تره بار و بنابر امار‬ ‫گمرک به جز میوه های گرمسیری‪ ،‬هیچ گونه واردات میوه‬ ‫به طور رسمی انجام نشده و انچه که اکنون در بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬میوه هایی اس��ت که به صورت قاچاق و غیررس��می‬ ‫میوه فیلمی تهیه ش��ده که‬ ‫وارد می ش��ود و درباره قاچاق ‬ ‫ب��ه زودی به هیات دولت ارائه خواهد ش��د‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تجارت همچنین درباره همکاری با خودروس��از‬ ‫فرانسوی گفت‪ :‬خط تولید ساخت پژو های جدید در یکی‬ ‫از شهرس��تان ها راه اندازی خواهد شد که تا یک ماه اینده‬ ‫مکان اصلی تولید ش��رکت پژو قطعی می شود‪ ،‬اما به طور‬ ‫قطع در مکران نخواهد بود‪ .‬نعمت زاده با اش��اره به دیدگاه‬ ‫دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ س��ود سپرده ها‬ ‫و نیز نرخ سود تسهیالت اعم از مبادله ای و عقود اسالمی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫دوره واردات‬ ‫یک طرفه‬ ‫کاال گذشته‬ ‫و با توجه به‬ ‫کاهش رشد‬ ‫اقتصادی در‬ ‫اروپا‪ ،‬فرصت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در ایران برای‬ ‫شرکت های‬ ‫اروپایی فرصت‬ ‫بسیار مناسبی‬ ‫است‬ ‫حس��ین پیر موذن‪ ،‬خزانه دار اتاق بازرگان��ی ایران با داود‬ ‫چتی��ن‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی انتالی��ا دی��دار و پیرامون‬ ‫همکاری های اقتصادی مش��ترک بین اس��تان البرز و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ترکیه گفت وگو کرد‪ .‬خزانه دار اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در این دیدار بر لزوم ایجاد واحدهای تجاری و تولید مشترک‬ ‫در داخل ایران تاکید کرد و گفت‪ :‬در دوران پس��اتحریم نگاه‬ ‫اقتصادی دولت و بخش خصوصی به ایجاد واحد های تولیدی‬ ‫مشترک اس��ت که با موقعیت خوب جغرافیایی و دسترسی‬ ‫ایران به بازار کش��ورهای منطقه این موضوع مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬وی به نتایج مثبت سفر روسای اتاق استان های‬ ‫کش��ور به انکارا و استانبول اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫کمیته ای مش��ترک در راس��تای الگوبرداری از ساختار اتاق‬ ‫بازرگانی کش��ور ترکیه‪ ،‬بین روس��ای دو اتاق ایران و ترکیه‬ ‫تفاهم خوبی انجام ش��د که منتظر پذیرایی از کارشناس��ان‬ ‫و تاج��ران این کش��ور برای توس��عه همکاری های اقتصادی‬ ‫ن با اش��اره به تحریم روسیه علیه کاالهای‬ ‫هس��تیم‪ .‬پیرموذ ‬ ‫تولید شده در ترکیه‪ ،‬موفق نبودن تاجران ایرانی برای انتقال‬ ‫این کاالها به روسیه را خاطر نشان کرد و گفت‪ :‬ما فقط اجازه‬ ‫صادرات کاالهای تولید شده در خاک ایران را داریم و باید به‬ ‫جای انجام کار واس��طه ای‪ ،‬به تولید مشترک در داخل ایران‬ ‫بیندیشیم تا نه تنها بازار روسیه بلکه بازار کشور های منطقه‬ ‫را زیر پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫داوود چتین‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی انتالیا‪ ،‬هدف از این سفر‬ ‫را بررس��ی ظرفیت های اقتصادی و همکاری های مش��ترک‬ ‫بین فعاالن اقتصادی انتالیا و واحد های صنعتی استان البرز‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬در جلس��اتی که در هفته های اخیر بین‬ ‫دو اتاق برگزار ش��د‪ ،‬افزایش شناخت بین واحدهای تولیدی‬ ‫و همچنین خدماتی تخصصی مانند کش��اورزی‪ ،‬هتل داری‪،‬‬ ‫گردشگری و خدمات درمانی منجر به افزایش سطح مناسبات‬ ‫تجاری بین دو کش��ور خواهد شد‪ .‬وی از سفر هیات تجاری‬ ‫انتالیا در زمینه های دارویی‪ ،‬تولید س��نگ های مرمری‪ ،‬مواد‬ ‫شیمیایی‪ ،‬هتل سازی‪ ،‬س��رمایه گذاری در حوزه گردشگری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬امضای تفاهمنامه ها‪ ،‬گام ابتدایی برای تحقق‬ ‫اهداف اس��ت و گام عملی باید از طریق دیدار های مس��تقیم‬ ‫بی��ن تاج��ران و واحد های تولیدی برداش��ته ش��ود و نقش‬ ‫اتاق های بازرگانی در این راس��تا بس��یار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬تفاهمنامه ای برای ارتقای همکاری در زمینه‬ ‫اعزام هیات های تجاری و معرفی بیشتر ظرفیت های تجاری‬ ‫و اقتصادی بین اتاق های استان البرز و انتالیا به امضا رسید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫کاهش قیمت مرغ و تامین بازار شب عید‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫استفاده از‬ ‫بسته بندی‬ ‫می تواند‬ ‫هزینه تولید‬ ‫یا ضایعات یک‬ ‫محصول را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫شکی نیست که بس��ته بندی به عنوان «فروشنده‬ ‫خاموش» نقش��ی اساس��ی در ف��روش کاال بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬فرایندی اگاهان��ه‪ ،‬هنری و علمی که با درک‬ ‫نیازه��ای مخاطب‪ ،‬تصویری ملموس و هنری از یک‬ ‫کاال در برابر دیدگان مش��تری ترس��یم می کند و با‬ ‫استفاده همزمان فناوری بیش از کلمات در ذهن او‬ ‫ماندگار ش��ده و در زمان خرید کاال از سوی مشتری‬ ‫به راحتی شناس��ایی می شود‪ .‬هنری که با استفاده از‬ ‫ان می توان حتی نامرغوب ترین کاالهای تولیدی را‬ ‫با یک بس��ته بندی مناس��ب و به قول معروف بزک‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ه قیمتی گران ت��ر و بیش��تر از یک کاالی‬ ‫مرغ��وب در بازار عرضه ک��رد‪ .‬با این همه در دنیای‬ ‫امروز‪ ،‬همزمان با تغییر سبک زندگی ظاهر و زیبایی‬ ‫کاال از کیفی��ت و کارای��ی جنس اهمیت بیش��تری‬ ‫پی��دا ک��رده و این موض��وع موجب ش��ده صنعتی‬ ‫به نام بس��ته بندی ب��ا همه توان خود پ��ا به عرصه‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬مولفه ای که متاس��فانه در کش��ور ما برای‬ ‫تولید کنن��دگان و بازرگانان ایرانی چندان ش��ناخته‬ ‫شده نیس��ت؛ البته فقدان دسترسی اسان و بروز به‬ ‫اطالعات صنعت بس��ته بندی نیز در این امر بی تاثیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد متخصص��ان نب��ود اطالعات روز‬ ‫درصنعت بسته بندی موجب شده بیشتر محصوالت‬ ‫کش��ورمان ب ه شکل خام صادر شوند و درصد زیادی‬ ‫از ارزش اف��زوده این محصوالت را از دس��ت بدهیم‪.‬‬ ‫ای��ن روند تا جایی پی��ش رفته که حتی محصوالتی‬ ‫که اصالت ایرانی دارند‪ ،‬مانند زعفران یا پسته هویت‬ ‫خود را به دلیل نبود بسته بندی مناسب به کشورهای‬ ‫دیگ��ر مانند امارات‪ ،‬اس��پانیا یا افغانس��تان داده اند‪.‬‬ ‫افش��ین فخر‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت بس��ته بندی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫وضعیت فعلی ای��ن صنعت را‬ ‫این گونه ش��رح می دهد و می گوید‪ :‬بسته بندی یکی‬ ‫از مولفه ه��ا و اجزای ضروری س��بک زندگی مدرن‬ ‫اس��ت اما متاسفانه در کش��ور ما دسترسی اسان و‬ ‫بروز به اطالع��ات صنعت بس��ته بندی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او یاداور می ش��ود‪ :‬درحال حاضر رتبه نخست تولید‬ ‫برخی از محصوالت خوراک��ی مانند زعفران و خرما‬ ‫در اختی��ار ایران قرار دارد اما با وجود دارا بودن این‬ ‫ظرفیت به دلیل نبود صنعت بسته بندی مناسب سود‬ ‫حاصل از این اقالم نصیب کشورهای دیگر می شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234601154‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ)‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970232400973‬ﺷــﺎﻛﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺘﺤﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑــﺎ ﭼﺎﻗﻮ – ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻋﻤﺪﻱ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺷﺎﻛﻲ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﻱ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻴﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺘﺤﻴــﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 93-4601154‬ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺏ ﻇﻦ ﺑﺮ ﻭﻗــﻮﻉ ﺟﺮﺡ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺩﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﮔﻮﺍﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﺎﻛﻴﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺴــﺎﻣﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﻻﻳﺤــﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺴــﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺷــﻮﻱ‬ ‫ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 448‬ﻭ ‪ 488‬ﻭ ‪ 709‬ﻭ ‪ 710‬ﻭ ‪ 714‬ﺑــﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ‪386‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪-1‬‬ ‫ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -2‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ‪ -3‬ﺳــﻪ ﻫﺰﺭﺍﻡ ‪ -4‬ﺳــﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ‬ ‫ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺑﺖ ‪ -1‬ﺩﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﺐ‬ ‫‪ -2‬ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺭﺍﺳــﺖ ‪ -3‬ﺳــﻴﺎﻩ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﭼﭗ‬ ‫‪ -4‬ﻛﺒﻮﺩﻱ ﭼﺎﻧﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻨﺒــﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺍﺋﺮ ﺑــﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳــﻮﮔﻨﺪ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻲ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺍﻩ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ /166977‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫محمد یوس��فی‪ ،‬رییس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی از کاهش قیمت‬ ‫گوشت مرغ خبر داد و گفت‪ :‬هیچ کمبودی برای تامین نیاز مردم در شب عید وجود‬ ‫ندارد و حتی اگر از ذخایر دولتی هم اس��تفاده نش��ود‪ ،‬بازار قابل مدیریت است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت های داخلی گوشت مرغ با کاهش نسبی مواجه شده و صادرات این‬ ‫محصول به دو کشور عراق و افغانستان نیز براساس روال عادی ادامه دارد‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1123‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫بای��د برای تهیه قالب و چ��اپ ان حداقل ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان هزینه کند‪ .‬از دست رفتن بازار محصوالت فله ای‬ ‫ایران با عرضه محصول در بس��ته بندی های جدید خطر‬ ‫دیگری اس��ت که این کارش��ناس بازار بس��ته بندی به‬ ‫ان اش��اره می کن��د و می گوید‪ :‬عقب ماندگ��ی ایران در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت بسته بندی شده‪ ،‬سبب شده‬ ‫کشورهای همسایه که زودتر از ما وارد حوزه بسته بندی‬ ‫کاال ش��ده اند دیگر اجازه حضور ایران در این بازارها را‬ ‫ندهند و اگر ما بخواهیم محصوالتی مانند زعفران‪ ،‬خرما‬ ‫و حتی پس��ته را با بس��ته بندی فانتزی و مشتری پسند‬ ‫ب��ه بازار ارائه کنیم ممکن اس��ت بازار محصوالت فله را‬ ‫هم از دست بدهیم‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬در حوزه صادرات‬ ‫مواد غذایی و خوراکی عوامل متعددی دخیل هس��تند‬ ‫و نبای��د انها را فرام��وش کرد‪ .‬به گفت��ه خداکریمی‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی‪ ،‬نبود فناوری‬ ‫و افزایش هزینه ها س��بب ش��ده ما نتوانیم انچنان که‬ ‫شایس��ته تولیدمان اس��ت در بازار عرض ان��دام کنیم؛‬ ‫چراکه نبود فناوری بسته بندی‪ ،‬گران بودن ان و از همه‬ ‫مهم تر نبود فرهنگ بس��ته بندی وفانتزی کاری همه و‬ ‫همه سبب شده تا در این زمینه عقب بمانیم‪.‬‬ ‫از کم فروغی صنعت بسته بندی گزارش می دهد‬ ‫تجارت؛ بدون «بزک»‬ ‫‹ ‹افزایش درامدهای ارزی با بسته بندی‬ ‫فخ��ر با اش��اره به اینک��ه در صورت توج��ه به مولفه‬ ‫بس��ته بندی در اینده ای نه چندان دور درامدهای ارزی‬ ‫کش��ور چند برابر ش��ده و ارزش افزوده بس��یاری برای‬ ‫کش��ور ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬بسته بندی‬ ‫مناس��ب یکی از گام های اصلی در فرایند نشان س��ازی‬ ‫(برندینگ) محصول به ش��مار می رود‪ .‬درواقع ش��کل‪،‬‬ ‫اندازه‪ ،‬جنس‪ ،‬رنگ و چاپ بسته به هویت نشان(برند)‪،‬‬ ‫به انتخاب از س��وی مشتری کمک خواهد کرد‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگ��ری از گفته هایش به نب��ود امار و اطالعات‬ ‫صحی��ح از می��زان تولی��د صنایع بس��ته بندی‪ ،‬جایگاه‬ ‫کش��ور در سطح بین الملل و س��وداور نبودن این رشته‬ ‫در زمینه صادرات غیرنفتی اش��اره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫نب��ود اطالعات دقیق در این باره موجب بروز مس��ائل و‬ ‫مشکالت عدیده ای شده که استفاده نشدن کاربردی از‬ ‫مطالعات و پژوهش های انجام شده‪ ،‬وجود موازی کاری ها‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬نداش��تن بانک اطالعاتی منس��جم از‬ ‫صنعت بس��ته بندی کش��ور در حوزه مواد اولیه‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫فروش و ش��رکت های تولیدکنن��ده و رقابت منفی بین‬ ‫دس��ت اندرکاران این صنع��ت در زمینه ه��ای مختلف‬ ‫صنعت بسته بندی از جمله ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه سنگین بسته بندی‬ ‫همانط��ور ک��ه از اظه��ارات کارشناس��ان صنع��ت‬ ‫بسته بندی برمی اید یکی از مشکالت بزرگ بسته بندی‬ ‫در ای��ران ب��اال ب��ودن هزینه های ان اس��ت‪ .‬عاملی که‬ ‫موجب می ش��ود تولید کنندگان در پی باال رفتن هزینه‬ ‫چاپ و بس��ته بندی تمایلی به اس��تفاده از این فناوری‬ ‫برای ایجاد ارزش افزوده کاالهایش��ان نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234601468‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ) ‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970232400981‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺯﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷــﺎﺍﷲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻳﺴــﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﻖ ﻋﻤﺪﻱ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪ :‬ﺷــﺎﻛﻲ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻲ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻳﺴــﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺳــﺎﻛﻦ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻖ ﻋﻤﺪﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺷــﺎﻛﻲ ﺭﺿﺎ ﺻﻔﺎﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 945‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 94/2/27‬ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻣﻮﺩﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍ ﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 676‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳــﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /166975‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1123‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9209982115000399‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1010‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1010‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻢ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻓﺘﺤﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻛﺒﺮﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻗﺬﻑ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗــﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻗﺬﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴــﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒــﺎﺱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺣﻴــﻞ ﻓﺘﺤﻲ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ‬ ‫ﻧﺪﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1392‬ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋــﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻇــﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1010‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /166978‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ )‪ 1010‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫موضوعی که مهدی خداکریم��ی‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن‬ ‫ب��ازار بس��ته بندی در گفت وگو ب��ا‬ ‫ان را تایید‬ ‫می کن��د و می گوید‪ :‬اس��تفاده از بس��ته بندی می تواند‬ ‫هزینه تولید یا ضایعات ی��ک محصول را افزایش دهد‪،‬‬ ‫بنابراین مجموع این عوامل می تواند موجب دلس��ردی‬ ‫تولید کننده از بس��ته بندی ش��ود‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬با‬ ‫این همه این قاعده ش��امل حال هم��ه تولید کنندگان‬ ‫کشور نمی ش��ود و برخی از تولید کنندگان مواد غذایی‬ ‫که خود درزمره نش��ان(برند)های معروف قرار دارند‪ ،‬به‬ ‫بس��ته بندی کاال اهمیت وی��ژه ای می دهند و به راحتی‬ ‫ب��ه دنبال ان می روند‪ .‬در ضم��ن افزایش قیمتی که به‬ ‫دلیل بس��ته بندی ب��ه تولید کننده تحمیل می ش��ود را‬ ‫نبای��د فراموش کرد‪ .‬ب��ه طور مثال اگ��ر کارخانه ای به‬ ‫دنبال تهیه یک بطری برای یک نوش��یدنی خاص باشد‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺣﻤﻴﺪﻯ‬ ‫ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 94/449‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/120017‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﻴﺪ ﺧﻮﺍﺟﻮﺋﻰ ﺯﺭ ﻛﻮﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪94/163‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/120015‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻬﺮ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ –ﻣﺠﻴﺪ‬ ‫ﻛﻨﮕﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ –ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ –ﺷﻤﺴﻌﻠﻰ ﺭﺍﺩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻗﺸﻼﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9410090231403110‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9409970231400803‬ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﭘﮋﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 631‬ﻩ ‪ 43‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 31‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻣﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ‪520424‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ‪ 1528‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ‪ 139-530‬ﺳﻨﺪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻬﻢ ﻣﻴﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120011‬ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻬﻴﺪﻣﺤﻼﺗﻰﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻗﺪﻳﺮﻯ ﻏﻼﻣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺪﻳﺮﻯ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980231400918‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/15‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ 110/120010‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﺮﻟﻚ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻼﻝ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980231400795‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/15‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪ 110/ 120007‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980203600507‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970203601033‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ – ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﭼﻚ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/9/23‬ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪102‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940514‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪480000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ‪ 478253-478259‬ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻜﻬﺎ ﻭ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 480000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120006‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪102‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ام��روزه از مهم ترین عوامل فروش و موفقیت در بازار‬ ‫تجاری‪ ،‬توجه به هنر طراحی و بسته بندی است‪ .‬اهمیت‬ ‫این ش��اخه از هن��ر گرافیک تا انجاس��ت که در برخی‬ ‫از کش��ورها که تولید کننده نیس��تند‪ ،‬تنها یک طراحی‬ ‫خوب بس��ته بندی برای کاالی وارداتی‪ ،‬نام کشور را در‬ ‫زمره تولیدکنندگان ان کاال و درنهایت صادرات ان قرار‬ ‫می دهد‪ .‬این به معنای ان اس��ت ک��ه جهان امروز تنها‬ ‫تش��نه تولید کاال نیس��ت بلکه این تولید هنر است که‬ ‫چرخ ه��ای اقتصاد را به حرکت درمی اورد‪ .‬بس��ته بندی‬ ‫یکی از عوامل موثر انگیزش��ی در رشد جوامع صادراتی‬ ‫ب��وده که عالوه بر گیرایی به نوعی نقش شناس��نامه ای‬ ‫کاال را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب به نظر می رس��د ضم��ن اینکه بخش‬ ‫قابل توجهی از ارزش افزوده و ثروت حاصل از محصوالت‬ ‫کش��اورزی ای��ران به راحتی ب��ه رقبا واگذار می ش��ود‪،‬‬ ‫به طور مرتب س��هم ایران و نقش ما به عنوان مهم ترین‬ ‫و تاثیرگذارترین عامل در ب��ازار جهانی این محصوالت‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺣﻴﻢ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﺭﺑﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980231400916‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺁﻥ ‪95/1/18‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪ 110/ 120013‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980203600352‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970203600885‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ –ﺁﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﻃﻬﺮﺍﻧﭽﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﺎﺳﻰ ﺍﻳﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/8/9‬ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 940358‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﻃﻬﺮﺍﻧﭽﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﺎﺳﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 210000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/2/8‬ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ‪ 94/3/28‬ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ‪ 94/3/11‬ﻭ ‪ 94/2/23‬ﻭ ‪ 94/3/6‬ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﭙﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻓﺴﺮﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻛﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻓﺖ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪197‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺭﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 140000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120005‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400180‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﺪﺁﺑﺎﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖ ﺍﷲ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -3‬ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻜﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪/‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖ ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 337114‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪198‬ﻭ‪ 515‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭼﻚ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ )ﻭ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ (ﺩﺭ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/120656‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168400262‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﺎﻣﺮﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﻫﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ‪3‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺮﻭﻍ ﻫﺪﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﭼﻚ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ :‬ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 144,000,000‬ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 042880‬ﻭ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻯ ‪ 0103508‬ﻭ‬ ‫‪ 0632953‬ﻭ ‪ 0971856‬ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻰ ﻓﺮﻭﻍ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﻫﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬ﻭ‪ 515‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ‬ ‫‪110/120991‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 84‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گام بعدی‪ ،‬کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫‪17‬‬ ‫فصلی نو در راه است‬ ‫‪ 18‬امیدی به بهبود بازار نفت نیست‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پروژه های عمرانی نخستین قربانی کسری بودجه‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دست هایی که به کمک دخل و خرج ‪ 95‬می ایند‬ ‫باوج��ود قیمت نفتی که به کانال ‪ 20‬دالر س��قوط‬ ‫کرده اس��ت و با در نظر گرفتن سهم ‪30‬درصدی نفت‬ ‫در دخل و خرج س��ال ‪ ،95‬کس��ری بودجه دولت برای‬ ‫سال اینده محتمل به نظر می رسد‪.‬‬ ‫موضوع قابل توجه این اس��ت که در هر صورت باید‬ ‫هزینه های جاری دولت تامین شود‪ ،‬از این رو نخستین‬ ‫قربانی کس��ری بودجه‪ ،‬پروژه های عمرانی هس��تند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬برای قربانی نشدن پروژه های‬ ‫عمرانی باید به دنبال تامی��ن منابع مالی دیگری برای‬ ‫کسری بودجه بود‪.‬‬ ‫برگزاری همایش جایزه تعالی‬ ‫سازمانی با هدف اقتصاد مقاومتی‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬س��یزدهمین همایش جایزه تعالی س��ازمانی با‬ ‫موضوع «چابکی و تاب اوری » برای دوران پس��اتحریم‬ ‫چهارم اس��فند با هدف اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدعلی محمدی در نشست‬ ‫خبری سیزدهمین همایش تعالی سازمانی گفت‪ :‬هدف‬ ‫از برگزاری چنین همایش��ی در زمینه مسیر توسعه و‬ ‫بهبود مستمر عملکرد سازمان ها و شرکت هاست‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به این موضوع که محوریت چابکی‬ ‫و تاب اوری را امس��ال به ای��ن دلیل انتخاب کردیم که‬ ‫بنگاه ها بیش��تر در جهت اقتصاد مقاومتی گام بردارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در کشور ما‬ ‫نیاز به بهره وری بیشتری دارند‪ .‬چابکی یکی از عواملی‬ ‫است که میزان بهره وری را افزایش خواهد داد‪ .‬چابکی‬ ‫یعن��ی رفع عوامل محدودکننده و وقت گیر که س��بب‬ ‫می ش��وند سرعت الزم را نداش��ته باشیم‪ .‬بنابراین یک‬ ‫بعد تعالی حذف قوانی��ن و مقررات زائد و فعالیت های‬ ‫موازی کاری برای چابک شدن س��ازمان یا بنگاه است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به بحث دوم یعنی تاب اوری افزود‪:‬‬ ‫به هر حال بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب مطرح شده است‪ .‬پس طبیعی است که همایش‬ ‫تعالی سازمانی نیز با رویکرد نوین پیش برود‪ .‬تاب اوری‬ ‫به این معن ا اس��ت که قدرت یک سازمان یا یک بنگاه‬ ‫تح��ت تاثیر عوامل بیرونی دچار بهم ریختگی نش��ود و‬ ‫در حقیقت یک س��بکی از تعالی اس��ت‪ .‬بنابراین هرچه‬ ‫یک سازمان قوی تر باشد و قابلیت های بیشتری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نشان دهنده مقاومت بیش��ت ر در مقابل تغییر و‬ ‫تحوالت محیطی خواهد بود‪ .‬به همین دلیل بعد تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬بعد کمک در زمینه اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی با اش��اره به‬ ‫اینکه فلس��فه تعالی سازمان ارزیابی بنگاه ها و عملکرد‬ ‫انهاس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این جایزه از سال ‪1382‬‬ ‫اغاز ش��ده است‪ .‬در طول این ‪ 13‬س��ال از این جایزه‬ ‫استقبالی در سطح بزرگ و متوسط شده است‪ .‬در طول‬ ‫این ‪ 13‬س��ال ‪ 600‬س��ازمان بزرگ و متوسط را مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار دادیم‪ 1200 .‬بار در این س��ال ها ارزیابی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��ازمان ها به ط��ور عم��ده به دنبال بررس��ی عملکرد‪،‬‬ ‫قابلیت ه��ا و توانمندی های خود هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مدل‬ ‫تعالی س��ازمانی هم عملکرد و هم علل بروز عملکرد را‬ ‫مشخص می کند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود‪.‬‬ ‫وی دس��تاوردهای این جایزه را ب��رای چندین گروه‬ ‫مهم تلقی کرد و یاداور ش��د‪ :‬نخس��تین دستاورد این‬ ‫جای��زه خ��ود س��ازمان های ذی نفع هس��تند‪ .‬دومین‬ ‫گروه ذی نفع‪ ،‬رقبا هس��تند ک��ه می توانند از نتایج این‬ ‫جای��زه در جهت ارتقای خود به��ره بگیرند‪ .‬گروه بعد‬ ‫سیاس��ت گذاران در جامعه هس��تند ک��ه می توانند در‬ ‫رابطه با این جایزه و اهداف ان اقدام به سیاست گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬مراکز علم��ی و حرفه ای نیز ب��ا توجه به نتایج‬ ‫این جایزه باید به پژوهش موردی و بررس��ی علمی به‬ ‫منظور ارتقای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بپردازند‬ ‫و درنهای��ت معرفی ش��رکت های برتر به ش��رکت های‬ ‫خارجی و س��رمایه گذاران خارجی است‪ ،‬چراکه مبنای‬ ‫مدل تعالی س��ازمانی در ایران بر مبنای مدل جهانی و‬ ‫بین المللی اس��ت‪ ،‬از این رو این مدل برای شرکت های‬ ‫خارجی به کلی شناخته شده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹دولت هزینه هایش را کاهش دهد‬ ‫یک��ی از م��وارد جبران کس��ری بودج��ه کم کردن‬ ‫هزینه های اضافی دولت اس��ت‪ .‬علی نقی خاموش��ی‪،‬‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان اقتصادی در ای��ن رابطه با بیان‬ ‫اینکه زمانی دولت با کسری بودجه مواجه می شود که‬ ‫هزینه های دولت ها نس��بت به درامدهای انها بیشتر‬ ‫باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ح��ال حاضر دول��ت در این موقعیت‬ ‫قرار دارد و دلیل ان هم روند کاهش��ی قیمت نفت و به‬ ‫تبع ان کاهش درامدهای دولت از این بابت اس��ت‪ .‬از‬ ‫انج��ا که بخش اعظمی از درامدهای ارزی دولت از راه‬ ‫فروش نفت اس��ت‪ ،‬از این رو با کاهش قیمت نفت‪ ،‬این‬ ‫امر باعث ش��ده درامدهای دول��ت از این محل کاهش‬ ‫یابد و ش��رایط را برای کس��ری بودجه دولت در س��ال‬ ‫اینده فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت که اقتصاد‬ ‫کش��ور نیز با رکود مواجه اس��ت و ای��ن نگرانی وجود‬ ‫دارد که این کسری بودجه‪ ،‬باعث فشارهای مالیاتی به‬ ‫فعاالن بخش های مختلف اقتصاد شود و دولت بخواهد‬ ‫از ای��ن طری��ق هزینه هایش را جبران کن��د که در این‬ ‫زمین��ه در کنار دریافت مالیات به صورت منطقی باید‪،‬‬ ‫به دنبال راهکاری عملی دیگر نیز بود‪.‬‬ ‫خاموشی معتقد است‪ :‬برای جلوگیری از این شرایط‬ ‫و ب��رای اینکه دولت بتواند هزینه های خود را پوش��ش‬ ‫دهد‪ ،‬باید دخل و خرج دولت مدیریت و کنترل ش��ود‬ ‫و ت��ا جایی که ممکن اس��ت از هزینه ه��ای اضافی که‬ ‫س��االنه برعهده دولت اس��ت‪ ،‬کم ش��ود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫درصورتی که این مدیریت درس��ت انجام شود‪ ،‬به طور‬ ‫حتم هزینه های دولت کم خواهد ش��د و از این طریق‬ ‫می توان بخشی از کسری را جبران کرد‪.‬‬ ‫خاموشی کوچک س��ازی دولت را نیز یک پیشنهاد‬ ‫و راه��کار عمل��ی در این رابط��ه عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫درصورت��ی که بخش��ی از هزینه ها و اج��رای پروژه ها‬ ‫به بخش خصوصی واگذار ش��ود‪ ،‬بی ش��ک هزینه های‬ ‫باالی دولت نیز از این بابت کم خواهد ش��د و این گامی‬ ‫خواهد بود در زمینه پیش��گیری و جبران کسری های‬ ‫بودجه دولت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی البته به ای��ن موضوع هم‬ ‫اش��اره کرد که در زمان به وجود امدن کسری بودجه‪،‬‬ ‫دولت ها برای جبران این کس��ری‪ ،‬اقدام به اس��تقراض‬ ‫مناب��ع خارج��ی می کنند که این امر ش��اید بتواند این‬ ‫چالش را مرتفع کن��د‪ ،‬اما مطمئنیم که در حال حاضر‬ ‫به صالح کشور نخواهد بود‪ .‬بنابراین توصیه می شود در‬ ‫چنین شرایطی دولت به این روش روی نیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق بدهی و واگذاری سهام دولتی‬ ‫کارشناس��ان دیگر اما نگاه خوش بینانه تری دارند و‬ ‫علی نقی خاموشی‬ ‫علی صادقین‬ ‫موسی الرضا ثروتی‬ ‫افزایش فروش نفت بیش��تر را راهکار جبران کس��ری‬ ‫بودجه برای س��ال این��ده اعالم می کنن��د‪ .‬در این باره‬ ‫علی صادقین مدرس دانش��گاه و کارشناس اقتصادی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به جز کش��ورهای‬ ‫عربس��تان و روس��یه به عنوان کش��ورهای غیراوپک‪،‬‬ ‫کش��ورهای دیگر توان افزایش تولید به ش��کل معنادار‬ ‫را ندارن��د‪ .‬بنابراین از نظر افزایش تولید هیچ کش��وری‬ ‫نمی تواند بیشتر از کشور ما عرضه نفت داشته باشد‪ .‬در‬ ‫س��ال اینده هم ممکن است‪ ،‬توافق روسیه و عربستان‬ ‫شکل بگیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از نفت شیل‬ ‫از مدار تولید خارج شود که عمده استخراج ان مربوط به‬ ‫نفت ش��مال امریکاست‪ .‬با توجه به این شرایط احتمال‬ ‫بازار عرضه بهتری برای ایران در سال اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مالی��ات همواره به‬ ‫عنوان یکی از جایگزین های نفت مطرح می ش��ود اما با‬ ‫توجه به رکود بازار و س��ختگیری های مالیاتی در سال‬ ‫اینده ایا فش��ار بر روی بازار و تولید نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی به معنای افزایش نرخ های‬ ‫مالیاتی نیس��ت‪ ،‬بلکه ب��ه معنای گس��ترش پایه های‬ ‫مالیات��ی و شناس��ایی مودیان جدید مالیاتی اس��ت تا‬ ‫فرار یا اجتناب مالیاتی در گذش��ته را پوشش دهد‪ ،‬پس‬ ‫افزایش درامد مالیات��ی به معنای افزایش نرخ مالیاتی‬ ‫نیست که سبب رکود بیشتر شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره ب��ه راهکارهای‬ ‫دیگ��ری ب��رای جب��ران کس��ری بودجه س��ال اینده‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬افزایش حجم‬ ‫س��رمایه های خارجی‪ ،‬ایجاد رش��د اقتصادی با تقویت‬ ‫پیمانکاران بخش خصوصی که به طور عمده با پرداخت‬ ‫بدیهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بنیه تولید‬ ‫انها در تمام��ی پروژه ها تقویت خواهد ش��د‪ ،‬می تواند‬ ‫راه��کاری دیگ��ر در این زمینه باش��د‪ .‬راه��کار دیگر‬ ‫می تواند اوراق بدهی باشد که در بسیاری از کشورهای‬ ‫توس��عه یافته مرسوم اس��ت‪ ،‬به هرحال انتش��ار اوراق‬ ‫بین الملل��ی و جذب س��رمایه ها در پروژه های بزرگ و‬ ‫جذاب برای کشورهایی که خواهان همکاری هستند‪،‬‬ ‫به طور عمده در صنایع مربوط به فلزات اساس��ی مانند‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و پاالیشگاه می تواند رونق داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در کنار این عوام��ل باید صنایع میانی و کوچک‬ ‫و متوس��ط را نیز تقویت کنیم‪ .‬به نظر من این فضا برای‬ ‫ایجاد این نوع مش��اغل و کس��ب وکارها باز خواهد شد‪.‬‬ ‫منتهی کسری بودجه به شکل عمده می تواند از طریق‬ ‫ایج��اد اوراق بدهی و واگذاری س��هام دولتی به بخش‬ ‫خصوصی جبران ش��ود که در بودجه س��ال اینده این‬ ‫موضوع بسیار دیده شده اس��ت‪ .‬البته باید این موضوع‬ ‫را در نظ��ر گرفت که نف��ت بیش از ‪ 30‬درصد در بودجه‬ ‫سهم ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هزینه ه��ای عمرانی اغلب در‬ ‫کسری بودجه های عملیاتی نخستین قربانی هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته با توجه به فضای س��ال اینده و ورود حجم‬ ‫سرمایه ها و بهبود فضای کسب وکار و به تبع ان رشدی‬ ‫که از باز بودن فضای کس��ب وکار در پسابرجام حاصل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دول��ت به حدی از رش��د خواهد رس��ید که‬ ‫می توان��د بخش قابل توجهی از بودج��ه عملیاتی خود‬ ‫یعنی حدود بیش از ‪80‬درصد را پوشش دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نکته جالب توجه این موضوع اس��ت‬ ‫که فرام��وش نکنیم بخش قابل توجه��ی از درامدها و‬ ‫دارایی های بلوکه ش��ده کش��ور برای س��ال اینده وارد‬ ‫اقتصاد می ش��ود که رقمی بی��ش از ‪100‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که ‪30‬میلیارد دالر ان مرب��وط به بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬در هر صورت این رقم کمی نیست و می توان ان‬ ‫را به عنوان تقوی��ت پایه پولی در نظر گرفت که البته به‬ ‫احتم��ال بابت ان دولت نقدینگی تعریف نخواهد کرد‪،‬‬ ‫اما فضای کسب وکار برای ورود سرمایه ها مناسب است‬ ‫که رش��د اقتصادی باالی ‪5‬درصد را برای س��ال اینده‬ ‫می توان پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬برخ�لاف برنامه ریزی ه��ا‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫نتوانسته از وابستگی به نفت رهایی یابد و اکنون بخش‬ ‫عمده ای از درامدهای دولت از طریق فروش نفت و اخذ‬ ‫وجوه حاصل از ان تامین می ش��ود‪ .‬موسی الرضا ثروتی‬ ‫با بیان ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬کاه��ش قیمت جهانی‬ ‫نف��ت میزان درامدهای دول��ت را کاهش می دهد و در‬ ‫روند اجرای پروژه ه��ای عمرانی تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجربه سال های اخیر نشان می دهد هرگونه‬ ‫کاه��ش قیمت نفت در کس��ب درامدهای دولت موثر‬ ‫ب��وده و در چگونگی اجرای پروژه های عمرانی نیز تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬ثروتی تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری کاهش قیمت‬ ‫نفت س��بب شده دولت با کس��ری بودجه مواجه شود و‬ ‫این مس��ئله در طرح های عمرانی و روند تولید کش��ور‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درامده��ای دولت از راه فروش نفت‬ ‫انچن��ان کاهش یافت��ه که اکنون دولت مجبور اس��ت‬ ‫بی��ش از ای��ن درامدها هر م��اه یارانه نق��دی پرداخت‬ ‫کند؛ درحالی که ادامه این روند برای دولت در سال ‪95‬‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود و دولت را با مش��کالت جدی در‬ ‫تامین منابع مالی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در مقابل نیز دولت ب��ه هیچ وجه قادر به پرداخت‬ ‫س��هم بخش تولید و صنعت از راه هدفمندی یارانه ها و‬ ‫اج��رای طرح های عمرانی از طری��ق اخذ وجوه حاصل‬ ‫از ف��روش نفت نخواه��د بود‪ .‬ثروتی گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت فعلی اقتص��اد‪ ،‬دولت بای��د از افزایش بودجه‬ ‫برخی از دستگاه های دولتی بپرهیزد و ان را متعادل تر‬ ‫کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از دیگر راه های کس��ب درامد دولت‬ ‫در بودجه اخذ مالیات و عوارض از ش��رکت های دولتی‬ ‫و بانک هاس��ت‪ .‬ثروتی عنوان کرد‪ :‬کاهش قیمت نفت‬ ‫فرصت��ی برای کاهش وابس��تگی بودجه به درامدهای‬ ‫نفتی است‪ ،‬بنابراین باید از این فرصت به خوبی استفاده‬ ‫کنیم و هرچه بیش��تر وابس��تگی اقتصاد ب��ه صادرات‬ ‫تک محصولی را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از افزایش بودجه‬ ‫همچنین عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در رابطه با کسری بودجه سال اینده‬ ‫‪15‬‬ ‫علی صادقین‪:‬‬ ‫کسری بودجه‬ ‫به شکل عمده‬ ‫می تواند از‬ ‫طریق ایجاد‬ ‫اوراق بدهی و‬ ‫واگذاری سهام‬ ‫دولتی به بخش‬ ‫خصوصی جبران‬ ‫شود‬ ‫نبض بازار‬ ‫کاهش قیمت ها در بازار ازاد‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬صرافان بازار ارز و س��که در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪،‬‬ ‫نرخ هر دالر امریکا را با ‪25‬تومان افت‪3 ،‬هزار و ‪ 465‬تومان و هر قطعه سکه‬ ‫تم��ام بهار ازادی طرح جدید را با دو هزار توم��ان کاهش ‪ 975 ،‬هزار تومان‬ ‫دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪ 22‬تومان کاهش‪،‬‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ 888‬توم��ان و هر پون��د نیز با ‪ 35‬تومان افت ‪5‬ه��زار و ‪ 45‬تومان‬ ‫قیمت داشت‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که تم��ام بهار ازادی طرح جدید با ‪ 2‬ه��زار تومان افت ‪975‬‬ ‫هزار تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز با ‪6‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫کاهش ‪ 979‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز با ‪2‬هزار تومان افت‪492 ،‬‬ ‫هزار تومان و هر ربع سکه نیز با ‪3‬هزار تومان کاهش ‪264‬هزار تومان فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرمی نیز بدون تغییر قیمت‪ 181 ،‬هزار تومان و یک‬ ‫گرم طالی ‪18‬عیار نیز ‪99‬هزار و ‪ 190‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذش��ته اعالم کرد؛‬ ‫بر این اس��اس نرخ ‪ 22‬ارز نسبت به دوشنبه افزایش و قیمت ‪ 14‬واحد پولی‬ ‫کاهش داش��ته است؛ همچنین نرخ سه ارز نیز تغییری نکرد و دالر بانکی به‬ ‫‪ 30‬هزار و ‪ 185‬ریال صعود کرد‪.‬‬ ‫نرخ دالر امریکا با سه ریال رشد ‪ 30/185‬ریال‪ ،‬پوند انگلیس با ‪ 285‬ریال‬ ‫کاهش ‪ 43/566‬ریال و یورو با ‪ 185‬ریال افت ‪ 33/633‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫در بازاره��ای جهانی نیز در پ��ی کاهش نگرانی ها درب��اره اقتصاد جهانی‬ ‫و تقوی��ت بازارهای س��هام‪ ،‬در معامالت روز سه ش��نبه طال ب��ا تجربه کردن‬ ‫س��ومین جلسه متوالی افت خود به زیر ‪ 1200‬دالر به ازای هر اونس سقوط‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬افت س��ه روزه ش��مش در این م��دت بیش از ‪ 4‬درصد‬ ‫گزارش شده که بیشترین افت ‪ 3‬روزه در ‪ 7‬ماه اخیر بوده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که این فلز گرانبها هفته گذشته به باالترین قیمت یک سال اخیر خود‬ ‫رسیده بود و تاکنون در سال جاری رشد ‪ 13‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ن یافتن صعود طال‪ ،‬به اتخاذ موقعیت های‬ ‫گلدمن س��اکس با اعتقاد به پایا ‬ ‫کوتاه م��دت طال توصیه کرد این موضوع باعث ایجاد جو حاکم نزولی بر بازار‬ ‫ش��د‪ .‬در جریان معامالت ام��روز‪ ،‬هر اونس طال با اف��ت یک درصدی معادل‬ ‫یک هزار و ‪ 196‬دالر و ‪ 70‬سنت معامله شد‪ .‬روز گذشته این فلز زرد با افت‬ ‫‪ 2/3‬درصدی‪ ،‬بیشترین افت یک روزه خود را از ماه ژوئیه تجربه کرد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38620‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50170‬‬ ‫‪50450‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,750,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫‪35200‬‬ ‫‪35700‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11840‬‬ ‫‪11940‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪981,700‬‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪34670‬‬ ‫‪38880‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫پس از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫گام بعدی‪ ،‬کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫ساخت ‪ 5‬پایگاه انتقال خون‬ ‫با حمایت بانک صنعت و معدن‬ ‫گروه بان��ک صنعت و مع��دن در زمینه احداث ‪5‬‬ ‫پای��گاه ثابت انتقال خ��ون در ‪ 5‬قطعه زمین که از‬ ‫س��وی س��ازمان انتقال خ��ون معرفی می ش��ود‬ ‫مش��ارکت می کند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬این مش��ارکت براس��اس تفاهمنامه امضاشده بین گروه‬ ‫بانک صنعت و معدن متشکل از لیزینگ صنعت و معدن‪ ،‬شرکت‬ ‫صنایع شیمیایی ایران‪ ،‬گروه سرمایه گذاری اتیه دماوند‪ ،‬شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری صنعت و معدن‪ ،‬لیزینگ اتی��ه الوند‪ ،‬کارگزاری‬ ‫بان��ک صنعت و معدن‪ ،‬ش��بکه صرافی بانک صنع��ت و معدن و‬ ‫س��ازمان انتقال خون ایران انجام می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت بانک‬ ‫صنع��ت و مع��دن در رابطه با ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫تاکن��ون در طرح ه��ای مربوط به س�لامت و بهداش��ت جامعه‬ ‫مش��ارکت داش��ته ک��ه از ان می��ان می ت��وان به پ��روژه عظیم‬ ‫بیمارس��تانی و مرکز مغز و اعصاب ایران در غرب تهران‪ ،‬با تامین‬ ‫مالی ‪ 90‬میلیون یورو اشاره کرد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫امکان دریافت شبا‬ ‫از طریق تلفنبانک سینا‬ ‫در جهت توس��عه خدمات بانکداری الکترونیک و‬ ‫انجام سریع خدمات بانکی‪ ،‬امکان دریافت شناسه‬ ‫حس��اب بانکی (ش��با) از طریق تلفنبانک س��ینا‬ ‫فراهم شد‪ .‬با ایجاد قابلیت دریافت شماره شبا از طریق تلفنبانک‬ ‫س��ینا‪ ،‬کاربران این س��امانه می توانند از طریق تماس با ش��ماره‬ ‫‪ 021-82487‬از ای��ن خدم��ت بهره مند ش��وند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫خدمات متعدد دیگری نیز از طریق تلفنبانک سینا قابل دریافت‬ ‫اس��ت که از ان جمله می توان به عملیات چک‪ ،‬مس��دودکردن‬ ‫کارت‪ ،‬تغییر رمز‪ ،‬خرید شارژ انی‪ ،‬فکس صورت حساب‪ ،‬پرداخت‬ ‫قبض و انتقال وجه اشاره کرد‪.‬خدمات کارت اعتباری نیز از دیگر‬ ‫قابلیت های تلفنبانک س��ینا اس��ت که امکان اطالع از وضعیت‬ ‫بدهی و پرداخت ان برای کاربران را فراهم می کند‪.‬‬ ‫انتخاب هیات مدیره جدید‬ ‫بیمه البرز‬ ‫ب��ا رای س��هامداران‪ ،‬گ��روه مالی ملت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری صب��ا تامین ‪ ،‬دول��ت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬موسس��ه صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫روستائیان و عشایر و گروه توسعه مالی مهر ایندگان با بیشترین‬ ‫ارا ب��ه عنوان ‪ 5‬عض��و حقوقی هیات مدیره ش��رکت بیمه البرز و‬ ‫ش��رکت مدیریت س��رمایه گذاری مل��ی ایران به عن��وان عضو‬ ‫علی البدل حقوقی هیات مدیره انتخاب شدند ‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت در ابتدای جلسه مجمع ‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫س��ال جاری رشد حق بیمه ش��رکت بیمه البرز دو برابر میانگین‬ ‫رش��د حق بیمه صنعت بیمه اس��ت‪ .‬رس��ول تاج��دار ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین در س��ال جاری س��هم بازار بیمه البرز نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته یک درصد رشد دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه بیمه‬ ‫الب��رز به دلیل فعالیت حرفه ای کارکن��ان خود به ویژه در هنگام‬ ‫پرداخت خس��ارت به بیمه گزاران خسارت دیده خود و مدیریت‬ ‫مناس��ب ریسک ‪ ،‬عملکرد بسیار خوبی در بازار بیمه کشور دارد و‬ ‫خوشنام ترین ش��رکت بیمه اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد ‪ :‬بیمه البرز‬ ‫هیچگاه به دنبال جذب پورتفوی به هر قیمتی نیست و به همین‬ ‫دلیل هر ریسکی را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه الب��رز درباره وضعیت این ش��رکت در بازار‬ ‫س��رمایه کش��ور توضیح داد‪ :‬با وجود رکود حاکم بر بازار سرمایه‬ ‫کش��ور در چند س��ال گذش��ته و کاهش ش��دید ارزش س��هام‬ ‫شرکت های بورس��ی ‪ ،‬کاهش ارزش سهام بیمه البرز از میانگین‬ ‫کاه��ش بازار کمتر بوده به طوری که در س��ال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬که‬ ‫بازار سرمایه بیشترین کاهش را تجربه کرد کاهش ارزش پرتفوی‬ ‫س��رمایه گذاری بیمه البرز کمت��ر از ‪ ۵۰‬درصد میانگین کاهش‬ ‫ارزش بازار بود که حاکی از ترکیب مناس��ب س��هام این شرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫«چهرهبانک»خدمتیازبانکشهر‬ ‫برای شهروندان‬ ‫شرکت توسعه و نواوری شهر متعلق به بانک شهر‬ ‫با س��ازمان ملل تفاهمنامه هم��کاری امضا کرد‪.‬‬ ‫مس��یح قائمی��ان مدیرعامل ش��رکت توس��عه و‬ ‫نواوری ش��هر متعلق به بانک شهر درباره بانکداری مجازی بانک‬ ‫ش��هر همس��و با مدیریت بحران و در زمینه ت��اب اوری در مواقع‬ ‫خاصاظهارکرد‪:‬شرکتتوسعهونواوریشهراززیرمجموعه های‬ ‫بانک ش��هر و متعلق به ش��هرداری های سراس��ر کشور است که‬ ‫توانس��ته با ایجاد فناوری های ن��و خدمات بانکی را به صورت ‪24‬‬ ‫ساعته در قالب خدمات بانکی و اجتماعی به شهروندان ارائه دهد‪.‬‬ ‫قائمیان افزود‪ :‬در حال حاضر با ایجاد بانک سیار در نقاط مختلف‬ ‫و ارائه خدمات ‪ 24‬ساعته بانکی توانسته ایم رفاه حال شهروندان‬ ‫را بیش از پیش برقرار کنیم‪ .‬وی با بیان این موضوع که بانک شهر‬ ‫می تواند در ش��رایط خاص به شهروندان خدمات بانکی الزم ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط بحران به عنوان مث��ال در زمان زلزله در‬ ‫صورتی که مردم نیاز به پول داشته باشند سرویس های خدماتی‬ ‫ما شروع به کار می کند و خدمات الزم را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وزارت اقتص��اد جزئیات اج��رای طرح های اقتصاد مقاومتی را اعالم کرد‪ .‬ش��اپور‬ ‫محم��دی معاون اقتصادی وزی��ر امور اقتصادی و دارایی درب��اره جزئیات طرح های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه گفت‪ :‬سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد‪ ،‬برون نگری‬ ‫اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫باالخره نرخ س��ود بانکی با توافق بانک ها و به ش��کل‬ ‫غیردس��توری کاهش یافت و این تصمیم از سوی بانک‬ ‫مرکزی مورد اس��تقبال قرار گرفت‪ .‬براساس این توافق‪،‬‬ ‫س��ود سپرده ساالنه از ‪ ۲۰‬به ‪ ۱۸‬درصد و سود روزشمار‬ ‫به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬البته این کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی در ش��رایطی قرار است از اول اسفند امسال‬ ‫اجرایی ش��ود که براساس پیش بینی ها این نرخ تا ‪ 3‬ماه‬ ‫دیگر به ‪ 16‬درصد هم خواهد رس��ید‪ .‬این تصمیم گیری‬ ‫درباره نرخ س��ود س��پرده ها در حالی اتخاذ شده که این‬ ‫امی��دواری را در بین فعاالن اقتصادی‪ ،‬تولید کنندگان و‬ ‫صنعتگ��ران به وجود اورده که به زودی ش��اهد کاهش‬ ‫نرخ سود تس��هیالت بانکی ش��وند و از این بابت هزینه‬ ‫تامین مالی که به عنوان یکی از مش��کالت اساسی این‬ ‫بخش ها به شمار می رود‪ ،‬کم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�اره ای ج�ز کاه�ش ن�رخ س�ود‬ ‫تسهیالت نیست‬ ‫میثم موسایی‪:‬‬ ‫با کاهش‬ ‫‪ 2‬درصدی نرخ‬ ‫سود سپرده ها‬ ‫که براساس‬ ‫توافق بانک ها‬ ‫قرار است از‬ ‫ابتدای اسفند‬ ‫اجرایی شود‪،‬‬ ‫این انتظار وجود‬ ‫دارد که نرخ‬ ‫سود تسهیالت‬ ‫هم به دنبال ان‬ ‫‪ 2‬درصد کم شود‬ ‫که از این بابت‬ ‫می توان امیدوار‬ ‫بود هزینه تولید‬ ‫کمی کاهش یابد‬ ‫در همین رابط��ه عبدالناصر همتی رییس ش��ورای‬ ‫هماهنگی بانک ه��ای دولتی با پیش بین��ی اینکه نرخ‬ ‫س��ود س��پرده های بانکی یک بار دیگر در اردیبهش��ت‬ ‫ی��ا خرداد ‪ 2‬درص��د کاهش یاب��د و ‪ ۱۶‬درص��د تعیین‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ س��ود حقیقی نباید بیش��تر از ‪2‬‬ ‫یا ‪ 3‬درصد از تورم باش��د بنابرای��ن با توجه به اینکه نرخ‬ ‫تورم س��االنه ‪ 13‬درصد است‪ ،‬نرخ س��ود سپرده ها باید‬ ‫‪ 16‬درصد باش��د و اگر تورم انتظ��اری همین گونه ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬اردیبهش��ت یا خرداد س��ال اینده دوباره باید نرخ‬ ‫س��ود سپرده ها بازنگری ش��ود و حدود ‪ 2‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ .‬همتی در ادامه با اش��اره به اینکه س��ود تسهیالت‬ ‫اکنون ‪ 24‬مش��ارکتی و ‪ 21‬مبادله ای است تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای کاهش س��ود تس��هیالت که اصل اساس��ی تولید‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود چاره ای جز کاهش این س��ود‬ ‫نداریم و راه ان کاهش نرخ س��ود س��پرده ها است‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه با یافتن س��ا زو کار واقعی تالش کرده ایم‬ ‫به صورت تدریجی نرخ س��ود را ک��م کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تالش کرده ایم نرخ سود ابتدا از ‪ 22‬درصد به ‪ 20‬درصد‬ ‫و حاال به ‪ 18‬درصد برس��د و در اینده نیز باید باز هم کم‬ ‫شود تا متغیر های اس��می به متغیرهای واقعی نزدیک‬ ‫ش��وند‪ .‬همتی کاهش نرخ س��ود را برای متعادل شدن‬ ‫بازارهای کشور غیرقابل اجتناب دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫به موجب ابالغی که به بانک ها شده و حمایتی که بانک‬ ‫مرکزی کرده نرخ سود س��پرده ها از اول اسفند کاهش‬ ‫می یابد و ‪ 18‬درصد محاسبه خواهد شد‪ .‬رییس شورای‬ ‫هماهنگی بانک های دولتی سیس��تم بانکی را به ظروف‬ ‫مرتبط تعبیر کرد و از تمامی بانک ها خواس��ت نرخ سود‬ ‫‪ 18‬درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مش��کل در سایر‬ ‫بانک های کش��ور نش��وند‪ .‬رییس ش��ورای هماهنگی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫میثم موسایی‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫بانک ه��ای دولتی با تاکید بر اینکه اگ��ر در نظام بانکی‬ ‫منابع مالی درست اختصاص یابد هیچ گاه کمبود پیش‬ ‫نمی اید‪ ،‬افزود‪ :‬اگر معتقد هستیم که می خواهیم بخش‬ ‫تولید کش��ور را تقویت کنیم باید نرخ سود تسهیالت و‬ ‫هزینه پول را در کش��ور کاهش دهیم‪ .‬همتی افزود‪ :‬هر‬ ‫بانکی ‪ 3‬ذی نفع دارد که س��هامدار‪ ،‬تسهیالت گیرنده و‬ ‫س��پرده گذار ذی نفعان بانک محسوب می شوند و نظام‬ ‫بانک��ی نمی تواند فقط برای یکی از ای��ن ذی نفعان و به‬ ‫ضرر بقیه کار کند‪.‬‬ ‫باید درامد و منابع بانک ها‪ ،‬از هزینه هایش��ان پیش��ی‬ ‫بگیرد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫کاه��ش این نرخ را داش��ت‪ .‬ربیع زاده ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫درامد بانک ها به راحتی محقق نمی ش��ود و این نیازمند‬ ‫اقدامات اساسی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر بانک ها با‬ ‫مشکالت مالی زیادی مواجه هستند و این کمبود منابع‬ ‫باید از راه های مختلف جبران ش��ود ت��ا بانک ها بتوانند‬ ‫ب��دون اینکه درگی��ر تنگناهای مالی باش��ند‪ ،‬اقدام به‬ ‫کاهش نرخ س��ود تسهیالتش��ان کنند ‪ .‬این کارشناس‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬دراین رابط��ه الزم اس��ت بانک مرکزی‬ ‫هر چه س��ریعتر اقدام به افزایش سرمایه بانک ها کند و‬ ‫همچنین هزینه عملیاتی بانک ها کاهش یابد به طوری‬ ‫که حاش��یه س��ود بانک ها از این بابت مثبت شود که در‬ ‫چنین ش��رایطی می توان انتظار داشت در ادامه کاهش‬ ‫نرخ س��ود سپرده ها‪ ،‬نرخ سود تسهیالت نیز کاهش یابد‬ ‫و ازاین بابت بخش تولید و صنعت کشور نیز نفع ببرد‪.‬‬ ‫چراکه باید یک همخوانی بین نرخ های سود تسهیالت‪،‬‬ ‫س��پرده ها و همچنین نرخ تورم حاکم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نرخ ها باید براساس عرضه و تقاضا و واقعیت های اقتصاد‬ ‫تعیین ش��ود تا باعث برهم زدن تعادل در بازارها نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه از انجا که این نرخ ه��ا تابعی از‬ ‫یکدیگر ن��د‪ ،‬بنابراین این انتظار وجود دارد که با کاهش‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و به تبع ان نرخ‬ ‫تسهیالت نیز ارزان تر ش��ود‪ ،‬در این باره افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫اگر نرخ تورم به صورت واقعی کاهش یافته باش��د و نرخ‬ ‫س��پرده ها براس��اس مطالعه و دقت‪ ،‬پایین امده باشد‪،‬‬ ‫این انتظ��ار وجود دارد ک��ه نرخ تس��هیالت نیز نزولی‬ ‫ش��ود و شاهد ارزان تر ش��دن نرخ وام برای فعالیت های‬ ‫اقتصادی ش��ویم‪ .‬به گفته موس��ایی‪ ،‬البت��ه این نرخ ها‬ ‫باید بادقت انتخاب ش��وند‪ ،‬چ��ون می توانند مانند یک‬ ‫شمش��یر دولبه رفتار کند‪ ،‬به ط��وری که کاهش بیش‬ ‫ازتورم نرخ س��ود ها‪ ،‬می تواند از یک س��و باعث کاهش‬ ‫س��پرده گذاری در بانک ها شود و از سوی دیگر تقاضای‬ ‫تس��هیالت را در بانک ها افزایش دهد ‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫البت��ه به این موضوع نیز تاکید کرد که پایبندی بانک ها‬ ‫به نرخ های س��ود بانکی که اعمال می شود‪ ،‬بسیار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬چرا که وقت��ی بانک ها به نرخ های جدید‬ ‫س��ود بانکی پایبند نباشند این ش��ائبه را ایجاد می کند‬ ‫که نرخ ها براس��اس واقعیت های اقتصادی تعیین نشده‬ ‫است ‪ .‬به گفته او کاهش نرخ سود تسهیالت منوط به این‬ ‫است که بانک ها به نرخ های سود جدید پایبند باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه ساز کاهش نرخ تسهیالت‬ ‫محمد ربیع زاده از کارشناس��ان ح��وزه بانکی نیز در‬ ‫این ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬اق��دام بانک ها برای‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکی را بس��یار مثبت خواند و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اق��دام می تواند اث��ار مثبت زیادی ب��رای اقتصاد‬ ‫کش��ور به همراه داشته باش��د و زمینه کاهش نرخ سود‬ ‫تسهیالت را فراهم کند و از این بابت بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی نیز منتفع شوند ‪ .‬وی با بیان اینکه کاهش نرخ‬ ‫سود تس��هیالت می تواند هزینه بنگاه ها و شرکت های‬ ‫تولی��دی را ت��ا ح��د زی��ادی تقلی��ل دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اما‬ ‫فراهم ش��دن زمینه کاهش نرخ سود تسهیالت وابسته‬ ‫به عوامل مختلفی است و تازمانی که این شرایط فراهم‬ ‫نش��ود نمی توانند انتظار داش��ت این نرخ ارزان شود‪ .‬او‬ ‫عمل کردن بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها را یکی‬ ‫از عوامل مهم در این رابطه دانس��ت و در ادامه گفت‪ :‬اگر‬ ‫به دنبال این هستیم که نرخ سود تسهیالت پایین بیاید‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ 2‬درصدی نرخ سود تسهیالت‬ ‫میثم موس��ایی از دیگر کارشناسان این حوزه نیز در‬ ‫گف��ت وگو با‬ ‫در این باره اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاهش ‪ 2‬درصدی نرخ سود سپرده ها که براساس توافق‬ ‫بانک ها قرار اس��ت از ابتدای اس��فند اجرایی شود‪ ،‬این‬ ‫انتظار وجود دارد که نرخ س��ود تسهیالت هم به تبع ان‬ ‫‪ 2‬درصد کم ش��ود که از این بابت می ت��وان امیدوار بود‬ ‫هزین��ه تولید کمی کاهش یابد‪ .‬او ب��ا بیان اینکه انتظار‬ ‫بیش��تری برای کاهش نرخ سود تسهیالت وجود ندارد‪،‬‬ ‫بسته جدید سیاستی اشتغال در دست تدوین‬ ‫معاون اش��تغال وزیر کار از تدوین بس��ته جدید سیاستی اشتغال خبر داد‬ ‫که بر اس��اس ان بخش هایی که ‪ ۸۰‬درصد اشتغال کشور را ایجاد می کنند‬ ‫شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫عیس��ی منصوری رشد و توسعه اقتصادی اش��تغال محور را حائز اهمیت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬رش��د اقتصادی کفای��ت نمی کند و فقط با افزایش رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کاهش فقر و بیکاری رخ نمی دهد‪ .‬بس��ته سیاستی جدید اشتغال‬ ‫که در حال اماده سازی است‪ ،‬مشتمل بر الیه های اصالح سیاست های کالن‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی و تقس��یم کار بین دس��تگاهی بوده و در الیه اس��تانی بر مبنای‬ ‫مطالع��ات ‪ ۲۰‬درص��د از بخش هایی که ‪ ۸۰‬درصد اش��تغال ایجاد می کنند‬ ‫شناسایی ش ده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اغلب کشورهایی که فرایند موفقی از توسعه را تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫به موضوع اش��تغال توجه ویژه ای داش��ته اند‪ .‬منص��وری تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ان بخش هایی که بیش��ترین ظرفیت اشتغال در‬ ‫کشور را در سطح استان ها دارند شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫وی از س��منان به عنوان یکی از اس��تان های در اولویت ن��ام برد و افزود‪:‬‬ ‫یکی از مزیت های شناسایی ش��ده در استان سمنان‪ ،‬صنعت توریسم است و‬ ‫انتظاراتی درباره نقش افرینی دستگاه ها در تقویت این صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزارت کار در پای��ان ایجاد بانک‬ ‫اطالع��ات تامین مالی از دس��تگاه ها‪ ،‬ایجاد سیس��تم اطالعات ب��ازار کار و‬ ‫فعال س��ازی سامانه رصد و بروزس��ازی اطالعات را از جمله برنامه های جدید‬ ‫این معاونت برشمرد‪.‬‬ ‫ژاپن خواستار ورود بانک هایش به ایران شد‬ ‫مشاور ارش��د نخس��ت وزیر ژاپن از رییس کل بانک‬ ‫مرک��زی ای��ران خواس��ت زمینه الزم برای گس��ترش‬ ‫فعالیت بانک های ژاپنی در ایران را فراهم کند‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در دیدار مقام ژاپنی‪ ،‬ضمن‬ ‫اب��راز خرس��ندی از اختصاص ‪ 10‬میلی��ارد دالر برای‬ ‫تس��هیل مالی با ای��ران‪ ،‬اظهار امی��دواری کرد روابط‬ ‫اقتصادی و مالی ایران و ژاپن به باالترین سطح افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ولی اله س��یف در دیدار کاتسیوکی کاوایی مشاور‬ ‫ارش��د نخس��ت وزیر ژاپن و هیات همراه‪ ،‬ضمن دعوت‬ ‫رس��می از رییس کل بانک مرکزی ژاپن برای س��فر به‬ ‫ایران‪ ،‬پیشنهاد کرد جلس��ه ای بین بانک های ایرانی و‬ ‫ژاپنی برای ش��ناخت کامل بانک ها و تسهیل در روابط‬ ‫کارگزاری تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همکاری بی��ن بانک های مرکزی‬ ‫ایران و ژاپن می تواند ارتباطات بانکی را تس��هیل کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران‪ ،‬کش��ور ژاپن را به عنوان شریک اقتصادی‬ ‫بزرگ خود در ش��رق اسیا می شناس��د‪ .‬روابط بین دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬قدمت زیادی دارد و ای��ن موضوع می تواند به‬ ‫ارتباطات قوی تر کمک کند‪ .‬در حال حاضر زمینه برای‬ ‫گسترش فعالیت های اقتصادی مهیاست‪.‬‬ ‫او رفع موانع تحریم را زمینه س��از گس��ترش روابط‬ ‫اقتص��ادی بی��ن دو کش��ور دانس��ت و گف��ت‪ :‬قبل از‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬روابط اقتصادی و بانکی گس��ترده ای میان‬ ‫دو کش��ور برقرار بود ولی فض��ای تحریم باعث کاهش‬ ‫حضور ش��رکت ها و بانک های ژاپنی در ایران ش��د‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر خوش��بختانه فضا مثبت ش��ده و روابط‬ ‫اقتصادی می تواند احیا شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت های موجود در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کشور ما ظرفیت های طبیعی و انسانی‬ ‫زیادی دارد‪ .‬دوس��وم از جمعیت کشور ما زیر ‪ 35‬سال‬ ‫سن دارند و بیشتر دارای تحصیالت دانشگاهی هستند‬ ‫و ما با توجه به فناوری باالی ژاپن‪ ،‬از س��رمایه گذاران‬ ‫ژاپنی اس��تقبال می کنی��م و امیدواریم این ظرفیت به‬ ‫نفع دو کشور باشد‪.‬‬ ‫س��یف با تشکر از طرف ژاپنی به خاطر همکاری های‬ ‫این کش��ور در زم��ان تحریم با ایران‪ ،‬اف��زود‪ :‬عالوه بر‬ ‫اینکه کشور ژاپن درباره ایجاد کانال خاص بانکی برای‬ ‫تامین دارو در زمان تحریم با ما همکاری داش��ت‪ ،‬سه‬ ‫بانک ب��زرگ ژاپنی دفتر نمایندگی خ��ود را در ایران‬ ‫حف��ظ کردند و این برای ما ارزش��مند اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی درب��اره مصوبه دول��ت ژاپن برای‬ ‫رفع محدودیت ه��ای بانک های ایران��ی گفت‪ :‬مصوبه‬ ‫هی��ات وزیران برای رفع محدودیت ها‪ ،‬نخس��تین قدم‬ ‫ب��رای ایجاد روابط قوی بانکی اس��ت‪ .‬وی همچنین از‬ ‫س��فر اتی نخس��ت وزیر ژاپن به ایران ابراز خوشحالی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای پول و اعتبار از تصویب الیحه مبارزه‬ ‫با تامین مالی تروریسم در ماه های گذشته در مجلس‬ ‫خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬این الیحه را به تازگی مجلس‬ ‫ای��ران تصویب ک��رده و در رابطه با مق��ررات ناظر بر‬ ‫فعالیت های ضدتروریستی در ایران است‪ .‬مشاور ارشد‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن در این مالقات از س��فر نخست وزیر‬ ‫ای��ن کش��ور در این��ده نزدیک ب��ه ایران خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬س��فر حاض��ر درواقع زمینه س��ازی برای حضور‬ ‫نخست وزیر ژاپن در ایران است‪.‬‬ ‫فوریه س��ال جاری نی��ز وزیر دارای��ی ژاپن با دکتر‬ ‫طیب نی��ا مالقات��ی داش��ت و درباره تب��ادالت مالی و‬ ‫همکاری مشترک‪ ،‬تفاهم هایی شده است‪.‬‬ ‫کاتسیوکی کاوایی درباره مصوبات هیات وزیران این‬ ‫کشور برای بانک های ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 22‬ژانویه سال‬ ‫م علیه بانک های‬ ‫جاری هیات وزیران کشور ژاپن‪ ،‬تحری ‬ ‫ایران��ی‪ ،‬ممنوعیت بازک��ردن حس��اب های کارگزاری‬ ‫جدید‪ ،‬ممنوعیت فعالی��ت بانک های ایرانی در ژاپن و‬ ‫همچنی��ن ممنوعیت فعالیت بانک های ژاپنی در ایران‬ ‫را لغو کرد‪.‬‬ ‫وی از رییس کل بانک مرکزی خواس��ت زمینه الزم‬ ‫برای گس��ترش فعالی��ت بانک های ژاپن��ی در ایران را‬ ‫فراه��م کند؛ در این زمینه حس��اب های بانکی بین دو‬ ‫کش��ور باید تس��ویه و اطالعات بانک های ایرانی که به‬ ‫هم��کاری با بانک های ژاپنی تمای��ل دارند‪ ،‬در اختیار‬ ‫انها قرار داده شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام ژاپنی‪ ،‬بانک های این کشور تمایل‬ ‫دارن��د اطالعات بیش��تری از بانک های ایرانی داش��ته‬ ‫باش��ند و جزئی��ات الزم را درب��اره نح��وه فعالیت انها‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 2000‬میلیارد ریال سود‬ ‫مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سمات از پرداخت‬ ‫بیش از ‪2000‬میلیارد ریال س��ود انواع اوراق در اسفند امسال خبر داد‪ .‬شادروز‬ ‫خسروی با بیان اینکه نخستین عرضه اولیه اسناد خزانه اسالمی مهر امسال در‬ ‫فرابورس انجام شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمان سررسید این اوراق ‪ 23‬اسفند ‪ 94‬است که‬ ‫سود ان به سرمایه گذاران واریز می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫نرخ سود بانکی کاهش یافت‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫فصلی نو در راه است‬ ‫شفافیت عملکرد شرکت ها‬ ‫با رعایت اصول حاکمیت شرکتی‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بانک ها برای کاهش نرخ س��ود بانکی به توافق‬ ‫رس��یدند و بر این اساس مقرر شد تا سود سپرده‬ ‫س��االنه از ‪ 20‬به ‪18‬درصد و س��ود روزشمار به‬ ‫کمت��ر از ‪ 10‬درص��د کاهش یابد‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د نرخ س��ود بانک��ی باید با ن��رخ تورم‬ ‫همراستا باشد‪ .‬بنابراین در شرایطی که نرخ تورم‬ ‫در کشور کاهش یافته‪ ،‬نیاز است سودهای بانکی‬ ‫نیز کم شوند‪.‬‬ ‫اگاه��ان ب��ازار عقیده دارن��د‪ ،‬بای��د نهادهای‬ ‫مس��ئول به صورت دقیق بر موسسه های مالی و‬ ‫بانک ها نظارت کنند تا برخی از انها از بخشنامه‬ ‫سرپیچی نکنند و در صورت تحقق چنین امری‪،‬‬ ‫می توان امیدوار بود که نقدینگی های پارک شده‬ ‫از س��وی بانک ها به بازار س��رمایه روانه شود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر کاهش نرخ س��ودهای بانکی شرایط‬ ‫رقابتی را برای بازار پول و سرمایه فراهم می کند‬ ‫و به بهبود وضعیت انها کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رقابت‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بانک س��امان با اشاره به‬ ‫اینکه کاهش نرخ سود بانکی رقابت را میان بازار‬ ‫س��رمایه و بازار پول افزایش می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی یکی از مواردی است که‬ ‫موجب رقابت بیشتر در این دو بازار می شود و هر‬ ‫عاملی که به افزایش رقابت بینجامد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫به نفع بازارها خواهد بود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا مه��راور در گفت وگو با‬ ‫به‬ ‫کاهش نرخ تورم در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬نرخ‬ ‫سود بانکی همه کشورهای توسعه یافته حدود ‪۱‬‬ ‫تا ‪۲‬درصد باالتر از نرخ تورم است‪ ،‬با توجه به انکه‬ ‫نرخ تورم در کش��ور ما نیز کاهش یافته درنتیجه‬ ‫باید نرخ س��ودهای بانکی نی��ز کاهش یابد‪ .‬وی‬ ‫نظارت بر سیستم بانکی را مهم تر از کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی دانست و بیان کرد‪ :‬درصورتی که نرخ‬ ‫س��ودهای بانکی کاهش یابد‪ ،‬باید نظارت کافی‬ ‫روی همه بانک ها و موسسه های مالی اعمال شود‬ ‫تا همه انها از قوانین موجود پیروی کنند‪ ،‬در این‬ ‫صورت می توان امیدوار بود پول های پارک ش��ده‬ ‫در بانک ها به سوی بازار سرمایه روانه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متخلفان‬ ‫مهراور به ل��زوم برخورد با موسس��ه هایی که‬ ‫بخشنامه کاهش س��ود بانکی را اجرا نمی کنند‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر برخی موسسه های مالی‬ ‫از کاه��ش نرخ س��ود بانکی پی��روی نکنند‪ ،‬این‬ ‫موضوع باعث خواهد شد نقدینگی ها از بانک های‬ ‫منضبط خارج شده و به سوی موسسه هایی برود‬ ‫که بخشنامه را اجرا نمی کنند‪ .‬بنابراین نیاز است‬ ‫بان��ک مرکزی بر عملکرد این گونه موسس��ه ها و‬ ‫بانک ها اش��راف زیادی داش��ته باشد و همچنین‬ ‫با متخلفان برخورد بس��یار جدی کند و تنها در‬ ‫چنی��ن صورتی می توان امیدوار بود که این طرح‬ ‫موفق شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری بانک س��امان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه کاهش نرخ س��ود بانک��ی تاثیر روانی‬ ‫نی��ز بر بازار س��رمایه دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کم ش��دن‬ ‫نرخ س��ود های بانکی موجب کاهش هزینه های‬ ‫مالی ش��رکت ها نیز می ش��ود‪ .‬بنابراین هنگامی‬ ‫که هزینه های مال��ی بنگاه های اقتصادی کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬س��وداوری انها افزای��ش می یابد اما این اثر‬ ‫به یکباره اشکار نخواهد شد بلکه ابتدا اثر روانی‬ ‫روی بازار س��رمایه می گذارد و امیدوار می شوند‬ ‫که منابع مالی با نرخ پایین تری در اختیار بنگاه ها‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایان شدن اثار زمانبر است‬ ‫در این باره مدیرعامل کارگزاری دانا نیز معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاهش نرخ سودهای بانکی اثاری بر بازار‬ ‫سرمایه دارد اما به زودی نمایان نمی شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ن شمسی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به اینکه باید نرخ س��ودهای بانکی بیشتر‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با کاهش نرخ سود بانک ها‬ ‫نقدینگی ها به مرور وارد بازارهای دیگر می ش��ود‬ ‫و از انج��ا ک��ه بازارهای موازی بازار س��رمایه در‬ ‫رکود قرار دارند‪ ،‬بنابراین می توان انتظار داش��ت‬ ‫نقدینگی ها در بلندمدت وارد بورس شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اف��راد ریس��ک گریز‬ ‫نقدینگی های خود را ب��ه بانک ها وارد می کنند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به انکه ن��رخ تورم در حال‬ ‫کاهش اس��ت‪ ،‬بای��د نرخ س��ودهای بانکی نیز از‬ ‫میزان کنونی بیشتر کاهش یابد تا به این ترتیب‬ ‫افراد ریس��ک گریز نیز حاضر شوند نقدینگی های‬ ‫خ��ود را از بازار پول خارج کرده و به بازار س��هام‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫شمس��ی در ادامه بیان کرد‪ :‬اگ��ر نقدینگی به‬ ‫اندازه کافی وجود داش��ته باشد و عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار از روند متعادلی برخوردار باش��د‪ ،‬به طور‬ ‫حتم‪ ،‬نرخ س��ود بانک ها براس��اس مکانیزم بازار‬ ‫کاه��ش می یابد و دیگر نیازی به سیاس��ت های‬ ‫دستوری نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تورم و سود بانکی‬ ‫در ای��ن ب��اره دبی��رکل کان��ون نهاده��ای‬ ‫س��رمایه گذاری معتقد اس��ت‪ ،‬کاهش نرخ سود‬ ‫س��پرده بانکی یک اقدام منطقی است که باعث‬ ‫روند مثبت بورس و حرکت نقدینگی از بازار پول‬ ‫به سمت بازار سرمایه می شود‪.‬‬ ‫بهروز خدارحمی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ‬ ‫سود سپرده بانکی در بازار سرمایه‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫باشد با چش��م اندازی که در کشور متصور است‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی وارد شوند و تامین مالی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬نباید بخشی از اقتصاد منتفع شود و‬ ‫بخش دیگر اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو عاقالنه تری��ن کار‪،‬‬ ‫مواجه ش��دن بازار پ��ول با نرخ ه��ای موجود در‬ ‫فضای بین المللی اس��ت‪ ،‬زیرا اگر قرار باش��د در‬ ‫حجم معامالت خارجی ها در بورس تهران ‪ ۱۰‬برابر شد‬ ‫حجم داد و ستد سهام از سوی خارجی ها در بورس‬ ‫تهران از زمان لغو تحریم ها در ماه گذشته میالدی ‪۱۰‬‬ ‫برابر شده و به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‪ ،‬معادل ‪ 16/6‬میلیون‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بلومبرگ‪ ،‬اقتصاد ای��ران به طور تقریبی‬ ‫س��ریع تر از ه��ر اقتص��اد دیگ��ری در خاورمیان��ه در‬ ‫حال رش��د اس��ت‪ .‬اوراق قرضه در این کش��ور ‪۲‬برابر‬ ‫کشورهایی مانند روسیه و ترکیه سوداور است و تورم‬ ‫افسارگسیخته در ان مهار شده است‪.‬‬ ‫ن��رخ س��ود ح��دود ‪۴/۵‬میلی��ارد دالر اوراق بهادار‬ ‫کوتاه مدت فروخته شده از سوی قرض گیرندگان دولتی‬ ‫و بخ��ش خصوصی در ایران باالتر از ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‬ ‫که این موضوع توجه برخی س��رمایه گذاران خارجی را‬ ‫جلب کرده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان موسسه س��رمایه گذاری چارله‬ ‫مان��ژه کپیتال انگلی��س که به تازگی با یک ش��رکت‬ ‫ایرانی وارد ش��راکت ش��ده‪ ،‬هرچند جدا ش��دن کامل‬ ‫ای��ران از وضعیت دوران تحریم زم��ان خواهد برد‪ ،‬اما‬ ‫پیوس��تن مجدد این کش��ور به اقتصاد جهانی پس از‬ ‫حدود یک دهه تحریم در حال ایجاد فرصت هایی برای‬ ‫سرمایه گذارانی است که تمایل به ریسک پذیری دارند‪.‬‬ ‫دومینیک بوکور اینگرام‪ ،‬مدیر پولی موسس��ه چارله‬ ‫مان��ژه کپیتال گفت‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه قرار اس��ت با‬ ‫کاهش نرخ تورم‪ ،‬نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬به احتمال فرصت پیش امده فعلی برای یک دوره‬ ‫کوتاه مدت پایدار خواهد ماند‪.‬‬ ‫دادو ستد سهام از‬ ‫بر اساس اعالم بورس تهران‪ ،‬حجم ‬ ‫سوی خارجی ها در بورس تهران از زمان لغو تحریم ها‬ ‫در ماه گذشته میالدی ‪۱۰‬برابر شده و به ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬معادل ‪16/6‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه ای��ران قص��د دارد به موسس��ه های‬ ‫اعتبارسنجی بین المللی اطمینان دهد که اجازه انتشار‬ ‫اوراق قرضه اروپایی در این کش��ور داده خواهد ش��د‪،‬‬ ‫این مسئله به احتمال جذابیت بورس ایران را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال پس از انکه موسس��ه مودیز‪ ،‬تعیین رتبه‬ ‫اعتباری ای��ران را متوقف کرد‪ ،‬دول��ت ایران گفته در‬ ‫حال مذاکره با موسس��ه های اعتبارسنجی بین المللی‬ ‫ب��رای اختصاص رتبه ه��ای اعتباری جدی��د برای این‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫فضای بین المللی تامین مالی کنیم‪ ،‬فردی حاضر‬ ‫نیست با نرخ ‪۲۰‬درصد تامین مالی از طریق بازار‬ ‫پول انجام ده��د؛ بنابراین می توان گفت تصمیم‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتبار درباره کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی منطقی است‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬زمانی نگران بودیم که نرخ تورم بیش��تر از‬ ‫نرخ بهره باش��د‪ ،‬زیرا بخش��ی از دارایی افراد در‬ ‫ب��ازار پول از بین می رود اما اکنون می گوییم اگر‬ ‫قرار است نرخ تورم به شکل دائم به سمت پایین‬ ‫حرکت کند‪ ،‬به همان می��زان هم باید نرخ بهره‬ ‫کاهش پیدا کند بنابراین کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫از این نظر‪ ،‬تصمیم عاقالنه ای است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی در تعامالت بازار پول و سرمایه موثر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که اعالم می ش��ود افراد می توانند در‬ ‫بازار پول س��پرده گذاری با نرخ ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬شاید عقالنی نباش��د که افراد به‬ ‫سمت بازار سرمایه حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر نرخ س��ود س��پرده بانکی‬ ‫تعدیل نش��ود‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران خارجی به‬ ‫س��مت بازار سرمایه نگران کننده است‪ ،‬چون اگر‬ ‫نرخ بازدهی بازار پول بیشتر از بازار سرمایه باشد‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی جذب بازار پول می شوند‬ ‫از این رو س��رمایه به بخش مولد اقتصاد که بازار‬ ‫سرمایه است ورود پیدا نمی کند مگر اینکه نرخ ها‬ ‫تعدیل شود‪.‬‬ ‫خدارحم��ی با بیان اینکه با کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی جابه جایی پول از بازار پول به بازار سرمایه‬ ‫امیدوار کننده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬کاهش نرخ‬ ‫سود سپرده بانکی در محاسبات بازار سرمایه در‬ ‫نظر گرفته می شود و تاثیر مثبتی در روند بورس‬ ‫دارد به طوری که موجب حرکت س��رمایه از بازار‬ ‫پول به سمت بازار سهام می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا مهراور‬ ‫محمدحسن شمسی‬ ‫بورس انرژی‬ ‫افزایش عرضه میعانات گازی‬ ‫در رینگ داخلی‬ ‫بهروز خدارحمی‬ ‫استراحت بازار سرمایه در روز گذشته‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در روز گذشته در مدار نزولی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به این ترتیب شاخص با افت ‪235‬واحدی روبه رو‬ ‫ش��د و به ‪77‬هزار و ‪ 141‬رسید‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در‬ ‫این روز‪ ،‬بیش از ‪2‬ه��زار و ‪590‬میلیون برگه و حق تقدم در‬ ‫بازار دست به دس��ت کردند که ارزش ای��ن مبادالت بیش از‬ ‫‪6‬هزار و ‪659‬میلیارد ریال بود و در ‪124‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬کشتیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و خدمات انفورماتیک دارای بیشترین‬ ‫تاثیر مثبت بر ش��اخص کل بودند‪ .‬همچنین گسترش نفت و‬ ‫گاز پارس��یان‪ ،‬مخابرات ایران‪ ،‬ملی صنایع مس ایران و بانک‬ ‫ملت دارای بیش��ترین تاثیر منفی بر مهم ترین متغیر بورسی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫همچنین در روز گذش��ته صنایع ش��یمیایی سینا‪ ،‬سایپا‪،‬‬ ‫پلی اکریل‪ ،‬گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو‪ ،‬تولید مواد‬ ‫اولیه الیاف مصنوعی‪ ،‬صنایع جوش��کاب یزد و س��ایپا شیشه‬ ‫بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش‬ ‫قیم��ت نی��ز در این روز متعلق به س��یمان کرم��ان‪ ،‬دارویی‬ ‫لقمان‪ ،‬تراکتورس��ازی ای��ران‪ ،‬بانک پارس��یان‪ ،‬کارخانجات‬ ‫مدیرعام��ل فرابورس ایران بر ض��رورت رعایت اصول‬ ‫حاکمیت ش��رکتی در ارکان اقتصادی کشور تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هر چه نظام حاکمیت ش��رکتی در ش��رکت ها‬ ‫محکم ت��ر اس��تقرار یابد‪ ،‬ش��رکت ها ش��فاف تر‪ ،‬مدیران‬ ‫پاسخگوتر و عملکرد شرکت ها نیز بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فراب��ورس‪ ،‬امیر هامونی ب��ه حکمرانی و‬ ‫مدیریت شایس��ته ب��ه عنوان اص��ول مه��م در فرایند‬ ‫توس��عه س��ازمان ها و جامعه اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬به‬ ‫طور قطع توجه به حاکمیت شرکتی نتایج مهمی مانند‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬شفافیت و رعایت حقوق ذی نفعان را برای‬ ‫سازمان ها و اقتصاد کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ش��فافیت حاصل از اج��رای حاکمیت‬ ‫ش��رکتی در جذب س��رمایه گذاران خارجی موثر است‬ ‫چراک��ه اگ��ر این نظ��ام به ص��ورت کام��ل و علمی در‬ ‫ش��رکت ها استقرار یابد‪ ،‬بر سرمایه اجتماعی ان شرکت‬ ‫خواهد افزود و س��رمایه گذار خارج��ی با اعتماد باالتری‬ ‫اقدام به سرمایه گذاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫هامونی با بیان اینکه حاکمیت ش��رکتی باید در همه‬ ‫عرصه ها تسری پیدا کند و در رعایت این مسئله تفاوتی‬ ‫میان ش��رکت های بورسی و فرابورس��ی با شرکت های‬ ‫خ��ارج از ب��ورس وجود ن��دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫شرکت هایی که قصد دارند وارد بازار سرمایه شوند قبل‬ ‫از عرضه اولیه نسبت به استقرار نظام حاکمیت شرکتی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس ایران‪ ،‬هدف اصل��ی حاکمیت‬ ‫ت صحیح میان س��هامداران‪،‬‬ ‫ش��رکتی را برقراری نظار ‬ ‫هیات مدیره و مدیران اجرایی دانس��ت و افزود‪ :‬چنانچه‬ ‫به موضوع اصول حاکمیت ش��رکتی در شرکت ها توجه‬ ‫مناس��بی نش��ود چارچوبی منطقی ب��رای ایجاد اعتماد‬ ‫بلندمدت میان تصمیم گیران شرکت و ذی نفعان فراهم‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدی شیش��ه رازی‪ ،‬ریخته گ��ری تراکتورس��ازی ایران و‬ ‫موتورس��ازان تراکتورسازی ایران بود و این نمادها در انتهای‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه گذاران طوالنی ترین صف های‬ ‫خرید را برای س��ایپا‪ ،‬س��رمایه گذاری س��ایپا‪ ،‬زامیاد‪ ،‬صنایع‬ ‫اذراب‪ ،‬گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫ش��هرداری س��بزوار و ماشین س��ازی اراک تش��کیل دادند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نمادهای پارس خ��ودرو‪ ،‬پاالیش نف��ت اصفهان‪،‬‬ ‫س��ایپادیزل‪ ،‬بانک پارس��یان‪ ،‬کربن ایران‪ ،‬فوالد خراس��ان و‬ ‫کارخانجات تولیدی ش��هید قندی با سنگین ترین صف های‬ ‫فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذشته معامله بلوکی بانک صادرات‬ ‫ایران با ‪217‬میلیون س��هم در صدر بیشترین حجم معامالت‬ ‫ق��رار گرفت و پ��س از ان معامل��ه بلوکی س‪.‬نف��ت و گاز و‬ ‫پتروش��یمی تامین با معامالتی به حجم ‪207‬میلیون س��هم‬ ‫در جای��گا ه دوم قرار گرفت‪ .‬همچنین معامله بلوکی س‪.‬نفت‬ ‫و گاز و پتروش��یمی تامین با معامالتی به ارزش ‪517‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه نخست بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت و‬ ‫پس از ان سرمایه گذاری دارویی تامین به ارزش ‪499‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه های دوم بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫در جلس��ه معامالتی روز گذش��ته در کنار معامالت‬ ‫مستمر قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت‬ ‫کوره در بازار مش��تقه‪ ،‬در ب��ازار فیزیکی بورس انرژی‬ ‫ایران کااله��ای ایزوفید‪ ،‬ایزوریس��ایکل‪ ،‬حالل ‪،404‬‬ ‫نفتای س��بک و سنگین پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬متانول‬ ‫پتروشیمی های شیراز و فن اوران‪ ،‬حالل ‪ 410‬پاالیش‬ ‫نف��ت ابادان‪ ،‬میعانات گازی پاالی��ش گاز ایالم و پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬برش س��نگین پتروش��یمی جم‪ ،‬پنتان پالس‬ ‫پتروشیمی پارس و حالل ‪ 402‬پاالیش نفت کرمانشاه‬ ‫در رینگ داخلی عرضه شدند‪ .‬در اغاز جلسه معامالتی‬ ‫دی��روز نمادهای با ر پیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان باری و بارپایه‬ ‫روزانه ‪ 26‬اسفند ‪ 94‬گشایش یافته و در پایان نمادهای‬ ‫بار پیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان باری و بارپایه روزانه ‪ 30‬بهمن‬ ‫‪ 94‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬با توجه ب��ه هماهنگی ها به منظور‬ ‫افزای��ش میزان عرضه‪ ،‬حجم عرضه روز جاری میعانات‬ ‫ گازی در رین��گ داخلی با ‪ 1012‬ت��ن افزایش معادل‬ ‫‪ 14/5‬درصد نسبت به عرضه هفته قبل‪ ،‬برابر با ‪8030‬‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫کل معام�لات در عرضه ه��ای روزان��ه و عرضه های‬ ‫م��ازاد بازار فیزیک��ی بورس انرژی مع��ادل ‪ 4982‬تن‬ ‫به ارزش��ی بیش��تر از ‪39‬میلیارد و ‪ 721‬میلیون ریال‬ ‫بود‪ .‬در جریان معامالت روز دوش��نبه‪ ،‬در بازار فیزیکی‬ ‫بورس انرژی ای��ران کاالهای حالل ‪ 402‬پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬حالل ‪ 402‬و ‪ 410‬پاالیش نفت شیراز‪ ،‬قطران‬ ‫واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند‪ ،‬نفتای سبک و‬ ‫ایزوریس��ایکل پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬نیتروژن مایع‬ ‫پتروش��یمی مبین و بنزول خام فوالد زرند ایرانیان در‬ ‫رینگ داخلی عرضه شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن روز همچنی��ن در تابل��وی س��لف م��وازی‬ ‫اس��تاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران‪ ،‬در مجموع ‪5‬‬ ‫نماد فعال‪ 545 ،‬قرارداد با ارزش��ی نزدیک به ‪6‬میلیارد‬ ‫و ‪118‬میلیون ریال معامله شدند‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس همچنی��ن در تابلوی س��لف موازی‬ ‫استاندارد برق بازار مشتقه ‪ 581‬قرارداد معادل ‪13‬هزار‬ ‫و ‪ 944‬مگاوات ساعت به ارزش ‪4‬میلیارد و ‪183‬میلیون‬ ‫ریال معامله شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اقتصاد ژاپن همچنان اب می رود‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫دول��ت ژاپ��ن اعالم ک��رد‪ :‬تولی��د ناخالص داخل��ی این کش��ور در ‪ 3‬ما ه پایانی س��ال‬ ‫‪ 2015‬میالدی‪ 1/4 ،‬درصد تحلیل رفته که این مس��ئله بیش از پیش بر چالش های پیش‬ ‫روی مقامات این کشور که سال هاست برای خارج کردن سومین اقتصاد قدرتمند جهان‬ ‫از رکود تالش می کنند‪ ،‬تاکید دارد‪ .‬امارهای ناامیدکننده از اقتصاد ژاپن‪ ،‬در زمان حساس‬ ‫و پرتالطمی در اقتصاد این کشور منتشر می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش ماهانه اژانس بین المللی انرژی از وضعیت بازار جهانی نفت خام‬ ‫دریچه‬ ‫امیدی به بهبود بازار نفت نیست‬ ‫بخش خدمات‬ ‫ضامن رشد اقتصادی چین‬ ‫«اس��تفان روچ»‪ ،‬اقتص��اددان دانش��گاه یی��ل معتق��د‬ ‫اس��ت‪ :‬چین منابع کافی برای تحقق بخش��یدن به رش��د‬ ‫‪6/5‬درص��دی دارد و تاکنون توانس��ته قدم های رو به جلو‬ ‫و امیدوارکننده ای در مس��یر تغییرات ساختاری در اقتصاد‬ ‫خود بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬استفان روچ ‪ ،‬اقتصاددان انستیتوی‬ ‫امور بین الملل جکس��ون دانشگاه ییل که به تازگی از پکن‬ ‫به این دانش��گاه بازگشته در گفت وگو با خبرگزاری دولتی‬ ‫چین‪ ،‬ش��ینهوا‪ ،‬گفت‪:‬معتقدم انق��در که در خارج از چین‬ ‫نسبت به این کشور نگرانی وجود دارد‪ ،‬در داخل این کشور‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫روچ اف��زود‪ :‬اجم��اع کلی در داخل چین این اس��ت که‬ ‫همچن��ان در رهب��ری و اس��تراتژی های این کش��ور برای‬ ‫علت یابی و حل این مشکالت‪ ،‬اعتماد کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد روچ‪ ،‬اقتصاد چی��ن عملکرد خوبی دارد و این‬ ‫عملکرد دس��ت کم از انچه بازاره��ا نتیجه گیری می کنند‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬کندی رش��د اقتص��ادی چین‬ ‫به ط��ور تقریبی طبیعی ب��وده و منعکس کنن��ده تغییرات‬ ‫رویکرد اقتصادی این کشور یعنی فاصله گرفتن از اقتصادی‬ ‫تو س��از و تولید‪ ،‬به سمت اقتصادی مبتنی‬ ‫مبتنی بر ساخ ‬ ‫بر خدمات اس��ت‪ .‬این اتفاق برای ه��ر اقتصادی به معنای‬ ‫کندی رشد است و چین نیز از این قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا‪ ،‬روچ ک��ه پیش تر نیز به‬ ‫عنوان اقتصاددان ارشد در موسسه مورگان استنلی فعالیت‬ ‫داشته و مدیر بخش اس��یایی این موسسه بوده‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بخ��ش صنعت چین به وضوح بر اثر کندی تقاضای جهانی‬ ‫و اثار بازدارنده افت ارزش رنمینبی (یوان)‪ ،‬به شدت لطمه‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬معتقدیم تا زمانی که دولت چین خود‬ ‫را متعهد به بازس��ازی اساسی اقتصاد خود کرده و با قدرت‬ ‫و جدیت به س��مت اجرای اصالح��ات حرکت کند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع خواهد توانست رشد ‪ 6/5‬درصدی خود را محقق کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کندی رش��د چین‪ ،‬صادرکنندگان اصلی‬ ‫مواد خام نظیر اس��ترالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬روس��یه و برزیل را تحت‬ ‫تاثیر قرار خواه��د داد چرا که چین قصد دارد به تبعیت از‬ ‫الگوی «تولید االینده های کربنی محدود»‪ ،‬از رشد مبتنی‬ ‫بر تولید صنایع فاصله گرفته و به بخش خدمات روی اورد‬ ‫و این مس��ئله منجر به کاهش تقاضا برای مواد خام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عربستان به دنبال سیاست های‬ ‫رشد نقدینگی‬ ‫افراد اگاه در عربستان سعودی از تسهیل قوانین مربوط‬ ‫به اعطای وام بانکی با هدف افزایش نقدینگی در بزرگترین‬ ‫اقتصاد جهان عرب خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ‪ ،‬افراد اگاه که نخواس��تند نامش��ان‬ ‫فاش ش��ود‪ ،‬اعالم کردند‪ :‬روز گذشته ازسوی اژانس پولی‬ ‫عربستان س��عودی به بانک ها گفته شده می توانند معادل‬ ‫‪ 90‬درصد ذخای��ر پولی خود وام اعطا کنند‪ .‬به گفته یکی‬ ‫از این افراد‪ ،‬این اقدام در زمینه تصمیم کمیته خزانه داری‬ ‫کشور برای رفع موانع نقدینگی است‪.‬‬ ‫عربستان س��عودی که به دنبال سقوط قیمت نفت زمین‬ ‫خ��ورده و هزینه های دولت نیز نظام بانکی این کش��ور را‬ ‫زیر فشار شدید قرار داده اکنون به دنبال احیای اقتصادی‬ ‫خود و رونق بخش��یدن به اعتبارات اس��ت‪ .‬در سوم فوریه‪،‬‬ ‫نرخ بهره بین بانکی سه ماهه عربستان ‪ 1/73‬درصد افزایش‬ ‫یاف��ت که بیش��ترین افزایش در ‪ 7‬س��ال اخیر محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬احتمال کاهش ارزش ریال در ژانویه‪،‬‬ ‫به باالترین س��طح خود در طول دو دهه اخیر رس��یده در‬ ‫حالی که دولت متعهد شده تا ارزش برابری این واحد پولی‬ ‫در برابر دالر را حفظ کند‪.‬‬ ‫گرفتاری نیجریه در باتالق‬ ‫ارز دونرخی و تورم دورقمی‬ ‫ب��ا وج��ود تثبیت قیم��ت ارز بانک مرک��زی نیجریه در‬ ‫مواجهه با سقوط قیمت نفت خام‪ ،‬فشارهای تورمی در این‬ ‫کشور در حال افزایش است‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ‪ ،‬گادوین امفیله‪ ،‬رییس بانک مرکزی‬ ‫نیجریه‪ ،‬با اعمال محدودی��ت بر واردات و کاهش عرضه با‬ ‫ارزه��ای خارجی در میان کاهش ‪ 45‬درصدی قیمت نفت‬ ‫خام از ابتدای س��ال جاری ب��ه مقابله با کاهش ارزش نایرا‬ ‫(واحد پول نیجریه) پرداخته است‪.‬‬ ‫این سیاست بیش از اینکه از مصرف کنندگان محافظت‬ ‫کند تهدیدی برای تورم شده و موجب افزایش هزینه های‬ ‫واردات و رس��یدن نایرا به پایین ترین س��طح خود در بازار‬ ‫سیاه ش��ده اس��ت‪ .‬نما رامخلوان‪ ،‬اقتصاددان بانک راند در‬ ‫ژوهانس��بورگ اعالم کرد‪« :‬ارتباط بانک مرکزی میان نایرا‬ ‫و تورم در حال حاضر شکس��ته ش��ده است‪ .‬تورم در سال‬ ‫جاری به طور متوسط دو رقمی می شود که باالتر از هدف‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 9‬درصدی بانک مرکزی خواهد بود‪».‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫با تداوم افت‬ ‫بهای نفت خام‪،‬‬ ‫گمانه زنی ها‬ ‫درباره کاهش‬ ‫قیمت این‬ ‫محصول شدت‬ ‫گرفته است‬ ‫بازار جهان��ی نفت خام در چند م��اه اینده به دلیل‬ ‫رش��د نه چندان مناس��ب تقاضا از ش��رایط مناسبی‬ ‫برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین گزارش اژانس بین المللی انرژی‬ ‫همچنان درب��اره بهبود بازاره��ای جهانی نفت خام‬ ‫تردید‬ ‫وج��ود دارد چرا که به اعتقاد این نهاد بین المللی‪،‬‬ ‫رش��د تقاض��ای جهان��ی نف��ت خ��ام که در س��ال‬ ‫‪2015‬می�لادی با ثب��ت رقم ‪1/6‬میلیون بش��که در‬ ‫روز به باالترین س��طح در ‪ 5‬سال گذشته رسیده بود‬ ‫در س��ال جاری با روند کاهشی‪ ،‬از رشد ‪ 1/3‬میلیون‬ ‫بشکه ای در روز برخوردار خواهد شد‪ .‬نگرانی فعاالن‬ ‫بازار از کاهش رش��د اقتص��ادی اروپا‪ ،‬چین و ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا موجب افت رش��د تقاضای نفت خام‬ ‫ش��ده است‪ .‬نخس��تین عالئم کاهش رشد اقتصادی‬ ‫پیش بینی شده در ‪ 3‬ما ه چهارم سال ‪2015‬میالدی‬ ‫نمایان شد‪.‬‬ ‫اعض��ای اوپک به رهبری عربس��تان س��عودی در‬ ‫پ��ی افت بهای نفت خام در نوامبر ‪2014‬میالدی به‬ ‫منظور حفظ سهم بازار و وارد کردن افزایش فشار بر‬ ‫سایر تولیدکنندگان رقیب‪ ،‬تصمیم گرفتند تولیدات‬ ‫خود را کاهش ندهند ک��ه این امر‪ ،‬روند نزولی بازار‬ ‫را تشدید کرد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود‪ ،‬اعضای اوپ��ک پیش بینی می کنند‬ ‫تقاضای نفت خ��ام در س��ال جاری افزایش یابد که‬ ‫این امر به همراه افت عرضه برخی از تولیدکنندگان‬ ‫از جمله رقبای غیرعضو اوپک می تواند مجدد زمینه‬ ‫تعادل عرض��ه و تقاضای جهانی را فراهم کند که به‬ ‫دنبال ان از قیمت ها حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بخش عرضه‪ ،‬به احتمال تولید اعضای غیرعضو‬ ‫اوپک کاهش خواهد یافت‪ .‬بهای تمام شده تولید این‬ ‫تولیدکنن��دگان به همراه س��ایر عرضه کنندگان در‬ ‫ایاالت متحده امریکا باال اس��ت و به این ترتیب انها‬ ‫با کاهش تولید‪ ،‬بستن چاه های نفت و لغو پروژه های‬ ‫اکتشاف به قیمت های پایین پاسخ خواهند داد‪ .‬سود‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگ در پی افت به��ای نفت خام‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اژانس بین المللی ان��رژی؛ عرضه جهانی‬ ‫نف��ت خ��ام در ژانویه با افت ‪ 200‬هزار بش��که ای به‬ ‫‪ 96/2‬میلیون بشکه در روز رسید که تولیدات بیشتر‬ ‫اعض��ای اوپک با تولید کمتر اعضای غیرعضو جبران‬ ‫شد‪ .‬به نظر نمی رس��د افت تولید به زودی معکوس‬ ‫ش��ود‪ .‬با رف��ع تحریم ه��ای بین المللی علی��ه ایران‪،‬‬ ‫این کش��ور به بازار نفت خام پر قدرت تر از گذش��ته‬ ‫بازگش��ته است‪ .‬در واقع کش��ورهای ایران‪ ،‬عربستان‬ ‫ب��ا پایان یافتن تعطیالت س��ال جدید چی��ن و صعود مجدد‬ ‫بازارهای س��هام‪ ،‬طال بعد از ثب��ت باالترین قیمت خود در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬افتی یک درصدی را تجربه کرد تا دومین جلسه متوالی‬ ‫خود را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬در پی اش��فتگی در بازارهای سهام و تقاضا‬ ‫ب��رای طال‪ ،‬ی��ن ژاپ��ن و اوراق خزانه داری امریکا‪ ،‬ش��مش روز‬ ‫پنجش��نبه با صعود به س��طح ‪ 1260‬دالر و ‪ 60‬سنتی باالترین‬ ‫سطح یک سال اخیر خود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ولی س��هام اسیایی بعد از ‪ 5‬جلس��ه در روز دوشنبه با صعود‬ ‫س��عودی و عراق در ماه گذش��ته میالدی در حدود‬ ‫‪ 1/7‬میلیون بشکه در روز در مقیاس ساالنه بر حجم‬ ‫تولیدات افزوده اند‪.‬‬ ‫با تداوم افت بهای نفت خام‪ ،‬گمانه زنی ها در رابطه‬ ‫با اینکه قیمت این محصول تا چه حد کاهش می یابد‬ ‫شدت گرفته است‪ .‬به گفته اژانس بین المللی انرژی‪،‬‬ ‫تا زمانی که برخی از مفس��ران اعتقاد به روند نزولی‬ ‫ب��ازار دارند‪ ،‬تحلیلگرانی که حت��ی به روند اتی بازار‬ ‫خوش بین هس��تند به واقعیت های نه چندان جالبی‬ ‫ک��ه قیمت ه��ا را تحت تاثی��ر قرار می ده��د توجه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شاید پیش بینی برخی از تحلیلگران مبنی بر افت‬ ‫بهای نفت خام به ‪ 10‬دالر در هر بش��که افراطی به‬ ‫نظر برس��د و روزهای بهتری در انتظار بازار باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین الزم است فعاالن بازار قبل از در نظرگرفتن‬ ‫عوام��ل نزولی ب��ازار‪ ،‬ش��اخص های اصل��ی افزایش‬ ‫قیمت ها را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مشاوره سرمایه گذاری کارگزاری‬ ‫بانک ملی‪ ،‬امید است تولیدکنندگان عضو و غیرعضو‬ ‫اوپ��ک از س��طح تولیدات خود بکاهن��د اما به گفته‬ ‫اژانس بین المللی انرژی ای��ن موضوع در حال حاضر‬ ‫تنها یک گمانه زنی اس��ت‪ .‬مس��ئله اصلی این است‬ ‫ک��ه ایا تولیدکنندگان عضو اوپ��ک تولیدات خود را‬ ‫به تنهایی یا به همراه س��ایر تولیدکنندگان کاهش‬ ‫می دهن��د ی��ا خیر‪ .‬به اعتق��اد تحلیلگ��ران احتمال‬ ‫کاهش هماهنگ تولید نفت خام بس��یار اندک است‬ ‫که در نتیج��ه یکی از محرک ه��ای صعود قیمت ها‬ ‫حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫تولی��د اعضای اوپک به اس��تثنای ایران در س��ال‬ ‫‪ 2016‬می�لادی چن��دان افزایش نخواهد داش��ت ‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رقم تولید در س��ال گذشته‬ ‫ش��اهد افزایش بیشتری بود هرچند هنوز در ابتدای‬ ‫سال هس��تیم و قضاوت ها عجوالنه به نظر می رسد‪.‬‬ ‫تولیدات نفت خام ع��راق در ژانویه‪ ،‬رکورد جدیدی‬ ‫را به ثبت رس��اند که به احتمال در ماه های اتی نیز‬ ‫می تواند روند صعودی داشته باشد‪ .‬ایران نیز تولیدات‬ ‫خود را پس از رفع تحریم های هسته ای افزایش داده‬ ‫و بر اساس امار منتشر شده‪ ،‬بر محموله های عربستان‬ ‫سعودی نیز افزوده شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬عامل محرک‬ ‫دیگر افزایش قیمت ها ممکن است حذف شود‪.‬‬ ‫اژانس بین المللی انرژی امیدوار است تقاضای نفت‬ ‫خام پس از س��قوط قیمت ها به وی��ژه به دلیل بروز‬ ‫نگرانی ها درباره کاهش رش��د اقتصادی کش��ورهای‬ ‫نوظهور مانند برزیل‪ ،‬روس��یه و چین تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫اگر این موارد صحیح باش��د و همچنان بازار اش��باع‬ ‫ش��ود‪ ،‬پیش بینی ها درباره سطح افزایش بهای نفت‬ ‫خام در کوتاه مدت دش��وار به نظر می رس��د‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬ریسک های کوتاه مدت مرتبط با روند نزولی‬ ‫بازگشایی دوباره بازارهای چین طال را نزولی کرد‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬بازار سهام ش��انگهای در یک هفته تعطیالت افت‬ ‫متوس��طی را تجربه کرده بود‪ .‬هر اونس طال در معامالت امروز با‬ ‫افتی ‪ 1‬درصدی یکهزار ‪ 219‬دالر و ‪ 10‬س��نت معامله ش��د‪ .‬روز‬ ‫جمعه نیز طال افتی ‪ 0/7‬درصدی را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫یک معامله گر اهل س��یدنی اعالم کرد‪ « :‬با بازگش��ت فروش‬ ‫چی��ن و اوجگیری مجدد بازارهای س��هام قیم��ت طال پایین تر‬ ‫خواهد امد‪ .‬در روز جاری برداش��ت سود وجود داشته ولی حجم‬ ‫معام�لات چن��دان زیاد نبوده اس��ت‪ ».‬با این ح��ال قیمت طال‬ ‫همچنان ‪ 60‬دالر بیشتر از اخرین زمانی است که بازارهای چین‬ ‫باز بودند‪ .‬در پی افزایش س��ریع قیمت در کوتاه مدت‪ ،‬بازارهای‬ ‫اسیایی دیگر نیز عالقه اندکی به طال نشان داده اند‪.‬‬ ‫تحلیلگران (اچ اس بی س��ی) اعالم کردند‪ « :‬اگر بازارهای مالی‬ ‫بازار تقویت خواهند شد‪.‬‬ ‫بناب��ر پیش بینی اژانش بین الملل��ی انرژی‪ ،‬تولید‬ ‫ماهانه اعضای غیرعضو اوپک در سال ‪ 2016‬میالدی‬ ‫از س��طح تولیدات ماهانه سال گذشته کمتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امریکای ش��مالی در ‪ 4‬سال گذش��ته بار افزایش‬ ‫تولیدات اعضای غیرعضو اوپک را به دوش کش��یده‬ ‫اما در حال حاضر اژانس بین المللی انرژی معتقد است‬ ‫این منطقه از کاهش س��هم تولیدات خود در س��ال‬ ‫‪ 2016‬میالدی ناخرسند خواهد شد‪.‬‬ ‫خلیج مکزی��ک و ‪ NGLs‬با افزایش تولید مواجه‬ ‫خواهند شد اما سایر مناطق‪ ،‬کاهش تولید را تجربه‬ ‫خواهن��د کرد که تگزاس‪ ،‬بیش��ترین اف��ت تولید را‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اژانس بین المللی ان��رژی‪ ،‬تولید اعضای‬ ‫غیرعضو اوپک در سال گذشته به ‪ 1/3‬میلیون بشکه‬ ‫در روز رسید اما در سال جاری ‪ 0/7‬میلیون بشکه در‬ ‫روز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اگر بنا ب��ر پیش بین��ی کارشناس��ان‪ ،‬از تولیدات‬ ‫اعضای غیرعضو اوپک در سال ‪2016‬میالدی کاسته‬ ‫شود پس چگونه تولید جهانی به افزایش تقاضا پاسخ‬ ‫خواهد داد؟ جواب این سوال ساده است‪ ،‬کافی است‬ ‫نگاه خود را معطوف به کشورهای عضو اوپک کنیم‪.‬‬ ‫انها بشکه های نفتی مورد نیاز را تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫به ثبات ادامه دهند‪ ،‬طال بیش��تر از اکنون اصالح قیمت خواهد‬ ‫ش��د‪ ».‬وانگ تائو تحلیلگر تکنیکال رویترز اعالم کرد طال ممکن‬ ‫اس��ت س��طح حمایتی ‪ 1219‬دالری را تجربه کند و با شکستن‬ ‫ان‪ ،‬سطح حمایتی بعدی ‪ 1178‬دالر خواهد بود‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫غربی نسبت به طال احساس صعودی بیشتری دارند‪ .‬اوجگیری‬ ‫هفته گذش��ته طال باعث افزایش خرید ش��مش های امریکایی‬ ‫ش��ده بود و س��رمایه گذاران کوچک و بزرگ بر این عقیده بودند‬ ‫که نگرانی های اقتصاد جهانی ‪ ،‬نوس��انات ارزی طال را بیش��تر از‬ ‫این باال خواهد برد‪.‬‬ ‫نرخ بهره منفی برای سهامداران و سرمایه گذاران چه مفهومی دارد؟‬ ‫گرچ��ه پس از مدت ها بحث و گمانه زنی‪ ،‬فدرال رزرو‬ ‫درنهایت رضای��ت داد نرخ های به��ره بانکی را پس از‬ ‫قریب به یک دهه‪ ،‬به شکل محتاطانه ای یعنی از حدود‬ ‫صفر به ‪ 0/25‬درصد افزایش دهد‪ ،‬حاال به نظر می رسد‬ ‫نه تنها صحبت از دور جدید افزایش نرخ بهره در امریکا‬ ‫منتفی اس��ت‪ ،‬بلکه احتمال اعمال بهره منفی نیز دور‬ ‫از ذهن نیست‪.‬‬ ‫به رغ��م انکه ف��درال رزرو در دس��امبر ‪ 2015‬و در‬ ‫واپس��ین لحظه های اخرین نشس��ت ساالنه خود‪ ،‬نرخ‬ ‫به��ره بانکی را پس از قریب ب��ه یک دهه افزایش داد‪،‬‬ ‫ام��ا اکن��ون هر لحظه بر تع��داد افرادی که خواس��تار‬ ‫منفی ش��دن نرخ های بهره ازسوی فدرال رزرو هستند‪،‬‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه (سی ان بی س��ی)‪ ،‬همهمه ها حول‬ ‫نرخ بهره منفی حاال کم کم بلندتر ش��ده‪ ،‬به طوری که‬ ‫ جانت یلن ‪ ،‬رییس فدرال رزرو روز چهارشنبه گذشته با‬ ‫اشاره به این مسئله اذعان داشت اگر منع قانونی برای‬ ‫کاهش نرخ های بهره نباشد‪ ،‬فدرال رزرو در صورت لزوم‬ ‫دست به این اقدام خواهد زد‪.‬‬ ‫امی��د می رود نرخ ه��ای بهره منف��ی‪ ،‬بانک هایی که‬ ‫پول ه��ای خود را در ف��درال رزرو ذخی��ره می کنند را‬ ‫مجبور کند به جای انکه به فدرال رزرو برای نگهداری‬ ‫پول هایش��ان هزینه بپردازند‪ ،‬در ع��وض این پول ها را‬ ‫هزین��ه کنند‪ .‬این کار در عوض س��بب تحرک اقتصاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما مسئله ای که اغلب در میان این بحث ها‬ ‫گم می ش��ود‪ ،‬اتفاقی اس��ت ک��ه برای س��رمایه داران‬ ‫معمولی و افراد کم درامد رخ می دهد‪.‬‬ ‫روی کاغذ‪ ،‬س��قوط ن��رخ بهره باید س��بب افزایش‬ ‫ارزش س��هام ش��ود همانط��ور که پیش تر هم ش��اهد‬ ‫بودیم‪ ،‬نرخ های بهره پایین سبب رونق بازار سهام شده‬ ‫ب��ود‪ .‬این به ان علت اس��ت که وقتی نرخ بهره کاهش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬س��رمایه گذاران باید س��هام بخرند که اغلب‬ ‫نیز اقدام به خرید س��هام پرب��ازده می کنند تا بتوانند‬ ‫پول س��ازی کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬این اتفاق چیزی نیست‬ ‫که در کشورهایی که هم اکنون نرخ بهره بانکی در انها‬ ‫منفی است‪ ،‬بیفتد‪.‬‬ ‫در م��اه ژوئن ‪ ،2014‬نرخ س��ود س��پرده های بانکی‬ ‫بانک مرکزی اروپا (ئی س��ی بی) ب��ه منفی ‪0/1‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬از ان زمان تاکنون‪ ،‬ش��اخص ‪iShares‬‬ ‫‪ MSCI EMU‬نزدی��ک به ‪ 30‬درص��د کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬از زمانی که سوئیس نیز در دسامبر ‪ 2014‬نرخ‬ ‫بهره منفی را اعمال کرد‪ ،‬ش��اخص ‪iShares MSCI‬‬ ‫این کشور نیز حدود ‪ 14‬درصد افت کرده است‪ .‬سوئد‬ ‫نیز جزو کش��ورهایی بود که در فوریه ‪ 2015‬میالدی‬ ‫به مح��دوده نرخ بهره منفی ورود ک��رد و از ان زمان‬ ‫بازارهای س��هام این کش��ور ‪ 20‬درصد سقوط کردند‪.‬‬ ‫تنها بازاری که با اعمال نرخ بهره منفی شاهد رشد بود‪،‬‬ ‫دانمارک اس��ت که شاخص (ام اس سی ای) ان از ژوئیه‬ ‫‪2012‬م تاکنون ‪ 94‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬بازار س��هام ایاالت متحده بسیار بزرگتر از این‬ ‫بازارهاس��ت بنابراین اتفاق هایی ک��ه در انجا می افتد‬ ‫ممکن است در بازارهای این کشور نیفتد‪.‬‬ ‫با این حال‪« ،‬جان النس��کی»‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫س��رمایه در موسس��ه تحلیلی مودیز معتقد است بازار‬ ‫س��هام این کش��ور با اعمال نرخ بهره منفی ازس��وی‬ ‫ف��درال رزرو س��قوط خواهد ک��رد‪ .‬می پرس��ید چرا؟‬ ‫بزرگترین دلیل این است که نرخ بهره منفی اعتماد را‬ ‫به اقتصاد تزریق نمی کند و تا زمانی که مردم دغدغه و‬ ‫نگرانی داشته باشند‪ ،‬اقدام به قرض کردن و خرج کردن‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یین و یانگ‬ ‫روی کاغ��ذ‪ ،‬نرخ های بهره منفی باید اس��تقراض و‬ ‫وام گیری را هم برای مش��تریان و هم صاحبان مشاغل‬ ‫جذاب تر کند‪ .‬به غی��ر از بانک هایی که در فضای نرخ‬ ‫به��ره منفی فعالی��ت می کنند و باید ب��رای نگهداری‬ ‫پول ه��ای خود در بانک های مرک��زی هزینه بپردازند‪،‬‬ ‫سایر دریافت کنندگان وا م می توانند با نرخ بهره بسیار‬ ‫پایین این پول را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اگر مردم احس��اس کنند اقتصاد درحال‬ ‫تنزل اس��ت‪ ،‬ترجیح می دهند به ج��ای هزینه کردن‪،‬‬ ‫پول هایش��ان را در حساب های بانکی بخوابانند چرا که‬ ‫امن تر است‪.‬‬ ‫ت خش��ک و خالی درب��اره نرخ بهره‬ ‫بنابراین‪ ،‬صحب ‬ ‫منف��ی‪ ،‬تنها مصرف کنن��دگان و مش��اغل را از هزینه‬ ‫کردن پول هایش��ان دلس��رد می کند که این مس��ئله‬ ‫می تواند به درامدهای انها نیز لطمه وارد کند‪.‬‬ ‫مشکل دیگر این است که نرخ های بهره پایین سهام‬ ‫را گران تر از میانگین سطح تاریخی ان می کند که این‬ ‫بدان معناست که سهام دیگر مانند گذشته‪ ،‬جایگزینی‬ ‫جذاب در برابر اوراق قرضه نخواهد بود‪.‬‬ ‫یک غول بزرگ برای اصناف‬ ‫محمد هادی کمالیان‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان فرش ماش��ینی و موکت‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر مالیات صنف ما را براس��اس صندوق فروش محاس��به کنند‪ ،‬در ان‬ ‫صورت بیش��تر فعاالن این صنف به دلیل گردش مال��ی ناچیز‪ ،‬معاف از مالیات‬ ‫خواهند شد‪ .‬متاس��فانه صندوق مکانیزه فروش برای اصناف به یک غول بزرگ‬ ‫تبدیل شده و اعضای صنف ما را از این صندوق ترسانده اند‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به کسب و کار شرکت های خدماتی و نظافتی‬ ‫‪ ...‬تازه اگر خیلی نس��بت به گرفتن و داشتن‬ ‫شماره ثبت شرکت خودشان متعهد باشند؛ فقط‬ ‫کافی است با عبور از کمترین دست اندازها؛ یک‬ ‫یا چند ش��رکت خدمات نظافتی منزل را ثبت‬ ‫کنند و از همان لحظه‪ ،‬با داشتن یک خط تلفن‬ ‫اجاره ای و اجاره کردن یک زیر پله و اس��تخدام‬ ‫چند جوان بیکار از شهرستان خود گریزان ؛ که‬ ‫تنها سرمایه انها؛ زور بازوان شان است و پول زور‬ ‫خودش��ان را می گیرند‪ ،‬به طور رسمی و قانونی‬ ‫کار خود را ش��روع کنند‪ ،‬و به همین اس��انی و‬ ‫س��ادگی؛ وارد خصوصی ترین حریم شهروندان‬ ‫ش��وند‪ .‬حتی فکر کردن به این واقعیت در حال‬ ‫انتش��ار هم‪ ،‬پش��ت انس��ان را می لرزاند‪ .‬اینکه‬ ‫در هنگام��ه هجوم ان��واع و اقس��ام نا امنی ها و‬ ‫بی امنیتی های نرم افزاری و س��خت افزاری؛ که‬ ‫ذهن پلیس و دیگ��ر امنیت افرینان و حافظان‬ ‫ارام��ش م��ردم را به خ��ود جلب کرده اس��ت؛‬ ‫کس��ی یا کس��انی؛ بدون در نظر گرفتن عواقب‬ ‫تکان دهنده فعالی��ت اقتصادی خود؛ موجب بر‬ ‫ه��م زدن ارامش اجتماعی مردم ش��وند و پای‬ ‫افراد بدون هوی��ت را به خلوت خانه های مردم‬ ‫باز کنند‪ .‬این گزارش؛ بیش��تر مردمی اس��ت تا‬ ‫اقتصادی‪ .‬برای اینکه موضوع و هدف اقتصادی‬ ‫شرکت های خدمات نظافتی؛ مردم هستند‪.‬‬ ‫ما در این گزارش؛ اشاره چندانی به قیمت ها‬ ‫و دس��تمزد ها نداری��م‪ .‬بلک��ه می خواهیم ذهن‬ ‫مخاطب��ان خودمان را نس��بت به ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی و نظافت��ی منزل؛ به اندازه روش��نی‬ ‫ش��معی که در مسیر باد اس��ت؛ روشن کنیم‪.‬‬ ‫همین‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران چندمنظوره‬ ‫و باز هم ص��دای پای بهار؛ زودتر از درختان؛‬ ‫به گوش کاسبان رسیده است‪ .‬کاسب هایی که‬ ‫نب��ض بازار را مانند پزش��کی که بر بالین بیمار‬ ‫نشسته؛ در دست دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقی که داده نمی شود‬ ‫مدت زمان کاری که از سوی کارفرمایان برای‬ ‫کارگران خدماتی منزل در نظر گرفته ش��ده ؛ ‪۸‬‬ ‫ساعت است‪ .‬هر کارگر برای این ‪ ۸‬ساعت؛ باید‬ ‫‪40‬درص��د از ‪ ۷۰‬ه��زار تومان را ب��ه کارفرمای‬ ‫خود پرداخت کند! دق��ت کنید‪ 40 ...‬درصد از‬ ‫«‪ ۷۰‬هزار توم��ان» را به کارفرمای خود پرداخت‬ ‫کند‪ .‬پش��ت این تاکید؛ ی��ک واقعیت از جنس‬ ‫نظ��ام کس��ب و کار نا عادالنه وج��ود دارد و ان‬ ‫اینک��ه؛ به صدا در امدن زن��گ تلفن هر یک از‬ ‫‹ ‹دستمزدهای کارگران تلفنی!‬ ‫دستمزد کارگر مرد و زن ساده برای ‪ 8‬ساعت‬ ‫کار در روز؛ یکسان نیست‪ .‬در حال حاضر تعرفه‬ ‫کاال فراوان است و اجناس ارزان‬ ‫بازرس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر‬ ‫اینکه در حال حاضر گران فروش��ی ب��ا فضای اقتصادی‬ ‫هم ردیف نیس��ت گفت‪ :‬امروزه بحث ارزان فروش��ی در‬ ‫کشور مطرح است چون بازار رقابتی شده و فراوانی کاال‬ ‫در کشور داریم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خبر‪ ،‬خس��رو‬ ‫ابراهیمی نیا اعالم کرد‪ :‬این روزها ش��اهد حراج های ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۰‬درصدی به ویژه در بازار پوش��اک هس��تیم‪ ،‬که‬ ‫برخ��ی از این حراجی ها حتی ب��ا تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫هم محصوالت خ��ود را گران عرضه می کنند‪ .‬خس��رو‬ ‫ابراهیمی نیا عضو هیات رییس��ه ات��اق اصناف تهران در‬ ‫گفت وگوی ‪ 18:30‬این موضوع را بررسی کرد‪.‬‬ ‫وی درباره سامانه اینترنتی یکی بخر‪ ،‬دو تا ببر و اینکه‬ ‫ایا این یک ترفند است یا واقعیت دارد گفت‪ :‬این تبلیغ‬ ‫برای جلب مش��تری اس��ت اما هر واحدی برای فروش‬ ‫بیشتر و حراج باید از اتاق اصناف و اتحادیه مجوز داشته‬ ‫باشد‪ .‬همچنین تمام نرخ ها در واحدهای صنفی نیز باید‬ ‫مهر تایید اتاق اصناف داش��ته باشد‪ .‬عضو هیات رییسه‬ ‫اتاق اصن��اف در ادامه افزود‪ :‬یکی بخر‪ ،‬دو تا ببر ممکن‬ ‫است ترفند باش��د اما در حقیقت تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫اس��ت که در صورتی که مجوز حراج داشته باشد مانعی‬ ‫ن��دارد‪ .‬ابراهیمی نیا افزود‪ :‬همان طور ک��ه می بینیم در‬ ‫بازار رکود داش��ته ایم و اخر س��ال هزینه ها باالس��ت و‬ ‫بعضی کاالها مثل پوش��اک بعد از س��ال ممکن اس��ت‬ ‫فروشی نداشته باش��ند بنابراین فروشندگان واحدهای‬ ‫صنفی برای فروش بیش��تر و تبدی��ل کاال به نقدینگی‬ ‫و جلوگی��ری از ضرر و زیان بیش��تر ای��ن کار را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫عض��و هیات رییس��ه اتاق اصناف تاکی��د کرد‪ :‬به طور‬ ‫قطعی نمی توان گفت که فروش فوق العاده و حراج واقعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین به مردم و خریداران و مصرف کنندگان‬ ‫توصیه می ش��ود اگر مجوز اتحادیه اصناف را مش��اهده‬ ‫کردند از حراج و فروش فوق العاده مطمئن ش��وند‪ .‬وی‬ ‫درباره فاصله عجیب در نظام عرضه و وضع قیمت گذاری‬ ‫کاالها نیز گفت‪ :‬مصرف کننده باید کاال را به قیمت درج‬ ‫ش��ده روی کاال خریداری کند و اگر کاال با قیمت باالتر‬ ‫از قیمت درج ش��ده عرضه شود‪ ،‬گران فروشی محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬هموطنان می توانند گران فروشی ها‬ ‫را با ش��ماره پیامکی ‪ ،۳۰۰۰۹۶۵۱‬به سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی اطالع دهند‪.‬‬ ‫دس��تمزدی که برای یک کارگر مرد س��اده در‬ ‫نظر گرفته شده؛ ‪ ۷۰‬هزار تومان است ‪.‬‬ ‫این میزان دس��تمزد برای یک کارگر س��اده‬ ‫زن؛ ب��ه دلیل نداش��تن توانایی انج��ام کارهای‬ ‫س��نگین؛ ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان است‪ .‬دستمزد‬ ‫کارگرهای مرد با درجه مهارتی باال؛ به ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تومان نیز می رسد! طبیعی است که‬ ‫کار این دس��ته از کارگرها ؛ جزو خطرناک ترین‬ ‫کارها‪ ،‬مانند اویزان شدن از بلندی؛ برای تمیز‬ ‫کردن شیش��ه های ساختمان های «بلند مرتبه»‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بای��د بگویی��م که هیچ ک��دام از‬ ‫کارگره��ای فصلی و حتی دائمی ش��رکت های‬ ‫خدماتی و نظافتی ؛ زی��ر چتر حمایتی بیمه ای‬ ‫قرار ندارند و صاحبان این ش��رکت ها؛ به بهانه‬ ‫کسادی کار؛ نس��بت به جذب کارگران به طور‬ ‫تمام وقت اقدام نمی کنند‪.‬‬ ‫الزم است یاداوری کنیم که متاسفانه؛ بیشتر‬ ‫کارگره��ای خدماتی؛ برای اینکه خرج صبحانه‬ ‫و ناه��ار و همچنین هزینه رفت و امدش��ان از‬ ‫جی��ب کارفرمای��ان و صاحب��ان ش��رکت های‬ ‫خدماتی پرداخت نشود؛ به وسیله تلفن و دادن‬ ‫ادرس مش��تریان به انها؛ راهی خانه های مردم‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام موجب می ش��ود ک��ه صاحبان‬ ‫ش��رکت های خدماتی؛ هیچ ضمانت و تعهدی‬ ‫در قبال رفتارهای احتمالی غیراخالقی کارگران‬ ‫در محی��ط کار یا خانه مردم نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫نگران کننده ت��ر اینک��ه در ح��ال حاض��ر؛ هیچ‬ ‫اتحادیه یا صنف یا تشکیالت نظارتی؛ عهده دار‬ ‫مسئولیت سر و س��امان دادن به روال کسب و‬ ‫کار و تعیین تعرفه دس��تمزد کارگران خدماتی‬ ‫و نظافت منازل و مکان های مس��کونی و اداری‬ ‫نیست! اگر شما چنین نهادی را می شناسید؛ به‬ ‫ما هم معرفی کنید‪.‬‬ ‫دستمزد کارگر‬ ‫مرد و زن ساده‬ ‫برای‬ ‫‪ 8‬ساعت کار در‬ ‫روز؛ یکسان‬ ‫نیست‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تعرفه‬ ‫دستمزدی که‬ ‫برای یک کارگر‬ ‫مرد ساده در‬ ‫نظر گرفته‬ ‫شده؛ ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان است ‬ ‫کوتاه از بازار‬ ‫در خواست نصب صندوق فروش‬ ‫برای مبل فروشان‬ ‫رییس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان گفت‪ :‬بهتر‬ ‫اس��ت صندوق فروش در فروشگاه ها و نمایشگاه ها و‬ ‫ان دس��ته از رسته های ش��غلی که بیشتر با مردم در‬ ‫ارتباط هستند‪ ،‬نصب شود‪ .‬ظعبدالحسین عباسی در‬ ‫گفت وگ��و با ات��اق اصناف ایران درب��اره اجرا و نصب‬ ‫صندوق مکانیزه ف��روش در این اتحادیه به این نکته‬ ‫اشاره کرد که در اتحادیه درودگران و مبل سازان ‪۱۷‬‬ ‫رسته ش��غلی وجود دارد که تنها یک رسته می تواند‬ ‫صن��دوق فروش نصب کن��د‪ .‬وی همچنی��ن تعیین‬ ‫جرایم سنگین س��ازمان امور مالیاتی برای واحدهای‬ ‫صنفی این اتحادیه را مورد اشاره قرار داد و افزود‪ :‬در‬ ‫صن��ف ما افرادی وجود دارند که فاقد دانش و س��واد‬ ‫کافی هس��تند و توان استفاده از کامپیوتر را ندارند یا‬ ‫افرادی که در صنف نجاری و تعمیرات فعالیت دارند‬ ‫اما مش��تریان زیادی ندارند؛ با ای��ن اوصاف صندوق‬ ‫فروش به چه کار این افراد می اید؟ به گفته وی‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت صندوق فروش در فروشگاه ها و نمایشگاه ها و‬ ‫ان دس��ته از رسته های ش��غلی که بیشتر با مردم در‬ ‫ارتباط هستند‪ ،‬نصب شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از گیالس تا اژدهای قاچاق‬ ‫در بازار میوه‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫یکی از این گروه کاسب ها؛ فعاالن شرکت های‬ ‫خدماتی و نظافتی هستند ‪ .‬روزهای پایانی سال‬ ‫بهانه خوبی است تا کارگران بسیاری که بیشتر‬ ‫انها کارگران ساختمانی بیکار شده و یا جوانان‬ ‫از شهرس��تان به تهران پناه اورده هس��تند؛ به‬ ‫قالی شویی و نظافت منازل روی اورند و با تمیز‬ ‫کردن دیوار و راه پله خانه های مردم؛ راهی برای‬ ‫کسب در امد پیدا کنند‪.‬‬ ‫این روزها با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬بازار شغل های فصلی مانند‪ :‬قالیشویی و‬ ‫نظافت منازل داغ می شود و کارفرمایان بسیاری‬ ‫نیز؛ با شناس��ایی افراد بیکاری که فقط جویای‬ ‫کار هس��تند و باگرفتن کمترین دستمزد؛ خدا‬ ‫را ش��کر می کنند که توانس��ته اند ب��رای زن و‬ ‫فرزند خود؛ پولی جمع کنند؛ س��عی در تکمیل‬ ‫نیروی انسانی خود دارند‪.‬‬ ‫اس��تخدام ای��ن کارگ��ران؛ تنها با س��پردن‬ ‫کارت مل��ی یا شناس��نامه از س��وی ان��ان به‬ ‫کارفرمایان شان میسر می شود و از ان لحظه به‬ ‫بعد؛ جواز ورود به منازل مردم را پیدا می کنند!‬ ‫ب��ه نظر ش��ما؛کجای این چرخه کس��ب و کار‬ ‫اشتباه است ؟ ایا صالحیت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫خ��ود کارفرما و جواز ش��روع ب��ه کار او ؛ تنها با‬ ‫گرفتن یک ش��ماره به نام شماره ثبت شرکت‪،‬‬ ‫احراز می شود؟!‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پول تمیز؟!‬ ‫شرکت های خدماتی و فرستاده شدن کارگر به‬ ‫خانه سفارش دهنده؛ به معنای دشت کردن ‪40‬‬ ‫درص��د از این ‪ ۷۰‬هزار تومان از س��وی صاحب‬ ‫ش��رکت است! دریافت کردن یا دریافت نکردن‬ ‫این رقم از س��وی کارگر نیز؛ مالک محاس��به‬ ‫می��زان درصد دس��تمزد او نیس��ت ! فکرش را‬ ‫ی (جدای از‬ ‫بکنید‪ .‬اینک��ه یک کارگر خدمات�� ‬ ‫اینکه صالحیت ورود به منازل مردم را داشته یا‬ ‫نداشته)؛ پس از ‪ ۸‬ساعت انجام همه گونه کار و‬ ‫فعالیت؛ به هر دلیلی موفق به گرفتن دستمزد‬ ‫‪ ۷۰‬ه��زار تومانی خود نش��ود و به عنوان مثال؛‬ ‫با ‪ ۵۰‬هزار تومان دریافتی؛ به ش��رکت مراجعه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اتفاقی که در این میان می افتد این است که‬ ‫کارفرما؛ بدون در نظ��ر گرفتن میزان دریافتی‬ ‫واقع��ی کارگر؛ همان ‪ ۷۰‬ه��زار تومان را مالک‬ ‫محاسبه درصد کارمزد قرار می دهد و در نتیجه‬ ‫و در مجم��وع؛ ‪ ۴۰‬درصد از ان ‪ ۲۰‬هزار تومانی‬ ‫ک��ه وجود خارجی ن��دارد نیز‪ ،‬ب��ه عنوان حق‬ ‫مسلم خود کسر می کند! اعتراض کارگر نیز؛ به‬ ‫معنای پایان همکاری شرکت با او خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای اینک��ه در این حوزه؛ به ان��دازه کافی‬ ‫متقاضی اماده ب��ه کار وجود دارد و جای هیچ‬ ‫کارگ��ری؛ خال��ی نمی مان��د‪ .‬از انجایی که ‪۹۰‬‬ ‫در صد کارگران خدماتی منازل؛ از شهرس��تان‬ ‫ب��ه تهران مهاجرت کرده اند و جا و مکانی برای‬ ‫اس��کان و اس��تراحت خود ندارند؛ مجبورند در‬ ‫قبال اس��تفاده از جای خوابی ک��ه کارفرما در‬ ‫اختیارش��ان می گذارد؛ تن به ای��ن بی عدالتی‬ ‫کاری دهند و در براب��ر میزان ‪ ۴۰‬درصدی که‬ ‫از دستمزد نگرفته ش��ان کسر می شود؛ سکوت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫افزایش صدور پروانه کسب‬ ‫در اتاق اصناف اسداباد‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرس��تان اس��داباد از افزایش‬ ‫‪ ٨٠‬درص��دی صدور‪ ،‬تمدید و تجدید پروانه کس��ب‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون در این شهرستان توسط اتاق‬ ‫اصناف خبر داد‪ .‬موس��ی رضا غفاریان در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مدت فوق ‪ ٢٩۵‬پروانه کس��ب‬ ‫صادر‪ ٨٧ ،‬پروانه کس��ب تجدید و ‪ ٢٨٩‬پروانه کسب‬ ‫نیز توسط اتاق اصناف شهرستان تمدید شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود ‪ ٣‬هزار و ‪ ۴٧٠‬صنف در سطح‬ ‫شهرس��تان گفت‪ :‬این تعداد از اصن��اف در قالب ‪١٧‬‬ ‫اتحادیه س��اماندهی شده اند‪ .‬غفاریان با بیان اینکه ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ ٢٢٠‬بازرس��ی از واحدهای صنفی شهرستان‬ ‫در مدت فوق انجام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫بازرس��ی های انجام ش��ده از واحدهای صنفی ‪١۴۴‬‬ ‫متخلف به تعزیرات معرفی شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون‬ ‫‪ ٢٠۵‬واحد از صنوف شهرس��تان توسط اتاق اصناف‬ ‫پلمب شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بیشترین علت پلمب واحدهای‬ ‫صنفی نداشتن پروانه کسب و تمدید نکردن و تجدید‬ ‫نکردن پروانه کسب بوده است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه باغداران از پر ش��دن بازار میو ه از‬ ‫میوه های تابستانه قاچاق خبر داد و گفت‪ :‬انواع میوه های‬ ‫تابستانه از نیم کره جنوبی زمین و دورترین نقاط به شکل‬ ‫رس��می به کش��ور قاچاق ش��ده که با قیمت های نجومی‬ ‫فروخته می شوند و کسی هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫مجتبی شادلو در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بازار میوه‬ ‫و میدان های مرکزی که عرضه کننده انواع میوه به صورت‬ ‫عمده فروشی به سراسر کش��ور هستند مملو از میوه های‬ ‫تابس��تانه ای مانند هلو‪ ،‬ش��لیل‪ ،‬پیتایا (میوه اژدها)‪ ،‬الو‪،‬‬ ‫زردال��و‪ ،‬انگور‪ ،‬گی�لاس‪ ،‬البالو‪ ،‬انب��ه‪ ،‬اووکادو‪ ،‬پرتقال و‬ ‫نارنگی ش��ده اند که از طریق مبادی رسمی و با امکاناتی‬ ‫مجهز به کشور قاچاق شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این میوه هایی که به صورت قاچاق امده اند‪،‬‬ ‫تابس��تانه هس��تند و قدرت ماندگاری زیادی در ش��رایط‬ ‫نامطل��وب را ندارند؛ بنابرای��ن نمی توانند در قالب واردات‬ ‫غیررس��می و از کوره راه ها و به وس��یله کوله برها یا اسب‬ ‫و قاطر وارد ش��ده باش��ند و به طور قطع ای��ن میوه ها که‬ ‫از نیم کر ه دیگر زمین و کش��ورهایی مانند شیلی‪ ،‬اکوادور‬ ‫و‪ ...‬امده اند به بهترین امکانات حمل ونقل و س��ردخانه ای‬ ‫هوای��ی مجهز بوده اند‪ .‬نایب رییس اتحادیه باغداران ادامه‬ ‫داد‪ :‬مگر نه اینکه بر اس��اس مجوز وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫تنها م��وز و برخی میوه ه��ای فانتزی گرمس��یری مانند‬ ‫اناناس اجازه ورود دارند‪ ،‬پس چگون ه این حجم گس��ترده‬ ‫از میوه های تابس��تانه وارد و در بازار سراسر کشور توزیع‬ ‫می ش��ود و کس��ی با انها کاری ندارد؟ البت��ه بماند اینکه‬ ‫برای امس��ال باید حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تن موز وارد می ش��د‬ ‫و تاکن��ون چندین برابر ان از مبادی رس��می وارد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ادلو تصریح کرد‪ :‬جالب تر اینکه این میوه های‬ ‫قاچ��اق که ازادان��ه در بازار عرضه می ش��وند‪ ،‬قیمت های‬ ‫نجومی دارند و مش��خص نیس��ت چه کسی حاضر است‬ ‫با این قیمت ه��ا میوه های قاچاق را خری��داری کند و به‬ ‫کش��ور و منافع ملی اس��یب بزند‪ ،‬چرا که به عنوان مثال‬ ‫قیم��ت هر کیلوگرم گیالس بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار تومان در‬ ‫میادین مرکزی میوه و تره باری اس��ت ک��ه عرضه کننده‬ ‫این محصوالت به صورت عمده فروش��ی هستند و به طور‬ ‫قطع قیمت های بس��یار بیش��تری در انتظار انان در بازار‬ ‫مصرف و خرده فروش��ی اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در حالی‬ ‫ک��ه تولیدکنن��دگان میوه های��ی مانند س��یب و پرتقال‪،‬‬ ‫محصول شان روی دست شان مانده و مشکل فروش دارند‪،‬‬ ‫ب��ازار میوه از محصوالت قاچاقی پر ش��ده که قیمت های‬ ‫بس��یار باال و غیرمنطقی دارند و هر کس��ی این میوه های‬ ‫قاچاق را خریداری کند به کشور خیانت کرده است‪.‬‬ ‫مازاد تولید ابزیان‬ ‫به اروپا می رود‬ ‫دبیرکل اتحادیه صادرکنن��دگان ابزیان ایران گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که در نبود کشورهای اروپایی‪ ،‬بخش ابزیان توانسته‬ ‫است بازارهای دیگری را جایگزین کند‪ ،‬در صورت تقاضا‪،‬‬ ‫مازاد تولید را که با س��رمایه گذاری های خارجی در کشور‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬به کشورهای اروپایی صادر می کنیم‪.‬‬ ‫علی اکبر خدایی در گفت وگو با خبرگزاری کش��اورزی‬ ‫ای��ران درباره افزایش صادرات ابزی��ان با ورود هیات های‬ ‫مختل��ف اروپایی به کش��ور اظهار کرد‪ :‬ص��ادرات ابزیان‬ ‫در حال حاضر بیشتر به کش��ورهای جنوب شرقی اسیا‪،‬‬ ‫ویتنام‪ ،‬چین و روس��یه در حال انجام است‪ ،‬اما کشورهای‬ ‫اروپایی که از قبل نیز خریدار محصوالت ش��یالتی ایران‬ ‫بودند‪ ،‬ب��ار دیگر می توانند در این صحنه حضور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬از انجا که در نبود کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫بخش ش��یالت بازارهای جایگزینی را پیدا کرده است که‬ ‫صادرات ان ادامه دارد‪ ،‬تنها از محل افزایش تولید خواهیم‬ ‫توانست به اتحادیه اروپا صادرات گسترده داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ظرفیت های زیادی برای تولید ابزیان‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اما الزم اس��ت سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی در این بین افزایش یابد تا بتوانیم میزان تولید را‬ ‫باال ببریم‪ .‬خدایی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ش��رکت هایی‬ ‫ک��ه در زمینه ابزی��ان فعالیت دارند‪ ،‬دارای س��رمایه های‬ ‫محدودی هس��تند که الزم اس��ت جذب سرمایه خارجی‬ ‫انجام ش��ود تا بازده��ی تولید و به تب��ع ان میزان تولید‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬رایزنی با هیات های مختلف‬ ‫در زمینه پرورش ماهی در قفس و تولید ماهیان خاویاری‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬اما در بخش های مختلف دیگر هنوز‬ ‫ظرفی��ت وج��ود دارد‪ .‬خدایی یاداور ش��د‪ :‬فقط صادرات‬ ‫ابزیان مدنظر ما نیس��ت‪ ،‬بلک��ه می خواهیم با راهیابی به‬ ‫بازارهای تجاری جهان عالوه بر انکه میزان تولید و تنوع‬ ‫را باال ببریم‪ ،‬مازاد ان را نیز به سایر کشورها صادر کنیم‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه صادرکنن��دگان ابزیان ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫الزم است طرح های خاص خود را در زمینه پرورش انواع‬ ‫ابزیان اماده کنیم ت��ا در زمان حضور هیات های مختلف‬ ‫بتوانیم به انها ارائه کنیم و سپس وارد مذاکره شویم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر هیچ طرحی به مرحله‬ ‫اجرا نرفت��ه و فقط امادگی هیات های مختلف اروپایی در‬ ‫زمینه های مختلف اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تولید ساالنه بیش از ‪ ۳۰۰‬تن عسل در خرم اباد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫رئیس اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫طرحی برای احیای نقشه فرش همدان‬ ‫تامین مرغ شب عید‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار اس��تان چهارمحال و بختیاری‬ ‫از تامی��ن م��رغ م��ورد نیاز مردم در ش��ب عی��د در این‬ ‫اس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ذبیح اهلل غریب با اشاره‬ ‫به اینک��ه برنامه ریزی الزم برای تامی��ن و تولید مرغ در‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری انجام ش��ده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نگرانی درباره کمبود مرغ در اس��تان در ش��ب عید‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم اکن��ون مرغداری های‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری از یک ماه گذش��ته جوجه ریزی‬ ‫خود را برای تولید مرغ ش��ب عید انج��ام داده اند و مرغ‬ ‫م��ورد نی��از مردم در ش��ب عی��د تامین می ش��ود‪ .‬دبیر‬ ‫س��تاد تنظیم بازار اس��تان چهارمحال و بختیاری ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایش��گاه های بهاره امس��ال در سطح استان برگزار‬ ‫نمی ش��وند و ف��روش فوق العاده در فروش��گاه های بزرگ‬ ‫س��طح استان انجام می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬میوه شب‬ ‫عید نیز در اس��تان چهارمحال و بختیاری تامین ش��ده‬ ‫اس��ت و برنامه ریزی های��ی برای عرضه ان در ش��ب عید‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر کل جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری تصریح کرد‪ :‬امس��ال میوه ها با‬ ‫کیفیت باالتری نس��بت به س��ال های گذش��ته در سطح‬ ‫اس��تان عرضه می ش��ود‪ ۱۹۰ .‬مرغداری در چهارمحال و‬ ‫بختیاری فعالیت می کند‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۱۰۰۰‬تن‬ ‫محصوالت کشاورزی از بوشهر ‬ ‫مدیر صنایع کش��اورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬بوش��هر در ح��وزه تولی��د و ف��راوری محصوالت‬ ‫کش��اورزی و ابزیان‪ ،‬جایگاه مهمی دارد به گونه ای که از‬ ‫محصوالت تولیدی ‪ ۱۱‬هزار تن ان صادر ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬مصطفی قلی پور با اشاره به اینکه استان‬ ‫بوش��هر قطب تولید خرما و میگوی پرورشی است افزود‪:‬‬ ‫در ح��وزه تولی��د میگوی پرورش��ی بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫میگوی کش��ور و در حوزه تولید خرما س��االنه افزون بر‬ ‫‪ ۱۵۵‬هزار تن محول به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نقش اس��تان بوشهر در صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫و ابزی اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال بی��ش از ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۱۷۵‬ت��ن محصوالت صنایع تبدیلی کش��اورزی ش��امل‬ ‫خرما‪ ،‬ماهی و میگو به خارج از کش��ور صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیر صنایع کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫بوشهر با اشاره به اینکه ارزش این میزان صادرات معادل‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۸۱۶‬هزار دالر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی صادر ش��ده توس��ط ‪ ۱۹‬واحد تولیدی انجام‬ ‫ش��ده که از ای��ن میزان صنایع تبدیل��ی و فراوری میگو‬ ‫و ماهی دارای ارزش افزوده بیش��تری بوده است‪ .‬قلی پور‬ ‫با اش��اره به اینکه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۵۱‬تن ابزیان استان بوشهر‬ ‫صادر ش��ده اس��ت تصریح کرد‪ ۳ :‬هزار و ‪ ۸۵۱‬تن ابزی‬ ‫اس��تان بوشهر به ارزش ‪۱۴‬میلیون و ‪ ۵۸‬هزار دالر صادر‬ ‫شده که بیشترین س��هم صادراتی محصوالت کشاورزی‬ ‫و ش��یالتی استان بوشهر را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی از افزایش صادرات محصوالت استان بوشهر نسبت به‬ ‫سال قبل خبرداد و بیان کرد‪ :‬این میزان صادرات و ارزش‬ ‫دالری حاصل از ان نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫در میزان ص��ادرات ‪ ۷۱‬درصد و در ارزش صادرات ‪۱۰۵‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪۷۰‬درصد باغ های گلستان‬ ‫به باردهی رسید‬ ‫رییس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان گلس��تان از‬ ‫بارده��ی ‪ ۷۰‬درصد باغ های مثمر ایجاد ش��ده در اراضی‬ ‫ش��یبدار این اس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی ش��یبدار گلستان به باغ های مثمر تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مختار مهاجر افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫درختان کش��ت ش��ده در اراضی ش��یبدار استان زیتون‪،‬‬ ‫گردو و فندق هستند که میانگین تولید زیتون ازحدود ‪5‬‬ ‫تن در باغ های دیم تا حدود ‪ ۲۰‬تن در باغ های ابی متغیر‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه با توسعه باغ های مثمر در اراضی‬ ‫شیبدار گلستان در برنامه ‪ ،۱۴۰۴‬سطح زیر کشت انها به‬ ‫‪ ۵۰‬هزار هکتار افزایش خواهد یافت‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬دولت‬ ‫برای حمایت از این طرح‪ ،‬توزیع نهال یارانه ای و پرداخت‬ ‫کمک هزین��ه احداث و ابیاری به کش��اورزان را در برنامه‬ ‫دارد‪ .‬مهاجر با اش��اره به طرح پالک گذاری ماش��ین های‬ ‫کش��اورزی از جمله تراکتورهای با عمر کمتر از ‪ ۱۳‬سال‬ ‫در گلس��تان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰‬هزار تراکتور‬ ‫واجد ش��رایط پالک گذاری در این استان وجود دارد که‬ ‫تاکنون برای ‪ 3‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تراکتور تشکیل پرونده شده‬ ‫و از این تعداد یک هزار تراکتور پالک گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫مدیر جهادکشاورزی گالیکش ادامه داد‪ :‬از ‪ ۳۲۰‬تراکتور‬ ‫واجد شرایط پالک گذاری‪ ،‬پرونده ‪ ۵۴‬تراکتور اماده شده‬ ‫و از امروز پالک گذاری می شود‪ .‬حبیب اهلل زارع افزود‪ :‬در‬ ‫این شهرس��تان یک هزار و ‪ ۵۰‬تراکت��ور و ‪ ۱۵۵‬کمباین‬ ‫وج��ود دارد که تنها ‪ ۵۰۰‬عدد از انها مدل ‪ ۱۳۸۱‬به باال‬ ‫بوده و شرایط پالک گذاری را دارند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم اباد از تولید ساالنه ‪ ۳۵۰‬تن عسل مرغوب‬ ‫در خرم اباد خبر داد‪ .‬مراد بیرانوند با بیان اینکه شهرس��تان خرم اباد با دارا بودن‬ ‫مقام نخس��ت تولید عسل در استان توانس��ته عسل ارگانیک را تولید کند افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۵۰۰‬بهره بردار عسل در خرم اباد با ‪ ۵۰‬هزار کندو فعالیت دارند‪ .‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫برای حضور‬ ‫دوباره در‬ ‫بازارهای خارجی‬ ‫و رونق فرش‪،‬‬ ‫به طور قطع‬ ‫نیازمند یک‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫جامع و کامل در‬ ‫سطح کشور با‬ ‫برش تعریف‬ ‫شده استانی‬ ‫هستیم‬ ‫ف��رش یکی از هنر‪ -‬صنعت های ایران اس��ت که‬ ‫جای��گاه ویژه ای در تامین منابع ارزی کش��ور دارد‬ ‫و استان همدان نیز یکی از استان های تولید کننده‬ ‫و صادرکننده این کاالی نفیس و باارزش اس��ت اما‬ ‫امروزه در مسیر تولید و صادرات این کاال مشکالتی‬ ‫پیش امده اس��ت‪ .‬با احمدعلی بابایی‪ ،‬رییس اداره‬ ‫ف��رش س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫هم��دان درباره وضعی��ت فرش اس��تان همدان به‬ ‫گفت وگو نشسته ایم که مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت تولید و صادرات فرش را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫در بحث فرش دستباف حداقل یک دهه است که‬ ‫با مشکل مواجه هستیم و ما با این مشکل به شکل‬ ‫کج دار و مریز کنار امده ایم اما باید بدانیم که تحریم‬ ‫فرش ایرانی لطمه س��نگینی بر پیکره تولیدات این‬ ‫کاال زد‪.‬شما تصور کنید؛ وقتی یک محصول صنعتی‬ ‫خاص در ی��ک دوره کوتاه با نبود اقبال عمومی در‬ ‫خرید مواجه شد‪ ،‬چه اتفاقی رخ داد؟ مگر غیراز این‬ ‫اس��ت که تولید کننده رو به ناب��ودی رفت تا جایی‬ ‫که مجلس و دولت و همه و همه دس��ت به دس��ت‬ ‫هم دادند و برای نجات تولیدکننده تالش کردند و‬ ‫طرح هایی تصویب شد که منجر به فروش تولیدات‬ ‫انها شد؟ این مس��ئله برای فرش دستباف حداقل‬ ‫‪ ۷‬س��ال اس��ت که وجود دارد و ای��ن محصول در‬ ‫بازارهای صادراتی به فروش نمی رود‪.‬‬ ‫€ €ایا اس�تفاده از فرش دستباف برای اماکن‬ ‫مذهبی و نمازخانه های ادارات استان می تواند‬ ‫راهکاری برای افزایش تولید فرش باشد؟‬ ‫وقتی ما حدود ‪۲‬هزار مس��جد و حسینیه (بدون‬ ‫در نظر گرفت��ن نمازخانه ادارات) در همدان داریم‪،‬‬ ‫همین می تواند حدود ‪۴۰۰‬هزار مترمربع فضا برای‬ ‫تولید فرش ایجاد کند‪ .‬شما تصور کنید اگر فقط و‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬درصد انها را مجاب به سفارش دادن تولید‬ ‫فرش کنیم حداق��ل انها به ‪۸۰‬هزار مترمربع فرش‬ ‫نیاز خواهند داشت‪ ،‬حال ایا این فرصت نیست؟ ایا‬ ‫پرداخت��ن به این موضوع مص��داق توجه به اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیست؟‬ ‫ای��ن طرح می تواند ب��رای حداقل ‪۴۰‬هزار نفر در‬ ‫یک س��ال ش��غل پایدار ایجاد کن��د‪ .‬هزینه ای هم‬ ‫تحمیل دولت و نظام نمی کند‪ .‬فقط همت مسئوالن‬ ‫اس��تان را می طلبد‪ .‬با اجرای این ط��رح و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فرش دستباف استان می توانیم طرح‬ ‫و نقشه فرش های قدیمی همدان و استان را احیا و‬ ‫تحرکی در بازار ایجاد کنیم‪ ،‬همچنین افراد زیادی‬ ‫مشغول به کار می شوند و به اقتصاد خانوارها کمک‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ا رونق گرفتن فرش دس��تباف حداقل ‪۳۰ ،۲۰‬‬ ‫ش��غل جانب��ی دیگر فعال می ش��وند ک��ه می توان‬ ‫به ش��غل هایی مانند پش��م چینی‪ ،‬شست وش��وی‬ ‫پشم‪ ،‬ریس��ندگی‪ ،‬رنگرزی‪ ،‬چله کش��ی‪ ،‬بافندگی‪،‬‬ ‫خامه فروشی‪ ،‬دار و ابزارسازی و فرش فروشی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬ما در کش��ور جمعیت ‪ 2‬میلیون نفری وابسته‬ ‫ب��ه فرش داریم‪ .‬در اس��تان به جرات می توان گفت‬ ‫حداقل‪۱۰‬ت��ا ‪۱۲‬درصد جمعیت به طور مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم با فرش مرتبط هس��تند‪ .‬به عبارتی‬ ‫هرگون��ه تصمیم در ای��ن حوزه طیف وس��یعی از‬ ‫اف��راد را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬همه بی توجهی ها‬ ‫و کم توجهی ه��ای گذش��ته موج��ب ش��د ظرفیت‬ ‫جمع اوری پش��م‪ ،‬ریس��ندگی پش��م دس��ت ریس‬ ‫و ماش��ینی‪ ،‬رنگرزی ه��ا و‪ ...‬را از دس��ت بدهی��م‪.‬‬ ‫البته عمده مش��کالت مرتبط با ف��رش جنبه ملی‬ ‫دارد و عموم اس��تان های فرش خیز با این مش��کل‬ ‫مواجه اند‪ ،‬به طور مثال یکی از استان های همجوار م ا‬ ‫‪۲/۵‬میلیون گوسفند دارد با ‪ ۳۰۰۰‬تن پشم تولیدی‬ ‫و از قطب های تولید پش��م کش��ور است؛ پشمی با‬ ‫قطر ‪ ۳۲‬میکرون س��فید و کرم رنگ با ویژگی هایی‬ ‫نظی��ر انعطاف پذی��ری ب��اال‪ ،‬طول مناس��ب‪ ،‬جعد‬ ‫مناسب‪ ،‬رنگ پذیری خوب است‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫همه ظرفیت های گذشته را از دست داده است‪.‬‬ ‫€ €در شرایط فعلی برای بهبود وضعیت تولید‬ ‫و صادرات فرش چه باید کرد؟‬ ‫برای حضور دوب��اره در بازارهای خارجی و رونق‬ ‫فرش‪ ،‬به طور قطع نیازمند یک برنامه ریزی جامع و‬ ‫کامل در س��طح کشور با برش تعریف شده استانی‬ ‫هستیم‪ .‬با شرایطی که به تازگی با تدبیر دولتمردان‬ ‫ب��ه وجود امده ما هم مث��ل دیگر فعاالن این حوزه‬ ‫بسیار خوش بین هستیم و انتظار می رود که شاهد‬ ‫رونق بازار تولید و فروش و صادرات این کاال باشیم‪.‬‬ ‫البته در س��ال های گذشته براس��اس انچه ریاست‬ ‫محترم مرکز ملی فرش بیان می کرد فرش دستباف‬ ‫‪ 4‬سند باال دستی داشته ولی هر کدام به نوعی دچار‬ ‫مشکل و رها شده اند‪.‬‬ ‫موسسه مطالعات بازرگانی برای فرش سند کامال‬ ‫علمی و ب��ا تئوری های قوی تدوین می کند اما این‬ ‫مطالع��ات در تولید و تجارت فرش مورد اس��تفاده‬ ‫قرار نمی گیرد و بایگانی می ش��ود‪ .‬س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز س��ند تنظیم می کند اما از عاقبت‬ ‫ان خبری نیس��ت‪ .‬در دولت گذشته نیز سند جامع‬ ‫راهب��ردی ب��رای فرش دس��تباف تنظیم ش��د اما‬ ‫نتیجه ای نداشت‪.‬‬ ‫عرضه ابزیان خوزستان در بازارچه های مدرن‬ ‫رییس گ��روه بهب��ود کیفی��ت‪ ،‬فراوری و توس��عه‬ ‫بازار ابزیان ش��یالت خوزس��تان گفت‪ :‬می خواهیم به‬ ‫س��مت عرضه ابزیان ب��ه صورت منجم��د و در قالب‬ ‫بسته بندی های بهداشتی در بلندمدت برویم‪ .‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬عبدالحس��ین س��راج خرمی در‬ ‫نخستین نشس��ت کارگروه احداث بازارچه های مدرن‬ ‫عرض��ه محص��والت ابزی پروری در س��الن جلس��ات‬ ‫معاون��ت عمران��ی اس��تانداری افزود‪ :‬ط��رح احداث‬ ‫بازارچه های مدرن ابزیان استان خوزستان از مدت ها‬ ‫قبل در دس��تور کار کمیته توس��عه ابزیان خوزستان‬ ‫و کارگ��روه امنی��ت و س�لامت غذایی ق��رار گرفته و‬ ‫پیش بینی های الزم برای اح��داث بازارچه های مدرن‬ ‫عرضه ابزیان انجام شده است‪ .‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬عرض��ه ابزی��ان در اه��واز ب��ا‬ ‫اس��تانداردهای بهداشتی‪ ،‬شیالت و دامپزشکی فاصله‬ ‫دارد و هدف این است که به شاخص های عرضه مدرن‬ ‫برسیم و رویکرد جدید شیالت عرضه ابزیان به صورت‬ ‫مدرن است‪ .‬‬ ‫رییس گ��روه بهب��ود کیفی��ت‪ ،‬فراوری و توس��عه‬ ‫بازار ابزیان ش��یالت خوزس��تان افزود‪ :‬می خواهیم به‬ ‫س��مت عرضه ابزی��ان منجمد فراوری ش��ده برویم و‬ ‫برنام��ه بلندمدت باید این باش��د که ابزیان به صورت‬ ‫ف��راورده و بس��ته بندی ش��ده در اختیار م��ردم قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ه��دف از احداث بازارچه های‬ ‫مدرن عرضه ابزیان ایج��اد امنیت غذایی و نظارت بر‬ ‫مواد غذایی سالم و گس��ترش فرهنگ مصرف ابزیان‬ ‫و افزایش س��رانه مصرف ابزیان در خوزس��تان است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی ظرفیت های موجود در مراکز‬ ‫عرضه و توس��عه پای��دار اقتصادی ش��یالت و ارتقای‬ ‫کیفی��ت خدمات رس��انی به ش��هروندان و درامدزایی‬ ‫برای بخش خصوصی است‪ .‬‬ ‫ریی��س گروه بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توس��عه بازار‬ ‫ابزیان شیالت خوزستان خاطر نشان کرد‪ :‬کارکردهای‬ ‫احداث بازارچه های ابزیان تس��هیل دسترسی مکانی‬ ‫و زمان��ی به محص��والت ابزیان و گس��ترش بازارهای‬ ‫شیالتی و جلوگیری از تولید و عرضه و مصرف ابزیان‬ ‫ناسالم و غیربهداشتی و ارتقای سطح بهداشت ابزیان‬ ‫از طری��ق بهبود صید و تحویل ابزیان و نظارت بر کل‬ ‫چرخه تولید تا مصرف ابزیان است‪ .‬‬ ‫€ €نح�وه حمایت ه�ای مالی از ح�وزه فرش‬ ‫چگونه است؟‬ ‫متاس��فانه سازوکار حمایتی و پرداخت تسهیالتی‬ ‫در سال های اخیر چندان مورد قبول دست اندرکاران‬ ‫فرش دستباف نیست مثال اعتبارات مشاغل خانگی‬ ‫حداقل در ح��وزه قالی بافی کارامد نیس��ت و خرد‬ ‫کردن تس��هیالت و پرداخت ان به تعداد زیاد‪ ،‬تنها‬ ‫امار و ارقام وام گیرنده ه��ا را باال می برد و همچنین‬ ‫دردس��رهای بانک��ی و مراجعه کنن��دگان بانک��ی و‬ ‫پرونده س��ازی ها و درگی��ر ک��ردن افراد زی��ادی را‬ ‫در میس��ر بانک ها زیاد می کند وگرنه ش��اید بتوان‬ ‫گفت ‪۱۰‬درصد هم در افزایش تولید و توس��عه این‬ ‫رش��ته هنر صنعت��ی تاثیر نخواهد داش��ت‪ .‬حداقل‬ ‫‪ 3‬س��ال اس��ت ما این را مطرح می کنیم که حمایت‬ ‫از قالی باف��ی باید با پرداخت تس��هیالت به صورت‬ ‫متمرک��ز به تولیدکنن��ده عمده باش��د و این گروه‬ ‫هس��تند که با سلیقه یابی و بازارشناسی و حضور در‬ ‫نمایشگاه ها می توانند با تامین مواد اولیه مناسب دار‬ ‫و اب��زار و ج��ذب بافنده ه��ا اقدام به تولی��د کنند و‬ ‫تولیدات انجام شده را خریداری و به فروش برسانند‪.‬‬ ‫گذشته از ان بانک ها هم با افراد و گروه های حقوقی‬ ‫تعریف ش��ده و معدودی ط��رف خواهند بود و دیگر‬ ‫نیازی نخواهد بود که بسیاری از مردم هم با عنوان‬ ‫ضامن و وثیقه گذار و‪ ...‬درگیر بانک شوند‪.‬‬ ‫مثال امس��ال ح��دود ‪۲۵‬درص��د از کل اعتبارات‬ ‫مش��اغل خانگی نزدیک به ‪۱۶‬میلیارد ریال به این‬ ‫حوزه اختصاص داده ش��ده اس��ت یعنی اگر ما ان‬ ‫را در قالب تسهیالت ‪۴۰‬میلیون ریالی توزیع کنیم‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬نفر مس��تقیم با بانک ها درگیر خواهند‬ ‫ش��د که هر کدام حداقل یک ی��ا دو نفر را هم باید‬ ‫به عن��وان ضامن ب��ه بانک معرفی کنن��د و در واقع‬ ‫بی��ش از ه��زار نفر ب��رای این مبل��غ دارای پرونده‬ ‫می شوند‪ ،‬در صورتی که اگر همین میزان تسهیالت‬ ‫در اختی��ار ‪ ۸‬تعاونی قرار می گرفت‪ ،‬فقط ‪ ۸‬پرونده‬ ‫می ش��د و کار به طور نظارت پذیرت��ر و هدفمندتر‬ ‫دنبال می شد‪ ،‬هر چند که این اعتبار پس از گذشت‬ ‫چند ماه هنوز سرانجامی نداشته است‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت بیمه ه�ای قالی باف�ی را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫بیمه ه��ای قالی بافی از برنامه های حمایتی دولت‬ ‫از قش��ر بافنده قالی و گروه های وابس��ته به ان بود‬ ‫و به طور قطع برنامه خوب و قابل قبول و اثربخش��ی‬ ‫می توانس��ت باشد‪ .‬متاسفانه اغاز ان به طور تقریبی‬ ‫ب��ا رک��ود و چالش ب��زرگ تحریم ها مواجه ش��د و‬ ‫سازوکار مناس��ب و جامع الشرایطی از طرح تعریف‬ ‫نش��د و هر کس که گواهینامه اموزشی خاص یک‬ ‫مرکز را داشت به راحتی مراجعه می کرد و متقاضی‬ ‫بهره من��دی از بیمه قالی بافی می ش��د و از انجایی‬ ‫ک��ه حق بیمه س��هم ذی نفع نیز بس��یار اندک بود‬ ‫سیل افراد غیرواجدشرایط و غیرفعال در این حوزه‬ ‫(به طور عمده کس��انی که مس��یرهای ورود به این‬ ‫قضیه را به خوبی بلد بودند و بیش��تر شهرنشین ها)‬ ‫س��رازیر ش��دند و ش��اهد باال رفتن امار بیمه های‬ ‫قالی بافی ش��دیم‪ .‬البته این زمانی بود که اعتبارات‬ ‫الزم هم به س��ازمان تامین اجتماعی داده می ش��د‬ ‫و ی��ک رقابت برای ب��اال بردن تعداد بیمه ش��ده ها‬ ‫وجود داشت‪ ،‬در صورتی که عوامل فعال به ویژه در‬ ‫روستاها از این مزیت کامال فاصله داشتند‪.‬‬ ‫€ €اگر ش�رایط فراهم ش�ود ایا امید هس�ت‬ ‫که به گذش�ته درخش�ان در بافت و صادرات‬ ‫بازگردیم؟‬ ‫بازگش��ت به دوران طالیی فرش دستباف ایرانی‬ ‫خیلی س��خت و دشوار اس��ت و تالش زیادی الزم‬ ‫دارد‪ .‬در طول چند س��ال گذش��ته همه مشکالت‬ ‫موج��ود‪ ،‬بازارهای صادراتی ف��رش را از ما گرفت و‬ ‫دیگر کش��ورها در بازارهای فرش دس��تباف ایران‬ ‫جایگاه خود را باز کردند‪ .‬به طور قطع بازگش��ت به‬ ‫روند قبلی تولید و صادرات فرش دس��تباف نیازمند‬ ‫مدت زمان طوالنی است تا بتوانیم بار دیگر خود را‬ ‫به بازارهای هدف دیکته کنیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۶‬درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان‬ ‫معاون توس��عه تج��ارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬در مدت ‪۱۰‬‬ ‫ماه امس��ال صادرات و خروجی کاالهای استان از نظر‬ ‫وزنی ‪ ۲۶‬درصد افزایش داشته است‪ .‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬مهدی ماهگلی با اشاره به اینکه‬ ‫بازار هدف افغانس��تان پنجمین ب��ازار صادراتی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یک س��وم محصوالت از طریق مرزهای‬ ‫رس��می و بازارچه ه��ای م��رزی خراس��ان جنوبی به‬ ‫افغانستان صادر می شود‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل فراهم نبودن زیرس��اخت‪،‬‬ ‫برخ��ی از کااله��ای اس��تان از طریق گم��رک دیگر‬ ‫اس��تان ها به افغانستان صادر می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مدت ‪ ۱۰‬ماه امس��ال صادرات و خروجی کاالهای‬ ‫استان از نظر وزنی به ترتیب ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۹‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان جنوبی با بیان اینکه در مدت ‪۱۰‬‬ ‫ماه امس��ال ‪ ۱۴۵‬میلیون دالر کاال در خراسان جنوبی‬ ‫اظهار ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این امر نشان دهنده این‬ ‫اس��ت که صادرات اس��تان نسبت به س��ال گذشته از‬ ‫نظ��ر ارزش ‪ ۴‬درصد کاهش و از نظر وزنی ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬معاون توس��عه تجارت خارجی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬مرز مش��ترک خراس��ان جنوبی با افغانس��تان‬ ‫سبب تولیدات سایر استان ها مانند شیشه‪ ،‬کود‪ ،‬مواد‬ ‫پالستیک و مواد غذایی از مسیر خراسان جنوبی است‬ ‫که در این بین منافعی برای استان دارد‪ .‬‬ ‫ماهگل��ی با اش��اره به تولی��دات عم��ده و صادراتی‬ ‫خراس��ان جنوبی ب��ه افغانس��تان تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫کاالها ش��امل سیمان‪ ،‬کاشی و س��رامیک‪ ،‬الستیک‪،‬‬ ‫مرغ منجمد و‪ ...‬اس��ت که اظهارنامه های صادراتی در‬ ‫گمرک خراسان جنوبی صادر شده و سپس به گمرک‬ ‫استان و کشور افغانستان صادر می شود‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل فراهم نبودن زیر س��اخت‪،‬‬ ‫برخی از کاالهای خراس��ان جنوب��ی از طریق گمرک‬ ‫سایر استان ها به افغانستان صادر می شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخی تولیدات در حوزه کشاورزی مانند عناب‪ ،‬فرش‬ ‫دس��تباف‪ ،‬زرش��ک و زعفران به دلیل داشتن گمرک‬ ‫تخصصی یا فراهم نبودن زیرس��اخت از گمرک دیگر‬ ‫استان ها صادر می شود‪ .‬‬ ‫ناو هواپیمابری که هتل می‪‎‬شود‬ ‫قدیمی ترین ناو هواپیمابر جهان که هنوز مش��غول به فعالیت است با رسیدن‬ ‫ب��ه بندر بمبئی به ماموریت خود در نیروی دریایی هندوس��تان پایان می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫چاندرابابو نایدو فرماندار ایالت اندرا پرادش هند‪ ،‬به رسانه های این کشور اعالم‬ ‫کرد که وزارت دفاع این کشور پیشنهاد کرده است ناو هواپیمابر ‪ Viraat‬که ‪60‬‬ ‫سال از عمر ان می گذرد را به یک مرکز گردشگری تبدیل کند‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫مبادالت بازرگانی؛ از منابع زیر زمینی تا کاکائو‬ ‫‹ ‹اقتصاد و تجارت جهانی غنا‬ ‫اقتصاد غنا متکی بر صنعت و کشاورزی است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی این کش��ور در سال ‪2014‬‬ ‫میالدی ‪ 100‬میلیارد دالر بود که نسبت به سال‬ ‫‪ 2013‬میالدی ‪ 10‬درصد رش��د داش��ته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ 7‬س��ال پی��ش از این و‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬میالدی تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫غن��ا ‪ 30‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬از صنایع مهم‬ ‫غنا می توان به الومینی��وم‪ ،‬کاکائو‪ ،‬فراورده های‬ ‫نارگیل‪ ،‬قهوه‪ ،‬کائوچو و صنایع دستی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت غنا بزرگتری��ن تولید کننده کاکائو‬ ‫در جهان به ش��مار می رود‪ .‬غنا همچنین دومین‬ ‫تولید کنن��ده الماس در جهان به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫منگنز‪ ،‬بوکس��یت‪ ،‬اهن‪ ،‬بریل‪ ،‬نی��کل‪ ،‬گرافیت‬ ‫و کرومی��ت نی��ز از دیگر مواد معدن��ی مهم غنا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫غن��ا از ‪ 17‬اکتب��ر ‪ 1957‬ب��ه جم��ع اعضای‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی پیوس��ت‪ .‬سیاست های‬ ‫تجاری غنا در یک دهه گذش��ته منجر به جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی و افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در این کش��ور ش��ده ک��ه در نهایت به رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصاد این کش��ور منجر شده است‪ .‬به‬ ‫طوری که ارزش س��رمایه گذاری های خارجی در‬ ‫س��ال ‪ 2012‬م ب��ه ‪ 16‬میلیارد دالر رس��ید که‬ ‫البته این س��رمایه گذاری ها بیشتر در حوزه طال‬ ‫و نفت فراوری ش��ده بودند‪ .‬به دنبال این توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صادرات نیز در ‪ 3‬حوزه (طال‪ ،‬نفت خام‬ ‫و شکالت فراوری نشده) توسعه یافت تا اینکه در‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹محدودیت های غنا برای حضور در‬ ‫عرصه تجارت جهانی‬ ‫س��ال ‪ 2014‬میالدی ارزش ص��ادرات در غنا به‬ ‫‪ 14‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬البته واردات از گردونه‬ ‫رش��د باز نماند و در این س��ال ارزش ان به ‪17‬‬ ‫میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سایت خبری تحلیلی اطلس‬ ‫غنا هفتاد و ششمین کش��ور در حوزه وابستگی‬ ‫اقتصاد به صادرات به ش��مار م��ی رود و صدمین‬ ‫کش��ور در حوزه اقتصاد ترکیبی است‪ .‬بر همین‬ ‫اساس است که در سال ‪ 2013‬میالدی‪ ،‬صادرات‬ ‫غنا ب��ه ‪ 18/8‬میلیارد دالر رس��ید و واردات این‬ ‫کش��ور نیز رقم ‪ 15/4‬میلی��ارد دالر را ثبت کرد‪.‬‬ ‫عمده محصوالت صادراتی این کش��ور در س��ال‬ ‫مورد بررس��ی نیز ش��امل طال ب��ه ارزش ‪5/56‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬دانه های کاکائو ب��ه ارزش ‪5/02‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬نفت تصفیه ش��ده به ارزش ‪3/48‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬کش��تی های خ��اص با ارزش ‪608‬‬ ‫میلی��ون دالر و خمی��ر کاکائ��و ب��ا ارزش ‪399‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪ .‬عمده محصوالت وارداتی‬ ‫غنا نیز کشتی های خاص با ارزش ‪ 1/55‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬نفت تصفیه ش��ده ب��ا ارزش ‪ 705‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬خودرو با ارزش وارداتی ‪ 651‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫کامیون های حمل ونقل ب��ا ارزش ‪ 442‬میلیون‬ ‫دالر و برنج با ارزش ‪ 404‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫اما غنا برای چرخاندن چرخ تجارت با کشورهای‬ ‫هدف صادراتی مواجه است که در این بین ایران‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬سوئیس و‬ ‫فرانسه‪ ،‬مهم ترین مشتری های خریدار محصوالت‬ ‫صادراتی غنا به شمار می روند‪ .‬در مقابل مناطقی‬ ‫که غنا محصوالت م��ورد نیاز خود را از انها وارد‬ ‫می کند نیز کشورهای چین‪ ،‬ساحل عاج‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬بلژیک و هندوستان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای یک میزبانی‬ ‫در روزه��ای اخیر مقامات غن��ا میهمان ایران‬ ‫هس��تند تا در زمینه توس��عه رواب��ط تجاری با‬ ‫مقام��ات ایرانی به گفت وگو و رایزن��ی بپردازند‪.‬‬ ‫با حض��ور هیات های عالی رتبه غن��ا در ایران به‬ ‫نظر می رس��د با رایزنی ه��ا و گفت وگوهای انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬دو کش��ور در تالش برای توس��عه روابط‬ ‫تج��اری و سیاس��ی هس��تند‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫پی��ش از حضور مقام��ات غنا در ایران نشس��ت‬ ‫مش��ترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران‬ ‫و غن��ا اواس��ط بهم��ن در ایران برگزار ش��د که‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در این همای��ش گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به ظرفیت ه��ای بالفعل و بالقوه ای��ران و غنا در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف طبیعی‪ ،‬معدن��ی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫ان��رژی ضروری اس��ت همکاری های دو کش��ور‬ ‫در تم��ام بخش های اقتص��ادی و تجاری همپای‬ ‫روابط سیاسی گس��ترش یابد‪ .‬نعمت زاده افزود‪:‬‬ ‫برای توس��عه همکاری های اقتص��ادی و تجاری‬ ‫پی��ش از هر اقدامی نیازمند برق��راری ارتباطات‬ ‫بانکی هس��تیم چرا که روابط بانکی نخستین گام‬ ‫برای ایجاد زیرساخت هاس��ت‪ .‬حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری کش��ور نی��ز روز یکش��نبه ‪25‬‬ ‫بهمن در نشست هیات های عالی رتبه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و غنا‪ ،‬با بیان اینکه کشور غنا دارای‬ ‫سیاست خارجی مس��تقل و همگرا با کشورهای‬ ‫افریقای��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه و تقویت روابط‬ ‫ته��ران ‪ -‬اک��را در بخش های مختلف سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی ضروری اس��ت‪ .‬در پنجمین‬ ‫کمیسیون مش��ترک همکا ری های دو کشور که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی برگزار ش��د‪ ،‬اسنادی با‬ ‫هدف توس��عه همکاری های مش��ترک امضا شد‬ ‫ک��ه اجرای ان اس��ناد می تواند گامی در مس��یر‬ ‫توس��عه بیش از پیش روابط دو کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری اظه��ار امیدواری ک��رد که در‬ ‫دوران پساتحریم ش��اهد استفاده از ظرفیت های‬ ‫ای��ران و غنا در زمینه ه��ای اقتصادی و فرهنگی‬ ‫برای توسعه و تحکیم مناسبات همه جانبه میان‬ ‫دو کش��ور باش��یم‪ .‬روحانی همچنین بر ضرورت‬ ‫غرق شدن یک نوظهور دیگر؛ اندونزی‬ ‫اندون��زی تراز تجاری مثبت ام��ا خیلی ضعیفی دارد و‬ ‫همچنین این انتظار می رود که در ‪ 3‬ماه اخیر با کس��ری‬ ‫تراز تجاری مواجه ش��ود؛ به ع�لاوه میزان واردات در این‬ ‫کش��ور به ط��ور مدام ب��ه دلیل کاهش تقاض��ای داخلی‬ ‫س��قوط کرده اس��ت‪ .‬به گزارش صدای اقتصاد‪ ،‬برخی از‬ ‫اقتصاددانان می گویند که کاهش قیمت نفت‪ ،‬گاز و دیگر‬ ‫کاالها باعث سقوط شدید درامدهای صادراتی بزرگترین‬ ‫اقتصاد اس��یای ش��رقی ش��ده و تخریب تقاضای جهانی‬ ‫می توان��د بانک مرک��زی را وادار کند که این هفته دوباره‬ ‫نرخ بهره را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ص��ادرات اندون��زی در م��اه ژانوی��ه ت��ا ‪ ۱۰/۵‬میلیارد‬ ‫دالر یعن��ی ب��ه ان��دازه ‪ ۲۰/۷۲‬درصد س��قوط کرده که‬ ‫ضعیف ترین صادرات این کش��ور از نظر ارزش از سپتامبر‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬تاکنون به حساب می اید‪ .‬در ‪ ۱۶‬ماه متوالی میزان‬ ‫صادرات اندونزی کاهش داش��ته است‪ .‬نظرسنجی که در‬ ‫میان اقتصاددانان انجام ش��ده نش��ان می دهد که به طور‬ ‫میانگین انتظار می رود میزان صادرات این کش��ور در ماه‬ ‫فوریه نیز ‪۱۵/۴‬درصد کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫اطالعات مرکز امار اندونزی نش��ان می دهد که میزان‬ ‫واردات این کش��ور نیز ‪ ۱۷/۱۵‬درصد س��قوط را ش��اهد‬ ‫ب��وده که از میزان کاهش ‪ ۸/۱۴‬درصدی که اقتصاددانان‬ ‫پیش بینی کرد ه بودند بس��یار شدیدتر است‪ .‬واردات تمام‬ ‫مواد خام و کاالهای س��رمایه ای کاهش داش��ته اما مرکز‬ ‫امار اعالم کرده که واردات کاالهای مصرفی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضعیف تر بودن ص��ادرات و واردات از حد انتظار‪ ،‬مازاد‬ ‫تراز تجاری اندونزی را به میزان ناچیز ‪۵۰/۶‬میلیون دالر‬ ‫در ماه ژانویه رسانده است‪ .‬یک نظرسنجی در خبرگزاری‬ ‫رویترز در میان تحلیلگ��ران این انتظار را به وجود اورده‬ ‫بود که این کش��ور در این ماه ‪ ۳۶۰‬میلیون دالر کس��ری‬ ‫تجاری داش��ته باشد‪ .‬البته این پیش بینی در ماه دسامبر‬ ‫‪ ۱۶۱‬میلی��ون دالر کس��ری بود ک��ه در بازنگری میزان‬ ‫کسری افزایش یافت‪.‬‬ ‫گوندی کاهی��ادی‪ ،‬اقتصاددان موسس��ه دی بی اس در‬ ‫سنگاپور‪ ،‬می گوید‪ :‬عددهای واردات ناراحت کنند ه است‪.‬‬ ‫برای بازگشتن به رشد اقتصادی ‪ ۵‬درصدی اندونزی‪ ،‬این‬ ‫اقتص��اد باید تقاضای داخلی قوی ت��ری به ویژه در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری داشته باشد؛ عدد واردات ماهانه نیز معیار‬ ‫خوبی برای سنجش قوت تقاضای داخلی است‪.‬‬ ‫نیلوفر ریزکی و گایاتری سورویو‪ /‬گزارشگران رویترز‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫باتوجه به‬ ‫ظرفیت های‬ ‫بالفعل و بالقوه‬ ‫ایران و غنا‬ ‫در حوزه های‬ ‫مختلف طبیعی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و انرژی‬ ‫ضروری است‬ ‫همکاری های‬ ‫دو کشور در‬ ‫تمام بخش های‬ ‫ اقتصادی‬ ‫و تجاری همپای‬ ‫روابط سیاسی‬ ‫گسترش یابد‬ ‫‪www.wto.org‬‬ ‫‪atlas.media.mit.edu‬‬ ‫چشم انداز بازار واحد دیجیتالی در اتحادیه اروپا‬ ‫یک��ی از ارکان اتحادی��ه اروپ��ا‪ ،‬ازادی جابه جا ش��دن‬ ‫خدمات‪ ،‬کاال و ش��هروندان اس��ت‪ .‬اما جهان انالین قوی‬ ‫نیس��ت‪ .‬خرید و ف��روش اینترنتی در مرزه��ای اروپا در‬ ‫مقایس��ه با همین خدمات در خود کش��ورهای عضو و یا‬ ‫امریکا ضعیف اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بازار واحد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬رش��د اقتصادی ‪ ۴۱۵‬میلی��ارد یورویی و ایجاد‬ ‫هزاران شغل در اروپا را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ی��ورو نیوز میلیون ها نف��ر از ما می خواهیم‬ ‫انالی��ن خرید و فروش کنیم‪ .‬برای این منظور‪ ،‬بازار واحد‬ ‫دیجیت��ال نیازمند برداش��تن موانع و ام��کان جابه جایی‬ ‫خدمات و سرمایه ها در دنیای مجازی است‪ .‬افراد نیازمند‬ ‫قوانی��ن هماهنگ بازار واحد دیجیتالی درباره قراردادها و‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان هستند‪ .‬این امر به افراد امکان‬ ‫رقابت س��الم و حفاظت از داده های شخصی شان را در هر‬ ‫نقطه ای از اروپا می دهد‪.‬‬ ‫ساده س��ازی قوانین به فروشنده اجازه گسترش کسب‪،‬‬ ‫کاس��تن مالیات بر ارزش افزوده و اج��ازه کاهش قیمت‬ ‫کاال را می ده��د‪ .‬همچنین قوانین مربوط به کپی رایت را‬ ‫س��اده تر کرده و امکان یکدس��ت بودن قوانین را در همه‬ ‫کش��ورها فراهم می کند‪ .‬بازار واح��د دیجیتال به معنای‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بندر لس انجلس‪ ،‬اماده ورود‬ ‫کانتینربرهای غول پیکر‬ ‫توسعه همکا ری ها و سرمایه گذا ری های مشترک‬ ‫در زمینه های انرژی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬حمل و نقل ریلی‪،‬‬ ‫کشاورزی و دیگر بخش ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫غن��ا هم مانن��د دیگ��ر کش��ورهای افریقایی‬ ‫در ش��رایطی چرخ اقتصاد خ��ود را به چرخش‬ ‫درم��ی اورد ک��ه اه��داف در نظر گرفته ش��ده‬ ‫تحت تاثیر مش��کالت و ناهنجاری ها‪ ،‬انطور که‬ ‫بای��د امکان پیگی��ری ندارن��د‪ .‬علی اصغر زرگر‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن‬ ‫ش��رح ظرفیت های اقتص��ادی و با بی��ان اینکه‬ ‫غنا محدودیت هایی ه��م دارد و به همین دلیل‬ ‫نمی توان��د حض��ور جدی تری در ب��ازار صادرات‬ ‫و واردات داش��ته باش��د‪ ،‬می گوید‪ :‬البته غنا در‬ ‫صادر کردن منس��وجات طال و همچنین کاکائو‬ ‫س��ابقه زیادی دارد و از این طریق درامد زیادی‬ ‫را به اقتصاد خود تزریق می کند‪.‬این کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫درباره اینکه غنا‬ ‫برای پیش��رفت در اقتصاد از چ��ه ظرفیت هایی‬ ‫برخ��وردار اس��ت؛ گف��ت‪ :‬این کش��ور و در کل‬ ‫کش��ورهای غ��رب افریق��ا اقتص��ادی متکی به‬ ‫داش��ته های زیر زمین��ی و س��نتی و همچنی��ن‬ ‫فعالیت ه��ای مدرن دارند و ب��ه همین دلیل به‬ ‫راحت��ی تحت تاثیر تحرکات سیاس��ی و بیرونی‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬به همین دلی��ل انها تا حدودی‬ ‫ش��رایط قاب��ل قبول��ی در اقتصاد دارن��د و اگر‬ ‫موان��ع غیراقتص��ادی مانند مش��کالت داخلی و‬ ‫ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی نب��ود‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫وضعیت بهتری داشتند‪ .‬همچنین باید این را در‬ ‫نظ��ر گرفت که انها به دلیل ش��رایط خاصی که‬ ‫دارند نمی توانند فعالیت جدی در حوزه صنعت‬ ‫داش��ته باش��ند و مواد اولیه انچنانی هم ندارند‬ ‫که بتوانند تولید را رونق بخشند به همین دلیل‬ ‫وابسته به اقتصادهای دیگر هستند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه زمینه های تعامل تج��اری ایران با غنا گفت‪:‬‬ ‫ایران بای��د این مورد را همیش��ه در نظر بگیرد‬ ‫که افریقا فضای مناسبی برای تعامل اقتصادی و‬ ‫تجاری به شمار می رود‪ .‬همچنین باید توجه کرد‬ ‫که اگر از طریق دریاها به س��راغ کش��ورها برای‬ ‫هم��کاری نرویم‪ ،‬دیر ی��ا زود اقتصادهای بزرگ‬ ‫تس��لط پیدا خواهند کرد‪.‬به همی��ن دلیل ایران‬ ‫بای��د برنامه ریزی دقیقی برای برقراری ارتباط با‬ ‫غنا داشته باشد‪ .‬به عالوه ایران می تواند در ارائه‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬حضوری فعال در این‬ ‫کشور داشته باش��د‪ .‬چراکه با دانش ایرانی ها در‬ ‫راه سازی‪ ،‬تونل سازی‪ ،‬استخراج معادن و طراحی‬ ‫کارخان��ه س��یمان و‪ ...‬می توانیم در کش��ورهای‬ ‫جهان سوم فعالیتی جدی داشته باشیم اما باید‬ ‫کش��ورهایی را انتخاب کنیم ک��ه از امنیت الزم‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫تهران و اکرا در اندیشه توسعه روابط تجاری‬ ‫ب��ه تازگ��ی اخب��اری مبنی ب��ر ایج��اد روابط‬ ‫ت��ازه ای میان ایران و غنا منتش��ر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس جمهورهای دو کش��ور در ایران با یکدیگر‬ ‫دیدار ک��رده و درباره توس��عه رواب��ط تجاری و‬ ‫سیاس��ی به مذاک��ره و رایزن��ی پرداخته اند‪ .‬در‬ ‫این بین کارشناس��ان بر ای��ن باورند که به دلیل‬ ‫مزیت های زیر زمین��ی و معدنی غنا‪ ،‬همکاری با‬ ‫این کش��ور می تواند در زمینه های مختلف مانند‬ ‫تامین م��واد اولیه به ویژه م��اده اولیه مورد نیاز‬ ‫صنعت الومینیوم یعنی بوکس��یت‪ ،‬اکتش��افات‬ ‫جدی��د و انتقال تجربه و فن��اوری و فراوری طال‬ ‫فرصت بس��یار مناسبی برای توس��عه تجارت با‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫غنا کشوری درحال توسعه است و جمعیت ان‬ ‫‪ 26/2‬میلیون نفر اس��ت‪ .‬تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫ای��ن کش��ور ‪ 108/3‬میلیارد دالر‪ ،‬اهنگ رش��د‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی این کش��ور ‪ 4/2‬درصد‪،‬‬ ‫می��زان بیکاری در غنا ‪ 2/4‬درصد و نرخ تورم در‬ ‫غنا ‪ 15/5‬درصد اس��ت‪ .‬جمه��وری غنا در غرب‬ ‫قاره افریقا واقع ش��ده است‪ .‬ش��هر اکرا پایتخت‬ ‫این کشور اس��ت‪ ،‬واحد پول غنا س��دی غنا نام‬ ‫دارد‪ .‬زبان رس��می غنا انگلیسی است‪ .‬این کشور‬ ‫در ‪ 6‬مارس ‪ 1957‬با جدایی از بریتانیا مس��تقل‬ ‫ش��د‪ ،‬در واقع این کشور از ترکیب دو مستعمره‬ ‫بریتانیا؛ ساحل عاج و توگولند تشکیل شده است‬ ‫و در نهای��ت نظام جمهوری اول ژوئیه ‪ 1960‬در‬ ‫غنا به رسمیت یافت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫گس��ترش زیرس��اخت ها و پایان دادن به هزینه رومینگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار واحد دیجیتال ت�لاش می کند از خریدار حمایت‬ ‫و قوانی��ن مربوط ب��ه قراردادها‪ ،‬مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫و هزینه ه��ا را در ‪ ۲۸‬کش��ور هماهنگ کند‪ .‬بدینس��ان‪،‬‬ ‫ش��رکت ها می توانند تجارت اینترنتی خود را گس��ترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ام��روز از ه��ر ‪ ۱۰‬اروپایی ب��ه طور تقریب��ی ‪ ۴‬نفر در‬ ‫کش��ورهای خود خرید اینترنتی انجام می دهند‪ .‬شرکت‬ ‫ف��روش بلیت ه��ای قط��ار موس��وم ب��ه «کاپتین ترین»‬ ‫(‪ )Captain Train‬ام��کان خرید اینترنتی را در همه‬ ‫کشورها فراهم کرده اس��ت‪ .‬به دیدار انها رفته ام تا بدانم‬ ‫چرا میزان خرید اینترنتی پایین است‪.‬‬ ‫ژان دانیل‪ ،‬مدیر اجرایی شرکت کاپتین ترین می گوید‪:‬‬ ‫ مش��کالت زیادی وجود دارد‪ .‬برای اینکه به طور تقریبی‬ ‫هر ‪ ۶‬ماه ش��اهد اصالحاتی در زمینه موضوع های تازه ای‬ ‫درباره تجارت‪ ،‬دیجیتال و حق کار هس��تیم و باید انها را‬ ‫مدام در نظر گرفت‪ .‬ما به یک س��از و کار ساده‪ ،‬یکدست‬ ‫و قوانین فراگیر نیازمندیم‪ .‬انقدر که زمان صرف فهم این‬ ‫قوانین می شود‪ ،‬صرف کار و ایجاد سرمایه نمی شود‬ ‫اپراتور بن��دری ‪ ،APMT‬بندر لس انجلس را اماده‬ ‫پذی��رش کانتینربرهای غول پیک��ر می کند‪.‬به گزارش‬ ‫مانا‪ ،‬ش��رکت اپراتور بن��دری ‪ APMT‬از تجهیز بندر‬ ‫لس انجلس به جرثقیل های با ‪ 400‬ردیف خبر داد‪.‬‬ ‫ای��ن جرثقیل ها بندر لس انجل��س را اماده پذیرش‬ ‫کانتینربره��ای ب��ا ظرفی��ت ‪ 18‬تا ‪ 20‬ه��زار تی ای یو‬ ‫می کن��د‪ .‬این جرثقیل ها تنها در بن��ادر اصلی در خط‬ ‫اسیا‪-‬اروپا مورد بهره برداری قرار می گیرند و هم اکنون‬ ‫بندر لس انجلس با در اختیار داشتن این جرثقیل ها به‬ ‫کانتینربرهای غول پیکر خدمات ارائه می دهد‪.‬در هفته‬ ‫اخر سال ‪ 2015‬میالدی ش��اهد پهلو گیری کانتینر بر‬ ‫متعلق به کش��تیرانی ‪ CMA CGM‬به ظرفیت ‪17‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬تی ای یو بودیم ک��ه ظرفیتی افزون بر ‪15‬‬ ‫ه��زار تی ای یو را به بندر لس انجلس منتقل کرد‪ .‬پیش‬ ‫از این بزرگترین کانتینربر که در امریکای شمالی پهلو‬ ‫گرفته بود با ظرفی��ت ‪ 13‬هزار و ‪ 100‬تی ای یو متعلق‬ ‫به ش��رکت کشتیرانی مرسک بود‪ .‬شایان ذکر است که‬ ‫بنادر امریکایی در رقابت با یکدیگر درصدد بروزرسانی‬ ‫و ارتقای تجهیزات بندری از جمله جرثقیل های جدید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ اسیا؛ بازاری پر منفعت‬ ‫برای بوئینگ‬ ‫شرکت هواپیمایی بوئینگ پیش بینی کرد که منطقه‬ ‫جنوب ش��رق اسیا تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی نیازمند ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬هواپیما به ارزش ‪ ۵۵۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از رویترز‪« ،‬دینش کس��کار»‬ ‫مع��اون ارش��د مدیر ف��روش منطقه «اس��یا‪-‬اقیانوس‬ ‫ارام و هند» ش��رکت هواپیمایی بوئینگ گفت‪ :‬منطقه‬ ‫جنوب ش��رق اس��یا تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی نیازمند‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۵۰‬هواپیم��ا ب��ه ارزش ‪ ۵۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪.‬در همین حال‪« ،‬دینش کس��کار» تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ای��ن میزان در ح��دود ‪ ۷۶‬درصد ب��ه هواپیماهایی‬ ‫از ن��وع بوئینگ ‪ ۷۳۷‬و ایرب��اس ا‪ ۳۲۰‬اختصاص داده‬ ‫خواهد ش��د‪« .‬دینش کس��کار» به این نکته اشاره کرد‬ ‫که ترافیک هوایی منطقه جنوب ش��رق اس��یا از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی تاکنون ‪ ۹‬درصد افزایش یافته اس��ت و‬ ‫پیش بینی می ش��ود تا ‪ ۲۰‬سال اینده ‪ 7/7‬درصد دیگر‬ ‫به این میزان افزوده شود‪ .‬شرکت بوئینگ براورد کرده‬ ‫اس��ت که تا ‪ ۲۰‬سال اینده تقاضای جهانی به ‪ ۳۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬هواپیما می رس��د که از این تعداد س��هم منطقه‬ ‫«اس��یا‪-‬اقیانوس ارام» ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬هواپیما خواهد‬ ‫بود که بیش از یک س��وم س��هم بازار جهانی است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬سفارشات بیشتر مشتریان ما در حال حاضر بین‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬هواپیماست‪.‬‬ ‫ گردشگری در ترکیه‬ ‫با زیردریایی‬ ‫نخستین زیردریایی تفریحی در ترکیه اماده اعزام به‬ ‫نخستین ماموریت خود برای نمایش عجایب جهان در‬ ‫دریای مدیترانه به گردش��گران شد‪ .‬به گزارش مارین‬ ‫تایمز‪ ،‬بر اس��اس برنامه ریزی‪‎‬ها قرار اس��ت نخس��تین‬ ‫تورهای این زیردریایی در اوریل ‪( 2016‬نیمه فروردین‬ ‫تا اردیبهش��ت ‪ )1395‬برگزار ش��ود‪ .‬انتظار می رود که‬ ‫برگ��زاری این توره��ا برای گردش��گران و مردم ترکیه‬ ‫بس��یار جذاب باش��د‪ .‬این زیردریایی که ‪ Nemo‬نام‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا ‪ 106‬تن وزن‪ ،‬قابلیت حمل ‪ 48‬گردش��گر را‬ ‫دارد‪ .‬طول این زیردریایی ‪ 20‬متر و ارتفاع ان ‪6/5‬متر‬ ‫اس��ت‪ .‬محل برگزاری ای��ن تور در انتالیا‪ ،‬ش��هری در‬ ‫جنوب غربی ترکیه است‪.‬این زیردریایی توسط شرکت‬ ‫‪ HIS Travel and Touristfly‬ب��ه ترکیه منتقل‬ ‫ش��ده اس��ت و در ماه اوریل پس از رونمایی کار خود‬ ‫را اغ��از می کند‪.‬زیردریایی «نمو» قادر اس��ت تا عمق‬ ‫‪ 110‬متری دریا پایین ب��رود‪ .‬این زیردریایی مجهز به‬ ‫کپس��ول های اکسیژن اس��ت و می‪‎‬تواند اکسیژن الزم‬ ‫برای زندگی ‪ 48‬مس��افر را تا ‪ 80‬س��اعت تامین کند‪.‬‬ ‫این زیردریایی روزانه ‪ 6‬بار به عمق اقیانوس سفر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬یونس امره‪ ،‬رییس ش��رکت ‪HIS Travel and‬‬ ‫‪ Touristfly‬اع�لام کرد که این پ��روژه نه تنها برای‬ ‫توس��عه گردشگری منطقه بس��یار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫بلکه برای باال بردن س��طح گردشگری ترکیه نیز مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پایان نمایشگاه اسباب بازی نیویورک‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه های شهربازی در دنیا گزارش می دهد‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫از گردش خون تا گردش پول‬ ‫هامبورگ میزبان نمایشگاه‬ ‫گردشگری تبریز‬ ‫مدی��رکل روابط عمومی و بین الملل ش��هرداری تبریز از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه معرفی ظرفیت های س��رمایه گذاری و‬ ‫گردشگری تبریز در المان خبر داد‪.‬‬ ‫میراعتماد عمادی ب��ا بیان اینکه تبریز به عنوان یکی از‬ ‫ک س��ال اخیر در حوزه های‬ ‫شهرهای پیش��رو کشور در ی ‬ ‫مختلف بین المللی حضور موفق داش��ته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا در نظر داش��تن مزیت ه��ای س��رمایه گذاری و اهداف‬ ‫گردشگری‪ ،‬نمایشگاه معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و‬ ‫ن به مدت‬ ‫گردشگری تبریز در هامبورگ المان از ‪ 26‬بهم ‬ ‫‪ 5‬روز برگزار می شود‪.‬‬ ‫عمادی معرفی ظرفیت های تاریخی‪ ،‬فرهنگی و هنری با‬ ‫محوریت صنایع دستی را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه‬ ‫تبری��ز خواند و افزود‪ :‬این فرص��ت ارزنده که با همکاری و‬ ‫بسترس��ازی سفارت کش��ورمان در المان‪ ،‬دفتر نمایندگی‬ ‫وزارت امور خارجه در تبریز و سرکنس��ولگری کش��ورمان‬ ‫در هامبورگ‪ ،‬فراهم ش��ده‪ ،‬گام ارزنده ای در تحقق اهداف‬ ‫گردشگری «تبریز ‪ »2018‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزنامه ج��وان‪ ،‬مدی��رکل روابط عمومی و‬ ‫بین الملل شهرداری تبری ز بهره گیری از تجربه های عمرانی‬ ‫و الگوهای شهرس��ازی با تکیه بر هویت ش��هری را راهکار‬ ‫ارتقای جایگاه بین المللی تبریز عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش چش��مگیر مناسبات دیپلماسی‬ ‫ش��هری تبریز یاداور شد‪ :‬خوشبختانه گشایش هایی که در‬ ‫حوزه ارتباطات خارجی کشورمان به وقوع پیوسته پشتوانه‬ ‫توفیقات بین المللی ش��هر تبریز ب��وده و ضامن برنامه های‬ ‫گردشگری تبریز در چشم انداز ‪2018‬م خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاهی به نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای علمی و فناوری‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای علمی و فن��اوری که در محل‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور از روز ‪ 24‬بهمن‬ ‫برگزار شده بود‪ ،‬امروز به پایان می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سازمان پژوهش های علمی و صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬پژوهش��گاه پلیمر پتروشیمی ایران و شهرک علمی‬ ‫و تحقیقات��ی اصفه��ان در این نمایش��گاه که روز ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ 24‬بهمن با حضور دکت��ر نوبخت‪ ،‬معاون رییس جمهوری‬ ‫و رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬جدیدترین دس��تاوردهای علمی و فن��اوری خود را‬ ‫ارائ��ه کردند‪ .‬نوبخت به همراه مضطرزاده‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫پژوهش های علمی و صنعتی ایران از غرفه های این سازمان‬ ‫و اخرین دستاورهای علمی و فناوری ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫ازمایشگاه مش��عل های خانگی و صنعتی‪ ،‬میکروسکوپ‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬ازمایش��گاه تست موتورهای احتراق داخلی و‬ ‫ازمایشگاه تست تجهیزات پزشکی از سوی ازمایشگاه های‬ ‫مرجع س��ازمان پژوهش ه��ای علمی و صنعت��ی ایران در‬ ‫غرفه های این س��ازمان ارائه ش��د‪ .‬همچنین پژوهش��کده‬ ‫فناوری ه��ای فضایی با ماهواره زلزله شناس��ی ایات‪ ،‬س��یر‬ ‫تحول دانش فنی دس��تگاه همودیالی��ز‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫میکرو الگ در مقیاس صنعتی در غرفه سازمان پژوهش های‬ ‫علمی و صنعتی ایران حضور داش��ت‪ .‬در این نمایش��گاه از‬ ‫غرفه مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران‬ ‫با دس��تاوردهای علمی و فناوری دوربین های سرعت سنج‬ ‫لیزری (فاوا لیزر دو)‪ ،‬دس��تگاه تصحیح کننده الکترونیکی‬ ‫حجم گاز‪ ،‬س��امانه مانیتورینگ ایس��تگاه های گاز‪ ،‬ردیاب‬ ‫خودکار کابان و دس��تگاه دزدگیر هوشمند خودرو کارمن‬ ‫و شناس��نامه مالکیت مهر امنیتی و ض��د جعل‪ ،‬بازدید به‬ ‫عمل امد‪ .‬نمایش��گاه دس��تاوردهای علمی و فناوری امروز‬ ‫(‪ 28‬بهمن) به پایان می رسد‪.‬‬ ‫الرپوبلیکا‪ :‬گردشگری ایران‬ ‫در کانون توجه‬ ‫گردانندگان تورهای مسافرتی شرکت کننده در نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشگری موسوم به «بیت» که در شهر میالن‬ ‫ایتالیا برگزار ش��د‪ ،‬روی بازار گردش��گری ایران در دوران‬ ‫پسا تحریم تمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه ایتالیایی الرپوبلیکانوشت‪ :‬فعاالن‬ ‫صنعت گردش��گری در نمایش��گاه بین المللی بیت ‪2016‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬امسال روی بازار گردشگری ایران به عنوان کشوری‬ ‫با اماکن دیدنی و جذاب توجه دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ 3‬روزه‪ ،‬ش��ماری از اژانس ه��ا و‬ ‫فعاالن صنعت گردش��گری ایران��ی و ایتالیایی‪ ،‬به معرفی‬ ‫ظرفیت های بازار گردش��گری ایران در مجموعه ای جذاب‬ ‫و دیدنی که با نماد باغ ایرانی طراحی شده بود‪ ،‬پرداختند‪.‬‬ ‫ایران با غرفه دیدنی و جذاب خود به ش��کل باغ ایرانی‪ ،‬از‬ ‫جمله کش��ورهای خارجی است که س��رامد سایر کشورها‬ ‫در این نمایشگاه مهم گردشگری به شمار می رود‪ .‬بیش از‬ ‫ صد کشور از ‪ 5‬قاره جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این نمایش��گاه بین المللی که شنبه گذشته پایان یافت‪،‬‬ ‫شرکت کردند‪ .‬سازمان بین المللی گردشگری (‪،)Unwto‬‬ ‫ایران را در فهرست ‪ 50‬کشور نخست گردشگری قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ال میزبان یک نمایشگاه بین المللی و کودکانه است که تاریخچه‬ ‫ ‬ ‫نیویورک هر‬ ‫ان به س��ال ‪ 1903‬میالدی بازمی گردد‪ .‬نمایش��گاه اس��باب بازی این شهر یکی از‬ ‫بزرگتری��ن رویدادهای این صنعت در دنیا به ش��مار می اید‪ .‬اخرین دوره ان ‪ 25‬تا‬ ‫‪ 27‬بهمن با حضور ‪ ۱۲۰۰‬شرکت و بیش از ‪ ۲۶‬هزار بازدید کننده به پایان رسید‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫نمایشگاه‬ ‫شهربازی‬ ‫ژوهانسبورگ‪،‬‬ ‫پایتخت‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫هرساله از‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد‬ ‫نخستین‬ ‫و تنها نمایشگاه‬ ‫صنعت بازی‬ ‫و سرگرمی در‬ ‫قاره افریقاست‬ ‫در پشت پرده شادی و تفریحی که همه ما تجربه‬ ‫ان را در شهربازی داریم‪ ،‬دنیایی صنعتی وجود دارد‬ ‫که اتفاقا حسابی هم پول ساز است! برای ساخت هر‬ ‫دستگاه شهربازی‪ ،‬گروه عظیمی فعالیت می کنند و‬ ‫شرکت های مختلف در دنیا همواره مشغول ساخت‬ ‫وسایل و اسباب بازی های ویژه سرگرمی و شهربازی‬ ‫هس��تند‪ .‬این کارخانه ها و ش��رکت ها هر س��اله در‬ ‫نمایش��گاهی به نام «نمایشگاه ش��هربازی» دور هم‬ ‫جمع می ش��وند و اخرین دس��تاوردهای خود را به‬ ‫نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان نام این فعالی��ت صنعتی را تجارت‬ ‫ادرنالی��ن گذاش��ت‪ .‬تجارتی ک��ه افزایش گردش‬ ‫خون ش��ما را به افزایش گ��ردش پول در رگ های‬ ‫اقتصادی این صنعت تبدیل می کند‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫ی اما عم��ری طوالنی ندارند‪ .‬از‬ ‫مربوط به ش��هرباز ‬ ‫قدیمی تری��ن انها اطالعاتی در دس��ت نیس��ت اما‬ ‫به صورت میانگین عمر هیچ کدام انها از ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫تجاوز نمی کند‪ .‬نکته جالب توجه انکه نمونه هایی‬ ‫از این نمایشگاه ها را ما در ایران و در ‪ ۳‬شهر تهران‪ ،‬‬ ‫کیش و کرج هم داریم که البته در س��طح خوب و‬ ‫مطلوبی برگزار می شوند‪.‬‬ ‫پنجمین نمایش��گاه ش��هربازی تهران نیز از ‪۲۷‬‬ ‫ن اغاز به کار کرده است‪ .‬در این رویداد بیش از‬ ‫بهم ‬ ‫‪ 100‬شرکت و نشان(برند) مطرح داخلی و خارجی‬ ‫فعال در زمینه صنعت تفریحات‪ ،‬اخرین محصوالت‬ ‫و دس��تاوردهای خ��ود را ب��ه نمای��ش گذاش��ته و‬ ‫هیات های تجاری از کشورهای هلند‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪،‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ع��راق‪ ،‬امارات و ترکی��ه از این روی��داد بین المللی‬ ‫بازدید می کنند‪ .‬به بهانه برگزاری نمایش��گاه بزرگ‬ ‫شهربازی در تهران به سراغ چند رویداد بزرگ دنیا‬ ‫در همین حوزه رفته ایم که اشنا شدن با انها خالی‬ ‫از لطف نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹«ژوهانس�بورگ»‪ ،‬میزبان تنها نمایشگاه‬ ‫شهربازی افریقا‬ ‫نمایشگاه شهربازی ژوهانسبورگ‪ ،‬پایتخت افریقای‬ ‫جنوبی هرساله از ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬اوت (‪۱۵‬تا‪ ۱۷‬مرداد) برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این رویداد نخس��تین و تنها نمایش��گاه‬ ‫صنعت بازی و سرگرمی در قاره افریقاست‪.‬‬ ‫این نمایشگاه مکانی برای معرفی تامین کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان ب��ه بازار افریقا به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫غرفه داران و ش��رکای پ��روژه می توانند به توس��عه‬ ‫تج��ارت خود در قاره افریقا پرداخته و با مش��تریان‬ ‫موج��ود و بالق��وه ب��ه راحت��ی و ب��ا هزین��ه موثر‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪ .‬نمایش��گاه تفریح و س��رگرمی‬ ‫ژوهانس��بورگ ب��ا هم��کاری س��ازمان دهندگان‬ ‫متخصص‪ ،‬منابع و پش��تیبانی ش��رکای استراتژیک‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬جایگاهی تجاری و ش��بکه ارتباطی برای‬ ‫رشد و کشف بازار تفریح و سرگرمی افریقا به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این رویداد‪ ،‬یک گردهمایی س��رگرم کننده‬ ‫اس��ت ک��ه بازدیدکنندگان را با اخری��ن جاذبه ها و‬ ‫س��رگرمی ها به هیج��ان م��ی اورد‪ .‬ازجمله مواردی‬ ‫ک��ه در نمایش��گاه افریق��ا وج��ود دارد می توان به‬ ‫ماشین های س��که ای‪ ،‬بازی انالین‪ ،‬دستگاه فروش‬ ‫خودکار و شبیه سازها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«اورالن�دو»‪ ،‬نمایش�گاه همه فن حریف‬ ‫دنیای شهربازی ها‬ ‫ل در مرکز نمایش��گاهی «اورنج کانتی»‬ ‫هر س��ا ‬ ‫واق��ع در ایالت «اورالندو» امری��کا یک کنفرانس و‬ ‫نمایش��گاه جذاب برگزار می ش��ود که همه جوانب‬ ‫یک ش��هربازی را در نظر می گیرد‪ .‬ای��ن رویداد از‬ ‫ل برگزار شده و دوره‬ ‫س��ال ‪1918‬میالدی هر س��ا ‬ ‫بع��دی ان نی��ز از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۸‬نوامب��ر (‪ ۲۴‬ت��ا ‪۲۷‬‬ ‫اب��ان ‪ )1395‬برگ��زار می ش��ود‪ .‬در دوره گذش��ته‬ ‫این نمایشگاه ‪ ۱۰۰۴‬ش��رکت کننده در بخش های‬ ‫مختلف و در مس��احت ‪۵۲‬هزار مترمربع به نمایش‬ ‫اخرین دس��تاوردهای خود پرداختن��د‪ .‬مهم ترین‬ ‫قسمت این نمایش��گاه کنفرانس های خبری است‬ ‫که برای اطالع رس��انی درباره اخرین دستاوردهای‬ ‫این حوزه برگزار می ش��ود‪ .‬نکت��ه جالب درباره این‬ ‫نمایش��گاه پوشش جالب توجه ان در همه حوزه ها‬ ‫است‪ .‬ش��رکت های تولید غذا برای بوفه‪ ،‬بیمه های‬ ‫ش��هربازی‪ ،‬امنی��ت دس��تگاه ها و حت��ی تبلیغات‬ ‫شهربازی نیز توانایی حضور در ان را دارند‪ .‬بسیاری‬ ‫این رویداد را یکی از ‪ ۵‬نمایش��گاه بزرگ شهربازی‬ ‫در دنیا می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹«انادا»‪ ،‬نمایشگاهی کوچک اما موثر‬ ‫ایتالیا از س��ال ‪1985‬میالدی تا امروز هر س��ا ‬ ‫ل‬ ‫میزبان یک نمایش��گاه ویژه در زمینه ش��هربازی و‬ ‫وسایل تفریحی بوده است‪ .‬این نمایشگاه تنها در ‪3‬‬ ‫روز از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬اس��فند برگزار می شود و نزدیک به‬ ‫‪۲۶‬هزار نفر نیز س��االنه از ان بازدید می کنند‪ .‬شاید‬ ‫در نگاه نخس��ت این رویداد بسیار کوچک بوده و در‬ ‫س��طح دیگر نمایشگاه ها نباش��د اما به دلیل حضور‬ ‫ش��رکت های س��ازنده قطعات یدکی و اولیه وسایل‬ ‫ش��هربازی از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه که در شه ر ریمنی برگزار می شود‪ ،‬محلی‬ ‫برای حضور شرکت های تولید کننده قطعات یدکی‬ ‫و اولیه و همچنین دس��تگاه های کوچک شهربازی‬ ‫است که می خواهند بازار خود را گسترش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹لندن‪ ،‬مرکز دیدار شرکت های اروپایی‬ ‫یکی از نمایش��گاه های ش��هربازی ک��ه تنها برای‬ ‫ش��رکت های اروپایی در نظر گرفته ش��ده هر سال ‬ ‫در لن��دن برگ��زار می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه محلی‬ ‫برای رونمایی از اخرین دس��تاوردهای تکنولوژیک‬ ‫و صنعتی در حوزه ش��هربازی و سرگرمی است که‬ ‫با استقبال خوب شرکت های مختلف اروپایی روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬تنها ‪۵‬سال از عمر این نمایشگاه می گذرد‬ ‫اما در همین مدت کوتاه توانسته نظر مثبت بسیاری‬ ‫را به خود جلب کند‪ .‬لندن به دلیل داشتن موقعیت‬ ‫مناسب جهانی می تواند این نمایشگاه را تا چند سال‬ ‫اینده به ی��ک رویداد جهانی تبدی��ل کند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت که این نمایش��گاه ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬ژانویه ‪ 2016‬با‬ ‫(‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬دی) س��ال جاری با حض��ور بیش از ‪60‬‬ ‫شرکت اروپایی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه جاذبه های تفریحی امستردام‬ ‫ای��ن یکی از بزرگترین هاس��ت؛ ب��رای همه افراد‬ ‫ش��رکت کننده در رویداد اروپای��ی صنعت تفریحی‬ ‫همیش��ه چیز جدیدی برای دس��تیابی وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ال به مدت ‪ ۳‬روز در‬ ‫ ‬ ‫یاِی اس » هر‬ ‫نمایش��گا ه «ا ‬ ‫مرکز نمایش��گاهی امس��تردام هلن��د و در فضایی‬ ‫افزون ب��ر ‪۲۵‬ه��زار مترمرب��ع برگزار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه با حض��ور حداقل ‪ ۳۷۵‬ش��رکت و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ن��وع محص��ول و خدم��ات نوی��ن ازجمله‬ ‫رولرکوس��تر‪ ،‬خدمات صدور بلیت های ورودی شهر‬ ‫ب��ازی‪ ،‬س��ینماهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بعدی‪ ،‬بازی ه��ای ابی‪،‬‬ ‫س��واری کودکان‪ ،‬پارک های موضوعی‬ ‫ ‬ ‫دستگاه های‬ ‫و موارد متعدد دیگری از تجهیزات برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫یاِی اس » یک��ی از مهم تری��ن نمایش��گاه ها برای‬ ‫«ا ‬ ‫متخصصان این صنعت شامل اپراتورهای شهربازی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬فراهم کنندگان و توسعه دهندگان‬ ‫اس��ت که در اخرین دوره ان یعنی ‪۲۰۱۴‬م حدود‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬متخص��ص در رش��ته های مختل��ف ب��رای‬ ‫اموزش ه��ای تخصصی ضمن نمایش��گاهی ثبت نام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه شهربازی در دهلی نو هند‬ ‫انجمن ش��هربازی داران و صنایع وابس��ته در هند‬ ‫ل نمایش��گاهی را ب��ا موضوع‬ ‫(‪ )IAAPI‬ه��ر س��ا ‬ ‫صنعت ش��هربازی برگزار می کند که به مدت ‪ ۳‬روز‬ ‫در دهلی نو برپا می ش��ود و جنب��ه تجاری دارد‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه جزو ‪ ۱۰‬نمایشگاه مهم شهر دهلی نو است‬ ‫که تاثیر مس��تقیمی بر صنایع نمایشگاهی ان دارد‪.‬‬ ‫این انجمن در س��ال ‪۱۹۹۱‬م در هند تاسیس شد و‬ ‫یک موسس��ه غیرانتفاعی با حداقل ‪ ۲۰۰‬عضو بوده‬ ‫و س��اختار اصلی ان به گونه ای اس��ت که از منافع‬ ‫طیف وسیعی از افرا د که در زمینه سرگرمی‪ ،‬اوقات‬ ‫ی و در مجموع کسب وکارهای مرتبط‬ ‫فراغت‪ ،‬شهرباز ‬ ‫با ای��ن صنعت فعالیت می کنن��د‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫اهداف انجمن یادش��ده ترویج‪ ،‬تشویق‪ ،‬حفاظت از‬ ‫پارک های سرگرمی و شهربازی است که ساختار ان‬ ‫برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری سیاست گذاران و‬ ‫س��رمایه گذاران مانند عملکرد یک حامی اقتصادی‬ ‫اس��ت و در این کشور و در بحث صنعت باعث رشد‬ ‫انها شده است‪.‬‬ ‫داِی»‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه ش�هربازی «جی ان� ‬ ‫(‪ )G&A‬در چین‬ ‫یک نمایش��گاه جذاب دیگ��ر در همین زمینه در‬ ‫شهر ژونگش��ان چین برگزار می ش��ود‪ .‬تاکنون ‪۱۱‬‬ ‫دوره از این نمایشگاه برگزار شده و هدف از برگزاری‬ ‫ان ارائه اخری��ن دس��تاوردها در صنعت بازی های‬ ‫ی اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫شهری و صنایع شهرباز ‬ ‫‪ ۳‬روزه به ط��ور معمول ‪ ۳۰۰‬ش��رکت بزرگ داخلی‬ ‫و خارج��ی در فضایی رقابتی به ارائه دس��تاوردهای‬ ‫خود پرداخت��ه و می توان ان را یکی از عوامل رونق‬ ‫صنعت ش��هربازی در اسیا دانست‪ .‬اخرین دوره این‬ ‫نمایشگاه دو ماه پیش در فضایی به وسعت ‪۳۰‬هزار‬ ‫مترمربع و با حضور ش��رکت هایی از ژاپن‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬هلند ‪ ،‬قزاقستان و ایتالیا برگزار شد‪.‬‬ ‫گرداوری و ترجمه‪:‬‬ ‫منبع‪www.expodatabase.com :‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫‪ 3‬راهکار برای برگزاری نمایشگاهی سبز‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درست و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب و‬ ‫کار اس��ت‪« .‬اقای روی��داد» در گزارش های‬ ‫روزانه هزار و یک راهکار نمایش��گاهی برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهایی که البته‬ ‫ب��ه تایی��د بزرگترین تاجران و کارشناس��ان‬ ‫جهان رسیده و شاید تا پیش از این جای شان‬ ‫در صفحه نمایشگاه ما خالی بوده است!‬ ‫بهینه س��ازی در زمان حال به یکی از توجهات بشر تبدیل شده و اثرات‬ ‫ان را می توان در هر نقطه ای مشاهده کرد‪ .‬هر روز فناوری های جدید برای‬ ‫کمک به این مهم رونمایی می ش��ود اما گاهی بدون هیچ فناوری و تنها با‬ ‫رعایت نکات ساده ای می توان محیط کاری بهینه داشت‪.‬‬ ‫تبدیل کردن محیط کاری به محلی مقرون به صرفه یک هدف معمولی‬ ‫و جهانی است که استقبال زیادی هم از ان می شود‪.‬‬ ‫این هدف را سال هاس��ت شرکت های بزرگ دنبال می کنند و نتیجه ان‬ ‫نیز صرفه جویی میلیونی در هزینه های اضافی است‪.‬‬ ‫ایده س��بز بودن و صرفه جویی در هزین��ه انرژی تنها به محیط کاری یا‬ ‫منازل ما محدود نمی ش��ود‪ .‬بلکه همین امر را می توان در نمایش��گاه های‬ ‫بی��ن المللی و تخصصی هم اجرا کرد ت��ا هزینه های برگزاری یک رویداد‬ ‫به ش��دت کاهش یافته و عالوه بر ان محیط زیس��ت نیز در سالمت باشد‪.‬‬ ‫ش��اید سوالی که هم اکنون ذهن همه مخاطبان را به خود معطوف کرده‪،‬‬ ‫راهکارهای برگزاری یک نمایش��گاه سبز و مقرون به صرفه در هر کشوری‬ ‫و با هر نوع ویژگی خاص اقتصادی باش��د‪ .‬در این گزارش ‪ 3‬راهکار اصلی‬ ‫برای کمک به محیط زیست ان هم در حین برگزاری نمایشگاه را بررسی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کمتری برای شما خواهد داشت بلکه می تواند توجه مخاطبان بسیاری را‬ ‫هم به سوی شما جلب کند‪.‬‬ ‫مردم با دیدن غرفه های خاص بیش��تر تش��ویق به بازدید ازان می شوند‬ ‫و ش��ما از این طریق نه تنها اموزش بازیافت و کمک به محیط زیس��ت را‬ ‫سر لوحه کار خود قرار داده اید بلکه کاال و محصول تان نیز بیشتر به مردم‬ ‫و متخصصان معرفی شده است‪.‬‬ ‫نخس��تین گام برای کمک به محیط زیست‪ ،‬داشتن برنامه درست برای‬ ‫بازیافت اس��ت‪ .‬برای نمایش��گاه بعدی چند سطل زباله ویژه بازیافت تهیه‬ ‫کرده و در مقابل غرفه خود قرار دهید‪.‬‬ ‫این س��طل های زباله برای جمع اوری کاغذ‪ ،‬پالستیک و مواردی از این‬ ‫دس��ت است و شما با قرار دادن این سطل های زباله مردم را نیز دعوت به‬ ‫بازیافت خواهید کرد‪.‬‬ ‫ش��ما همچنین می توانید از چند ش��رکت بازیافت درخواس��ت کنید تا‬ ‫اسپانس��ر شما در نمایشگاه های تجاری باشند و به این صورت با یک تیر‪،‬‬ ‫دونشان را هدف گرفته اید‪.‬‬ ‫در هر نمایشگاه میلیون ها تن کاغذ تنها به دلیل چاپ کاتالوگ مصرف‬ ‫می شود که با چند راه حل ساده می توان این مشکل را از بین برد‪.‬‬ ‫برای این کار تنها کافی است‪ ،‬یک محصول خود را به جای چندین مورد‬ ‫با کاتالوگ معرفی کنید و دیگر محصول یا خدمات تان را به صورت پست‬ ‫الکترونیک یا فایل های دیجیتالی در اختیار مشتریان خود قرار دهید‪.‬‬ ‫این روش هزینه های شما را بسیار کاهش می دهد و محیط زیست هم از‬ ‫شر کاغذهای باطله شما در امان خواهد ماند‪.‬‬ ‫این تغییرات بس��یار اسان هس��تند و شما بسیار راحت می توانید انها را‬ ‫در محیط کاری یا در غرفه نمایشگاه اعمال کنید‪.‬‬ ‫پس بهتر اس��ت از نمایش��گاه اینده به فکر این تغییرات ساده و پایه ای‬ ‫باشید تا سود حاصل از بهینه سازی نمایشگاه را در هزینه ها و جلب توجه‬ ‫بیشتر مخاطبان مشاهده کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازیافت‬ ‫‹ ‹تبلیغات سبز‬ ‫برای نمایشگاه بعدی همه چیز را از میان وسایل بازیافتی انتخاب کنید‪.‬‬ ‫داش��تن یک غرفه که همگی با مواد بازیافتی درس��ت شده‪ ،‬نه تنها هزینه‬ ‫‹ ‹دیجیتالی باشید‬ ‫کاهش ادامه دار واردات سنگ اهن چین‬ ‫واردات س��نگ اهن چین در ماه ژانویه س��ال جاری میالدی ‪ 4/6‬درصد نس��بت به‬ ‫ژانویه ‪2015‬م کاهش یافت‪ .‬به گزارش معدن‪ ،24‬براس��اس امار منتشر شده از سوی‬ ‫گمرک چین‪ ،‬این کش��ور در ماه ژانویه افزون بر ‪ 82‬میلیون و ‪ 190‬هزار تن سنگ اهن‬ ‫وارد کرد که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ‪4/6‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫معادن جهان‪ ،‬زیرذره بین بیمه گرها و سرمایه گذاران‬ ‫معادن جهان با نظارت ش��دیدتر سرمایه گذاران و‬ ‫شرکت های بیمه مواجه خواهند شد‪ .‬دلیل این تغییر‬ ‫رویه‪ ،‬شکستن تعدادی از سدهای باطله در چند ماه‬ ‫اخیر است‪ .‬این موضوع‪ ،‬نظر «هاروی مک لوئد»‪ ،‬یک‬ ‫مهندس ارشد در ش��رکت مشاوره مهندسی «کالن‬ ‫کریپن برگر» است‪.‬‬ ‫او که قائم مقام واحد بازاریابی اس��تراتژیک شرکت‬ ‫خ��ود و یک��ی از ارکان اصل��ی ان اس��ت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«اتفاقات زیس��ت محیطی اخیر و شکس��تن سدهای‬ ‫باطله شرکت های«س��امارکو» برزیل و «مانت پالی»‬ ‫کان��ادا به معدنکاران‪ ،‬جوامع و قانونگذاران گوش��زد‬ ‫کرد که مخاطرات بس��یاری با معدن��کاری امیخته‬ ‫اس��ت‪ ».‬ای��ن دو حادثه بزرگ که در س��ال ‪2015‬م‬ ‫روی دادند‪ ،‬به دلیل بازتاب گسترده جهانی و وسعت‬ ‫زیان های ش��ان‪ ،‬نظر کارشناس��ان و فع��االن معدنی‬ ‫را ب��ه خود جلب کرد‪ .‬پس از ان هم ‪ ،‬ارزش س��هام‬ ‫ط به شدت کاهش یافت‪ ،‬اعتراضات‬ ‫شرکت های مربو ‬ ‫اجتماعی فراوانی شکل گرفت و دادگاه ها و نهادهای‬ ‫دولتی این شرکت ها را مسئول رخ دادن این حوادث‬ ‫شناختند‪ .‬در پی این موضوع‪ ،‬جریمه های سنگین به‬ ‫دلیل کوتاهی کردن و امادگی نداشتن برای مدیریت‬ ‫بحران هم به انها تحمیل شد‪.‬‬ ‫وب س��ایت تخصصی «ماینینگ» گزارشی در این‬ ‫ب��اره انتش��ار داده و در ان نح��وه ارزیابی مخاطرات‬ ‫و همچنین افزای��ش انعطاف پذیری معادن و کاهش‬ ‫شکست های بالقوه را بررسی کرده است‪ .‬برای روشن‬ ‫ش��دن این موضوع‪ ،‬ماینینگ به گفت وگو با مک لوئد‬ ‫پرداخته که کارش��ناس مهندس��ی زمین شناسی و‬ ‫کارش��ناس ارش��د مکانیک های خاک اس��ت‪ .‬او به‬ ‫تازگ��ی در کمیس��یون بین المللی س��دهای بزرگ‬ ‫مش��غول به کار ش��ده و ب��ه عنوان ریی��س کمیته‬ ‫بین الملل��ی باطله ه��ای معدن��ی هم انج��ام وظیفه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا ارزیابی ریسک اهمیت دارد؟‬ ‫ارزیاب��ی ریس��ک و مخاطرات‪ ،‬فرایند شناس��ایی‬ ‫مش��کالت و خطاهایی اس��ت که احتمال رخ دادن‬ ‫انها وجود دارد‪ .‬انج��ام چنین کاری برای هر عملی‬ ‫ک��ه ما انجام می دهیم‪ ،‬اهمیت دارد‪ .‬تمام ما ارزیابی‬ ‫ریس��ک را در زم��ان بیدار ش��دن از خ��واب و قدم‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫گذاش��تن به خیابان انجام می دهیم‪ .‬در شرکت های‬ ‫معدن��ی هم این فرایند بر وجهه اجتماعی و موافقت‬ ‫جامع��ه برای فعالی��ت معدنکاری اثر می گ��ذارد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬ارزیابی ریس��ک بر جنبه سوداوری عملیات‬ ‫معدنی و افزایش درامدها هم اثر می گذارد‪ .‬اتفاقات‬ ‫زیس��ت محیطی اخی��ر و شکس��ت س��دهای باطله‬ ‫ش��رکت های س��امارکوی برزیل و مانت پالی کانادا‬ ‫ب��ه معدن��کاران‪ ،‬جوامع و قانونگذاران گوش��زد کرد‬ ‫که مخاطرات بس��یاری با معدنکاری امیخته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ناخت این مخاطرات و اماده ش��دن برای مقابله‬ ‫با انه��ا از مهم تری��ن موضوعاتی اس��ت که اهمیت‬ ‫ان درک ش��ده و در س��ال ‪2016‬م می توانیم شاهد‬ ‫کنفرانس های مختلفی در سطح جهان باشیم که این‬ ‫موضوع را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگون�ه می ت�وان احتم�ال شکس�ت‬ ‫سدهای باطله را کاهش داد؟‬ ‫همانطور که پیش از این اشاره شد‪ ،‬اگر شما ندانید‬ ‫که قرار اس��ت با یک مش��کل مواجه ش��وید‪ ،‬توانایی‬ ‫مدیری��ت ان را هم نخواهید داش��ت‪ .‬فرایند ارزیابی‬ ‫ششمین همایش چش��م انداز صنعت فوالد و معدن ایران‬ ‫با نگاهی ب��ه بازار هفته جاری در حالی برگزار خواهد ش��د‬ ‫ک��ه در کن��ار تولیدکنندگان مطرح کش��ور‪ ،‬غول های فوالد‬ ‫جهان نیز در ان حضور دارند؛ در میان بزرگان فوالد می توان‬ ‫به ش��رکت ایریتک اش��اره کرد‪ .‬این ش��رکت در زمینه های‬ ‫مختلف صنعتی‪ ،‬دریایی‪ ،‬نفت و گاز به ارائه خدمات مشغول‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬حضور ش��رکت ایریت��ک در ایران‬ ‫قدمتی ‪ 41‬س��اله دارد‪ .‬حضور این ش��رکت برای نخس��تین‬ ‫ب��ار به س��ال ‪ 1354‬و پ��س از عقد همکاری میان ش��رکت‬ ‫بین المللی مهندسی ایران‪ -‬ایریتک با مشارکت شرکت ملی‬ ‫ف��والد و ایتالی��م پیانتی ایتالیا به منظ��ور انتقال دانش فنی‬ ‫ریس��ک به ه��ر کس اج��ازه می دهد که به بررس��ی‬ ‫احتم��االت ناخوش��ایند بپردازد‪ .‬در ای��ن صورت و با‬ ‫دانستن مش��کالتی که ممکن است در معدنکاری به‬ ‫وج��ود اید‪ ،‬می توانید ش��روع به اجرای ان دس��ته از‬ ‫اقدام��ات مدیریتی کنید که نه تنه��ا زمینه مدیریت‬ ‫ریسک را فراهم می کند‪ ،‬بلکه رویه هایی را هم طراحی‬ ‫و مهندس��ی می کند که احتمال رخ دادن اتفاق ها یا‬ ‫پیام��د انها را کاه��ش می دهد‪ .‬باید ای��ن تفکیک و‬ ‫تصویرس��ازی را درباره ریس��ک ‪ ،‬انجام داد‪ :‬ریس��ک‪،‬‬ ‫احتمال وقوع یک اتفاق و پیامدهای ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیاب�ی ریس�ک چ�ه نقش�ی در تامین‬ ‫مالی معادن دارد؟‬ ‫فکر می کنم که شما هم شاهد این موضوع بودید‬ ‫که حوادث اخیر باعث ش��د تا س��هام ش��رکت های‬ ‫مرتبط با انها‪ ،‬س��قوط کن��د‪ .‬در اینده خواهید دید‬ ‫که س��رمایه گذاران و س��هامداران می گویند‪« :‬صبر‬ ‫کن‪ ،‬اگر قرار اس��ت من پول خود را در شرکت شما‬ ‫هزین��ه کنم‪ ،‬چه ریس��ک هایی بر س��ر راه عملیات‬ ‫ش��رکت وجود دارد؟» ش��رکت های بیمه هم همین‬ ‫سوال را خواهند پرسید‪ .‬به طور سنتی‪ ،‬شرکت های‬ ‫بیمه جهان روی شکس��ت س��دهای باطل��ه تمرکز‬ ‫نمی کردن��د‪ .‬ای��ن موضوع ب��ه دلیل سیاس��ت های‬ ‫بین الملل��ی بیمه بوده اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬حوادث‬ ‫معدنی مختلف باعث ش��د که از دهه ‪ 90‬میالدی به‬ ‫بعد‪ ،‬این ش��رکت ها درباره سیاست های کنونی دچار‬ ‫تردید شده و از خود بپرسند‪« :‬ایا باید سیاست های‬ ‫جدیدی در پیش گرفت؟»‬ ‫انه��ا اکن��ون ب��ه دنب��ال ان هس��تند ک��ه ب��ا‬ ‫روش های��ی دقیق ت��ر از قبل‪ ،‬ریس��ک عملیات های‬ ‫معدن��کاری را محاس��به کرده و ش��رکت ها را برای‬ ‫کاه��ش این خطرات‪ ،‬ی��اری کنند‪ .‬ای��ن موضوع را‬ ‫با توج��ه به کنفرانس ه��ا و همایش ه��ای مختلفی‬ ‫که در س��ال جاری میالدی در کش��ورهای مختلف‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬می ت��وان نتیجه گرف��ت‪ .‬از طرفی‬ ‫تمرکز بر س��دهای باطله‪ ،‬بررس��ی امکان شکس��ت‬ ‫انه��ا و یافت��ن راهکارهای��ی برای کاه��ش احتمال‬ ‫این اتف��اق و محدود ک��ردن پیامدهای��ش افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫اهداف سه گانه «ایریتک» در فوالد‬ ‫ساخت کارخانه های فوالد باز می گرد د اما فعالیت این شرکت‬ ‫تنها به بخش فوالد مربوط نمی ش��ود‪ ،‬به طوری که در دهه‬ ‫‪ 80‬ش��رکت ایریتک فعالیت های خود را در حوزه معدن نیز‬ ‫گس��ترش داد و موفق به انجام نخستین پروژه تمام مکانیزه‬ ‫خاورمیانه در معدن زغال س��نگ طبس شد و توسعه معادن‬ ‫چادرملو‪ ،‬مس سرچشمه و مس سونگون را برعهده گرفت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 1370‬به دلیل مصوبه دولت مبنی بر خصوصی سازی‬ ‫ش��رکت های دولتی ش��رکت ایریتک نیز حدود ‪ 57‬درصد از‬ ‫س��هام خود را ب��ه کارکنان واگذار ک��رد و تغییر مدیریت از‬ ‫یک مدیریت فرمانبر به یک مدیریت فرمانده را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 4‬دهه این ش��رکت در ایران موجب شده تا ایریتک‬ ‫در حال حاضر به یک ش��رکت مدیریتی تاثیرگذار بر توسعه‬ ‫صنعتی در کش��ور بدل شود‪ .‬ایریتک شرکتی است که قصد‬ ‫ن��دارد هیچ یک از کارهای اجرای��ی را به صورت امانی انجام‬ ‫دهد و با این تدبیر بیش��تر شرکت های س��ازنده و پیمانکار‬ ‫اجرایی با مدیریت ایریتک تربیت ش��ده و رش��د کردند و در‬ ‫حال حاضر انجام کارها را به صورت «ای پی سی» در بخشی‬ ‫از زنجی��ره فوالد برعهده گرفته اند‪ .‬حال ش��رکت ایریتک در‬ ‫استانه چهل سالگی خود به عنوان یک هلدینگ موفق دارای‬ ‫حدود ‪ 1800‬نفر نیروی انس��انی است‪ ،‬همچنین این شرکت‬ ‫دارای مهندسی مولتی دیسیپلین در تمام رشته های صنعتی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬از سوی دیگر شرکت ایریتک تنها شرکتی‬ ‫اس��ت که دانش زنجیره ساخت از معدن تا محصوالت نهایی‬ ‫ف��والد را در اختی��ار دارد و از همکاری برترین ش��رکت های‬ ‫در گذشته‪،‬‬ ‫شرکت های‬ ‫بیمه جهان‬ ‫روی شکست‬ ‫سدهای‬ ‫باطله تمرکز‬ ‫نمی کردند اما‬ ‫این وضعیت در‬ ‫حال تغییر است‬ ‫دنیا از قبیل اتوتک‪ ،‬اس ام اس گروپ‪ ،‬پوسکو‪ ،‬کوب‪ ،‬اس ام ای‪،‬‬ ‫فایوز و فامور برخوردار اس��ت‪ ،‬داشتن لیسانس میدرکس نیز‬ ‫موجب ش��د تا این ش��رکت در میان ‪ 4‬ش��رکت دارای این‬ ‫مدرک قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایریت��ک همچنی��ن تنها ش��رکتی اس��ت که با تاس��یس‬ ‫ش��رکت هایی در المان‪ ،‬ایتالیا و چین با بهترین فناوری دنیا‬ ‫پروژه ها را به صورت مش��ارکتی به راحتی مدیریت می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به قابلیت های ش��رکت ایریت��ک در اینده صنعتی‬ ‫کش��ور عالوه بر در دس��ت گرفت��ن پروژه های ب��زرگ ملی‬ ‫ورود به بازارهای خارج از کش��ور و تشکیل نخستین شرکت‬ ‫پروژه برای تاس��یس کارخانه های مورد نیاز اساسی کشور را‬ ‫هدفگذاری کرده است‪.‬‬ ‫ادامه روند نزولی قیمت سنگ اهن در ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫تحلیلگر ارشد شاخص سنگ اهن متال بولتن روند قیمت‬ ‫سنگ اهن را در سال ‪2016‬م کاهشی پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬متال بولتن از س��ال گذشته میالدی‬ ‫با تعریف و اعالم شاخص قیمت سنگ اهن ایران گام مهمی‬ ‫را در راستای نشان(برند)سازی سنگ اهن ایران و همچنین‬ ‫ایجاد شفافیت در قیمت گذاری این محصول برداشت‪ .‬از ان‬ ‫زمان تاکنون قیمت س��نگ اهن به صورت هفتگی از س��وی‬ ‫متال بولتن اعالم می ش��ود که این قیمت نیز معموال بیشتر‬ ‫از قیمتی است که پیش تر از سوی برخی منابع چینی اعالم‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال تحلیلگر ارش��د ش��اخص س��نگ اهن‬ ‫متال بولت��ن با اش��اره ب��ه اینکه ی��ک رقابت تم��ام عیار در‬ ‫بازار جهانی س��نگ اهن به وجود ام��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت‬ ‫س��نگ اهن در حال حاض��ر به کف خ��ود رس��یده و به نظر‬ ‫می رسد در س��ال ‪2016‬م نیز روند نزولی قیمت سنگ اهن‬ ‫تداوم یابد‪ .‬پیتر هانا در عین حال خاطرنشان کرد که باید به‬ ‫اینده بازار س��نگ اهن خوش بین بود و باالخره چرخه ایجاد‬ ‫شده برای قیمت این محصول نیز تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چندی پیش شاهد برگزاری نوزدهمین کنفرانس‬ ‫اهن و فوالد خاورمیانه در دوبی از س�وی متال بولتن‬ ‫بودیم‪ .‬این کنفرانس را چطور دیدید؟‬ ‫فکر می کنم در ابتدا بهتر است بگویم که اگرچه قیمت ها در‬ ‫بازار سنگ اهن و فوالد به شدت کاهش یافته اما هیات های‬ ‫زیادی نس��بت به سال قبل تر در کنفرانس حاضر بودند‪ .‬من‬ ‫در س��خنرانی ام در کنفران��س روی جزئی��ات قیمت گذاری‬ ‫سنگ اهن تمرکز داشتم و جالب است بدانید حاال که قیمت‬ ‫س��نگ اهن در بازار جهانی س��قوط کرده دانستن جزئیات‬ ‫قیمت گذاری س��نگ اهن بیش از پیش برای همه مهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬چند سال قبل که قیمت سنگ اهن باال بود و خبری‬ ‫از افت قیمت نبود‪ ،‬دانستن جزئیات درباره قیمت سنگ اهن‬ ‫چندان برای کس��ی مهم به نظر نمی رس��د اما اکنون بحث‬ ‫درباره س��ود و زیان است و دوران س��ود کامل گذشته و به‬ ‫همین دلیل جزئیات قیمت گذاری س��نگ اهن مهم ش��ده‪،‬‬ ‫چرا ک��ه کامال روی س��وداوری ش��رکت ها تاثیرگذاراس��ت‪.‬‬ ‫همچنین در کنفرانس گذری بر تحلیل بنیادین هم داش��تم‬ ‫و عن��وان ک��ردم که اینده مبهمی در انتظار ما اس��ت و این‬ ‫ام��کان وجود دارد که چین برنامه های محرک بیش��تری را‬ ‫طی س��ال های اینده اجرا کند و نمی توانیم بگوییم داستان‬ ‫ایران و به طور کلی بازار فلزات ایران اس��ت‪ .‬ما تاکنون یک‬ ‫کنفران��س را در ایران برگزار کرده ایم و در اینده ‪ 3‬کنفرانس‬ ‫مج��زا درب��اره فلزات خواهیم داش��ت‪ .‬در اکتب��ر ‪ 2015‬ما‬ ‫شاخص قیمت سنگ اهن ‪ 60‬درصد دانه بندی را برای ایران‬ ‫اعالم کردیم‪ .‬در تالش هس��تیم تا به پشتیبانی از بازار ایران‬ ‫در کشف قیمت ها و کمک به شفافیت ان ادامه دهیم‪.‬‬ ‫€ €این�ده را چط�ور پیش بینی می کنید؟ ب�ه اینده‬ ‫خوش بین هستید یا بد بین؟‬ ‫من خوش بین هس��تم‪ .‬اکنون ک��ه قیمت ها کاهش یافته‪،‬‬ ‫چند سال طول می کش��د قیمت ها دوباره از حالت انقباضی‬ ‫خ��ارج ش��وند و البته این یک روند و چرخه اس��ت‪ ،‬همانند‬ ‫چرخه هایی که در گذش��ته ب��وده و کاهش قیمت ها را قبال‬ ‫هم تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫کدام کشورها مشتریان‬ ‫قراضه ایرانی هستند؟‬ ‫براس��اس امار منتش��ر شده از س��وی سایت گمرک‬ ‫ایران در ‪ 10‬ماه سال جاری کشورهای پاکستان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ترکیه و هند مش��تری قراضه فلزات ایرانی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬براساس امار منتشر شده سایت‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬در ‪ 10‬ما ه س��ال جاری‪ ،‬از کاالی «قراضه‬ ‫و ضایع��ات ف��والد مم��زوج» معادل یک ه��زار و ‪911‬‬ ‫کیلوگرم به کشور پاکستان وارد شده است‪ .‬همچنین از‬ ‫کاالی «قراض��ه و ضایعات مس» معادل ‪ 35‬هزار و ‪99‬‬ ‫دالر کاال به کشور چین صادر شده است‪.‬‬ ‫المان نیز از دیگر مش��تریان قراضه و ضایعات فلزات‬ ‫ایران اس��ت ‪ .‬در ‪ 10‬ما ه س��ال جاری یک مرتبه کاالی‬ ‫«قراضه و ضایعات فوالد مم��زوج» با ارزش ‪ 28‬هزار و‬ ‫‪ 65‬دالر و ی��ک مرتبه دیگ��ر کاالی «قراضه و ضایعات‬ ‫اهن» با ارزش ‪ 1168‬دالر به کش��ور المان صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افغانستان از دیگر کش��ورهای مشتری قراضه فلزات‬ ‫ایران اس��ت ‪ .‬از ایران یک باد کاالی «قراضه و ضایعات‬ ‫اهن» به ارزش ‪ 242‬دالر به افغانستان صادر شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ترکیه نی��ز از دیگر وارد کنن��دگان قراضه‬ ‫فلزات ایرانی اس��ت‪ .‬در ‪ 10‬ماه س��ال جاری یک مرتبه‬ ‫کاالی «قراضه و ضایعات از اهن یا فوالد پوشانده شده‬ ‫با قلع» به ارزش ‪ 6032‬دالر به این صادر ش��ده و یکبار‬ ‫کاالی «قراض��ه و ضایعات اهن» ب��ا ارزش ‪ 20‬هزار و‬ ‫‪ 350‬دالر به این کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫کشور هند از دیگر وارد کنندگان قراضه فلزات ایرانی‬ ‫است و در ‪ 10‬ما ه سال جاری یک مرتبه از ایران کاالی‬ ‫«قراضه و ضایعات از فوالد ممزوج» معادل ‪ 104‬هزار و‬ ‫‪ 563‬دالر به هند صادر شده است‪.‬‬ ‫ افزایش تولید «روی هیل»‬ ‫تا ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫پروژه «روی هیل» استرالیا موفق به گرفتن عملیات‬ ‫معادن‪ ،‬راه اهن و حمل و نقل از سامس��ونگ «‪» C&T‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬این عمل یکی از اقدامات مثبت‬ ‫برای معدنکارانی اس��ت که پیش از ای��ن با موانعی در‬ ‫حمل محموله های صادراتی س��نگ اهن در اواخر سال‬ ‫گذش��ته مواجه بودن��د‪ .‬معدن��کاران روی هیل در حال‬ ‫حاض��ر اه��داف عملیاتی خود را ت��ا ‪ 55‬میلیون تن در‬ ‫سال افزایش داده اند‪.‬‬ ‫اهداف معدن��کاران این منطقه تمرکز روی س��اخت‬ ‫انباره��ای جدی��د در مع��دن و بنادر و حم��ل دریایی‬ ‫محموله ه��ای صادراتی اس��ت‪ .‬باری فیتزج��رال‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرای��ی پ��روژه روی هیل از این تغییر اس��تقبال کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی از سامسونگ ‪ ،C&T‬پیمانکاران قراردادی‪،‬‬ ‫پیمانکاران مشغول روی توسعه زیرساخت ها در منطقه‬ ‫روی هیل و نیز کارکنان شاغل در روی هیل که به ‪50‬‬ ‫هزار نفر نیز می رس��ند به دلیل رس��اندن پروژه به این‬ ‫مرحله و پیشرفت پروژه تشکر کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرایی روی هیل به کاهش بی س��ابقه قیمت‬ ‫سنگ اهن و تضعیف بهای این ماده معدنی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با وجود سقوط قیمت ها ما یکی از تولیدکنندگان‬ ‫کم هزین��ه با ناخالصی کم فس��فر و درص��د قابل توجه‬ ‫المپ و س��ازگار با کیفیت هستیم که حدود ‪ 90‬درصد‬ ‫از تولیدات روی هیل با عنوان قراردادهای بلندمدت به‬ ‫فروش رسیده است‪.‬‬ ‫ تغییر الگوی وارداتی‬ ‫اژدهای زرد‬ ‫تحلیلگر ارشد شاخص سنگ اهن متال بولتن خبر داد‬ ‫چین به س��ر امده بلکه باید شاهد اتفاقات بیشتری در بازار‬ ‫چین در سال های اینده باشیم‪.‬‬ ‫€ €ما شاهدیم در استرالیا برخی از شرکت های بزرگ‬ ‫س�نگ اهنی به مقدار تولید س�نگ اهن خود در این‬ ‫اوضاع و احوال حتی اضافه کرده اند‪ ،‬شما این وضعیت‬ ‫را چگونه تجزیه و تحلیل می کنید؟‬ ‫‪ 4‬ش��رکت بزرگ تولیدکننده س��نگ اهن بی اچ پی‪ ،‬واله‪،‬‬ ‫ریوتینت��و و فورتس��کیو به مق��دار تولید خود در اس��ترالیا‬ ‫افزوده اند‪ .‬در بازار حجم زیادی سنگ اهن نسبت به قبل که‬ ‫هرگز نبوده‪ ،‬وجود دارد و یک رقابت تمام عیار در بازار ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬استراتژی این ش��رکت ها این است که کمترین‬ ‫هزینه های تولید را کس��ب کنند که باعث می شود به تولید‬ ‫ادام��ه دهند و ب��ه ان بیفزایند‪ .‬من فک��ر می کنم وقتی که‬ ‫قیمت باالس��ت واضح اس��ت که حاشیه س��ود هم باالست؛‬ ‫بنابراین اگر هر ش��رکت بزرگ معدن��ی حجم تولید خود را‬ ‫افزایش ندهد‪ ،‬با خطر ضرردهی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫در سال ‪2015‬م نیز سنگ اهن ایران به شاخص سنگ اهن‬ ‫متال بولتن اضافه شد‪.‬‬ ‫متال بولتن خیلی عالقه مند به توس��عه بازار س��نگ اهن‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫واردات س��نگ اهن چی��ن در ماه ژانویه س��ال جاری‬ ‫میالدی ‪ 4/6‬درصد نس��بت به ژانوی��ه ‪2015‬م کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش معدن‪ ،24‬براس��اس امار منتش��ر شده از‬ ‫س��وی گمرک چین‪ ،‬این کش��ور در ماه ژانویه افزون بر‬ ‫‪ 82‬میلی��ون و ‪ 190‬ه��زار تن س��نگ اهن وارد کرد که‬ ‫درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ‪4/6‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل کند ش��دن رش��د اقتصادی چین‬ ‫ع�لاوه ب��ر کاهش واردات س��نگ اهن‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫واردات زغال سنگ و نفت این کشور نیز بودیم‪ .‬واردات‬ ‫نفت خ��ام چین نیز ب��ا افت ‪ 4/6‬درص��دی به ‪26/69‬‬ ‫میلیون تن رس��ید و زغال سنگ با کاهش ‪ 9/2‬درصدی‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫واردات زغال س��نگ چین در ماه ژانویه ‪ 15‬میلیون و‬ ‫‪ 320‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬این درحالی است که در ماه‬ ‫مورد بررس��ی افزایش واردات مس به این کشور اتفاق‬ ‫افت��اد‪ .‬چین در ماه ژانوی��ه افزون بر ‪ 437‬هزار تن مس‬ ‫وارد کرد که ‪ 5/3‬درصد درمقایس��ه ب��ا ژانویه ‪2015‬م‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫عاقبت خوش سنگ های نیمه قیمتی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫در نهمین کارگاه اموزشی سازمان نظام مهندسی معدن تهران مطرح شد‬ ‫شناخت بازار جهانی مس‪ ،‬شاه کلید درامد‬ ‫مدیر مجتمع سرب و روی انگوران خبر داد‬ ‫اتمام مطالعه فاز نخست‬ ‫پهنه معدنی ماهنشان‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران از اتمام فاز نخست‬ ‫مطالعات پهنه معدنی ماهنش��ان از سوی شرکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدنی خب��ر داد و گفت‪ :‬گزارش این مطالعه‬ ‫زودتر از موعد تدوین و به مدیران استان ارائه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬منصور ش��بانی ضمن اش��اره به اتمام‬ ‫مطالعه فاز نخس��ت پهنه معدنی ماهنش��ان افزود‪ :‬درباره‬ ‫مراحل بعدی منتظر تصمیم گیری های مدیریتی هستیم‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه پهنه ماهنشان ‪ ۴۲۰‬هکتار وسعت‬ ‫دارد که در این مطالعات مناطق دارای ظرفیت شناسایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این پهنه مواد معدنی سرب و‬ ‫روی و همچنین سایر مواد معدنی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ش��بانی با بیان اینکه ذخیره قطعی معدن سرب و روی‬ ‫انگوران ‪5/7‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به برداشت‬ ‫س��االنه ‪ ۶۰۰‬تا ‪۷۰۰‬هزار تنی م��واد معدنی از این معدن‬ ‫پیش بینی می ش��ود حداکثر در ‪ ۱۲‬سال اینده ذخایر این‬ ‫معدن به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران ب��ا بیان اینکه اگر‬ ‫ش��رایط اجازه دهد برداشت را زیاد کنیم این مدت زمان‬ ‫کاهش هم خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی ‪ ۱۲‬س��ال برای‬ ‫شرایط فعلی است که برداش��ت ها بین ‪ ۶۰۰‬تا ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫ش��بانی ب��ا بیان اینکه ش��کلی ک��ه برای اس��تخراج و‬ ‫بهره برداری از معدن عملیاتی ش��دن شبیه گالبی وارونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هر قدر به س��ر این گالبی نزدیک ش��ویم‬ ‫خلوص مواد ان نیز بیش��تر می ش��ود و ما ام��روز به این‬ ‫مرحله رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران با بیان اینکه نکته‬ ‫مهم در این باره اینکه چق��در باطله برداری داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته خلوص باطله ها بین ‪ ۱۷‬تا ‪۱۸‬درصد بود که‬ ‫به دلیل ضعف در فناوری ای��ن میزان خلوص در باطله ها‬ ‫موجود بوده که امروز به واس��طه وجود تجهیزات مناسب‬ ‫این میزان حتی به زیر ‪5‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ش��بانی ادامه داد‪ :‬برخی از ش��رکت ها در شرایط فعلی‬ ‫اقدام به استحصال مواد از باطله های زیر ‪5‬درصد خلوص‬ ‫می کنند که استحصال این موارد دارای هزینه هایی است‬ ‫و البت��ه چون توان این کار وجود دارد حداکثر بهره از ان‬ ‫برده می شود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��رب و روی انگوران با بیان اینکه خاک‬ ‫معدن انگوران برای واحدهای تولیدی سهمیه بندی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل حجم ب��االی تقاضا و محدودیت در‬ ‫عرضه این سهمیه بندی اعمال شده است‪.‬‬ ‫ش��بانی با بیان اینکه ظرفیت استخراج معادن یک سوم‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪۷۰۰‬ه��زار ت��ن و حجم درخواس��تی ‪2‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫همخوانی ندارند از این رو ناگزیر واحدها باید برای تامین‬ ‫مواد اولیه خود از معادن دیگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این شرایط واردات مواد معدنی‬ ‫باید وجود داش��ته باش��د که این واردات یا باید از معادن‬ ‫داخل کشور یا از خارج تامین شود‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع س��رب و روی انگ��وران تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫سطح استان زنجان نیز بهره برداری و اکتشاف از پهنه های‬ ‫معدنی دیگر در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی از وج��ود پهنه معدن��ی تراور تن در مجاورت معدن‬ ‫انگوران خبر داد و تاکید کرد‪۳۰ :‬میلیون تن ذخیره معدن‬ ‫تراورت��ن در مجاورت معدن انگوران وجود دارد که پروانه‬ ‫بهره برداری از ان را هم گرفته ایم‪.‬‬ ‫ش��بانی ضمن بیان اینک��ه معدن انگ��وران در ‪ 3‬پهنه‬ ‫س��رب‪ ،‬روی و تراورت��ن ش��ناخته ش��ده و به عنوان یک‬ ‫مجتمع معدنی به شمار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬این معدن به دلیل‬ ‫این ظرفیت ه��ا می تواند گ��ردش کار معدنی و اقتصادی‬ ‫استان را شتاب بخشد‪.‬‬ ‫حادثه در معدن طالی اق دره‬ ‫تکاب‬ ‫یک کارگر راننده بلدوزر معدن طالی «اق دره» شهرستان‬ ‫تکاب در اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این حادثه در واحد دپو معدن طالی اق دره‬ ‫دراستان اذربایجان غربی برای یکی از کارگران راننده بولدوزر‬ ‫به نام اسد رنجبر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫شواهد نشان می دهد در هنگام حادثه این کارگر به صورت‬ ‫پیاده در مس��یر تردد یک دس��تگاه لودر قرار می گیرد و براثر‬ ‫برخورد با چرخ های عقب این وس��یله نقلیه در حال حرکت به‬ ‫شدت مصدوم می شود‪.‬‬ ‫بر پایه این اطالعات این کارگر حادثه دیده از سوی عوامل‬ ‫بهداشت مرکزی معدن طالی اق دره به بیمارستان شهدای‬ ‫ت��کاب انتقال داده می ش��ود ام��ا با وجود تالش دو س��اعت‬ ‫پزش��کان برای نجات وی‪ ،‬این کارگر جان خود را از دس��ت‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ‪ ۶۰‬س��اله س��ن و دارای بیش از ‪ ۱۸‬سال سابقه کار در‬ ‫واحد معدنی طالی اق دره بود‪.‬‬ ‫بهروز برنا‪ ،‬معاون س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ضمن اعالم باال بودن‬ ‫میزان قاچاق سنگ های قیمتی به کشور‪ ،‬گفت‪ :‬انواع سیلیس های رنگی‪ ،‬بخش هایی‬ ‫از گارن��ت و اث��رات کمی از یاقوت در کش��ور دیده ش��ده اما نباید اج��ازه دهیم که‬ ‫سنگ های نیمه قیمتی عاقبت فرش را پیدا کنند‪.‬‬ ‫نهمین کارگاه اموزشی سازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن تهران ب��ا عن��وان «نگ��رش مقدماتی بر‬ ‫اکتش��اف کانس��ارهای پورفیری ب��ا نگاهی ویژه‬ ‫به کانس��ارهای مس پورفیری» برگزار ش��د و در‬ ‫مباحث مختلف��ی درباره فعالیت های اکتش��افی‬ ‫این دس��ت از م��واد معدنی همچون اش��نایی با‬ ‫ذخای��ر پورفی��ری در ایران و جه��ان‪ ،‬روش های‬ ‫مت��داول اکتش��اف همچ��ون روش ژئوفیزیک و‬ ‫ژئوشیمی ارائه شد‪ .‬در این میان‪ ،‬توجه به ذخایر‬ ‫م��س پورفی��ری و اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫برای برداش��ت از ای��ن ذخایر ارزش��مند یکی از‬ ‫مهم ترین نکاتی بود که به ان اش��اره ش��د‪ .‬البته‬ ‫ذخای��ر پورفی��ری تنها به مس محدود نش��ده و‬ ‫بخش زیادی از طال در جهان به ش��کل پورفیری‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران نیز به دلیل قرارگیری روی کمربند‬ ‫فل��زی‪ ،‬ذخایر پورفیری فراوان��ی از مس دارد‪ .‬در‬ ‫این میان مس «سرچش��مه» که یکی از بهترین‬ ‫ذخایر معدنی با هاله های دگرسانی منظم است به‬ ‫عنوان منبع مهم در این زمینه در جهان شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬معدنی که عالوه بر ذخایر مس فراوان‪،‬‬ ‫بیش��ترین میزان تولید طالی کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹«مس پورفیری»‬ ‫سید احمد مشکانی‬ ‫ذخایر مس‬ ‫پورفیری حدود‬ ‫‪ ۶۱‬درصد مس‬ ‫جهان را تشکیل‬ ‫می دهند‬ ‫و بعضی از‬ ‫معادن جهان‬ ‫به تنهایی در‬ ‫قیمت مس‬ ‫اثرگذار هستند‬ ‫م��س پورفیری که به ذخیره معدنی با تناژ باال‬ ‫و عیار پایین گفته می ش��ود در نقاط مختلفی از‬ ‫ایران تشکیل شده و برای بهره برداری از انها باید‬ ‫اطالعات جامع و دقی��ق از نوع قرارگیری ان در‬ ‫اختیار بهره بردار قرار گیرد‪ .‬همچنین دسترسی به‬ ‫فناوری های نوین و تس��لط به دانش فنی از دیگر‬ ‫موارد مورد نیاز برای رس��یدن به نتیجه مطلوب‬ ‫در فعالیت های اکتش��افی اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫این حوزه تحلیل بازار در کنار فعالیت های معدنی‬ ‫کمک بزرگی برای راهیابی به بازار جهانی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د گروه معدن��ی «زرمش» و مدرس‬ ‫این کارگاه اموزش��ی‪ ،‬با بیان این مطلب در ابتدا‬ ‫ب��ه معرفی ذخایر مس پورفی��ری ایران پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬ذخایر مس پورفی��ری حدود ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫مس جهان را تشکیل می دهند و بعضی از معادن‬ ‫جهان به تنهایی در قیمت مس اثرگذار هستند‪.‬‬ ‫سید احمد مشکانی با بیان اینکه تولید معادن‬ ‫«سرچش��مه»‪« ،‬می��دوک» و «س��ونگون» تاثیر‬ ‫بس��زایی در ایجاد درامد شرکت ملی مس دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید نگرش نس��بت به معادن کشور را‬ ‫تغیی��ر داد و با توجه ب��ه ظرفیت و اهمیت باالی‬ ‫این معادن نسبت به بهره برداری از انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه ته��ران ایران در‬ ‫کمربند الپ ‪ -‬هیمالیا قرار گرفته که در ان ذخایر‬ ‫مس‪ ،‬طال‪ ،‬س��رب و روی و دیگر فلزات ارزشمند‬ ‫یافت ش��ده و با توجه به وضعی��ت متالوژنی این‬ ‫کمربند بزرگ‪ ،‬این ذخایر ارزش��مند در ایران نیز‬ ‫وجود دارند‪ .‬از جمله ذخایری که می توان در این‬ ‫بخش از ایران زمین جست وجو کرد‪ ،‬ذخایر مس‬ ‫پورفیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از دورسنجی در کشف‬ ‫ذخایر مس پورفیری یکی از راهکارهای اکتشافی‬ ‫است‪ .‬هاله های دگرسانی بزرگ و به طور تقریبی‬ ‫منظم کانس��ارهای پورفیری باعث ش��ده که در‬ ‫اکتشاف اولیه ذخایر معدنی از این روش استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬اما باید به این نکته اشاره کرد که همیشه‬ ‫هاله های دگرسانی منظم دیده نمی شود و همین‬ ‫موضوع کار را سخت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس «سرچش�مه» مرجع منابع علمی‬ ‫خارجی‬ ‫به گفته مش��کانی یکی از کانسارهای پورفیری‬ ‫ک��ه دارای هاله ه��ای منظم و بزرگ اس��ت و به‬ ‫عن��وان منبع در منابع علمی و تخصصی خارجی‬ ‫حت��ی امری��کا دیده می ش��ود تصوی��ر هاله های‬ ‫دگرس��انی مس سرچشمه و کانس��ارهای اطراف‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫مش��کانی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ران چندین‬ ‫محدوده(زون) متالوژن��ی وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون برخ��ی از ذخای��ر م��س پورفیری به‬ ‫اکتش��اف رس��یده و در حال بهره برداری هستند‬ ‫ک��ه از ان جمله می ت��وان به کمربن��د ارومیه_‬ ‫دختر‪ ،‬ارس��باران و خاش نهبندان اشاره کرد که‬ ‫تاکنون کانس��ارهای مس پورفیری سرچش��مه‪،‬‬ ‫میدوک‪ ،‬س��ونگون‪ ،‬دره زار‪ ،‬تخت‪ ،‬نوچون‪ ،‬درالو‪،‬‬ ‫کرور و‪ ...‬در ان کشف شده اند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تنه��ا تعداد محدودی از ای��ن تیپ ذخایر در‬ ‫اختیار بخش خصوصی بوده و بیش��تر ان متعلق‬ ‫به شرکت مس است‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬در حا ‬ ‫چند محدوده مستعد مس به وسیله شرکت های‬ ‫خصوصی در دس��ت اکتش��اف ق��رار گرفته اند‪ ،‬با‬ ‫این حال اس��تعداد محدوده(زون) های متالوژنی‬ ‫ایران بیش از این چند کانس��ار است و با عملیات‬ ‫اکتشافی بیش��تر می توان به نتایج بهتری دست‬ ‫یافته و به کشف ذخایر بیشتر امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه بی��ان ی��ک مث��ال پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫سنگ های قیمتی در کشور متولی ندارند‬ ‫معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ضمن‬ ‫اعالم باال بودن میزان قاچاق سنگ های قیمتی به کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انواع س��یلیس های رنگ��ی‪ ،‬بخش هایی از گارنت و‬ ‫اثرات کمی از یاقوت در کش��ور دیده شده اما نباید اجازه‬ ‫دهیم که س��نگ های نیمه قیمتی عاقبت ف��رش را پیدا‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهروز برنا‪ ،‬با بیان اینکه سنگ های‬ ‫قیمتی زمرد و الماس در کش��ور م��ا وجود ندارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر سنگ های موجود در کش��ور ما سنگ های‬ ‫نیمه قیمتی هستند که س��ازمان زمین شناسی روی انها‬ ‫کار کرده و بررس��ی ها نش��ان می دهد که حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫تن س��نگ نیمه قیمتی در محل هایی که بررس��ی ش��ده‬ ‫است وجود دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شاخص ترین سنگ قیمتی‬ ‫موجود در ایران فیروزه اس��ت‪ .‬برنا با اشاره به استان های‬ ‫دارای س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی گفت‪ :‬استان های‬ ‫سمنان‪ ،‬خراسان رضوی و جنوبی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬اصفهان و ‪ ...‬مناطقی هستند که بیشترین فعالیت از‬ ‫سوی سازمان زمین شناسی روی انها انجام شده و دارای‬ ‫منابع عمده سنگ های نیمه قیمتی هستند‪.‬‬ ‫معاون اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی ب��ا بیان اینکه اس��تان های ق��م و اذربایجان نیز‬ ‫ظرفی��ت خوبی در زمین ه س��نگ های نیمه قیمتی دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حتی در بخش هایی از ایالم نمونه هایی که از سنگ ‬ ‫کنگلومرا بختیاری دیده شده که قابلیت استفاده دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سنگ های نیمه قیمتی موجود در‬ ‫کش��ور باید متولی داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع اصلی‬ ‫در زمین ه این سنگ ها بحث فراوری انهاست؛ برای مثال‬ ‫از یک تن سنگ ش��اید بتوان حدود ‪ 28‬کیلوگرم سنگ‬ ‫نیمه قیمتی را اس��تحصال کرد اما برخی از این س��نگ ها‬ ‫ت��ا ‪ 700‬برابر ارزش افزوده ایجاد می کند‪ .‬برنا با اش��اره به‬ ‫تج��ارت ‪ 100‬میلیارد دالری س��نگ های نیمه قیمتی در‬ ‫دنیا ادامه داد‪ :‬ما می توانیم از این تجارت بهره ببریم و در‬ ‫ان نقش��ی داشته باش��یم‪ ،‬چرا که بسیاری از سنگ ها در‬ ‫دنیا بومی می شود و حتی نام برخی از سنگ ها با توجه به‬ ‫کشور مورد نظر به انها تعلق می گیرد‪ .‬به عبارت دیگر ان‬ ‫سنگ ها با نام همان کشور در دنیا وارد می شود‪.‬‬ ‫معاون اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی افزود‪ :‬برای مثال کشور چین با سنگ یشم‪ ،‬برزیل‬ ‫ب��ا امازونیت‪ ،‬بولیوی با بولیوینی��ت‪ ،‬تانزانیا با تانزانیت و‬ ‫حتی افغانس��تان با س��نگ های الجورد و لعل بدخش��ان‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در جه��ان رش��ته های جدی��دی در‬ ‫دانش��گاه ها تدریس می ش��ود ک��ه از جمله انها‬ ‫می توان به رش��ته «ژئومتالورژی» اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��اخه از عل��م از همان ابتدای اکتش��اف به‬ ‫موضوعات فراوری و اس��تخراج پرداخته می شود‬ ‫و همین موضع باعث افزایش سرعت روند اجرایی‬ ‫کارها‪ ،‬دقت بیشتر و همچنین کاهش هزینه ها در‬ ‫فرایند معدنکاری می شود‪.‬‬ ‫مش��کانی افزود‪ :‬با توجه به پیشرفت جهان در‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع وابس��ته ب��ه ان‪ ،‬می توان‬ ‫برخی از مواد معدنی که قابل اس��تفاده نیس��تند‬ ‫و ب��ه عنوان باطله دور ریخته می ش��ود را دوباره‬ ‫ب��ه چرخه تولید ب��از گرداند‪ .‬به ای��ن ترتیب که‬ ‫با اس��تفاده از فن��اوری و یافته ه��ای جدید انها‬ ‫را ف��راوری ک��رده و با تبدیل انه��ا به محصولی‬ ‫قابل اس��تفاده ع�لاوه بر ایج��اد ارزش اف��زوده‪ ،‬از‬ ‫ورود انها به محیط زیس��ت جلوگیری کرده تا در‬ ‫نهایت دیگ��ر خبری از مخاط��رات انها همچون‬ ‫الودگی های زیست محیطی نباشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در برخ��ی از مع��ادن قدیمی‬ ‫ایران ممکن اس��ت ب��ا ذخایر معدنی با ارزش��ی‬ ‫روبه رو ش��ویم و در صورتی ک��ه به دانش فنی و‬ ‫فناوری های نوین مجهز باشیم‪ ،‬امکان استفاده و‬ ‫بهره برداری از ان میسر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینک��ه ذخایر‬ ‫پورفی��ری تنها ویژه مس نیس��ت در ادامه گفت‪:‬‬ ‫می��زان ذخایر قابل توجهی از ط�لا در جهان نیز‬ ‫از نوع پورفیری اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال در ایران‬ ‫بیش��ترین میزان طالی تولید شده در کشور در‬ ‫مس سرچش��مه است که همراه با مس پورفیری‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به عوامل زمین شناختی‬ ‫مش��کانی بر این باور است عوامل تکتونیکی و‬ ‫ساختاری در شناسایی ذخایر معدنی و میزان ان‬ ‫بسیار مهم هستند‪ .‬زیرا ممکن است کانسارهای‬ ‫پورفی��ری با یکدیگر متفاوت باش��ند و تمام انها‬ ‫با ساختار و سیستم منظم همراه نخواهند بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ف کانس��ار پورفیری به‬ ‫مراتب س��خت تر از مس رگه ای اس��ت در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬هر اندازه کانس��ار معدنی بزرگتر یا عنصر‬ ‫ان دارای ارزش بیش��تری (مانن��د عناص��ر نادر‬ ‫خاک��ی و پالتین) باش��د نیازمند افراد متخصص‬ ‫و دانش��مند اس��ت که محدوده م��ورد نظر را از‬ ‫ابعاد مختلف بررس��ی کرده و برای دس��تیابی به‬ ‫این ذخایر از سیستم ها و فناوری های خاص انها‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مش��کانی همچنین درب��اره اکتش��اف ذخایر‬ ‫پورفیری نیز اظهار ک��رد‪ :‬تئوری با نام «احتمال‬ ‫کش��ف کانس��ار» وجود دارد‪ .‬اگر ما منطقه را به‬ ‫شکل یک نوار کانی سازی در نظر بگیریم خواهیم‬ ‫دید که در برخی از نقاط کار اکتشاف به درستی‬ ‫و به ش��کل کامل انجام ش��ده و ش��اید دلیل ان‬ ‫سرمایه گذاری مناسب در ان نقاط بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی یکی از ش��اخص هایی که در ایران‬ ‫بای��د مورد توج��ه قرار گیرد تحلیل بازار اس��ت‪.‬‬ ‫معدنکاران باید در کنار اکتشاف و تولید محصول‬ ‫به دنبال بازاری برای فروش محصول و رس��یدن‬ ‫باش��ند زیرا اتفاق��ات مختلفی‬ ‫ ‬ ‫ب��ه ارزش افزوده‬ ‫ممکن اس��ت قیمت این فل��ز را تحت تاثیر خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪۳۳‬درصد تولید سیم و کابل در جهان از فلز مس‬ ‫است‪ .‬حال اگر فلز الومینیوم به یکباره جایگزین‬ ‫مس ش��ود تحول بزرگی در قیمت این محصول‬ ‫حاصل خواهد ش��د و افت قیم��ت جهانی ان را‬ ‫به دنبال می اورد‪ .‬ش��رایط بازار‪ ،‬یا توقف فعالیت‬ ‫معدن��ی ک��ه روزان��ه ‪ ۷۰۰‬هزار تن م��س تولید‬ ‫می کند روی قیمت این فلز اثر خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫اگاهی به تمامی موارد یاد شده می تواند به عنوان‬ ‫شاه کلید درامد باشد تا براساس انها برنامه ریزی‬ ‫صحیح برای تولید و ورود به بازار تدوین شود‪.‬‬ ‫معدن «کهنگ» در مسیر تکمیل مطالعات پیش امکان سنجی‬ ‫از سال ‪ 1390‬تاکنون اقدامات و فعالیت های مطالعاتی‪،‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬ازمایش��گاهی و پیش امکان سنجی به صورت‬ ‫مداوم و مستمر در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬رض��ا اصفهانی پور‪ ،‬مجری طرح‬ ‫مع��دن مس «کهنگ» اصفه��ان با بیان ای��ن مطلب در‬ ‫تش��ریح این اقدامات و فعالیت های مطالعاتی انجام ش��ده‬ ‫در ف��از صفر و یک معدن کهنگ گف��ت‪ :‬اقداماتی مانند‪،‬‬ ‫مطالع��ات اولی��ه زمین شناس��ی مهندس��ی‪ ،‬مطالع��ات‬ ‫ژئوتکنی��ک فاز صفر‪ ،‬مطالعات«پ��ی اف اس» (ابان ‪،)92‬‬ ‫طراح��ی مفهومی و س��رمایه الزم در مع��دن زیرزمینی‪،‬‬ ‫طراحی مفهوم��ی کارخانه فراوری‪ ،‬مطالع��ات زیربنایی‬ ‫(مطالع��ات اولیه تامی��ن و انتقال اب و ب��رق)‪ ،‬مطالعات‬ ‫زیس��ت محیطی و اج��رای پروژه های پژوهش��ی و انجام‬ ‫مطالع��ات ژئوفیزیکی و بازدید از معادن زیرزمینی داخل‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ازمایش های ف��راوری در مقیاس‬ ‫ازمایشگاهی درباره معدن انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ادغام‬ ‫گواهینامه های کشف و اخذ مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای انجام اکتشاف تکمیلی به مدت ‪ 2/5‬سال‪،‬‬ ‫از خ��رداد ‪ ،94‬حفاری های تکمیلی اکتش��افی در ‪ 3‬فاز‬ ‫پیشنهاد و ارائه شده و در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫اصفهانی پ��ور اف��زود‪ :‬همچنین پیش��نهاد حفاری های‬ ‫هیدروژئولوژی و حفاری های ژئوتکنیک ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه برنام��ه گزینه یابی تاسیس��ات اب‬ ‫و باطل��ه در معدن کهنگ تغییر ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت ها‬ ‫درباره اخذ مجوز س��د باطله با توجه به تغییر برنامه سد‬ ‫باطله از «س��ی تی دی» به روش انباشت باطله خشک نیز‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مجری ط��رح معدن مس کهنگ اصفه��ان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه توجه و تمرکز روی ضرورت اس��تخراج زیرزمینی‬ ‫از مع��ادن فعال کش��ور اجتناب ناپذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫به ریس��ک های موج��ود در معدن م��س کهنگ ازجمله‬ ‫ریسک ذخیره‪ ،‬ریسک حفاری های ژئوتکنیکی و ریسک‬ ‫نی��روی کار باتجرب��ه هم ن��گاه جدی و کارشناس��انه ای‬ ‫داش��ت‪ .‬وی درباره برنامه های شرکت مس برای کاهش‬ ‫ریسک های موجود تصریح کرد‪ :‬این ریسک ها با توجه به‬ ‫طرح های این��ده معدن مس کهنگ‪ ،‬تکمیل حفاری های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬اغاز حفاری های ژئوتکنیک��ی و پرداختن به‬ ‫اموزش نیروها و اغاز فعالیت های مشترک با صاحبان این‬ ‫فناوری در دنیا ‪ ،‬پوشش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش نیسان برای حضور در بازار سبز چین‬ ‫کارلو گون‪ ،‬مدیر رنو ‪ -‬نیسان از تصمیم خود برای غلبه بر رشد فروش اندک خودروهای‬ ‫الکتریک��ی در بازار چین خبر داد‪ .‬ش��رکت زیر نظ��ر گون تاکنون محص��والت الکتریکی و‬ ‫هیبری��دی متفاوتی نظیر لیف را روانه بازار چین ک��رده اما عقیده دارد تا زمانی که قیمت به‬ ‫کمک یارانه های دولتی کاهش پیدا نکند و بستر س��ازی مناسبی برای ایجاد زیرساخت های‬ ‫انها درچین ایجاد نشود‪ ،‬همچنان با افت فروش و نبود استقبال مشتریان رو به رو خواهد بود‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫مرجع قانونی امنیت حمل ونقل امریکا خودران گوگل را تایید کرد‬ ‫کند‪ ،‬می تواند عواقب خطرناکی درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬گوگل هنگامی عملکرد مطمئن‬ ‫و ایم��ن اتومبیل خودران تولی��دی اش را تایید و‬ ‫ضمانت می کند که کامپیوتر مسئولیت به حرکت‬ ‫دراوردن و راندن خودرو را دراختیار داشته باشد‬ ‫ام��ا اگر در مس��یر حرکت‪ ،‬مس��افر داخل خودرو‬ ‫از قضا ج��زو اندک افراد س��اده لوح و بی اطالع از‬ ‫نحوه کارکرد خ��ودرو بوده و به یکباره تصمیم به‬ ‫دراختیار گرفتن کنترل خودرو به صورت شخصی‬ ‫به سرش بزند‪ ،‬انگاه دیگر تمامی شرط و شروط و‬ ‫ضمانت های گوگل ملغی خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم اتومبیل ه��ای خودران‪ ،‬به صورت‬ ‫واقعی و حقیقی ایمن و دارای امنیت کامل باشند‬ ‫بی تردی��د باید هرگونه احتمال دخالت غیرمجاز و‬ ‫مداخل��ه در عملکرد این ماش��ین ها را در هنگام‬ ‫فعالیت و حرکت حذف کرده و به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫س��ال های طوالن��ی بعضی از م��ردم از ورود به‬ ‫اسانسور امتناع می کردند مگر اینکه این دستگاه ها‬ ‫به وس��یله یک نف��ر هدایت می ش��د و به حرکت‬ ‫درمی امد؛ کس��انی که تنها شغل شان فشار دادن‬ ‫دکمه های مربوط به هر طبقه از س��اختمان بود‪.‬‬ ‫این افراد به عنوان اپراتورهای اسانسور در صورت‬ ‫بروز هر نوع خرابی یا حادثه ای قادر به انجام هیچ‬ ‫کاری نبودند‪ .‬انها در اسانس��ورها حضور داشتند‬ ‫زیرا این منطقی و درس��ت به نظر نمی رس��ید که‬ ‫اتومبی��ل روی صندلی عقب نشس��ته و مش��غول‬ ‫صحبت یا انجام امور روزانه خودشان باشند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک افراد زیادی هس��تند که اصرار به‬ ‫احس��اس اطمینان بیش��تری دارند‪ ،‬اگ��ر بتوانند‬ ‫هن��گام بروز هر نوع اتف��اق و در مواقع اضطراری‬ ‫خودش��ان کنت��رل وس��یله نقلیه ای که س��وار بر‬ ‫ان هس��تند را در اختی��ار بگیرن��د در حال��ی که‬ ‫تولیدکنن��دگان اتومبیل ه��ای خ��ودران و دولت‬ ‫(امریکا) تصمیم دیگری اتخاذ کرده اند‪ :‬ما ایمن تر‬ ‫خواهی��م ب��ود اگر اختی��ار فرمان اتومبی��ل را به‬ ‫ماشینی هوش��مند واگذار کنیم که می تواند بهتر‬ ‫از ما اطراف خود را ببیند‪ ،‬واکنش های سریع تری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هیچ گاه هوس نوشیدن مشروب های‬ ‫الکلی یا استعمال مواد مخدر به سرش نزند‪ ،‬هرگز‬ ‫پریش��ان‪ ،‬مضطرب و خسته نش��ود و در معرض‬ ‫منحرف شدن روح و روانش به سوی جاده خشم‪،‬‬ ‫ان��دوه و س��ایر حالت ها و احساس��ات منفی قرار‬ ‫نگیرد و توجه به همه این دالیل بوده که تصمیم‬ ‫به حذف تجهیزات��ی مانند فرمان و پدال های گاز‬ ‫و ترمز از سیستم عملکردی اتومبیل های خودران‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬پس بهتر ان اس��ت که روی‬ ‫صندل��ی عقب خ��ودرو بنش��یند‪ ،‬کمربند ایمنی‬ ‫خودت��ان را ببندید و از جاده و مناظر اطراف لذت‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم‬ ‫اتومبیل های‬ ‫خودران‪ ،‬به‬ ‫صورت واقعی‬ ‫و حقیقی ایمن‬ ‫و دارای امنیت‬ ‫کامل باشند‬ ‫بی تردید باید‬ ‫هرگونه احتمال‬ ‫دخالت غیرمجاز‬ ‫و مداخله در‬ ‫عملکرد این‬ ‫ماشین ها را در‬ ‫هنگام فعالیت و‬ ‫حرکت حذف کرده‬ ‫و به صفر برسانیم‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫«تسال» برای کودکان‬ ‫از ای��ن ب��ه بعد بچه ها ه��م می توانن��د از رانندگی با یک‬ ‫خودروی الکتریکی معروف لذت ببرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار خودرو‪ ،‬ش��رکت رادیو فالیر‪ ،‬س��ازنده‬ ‫مشهور واگن های کوچک و ‪ 3‬چرخه برای کودکان‪ ،‬این هفته‬ ‫از اخرین مدل خودروی خود رونمایی کرد؛ تسال مدل ‪ .S‬به‬ ‫مطمئن زیاد فالیر مدل ‪ S‬به گرد پای تس�لا ‪ S‬هم نخواهد‬ ‫رسید‪ ،‬چون سرعت ان به زحمت به ‪ ۱۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫می رسد‪ .‬اما چراغ های جلو کار می کنند‪ ،‬باتری های پرقدرت‬ ‫قابل ش��ارژی روی ان نصب شده اند‪ ،‬سیستم صوتی خوبی‬ ‫در اختیار راننده اس��ت و فضای داخلی نیز بزرگ است‪ .‬این‬ ‫خودرو مختص کودکان نس��ل بع��د خواهد بود‪ ،‬یا بچه های‬ ‫‪4‬ساله کنونی که والدین ثروتمندی دارند‪ .‬خودروهای ویژه‬ ‫تولید خودروهای تویوتا ازسرگرفته شد‬ ‫تویوتا موتور فعالیت در هم��ه کارخانه های تولید قطعات‬ ‫و مونت��اژ خ��ودرو در ژاپن را پس از یک وقفه ش��ش روزه‬ ‫ازسرگرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بزرگترین خودروس��از جه��ان اوایل‬ ‫م��اه جاری اعالم کرد از هش��تم تا ‪ ۱۳‬فوری��ه تولید همه‬ ‫کارخانه هایش در ژاپن به دلیل کمبود قطعات فوالدی که‬ ‫در پی انفجار در کارخانه ش��رکت ایچی استیل ایجاد شده‬ ‫به طور موقت متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫تویوت��ا همچنین اعالم کرده ب��ود‪ ،‬فعالیت کارخانه های‬ ‫قطعه سازی این شرکت در ژاپن هشتم فوریه به مدت یک‬ ‫روز متوقف می شود اما مدت یادشده را تا ‪ ۱۳‬فوریه تمدید‬ ‫کرد‪ .‬س��خنگوی تویوتا اعالم کرد‪ ،‬در مجموع ‪ ۲۹‬کارخانه‬ ‫مونتاژ و تولید قطعات فعالیت خود را ازسرگرفتند و اکنون‬ ‫قطع��ات فوالدی موردنیازش��ان را از س��ایر تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد و همچنی��ن خطوط تولی��د ایچی اس��تیل دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تویوت��ا اوایل ماه ج��اری اعالم کرده ب��ود‪ ،‬توقف ‪ ۶‬روزه‬ ‫تولید‪ ،‬طوالنی ترین توقف از زمان توقف ‪ ۱۰‬روزه ای خواهد‬ ‫بود که پس از زلزله و سونامی مارس ‪ ۲۰۱۱‬در ژاپن اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬هدف جهانی تویوتا در امسال تولید ‪ 10/196‬میلیون‬ ‫دس��تگاه اس��ت که از این تعداد ‪4/134‬میلیون دستگاه در‬ ‫داخ��ل ژاپن تولید خواهد ش��د و توق��ف ‪ 6‬روزه فعالیت بر‬ ‫این هدف تاثیری نخواهد گذاش��ت زیرا فعالیت در روزهای‬ ‫تعطیل عقب ماندگی یادشده را جبران خواهد کرد‪.‬‬ ‫تویوت��ا برنام��ه تولید روزانه خود را برم�لا نکرده اما این‬ ‫شرکت اعالم کرده در سال ‪۲۰۱۵‬م روزانه ‪ ۱۴‬هزار خودرو‬ ‫تولید کرده است‪ .‬این خودروساز ژاپنی که در سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫از فولکس واگن به عنوان پرفروش ترین خودروس��از جهان‬ ‫سبقت گرفت‪ ،‬سال گذش��ته بیش از ‪ ۴‬میلیون خودرو در‬ ‫ژاپن و در س��طح جهانی بیش از ‪ ۱۰‬میلیون خودرو تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کودکان معموال س��اده و دوست داش��تنی به نظر می رسند‪.‬‬ ‫تس�لا مدل ‪ S‬در رنگ های تازه و جذاب نقره ای‪ ،‬ابی و قرمز‬ ‫به بازار عرضه خواهد ش��د‪ :‬دیگراپش��ن ها شامل یک پالک‬ ‫با نش��ان(برند) تس�لا به قیمت ‪ ۱۵‬دالر‪ ،‬یک عالمت پارک‬ ‫‪ ۲۵‬دالری و ی��ک روکش ‪ ۵۰‬دالری می ش��وند‪ .‬با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵‬دالر دیگ��ر‪ ،‬می توانید صاحب چرخ های نقره ای ش��وید‬ ‫که بی شباهت به توربین نیس��تند‪ .‬این خودروی الکتریکی‬ ‫درحال حاضر قیمت ‪ ۴۹۹‬دالری دارد‪ ،‬قیمتی که شاید برای‬ ‫یک اسباب بازی کمی گران باشد‪ .‬اگر وسوسه شده اید یکی‬ ‫از این خودروها را س��فارش دهی��د‪ ،‬می توانید با مراجعه به‬ ‫س��ایت رادیو فالیر ان را پیش خرید کنید‪ ،‬اما برای رسیدن‬ ‫ان باید تا اوایل می صبر کنید‪.‬‬ ‫بی اعتنایی مدیران فولکس واگن به هشدارهای تقلب‬ ‫ی��ک کارمن��د عالی رتب��ه در م��ه ‪ ۲۰۱۴‬ب��ه مدی��ران‬ ‫فولکس واگن هش��دار داده ب��ود‪ ،‬رگوالتوره��ای امریکایی‬ ‫ممکن است نرم افزار موتور خودرو را در راستای پژوهش ها‬ ‫درباره میزان االیندگی بررسی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رویترز به نق��ل از منابع اگاه گزارش‬ ‫داد‪ ،‬این هش��دار به ش��کل نام��ه ای بود که پی��ش از اقرار‬ ‫علنی فولکس واگن به اس��تفاده از ی��ک نرم افزار غیرقانونی‬ ‫در خودروهایش به مدیران ارش��د شرکت ارسال شده بود‪.‬‬ ‫انتش��ار ای��ن مطلب پرس��ش هایی را درباره می��زان اطالع‬ ‫مدیران ارشد این خودروس��از المانی درباره رسوایی تقلب‬ ‫در ازمون های االیندگی مطرح کرده است‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری امری��کا علی��ه فولکس واگن به دلیل‬ ‫نقض قانون محیط زیس��ت یک شکایت ‪ ۴۶‬میلیارد دالری‬ ‫تنظی��م ک��رده در حالی ک��ه رگوالتورها و دادس��تان های‬ ‫امریکایی سرگرم بررسی نقش مدیران ارشد از جمله مارتین‬ ‫وینترکورن‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین گروه فولکس واگن در این‬ ‫قضیه هستند‪ .‬فولکس واگن در سپتامبر ‪ ۲۰۱۵‬اقرار کرد در‬ ‫ازمون های االیندگی تقلب کرده اس��ت اما تاکید کرد تنها‬ ‫گروه کوچکی از کارمندانش مقصر بوده اند و هیچ نشانه ای‬ ‫از مشارکت گسترده در این شرکت وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخراج ‪ ۱۲۰۰‬کارگر از دایملر‬ ‫گروه خودرو‬ ‫یک ماشین به تنهایی قادر به حرکت و باال و پایین‬ ‫رفتن میان طبقات ساختمان ها باشد‪.‬‬ ‫با این وجود زمان بس��یار زیادی طول کشید تا‬ ‫ش��غل اپراتوری اسانس��ورها به طور کامل حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬اکنون این پرس��ش مهم مطرح اس��ت که‬ ‫چقدر طول خواهد کشید تا با یقین کامل بپذیریم‬ ‫که اتومبیل ها نیز می توانن��د بدون حضور راننده‬ ‫و به تنهایی با اس��تفاده از سیس��تمی هوشمند به‬ ‫حرک��ت درایند و نیازی به کمترین کنترل فردی‬ ‫به عنوان راننده نداشته باشند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬مقامات رسمی امریکا اکنون به‬ ‫سمت پذیرش واقعیت ان لطیفه تاریخی حرکت‬ ‫می کنن��د؛ لطیفه ای درباره ای��ن موضوع که یک‬ ‫س��فینه فضایی چگونه نیازمند حضور یک انسان‬ ‫و یک سگ درون ان است‪ :‬انسانی که به سگ غذا‬ ‫بدهد و س��گی که مانع از دخالت انس��ان و دست‬ ‫زدن وی ب��ه دس��تگاه های کنترل کننده س��فینه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مقامات امریکا با ش��رکت های فع��ال در حوزه‬ ‫فناوری ها هم داس��تان و همراه ش��ده اند تا به هر‬ ‫طریق ممکن از تعداد تلفات انس��انی در تصادفات‬ ‫و س��وانح جاده ای بکاهند و البت��ه به راهکارهایی‬ ‫عمل��ی و علم��ی ب��رای حرکت ایم��ن و خودکار‬ ‫خودروها با استفاده از کامپیوترها و برنامه ها دست‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬در شرایطی که سرنشین (سرنشینان)‬ ‫‪25‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫رانندگی می کند‪ ،‬پس وجود دارد‬ ‫ای��ن چندان ش��بیه یک روی��داد ی��ا بازگویی‬ ‫یک ماجرای داس��تانی س��ر کالس درس فلسفه‬ ‫نیس��ت؛ در نامه ای خطاب به کریس اورمس��ون‪،‬‬ ‫رییس پروژه اتومبیل خودران گوگل که از س��وی‬ ‫اداره مل��ی ایمن��ی حمل ونقل بزرگراه��ی امریکا‬ ‫(‪ )NHTSA‬ارسال شده است‪ ،‬این متن به عنوان‬ ‫پاسخ و نتیجه گیری رسمی این اداره و در حقیقت‬ ‫به عن��وان اعالم نظ��ر و رای نهایی باالترین مرجع‬ ‫رس��می تصمیم گیری در حوزه حمل ونقل امریکا‬ ‫درباره اتومبیل خودران ش��رکت گوگل به چش��م‬ ‫می خ��ورد‪ :‬اداره ملی ایمنی حمل ونقل بزرگراهی‬ ‫امریکا درباره اتومبیل خودران ان شرکت (گوگل)‬ ‫به این عقیده و تصمیم نهایی رس��یده اس��ت که‬ ‫رانن��ده وس��یله نقلیه خودران در اتومبیل ش��ما‪،‬‬ ‫کامپیوتر و نرم افزارهای ویژه ان هستند که برای‬ ‫به حرکت دراوردن و ران��دن خودروی موردنظر‪،‬‬ ‫طراحی و ساخته شده اند‪.‬‬ ‫انچ��ه به عنوان مفهوم و معنی روان و قابل فهم‬ ‫برای عموم از این نامه برداشت می شود‪ ،‬ان است‬ ‫که وس��یله نقلیه خودران س��اخت شرکت گوگل‬ ‫ب��رای حرکت و تردد در معابر‪ ،‬هیچ نیازی به یک‬ ‫انسان و موجود ذی شعور به عنوان راننده نداشته و‬ ‫عالوه بر ان به پدال و فرمان (هدایت خودرو) نیز‬ ‫به هیچ وجه احتیاج ندارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر می توان گفت که در این خودرو‪،‬‬ ‫ی��ک کامپیوتر و چند نرم اف��زار‪ ،‬نیاز و الزام وجود‬ ‫یک انسان را برای به حرکت دراوردن ان براورده‬ ‫می کنند‪ .‬بدون تردید اعالم رس��می این تصمیم‪،‬‬ ‫یک نقطه عطف تاریخی در روند تحوالت و توسعه‬ ‫ماش��ین االت صنعت��ی و همچنین دس��تاوردی‬ ‫کم نظیر برای طرح های بلندپروازانه شرکت گوگل‬ ‫است که امکان بکارگیری فناوری های پیشرفته را‬ ‫برای راندن خودرو و جایگزین ش��دن ان با انسان‬ ‫در پشت فرمان اتومبیل تحقق بخشیده است‪.‬‬ ‫البت��ه در این ب��اره هن��وز برخی پرس��ش های‬ ‫اساسی و مهم مطرح بوده و تردیدهایی را موجب‬ ‫شده اس��ت؛ از جمله این پرسش ها‪ ،‬چرایی و علت‬ ‫اصلی بی تمایلی ش��رکت گوگل به نصب و تجهیز‬ ‫اتومبیل خودران این ش��رکت ب��ه پدال های گاز‬ ‫و ترم��ز و فرمان هدایت اتومبیل اس��ت که برای‬ ‫بس��یاری تبدیل به پرسشی بدون پاسخ شده‪ ،‬هر‬ ‫چند گوگل معتقد اس��ت که اگر در این اتومبیل‬ ‫خودران و در هنگام حرکت مسافر حاضر در خودرو‬ ‫ب��ه ناگهان هوس راندن خودرو به س��رش بزند و‬ ‫بخواهد خودش اقدام به رانندگی با این خودران ها‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫روزنامه المانی «بیلد ام س��ونتاگ» برای نخس��تین بار از‬ ‫وجود یک نامه داخلی که به مدیران ارش��د درباره پژوهش‬ ‫احتمالی هش��دار داده ب��ود‪ ،‬گ��زارش داد‪ .‬در این نامه که‬ ‫در پژوه��ش داخلی فولکس واگن توس��ط ش��رکت «جونز‬ ‫دی» به دس��ت امده اس��ت‪ ،‬گفته ش��ده مقامات امریکایی‬ ‫سیستم های فولکس واگن را موردبررسی قرار خواهند داد‬ ‫تا معلوم ش��ود ایا این ش��رکت نرم افزار تش��خیص ازمون‬ ‫را نصب کرده اس��ت یا خی��ر‪ .‬به گفته یک��ی از این منابع‬ ‫اگاه‪ ،‬این نامه از س��وی دپارتمان کیفیت محصول و ایمنی‬ ‫ارسال شده بود‪ ،‬با اینهمه سخنگوی فولکس واگن حاضر به‬ ‫اظهارنظر در این باره نشد‪.‬‬ ‫دایملر بی��ش از ‪ ۱۲۰۰‬نف��ر از کارگ��ران کارخانه های‬ ‫کامیون سازی خود در کارولینای شمالی را به دلیل کاهش‬ ‫تقاضا برای این خودروها اخراج خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬واحد کامیون امریکای شمالی دایملر‬ ‫که کامیون های باری س��نگین تولی��د می کند‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫قص��د دارد ‪ ۵۵۰‬کارگ��ر در کارخانه مونت��اژ کلیولند که‬ ‫ی��ک چهارم از نی��روی کار این واحد هس��تند را مرخص‬ ‫کند‪ .‬همچنین بیش از یک س��وم از نی��روی کار کارخانه‬ ‫مونت هالی که ‪ ۷۰۰‬نفر هستند‪ ،‬اخراج خواهند شد‪.‬‬ ‫کارخانه مونت هالی که کامیون های نیمه سنگین تولید‬ ‫می کند‪ ،‬از ‪ 3‬ش��یفت به ‪ 2‬شیفت در روز می رسد و شغل‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬کارگر دیگر حفظ می ش��ود‪ .‬س��فارش ژانویه برای‬ ‫کامیون های س��نگین در امریکای ش��مالی ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته کاهش یافت و به‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه رس��ید‪.‬بر اساس گزارش‬ ‫وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬انتظ��ار می رود تولی��د کامیون های‬ ‫س��نگین امس��ال ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد کمتر از س��ال گذشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 3‬مدل جدید لکسوس‬ ‫به هند می رود‬ ‫تویوتا نشان(برند) لوکس لکسوس را در اوت ‪ 2016‬وارد‬ ‫بازار هند خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬این خودروس��از فعالیت خود در‬ ‫هند را با ‪ 3‬مدل هیبریدی اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مدل ه��ای هیبری��دی ش��امل لکس��وس‬ ‫‪ ،h 450 RX‬لکس��وس ‪ h 450 GS‬و لکس��وس‬ ‫‪ h 600 LS‬اس��ت‪ .‬مدل ه��ای ‪ h 450 RX‬و‬ ‫‪ h 450 GS‬از موت��ور مش��ترک ‪ 3/5‬لیت��ری ‪ V 6‬متصل‬ ‫ب��ه یک موت��ور الکتریکی بهره می برند ک��ه البته در مدل‬ ‫کراس اوور قدرت ‪ 308‬اس��ب بخاری و در ‪ GS‬قدرت ‪338‬‬ ‫اسب بخاری تولید می کند‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه مدل ‪ LS‬دارای ظاه��ری متمایز و دقیق‬ ‫اس��ت‪ ،‬مدل های ‪ GS‬و ‪ RX‬س��بک طراح��ی تهاجمی‬ ‫لکس��وس را در بازار هند معرفی می کنند‪ .‬شاید لکسوس‬ ‫در پی فروش باال در هند نباش��د اما به احتمال زیاد هدف‬ ‫فروش هزار تا ‪ 3500‬دستگاه تا سال ‪2018‬م و بیش از ‪5‬‬ ‫هزار دستگاه تا سال ‪2020‬م را تعیین می کند تا بتواند به‬ ‫خوبی با دیگر رقبای المانی اش رقابت کند‪.‬‬ ‫امار قالبی «ب ام و»‬ ‫از فروش لوکس ها در امریکا‬ ‫به نظرتان پرفروش ترین نش��ان(برند) خودروساز لوکس‬ ‫در امریکا در س��ال ‪۲۰۱۵‬م المانی بود یا ژاپنی؟ ش��رکت‬ ‫ب ام و به تازگی مدعی ش��د که سال گذشته پرفروش ترین‬ ‫لوکس س��از در امریکا ب��وده اما امار جدیدی که منتش��ر‬ ‫شده نش��ان می دهد لکس��وس پرفروش ترین نشان(برند)‬ ‫خودرویی الکچری در بازار امریکا بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو‪ ،‬براساس امار ارائه شده از سوی‬ ‫ب ام و این شرکت سال گذشته بیشترین خودروی لوکس‬ ‫را در امریکا فروخته اس��ت‪ .‬این امار می گوید خودروس��از‬ ‫المانی در س��ال ‪ ۳۴۶ ،۲۰۱۵‬هزار و ‪ ۲۳‬خودرو لوکس و‬ ‫لکس��وس ‪ ۳۴۴‬هزار و ‪ ۶۰۱‬خ��ودروی الکچری در امریکا‬ ‫فروخته اند و مرس��دس‪-‬بنز با ‪ ۳۴۳‬هزار و ‪ ۸۷‬دستگاه در‬ ‫جایگاه س��وم ایس��تاده است‪ .‬امار ش��رکت ثالث «پولک»‬ ‫فعال در تحقیقات بازار خودرو نشان می دهد که لکسوس‬ ‫با فروش ‪ ۳۴۰‬هزار و ‪ ۳۹۲‬خودروی لوکس در صدر‪ ،‬ب ام و‬ ‫با فروش ‪ ۳۳۵‬هزار و ‪ ۲۵۹‬دستگاه در رده دوم و مرسدس‬ ‫با فروش ‪ ۳۳۴‬هزار و ‪ ۶۹۲‬دستگاه در رده سوم ایستاده اند‪.‬‬ ‫معرفی خودروی مفهومی جدید‬ ‫سیتروئن‬ ‫پژو س��یتروئن خ��ودروی مفهومی جدید با نام بس��یار‬ ‫طوالن��ی ‪Shuttle 3/0 Traveller I – Lab VIP‬‬ ‫را پیش از رونمایی رس��می در نمایش��گاه اتومبیل ژنو به‬ ‫صورت اینترنتی معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬در زمانی نه چندان دور همکاری‬ ‫پژو س��یتروئن و تویوت��ا منجر به تولید ‪ 3‬خ��ودروی پژو‬ ‫‪ ،Traveller‬س��یتروئن ‪ Space tourer‬و تویوت��ا‬ ‫‪ Proace‬ش��د که البته هیچ کدام نتوانس��تند کوچکترین‬ ‫موفقیتی در زمینه کس��ب جایزه های بین المللی طراحی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬اما با این حال پژو تصمیم گرفته دست کم‬ ‫نس��خه مفهوم��ی ‪ Traveller‬را به شیش��ه ای دودی و‬ ‫س��انروف پانورامیک‪ ،‬رینگ ه��ای الیاژی و س��امانه های‬ ‫الکترونیک��ی و س��رگرمی و اطالعات��ی خ��ودکار مجه��ز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از امکان��ات داخلی نیز می توان به روکش چرم الکانتارا‪،‬‬ ‫تزئینات چوبی‪ ،‬تبلت های ‪ 32‬اینچی ساخت سامسونگ و‬ ‫یک نمایش��گر اطالعاتی قرار گرفته روی سقف اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین این خ��ودرو دارای چراغ های ال ای دی داخلی و‬ ‫سامانه صوتی لوکس فوکال است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تهیه طرح بازافرینی ‪ ۱۶۸‬شهر تاریخی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫ارائه نرخ های افزایش یافته با وجود اختالف میان راه اهن و سازمان حمایت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بلیت قطار به ایستگاه ارزانی نرسید‬ ‫نقش ‪ ۸۰‬درصدی انسان‬ ‫در سوانح ریلی‬ ‫مش��اور و دس��تیار ویژه وزیر راه و شهرس��ازی از نقش‬ ‫‪۸۰‬درصدی عامل انس��انی در سوانح جاده ای و ریلی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در صورتی که بخواهیم همانند کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته در بحث رسیدگی به س��وانح پیشرو باشیم‪،‬‬ ‫باید بخش رس��یدگی به سوانح‪ ،‬مس��تقل از راه اهن عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مرتض��ی باقری در گفت وگ��و با پایگاه خب��ری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬با اش��اره به این موضوع که وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی در نامه ای از وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و همچنی��ن معاون علم��ی و فن��اوری رییس جمهوری‪،‬‬ ‫خواس��تار اولویت دادن به موض��وع ایمنی و حمل و نقل‬ ‫ریلی در نقش��ه جامع علمی کش��ور شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این درخواست مقرر شده موضوع مهم و اساسی ایمنی در‬ ‫حمل و نقل ریلی بیش از دیگر موضوع ها مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد و مراکز علمی و پژوهش��ی بیش از پیش مطالعات‬ ‫مستمر را در راستای ان انجام دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫موضوع انس��ان و وس��یله نقلیه که در کنترل انسان است‬ ‫کمتر موردتوجه قرار گرفته است‪ ،‬در حالی که این توجه‬ ‫ضروری به نظر می رسد و باید درباره ورود روانشناسان به‬ ‫ح��وزه ایمنی ریلی بیش از پیش توجه ش��ود زیرا امارها‬ ‫نش��ان می دهد عامل بیش از ‪ ۸۰‬درصد حوادث در حمل‬ ‫و نقل جاده ای و ریلی انس��انی است که متاسفانه تاکنون‬ ‫کمتر مورد توجه قرارگرفته است‪.‬‬ ‫افزایش بودجه‬ ‫پیشنهادی مترو‬ ‫ریی��س کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای اس�لامی‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬در الیحه پیشنهادی شهرداری بودجه‬ ‫س��اخت مترو هزار و ‪ ۹۹۰‬میلیارد توم��ان درنظر گرفته‬ ‫ش��ده بود اما ش��ورا این رقم را به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا دبیر در جلس��ه علنی شورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران با بیان اینکه بودجه هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کسر‬ ‫بودج��ه پیش��نهادی کار دش��واری بود و تنه��ا با کمک‬ ‫کمیس��یون های تخصصی امکان پذیر شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش از این بودج��ه مترو به طور دقیق قابل رصد نبود‪.‬‬ ‫سال قبل حدود ‪ 2‬هزار میلیارد تومان برای بودجه مترو‬ ‫اعتب��ار قائل ش��ده بودیم اما این بودجه ش��امل امالک‪،‬‬ ‫دیون و‪ ...‬مترو بود‪ .‬س��ال جاری برای اینکه رصد بودجه‬ ‫مترو دقیق تر باش��د‪ ،‬برای هر خ��ط مترو ردیف اعتباری‬ ‫جداگانه درنظ��ر گرفته ایم‪ .‬دبیر درب��اره بودجه متروی‬ ‫تهران توضیح داد‪ :‬در الیحه پیشنهادی شهرداری بودجه‬ ‫س��اخت مترو هزار و ‪ ۹۹۰‬میلی��ارد تومان درنظر گرفته‬ ‫ش��ده بود اما کمیس��یون برنامه و بودجه ای��ن رقم را با‬ ‫وجود کاهش سقف بودجه پیشنهادی به ‪ ۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش داده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫اولویت توسعه مترو به خطوط ‪ ۶ ،۳‬و ‪ ۷‬اختصاص دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بودجه در نظر گرفته ش��ده برای خط ‪ ۳‬مترو‬ ‫مبل��غ ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬برای خ��ط ‪ ۸۰۰ ،۶‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬برای احداث خط ‪ ۷۰۰، ۷‬میلیارد تومان و برای‬ ‫س��ایر خطوط ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار در کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه تصویب ش��ده است‪ .‬همچنین ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از ف��روش ارم طرح ترافیک به مبلغ ‪ ۵۰‬میلیارد تومان و‬ ‫‪ ۲‬درصد از صدور پروانه با اعتباری افزون بر ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان در الیح��ه بودجه به مترو اختصاص داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت‬ ‫ناوگان مسافری دریایی قشم‬ ‫برای نوروز‬ ‫مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی قش��م از برنامه ریزی به‬ ‫منظور اجرای طرح نوروزی سال ‪ 95‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬س��یدباقر موس��وی زم��ان اجرای طرح‬ ‫نوروزی س��ال ‪ 95‬را بازه زمانی ‪ 25‬اسفند تا ‪ 15‬فروردین‬ ‫اع�لام کرد و از افزایش ظرفیت ناوگان مس��افری و حمل‬ ‫خودرو‪ ،‬انجام بازرسی های متمرکز و دوره ای برای افزایش‬ ‫ایمنی سفرها و پیشگیری از سوانح دریایی سخن به میان‬ ‫اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬افسران کنترل و بازرسی اداره بنادر قشم‬ ‫بازرس��ی های متمرکزی از ش��ناور های مسافری و حمل‬ ‫خودرو انجام داده اند‪ ،‬همچنین تاکنون از حدود‪ 480‬قایق‬ ‫تفریحی س��احلی بازرسی انجام ش��ده و این بازدیدها تا‬ ‫اوایل اسفند ادامه دارد‪.‬‬ ‫موسوی از امادگی ‪ 35‬شناور مسافری با ظرفیت ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 926‬صندلی برای طرح نوروزی در مس��یرهای دریایی‬ ‫بنادر ذاکری‪ ،‬حقانی و هرمز خبر داد و گفت‪ 32 :‬ش��ناور‬ ‫لندینگ کرافت با ظرفی��ت ‪ 1500‬خودرو در بنادر پهل و‬ ‫الفت نیز در این طرح مشارکت خواهد داشت که ‪4‬شناور‬ ‫بیشتر از سال گذشته است‪.‬‬ ‫محمدسعید ایزدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت‪ :‬شورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری ما را مکلف به تدوین طرح بازافرینی شهری ‪ ۱۶۸‬شهر تاریخی‬ ‫ایران با بیش از ‪۱۵‬هزار هکتار وسعت کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر اینکه تهیه‬ ‫س��ند یکپارچه شهری این ‪ ۱۶۸‬شهر در دس��تور کار است‪ ،‬برای ‪ ۴۹۵‬شهر دیگر نیز‬ ‫برنامه بررسی مشکالت شهرسازی و رفع نواقص را در دست تهیه داریم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مدیر عامل‬ ‫راه اهن‪:‬‬ ‫بسیاری از‬ ‫قطارها بیش‬ ‫از ‪ 30‬درصد‬ ‫تخفیف برای‬ ‫جذب مسافر‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫در مجموع‬ ‫نرخ های جدید‬ ‫هم به نفع‬ ‫مردم و هم‬ ‫به نفع بخش‬ ‫خصوصی است‬ ‫این روزها کسانی که برای خرید بلیت قطار به‬ ‫ت فروش بلیت راه اهن مراجعه‬ ‫ش��رکت ها یا سای ‬ ‫می کنند‪ ،‬با فهرستی از قیمت ها مواجه می شوند‬ ‫که گران تر از ان چیزی اس��ت که بتوان ان را به‬ ‫گرانی شب عید نس��بت داد‪ .‬این افزایش به ‪25‬‬ ‫اذر بازمی گردد؛ روزی که ش��رکت های ریلی با‬ ‫هماهنگی شرکت راه اهن و با اعالم قبلی‪ ،‬اقدام‬ ‫به افزایش متوس��ط ‪8‬درصدی ن��رخ بلیت قطار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام ب��ه گفت��ه س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان از همان روز‬ ‫نخس��ت‪ ،‬غیرقانونی اعالم و با ان مخالفت شد و‬ ‫مسئله تا جایی پیش رفت که در ‪ 12‬بهمن‪ ،‬این‬ ‫سازمان به طور رسمی از محکومیت راه اهن در‬ ‫این دعوا خبر داد‪ .‬حال بیش از ‪ 2‬هفته از اعالم‬ ‫این حکم گذش��ته است و به طور طبیعی انتظار‬ ‫م��ی رود نه تنه��ا نرخ ها به حالت قب��ل بازگردد‬ ‫بلک��ه مابه تفاوت قیمت ها نیز به خریداران بلیت‬ ‫برگردانده شود‪.‬‬ ‫وحید منای��ی‪ ،‬معاون کاالهای س��رمایه ای و‬ ‫خدم��ات س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در پاس��خ ب��ه پیگیری‬ ‫درب��اره وضعیت اصالح نرخ ها با وجود حکم این‬ ‫سازمان مبنی بر محکومیت راه اهن‪ ،‬با پرهیز از‬ ‫اظهار نظر جدید به سخنان پیشین خود در این‬ ‫زمینه اش��اره و اعالم می کند ک��ه درحال حاضر‬ ‫صحب��ت جدی��دی در این زمینه از س��وی این‬ ‫سازمان به صالح نیست‪.‬‬ ‫منایی در اظهار نظر پیش��ین خود درباره علت‬ ‫ارسال پرونده گران فروش��ی بلیت قطار به اداره‬ ‫کل تعزیرات حکومتی استان تهران و محکومیت‬ ‫راه اه��ن در این دع��وا‪ ،‬تاکی��د دارد که فروش‬ ‫بلی��ت قطار ب��ا نرخ های جدید تخلف اس��ت‪ .‬او‬ ‫با اش��اره به اینکه پیگیری س��ازمان حمایت در‬ ‫ای��ن میان‪ ،‬ی��ک وظیفه قانونی ب��وده‪ ،‬یاداوری‬ ‫می کن��د‪ :‬فروش بلیت با نرخ ه��ای جدید از ‪۲۵‬‬ ‫اذر سال جاری‪ ،‬بدون هماهنگی و دریافت مجوز‬ ‫از مراج��ع حاکمیتی بوده‪ ،‬بنابراین به اس��تناد‬ ‫مصوبات قانونی از جمله مصوبه ‪ 6‬تیر ‪ ۹۴‬س��تاد‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه ها و اع�لام نظر حقوقی و‬ ‫صری��ح معاون حقوق��ی رییس جمهوری‪ ،‬تخلف‬ ‫گران فروشی محرز شده است‪.‬‬ ‫انطور که منایی می گوید‪ ،‬پرونده شرکت هایی‬ ‫ک��ه در حال اقدام به ف��روش بلیت با نرخ جدید‬ ‫هس��تند‪ ،‬به عن��وان متخلف در ح��ال تکمیل و‬ ‫ارس��ال به تعزی��رات حکومتی اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬همه ش��رکت های ریلی موظ��ف به رعایت‬ ‫ت نکردن‬ ‫نرخ ه��ای اعالم ش��ده هس��تند و رعای ‬ ‫ان‪ ،‬ب��ه منزله تخلف و گران فروش��ی اس��ت که‬ ‫در صورت مش��اهده یا گزارش هرگونه تخلف‪ ،‬بر‬ ‫اساس قوانین و مصوبات قانونی با این شرکت ها‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫انط��ور که منای��ی می گوید‪ ،‬بر اس��اس اعالم‬ ‫نظ��ر صریح معاون حقوقی رییس جمهوری‪ ،‬نرخ‬ ‫خدمات حمل و نقل ریلی مشمول قیمت گذاری‬ ‫اس��ت و همه ش��رکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫ریلی در این بخش‪ ،‬موظف به رعایت مصوبه های‬ ‫ابالغ��ی هس��تند و ب��ر همین اس��اس‪ ،‬هرگونه‬ ‫افزای��ش قیمت بلیت قطار ممنوع اس��ت‪ .‬بنا به‬ ‫تاکید او‪ ،‬همه دس��تگاه های دولتی‪ ،‬غیردولتی و‬ ‫مراجع قیمت گذاری موظف هس��تند‪ ،‬از افزایش‬ ‫قیمت بدون هماهنگی با دولت خودداری کرده‬ ‫و در صورتی که این کار الزامی اس��ت‪ ،‬باید این‬ ‫کار با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود‪.‬‬ ‫بر اساس حکم نهایی اعالم شده درباره تخلف‬ ‫راه اهن‪ ،‬هیچ شرکتی حق افزایش قیمت ندارد و‬ ‫نرخ ها باید به قبل بازگردد‪ .‬سازمان حمایت نیز‬ ‫اعالم کرده اگر این تغییر نرخ اعمال نشود‪ ،‬همه‬ ‫واحد هایی که در بحث حمل و نقل ریلی دخیل‬ ‫هستند و تخلف کرده اند‪ ،‬با تشکیل پرونده برای‬ ‫انها به س��ازمان تعزیرات حکومتی برای اعمال‬ ‫قانون معرفی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه حمای�ت راه اه�ن از افزایش‬ ‫نرخ‬ ‫این س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که به‬ ‫نظر می رس��د با وجود ص��دور حکم محکومیت‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬افزای��ش ‪8‬درصدی ن��رخ بلیت از نظر‬ ‫ش��رکت ها همچنان در حال اعمال ش��دن است‬ ‫و پیگی��ری‬ ‫از ش��رکت ها و س��ایت های‬ ‫خ بلی��ت قطار‪،‬‬ ‫ف��روش بلیت نش��ان می دهد نر ‬ ‫عالوه بر افزایش ‪ 8‬درصدی‪ ،‬در برخی مس��یرها‬ ‫به مناس��بت پیش فروش بلیت های نوروزی نیز‬ ‫تغییراتی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن ه��م با وجود همه‬ ‫مخالفت ها و صدور حکم محکومیت این شرکت‬ ‫در دع��وای نرخ بلی��ت‪ ،‬همچنان طرف��دار این‬ ‫افزایش اس��ت و ان را قانون��ی و مفید می داند‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی در پاس��خ به پیگیری‬ ‫در ای��ن زمین��ه اگرچ��ه به ط��ور صریح‬ ‫نظری درباره حکم صادر ش��ده و الزامات بعد از‬ ‫ان نمی دهد اما سخنانش نشان از ادامه حمایت‬ ‫از شرکت هاست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش‬ ‫که ایا‬ ‫بع��د از صدور حک��م محکومیت ب��رای راه اهن‬ ‫ب��ه دلیل افزایش نرخ بلی��ت‪ ،‬قیمت ها به حالت‬ ‫قبل بازگش��ته یا خیر؟ می گوی��د‪ :‬می توانید به‬ ‫س��ایت های فروش بلیت مراجعه کنید و ببینید‬ ‫چ��ه اتفاقی افتاده اس��ت‪ .‬پورس��یداقایی اضافه‬ ‫می کند‪ :‬بحث برگش��تن و برنگشتن نرخ مطرح‬ ‫نیس��ت‪ .‬اکنون با نرخ های جدید‪ ،‬بین شرکت ها‬ ‫رقابت ایجاد شده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه شرکت ها‬ ‫در بسیاری از مواقع سال روی قیمت ها تخفیف‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن تاکید می کن��د‪ :‬باید برای‬ ‫حفظ منابع بخش خصوصی‪ ،‬به جای دس��توری‬ ‫عمل ک��ردن‪ ،‬ظرفیت خ��ود را افزایش دهیم و‬ ‫خدمات را تا اندازه ای متنوع کنیم تا ش��رکت ها‬ ‫با ه��م رقاب��ت داش��ته باش��ند‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫قیمت ه��ای جدید‪ ،‬اتفاق خوبی اس��ت‪ .‬به جای‬ ‫اینکه به شرکت ها این مسئله را دیکته کنیم که‬ ‫قیمت ها را ما تعیین می کنیم و همیش��ه خود را‬ ‫تحت فشار احساس کنند‪ ،‬اکنون با رقابت ایجاد‬ ‫شده و ارائه قطارهای متنوع‪ ،‬برای حذف مسافر‬ ‫بیشتر‪ ،‬حتی شرکت ها تخفیف هم ارائه می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین به هیچ عنوان موضوع مجوز داش��تن یا‬ ‫نداشتن افزایش قیمت مطرح نیست؛ اکنون اگر‬ ‫به شرکت ها و سایت ها مراجعه کنید‪ ،‬بسیاری از‬ ‫قطارها بی��ش از ‪ 30‬درصد تخفیف برای جذب‬ ‫مسافر دارند‪ .‬بنابراین در مجموع نرخ های جدید‬ ‫ه��م به نفع مردم و ه��م به نفع بخش خصوصی‬ ‫است و تالش ما این است که به جای فشار روی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬بیشتر رقابت ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ا وجود‬ ‫افزای��ش نرخ‪ ،‬متوس��ط قیمت بلیت نس��بت به‬ ‫قبل کاهش پیدا خواهد کرد‪ ،‬می گوید‪ :‬شاید در‬ ‫یک بازه زمانی نرخ بیش��تری ارائه ش��ود اما در‬ ‫مجموع و در کل س��ال این مسئله به نفع کشور‬ ‫اس��ت و متوس��ط قیمت را ه��م کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬در گفته های مدیرعام��ل راه اهن اگرچه به‬ ‫طور صریح‪ ،‬به تخطی از حکم س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره نمی شود‬ ‫اما نش��ان از ادامه پش��تیبانی راه اهن از افزایش‬ ‫نرخ بلیت دارد‪ .‬پورسیداقایی از ابتدا این افزایش‬ ‫قیم��ت را قانون��ی دانس��ته و در ای��ن مدت نیز‬ ‫همواره از این افزایش نرخ حمایت کرده است‪ .‬او‬ ‫تو گو با‬ ‫ک��ه پیش تر نیز در گف ‬ ‫‪ ،‬از قانونی‬ ‫بودن روال افزایش قیمت بلیت سخن گفته بود‪،‬‬ ‫معتقد اس��ت با توجه به اینک��ه راه اهن دخالتی‬ ‫در قیمت گذاری بلیت ندارد و بر اس��اس قانون‪،‬‬ ‫ش��رکت های ریلی که اختیار نرخ بلیت را دارند‪،‬‬ ‫پیشنهاد افزایش قیمت را ارائه کرده اند و راه اهن‬ ‫نیز به عن��وان مرجع رس��یدگی‪ ،‬این موضوع را‬ ‫تایید کرده است‪.‬‬ ‫انطور ک��ه گفته ه��ای مدیرعام��ل راه اهن و‬ ‫بررس��ی‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬نرخ بلیت قطار‬ ‫با وجود همه کشمکش ها و هشدارهای سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫همچن��ان ب��ر ری��ل افزایش حرک��ت می کند و‬ ‫ش��رکت های ریل��ی نی��ز دلیلی ب��ر کاهش این‬ ‫ن��رخ نمی بینند‪ .‬با توجه ب��ه زیان ده بودن حمل‬ ‫و نق��ل ریلی برای بخ��ش خصوصی‪ ،‬این بخش‬ ‫افزایش نرخ بلی��ت را فرصتی برای ادامه حیات‬ ‫و ارائه خدمات بهتر برای جذب مس��افر می داند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن با وجود محکوم ش��دن درباره افزایش‬ ‫نرخ بلیت‪ ،‬شاید این شرکت ها ترجیح می دهند‪،‬‬ ‫جریمه ای پرداخت کنن��د اما نرخ ها را به حالت‬ ‫قبلی بازگردانند‪.‬‬ ‫اگر مجلس شورای اسالمی و دولت از صنعت فرودگاهی حمایت نکنند‪ ،‬اعالم بحران می کنیم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با‬ ‫اش��اره به این نکته که اگر قرار اس��ت صنعت هوانوردی‬ ‫و فرودگاه��ی ارتقا یابد‪ ،‬بای��د از این صنعت حمایت ویژه‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده سال بحرانی در صنعت فرودگاهی‬ ‫خواهد بود و اگر مجلس شورای اسالمی و دولت از صنعت‬ ‫فرودگاهی حمایت نکنند‪ ،‬اعالم بحران می کنیم‪.‬‬ ‫رحمت اهلل مه ابادی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬اگر با اجرای برجام دست به‬ ‫اقدامات سریع در حوزه توسعه زیرساخت های فرودگاهی‬ ‫نزنیم؛ فرودگاه های کش��ور به طور حتم گلوگا ه توس��عه‬ ‫کشور و استفاده از فرصت های پساتحریم خواهند شد‪.‬‬ ‫مه ابادی با تاکید بر اینکه زیرس��اخت های بس��یاری از‬ ‫فرودگاه ها با چالش جدی مواجه است‪ ،‬افزود‪ :‬بهره برداری‬ ‫از بخش مس��افری و غیرمسافری فرودگاه مهراباد قبل از‬ ‫دول��ت یازدهم فاجع��ه امیز بود اما اکن��ون یک باند این‬ ‫فرودگاه بهس��ازی ش��ده و باند دیگر بعد از ‪۴۰‬س��ال در‬ ‫حال نوس��ازی است و در س��ال اینده نخستین باند بتنی‬ ‫استاندارد کشور بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه روزان��ه حدود ‪ ۳۵۰‬نشس��ت‬ ‫و برخاس��ت از ف��رودگاه مهراب��اد به عن��وان پرترددترین‬ ‫فرودگاه کش��ور انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬عده ای با اظهارات‬ ‫غیرکارشناس��ی اعالم می کنند که این فرودگاه باید جمع‬ ‫یا منتقل ش��ود که بر اساس سخن وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫این اشخاص به دنبال زمین های این فرودگاه هستند‪.‬‬ ‫مه ابادی با بیان اینکه بودجه س��ال اینده این ش��رکت‬ ‫‪ 15‬هزار میلیارد ریال تعیین ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سال اینده‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد ریال هزینه های جاری ش��رکت بدون‬ ‫ت اس��ت‪ 7 .‬هزار‬ ‫درنظ��ر گرفتن هزین ه نگهداری تجهیزا ‬ ‫میلیارد ریال باید برای س��ود سهام دولت‪ ،‬مالیات و سایر‬ ‫هزینه ها پرداخت شود‪ .‬عالوه بر این ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫باید از منابع شرکت به فرودگاه امام خمینی بابت افزایش‬ ‫س��رمایه نقدی این فرودگاه پرداخت شود‪ .‬همچنین اگر‬ ‫پروازهای حج همچنان متوقف باش��د‪ ،‬شرکت فرودگاه ها‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد ریال متضرر خواهد شد‪ .‬بنابراین در حالی که‬ ‫بودجه ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ‪ 15‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اس��ت اما تعهدات این ش��رکت بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال براورد می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بودجه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریالی ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها با فرض حفظ و پروازهای عبوری روزانه حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬پرواز از فضای کش��ور حفظ تعیین ش��ده است در‬ ‫صورتی ک��ه اگر فضای عراق و اوکراین امن ش��ود تعداد‬ ‫پروازهای عبوری از اسمان ایران به نصف کاهش می یابد‬ ‫و ترافیک پروازهای عبوری از فضای کشور به حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫پ��رواز در ش��بانه روز بازمی گردد و ح��دود ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از دس��ت خواهی��م داد‪ .‬مه ابادی تنها راه‬ ‫جبران هزینه های شرکت فرودگاه ها را افزایش تعرفه ها و‬ ‫عوارض فرودگاهی عنوان کرد و گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫که افزای��ش تعرفه و عوارض از حوزه اختیارات ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها خارج است‪.‬‬ ‫وی استحصال نش��دن درامدهای ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫را از دیگ��ر چالش ه��ای اقتصادی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫وج��ود کمبود بودجه‪ ،‬حتی برخی از درامدهای ش��رکت‬ ‫مانند بدهی شرکت های هواپیمایی استحصال نمی شوند‪.‬‬ ‫مه اب��ادی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مش��کل پرداخ��ت بدهی‬ ‫ش��رکت ها نیز همچنان به قوت خود باقی است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫همین درامد تحصیل نشده مالیات و سود سهام پرداخت‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ضم��ن اینکه دولت هم از حس��اب ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا بابت مالیات برداش��ت می کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دولت باید نظام تصمیم گیری درباره برخی س��ازمان ها و‬ ‫شرکت های راهبردی را تغییر دهد‪.‬‬ ‫مه ابادی با اش��اره ب��ه چالش وصول نش��دن مطالبات‬ ‫ش��رکت فردگاه ها از ش��رکت های هواپیمای��ی افزود‪ :‬در‬ ‫صورت پرداخت نش��دن این مطالبات‪ ،‬ب��ه دلیل افزایش‬ ‫تورم س��االنه توان مالی ش��رکت در هر س��ال ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از شرکت های هواپیمایی‬ ‫خصوص��ی ‪ ۴۲‬میلی��ارد توم��ان ب��ه ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫بدهکار اس��ت و در همین ش��رایط برای خری��د هواپیما‬ ‫اقدام می کند‪ ،‬در واقع با پول ش��رکت فرودگاه ها هواپیما‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران‬ ‫افزود‪ :‬همچنین یکی از شرکت های خصوصی با صراحت‬ ‫اعالم می کند که توان پرداخت بدهی ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫را ندارد‪ .‬این ش��رکت ورشکسته اس��ت‪ ،‬بنابراین شرکتی‬ ‫که بدهی ان بیش از س��رمایه ان اس��ت ورشکسته تلقی‬ ‫می شود و باید اموال شرکت مربوط به حراج گذاشته و به‬ ‫طلبکار واگذار شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از سوی مسعود اقدسی در گفت وگو با خبرنگاران اعالم شد‪:‬‬ ‫اقدامات ‪ ،‬فعالیت ها و برنامه های موسسه مالی و اعتباری کوثر در قم‬ ‫مسعود اقدسی مدیر امور شعب موسسه اعتباری کوثر استان قم در نشست خبری که به مناسبت‬ ‫س��الروز تاس��یس این موسس��ه در ‪ 18‬بهمن ‪ ،1389‬با جمعی از خبرنگاران برگزار گردید‪ ،‬ابتدا با‬ ‫خیرمقدم و تبریک ایام اهلل دهه فجر گفت‪ :‬دهه فجر ایام به ثمر رسیدن جانفشانی های مردم ازاده ای‬ ‫است که در برابر استبدادی دیرینه و وابسته به بیگانه به پا خاستند و انقالب بزرگ و تاریخی خود را‬ ‫به پیروزی رس��اندند‪ .‬وی به نمایندگی از مجموعه موسس��ه اعتباری کوثر استان قم این ایام مبارک‬ ‫را به ملت همیش��ه قهرمان ایران که در س��ی و چند سال گذشته با وفاداری‪ ،‬گذشت‪ ،‬ایثار‪ ،‬شجاعت‪،‬‬ ‫بصیرت و حضور خود این نهال مبارک را با همه مشکالت حفظ نموده و تالش کردند هر روز بالنده تر‬ ‫و س��ربلندتر ش��ود تهنیت گفت‪ .‬اقدسی ضمن تبریک ازاد سازی نبل و الزهرا به مردم سوریه و ایران‬ ‫که حاصل مجاهدت های رزمندگان و س��رداران دلیر و همیش��ه پیروز اسالم اس��ت ادامه داد‪ :‬نائل‬ ‫ش��دن تنی چند از پاس��داران شجاع استان قم به درجه رفیع شهادت را در این عملیات پیروزمندانه‬ ‫به محضر حضرت ولی عصر (عج ) و نائب برحقش امام خامنه ای (مدظله العالی) تبریک و تس��لیت‬ ‫عرض می نمایم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به سالروز تاسیس موسسه کوثر اظهار داشت‪ :‬خدمت رسانی به‬ ‫مردم در سازمانی که مزین به نام مبارک کوثر است موفقیت ها و افتخارات بیشماری را برای موسسه‬ ‫به همراه داشته است که یکی از انها تقارن اهم وقایع و رویدادهای موسسه در سال های متوالی با دهه‬ ‫مبارک فجر می باشد که از جمله انها‪:‬‬ ‫‪ . 1‬اخذ مجوز پذیره نویس��ی س��هام موسس��ه از س��وی بانک مرک��زی در بازار ب��ورس بهادار در‬ ‫‪1390/11/17‬‬ ‫‪ . 2‬ثبت موسسه اعتباری کوثر در اداره ثبت شرکت ها به شماره ثبتی ‪ 433259‬در ‪1391/11/18‬‬ ‫و بازگشایی نماد کوثر در فرابورس‬ ‫‪ . 3‬مجوز فعالیت موسسه و افزایش سرمایه اولیه در ‪1392/11/18‬‬ ‫‪ . 4‬مجوز پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه در ‪1393/11/5‬‬ ‫‪ . 5‬و نهایتا ثبت افزایش سرمایه ثانویه از ‪ 3000‬میلیارد به ‪ 6000‬میلیارد ریال جهت تبدیل شدن‬ ‫به بانک در بهمن ماه ‪ 1394‬را می توان نام برد‪.‬‬ ‫مس��عود اقدسی با اشاره به عملکرد مثبت و نقشه راه مناسب از انتخاب موسسه اعتباری کوثر به‬ ‫عنوان یکی از ده شرکت پیشرو و برتر در همایش شرکت های برتر ایران خبر داد و این را نشانه درایت‬ ‫و مدیریت متعالی و تخصصی مدیر عامل محترم موسسه جناب اقای دکتر رضایی دانست‪ .‬مدیر امور‬ ‫شعب استان قم در جایی دیگر از صحبت های خود به کار در بستر فرهنگی اشاره نمود و گفت‪ :‬خداوند‬ ‫گزارش اقدامات حوزه‬ ‫مدیریت تعاون در سال ‪1394‬‬ ‫را شاکریم که همچون سنوات گذشته توانسته ایم شرکت فعاالنه در جشن ها و اعیاد مذهبی و ملی‬ ‫و والدت ها و همچنین مراس��م عزاداری و ایام شهادت و برنامه های فرهنگی ائمه اطهار و برنامه های‬ ‫بزرگداشت ‪ 19‬دی و دهه فجر داشته باشیم و این را مایه افتخار مدیریت و کارکنان استان قم دانست‬ ‫‪ .‬وی با برش��مردن نمونه هایی از فعالیت های فوق الذکر مانند جش��ن والدت پدر بزرگوار امام عصر‬ ‫(عج ) امام حس��ن عس��گری و مراسم شهادت بانوی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)‪،‬‬ ‫مراسم ‪ 19‬دی‪ ،‬دهه بصیرت و مشارکت در همایش بنیاد ملی نخبگان و جشنواره فیلم و تئاتر دهه‬ ‫فجر و ‪ ...‬گفت‪ :‬هدف فعالیت های فرهنگی کوثر تحقق فرموده مقام معظم رهبری (مبنی بر خدمت‬ ‫به قم خدمت به کش��ور و ابروی نظام ) می باش��د‪ .‬سپس وی ادامه داد تولید اپلیکیشن قیام ‪ 19‬دی و‬ ‫نصب تاریخ نگار انقالب از ‪ 9‬دی تا ‪ 22‬بهمن در ورودی شهر قم از دیگر توفیقات موسسه در راستای‬ ‫فعالیت های فرهنگی خود بوده اس��ت که برای نخستین بار انجام شده است‪ .‬اقدسی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫سعی نموده ایم در این ایام با بازدید گروهی از موزه عبرت و حضور در مرقد مطهر امام راحل تجدید‬ ‫عهد و میثاقی مجدد با ارمان های انقالب و رشادت های دلیرمردان این اب و خاک داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید کتاب انقالب اسالمی ایران نیز در راستای ایفای مسئولیت انقالبی خود در کنار‬ ‫دیگر نهادها و س��ازمان ها پیشکش کوچکی خواهد بود تا به قدر وسع خود در بزرگداشت این روزها‬ ‫قدمی برداش��ته باش��یم‪ .‬مدیر شعب استان قم با توجه به حساس��یت موجود در استان قم و نزدیک‬ ‫ش��دن به روزهای انتخابات اظهار نمود‪ :‬خانواده موسس��ه اعتباری کوثر در استان قم علیرغم اینکه‬ ‫وابس��تگی به گروه و جناحی ندارد عالوه بر حضور پرش��ور و پررنگ همچون س��ال های گذشته در‬ ‫راهپیمایی ‪ 22‬بهمن که وظیفه ذاتی همه مردم میهن اسالمی ایران است در روز انتخابات نیز حضور‬ ‫حداکثری خواهند داشت‪ .‬اقدسی در ادامه با اشاره به محصوالت جدید موسسه تحت عنوان صندوق‬ ‫سرمایه گذاری کوثر یکم و صندوق ارمان به عنوان سپرده گذاری های جدید به هدف پرداخت سود‬ ‫علی الحس��اب مناسب به مشتریان و جذب س��رمایه گذاری که مطابق با سیاست های بانک مرکزی‬ ‫است اعالم نمود که به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم‬ ‫صندوق سرمایه گذاری ارمان‬ ‫وی در ادامه با تقدیر و تش��کر از مسئولین و مردم شریف استان قم در راستای اعتالی نام مقدس‬ ‫کوثر از همه خواس��ت تا با نظرات و پیش��نهادات خود این مجموعه را در خدمت رس��انی بهتر یاری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ار و اطالعات کل�ی تعاونی های‬ ‫استان‪:‬‬ ‫از ابت��دا فعالیت اداره کل ت��ا پایان دی ماه‬ ‫س��ال ‪ 94‬در مجموع‪ :‬تع��داد ‪ 2429‬تعاونی و‬ ‫اتحادی��ه با عضوی��ت ‪ 932612‬نفر که از این‬ ‫تع��داد (‪ 919609‬نفر م��رد و ‪11636‬نفر زن‬ ‫و ‪ 1367‬نفر عضو ایثارگر) با س��رمایه ‪1157‬‬ ‫میلی��ارد ریال و ب��ا اش��تغالزایی ‪ 23606‬نفر‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪( .‬تعداد ‪376‬شرکت‬ ‫تعاونی منحل ش�ده و یک تعاونی ادغام‬ ‫شده می باشد)‬ ‫تع�داد تعاونی های فعال ‪1152‬ش��رکت‬ ‫ب��ا عضوی��ت ‪ 874179‬نفر ک��ه از این تعداد‬ ‫(‪ 866298‬نف��ر م��رد‪ 7357،‬نف��ر زن و ‪524‬‬ ‫ایثارگ��ر)‪ ،‬س��رمایه ‪ 8285‬میلی��ارد ریال و با‬ ‫اشتغالزایی ‪ 23566‬نفر می باشند ‪.‬‬ ‫تعداد تعاونی های غیرفعال ‪ 866‬شرکت‬ ‫ب��ا عضوی��ت ‪ 33546‬نفر ک��ه از ای��ن تعداد‬ ‫(‪ 29556‬نف��ر م��رد و ‪ 3321‬نف��ر زن و ‪669‬‬ ‫نف��ر ایثارگر ) با س��رمایه‪ 280‬میلیارد ریال و‬ ‫با اشتغالزایی‪ 6188‬نفر می باشند ‪( .‬تعداد ‪35‬‬ ‫شرکت تعاونی راکد می باشد)‬ ‫گزارش عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم‬ ‫عملکرد اداره امور معادن‬ ‫موضوعات مصوبات‬ ‫عملکرد‬ ‫تامین مالی‬ ‫و تسهیالت‬ ‫تعداد جلسات‬ ‫تعداد پرونده های مطروحه‬ ‫تعداد مصوبات‬ ‫تعداد مصوبات اجرا ش��ده‬ ‫تعداد مصوبات دردست اجرا‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ (میلیارد ریال)‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ (میلیارد ریال)‬ ‫تامی��نزمی��ن‬ ‫ردیف‬ ‫تعداد (فقره)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ذخیره (تن)‬ ‫‪2.595.000‬‬ ‫‪43,841,000‬‬ ‫هزینه عملیات (میلیون ریال)‬ ‫‪721‬‬ ‫‪4,718‬‬ ‫تعداد (فقره)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ظرفیت اسمی (تن)‬ ‫‪439000‬‬ ‫‪8360977‬‬ ‫ذخیره قطعی (هزار تن)‬ ‫‪10002‬‬ ‫‪914485.544‬‬ ‫سرمایه گذاری (میلیون ریال)‬ ‫‪5/24158‬‬ ‫‪1801784.16‬‬ ‫تعداد (فقره)‬ ‫‪38‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مقدار استخراج (تن)‬ ‫‪546233‬‬ ‫‪897200‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اجازه برداشت‬ ‫‪77‬‬ ‫بازرسی و کنترل واحدهای صنفی (فقره)‬ ‫عملکرد ‪ 10‬ماهه حوزه بازرگانی خارجی‬ ‫تعداد‬ ‫سرمایه مجوز‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫اشتغال مجوز‬ ‫‪1‬‬ ‫محصوالت غذائی واشامیدنی ها (‪)15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪210910‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ساخت منسوجات (‪)17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪239594‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دباغی ‪-‬چرم ‪-‬کیف‪-‬چمدان‪-‬کفش (‪)19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪93015‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چوب و محصوالت چوبی بجزمبل (‪)20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫انتشاروچاپ وتکثیر (‪)22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10430‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کک وفراورده های حاصل ازنفت (‪)23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30035‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ساخت مواد و محصوالت شیمیایی (‪)24‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1127507‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محصوالت ازالستیک و پالستیک (‪)25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪273881‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی (‪)26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪97941‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ساخت فلزات اساسی (‪)27‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13120‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫محصوالت فلزی فابریکی (‪)28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪58283‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ساخت ماشین االت و تجهیزات (‪)29‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪79302‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ماشین االت دفتری وحسابداری (‪)30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ابزارپزشکی‪-‬اپتیکی‪-‬دقیق‪-‬ساعت (‪)33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10350‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وسایل نقلیه موتوری (‪)34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪136060‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سایرتجهیزات حمل ونقل (‪)35‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91235‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مبلمان سایر مصنوعات (‪)36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪54077‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بازیافت (‪)37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪54528‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل ونقل؛‬ ‫فعالیت های اژانس های مسافرتی (‪)63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سایر فعالیت های خدمات مهندسی (‪)74‬‬ ‫مجموع‪ ‬‬ ‫پروانه اکتشاف‬ ‫تعداد (فقره)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪66‬‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫پروانه های ایجادی صادرشده در ‪ 10‬ماهه ‪94‬‬ ‫گروه صنعت دو رقمی‬ ‫امور کارگری‬ ‫‪225‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪77‬‬ ‫نوع مجوز‬ ‫شرح اطالعات‬ ‫‪ 10‬ماهه ‪94‬‬ ‫وضع موجود (تجمعی)‬ ‫گواهی کشف‬ ‫سایر موضوعات‬ ‫‪54‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تعیین تکلیف‬ ‫بدهی معوق‬ ‫‪170‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح فعالیت‬ ‫عملکرد‬ ‫‪ 10‬ماهه اول ‪94‬‬ ‫عنوان‬ ‫‪1‬‬ ‫میزان صادرات استان قم(میلیون دالر)‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعداد اعزام هیات تجاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪103771‬‬ ‫بازرسی‬ ‫‪3‬‬ ‫تعداد پذیرش هیات تجاری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12796‬‬ ‫پرونده های متشکله‬ ‫‪4‬‬ ‫تعداد نمایشگاه های داخلی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13432‬‬ ‫تخلفات کشف شده‬ ‫‪5‬‬ ‫تعداد صدور و تمدید کارت بازرگانی‬ ‫‪288‬‬ ‫‪6016‬‬ ‫رسیدگی به شکایات مردمی‬ ‫شرح عملیات‬ ‫تعداد پروانه کسب صادره در‪ 10‬ماهه سال ‪94‬‬ ‫کل اشتغال ایجاد شده(نفر)‬ ‫کل سرمایه گذاری انجام‬ ‫شده(میلیون ریال)‬ ‫واحدهای تولیدی و فنی‬ ‫‪852‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪260000‬‬ ‫واحدهای توزیعی و خدماتی‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪360000‬‬ ‫جمع‬ ‫‪3252‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪620000‬‬ ‫ردیف‬ ‫عملکرد ‪ 10‬ماهه سال ‪94‬‬ ‫موضوع‬ ‫وضعیت موجود شاخص های بازرگانی تا اخر دی ماه ‪94‬‬ ‫میزان موجود‬ ‫واحد سنجش‬ ‫شاخص ها‬ ‫‪14000‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد فروشگاه های خرده فروشی‬ ‫‪31445‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد اصناف دارای پروانه کسب‬ ‫‪3500‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد اصناف بدون پروانه کسب‬ ‫‪1‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد میادین میوه و تره بار‬ ‫‪20000‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد قالیبافان فعال استان‬ ‫‪4‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد شهرک های صنفی‬ ‫‪226‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد انبارها‬ ‫‪26‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد سردخانه ها‬ ‫‪86535‬‬ ‫‪52359‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد سیلوها‬ ‫‪174‬‬ ‫‪6044‬‬ ‫‪17348‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد دستگاه های ‪pos‬‬ ‫‪8934‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد صندوق های مکانیزه فروش‬ ‫‪1‬‬ ‫تعداد‬ ‫تعداد مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫وضع موجود (تجمعی از ابتدا تا اخر دیماه‬ ‫‪) 94‬‬ ‫تعداد‬ ‫سرمایه مجوز‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫اشتغال‬ ‫مجوز‬ ‫تعداد‬ ‫سرمایه مجوز‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫اشتغال مجوز‬ ‫‪1‬‬ ‫پروانه های ایجادی صنعتی(واحد جدید)‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2644303‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪33783‬‬ ‫‪56880‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پروانه های غیرایجادی صنعتی‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1517335‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صدور جوازهای تاسیس صنعتی‬ ‫‪301‬‬ ‫‪18211059‬‬ ‫‪10236‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪4‬‬ ‫طرحهای توسعه صنعتی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪177945‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38207‬‬ ‫‪50‬‬ ‫صدور جواز و پروانه خدمات مهندسی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2644303‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪28‬‬ ‫رفع موانع ‪ ۱۰‬واحد تولیدی در یزد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫محمدرضا علمدار یزدی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‬ ‫گفت‪ :‬هجدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد بنا به درخواست‬ ‫واحدهای تولیدی برای طرح مش��کالت در جلس��ه کارگروه تسهیل برگزار شد‬ ‫که با صدور ‪ ۱۸‬مصوبه به مش��کالت واحدهای صنعتی و مربوط به امور بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬امور زیربنایی و تامین اجتماعی رسیدگی شد‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫‪ ۲۱۴‬پروژه در حوزه صنعت‬ ‫برق استان بوشهر‬ ‫‪ :‬به مناس��بت بزرگداشت دهه مبارک فجر ‪۲۱۴‬‬ ‫پ��روژه در حوزه صنعت برق با اعتب��اری افزون بر ‪۱۹۹‬‬ ‫میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی‬ ‫انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در‬ ‫حاش��یه افتتاحیه پروژه ها در دهه فج��ر از بهره برداری‬ ‫‪ ۱۰۹‬پروژه در اس��تان بوش��هر خبر داد و گفت‪ :‬در این‬ ‫ایام ‪ ۱۰۵‬پروژه نیز کلنگ زنی می ش��ود که این پروژه ها‬ ‫به منظور توس��عه‪ ،‬بهبود‪ ،‬تقویت شبکه و برق رسانی به‬ ‫متقاضیان شهری و روستایی است‪.‬‬ ‫امراهلل پارا د اظهار کرد‪ :‬پروژه های قابل افتتاح ش��امل‬ ‫نصب ‪ ۷۰‬دستگاه پس��ت هوایی‪ ،‬احداث ‪ ۱۵۱‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه فشار متوس��ط‪ ،‬احداث ‪ ۵۲‬کیلومتر شبکه فشار‬ ‫ضعی��ف‪ ،‬احداث ‪ ۷‬دس��تگاه تجهیزات پس��ت زمینی و‬ ‫احداث ‪ ۳‬کیلومتر شبکه روشنایی معابر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬عملیات اجرایی چندین پروژه مهم‬ ‫نیز اغاز می ش��ود‪ .‬این پروژه ها شامل نصب ‪ ۳۲‬دستگاه‬ ‫پس��ت هوایی‪ ،‬احداث ‪ ۳۵‬کیلومتر شبکه فشار متوسط‪،‬‬ ‫احداث ‪ ۴۷‬کیلومتر ش��بکه ضعیف‪ ،‬احداث یک دستگاه‬ ‫تجهیزات پست زمینی و ‪ ۴۰۰‬متر شبکه روشنایی معابر‬ ‫در زمینه رفاه و اسایش مردم غیور استان بوشهر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ وی از مهم تری��ن مزیت ه��ای اجرای ای��ن طرح ها در‬ ‫س��طح استان عرضه انرژی را مطلوب و پایدار برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬در اینده ای نه چندان دور شاهد افتتاح ‪ ۱۵‬پروژه‬ ‫شاخص و کلیدی در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تبدیل س��طح ولتاژ ‪ ۱۱‬به ‪ ۲۰‬کیلوولت ایستگاه‬ ‫تنگس��یر را از جمله پروژه های ش��اخص این ش��رکت‬ ‫دانس��ت و از دیگر طرح ها به برق رس��انی ‪ ۶۶۰‬واحدی‬ ‫مسکن مهر و فیدربندی ایستگاه دانشجو اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین از برق رسانی به استادیوم ورزشی تنگک‬ ‫دوم‪ ،‬بازس��ازی شبکه فشار ضعیف روستای حسینگی و‬ ‫س��رمل و از احداث تاور شبکه روی دریای جزیره شیف‬ ‫در شهر بوشهر خبر داد‪.‬‬ ‫پ��اراد از فیدربندی ایس��تگاه ش��ماره ‪ ۳‬و ایس��تگاه‬ ‫رودحل��ه در شهرس��تان گناوه‪ ،‬بازس��ازی ‪ ۴/۵‬کیلومتر‬ ‫شبکه فشار متوسط روستای کلل‪ ،‬بازسازی ‪ ۱۴‬کیلومتر‬ ‫شبکه فشار ضعیف روستای بن بید و چاووشی و کردوان‬ ‫قر س��انی به گود اخند‪،‬‬ ‫س��فلی در شهرستان دشتی‪ ،‬بر ‬ ‫افزایش ظرفیت خطوط فش��ار متوسط عسلویه و نخل‬ ‫تقی در شهرستان عسلویه خبر داد و ابراز کرد‪ :‬روشنایی‬ ‫اس��کله جبرانی دیر‪ ،‬احداث روش��نایی چند خیابان در‬ ‫شهرستان کنگان و فیدربندی ایستگاه فرهنگ شهر در‬ ‫دشتستان از دیگر طرح های شاخص شهرستان ها است‪.‬‬ ‫ کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ قیمت تمام شده تولید‬ ‫با لغو تحریم ها‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا لغو تحریم ه��ا‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬درص��د از قیمت‬ ‫تمام شده تولید کاالها و محصوالت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم‪ ،‬احمد ذاکری در همایش فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در پس��ابرجام در قم گف��ت‪ :‬در دوران‬ ‫تحریم‪ ،‬کاالهای ایرانی به دلیل قیمت باالی تمام ش��ده‪،‬‬ ‫جنب��ه رقابتی و بازارهای جهانی خود را از دس��ت داده‬ ‫بودند که امیدواریم در فضای جدید پیش رو این مشکل‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫ذاکری با بیان اینکه در دوران پسا برجام فضای خوبی‬ ‫برای جذب سرمایه گذاران در کشور به وجود امده است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حضور هیات های اقتصادی خارجی در ایران‬ ‫با هدف جذب س��رمایه گذاری است و نه افزایش واردات‬ ‫و ب��ه طور حتم همه مس��ئوالن در ای��ن زمینه توجه و‬ ‫دقت نظر دارند‪.‬‬ ‫وی در ادام�� ه از حض��ور ی��ک س��رمایه گذار نفتی در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت‪ :‬استان‬ ‫ق��م دارای ظرفیت ها و مزیت های بس��یار مناس��بی در‬ ‫حوزه های گوناگون اقتصادی است که می تواند به خوبی‬ ‫در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بر ضرورت راه اندازی و سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک های چاپ و نش��ر و فناوری اطالعات استان‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬وجود بیش از ‪ ۲‬هزار واحد صنعتی‬ ‫فعال و دریاچه نمک در اس��تان قم از جمله فرصت های‬ ‫ارزشمند سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫ذاکری با اشاره به مراحل تهیه نقشه یک در ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫استان قم و تدوین ‪ ۱۴۷‬اولویت سرمایه گذاری در استان ‬ ‫ابراز کرد‪ :‬فرش دس��تباف‪ ،‬مبل‪ ،‬کفش و سنگ از جمله‬ ‫صنایع دارای مزیت در اس��تان اس��ت که باید دغدغه ها‬ ‫در ای��ن حوزه ه��ا را با همت و ت�لاش مضاعف برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سهم ‪۶‬درصدی صنعت نساجی خراسان رضوی در اشتغال کشور‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫واحدهای تولید‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫در زمینه تولید‬ ‫انواع محصول‬ ‫فعالیت دارند‬ ‫که توانسته اند‬ ‫عالوه بر رونق‬ ‫بخشیدن به‬ ‫ تولید‬ ‫و اشتغال‪ ،‬در‬ ‫بخش اقتصاد‬ ‫استان نقش‬ ‫ اساسی را‬ ‫بر عهده بگیرند‬ ‫وج��ود ‪ ۳۱۳‬واح��د تولی��دی در صنعت نس��اجی‬ ‫خراس��ان رضوی ب��ا اش��تغال ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۹۶۶‬نفری‬ ‫باعث ش��د که روند تولید در ای��ن واحدها در اقتصاد‬ ‫اس��تان نقش موثری ایفا کند‪ .‬از این رو کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د س��رمایه گذاری ‪ ۸/۷‬درصدی با اش��تغال‬ ‫‪ ۶‬درصد واحدهای نس��اجی خراسان رضوی در کشور‬ ‫نشان دهنده قابلیت این اس��تان برای تقویت اقتصاد‬ ‫مل��ی با تکیه بر توانمندی های منطقه اس��ت اما این‬ ‫موض��وع من��وط به تامی��ن نقدینگی برای نوس��ازی‬ ‫ماشین االت و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در این گزارش در گفت وگو با کارشناسانی‬ ‫از جمل��ه ابراهی��م ناص��ری‪ ،‬معاون صنایع س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫وحی��ده مجیدی فرد‪ ،‬کارش��ناس صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬حمیدرضا اوانی‪ ،‬دبیر انجمن همگن‬ ‫صنایع خراسان رضوی و محمدحسین روشنک عضو‬ ‫اتاق بازرگانی مش��هد صنعت نس��اجی این استان را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬معاون صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان خراسان رضوی درباره وضعیت‬ ‫صنعت نس��اجی در استان اظهار کرد‪ :‬صنعت نساجی‬ ‫ب��ه عن��وان قدیمی ترین صنع��ت موج��ود و باتوجه‬ ‫به جایگاه و موقعیت اس��تان و ش��هر زیارتی مش��هد‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی باال و نیاز به س��رمایه گذاری کم نس��بت‬ ‫به س��ایر واحدهای تولیدی از صنایع مهم اس��تان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫ابراهی��م ناص��ری با اش��اره به اینکه براس��اس امار‬ ‫پروانه های صادرشده از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‪ ،‬هم اکن��ون ‪ ۳۱۳‬واحد تولیدی در‬ ‫صنعت نس��اجی استان مش��غول به فعالیت هستند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن واحده��ا از نظر تعداد ‪ ۵‬درص��د‪ ،‬از نظر‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۷‬درصد و اش��تغال ‪ ۱۶‬هزار و ‪۹۶۶‬‬ ‫نف��ری‪ ۹ ،‬درص��د از وضعی��ت کلی صنایع اس��تان را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده ان��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واحدهای‬ ‫نس��اجی استان بر اساس امار پروانه های صادرشده از‬ ‫س��وی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان از نظر‬ ‫تعداد ‪۳‬درصد از واحدهای کل کشور‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫‪۸/۷‬درص��د و از نظر اش��تغال ‪۶‬درص��د از واحدهای‬ ‫نساجی کل کشور را دربر می گیرند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تولید صنعت نساجی استان در زمینه تولید‬ ‫ان��واع الیاف‪ ،‬نخ‪ ،‬پارچه‪ ،‬پتو‪ ،‬فرش ماش��ینی‪ ،‬موکت‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬چرم و کفش فعالیت دارند که توانس��ته اند‬ ‫عالوه بر رونق بخشیدن به تولید و اشتغال‪ ،‬در بخش‬ ‫اقتصاد استان نقش اساسی را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫ناص��ری اب��راز ک��رد‪ :‬هم اکن��ون بخ��ش بزرگی از‬ ‫اش��تغال صنعت نساجی کش��ور در واحدهای صنفی‬ ‫مش��غول به فعالیت هستند که خراسان رضوی از نظر‬ ‫واحدهای صنفی نس��اجی پس از پایتخت‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫را در کشور به خود اختصاص داده که این امر نشانگر‬ ‫توانمندی های فراوان اس��تان در این صنعت است که‬ ‫می طلبد مسئوالن کشوری و استانی برای توسعه این‬ ‫صنعت توجه هر چه بیشتری به ان نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹چش�م انداز صنعت نساجی در افق سال‬ ‫‪۱۴۰۴‬‬ ‫کارشناس صنایع نساجی و پوشاک سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خراسان رضوی با بیان اینکه‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬متاس��فانه کمبود نقدینگی و‬ ‫برخی مشکالت دیگر باعث شده هم اکنون محصوالت‬ ‫تولیدی در این واحدها دارای کیفیت مناس��ب برای‬ ‫رقاب��ت با نمونه موجود در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫نباش��د و همین امر باعث شده فقط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫واحدهای نس��اجی استان مش��غول به فعالیت باشند‬ ‫که مس��ئوالن باید برای برطرف کردن مشکالت انها‬ ‫اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫ابراهیم ناصری‬ ‫حمیدرضا اوانی‬ ‫وحیده مجیدی فرد‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫برنام��ه راهبردی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫زمینه صنعت نس��اجی و پوشاک دستیابی به جایگاه‬ ‫س��وم صنعت نس��اجی در منطقه و رس��یدن به رتبه‬ ‫پنجاه��م جهان را ترس��یم کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون چشم انداز صنعت نساجی استان با توجه به‬ ‫موقعیت گردش��گری‪ ،‬توسعه حلقه های پایین دستی‬ ‫زنجیره تامین (پوش��اک و مصنوعات چرمی سبک) با‬ ‫ارزش افزوده باالتر اس��ت که به طور حتم این توسعه‬ ‫منجر به گس��ترش و توس��عه واحدهای تامین کننده‬ ‫مواد اولیه این صنایع خواهد شد‪.‬‬ ‫وحی��ده مجیدی فرد با اش��اره ب��ه اینکه هم اکنون‬ ‫در واحدهای تولیدی صنایع نس��اجی اس��تان ساالنه‬ ‫ح��دود یک میلیون و ‪ ۸۳۰‬ه��زار تن انواع الیاف‪ ،‬نخ‪،‬‬ ‫پارچه و پوشاک تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این در‬ ‫واحدهای تولیدی صنایع نس��اجی استان ساالنه ‪۱۳‬‬ ‫میلیون تخته پتو‪ ۱۲۴ ،‬میلیون متر مربع فرش‪۱۱۶ ،‬‬ ‫میلیون متر مربع موکت‪ ۱۶۰ ،‬میلیون فوت مربع چرم‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬میلیون جفت کفش تولید می ش��ود که حجم‬ ‫قابل توجهی از تولید صنایع نس��اجی کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه صنعت‬ ‫ت زیادی دست و پنجه نرم‬ ‫نساجی اس��تان با مشکال ‬ ‫می کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بحران ناشی از شرایط رکود در بازار‬ ‫و فروش نرفتن محصوالت تولیدی‪ ،‬قاچاق محصوالت‬ ‫نس��اجی‪ ،‬افزایش قیمت تمام ش��ده محصول به دلیل‬ ‫هزینه های س��ربار به وی��ژه هزینه های بیمه و مالیات‬ ‫و دریافت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از مش��تریان‬ ‫ب��ه دلی��ل نامناس��ب بودن ش��رایط بازار به وس��یله‬ ‫تولیدکنندگان از جمله مواردی اس��ت که گریبانگیر‬ ‫صنعت نس��اجی استان شده است‪ .‬مجیدی فرد ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کنار این مش��کالت‪ ،‬فرس��ودگی ماشین االت‬ ‫و ب��روز نب��ودن فناوری مورد اس��تفاده در خط تولید‬ ‫صنایع نساجی‪ ،‬کمبود نقدینگی با توجه به نقدینگی‬ ‫ب��االی مورد نیاز‪ ،‬مش��کالت مربوط ب��ه تامین مواد‬ ‫اولیه پتروش��یمی (در واحده��ای مصرف کننده این‬ ‫محص��والت) از بورس و دسترس��ی نداش��تن به مواد‬ ‫اولیه مرغ��وب (به ویژه پارچه) برای تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت از دیگر مواردی اس��ت که صنعت نس��اجی‬ ‫استان را با مشکالت اساسی روبه رو کرده که برطرف‬ ‫ش��دن انها نیازمن��د همکاری و همراهی مس��ئوالن‬ ‫استانی و کشوری است‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کرمانشاه‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجات کرمانشاه در سی‬ ‫و دومین جلسه ستاد تس��هیل که در راستای حمایت از‬ ‫صنای��ع و ب��ه منظور کمک به واحده��ای صنعتی و حل‬ ‫مش��کالت انها در سالن جلسات اس��تانداری برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬گزارش��ی از روند افتتاح پروژه ها و طرح های صنعتی‬ ‫استان کرمانشاه در دهه مبارک فجر ارائه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کرمانشاه‪ ،‬س��ید نعمت اهلل حقیقی اظهار‬ ‫کرد‪ ۴۷ :‬ط��رح صنعتی در اس��تان و در دهه فجر اماده‬ ‫افتتاح و بهره ب��رداری بود که براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده فقط ‪ ۲۹‬طرح افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬براساس امار کشوری‪ ،‬استان‬ ‫کرمانشاه بیشترین افتتاح در طرح های صنعتی را داشته‬ ‫هر چند از لحاظ س��رمایه گذاری کم بوده ولی در زمینه‬ ‫اح��داث صنایع کوچک بوده و ای��ن بیانگر مردمی بودن‬ ‫و جذب س��رمایه های مردمی اس��ت که استان کرمانشاه‬ ‫توانسته با شتاب بیشتری حرکت کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این جلسه‪ ،‬مشکالت ‪ ۳‬طرح صنعتی‬ ‫از جمله «کاویان بتن غ��رب» تولید کننده انواع کفپوش‬ ‫مکانیزه‪ ،‬جداول پرس��ی مکانیزه و بلوک بتونی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫‹ ‹نساجی‪ ،‬صنعتی زیربنایی‬ ‫«زمزم» کرمانش��اه تولید کننده انواع نوش��ابه های گازدار‬ ‫و ش��رکت «پاک پالس��ت» تولید کنن��ده ان��واع قطعات‬ ‫پالس��تیکی ازجمل��ه طرح ه��ا و واحدهای��ی بودن��د که‬ ‫مشکالت انها با حضور مدیران ارشد استان بررسی شد‪.‬‬ ‫بدهی معوق به بانک ها‪ ،‬مش��کالت دارایی و شهرداری‬ ‫و‪ ...‬از جمله این مش��کالت بود ک��ه مصوبات خوبی برای‬ ‫رفع مشکالت این واحدهای صنعتی گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ورهای ش�رقی‪ ،‬میزبان محصوالت‬ ‫نساجی‬ ‫دبیر انجمن همگن صنایع خراسان رضوی در زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نساجی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تنوع مواد اولیه مورد استفاده در خط‬ ‫تولید واحدهای نساجی استان‪ ،‬تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز انها به صورت مش��ترک تاکنون امکان پذیر نشده‬ ‫و واحدهای تولیدی مستقل اقدام به تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود می کنند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا اوانی با اش��اره به نبود توجیه اقتصادی‬ ‫کشت پنبه به دلیل کمبود منابع ابی در سطح استان‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬با توجه به مش��کالتی که در مراحل کش��ت‬ ‫پنب��ه و نبود توجی��ه اقتصادی ان ایجاد ش��ده‪ ،‬نوع‬ ‫کش��ت در بیشتر اراضی اس��تان به سمت محصوالت‬ ‫دیگر س��وق داده ش��ده که این امر تا ح��دود زیادی‬ ‫باعث بروز برخی مشکالت برای واحدهای نساجی به‬ ‫منظور تامین مواد اولیه ش��ده است به همین منظور‬ ‫بس��یاری از واحدهای نساجی استان برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز خط تولید خود اقدام به واردات ان از‬ ‫کش��ورهای اسیای میانه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان و‪...‬‬ ‫کرده ان��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته بی کیفیتی و نامرغوب‬ ‫ب��ودن پنبه های داخلی که مش��کالت زیادی را برای‬ ‫خ��ط تولید این واحدها ایجاد ک��رده‪ ،‬از جمله دالیل‬ ‫دیگری اس��ت که واحدهای تولیدی صنایع نس��اجی‬ ‫اس��تان را مج��اب به واردات پنبه از س��ایر کش��ورها‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اوانی با تاکید بر اینکه نزدیکی اس��تان‬ ‫به مرزهای ش��رقی موقعیت مناس��بی را برای تولید‬ ‫محصوالت صادرات محور دراختیار واحدهای نساجی‬ ‫استان قرار داده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫استقبال مناسبی از محصوالت تولیدی در خط تولید‬ ‫واحدهای نساجی استان شد که افغانستان با بیشترین‬ ‫واردات‪ ،‬رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشهد در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه صنعت نس��اجی همواره به‬ ‫عنوان یکی از صنایع اش��تغالزا در اس��تان و کش��ور‬ ‫مطرح بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر کش��وری بتواند در‬ ‫مناط��ق مختلف و صنایع نس��اجی با همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی اقدام به س��رمایه گذاری کند به طور حتم‬ ‫موفقیت های چش��مگیری را به دست خواهد اورد که‬ ‫به دلیل پیوس��تگی صنایع موفقیت فراوانی به دست‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫محمد حس��ین روشنک با اش��اره به اینکه صنعت‬ ‫نس��اجی را باید به عنوان یک صنعت زیربنایی و مادر‬ ‫در هر کش��ور به ش��مار اورد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به قدمت‬ ‫طوالن��ی صنعت نس��اجی در اس��تان‪ ،‬هم اکنون این‬ ‫صنعت از شرایط مناسبی برخوردار است و واحدهای‬ ‫خوب��ی در زمین��ه تولید ن��خ‪ ،‬پارچه‪ ،‬ف��رش‪ ،‬پتو و‪...‬‬ ‫در ح��ال فعالیت هس��تند که اش��تغال پایدار و رونق‬ ‫اقتصادی مطلوبی را برای استان به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی در استان و کشور‬ ‫با برخی مشکالت دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ایجاد ش��رایط پس��اتحریم در کشور‪ ،‬شاید‬ ‫برخ��ی تفاهمنامه ها و توافق های انجام ش��ده نتواند‬ ‫جوابگوی صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که قبل از برداشته شدن تحریم ها‬ ‫مشکالت فراوانی گریبانگیر صنعت کشور شده بود که‬ ‫بخشی از ان به ویژه بروز نشدن ماشین االت و فناوری‬ ‫مورد استفاده در صنعت به برخی کم کاری های دولت‬ ‫و بخش خصوصی برمی گردد‪ .‬روشنک ادامه داد‪ :‬این‬ ‫امر باعث شده قیمت تمام شده محصوالت تولیدی در‬ ‫صنایع نساجی استان و کشور نسبت به سایر کشور ها‬ ‫از جمله ترکیه و چین با افزایش همراه باش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اگر برای جلوگیری از افزایش قیمت‬ ‫تمام شده کاالی نساجی بر اساس شیوه های تعرفه ای‬ ‫به منظور ممنوعیت واردات کاالی مشابه بها داده شود‬ ‫ش می یابد و اگر جلوی قاچاق گرفته‬ ‫بحث قاچاق افزای ‬ ‫ش��ود و تعرفه های واردات محصوالت مشابه کم شود‪،‬‬ ‫صنعت نس��اجی ت��وان رقابت پذیری خ��ود در مقابل‬ ‫کاالی وارداتی را از دست خواهد داد به همین منظور‬ ‫مسئوالن امر باید فکر اساسی در این زمینه کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه قاچ��اق محصوالت مش��ابه‬ ‫صنایع نس��اجی مهم ترین معضلی است که صدمات‬ ‫جبران ناپذیری به این صنعت زده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن ام��ر باید با برنامه ریزی دقیق و س��نجیده‬ ‫حمایت های الزم را از صنعت نس��اجی در دستور کار‬ ‫خود قرار دهند تا از واردات کاالی مش��ابه به کش��ور‬ ‫جلوگیری شود به گونه ای که عالوه بر باال نگه داشتن‬ ‫تعرفه واردات و در اختیار گذاشتن تسهیالت مورد نیاز‬ ‫این صنعت را در کاهش قیمت تمام شده یاری کنند‪.‬‬ ‫اولویت بررسی علت های رکود واحدهای تولیدی در هرمزگان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرمزگان در‬ ‫جلسه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید خواستار رفع‬ ‫موانع از پیش روی تولیدکنندگان اس��تان برای باز شدن‬ ‫گرهی از مشکالت واحدهای تولیدی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرمزگان‪ ،‬خلیل قاسمی با اشاره به اینکه کمیته‬ ‫پیگیری مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرمزگان با حضور مس��ئوالن‬ ‫اس��تانداری و نماین��دگان دس��تگاه های اجرایی ذی ربط‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلسات مسائل مربوط‬ ‫به وام ها‪ ،‬س��رمایه در گردش‪ ،‬ام��ور مالیاتی و‪ ...‬مطرح و‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د گام موثری در زمین��ه برطرف کردن موانع کلی و‬ ‫مسائل واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان با‬ ‫بیان اینکه با ش��فاف ش��دن وظایف و اختیارات کارگروه‬ ‫می توان گفت که ای��ن کارگروه از جمله موارد مهم قابل‬ ‫توجه اس��ت که به نظر می رسد در حل مسائل و برطرف‬ ‫کردن موانع واحدهای تولیدی موثرتر باشد‪.‬‬ ‫ی بررس��ی علت های رکود یا توق��ف واحدهای‬ ‫قاس��م ‬ ‫تولیدی را از اولویت های جلس��ات کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید دانست و اظهارکرد‪ :‬با برگزاری منظم جلسات‬ ‫برای رفع موانع واحدهای تولیدی تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کر د با تعامل بین دس��تگاه ها و‬ ‫واحدهای تولیدی بتوانیم تصمیم های درست در راستای‬ ‫تولید و اشتغال پایدار اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫تسریع در پروژه های راهسازی و خط اهن‬ ‫اس��تاندار خراسان شمالی از دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در‬ ‫اجرای پروژه های بزرگ راهسازی و نیز راه اهن این استان خبر داد‪ .‬سیدعلی اکبر‬ ‫پرویزی گفت‪ :‬در این دیدار درباره راه اهن بجنورد ـ اسفراین ـ جوین و جانمایی‬ ‫ایس��تگاه راه اهن اس��فراین بحث و تبادل نظر شد و دکتر اخوندی در زمینه هر‬ ‫یک از طرح های یادشده دستور مقتضی را صادر کرد‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫توسعه زیرساخت های فرودگاهی همزمان با نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫خری��د ایرباس ه��ا از جمله اقداماتی ب��ود که با‬ ‫انتقادهای زیادی رو به رو شد‪ .‬یکی از نقدهایی که‬ ‫در این باره مطرح شد اماده نبودن زیرساخت های‬ ‫فرودگاهی کشور برای پرواز هواپیماهای پهن پیکر‬ ‫اس��ت‪ .‬علی عابدزاده‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری در نشستی‬ ‫با خبرن��گاران درباره دریافت خ��ط اعتباری برای‬ ‫خرید هواپیما در دنی��ا و انتقادهایی که به قرارداد‬ ‫خری��د ایرباس ش��ده پرداخ��ت و در ای��ن باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬انتقادهایی ک��ه از خرید هواپیماها‬ ‫ش��ده‪ ،‬غیرمنطقی اس��ت‪ .‬افرادی که به خرید این‬ ‫هواپیماها انتقاد کرده اند از صنایع هوایی کشور دور‬ ‫هستند‪ .‬متاس��فانه منتقدان قرارداد خرید ایرباس‬ ‫افراد بیرون از گود صنایع هوایی کشور بوده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه اگر این افراد به صنایع هوایی‬ ‫کشور نزدیک شوند‪ ،‬خودشان متوجه درست بودن‬ ‫ای��ن قرارداده��ا می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از اهداف‬ ‫س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری در ای��ن قراردادها‬ ‫استفاده نکردن از خطوط اعتباری دولت بوده و این‬ ‫موضوع به طور کامل در راس��تای حفظ منافع ملی‬ ‫است‪ .‬در عوض به جای تامین اعتبار از طریق دولت‬ ‫صاحبان سهام هستند که باید تامین اعتبار کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین افزود‪ :‬از‬ ‫دیگر نقده�� ا این بود که برخی منتقدان می گفتند‬ ‫خرید این هوپیماها الزامی نداشت‪ .‬مشکلی که در‬ ‫این زمینه وجود دارد این اس��ت که ‪ ۳۵‬سال پیش‬ ‫جمعیت ایران حدود ‪ ۳۰‬میلیون نفر بود و ایران در‬ ‫ان دوره بزرگتری��ن ناوگان هوایی دنیا را در اختیار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ان دوره یکی از هواپیماهایی‬ ‫که ای��ران در اختیار داش��ت‪ ،‬بویین��گ ‪ ۷۴۷‬بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن هواپیما که حدود ‪ ۳۵‬س��ال پیش در‬ ‫ناوگان هوایی کشور استفاده می شد‪ ،‬ظرفیت ‪۵۰۰‬‬ ‫صندلی را داشت‪ .‬پرسش��ی که اکنون از منتقدان‬ ‫این قرارداد وجود دارد این است که چطور می شود‬ ‫ایران در ان دوره با جمعیت کمتر از نصف شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬نیاز به ان هواپیماها داش��ت و در ش��رایط‬ ‫کنونی نیازی به این هواپیماها ندارد؟‬ ‫ریی��س س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری به این‬ ‫پرس��ش که ایا فرودگاه ها و زیرساخت های موجود‬ ‫در کش��ور امکان استفاده از این هواپیماها را ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬اکنون در برخی فرودگاه های‬ ‫کشور از جمله فرودگاه امام خمینی(ره) بزرگترین‬ ‫هواپیماه��ا رف��ت و ام��د دارن��د اما در ب��اره دیگر‬ ‫فرودگاه ها موضوع مهمی که وجود دارد این اس��ت‬ ‫که باید انها نوسازی و تعمیر شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوس��ازی ناوگان هوایی کش��ور چند‬ ‫س��ال زمان نیاز دارد و موضوع مهم در این زمینه‬ ‫ان است که ایران در این دوره می تواند فرودگاه ها‬ ‫و دیگ��ر زیرس��اخت های مورد نی��از صنایع هوایی‬ ‫را تامی��ن کن��د‪ .‬امکاناتی که ای��ن هواپیماها الزم‬ ‫دارند به گونه ای نیس��ت که ای��ران توان تامین انها‬ ‫را نداش��ته باشد‪ .‬در این زمینه به جای اینکه ایران‬ ‫خری��د هواپیماها را ب��ه تعویق اندازد بهتر اس��ت‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز را با س��رعت بیش��تری‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی عابدزاده‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫عابدزاده با اش��اره به اینکه تامین زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز پیچیده نیس��ت و ایران توان ان را دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬نمی توان در صنایع هوایی از دنیا عقب‬ ‫ماند‪ .‬باید درنظر داش��ته باشیم که فناوری صنایع‬ ‫هوای��ی در دنی��ا به طور دائمی در حال پیش��رفت‬ ‫هس��تند و باید بر اس��اس انها نوس��ازی در کشور‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که محاسبات مالی خرید صنایع هوایی‬ ‫در ان اهمیت دارد این است که باید براورد مناسبی‬ ‫از زمان مورد اس��تفاده قرارگرفتن هواپیماها انجام‬ ‫شود‪ .‬در این زمینه باید هزینه هواپیما تا زمانی که‬ ‫می توان ب��ا در نظر گرفتن فن��اوری روز دنیا از ان‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قرار نیست هواپیماها ‪۳۰‬‬ ‫س��ال استفاده ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬هواپیماها باید حدود‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال مورد استفاده قرار بگیرند و تا زمانی که‬ ‫توجیه اقتص��ادی دارند در خطوط هوایی کش��ور‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬در ایران متاس��فانه عادت ش��ده که‬ ‫هواپیماها ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬سال کار کنند و این کار باعث‬ ‫می شود ناوگان هوایی کشور هیچ وقت بروز نباشد‪.‬‬ ‫عاب��دزاده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اکن��ون عمده‬ ‫هواپیماهای ایرانی با فناوری دهه ‪ 80‬میالدی کار‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که کل صنایع‬ ‫گ رو‬ ‫هوایی دنیا در س��ال ‪2000‬م ب��ا تحولی بزر ‬ ‫به رو بود و ایران هنوز نتوانس��ته از فناوری س��ال‬ ‫‪2000‬م دنیا هم اس��تفاده کند‪ .‬اکنون شرکت های‬ ‫هواپیماس��از در دنیا از فناوری س��ال ‪2000‬م هم‬ ‫گذر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باری بر دوش دولت نمی گذاریم‬ ‫رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬در‬ ‫بخش هوایی س��رمایه گذاری شرکت های هوایی به‬ ‫چند ش��کل انجام می ش��ود‪ .‬زمانی که شرکت های‬ ‫هواپیمایی وارد بازارهای مالی دنیا می شوند یکی از‬ ‫راه ه��ای دریافت خط اعتباری برای خرید هواپیما‪،‬‬ ‫پوشش بیمه ای است‪.‬‬ ‫عابدزاده درباره دخالت و حضور دولت در پوشش‬ ‫بیم��ه ای توضیح داد‪ :‬موضوعی ک��ه در این زمینه‬ ‫اهمی��ت دارد این اس��ت که در م��واردی که قرار‬ ‫اس��ت دریافت خط اعتباری برای خرید هواپیما از‬ ‫طریق پوشش بیمه ای باشد بیشتر دولت ها دخالت‬ ‫می کنند و تضمین های مورد نیاز از طریق دولت ها‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه زمانی که خطوط اعتباری که‬ ‫دولت ها به بخش داخلی کشورهای ش��ان می دهند‬ ‫باید تضمین های بین المللی داش��ته باشد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این یکی از مس��یرهای تامین خطوط اعتباری‬ ‫است که اکنون سعی می کنیم از این طریق اقدامی‬ ‫انجام نشود‪.‬‬ ‫عاب��دزاده با اش��اره ب��ه اینکه در سیاس��ت های‬ ‫صنایع هوایی نمی خواهیم بار این صنعت بر دوش‬ ‫دولت باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بار این قراردادها باید بر دوش‬ ‫مصرف کنندگان و ش��رکت های خصوصی باش��د‪.‬‬ ‫ب��ه این دلیل در بحث خریدهایی که انجام ش��ده‪،‬‬ ‫یکی از محورهای گفت وگوی ایران این اس��ت که‬ ‫خط��وط اعتباری از طرف ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫و فروش��ندگان تامین اس��ت‪ .‬در ای��ن راه ایران با‬ ‫استفاده از پشتوانه بانکی کشورهای دیگر می تواند‬ ‫به انچ��ه در قراردادهای صنایع هوای��ی نیاز دارد‪،‬‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن روش در معامالت‬ ‫صنایع هوایی دنیا مرس��وم اس��ت‪ ،‬درباره تضمین‬ ‫م��ورد نیاز ط��رف خارجی توضیح داد‪ :‬ش��رکت ها ‬ ‫و بانک ه��ای خارجی در این روش اس��ناد مربوط‬ ‫ب��ه بدنه هواپیم��ا را به عنوان ضمان��ت در اختیار‬ ‫می گیرند‪ .‬هواپیماها دارای شناس��نامه هس��تند و‬ ‫از همین طریق می ت��وان بدنه هواپیما را به عنوان‬ ‫ضمانت برای طرف خارجی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به‬ ‫اینکه این ش��یوه در دنیا معروف به اجاره به شرط‬ ‫تملک است‪ ،‬گفت‪ :‬در این روش سرمایه گذاری به‬ ‫طور مس��تقیم انجام می شود و می توان گام بزرگی‬ ‫برای صنایع هوایی کشور از این طریق برداشت‪.‬‬ ‫عابدزاده با بیان اینکه یکی از دالیل انتخاب این‬ ‫ش��یوه برای تامین خطوط اعتب��اری این بود که از‬ ‫س��رمایه های دولت در این زمینه اس��تفاده نشود‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬س��رمایه گذاری در حمل ونقل هوایی‬ ‫مبالغ سنگینی دارد و به این دلیل بازارهای جهانی‬ ‫برای تامین مالی این پروژه ها چند راهکار مرس��وم‬ ‫در نظر گرفته که بر اس��اس ان خواسته ایران نیز‬ ‫خواسته مرسوم و قانونی است‪.‬‬ ‫وی درباره عملکرد ش��رکت های بیمه ای در این‬ ‫زمینه توضیح داد‪ :‬ش��رکت های بیمه ای اعتباری را‬ ‫که درنظر می گیرند یا به کش��ور ما یا به ش��رکت‬ ‫فروش��نده اعتبار می دهند‪ .‬موضوع��ی که در این‬ ‫زمینه اهمیت دارد این است که ضمانت مورد نیاز‬ ‫شرکت های بیمه ای عالوه بر بدنه هواپیما می تواند‬ ‫بخش��ی از مالکیت را هم پوش��ش دهد اما در هر‬ ‫حالت دولت ها در این پروژه ها درگیر می ش��وند و‬ ‫ایران قص��د دارد دولت را در این پروژه ها به لحاظ‬ ‫مالی وارد نکند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به‬ ‫اینکه این س��ازمان باید تمام فرایندهای مربوط به‬ ‫این حوزه را تعریف کند‪ ،‬گفت‪ :‬موضوعی که در این‬ ‫زمینه وجود دارد این اس��ت که شناسنامه هواپیما‬ ‫در کش��وری دیگر صادر شده و پس از بازپرداخت‬ ‫اقس��اط هواپیما به ایران واگذار می شود‪ .‬این پروژه‬ ‫روند پیچیده ای دارد که مس��ئولیت بررسی ان به‬ ‫عهده سازمان هوایی کشور است‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری اکنون از ش��رکت هایی که‬ ‫قصد داش��ته باشند از مسیر مورد نظر این سازمان‬ ‫به تامین و نوس��ازی صنای��ع هوایی خود بپردازند‪،‬‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فناوری صنایع‬ ‫هوایی در‬ ‫دنیا به طور‬ ‫دائمی در حال‬ ‫پیشرفت‬ ‫هستند و باید‬ ‫بر اساس‬ ‫انها نوسازی‬ ‫در کشور‬ ‫انجام شود‬ ‫انتقاد جهانگیری از کشتی سازان کشور‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری با انتقاد از توس��عه نیافتن‬ ‫صنع��ت کشتی س��ازی در کش��ور گف��ت‪ :‬از ده��ه ‪ ۴۰‬که‬ ‫کشتی س��ازی در کشور ایجاد ش��د همچنان در این بخش‬ ‫حرکت مهمی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬اسحاق جهانگیری در چهارمین همایش‬ ‫ملی تبیین اهمیت دریا و نی��روی دریایی راهبردی ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با بی��ان این مطلب ک��ه ایران‬ ‫دارای ‪ ۲۹۰۰‬کیلومت��ر مرز دریایی با ‪ ۵۸۰۰‬کیلومتر خط‬ ‫ساحل اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امتیاز ویژه بهره مندی از اب های ازاد‬ ‫و موقعی��ت جغرافیای��ی مهم و همچنی��ن دارا بودن تنگه‬ ‫استراتژیک هرمز شرایط بهینه ای را برای توسعه اقتصادی‬ ‫ایران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق محاس��بات دولت در مخازن دریایی‬ ‫ح��دود صده��ا میلی��ارد دالر س��رمایه مورد نیاز اس��ت و‬ ‫بحمداهلل در هیچ یک از کش��ورهای منطقه قدرت صنعتی‬ ‫و نیروی انسانی کارامدی مانند ایران وجود ندارد تا از این‬ ‫ظرفیت مهم اقتصادی اس��تفاده کند‪ .‬بنابراین این فرصت‬ ‫مغتنمی اس��ت که هم از توانمندی کش��ور استفاده کنیم‬ ‫و ه��م برای چنین ب��ازار چند صد میلی��ارد دالری جذب‬ ‫س��رمایه کنیم‪ .‬جهانگیری با بیان این مطلب که محصول‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫این حجم از س��رمایه گذاری تنها قابل اس��تفاده در داخل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امروز نیازمند یک ن��اوگان حمل ونقل چند‬ ‫ده میلیون تنی هس��تیم که بتوانی��م حاصل این فرایند را‬ ‫به س��مت دیگر کش��ورها جابه جا کنی��م‪ .‬بنابراین نیازمند‬ ‫هس��تیم‬ ‫ ‬ ‫بهره مندی از صدها کش��تی برای انجام این مهم‬ ‫زیرا حمل ونقل این محصوالت به طور عمده از طریق دریا و‬ ‫به وسیله کشتی انجام می شود‪ .‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از چنین ناوگان عظیم کشتیرانی خود مولد‬ ‫فرصت��ی چند ده میلیاردی در س��اخت‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫کش��تی ب��رای ایران ایج��اد می کند‪ .‬وی با اش��اره به لزوم‬ ‫توس��عه بنادر اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر نیازمند ایج��اد بنادر‬ ‫متعدد هس��تیم تا روند حمل ونقل کاال تسهیل شود‪ .‬وی با‬ ‫برشمردن فرصت ها و مواهبت دریا ادامه داد‪ :‬توسعه ناوگان‬ ‫دریایی‪ ،‬س��رمایه گذاری در ش��یالت و احداث بنادر جدید‬ ‫تنها گوش��ه ای از شرایط ویژه ای اس��ت که دریا در اختیار‬ ‫ما قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با نقد نحوه واگذاری شرکت های صدرا و خلیج فارس‬ ‫به بخش خصوصی افزود‪ :‬این دو شرکت خدمات ارزنده ای‬ ‫در بخش توسعه خدمات دریایی ارائه می کردند که متاسفانه‬ ‫با نحوه غلط واگذاری دچار مشکل عدیده ای شدند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری ادامه داد‪ :‬یک��ی از دالیل‬ ‫ناموفقیت در ساخت کشتی‪ ،‬نحوه تامین مالی ان است و از‬ ‫این رو هم بخش خصوصی‪ ،‬هم دولت و همچنین سیس��تم‬ ‫بانکی باید در این راه اقدامات موثری انجام دهند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با بیان این مطلب که توجه به دریا می تواند‬ ‫مش��کل اقتصاد و اشتغال کشور را حل و فصل کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقتصاد دریا نقطه مغفول مانده در نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از طرح های فناورانه‬ ‫دبی��ر س��تاد توس��عه فن��اوری و صنای��ع دانش بنی��ان‬ ‫دریای��ی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای فناورانه حوزه دریا به شرطی مورد حمایت‬ ‫این س��تاد قرار می گیرند ک��ه از پیش برای انها کارفرمایی‬ ‫در نظر گرفته شده باشد که محصول تولیدی کاربردی شود‪.‬‬ ‫محمدس��عید س��یف در توضی��ح ارتب��اط این س��تاد با‬ ‫پژوهش��کده های حوزه دریا گفت‪ :‬در دانش��گاه ها جلسات‬ ‫مختلف و همکاری های��ی را اغاز کرده ایم که مهم ترین ان‬ ‫انعق��اد تفاهمنامه همکاری معاونت علم��ی و وزارت علوم‬ ‫تحقیقات و فناوری است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه ما می توانیم‬ ‫از پژوهش س��راهای فع��ال در ح��وزه دریا‪ ،‬اس��تادان فعال‬ ‫و‪ ...‬حمایت کنیم‪ .‬البته این امر مش��روط بر این اس��ت که‬ ‫پروژه های انها در مس��یر هدفی برای دس��تگاه های دولتی‬ ‫باشد تا ما بتوانیم بخشی از پروژه را تامین مالی کنیم‪.‬‬ ‫س��یف اف��زود‪ :‬درب��اره پایان نامه ه��ای ح��وزه دریا نیز‬ ‫ی انج��ام می دهیم‪ .‬ضمن اینکه گرنت های‬ ‫حمایت های مال ‬ ‫پژوهش��ی با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ایجاد‬ ‫کرده ایم که در ان از اس��تادانی که بخواهند در حوزه های‬ ‫مهم فناوری دریایی کار کنند‪ ،‬حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه های این س��تاد برای توس��عه س��واحل‬ ‫مک��ران گفت‪ :‬نیازهای مختلفی از بعد فنی و صنعتی برای‬ ‫توس��عه این حوزه مطرح اس��ت‪ .‬در این راستا شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دانش��گاه های مربوط باید ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ام��ا ما به عنوان یک پش��تیبان ابزاری را ک��ه داریم‪ ،‬برای‬ ‫بهره برداری در اختیار انها قرار می دهیم‪.‬‬ ‫سیف افزود‪ :‬برای شناخت بیشتر به این منظور که بتوانیم‬ ‫با برنامه در مس��یر توسعه سواحل مکران قدم بگذاریم‪ ،‬در‬ ‫حال برنامه ریزی مطالعاتی هس��تیم تا فرصت های توسعه‬ ‫فناوری و اس��تفاده از فناوری های نو را در س��واحل مکران‬ ‫مطالعه کنیم‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر اب و محیط زیست کشور‬ ‫الجزایر وارد اهواز شد‬ ‫وزیر منابع اب و محیط زیس��ت کش��ور الجزایر به منظور‬ ‫دیدار از س��د و نی��روگاه کارون ‪ ۳‬در خوزس��تان و نیز یک‬ ‫منطقه گردشگری این اس��تان از طریق فرودگاه بین المللی‬ ‫اهواز وارد این شهر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در این س��فر‪ ،‬س��فیر الجزای��ر در تهران‬ ‫عبدالوه��اب نوری را همراه��ی می کند‪ .‬به گفت��ه قائم مقام‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬این س��ومین روز از بازدی��د این مقام الجزایری از‬ ‫تاسیس��ات برق ابی و تامین اب ایران اس��ت که در این روز‬ ‫از برخی مناطق خوزس��تان دیدن خواهد کرد‪ .‬در این س��فر‬ ‫س��تارمحمودی قائم مق��ام وزیر نیرو‪ ،‬احمد س��یاحی معاون‬ ‫عمرانی استاندار خوزستان و محمدرضا شمسایی مدیرعامل‬ ‫سازمان اب و برق خوزستان این هیات الجزایری را همراهی‬ ‫می کنند‪ .‬قرار اس��ت وزیر منابع اب و محیط زیس��ت الجزایر‬ ‫از س��د و نیروگاه کارون ‪ ۴‬در اس��تان چهارمحال و بختیاری‬ ‫نیز دیدن کند‪ .‬س��د و نیروگاه کارون ‪ ۳‬از بزرگترین سدهای‬ ‫ای��ران روی رودخانه کارون در جن��وب غربی ایران و در ‪۲۸‬‬ ‫کیلومتری ایذه در ش��مال ش��رق خوزس��تان احداث ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نیروگاه این سد با تولید ساالنه ‪4‬هزار و ‪ ۱۷۲‬میلیون‬ ‫کیلو وات ساعت انرژی یکی از بزرگترین نیروگاه های برق ابی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬هدف از احداث سد و نیروگاه کارون ‪ ،۳‬تامین‬ ‫بخشی از برق مورد نیاز کشور ایران و نیز کنترل سیالب های‬ ‫مخرب اس��ت‪ .‬ارتفاع بدنه س��د ‪ ۲۰۵‬متر و حجم مخزن سد‬ ‫ ‪ 3‬میلیارد متر مکعب است‪ .‬عملیات اجرایی این طرح در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬اغاز شد و در سال ‪ ۱۳۸۳‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پیش بینی می ش��ود بر اثر این بازدیدها‬ ‫همکاری ایران و کش��ور الجزایر در زمینه نیروگاهی به زودی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان نیازمند‬ ‫تامین زیرساخت های برق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬وجود روزهای افتابی زیاد در طول سال و‬ ‫بادهای ‪ 120‬روزه سیستان‪ ،‬این استان را مستعد توسعه های‬ ‫نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر کرده ک��ه می توان��د در افزایش‬ ‫صادرات برق به کشورهای همسایه نیز موثر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی قزاق ش��اهد اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان با برخورداری از ‪ 700‬هزار مشترک‬ ‫ب��رق‪ ،‬از ‪ 7‬ه��زار کیلومتر خطوط انتقال ب��رق و فوق توزیع‬ ‫بهره من��د اس��ت که ای��ن ام��ار‪ 4 ،‬برابر میانگین کش��وری‬ ‫برای برق رس��انی به هر مشترک اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬وسعت و‬ ‫پراکندگی مناطق مختلف استان سبب شده تا تعداد متوسط‬ ‫مش��ترکان برق در هر کیلومتر مرب��ع ‪ 3/5‬و میانگین فاصله‬ ‫پست های انتقال برق ‪ 160‬کیلومتر باشد‪.‬‬ ‫شاهد با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشو ر گفت‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ 10‬هزار میلیارد ریال اعتبار برای توس��عه شبکه های برق در‬ ‫اس��تان در این برنامه در نظر گرفته ش��ده که البته در عمل‪،‬‬ ‫با توجه به مش��کالت نقدینگی موجود در اجرا با مش��کالت‬ ‫متعددی مواجه بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این ش��رکت تاکنون‬ ‫موف��ق به تحقق ‪ 50‬درصد اهداف برق رس��انی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده در برنامه پنجم توسعه در استان شده که به طور عمده‬ ‫با اجرا و احداث پست های موقت برق عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ 20 :‬درصد پروژه های پیش بینی ش��ده دیگر‬ ‫در ای��ن زمینه با اعتب��اری ‪ 4‬هزار میلیارد ریالی در دس��ت‬ ‫اقدام اس��ت و ‪ 90‬درصد انها تا ابتدای تابس��تان سال اینده‬ ‫به بهره برداری خواهند رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت نصب شده‬ ‫نیروگاهی اس��تان هزار و ‪ 450‬مگاوات است و نیروگاه ها در‬ ‫ش��هرهای زاهدان‪ ،‬چابهار‪ ،‬کنارک و ایرانشهر نصب شده اند‪.‬‬ ‫مجموع ظرفیت نصب ش��ده نیروگاهی کش��ور افزون بر ‪73‬‬ ‫هزار مگاوات است‪ .‬شاهد همچنین افزود‪ :‬امروز اجرای بخش‬ ‫سیکل ترکیبی نیروگاه های چابهار و ایرانشهر در دست اقدام‬ ‫است که ارتقای بازدهی انها را به دنبال خواهد داشت‪ .‬وی از‬ ‫صدور مجوز فعالیت در زمینه نیروگاه س��ازی برای ‪ 3‬شرکت‬ ‫بخش خصوصی در ش��مال اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬احداث‬ ‫ی��ک بلوک ه��زار و ‪ 500‬مگاواتی نیروگاه��ی در زاهدان در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬قابلیت احداث ‪ 10‬هزار مگاوات‬ ‫ظرفی��ت نیروگاهی انرژی های تجدیدپذیر در اس��تان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما تاکنون س��رمایه گذاری خوبی در این زمینه نش��ده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫با اش��اره به صدور موافقتنامه برای اح��داث ‪ 4‬هزار مگاوات‬ ‫ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر از س��وی سازمان انرژی های‬ ‫نو ایران (سانا)‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه این نیروگاه ها بادی هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نیاز افغانستان و پاکس��تان به انرژی برق‬ ‫گفت‪ :‬امروز افغانس��تان و پاکستان به ش��دت نیازمند انرژی‬ ‫هس��تند و این استان با وجود یک هزار و ‪ 200‬کیلومتر مرز‬ ‫خاکی‪ ،‬از ظرفیت و قابلیت مناس��بی برای توسعه ارتباطات‬ ‫برقی با کشورهای همسایه و صادرات برق برخوردار است‪.‬‬ ‫ش��اهد ادامه داد‪ :‬اس��تان سیستان و بلوچس��تان در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 440‬هزار مگاوات صادرات برق به پاکستان داشته‬ ‫ک��ه با ولت��اژ ‪ 132‬کیلو ولت در حال فعالیت اس��ت و عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬صادرات برق به این کش��ور از طری��ق بندر گواتر در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اقتصاد برق‪ ،‬نیازمند ساماندهی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد شرکت های‬ ‫نفتی جهان در دوره‬ ‫نفت ارزان‬ ‫یادداشت‬ ‫رضا پاکدامن‬ ‫کارشناس حقوق انرژی‬ ‫ب��ا اغ��از دوره س��قوط قیمت جهان��ی نفت و اغ��از دوره‬ ‫نف��ت ارزان که به نوعی باید ان را «عص��ر یخبندان نفتی»‬ ‫نامید‪ ،‬نه تنها کش��ورهای صادرکننده نفت‪ ،‬بلکه شرکت های‬ ‫بین المللی نفتی نیز متحمل زیان های هنگفتی ش��ده اند‪ ،‬که‬ ‫ب��رای مدیریت این ش��رایط پایدار‪ ،‬رویکرده��ای متفاوتی را‬ ‫اتخاذ کرده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت نفتی «ارامکو» یکی از ش��رکت های معظم نفتی‬ ‫اس��ت که از تبعات س��قوط قیمت های نفت به شدت لطمه‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫یک��ی از تصمیم های اس��تراتژیک اتخاذ ش��ده از س��وی‬ ‫مسئوالن این ش��رکت که انعکاس جهانی نیز داشته‪ ،‬برنامه‬ ‫واگذاری بخش��ی از سهام ارامکو یا ش��رکت های تابع است‪،‬‬ ‫که از طرف دولت عربستان به طور جدی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از رویکردهای ش��رکت ارامکو در زمینه جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی اس��ت‪ .‬عربس��تان به عن��وان یکی از‬ ‫بزرگتری��ن مقاصد جذب س��رمایه گذاری خارجی در بخش‬ ‫نفت جهان به ش��مار می رود به طوری که در س��ال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫می�لادی افزون بر ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صنعت نفت این کش��ور‬ ‫س��رمایه خارجی جذب کرده است‪ .‬این رقم در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫م به ‪ ۹‬میلیارد دالر رس��ید‪ ۲۴ .‬ژانویه س��ال جاری‪ ،‬رییس‬ ‫سرمایه گذاری های عمومی ارامکو اعالم کرد که این شرکت‬ ‫قصد دارد ‪ 10‬س��ال اینده به جای بخش نفت و پتروشیمی‪،‬‬ ‫با تمرکز بر بخش معدن‪ ،‬بهداشت و فناوری اطالعات‪ ،‬حجم‬ ‫جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ساالنه ‪ 2‬برابر کند‪.‬‬ ‫اواخ��ر ژانویه‪ ،‬ش��رکت ارامک��و اعالم کرد ک��ه به منظور‬ ‫تنوع بخش��ی به فعالیت های اقتصادی خود‪ ،‬تفاهمنامه ای با‬ ‫چند ش��رکت ک ره ای و انگلیسی برای احداث مجتمع معظم‬ ‫کشتی سازی در سواحل ش��رقی خود به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع در زمینه س��اخت و تعمی��ر دکل های دریایی‬ ‫و کش��تی های تجاری فعالیت خواهد ک��رد‪ .‬در اوایل فوریه‪،‬‬ ‫شرکت معظم نفت روسیه‪« ،‬گس پروم» اعالم کرد‪ ،‬درصدد‬ ‫اخذ ‪ ۲‬میلیارد دالر وام از بانک های خارجی اس��ت‪ ،‬که طبق‬ ‫اظهار برخی کارشناس��ان‪ ،‬بانک های چین��ی مورد نظر این‬ ‫شرکت است‪ .‬کش��ور اذربایجان نیز برای مدیریت این دوره‪،‬‬ ‫در ح��ال مذاکره با بانک جهانی و صن��دوق بین المللی پول‬ ‫ب��رای دریافت ‪ ۴‬میلیارد دالر بوده و کش��ورهای نیجریه نیز‬ ‫دریاف��ت ‪ ۵‬میلیارد دالر و انگوال را از این دو نهاد بین المللی‬ ‫پیگیری می کنند‪ .‬شرکت های نفتی غربی نیز از تبعات این‬ ‫دوره نفت ارزان بی نصی��ب نبوده اند‪ .‬در جدیدترین ارزیابی‬ ‫موسس��ه اعتبارس��نجی ‪ ،Standard & Poor‬رتب��ه ‪10‬‬ ‫شرکت برتر نفتی امریکا کاهش یافت‪ .‬در این زمینه شرکت‬ ‫«ش��ورن» برای نخستین بار پس از ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬با کاهش رتبه‬ ‫اعتباری مواجه ش��ده است‪ .‬با خاتمه س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م و ارائه‬ ‫گزاش های مالی شرکت ها‪ ،‬میزان زیان های مالی شرکت های‬ ‫نفتی غربی مش��خص شده است‪ .‬شرکت انگلیسی ‪Tullow‬‬ ‫‪ Oil plc‬زی��ان عملیاتی خود در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م را بیش از‬ ‫‪ ۱/۰۹‬میلی��ارد دالر اع�لام کرد‪ .‬این زیان در س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫می�لادی ‪ ۱/۹۶‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت دانمارکی‬ ‫‪ Maersk Oil‬نی��ز زیان عملیاتی خود در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م‬ ‫را اف��زون بر ‪ ۲/۱۴‬میلیارد دالر اعالم کرد‪ .‬این زیان در طول‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م‪ ۸۶۱ ،‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬شرایط فعلی‬ ‫برای کشور ما سنگین تر است زیرا کشور از یک دوره تحریم‬ ‫خارج��ی و ناکارامدی داخلی وارد این دوره ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو باید در کش��ور ما نیز با شناخت شرایط و شروع دوره‬ ‫جدید مضیقه شدید درامد نفتی کشور حداقل در میان مدت‬ ‫و شروع عصر جدید‪ ،‬با رویکرد واقع بینانه (و نه خوشبینانه و‬ ‫امید به وقوع اتفاقی غیرمنتظره از سوی عوامل خارجی) در‬ ‫دو سطح ملی و ش��رکتی‪ ،‬برنامه اصولی اتخاذ شود‪ .‬افزایش‬ ‫کارایی (مدیری��ت صحیح منابع) و افزایش س��رمایه گذاری‬ ‫خصوصی داخلی و خارج��ی‪ ،‬در بخش های مولد صنعت دو‬ ‫راهکار اساسی می تواند باشد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪29/78‬‬ ‫‪0/34‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/82‬‬ ‫‪0/43‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪26/74‬‬ ‫‪1/53‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراسم هشتمین‬ ‫کنفران��س ملی نیروگاه های برق با اش��اره به اقتصاد ب��رق و مطالبات نیروگاه ها‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه اقتصاد برق نیازمند یک س��اماندهی پایدار هس��تیم که تاکنون‬ ‫کارهایی در این حوزه انجام شده است‪ ،‬اما با توجه به مشکالتی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد نیازمند مدیریت و ساماندهی بیشتری هستیم‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫نقش «ترانس کاسپین» در انتقال انرژی اوراسیا‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در س��ایه اختالف نظرهای سیاس��ی اتحادیه اروپا‬ ‫و روس��یه به وی��ژه پ��س از بح��ران جزی��ره کریمه‪،‬‬ ‫کارشناس��ان انرژی از ساخت طرح خط لوله ترانس‬ ‫کاس��پین به عنوان گامی بلند در کاهش وابس��تگی‬ ‫دولت ه��ای اروپای��ی ب��ه گاز صادراتی روس��یه نام‬ ‫می برن��د‪ .‬با توجه به حمایت رهبران اتحادیه اروپا از‬ ‫ایج��اد منابع جدید عرضه گاز طبیعی‪ ،‬پروژه احداث‬ ‫این خط لوله مورد اس��تقبال قرار گرفت‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫دولت های ایران و روس��یه با عب��ور این خط لوله از‬ ‫بستر دریای کاسپین مخالف هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دری�ای کاس�پین ی�ا کمربن�د ان�رژی‬ ‫ابریشم؟‬ ‫حسن کاظمی‬ ‫روسیه در صدد‬ ‫افزایش نفوذ‬ ‫انرژی خود‬ ‫در کشور های‬ ‫اسیای میانه‬ ‫و اوراسیا است‬ ‫ب��ه دنب��ال فروپاش��ی اتح��اد جماهیر ش��وروی‪،‬‬ ‫دریای کاس��پین به عنوان یکی از ذخایر عظیم نفت‬ ‫و گاز طبیعی دس��ت نخورده دنی��ا در کانون توجه‬ ‫سیاست گذاران اروپایی و شرکت های فعال در حوزه‬ ‫اکتشاف و تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫بنابراین رهبران اروپا بار دیگر خواهان از سرگیری‬ ‫عملیات ساخت خط لوله کریدور جنوبی و همچنین‬ ‫به ص��ورت ویژه‪ ،‬خ��ط لوله گازی ترنس کاس��پین‬ ‫شده اند‪ .‬با ساخت و راه اندازی این پروژه‪ ،‬گاز طبیعی‬ ‫تولید شده در شرق دریای کاسپین به غرب این دریا‬ ‫منتقل شده و از طریق کشورهای منطقه قفقا ز روانه‬ ‫اروپا می شود‪.‬‬ ‫حس��ن کاظم��ی‪ ،‬عض��و بین المل��ل س��ازندگان‬ ‫تجهیزات نفتی در گفت وگو با‬ ‫ضمن اش��اره‬ ‫به این موض��وع که اقتصاد ان��رژی کنونی جهان به‬ ‫س��مت منطقه ای ش��دن در ح��ال حرکت اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اوراس��یا و خاورمیانه از مناطق مستعد‬ ‫سرمایه گذاری هستند‪ ،‬متاسفانه بعد از حضور داعش‬ ‫در منطق��ه خاورمیانه‪ ،‬بس��یاری از زیرس��اخت های‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری در ای��ن منطقه نابود ش��ده‬ ‫اس��ت به گونه ای که س��ال ها زم��ان خواهد برد که‬ ‫این زیر س��اخت ها اماده حضور س��رمایه گذار شود‬ ‫بنابراین به نظر می رسد که اوراسیا از مناطق مستعد‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم علیه روس�یه به نف�ع پروژه های‬ ‫انرژی اذربایجان‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫کشور های‬ ‫اوراسیا ظاهری‬ ‫اروپایی‬ ‫و بافت سنتی‬ ‫بدون وجود‬ ‫زیر ساخت های‬ ‫مناسب صنعت‬ ‫نفت دارند‬ ‫رض��ا پدی��دار‪ ،‬رییس هیئ��ت داوری س��ازندگان‬ ‫تجهیزات نفتی‪ ،‬ضمن اش��اره به ذخایر بزرگ ایران‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬هیچ رکورد فنی و اقتصادی مبنی‬ ‫بر اینکه کش��وری در جه��ان بیش از ای��ران دارای‬ ‫ذخایر انرژی اس��ت در دس��ت نیست و اینکه عنوان‬ ‫می ش��ود ذخایر کش��ور های حاش��یه خزر به اندازه‬ ‫ذخای��ر خاورمیانه اس��ت پایه علمی درس��تی ندارد‬ ‫و ای��ران همچن��ان مقام اول ذخای��ر گازی جهان را‬ ‫در اختی��ار دار د ب��ه طوری ک��ه اروپایی ها در دوران‬ ‫پسا تحریم ایران را بهترین منبع تامین انرژی گازی‬ ‫خ��ود می دانند و انتظار می رود اروپایی ها در طول ‪۵‬‬ ‫س��ال اینده خط لوله ای را ب��رای دریافت گاز ایران‬ ‫راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫رهبران اذربایجان که با قراردادهای پر س��روصدا‬ ‫توسعه میدان گازی «شاه دنیز» را با شرکای اروپایی‬ ‫امضا کرده و توانس��ته اند در بازار انرژی اروپا حضور‬ ‫یابند‪ ،‬از حامیان این پروژه به ش��مار می روند‪ .‬دولت‬ ‫اذربایجان به دنبال س��اخت این خط لوله‪ ،‬می تواند‬ ‫عالوه بر پایان دادن به ابهام ها درباره ناپایداری نفت‬ ‫و گاز برداشت شده از میدان های هیدروکربوری این‬ ‫کشور‪ ،‬درامدهای ترانزیت هنگفتی به دست اورد‪.‬‬ ‫دولت اذربایج��ان به عنوان تامین کننده گاز مورد‬ ‫نیاز دو خ��ط لوله ترنس اناتولی��ن (تاناپ) و ترنس‬ ‫ادریاتی��ک (ت��اپ)‪ ،‬خواهان ب��اال ب��ردن اطمینان‬ ‫خریداران خ��ود از تامین گاز مورد نیاز در درازمدت‬ ‫اس��ت‪ .‬رهبران اذربایج��ان که متعهد ش��ده اند گاز‬ ‫م��ورد نیاز این دو خط لوله را در س��ال های ابتدایی‬ ‫تامین کنند‪ ،‬امیدوارند تا با پیوس��تن ترکمنس��تان‬ ‫به جمع تامین کنندگان‪ ،‬س��هم بیش��تری در فروش‬ ‫گاز به مش��تریان تش��نه انرژی غرب اروپا بیابند‪ .‬به‬ ‫ه��ر ترتیب‪ ،‬خط لوله «تان��اپ» را باید یک موفقیت‬ ‫بزرگ برای سیاس��ت خارجی اذربایجان دانست که‬ ‫امکان صدور گاز تولید ش��ده در غرب دریای خزر را‬ ‫از مس��یری قابل اعتماد به ترکیه و سپس یونان در‬ ‫دروازه های اروپا فراهم می کند‪.‬‬ ‫با س��اخت خ��ط لوله «تاپ» نی��ز‪ ،‬گاز طبیعی به‬ ‫مشتریان خواهان این منبع انرژی فسیلی پرطرفدار‬ ‫در مرکز و شرق اروپا عرضه خواهد شد‪ .‬این دو خط‬ ‫لوله را باید بخش��ی از کریدور گاز جنوبی دانست که‬ ‫با حمای��ت اتحادیه اروپا و با ه��دف افزایش امنیت‬ ‫انرژی قاره سبز ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد پدی��دار‪ ،‬تا محقق ش��دن ای��ن رویا‪،‬‬ ‫اذربایج��ان راهی طوالنی در پیش دارد چرا که خط‬ ‫لوله اناتولی این کش��ور محصول فضای خالی ایجاد‬ ‫ش��ده در تحریم است و اگر تحریم اروپا علیه روسیه‬ ‫نبود چنین خط لوله ای س��اخته نمی شد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫این عض��و اتاق بازرگان��ی‪ ،‬این خط لوله پیش��رفت‬ ‫عملیات��ی خوبی نداش��ته و پیچیدگی ه��ای پنهانی‬ ‫ب��رای عملیاتی ش��دن دارد که گفته می ش��ود این‬ ‫پنهان کاری ها برای این است که این خط لوله برای‬ ‫ایران تبدیل به فرصت نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بافت س��نتی به ظاه��ر اروپایی‬ ‫کشور های اوراس��یا و اسیای میانه گفت‪ :‬گرچه تمام‬ ‫تالش این کش��ور برای نش��ان دادن خ��ود در قالب‬ ‫کش��وری اروپایی اس��ت اما با توجه به بافت سنتی‬ ‫این کش��ورها و توس��عه نیافتگی انها ‪ ،‬ایران می تواند ‬ ‫از فرصت به دس��ت امده به عنوان هاب انرژی مورد‬ ‫نظ��ر اروپایی ها اس��تفاده کن��د‪ .‬پدیدار با اش��اره به‬ ‫این موضوع که ایران مهم ترین کش��ور تامین کننده‬ ‫گاز اروپ��ا خواه��د ب��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫اولویت های ایران رسیدن به بازارهای اروپایی است و‬ ‫درنظر دارد با رساندن گاز تولیدی خود از ‪۷۵۰‬هزار‬ ‫مترمکعب به ‪ ۱/۳‬میلیارد مترمکعب گاز که مازادی‬ ‫براب��ر با ‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکع��ب در روز برای ایران‬ ‫دربرخواه��د داش��ت؛ نق��ش عم��ده ای را در تامین‬ ‫گاز اروپ��ا بازی کند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند یکی از‬ ‫دالیل استقبال باکو از این پروژه‪ ،‬تالش برای اجرای‬ ‫سریع تر تعهدات خود به اتحادیه اروپا و تقویت نقش‬ ‫کنون��ی اذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپایی ها‬ ‫و کمک به تکمیل سریع تر خط لوله کریدور جنوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به دسترس��ی ایران به اب های ازاد‬ ‫از طریق کریدور ش��مال به جن��وب‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫ارزنده ای در سواپ این کشور بازی کند‪.‬‬ ‫اذربایج��ان همانند همه دولت ه��ای دارای منابع‬ ‫ان��رژی‪ ،‬به دنب��ال یافتن مش��تریانی قاب��ل اتکا در‬ ‫درازم��دت بوده و دولت های عض��و اتحادیه اروپا نیز‬ ‫خواهان کاهش وابستگی دیرپای خود به گاز طبیعی‬ ‫روس ه��ا به ویژه پ��س از بحران الحاق ش��به جزیره‬ ‫کریمه به خاک روس��یه هستند‪ .‬گویی این خط لوله‬ ‫می تواند همانند پیوندی اس��مانی‪ ،‬دولت های غرب‬ ‫اروپا را به منابع بکر دریای خزر متصل کند‪.‬‬ ‫در این میان با توجه به حساس��یت های روس��یه‬ ‫برای کنترل منابع انرژی کش��ور های اطراف و نحوه‬ ‫رفتار های دیپلماتیک این کش��ور ها در قبال یکدیگر‬ ‫از اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬به گفته کاظمی‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه روسیه می خواهد حوزه نفوذ انرژی خود‬ ‫را در کشورهای اطراف افزایش دهد اما انتقال انرژی‬ ‫از طریق کمربند ابریش��م‪ ،‬نش��ان از تغییر سیاست‬ ‫کشور های تازه اس��تقالل یافته در نحوه تامین منابع‬ ‫انرژی انها دارد که از دو منظر قابل بررس��ی اس��ت؛‬ ‫نخست اینکه کشور های سی ای اس از قرار گرفتن در‬ ‫زیر پرچم اقتصادی روس��یه دیگر استقبال نخواهند‬ ‫کرد‪ .‬دوم‪ ،‬انتقال انرژی از طریق کمر بند ابریشم که‬ ‫از زیر دریا انجام می ش��ود مانع از بروز اتفاق یادشده‬ ‫خواهد ش��د به ای��ن معنی که به عن��وان بزرگترین‬ ‫مصرف کنن��ده نفت گاز چین نقش اساس��ی در این‬ ‫تغییر و تحوالت دارد‪.‬‬ ‫پی�ش روی خ�ط لول�ه ترن�س‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹موان�ع‬ ‫کاسپین‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬با وجود فرصت های بزرگ نهفته‬ ‫در این پروژه‪ ،‬موانعی نیز بر سر اجرای ان قرار دارد‪.‬‬ ‫در گام نخست‪ ،‬رهبران تهران باید با پذیرش شروط‬ ‫غرب‪ ،‬زمین��ه پایان یافتن تحریم های اعمال ش��ده‬ ‫بین المللی به دنبال برنامه های هس��ته ای جاه طلبانه‬ ‫کشورش��ان را فراهم کنند‪ .‬اگر ایران زیرساخت های‬ ‫پیوستن به این پروژه را ایجاد کند‪ ،‬می توان دریافت‬ ‫ک��ه مخالفت انان با طرح خط لوله ترنس کاس��پین‬ ‫به فراموشی سپرده ش��ده است‪ .‬همچنین به دالیل‬ ‫موان��ع فن��ی‪ ،‬زیس��ت محیطی‪ ،‬سیاس��ی و حقوقی‬ ‫اج��رای طرح‪ ،‬چگونگی تامین مالی پروژه در هاله ای‬ ‫از ابه��ام قرار دارد‪ .‬در این می��ان‪ ،‬اروپایی ها درنظر‬ ‫دارند مناس��بات انرژی خود با ترکیه و اذربایجان را‬ ‫به گونه ای طراحی کنند که به انزوای ارمنس��تان و‬ ‫نزدیک��ی روابط این کش��ور با روس��یه و ایران منجر‬ ‫نش��ود‪ .‬به اعتقاد کاظم��ی‪ ،‬با وجود اینکه روس��یه‬ ‫می خواه��د حوزه نفوذ انرژی خود را در کش��ور های‬ ‫اطراف افزایش دهد و یکه تاز میدان باش��د اما انتقال‬ ‫انرژی از طریق کمربند انرژی جاده ابریشم سیاست‬ ‫اخیر کش��ورهای تازه اس��تقالل یافته برای تنوع در‬ ‫سبد منابع انرژی اش��کار می سازد‪ .‬از طرفی در این‬ ‫شرایط‪ ،‬حامیان احداث خط لوله ترنس کاسپین باید‬ ‫قدرت هوشمندانه خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫مقدمات فروش اموال متهم نفتی اغاز شد‬ ‫پس از رفع تحریم ها پرداخت مطالبات نفتی ایران از سوی‬ ‫ش��رکت های خارجی اغاز شده اس��ت؛ اما بزرگترین بدهکار‬ ‫نفتی در جریان محاکمه های خود در دادگاه با نشانه گرفتن‬ ‫انگشت اتهام به سوی وزارت نفت مبنی بر اینکه وزارت نفت‬ ‫بده��ی ‪ 5‬میلیارد دالری خود را وصول کند‪ ،‬هر از گاهی به‬ ‫دنبال ایجاد بحث های حاشیه ای است‪ .‬به گزارش شانا اصغر‬ ‫هندی‪ ،‬مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت ضمن پرداختن‬ ‫ب��ه جزئیات دریافت مطالبات نفتی ای��ران پس از تحریم ها‪،‬‬ ‫اخرین جزئیات بدهی متهم نفتی را تشریح کرده است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به رفع تحریم ها چه اقداماتی برای وصول‬ ‫مطالبات شرکت ملی نفت انجام شده است؟‬ ‫ب��ا هماهنگی های پیش از تحریم ها‪ ،‬برخی ش��رکت های‬ ‫معتب��ر نفتی بالفاصله با رفع تحری��م‪ ،‬برای پرداخت بدهی‬ ‫خود اع�لام امادگی کردند که با تدابیر اتخاذ ش��ده و پس‬ ‫از افتتاح حس��اب‪ ،‬اقدام ه��ای الزم برای وص��ول مطالبات‬ ‫انجام ش��ده و بده��کاران اروپایی اغاز ب��ه پرداخت بدهی‬ ‫خود کرده اند‪ .‬در این بین برخی بدهکاران نیز درخواس��ت‬ ‫تمهیداتی برای پرداخت بدهی خود داش��ته اند که در حال‬ ‫بررس��ی و مذاکره ان هستیم‪ .‬به گفته اصغر هندی‪ ،‬شرکت‬ ‫انگلیس��ی‪-‬هلندی «ش��ل» و دیگر ش��رکت های اروپایی و‬ ‫همچنین ش��رکت اماراتی «اینوک» اغاز به پرداخت بدهی‬ ‫خود کرده اند‪.‬‬ ‫€ €از دیگر مطالبات نفتی‪ ،‬بدهی اقای زنجانی است؛‬ ‫ایا اموال وی به تملک شرکت نفت درامده است؟‬ ‫اموالی که بابک زنجانی در ایران داش��ته و بابت بخشی از‬ ‫بدهی های خود معرفی ک��رده تکافوی بدهی او را نمی کند‬ ‫و کمت��ر از یک چهارم بدهی اقای زنجانی ارزش دارد‪ .‬البته‬ ‫وی اموال��ی نی��ز در خارج از ایران دارن��د‪ .‬در دوبی ‪ ٤‬واحد‬ ‫اپارتمان‪ ،‬یک ویالی مس��کونی و یک انبار دارند که ویالی‬ ‫مس��کونی را گفته اند خودشان می خواهند و فروخته نشود‪،‬‬ ‫اما ارزش باقی اموال وی حداکثر ‪ ١٥‬میلیون دالر می ش��ود‪.‬‬ ‫در ترکیه هم ش��رکت هواپیمایی و چند شرکت دیگر دارند‬ ‫که اقدامات خاصی برای تملک ان انجام ش��ده و پیگیر ان‬ ‫هس��تیم اما هنوز چیزی به تملک ش��رکت نفت در نیامده‬ ‫است‪.‬در تاجیکستان نیز شرکت حمل و نقل‪ ،‬یک ترمینال و‬ ‫بانک دارند که همگی در اختیار عوامل اقای زنجانی است‪،‬‬ ‫البته گفته می شود در مالزی نیز اموالی دارند منتها موردی‬ ‫در اختیار ش��رکت ملی نفت قرار نگرفته است‪ .‬به طور کلی‬ ‫انچ��ه تا به ح��ال از اموال خارج از کش��ور اقای زنجانی به‬ ‫نمایندگان شرکت ملی نفت تحویل داده شده که به فروش‬ ‫برسد‪ 4 ،‬واحد اپارتمان در دوبی است‪.‬‬ ‫€ €اق�ای زنجان�ی گفت ه که ش�ما بس�یاری از اموال‬ ‫ایش�ان را در دوبی به ن�ام خود کرده ای�د؛ این گفته‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫خیر‪ ،‬این طور نیست‪ .‬اقای زنجانی در همه مراحل دادگاه‬ ‫تالش کرد به جای دفاع مس��تند و محکمه پسند به نحوی‬ ‫تشویش اذهان عمومی کند که گاه با نشر اکاذیب هم همراه‬ ‫بوده است‪ .‬همه اموال دوبی ایشان ‪ 4‬اپارتمان است‪.‬‬ ‫€ €جری�ان بابک زنجان�ی دوم چیس�ت؟ ایا بدهی‬ ‫فردی موس�وم به بابک زنجانی دوم در دولت یازدهم‬ ‫به وزارت نفت صحت دارد؟ ‬ ‫مطرح شدن عنوان بابک زنجانی دوم و سوم یک موضوع‬ ‫ساختگی و با دو منظور انجام شد‪ .‬نخست اینکه بحث پرونده‬ ‫اقای زنجانی تحت تاثیر قرار گیرد و دوم اینکه می خواستند‬ ‫راه های دور زدن تحریم شناسایی و سوخته شود‪.‬‬ ‫€ €اق�ای زنجانی بارها گفته اند ک�ه فردی بیش از ‪٥‬‬ ‫میلی�ارد دالر بدهی بابت پول نفت دارد‪ ،‬ان را وصول‬ ‫کنید؛ نظر شما درباره سخنان وی چیست؟‬ ‫هیچ ف��رد حقیقی یا حقوقی خصوص��ی چنین بدهی به‬ ‫ش��رکت نفت نداش��ته و ندارد‪ .‬مبالغ عنوان شده مربوط به‬ ‫ش��رکت دولتی یکی از کشورهای همسایه است که پس از‬ ‫رف��ع تحریم ها اغاز به پرداخت ک��رده و به میزانی که بانک‬ ‫مرکزی توان تحویل پول داشته باشد‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنید اقای زنجانی بدهی خود را پرداخت‬ ‫خواهد کرد؟‬ ‫اجازه دهید پاس��خ این پرس��ش را به بعد موکول کنیم‪.‬‬ ‫ایش��ان چند بار به دادگاه ق��ول داده و راهکارهای مختلفی‬ ‫را معرفی کرد که به نتیجه نرس��ید‪ ،‬اما اخرین راهکاری که‬ ‫ارائ��ه داده زیرنظر دادگاه اس��ت که ما امیدواریم به واقعیت‬ ‫بدل شود‪.‬‬ ‫تقدیم «والدراما» در برلین به معتمداریا‬ ‫عب��اس امین��ی‪ ،‬کارگردان و مجید برزگ��ر‪ ،‬تهیه کننده «والدراما» نخس��تین‬ ‫نمایش این اثر سینمایی در شصت و ششمین جشنواره فیلم برلین را به فاطمه‬ ‫معتمداریا‪ ،‬بازیگر س��ینمای ایران تقدی��م کردند‪ .‬امینی در این باره گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر فیلمس��ازان و منتقدان‪ ،‬فاطمه معتمد اریا نیز در س��الن حاضر بود و حضور‬ ‫سینماگران ایرانی برای من قوت قلب بود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫چرا بازیگران سینما در مراسم رسمی لباس های نامتعارف می پوشند؟‬ ‫وصله کردن چند رنگ لباس و پوشیدن یک لباس‬ ‫نامتعارف نام طراح را روی خودش��ان بگذارند در‬ ‫حالی که طراحی لباس یک علم اس��ت و با توجه‬ ‫به اس��تایل هر ش��خص و کوتاهی و بلندی قد او‬ ‫لباس ها باید فرق داشته باشد‪.‬‬ ‫الوندی با اشاره به اینکه اگر بازیگران با طراحان‬ ‫لباس تعامل داش��ته باش��ند نتیج��ه ان برای هر‬ ‫دو طرف مناس��ب اس��ت گفت‪ :‬این تعامل باعث‬ ‫می ش��ود هم ن��ام طراحان در ای��ن عرصه مطرح‬ ‫ش��ود و ذائقه جامعه نسبت به این موضوع عوض‬ ‫ش��ود و هم بازیگران با پوش��ش های خود زیبایی‬ ‫بصری را در مراسم رعایت می کنند‪ .‬در این میان‬ ‫حت��ی از لحاظ رونق اقتصادی هم می توان به این‬ ‫ت چرا که تعامل میان این‬ ‫موضوع نگاه مثبت داش ‬ ‫دو قشر از هنرمندان می تواند بر ذائقه عمومی هم‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫الوندی با اش��اره به تاثیر مثبت جش��نواره مد و‬ ‫لباس در تغییر نوع پوش��ش عامه مردم می گوید‪:‬‬ ‫اگ��ر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی میان هنرمندان و سینماگران و طراحان‬ ‫لباس رابط��ه حرفه ای برقرار کنند نتیجه مطلوب‬ ‫ان در جامعه اثرگذار اس��ت‪ .‬هنرمندان سینما به‬ ‫دلیل تاثیر مثبت در جامعه می توانند سطح سلیقه‬ ‫عموم��ی را باال ببرند و نگاه جامعه به پوش��ش ها‬ ‫می توان��د تغیی��ر کند‪ .‬متاس��فانه جش��نواره های‬ ‫لباس در ایران با وجود تعداد زیاد در چند س��ال‬ ‫اخیر‪ ،‬ش��یوه اجرای مناسبی ندارند و برای همین‬ ‫خروجی مناس��بی هم از ان بی��رون نمی اید‪ .‬اگر‬ ‫جش��نواره مد و لباس به عنوان یک مرجع رسمی‬ ‫دست طراحان را بیشتر باز بگذارد می توان امیدوار‬ ‫بود که در طول چند س��ال اثرگذاری مناسبی در‬ ‫جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��بنم مختاری��ان دیگر هنرمند ط��راح لباس‬ ‫که س��ابقه طراحی لب��اس در عرص��ه تئاتر دارد‬ ‫درباره نوع پوش��ش بازیگران در مراس��م رس��می‬ ‫ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬لباس ه��ای عجیب و غریب‬ ‫برخ��ی هنرمندان برایم جالب اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫طراحان لباس در ایران از روی هم کپی می کنند‬ ‫و رقابت ها سالم نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لباس بازیگران در جشنواره فیلم‬ ‫فجر می گوید‪ :‬پوش��ش بازیگران به ویژه اقایان به‬ ‫هیچ وجه مناس��ب این مراس��م نبود‪ .‬در این نوع‬ ‫مراس��م لباس های رسمی بیش��تر رایج است‪ .‬اما‬ ‫لباس هایی که تن هنرمندان ما بود بیش��تر شبیه‬ ‫لباس یک مهمانی س��اده یا لباس مس��افرت بود‪.‬‬ ‫هیچ گونه دقتی نسبت به انتخاب لباس ها در میان‬ ‫بازیگران دیده نمی شود‪.‬‬ ‫این طراح لباس درباره نگاه غیرحرفه ای به مقوله‬ ‫طراحی لباس می گوید‪ :‬لباس هایی که بازیگران ما‬ ‫می پوشند از سوی بازیگران دیگر طراحی می شود‬ ‫و هیچ گونه نکاه اکادمیک و علمی نس��بت به این‬ ‫موضوع وجود ن��دارد‪ .‬یکی از دالیلی که بازیگران‬ ‫ب��ه طراحان لب��اس حرفه ای مراجع��ه نمی کنند‬ ‫وجود بازیگرانی اس��ت که به خاطر ش��هرت خود‬ ‫یک م��زون لباس راه ان��دازی کردند و لباس هایی‬ ‫طراحی می کنند که مبنای حرفه ای ندارد و فقط‬ ‫ش��هرت و نام انها موجب ش��ده لباس های شان از‬ ‫سوی بازیگران دیگر استفاده شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اگر س��از و کار درس��تی در‬ ‫این زمینه باشد باید این پرسش را مطرح کرد که‬ ‫شایستگی بازیگران در زمینه طراحی لباس از چه‬ ‫طریقی تایید شده که خروجی ان بر تن بازیگران‬ ‫در بعضی مواقع بیشتر شبیه لباس های کارناوال ها‬ ‫است تا مراسم رسمی‪.‬‬ ‫مختاریان در ادامه می گوید‪ :‬به واس��طه تعریف‬ ‫متف��اوت ف��رش قرم��ز در تم��ام دنی��ا بازیگران‬ ‫لباس ه��ای وی��ژه ای ب��ه ت��ن می کنند و س��عی‬ ‫می کنن��د در ان ش��ب متفاوت ظاهر ش��وند‪ .‬اما‬ ‫این متف��اوت بودن دلیل بر عجیب و غریب رفتار‬ ‫کردن نیست‪ .‬لباس لیونل مسی برای مراسم توپ‬ ‫اکران‬ ‫سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش با اشاره به اماده‬ ‫ش��دن ایین نام��ه اکران ن��وروزی گفت‪ :‬اک��ران فیلم‬ ‫س��ینمایی «س��الوادور» از هفته اینده اغاز می ش��ود‬ ‫و یک��ی از اکران های نوروزی خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس‪ ،‬غالمرضا فرجی س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمای��ش درب��اره ایین نامه اک��ران ش��ورای صنفی و‬ ‫نمای��ش برخی از فیلم ها در اس��فند برای اکران نوروز‬ ‫گفت‪ :‬تالش می کنیم با حضور در جلسات فوق العاده‪،‬‬ ‫ایین نامه ش��ورای صنفی نمایش برای اکران نوروز ‪95‬‬ ‫را اماده کنیم تا درخواس��ت های پخش کنندگان را به‬ ‫سرعت ثبت کرده و تصمیم گیری درباره اکران نوروزی‬ ‫انجام شود‪ .‬وی درباره اکران فیلم سینمایی «سالوادور»‬ ‫برای نوروز گفت‪ :‬فیلم از هفته اینده اکران خواهد شد‬ ‫و با توجه به این مهم که تا نوروز تنها ‪ 4‬هفته از اکران‬ ‫ان خواهد گذش��ت‪ ،‬یکی از فیلم های نوروزی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬فرجی درباره «کوچه بی نام» و اکران نوروزی ان‬ ‫توضیح داد‪ :‬فیلم «کوچه بی نام» بعد از جش��نواره ‪23‬‬ ‫بهمن در سینماها اکران ش��د اما برای نوروز سرگروه‬ ‫نخواهد داش��ت و اگ��ر کف ف��روش را تامین کند در‬ ‫پردیس ه��ای ازادی و کوروش‪ ،‬اک��ران ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در چند سال‬ ‫اخیر نوع‬ ‫پوشش‬ ‫بازیگران اقا‬ ‫و خانم و طراحان‬ ‫این لباس ها‬ ‫سوژه جدید‬ ‫رسانه ها شده‬ ‫است؛ سوژه ای‬ ‫که با توجه‬ ‫به بازارهای‬ ‫نوروزی بعد‬ ‫از جشنواره تا‬ ‫مدت ها ادامه‬ ‫می یابد‬ ‫موسیقی‬ ‫ایین نامه اکران نوروز هفته اینده اماده می شود‬ ‫وی درباره اعالم فیلم های اکران نوروز از قول برخی از‬ ‫صاحبان فیلم گف��ت‪ :‬ما هنوز ایین نامه اکران را اماده‬ ‫نکردیم و همه اخبار درباره اکران نوروزی فیلم ها تنها‬ ‫در حد حدس و گمان اس��ت‪ .‬هیچ ق��راردادی هم به‬ ‫ثبت نرسیده است‪ .‬فیلم سینمایی «سالوادور» ساخته‬ ‫منوچه��ر هادی با بازی رضا عطاران‪ ،‬فیلمی با موضوع‬ ‫کمدی است که به وسیله دفتر پخش رسانه فیلمسازان‬ ‫مولود پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا براین گزارش‪ ،‬در جلسه اکران فیلم های «ازادی‬ ‫مشروط» در گروه زندگی‪« ،‬منو کجا می بری» در گروه‬ ‫س��ینمایی اریکه ایرانیان و «تا امدن احمد» در گروه‬ ‫ازاد اکران می شود‪.‬‬ ‫برندگانجوایز«گرمی»‪ 2016‬معرفیشدند‬ ‫مراسم اعطای جوایز پنجاه وهشتمین دوره جوایز معتبر‬ ‫موس��یقی «گرمی» در سال ‪2016‬م با معرفی برگزیدگان‬ ‫در شاخه های گوناگون برگزار شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مراسم‬ ‫پایانی جوایز موس��یقی «گرمی» در حالی در لس انجلس‬ ‫برگ��زار ش��د ک��ه «کندریک الم��ار»‪ ،‬خواننده ‪ 28‬س��اله‬ ‫امریکایی با کس��ب ‪ 5‬جایزه‪ ،‬برنده بزرگ این رویداد مهم‬ ‫در عرصه موس��یقی جهان ن��ام گرفت‪« .‬کندریک المار»‪،‬‬ ‫خواننده س��بک «هیپ هاپ» که با نامزدی در ‪ 11‬بخش‪،‬‬ ‫بین نامزدهای جوایز گرمی در سال ‪2016‬م پیشتاز بود در‬ ‫نهایت توانست ‪ 5‬جایزه گرمی بهترین البوم رپ‪ ،‬بهترین‬ ‫اهن��گ رپ‪ ،‬بهتری��ن اجرای رپ‪ ،‬بهترین موزیک ویدئو و‬ ‫بهتری��ن هم��کاری رپ در ی��ک اهنگ را به خانه ببرد‪ .‬اما‬ ‫در بخش جایزه اصلی جوایز گرمی که صرف نظر از سبک‬ ‫موسیقی به هنرمندان اعطا می شود‪« ،‬تیلور سوئیفت» با‬ ‫البوم «‪ »989‬موفق به کس��ب جایزه بهترین البوم س��ال‬ ‫و جایزه بهترین اهنگ س��ال نیز به «فکر کردن با صدای‬ ‫بلند» از «اد شیران» اعطا شد‪ .‬اما در بخش بهترین ضبط‬ ‫س��ال اهنگ «‪ »Uptown Funk‬از «مارک رابس��ون»‬ ‫و «برون��و م��ارس» با غلبه بر اهنگ هایی از «دی انجلو»‪،‬‬ ‫«اد ش��یران»‪« ،‬تیلور س��وئیفت» و «ویکند» جایزه گرمی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ ۳۶۰۰‬اثر‬ ‫در جایزه شهید غنی پور‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫طال و دیگ��ر چهره های مطرح دنی��ا تنها یک بار‬ ‫در س��ال از س��وی ان فرد پوشیده می شود و بعد‬ ‫از ان در حراجی ه��ای معتبر به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫این نش��ان می دهد که باید برای یک شب ویژه و‬ ‫متفاوت لباس منحصر به فردی هم دوخته ش��ود‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه بازیگران ما ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫ویژگی ه��ای فرهنگ��ی و بومی و ع��رف جامعه و‬ ‫بدون در نظر گرفتن زیبایی شناس��ی لباس هایی‬ ‫را طراح��ی می کنن��د که با اص��ول اصلی جامعه‬ ‫س��ازگاری ندارد‪ .‬لباس های بازیگران ما مناس��ب‬ ‫ی��ک هنرمند ایرانی و س��تاره مط��رح در جامعه‬ ‫ایرانی نیست و باید فکری اساسی برای ان کرد‪.‬‬ ‫مختاریان با اش��اره به اینکه بازیگران ما بیشتر‬ ‫به دنبال خودنمایی هس��تند گفت‪ :‬وقتی از اصول‬ ‫اولی��ه طراحی خارج می ش��ویم و طرح هایی را در‬ ‫لباس می گنجانیم که بیش��تر در چش��م باش��یم‬ ‫ت��ا خوش تیپ و خوش پوش‪ ،‬نش��ان می دهیم که‬ ‫نگاه روان شناس��انه در زمینه طراحی لباس وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬هنرمندان م��ا هن��وز درک نکرده اند که‬ ‫فضای جش��نواره های س��ینمایی به دلیل اهمیت‬ ‫ان همواره در دید رسانه های رسمی و غیررسمی‬ ‫اس��ت و نیازی به پوش��یدن لباس های کارناوالی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مختاریان با اش��اره به اینکه دس��تمزد طراحان‬ ‫لباس گران نیس��ت گفت‪ :‬دستمزد طراحان ما در‬ ‫تناس��ب با عرف جامعه به هیچ وجه باال نیس��ت و‬ ‫دلیل نبود همکاری میان بازیگران و طراحان لباس‬ ‫بیش��تر به این دلیل است که بازیگران ما احساس‬ ‫می کنند خودش��ان از تمامی حرفه های هنری سر‬ ‫در می اورن�� د وگرنه دس��تمزد طراحان حرفه ای ما‬ ‫از دس��تمزد یک بازیگر دست چندم سینمایی هم‬ ‫کمتر اس��ت و اگ��ر هنرمندان ما ب��ه این موضوع‬ ‫اینطور فکر کنند که یک بار در س��ال قرار است در‬ ‫مراسم معتبری شرکت کنند به طور حتمی‬ ‫ ‬ ‫چنین‬ ‫به پوشش خود بیشتر اهمیت می دهند‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫غفلتاز فرهنگایرانیدرطراحیلباس‬ ‫ه��ر س��اله جش��نواره فیل��م فجر پر اس��ت از‬ ‫حاشیه های غیرسینمایی که س��ینماگران ایرانی‬ ‫برای رس��انه ها فراهم می کنند‪ .‬در چند سال اخیر‬ ‫نوع پوش��ش بازیگران اقا و خان��م و طراحان این‬ ‫لباس ها سوژه جدید رسانه ها شده است؛ سوژه ای‬ ‫که با توجه به بازارهای نوروزی بعد از جشنواره تا‬ ‫مدت ها ادامه می یابد‪.‬‬ ‫در جش��نواره س��ی وچهارم فیل��م فج��ر نی��ز‬ ‫بازیگ��ران زی��ادی بودن��د که تصمی��م گرفتند با‬ ‫پوش��یدن لباس های ویژه و گاهی عجیب و غریب‬ ‫خوراک عکاس��ان خبری ش��وند تا بازار تمجید و‬ ‫نقد بازیگران‪ ،‬جدی تر از گذش��ته در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی از س��وی کاربران دنبال شود و کاربران‪،‬‬ ‫خوش پوش ترین یا بد لباس ترین هنرمند دوره را‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫یکی از پرس��ش های این روزها در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی و دنبال کنندگان مد و لباس‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که طراحان این لباس ها چه کسانی هستند؟‬ ‫مریم الوندی از طراحان لباس با اشاره به پوشش‬ ‫ش قرمز و مراس��م رس��می و‬ ‫بازیگ��ران روی ف��ر ‬ ‫مقایسه ان با کشورهای دیگر به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫در هم��ه جای دنیا فارغ از نوع فرهنگ و عرف هر‬ ‫جامعه در چنین مراس��می یک اصل وجود دارد و‬ ‫س رس��می در چنین مراسمی‬ ‫ان اس��تفاده از لبا ‬ ‫است‪ .‬لباس رسمی البته شاخه ها و انواع مختلفی‬ ‫دارد ولی چیزی که بیشتر از هر موضوعی اهمیت‬ ‫دارد نگاه رسمی در مراس�� م مختلف است‪ .‬اگر با‬ ‫ای��ن تعریف کلی به نوع پوش��ش بازیگران ایرانی‬ ‫نگاه کنیم لباس هایی که استفاده می کنند بسیار‬ ‫بد و نامناسب با این نوع مراس م است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬به غیر از چند بازیگر مطرح‬ ‫مانند بهرام رادان که پوش��ش رس��می و مناسبی‬ ‫را انتخ��اب کرده ب��ود بقیه لباس ه��ا خیلی بد و‬ ‫غیرمتع��ارف ب��ود‪ .‬م��ن حتی بعض��ی اوقات فکر‬ ‫می کن��م هیچ گونه دقتی در این پوش��ش ها انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬چون اگر به یک دانش��جوی ترم دوم‬ ‫طراح��ی لباس هم س��فارش یک لب��اس بدهیم‬ ‫چنی��ن لباس عجیب و غریب��ی را به تن بازیگران‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫الوندی با اش��اره به اینکه به نظر می رسد تعامل‬ ‫خوبی میان بازیگران و طراحان لباس وجود ندارد‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر ف�لان بازیگر خانم که در طول س��ال‬ ‫مانتوی ‪ 6‬میلیونی می پوش��د و عکس هایش را در‬ ‫ش��بکه های اجتماعی منتش��ر می کند در مراسم ‬ ‫رسمی که تمامی رسانه ها او را زیر نظر دارند هم‬ ‫از طراح لباس استفاده می کرد االن با این انتقادها‬ ‫مواج��ه نبود‪ .‬واقعیت این اس��ت ک��ه بازیگران ما‬ ‫اعتق��ادی به طراحی لباس به وس��یله متخصصان‬ ‫ان ندارند‪.‬‬ ‫این طراح لباس در ادامه گفت‪ :‬متاس��فان ه اصل‬ ‫سواد پوشش در میان بازیگران ما رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫م��ن بعی��د می دان��م در انتخاب این پوش��ش ها‬ ‫طراحان لباس س��هیم باشند‪ .‬یکی از دالیل اصلی‬ ‫اینکه بازیگران به س��راغ طراحان لباس نمی ایند‬ ‫این اس��ت که فکر می کنند خودشان می توانند با‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1394‬‬ ‫‪ 8‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫س��ال ‪2016‬م را ب��ه نام خود ثب��ت کرد‪.‬همچنین «مگان‬ ‫ترینور» در رقابت با «کورنی بارنت»‪« ،‬جیمز بای»‪« ،‬توری‬ ‫کلی» و «سم هانت» جایزه گرمی بهترین هنرمند نوظهور‬ ‫مهم ترین جوایز موس��یقی جهان را به خانه برد‪ .‬در س��ایر‬ ‫بخش ها البوم «‪ »1989‬از «تیلور سوئیفت» بهترین البوم‬ ‫پاپ نام گرفت و جایزه بهترین اجرای سبک پاپ به «فکر‬ ‫کردن با صدای بلند» از «اد ش��یران» رس��ید‪« .‬نمی خوام‬ ‫بجنگم» از «االباما شیکس» به عنوان بهترین اهنگ راک‬ ‫س��ال ش��ناخته ش��د و البوم «‪ »Drones‬از «میوز» نیز‬ ‫گرمی بهترین البوم راک را به خانه برد‪ .‬سال گذشته «سم‬ ‫اسمیت» خواننده انگلیسی با کسب ‪ 4‬جایزه گرمی‪ ،‬برنده‬ ‫بزرگ این رویداد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر جایزه ادبی ش��هید غنی پور از بررس��ی بیش از‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬کتاب در این دوره از جش��نواره خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫کتاب ه��ای برگزیده ما اثاری خواهد ب��ود که مروج باور‬ ‫اعتقادی شهدا باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬پانزدهمین دوره جایزه ادبی ش��هید‬ ‫غنی پ��ور با حض��ور محمد ناص��ری‪ ،‬دبیر ای��ن جایزه و‬ ‫سرداوران این جایزه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت محمد ناصری در سخنانی عنوان کرد‪:‬‬ ‫روال م��ا دادن فراخ��وان برای جمع اوری کتاب نیس��ت‬ ‫هرچند ممکن اس��ت از سال اینده فراخوان جایزه را نیز‬ ‫منتش��ر کنیم‪ .‬امس��ال و برای داوری جایزه ادبی شهید‬ ‫غنی پور در بخش کودک ‪ ۵۰۰‬کتاب شناس��ایی شد که‬ ‫در نهای��ت و پس از غربالگری ‪ ۱۵۲‬عن��وان کتاب مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و ‪ ۱۵‬کتاب به دور نهایی رسید و ‪۴‬‬ ‫کت��اب به عنوان نامزد این جایزه معرفی ش��د‪ .‬در بخش‬ ‫رمان ازاد نیز ‪ ۱۳۸۰‬رمان شناس��ایی شد و از میان انها‬ ‫‪ ۱۳۷‬اثر مورد بررس��ی قرار گرفت و ‪ ۳۵‬عنوان از انها به‬ ‫مرحله پایانی رسید و ‪ ۵‬نامزد از میان انها انتخاب شد‪.‬‬ ‫تسویه تعهدات ‪ ۶‬ماه دوم ‪۹۴‬‬ ‫اداره تئاتر تا پایان سال‬ ‫مدی��رکل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی تاکید ک��رد که تعهدات ‪ ۶‬م��اه دوم ‪ ۹۴‬درباره‬ ‫اجراهای نمایشی‪ ،‬تا پایان امسال پرداخت می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر مهدی ش��فیعی درباره تخصیص اعتبار‬ ‫تئاتر در س��ال ‪ ۹۴‬گف��ت‪ :‬در گفت وگوهایی که با معاون‬ ‫هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی داشتیم‪ ،‬ان شاء اهلل تا‬ ‫پایان امس��ال اعتبار اداره کل هنرهای نمایشی پرداخت‬ ‫می ش��ود و ما تا پایان س��ال تم��ام مطالبات را تس��ویه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعهدات مالی اداره کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫درباره تئاترهای به صحنه رفته‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما یکس��ری‬ ‫مصوب��ات حمایت از گروه های نمایش��ی داریم که حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان و متعلق به نیمه دوم س��ال ‪ ۹۴‬اس��ت‪.‬‬ ‫در ابتدای س��ال به محض دریافت اعتبار‪ ،‬تعهدات ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال را تس��ویه کردیم‪ .‬تعهدات باقیمانده هم تا‬ ‫پایان امسال تسویه می شوند‪.‬‬ ‫معرفی بهترین‬ ‫کاریکاتوریست های‬ ‫«فرصت ها و تهدیدها»‬ ‫نمایش��گاه اثار منتخب جشنواره کاریکاتور فرصت ها و‬ ‫تهدیدها در گالری خورش��ید حوزه هنری استان سمنان‬ ‫گش��ایش یافت و منتخبان این جشنواره معرفی و تقدیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫با حضور داود یاراحمدی‪ ،‬سرپرست‬ ‫حوزه هنری استان‪ ،‬محمد احمدی‪ ،‬رییس سازمان بسیج‬ ‫هنرمندان استان و ایرج کارخائی‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی‬ ‫استانداری س��منان‪ ،‬نمایش��گاه «اثار منتخب جشنواره‬ ‫کاریکاتور فرصت ها و تهدیدها‪ ،‬استفاده ازاپلیکیشن های‬ ‫روز (وات��س اپ‪ ،‬تلگرام و‪ »)....‬در محل گالری خورش��ید‬ ‫حوزه هنری استان سمنان گشایش یافت و منتخبان این‬ ‫جشنواره نیز معرفی و تقدیر شدند‪.‬‬ ‫فراخوان جش��نواره کاریکاتور فرصت ها و تهدیدها ‪20‬‬ ‫اذر ‪ 94‬از س��وی دفت��ر هنرهای تجس��می حوزه هنری‬ ‫اس��تان سمنان منتشر شد و تا ‪ 10‬دی که اخرین مهلت‬ ‫ارس��ال اثار بود‪ 60 ،‬اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید‬ ‫که پس از داوری اثار‪ 30 ،‬اثر به نمایشگاه راه یافت‪.‬‬ ‫فروش ‪ 260‬میلیون دالری‬ ‫برای «ددپول»‬ ‫فیلم جدید و ابر قهرمانی«ددپول» در نخس��تین هفته‬ ‫اکران خود به فروش ‪ 260‬میلیون دالر در گیشه جهانی‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪« ،‬ددپ��ول»‪ ،‬جدیدتری��ن فیلم از‬ ‫مجموع��ه فیلم ه��ای «مردان ایک��س» با ب��ازی «رایان‬ ‫رینولدز» در نقش اصلی‪ ،‬در نخستین هفته نمایش خود‬ ‫ف��روش فوق العاده ای را رق��م زد و ‪ 135‬میلیون دالر در‬ ‫گیش��ه امریکا و ‪ 125‬میلیون دالر در گیش��ه بین المللی‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫این فیلم ابرقهرمانی که در ‪ 60‬بازار از مجموعه ‪ 61‬بازار‬ ‫خارجی خود در صدر گیش��ه قرار گرفت‪ ،‬در سینماهای‬ ‫انگلی��س به فروش ‪ 10.1‬میلیون دالری دس��ت یافت و‬ ‫پس از قسمت سوم «جنگ ستارگان» و «سیمپسون ها»‪،‬‬ ‫رکورد سومین فروش اغازین را در سینماهای این کشور‬ ‫به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این فیلم جدید ابرقهرمانی در س��ینماهای‬ ‫روسیه با فروش ‪ 12.4‬میلیون دالر‪ ،‬رکورد فروش اغازین‬ ‫تاریخ سینمای این کشور را جا به جا کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ 8 - 1394‬جمادی االول‪ 17 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -437‬پیاپی ‪1755‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫ مینو بدیعی‬ ‫عیدی بازنشستگان‬ ‫کمبود ‪ 100‬هزار پرستار‬ ‫ایرنا‪ :‬نایب رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت‪ :‬برای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب به بیماران در کش��ور ‪ 100‬هزار پرس��تار‬ ‫جدید نیاز است‪ .‬حسین پوپ افزود‪ :‬هم اکنون به ازای هر تخت‬ ‫بیمارستانی یک پرستار وجود دارد که این میزان برای هر تخت‬ ‫باید ‪ 1.8‬پرس��تار باش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با وجود کمبود ش��دید‬ ‫نیروی پرستار در نظام سالمت کشور‪ ،‬پرستاران موجود برای‬ ‫جلب رضایت مردم نهایت تالش خود را به کار گرفته اند اما در‬ ‫شرایط موجود امکان پاسخگویی الزم و شایسته وجود ندارد‪.‬‬ ‫پوپ در ارتباط با مشکل پرستاران گفت‪ :‬با اجرای طرح تحول‬ ‫در نظام سالمت میزان دریافتی پرستاران اندکی افزایش یافته‬ ‫اما این میزان با وظیفه های محول شده به انها در قالب طرح‬ ‫تحول نظام سالمت همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫بودجه عملیاتی هالل احمر‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس جمعیت هالل احمر با تاکی��د بر اینکه در‬ ‫برنامه ‪ 5‬ساله اس��تراتژی جمعیت هالل احمر‪ ،‬ریز وظایف‬ ‫مشخص شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش عمده کار‪ ،‬تدوین شده‬ ‫اس��ت و با گذراندن مراحل عملیاتی‪ ،‬بودجه ‪ 96‬جمعیت‬ ‫هالل احمر بر اساس این برنامه استراتژیک خواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر سیدامیرمحسن ضیایی افزود‪ :‬خدمت در جمعیت‬ ‫هالل احمر فرصتی مغتنم و توفیقی واالس��ت که در درجه‬ ‫اول برکاتش متوجه خود فرد اس��ت و در ادامه ان جامعه؛‬ ‫از این رو باید در هر شرایطی به این نکته توجه و به بهترین‬ ‫نحو از این فرصت اس��تفاده کرد تا ش��رمنده خودمان در‬ ‫مقامی که هستیم‪ ،‬نباشیم‪.‬‬ ‫فقر دربین ‪28‬درصد جامعه‬ ‫مه�ر‪ :‬معاون رفاه��ی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب��ا انتقاد از بودج��ه تخصیصی به حمایت ه��ای اجتماعی‬ ‫در کش��ور گفت‪۱۸ :‬درصد مردم جامعه از نظر دسترس��ی‬ ‫به زیرس��اخت ها و ‪ ۲۸‬درصد نیز از لح��اظ درامدی فقیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫امروز‪ ،‬بسیار‬ ‫پیش رو تر‬ ‫از نسل های‬ ‫گذشته است‬ ‫زیرا به ده ها‬ ‫و شاید هم‬ ‫صدها منابع‬ ‫خبری و اطالعاتی‬ ‫نسبت به‬ ‫نسل گذشته‬ ‫دسترسی دارد‬ ‫اکرم امین��ی ‪ 33‬س��ال دارد و در اوج جوانی و‬ ‫خالقیت است‪ .‬او اهل اصفهان بوده و در دانشگاه‬ ‫اصفهان در رش��ته مهندس��ی عم��ران‪ ،‬گرایش‬ ‫نقشه برداری و راهسازی درس خوانده و از دنیای‬ ‫ی‪ -‬به قول خودش ‪ -‬کنار کشیده‬ ‫مردانه مهندس�� ‬ ‫و به حرفه سرش��ار ازتحرک روزنامه نگاری امده‬ ‫است ‪ .‬گو اینکه ش��اید بعد از چند سال کار کردن‬ ‫به این نتیجه رسیده که روزنامه نگاری هم با تعهد‬ ‫و مسئولیت باالی اجتماعی که دارد دست کمی‬ ‫از مهندس��ی معماری به لحاظ دشواری ندارد‪ .‬او‬ ‫از س��ال ‪ 85‬کاراموزی در روزنامه نگاری را شروع‬ ‫کرده و سپس وارد رش��ته کارشناسی ارشد علوم‬ ‫ارتباطات و روزنامه نگاری ش��ده اس��ت ‪ .‬اما خبر‬ ‫تازه ای در ب��اره او ک��ه موجب خوش��حالی همه‬ ‫بچه های خبرن��گار و گزارش��گر و همه همکاران‬ ‫ش��د موفقیت او در هفتمین جش��نواره‬ ‫ترافیک و رس��انه ب��ود ک��ه در بخ��ش گزارش‬ ‫ی‪ -‬تحلیلی رتبه نخست را به دست اورد ‪.‬‬ ‫توصیف ‬ ‫ب��دون تردی��د موفقی��ت ی��ک بان��وی جوان‬ ‫روزنامه نگار‪ ،‬پیروزی همه روزنامه نگارانی ا س��ت‬ ‫که درای��ن عرص��ه کار می کنند اما ی��ک دلیل‬ ‫شاخص ش��دن کار او در مطبوعات این بوده که‬ ‫هرگز در قالب ها و کلیشه ها خود را گرفتار نکرده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویریازنسلجوانروزنامه نگار‬ ‫خبرنگار امروز‪ ،‬بس��یار پیش رو تر از نسل های‬ ‫گذش��ته اس��ت زیرا به ده ها و ش��اید هم صدها‬ ‫منابع خبری و اطالعاتی نس��بت به نسل گذشته‬ ‫دسترس��ی دارد‪ .‬او عض��و ش��بکه های متع��دد‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬کانال ه��ای ارتباط��ی‪ ،‬رس��انه های‬ ‫گوناگون دیجیتال��ی و ‪ ...‬و د ر نهایت عضو خالق‬ ‫رس��انه مکتوب و چاپی اس��ت‪ .‬ذهن این نس��ل‬ ‫همه جا در سیالن و گردش اس��ت‪ .‬او را بمباران‬ ‫خبری می کنند و خودش هم تالش دارد دیگران‬ ‫را با ان��واع بمب ها و موش��ک های ارتباطی تحت‬ ‫تاثیر ق��رار بدهد‪ .‬در این دنی��ای عجیب و غریب‬ ‫و با هزاران صدا‪ ،‬هیچکس ب��ه دیگری نمی تواند‬ ‫دروغ بگوید‪ ،‬ع�لاوه بر ان عصر گلول��ه ارتباطی‬ ‫«ویلبرشرام» هم به سرامده و همه با سالح های‬ ‫سنگین که کمترین ان «ار پی جی» ارتباطی نه‬ ‫گلوله «شرامی» اس��ت امده اند ‪ .‬گیت کی پرها یا‬ ‫دروازه بانان خب��ر که از دیدگاه الگ��وی ارتباطی‬ ‫«وس��تلی ومک لین» و س��ایر نظریه پردازان در‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫اوایل حضور اینترنت از رس��انه ما کوچیده بودند‬ ‫اینک دیگ��ر محلی از اعراب ندارند اما دوس��ت و‬ ‫همکار جوان ما اکرم امینی چه می گوید؟‬ ‫‹ ‹چرا برنده شدی؟‬ ‫اکرم امینی به س��بکبالی وارد اتاق می ش��ود‬ ‫و یک س��وال از او پرسیده می ش��ود‪ :‬علت برنده‬ ‫شدنت چه بود؟‬ ‫جواب می دهد‪ :‬نخس��ت باید بگویم جشنواره‬ ‫ترافیک و رس��انه دارای چند بخش ب��ود که هر‬ ‫خبرنگاری می توانست در‪3‬بخش شرکت کند‪.‬‬ ‫و توضی��ح می ده��د‪ :‬م��ن ‪ 9‬اثر فرس��تادم‪3 .‬‬ ‫گزارش ان انتخاب ش��د و نگفتند ک��ه به خاطر‬ ‫کدام گزارش ؟‬ ‫بعد کمی فکر کرده و ادامه می دهد‪ :‬تیترهای‬ ‫این ‪ 3‬گ��زارش این ب��ود‪« :‬چرا ط��رح زوج و فرد‬ ‫شکس��ت خورد؟»‪« ،‬ج��ای خالی الگ��وی زنانه‬ ‫در حمل و نق��ل» و «حمل ونقل هم درد الودگی ‬ ‫هواست و هم درمان»‪ .‬این ‪ 3‬گزارش که به نظرم‬ ‫در مجموع برنده ش��دند نکته مهم��ی را رعایت‬ ‫کرده بودن��د و ان اینک��ه تازه تری��ن موضوع به‬ ‫شکل چالش��ی در «لید» امده بود و دلیل دیگر‬ ‫برنده ش��دنم هم این بود که صفحه حمل ونقل‬ ‫در روزنامه‬ ‫‪ ،‬جنبه در برگیری بیش��تر از‬ ‫سایر مقوالت تخصصی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دارد و درحقیقت بخش پرمخاطب روزنامه است‬ ‫و عموم مردم با حمل ونقل س��روکار دارند ‪ .‬در ‪6‬‬ ‫دوره گذش��ته برگ��زاری این جش��نواره روزنامه‬ ‫به دلیل نداش��تن صفحه حمل ونقل در‬ ‫جشنواره ترافیک و رسانه شرکت نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرق نرم خبر با گزارش؟‬ ‫این روزنامه نگار جوان معتقد است که نرم خبر‬ ‫همان گزارش خب��ری توام با تحلی��ل و توصیف‬ ‫اس��ت‪ .‬من می گویم‪« :‬نرم خبر در حقیت همان‬ ‫نرم خبر اس��ت و می تواند گزارش نباشد !» او در‬ ‫پاس��خ می گوید‪ :‬به هر صورت ن��رم خبر‪ ،‬خبری‬ ‫اس��ت که در ان تحلیل و توصیفی نظیر گزارش‬ ‫وجود دارد و در این زمینه هر خبرنگاری می تواند‬ ‫سبک خودش را داش��ته باش��د‪ .‬می پرسم‪ :‬فکر‬ ‫می کنید داوران جش��نواره ترافیک و رس��انه به‬ ‫سبک نوشتاری ویژه تو توجه کرده باشند ؟‬ ‫پاسخ می دهد‪ :‬کس��انی که نوش��ته های ما را‬ ‫رصد می کنند به طور قطع متوجه می ش��وند که‬ ‫هر خبرنگاری سبک ویژه خود را دارد ‪.‬‬ ‫‹ ‹اینترنت جای مطبوعات را نمی گیرد‬ ‫اک��رم امین��ی ب��اور دارد ک��ه مطبوع��ات‬ ‫جذابیت ه��ای خ��ود را دارد و اینترنت نمی تواند‬ ‫به هیچ وجه جای مطبوعات را بگی��رد‪ .‬او در باره‬ ‫دالیل��ش توضی��ح می ده��د‪ :‬مطبوع��ات در هر‬ ‫دوره ای جذابیت ه��ای خود را داش��ته و دارند و‬ ‫دارای توصیف و تحلیل هس��تند‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫در رس��انه های دیجیتالی وجود ن��دارد یا کمتر‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ع�لاوه ب��ر ان اینترن��ت در خیلی‬ ‫موارد خسته کننده اس��ت و بعد از مدتی شخص‬ ‫عالقه من��دی خ��ود را ب��ه مطالب ان از دس��ت‬ ‫می ده��د درحالی ک��ه مطبوع��ات را می توانید‬ ‫همیش��ه و در هر ش��رایط و مکانی بخوانید و ان‬ ‫را نگه دارید و بعد از مدتی ب��ه ان مراجعه کنید‪.‬‬ ‫خیلی از نس��خه های اینترنت هم پولی هس��تند‬ ‫و ش��ما برای اس��تفاده از ی��ک س��ایت باید پول‬ ‫بپردازید‪ .‬همه روزنامه ها هم سایت دارند و دارای‬ ‫کانال های ارتباطی هس��تند‪ .‬بنابراین مطبوعات‬ ‫هیچگاه پایان نمی یابند ‪.‬‬ ‫قران؛ کتاب تدبر‪ ،‬تعقل و تفکر‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫همایش تجلی��ل از خادم��ان قرانی با‬ ‫بیان اینکه ق��ران‪ ،‬کتاب تدبر‪ ،‬تعقل و‬ ‫ت گفت‪ :‬وظیفه خود می دانیم‬ ‫تفکر اس ‬ ‫با همه ابزاری که در اختیار داریم برای‬ ‫توس��عه فرهنگ و معارف قران تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪،‬عل��ی جنتی گفت‪:‬‬ ‫خداوند را سپاس می گویم که بار دیگر‬ ‫توفیق داد در نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران که اس��اس ان بر ق��ران و عترت‬ ‫استوار است‪ ،‬به تجلیل از خادمان قران‬ ‫و فعاالن عرصه ق��ران بپردازیم و برای‬ ‫توسعه و نش��ر فرهنگ و معارف قران‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬پروژه مسکن مهر در سال اینده به اتمام می رسد‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫مهندسی که روزنامه نگار شد‬ ‫پرداخت عیدی مددجویان‬ ‫ ایرنا‪ :‬مدیر عامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت‪ :‬عیدی‬ ‫بازنشستگان این سازمان به احتمال قوی در نیمه اول اسفند‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬س��ید تقی نوربخش افزود‪ :‬برای پرداخت‬ ‫عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک هزار و ‪520‬‬ ‫میلیارد تومان تامین ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ماهانه به‬ ‫طور میانگین ‪ 4‬هزار و ‪ 440‬میلیارد تومان به عنوان تعهدات‬ ‫به افراد تحت پوش��ش از جمله مس��تمری بگیران پرداخت‬ ‫می شود که این رقم یک هزار میلیارد تومان از میزان ماهانه‬ ‫پرداختی هدفمندی یارانه ها بیشتر است‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامبرگرامی اسالم حضرت محمد مصطفی(ص) فرمودند‪ :‬زینهار که منازعه با مردم نکنید که کرامت را از بین می برد‪.‬‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ ایس�نا‪ :‬رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور گفت‪ :‬عیدی‬ ‫مددجویان سازمان بهزیس��تی‪ ،‬به طور قطع تا یکم اسفند‬ ‫ پرداخت خواهد شد‪ .‬محس��نی بندپی با اعالم این مطلب‬ ‫ادامه داد‪ :‬مبلغ عیدی مددجویان معادل یک ماه مستمری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ٥٠٠‬هزار نفر مش��مول‬ ‫دریافت این عیدی خواهند شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫و بهره گی��ری از ای��ن جم��ال و جالل‬ ‫پ��روردگار انجام وظیفه کنی��م‪ .‬به باور‬ ‫کسانی که به وحیانی بودن قران اعتقاد‬ ‫دارند‪ ،‬قران رساترین کالم است‪ .‬وزنش‬ ‫نه شعر اس��ت و نه نثر‪ ،‬بلکه برتر از هر‬ ‫دو اس��ت ؛ در حدی که افرینش ان از‬ ‫غیرخدا برنمی اید‪.‬‬ ‫یک چهره‬ ‫تجلیل از چهره ماندگار فلسفه‬ ‫ایس�نا‪ :‬ایی��ن تجلی��ل از دکتر‬ ‫غالمرضا اعوان��ی‪ ،‬برگزیده جایزه‬ ‫عالمه طباطبایی و رییس انجمن‬ ‫حکمت ایران با حضور مس��ئوالن‬ ‫بنی��اد نخبگان اس��تان س��منان‪،‬‬ ‫مدیران سازمان های اجرایی استان‬ ‫سمنان و جمعی از دانشگاهیان و‬ ‫فرهیخت��گان اس��تان برگزار ش��د‪ .‬دکتر اعوان��ی‪ ،‬چهره‬ ‫ ماندگار فلس��فه کش��ور در این مراسم که به همت بنیاد‬ ‫نخبگان اس��تان سمنان برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینکه علوم‬ ‫ام��روزی از حکمت الهی و فلس��فه و حکومت های غربی‬ ‫از حکمت دین جدا ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که تمامی‬ ‫عل��وم پدیداری به حقیقت توجه ندارند‪ ،‬فلس��فه و علوم‬ ‫ق هستند‪ .‬رییس‬ ‫تو جوی حقیقت مطل ‬ ‫انسانی در جس�� ‬ ‫انجمن حکمت ایران‪ ،‬انسان را موجودی بی نهایت‪ ،‬مظهر‬ ‫اسمای الهی و دارای قدرت علم بر تمامی اشیا دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگرچه حکومت ها و همچنین فلس��فه غرب‬ ‫از حکمت دینی و حکمت الهی جدا شده اند؛ اما حکمت‬ ‫نوعی عل��م به همراه برهان و دلیل اس��ت که به تمامی‬ ‫پرسش های نخستین و کلی پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫وی ریش��ه علوم انس��انی را در تمدن و فرهنگ جامعه‬ ‫دانست و بر ضرورت گسترش این حوزه به ویژه در بخش‬ ‫فلسفه تاکید کرد و گفت‪ :‬پیش از این حتی در حوزه های‬ ‫علمیه نیز فلس��فه تدریس می شد؛ گرچه تدریس فلسفه‬ ‫در دانشگاه مسیر اموزش این علم را دگرگون کرد‪.‬‬ ‫غالمرضااعوان��ی (زاده ‪ ۵‬اس��فند ‪ ۱۳۲۱‬در س��منان)‬ ‫فیلس��وف ایرانی و استاد پیش��ین گروه فلسفه دانشگاه‬ ‫ش��هید بهش��تی اس��ت‪ .‬او چهره ماندگار س��ال ‪،۱۳۸۲‬‬ ‫عضو پیوسته فرهنگس��تان علوم‪ ،‬رییس انجمن حکمت‬ ‫و فلسفه ایران و رییس پیشین موسسه پژوهشی حکمت‬ ‫و فلس��فه ایران است‪ .‬ش��هین اعوانی‪ ،‬پژوهشگر فلسفه‪،‬‬ ‫خواهر اوست‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬از دانشگاه بیروت لیسانس فلسفه‬ ‫گرفت‪ .‬فوق لیسانس فلسفه را در سال ‪ ۱۳۴۷‬از دانشگاه‬ ‫تهران دریافت کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬از دانش��گاه تهران‬ ‫درج��ه دکتری در فلس��فه گرفت‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۴۷‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه شهید بهش��تی (ملی سابق) بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاثی��ر بس��زایی در ش��کل گیری و پویای��ی روند‬ ‫فلس��فه جویی و نیز تس��ریع در فرایند رشد و گسترش‬ ‫فلس��فه ایرانی در دوران اخیر داش��ته اس��ت‪ .‬اعوانی تا‬ ‫اوایل مرداد س��ال نود‪ ،‬رییس موسسه پژوهشی حکمت‬ ‫و فلس��فه ایران بود‪ .‬پس از او عبدالحس��ین خس��روپناه‬ ‫به این موسس��ه رفت‪ .‬وی همچنین عضو هیات رییس��ه‬ ‫فدراس��یون بین المللی انجمن های فلس��فه جهان و نیز‬ ‫نخستین رییس انجمن بین المللی فلسفه اسالمی است‪.‬‬ ‫رودررو‬ ‫جنت��ی اف��زود‪ :‬لفظ و نثر ق��ران به‬ ‫گونه ای است که گویی معنایش در دل‬ ‫ان تبلور یافته و الفاظش هر انسانی را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫این ماست بندی صنعتی!‬ ‫درگذشت پهلوان شیرازی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫ایرن�ا‪« :‬س��یروس قهرمانی» پهل��وان نامی‬ ‫ش��یرازی ش��امگاه یکش��نبه در بیمارستان‬ ‫نمازی شیراز در ‪78‬س��الگی و بر اثر بیماری‬ ‫قلبی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫سیروس قهرمانی نه تنها در عرصه پهلوانی‬ ‫و انج��ام کاره��ای محیر العق��ول فعالی��ت‬ ‫داش��ت بلکه در امر خیر هم کارهای بزرگی‬ ‫انج��ام داد که می ت��وان ب��ه ازاد کردن ‪52‬‬ ‫زندانی که مش��کالت مالی داش��تند اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی فعالیت پهلوانی خود را از سال ‪ 1330‬اغاز کرد و با انجام حرکات‬ ‫محیرالعقول در ش��یراز به شهرت رس��ید و برنامه هایش را در باغ وحش‬ ‫کوچکی که خود ساخته بود‪ ،‬برپا می کرد‪.‬‬ ‫پهل��وان قهرمان��ی ب��ا رام ک��ردن ش��یرهای وحش��ی خیلی س��ریع‬ ‫در جه��ان ش��هرت یاف��ت‪ .‬خم ک��ردن تیراه��ن ‪ 16‬با ‪ 12‬مت��ر طول‪،‬‬ ‫هنرنمای��ی ب��ا ‪ 20‬دس��تگاه خودرو که در ان ‪ 10‬ماش��ین را با دس��ت‬ ‫چپ و ‪ 10‬ماش��ین را با دس��ت راس��ت و ان هم در حال حرکت متوقف‬ ‫می ک��رد و خوابی��دن زی��ر کامیون و عب��ور از روی س��ینه اش از جمله‬ ‫برنامه های��ی ب��ود که ای��ن پهل��وان در دوران اوج��ش ان را به نمایش‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ 1316‬در ش��یراز متولد ش��د و از او ‪ 9‬دختر و ‪ 2‬پسر به‬ ‫جای مانده و پسر بزرگش‪ ،‬حسین هم اینک مدیریت مجموعه باغ وحش‬ ‫شیراز را به عهده دارد‪.‬‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد‪ :‬وقت��ی ب��ا ماش��ین دودی‬ ‫برگش��تند به ایستگاه قطار تهران‪ ،‬اول رفتند خانه پدری‬ ‫دام��اد‪ .‬پدر بیدار بود و داش��ت یک کت��اب قطور را ورق‬ ‫می زد‪ ،‬داماد با خنده گفت‪:‬‬ ‫ ماس��ت گرفتم براتون با یه بند انگشت خامه روش‪...‬‬‫پدر بدون نگاهی با خنده گفت‪ ...‬حتما هم از زیر بازارچه‬ ‫حضرت��ی‪ ...‬دام��اد گفت ‪ :‬خ��وب بعله‪ ...‬هم��ه می گفتن‬ ‫ماس��ت هاش نمونه اس‪ .‬پدر با خنده گفت‪ :‬خامه روش رو‬ ‫ازمایش کردین‪ ...‬و مرد جوان جواب داد‪ :‬احتیاجی نبود‪،‬‬ ‫چشم ادم که اشتباه نمی کنه‪ ...‬پدر نگاهی به کاسه ماست‬ ‫انداخ��ت‪ .‬خامه پرچرب دهان ادم را اب می انداخت‪ .‬بعد‬ ‫انگش��ت بلندش را برد زیر خامه و با یک حرکت همه را‬ ‫بلند کرد و اه از نهاد مادر داماد برخاست‪ .‬خامه مثال زدنی‬ ‫یک ورق کاغذ کاهی بود که با جذب اب روی ماست باد‬ ‫کرده و ش��ده بود ش��کل خامه‪ .‬بقیه کاسه‪ ،‬همان ماست‬ ‫ترش تغاری بود‪.‬‬ ‫ از حض��رت ه��م خجالت نمی کش��ن‪ ،‬نمی دونن باید‬‫جواب پس بدن تو اون دنیا‪...‬‬ ‫و پدر با خنده گفت‪ :‬به هر حال می ش��ه ماست پر اب‬ ‫رو خورد‪ ،‬عیبی نداره‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!