روزنامه صمت شماره 440 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 440

روزنامه صمت شماره 440

روزنامه صمت شماره 440

‫رویکرد دائمی نظام‪ ،‬کاهش وابستگی به نفت است‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫رش��د اقتصادی ‪5‬درصدی را می توان برای س��ال اینده پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫رویک��رد دائمی نظام‪ ،‬تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابس��تگی به نظام‬ ‫نفتی کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬عل��ی طیب نیا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی صبح دیروز در یک نشس��ت خبری با اش��اره به اینکه‬ ‫ایران در یک مقطع حس��اس تاریخی قرار گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لغو تحریم ها‬ ‫فرصت های جدیدی را برای رش��د اقتصادی و فرصت هایی را برای افزایش‬ ‫تولید در کش��ور به وجود اورده اس��ت‪ .‬طیب نیا با بیان اینکه سیاست های‬ ‫ابالغ��ی اقتصاد مقاومتی ب��رای دوره خاص تدوین نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد‬ ‫دائمی نظام تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫؟‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 440‬پیاپی ‪ 32 1758‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫توقف مصادره‬ ‫واحد هایصنعتی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ارز تک نرخی برای صنایع‪ ،‬چالش یا راهکار رونق؟‬ ‫‪5‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بهشت گمشده معدنی ایران‬ ‫ارز تک نرخی راهکارجذب سرمایه گذارخارجی‬ ‫سیف‪ :‬افزایش نرخ ارز نداریم‬ ‫‪24‬‬ ‫هر مشکلی را بر گردن‬ ‫‪3‬و‪16‬و‪27‬‬ ‫کارت های بازرگانی نیاندازیم‬ ‫‪13‬‬ ‫انتظاراتمعدنی هاازمجلسدهم‬ ‫شورای اسالمی چیست؟‬ ‫مشوق های غیرنقدی صادراتی‬ ‫‪9‬‬ ‫طرحی که باید جدی گرفته شود‬ ‫‪11‬‬ ‫حلقه های از هم گسسته‬ ‫رقابت پذیری‬ ‫تهیه کننده عابر بانک نیست‬ ‫مدیر پروژه است‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تعویض خودرو‬ ‫بعد از ‪3‬بار تعمیر در دستورکار‬ ‫‪7‬‬ ‫ظریف‪ :‬سقفی برای روابط با عمان قائل نیستیم‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه از ارائه برنامه زمانبندی‬ ‫مش��ترک برای گسترش همه جانبه روابط ایران و عمان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬س��قفی برای گس��ترش رابطه با عمان قائل نیس��تیم و‬ ‫روابط م��ان در همه حوزه ها گس��ترش خواهد یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظریف دیروز در نشس��ت خبری مش��ترک با‬ ‫یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزیر خارجه عم��ان گفت‪ :‬عمان همکار خوب‬ ‫و قاب��ل اعتمادی برای جمهوری اس�لامی ایران ب��وده و ما این‬ ‫رواب��ط را که به نف��ع منطقه و صلح و امنیت بین المللی اس��ت‪،‬‬ ‫در هم��ه حوزه ها ادامه خواهیم داد‪ .‬ظریف خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫س��قفی برای رابطه با عمان قائل نیس��تیم و روابط دو کشور در‬ ‫همه حوزه ها گس��ترش خواهد یافت‪ .‬رییس دستگاه دیپلماسی‪،‬‬ ‫احداث خط لوله گاز‪ ،‬هوانوردی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬تسهیل روادید تجاری‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬زمینه سازی برای سرمایه گذاری دو کشور و همچنین‬ ‫سرمایه گذاری مشترک ایرانی عمانی و سرمایه گذاری مشترک با‬ ‫طرف ه��ای خارجی را از محورهای گفت وگوهای دو طرف عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ظریف با تاکید بر اینکه این سفر نشان دهنده اهمیتی است‬ ‫که دو کش��ور به تقویت روابط دوجانب��ه می دهند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫رواب��ط م��ا با عمان در منطق��ه مثال زدنی و نمونه اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫و م��ردم ایران از دول��ت و مردم عمان برای حضور و مش��ارکت‬ ‫فعال ش��ان در روابط دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و چندجانبه مش��ترک‬ ‫بس��یار خرسند هستند‪ .‬ظریف گفت‪ :‬ما از سلطان و دولت عمان‬ ‫ب��رای نقش بس��یار فعال و مثبت��ی که در حل و فص��ل پرونده‬ ‫هس��ته ای داشته اند همواره سپاس��گزار بوده و هستیم‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه ‪ ،‬همکاری های بانکی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انرژی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک در حوزه های صنعت و مع��دن و حمل ونقل را از دیگر‬ ‫محوره��ای گفت وگوی خود با وزی��ر خارجه‪ ،‬عمان عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در چند روزی که هیات عالی رتبه عمانی مهمان ما خواهند‬ ‫بود‪ ،‬زمینه برای گشودن صفحه جدیدی از روابط بسیار گسترده‪،‬‬ ‫دوس��تانه و برادرانه بین دو کشور دوست و مسلمان بین ایران و‬ ‫عمان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫خروج سایپا از وضعیت بغرنج حاکم بر صنعت با وجود تحریم ها‬ ‫معاون امور بین الملل رهب��ر معظم انقالب گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫عض��و کوچکی از دفتر رهبر معظم انقالب از اقدامات س��ایپا‬ ‫در طول س��ال های گذش��ته تش��کر می کنیم چراکه با وجود‬ ‫تحریم ها توانست از وضعیت بغرنج حاکم بر صنعت بیرون اید‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین محسن قمی‬ ‫در دیدار از سایپا اظهار کرد‪ :‬پس از انقالب‪ ،‬امام خمینی(ره)‬ ‫همواره بر رشد علم تاکید کرده اند و پس از ان نیز رهبر معظم‬ ‫انقالب نیز بر این امر تاکید ویژه ای داش��ته اند و خوشبختانه‬ ‫این موضوع س��بب شد که ایران در بخش های مختلف دارای‬ ‫رش��د فزاینده علمی باش��د‪ .‬معاون امور بین الملل رهبری با‬ ‫بیان خاطره ای از رهبر معظم انقالب درباره خرید موشک های‬ ‫دور برد اظهار کرد‪ :‬ایشان همیشه به دنبال مهندسی معکوس‬ ‫بوده اند و در زمانی که وزیر دفاع وقت تعدادی موشک را برای‬ ‫س��امانه دفاعی کشور خریده بود به وی دستور دادند که تنها‬ ‫یکی از موشک ها را برای مهندسی معکوس دریافت کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اس��تراتژی تبیینی رهب��ر معظم انقالب در ‪ ۳‬اصل‬ ‫خالصه می ش��ود و این اصول نداشتن اعتماد به غرب‪ ،‬تسلیم‬ ‫نش��دن به خواس��ته های زور و تصمیم نداشتن برای جنگ و‬ ‫بحران س��ازی و در کنار ان ایجاد راه��کار جایگزین بازدارنده‬ ‫فعال در این زمینه اس��ت‪ .‬در ادامه این نشس��ت نیز مهدی‬ ‫جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز ضمن تاکید بر‬ ‫نقش راهبردی رهبر معظم انقالب در پیشرفت های حاصله در‬ ‫صنعت اظهار کرد‪ :‬نقش رهبر معظم انقالب در پیشبرد اهداف‬ ‫صنایع و پیش��رفت های این صنعت بر هیچ کس��ی پوش��یده‬ ‫نیس��ت و رهب��ری داهیانه ایش��ان منجر به ق��وت قلب برای‬ ‫صنعت گران و پیش��رفت های حاصل از ان ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با وجود تحریم های مشخص بر ضد صنعت خودرو‬ ‫خوش��بختانه پس از ‪ ۲‬سال توانسته ایم تا حد قابل توجهی از‬ ‫مشکالت را حل کنیم که می توانیم امیدوار باشیم تا از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬شرایط س��ایپا به پیش از تحریم بازگردد‪ .‬جمالی‬ ‫با اش��اره به دانش فنی موجود در گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دانش موجود در این گروه خودروسازی‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای اجرای کامل منویات رهبر معظم انقالب است و با تکیه‬ ‫بر همین موض��وع در گفت وگو های خارج��ی خود هیچگونه‬ ‫شتاب و عجله ای نداریم چه انکه بدون همکاری های خارجی‬ ‫هم به زودی به نقطه مطلوبی در این حوزه نائل خواهیم شد‪.‬‬ ‫فرود نخستین ایرباس ‪ 350‬در فرودگاه مهراباد‬ ‫نخس��تین فروند از هواپیمای مدل ایرباس های‬ ‫خریداری شده از س��وی ایران در فرودگاه مهراباد‬ ‫به زمین نشس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس توافق‬ ‫انجام ش��ده می��ان ایران ایر و ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ایرباس یک مدل ایرب��اس ‪ 350‬برای ارزیابی های‬ ‫ابتدای��ی و گس��ترش همکاری ه��ای دو طرف در‬ ‫فرودگاه مهراباد به زمین نشست‪.‬‬ ‫این ایرباس که بناست ‪ 16‬فروند از ان در اینده‬ ‫تحویل ایران ش��ود هفته گذش��ته در نمایش��گاه‬ ‫س��نگاپور ب��ه نمایش گذاش��ته ش��ده ب��ود که با‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده در مس��یر بازگشت به‬ ‫فرانسه در فرودگاه مهراباد به زمین نشست‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از س��وی شرکت‬ ‫ایرب��اس‪ ،‬ای��ن هواپیم��ا گنجایش ‪ 440‬مس��افر‬ ‫در کالس ه��ای پ��روازی متف��اوت را دارد و از نظر‬ ‫ب��رد پروازی می تواند مس��افتی نزدیک به ‪15‬هزار‬ ‫کیلومتر را پرواز کند‪ .‬ایرباس ‪ 350‬که جدیدترین‬ ‫عض��و هواپیماه��ای پهن پیکر تج��اری در جهان‬ ‫به ش��مار می ای��د ب��رای پروازه��ای میان مدت و‬ ‫طوالنی مدت طراحی شده و در کنار طراحی مدرن‬ ‫در مصرف س��وخت نی��ز صرفه جویی قابل توجهی‬ ‫به همراه م��ی اورد‪ .‬در کن��ار ان کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫س��هولت عملیات پروازی‪ ،‬اموزش و نگهداری این‬ ‫هواپیما نیز بخش دیگری از مزایای ارائه شده برای‬ ‫ای��ن مدل از هواپیماس��ت‪ .‬ایرباس اعالم کرده این‬ ‫مدل از هواپیماهای مس��افرتی در ‪ 3‬اندازه مختلف‬ ‫قابل عرضه اس��ت که در مدل های ایرباس ‪1000‬‬ ‫‪ 350‬و ‪ 900350‬طراحی شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اصالح قوانین سرمایه گذاری‬ ‫پیش نیاز تولید مشترک‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ‪:‬‬ ‫در حال حاضر ایرباس ‪ 777‬فروند از این هواپیما‬ ‫را س��فارش گرفته که شامل ‪ 41‬مشتری در جهان‬ ‫خواهد بود‪ .‬براس��اس این ش��رکت در حال حاضر‬ ‫‪ 15‬فرون��د از ایرب��اس ‪ 350‬در اختی��ار ‪ 4‬ایرالین‬ ‫بین المللی در حال استفاده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ایران از مدل ایرباس ‪16 ،350‬فروند سفارش داده‬ ‫که براس��اس توافق انجام شده تا سال ‪ 2020‬وارد‬ ‫کش��ور خواهند ش��د‪ .‬مدل های خریداری شده از‬ ‫سوی ایران نخس��تین هواپیمایی به شمار می اید‬ ‫که پ��س از لغو تحریم ها وارد ایران ش��ده هرچند‬ ‫ف��رود امروز این هواپیما ب��رای انجام ازمایش های‬ ‫فنی از سوی متخصصان ایران و همچنین رونمایی‬ ‫هواپیما برای رس��انه ها بوده ام ا در اینده به ش��کل‬ ‫قطعی به ناوگان کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫ارزیابی سیاست ها و قانون رفع موانع تولید‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری ‪ ،‬در جلسه‬ ‫هیات دولت به ریاس��ت دکتر حسن روحانی رییس جمهوری‪،‬‬ ‫ارزیابی سیاست ها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬بر پایه این ارزیابی‪ ،‬گزارش ش��د مبلغ ‪ 8‬هزار و ‪400‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق انتشار یافته که بیش از ‪ 50‬درصد ان در‬ ‫اختی��ار طلبکاران از دولت ق��رار گرفته و امید می رود تا پایان‬ ‫سال این رقم به حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به‬ ‫طلبکاران پرداخت شود‪ .‬همچنین مبلغ ‪ 9‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بدهی بخش خصوصی از محل حس��اب ذخیره ارزی به دولت‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف شده که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی‬ ‫به بانک های واگذار ش��ده‪ ،‬این رقم به ‪ 15‬هزار میلیارد تومان‬ ‫قابل افزایش خواهد ب��ود و بدین ترتیب به طور تقریبی تمام‬ ‫بدهی بخش خصوصی از محل حس��اب ذخی��ره ارزی تعیین‬ ‫تکلیف خواهد ش��د‪ .‬از س��وی دیگر با اجرای ایین نامه قانون‬ ‫رف��ع موانع تولید موضوع تامین تف��اوت ریالی تعهدات قطعی‬ ‫ناش��ی از واردات کاال و خری��د خدمات تا پایان س��ال ‪،1391‬‬ ‫بده��ی ارزی واردکنندگان که به دلی��ل تغییر ناگهانی ارز در‬ ‫س��ال های گذشته بالتکلیف باقی مانده‪ ،‬تعیین تکلیف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در زمینه بهبود محیط کس��ب و کار بیش از‬ ‫‪ 2‬هزار مجوز (اعم از مجوز اجازه نامه‪ ،‬استعالم‪ ،‬گواهی‪ ،‬پروانه‬ ‫و‪ )...‬جمع بن��دی و ب��ا همکاری س��ازمان ها اجرایی به ش��کل‬ ‫داوطلبانه حدود ‪ 400‬مجوز حذف ش��ده است‪ .‬درباره افزایش‬ ‫س��رمایه بانک ها نیز از محل فروش س��هام باقیمانده بانک ها‬ ‫به میزان ‪ 500‬میلیارد تومان و از محل حس��اب ذخیره ارزی‬ ‫حدود ‪ 300‬میلیارد تومان قابل انجام اس��ت که با ادامه اجرای‬ ‫مواد قانون رفع موانع تولید در س��ال های اینده‪ ،‬سهام بانک ها‬ ‫ب��ه میزان قابل توجهی بهبود خواه��د یافت‪ .‬در ادامه‪ ،‬اعضای‬ ‫دولت به بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره‬ ‫تمدید و اصالح برخی از مصوبات بسته سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت ب��رای خروج غیرتورم��ی از رکود پرداختند‪ .‬براس��اس‬ ‫پیش��نهاد یاد ش��ده‪ ،‬جرایم قابل بخش��ش مالیات بنگاه های‬ ‫تولیدی که در ‪ 6‬ما ه نخس��ت سال ‪ 1395‬اصل بدهی مالیاتی‬ ‫قطعی خود را پرداخت کنند‪ ،‬بخش��وده خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تمهیدات‬ ‫الزم ب��رای پرداخ��ت بدهی های دولت به بانک ها و اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی را در بودجه های سنواتی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲‬درصدی نرخ سود برای رونق بخش مسکن کافی نیست‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره‬ ‫به کاهش ‪ 2‬درصدی س��ود سپرده ها گفت‪ :‬از این کاهش سود‬ ‫اس��تقبال می کنیم اما برای بازگش��ت رونق به مسکن کافی‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬حامد‬ ‫مظاهریان درباره لیزینگ مس��کن گف��ت‪ :‬ایین نامه لیزینگ‬ ‫مس��کن به وسیله بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار قرار گرفته که باید منتظر باش��یم تا در‬ ‫جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی‪ ،‬تصویب و ابالغ‬ ‫ش��ود‪ .‬وی درباره اخرین خبرها از ایین نامه افتتاح حس��اب‬ ‫امان��ی در بانک ه��ا اظهار کرد‪ :‬مجوز افتتاح این نوع حس��اب‬ ‫به بانک مس��کن و س��ایر بانک ها داده ش��ده و بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده که بانک ها می توانند به طور مس��تقل و براس��اس‬ ‫ایین نامه های داخلی خودش��ان امکان افتتاح حساب امانی را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نباید خود را به تجاهل بزنند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حلقه های از هم گسسته‬ ‫رقابت پذیری‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ما معجزه مهمی درباره تصویب طرح برجام‬ ‫انجام ندادیم‪ ،‬زیرا برخی در کش��ور در ‪ ۲‬س��اعت نیز ‪ ۳۰۰‬مصوبه داشته اند ! و این‬ ‫رفتار مورد تمجید عده ای قرار گرفت! اما این موضوع که بحث می کنیم مربوط به‬ ‫تصمیم گیری ‪ ۲۰‬دقیقه ای در مجلس نبوده و نباید خودمان را به تجاهل بزنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس جمهوری در همایش «کارگران‪ ،‬اینده اقتصاد ایران»‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫بهگونه ایکارکنیمتاکارگرانوفرزندانشانازامنیتشغلیمطمئنشوند‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫ومعاونسازمانتوسعهتجارتایران‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬بیش از هر زمان دیگری مبتال به فناوری های‬ ‫نوین است و همین ابتال‪ ،‬شتاب تغییر جهان را چنان سرعت‬ ‫بخش��یده که دیگر واژه «بهترین»‪ ،‬بی معنا شده و «مدرن»‪،‬‬ ‫تعبیری اس��ت که هر اینه در س��ایه تهدی��د نابودی و نقض‬ ‫قرار دارد!‬ ‫دوران تحوالت خطی نیوتنی‪ ،‬سال هاس��ت که به سرامده‬ ‫و جای ان ش��یب مالیم و یکنواخت منحنی رشد در گذشته‬ ‫را‪ ،‬اهنگ ه��ای ناگهان��ی تغییر زم��ان ح��ال و انقالب های‬ ‫بنیادین و غیرقابل پیش بینی اینده گرفته اس��ت؛ (اینده ای‬ ‫ک��ه بی��ش از هر زمان و ه��ر چیزی مبتال ب��ه نبود قطعیت‬ ‫و یقین اس��ت!) و همچنان که نمی توان «پروانه» را ش��کل‬ ‫بهبودیافته «کرم ابریش��م» دانس��ت (چرا ک��ه درنهایت دو‬ ‫موج��ود متفاوت و متمایز از یکدیگرند)‪ ،‬فضای کس��ب وکار‬ ‫را نی��ز در پس هر موج انق�لاب تکنولوژیکی‪ ،‬دیگر نمی توان‬ ‫ادامه همان گذش��ته دانس��ت و با همان شاخص های قدیم‬ ‫ارزیابی کرد و بازش��ناخت‪ .‬نه انقالب ها‪ ،‬دیگر مجموعه ای از‬ ‫تغییر تکوینی و خطی هس��تند و نه جاده های اینده‪ ،‬امتداد‬ ‫جاده های گذشته به شمار می روند‪ .‬دیگر حتی گذشته نیز بر‬ ‫خالف اعتقاد الکس��یس دوتوکویل‪ ،‬چراغ راه مطمئنی برای‬ ‫اینده به شمار نمی رود!‬ ‫با این وصف‪ ،‬تغییر ر خ داده‪ ،‬بیشتر معطوف به شکل بوده‬ ‫و هس��تند و ن��ه محتوا؛ و فناوری‪ ،‬بیش��تر ابزارها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و کاالها را بهبود بخش��یده اند‪ ،‬اما نیازهای اساسی همچنان‬ ‫همانی هس��تند که در گذش��ته بوده و حت��ی در اینده هم‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫به طور نمونه گرچه گاری‪ ،‬دیرزمانی اس��ت که جای خود‬ ‫را به درش��که‪ ،‬کش��تی‪ ،‬کامیون‪ ،‬هواپیما و ‪ ...‬داده‪ ،‬اما نیاز به‬ ‫«حمل ونق��ل» که عام��ل و دلیل اصلی این تح��والت بوده‪،‬‬ ‫همچن��ان باقی اس��ت و همین نیاز‪ ،‬وجود اش��کال مختلف‬ ‫ابزاره��ا و تجهیزات مربوط را توجی��ه می کند؛ و نامه‪ ،‬تلفن‪،‬‬ ‫ایمیل‪ ،‬تلگرام و‪ ...‬فقط ابزارها و شیوه هایی برای پاسخگویی‬ ‫به نیاز انس��ان ها برای «ارتباط» با یکدیگرند که هنوز وجود‬ ‫دارد‪ .‬درک ای��ن واقعی��ت مهم‪ ،‬ما را از ف��رو رفتن در باتالق‬ ‫«تمرکز بر تکنولوژی» مصون می سازد و هرچقدر که مفهوم‬ ‫و محتوای نیازها را بهتر درک کرده و بشناس��یم و به همان‬ ‫میزان با مفاهیم طراحی و تکنولوژی نیز اش��نا باشیم‪ ،‬بهتر‬ ‫می توانیم زنجیره نیازهای انس��ان را ب��ا بکارگیری صحیح و‬ ‫فناوری پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫به موقع‬ ‫در حقیقت ‪ 3‬حلقه مهم و کلیدی وجود دارند که زنجیره‬ ‫تولید ثروت و توسعه رقابتی را کامل می کنند‪ :‬نخست «حلقه‬ ‫کس��ب وکار یا محیط رقابتی بازار» اس��ت که نیازها در انجا‬ ‫طرح ش��ده و پاس��خ داده می ش��وند؛ حلقه دوم «فناوری و‬ ‫تکنولوژی» اس��ت که ابزارهای پاس��خگویی به نیاز را خلق‬ ‫می کنن��د و در نهایت «حلقه طراحی» س��ومین و مهم ترین‬ ‫حلقه ای است که می تواند مکمل زنجیره تولید ثروت باشد‪.‬‬ ‫در کشورهای صنعتی و توسعه یافته‪ ،‬این ‪ 3‬حلقه به میزان‬ ‫الزم درهم تنی��ده و به هم گر ه خورده اند و مرزها و فصل های‬ ‫مش��ترک وس��یعی با یکدیگر دارند که ث��روت در ان نقاط‪،‬‬ ‫متولد ش��ده و رشد می کند‪ .‬اما متاسفانه در ایران حلقه های‬ ‫«محیط کس��ب وکار» و «تکنولوژی» گرچه وجود دارند ولی‬ ‫بسیار ناچیز به هم گره خورده اند و حلقه «طراحی» نیز به طور‬ ‫تقریبی نقش کلیدی و مهمی را در فرایند تولید ثروت بازی‬ ‫نمی کند‪ .‬نمونه بارز ان وجود میلیون ها گوش��ی تلفن همراه‬ ‫در دس��ت مردم است که جز تفریح و تماس‪ ،‬کاربرد چندان‬ ‫ل توجهی از تولید ثروت شرکت های‬ ‫دیگری ندارند و سهم قاب ‬ ‫تولیدی و صنعتی را به خود اختصاص نداده اند و بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان کاال و خدمات که در پی کسب سود و ثروتند‪،‬‬ ‫از این ابزار تکنولوژیکی به نحو مطلوب بهره نمی برند‪.‬‬ ‫این در حالی است که شرکت تاکسیرانی «اوبر» در امریکا‪،‬‬ ‫بدون مالکیت حتی یک خودروی تاکسی و فقط با بکارگیری‬ ‫ظرفیت های پول ساز ابزارهای تکنولوژیکی نظیر تلفن همراه‬ ‫و طراحی یک س��امانه پاسخگویی دیجیتالی به نیاز حمل و‬ ‫نقل عمومی‪ ،‬توانسته درامد ساالنه خود را به مرز ‪50‬میلیارد‬ ‫دالر (به ط��ور تقریب��ی معادل درامد نفتی ما) برس��اند و در‬ ‫عین حال نظام تاکسیرانی اروپا و امریکا را دچار یک انقالب‬ ‫ناخواس��ته کرده و به چالشی جدی بکشاند‪ .‬کانت در رساله‬ ‫«صلح پایدار» خود‪ ،‬با اشاره به اینکه «تنازع الزمه پیشرفت‬ ‫است» می نویسد‪« :‬مخلوطی از روح فردی و رقابت الزم است‬ ‫تا انس��انیت به پیش��رفت و بقای خود ادامه دهد‪ ...‬طبیعت‪،‬‬ ‫خواهان تنازع اس��ت تا انس��ان مجبور شود نیروهای خود را‬ ‫از نو به کار اندازد و مواهب و استعداهای خود را به کار برد‪».‬‬ ‫امروزه‪ ،‬این واقعیت هنوز هم صادق اس��ت و باید بپذیریم‬ ‫ک��ه در کارزار بازار که روح رقاب��ت و عطش ثروت اندوزی و‬ ‫تملک ش��خصی‪ ،‬همچون گذشته در حال افزایش است‪ ،‬اگر‬ ‫نتوانیم حلقه های س��ه گانه رقابت پذیری را به درستی به هم‬ ‫نزدیک کرده و درهم گره بزنیم‪ ،‬دیر یا زود‪ ،‬مغلوب نیروهایی‬ ‫خواهیم ش��د که برای بقای خود‪ ،‬س��خت می کوشند‪ ،‬دقیق‬ ‫می اندیش��ند و ب��ه گفته ه��گل‪« :‬از راه رنج و مس��ئولیت و‬ ‫اضطرار به اوج علو می رسند‪».‬‬ ‫باید نمایندگانی‬ ‫انتخاب شوند‬ ‫که به دنبال‬ ‫منافع و مصالح‬ ‫ملی بوده‬ ‫و ریل گذار‬ ‫حرکت دولت‬ ‫و ملت در مسیر‬ ‫پیشرفت باشند‬ ‫رییس جمهوری همه را به تالش ب��رای بهره گیری‬ ‫از فرصت های برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) و‬ ‫اغاز «برجام ‪ »2‬ب��ا هدف رونق اقتص��ادی و وحدت و‬ ‫انسجام بیشتر در کش��ور فرا خواند و تاکید کرد‪ :‬باید با‬ ‫کار‪ ،‬تالش‪ ،‬جذب سرمایه‪ ،‬فناوری و گشودن بازارهای‬ ‫جدید ب��رای صادرات کااله��ای ایرانی‪ ،‬رش��د و رونق‬ ‫اقتصادی را برای کش��ور به ارمغان بیاوری��م‪ .‬برخی از‬ ‫نکته های سخنان رییس جمهوری عبارتند از‪:‬‬ ‫باید نمایندگانی انتخاب ش��وند که به دنبال منافع‬ ‫و مصالح ملی بوده و ریل گ��ذار حرکت دولت و ملت در‬ ‫مسیر پیشرفت باشند‪.‬‬ ‫بای��د نمایندگانی را برای خب��رگان رهبری انتخاب‬ ‫کنیم تا در روز مب��ادا بهترین فرد را برای مس��ئولیت‬ ‫خطیر رهبری انتخاب کنند‪.‬‬ ‫هر چه تا امروز در کش��ور به دس��ت امده به واسطه‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬حمای��ت و حض��ور م��ردم در صحنه های‬ ‫مختلف ب��وده اس��ت‪ .‬اگ��ر مذاکره کنندگان کش��ور‬ ‫به عنوان نماینده ملت ایران‪ ،‬توانس��ته اند اهداف ملی‬ ‫را در برابر قدرت ه��ای بزرگ به تحقق برس��انند‪ ،‬تنها‬ ‫به خاطر حمایت های رهبری و ملت عزی��ز ایران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت و مجلس با رای ملت انتخاب شدند و انتخابات‬ ‫کش��ور به مردم تعلق دارد‪ .‬ما نی��ازی به نصیحت هیچ‬ ‫غیرایرانی نداریم‪ ،‬چراکه مردم م��ا اگاه و بیدار بوده و‬ ‫مصالح خود را ب��ه خوبی تش��خیص می دهند و اصلح‬ ‫افراد را از بین نامزد ها انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تاکی��د بر اینکه ‪ 7‬اس��فند باید روز‬ ‫نشاط ملت ایران باش��د‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪ ،‬وزارت‬ ‫کشور و ش��ورای نگهبان زمان الزم را برای حضور همه‬ ‫واجدان ش��رایط در پ��ای صندوق ه��ای رای در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫امروز همه چش��م ها و ازجمله چش��مان قدرت های‬ ‫جهانی و کشورهای منطقه به ‪ 7‬اس��فند و صندوق ارا‬ ‫در ایران دوخته شده است‪.‬‬ ‫مشارکت گسترده و پرش��ور مردم‪ ،‬راه را برای رونق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ج��ذب س��رمایه و فعالیت جوان��ان فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫م��ا می خواس��تیم‪ ،‬کاالی ایرانی بدون مش��کالت‬ ‫تحریم ب��ه بازارهای جهانی صادر ش��ود و توانس��تیم‪،‬‬ ‫ن کاهش دهیم‪.‬‬ ‫خطر ریسک را برای صادرکنندگا ‬ ‫ما در شرایط س��خت اقتصادی‪ ،‬فضای الزم را برای‬ ‫س�لامت مردم در سراس��ر کش��ور فراهم کردی��م و با‬ ‫کاهش هزینه های س��نگین بیمارستانی‪ ،‬همه مردم را‬ ‫زیر پوشش بیمه سالمت قرار دادیم‪.‬‬ ‫هر چ��ه فاصله ها کمت��ر و اتحاد و انس��جام بین قوا‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬ش��رایط بهتری برای پیشرفت کشور رقم‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫تالش دولت تبدیل ایران هراس��ی به ایران ستایی و‬ ‫ارائه چهره واقعی مردم ایران ب��رای جهانیان بود تا به‬ ‫این ترتیب دروازه صادرات کاالهای ایرانی نیز به روی‬ ‫جهانیان گش��وده و امکانات مورد نیاز و مواد اولیه هم‬ ‫بدون پیچ و خم های نابجای تحریم وارد کشور شود‪.‬‬ ‫دولت کوش��ید فضای��ی را ایجاد کند ت��ا محصوالت‬ ‫ارزان ت��ر و قاب��ل رقابت تر با تولیدات جهانی در کش��ور‬ ‫تولید ش��ود تا به این ترتیب‪ ،‬زمینه اشتغال برای جوانان‬ ‫فراهم شده و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود‪.‬‬ ‫انچه در برجام به انجام رس��ید این اس��ت که زمینه‬ ‫فعالیت و کار در کش��ور فراه��م و دیواره��ای نابجای‬ ‫تحریم برداش��ته ش��ده و امروز نوبت حض��ور و تالش‬ ‫کارگران و کارافرینان است تا دست به دست یکدیگر‬ ‫داده و در مس��یر رون��ق اقتص��ادی و ایج��اد وحدت و‬ ‫انسجام در کشور‪ ،‬برجام دوم را اغاز کنند‪.‬‬ ‫باید به گونه ای کار کنیم تا کارگران نه تنها نس��بت‬ ‫به امنیت ش��غلی خود‪ ،‬بلکه نسبت به اشتغال فرزندان‬ ‫خود نیز مطمئن باشند‪.‬‬ ‫باید فرصتی را ایجاد کنیم تا در ان همه سرمایه های‬ ‫داخلی و خارجی در کشور مشغول بکار گرفته شوند‪.‬‬ ‫دولت امروز زمینه این کار را فراهم کرده و همه باید‬ ‫با درک واقعیت شرایط امروز در مسیر رشد و پیشرفت‬ ‫کشو ر تالش کنند‪.‬‬ ‫تجربه سال های پیش نش��ان داد که نفت بشکه ای‬ ‫‪ 147‬دالر نمی تواند مش��کل اش��تغال و رف��اه مردم را‬ ‫حل کند و این در حالی اس��ت که امروز دولت کش��ور‬ ‫را با نفت حدود ‪ 30‬دالری نیز اداره می کند‪ ،‬اما در این‬ ‫شرایط ملت با وحدت و اتحاد در سال همزبانی دولت و‬ ‫ملت در کنار یکدیگر قرار دارند‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫محمدحس��ین مقیمی‪ ،‬رییس س��تاد انتخابات کش��ور با‬ ‫تاکید بر اینکه هرگونه اطالعیه رس��می مرتبط با انتخابات از‬ ‫طریق این ستاد انجام می شود‪ ،‬گفت که اطالعیه های رسمی‬ ‫س��تاد انتخابات کش��ور با امضای وی یا دبیر س��تاد از طریق‬ ‫شبکه های سراسری صدا و سیما قابلیت پخش دارند‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬رییس مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام با اشاره به فهرست منتش��ر شده و منتسب به‬ ‫وی گفت‪ :‬بنده ش��خصا فهرس��ت انتخاباتی ندارم‪ .‬عده ای از‬ ‫داخل و خارج خبرگان مشورت کردند و از من و اقای روحانی‬ ‫خواستند سرلیستی این لیست را بپذیریم‪.‬‬ ‫دبیرکل مجم��ع اس�لامی کارکنان بانک ه��ا گفت‪ :‬احمد‬ ‫توکلی‪ ،‬نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به عنوان سرلیست این حزب معرفی شد‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان ائت�لاف اصولگ��را اگرچه بر توانمندس��ازی‬ ‫خانوارها تاکید دارند اما ع��ده ای معتقدند که یارانه نباید قطع‬ ‫ش��ود و برخی می گویند مردم ب��ه جای یارانه گرفت��ن‪ ،‬یارانه‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫امام جمعه سقز گفت‪ :‬ش��عارهای نامزدهای دهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی بای��د در چارچوب قانون‬ ‫امکان عملی شدن داشته باشد‪.‬‬ ‫نمایندگان تش��کل های دانش��جویی از طیف های مختلف‬ ‫سیاس��ی ضمن تاکید بر پیش��قراول ب��ودن و پیش��رو بودن‬ ‫این قش��ر در انتخاب��ات اعالم کردن��د‪ :‬تاثیرگ��ذاری جنبش‬ ‫دانشجویی در ارای مردمی باید حفظ شود‪.‬‬ ‫کارگروه استان های شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی‬ ‫اصالح طلبان‪ ،‬اس��امی ‪ 147‬نامزد «ائت�لاف ‪ -92‬گام دوم» را‬ ‫ب��رای انتخاب��ات دهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫سراسر کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫لطف اهلل فروزنده‪ ،‬نام��زد انتخاباتی ائت�لاف اصولگرایان و‬ ‫معاون توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رییس جمهوری در‬ ‫دولت دهم‪ ،‬با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در دو و نیم سال‬ ‫عمر ان گفت‪ :‬امروز دغدغه اصلی مردم مش��کالت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف‪ ،‬رییس شورای سیاست گذاری انتخاباتی‬ ‫اصالح طلبان در واکنش به لغو س��خنرانی مصطفی کواکبیان‬ ‫در مس��جد ابوذر (تهران) گفت‪ :‬زمان انتخابات است و حضور‬ ‫حداکثری مردم برای ما اصل اس��ت‪ .‬همه باید حرف های شان‬ ‫را بزنند‪.‬‬ ‫س��تاد ائتالف خبرگان مردم‪ ،‬با این س��ایت که با نش��انی‬ ‫‪ http://khobreganemardom.com‬در دس��ترس‬ ‫کاربران قرار دارد‪ ،‬شامل اخبار‪ ،‬اطالعیه ها و فهرست خبرگان‬ ‫مردم در تهران و سایر اس��تان ها و نیز منعکس کننده دیدگاه‬ ‫اعضای این ائتالف است‪.‬‬ ‫پرویز سروری‪ ،‬قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی‬ ‫عکس روز‬ ‫مسابقات اسکی انتخابی تیم ملی نونهاالن کشور در کوهرنگ‬ ‫گفت‪ :‬برای نخس��تین بار‪ ،‬یک ائت�لاف فراگیر و گس��ترده و‬ ‫سراسری از اصولگرایان با پشتوانه و تالش ‪ 22‬نفر از معتمدان‬ ‫و متدینان کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بنانی ائت�لاف بزرگ اقتدار ملت با حض��ور افرادی از جبهه‬ ‫پایداری با معرفی ‪30‬نامزد برای دهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و ‪ 4‬نامزد خبرگان رهبری ب��رای پنجمین دوره این‬ ‫مجلس با ش��عار «معرفی اصلح با ما انتخاب با مردم‪ ،‬خدمت‬ ‫بی منت از منتخب» اعالم موجودیت کرد‪.‬‬ ‫قدرت عل��ی حش��متیان‪ ،‬ریی��س جبه��ه مس��تقلین و‬ ‫اعتدالگرایان فهرس��ت ‪ 25‬نفره این جبهه ب��رای دهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی را ارائه کرد و گفت‪ :‬جبهه‬ ‫مس��تقلین و اعتدالگرایان برای انتخابات خبرگان رهبری نیز‬ ‫از فهرست ‪ 16‬نفره خبرگان مردم هاشمی رفسنجانی حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جدل های لفظی و س��پس درگی��ری فیزیکی ع��ده ای از‬ ‫ه��واداران دو نام��زد انتخاباتی در یکی از ش��هرهای اس��تان‬ ‫اصفهان ‪ 3‬مص��دوم برجای گذاش��ت و ب��رای لحظاتی باعث‬ ‫راه بندان در مرکز این شهر شد‪.‬‬ ‫در حاش��یه مراس��م نماز جمعه تهران‪ ،‬یک��ی از داوطلبان‬ ‫حوزه انتخابی��ه پایتخت ک��ه زمان��ی از مقام ه��ای بلندپایه‬ ‫دولت پیش��ین بود‪ ،‬اقدام به تبلیغات انتخابات��ی کرد و برای‬ ‫انکه تواضع خود را نشان دهد‪ ،‬هر پوس��تر انتخاباتی که به او‬ ‫می دادند‪ ،‬از جمله انها ک��ه نام خودش نی��ز روی ان بود را با‬ ‫خوشرویی می گرفت‪.‬‬ ‫علی محمد خانی‪ ،‬رییس ستاد نظارت بر تبلیغات انتخابات‬ ‫شهرداری خرم اباد در اس��تان لرس��تان گفت‪ 6 :‬نفر به دلیل‬ ‫دیوارنویس��ی و تبلیغ��ات غیرمجاز در این ش��هر بازداش��ت‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل‪ ،‬سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان‬ ‫گفت‪ :‬بنده فکر می کنم همانطور که نامزدهایی که در فهرست‬ ‫ائتالف قرار گرفتند‪ ،‬تکلیف دارند بمانن��د‪ ،‬ان اصولگرایانی که‬ ‫در فهرست قرار نگرفتند نیز برای خدا بهتر است انصراف دهند‪.‬‬ ‫نماین��دگان در اخرین اص�لاح قانون انتخاب��ات مجلس‬ ‫مصوب کردند انتخاب��ات همچنان دومرحله ای برگزار ش��ود‬ ‫و فرد منتخب در مرحله نخس��ت انتخابات بای��د حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصد کل ارای ماخوذ را کسب کند‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر زارعی‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی جبه��ه پایداری‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مجموعه مش��ترک ائتالف اصولگرایان مورد تایید‬ ‫حضرات ایات مصباح یزدی‪ ،‬موحدی کرمانی و یزدی است‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مردم باید به فهرست های‬ ‫انتخاباتی توجه نش��ان دهن��د و کاندیدای اصل��ح را با دقت‬ ‫انتخاب کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بدانید که رای گیری روز ‪  7‬اسفند‪ ،‬برای‬ ‫جامعه کارگری در بس��یاری امور سرنوشت س��از بوده و رونق‬ ‫اقتصادی به ان گره خورده است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫«راب وین رایت» رییس انگلیس��ی اژان��س پلیس اروپا‬ ‫(یوروپل) هشدار داد‪5« :‬هزار تروریست اموزش دیده گروه‬ ‫تروریستی تکفیری داعش در اروپا سرگردان هستند‪».‬‬ ‫ناتالیا گرمان‪ ،‬وزیرخارجه پیشین مولداوی به جمع سایر‬ ‫نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل متحد پیوست‪.‬‬ ‫نماین��دگان امریکا و فرانس��ه پس از نشس��ت ش��ورای‬ ‫امنیت درباره پیش نویس قطعنامه پیش��نهادی روس��یه در‬ ‫زمینه احترام به ح��ق حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه و‬ ‫توقف تجاوزها به مرزهای این کش��ور‪ ،‬در اقدامی زودهنگام‬ ‫مخالفت خود را اعالم کردند‪.‬‬ ‫مغرب اعالم کرد که به دلیل از هم گسستگی جهان عرب‬ ‫و تمایل نداشتن به ارائه تصویری دروغین از اتحاد کشورهای‬ ‫عرب��ی‪ ،‬از میزبانی نشس��ت س��ران اتحادیه عرب در س��ال‬ ‫‪2016‬م انصراف داده است‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫گزارشاتی مبنی بر دخالت های مس��تقیم ترکیه در مناطق‬ ‫شمالی سوریه در دست است‪ ،‬نسبت به عواقب این اقدامات‬ ‫ترکیه که ب��ه وخیم تر ش��دن اوضاع و ش��دت یافتن بحران‬ ‫سوریه منجر خواهد شد‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫«زیگم��ار گابریل» وزی��ر اقتص��اد المان تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫سختگیری های بیشتری را بر صدور مجوز ارسال تسلیحات‬ ‫نظامی به عربستان اعمال می کنیم‪.‬‬ ‫«فرانس��وا اوالند» رییس جمهوری فرانس��ه ب��ا انتقاد از‬ ‫امریکا که در سال ‪2013‬م پاریس را در حمله به سوریه تنها‬ ‫گذاشت‪ ،‬ادعا کرد که حمالت ائتالف بین المللی علیه داعش‬ ‫موثر بوده و به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫ع��ادل الجبی��ر‪ ،‬وزی��ر خارجه عربس��تان گف��ت‪ :‬ارتش‬ ‫س��عودی قصد ندارد ت��ا بازگش��ت عبدربه منص��ور هادی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری مستعفی یمن به قدرت‪ ،‬از این کشور خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جمهوری خودخوانده اوستیای جنوبی که سال ‪2008‬م‬ ‫جدایی خود را از گرجس��تان اعالم کرد‪ ،‬در حال اماده سازی‬ ‫برگزاری همه پرسی الحاق به روسیه است‪.‬‬ ‫دیوید کام��رون‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس موفق ش��د که با‬ ‫رهبران ‪ 27‬کشور اروپایی در جریان نشست بروکسل بر سر‬ ‫مفادی که به این کش��ور همچنان «موقعیت ویژه ای» را در‬ ‫این اتحادیه می دهد‪ ،‬به توافق برسد‪.‬‬ ‫س��تون های بزرگ نیروهای ارتش عراق در ‪ 2‬نوبت‪ ،‬برای‬ ‫مشارکت در عملیات ازادسازی نینوا و مرکز ان موصل‪ ،‬وارد‬ ‫حوالی این استان ش��دند؛ این نیروها که مجهز به سالح های‬ ‫سنگین هستند‪ ،‬از سوی نیروهای پیشمرگه و اهالی منطقه‬ ‫مخمور در جنوب اربیل مورد استقبال قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ ۸ 28‬پارک علم و فناوری در سطح ‪ ۱‬رتبه بندی‬ ‫‪ 29‬ارز تک نرخی راهکار جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه های زیر ساختی‬ ‫‪ 30‬اوج تولید با تامین زیر ساخت؛ فرود صنعت با مشکالت مالی‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ارز تک نرخی برای صنایع‪ ،‬چالش یا راهکار رونق؟‬ ‫رییس جمهوری هفته گذشته در مجمع عمومی‬ ‫س��االنه بانک مرک��زی بر تک نرخی ش��دن ارز در‬ ‫س��ال اینده برای تقویت ثبات ب��ازار و جلوگیری از‬ ‫فس��اد تاکید کرد ‪ .‬دول��ت یازدهم از ابتدای س��ال‬ ‫ج��اری نزدیک کردن نرخ ارز مبادل��ه ای و ارز ازاد‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار داد و با گفته های دکتر‬ ‫روحان��ی در مجمع عمومی بان��ک مرکزی نیز تک‬ ‫نرخی شدن ارز در سال ‪ ۹۵‬قطعی شده است‪ .‬‬ ‫نرخ ارز یکی از عوامل بسیار مهم در فرایند تولید‬ ‫اس��ت که بر موضوعاتی همچ��ون قیمت تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت‪ ،‬واردات م��واد اولی��ه و ص��ادرات‬ ‫محص��والت تاثیر خواهد داش��ت ‪ .‬صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط از انجایی که از ارز مبادله ای برای واردات‬ ‫ماشین االت اس��تفاده می کنند بیش��ترین تاثیر را‬ ‫از ارز ت��ک نرخی متحمل خواهند ش��د‪ ،‬به همین‬ ‫منظ��ور کارشناس��ان معتقدند ب��رای جلوگیری از‬ ‫اسیب های این جراحی اقتصادی تسهیالت مالی و‬ ‫تخفیف مالیاتی برای صنایع کوچک و متوسط باید‬ ‫در نظر گرفته ش��ود ‪ .‬صنایع ب��زرگ نیز با توجه به‬ ‫اینکه ب��رای واردات مواد اولیه خود از ارز مبادله ای‬ ‫اس��تفاده می کنند تک نرخی شدن بر قیمت تمام‬ ‫ش��ده انها تاثیر خواهد گذاشت اما با وجود تاثیرات‬ ‫منفی که ممکن است در کوتاه مدت متوجه برخی‬ ‫صنایع ش��ود‪ ،‬تک نرخی ش��دن ارز تاثیرات مثبتی‬ ‫خواهد داش��ت که برای رسیدن به ثبات و سالمت‬ ‫اقتصادی باید ب��ه این جراحی اقتصادی تن داد ‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان تاثیر‬ ‫تک نرخی شدن ارز را بر بخش های مختلف صنعتی‬ ‫بررسی کرده است‪ .‬‬ ‫‹ ‹ارز تک نرخ�ی ب�ه ص�ادرات اس�یب‬ ‫نمی زند‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنعت اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران در گفت وگو با‬ ‫درباره تاثیر‬ ‫تک نرخی شدن ارز بر صنایع کوچک و بزرگ گفت‪:‬‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز قبل از هر چیز بر سالم سازی‬ ‫اقتصادی و از بین بردن فساد اقتصادی تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت و س��اختار اقتصادی کش��ور را واقع بینانه‬ ‫می کند ‪ .‬از س��وی دیگر ارز دولت��ی نوعی یارانه به‬ ‫تولیدکننده خارجی و واردات اس��ت و هیچ کجای‬ ‫دنیا چنین سیاستی را در تولید اجرا نمی کند‪ .‬‬ ‫پورقاضی با تاکید بر اینکه تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫بر صادرات کش��ور هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد‬ ‫اف��زود‪ :‬این موضوع نه تنه��ا تاثیر منفی بر صادرات‬ ‫نخواهد داش��ت بلکه به صادرات کش��ور کمک نیز‬ ‫خواهد ک��رد ‪ .‬افرادی که معتقدن��د این موضوع به‬ ‫یز ند گم��ان می کنند قیمت ارز‬ ‫صادرات اس��یب م ‬ ‫تک نرخ��ی به ن��رخ ارز مبادله ای خواه��د بود در‬ ‫صورت��ی که قیم��ت ارز در مب��ادالت ازاد تعیین و‬ ‫براساس عرضه و تقاضا ارز تک نرخی قیمت گذاری‬ ‫خواهد شد ‪ .‬رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران درباره قیمت نرخ ارزی ک��ه منافع تولید را‬ ‫در پی داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در اقتصاد ازاد عرضه و‬ ‫تقاضا منافع تولید را حفظ می کند بنابراین بهترین‬ ‫نرخ برای ارز تک نرخی خواهد بود که بدون دخالت‬ ‫دولت و توس��ط عرضه و تقاضای بازار تعیین شود‪،‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت های بزرگ امریکایی‬ ‫مذاکرات را اغاز کرده اند‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫ب��ه همین دلیل باید تمرکز اصلی تولید بر صادرات‬ ‫باش��د تا با تزریق ارز به بازار قیم��ت ارز در نرخی‬ ‫مناس��ب قرار بگیرد ‪ .‬وی درب��اره تاثیر تک نرخی‬ ‫شدن ارز بر ماش��ین االت صنایع کوچک نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی ک��ه صنایع کوچک می��زان قابل‬ ‫توجهی از ماشین االت و تجهیزات خود را از طریق‬ ‫ارز مبادله ای تامین می کنند و قیمت ارز تک نرخی‬ ‫نیز قاعدتا از ارز مبادله ای بیشتر خواهد بود بنابراین‬ ‫قیمت ماش��ین االت وارداتی افزایش پیدا می کند و‬ ‫از این جهت صنایع کوچک دچار فشار خواهد شد‪ .‬‬ ‫پورقاض��ی در ادام��ه افزود‪ :‬البته ای��ن موضوع از‬ ‫جنبه ای دیگر تولیدکنندگان ماش��ین االت داخلی‬ ‫را حمای��ت خواهد کرد و رقابت پذیری را در صنایع‬ ‫ماش��ین االت داخلی افزایش خواه��د داد ‪ .‬بنابراین‬ ‫برای تاثیر تک نرخی شدن ارز بر ماشین االت باید‬ ‫دو روی سکه را در نظر بگیریم‪ .‬‬ ‫‹ ‹جراح�ی اقتص�ادی ب�ا درد هم�راه‬ ‫خواهد بود‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫بیان اینکه اختالف ارز مبادله ای با ارز ازاد حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد است گفت‪ :‬با وجود انکه این تفاوت تاثیرات‬ ‫منفی در برخی از بخش های صنعتی خواهد داشت‬ ‫اما جلوی فس��اد اقتصادی و رانت خواری عده ای که‬ ‫با اس��تفاده از ارز مبادله ای سود های کالن می برند‬ ‫گرفته خواهد شد‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر چه زودتر ارز تک نرخی اجرا‬ ‫ش��ود اقتصاد کشور پیروز خواهد ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت تک نرخی ش��دن ارز بر قیمت تمام‬ ‫ش��ده برخی از صنایع تاثیر منفی بگذارد اما منافع‬ ‫کلی برای اقتصاد بسیار بیشتر خواهد بود ‪.‬‬ ‫پورقاض��ی درب��اره تاثیر تک نرخی ش��دن ارز بر‬ ‫صنایع بزرگ نیز افزود‪ :‬صنایع بزرگ بیش از س��ایر‬ ‫صنایع از ارز مبادله ای استفاده می کردند و درنتیجه‬ ‫انها بیش از س��ایرین تحت فشار خواهند گرفت اما‬ ‫ب��ا نگاه کلی به وضعیت اقتصاد منافع صنایع بزرگ‬ ‫نیز تامین خواهد شد‪ .‬‬ ‫‹ ‹لزوم ارائه تسهیالت به صنایع کوچک‬ ‫برای تامین ماشین االت‬ ‫پورقاضی با بیان اینکه جراحی اقتصادی با اسیب‬ ‫صنای��ع هم��راه خواهد بود گفت‪ :‬ممکن اس��ت در‬ ‫جراحی اقتصادی کش��ور برخی صنایع ورشکس��ته‬ ‫ش��وند اما در دراز مدت اقتصاد کش��ور را س�لامت‬ ‫خواهد کرد ‪ .‬بنابراین ب��رای اصالح اقتصادی برخی‬ ‫تبعات را نیز باید بپذیریم‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این مس��یر برخی بنگاه ها‬ ‫با مدیریت س��نتی ورشکس��ته خواهند شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واحد های اقتصادی که نتوانسته اند خود را در طول‬ ‫این سال ها با پیش��رفت های اقتصادی همراه کنند‬ ‫طبیعی اس��ت که در سالم سازی اقتصاد از دور کنار‬ ‫گذاشته شوند‪ .‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫راهکار جلوگیری از اسیب های به وجود امده در اثر‬ ‫تک نرخی شدن ارز را ارائه تسهیالت به واحد های‬ ‫صنعت��ی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬ب��رای جلوگیری از‬ ‫اس��یب های احتمالی می توان تس��هیالتی را برای‬ ‫اقش��ار اس��یب پذیر صنعت در نظر گرف��ت اما این‬ ‫تس��هیالت باید هدفدار بوده و در مدت زمان معین‬ ‫روند کاهنده ای را طی کند ‪ .‬این تسهیالت می تواند‬ ‫هم ب��ه صورت مالی و هم به ص��ورت معافیت های‬ ‫مالیاتی و‪ . ..‬ارائه شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹شفافیت و سالمت اقتصادی‬ ‫حسین ساس��انی‪ ،‬دبیر کل کنفدراسیون صنعت‬ ‫ای��ران نی��ز در گفت وگو با‬ ‫درب��اره اثار تک‬ ‫نرخی ش��دن ارز بر صنعت گفت‪ :‬تک نرخی شدن‬ ‫ارز ب��ه ش��فافیت اقتصادی جامع��ه کمک می کند‬ ‫و بای��د از ه��ر اقدامی ک��ه باعث ارتقای ش��فافیت‬ ‫می ش��ود اس��تقبال کرد ‪ .‬تجربه ارز چند نرخی در‬ ‫کش��ور های دیگر و همچنین ایران نش��ان داد که‬ ‫در روند شناس��ایی و تخصیص ارز های دولتی رانت‬ ‫ایجاد می شود و بی ثباتی اقتصادی را در پی خواهد‬ ‫انتصاب جدید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مراس��م معارفه معاون جدید توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و‬ ‫امور اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫و جمعی از مدیران وزارتخانه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا فیاض‪ ،‬معاون جدید توسعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و امور اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در این مراس��م گفت‪ :‬دو مح��ور «انضباط» و‬ ‫«اخالق» را سرلوحه کاری خود قرار خواهم داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از لحاظ ساختار و شکل سازمانی به صورت یکپارچه شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با این اقدام‬ ‫س��ایر معاونت ها و ادارات کل نی��ز می توانند چابک تر از‬ ‫گذشته در انجام وظایف و ماموریت های خود عمل کنند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش علی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز گفت‪:‬‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬جلس��ه تودیع و معارفه نب��وده بلکه همواره‬ ‫در بخش دیگ��ری از مجموعه وزارتخانه مش��غول انجام‬ ‫وظیفه ام‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه یزدان��ی‪ ،‬م��واردی نظی��ر قانونم��داری‪،‬‬ ‫مفاس��دگریزی‪ ،‬برقراری نظم و انظباط‪ ،‬رعایت سلس��له‬ ‫مرات��ب اداری و همچنی��ن توج��ه به مناف��ع جمعی از‬ ‫سیاس��ت های بن��ده در دوران تص��دی معاونت توس��عه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و امور استان ها بوده است‪.‬‬ ‫یزدانی با اش��اره به اینکه حدود ‪ 27‬ماه تصدی معاونت‬ ‫توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور استان ها را عهده دار بوده ‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تمام تالش خود را برای برداشتن معضالت مربوط‬ ‫به ادغام و س��ازماندهی دوباره وزارتخانه از حیث ساختار‬ ‫سازمانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫به کار برده ایم‪.‬‬ ‫داشت‪ .‬‬ ‫ساسانی با بیان اینکه اختصاص ارز به مواد اولیه‬ ‫صنایع با یک نرخ و مطالبه دولت در چند سال بعد‬ ‫با نرخ دیگر مشکالت زیادی را برای تولید کنندگان‬ ‫ایجاد کرده بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تک نرخی کردن ارز به‬ ‫مبادالت اقتصادی در صنایع مختلف کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر‬ ‫اینکه تک نرخی شدن ارز به صادرات هیچ لطمه ای‬ ‫وارد نخواهد کرد گفت‪ :‬در صادرات و واردات نه تنها‬ ‫خللی وارد نخواهد ش��د بلکه تکلیف صادرات برای‬ ‫تبدیل ارز به ریال نیز روشن خواهد شد‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ارز ت��ک نرخی به برنامه ریزی‬ ‫در سطح کالن و برنامه در سطح واحد تولیدی نیز‬ ‫کمک بس��یاری خواهد کرد گفت‪ :‬اگر یک بار برای‬ ‫همیشه این جراحی اقتصادی انجام شود به اقتصاد‬ ‫کشور کمک بسیاری خواهد شد‪ .‬‬ ‫دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران درباره وضعیت‬ ‫صنایع کوچک در تامین ماشین االت صنعتی با ارز‬ ‫تک نرخی اظهار ک��رد‪ :‬دولت باید اقدامات دیگری‬ ‫به منظ��ور جبران مابه التف��اوت ارز مبادله ای و ارز‬ ‫تک نرخی برای کمک به تامین ماشین االت صنایع‬ ‫کوچک انجام دهد ‪ .‬با ثبات اقتصادی و دسته بندی‬ ‫صنایع براس��اس توانایی ها و اولویت صنعتی کشور‬ ‫می توان تسهیالتی برای انها در نظر گرفت‪ ،‬چراکه‬ ‫تجربه چند س��ال گذشته نش��ان داد تمام صنایع‬ ‫نتوانس��تند از ای��ن مزیت ها اس��تفاده کنند و تک‬ ‫نرخی شدن ارز و ارائه تسهیالت به طور قطع برابری‬ ‫بیشتری در کشور ایجاد خواهد کرد‪ .‬‬ ‫بنابر این گ��زارش‪ ،‬با توجه به نظر کارشناس��ان‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز یکی از ضروریات رس��یدن به‬ ‫س�لامت اقتصادی اس��ت که به ط��ور قطع تبعاتی‬ ‫نیز برای صنایع خواهد داش��ت که ب��ا برنامه ریزی‬ ‫درست و ارائه تسهیالت به صنایع کوچک می توان‬ ‫اس��یب های ناش��ی از این جراحی اقتص��ادی را به‬ ‫حداقل رساند‪ .‬‬ ‫دولت باید‬ ‫اقداماتی به‬ ‫منظور جبران‬ ‫مابه التفاوت ارز‬ ‫تک نرخی برای‬ ‫کمک به تامین‬ ‫ماشین االت‬ ‫انجام دهد‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از اسیب های‬ ‫احتمالی می توان‬ ‫تسهیالتی را‬ ‫برای اقشار‬ ‫اسیب پذیر‬ ‫صنعت‬ ‫در نظر گرفت‬ ‫بومی سازی ‪ 4‬فراورده دارویی پرمصرف ضددرد‬ ‫به همت متخصصان داخل��ی و با حمایت های مادی و‬ ‫معنوی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ‪ 4‬قلم‬ ‫از فراورده ه��ای داروی��ی پرمصرف ضددرد در کش��ور به‬ ‫شکل سامانه های تراپوستی و در قالب طرح ملی فناوری‬ ‫بومی سازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬طرح ملی کسب انتقال‬ ‫دانش فنی ایجاد واحد تولید س��امانه تراپوس��تی دارو در‬ ‫چسب ضد درد با هدف اجرای فرایند تولید فراورده های‬ ‫پوستی اهسته رهش و با توجه به اهمیت درمان درد در‬ ‫بیماران سرطانی یا جانبازان در کشور اجرایی شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه جانبازان و بیماران س��رطانی دردهای‬ ‫طوالن��ی مدت تحمل می کنن��د و از طرفی اس��تفاده از‬ ‫روش های سنتی نیز برای درمان این دردها مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬این طرح ملی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن س��امانه ها ب��ا حذف مص��رف مک��رر دارو به‬ ‫شکل های مختلف مشکل این دسته از بیماران که نیاز به‬ ‫مصرف روزانه دارو برای درمان خود دارند بر طرف ش��ده‬ ‫و در یک بار اس��تفاده از این پچ های ضددرد حداقل یک‬ ‫روز(پ��چ ضددرد کتوپروفن و دیکلوفن��اک) تا حداکثر ‪4‬‬ ‫روز (پچ فنتانی��ل و بوپرنورفین) داروی مورد نیاز انان را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫مجتب��ی تق��ی زاده‪ ،‬مجری ط��رح ملی کس��ب انتقال‬ ‫دانش فنی ایجاد واحد تولید س��امانه تراپوس��تی دارو در‬ ‫چس��ب ضد در د گفت ‪ :‬در این ط��رح‪ ،‬دانش فنی ‪ 4‬عدد‬ ‫از پرمصرف تری��ن فراورده ه��ای دارویی ضددرد ش��امل‬ ‫فنتانیل‪ ،‬بوپرنورفی��ن‪ ،‬کتوپروفن و دیکلوفناک که اغلب‬ ‫توس��ط کش��ورهای توس��عه یافته به شکل س��امانه های‬ ‫تراپوس��تی پچ ضددرد تولید می ش��وند را بومی س��ازی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان با اشاره به اینکه‬ ‫شرکت های بزرگ امریکایی مذاکرات را با ایران اغاز کرده اند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در دوران پس��ابرجام‪،‬‬ ‫زمینه سرمایه گذاری و‬ ‫ ‬ ‫براس��اس اولویت بندی های خود در‬ ‫همکاری مشترک با دیگران تعامل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهندس محمدرضا نعمت زاده گفت‪ :‬ایران‬ ‫کشوری بزرگ است و می تواند با همه کشورها تعامل داشته‬ ‫باشد اما اولویت بندی های خودش را رعایت کرده و در عین‬ ‫ح��ال توانمندی ها و عالقه مندی دیگ��ران را برای همکاری‬ ‫مشترک مد نظر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ادامه همکاری با کش��ورهایی که در دوران‬ ‫تحریم با ایران تعامل داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در دوران تحریم‬ ‫رقابت ه��ا محدود بود اما در ش��رایط جدی��د پس از اجرایی‬ ‫ی به طور قطع رقابت پذیری‪ ،‬توسعه‬ ‫ش��دن توافقنامه هسته ا ‬ ‫بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪ ،‬راهبرد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ای��ران در بع��د از برج��ام را در دو محور‬ ‫مه��م ارزیابی ک��رد و افزود‪ :‬همکاری ه��ای جدی د با اولویت‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک اس��ت و در عین ح��ال به دنبال‬ ‫نوس��ازی صنایع کش��ور با تکیه بر نواوری ها و فناوری های‬ ‫جدید دنیا هستیم‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذاری و فاینانس خارجی‬ ‫رویکرد جدیدی است که این وزارتخانه در مذاکرات خود با‬ ‫شرکت های خارجی دنبال می کند و خوشبختانه شرکت های‬ ‫خارجی نیز درک روشنی از این رویکرد ایران دارند‪.‬‬ ‫ی با هدف صادرات را رویکرد‬ ‫وی صادرات و س��رمایه گذار ‬ ‫دوم وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خواند و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه با خیلی از ش��رکت ها به توافقات نهایی رس��یده ایم و‬ ‫انهایی هم که در مرحله مذاکره هستند متعهد خواهند شد‬ ‫تا بخشی از تولیدات شان را به خارج از کشور از طریق شبکه‬ ‫صادرات خود‪ ،‬صادر کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ابراز خرس��ندی نسبت به‬ ‫روند امور بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای گفت‪ :‬هر چند‬ ‫م��دت کوتاهی از دوران پس��ابرجام می گ��ذرد اما برخی از‬ ‫مذاکرات منجر به عقد قرار داد سرمایه گذاری مشترک شده‬ ‫و بخشی در مرحله مذاکره است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو سازی با س��رمایه گذاری مشترک ‪،50-50‬‬ ‫تجهی��زات نفتی و تجهی��زات ریلی مانند س��اخت واگن و‬ ‫لکوموتیو از پروژه های س��رمایه گذاری مشترکی هستند که‬ ‫ب��ه گفته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان به عقد‬ ‫قرارداد انجامیده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع ریل��ی‪ ،‬صنایع غذایی و تجهیزات‬ ‫پزشکی شرکت های بزرگ دنیا مذاکرات را با ما اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬یکی از خودروس��ازان بزرگ اروپا چند روز‬ ‫قبل به ایران امد و مذاکرات اولیه اغاز ش��ده و امیدواریم به‬ ‫نتیجه نهایی برسد‪.‬‬ ‫نعمت زاده به اغاز مذاکرات با شرکت بزرگ «دایملر بنز»‬ ‫المان اشاره کرد و گفت‪ :‬مذاکرات با این شرکت بزرگ منجر‬ ‫به عقد قرارداد سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید موتور‬ ‫و همچنین کامیون و اتوبوس شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران تاکید کرد‪ :‬عمده این‬ ‫قراردادها بین بخش خصوصی ایران با ش��رکت های خارجی‬ ‫بس��ته ش��ده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیشتر نقش‬ ‫نظارت��ی و هدایت و کمک به پیش��برد مذاکرات را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رکت های امریکایی گفت‪ :‬شرکت هایی که‬ ‫تنها در داخل امریکا هس��تند هنوز ب��ا محدودیت هایی در‬ ‫تعام��ل با ایران مواجهند اما ش��رکت هایی ک��ه در خارج از‬ ‫امریکا ش��عبه و فعالی��ت دارند‪ ،‬مذاکرات خ��ود را از طریق‬ ‫نمایندگی های شان با ما اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫امریکای��ی که ب��ا انها مذاک��ره می کنیم جزو ش��رکت های‬ ‫پیش��رفته و شناخته ش��ده امریکایی هس��تند ک��ه در اروپا‬ ‫نمایندگی و فعالیت تولیدی دارند‪.‬‬ ‫وی عم��ده فعالیت این ش��رکت ها را در زمینه تجهیزات‬ ‫پزش��کی و نیروگاهی عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬مذاکرات هنوز‬ ‫مراحل اولیه خود را سپری می کند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده از برنامه ری��زی وزارتخان��ه اش برای س��اخت‬ ‫و تولید بخش��ی از قطعات هواپیماه��ای ایرباس خبر داد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این موضوع‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار داده تا بتواند بخش��ی از قطعات‬ ‫ایرباس را در داخل کش��ور تولید و س��پس به خود شرکت‬ ‫ایرباس صادر کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تخصصی شدن صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫گزارش‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫خسرو پیری‬ ‫اسماعیل پیرعلی‬ ‫مجید متقی طلب‬ ‫‪ ۱۰‬ش��اخص ب��رای رتبه بن��دی پارک های‬ ‫علم و فناوری متناس��ب با ب��ازده فعالیت انها‬ ‫توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده و هر کدام در ‪3‬س��طح ‪ ۲ ،۱‬و ‪۳‬‬ ‫تقسیم بندی ش��ده اند‪ .‬به طور کلی از مجموع‬ ‫‪ ۳۷‬پارک علم و فناوری کش��ور ‪ ۸‬پارک علم و‬ ‫فناوری در سطح ‪ ۱‬قرار دارند‪.‬‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فناوری هم��واره اهمیت‬ ‫باالیی برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫داشته اند‪ .‬از این رو عملیاتی کردن اموخته های‬ ‫علمی در محیط کسب و کار یا به عبارتی ایجاد‬ ‫کسب و کارهای مبتنی بر علم و دانش به دست‬ ‫دانش اموختگان کم سن و سال و بی تجربه که‬ ‫هنوز وارد بازار کار نش��ده اند‪ ،‬به اندازه ای دشوار‬ ‫اس��ت که کمتر کس��ی می توان��د از عهده ان‬ ‫براید‪ .‬حتی اگر پیش نیازهای ایجاد کسب و کار ‬ ‫دانش محور همچون س��رمایه‪ ،‬ایده فناورانه و‪...‬‬ ‫فراهم باشد و طرح خالقانه جوانان علم اموخته‬ ‫جویای کار هم بگیرد معلوم نیست که محصول‬ ‫تولید شده بتواند در بازار موفقیتی کسب کند‬ ‫ی��ا نه چراکه در ب��ازاری که قوانین خاص خود‬ ‫را دارد نبای��د بی گدار ب��ه اب زد‪ .‬خطر ایجاد‬ ‫کس��ب و کارهای ای��ن چنین��ی را پارک های‬ ‫علم و فناوری کاه��ش می دهند‪ .‬این نهادهای‬ ‫اقتصادی با ایجاد بس��تر مناس��ب‪ ،‬زمینه رشد‬ ‫ش��رکت ها و واحدهای فناور کوچک‪ ،‬توس��عه‬ ‫فن��اوری و اقتص��اد مبتنی بر عل��م و دانش را‬ ‫فراهم می کنند‪ .‬در کشور ما نیز پارک های علم‬ ‫و فناوری متعددی با همین هدف تاسیس شده‬ ‫ک��ه زیر نظر وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫فعالی��ت انها برای بازدهی بهتر مورد بررس��ی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص های تعیین سطح‬ ‫تعیی��ن فعالیت پارک های علم و فناوری نیاز‬ ‫به شاخص هایی دارد‪ .‬خس��رو پیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی فناوری‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫به رتبه بندی پارک های علم و فناوری‬ ‫توس��ط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬شاخص برای رتبه بندی‬ ‫پارک های علم و فناوری از سوی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی‬ ‫فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری افزود‪:‬‬ ‫این ش��اخص ها ش��امل ش��اخص های انسانی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬ساختاری‪ ،‬عملکردی‪ ،‬بهره وری و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫برای هر کدام از این ش��اخص ها زیرگروه هایی‬ ‫مانن��د فضای اختص��اص یافته ب��ه پارک های‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬تعداد ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫مس��تقر در پارک ه��ای عل��م و فن��اوری‪،‬‬ ‫گردش مالی‪ ،‬اش��تغالزایی و‪ ...‬مش��خص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیری با اشاره به اینکه رتبه بندی پارک های‬ ‫علم و فناوری در ‪ 3‬س��طح ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬مشخص‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پارک های��ی که تعداد‬ ‫پارک های علم و فناوری پردیس‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫از شاخص های وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برای رتبه بندی پارک های علم و فناوری‬ ‫‪ ۸‬پارک علم و فناوری در سطح ‪ ۱‬رتبه بندی‬ ‫نگاهی به تالش های‬ ‫محمدعلی نوید در بخش صنعت‬ ‫نوید از فع�االن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬ب�ا وجود اینکه برخی از دوس�تانش‬ ‫از فعاالن سیاس�ی مخالف حکومت پهل�وی بودند‪ ،‬او‬ ‫ب�ه فعالیت های اقتص�ادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط در‬ ‫سه را ه امین حضور تهران (کوچه ابشار‪ ،‬بین بهارستان‬ ‫و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫اق��ای خانیان‪ ،‬داماد علی حاجی ترخانی س��هم اندکی در‬ ‫مالکیت این زمین داش��ت‪ .‬زمین را برای ایجاد دانش��گاهی‬ ‫شبیه االزهر که دروس حوزوی و علوم انسانی جدید را با هم‬ ‫اموزش دهد و نزدیک دانش��گاه تهران باشد تهیه می کنند تا‬ ‫بعدها در زمان مناس��ب به کار احداث دانشگاه بپردازند‪ .‬بعد‬ ‫از پیروزی انقالب ‪ 1357‬همین ایده را پیگیری می کنند‪ .‬در‬ ‫اوایل انقالب با کمک ایت اهلل منتظری‪( ،‬ایت اهلل) مشکینی‪،‬‬ ‫(ایت اهلل) امینی‪ ،‬محمدعلی نوید‪ ،‬خانیان و معینی با ریاست‬ ‫ایت اهلل منتظری «جامعه االمام الصادق(ع)» شکل می گیرد‪.‬‬ ‫(ایت اهلل)مهدوی کنی ب��ه توصیه اقای منتظری احتماال در‬ ‫رمضان س��ال ‪ 1360‬مدیریت ریاس��ت دانش��گاه را بر عهده‬ ‫گرف��ت‪ .‬با اجازه امام خمینی و حک��م ایت اهلل گیالنی مرکز‬ ‫مدیریت ایران ش��عبه دانش��گا ه ه��اروارد در اختیار انها قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬برای تامین هزینه های دانش��گاه ‪ ،‬پس از ‪ 10‬س��ال‬ ‫زمین چهارراه ولیعصر کاربری تجاری پیدا کرد‪ .‬نوید با توجه‬ ‫به عالیقش بیشترین تالشش را روی دانشگاه امام صادق(ع)‬ ‫متمرکز کرد‪ .‬برای تامین منابع مالی دانشگاه از ابتدا به دنبال‬ ‫تاسیس کارخانه های نساجی جامعه در مشهد رفتند‪ .‬پذیرش‬ ‫نخستین دوره دانشجویان در زمستان ‪ 1361‬انجام شد‪.‬‬ ‫س��اخت پاس��اژ طالقانی و اختصاص درامد ان به دانشگاه‬ ‫امام ص��ادق(ع) یکی از اقدامات نوید ب��ود‪ .‬نوید به مدت دو‬ ‫م��اه همراه مهندس مظلومی برای دیدن پاس��اژ های تجاری‬ ‫ب��ه اروپ��ا‪ ،‬امریکا و چین س��فر کرد تا در تهیه نقش��ه به او‬ ‫کمک کند‪ .‬تاس��یس کارخانه نساجی جامعه و پیگیری امور‬ ‫ان در کنار س��ایر دوس��تان بخش قابل توجهی از وقت او را‬ ‫در ده��ه اول انق�لاب گرفت‪ .‬س��رمایه کارخانه ب��ا پرداخت‬ ‫بسیاری از دوس��تان تجاری و اقتصادی و به کمک او فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬فرد قاسمی صاحب کارخانه ناس��یونال در اصفهان به‬ ‫روایتی ‪ 25‬میلیون تومان برای تاسیس ان پرداخت‪ .‬نوید به‬ ‫ی به صورت تجربی از تبعات و نتایج‬ ‫دلیل کار مداوم اقتصاد ‬ ‫تصمیم های اقتصادی اگاهی داش��ت‪ .‬زمانی که دس��تمزد ها‬ ‫ت افزایش یافت‬ ‫پس از ‪ 22‬بهمن ‪ 1357‬از س��وی دولت موق ‬ ‫(با وجود افزایش دس��تمزد از س��وی دولت شریف امامی در‬ ‫ی به‬ ‫تابس��تان ‪ )1357‬به دلیل تبعات رشد نقدینگی و تورم ‬ ‫وزیر کار و نخس��ت وزیر‪ ،‬داری��وش فروهر و مهندس بازرگان‬ ‫هش��دار داد‪ .‬اما نظ��ر دولتمردان این بود که حجم فش��ار و‬ ‫تقاض��ای کارگ��ران و نیرو ه��ای سیاس��ی به گون��ه ای زیاد‬ ‫اس��ت که امکان مقاومت در برابر ان وجود ن��دارد‪ .‬اما نوید‬ ‫می گفت این افزایش دس��تمزد ه ا برای کاال های غیرضروری‬ ‫مصرف می ش��ود‪ .‬دولت می تواند کارفرمای��ان را مجبور کند‬ ‫تا برای کارگران خانه بس��ازند یا در امر درمان و اموزش انها‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬در صورتی که افزایش مستقیم حقوق‬ ‫تنها باعث افزایش مصرف گرایی می شود‪.‬‬ ‫ایش��ان تعلق حزبی به گروه های فعال در صحنه سیاس��ی‬ ‫ب این گروه ها‬ ‫ایران نداش��ت‪ .‬نه به این خاطر که پس از انقال ‬ ‫از هم فاصله زیاد گرفته اند‪ ،‬بلکه عقیده ای به فعالیت در گروه‬ ‫خاص��ی تا اخر عمر پیدا نکرد‪ .‬در س��ال های پس از انقالب‪،‬‬ ‫روابط��ش را با مردان قدرتمند سیاس��ی ایران حفظ کرد‪ .‬به‬ ‫نوش��ته (ایت اهلل) علی اکبر هاشمی رفس��نجانی در سال های‬ ‫جنگ زمانی که هاشمی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده‬ ‫بود ب��ه دیدار نوید و کاظ��م حاجی ترخانی و‪ ...‬با او اش��اره‬ ‫شده است؛ ش��ب اقایان میانجی‪ ،‬تحریریان (عباس) حاجی‬ ‫ترخانی و نوید امدند و درباره اوضاع جاری‪ ،‬سیاس��ی و تورم‬ ‫بحث هایی داش��تند‪ .‬توصیه همیشگی وی به فرزندانش این‬ ‫ب��ود «کار و فعالیت اجتماعی داش��ته باش��ید اما زیر پرچم‬ ‫گروه خاصی سینه نزنید‪ ».‬به دوستان گروه های مختلف ملی‬ ‫مذهبی و نهضت ازادی به علت فعالیت ش��ان در حس��ینیه‬ ‫ارش��اد نزدیکی داشت اما عضویت یا سمت خاصی در حزب‬ ‫ی��ا گروهی قبل و پ��س از انقالب حتی به موتلفه اس�لامی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫حمیدرضا ش��اهوردی‪ ،‬سرپرست معاونت تس��هیالت و تجاری سازی صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی از تخصصی ش��دن صندوق های پژوه��ش و فناوری برای‬ ‫ارزیابی طرح های دانش بنیان خبر داد و گفت‪ :‬از مجموع مبلغ مصوب تسهیالت‬ ‫تجاری س��ازی‪ ۶۳ ،‬درصد معادل ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان از طریق این صندوق ها در‬ ‫راستای تجاری سازی طرح ها حمایت شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان مس��تقر در انه��ا‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و تولی��د محص��والت دانش بنیان‬ ‫بیش��تری داش��ته اند ج��زو پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری س��طح ‪ ۱‬محسوب می ش��وند‪ .‬به طور‬ ‫کلی از مجم��وع ‪ ۳۷‬پارک عل��م و فناوری در‬ ‫کش��ور ‪ ۸‬پارک علم و فناوری در سطح ‪ ۱‬قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه پارک های علم و فناوری‬ ‫که دارای فناوری« های تک» هستند در سطح‬ ‫‪ ۱‬رتبه بن��دی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬پارک هایی که دارای فناوری‬ ‫متوس��ط هس��تند در س��طح ‪ ۲‬این رتبه بندی‬ ‫بوده و پارک های عل��م و فناوری که به تازگی‬ ‫موافقت اصولی برای راه اندازی دریافت کرده اند‬ ‫در سطح ‪ ۳‬رتبه بندی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری همراه با تجاری سازی‬ ‫تعیین س��طح پارک های علم و فناوری تنها‬ ‫من��وط به س��ابقه پارک ه��ای عل��م و فناوری‬ ‫نیس��ت‪ .‬مجی��د متقی طل��ب‪ ،‬ریی��س پ��ارک‬ ‫علم و فن��اوری گی�لان در گفت وگو با‬ ‫ضمن تایید این موضوع یکی از ش��اخص های‬ ‫رتبه بندی پارک های علم و فناوری را قدمت و‬ ‫سابقه پارک های علم و فناوری دانست و گفت‪:‬‬ ‫هر چند یکی از مالک های رتبه بندی پارک های‬ ‫عل��م و فناوری براس��اس س��ال های تاس��یس‬ ‫و فعالی��ت پارک ه��ای علم و فن��اوری تعیین‬ ‫می شود اما بنده این موضوع را تایید نمی کنم‪،‬‬ ‫چرا که سال تاس��یس پارک های علم و فناوری‬ ‫را نمی توان تنها ب��ه عنوان یک معیار و برتری‬ ‫تلقی کرد‪ .‬از این رو برای تعیین رتبه بندی باید‬ ‫عملک��رد پارک های علم و فناوری مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫متقی طلب یکی دیگر از معیار های رتبه بندی‬ ‫پارک ه��ای علم و فن��اوری را فضای کالبدی با‬ ‫تعیین اولویت های همکاری علمی فناوری ایران و اروپا‬ ‫قائم مقام رییس سازمان پژوهش های‬ ‫علمی و صنعتی ایران در امور بین الملل‬ ‫از تعیی��ن اولویت های مرحله نخس��ت‬ ‫همکاری ه��ای علمی فن��اوری ایران و‬ ‫اتحادیه اروپا برای س��ال جاری میالدی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬محم��ود مولی نژاد‬ ‫درب��اره نتای��ج جلس��ه هفته گذش��ته‬ ‫نماین��دگان دبیرخان��ه اتحادی��ه اروپا‬ ‫در بخ��ش علم و فناوری ب��ا نمایندگان‬ ‫دس��تگاه ها و نهادهای ایرانی گفت‪ :‬اتحادیه اروپا در‬ ‫افق ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۲۰‬میالدی یک پ��روژه به منظور‬ ‫اجرای طرح های علمی فناورانه مشترک با کشورهای‬ ‫مختلف تعریف کرده و ‪۸۰‬میلیارد یورو بودجه به ان‬ ‫اختصاص داده اس��ت که بودجه سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬میلیارد یورو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توافق دوطرف ح��وزه انرژی های نو‪،‬‬ ‫تغییرات اقلیم��ی‪ ،‬تحقیق��ات اب‪ ،‬صنایع کوچک و‬ ‫متوسط و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫ایمن��ی و تامین غذا و کنترل بیولوژیک بیماری ها در‬ ‫اولوی��ت همکاری های مش��ترک ایران‬ ‫و اتحادی��ه اروپا ق��رار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫دوره های اموزشی توجیهی برای طرف‬ ‫ایرانی به منظور هماهنگی بیشتر برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬زمین��ه م��ورد تواف��ق ای��ران و‬ ‫اتحادی��ه اروپا برای همکاری های علمی‬ ‫فن��اوری در حوزه ه��ای نانوتکنولوژی‪،‬‬ ‫بیوتکنولوژی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬امور‬ ‫مال��ی‪ ،‬بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫اینده پژوه��ی‪ ،‬جنبه ه��ای حقوقی عل��م و فناوری‪،‬‬ ‫فناوری های نوظهور‪ ،‬فن��اوری ارتباطات و اطالعات‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و اموزش‪ ،‬بهداش��ت و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫ایمنی غذایی و تحقیقات اقیانوسی و دریایی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫زیس��تی‪ ،‬انرژی ه��ای پ��اک‪ ،‬حمل ونقل هوش��مند‪،‬‬ ‫تغییرات اب وهوایی‪ ،‬جوامع خالق‪ ،‬امنیت شبکه های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬دانش هس��ته ای‪ ،‬مراک��ز ترویج علم و علم‬ ‫در خدمت جامعه تعریف ش��ده ک��ه به تدریج تا افق‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در فازه��ای جداگانه به اجرا گذاش��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از بودجه درام��دی پارک های علم و‬ ‫فن��اوری دانس��ت و گفت‪ :‬عالوه ب��ر این تعداد‬ ‫ش��رکت ها و موسسات مس��تقر در پارک های‬ ‫علم و فناوری مدنظر است که براساس ساختار‬ ‫کانون های خالقیت و شکوفایی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫اینگونه پارک ها به شکل چند مستاجره هستند‪.‬‬ ‫به این صورت ک��ه در انها کانون های خالقیت‬ ‫به ش��کل های مختلف ازجمله پیش از رش��د و‬ ‫رشد وجود دارد‪ .‬س��اختار کلی پارک های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رش��د را کانون های خالقیت‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫رییس پ��ارک علم و فن��اوری گیالن میزان‬ ‫صرف فناوری و رسیدن به مرحله تجاری سازی‬ ‫در پارک ه��ای علم و فن��اوری را یکی دیگر از‬ ‫معیار ه��ای الزم ب��رای رتبه بن��دی دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬ع�لاوه بر صرف فناوری برای رس��یدن‬ ‫به تجاری س��ازی درامد‪ ،‬میزان فعل و انفعاالت‬ ‫مال��ی و ب��ازده کار ش��رکت ها نی��ز از دیگ��ر‬ ‫معیار های رتبه بندی است‪.‬‬ ‫متقی طلب با اشاره به اینکه ثبت اختراعات‬ ‫و تعامالت بین المللی یکی دیگر از فاکتورهای‬ ‫رتبه بن��دی وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫ب��رای پارک های علم و فناوری اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا ق��رار دادن معیار ه��ای الزم مانن��د‬ ‫اس��تفاده از فناوری‪ ،‬تجاری سازی محصوالت‪،‬‬ ‫خروجی ه��ای علم و فن��اوری و‪ ...‬کنار هم قرار‬ ‫گرفت��ه می ش��ود و در نهای��ت پارک های علم‬ ‫و فن��اوری در یک��ی از ‪ 3‬س��طح ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای سطح با داشتن بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فن��اوری متناس��ب ب��ا‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در اس��تان های مختلف‬ ‫ب��ازده متفاوت��ی دارن��د‪ .‬اس��ماعیل پیرعل��ی‬ ‫خیرابادی‪ ،‬رییس پارک علم و فناوری اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری ضمن تایید این موضوع‬ ‫ک��ه ش��کل گیری پارک ه��ای عل��م و فناوری‬ ‫متناس��ب با ظرفیت های موجود در هر استان‬ ‫است به‬ ‫گفت‪ :‬مراحل تکامل پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری براس��اس ام��ار جمعیتی هر‬ ‫استان‪ ،‬مکان فیزیکی در نظر گرفته شده برای‬ ‫پارک ها‪ ،‬ش��رایط اب و هوایی و توانمندی های‬ ‫استان ها ارزیابی خواهد شد‪ .‬بنابراین هرکدام از‬ ‫پارک های علم و فناوری برای رسیدن به سطح‬ ‫‪ ۱‬بای��د مراحلی را طی کنند تا بتوانند به بازده‬ ‫مورد انتظار برسند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری به تشریح رتبه بندی پارک های علم‬ ‫و فن��اوری پرداخت و گف��ت‪ :‬پارک های علم و‬ ‫فن��اوری که دارای همکاری ه��ای بین المللی و‬ ‫س��وابق کاری بیش��تری مانند پارک های علم‬ ‫و فناوری اس��تان های اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی و تهران هس��تند در سطح ‪ ۱‬رتبه بندی‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او ارتقای س��طح پارک ها را منوط به استقرار‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت در پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری دانس��ت و گفت‪ :‬عالوه ب��ر این میزان‬ ‫صادرات‪ ،‬گردش مالی و ساختار تشکیالتی انها‬ ‫در رتبه بندی پارک ها موثر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه پیر علی خیراب��ادی بس��یاری از‬ ‫پارک های علم و فناوری دارای س��ابقه طوالنی‬ ‫مانند پ��ارک عل��م و فناوری اصفه��ان که در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬ش��کل گرفته به ص��ورت محلی ایجاد‬ ‫ش��ده اند؛ یعنی ابتدا به ش��کل الگو و ایده بود ه‬ ‫و به مرور به ص��ورت پارک های علم و فناوری‬ ‫مورد حمایت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ق��رار گرفته ان��د‪ .‬پارک ه��ای عل��م و فناوری‬ ‫کش��ورهای اس��یایی و اروپایی نیز در ابتدا به‬ ‫صورت محلی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان بودجه به پژوهش‬ ‫ریی��س بخ��ش تحقیق��ات س��ازمان‬ ‫مدیری��ت از برنامه ریزی برای اختصاص‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیارد توم��ان بودجه به این‬ ‫بخ��ش در س��ال ‪ ۹۵‬خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫امی��دوارم امس��ال س��هم پژوه��ش از‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی ب��ه یک درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بهزاد قره یاضی گفت‪:‬‬ ‫در س��ال پایان��ی برنامه پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫برخ�لاف انچه در قانون برنامه چهارم و‬ ‫پنج��م امده بود که س��هم تحقیقات از تولید ناخالص‬ ‫داخلی باید به ‪ ۳‬درصد برس��د‪ ،‬متاسفانه این میزان به‬ ‫‪ 0/48‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ریی��س تحقیق��ات و فن��اوری س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��و ر افزود‪ :‬اما برای س��ال ‪ ۹۵‬تدبیری‬ ‫اندیش��یده ش��ده تا بیش از یک درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی به بخش تحقیق��ات و پژوهش اختصاص پیدا‬ ‫کند‪ .‬این موضوع برای نخس��تین ب��ار اتفاق می افتد و‬ ‫امیدواریم در سال ‪ ۹۵‬سهم پژوهش در «جی دی پی»‬ ‫از مرز یک درصد هم عبور کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۵‬مبلغ ‪ 14‬هزار میلیارد تومان مربوط به‬ ‫توزیع بین دس��تگاه های پژوهشی است و‬ ‫به بخش پژوهش اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال مبلغ یک ه��زار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان ه��م بابت خرید تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی از صندوق توسعه ارزی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ک��ه در مجموع مبلغی‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان در سال ‪۹۵‬‬ ‫برای تحقیق و پژوهش پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس قانون دائم��ی تنها یک درصد‬ ‫از اعتب��ارات هزینه ای دس��تگاه ها منه��ای فصل یک‬ ‫ش باید به امر پژوهش اختص��اص پیدا کند که‬ ‫و ش�� ‬ ‫این مبلغ بس��یار ناچیز است به طوری که ما معتقدیم‬ ‫ای��ن رقم ب��ه زحمت احص��ا و تفکی��ک و هزینه کرد‬ ‫ان نم��ی ارزد‪ .‬اما در الیحه برنامه شش��م توس��عه‪۲ ،‬‬ ‫درص��د از اعتبارات تملک دارایی های س��رمایه ای هم‬ ‫پیش بینی ش��ده که باید به تحقیقات اختصاص پیدا‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫توسعه خوشه کسب و کار طال در یزد‬ ‫سیدمس��عود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد از حضور‬ ‫مشترک شبکه نشان(برند)های منتخب خوشه طالی استان یزد در قالب غرفه مشترک‬ ‫در هشتمین نمایشگاه طال و جواهر تهران خبر داد و گفت‪ :‬یزد از دیرباز به عنوان یکی‬ ‫از قطب های تولید و عرضه طال و مصنوعات ان در کشور مطرح بوده و از سال گذشته‬ ‫این شرکت اقدام به اغاز پروژه توسعه خوشه کسب و کار طال در استان کرده است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بازگردانی واحدهای صنعتی تملک شده با حمایت دولت در دستور کار سازمان صنایع کوچک قرار گرفت‬ ‫توقف مصادره واحد های صنعتی با ارائه تسهیالت جدید‬ ‫صنایع کوچ��ک و متوس��ط با وج��ود تامی��ن خدمات‬ ‫مورد نیاز صنایع م��ادر و تکمیل زنجیره تولی��د به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان بانک محور بوده و از طریق تس��هیالت بانکی‬ ‫تامین نقدینگی می کنن��د‪ .‬این امر باعث ش��ده تا بانک ها‬ ‫برای وص��ول مطالبات خود اق��دام به مص��ادره واحدهای‬ ‫صنعتی بدهکار کنند‪.‬‬ ‫این درحالی است که تملک بنگاه های اقتصادی به دلیل‬ ‫بدهی از سوی بانک ها به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت متوقف شده و بازگردانی واحدهای صنعتی تعطیل‬ ‫تجار ‬ ‫و تملک ش��ده با حمایت دولت در دس��تور کار س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش از این صنعتگرانی که با مش��کل نقدینگی مواجه‬ ‫ش��ده و توانایی بازپرداخت تس��هیالت و معوق��ات بانکی‬ ‫را ندش��تن د ناچار به در اختیار گذاش��تن واح��د صنعتی‬ ‫خود ب��ه بانک ها ش��دند‪ .‬حال عل��ی یزدان��ی در بازدید از‬ ‫ش��هرک های صنعتی ابادان و خرمش��ه ر با تاکید بر اینکه‬ ‫بنگاه های صنعت��ی غیرفعال که به دلی��ل بدهی به تملک‬ ‫بانک درامده اند با تمهیدات دولت��ی از تملک بانک خارج‬ ‫ش��ده و دوباره به چرخه تولید بازگردانده می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارگاه ها و شرکت هایی که غیرفعال و متروکه مانده اند در‬ ‫صورت تمایل به فعالی��ت از حمایت های همه جانبه دولت‬ ‫بهره مند می ش��وند در غیر این ص��ورت چنانچه تمایلی به‬ ‫ادامه فعالیت نداشته باشند‪ ،‬تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫او اظهار ک��رد‪ :‬بیش از ‪ 97‬هزار طرح صنعتی در کش��ور‬ ‫وجود دارد ک��ه دارای جواز تاس��یس هس��تند و هنر این‬ ‫است که سرمایه گذاران را به س��مت نواحی و شهرک های‬ ‫صنعتی هدای��ت کنیم که هم ب��ه نفع س��رمایه گذاران به‬ ‫لحاظ تامین ارامش انهاست و هم برای بهره برداری بهینه‬ ‫از زیرساخت های ما سودمند است‪.‬‬ ‫یزدان��ی با بی��ان اینک��ه مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫ب��ه وی��ژه تش��کل ها را س��ال این��ده ب��ه طور ج��دی در‬ ‫س��ازمان ش��هرک های صنعت��ی خواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعم��ال تصمیماتی ب��رای بخش��ودگی جرائ��م مربوط به‬ ‫س��رمایه گذاران واقعی و افزایش نیافت��ن قیمت زمین در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی کمت��ر توس��عه یافته از دیگر‬ ‫برنامه ها و تصمیمات ما در اینده بسیار نزدیک است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه ساالنه‬ ‫بیش از ‪ 90‬مجمع در مجموعه س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی برگزار می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در این مجامع‬ ‫یاداوری و تاکید تکالیفی که برعهده مدیران مالی اس��ت‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬ایجاد انضباط مالی و توج��ه بیش از پیش‬ ‫به ان در حوزه عملکردی و یاداوری نکاتی درباره تشکیل‬ ‫به موقع مجامع شرکت های استانی از اهداف برگزاری این‬ ‫گردهمایی است‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫علی یزدانی‬ ‫‹ ‹بازگردانی واحدهای صنعتی مصادره شده‬ ‫‹ ‹بنگاه های کوچک بانک محور اند‬ ‫برخی کارشناس��ان ب��ر وابس��تگی صنای��ع کوچک به‬ ‫مناب��ع بانکی تاکید داش��ته و واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در کش��ور را بانک محور می دانن��د‪ .‬همان طور‬ ‫که غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی ایران درباره تعداد واحدهای‬ ‫در تمل��ک بانک ها و بده��ی انها به‬ ‫گف��ت‪ :‬بدهی‬ ‫بانکی و کمبود نقدینگی اصلی تری��ن دلیل غیرفعال بودن‬ ‫واحدهای صنعتی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی تصری��ح ک��رد‪ :‬بنگاه ه��ای کوچ��ک هم��ه‬ ‫بانک محور هس��تند و به همین دلیل راه ان��دازی هر واحد‬ ‫صنعتی کوچک به طور متوسط حدود ‪ 4‬سال زمان می برد‪.‬‬ ‫بنابراین تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک باید با‬ ‫مشخص کردن بانک های عامل توسط بانک مرکزی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی به منابع مالی بانکی‬ ‫هرچند صنایع کوچک و متوس��ط ‪۹۲‬درص��د از بخش‬ ‫صنع��ت کش��ور را تش��کیل داده‪ ،‬س��هم ‪ 45‬درصدی در‬ ‫اشتغالزایی و سهم ‪۱۷‬درصدی در ایجاد ارزش افزوده تولید‬ ‫دارد اما مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫تامین ماشین االت و خط تولید اکنون تعطیل است‪.‬‬ ‫به گفته طیبی نژاد‪ ،‬راه اندازی واحدهای صنعتی راکد از‬ ‫سرمایه گذاری های جدید برای احداث واحدهای صنعتی‬ ‫جلوگیری کرده و با سرعت بیشتری می توان به رونق تولید‬ ‫دست یافت‪ .‬بنابراین واحدها و طرح های صنعتی غیرفعال‬ ‫شناسایی و گزارش اعالم نیاز ان به سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شرکت شهرک های صنعتی ایران ارسال شده است‪.‬‬ ‫او یاداوری کرد‪ :‬دولت قول داده با ازاد ش��دن پول های‬ ‫بلوکه ش��ده کش��ور‪ ،‬اعتبارات بیش��تری به منظور احیای‬ ‫واحدهای صنعتی راکد اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫مصطفی امره‬ ‫سیدمصطفی موسوی‬ ‫صنعتی استان مرکزی در گفت وگو با‬ ‫معتقد است‬ ‫که نبود منابع مالی و کمبود نقدینگی بیش��ترین مش��کل‬ ‫واحدهای صنعتی راکد در شهرک های صنعتی است‪ .‬البته‬ ‫در برخی موارد نیز شرکا با اختالف نظر مواجه شده اند که‬ ‫واحد صنعتی به تعطیلی رس��یده اما در برخ��ی موارد نیز‬ ‫فناوری مورد استفاده انها قدیمی اس��ت و به همین دلیل‬ ‫از تولید باز ایس��تاده اند‪ .‬امره تصریح ک��رد‪ :‬این واحدهای‬ ‫صنعتی دچار کمب��ود نقدینگی را می توان ب��ا تامین مالی‬ ‫به چرخ��ه تولی��د بازگرداند اما پی��ش از ه��ر اقدامی باید‬ ‫عارضه یابی برای راه اندازی دوباره واحدهای غیرفعال انجام‬ ‫شود البته این کار در برخی استان ها انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انتظار می رود با توجه به ش��رایط فعلی کشور‬ ‫و لغو تحریم ها از محل منابع مالی بلوکه شده کشور به این‬ ‫بخش صنعت نیز توجه شده و مبلغ قابل توجهی برای فعال‬ ‫کردن واحدهای غیرفعال اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه برخ��ی کارشناس��ان اهمیت‬ ‫بازگردان��ی و احیای واحدهای صنعتی راکد را در اس��تفاده‬ ‫از زیرس��اخت های فراهم ش��ده می دانند‪ .‬به طوری که امیر‬ ‫طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی قم نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬راه ان��دازی واحدهای‬ ‫صنعتی جدید نیاز به هزینه های بسیار و صرف زمان زیادی‬ ‫دارد در حالی که با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال به‬ ‫سرعت می توان به تولید دست یافت چراکه زیرساخت های‬ ‫اولی ه د ر واحدهای صنعتی راکد بی اس��تفاده رها شده است‪،‬‬ ‫حت��ی در برخی موارد با وجود صرف هزینه های بس��یار در‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫بنابر گزارش��ی که از اخرین وضعیت واحدهای صنعتی‬ ‫بهره بردار اما غیرفعال ارائه ش��ده‪ ،‬بازگرداندن این واحدها‬ ‫به چرخ��ه تولید نیاز به مس��اعدت دول��ت دارد‪ .‬انطور که‬ ‫سیدمصطفی موس��وی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران به‬ ‫گفت‪ :‬بی��ش از ‪۷‬هزار و ‪۷۷۶‬‬ ‫طرح غیرفعال صنعتی در کش��ور وجود دارد که با توجه به‬ ‫میزان اشتغالزایی الزم اس��ت برای فعال شدن انها تالش‬ ‫ش��ود‪ .‬البته تعدادی از این واحدهای صنعتی که توس��ط‬ ‫بانک ها مصادره ش��ده اند نیز با ب��ه کار ب��ردن تمهیداتی‬ ‫در حال بازگرداندن اس��ت‪ .‬موس��وی تاکید ک��رد‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی و بدهی های بانکی‪ ،‬اصلی ترین مشکل واحدهای‬ ‫صنعتی غیرفعال است که برای رفع ان توسط سازمان های‬ ‫مرتبط دولتی اقداماتی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬سال گذش��ته در اس��تان مازندران قرارداد‬ ‫‪ ۱۲۸‬واحد صنعتی که هیچ گونه اقدامی در ساخت وس��از‬ ‫و راه اندازی واحد تولیدی خود نکرده اند‪ ،‬فسخ شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با تمام تالش��ی که در تامین زیرساخت های‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری برای استقرار سرمایه گذاران در‬ ‫شهرک های صنعتی انجام ش��ده اما در این میان توجه به‬ ‫برخی واحدها به لحاظ وضعیت غیرفعال بودن شان مهم تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عنوان فراخوان‪ :‬شناسایی مشاور جهت انجام پروژه های‬ ‫خدمات ازمایشگاهی موتورسیکلت بنزینی و الکتریکی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی یزدانی‪:‬‬ ‫بنگاه های‬ ‫صنعتی‬ ‫غیرفعال که‬ ‫به دلیل بدهی‬ ‫به تملک بانک‬ ‫درامده اند‬ ‫با تمهیدات‬ ‫دولتی از تملک‬ ‫بانک خارج‬ ‫شده و دوباره‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫بازگردانده‬ ‫می شوند‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394 . 5996 :‬‬ ‫ش�رکت بهینه سازی مصرف سوخت در نظر دارد جهت انجام تس��ت های مصرف سوخت و االیندگی موتورسیکلت‪،‬‬ ‫تس��ت های توان و گشتاور موتور و همچنین تس��ت عملکرد موتورسیکلت های برقی نسبت به شناسایی شرکت های واجد‬ ‫شرایط موضوع مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‪ :‬انجام خدمات ازمایشگاهی شامل مصرف سوخت و االیندگی (مطابق با استانداردهای ‪،6789‬‬ ‫‪ ،)6626-2‬گش��تاور و توان موتورسیکلت (استاندارد ‪ )6653‬و تس��ت عملکرد موتورسیکلت برقی (استاندارد ‪)18373-2‬‬ ‫بروی موتورسیکلت های تولیدی‪ ،‬وارداتی نو و در حال تردد کشور در راستای تدوین و اجرای استانداردهای مصرف سوخت‪،‬‬ ‫ممیزی مصرف سوخت و پروژه های تحقیقاتی‪.‬‬ ‫ب) محل اجرای پروژه‪ :‬تهران‬ ‫ج) حداقل شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن‪ ،‬نیروی انسانی متخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با موضوع فراخوان‬ ‫‪ -2‬داشتن گواهینامه تایید صالحیت ازمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد جهت انجام ازمون های مصرف سوخت‬ ‫و االیندگی (استاند ارد ‪)6789‬‬ ‫‪ -3‬داش��تن گواهینامه تایید صالحیت ازمایش��گاه همکار از سازمان ملی اس��تاندارد جهت انجام ازمون گشتاور و توان‬ ‫موتورسیکلت (استاندارد ‪)6653‬‬ ‫‪ -4‬توانایی تست عملکرد موتورسیکلت برقی مطابق با استاندارد ‪18373-2‬‬ ‫اش��خاص حقوقی که دارای کلیه ش�رایط اولیه ذکرش�ده در بند(ج) بوده و توانایی و امادگی شرکت در فراخوان را‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی را از طریق مراجعه به پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫سوخت به نش��انی ‪ www.ifco.ir‬یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪ http://iets.mporg.ir‬دریافت نموده‬ ‫و فرم ها را پس از تکمیل‪ ،‬به همراه مدارک مس��تند و تقاضای کتبی‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت اداری (هفت روز پس از درج‬ ‫نوبت دوم اگهی) به نش��انی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان ونک‪ ،‬خیابان مالصدرا‪ ،‬خیابان شیرا ز شمالی‪ ،‬خیابان دانشور شرقی پالک ‪،23‬‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬تحویل و رسید دریافت نمایند‪ .‬متقاضیان می توانند در صورت لزوم با شماره تلفن های ‪( 88604760-6‬داخلی‬ ‫‪ 3017‬و ‪ )3202‬تماس حاصل نمایند‪ .‬الزم اس��ت موضوع کامل فراخوان‪ ،‬در تقاضانامه کتبی و روی پاکت های ارائه ش��ده‬ ‫درج شود‪.‬‬ ‫ی حداکثر ظرف یک روز کاری پس از انتشار این اگهی‪ ،‬در پایگاه اطالع رسانی شرکت بهینه سازی مصرف‬ ‫اطالعات تکمیل ‬ ‫سوخت قرار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬به اطالع شرکت کنندگان‬ ‫رسیده می شود‪.‬‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫* این فراخوان صرفا جهت ارزیابی کیفی (مش��اوران یا پیمانکاران) واجد ش��رایط می باش��د و هیچ تعهدی برای شرکت‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫* حداق��ل امتی��از قابل قبول در مرحله ارزیابی کیفی ‪ 60‬امتیاز می باش��د‪ .‬جدول ارزیابی ارائه ش��ده به همراه فرم های‬ ‫استعالم‪ ،‬مالک امتیازدهی به پیشنهادات ارسالی خواهد بود‪.‬‬ ‫* در صورت عدم تکمیل یا ناقص و مخدوش بودن فرم ارزیابی کیفی‪ ،‬صالحیت شرکت متقاضی قابل بررسی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫نسل تازه جوهرهای بی رنگ‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫رد پای میتسوبیشی در صنایع سنگین جهان‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های ژاپنی فعالی��ت خود را‬ ‫در چن��د صنعت مختل��ف گس��تردش داده اند‪ ،‬در‬ ‫این میان می توان از ش��رکت میتسوبیش��ی نام برد‬ ‫که با فعالیت در صنایع کشتی س��ازی‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬مخابرات‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬نفت و گاز و صنایع‬ ‫ش��یمیایی توانسته به متوس��ط درامد ‪ 35‬میلیون‬ ‫دالری دست یابد و زمینه ایجاد اشتغال برای بیش‬ ‫از ‪ 82‬هزار نیروی انسانی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ژاپنی که بیش از هر چیز به عنوان‬ ‫سازنده نیروگاه های حرارتی در جهان شناخته شده‬ ‫است‪ ،‬در بخش صنایع سنگین توانسته بیش از سایر‬ ‫بخش های صنعتی خود فعال ش��ود‪ .‬این شرکت در‬ ‫طرح های تولیدی اش عالوه بر توجه به محیط زیست‬ ‫و تاکی��د بر ویژگ��ی بهره گیری از بیش��ترین توان‬ ‫نیروی بخار تولید ش��ده‪ ،‬به قابلیت انطباق با میزان‬ ‫انرژی مورد نیاز در لحظه نیز توجه داشته و از ان به‬ ‫عنوان مش��خصه منحصر به فرد نیروگاه های حرارتی‬ ‫خود استفاده می کند‪ .‬صنایع سنگین میتسوبیشی با‬ ‫تاکید بر این روند تاکنون نیروگاه های بسیاری را در‬ ‫سراسر جهان به مرحله بهره برداری رسانده است‪ .‬در‬ ‫همین زمینه می توان به نیروگاه های چین‪ ،‬تایلند و‬ ‫ژاپن اش��اره کرد که سوخت هر ‪ 3‬نیروگاه به وسیله‬ ‫زغال سنگ تامین می شود‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫چاپ سه بعدی صندلی‬ ‫دانش��جویان دانش��کده معماری بارتلت بریتانیا با چاپ‬ ‫سه بعدی پیچیده‪ ،‬نوعی صندلی ساخته اند که در نخستین‬ ‫نگاه شکلی پیچیده و درهم دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این مبلمان از رش��ته های پالستیکی‬ ‫نازک س��اخته ش��ده که نتیجه ان منحصر ب��ه فرد بودن‬ ‫این محصوالت و فناوری چاپ الیه های سه بعدی به کمک‬ ‫ربات هاس��ت‪ .‬البت��ه در این میان رازی نهفته اس��ت که با‬ ‫نخس��تین نگاه نمی توان ان را درک کرد‪ .‬این گروه اظهار‬ ‫کردند‪ :‬هدف ما طراحی صندلی راحت برای نشس��تن بود ‬ ‫اما زمانی که برای ساخت صندلی منحنی فضایی پژوهش‬ ‫کردیم این پروژه بس��یار جذاب ش��د‪ .‬این گروه از ربات ها‪،‬‬ ‫برای قالب گیری صندلی های پالستیکی کمک گرفتند‪ .‬در‬ ‫واق��ع با این پروژه روش��ی برای کمک گرفت��ن از ربات ها‬ ‫در چ��اپ س��ه بعدی مقیاس بزرگ ارائه ش��د‪ .‬قالب گیری‬ ‫پالس��تیک توس��ط ربات های صنعتی موجب س��رعت در‬ ‫چاپ‪ ،‬اس��تفاده از مواد کمتر و تزئینات بیش��تر ساختاری‬ ‫مانن��د صندلی های تولی��دی این پروژه خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫صندلی ها در نمایش��گاه فارغ التحصیالن ‪ ۲۰۱۵‬بارتلت و‬ ‫نمایشگاه کاالی مصنوعی فرانسه به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫ ساخت هدفون هوشمند‬ ‫با قدرت کنترل صدا‬ ‫یک ش��رکت اروپایی هدفون های هوشمندی را ساخته‬ ‫ک��ه قادر ب��ه کنترل صدا هس��تند‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت اروپایی موفق به ساخت هدفون های پیشرفته ای‬ ‫با نام «‪ »Here Active Listening‬شده که به صورت‬ ‫وایرلس به گوشی همراه کانکت می شوند و قادر به تنظیم‬ ‫صداهای اطراف اس��ت‪ .‬این هدفون می تواند صدای واقعی‬ ‫از موسیقی و دیگر فایل های صوتی به کاربر خود ارائه دهد‬ ‫به طوری که گویی به صورت زنده شاهد شنیدن ان است‬ ‫ضمن اینکه با توجه به حس��گرهایی که داخل این هدفون‬ ‫تعبیه ش��ده می تواند هر صدایی که در محل کاربر وجود‬ ‫دارد و تمایلی به ش��نیدن ان ندارد را فیلتر کند‪ .‬نکته ای‬ ‫ک��ه درباره این هدف��ون وجود دارد این اس��ت که به طور‬ ‫گسترده در دسترس نیست و قیمت ان ‪۲۵۰‬دالر است‪.‬‬ ‫ساخت بزرگترین‬ ‫کشتی تفریحی دنیا‬ ‫بزرگترین کشتی تفریحی دنیا در مراحل پایانی ساخت‬ ‫قرار دارد‪ .‬هارمونی دریاها نخس��تین س��فرهای خود را در‬ ‫دریای مدیترانه انجام خواهد داد که س��فرهای ‪ 7‬ش��به از‬ ‫بارسلونا خواهد بود‪ .‬مسیر دیگر ان نیز بین سیویتاوکیا در‬ ‫ایتالیا و رم خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اریا‪ ،‬کش��تی «هارمونی دریاه��ا» متعلق به‬ ‫ش��رکت رویال کارابیان اینترنشنال قرار است با نخستین‬ ‫سفرش در مه ‪ 2016‬رکورد جهانی را بشکند‪ .‬این کشتی‬ ‫نخس��تین حرکت ازمایش��ی خود را انج��ام داده و از یک‬ ‫لنگرگاه خش��ک برای مراحل پایانی س��اخت و سازش به‬ ‫لنگرگاه دیگری حرکت کرده اس��ت‪ .‬این س��ومین کشتی‬ ‫از این خط تولید اس��ت که همگ��ی از امکانات منحصر به‬ ‫فردی برخوردارند؛ امکاناتی مانند داش��تن کافی شاپی که‬ ‫ربات ها در ان کار می کنند‪ .‬جالب ترین نکته این کش��تی‬ ‫وجود ‪ 3‬سر س��ره ابی اس��ت که مس��افران را در ‪ 3‬طبقه‬ ‫کشتی حرکت می دهد‪ .‬درنهایت وزن کشتی ‪ 227000‬تن‬ ‫خواهد بود که این وزن از کشتی مشابه دیگر که ‪225282‬‬ ‫تن وزن دارد بیش��تر خواهد بود‪ .‬طراح��ی ان به گونه ای‬ ‫اس��ت که ‪ 5479‬مس��افر را در خود جای خواهد داد و در‬ ‫ان یک پارک احداث می شود که دارای درختانی با مسیر‬ ‫پیاده روی و چرخ و فلک خواهد بود‪.‬‬ ‫پ��روژه س��اخت کش��تی تایتانیک ‪ 2‬با ن��ام «امتداد س��تاره ابی» در س��ال ‪2012‬م با‬ ‫س��رمایه گذاری یک میلیاردر استرالیایی با نام «کالیو پالمر» اغاز شد و قرار است کشتی‬ ‫لوکس اولیه که در سال ‪1912‬م پس از برخورد با یخ بزرگی در شمال اقیانوس اتالنتیک‬ ‫غرق ش��د را بازس��ازی کند‪ .‬تایتانیک ‪ 2‬با ‪ 840‬اتاق و ‪ 9‬عرش��ه و یک نمایشگاه از تصاویر‬ ‫شهر کوئینزلند در استرالیا به عنوان محل تولد سرمایه گذار کشتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د توربی�ن و تجهی�ز نیروگاه های‬ ‫بادی‬ ‫شرکت‬ ‫میتسوبیشی‬ ‫تا کنون در‬ ‫کشورهایی‬ ‫همچون چین‪،‬‬ ‫تایلند‬ ‫و ژاپن چندین‬ ‫نیروگاه را به‬ ‫بهره برداری‬ ‫رسانده است‬ ‫در س��ال های میان��ی ده��ه ‪80‬می�لادی صنایع‬ ‫سنگین میتسوبیش��ی س��راغ فناوری نیروگاه های‬ ‫حرارت��ی ‪ -‬گازی رفت و توانس��ت تحولی عظیم در‬ ‫زمینه افزای��ش بهره وری نیروگاه های حرارتی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬چراکه عالوه بر اس��تفاده حداکثری از انرژی‪،‬‬ ‫باعث کاهش تولید اکس��ید های نیت��روژن‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید دی اکسیدکربن و کاهش تولید اکسید سولفور‬ ‫می ش��ود و در نتیج��ه الودگ��ی حرارت��ی کمتری‬ ‫ایجاد می کن��د‪ .‬در این زمینه می توان از دو نیروگاه‬ ‫میتسوبیش��ی برای تولید برق در توکیو نام برد‪ .‬اما‬ ‫تازه ترین اقدام این شرکت را می توان احداث نیروگاه‬ ‫مرکب زغال س��نگ – گاز دانست که طرح ان هنوز‬ ‫در دست توس��عه است و انتظار می رود در اینده ای‬ ‫نزدیک از این فناوری در نیروگاه ها اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این ش��رکت ژاپنی در تولی��د توربین های‬ ‫بادی و تجهیز نیروگاه های بادی‪ ،‬نیروگاه های زمین‪-‬‬ ‫گرمایی و نیروگاه های ابی فعال است‪ .‬میتسوبیشی‬ ‫و هیتاچ��ی با هم��کاری یکدیگر توانس��ته اند یکی‬ ‫از بزرگتری��ن تولید کنن��دگان توربین ه��ای ابی در‬ ‫جهان را پایه گذاری کنن��د و درحال حاضر در قالب‬ ‫شرکتی به نام ‪ HM HYDRO‬توانسته اند عنوان‬ ‫تولید کننده و س��ازنده نیروگاه ها و توربین های ابی‬ ‫در جهان را از ان خود سازند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی‪ ،‬میتسوبیش��ی اعالم‬ ‫کرد که درصدد اس��ت به همکاری خود با ش��رکت‬ ‫دانمارکی وس��تاس به عن��وان بزرگترین س��ازنده‬ ‫توربین ه��ای بادی توس��عه دهد‪ .‬هم��کاری این دو‬ ‫شرکت باعث شد تا میتسوبیشی به فناوری ساخت‬ ‫توربین های وستاس دست یابد و مزیت رقابتی خود‬ ‫را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫تولید توربین گازی در شرکت میتسوبیشی‬ ‫دانش��گاه ‪ ITMO‬روس��یه سیس��تم جایگزین��ی را‬ ‫برای جوهرهای س��می توس��عه داده اند که هم دوس��تدار‬ ‫محیط زیست است و هم با تغییر ساختار نانوی موادی که‬ ‫در ان چاپ شده‪ ،‬رنگ های مختلف تولید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش انا‪ ،‬این «جوهر نانوس��اختار» رفتاری مشابه‬ ‫ت مثل بال های پروانه دارد و مانند‬ ‫سطوح خاص در طبیع ‬ ‫فرکانس های نوری که ب��ا یکدیگر تداخل می کنند‪ ،‬نور را‬ ‫منعکس می کند و به همین دلیل رنگی به چش��م می اید‪.‬‬ ‫تالش های قبلی دانشمندان برای ایجاد چنین جوهرهایی‬ ‫نیازمند فرایند نگه داش��تن جوهر در دمای باال یا ساخت‬ ‫سطوح چاپی خاص بود‪ .‬اما دانشمندان دانشگاه ‪ITMO‬‬ ‫توانسته اند بر این محدودیت ها فائق ایند‪.‬‬ ‫ای��ن گروه پژوهش��ی ای��ن جوهر را با مواد دی اکس��ید‬ ‫تیتانیوم ب��دون رنگ کلوئیدی درس��ت کرده اند که نه به‬ ‫دمای باال نیاز دارد و نه به س��طح چاپی خاص‪ .‬در واقع با‬ ‫این جوهر می توان روی هر سطحی چاپ رنگی انجام داد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬جوهر تازه ابداع ش��ده نیاز به پرینتر خاصی‬ ‫ن��دارد و با هر چاپگ��ری کار می کند‪ .‬به گفت��ه این گروه‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬این جوهر با کاهش یا افزایش ضخامت تغییر‬ ‫رنگ می دهد؛ گرچه درست کردن رنگ قرمز اتشین هنوز‬ ‫یکی از چالش های این گروه است‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ساخت کشتی تایتانیک‪ 2‬با فناوری جدید‬ ‫‹ ‹از طراحی تا ساخت تجهیزات هواپیما‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از فعالیت ه��ای صنعت��ی‬ ‫میتسوبیشی‪ ،‬حضور در صنایع هوافضا به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬این شرکت ژاپنی در زمینه طراحی و‬ ‫تولید هواپیما با ش��رکت های بزرگ هوایی مانند‬ ‫بوئینگ شریک شده و محصوالتی مانند بویینگ‬ ‫‪ ،737‬بوئینگ ‪ ،747‬بوئینگ ‪ ،767‬بوئینگ ‪777‬‬ ‫و بوئینگ ‪ 787‬را به بازارهای جهانی عرضه کند‬ ‫و حت��ی در تامین قطع��ات هواپیماهای ایرباس‬ ‫ازجمله ‪ A380‬نیز حضور یابد‪ .‬در بحث ساخت‬ ‫جت ه��ای کوچک ش��خصی نیز میتسوبیش��ی‬ ‫توانس��ته جت های��ی مانن��د بومباردی��ر گلوبال‬ ‫اکس��پرس و بومباردیر چلنچر ‪ ۳۰۰‬را به مرحله‬ ‫تولید برساند‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای میتسوبیش��ی در صنایع هوایی‬ ‫نشان می دهد که این شرکت عالوه بر طراحی و‬ ‫تامی��ن قطعات کنترل و بدنه هواپیما‪ ،‬در زمینه‬ ‫تولی��د موتور ه��ای جت و توربوف��ن نیز فعالیت‬ ‫می کن��د‪ .‬به عنوان نمونه در زمینه تولید س��ری‬ ‫موتورهای ترنت ‪ ۱۰۰۰‬رولز رویس‪ ،‬میتسوبیشی‬ ‫توانس��ته طراح��ی و تولید پره های کمپرس��ور‪،‬‬ ‫طراح��ی و تامین قطعات محفظه انفجار موتور و‬ ‫قطعات درونی این موتور را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش درامد کشتی ساز ژاپنی‬ ‫این ش��رکت ژاپن��ی سال هاس��ت در صنایع‬ ‫دریای��ی نی��ز فعالی��ت دارد و ب��ه تولی��د انواع‬ ‫کش��تی از جمله کش��تی های تجاری‪ ،‬نفتکش‬ ‫و مس��افربری می پ��ردازد و در کن��ار ان در‬ ‫تولید انواع کش��تی های سفارشی مانند کشتی‬ ‫نقشه بردار و تجسس منابع سه بعدی بستر دریا‪،‬‬ ‫کش��تی حفاری تحقیقاتی‪ ،‬کش��تی تحقیقاتی‬ ‫نقش��ه برداری اقیان��وس‪ ،‬کش��تی کابل گ��ذار‬ ‫دریایی‪ ،‬کش��تی بازیافت الودگی ه��ای نفتی و‬ ‫کش��تی حمل ونقل ضایعات اتم��ی نیز به یکی‬ ‫از قدرتمندترین شرکت های جهان تبدیل شده‬ ‫طراحی باتری ضدحریق با استفاده از گرافن‬ ‫پژوهش��گران با قرار دادن ذرات نیکل حاوی پوش��ش‬ ‫گرافن درون فیلم پلیمری موفق به س��اخت باتری شدند‬ ‫ک��ه در صورت گرم ش��دن‪ ،‬جریان دهی خ��ود را متوقف‬ ‫می کند‪ .‬ای��ن فرایند موجب جلوگی��ری از اتش گرفتن‬ ‫باتری ها می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه اس��تنفورد‬ ‫باتری ی��ون لیتیمی س��اختند که می تواند متناس��ب با‬ ‫دمای اطراف خاموش و روش��ن ش��ود‪ .‬این باتری مانع از‬ ‫اتش س��وزی در صورت گرم شدن بیش از حد لپ تاپ یا‬ ‫دیگر ابزار الکترونیکی می شود‪.‬‬ ‫ژن��ان ب��او‪ ،‬از پژوهش��گران ای��ن پ��روژه می گوی��د‪:‬‬ ‫«پژوهش��گران سعی می کنند از روش های مختلفی برای‬ ‫حل مش��کل اتش س��وزی باتری های یون لیتیم استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬ما موفق به طراحی نخس��تین باتری ش��دیم که‬ ‫می تواند بدون اینکه دچار مشکل شود چرخه سرد و گرم‬ ‫شدن را طی کند‪».‬‬ ‫ی��ک باتری یون لیتی��م از دو الکترود و یک الکترولیت‬ ‫س��اخته می ش��ود که ذرات باردار میان این دو بخش به‬ ‫حرک��ت درمی ایند‪ .‬ش��ارژ بیش از حد یا تش��کیل مدار‬ ‫کوت��اه می تواند موجب گرم ش��دن باتری ش��ود‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه دما به ‪ ۳۰۰‬درجه برس��د‪ ،‬الکترولیت اتش گرفته و‬ ‫موجب انفجار می شود‪ .‬روش های متعددی برای ممانعت‬ ‫از این پدیده پیش��نهاد شده اس��ت‪ .‬در سال ‪۲۰۱۴‬م یی‬ ‫چوی‪ ،‬از دانشگاه استنفورد باتری طراحی کرد که با گرم‬ ‫ش��دن هشدار می داد‪ .‬البته این روش ها به طور معمول به‬ ‫گونه ای اس��ت که باتری مدت زیادی بعد از گرم ش��دن‬ ‫قابل استفاده نیست‪.‬‬ ‫در این پروژه جدید‪ ،‬این گروه پژوهش��ی از ذرات نیکل‬ ‫دارای پوشش گرافنی برای ساخت باتری استفاده کردند‪.‬‬ ‫زمانی که باتری خیلی گرم می شود‪ ،‬این ذرات از هم جدا‬ ‫ن دوباره باتری‬ ‫شده و جریان متوقف می شود‪ .‬با سرد شد ‬ ‫فعالیت خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫در این پروژه پژوهشگران سطح ذرات نیکل را با گرافن‬ ‫پوش��ش و س��پس ان را درون یک فیلم پالستیکی پلی‬ ‫اتیلنی قرار دادند‪ .‬چن‪ ،‬از پژوهشگران این پروژه می گوید‪:‬‬ ‫«م��ا به فیل��م پلی اتیلنی ترکیباتی افزودی��م تا جریان از‬ ‫میان ان عبور کند‪ .‬این ذرات با هم در تماس هس��تند و‬ ‫جریان برقرار اس��ت‪ .‬زمانی که سیستم گرم می شود این‬ ‫ذرات از ه��م فاصله می گیرند و فیلم رس��انایی خود را از‬ ‫دست می دهد‪».‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت که درحال حاضر نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قب��ل افزای��ش درامد ‪۱۷‬‬ ‫درصدی را تجربه می کند‪ ،‬س��اخت کشتی های‬ ‫به صرف��ه و ارزان را عام��ل اصلی افزایش درامد‬ ‫خ��ود می داند و افزایش چش��مگیر تقاضا برای‬ ‫ساخت کش��تی های حمل «ال ان جی» را دلیل‬ ‫س��یر صعودی درامد خود عنوان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از اغاز س��ال ج��اری میالدی تاکنون ش��رکت‬ ‫میتسوبیش��ی سفارش ساخت ‪ ۱۰‬کشتی حمل‬ ‫«ال ان جی»‪ ۷ ،‬کش��تی حم��ل «ال پی جی»‪۳ ،‬‬ ‫کش��تی مس��افربری و فله بر و ‪ ۶‬کش��تی گشت‬ ‫دریای��ی را از ان خود ک��رد و درحال حاضر نیز‬ ‫عم��ده تمرکز خود را بر س��اخت کش��تی های‬ ‫حم��ل گاز ق��رار داده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫به نظر می رس��د میتسوبیش��ی در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫سال جاری میالدی عمده سود خود را از ساخت‬ ‫این کشتی ها به دست اورد‪ .‬البته این شرکت در‬ ‫چش��م انداز نزدیک خود‪ ،‬راه اندازی یک شرکت‬ ‫زیر مجموعه با ن��ام ‪MHI Ship & Ocean‬‬ ‫را در نظر دارد که به وس��یله ان تمرکز خود را‬ ‫روی ساخت بدنه کشتی قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت نیروگاه هسته ای در ترکیه‬ ‫از فعالیت ه��ای بین الملل��ی ش��رکت صنایع‬ ‫سنگین میتسوبیشی در زمینه صنایع هسته ای‬ ‫می توان به حضور این ش��رکت ژاپنی در ترکیه‬ ‫در زمینه س��اخت نیروگاه هس��ته ای در ش��هر‬ ‫س��ینوپ و همکاری با ش��رکت فرانسوی ارورا‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬به نظر می رس��د طرح تکمیل این‬ ‫نیروگاه که از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی اغاز ش��ده‬ ‫ب��ود تا پایان س��ال ‪ ۲۰۲۳‬می�لادی ادامه یابد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬ترکیه با روس��یه در زمینه ساخت‬ ‫نخستین نیروگاه هسته ای در این کشور توسط‬ ‫متخصصان روس��یه در حومه ش��هر مرسین با‬ ‫عن��وان نیروگاه انرژی هس��ته ای «‪»Akkuyu‬‬ ‫به توافق رسیده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی نی��ز مانوئل والس‪،‬‬ ‫نخست وزیر فرانسه در سفر به ژاپن ضمن دیدار‬ ‫ب��ا همتای خود در این کش��ور درباره همکاری‬ ‫می��ان دو کش��ور در بخ��ش انرژی هس��ته ای‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ش��ینزو اب��ه‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن نی��ز در این‬ ‫زمین��ه گفت‪« :‬ژاپن می خواه��د تجربیات خود‬ ‫را ب��رای بهب��ود امنیت هس��ته ای در جهان به‬ ‫اش��تراک بگذارد‪ .‬این تجربیاتی اس��ت که ما از‬ ‫حادثه فوکوش��یما به دست اورده ایم‪ ».‬این سفر‬ ‫‪ 3‬روزه در حالی انجام ش��د که ش��رکت ژاپنی‬ ‫میتسوبیشی در س��پتامبر اعالم کرد مذاکراتی‬ ‫را با ش��رکت «اروا» برای س��اخت راکتورهای‬ ‫یک س��ایت هس��ته ای در فرانس��ه انج��ام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت فرانسوی اروا که در بخش انرژی‬ ‫هسته ای و استخراج معادن فعال است در طول‬ ‫ماه های گذش��ته و به دنبال ضرر ش��دید مالی‪،‬‬ ‫فعالیت های بخ��ش راکتور های اتمی خود را به‬ ‫شرکت برق فرانسه واگذار کرد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬هرچند این روزها بخش های‬ ‫مختلف صنعتی میتسوبیشی از یکدیگر تفکیک‬ ‫ش��ده و هرکدام از شاخه های صنعتی تنها با نام‬ ‫میتسوبیش��ی به فعالیت در ژاپن‪ ،‬اروپا و امریکا‬ ‫می پردازن��د اما پی��روی از سیاس��ت های کلی‬ ‫میتسوبیشی توانس��ته به رمز مشترک موفقیت‬ ‫این ش��رکت ژاپنی تبدیل ش��ود‪ .‬میتسوبیشی‬ ‫بی��ش از هم��ه بخش های صنعتی توانس��ته در‬ ‫صنای��ع نیروگاه��ی و تولی��د توربین های گازی‬ ‫فع��ال ش��ده و به نظر می رس��د توس��عه روابط‬ ‫بین الملل باعث ش��کوفایی بیش از پیش صنایع‬ ‫این شرکت ژاپنی خواهد شد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Exoskeletonreport‬‬ ‫‪Euronews‬‬ ‫‪Mhi Global‬‬ ‫ساخت هواپیما برای گردش های فضایی‬ ‫شرکت ویرجین گلکتیک که رویای بردن انسان به فضا‬ ‫را دارد از هواپیمای فضایی جدید خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬ح��دود یک س��ال پیش ب��ود که‬ ‫هواپیمای فضایی شرکت ویرجین گلکتیک هنگام انجام‬ ‫پرواز ازمایش��ی س��قوط کرد و ضمن کش��ته شدن یکی‬ ‫از خلبان ه��ای ان حادثه ای تلخ در برنامه توس��عه علوم‬ ‫فضایی رق��م خورد‪ .‬حاال اما ریچارد برانس��ون‪ ،‬مرد همه‬ ‫کاره ویرجی��ن گلکتی��ک که به هر قیمت��ی رویای بردن‬ ‫انس��ان به فضا ان هم در دل هواپیم��ای فضایی را کنار‬ ‫نمی گذارد از نسل جدید سیستم های فضایی خود موسوم‬ ‫به وی‪.‬اس‪.‬اس یونیتی رونمایی کرده است‪ .‬این هواپیمای‬ ‫فضایی جایگزین نس��خه قبلی و س��وال برانگیز اس��پیس‬ ‫شیپ‪ 2‬شده است‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب توج��ه معرفی این فناوری جدید‪،‬‬ ‫اس��تفاده از صدای ضبط شده استفان هاوکینگ معروف‬ ‫در معرفی وی‪.‬اس‪.‬اس یونیتی به عنوان سیس��تم فضایی‬ ‫اینده ویژه انتقال گردشگران به مدار زمین بود‪ .‬هاوکینگ‬ ‫در ای��ن پی��ام اعالم کرد‪ :‬اگر توانایی ان را داش��تم و اگر‬ ‫برانسون مرا با خود به فضا می برد‪ ،‬پرواز با چنین سیستم‬ ‫فضایی برای من یک افتخار محسوب می شد‪ .‬ما در حال‬ ‫ورود ب��ه عصر جدیدی هس��تیم‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫هواپیمای فضایی جدید شرکت ویرجین گلکتیک به طور‬ ‫کامل توس��ط مهندس��ان زیرمجموعه ای از این ش��رکت‬ ‫موسوم به شرکت اسپیس ش��یپ ساخته شده تا این بار‬ ‫خیال ریچارد برانس��ون و س��هامداران ش��رکتش از نبود‬ ‫نقص فنی در سیس��تم های ان راحت باش��د‪ .‬این شرکت‬ ‫در نظ��ر دارد تا به زودی کار انتقال گردش��گران به مدار‬ ‫زمی��ن را با هواپیمای فضایی جدید خود اغاز کند‪ .‬پیش‬ ‫از این نیز یک شرکت روسی به نام میاسیشف اعالم کرد‬ ‫موش��کی اختراع کرده که گنجایش حمل ‪ 2‬خلبان و ‪14‬‬ ‫گردش��گر را خواهد داشت و می توان به مرور زمان تعداد‬ ‫انها را افزایش داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته انها ش��رکت در حال تهیه طرح موش��ک و‬ ‫تامین هزینه های ان اس��ت‪ .‬این موشک که با هواپیمای‬ ‫‪ 3‬ام ـ ت��ی به هوا می رود در ارتفاع چند هزار کیلومتری از‬ ‫روی هواپیما به فضا پرتاب می شود و به نزدیکی جو زمین‬ ‫می رود و گردشگران وضعیت بی وزنی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫گردشگران برای سفر به فضا با این موشک باید ‪ 50‬هزار‬ ‫دالر بپردازن��د که این مبلغ به مراتب از هزینه های فعلی‬ ‫سفر به مدار زمین کمتر است‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شاخص ‪‎‬گذاری مانعی برای زیاده‪‎‬خواهی دالالن‬ ‫‪25‬‬ ‫انتشار ‪ 70‬میلیون کیلوگرم ‪ CO2‬در پروازهای میان قاره ای‬ ‫‪ 26‬بازنگری مدیریتی؛ نیاز صنعت فرودگاهی‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫با تصویب ایین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫فعالیت حوزه های نظارت بر صنعت خودرو تسهیل می شود‬ ‫قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫از چن��د س��ال پی��ش در راس��تای احق��اق حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو مش��تمل ب��ر ‪ ۱۱‬ماده و ‪8‬‬ ‫تبصره در خردا د ‪ ۱۳۸۶‬به تصویب مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و تایید شورای نگهبان رس��ید‪ .‬اما به دلیل‬ ‫برخی کاستی ها باعث ش��د حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در م��واردی تضیی��ع ش��ود زی��را یک طرف��ه بودن‬ ‫برخ��ی موضوعات قید ش��ده در قراردادهای فروش‬ ‫و پیش ف��روش خ��ودرو به نف��ع تولیدکنن��دگان و‬ ‫واردکنن��دگان ای��ن محصول ب��ود‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫ایین نامه قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫خودرو تدوین شد که با توجه به بندهای پیش بینی‬ ‫ش��ده در ای��ن ایین نام��ه ب��ه نظر می رس��د برخی‬ ‫مش��کالت در این حوزه برطرف خواهد شد‪ .‬از جمله‬ ‫بندهای اصل��ی این ایین نامه که کم��ک بزرگی به‬ ‫مصرف کنندگان خواهد کرد‪ ،‬تعویض خودرو معیوب‬ ‫با نو ی��ا تعویض با توافق اس��ت‪ .‬در یکی از بندهای‬ ‫این ایین نامه پیش بینی شده چنانچه نقص یا عیب‬ ‫قطع��ات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از‬ ‫‪ 3‬ب��ار تعمیر همچنان باقی باش��د یا در صورتی که‬ ‫نقص یا عی��ب قطعاتی که موج��ب احتمال صدمه‬ ‫جس��می یا جانی اش��خاص ش��ود و با یکبار تعمیر‬ ‫برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ‪ ۳۰‬روز به دلیل‬ ‫تعمیرات غیرقابل استفاده بماند‪ ،‬عرضه کننده مکلف‬ ‫اس��ت حس��ب درخواس��ت مصرف کننده خودروی‬ ‫معی��وب را با خودروی نو تعوی��ض یا با توافق‪ ،‬بهای‬ ‫ان را به مصرف کننده مسترد کند‪.‬‬ ‫این بند ش��اید کاربردی ترین بند ای��ن ایین نامه‬ ‫باش��د‪ .‬چرا ک��ه درحال حاض��ر بیش��ترین اعتراض‬ ‫مصرف کنن��دگان ب��ه نح��وه تعمیرات اس��ت‪ .‬انها‬ ‫معتقدند بارها خودروهای تعمیر شده همچنان دچار‬ ‫مشکالتی بوده اند که نشان از بی توجهی خدمات پس‬ ‫از فروش خودروس��ازان دارد‪ .‬همچنین براساس این‬ ‫قانون «عرضه کننده در ط��ول مدت ضمانت مکلف‬ ‫به رف��ع هر نوع نقص ی��ا عیب (ناش��ی از طراحی‪،‬‬ ‫مونتاژ‪ ،‬تولید‪ ،‬یا حمل) اس��ت ک��ه در خودرو وجود‬ ‫داشته یا در نتیجه اس��تفاده معمول از خودرو‪ ،‬بروز‬ ‫ک��رده و با مفاد ضمانتنامه و مش��خصات اعالمی به‬ ‫مصرف کنن��ده مغایر بوده یا مانع اس��تفاده مطلوب‬ ‫از خودرو یا نافی ایمنی ان باش��د یا موجب کاهش‬ ‫ارزش معامالتی خودرو ش��ود‪ .‬هزین��ه رفع نقص یا‬ ‫عی��ب خودرو در طول م��دت ضمانت و جبران همه‬ ‫خس��ارت های واردش��ده به مصرف کننده و اشخاص‬ ‫ثالث‪ ،‬اعم از خسا رت های مالی و جانی و هزینه های‬ ‫درمان ناش��ی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات‬ ‫بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به‬ ‫تعمیرگاه‪ ،‬تامین خودروی جایگزین مشابه در طول‬ ‫مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از‬ ‫‪ 48‬ساعت باشد‪ ).‬برعهده عرضه کننده است‪».‬‬ ‫در این قانون تاکید شده که «عرضه کننده موظف‬ ‫ب��ه رعای��ت اس��تانداردهای ابالغی درب��اره ایمنی‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬س�لامت خودرو و مطابق��ت ان با ضمانت‬ ‫ارائه ش��ده به مصرف کننده اس��ت»‪ .‬با وجود چنین‬ ‫ش��رایطی ب��ه نظر می رس��د در ص��ورت تایید وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ایین نام��ه جدید قانون‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان خ��ودرو تا پایان‬ ‫امس��ال اجرایی خواهد ش��د‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تج��ارت نیز در تازه تری��ن اظهارات خود از‬ ‫ایین نامه قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬روی میز هیات دول��ت خبر داد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان از‬ ‫طراحی و تصویب ایین نام��ه اجرایی قانون حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان خودرو در کمیس��یون صنعت و‬ ‫امور زیربنایی دولت خبر داد و گفت‪ :‬این طرح برای‬ ‫تصویب در ردیف دستور کار دولت قرار گرفته است‬ ‫و به زودی تصویب و ابالغ خواهد ش��د‪ .‬سیدمحمود‬ ‫نوابی در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به تصویب قانونی‬ ‫ب��ه نام «قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خ��ودرو» در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬و تدوین و ابالغ ایین نامه‬ ‫اجرایی غیرعملیاتی در سال ‪ ۱۳۸۹‬اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از سال ها‪ ،‬این ایین نامه اکنون با یک کار کارشناسی‬ ‫تدوی��ن و مراحل طرح و تصویب ان در کمیس��یون‬ ‫صنعت و امور زیربنایی دولت طی شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در این‬ ‫ایین نام��ه‪ ،‬خدمات فروش‪ ،‬خدم��ات پس از فروش‪،‬‬ ‫ارتق��ای نمایندگی ها و م��واردی که تاکنون مبتالبه‬ ‫مصرف کنندگان خودرو بود‪ ،‬دیده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان حمای��ت مصرف ‏کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان افزود‪ :‬تصوی��ب این ایین نامه‪ ،‬کار را‬ ‫برای حوزه های نظارتی شفاف و تسهیل می کند‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن نیز محمدرض��ا عبداللهی مدیرکل‬ ‫دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت با تاکید ب��ر اینکه اجرای‬ ‫بنده��ای قانون حمای��ت از مصرف کنندگان خودرو‬ ‫ط الزم و ضروری اس��ت‪ ،‬بر‬ ‫و ایین نامه اجرایی مربو ‬ ‫رفع عیوب تکراری خودروها توس��ط عرضه کنندگان‬ ‫تاکید کرده ب��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه‬ ‫مصرف کنن��دگان و ناظران قانون��ی درباره عیب های‬ ‫پیش ام��ده در خودروه��ای تولی��دی تذک��ر دهند‪،‬‬ ‫خودروس��ازان بای��د این قضیه را پیش��گیری کنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پیگیری‬ ‫نح��وه ارائه خدم��ات پس از فروش خ��ودرو رویکرد‬ ‫حمایتی داش��ته‪ ،‬چراکه ارائه خدم��ات بهتر و موثر‬ ‫در اسرع وقت به مش��تریان می تواند به نشان( برند)‬ ‫و نام شرکت خودروس��از‪ ،‬اعتبار بیشتری اعطا کند‪.‬‬ ‫وی در راستای اجرای ایین نامه مصوب دولت ضمن‬ ‫تاکی��د بر انجام اموزش های مس��تمر ب��رای تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران واحدهای فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش خودرو گفت‪ :‬تمامی ارکان موثر در این فرایند‬ ‫باید در شمول اموزش های الزم قرار گیرند‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫در صورت تایید‬ ‫وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ایین نامه‬ ‫جدید قانون‬ ‫حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫خودرو تا پایان‬ ‫امسال اجرایی‬ ‫خواهد شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫موفقیت مشروط خودروسازان‬ ‫خارجی در ایران‬ ‫معاون مدیرعامل ایران خودرو گفت‪ :‬خودروس��ازان خارجی‬ ‫به درس��تی می دانند که در قرارداده��ا و همکاری های جدید‬ ‫با خودروس��ازان ایران��ی‪ ،‬بدون تراز تج��اری مثبت نمی توانند‬ ‫موفق ش��وند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬کیان��وش پورمجیب اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬الزمه دس��تیابی به ت��راز ارزی مثب��ت در قراردادهای‬ ‫جدید‪ ،‬عالوه بر س��رمایه گذاری مستقیم و بلندمدت‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫توس��عه همکاری ها در بخش صادرات خودرو و قطعات است و‬ ‫با قرار گرفتن خودروس��ازان و قطعه س��ازان ایرانی در زنجیره‬ ‫جهانی می توانند به این موفقیت دست یابند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫تحقق این اهداف با تکیه بر قراردادهای همکاری مش��ترک و‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم طرف های خارجی امکان پذیر است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در قرارداد جدیدی که بین ایران خودرو و ش��رکت پژو‬ ‫فرانسه منعقد شده این موضوع به طور کامل مدنظر قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حذف زیان انباشته‬ ‫با اصالح ساختار مالی سایپا‬ ‫‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن روش های اص�لاح مالی‪ ،‬ایجاد‬ ‫تح��ول از طریق فروش دارایی های غیرمول��د و تبدیل انها به‬ ‫دارایی های مولد و پربازده ‪ ،‬حضور شرکای جدید خارجی برای‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای و تولید محصول مشترک‪ ،‬درنهایت‬ ‫افزایش سرمایه با هدف اصالح ساختار مالی و پوشش سرمایه‬ ‫برای اصالح س��اختار مالی و پوش��ش زیان انباش��ته س��نوات‬ ‫گذشته در اینگونه شرکت هاس��ت‪ .‬این موضوع باعث تحوالت‬ ‫گسترده مالی و شفاف سازی صورت های مالی خواهد شد‪ .‬گروه‬ ‫س��ایپا در نظر دارد با انجام اقدام های عملی و برنامه ریزی شده‬ ‫دارایی های غیرمولد زیرمجموعه ها و نیز تهاتر بدهی های انها‪،‬‬ ‫فشار ناشی از هزینه های مالی و زیان این شرکت ها را که حجم‬ ‫بدهی چش��مگیر و اهرم مالی باال و حاشیه سود پایینی دارند‪،‬‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬با این اقدام نه تنها زیان انباش��ته انها را جبران‬ ‫می کند‪ ،‬بلکه با افزایش توان س��وداوری این مجموعه ها انها را‬ ‫به سوی سوداوری سوق می دهد‪ ،‬روشی نو که درنهایت موجب‬ ‫بهبودساختار مالی گروه و شرکت اصلی سایپا می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارتقای استاندارد خودروهای ایرانی به یورو ‪۶‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اسیب تولید‬ ‫با سیاست دستوری قیمت‬ ‫م مشترک برای‬ ‫کنسرسیو ‬ ‫همکاری با قطعه‪‎‬سازان خارجی‬ ‫عضو انجمن قطعه‪‎‬سازان با اش��اره به تالش های انجام‬ ‫ش��ده درباره ایجاد شرکت های مش��ترک قطعه سازی با‬ ‫همکاری خارجی ها گفت‪ :‬هم اکنون قطعه‪‎‬سازان همراستا‬ ‫با حرکت های انجام شده توسط خودروسازان‪ ،‬مذاکراتی را‬ ‫با قطعه‪‎‬سازان خارجی برای همکاری و ایجاد شرکت های‬ ‫مش��ترک داش��تند اما اینکه چه تع��داد از انها به نتیجه‬ ‫موردنظر دس��ت یافتند‪ ،‬همچنان امار دقیق و مشخصی‬ ‫در اختیار نیست‪.‬‬ ‫بهرام ش��هریاری در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬البته‬ ‫در این جریان ش��رکت های قطعه‪‎‬ساز به ویژه شرکت های‬ ‫کوچکتر نیز باید با روش‪‎‬هایی چون ایجاد کنسرس��یوم ها‬ ‫با یکدیگر مش��ترک و در هم ادغام ش��وند تا قابلیت قرار‬ ‫گرفتن در اندازه و توانمندی ش��رکتی خارجی را داشته‬ ‫باشند و امکان مشارکت با انها فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬متاس��فانه تا پیش از ای��ن به دلیل‬ ‫روش های اشتباه گذشته‪ ،‬قطعات مورد نیاز خودروسازان‬ ‫توس��ط ش��رکت های کوچک با تیراژ پایین تولید می شد‬ ‫در حال��ی ک��ه تولی��د اقتص��ادی در تی��راژ ب��اال انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن در صورتی که قطعه‪‎‬س��ازان همگن‬ ‫کنسرسیوم‪‎‬هایی تشکیل دهند که هم تیراژ انها اقتصادی‬ ‫ش��ود و هم هزینه های تولید با روش های مختلف کاهش‬ ‫و کیفیت ها افزایش یابد‪ .‬می توان با ش��رکت های خارجی‬ ‫همتای خود وارد مذاکره شده و مشارکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هریاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬با باز ش��دن درها و اغار‬ ‫تعام�لات‪ ،‬ش��رکت های قطعه س��ازی قابلی��ت صادرات‬ ‫خواهند داش��ت و می توانند قطعات با کیفیت باالتری را‬ ‫که در دنیا تولید می شود را با انتقال فناوری تولید کنند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫عامل ورود قطعات بی‪‎‬کیفیت در بازار مصرف کجاست؟‬ ‫شاخص ‪‎‬گذاری مانعی برای زیاده‪‎‬خواهی دالالن‬ ‫گروه خودرو‬ ‫سید مهدی کاظمی‬ ‫اگر مسیرهای‬ ‫ورود محصوالت با‬ ‫کمک و کارشناسی‬ ‫اتحادیه مشخص‬ ‫شود اتحادیه‬ ‫این توانایی را‬ ‫دارد که در مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه بازار را از‬ ‫قطعه بی کیفیت‬ ‫خالی کند‬ ‫محمود بهشتیان‬ ‫ساالنه ‪۳۲‬میلیون‬ ‫مسافر از مرزها‬ ‫جابه‪‎‬جا می‪‎‬شوند‬ ‫(ورود و خروج)‬ ‫و ممکن است‬ ‫کاالهایی از این‬ ‫طریق وارد بازار‬ ‫داخل شود که‬ ‫خارج از تعهدات‬ ‫گمرک خواهد بود‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬دولت نباید از ترس ایجاد تورم‪ ،‬نرخ ارز را‬ ‫دستوری پایین نگه داشته یا سیاست های انقباضی را در‬ ‫پیش گی��رد‪ ،‬چراکه اتخاذ سیاس��ت های انقباضی و نرخ‬ ‫دس��توری ارز موجب دامن زدن رکود در کش��ور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ارش محبی‪‎‬نژاد در گفت وگو ب��ا خبرخودرو افزود‪:‬‬ ‫امروز مش��کل اقتصاد و صنایع کشور بیش از تورم‪ ،‬رکود‬ ‫اس��ت و اگر دولت سیاس��ت های خروج از رکود را دنبال‬ ‫نکند ش��اهد افزایش رکود و مشکالت جدی اقتصادی در‬ ‫کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه گاهی صحبت‪‎‬هایی مبنی‬ ‫براینکه دس��تمزدها همراستا با نرخ تورم افزایش نخواهد‬ ‫یافت‪ ،‬مطرح می ش��ود که به طور قطع تصمیم نادرستی‬ ‫اس��ت بلکه باید دس��تمزدها متناس��ب با ش��رایط روز و‬ ‫نرخ تورم تغییر کن��د‪ ،‬چراکه قدرت خرید مردم بیش از‬ ‫گذشته کاهش یافته و این بر رکود بیشتر در کشور دامن‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با توج��ه به برخ��ی گمانه‪‎‬زنی ه ا درباره‬ ‫افزایش قیمت خودرو در س��ال این��ده و تاثیر تک نرخی‬ ‫شدن ارز بر میزان کاهش یا افزایش هزینه تولید خودرو‬ ‫و قطع��ات گفت‪ :‬هر چند ارز تک نرخ��ی بر هرینه تولید‬ ‫و قیمت خودرو بی تاثیر نخواه��د بود اما میزان تاثیر ان‬ ‫بستگی دارد که چگونه تک نرخی شود‪ ،‬مبادله ای به ازاد‬ ‫برسد یا ازاد به مبادله ای برسد و در چه نقطه ای ارز تک‬ ‫نرخی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در صنعت قطعه س��ازی در ادام��ه به رقم‬ ‫مطالبات قطعه‪‎‬سازان از خودروسازان اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطالبات قطعه‪‎‬س��ازان موضوعی اس��ت ک��ه نه تنها حل‬ ‫نشده بلکه همچنان رقم زیادی از این مطالبات پرداخت‬ ‫نش��ده است که بخشی از این مس��ئله به دلیل پرداخت‬ ‫نش��دن درصدی از تس��هیالت اعالمی به خودروسازان و‬ ‫بخش��ی نیز به دلیل رکود حاکم بر بازار معادالت و افت‬ ‫تقاضای خرید خودرو و کاهش قدرت خرید مردم اس��ت‬ ‫که موج��ب ادامه وضعیت موج��ود نقدینگی و پرداخت‬ ‫نشدن به موقع مطالبات قطعه سازان شده است‪.‬‬ ‫محبی نژاد افزود‪ :‬امید است در این ارتباط فکر اساسی‬ ‫ش��ود البته دولت نیز در جایگاه سختی قرار گرفته است‬ ‫که یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد که بخش��ی‬ ‫از ان منجر به تورم می ش��ود ی��ا باید قیمت ها را کاهش‬ ‫دهد که این امر نیز مستلزم برخی سیاست های دستوری‬ ‫است که به طور قطع به تولید داخلی به لحاظ قیمت تمام‬ ‫شده لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت باید با مطالعات مناس��ب بسته خروج‬ ‫از رک��ود را حتی اگر منجر به افزایش چند درصدی نرخ‬ ‫تورم نیز شود‪ ،‬پیاده سازی کند‪.‬‬ ‫وی همچنین به تاثیر حضور ش��رکت های خارجی در‬ ‫کاهش مش��کالت موج��ود در صنعت خ��ودرو پرداخت‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬در صورت��ی که حض��ور خارجی ها منجر‬ ‫به س��رمایه گذاری در کش��ور ش��ود‪ ،‬می تواند بخشی از‬ ‫مشکالت موجود در این صنعت را برطرف کرده و کمکی‬ ‫به صنعت خودرو و قطعه سازی ایران باشد‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت بین المللی بیت��ک انگلیس از برنامه این ش��رکت برای ارتقای‬ ‫اس��تاندارد موتور خودروهای ایران ب��ه یورو ‪ ۶‬خبر داد‪ .‬ج��ان ارر بر دلی افزود‪:‬‬ ‫فناوری هایی وجود دارد که می تواند استفاده از خودرو را به گونه ای سازماندهی‬ ‫کند که محیط زیس��ت را الوده نکنند‪ .‬شرکت بیتک قصد دارد براساس خواسته‬ ‫ایران‪ ،‬فناوری طراحی و تولید موتورهای پاک را در اختیار کشور قرار دهد‪.‬‬ ‫برخی فعاالن صنعت قطعه‪ ،‬محصوالت بی‪‎‬کیفیت‬ ‫را مربوط به تولیدات داخل می‪‎‬دانند و ان را ناشی‬ ‫از سودخواهی و سودجویی دالالنی عنوان می کنند‬ ‫که به دنبال محصوالت ارزان هستند که به چنین‬ ‫روندی دامن می‪‎‬زنند‪.‬‬ ‫س��ید مهدی کاظمی‪ ،‬نایب رییس اتحادیه لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬متولی‬ ‫خدمات پ��س از فروش قطع��ات و تامین قطعات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬خودروس��ازان هس��تند اما انچه مس��لم‬ ‫اس��ت این خواه��د بود ک��ه وظیفه پاس��خگویی‬ ‫مش��کالت قطعات اتومبیل ه��ا در نتیجه بر عهده‬ ‫کارخانه‪‎‬هاست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ح��ال حاض��ر بیش��تر‬ ‫نمایندگی‪‎‬ه��ای ف��روش قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬عضو‬ ‫اتحادیه لوازم یدکی هستند که باید مجوز اتحادیه‬ ‫را در اختیار داش��ته باش��ند اما هم اکنون تعدادی‬ ‫نمایندگ��ی هس��تند ک��ه در داخ��ل تعمیرگاه‪‎‬ها‪،‬‬ ‫فروشگاهی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬اگر نمایندگی های فروش قطعات‬ ‫که از اعضای اتحادیه هستند‪ ،‬خالفی مرتکب شوند‬ ‫و اق��دام به عرضه قطع��ه بی کیفیت کنند‪ ،‬اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی خودرو باید پاسخگو باشد و در برخورد‬ ‫ب��ا این متخلف��ان‪ ،‬ابتدا تذکر داده و س��پس اقدام‬ ‫ب��ه جریمه کند و در ص��ورت ادامه‪‎‬دار بودن عرضه‬ ‫محصوالت بی‪‎‬کیفیت‪ ،‬به تعزیرات معرفی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تض�اد ارا درب�اره وج�ود قطع�ات‬ ‫بی‪‎‬کیفیت در بازار‬ ‫در حالی ک��ه نایب رییس اتحادی��ه لوازم یدکی‬ ‫خودرو با اش��اره به کیفیت باالی محصوالت تولید‬ ‫داخل‪ ،‬معتقد است‪ ،‬قطعات تولید داخل از کیفیت‬ ‫مطلوبی برخوردار بوده و نسبت به قطعات چینی و‬ ‫ترکی در س��طح باالتری قرار دارند‪ ،‬اسکندر نظری‬ ‫عضو هیات مدیره یک گروه صنعتی قطعه سازی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به نکته‪‎‬ای دیگر درباره قطعات‬ ‫تقلبی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در صنعت قطعه‪‎‬سازی‪،‬‬ ‫قطعه تقلبی یا قاچاق معنی نمی دهد‪ ،‬بلکه باید از‬ ‫تولید قطعه باکیفی��ت و بی‪‎‬کیفیت نام برد که این‬ ‫امر نیز بستگی به کشش بازار دارد و چون نظارتی‬ ‫بر بازار وجود ندارد‪ ،‬ممکن است قطعاتی با کیفیت‬ ‫پایین تولید و وارد بازار شود که سال هاست در بازار‬ ‫وجود دارند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬البته امروز مصرف کننده‬ ‫بیش��تر به دنبال قطعات باکیفیت است اما در بین‬ ‫فروشندگان خرد قطعات بی کیفیت نیز وجود دارد‬ ‫که این امر ناش��ی از نبود اس��تانداردهای اجباری‬ ‫اس��ت‪ .‬نظری برخالف گفت��ه نایب رییس اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی خودرو درباره قطعات بی‪‎‬کیفیت معتقد‬ ‫است که بیش��تر این قطعات بی‪‎‬کیفیت مربوط به‬ ‫تولید داخل اس��ت‪ ،‬زیرا فروش��ندگانی که متصل‬ ‫به این قطعات بی کیفیت هس��تند به دنبال س��ود‬ ‫بیش��تر از بازار قطعه‪‎‬س��ازی هس��تند و وقتی قرار‬ ‫باش��د قطعه‪‎‬ای با کیفیت و با قیمت باالتری عرضه‬ ‫شود‪ ،‬س��ود این واسطه‪‎‬گر کاهش می یابد‪ ،‬بنابراین‬ ‫به دنبال قطعات بی‪‎‬کیفیت خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬چون ش��اخص مش��خصی‬ ‫به عنوان اس��تاندارد نظیر برچس��ب خ��اص برای‬ ‫ه��ر نش��ان(برند)ی روی قطع��ات وجود ن��دارد‪،‬‬ ‫فروشندگان خرد از نااگاهی مصرف کننده استفاده‬ ‫کرده و به عرضه محصوالت بی‪‎‬کیفیت می‪‎‬پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹حساسیت گمرک‪ ،‬بیشتر شود‬ ‫کاظم��ی‪ ،‬نایب ریی��س اتحادی��ه ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو در ادام��ه درباره ورود قطع��ات بی‪‎‬کیفیت‬ ‫به بازار گفت‪ :‬متاس��فانه گمرک ب��ه راحتی اجازه‬ ‫ورود قطعات بی کیفی��ت را به واردکننده می دهد‪،‬‬ ‫در حال��ی که در ص��ورت جلوگی��ری از این روند‪،‬‬ ‫تولی��د قطعات ایرانی افزای��ش می‪‎‬یابد و بیکاری و‬ ‫مش��کالت تولیدکنن��ده و همچنین ام��ار قطعات‬ ‫بی کیفی��ت در بازار داخل کاهش پیدا می کن د زیرا‬ ‫تولیدکننده ایرانی که ج��زو اعضای اتحادیه لوازم‬ ‫یدکی خودرو اس��ت برای همه شناخته شده است‬ ‫و چنانچ��ه مبادرت به تولید محص��ول بی‪‎‬کیفیت‬ ‫کند‪ ،‬خود نخستین اسیب را به وجهه خود در بین‬ ‫مصرف‪‎‬کنن��دگان وارد خواهد ک��رد‪ .‬این فعال در‬ ‫بازار ل��وازم یدکی در ادامه تاکید کرد‪ :‬همواره بین‬ ‫قطعه سازان داخلی رقابت وجود دارد و خوشبختانه‬ ‫هر قطعه ای که در اختیار انها گذاش��ته می شود با‬ ‫همان الیاژ تولید و عرضه می شود‪.‬‬ ‫کاظم��ی با تاکی��د براینکه احتم��ال بی کیفیتی‬ ‫محصول ایرانی بس��یار پایین است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سعی‬ ‫شده کیفیت ها به سطحی رسانده شود که با اصل‬ ‫قطعه برابری کند و در درحال حاضر مش��کل تنها‬ ‫مربوط به قطعات وارداتی است که زیر نظر اتحادیه‬ ‫نیس��ت که باید از س��وی گمرک و س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد به این موضوع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫س��یدمهدی کاظمی گفت‪ :‬اگر مسیرهای ورود‬ ‫محصوالت با کمک و کارشناسی اتحادیه مشخص‬ ‫شود اتحادیه این توانایی را دارد که در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫بازار را از قطعه بی کیفیت خالی کند‪.‬‬ ‫ص‪‎‬گذاری قطعات در بازار‬ ‫‹ ‹شاخ ‬ ‫نظری‪ ،‬قائم مقام یک ش��رکت تولیدی صنعتی و‬ ‫فعال ب��ازار نیز در ادامه به بحث کیفیت مناس��ب‬ ‫قطعات موتورسیکلت نس��بت به خودرو در داخل‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬از انجا که در قطعه س��ازی‬ ‫موتور س��یکلت کارخانه ها مورد نظارت قرار دارند و‬ ‫همواره بین قطعه‪‎‬س��ازان این صنعت رقابت است‪،‬‬ ‫بنابراین تولید کاالهای با کیفیت اهمیت بس��یاری‬ ‫خواهد داش��ت و هر یک سعی دارند استانداردهای‬ ‫موردنظر را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای حل مش��کل قطعات بی‪‎‬کیفیت‬ ‫الزم اس��ت شاخص گذاری در بازار انجام شود و هر‬ ‫محصولی برچس��بی برای کنترل کیفیت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د س�ازمان اس�تاندارد‪ ،‬مج�وز‬ ‫ترخیص قطعه‬ ‫در نهایت برای روش��ن ش��دن موضوع‪،‬‬ ‫به س��راغ یکی از دست‪‎‬اندرکاران گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران رفت و در این رابطه جویای مسئله‬ ‫شد‪ .‬محمود بهش��تیان‪ ،‬مشاور رییس کل گمرک‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر محصولی‬ ‫از گمرک به صورت تجاری وارد ش��ود‪ ،‬مسئولیت‬ ‫کیفی کاال بر عهده س��ازمان ملی اس��تاندارد است‬ ‫زیرا گمرگ باید تاییدیه محصول را به این سازمان‬ ‫ارسال کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مس��یرهای دیگر ورود کاال اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اما مس��یرهای دیگ��ری وجود دارد‬ ‫ک��ه اجازه ترخیص گم��رک را نیاز ندارد و البته به‬ ‫ظاهر قاچاق هم محسوب نمی شود نظیر کولبری‪،‬‬ ‫مس��افری و‪ . ...‬ای��ن در حال��ی اس��ت که س��االنه‬ ‫‪۳۲‬میلیون مسافر از مرزها جابه‪‎‬جا می‪‎‬شوند (ورود‬ ‫و خروج) و ممکن است کاالهایی از این طریق وارد‬ ‫بازار داخل شود که خارج از تعهدات گمرک خواهد‬ ‫بود‪ .‬مش��اور رییس کل گمرک ایران گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد مسافر شاید تنها ‪۲‬میلیون نفر مسافر واقعی‬ ‫باشند اما باقی برای واردات اقالمی از کشور خارج‬ ‫می‪‎‬ش��وند که این راهی غیرقانونی نیست و گمرگ‬ ‫نیز کنترل استانداردی روی این محصوالت ندارد‪.‬‬ ‫بهش��تیان در پایان گفت‪ :‬ترخیص محصوالت از‬ ‫طریق گمرک نیاز به تایید سازمان ملی استاندارد‬ ‫دارد و پیش از تایید اس��تاندارد به هیچ عنوان کاال‬ ‫ترخیص نمی شود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬باید گفت پاس��خ قطعی برای‬ ‫قطعات بی‪‎‬کیفیت در داخل ب��ازار وجود ندارد؛ در‬ ‫حالی ک��ه برخی معتقدند این قطع��ات مربوط به‬ ‫تولید داخل اس��ت‪ ،‬بعضی از مدی��ران این صنعت‬ ‫ان را مربوط به قطع��ات وارداتی می‪‎‬دانند و تولید‬ ‫داخل را در س��طح مطل��وب ارزیابی می کنند و در‬ ‫این میان به مجرای گمرک اشاره شد‪ .‬اما همانطور‬ ‫که در گزارش امده یکی از مس��ئوالن گمرکی نیز‬ ‫عنوان کرد تا زمانی که کیفیت کاالیی به وس��یله‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد تایید نشود‪ ،‬گمرک اجازه‬ ‫ترخیص نمی‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪166.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪45.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪« 23‬واله» همچنان به دنبال پر کردن لیوان لبریز بازار‬ ‫‪ 24‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬بهشت گمشده معدنی ایران‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫انتظارات معدنی ها از مجلس دهم شورای اسالمی چیست؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با تفویض اختیار مهندس نعمت زاده به‬ ‫استان ها انجام شد‬ ‫ تغییر مسیر تصمیم گیری های‬ ‫معدنی دولت‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمد حسین بصیری‬ ‫فعاالن بخش معدن در حالی نمایندگان منتخب‬ ‫خ��ود را راهی مجلس ش��ورای اس�لامی می کنند‬ ‫ک��ه انتظار دارند با توجه بیش��تر ب��ه بخش معدن‬ ‫تصمیماتی کارشناسی و تخصصی برای این بخش‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬نگاه کالن‪ ،‬بهب��ود کیفیت قوانین و‬ ‫مقررات موجود در بخش معدن‪ ،‬استفاده از نظرات‬ ‫بخش خصوصی برای اجرایی ش��دن تصمیمات و‬ ‫بازنگری در قانون معادن انتظاراتی است که بخش‬ ‫معدن از نمایندگان مجلس دهم ش��ورای اسالمی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از تصمیمات غیراقتصادی‬ ‫محمد حس��ین بصیری‪ ،‬اس��تاد دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس و عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درب��اره انتظارات از نمایندگان‬ ‫مجلس دهم ش��ورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫تصمیمی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫دولت گذش��ته گرفتند ضربه بزرگ��ی به اقتصاد و‬ ‫صنعت کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع برخ��ی از نماین��دگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در دوره دولت گذشته به‬ ‫دور از نگاه کالن و ملی خواس��تار ایجاد پروژه های‬ ‫صنعتی در شهر خود شدند‪ .‬در نتیجه این تصمیم‬ ‫تعداد زیادی از صنایع در مناطقی ایجاد شدند که‬ ‫هیچ توجیه اقتصادی برای انها وجود نداش��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل خس��ارت های بس��یاری با این نگاه به‬ ‫کشور و صنعت وارد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه بصیری‪ ،‬اح��داث ‪ ۷‬طرح ف��والدی با‬ ‫تحمی��ل هزین��ه ‪ ۸‬هزارمیلیارد تومان��ی به دولت‪،‬‬ ‫مثالی بارز از درخواس��ت های غیرمنطقی از سوی‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در دولت‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد ادامه داد‪:‬‬ ‫براساس استانداردهای جهانی فعالیت کارخانه های‬ ‫ف��والدی نیازمند اس��تفاده از میلیاردها مترمکعب‬ ‫اب اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که کلنگ بیش��تر‬ ‫طرح های فوالدی در مناط��ق کویری و کم اب بر‬ ‫زمین خورده اس��ت و متاس��فانه با روی کار امدن‬ ‫دول��ت جدید بح��ث براین ب��ود که ای��ن طرح ها‬ ‫همچنان ادامه پیدا کند‪ .‬اما نکته جالب این اس��ت‬ ‫ک��ه با تغییر دولت بدون انک��ه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تغییر کند‪ ،‬دولت از سوی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مورد پرس��ش واقع شد و حتی تا‬ ‫مرحله اس��تیضاح رفت که چرا ‪ ۷‬طرح فوالدی در‬ ‫مناطق غیراقتصادی احداث شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال دولت مجبور است برای نگهداری‬ ‫این صنعت در مناطق کوی��ری‪ ،‬با توجه به بحران‬ ‫کم اب��ی بس��یاری از چاه ه��ای اب زیرزمین��ی را‬ ‫خریداری کرده و ب��رای فعالیت واحدهای فوالدی‬ ‫ب��ه انها اختصاص دهد‪ .‬در نتیجه این اقدام نه تنها‬ ‫اقتصادی نیس��ت بلکه ایجاد کنن��ده بحرانی جدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه تخصصی‪ ،‬جایگزین نگاه احساسی‬ ‫بصی��ری با اش��اره ب��ه مش��کالتی ک��ه در پی‬ ‫تصمیم های نادرست از س��وی نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی ایجاد ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به م��وارد یاد ش��ده ح��ال توقع بخ��ش معدن از‬ ‫نمایندگان مجلس دهم ش��ورای اسالمی این است‬ ‫ک ه تفکر منطقه ای نداش��ته و مصلحت کشور را به‬ ‫منطقه ترجیح دهند‪.‬‬ ‫استاد دانش��گاه تربیت مدرس معتقد است‪ ،‬اگر‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال ایجاد‬ ‫صنعتی در منطقه خود هس��تند تا به واس��طه ان‬ ‫به مردم منطقه خود خدمت کنند باید تصمیمات‬ ‫انها کارشناس��ی شده باشد‪ .‬یعنی درباره فرهنگ و‬ ‫کارایی های منطقه بررس��ی های دقیق و تخصصی‬ ‫انجام شده‪ ،‬سپس براساس ان صنعت مناسب با ان‬ ‫منطقه انتخاب شود‪ .‬ش��اید این موضوع مهم ترین‬ ‫درخواس��ت فعاالن بخش مع��دن از مجلس دهم‬ ‫شورای اسالمی باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موضوع دیگر که در بخش معدن‬ ‫باید در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد ان است که نگاه ها تخصصی باشد‪ .‬یعنی‬ ‫نگاه به مش��کالت نباید احساس��ی باشد به همین‬ ‫دلیل نماین��دگان متخصص باید وارد مجلس دهم‬ ‫ش��وند‪ ،‬نماینده ای که بدون تخصص وارد مجلس‬ ‫شورای اس�لامی می شود‪ ،‬ابتدا به خود و سپس به‬ ‫منطقه خود ظلم کرده است‪.‬‬ ‫بصی��ری تصریح کرد‪ :‬در کن��ار این موضوع باید‬ ‫به این نکته توجه داش��ت که بحث برجام ‪ ۲‬مطرح‬ ‫شده و کشور احتیاج به بازسازی دارد اما نمی توان‬ ‫تما م س��رمایه م��ورد نیاز برای بازس��ازی صنایع و‬ ‫تحری��ک صنعت از طریق دولت و س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی تامین ش��ود‪ ،‬در نتیجه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی باید دید کالن داشته و بپذیرند‬ ‫برای بازسازی نیازمند سرمایه‪ ،‬تجربه و فناوری های‬ ‫خارجی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از نظ�رات تش�کل های‬ ‫تخصصی‬ ‫علیرضا سیاس��ی راد‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ اهن ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬مهم ترین موض��وع در بخش‬ ‫مع��دن بحث قانون گذاری اس��ت ک��ه نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی باید به ان توجه ویژه ای‬ ‫داشته باشند‪ .‬امروز قانون معادن یکی از موضوعاتی‬ ‫اس��ت که باید م��ورد بازنگری قرار گیرد از س��وی‬ ‫دیگر س��رمایه گذاری در بخش معدن به چارچوب‬ ‫قانونی که در مجلس شورای اسالیم وضع می شود‪،‬‬ ‫مرتبط است‪ .‬قانون معادن در حوزه سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیت های بخش خصوصی مش��کالتی دارد که‬ ‫انتظ��ار می رود مجلس جدید دس��تور بازنگری در‬ ‫ای��ن قانون را با اولوی��ت دادن به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ابالغ کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر دخالت دولت در‬ ‫مس��ئله قیمت گ��ذاری نیز باید ب��ا کمک مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برطرف ش��ود‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی می تواند با اس��تفاده از نقش نظارتی خود‬ ‫از مداخله دولت در قسمت هایی از بازار که انحصار‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه سیاس��ی راد‪ ،‬موض��وع مه��م دیگ��ر‬ ‫بودجه های بخش معدن اس��ت که مجلس شورای‬ ‫اسالمی نقش مهمی را در این قسمت ایفا می کند‪.‬‬ ‫حوزه اکتشاف مهم ترین حوزه ای است که نیازمند‬ ‫اختصاص بودجه قابل توجه است‪ .‬امارها حاکی از‬ ‫ان است که بودجه های اکتشافی بسیار پایین بوده‬ ‫و باید اقدامی موثر درباره حوزه اکتش��اف در بخش‬ ‫معدن انجام ش��ود تا ش��اهد تحرکی جدی در این‬ ‫بخش باشیم‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت‪ ،‬بازگردان��دن ثب��ات در‬ ‫سیاس��ت گذاری های از موضوعات��ی اس��ت ک��ه‬ ‫نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی می توانند‬ ‫در ای��ن زمینه به فعاالن بخش معدن کمک کنند‪.‬‬ ‫بخ��ش معدن ایران در چند س��ال اخی��ر به دلیل‬ ‫تغییرات ش��رایط بازار و کاهش قیمت ها زیرفش��ار‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬از س��ویی دیگر حوزه سیاس��ت گذاری‬ ‫بخ��ش مع��دن همچ��ون تعیی��ن حق��وق دولتی‬ ‫و بخش��نامه های دیگ��ر‪ ،‬نیازمن��د ارامش اس��ت‬ ‫ت��ا س��رمایه گذار بتوان��د وضعیت این��ده خود را‬ ‫پیش بینی کند‪ .‬در نتیجه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫می توان��د در این زمین��ه به دولت کم��ک کند تا‬ ‫سیاس��ت های روش��نی در برنامه شش��م توسعه یا‬ ‫بودجه‪ ۹۵‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ اهن ای��ران‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات در بخ��ش معدن ب��ا حضور و‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی اس��ت که بای��د مورد‬ ‫توج��ه نماین��دگان مجلس این��ده قرار گی��رد‪ .‬با‬ ‫چنین اقداماتی عالوه بر افزایش حضور و مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬نمایندگان تش��کل های تخصصی‬ ‫می توانند ب��ا ارائه نظ��رات کارشناس��ی از اجرای‬ ‫تصمیمات نادرست جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫برخی از‬ ‫نمایندگان‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی در‬ ‫دولت گذشته‬ ‫به دور از نگاه‬ ‫کالن و ملی‬ ‫خواستار ایجاد‬ ‫پروژه های‬ ‫صنعتی در شهر‬ ‫خود شدند‬ ‫علیرضا سیاسی راد‬ ‫بازگرداندن‬ ‫ثبات در‬ ‫سیاست گذاری از‬ ‫موضوعاتی است‬ ‫که مجلس دهم‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫می توانند در‬ ‫این زمینه به‬ ‫فعاالن بخش‬ ‫معدن کمک کنند‬ ‫نمودار سینوسی قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫شاخص قیمت سنگ اهن ایران با اندکی‬ ‫افزایش نسبت به هفته گذشته به ‪ 42‬دالر‬ ‫و ‪ 84‬سنت رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��نگ اهن از س��ال‬ ‫گذشته با کاهش تقاضا مواجه شد و همین‬ ‫امر رکود در این بازار و افت قیمت جهانی را‬ ‫ایج��اد کرد تا بزرگترین تولیدکنندگان این‬ ‫م��اده معدنی نیز در فروش محصوالت خود‬ ‫با مشکل مواجه شوند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند که رکود سنگ اهن‬ ‫ب��ه دلیل کاهش رش��د اقتص��ادی چین و‬ ‫تقاضای این کش��ور برای س��نگ اهن بود‪،‬‬ ‫چراکه چی��ن مصرف کننده اصلی این ماده‬ ‫در دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر رکود صنایع معدنی در دنیا‬ ‫به فوالد هم رس��ید و چین ک��ه بزرگترین‬ ‫تولیدکننده فوالد در دنیاست‪ ،‬میزان تولید‬ ‫خ��ود را به تدریج کاهش داد و این موضوع‬ ‫به کاهش تقاضا برای سنگ اهن دامن زد‪.‬‬ ‫رکود در ب��ازار جهانی در این مدت بیش‬ ‫از س��ایر تولیدکنندگان بر ایران اثر داشت‪،‬‬ ‫چراکه به دلیل تحریم ها س��نگ اهن ایران‬ ‫با قیمت پایین تری نس��بت به قیمت واقعی‬ ‫خود ب��ه فروش می رفت و این امر موجبات‬ ‫سواستفاده برخی مراجع اعالم قیمت چون‬ ‫یومت��ال ک��ه در این قضی��ه ذی نفع بودند‬ ‫را فراهم کرد تا قیمت س��نگ اهن ایران را‬ ‫پایین تر از قیمت واقعی ان اعالم کنند‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫س��نگ اهن ای��ران ب��ر ان ش��د تا ب��ا ارائه‬ ‫درخواس��ت ب��ه موسس��ه بین الملل��ی‬ ‫متال بولتن‪ ،‬شاخص قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫با درجه خلوص ‪ 60‬درصد را به قیمت های‬ ‫موجود در این موسسه اضافه کند‪.‬‬ ‫نخس��تین قیمت اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫این موسس��ه حدود ‪ 9‬دالر از قیمت اعالم‬ ‫ش��ده یومتال باالتر بود و به این ترتیب این‬ ‫موسسه در هفتم اکتبر سال ‪ 2015‬شاخص‬ ‫قیمت سنگ اهن ایران با درجه خلوص ‪60‬‬ ‫درص��د را برابر ‪ 50‬دالر و ‪ 75‬س��نت اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اما از همین زمان افت چش��مگیر قیمت‬ ‫س��نگ اهن در دنی��ا اغ��از ش��د و قیمت‬ ‫س��نگ اهن ای��ران نیز ب��ه تب��ع ان رو به‬ ‫کاه��ش رفت تا اینکه در ش��انزدهمین روز‬ ‫از اخرین ماه س��ال گذشته میالدی قیمت‬ ‫سنگ اهن ایران ‪ 35‬دالر و ‪ 60‬سنت اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه پیش بین��ی می ش��د که‬ ‫س��نگ اهن در‪ 2‬س��ال اینده نیز وضعیت‬ ‫خوبی نداشته باش��د و این احتمال می رود‬ ‫که قیمت ها بازهم دچار کاهش شود اما در‬ ‫روزهای پایانی سال ‪2015‬م و از هفته های‬ ‫ابتدایی س��ال نو میالدی قیمت سنگ اهن‬ ‫افزای��ش یافت و س��نگ اهن ایران نیز رفته‬ ‫ن هم‬ ‫رفت��ه به م��رز ‪ 40‬دالر رس��ید و از ا ‬ ‫عبور کرد و به این ترتیب نمودار ش��اخص‬ ‫قیمت سنگ اهن ایران روندی سینوسی را‬ ‫در پیش گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب متال بولت��ن در اخرین‬ ‫اختیارات معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سازمان‬ ‫استان ها طی نامه ای اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ ،۲۴‬طی نامه محمدرض��ا نعمت زاده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صدور پروانه های بهره برداری‬ ‫معادن بزرگ در چارچوب سیاست های ابالغی شورای عالی‬ ‫معادن و ب��ا رعایت قانون معادن و ایی��ن نامه اجرایی ان‬ ‫براس��اس مصوب��ه ‪ ۱۹‬مهر ‪ ،۹۳‬ش��ورای عالی مع��ادن به‬ ‫استان ها واگذار شد‪.‬‬ ‫در این نامه همچنین اصالح تغییر کمیت و کیفیت ماده‬ ‫معدنی مندرج در پروانه بهره برداری معادن غیرمزایده ای به‬ ‫تقاضای بهره برداران و اعمال تغییرات فقط برای سال های‬ ‫اینده بهره برداری‪ ،‬تقس��یط بدهی حقوق دولتی با رعایت‬ ‫مفاد دس��تورالعمل ابالغی و س��ایر مقررات مربوط ‪ ،‬حذف‬ ‫ی��ا ازاد کردن تمام محدود ه موضوع م��اده ( ‪ )۲۶‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون مع��ادن از روی کالک بعد از یک بار مزایده‬ ‫به اس��تثنای پروژه های دولتی با رعایت مفاد دستور العمل‬ ‫ابالغی نیز به س��ازمان استان ها واگذار شده تا راسا در این‬ ‫موارد تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫این اق��دام که در راس��تای تفویض اختیار به س��ازمان‬ ‫اس��تان ها و کاهش بروکراس��ی انجام ش��ده موارد دیگری‬ ‫نظیر تمدید پروانه های اکتش��اف با رعایت دس��تورالعمل‬ ‫ابالغ��ی‪ ،‬موافقت ب��ا تعطیلی موقت معادن ( تا یک س��ال)‬ ‫ل ابالغی‪ ،‬واگذاری‬ ‫برای یک بار با رعایت مفاد دس��تور العم ‬ ‫محدوده های مزایده به س��رمایه گذاران واقعی در چارچوب‬ ‫انجام مزایده مح��دود‪ ،‬معافیت حقوق ورودی بند (غ) ماده‬ ‫(‪ )۱۱۹‬قان��ون گمرک��ی‪ ،‬تخفیفات گمرک��ی موضوع ماده‬ ‫( ‪ )۱۲۱‬قانون امور گمرکی و صدور مجوز ورود ماشین االت‬ ‫مس��تعمل بن��د(‪ )۲‬م��اده (‪ )۴۲‬ایین نامه اجرای��ی قانون‬ ‫مقررات و صادرات و واردات را نیز به اس��تان ها واگذار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین در مفاد این نامه امده است‪ :‬معرفی واحد های‬ ‫تولی��دی به ش��رکت بورس کاال ب��رای خرید م��واد اولیه‬ ‫پتروشیمیایی از طریق سامانه هماهنگ‪ ،‬معرفی واحدهای‬ ‫تولیدی به ش��رکت بورس کاال برای خرید مواد اولیه کاتد‬ ‫م��س و مفتول مس��ی از طریق س��امانه هماهنگ‪ ،‬معرفی‬ ‫واحده��ای تولیدی به ش��رکت ب��ورس کاال ب��رای خرید‬ ‫مواد اولیه ش��مش الومینیوم از طریق س��امانه هماهنگ‪،‬‬ ‫صدور مجوز های صنعتی برای ده رش��ته فعالیت با رعایت‬ ‫چارچوب مق��ررات و ضوابط ج��اری وزارت متبوع‪ ،‬صدور‬ ‫گواه��ی ایج��اد واحدهای پژوهش و توس��عه در بنگاه های‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‪ ،‬ص��دور مجوز های فنی و مهندس��ی‬ ‫ش��امل جواز تاس��یس و پروانه فنی و مهندس��ی براساس‬ ‫دستور العمل شماره ‪ ۸۰۰۸/۳‬در تاریخ ‪ ،۱۳۸۷/۲/۲‬صدور‬ ‫پروانه بهره برداری تولید فناوری اطالعات( نرم افزار) و ارائه‬ ‫مجوز پخش اس��تانی در حوزه اختیارات واحدهای استانی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رشد معدنی امسال‬ ‫منفی نیست‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با بیان اینک��ه با وجود‬ ‫رش��د منفی بخ��ش صنعت در‬ ‫‪ 3‬فص��ل پیاپ��ی‪ ،‬رش��د بخش‬ ‫معدن منفی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫اینده پیش بینی رشد ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصدی را ب��رای بخش معدن‬ ‫قیم��ت اعالم��ی خ��ود‪ ،‬ش��اخص قیم��ت‬ ‫س��نگ اهن ای��ران را در ‪ 17‬فوری��ه س��ال‬ ‫‪ 2016‬برابر ‪ 42‬دالر و ‪ 84‬سنت اعالم کرد‬ ‫که نس��بت به هفته پیش از ان ‪ 50‬س��نت‬ ‫افزایش در ان مشاهده شد‪.‬‬ ‫با این حال بررسی شاخص های اقتصادی‬ ‫در کش��ورهای مصرف کنن��ده س��نگ اهن‬ ‫حاکی از ان اس��ت که بهبود مش��خصی تا‬ ‫‪2‬سال اینده برای سنگ اهن ایجاد نخواهد‬ ‫ش��د و حتی برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫که س��نگ اهن هیچ گاه به وضعیت ‪ 2‬سال‬ ‫گذشته خود باز نمی گردد‪.‬‬ ‫هرچن��د از س��وی برخی مناب��ع‪ ،‬هند به‬ ‫عنوان جایگزین چین در مصرف سنگ اهن‬ ‫مطرح است اما گفته می شود که این اتفاق‬ ‫نیز در سال های اینده رقم می خورد‪.‬‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جعفر سرقینی با اشاره رشد منفی بخش‬ ‫صنعت که براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‬ ‫مرکزی برای ‪ 3‬فصل متوالی منفی شده‪ ،‬گفت‪ :‬رشد بخش‬ ‫معدن هنوز به صورت رس��می از سوی بانک مرکزی اعالم‬ ‫نش��ده ولی ‪ 2‬برابر رشدس��ایر بخش های اقتصادی خواهد‬ ‫بود؛ همانطور که س��ال قبل‪ ،‬بخش معدن ‪ 3‬برابر متوسط‬ ‫کشور‪ ،‬رشد را نشان داد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬بر این اساس‬ ‫ما رشد منفی در بخش معدن نخواهیم داشت ولی عدد ان‬ ‫هنوز اعالم نشده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براوردهای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رشد مثبت ‪ ۴‬درصد را برای بخش‬ ‫معدن در س��ال ‪ ۹۴‬نشان می دهد اما برای سال بعد‪ ،‬اینکه‬ ‫میزان رش��د چقدر باالتر رود‪ ،‬بس��تگی به فضای کسب و‬ ‫کار جهانی دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه‬ ‫برگ زرینی دیگر در سپهر افتخارات ایرالکو ورق خورد‬ ‫همزمان ب��ا نهمین روز از ای��ام ا‪ ...‬دهه مبارک فجر‬ ‫شاهد یکی دیگر از افتخارات شرکت الومینیوم سازی‬ ‫ایران (ایرالکو) بودیم‪.‬‬ ‫ش��رکت الومینی��وم ایران(ایرالک��و) در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪232‬هکتار واقع در کیلومت��ر ‪ 5‬جاده اراک‬ ‫تهران به عنوان نخس��تین تولید کننده ش��مش های‬ ‫الومینیوم در ایران و خاورمیانه است و یک برند معتبر‬ ‫در این صنعت در منطقه محسوب می شود‪.‬‬ ‫موضوع تاس��یس کارخانه ایرالکو در سال ‪ 1346‬به‬ ‫تصویب هیات دولت رس��ید و اقدامات مربوط به نصب‬ ‫تاسیسات و س��اختمان از س��ال ‪1347‬اغاز گردید و‬ ‫در س��ال ‪ 1351‬ب��ا دو خط تولی��د و ظرفیت ‪45000‬‬ ‫ت��ن در س��ال مورد بهره ب��رداری قرار گرف��ت‪ .‬پس از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی و افزودن س��ه خط دیگر به‬ ‫پروس��ه تولی��د‪ ،‬ظرفیت تولی��د الومینی��وم اولیه به‬ ‫‪120000‬تن در س��ال رسید که شامل انواع شمش ها‬ ‫به صورت تی ب��ار‪ ،‬هزار پوندی‪ ،‬الیاژهای ریخته گری‪،‬‬ ‫بیلت‪ ،‬اسلب و‪ ...‬می باش��د‪ .‬متعاقبا و به منظور رعایت‬ ‫مسائل زیس��ت محیطی کلنگ احداث کارخانه تولید‬ ‫الومینیوم با تکنولوژی ‪ 200‬کیلو امپر در سال ‪1381‬‬ ‫به زمین زده شد و در سال ‪ 1386‬به بهره برداری رسید‬ ‫‪.‬ظرفیت تولید شرکت الومینیوم ایران در حال حاضر‬ ‫و با احتس��اب خ��روج خط��وط ‪ 1‬و ‪ 2‬کارگاه قدیم به‬ ‫‪ 175000‬ت��ن در س��ال بال��غ گردیده اس��ت ‪ .‬حدودا‬ ‫‪ 11000‬کارخان��ه و کارگاه با بیش از ‪ 250000‬نفر در‬ ‫صنایع وابسته به الومینیوم اشتغال دارند‪.‬‬ ‫ظرفی��ت تولید فعلی ایرالکو ‪180‬هزار تن در س��ال‬ ‫اس��ت که در ‪ 10‬ماهه امس��ال هم ‪ 150‬هزار تن تولید‬ ‫داش��ته و ساالنه بین ‪ 30‬تا ‪40‬درصد محصول تولیدی‬ ‫ایرالکو روانه بازارهای صادراتی می شود‪.‬‬ ‫ایرالک��و با داش��تن مدیرانی دلس��وز‪ ،‬متخصصین‬ ‫متبحر و پرس��نلی ایثارگر و پرتالش در شرایط تحریم‬ ‫علی رغم مش��کالت ف��راوان از تولید باز نایس��تاد و در‬ ‫ش��رایط پس��اتحریم نیز با درایت و تدبی��ر مدیریت و‬ ‫اعضای هیات مدیره ش��رکت در جهت رش��د و توسعه‬ ‫شرکت گام های بسیار بلندی را برداشته است‪.‬‬ ‫امید اس��ت با رفع تحریم ها ش��اهد رشد و گسترش‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت الومینیوم کش��ور باشیم‪،‬‬ ‫چراکه این صنعت در راس��تای سیاست تبدیل منابع‬ ‫انرژی کش��ور به محص��والت با ارزش اف��زوده باالتر و‬ ‫عرض��ه این محصوالت به بازاره��ای داخلی و خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری جشن سالگرد انقالب اسالمی‬ ‫در شرکت ایرالکو‬ ‫همزمان با سی وهفتمین س��الگرد پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی طی مراس��می با حضور نماین��ده ولی فقیه‬ ‫در اس��تان مرکزی و امام جمعه اراک‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫امنیت��ی اس��تاندار مرکزی‪ ،‬مش��اور عالی اس��تاندار‬ ‫مرکزی‪ ،‬فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی استان‬ ‫مرک��زی‪ ،‬مدیرعام��ل‪ ،‬اعضای هیات مدی��ره و جمع‬ ‫کثیری از پرس��نل الومینیوم س��ازی ای��ران (ایرالکو)‬ ‫جش��ن انقالب در مس��جد کارخانه الومینیوم سازی‬ ‫ایران برگزار شد‪ .‬مهندس مجید پورعطار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ایرالکو در این ایین ضمن تبریک ایام مبارک‬ ‫دهه فجر طی س��خنانی اظهار کرد‪ :‬الومینیوم نه تنها‬ ‫به عنوان یک صنعت مادر محسوب می شود بلکه سهم‬ ‫بس��زایی را در تولید و رونق اقتصادی کشور داراست و‬ ‫ایرالکو به عنوان نخس��تین تولید کننده الومینیوم در‬ ‫خاورمیانه یکی از عوامل استقالل و اقتدار ما در دوران‬ ‫سخت جنگ تحمیلی و ش��رایط تحریم ها بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایرالکو توانس��ته است در تولید رکورد‬ ‫دار باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ 10‬ماه امسال بیش از ‪150‬هزار تن‬ ‫محصول تولید شده در صورتی که برنامه ریزی ساالنه‬ ‫این ش��رکت تولی��د ‪180‬هزار تن اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان س��ال این مهم محقق ش��ود‪ .‬مجید‬ ‫پورعط��ار کاه��ش مصرف ان��رژی‪ ،‬لغ��و قراردادهای‬ ‫غیرضروری‪ ،‬قطع دس��ت واس��طه گران درخرید مواد‬ ‫اولیه و بهینه س��ازی خط س��وم تولید این شرکت را از‬ ‫مهم ترین فعالیت های مدیریت جدید شرکت در پنج‬ ‫ماه گذش��ته عنوان کرد‪ .‬وی با بیان اینکه ایرالکو یکی‬ ‫از مهم ترین موتورهای توس��عه اقتصاد کش��ور و شهر‬ ‫اراک می باشد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در کنار این افتخارافرینی ها‬ ‫ما همواره مس��ئولیت های اجتماعی خ��ود را به پاس‬ ‫قدردان��ی از م��ردم و ش��هر اراک فرام��وش نکرده ایم‬ ‫ک��ه از ان جمله می ت��وان به ارائه خدمات��ی به ارزش‬ ‫‪300‬میلیارد تومان در شهر اراک اشاره نمود‪.‬‬ ‫وی تمامی دس��تاوردهای شرکت ایرالکو را مرهون‬ ‫تالش ها و زحمات ش��بانه روزی متخصصین و پرسنل‬ ‫زحمتکش ش��رکت و همچنین همدل��ی و همکاری‬ ‫مس��ئولین اس��تان دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬از دیگر‬ ‫افتخ��ارات این ش��رکت را می توان عضوی��ت در بازار‬ ‫بورس فل��زات ‪ L.M.E‬و ‪ ،TME‬دارن��ده گواهینامه‬ ‫سیس��تم مدیریت یکپارچ��ه‪ ،I.M.S‬دارن��ده پروانه‬ ‫کاربرد عالمت اس��تاندارد تش��ویقی به دلیل کیفیت‬ ‫باالی محصوالت‪ ،‬پیش��گام در بومی سازی تکنولوژی‬ ‫صنعت الومینیوم کش��ور‪ ،‬برخ��وردار از متخصصین‬ ‫مجرب ب��ا دانش فنی ب��اال‪ ،‬صادرکننده نمونه س��ال‬ ‫کشور و اس��تان‪ ،‬دریافت تندیس زرین مدیر شایسته‬ ‫ملی در س��ال ‪ 94‬توس��ط مهندس پورعطار‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهبود خطوط قدیم احیا‪ ،‬توس��عه ‪ 120‬هکتار فضای‬ ‫س��بز و ابیاری تحت فشار قطره ای‪ ،‬تجهیز کارگاه های‬ ‫تولیدی به سیس��تم کنترل الودگ��ی‪ ،‬جایگزینی گاز‬ ‫طبیعی به جای س��وخت گازوئی��ل در کارگاه ریخت‪،‬‬ ‫کاهش میزان مص��رف ‪ 180‬کیلو واتی مصرف برق به‬ ‫ازای تولید هر تن الومینیوم‪ ،‬مجری احداث بزرگترین‬ ‫دریاچه مصنوعی اس��تان و پارک خانواده در شرکت‪،‬‬ ‫کنترل و پایش انالین خروجی دودکش های ش��رکت‬ ‫و گاز ‪ ،HF‬کسب نش��ان برتر در حوزه فرایند ارزیابی‬ ‫به��ره وری مع��ادن و صنای��ع معدنی‪ ،‬دریاف��ت لوح و‬ ‫تندیس کارافرین نمونه و اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫دریاف��ت تندیس برتر و ل��وح تقدیر چندین همایش و‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و بین المللی‪ ،‬عضو صد شرکت‬ ‫برتر ایران‪ ،‬مدیر برتر و خالق س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬مج��ری بزرگترین طرح‬ ‫زیست محیطی کشور را برشمرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل قربانعلی دری نجف ابادی‪ ،‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در اس��تان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬حل ریش��ه ای چالش های معیش��تی و معضل‬ ‫بیکاری در کش��ور به رونق اقتصادی و توسعه هدفمند‬ ‫صنعت در شرایط پساتحریم تنیده شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بع��د از جریان برج��ام‪ ،‬تنها‬ ‫باید به صحنه امد و فرصت ها در س��ازندگی کش��ور و‬ ‫رونق صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات را غنیمت دانست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬توس��عه صنایع در همه نقاط کشور به خصوص‬ ‫اس��تان های صنعتی مانند مرکزی نی��از به بازتعریف‬ ‫علم��ی و حمایت های وی��ژه دارد و مبنای حرکت باید‬ ‫بر الگوی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و در این راس��تا به‬ ‫کارگی��ری همه ظرفیت های تولیدی در نقاط مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضمن حل مش��کل بیکاری و اقتصادی مردم‪،‬‬ ‫امید و انگیزه را در جامعه زنده می کند‪.‬‬ ‫امام جمع��ه اراک با بی��ان تاریخچ��ه مختصری از‬ ‫اقتصاد کش��ور چین بیان کرد‪ :‬این کش��ور در سه دهه‬ ‫گذشته به عنوان کشور دوچرخه ساز در همه نقاط دنیا‬ ‫ش��ناخته ش��ده بود اما امروز مردم دنیا کشور چین را‬ ‫به عن��وان دومین اقتصاد دنیا می شناس��ند و محققان‬ ‫پیش بین��ی کرده ان��د چین ت��ا س��ال ‪ 2015‬عنوان‬ ‫نخستین اقتصاد دنیا را تصاحب کند‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬برنامه ریزی های مدون و کاربردی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت های موج��ود مهم ترین عوامل‬ ‫رش��د و پیش��رفت کش��ور چین ب��وده و دولتمردان و‬ ‫مسئوالن کش��ور نیز باید از برنامه ریزی ها و تمهیدات‬ ‫انها الگوبرداری و با تمام قوا در راس��تای ابادانی ایران‬ ‫اسالمی تالش کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد‪ :‬کشور‬ ‫چین س��االنه بیش از ‪20‬میلیون تن الومینیوم تولید‬ ‫می کن��د در صورتی که ش��رکت الومینی��وم ایران در‬ ‫طول ‪48‬سال فعالیت خود کمتر از ‪4‬میلیون تن از این‬ ‫محصول را تولید کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چین س��االنه بی��ش از ‪680‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد تولید می کند در صورتی که زغال س��نگ و‬ ‫س��وخت خود را از ایران تامین می کند‪ .‬وی در تشریح‬ ‫ش��رایط صنعت اس��تان مرکزی نیز گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫واحد های تولیدی در این استان مانند شرکت اونگان‬ ‫اراک به ط��ور کلی غیرفعال و بس��یاری دیگر نیز مانند‬ ‫ش��رکت هپکو تنها ‪5‬درص��د ظرفیت خ��ود را به کار‬ ‫گرفته اند که مسئوالن این اس��تان باید کم کاری این‬ ‫شرکت ها را جدی گرفته و در راستای اصالح الگوهای‬ ‫مدیریت��ی انها بیش از پیش ت�لاش کنند‪ .‬امام جمعه‬ ‫اراک بیان کرد‪ :‬مدیران صنایع تاکنون شرایط تحریم‬ ‫را س��د بزرگی در مقابل توسعه یافتگی می دانستند اما‬ ‫در شرایط پساتحریم دیگر هیچ توجیهی وجود ندارد و‬ ‫همه باید شبانه روز در راستای توسعه اقتصادی کشور‬ ‫تالش کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫با تمام سختی ها و مشکالت فراوان با همت و بردباری‬ ‫امام راحل به پیروزی رسید و حفظ این انقالب در گرو‬ ‫تولید با کیفیت و حضور در بازارهای جهانی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه بس��یاری مدیران صنایع این مهم را جدی‬ ‫نمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری مراس�م اختتامیه مس�ابقات‬ ‫ورزش�ی ده�ه مب�ارک فج�ر پرس�نل‬ ‫شرکت الومینیوم س�ازی ایران همزمان‬ ‫ب�ا جش�ن فارغ التحصیل�ی نخس�تین‬ ‫گ�روه دانش اموخت�گان دانش�گاه علمی‬ ‫کاربردی ایرالکو‬ ‫در بیس��ت ویکمین روز از بهمن م��اه س��ال جاری و‬ ‫ب��ه یمن ایام مبارک دهه فجر و ب��ا حضور مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران و پرس��نل‬ ‫شرکت ایرالکو مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی دهه‬ ‫مبارک فجر پرس��نل ش��رکت الومینیوم سازی ایران‬ ‫همزمان با جشن فارغ التحصیلی نخستین گروه دانش‬ ‫اموختگان دانشگاه علمی کاربردی ایرالکو برگزار شد‪.‬‬ ‫مهندس مجید پورعط��ار مدیرعامل ایرالکو در این‬ ‫مراس��م دانش و ورزش را دو بال الزم برای پیشرفت و‬ ‫ترقی هر جامعه ای توصیف کرد و اظهار کرد‪ :‬همانطور‬ ‫ک��ه اموزش و پژوهش یک س��رمایه گذاری بلندمدت‬ ‫در تمامی جوامع پیش��رفته به ش��مار می رود‪ ،‬ورزش‬ ‫نیز هزینه نیس��ت و یک س��رمایه برای تمامی زمان ها‬ ‫به شمار می رود‪ .‬وی با اشاره به نقش بی بدیل دانش در‬ ‫هر جامعه ای گفت‪ :‬بیش از ‪ 20‬سال قبل قرار بود که در‬ ‫ایرالکو رشته متالورژی الومینیوم تدریس شود لیکن‬ ‫عده ای مخالف این کار بودند و در این راه سنگ اندازی‬ ‫می کردن��د و اکنون خ��دا را ش��اکریم علی رغم تمام‬ ‫نامهربانی ها امروز مراس��م فارغ التحصیلی نخس��تین‬ ‫دوره دانش اموختگان این رشته برگزار گردیده است‪.‬‬ ‫پورعط��ار تاکید کرد‪ :‬ما اگر بخواهی��م در اینده در‬ ‫ح��وزه صنعت در کش��ور و عرصه ه��ای بین المللی و‬ ‫منطقه ای موفق باش��یم بایس��تی اموزش های علمی‬ ‫کاربردی را سرلوحه کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دانش��گاه ها مرکز تولی��د علم و صنعت‬ ‫مرک��ز مصرف علم می باش��ند و نهادهای اموزش��ی و‬ ‫اموزش های علمی کاربردی به عنوان حلقه واس��ط در‬ ‫راس��تای انتق��ال دانش از مرکز تولی��د علم به صنعت‬ ‫به عنوان مصرف کننده علم عمل می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایرالکو بر پیشتازی این شرکت در تمامی‬ ‫عرصه ها در کشور و منطقه و سطوح بین المللی تاکید‬ ‫نم��ود و تصریح کرد‪ :‬ایرالکو نه تنها بایس��تی همچنان‬ ‫در عرص��ه تولید پیش��تاز باق��ی بماند بلک��ه باید در‬ ‫سایر عرصه ها همچون س��اخت کارخانه الومینیوم و‬ ‫صنایع وابس��ته به این صنعت م��ادر نیز حرکت کرده‬ ‫و در زمین��ه اموزش نیروی انس��انی مورد نیاز صنعت‬ ‫الومینیوم در کل کشور پیشتاز عرصه اموزش باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان س��اخت‪ :‬در ح��ال حاضر ظرفیت‬ ‫تولید صنعت الومینیوم در کش��ور ‪350‬هزار تن است‬ ‫که در اینده با بهره برداری از کارخانه جاجرم به حدود‬ ‫نی��م میلیون تن و با احیای س��ایت الومینیوم جنوب‬ ‫در نزدیک عس��لویه ظرفی��ت تولید این فل��ز گرانبها‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ 900‬هزارتن خواهد رس��ید که این مهم‬ ‫ظرفیت بسیار خوبی را برای مهندسان‪،‬کارشناسان و‬ ‫بازنشس��تگان ما و افراد تحصیلکرده و دانشگاهی این‬ ‫رشته در راس��تای مشارکت در اموزش نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز این کارخانجات فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محیط کس��ب وکار در ح��ال تغییر‬ ‫اس��ت و ایرالکو نیز بایستی عالوه بر بحث تولید‪ ،‬بحث‬ ‫اموزش نیروی انس��انی برای سایر کارخانجات را جزو‬ ‫اولویت ه��ای کار خود قرار داده و این بدان معناس��ت‬ ‫که م��ا می توانیم تمام��ی خدمات فنی‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫اموزشیمان را به صنعت الومینیوم ارائه دهیم به عنوان‬ ‫مثال در طرحی که قبال به ایمیدرو ارائه نموده ام ایران‬ ‫بایس��تی بتواند طی ‪10‬س��ال اینده به ظرفیت تولید‬ ‫‪5‬میلیون تن الومینیوم در س��ال برس��د که این امر با‬ ‫اس��تفاده از تبدیل انرژی گاز ب��ه الومینیوم به عنوان‬ ‫انرژی جامد انجام می ش��ود که ای��ن مهم جز با دانش‬ ‫قوی میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ش��رکت الومینی��وم ای��ران‬ ‫درخص��وص مرک��ز علمی کارب��ردی ایرالک��و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این مرکز در س��ال ‪ 87‬موفق به اخذ مجوز تحت‬ ‫عنوان رش��ته تحصیلی کارگاهی متالورژی الومینیوم‬ ‫از وزارت عل��وم و ام��وزش عالی گردید و در س��ال ‪91‬‬ ‫موفق ش��دیم مجوز پذیرش دانشجو از دانشگاه علمی‬ ‫کارب��ردی را بگیریم و امروز در س��ه رش��ته تحصیلی‬ ‫کاردانی متالورژی(تولید الومینیوم)‪ ،‬کاردانی ایمنی‬ ‫فنی و کارشناس��ی ‪ H.S.E‬و با بیش از ‪ 190‬دانش��جو‬ ‫عهده دار تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه‬ ‫صنع��ت الومینیوم کش��ور در افق چش��م انداز س��ال‬ ‫‪ 1404‬می باش��د و امروز شاهد فارغ التحصیلی ‪ 14‬تن‬ ‫از این دانش اموختگان هس��تیم و در راستای تشویق‬ ‫دانش��جویان این دانش��گاه م��دارک فارغ التحصیلی‬ ‫دانش اموخت��گان را در اح��کام کارگزینی انها اعمال‬ ‫خواهیم نمود‪.‬‬ ‫وی بی��ان داش��ت‪ :‬ام��وزش یک��ی از برنامه ه��ای‬ ‫اصل��ی مدیری��ت این ش��رکت اس��ت و به ط��ور قطع‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید و توس��عه ایرالکو در‬ ‫گروی سرمایه گذاری در بخش اموزش خواهد بود‪.‬‬ ‫پورعط��ار فرصت پس��اتحریم را فرصتی طالیی در‬ ‫راس��تای توسعه ش��رکت بر ش��مرد و ضمن تشکر از‬ ‫دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای گفت‪ :‬در اینده ای‬ ‫نه چن��دان دور ش��اهد اثرات برجام در کش��ور و رونق‬ ‫اقتصادی خواهیم بود گرچه کشور ما بواسطه داشتن‬ ‫مردمی صبور و ایثارگر بس��یار غنی می باشد همانطور‬ ‫که در ش��رایط تحریم در ایرالکو این روند به خوبی بارز‬ ‫بود و این مهم تنها از برکات انقالب اس�لامی است که‬ ‫باع��ث گردید تا روح خودباوری در کالبد تک تک افراد‬ ‫این مرز و بوم دمیده شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بحث‬ ‫ورزش در جامعه اشاره نمود و یاداور شد‪ :‬ورزش نه تنها‬ ‫تندرس��تی و سالمتی به ارمغان می اورد بلکه به عنوان‬ ‫یک زیرس��اخت در راستای داشتن یک جامعه پویا‪ ،‬با‬ ‫نش��اط و با انگیزه می ش��ود و امروز در عرصه رقابت با‬ ‫س��ایر کشورها همواره ش��اهد ان هستیم که جامعه با‬ ‫نش��اط جامعه موفق تری است و ش��رکت هایی که در‬ ‫ام��ر ورزش موفق ترند در امر تولید و رقابت نیز موفق تر‬ ‫بوده و بالعکس شرکت هایی که به امور زیربنایی توجه‬ ‫نمی کنند هزینه های گزافی را متحمل می شوند‪.‬‬ ‫وی با اذعان به اینکه در ش��رایط کنونی مش��کالت‬ ‫مالی‪،‬نقدینگی و کمبود سرمایه ناشی از افت قیمت ها‬ ‫گریبانگی��ر بخش تولید می باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬با درایت و‬ ‫تالش های هیات مدیره ایرالکو‪ ،‬این شرکت موفق شده‬ ‫اس��ت کمترین صدمه به بخش منابع انسانی شرکت‪،‬‬ ‫بخش تولید‪ ،‬اموزش و ورزش شرکت برسد و نمونه ان‬ ‫لغو قرارداد خرید پودرالومینا با قیمت گزاف و از طرفی‬ ‫شرکت در مزایده ای با حضور رقبای قدر جهانی و برنده‬ ‫شدن در این مزایده و خرید ‪300‬هزار تن پودر الومینا‬ ‫به صورت یکجا و تامین هزینه خرید ان‪ ،‬پرداخت ارام‬ ‫ارم پ��ول ان و به دنبال ان حمل ان ش��دیم و کش��تی‬ ‫حامل پودر الومینا همزمان با س��الروز پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی در بیست ودوم بهمن ماه به اسکله اختصاصی‬ ‫در بندر امام می رس��د ک��ه این مهم با ی��اری خداوند‬ ‫متع��ال و درایت و تالش اعضای هیات مدیره و همدلی‬ ‫و همکاری متخصصین و پرسنل و کارگران زحمتکش‬ ‫و دلسوز ش��رکت می باش��د و این روز‪ ،‬روزی تاریخی‬ ‫و مان��دگار برای ایرالکو می باش��د و از طرفی چون این‬ ‫خرید را با ارز مبادله ای انجام داده ایم با هزینه ای بسیار‬ ‫کمتر صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫پورعطار با اشاره به اینکه با برداشته شدن تحریم ها‬ ‫فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد توسعه و به دنبال ان‬ ‫رونق اقتصادی و افزایش س��طح اش��تغال در استان و‬ ‫کشور بوجود امده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مشکل اشتغال در‬ ‫کش��ور و استان مشکل بسیار بزرگی است و ایرالکو به‬ ‫تنهایی ظرفیت ایجاد این میزان اشتغال را ندارد ولی‬ ‫ما به سبب پذیرش مسئولیت های اجتماعی علی رغم‬ ‫مش��کالت فراوان جه��ت کاهش هزینه ها به س��راغ‬ ‫کاهش نیروی انس��انی نرفتیم لیک��ن ما اگر بخواهیم‬ ‫پاسخگوی اشتغال باشیم بایستی توسعه را در دستور‬ ‫کار خود قرار دهی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هیچ جای دنیا‬ ‫صنعت متولی ایجاد اش��تغال نیست و وظیفه صنعت‬ ‫تولید محصول با کیفی��ت و رقابتی برای تولید ثروت‬ ‫است و همواره بایستی با توسعه بخش خدمات مشکل‬ ‫اش��تغال مرتفع گردد‪ .‬وی با بی��ان اینکه صنایع مادر‬ ‫توان زیادی برای ایجاد اش��تغال ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بر‬ ‫مش��کالت کنونی فایق اییم در اینده ای نزدیک اقدام‬ ‫به س��اخت یک کارخانه تولی��د الومینیوم با ظرفیت‬ ‫‪350‬هزار تن در خیراباد با نیروگاه اختصاصی خواهیم‬ ‫نم��ود و هزینه های ان را یا از طریق فاینانس داخلی و‬ ‫یا مش��ارکت خارجی تامین می نماییم که امیداست‬ ‫این مهم در س��فر هیات دولت به اس��تان مرکزی در‬ ‫ص��در برنامه ها قرار گیرد‪ .‬مهن��دس پورعطار بر لزوم‬ ‫دوری از دعواه��ا و حاش��یه ها و همچنین اس��تفاده‬ ‫بهینه از ش��رایط موجود تاکید نم��ود و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای افزایش اشتغال و توسعه شرکت بایستی‬ ‫برنامه های��ی همچون تاس��یس ش��رکت حمل ونقل‬ ‫بین المللی‪ ،‬خرید کش��تی‪ ،‬حمل مواد نفتی‪ ،‬تاسیس‬ ‫شرکت بازرگانی بین المللی و شرکت فنی و مهندسی‬ ‫بین المللی‪،‬ش��رکت گردش��گری بین المللی ایرالکو‬ ‫اق��دام نموده و ب��ا ارائه خدمات به ص��ورت حرفه ای و‬ ‫بهره وری خدمات برای ش��رکت تولید ثروت نماییم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضم��ن تش��کر از مس��ئوالن اس��تان و‬ ‫پرس��نل زحمتکش و دلس��وز ش��رکت با اعالم اینکه‬ ‫س��ال ‪ 95‬سال بس��یار خوبی برای ایرالکو خواهد بود‪،‬‬ ‫اذعان کرد‪ :‬هیچ مدیر و هیچ س��متی در این ش��رکت‬ ‫با بنیان مس��تحکم‪ ،‬ماندگار نخواهد بود و هرکس که‬ ‫عملکرد خوبی نداش��ته باش��د به طور قطع از شرکت‬ ‫خواهد رفت‪ .‬در پایان این مراسم با اهدای لوح و جوایز‬ ‫از فارغ التحصیالن دانش��گاه علم��ی کاربردی ایرالکو‬ ‫و همچنین ورزشکاران و دس��ت اندرکاران مسابقات‬ ‫ورزشی جام فجر ایرالکو تجلیل بعمل امد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح مجموع�ه فرهنگ�ی ورزش�ی‬ ‫ش�رکت الومینی�وم ای�ران و س�الن‬ ‫ورزش های زورخانه ای ایرالکو‬ ‫همزم��ان با نهمین روز از دهه مبارک فجر مجموعه‬ ‫فرهنگی ورزش��ی ش��رکت الومینیوم ایران و س��الن‬ ‫ورزش های زورخانه ای شرکت ایرالکو افتتاح شد‪.‬‬ ‫مجموعه فرهنگی ورزش��ی شرکت الومینیوم ایران‬ ‫دارای س��الن چندمنظوره جه��ت ورزش های رزمی‪،‬‬ ‫ورزش های توپی‪ ،‬امادگی جسمانی و ایروبیک و سالن‬ ‫ورزش��ی بانوان‪ ،‬خوابگاه بازیکنان می باشد که بیش از‬ ‫‪90‬درصد استفاده کنندگان این مجموعه خانواده های‬ ‫غیرپرس��نل ش��رکت و عموم مردم شهر اراک هستند‬ ‫و عملیات بازس��ازی ان در نیمه دوم س��ال جاری اغاز‬ ‫گردیده است‪ .‬س��الن ورزش های زورخانه ای شرکت‬ ‫الومینیوم ایران(ایرالکو) نیز در فضایی به وسعت ‪300‬‬ ‫متر مربع یکی از زیباترین نماها و بیشترین امکانات در‬ ‫بین س��الن های ورزش های باستانی استان را داراست‬ ‫و عملیات اجرایی بازس��ازی ان نیز در سال جاری اغاز‬ ‫گردی��د و همزمان با ای��ام ا‪ ...‬دهه مب��ارک فجر مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار گرف��ت‪ .‬مهندس مجی��د پورعطار‬ ‫مدیرعامل ایرالکو در مراس��م افتتاح این سالن ها طی‬ ‫س��خنانی اظهار کرد‪ :‬در حال حاض��ر ایرالکو دارای ‪3‬‬ ‫مجموعه ورزشی می باش��د که دو مجموعه ان دارای‬ ‫س��الن های چندمنظوره اس��ت و جه��ت ورزش های‬ ‫چمنی نیز دو زمین چمن احداث نموده ایم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر این شرکت در ‪ 21‬رشته ورزشی فعالیت‬ ‫می نماید و بیش از ‪5‬هزار نفر را در پوشش ورزش خود‬ ‫قرار می دهد‪ .‬وی درباره س��رانه ورزشی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر س��رانه ورزش در دنیا ‪ 6‬متر مربع و در ایران ‪70‬‬ ‫سانتی متر مربع و در ش��هر اراک ‪ 80‬سانتی مترمربع‬ ‫اس��ت این رقم در ایرالکو ب��رای ‪ 5‬هزار نفری که تحت‬ ‫پوشش ورزش این ش��رکت هستند ‪ 7/6‬مترمربع و به‬ ‫ازای تعداد پرسنل شرکت ‪ 19‬متر مربع می باشد‪.‬‬ ‫پورعطار با اذعان به اینکه ایرالکو عالوه بر پرس��نل‪،‬‬ ‫حام��ی خانواده های پرس��نل و مردم ش��هر اراک نیز‬ ‫می باش��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از سال های گذشته تعامل بسیار‬ ‫خوبی بین ش��رکت و مردم شهر بوده است و در جهت‬ ‫دمیدن روح نش��اط در بین مردم ش��هر اراک‪ ،‬ایرالکو‬ ‫بر ان ش��ده اس��ت که نخبگان‪ ،‬هنرمن��دان و بزرگان‬ ‫اراکی در سراس��ر کش��ور را شناس��ایی و گرد هم اورد‬ ‫و در ابتدای س��ال ‪ 95‬جشنی را با حضور ایشان و مردم‬ ‫اراک برگزار نماید‪.‬‬ ‫وی در پایان بر تالش هرچه بیشتر بازیکنان‪ ،‬مربیان‬ ‫و دس��ت اندرکاران تیم فوتبال الومینیوم اراک تاکید‬ ‫نمود و یاداور شد‪ :‬اعضا و دست اندرکاران این تیم نباید‬ ‫فراموش کنند که انتظار مردم اراک از این تیم بس��یار‬ ‫فراتر است و بایستی این تیم بتواند در جایگاه مناسبی‬ ‫در فوتبال کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬هر مشکلی را بر گردن کارت های بازرگانی نیاندازیم‬ ‫‪ 21‬غم نان یا کتاب‬ ‫‪ 22‬سایت تهران نیازمند توسعه و تحول کیفی‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مشوق های غیرنقدی صادراتی؛ طرحی که باید جدی گرفته شود‬ ‫محم��د باقر نوبخ��ت‪ ،‬رییس س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور سرانجام تکلیف صادرکنندگان و‬ ‫جوایز صادراتی انها را مش��خص کرده و خبر خوش‬ ‫تصویب ‪۱۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای مشوق های‬ ‫صادراتی را اعالم کرد‪ ،‬خبری که نویدبخش روزهای‬ ‫خوش برای حمایت از صادرکنندگان اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت می گوید‪ :‬دولت به منظور توس��عه‬ ‫ص��ادرات ‪۲۰۰‬میلیارد تومان در ابتدا و هزار میلیارد‬ ‫توم��ان در مراحل بعد‪ ،‬مش��وق صادرات��ی پرداخت‬ ‫می کند‪.‬نوبخت با اش��اره به مبادله موافقتنامه برای‬ ‫اج��رای ای��ن طرح‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش مناب��ع صندوق‬ ‫توسعه صادرات و سرمایه بانک ها از دیگر برنامه های‬ ‫طراح��ی ش��ده در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۵‬اس��ت‪.‬‬ ‫بح��ث تامین اعتبار برای ص��ادرات از مدت ها پیش‬ ‫مطرح ش��ده و سازمان توسعه تجارت نیز حمایت از‬ ‫صادرکنن��دگان را منوط به دریافت این اعتبار کرده‬ ‫بود‪.‬حال که این اعتبار قرار ش��ده در سال اینده در‬ ‫اختیار س��ازمان توسعه تجارت قرار بگیرد مهم ترین‬ ‫سوال این است که حمایت از صادرکنندگان باید به‬ ‫چه شیوه ای انجام ش��ود تا صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫افزایش بیابد؟همچنین کدام یک از گروه های کاالیی‬ ‫می توانند مشمول مشوق های صادراتی شوند؟‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬معاون کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫ م��ا پیش��نهاد اعتب��ار ‪۱۲۰۰‬میلیارد تومان��ی برای‬ ‫مش��وق های صادراتی در بودجه س��ال ‪ ۹۵‬به دولت‬ ‫ارائه کرده بودیم که این رقم از سوی دولت پذیرفته و‬ ‫در بودجه کشور گنجانده شد‪ .‬وی با بیان این مطلب‬ ‫که بحث تامین اعتبار این پیش��نهاد سازمان توسعه‬ ‫تجارت مسئله بس��یار مهمی است‪ ،‬می افزاید‪ :‬دولت‬ ‫و مس��ئوالن به دنبال حمایت از صادرات غیرنفتی با‬ ‫س��ود و ارزش افزوده باال و خدمات فنی و مهندسی‬ ‫هس��تندتا با ارائه مشوق به انها بتوانیم زمینه کسب‬ ‫درامد های ارزی بیش��تری را مهیا کنیم‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه می دهد‪ :‬این بسته های‬ ‫حمایتی مش��مول تمامی کاالها به غیراز محصوالت‬ ‫نفت��ی‪ ،‬گازی و معدنی خام می ش��ود زیرا ما تالش‬ ‫داریم از صادرات کاالهایی که ارزش نهایی را کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬حمایت کنیم‪ .‬معاون کل س��ازمان توسعه‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون(سهامی خاص)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خبر‬ ‫جمهوری کره‬ ‫باید بی مهری خود را جبران کند‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫محمد باقر نوبخت‬ ‫تجارت در پاس��خ به این س��وال که ایا حمایت های‬ ‫نقدی ب��ا دریافت این بودجه از صادرکنندگان انجام‬ ‫می ش��ود یا خیر‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬ما پول به ازای‬ ‫صادرات نمی دهیم اما به صادرکنندگان یارانه س��ود‬ ‫تسهیالت ارائه خواهیم داد زیرا به دنبال این هستیم‬ ‫که تمامی جاده صادرات کشور هموار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق های صادراتی براساس تعرفه‬ ‫مسعود دانش��مند‪ ،‬عضو پیشین هیات رییسه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره نحوه‬ ‫تخصیص مشوق های ‪۱۲۰۰‬میلیارد تومانی صادرات‬ ‫می گوید‪ :‬این رقم بسیار کم و ناچیز است و نمی تواند‬ ‫در روند صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در ش��رایط کنونی؛ شیوه پرداخت‬ ‫مش��وق های صادرات��ی از دوره ریاس��ت جمهوری‬ ‫خاتم��ی تاکنون نش��ان داده ک��ه این ش��یوه ها به‬ ‫هیچ عنوان اثربخش نیس��ت زی��را فرایند پرداخت‬ ‫مش��وق ها به صادرکنندگان بس��یار طوالنی است و‬ ‫نمی تواند منجر به رشد صادراتی انها شود‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی خاطرنش��ان می کند‪ :‬صادرکنندگان برای‬ ‫رس��یدن به رش��دصادراتی نیازمند این هستند که‬ ‫هزینه های صادرات��ی را در کوتاه ترین زمان دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬به ط��ور قطع تا زمان��ی ک��ه صادرکنندگان‬ ‫برای دریافت مش��وق های خود ناچار باشند در پیچ‬ ‫و خم های بروکراس��ی کش��ور گردن خم کنند نباید‬ ‫انتظار داش��ته باشیم که ش��رایط بهتر از این بشود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪ :‬به طور معم��ول فرایند پرداخت‬ ‫مش��وق های صادراتی به صادرکنندگان زمان زیادی‬ ‫را می طلبد که این به زیان صادرکنندگان است‪ .‬عضو‬ ‫پیشین هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬باید مشوق های صادراتی براساس تعرفه های‬ ‫گمرکی پرداخت ش��ود و گروه ه��ای دریافت کننده‬ ‫جوایز صادراتی و میزان انها مشخص شود‪ .‬این فعال‬ ‫اقتصادی خاطرنشان می کند‪ :‬اگر این میزان از اعتبار‬ ‫در قالب جوایز صادراتی و نقدی باشد می تواند منجر‬ ‫به رش��د و توسعه صادرات غیرنفتی شود زیرا برخی‬ ‫از صادرکنندگان با س��رمایه خ��ود اقدام به صادرات‬ ‫می کنند که مشمول طرح پرداخت یارانه تسهیالت‬ ‫صادراتی نمی شود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394.6051 :‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای ش��ماره م م م‪ 94/143/‬مربوط به انجام خدمات مورد نیاز (امور ابدارخانه ها خدمات عمومی و تنظیفات) در کارخانجات تاسیس��ات و‬ ‫کارگاه های عملیاتی‪/‬تعمیراتی‪/‬پشتیبانی حوزه شرق مدیریت عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‪:‬‬ ‫ خدمات ابدارخانه‪ ،‬خدمات عمومی و تنظیفات توسط ‪ 30‬واحد روزکار‬‫ خدمات ابدارخانه‪ /‬دو نوبتکار توسط ‪ 2‬واحد دو نوبتکار‬‫ تهیه و تامین کاال‪ ،‬ابزار و وسایل سالیانه مورد نیاز جهت انجام امور ابدارخانه ها‪ ،‬خدمات عمومی و تنظیفات‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‪:‬‬ ‫محل اجرای خدمات در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجرای خدمات ان ‪12‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‪:‬‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق معادل‪ 13/038/246/522/-‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫د‪ :‬شرایط مناقصه گران متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن سابقه کاری مرتبط با مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائه اساسنامه شرکت‪ ،‬شرکتنامه و اگهی تاسیس و اخرین تغییرات ثبتی اساسنامه‪.‬‬ ‫‪ -4‬داشتن گواهینامه تعیین صالحیت از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات‪.‬‬ ‫‪ -5‬توانای��ی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبل��غ‪ 652/000/000/-‬ریال همچنین ‪10‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده ش��دن) به عنوان مبلغ تضمین انجام‬ ‫تعهدات‬ ‫‪ -6‬ارائه یک نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی قبل از انعقاد قرارداد الزامیست‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی ‪HSE‬‬ ‫هـ ‪ -‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک و اعالم امادگی مناقصه گران‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‪ ،‬امادگی خود را به صورت کتبی همراه با مدارک برابر اصل شده‬ ‫ارائه به ادرس ذیل الذکر اعالم نموده و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا فرم های ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت ‪ 14‬روز تکمیل و اطالعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر اصل شده و یک‬ ‫حلقه لوح فش��رده تهیه و به ادرس ذیل در مقابل رس��ید تحویل گردد‪ .‬بدیهی اس��ت کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت‬ ‫مقرر ارائه گردد‪ ،‬ترتیب اثر ندهد‪ .‬ضمنا پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪ .‬حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت‬ ‫به مناقصه ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم امادگی و دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی‪ :‬اهواز‪ -‬کیلومتر ‪ 12‬جاده اهواز ماهشهر‪ -‬نرسیده به پلیس راه شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز مارون‪ ،‬س��اختمان ش��ماره یک‪ -‬اتاق ‪ -7‬امور حقوقی و قراردادها و مهلت دریافت اس��ناد توس��ط مناقصه گران تاییدشده تا روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 95/01/18‬و مهلت ارائه و تحویل پاکات قیمت به کمیس��یون مناقصات تا س��اعت ‪ 15:00‬روز دوش��نبه مورخ ‪ 95/01/30‬و گشایش پیشنهادها راس ساعت ‪ 10:30‬در‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 95/01/31‬در کمیسیون مناقصات خواهد بود‪ .‬ضمنا تاریخ های اعالم شده قطعی نبوده و در صورت هرگونه تغییر‪ ،‬در اسناد مناقصه قید می گردد‪.‬‬ ‫همزم��ان ارائ��ه گواهی تعیی��ن صالحیت خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر ان الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان ش��رکت در مناقصه و‬ ‫نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫در صورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‪ .‬ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند‬ ‫با تلفن ‪ 061-34434068‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون(سهامی خاص)‬ ‫‪WWW.NISOC.IR - http://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد برای تخصیص مشوق ها‬ ‫ابراهی��م جمیلی‪ ،‬ریی��س خانه اقتص��اد ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬رقم ‪۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای ش��روع حمای��ت از صادرکنندگان خوب‬ ‫اس��ت اما کافی نیست باید مشخص شود که به کدام‬ ‫گروه ه��ای کاالیی این رقم تعل��ق خواهد گرفت‪ .‬وی‬ ‫می افزاید‪ :‬مش��وق های غیرنقدی صادراتی به ش��رط‬ ‫اینکه در قالب هزینه حمل ونقل و قرار دادن کانتینر‬ ‫رایگان در اختیار صادرکنندگان باشد‪ ،‬مفید است‪ ،‬در‬ ‫غیراین صورت اگر قرار باشد این رقم در قالب تامین‬ ‫هزینه اعزام هیات تجاری باش��د تاثیری در توس��عه‬ ‫ندارد‪ ،‬البته ما این ش��یوه ها را در حمایت غیرنقدی از‬ ‫صادرکنندگان تجرب��ه کرده ایم و اطمینان داریم که‬ ‫این ش��یوه حمایت از صادرات پاسخگو نیست‪ .‬وی با‬ ‫بیان این مطلب که مش��وق ها را می توان به صادرات‬ ‫در بازارهای هدف جدید اختصاص داد‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫می کند‪ :‬باید مشخص شود که جوایز صادراتی در چه‬ ‫بخش هایی هزینه خواهد ش��د و نتیجه ان را پس از‬ ‫یک سال بررسی و اعالم کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫ابراهیم جمیلی‬ ‫باوج��ود اینک��ه کمتر از ‪ 10‬روز به س��فر هی��ات تجاری‬ ‫کره جنوبی به ایران و برگزاری یازدهمین کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی دو کش��ور باقی مانده است‪ ،‬رییس سازمان توسعه‬ ‫تجارت می گوید‪ :‬کره باید بی مهری خود نس��بت به ایران در‬ ‫دوره تحریم ها را جبران کند و ایران را بازار مصرفی کاالهای‬ ‫تولیدی خود نپندارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬ولی اهلل‬ ‫افخمی راد با بیان این مطلب گفت‪ :‬با وجود اقبال مردم ایران‬ ‫ب��ه محصوالت کره ای تاکنون هیچ کدام از ش��رکت های این‬ ‫کشور اقدام به سرمایه گذاری در ایران نکرده اند؛ در حالی که‬ ‫در زمینه تولید مشترک خودرو و لوازم خانگی بسترها فراهم‬ ‫است و اگرچه پیش از این نیز رایزنی هایی شده اما نتیجه ای‬ ‫حاصل نشده است‪.‬‬ ‫او خرید کاالی نهایی از سوی ایران را سیاستی باطل شده‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬نباید به بهانه تامی��ن نیاز داخل از‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های کش��ور و همچنین نیروی جوان‬ ‫تحصیلک��رده چشم پوش��ی و تنه��ا ب��ه واردات کاالی تمام‬ ‫ش��ده اکتفا کرد‪ ،‬بلکه در نظر داریم کشورهایی که خواهان‬ ‫همکاری با ما هس��تند را به سوی س��رمایه گذاری در ایران‪،‬‬ ‫انتقال فناوری و تولید مشترک سوق دهیم؛ کره جنوبی نیز از‬ ‫این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫ی تجاری ایران با کش��ورهای‬ ‫ت همکاری ها ‬ ‫تبیین سیاس�� ‬ ‫جه��ان و به وی��ژه کره جنوبی در حالی مطرح ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه افخمی راد پی��ش از این نیز در گفت وگ��و با خبرگزاری‬ ‫یانه��اپ کره جنوبی که بزرگترین نهاد خبری این کش��ور به‬ ‫ش��مار می رود بر این نکته پافشاری و با صراحت از سیاست‬ ‫محافظه کارانه این کش��ور نس��بت به ای��ران در زمان تحریم ‬ ‫انتق��اد کرده و گفته بود‪ :‬ک��ره در زمان تحریم نه تنها قوانین‬ ‫تحری�� م را صددرصد رعایت کرد بلکه از ان هم فراتر رفته و‬ ‫در مواردی که ش��امل تحریم ها نبود هم ارتباط خود با ایران‬ ‫را قطع کرد‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اذربایجان شرقی‬ ‫پیرو اگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی منتشره در روزنامه صمت‬ ‫به تاریخ ‪ 10‬و ‪ 94/11/19‬بدینوسیله مهلت ارائه مدارک مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ‪ 11‬اسفندماه سال جاری تمدید می گردد‪.‬‬ ‫ضمنا گشایش پاکت ها راس ساعت ‪ 15‬روز سه شنبه ‪ 94/12/11‬صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان تهران (سهامی خاص)‬ ‫(مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫به شماره ‪)94-11/00107‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394/5931 :‬‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان تهران در نظر دارد انجام موانع فیزیکی تاسیس��ات و ایستگاه های شهرستان های استان تهران را با مشخصات و ش��رایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫الف) برچیدن ایرانیت های سیمانی یا ورق های فلزی با کلیه اتصاالت و معلقات‬ ‫ب) برچیدن سیم خاردار و حفاظ های فلزی و نرده ای و دیتکت های فلزی‪.‬‬ ‫ج) تهیه‪ ،‬ساخت و نصب حصار فلزی (نرده) و قابسازی کف پله ها همراه با جوشکاری و ساییدن الزم‪.‬‬ ‫د) تهیه و نصب ورق های گالوانیزه با کلیه اتصاالت و لوازم‪.‬‬ ‫ه) تهیه و اجرای بتن اسفالت توپکا‪ /‬تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی یا قائم و‪...‬‬ ‫‪ -2‬پروژه‪ :‬مدت اجراء پروژه ‪( 360‬سیصد و شصت) روز تقویمی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل اجراء پروژه‪ :‬ایستگاه های تقلیل فشار و ایستگاه های ‪ C.P.S‬و تاسیسات گازرسانی در شهرستان های استان تهران می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه بانکی معتبر براساس ائین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه مورخه ‪ 23‬اذر ‪ 1394‬و‬ ‫اصالحات بعد از ان درخصوص کارهای پیمانکاری (ساختمانی) به مبلغ ‪( 500.000.000‬پانصد میلیون) ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬براورد هزینه اجرای کار‪ :‬براساس فهارس بهای رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برق سال ‪1394‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1394/12/19‬لغایت ‪ 1394/12/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان ارسال پیشنهادات‪ :‬روز یکشنبه‪ ،‬مورخ ‪ 1395/01/22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان گشایش پیشنهادات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1395/01/23‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن رتبه ‪ 5‬ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -3‬داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی‪.‬‬ ‫‪ -4‬داشتن توان مالی‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارائه گواهینامه معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و روزنامه رسمی جهت دریافت اسناد الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بند «‪ »10‬فوق بوده و امادگی اجرای پروژه را دارند‪ ،‬می توانند در مهلت تعیین ش��ده فوق الذکر‪ ،‬جهت دریافت اس��ناد مناقصه با در دست داشتن‬ ‫معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ‪ 100000‬ریال به حساب جاری ‪ 170332687‬بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران به ادرس تهران‪ ،‬خیابان ایرانشهر شمالی‪ ،‬نبش‬ ‫خیابان اراک‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ،160‬طبقه چهارم‪ ،‬بلوک‪ ،7‬امور قراردادها مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان تهران‬ ‫‪12‬‬ ‫افزایش کیفیت سموم کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مزایای استراتژیک‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سازمان های مرتبط با قاچاق میوه پس از واکنش وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد عمل شدند‬ ‫یادداشت‬ ‫کشف و امحای میوه های قاچاق کلید خورد‬ ‫مجید نیازی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫توس��عه روزاف��زون فناوری ه��ای نوی��ن اطالعاتی و‬ ‫ارتباطی افزایش چشمگیر کسب وکارهای الکترونیکی‬ ‫را به دنبال داش��ته و همین امر موجب ش��ده تجارت‬ ‫الکترونیکی انقالب��ی نوین در زنجیره های تامین بنیان‬ ‫نه��د‪ .‬امروزه تجارت الکترونی��ک از مهم ترین ابزارهای‬ ‫رقابت جهانی است‪ .‬یکی از زیرساخت های این تجارت‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات به شمار می رود‪.‬‬ ‫تج��ارت الکترونیکی امکان دگرگونی زنجیره تامین‬ ‫را به سیستمی سریع و چابک تسهیل کرده و از سوی‬ ‫دیگ ر موجب بهینه س��ازی س��رمایه و امکانات شرکای‬ ‫تجاری شده است‪.‬‬ ‫تجارت الکترونیک یک ساختار شبکه ای از مدیریت‬ ‫اطالع��ات در زنجی��ره تامین را به وج��ود می اورد که‬ ‫با توزیع اطالعات میان ش��رکای موجود در ش��بکه به‬ ‫صورت��ی هماهن��گ تمام عناصر فع��ال در زنجیره اعم‬ ‫از س��ازندگان تجهیزات اولی��ه‪ ،‬تولیدکنندگان پیمانی‬ ‫یا داخلی‪ ،‬عرضه کنن��دگان و خدمات دهندگان ترابری‬ ‫سریع کاال به مشتری را پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب تجارت الکترونی��ک از حالت تجارت‬ ‫عادی و عملیاتی‪ ،‬به مفهومی اس��تراتژیک که می تواند‬ ‫مزایای رقابتی و مهمی را به سازمان ارائه کند‪ ،‬تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از مزای��ای اس��تراتژیک تج��ارت الکترونیک ‪،‬‬ ‫لجستیک الکترونیکی است‪ .‬نخستین مزیت لجستیک‬ ‫الکترونیکی این اس��ت که س��ازمان را ق��ادر می کند‬ ‫س��اختار خ��ود را کوچک ت��ر ک��رده و توانمندی های‬ ‫درونی و ذاتی خود را روشن کند و فعالیت های فرعی‬ ‫لجس��تیکی خود را که س��رمایه و امکانات سازمان را‬ ‫مصرف کرده و تاثیر منفی بر کارایی و اثربخشی دارند‬ ‫به س��ایر بخش های خدماتی واگذار ک��رده و کماکان‬ ‫انها را ب��ه گونه ای مدیریت کند ک��ه گویی هنوز این‬ ‫فراینده��ا در س��ازمان خودش اجرا می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫حالت مش��تریان عم��ده و جزء می توانند به ش��رکای‬ ‫تجاری اس��تراتژیکی بدل ش��وند ک��ه از فعالیت های‬ ‫سازمان پشتیبانی می کنند‪.‬‬ ‫دومین مزیت لجس��تیک الکترونیکی این اس��ت که‬ ‫با کاس��تن از «موجودی زنجیره» کارایی س��ازمان را‬ ‫افزای��ش داده و ان را قادر می کن��د کاال و محصوالت‬ ‫خود را با اطمینان بیش��تری انتق��ال داده و نظارت بر‬ ‫جریان فعالیت ها را بهبود بخشد و همکاری سازمان با‬ ‫شرکا را افزایش دهد‪.‬‬ ‫تجارت الکترونیک از نظر مالی نیز مزیت استراتژیک‬ ‫مهمی را به دنبال دارد‪ .‬این امر س��ازمان و شرکایش را‬ ‫قادر می کند روند بازگش��ت سرمایه را دقیق تر کنترل‬ ‫ک می تواند باعث‬ ‫کنن��د‪ .‬عالوه بر این تج��ارت الکترونی ‬ ‫کاه��ش میزان موج��ودی در س��طوح مختلف زنجیره‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ هر جزئی در زنجیره تامین س��نتی‪،‬‬ ‫ب��رای کاهش نوس��انات موج��ود در می��زان تقاضای‬ ‫پیش بینی شده و اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی‬ ‫از اشتباهات سایر شرکای تجاری در تحویل سفارش ها‪،‬‬ ‫باید «ذخیره اطمینان» کافی را در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫ک همچنین ش��بکه ای از ش��رکای‬ ‫تجارت الکترونی ‬ ‫تجاری هماهنگ را به وجود می اورد‪ .‬می توان سفارش‬ ‫را از یک تولیدکننده جزء به تولیدکننده اصلی منتقل‬ ‫ک��رد یا اگ��ر کاالی مورد نظ��ر در انبار موج��ود نبود‪،‬‬ ‫س��فارش را به تولیدکننده ای که می تواند کاال را تولید‬ ‫و ارسال کند ارجاع داد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ این نوع تجارت‪ ،‬شفافیت شبکه تجاری‬ ‫را افزایش داده و به این شیوه سازمان را قادر می کند تا‬ ‫اس��تراتژی پاسخگویی بهینه به سفارش را تعیین کند‪.‬‬ ‫به طور مثال ی��ک توزیع کننده با دسترس��ی به پایگاه‬ ‫اطالعاتی س��ازمان می تواند سایر شرکای تجاری را که‬ ‫کاال را در انب��ار خود دارند در هر جایی از جهان یافته‬ ‫و به صورتی بهینه اق��دام به انتخاب تجهیزات کرده و‬ ‫سفارش را به انجام برساند‪.‬‬ ‫تجارت الکترونیک سازمان را قادر می کند تا از تمام‬ ‫ظرفیت های ش��رکای تجاری اس��تفاده کن��د‪ .‬در یک‬ ‫زنجی��ره تامین الکترونیکی مبتنی بر همکاری متقابل‪،‬‬ ‫شرکای تجاری روابط بلندمدتی با سازمان داشته و به‬ ‫همین دلیل شرایط مناس��بی را در جهت ایفای نقش‬ ‫استراتژیک دارا هستند‪.‬‬ ‫ک بر یکپارچه س��ازی اطالعات در‬ ‫تج��ارت الکترونی ‬ ‫سراس��ر زنجیره تامی��ن تاکید دارد‪ .‬ش��رکای تجاری‬ ‫ب��رای افزایش بهره وری خود از این اطالعات اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬افزایش بهره وری از طریق کاس��تن از میزان‬ ‫ذخای��ر اطمین��ان‪ ،‬توانایی در انتق��ال کاال از جایی به‬ ‫جایی دیگ��ر و نظارت بر اج��رای فرایندها و همکاری‬ ‫بخش ها در زنجیره تامین‪ ،‬محقق می شود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حفظ نباتات گفت‪ :‬با برداش��ته ش��دن تحریم ها زمینه برای‬ ‫مش��ارکت جدید کاری با کش��ورهای اروپایی و امریکایی در حوزه سموم با نام‬ ‫تج��اری معتبر و بین الملل فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬یحیی افضلی اف��زود‪ :‬باتوجه به‬ ‫تحریم های ظالمانه در سال های گذشته ‪ 80‬درصد افت کش ها چینی‪ 10 ،‬درصد‬ ‫هندی و تنها ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد اروپایی بوده است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مجتبی شادلو‬ ‫سیدحسین هاشمی‬ ‫علیرضا گلستانی زاده‬ ‫عبدالمجید اجتهادی‬ ‫ابوالقاسم حسن پور‬ ‫حسین درودیان‬ ‫پس از انتش��ار خبرهای ف��راوان درباره قاچاق‬ ‫گس��ترده میوه به کشور‪ ،‬س��ازمان ها و نهاد های‬ ‫مختلفی به این موضوع واکنش نشان دادند‪ .‬یکی‬ ‫از خبرهایی که دوش��نبه هفته گذش��ته در این‬ ‫زمینه در خبرگزاری مهر منتش��ر ش��د و تعجب‬ ‫مس��ئوالن را به دنبال داش��ت خبری از مجتبی‬ ‫ش��ادلو‪ ،‬رییس اتحادیه باغداران مبنی بر توزیع‬ ‫حجم وسیعی از انواع میوه های تابستانه خارجی‬ ‫به صورت ناگهانی و شبانه در میدان میوه و تره بار‬ ‫تهران بود که عنوان شد این کار با «رابطه بازی»‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬در زمان اعالم خبر امده بود‪:‬‬ ‫«شب گذش��ته ‪ ۱۰‬نوع میوه تازه خوری تابستانه‬ ‫از نق��اط مختلف دنیا ازجمله کش��ورهایی مانند‬ ‫ش��یلی و اک��وادور وارد بازار میوه تهران ش��ده و‬ ‫میوه هایی مانند گیالس‪ ،‬الو‪ ،‬زردالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شلیل‬ ‫و انگور در حجمی گسترده در بازار تهران توزیع‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫یکی از مس��ئوالنی که به ش��دت به این موضوع‬ ‫واکن��ش نش��ان داد‪ ،‬محمدرضا نعم��ت زاده وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫فیل��م قاچ��اق می��وه را به دول��ت خواه��د داد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس بررس��ی که درباره ورود و توزیع‬ ‫میوه های قاچاق در میدان های میوه و تره بار انجام‬ ‫داده ام‪ ،‬مش��خص ش��د بر مبنای عملکرد اماری‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران به جز میوه های‬ ‫گرمس��یری‪ ،‬هیچ گون��ه واردات می��وه به صورت‬ ‫رسمی انجام نشده است‪ ،‬بنابراین انچه که اکنون‬ ‫در بازار مش��اهده می ش��ود‪ ،‬میوه هایی اس��ت که‬ ‫به صورت قاچاق و غیررسمی وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫براساس بررس��ی ها‪ ،‬این میوه ها به صورت رسمی‬ ‫وارد نشده اس��ت و البته واردات انها هم به شکل‬ ‫بسیار زننده ای انجام می شود که فیلم ان نیز تهیه‬ ‫شده و به زودی به هیات دولت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��س از واکنش ش��دید وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه این موض��وع‪ ،‬جرق��ه ای در میان‬ ‫ط افت��اد و اقدام برای‬ ‫مس��ئوالن نظارتی و مربو ‬ ‫کشف‪ ،‬امحا و انهدام میوه های قاچاق اغاز شد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین هاشمی‪ ،‬اس��تاندار تهران در پی‬ ‫اظهارنظ��ر نعم��ت زاده درباره اخری��ن وضعیت‬ ‫پیگی��ری قاچاق می��وه در پایتخت به مهر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جای تاس��ف دارد در کشوری با چهار فصل‪،‬‬ ‫میوه قاچاق ش��ود‪ .‬دوس��تان ما از دس��تگاه های‬ ‫ذی رب��ط در ح��ال پیگیری ب��وده و موضوع باید‬ ‫ریش��ه ای حل ش��ود‪ ،‬میوه محصولی نیست که‬ ‫بتوان ان را از اس��مان فرس��تاد بلکه باید از مرز‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬به لحاظ تنوع میوه و فصل‬ ‫در کش��ور همه نوع میوه ازجمله نارنگی‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫کیوی و انار را در داخل تامین و هندوانه را هم در‬ ‫فصل سرما از جنوب کشور تهیه می کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬از مطبوعات هم برای جلوگیری‬ ‫از ترویج حرکت ناپسند قاچاق کمک می خواهیم‬ ‫ت��ا مردم را اگاه کنند که ب��رای یاری به اقتصاد‬ ‫مل��ی‪ ،‬باغ��داری و کش��اورزی‪ ،‬کاالی قاچاق را‬ ‫نخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫همچنین س��یدعلیرضا گلس��تانی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬نظارت و هماهنگی س��تاد مرکزی‬ ‫مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز در برنامه تلویزیونی‬ ‫«تیتر امشب» ش��بکه خبر حضور یافت و با بیان‬ ‫اینکه در ‪ ۹‬ماه نخس��ت امسال ‪۱۵‬هزار تن میوه‬ ‫قاچاق کش��ف ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن رقم در‬ ‫مقایسه با سال گذشته ‪۳۰۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫که ‪ ۲۴۰۰‬تن ان ب��ه میوه هایی ازجمله پرتقال‪،‬‬ ‫لیموترش و سیب اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امسال فقط از جنوب کشور ماموران‪،‬‬ ‫‪ ۵۴‬تن پرتقال و لیموترش قاچاق را کشف کردند‪.‬‬ ‫در م��ورد دیگری محموله ای که ق��رار بود از بندر‬ ‫شهید رجایی به مقصد ترکمنستان ترانزیت شود‪،‬‬ ‫در حال تخلیه در تهران کشف شد‪.‬‬ ‫گلس��تانی زاده اظهارکرد‪ :‬ب��رای کنترل قاچاق‬ ‫کوله بری با هماهنگی نیروی انتظامی در ش��رق‬ ‫کش��ور اقداماتی انجام شده که در روزهای اینده‬ ‫ش��اهد ان خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬قاچاق را باید‬ ‫پی��ش از مبادی تا س��طح عرض��ه کنترل کرد و‬ ‫اینک��ه واحدهای صنفی غیرقابل کنترل اس��ت‪،‬‬ ‫قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫عبدالمجی��د اجته��ادی‪ ،‬مدی��رکل مب��ارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز س��ازمان تعزی��رات حکومتی‬ ‫نی��ز درب��اره اقدامات انجام ش��ده گف��ت‪ :‬روند‬ ‫بررس��ی پرونده های تشکیل شده قاچاق میوه در‬ ‫گشت های مش��ترک با بازرسان سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان از س��رعت‬ ‫مناس��بی برخوردار اس��ت و پرونده هایی نیز که‬ ‫وارد س��ازمان تعزی��رات حکومتی می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫مدت یک ماه بررسی می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫تعداد پرونده های تش��کیل ش��ده در قبال حجم‬ ‫قاچاق انجام ش��ده بسیار ناچیز است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۱۷‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫که از ‪ ۲۶‬ابان سال جاری الزم االجرا شده است‪،‬‬ ‫قانون گ��ذار این اختیار را به بازرس��ان داده که با‬ ‫محموله هایی به ارزش زیر یک میلیون تومان نیز‬ ‫برخ��ورد کنند که این قانون به ما امکان برخورد‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری خوب وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز واکنش هایی‬ ‫نشان داده شد و ابوالقاسم حسن پور‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫میوه ه��ای گرمس��یری و نیمه گرمس��یری وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز به این ماجرا ورود کرده و با وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در ای��ن زمینه همکاری و ب��ه خوبی با‬ ‫این مس��ئله برخورد می کند‪ ،‬ب��ه مهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در‬ ‫میدان ها و بازار میوه حضور پیدا کرده و مانع عرضه‬ ‫این محصوالت شدند‪ .‬هم اکنون در بسیاری از نقاط‬ ‫این کار را متوقف کردند و خوشبختانه ماجرا مورد‬ ‫کنترل است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر میوه ه��ای گرمس��یری و نیمه‬ ‫گرمس��یری وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬اقدامات این‬ ‫وزارتخان��ه را در زمین��ه کنت��رل عرضه محصوالت‬ ‫وارداتی قاچاق و غیرمجاز موثر خواند و اضافه کرد‪:‬‬ ‫این محصوالت قاچاق به طور قطع باید امحا شوند‪.‬‬ ‫از س��وی س��ازمان حفظ نباتات نی��ز محمدعلی‬ ‫باغس��تانی میب��دی در ای��ن زمینه ب��ه اظهارنظر‬ ‫پرداخت��ه و در گفت وگوی��ی اعالم کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫قان��ون‪ ،‬میوه ه��ای قاچ��اق بای��د امحا ش��وند و به‬ ‫مردم توصیه می ش��ود با توجه به ناش��ناخته بودن‬ ‫وضعیت این میوه ها از نظر س�لامت و کیفیت‪ ،‬انها‬ ‫را خریداری و مصرف نکنند‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫پیگیری های بسیاری برای جلوگیری از قاچاق میوه‬ ‫و محصوالت کش��اورزی به کش��ور انجام ش��ده اما‬ ‫همچنان این پدیده شوم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میوه ها و محصوالت کشاورزی قاچاق ‬ ‫ش��ده به کش��ور هیچ تضمینی در زمین ه بهداشت‬ ‫و س�لامت گیاهی و انس��انی ندارن��د‪ ،‬چراکه بدون‬ ‫نظ��ارت و ارزیابی از س��وی دس��تگاه های نظارتی‬ ‫به صورت غیرقانونی وارد کش��ور شده اند و مشخص‬ ‫نیست که این محصوالت در چه شرایطی و در کدام‬ ‫کشور و چگونه تولید شده اند و برای مبارزه با افات‬ ‫انها از چه تیماری استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسی اتاق اصناف در میدان ها‬ ‫اتاق اصن��اف تهران س��ازمان بعدی ب��ود که به‬ ‫موضوع ورود پیدا کرده و با اشاره به اینکه میوه های‬ ‫قاچاق‪ ،‬ش��بانه ب��ه میدان های می��وه و تره بار وارد‬ ‫می شوند که بازرسان اصناف وظیفه رصد و نظارت‬ ‫بر دره��ای ورودی میدان ها را ندارن��د‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫سازمان های مربوط باید در این زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫حس��ین درودیان‪ ،‬معاون نظارت و بازرس��ی اتاق‬ ‫اصناف تهران به ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬به طور معمول‬ ‫بازرس��ان ما در س��طح عرضه و در می��دان میو ه و‬ ‫تره بار مراقبت و بازرس��ی کام��ل را انجام می دهند‬ ‫و ب��ا توجه به اینکه در هفته های پایانی س��ال قرار‬ ‫داریم امکان دارد ورود میوه های قاچاق به میدان ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اس��فند به طور معم��ول در میان‬ ‫میوه های قاچاق شاهد ورود مرکبات پرمصرف ایام‬ ‫عید مثل پرتقال هس��تیم که باید نظارت های الزم‬ ‫در این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫درودی��ان در عی��ن ح��ال بی��ان ک��رد‪ :‬مراکز و‬ ‫ط باید به ص��ورت جدی تری به‬ ‫س��ازمان های مربو ‬ ‫این حوزه وارد ش��وند و بر درهای ورودی میدان ها‬ ‫نظارت کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫س��خن پایان��ی اینک��ه در می��ان س��ازمان هایی‬ ‫ک��ه به نوعی ب��ا تولید‪ ،‬عرض��ه و توزی��ع میوه در‬ ‫ارتب��اط هس��تند‪ ،‬درباره ضرورت کش��ف و امحای‬ ‫میوه های قاچاق اتفاق نظ��ر وجود دارد‪ ،‬پس انچه‬ ‫درحال حاضر نیاز اس��ت‪ ،‬همراهی و هماهنگی این‬ ‫سازمان ها برای اقدام علیه عرضه و توزیع میوه های‬ ‫قاچ��اق و حفاظ��ت از س�لامت جامعه ب��ه دور از‬ ‫موازی کاری است‪.‬‬ ‫تعرفه باالی واردات‪ ،‬افزایش سود قاچاق‬ ‫درپی ورود میوه های تابس��تانه قاچاق به بازار میوه ان هم‬ ‫از کش��ورهای دوردس��ت‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این س��طح کالن قاچاق‪ ،‬به طور حتم یک عقبه ‬ ‫قوی پش��ت خود دارد و قاچاق در کشور ما به جایی رسیده‬ ‫که محصوالت حس��اس و اسیب پذیر همچون میوه از طریق‬ ‫قاچاق به سالم ترین و تازه ترین شکل ممکن در بازار مرکزی‬ ‫پایتخت عرضه می ش��ود که نش��انگر قاچاق سازمان یافته و‬ ‫ی ضمن اظهار‬ ‫مجهز اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پدرام سلطان ‬ ‫تاس��ف از حجم باالی قاچاق کاال به کش��ور از جمله قاچاق‬ ‫میوه‪ ،‬گفت‪ :‬کش��وری که حجم قاچاقش به ‪ ۴۰‬درصد حجم‬ ‫واردات قانونی اش رسیده‪ ،‬قاچاق در ان به یک تجارت فراگیر‬ ‫تبدیل ش��ده و از یک تخلف م��وردی و محدود به یک نظام‬ ‫س��ازمان یافته و گسترده بدل ش��ده که بسیار هم قدرتمند‬ ‫ی اعالم‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ان طور که شخص رییس جمهور ‬ ‫کرد ه حتی گاهی رد پای سازمان های رسمی در این قاچاق‬ ‫دیده می شود‪ .‬بدیهی است که در چنین شرایطی هر کاالیی‬ ‫را که قاچاقچیان حرفه ای و س��ازمان یافته احس��اس کنند‬ ‫برای انها سود دارد‪ ،‬وارد می کنند‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در پاس��خ به اینک��ه ایا قاچاقچی��ان از جایی حمایت‬ ‫می شوند که می توانند میوه های اسیب پذیر را به صورت تازه‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫و س��الم در بازار عرضه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان های نظارتی ما‬ ‫باید در این زمینه نظارت کنند و پاسخ دهند‪ .‬اما این سطح‬ ‫کالن قاچ��اق به طور حتم یک عقب ه قوی پش��ت خود دارد‪،‬‬ ‫چون قاچاق اصوال کاری پرمش��قت و زمان بر اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫قاچاق کاال در کش��ور ما به جایی رس��یده که میوه که یک‬ ‫کاالی حس��اس است و باید سریع و تحت شرایط خاصی به‬ ‫بازار مصرف برسد‪ ،‬می تواند از طریق قاچاق وارد کشور شود‪،‬‬ ‫معیار و ش��اخص خوبی اس��ت که بدانیم چقدر این قاچاق‬ ‫س��ازمان یافته و مجهز اس��ت که می تواند میوه را به صورت‬ ‫سالم قاچاق کند و در کشور بفروشد‪ .‬سلطانی ادامه داد‪ :‬میوه‬ ‫اگر حالت پالس��یده و فاسد پیدا کند از ظاهرش پیداست و‬ ‫کس��ی ان محصول را نمی خرد؛ بنابراین مش��خص است که‬ ‫میوه را با کیفیت قابل قبول به دس��ت مش��تری می رسانند‬ ‫و معنی اش این اس��ت که قاچاقچیان از تجهیزات و امکانات‬ ‫الزم برخوردار هستند و می توانند با سرعت‪ ،‬کاالی فساد پذیر‬ ‫را به دست مصرف کننده برسانند‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اشاره به تعرفه های باالی واردات کاال به ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بای��د توجه کنیم که تعرفه های باال ب��رای واردات‪ ،‬در‬ ‫شرایطی که یک قاچاق سازمان یافته داریم به هیچ وجه یک‬ ‫دیوار حمایتی از تولید داخلی نیس��ت و این موضوع موجب‬ ‫می ش��ود که کاال به کش��ور وارد نشود و فقط سود قاچاق را‬ ‫افزای��ش می دهد چون قاچاق در عمل با کاالهای وارداتی با‬ ‫تعرف ه باال رقابت می کند و بازار خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬بارها توصیه ما به س��ازمان های ذی ربط‬ ‫در تعیی��ن حق��وق ورودی ای��ن ب��وده که حق��وق ورودی‬ ‫کااله��ای قاچاق پذیر را از حدی باالت��ر نبرند‪ ،‬چون نه تنها‬ ‫دیوار حمایتی برای تولید داخل نیس��ت بلکه باعث می شود‬ ‫دولت حتی از همان حقوق حداقلی اش که مالیات بر فروش‬ ‫کاالس��ت‪ ،‬محروم شود و چون هیچ نظارتی نمی شود امکان‬ ‫دارد به س�لامتی ش��هروندان هم لطمه بزند‪ .‬سلطانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این قاچاق سازمان یافته گمرک تاثیری ندارد‪ ،‬چون‬ ‫اصوال بیش��تر از مبادی خارج از کلی��د گمرک برای قاچاق‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و ان بخش که به عنوان اظهار خالف و‬ ‫قاچاق از طریق مبادی ورودی وارد کشور می شود‪ ،‬شاید به‬ ‫‪ 2‬درصد حجم کل قاچاق کش��ور هم نرسد؛ بنابراین باید در‬ ‫جست وجوی ‪ ۹۸‬درصد این قاچاق در اسکله های غیرقانونی‪،‬‬ ‫مرزهای غیرگمرکی و معابر قاچاق سازمان یافته باشیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش در روزه��ای اخیر ب��ازار میوه و‬ ‫میدان ه��ای مرک��زی می��وه و تره بار ک��ه انواع می��وه را به‬ ‫صورت عمده فروش��ی به سراس��ر کش��ور عرض��ه می کنند‬ ‫ممل��و از میوه های تابس��تان ه مانند هلو‪ ،‬ش��لیل‪ ،‬الو‪ ،‬زردالو‪،‬‬ ‫انگ��ور‪ ،‬گیالس ‪ ،‬البالو‪ ،‬انب��ه‪ ،‬اواکادو و‪ ...‬ش��د ه که به گفته‬ ‫ط همچون رییس سازمان‬ ‫دست اندرکاران و مس��ئوالن مربو ‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ای��ن میوه ها از‬ ‫طری��ق مبادی رس��می و با امکانات مجهز به کش��ور قاچاق‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن میوه ها ش��امل پرتقال ه��ای وارداتی مص��ر‪ ،‬نارنگی‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬انگور ش��یلی‪ ،‬پیتایا (میوه اژدها) الو زرد و قرمز‪،‬‬ ‫انگ��ور‪ ،‬گیالس‪ ،‬البالو‪ ،‬انب��ه‪ ،‬اواکادو‪ ،‬هلو و ش��لیل مربوط‬ ‫به کش��ورهای امریکای جنوبی همچون ش��یلی و اکوادور و‬ ‫همچنین نیوزلند و استرالیاست‪.‬‬ ‫تسهیالت توسعه کشت گلخانه ای جنوب کرمان‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران گفت‪۵۰۰ :‬میلیون دالر تسهیالت‬ ‫از محل منابع صندوق توس��عه ملی برای توسعه کشت گلخانه ای جنوب استان‬ ‫کرم��ان اختصاص یافت‪ .‬درحال حاضر ‪1200‬هکتار گش��ت گلخانه ای در جنوب‬ ‫اس��تان وج��ود دارد که مقرر ش��ده با اختصاص این تس��هیالت ای��ن میزان به‬ ‫‪ 2200‬هکتار افزایش یابد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫گزارشی از واردات ‪ ۷۰۰‬پورشه به اسم یک زن روستایی‬ ‫‹ ‹تسهیل شرایط صدور و تمدید کارت ‬ ‫مش��اور معاون رییس جمهوری ب��ا تاکید براینکه‬ ‫واردات خ��ودرو ان هم ب��ا این تعداد بس��یار باالی‬ ‫انواع خودروهای لوکس به وسیله «یک کارت» خانم‬ ‫روس��تایی که فاقد فعالیت بازرگانی اس��ت‪ ،‬غیرقابل‬ ‫باوراست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودرو از سوی نمایندگی های‬ ‫رس��می مجاز وارد کشور می شود و هر فرد معمولی‬ ‫می تواند تعداد اندکی خودرو وارد کش��ور کند نه به‬ ‫میزان ‪ ۷۰۰‬دستگاه‪.‬‬ ‫محس��ن بهرام��ی ارض اق��دس در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با اش��اره به موض��وع کارت یکب��ار مصرف‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬صاحب��ان کارت ه��ای بازرگانی دارای‬ ‫چو خم های‬ ‫س��ابقه‪ ،‬برای تمدید کارت خود باید از پی ‬ ‫بسیاری عبور کنند که ‪۳‬مانع پیش روی خود دارند؛‬ ‫دریافت مفاصا حساب مالیاتی و مفاصا حساب تامین‬ ‫اجتماعی و پرداخت یک در هزار فروش ان سالی که‬ ‫پشت سر گذاش��ته اند‪ .‬به گفته وی فعاالن اقتصادی‬ ‫برای اینکه فعالیت بازرگانی شان پشت سد ایستگاه ها‬ ‫نماند‪ ،‬ترجیح می دهند ش��رکت کاغذی ایجاد کنند‬ ‫و کارت بازرگان��ی جدید بگیرن��د و تجارت فرامرزی‬ ‫خود را انجام دهند‪ .‬بهرامی ارض اقدس افزود‪ :‬برخی‬ ‫از تخلفات برای فرار از پرداخت هاس��ت و برخی هم‬ ‫برای جلوگیری از معطلی چون برای مفاصا حس��اب‬ ‫مالیاتی و تامین اجتماعی باید از هفت خوان رس��تم‬ ‫عبور کنند‪.‬رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫محسن بهرامی ارض اقدس‬ ‫ص��ادرات اتاق بازرگانی ته��ران تصریح کرد‪ :‬از همه‬ ‫مهم تر پرداخت غیرمنطقی یک در هزار فروش است؛‬ ‫به عن��وان نمونه یک بنگاه ب��زرگ مانند ایران خودرو‬ ‫اگر بخواهد یک در هزار فروش خود را بپردازد‪ ،‬رقم‬ ‫بسیار سنگینی خواهد ش��د‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫امکان دارد برای تمدید کارت بازرگانی در ان س��ال‬ ‫زیان ده باش��د‪ .‬ضمن اینکه در گذش��ته یک درصد‬ ‫س��ود بود‪ .‬بنابراین ترجیح می دهد به واسطه یکی از‬ ‫شرکت های زیرمجموعه خود کارت بازرگانی جدید‬ ‫بگیرد‪ .‬مشاور معاون رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫شرایط صدور کارت بازرگانی را برای فعاالن باسابقه‬ ‫و شناخته شده تسهیل کنیم تا به این راه ها کشیده‬ ‫نش��ود که یا برای دور زدن قانون است یا نپرداختن‬ ‫ ‬ ‫ح��ق و حق��وق دولت و یا تس��ریع دریاف��ت کارت‬ ‫بازرگانی جدید‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع کسب وکار نشویم‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با تاکید‬ ‫براینکه پدی��ده کارت های یکبار مص��رف در دولت‬ ‫دهم ش��یوع یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر فردی برای شروع‬ ‫فعالی��ت بازرگانی باید کارت بازرگانی دریافت کند و‬ ‫براس��اس قانون اساسی نیز ش��خصی را نمی توان از‬ ‫شروع کسب وکار منع کرد‪.‬‬ ‫مجیدرضا حری��ری در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۷۶‬قانون برنامه پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫مقررات زائد برای شروع کسب وکار باید حذف شود‪،‬‬ ‫اما در صدور کارت های بازرگانی شاهد سختگیری ها‬ ‫و موان��ع متع��ددی هس��تیم‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬برخی‬ ‫تخلف��ات در س��ال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۲‬ک��ه واردات این‬ ‫خودروها اتفاق افتاده‪ ،‬انجام ش��ده اس��ت‪ .‬هر کسی‬ ‫که می خواهد کاالیی را از گمرک ترخیص کند باید‬ ‫مالیات ارزش افزوده و ‪۲‬درصد مالیات علی الحس��اب‬ ‫بپردازد‪ ،‬این در حالی اس��ت که برخی واردکنندگان‬ ‫ممکن اس��ت ‪۲‬درصد سود هم نکنند‪ .‬به عقیده من‬ ‫این اتفاق با تعهد انجام و کاال ترخیص ش��ده است‪.‬‬ ‫حریری تصریح ک��رد‪ :‬این اتفاقات هرکجا افتاده هم‬ ‫نوع کاال و هم نشان(برند) ان مشخص است‪ ،‬به جای‬ ‫اینکه فعالیت اقتصادی مردم را مختل کنند و س��ر‬ ‫راه کس��انی که می خواهند به تازگی وارد کسب وکار‬ ‫شوند مانع بگذارند‪ ،‬متخلفان را شناسایی و دستگیر‬ ‫کنند ک��ه به راحتی هم می توان تش��خیص داد که‬ ‫نماینده پورش��ه در ایران کیست؟ خانم روستایی به‬ ‫واس��طه چه کس��ی این اقدام را انجام داده اس��ت؟‬ ‫رییس پیش��ین کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران ادام��ه داد‪ :‬یک واردکننده باید برای ورود کاال‬ ‫به کش��ور ‪۹‬درصد مالیات ارزش اف��زوده و حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی بدهد‪ ،‬ضم��ن اینکه ‪۲‬درصد ارزش‬ ‫کاال را هم به عنوان مالیات علی الحس��اب می گیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به بهانه این خبرها و کارت های بازرگانی‪،‬‬ ‫برای کسب وکار محدودیت ایجاد می کنند‪ .‬زمانی که‬ ‫گمرک و دولت از این موضوع ناراحت هستند یعنی‬ ‫بده��ی وجود دارد و فرد واردکنن��ده با تعهد کاالها‬ ‫را در ان س��ال ها ترخیص کرده که حاال به سیستم‬ ‫بانکی بدهکار است‪.‬به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران و چین‪ ،‬تا زمانی که مقررات زدایی در کش��ور‬ ‫انجام ندهیم نمی توانیم انتظار شفافیت داشته باشیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ضرر کارت های یکبار مصرف به مراتب‬ ‫از رش��وه گیری‪ ،‬فس��اد اداری و مالی و قاچاق کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر حال یک تاجر معمول��ی با یک کارت‬ ‫بازرگانی صرف‪ ،‬نمی تواند ‪ ۷۰۰‬پورش��ه وارد کش��ور‬ ‫کرده باشد‪ ،‬بلکه پش��ت پرده فرد با نفوذی بوده که‬ ‫در ان سال ها با ماموران گمرک به تفاهم رسید ه که‬ ‫به جای پرداخت نقدی‪ ،‬با تعهد کاالها را وارد کند‪.‬‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫‹ ‹فقط اتاق بازرگانی محکوم نشود‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است‪:‬‬ ‫این مش��کالت در تمام سازمان ها رخ می دهد و فقط‬ ‫مربوط به اتاق بازرگانی سراس��ر کشور نیست‪ .‬سیده‬ ‫فاطمه مقیمی به‬ ‫گفت‪ :‬دراین مسائل نظارت‬ ‫بیش��تری الزم اس��ت تا ش��اهد تخلفات اینچنینی‬ ‫نباش��یم‪ .‬خوش��بختانه روش جدیدی برای کنترل‬ ‫صدور کارت ها از س��وی اتاق ها در حال اجرا است تا‬ ‫کار ها با ش��رایط مطلوب تری جلو برود و البته کمک‬ ‫می کن��د که این مش��کالت تکرار نش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مس��ئله مهم دیگر این اس��ت که ایا فقط به واسطه‬ ‫کارت بازرگانی این اتفاق رخ داده است؟ ایا در موارد‬ ‫دیگر مانن��د بانک ها یا وزارتخانه های مختلف چنین‬ ‫مش��کلی وجود ندارد که فقط بر کارت های بازرگانی‬ ‫متمرکز ش��ده اند؟ زمانی که نظارت در زمان صدور‬ ‫کارت وجود نداش��ته باشد و شناساس��ی افراد برای‬ ‫دریاف��ت کارت که مهم ترین عامل اس��ت به خوبی‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬این مش��کالت هم ایجاد می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته مقیمی‪ ،‬جزئی نگری در مجموعه اتاق بازرگانی‬ ‫برای صدور کارت های بازرگانی با دقت بهتری انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫پساتحریم فضایی شفاف و بدون هیچ فساد ادار ‬ ‫ی‬ ‫مال��ی می خواهد‪ ،‬ب��دون حق هیچ اش��تباهی‪ .‬دنیا‬ ‫نگاهش به ایران تغیی��ر کرده و این را باید از تمایل‬ ‫و عالقه ب��رای همکاری با ای��ران و حضور پی درپی‬ ‫درکش��ور برای مذاک��ره حس ک��رد‪ .‬مقررات زدایی‬ ‫و حذف قوانین دس��ت و پا گیر کس��ب وکار یکی از‬ ‫مهم ترین عواملی اس��ت که باید بیش از گذش��ته به‬ ‫ان پرداخت؛ شاید ایران را بتوان در مدت کوتاه تری‪،‬‬ ‫به انچه که شایسته ان است رساند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پیشنهادی به رسانه های‬ ‫اقتصادی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫هر مشکلی را بر گردن کارت های بازرگانی نیاندازیم‬ ‫«از ماس��ت که برماس��ت‪ ».‬ورود ‪ ۷۰۰‬پورش��ه یا‬ ‫چندی��ن و چن��د ن��وع کاالی دیگر به کش��ور هیچ‬ ‫خط و ربطی ب��ه کارت های بازرگانی یکبار مصرف و‬ ‫ی اس��ت‪.‬‬ ‫چندب��ار مصرف ندارد‪ ،‬ایراد کار جای دیگر ‬ ‫همانجایی که پش��ت پرده می ماند و مس��ائل فرعی‬ ‫پیشران می ش��وند‪ .‬در ش��رایطی قرار داریم که فضا‬ ‫باید برای کسب وکار ها چه جدید و چه قدیمی‪ ،‬سهل‬ ‫باشد نه اینکه مانع ببینیم‪ .‬شفافیت در اقتصاد نیز با‬ ‫مقررات زدایی ایجاد خواهد شد‪ ،‬پس باید نظارت ها را‬ ‫بیشتر کرد و تش��خیصی درست داد‪ .‬هر فردی برای‬ ‫ت بازرگانی دارد‬ ‫فعالی��ت بازرگانی خود نیاز ب��ه کار ‬ ‫که به گفته فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬فرایند صدور و حتی‬ ‫تمدید ان بس��یار سخت و دس��ت و پا گیر است که‬ ‫ش��اید این عامل‪ ،‬مهم ترین دلیل تخلفات و فرارهای‬ ‫مالی باشد‪ .‬ورود ‪ ۷۰۰‬پورشه به کشور از طریق کارت‬ ‫بازرگانی یک خانم روس��تایی بهانه ای شد تا بار دیگر‬ ‫بر سیاه و س��پید کارت بازرگانی در کشور قلم بزنیم‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته مدیر کل فناوری اطالعات گمرک در‬ ‫یک نشست خبری اظهار کرد‪ :‬وجود کارت بازرگانی‬ ‫یکبار مصرف دردس��رهایی را برای گمرک و سازمان‬ ‫امور مالیاتی ایجاد کرده اس��ت به نحوی که حتی به‬ ‫اسم یک زن ‪ ۷۰۰‬دستگاه سواری پورشه وارد کشور‬ ‫شده است‪ .‬علی بعیدی افزود‪ :‬براساس اطالع دریافتی‬ ‫از گمرک خانمی به اسم (م‪.‬د) که سرمایه زندگی اش‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است با ‪۲۵۶‬فقره اظهارنامه‬ ‫بیش از ‪۷۰۰‬خودروی سواری پورشه وارد کرده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫فعاالن‬ ‫اقتصادی برای‬ ‫اینکهفعالیت‬ ‫بازرگانی شان‬ ‫پشت سد‬ ‫ایستگاه هانماند‪،‬‬ ‫ترجیح می دهند‬ ‫شرکت کاغذی‬ ‫ایجاد کنند و کارت‬ ‫بازرگانی جدید‬ ‫بگیرند و تجارت‬ ‫فرامرزی خود را‬ ‫انجام دهند‬ ‫محس��ن جاللپور رییس اتاق بازرگانی ایران در ش��بکه‬ ‫تلگرام خود نوشت‪ :‬هفته گذشته که شورای پول و اعتبار‬ ‫با کاهش نرخ س��ود بانکی موافقت کرد‪ ،‬به ذهنم رس��ید‬ ‫پیشنهادی در یکی از نشست های اتی شورا ارائه کنم‪.‬‬ ‫به نظرم بانک مرکزی برای کارایی بهتر در نقش تازه ای‬ ‫که به عنوان داور بازی ب��ازار پول بر عهده گرفته‪ ،‬می تواند‬ ‫فرایند رتبه بندی بانک ها و موسس��ات اعتباری را سرعت‬ ‫ببخش��د‪ .‬در این صورت‪ ،‬با استفاده از شاخص های سالمت‬ ‫بانکی و وضعیت دارایی هر بانک یا موسس��ه به انها درجه‬ ‫ریس��کی تخصیص داده می شود و س��پرده گذاران عالوه بر‬ ‫نرخ سود‪ ،‬مالحظه دیگری را به عنوان ریسک سپرده گذاری‬ ‫مدنظ��ر قرار خواهند داد‪ .‬نتیجه اینک��ه امکان به هم زدن‬ ‫بازی از س��وی بازیگران کوچ��ک و بی قاعده از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬در کنار این سیاس��ت‪ ،‬ب��ازوی تکمیلی بانک مرکزی‬ ‫که وظیفه بیمه کردن س��پرده ها را به عهده دارد‪ ،‬س��قف‬ ‫س��پرده های بیمه شده درهر موسسه یا بانک را با توجه به‬ ‫شرایط اعتباری ان اعالم می کند تا هم سپرده گذاران خرد‬ ‫متحمل ریسک نشوند و هم سپرده گذاران کالن در سودای‬ ‫کس��ب نرخ های باالتر‪ ،‬سالمت ش��ریان مالی اقتصاد را به‬ ‫خطر نیندازند‪ .‬خیلی خوش��حال می شوم اگر رسانه ها نیز‬ ‫به این پیش��نهاد بپردازند و کارشناسان پولی نیز درباره ان‬ ‫نظ��ر بدهند‪ .‬ضمن اینکه تهیه یک گزارش میدانی از نحوه‬ ‫برخورد بانک ها با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار درباره نرخ‬ ‫س��ود‪ ،‬می تواند تصویر مناسبی به مدیران پشت میز نشین‬ ‫درباره میزان پایبندی بانک ها به نرخ جدید ارائه کند‪ .‬سوال‬ ‫مشخص می تواند این باشد که ایا بانک ها به مصوبه جدید‬ ‫شورای پول و اعتبار پایبند خواهند بود؟ یعنی در روزهای‬ ‫اینده‪ ،‬قراردادهای جدید میان س��پرده گذاران و بانک ها با‬ ‫نرخ اسمی پایین تری بسته می شود؟ رصد مداوم رسانه ها از‬ ‫نرخ های جدید می تواند به بانک مرکزی ادرس های خوبی‬ ‫بدهد؛ اگر میدانی و مداوم باشد‪ .‬بانک مرکزی مقام ناظر و‬ ‫چشم اول نظارت است و رسانه ها می توانند به عنوان چشم‬ ‫دوم در نظارت بر بازار پول عمل کنند‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫تهران میزبان بلغاری ها‬ ‫«کریس��توپولنداکو» س��فیر بلغارس��تان در ایران در‬ ‫دیدار با ابوالفضل رهنم��ا مدیرکل اروپا و امریکای اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران ضمن تاکید بر نق��ش ایران در منطقه‪،‬‬ ‫ارتب��اط اقتصادی ب��ا بخش های خصوصی ای��ران را از‬ ‫اهداف سفر هیات بلغاری عنوان کرد و همچنین از سفر‬ ‫هیات اقتصادی به همراه وزیر انرژی با دو معاون مهم به‬ ‫تهران در نیمه دوم اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل رهنم��ا‪ ،‬مدی��رکل اروپ��ا و امری��کای‬ ‫اموربین المل��ل ات��اق بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬از امادگی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ب��رای پذی��رش هی��ات و دع��وت از فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی متناسب با ترکیب هیات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در اسفند و هفته های پایانی سال با ترافیک‬ ‫حضور کش��ورهای مختل��ف اروپایی مواجه هس��تیم و‬ ‫امیدواری��م این دیدارها و مذاکرات نتایج مثبتی را برای‬ ‫بخش خصوصی رقم برند‪.‬‬ ‫ورود بیمه «هرمس» المان به مناسبات بازرگانی ایران‬ ‫تاجران و کارافرینان ایرانی در چهارمین روز‬ ‫سفر به المان‪ ،‬برنامه های خود را در برلین اغاز‬ ‫کردند و در نخستین برنامه خود در این شهر با‬ ‫حضور در اتاق بازرگانی برلین با فعاالن بخش‬ ‫خصوصی این شهر پشت میز مذاکره مستقیم‬ ‫نشستند‪ .‬در این گردهمایی که اتاق بازرگانی و‬ ‫صنعت برلین برای مهمانان ایرانی ترتیب داده‬ ‫بود‪ ،‬جم��ع زیادی از نمایندگان ش��رکت های‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی برلین حاض��ر بودند و به‬ ‫گفت وگو با نمایندگان نزدیک به ‪ 60‬ش��رکت‬ ‫ایرانی پرداختند‪.‬‬ ‫در این نشست علی ماجدی‪ ،‬سفیر ایران در‬ ‫المان با تشویق و ترغیب شرکت های کوچک‬ ‫و متوسط المانی برای سرمایه گذاری در ایران‪،‬‬ ‫از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناس��ان‬ ‫امریکای��ی با همتایان المانی خ��ود برای رفع‬ ‫مشکالت بانکی با ایران خبر داد‪.‬‬ ‫سفیر ایران در برلین گفت‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫بر سر راه اغاز جدی مناسبات اقتصادی ایران‬ ‫و الم��ان‪ ،‬نگرانی و ت��رس بانک های المانی از‬ ‫گش��ایش روابط بانکی با ایران است که در این‬ ‫زمینه قرار است در هفته اینده برخی مقامات‬ ‫امریکایی به برلین سفر کرده و در گفت وگو با‬ ‫مسئوالن دولتی المان این نگرانی ها را برطرف‬ ‫کنند ‪ .‬سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای‬ ‫قرارداد یک ش��رکت بزرگ المانی با ایران در‬ ‫بخش صنایع باالدستی نفت خبر داد و یاداور‬ ‫شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ همچنین در این نشست‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اش��اره به مالقات ها و مذاکرات هیات‬ ‫اقتصادی اتاق ته��ران در مونیخ‪ ،‬گفت‪ :‬ما در‬ ‫طول این سفر و در مالقات های متعدد به این‬ ‫مسئله اشاره کرده ایم که کلید گشایش روابط‬ ‫اقتصادی میان ایران و المان در دس��ت دولت‬ ‫المان اس��ت که ش��رایط ورود بانک ها و بیمه‬ ‫هرمس المان را به مناسبات بازرگانی با ایران‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫مسعود خوانس��اری با بیان اینکه در برنامه‬ ‫ششم توس��عه ایران نیاز به جذب ‪50‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری س��االنه پیش بینی شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در هفته ه��ای اخیر چندی��ن قرارداد‬ ‫ب��زرگ همکاری می��ان ایران و ش��رکت های‬ ‫ایتالیا و فرانسه بسته شد که این قراردادها به‬ ‫صورت فاینانس و با حمایت بیمه های این دو‬ ‫کشور منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه نقش اتاق های بازرگانی دو کش��ور‬ ‫در توس��عه رواب��ط اقتص��ادی می��ان ایران و‬ ‫المان اش��اره کرد و یاداور ش��د‪ :‬شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط هر دو کش��ور چش��م به‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی دو ط��رف دارند تا انها راه‬ ‫ورود به همکاری های دوجانبه را هموار کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتاق بازرگان��ی و صنعت برلین نیز‬ ‫در این همایش با بیان اینکه ایران تا ‪ 10‬سال‬ ‫گذش��ته یکی از ش��رکای مهم تجاری المان‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما به دنبال ان هس��تیم تا روابط‬ ‫اس��یب دیده میان دو کش��ور را بار دیگر احیا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته ای‬ ‫ایران و کشورهای ‪ 5+1‬و رفع تحریم ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با برداش��ته شدن تحریم ها چش��م انداز خوبی‬ ‫ب��رای هم��کاری اقتص��ادی با ایران باز ش��ده‬ ‫و امروز به نظر می رس��د ک��ه افزایش تولید و‬ ‫گسترش کاالهای س��رمایه ای به هدف اصلی‬ ‫دولتمردان ایران تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه به توس��عه اقتص��ادی و صنعتی برلین‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از سال ‪2006‬م به بعد‪ ،‬رشد‬ ‫اقتص��ادی برلین فراتر از انتظارها ارتقا یافته و‬ ‫حتی فراتر از کش��ور المان پیش رفته اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ش��رکت ها و صنایع برلین عالقه مند‬ ‫هستند دوره جدید همکاری ها با صنایع ایران‬ ‫را اغاز کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ات��اق بازرگانی و صنعت برلین با‬ ‫بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال ان است‬ ‫ی میان همکاری های اقتصادی دو کش��ور‬ ‫تا پل ‬ ‫باشد‪ ،‬از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و‬ ‫صنع��ت برلین به تهران در ماه های اینده خبر‬ ‫داد‪ .‬هی��ات تجاری اتاق بازرگانی تهران جمعه‬ ‫شب به ایران بازگشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ضرورت پوشاندن لباس نو به تن خاو یار ایرانی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در دوران پساتحریم‪ ،‬با ایجاد بسته بندی جدید و هولوگرام برای خاو یار ایرانی‬ ‫می توانیم جایگاه واقعی این محصول را در بازارهای جهانی‪ ،‬بازیابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫س��عی کنیم که در دوران پساتحریم‪ ،‬تراز تجاری کش��ور مثبت شود و این موضوع‬ ‫باید از طریق مناطق تجاری ازاد که در زمینه صادرات فعال هستند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به وضعیت نشر‬ ‫تک خبر‬ ‫غم نان یا کتاب‬ ‫فروش ویژه ‪ ۴۰۰‬مجتمع‬ ‫مسکونی در تهران‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک تهران گفت‪ :‬انبوه س��ازان‬ ‫‪ ۴۰۰‬مجتمع مس��کونی یک تا ‪ ۱۰۰‬واحدی را در تهران با‬ ‫تخفیف و اقساط می فروشند‪ .‬وی افزود‪ :‬عمده تولید کنندگان‬ ‫ساختمان به دلیل نبود مشتری دچار رکود شده اند از این رو‬ ‫تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته شده است‪ .‬بر این اساس از‬ ‫جانب سازندگان بزرگ داخلی در این نمایشگاه انبوه سازان‬ ‫«فروش ویژه» خواهند داشت‪ .‬به گزارش خبرگزاری ایسنا‪،‬‬ ‫حس��ام عقبایی با اعالم برگزاری س��ومین نمایشگاه امالک و‬ ‫مس��تغالت از ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬اس��فند در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران اظهار کرد‪ :‬تبیین اهمیت موضوع مس��کن‬ ‫و جایگاه نخست ان در رشد‪ ،‬رکود و توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫معرفی پهنه وسیع جذب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در پروژه های مس��کن و مس��تغالت در داخل کش��ور‪ ،‬جذب‬ ‫و هدایت س��رمایه های داخلی و خارجی‪ ،‬معرفی توانمندی‬ ‫انبوه سازان و شرکت های بزرگ فعال در صنعت ساختمان از‬ ‫جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪ .‬وی افزود‪ :‬کمک‬ ‫به شفاف س��ازی گردش کار و عملکردهای مورد اس��تفاده در‬ ‫بازار ساخت وساز‪ ،‬ایجاد توازن و پایداری در قیمت ها و کمک‬ ‫به کنترل نرخ امالک و مس��تغالت کش��ور‪ ،‬معرفی روش های‬ ‫صنعتی س��ازی و توانمن��دی ان در ارتق��ای کیفیت‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رعت و کاهش هزینه تمام ش��ده‪ ،‬معرفی ابزار و روش های‬ ‫نوی��ن ف��روش در بخش امالک و مس��تغالت نی��ز از اهداف‬ ‫برگزاری نمایش��گاه اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران گفت‪ :‬در این نمایش��گاه مالکان و مدیران پروژه های‬ ‫س��رمایه گذاری با معرفی بهترین فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در امالک شرایطی برای عرضه مطلوب امالک با امکان ارزیابی‬ ‫و مقایس ه بهتر را فراهم می کنند‪ .‬عقبایی با اشاره به حضور‬ ‫خارجی ها در این نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایش��گاه امس��ال با‬ ‫همکاری اتحادیه کشوری مشاوران امالک و مجموعه بانیان‬ ‫امی��د کار خ��ود را اغاز خواهد ک��رد و نمایندگانی از امارات‬ ‫متح��ده عرب��ی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین و‪ ...‬نیز در ان مش��ارکت فعال‬ ‫خواهند داشت و اخرین توانمندی خود را در معرض نمایش‬ ‫قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ محمد ناجیان ‬ ‫‹ ‹اف�ت می�زان چ�اپ کت�اب محص�ول‬ ‫سال های اخیر نیست‬ ‫هومان حسن پور ‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ 2062‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 924 /311/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺵ ‪140‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/5/28‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ .1‬ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 2062‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 509‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪/‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ .3‬ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 1172‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 1632‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 11874‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 21555‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 3467‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -8‬ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ‪ /‬ﺵ‪ .‬ﺵ ‪ / 152‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ /‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/121733‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 311‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ ....‬ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 106‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409980010500957‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/01/24‬ﺳﺎﻋﺖ ‪08:30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121724‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 106‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 106‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980010500676‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/02/19‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪/121715‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫‪106‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﺘﺎﺏ ﺍﻫﻮﺍﺯﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻤﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪94/10/6 – 1168‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9309980010600853‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121708‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪107‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﭘﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ‬ ‫‪ 9409970010600308‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/10‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930911‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪3/190/623/876‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/8/30‬ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/020/778‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 96/337/916‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 159/53/193‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121703‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪107‬‬ ‫–‬ ‫مدت هاس��ت ک��ه کتاب جای��ی در س��بد خانوار‬ ‫ایرانی ن��دارد و ب��ازار این کاالی فرهنگ��ی در اغما‬ ‫به س��ر می ب��رد‪ .‬لغتی که در ابتدا کم��ی اغراق امیز‬ ‫به نظر می رس��د اما واقعیت این اس��ت که متاسفانه‬ ‫مدت هاس��ت ب��ازار کت��اب و مطالعه در کش��ور ما‬ ‫مشتری چندانی ندارد‪ .‬برای درک این موضوع کافی‬ ‫است نگاهی به سرانه مطالعه و چاپ کتاب در کشور‬ ‫بیندازی��م و بپذیریم که کتاب ج��ای چندان زیادی‬ ‫درخریدهای ما ندارد‪ .‬در این بین برخی کارشناسان‬ ‫اقتصادی بر این باورند که در شرایط رکود اقتصادی‬ ‫به حوزه فرهنگ به ویژه کتاب بیشترین اسیب وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬امری که با نگاه به کتابفروشی های سراسر‬ ‫کشور به وضوح نمایان می شود‪ .‬اما علت چیست؟ایا‬ ‫واقعا کتاب به عنوان یک کاالی لوکس مطرح است؟‬ ‫سوالی که پاسخ بسیاری از افراد جامعه به ان مثبت‬ ‫است و بس��یاری از مردم ترجیح می دهند تا هزینه‬ ‫خرید کتاب را صرف امور دیگری کنند‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ‬ ‫این موضوع بهانه مناس��بی بود تا به سراغ ناشران‬ ‫برویم و با طرح موضوع‪ ،‬علل کس��ادی بازار کتاب را‬ ‫ن مدیر‬ ‫ازانها جویا ش��ویم؛ در این ب��اره محمد ناجیا ‬ ‫نش��ر «رس��ا» در گفت وگو با‬ ‫عنوان می کند‪:‬‬ ‫بازار کتاب با دیگر کاالهای مصرفی بس��یار متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬او در ادام��ه افت میزان چاپ و نش��ر کتاب‬ ‫را معلول عوامل متعدد و ریش��ه ای می داند و اضافه‬ ‫می کن��د‪ :‬این امر فراین��دی طوالنی دارد و محصول‬ ‫سال های اخیر نیست‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬نخستین دلیل‬ ‫ی نبود عادت‬ ‫خروج کتاب از س��بد خرید خانوار ایران ‬ ‫مطالع��ه و وجود فرهنگ ش��فاهی اس��ت؛ امری که‬ ‫موجب ش��ده خانواده های ایرانی به طور کلی تمایل‬ ‫چندانی به مطالعه نداشته باشند‪ .‬این ناشر همچنین‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎﻙ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺷﺎﺭ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪ 9409970010600951‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/8/19‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 931143‬ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 5/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 150/194/400‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﺥ ‪77/9/21‬‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 250/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121687‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪107‬‬ ‫–‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﮔﻴﺸﺎ( ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﺳﻬﺎﻣﻰ‬ ‫ﻋﺎﻡ( ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺙ ‪ 142583‬ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺿﻮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980010601040‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/1/24‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:15‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪110/121681‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﺗﻬﺮﺍﻥ–ﺷﻴﺮﻳﻦﺷﺎﻣﻠﻰ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ‬ ‫‪ 9409970010600842‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/7/29‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940376‬ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪550/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 16/720/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 180/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻈﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 27/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121668‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪107‬‬ ‫–‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺳﺎﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺪ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﺩﺳﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﺷﻬﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺵ ‪ 94/8/10 – 892‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 107‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980010600098‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121661‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪107‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﭘﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ‬ ‫در بخ��ش دیگری از گفته هایش انتقاداتی که درباره‬ ‫قیمت باالی کتاب ش��نیده می شود را رد می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬این ایراد اصال پذیرفته نیست زیرا اشخاصی‬ ‫که به این دلیل از خرید کتاب و مطالعه ش��انه خالی‬ ‫می کنن��د به طور عموم برای خریده��ای بی ارزش و‬ ‫ناچیز‪ ،‬رقم های بس��یار باالیی را می پردازند‪ .‬ناجیان‬ ‫در بخ��ش دیگری از اظهاراتش سیاس��ت گذش��ته‬ ‫وزارت ارشاد مبنی بر پرداخت یارانه برای چاپ کتاب‬ ‫را مورد نق��د قرار می دهد و می گوی��د‪ :‬این حمایت‬ ‫وزارت ارش��اد سبب ش��ده مردم ما تمایلی به خرید‬ ‫کتاب که اکنون به قیمت واقعی خود نزدیک ش��ده‪ ،‬‬ ‫نداشته باش��ند‪ .‬اظهارات این دست اندرکار چاپ در‬ ‫حالی بیان می ش��و د که بررس��ی ها نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫بیش از ‪۱۳‬هزار مجوز نش��ر در ایران اعتبار دارد که‬ ‫از ای��ن تعداد نزدیک به ‪7‬هزار ناش��ر در س��ال تنها‬ ‫‪ 3‬کتاب منتش��ر می کنند و بقی��ه هم از مجوزهایی‬ ‫که دارند اس��تفاده های دیگری می کنند‪ .‬موضوعی‬ ‫که ناجی��ان درباره ان ب��ه‬ ‫توضیح می دهد‪:‬‬ ‫کتاب با دیگر کاالهای اساس��ی تفاوت های بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری که ناشران برای اینکه از ورشکستگی‬ ‫در ام��ان بمانند‪ ،‬باید س��االنه اقدام به چاپ تعدادی‬ ‫کتاب جدید کنند ک��ه البته این امر هرگز به معنی‬ ‫نبود رکود و اوضاع مس��اعد مالی نیس��ت چراکه اگر‬ ‫ناش��ران از چاپ کتاب های جدید سر باززند این امر‬ ‫به فروش نرفتن کتاب های قدیمی تر تعبیر می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بعد از مس��ئله ممیزی‪ ،‬نبود ویترین‬ ‫برای عرضه کتاب ها و سیستم ناقص توزیع سراسری‬ ‫ک��ه به نظر یک��ی از بزرگترین مش��کالت ناش��ران‬ ‫ب ناش��ران‬ ‫ایرانی به ش��مار می اید‪ ،‬چش��م امید اغل ‬ ‫به نمایش��گا ه کتاب تهران و نمایش��گاه های استانی‬ ‫است تا ش��اید مددی شود و کتاب به دست ساکنان‬ ‫بیرون از تهران هم برس��د‪ .‬امری که اکنون با انتقال‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980232100215‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 156‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ‪ 940997023210104‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺸﻤﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺁﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ‪ 200/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/7/10‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 271‬ﻭ ‪ 301‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪) 94/3/16‬ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 107‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /121653‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 156‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺰﻩ ﺷﺮﻳﻔﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 4491‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 784/214/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ‪2302‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/7/27‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 2163‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1354‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-2‬ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 2044‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1355‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-3‬ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪4491‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1351‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-4‬ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 2422‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1364‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 97‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1323‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122322‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 214‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 9940‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 811/222/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ‪ 1682‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 9980‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1362‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ -2‬ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 9078‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1359‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-3‬ﻟﻴﻼ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 53115‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1366‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-4‬ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺮﺍﺩﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 001328757-5‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1370‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-5‬ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪1956‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1336‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122321‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 222‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺍﻭﺭﺗﺎﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪478‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 800/218/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 234‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/7/11‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﺍﻛﺮﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‬ ‫ﺍﻭﺭﺗﺎﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 478‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-2‬ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 556-073873-5‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1381‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ‪-3‬ﻣﻴﺜﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 556-034833-3‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1374‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‪-4‬ﺣﺎﺟﻌﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 6‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1323‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-5‬ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻓﺘﺤﻰ ﮔﻤﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 6‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1330‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122319‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 218‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫نمایشگاه کتاب به سایت نمایشگاهی «شهر افتاب»‬ ‫مورد اعتراض ش��دید ناش��ران قرار گرفته است‪ .‬اما‬ ‫وضعیت کتابفروش��ی ها کمی ان س��وتر از تهران در‬ ‫این سال ها ان قدر ناامید کننده بوده که در امارهای‬ ‫رسمی ترجیح می دهند درباره اش سکوت کنند‪ .‬در‬ ‫واقع حتی در حاش��یه های تهران ه��م ماجرا از این‬ ‫قرار اس��ت؛ به ط��ور مثال در پاکدش��ت تهران چند ‬ ‫کتابفروش��ی که با ترکیب لوازم التحریر و چند قفسه‬ ‫کتاب اداره می ش��وند‪ ،‬دایر اس��ت ک��ه همان ها هم‬ ‫زیر نظر اتحادیه میوه و تره بار شهرستان اداره می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای رسمی در سراسر ایران نزدیک به‬ ‫‪8‬ه��زار کتابفروش��ی وجود دارد‪ ،‬این امار براس��اس‬ ‫اعالم س��ایت خانه کتاب تا پایان سال ‪ ۱۳۹۰‬اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما به نظر می رس��د امارهای رسمی اختالف‬ ‫فاحش��ی با واقعیت داشته باش��د‪ .‬با این اوصاف باید‬ ‫بالقوه انتشار‬ ‫خوشحال باش��یم که همه ظرفیت های ‬ ‫کتاب در ایران فعال نیست‪ ،‬چون به طور احتمالی با‬ ‫هیچ اراده ای نمی ش��د به این زودی ها ویترینی برای‬ ‫این حجم از تولید کتاب فراهم کرد‪ .‬این گالیه ها از‬ ‫زبان فعاالن نش��ر در حالی بیان می شود که هومان‬ ‫حسن پور ‪ ،‬مدیر نش��ر «اریابان» رضایت از بازار نشر‬ ‫را نس��بی عنوان می کند و به‬ ‫می گوید‪ :‬به هر‬ ‫ترتیب بازار نش��ر نیز همانند بازارهای دیگر صنعتی‬ ‫با افت وخیز همراه است‪ .‬به گفته او به طور کلی تیراژ‬ ‫کتاب در چند سال اخیر ‪50‬درصد کاهش داشت ه اما‬ ‫افزایش قیمت گرچه با توان طبقه متوس��ط جامعه‬ ‫چن��دان همخوانی ن��دارد اما باز هم کت��اب همواره‬ ‫مش��تریان خاص خود را دارد‪ .‬او می گوید‪ :‬با افزایش‬ ‫تورم بس��یار طبیعی اس��ت که کتاب از سبد خرید‬ ‫خانوار حذف ش��ود اما به ه��ر ترتیب با گرانی کتاب‬ ‫توانایی برخی از مش��تریان این محصول برای تهیه‬ ‫کتاب به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 36016‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 932000938/20/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺳﻴﺎﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺵ‪ 14‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/7/12‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 3616‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪1359‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪﺷﻬﺎﺏ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 110411‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪1357‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-3‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 3059‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1362‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122318‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 201‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺍﺩﻳﺒﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 1952‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 940707/215/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺩﻳﺒﺰﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 001-561919-2‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/7/13‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺍﺩﻳﺒﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ‪ 1952‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1335‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪12405‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1338‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122301‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 215‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪-421851-8‬‬ ‫‪ 001‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 940766/215/94‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 2591‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/9/1‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﻣﺤﻤﺪﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺵ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1370‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-2‬ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ‪ 002-055979-8‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1376‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 0019142277‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1375‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-4‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 1701‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1345‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-5‬ﻃﺎﻫﺮﻩ‬ ‫ﺟﻼﺋﻴﺎﻥ ﻗﻮﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 552‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1320‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ‬ ‫ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/122298‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 215‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 521/222/94‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪94/10/6-1197‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 222‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻧﺒﻰ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﺟﻴﺮﻳﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺥ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﻠﻮﻙ‪ 2‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪ 5808‬ﺷﺮﻗﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﺩﺍﻭﺩ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺑﺎﻻ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪ 222‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺒﻰ ﺍﻟﻪ ﺟﻴﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ‪ 94/10/1‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻴﺒﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ 22/0731/11‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 42/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪2‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪300000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ‪1500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 328 ،331‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 43‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 800‬ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫‪ 150000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/122295‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 222‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 5‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫افزایش نرخ ارز نداریم‬ ‫‪17‬‬ ‫درهای ایران به روی سرمایه گذاران خارجی باز می شود‬ ‫‪ 18‬ایا بانک های مرکزی خلع سالح شده اند؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫طیب نیا خبر داد‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش در کاهش‬ ‫نرخ سود‬ ‫رویکرد دائمی نظام کاهش وابستگی به نفت است‬ ‫رشد اقتصادی ‪5‬درصدی را می توان برای سال اینده‬ ‫پیش بین��ی کرد‪ .‬رویکرد دائمی نظ��ام‪ ،‬تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی و کاهش وابستگی به نظام نفتی کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬عل��ی طیب نیا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی صبح دیروز در یک نشس��ت خبری‬ ‫با اش��اره به اینکه ایران در یک مقطع حساس تاریخی‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لغو تحریم ها فرصت های‬ ‫جدیدی را برای رش��د اقتصادی و فرصت هایی را برای‬ ‫افزایش تولید در کشور به وجود اورده است‪ .‬طیب نیا با‬ ‫بیان اینکه سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی برای‬ ‫دوره خاص تدوین نش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد دائمی‬ ‫نظام تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نظام‬ ‫نفتی کش��ور اس��ت‪ .‬ما در ی��ک دوره طوالنی از درامد‬ ‫نفت برای هزینه های جاری استفاده کردیم و در قالب‬ ‫بودجه سنواتی انها را هزینه کرده ایم‪.‬‬ ‫موسس��ه ها در ادامه راه با مشکل مالی مواجه می شوند‪،‬‬ ‫ما در س��ال گذش��ته نیز ش��اهد بودیم که موسسه های‬ ‫اینچنینی تخلفات زیادی داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 11‬برنامه ملی در حال تهیه و تدوین‬ ‫طیب نی��ا در ادامه با اش��اره به سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی گفت‪11 :‬برنامه ملی در این زمینه تهیه ش��ده‬ ‫تا بتوانیم کمترین نوس��ان را در بازاره��ای بین المللی‬ ‫داشته باش��یم اما همواره بنگاه های اقتصادی در کشور‬ ‫با دو مش��کل تنگنای اعتباری (نرخ س��ود باال و کمبود‬ ‫وام و بدهی ه��ای دولت) مواجه بوده اند اما برای کاهش‬ ‫بدهی های دولت ب��ه بخش خصوصی و تولید کنندگان‬ ‫و پیمانکاران برنامه های ویژه ای در دس��ت اقدام داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میزان بدهی دولت نسبت به (جی دی پی)‬ ‫گف��ت‪ :‬برای ایران این میزان حدود ‪50‬درصد اس��ت اما‬ ‫در ژاپن این رقم ‪250‬درصد براورد می ش��ود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هرچند هنوز مرجعی برای رسیدگی به بدهی ها نداریم‬ ‫اما موفق ش��دیم با انتش��ار اوراق اس��ناد خزانه و اوراق‬ ‫تسویه این بدهی ها را بکاهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ال اینده رش�د ‪5‬درصدی اقتصادی‬ ‫خواهیم داشت‬ ‫وزی��ر اقتصاد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت‬ ‫دول��ت از ابتدا مقابله با رکود و افزایش رش��د اقتصادی‬ ‫مس��تمر و پای��دار بوده اس��ت که در این می��ان ایجاد‬ ‫اش��تغال برای جوانان جویای کار و بهبود زندگی مردم‬ ‫و مقابله ب��ا فقر در اولویت بوده اس��ت‪ .‬طیب نیا افزود‪:‬‬ ‫جهت گی��ری دولت از ابتدا خ��روج از وضعیت رکودی‬ ‫و رون��ق اقتصادی ب��وده که دور از انتظار نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در گذش��ته در بازار ارز و طال و در بازار دارایی ها‬ ‫با هیجان های التهاب��ی و بی ثباتی مواجه بودیم که در‬ ‫حال حاضر ان را پشت س��ر گذاش��ته ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫با بهره گیری از صاحبنظران اقتصادی توانس��تیم اثار‬ ‫مثبت��ی را در اقتصاد کش��ور حاکم کنی��م و در ‪ 4‬دوره‬ ‫متوالی رش��د اقتصادی مثبت ش��د و ن��رخ اقتصادی‬ ‫‪3‬درصدی را به دس��ت اوردیم‪ .‬وقت��ی ‪ 3‬دوره متوالی‬ ‫رش��د اقتصادی داش��ته باش��یم به این معناست که از‬ ‫رکود خارج شده ایم‪ .‬ما برای سال اینده رشد اقتصادی‬ ‫‪5‬درصدی را نیز پیش بینی کرده ایم‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫نرخ رشد اقتصادی در ایران باالتر از نرخ رشد اقتصادی‬ ‫در منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه ژاپنی ها برای حضور در ایران‬ ‫وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به امضای نخستین خط‬ ‫اعتباری ‪ 10‬میلی��ارد دالری در ژاپن گفت‪ :‬ما در حال‬ ‫حاضر ش��اهد توافق های زیادی با کشورهای اسیایی و‬ ‫افریقایی هستیم که این توافق ها باید به تحکیم مبانی‬ ‫تولی��د‪ ،‬انتقال دان��ش فنی به ایران و ورود س��رمایه و‬ ‫توسعه صادرات بینجامد‪ ،‬البته ما به هر سرمایه گذاری‬ ‫خوشامد نخواهیم گفت و تنها به طرح هایی که به تولید‬ ‫و صادرات بینجامد توجه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪66‬درصد وص�ول درامدهای‬ ‫گمرکی‬ ‫طیب نیا در ادامه این نشس��ت گف��ت‪ :‬باید زمینه را‬ ‫برای تامین مالی پایدار دولت همراه با رش��د اقتصادی‬ ‫فراهم کرد که در این رابطه برنامه جامعی تدوین شده‬ ‫که م��ا را از روزمرگی خارج کند‪ ،‬چراکه در صورتی که‬ ‫برنامه راهبردی نداشته باشیم‪ ،‬گرفتار مسائل روزمره‬ ‫خواهیم ش��د اما اقدام��ات و فعالیت های مش��خصی‬ ‫تعریف ش��ده که اهداف ما را ب��رای تامین مالی پایدار‬ ‫فراهم می کن��د که در این زمین��ه اصالحات گمرکی‬ ‫‹ ‹انتشار ‪4‬هزار میلیارد تومان اسناد خزانه‬ ‫و اصالحات در سیس��تم مالیاتی انجام ش��ده است‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر زمان ب��رای واردات کاال و نیز صادرات ان‬ ‫تقلی��ل یافته و امروز دیگ��ر اظهارنامه های گمرکی در‬ ‫تمام نقاط کش��ور قابل رسیدگی هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین سعی ش��ده تا تعامالت ناسالم از بین برود و‬ ‫ما توانس��تیم میزان وصول درامدهای گمرکی خود را‬ ‫ت��ا ‪ 66‬درصد افزایش دهیم و هزینه های مبادالتی مان‬ ‫را بکاهی��م‪ .‬طیب نیا گف��ت‪ :‬همچنین ‪ 32‬پ��روژه در‬ ‫ای��ن زمینه در حال اجراس��ت اما اج��رای کامل همه‬ ‫ای��ن طرح ها به شناس��ایی و وصول مالی��ات بر مبنای‬ ‫اطالعات نیازمند اس��ت اما تمام سعی ما جلوگیری از‬ ‫فرارهای مالیاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 41‬درصدی درامدهای مالیاتی‬ ‫وزیر اقتصاد با اش��اره به اج��رای کامل طرح مالیاتی‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای این طرح زمینه فس��اد و تعامل ناسالم‬ ‫از بین خواهد رفت و ما می توانیم براس��اس درامدهای‬ ‫واقعی مالیات دریافت کنیم‪ .‬وی با اش��اره به رش��د ‪41‬‬ ‫درصدی درامدهای مالیاتی گفت‪ :‬س��هم درامدهای‬ ‫مالیاتی در ح��ال حاضر افزایش یافته و وابس��تگی ما‬ ‫به نفت کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬طیب نیا گفت‪ :‬برای بهبود‬ ‫محیط کس��ب و کار دو مصوبه از س��وی هیات وزیران‬ ‫ابالغ ش��ده و با تاس��یس دفتری در معاونت اقتصادی‬ ‫وزارت اقتصاد نظارت بر حکم اجرای مصوبات بیش��تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در س��امانه ص��دور مجوزها‬ ‫‪2‬هزار مجوز در ایران شناس��ایی ش��د و در جلسه های‬ ‫اخی��ر هیات مقررات زدایی ‪ 400‬م��ورد از مجوزها لغو‬ ‫ش��دند‪ .‬وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت‪ :‬تسهیل‬ ‫فرایند مجوزها در دس��تورکار است که قراردادهایی را‬ ‫با دانش��گاه های کشور و دس��تگاه های ذیربط به امضا‬ ‫رس��انده ایم تا فش��ار کمتری بر واحدهای تولید وارد‬ ‫ش��وند‪ .‬همچنین س��امانه ای برای حذف مقررات زاید‬ ‫ایجاد ش��ده تا مقررات دست وپاگیر را حذف کنیم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به رتبه ایران در محیط کسب وکار گفت‪ :‬این‬ ‫رتبه از ‪ 152‬به ‪ 118‬بهبود یافته اس��ت و امیدواریم در‬ ‫سال های اینده قدم های موثرتری برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹معافی�ت مالیاتی ‪10‬س�اله برای س�اخت‬ ‫هتل‬ ‫طیب نی��ا همچنین درباره معافی��ت مالیاتی هتل ها‬ ‫اف��زود‪ :‬قانون ان در مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب‬ ‫ش��ده و در دولت ایین نامه ان اجرایی ش��د که در قالب‬ ‫ماده ‪ 32‬مالیات های مس��تقیم سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫صنعت و معدن که در گذش��ته مشمول مالیات بودند‪،‬‬ ‫تغییراتی ایجاد ش��د و برای یک دوره زمانی هتلداری از‬ ‫معافیت مالیاتی ‪50‬درصدی برخوردار ش��د که ان نیز‬ ‫برای حمایت از صنعت گردشگری در کشور است‪ .‬ما در‬ ‫سال های اخیر شاهد افزایش قابل توجه گردشگران در‬ ‫ایران هس��تیم و باید زیرساخت های ان را فراهم کنیم‪،‬‬ ‫در ای��ن رابطه در حوزه س��اخت هتل ‪ 5‬س��ال معافیت‬ ‫مالیاتی محقق شد و ساخت هتل در نقاط غیربرخوردار‬ ‫معافیتی ‪10‬س��اله خواهد داش��ت‪ .‬وزیر امور اقتصاد و‬ ‫دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و شرایط خروج‬ ‫از ت��ورم افزود‪ :‬انتظار جامعه در کن��ار کاهش نرخ تورم‬ ‫کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی و همچنین کاهش‬ ‫نرخ تس��هیالت نظام بانکی بوده است اما عواملی باعث‬ ‫چس��بندگی نرخ سود باال ش��ده بود که عمده ترین انها‬ ‫وجود موسس��ه های مالی غیرمنضبط و رعایت نکردن‬ ‫قانون از سوی انها بود‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که نرخ سود ‪24‬‬ ‫تا ‪26‬درصدی از س��وی این موسس��ه ها اعالم می شود‪،‬‬ ‫این تخلف خواهد بود و ش��ورای پول و اعتبار مصوبه ای‬ ‫را ب��رای برخ��ورد قانونی با انها ابالغ کرده اس��ت که در‬ ‫جلس��ه اخیر شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده در‬ ‫تسهیالت نیز تصویب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ سود بانکی در سال اینده‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در سال اینده با توجه به شرایط بازار‬ ‫نرخ جدید س��ودبانکی اعمال خواهد شد و اگر موسسه‬ ‫مالی نرخ سود باالیی را پرداخت کند سپرده گذاران باید‬ ‫بدانند که س��رمایه گذاری در ان موسسه ریسک باالیی‬ ‫دارد‪ .‬زی��را زمانی که تورم نقطه به نقطه به زیر ‪10‬درصد‬ ‫رسیده است یک موسسه مالی و بانک مگر می تواند نرخ‬ ‫س��ود بیش از ‪24‬درصد داشته باش��د؟ به طور قطع این‬ ‫طیب نیا با بیان اینکه در گذش��ته انتش��ار اس��ناد‬ ‫خزان��ه ب��رای ما ی��ک رویا ب��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم اکنون‬ ‫ظرفیت انتش��ار ‪5‬هزار میلیارد تومان اس��ناد خزانه‬ ‫وج��ود دارد و در حال حاض��ر ‪ 4‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ناد خزانه منتشر شده و در اختیار طلبکاران قرار‬ ‫گرفته و هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال انتشار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین انتشار اوراق تسویه ایین نامه اش به‬ ‫تصویب رس��یده و امروز ب��ازار بدهی ها در اقتصاد ما‬ ‫ش��کل گرفته و حجم بازار بدهی در بازار سرمایه به‬ ‫‪11‬هزار و ‪500‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه حجم بازار بدهی در ایران بیشتر از برخی‬ ‫کش��ورها مانند مالزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال اینده‬ ‫پیش بینی هایی ش��ده تا بخش��ی از مطالب��ات را به‬ ‫اوراق تبدی��ل کنیم اما تاکنون ‪9‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسویه حساب شده و تعیین تکلیف شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عدد قطعی منابع ارزی بلوکه شده‬ ‫طیب نیا درباره منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج‬ ‫از کش��ور گفت‪ :‬تمامی اعدادی که تاکنون مطرح شده‬ ‫درس��ت اس��ت زیرا ارقامی که از ذخایر بانک مرکزی و‬ ‫صندوق توس��عه ارزی مطرح می ش��ود ممکن اس��ت‬ ‫با یکدیگر متفاوت باش��د اما ‪22‬میلی��ارد دالر از ذخایر‬ ‫بان��ک مرکزی نزد یک��ی از بانک های چین��ی به عنوان‬ ‫وثیقه خط اعتباری موجود اس��ت اما قطعی ترین اعداد‬ ‫را رییس بانک مرکزی می تواند بگوید‪ .‬وی افزود‪ :‬از این‬ ‫‪ 22‬میلیارد دالر ‪ 7‬میلیارد دالر تاکنون اجرایی ش��ده و‬ ‫مابقی طرح ها درحال اجرا شدن است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫واهب نصیری‬ ‫کار شناس اقتصادی‬ ‫تصمیم چند باره بانک مرکزی به کاهش نرخ س��ود به تبع‬ ‫کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای اسفند‬ ‫ماه عملیاتی ش��د‪ .‬اما این درحالی اس��ت که به نظر می رسد‬ ‫تصمیم بانک مرکزی به کاهش نرخ سود و به صرف شاخص‬ ‫کاه��ش نرخ تورم‪ ،‬گام جامع وکاملی در این بس��تر نباش��د‪.‬‬ ‫ان ه��م از ان جهت که تا زمان��ی که مراقبت کافی پیرامون‬ ‫حوزه های اقتصادی و پولی نش��ود‪ ،‬کاهش نرخ س��ود به تبع‬ ‫کاهش نرخ تورم گزینه خام و نا پخته ای تلقی می شود‪.‬‬ ‫چند سالی اس��ت بانک ها و موسس��ه های اعتباری منابع‬ ‫حاصل از سپرده گذاری مشتریان خود را در بستر بنگاهداری‬ ‫مص��رف کرده اند یا اینکه منابع را در اختیار اش��خاصی قرار‬ ‫داده اند که این اش��خاص وام و تسهیالت دریافتی را به دلیل‬ ‫ضعف در نظارت بانک ها در مسیر دیگری مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی بیش��تر فرایند منابع در بانک ها نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه بیش��تر این مناب��ع چ��ه در بنگاه��داری بانک ها و چه‬ ‫پرداخت ش��ده به اشخاص‪ ،‬در حوزه مسکن و امالک مصرف‬ ‫ش��ده است‪ .‬فراز و نشیب و رخداد پیش امده در بازار مسکن‬ ‫در ‪ 2‬و ‪3‬س��ال اخی��ر و رک��ود ادام��ه دار در این ب��ازار نظام‬ ‫نقدینگی در بانک ها را دچار اشفتگی ویژه ای کرده و به ناچار‬ ‫بانک ها به رقابت ناسالم به جذب نقدینگی اقدام می کنند‪ .‬با‬ ‫مالحظه اینکه مدتی اس��ت توان اقتص��ادی مردم به خرید‬ ‫مس��کن از نظر افزایش بی رویه قیمت مس��کن از استاندارد‬ ‫عادی خارج ش��ده اس��ت و دیگر قدرت خرید فراهم نیست‬ ‫و از طرف دیگر چش��م اندازی از بهب��ود ان در چنین بازاری‬ ‫مش��اهده نمی ش��ود‪ ،‬بنابراین در مهار و کاهش نرخ سود از‬ ‫سوی بانک مرکزی تا بهبود این بازار و برگشت منابع بانک ها‬ ‫از ف��روش امالک و خروج از بنگاه��داری و دریافت وام های‬ ‫درگیر در ساخت وس��از مسکن بهتر است تجدید نظر شود یا‬ ‫بانک مرکزی راهکارهای دیگری برای کاهش نرخ س��ود در‬ ‫نظر گرفته و انتخاب کند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫علی طیب نیا ‪:‬‬ ‫در سال اینده با‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫بازار نرخ جدید‬ ‫سودبانکی اعمال‬ ‫خواهد شد و اگر‬ ‫موسسه مالی‬ ‫نرخ سود باالیی‬ ‫را پرداخت کند‬ ‫سپرده گذاران‬ ‫باید بدانند که‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در ان موسسه‬ ‫ریسک‬ ‫باالیی دارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارائهتسهیالتمالیاتیبهاشتغال‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از ارائه تسهیالت‬ ‫مالیات��ی به واحده��ای تولیدی و خدماتی ب��ا هدف افزایش‬ ‫اش��تغال در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش رسانه مالیاتی‪ ،‬کامل تقوی نژاد با اشاره به اصالح ماده‬ ‫‪ 132‬قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬گفت‪ :‬مش��وق های جدید‬ ‫مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ابتدای سال‬ ‫‪ 95‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم‬ ‫تس��هیالتی به منظور افزایش اش��تغال درنظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس واحدهای تولیدی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از ‪50‬نفر نیروی ‬ ‫کار ش��اغل باشند‪ ،‬چنانچه در دوره معافیت‪ ،‬هر سال نیروی‬ ‫کار ش��اغل خود را نس��بت به س��ال قبل حداقل ‪50‬درصد‬ ‫افزایش دهن��د‪ ،‬به ازای هر س��ال افزای��ش کارکنان‪ ،‬به دوره‬ ‫برخورداری مالیات با نرخ صفر‪ ،‬یک س��ال اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تعداد نیروی کار ش��اغل و همچنین افزایش‬ ‫اش��تغال نیروی کار در هر واحد ب��ا تایید وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه‬ ‫تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ هدفمندی یارانه ها ادامه دارد‬ ‫وی درباره درامد حاصل از هدفمندی یارانه ها گفت‪:‬‬ ‫ای��ن درامد از مح��ل اصالح قیمت حامل ه��ای انرژی‬ ‫جوابگوی پرداخت های ما نیست و دولت از منابع بودجه‬ ‫برای جبران هدفمندی اس��تفاده می کند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که زمانی قرار بود از محل قیمت حامل های انرژی‬ ‫برای اجرای طرح های عمرانی و زیرس��اخت ها استفاده‬ ‫ش��ود اما انچه اتف��اق افتاد معکوس بود ولی سیاس��ت‬ ‫دولت این اس��ت ک��ه پرداخت یارانه ها کم��اکان ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫ارزانی دالر در بازار ازاد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ‬ ‫هر دالر امریکا را با ‪ 24‬تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه گذشته ‪3‬هزار و‬ ‫‪ 474‬تومان و هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید را ‪978‬هزار تومان‬ ‫دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذشته با ‪ 15‬تومان افت نسبت‬ ‫ب��ه این روز‪3 ،‬هزار و ‪ 887‬تومان و ه��ر پوند نیز بدون تغییر قیمت ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 50‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام به��ار ازادی طرح جدید‬ ‫‪982‬هزار تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز ‪988‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز ‪499‬هزار تومان و هر ربع سکه‬ ‫نیز ‪269‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار روز گذشته ‪ 185‬هزار تومان و یک گرم‬ ‫طالی ‪18‬عیار نیز ‪99‬هزار و ‪ 880‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش دالر در بازار دولتی ارز روند صعودی چند روز گذش��ته‬ ‫خود را حفظ کرده و در روز گذش��ته با رش��د یک ریالی به ارزش ‪30‬هزار و‬ ‫‪ 187‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که از می��ان ‪ 39‬ارز مبادالتی‪ ،‬ارزش ‪ 17‬ارز همچون‬ ‫دالر و پوند روند صعودی‪ ،‬ارزش ‪ 15‬ارز همچون یورو روند نزولی و ارزش ‪7‬‬ ‫ارز همچون درهم بدون تغییر به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در بازارهای جهانی نیز در حالی که انتظارها برای نرخ بهره نزدیک به صفر‬ ‫منجر به نگه داش��تن قیمت طال در سطح ‪ 1225‬دالری شد‪ ،‬طال روز جمعه‬ ‫(بعد از رش��د ‪2‬درصدی پنجش��نبه خود) اندکی افت کرد تا نخستین هفته‬ ‫نزولی در ‪ 5‬هفته اخیر را تجربه کند‪.‬‬ ‫بر این اساس طال با افت ‪0/04‬درصدی در روز جمعه یکهزار ‪ 1226‬دالر و‬ ‫‪ 10‬سنت معامله شد تا در طول هفته افتی ‪0/5‬درصدی را تجربه کرده باشد‪.‬‬ ‫با این وجود ‪ ،‬با توجه به اش��فتگی بازارهای مالی و کاهش احتمال افزایش‬ ‫نرخ بهره در سال جاری از سوی فدرال رزرو‪ ،‬قیمت ها در سال جاری همچنان‬ ‫‪16‬درصد رشد داشته اند‪.‬‬ ‫در بازارهای فیزیکی نیز تقاضای طال در اس��یا در هفته گذشته با کاهش‬ ‫مواجه ش��ده و تخفیف طال در هند به بیشترین سطح خود رسیده است‪ .‬در‬ ‫پایان هفته گذش��ته‪ ،‬ارزش طال در مقایس��ه با نقره به باالترین سطح ‪7‬سال‬ ‫اخیر خود رسید‪ .‬بر همین اساس هر اونس طال معادل ‪ 80‬اونس نقره ارزش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38700‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50100‬‬ ‫‪50500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,855,000‬‬ ‫‪9,875,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9490‬‬ ‫‪9580‬‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪35200‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11770‬‬ ‫‪11880‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪987,400‬‬ ‫‪996,500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34560‬‬ ‫‪34740‬‬ ‫‪38870‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تقدیر معاون اول رییس جمهور از بانک صنعت و معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫پیش بینی رییسکل بانک مرکزی از بازار ارز در روزهای پایانی سال‬ ‫باجه خبر‬ ‫افزایش نرخ ارز نداریم‬ ‫امادگی بانک تجارت برای ارائه‬ ‫خدمات ارزی به مشتریان‬ ‫مدیرعام��ل بانک تجارت از امادگی این بانک برای ارائه‬ ‫تمام خدمات ارزی به مش��تریان به وی��ژه برای انجام امور‬ ‫تجاری در کشورهای اروپایی با توجه به اتصال مجدد این‬ ‫بانک به سوئیفت خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د ابراهیم مق��دم‪ ،‬مدیرعامل این بان��ک با اعالم‬ ‫این خبر اظه��ار کرد‪ :‬با اتصال مجدد به س��وئیفت بانک‬ ‫تجارت امادگی ارائه تمام خدمات ارزی همچون گشایش‬ ‫اعتبارات اس��نادی خارجی‪ ،‬صدور ضمانتنامه های ارزی و‬ ‫ارسال حواله های ارزی به تمام کشورهای جهان به ویژه در‬ ‫کش��ورهای اروپایی را پیدا کرده و صنعتگران و بازرگانان‬ ‫ایران��ی می توانن��د از خدمات ارزی این بان��ک با بهترین‬ ‫کیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬مقدم با اش��اره‬ ‫به اینکه بانک تجارت دارای یک ش��بکه کارگزاری شامل‬ ‫صده��ا بانک معتبر در چهارگوش��ه جهان اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اتصال دوباره به س��وئیفت این ام��کان را در اختیار‬ ‫م��ا می گذارد تا خدم��ات ارزی را در کوتاه ترین زمان و با‬ ‫کاهش چش��مگیر هزینه های دوران تحریم به مش��تریان‬ ‫بانک ارائه کنیم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به ‪ 70‬هزار واحد روستایی‬ ‫رییس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ایران با یاداوری‬ ‫اینکه بانک های دولتی باید س��االنه ‪ 200‬هزار تسهیالت‬ ‫برای نوس��ازی و بهس��ازی واحدهای مس��کن روستایی‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال با هم��کاری خوب بانک ها‬ ‫تاکن��ون به ‪ 70‬هزار و ‪ 200‬واحد روس��تایی تس��هیالت‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫علیرضا تابش در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬با بیان اینکه تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 16‬ه��زار و ‪ 800‬میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫روس��تاییان پرداخت شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون شمار‬ ‫زیادی در فهرس��ت دریافت این تسهیالت قرار دارند تا به‬ ‫تدریج با معرفی از بانک های عامل دولتی‪ ،‬تسهیالت خود‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی خواستار پرداخت به موقع اقساط تسهیالت از سوی‬ ‫روس��تاییان شد و گفت‪ :‬در صورتی که روستاییان اقساط‬ ‫خ��ود را به موقع به بانک ها پرداخ��ت نکنند حق دیگران‬ ‫ضایع می شود‪.‬‬ ‫تابش افزود‪ :‬برای پرداخت به موقع اقس��اط‪ ،‬کارگروهی‬ ‫در مراکز اس��تان ها تشکیل ش��ده تا با همکاری بانک ها‪،‬‬ ‫افرادی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکرده و تاخیر‬ ‫دارند با ارسال اخطاریه نسبت به پرداخت به موقع اقساط‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تمرار پرداخ��ت این تس��هیالت به روس��تاییان برای‬ ‫نوس��ازی و بهس��ازی واحدهای مسکن روس��تایی باید از‬ ‫مح��ل بازپرداخت تس��هیالت انان انجام ش��ود‪ ،‬از این رو‬ ‫پرداخت به موقع اقساط این تسهیالت در پرداخت بیشتر‬ ‫تسهیالت به روستاییان بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫تسریع در روند‬ ‫اجرای پروژه های شهری‬ ‫مع��اون اعتبارات بانک ش��هر‪ ،‬تس��ریع در روند اجرای‬ ‫پروژه های ش��هری را از دس��تاوردهای بانک شهر در کنار‬ ‫بدن��ه مدیریت ش��هری دانس��ت و گفت‪ :‬افزایش س��طح‬ ‫مش��ارکت این بانک در عمران و ابادانی کش��ور‪ ،‬موجب‬ ‫ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬مرتضی خامی‬ ‫با اش��اره به حمایت ای��ن بانک از پروژه های ش��هری در‬ ‫کالنشهرها اظهار کرد‪ :‬تسریع در روند اجرا و بهره برداری‬ ‫از پروژه های شهری کش��ور از دستاوردهای حضور بانک‬ ‫ شهر در کنار بدنه مدیریت شهری است که با تامین مالی‬ ‫پروژه های ش��هری از طریق اعطای تسهیالت و یا انتشار‬ ‫اوراق مشارکت توانسته زمینه رضایت شهروندان را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تبعیت از قوانین و مقررات بانک‬ ‫ مرکزی‪ ،‬محوریت فعالیت های بانک ش��هر است‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫طری��ق افزایش فعالیت ها در زمینه تحقق اجرای تعهدات‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬در جریان سفرهای متعدد استانی و افزایش‬ ‫س��طح مش��ارکت این بانک در عمران و ابادانی کش��ور‪،‬‬ ‫امیدواریم در اینده ای نزدیک‪ ،‬حضور چش��مگیرتر بانک‬ ‫ شهر را در جایگاهی شایسته در شبکه بانکی کشور شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫معاون اعتبارات بانک شهر در ادامه با اشاره به اقدامات‬ ‫این بانک در زمینه توسعه خدمات الکترونیک خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایجاد و نصب ش��هرنت ها در مکان ه��ای عمومی و‬ ‫ک ش��هر در نزدیک ترین‬ ‫توس��عه خدمات الکترونیکی بان ‬ ‫مکان ها به مشتریان‪ ،‬جایگاه و فضای خوبی را برای بانک‬ ‫ ش��هر در میان مردم و رقبا باز کرده اس��ت و مشتریان و‬ ‫سهامداران بانک از این مزیت رقابتی اگاه و راضی هستند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور از اقدامات بانک صنعت و معدن در دوران پس از رفع تحریم ها‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪ .‬جهانگیری‪ ،‬به دنبال دریافت گزارشی از عملکرد این بانک ‪ ،‬در نامه ای‬ ‫به مدیر عامل بانک صنعت و معدن ‪ ،‬اقدام این بانک را در امضای نخس��تین قرارداد تامین‬ ‫مالی سیستم بانکی در دوران پساتحریم تحسین و برای این بانک در رابطه با تامین مالی‬ ‫بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور همانند گذشته ارزوی توفیق کرد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫علی دینی ترکمانی‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز در ای��ران در روزهای پس از‬ ‫برج��ام در حالی کاهش یافته که پیش بینی رییس‬ ‫کل بانک مرکزی از بازار ارز در روزهای پایانی سال‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش تقاضا برای ارز‪ ،‬براین اس��ت که‬ ‫نرخ ه��ا افزایش نمی یابد و بازار ارز از ثبات نس��بی‬ ‫برخ��وردار خواهد بود‪ .‬ولی اله س��یف در پاس��خ به‬ ‫ایس��نا مبن��ی براینکه با توجه به نزدیک ش��دن به‬ ‫روزهای پایانی س��ال و افزایش تقاض��ا برای ارز ایا‬ ‫احتمال افزایش قیم��ت دالر و همچنین تغییر در‬ ‫نرخ های بازار وج��ود دارد؟ اطمینان داد که دلیلی‬ ‫ب��رای افزایش مجدد نرخ ارز وجود ندارد‪ .‬س��یف با‬ ‫اش��اره به روند اخیر کاهشی نرخ ارز در بازار گفت‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر بازار از ثبات به نس��بت مناس��بی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬بنابراین حت��ی در روزهای پایانی‬ ‫س��ال هم دلیل خاصی برای افزایش مجدد نرخ ارز‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به هرحال این پیش بینی در ش��رایطی از س��وی‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی مط��رح می ش��ود که‬ ‫کارشناس��ان هم بر این باورند که قیمت ها در بازار‬ ‫ش چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ارز در این ایام‪ ،‬افزای ‬ ‫‹ ‹کاهش انتظارات تورمی‬ ‫حمیدرضا کاهدی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫عل��ی دینی ترکمان��ی از تحلیلگ��ران اقتصادی و‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی درای��ن رابطه در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه به طور معم��ول در روزهای پایانی‬ ‫سال که فش��ار تقاضا از ناحیه خدمات گردشگری‬ ‫و س��فرهای خارجی برای ارز افزایش می یابد‪ ،‬این‬ ‫امر باعث می شود که نرخ ارز با افزایش روبه رو شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته در این بین نمی توان از انتظارات تورمی‬ ‫که باعث دامن زدن به رش��د قیمت ارز می شود به‬ ‫راحتی گذشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ام��ا در ای��ن بی��ن موضوع��ی که‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که با توجه ب��ه اتفاقاتی که‬ ‫در ح��وزه اقتصادی و فض��ای بین المللی رخ داد و‬ ‫گشایش هایی که در پرونده هسته ای ایجاد شد‪ ،‬این‬ ‫انتظارات تورمی تاحدودی تعدیل ش��د و از س��وی‬ ‫دیگر شرایطی را ایجاد کرد که بانک مرکزی بتواند‬ ‫بازار ارز را تاحدودی مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که در چنین ش��رایطی‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد با تعدیل شدن انتظارات تورمی و ورود‬ ‫مناب��ع جدید ارزی به کش��و ر و مدیریتی که بانک‬ ‫مرکزی در حوزه ارزی در حال انجام است قیمت ها‬ ‫دیگر افزایش نیابد و بازار در روزهای پایانی سال از‬ ‫ولی اله سیف‬ ‫ثبات برخوردار شود ‪.‬‬ ‫به گفته دینی ترکمانی ‪ ،‬به نظر می رس��د با توجه‬ ‫به شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬پیش بینی رییس کل بانک‬ ‫مرکزی درباره ثبات بازار ارز در روزهای پایانی سال‬ ‫چندان دور از انتظار نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یکسان س�ازی‪ ،‬عاملی برای ثبات نرخ‬ ‫ارز‬ ‫حمیدرضا کاهدی از کارشناس��ان و صاحبنظران‬ ‫حوزه ارزی نیز در این رابطه در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه تا پایان سال‪ ،‬ما رشد قیمت ارز را‬ ‫در بازار نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که دولت‬ ‫قرار اس��ت بحث تک نرخی کردن ارز را سال اینده‬ ‫اجرایی کند‪ ،‬از این رو به نظر می رس��د این نرخ در‬ ‫بازار تا ان زمان‪ ،‬نوس��ان زیادی نداش��ته باشد و به‬ ‫نس��بت وضعی��ت باثباتی را طی کن��د‪ .‬او با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه البته این روند در ش��رایطی اس��ت که به‬ ‫نظر می رس��د بانک مرکزی‪ ،‬ب��ازار ارز را تاحدودی‬ ‫کنت��رل می کن��د که دچ��ار نوس��انات و هیجانات‬ ‫ناگهانی نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه در ایام پایانی‬ ‫س��ال همواره تقاضا برای کااله��ا افزایش می یابد و‬ ‫این امر می تواند به تورم پایان س��ال دامن بزند‪ ،‬از‬ ‫این رو دولت برای کنترل این بخش‪ ،‬تالش می کند‬ ‫ت��ا نرخ ارز افزایش پیدا نکند تا عاملی نش��ود برای‬ ‫تش��دید تورم‪ .‬این کارش��ناس ح��وزه ارز‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر این موضوع که بح��ث تک نرخی کردن ارز‪ ،‬این‬ ‫روزها عاملی ب��رای ایجاد ثبات در بازار ارز ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود تا زمان اجرای سیاست‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬قیمت ها در همین محدوده‬ ‫فعلی یعنی ‪ 3500‬درجا بزند و شاهد رشد قیمت ها‬ ‫در این بازار نباشیم‪.‬‬ ‫او در ادامه به بحث تک نرخی کردن ارز‪ ،‬به عنوان‬ ‫ی��ک سیاس��ت درس��ت و منطقی از س��وی دولت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬دولت و بانک مرکزی با جدیت‬ ‫به دنبال اجرای این سیاس��ت هس��تند و انطور که‬ ‫گفته شده‪ ،‬این سیاس��ت بدون اینکه اثر تورمی بر‬ ‫کاالهای اساس��ی داشته باشد‪ ،‬س��ال اینده اجرایی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫حتم این سیاست می تواند اتفاق بسیار خوبی برای‬ ‫تولید کنندگان و صنعتگران کشور باشد و انها را از‬ ‫وضعیت باثبات تری برخوردار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش محدوده رشد قیمت دالر‬ ‫فره��اد رمض��ان یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان و‬ ‫صاحبنظران این ح��وزه نیز در گفت وگو با‬ ‫نیز معتقد است در ایام پایانی سال تقاضای مویرگی‬ ‫برای دالر افزای��ش خواهد یافت و این امر می تواند‬ ‫تا حدودی عاملی برای رش��د قیمت ها در این بازار‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اما موضوعی که وجود دارد اینکه با‬ ‫توج��ه به اقداماتی که در حوزه بین المللی و اقتصاد‬ ‫داخل��ی رخ داده اس��ت و با توجه به مطرح ش��دن‬ ‫اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫با وجود این تقاضا‪ ،‬قیمت ارز اگر رش��د هم داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این رشد در محدوده بسیار ناچیز اتفاق بیفتد‬ ‫و خبری از نوسانات شدید سال های قبل نباشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی ریی��س کل بانک مرکزی‬ ‫درباره وضعیت بازار ارز در ایام پایانی سال گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اجرای برجام و لغو تحریم ها و ازادس��ازی‬ ‫منابع بلوکه ش��ده ارزی و از سوی دیگر برقرار شدن‬ ‫ارتباطات بین المللی بانک ها‪ ،‬اینطور به نظر می رسد‬ ‫که بانک مرک��زی بتواند جوابگ��وی نیازهای ارزی‬ ‫کش��ور باش��د و در زمان افزایش تقاضا که در ایام‬ ‫نزدی��ک به س��ال جدید اتفاق خواه��د افتاد‪ ،‬ان را‬ ‫پاسخ دهد که در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی‬ ‫بتواند به ش��کل درست و س��ریع عرضه و تقاضا را‬ ‫به تعادل برس��اند‪ ،‬این امر دیگر عاملی برای رش��د‬ ‫قیمت ها نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته رمضان با توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬نوس��انات قیمتی در بازار ارز دیگر همچون‬ ‫س��ال های قبل نخواهد بود و این رشد در محدوده‬ ‫کم اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫نوبت حذف صفرهای پول ملی رسید‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس کاهش‬ ‫ن��رخ تورم و ثبات در ب��ازار ارز را دو پیش زمینه حذف‬ ‫صفر ه��ای پول ملی خواند و گف��ت‪ :‬بانک مرکزی هم‬ ‫امادگ��ی الزم ب��رای ای��ن کار را دارد‪ .‬حجت االس�لام‬ ‫مصباحی مق��دم در گفت وگ��و با مهر در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ایا ش��رایط برای حذف صفرها از پول ملی‬ ‫فراهم ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم چن��د پیش نیاز برای‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته در مراسمی با حضور رییس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی و مدی��ران عام��ل بانک ه��ا از مدل‬ ‫مفهومی «ریل گذاری بانک ها برای ایفای نقش در اقتصاد‬ ‫مقاومتی» در ساختمان بانک انصار رونمایی شد‪ .‬ولی اهلل‬ ‫سیف رییس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه‬ ‫امی��دوارم همه بانک ها مجهز به این سیس��تم ش��وند‪ ،‬با‬ ‫مثب��ت ارزیابی کردن تدوین ای��ن مدل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از ضرورت ه��ای تحقق اهداف نظ��ام بانکی در چارچوب‬ ‫اقتصاد مقاومتی وجود انضباط مناسب است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه یکی از تاکیدات رهب��ر معظم انقالب‬ ‫در اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اصالح نظام بانکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بانک ها در عدالت مح��وری و مردمی بودن‬ ‫اقدام��ات الزم را در جهت سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫انجام دهند و براس��اس ان جهت گیری به سمت سود بروند‬ ‫به ط��ور حتم می توانیم م��دل اقتصاد مقاومت��ی را اجرایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی مح��دود ب��ه دوره تحریم نیس��ت و در‬ ‫پس��اتحریم نیز باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫از ایجاد شوک و نوسان در اقتصاد جلوگیری کنیم تا جرات‬ ‫تصمیم گیری برای س��رمایه گذاران خارجی در کشور فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظام بانکی در ش��بکه بانکی اس��تاندارد‬ ‫اج��رای این ایده نیاز اس��ت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬کاهش نرخ‬ ‫تورم براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬در سال اینده باید به ‪۱۱‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫اگر این پیش بینی درس��ت باش��د‪ ،‬باید سه تا چهار‬ ‫صفر از پول ملی برداشته ش��ود‪ .‬پیش نیاز دیگر ایجاد‬ ‫ثب��ات در قیمت ارز اس��ت که در ح��ال حاضر حدود‬ ‫یک س��ال اس��ت قیمت ارز ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان است‬ ‫و دولت نیز درصدد تک نرخی کردن قیمت ارز است‪.‬‬ ‫وی در این رابطه با بیان اینکه زمان اقدام اصالح پول‬ ‫کشور فرا رسیده‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این باید به جای ریال‬ ‫واحد تومان را جایگزی��ن کنیم و ‪ ۴‬صفر نیز از جلوی‬ ‫پول ملی برداشته شود تا از نظر ارزشی پول رایج کشور‬ ‫ما قابلیت رقابت با پول جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه‬ ‫نظارت بازرسان بر اجرای نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند‬ ‫برخورد شدید بانک مرکزی با بانک های متخلف‬ ‫(ای اف ای سی)رعایت نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع در یک‬ ‫ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و به یک فرمت مشخص‬ ‫رسیده است و به سیس��تم بانکی ابالغ کرده ایم‪ .‬امیدواریم‬ ‫صورت های مالی بانک ها از این پس براس��اس فرمت جدید‬ ‫ارائه شود‪ .‬سیف ادامه داد‪ :‬در این صورت کسی که مخاطب‬ ‫صورت ه��ای مالی بانک ها باش��د از درجه باالی ش��فافیت‬ ‫اطالعات اطمینان خواهد داش��ت‪ .‬ب��ه گفته وی در صورت‬ ‫اجرایی ش��دن این فرمت جدید در شرایط پسا تحریم مانعی‬ ‫برای احیای روابط بین المللی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین در حاش��یه این مراسم در جمع خبرنگاران‬ ‫درباره کاهش نرخ س��ود سپرده و تسهیالت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫اقدامات انجام شده معضل نرخ سود بانکی در حال حل شدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که در ‪ 6‬ماهه گذش��ته نرخ س��ود در بازار‬ ‫بین بانک��ی روند نزولی داش��ته و به زیر ‪19‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس کل بان��ک مرکزی با بیان اینک��ه برای حفظ‬ ‫ارامش در بازارها از نرخ گذاری دس��توری برای نرخ س��ود‬ ‫پرهی��ز کردیم‪ ،‬با اش��اره به اجرای مصوبه نرخ س��ود از اول‬ ‫اس��فند‪ ،‬گفت‪ :‬از اول اسفند بازرسان بانک مرکزی با حضور‬ ‫در شعب بانک ها‪ ،‬روند اجرای این مصوبه را کنترل می کنند‬ ‫تا مطمئن ش��وند بانک ها نرخ های سود را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫س��یف ابراز امیدواری کرد مصوبه کاهش نرخ س��ود بدون‬ ‫نیاز به گزارش تخلف از س��وی بانک ها‪ ،‬عملیاتی شود‪ ،‬زیرا‬ ‫اگ��ر بانکی نرخ ها را رعایت نکند‪ ،‬در هیات انتظامی بانک ها‬ ‫رس��یدگی خواهد ش��د و در صورت تک��رار تخلف‪ ،‬برخورد‬ ‫شایس��ته با ان بانک انجام می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که چرا بان��ک مرکزی هنوز نرخ رش��د اقتصادی ‪6‬‬ ‫ماهه امس��ال را اعالم نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل ابهاماتی‬ ‫که وجود داشت‪ ،‬نرخ رش��د اعالم نشد‪ .‬سیف درباره برخی‬ ‫خبرها مبنی بر متصل نش��دن بانک ها به س��وئیفت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر بانک ها به س��وئیفت متصل هس��تند و‬ ‫می توانن��د پیام مخابره کنند‪ .‬ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫انصار هم در این مراس��م با اش��اره به مدل طراحی شده با‬ ‫عنوان مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای ایفای نقش در‬ ‫اقتصاد مقاومتی توضیح داد‪ :‬چارچوبی طراحی ش��ده است‬ ‫که اگر قرار باش��د بانک ها نقش مثبتی در اقتصاد مقاومتی‬ ‫داش��ته باشند براساس این طرح بدانند که باید چه کرده و‬ ‫برخی معتقدند برداش��تن صفرهای پول ملی تورم در‬ ‫پی دارد‪ ،‬ایا برای این مش��کل چاره ای اندیش��یده اید؟‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات جهانی ثابت می کند برداشتن صفرهای‬ ‫پول ملی اثار تورمی در پی ندارد‪.‬‬ ‫مطالعات ای��ن اقدام در بانک مرکزی انجام ش��ده‪،‬‬ ‫چند بار هم از سوی بانک مرکزی برای این اقدام اعالم‬ ‫امادگی شده است‪.‬‬ ‫در چه قالبی حرکت کنند‪ .‬وی با بیان اینکه مدل مورد نظر‬ ‫با نظر مثبت ریی��س کل بانک مرکزی و همچنین حمایت‬ ‫و هم��کاری بانک ه��ای دولتی و خصوصی طراحی ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مدل طرحی جامع و کامل با نظر کارشناس��ان و‬ ‫اقتصاددانان است که می تواند بانک ها را در جهت حرکت به‬ ‫س��مت اجرایی شدن کامل اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی‬ ‫س��وق دهد‪ .‬وی اش��اره ای هم به نقش عمده بانک مرکزی‬ ‫در اقتصاد مقاومتی داش��ت و گفت‪ :‬تنظیم حجم نقدینگی‪،‬‬ ‫ایجاد شرایط ثبات و پایدار در اقتصاد کالن و همچنین رفع‬ ‫موانع و ایجاد محیط مس��اعد برای نقش افرینی بانک ها در‬ ‫اقتصاد مقاومتی ازجمله اقدامات مثبت بانک مرکزی در این‬ ‫رابطه بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک انصار این را هم گفت که‬ ‫بانک مرکزی می تواند با مجموعه ای از سیاس��ت های پولی‪،‬‬ ‫ارزی‪ ،‬اعتباری‪ ،‬حوزه نظارتی و ریاس��ت های پایدار خارجی‬ ‫و بودج��ه ای در جه��ت اقتصاد مقاومت��ی حرکت کنند که‬ ‫تاکنون نیز اینگونه بوده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه بانک ها‬ ‫بای��د با اجرای اقتصاد مقاومتی در جهت اس��تحکام درونی‬ ‫ش��بکه بانکی حرکت کنند با اش��اره به دو حوزه بانکداری‬ ‫داخلی و بین الملل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بانکداری داخلی‪،‬‬ ‫سیستم نظارت و کنترل‪ ،‬کفایت سرمایه‪ ،‬استقرار حاکمیت‬ ‫ش��رکتی‪ ،‬مدیریت مطالبات‪ ،‬کفایت نقدینگی‪ ،‬س��وداوری‪،‬‬ ‫نسبت به سرمایه گذاری ها و همچنین نسبت به دارایی های‬ ‫سابق مورد توجه است‪.‬‬ ‫عرضه فراورده پتروشیمی در تاالر نقره ای‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران روز گذشته شاهد عرضه‬ ‫بی��ش از ‪۲۹‬ه��زار و ‪ ۶۰‬تن انواع محص��ول بود‪ .‬در این روز و در ت��االر یک هزار تن‬ ‫پارازایلی��ن‪ ۲ ،‬ه��زار و‪ ۸۲۴‬ت��ن پلی اتیلن‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۴۱۸‬تن امونی��اک گاز و مایع‪،‬‬ ‫‪۱۹‬ه��زار تن انواع قی��ر‪ ۵۰۰ ،‬تن اوره صنعت��ی گرانوله‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۱۱۶‬تن پلی‬ ‫بوتادین‪۲ ،‬هزار تن تولوئن و ‪ ۲۰۰‬تن اروماتیک سنگین عرضه شد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫لزوم بهبود زیرساخت ها در بازار سرمایه‬ ‫درهای ایران به روی سرمایه گذاران خارجی باز می شود‬ ‫اجرایی شدن برجام و از میان رفتن تحریم های‬ ‫بین المللی درهای ایران را به سوی سرمایه گذاران‬ ‫خارجی باز می کند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه کش��ور برای این گروه از افراد بکر است‬ ‫اما زیرساخت های مناس��ب برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی مهیا نیست‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫تامین مالی صنعت برق از طریق‬ ‫انتشار قراردادهای سلف موازی‬ ‫کیمیا بامدادیان‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ل و انتقاالت مالی‬ ‫‹ ‹تسهیل نق ‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری بانک کش��اورزی معتقد‬ ‫اس��ت برای حضور واقعی سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در بورس تهران زیرساخت های الزم وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی خ��رازی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه س��رمایه گذاران به دو صورت‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم می توانند در بورس تهران‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در روش نخست‪،‬‬ ‫سرمایه گذار خارجی می تواند به صورت مستقیم‬ ‫از هم��ه نقاط دنیا به بورس ایران متصل ش��ده و‬ ‫خودش به سرمایه گذاری در این بازار بپردازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫با تش��ریفات خ��اص به کش��ور وارد می ش��وند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید زیرس��اخـت ها به گونه ای باشد تا‬ ‫س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی در اقصی نقاط‬ ‫دنیا بتوانند در لحظه به بورس ایران متصل شوند‬ ‫و به ص��ورت انالین معام�لات و خرید و فروش‬ ‫خ��ود را انجام دهد‪ .‬خزلی خرازی به س��هولت به‬ ‫نقل و انتقال مالی اش��اره کرد و گفت‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر باید ش��رایطی فراهم باشد تا سرمایه گذاران‬ ‫خارجی نقل و انتقاالت و تس��هیل تهاتر مبالغ و‬ ‫عملی��ات پس از معامالت خ��ود را هم به صورت‬ ‫انالی��ن انجام دهند‪ .‬به این معن��ا که تبادل پول‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی با بانک ه��ای ایرانی در‬ ‫لحظه اتف��اق بیفتد‪ .‬مدیرعام��ل کارگزاری بانک‬ ‫کش��اورزی با اش��اره به اینکه نیاز است تا تبادل‬ ‫و تراکنش بین ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫ایران و شرکت های خارجی در لحظه انجام شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای تحقق ای��ن موضوع باید همه نمادها‬ ‫ن استاندارد‬ ‫و سیس��تم های معامالتی براساس زبا ‬ ‫ ها و رویه های جهانی انجام شود‪ .‬وی‬ ‫دنیا و روش ‬ ‫در توضیح روش غیرمستقیم ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به بازار س��رمایه ای��ران نیز بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال��ت غیرمس��تقیم س��رمایه گذار خارج��ی در‬ ‫دو حال��ت در بورس می تواند به س��رمایه گذاری‬ ‫بپردازد‪ .‬در روش نخست صندوق سرمایه گذاری‬ ‫در خارج از کش��ور تاسیس شده و منابع از طریق‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی از س��وی صندوق جذب‬ ‫می ش��ود و س��پس ان صندوق منابع خود را به‬ ‫بورس ایران وارد می کند‪.‬‬ ‫خزلی خرازی با اش��اره به اینک��ه در روش دوم‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی که به ط��ور عمده منابع‬ ‫قابل توجهی دارند‪ ،‬با مدیران شرکت سبدگردانی‬ ‫ایران��ی ق��رارداد می بندند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این حالت‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی وجوه خ��ود را در اختیار‬ ‫س��بدگردان های ایرانی قرار می دهند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر سبدگردان های ایرانی وجوه خارجی ها را در‬ ‫بورس های ایران مدیریت می کنند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه در این دو حالت هم هنوز زیرساخـت های‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫بازار سرمایه اماده نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به غیر چند‬ ‫مورد تجربه مش��خص‪ ،‬تجربه گسترده ای در این‬ ‫زمینه نداریم اما همه ارکان بازار س��رمایه یعنی‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬بورس ها‪ ،‬ش��رکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی و ش��رکت مدیریت فن��اوری‪ ،‬کارگزاران‪،‬‬ ‫شرکت های تامین س��رمایه‪ ،‬سبدگردان و مشاور‬ ‫سرمایه گذاران همه باید به این سو حرکت کنند‬ ‫ت��ا در حالت های مس��تقیم و هم غیرمس��تقیم‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را به بازار س��رمایه ایران‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی قوانین و مقررات مناسب‬ ‫مدیر معامالت کارگزاری س��هام بارز با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه زیرس��اخـت های کافی ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی وج��ود ن��دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د قوانی��ن و مق��ررات حاکم ب��ر بازار‬ ‫سرمایه ش��رایطی را فراهم کند تا سرمایه گذاران‬ ‫خارجی با س��هولت بتوانند کد س��هامداری اخذ‬ ‫کنن��د‪ .‬عرفانه افش��ار در گفت وگ��و با‬ ‫به‬ ‫ظرفیت ه��ای بس��یار زیاد ب��ازار س��رمایه ایران‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از س��رمایه گذاران خارجی بازار سرمایه‬ ‫ایران را دارای قابلیت های بس��یاری می دانند که‬ ‫می تواند س��وداوری مناس��بی برای انها داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیجه اگر قوانین مناس��بی برای انها‬ ‫طراحی ش��ود‪ ،‬به طور قطع این گ��روه از افراد از‬ ‫بورس تهران استقبال زیادی می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه نی��از اس��ت فرم ها و‬ ‫گزارش ه��ای ش��رکت ها ب��ه زبان انگلیس��ی نیز‬ ‫ترجم��ه و در اختیار متقاضیان ق��رار گیرد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل انکه صورت ه��ای مالی بین المللی‬ ‫در دس��ترس س��رمایه گذاران خارج��ی نیس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین این گروه از افراد اطالعات مالی شرکت ها‬ ‫را ب��ه دش��واری پی��دا می کنن��د و از انجایی که‬ ‫سرمایه گذاران نمی توانند بدون اطالع از وضعیت‬ ‫مالی شرکت ها‪ ،‬سهام مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫کنن��د‪ ،‬درنتیجه به راحتی به ب��ورس تهران وارد‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫افشار در پاسخ به این سوال مبنی بر انکه کدام‬ ‫صنایع بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬گف��ت‪ :‬باتوجه به ویژگی هایی که‬ ‫صنعت پتروش��یمی دارد‪ ،‬بیش��تر از دیگر صنایع‬ ‫می تواند مورد توجه س��رمایه گذاران خارجی قرار‬ ‫گی��رد ت��ا به ص��ورت بلندمدت و عمی��ق در ان‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین برنامه های بلندمدت‬ ‫مدیرعامل تامین سرمایه سپهر نیز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با اش��اره به اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال های اخی��ر به دلی��ل تحریم های‬ ‫بین الملل��ی زیرس��اخت های الزم ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی به بازار س��رمایه ایران‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫بهروز زارع بروزرس��انی قوانین بازار س��رمایه را‬ ‫از ضرورت ها دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬باید قوانین و‬ ‫مقررات در فضای جدید و براساس شرایط موجود‬ ‫تغییر یابد و همچنین نیاز است یکسری جزئیات‬ ‫اجرایی شوند تا سرمایه گذاران خارجی با سهولت‬ ‫بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات در کشور‬ ‫کوتاه مدت تعیین می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه های‬ ‫کالن و همچنین سیاست های اقتصادی در کشور‬ ‫ما کوتاه مدت تدوین می ش��ود و س��رمایه گذاران‬ ‫نمی توانند اینده صنایع را ترسیم کنند‪ .‬این ابهام ها‬ ‫موجب می شود نه تنها سرمایه گذاران خارجی بلکه‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی نیز از سرمایه گذاری های‬ ‫خود اطمینان نداشته باش��ند‪ .‬برای نمونه قیمت‬ ‫مواد خام یکی از بزرگترین مش��کالتی اس��ت که‬ ‫بازار س��رمایه با ان روبه رو است و سرمایه گذاران‬ ‫نمی توانند اینده روش��نی برای صنایع و چگونگی‬ ‫سرمایه گذاری در ان ترسیم کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل تامین سرمایه س��پهر به لزوم ثبات‬ ‫افت ‪ 329‬واحدی شاخص کل‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه روز گذشته در روند نزولی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به این ترتیب ش��اخص با اف��ت ‪329‬واحدی روبه رو‬ ‫ش��د و به ‪77‬هزار و ‪ 558‬رسید‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در‬ ‫ای��ن روز‪ ،‬بیش از ‪3‬هزار و ‪317‬میلیون برگه و حق تقدم در‬ ‫بازار دست به دس��ت کردند که ارزش ای��ن مبادالت بیش از‬ ‫‪ 7‬هزار و ‪851‬میلیارد ریال بود و در ‪164‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته س‪.‬نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامی��ن‪،‬‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬گس��ترش نفت و گاز‬ ‫پارسیان ‪ ،‬صنایع پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬مخابرات ایران و‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر دارای بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‬ ‫کل بودند‪ .‬همچنین بانک ملت دارای بیشترین تاثیر مثبت‬ ‫بر مهم ترین متغیر بورسی بود‪.‬‬ ‫همچنین در نخس��تین روز معامالتی هفته تهران ش��یمی‪،‬‬ ‫پتروشیمی فجر‪ ،‬قند شیرین خراسان ‪ ،‬صنایع شیمیایی سینا‪،‬‬ ‫صنایع جوش��کاب یزد‪ ،‬تولیدی گرانیت بهسرام و بین المللی‬ ‫محصوالت پارس بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪.‬‬ ‫بیشترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به پتروشیمی‬ ‫ش��یراز‪ ،‬لیزینگ رایان سایپا‪ ،‬رینگ س��ازی مشهد‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل توکا ‪ ،‬پارس س��ویچ‪ ،‬کربن ایران و سخت اژند بود و این‬ ‫نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین در‬ ‫این روز سرمایه گذاران طوالنی ترین صف های خرید را برای‬ ‫پتروشیمی فجر‪ ،‬سایپا‪ ،‬مشارکت شهرداری سبزوار‪ ،‬تولیدی‬ ‫کاش��ی تکسرام‪ ،‬مرابحه بناگس��تر کرانه ‪ ،‬تجارت الکترونیک‬ ‫پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نماده��ای ایران خ��ودرو‪ ،‬لیزینگ رایان س��ایپا‪،‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬گروه بهمن ‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫دیزل‪ ،‬محورسازان ایران خودرو و کربن ایران با سنگین ترین‬ ‫صف ه��ای فروش به کار خود پایان دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در‬ ‫روز گذش��ته س��ایپا با ‪576‬میلیون س��هم به ارزش ‪1‬هزار و‬ ‫‪ 485‬میلیارد ریال در صدر بیشترین حجم و ارزش معامالت‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در بازار سرمایه و اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور معمول سرمایه گذاران در بازارهایی حضور‬ ‫پیدا می کنند که از ثبات نس��بی برخوردار باشد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نیاز اس��ت برنامه ریزی ه��ای دقیقی در‬ ‫این باره شود تا سرمایه گذاران با چشم انداز روشنی‬ ‫روبه رو ش��وند و به سرمایه گذاری در صنعت مورد‬ ‫نظر خود اقدام کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه توانایی‬ ‫انج��ام برنامه ریزی های بلندم��دت از دغدغه های‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫حض��ور س��رمایه گذاران خارج��ی نیازمند فراهم‬ ‫ش��دن فضای مناس��ب اس��ت‪ .‬زیرا ابهامات بازار‬ ‫سرمایه موجب ریسک هایی در بازار می شود و این‬ ‫موضوع باعث خواهد ش��د سرمایه گذاران خارجی‬ ‫ی��ا به این بازار وارد نش��وند یا افرادی در این بازار‬ ‫حضور پیدا کنند که قدرت ریس��ک پذیری باالیی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫زارع حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر خارجی‬ ‫را به زیان بازار س��رمایه دانست و گفت‪ :‬این گروه‬ ‫از افراد با ورود به بازار سرمایه کشور نه تنها کمکی‬ ‫به توسعه بازار نمی کنند بلکه در ان بازار تالطم به‬ ‫وج��ود می اورند‪ .‬برای نمونه در دهه ‪ ۹۰‬و ‪ ۸۰‬در‬ ‫جنوب شرقی اسیا حجم زیادی از سرمایه گذاران‬ ‫ریس��ک پذیر به بازار س��رمایه این کش��ورها وارد‬ ‫شدند و اقتصاد انها را با مشکالت بسیاری روبه رو‬ ‫کردند و به انها لطمه زدند‪.‬‬ ‫حسین خزلی خرازی‬ ‫عرفانه افشار‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‪....‬‬ ‫بازار س��رمایه ایران امادگی چندانی برای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ندارد و سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار باید با تدوین قوانین جدید ش��رایط‬ ‫بهتری برای حض��ور انها مهیا کند‪ .‬بورس تهران‬ ‫بس��یار بکر اس��ت و س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫ص��ورت بهب��ود زیرس��اخت های ان‪ ،‬عالقه مند‬ ‫خواهن��د بود تا ب��ه این بازار وارد ش��وند‪ ،‬زیرا به‬ ‫دلیل بهبود فضای اقتصادی می توانند بازده بسیار‬ ‫مناسبی کسب کنند‪.‬‬ ‫بهروز زارع‬ ‫خانه دار شدن ‪ ۶۰۶۸‬نفر از طریق بازار سرمایه‬ ‫در معامالت هفته گذش��ته فرابورس‪۶۰۶۸ ،‬نفر با استفاده‬ ‫از ‪۲۵۸‬هزار و ‪ ۴۷۴‬اوراق حق تقدم تس��هیالت مسکن وارد‬ ‫فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سمات‪ ،‬حجم معامالت حق تقدم‬ ‫تسهیالت مسکن در هفته منتهی به ‪۳۰‬بهمن‪ ۲۳۹ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۰‬و ارزش معامالت ای��ن اوراق در مجموع ‪ ۲۱۷‬میلیارد‬ ‫ریال بود‪.‬‬ ‫معام�لات حق تقدم تس��هیالت مس��کن از س��ال ‪ ۸۹‬در‬ ‫ش��رکت فرابورس ایران اغاز شده که هم اکنون بیش از ‪۲۰‬‬ ‫نماد حق تقدم تس��هیالت مس��کن در این ش��رکت معامله‬ ‫می شود‪ .‬براس��اس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از اول‬ ‫دی امس��ال سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن از محل‬ ‫گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن افزایش یافت‪.‬‬ ‫شرکت فرابورس ایران اعالم کرد‪ :‬بر این اساس تسهیالت‬ ‫ح��ق تقدم مس��کن در ته��ران ‪ ۶۰۰‬میلیون ری��ال‪ ،‬مراکز‬ ‫استان ها و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫و سایر مناطق شهری ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از این سقف های تسهیالتی از محل گواهی حق‬ ‫تقدم اس��تفاده از تسهیالت مس��کن صادرشده در نمادهای‬ ‫«تسه ‪ »۹۴۰۸‬و نمادهای بعدی امکان پذیر است‪ .‬همچنین‬ ‫مدیرعام��ل بورس انرژی از پذیرش و عرضه نخس��تین‬ ‫قرارداد سلف موازی استاندارد برق پس از عرضه و معامله‬ ‫موفقیت امیز ‪ 5‬مرحله اوراق س��لف موازی استاندارد نفت‬ ‫کوره شرکت ملی نفت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��یدعلی حسینی گفت‪ :‬تامین مالی‬ ‫صنع��ت برق از طریق انتش��ار قراردادهای س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد برق در بورس انرژی در حالی فراهم ش��ده که‬ ‫برای نخستین بار با انتشار این اوراق در نماد «سماه» ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال تامین مالی شده است‪.‬‬ ‫وی میزان تامین مالی ناش��ر این اوراق را ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال و حجم این اوراق را ‪ ۵۰‬ه��زار قرارداد اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تا پیش از ای��ن نیروگاه‪‎‬های مجاز به عرضه در این‬ ‫بورس تنها با عرضه برق تولیدی خود در بازار برق بورس‬ ‫انرژی امکان فروش کوتاه مدت و یک ماهه را داشتند‪ ،‬اما‬ ‫با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق همراه با اختیار‬ ‫خرید و فروش تبعی‪ ،‬رویه ای جدید در زمینه تامین مالی‬ ‫صنعت نیروگاهی کشور برای دوره‪‎‬های یک سال و بیشتر‬ ‫گشوده شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی از نیاز به سیکل ترکیبی ش��دن نیروگاه‪‎‬های‬ ‫کشور سخن گفت و افزود‪ :‬نیروگاه‪‎‬های بخار که هم‪‎‬اکنون‬ ‫در حال تولید برق هس��تند‪ ،‬می‪‎‬توانند از طریق این ابزار‪،‬‬ ‫مبالغ مورد نیاز به منظور تبدیل ش��دن به نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی را به سهولت تامین کنند‪.‬‬ ‫مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره امکان‬ ‫تحوی��ل فیزیکی برق در سررس��ید ای��ن اوراق نیز گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر ش��رکت‪‎‬های توزیع نیروی برق و خرده‪‎‬فروش��ی‬ ‫ب��رق ب��ا ابالغ مصوب��ه اخیر وزی��ر نیرو با عن��وان «ابالغ‬ ‫ش��رایط تامین برق مش��ترکین تعرفه تولی��د (صنعت و‬ ‫مع��دن) ش��رکت های برق منطق��ه‪‎‬ای از طری��ق قرارداد‬ ‫ب��ا تولیدکنن��دگان غیردولت��ی»‪ ،‬مصرف‪‎‬کنندگان بخش‬ ‫صنع��ت و معدن نی��ز در قالب ای��ن اوراق قابلیت تحویل‬ ‫فیزیک��ی برق را در دوره تحویل در صورت احراز ش��رایط‬ ‫الزم خواهند داشت‪ .‬حس��ینی با بیان اینکه بازارگردان و‬ ‫متعهد خرید در عرضه اولیه این قرارداد‪ ،‬ش��رکت تامین‬ ‫س��رمایه ارمان از مجموعه شرکت های تابعه بانک توسعه‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬تمامی اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوق��ی دارای کد معامالتی بورس ان��رژی قادر خواهند‬ ‫ب��ود‪ ،‬در دوره عرضه اولی��ه و پس از ان در دوره معامالت‬ ‫ثانویه از طری��ق کارگزاری‪‎‬های دارای مج��وز فعالیت در‬ ‫بورس انرژی نس��بت به خرید این اوراق اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫اوراق به ترتیب منضم به اختیار فروش و خرید ‪ ۲۴‬و ‪۲۶‬‬ ‫درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار ساالنه‬ ‫‪ ۲۳‬درصد نسبت به نقدشوندگی اوراق در دوره معامالتی‬ ‫اقدام می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده‬ ‫از تسهیالت مسکن صادرش��ده در نمادهای «تسه ‪»۹۴۰۷‬‬ ‫و ماقبل‪ ،‬فقط تا سقف های تس��هیالت قبلی (‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال برای زوجین و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال برای س��ایر اقش��ار)‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫متقاضیان استفاده از تسهیالت مسکن با سقف های جدید‬ ‫می توانند به دو روش (خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده‬ ‫از تس��هیالت مس��کن به تعداد مورد نیاز در نمادهای «تسه‬ ‫‪ »۹۴۰۸‬ب��ه بع��د و یا اس��تفاده از اوراق گواه��ی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت مس��کن قبلی تا سقف های تسهیالت‬ ‫قبلی و خرید مابه التف��اوت‪ ،‬از محل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن جدید) از ای��ن مزایا بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روش ثبت دفتری‬ ‫در عرضه های اولیه‬ ‫معاون بازار ش��رکت بورس با بیان اینک��ه در عرضه اولیه‬ ‫سهام پتروشیمی فجر باالترین عدالت ممکن برای تخصیص‬ ‫این سهم انجام شده روش ثبت دفتری برای عرضه های اولیه‬ ‫را ناکارامد دانست‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عل��ی صحرایی با بیان اینکه روش ثبت‬ ‫س��فارش یا ب��ه اصطالح ب��وک بیلدینگ نمی تواند روش��ی‬ ‫قاب��ل اتکا در عرضه های اولیه و تخصیص عادالنه س��هام به‬ ‫عم��وم خریداران باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در م��دت تجربه کاری‬ ‫خود تاکنون هیچ روش��ی به اندازه روش حراج مس��تقیم در‬ ‫عرضه اولیه س��هام پتروشیمی فجر نتوانسته عدالت را میان‬ ‫سهامداران برقرار کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در عرضه اولیه س��هام پتروشیمی فجر ‪۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬س��هامدار حقیقی و یک هزار و ‪ ۴۸‬ش��خص حقوقی‬ ‫اعم از صندوق های س��رمایه گذاری موفق به خرید این سهم‬ ‫شده اند به طوری که در مجموع ‪۷۵‬درصد خریداران اشخاص‬ ‫حقیقی و ‪۲۵‬درصد مابقی اشخاص حقوقی بوده اند‪.‬‬ ‫صحرای��ی روش ثب��ت دفت��ری در عرضه اولیه س��هام را‬ ‫مترادف با مالک قراردادن قیمت ها در فرایند معامله عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بهترین روش عرضه اولیه س��هام برای جذب و‬ ‫مش��ارکت حداکثری مردم در بازار سهام روش فعلی عرضه‬ ‫اولیه از طریق حراج مس��تقیم و بهترین فرایند برای تعیین‬ ‫ارزش واقعی سهام است‪.‬‬ ‫معاون بازار شرکت بورس گفت‪ :‬سهامدار عمده پتروشیمی‬ ‫فجر روز گذش��ته عرضه تدریجی س��هم های ابطالی در روز‬ ‫عرضه اولیه این سهم را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫«الگارد» ماندگار شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫هیات مدیره صندوق بین المللی پول کریس��تین الگارد فرانسوی را برای یک‬ ‫دوره ‪ 5‬ساله دیگر در پست مدیر اجرایی این نهاد مالی جهانی ابقا کرد‪ .‬الکسی‬ ‫موژین‪ ،‬رییس هیات مدیره صندوق بین المللی پول ضمن اعالم این مطلب یاداور‬ ‫شد که هیات مدیره از رهبری قوی و خردمندانه خانم الگارد تقدیر می کند‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تحلیل اکونومیست از ابزارهای مالی مغفول مانده‬ ‫دریچه‬ ‫ایا بانک های مرکزی خلع سالح شده اند؟‬ ‫روسیه درگیر طوالنی ترین‬ ‫رکود اقتصادی‬ ‫روس��یه طوالنی ترین رکود اقتصادی در دو دهه گذش��ته را‬ ‫تجربه می کند و این رکود حکم محکی برای بازار این کشور‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫در حالی که اقتصاد روس��یه به س��مت کوچک شدن پیش‬ ‫می رود ش��رکت ها در این کش��ور با فش��ار بیش��تری مواجه‬ ‫می ش��وند ک��ه مجبورن��د بخش��ی از حقوق را ک��م و کارها‬ ‫را پاره وق��ت کنن��د یا بخ��ش زی��ادی از نیروه��ای خود را‬ ‫تعدیل کنند‪ .‬بزرگترین ش��رکت های روسی از کارخانه های‬ ‫اتومبیل س��ازی گرفته تا بخش تاسیسات هسته ای ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو شده اند‪.‬‬ ‫ماکس��یم تاپلین وزیر کار روس��یه براورد کرد ه است نرخ‬ ‫بیکاری به باالترین سطح خود از نیمه سال ‪2013‬م تاکنون‬ ‫برسد‪ .‬نکته جالب توجه این است که پوتین نرخ بیکاری را به‬ ‫نس��بت پایین و قابل قبول دانسته است‪ .‬هر چند تاکید کرده ‬ ‫مقامات باید برای تحرک بخش��ی به اقتصاد این کشور بیشتر‬ ‫تالش کنند کاهش شدید قیمت نفت دلیل توجیه کننده ای‬ ‫برای بس��یاری از ش��رکت ها ش��د ه اس��ت تا با خیال راحت‬ ‫نیروهای خود را اخراج کنند‪.‬‬ ‫اکنون بزرگتری��ن چالش والدیمیر پوتین رییس جمهوری‬ ‫روس��یه و سایر مقامات در این کشور این است که چگونه با‬ ‫کاهش مصرف باز هم اقتصاد را جلو ببرند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد تاتیانا اولووا اقتصاددان ارش��د در‬ ‫لندن می گوید‪« :‬اکثر کسب وکارها دیگر انتظار و امیدی برای‬ ‫بهبود اوضاع تقاضا در اینده ندارند‪.‬‬ ‫دلیل��ی هم وجود ندارد که انتظار بهبود س��ریع و انی در‬ ‫اقتصاد روس��یه داشته باشید؛ به این ترتیب طبیعی است که‬ ‫کسب وکارها رفته رفته تعدیل نیرو کنند‪».‬‬ ‫نرخ بیکاری در س��ه ماهه س��ومی که در ژانویه اعالم شد‬ ‫‪5/8‬درصد بود که بهتر از ‪6‬درصد س��ری قبل بود اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که این نرخ همچنان باالس��ت و مردم روس��یه با‬ ‫کمبود شغل مناس��ب روبه رو هستند‪ .‬نرخ بیکاری در دوران‬ ‫بح��ران بزرگ اقتصادی س��ال ‪2009‬م به بیش از ‪9/4‬درصد‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫دیمیتری مدودف‪ ،‬نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه اعالم‬ ‫ک��رد‪« :‬باید اثار منفی بحران اقتصادی فعلی را برای مردم و‬ ‫ش��هروندان کمتر کنیم و نرخ بیکاری را در کنترل خودمان‬ ‫دربیاوریم‪».‬‬ ‫برنامه های ض��د بحرانی که دولت دنبال کرد ه بیش��ترین‬ ‫تمرک��ز را روی ب��ازار کار قرار داده اس��ت‪ .‬بیش از ‪7‬میلیارد‬ ‫روبل برای احیای ش��رکت هایی که دچ��ار بحران اقتصادی‬ ‫ش ده اند تخصیص داده شد ه است‪.‬‬ ‫کمک بانک جهانی برای مبارزه‬ ‫با ویروس زیکا‬ ‫بانک جهانی مجموعه ای از اقدامات را برای کنترل ویروس‬ ‫زیکا در نظر گرفته ک��ه مهم ترین انها مراقبت از زنان باردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صدای اقتصاد‪ ،‬بان��ک جهانی اعالم کرد ه برای‬ ‫حمایت از کش��ورهای امریکای التین و حوزه کارائیب که با‬ ‫حمله ویروس زیکا مواجه شده اند هم اکنون ‪150‬میلیون دالر‬ ‫اختصاص داد ه است‪.‬‬ ‫این مبلغ بر اس��اس تقاضای فعلی کش��ورها در نظر گرفته‬ ‫شده و با نظارت دولت ها در منطقه انجام می شود‪ .‬قرار است‬ ‫گروهی از کارشناسان به مناطق در نفوذ ویروس زیکا ارسال‬ ‫شوند‪ .‬اگر گروه تشخیص بدهد که بودجه بیشتری مورد نیاز‬ ‫است‪ ،‬بانک جهانی نیز حمایت خود را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن خبر‪ ،‬گزارش��ی نیز درب��اره پیش بینی های‬ ‫خس��ارت های وی��روس زی��کا اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬ضررهای‬ ‫کوتاه م��دت ویروس زیکا در اقتصاد به نس��بت ک��م و برابر‬ ‫‪3/5‬میلی��ارد دالر خواهد ب��ود‪ .‬در حقیقت می توان گفت که‬ ‫‪ 0/06‬درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه در ‪2016‬م‬ ‫را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫البته بانک جهانی اعالم کرده این پیش بینی ها در مراحل‬ ‫اولیه اس��ت و تنها برای اگاهی س��ازمان ها و اقدام انهاست‪.‬‬ ‫بان��ک جهانی همچنی��ن تاکید کرد ه بیش��ترین هزینه باید‬ ‫برای زنان باردار صرف ش��ود‪ .‬این مسئله نیز به دلیل هشدار‬ ‫سازمان بهداشت جهانی در اول فوریه است که گفته بود بین‬ ‫ویروس زیکا و بارداری رابطه معنی داری وجود دارد‪.‬‬ ‫با وجود این فرضیه ها‪ ،‬گروهی از کش��ورها که به توریسم‬ ‫وابس��ته هستند دچار مش��کالت اقتصادی خواهند شد زیرا‬ ‫صنعت توریسم انها در این ماجرا اسیب خواهد دید‪.‬‬ ‫هر چ��ه اطالع��ات و اگاهی درب��اره ویروس زیکا بیش��تر‬ ‫می ش��ود و دانش��مندان موارد جدیدتر را درباره ان کش��ف‬ ‫می کنند‪ ،‬میزان اثار منفی ان بر اقتصاد نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫جیم یونگ کیم‪ ،‬رییس بانک جهانی گفته است‪« :‬تحقیقات‬ ‫ما اهمیت اقدام فوری برای مقابله با ویروس زیکا را به خوبی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬کش��ورهایی که در معرض خطر این ویروس‬ ‫قرار گرفته اند باید هر چه سریع تر مقابل ان بایستند‪».‬‬ ‫بانک جهانی مجموعه ای از اقدامات را برای کنترل ویروس‬ ‫زیکا در نظر گرفته ک��ه مهم ترین انها مراقبت از زنان باردار‬ ‫است‪ .‬کشورهای امریکای التین در اولویت بانک جهانی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫برای تکان دادن‬ ‫و به حرکت‬ ‫دراوردن‬ ‫اقتصادها از‬ ‫رشد کند و تورم‬ ‫بی حال انها‪،‬‬ ‫کارهای بسیاری‬ ‫می توان انجام‬ ‫داد‪ .‬تاکنون‬ ‫شمار زیادی از‬ ‫سیاست های پولی‬ ‫مغفول مانده اند‬ ‫که می توانند‬ ‫اثار قدرتمندی‬ ‫داشته باشند‬ ‫پ��س از وق��وع بح��ران مال��ی س��ال های‬ ‫‪2007-2008‬میالدی‪ ،‬بانک های مرکزی و نهادهای‬ ‫مالی جه��ان از همه ابزارها برای خروج اقتصادهای‬ ‫اسیب دیده از عمق بحران استفاده کردند‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد با جواب ندادن این ابزارها‪ ،‬هم اکنون انها با‬ ‫کمبود مهمات و خلع سالح روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫مجله اکونومیس��ت‪ ،‬س��رمقاله اصلی جدیدترین‬ ‫ش��ماره خود را که نس��خه چاپی ان روز گذش��ته‬ ‫منتشر شد‪ ،‬به خالی شدن دست بانک ها و نهادهای‬ ‫سیاس��ت گذاری پول��ی در رفع بحران ه��ای مالی‬ ‫اختص��اص داده و می نویس��د‪ :‬بانک ه��ای مرکزی‬ ‫جهان به دلیل ناتوانی در مهار بحران های اقتصادی‬ ‫س�لاح های خ��ود را زمین گذاش��ته اند‪ ،‬اما س��ایر‬ ‫گزینه ها برای تحریک اقتصاد در دس��ترس اس��ت‪.‬‬ ‫بازارهای سهام در سراسر جهان در محدوده نزولی‬ ‫هس��تند و «طال» نیز که در زمان تالطم های بازار‬ ‫یک س��رمایه گذاری مطمئن محس��وب می ش��ود‪،‬‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون ش��اهد بهترین شروع خود‬ ‫در بیش از س��ه دهه گذشته بوده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫هزینه های بیمه دیون پرداخت نش��ده بانک ها نیز‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬صحبت از وقوع بحران اقتصادی‬ ‫در امریکا باال گرفته که این مس��ئله به طور ضمنی‬ ‫ب��ر این احتمال داللت دارد که فدرال رزرو که تنها‬ ‫یک بار در دس��امبر نرخ بهره را افزایش داد‪ ،‬مجبور‬ ‫خواهد شد با عقب نش��ینی از تصمیم خود‪ ،‬این بار‬ ‫نرخ بهره بانکی را به محدوده منفی سوق دهد‪.‬‬ ‫اما ترس��ی که در ورای تمام این نگرانی ها که در‬ ‫کمین بازارها وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که سالح های‬ ‫جه��ان ثروتمند علی��ه ضعف اقتص��ادی دیگر کار‬ ‫نمی کند‪ .‬از زمان وقوع بحران اقتصادی س��ال های‬ ‫‪ 2007-2008‬می�لادی تاکن��ون‪ ،‬وظیفه تحریک‬ ‫تقاض��ا به دوش بانک های مرکزی گذاش��ته ش��د‪.‬‬ ‫اوج قدرت انها سال ‪ 2012‬میالدی بود که «ماریو‬ ‫دراگ��ی»‪ ،‬ریی��س بانک مرکزی اروپا (ئی س��ی بی)‬ ‫اعالم کرد که او «برای نجات اقتصاد یورو‪ ،‬هرکاری‬ ‫از دس��تش بر بیای��د انجام خواه��د داد»‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بازارهای خرید و ف��روش اوراق قرضه اوج گرفت و‬ ‫حس بحران اقتصادی تقلیل یافت‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬این راه��کار موقتی ب��ود‪ .‬به رغم‬ ‫تالش ه��ای بانک ه��ای مرک��زی‪ ،‬بهب��ود ش��رایط‬ ‫اقتصادی هنوز هم ضعی��ف بوده و نرخ تورم پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬اطمینان و اعتق��اد به سیاس��ت های پولی‬ ‫ی مثل بیشتر‬ ‫سس��ت شده اس��ت‪ .‬بانک های مرکز ‬ ‫اوق��ات که اعتماد می بخش��یدند‪ ،‬این ب��ار به مردم‬ ‫ترس و وحش��ت را القا کردند‪ .‬اجرای سیاست نرخ‬ ‫بهره منفی در اروپا و ژاپن‪ ،‬سرمایه گذاران را نسبت‬ ‫ب��ه درامدهای بانک��ی دچار نگرانی ک��رد و ارزش‬ ‫س��هام را کاهش داد‪ .‬برنامه انبساط پولی موسوم به‬ ‫کمی» که در ان با چاپ اسکناس اقدام به‬ ‫«تسهیل ّ‬ ‫خرید اوراق قرضه دولتی می شود‪ ،‬منجر به انباشت‬ ‫بدهی های بازارهای نوظهوری شد که هم اکنون انها‬ ‫را تهدید می کند‪ .‬در بی��ن تمامی پول های ارزان و‬ ‫بی ارزش‪ ،‬رشد اعتبارات بانکی مالل اور بوده است‪.‬‬ ‫ضرب االجل ه��ای پرداخ��ت دی��ون منعکس کننده‬ ‫انتظاره��ا از تورم به ش��دت پایین اس��ت که با ان‬ ‫همراهی بی نتیجه ای دارد‪ .‬از یک سو سرمایه گذاران‬ ‫به دلیل اینکه اقتصاد جهان به سمت رکود دیگری‬ ‫کش��یده شده اخم هایش��ان در هم رفته و از طرف‬ ‫ دیگ��ر‪ ،‬سیاس��ت گذارانی که به دنب��ال دور کردن‬ ‫بحران های اقتصادی هستند‪ ،‬خلع سالح شده اند‪.‬‬ ‫خبر خوش اینکه برای ت��کان دادن و به حرکت‬ ‫دراوردن اقتصادها از رشد کند و تورم بی حال انها‪،‬‬ ‫کارهای بس��یاری می توان انجام داد‪ .‬تاکنون شمار‬ ‫زیادی از سیاس��ت های پولی مغف��ول مانده اند که‬ ‫می توانند اثار قدرتمندی داشته باشند‪ .‬اما خبر بد‬ ‫اینک��ه بانک های مرکزی به کمک دولت نیاز دارند‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬بانک های مرکزی مجبور بوده اند وزنه های‬ ‫س��نگین را به تنهایی بلند کنن��د؛ چراکه دولت ها‬ ‫به طور ش��رم اوری در تقس��یم بار این مسئولیت ها‬ ‫بی تفاوت بوده اند‪ .‬دس��ت کم‪ ،‬برخی از انها در درک‬ ‫نیازه��ا برای داش��تن سیاس��ت های پول��ی و مالی‬ ‫هماهنگ‪ ،‬شکس��ت خورده اند‪ .‬در عوض بسیاری از‬ ‫دولت ها با پذیرفتن سیاس��ت های اقتصاد ریاضتی‬ ‫ب��ه طور فعاالنه ای علیه محرک ه��ای پولی فعالیت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ح��ال نوبت سیاس��تمداران اس��ت تا هم��راه با‬ ‫بانک��داران به این جن��گ بپیوندن��د‪ .‬افراطی ترین‬ ‫ایده های سیاس��ی‪ ،‬سیاست های پولی و مالی را در‬ ‫ه��م می امیزد‪ .‬یکی از همین گزینه ها تامین اعتبار‬ ‫هزینه های عمومی یا قطع مالیات‪ ،‬به طور مستقیم‬ ‫و از طریق چاپ اس��کناس است که از ان با عنوان‬ ‫سیاس��ت «پرتاب پول از هلیکوپتر» یاد می ش��ود‪.‬‬ ‫کمی‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫برخالف سیاس��ت پولی تس��هیل ّ‬ ‫هلیکوپت��ری‪ ،‬بانک ها و بازارهای مال��ی را دور زده‬ ‫و پول های نقد تازه منتش��ر شده را به طور مستقیم‬ ‫در جیب مردم قرار می دهد‪ .‬اما درواقع‪ ،‬بی توجهی‬ ‫صرف این اقدام‪ ،‬روی کاغذ می تواند مردم را به جای‬ ‫پس انداز این پول باداورده‪ ،‬به س��مت هزینه کردن‬ ‫ان تش��ویق کن��د ‪ .‬مجموعه دیگ��ری از ایده ها و‬ ‫طرح ه��ا رفتن به دنبال تاثی��ر بر تعیین قیمت ها و‬ ‫کاهش دو پله ای رتبه اعتباری عربستان‬ ‫موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور ز رتبه اعتباری‬ ‫عربس��تان س��عودی را دو پله تنزل داد؛ این موسس��ه‬ ‫همچنین رتب��ه اعتباری برزیل‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بحرین و‬ ‫عمان را نیز کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬موسس��ه اعتبارس��نجی‬ ‫ اس��تاندارد اند پورز در حال��ی از کاه��ش دو پله ای رتبه‬ ‫اعتباری عربس��تان س��عودی خبر داده که بر اس��اس‬ ‫گزارش ای��ن موسس��ه رتبه های اعتباری کش��ورهای‬ ‫برزیل‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بحرین و عمان نی��ز به دلیل ادامه‬ ‫روند نزولی قیمت نفت‪ ،‬اقتصادهایشان دچار مشکالت‬ ‫عدیده شده و با کاهش درجه مواجه شده اند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬تصمیم ب��رای کاهش رتب��ه اعتباری‬ ‫عربس��تان س��عودی یک��ی از تصمیم ه��ای قابل توجه‬ ‫این موسس��ه اعتبارسنجی محسوب می شود‪ .‬عربستان‬ ‫سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دارای یکی از بزرگتری��ن ذخایر نفتی جهان‬ ‫اس��ت و از دیرباز مظهر ثبات مالی ش��ناخته می ش��د‬ ‫ام��ا اکنو ن ب��ه دلیل تک بع��دی بودن اقتص��اد خود و‬ ‫متکی ب��ودن ب��ه درامده��ای نفتی‪ ،‬از س��قوط قیمت‬ ‫جهان��ی مهم ترین ص��ادرات خود‪ ،‬دچ��ار لطمه جدی‬ ‫شده و درامدهای این کشور به شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫در اکتبر گذش��ته نیز موسسه اس��تاندارد اند پورز‪ ،‬رتبه‬ ‫اعتباری عربس��تان س��عودی را یک پله تنزل داده بود‪.‬‬ ‫این بار نیز موسس��ه اعتباری اس��تاندارد اند پورز‪ ،‬رتبه‬ ‫اعتباری این کش��ور را از ‪ A‬مثبت به ‪ A‬منفی کاهش‬ ‫داد‪ .‬این موسس��ه اعتبارسنجی در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫اف��ت قیمت جهان��ی نفت‪ ،‬به دلیل وابس��تگی بیش از‬ ‫اندازه این کش��ور به درامدهای حاص��ل از فروش این‬ ‫کاال‪ ،‬اث��ر قاب��ل توجه و پایداری بر ش��اخص های مالی‬ ‫و اقتصادی عربس��تان دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که این‬ ‫کشور در زمان افت قیمت ها نیز سعی کرد همچنان راه‬ ‫قبلی خود را در پیش بگیرد و با ادامه روند تولید قبلی‪،‬‬ ‫س��قف تولید نفت خود را کاهش نداد تا همچنان سهم‬ ‫خود در بازار را حفظ کند‪ .‬مقامات این کشور همچنین‬ ‫ب��رای جبران کس��ری بودج��ه خود‪ ،‬در س��ال ‪2015‬‬ ‫می�لادی‪ 115 ،‬میلی��ارد دالر از ذخای��ر ارزی خارجی‬ ‫خود را خرج کردند تا از س��قوط ارزش ریال جلوگیری‬ ‫کنند‪ .‬دولت همچنین برای کاهش فش��ارها بر خزانه و‬ ‫اعتبارات دولتی‪ ،‬دس��ت به اجرای فعالیت های ریاضتی‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫دستمزدها با اس��تفاده از سیاست های درامدی در‬ ‫فرمان دولت برای خ��ارج کردن اقتصادها از داخل‬ ‫باتالق شن است‪ .‬در اینجا‪ ،‬ایده اصلی افزایش وسیع‬ ‫دس��تمزدها‪ ،‬به احتمال با ارائه مشوق های مالیاتی‬ ‫ب��رای افزایش فزاین��ده دس��تمزدها و قیمت ها یا‬ ‫چیزی شبیه ان اس��ت که در دهه ‪ 1970‬میالدی‬ ‫سیاس��ت گذاران در فرار از ان دچار مشکل بودند‪.‬‬ ‫تمام��ی این طرح ها مش��مول ریس��ک های زیادی‬ ‫هس��تند‪ .‬سیاس��ت های پولی هلیکوپتری‪ ،‬از سوی‬ ‫بس��یاری در جهان مورد لع��ن و نفرین قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬سیاس��ت های تامین مالی‬ ‫ازس��وی پیمان های حام��ی یورو ممنوع ش��ده اند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های درامدی حتی از این مشکل افرین تر‬ ‫اس��ت چراکه میزان انعطاف پذی��ری را کاهش داده‬ ‫و به س��ختی می توان رون��د ان را معکوس کرد‪ .‬اما‬ ‫اگر سرنوشت جهان ثروتمند‪ ،‬به ویژه اقتصادهای در‬ ‫حال غرقی چون ژاپ��ن‪ ،‬به افتادن در رکود یا تورم‬ ‫منفی منتهی ش��ود‪ ،‬زمان اندیش��یدن به اقدامات‬ ‫جدی فرا می رسد‪.‬‬ ‫در ه��ر کجای دیگ��ر جهان‪ ،‬دولت ه��ا می توانند‬ ‫از ابزارهای��ی ک��ه ریس��ک کمت��ری دارن��د‪ ،‬نظیر‬ ‫سیاس��ت های مال��ی اس��تفاده کنند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫بس��یاری که ظرفیت زیادی برای استقراض بیشتر‬ ‫دارند‪ ،‬از جمله المان‪ ،‬از این اقدام امساک می ورزند‪.‬‬ ‫این صرفه جویی المانی به ش��دت زیان بخش است‪.‬‬ ‫استقراض هیچ گاه از این ارزان تر نبوده است‪ .‬بازده‬ ‫بی��ش از ‪ 7‬تریلیون اوراق قرضه دولتی در سراس��ر‬ ‫جه��ان هم اکن��ون منفی ش��ده اس��ت‪ .‬هم اکنون‪،‬‬ ‫بازارهای اوراق قرضه و اژانس های اعتبارس��نجی‪،‬‬ ‫درباره افزایش بدهی های عمومی دولت مهربانانه تر‬ ‫رفتار می کنند‪ ،‬مشروط بر اینکه این بدهی ها جدید‬ ‫و غیر از دارایی های مولد در ترازنامه ها باشند‪ .‬عالوه‬ ‫بر تمامی اینها‪ ،‬این دارایی ها باید زیرس��اخت ها را‬ ‫نیز شامل شوند‪ .‬ماجرای بودجه های بلندمدت برای‬ ‫تامین اعتبار برنامه های بازس��ازی و بهبود جاده ها‬ ‫و س��اختمان های عمومی فرسوده که سال هاست با‬ ‫کمبود بودجه مواجه هستند‪ ،‬هیچ گاه تا این اندازه‬ ‫جدی نبوده است‪.‬‬ ‫رون��ق سیاس��ت های مال��ی‪ ،‬اگ��ر ب��ا اصالحات‬ ‫س��اختاری توام با ذره ای محرک ه��ای پولی همراه‬ ‫ش��ود‪ ،‬می تواند تاثیر قدرتمندتری داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ترازنامه بانک های اروپایی همچنان نیازمند تقویت‬ ‫است و تا زمانی که حول سالمت انها شک و تردید‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬انها قادر نخواهند بود ازادانه‬ ‫اق��دام به اعطای وام کنن��د‪ .‬در این صورت‪ ،‬کاهش‬ ‫بدهی ها ی��ا «وام های بد» می تواند یکی از گزینه ها‬ ‫باشد اما ش��اید بهتر باشد نخست اقدام به ترمیم و‬ ‫احیای قوانین کنند که در این صورت دولت ها قادر‬ ‫خواهند بود با پافش��اری بر ابزار فشار سازمان های‬ ‫نظارتی و تنظیم مقرراتی‪ ،‬بانک ها را وادار به افزایش‬ ‫سرمایه یا سهام کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از اولویت ه��ا‪ ،‬مقررات زدایی اس��ت‪.‬‬ ‫شورای مشاوران اقتصادی امریکا اعالم کرده شمار‬ ‫نی��روی کاری امریکا که زیر پوش��ش قوانین مجوز‬ ‫رسمی دولت قرار دارند‪ ،‬از ‪ 5‬درصد در دهه ‪1950‬‬ ‫میالدی‪ ،‬اکنون به ‪ 25‬درصد افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫بسیاری از این قوانین دست وپاگیر غیرضروری است‬ ‫چراکه اعمال منطقه ای قوانین برای زیرساخت های‬ ‫جدی��د حکم یک س��د را دارد‪ .‬مقررات مالیاتی نیز‬ ‫بس��یار پیچیده و کهنه بوده و حکم موسس��ه های‬ ‫مالی را ایف��ا می کنند که از درامد افراد پردرامدی‬ ‫که تمایل به پس انداز دارند‪ ،‬مراقبت می کنند‪.‬‬ ‫ت احمقانه است‬ ‫‹ ‹این یک سیاس ‬ ‫مش��کلی که بعدها حاصل می ش��ود این نیست‬ ‫ک��ه دس��ت جه��ان از گزینه های سیاس��ت گذاری‬ ‫خالی می ش��ود بلکه سیاستمداران از دیرباز به این‬ ‫شناخته شده اند که می توانند تغییر ایجاد کنند اما‬ ‫انه��ا برای اقدام کردن‪ ،‬خیلی ضعیف و س��تیزه جو‬ ‫شده اند‪ .‬در امریکا‪ ،‬نهاد سیاسی ازهم گسسته است؛‬ ‫در ژاپن سیاس��تمداران برای مقابله با البی گری ها‬ ‫بسیار ترسو هستند و درنهایت حوزه یورو نیز از نظر‬ ‫نهادی برای متحد کردن سیاس��ت های جدید خود‬ ‫ناتوان به نظر می رسد‪.‬‬ ‫اگر سیاستمداران‪ ،‬اکنون و درحالی که هنوز هم‬ ‫فرصت اقدام دارند‪ ،‬از اقدام به موقع عاجز باشند‪ ،‬یک‬ ‫بحران جدی در بازارها‪ ،‬علیه انها ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه این مسئله می تواند پیامدهای ضعیفی داشته‬ ‫باش��د اما ب��ا این حال بهتر از یک جایگزین اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگترین نگرانی این است که سقوط بازارها و رکود‬ ‫اقتصادها قدرت سیاس��ی را تسلیم پوپولیست هایی‬ ‫ن مالی س��ال های ‪-2008‬‬ ‫که ب��ه دنبال وقوع بحرا ‬ ‫‪2007‬م تقویت ش��ده اند‪ ،‬خواهد کرد‪ .‬پوپولیست ها‬ ‫برای مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬راه حل های خاص خود‬ ‫را دارن��د ک��ه ش��امل وض��ع تعرفه ه��ای حمایتی‪،‬‬ ‫مالیات های غیرمترقبه‪ ،‬ملی کردن و شمار زیادی از‬ ‫طرح های ویرانگر دیگر می شود‪.‬‬ ‫در پ��س این نگرانی ک��ه بانک های مرکزی دیگر‬ ‫نتوانند اعمال کنترل کنند‪ ،‬نگرانی عظیم تری وجود‬ ‫دارد و ان این اس��ت که لیبرال ها و سیاستمداران‬ ‫میانه رو‪ ،‬روی کار نباشند‪.‬‬ ‫تورم ونزوئال به ‪ 180‬درصد رسید‬ ‫بان��ک مرکزی ونزوئ�لا اعالم کرد‪ :‬تورم س��االنه در این‬ ‫کش��ور در س��ال ‪2015‬م به بی��ش از ‪ 180‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬دفتر امار ملی ونزوئال اعالم کرد‬ ‫این کش��ور در س��ه ماه پایانی س��ال ‪2015‬م تورم ‪34/6‬‬ ‫درصدی را تجربه کرده و این نرخ در س��ه ماهه سوم سال‬ ‫گذشته میالدی‪ 38/9 ،‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس تورم سال ‪ 2015‬میالدی از سوی منابع‬ ‫رسمی این کشور ‪ 180/9‬درصد ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫اخرین باری که تورم ونزوئال از مرز ‪ 100‬درصد گذشت‪،‬‬ ‫اواسط دهه ‪ 1990‬میالدی بود و این نرخ مجدد در اواسط‬ ‫سال ‪2015‬م رکورد جدیدی را شکست‪.‬‬ ‫ش��رایط افزای��ش قیم��ت در ونزوئ�لا به گونه ای اس��ت‬ ‫ک��ه در س��ه ماهه پایانی س��ال ‪2015‬م قیمت محصوالت‬ ‫غذایی و نوش��یدنی ها ‪ 42/2‬درصد‪ ،‬قیمت خدمات بخش‬ ‫لو نقل‬ ‫بیمارس��تانی ‪ 46/6‬درص��د و قیمت خدم��ات حم ‬ ‫‪37‬درصد در این کش��ور افزایش داش��ته که این بخش ها‬ ‫بیش��ترین تاثیر در افزایش نرخ تورم را در این کش��ور به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر قیمت تنباکو‪ ،‬پوشاک و همچنین خدمات‬ ‫اموزشی در ونزوئال بیش از ‪ 30‬درصد در این مدت افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اقتصاد ونزوئال در سال ‪2015‬م رشد منفی ‪ 5/7‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده که یکی از اصلی ترین دالیل رش��د بس��یار‬ ‫پایین اقتصادی و تورم بس��یار باال در این کش��ور‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��دید قیمت نفت به عنوان اصلی ترین صادرات ونزوئال و‬ ‫مهم ترین منبع درامدهای مالی در این کشور است‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته نیکالس مادورو رییس جمهور ونزوئال‬ ‫از افزایش ‪ 95‬برابری قیمت بنزین در این کشور خبر داده‬ ‫و اع�لام کرده قیمت هر لیتر بنزین از ‪ 0/01‬دالر به ‪0/95‬‬ ‫دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور ونزوئال همچنی��ن از کاهش ارزش واحد‬ ‫پول ملی این کش��ور از ‪ 6/3‬بولی��وار در مقابل یک دالر به‬ ‫‪ 10‬بولیوار در مقابل یک دالر خبر داد‪.‬‬ ‫در ژانوی��ه م��ادورو در ونزوئال اعالم ش��رایط اضطراری‬ ‫اقتص��ادی کرد‪ .‬این مس��ئله تنه��ا دو روز پ��س از پایین‬ ‫کشیدن قیمت نفت صادراتی ونزوئال ‪ 24‬دالر در هر بشکه‬ ‫اعالم ش��د که این قیمت در ‪ 12‬سال گذشته برای ونزوئال‬ ‫بی س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬به طورکلی ‪ 96‬درص��د کل بودجه‬ ‫ونزوئال از منابع مالی ناشی از صادرات نفت تامین می شود‪.‬‬ ‫بازار ماهی در نوسان قیمتی‬ ‫ریی��س اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ‪ ۲‬ه��زار تومانی قیمت هرکیلوگرم ماهی‬ ‫تیالپیا در بازار خبر داد‪ .‬مهدی یوسف خانی‪ ،‬اخرین تحوالت بازار ماهی را مورد اشاره‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬قیمت ‪ ۴‬نوع ماهی از جمله ش��یرجنوب‪ ،‬کپور‪ ،‬قزل اال و حلوا س��یاه‬ ‫نسبت به هفته قبل ارزان شده است‪.‬به گفته وی؛ قیمت ماهی تیالپیا نسبت به هفته‬ ‫قبل‪ ،‬به ترتیب ‪ ۲‬هزار تومان و نرخ ماهی ازاد دزفولی هزار تومان گران شده است‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫واکاوی دالیل یکی نبودن قیمت‪ ،‬در «بریانکده ها»‬ ‫‹ ‹یخ ها و شعله ها‬ ‫اخر مگر می ش��ود؟! اینکه یک عدد مرغ هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬گرم��ی را؛ که قیمت خام ان‪ ،‬دس��ت کم‬ ‫‪۸‬هزار تومان اس��ت؛ پس از پرداخت هزینه های‬ ‫خری��د‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬کارگر؛ ن��ان و گوجه و خیار‬ ‫ش��ور؛ ادویه و ارزش های افزوده دیگر؛ با قیمت‬ ‫‪۹‬هزار تومان به مشتری فروخت؟ ایا فروشندگان‬ ‫و کاسبان بازار بریان فروشی های شهر ما؛ به این‬ ‫ح��د و اندازه از انصاف رس��یده اند ک��ه حتی از‬ ‫سود درس��ت و واقعی و شرعی خود نیز کوتاه تر‬ ‫بیایند و به کمتر از انچه باید دریافت کنند قانع‬ ‫ش��وند؟! ایا این موضوع؛ باور کردنی است؟ برای‬ ‫رس��یدن به پاسخ این پرسش ها؛ نخست؛ سرکی‬ ‫کشیدیم به پشت صحنه پخش و توزیع مرغ در‬ ‫شهر تهران‪.‬‬ ‫ف‪.‬ق؛ یک��ی از توزیع کنن��دگان م��رغ ب��ه‬ ‫اغذیه فروش��ی های ش��رق تهران است‪ .‬او پس از‬ ‫خودداری از مصاحبه با خبرنگار‬ ‫به دلیل‬ ‫ترس از دس��ت دادن شغلش! درنهایت راضی به‬ ‫گفت وگو می ش��ود و اینگون��ه می گوید‪ :‬خودم؛‬ ‫فقط در یکی دو اغذیه فروشی که مرغ های مورد‬ ‫نیاز خود را از شبکه توزیع و پخش ما خریداری‬ ‫نمی کنند‪ ،‬مرغ بریان تهیه می کنم! داس��تان از‬ ‫این قرار اس��ت که بس��یاری از شبکه های توزیع‬ ‫و پخش مرغ؛ به دلیل وصل بودن به ش��بکه های‬ ‫گسترده و وسیع و پراکنده سردخانه ها؛ از میزان‬ ‫داش��ته ها و دپوی مرغ های ی��خ زده انها با خبر‬ ‫هستند‪ .‬اگر بخواهم درست تر و واقعی تر بگویم؛‬ ‫در واق��ع این مالکان س��ردخانه ها هس��تند که‬ ‫می��زان دارایی مرغ یخی خود را به ش��بکه های‬ ‫توزیع مورد اعتماد خودشان اعالم می کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه باید بگویم که ما راننده ها؛ با اینکه‬ ‫می دانی��م و در جریان هس��تیم ک��ه حامل چه‬ ‫مرغ هایی هس��تیم و قرار اس��ت چ��ه مرغ های‬ ‫یخ زده چندین ساله ای را! به خورد مردم بدهیم؛‬ ‫ام��ا کاری از دس��ت مان برنمی اید و فقط باید با‬ ‫چش��م و گوش بس��ته؛ کاری را انجام دهیم که‬ ‫مدیران سردخانه ها و ش��بکه های توزیع‪ ،‬بر سر‬ ‫ان به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫احتمال بعدی‪( ...‬و حرف این راننده ش��اید به‬ ‫دلیل اینکه احس��اس کرد کسی یا کسانی خبر‬ ‫مصاحبه او را به مدیر ش��رکت پخشی که در ان‬ ‫کار می کند‪ ،‬خواهند داد؛ قطع شد‪).‬‬ ‫‹ ‹لباس گران اتش!‬ ‫ب��رای خرید یک عدد مرغ بری��ان؛ به یکی از‬ ‫معروف تری��ن بریانکده های ش��هر می رویم و تا‬ ‫نوبت مان برس��د‪ ،‬برای چند دقیقه ای‪ ،‬در جریان‬ ‫یک پرده دیگر از پش��ت صحنه کار و درامد این‬ ‫صنف قرار می گیریم‪.‬‬ ‫تو چند س��اله ای که پش��ت‬ ‫فروش��نده بیس�� ‬ ‫پیشخوان ایس��تاده است؛ در پاس��خ به پرسش‬ ‫خبرنگار‬ ‫که چرا مرغ بریان های باکیفیت‬ ‫خودت��ان را‪ ،‬ارزان می فروش��ید و فقط ‪۱۰‬هزار‬ ‫توم��ان بابت فروش هر یک ع��دد از این مرغ ها‬ ‫دریاف��ت می کنید؛ اینط��ور توضیح می دهد‪ :‬اگر‬ ‫مش��تری چند س��اله ما باش��ید؛ حتما می دانید‬ ‫ک��ه در مغازه ما؛ به هیچ عن��وان؛ از مرغ یخ زده‬ ‫اس��تفاده نمی شود و ما هر روز؛ و گاهی در طول‬ ‫یک روز؛ ‪ 2‬یا ‪ 3‬مرتبه؛ مرغ تازه می اوریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬در حال حاض��ر؛ ما بابت‬ ‫خرید هر یک عدد مرغ متوس��ط؛ ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫پرداخ��ت می کنیم‪ .‬جدای از هزینه های حمل و‬ ‫نقل و کارگر و‪ ،...‬حق مان اس��ت که دس��ت کم‬ ‫ه��ر عدد م��رغ را؛ بی��ن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬ه��زار تومان‬ ‫بفروش��یم‪ .‬مطمئن هستیم که با توجه به عرضه‬ ‫م��رغ روز و تازه به مردم؛ اگر این افزایش قیمت‬ ‫را هم داش��ته باش��یم؛ مورد اعتراض مردم قرار‬ ‫نمی گیری��م و کس��ی نیز از ما ش��کایت نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬اما ما س��ال ها است که با دریافت سود کم؛‬ ‫‹ ‹هم اری هم نه!‬ ‫در ای��ن می��ان ام��ا؛ ریی��س اتحادی��ه صنف‬ ‫اغذیه فروشان نظری شبیه به نفی و اثبات دارد‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��وی تلفن��ی ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوی��د‪ :‬من ان��کار نمی کنم که متاس��فانه در‬ ‫هر صنفی؛ تقلب و متقل��ب وجود دارد‪ .‬موضوع‬ ‫خری��د و توزیع مرغ های تاریخ گذش��ته و یخی‬ ‫در می��ان بریانکده ها؛ ام��کان دارد اتفاق افتاده‬ ‫باشد‪ .‬اما مس��ئول این تخلف؛ بازرسان بهداشت‬ ‫و وزارت جهاد کش��اورزی هس��تند ن��ه اتحادیه‬ ‫اغذیه فروشان‪.‬‬ ‫‹ ‹مرغ پر؛ کیفیت پرپر‬ ‫وقت��ی با خانم و اقایی که در حال میل کردن‬ ‫م��رغ بری��ان در هم��ان بریانکده معروف ش��هر‬ ‫هس��تند‪ ،‬صحبت می کنیم و نظ��ر انها را درباره‬ ‫قیمت و کیفیت مرغ بریان هایی که تجربه نوش‬ ‫جان کردن انها را دارند جویا می ش��ویم؛ اینطور‬ ‫اظهار می کنند‪ :‬ما به بیشتر مرغ بریانی های شهر‬ ‫س��ر زده ایم‪ ،‬اما در حال حاضر‪ ،‬دو سالی هست‬ ‫که فقط مشتری این مغازه هستیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه در صن��ف مرغ فروش��ی؛ چه خام و‬ ‫چه پخته ان؛ تقلب زیاد اس��ت و فروش��ندگان؛‬ ‫مرغ هایی را به مردم عرضه می کنند که مشخص‬ ‫نیس��ت به چه دلیلی؛ حتی پس از بریان ش��دن‬ ‫هم‪ ،‬بوی نامطبوع��ی می دهند و در ازای قیمت‬ ‫باالیی که دارند؛ از پایین ترین درجه کیفیت نیز‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسابقه ارزان فروشی بریانکده ها‬ ‫در یک��ی از خیابان های ش��مال تهران؛ چند‬ ‫م��رغ بریان فروش��ی کنار هم ق��رار دارند که هر‬ ‫ش��ب؛ جش��نواره قیمت ب��ه راه می اندازند و به‬ ‫خاطر کری خواندن ب��ا همدیگر؛ ‪ ۵۰۰‬تومان از‬ ‫قیمت مرغ های خود ک��م می کنند‪ .‬تا جایی که‬ ‫قیم��ت مرغ های انها؛ از ‪۱۲‬هزار تومان به ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان نیز می رسد!!!‬ ‫اگر ش��بی گذارتان به خیابان دزاشیب افتاد و‬ ‫جمعی��ت زیادی از دختر و پس��ر و زن و مرد را‬ ‫روبه روی این مغازه ها دیدید که مشتری مسابقه‬ ‫ارزان فروش��ی واحده��ای م��رغ بریان فروش��ی‬ ‫هس��تند! کمی درنگ کنید تا ش��اهد اب رفتن‬ ‫ش��دید قیمت مرغ ها باشید‪ .‬شاید فکر کنید که‬ ‫چرا و چطور ممکن است که ‪ ۴‬واحد صنفی؛ در‬ ‫کنار هم و همزمان؛ اتش به مال خودشان بزنند‬ ‫و در ط��ول یکی دو س��اعت؛ مزایده فروش مرغ‬ ‫بریان را؛ به یک مناقص��ه معنادار تبدیل کنند؟‬ ‫فقط کافی اس��ت که اعتراف ان راننده ش��رکت‬ ‫متخلف پخش را به یاد بیاورید‪.‬‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫چند مرغ‬ ‫بریان فروشی‬ ‫کنار هم قرار‬ ‫دارند که هر‬ ‫شب؛ جشنواره‬ ‫قیمت به راه‬ ‫می اندازند و‬ ‫به خاطر کری‬ ‫خواندن با‬ ‫همدیگر؛ ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان از قیمت‬ ‫مرغ های خود‬ ‫کم می کنند‪ .‬تا‬ ‫جایی که قیمت‬ ‫مرغ های انها؛ از‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫به ‪۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫نیز می رسد!!!‬ ‫سود قاچاقچیان ‪ 3‬برابر قیمت واقعی میوه‬ ‫رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه‬ ‫قاچاقچی��ان میوه ‪ 2‬ت��ا ‪ 3‬برابر قیمت واقعی کاال س��ود‬ ‫می کنند‪،‬گفت‪ :‬واردات میوه ه��ای مورد نیاز باید در ازای‬ ‫صادرات محصوالت مازاد انجام شود‪.‬‬ ‫سید رضا نورانی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه قاچاق‬ ‫پدیده ش��ومی اس��ت که ما در حوزه میوه ب��ا ان مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درباره دلیل این مس��ئله می توان‬ ‫گفت‪ ،‬کس��انی که در این حوزه فعال هس��تند و واردات‬ ‫غیرمجاز انجام می دهن��د‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬برابر قیمت واقعی کاال‬ ‫سود می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این میان سود کالنی نصیب‬ ‫ع��ده ای می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اف��رادی بدون اینک��ه حقوق و‬ ‫ن حفظ‬ ‫عوارض دولتی پرداخت کنند‪ ،‬بدون اینکه سازما ‬ ‫نباتات روی محصول وارداتی انان نظارت داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫سود می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی نس��بت به‬ ‫احتمال وارد شدن افات و بیماری ها به همراه محصوالت‬ ‫قاچاق هشدار داد و گفـت‪ :‬قاچاق‪ ،‬خسارت زیادی را هم‬ ‫ب��رای دولت‪ ،‬هم تولیدکنن��ده و هم مصرف کننده در پی‬ ‫دارد و باید جلوی این کار گرفته شود‪.‬‬ ‫نوران��ی با بیان اینکه امروز در ش��رایطی قرار داریم که‬ ‫صادرات م��ان به کندی انجام می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با این‬ ‫اوصاف‪ ،‬حتی باید واردات قانونی به کشور ساماندهی شود‪.‬‬ ‫سوال اینجاست که در شرایط کنونی و در حالی که ما در‬ ‫مضیقه ارزی کشور قرار داریم‪ ،‬چرا باید چند میلیون دالر‬ ‫برای واردات قانونی موز پرداخت ش��ود‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫نیاز داریم روی پس انداز ارزی تمرکز کنیم؟‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با واردات موز به‬ ‫کشور مخالف هس��تید‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خیر‪ ،‬اینگونه نیست‪،‬‬ ‫م��ا باید واردات را مدیریت کنیم‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬وقتی‬ ‫ب و کیوی در کشور‬ ‫می بینیم امس��ال وضعیت تولید سی ‬ ‫بس��یار مطلوب اس��ت و نیاز داریم موز را در سبد خانوار‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬بهترین راه این است که بخشنامه ای تدوین‬ ‫شود و براساس ان‪ ،‬اگر قرار شد موز وارد شود‪ ،‬باید سیب‬ ‫و کیوی صادر ش��ود و به عن��وان جایگزین این میوه ها به‬ ‫ایران موز بیاید‪.‬‬ ‫نوران��ی ب��ا تاکید براینکه در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬صادرات‬ ‫محص��والت داخلی به کندی انجام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه این موارد پیش امده به ضرر کش��ور و تولید داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دالالن عامل گرانی گوشت‬ ‫هستند‪ ،‬نه صادرات‬ ‫اس��داهلل احمدی ش��هریور می افزای��د‪ :‬در حال‬ ‫حاضر واحد های مرغ بریانی ما‪ ،‬مجاز به دریافت‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد سود از مشتری هستند‪ .‬اما اتفاقا‬ ‫همین ام��روز به من اطالع داده ش��د که برخی‬ ‫از هم��کاران ما؛ مرغ های بری��ان را ارزان تر از ان‬ ‫قیمتی که باید بفروشند؛ به فروش می رسانند!‬ ‫وی ادام��ه می ده��د ‪ :‬م��ن فک��ر می کن��م که‬ ‫نداش��تن حریم صنفی در ش��غل اغذیه فروشی‬ ‫نیز‪ ،‬می تواند دلیلی ب��رای روی اوردن همکاران‬ ‫من به ارزان فروشی باش��د تا بتوانند دست کم با‬ ‫فروشی مناسب؛ هزینه های جانبی خود را تامین‬ ‫کنند‪ .‬ت��ا انجایی که من می دانم؛ امکان راه پیدا‬ ‫کردن مرغ های یخی تاریخ گذشته به بازار وجود‬ ‫دارد ‪ .‬اما با اجازه خود وزارت بهداش��ت و ممهور‬ ‫ک��ردن این نوع از مرغ ها به منظور اس��تفاده در‬ ‫کارخانه های سوس��یس و کالباس سازی‪ .‬اگر این‬ ‫مرغ ه��ا به بریانکده های ش��هر ه��م راه یافته اند؛‬ ‫به دلیل وج��ود همان متقلب هایی اس��ت که در‬ ‫همه صنف ها وجود دارند‪.‬‬ ‫بیش��ترین فروش را در بین هم��کاران خودمان‬ ‫داشته و داریم‪.‬‬ ‫این فروش��نده‪ ،‬درباره روش کس��ب س��ود از‬ ‫س��وی دیگر هم صنف هایش‪ ،‬چنی��ن می افزاید‪:‬‬ ‫متاس��فانه در حال حاض��ر‪ ،‬نزدیک به ‪۸۰‬درصد‬ ‫از م��رغ بریان فروش��ی های ش��هر ته��ران؛ مرغ‬ ‫گرم خری��داری نمی کنند و با ق��راردادی که با‬ ‫س��ردخانه ها و پخش کننده ه��ا دارن��د؛ اقدام به‬ ‫خری��د مرغ های ی��خ زده س��ردخانه ها می کنند‪.‬‬ ‫ان هم ب��ه قیمت فقط ‪۳‬هزار توم��ان‪ ،‬برای هر‬ ‫یک ع��دد مرغ متوس��ط! من ب��ه همین برکت‬ ‫خدا (اش��اره به نان)؛ قس��م می خورم که بیشتر‬ ‫مرغ های��ی که در این بریان فروش��ی ها؛ فروخته‬ ‫می شود؛ نه تنها سال ها در سردخانه بوده اند؛ بلکه‬ ‫تاریخ مصرف سردخانه ای انها نیز گذشته است!‬ ‫ان وقت این فروش��نده ها؛ ه��ر عدد مرغ یخ زده‬ ‫تاریخ گذش��ته ‪۳‬هزار تومان��ی را؛ ‪۹‬هزار تومان‬ ‫می فروش��ند و ادعا می کنند که در مقایسه با ما؛‬ ‫ارزان فروش نیز هس��تند‪ .‬مرغ ه��ای ارزان تاریخ‬ ‫گذشته یخی؛ فقط با نیم ساعت در معرض اتش‬ ‫بودن‪۶ ،‬هزار تومان ارزش افزوده پیدا می کنند و‬ ‫گران می ش��وند! خود فروشندگان این مرغ های‬ ‫بریان‪ ،‬می دانند که پول همان نیم س��اعت اتش‬ ‫را از مشتری می گیرند‪ ،‬نه پول مرغ را!!‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پول هایی که «بریان» می شود!‬ ‫یکی از ش��اعران شهر من و ش��ما؛ خطاب به‬ ‫مرغی که در حال بریان شدن بوده است؛ چنین‬ ‫سروده‪:‬‬ ‫تو برای شام ما؛ روی اتش سوختی‬ ‫اینهم��ه ایث��ار را؛ از کج��ا اموختی؟!‪(...‬ناصر‬ ‫کشاورز)‬ ‫این روزها؛ در هر نقطه ای که امکان راه اندازی‬ ‫یک واحد اغذیه فروش��ی از ن��وع مرغ بریانی اش‬ ‫وجود داش��ته؛ شاهد کس��ب وکار چند جوان و‬ ‫حت��ی نوجوان هس��تیم که با اج��اره یک ملک‬ ‫کوچ��ک و قرار دادن یکی دو عدد فر ویژه بریان‬ ‫کردن مرغ؛ مش��غول ارائه خدمت به مش��تریان‬ ‫خود هستند! مشتریانی که نگاه شان؛ غرق اتشی‬ ‫اس��ت که مرغ ها را بریان می کند و چشم ش��ان؛‬ ‫فقط به گردش مرغ هایی اس��ت که برای شام و‬ ‫ناهار انها؛ تن به اتش س��پرده اند‪ .‬بی انکه بدانند‬ ‫و بیندیشند که پشت این گردش حالی به حالی؛‬ ‫چه گردش مالی پنهان شده است؟! این گزارش؛‬ ‫نگاهی اس��ت به فراس��وی فرهای بریانکده ها؛ و‬ ‫پش��ت صحنه درامد های ناش��ی از فروش مرغ‬ ‫بریان به شهروندان‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫ریی��س اتحادیه ملی محص��والت کش��اورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس اخرین امارهای ارائه شده‪ ۲۵ ،‬درصد کل‬ ‫جمعیت کش��ور در حوزه تولید محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع جانبی ان اشتغال دارند که از این شرایط به نوعی‬ ‫اسیب می بینند‪.‬‬ ‫نورانی با اش��اره به اینکه در ‪ ۹‬ماه گذشته بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار تن میوه قاچاق کش��ف شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تازه این‬ ‫چیزی اس��ت که کشف ش��ده و به طور حتم مواردی هم‬ ‫بوده که پنهان مانده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید اقدامات ما در واردات و صادرات‬ ‫محصوالت برنامه ریزی ش��ده و با حس��اب و کتاب باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مس��ائل باید مدیریت ش��ود و اجازه ندهیم ارز‬ ‫اضافی از کش��ور بیرون برود‪ ،‬ضمن اینکه در حال حاضر‬ ‫م��ا در زمینه برخی محصوالت ب��ا واردات بیش از اندازه‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کش��وری ک��ه این همه تولی��د دارد‪ ،‬در درج��ه اول باید‬ ‫واردات را ممن��وع کند و زمان��ی هم که در جایی کمبود‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د در مقابل صادرات‪ ،‬کاالی م��ورد نیاز خود را‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬به دلیل مس��ائلی که بین ایران و‬ ‫برخی کش��ورهای عربی مانند عربستان و کویت به وجود‬ ‫امده‪ ،‬صادرات دام زنده در ماه گذشته متوقف شده است‬ ‫چون عمده صادرات دام زنده به کویت انجام می شد‪.‬‬ ‫عل��ی مالصالحی به ایس��نا افزود‪ :‬قاچ��اق دام زنده در‬ ‫حدی نیس��ت که بتواند روی قیمت گوشت قرمز اثرگذار‬ ‫باش��د اما اگر کمبود عرضه ناشی از صادرات یا قاچاق دام‬ ‫زنده باعث افزایش قیمت گوش��ت قرمز ش��ده باشد باید‬ ‫قیم��ت دام زنده نی��ز افزایش پیدا کن��د در حالی که در‬ ‫ماه های گذشته قیمت دام زنده در کشور نه تنها افزایش‬ ‫نیافته بلکه با رش��د منفی در بس��یاری از مناطق مواجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی ادامه داد‪ :‬براس��اس امار و مس��تندات‬ ‫ی امسال‬ ‫موجود‪ ،‬قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک در د ‬ ‫‪ 11‬ه��زار و ‪ 500‬تومان و هر کیلوگرم دام زنده س��نگین‬ ‫‪ 10‬هزار و ‪ 900‬تومان بوده است که تغییر محسوسی در‬ ‫ن نیز در قیمت این محصول دیده نمی ش��ود‪ .‬این‬ ‫ماه بهم ‬ ‫در حالی است که نوسان قیمت در گوشت قرمز به حدی‬ ‫افزایش یافته است که نمی تواند منطقی باشد‪.‬‬ ‫مالصالحی تصریح کرد‪ :‬عامل اصلی قیمت گوشت قرمز‬ ‫دالالن و واس��طه های بیش��مار و غیرضروری است که از‬ ‫مب��دا تولید تا ب��ازار‪ ،‬دام زنده را به گوش��ت قرمز تبدیل‬ ‫می کنند و به بازار می رسانند‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ادامه داد‪ :‬به طورقطع تا زمانی که گوشت‬ ‫از دام کشتار ش��ده استحصال و به قصابی ها تحویل داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ 5‬واس��طه و دالل دست به دست می شود‬ ‫و این نش��ان می دهد که حت��ی اگر هر یک از این دالالن‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد هم سود برای خود در نظر بگیرند قیمت‬ ‫گوشت قرمز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ در هفته های اخیر گوشت قرمز به یکی‬ ‫از محصوالت��ی تبدیل ش��ده ک��ه همواره رون��د افزایش‬ ‫قیمت خود را ادامه داده و در این میان مس��ئوالن دولتی‬ ‫و تش��کل های بخش خصوصی دالی��ل مختلفی برای ان‬ ‫برشمردند‪ ،‬چراکه برخی کمبود عرضه‪ ،‬صادرات و قاچاق‬ ‫دام زنده را عامل این گرانی می دانند و برخی دیگر دالالن‬ ‫و واس��طه های متعدد و غیرضرور را باعث افزایش قیمت‬ ‫گوشت قرمز عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫صدای دامداران‬ ‫به جایی نرسید‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت‪ :‬کارخانه ها به‬ ‫اجرای مصوبه دولت در زمینه خرید ش��یر خام تن ندادند‬ ‫که همین امر مشکالتی برای انها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا عزیزاله��ی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫جوان در باره اخرین وضعیت خرید ش��یر خام از دامداران‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬کارخانه ه��ا حاضر به اج��رای مصوبه دولت‬ ‫مبنی بر خرید ش��یرخام به نرخ ‪ ۱۴۴۰‬تومان از دامداران‬ ‫نش��دند که این امر مش��کالتی را برای انها به وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران‬ ‫‪ ۱۴۷۰‬تومان اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه کارخانه ها‬ ‫هر کیلو ش��یر خ��ام را به نرخ ‪ ۱۲۰۰‬توم��ان از دامداران‬ ‫خری��داری می کنن��د که ما بارها راجع به این مس��ئله به‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعتراض‬ ‫کردیم اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است‪.‬‬ ‫عزیزالهی با اش��اره به خرید تضمینی ش��یر خام گفت‪:‬‬ ‫خرید تضمینی ش��یر خام نیاز به منابع مالی دارد و دولت‬ ‫بای��د ردیف بودج��ه این مناب��ع را مانند س��ایر کاالهای‬ ‫کش��اورزی تامین کند که متاسفانه این امر از اول اذر به‬ ‫دلیل نبود اعتبارات الزم از سوی سازمان تعاون روستایی‬ ‫متوقف ش��ده و بر بار مش��کالت دام��داران بیش از پیش‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬عزیزالهی تصریح ک��رد‪ :‬کارخانه ها با توجه‬ ‫ب��ه اینکه هیچ برنامه ای ب��رای افزایش قیمت محصوالت‬ ‫لبنی در س��ال ‪ ۹۵‬ندارند حاض��ر به افزایش قیمت خرید‬ ‫ش��یر خام از دامداران نیستند‪ ،‬بنابراین از سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تقاضا داریم که برای‬ ‫کاهش بار مالی و مشکالت دامداران تمهیداتی بیندیشند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تسهیالت به بخش کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کارافرینان بزرگ‪ ،‬سلول های بنیادین اقتصاد ملی‬ ‫میوه ها و محصوالت گلخانه ای‬ ‫به بازار می ایند‬ ‫مدی��ر تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی س��ازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی اذربایجان ش��رقی برخی اظه��ار نظرها مبنی بر‬ ‫واردات میوه در اس��تان را غیرتخصصی دانست وگفت‪ :‬انواع‬ ‫میوه و محصوالت گلخانه ای به حد وفور تولید و ذخیره شده‬ ‫است وهمه روزه براساس نیاز‪ ،‬روانه بازار می شود‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محس��ن قهرم��ان نژاد گفت‪ :‬امس��ال با‬ ‫توجه به ش��رایط جوی مساعد و نیز تمهیدات وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و همت و تالش کشاورزان و باغداران کشور‪ ،‬انواع‬ ‫میوه و محصوالت گلخانه ای به حد وفور تولید و ذخیره شده‬ ‫است وهمه روزه بنا به نیاز روانه بازار می شود‪ .‬‬ ‫وی به بعضی اظهار نظره��ای غیرفنی وغیر تخصصی در‬ ‫بعضی از س��ایت های خب��ری درباره واردات میوه اش��اره و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به تولید و وفور انواع میوه و تره بار در‬ ‫بازار طی سال جاری هیچ نوع میوه ای با زمینه تولید داخلی‬ ‫از مجاری قانونی و گمرکات کشور وارد نشده است‪ .‬‬ ‫مدی��ر تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی اذربایجان ش��رقی خاطر نشان کرد‪ :‬البته واردات‬ ‫میوه فقط درزمینه میوه های گرمس��یری انجام می شود که‬ ‫در کش��ورمان بنا به ش��رایط اقلیمی تولید این محصوالت‬ ‫هزینه باالیی دارد و بیش��تر ش��امل محصوالت موز واناناس‬ ‫وانبه بوده است‪.‬‬ ‫قهرمان نژاد با اش��اره به اینک��ه برای تنظیم و تعادل بازار‬ ‫محصوالت کش��اورزی اس��تان س��رمایه گذاری بیشتری در‬ ‫زمین��ه صنایع کش��اورزی وتبدیلی میوه الزم اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬زمینه های سرمایه گذاری در این بخش احصا شده و از‬ ‫تمام سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی برای‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی و ایجاد صنایع کشاورزی به‬ ‫ویژه میوه و خش��کبار با تمام امکانات و اختیارات اس��تقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۶۵‬هزار مترمربع‬ ‫فرش از خراسان جنوبی‬ ‫رییس بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی با اشاره به‬ ‫صادرات ‪ ۱۰‬ماهه فرش دستباف استان‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬هزار مترمربع ف��رش به ارزش تقریبی ‪ ۸‬میلیون‬ ‫دالر از خراسان جنوبی صادر شده است‪ .‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد حس��ن کامیابی مسک افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال حدود ‪ ۱۱۵‬ه��زار مترمربع‬ ‫فرش دستباف به ارزش تقریبی‪ ۴۰‬میلیارد تومان در استان‬ ‫تولید شده است‪ .‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬با توجه به اینکه‬ ‫عمده فرش دس��تباف اس��تان صادر می شود بنابراین حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصد از فرش های تولیدی استان به فروش رفته است‪ .‬‬ ‫رییس اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف خراسان جنوبی‬ ‫بیان کرد‪ :‬همچنین میزان ارزاوری این صادرات نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد کاهش داشته و این‬ ‫صادرات بیش��تر به کش��ورهای المان‪ ،‬امارات‪ ،‬ایتالیا و سایر‬ ‫کشورهای اروپایی بوده است‪ .‬‬ ‫کامیابی مسک اظهار کرد‪ ۵۰ :‬هزار بافنده به صورت تمام‬ ‫وقت‪ ،‬پاره وقت و یا فصلی به کار تولید فرش اشتغال دارند و‬ ‫از این راه بخشی از مایحتاج زندگی خود را تامین می کنند‪ .‬‬ ‫صادرات فراورده های دامی‬ ‫‪ ۳‬برابر شد‬ ‫کارش��ناس قرنطینه اداره کل دامپزش��کی استان زنجان‬ ‫ازصادرات فراورده های خام دامی از زنجان به خارج از کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران علیرض��ا بهروزی افزود‪ :‬در‬ ‫‪3‬ماهه اخیر درخواس��ت صادرات تخم مرغ خوراکی و س��ایر‬ ‫فراورده های خام دامی از این اس��تان به س��ایر کش��ورها تا‬ ‫‪ 3‬برابر افزایش یافته است‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال ‪ 2‬میلیون و ‪۳۰۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰‬تخم مرغ نطفه دار از زنجان به کش��ورهای کویت‪،‬‬ ‫تاجیکستان و عمان صادر شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارزش این‬ ‫صادرات ‪ ۸۳۰‬هزار دالر و ‪ ۲۵‬میلیارد ریال بود‪ .‬‬ ‫کارش��ناس قرنطینه اداره کل دامپزش��کی استان زنجان‬ ‫ادامه داد‪ ۸۸۲ :‬هزار و ‪ ۹۶۰‬جوجه یک روزه نیز در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امسال از زنجان وارد کشور ارمنستان شده است‪ .‬‬ ‫به��روزی‪ ،‬ارزش این میزان صادارت را ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون ریال معادل ‪ ۳۷۹‬هزار دالر بیان کرد‪ .‬‬ ‫وی از صادارت ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۸۲۵‬تن پای مرغ به کشورهای‬ ‫ویتن��ام و هنگ کنگ خبرداد و افزود‪ :‬این صادرات به ارزش‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۷‬ه��زار دالر معادل بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪۷۶۰‬‬ ‫میلیون ریال بوده است‪ .‬‬ ‫کارش��ناس قرنطینه اداره کل دامپزش��کی استان زنجان‬ ‫بیان کرد‪ ۵۰۱ :‬هزار و ‪ ۸۲۵‬تخم مرغ خوراکی از این استان‬ ‫به کشور عراق صادر ش��د که ارزش این فراورده خام دامی‬ ‫‪ ۵۰۱‬ه��زار و ‪ ۸۲۵‬دالر مع��ادل بی��ش از ‪ ۱۵‬میلیارد و ‪۵۴‬‬ ‫میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت‪130 :‬میلیارد تومان تسهیالت جدید در حوزه‬ ‫ماشین االت و مکانیزه کردن بخش کشاورزی به خراسان رضوی تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫علیرضا رشیدیان افزود‪ :‬امیدواریم با افزایش تسهیالت جدید در حوزه ماشین االت‬ ‫و مکانیزه کردن که س��بب افزایش درامدهای کشاورزان می شود‪ ،‬ضریب مکانیزه‬ ‫کردن کشاورزی از ‪ 1/2‬در سال ‪ 92‬به ‪ 1/4‬تا انتهای امسال افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دومی��ن س��مپوزیوم جوان��ان و ثروت افرینی با‬ ‫برگزاری دو کارگروه پرسش و پاسخ با ‪ ۵‬کارافرین‬ ‫در اتاق بازرگانی اصفهان به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫در این سمپوزیوم دو روزه که به همت معاونت‬ ‫جوان��ان اتاق اصفهان و با حضور فعاالن اقتصادی‬ ‫جوان در س��الن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬روش های خالقیت و نواوری در ایجاد‬ ‫مزی��ت رقابتی کس��ب وکارها و تدوین در دومین‬ ‫سمپوزیوم جوانان و ثروت افرینی استراتژی های‬ ‫چابک کس��ب وکار در قالب کارگاه اموزشی مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹امروز نیازمند برجام داخلی هستیم‬ ‫روش های‬ ‫خالقیت‬ ‫و نواوری در ایجاد‬ ‫مزیت رقابتی‬ ‫کسب وکارها و‬ ‫تدوین در دومین‬ ‫سمپوزیوم‬ ‫جوانان‬ ‫و ثروت افرینی‬ ‫استراتژی های‬ ‫چابک کسب وکار‬ ‫در قالب کارگاه‬ ‫اموزشی مورد‬ ‫بررسی قرار‬ ‫گرفت‬ ‫امی��ر کش��انی‪ ،‬معاون جوان��ان ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان در این گردهمایی با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫فرصت نشستن تمام شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫فرصت تاریخی توس��عه ایران برای جوانان فراهم‬ ‫شده و کش��ور به ش��رایط «یا مرگ یا صادرات»‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی امروز بحران های ملی و منطقه ای‬ ‫به ح��د اع�لا رس��یده‪ ،‬س��ازمان ها و ارگان های‬ ‫روب��ه روی بخ��ش خصوصی تالش خ��ود را برای‬ ‫مقابل��ه با فعالی��ت این بخش ک��رده و بانک های‬ ‫ایرانی رکورد بیش��ترین بهره بانک��ی را در جهان‬ ‫از ان خود کرده و س��ازمان های مالیاتی بیشترین‬ ‫فشار را به تولیدکنندگان و تاجران ایرانی اورده و‬ ‫ده ها دلیل دیگر برای حرکت نکردن ما وجود دارد‬ ‫ب��ا این وجود ایران منتظر حرکت جوانان بازرگان‬ ‫و کارافرین است‪.‬‬ ‫‹ ‹جوانان به داشته ها تمرکز کنند‬ ‫عل��ی کرباس��ی زاده‪ ،‬ریی��س هیات مدیره گروه‬ ‫صنعتی چیکا بین الملل در کارگروه نخس��ت این‬ ‫س��مپوزیوم با اشاره به اینکه بس��یاری از جوانان‬ ‫در اغاز راه برای ورود به بازار کس��ب وکار و تولید‬ ‫نگران نداشته های خود هستند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫موفقیت و پیروزی در حوزه کس��ب وکار باید روی‬ ‫داش��ته ها و قس��مت پر لیوان تمرکز کرد که این‬ ‫مقدمه ای برای ثروت افرینی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیریت اس��تراتژیک به زبان بومی و‬ ‫غیرعلمی به معنای اقدام برای رسیدن به هدف و‬ ‫ثروت افرینی با نقشه گنج است و ما نیز در حوزه‬ ‫کس��ب وکار باید با داش��تن یک نقشه راه‪ ،‬حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در گام نخست رسیدن به‬ ‫موفقیت پای��دار و ثروت افرینی از طریق مدیریت‬ ‫اس��تراتژیک نیازمند مطالعه و بررس��ی درس��ت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا مطالعه صحی��ح می توانیم به‬ ‫برنامه ریزی درستی برسیم‪ .‬از سوی دیگر در گام‬ ‫بع��دی نیازمند اجرای دوب��اره صحیح و پیگیرانه‬ ‫بوده که در ادامه نیازمند ارزیابی دوره ای و دائمی‬ ‫حرکت خود هستیم‪.‬‬ ‫کرباس��ی زاده‪ ،‬یک��ی دیگر از راه ه��ای موفقیت‬ ‫را ارزیاب��ی کارافرینان موف��ق عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن افراد از حداقل داش��ته های خود رونق ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی همچنی��ن درب��اره موفقی��ت در‬ ‫صادرات و واردات‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بازار رقابتی داخل‬ ‫برای فروش محصولی نیازمند تبلیغات بس��یاری‬ ‫هس��تیم اما اگ��ر بخواهیم وارد ب��ازار صادراتی و‬ ‫رقابت با رقبای بین المللی شویم‪ ،‬فضای کار بسیار‬ ‫سخت تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹استارتاپ ها‪ ،‬ناجی بخش خصوصی‬ ‫بنیانگ��ذار گروه صنعتی پالر و ش��رکت ایران‬ ‫گی��ت نیز در ای��ن کارگروه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ف��ردی که قصد راه اندازی کس��ب وکاری را دارد‬ ‫فرد اس��تثنایی اس��ت چراکه به دنبال استخدام‬ ‫شدن نرفته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما باید نسبت به‬ ‫سودهای اقتصادی حساس باشیم و ورود به این‬ ‫عرصه نیازمند دارایی است و برای کار جدید باید‬ ‫فضا را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫فرهاد رهنما با اشاره به اینکه سرعت هوشمند‬ ‫شدن ابزارهای کسب وکار به قدری زیاد است که‬ ‫به مرور برخی از مش��اغل حذف می ش��ود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید خود را اماده ق��رار گرفتن در این فضا‬ ‫کنیم چرا که سرعت تغییر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ای��ن اتف��اق تهدیدامیز فرصتی‬ ‫طالی��ی ب��رای ایجاد اش��تغال پردرام��د‪ ،‬تمیزتر‬ ‫و با فرص��ت زمانی اندک اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اقتصاد دنیا ناش��ی از فرصت هایی‬ ‫است که اقتصاد مشارکتی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رهنما همچنین با تاکید بر اینکه اس��تارتاپ ها‬ ‫ت بخ��ش خصوصی از‬ ‫فرصت��ی عالی ب��رای نجا ‬ ‫دولت هس��تند چراکه با اتکا به توانایی های بخش‬ ‫خصوصی می توان به موفقیت دست یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت گردش��گری و پزشکی که بر پایه خدمات‬ ‫بنا شده است برای سرمایه گذاری و ثروت افرینی‬ ‫فرصت های مناسبی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت بدون نواوری معنا ندارد‬ ‫مصطفی رناس��ی‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره گروه‬ ‫صنعتی گوهرن��گ و نایب رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان نی��ز در کارگروه دوم این س��مپوزیوم با‬ ‫بیان اینکه افرادی در کس��ب وکار موفق می شوند‬ ‫خرید توافقی ‪۱۶۵‬هزار تن محصول کشاورزی در همدان‬ ‫مدیر سازمان تعاون روس��تایی همدان از خرید ‪۱۶۵‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت کشاورزی از کشاورزان به صورت توافقی‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا عباسی افزود‪ 280 :‬تشکل در قالب‬ ‫شرکت های تعاونی روستایی‪ ،‬کش��اورزی و تولیدی‪ ،‬زنان و‬ ‫نظام مهندسی کارهای کش��اورزی در سطح استان همدان‬ ‫مجوز فعالیت دارند‪ ،‬در حال حاضر ‪ 272‬تش��کل وجود دارد‬ ‫که ‪ 254‬مورد انها فعالیت مستمر دارند و ‪282‬هزار نفر را به‬ ‫عضوی��ت گرفت ه و زمینه کاهش تصدی گری دولت در بخش‬ ‫کش��اورزی را فراهم کرده اند‪ .‬وی با بیان اینکه تش��کل های‬ ‫غیرفعال تعیین تکلیف می ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تش��کل ها و‬ ‫ش��رکت های تعاون روس��تایی در اجرای ط��رح خرید های‬ ‫تضمین��ی‪ ،‬حمایتی و توافقی هم��کاری قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫عباس��ی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ‪131‬هزار تن‬ ‫گندم به مباشرت از دولت توسط شرکت های تعاون روستایی‬ ‫خریداری شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همچنین ‪9‬هزار و ‪ 549‬تن سایر‬ ‫محصوالت تضمینی ش��امل کلزا‪ ،‬نخ��ود‪ ،‬ذرت و افتابگردان‬ ‫خریداری شد که ارزش ریالی این محصوالت ‪136‬میلیارد و‬ ‫‪670‬میلیون تومان براورد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه به منظور‬ ‫تامین بازار برای محصوالت تولید ش��ده خرید توافقی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این راس��تا ‪ 45‬قلم محصول شامل‬ ‫‪126‬هزار و ‪ 649‬تن س��ال گذش��ته به این روش خریداری‬ ‫ش��د که ارزش ریالی ان ‪97‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬مدیر‬ ‫تعاون روس��تایی استان همدان بیان کرد‪ :‬امسال نیز تاکنون‬ ‫‪165‬ه��زار و ‪ 600‬ت��ن انواع محصوالت کش��اورزی توس��ط‬ ‫س��ازمان تعاون روس��تایی با همکاری و تعامل تش��کل های‬ ‫بخش کشاورزی خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بیش��ترین می��زان خرید توافقی به‬ ‫محصوالت ذرت‪ ،‬جو و س��یب زمینی اختصاص دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬خرید توافقی توس��ط تش��کل های بخش کش��اورزی‬ ‫ازجمل��ه تعاونی ه��ای روس��تایی‪ ،‬کش��اورزی و تولید انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫که کار را جزئی از زندگی خود بدانند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫خالقیت بدون نواوری معنا و مفهومی ندارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش��رفت در ح��وزه فعالیت خود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل پیش��رفت من در کسب وکار‬ ‫و حضور موفقیت امی��ز در کانال پاناما جمع اوری‬ ‫متخصصان و دانش��گاهیان و کمک گرفتن از انها‬ ‫ب��ود‪ ،‬با وجود اینکه اطالعی از کاالیی که قرار بود‬ ‫تولید کنیم نداشتم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همچنین تولی��دات ما به دلیل‬ ‫اینکه دریایی اس��ت و تولید داخلی ندارد و مهم تر‬ ‫اینکه همسو با اس��تانداردهای بین المللی حرکت‬ ‫کردیم‪ ،‬موفقیت خوبی داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ه جوان��ان توصیه کرد که تنه��ا به تولید‬ ‫داخل فکر نکنند و در زمان حاضر تنها در صورتی‬ ‫موفق خواهند بود که به فکر تولیدات در س��طح‬ ‫بین الملل باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رناس��ی‪ ،‬اگ��ر جوانان قص��د دارند از‬ ‫کسب وکارهای بین المللی کپی برداری کنند‪ ،‬باید‬ ‫‪۸۵‬درصد دانش این کسب وکار را داشته باشند در‬ ‫غیراین صورت با شکست مواجه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جوان�ان اعتب�ار این�ده را ب�ه خاطر‬ ‫منافع امروز از دست ندهند‬ ‫مسعود صرامی‪ ،‬بنیانگذار مجموعه سیتی سنتر‬ ‫اصفهان در ای��ن کارگروه اظهار ک��رد‪ :‬هیچ کدام‬ ‫از فعالیت های��ی که صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‬ ‫انجام می دهند برای نس��ل خودشان نیست بلکه‬ ‫برای ایندگان بوده و در واقع پایه گذاری کارهای‬ ‫اساسی انها برای بهره برداری ایندگان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما در مجموعه س��یتی س��نتر‬ ‫بخش هایی را پیش بینی کردیم که برای ایندگان‬ ‫امکانات��ی را فراهم کنم‪ ،‬برای مثال موزه س��یتی‬ ‫س��نتر را طراح��ی کردی��م ت��ا در این��ده بتواند‬ ‫گردشگران را به سمت خود جذب کند‪.‬‬ ‫صرام��ی اف��زود‪ :‬نیازه��ای جامع��ه اس��ت که‬ ‫کارافرین را با موفقی��ت روبه رو می کند و جامعه‬ ‫بای��د از ما بهره ببرد‪ ،‬نه اینکه ما با ثروت اندوزی‬ ‫از جامعه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ارزش اعتب��ار را بیش از ثروت‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در برخی از کش��ورها پول‬ ‫در کارافرینی و کس��ب وکار به کار نمی اید و این‬ ‫اعتبار اس��ت که مسیر موفقیت را هموار می کند؛‬ ‫ب��رای من اینگون��ه بود و از این طریق توانس��تم‬ ‫س��رمایه گذارانی را از امارات برای س��اخت پروژه‬ ‫س��یتی س��نتر جذب کن��م‪ ،‬همچنین بس��یاری‬ ‫از اف��راد در اصفهان به خاط��ر اعتبار من‪ ،‬زمین‬ ‫ساخت سیتی سنتر را دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹جوان�ان ب�رای کارافرین�ی و‬ ‫ثروت افرین�ی به نیازه�ای جامعه توجه‬ ‫کنند‬ ‫محم��د گوهریان‪ ،‬رییس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫گز سکه و دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان درباره‬ ‫نواوری و اث��ر ان بر موفقی��ت فعالیت اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬هر فرد یک موجود منحصر به فرد اس��ت و‬ ‫باید مدل کسب وکار خود را خلق کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اقتص��اد یک ارگان زنده اس��ت که‬ ‫سلول های ان تک تک جوانان هستند و تا زمانی که‬ ‫اصالح نش��وند بدن اقتصاد اصالح نمی شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تزری��ق ناکارامد ‪۱۶۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫پول نفت سیس��تم طبیعی س��لول های اقتصادی‬ ‫را به هم زده اس��ت‪ .‬کارافرینان بزرگ سلول های‬ ‫بنیادین در بدنه اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫گوهریان یاداور شد‪ :‬جوانان با شناخت نیازهای‬ ‫کوچ��ک در اطراف خ��ود می توانند به روش های‬ ‫رف��ع نیازها بیندیش��ند‪ .‬دبیرکل ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان خطاب به جوانان گفت‪ :‬مش��کل کش��ور‬ ‫ما کمبود نیروی توانمند اجرایی اس��ت زیرا برای‬ ‫ح��رف زدن‪ ،‬ایده پردازی و تئوری پردازی توانمند‬ ‫هس��تیم ولی گروه های اجرایی یا نداریم یا خیلی‬ ‫کم داریم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬محسن راعی‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 1400‬میلیارد ریالی در بندر امیراباد‬ ‫مدیر بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد بهشهر گفت‬ ‫ک��ه در دول��ت تدبیر و امید بخش خصوص��ی یک هزار و‬ ‫‪400‬میلیارد ریال در بخش های اقتصادی و زیرس��اختی‬ ‫دراین بندر سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬علی خدمتگزار افزود‪ :‬این سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های ساخت سیلو‪ ،‬کاغذ سازی‪ ،‬کارخانه میلگرد‬ ‫و ورق و چند طرح دیگر جذب شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا این می��زان س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در بندر امیراباد ب��رای یک هزار و ‪ 500‬نفر در‬ ‫دولت یازدهم ایجاد اشتغال شده است‪ .‬خدمتگزار‪،‬مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری در بن��در امیراباد را از س��ال ‪ 85‬تاکنون‬ ‫حدود ‪6‬هزار و ‪ 320‬میلیارد ریال اعالم کرد که ‪28‬درصد‬ ‫از این س��رمایه گذاری مربوط به دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد در شمال شهرستان‬ ‫بهش��هر در اس��تان مازندران در ‪ 3‬فاز با ‪ 34‬پست اسکله‬ ‫طراحی و اکنون فاز نخس��ت ان تکمیل شده که وسعت‬ ‫این منطقه ویژه یک هزار هکتار اس��ت و به ش��بکه ریلی‬ ‫ای��ران نیز پیوند دارد‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد‬ ‫بهش��هر در سال ‪ 1376‬به وس��عت تقریبی ‪ 60‬هکتار در‬ ‫ش��رق استان مازندران ایجاد شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬موقعیت‬ ‫مناس��ب بندر امیراباد‪ ،‬تعداد اسکله های پیش بینی شده‪،‬‬ ‫اتصال به شبکه سراس��ری راه اهن و وسعت محوطه های‬ ‫پش��تیبانی مزیت ه��ای مهم این منطقه اس��ت که باعث‬ ‫می ش��ود بندر امیراباد به عنوان منطقه ویژه به مهم ترین‬ ‫بندر در ش��مال کش��ور و بن��دری راهبردی ب��ه منظور‬ ‫مبادالت کاال بین جمهوری اس�لامی ایران با کشورهای‬ ‫حاشیه دریای خزر و اسیای میانه و قفقاز تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گفته خدمتگ��زار‪ ،‬فاصله منطقه ویژه اقتصادی بندر‬ ‫امیراباد تا ش��هر س��اری‪ ،‬مرکز اس��تان مازندران ‪ 55‬و تا‬ ‫تهران ‪ 330‬کیلومتر اس��ت‪.‬بیش از ‪2‬میلیون تن کاال در‬ ‫‪10‬ماه گذش��ته از این بندر به کشورهای اسیای مرکزی‪،‬‬ ‫روسیه و نیز داخل کشور انتقال داده شد‪.‬‬ ‫اغاز کنفرانس تجاری افریقا ‪ ۲۰۱۶‬در مصر‬ ‫کنفرانس تجاری افریقا ‪ ۲۰۱۶‬با هدف توس��عه و تقویت مناس��بات اقتصادی‬ ‫میان کش��ورهای ای��ن قاره و ایجاد فضای الزم برای جذب س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی دیروز در «ش��رم الش��یخ» مصر اغاز شد‪ .‬این نشست اقتصادی‪-‬تجاری‬ ‫با س��خنان عبدالفتاح السیس��ی‪ ،‬رییس جمهوری مصر کار خود را اغاز کرد و تا‬ ‫امروز برپاست‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫تجارت الکترونیک‪ ،‬رقیب سرسخت فروشگاه های حقیقی‬ ‫امروزه تجارت الکترونیک یکی از کسب و کارهای‬ ‫موفق در دنیا به شمار می رود و طرفداران بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬در این میان سایت هایی مانند امازون و ای بی‬ ‫ (‪ )e-bay‬موفق ش��ده اند به فروش��گاه های انالین‬ ‫جهانی تبدیل ش��وند و در سراسر دنیا فعالیت خود‬ ‫را گسترش دهند‪ .‬به نظر می رسد سایت «امازون»‬ ‫رقیب سرس��ختی برای فروشگاه زنجیره ای قدیمی‬ ‫و موفق��ی مانن��د «وال مارت» به ش��مار می رود و‬ ‫موفق شده تا بسیاری از مشتریان این سوپرمارکت‬ ‫زنجیره ای امریکایی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫امازون بزرگترین سایت انالین خرده فروشی در‬ ‫دنیا نیست اما یکی از س��وداورترین و پرنفوذترین‬ ‫کسب و کارها در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در س��ال ‪ 1995‬میالدی توس��ط‬ ‫«جف بزوس» احداث ش��د‪ .‬شرکت امازون تحولی‬ ‫در صنعت چاپ و نش��ر و تفریح و س��رگرمی ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه عقیده بس��یاری تاثیر ام��ازون بر میزان‬ ‫ف��روش محص��والت فروش��گاه ها موجب ش��ده تا‬ ‫س��وپرمارکت ها و فروش��گاه های خیابان ها بر روی‬ ‫فعالیت خود تجدید نظر کرده و نگران سهم بازار و‬ ‫میزان فروش خود شوند‪.‬‬ ‫با وجود رش��د تمام درامدهای قابل توجه سایت‬ ‫امازون ‪ ،‬این ش��رکت هنوز ثابت نکرده که می تواند‬ ‫به طور دائم س��وداور باشد‪ .‬س��ایت امازون همواره‬ ‫س��وداور نبوده و در سال ‪ 2015‬میالدی ضررهایی‬ ‫نیز به همراه داش��ته که به موجب ان س��هامداران‬ ‫این فروش��گاه بزرگ اینترنتی اعالم کرده اند که اگر‬ ‫ام��ازون به ضرردهی خود ادام��ه دهد صبر خود را‬ ‫از دس��ت داده و س��رمایه های خود را به ش��رکتی‬ ‫مطمئن ت��ر منتقل می کنند‪ .‬ای��ن تهدیدها به نظر‬ ‫می رسد کارساز ش��ده است چراکه در سال ‪2015‬‬ ‫م ام��ازون فعالیت خود را چ��ه در امریکا و چه در‬ ‫دیگر کشورها مانند هندوستان به طرز چشمگیری‬ ‫گسترش داده است‪.‬‬ ‫سایت امازون در ابتدای فعالیت خود توسط چند‬ ‫کامپیوت��ر دس��ت دوم در یک گاراژ اداره می ش��د‪.‬‬ ‫اکنون پس از گذشت ‪ 16‬سال از فعالیت این سایت‪،‬‬ ‫امازون تبدیل به یک شرکت جهانی متشکل از ‪12‬‬ ‫س��ایت بزرگ و کوچک شده اس��ت‪ .‬گفته می شود‬ ‫یک س��وم از خریدهای اینترنت��ی امریکا از طریق‬ ‫سایت امازون انجام می شود‪ .‬این شرکت در ابتدای‬ ‫فعالیت خود به فروش انالین کتاب می پرداخت‪.‬‬ ‫امروز شرکت امازون ‪ 33‬هزار کارمند در سراسر‬ ‫دنیا دارد و س��ایت هایی مانند زاپوس‪ ،‬ای ام دی بی‪،‬‬ ‫ووت کام‪ ،‬الو فیل��م ‪IMDB، Zappos.com,‬‬ ‫‪ Woot‬و ‪ LOVEFiLM‬را خری��داری کرده که‬ ‫همگی انها در زمره کسب و کارها سایت های موفق‬ ‫اینترنتی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است امازون عالوه بر سایت رسمی خود‪،‬‬ ‫س��ایت هایی برای کش��ور های کانادا‪ ،‬انگلس��تان ‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫هلند و س��وئد دارد‪ .‬یکی از کشور هایی که امازون‬ ‫در ان پیشرفت چشمگیری داشت هندوستان بود‪.‬‬ ‫«امیت اگاروال»‪ ،‬مدیر امازون در هند اعالم کرده‬ ‫که سایت امازون رشد بسیار خوبی در هند داشته و‬ ‫ترجمه و تدوین‪:‬‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫استقبال بی نظیری از این سایت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ س��ایت امازون به عنوان بزرگترین‬ ‫خرده فروش جهان توانس��ت بازار هند را در س��ال‬ ‫‪2015‬م تسخیر کند‪.‬‬ ‫موسسه پژوهش��ی ‪ comScore‬نشان می دهد‬ ‫وب س��ایت ام��ازون در هن��د بیش��ترین ترافی��ک‬ ‫س��ایت های خریدوفروش انالین را در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی ب��ه خ��ود اختص��اص داده و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ترافیکی س��ایت در هند توس��ط کاربرانی است که‬ ‫از موبایل اینترنت دار‪ ،‬استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫ام��ازون محصوالت و نش��ان(برند)های معروفی‬ ‫را نی��ز تولید کرده اس��ت ک��ه معروف تری��ن انها‬ ‫کتابخ��وان الکترونیکی امازون‪ ،‬کیندل اس��ت‪ .‬اما‬ ‫این شرکت محصوالت دیگری را نیز تولید می کند‬ ‫و نش��ان(برند)های دیگری را نی��ز در اختیار دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه نش��ان(برند)های ‪ Pike Street‬و‬ ‫‪ Pinzon‬مربوط به تولید لوازم خانگی و اشپزخانه‬ ‫هس��تند و ‪ ،Strathwood‬لوازم باغبانی می سازد‪.‬‬ ‫دفت��ر مرکزی امازون در ایاالت متحده امریکا واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د س��ایت امازون با فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای بزرگ وال مارت در حال رقابت است و با‬ ‫اینکه این فروشگاه ها دارای شعبات بسیار و بزرگی‬ ‫هستند اما س��ایت امازون موجب شده تا سود این‬ ‫سوپرمارکت های زنجیره ای کاهش یابند‪.‬‬ ‫به گفته پایگاه خبری ‪ cbsnews‬سایت امازون‬ ‫پس از ‪ 4‬دوره ‪ 3‬ماهه در سال های ‪ 2014‬و ‪2015‬‬ ‫میالدی ‪ 306‬میلیون دالر در کشور ایاالت متحده‬ ‫امریکا درامد کسب کرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که درامد فروشگاه های زنجیره ای وال مارت ‪15/5‬‬ ‫میلی��ارد دالر در دوره مش��ابه بوده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫درامد فروش��گاه وال مارت بیشتر از سایت امازون‬ ‫ب��وده اما با توجه به زنجیره ای بودن فروش��گاه های‬ ‫وال م��ارت‪ ،‬تعداد ش��عبات زیاد این فروش��گاه در‬ ‫امریکا و قابل دسترس بودن ان در مقایسه با سایت‬ ‫امازون که تنها یک شرکت تجارت الکترونیک است‬ ‫درامد چندانی نداش��ته و امازون موفق شده سهم‬ ‫بازار وال مارت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ام��ازون بزرگترین ش��رکت تج��ارت الکترونیک‬ ‫در امریکای ش��مالی اس��ت که ‪ 79/5‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬میالدی درامد داشته است‪ .‬گفته‬ ‫می شود این سایت در هر ثانیه یک هزار دالر درامد‬ ‫کسب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹غول خرده فروشی اینترنتی‬ ‫به سایت امازون غول خرده فروشی اینترنتی نیز‬ ‫گفته می شود‪ .‬در این سال ها تعداد محصوالتی که‬ ‫این س��ایت به صورت اینترنتی به فروش می رساند‬ ‫چند برابر ش��ده اس��ت‪ .‬ام��ازون در طراحی جدید‬ ‫خ��ود کتاب ها را به ص��ورت الکترونیکی در اختیار‬ ‫مش��تریان قرار می دهد‪ .‬در گذشته و اوایل فعالیت‬ ‫س��ایت امازون س��االنه ی��ک میلی��ارد دالر قرض‬ ‫می گرفت تا ورشکس��ت نش��ود‪ .‬اما اکنون س��ایت‬ ‫ام��ازون نی��ازی به وام و قرض ندارد و س��ود کالن‬ ‫خود را صرف سرمایه گذاری در کسب و کار خود به‬ ‫منظور گسترش فعالیت هایشان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروشگاه انالین ای بی‬ ‫س��ایت ای بی یک��ی از س��ایت های پرطرفدار در‬ ‫حوزه ف��روش انالین محصوالت به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫س��ایت «ای بی» در سال ‪۱۹۹۵‬م توسط یک ایرانی‬ ‫فرانسوی در کشور امریکا راه اندازی شد‪ .‬این سایت‬ ‫یکی از س��ایت هایی است که با ابداعات جالب خود‬ ‫موفق ش��ده طرفداران بس��یاری را ب��ه خود جذب‬ ‫کن��د‪ .‬در کنا ر فروش محصوالت نو و اکبند‪ ،‬ش��ما‬ ‫می توانید در س��ایت ای بی محصوالت دس��ت دوم‬ ‫خود را برای فروش بگذارید و نکته قابل توجه انکه‬ ‫مشتریان می توانند در این سایت بر سر قیمت چانه‬ ‫بزنند‪ .‬در واقع این سایت یک سایت مناقصه انالین‬ ‫در حوزه خرده فروشی به شمار می رود‪.‬‬ ‫در مدت ‪ ۱۳‬س��ال گذشته مدیر سایت «ای بی» ‬ ‫توانس��ته اس��ت ‪ ۳۵‬ش��رکت دیگ��ر را از جمله ‪۶‬‬ ‫افت جابه جایی کانتینری بنادر چین‬ ‫نتای��ج نامطل��وب واردات و ص��ادرات در م��اه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری بر رش��د جابه جایی کانتینری بنادر چینی نیز‬ ‫سایه افکند‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬براساس امارهای منتشرشده از‬ ‫انجمن بنادر چین‪،‬مجموع جابه جایی کانتینری در نخستین‬ ‫ماه ‪ 2016‬میالدی در بنادر این کشور به مرز ‪ 18/1‬میلیون‬ ‫تی ای یو رس��ید که نسبت به مدت مش��ابه در سال ‪2015‬‬ ‫میالدی‪ ،‬تنها ‪ 0/3‬درصد رش��د را نشان می دهد‪ .‬این میزان‬ ‫رش��د پایین ترین نرخ رش��د از س��ال ‪2010‬م براورد شده‬ ‫است‪ .‬هان یچا او‪ ،‬تحلیلگر بندر شانگهای خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫دالیل اصلی کاهش حجم کانتینری را می توان از یک طرف‬ ‫به ضعیف ش��دن اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین ش��ریک‬ ‫تجاری چین و به طبع کاهش تقاضا برای صادرات کاالهای‬ ‫چینی و از طرف دیگ ر به وضعیت نامطلوب کل اقتصاد دنیا‬ ‫که روند کاهش��ی رشد تجاری جهانی را بی نصیب نگذاشته‬ ‫است‪ ،‬ربط داد‪ .‬قابل توجه اینکه در ماه ژانویه حجم صادرات‬ ‫و واردات روند نزولی را به ترتیب ‪11/2‬درصد و ‪18/8‬درصد‬ ‫تجربه کرد‪ ،‬از س��وی دیگر این می��زان کاهش فراتر از حد‬ ‫انتظار تحلیلگران بود و انها را شگفت زده کرد‪ .‬روشن است‬ ‫که به دنبال ش��رایط حاک��م‪ ،‬چندین بن��ادر چینی کاهش‬ ‫چش��مگیری را در حج��م جابه جای��ی کانتینری مش��اهده‬ ‫کنند‪ .‬ش��ایان ذکر است‪ ،‬بندر شانگهای به عنوان شلوغ ترین‬ ‫بندر کانتینری جهان‪ ،‬در ژانویه س��ال جاری ش��اهد کاهش‬ ‫‪5/8‬درصدی در حجم جابه جایی کانتینری بود در حالی که‬ ‫درمدت مش��ابه سال گذشته میزان جابه جایی کانتینری در‬ ‫ای��ن بندر ح��دود ‪28/98‬میلیون تی ای یو اعالم ش��ده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن جابه جایی کانتین��ری بندر دالین اف��ت ‪ 9/1‬را‬ ‫نش��ان داد‪ ،‬در حالی که بنادر شانگهای و گانگزو به ترتیب‬ ‫روند نزولی ‪ 0/8‬و ‪ 1/3‬درصدی را به نمایش گذاش��تند‪ .‬اما‬ ‫از این نکته نیز نباید غافل ش��د ک��ه بنادر دیگری در چین‬ ‫وج��ود دارند که در جهت معکوس عمل و با وجود ش��رایط‬ ‫ناخوشایند بازار نتایج مطلوبی را کسب کردند‪.‬‬ ‫فروش��گاه انالی��ن در هند‪،‬کره جنوبی‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫س��وئد راه اندازی کن��د‪ .‬طبق اخرین ام��ار درامد‬ ‫این وب س��ایت که مدیری ایرانی دارد‪۹ ،‬میلیارد و‬ ‫‪۱۵۶‬هزار دالر اس��ت‪ ،‬درحقیقت این وب سایت در‬ ‫هر ثانیه به ان��دازه ‪ ۲۹۰‬دالر به میزان درامد خود‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫به تازگ��ی س��ایت «ای ب��ی » متضرر ش��ده و در‬ ‫بازاره��ای جهانی ی��ک درصد کاه��ش در فروش‬ ‫محص��والت داش��ته ک��ه موجب ش��ده در ‪ 3‬ماهه‬ ‫چهارم س��ال ‪ 2015‬می�لادی ‪ 20/68‬میلیارد دالر‬ ‫ضرر کند‪ .‬این در حالی است که در مدت مشابه در‬ ‫سال ‪ 2014‬میالدی این سایت ‪ 20/88‬میلیارد دالر‬ ‫فروش داشته اس��ت‪ .‬با وجود نوسان در درامد این‬ ‫سایت با ابتکار جالب خود هواره طرفداران بسیاری‬ ‫داش��ته و به عنوان یکی از شرکت های قدرتمند در‬ ‫حوزه تجارت الکترونیک شناخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫س��ایت هایی در ای��ران وجود دارن��د که در حال‬ ‫الگوبرداری از س��ایت «امازون» و «ای بی » هستند‪.‬‬ ‫امروزه سایت های بسیاری در حوزه مناقصه انالین‪،‬‬ ‫ فروش محصوالت دست دوم و یا فروش محصوالت‬ ‫الکترونیک مشاهده می شوند‪ .‬در این میان بسیاری‬ ‫از ش��رکت های تج��ارت الکترونی��ک ب��ه موفقیت‬ ‫چندانی در این عرصه دس��ت نیافته اند اما بسیاری‬ ‫از س��ایت های موفق نیز توس��ط افرادی راه اندازی‬ ‫شده اند که از نزدیک ساز و کار فعالیت سایت هایی‬ ‫مانند امازون را مش��اهده کرده و به تحقیق درباره‬ ‫انها در کش��ور مب��دا ای��ن س��ایت ها پرداخته اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از سایت ها و فروش��گاه های انالین ایرانی‬ ‫نیز به موفقیت دس��ت یافته اند و هر روزه بر تعداد‬ ‫محصوالت خود می افزایند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫در این‬ ‫سال ها تعداد‬ ‫محصوالتی که‬ ‫سایت امازون‬ ‫به فروش‬ ‫می رساند چند‬ ‫برابر شده‬ ‫است‪ .‬امازون‬ ‫در طراحی جدید‬ ‫خود کتاب ها‬ ‫را به صورت‬ ‫الکترونیکی در‬ ‫اختیار مشتریان‬ ‫قرار می دهد‬ ‫‪www.internetretailer.com‬‬ ‫‪www.telegraph.co.uk‬‬ ‫‪www.cbsnews.com‬‬ ‫چالش های تجاری پاکستان و ایران‬ ‫نباید انتظار داشت پاکس��تان و ایران در مدت زمانی اندک‪،‬‬ ‫حج��م تجارت خ��ود را افزایش دهن��د زیرا موانع��ی از جمله‬ ‫فش��ارهای امریکا و نبود ساز و کار مناسب در این مسیر وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬روزنامه نوای وقت در گزارش خود نوشت‪:‬‬ ‫شکی نیست که ایران یک بازار بسیار خوب برای محصوالت‬ ‫پاکس��تانی اس��ت اما با توجه به موانع تجاری بین دو کش��ور‬ ‫نباید انتظار داش��ت دو کشور بتوانند در یک مدت کوتاه حجم‬ ‫مبادالت تج��اری خود را افزایش دهند‪ .‬طبق این گزارش باال‬ ‫بودن هزینه های گمرک برای صادرات محصول به ایران یکی‬ ‫دیگر از مسائلی است که تجارت با این کشور را مشکل می کند‪.‬‬ ‫همچنین فقدان برنامه ریزی برای مبادالت ارزی و نبود بانک‬ ‫مشترک از دیگر مشکالت افزایش حجم تجارت بین دو کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون تاجران دو کشور نبود س��ازوکار پرداختی کاال‬ ‫را عام��ل اصلی افت تجارت بین دو کش��ور عنوان می کردند‪.‬‬ ‫مقامات دو کش��ور باید برای برطرف کردن موانع تجارت بین‬ ‫پاکستان و ایران با یکدیگر به توافق برسند‪ .‬به زودی «سکندر‬ ‫حیات بوس��ن» وزیر صنایع غذایی و محصوالت کش��اورزی‬ ‫پاکس��تان در راس هیاتی بلند پایه برای رایزنی درباره مکانیزم‬ ‫تجارت بین دو کش��ور راهی تهران می شود‪ .‬گزارش ها نشان‬ ‫می دهد از بین محصوالت پاکس��تانی برنج س��همی حدود ‪63‬‬ ‫درص��دی در ب��ازار ایران دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که نارنگی‬ ‫و انب��ه دومین رتبه را در صادرات به ایران دارند‪ .‬روز گذش��ته‬ ‫دولت پاکس��تان با صدور بیانیه ای از لغو تحریم ها علیه ایران‬ ‫متعاقب قطعنامه ‪ 2231‬ش��ورای امنیت سازمان ملل خبر داد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬برنامه لغو تحریم ها در یک جلس��ه‬ ‫بین وزیران دولت اسالم اباد به ریاست محمد اسحاق دار‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتصاد پاکس��تان نهایی شده است‪ .‬به دنبال این جلسه وزارت‬ ‫خارجه پاکس��تان با صدور بیانیه ای از احیای روابط اقتصادی و‬ ‫تجاری میان اسالم اباد و تهران از جمله در حوزه های تجاری‪،‬‬ ‫بانکداری‪ ،‬انرژی‪ ،‬سرمایه گذاری و مالی خبر داد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫فرصتی برای تجاری کردن‬ ‫ایده های نو‬ ‫ه��ر س��ال در اروپا ه��زاران ج��وان دوره ه��ای اموزش‬ ‫کارافرین��ی را می گذرانن��د‪ .‬ای��ن دوره ها هم ش��غل ایجاد‬ ‫می کند و هم به نواوری و ایجاد اس��تارت اپ (ش��رکت های‬ ‫نوپ��ا) کمک می کند‪ .‬گذرندان دوره های اموزش کارافرینی‬ ‫به جوانان کمک می کند که بتوانند کسب و کار خودشان را‬ ‫راه بیندازند‪ .‬این دوره ها همچنین فرصتی برای ارائه نواوری‬ ‫در بازار است‪.‬‬ ‫به گزارش یورونیوز س��ازمان موس��وم به «دستاوردهای‬ ‫جوانان در اروپا» یکی از بزرگترین ارائه دهندگان برنامه های‬ ‫اموزش کارافرینی در اروپاست که شرکت در دوره های ان‬ ‫محدودیت سنی ندارد؛ از دانش اموزان دوره ابتدایی گرفته‬ ‫تا دانشجویان دانشگاه ها می توانند از این دوره های اموزشی‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫«دیوید ماتا» ‪ ۲۷‬س��اله در مادرید پس از شرکت در یک‬ ‫دوره ‪ 6‬ماهه در این س��ازمان توانسته ایده اش برای طراحی‬ ‫میزهای کاری ارگونومیک و هوش��مند را تجاری کند‪ .‬این‬ ‫میزها «ارگون» نام دارد و با هدف بهینه کردن بازدهی کار‬ ‫گروهی طراحی شده است‪ .‬میز هوشمند ارگون عادت های‬ ‫کاربر را می سنجد و در حفظ سالمت او نقش خواهد داشت‪.‬‬ ‫این میز مدتی اس��ت که در نمایندگی شرکت خودروسازی‬ ‫هیوندا در مادرید ازمایش می شود‪.‬‬ ‫دیوید این دوره را زیر نظر متخصصان بازرگانی از سراسر‬ ‫دنی��ا گذرانده اس��ت‪ .‬او می گوید‪ :‬با ش��رکت در این برنامه‬ ‫اموزش��ی توانستم نخس��تین طرح بازرگانی خودم را اماده‬ ‫کن��م و راه های الزم برای ش��روع تجارتی خوب را بیاموزم‪،‬‬ ‫همچنین یاد گرفتم چگونه پروژه ام را برای س��رمایه گذاران‬ ‫توضیح بدهم تا بتوانم سرمایه الزم را تهیه کنم‪.‬‬ ‫ رقابت تنگاتنگ کاسکو‬ ‫با اروپایی ها‬ ‫کاسکو س��عی دارد فعالیت های خود را توسعه و خدمات‬ ‫بیش��تری نسبت به مس��یرهای معمول مانند مسیر اسیا‪-‬‬ ‫افریقا و چین‪ -‬خطوط جنوب شرقی ارائه دهد‪.‬‬ ‫روزنام��ه چاین��ا دیل��ی از تصمیم ش��رکت کش��تیرانی‬ ‫کاس��کو ‪China Ocean Shipping Company‬‬ ‫(‪ )COSCO‬ب��رای باال بردن ظرفی��ت عملیاتی خود تا ‪2‬‬ ‫میلیون تی ای یو در سال ‪ 2018‬میالدی خبر داد‪.‬‬ ‫کاسکو هدفش‬ ‫ ‬ ‫به گزارش مارین تایمز‪ ،‬شرکت کشتیرانی‬ ‫از باال بردن ظرفیت خود را گرفتن س��هم بیش��تری از بازار‬ ‫ب و جنوب‪-‬شمال‬ ‫به ویژه در مس��یرهایی مانند ش��رق‪-‬غر ‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫کاس��کو تالش می کند تا فعالیت های خود را توسعه دهد‬ ‫و خدمات بیشتری نسبت به مسیرهای معمول مانند مسیر‬ ‫اس��یا‪-‬افریق ا و چین‪ -‬خطوط جنوب شرقی ارائه دهد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت چینی می خواهد روی مسیرهای اصلی کشتیرانی‬ ‫به ویژه اسیا‪-‬اروپا و اسیا‪-‬امریکا تمرکز کند‪.‬‬ ‫ش��رکت کاس��ک و چین که چهارمین ش��رکت کشتیرانی‬ ‫کانتینری بزرگ جهان اس��ت و پس از شرکت های مرسک‬ ‫س و ‪ CMA CGM‬فرانس��ه‬ ‫دانم��ارک‪ MSC ،‬س��وئی ‬ ‫ایس��تاده است‪ ،‬قصد دارد با توسعه ظرفیت خود با همتایان‬ ‫اروپایی اش رقابتش را تنگاتنگ کند‪ .‬روزنامه چاینا دیلی به‬ ‫نقل از وان مین‪ ،‬یکی از مدیران کاس��کو‪ ،‬نوش��ت که سهم‬ ‫خطوط کش��تیرانی چین در خطوط اصلی کشتیرانی اندک‬ ‫است و با اجرای هدف جدید ظرفیت کانتینری کاسکو باال‬ ‫می رود‪ .‬این شرکت چینی هم اکنون یک میلیون و ‪580‬هزار‬ ‫تی ای یو از ظرفیت جهانی کانتینری را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫تعویق تشکیل دولت اسپانیا‬ ‫مانع سرمایه گذاری خارجی‬ ‫تش��کیل نش��دن دولت جدید در اسپانیا با وجود گذشت‬ ‫دو ماه از انتخابات سراسری در این کشور سبب شده است‬ ‫تا مشکالت ادامه سرمایه گذاری ها در خارج نمایان شود که‬ ‫اصلی ترین ان بخش های فرودگاهی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا به نقل از روزنام��ه «ال موندو»‪ ،‬یکی از‬ ‫فرودگاه های مهم برای س��رمایه گذاری برون مرزی اس��پانیا‬ ‫فرودگاه هاوانا در کوبا و مهم برای روابط هر دو کشور است‪،‬‬ ‫اما با توجه به تشکیل نشدن دولت جدید‪ ،‬طرح های صنعت‬ ‫فرودگاهی برای سرمایه گذاری خارجی در حالت رکود باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬با انکه ائنا ( ‪ ) AENA‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫اس��پانیا طرح های عم��ده ای به ویژه برای س��رمایه گذاری‬ ‫در امری��کای التین و کارائیب دارد‪ ،‬ام��ا اجرایی کردن این‬ ‫طرح ه��ا پی��ش از هر چیز نیاز به تش��کیل دولت جدید در‬ ‫مادرید دارد‪ .‬ش��رکت فرودگاه ها و صنایع هوایی اس��پانیا با‬ ‫پیش��ینه کار در فرودگاه های کلمبیا‪ ،‬مکزیک و انگلس��تان‬ ‫اکن��ون در حال بررس��ی فرصت های جدی��د در مکزیک و‬ ‫برزیل نیز هس��تند‪ .‬ه��ر چند کوبا به دلیل بهب��ود روابط با‬ ‫امریکا یکی از اهداف مهم ش��رکت هواپیمایی ملی اسپانیا‬ ‫(ایبریا) به ش��مار می رود‪ ،‬ول��ی در طول مدت بیش از یک‬ ‫سال گذشته به کوبا پروازی انجام نداده و در مقابل شرکت‬ ‫هواپیمایی فرانس��ه (ایر فرانس) از فرصت پیش امده برای‬ ‫گسترش کار خود استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه گردشگری بلگراد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران و هزار راه نرفته‬ ‫سی و هش��تمین نمایشگاه بین المللی گردشگری بلگراد که با شعار «جاهایی که‬ ‫تاکنون ندیده اید» ‪ 29‬بهمن افتتاح ش��د و تا ‪ 2‬اس��فند (ام��روز) ادامه دارد‪ .‬در این‬ ‫رویداد هزار و ‪ 153‬اژانس گردش��گری از بیش از ‪ 55‬کش��ور جهان حضور داشتند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در سومین دوره متوالی اماکن و جاذبه های گردشگری خود‬ ‫را معرفی و به نمایش گذاشت و با استقبال خوبی روبه رو شد‪.‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫سایت تهران نیازمند توسعه و تحول کیفی‬ ‫سیدرضا قندیلی‬ ‫کارشناس رسانه صنعت نمایشگاهی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران امروز در ش��رایط پس��اتحریم‬ ‫و در جایگاه��ی قرار دارد که نیازمن��د هماهنگی و امادگی‬ ‫کامل برای پذیرش رویدادهایی با اس��تانداردهای منطقه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬رویدادهای نمایش��گاهی فرصت خوبی برای توسعه‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬انتق��ال فن��اوری‪ ،‬افزای��ش اگاه��ی و توان‬ ‫داخلی اس��ت که همگی انها بای��د به خوبی در کنار یکدیگر‬ ‫ق��رار بگیرن��د‪ ،‬از ای��ن رو نیازمند انضباط اجرای��ی و تطبیق‬ ‫دستورالعمل ها با رویکرد موثر در تثبیت جایگاه این صنعت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ص��ادر نش��دن مجوز ب��رای تاس��یس س��ایت های جدید‬ ‫اس��تانی‪ ،‬تمرکز و توجه به برگزاری نمایشگاه ها در سایت ها‬ ‫و جلوگی��ری از برپایی رویداده��ای غیرتخصصی با رویکرد‬ ‫عرضه مستقیم کاال‪ ،‬نظارت مستقیم سازمان توسعه تجارت‬ ‫ب��ر همه رویداده��ای داخلی و خارجی‪ ،‬تدوی��ن برنامه هایی‬ ‫برای قانونمند شدن نمایشگاه های کشور و رتبه بندی مراکز‬ ‫نمایش��گاهی از جمله مواردی که بای��د در این بخش به ان‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به نظر می رس��د اصالح دستورالعمل سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و تغییر عامل اجرای نمایشگاه ها و برگزاری‬ ‫رویداد ها از س��وی مجریان و برگزارکنندگان توانمند کشور‬ ‫و پرهی��ز از ورود مراک��ز دولت��ی در برگزاری نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫اتخ��اذ تدابیر ویژه برای تصحیح تقویم نمایش��گاهی و ایجاد‬ ‫سازوکار ارزیابی و نظارت منطقی از سوی کارشناسان انجمن‬ ‫نمایش��گاهی و فعاالن رسانه ای نیز ازجمله عواملی است که‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تقویم نمایش��گاهی ای��ران ب��ا ‪ 800‬رویداد‬ ‫تخصص��ی ملی و بین المللی در س��ال ‪ 95‬و اثرگذاری بیش‬ ‫از پی��ش این صنعت بر رونق و اش��تغالزایی که س��هم اهالی‬ ‫نمایش��گاهی ایران را در این بخش به خوبی نشان می دهد‪،‬‬ ‫باید به زیرس��اخت ها و رعایت اس��تانداردها به صورت جدی‬ ‫توجه شود‪ .‬به نظر می رسد در سال ‪ 95‬باید تدبیری اساسی‬ ‫ب��رای مدیری��ت رویدادهای منطقه ای و اس��تانی اندیش��ید ‬ ‫ت��ا بتوان به ص��ورت اختصاصی مراکز نمایش��گاهی پیش��رو‬ ‫در کش��ور را شناس��ایی کرد‪ .‬س��ایت ها باید قادر باشند هم‬ ‫رویدادهای ملی و هم رویداد بین المللی را به صورت یکسان‬ ‫تجربه کنند چرا که این روند می تواند سبب ارتقای خدمات‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه شهری و صنعتی و تولید مدیریتی در‬ ‫س��طح استان ها ش��ود‪ .‬این روش می تواند به رویکردی برای‬ ‫توس��عه و نقش افرینی مراکز نمایشگاهی ایران تبدیل شود‬ ‫تا با تمرکز زدایی‪ ،‬حرکتی همراه با توس��عه متوازن در کشور‬ ‫روی دهد‪ .‬به این ترتیب همپوشانی رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫کش��ور س��بب نگرانی‪ ،‬شکس��ت یا افت کیفیت عنوان ها در‬ ‫دوره های اینده نش��ده و راه را برای توانمندسازی مجریان و‬ ‫برگزارکنندگان نمایشگاه در ایران باز می کند‪.‬‬ ‫المان به عنوان مهد صنعت نمایش��گاهی جهان‪ ،‬همچنین‬ ‫مالزی‪ ،‬هنگ کنگ و چین در ش��رق اس��یا به عنوان مراکزی‬ ‫قابل رصد برای ارزیابی نقش صنعت نمایش��گاهی در تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬می توانند به عنوان نمونه هایی در برنامه ریزی‬ ‫رویدادهای��ی با مخاطبانی از کش��ورهای متعدد جهان مورد‬ ‫توجه قرار بگیرند‪ .‬حال انکه اگر به رشد صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران در س��طح کالن بپردازیم‪ ،‬امروز ایران در جامعه هدف‬ ‫کشورهای توسعه یافته قرارگرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫غرفه ایران‪ ،‬زیباترین بخش‬ ‫نمایشگاه کتاب مینسک‬ ‫انانیچ‪ ،‬وزیر ارتباطات و اطالع رسانی بالروس در بازدید از‬ ‫بیست وسومین نمایش��گاه بین المللی کتاب مینسک‪ ،‬غرفه‬ ‫ایران را زیباترین بخش این نمایشگاه خواند‪.‬‬ ‫خانم «لیلیا انانیچ»‪ ،‬غرفه کشورمان در نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب مینسک را زیباترین بخش این نمایشگاه دانست و وزیر‬ ‫فرهنگ پیش��ین بالروس‪ ،‬نیز ایران را کش��ور تاثیرگذار در‬ ‫تمدن جهانی خواند‪ .‬درغرفه جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬عالوه‬ ‫بر نمایش دس��تاوردهای فرهنگی ـ علمی کشورمان‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزش خطاطی فارس��ی برگزار ش��ده و بازدیدکنندگان از‬ ‫خط فارس��ی و تمدن ایرانی که از طریق خطاطی به نمایش‬ ‫گذاشته شده بود‪ ،‬استقبال می کردند‪ .‬وزرای فرهنگ پیشین‬ ‫ن ارتباطات و اطالع رس��انی‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬امور خارجه و همچنی ‬ ‫بالروس ضمن بازدید از اه��م فعالیت های فرهنگی ـ هنری‬ ‫ن پرداختند‪ .‬به‬ ‫ایران به گفت وگو با رایزن فرهنگی کش��ورما ‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬بیست و س��ومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫ک با ‪ 96‬غرفه ویژه ناشران داخلی و خارجی و‪30‬غرفه‬ ‫مینس ‬ ‫ویژه سفارتخانه های خارجی در محل اکسپو سالن تشریفات‬ ‫ریاس��ت جمهوری بالروس از ‪ 27‬بهمن ب��ه مدت ‪ 4‬روز بر پا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران مطرح شد‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ایجاد یک‬ ‫بسته حمایتی‬ ‫ویژه برای‬ ‫تقویت صنعت‬ ‫نمایشگاهی و به‬ ‫رسمیت شناختن‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫به عنوان یک‬ ‫صنعت پیشتاز در‬ ‫عرضه و معرفی‬ ‫توانمندی های‬ ‫صنعتی و تجاری‬ ‫کشور‪ ،‬در دوران‬ ‫پساتحریم‬ ‫نهایت اهمیت‬ ‫را داراست‬ ‫همیشه با نزدیک شدن به پایان سال فرصت‬ ‫خوب��ی ب��رای س��نجش وضعی��ت بخش ه��ای‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی کش��ور در س��ال جدید به‬ ‫دس��ت می اید‪ .‬از هفته گذشته ما نیز به عنوان‬ ‫نماینده رس��انه ای صنعت نمایشگاهی در قالب‬ ‫گفت وگ��و و یادداش��ت های تخصص��ی س��عی‬ ‫کردیم چش��م اندازی از این��ده این صنعت ارائه‬ ‫دهی��م‪ .‬در این گزارش پس از مدت ها دوباره به‬ ‫سراغ حسین اسفهبدی به عنوان چهره نخست‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران رفتی��م تا نظر وی را‬ ‫درباره ابعاد مختلف و شرایط این حوزه در سال‬ ‫‪ 95‬م��ورد بحث و بررس��ی قرار دهیم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ €ارزیابی کل�ی ش�ما از وضعیت صنعت‬ ‫نمایشگاهی در سال ‪ 95‬چیست؟‬ ‫من به ش��خصه به رفع تحریم ه��ا و وضعیت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در اینده بسیار خوش بین‬ ‫هستم و فکر می کنم پایان گرفتن موفقیت امیز‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای و اجرای برج��ام در همه‬ ‫بخش ه��ای اقتص��ادی کش��ور به وی��ژه بخش‬ ‫تجارت خارجی اث��رات مثبت خود را به تدریج‬ ‫اش��کار خواهد کرد‪ .‬جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫س��بب برخورداری از ذخایرعظی��م نفت و گاز‪،‬‬ ‫مع��ادن گوناگون و موقعیت خ��اص جغرافیایی‬ ‫(همس��ایه بودن با ‪ 15‬کش��ور و گ��ذرگاه مهم‬ ‫برای ترانزیت کاال) امکانات وسیعی برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی‪ ،‬توس��عه تجارت و‬ ‫گسترش گردشگری دارد‪.‬‬ ‫€ €س�ایت بین المللی جمهوری اسلامی‬ ‫ایران کمبودهایی دارد که خود ش�ما بارها‬ ‫به انها اش�اره کرده اید‪ .‬در سال جدید چه‬ ‫برنامه ای برای رفع این کمبودها دارید؟‬ ‫خوش��بختانه لغ��و تحریم ه��ا س��بب ش��ده‬ ‫ش��رکت کنندگان داخلی و خارجی برای حضور‬ ‫در نمایشگاه های سال اینده از هم اکنون ثبت نام‬ ‫کنن��د‪ .‬در ح��ال حاضر برای س��ال اینده هیچ‬ ‫فضای خالی نداریم‪ .‬چالش��ی که این اس��تقبال‬ ‫برای ما به وجود اورده‪ ،‬این اس��ت که در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬به ط��ور قطع با کمبود فضای نمایش��گاهی‬ ‫مواج��ه خواهی��م ب��ود‪ ،‬بنابرای��ن از هم اکنون‬ ‫دس��ت به کار ش��ده ایم و در ح��ال برنامه ریزی‬ ‫برای گس��ترش فضای نمایش��گاهی هس��تیم‪.‬‬ ‫تیم فنی ما با تعدادی از ش��رکت های س��اخت‬ ‫و س��از خارجی ب��ه موافقت رس��یده و تصمیم‬ ‫بر این ش��د که با مش��ارکت المانی ه��ا ‪ ۸‬هزار‬ ‫مترمربع فضا پش��ت س��الن ‪ ۳۸‬کلنگ بخورد و‬ ‫هزار متر دیگر به فضای نمایشگاهی اضافه شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که این کار با تعهد ‪ 6‬ماهه انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬ب��ا س��رمایه گذار دیگری‬ ‫برای گس��ترش فضای س��ایت تهران به میزان‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ 500‬مترمرب��ع صحبت ش��ده که‬ ‫امیدوارم خیل��ی زود بتوانیم این طرح را هم به‬ ‫بهره برداری برسانیم‪ .‬اینها همگی از اثرات مثبت‬ ‫لغو تحریم هاس��ت که در هفته های اخیر اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫€ €رویکرده�ای اصل�ی ش�ما در برگ�زاری‬ ‫عنوان ه�ای نمایش�گاهی نیز تغیی�ر خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫مانند گذش��ته س��عی می کنیم در محتوای انها‬ ‫همواره بر توانمند ه��ای داخلی تاکید کنیم‪ .‬البته‬ ‫در س��ال ‪ 95‬عم��ده رویداده��ای بین المللی که‬ ‫در ای��ران برگزار می ش��ود عالوه برانک��ه می تواند‬ ‫توانمندی های عظیم اقتصادی کش��ور به ویژه در‬ ‫بخش صادرات کاال و خدمات را به معرض نمایش‬ ‫بگذارد‪ ،‬مکان مناس��بی برای معرفی ماشین االت‬ ‫صنعتی‪ ،‬فناوری های پیش��رفته و کاالها و خدمات‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر خواهد ب��ود تا به واس��طه انها‬ ‫عالقه مندان به مناسبات اقتصادی و تجاری ارتباط‬ ‫خود را با جمهوری اسالمی ایران گسترش دهند‪.‬‬ ‫لغ��و تحریم ه��ای ظالمان��ه قدرت ه��ای بزرگ‬ ‫و ازادش��دن ذخای��ر ارزی بلوک��ه ش��ده ایران در‬ ‫بانک های خارجی و برقراری دوباره ارتباط ش��بکه‬ ‫بانکی ایران با س��وئیفت (‪ ،)SWIFT‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای اروپایی‪ ،‬اس��یایی‪ ،‬امری��کای التین و‬ ‫حت��ی قاره افریقا را ترغیب ک��رده که ضمن اعزام‬ ‫هیات ه��ای اقتص��ادی و بازرگانی خ��ود به ایران‪،‬‬ ‫نسبت به حضور در نمایشگاه های بین المللی کشور‬ ‫ما و در مواردی برپایی نمایش��گاه های اختصاصی‬ ‫کاالهای خ��ود در س��ایت نمایش��گاهی تهران و‬ ‫استان های کشور تمایل نشان دهند‪.‬‬ ‫€ €امار قابل اس�تنادی از تعداد رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی در سال اینده وجود دارد؟‬ ‫تا حدودی‪ .‬به علت ش��رایط مساعدی که برای‬ ‫توس��عه همه جانب��ه تج��ارت خارجی کش��ور در‬ ‫دوره پسا تحریم ایجاد ش��ده‪ ،‬برپایی حداقل ‪800‬‬ ‫نمایشگاه بازرگانی در سال ‪ 1395‬در سراسر کشور‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬بخش قابل مالحظه ای از‬ ‫این نمایش��گاه ها به وی��ژه در ‪ 3 ،2‬س��ال اخیر و‬ ‫س��ال های اینده با نمایش��گاه های سنتی متفاوت‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫نی��از کش��ور ب��ه دس��تیابی ب��ه فناوری ه��ای‬ ‫پیش��رفته و اگاهی متخصص��ان ما از تحوالتی که‬ ‫در ای��ن زمینه در دنیا اتفاق افتاده‪ ،‬س��بب ش��ده‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه هایی‪ ،‬مانند زیس��ت فناوری‪،‬‬ ‫صنای��ع مخابرات و اطالع رس��انی (تلکام)‪ ،‬فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬فن��اوری و ن��واوری‪ ،‬ایمنی محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن س��اختمانی‪ ،‬انرژی ه��ای نو‪،‬‬ ‫تجهی��زات مهندس��ی‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬در کانون‬ ‫توجه دارندگان س��ایت های نمایشگاهی در دوران‬ ‫پساتحریم قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا اعتب�ارات کاف�ی ب�رای توس�عه‬ ‫فعالیت های سایت تهران در اختیار شما قرار‬ ‫گرفته است؟‬ ‫باتوج��ه ب��ه س��رمایه گذاری های زی��ادی ک��ه‬ ‫کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬مال��زی‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫کره جنوبی و ‪ ...‬برای توس��عه صنعت نمایشگاهی‬ ‫خود و روزامد کردن ان انجام داده اند باید منتظر‬ ‫اتفاقات خوبی بود‪.‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در ج‪.‬ا‪.‬ای��ران نیز در دوران‬ ‫پساتحریم که بسیاری از محدودیت های مرتبط با‬ ‫تعامل فعال با جامعه بین المللی و توس��عه تجارت‬ ‫ایران از میان برداش��ته ش��ده‪ ،‬نیازمند توس��عه و‬ ‫تحول کیفی است‪.‬‬ ‫ض��رورت ایج��اب می کند ک��ه دول��ت تدبیر و‬ ‫امید در برنامه شش��م توسعه و بودجه های ساالنه‬ ‫اعتبار ویژه ای برای توس��عه کمی و کیفی صنعت‬ ‫نمایشگاهی کشور اختصاص دهد‪.‬‬ ‫افزایش شدید نرخ ارز در سال ‪ 1391‬و باال رفتن‬ ‫هزینه های مش��ارکت در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫برون مرزی از موانع بزرگی است که امکان برپایی‬ ‫نمایشگاه های اختصاصی متعدد و حضور فعال در‬ ‫بسیاری از نمایش��گاه های مهم بین المللی را برای‬ ‫شرکت های ایرانی و س��ازمان های ذی ربط دولتی‬ ‫محدود کرده اس��ت‪ .‬صنعت نمایشگاهی به عنوان‬ ‫مهم ترین اب��زار بازاریابی برای توس��عه صادرات و‬ ‫یک��ی از اهرم های اصلی موفقیت اقتصاد مقاومتی‬ ‫در بخش افزایش درامدهای ارزی کشور و کاهش‬ ‫وابس��تگی به درامدهای نفتی ب��ه حمایت قاطع‬ ‫نیازمند اس��ت‪ .‬دارندگان س��ایت های نمایشگاهی‬ ‫کش��ور نمی توانن��د فقط ب��ا افزایش ن��رخ اجاره‬ ‫س��الن های نمایشگاهی به عنوان تنها منبع درامد‬ ‫خود موجبات تقویت صنعت نمایشگاهی در کشور‬ ‫و رش��د کیف��ی و روزامد کردن تاسیس��ات ان را‬ ‫فراهم کنند‪ .‬ایجاد یک بس��ته حمایتی ویژه برای‬ ‫تقویت صنعت نمایشگاهی و به رسمیت شناختن‬ ‫نمایشگاه ها به عنوان یک صنعت پیشتاز در عرضه‬ ‫و معرفی توانمندی های صنعتی و تجاری کش��ور‪،‬‬ ‫در دوران پساتحریم نهایت اهمیت را داراست‪.‬‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نیز ب��ه عنوان نهادی که‬ ‫نیم قرن در خدمت تجارت و صنعت کشور بوده و‬ ‫گنجینه ای از تجربیات و مهارت را کسب کرده در‬ ‫دوران پساتحریم اماده است که از همه توان خود‬ ‫برای کمک به تحقق اهداف کلی خط مش��ی های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €به طور کلی نقش رسانه ها را در پیشبرد‬ ‫اهداف صنعت نمایش�گاهی چط�ور ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫رس��انه های گروهی به ویژه نش��ریات تخصصی‬ ‫اقتص��ادی در ش��رایط فعلی که فضای مس��اعدی‬ ‫برای بهره گیری از ظرفیت های تجاری و اقتصادی‬ ‫کش��ور و معرفی انها در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫به وج��ود ام��ده‪ ،‬می توانند برای فرهنگ س��ازی‬ ‫به منظور توس��عه صادرات و شناس��اندن اهمیت‬ ‫نمایشگاه ها در تقویت بایدهای تجارت برون مرزی‬ ‫کش��ور بیش از پیش فعال باش��ند‪ .‬در این زمینه‬ ‫روزنامه‬ ‫به عنوان رس��انه پیشرو در خدمت‬ ‫صنعت نمایشگاهی اس��ت که این اتفاق را باید به‬ ‫فال نیک بگیریم‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫‪ ۱۰‬نکته بندانگشتی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫حضور در یک نمایشگاه درست و حسابی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین پارامترهای موفقیت در کس��ب و‬ ‫کار اس��ت‪« .‬اق��ای روی��داد» در گزارش های‬ ‫روزانه ه��زار و یک راهکار نمایش��گاهی برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهایی که البته به‬ ‫تایید بزرگترین تاجران و کارشناس��ان جهان‬ ‫رس��یده و ش��اید تا پیش از این جایش��ان در‬ ‫صفحه نمایشگاه ما خالی بوده باشد!‬ ‫نمایش��گاه بهتری��ن فرصت برای جذب مخاطبان بیش��تر و ارتباط گس��ترده با‬ ‫مشتریان است ‪ .‬شما قادرید در چند روز کوتاه گستردگی کار خود را افزایش داده‬ ‫و از یک ش��رکت کوچک تبدیل به ش��رکتی بزرگ و قدرتمند شوید ‪ .‬دقت داشته‬ ‫باشید که تنها شرکت در نمایشگاه نمی تواند برای قدرتمند شدن شما کافی باشد‬ ‫چرا که صدها عامل در کنار یکدیگر وجود دارند تا کس��ب و کار شما در نمایشگاه‬ ‫بیش��تر دیده ش��ود ‪ .‬در ادامه این گزارش ‪ ۱۰‬نکته بسیار مهم را به صورت مختصر‬ ‫برای شما اماده کرده ایم که باید برای نمایشگاه بعدی در نظر داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ . 1‬نشس��تن کارکن��ان در غرفه ها‪ ،‬این احس��اس را در بازدید کنندگان به وجود‬ ‫می اورد که کارکنان اهمیتی به حضور انها نمی دهند یا اینکه دوست ندارند وقت‬ ‫خود را در اختیار انها قرار دهند ‪ .‬باید توجه داشت که بازدید کنندگان به طور عموم‬ ‫به دنبال نقاط ضعف شرکت شما هستند ‪ .‬اماده به کار بودن از نکات بسیار مهم در‬ ‫غرفه داری است و حرفه ای ها سعی دارند هر زمان که یک مراجعه کننده در مقابل‬ ‫غرفه ایستاده‪ ،‬نزدیک او حضور داشته باشند تا وی احساس اهمیت کند‪.‬‬ ‫‪ . 2‬کارکن��ان بای��د از مطالعه در داخل غرفه ها اجتن��اب کنند ‪ .‬برای جلب توجه‬ ‫ت ؛ بنابراین‪ ،‬فرصت ها نباید به دلیل خواندن‬ ‫بازدید کنندگان فرصت بس��یار کم اس ‬ ‫روزنامه یا مجله از دست بروند ‪ .‬همچنین خواندن روزنامه و سرگرم بودن با کتاب‬ ‫باعث می شود هیچ وقت حواس تان معطوف مشتریان نباشد و گاهی ممکن است به‬ ‫دلیل همین حواس پرتی سرقت های کوچکی هم از غرفه شما انجام شود‪ .‬‬ ‫‪ . 3‬کارکن��ان باید از خوردن غذا و جویدن ادامس در داخل غرفه اجتناب کنند‪،‬‬ ‫چراکه ای��ن کار بازدید کنندگان عالقه مند و موثر را از پرس��یدن منصرف می کند ‪.‬‬ ‫خودتان را جای یک مخاطب بگذارید که در حال عبور از مقابل یک غرفه اس��ت‬ ‫و ناگهان مجذوب چیز خاصی درون غرفه می ش��ود اما وقتی برای پرسیدن سوال‬ ‫خود یا صحبت کردن به غرفه ش��ما نزدیک می شود با صحنه ناهار خوردن روبه رو‬ ‫خواهد ش��د ‪ .‬این فرد بدون هیچ فکری از غرفه شما عبور می کند و شاید هیچ وقت‬ ‫به انجا بازنگردد‪ .‬‬ ‫‪ . 4‬کارکن��ان باید با تمام بازدیدکنندگان رفتاری مودبانه داش��ته و حتی االمکان‬ ‫به پرسش های هر یک از بازدیدکنندگان با حوصله پاسخ دهند ‪ .‬صبر و حوصله در‬ ‫نمایشگاه عامل نخست موفقیت است و هیچ مخاطبی دوست ندارد با بی حوصلگی‬ ‫جوابش را بدهید‪ .‬‬ ‫‪ . 5‬نحوه ایستادن یکی از مهم ترین نکاتی که بسیاری از غرفه داران به ان توجهی‬ ‫ندارن��د ‪ .‬کارکنان باید به گونه ای در غرفه ها بایس��تند که مانع دید بازدیدکنندگان‬ ‫نش��وند ‪ .‬به طور معمول بهترین جا برای ایس��تادن گوش��ه های راست و چپ غرفه‬ ‫است ‪.‬‬ ‫‪ .6‬مخاطب ش��ناس باش��ید و مطالب نوشتاری تهیه ش��ده برای نمایشگاه مانند‬ ‫کاتولوگ یا بروش��ور را در اختیار هر بازدیدکننده ای قرار ندهید‪ ،‬زیرا برخی از انها‬ ‫بالفاصل��ه و بعد از چند ق��دم‪،‬ان را دور می ریزند و نظر به صرف هزینه برای تهیه‬ ‫بروشورها ارائه ان به هر بازدیدکننده ای به صرفه نیست ‪.‬‬ ‫‪ . 7‬کارکنان باید خوش برخورد باش��ند تا به این وسیله بازدیدکنندگان بیشتری‬ ‫را جلب غرفه خود کنند‪.‬‬ ‫‪ . 8‬کارکنان غرفه ها باید س��عی کنند از صحبت ک��ردن با یکدیگر در غرفه ها تا‬ ‫حدام��کان خودداری کنند ‪ .‬صحبت ک��ردن در غرفه ها بیانگر بی توجهی به محیط‬ ‫اطراف خود و بازدیدکنندگانی است که ممکن است خریداران موثری باشند‪.‬‬ ‫‪ . 9‬کارکنان باید برای تمامی مراجعان به غرفه ها یک میزان ارزش و اعتبار قائل‬ ‫شوند ‪ .‬این نکته شاید کمی سخت باشد چرا که ارج نهادن به یک مشتری ساده با‬ ‫مدیر شرکتی بزرگ متفاوت است اما دقت داشته باشید این تفاوت نباید در ظاهر‬ ‫شما تاثیری داشته باشد چراکه مخاطبان ساده را از غرفه شما فراری خواهد کرد‪ .‬‬ ‫‪ . 10‬راهروهای تنگ و اس��تقبال گسترده بازدیدکنندگان از بعضی غرفه ها‪ ،‬رفت‬ ‫و ام��د جلو این غرفه ها را تا اندازه ای مش��کل می کند‪ ،‬بنابراین کارکنان غرفه های‬ ‫مختلف نباید با صحبت با یکدیگر در مقابل غرفه ها به این مشکل دامن بزنند‪.‬‬ ‫دفاع از چشم انداز ‪ 55‬میلیون تنی فوالد کشور‬ ‫مصطفی موذن زاده‬ ‫مقامات رس��می ایران در کنفرانس هفته گذشته فوالد در ایران از رشد تولید فوالد‬ ‫کش��ور به ‪ 55‬میلیون تن دفاع کرده اند‪ .‬مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫گفت‪ :‬این هدف بس��یار دش��وار و الزمه ان تالش فراوان در کش��ور است‪ .‬همچنین‬ ‫م��وذن زاده‪ ،‬مش��اور مع��اون اول رییس جمهور تاکی��د کرد که ‪ 50‬ت��ا ‪ 60‬درصد این‬ ‫سرمایه گذاری باید از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام شود‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫«واله» همچنان به دنبال پر کردن لیوان لبریز بازار‬ ‫«واله» برزیل روند رو به رشد تولیدات سنگ اهن‬ ‫خ��ود را در دوره ‪3‬ماه انتهای س��ال ‪2015‬م ادامه‬ ‫داد؛ ان هم در حالی که بازارهای جهانی در اشباع‬ ‫کامل به س��ر می برند و تولیدکنن��دگان و رقبای‬ ‫کوچکتر به شدت از این شرایط ضربه خورده اند‪.‬‬ ‫ن از افت‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬ای��ن غ��ول س��نگ اه ‬ ‫غیرمنتظره تولیدات فصلی خود خبر داد‪ .‬تولیدات‬ ‫س��نگ اهن ای��ن ش��رکت از ‪ 88/2‬میلیون تن در‬ ‫فصل سوم س��ال ‪2015‬م به ‪ 85/4‬میلیون تن در‬ ‫فصل اخر سال گذشته میالدی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫هر چند تولید این شرکت (بدون محاسبه تولیدات‬ ‫و خریدهای ش��خص س��وم) از ‪83‬میلیون تن در‬ ‫‪ 3‬م��اه پیش از ان افزایش یافت‪ ،‬بس��یار کمتر از‬ ‫‪88/3‬میلیونی است که براوردهای اولیه در تحلیل‬ ‫تولید اینده س��نگ اهن واله مط��رح کرده بودند‪.‬‬ ‫وب س��ایت بلومبرگ‪ ،‬مدتی پی��ش‪ ،‬با جمع بندی‬ ‫نظ��رات ‪ 7‬تحلیلگ��ر و میانگی��ن براوردهای انها‬ ‫ب��ه عدد ‪88/3‬میلیون ت��ن در ‪ 3‬ما ه اخر ‪2015‬م‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫و به نقل از وب سایت تخصصی‬ ‫«ماینینگ » واله سال ‪2015‬م را با ‪ 4/3‬رشد تولید‬ ‫سنگ اهن در مقایسه با دوره مشابه پیشین به انتها‬ ‫رساند‪ .‬تولید کل س��نگ اهن این شرکت در دوره‬ ‫زمانی عنوان شده به ‪345/9‬میلیون تن رسید‪ .‬این‬ ‫شرایط در حالی است که در سال جاری میالدی و‬ ‫س��ال های اینده‪ ،‬باز هم تولید واله افزایش خواهد‬ ‫یافت و بازار جهانی سنگ اهن را از وضعیت اشباع‬ ‫به وضعیت فوق اشباع خواهد رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده روشن تر واله‬ ‫چن��د ماه پی��ش بود ک��ه واله خب��ر داد‪ :‬پروژه‬ ‫‪ S11D‬در ش��مال برزیل با هزین��ه ‪14/4‬میلیارد‬ ‫دالری در زمان مقرر تحویل خواهد شد‪ ،‬این هزینه‬ ‫‪27‬درص��د زیر بودجه اولیه پیش بینی ش��ده برای‬ ‫اجرای این پروژه اس��ت‪ .‬ماه دس��امبر سال ‪ 2014‬‬ ‫واله بودج��ه اولیه ‪19/7‬میلی��ارد دالری موردنیاز‬ ‫برای اجرای این پروژه را به ‪ 16‬تا ‪17‬میلیارد دالر‬ ‫کاه��ش داده بود‪ .‬این در حالی اس��ت که کاهش‬ ‫قابل مالحظه ارزش پول برزیل باعث شده تا هزینه‬ ‫اج��رای این پروژه واله کمتر ه��م از اب در بیاید‪.‬‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫ب��ه گفته واله پ��روژه ‪ S11D‬بزرگترین و در عین‬ ‫حال س��وداورترین پروژه تاریخ صنعت سنگ اهن‬ ‫است که قرار است ‪90‬میلیون تن به ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه سنگ اهن جهان اضافه کند‪.‬‬ ‫این شرایط ‪ ،‬بیش از پیش به ضرر تولیدکنندگان‬ ‫کوچکتر س��نگ اهن جه��ان (مانند ای��ران) تمام‬ ‫خواهد ش��د توان رقابت خود را از دس��ت خواهند‬ ‫داد‪ .‬تنه��ا ش��رکت هایی ک��ه می توانن��د در کنار‬ ‫ش��رکت وال��ه برزیل ب��ه تولید س��نگ اهن ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬ریوتینتو و چند ش��رکت دیگر اس��ترالیایی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ایران هم می توانند با یکپارچه کردن‬ ‫زنجیره تولید فوالد خود و س��نگ اهن تولیدی به‬ ‫مصارف داخلی‪ ،‬شرکت های سنگ اهنی خود را از‬ ‫ورشکستگی نجات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت با وجود مشکالت‬ ‫تولید این شرکت مستقر در ریودوژانیرو در حالی‬ ‫افزایش یافت که بخشی از فعالیت های معدنی ان‬ ‫در ش��رکت مشترک «سامارکو» به تعویق درامده‬ ‫بود‪ .‬شرکت سامارکو که یک شرکت سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت «فاینین��گ اینترنش��نال» کان��ادا‪ ،‬بزرگتری��ن‬ ‫فروشنده تجهیزات معدنی و ساختمانی کاترپیالر در جهان‬ ‫اع�لام کرد به زودی تع��دادی از کارکنان خ��ود را اخراج‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این خبر که پنجش��نبه گذش��ته انتشار یافت‪،‬‬ ‫از حذف ‪ 400‬تا ‪ 500‬ش��غل تا میانه س��ال جاری میالدی‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن تعدیل نی��رو در ادامه کاهش‬ ‫شاغالن این شرکت اس��ت که گفته شده بود ممکن است‬ ‫تا ‪ 1900‬نفر هم افزایش یابد‪ .‬شرکت فاینینگ اینترنشنال‬ ‫در ‪ 3‬ماه اخر سال گذشته میالدی‪ ،‬سودی کمتر از انتظار‬ ‫به دست اورد و این تعدیل نیرو به منظور کاهش هزینه ها‬ ‫و برگش��تن تعادل به عملکرد مالی این شرکت عنوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��ترک «واله» با «بی اچ پی بیلیتون» است‪ ،‬در‬ ‫پنج��م نوامبر با فاجعه شکس��ت س��د باطله خود‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬این حادثه در منطقه ماریانای برزیل‬ ‫واقع ش��ده و یک روس��تا را به طور کامل زیر سیل‬ ‫باطله ها مدفون کرد‪ .‬به دنبال ان‪ ،‬دادگاه های برزیل‬ ‫ش��رکت واله و بی اچ پی بیلیتون را به سهل انگاری‬ ‫مته��م کرده و جریمه های زی��ادی از انها دریافت‬ ‫ک��رد‪ .‬اما بدترین اتفاق‪ ،‬تعلیق فعالیت های معدنی‬ ‫سامارکو بود که مدتی ادامه یافت و روند تولیدات‬ ‫س��نگ اهن واله را با مش��کل مواجه کرد‪ .‬شکست‬ ‫س��د باطله این ش��رکت منجر به کشته شدن ‪19‬‬ ‫نفر و س��قوط ‪39‬درصدی تولی��دات ان در فصل‬ ‫اخر س��ال ‪2015‬م و رس��یدن ان به ‪ 6/3‬میلیون‬ ‫ت��ن بود‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬گزارش های کنونی نش��ان‬ ‫می دهد که این اتفاق هم نتوانس��ته باعث کاهش‬ ‫تولیدات واله نس��بت به دوره های پیشین تولیدی‬ ‫خود ش��ود و روند تولیدات ان همچنان افزایش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت واله در یک اعالمیه از تالش های خود‬ ‫بزر گترین فروشنده «کاترپیالر» برای بقا می جنگد‬ ‫در ماه نوامبر گذش��ته (ابان ماه)‪ ،‬این ش��رکت که مرکز‬ ‫ان در ش��هر ونکوور کانادا قرار دارد‪ 11 ،‬ساختمان خود را‬ ‫در غ��رب کانادا تعطیل کرد‪ .‬ای��ن تعطیلی ها‪ ،‬عالوه بر ‪16‬‬ ‫تعطیلی بود که پیش از این اعالم ش��ده بود تا هزینه های‬ ‫مازاد نیاز شرکت‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫فاینینگ اینترنشنال‪ ،‬که در امریکا جنوبی و بریتانیا هم‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬در اخرین گزارش مالی انتشار یافته خود‬ ‫از زیان ‪ 225/75‬میلیون دالری (‪ 309‬میلیون دالر کانادا)‬ ‫خود در فصل چهارم س��ال ‪2015‬م خب��ر داد‪ .‬این میزان‬ ‫زیان به معنای ان است که هر کدام از سهام شرکت‪1/82 ،‬‬ ‫دالر کانادا ضرر کرده اس��ت‪ .‬در مدت مشابه سال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫عملکرد مالی این شرکت‪ 107 ،‬میلیون دالر کانادا‪ ،‬سود را‬ ‫نشان می داد که ‪ 62‬سنت نصیب هر سهم می کرد‪.‬‬ ‫پیش بینی کمبود الومینیوم در بازار جهانی‬ ‫شرکت روس ال اعالم کرده که بر اساس پیش بینی ها‬ ‫بازار جهانی الومینیوم در سال ‪2016‬م‪ ،‬با کمبود عرضه‬ ‫مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫س به نقل از تاس‪ ،‬ش��رکت روس ال‬ ‫ب��ه گزارش ف��ار ‬ ‫روس��یه‪ ،‬بزرگترین تولید کننده الومینی��وم در جهان‪،‬‬ ‫پیش بینی کرد‪ :‬بازار جهانی الومینیوم در سال ‪2016‬م ‬ ‫با کمبود عرضه مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت روس اعالم کرد‪ :‬در پایان سال ‪2015‬م ‬ ‫بازار جهانی الومینیوم شاهد مازاد عرضه ‪600‬هزار تنی‬ ‫این فلز در جهان بوده است‪.‬‬ ‫بنا ب��ه گفته والدیس�لاو س��ولوویف‪ ،‬مدیر ش��رکت‬ ‫روس ال برای ارزیابی دقیق تر شرایط بازار الومینیوم در‬ ‫ی باید شرایط چین به طور دقیق مورد ارزیابی‬ ‫سال جار ‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬چراکه ‪50‬درصد از کل الومینیوم تولید شده‬ ‫در جهان از سوی این کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی های بازار نس��بت به افزایش‬ ‫مصرف الومینیوم چین مثبت است‪.‬‬ ‫بنا به گفته این مقام روس‪ ،‬براساس اطالعات موجود‬ ‫چین قصد دارد در سال جاری به جای تمرکز بر افزایش‬ ‫ش��دید تولید به افزایش به��ره وری در تولید الومینیوم‬ ‫ب��رای جبران ای��ن ضربه خب��ر داد‪« :‬برای خنثی‬ ‫ک��ردن زیان ناش��ی از کاهش تولی��د در مجموعه‬ ‫ماریان��ا‪ ،‬بالفاصله اقداماتی انجام ش��د تا عملکرد‬ ‫س��ایر عملیات ه��ای معدنکاری ش��رکت را بهبود‬ ‫ببخش��د‪ ».‬در نتیجه‪ ،‬تولیدات س��نگ اهن س��ال‬ ‫‪2015‬م واله افزایش یافت و به میزان ‪ 5/9‬میلیون‬ ‫تن هم باالتر از هدف تعیین شده قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫وضعیت در حالی است که خبر شکست سد باطله‬ ‫باعث افزایش نس��بی قیمت سنگ اهن در جهان‬ ‫شد و همه کارشناسان و فعاالن بازار انتظار کاهش‬ ‫تولید این شرکت را داشتند‪.‬‬ ‫واله که همچنی��ن بزرگترین تولیدکننده نیکل‬ ‫دنیا اس��ت ‪ ،‬در ‪3‬ماه اخر سال ‪2015‬م‪82 ،‬هزار و‬ ‫‪ 700‬ت��ن از این فلز تولید کرد که در مقایس��ه با‬ ‫فصل پیش از ان‪12 ،‬درصد رش��د نشان می دهد‪.‬‬ ‫تولید مس هم در فصل اخر ‪2015‬م با ‪6/7‬درصد‬ ‫افزایش ب��ه ‪112‬هزار و ‪ 500‬تن رس��ید‪ .‬گزارش‬ ‫مالی عملکرد این شرکت‪ ،‬قرار است در ‪ 25‬فوریه‬ ‫(معادل ‪ 6‬اسفند) انتشار یابد‪.‬‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬مدیر ش��رکت روس ال پیش بینی‬ ‫کرده اس��ت که همین امر به افزای��ش تولید الومینیوم‬ ‫چی��ن در س��ال جاری پای��ان خواه��د داد‪ .‬ب��ه عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬افزای��ش تولید الومینیوم چی��ن متوقف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫والدیس�لاو س��ولوویف گفت‪ :‬با در نظ��ر گرفتن این‬ ‫ش��رایط چین با کاه��ش صادرات به ایج��اد کمبود در‬ ‫بازار جهانی الومینیوم کمک خواهد کرد و این مس��ئله‬ ‫به افزایش قیم��ت این فلز در ب��ازار بین المللی خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫در کن��ار انکه‪ ،‬گزارش ها نش��ان از وضعیت نابه س��امان‬ ‫مالی این ش��رکت در یک س��ال گذش��ته دارد و نخستین‬ ‫اقدام برای اصالح چنین وضعیتی‪ ،‬تعدیل نیروی انس��انی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تغییرات گس��ترده دیگ��ری هم در راه اس��ت‪ .‬این‬ ‫فروش��نده تجهیزات و ماشین های سنگین معدنی‪ ،‬در خبر‬ ‫مجزای دیگری اعالم کرد که مدیرعامل کنونی ان‪« ،‬داگ‬ ‫وایت هد» در مجمع س��االنه بعدی ش��رکت (که در ماه مه‬ ‫یا اردیبهشت برگزار می ش��ود)‪ ،‬صندلی خود را به «مایک‬ ‫ویلس��ون» خواهد داد و از ان به بعد‪ ،‬او رش��ته امور را در‬ ‫دست خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وایت هد از س��ال ‪2008‬م ‪ ،‬مس��ئولیت هدایت فاینینگ‬ ‫را ب��ر عهده دارد و از س��ال ‪1999‬م هم ب��ه عنوان یکی از‬ ‫اعضای هیات مدیره به ش��مار می رود‪ .‬او در صورتی که در‬ ‫باز هم تولید‬ ‫واله افزایش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫و بازار جهانی‬ ‫سنگ اهن را از‬ ‫وضعیت اشباع‬ ‫به وضعیت‬ ‫فوق اشباع‬ ‫خواهد رساند‬ ‫انتخابات جدی��د‪ ،‬رای بیاورد به عن��وان عضو هیات مدیره‬ ‫به فعالیت خ��ود ادامه خواهد داد‪ .‬ام��ا مهم ترین نکته ان‬ ‫است که ش��رایط نابه سامان این شرکت نش��انی از بحران‬ ‫گس��ترده معدنی در جهان است‪ .‬چند ماه پیش‪ ،‬کاترپیالر‬ ‫ه��م از برنامه های تعدیل نیروی گس��ترده خود خبر داده‬ ‫ب��ود‪ .‬ب��ا توجه به انکه بیش��تر ماش��ین ها و تجهیزات این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬معدنی هستند‪ ،‬وضعیت نامس��اعد اقتصادی ان‬ ‫و ش��رکت های زیرمجموعه اش به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫شاخص های نش��ان دهنده رکود در بازارهای معدنی جهان‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬با ای��ن وضعیت‪ ،‬باید همچن��ان انتظار‬ ‫شدیدتر شدن فش��ارها در محیط رقابتی جهان را داشت؛‬ ‫فش��اری که شرکت های معدنی را مجبور به تجدیدنظر در‬ ‫برنامه های خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫عوارض واردات اروپا‪ ،‬صادرات روسیه را محدود می کند‬ ‫براس��اس گفته های یک��ی از تحلیلگران برجس��ته‬ ‫وود مکنزی (یک گروه پژوهش��ی و مش��اوره در زمینه‬ ‫ان��رژی‪ ،‬ف��والد و معادن ) ص��ادرات فوالد روس��یه به‬ ‫اروپ��ا در پ��ی وض��ع مالیات ه��ای واردات��ی در اینده‬ ‫محدود خواهد ش��د‪ .‬در س��ال گذش��ته روس��یه ‪7/5‬‬ ‫میلی��ون تن ص��ادرات به اروپا داش��ته که نس��بت به‬ ‫س��ال‪2014‬م درح��دود ‪ 12‬درص��د افزای��ش یافت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اس��تیل پرایس به گفته ای��ن تحلیلگر‪،‬‬ ‫روسیه ‪ 20‬درصد از کل واردات فوالد به اروپا را تامین‬ ‫می کند و با تاثیر از عوارض وارداتی جدید برای فروش‬ ‫‪15‬درصد ان در بازار اروپا با مشکل مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫در هفت��ه گذش��ته و در اجالس فوالد کش��ورهای‬ ‫مس��تقل مش��ترک المنافع این تحلیلگر گروه مکنزی‬ ‫گفت‪ :‬ما در اروپا خواهان رشد کمی در ‪ 3‬بخش بزرگ‬ ‫مصرف کننده فوالد (ساختمان س��ازی‪ ،‬خودروسازی و‬ ‫دیگر بخش ها مانند ماش��ین االت ) در ‪ 5‬س��ال اینده‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬م��ا مدت هاس��ت منتظ��ر بهب��ود‬ ‫ساختمان س��ازی های مسکونی در جنوب اروپا هستیم‬ ‫اما رش��د در بخش خودروس��ازی و ماشین االت در ‪5‬‬ ‫سال گذشته کمتر شده است‪ .‬این دو بخش در معرض‬ ‫خطر واردات هس��تند و همچنین با کاهش قیمت کاال‬ ‫و نوس��انات نرخ ارز این دو بازار در ش��رایط بدی قرار‬ ‫دارند ‪.‬‬ ‫چین تنها کشوری است که می تواند این مشکالت را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬صادرات فوالد چین باید تا سال ‪2020‬م‬ ‫ب��ه ‪ 80‬میلیون تن کاهش یابد‪ .‬این کش��ور در س��ال‬ ‫‪2015‬م حدود ‪ 112‬میلیون تن صادرات فوالد داشته‬ ‫و در س��ال جاری میالدی حداقل باید صادراتش را به‬ ‫زیر ‪ 100‬میلیون تن برساند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ میلگرد ترکیه‬ ‫در شرایط بحرانی‬ ‫هفته گذشته بازار داخلی میلگرد ترکیه در رکود کامل‬ ‫بود زیرا مش��کالت مالی حاصل از نوسانات شدید نرخ ارز‬ ‫ادامه دارد و ش��رایط برای تجارت را محدود کرده اس��ت‬ ‫اما فهرس��ت قیمت میلگرد در اواسط هفته گذشته کمی‬ ‫تقویت شد زیرا لیره ترکیه هم به شدت دچار افت ارزش‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش س��ایت خبری اس��تیل پرایس‪ ،‬تاجران‬ ‫ترکی می گویند با تش��دید تنش های مرزی بین ترکیه و‬ ‫سوریه وضعیت اقتصادی ترکیه منفی شده و لیره در برابر‬ ‫دالر کاه��ش یافته و قیمت های میلگ��رد در بازار داخلی‬ ‫ای��ن هفته افزایش یافته اس��ت اما تقاضا از س��وی بخش‬ ‫ساختمان سازی همچنان پایین است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تقاضا برای محصوالت فوالدی همچنان‬ ‫ضعیف اس��ت و قیمت ه��ای باال به این بح��ران دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت های فوالد در ب��ازار داخلی سه ش��نبه ‪20‬‬ ‫لی��ره (‪ 7‬دالر) افزای��ش یافت که بیش��تر تحت تاثیر افت‬ ‫ارزش لی��ره بود‪ .‬به گفته منابع صنعتی قیمت ش��مش و‬ ‫قراضه وارداتی هم بر قیمت های میلگرد در روزهای اخیر‬ ‫تاثیر داش��ته است ‪ .‬قیمت قراضه وارداتی از هفته گذشته‬ ‫تاکنون بی��ن ‪ 174‬تا ‪ 176‬دالر «س��ی اف ار» باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬انتظار می رود قیمت های جدید شمش چین روند‬ ‫نزولی قیمت قراضه را افزایش دهد‪.‬‬ ‫انتشاراستراتژی هفدهمین‬ ‫تولید کننده الومینیوم دنیا‬ ‫شرکت «هیدرو» هفدمین تولیدکننده الومینیوم دنیا و‬ ‫س��هامدار ‪50‬درصد الومینیوم قطر عملکرد ‪2015‬م خود‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل پرایس در این گزارش به چند نکته‬ ‫کلیدی اشاره شده‪ ،‬که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ عرض��ه و تقاض��ای بخ��ش الومینی��وم در ‪2016‬م‬ ‫متع��ادل خواهد بود ام��ا حدود ‪ 50‬درصد ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده پودر الومینا در دنی��ا در حال ضرردهی در‬ ‫قیمت فعلی هس��تند‪ .‬این رقم درباره اس��ملترها بین ‪40‬‬ ‫تا‪ 50‬درصد است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ب��ا مدیری��ت هزینه‪ ،‬هیدرو موفق ب��ه کاهش بهای‬ ‫تمام ش��ده هر تن پودر الومینا به ‪ 187‬دالر در تن ش��ده‬ ‫است‪ .‬به عالوه بهای تمام ش��ده هر تن شمش الومینیوم‬ ‫شرکت ‪ 1575‬دالر است‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ش��رکت هیدرو در حال س��اخت اس��ملتر ‪ 75‬هزار‬ ‫تنی با فناوری جدید اس��ت که مصرف برق ان تنها ‪11/8‬‬ ‫کیلووات س��اعت به ازای هر تن ش��مش الومینیوم است‪.‬‬ ‫(مص��رف برق ایرالکو و المهدی بی��ن ‪ 15‬تا ‪ 17‬کیلووات‬ ‫ساعت به ازای هر تن است)‪.‬‬ ‫‪4‬ـ قیمت برق برای اس��ملترهای ش��رکت هیدرو تنها‬ ‫‪ 2/29‬دالر در کیلووات س��اعت اس��ت‪ .‬این رقم در ایران‬ ‫حدود ‪ 2/1‬سنت دالر است‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ش��رکت الومینیوم قطر با توجه ب��ه کاهش قیمت‬ ‫ش��مش الومینیوم‪ ،‬متحمل زی��ان ‪ 38/8‬میلیون دالری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دارایی های دو غول معدنی‬ ‫دنیا بلوکه شد‬ ‫دادگاه��ی در برزی��ل دارایی ه��ای ش��رکت های‬ ‫معدنی«وال��ه»و «بی اچ پی بیلیتون» را که صاحبان معدن‬ ‫س��امارکو هس��تند مس��دود کرده تا از پرداخت خسارات‬ ‫ناشی از فروپاش��ی دو سد مربوط به این معدن در نوامبر‬ ‫‪ 2015‬اطمینان داشته باشد‪ .‬این حادثه بزرگترین فاجعه‬ ‫زیست محیطی در تاریخ برزیل بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال اس��پرت‪ ،‬از دارایی های‬ ‫بلوکه شده شرکت واله می توان به ‪ 117/5‬میلیون دالر و‬ ‫برای بی اچ پی بیلیتون معادل ‪ 450‬هزار دالر اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ظاه��ر واله قصد دارد به حکم دادگاه اعتراض کند‪ .‬در‬ ‫دسامبر گذشته دادگاه دارایی های این دو شرکت معدنی‬ ‫را مس��دود کرد چون متوجه شد معدن سامارکو قادر به‬ ‫پرداخت ‪ 5‬میلیارد دالر غرامت این اسیب زیست محیطی‬ ‫نیس��ت ولی ارزش این دارایی ه ا اعالم نشده بود‪ .‬از طرفی‬ ‫دادگاه از معدن سامارکو خواسته بود ‪ 501/4‬میلیون دالر‬ ‫را طی ‪ 30‬روز به عنوان پیش پرداخت خس��ارت واردشده‬ ‫بپ��ردازد در غی��ر این ص��ورت به ازای ه��ر روز تاخیر در‬ ‫پرداخت ح��دود ‪ 376‬هزار دالر جریمه می ش��ود‪ .‬در هر‬ ‫ح��ال این دو غول معدنی هنوز در حال طفره رفتن برای‬ ‫جبران خسارات واردشده هستند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نظرسنجی برای کاهش هزینه تولید سنگ اهن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬بهشت گمشده معدنی ایران‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در معادن مازندران‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫برنامه غول های سنگ اهنی‬ ‫برای کاهش هزینه‬ ‫براساس نتایج یک نظرسنجی در صنایع جدید‪ ،‬بیش‬ ‫از یک س��وم ش��رکت های معدنی اس��ترالیا در ‪ 12‬ماه‬ ‫این��ده هزینه های خود را کاهش خواهند داد و این در‬ ‫حالی است که ش��رکت های بزرگ‪ ،‬چشم انداز ثابتی را‬ ‫برای سال جاری می بینند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،24‬مرک��ز اطالع��ات معدنی‬ ‫« ‪ » Timetric‬اعالم کرده هیچ یک از ش��رکت هایی‬ ‫مورد مطالعه برنامه ای برای افزایش هزینه ها نداش��ته‬ ‫و ‪65‬درصد از ش��رکت های معدنکاری سطحی‪ ،‬انتظار‬ ‫دارند سطح س��رمایه گذاری خود را در این سال بدون‬ ‫تغییر حفظ کنند‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی ‪ 100‬مدیر معدنی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و جمعی از تصمیم گیران استرالیایی حضور داشتند‪.‬‬ ‫تغیی��رات مورد انتظ��ار در هزینه ه��ا در بخش های‬ ‫مختل��ف کاالیی متف��اوت بوده اما هیچ یک از پاس��خ‬ ‫دهندگان انتظار افزایش هزینه ها در بخش سنگ اهن‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬تحلیلگ��ر ارش��د ح��وزه مع��دن‬ ‫« ‪» Timetric‬گف��ت‪ :‬باتوج��ه ب��ه رک��ود و بحران‬ ‫اقتص��ادی جهان��ی و قیمت های کاالی��ی‪ ،‬نتایج برای‬ ‫سنگ اهن جالب بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پاسخ دهندگان سنگ اهنی را شرکت های‬ ‫بزرگ��ی همچ��ون «ریوتینت��و»‪« ،‬فورتس��کیو متال»‪،‬‬ ‫«بی اچ پ��ی بیلت��ون» و «روی هی��ل» ک��ه درح��ال‬ ‫گس��ترش عملیات خود هس��تند و نیز تولیدکنندگان‬ ‫کوچ��ک نظی��ر گ��روه اه��ن اطل��س و «بی س��ی»‬ ‫به عن��وان مخالفان ای��ن افزایش ظرفیت ها‪ ،‬تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن‪ ،‬همگ��ی در تالش برای‬ ‫مقابله ب��ا بحران موج��ود هس��تند و پیش بینی برای‬ ‫کاهش هزینه ها ندارند‪ .‬در بخش زغال سنگ‪38 ،‬درصد‬ ‫پاس��خ دهن��دگان برنامه ها و طرح های��ی برای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای خ��ود دارند درحالی ک��ه در بخش فلزات‬ ‫گرانبه��ا تنها ‪25‬درصد پیش بین��ی کاهش هزینه ها را‬ ‫دارند‪ .‬همچنین ‪8‬درصد از فعاالن معدنکاری س��طحی‬ ‫برنام��ه کاهش هزینه ها را پذیرفته اند‪ .‬حدود ‪35‬درصد‬ ‫از مدیران معادن زیرزمین��ی نیز هیچ تغییری را برای‬ ‫هزینه ها در سال های اینده انتظار نداشته و پیش بینی‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫بهروز برنا‬ ‫سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫به عنوان یکی‬ ‫از استان های‬ ‫بزرگ‪ ،‬موقعیت‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ویژه ای دارد‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫برنامه سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬گذر از‬ ‫تحریم‪ ،‬توسعه‬ ‫اکتشاف‬ ‫و شناسایی‬ ‫ذخایر معدنی‬ ‫جدید و‬ ‫اقتصادی است‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا زمینه را ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران در ح��وزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫به ویژه استان های معدنی کشور همچون سیستان و‬ ‫بلوچس��تان فراهم کرده است‪ .‬زیرا در شرایط تحریم‬ ‫امکان فعالیت مش��ترک میان ایران و دیگر کشورها‬ ‫به دلیل مش��کالتی که در تب��ادل منابع مالی وجود‬ ‫داش��ت کار را سخت کرده بود‪ .‬حال با بهبود شرایط‬ ‫حاکم بر منطقه می توان شاهد حضور سرمایه گذاران‬ ‫و ش��رکت های قدرتمن��د در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی کش��ور بود‪ .‬استان سیس��تان و بلوچستان با‬ ‫داش��تن ذخایر ارزش��مند معدنی ک��ه بعضی از انها‬ ‫به تازگی کشف ش��ده اند‪ ،‬به ویژه کانی های فلزی و‬ ‫همچنین نزدیکی به بندر چابهار‪ ،‬فرصت مناس��بی‬ ‫برای س��رمایه گذاری و ایج��اد صنایع معدنی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معدن انتیموان سیستان و بلوچستان‬ ‫اس��تاندار مازندران با تاکید بر توسعه معادن استان‪،‬‬ ‫از سرمایه گذاری ‪ 3‬هزار میلیارد تومانی در حوزه معدن‬ ‫مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬ربیع فالح جلودار در نشس��ت‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دولت و بخ��ش خصوصی‪ ،‬تقویت‬ ‫تولید و رفع موانع ان را از مهم ترین دغدغه های استان‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬پیگیری ها باید بر اساس توافقات‬ ‫انجام شده باش��د و دو طرف بخش دولتی و خصوصی‬ ‫موظف به اجرای این تعهدات هستند‪.‬‬ ‫فالح‪ ،‬با اعالم اینکه در یک س��ال اخیر پیگیری های‬ ‫موث��ری در بخش معادن انجام ش��ده و اتفاقات خوبی‬ ‫درحال وقوع است‪ ،‬گفت‪ :‬در پهنه ای به وسعت ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬کیلومتر مربع اکتش��اف و اس��تخراج در معادن‬ ‫اس��تان در حال انجام ب��وده و بیش از ‪ 3‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه گذاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه موضوع سرمایه گذاری در معادن‬ ‫استان بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فلورین از ذخایر‬ ‫با ارزش معدنی اس��تان بوده و بحث س��رمایه گذاری از‬ ‫محوره��ای اقتصاد مقاومتی اس��ت که ب��ا جدیت باید‬ ‫دنبال ش��ود و انجم��ن معدنداران بای��د فعال تر عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫استاندار مازندران با اشاره به اینکه درباره زغال سنگ‬ ‫بای��د اقدام جدی انجام ش��ود‪ ،‬بر گرداوری مش��کالت‬ ‫و موان��ع ای��ن بخش تاکی��د کرد و افزود‪ :‬ب��رای تولید‬ ‫ی��ک کیلوگ��رم زغال س��نگ ارزش قائ��ل هس��تیم و‬ ‫دس��ت تولیدگران زحمتکش این بخ��ش را به گرمی‬ ‫می فشاریم‪.‬‬ ‫فالح با اش��اره به اینکه محورها و تمهیدات همکاری‬ ‫با روس��یه به عن��وان یک بازار مناس��ب صادراتی برای‬ ‫محصوالت اس��تان تبیین و شفاف ش��ده‪ ،‬یاد اور شد‪:‬‬ ‫در زمینه توس��عه مناسبات با کش��ورهای همسایه در‬ ‫بخش ه��ای مختلف‪ ،‬مقدم��ات انجام نخس��تین پرواز‬ ‫تهران به استراخان در ‪ 4‬اسفند سال جاری فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز اطالعات معدنی« ‪ » Timetric‬اعالم کرده هیچ یک از شرکت های مورد‬ ‫مطالعه در یک نظر سنجی برنامه ای برای افزایش هزینه ها نداشته و ‪65‬درصد از شرکت های‬ ‫معدنکاری سطحی‪ ،‬انتظار دارند سطح سرمایه گذاری خود را در این سال بدون تغییر حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل ورود سرمایه گذاران معدنی‬ ‫چنانچه ش��اهدیم ب��ا وجود مجموع ای��ن عوامل‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان ب��ه عن��وان یک بس��ته‬ ‫س��رمایه گذاری کام��ل معدن��ی ی��اد می کنن��د که‬ ‫سرمایه گذاران و شرکت های خارجی را به خود جلب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که در‬ ‫اینده ای نه چندان دور استان سیستان و بلوچستان‬ ‫رشد چش��مگیری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در این باره رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فضای پس��اتحریم‪،‬‬ ‫ش��رایط مطلوبی اس��ت که خوش��بختانه برای کل‬ ‫کش��ور ایجاد ش��ده و به طور حتم استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان نیز از این فضا س��ود خواهد برد‪ .‬چر اکه‬ ‫مب��ادالت تجاری با کش��ورهای همس��ایه همچون‬ ‫پاکس��تان و افغانستان که بیش��ترین صادرات را به‬ ‫این ‪ 2‬کش��ور داریم‪ ،‬تسهیل خواهد کرد‪ .‬در گذشته‬ ‫تاج��ران و بازرگانان برای مبادالت پول مش��کالتی‬ ‫داش��تند اما هم اکنون با برداش��ته ش��دن تحریم ها‬ ‫امکان مبادالت پولی فراهم شده است‪.‬‬ ‫نادر میرشکار یکی از اثار برداشته شدن تحریم ها‬ ‫و فض��ای پس��اتحریم را ترغی��ب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی ب��رای ورود به کش��ور بیان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون س��رمایه گذاران هندی به استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان امده و در حال بررسی شرایط منطقه‬ ‫برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫اس��تان هس��تند‪ .‬در این میان هیات ه��ای خارجی‬ ‫همچون چینی ها‪ ،‬برای حضور در پروژه های مختلف‬ ‫همچون معدن نیز در این استان ابراز تمایل کرده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ر این ب��اور اس��ت که اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان می تواند از موقعیت های ب ه دست امده‬ ‫اس��تفاده بهینه را ببرد‪ .‬میرشکار در پاسخ به اینکه‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی قرار است در کدام بخش از‬ ‫فعالیت های مرتبط با بخش معدن ورود کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر اس��تان سیس��تان و بلوچستان ذخایر‬ ‫معدنی مختلفی را در خود جای داده همچون معادن‬ ‫غن��ی از م��س‪ ،‬انتیموان‪ ،‬س��نگ اهن و طال‪ ،‬کروم‪،‬‬ ‫منگن��ز و تیتانیوم ک��ه از ظرفیت های معدنی خوبی‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬بنابراین سرمایه گذاران می توانند‬ ‫در ای��ن زمینه ها از مرحل��ه بهره برداری تا فراوری و‬ ‫تولید محصول نهایی ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترسی به اب های ازاد‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان به موقعیت جغرافیایی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان و همچنین دسترسی به بندر‬ ‫چابهار اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد و وج��ود بندر چابه��ار‪ ،‬می تواند موقعیت خوبی‬ ‫ب��رای حمل ونق��ل م��واد معدنی در اختی��ار فعاالن‬ ‫ای��ن بخش قرار دهد‪ .‬ح��ال با توجه ب��ه قرارگیری‬ ‫در ش��رایط پس��اتحریم و س��رمایه گذاری هایی که‬ ‫ب��رای ارتقای س��طح بندر و تجهیز ان انجام ش��ده‪،‬‬ ‫می توان از ظرفیت بندر چابهار اس��تفاده کرد‪ .‬گفتن‬ ‫این نکته الزم اس��ت که تا چندی پیش تنها امکان‬ ‫ی با ظرفی��ت ‪۴۰‬هزارتنی در بندر‬ ‫پهلوگیری کش��ت ‬ ‫وجود داش��ت اما هم اکنون با تجهیز بندر‪ ،‬می توانیم‬ ‫شاهد پهلوگرفتن کشتی های با ظرفیت ‪ ۸۰‬هزارتنی‬ ‫باش��یم‪ .‬به گفته میرشکار‪ ،‬روند فعالیت های معدنی‬ ‫و رش��د ش��اخص های بخش معدن در استان نسبت‬ ‫به س��ال های قبل و ارتقای جایگاه معدنی استان در‬ ‫کشور در سال های اخیر نشان دهنده توسعه ظرفیت‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی اس��تان اس��ت‪ .‬به‬ ‫طوری که فعالیت بخش خصوصی در اکتش��اف در ‪۹‬‬ ‫ماه س��ال جاری منجربه صدور ‪ ۵‬گواهی کشف مواد‬ ‫معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین تعداد ‪ ۱۵‬مجوز‬ ‫برداشت برای ماده معدنی شن و ماسه شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اظهار کرد‪ :‬برنامه سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گذر از تحریم‪ ،‬توس��عه‬ ‫اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی جدید و اقتصادی‬ ‫اس��ت تا بتوان بس��تر صنایع معدنی بزرگ را فراهم‬ ‫اورد و در دوران پس��اتحریم از ظرفیت های تولیدی‬ ‫صنای��ع در ایجاد صنایع پایین دس��تی بهره کافی را‬ ‫برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این زمینه فعالیت های اکتشافی‬ ‫گس��ترده ای در س��طح کالن از سوی ش��رکت ها و‬ ‫س��ازمان های ب��زرگ دولتی و خصوصی در اس��تان‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت که در این��ده خبر های خوش‬ ‫شناسایی ذخایر خوب مواد معدنی فلزی و غیرفلزی‬ ‫را خواهید شنید‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط ویژه جغرافیایی‬ ‫در ای��ن می��ان مع��اون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی نی��ز درب��اره‬ ‫ظرفیت های معدنی استان سیستان و بلوچستان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرده بود‪ :‬استان سیستان‬ ‫و بلوچستان به عنوان یکی از استان های بزرگ ایران‪،‬‬ ‫از موقعی��ت جغرافیای��ی ویژه ای برخوردار اس��ت و‬ ‫ضمن هم مرز بودن با ‪ ۲‬کشور افغانستان و پاکستان‬ ‫به اب های ازاد نیز راه دارد‪.‬‬ ‫بهروز برنا در ادامه به ش��رایط زمین شناسی ویژه‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬جنوب‬ ‫اس��تان محدوده (زون) مکران و در قس��مت شمالی‬ ‫مح��دوده (زون) ش��رقی ایران ق��رار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن کمربند بّزمان‪ -‬ارومیه که از این اس��تان‬ ‫گذر می کند‪ ،‬یک کمربند مس‪ -‬طال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود ‪ ۲‬کوه اتشفش��انی مهم «تفتان»‬ ‫و «بزمان» و همچنین «کوه س��لطان» که در خاک‬ ‫پاکس��تان قرار دارد از دیگر ویژگی های سیس��تان و‬ ‫بلوچستان است زیرا این کوه ها مسیر مناسبی برای‬ ‫کانی س��ازی مس و طال بود که اوج ان «جبال بارز»‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنا به اقدامات انجام ش��ده سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی اشاره کرد و گفت‪ :‬این سازمان‪،‬‬ ‫نقش��ه های پایه اس��تان را از لحاظ زمین شناس��ی و‬ ‫ژئوشیمی تهیه کرده و برای برخی از مناطق عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی را انجام داده اس��ت‪ .‬اما با توجه به‬ ‫ظرفیت باالی معدنی این اس��تان‪ ،‬می توان اقدامات‬ ‫بیشتری برای شناسایی ذخایر این استان در دستور‬ ‫کار قرار داد‪ .‬معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی اظهار کرد‪ :‬همچنین س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی در س��واحل جنوبی چابهار ذخیره ای‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تنی از «لوماشل» یا همان «صدف کوهی»‬ ‫را کشف کرده اس��ت‪ .‬از دیگر اقدامات این سازمان‪،‬‬ ‫فعالیت هایی انجام ش��ده روی شورابه های دریا است‬ ‫ک��ه نتایج قابل قبولی همچون وج��ود موادی مانند‬ ‫منیزیا‪ ،‬پتاس و لیتیوم حاصل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گستره فعالیت های سازمان ایمیدرو در‬ ‫استان های مرزی‬ ‫در این میان نقش س��ازمان های مختلف در عرصه‬ ‫معدن و صنایع معدنی همچون س��ازمان ایمیدرو را‬ ‫برای گسترش فعالیت های اکتشافی نمی توان نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمی��درو چن��دی پیش در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رس��انه به بحث پهنه های‬ ‫معدنی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران در دس��ت اجرا دارد به استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان نیز اش��اره کرده و گفت��ه بود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه شناس��ایی ‪ ۲۵‬محدوده در پهنه های اکتش��افی‬ ‫‪ ۲۰‬اس��تان کش��ور‪۳۰۰ ،‬محدوده امید بخش معدن‬ ‫ب ه دس��ت امده که شامل ‪ ۷۶‬محدوده امیدبخش در‬ ‫پهنه سنگان خراس��ان رضوی‪ ۲۸ ،‬محدوده در نوار‬ ‫مرزی سیستان و بلوچستان‪۱۲ ،‬محدوده در سراوان‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان‪ ۱۶ ،‬محدوده در نوار‬ ‫مرزی خراس��ان جنوبی‪۱۰۰ ،‬محدوده در پهنه اباده‬ ‫جازموری��ان‪۶۰ ،‬محدوده در پهن��ه مرکز ایران و ‪۱۰‬‬ ‫محدوده در استان اردبیل است‪.‬‬ ‫به گفته مهدی کرباس��یان با کشف ذخایر معدنی‬ ‫در مناطق مرزی امنیت در انها ایجاد می ش��ود زیرا‬ ‫زمانی که پروژه های اقتصادی در مناطق مرزی ایجاد‬ ‫می شود به دنبال ان امنیت نیز برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به ذخایر انتیموان در اطراف زابل اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬م��ا ذخایر انتیموان خوب��ی در این منطقه‬ ‫داریم ک��ه یک کارخانه کوچک نیز احداث ش��ده و‬ ‫در مرحله تولید ازمایش��ی اس��ت‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫محدوده وس��یعی از این منطقه امنیت برقرار ش��ده‬ ‫زیرا مردم منطقه خود حافظ امنیت هستند‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی معادن خراسان رضوی مطرح کرد‬ ‫شناخت ظرفیت های معدنی‪ ،‬ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی معادن‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬شناخت‬ ‫ظرفیت ه��ای معدن های��ی ک��ه‬ ‫جذابی��ت دارن��د به هم��راه ارائه‬ ‫بسته های پیشنهادی الزم ه ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حس��ین‬ ‫حسین زاده با بیان اینکه همه منتظر اجرایی شدن برجام و‬ ‫تاثیرات ان بر اقتصاد کشور هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫بخش در حال رکود بخش تولید اس��ت که تحریم ها ضربه‬ ‫زیادی به ان وارد کرده و معدن نیز جزوی از بخش تولید‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پس از اجرای برجام همان طور که‬ ‫وضعیت تولید و صنع��ت بهبود خواهد یافت بخش معدن‬ ‫نیز از این اتفاق بهره مند خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫بخش معدن با صنعت بس��یار زیاد بوده و چون در شرایط‬ ‫فعلی صنعت در رکود قرار دارد معدن هم دچار رکود شده‬ ‫و علت ان این اس��ت که تمام م��واد معدنی خود به نوعی‬ ‫مواد اولیه کارخانه ها را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫حسین زاده با بیان اینکه وقتی صنایع با رکود مواجه شده‬ ‫و ب��ا ظرفیت پایی��ن فعالیت کند بخش مع��دن نیز متاثر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رکود بخش سیمان س��ازی باعث‬ ‫رکود صنایع وابسته به ان مانند شیشه‪ ،‬کاشی و سرامیک‬ ‫و‪ ...‬ش��ده؛ چراکه مواد اولی��ه این کارخانه ها از معدن تهیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی معادن خراسان رضوی با تاکید بر‬ ‫اینکه با اجرایی شدن برجام بخش معدن نیز تکان خواهد‬ ‫خورد‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش بهره وری در تولید به همراه فرس��وده‬ ‫بودن ماشین االت و نبود فناوری های جدید بخش معدن را‬ ‫چندین سال عقب تر از چیزی که باید باشد قرار داده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در دولت پس��اتحریم امکانات برای‬ ‫خرید ماشین االت جدید فراهم شده و به راحتی می توانیم‬ ‫با کش��ورهای مختلف تبادل ارزی داشته و از فناوری های‬ ‫نوی��ن در جهت کاهش قیمت تمام ش��ده م��واد معدنی و‬ ‫افزایش تولیدات ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با بیان اینک��ه در گذش��ته برگرداندن ارز‬ ‫بخش��ی از مواد معدنی صادرش��ده به راحتی ممکن نبود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با برجام و روان شدن مبادالت بانکی‬ ‫گشایشی در امور اقتصادی کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنفی معادن خراس��ان رض��وی درباره‬ ‫بح��ث خام فروش��ی در معادن نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬دلیل‬ ‫خام فروش��ی نداشتن رش��د کافی صنایع واسطه در کشور‬ ‫و استان اس��ت که از نمونه های ان فراوری سنگ اهن در‬ ‫بخش هایی همچون گندله س��ازی و کنس��انتر ه است که‬ ‫دچار رکود شده است‪.‬‬ ‫وی باتاکید بر اینکه با ورود سرمایه های خارجی و نهایی‬ ‫ش��دن برجام می توان صنایع واسطه را احداث کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این اقدامات محصوالت تولیدی با ارزش افزوده بیشتری‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده درباره بحث های سرمای ه خارجی نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته سرمایه گذاران خارجی رغبتی برای ورود‬ ‫ب��ه بازارهای داخلی ایران را نداش��تند و امیدواریم با رفع‬ ‫تحریم ها و رونق س��رمایه این س��رمایه گذاران از ظرفیت‬ ‫ب��االی معدنی ایران اس��تفاده بهینه ای کنن��د که ان نیز‬ ‫نیازمند تمهیداتی است‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنفی معادن خراس��ان رضوی با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه ظرفیت مع��ادن در ابتدای امر باید شناس��ایی‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬اکتشافات بروز‪ ،‬استاندارد و دقیق علمی برای‬ ‫شناسایی معادن ضروری است تا سرمایه گذاران خارجی با‬ ‫توان کامل وارد فضای تجارتی کشور شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ایا تاکنون هیات های تجاری به بخش‬ ‫معادن پیش��نهادی برای همکاری ارائ��ه داده اند نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به تازگی مرکزی با نام توسعه سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ایجاد شده که در ان مشاوره های الزم برای سرمایه گذاران‬ ‫در بخش خانه و انجمن مواد معدنی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین زاده در ادامه افزود‪ :‬تاکنون کار جدی در این باره‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬اما امیدواریم با گش��ایش فضای کسب وکار‬ ‫سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری راغب شوند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن بخش معدن خراس��ان رضوی با اش��اره‬ ‫به اینکه در چند س��ال اخیر کس��ی در بخ��ش معدن به‬ ‫فکر س��رمایه گذاری خارجی نب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬حاال که فضای‬ ‫تجارتی در ایران باز ش��ده باید با اطالع رس��انی به موقع و‬ ‫دقیق از س��وی سازمان های ذی ربط و اماده کردن شرایط‬ ‫برای شناخت ظرفیت معدن هایی که جذابیت دارند با ارائه‬ ‫اطالعات قوی و بسته های پیش��نهادی خود را برای ورود‬ ‫سرمایه گذاران اماده کنیم‪.‬‬ ‫تحقق رویای خودرو پرنده‬ ‫رویای س��وار ش��دن بر خودروهای پرنده به احتمال زیاد تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬این خودروی هیبریدی می تواند به صورت خودران از زمین بلند شود‪ ،‬پرواز‬ ‫کند و فرود بیاید‪ .‬برد پرواز این وس��یله پرنده به دلیل داش��تن موتور هیبریدی(برقی‪-‬‬ ‫بنزینی) ‪ ۵۰۰‬مایل اس��ت‪ .‬کارل دیتریچ از موسس��ان ترافوجیا می گوید که می توانیم‬ ‫چنین خودروی پرنده ای را در سال ‪ ۲۰۲۳‬تا ‪۲۰۲۵‬م روانه بازار کنیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫نتایج پژوهش «تاثیر تغییر اقلیم بر صنعت حمل ونقل هوایی» نشان داد‬ ‫انتشار ‪ 70‬میلیون کیلوگرم ‪ CO2‬در پروازهای میان قاره ای‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان ح��وزه حمل ونق��ل‬ ‫و محیط زیس��ت ب��ر ای��ن باورند ک��ه پروازهای‬ ‫پرش��مار هواپیما ها و به طور کلی فعالیت خطوط‬ ‫حمل ونق��ل هوایی باعث بدتر ش��دن ش��رایط و‬ ‫کیفی��ت اب وهوا و اقلیم کره زمین می ش��ود اما‬ ‫اکنون نتایج یک پژوهش جدید در همین ارتباط‬ ‫به این پاس��خ جالب و تامل برانگیز منتهی ش��ده‬ ‫است که تغییرات ش��رایط اب وهوا به بدتر شدن‬ ‫وضعیت پ��رواز هواپیما و طوالنی تر ش��دن زمان‬ ‫پرواز انها می انجامد‪.‬‬ ‫ای��ن پژوه��ش همچنی��ن دیگر اث��رات تغییر‬ ‫وضعیت اتمسفر و افزایش درجه حرارت جوی را‬ ‫مواردی همچون پروازهای ناهموارتر‪ ،‬پرتالطم تر‬ ‫و اشفته تر معرفی کرده است‪.‬‬ ‫تغیی��ر در ش��رایط اب وهوا موجب ب��اال رفتن‬ ‫س��رعت جریان بادهای جت اس��تریم می ش��ود‪،‬‬ ‫بادهای��ی قدرتمند و در ارتفاع��ات باالی جو که‬ ‫هم��واره بر ف��راز اقیانوس اتالنتی��ک (اطلس) و‬ ‫از جه��ت غرب به ش��رق م��ی وزد‪ .‬در پروازهای‬ ‫طوالنی م��دت میان قاره اروپ��ا و امریکا‪ ،‬خلبانان‬ ‫ب��ا ب��ه کنت��رل دراوردن و هماهن��گ ک��ردن‬ ‫پروازهای ش��ان ب��ا این جریان های جت اس��تریم‬ ‫هن��گام پیم��ودن مس��یر از امریکا ب��ه اروپا و با‬ ‫اس��تفاده از جهت موافق وزش این بادها‪ ،‬سفری‬ ‫اس��ان تر و با س��رعتی بهتر را انجام می دهند اما‬ ‫هن��گام پروازهای خالف این مس��یر و از اروپا به‬ ‫امریکا‪ ،‬خلبانان و هواپیماهای ش��ان در واقع وارد‬ ‫ی هوایی و بادهای‬ ‫کارزاری س��خت با جریان ه��ا ‬ ‫ت استریم می شوند و به همین دلیل‬ ‫قدرتمند ج ‬ ‫اس��ت که مجموع پروازهای روزانه این مسیر در‬ ‫مقایس��ه با مسیر برگش��ت از امریکا که هر دو از‬ ‫نظر مسافت به یک اندازه هستند‪ ،‬به طور معمول‬ ‫حداقل یک ساعت بیشتر طول می کشد‪.‬‬ ‫دکتر پُل ویلیامز از دانشمندان مسائل اتمسفر‬ ‫کره زمین در دانشگاه ریدینگ بریتانیا با استفاده‬ ‫از نرم افزاری که شرکت های حمل ونقل و خطوط‬ ‫هوای��ی مورد اس��تفاده ق��رار می دهن��د‪ ،‬اقدام به‬ ‫محاسبه و شناسایی بهترین مسیرهای پروازی در‬ ‫هر روز با استفاده از مدل های اب وهوایی کرده تا‬ ‫از این طریق‪ ،‬تاثیرات گرمایش و باال رفتن درجه‬ ‫حرارت جو بر مدت زمان پروازها را دریافت کرده ‬ ‫و این تاثیرات را اشکار و معرفی کند‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های او‪ ،‬مقایس��ه این دو مسیر‬ ‫رفت و برگش��تی نش��ان می دهد که جریان های‬ ‫پرس��رعت تر بادهای جت اس��تریم در مسیرهای‬ ‫پروازی ش��رق به غ��رب از ف��راز اقیانوس اطلس‬ ‫تاثیرات کاهش��ی بیشتری بر س��رعت هواپیماها‬ ‫دارند تا هنگامی که هواپیما برعکس این مس��یر‬ ‫و از غرب به ش��رق پ��رواز می کند و در طول این‬ ‫مس��یر تاثیر مثبت جت استریم بر پرواز هواپیما و‬ ‫تقویت س��رعت ان به وضوح کمتر از مسیر شرق‬ ‫به غرب اس��ت‪ .‬نتایج پژوهش ویلیامز ثابت کرده‬ ‫است در هر د ور پرواز برای هر هواپیما به صورت‬ ‫روزانه‪ ،‬پروازهای ش��رق به غرب به طور متوسط‬ ‫یک دقیقه و ‪ 18‬ثانیه بیش��تر از مس��یر غرب به‬ ‫گروه خودرو‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخباربین الملل‬ ‫معرفی محصوالت جدید‬ ‫استون‬ ‫س��ال این��ده ش��اهد عرض��ه محصوالت جدی��دی از‬ ‫ش��رکت لوکس اس��تون مارتین خواهیم بود‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬ق��رار اس��ت‪DB ۱۱‬کامال جدی��د تا چند‬ ‫هفت��ه اینده معرفی ش��ود و جایگزین‪ DB ۹‬ش��ود‪.‬این‬ ‫ش��رکت که بخش عمده ای از ش��هرت خ��ود را مدیون‬ ‫تامین خودروهای شخصیت اصلی فیلم های ‪ ۰۰۷‬است‪،‬‬ ‫درنظ��ر دارد محصوالت جدیدی را ب��ه عنوان جایگزین‬ ‫‪ Vantage‬و ‪ Vanquish‬معرف��ی کند‪ .‬گمان می رود‬ ‫ای��ن خودروها تا س��ال ‪۲۰۱۸‬م روانه بازار ش��وند‪ .‬اندی‬ ‫پالمر مدیر این نش��ان(برند) اعالم کرده که درنظر دارد‬ ‫نس��خه های جایگزی��ن ‪ Vantage‬و‪ Vanquish‬را‬ ‫معرف��ی و ان را تا س��ال ‪۲۰۱۸‬م وارد بازار کند‪ .‬این دو‬ ‫خودر و دارای طراحی انقالبی‪ ،‬چراغ های ال ای دی جلو و‬ ‫جلو پنجره بزرگ هستند که رقیب محصوالت مرسدس‬ ‫‪ AMG‬می باشند‪.‬‬ ‫فراخوان ایمنی‬ ‫خودروهای امریکایی‬ ‫شرق طول می کشد‪ .‬بنابراین از انجا که روزانه در‬ ‫این مسیر ‪ 300‬دور پروازی به وسیله هواپیماهای‬ ‫مختلف از کشورها و خطوط هوایی مختلف انجام‬ ‫می شود‪ ،‬به اس��انی می توان به این نتیجه رسید‬ ‫ک��ه مجموعه این تاخیر در نهایت منجر به انجام‬ ‫‪ 2‬هزار ساعت پرواز اضافی در هر سال شده و این‬ ‫‪ 2‬هزار س��اعت زمان اضافه باعث مصرف سوخت‬ ‫بیش��تری به ارزش ‪ 22‬میلیون دالر و بدتر از ان‪،‬‬ ‫انتش��ار ‪ 70‬میلیون کیلوگرم االینده مضر ‪CO2‬‬ ‫بیشتر در اتمسفر می شود‪.‬‬ ‫«صنع��ت هوانوردی با فش��ارهای زیادی برای‬ ‫کاهش پیامدهای زیست محیطی پروازهای خود‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬اما این پژوهش نمای تازه ای را به‬ ‫تصویر کش��یده است مبنی بر اینکه خود صنعت‬ ‫هوانوردی نیز به روشنی مستعد پذیرش تغییرات‬ ‫اقلیم بوده و گرم تر ش��دن بیش��تر درجه حرارت‬ ‫اتمس��فر و تغیی��ر ش��رایط اب و هوا بر ش��رایط‬ ‫فعالی��ت و کیفیت عملکرد ای��ن صنعت تاثیری‬ ‫اشکار دارد‪.‬‬ ‫ویلیامز این جمله را با تاکید بسیار بیان کرده و‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬نتایج و پیامدهای این تاثیرات و تغییر‬ ‫اقلیم اتمس��فر زمین را اینگونه تش��ریح می کند‪:‬‬ ‫«پیامد ای��ن اثرگذاری و تاثیرپذیری ها به صورت‬ ‫بالقوه در هزینه این پروازها نمایان می ش��ود که‬ ‫ب��ه طور مش��خص موج��ب افزای��ش هزینه های‬ ‫س��وخت مصرفی هواپیماها ش��ده و بدیهی است‬ ‫که جبران این رش��د هزینه های پ��رواز به معنی‬ ‫افزایش بالقوه بهای بلیت های سفر خواهد بود که‬ ‫از جیب مس��افر (مصرف کننده نهایی) هزینه ان‬ ‫پرداخت خواهد شد و البته موضوع بسیار مهم تر‬ ‫تاثیرات س��وء و مخرب باالتر رفتن زمان پروازها‬ ‫بر محیط زیست و اتمسفر دنیای ما است که تمام‬ ‫جمعیت این کره خاکی وابس��تگی ‪ 100‬درصدی‬ ‫به ان دارند‪ ».‬این استاد دانشگاه ریدینگ به نکته‬ ‫دیگ��ری نیز اش��اره می کند ک��ه در اصل دغدغه‬ ‫شرکت های هواپیمایی اس��ت‪ ،‬به این صورت که‬ ‫قیمت س��وخت از مهم ترین عوام��ل تاثیرگذار بر‬ ‫پرواز هواپیماه��ا و تعیین کنن��ده صرفه بودن یا‬ ‫نبودن این پروازهاس��ت که اث��رات ان بر امکان‬ ‫رقابت هواپیماها غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫دکتر ویلیامز در رابطه با بادهای جت اس��تریم‬ ‫توضیح��ات دیگری نی��ز می ده��د‪« :‬جریان های‬ ‫هوایی جت استریم تنها مختص منطقه اتالنتیک‬ ‫(اقیانوس اطلس) نبوده و در سراسر اتمسفر کره‬ ‫زمین در گردش اس��ت‪ .‬مش��ابه همی��ن بادهای‬ ‫ش��دید در نیمکره جنوبی زمین نی��ز وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بس��یار محتمل اس��ت که مس��یرهای‬ ‫پروازی مشابه که پیرامون اتمسفر کره زمین و در‬ ‫ن فعال هستند‪،‬‬ ‫هر دو نیمکر ه شمالی و جنوبی ا ‬ ‫از ای��ن جریان های ب��اد ش��دید در ارتفاع باالی‬ ‫اتمسفر تاثیر گرفته و همین وضعیت فعلی که در‬ ‫پروازهای بین اروپا و امریکا وجود دارد‪ ،‬در س��ایر‬ ‫پروازهای خطوط هوایی نیز برقرار و موثر باشند‪».‬‬ ‫انتش��ار االینده های کربن که ناشی از فعالیت‬ ‫خطوط هوایی در سراس��ر جهان بوده و تاثیرات‬ ‫منفی بس��یار چش��مگیری بر ج��ای می گذارند‪،‬‬ ‫ش��اخصی بس��یار مه��م در گرم تر ش��دن هوای‬ ‫اتمس��فر و دنیای ماس��ت که با س��رعت زیادی‬ ‫در ح��ال افزای��ش اس��ت‪ .‬روز دوش��نبه هفت��ه‬ ‫گذش��ته تع��دادی از دولت های (‪ 5‬ق��اره) برای‬ ‫نخس��تین بار پیشنهاد کاهش دادن االینده های‬ ‫منتش��ر ش��ده از هواپیماه��ا را مط��رح کردند‪،‬‬ ‫گرچ��ه انها بر ای��ن واقعیت اذعان داش��تند که‬ ‫اس��تانداردهای جدی��د ـ درب��اره کاهش بیش از‬ ‫پی��ش االینده های ج��وی خطرن��اک ـ تاثیرات‬ ‫اندکی بر جای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫پژوه��ش اخیر که درباره اثرات پرواز هواپیماها‬ ‫بر محیط زیس��ت کره زمین است‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫پروازه��ا میان فرودگاه هیژو لن��دن در بریتانیا و‬ ‫ف کندی نیوی��ورک در امریکا را‬ ‫فرودگاه ج��ان ا ‬ ‫پژو فیس تغییر چهره را به ژنو می برد‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی پژو قص��د دارد در نمایش��گاه‬ ‫خودروی��ی ژن��و‪ ،‬ی��ک تغییر ظاه��ری (فیس لیف��ت) از‬ ‫ک��راس اوور ‪۲۰۰۸‬م را ک��ه به زودی در ای��ران نیز تولید‬ ‫خواهد شد‪ ،‬معرفی کند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو به نقل از اتواکس��پرس‪ ،‬طراحی‬ ‫جدید پژو ‪ ۲۰۰۸‬فیس لیف ش��امل یک تریم جدید ‪GT‬‬ ‫‪ Line‬خواه��د بود‪ .‬چه��ره این پژو ‪۲۰۰۸‬م در اس��تانه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه خودرویی ژنو ‪۲۰۱۶‬م اش��کار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تغییرات بصری ش��کل گرفته در این کراس اوور به طور‬ ‫تقریبی جزئی هس��تند اما اضافه ش��دن یک تریم جدید‬ ‫‪ GT Line‬بر جذابیت این خودرو افزوده است‪ .‬همچنین‬ ‫جلوپنجره جدید‪ ،‬دور گلگیرها و اضافه ش��دن رنگ قرمز‬ ‫به رنگ بندی های این خودرو از دیگر تغییرات انجام شده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن مین��ی اس ی و وی ک��ه از زمان معرفی در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م ح��دود ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه از ان فروخته ش��ده‬ ‫است یک محصول بسیار مهم برای پژو محسوب می شود‪.‬‬ ‫در ق��رارداد جدید پژو ب��ا ایران خودرو قرار اس��ت این‬ ‫ک��راس اوور به هم��راه مدل های هاچ بک ‪ ۲۰۸‬و س��دان‬ ‫‪ ۳۰۱‬از سال ‪۲۰۱۷‬م در ایران تولید شوند‪ .‬البته مشخص‬ ‫نیس��ت که ایا این فیس لیفت نیز به ایران خواهد رس��ید‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫خودروساز فرانس��وی امیدوار است یک سری تغییرات‬ ‫س��بک بتواند جای��گاه این خ��ودرو را در ب��ازار محبوب‬ ‫کراس اوورها که همچنان به رش��د خ��ود ادامه می دهد‪،‬‬ ‫بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫در فیس لیفت ‪۲۰۰۸‬م عالوه بر تریم های زیبا و جذاب‬ ‫بای��د رینگ های ‪ ۱۷‬اینچ��ی اس��پرت و طراحی داخلی‬ ‫منحصربه فرد قرمز و مش��کی را به تغییرات انجام ش��ده‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده و س��پس اث��رات افزایش‬ ‫‪ 15‬درصدی س��رعت بادهای جت اس��تریم را که‬ ‫براس��اس محاسبه کارشناس��ان در یکی دو دهه‬ ‫اینده رخ خواهد داد‪ ،‬بر کیفیت پروازهای اش��اره‬ ‫شده براورد کرده اند‪.‬‬ ‫ویلیام��ز در این پژوهش ی��ک میلیون و ‪300‬‬ ‫هزار پرواز را در یک دوره زمانی ‪ 40‬س��اله مورد‬ ‫بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که‬ ‫در شرایطی که پروازهای مسیر نیویورک به لندن‬ ‫(غرب به شرق ) به طور متوسط ‪ 4‬دقیقه سریع تر‬ ‫انجام می شود‪ ،‬در مسیر برگشت (شرق به غرب)‬ ‫این پروازها ‪ 5‬دقیقه و ‪ 18‬ثانیه طوالنی تر ش��ده‬ ‫و مس��افت میان ‪ 2‬قاره در ‪ 5‬ساعت و ‪ 16‬دقیقه‬ ‫پیموده می شود‪.‬‬ ‫ام��ا با توجه به محاس��بات انجام ش��ده درباره‬ ‫گرم تر ش��دن اتمسفر زمین که ناشی از سوزاندن‬ ‫سوخت های فس��یلی است‪ ،‬کارشناس��ان به این‬ ‫نتیجه رس��یده اند که حداکثر در یک دهه اینده‬ ‫زمان های اشاره شده اضافی حداقل ‪ 2‬برابر شوند‪.‬‬ ‫جریان های هوایی جت اس��تریم در اثر تغییرات‬ ‫درجه ح��رارت ه��وا در ارتفاعات ب��اال و طبقات‬ ‫فوقانی جو می��ان ‪2‬ناحیه مختل��ف یعنی ناحیه‬ ‫قطب (ش��مال و جنوب) و منطقه خط اس��توا به‬ ‫وج��ود می این��د‪ .‬محاس��بات و اندازه گیری های‬ ‫ماهواره ه��ا پی��ش از این نش��ان داده اس��ت که‬ ‫تغییرات اقلیم کره زمین موجب بیش��تر ش��دن‬ ‫اختالف دما میان ‪ 2‬منطقه اشاره شده‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این تغییرات و اختالف درجه حرارت در‬ ‫نیمکره ش��مالی کره زمین که جریان جت استریم‬ ‫را ش��کل می ده��د‪ ،‬در عین حال ب��ا بارندگی ها‬ ‫و جاری ش��دن س��یل های ش��دید در بریتانیا و‬ ‫همچنین بارش برف های س��نگین در امریکا (که‬ ‫مش��ابه ان طی ماه گذش��ته در امری��کا رخ داد)‬ ‫ارتباط و وابستگی کامل دارد‪.‬‬ ‫انتشار‬ ‫االینده های‬ ‫کربن که ناشی‬ ‫از فعالیت‬ ‫خطوط هوایی در‬ ‫سراسر جهان‬ ‫بوده ‪ ،‬شاخصی‬ ‫بسیار مهم در‬ ‫گرم تر شدن‬ ‫هوای اتمسفر‬ ‫و دنیای ماست‬ ‫که با سرعت‬ ‫زیادی در حال‬ ‫افزایش است‬ ‫منبع‪Guardian :‬‬ ‫خوش بینی فولکس به چین و احتمال همکاری با ‪JAC‬‬ ‫فولکس واگن با تکیه بر ظرفیت های بالقوه قابل ایجاد‬ ‫و با یک ش��ریک محلی دیگر به افزایش فروش خود در‬ ‫بازار اینده چین امیدوار است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬فولکس واگن پس از نخستین‬ ‫افت فروش خود در سال ‪۲۰۱۵‬م و کاهش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫عرضه محصوالتش در دسامبر‪ ،‬توانست به امار مثبتی‬ ‫در ماه نخست بازار چین دست پیدا کند‪.‬‬ ‫به طوری که نشان (برند) اصلی ان در بازار ژانویه چین‬ ‫رش��دی ‪ ۱۵‬درصدی را تجربه ک��رد و امیدوار به اینده‬ ‫از پیش بینی رش��د فروش در ادامه س��ال خبر داد‪ .‬به‬ ‫نحوی که هایتزمان‪ ،‬مدیر فولکس واگن چین‪ ،‬از انتظار‬ ‫خود در افزایش فروش خودروهای س��واری در چین و‬ ‫به احتمال زیاد رشد کلی بازار اقتصادی این کشور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر م��ا به روند کلی رش��د ن��گاه کنیم ‬ ‫می بینیم که هنوز رش��د چین با س��رعتی ب��اال رو به‬ ‫حرکت اس��ت و با وجود رکود فعلی اقتصادی هنوز جا‬ ‫برای پیش��رفت وجود دارد و ظرفیت بس��یار باالیی در‬ ‫شهرهای کوچک این کشور دیده می شود‪.‬‬ ‫اینه��ا هم ش��هرهای اینده میلیونی هس��تند که در‬ ‫از می��ان هر ‪ ۵‬خودروی موج��ود در جاده های امریکا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬یکی از انها مشمول فراخوان های ایمنی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبارخودرو‪ ،‬این فراخوان ها که از اس��تارت‬ ‫خودرو تا کیس��ه های هوا و فرم��ان انها را دربر می گیر د‬ ‫خودروس��ازان امریکایی را به دردسر انداخته است‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه ‪ ۲۴‬میلیون دس��تگاه از محصوالت‬ ‫انها مش��مول طرح ه��ای مختلف فراخ��وان نبوده اند‪.‬در‬ ‫چنین ش��رایطی اعالم رقم ‪ ۲۰‬درص��دی فراخوان برای‬ ‫خودروهای امریکایی چیز عجیبی نیست‪ .‬البته موسسه‬ ‫‪ Carfax‬عقیده دارد تعداد خودروهای فراخوان ش��ده‬ ‫به ‪ ۴۷‬میلیون دس��تگاه در امریکا می رسد که حدود ‪۲۷‬‬ ‫درصد ان متعلق به سال گذشته است‪.‬‬ ‫این موسس��ه در بیانی��ه ای اعالم کرد‪ :‬امارها نش��ان‬ ‫می دهد که همچن��ان راه طوالنی برای اتمام فراخوان ها‬ ‫در پیش است‪ .‬در این میان مینی ون ها و شاسی بلندهای‬ ‫زیادی نیز درگیر فراخوان شده اند که تاکنون این تعداد‬ ‫بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس اماره��ای اداره ملی ایمنی ج��اده ای امریکا‬ ‫س��ال گذشته حدود ‪ ۵۱‬میلیون خودرو در بیش از ‪۹۶۰‬‬ ‫فراخوان جمع اوری شدند که هنوز ‪۲۵‬درصد انها تعمیر‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫خالقیت در بازطراحی لکسوس‬ ‫شرکت بزرگ لکسوس با ‪ ۱۷۰۰‬قطعه مقوا‪ ،‬نسخه ای‬ ‫مقوایی از ‪ IS‬را با دست ساخته و موتوری الکتریکی روی‬ ‫ان سوار کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬از ابتدای س��ال میالدی‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ش��رکت لکسوس کارهای جالبی انجام داده و در‬ ‫اغاز س��ال‪ ،‬این ش��رکت «هاوربوردی» ساخت و همه را‬ ‫متعج��ب کرد و بعد از ان نوبت به س��اخت خودرویی با‬ ‫بدنه مقوایی رسید‪.‬‬ ‫این کار ‪ 3‬ماه طول کش��ید و برای ان از ‪ ۱۷۰۰‬قطعه‬ ‫مقوا اس��تفاده شد‪ .‬مقواها با الهام از اریگامی و با فناوری‬ ‫برس لی��زری و چاپ ‪ 3‬بعدی در کنار ه��م قرار گرفتند‬ ‫تا بدنه اصلی‪ ،‬داش��بورد‪ ،‬صندلی ه��ا و چرخ های خودرو‬ ‫را بس��ازند‪ .‬جالب بود که این خ��ودروی مقوایی‪ ،‬توانایی‬ ‫حرکت هم داشت و تنها یک مدل نبود‪.‬‬ ‫تمام این ماشین با دست سرهم شده است و مقواهای‬ ‫ان هم به کمک چس��ب چوب به هم چس��بیده اند‪ .‬این‬ ‫ماشین مقوایی لکسوس قرار نیست در مسابقات شرکت‬ ‫یا کنار دیگر ماشین ها رقابت کند‪ ،‬اما می تواند به خوبی‬ ‫راه برود و شما را به مقصدتان برساند‪.‬‬ ‫مدل جدید المبورگینی می اید‬ ‫مراحل نخست توسعه قرار دارند‪.‬‬ ‫فولکس واگن همچنان به راهبرد سرمایه گذاری خود‬ ‫ادامه می دهد و س��االنه ‪ ۴‬میلیارد یورو در چین هزینه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین از احتمال اغاز یک همکاری مش��ترک‬ ‫با شریک چینی ‪ JAC Motors‬خبر داد اما اطالعات‬ ‫و جزئیات مرتبط با ان را منتشر نکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است برخی کارشناس��ان معتقدند این اقدام‬ ‫ش��رکت فولکس واگن در همکاری با خودروساز چینی‬ ‫با هدف اصالح چهره خدشه دار شده خودروساز المانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫المبورگین��ی به تازگی طراحی ابتدایی از مدلی جدید‬ ‫را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬المبورگینی این طراحی را در‬ ‫‪ ۱۶‬اکتبر ‪ ۲۰۱۵‬ثبت کرده اما تاکنون منتشر نشده بود‪.‬‬ ‫گرچ��ه اطالعات اندکی از این طراحی ابتدایی به دس��ت‬ ‫امده اما نش��ان می دهد این خودروس��از ایتالیایی روی‬ ‫مدلی جدید کار می کند که ب��ه احتمال زیاد خودرویی‬ ‫وی��ژه همچون ونن��و و ‪Sesto Elemento‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ایعه شده المبورگینی امس��ال صدمین سال تاسیس‬ ‫خ��ود را با ابرخودرویی جدید جش��ن می گیرد‪ .‬با توجه‬ ‫به زمان انتش��ار این طراحی ابتدایی جای تعجب نیست‬ ‫اگر این خودروس��از در نمایش��گاه خ��ودروی ژنو ‪۲۰۱۶‬‬ ‫خودروی جدید خود را رونمایی کند‪ .‬همچنین ش��ایعه‬ ‫اس��ت که این مدل ‪ ۴-Centenario LP۷۷۰‬نامیده‬ ‫ش��ده و از نسخه کش��یده پلتفرم هوراکان و موتور ‪6/5‬‬ ‫لیت��ری ‪ ۱۲V‬ب��ه کار رفت��ه در اونت��ادور به��ره خواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سیستم های هوشمند جوابگوی ترافیک نیست‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫جای خالی نظام‬ ‫فروش یکپارچه در‬ ‫حمل ونقل هوایی‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫‪ 53‬فرودگاه کشور سوددهی ندارند‬ ‫یادداشت‬ ‫بازنگری مدیریتی؛ نیاز صنعت فرودگاهی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بس��یاری از ما سفر با انواع ش��یوه های حمل ونقل را‬ ‫تجرب�� ه کرده ایم‪ .‬جدا از خاطرات س��فر‪ ،‬انچه به عنوان‬ ‫مقدمه یک س��فر می تواند اغاز س��فر را تلخ یا شیرین‬ ‫کند‪ ،‬تهیه بلیت است ؛ مسئله ای که تالش زیادی برای‬ ‫تسهیل ان شده اما به نظر می رسد تهیه بلیت در برخی‬ ‫شیوه های س��فر‪ ،‬اما برای مسافران غیرشفاف و با اما و‬ ‫اگرهایی همراه است‪.‬‬ ‫این نوش��ته قرار نیست به روند افزایش یا کاهش نرخ‬ ‫بلیت سفر بپردازد بلکه قصد دارد نگاهی به نظام فروش‬ ‫بلیت بیندازد ؛ روندی که در شیوه های ریلی و جاده ای‬ ‫به ثبات نس��بی رس��یده ام��ا در حوزه هوای��ی هنوز با‬ ‫مش��کالتی همراه است‪ .‬در حوزه ریلی‪ ،‬از ‪ 2‬سال پیش ‪،‬‬ ‫نظام فروش یکپارچه ای از سوی راه اهن راه اندازی شده‬ ‫است و مس��افران می توانند با مراجعه به سایت راه اهن‬ ‫یا ش��رکت رجا‪ ،‬کل موجودی بلیت قطار را مشاهده و‬ ‫نس��بت به تهیه بلیت خود اقدام کنند‪ .‬دفاتر فروش نیز‬ ‫با اس��تفاده از همین سیس��تم یکپارچه بلیت مسافران‬ ‫را تهی��ه می کنند‪ .‬در حوزه حمل ونق��ل جاده ای یعنی‬ ‫سفر با اتوبوس نیز وضعیت بلیت به طور تقریبی شفاف‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر س��ایت اینترنتی ‪payaneh.ir‬‬ ‫ازجمله س��ایت های معتبری اس��ت که مس��افران را به‬ ‫سیس��تم فروش تعداد زیادی از شرکت های حمل ونقل‬ ‫بین ش��هری متصل می کن��د و بدین ترتیب مس��افران‬ ‫عالوه بر مشاهده موجودی بلیت‪ ،‬می توانند حتی جای‬ ‫نشستن خود را انتخاب کنند‪ .‬بسیاری از شرکت ها نیز‬ ‫سیستم فروش اینترنتی خود را دارند که به طور شفاف‬ ‫تعداد بلیت فروخته ش��ده و تعداد بلیت های موجود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫اما درب��اره بلی��ت هواپیما وضعیت اندک��ی متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر اگرچه بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی سیستم فروش اینترنتی راه اندازی کرده اند و‬ ‫مسافر می تواند به طور اینترنتی وضعیت موجودی بلیت‬ ‫در مس��یر مدنظر خود را بداند و حت��ی اقدام به خرید‬ ‫بلیت کند اما انچه سایت شرکت ها نشان می دهد تعداد‬ ‫واقعی صندلی خالی نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در کنار مراجعه به سایت یک شرکت‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬اگر مس��یر موردنظر خ��ود را در اینترنت‬ ‫جست وجو کنید به سایت هایی می رسید که بلیت همان‬ ‫مس��یر را با نرخ هایی متفاوت از نرخ شرکت هواپیمایی‬ ‫برای فروش عرضه کرده اند‪ .‬تماس با دفاتر فروش بلیت‬ ‫نیز می تواند چنین نتیجه ای در برداشته باشد‪ .‬این بدان‬ ‫معناس��ت که تعدادی از صندلی های یک پرواز به یک‬ ‫شرکت مسافرتی یا هواپیمایی فروخته شده و حال این‬ ‫ش��رکت اس��ت که با توجه به کم س��فر یا پرسفر بودن‬ ‫روزه��ا‪ ،‬این بلیت ها را نرخ گ��ذاری می کند‪ .‬اینها همان‬ ‫بلیت های چارتر هستند که در روزهای کم سفر در قالب‬ ‫بلیت ها و تورهای لحظ ه اخ��ر با قیمت های ارزان ارائه‬ ‫می ش��وند اما در ایام پیک س��فر‪ ،‬کیمیا شده و به چند‬ ‫برابر قیمت عرضه می شود تا جایی که سخن از «مافیای‬ ‫ی س��ازمان های‬ ‫چارت��ر» به می��ان امده و بازار بازرس�� ‬ ‫نظارتی داغ می شود‪ .‬س��خن از «مافیای چارتر» حرف‬ ‫تازه ای نیس��ت و با وجود تش��دید بازرسی های سازمان‬ ‫هواپیمایی در روزهای پرتقاضایی مانند اسفند هر سال‪،‬‬ ‫باز هم گذر از این روزها همان اس��ت و داغ شدن بازار‬ ‫چارتر همان‪ .‬برای حل مش��کالتی از این دست‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین راهکارهایی که کارشناس��ان توصیه می کنند‬ ‫اص�لاح نظام بازرگانی ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر شفاف س��ازی از یک س��و و ایجاد نظ��ام واحد ارائه‬ ‫و فروش بلیت هواپیما از س��وی دیگر اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫انها چنی��ن نظامی در کش��ورهای دیگ��ر ازمون پس‬ ‫داده و این مس��ئله ک��ه چرا با وجود هم��ه انتقادها به‬ ‫چارت��ر و گرانفروش��ی بلیت در ای��ران‪ ،‬همچنان گامی‬ ‫در راس��تای راه اندازی یک نظام یکپارچه فروش بلیت‬ ‫برداشته نشده اس��ت‪ ،‬جای تعجب دارد؛ سیستمی که‬ ‫در فروش بلیت سفر ریلی و جاده ای‪ ،‬به خوبی توانسته‬ ‫با شفاف س��ازی‪ ،‬منجر به اعتمادسازی میان مسافران و‬ ‫ارائه دهندگان خدمات حمل و نقلی شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫انچه اهمیت ایجاد این نظام یکپارچه را بیش��تر اشکار‬ ‫می کند‪ ،‬ازادس��ازی نرخ بلیت هواپیما در س��ال جاری‬ ‫است؛ مسئله ای که نرخ مصوب به عنوان شاخصی برای‬ ‫تعیین تخلفات را از میان برداش��ته و به نظر می رس��د‬ ‫در این وضعیت‪ ،‬بازرس��ی با ش��یوه های س��نتی برای‬ ‫مقابله با گرانفروش��ی نمی تواند بیش از این موثر باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر به نظر می رس��د راه اندازی یک سیستم‬ ‫واح��د فروش بلیت با اعالم امار بلیت فروخته ش��ده و‬ ‫صندلی ه��ای خالی موجود‪ ،‬ش��اید بهتری��ن راهکاری‬ ‫باش��د که با حذف واس��ط ه میان مش��تری و فروشنده‪،‬‬ ‫فضای ف��روش بلی��ت پرواز در کش��ور را س��اماندهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سردار تیمور حسینی‪ ،‬رییس پلیس راهور تهران با تاکید بر پایین بودن احتمال جریمه‬ ‫برای قانون ش��کنان در ایران گفت‪ :‬باید با اس��تفاده از هوشمندسازی‪ ،‬خطر جریمه شدن‬ ‫را افزایش دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه سیس��تم های هوش��مند تهران پاسخگوی نیاز اوقات‬ ‫پرترافیک نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این سیستم ها در اوقات پیک ترافیک کارایی خود را از دست‬ ‫می دهد و پلیس ناگریز است برخی چراغ های راهنما را به صورت دستی کنترل کند‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫علیرضا منتظری‪:‬‬ ‫در بسیاری‬ ‫از مناطق‬ ‫حتی می توان‬ ‫مدیریت و‬ ‫توسعه فرودگاه‬ ‫را در اختیار‬ ‫شورای شهر‪،‬‬ ‫استانداری و‬ ‫شهرداری ها‬ ‫قرار داد‪ ،‬البته‬ ‫برای این کار‬ ‫الزم است‬ ‫ایین نامه ای‬ ‫وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫چرخ فرودگاه های کش��ور نمی چرخد‪ .‬این سخن‬ ‫تکراری را ام��ار و ارقامی می گوید که سال هاس��ت‬ ‫مسئوالن اعالم می کنند‪ .‬بر اساس سخن مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فرودگاه ه��ای کش��ور‪ ،‬در می��ان همه ‪54‬‬ ‫فرودگاه که زیر نظر این ش��رکت فعالیت دارند‪ ،‬تنها‬ ‫ف��رودگاه ام��ام خمینی(ره) س��وددهی دارد و حتی‬ ‫ف��رودگاه مهراباد با س��هم ‪۶۰‬درص��دی از پروازها‪،‬‬ ‫س��ودده نیست‪ .‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬مشهد و تبریز نیز‬ ‫ش��هرهایی هستند که فرودگاه های اصلی انها دارای‬ ‫درام��د و هزینه برابر بوده و نمی توان گفت س��ودده‬ ‫هس��تند اما زیانده هم نیس��تند و می ت��وان انها را‬ ‫اقتصادی دانس��ت‪ .‬از سوی دیگر به گفته مسئوالن‪،‬‬ ‫برخی فرودگاه ها در چارچوب توجیه فنی‪ ،‬تجاری و‬ ‫اقتصادی ایجاد نشده اند و نیازهای محلی و سیاسی‪،‬‬ ‫ زمینه ساز احداث انها بوده است‪.‬‬ ‫فرودگاه شیراز از معدود فرودگاه های کشور است‬ ‫ک��ه هزینه های خ��ود را از طری��ق درامدها جبران‬ ‫می کند و به گفته مس��ئوالن‪ ،‬در سال های اخیر در‬ ‫مسیر اقتصادی شدن گام برداشته و از ان به عنوان‬ ‫یک فرودگاه سودده و اقتصادی یاد می شود‪.‬‬ ‫رضا بدیعی فرد‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های استان فارس‬ ‫و مدیر پیش��ین فرودگاه های هرمزگان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا می توان‬ ‫مدل اداره فرودگاه شیراز برای خروج از زیان را برای‬ ‫دیگر فرودگاه های کشور نیز به کار گرفت‪ ،‬یاداوری‬ ‫کرد که فرودگاه شیراز‪ ،‬تنها از پس هزینه های خود‬ ‫برمی ای��د و نمی توان از ان به عن��وان یک فرودگاه‬ ‫اقتص��ادی ی��اد ک��رد‪ .‬او توضی��ح داد‪ :‬در اقتص��اد‬ ‫حمل ونقل ب��ه فرودگاهی اقتصادی گفته می ش��ود‬ ‫که نه تنها درامدهای ان بیش از هزینه هایش باشد‬ ‫بلکه برای اس��تفاده کنندگان از جمله ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی و مسافران نیز صرفه اقتصادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫بدیعی فرد ی��اداوری کرد‪ :‬هر یک از فرودگاه هایی‬ ‫که در ایران س��اخته ش��ده دارای قابلیت های ویژه ‬ ‫خود اس��ت که باید ب��ه انها توجه ش��ود‪ .‬نمی توان‬ ‫در دنیا ‪۲‬فرودگاه یافت که ش��رایط برابر و یکس��انی‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬مدیرعامل فرودگاه های استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬به عنوان نمونه فرودگاه بندرعباس‪ ،‬فرودگاهی‬ ‫زیانده اس��ت که هزینه های ج��اری ان‪۱۶ ،‬میلیارد‬ ‫تومان و درامدهایش کمتر از ‪۸‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این فرودگاه با توجه به قرار‬ ‫داش��تن در مهم ترین جایگاه اقتصادی کشور‪ ،‬دارای‬ ‫قابلی��ت بزرگی در حوزه کارگو اس��ت و باید حمل و‬ ‫نق��ل ترکیبی در ان تقویت ش��ود‪ .‬بدیعی فرد افزود‪:‬‬ ‫این مس��ئله نیازمند باور ظرفیت ه��ای این فرودگاه ‬ ‫و هماهنگی های کالن در س��طوح ب��االی مدیریتی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل فرودگاه ه��ای اس��تان فارس با‬ ‫یاداوری اینکه در سودده ش��دن فرودگاه ها‪ ،‬ناوگان‬ ‫هوای��ی مطلوب نیز نقش مهمی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بعد‬ ‫از تحریم ها مش��کل تعداد ناوگان و ناوگان فرسوده‬ ‫برطرف ش��ود‪ ،‬گام مهمی در راس��تای برنامه ریزی‬ ‫پ��روازی و افزایش درامدهای فرودگاهی برداش��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬درحال حاضر ح��دود ‪240‬هواپیما در‬ ‫ناوگان وجود دارد که حدود دو س��وم ان زمین گیر‬ ‫اس��ت که این مسئله مش��کالتی برای پروازها ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او معتقد اس��ت حمل ونقل هوایی یک‬ ‫سیس��تم به شمار می رود که همه مسائل ان باید در‬ ‫ارتباط با یکدیگر درنظر گرفته ش��ود و همه جوانب‬ ‫ان به طور همزمان پیش��رفت کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین ش��رایط افزایش درامدهای فرودگاهی‪،‬‬ ‫بهبود شرایط پروازی و کاهش تاخیرهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت تمرکززدای�ی از مدیری�ت‬ ‫فرودگاه ها‬ ‫برای افزایش درامدهای فرودگاهی و نجات انها از‬ ‫شرایط زیانده فعلی‪ ،‬کارشناسان نیز راهکارهایی ارائه‬ ‫می دهند‪ .‬علیرضا منظری‪ ،‬کارش��ناس ارشد صنعت‬ ‫هوانوردی و معاون پیشین سازمان هواپیمایی مشکل‬ ‫اصلی فرودگاه های کشور را ساختاری می داند‪ .‬او در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫بیشتر کشورها‪ ،‬برای اداره فرودگاه از ساختار متمرکز‬ ‫استفاده نمی شود بلکه هر فرودگاه با توجه به شرایط‬ ‫محلی خود اداره می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای بهبود‬ ‫اوضاع فرودگاه های کشور‪ ،‬ابتدا باید تمرکززدایی در‬ ‫اداره فرودگاه های کشور شکل بگیرد‪ ،‬به این صورت‬ ‫که مش��خص ش��ود چگونه می توان فرودگاه ها را از‬ ‫تمرکز ش��رکت فرودگاه ها خارج کرد‪ .‬در گام بعدی‬ ‫نیز باید برای هر فرودگاه‪ ،‬متناس��ب با ش��رایط ان‪،‬‬ ‫س��اختار جدیدی تعریف ش��ود‪ .‬به گفت��ه او در این‬ ‫طرح‪ ،‬مالکیت فرودگاه بای��د در اختیار دولت بماند‬ ‫و تنها از مدیریت ان‪ ،‬تمرکززدایی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬در بسیاری از مناطق حتی‬ ‫می ت��وان مدیریت و توس��عه ف��رودگاه را در اختیار‬ ‫ش��ورای شهر‪ ،‬اس��تانداری و ش��هرداری ها قرار داد‪،‬‬ ‫البت��ه برای ای��ن کار الزم اس��ت ایین نامه ای وجود‬ ‫داشته باش��د که شرایط و اصول فعالیت فرودگاه در‬ ‫ان تعریف ش��ده باش��د‪ .‬در این روش می توان اداره‬ ‫فرودگاه را با مش��ارکت بخش خصوصی انجام داد و‬ ‫از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی بهره گرفت‪.‬‬ ‫منظری ب��ا تاکید بر اینکه فرودگاه ه��ا بعد از تغییر‬ ‫سیستم مدیریت نباید تغییر کاربری دهند‪ ،‬یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه ه��ر فرودگاه بای��د در چارچوب اصول‬ ‫هوانوردی باش��د‪ .‬از سوی دیگر سطح و نوع فعالیت‬ ‫فرودگاه باید در ایین نامه ان تعریف ش��ده باشد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬وجود تعداد زیادی فرودگاه در ایران‬ ‫از سوی مسئوالن‪ ،‬با دالیلی همچون ضرورت وجود‬ ‫فرودگا ه برای توسعه منطقه توجیه می شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که به نظر می رسد انها هنوز نتوانسته اند‬ ‫برای درامدزایی تعداد زیاد فرودگاه های غیراقتصادی‬ ‫کشور راهکار مطلوبی ارائه دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس انچه در این گزارش بیان ش��د‪ ،‬توجه‬ ‫به ویژگی های بوم��ی و ظرفیت های هر فرودگاه در‬ ‫کنار تمرکززدای��ی از مدیری��ت فرودگاه ها‪ ،‬ازجمله‬ ‫راهکاره��ای اهالی صنعت حمل ونق��ل هوایی برای‬ ‫افزای��ش درامدهای فرودگاهی هس��تند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر راهکارهای دیگری همچون توس��عه هوانوردی‬ ‫عموم��ی‪ ،‬خصوصی س��ازی فرودگاه ه��ای کوچک‪،‬‬ ‫ایجاد ش��رکت های هواپیمای��ی ارزان قیمت و اعمال‬ ‫تعرفه ه��ای متف��اوت هوان��وردی در فرودگاه ه��ای‬ ‫مختلف‪ ،‬از س��وی فعاالن این ح��وزه برای اقتصادی‬ ‫شدن فرودگاه های زیانده توصیه شده است‪ .‬ضرورت‬ ‫توجه به این راهکارها وقتی بیشتر اشکار می شود که‬ ‫سخنان اخیر مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور را‬ ‫مرور کنیم که با اعالم کاهش بودجه و درامد س��ال‬ ‫اینده فرودگاه های کشور عنوان کرد سال اینده برای‬ ‫شرکت فرودگاه ها‪ ،‬سالی سخت و سال بعد از ان نیز‬ ‫سخت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫مذاکره ایران با المان برای تحول در راه اهن‬ ‫مدیر طرح تحول س��ازمانی شرکت راه اهن از برنامه ریزی‬ ‫به منظور ایجاد تغییرات اساس��ی در راه اهن و با الگوگیری‬ ‫از راه اهن ه��ای توس��عه یافته جهان خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫تح��والت‪ ،‬حوزه های مختلف از جمل��ه مالکیت‪ ،‬مدیریت و‬ ‫کارکنان راه اهن و ارتباطات فراس��ازمانی و فرابخشی و ‪ ...‬را‬ ‫د رب��ر می گیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬جعفر محمودی افزود‪ :‬در‬ ‫طول ‪ 50‬س��ال گذش��ته راه اهن های دنیا حداکثر یک یا ‪2‬‬ ‫بار دس��ت به انقالب ریلی زده و به صورت اساسی سازمان‬ ‫خود را متحول کرده اند اما راه اهن ایران از ابتدای تاس��یس‬ ‫تاکنون دچار تحول نشده و همه جانبه نبوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه متولیان راه اهن درصد هس��تند تا‬ ‫به ش��کل اساس��ی و بنیادی و با الگوگی��ری از راه اهن های‬ ‫توس��عه یافته جهان خود را متحول کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬پیرو این‬ ‫هرگونه پیش فروش بدون مجوز ساختمان‪ ،‬ممنوع است‬ ‫نماینده تام االختیار وزارت راه و شهرس��ازی در شورای‬ ‫حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره‬ ‫به اهمیت قان��ون پیش فروش و تالش برای اجرای کامل‬ ‫ان گفت‪ :‬قانون پیش فروش س��اختمان‪ ،‬اس��تثنایی برای‬ ‫اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد‪.‬‬ ‫حس��ین معصوم در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی درباره تاخیر در اج��رای قانون پیش فروش‬ ‫و عملیاتی نش��دن ان در کالنش��هرهایی همچون تهران‬ ‫گفت‪ :‬قانون پیش فروش س��اختمان اگرچه در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫مصوب ش��د اما این قانون در فاصله س��ال های ‪ ۸۸‬تا ‪۸۹‬‬ ‫با هدف ش��فافیت و کاهش تخلفاتی از این دست که یک‬ ‫واحد مس��کونی به چند نفر فروخته می ش��د‪ ،‬به نگارش‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫معصوم با اش��اره به اینکه بسیاری از تخلفات در حوزه‬ ‫پیش ف��روش س��اختمان های مس��کونی‪ ،‬اداری و تجاری‬ ‫در س��ال های گذش��ته به دلیل تبلیغات کاذب رسانه های‬ ‫معتبر انجام شده و در ان بسیاری افراد متحمل ضررهای‬ ‫فراوان��ی ش��دند‪ ،‬گف��ت‪ :‬م��اده ‪ ۲۱‬قان��ون پیش فروش‬ ‫ساختمان به مطبوعات و رسانه ها اشاره دارد و قید کرده‬ ‫پیش فروش��نده باید قبل از انج��ام هر اقدامی برای تبلیغ‬ ‫و اگه��ی پیش فروش به هر طریق (پایگاه اطالع رس��انی‪،‬‬ ‫مطبوعات و س��ایر رسانه ها ازجمله رسانه گروهی و حتی‬ ‫نصب در اماکن و‪ )...‬مجوز نصب اگهی را از مراجع دارای‬ ‫صالحیت دریافت کند‪ .‬مرجع صالحیت دار در ایین نامه‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی است و اگر می خواهد درخواست‬ ‫اگهی به مطبوعات و رسانه ها بدهد‪ ،‬باید تقاضای خود را‬ ‫با شماره و تاریخ ضمیمه کند و به اطالع عموم برساند‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا تبلیغات��ی که از س��وی نهاده��ای عمومی برای‬ ‫پیش فروش انجام می ش��ود‪ ،‬قانونی اس��ت یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫براس��اس ماده یک قانون پیش فروش‪ ،‬هر قراردادی با هر‬ ‫ی که مالک رسمی ان متعهد به احداث یا‬ ‫عنوان در صورت ‬ ‫تکمیل واحد ساختمانی مشخص شود‪ ،‬از نظر مقررات این‬ ‫قانون‪ ،‬قرارداد پیش فروش س��اختمان محسوب می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در س��اختمان همه تکلیف دارند ت��ا قرارداد را‬ ‫با ش��رایط مش��خص منعقد کنند‪ .‬معصوم تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫قان��ون پیش فروش‪ ،‬بحث قراردادهای اجاره و مش��ارکت‬ ‫س��رمایه گذاران نیز مشخص شده است و استثنایی برای‬ ‫اش��خاص حقوق��ی و حقیقی ندارد و همه اف��راد ازجمله‬ ‫شهرداری ها نیز شامل این قانون خواهند شد‪.‬‬ ‫تح��والت بای��د فناوری ه��ای موج��ود‪ ،‬قوانی��ن و مقررات‪،‬‬ ‫اس��تانداردها و‪ ...‬مورد بازنگ��ری قرار گیرد ک��ه راهکار این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬الگو ب��رداری از بهتری��ن الگوهای دنیاس��ت‪ ،‬البته‬ ‫مش��کل مهم در این زمینه ان اس��ت که الگوهای موجود‪،‬‬ ‫حاضر نیس��تند اطالعات ریز و عملیاتی و واقعی خود را در‬ ‫اختیار دیگران قرار دهند و به ش��کل رس��می ان را منتشر‬ ‫می کنن��د‪ .‬محمودی ادامه داد‪ :‬در همین زمینه با ش��رکت‬ ‫‪ DB‬ب��ه عن��وان بزرگترین ش��رکت المانی در ش��رف عقد‬ ‫تفاهمنامه هس��تیم‪ .‬براس��اس این قرارداد شرکت ‪ DBI‬به‬ ‫نمایندگی از ش��رکت ‪ DB‬می پذیرد تنها به عنوان شریک‬ ‫استراتژیک‪ ،‬همه مستندات در حوزه های اقتصادی‪ ،‬فناوری‬ ‫نرم افزاری و مش��اوره را در اختیار راه اهن قرار دهد و همراه‬ ‫با راه اهن ایران از مرحله طراحی تا پیاده سازی و اجرا‪ ،‬مسیر‬ ‫تحول بنیادی و ساختاری راه اهن را طی کند‪.‬‬ ‫مجوز مذاکره بوئینگ با ایران برای فروش هواپیما صادر شد‬ ‫ش��رکت بوئین��گ اعالم ک��رد‪ ،‬دولت امری��کا به این‬ ‫شرکت مجوز مذاکره با ش��رکت های هواپیمایی ایرانی‬ ‫برای فروش هواپیما را ص��ادر‪ ،‬اما تاکید کرده که برای‬ ‫انجام فروش به موافقت دیگری نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از رویت��رز‪ ،‬مجوزی که‬ ‫بوئینگ دریافت کرده‪ ،‬گامی رو به جلو تلقی می ش��ود‬ ‫ی خود «ایرباس»‬ ‫تا این شرکت امریکایی از رقیب اروپای ‬ ‫در به دس��ت اوردن بازار ایران عقب نیفتد‪ .‬ایرباس ماه‬ ‫گذش��ته برای ف��روش ‪ 118‬هواپیما ب��ه ارزش حدود‬ ‫‪27‬میلیارد دالر با ایران به توافق رسید‪.‬‬ ‫بوئین��گ در بیانی��ه ای اعالم کرد‪« :‬ما ب��رای دریافت‬ ‫مجوز ارزیابی نیازهای فعلی ش��رکت های مس��افربری‬ ‫ایران��ی موردتایی��د دولت امریکا تقاض��ای مجوز و این‬ ‫مج��وز را دریاف��ت کرده ایم‪ ،‬مجوز دریافت ش��ده به ما‬ ‫اجازه می دهد تا با شرکت های ایرانی مجاز برای تعیین‬ ‫میزان نیاز واقعی انها تعامل کنیم‪».‬‬ ‫تحلیلگ��ران معتقدند بوئینگ با موان��ع متعددی در‬ ‫ایران مواجه اس��ت‪ .‬ایران ممکن اس��ت نتواند از عهده‬ ‫پرداخ��ت قیمت بس��یاری از هواپیماها براید و حامیان‬ ‫مال��ی هم ممکن اس��ت به دلیل نگرانی های��ی که دارند‬ ‫از تامی��ن مالی فروش ی��ا اجاره هواپیماه��ا خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ران همچنی��ن ب��ا رقاب��ت تنگاتنگ��ی از س��وی‬ ‫ش��رکت های منطقه ای همچون ام��ارات‪ ،‬قطر ایرویز و‬ ‫اتحاد ایرویز مواجه است‪.‬‬ ‫ریچارد ابوالفیا‪ ،‬تحلیلگر موسسه تیل گروپ در ویرجینیا‬ ‫گفت‪« :‬ممکن است صدها سفارش احتمالی وجود داشته‬ ‫باش��د اما واقعیت های استقرار یک صنعت هوایی واقعی‬ ‫در ایران موجب می ش��ود تعداد این س��فارش ها کمتر‬ ‫شود‪».‬‬ ‫در بیانی��ه بوئین��گ همچنی��ن امده اس��ت‪« :‬رقیب‬ ‫اروپایی ما‪ ،‬ایرباس‪ ،‬در حال پیشبرد منافع خود در بازار‬ ‫(ایران) اس��ت و کان��ادا هم به تازگی نش��ان داده که به‬ ‫شرکت بمباردیه مجوز دسترسی به بازار ایران را خواهد‬ ‫داد‪».‬‬ ‫همچنین ش��رکت جنرال الکتریک سازنده موتورهای‬ ‫هواپیماهای بوئین��گ و ایرباس اعالم کرده که از دولت‬ ‫امریکا برای ف��روش موتور و قطع��ات هواپیما به ایران‬ ‫درخواس��ت مجوز کرده‪ ،‬اما این مجوز هنوز صادر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۵۰۰‬میلیون دالر برای ابرسانی به روستا ها‬ ‫محمدرضا نارویی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب روس��تایی استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬تکمیل طرح های ابرس��انی روستایی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫و ارتقای ش��اخص های بهره برداری اب ش��رب روستایی اس��تان نیازمند ‪۲‬هزار و‬ ‫‪۴۰۰‬میلیارد ریال اعتبار است‪ .‬وی همچنین به اختصاص ‪۵۰۰‬میلیون دالر اعتبار‬ ‫برای ابرسانی به روستاهای کشور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫ارز تک نرخی راهکار جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه های زیر ساختی‬ ‫چگونگی تامین زیرساخت ها در شرایط تک نرخی‬ ‫ش��دن قیمت ارز‪ ،‬از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که‬ ‫پس از تاکید حسن روحانی‪ ،‬رییس دولت یازدهم در‬ ‫این باره وجود دارد‪.‬‬ ‫پس از برداشته ش��دن تحریم های اقتصادی یکی‬ ‫از مهم تری��ن موضوعات��ی که ب��ه طور دائ��م بر ان‬ ‫تاکید ش��ده این اس��ت که ایران در ش��رایط جدید‬ ‫اقتصادی با اس��تفاده از دانش فن��ی و فناوری دیگر‬ ‫کشورها زیرساخت های مورد نیاز صنایع را در کشور‬ ‫توسعه دهد و بخش مورد نیاز را تامین کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که حسن روحانی‪ ،‬رییس دولت یازدهم‬ ‫چندی پیش بر تک نرخی شدن قیمت ارز تاکید کرد‪.‬‬ ‫تک نرخی کردن قیمت ارز با اینکه به شفاف س��ازی‬ ‫اقتصادی و مبادالت بین المللی تاثیر بس��یاری دارد‪،‬‬ ‫در برخ��ی م��وارد می تواند اس��یب هایی را هم برای‬ ‫تامین زیرساخت ها و بخش تولیدی کشور وارد کند‪.‬‬ ‫صنای��ع ب��زرگ و کوچ��ک در حال��ی ب��ه تامین‬ ‫زیرس��اخت ها و محص��والت م��ورد نی��از خ��ود‬ ‫می پرداختن��د که مب��ادالت بین المللی انه��ا با ارز‬ ‫مبادله ای انجام می شد و در صورت تک نرخی شدن‬ ‫قیم��ت ارز پیش بینی ها مبنی ب��ر افزایش قیمت ارز‬ ‫نس��بت به قیمت مبادله ای اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع به‬ ‫ط��ور طبیعی مبادالت زیرس��اختی کش��ور را دچار‬ ‫اس��یب هایی می کند که بر اثر افزای��ش قیمت ارز‪،‬‬ ‫در صورت تک نرخی ش��دن‪ ،‬به وجود می اید‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان در این زمین��ه معتقدن��د فوایدی که‬ ‫از ش��فافیت رقابت در تک نرخی ش��دن عاید کشور‬ ‫می ش��ود بی��ش از مضراتی اس��ت که ب��رای برخی‬ ‫پروژه ه��ا و واحده��ا به وجود می اید‪ .‬این دس��ته از‬ ‫کارشناس��ان تک نرخی ش��دن قیمت ارز را با عمل‬ ‫جراح��ی مقایس��ه می کنن��د و همان ط��ور ک��ه هر‬ ‫عمل��ی دردهای خاص خود را دارد اس��یب های این‬ ‫تصمیم را هم مانند همان دردها می دانند‪ .‬موضوعی‬ ‫ک��ه در این زمین��ه وجود دارد این اس��ت که دولت‬ ‫برای جلوگیری از اس��یب های اینچنینی می تواند با‬ ‫ارائه تس��هیالت‪ ،‬همزمان با تک نرخی کردن قیمت‬ ‫ارز جل��وی اس��یب های احتمالی را نی��ز بگیرد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط پساتحریم از جمله مواردی که اهمیت دارد‬ ‫تامین زیرساخت ها است و در این پروژه ها نمی توان‬ ‫اس��یب های اینچنینی را به واحده��ای داخلی وارد‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه گ��زارش‬ ‫از تاثیرات تک نرخی‬ ‫شدن قیمت ارز بر زیرساخت های کشور امده است‪.‬‬ ‫ف��رداد دلیری‪ ،‬معاون گس��ترش پروژه های کالن‬ ‫انرژی و زیربنایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره تاثیر تک نرخی‬ ‫ش��دن ارز بر پ��روژه زیرس��اختی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز باعث شفافیت اقتصادی خواهد‬ ‫شد که مبتنی بر ان کشور ها می توانند برای بررسی‬ ‫قیمت ها و بازار برنامه ریزی مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه عالوه بر ش��فافیت اقتصادی‪،‬‬ ‫از دیگ��ر تاثیرهای تک نرخی ش��دن ارز در کش��ور‪،‬‬ ‫افزایش همکاری های بین المللی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که برای خارجی ها برای تامین زیرساخت‬ ‫در کشور اهمیت دارد این است که بتوانند متناسب‬ ‫با ش��رایط اقتصادی کش��ور مقابل برنامه ریزی های‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مناس��بی داشته باشند و تک نرخی کردن ارز در این‬ ‫زمینه نیز تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫دلی��ری با اش��اره به تاثیر تک نرخی ش��دن ارز بر‬ ‫ی داخلی نی��ز گفت‪ :‬با‬ ‫جذب بیش��تر س��رمایه گذار ‬ ‫ورود ش��رکت های خارج��ی و فناوری ه��ای ب��ه روز‬ ‫س��رمایه گذاران داخل��ی نی��ز تمای��ل بیش��تری به‬ ‫س��رمایه گذاری پیدا می کنند و میزان مش��ارکت در‬ ‫پروژه های زیر بنایی افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون گسترش پروژه های کالن انرژی و زیربنایی‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران درباره‬ ‫اینک��ه تک نرخی ش��دن ارز برکدامیک از پروژه های‬ ‫زیرساختی کشور بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در هر پروژه ای که س��هم مش��ارکت خارجی‬ ‫بیش��تر باش��د بر اثر ورود س��رمایه و پرداخت سود‬ ‫تک نرخ��ی ش��دن ارز ب��ر این گون��ه پروژه ه��ا تاثیر‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اجرای تک نرخی ش��دن ارز به‬ ‫عوام��ل مختلفی بس��تگی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در دولت‬ ‫یازدهم برای نزدیک ش��دن نرخ مبادله ای و نرخ ارز‬ ‫ازاد تالش هایی ش��ده‪ ،‬البته الزمه ای��ن امر اجرای‬ ‫اقتصاد ازاد اس��ت در غیر این صورت‪ ،‬دوباره بین دو ‬ ‫نرخ فاصله خواهد افتاد‪.‬‬ ‫ن و تجارت‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معد ‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫درباره تاثیر تک نرخی ش��دن‬ ‫ارز بر پروژه های زیر ساختی کشور گفت‪ :‬برای خروج‬ ‫از دو نرخی بودن ارز رفتار متفاوت دولت و بازار باید‬ ‫تبعات��ی را بپذیریم که به طور قط��ع این تبعات هم‬ ‫متوجه دول��ت و هم مردم خواهد بود‪ .‬اگر بناس��ت‬ ‫ارز تک نرخی از س��وی دولت اعالم شود قاعدتا بازار‬ ‫خ��ود را با این نرخ هماهن��گ نخواهد کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫دولت باید خ��ود را به بازار نزدیک کند تا در اجرای‬ ‫ل رو به رو نشویم‪.‬‬ ‫پروژه های زیرساختی با مشک ‬ ‫این عض��و خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه بای��د برای تعیین نرخ بودجه س��االنه دقت و‬ ‫پیش بینی درس��تی وجود داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تعیین‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫ن��رخ بازار ب��رای نرخ اصلی دالر نیز از س��وی دولت‬ ‫منج��ر به گران تمام ش��دن مواد اولی��ه و تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت و مش��کالت مختل��ف در پروژه های‬ ‫زیر س��اختی خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر ارز تک نرخی‬ ‫و به دنبال ان نوس��انات ارزی ب��ر پروژه های دولت‬ ‫نیز تاثیر خواهدگذاش��ت و در صورتی که دولت این‬ ‫تبع��ات را بپذیرد عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دولت برای تنظی��م بازار باید‬ ‫از ش��یوه عرضه و تقاضا ب��ازار را کنترل کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دخالت دولت در کنترل بازار ارز نیز محدوده ای دارد‬ ‫که نباید دولت را وارد درامدزایی از این طریق کند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته این شائبه ایجاد شد که دولت‬ ‫از این نوس��انات اس��تقبال می کند تا با گران شدن‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬دالر به بازار تزریق می کند تا از مابه تفاوت‬ ‫ان س��ود بب��رد‪ .‬خالقی با بی��ان اینک��ه دولت باید‬ ‫سیاست های کالن خود را هوشمندانه تر تدوین کند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دولت سیاس��ت های خود را نباید به بهای‬ ‫متضرر ش��دن بخش خصوصی و پیمانکاران صنعتی‬ ‫تنظیم و سیاست های عوام پسندانه را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫تاثیر تک نرخی ش��دن ارز بر پروژه های زیرس��اختی‬ ‫ریل��ی‪ ،‬دریای��ی و هوایی کش��ور گف��ت‪ :‬تک نرخی‬ ‫ش��دن ارز رانت های ویژه که دس��تگاه های دولتی و‬ ‫نیمه دولتی به ان دسترسی دارند را از بین می برد و‬ ‫بر این اس��اس حضور بخش خصوصی در پروژه های‬ ‫زیر ساختی تقویت خواهد شد‪ .‬این موضوع در زمان‬ ‫انج��ام پروژه ها نیز تاثیر خواهد گذاش��ت و پروژه ها‬ ‫درگیر رس��یدن تخصیص ارز دولتی نخواهد ش��د و‬ ‫تکلیف سرمایه گذار در نرخ ارز مشخص است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ن��رخ ارز از جنبه مواد اولیه‬ ‫و تجهیزات نیز بر پروژه های زیر س��اختی تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه تاثیر تک نرخی‬ ‫ش��دن ارز از ای��ن جنبه ها منفی اس��ت و قیمت ها‬ ‫گران تر از گذش��ته خواهد ش��د اما برای رسیدن به‬ ‫اقتصاد ازاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید‬ ‫این تبعات را بپذیریم و محاسبات کشور را بر اساس‬ ‫واقعیت ها تعریف کنیم‪.‬‬ ‫ن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫ای��ن عضو خان��ه صنعت‪ ،‬معد ‬ ‫وج��ود فاصله میان نرخ ارز و کنترل ان یک فش��ار‬ ‫ناگهانی به صنعت وارد خواهد کرد که در س��ال های‬ ‫گذشته شاهد اثرات به مراتب منفی تری از تک نرخی‬ ‫شدن بر پروژه های زیر ساختی بودیم‪.‬‬ ‫خالق��ی با بیان اینکه برای تدوین سیاس��ت ارزی‬ ‫و رس��یدن به توسعه صنعتی کش��ور‪ ،‬باید بر مبنای‬ ‫واقعیت های جهانی تصمیم گیری کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫شرایط مساوی با شرایط سایر کشورها می تواند زمینه ‬ ‫ورود سرمایه گذاری خارجی و پیشرفت در طرح های‬ ‫زیر س��اختی کش��ور را نیز فراهم کند‪ .‬برای برقراری‬ ‫براب��ری اقتصادی نیز تمام عوام��ل باید هماهنگ با‬ ‫یکدیگ��ر تنظیم ش��ود‪ .‬نمی توان امتی��ازات ارزی را‬ ‫بر داریم اما هنوز نرخ تس��هیالت بانکی چندین برابر‬ ‫کشور های دیگر باشد‪ .‬بنابراین نرخ تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫بوروکراس��ی اداری و دیگر مش��کالتی که در کشور‬ ‫وجود دارد نیز باید اصالح ش��ود تا شرایط کشور در‬ ‫سطوح برابر با سایر کشور ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رایط پروژه های زیر س��اختی‬ ‫ط جهانی باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشور نیز باید متناسب با شرای ‬ ‫تامین تجهیزات زیر س��اخت ها و ب��ه طور کلی رونق‬ ‫تولید اگر با ش��رایط جهانی منطبق باشد در صورت‬ ‫گران تمام شدن نیز رقابتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫عض��و خانه صنع��ت‪ ،‬معد ‬ ‫اینکه اصالح نکردن اقتصاد کشور و گرفتن امتیازات‬ ‫از تولی��د تجربه تل��خ هدفمندی یارانه ه��ا را تکرار‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در هدفمندی یارانه ها قیمت های‬ ‫انرژی ازاد سازی ش��د اما امکانات مناسب دراختیار‬ ‫تولی��د قرار نگرف��ت‪ .‬در نتیجه این سیاس��ت نه تنها‬ ‫برای تولید مثبت نبود بلکه مش��کالت اقتصادی نیز‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬بنابراین تک نرخی ش��دن ارز نیز مستلزم‬ ‫اصالحات اقتصادی دیگر است‪.‬‬ ‫کش و قوس های ‪ 2‬ساله برای تعیین اپراتور بندر شهید رجایی‬ ‫هنوز پس از گذش��ت ‪ 2‬سال‪ ،‬وضعیت تعیین اپراتور برای‬ ‫بندر ش��هید رجایی معلوم نیس��ت و همچنان سازمان بنادر‬ ‫تاریخ ه��ای متفاوتی را برای برگ��زاری مزایده تعیین اپراتور‬ ‫اعالم می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬موض��وع تعیی��ن اپراتور ب��رای بندر‬ ‫ش��هیدرجایی به یک��ی از چالش های ام��روز بخش دریایی‬ ‫کشور تبدیل شده است‪ ،‬چرا که هنوز پس از گذشت ‪2‬سال‪،‬‬ ‫س��رانجام تعیین اپراتور برای این بندر مهم مشخص نیست‬ ‫و همچنان سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ های متفاوتی را‬ ‫برای برگزاری مزایده تعیین اپراتور اعالم می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بخش خصوصی همواره گله مند اس��ت که‬ ‫دولت توانمندی های این بخش را باور ندارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ش��رکت های ش��به دولتی بیش��ترین نقش را در بنادر ایران‬ ‫ایف��ا می کنند‪ .‬در واقع جامعه بندری ایران پس از گذش��ت‬ ‫س��ال ها هنوز نتوانس��ته جایگاه واقعی خود را به دست اورد‬ ‫و نه تنه��ا دولت بلکه نهادهایی که ب��ه عنوان حمایت کننده‬ ‫بخش خصوصی هس��تند ه��م تاکنون نتوانس��ته اند منافع‬ ‫این بخ��ش را تامین کنن��د‪ .‬دولت یازده��م از ابتدای روی‬ ‫کار ام��دن همواره بر نقش کلیدی بخ��ش خصوصی تاکید‬ ‫داشت و انتخاب دو نفر از مسئوالن مهم که از پارلمان بخش‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫خصوصی امده بودند‪ ،‬در سمت های مهم دولتی هم موجب‬ ‫امیدواری بخش خصوصی ش��ده بود‪ .‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی هم همواره در سخنان خود تاکید زیادی بر‬ ‫فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خصوصی دارد‬ ‫و معتقد است که دولت پول کافی برای انجام پروژه ها ندارد‬ ‫و باید بخش خصوصی وارد حوزه های زیرساختی شود اما با‬ ‫گذشت ‪ 2‬سال‪ ،‬هنوز بخش خصوصی نتوانسته جایگاهی را‬ ‫در پروژه های بزرگ به ویژه در بخش دریایی به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوعات مهم به غیر از حمای��ت دولت‪ ،‬نهادهای‬ ‫متشکل از شرکت های خصوصی هستند که می توانند از حق‬ ‫ای��ن بخ��ش در مقابل دولت و ش��به دولتی ها دفاع کنند اما‬ ‫تاکنون این انجمن ها هم نتوانس��ته اند کاری از پیش ببرند و‬ ‫شرکت های خصوصی گالیه دارند که منافع انها در انجمن ها‬ ‫پیگیری نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان بنادر‬ ‫و دریانوری هم در جلس��ات اعالم کرده در حال اماده سازی‬ ‫اس��ناد برگزاری مزایده هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬مزایده در ‪ 3‬ترمینال‬ ‫برگزار می ش��ود که ترمینال یک و دو در مرحله نخس��ت به‬ ‫مزایده گذاش��ته می شود و پس از ان ترمینال ‪ 3‬که فعال در‬ ‫حال ساخت است‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬به مزایده گذاشته خواهد شد‬ ‫تا ساخت و تجهیز این بندر از سوی برنده مزایده انجام شود‪.‬‬ ‫تک نرخی‬ ‫کردن قیمت‬ ‫ارز با اینکه به‬ ‫شفاف سازی‬ ‫اقتصادی‬ ‫و مبادالت‬ ‫بین المللی‬ ‫تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬در برخی‬ ‫موارد می تواند‬ ‫اسیب هایی را‬ ‫هم برای تامین‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫و بخش تولیدی‬ ‫کشور وارد کند‬ ‫برخی‬ ‫کارشناسان‬ ‫در این زمینه‬ ‫معتقدند‬ ‫فوایدی که از‬ ‫شفافیت رقابت‬ ‫در تک نرخی‬ ‫شدن عاید‬ ‫کشور می شود‬ ‫بیش از مضراتی‬ ‫است که برای‬ ‫برخی پروژه ها‬ ‫و واحدها به‬ ‫وجود می اید‬ ‫اختصاص ‪75‬درصد اب انتقالی به صنایع‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در امور اب و ابف��ا گفت‪ :‬برای اجرای‬ ‫طرح انتقال اب خزر به سمنان و کویر مرکزی هنوز مجوز‬ ‫زیست محیطی از سازمان محیط زیست دریافت نکرده ایم و‬ ‫تا زمانی که این مجوز دریافت نش��ود نمی توانیم این طرح‬ ‫را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رحیم میدان��ی در زمینه طرح انتقال‬ ‫اب خزر به کویر مرکزی و سمنان اظهار کرد‪ :‬صدور مجوز‬ ‫باید از سوی سازمان محیط زیست انجام شود که برای این‬ ‫مسئله از ما اطالعاتی خواسته اند و ما نیز اطالعات را به طور‬ ‫کامل در اختیار انها قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشاور این پروژه در ایران حضور نداشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه این طرح پیچیده است‬ ‫بنابراین باید تمام موازین ان به طور کامل ارزیابی شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نیرو در ام��ور اب و ابفا با اش��اره به طرح‬ ‫انتق��ال اب خزر به دریاچه ارومیه توضیح داد‪ :‬برای اجرای‬ ‫این طرح نیز به منظور حفظ مسائل زیست محیطی مجبور‬ ‫ش��دیم از یک مش��اور با ‪ 6‬عضو خارجی استفاده کنیم که‬ ‫درحال حاض��ر نیز در حال انجام فعالیت هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫میدانی‪ ،‬تجربه وزارت نیرو در چنین پروژه هایی پایین است‬ ‫از ای��ن رو نمی توان برای اج��رای این طرح زمان پیش بینی‬ ‫ک��رد اما اگ��ر روزی این ط��رح به تایید س��ازمان حمایت‬ ‫محیط زیست برسد این طرح باید از سوی بخش خصوصی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان سرمایه گذاری این پروژه گفت‪ :‬براساس‬ ‫اخرین براوردها ‪6‬هزار میلیارد تومان س��رمایه برای اجرای‬ ‫ای��ن طرح نیاز اس��ت و با توجه به اینک��ه تاخیر در اجرای‬ ‫پ��روژه هر س��ال ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد میزان هزین��ه را افزایش‬ ‫می دهد بنابراین الزم است زودتر وضعیت پروژه ساماندهی‬ ‫شود‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا ادامه داد‪ :‬در نهایت‬ ‫این پ��روژه باید با س��رمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی‬ ‫ش��ود تا با توج��ه به اینکه ‪۷۵‬درصد اب انتقال قرار اس��ت‬ ‫در اختی��ار صنعت قرار بگیرد ل��زوم ورود بخش خصوصی‬ ‫به این ط��رح را افزایش می دهد‪ .‬میدانی با بیان اینکه پس‬ ‫از اجرایی شدن این طرح وزارت نیرو تنها ‪۲۵‬درصد از این‬ ‫اب را از بخ��ش خصوصی خریداری می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت بخش خصوصی و دارندگان صنایع با تش��کیل‬ ‫یک شرکت پروژه را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت نیرو نیز در این راستا به بخش خصوصی‬ ‫کمک هایی می کن��د به طوری که از صندوق توس��عه ملی‬ ‫می خواهیم تا به بخش خصوصی تسهیالت ارائه دهد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز احداث دو واحد جدید‬ ‫نیروگاه هسته ای بوشهر‬ ‫رییس ش��رکت دولتی «روس اتم» اعالم کرد‪ :‬به زودی‬ ‫احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته ای بوشهر اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرگئی کرینکو گفت‪ :‬با شرکای ایرانی‬ ‫تاریخ اغاز اقدامات ب��رای احداث دو واحد جدید نیروگاه‬ ‫هسته ای بوشهر را تعیین کرده ایم‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات خبرگزاری روسیا سگودنیا‪ ،‬کرینکو‬ ‫ب��ا بیان اینکه همه چیز (برای اغاز احداث) اماده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ارزیابی وضعیت زلزله ن��گاری محدوده محل‬ ‫احداث واحدهای جدید نیروگاه هس��ته ای در بوش��هر رو‬ ‫به پایان است‪.‬‬ ‫رییس شرکت «روس اتم» یاداوری کرد‪ :‬روسیه و ایران‬ ‫توافقنامه مهمی را امضا کرده اند که در ان احداث ‪ 3‬واحد‬ ‫نیروگاه هسته ای در بوشهر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین موافقتنامه اصولی برای‬ ‫احداث ‪ 8‬واحد نیروگاه هس��ته ای در ایران با مش��ارکت‬ ‫روسیه امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫نیروگاه هسته ای بوشهر دارای یک واحد هزار مگاواتی‬ ‫اس��ت و از ‪ 4‬سال پیش راه اندازی شده و برق تولیدی ان‬ ‫در شبکه برق ایران وارد و مصرف می شود‪.‬‬ ‫ایران و روسیه پاییز سال گذشته برای احداث دو واحد‬ ‫نیروگاه هس��ته ای در بوشهر به توافق رسیدند و قرار شده‬ ‫امسال مقدمات طراحی این واحدها شروع شود‪.‬‬ ‫ابان اسناد مورد توافق درپی ‪ 3‬روز مذاکرات فشرده‬ ‫‪ ۲۲‬‬ ‫اعضای کمیس��یون مش��ترک همکاری های دو کشور به‬ ‫ارزش حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر اجرای طرح های مش��ترک‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف به ویژه نفتی‪ ،‬اتم��ی‪ ،‬نیروگاهی‪،‬‬ ‫ش��بکه توزی��ع برق‪ ،‬ریل��ی و هوا فضای ایران در مس��کو‬ ‫امضا شد که می تواند حجم ارزش کنونی روابط اقتصادی‬ ‫دوجانبه را از س��االنه حدود ‪2‬میلیارد دالر به ‪۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر در اینده نزدیک برساند‪.‬‬ ‫بومی سازی ابزار های کنترلی‬ ‫توربین های بادی‬ ‫مدی��ر گروه پژوهش��ی تولی��د ب��رق تجدیدپذیر جهاد‬ ‫دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی از اجرای طرح‬ ‫پژوهش��ی با عنوان طراحی و س��اخت ابزار های کنترلی و‬ ‫‪ VRCC‬توربین ه��ای بادی خبر داد و گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ق��راردادی که ب��ا س��ازمان انرژی های نو (س��انا) منعقد‬ ‫ش��ده‪ ،‬در صورت اجرای موفق این طرح‪ ،‬این ابزار ها برای‬ ‫توربین های بادی نصب شده در مزرعه بادی منجیل قابل‬ ‫استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫ی با اشاره به فعالیت های‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سام روزبهان ‬ ‫علم��ی ای��ن گ��روه اف��زود‪ :‬در این گ��روه ب��ا همکاری‬ ‫متخصصانی از رش��ته های ب��رق‪ ،‬مکانی��ک و انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر اقدام به اجرای پروژه های پژوهش��ی در حوزه‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر کردیم‪ .‬وی طراحی و س��اخت‬ ‫ابزار ه��ای کنترلی توربین های بادی را از جمله پروژه های‬ ‫در حال اجرا در این واحد جهاد دانش��گاهی بیان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ای��ن پروژه اقدام به طراحی و س��اخت ابزار های‬ ‫کنترل��ی و ‪ VRCC‬توربی��ن بادی م��دل ‪660 -V47‬‬ ‫کیل��ووات خواهد ش��د‪ .‬روزبهانی با تاکید ب��ر اینکه این‬ ‫ابزار های در توربین های بادی نصب ش��ده در مزرعه بادی‬ ‫منجیل قابل استفاده خواهد بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تاکنون این‬ ‫ابزار ها برای توربین های بادی ‪ ،V47‬در کشور بومی سازی‬ ‫نشده و برای نخستین بار با امضای قراردادی بین سازمان‬ ‫انرژی های نو و جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی اقدام ب��ه طراحی‪ ،‬س��اخت و بومی س��ازی این‬ ‫ابزار های در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیس��تم پردازنده کنترل توربین های بادی‬ ‫سیس��تم ‪ PLC‬اس��ت و اس��تخراج منطق های کنترلی‬ ‫توربین ه��ای بادی و پیاده س��ازی ان در ‪ PLC‬از فازهای‬ ‫اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫روزبهان��ی افزود‪ VRCC :‬بخش دیگر این پروژه و یک‬ ‫ماژول الکترونیک قدرتی است که کنترل ان نیز از طریق‬ ‫ابزار های کنترلی و ‪ PLC‬توربین بادی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ VRCC ،‬در س��رعت های «باد نامی» ‪18‬‬ ‫تا ‪ 25‬متر بر ثانیه‪ ،‬توان ژنراتور توربین را کنترل می کند‪.‬‬ ‫روزبهانی اظهار کرد‪ :‬توربین های بادی نصب ش��ده در‬ ‫مزرع��ه منجیل از نوع ‪ 2‬بوده و نوع ‪ 3‬ان در قزوین نصب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر اس��اس اطالعات اطلس بادی و بر اساس‬ ‫اطالع��ات دریافت��ی از ‪ 60‬ایس��تگاه در مناط��ق مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬میزان ظرفیت اسمی س��ایت های مختلف حدود‬ ‫‪ 60‬هزار مگاوات اس��ت و طبق پیش بینی ها‪ ،‬میزان انرژی‬ ‫قابل اس��تحصال بادی کش��ور از لحاظ اقتصادی افزون بر‬ ‫‪ 18‬هزار مگاوات تخمین زده می ش��ود که نش��ان دهنده‬ ‫ظرفیت قابل توجه کش��ور در زمینه احداث نیروگاه های‬ ‫بادی و همچنین اقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫انرژی باد خواهد بود‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا سال ‪2020‬‬ ‫میالدی ‪ 10‬درصد از برق جهان با انرژی باد تولید شده و‬ ‫تکنولوژی های مرتبط با این فناوری برای ‪ 7/1‬میلیون نفر‬ ‫شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫لزوم بهبود تولیدات داخلی در پسابرجام‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫جمش��ید انصاری‪ ،‬اس��تاندار زنجان تاکید کرد‪ :‬مس��ئوالن بای��د در دو حوزه‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬کیفیت کاالها و استفاده از حضور سرمایه گذاران سایر کشورها‬ ‫به عنوان شرکای داخلی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند و شرایطی‬ ‫برای بخش خصوصی در این زمینه فراهم کنند‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫چهل و پنجمین جلسه ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اردبیل با بیان‬ ‫اینک��ه از ح��دود ‪ ۶۰۰‬ج��واز‬ ‫تاس��یس ص��ادر ش��ده نزدیک‬ ‫به‪ ۵۰‬ط��رح‪ ،‬از طرح های مهم‬ ‫و تاثیر گ��ذار در بحث توس��عه‬ ‫صنعتی اس��تان انتخاب ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرکدام از این طرح ها به نوعی از نظر‬ ‫میزان س��رمایه گذاری‪ ،‬میزان تاثیر در توسعه استان و‬ ‫از نظر اینکه برای نخستین بار در استان سرمایه گذاری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می تواند در توسعه صنعتی استان تاثیر گذار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اردبیل‪ ،‬سید حامد عاملی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال برای ‪ ۵‬طرح از این طرح های پروانه بهره برداری‬ ‫صادر شده و ‪ ۴۵‬طرح باقی مانده در دستور کار کنترل‬ ‫پروژه س��ازمان بوده تا به نتیجه و بهره برداری برس��ند‬ ‫که با به بهره برداری رس��یدن هرک��دام از این طرح ها‬ ‫به وظایف خود در بحث توس��عه اقتصادی استان عمل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ش��روع فصل کار در اس��تان‪،‬‬ ‫طرح ها بار دیگر بررسی شده و مشکالت موجود انها از‬ ‫قبیل س��رمایه در گردش‪ ،‬تامین زمین برای توسعه در‬ ‫دست پیگیری اس��ت و چندین طرح دیگر وجود دارد‬ ‫که باید با رعایت قانون به نوعی شرایط فعالیت انها به‬ ‫وسیله ستاد تسهیل فراهم شود تا این طرح ها در سال‬ ‫اینده به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مسائل و مش��کالت ‪ ۶‬واحد تولیدی‬ ‫ش��امل ش��رکت ارتا انرژی‪ ،‬ش��رکت پترو اذر ش��ید‪،‬‬ ‫ش��رکت ارتا بازیافت نیرو‪ ،‬شرکت کامپوزیت الوارس‪،‬‬ ‫در و پنجره فرودینی و ش��رکت اتابک رسا مغان مطرح‬ ‫شد و در زمینه تخصیص اب‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬تسهیالت‬ ‫ثابت و تعیین تکلیف تسهیالت رسیدگی و تصمیمات‬ ‫الزم ب��رای حل مش��کالت واحدهای نام ب��رده گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫اوج تولید با تامین زیرساخت؛ فرود صنعت با مشکالت مالی‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫یاراله نصیری‬ ‫دولت باید‬ ‫برخی مشوق ها‬ ‫را به منظور‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫و رونق‬ ‫اقتصادی‬ ‫درنظر بگیرد‬ ‫اثرات مخرب تحریم های‬ ‫داخلی بر صنایع همدان‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت اس��تان همدان گفت‪:‬‬ ‫تحریم ه��ای داخلی اثرات مخرب بیش��تری بر صنایع‬ ‫استان دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان همدان‪ ،‬منوچه��ر رضایی با بیان اینکه‬ ‫گالیه صنعتگران ناشی از ش��رایط سخت تولید است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس از اجرای برجام هنوز کار تمام نشده و‬ ‫اقدامات الزمی باقی است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در کنار‬ ‫تحریم های بین المللی‪ ،‬تحریم های داخلی اثرات مخرب‬ ‫بیش��تری بر صنایع اس��تان دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬تحریم های‬ ‫داخل��ی را باید به ن��ام برجامی دیگر نامی��د که اثرات‬ ‫بیش��تری دارد و اگر این مش��کل حل نشود‪ ،‬برجام ما‬ ‫بی نتیجه خواهد بود‪ .‬عضو هی��ات مدیره خانه صنعت‬ ‫همدان با اشاره به اینکه مسائل به دستگاه های اجرایی‬ ‫برمی گردد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مش��کالت پیش روی صنعت‬ ‫ریش��ه در تصمیمات مل��ی که مدیران دس��تگاه های‬ ‫اجرایی اس��تان در ان دخیل نیستند‪ ،‬شرایط حاکم بر‬ ‫اقتصاد دنیا و منطقه و تهدیدهای دش��منان این ملت‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه تولیدکنندگان به گناه ناکرده‬ ‫مش��کالت را تحمل می کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همه مدیران‬ ‫دستگاه های اجرایی استان به طور قطع با مدیریت ارشد‬ ‫همراه هستند‪ ،‬مشکالت از یک سو به مدیران میانی و‬ ‫کارشناسی بازمی گردد و سایر مشکالت به موارد اشاره‬ ‫شده مربوط می شود‪.‬‬ ‫رضای��ی با تاکید ب��ر اینکه ما بای��د نگاه های خود را‬ ‫تغییر دهیم‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬واحد تولید یک ارزش‬ ‫اس��ت و نبود انها به معنای این است که ارزشی وجود‬ ‫ندارد و باید بخش خصوصی و کار انها را ارج نهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بخش��ی از مشکالت ما به نوع‬ ‫ن��گاه و تعلیم و تربیت ما برمی‪‎‬گ��ردد‪ ،‬گفت‪ :‬از دوران‬ ‫کودک��ی باید احترام ب��ه بخش خصوص��ی را به افراد‬ ‫بیاموزیم‪ ،‬در حال��ی که این احترام در جامعه ما وجود‬ ‫ندارد که البته ریشه های مختلفی دارد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه نگرش نامناس��ب به بخش خصوصی در ش��هرها‬ ‫و محیط های کوچک تر ش��دت بیشتری پیدا می کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما انتظار داریم در فضاهای کوچک و محدود‬ ‫نگاه ها بلندتر باش��د و امکانات الزم استان های صنعتی‬ ‫در همدان فراهم ش��ود و این اتفاق به دس��ت استاندار‬ ‫محق��ق خواهد ش��د‪ .‬عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‬ ‫همدان با اش��اره به اینکه قرار ب��ود امکانات به صورت‬ ‫تجمیع شده در ش��هرک های صنعتی متمرکز شود تا‬ ‫هزینه تولید کاهش یابد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬مشکالت در‬ ‫حوزه های شهرک های صنعتی به دستگاه های استانی‬ ‫بازنمی گردد و باید در سطح کشوری دنبال شود‪.‬‬ ‫از روند تولید در استان ایالم نشان داد‬ ‫شعبان فروتن‬ ‫کم توجهی‬ ‫به مشکالت‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی باعث‬ ‫افزایش‬ ‫روزانه معضالت‬ ‫موجود در انها‬ ‫شده است‬ ‫کمب��ود حامل های انرژی‪ ،‬ش��بکه جاده ای‪ ،‬زمین‬ ‫ب��رای واگ��ذاری‪ ،‬بدهی های مع��وق تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه بانک ه��ای عام��ل و اداره دارای��ی و‪ ...‬از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که می تواند جذب سرمایه گذار برای‬ ‫ظرفیت های ایالم را با مشکل مواجه کند تا محصول‬ ‫صادرات مح��وری در واحده��ای تولیدی اس��تان با‬ ‫محدودیت مواجه شود‪.‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا یارال��ه نصی��ری‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ای�لام‪ ،‬مختار‬ ‫حیدری‪ ،‬رییس خانه صنعت و معدن ایالم و شعبان‬ ‫فروت��ن‪ ،‬ریس ات��اق بازرگانی ایالم به بررس��ی این‬ ‫معض��ل در واحدهای تولید اس��تان ای�لام پرداخته‬ ‫است‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم‬ ‫با بیان اینک��ه یکی از عوامل اصلی س��رمایه گذاری‬ ‫نکردن سرمایه گذاران در استان های کمتر برخوردار‪،‬‬ ‫نب��ود زیرس��اخت های الزم در ای��ن زمینه اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نبود حامل های انرژی‪ ،‬ش��بکه جاده ای‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬زمین برای واگذاری و‪ ...‬ازجمله مواردی‬ ‫اس��ت که برای س��رمایه گذاری در هر استانی برای‬ ‫توسعه صنعتی نیاز اس��ت که متاسفانه استان ایالم‬ ‫از برخی از این مولفه ها تاکنون محروم مانده و سبب‬ ‫رونق نگرفتن تولید در این استان شده است‪.‬‬ ‫یارال��ه نصی��ری نب��ود برخ��ی مش��وق ها ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ازجمله‬ ‫اس��تان ایالم را عام��ل دیگری برای جذب نش��دن‬ ‫س��رمایه گذاران عن��وان ک��رد و افزود‪ :‬دول��ت باید‬ ‫برخی مش��وق ها را به منظور رونق سرمایه گذاری در‬ ‫اس��تان های کمتربرخوردار‪ ،‬ایجاد توازن منطقه ای‪،‬‬ ‫ایج��اد اش��تغال و رونق اقتص��ادی درنظ��ر بگیرد‪.‬‬ ‫برخ��ورداری ایالم از توانمندی ه��ای فراوان صنعتی‬ ‫و تولیدی نیازمند س��رمایه گذاری دولت است و اگر‬ ‫خود اقدام به این امر نمی کند باید با ایجاد مشوق ها‬ ‫و تامی��ن زیرس��اخت ها عالوه بر اح��داث واحدهای‬ ‫تولی��دی و ف��راوری‪ ،‬فرصت ه��ای ش��غلی و رونق‬ ‫اقتصادی مناسبی را در استان ایجاد کند‪.‬‬ ‫نصیری به وجود منابع نفتی و گازی مناس��ب در‬ ‫استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در صورتی که دولت اقدام‬ ‫به سرمایه گذاری در واحدهای استخراج کند به طور‬ ‫حت��م واحدهای پایین دس��تی ان به وس��یله بخش‬ ‫خصوصی احداث خواهد شد که عالوه بر ایجاد ارزش‬ ‫افزوده به منظور تولید ثروت‪ ،‬رونق مناسبی را برای‬ ‫توسعه استان به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نصیری با تاکی��د بر اینکه اجرای برخی طرح های‬ ‫توسعه ای اس��تان را به سمت صنعتی شدن هدایت‬ ‫می کند‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬بهره برداری از تع��داد زیادی از‬ ‫طرح های صنعتی تا پایان امس��ال و در طول س��ال‬ ‫اینده باعث ش��ده ای�لام گام های رو به رش��دی را‬ ‫در زمین��ه توس��عه صنعتی ب��ردارد و چهره صنعتی‬ ‫استان با تغییرات اساسی همراه باشد که البته رونق‬ ‫بخش��یدن به این امر‪ ،‬نیازمند سرمایه گذاری هر چه‬ ‫بیشتر در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه برداش��تن موان��ع تولی��د و‬ ‫حمایت از صنعت اس��تان ع��زم همگانی و همکاری‬ ‫همه س��ازمان های مرتب��ط را می طلبد‪ ،‬افزود‪ :‬بدون‬ ‫هم��کاری دس��تگاه ها و س��ازمان های مرب��وط گام ‬ ‫‹ ‹خود تحریم�ی‪ ،‬مش�کل واحده�ای‬ ‫تولیدی‬ ‫برداش��تن برای رفع مش��کالت تولید‪ ،‬چندان موثر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که متاسفانه برخی‬ ‫دس��تگاه ها و س��ازمان های مرتبط با حوزه صنعت و‬ ‫معدن نگاه متفاوتی نس��بت ب��ه طرح ها و واحدهای‬ ‫صنعتی دارند که این عمل مشکالت اساسی را برای‬ ‫تولید ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایالم با اش��اره به اینکه برخ��ی انتظارات‬ ‫غیرکارشناسی از واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی‪،‬‬ ‫پاالیشگاه گاز‪ ،‬صنایع سیمان و‪ ...‬به قدری باالست که‬ ‫موجب افزایش هزینه های تولید شده و در بلندمدت‬ ‫باعث غیراقتصادی شدن این پروژه می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��دون ش��ک هی��چ ی��ک از مدیران‬ ‫طرح ه��ای بزرگ صنعت��ی و معدنی توق��ع دریافت‬ ‫خدم��ات رایگان از س��ازمان های مرب��وط ندارند اما‬ ‫تراشیدن هزینه های گزاف و خارج از قواعد متناسب‬ ‫با نرخ کش��وری‪ ،‬باال بردن توقعات اجتماعی در افراد‬ ‫بومی و ساکنان پیرامون این واحدها‪ ،‬انگیزه و رغبت‬ ‫را از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و زمینه ورود‬ ‫سایر افراد را به استان با کاهش همراه می کند‪.‬‬ ‫نصیری تاکید کرد‪ :‬امروز دغدغه اصلی خانواده ها‬ ‫و مسئوالن استان مشکل بیکاری و نبود فرصت های‬ ‫شغلی است‪ .‬بنابراین برخی افراد بدون توجه به این‬ ‫چالش ه��ا و مش��کالت اجتماعی جامع��ه‪ ،‬با گرفتن‬ ‫تصمیم ه��ای کارشناس��ی نش��ده در صدد اس��یب‬ ‫رساندن به همین حداقل های موجود هستند که باید‬ ‫برای عبور از این مرحله چاره اندیشی اساسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت گریبانگیر تولید‬ ‫ریی��س خانه صنعت و معدن ای�لام با بیان اینکه‬ ‫مش��کالتی که هم اکنون تولید اس��تان با ان دست‬ ‫و پنج��ه نرم می کن��د بازخورد عملک��رد ضعیف در‬ ‫دولت ه��ای گذش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫انباشت بدهی‪ ،‬بدهی های معوق به بانک های عامل‪،‬‬ ‫جرای��م مالیاتی و تامی��ن اجتماع��ی و‪ ...‬گریبانگیر‬ ‫واحدهای تولیدی استان ش��ده که می طلبد دولت‪،‬‬ ‫در زمین��ه پرداخت تس��هیالت از مح��ل وجوه اداره‬ ‫شده اقدامات اساسی را به منظور برطرف کردن این‬ ‫مشکالت در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫مختار حیدری با اش��اره به اینکه پرداخت نشدن‬ ‫یارانه های سوخت و حامل های انرژی از سوی دولت‬ ‫برای واحدهای تولیدی اس��تان مش��کالت اساسی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت��ی که پرداخت‬ ‫یارانه حامل های انرژی به عنوان یک دس��تورالعمل‬ ‫در برنامه ه��ای دولت قرار بگیرد به طور حتم گره از‬ ‫کار بس��یاری از واحدهای تولیدی استان باز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه مطالب��ه زمین ه��ای ‬ ‫واگذار ش��ده به واحدهای تولیدی از س��وی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی باعث ایجاد برخی ناهماهنگی ها‬ ‫شده که این امر نیز باعث بروز برخی مشکالت برای‬ ‫صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شده است‪.‬‬ ‫حی��دری ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اب�لاغ تم��ام‬ ‫دستورالعمل های الزم از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در زمینه تولید در س��فر استانی هیات دولت‬ ‫به اس��تان مورد تایید بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان صدور برخی مجوزها را محدود کرده اما برخی‬ ‫ناهماهنگی ها بین این سازمان و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی مش��کالتی را برای تولیدکنندگان به وجود‬ ‫اورده و این امر صدم��ات جبران ناپذیری به تولید و‬ ‫صادرات در اس��تان خواهد زد که باید برای برطرف‬ ‫شدن ان چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امید اس��ت مسئوالن امر با ابالغ‬ ‫دستورالعمل های ویژه از شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان بخواهند همگام با تولید و واحدهای تولیدی‬ ‫قدم بردارد نه اینکه با برخی بخش��نامه های داخلی‬ ‫سد راه تولید شوند‪ .‬البته بدهی های معوق واحدهای‬ ‫تولی��دی به بانک ها از دیگر مش��کالتی اس��ت که با‬ ‫نبود وثیقه برای دریافت تس��هیالت فشار زیادی به‬ ‫واحدهای تولیدی وارد کرده است‪.‬‬ ‫ش��عبان فروتن‪ ،‬ریی��س اتاق بازرگان��ی ایالم نیز‬ ‫با بی��ان اینکه قول هایی ک��ه در دولت های قبلی به‬ ‫واحدهای تولیدی به منظور برطرف کردن مشکالت‬ ‫انه��ا داده ش��ده بود هن��وز عملی نش��ده و این امر‬ ‫مش��کالتی را ب��رای واحدهای تولی��دی ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در دولت های گذش��ته قرار بود‬ ‫برخی بدهی های معوق واحدهای تولیدی به بانک ها‬ ‫از س��وی دولت پرداخت ش��ود تا در ای��ن واحدها با‬ ‫خیالی اس��وده اقدام به تولید ش��ود که متاس��فانه‬ ‫وعده ه��ا تاکنون عملی نش��ده و بس��یاری از انها به‬ ‫وسیله بانک ها تملک یا تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫ش��عبان فروتن با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن موضوع‬ ‫همچن��ان ب��ه قوت خ��ود باقی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫کم توجه��ی به مش��کالت واحده��ای تولیدی باعث‬ ‫افزای��ش روزانه معض�لات موجود در انها ش��ده به‬ ‫گون��ه ای که برخی از انها در مرز تعطیلی قرار دارند‬ ‫یا تعطیل شد ها ند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ور‪ ،‬تحریم ه��ای بین المللی را‬ ‫پشت سر گذاش��ت ولی متاسفانه خودتحریمی های‬ ‫داخل��ی هن��وز ادامه دارد و تا زمانی ک��ه این امر در‬ ‫س��طح کشور و اس��تان به وس��یله برخی سازمان ها‬ ‫و دس��تگاه های دولتی همچنان ادامه داش��ته باشد‬ ‫صنعت و تولید نه تنها از رونق مناسبی نخواهد یافت‬ ‫بلکه رو به رکود نیز خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫فروتن با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته هیچ‬ ‫یک از واحدهای تولیدی اس��تان از بانک های عامل‬ ‫تسهیالت تولید دریافت نکرده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این امر‬ ‫باعث ش��ده واحدهای تولیدی قدیمی و جدید توان‬ ‫تولید محصول صادرات محور را نداش��ته باش��ند و با‬ ‫توج��ه به هم مرزی با عراق و نزدیکی به کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس‪ ،‬در عمل هی��چ محصولی برای‬ ‫صادرات از خط تولید انها خارج نش��ود که این روند‬ ‫به تولید‪ ،‬اش��تغال و اقتصاد اس��تان صدمات زیادی‬ ‫زده اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬برخ��ی مدیریت های‬ ‫نادرست در واحدهای تولیدی استان نیز این روند را‬ ‫با شدت بیشتری همراه کرده به گونه ای که بر تولید‬ ‫و اشتغال انها تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در اتاق بازرگانی ایالم با گالیه‬ ‫از عملکرد بانک های عامل اس��تان گفت‪ :‬اس��تمهال‬ ‫تس��هیالت دریافتی از بانک ها ج��ز افزایش بدهی ها‬ ‫هیچ کمکی به کم شدن مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫نمی کن��د و باید ب��رای رفع ان راه چاره ای اساس��ی‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫فروتن ادامه داد‪ :‬بیمه تامی��ن اجتماعی‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی و‪ ...‬از دیگر مش��کالتی اس��ت که‬ ‫گریبانگر واحدهای تولیدی اس��تان ش��ده و برطرف‬ ‫ش��دن این مش��کالت نیازمند چاره اندیشی از سوی‬ ‫مسئوالن استان و کشور است‪ .‬البته برای اینکه یک‬ ‫واح��د تولیدی به تولید صادرات محور برس��د باید از‬ ‫امنیت روانی و پش��توانه حمایتی مناسبی برخوردار‬ ‫باش��د تا عالوه بر تولید کاالی باکیفیت و به دس��ت‬ ‫اوردن بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬اش��تغال مناسبی‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫چشم انداز روشن صنعت طال و جواهر ایران در پسابرجام‬ ‫اس��تاندار تهران با بیان اینکه صنع��ت طال و جواهر ایران‬ ‫در پسابرجام چش��م انداز روشنی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این صنعت در‬ ‫شرایط جدید می تواند عالوه بر تامین نیاز داخل در صادرات‬ ‫نیز فعاالنه عمل کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدحس��ین هاشمی با تاکید بر حفاظت‬ ‫و حمایت از اس��تادکاران این صنعت افزود‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫این صنعت شاهد هس��تیم که عالقه مندان و فعاالن زیادی‬ ‫از الگو ب��رداری به طراحی رس��یدند که بس��یار ارزش��مند و‬ ‫قابل قدردانی اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬شناسنامه دار کردن تولیدات‬ ‫داخلی طال و جواهر برای خریداران داخلی و به ویژه خارجی‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬هاشمی تصریح کرد‪ :‬این موضوع برای افراد‬ ‫خارجی بس��یار مهم است و با داشتن گارانتی‪ ،‬خدمات پس‬ ‫از فروش و شناس��نامه دار شدن تولیدات در این صنعت‪ ،‬این‬ ‫نگرانی نیز وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬اتحادی��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان طال و جواهر باید فرهنگ داش��تن گارانتی‬ ‫را در بی��ن فع��االن ای��ن بخ��ش ایج��اد کن��د‪ .‬وی یکی از‬ ‫دستاوردهای مهم این صنعت را اشتغالزایی بسیار باال عنوان‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬صنعت طال و جواهر زمینه خوبی نیز برای‬ ‫حضور گردشگران به داخل کشور فراهم می کند‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به اینکه در نمایشگاه طال و جواهر امسال‬ ‫طرح های بسیار زیبا و قابل توجهی وجود داشت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر‬ ‫حرکت بس��یار خوبی را در این صنع��ت اغاز کرده و باید به‬ ‫این مسیر ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه بین المللی ایران در صنعت طال و جواهر‬ ‫ارتقا می یابد‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬عبادال��ه محمدولی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر نیز گفت‪ :‬هنر‬ ‫و صنعت طال در ایران‪ ،‬اصالت و ریش��ه بیش از ‪۷۰۰۰‬س��ال‬ ‫دارد در حالی که هم اکنون این صنعت با مش��کالت زیادی‬ ‫ازجمله قاچاق روبه رو بوده و در این راستا باید تمهیدات الزم‬ ‫برای مبارزه با این پدید ه اندیش��یده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫دوران این صنعت پیش��رفت های خوبی داشته و البته فراز و‬ ‫نشیب هایی را هم در ان شاه د هستیم که امیدواریم بتوانیم‬ ‫موفقیت های جدیدی در این عرصه داش��ته باش��یم‪ ،‬این در‬ ‫شرایطی است که با وجود همه محدودیت ها‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و فروشندگان طال‪ ،‬تولید را به واردات ترجیح داد ه و با خود‬ ‫عهد بس��ته اند که تولید واقعی در راستای منافع ملی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬به همین دلیل فعالیت خ��ود را تعطیل نکرده و به‬ ‫حیات خود همچنان ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نشان(برند)س��ازی‪ ،‬رقاب��ت در تولید‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش‪ ،‬پای��داری در ص��ادرات محص��والت‬ ‫و مش��تری مداری ازجمل��ه مزیت ه��ای نوین��ی اس��ت که‬ ‫دس��ت اندرکاران این صنعت مه��م از کارگاه های کوچک تا‬ ‫کارخانه های بزرگ به ان اهتمام دارند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬امید است نمایشگاه طال و جواهر در دوره‬ ‫جدی��د فعالیت خود بتواند به بخش��ی از اهداف بلندمدت و‬ ‫کوتاه مدت دست یابد و بس��ترهای اشنایی تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان و ارائه کنن��دگان خدم��ات ب��ا محصوالت و‬ ‫ماش��ین االت و فناری ه��ای نوی��ن در این صنع��ت‪ ،‬معرفی‬ ‫محص��والت تولی��دی و فناوری های داخلی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫سلیقه های مصرف کنندگان داخلی و خارجی و ایجاد رقابت‬ ‫در تولید‪ ،‬صادرات و خدمات را فراهم کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مسعود سلطانی فر گفت‪ :‬در ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال اینده‪،‬‬ ‫خیز قابل توجهی را در صنعت طال و جواهر ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬در عین حال‪ ،‬بدون شک با داشتن هنرمندان زبردست‬ ‫و چیره دس��ت می توان تولیدات خوبی در این صنعت داشته‬ ‫و می توانی��م در صنعت ط�لا و جواهر‪ ،‬رتبه های خوبی را در‬ ‫دنیا کس��ب کنیم‪ ،‬ضمن اینکه بن��ا داریم تعامالت مان را در‬ ‫این بخش قوی تر کرده و مس��ائل و مشکالت موجود در این‬ ‫عرصه را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫تنها بازمانده نسل نساجی سنتی درگذشت‬ ‫غضنفر ملک ثابت مشهور به سلطان نساجی سنتی ایران به علت عارضه ریوی‬ ‫در ‪۸۴‬س��الگی درگذش��ت‪ .‬ملک ثابت که بیش از ‪ 60‬سال کارگاه دارا بی بافی در‬ ‫یزد را اداره می کرد‪ ،‬از مدتی پیش به علت عارضه ریوی در بیمارس��تان بستری‬ ‫‪۲۸‬بهمن درگذشت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بود‪ ،‬سرانجام روز چهارشنبه‬ ‫صنایع سبک‬ ‫تولید لوازم خانگی شریک خارجی می خواهد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح قوانین‬ ‫سرمایه گذاری پیش نیاز‬ ‫تولید مشترک‬ ‫لوازم خانگی ایرانی شریک خارجی می خواهد؟‬ ‫ب��رای رونق در صنع��ت لوازم خانگ��ی در کنار‬ ‫ب��اال ب��ردن س��طح کیفی��ت تولی��دات و اصالح‬ ‫زیر س��اخت های تولیدی باید بر تولید مشترک با‬ ‫شرکت های معتبر خارجی با هدف رونق و صادرات‬ ‫تاکید شود‪.‬‬ ‫برای پیشرفت و رونق در دوره پسابرجام‪ ،‬ایده ها‬ ‫و نظره��ای مختلفی از انتق��ال دانش و فناوری تا‬ ‫واردات دس��تگاه های پیش��رفته و ب��روز ارائه داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این دو نظ��ر و ایده به ط��ور کلی برای‬ ‫رونق در تمامی صنایع پیش��نهاد شده و می شود‪.‬‬ ‫صنع��ت لوازم خانگی نیز از جمله صنایعی اس��ت‬ ‫که در س��ال های اخیر با رکود مواجه ش��ده است‪.‬‬ ‫ج��دا از سیاس��ت گذاری و اجرای سیاس��ت های‬ ‫رونق دهی کوتاه م��دت برای این صنعت‪ ،‬همچنان‬ ‫تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی بر لزوم جهش‬ ‫و پیش��رفت در این صنعت تاکید می کنند‪ .‬تولید‬ ‫مش��ترک با نش��ان(برند)ها و ش��رکت های معتبر‬ ‫خارجی یکی از راهکارهایی اس��ت که کارشناسان‬ ‫و مسئوالن این بخش پیشنهاد می دهند؛ هر چند‬ ‫بر سر این سیاست میان مدت و بلندمدت صنعتی‬ ‫که با هدف رونق صادرات تاکید می شود‪ ،‬اختالف‬ ‫نظر وجود دارد‪.‬‬ ‫محمد طحان پور‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم خانگی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه ما به دنبال‬ ‫انتقال دانش فنی و فناوری به داخل کشور هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید تلویزیون از ان دس��ته از لوازم خانگی‬ ‫اس��ت که باید برای توس��عه تولیدی ان به دنبال‬ ‫دانش فنی و فناوری باشیم‪ .‬بعد از ان کولر گازی‪،‬‬ ‫ماشین ظرفش��ویی و لباسشویی‪ ،‬یخچال‪ ،‬یخچال‬ ‫فری��ز و پکیج در اولویت بروزرس��انی با دانش فنی‬ ‫هستند‪ .‬با این حال اقالم صنعتی دیگر مانند اجاق‬ ‫ی و بخاری انچنان نیاز به دانش فنی‬ ‫گاز‪ ،‬کول��ر اب ‬ ‫و فناوری ندارند‪ .‬البته کاالهایی که نیاز بروزرسانی‬ ‫با دانش فنی را دارند انرژی بر هس��تند‪ .‬با این حال‬ ‫اگر میزان فناوری یک کاال باال باش��د به طور قطع‬ ‫انرژی کمتری مصرف می کند‪ .‬ناگفته نماند که در‬ ‫حال حاضر تلویزیون های تولیدی در داخل کشور‬ ‫مطابق با فناوری روز دنیا ساخته می شوند‪.‬‬ ‫طحان پور درباره ش��رایط مطلوب تولیدی برای‬ ‫صنعت لوازم خانگی توضیح داد‪ :‬اگر تولیدات لوازم‬ ‫خانگ��ی صادرات گرا نباش��د این تولی��د زمین گیر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حال حاضر نیز که گفته می شود در‬ ‫بازار و صنعت لوازم خانگ��ی رکود وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫حالی که این ش��رایط رکودی نیست‪ ،‬بلکه عرضه‬ ‫بیش از تقاضاس��ت؛ چراکه تولیدات کارخانه های‬ ‫ل��وازم خانگی بی��ش از نیاز داخلی اس��ت و ما در‬ ‫این دوره نیاز به ای��ن تعداد کارخانه لوازم خانگی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گذش��ته واردات ل��وازم خانگی به‬ ‫ان��دازه امروز نبود و مردم نگران تامین لوازم بودند‬ ‫و حتی برای چند سال اینده خود کاال می خریدند‪.‬‬ ‫ام��ا امروزه نیاز جامعه‪ ،‬بروز اس��ت‪ .‬بنابراین اینکه‬ ‫گفته می ش��ود انب��ار کارخانه های تولی��دی لوازم‬ ‫خانگی پر شده‪ ،‬باید دید چرا این گونه شده است؟‬ ‫بای��د درنظ��ر گرفت که این تع��داد و با این حجم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫حبیب اهلل انصاری‬ ‫دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تولید‪ ،‬نیاز جامعه نیست‪ .‬وقتی تعداد کارخانه های‬ ‫تولیدی زیاد شود‪ ،‬بهترین های لوازم خانگی تحت‬ ‫تاثیر کاالهای تولی��دی بی کیفیت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫متاس��فانه از انج ا ک��ه کارخانه ه��ای گوناگون در‬ ‫صنعت لوازم خانگ��ی وجود دارد و انها نمی توانند‬ ‫از دان��ش فنی و تبلیغات اس��تفاده کنند کاالهای‬ ‫بی کیفی��ت ک��ه فق��ط در ظاهر جذاب هس��تند‬ ‫تولید می کنن��د و مصرف کننده نیز فریب ظاهر را‬ ‫می خ��ورد‪ .‬در حالی که این ش��یوه تولید‪ ،‬ظلم به‬ ‫کاالهای با کیفیت داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ای�ران ب�ه بازار جهان�ی نیازمند‬ ‫تولید نشان(برند) است‬ ‫ریی��س اتحادیه لوازم خانگی با تاکید بر اهمیت‬ ‫صادرات محور ش��دن تولیدات این صنعت گفت‪ :‬تا‬ ‫زمانی که ش��یوه تولید‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات را‬ ‫در صنعت ل��وازم خانگی بروز نکنی��م نمی توانیم‬ ‫تولید صادرات محور داش��ته باشیم‪ .‬البته صادرات‬ ‫ب��ه برخی کش��ورهای عقب مانده مانن��د عراق و‬ ‫افغانس��تان انج��ام می ش��ود اما ما به این ش��یوه‪،‬‬ ‫ص��ادرات نمی گوییم‪ .‬در صورتی می توانیم بگوییم‬ ‫صادرات داریم که به کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫صادرات داشته باشیم‪ .‬البته ممکن است عراق نیز‬ ‫شرایط با ثباتی در اینده پیدا کند و دیگر کاالهای‬ ‫بی کیفیت ما را نخرد‪.‬‬ ‫طحان پور اف��زود‪ :‬در صورتی می توانیم صادرات‬ ‫داشته باشیم که دانش‪ ،‬فناوری و سرمایه خارجی‬ ‫را به کش��ور بیاوریم و با لیس��انس و نش��ان(برند)‬ ‫خارجی تولید کنیم؛ چراکه با نش��ان(برند) ایرانی‬ ‫نمی توانی��م با نش��ان های روز دنیا رقابت داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا صحیح است‬ ‫اگر نش��ان(برند)های خارجی به کش��ور ما بیایند‬ ‫تمام فن��اوری روز خود را به کش��ور ما نمی اورند‬ ‫و تولید مشترک با سرمایه گذاران خارجی به ضرر‬ ‫تولیدکننده داخلی تمام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫گفته صحیح نیس��ت؛ اگر سرمایه گذار خارجی به‬ ‫کش��ور ما بیاید و اقدام به تولی��د کند باید کاالی‬ ‫مرغ��وب ارائه ده��د‪ .‬به عالوه اینکه س��رمایه گذار‬ ‫خارجی در صورتی به کش��ور م��ا می اید که خود‬ ‫بتواند صادرات زیاد داش��ته باش��د‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در بسیاری از محصوالت همچون خودرو تولیدات‬ ‫مشترک ما با نشان(برند) خارجی انجام می شود‪ .‬از‬ ‫این رو باید زمینه برای تولید مشترک با نشان های‬ ‫خارجی در صنعت لوازم خانگی نیز فراهم ش��ود؛‬ ‫چراک��ه باعنوان و نش��ان(برند) ایرانی به طور قطع‬ ‫نمی توانیم با نشان(برند)های روز دنیا رقابت داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اول رشد داخلی بعد صادرات‬ ‫پیش نیاز توسعه و پیش��رفت در خارج از مرزها‬ ‫بدون شک توفیق روز افزون در داخل کشور است‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که در تمامی ابع��اد اقتصادی و صنعتی‬ ‫نتوانی��م مش��کالت و چالش ه��ای تولیدکنندگان‬ ‫را ح��ل کنیم س��خن از رونق و پیش��رفت به نظر‬ ‫شعارگونه می اید‪.‬‬ ‫فره��اد رهنما‪ ،‬عضو انجمن ل��وازم خانگی ایران‬ ‫با بیان اینکه ما نباید ترس��ی از بزرگ و ش��اخص‬ ‫کردن نش��ان(برند)ی در دنیا داش��ته باش��یم به‬ ‫گفت‪ :‬م��ا باید امادگی چنین جهش��ی را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اما باید در ابتدا جلوی اسیب صنعت‬ ‫ل��وازم خانگی را بگیریم‪ .‬این خونریزی از بهره ‪۲۸‬‬ ‫درصد به اضافه مالیاتی که از ان گرفته می ش��ود‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصد ارزش افزوده ای که از باالترین قیمت‬ ‫مصرف کنن��ده می گیرند ناش��ی می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫حالت اس��ت که می توان گفت سیس��تم چرخش‬ ‫مالی صنعت لوازم خانگی دچار خونریزی می شود‪.‬‬ ‫این مشکل باید برطرف شود؛ چرا که جلوی نفس‬ ‫کش��یدن تولیدکنندگان لوازم خانگی را می گیرد‪.‬‬ ‫باید اجازه داده ش��ود که این صنعت نفس بکشد‬ ‫و خ��ود ش��ریک تولی��دی و تجاری را پی��دا کند‪.‬‬ ‫الزم��ه ان هم این اس��ت ک��ه تولیدکنن��ده لوازم‬ ‫تولید بطری های « پی ای تی » نگهدارنده روغن گیاهی‬ ‫یک شرکت روس��ی به منظور بروز کردن بطری های‬ ‫نگهدارنده روغن گیاهی اقدام به افزایش سرمایه گذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی این شرکت در‬ ‫حدود ‪3/87‬میلیون یورو در ساخت و بازسازی کارخانه‬ ‫تولید روغن س��رمایه گذاری کرده ک��ه‪ ،‬در این پروژه‪،‬‬ ‫س��اخت اتاق دیگ بخار با دستگاه های نوین به منظور‬ ‫جایگزین��ی دس��تگاه های قدیمی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬دلیل این امر کاهش نشر مواد مضر به جو‬ ‫عنوان شده است‪ .‬نوس��ازی ابزاراالت خودکار و ادوات‬ ‫الکتریکی از دیگر مراحل این پروژه در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ای��ران پلیمر‪ ،‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬واحد تازه‬ ‫احداث شده در شهر ‪ Labinskiy‬قصد دارد تا تولیدات‬ ‫ی » خ��ود را به منظور اس��تفاده‬ ‫بطری ه��ای « پی ای ت ‬ ‫در محصوالت روغن این ش��رکت افزایش دهد‪ .‬س��الن‬ ‫قالب گیری تزریقی به مس��احت ‪ ۱۰۰۰‬مترمربع بوده‬ ‫و قابلیت تولید روزانه ‪۷۰۰‬هزار ظرف پیش شکل دهی‬ ‫ش��ده (‪ )preform‬برای تولید بطری های یک لیتری‬ ‫و ‪۱۳۰‬ه��زار ظ��رف ‪ ۵‬لیت��ری را دارد‪ .‬این ظرف های‬ ‫پیش ش��کل دهی ش��ده ب��ه بخش ه��ای دیگ��ر ای��ن‬ ‫کارخان��ه در بخش جنوب غربی روس��یه نیز ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ح��دود ‪۳۰‬درص��د از ب��ازار داخلی و‬ ‫‪۲۰‬درصد از بازار کش��ور قزاقس��تان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫گردش مالی این شرکت حدود ‪1/84‬میلیارد یورو بوده‬ ‫و به عن��وان یکی از صادر کنن��دگان اصلی روغن و دانه‬ ‫روغنی به کشورهایی نظیر المان و جمهوری چک در‬ ‫کشور روسیه شناخته می شود‪.‬‬ ‫خانگی مجبور نباش��د بهره بانک��ی را بیش از ‪۱۲‬‬ ‫درصد بپردازد‪ .‬به عالوه اینکه باید ‪ ۵‬سال معافیت‬ ‫مالیاتی به صنعت لوازم خانگی بدهند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫برخ��ی تولیدکنن��دگان مجب��ور ش��ده اند زمین‬ ‫کارخانه های شان را بفروش��ند تا بهره بانکی خود‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رهنما با اش��اره به اهمیت دان��ش فنی و انتقال‬ ‫فناوری در تمامی ابعاد صنعت لوازم خانگی افزود‪:‬‬ ‫‪۵‬س��ال دیگر دان��ش فنی تولید ل��وازم خانگی به‬ ‫س��متی می رود که یخچال منزل با س��وپر مارکت‬ ‫محل��ه ارتباط برقرار می کن��د و صاحب مغازه‪ ،‬کم‬ ‫و کاس��تی ها و نیازهای یخچال مشترکان خود را‬ ‫می بیند‪ .‬این اتفاق در حال حاضر نیز درحال روی‬ ‫دادن است بنابراین صنعت ما نیز نمی تواند از این‬ ‫تغییرات دور بماند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که در حال حاضر‬ ‫تولید مشترک با نش��ان(برند)های خارجی چقدر‬ ‫میسر است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر که کارخانه های‬ ‫لوازم خانگی در حال ورشکستگی هستند صحبت‬ ‫از س��رمایه گذاری اندک��ی س��خت اس��ت‪ .‬البت��ه‬ ‫سرمایه گذار خارجی می تواند به کشور ما بیاید‪ ،‬اما‬ ‫این صنع��ت باید ارایش تولیدی بهتری پیدا کند‪.‬‬ ‫به عبارتی بهبود و بهینه سازی داخلی انجام شود و‬ ‫بعد از ان شرکای خارجی وارد کشور شوند‪.‬‬ ‫رهنما با تاکید بر کیفی سازی محصوالت داخلی‬ ‫از س��وی تولیدکنن��دگان بیان کرد‪ :‬بهینه س��ازی‬ ‫ان��رژی و فناوری های بروز از ان دس��ته مقوالتی‬ ‫اس��ت که باید در تولیدات ل��وازم خانگی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬متاسفانه محصوالت ما در مقایسه با‬ ‫تولیدات مش��ابه خارجی کیفیت الزم را ندارند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو نیاز به تزریق فناوری داریم‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫بای��د بهترین الگوهای تولید را به کار ببندیم و در‬ ‫ارائه تولیدات خود به مصرف کننده سلیقه مشتری‬ ‫را در نظر بگیریم‪ .‬به عبارتی خدمات پس از فروش‬ ‫دستگاه های تولیدی نیز باید بهینه باشد‪.‬‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫اگر تولیدات‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫صادرات گرا‬ ‫نباشند‪،‬‬ ‫زمین گیر‬ ‫می شوند‬ ‫فرهاد رهنما‬ ‫باید جلوی‬ ‫اسیب صنعت‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫گرفته شود‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در البرز‬ ‫مدیرکل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۷۱۷‬هزار نفر در بخش های مختلف مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬اس��ماعیل خلیل��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۷۱۷‬هزار نفر ش��اغل در البرز فعالیت دارند‬ ‫که ‪ ۳۶۷‬هزار نفر از انها در بخش خدمات‪ ۳۰۰ ،‬هزار نفر‬ ‫دربخ��ش صنعت و ‪ ۵۰‬هزار نفر نیز در بخش کش��اورزی‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با وجود اس��تقرار تع��داد زیادی واحد‬ ‫صنعتی در گوشه و کنار استان‪ ،‬بخش خدمات بیشترین‬ ‫میزان شاغالن را در میان سایر بخش ها به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬خلیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بدون شک بخش‬ ‫خدمات دراینده ای نزدیک می تواند برای تعداد بیشتری‬ ‫از افراد جویای کار زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه به نرخ بیکاری استان در زمستان‬ ‫امسال اشاره کرد و افزود‪ :‬بر اساس بررسی ها نرخ بیکاری‬ ‫اس��تان در این فصل ‪ 11/3‬درصد است که در مقایسه با‬ ‫امار کشوری که ‪ 10/7‬است در وضعیت بدی قرار ندارد‪.‬‬ ‫خلیلی ابراز کرد‪ :‬باید توجه داشت افزایش نرخ اشتغال‬ ‫و کاه��ش امار بیکاری در البرز به دلیل مهاجرپذیری باال‬ ‫و افزایش بی رویه جمعیت به نس��بت س��ایر اس��تان ها با‬ ‫دشواری های بیشتری مواجه است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی البرز وجود ‪۲۲۰‬‬ ‫ن را تهدیدی برای اش��تغال داخلی استان‬ ‫هزار تبعه افغا ‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بدون ش��ک اس��تفاده از اتباع خارجی‬ ‫غیرمجاز از س��وی کارفرمای��ان تهدیدی برای اش��تغال‬ ‫داخلی اس��تان به ش��مار م��ی رود و باع��ث از بین رفتن‬ ‫فرصت های شغلی عده زیادی می شود‪.‬‬ ‫تمامی ابعاد و بخش های صنعتی نیازمند دانش فنی روز‬ ‫ت چرا که روند فناوری در دنیا در حال تحول و تکامل‬ ‫اس�� ‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو صنعت لوازم خانگی نیز نمی تواند از این‬ ‫تحوالت دور بماند‪ .‬هر چند در بسیاری از محصوالت این‬ ‫صنعت ش��رایط مطلوب تولیدی داریم با این حال باید از‬ ‫اخرین فناوری روز در این صنعت بهره بگیریم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در تولید بخشی از لوازم خانگی همچون تلویزیون‬ ‫ال س��ی دی و ال ای دی‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬اخرین فناوری روز را‬ ‫اس��تفاده کرده اند و در مدت ‪ 3‬س��الی که تولید داشته اند‬ ‫موقعیت خوبی پیدا کرده اند‪ .‬در زمینه یخچال نیز مطابق‬ ‫با دانش فنی روز تولید می کنیم‪ .‬با این حال اگر بخواهیم‬ ‫صادرات بیش��تری داشته باشیم باید مولفه ها و معیارهای‬ ‫تولی��د بهین��ه را در محص��والت خود ب��ه کار بگیریم‪ .‬به‬ ‫عنوان مث��ال‪ ،‬از انج ا که ذخیره انرژی و اس��تفاده بهینه‬ ‫از انرژی مهم است‪ ،‬اگر ما بخواهیم صادرات خود را قوی‬ ‫کنیم بای��د به این عامل در تولید محصوالت توجه کنیم‪.‬‬ ‫هر چند در تولید تلویزیون‪ ،‬یخچال و ماش��ین لباسشویی‬ ‫پیش��رفت هایی در این زمینه حاصل ش��ده که مطابق با‬ ‫دانش روز دنیاست‪ .‬یک بخش از لوازم خانگی نیز مربوط‬ ‫به تولید ظرف ها است‪ .‬ما در زمینه تولید ظرف های چینی‬ ‫و کریس��تال پیشرفت های خوبی داشته ایم و این تولیدات‬ ‫بهترین موقعیت را در مقابل مش��ابه های خارجی کس��ب‬ ‫کرده اند‪ .‬همچنین قطعات تولید ش��ده در بیش��تر لوازم‬ ‫خانگی نیز مطابق با اخرین دستاوردهای روز دنیاست و از‬ ‫این رو می توان گفت که در تولید لوازم خانگی از موقعیت‬ ‫بسیار خوبی برخورداریم‪ .‬البته این گفته به هیچ عنوان به‬ ‫این معنی نیست که به حد کمال و مطلوبی رسیده ایم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در دوران پس��ابرجام ک��ه فرص��ت رون��ق و‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی را نوی��د می دهد بای��د زمینه برای‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک ایجاد ش��ود‪ .‬به این صورت‬ ‫که فناوری کش��ورهای دیگر را دریاف��ت کنیم و با هدف‬ ‫افزای��ش ص��ادرات و پیش��رفت در صنعت ل��وازم خانگی‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک با لیس��انس انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن کار هم به نفع تولید کنن��دگان داخلی و هم به نفع‬ ‫ش��رکت های معتبر سرمایه گذار اس��ت‪ .‬به این صورت که‬ ‫م��ا می توانیم از این طریق صادرات خود را افزایش دهیم‬ ‫و در مقابل س��رمایه گذاران خارجی نیز از ایران به عنوان‬ ‫پل ارتباطی و س��کوی صادراتی بهره مند می شوند‪ .‬تولید‬ ‫مشترک با لیسانس و نشان(برند) خارجی می تواند باعث‬ ‫رونق صادرات ما ش��ود‪ ،‬به نحوی که کش��ورهای اطراف‬ ‫می توانن��د مش��تری و مصرف کنن��ده ما ش��وند‪ .‬این کار‬ ‫پیش نیازهای��ی الزم دارد ک��ه یکی از ای��ن پیش نیازها و‬ ‫ملزومات تغییر و بازنگری و اصالح قوانین سرمایه گذاری‬ ‫است به این صورت که باید مطابق با شرایط روز تغییراتی‬ ‫در این قوانین اعمال شود‪ .‬به عبارتی زمینه سرمایه گذاری‬ ‫زمانی میس��ر است که قانون سرمایه گذاری ما متناسب با‬ ‫ش��رایط نوین سیاس��ی و اقتصادی تغییر یابد‪ .‬واحدهای‬ ‫صنعتی ما به طور قطع از این شرایط استقبال می کنند‪ .‬ما‬ ‫کارخانه هایی در کشور داریم که خودشان سرمایه گذاری‬ ‫زی��ادی انجام داه اند و امادگی دارند برای ارتقای س��طح‬ ‫فناوری خود با کش��ورهای دیگر سرمایه گذاری مشترک‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت که انگیزه تولید مش��ترک وجود‬ ‫دارد‪ .‬ه��ر چند این ش��رایط بس��تگی به اص�لاح قوانین‬ ‫سرمایه گذاری دارد؛ چرا که سرمایه گذار خارجی باید این‬ ‫امنیت خاطر را داشته باشد که بدون دغدغه می تواند وارد‬ ‫عرصه سرمایه گذاری و تولید مشترک شود‪.‬‬ ‫البته ای��ن نکته که برخی می گویند تولید مش��ترک و‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت های معتبر در داخل کش��ور به‬ ‫صالح تولید کننده داخلی اس��ت و س��رمایه گذار خارجی‬ ‫تمام فناوری خود را به کش��ور ما نمی اورد‪ ،‬اشتباه است؛‬ ‫چ��را که اگر س��رمایه گذار ای��ن کار را انج��ام دهد‪ ،‬ضرر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬س��رمایه گذار خارجی برای توسعه بازار خود‬ ‫به کشور می اید و نگاهش به توسعه بازار داخل ما نیست‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د فناوری خود را به کش��ور م��ا نیاورد خود‬ ‫لطمه می بیند‪ .‬س��ازوکار س��رمایه گذاری به نحوی است‬ ‫که یک نش��ان(برند) خارجی برای توسعه دامنه پیشرفت‬ ‫و تولی��د خود در دنیا وارد کش��وری می ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫نظریاتی که پیرامون تولید مش��ترک و ضرر و زیان برای‬ ‫تولی��د داخل می گویند‪ ،‬اش��تباه اس��ت‪ .‬به ع�لاوه اینکه‬ ‫کش��ور ما به دلیل ش��رایط جغرافیایی مزیت زیادی برای‬ ‫نشان(برند)های خارجی دارد‪ .‬چون شرکت های خارجی با‬ ‫استفاده از این شرایط برای ارسال محصوالت خود هزینه‬ ‫کمتری می پردازند‪ .‬با توجه به شرایط پیش رو باید رویکرد‬ ‫تولیدی ما نیز صادرات گرا باش��د‪ .‬حت��ی تولید کنندگان‬ ‫داخلی ک��ه بدون مش��ارکت بخواهند تولی��د کنند باید‬ ‫نگاهی صادرات محور داشته باشند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عراق جای ایران را گرفت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫نوسان منفی قیمت نفت در چالش همسویی اوپکی ها و غیراوپکی ها ادامه دارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار در انتظار نفت ‪ 45‬دالری‬ ‫منصفانه است ایران تولید نفت‬ ‫را افزایش دهد‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬پای��گاه اینترنت��ی رادی��و ص��دای‬ ‫المان(دویچه وله) نوش��ت‪ :‬به گفته مقامات نفتی ایران‪ ،‬این‬ ‫کشور همچنان به بازاریابی صادرات نفت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال منوچهر تکین‪ ،‬کارش��ناس نفت و انرژی‬ ‫مقیم اروپا در گفت وگو با دویچه وله معتقد اس��ت که ایران‬ ‫به هیچ عنوان پای ثابت نگه داشتن تولید خود نخواهد رفت‬ ‫و این کار «منصفانه» نیز نیست‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬این در حالی اس��ت که ‪ 4‬کش��ور‬ ‫تولید کنن��ده دیگر‪ ،‬از جمله عربس��تان که در یک س��ال و‬ ‫نیم گذش��ته بر میزان تولید نفت خود به شکل چشمگیری‬ ‫افزوده‪ ،‬بر سر ثابت نگه داشتن تولید نفت خود در سطح ماه‬ ‫ژانویه به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫نشست چهارجانبه تهران – دوحه در حالی برگزار‬ ‫شد که عربس��تان با وجود توافق با روسیه همچنان‬ ‫بر مواضع افزایش تولید نفت خام کشورش پافشاری‬ ‫می کن��د؛ با ادامه این روند و افزایش عرضه به تقاضا‬ ‫و نبود تعادل در بازار نف��ت بحران اقتصادی تبدیل‬ ‫به فاجعه اقتصادی در جهان خواهد ش��د‪ .‬گرچه به‬ ‫اعتقاد بسیاری از کارشناسان‪ ،‬اوپک نباید مسئولیت‬ ‫کاه��ش قیمت نف��ت را به تنهایی عهده دار ش��ود و‬ ‫همه تولید کنندگان نفتی برای کاهش س��هم تولید‬ ‫خود باید همکاری های همه جانبه داش��ته باشند اما‬ ‫بی ثباتی در بازار نفت حتی پیش بینی قیمت نفت را‬ ‫روز به روز سخت تر می سازد‪.‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫پیشنهاد جدید ونزوئال‬ ‫برای تثبیت بازار نفت‬ ‫خالی شدن صندوق ارزی‬ ‫عربستان با روند کاهشی نفت‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری اس��پوتنیک هفته پیش روس��یه‪،‬‬ ‫عربستان س��عودی‪ ،‬قطر و ونزوئال در دوحه توافق کردند تا‬ ‫حجم جهانی ارسال طالی س��یاه را در سطح ژانویه ‪2016‬‬ ‫نگه دارند و به گفته الکساندر نوواک ‪ ،‬وزیر انرژی روسیه اگر‬ ‫تولید کنندگان دیگر به این ابت��کار بپیوندند‪ ،‬عملی خواهد‬ ‫شد‪ .‬براساس امار اژانس بین المللی انرژی‪ ،‬روسیه در ژانویه‬ ‫‪ 2016‬روزانه ‪10/9‬میلیون و عربستان سعودی ‪10/2‬میلیون‬ ‫بش��که نف��ت تولید کرده که ب��رای هر دو کش��ور رکوردی‬ ‫تاریخی است‪.‬‬ ‫در ادام��ه گ��زارش ام��ده اس��ت‪ :‬اکنون عرض��ه نفت در‬ ‫بازاره��ای جهانی به طور قابل توجهی بیش از تقاضا اس��ت‬ ‫و اکنون بهای طالی س��یاه ‪ 70‬درصد کمتر از زمان اوج ان‬ ‫یعنی س��ال های ‪2013- 2012‬م است که ارزش هر بشکه‬ ‫‪ 120‬تا ‪ 130‬دالر بود‪.‬‬ ‫س��طح کنونی بهای هیدروکربن ها‪ ،‬مش��کالت اساس��ی‬ ‫بودج��ه ای را ب��رای این دو قدرت نفتی جه��ان ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬بودجه فدرال روسیه در سال ‪ 2016‬براساس ‪ 50‬دالر‬ ‫به ازای هر بشکه و برای عربستان سعودی از ‪ 29‬تا ‪ 37‬دالر‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده اس��ت‪ :‬طبق اسناد رسمی عربستان‬ ‫سعودی‪ ،‬کسری بودجه این کشور در سال گذشته میالدی‬ ‫به ‪98‬میلیارد رس��یده که این شاخص بر اساس ارزیابی های‬ ‫صندوق بین المللی پول ‪140‬میلیارد دالر است‪ .‬اکنون اشکار‬ ‫ش��ده که بهای هیدروکربن ها بس��یار پایین است و صندوق‬ ‫ذخی��ره س��عودی ها نیز به ارامی صفر می ش��ود که با ارزان‬ ‫ش��دن هر بشکه (کمتر از ‪ 50‬دالر) فقط برای ‪ 5‬سال کافی‬ ‫خواهد بود‪ .‬کارشناس��ان معتقدند پیروی عربستان سعودی‬ ‫از سیاس��ت های امریکا در عرضه انبوه و بدون مشتری نفت‬ ‫در بازاره��ای جهانی برای محدود کردن دسترس��ی ایران و‬ ‫روسیه به درامدهای نفتی‪ ،‬سبب سقوط ‪70‬درصدی قیمت‬ ‫در طول ‪ 3‬سال گذشته شده است‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪29/64‬‬ ‫‪1/13‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/01‬‬ ‫‪1/27‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/96‬‬ ‫‪0/61‬‬ ‫تغییرات‬ ‫‹ ‹روزشمار نوسان و روند کاهشی قیمت‬ ‫فریدون برگشلی‬ ‫میانجی شدن‬ ‫ونزوئال برای‬ ‫نزدیک کردن‬ ‫اوپکی ها و نیز‬ ‫غیراوپکی ها‬ ‫برای کاهش‬ ‫سهم تولید‬ ‫موثر خواهد بود‬ ‫حسن مرادی‬ ‫الزم است‬ ‫اعضای اوپک‬ ‫منافع بلندمدت‬ ‫را فدای منافع‬ ‫کوتاه مدت‬ ‫نکنند‬ ‫سال گذش��ته بانک سرمایه گذاری امریکا متوسط‬ ‫قیم��ت نفت برنت در س��ال ‪2015‬م را از ‪ 52‬به ‪58‬‬ ‫دالر در هر بشکه پیش بینی کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بانک «گلدمن س��اش» قیمت نفت را برای دوره‬ ‫‪ 2016‬تا ‪2020‬م با یک روند کاهشی ارزیابی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نفت برنت تا س��ال ‪2020‬م با ‪ 15‬دالر کاهش‬ ‫قیم��ت از ‪ 70‬به ‪ 55‬دالر خواهد رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫بانک س��رمایه گذاری امریکا گفت که افزایش قیمت‬ ‫نفت زو دهنگام است و کاهش متوالی قیمت ها برای‬ ‫متعادل کردن دوباره بازار الزم است‪.‬‬ ‫بر این اساس سازمان کشور های صادر کننده نفت‬ ‫به رهبری عربس��تان در نشست قبلی خود در نوامبر‬ ‫‪ 2014‬تصمیم گرفت سقف تولید خود را حفظ کند‬ ‫و ب��ه عرضه بیش از حد به ب��ازار جهانی ادامه دهد‬ ‫تا تولید کنندگان نفت ش��یل امریکایی را به کاهش‬ ‫تولید وادار کند‪ .‬در این بین عربستان تاکنون نه تنها‬ ‫بر این موضع پافش��اری کرده‪ ،‬بلک��ه هنوز رایزنی ها‬ ‫ب��رای راضی کردن دو قطب بزرگ تولید نفت جهان‬ ‫یعنی عربس��تان و روس��یه که به تنهایی روزانه ‪21‬‬ ‫میلی��ون بش��که (روس��یه ‪ 10/6‬میلی��ون بش��که و‬ ‫عربس��تان ‪ 10/4‬میلیون بشکه) از تولید نفت جهان‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اند‪ ،‬همچن��ان ادامه دارد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته نیز اعضای اوپک با برگزاری نشست ‬ ‫چهارجانبه تمام تالش خود را برای تثبیت بازار نفت‬ ‫به کار گرفتند‪ .‬در این بین با وجود همکاری روسیه‬ ‫برای کاهش سهم تولید نفت‪ ،‬عربستان همچنان بر‬ ‫مواضع خود برای افزایش تولید اصرار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫چهار جانبه نفتی تهران نیز که با حضور وزیران نفت‬ ‫کش��ور های عراق و ونزوئال و قطر برگزار ش��د‪ ،‬عادل‬ ‫عبدالمهدی وزیر نفت عراق اعالم کرد که عراق از هر‬ ‫تصمیم و اقدامی که به بهبود قیمت و ثبات بازارهای‬ ‫جهان��ی نفت خام کمک کن��د‪ ،‬حمایت خواهد کرد ‬ ‫اما عراق نیز به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک‬ ‫اش��اره ای به کاهش تولید نف��ت خود برای کمک به‬ ‫بهبود قیمت نفت خام نکرده است‪.‬‬ ‫گرچه به اعتقاد بسیاری روند افزایشی تولید نفت‬ ‫عربس��تان برای از میدان به در کردن روسیه و نفت‬ ‫ش��یل اس��ت اما دنیل یورگی‪ ،‬بزرگتری��ن تحلیلگر‬ ‫ب��ازار نفت اصلی تری��ن دلیل این افزای��ش تولید را‬ ‫مانع تراشی عربستان در مسیر توسعه ایران می داند‪.‬‬ ‫اکنون برخی تحلیلگران نیمه دوم س��ال ‪2016‬م را‬ ‫بندر روتردام‪ -‬هلند‬ ‫ب��ه گ��زارش رویت��رز از کاراکاس‪ ،‬نی��کالس م��ادورو‪،‬‬ ‫رییس جمهوری ونزوئال اعالم کرده اس��ت‪ :‬ما تولید کنندگان‬ ‫نفت باید بازار را اداره و قیمت ها را تعیین کنیم‪ .‬قیمت نفت‬ ‫در ‪ 20‬ماه گذشته بیش از ‪70‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این اقدام جدید ونزوئال چند روز پس از ان انجام می شود‬ ‫که ونزوئال در کنار قطر و عربستان و همچنین کشور روسیه‬ ‫موافقت کردند که تبعیت س��ایر کش��ورها‪ ،‬تولید نفت را در‬ ‫سطح تولید ماه ژانویه تثبیت کنند‪.‬‬ ‫ونزوئال به دنبال توافقی بر سر نفت بوده تا بتواند از اثرات‬ ‫رکود اقتصادی در این کش��ور بکاه��د‪ .‬در همین حال یک‬ ‫مقام روس��یه روز جمعه گفت‪ :‬بازار جهانی نفت هم اکنون با‬ ‫مازاد تولیدی حدود ‪1/8‬میلیون بشکه در روز مواجه است و‬ ‫در صورت اجرایی شدن پیشنهاد تثبیت تولید در سطح ماه‬ ‫ژانویه این مازاد تولید نصف خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫رکن الدین جوادی‪ ،‬معاون وزیر نفت در مورد بازپس گیری سهم از دست رفته‬ ‫ای��ران در بازارهای جهانی نفت خام عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ٩١‬و به دنبال حذف‬ ‫نظام سهمیه بندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪ ،‬شباهت انواع‬ ‫نفت خام ایران به عراق و انعطاف باالی عراقی ها در بازار موجب ش��ده که ایران‬ ‫بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد و عراق جای ایران را بگیرد‪.‬‬ ‫زمان ثب��ات و افزایش بهای نف��ت می دانند ؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که قیمت این ماده استراتژیک در سال‬ ‫ ‪ ۲۰۱۵‬م با کاهش ‪۳۵‬درصدی‪ ،‬بش��که ای ‪ ۳۷‬دالر به‬ ‫فروش رس��ید‪ .‬اما همچنان با گذش��ت ‪ 2‬ماه ازسال‬ ‫‪2016‬م نفت در دامنه قیمتی ‪ 25‬تا ‪ 35‬دالر شناور‬ ‫است و خبری از ثبات بازار نفت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ فاجعه اقتصادی در کمین است‬ ‫با وجود اینکه بازار نفت زیر فش��ار عرضه به تقاضا‬ ‫کمر خم کرده است برخی کش��ور های تولید کننده‬ ‫اوپک��ی مانند عربس��تان برای حف��ظ بازارهای خود‬ ‫همچنان ب��ر افزایش تولید اص��رار می ورزند این در‬ ‫حالی اس��ت که به اعتقاد فریدون برگشلی‪ ،‬تحلیگر‬ ‫انرژی در صورت حل نش��دن مسائل موجود در بازار‬ ‫نفت‪ ،‬در س��ال های اینده جه��ان با بحران اقتصادی‬ ‫عظیم��ی روب��ه رو خواهد ش��د‪ .‬از طرفی نشس��ت‬ ‫چهارجانبه عربس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ونزوئال نیز با‬ ‫رویکرد مصرانه عربس��تان بر مواض��ع افزایش تولید‬ ‫خود به پایان رسید که به نظر می رسد این نشست ها‬ ‫تا زمانی که عربس��تان از مواضع خود عقب ننشیند‪،‬‬ ‫به نتیجه نخواهد رسید‪ .‬اما این در حالی است که به‬ ‫گفته برگشلی ‪ ،‬در این زمان عقب نشینی اوپک جز از‬ ‫دست رفتن سهم اوپک مانند دهه ‪ 80‬میالدی بدون‬ ‫افزایش قیمت چیز دیگری را در پی نخواهد داش��ت‬ ‫از طرف��ی گامی چند تا رس��یدن ب��ه همکاری های‬ ‫همه جانبه تولید کنندگان نفتی در پیش نمانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سهم تولید؛ از دست دادن سهم‬ ‫بازار‬ ‫فریدون برگش��لی‪ ،‬تحلیلگر ان��رژی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫ضم��ن اذعان این موضوع ک��ه ونزوئال در‬ ‫ده��ه ‪ 80‬میالدی نیز نقش میانج��ی را برای بهبود‬ ‫وضعی��ت قیم��ت نفت عهده دار ش��د ‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقدام‬ ‫اخیر ب��ه پیش��نهاد ونزوئال (طراح اصل��ی اوپک در‬ ‫س��ال‪1953‬م) انجام شد‪ .‬این کشور بیشترین میزان‬ ‫بحران اقتصادی را با کاهش قیمت نفت در ‪ 2‬س��ال‬ ‫اخیر تحمل کرده و در استانه ورشکستگی اقتصادی‬ ‫تثبیت بازار با توافق حفظ سطح فعلی تولید نفت‬ ‫معاون وزیر انرژی روسیه اعالم کرد‪ :‬توافق درباره حفظ‬ ‫سطح فعلی تولید نفت‪ ،‬عرضه نفت بیش از تقاضا به بازار‬ ‫را ‪50‬درصد کاهش می دهد و موجب تثبیت نس��بی بازار‬ ‫جهانی نفت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬الکس��ی تکس��لر‪ ،‬مع��اون وزیر انرژی‬ ‫روسیه به خبرنگاران گفت‪ :‬براساس ارزیابی ما‪ ،‬اگر میزان‬ ‫عرضه نفت به بازار جهانی روزانه حدود ‪1/8‬میلیون بشکه‬ ‫کاهش یابد نصف نفت اضافی بازار کاسته می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در همی��ن حال عوامل متغیر وجود دارد‬ ‫که شامل سطح تقاضای نفت در بازار جهانی و ناپیوستن‬ ‫ایران به توافق درباره حفظ سطح فعلی تولید نفت است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر انرژی روس��یه درباره تواف��ق دوحه برای‬ ‫حفظ تولید نفت در س��طح م��اه ژانویه گفت‪ :‬به هر حال‬ ‫بر این باوریم که روندی که ش��روع ش��ده سودمند و در‬ ‫راستای منافع روسیه است‪.‬‬ ‫الکساندر نوواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه پس از این نشست‬ ‫ب��ه خبرنگاران گف��ت که این ‪ 4‬کش��ور توافق کردند که‬ ‫س��طح تولید نفت را در حد م��اه ژانویه حفظ کنند و در‬ ‫صورت پیوستن سایر کشورهای تولید کننده نفت به این‬ ‫پیش��نهاد‪ ،‬در این مورد تصمیم گیری خواهد ش��د‪ .‬علی‬ ‫النعیمی‪ ،‬وزیر نفت عربستان نیز اعالم کرد که نگه داشتن‬ ‫می��زان تولی��د در س��طح م��اه ژانویه کفای��ت می کند و‬ ‫گام ه��ای بعدی برای تثبیت بازار در ماه های اینده اتخاذ‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در همین ح��ال ارکادی دوارکوویچ‪ ،‬معاون‬ ‫نخس��ت وزیر روس��یه از امکان کاهش تولی��د نفت برای‬ ‫تثبیت بهای نفت در بازار جهانی استقبال کرد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری روس��ی (اینترفاکس) درباره س��فر نوواک‬ ‫به تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬دس��تور کار دیدار وزیر انرژی‬ ‫روس��یه با مقام های ایران پیش از توافق اخیر روس��یه و‬ ‫اعض��ای اوپک برای توقف رش��د تولید نفت که در دوحه‬ ‫پایتخت قطر به دست ا مد‪ ،‬تعیین شده است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن این کش��ور در ده��ه‪ 80‬میالدی‬ ‫نقش ارزن��ده ای را در نزدیک ک��ردن اعضای اوپک‬ ‫بر عه��ده گرفت که به کاهش س��هم اوپک انجامید‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ان��رژی با بیان این موض��وع که برای‬ ‫ت باید همکاری‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬همه تولید کنندگان نف ‬ ‫همه جانبه داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬بازار نفت پیش تر نیز‬ ‫کاه��ش قیمت را در دهه ‪ 80‬تجربه کرده اس��ت که‬ ‫با میانجی گری ونزوئال به کاهش سهم تولید انجامید‬ ‫که متاسفانه به افزایش قیمت نفت منجر نشد و تنها‬ ‫س��هم بازار اوپک از دس��ت رفت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫پس از س��ال ها اوپک ب��ه من��ش و روش های خود‬ ‫برای حل و فصل مش��کالت بازگشته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گرچه عربس��تان و روس��یه از کاهش قیمت ها‬ ‫رنج می برند اما سیاست های راهبردی این دو کشور‬ ‫و نق��ش ژئوپلتیک انه��ا در خاور میانه مانع از اظهار‬ ‫ای��ن موضوع می ش��ود که به نظر می رس��د میانجی‬ ‫ش��دن ونزوئال ب��رای نزدیک ک��ردن اوپکی ها و نیز‬ ‫غیراوپکی ه��ا برای کاهش س��هم تولید موثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ایران در بازار نفت‬ ‫ ب��ا توافقات انجام ش��ده در دوحه مبن��ی بر ثابت‬ ‫نگه داشته ش��دن س��طح فعلی تولید و رد این خبر‬ ‫از س��وی وزی��ر ان��رژی و ام��ور خارجه عربس��تان‪،‬‬ ‫ ش��مس الدین ش��یتور‪ ،‬ریی��س مرک��ز ارزیاب��ی‬ ‫فراورده ه��ای نفتی اندیش��کده فناوری های الجزایر‬ ‫نیز گفته است سایر اعضای اوپک به ویژه کشورهایی‬ ‫مانند ای��ران و عراق به عنوان مهم ترین کش��ورهای‬ ‫تولید کنن��ده که روزانه حدود ‪6‬میلی��ون از مجموع‬ ‫‪32‬میلیون بشکه نفت اوپک را تولید می کنند در این‬ ‫نشست حضور نداشتند و عالوه بر این درحال حاضر‬ ‫عرضه نفت بی��ش از تقاضای موجود در بازار جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬درچنین ش��رایطی اگر خواهان‬ ‫افزایش نس��بی قیمت ها هستیم‪ ،‬باید تولید نفت در‬ ‫داخل و خارج اوپک دست کم ‪ 5/2‬میلیون بشکه در‬ ‫روز کاهش یابد‪ .‬این در حالی است که ایران در دوره‬ ‫پساتحریم برای افزایش سهم خود مذاکرات بسیاری‬ ‫را انجام داده است و به گفته وزیر نفت‪ ،‬ایران از سهم‬ ‫خود نمی گذرد‪ .‬در این باره حس��ن مرادی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫حقوق ان��رژی پیش تر به‬ ‫گفته بود‪ :‬ایران در‬ ‫مناسبات خود با کشورهای اوپک برای کاهش تولید‬ ‫این کش��ورها برای بازگرداندن سهم ایران مذاکرات‬ ‫بس��یاری انجام داده که امیدواریم باالخره به نتیجه‬ ‫برسد و با همکاری این شرکای اوپکی کاهش میزان‬ ‫تولید اس��باب حضور ایران را در این سازمان فراهم‬ ‫کند‪ .‬برای این منظور الزم است اعضای اوپک منافع‬ ‫بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت نکنند‪ .‬اما اینکه‬ ‫این افزایش عامل تسهیل یا تعویق حضور ایران شود‬ ‫به نظر معقول نمی رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل س�ندیکای سیاس�ت گذاری‬ ‫شرکت های نفتی‬ ‫ب��ه گفته م��رادی‪ ،‬گرچه نفت ش��یل متش��کل از‬ ‫ش��رکت های متوسط بسیاری اس��ت و دور هم جمع‬ ‫کردن این ش��ر کت ها کار مشکلی است اما بهتر است‬ ‫این شرکت ها با تشکیل س��ندیکای سیاست گذاری‪،‬‬ ‫برای همس��ویی با اوپک با اعضا این س��ازمان دیدار‬ ‫کنند‪ .‬به عالوه گفته می شود در دهه ‪ 80‬میالدی این‬ ‫شرکت با اعضای اوپک روابط تنگاتنگی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار ثبات ‪ 45‬دالری‬ ‫فریدون برگشلی درباره پیش بینی قیمت نفت نیز‬ ‫گفت‪ :‬قیمت ‪ 25‬تا ‪ 35‬دالر کمترین قیمتی اس��ت‬ ‫ک��ه بازار نف��ت در دهه اخیر تجربه ک��رده و به نظر‬ ‫نمی رسد که بهای نفت در بازارهای جهانی به کمتر‬ ‫از این س��قف برسد و به طور قطع بازار نفت در نیمه‬ ‫دوم ‪2016‬م به یک ثبات نس��بی ‪ 45‬دالری خواهد‬ ‫رس��ید؛ از طرفی روند کاهش��ی قیمت‪ ،‬شرکت های‬ ‫ب��زرگ نفتی جهان را دچار بح��ران اقتصادی کرده‬ ‫که ب��ا ادامه این روند توس��عه میدان ها در سراس��ر‬ ‫جهان ناتم��ام خواهد ماند‪ .‬بنابرای��ن کاهش قیمت‬ ‫نف��ت نمی توان��د بیش از این به روند کاهش��ی خود‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫نخستین همایش ملی فرایندهای پاالیشگاهی در تبریز برگزار شد‬ ‫‪ :‬نخس��تین همایش ی��ک روزه مل��ی فرایندهای‬ ‫پاالیش��گاهی ب��ا تاکی��د ب��ر فناوری های نوین ش��امل‬ ‫بنزین س��ازی (‪ ،)CCR‬ایزوماک��س و روغن س��ازی‬ ‫چهارشنبه در تبریز برگزار شد‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫نفت تبریز در این همایش گفت‪ :‬میهن اسالمی ما اکنون‬ ‫در حال گذر از ش��رایطی خطیر است که موفقیت در ان‬ ‫موجب پیش��رفت علمی و اقتصادی و گام برداش��تن در‬ ‫مسیر توسعه پایدار و رو به رشد است‪ .‬محمدباقر دخیلی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬صنعت نفت جزو قدیمی ترین صنایع کش��ور‬ ‫اس��ت و نقش صنایع نفتی در اقتصاد کش��ور بر کس��ی‬ ‫پوشیده نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش��رفت این صنایع ازجمله‬ ‫پاالیش��گاه های نفتی که نقش اساسی و درجه اول را در‬ ‫تولید محصوالت نفتی دارند‪ ،‬اهمیت زیادی دارد و کاربرد‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د در پاالیش��گاه ها می تواند در جهت‬ ‫تحقق پیشرفت های اقتصادی‪ ،‬گامی مهم به شمار رود‪.‬‬ ‫دبی��ر این همایش نی��ز درگفت وگو با ایرن��ا اظهارکرد‪:‬‬ ‫این همایش با شعار مهندسی شیمی‪ ،‬توسعه فرایندهای‬ ‫پاالیشگاهی‪ ،‬خودباوری و تولید برگزار شد و محیط زیست‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی انرژی‪ ،‬کنت��رل الودگی ه��وا‪ ،‬نانوفناوری و‬ ‫کاتالیست ازجمله محورهای ‪12‬گانه همایش است‪.‬‬ ‫سیروس شفیعی گفت‪ 110 :‬مقاله به دبیرخانه همایش‬ ‫ارسال شد که ‪ 70‬مقاله از دانشگاه ها و شهرهای مختلف‬ ‫ایران مانند ش��رکت های پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫پژوهش��کده صنعت نف��ت ایران و دانش��گاه های صنعتی‬ ‫سهند‪ ،‬تبریز‪ ،‬اراک‪ ،‬کاشان‪ ،‬شیراز و اصفهان پذیرفته شد‪.‬‬ ‫ش��فیعی با بی��ان اینک��ه همای��ش مل��ی فرایندهای‬ ‫پاالیش��گاهی با همکاری و مش��ارکت دانش��گاه صنعتی‬ ‫س��هند همراه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ه��دف اصلی همایش‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای دانش��گاهی صنای��ع پاالی��ش و‬ ‫ش��رکت های تامین کنن��ده تجهیزات و خدم��ات فنی و‬ ‫ارتقای همگرایی و همکاری برای توسعه و تحقیق است‪.‬‬ ‫ایتالیایی ها مشتری فیلم مانی حقیقی‬ ‫ی��ک کمپانی توزیع کننده فیلم های هنری در ایتالی��ا حق اکران فیلم «اژدها‬ ‫وارد می ش��ود» س��اخته جدید مانی حقیقی را پیش از نمایش رسمی این فیلم‬ ‫در جش��نواره برلین خرید‪ .‬این نخستین قرارداد اکران خارجی فیلم «اژدها وارد‬ ‫می شود» به شمار می اید‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت وگو با سیدجمال ساداتیان درباره تهیه کنندگی در سینما‬ ‫اهمی��ت دارد و پ��در علم به ش��مار می اید ولی برای‬ ‫این مقوله کافی نیست و احتیاج به دانش و تخصص‬ ‫هم دارد‪ .‬تهیه کنندگی نظیر دیگر حرفه های س��ینما‬ ‫مانند فیلمنامه نویسی‪ ،‬کارگردانی و‪ ...‬باید کالس های‬ ‫اموزشی داشته باشد تا تهیه کنندگان در این کالس ها‬ ‫ش��رکت کنن��د و تجرب��ه و دان��ش و تخصص مکمل‬ ‫یکدیگر ش��ود تا بتوانیم براس��اس س��ینمای جهان‬ ‫تهیه کنندگی را دنبال کنیم‪ .‬وظیفه تهیه کننده تنها‬ ‫تهیه پول نیست؛ باید مهارت الزم برای مدیریت پروژه‬ ‫و ارتباط بین عوامل یک فیلم را به خوبی بلد باشد‪.‬‬ ‫€ €تهیه کنن�ده ب�ر چ�ه اساس�ی فیلمنامه را‬ ‫انتخاب می کند؟ ش�ما معیارت�ان برای انتخاب‬ ‫فیلمنامه چیست؟‬ ‫ه��ر تهیه کننده ای بر اس��اس خ��ط فکری خودش‬ ‫فیلمنامه را پس��ندیده و به مرحله س��اخت می رساند‪.‬‬ ‫من هم همیشه برای خودم یک خط فکری مشخص‬ ‫کرده و براساس ان سناریو را انتخاب می کنم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما فیلمنام�ه را به نویس�نده س�فارش‬ ‫می دهی�د ی�ا از میان کارهایی که به دس�ت تان‬ ‫می رسد سناریو را انتخاب می کنید؟‬ ‫این مسئله در میان تهیه کنندگان مرسوم است که‬ ‫به سراغ نویسنده می روند و کاری را سفارش می دهند‬ ‫ولی من تعداد زیادی فیلمنامه به دستم می رسد که از‬ ‫میان انها کار دلخواه خود را انتخاب می کنم‪.‬‬ ‫€ €چق�در فیلمنام�ه را تغیی�ر می دهی�د و‬ ‫شخصیت ها را عوض می کنید؟‬ ‫به هر حال نمی شود بدون تغییر فیلمنامه اثری را‬ ‫س��اخت زیرا باید براس��اس فکر و اندیشه تهیه کننده‬ ‫باشد‪ .‬فیلمنامه احتیاج به بازنویسی دارد تا اثر مورد‬ ‫نظر به وجود بیاید‪ .‬تهیه کننده همیشه باید فیلمنامه‬ ‫را ط��وری انتخ��اب و بازبینی کند که براس��اس ذائقه‬ ‫مخاطب باش��د و افراد جامعه با س��لیقه های متفاوت‬ ‫بتوانند با اثر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫€ €سینما این قابلیت را دارد که بتواند فرهنگ‬ ‫و ذائقه مخاطب را تغییر دهد‪ .‬ایا تهیه کنندگان‬ ‫م�ا به ای�ن موضوع اهمیت می دهند که س�طح‬ ‫فرهنگ و ذائقه مخاطب را باال ببرند؟‬ ‫به طور کلی حوزه فرهنگ قابلیت تاثیرگذاری زیادی‬ ‫در ذهن مخاطب دارد‪ .‬به عنوان نمونه رسانه به عنوان‬ ‫یک ابزار فرهنگی وظیفه اطالع رسانی را برعهده دارد‬ ‫و به همین خاطر است که بعضی از انها به نشریه های‬ ‫زرد تبدیل می شوند زیرا سطح انها بسیار پایین است‬ ‫و ب��ه مخاط��ب خود احترام نمی گذارند ولی بعضی از‬ ‫انها تخصصی هستند و به شکل حرفه ای و تخصصی‬ ‫کارشان را دنبال می کنند‪ .‬در سینما نیز همین اتفاق‬ ‫می افتد؛ گاهی فیلم های درخور توجه و فاخر ساخته‬ ‫می شود ولی اگر حوزه اندیشه را از فیلم بگیریم تبدیل‬ ‫به کارهای س��خیف و س��طح پایین می شود‪ .‬اینگونه‬ ‫فیلم ه��ا مانن��د حبابند زیرا مان��دگاری ندارند‪ .‬ذائقه‬ ‫مخاطب را می توان تغییر داد زیرا تا چند سال پیش‬ ‫وقتی فیلمی پایان باز داش��ت یا به عبارتی خالق اثر‬ ‫پایانی برای فیلم انتخاب نمی کرد و ذهن مخاطب را باز‬ ‫می گذاشت که خودش براساس سطح فکری و سلیقه‬ ‫خود پایانی برای فیلم انتخاب کند مورد استقبال قرار‬ ‫نمی گرفت ولی امروزه مردم از اینگونه فیلم ها استقبال‬ ‫می کنند‪ .‬پس می توان گفت تعدادی از تهیه کنندگان‬ ‫به حوزه اندیشه و فکر اهمیت می دهند و تعدادی دیگر‬ ‫به دنبال سود خود هستند‪.‬‬ ‫€ €حوزه سینما بسیار به دولت متکی است به‬ ‫همین خاطر ممیزی های زیادی داریم که سلیقه‬ ‫مدیران در ان وجود دارد‪ .‬این مسئله بر کیفیت‬ ‫اثار چه تاثیری دارد؟‬ ‫وزارت ارشاد باید به ساخت فیلم های فاخر بیشتر‬ ‫اهمیت بدهد تا بتوانیم به مرور زمان ذائقه و س��لیقه‬ ‫مخاط��ب را تغیی��ر دهی��م‪ .‬وقتی خط قرمزها و موانع‬ ‫زیادی جلوی پای یک فیلمس��از قرار می گیرد اثری‬ ‫ک��ه خل��ق می کند مانند یک ش��یر بی ی��ال و کوپال‬ ‫اس��ت و همین مس��ئله روی تولیدکننده فیلم تاثیر‬ ‫می گ��ذارد و گاهی موجب می ش��ود تهیه کننده قید‬ ‫س��اخت فیلم های اندیش��ه ای را بزند و به قول معروف‬ ‫دنبال دردسر نگردد‪.‬‬ ‫€ €خ�وب ی�ا بد ب�ودن فیلم به پای چه کس�ی‬ ‫نوشته می شود؟‬ ‫در درجه نخست انگشت اتهام به سمت تهیه کننده‬ ‫م��ی رود زی��را او کار را اغ��از ک��رده و چنین فیلمی را‬ ‫برای ساخت انتخاب کرده بعد نوبت به کارگردان اثر‬ ‫می رس��د که اگر تهیه کننده ای چنین فیلمی را برای‬ ‫س��اخت انتخاب کرده چرا او قبول کرده کارگردانی‬ ‫ان را برعهده بگیرد و بعد از این دو‪ ،‬بازیگران مواخذه‬ ‫می شوند که چرا در چنین فیلمی بازی کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کتاب‪ ،‬مجری ط��رح «عیدانه کتاب»‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اغاز اجرای این طرح در سراس��ر کش��ور‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫کتاب فروشی ها را از ان رضایت بخش خواند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجید غالمی جلیسه‪ ،‬مدیرعامل خانه کتاب‪،‬‬ ‫با اعالم اغاز ثبت نام کتابفروشی های سراسر کشور در طرح‬ ‫«عیدانه کتاب» گفت‪ :‬ثبت نام کتابفروش��ی های متقاضی از‬ ‫هفته قبل اغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد‪ .‬امار ثبت نامی ها‬ ‫تاکنون‪ ،‬نش��انه اس��تقبال خوب کتا بفروش��ی ها از این طرح‬ ‫نسبت به طرح قبلی (کتابفروشی به وسعت ایران) است‪ .‬طرح‬ ‫«عیدانه کتاب» در پی طرح «کتابفروش��ی به وس��عت ایران»‬ ‫در هفته کتاب امس��ال و با هدف تش��ویق مردم به حضور در‬ ‫کتابفروشی ها و خرید کتاب و کمک به این واحدهای فرهنگی‬ ‫از طریق یارانه ای که از س��وی معاونت امور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص یافته‪ ،‬از ‪ ۲۲‬بهمن به مرحله‬ ‫اجرا درامده و تا عید نوروز ادامه دارد‪ .‬بر اساس طرح عیدانه‬ ‫کت��اب‪ ،‬م��ردم در ‪ ۴۰‬روز مان��ده به نوروز‪ ،‬می توانند با حضور‬ ‫در کتابفروش��ی هایی که عضو این طرح ش��ده اند‪ ،‬کتاب های‬ ‫م��ورد عالق��ه خ��ود را با تخفی��ف ‪ ۲۰‬درصدی تهیه کنند‪ .‬به‬ ‫گفته مسئوالن خانه کتاب‪ ،‬در طرح «کتابفروشی به وسعت‬ ‫ایران» که به مدت حدود ‪ 2‬هفته اجرا شد‪ ۲۱۵ ،‬کتابفروشی‬ ‫موسیقی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫متاسفانه‬ ‫تهیه کنندگی‬ ‫در سینمای‬ ‫ما با تکیه بر‬ ‫تجربه های‬ ‫تهیه کننده‬ ‫است و تخصصی‬ ‫دنبال نمی شود‬ ‫گروه موس��یقی «سون» در دهمین شب از برگزاری‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر در حالی میزبان مخاطبان‬ ‫موس��یقی پاپ ش�� د که علی مرادخانی‪ ،‬معاون هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به تماشای بخشی‬ ‫از این کنسرت نشست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در دهمین و اخرین شب از برگزاری‬ ‫س��ی و یکمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬کنسرت گروه‬ ‫موسیقی «س��ون» در سالن همایش های میالد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کنس��رت با نیم س��اعت تاخیر اغاز شد و قبل‬ ‫از ش��روع برنامه مخاطبان حاضر در س��الن با س��وت‬ ‫و جیغ خواس��تار اغاز کنس��رت بودند‪ .‬با وجودی که‬ ‫خوشامدگویی به حضار برای شرکت در سی و یکمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر با صدای ابوالحسن تهامی نژاد‬ ‫و یک تبلیغ متعلق به یک موسس��ه خیریه پخش شد‬ ‫ام��ا تا دقایقی بعد خب��ری از حضور گروه روی صحنه‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 21:30‬کنس��رت با اجرای ترانه «من بی تو‬ ‫می می��رم» اغاز ش��د و امیر و ارش قن��ادی و کیارش‬ ‫پوزش��ی ‪ 3‬عضو اصلی گروه «هفت» با لباس های یک‬ ‫اموزش��ی و کمک اموزش��ی مش��مول طرح «کتابفروشی به‬ ‫وس��عت ایران» نمی ش��دند و تنها کتاب های عمومی با ‪۱۵‬‬ ‫درصد و کتاب های کودک و نوجوان با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف در‬ ‫این طرح قابل خرید و فروش بودند‪.‬‬ ‫شکل و پر زرق و برق روی صحنه امدند‪ .‬البته قبل از‬ ‫اجرای این ترانه کیارش پوزش��ی ضمن خوشامدگویی‬ ‫به مردم عنوان کرد که امش��ب قرار اس��ت ش��بی به‬ ‫یاد ماندن��ی را ب��رای مخاطبان رقم بزنن��د‪ .‬بعد از ان‪،‬‬ ‫کنسرت با ش��مارش معکوس��ی که روی ال سی دی‬ ‫س��الن نقش می بس��ت و با تش��ویق حاض��ران به طور‬ ‫رسمی اغاز شد‪.‬‬ ‫بع��د از اجرای ای��ن ترانه علی مرادخانی به س��الن‬ ‫ام��د که البته ارش قنادی به اش��تباه او را مدیر دفتر‬ ‫موس��یقی معرفی کرد که بعد از تذکر یکی از حاضران‬ ‫در س��الن‪ ،‬او سمت مرادخانی را اصالح کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫نظر ما اقای مرادخانی همه کاره موسیقی هستند‪.‬‬ ‫نقاشی ایران بیمه شده است‬ ‫ایین گشایش نمایشگاه بی خوابی‪ ،‬پنجمین یادمان‬ ‫دوساالنه نقاشی دامون فر در حالی در گالری های اثر و‬ ‫«اُ» برگزار شد که استادان شاخص هنر ایران‪ ،‬نواوری‬ ‫و بل��وغ نقاش��ان جوان را س��تودند و ضم��ن ارزیابی‪،‬‬ ‫خواستار توجه بیشتر گالری ها و مجموعه داران هنری‬ ‫به نسل نوی هنر ایران شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ 48‬نقاش��ی و‬ ‫طراحی از ‪ 20‬هنرمند جوان به تماش��ا درامده که ‪25‬‬ ‫تابلو در گالری اثر و ‪ 23‬تابلو در گالری «اُ» روایت هایی‬ ‫گاه مهی��ج و غیرقابل تص��ور از «بی خوابی» را عرضه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫س��یف اهلل پویاراد‪ ،‬مدیر این دوس��االنه در حاش��یه‬ ‫گش��ایش این یادمان با اش��اره به زاویه ن��گاه جوانان‬ ‫هنرمند در سخنان کوتاهی خاطر نشان کرد‪« :‬از تعهد‬ ‫اجتماعی هنرمندان و نگاه نقادانه شان به دنیای اطراف‬ ‫لذت بردم‪.‬باید دغدغه های مستتر در این اثار را جدی‬ ‫گرفت‪ ،‬ضمن انکه کنش هنرمندانه شان را ستود‪».‬‬ ‫او درباره انتخاب هنرمندان در این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫«‪ 20‬هنرمند ش��رکت کننده در این نمایش��گاه از بین‬ ‫تعداد زیادی از هنرمندان جوان که در این ‪ 10‬س��ال‬ ‫س��اکنان ‪ 800‬روستا و منطقه عش��ایری با حدود ‪1400‬‬ ‫طرح و برنامه در جش��نواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب‬ ‫ش��رکت کردند ک��ه از بین انها ‪ 20‬منطقه ب��ه مرحله نیمه‬ ‫نهای��ی راه یافتند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در جش��نواره امس��ال‬ ‫تعداد ش��رکت کنندگان نس��بت به نخس��تین دوره‪ ،‬رش��د‬ ‫‪25‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬از میان ‪ 20‬روس��تا و منطقه‬ ‫عش��ایری که نامزد این دوره از جش��نواره شده اند ‪ 10‬روستا‬ ‫و منطقه عشایری به عنوان برگزیده انتخاب می شوند و مورد‬ ‫تقدیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫روستاهای شمس��ی‪ ،‬الیزنگان‪ ،‬درب کالت‪ ،‬فوالدلو قویی‪،‬‬ ‫چهارروس��تایی‪ ،‬شاهنجرین‪ ،‬داش��خانه‪ ،‬قلعه خان‪ ،‬سفتجان‪،‬‬ ‫فرخ اب��اد زیبادش��ت‪ ،‬خانم اباد‪ ،‬ش��رف اب��اد‪ ،‬ناچیت‪ ،‬خاوه‬ ‫اردهال‪ ،‬افچنگ‪ ،‬رئیس اباد‪ ،‬دس��تگرد امامزاده‪ ،‬دستجرد و‬ ‫قزانچی به نیمه نهایی مس��ابقات راه یافتن��د‪ .‬ایین پایانی و‬ ‫معرفی برگزیدگان دومین دوره جش��نواره روستاها و عشایر‬ ‫دوس��تدار کتاب ‪ 17‬اس��فن د ‪ 1394‬در ت��االر وحدت برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انتشار یازدهمین شماره ُ‬ ‫«ط ّره» ‬ ‫شماره جدید نشریه اطالع رسانی‪ ،‬اموزشی و تحلیلی فرش‬ ‫دس��تباف ایران با نام ُ‬ ‫«ط ّره»‪ ،‬با پرونده ویژه «تبلیغات فرش‬ ‫دس��تباف» منتشر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬شمار ه ‪ ۱1‬این‬ ‫نش��ریه با نگاهی به چگونگی و بایده��ا و نبایدهای تبلیغات‬ ‫فرش ایران‪ ،‬پرونده وی��ژه ای را با عنوان «چگونه برای فرش‬ ‫ایران فیل هوا کنیم؟» به این موضوع اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفت وگوی ط��ره با دکتر احمد روس��تا با عنوان‬ ‫«پیش از تولید به فکر بازاریابی و تبلیغ باشیم» نیز از مطالب‬ ‫این شماره است‪.‬‬ ‫درگذشت نویسند گان مطرح‬ ‫«اومبرت��و اکو» نویس��نده و خالق رمان «نام گل س��رخ»‬ ‫درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از رس��انه های ایتالیایی‪،‬‬ ‫اومبرتو اکو (نویس��نده و فیلس��وف ایتالیایی) در ‪ 84‬سالگی‬ ‫به دلیل بیماری سرطان درگذشت‪ .‬اومبرتو اکو‪ ،‬نشانه شناس‪،‬‬ ‫فیلسوف‪ ،‬متخصص قرون وسطی‪ ،‬منتقد ادبی و رمان نویس‬ ‫ایتالیای��ی که فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانش��گاه تورینو‬ ‫ب��وده‪ ،‬در دانش��گاه های میالن‪ ،‬فلوران��س‪ ،‬بولونیا و کولژ دو‬ ‫فران��س نیز تدریس کرد ه اس��ت‪ .‬همچنین هارپر لی در ‪۸۹‬‬ ‫سالگی درگذشت‪ .‬هارپر لی نویسنده ای که نخستین رمانش‬ ‫«کشتن مرغ مقلد» نام او را در جهان جاودانه کرد و در میان‬ ‫اثار جاودانه کالسیک جای گرفت‪ ،‬در ‪ ۸۹‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫خانم لی س��ال پیش با انتش��ار کتاب جدی��دی که پیش از‬ ‫«کش��تن مرغ مقلد» نوشته بود بار دیگر س��ر زبان ها افتاد‪.‬‬ ‫«ب��رو یک نگهبان بگمار» یکی از کتاب های پرفروش س��ال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م بود‪.‬‬ ‫اجرای قطعه گم شده «موتسارت»‬ ‫پس از ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫تجسمی‬ ‫اخرین اجرای موسیقی فجر در حضور مرادخانی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫جشنواره‬ ‫«روستاهایدوستدارکتاب»‬ ‫استقبال کتاب فروشی ها از طرح عیدانه کتاب‬ ‫از سراسر کشور درخواست مشارکت داده بودند که در نهایت‬ ‫و با توجه به یارانه تخصیص یافته (حدود ‪۱۰۰‬میلیون تومان) ‬ ‫امکان مشارکت ‪ ۱۰۵‬کتابفروشی در این طرح فراهم شد که‬ ‫در پایان مدت یادش��ده‪ ،‬در مجموع حدود ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫کتاب از سوی ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۳۵‬نفر از مردم در نقاط مختلف‬ ‫کش��ور خریداری ش��د‪ .‬استان های تهران‪ ،‬اصفهان و خراسان‬ ‫رضوی به ترتیب با ‪ ۲۰ ،۳۲‬و ‪ ۱۰‬کتابفروشی بیشترین سهم‬ ‫را در مشارکت در طرح کتابفروشی به وسعت ایران داشتند؛ با‬ ‫این وجود باالترین سهم خرید به ترتیب مربوط به شهروندان‬ ‫اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران و گیالن بوده اس��ت‪ .‬کتاب های‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تهیه کننده عابر بانک نیست؛ مدیر پروژه است‬ ‫تهیه کنندگی از ان دس��ت شغل هایی است که نام‬ ‫دهان پر کنی دارد‪ .‬نگاه مردم به یک تهیه کننده‪ ،‬نگاه‬ ‫به یک عابربانک سیار است که پول جزو جدا نشدنی ان‬ ‫است‪ .‬اما به راستی تهیه کننده کیست؟ تهیه کنندگی‬ ‫چگون��ه ش��غلی اس��ت؟ ایا وظیف��ه تهیه کننده تهیه‬ ‫پول برای یک پروژه س��ینمایی اس��ت؟ «سیدجمال‬ ‫ساداتیان» یکی از تهیه کنندگان بخش خصوصی که‬ ‫سابقه همکاری با ابراهیم حاتمی کیا و اصغر فرهادی را‬ ‫دارد‪ ،‬درباره تهیه کنندگی به عنوان یکی از اصلی ترین‬ ‫حرفه های سینما با‬ ‫به گفت وگو نشسته است‪.‬‬ ‫او برای نخستین بار در جشنواره فجر امسال جزو هیات‬ ‫داوران بخش سودای سیمرغ بود‪.‬‬ ‫€ €چارچ�وب وظایف تهیه کنن�دگان در ایران‬ ‫چیست و چگونه تعریف می شود؟‬ ‫تهیه کننده ش��خصی است که وظیفه ساخت اثر را‬ ‫برعهده می گیرد و براساس سلیقه و دانش خود یک‬ ‫فیلمنام��ه را انتخ��اب می کند‪ .‬در واقع مدیریت پروژه‬ ‫وظیفه اصلی تهیه کننده اس��ت‪ .‬انتخاب کارگردان و‬ ‫عوام��ل فیل��م از دیگر وظایف تهیه کننده اس��ت‪ .‬بعد‬ ‫از انتخاب تمامی عوامل و به توافق رس��یدن بر س��ر‬ ‫مس��ائل مالی‪ ،‬کار تهیه کنن��ده برخالف تصوراتی که‬ ‫همه دارند‪ ،‬تمام نمی شود بلکه تا پایان کار باید گروه‬ ‫را مدیریت کند و عوامل فیلم را با کارگردان اثر همراه‬ ‫کند؛ یعنی شرایطی ایده ال برای کارگردان به وجود‬ ‫بیاورد تا او بتواند ذهنیات خود را در قالب تصویر به‬ ‫نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫€ € س�اخت ی�ک فیل�م چقدر زم�ان می برد و‬ ‫تهیه کننده در طول س�اخت چه کارهایی انجام‬ ‫می دهد؟‬ ‫مرحله پیش تولید و فیلمبرداری یک کار هر کدام ‪2‬‬ ‫ماه زمان می برد‪ .‬بعد از ان باید تهیه کننده به دنبال‬ ‫گرفتن مجوز برای اکران فیلم باشد و به بهترین نحو‬ ‫شرایط مساعد برای اکران فیلم را به وجود بیاورد زیرا‬ ‫زمان اکران برای یک فیلم بسیار مهم است‪.‬‬ ‫€ €در ای�ران تهیه کنن�دگان به ط�ور کلی چه‬ ‫میزان سواد سینمایی دارند و ایا دوره اکادمیک‬ ‫برای تهیه کنندگی وجود دارد؟‬ ‫متاس��فانه تهیه کنندگ��ی در س��ینمای ما با تکیه‬ ‫ب��ر تجربه ه��ای تهیه کننده اس��ت و تخصصی دنبال‬ ‫نمی ش��ود ب��ا اینک��ه تجربه برای تهیه کننده بس��یار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫در ‪ 5‬دوره دوس��االن ه دامون فر حضور داشتند انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬ای��ن هنرمن��دان را فارغ از اینک��ه هر یک در‬ ‫دوس��االنه دامون فر به چه رتبه و مقامی رس��یده اند با‬ ‫توج��ه به کارهایی که در این س��ال ها انج��ام داده اند‬ ‫برای این نمایشگاه در نظر گرفتم‪ .‬هنرمندان بسیاری‬ ‫هس��تند که می توانند جزو منتخبان در این نمایشگاه‬ ‫حضور داشته باش��ند اما محدودیت فضا و زمان باعث‬ ‫ش��د که تنها ‪ 20‬نفر برای ش��رکت در این نمایش��گاه‬ ‫انتخ��اب ش��وند‪ .‬این نمایش��گاه ب��ا حضور پرش��مار‬ ‫چهره هایی ش��اخص مانند فرح اصول��ی‪ ،‬امید تهرانی‪،‬‬ ‫گیزال سینایی‪ ،‬محمد علی بنی اسدی‪ ،‬بهنام کامرانی‪،‬‬ ‫غالمرضا نامی‪ ،‬کامبیز صبری و‪ ...‬همراه بود‪».‬‬ ‫قطعه ای از موسیقی ولفگانگ امادئوس موتسارت که برای‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬س��ال گم ش��ده بود‪ ،‬برای نخستین بار پس از‬ ‫کشف‪ ،‬در پراگ پایتخت جمهوری چک اجرا شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از بی بی س��ی‪ ،‬این قطعه از س��وی‬ ‫موتس��ارت و انتونیو سالیری که به طور معمول از او به عنوان‬ ‫رقیب موتس��ارت یاد می شود‪ ،‬نوشته شده بود‪ .‬یک اهنگساز‬ ‫ناشناس به نام کورنتی نیز در نگارش این قطعه دست داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه موس��یقی در س��ال ‪۱۷۸۵‬م نوش��ته ش��ده و‬ ‫به وس��یله این موزه در اواسط قرن بیستم خریداری شده بود‬ ‫اما اهنگسازانش به تازگی کشف شدند‪.‬‬ ‫منوی شام اسکار ‪۲۰۱۶‬‬ ‫اعالم شد‬ ‫سراشپز مش��هور اتریشی که مسئولیت تهیه کردن غذای‬ ‫مراس��م شام اس��کار را برعهده دارد می گوید خواندن اسامی‬ ‫غذاهای این فهرس��ت هم ممکن اس��ت باعث شود احساس‬ ‫گرس��نگی کنید‪.‬ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از ایندی پندنت‪،‬‬ ‫وولفگانگ پاک‪ ،‬که سراش��پزی سرش��ناس است‪ ،‬مسئولیت‬ ‫تامین غذای ‪ ۱۵۰۰‬ستاره و مهمانان شان را با ‪ ۱۳۰۰‬صدف‬ ‫خوراک��ی‪ ۱۰ ،‬کیلوگرم خاوی��ار‪ ۳۰۰ ،‬خرچنگ‪ ۶۵۰۰ ،‬نان‬ ‫به ش��کل مجسمه اس��کار و ‪ ۲۴۰۰‬بطری نوشیدنی بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬خیل��ی از اعضای اکادمی همین حرف را می زنند برای‬ ‫همین این غذا را هر س��ال درس��ت می کنیم‪ .‬س��تاره هایی‬ ‫ک��ه نمی توانند در مقابل ش��یرینی مقاومت کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫از دونات ه��ای کوچ��ک ک��ه با تمش��ک و مرب��ای نارنج پر‬ ‫ش��دند‪ ،‬کیک های ش��کالتی‪ ،‬پانا کوتا با خاویار‪ ،‬تیرامیس��و‬ ‫و کیک ه��ای می��وه دار لذت ببرند‪ .‬مراس��م ش��ام رس��می‬ ‫اس��کار بالفاصله بعد از مراسم اس��کار شروع می شود و تمام‬ ‫برن��دگان‪ ،‬نامزدها‪ ،‬معرفی کنن��دگان و اجراکنندگان در ان‬ ‫ش��رکت خواهند داشت‪ .‬مراس��م اس��کار ‪ 28‬فوریه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬اسفند ‪ 12 - 1394‬جمادی االول‪ 21 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -440‬پیاپی ‪1758‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫خداحافظی با وجدان بشری؟!‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد‪« :‬س��رباز جهان��ی» ی��ک فیل��م‬ ‫پژوهش��ی ‪ -‬تحقیقی در زمینه تولید یک موجود فراانس��انی‬ ‫برای اس��تفاده در جنگ های هسته ای اس��ت؛ نخستین گام‬ ‫هنری و فرهنگی در اش��نایی بیش��تر انسان امروزی با فردا و‬ ‫فرداهای خود‪ .‬نمونه قابل توجه برای رویارویی با برنامه ریزی‬ ‫تولید انسان هایی با عمر باال که با خستگی از ماندگاری روی‬ ‫زمی��ن تصمیم می گیرند به حیات خ��ود خاتمه دهند‪ .‬گرچه‬ ‫همه ای��ن پیش بینی ه��ا و برنامه ریزی ها الاق��ل در وضعیت‬ ‫امروزی انس��ان و جهان پیرامونش به طور تقریبی غیرممکن‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬اما ‪ 100‬سال قبل چه کسی فکر می کرد با‬ ‫یک گوش��ی همراه می تواند با همه جه��ان در لحظه ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ ،‬یا س��وار بر ماشین هوایی «هواپیما» از این سوی‬ ‫کره خاکی به ان سو برود ان هم در مدت ‪ 15‬ساعت‪.‬‬ ‫*** ‬ ‫و اینک ما به عن��وان ادم های ش��اهد ارتقای فکر و اندیش��ه‬ ‫در جهان امروز به کش��ف رازهای گوناگونی دس��ت یافته ایم‪ ،‬از‬ ‫جمله ساخت ژن انس��انی بدون بیماری‪ ،‬س��الم و ساخته شده‪،‬‬ ‫ان هم در غلط گیری نطفه‪ ،‬یعنی پس از لقاح انسانی متولد شود‬ ‫که دارای عقل و ش��عور باال (انیش��تین) قدرت بدنی مثال زدنی‬ ‫(قهرمانان هالتریست!) نیروی فکری باالی هنری با اندیشه های‬ ‫پایان ناپذی��ر (لئون��اردو داوینچ��ی) و ق��درت باالی مب��ارزه با‬ ‫بی خوابی (فعالیت هایی در موارد مربوط به مطالعه‪ ،‬فیلمسازی‬ ‫و یا خس��تگی ناپذیری جنگ��ی!) ‪ .‬ح��اال اگر به گفت��ه بعضی از‬ ‫پژوهشگران و کارشناسان توجه کنیم در صورت ساخت و تولید‬ ‫این انسان ها یا همه انسان های با چنین قدرتی‪ ،‬انچه به روزگار‬ ‫بعدی می اید‪ ،‬می تواند تبدیل به یک فاجعه بزرگ شود‪.‬‬ ‫ * ** ‬ ‫حاال به یک مورد دیگر هم باید توجه کرد؛ بعد از مش��کل‬ ‫«س��رطان» که پس از س��ال ها فعالیت پزشکان جهانی و انجام‬ ‫همه ازمون ها‪ ،‬به موفقیت هایی رس��یده ایم‪ ،‬ناگهان به وس��یله‬ ‫ی��ک بازیگ��ر امریکایی که میلیون ها عالقه مند داش��ت و یکی‬ ‫از پولس��ازترین ها هم معرفی ش��ده بود‪ ،‬نوعی مرگ عجیب و‬ ‫غیرقابل پیش بینی‪ ،‬او ر ا از زندگی ساقط کرد‪ .‬بعد که پزشکان‬ ‫بررسی های مختلفی را دنبال کردند‪ ،‬به یک بیماری وحشتناک‬ ‫پ��ی بردن��د؛ بیماری ای که «ایدز» لق��ب گرفت و دنیا را تکان‬ ‫داد و البت��ه ح��اال دیگر عادی ش��ده و م��ردم در افریقا و دیگر‬ ‫نق��اط خطرخی��ز راه های مبارزه با ان را دریافته اند‪ .‬با این همه‬ ‫جزو بیماری هایی اس��ت که رهایی از ان بس��یار س��خت و گاه‬ ‫غیرممکن است‪.‬‬ ‫*** ‬ ‫اما مثل اینکه بش��ر امروزی باید تاوان گناهان بسیارش را‬ ‫بدهد‪ .‬جنگ ها و مناقش��ات به وجود امده از بغض و حقارت‬ ‫و خونخ��واری بعضی حکومت ه��ای ثروتمند خودکامه‪ ،‬عامل‬ ‫ویرانی کشورهای تاریخی شده که امروز دیگر نه صنعت دارند‬ ‫و نه کارخانه های صنعتی و نه دیگر ماشین های صنعتی دارند‬ ‫که درون معادن را بکاوند‪ ،‬با مردمی به شدت بیمار و گرسنه‬ ‫و مهاجران فراری از وطن‪ .‬اینها همه گناه اس��ت و نتیجه اش‬ ‫بعد از «ایدز» شده بیماری عجیبی که عامل به وجود امدنش‬ ‫پش��ه بی مقدار ولی خونخوار اس��ت؛ بیم��اری ای که تا درون‬ ‫ب��دن جنین مادران حامله رخنه کرده و بچه هایی را به وجود‬ ‫م��ی اورد که گویی از کرات دیگر امده ان��د‪ ،‬بیماری ای به نام‬ ‫«زیکا» که باعث شده بعضی دولت ها دستور بدهند حاملگی‬ ‫ممنوع شود و تولد کودکان دور از عقل و درایت است‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امیرمومنان علی (ع) فرمود ند‪ :‬تقوا در راس همه ارزش های اخالقی است‪.‬‬ ‫واگذاری «گراند هتل» قزوین به بخش خصوصی‬ ‫براورد هزینه‬ ‫مرمت این هتل‬ ‫‪90‬میلیارد‬ ‫ریال و مدت‬ ‫قرارداد ‪30‬‬ ‫سال‬ ‫و اجاره ماهانه‬ ‫‪50‬میلیون‬ ‫ریال است‬ ‫سال ‪1299‬ه‪-‬ش بود؛ س��الی که مدرنیسم‬ ‫اروپای��ی می خواس��ت در تاروپ��ود فرهن��گ‬ ‫ایران��ی رخن��ه کند‪ .‬س��الی که دیگ��ر اقتدار‬ ‫دولت عقب مانده قاجاریه به س��ر می رس��ید‬ ‫و حکوم��ت دیگری بر س��ر کار می امد اما در‬ ‫ظاهر گرایش به مدرنیسم اروپایی بعد از سفر‬ ‫ناصرالدین ش��اه به فرنگ اندک اندک به اشکال‬ ‫گوناگ��ون پا می گرف��ت‪ .‬گو اینک��ه امیرکبیر‬ ‫نام��دار ـ صدراعظ��م مصلح ای��ران ـ بیش از‬ ‫همه به فکر ابادانی‪ ،‬عمران و پیش��برد اقتصاد‬ ‫و رهایی کش��ور از فقر و جهل بود؛ بدون هیچ‬ ‫ظاهرنگری اما‪ ،‬در حمام فین کاش��ان به دلیل‬ ‫روش��ن بینی و ژرف نگری خونش ریخته شد و‬ ‫مدرنیسم اروپایی‪ ،‬بیشتر ظاهری به ایران امد‬ ‫و نخس��تین جلوه هایش را در مهمانخانه داری‬ ‫یا هتل داری برجای گذاش��ت‪ .‬اینگونه بود که‬ ‫در سال ‪1300‬دومین مهمانخانه شهر قزوین و‬ ‫نخس��تین هتل ایران به شیوه مدرن و اروپایی‬ ‫در این شهر تاریخی ساخته شد‪ .‬تاریخ نگاران‪،‬‬ ‫نام سازنده این بنا را ارباب برزوی شاپور پارسی‬ ‫گفته ان��د که در ظاهر نامش را عوض کرد و به‬ ‫مهر شاهی نامیده شد! این بنا در شرق خیابان‬ ‫پیغمبری��ه قزوی��ن و در قس��مت غربی ارگ‬ ‫صفوی در زمینی به مس��احت ‪3‬هزار مترمربع‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایده گراند هتل‬ ‫نخس��تین هتل ای��ران س��ال های طوالنی‬ ‫در گذر زمان فرس��وده ش��د و اهالی قزوین از‬ ‫سرنوش��ت این بنای ارزش��مند تاریخی نگران‬ ‫شدند تا اینکه در اخرین خبری که در این باره‬ ‫روی سایت ایسنا قرار گرفت این نکته یاداوری‬ ‫شد که واگذاری نخس��تین هتل ایران «گراند‬ ‫هت��ل قزوین» تانیم��ه دوم اس��فند به نتیجه‬ ‫می رس��د‪ .‬بر اس��اس گزارش ایس��نا مدیر کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان قزوین دربار ه اقدامات‬ ‫انج��ام ش��ده برای ای��ن بن��ای تاریخی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر مزایده بن��ای تاریخی «گراند‬ ‫هتل» در اس��تان قزوین در دست انجام است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی حضرتی ها‪ ،‬گران��د هتل را یکی از‬ ‫بناهای ممتاز شهر قزوین می داند که به مرمت‬ ‫اساس��ی نیاز دارد و اضافه کرد‪ :‬به همین دلیل‬ ‫در فهرس��ت اخی��ری که صن��دوق احیا برای‬ ‫مزایده اعالم ک��رده‪ ،‬باالترین قیمت برای این‬ ‫مجموع��ه پیش بینی ش��ده ام��ا از انجایی که‬ ‫این بنا بس��یار شاخص است و از ‪ 3‬گراند هتل‬ ‫کهن ایران به ش��مار رفته و از موقعیت بسیار‬ ‫خوبی در مجموعه دولتخانه برخوردار اس��ت‪ ،‬‬ ‫متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه مرمت ‪ 90‬میلیارد ریال‬ ‫مدیرعامل صن��دوق احی�� ا و بهره برداری از‬ ‫اث��ار تاریخ��ی در گفت وگویی با ایس��نا گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬گراند هتل در اختی��ار صندوق حفظ و‬ ‫احی ا و زیرنظر کامل اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اس��تان قزوین است‪ .‬محمدرضا پوینده افزود‪:‬‬ ‫ش��رایطی برای این مزایده از جانب س��ازمان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و ان اینکه براورد هزینه‬ ‫ساخت ‪ 105‬هزار مدرسه پس از انقالب‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی و‬ ‫مش��ارکت های مردمی س��ازمان نوسازی‬ ‫مدارس کش��ور گفت‪ :‬در س��ال های پس‬ ‫از پی��روزی انق�لاب اس�لامی ت��ا به امروز‬ ‫‪105‬هزار مدرسه در قالب ‪536‬هزار کالس‬ ‫درس ب��ا میانگین هر کالس‪ 160‬مترمربع‬ ‫فضای اموزشی درکشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید باقر مس��لمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش از پیروزی انقالب اس�لامی در‬ ‫کشور ‪5‬هزار مدرسه با میانگین هر کالس‬ ‫ت اما امروز‬ ‫حدود ‪ 50‬مترمربع وجود داش ‬ ‫به برکت انقالب اس�لامی ایجاد ‪105‬هزار‬ ‫مدرسه در کشور محقق شده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه این امر در شرایطی است که در‬ ‫سال های دفاع مقدس فعالیت های عمرانی‬ ‫کمت��ر انجام می ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬موفقیت های‬ ‫حاصل ش��ده به وسیله این سازمان نتیجه‬ ‫ت�لاش نیروهای متعهد و مس��ئولیت پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬مسلمی با اش��اره به فعالیت حدود‬ ‫س��ازمان گفت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 200‬نیرو در این‬ ‫از نظر اعتباری در بین سازمان های عمرانی‬ ‫‪20‬هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی مصوب‬ ‫و ‪ 5‬ت��ا ‪6‬ه��زار میلیارد ریال اعتبار مردمی‬ ‫داری��م ک��ه ‪ 6‬تا ‪7‬درص��د اعتبارات صرف‬ ‫تجهی��زات و بقی��ه در زمینه س��اخت فضا‬ ‫هزینه می شود‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫وزیر کشاورزی‪ :‬قاچاق میوه به کشور دلیل نابسامانی در مرزهاست‬ ‫مرمت ان ‪90‬میلیارد ریال و مدت قرارداد ‪30‬‬ ‫س��ال و اجاره ماهانه ‪50‬میلیون ریال است که‬ ‫زم��ان پرداخت اجاره از زم��ان پایان مرمت و‬ ‫بهره برداری ‪2‬سال توقف دارد که بعد از ‪ 2‬سال‬ ‫اجاره دریافت می شود و زمان پایان مرمت این‬ ‫بنا بین ‪ 9‬تا ‪12‬ماه است‪.‬‬ ‫‹ ‹هتل به جای کاروانسرا‬ ‫قب��ل از انکه نخس��تین گران��د هتل ها در‬ ‫ای��ران در اواخر دوره قاجاریه س��اخته ش��ود‬ ‫کشور ما دارای کاروانس��راهای متعدد بود‪ .‬در‬ ‫دوره ناصرالدین ش��اه کاروانس��راهای بسیاری‬ ‫وجود داش��ت ک��ه در دوره مظفری تعداد انها‬ ‫بیش��تر ش��د‪ .‬پس از س��اخت گران د هتل در‬ ‫قزوین‪ ،‬این هتل ه��ا در بندر انزلی و هتل های‬ ‫زنجیره ای امین الس��لطان در ته��ران و قم نیز‬ ‫احداث ش��د‪ .‬گران��د هتل قزوین ک��ه ازجمله‬ ‫بناهای زیبا و با ش��کوه است از جانب خیابان‪،‬‬ ‫‪ 2‬طبقه و از س��مت حیاط ‪ 3‬طبقه بوده است‪.‬‬ ‫این هتل دارای راهروها و اتاق هایی اس��ت که‬ ‫از ویژگی هایی همچون ط��اق‪ ،‬روکش چوبی‪،‬‬ ‫س��تون های مدور با سر س��تون های گلدانی و‬ ‫سقف چوبی و اجرکاری برخوردارند‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری در کویر مرنجاب‬ ‫معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫گفت‪ :‬مقدمات جذب س��رمایه گذاری در‬ ‫کویر مرنج��اب اران و بی��دگل با ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم فراهم ش��ده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سمیع اهلل حسینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منطقه نمونه گردشگری مرنجاب از‬ ‫نظر نزدیکی به مرکزیت کش��ور‪ ،‬شرایط‬ ‫زیس��ت محیطی و طبیع��ی و داش��تن‬ ‫دریاچه نمک در کشور از مناطق منحصر‬ ‫به فرد و مورد توجه گردش��گران داخلی‬ ‫و خارجی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به انجام‬ ‫مزایده و واگذاری کاروانس��رای مرنجاب‬ ‫به یک ش��رکت تعاونی افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫این مقدار س��رمایه گذاری و خدمات در‬ ‫شان شهرستان و استان اصفهان نیست‬ ‫و امیدواریم که با س��رمایه گذاری بیشتر‬ ‫و هماهنگی مس��ئوالن استان و صندوق‬ ‫احیا‪ ،‬این مجموعه نمونه گردش��گری در‬ ‫جایگاه واقعی خود قرار بگیرد‪ .‬حس��ینی‬ ‫با اش��اره به اینکه اقدام ه��ای خوبی در‬ ‫این ب��اره در کویر مرنجاب در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ 100 :‬هکتار زمین‬ ‫به یک ش��رکت س��رمایه گذاری در حال‬ ‫واگذاری است و موافقت های اصولی ان‬ ‫نیز اخذ شده است‪.‬‬ ‫دبیر خبری شبکه خبر در گذشت‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫ایس�نا‪ :‬فاطم��ه مهدوی نی��ا‪ ،‬از‬ ‫دبی��ران خب��ر ش��بکه خب��ر در‬ ‫اث��ر س��انحه رانندگی در مس��یر‬ ‫تهران به س��بزوار درگذش��ت‪ .‬در‬ ‫اث��ر واژگون��ی خودرو پ��ژو ‪206‬‬ ‫در مح��ور ش��اهرود ـ میامی ‪ 4‬نفر‬ ‫ازجمله فاطمه و زهرا مهدوی نیا‪ ،‬از کارکنان س��ازمان صداوسیما جان خود‬ ‫را از دس��ت دادند‪ .‬مادر و خواهرزاده این دو همکار‪ ،‬دیگر جان باختگان این‬ ‫حادثه دلخراش بودند‪.‬‬ ‫پیکر جان باختگان این س��انحه در زادگاه شان روستای صدخرو سبزوار به‬ ‫خاک س��پرده ش��د و امروز نیز مراس��م یادبود ان مرحومه در مسجد جامع‬ ‫صدخرو برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��روان عل��ی فیض منش‪ ،‬جانش��ین فرمانده پاس��گاه پلی��س بین راهی‬ ‫ش��اهرود ‪ -‬میامی علت حادث��ه تصادف را توجه نکردن به جل��و و ناتوانی در‬ ‫کنترل وس��یله نقلیه‪ ،‬ناشی از خس��تگی و خواب الودگی راننده خودرو ‪206‬‬ ‫اعالم کرد که باعث انحراف به چپ و واژگونی شد‪.‬‬ ‫این سومین حادثه رانندگی منجر به فوت در یک هفته اخیر در این مسیر‬ ‫بود‪ .‬سردار موسی امیری‪ ،‬جانشین رییس پلیس راهور نیروی انتظامی کشور‪،‬‬ ‫امروز اعالم کرد س��االنه ‪17‬هزار نفر در جاده های کشور به دلیل تصادف جان‬ ‫خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫س��ردار امیری افزود‪ :‬ساالنه ‪300‬هزار نفر در سوانح و تصادف های جاده ای‬ ‫مص��دوم و معل��ول می ش��وند و این امار بیانگر این اس��ت که م��ا در زمینه‬ ‫پیشگیری از وقوع تصادف های جاده ای بسیار ضعیف عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫ساخت بزرگترین مرکز‬ ‫انستیتو کانسر در یزد‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعام��ل س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی از س��اخت بزرگترین مرکز‬ ‫انس��تیتو کانسر(سرطان) در یزد و از‬ ‫س��وی سازمان تامین اجتماعی خبر‬ ‫داد‪ .‬س��یدتقی نوربخش در نخستین‬ ‫سمینار ملی سارکوم (تومور سرطانی‬ ‫ک��ه در اس��تخوان ها رش��د می کند)‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برای س��اخت مرکز یاد ش��ده از چند ش��رکت‬ ‫خارج��ی نیز اس��تفاده ش��ده‪ .‬طراحی این مرک��ز پایان یافته‬ ‫و س��اخت ان اغاز ش��ده که تا ‪ 3‬س��ال دیگر به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬نوربخش خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر می رسد کشور ما‬ ‫در این زمینه هنوز به پیشرفت مورد نظر دست نیافته است‬ ‫به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی به دنبال بهره برداری‬ ‫از بزرگترین مرکز انستیتو کانسر است‪ .‬نوربخش گفت‪ :‬دولت‪،‬‬ ‫سالمت محور است و به بهداشت و سالمت مردم توجه ویژه ای‬ ‫دارد و تالش های زیادی از سوی این سازمان برای ارائه خدمت‬ ‫به بیماران به ویژه مبتالیان به سرطان انجام می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫امار وزارت بهداش��ت‪ ،‬س��االنه ‪90‬هزار بیمار جدید مبتال به‬ ‫سرطان در کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫پرشدن موقتی دریاچه ارومیه‬ ‫ایلن�ا‪ :‬دبی��ر کمیته راهبری س��تاد‬ ‫احی��ای دریاچ��ه ارومیه با اش��اره به‬ ‫اینکه پر ش��دن پهنه دریاچه ارومیه‬ ‫از اب موقتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 2‬سال‬ ‫اخیر حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬س��انتی متر از تراز‬ ‫اب دریاچه ارومیه افت داش��ته‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫با س��االنه ‪ ۴۰‬س��انتی متر افت تراز اب روبه رو بودیم‪ .‬مس��عود‬ ‫تجریش��ی در ارتباط با فراگیری اب در تمام��ی پهنه دریاچه‬ ‫ارومیه که در چند روز گذش��ته رخ داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ‪ 2‬ماه اخیر‬ ‫نزدیک به ‪۱۲۰‬میلی��ون متر مکعب اب از س��د هایی همچون‬ ‫بوکان‪ ،‬رهاسازی ش��د ه که این رهاس��ازی ها به پرشدن پهنه‬ ‫ ‬ ‫دریاچه ارومیه از اب کمک کرده اس��ت‪ .‬همچنین ‪۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب اب نیز در اس��فند رهاس��ازی خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه امس��ال ش��اهد بارش های خوبی بودیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��ال ها پیش حتی اگر بارندگی ها هم خوب بود‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینک��ه رودخانه ه��ا الیروبی نش��ده بودند؛ اب ب��ه پهنه اصلی‬ ‫نمی رسید‪ ،‬اما امس��ال الیروبی هایی که در شهریور انجام شد؛‬ ‫بسیار کمک کننده بود‪ .‬عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود‪:‬‬ ‫همچنین ما امس��ال س��یمینه رود و زرینه رود را به هم متصل‬ ‫کردیم و این اتصال س��بب ش��د که اب به پهنه اصلی دریاچه‬ ‫برس��د و همه اینها به ابگیری خوب دریاچه ارومیه منجر شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه ابگی��ری تمامی پهنه دریاچ��ه ارومیه‬ ‫موقتی است گفت‪ :‬این دریاچه پهنه گسترده و عمق کمی دارد‬ ‫و س��االنه حدود ‪ ۱‬متر تبخی��ر اب در ان رخ می دهد‪ ،‬بنابراین‬ ‫می توانیم انتظار داش��ته باشیم که در تابس��تان دوباره قسمت‬ ‫شمالی و جنوبی دریاچه از هم جدا شود‪.‬‬ ‫همایش بین المللی‬ ‫بیماری های نادر‬ ‫ایرنا‪ :‬هفتمی��ن همایش بین المللی‬ ‫«روز جهان��ی بیماری ه��ای نادر» با‬ ‫ش��عار پایش س�لامت و با محوریت‬ ‫مسائل تش��خیصی پزشکی همزمان‬ ‫با ‪ 94‬کش��ور جهان در ‪ 9‬اسفند ‪94‬‬ ‫(‪ 28‬فوریه) در س��الن همایش های‬ ‫ص��دا و س��یما برگ��زار می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران‪ ،‬نپرداختن به مسائل‬ ‫مربوط به ژنتیک و تشخیص پزشکی را از اهداف برگزاری این‬ ‫همایش دانست و گفت‪ :‬امید است با حضور مسئوالن وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬شهرداری تهران‪ ،‬اعضای‬ ‫ش��ورای شهر و محققان این مراسم به اهداف موردنظر خود‬ ‫در زمین��ه کمک به بیماران دس��ت یابد‪ .‬دکتر علی داودیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پایش س�لامت با محوریت مس��ائل تش��خیصی‬ ‫پزش��کی از اصلی ترین پیام های این دوره همایش است که‬ ‫بنیاد بیماری های نادر خواس��تار و پیگیر ان خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬این مراس��م با حضور دانشمندان‪ ،‬پزشکان‪ ،‬خیرین و‬ ‫خانواده های بیماران نادر برگزار خواهد شد‪ .‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫بیماری های نادر ابراز امیدواری کرد که تمامی مردم به ویژه‬ ‫بیماران نادر و صعب العالج بتوانند از مجموعه خدمات وابسته‬ ‫به بنیاد بیماری های نادر ایران بهره مند ش��وند‪ .‬بیماری نادر‬ ‫به بیماری هایی اطالق می شود که در هر ‪10‬هزار نفر یک تا‬ ‫‪ 5‬نفر به ان مبتال باشند‪85 .‬درصد از بیماری های نادر عامل‬ ‫ژنتیکی دارن��د‪ .‬به طور کلی ‪20‬هزار بیماری ژنتیکی تاکنون‬ ‫در دنیا شناخته شده که از این تعداد ‪6‬هزار نوع بیماری نادر‬ ‫است‪ .‬از بین بیماری های نادر نیز تعداد ‪ 58‬بیماری در ایران‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!