روزنامه صمت شماره 442 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 442

روزنامه صمت شماره 442

روزنامه صمت شماره 442

‫‪ 16‬خودرو ساز جهانی در راه ایران‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 442‬پیاپی ‪ 32 1760‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بیمه‪ ،‬اهرم اصلی کاهش‬ ‫ریسک سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫نساجی ایران بازار روسیه را‬ ‫رصد می کند‬ ‫بانوان‪3 ،‬درصد شاغالن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با حضور سهامداران خارجی رخ داد‬ ‫اتفاق ‪ 1200‬درصدی در بورس‬ ‫هرچند همزمان با اعالم برجام‪ ،‬گمانه زنی ها برای ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به کش��ور و سرمایه گذاری ش��رکت ها و افراد حقیقی در بازارهای مختلف رشد‬ ‫یافته اما در این میان س��رمایه گذاران خارجی اقبال مناس��بی به بازار سرمایه‬ ‫داش��تند و موج ورود انها به بورس که از س��ال گذش��ته اغاز ش��ده بود بعد از‬ ‫برجام افزایش یافته به نحوی که تنها در طول یک ماه گذشته ‪۲۱‬کد سهامدار‬ ‫‪17‬‬ ‫خارجی صادر شده است‪.‬‬ ‫بخش معدن را تشکیل می دهند‬ ‫‪24‬‬ ‫صنعت چاپ را‬ ‫با بومی سازی‪ ،‬نوسازی کنیم‬ ‫«داالن سبز» صادرات‬ ‫نسیم جان بخش خزر‬ ‫جلب حمایت مردم‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سطح ایمنی شهرک های صنعتی‬ ‫‪5‬‬ ‫اعتماد به چهره های جدید‬ ‫‪31‬‬ ‫بر جزئیات اتش بس در سوریه توافق نشده است‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه با بی��ان اینکه هن��وز جزئیات‬ ‫مرب��وط به نحوه اج��رای اتش بس در س��وریه توافق‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران از هر‬ ‫اقدامی که به توقف خونریزی ها بینجامد و جان مردم‬ ‫سوریه را حفظ کند‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با ایگور‬ ‫پراداک‪ ،‬وزیر خارجه بوسنی افزود‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫همواره معتقد بوده که بحران س��وریه راه حل نظامی‬ ‫ن��دارد و تنه��ا راه‪ ،‬گفت وگو بی��ن طرف های مختلف‬ ‫س��وری و سپردن راه حل به مردم س��وریه است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وظیفه سایر کشورها تسهیل گفت وگو و نه‬ ‫مشروط کردن ان و تالش برای تعیین چارچوب این‬ ‫گفت وگوها است‪ .‬رییس دس��تگاه سیاست خارجی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اتش بس در طرح هایی که جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در ‪2/5‬سال اخیر برای راه حل سیاسی‬ ‫ارائ��ه کرده‪ ،‬قدم نخس��ت ب��وده و در نشس��ت گروه‬ ‫بین الملل��ی حمایت از س��وریه در وین نیز جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بر اتش بس فوری‪ ،‬همه جانبه و ارسال‬ ‫کمک های انسانی به همه مناطق سوریه تاکید کرده‬ ‫اس��ت و هنوز هم همین اعتق��اد را دارد‪ .‬ظریف ادامه‬ ‫داد‪ :‬اتش ب��س که با نام توق��ف مخاصمات به روند ان‬ ‫اشاره می کند‪ ،‬ضرورت دارد چارچوب های مشخص و‬ ‫روشنی داشته باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این زمینه الزم‬ ‫اس��ت از ایجاد زمینه برای ارسال کمک به گروه های‬ ‫«اگهی دعوت مجمع عمومی عادی‬ ‫به طور فوق العاده»‬ ‫شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران می رس��اند با توجه ب��ه انجام اصالحات به عمل امده در قانون‬ ‫بخش تعاون جمهوری اس�لامی ایران «مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده» این شرکت‬ ‫راس ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ ‪ 94/12/25‬در محل سازمان (طبقه دوم) برگزار می شود‪.‬‬ ‫از همه اعضاء محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مذکور حضور به هم رسانند در غیر این‬ ‫صورت نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند‪ .‬ضمنا یاداور می شود‬ ‫این مجمع با حضور دوس��وم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در‬ ‫این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش عملکرد‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسان‬ ‫اس ‪ 300‬موضوع گفت وگوی ایران و روسیه‬ ‫تروریستی و سایر گروه های مسلح در دوران اتش بس‬ ‫و همچنین از اعزام نیرو و سربازگیری جدید به وسیله‬ ‫داع��ش و النصره جلوگیری کند که به معنای نظارت‬ ‫کامل بر مرزها اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬ضرورت جلوگیری از پنهان ش��دن‬ ‫داعش و النصره پش��ت دیگر گروه های مسلح از دیگر‬ ‫ضرورت های اتش بس در س��وریه است‪ .‬ظریف ادامه‬ ‫داد‪ :‬هن��وز جزئیات مربوط ب��ه نحوه اجرای اتش بس‬ ‫توافق نشده اس��ت‪ .‬اصل اتش بس در اجالس مونیخ‬ ‫به وس��یله گروه بین المللی حمایت از سوریه با عنوان‬ ‫توقف مخاصمات م��ورد توافق قرار گرفت و هنوز هم‬ ‫جزئیات مورد بحث است‪.‬‬ ‫اعالمیهپذیره نویسی‬ ‫سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(سهامی عام) ‪ ،‬ثبت شده به شماره‪ 7841‬و شناسه ملی‪10260289464‬‬ ‫رجوع شود به صفحه‪9‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪88 722 733‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬یکی از موضوع های‬ ‫م��ورد گفت وگ��و بین وزی��ران دف��اع ایران و روس��یه‬ ‫را نس��ل جدید موش��ک اس ‪ 300‬عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تامی��ن نیازهای دفاعی ایران یکی از زمینه های در حال‬ ‫گفت وگو و رایزنی مش��ترک میان دو کش��ور اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ین جابری انصاری در نشست خبری‬ ‫خود در پاس��خ به پرسشی درباره سفر وزیر دفاع روسیه‬ ‫به تهران و روند پیگیری پرونده موش��ک های اس ‪300‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��فر س��رگئی ش��ویکو به تهران که بعد از‬ ‫س��فر س��ردار حس��ین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح ایران به مس��کو انجام ش��ده‪ ،‬نمادی‬ ‫از رواب��ط نزدی��ک و تبادل نظر مس��تمر بین جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و روسیه است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نسل جدید‬ ‫موش��ک اس‪ 300‬از موضوع های درحال رایزنی بین دو‬ ‫کش��ور است و مس��ائل فنی توافق در مسیر پیش بینی‬ ‫ش��ده طی خواهد ش��د و مبادالتی نیز حسب توافقات‬ ‫و قراردادهایی که باید بین دو کش��ور طی ش��ود‪ ،‬انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی همچنین‬ ‫در پاسخ به پرسشی درباره خرید هواپیماهای سوخوی‬ ‫روسی از س��وی ایران و اینکه وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫هفته گذش��ته اعالم کرد که این موضوع نقض قطعنامه‬ ‫‪ 2231‬است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران و روسیه در حال گفت وگو‬ ‫در زمینه گس��ترش همکاری ها در بخش های مختلف‬ ‫و مب��ادالت هس��تند‪ .‬وی درب��اره انچه ک��ه در زمینه‬ ‫قطعنامه ه��ای بین الملل��ی مطرح اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قطعنامه ها و ضمایم ان که مش��خص است‪،‬‬ ‫خریدهای ویژه تسلیحاتی ممنوع بود اما در حال حاضر‬ ‫با س��ازوکارهایی که در این قطعنامه ها پیش بینی شده‬ ‫امکان انجام این کار از س��وی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫وجود دارد و حسب مورد و توافقی که با کشورهای طرف‬ ‫مقابل انجام می ش��ود‪ ،‬این موضوع پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫جابری انصاری در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در سفر‬ ‫یوسف بن علوی به تهران درباره میانجیگری بین ایران‬ ‫و عربستان بحثی شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سفر بن علوی‪ ،‬سفری‬ ‫دوجانبه با برنامه ریزی قبلی بود و چند وزیر و مقام عالی‬ ‫رتبه پادشاهی عمان او را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حمایت از شرکت های خارجی‬ ‫در اکتشافات معدنی‬ ‫‪2‬‬ ‫سفر همزمان ‪ 3‬رییس جمهور به ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جلب حمایت مردم‬ ‫و اعتماد به ملت‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬صادق حس��ین جابرانصاری‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سفر همزمان ‪ 3‬رییس جمهور از ‪ 3‬قاره جهان معانی ویژه خود را به‬ ‫همراه دارد که به معنی گس��ترش روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫کشورهای مختلف جهان است‪.‬‬ ‫در جریان دیدار وزیر دفاع روسیه با رییس جمهوری‬ ‫یادداشت‬ ‫پیام ویژه پوتین به رییس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سعید مدنی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نق��ش نزدیک به صددرصدی ملت ای��ران در پیروزی‬ ‫انق�لاب اس�لامی و دادن رای ‪98‬درص��دی به اس��تقرار‬ ‫جمه��وری اس�لامی و ش��رکت همه جانبه در مب��ارزه با‬ ‫استکبار جهانی و جنگ تحمیلی به طوری که در یک سال‬ ‫و نیم به طور تقریبی تمام سرزمین های اشغال شده کشور‬ ‫به وس��یله دشمن را به مام وطن برگرداندند ان هم زمانی‬ ‫ک��ه ارتش تا حدودی از هم پاش��یده بود و س��اختارهای‬ ‫دفاعی و نظامی کشور هنوز شکل نگرفته بود و همچنین‬ ‫شرکت در راهپیمایی های دفاع از نظام جمهوری اسالمی‬ ‫و به مناس��بت مختلف بنا به دعوت دولتمردان و رهبران‬ ‫و تحمل ش��رایط سخت تحریم کش��ور بر کسی پوشیده‬ ‫نیست‪ .‬مس��لم اس��ت چنین ملت بزرگی برای رفاه حال‬ ‫نسل های اینده و فرزندان شان حاضر به قبول ریاضت های‬ ‫اقتصادی و رعایت قوانی��ن اقتصاد مقاومتی خواهند بود‪.‬‬ ‫ولی جای تعجب اس��ت چرا دولتمردان ما از این ظرفیت‬ ‫ب��االی ملت کمترین اس��تفاده را می کنند و چرا س��عی‬ ‫می کنی��م القا کنیم که وضعیت اقتصادی خوب اس��ت و‬ ‫جای نگرانی نیس��ت! ایا این گول زدن خودمان نیس��ت؟‬ ‫باید قبول کنیم که در شرایط پسابرجام نیز باید پشتیبانی‬ ‫مردم به منظور اج��رای برنامه های اقتصادی و حرکت به‬ ‫سمت تعالی و داشتن یک کشور پیشرفته را داشته باشیم‪.‬‬ ‫بای��د این باور را به انها بدهیم که نظام با رانت و دزدی‬ ‫و رش��وه مبارزه می کند و ب��رای ان برنامه دارد و عدالت‬ ‫اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬رهبران و مدیران‬ ‫و اداره کنندگان کش��ور خود الگوی مبارزه با فساد و رانت‬ ‫و بداخالقی های اقتصادی و حرفه ای هستند‪ .‬مسلم است‬ ‫چنین ملت بزرگی که از خون خود برای اس��تقالل کشور‬ ‫گذش��ته اند و تاریخ نیز ان را ثابت کرده‪ ،‬برای پیش��رفت‬ ‫کشورش��ان ب��رای دوره ای کوتاه حاضر ب��ه قبول ریاضت‬ ‫اقتصادی و عملی به اقتصاد مقاومتی خواهند بود‪.‬‬ ‫ب��رای جلب حمایت بای��د تمام تالش ها ب��رای کاهش‬ ‫شکاف طبقاتی که متاسفانه در ‪ 10‬سال گذشته در جامعه‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬بشود و مردم ان را حس کنند‪ ،‬خوشبختانه با‬ ‫تالش های دولت تدبیر و امید و به سرانجام رسیدن برجام‬ ‫دیگر فضای تحریم و جنگ اقتصادی که باعث سوء استفاده‬ ‫عده ای خاص در جامعه می ش��ود از بین رفته و می توان با‬ ‫تدوین قوانین و دستورالعمل های محکم و اجرایی و ایجاد‬ ‫نظام ه��ای تضمینی برای اجرای قوانین‪ ،‬م��ردم را به این‬ ‫باور رس��اند که نظام به سوی تعالی هرچه بیشتر در حال‬ ‫حرکت اس��ت و انها نیز با طیب خاط��ر حمایت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬چه اشکالی دارد تجربه کشورهای پیشرفته را در این‬ ‫زمینه با توجه به ش��رایط فرهنگی و اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫خودمان الگو ق��رار دهیم‪ .‬باید دروس وی��ژه و کتاب های‬ ‫ویژه ای برای این موارد در تمامی س��طوح س��نتی تالیف‬ ‫و به ط��ور مجانی در اختیار قرار گی��رد‪ .‬کودکان ما باید با‬ ‫تجربه کشورهای دیگر اش��نا شوند‪ ،‬اقتصاد مقاومتی باید‬ ‫در تمامی س��طوح دبس��تانی و دبیرس��تانی و دانشگاهی‬ ‫تدریس ش��ود‪ .‬کش��ورهایی چون المان و ژاپن که پس از‬ ‫جنگ جهانی در ش��رایط بسیار بدتر از ما به سر می بردند‬ ‫با حمایت ملت های شان که برای حل مشکالت و تالش به‬ ‫منظور رشد اموزش داده شده بودند به این درجه از رشد‬ ‫رس��یده اند و باید قبول کنیم که ارزش های اخالقی چنین‬ ‫کش��ورهایی هم در حد اعالی خود رش��د کرده و انچه را‬ ‫که ما درباره ارزش های اخالقی و حرفه ای و س��ازمانی در‬ ‫کتاب های مان و ب��ه نقل از بزرگان دینی و ملی مان داریم‬ ‫و مرت��ب در وعظ و خطابه ها از ان اس��تفاده می کنیم انها‬ ‫به ان عمل می کنند و ما متاس��فانه با وجود داشتن ثروت‬ ‫سرشاری از این دست کمتر به ان عمل می کنیم‪.‬‬ ‫خالص��ه کالم اینکه اگ��ر مردم عزیز ای��ران در جریان‬ ‫مش��کالت قرار بگیرند و به چشم خود ببینند که مدیران‬ ‫نظ��ام خود الگوی ارزش های اخالقی و حرفه ای هس��تند‬ ‫انها نیز حمایت خود را خواهند داش��ت و باید قبول کرد‬ ‫که ب��دون حمایت همه جانب��ه ملت اج��رای برنامه های‬ ‫توس��عه ای و حرکت به س��وی تعالی در جامعه بسیار به‬ ‫سختی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رگئی ش��ویکو‪ ،‬وزیر دفاع جمهوری فدراتیو‬ ‫روسیه با حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران دی��دار ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرن��ا از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬دکتر روحانی در این‬ ‫دیدار که عصر یکش��نبه انجام شد‪ ،‬پس از دریافت‬ ‫گزارش اخرین تحوالت درب��اره ثبات منطقه ای و‬ ‫روند مذاک��رات مرتبط با اتش بس در س��وریه از‬ ‫س��وی وزیر دفاع روس��یه‪ ،‬تاکید ک��رد که بحران‬ ‫س��وریه تنها از طریق مذاکره سیاسی و احترام به‬ ‫حقوق ملت و مردم ان کشور که تصمیم گیر اصلی‬ ‫و نهایی درباره اینده سوریه هستند قابل حل است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در این دیدار همچنین اخرین نظ ر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران را درباره تحوالت و پایان‬ ‫منازعات در سوریه تشریح کرد‪.‬‬ ‫شویکو‪ ،‬وزیر دفاع روسیه نیز در این دیدار ضمن‬ ‫ابالغ پیام ویژه «والدیمیر پوتین» رییس جمهوری‬ ‫کش��ورش به دکتر روحانی‪ ،‬گزارشی را از اخرین‬ ‫تح��والت در رون��د مذاکرات مرتبط با س��وریه به‬ ‫رییس جمهوری ارائه داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��رگئی ش��ویکو‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫روس��یه در س��فری از قبل اعالم نشده برای ادامه‬ ‫مذاکرات با حس��ین دهقان‪ ،‬همت��ای ایرانی خود‬ ‫در مس��کو که هفته پیش انجام شد از یکشنب ه با‬ ‫مقام های بلندپایه ایران��ی در تهران مذاکره کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین دهقان در سفر به مسکو افزون بر مذاکره‬ ‫با همتای روس��ی خود‪ ،‬با والدیمیر پوتین در کاخ‬ ‫کرملین دیدار و درباره مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و بین المللی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزیران دفاع ایران و روسیه‪ ،‬ماه ژانویه (دی) در‬ ‫ته��ران به توافق میان دولت��ی در زمینه همکاری‬ ‫نظامی بلندمدت دست یافتند‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫حضرت امام خمینی(ره)‪،‬‏‏‪ 12‬خرداد ‪ 1363‬به اس��تفتاء‬ ‫جمع��ی از مومنی��ن درباره اس��تفاده از وجوه ش��رعیه در‬ ‫تبلیغات انتخاباتی به این شرح پاسخ دادند‪:‬‬ ‫پرسش‪ :‬بسمه تعالی‪ .‬بعضی ها نقل می کنند که حضرتعالی‬ ‫اجازه فرموده اید از س��هم مبارک امام‪ -‬علیه السالم‪ -‬در راه‬ ‫تبلیغات انتخاباتی صرف نمایند‪ .‬ایا این واقعیت دارد؟‬ ‫پاس��خ‪:‬‏‏بسمه تعالی‪.‬‏این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد‪.‬‬ ‫در صورتی که کس��ی خ��دای ناکرده از س��همین و وجوه‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫‏‏‬ ‫شرعیه در اینگونه امور خرج کرده است باید‬ ‫ای��ت اهلل اکب��ر هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬ریی��س مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬به تبلیغات مسموم این روزها‬ ‫و فعالیت های تخریبی برخی از جناح ها به خاطر حمایت‬ ‫ک��ردن یا حمای��ت نکردن بیگان��گان از برخ��ی نامزدها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬معلوم اس��ت که بیگانگان برای انقالب‬ ‫دل نمی س��وزانند و از ان اش��کارتر این اس��ت که مردم‬ ‫خدمتگزاران صدیق را از انس��ان های افراطی و ش��عاری‬ ‫تشخیص می دهند‪.‬‬ ‫س مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬ریی ‬ ‫من از گروهی نخواس��تم که نامم را در فهرست قرار دهند‬ ‫همانطور که به جامعه مدرس��ین نگفتم و اگر اصولگرایان‬ ‫میث��اق انها جامعتین بود باید بر س��ر عه��د و میثاق خود‬ ‫می ماندند‪.‬‬ ‫علی مطه��ری‪ ،‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری و ش��میرانات‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬تلقی برخی نمایندگان‬ ‫از والیت فقیه و جایگاه ان‪ ،‬اش��تباه و بهانه ای برای س��لب‬ ‫مسئولیت انان از خود است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا باهن��ر‪ ،‬دبیر کل جبهه پی��روان خط امام و‬ ‫رهبری گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی نیازمند نمایندگانی‬ ‫مجرب‪ ،‬با تدبیر و دارای علم و کیاست است‪.‬‬ ‫خبرگزاری ه��ا و روزنامه ها بررس��ی ش��دند و ‪ 56‬مورد‬ ‫از موارد طرح ش��ده در این رس��انه ها از مصادیق تخلفات‬ ‫تبلیغاتی موضوع ماده ‪ 59‬قانون انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تشخیص داده شد‪.‬‬ ‫ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور ب��ا تدوین و ابالغ‬ ‫دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی در‬ ‫یکی از بندها تاکید کرد‪ :‬نامزدهای نمایندگی و طرفداران‬ ‫انها ب��ه هیچ وجه مجاز به تبلیغ علی��ه نامزدهای دیگر در‬ ‫فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا‬ ‫داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ع��ارف‪ ،‬ریی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫اصالح طلب��ان با بیان اینکه حضور م��ردم در انتخابات روز‬ ‫جمعه نیاز به تش��ویق دارد‪ ،‬گف��ت ‪ :‬باید بدانیم رای ندادن‬ ‫یعنی اس��تمرار برخوردی که با برجام شد‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫برجام های دیگری در س��طح ملی را در کشور تجربه کنیم‬ ‫باید به صحنه بیاییم و به ‪ ۱۶+۳۰‬رای بدهیم‪.‬‬ ‫رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا‬ ‫به شهروندان هشدار داد که مراقب تبلیغات برخی صفحات‬ ‫جعلی با نام نامزدهای انتخاباتی باشند‪.‬‬ ‫داریاووش عزیزیان‪ ،‬کش��یش کلیسای شرق اشور ایران‬ ‫درباره حضور اش��وری ها در انتخابات گف��ت‪ :‬بدون تردید‬ ‫عکس روز‬ ‫محمد جواد ظریف در انتظار ایگورسراداک‬ ‫می توان گفت انتخابات از خود دهه فجر نش��ات می گیرد‪.‬‬ ‫مردم ایران در دهه فجر دست به انتخابی زدند که بر اساس‬ ‫ای��ن انتخاب بتوانند چگونه زندگ��ی کردن خود را انتخاب‬ ‫کرده و به ایین های فرهنگ و دین خود عمل کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تابش‪ ،‬عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اصولگرایانی‬ ‫ک��ه اصالح طلب��ان را مته��م به نداش��تن برنام��ه و نامزد‬ ‫اقتصاددان ب��رای دوره اینده مجلس می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقتصاددان��ان اصالح طل��ب رد صالحیت ش��دند ولی این‬ ‫جریان در شهرستان ها نامزد اقتصاددان دارد‪.‬‬ ‫محمد س�لامتی‪ ،‬چهره سرش��ناس اصالح طلب گفت‪:‬‬ ‫ذهن مردم در دو سال اخیر با اخبار برجام نسبت به مسائل‬ ‫سیاسی تیزتر شده و ظرفیت سیاسی انها باال رفته است‪.‬‬ ‫عل��ی نوبخ��ت‪ ،‬نام��زد دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬طرح درمان رایگان را ش��دنی و ضروری دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬دولت یازدهم در اغاز کار خود این طرح را مطرح‬ ‫کرد و نشان داد که ارائه درمان رایگان‪ ،‬شدنی است‪.‬‬ ‫«پایالق س��اهاک» رییس نمایندگی خلیفه گری ارامنه‬ ‫اذربایجان گفت‪ :‬ما به عنوان شهروندان این کشور و ملتی‬ ‫که سالیان متمادی در کنار سایر اقوام زندگی کرده ایم‪ ،‬در‬ ‫تمام��ی برهه ها اعم از انقالب‪ ،‬جن��گ و تحریم ها در کنار‬ ‫دیگر هموطن��ان بوده ایم و انتخابات نیز یکی از عرصه های‬ ‫مشارکت مردمی است‪.‬‬ ‫ائتالف تشکل های فرزندان شاهد ضمن اعالم موجودیت‪،‬‬ ‫فهرست خود را فراجناحی نامید و ان را با شعار «به احترام‬ ‫شهدا رسانه ما باشید» رونمایی کرد‪.‬‬ ‫اذر منص��وری‪ ،‬قائم مقام جمعیت زنان جوان و نواندیش‬ ‫گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید عزت و امید را به ایران برگرداند‪.‬‬ ‫فاطمه هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬فعال سیاس��ی و از اعضای‬ ‫موس��س ح��زب اعتدال و توس��عه گف��ت‪ :‬مردم ای��ران با‬ ‫هوشمندی‪ ،‬حماسه ‪ 92‬را در انتخابات ‪ 7‬اسفند ‪ 94‬تکرار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫محمدنبی حبیب��ی‪ ،‬دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی با‬ ‫بیان اینکه حمله به شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان‬ ‫مهم قانون اساس��ی‪ ،‬مسئله ساده ای نیست گفت‪ :‬حمله به‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬حمله به اسالمیت و جمهوریت نظام است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا س��ردار ش��هرکی‪ ،‬معتمد و ب��زرگ طایفه‬ ‫ش��هرکی در سیستان و بلوچس��تان گفت‪ :‬بزرگان و سران‬ ‫طوای��ف ب��ا مهم بر ش��مردن انتخاب��ات به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین عرصه های سیاس��ی کش��ور همواره مردم استان‬ ‫را ب��ه حضور حداکثری در این عرصه تش��ویق کرده اند که‬ ‫مش��ارکت بیش از ‪ 70‬تا ‪85‬درصدی م��ردم در دوره های‬ ‫مختلف انتخابات‪ ،‬شاهدی بر این ادعاست‪.‬‬ ‫در جلس��ه نمایندگان معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬کمیته حقوقی س��تاد‬ ‫انتخابات کشور‪ ،‬دبیرخانه س��تاد انتخابات کشور و کمیته‬ ‫اطالع رسانی این ستاد حضور داشتند‪.‬‬ ‫نجفقل��ی حبیب��ی‪ ،‬عض��و انجمن اس�لامی مدرس��ین‬ ‫دانش��گاه ها گفت‪ :‬مش��ارکت گس��ترده مردم در انتخابات‬ ‫موجب تشکیل مجلس معتدل و خردورز می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫رویداد‬ ‫ژنرال «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان با هدف‬ ‫دی��دار با مقام های عالی سیاس��ی و نظام��ی قطر به ویژه‬ ‫رایزنی درباره پیشبرد روند صلح افغانستان وارد دوحه شد‪.‬‬ ‫اداره اطالعات و مبارزه با تروریسم استان نجف اشرف‬ ‫با اشاره به دستگیری سرکرده داعش در این استان اعالم‬ ‫ک��رد که وی به قتل ‪ 4‬ترکمن‪ ،‬انفجار حس��ینیه ها و یک‬ ‫شخصیت دینی در استان نینوا اعتراف کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از تالش ناتو برای‬ ‫جلب مش��ارکت صربستان انتقاد کرد و ان را برای بلگراد‬ ‫تحقیرامیز خواند‪.‬‬ ‫دیمیتری پتسوف‪ ،‬دبیر رس��انه ای و سخنگوی‬ ‫والدیمی��ر پوتی��ن در گفت وگ��وی اختصاصی با‬ ‫خبرگزاری ایتارتاس این کشور گفت‪ :‬سفر سرگئی‬ ‫شویکو به تهران ادامه دیدارهای عادی و همیشگی‬ ‫وی به تهران است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وی این س��فر را در پاسخ به سفر هفته‬ ‫گذشته حسین دهقان‪ ،‬همتای ایرانی اش به مسکو‬ ‫انج��ام داده ت��ا ادام��ه ای بر مذاکرات همیش��گی‬ ‫دوجانبه دفاعی میان ایران و روسیه باشد‪.‬‬ ‫وی همکاری های فن��ی و نظامی میان تهران و‬ ‫مس��کو را یکی از محورهای مذاکرات وزیران دفاع‬ ‫روسیه و ایران در تهران خواند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫«اله��ام عل��ی اف» رییس جمه��وری اذربایجان گفت‬ ‫سفرم به جمهوری اس�لامی ایران برای تقویت و توسعه‬ ‫مناس��بات بین دو کش��ور دوست و همس��ایه ـ ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان ـ زمینه خوبی به وجود می اورد‪.‬‬ ‫«یوکیا امانو» مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‪،‬‬ ‫از احتمال دستیابی تروریست ها به سالح های اتمی ابراز‬ ‫نگرانی کرد و خواستار اجرای سریع تر پیمانی شد که این‬ ‫احتمال را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز از رم و ب��ه نقل از «متئو رنتزی»‬ ‫نخس��ت وزیر ایتالیا خبر داد ک��ه وی بهار اینده به ایران‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫«پییر موسکوویسی» کمیسر امور اقتصادی اروپا اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬اتحادیه اروپا با چالش بی س��ابقه ادامه موجودیت‬ ‫خود مواجه است‪.‬‬ ‫«یوهان اشنایدر امان» رییس جمهوری کنفدراسیون‬ ‫س��وئیس در روزهای ‪ 26‬تا ‪ 28‬فوریه (‪ 7‬تا ‪ 9‬اسفند) به‬ ‫ایران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه روس��یه اعالم ک��رد‪ :‬در جریان‬ ‫گفت وگوهای تلفنی وزیران امور خارجه روسیه و امریکا‬ ‫شاخص های موافقتنامه برقراری اتش بس در سوریه بین‬ ‫واشنگتن و مسکو مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫«نبیه بری» رییس مجلس لبنان خطاب به هم پیمانان‬ ‫ال س��عود در لبنان با تاکید بر اینکه «ایران قدرت اصلی‬ ‫منطق��ه اس��ت»‪ ،‬از انها خواس��ت ت��ا ب��ه «وراجی ها و‬ ‫پرگویی ها» درباره توقف کمک های تسلیحاتی سعودی ها‬ ‫به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان پایان دهند‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه کره جنوبی با احضار س��فیر ژاپن‬ ‫در این کشور‪ ،‬مراتب اعتراض شدید سئول درباره حضور‬ ‫یک مقام رس��می ژاپنی در مراسم موسوم به روز «تاکه‬ ‫شیما» را به وی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫مولود چاوش اوغلو‪ ،‬وزیر امور خارجه ترکیه در انکارا‬ ‫در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک ب��ا پائولو جنتولینی‪،‬‬ ‫همتای ایتالیایی خود گفت‪ :‬عملیات زمینی علیه سوریه‬ ‫در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫فرزن��د ژنرال «امی��ل لحود» رییس جمهور پیش��ین‬ ‫لبن��ان با ص��دور بیان��ه ای تاکید کرد که س��ینه چاکان‬ ‫ال س��عود‪ ،‬وطن اول شان پادشاهی س��عودی است و نه‬ ‫جمهوری لبنان و بیرون زدن رگ غیرت انها برای منافع‬ ‫سعودی هاس��ت و با ادعای دلسوزی انها برای حاکمیت‬ ‫لبنان در تضاد است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬ارتقای سطح ایمنی شهرک های صنعتی در دولت یازدهم‬ ‫‪ 29‬کارافرینان‪ ،‬سکانداران صنعت‬ ‫‪ 30‬صنعت چاپ را با بومی سازی‪ ،‬نوسازی کنیم‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی عوامل تاثیر گذار بر کاهش ریسک سرمایه گذاری صنعتی مطرح شد‬ ‫بیمه‪ ،‬اهرم اصلی کاهش ریسک سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫درحال حاض��ر اولوی��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��ال ‪ ۹۵‬افزایش س��رمایه گذاری‬ ‫جدید در صنایع اس��ت ‪ .‬تحقق این امر مستلزم‬ ‫کاهش ریس��ک سرمایه گذاری در بخش صنعت‬ ‫و معدن است تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی‬ ‫تمایل بیش��تری ب��رای س��رمایه گذاری در این‬ ‫بخش داشته باش��ند ‪ .‬به گفت ه کارشناسان یکی‬ ‫از ابزار ه��ای ضروری س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫به ویژه در کشورهایی که اقتصاد پیش بینی ناپذیر‬ ‫دارند‪ ،‬نظام بیمه است‪ .‬‬ ‫درحال حاضر در نظام بیمه ای کشور به صنایع‬ ‫خدماتی همچون بیمه مسئولیت‪ ،‬بیمه حوادث‪،‬‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری و‪ . ..‬ارائه می ش��ود اما این‬ ‫خدمات از لح��اظ کارایی و تن��وع با بیمه های‬ ‫بین المللی فاصله بس��یاری دارند ‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫هزینه های بسیار بیش��تری نسبت به بیمه های‬ ‫بین الملل��ی دریاف��ت می کنن��د‪ .‬به ط��ور قطع‬ ‫یکی از عواملی که تاثیر چش��مگیری بر رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش صنعت خواهد داشت‬ ‫ارتقای نظام بیمه ای کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از سرمایه گذاری با ارتقای بیمه‬ ‫یک��ی از ابزاره��ای مه��م کاه��ش ریس��ک‬ ‫س��رمایه گذاری به ویژه در کشورهایی که ثبات‬ ‫اقتصادی در انها حاکم نیست نظام بیمه است ‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با توجه ب��ه اینکه به همراه ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور در ش��رایط‬ ‫پساتحریم بیمه های بین المللی نیز وارد خواهند‬ ‫ش��د در ش��رایط رقابتی ل��زوم تغییر س��اختار‬ ‫بیمه ای کش��ور و تنوع ارائ��ه خدمات به صنایع‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪ .‬‬ ‫در همین راس��تا ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره نق��ش بیمه های‬ ‫سرمایه گذاری در کاهش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫گف��ت‪ :‬در جوامع صنعتی بیمه یک��ی از ارکان‬ ‫موث��ر در صنعت و موتور محرکه اقتصاد اس��ت‪ .‬‬ ‫هر کارافرین یا س��رمایه گذاری که وارد صنعت‬ ‫می ش��ود باید از یکس��ری تضامی��ن برخوردار‬ ‫باش��د ‪ .‬این تضامین نیز توسط س��رمایه گذاران‬ ‫ایج��اد نمی ش��ود بنابرای��ن باید س��ازمان ها یا‬ ‫موسساتی باشند که بتوانند این تضامین را ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫روغن��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت های بیمه‬ ‫موسس��ات بس��یار بزرگ��ی در جهان هس��تند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به طور مثال بیمه س��اچه و‪ . ..‬شرکت های‬ ‫بزرگی هس��تند که کمک فراوان��ی در تضمین‬ ‫سرمایه گذاری در سطح بسیار بزرگ می کنند به‬ ‫عبارت دیگر با کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری‬ ‫کمک می کنند تا کارافرینی با سهولت بیشتری‬ ‫انجام شود‪ .‬‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با اشاره به بیمه هایی که اکنون در کشور وجود‬ ‫دارد گف��ت‪ :‬درحال حاضر در ای��ران بیمه هایی‬ ‫همچ��ون بیمه مس��ئولیت‪ ،‬بیمه اتش س��وزی‪،‬‬ ‫بیمه درمان��ی و‪ . ..‬وجود دارد که س��رمایه گذار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫پولی از صندوق توسعه ملی‬ ‫به صنعت پرداخت نشد‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫به انها برای ش��روع فعالیت بس��یار نی��از دارد ‪.‬‬ ‫این موضوعات ریس��ک سرمایه گذاری را کاهش‬ ‫می دهد تا با ضریب اطمینان بیشتری فعالیت ها‬ ‫شکل بگیرد ‪.‬‬ ‫وی با انتق��اد از وضعیت بیمه در ایران گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه هزینه ه��ای بیمه های داخل کش��ور‬ ‫بسیار زیاد است و به نسبت بیمه های بین المللی‬ ‫دریافتی بیش��تری دارند اما کارایی این بیمه ها‬ ‫به نسبت بیمه های بین المللی بسیار اندک است‬ ‫و نمی توانند خدماتی ک��ه بیمه های بین المللی‬ ‫ارائ��ه می کنند را به صنعتگ��ران ارائه کنند‪ ،‬به‬ ‫طور مثال در دوبی می توان از طریق شرکت های‬ ‫بیمه خودرو خریداری و اقس��اط را از این طریق‬ ‫پرداخ��ت کرد ‪ .‬در ص��ورت هر گونه اس��یب به‬ ‫خودرو نیز شرکت های بیمه ضرر و زیان خریدار‬ ‫را پرداخ��ت می کنند اما در ایران در یک تجربه‬ ‫عینی وقتی نیمی از کارخانه دچار اتش س��وزی‬ ‫شد بعد از گذشت ‪ 3‬سال هنوز ضرر و زیان این‬ ‫حادثه را پرداخت نکردند‪ .‬‬ ‫‹ ‹بیمه های خصوصی با ماهیت دولتی‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه بیمه های داخلی در ظاهر در حال‬ ‫خصوصی سازی هستند اما ماهیت دولتی دارند‬ ‫گفت‪ :‬وابس��تگی بیمه ها ب��ه بخش های دولتی‬ ‫باعث شده تا هزینه های بیمه ها باال باشد‪ .‬‬ ‫روغن��ی ب��ا بی��ان اینک��ه افزای��ش کارایی‬ ‫بیمه ها منجر به رش��د س��رمایه گذاری خواهد‬ ‫شد اظهار کرد‪ :‬پوش��ش های بیمه جزو الزامات‬ ‫س��رمایه گذاری و کارافرین��ی در هر کش��وری‬ ‫اس��ت بنابراین باید با تنوع بخشیدن به خدمات‬ ‫بیمه ای‪ ،‬کاهش هزینه ها و ارتقای بازده ریسک‬ ‫سرمایه گذاری در کشور را کاهش داد‪ .‬‬ ‫ وی ب��ا اش��اره به اینک��ه پس��اتحریم فرصت‬ ‫مناس��بی برای ارتقای بیمه های داخلی اس��ت‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط پس��ا تحریم ب��ه دلیل حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی بیمه ه��ای بین المللی‬ ‫نیز در کشور حضور خواهند داشت و با افزایش‬ ‫رقاب��ت در بیمه ها به طور قط��ع وضعیت بیمه‬ ‫کش��ور متحول خواهد ش��د ‪ .‬البته ب��ا توجه به‬ ‫شرایط کش��ور امکان استفاده س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی از بیمه های بین المللی اندک اس��ت مگر‬ ‫در صورت��ی که وارد همکاری های مش��ترک با‬ ‫سرمایه گذاران خارجی شوند‪ .‬‬ ‫‹ ‹جای�گاه ضعی�ف بیم�ه در س�اختار‬ ‫صنعتی کشور‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه تهران در گفت وگو با‬ ‫درباره نقش‬ ‫بیمه در کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری گفت‪:‬‬ ‫نظام بیمه ای کش��ور هم از نظ��ر تامین مالی و‬ ‫هم از نظر تنوع بخشی و ابزار سازی برای پوشش‬ ‫ریسک سرمایه گذاری نتوانسته جایگاه خوبی در‬ ‫اقتصاد کش��ور پیدا کند و این در حالی اس��ت‬ ‫که با توجه به نظ��ام اقتصادی پیش بینی ناپذیر‬ ‫ایران برای پروژه های س��رمایه گذاری باید توجه‬ ‫بیشتری نسبت به سایر کشور ها به موضوع بیمه‬ ‫شود‪ .‬‬ ‫ش��قاقی با بیان اینکه در کشوری که نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ سود بانکی و نرخ تورم مدام در تغییر است‬ ‫ریسک س��رمایه گذاری باالست افزود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی بیمه نقش مهمی ایف��ا خواهد کرد‪ .‬‬ ‫البته ورود بیمه در یک اقتصاد پیش بینی ناپذیر‬ ‫نیاز ب��ه کار مطالعاتی دارد تا چگونگی و میزان‬ ‫ ها نیز مدنظر قرار گیرد‪ .‬‬ ‫سوداوری بیمه ‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام بیمه ای‬ ‫کشور هنوز ساختار مناس��ب برای تامین مالی‬ ‫پروژه های س��رمایه گذاری و نیز کاهش ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری را پیدا نک��رده گفت‪ :‬برای ورود‬ ‫س��رمایه به بخش تولید اعم از خارجی و داخلی‬ ‫تقوی��ت نظ��ام بیم��ه از ضرو رت ه��ای حیاتی‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬در نتیجه دول��ت اگر در پی ورود‬ ‫سرمایه گذار خارجی است باید ریسک های ناشی‬ ‫از تغییر و تحوالت بین المللی‪ ،‬س��اختار اقتصاد‬ ‫داخلی و‪ . ..‬را از طریق نظام بیمه کاهش دهد‪ .‬‬ ‫وی با اشاره به کشور های توسعه یافته صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬در کش��ور هایی همچون امریکا و ژاپن که‬ ‫مولفه های اقتصادی ش��ان در سال های طوالنی‬ ‫ثابت اس��ت نقش تاثیر گذاری بیمه به نس��بت‬ ‫تاثیری ک��ه در اقتصاد هایی همچون ایران دارد‬ ‫کمرنگ تر است ‪.‬‬ ‫ش��قاقی با اشاره به ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬کاه��ش ریس��ک س��رمایه گذاری ب��ه‬ ‫مولفه های دیگ��ری همچون ثب��ات در قوانین‬ ‫و مق��ررات نیاز دارد و ای��ن بی ثباتی باعث کم‬ ‫اثر ش��دن قوانی��ن در فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با اش��اره به اینک��ه در نظام‬ ‫بیمه ایران باید براساس قانون اساسی و قوانین‬ ‫باالدس��تی تغییر و تحوالت وسیعی انجام شود‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که بیمه نیز فعالیت بنگاه داری‬ ‫اس��ت و به سود وابسته اس��ت تعادل بخشی به‬ ‫نظام بیمه در این شرایط کار دشواری است‪ ،‬به‬ ‫همین دالیل ورود شرکت های بیمه بین المللی‬ ‫در ای��ران با س��ختی هایی هم��راه خواهد بود و‬ ‫قاعدتا این شرکت ها سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫را بیمه خواهند کرد‪ .‬‬ ‫بنابر این گ��زارش‪ ،‬با توجه ب��ه اهمیت نظام‬ ‫بیم��ه در رش��د س��رمایه گذاری صنعت��ی یکی‬ ‫از برنامه ه��ای دول��ت ب��رای تحق��ق افزای��ش‬ ‫س��رمایه گذاری جدید در سال ‪ ۹۵‬ارتقای نظام‬ ‫بیمه باید باش��د‪ .‬از انجایی که شرایط اقتصادی‬ ‫ایران نیز پیش بینی ناپذیر اس��ت ش��رکت های‬ ‫ن تمایلی ب��رای بیمه‬ ‫بیم��ه بین المللی چن��دا ‬ ‫سرمایه گذاران داخلی ندارند بنابراین بیمه های‬ ‫داخلی باید س��طح کارایی خود را برای استفاده‬ ‫بهینه سرمایه گذاران داخلی ارتقا ببخشند‪ .‬‬ ‫باید با تنوع‬ ‫بخشیدن به‬ ‫خدمات بیمه ای‪،‬‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫و ارتقای‬ ‫بازده ریسک‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در کشور را‬ ‫کاهش داد‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫با توجه به‬ ‫نظام اقتصادی‬ ‫پیش بینی ناپذیر‬ ‫ایران برای‬ ‫پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫باید توجه بیشتری‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫کشور ها به‬ ‫موضوع بیمه شود‬ ‫تدوین برنامه راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توسط بخش خصوصی‬ ‫کمیس��یون صنایع اتاق ایران در تازه ترین نشس��ت خود‬ ‫بررس��ی سند راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در‬ ‫دس��تور کار خ��ود قرار داد و با تاکید بر لزوم تقس��یم کار و‬ ‫فراهم ش��دن بهتر زمینه های عملیاتی شدن برنامه‪ ،‬وظیفه‬ ‫تدوین سند راهبردی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برعهده بخش‬ ‫خصوصی گذاش��ته شد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬گزارشی از روند تهیه‬ ‫سند راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق ایران‪ ،‬در این سند با رویکرد‬ ‫مسئله محوری حرکت شده و همچنان روند تکمیل ان برای‬ ‫س��ایر بخش ها در حال پیگیری اس��ت‪ .‬س��ند یادشده از ‪8‬‬ ‫شاخص تشکیل شده و پس از شناسایی موقعیت فعلی انها‪،‬‬ ‫اهداف بلندمدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت تعریف می شود‪.‬‬ ‫صنعتی سازی کشور‪ ،‬مهم ترین هدف تدوین سند راهبردی‬ ‫بوده و همه قسمت های ان بر اساس سند چشم انداز به عنوان‬ ‫سند باالدستی نگاشته شده است‪.‬‬ ‫در ادامه پدرام س��لطانی‪ ،‬نایب رییس ات��اق ایران با انتقاد‬ ‫از بی توجهی نس��بت به برنامه ها خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫همچنان اجتماع��ی مبنی بر حرکت در قالب اس��تراتژی و‬ ‫برنامه وجود ندارد‪ .‬باید ببینیم که رویکرد دولت برای پیاده‬ ‫کردن سند راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وفادار‬ ‫ماندن نس��بت به ان چیست؟ وی یاداور شد‪ :‬تصمیم گیری‬ ‫درباره اجرایی شدن برنامه ها و اصالح رفتار جامعه در مقابل‬ ‫برنامه مح��وری‪ ،‬موضوعی بین قوه ای ب��وده و تنها منوط به‬ ‫دولت نمی شود‪ .‬براساس اظهارات نایب رییس اتاق ایران باید‬ ‫خط مشی اقتصادی دولت در این شرایط مشخص شود‪ ،‬باید‬ ‫بدانیم که ایا همچنان سازوکار برنامه ای را دنبال می کنیم و‬ ‫یا براس��اس نظام بازار جلو رفته و دولت تنها سند باالدستی‬ ‫را تدوین می کند؟ سلطانی ادامه داد‪ :‬باید سواالتی که مطرح‬ ‫شد را کل کشور پاسخ دهد چراکه اگر به همین چند مطلب‬ ‫توجه می شد‪ ،‬توسعه یافتگی تحقق می یافت‪ .‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود رو به حس��ین‬ ‫ابویی مهری��زی‪ ،‬معاون برنامه ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت س��والی را مبنی بر رویکرد ای��ن وزارتخانه در مقابل‬ ‫ن��وع حمایت هایی ک��ه از بخش خصوصی خواهد داش��ت و‬ ‫درباره روند تصدی گری های دولت مطرح کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از انتظارات بخش خصوصی از دولت‪ ،‬مقررات زدایی و حرکت‬ ‫س��ریع تر ان در بهبود محیط کس��ب وکار است‪ .‬سلطانی با‬ ‫تکیه بر تجربیات چند س��ال گذش��ته بر این باور اس��ت که‬ ‫باید تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت انجام شود و از‬ ‫انجایی که هر برنامه ای که توس��ط دولت تهیه می شود پس‬ ‫از روی کار امدن دولت بعدی مس��کوت می ماند‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫داد ک��ه از این پس تهیه برنامه های راهبردی صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کش��ور توس��ط بخش خصوصی و در راس ان اتاق‬ ‫ایران انجام شود‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫واکنش به این پیش��نهاد از حمایت و استقبال دولت نسبت‬ ‫ب��ه فعال ش��دن بخش خصوص��ی در زمینه تدوی��ن برنامه‬ ‫راهبردی و حتی س��ند چش��م انداز توس��عه صنعتی کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬رویکردهای دولت مانند گذش��ته نیس��ت‬ ‫و ب��ه این باور رس��یده که عالوه بر لزوم فعال ش��دن بخش‬ ‫خصوص��ی در زمینه تهیه برنامه ها‪ ،‬باید حمایت دولت از ان‬ ‫به رفع موانع و تس��هیل محیط کس��ب وکار منوط شود‪ .‬وی‬ ‫درباره مقررات زدای��ی و نگاه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نس��بت به این امر تصریح کرد‪ :‬این نهاد ‪ 77‬دستورالعمل را‬ ‫در وزارتخانه شناس��ایی و به صورت اختی��اری بیش از ‪23‬‬ ‫دس��تورالعمل را لغ��و کرد‪ .‬البته لغو و حذف بخش��ی از انها‬ ‫به زیرس��اخت های قانونی نیاز دارد‪ .‬این مقام مسئول درباره‬ ‫برخی انتقادها نس��بت به لحاظ شدن تنها ‪ 7‬رشته در سند‬ ‫راهب��ردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که موضوع تدوین س��ند مطرح ش��د‪ ،‬بیشترین حجم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اعالم اینکه امس��ال تاکنون‬ ‫پولی از صندوق توس��عه ملی به صنعت پرداخت نش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 1/4‬میلی��ارد دالر پرونده صنعتی به صندوق توس��عه ملی ارائه‬ ‫شده که در حال بررسی اس��ت‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با مهر گفت‪ :‬دولت برای س��ال اینده‪ ،‬رونق بخش‬ ‫تولی��د را مدنظر قرار دارد و به نظر می رس��د با مجموعه تدابیری‬ ‫که به لحاظ تامین مالی بخش تولید و انجام سرمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک اندیش��یده ش��ده‪ ،‬وضعیت بخش صنعت کشور رو به‬ ‫بهب��ود گذارد ام��ا عمده چالش بخش صنعت کش��ور مربوط به‬ ‫س��رمایه در گردش است که برای ان هم دولت برنامه جامعی در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬قرار بر این‬ ‫اس��ت که به صورت ریالی و ارزی‪ ،‬تس��هیالتی از صندوق توسعه‬ ‫ملی در اختیار بخش صنعت کش��ور قرار گیرد و به همین دلیل‪،‬‬ ‫پرونده های متقاضیان دریافت این تس��هیالت از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صندوق توس��عه ملی ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین مقرر شده تا ‪ ۱۰‬درصد از منابع حاصل‬ ‫از ف��روش نفت که به عنوان ورودی منابع ارزی صندوق توس��عه‬ ‫ملی اس��ت به بخش صنعت کشور ارائه شود‪ ،‬بنابراین قرار بر این‬ ‫اس��ت که این تس��هیالت به صورت ریالی پرداخت شود که رقم‬ ‫ان ناچیز اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬البته محدودیتی برای استفاده از‬ ‫کل منابع صندوق توس��عه ملی برای بخش تولید کش��ور وجود‬ ‫ن��دارد بلکه باید طرح ها تهیه و از طریق بانک های عامل به بخش‬ ‫صنعت کش��ور ارائه ش��ود‪ .‬نعم��ت زاده تاکید کرد‪ :‬امس��ال یک‬ ‫میلی��ارد و ‪۴۰۰‬میلیون دالر پرونده صنعتی به صندوق توس��عه‬ ‫ملی ارجاع ش��ده که در حال بررسی اس��ت و البته هنوز منابعی‬ ‫از صندوق توس��عه ملی دریافت نکرده اند؛ امیدواریم با برداشته‬ ‫شدن محدودیت های ارزی بتوانیم با سرعت بیشتری اختصاص‬ ‫منابع به بخش تولید کش��ور را شاهد باشیم اما سال گذشته ‪۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالر منابع جذب کردیم‪.‬‬ ‫تسهیل شرایط حمایتی‬ ‫صندوق حمایت از صنایع‬ ‫عضو هی��ات مدیره خان��ه صنعت و معدن گف��ت‪ :‬امیدواریم‬ ‫صن��دوق حمای��ت از صنایع س��ختگیری ها و بروکراس��ی های‬ ‫معمول بانکی را نداش��ته باش��د چون اگر صاحب��ان این صنایع‬ ‫می توانس��تند خواسته بانک ها را تحقق ببخشند اکنون مشکلی‬ ‫نداش��تند که وزارتخانه به فکر تاس��یس چنین صندوقی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬ارمان خالقی با اش��اره به مش��کالت مالیاتی‬ ‫صنعتگران و معدنکاران گفت‪ :‬قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی‬ ‫از قوانینی اس��ت که همه درگیر ان هستند و ما روزهایی که این‬ ‫قانون به بیراهه خواهد رفت را پیش بینی کرده بودیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ما در سال ‪ 82‬روی ضعف این قانون کار کردیم و معایب ان را به‬ ‫گوش مسئوالن وقت رساندیم و همان زمان خانه صنعت و معدن‬ ‫ب��ا امضای تومار بزرگی به نرخ ‪ 10‬درص��دی این قانون اعتراض‬ ‫کرد که خوشبختانه این اعتراضات جواب داد و دولت به ‪ 3‬درصد‬ ‫قانع ش��د‪ .‬خالقی با اش��اره به صحبت های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره تاس��یس صندوق حمایت از صنایع کوچک گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر مش��کلی که صاحبان این صنایع با بانک ها دارند‬ ‫این است که بانک ها به دنبال وثایق ملکی سهل الوصول و داخل‬ ‫شهر هس��تند که امیدواریم این صندوق چنین سختگیری ها و‬ ‫بروکراسی های معمول بانکی را نداشته باشد‪.‬‬ ‫جوانان تحصیلکرده ایران‬ ‫مهم ترین مبنای توسعه صنعتی‬ ‫اطالعات در دسترس به این ‪ 7‬رشته مربوط بود‪ ،‬بدین ترتیب‬ ‫تصمیم گرفتی��م که کار را با اطالعات موجود دنبال کرده و‬ ‫سند راهبردی سایر رشته ها را پس از تکمیل روند مطالعاتی‬ ‫انه��ا در اختیار افراد قرار دهیم‪ .‬پ��س در این رابطه موضوع‬ ‫پیش��تاز بودن و اولویت دادن به یک رش��ته نسبت به سایر‬ ‫حوزه ها مطرح نبوده و نیس��ت‪ .‬مع��اون برنامه ریزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به حجازی‪ ،‬از انجمن موتورسیکلت‬ ‫ایران و کاظمی‪ ،‬از انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫ایران این اطمینان را داد که سند راهبردی رشته های مربوط‬ ‫به انجمن انها در حال تکمیل است‪ .‬ابویی مهریزی همچنین‬ ‫با نگاهی به انتقادات عزت پناه‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه معدن‬ ‫ایران از بی توجهی به مزیت های معدنی کش��ور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در برنامه ششم توسعه برخی حوزه ها خاص هستند که‬ ‫برای انها برنامه های سال به سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مش��اور یک ش��رکت المانی در تولید تجهیزات رادیوگرافی‬ ‫درباره اینده مس��یر توس��عه صنعتی در ایران گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫پیش شرط پیشرفت صنعتی‪ ،‬افراد تحصیلکرده است که کشور‬ ‫ش��ما دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رالف گییز در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫اخرین دس��تاوردهای صنعتی و پژوهش��ی درباره ازمون های‬ ‫غیرمخ��رب (‪ )ndt‬گفت‪ :‬از طریق یک ش��رکت ایرانی در بازار‬ ‫ایران فعالیت می کنیم‪ .‬ش��رکت کووتست که در سال ‪1989‬م‬ ‫در ش��هر النگن فلد المان پایه گذاری شد‪ ،‬شرکتی بین المللی‬ ‫در زمینه تجهیزات ازمون ه��ای غیرمخرب با تمرکز در بخش‬ ‫رادیوگرافی اس��ت‪ .‬وی که برای نخستین بار به ایران سفر کرده‬ ‫درب��اره ادامه فعالیت های این ش��رکت گف��ت‪ :‬در صورتی که‬ ‫ش��رایط در اینده نیز به همین ش��کل ادامه یاب�� د به طور قطع‬ ‫دادوستد با ایران افزایش خواهد یافت‪ .‬گییز درباره ایرانی هایی‬ ‫ک��ه در این زمینه فعال هس��تند نی��ز تاکید کرد‪ :‬ب��ه نظر من‬ ‫مهم ترین پیش ش��رط برای رش��د صنعت‪ ،‬وجود افراد بس��یار‬ ‫تحصیلکرده اس��ت که در ایران هس��تند و اکنون به ابزار االت‬ ‫و تجهیزات نیاز است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پیگیری معافیت های مالیاتی دانش بنیان ها‬ ‫پروی��ز کرمی‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه اقتص��اد دانش بنیان اظهار ک��رد‪ :‬اجرای‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی «قانون حمایت از ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان و‬ ‫تجاری س��ازی نواوری ها و اختراعات» در حال پیگیری است؛ به طوری که برای‬ ‫س��ال مالی ‪ 1392‬تعداد ‪ ۴۰‬ش��رکت و در س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬هزار و ‪ ۲۹۰‬ش��رکت‬ ‫مشمول استفاده از معافیت های مالیاتی ماده (‪ )۳‬قانون شده اند‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫گزارش‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫از همکاری های بین المللی ایران در حوزه نانو‬ ‫«نانوهای» ایرانی‪ ،‬مهمان بازارهای جهانی‬ ‫نگاهی به تالش های‬ ‫محمدعلی نوید در بخش صنعت‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نوید از فع�االن اقتصادی و اجتماعی در بیش از نیم‬ ‫قرن اخیر اس�ت‪ .‬ب�ا وجود اینکه برخی از دوس�تانش‬ ‫از فعاالن سیاس�ی مخالف حکومت پهل�وی بودند‪ ،‬او‬ ‫ب�ه فعالیت های اقتص�ادی و اجتماعی توجه داش�ت‪.‬‬ ‫محمدعلی نوید در تیر ‪ 1304‬در خانواده ای متوسط در‬ ‫سه را ه امین حضور تهران (کوچه ابشار‪ ،‬بین بهارستان‬ ‫و سرچشمه) به دنیا امد‪.‬‬ ‫ش��رکت اگرچه به طور کامل با س��رمایه ش��خصی اش‬ ‫تاس��یس شده بود اما هنگام سفر‪ ،‬حساب شرکت و حتی‬ ‫ارز هایش از حساب شخصی اش جدا بود‪ .‬با اینکه دوره های‬ ‫مدیریت را طی نکرده بود به وقت شناس��ی‪ ،‬س��ازماندهی‬ ‫کار ها‪ ،‬تهیه گزارش کار منظم روزانه و نتیجه نهایی کار ها‬ ‫بس��یار ا همی��ت می دادند‪ .‬وقتی انبار محصول را توس��عه‬ ‫دادند و یکی از کارمندان برای ایش��ان توضیح می داد که‬ ‫انبار را توس��عه دادیم پاس��خ داده بود انبار هرچه بزرگتر‬ ‫شود فروش ضعیف تر می شود‪.‬‬ ‫صداق��ت در عمل و برخورد با مش��تری برایش اهمیت‬ ‫زیادی داشت و همواره نصیحت می کرد که بهترین کلک‪،‬‬ ‫صداقت اس��ت چون ه��م اعتبارتان را حف��ظ می کنید و‬ ‫هم در صحبت ک��ردن نباید فکر کنید که قبال چه گفته‬ ‫بودم‪ .‬ب��رای اینکه بتواند در مذاک��رات به نتیجه مطلوب‬ ‫برس��د با ارامش کامل و حفظ انرژی‪ ،‬ق��درت زیادی در‬ ‫فرایند چانه زنی از خود نش��ان می داد‪ .‬گاهی برای خرید‬ ‫ماشین االت ‪ 3‬یا ‪ 4‬روز به محل شرکت فروشنده می رفت‬ ‫ت��ا قیم��ت را کاهش دهد‪ .‬ت��ا اخرین س��ال های زندگی‬ ‫تمایل داش��ت کار هایش را به شخصه انجام دهد‪ .‬مدیران‬ ‫و کارکنان ش��رکت در ‪7‬س��ال کار با او سخن ناشایستی‬ ‫از او نش��نیدند‪ .‬ش��بی که دیر وقت قرار ب��ود از کارخانه‬ ‫برگردد همکاران تقاضا می کنند که او را برسانند‪ .‬امتناع‬ ‫می کند اما دوستان به دلیل نگرانی او را همراهی می کنند‬ ‫و وی در راه می گوید‪ :‬انس��ان تا زمانی که خودش نخواهد‬ ‫بازنشسته شو د خدا او را بازنشسته نمی کند‪ .‬در محل کار‬ ‫کمتر از کلمات دستوری استفاده می کرد‪.‬‬ ‫میزان تاکید ایش��ان‪ ،‬مخاطب را متوجه اهمیت مطلب‬ ‫می کرد‪ .‬به جای بیان اش��تباه مخاط��ب‪ ،‬می گفت‪ :‬من از‬ ‫ش��ما تعجب می کنم‪ .‬اجرای سیس��تم جدی��د مدیریت‪،‬‬ ‫تفویض اختیار به مدیران را در پی داشت‪ .‬ثبات مدیریتی‬ ‫و حس مس��ئولیت بین کارکنان از ویژگی های ش��رکت‬ ‫نفیس نخ است‪.‬‬ ‫کمتر خروج نیرو در بین کارکنان ش��رکت وجود دارد‪.‬‬ ‫برخالف س��ایر ش��رکت های نس��اجی که کمتر از نیروی‬ ‫تحصیلکرده اس��تفاده می کنند ‪ 12‬درص��د از کارمندان‬ ‫شرکت کارشناس هستند‪ .‬شرکت بخش تحقیق و توسعه‬ ‫را راه اندازی کرد‪ .‬مدیران ش��رکت‪ ،‬هفتگی جلسه تحلیل‬ ‫تولید‪ ،‬برنامه اموزشی و معرفی کتاب داشتند‪.‬‬ ‫از اخری��ن تالش های��ش برای ایج��اد کار و صنعت در‬ ‫کشور می توان به تاسیس شرکت نفیس شیشه اشاره کرد‬ ‫که با وجود ‪ 80‬سالگی باز هم برای ایجاد صنعت و تولید‬ ‫تالش می کرد‪.‬‬ ‫گرچ��ه در طول ‪ 70‬س��ال در زمینه ه��ای متنوع فنی‪،‬‬ ‫تجاری و صنعتی کار کر د کمتر تمایل داشت در یک محل‬ ‫ثابتی مثل حجره ماندگار ش��ود‪ .‬ب ه کار های خرده فروشی‬ ‫از ن��وع مغازه داری تمایلی نداش��ت و ب��ه کار های فنی و‬ ‫بازرگان��ی داخلی و خارجی به عنوان یک حرفه پرتحرک‬ ‫اهمیت می داد‪.‬‬ ‫در فضای س��نتی پ��رورش پیدا کرده ب��ود اما به دلیل‬ ‫ی به تغیی��ر اهمیت م��ی داد‪ .‬طالب تغییر‬ ‫نگ��رش تجرب�� ‬ ‫مثبت در جامعه اش بود و برای تحقق این ارزو با دیگران‬ ‫همکاری کرد‪.‬‬ ‫احترام به هم��ه‪ ،‬برایش نه تنها یک ارزش اخالقی بلکه‬ ‫ی��ک وظیفه بود‪ .‬همکاران و دوس��تانش س�لام های او را ‬ ‫بدون توجه به جایگاه و منسب افراد به یاد دارند‪« .‬وصیت‬ ‫عملی نوید» احترام گذاش��تن به انس��ان ها بدون در نظر‬ ‫گرفتن موقعیت اجتماعی کسی بود‪.‬‬ ‫خود را انسان مسئولی در قبال پروردگار خویش می دید‬ ‫که وظیفه دارد انسان موثری باشد‪ .‬همیشه می گفت‪ :‬اینها‬ ‫کار من نیس��ت؛ خدا به ادم توفیق دهد تا بتواند خدمت‬ ‫کند‪ .‬س��رانجام پس از نزدیک به ‪ 70‬س��ال تالش در ‪87‬‬ ‫سالگی در ‪ 27‬شهریور ‪ 1391‬در گذشت‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫سعید سرکار‬ ‫با شرایط ویژه ای‬ ‫که ایران در‬ ‫حوزه نانو‬ ‫دارد بسیاری‬ ‫از کشورها‬ ‫درخواست‬ ‫همکاری خود‬ ‫را با ایران‬ ‫اعالم کرده اند‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬ش��رکت در حوزه نانو مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند و حدود ‪ ۳۰۰‬محص��ول مبتنی بر‬ ‫فناوری نانو را وارد بازار کرده اند‪ ،‬عالوه بر این حدود‬ ‫‪ ۱۳۰‬نوع محصول تجهیزات پیش��رفته ازمایشگاهی‬ ‫ح��وزه نانو در کش��ور تولی��د می ش��ود ‪ .‬از این رو با‬ ‫ش��رایطی که در دوران پس��ا برجام فراهم شده ایران‬ ‫روی س��کوی پرش برای ورود ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫محصوالت نانو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری ایران با اروپا‬ ‫سیداحمدرضا طباطبائی‬ ‫ستاد توسعه‬ ‫فناوری نانو‬ ‫معاونت علمی‬ ‫و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫به صورت جدی‬ ‫برنامه های‬ ‫مشترکی را‬ ‫برای کشورهای‬ ‫امریکای جنوبی‬ ‫و التین تعریف‬ ‫خواهد کرد‬ ‫محدودیت های همکاری بین الملل حوزه نانو ایران‬ ‫گرچه مشکالتی را در این بخش به وجود اورده بود‬ ‫اما بستری برای دستیابی به دستاوردهایی همچون‬ ‫ن��واوری و تولید بومی محصوالت ش��د‪ .‬دبیر س��تاد‬ ‫ویژه توس��عه فناوری نانو معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در گفت وگو با‬ ‫ضمن تایید‬ ‫این موضوع گفت‪ :‬قبل از برجام با وجود تالش برای‬ ‫توس��عه همکاری های بین المللی با محدودیت هایی‬ ‫مواج��ه بودیم به گون��ه ای که تحقیقات مش��ترک‬ ‫داخل��ی و خارجی ایران در پایین ترین حد و نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۷‬درص��د ب��ود در صورتی که حج��م مقاالت‬ ‫مشترک کشورهای اروپایی با دیگر کشور ها بین ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد براورد می شد‪ .‬‬ ‫س��عید سرکار با اش��اره به اینکه هر چند تحریم ها‬ ‫کش��ورمان را ب��ا مش��کالت اقتص��ادی متع��ددی‬ ‫مواج��ه کرد ام��ا از طرفی منافعی هم برای کش��ور‬ ‫در بر داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مزای��ای تحریم اتکا بر‬ ‫توانمندی ه��ای داخلی بود که با ظرفیت هایی که در‬ ‫کشور وجود داشت موفق به کسب رتبه هفتم علمی‬ ‫در جهان شدیم‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد ویژه توس��عه فن��اوری نان��و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫با ش��رایط خوبی که بع��د از برجام ب��ه وجود امده‬ ‫تعامالت بین الملل در حوزه نانو توسعه خواهد یافت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با گس��ترش تعامالت بین المللی به طور‬ ‫قطع شاهد شتاب رشد در حوزه نانو خواهیم بود و از‬ ‫تجارب متخصصان خارجی بهره مند می شویم‪ .‬‬ ‫س��عید س��رکار با اعالم اینکه ‪ ۱۰‬کشور برتر دنیا‬ ‫جای��گاه ای��ران را در حوزه نانو فناوری به رس��میت‬ ‫می شناس��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬با ش��رایط ویژه ای ک��ه ایران‬ ‫در حوزه نانو دارد بس��یاری از کش��ورها درخواست‬ ‫همکاری خ��ود را با ایران اعالم کرده اند ‪ .‬قبل از رفع‬ ‫تحریم ها با وجود محدودیت هایی که در ایران بود اما‬ ‫این کشور با کشورهایی مانند روسیه‪ ،‬چین و مالزی‬ ‫همکاری هایی داشته است ‪ .‬درحال حاضر کشور هایی‬ ‫مانند چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و کشور های اروپایی در رابطه‬ ‫با ای��ران رویکرد س��ازنده ای را انتخ��اب کرده اند و‬ ‫خواستار عقد تفاهمنامه همکاری با ایران هستند‪ .‬‬ ‫دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه حدود‬ ‫چن��د ماه گذش��ته در چین روز نانو فن��اوری ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این روز ‪ ۱۰‬فناوری نانو ایرانی‬ ‫ب��ه صاحبان صنایع چین معرفی ش��د ‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تفاهمنامه هم��کاری بین ای��ران و تایلند به منظور‬ ‫تقویت همکاری های علمی و فناوری در حوزه نانو و‬ ‫صنعت منعقد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬روز نانو فناوری ایران در‬ ‫کش��ور تایلند نیز نام گذاری و برگزار خواهد شد ‪ .‬در‬ ‫کنار این همکاری های بین المللی کش��ور کره جنوبی‬ ‫نیز خواهان درخواست معرفی روز نانو فناوری ایران‬ ‫اس��ت به همین دلیل ‪ ۴‬ماه دیگ��ر روز نانو فناوری‬ ‫ایران در کره نیز برگزار خواهد شد‪ .‬‬ ‫س��رکار با اش��اره به اینکه تعامالت ایران در حوزه‬ ‫نانو با کشورهای پیش��رفته دنیا خواهد بود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تبادل فناوری نانو ایرانی با دیگر کش��ورها به‬ ‫صورت ج��اده یک طرفه نخواهد ب��ود به گونه ای که‬ ‫خواهان دریافت فناوری از دیگر کشورها باشیم بلکه‬ ‫ش��رایط کشور به صورتی است که می توانیم همپای‬ ‫دیگر کشور ها برای تبادل فناوری برنامه ریزی کنیم‪ .‬‬ ‫به این صورت که در قبال فناوری هایی که به کشور‬ ‫وارد می ش��ود فن��اوری توس��عه یافته ایرانی را صادر‬ ‫کنیم ‪ .‬از این رو با همکاری های صنعتی ش��اهد رشد‬ ‫ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری با مقاومت حرارتی باال‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه صنعتی اصفهان در پژوهش های‬ ‫ت موفق به س��اخت‬ ‫ازمایش��گاهی با اس��تفاده از نانوذرا ‬ ‫کامپوزیت ه��ای پلیمری زیس��ت تخریب پذیر با مقاومت‬ ‫حرارت��ی باال ش��ده اند‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬ام��روزه اس��تفاده از کامپوزیت ه��ای‬ ‫پلیمری زیس��ت تخریب پذیر به منظ��ور کاهش الودگی‬ ‫محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته ولی یکی از بزرگترین‬ ‫موانع در تجاری سازی این کامپوزیت ها‪ ،‬خواص مکانیکی‬ ‫و حرارتی پایین انهاست که کاربرد این مواد را در صنایع‬ ‫مختل��ف تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬مریم رس��تمی‪ ،‬مجری‬ ‫طرح گفت‪ :‬هدف این پژوهش تالش برای افزایش مقاومت‬ ‫حرارتی کامپوزیت ه��ای پلیمری زیس��ت تخریب پذیر با‬ ‫استفاده از نانولوله های کربنی به روشی ساده و دوستدار‬ ‫محیط زیس��ت بوده است‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت روش‬ ‫ساخت این نانوکامپوزیت ها تصریح کرد‪ :‬از انجا که توزیع‬ ‫مناسب و یکنواخت نانولوله ها در بهبود خواص مکانیکی‬ ‫ل تاثیر قابل مالحظه ای‬ ‫و حرارتی نانوکامپوزیت های حاص ‬ ‫دار د در ای��ن طرح نی��ز تهی ه نانوکامپوزی��ت پلی (امید‪-‬‬ ‫ایمید) زیس��ت سازگار به روش محلولی انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از امواج فر اصوت به منظور توزیع مناس��ب و‬ ‫یکنواخ��ت نانولوله ه��ای کربن��ی در کامپوزیت پلیمری‬ ‫اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬وی پیرامون نحو ه بررسی اثرات‬ ‫حضور نانو لوله های کربن��ی در کامپوزیت پلیمری افزود‪:‬‬ ‫اثر حضور نانولوله های کربنی حاوی گروه های کربوکسیل‬ ‫بر خ��واص حرارتی و ریخت شناس��ی کامپوزیت پلیمری‬ ‫زیست تخریب پذیر بر پایه پلی (امید‪-‬ایمید) مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬رس��تمی اظهار کرد‪ :‬میکروگراف های حاصل‬ ‫از ازمون های میکروس��کوپ الکترونی روبشی (‪ )SEM‬و‬ ‫میکروسکوپ الکترونی عبوری(‪ ،)TEM‬توزیع یکنواختی‬ ‫از نانولوله های کربنی عامل دار ش��ده را در زمین ه پلیمری‬ ‫تایی��د می کن��د‪ .‬همچنین حض��ور نانولوله ه��ای کربنی‬ ‫باع��ث افزای��ش پای��داری حرارت��ی نانوکامپوزیت ه��ای‬ ‫زیست تخریب پذیر در ازمون گرما‪ -‬وزن سنجی (تی جی ا)‬ ‫ش��ده است‪ .‬این نتایج ناشی از برهم کنش های هیدروژنی‬ ‫ایجاد ش��ده بین نانولوله های کربن��ی و گروه های عاملی‬ ‫مختلف در ساختار پلیمر اس��ت‪ .‬این نانوکامپوزیت ها به‬ ‫روش��ی س��اده و دوستدار محیط زیس��ت تهیه شده و در‬ ‫صنایع مختلف برای س��اخت تجهیزات و اتصاالت مقاوم‬ ‫به حرارت کاربرد دارند‪.‬‬ ‫قابل توجهی در حوزه فناوری نانو خواهیم بود‪ .‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬ش��رکت در‬ ‫حوزه نانو مش��غول فعالیت هس��تند و حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫محصول مبتنی بر فناوری نانو را وارد بازار کرده اند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬عالوه بر این حدود ‪ ۱۳۰‬نوع محصول‬ ‫تجهیزات پیش��رفته ازمایش��گاهی ح��وزه نانو در‬ ‫کشور تولید می ش��ود که با شرایطی که در دوران‬ ‫پس��ابرجام برای ایران فراهم شده کشورمان روی‬ ‫س��کوی پ��رش ورود به بازارهای جهان��ی نانو قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬‬ ‫دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه بعد از‬ ‫برجام کشور کره جنوبی سفارش خرید ماشین االت‬ ‫نانو الیاف از ایران را داشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر این حدود ‪ ۱۴۰‬هزار دالر محصوالت نانو به کشور‬ ‫مالزی فروخته ش��د ‪ .‬همچنین برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای س��رمایه گذاری مشترک با کشور روسیه مبنی‬ ‫بر فناوری های دوطرفه انجام ش��د و با کش��ور های‬ ‫امری��کای التین نیز تعامالت خوبی ش��کل گرفته و‬ ‫خواهان دریافت فناوری از ایران هستند‪ .‬‬ ‫س��رکار با تاکید ب��ر اینکه تولی��د محصوالت نانو‬ ‫در ایران در حال افزایش اس��ت و ج��ای خود را در‬ ‫بازار ه��ای بین المللی پیدا کرده‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور های‬ ‫امری��کای التین درخواس��ت تاس��یس کارخانه های‬ ‫تولید محصوالت نان و ایرانی در کش��ور های امریکای‬ ‫التی��ن را اعالم کرده اند ت��ا این محصوالت با بازده و‬ ‫سرعت بیشتری وارد بازار های این منطقه شود‪ .‬‬ ‫دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه مذاکره‬ ‫همکاری با دیگر کش��ورها انجام شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه همکاری با دیگر کشور ها زمان بر است‬ ‫و بای��د در رابطه با توافق��ات‪ ،‬قیمت گذاری فناوری‪،‬‬ ‫سهم دوطرف و میزان س��رمایه گذاری روند طبیعی‬ ‫خود را طی کند‪ .‬با شرایط مطلوبی که در حوزه نانو‬ ‫فراهم شده سال اینده شاهد اوضاع بهتری در عرصه‬ ‫بین الملل خواهیم بود‪ .‬‬ ‫او با اعالم اینکه مذاک��رات اولیه برای همکاری با‬ ‫هیات ژاپنی نیز انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫کش��ور ژاپن امادگی خود را ب��رای همکاری با ایران‬ ‫در ح��وزه نانو اعالم کرده اس��ت ت��ا ‪ ۳ ،۲‬روز اینده‬ ‫هیاتی از این کش��ور برای امضای تفاهم همکاری به‬ ‫ایران خواهد امد‪ .‬‬ ‫خوش��بختانه امس��ال ایران به عنوان یکی از ‪۲۰‬‬ ‫کشور برتر جهان در حوزه نانو در دهمین نمایشگاه‬ ‫نانو فناوری کش��ور ژاپن ش��رکت کرد‪ .‬ش��رکت در‬ ‫اینگون��ه نمایش��گاه ها ضمن اینک��ه توانمندی های‬ ‫ایرانی را نشان می دهد عاملی برای مقایسه و ارزیابی‬ ‫محصوالت ایرانی با محصوالت دیگر کشور ها خواهد‬ ‫شد و زمینه رقابت محصوالت را در عرصه بین الملل‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹همکاری با کشور های امریکای جنوبی‬ ‫و التین‬ ‫مدی��رکل دفتر تب��ادل فناوری معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری نیز درگفت وگو با‬ ‫ضمن اعالم امادگی کش��ور ژاپن ب��رای همکاری با‬ ‫ایران در حوزه نان و گفت‪ :‬کش��ور ژاپن همکاری خود‬ ‫را با ایران در حوزه نانو اعالم کرده و همکاری با این‬ ‫کش��ور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫در حال پیگیری است‪ .‬‬ ‫س��ید احمدرضا عالئی طباطبائ��ی با بی��ان اینکه‬ ‫کش��ورهای امریکای جنوبی ه��دف بعدی همکاری‬ ‫ایران در حوزه نانو خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫به ص��ورت ج��دی برنامه ه��ای مش��ترکی را برای‬ ‫کش��ورهای امریکای جنوبی و التین تعریف خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬البته ای��ن برنامه ه��ا محدود به کش��ورهای‬ ‫امری��کای جنوبی و التین نخواه��د بود و برنامه های‬ ‫متع��ددی را ب��رای ص��ادرات‪ ،‬ص��دور خدمات فنی‬ ‫مهندسی و دانش فنی در حوزه نانو با دیگر کشور ها‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫تحقق ‪ 40‬درصد اهداف «ای سی تی»‬ ‫مدی��ر فناوری های نوین مرک��ز پژوهش ها‪ ،‬وضعیت‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور را از منظر اهداف‬ ‫برنامه پنجم توس��ع ه در ماه پایانی این برنامه راهبردی ‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬مهدی فقیهی درباره تحقق اهداف‬ ‫برنام��ه پنجم توس��عه در ح��وزه فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات با توجه به اتم��ام زمان این برنام ه گفت‪ :‬در‬ ‫برخی احکام‪ ،‬اهداف محقق شده است و در برخی نیز‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد اه��داف پیش رفته اما به‬ ‫طور کلی نمی توان درصد مشخصی برای تحقق اهداف‬ ‫ای س��ی تی در ای��ن برنامه اعالم ک��رد و به طور دقیق‬ ‫ی در مجموع تمامی‬ ‫ف ای س��ی ت ‬ ‫نمی ت��وان گفت اهدا ‬ ‫احکام برنامه پنجم توسعه‪ ،‬یک درصد مشخصی تحقق‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر فناوری ه��ای نوین مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس با بیان اینکه فرم��ول خاصی برای اینکه چند‬ ‫درص��د اه��داف برنامه پنج��م در مجم��وع در بخش‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق یافته وجود ندارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اما به تفکیک می توان اهداف و احکام این‬ ‫برنامه را در این حوزه بررسی کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع دسترسی ‪ ۶۰‬درصدی خانوار‬ ‫به ش��بکه پرسرعت و دسترس��ی ‪ ۱۰۰‬درصد کسب و‬ ‫کارها به این شبکه که در برنامه پنجم توسعه در قالب‬ ‫ش��بکه ملی اطالعات بر ان تاکید شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اه��داف در ش��بکه ملی اطالعات به ای��ن نح و با توجه‬ ‫به ایتم هایی که در برنامه دیده ش��د ه به صورت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد محقق نشده است‪.‬‬ ‫فقیهی با تاکید بر ش��اخص های کیف��ی مد نظر در‬ ‫برنامه پنجم توس��عه برای دسترسی خدمات ارتباطی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬در برنامه پنجم‪ ،‬پهنای باند مطمئن‪ ،‬پایدار‬ ‫و با س��رعت مناس��ب مد نظر بوده و از نظر کیفیت در‬ ‫تحقق این اهداف موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر فناوری ه��ای نوین مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجل��س با اش��اره ب��ه تاکی��دات برنامه پنج��م برای‬ ‫دسترس��ی به اینترنت با حداقل سرعت ‪ ۲‬مگابیت در‬ ‫ثانیه و دست یافتن به رتبه دوم شاخص های ای سی تی‬ ‫در منطق�� ه گفت‪ :‬در مجموع به رتبه دوم نرس��یده ایم‬ ‫و در تفکی��ک بخش ه��ای مختلف نیز رتب��ه ایران در‬ ‫بخش زیرس��اخت ها ‪ ۹‬و در بخ��ش خدمات حدود ‪۷‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تفکیک اراضی شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫شاهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه گفت‪ :‬نسبت‬ ‫به تفکیک ‪ 630‬هکتار از اراضی ش��هرک های صنعتی اس��تان اقدام شده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ 75‬هکتار از اراضی ش��هرک صنعتی صحنه و همچنین ‪ 55‬هکتار از فاز‬ ‫توسعه اراضی شهرک صنعتی اسالم اباد غرب تفکیک شد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫ارتقای سطح ایمنی شهرک های صنعتی در دولت یازدهم‬ ‫جلوگی��ری از رخدادهای ناگوار و صدمات مالی و‬ ‫جانی در واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعت��ی از ابت��دای کار دولت یازدهم در دس��تور‬ ‫کار س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ق��رار گرفت‪ .‬عملیات��ی کردن برنامه‬ ‫ ای » وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫جامع مدیریت « اچ اس ای ‬ ‫و تجارت در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور به‬ ‫همراه تجهیز ش��هرک ها به وس��ایل اطفای حریق‬ ‫و ام��وزش نیروی متخصص ب��رای مواقع بحرانی از‬ ‫مهم تری��ن اقدامات دولت یازدهم در ش��هرک های‬ ‫صنعتی است که فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون عمران‬ ‫و محیط زیست سازمان صنایع کوچک در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ب��ر ان تاکید داش��ت‪ .‬مت��ن کامل این‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ارتق�ای س�طح ایمن�ی و بهداش�ت در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور چه ضرورتی‬ ‫دارد؟‬ ‫نتایج بررس��ی ح��وادث رخ��داده در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی کش��ور نش��ان می ده��د‪ ،‬عمده‬ ‫رخداده��ای ناگوار و صدمات مال��ی و جانی وار د در‬ ‫نتیجه بی توجهی واحدهای صنعتی به نکات ایمنی و‬ ‫نبود سیستم های اعالم و اطفای حریق است و وجود‬ ‫نیروهای اموزش دیده با ش��رح وظایف مش��خص در‬ ‫زمان حادثه‪ ،‬وسایل اولیه اعالن و اطفای حریق تاثیر‬ ‫بسزایی در کاهش خس��ارات خواهد داشت‪ .‬اهمیت‬ ‫ارتق��ای س��طح ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت‬ ‫به دلی��ل ایجاد اطمینان در س��رمایه گذاران اس��ت‬ ‫چراکه موجب جذب س��رمایه در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و در نهایت ثبات اقتصادی و توس��عه پایدار‬ ‫در جامعه می ش��ود‪ .‬به همین منظور سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران از طریق‬ ‫شرکت های اس��تانی در حال عملیاتی کردن برنامه‬ ‫ ای » وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ت« اچ اس ای ‬ ‫جامع مدیری ‬ ‫و تجارت در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده‬ ‫و در ‪80‬درصد شرکت های استانی هسته مرکزی ان‬ ‫شکل گرفته و کارگروه مربوط تشکیل شده است‪.‬‬ ‫€ €اح�داث تصفیه خانه ه�ای فاضلاب از‬ ‫زیرس�اخت های س�خت افزاری در حف�ظ‬ ‫محیط زیس�ت محسوب می ش�ود؛ تاکنون چه‬ ‫تعداد از شهرک های صنعتی به این زیرساخت‬ ‫مجهز شده اند؟‬ ‫با راه ان��دازی ‪ ۳۵‬مدول تصفیه خان��ه فاضالب در‬ ‫دولت تدبیر و امید تاکنـون ‪ ۱۹۹‬مـدول تصفیه خانه‬ ‫فاضالب در ‪۱۷۳‬ش��هـرک و ناحیه صنعتی کشور به‬ ‫بهره برداری رسیده اس��ت‪ .‬مجموع ظرفیت متوسط‬ ‫این تصفیه خانه ها بی��ش از ‪ ۱۵۱‬هزار مترمکعب در‬ ‫روز بوده و ب��ا بهره برداری از انه�� ا بیش از ‪۲۵۳۰۰‬‬ ‫واح��د صنعتی فع��ال ش��ده و به ط��ور تقریبی ‪۷۱‬‬ ‫درص��د کل واحدها در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫زیر پوش��ش تصفیه خانه فاضالب قرار گرفته اند‪ .‬برای‬ ‫احداث ای��ن تصفیه خانه ه ا بیش از ‪۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال در س��ال های گذش��ته هزینه ش��ده که حدود‬ ‫هزار میلیارد ریال این هزینه گذاری در دولت یازدهم‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫بوده است‪ .‬تمام این تصفیه خانه ها به ازمایشگاه اب‬ ‫و فاض�لاب مجهز ش��ده و نگه��داری و بهره برداری‬ ‫از انها توس��ط ش��رکت های خصوصی با بکارگیری‬ ‫نیروه��ای متخصص در حال انجام اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۴۳‬تصفیه خانه در دست اجراست و ‪ ۵۹‬تصفیه خانه‬ ‫در مرحله طراحی قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €پس�اب های صنعت�ی و خروج�ی ای�ن‬ ‫تصفیه خانه ه ا چطور کنترل می شود؟‬ ‫انالی��ز و تجزی��ه و تحلی��ل خروج��ی فاض�لاب‬ ‫واحده��ای صنعت��ی متصل ب��ه ش��بکه جمع اوری‬ ‫شهرک با نمونه برداری و گزارش دهی انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین وضعیت عملکرد سیستم های پیش تصفیه‬ ‫واحدهای صنعتی بررسی شده و نصب سیستم های‬ ‫پیش تصفیه در واحدهای صنعتی با همکاری سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت در ح��ال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫درنهایت برای اطالع و رفع مشکالت زیست محیطی‬ ‫واحدهای صنعتی گزارش های یاد شده جمع بندی و‬ ‫م��ورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت��ه و درنهایت تدابیر‬ ‫الزم اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه اس�تفاده دوباره از پس�اب های‬ ‫صنعتی در شهرک ها چه اقدامی انجام داده اید؟‬ ‫با توج��ه به محدودیت موج��ود در زمینه تامین‬ ‫اب در کش��ور و ضرورت اس��تفاده بهین��ه از منابع‬ ‫ابی دراختیار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬بکارگیری سیستم های استفاده دوباره‬ ‫و اس��تحصال اب صنعتی از پس��اب در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی در دستور کار قرار گرفته و در داخل‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی دارای سیس��تم تصفیه خانه‬ ‫مرکزی نس��بت به نصب و راه اندازی ان در تعدادی‬ ‫از شهرک های صنعتی برای ابیاری فضای سبز اقدام‬ ‫ش��ده اس��ت که این روند به صورت م��داوم در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت های خدمات�ی در مدیریت بحران‬ ‫چه مشارکتی با شهرک های صنعتی دارند؟‬ ‫ایج��اد س��تادهای مدیری��ت بح��ران‪ ،‬ایمن��ی و‬ ‫پیش��گیری از حوادث در تمام شهرک های صنعتی‬ ‫با ه��دف افزایش مش��ارکت ش��رکت های خدماتی‬ ‫و واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬همچنین ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫واگذار ش��ده به شرکت های خدماتی در اولویت قرار‬ ‫دارند‪ .‬در این راس��تا ‪۷۰‬درصد ش��رکت های استانی‬ ‫در ارتب��اط با ایجاد کارگروه ه��ای مدیریت بحران و‬ ‫ایمنی و پیشگیری حوادث اقدام کرده و ایجاد سایر‬ ‫کارگروه ها در ش��رکت های استانی در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €اموزش و اطالع رسانی ارتقای سطح ایمنی‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی چه جایگاهی دارد؟‬ ‫ ای » مرتبط با صنایع‬ ‫ترویج اموزه ه��ای « اچ اس ای ‬ ‫کوچک و متوسط از طریق مدرسان مجرب اجرایی‪،‬‬ ‫ ای » واحده��ای‬ ‫مروج��ان و رابط ه��ای « اچ اس ای ‬ ‫صنعتی در این س��ازمان انجام می ش��ود‪ .‬به طوری‬ ‫ ای » واحدهای‬ ‫که با شناس��ایی رابط های « اچ اس ای ‬ ‫صنعت��ی مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫به عنوان ابتدایی ترین نقطه زنجیره ترویج‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ ای » در ش��رکت های خدماتی و همچنین‬ ‫ « اچ اس ای ‬ ‫ ای » در‬ ‫شناسایی مسئوالن و کارشناسان « اچ اس ای ‬ ‫‪ ۳۱‬ش��رکت اس��تانی و انتقال اموزش ها و تجربیات‬ ‫ ای » تالش‬ ‫از طریق انها در ارتقای س��طح « اچ اس ای ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الزام��ات عمومی ایمن��ی در واحده��ای صنعتی‬ ‫منتش��ر ش��ده و از طری��ق ش��رکت های خدماتی و‬ ‫مدی��ران ش��هرک ها در اختیار واحده��ای صنعتی‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬همچنین انج��ام ممیزی ایمنی‬ ‫واحده��ای صنعتی و ابالغ نتایج ان به واحد صنعتی‬ ‫ط و اطالع رس��انی حوادث ناگ��وار رخ داده در‬ ‫مرب��و ‬ ‫ش��هرک ها با ه��دف درس اموزی از دیگ��ر اقدامات‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬در ضمن نشریات متعددی توسط‬ ‫شرکت های استانی چاپ شده و در اختیار واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬همچنین اجرای مبحث سوم مقررات‬ ‫ملی س��اختمان در ساخت وس��از واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی به منظور‬ ‫ارتقای سطح ایمنی ساختمان های صنعتی به شدت‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫€ €از چگونگی س�اخت و تجهیز ایستگاه های‬ ‫اتش نشانی در دوسال اخیر بگویید‪.‬‬ ‫درراس��تای حفظ و صیانت از سرمایه گذاری انجام‬ ‫شده در داخل شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی‬ ‫احداث و تجهیز ایس��تگاه های اتش نشانی شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی به منظور ارتقای س��طح ایمنی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی از ابتدای دولت یازدهم‬ ‫با تالش جدی س��ازمان و شرکت های استانی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت به طوری که ب��ا س��رمایه گذاری بیش‬ ‫از‪۶۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬تعداد ماش��ین های اتش نشانی‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی کش��ور با رش��د‬ ‫‪۱۸۰‬درصدی روبه رو ش��د و از ‪ ۸۵‬دس��تگاه در سال‬ ‫‪۹۲‬به ‪ ۲۳۸‬دستگاه در دی سال جاری رسیده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا همه این تالش ه�ا در مقابله ب�ا حادثه‪،‬‬ ‫وجود درمانگاه و مراکز بهداشت در شهرک های‬ ‫صنعتی در مواقع بحران الزامی است‪ ،‬ایا برای‬ ‫احداث ان اقدامی شده است؟‬ ‫احداث مراکز و درمانگاه های بهداشتی و درمانی با‬ ‫توجه به اشتغالزایی باال درداخل شهرک های صنعتی‬ ‫وحضور چندین هزار نیروی کار در داخل شهرک ها‬ ‫از سوی دو وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حال پیگیری‬ ‫است تا در شهرک ها و نواحی صنعتی بزرگ مقیاس‬ ‫به منظور خدمات رسانی به واحدهای تولیدی مستقر‬ ‫در این مناطق صنعتی و کارکنان انها راه اندازی شود‪.‬‬ ‫با راه اندازی‬ ‫‪ ۳۵‬مدول‬ ‫تصفیه خانه‬ ‫فاضالب در‬ ‫دولت تدبیر و‬ ‫امید تاکنـون‬ ‫‪ ۱۹۹‬مـدول‬ ‫تصفیه خانه‬ ‫فاضالب در‬ ‫‪۱۷۳‬شهـرک و‬ ‫ناحیه صنعتی‬ ‫کشور به‬ ‫بهره برداری‬ ‫رسیده است‬ ‫تشهرک هایصنعتیفارس‬ ‫شرک ‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط در شهرک ها و نواحی صنعتی نسبت‬ ‫به اس��تقرار چندین واحد نیروگاه مقی��اس کوچک اقدام کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ 13‬نیروگاه ب��ا ظرفیت تولید بیش از‬ ‫‪ 75‬مگاوات به متقاضیان در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫قزوین واگذار ش��ده ک��ه در حال حاضر دو نی��روگاه با ظرفیت‬ ‫‪ 5/10‬مگاوات به بهره برداری رس��ید و بقی��ه این نیروگاه ها نیز‬ ‫در مرحله س��اخت و ساز یا خرید دس��تگاه هستند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوین تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫براساس دس��تورالعمل های ابالغی به ازای هر مگاوات ظرفیت‬ ‫ب��رق تولیدی ‪ 100‬مترمربع و تا س��قف ‪2‬ه��زار متر به صورت‬ ‫رای��گان زمین در اختیار س��رمایه گذاران ق��رار گرفته و وزارت‬ ‫نیرو نیز برای حمایت بیش��تر از سرمایه گذاران این بخش‪ ،‬برق‬ ‫تولیدی این نیروگاه ها را پیش خرید می کند‪ .‬ناصحی با اش��اره‬ ‫به میزان زمین واگذار ش��ده به این بخ��ش مطرح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه ‪94-169‬‬ ‫ش�رکت ش�هرکهای صنعتی فارس در نظر دارد پروژه ایس��تگاه پمپاژ فاضالب ش��هرک صنعتی نوراباد را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش یک مرحله ای وفق قانون برگزاری‬ ‫مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه‪( 5‬رشته تاسیسات و تجهیزات و اب) از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ .1‬مدت اجرا‪( 3 :‬سه) ماه‬ ‫‪ .2‬محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز‪ -‬بلوار زند‪ -‬روبروی دانشکده پزشکی‪ -‬شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪ .3‬براورد اولیه‪ 1/898/687/686 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪ .4‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 95/000/000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪ .5‬زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1394/12/03‬لغایت ‪1394/12/08‬‬ ‫‪ .6‬اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪1394/12/19‬‬ ‫‪ .7‬زمان بازگشایی پاکت های مناقصه‪1394/12/24 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء‪ -‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* باتوجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به ادرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه‬ ‫پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند‪http://iets.mporg.ir.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫‪11‬هزار مترمربع زمین در شهرک های صنعتی کاسپین‪ ،‬ابیک‪،‬‬ ‫لیا‪ ،‬حیدریه‪ ،‬اراس��نج و دانسفهان به متقاضیان احداث نیروگاه‬ ‫مولدهای مقیاس کوچک واگذار شده است‪ .‬این مسئول افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬کاهش الودگی محیط زیس��ت‪ ،‬اس��تفاده از سوخت‬ ‫طبیعی گاز و همچنین افزایش پایداری ش��بکه برق را ازجمله‬ ‫مهم تری��ن مزیت های اح��داث این نیروگاه ها در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان قزوین عنوان کرد‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫مناقصه علوم پزش��کی بوش��هر چاپ در تاری��خ ‪ 94/12/3‬در‬ ‫خصوص احداث مرکز بهداشتی درمانی بنی اکرم براورد اولیه به‬ ‫رقم زیر اصالح می گردد‪.‬‬ ‫‪14/546/398/241‬‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر‬ ‫اگه�ی موضوع م�اده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نام�ه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نوبت اول‬ ‫برابر رای اصالحی ش��ماره ‪ 94/8/25-13946032400909932‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقایان عباس قائم پناه فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 7107‬صادره‬ ‫از بوشهر به شماره ملی ‪ 3501456158‬و حمزه قائم پناه فرزند علی صادره از بوشهر به شماره ملی ‪ 3490056647‬هر کدام سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 172/70‬مترمربع پالک ‪ 145‬فرعی از ‪ 2099‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 3‬فرعی از ‪ 2099‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو بوشهر سهام مشاعی مالک محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪464677 %.‬‬ ‫م الف‪3524 :‬‬ ‫سهراب خواجه ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه کرد ‪95‬درصد تسهیالت‬ ‫در بخش تولید بروجرد‬ ‫مدیرعام��ل ش��هرک صنعت��ی بروجرد گف��ت‪ :‬بیش از‬ ‫‪95‬درصد واحده��ای تولیدی و صنعتی این شهرس��تان‬ ‫تسهیالت دریافت شده را در بخش تولید هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬محم��ود روزبهانی اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان‬ ‫با مش��کالت عدی��ده ای مواجه ش��ده اند‪ .‬وی به همکاری‬ ‫مطلوب مس��ئوالن اس��تانی در راس��تای رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی بروجرد اش��اره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫رایزنی های��ی به منظ��ور جذب س��رمایه گذار با همکاری‬ ‫مسئوالن ارشد استانی و شهرستانی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��هرک صنعت��ی بروج��رد اف��زود‪ :‬یارانه‬ ‫حوزه های صنعتی و تولیدی به منظور اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت برای این حوزه در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫روزبهان��ی به پیش بینی پرداخت بخش��ی از هزینه های‬ ‫بانک ها با همکاری دولت پس از اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه های بخش صنعتی اش��اره و تاکی��د کرد‪ :‬این مهم‬ ‫تاکن��ون برای حوزه های تولیدی و صنعتی محقق نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایجاد صندوق دولتی به منظور تضمین‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هیالت واحدهای تولی��دی و صنعتی و‬ ‫حذف ضامن های حقیقی‪ ،‬ارام��ش روانی تولید کنندگان‬ ‫و صنعتگران را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد به تاسیس صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه کشور در سال های اخیر اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به لزوم پیش پرداخت ‪ 6‬تا ‪ 7‬درصدی اعتبار‬ ‫مورد نیاز از س��وی صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫به این صندوق‪ ،‬اس��تفاده از تس��هیالت این صندوق برای‬ ‫تولیدکنندگان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫روزبهان��ی تاکی��د کرد‪ :‬پای��ش توان تولی��د واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی از س��وی مس��ئوالن دولتی و ضمانت‬ ‫انها ب��ا دریافت وجه ضمانت‪ ،‬رفع مش��کل نقدینگی این‬ ‫واحدها را به دنبال دارد‪ .‬رفع مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی شهرس��تان بروجرد نیازمن��د همکاری بیش از‬ ‫پیش بانک های عامل و عمل به ابالغیه قانونی رفع موانع‬ ‫تولید از سوی انهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرک صنعتی بروج��رد اضافه کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫بس��ترهای الزم به منظور اس��تفاده از توانای��ی و انگیزه‬ ‫سرمایه گذار در این شهرس��تان برای رفع معضل بیکاری‬ ‫ضروری اس��ت ‪ .‬یکی از مش��کالت واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی شهرس��تان بروجرد برخورد چکشی بانک ها برای‬ ‫دریافت معوقات خود از انهاست‪.‬‬ ‫وی ب��ه تعامل پایین ارگان های راهگش��ای مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی شهرس��تان بروجرد اشاره و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬راهکارهای رفع مشکالت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی در این شهرستان دنبال نمی شود‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از ‪ 13‬هزار نفر‬ ‫در ‪ 742‬واحد صنعتی گیالن‬ ‫‪13‬قرارداد ساخت نیروگاه مولد برق مقیاس کوچک در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از انعقاد‬ ‫قرارداد با ‪ 13‬متقاضی ساخت نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک‬ ‫در ش��هرک های صنعتی این استان خبر داد‪ .‬عبدالقهار ناصحی‬ ‫در بازدی��د از نی��روگاه ب��رق مولد مقیاس کوچک در ش��هرک‬ ‫صنعتی کاس��پین اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین با وجود محدودیت های مصرف گاز در راس��تای‬ ‫سیاست های حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار واحدهای‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫مدی��ر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی گیالن از‬ ‫اش��تغال بی��ش از ‪ 13‬ه��زار نف��ر در ‪ 742‬واحد صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‪،‬‬ ‫طهمورث الهوتی اش��کوری در جریان بازدید از ش��هرک‬ ‫صنعتی س��فیدرود رش��ت گف��ت‪ :‬تعداد ‪ 33‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در مجموعه ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫گی�لان درح��ال بهره برداری اس��ت‪ .‬وی اظه��ار کرد‪7 :‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��تان دارای تصفیه خانه و در‬ ‫حال بهره برداری و ‪ 5‬تصفیه خانه در حال س��اخت است‪.‬‬ ‫مس��احت زمین صنعتی این شهرک ها ‪ 755‬هکتار است‪،‬‬ ‫‪ 32‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی دارای اب و تلفن اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن به واگذاری‬ ‫ک و ناحیه صنعتی به بخش خصوصی‬ ‫اداره امور ‪ 9‬ش��هر ‬ ‫با عنوان ش��رکت عمران و خدمات در گیالن اشاره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬یک هزار و ‪ 684‬هکتار مس��احت اراضی در اختیار‬ ‫است‪ .‬الهوتی اشکوری با اش��اره به واگذاری ‪ 416‬هکتار‬ ‫زمین صنعتی در این شهرک ها به متقاضیان ‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ 742 :‬واحد صنعتی در ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫به بهره برداری رسیده ضمن اینکه ‪ 484‬واحد صنعتی به‬ ‫تصفیه خانه متصل هستند‪ .‬وی از برق رسانی به ‪ 33‬شهرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی گیالن خبر داد و گفت‪ :‬به ‪ 27‬ش��هرک‬ ‫و ناحیه صنعتی اس��تان گازرس��انی ش��ده است‪ .‬شهرک‬ ‫صنعتی سفیدرود رشت دارای بخش های صنعتی غذایی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬س��لولزی‪ ،‬فلزی‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬نساجی و‬ ‫کانی غیرفلزی است‪ .‬الهوتی اشکوری به سرمایه گذاری‪7‬‬ ‫ی برای بهره برداری از واحدهای‬ ‫ه��زار و ‪ 527‬میلیارد ریال ‬ ‫تولیدی در شهرک های صنعتی گیالن اشاره کرد و یاداور‬ ‫ش��د‪ 13 :‬هزار و ‪ 168‬نفر در واحدهای یادش��ده مشغول‬ ‫ب ه کار هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به واگذاری ‪ 94/627‬هکتار‬ ‫ت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫زمین در شهرک صنعتی سفیدرود رش ‬ ‫‪ 177‬واحد تولیدی در شهرک گفته شده مستقر شدند و‬ ‫‪ 43‬واحد صنعتی با اشتغال ‪ 905‬نفر در حال بهره برداری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ی همراه‬ ‫رونمایی از دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه در گوش ‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫کارافرینان‪ ،‬سکانداران صنعت‬ ‫ساخت لنزهای تماسی هوشمند‬ ‫گروه��ی از پژوهش��گران اس��ترالیایی در ح��ال کار روی‬ ‫دس��تگاهی هس��تند که نور را تا حدی دس��تکاری می کند‬ ‫ک��ه بتوان��د رنگ های خ��اص را فیلتر ک��رده و به عنوان لنز‬ ‫تماس��ی هوشمند نیز قابل استفاده باش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫دانشمندان موسس��ه فناوری سلطنتی ملبورن (‪ )RMIT‬و‬ ‫دانش��گاه ادالید یک دستگاه کششی خلق کرده اند که نور را‬ ‫دستکاری می کند‪ .‬این دستگاه از ماده شبه الستیک ساخته‬ ‫شده که برای لنزهای تماسی استفاده می شود‪ .‬پژوهشگران‬ ‫بلوره��ای به دقت کنترل ش��ده دی اکس��ید تیتانیوم را که‬ ‫معموال در کرم های ضدافت��اب وجود دارند در این مواد نرم‬ ‫و قابل انعطاف تعبیه کردند‪ .‬این مواد زیست س��ازگار بوده و‬ ‫بس��تر ایده الی را برای دس��تگاه های اپتیک پوشیدنی فراهم‬ ‫می کنند‪ .‬لنزهای فناوری پیشرفته با استفاده از این فناوری‬ ‫در این��ده می توانند تابش های نوری مضر را بدون تداخل در‬ ‫بینایی فیلتر کنند‪ .‬لنزها در یک نسخه پیشرفته تر می توانند‬ ‫داده ها را ارس��ال و اطالعات حیات��ی زنده را گرداوری کرده‬ ‫و حتی انها را مانند یک نمایش��گر باالس��ری نمایش دهند‪.‬‬ ‫چالش کنونی پژوهشگران این اس��ت که تشدیدکننده های‬ ‫دی الکتری��ک تنها برای رنگ های خ��اص کار می کنند اما با‬ ‫سطح منعطف جدی د دانشمندان می توانند طیف کاربردی را‬ ‫تنها با گسترش دادن ان تنظیم کنند‪ .‬به گفته پژوهشگران‪،‬‬ ‫بزرگترین مانع علمی که این گروه توانست بر ان غلبه کند‪ ،‬‬ ‫ترکیب دی اکسید تیتانیوم پردازش شده در دمای باال با ماده‬ ‫شبه الستیک و دستیابی به خواص مقیاس نانو بوده است‪.‬‬ ‫ تولید میکرو ابرخازنی‬ ‫برای ذخیره مستقیم انرژی‬ ‫دانشمندان دانشگاه های درکسل و پل ساباتیه توانسته اند‬ ‫با اس��تفاده از شیوه های منطبق با اس��تاندارد ساخت لوازم‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬ابرخازن ه��ای میکروس��کوپی را درون ی��ک‬ ‫ریزتراشه ادغام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این دس��تاورد به دستگاه های الکترونیکی‬ ‫اجازه خواهد داد تا از دوام بیش��تر برخوردار ش��ده و نیروی‬ ‫بیشتری برای تغذیه داشته باشند‪ .‬این پژوهش نتیجه بیش‬ ‫از ‪5‬س��ال تالشی اس��ت که در ان‪ ،‬دانشمندان پس از تولید‬ ‫دس��تگاه های ذخیره ان��رژی کوچک خود اکن��ون انها را با‬ ‫اس��تفاده از روش هایی که به گفته انه ا به س��ادگی می تواند‬ ‫با شی وه های کنونی تولید تراشه ادغام شو د درون تراشه های‬ ‫س��یلیکونی قرار می دهند‪ .‬پژوهش��گران تصمی��م گرفتند تا‬ ‫انرژی روی تراش��ه را به ج��ای باتری ه��ای مینیاتوری روی‬ ‫میکروابرخازن ه��ا ذخیره کنند‪ .‬ابرخازن ه��ای کنونی کمتر‬ ‫از ‪ 0/1‬ان��رژی را در هر واحد حج��م باتری های لیتیوم یون‬ ‫ذخیره می کنند‪ ،‬اما قدرت خروجی باالتری را فراهم کرده و‬ ‫همچنین مقاوم تر هستند‪ .‬برای بیشتر کاربردها ‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫به دنبال جایگزین کردن کامل باتری ها با ابرخازن ها نیستند ‬ ‫بلکه ترکیب این دو برای دستیابی به محاسن هر دو است‪.‬‬ ‫ابرخازن ه��ای کوچ��ک از فیلم ه��ای متخلخ��ل و باریک‬ ‫کربن س��اخته ش��ده ک��ه به طور مس��تقیم روی ی��ک ویفر‬ ‫س��یلیکونی قرار گرفته ان��د و گرداورنده ه��ای جریان نیز از‬ ‫جن��س کاربید تیتانیوم س��اخته ش��ده اند‪ .‬ویژگی های فیلم‬ ‫کربن مانند مقاومت‪ ،‬ضخام��ت و تنش مکانیکی می تواند با‬ ‫تغییر پارامترهای س��اخت برای مطابق ش��دن با کاربردها و‬ ‫طراحی های خاص بهینه سازی ش��ود‪ .‬به گفته پژوهشگران‪،‬‬ ‫ای��ن نتای��ج ب��رای طی��ف وس��یعی از کاربرده��ا و نه تنها‬ ‫میکرو باتری ها نویدبخش است‪ .‬نخستین کاربرد این فناوری‬ ‫می تواند ش��امل برچسب های ‪ ،RFID‬حسگرهای از راه دور‬ ‫و س��ایر دس��تگاه های با نیاز به انرژی کم باشد‪ .‬در خارج از‬ ‫جهان الکترونیک فیلم های کربنی مورد استفاده برای ساخت‬ ‫ابرخازن ها می توانند برای فیلتر کردن گاز یا تصفیه و شیرین‬ ‫کردن اب نیز به کار روند‪.‬‬ ‫ ساخت حسگر کاغذی‬ ‫برای اندازه گیری عالئم حیاتی‬ ‫پژوهش��گران با استفاده از مواد ارزان قیمت کاغذی مبتنی‬ ‫بر حس��گر طراحی کرده اند که مانند پوس��ت انس��ان عمل‬ ‫می کند و نسبت به فشار‪ ،‬دما و لمس واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انا به نق��ل از گیزمگ‪ ،‬در حالی که مقدار زیادی‬ ‫از دس��تگاه های اطراف م��ا می توانند مواردی مانند فش��ار‪،‬‬ ‫رطوبت و دم��ا را به روش خود اندازه گیری کنند‪ ،‬ابزاری که‬ ‫بتواند عملکردهای مختلف حس��ی پوس��ت انسان را تداعی‬ ‫کند‪ ،‬کمی دس��ت نیافتنی تر است‪ .‬در این مسیر دانشمندان‬ ‫به دس��تاوردهایی نیز رس��یده اند اما برای این کار مجبور به‬ ‫استفاده از موادی شده اند که راحت در دسترس نیست؛ مثل‬ ‫نانوذرات طال و هادی های مبتنی بر نانوسیم‪ .‬اما دانشمندان‬ ‫به تازگ��ی ادع��ا کرده اند حس��گری را طراح��ی کرده اند که‬ ‫می تواند فش��ار‪ ،‬دما‪ ،‬رطوب��ت‪ pH ،‬و جریان خون را در ان‬ ‫واحد اندازه بگیرد و نکته اینجاس��ت که حسگر را با استفاده‬ ‫از مواد در دس��ترس مانند فویل الومینیوم‪ ،‬چس��ب نواری‪،‬‬ ‫ت چس��بی درست کرده اند‪ .‬همه‬ ‫اس��فنج و برگه های یادداش ‬ ‫اینها موادی هس��تند که در خانه ها یافت می شوند و در کنار‬ ‫همدیگر یک پلتفرم مبتنی بر کاغذ را تش��کیل می دهند که‬ ‫ب��ه نوبه خود به ابزاری وصل می ش��ود ک��ه تغییرات هدایت‬ ‫الکتریکی را منظم می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت کره ای سامس��ونگ در کنگره جهانی موبایل از دوربین جدیدی رونمایی‬ ‫کرده که پیش بینی می شود تصویربرداری را دگرگون خواهد کرد‪ .‬این محصول جدید‬ ‫یک دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه اس��ت که از تمامی جهات فیلمبرداری می کند‪ .‬سامس��ونگ‬ ‫عن��وان ‪ ۳۶۰ Gear‬را برای این نواوری برگزیده اس��ت‪ .‬از مهم ترین ویژگی های این‬ ‫دوربین جدید می توان به ضداب و گردوغبار بودن ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫احمد شیثی‬ ‫هرقدر‬ ‫استاندارد‬ ‫داخلی به‬ ‫استاندارد‬ ‫بین المللی‬ ‫نزدیک تر باشد‬ ‫زمینه رقابتی‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫محمداسماعیل منتظری‬ ‫در زمینه تولید‬ ‫نوار پی وی سی‪،‬‬ ‫کشورهای‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫به ویژه المان‪،‬‬ ‫ترکیه و چین‬ ‫بسیار قوی‬ ‫عمل کرده اند ‬ ‫«رهبران کارافرین یا به عبارت دیگر کارافرینان‬ ‫موف��ق توانایی هدایت کس��ب و کار و س��کانداری‬ ‫صنایع خ��ود در جامعه را دارن��د و از این راه تاثیر‬ ‫مثب��ت اقتص��ادی و اجتماع��ی زی��ادی در تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور به ج��ای می گذارند‪ ».‬این‬ ‫موضوع در سومین کنفرانس بین المللی کارافرینی‬ ‫دانشگاه تهران از سوی رییس دانشکده کارافرینی‬ ‫دانشگاه تهران مطرح شد‪.‬‬ ‫س��ومین کنفران��س بین الملل��ی کارافرینی در‬ ‫دانش��گاه تهران با عنوان «کارافرین��ی با تاکید بر‬ ‫بهب��ود محیط کس��ب و کار» برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫همایش دو روزه که به میزبانی دانشکده کارافرینی‬ ‫دانش��گاه ته��ران و کرس��ی یونس��کو در زمین��ه‬ ‫کارافرینی در روزهای اول و دوم اسفند برگزار شد ‬ ‫عالوه بر دانشگاه های داخلی‪ ،‬استادان کارافرینی از‬ ‫‪ 20‬دانشگاه معتبر از کش��ورهای انگلیس‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬مالزی‪ ،‬المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬هلند‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫عمان و هند نیز حضور یافتند‪.‬‬ ‫ای��ن همایش در ابعاد مختلف��ی همچون نفت و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنعت خ��ودرو و قطع��ات‪ ،‬معدن و‬ ‫فلزات اساس��ی‪ ،‬بانک ها و سرمایه گذارها و لیزینگ‪،‬‬ ‫صنایع غذایی و اشامیدنی‪ ،‬صنایع شیمیایی‪ ،‬صنایع‬ ‫دارویی‪ ،‬صنعت ساختمان و انبوه سازان‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬صنایع الس��تیک و پالستیک‪ ،‬صنعت‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬فنی مهندسی‪ ،‬فرش و صنایع دستی‪،‬‬ ‫صنعت گردش��گری‪ ،‬صنایع کشاورزی و خشکبار و‬ ‫ورزش و صنایع وابسته برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی اهداف ای��ن همایش در مباحثی از‬ ‫جمله «بحث و بررسی درباره اخرین دستاوردهای‬ ‫علمی در زمینه دانش توس��عه کارافرینی و بهبود‬ ‫ل نظر درباره روش ها و‬ ‫محیط کسب و کار»‪« ،‬تباد ‬ ‫تکنیک های پیشرفته مرتبط با کارافرینی و محیط‬ ‫کس��ب و کار» و «استخراج سیاس��ت ها‪ ،‬راهبردها‬ ‫و راهکاره��ای اجرایی کارامد و موثر برای توس��عه‬ ‫کارافرین��ی و بهبود محیط کس��ب و کار» خالصه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این کنفران��س با حضور س��خنرانان‬ ‫کلی��دی بین الملل��ی از جمل��ه پائول دیویدس��ون‬ ‫رینالدز‪ ،‬استاد کارافرینی از انگلیس‪ ،‬دیوید انتونی‬ ‫کربی‪ ،‬استاد دانشگاه مصر‪ ،‬توماس اندرسون‪ ،‬رییس‬ ‫اکادمی بین المللی کارافرینی‪ ،‬محمد رزالی‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه مالزی و یوتز دورنبرگر‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه‬ ‫الیپزیگ المان و در قالب ارائه مقاله علمی‪ ،‬اجرای‬ ‫کارگاه های اموزش��ی تخصصی و برگزاری میزگرد‬ ‫ی برگ��زار ش��د‪ .‬در ادامه ای��ن همایش‬ ‫و س��خنران ‬ ‫مقاله های برگزیده شده نیز ارائه شد که معرفی انها‬ ‫به نش��ریه تحقیقات جهانی کارافرینی که از سوی‬ ‫انتشارات اس��پرینگر منتشر می شود در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این همایش دو روزه‪ ،‬جشنواره‬ ‫رهبران کارافرین مس��لمان برگزار شد و با تکیه بر‬ ‫مولفه های��ی از جمله ن��واوری‪ ،‬تولید محصوالت یا‬ ‫ارائه خدمات جدید‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬صادرات محصول‬ ‫یا خدم��ت‪ ،‬خطرپذیری‪ ،‬اینده نگ��ری‪ ،‬بهره وری و‬ ‫توسعه منابع انس��انی‪ ،‬پذیرش مسئولیت اجتماعی‬ ‫و حمای��ت از محرومان و خدمات علمی و فرهنگی‬ ‫از عیس��ی رضایی‪ ،‬رییس موسس��ه اعتباری کوثر‬ ‫به عن��وان یکی از رهب��ران کارافری��ن اقتصادی و‬ ‫ی تقدیر شد‪.‬‬ ‫اجتماع ‬ ‫‹ ‹اش�تیاق کارافرینان�ه‪ ،‬پای�ه اصل�ی‬ ‫کارافرینی‬ ‫محمدرضا زال��ی‪ ،‬رییس دانش��کده کارافرینی‬ ‫دانش��گاه تهران در نخس��تین روز از این همایش‬ ‫با اش��اره به ض��رورت کارافرین��ی و نقش ان در‬ ‫رشد صنعتی کش��ورها گفت‪ :‬اشتیاق کارافرینانه‬ ‫پایه اصلی کارافرینی اس��ت و احس��اس مثبت و‬ ‫پای��داری کارافرین را به س��وی نواوری و ایجاد و‬ ‫توسعه کس��ب و کار نوین سوق می دهد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ایران بیش از هر زمان دیگری به کارافرینی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫زال��ی با طرح این س��وال که چرا تنه��ا برخی از‬ ‫کارافرین��ان موف��ق قادر به هدایت کس��ب و کار و‬ ‫س��کانداری صنایع خود در جامعه هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن کارافرینان را در اصط�لاح «رهبر کارافرین»‬ ‫می نامی��م و ای��ن رهبران تاثیر مثب��ت اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی زیادی در تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫دارن��د و تجلیل از رهب��ران کارافری��ن‪ ،‬تجلیل از‬ ‫کارافرینی و تالش برای پرورش نسل بعدی رهبران‬ ‫کارافرین در کش��ور اس��ت و امیدوارم دانشجویان‬ ‫کس��ب و کار کارافرین با الگوبرداری از این رهبران‬ ‫ادامه دهن��ده روش‪ ،‬منش و بینش انها در زندگی و‬ ‫کسب و کارشان باشند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن س��مینار دو روزه‪ ،‬کارگاهی‬ ‫با عن��وان «‪ 10‬نواوری و راه ه��ای اجرای ان برای‬ ‫شناس��ایی فرصت های جدید و توسعه کسب و کار‬ ‫نواورانه» با س��خنرانی یوتز دورنبرگر برگزار ش��د‪.‬‬ ‫وی در ای��ن کارگاه با اعتقاد ب��ر اینکه راهکارهای‬ ‫نواورانه باعث افزایش رقابت در زمینه های تولیدی‬ ‫و صنعتی خواهد ش��د‪ ،‬این راهکارها را ابزاری برای‬ ‫مدیریت کسب و کار و جهت دهی در مسیر توسعه‬ ‫کسب و کار بومی خواند‪.‬‬ ‫ساخت قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان‬ ‫ناس��ا در اخرین ت�لاش خود تصمیم به س��اخت یک‬ ‫تلسکوپ جدید برای بررسی اسرار جهان دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬این تلسکوپ که ‪ WFIRST‬نام گذاری شده قرار‬ ‫اس��ت از تلسکوپ فضایی هابل گسترده تر و محدوده دید‬ ‫ان ‪ 100‬برابر بیشتر از این تلسکوپ قدیمی باشد‪.‬‬ ‫این تلسکوپ برای بررسی دقیق انرژی تاریک‪ ،‬سیارات‬ ‫فرامنظومه شمسی و شکل گیری کهکشان ها به کار گرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬قرار است این تلسکوپ در اواسط سال ‪2020‬‬ ‫میالدی راه اندازی ش��ود‪ .‬این رصدخانه همچنین دنیای‬ ‫جدیدی را خارج از منظومه شمس��ی کشف و به پیشبرد‬ ‫پژوهش هایی که برای زندگی بش��ر مناسب است کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پس از راه اندازی تلسکوپ فضایی جیمز وب‬ ‫در سال ‪ 2018‬میالدی تلسکوپ ‪ WFIRST‬بزرگترین‬ ‫رصدخان��ه اخترفیزیک بعدی اژانس فضایی اس��ت‪ .‬این‬ ‫رصدخان��ه مناطق بزرگی از اس��مان را در نور نزدیک به‬ ‫مادون قرمز برای پاسخ به سواالت اساسی درباره ساختار‬ ‫و تکامل جهان و گس��ترش دانش ما از س��یارات خارج از‬ ‫منظومه شمسی مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین نکات فنی مربوط به تلسکوپ فضایی‬ ‫‪ ،WFIRST‬فیلتره��ای ان اس��ت ک��ه حساس��یت این‬ ‫تلسکوپ را نس��بت به رنگ اب افزایش داده و در نتیجه‬ ‫درک بهتری درباره س��تارگان موجود در کهکش��ان های‬ ‫دوردس��ت ارائه می دهد‪ .‬این تلس��کوپ با مسدود کردن‬ ‫نور ستاره میزبان‪ ،‬به اندازه گیری دقیق ساختار شیمیایی‬ ‫جو س��یارات می پردازد‪ .‬مقایس��ه این داده ها در سراس��ر‬ ‫جهان به بس��یاری از دانشمندان اجازه خواهد داد که به‬ ‫درک بهتری از منش�� ا و فیزیک این جو و جس��ت وجوی‬ ‫نشانه های ش��یمیایی محیط های مناس��ب برای زندگی‬ ‫بپردازند‪ .‬گستردگی دامنه دید این تلسکوپ فضایی یکی‬ ‫از مهم تری��ن ویژگی های ان به ش��مار می اید‪ .‬قطر اینه‬ ‫تلس��کوپ ‪ WFIRST‬به اندازه تلس��کوپ فضایی هابل‬ ‫یعنی ‪ 2/4‬متر اس��ت اما محدوده دی��د ان قوی تر از این‬ ‫تلسکوپ قدیمی است‪.‬‬ ‫پ امکان‬ ‫حساس��یت و گس��تردگی دی��د این تلس��کو ‬ ‫پژوهش ه��ای گس��ترده ای را در زمین��ه س��یارات‬ ‫فراخورش��یدی با نظارت بر روشنایی میلیون ها ستاره در‬ ‫منطقه مرکزی کهکشان فراهم خواهد کرد‪ .‬ستاره شناسان‬ ‫ب��ا اندازه گیری فاصله هزاران ابرنواخت ر می توانند جزئیات‬ ‫چگونگی انبساط کیهانی که با گذشت زمان افزایش یافته‬ ‫را ترسیم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت ب�ه س�وی اس�تانداردهای‬ ‫بین المللی‬ ‫همزمان ب��ا این کنفرانس‪ ،‬س��ومین جش��نواره‬ ‫رهبران کارافرینی ب��ه منظور معرفی تعداد زیادی‬ ‫از الگوهای س��ازندگی ایران و کش��ورهای خارجی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬احمد ش��یثی‪ ،‬یکی از فعاالن صنعتی‬ ‫حاضر در این جش��نواره کارافرین��ی که در زمینه‬ ‫تولید اجرهای نس��وز فعالیت دارد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ما تاکنون در نمایشگاه های داخلی و خارجی زیادی‬ ‫ب��ه عنوان حام��ی حضور داش��ته ایم و با حضور در‬ ‫چنین سمینارهایی س��عی داریم تا با ایجاد ارتباط‬ ‫بیش��تر با دانش��جویان که کارافرینان و صنعتگران‬ ‫فردا به شمار می ایند‪ ،‬عالوه بر توسعه کسب و کار‬ ‫خو د به انان نیز ایده های صنعتی تازه دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حوزه فعالیت خود افزود‪ :‬در زمینه‬ ‫تولید اجرهای نسوز تاکنون توانسته ایم با کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس و کش��ورهای حوزه «سی ای اس»‬ ‫ از جمله روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬مولداوی و گرجس��تان ارتباط برقرار و‬ ‫ارتباطات صنعت��ی بین المللی خود را بیش از پیش‬ ‫تقویت کنیم و در حال حاضر نیز به دنبال توس��عه‬ ‫روابط خود با کش��ورهای اس��یای ش��رقی هستیم‪.‬‬ ‫شیثی با اش��اره به دستاوردهای س��ومین همایش‬ ‫بین المللی کارافرینی دانش��گاه تهران گفت‪ :‬در این‬ ‫همایش با بس��یاری از مهمانان خارجی به گفت وگو‬ ‫پرداختی��م و به نظر می رس��د ب��ه زودی ارتباطات‬ ‫موثری میان دو طرف برقرار شود‪ .‬عالوه بر این باید‬ ‫توجه داش��ت که در فضای پس��اتحریم شرکت های‬ ‫بزرگ و دانش بنیان امکان حضور در صنعت و رقابت‬ ‫جهانی را دارن��د اما باید بدانیم که اس��تانداردهای‬ ‫م��ا تا چه می��زان به اس��تانداردهای جهانی نزدیک‬ ‫اس��ت؟ چراکه هرقدر استاندارد داخلی به استاندارد‬ ‫بین المللی نزدیک تر باش��د زمین��ه رقابتی افزایش‬ ‫می یاب��د و به نظر می رس��د برای حض��ور در چنین‬ ‫فض��ای بین الملل��ی ش��رکت های تولی��دی باید از‬ ‫تولید س��نتی خارج شده و به سمت تولید علمی با‬ ‫استانداردهای بین المللی حرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رگ برن�ده ای�ران در رقابت ه�ای‬ ‫بین المللی‬ ‫محمد اس��ماعیل منتظ��ری‪ ،‬از دیگ��ر فع��االن و‬ ‫کارافرینان حاضر در این س��مینار که در ‪ 3‬زمینه‬ ‫مختل��ف از جمل��ه تولید ن��وار پی وی س��ی‪ ،‬تولید‬ ‫المپ ه��ای فوق کم مص��رف و خدمات مهندس��ی‬ ‫فعالی��ت دارد ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬حض��ور در این‬ ‫س��مینارها باعث می ش��ود عالوه بر ارائه اطالعات‬ ‫صنعتی به مهمان��ان بین الملل��ی و معرفی صنایع‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اطالعات و دانش انان را نیز دریافت کنیم‬ ‫و به گونه ای با تبادل موثر ارتباطات روبه رو ش��ویم‬ ‫و به نظر می رس��د مذاکرات انجام ش��ده چشم انداز‬ ‫روشنی از همکاری های اینده را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط پسابرجام به نظر‬ ‫می رسد زمینه تبادل دانش فنی و محصوالت بیش‬ ‫از پیش فراهم شود ‪ .‬به عنوان نمونه در زمینه تولید‬ ‫نوار پی وی س��ی‪ ،‬کش��ورهای اتحادی��ه اروپا به ویژه‬ ‫المان و ترکیه و همچنین چین بس��یار قوی عمل‬ ‫کرده ان�� د اما به نظر می رس��د ما نیز توان حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی و رقابت بیشتر با این کشورها را‬ ‫داریم چرا که هزینه نیروی انسانی متخصص‪ ،‬هزینه‬ ‫انرژی و هزینه زیس��ت محیطی در ایران نس��بت به‬ ‫بسیاری از کشورها ارزان تر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در ادامه ای��ن همایش از رهبران‬ ‫کارافرین مسلمان تقدیر و تفاهمنامه همکاری نیز‬ ‫میان روسای دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران و‬ ‫دانش��گاه الیپزیگ المان امضا ش��د و عالوه بر این‬ ‫تفاهمنامه مربوط به کرسی کارافرینی یونسکو در‬ ‫دانش��گاه تهران نیز تمدید ش��د که در زمینه هایی‬ ‫مانن��د ظرفیت س��ازی کارافرین��ی‪ ،‬پژوه��ش و‬ ‫مستندسازی در کارافرینی‪ ،‬تقویت شبکه سازی و‬ ‫ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت فعالیت می کند‪.‬‬ ‫ناسا به دنبال بازیابی هواپیماهای ایکس‬ ‫هواپیماه��ای ایک��س امری��کا بخش��ی از دوران اوج‬ ‫هوانوردی دوران پس از جنگ بودند که در ان‪ ،‬خلبانان‬ ‫ازمایشی همچون چاک ییگر با هواپیمای ایکس‪ 1‬مانع‬ ‫صوت��ی را شکس��ت و فضانوردان با ایک��س ‪ 15‬به فضا‬ ‫پرواز کردند‪ .‬اکنون ناس��ا قصد بازیاب��ی این هواپیماها‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬برنامه افق های جدید هوانوردی ناسا‬ ‫به عنوان بخش��ی از طرح ‪ 10‬ساله پیش��نهادی باراک‬ ‫اوبام��ا‪ ،‬رییس جمهور قص��د دارد هواپیماهای ایکس را‬ ‫به عن��وان نمایش دهندگان فناوری های پروازی نوظهور‬ ‫سازگار با محیط زیست در قرن ‪ 21‬بازیابی کنند‪ .‬برنامه‬ ‫افق های جدید هوانوردی به عنوان بخشی از درخواست‬ ‫بودج��ه ف��درال اوباما‪ ،‬س��اخت فناوری ه��ای جدیدی‬ ‫را ه��دف قرار داده ک��ه هواپیما را زیست س��ازگارتر با‬ ‫بهره وری سوخت باالتر و همچنین با هزینه های اجرایی‬ ‫پایین تر برای خطوط هوایی خواهد ساخت‪ .‬کلید انجام‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬بخ��ش جدی��د هواپیماه��ای نمایش دهنده‬ ‫فناوری تجرب��ی «ایکس پلن» بوده که ش��بیه انواعی‬ ‫اس��ت ک��ه از دهه ‪1940‬می�لادی به بعد بس��یاری از‬ ‫دستاوردهای هوانوردی امریکا را رقم زدند‪.‬‬ ‫اگر بودجه این برنامه تایید شود‪ ،‬نخستین پرواز این‬ ‫هواپیماها می تواند حدود سال ‪2020‬م انجام شود‪ .‬این‬ ‫ن به طور‬ ‫هواپیما دارای سرنشین بوده و مقیاس تولید ا ‬ ‫معمول بس��یار کوچکتر است‪ .‬به گفته ناسا‪ ،‬هدف این‬ ‫هواپیماه��ا‪ ،‬ازمایش فناوری هایی مانند کامپوزیت های‬ ‫س��بک‪ ،‬موتورهای بی صداتر و پیش��رفته‪ ،‬ارابه فرود و‬ ‫مکانیسم فالپ بی صداتر‪ ،‬فالپ های تغییر شکل دهنده‬ ‫بال و پوش��ش های مقاوم در برابر میکروب اس��ت‪ .‬این‬ ‫فناوری ه��ا می توانن��د در یک دوره ‪ 25‬س��اله تا ‪225‬‬ ‫میلیارد دالر برای صنعت هوایی صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن هواپیماه��ا به ج��ز فناوری های فردی ش��امل‬ ‫طراحی های نوین مانند یک بال دارای مهار خرپا برای‬ ‫پروازهای زیر سرعت صوت‪ ،‬هواپیمایی با سوخت باتری‬ ‫ب��ا موتورهای الکتریکی کوچک و هواپیمایی با طراحی‬ ‫بال مختلط با موتورهای نصب ش��ده در باال هستند که‬ ‫می توانند با س��رعت صوت به عنوان یک وس��یله نقلیه‬ ‫تج��اری پرواز کنن��د‪ .‬طراحی های دیگر مورد بررس��ی‬ ‫ش��امل یک بدنه گسترده‪ ،‬بال های بسیار باریک و بلند‬ ‫و موتوره��ای نصب ش��ده درون هواپیم��ا به جای قرار‬ ‫گرفتن در باالی برج هاست‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رویای رونق دوباره بازار لوازم یدکی محقق می شود؟‬ ‫‪25‬‬ ‫لکسوس جمهوریخواه ترین و تسال دموکرات ترین برندها‬ ‫‪ 26‬بازگشت «ماشین دودی» به خیابان های شهر‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫در چند روز باقی مانده تا برگزاری سومین همایش بین المللی صنعت خودرو اعالم شد‬ ‫حضور ‪ 16‬خودروساز خارجی در ایران‬ ‫در استانه برگزاری سومین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خ��ودرو ای��ران اگرچه احتم��ال امضای‬ ‫قرارداد س��ایپا و رنو مطرح شده بود اما مدیرکل‬ ‫صنای��ع خودرو و نی��رو محرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نشس��تی خبری ان را تاخیر‬ ‫امضای این قرارداد خب��ر داد و دبیرکل همایش‬ ‫نیز از احتمال عقد قرارداد خودروسازان خارجی‬ ‫با خودروس��ازان خصوصی کشور در حاشیه این‬ ‫همایش سخن گفت‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹مذاکره فولکس واگن با خودروساز‬ ‫ایرانی‬ ‫‹ ‹همای�ش ژن�و‪ ،‬همای�ش ای�ران را به‬ ‫حاشیه نمی برد‬ ‫ساس��ان قربانی‪ ،‬به عن��وان دبیرکل س��ومین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو در این نشست‬ ‫خبری در پاس��خ به پرسش‬ ‫مبنی بر عقد‬ ‫قرارداد با دیگر خودروس��ازان خارجی در حاشیه‬ ‫همایش گفت‪ :‬عالوه بر ایران خودرو و س��ایپا‪6 ،‬‬ ‫شرکت خودروساز داخلی نیز در این نمایشگاه و‬ ‫کنفرانس حضور دارند و احتمال دارد انها از این‬ ‫فرصت برای امضای تفاهمنامه یا قرارداد استفاده‬ ‫کنن��د اما تاکنون در این زمینه به طور رس��می‬ ‫اطالعاتی اعالم نکرده اند‪ .‬ش��رکت های خصوصی‬ ‫داخل��ی بهمن‪ ،‬کرمان موتور‪ ،‬ماموت و‪ ...‬احتمال‬ ‫دارد در این همایش از فرصت استفاده کرده و با‬ ‫همتایان خارجی خود قرارداد امضا کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در طول برگزاری این همایش‬ ‫و نمایش��گاه ام��کان دارد توافق ها و قراردادهایی‬ ‫به امضا برس��د که به طور قطع��ی همکاری با ‪4‬‬ ‫ی از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫انجمن اقتصاد ‬ ‫هندوس��تان و انگلیس نهایی می شود و در واقع‬ ‫این همایش بس��ترهای هم��کاری با انجمن های‬ ‫خارجی را فراهم می کند‪ .‬دانش��گاه ها نیز حضور‬ ‫فعالی در ای��ن ‪ 2‬رویداد دارن��د به گونه ای که از‬ ‫نخبگان ایرانی فعال در صنعت خودرو دنیا دعوت‬ ‫کرده ایم و فرصت اش��نایی متخصصان داخلی با‬ ‫این افراد فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ومین همای��ش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو و نخستین نمایش��گاه بین المللی خودرو‬ ‫رقابت پذی��ری را یکی از محورهای این ‪ 2‬رویداد‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از ش��اخص های تعریف‬ ‫شده در دنیا در زمینه رقابت پذیری‪ ،‬بحث رضایت‬ ‫مش��تری اس��ت‪ .‬مش��تری ها و مصرف کنندگان‬ ‫خ��ودرو در کش��ور ما ب��ر چند مح��ور ازجمله‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬قیم��ت و خدمات تاکی��د دارند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این محوره��ا ‪ 2‬ش��اخص انعطاف پذیری در‬ ‫تولی��د و تحویل به موقع محص��والت در بخش‬ ‫ف��روش در ای��ن کنفرانس مطرح می ش��ود؛ این‬ ‫‪ 5‬عام��ل ب��ه نس��بت هایی متف��اوت‪ ،‬در میزان‬ ‫رضایت مندی مش��تری تاثیرگذار است‪ .‬قربانی با‬ ‫بیان اینکه بعد از تدوین اس��تراتژی خودرو قرار‬ ‫بر این اس��ت تا برای بازار ایران و خارج مرزبندی‬ ‫قائل نش��ویم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر محصولی در ایران‬ ‫ب��ه تولید می رس��د‪ ،‬بای��د رویک��رد ان توجه به‬ ‫بازارهای صادراتی باش��د‪ .‬وی با اشاره به حضور‬ ‫‪ 16‬شرکت خودروس��از خارجی در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ 14‬خودروساز خارجی در‬ ‫این همایش حضور داشتند‪ .‬امسال سخنرانانی از‬ ‫شرکت های ولوو‪ ،‬اسکانیا‪ ،‬رنو‪ ،‬دایملر و سیچوان‬ ‫مباح��ث خود را مطرح می کنن��د و عالوه بر انها‬ ‫شرکت کنندگانی از شرکت های ایسوزو‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫تویوتا و فولکس واگن در سطوح مدیریتی حضور‬ ‫پیدا خواهن��د کرد‪.‬دبیرکل ای��ن همایش اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به برگزاری همزمان یک نمایشگاه‬ ‫و کنفرانس خودرو در ژنو که یکی از ‪ 3‬نمایشگاه‬ ‫بزرگ دنیا به حساب می ایند‪ ،‬حضور شرکت های‬ ‫مختلف خارجی فعال در صنعت خودرو در ایران‬ ‫یک موفقیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت ها و خودروسازان امریکایی در‬ ‫ای��ن همایش و نمایش��گاه موض��وع دیگری بود‬ ‫که یک��ی از خبرن��گاران درباره ان پرس��ید که‬ ‫علی محمد گ��ودرزی‪ ،‬رییس ش��ورای راهبردی‬ ‫همای��ش اینگون��ه پاس��خ داد‪ :‬ایران ب��ا مردم و‬ ‫تاجران امریکایی هیچ مش��کلی ندارد و هرکسی‬ ‫می تواند در این س��رزمین امن به شرایط رعایت‬ ‫قوانین کشور س��رمایه گذاری کند‪ .‬خودروسازان‬ ‫در این همایش حضور ندارند و درخواس��تی هم‬ ‫نداش��ته اند اما این فضا برای مبادله علمی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬س��ومین همای��ش‬ ‫بین المللی صنع��ت خودرو ایران در حالی برگزار‬ ‫برنامه ایساکو برای مقابله با قطعات تقلبی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایس��اکو گفت‪ :‬هر چند اجرای‬ ‫ط��رح اصالت قطعه در ش��رکت ایس��اکو از طرح های‬ ‫بسیار خوب و قابل قبول برای تشخیص قطعات اصلی‬ ‫از تقلبی اس��ت اما وجود قطعات تقلبی و سوء استفاده‬ ‫سودجویان در بازار هنوز منتفی نیست‪.‬‬ ‫رض��ا حس��ینی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ایس��اکو برای‬ ‫کاه��ش ام��ار تخلفات در ح��وزه ف��روش قطعات‪ ،‬از‬ ‫برچس��ب دارای هولوگرام و بارکد انحصاری اس��تفاده‬ ‫کرده ک��ه خریداران با اس��تفاده از ‪ 2‬روش می توانند‬ ‫به اصالت کاال پی ببرند‪ .‬یکی از این راه ها ارس��ال کد‬ ‫قطعه به س��امانه پیامکی ‪ ۳۰۰۰۳۱‬اس��ت و دیگری‬ ‫اس��تفاده از بارکدخوان که یک برنام��ه قابل نصب بر‬ ‫روی گوشی های تلفن همراه است که این روش راهی‬ ‫کامال مطمئن و غیرقابل دس��ترس برای س��ودجویان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره مقابل��ه ب��ا قطع��ات تقلبی در ب��ازار و‬ ‫برنامه های اینده ایس��اکو گفت‪ :‬برای مقابله با قطعات‬ ‫تقلب��ی در بازار باید پش��تیبانی و حمایتی همه جانبه‬ ‫از س��وی س��ازمان های مربوط انجام ش��ود؛ اما زمانی‬ ‫که دس��ت کپی کاران و متقلبان از بازار قطعات کوتاه‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��رکت ایس��اکو تالش خواهد کرد‪ ،‬با توزیع‬ ‫مناس��ب لوازم و قطعات یدکی‪ ،‬بیش از پیش ش��بکه‬ ‫نمایندگی ه��ا و فروش��گاه های مجاز را پوش��ش دهد‬ ‫و مش��تریان بتوانن��د نیاز خ��ود را ب��دون مراجعه به‬ ‫فروشگاه های متفرقه تامین کنند‪ .‬بدیهی است مراکز‬ ‫مجاز ایس��اکو‪ ،‬قطعات اصل‪ ،‬استاندارد و با کیفیت را‬ ‫به دست مصرف کننده می رسانند‪.‬‬ ‫حسینی همچنین ارائه قطعات در رده های متفاوت‬ ‫قیمت��ی را راهکاری برای خروج ش��بکه های غیرمجاز‬ ‫از ش��بکه تامین بازار دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده ش��رکت ایس��اکو درنظر‬ ‫دارد قطعات را درجه بندی کرده و در رده های قیمتی‬ ‫مختلفی به بازار ارائه کند تا مشتریان ضمن اطمینان‬ ‫از کیفیت کاال‪ ،‬متناس��ب ب��ا بودجه خود حق انتخاب‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ایس��اکو تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده برای سال اینده حداقل‬ ‫‪٣٠‬درص��د اق�لام مورد نیاز ش��بکه خدم��ات پس از‬ ‫فروش با تنوع کیف��ی متفاوت‪ ،‬توزیع و عرضه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫می شود که ‪ 359‬ش��رکت داخلی‪ 121 ،‬شرکت‬ ‫خارجی‪ 8 ،‬ش��رکت حامی مال��ی به همراه ‪311‬‬ ‫ش��رکت کننده خارجی و ‪ 1285‬ش��رکت کننده‬ ‫ایران��ی در روزهای ‪ 10‬و ‪ 11‬اس��فند در س��الن‬ ‫اج�لاس گردهم می این��د تا بزرگتری��ن رویداد‬ ‫خودرویی کشور را رقم بزنند‪.‬‬ ‫ای��ن همایش در ‪ 4‬جلس��ه عمومی و ‪ 13‬پنل‬ ‫تخصصی با حضور ‪ 75‬س��خنران برگزار می شود‬ ‫که ش��رکت های خارجی حاض��ر در این همایش‬ ‫از اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬چک اسلواکی‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کویت‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات متحده عربی و انگلیس‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ .‬عالوه بر ش��رکت ها‪ ،‬س��فیران و‬ ‫وابس��ته ها ی بازرگانی س��فارت های کشورهایی‬ ‫نظیر المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬دانمارک‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬بحرین‪ ،‬بلژیک‪ ،‬برزیل‪ ،‬بلغارس��تان‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬قب��رس‪ ،‬فنالن��د‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬یون��ان‪،‬‬ ‫مجارس��تان‪ ،‬هند‪ ،‬هلند‪ ،‬پرتغال‪ ،‬قطر‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫سوریه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬لهستان و‪ ...‬نیز به این همایش‬ ‫دعوت شده اند‪.‬‬ ‫در کنار س��ومین همای��ش بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران‪ ،‬نمایش��گاهی از توانمندی های‬ ‫ای��ن صنعت با رویک��رد «تولید – ص��ادرات» با‬ ‫حضور نمایندگانی از قطعه سازان‪ ،‬خودروسازان‪،‬‬ ‫تو ازمون‪ ،‬واحدهای‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬واحدهای تس ‬ ‫اموزشی‪ ،‬لیزینگ و فروش‪ ،‬س��ازمان های مردم‬ ‫نهاد تخصصی داخلی و خارجی به تصویر گذاشته‬ ‫می ش��ود که در کنار ان برنامه هایی جانبی نظیر‬ ‫نمایش��گاه خودروهای کالسیک‪ ،‬تس��ت درایو‪،‬‬ ‫ازمون جاده ای‪ ،‬کارتینگ‪ ،‬برنامه های اموزش��ی‬ ‫و رال��ی در روزه��ای ‪ 9‬ت��ا ‪ 12‬در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ش��هر ته��ران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی در این نشس��ت که روز‬ ‫گذش��ته با هدف تبیین برنامه های تعیین ش��ده‬ ‫در این همایش برگزار ش��د‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر احتمال فروش س��هام پارس خودرو به‬ ‫شرکت رنو گفت‪ :‬در مذاکره سایپا با رنو احتمال‬ ‫دارد موض��وع فروش س��هام پارس خودرو نیز در‬ ‫نظر گرفته ش��ود و این دو شرکت در حال ادامه‬ ‫ارزیابی های خود برای همکاری هستند‪.‬‬ ‫قناتی در ادامه به تمایل ش��رکت های خارجی‬ ‫برای همکاری در قالب س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫اش��اره کرد و ب��ا ذکر ی��ک مثال توضی��ح داد‪:‬‬ ‫فولک��س واگ��ن نمون��ه ای از ی��ک خودروس��از‬ ‫خارجی است که قصد س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫در ایران دارد‪ .‬این ش��رکت با ‪ 5‬ش��رکت داخلی‬ ‫وارد مذاکره ش��ده و امکان��ات انها را مدنظر قرار‬ ‫داده اس��ت و براس��اس تش��خیص خود به عقد‬ ‫ق��رارداد می پ��ردازد‪ .‬بنز‪ ،‬فیات‪ ،‬ولوو‪ ،‬ایس��وزو و‬ ‫مزدا از دیگر خودروس��ازان خارجی هس��تند که‬ ‫تمایل به س��رمایه گذاری مشترک در ایران دارند‬ ‫ک��ه ش��روط ورود س��رمایه گذاران خارج��ی در‬ ‫ایران مش��خص است که باید به ان توجه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنی��ن به موضوع‬ ‫برخی پنل ه��ای تخصصی ک��ه در این همایش‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬مدل ها‬ ‫و روش ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬ایمن��ی خ��ودرو‪،‬‬ ‫هم��کاری در بخ��ش زنجی��ره تامی��ن‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬فناور های پیش��رفته‪ ،‬خودروهای‬ ‫تجاری‪ ،‬محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫روش های تامین مالی‪ ،‬قیمت گذاری از دید بنگاه‬ ‫و نه حاکمیت و همچنین اموزش و تربیت نیروی‬ ‫انس��انی ا ز مسائلی است که در پنل های همایش‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در پنل قیمت گذاری‪ ،‬اصول و‬ ‫معیارهای قیمت گذاری خودرو در دنیا بررس��ی‬ ‫می ش��ود و موض��وع نقد ای��ن مس��ئله در ایران‬ ‫موردنظر نخواهد ب��ود‪ .‬در پنل رقابت پذیری هم‬ ‫معن��ای این واژه ب��ه صورت علم��ی در صنعت‬ ‫خودرو تعریف می ش��ود و موضوع��ی که حضور‬ ‫چن��د خودروس��از ب��ازار را رقابت��ی می کند نیز‬ ‫مورد تحلیل قرار می گیرد‪ .‬در این زمینه بیش��تر‬ ‫سخنرانان از کشورهایی هستند که تجربه خوبی‬ ‫در بخش رقابت پذیری کسب کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر‬ ‫ایران خودرو و‬ ‫سایپا‪ 6 ،‬شرکت‬ ‫خودروساز‬ ‫داخلی نیز در‬ ‫این نمایشگاه و‬ ‫کنفرانس حضور‬ ‫دارند و احتمال‬ ‫دارد انها از‬ ‫این فرصت‬ ‫برای امضای‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫یا قرارداد‬ ‫استفاده کنند‬ ‫همکاری دو شرکت خودروسازی ایرانی و المانی‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن تهران ب��ه ارائه توضیحاتی درب��اره تفاهمنامه‬ ‫اخیری که بین انجمن قطعه س��ازان ای��ران و انجمن‬ ‫صنای��ع باواریا ب��ه امضا رس��یده اس��ت‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫ارائ��ه ک��رد و از همکاری یک ش��رکت ایران��ی تولید‬ ‫کامی��ون برای همکاری با ش��رکت «مان» المان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته به دلی��ل تحریم ه��ا‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی ایرانی و المانی از یکدیگر دور ش��ده بودند و‬ ‫نمی توانس��تند اقدام چندانی برای همکاری با یکدیگر‬ ‫انجام دهند اما اکنون ب��ا امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین انجمن قطعه سازان ایران و انجمن صنایع باواریا‪،‬‬ ‫زمین��ه برای برق��راری ارتباط افراد ب��ا یکدیگر فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از این تفاهمنامه اگر افرادی در ایالت‬ ‫باواریا عالقه مند همکاری با ایران باش��ند و ندانند که‬ ‫باید از چه طریقی این کار را انجام دهند می توانند به‬ ‫انجمن صنایع باواریا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫این انجمن موضوع را به انجمن قطعه س��ازان ایران‬ ‫منتقل می کند و ما هم در انجمن قطعه س��ازان ایران‬ ‫افراد صاحب تخص��ص را برای همکاری به انها معرفی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نجفی من��ش اضافه کرد‪ :‬دقیقا همین اتفاق می تواند‬ ‫از طرف ایران هم انجام شود‪.‬‬ ‫به طور کلی این تفاهمنامه پلی برای سرمایه گذاری‬ ‫مشترک است و ‪2‬بخش را به یکدیگر متصل می کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ه ط��ور مس��لم هیچ راه��ی برای هم��کاری با‬ ‫المانی ها بس��ته نیست اما المانی ها مقداری اهسته تر‬ ‫از برخی کشور ها مانند ایتالیا و فرانسه برای همکاری‬ ‫با ایران حرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود درباره‬ ‫همکاری و قرارداد یکی از ش��رکت های تولید کامیون‬ ‫در ایران با شرکت المانی «مان» عنوان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ان چه اعالم شده‪ ،‬قرار است شرکت «کوشان خودرو»‬ ‫ط��رف این قرارداد با ش��رکت «مان» المان باش��د و‬ ‫انجمن قطعه سازان هم از چنین همکاری از سوی هر‬ ‫شرکت ایرانی استقبال می کند که طرف قرارداد با این‬ ‫شرکت المانی باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ ایران خودرو‬ ‫شریک عمانی ها می شود‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫دی��دار با وزیران صنع��ت و تجارت و ام��ور خارجه عمان از‬ ‫فعالیت یک شرکت خودرو س��ازی ایرانی در عمان در اینده‬ ‫نزدیک س��خن گفت که همین بخ��ش از صحبت های وزیر‪،‬‬ ‫تیتر خبر این دیدار ش��د‪ ،‬اما منظ��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کدام خودروساز بود؟‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس مرور ب��ر اخب��ار ماه ه��ای اخیر‬ ‫خودروسازان داخلی مشخص می کند که اشاره وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به قرارداد همکاری س��ه جانبه گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با دولت و بخش خصوصی عمان بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس قراردادی که چندی پی��ش میان گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬دولت عمان و بخش خصوصی این کش��ور به‬ ‫امضا رس��ید‪ ،‬دوطرف متعهد شدند تا نس��بت به ایجاد یک‬ ‫ش��رکت با هدف س��رمایه گذاری مشترک س��ه جانبه اقدام‬ ‫کنند‪ .‬طرف های عمانی ش��امل دول��ت و بخش خصوصی‪ ،‬با‬ ‫تامین ‪80‬درصد از مبلغ کل س��رمایه گذاری و ایران خودرو با‬ ‫اورده ‪۲۰‬درص��دی به صورت غیرنقدی در قالب خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی و فناوری تولید‪ ،‬خط تولید محصوالت دنا و رانا‬ ‫را در منطقه ازاد « ُد ُقم» راه اندازی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ افزایش کیفیت خودروها‬ ‫با واردات قطعات اصلی‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان گفت‪ :‬قراردادهای منعقد شده‬ ‫در صنعت خودرو زمانبر بوده و حداقل یک سال تا یک سال‬ ‫و نیم زمان نیاز است تا اجرایی شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬احمد نعمت بخش‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه مهم ترین تحول س��ال این��ده درارتباط با‬ ‫قطعات خودرو خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که کشور تحریم شد‪،‬‬ ‫شرکت های خودروسازی ناگزیر به استفاده از قطعات داخلی‬ ‫ش��دند که کیفیت الزم را نداش��ت یا اینکه از منابع دس��ت‬ ‫دوم استفاده ش��د‪ ،‬مانند قطعات چینی که کیفیت مطلوبی‬ ‫نداشتند اما چاره ای به استفاده از انها نبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رایطی که با برداش��ته شدن تحریم ها به‬ ‫وجود امده باعث شده تا قطعه اصل از شرکت مادر به صورت‬ ‫مستقیم وارد شود که حاصل این اتفاق این است که کیفیت‬ ‫خودروهای موجود بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان با تاکی��د براینکه در س��ال‬ ‫بعد باتوجه به ورود ش��رکت ها و قرارداده��ای جدید انتظار‬ ‫محص��والت جدی��د داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ال اینده‪ ،‬س��ال‬ ‫افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان است که نقش مهمی‬ ‫در رضایت مردم خواهد داش��ت زیرا درحال حاضر مهم ترین‬ ‫نارضایتی مردم به دلیل کیفیت خودروها اس��ت که این روند‬ ‫نی��ز به قطعات خودرو و کیفیت انه��ا بر می گردد که انتظار‬ ‫می رود با ورود قطعات اصل‪ ،‬این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش درباره تاثیر افزایش کیفی��ت بر قیمت تمام‬ ‫ش��ده محصوالت نیز اظهار کرد‪ :‬این موض��وع نباید تاثیری‬ ‫داش��ته باش��د اما به هرحال به دلیل تورم کش��ور و افزایش‬ ‫هزینه ها در س��ال اینده ش��اهد ‪۴/۵‬درصدی افزایش قیمت‬ ‫خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫ کاهش زمان پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان به ‪۹۰‬روز‬ ‫مدیرعامل یک شرکت قطعه سازی گفت‪ :‬در زمان تحریم ها‬ ‫مطالبات معوق ما از ایران خودرو به ‪ ۱۸۰‬روز رس��یده بود اما‬ ‫اکنون فرایند پرداخت ها به ‪ ۹۰‬روز رسیده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا صم��دی در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه ش��رایط ب��ازار در اوایل پاییز س��ال جاری و توقع‬ ‫نادرس��ت برای کاهش قیم��ت خودرو موج��ب تاثیرپذیری‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان ش��د و زمان پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه سازان به ‪ ۱۲۰‬روز رسید‪.‬‬ ‫وی حمای��ت تمام قد دولت را الزم��ه ادامه حیات صنعت‬ ‫کشور از جمله خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروشیمی و مانند ان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬تس��هیالتی که ب��رای حمایت از خودروس��ازان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده کامل پرداخت نش��ده و دولت باید از محل‬ ‫س��رمایه در گردش نس��بت به حمایت همه جانبه از صنعت‬ ‫اقدام کند‪ .‬او از حضور ش��رکت های خودروساز بین المللی در‬ ‫ایران اس��تقبال کرد و ضمن مثبت خوان��دن تغیی ر پیش رو‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت م��ا با این تغییر به س��مت افق های روش��ن‬ ‫حرکت می کند و روند حرکت باید طوری باشد که بیشترین‬ ‫هم افزایی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫صمدی اغاز دوره جدید همکاری با ش��رکت پژو را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و ضمن اش��اره به نشس��ت قطعه سازان ایرانی و‬ ‫پژو گفت‪ :‬عالوه بر اینکه پژو با بازار خودروی ایران اش��نایی‬ ‫دارد‪ ،‬ما هم س��اختار این شرکت را می شناسیم و می توانیم‬ ‫در زمین��ه داخلی س��ازی محصوالت در زم��ان کوتاه تری به‬ ‫نتیجه برس��یم‪ .‬وی اش��تغال را ازجمله نتای��ج مفید و مهم‬ ‫همکاری های بین المللی دانست و گفت‪ :‬باید در زمینه نحوه‬ ‫همکاری ها و سرمایه گذاری های اولیه هر چه سریع تر تصمیم‬ ‫گیری ش��ود تا عالوه بر جلوگی��ری از ورود قطعات خارجی‪،‬‬ ‫مانع بیکار شدن جوانان کشور شویم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برگشت ‪ 2‬هزار کارگر قطعه‪‎‬ساز به چرخه تولید‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫داخلی سازی قطعات خودروهای‬ ‫جدید تا ‪ 2‬سال اینده‬ ‫انجم��ن‬ ‫نایب ریی��س‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان گف��ت‪ :‬ب��ا تولید‬ ‫خودروهای جدید‪ ،‬قطعه‪‎‬سازان‬ ‫داخل��ی توانایی داخلی س��ازی‬ ‫حداق��ل ‪۶۰‬درص��د از قطعات‬ ‫تولی��دات جدی��د را خواهن��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رضا رضای��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو با اش��اره به توان باالی قطعه‪‎‬سازان ایرانی در‬ ‫داخلی س��ازی بخش مهمی از قطعات خودروهای جدید‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر قطعه‪‎‬س��ازان داخلی از توان و دانش‬ ‫باالیی برخوردار هستند و با اغاز ‪۴۰‬درصد ساخت داخل‬ ‫در ابت��دای کار می توانند در مدت یکی دو س��ال اینده تا‬ ‫حداق��ل ‪۶۰‬درصد از قطعات خودروه��ای جدید را تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روند توس��عه و ارتقای قطعه‪‎‬سازان در‬ ‫س��ال های گذش��ته افزود‪ :‬تا اواخر دهه ‪ ۸۰‬قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫ب��ا ت�لاش و هم��ت مدیران این ش��رکت ها در س��طح و‬ ‫رتبه بس��یار خوبی قرار گرفتند‪ ،‬به ط��وری حدود ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۳۵‬درصد از قطعه‪‎‬سازان داخلی به لحاظ کیفیت در تولید‬ ‫و استانداردها در سطح قطعه‪‎‬سازان اروپایی قرار داشتند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬ارائ��ه اموزش های خ��اص‪ ،‬همکاری‬ ‫ب��ا همتایان بین الملل��ی‪ ،‬انتقال دانش فن��ی و حضور در‬ ‫نمایش��گاه ها باعث شد قطعه‪‎‬س��ازان داخلی چیزی کم از‬ ‫قطعه‪‎‬سازان بین المللی نداشته باشند اما متاسفانه در چند‬ ‫س��ال اخیر ک��ه تحریم ها به اوج خود رس��ید و ارتباطات‬ ‫محدود شد‪ ،‬بیشتر قطعه‪‎‬س��ازان به کشورهای اسیایی و‬ ‫اس��یای ش��رقی و چین روی اوردند و همین امر موجب‬ ‫کمرنگ شدن اموزش ها و افت در این حوزه شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته این جریان از س��ال ‪ ۹۰‬ش��روع‬ ‫ش��د و تا ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬ادامه داش��ت و در س��ال ‪ ۹۳‬و اوایل‬ ‫امسال نیز به اوج خود رسید اما این شرایط باعث کمرنگ‬ ‫ش��دن تالش ش��رکت ها نش��د و تولید قطعات با کیفیت‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬هر چند در این مدت قطعه‪‎‬سازان به دلیل‬ ‫مش��کالت فنی و مسئله قیمت و نبود تعهد خودروسازان‬ ‫در باز پرداخت مطالبات انها از نظر اقتصادی در وضعیت‬ ‫خوبی قرار نداش��ته اند و حضور در نمایشگاه ها و همکاری‬ ‫با شرکت های خارجی نیز کمرنگ شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاضر ‪۳۵‬درصد قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫داخلی حدود ‪ ۶۰‬ت��ا ‪۷۰‬درصد قطعات موردنیاز داخل را‬ ‫تامین می کنند و سایر قطعه‪‎‬سازان نیز هر چند نمی توان‬ ‫گفت از دانش الزم برخوردار نیستند اما درصد کمتری از‬ ‫قطعات خودروها را تولید می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اذین خودرو گفت‪ :‬متاسفانه در یکی‬ ‫دو س��ال اخیر بیشتر قطعه‪‎‬سازانی که به لحاظ بنیه مالی‬ ‫ضعیف بودند یا تعطیل ی��ا از دور فعالیت کنار رفتند‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که امروز ب��ار تولید انها نیز ب��ر دوش ‪۳۵‬درصد‬ ‫قطعه‪‎‬س��از داخلی که نزدیک ب��ه ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد قطعات‬ ‫را تولید و تامین می کنند‪ ،‬افتاده است‪.‬‬ ‫رضای��ی تاکید کرد‪ :‬وضعیت تولید به ویژه ش��رکت های‬ ‫قطعه سازی در یکی دو سال اخیرنشان داد که منبع‪‎‬های‬ ‫ضعی��ف چ��ه در قطعه س��ازی و چ��ه در س��ایر صنای��ع‬ ‫اسیب پذیری بیشتری در شرایط خاص خواهند داشت‪.‬‬ ‫همایش بین المللی خودرو‬ ‫سکوی پرتاب است نه نقطه اغاز‬ ‫ریی��س انجمن قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫ای��ران عن��وان ک��رد‪ :‬نبای��د از‬ ‫س��ومین همای��ش بین الملل��ی‬ ‫صنعت خ��ودرو ای��ران انتظاری‬ ‫بی مورد برای به نتیجه رس��یدن‬ ‫اهداف داش��ت‪ .‬محمدباقر رجال‬ ‫در گفت‪‎‬وگو با ایلنا گفت‪ :‬برخی‬ ‫تص��ور می کنن��د بای��د در طول‬ ‫برگزاری این همایش منتظر انعقاد صدها قرارداد باش��یم در‬ ‫حالی که این تفکر اشتباه است و باید تا حدی استانه صبر و‬ ‫ل خود را افزایش دهیم‪ .‬وی در همین رابطه ادامه داد‪:‬‬ ‫تحم�� ‬ ‫در اینکه این همایش فرصت اس��تثنایی برای تولید کنندگان‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬ش��کی وجود ندارد اما ابتدای کار است و باید‬ ‫قدری صبور باش��یم‪ .‬رج��ال توضیح داد‪ :‬هیچ همایش��ی به‬ ‫این اندازه فراگیر و ب��ه معنای واقعی کلمه بین المللی نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل باید اندکی صبور بود تا ش��رکت های‬ ‫خارج��ی ابتدا ارامش ایران را مش��اهده کنند‪ ،‬زیرا برخی از‬ ‫انه��ا تصور می کنند ایران در یک منطقه پر تالطم قرار دارد‪،‬‬ ‫پس نمی توان در این کش��ور س��رمایه گذاری ک��رد‪ .‬رییس‬ ‫انجمن قطعه‪‎‬سازان کشور درباره تعامالت بیشتر با طرف های‬ ‫خارجی بیان کرد‪ :‬نیاز است صبر کنیم تا انها ما را بشناسند؛‬ ‫کارخانه ها و تجهیزات را ببیند و توانایی های ایران را مشاهده‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه وقتی در نمایش��گاه های خارج از کشور حضور‬ ‫پیدا می کنیم و دس��تاوردهای و قطعه های س��اخته شده در‬ ‫کشور را به نمایش عموم می گذاریم‪ ،‬باور نمی کنند در ایران‬ ‫چنین توانایی هایی در ساخت قطعه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس انجمن قطعه‪‎‬سازان خودرو مازندران از بازگشت به کار ‪ 2‬هزار کارگر اخراجی‬ ‫واحدهای قطعه س��ازی استان پس از پرداخت تس��هیالت ‪۲۵۰‬میلیون ریالی خرید‬ ‫خودرو خبرداد‪ .‬محمدعلی ذکریایی اظهار کرد‪ :‬همچنان بابت فروش قطعات از این‬ ‫ش��رکت ها یک هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد ریال مطالبات سررس��یدی وجود دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۴۳۰‬کارگاه و واحد تولید قطعه در این استان با ‪8‬هزار کارگر درحال فعالیت است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو‬ ‫گزارش میدانی‬ ‫رویای رونق دوباره بازار لوازم یدکی محقق می شود؟‬ ‫رکود بازار به اندازه ای بر فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫فش��ار اورده که رونق دوباره بازار برای انها ش��بیه‬ ‫یک رویا است زیرا انها هم اکنون روزهایی را تجربه‬ ‫می کنن��د که حتی یک قطع��ه هم در ب��ازار لوازم‬ ‫یدکی به فروش نرسیده است‪.‬‬ ‫ضمن بازدید‬ ‫تو گو با‬ ‫از ب��ازار لوازم یدکی چراغ ب��رق تهران و گف ‬ ‫فروش��ندگان این صنف از اخری��ن وضعیت فروش‬ ‫اگاه شد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹تاثیر برجام بر بازار لوازم یدکی‬ ‫مهدی ستوده‬ ‫تاجرها برای‬ ‫سودخواهی‬ ‫بیشتر به‬ ‫دنبال قطعات‬ ‫ارزان قیمت از‬ ‫شرکت‪‎‬هایی‬ ‫نامعتبر هستند‬ ‫پیمان فلسفی‪‎‬حقیقی‬ ‫کاالهای‬ ‫بی کیفیت‬ ‫وارداتی است‬ ‫و تولیدهای‬ ‫داخل از‬ ‫کیفیت بهتری‬ ‫برخوردارند‬ ‫علیرضا فتاحیان‪ ،‬فروشنده قطعه استارت و دینام‬ ‫در این‪‎‬ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬تا امروز اجرای برجام و‬ ‫همچنین اقدامات حمایت��ی دولت تاثیر چندانی بر‬ ‫این بازار نداش��ته و هنوز بازار به ش��دت راکد است‬ ‫و به نظر می رس��د مش��تری‪‎‬ها انتظار کاهش بیشتر‬ ‫قیمت‪‎‬ها را دارند‪.‬‬ ‫سعید پریش��انی‪ ،‬یکی دیگر از فروشندگان لوازم‬ ‫یدکی نیز به این رکود اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬به طور‬ ‫تقریب��ی فروش محصوالت به صفر رس��یده و اتفاق‬ ‫خاصی در بازار لوازم یدکی رخ نداده است و همه در‬ ‫انتظار روزهای رونق هستند‪.‬‬ ‫مریم زمانی‪ ،‬فروش��نده قطعات بادی خودروهای‬ ‫س��نگین نیز به زمان بر بودن تاثیر برجام اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حال حاضر وضعیت ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫مساعد نیست و نیاز به فرصت بیشتر است تا اتفاق‬ ‫چشمگیری در این حوزه رخ دهد و چون محصوالت‬ ‫ما وارداتی است بیشتر به قیمت ارز مربوط می شود‪.‬‬ ‫مهدی س��توده‪ ،‬فروشنده لوازم یدکی پیکان‪ ،‬پژو‬ ‫و پرای��د در همی��ن حال به تغیی��ر نکردن وضعیت‬ ‫بازار قطعات خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬ضمن تغییر‬ ‫نکردن قیمت‪‎‬ها‪ ،‬تقاضا نیز افت داشته است‪.‬‬ ‫عزیزاهلل طلوعی‪ ،‬از دیگر فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫خودروهای س��نگین ک��ه واردکنن��ده قطعات این‬ ‫خودروها از چین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت بس��یاری از‬ ‫محصوالت نسبت به گذش��ته در بازار کاهش یافته‬ ‫در حالی که هنوز تقاضا نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه در تش��ریح دالیل رون��د فعلی بازار‬ ‫لوازم یدکی ماشین‪‎‬های سنگین گفت‪ :‬در این صنف‬ ‫تا شرایط کار برای افراد فراهم نبوده و ساخت وسازها‬ ‫فراهم نباش��د‪ ،‬ب��ازار رونق نخواه��د گرفت اما انچه‬ ‫مس��لم اس��ت‪ ،‬در حال حاضر رکود زی��ادی بر بازار‬ ‫لوازم یدکی خودروهای سنگین حاکم است‪.‬‬ ‫پیمان فلس��فی‪‎‬حقیقی‪ ،‬یکی دیگر از فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی خودروهای س��واری گفت‪ :‬دولت بیشتر‬ ‫روی صنع��ت خودرو متمرکز اس��ت و از انجا که با‬ ‫ورود ماشین‪‎‬های وارداتی کیفیت قطعات نیز افزایش‬ ‫می یابد و معموال تا ‪ ۵‬سال معیوب نمی‪‎‬شود‪ ،‬احتیاج‬ ‫به تعویض قطعات نیز وج��ود ندارد‪ ،‬بنابراین به نظر‬ ‫می‪‎‬رسد رکود ادامه‪‎‬دار باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر نگرانی از اینده باعث‬ ‫شده افراد تنها به اندازه مصرف خرید داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان موردنیاز برای رونق دوباره بازار‬ ‫در حال��ی ک��ه فروش��ندگان ب��ا خواب ب��ازار در‬ ‫اس��تراحت به س��ر می‪‎‬برند‪ ،‬درباره رونق دوباره بازار‬ ‫به نامعلوم بودن وضعیت اینده صنعت خودرو اشاره‬ ‫کردند‪ .‬در همین رابطه فتاحیان یکی از فروشندگان‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی به‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی توان زمان‬ ‫قطع��ی برای رون��ق بازار پیش بینی ک��رد بلکه باید‬ ‫ش��رایط را در اینده س��نجید اما ب��ا وعده های داده‬ ‫شده به نظر می رسد باید سال اینده منتظر رونق در‬ ‫بازار قطعات و لوازم یدکی باشیم‪.‬‬ ‫پریشانی‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن این بازار به رویایی‬ ‫بودن رونق بازار قطعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫زمان دقیقی ب��رای رونق بازار اعالم کرد زیرا چنین‬ ‫اتفاقی بیش��تر شبیه یک رویا اس��ت‪ .‬رکود بازار به‬ ‫اندازه ای بر بازار و فروش��ندگان لوازم یدکی فش��ار‬ ‫اورده اس��ت که رونق دوباره‪ ،‬رویای��ی بیش به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬او افزود‪ :‬بس��یاری از روزها شده که حتی‬ ‫ی��ک قطع��ه نیز ب��ه فروش نرس��یده اما ش��اید در‬ ‫درازمدت بازار دوباره رونق گیرد‪.‬‬ ‫این فروش��نده ل��وازم یدکی تصریح ک��رد‪ :‬اصل‬ ‫موضوع ق��درت خرید جامعه اس��ت که به ش��دت‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬امروز مش��کل کمبود جنس‬ ‫نیس��ت بلکه انبارها پر از قطعه اس��ت اما تقاضایی‬ ‫برای خرید وجود ندارد و به نظر می رسد برای رونق‬ ‫دوباره بازار‪ ،‬تسهیالت ادامه‪‎‬دار نیاز است‪.‬‬ ‫در همی��ن رابطه عزیزاهلل طلوع��ی‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫فع��االن بازار لوازم یدکی به زمان کوتاه رونق س��ال‬ ‫گذشته اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬تا اقتصاد راه نیفتد‬ ‫و حداقل ساختمان س��ازی و جاده سازی اغاز نشود‪،‬‬ ‫بازار نه تنها حرکتی نخواهد کرد بلکه ش��رایط بدتر‬ ‫نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬قطع��ات مربوط ب��ه خودروهای‬ ‫سنگین نس��بت به گذشته به طور تقریبی ‪۴۰‬درصد‬ ‫افت فروش داشته اند که به دلیل نبود بازار تقاضاست‪.‬‬ ‫ستوده‪ ،‬فروش��نده لوازم یدکی پژو و پراید نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬زمان راه اندازی بازار مش��خص نیست‬ ‫شاید به دلیل اتفاق های روزهای اخیر که در صنعت‬ ‫خودرو شاهد هستیم‪ ،‬کاالها با کیفیت بهتر و قیمت‬ ‫مناسب‪‎‬تر وارد کشور شود و بازار دوباره شاهد رونق‬ ‫باشد‪ .‬اما فلس��فی‪‎‬حقیقی اینده خوبی را برای لوازم‬ ‫یدکی پیش‪‎‬بین��ی نمی کند‪ .‬او گفت‪ :‬عطش س��وار‬ ‫ش��دن به خودروی ب��ا کیفیت در بین م��ردم زیاد‬ ‫ش��ده است و پیش بینی می شود با ورود خودروهای‬ ‫بروزتر‪ ،‬اس��تقبال از خودروهای داخلی کمتر از این‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در نهایت گفت‪ :‬اما اگر از صنعت قطعه‪‎‬سازی‬ ‫داخل ب��رای تولید قطعات موردنی��از این خودروها‬ ‫اس��تفاده ش��ود به طور قطع اتفاق خوبی رخ خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تی صنای�ع خودرو و کاه�ش بازار‬ ‫قاچاق قطعه‬ ‫اما با انعقاد قراردادهای خودرویی‪ ،‬امید است بازار‬ ‫قطعه نیز سامانی دوباره بگیرد و قطعات بی‪‎‬کیفیت‬ ‫مس��یری برای ورود به بازار داخل نداش��ته باشند‪.‬‬ ‫فتاحی��ان درباره انعق��اد قرارداده��ای بین‪‎‬المللی با‬ ‫خودروس��ازان خارجی و کاهش ب��ازار قاچاق قطعه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در صنعت قطعه‪‎‬سازی‬ ‫کاالی قاچاق وجود ن��دارد و همه از مجرای قانونی‬ ‫وارد کش��ور می شود‪ .‬پریش��انی نیز در ادامه گفت‪:‬‬ ‫البته برجام بر کاهش قطعات بی کیفیت تاثیر مثبت‬ ‫می‪‎‬گذارد و با ورود کااله��ای باکیفیت به طور قطع‬ ‫تقاضا افزای��ش می یابد اما برجام نمی تواند در بحث‬ ‫قاچاق‪ ،‬تاثیری داش��ته باش��د و مانع حذف قاچاق‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه راهکارهای دیگ��ری در این زمینه الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬مصرف کننده ها ب��ه اندازه ای‬ ‫در فش��ار هستند که به نظر می رس��د تا چند سال‬ ‫اینده برای انها تنها قیمت مهم باش��د و به کیفیت‬ ‫فکر نکنن��د‪ .‬طلوعی‪ ،‬واردکننده قطعات خودروهای‬ ‫سنگین چینی نیز در این باره تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫همه قطعات در این حوزه از مسیر قانونی و گمرکی‬ ‫وارد می ش��ود و اگ��ر قاچاقی وجود داش��ته باش��د‬ ‫بس��یار محدود اس��ت زیرا افراد س��رمایه خود را به‬ ‫خطر نمی اندازند‪ .‬اما س��توده‪ ،‬دیگر فروش��نده بازار‬ ‫لوازم یدک��ی مخالف این نظر بوده و معتقد اس��ت‬ ‫ک��ه اجرای برجام به طور قطع تاثیر چش��مگیری بر‬ ‫کاهش قاچاق داش��ته و باعث کاهش ورود متفرقه‬ ‫قطعات می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت فدای قیمت‬ ‫در حال��ی ک��ه به نظر می‪‎‬رس��د بیش��تر قطعات‬ ‫بی‪‎‬کیفیت مربوط به کااله��ای وارداتی و همچنین‬ ‫کاالهای قاچاق باشد‪ ،‬فتاحیان در این باره تولیدات‬ ‫چینی را بدون کیفیت می داند اما پریش��انی‪ ،‬دیگر‬ ‫فروش��نده بازار گفت‪ :‬کاالهای بی کیفیت مربوط به‬ ‫تولیدات داخل و محصوالت وارداتی است و شاید در‬ ‫برخی موارد اجناس وارداتی بی کیفیت‪‎‬تر نیز باشند‪.‬‬ ‫زمان��ی نی��ز معتق��د اس��ت در صن��ف قطع��ات‬ ‫خودروهای سنگین قطعه‪‎‬های وارداتی بهتر از تولید‬ ‫داخل اس��ت اما متاس��فانه در ب��ازار تقاضا‪ ،‬کیفیت‬ ‫به طور تقریبی بی معناست و خریداران تنها به قیمت‬ ‫نگاه می کنند‪ .‬س��توده نیز بیشتر قطعات بی کیفیت‬ ‫در بازار را مربوط به قطعات وارداتی و چینی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬تاجرها برای س��ودخواهی بیش��تر به دنبال‬ ‫قطعات ارزان قیمت از شرکت‪‎‬هایی نامعتبر هستند‪.‬‬ ‫این فروشنده لوازم یدکی سواری ادامه داد‪ :‬اما در‬ ‫همین حال مردم دنبال کاالهای باکیفیت هس��تند‬ ‫ت تعویض قطعات باالست‪.‬‬ ‫زیرا اجر ‬ ‫در نهایت فلسفی‪‎‬حقیقی درباره قطعات بی‪‎‬کیفیت‬ ‫موجود در ب��ازار گفت‪ :‬بیش��تر کاالهای بی‪‎‬کیفیت‬ ‫مربوط به قطعات وارداتی و چینی است و تولیدهای‬ ‫داخ��ل کیفیت بهتری دارند و موردقبول هس��تند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به نظر می رس��د س��ازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫نظارت کافی بر محصوالت وارداتی ندارند‪.‬‬ ‫مدیر فروش��گاه فلس��فی در پایان س��خنان خود‬ ‫گفت‪ :‬تعریف کیفیت و اس��تاندارد برای کارشناسان‬ ‫ب��روز نیس��ت و ش��اید ای��ن یک��ی از چالش‪‎‬ه��ای‬ ‫فروشندگان قطعه باشد‪.‬‬ ‫از س��خنان فروش��ندگان لوازم یدکی خودروهای‬ ‫س��واری و سنگین می‪‎‬توان اینگونه نتیجه گرفت که‬ ‫همه امیدوار به روزهای اینده هس��تند و چش��م به‬ ‫اتفاقاتی دوخته‪‎‬اند که باعث تحول بازار شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪84.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول ‪ 10‬ایربگ ‪2015‬‬ ‫‪163.250.000‬‬ ‫‪147.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪2016‬‬ ‫‪182.059.000‬‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.300.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪2016‬‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪133.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪47.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.500.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪127.000.000‬‬ ‫سایپا پراید اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل‬ ‫‪113.257.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دست به دست شدن حواله هایی که نقد نمی شوند‬ ‫‪23‬‬ ‫رفاه اجتماعی در معادن بزرگ جهان‬ ‫‪ 24‬بانوان‪3 ،‬درصد شاغالن بخش معدن را تشکیل می دهند‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده در سی وچهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین مطرح کرد‬ ‫حضور شرکت های خارجی در بخش اکتشافی منعی ندارد‬ ‫روز گذش��ته س��ی و چهارمین گردهمایی و دومین‬ ‫کنگ��ره بین المللی تخصص��ی علوم زمی��ن با حضور‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و محمد تقی کره ای‪ ،‬رییس س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی ایران برگزار شد‪ .‬نعمت زاده در این‬ ‫مراس��م با اشاره به اهمیت حوزه معدن و نقش افرینی‬ ‫این بخش در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬عمده معادن‬ ‫ایران معادن کوچک مقیاس هس��تند ‪ ،‬در نتیجه برای‬ ‫دستیابی به معادن بزرگ مقیاس باید مقیاس کارهای‬ ‫اکتشافی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش کلی�دی عل�وم زمی�ن در توس�عه‬ ‫اقتصادی‬ ‫‹ ‹حضور ش�رکت های خارجی در اکتشاف‬ ‫بالمانع است‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به وجود ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی در‬ ‫ایران بیان کرد‪ :‬خوش��بختانه ب��ه لحاظ تنوع در میان‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ور معدنی جهان قرار گرفته ای��م اما اقدامات‬ ‫و فعالیت های��ی که در گذش��ته در بخش معدن انجام‬ ‫شده‪ ،‬برای بهره برداری از این منابع کافی نبوده است‪.‬‬ ‫پیش از پیروزی انقالب اس�لامی ایران اکتش��افاتی از‬ ‫سوی شرکت های داخلی و خارجی انجام شد که پس‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی نیز ادامه یافت و شکل گیری‬ ‫بسیاری از معادن بزرگ برگرفته از همان فعالیت است‪.‬‬ ‫اما همچنان مجموعه ای��ن فعالیت ها و بهره برداری از‬ ‫منابع معدنی کش��ور کافی نبوده و فعالیت بیشتری را‬ ‫طلب می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه بخش مع��دن ایران‬ ‫فرصت مناس��بی برای حضور س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا از این حضور به طور کامل‬ ‫حمایت می کنیم البته در بخش اکتش��اف نیز حضور‬ ‫شرکت های خارجی منعی نداشته و می توانند در این‬ ‫بخش به صورت گسترده فعالیت کنند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده تصریح کرد‪ :‬در کش��ورهای دیگر عمده‬ ‫سرمایه گذاری ها در معادن بزرگ رخ می دهد اما عمده‬ ‫مع��ادن ایران معادن کوچک مقیاس اس��ت‪ .‬در نتیجه‬ ‫برای دس��تیابی به معادن بزرگ مقی��اس باید مقیاس‬ ‫کارهای اکتشافی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه این کنگره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته حداکث��ر محدوده‬ ‫اکتش��افی ‪ ۴۰‬کیلومتر مربع بود ام��ا درحال حاضر با‬ ‫تعری��ف محدوده ه��ا مقی��اس باال رفت��ه و محدوده ها‬ ‫وسیع تر شده اند‪.‬‬ ‫وی ادغام مع��ادن کوچک واقتصادی کردن فعالیت‬ ‫انها را یکی از چالش های اصلی دانست و گفت‪ :‬با تهیه‬ ‫اطالعات پایه از س��وی س��ازمان زمین شناسی کشور‬ ‫اطالعاتی به دس��ت ام��ده که در اختیار ش��رکت های‬ ‫معدن��ی قرار گرفت��ه و در عمل ریس��ک فعالیت های‬ ‫اکتشافی در کشور کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به فعالیت های ژئوفیزیکی انجام‬ ‫ش��ده از سوی س��ازمان زمین شناسی‪ ،‬گفت‪ :‬در مدت‬ ‫‪۹‬ماه س��ال جاری حدود ‪ ۱۵۰‬ه��زار کیلومتر عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی از س��وی این س��ازمان انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که در ‪ ۱۰‬س��ال منتهی به سال ‪۹۲‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در سی وچهارمین گردهمایی و دومین کنگره‬ ‫بین الملل��ی تخصص��ی علوم زمین اظه��ار کرد‪ :‬در دو‬ ‫سال گذشته ایران نش��ان داد هدف اصلی اش تعامل‪،‬‬ ‫همفکری و اس��تفاده از دانش همه کش��ورها بوده که‬ ‫بهترین ان رس��یدن به یک توافق ب��رد‪ -‬برد بود‪ .‬این‬ ‫توافق نش��ان داد که با تعامل می ت��وان پیچیده ترین‬ ‫مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در زمینه علمی همیشه این ارتباط بوده و‬ ‫حال یقین داریم این ارتباط می تواند بیشتر از گذشته‬ ‫ش��ود‪ .‬دان��ش و علم ب��ه یک کش��ور و گروهی خاص‬ ‫مرتبط نیست بلکه متعلق به کل جامعه بشری است‪.‬‬ ‫نعمت زاده افزود‪ :‬مطالع��ات علوم زمین امروز نقش‬ ‫کلی��دی در توس��عه اقتصادی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی کشورها ایفا می کند‪ .‬این مطالعات را می توان‬ ‫در دو بخش مخاطرات طبیع��ی و منابع اولیه معدنی‬ ‫مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه محمدرضا نعم��ت زاده با توجه به رش��د‬ ‫جمعی��ت و افزای��ش نی��از صنای��ع به م��واد معدنی‪،‬‬ ‫شناس��ایی مواد اولیه از اهمیت فراوانی برخوردار شده‬ ‫است‪ .‬در دنیای امروز کش��ورهایی موفق خواهند بود‬ ‫که توانایی شناس��ایی و بهره ب��رداری از منابع طبیعی‬ ‫خود را داش��ته باش��ند‪ .‬اما در این می��ان برخی مواد‬ ‫معدنی در برخی نقاط دیگر کره زمین قرار دارند مانند‬ ‫وج��ود منابع عظی��م طال‪ ،‬مس و الم��اس در افریقا یا‬ ‫امریکای التین که می تواند مورد اس��تفاده کشورهای‬ ‫دیگر قرار گیرد‪ .‬امروز اولویت اصلی کشورهای صنعتی‬ ‫بر این اس��ت تا حد امکان از منابع طبیعی موجود در‬ ‫کش��ورهایی که توانایی بهره ب��رداری از منابع خود را‬ ‫ندارند‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بحث مخاطرات طبیعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امارهای بین المللی حاکی از ان است که در یک دهه‬ ‫اخیر به دلیل مشکالت زیست محیطی که گاهی ناشی‬ ‫از فعالیت های انسانی است گازهای گلخانه ای افزایش‬ ‫یافته و بزرگی این بالیا افزایش بی س��ابقه ای داش��ته‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه کشور ما جزو کش��ورهایی است که‬ ‫مخاطرات طبیعی از جمله زلزله در ان وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫نتیجه این موضوع در سطحی است که باید توجه ویژه‬ ‫به ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫در کل ‪ ۲۲۰‬ه��زار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی از‬ ‫سوی سازمان زمین شناسی کشور انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از ابتدای دی امس��ال نیز ازاد س��ازی‬ ‫‪ ۱۷‬هزار محدوده اکتشافی بلوکه شده با بهره گیری از‬ ‫سیستم کاداستر انجام شد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ب��ا بیان اینک��ه هم اکن��ون ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ت��ن ان��واع ذخیره معدنی در کش��ور وج��ود دارد و از‬ ‫این میزان س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون تن اس��تخراج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش معدن نقش مهمی در اقتصاد‬ ‫مقاومتی ایفا می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ص��ادرات س��نگ اهن و سیاس��ت های‬ ‫وزارتخانه ب��رای جلوگیری از خام فروش��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های ‪۸۴‬تا ‪ ۹۲‬اف��زون ب��ر ‪ ۱۰۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن به صورت خام از کش��ور صادر ش��د‪ ،‬که‬ ‫ارزشی معادل حدود ‪۵‬میلیارد دالر داشت اما از سویی‬ ‫دیگر در همی��ن دوره حدود ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر فوالد‬ ‫را وارد کش��ور کردی��م‪ .‬این امار نش��ان می دهد که تا‬ ‫چه اندازه تکمیل زنجیره معدن مهم اس��ت به همین‬ ‫دلیل یکی از سیاس��ت های جدی وزارتخانه جلوگیری‬ ‫از ص��ادرات مواد خام اس��ت‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از مناطق به دلیل مسائل زیست محیطی یا‬ ‫وجود معادن رادیواکتیو ب��دون مطالعه باقی مانده اما‬ ‫به تازگی با هماهنگی وزارتخانه با دستگاه های ذی ربط‬ ‫مطالعات و تکمیل اطالعات در این مناطق اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به کمبود منابع مالی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی بیان کرد‪ :‬این موضوع باعث ش��ده تا‬ ‫ای��ن س��ازمان ان طور که باید ب��ه وظایف خود عمل‬ ‫نکند‪ ،‬به همین دلیل از سال گذشته از سرمایه گذاران‬ ‫بخ��ش خصوصی ایرانی و خارج��ی در قالب واگذاری‬ ‫پهنه های اکتشافی دعوت به سرمایه گذاری شد و باید‬ ‫گفت در حدود ‪ ۸۵‬درصد از پهنه های کش��ور تاکنون‬ ‫به سرمایه گذاران واگذار شده است‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫مطالعات علوم‬ ‫زمین امروز‬ ‫نقش کلیدی‬ ‫در توسعه‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫و سیاسی‬ ‫کشورها ایفا‬ ‫می کند‬ ‫اعالمیه پذیره نویسی سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(سهامی عام) ‪ ،‬ثبت شده به شماره ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫به اط�لاع می رس��اند به اس��تناد مصوب��ه مجم��ع عموم��ی‬ ‫فوق الع��اده ‪ 1394/07/20‬و مج��وز ش��ماره ‪121/327683‬‬ ‫مورخ ‪ 1394/06/16‬سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید‬ ‫سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 50،000‬میلیارد ریال به مبلغ ‪75،000‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬در مهلت تعیین شده جهت استفاده‬ ‫از حق تقدم خرید س��هام‪ ،‬تعداد ‪ 19،118،885،027‬س��هم از‬ ‫س��هام جدید توسط سهامداران ش��رکت پذیره نویسی گردیده‬ ‫اس��ت‪ .‬با عنایت به انقضای مهلت اس��تفاده از حق تقدم مذکور‬ ‫و به منظور تحقق افزایش سرمایه‪ ،‬تعداد ‪ 881,114,973‬سهم‬ ‫‪000‬ر‪ 1‬ریالی اس��تفاده نشده س��هامداران برای پذیره نویسی‬ ‫عمومی با عنایت به مجوز شماره ‪139430402085019468‬‬ ‫مورخ ‪ 1394/12/02‬اداره ثبت ش��رکت ها به ش��رح زیر عرضه‬ ‫می گردد‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬موضوع فعالیت ش��رکت‪ :‬موضوعات اصل��ی‪ .1 :‬بهره برداری‬ ‫از کارخان��ه فوالدس��ازی مجتم��ع ف��والد مبارکه واق��ع در ‪74‬‬ ‫کیلومت��ری ش��هر اصفهان‪ .2 .‬انج��ام هر گونه فعالی��ت تولیدی‪،‬‬ ‫معامالتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد‪ -3 .‬اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت فوالد از‬ ‫جمله استخراج و فراوری سنگ اهن‪ ،‬دولومیت و تولید سنگ اهن‬ ‫دانه بندی‪ ،‬کنسانتره و گندله از ان موضوعات فرعی‪ .4 :‬مشارکت‬ ‫و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام‬ ‫ش��رکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود‪.5 .‬‬ ‫تهیه و تدوین و انتش��ار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام‬ ‫کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت‪.‬‬ ‫‪ .6‬کمک و مس��اعدت به موسس��ات فرهنگی‪ ،‬اموزشی و ورزشی‪.‬‬ ‫‪ .7‬انجام س��ایر اموری که ب��ه نحوی از انحاء به پیش��برد اهداف‬ ‫شرکت کمک کند‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬مرک��ز اصل��ی و نش��انی ش��عب ش��رکت و کدپس��تی‪:‬‬ ‫اصفهان‪،‬میدان ازادی‪ ،‬ابتدای خیابان س��عادت اباد‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان‪ ،‬کدپس��تی ‪ 8168645497‬و ادرس کارخانه‪:‬‬ ‫اصفه��ان کیلومتر ‪ 75‬جنوب غربی کدپس��تی ‪. 8488111131‬‬ ‫شرکت فاقد شعبه می باشد‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬سرمایه فعلی شرکت‪ 50،000 :‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫‪ ) 4‬موض��وع افزای��ش س��رمایه‪ :‬اج��را و تکمیل طرح توس��عه‬ ‫کنس��انتره و گندله سازی سنگان‪ ،‬مش��ارکت در افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام ) و جبران مخارج‬ ‫سرمایه ای انجام شده‬ ‫‪ ) 5‬محل افزایش س��رمایه‪ :‬افزایش س��رمایه ش��رکت از محل‬ ‫مطالبات حال شده س��هامداران و اورده نقدی به مبلغ ‪20،000‬‬ ‫میلیارد ریال و از محل سود انباشته به مبلغ ‪ 5،000‬میلیارد ریال‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬مبلغ افزایش سرمایه‪ 25,000 :‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫‪ ) 7‬مبلغ سرمایه پس از افزایش‪ 75,000 :‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫‪ ) 8‬مدت شرکت‪ :‬نامحدود‬ ‫‪ ) 9‬نوع سهام‪ :‬عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است‪.‬‬ ‫‪ ) 10‬ارزش اسمی هر سهم‪000 :‬ر‪ 1‬ریال‪،‬‬ ‫‪ ) 11‬مبل��غ مش��ارکت ش��ده توس��ط س��هامداران ش��رکت‪:‬‬ ‫‪19,118,885,027,000‬ریال‪،‬‬ ‫‪ ) 12‬تعداد سهام قابل عرضه به عموم‪ 881,114,973 :‬سهم‪،‬‬ ‫‪ ) 13‬مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‪:‬‬ ‫€ €شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد‪.‬‬ ‫‪ )14‬ش��رایط حض��ور و ح��ق رای صاحبان س��هام در مجامع‬ ‫عمومی‪ :‬درکلیه مجامع عمومی‪ ،‬صاحبان سهام می توانند شخصا‬ ‫ی��ا وکی��ل یا قائم مق��ام قانونی اش��خاص حقیق��ی‪ ،‬و نماینده یا‬ ‫نمایندگان شخص حقوقی‪،‬صرف نظراز تعداد سهام خود به شرط‬ ‫اشخاص حقیقی یا‬ ‫حقوقی‬ ‫شماره ثبت‬ ‫اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫شناسه ملی‬ ‫اشخاص حقوقی‬ ‫نماینده‬ ‫نام پدر‬ ‫شماره‬ ‫شناسنامه‬ ‫کد ملی‬ ‫سمت‬ ‫به طور کامل‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫استان یزد‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪10860176791‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫احمد‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1286412447‬‬ ‫رییس هیات‬ ‫مدیره(غیر موظف) ‬ ‫سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) ‬ ‫‪173388‬‬ ‫‪10102158022‬‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫عبدالرسول‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1284469271‬‬ ‫نایب رییس‬ ‫هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل(موظف) ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫مهراقتصاد ایرانیان‬ ‫‪103222‬‬ ‫‪10101471388‬‬ ‫غالمحسن تقی‬ ‫نتاج ملکشاه‬ ‫قلی‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪5689642991‬‬ ‫عضو هیات‬ ‫مدیره(غیر موظف) ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫صدرتامین‬ ‫‪149634‬‬ ‫‪10101924696‬‬ ‫سید محمدرضا‬ ‫ایت الهی‬ ‫فخرالعالم‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0383509793‬‬ ‫عضو هیات‬ ‫مدیره(غیر موظف) ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫سهام عدالت استان‬ ‫کرمان‬ ‫‪7611‬‬ ‫‪10630135824‬‬ ‫حمید رضا‬ ‫عظیمیان‬ ‫امیراقا‬ ‫‪319‬‬ ‫‪1380784093‬‬ ‫عضو هیات‬ ‫مدیره(غیر موظف) ‬ ‫ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند‪.‬هرسهامدار‪،‬‬ ‫برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ )15‬مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود‪ ،‬تشکیل اندوخته و‬ ‫تقسیم دارایی بعد از تصفیه‪ :‬تقسیم سود طبق ماده ‪ 90‬اصالحیه‬ ‫قان��ون تجارت بین صاحبان س��هام فقط پ��س از تصویب مجمع‬ ‫عموم��ی جایز خواهد ب��ود‪ ،‬در صورت وجود منافع تقس��یم ‪10‬‬ ‫درصد از سود س��االنه بین صاحبان سهام الزامی است‪.‬طبق مواد‬ ‫‪ 140‬و ‪ 238‬قان��ون تجارت هیات مدیره مکلف اس��ت هر س��ال‬ ‫یک بیس��تم از س��ود خالص ش��رکت را به عنوان اندوخته قانونی‬ ‫موض��وع نماید‪ ،‬همین که اندوخته به یک دهم س��رمایه رس��ید‬ ‫موضوع کردن ان اختیاری اس��ت درصورتی که س��رمایه شرکت‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه‬ ‫اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد‪ .‬به پیشنهاد هیات‬ ‫مدی��ره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن اس��ت قس��متی از‬ ‫س��ود خالص برای تش��کیل س��ایر اندوخته ها کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه با رعایت قوانین‬ ‫و مقررات مربوطه به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ )16‬تعداد و امتیازات س��هام ممتاز شرکت‪ :‬شرکت فاقد سهام‬ ‫ممتاز می باشد‬ ‫‪ )17‬مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم‪ :‬شرکت‬ ‫فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است ‪.‬‬ ‫‪ ) 18‬مبل��غ بازپرداخت نش��ده اوراق مش��ارکت‪ :‬ش��رکت فاقد‬ ‫هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است ‪.‬‬ ‫‪ )19‬مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث‬ ‫که توس��ط شرکت تضمین شده است‪ :‬مطابق با صورت های مالی‬ ‫حسابرس��ی ش��ده ‪ 1394/06/31‬مجموع بدهی های کوتاه مدت‬ ‫و بلندم��دت ش��رکت ب��ه ترتی��ب براب��ر ب��ا ‪ 122،924،882‬و‬ ‫‪ 7،939،529‬میلی��ون ری��ال می باش��د‪ .‬همچنی��ن بر اس��اس‬ ‫یادداش��ت ‪ 33‬همراه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده مزبور‬ ‫بدهی ه��ای احتمالی به همراه مبل��غ تضمین های اعطایی درباره‬ ‫بدهی های اش��خاص ثالث برابر ب��ا ‪ 42،302،490‬میلیون ریال‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ )20‬مدت پذیره نویس��ی‪ :‬پذیره نویس��ی از اول وقت اداری روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ 1394/12/04‬اغاز و تا پایان وقت اداری روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1394/12/18‬به مدت ‪ 15‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬چنانچه س��قف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت‬ ‫پذیره نویس��ی تکمی��ل و وجوه مربوط��ه تامین گ��ردد‪ ،‬عملیات‬ ‫پذیره نویسی متوقف خواهدشد‪.‬‬ ‫‪ )21‬حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد‬ ‫شود‪ :‬حداقل ‪ 1‬سهم و حداکثر ‪ 881,114,973‬سهم‬ ‫€ €مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات ان‪:‬‬ ‫‪ )22‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار‪ :‬روزنام��ه کثیراالنتش��اری ک��ه‬ ‫اطالعیه ها و اگهی های ناشر در ان منتشر می شود روزنامه دنیای‬ ‫اقتص��اد و گس��ترش صنعت مع��دن و تجارت(صمت) می باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن اعالمیه مذکور در روزنامه های ابرار اقتصادی و نس��ل‬ ‫فردا ( بر اس��اس مفاد ماده ‪ 177‬الیحه اصالحی قسمتی از قانون‬ ‫موضوع فعالیت‬ ‫نام متعهد‬ ‫سرمایه گذاری صدر تامین‬ ‫سرمایه گذاری در سهام‬ ‫شرکت های بورسی و غیربورسی‬ ‫تجارت ) نیز منتشر می گردد‪.‬‬ ‫‪ )23‬چگونگ��ی پذیره نویس��ی‪ :‬با توجه به ثبت ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان (س��هامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫پذیره نویس��ی سهام این ش��رکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری‬ ‫انج��ام خواهد ش��د‪ .‬متقاضیان پذیره نویس��ی می توانند در مهلت‬ ‫تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری‬ ‫عضو بورس اوراق بهادار تهران نس��بت به ارائه تقاضای س��فارش‬ ‫خرید اق��دام نمایند‪ .‬ضمناً خریداران حق تقدم فوق‪ ،‬می بایس��ت‬ ‫عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم‪ ،‬مبلغ اس��می هر س��هم را‬ ‫نیز به کارگزار مربوطه بپردازند‪ .‬وجوه متعلق به پذیره نویسانی که‬ ‫س��هامی به ایشان تخصیص داده نشود‪ ،‬حداکثر ظرف مدت ‪ 3‬روز‬ ‫کاری از تاریخ صدور مجوز اس��تفاده از موجودی حساب بانکی به‬ ‫انان مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )24‬مش��خصات حس��اب بانکی ناش��ر‪ :‬مبالغ دریافتی توسط‬ ‫کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد‪:‬‬ ‫حساب شماره ‪ 0215520241005‬به نام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان س��هامی عام‪ ،‬نزد بانک ملی ایران ش��عبه مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه(کد شعبه ‪ ) 3235‬‬ ‫‪ )25‬کلی��ه اطالع��ات و م��دارک مربوط به ش��رکت ش��امل‪:‬‬ ‫اساس��نامه‪ ،‬طرح اعالمیه پذیره نویسی و اخرین صورت های مالی‬ ‫به اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری اصفهان تس��لیم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره درباره افزایش‬ ‫س��رمایه‪ ،‬گ��زارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت س��هام در دس��ت‬ ‫انتشار در س��ایت اینترنتی ش��رکت به ادرس ‪ www.msc.ir‬و‬ ‫سایت رسمی ناش��ران اوراق بهادار به ادرس ‪www.Codal.ir‬‬ ‫در دسترس عالقه مندان می باشد‪.‬‬ ‫میزان تعهدات‬ ‫شخصیت حقوقی‬ ‫خرید کلیه حق تقدم های‬ ‫استفاده نشده‬ ‫سهامی عام‬ ‫مش��خصات سهامداران‪ ( :‬س��هامداران حقیقی و حقوقی که بر‬ ‫اس��اس صورت های مالی حسابرسی ش��ده مورخ ‪1394/06/31‬‬ ‫مالک بیشترین درصد از سهام شرکت می باشن د) ‬ ‫‪ )26‬نح��وه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویس��ی س��هام‬ ‫ش��رکت‪ :‬شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ( سهامی عام ) تعهد‬ ‫نموده است حداکثر ظرف مدت ‪ 5‬روز پایانی مهلت پذیره نویسی‬ ‫عمومی نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده ( سهام‬ ‫پذیره نویسی نشده ) اقدام نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مهم‪:‬‬ ‫* مس��ئولیت صح��ت و قابلی��ت ات��کای اطالع��ات اعالمی��ه‬ ‫پذیره نویسی بر عهده ناشر است‪.‬‬ ‫* ناشر‪ ،‬شرکت تامین سرمایه‪ ،‬حسابرس‪ ،‬ارزش یابان و مشاوران‬ ‫حقوقی ناش��ر‪ ،‬مسئول جبران خس��ارت وارده به سرمایه گذارانی‬ ‫هستند که در اثر قصور‪ ،‬تقصیر‪ ،‬تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات‬ ‫ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل‬ ‫ان ها باشد‪ ،‬متضرر گردیده اند‪.‬‬ ‫* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬به منظور‬ ‫حص��ول اطمینان از رعای��ت مقررات قانونی و مصوبات س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و ش��فافیت اطالعات��ی بوده و به منزله تایید‬ ‫مزایا‪ ،‬تضمین سوداوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها‬ ‫یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد‪.‬‬ ‫* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از‬ ‫موارد یادش��ده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – ش��ماره ‪ 13‬س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای‬ ‫درصد مالکیت‬ ‫تعداد سهام‬ ‫نوع شخصیت حقوقی‬ ‫نام سهامدار‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪8,598,886,288‬‬ ‫سهامی خاص‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‬ ‫‪13.66‬‬ ‫‪6,829,897,020‬‬ ‫سهامی خاص‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪9.47‬‬ ‫‪4,734,741,133‬‬ ‫سهامی عام‬ ‫سرمایه گذاری صدر تامین‬ ‫هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام) ‬ ‫‪10‬‬ ‫افزایش ظرفیت معادن مس جهان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫بر اس��اس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (‪ ،)ICSG‬از‬ ‫ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ‪ ،۲۰۱۵‬ظرفیت معادن مس جهان به ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۸۱‬هزار تن رس��ید اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ۱۷ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶۶‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توافق با سنگ اهنی ها درباره چگونگی پرداخت بدهی فوالدسازان‬ ‫واردات فناوری‬ ‫بدون بررسی جامع‬ ‫هرگز‬ ‫دست به دست شدن حواله هایی که نقد نمی شوند‬ ‫بهرام مسعودی‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫با خلق ه��ر فناوری متخصصان امور و اس��تفاده کنندگان‬ ‫س��عی می کنن��د ضعف ها و نواق��ص ان را برط��رف کرده و‬ ‫کارایی و بهره وری ان را افزایش دهند‪ .‬در جهان امروز تا یک‬ ‫فناوری مراحل ازمایش��ی و ازمایش های متعدد را پشت سر‬ ‫نگذارد‪ ،‬خریداری برای ان پیدا نخواهد شد‪.‬‬ ‫خرید یا وارد کردن جدیدترین فناوری ها همیش��ه با مزایا‬ ‫و معایبی همراه است‪ .‬عرصه ابتدای کار فناوری های نوظهور‬ ‫از س��وی شرکت ها را می توان با قیمت کمتری وارد کرد و با‬ ‫مه��ارت و دانش و تخصص حاص��ل از کاربرد ان می توان در‬ ‫پروژه ه��ای بعدی با صاحب فناوری همکاری کرد و ازمزایای‬ ‫ان بهره مند شد اما وارد کردن این نوع فناوری ها در مراحل‬ ‫اولیه ظهور انها با ریس��ک هایی نیز همراه است زیرا هنوز در‬ ‫عمل کارایی و نواقص انها مشخص نشده است‪.‬‬ ‫فناوری ه��ای مرس��وم و مت��داول ک��ه چندین س��ال در‬ ‫پروژه های متعدد به کار گرفته ش��ده اند ممکن است گران تر‬ ‫باش��ند ولی مزایا ومعایب انها به طورکامل روش��ن ش��ده و‬ ‫ب��ه قول معروف امتح��ان پس داده اند‪ .‬یک��ی از فناوری های‬ ‫نوظه��ور در صنع��ت فوالد فن��اوری «فاینکس» اس��ت که‬ ‫به وس��یله شرکت پوس��کو کره جنوبی و با همکاری شرکت‬ ‫زیمنس در س��ال های اخیر ارائه ش��ده گویا بحث هایی برای‬ ‫واردکردن این فناوری در صنعت کش��ور مطرح اس��ت‪ .‬این‬ ‫فناوری در س��ال ‪۲۰۰۷‬م با همکاری پوس��کو و زیمنس به‬ ‫مرحله تجاری س��ازی رسید‪.‬انطور که ش��رکت پوسکو اعالم‬ ‫ک��رده فناوری فاینکس با حذف واحد کلوخه س��ازی و واحد‬ ‫کک سازی از فرایند فوالد س��ازی و با استفاده از زغال سنگ‬ ‫غیرکک ش��و و امکان مصرف نرمه س��نگ اهن یا سنگ اهن‬ ‫ریزدانه و توان اس��تفاده از س��نگ اهن با عیار پایین توانسته‬ ‫صرفه جوی��ی قابل مالحظ��ه ای در تولی��د فوالد نس��بت به‬ ‫روش های موجود ایجاد کن��د‪ .‬بدین ترتیب با حذف مراحل‬ ‫این هزینه س��رمایه گذاری کاهش یافته و تجهیزات و فضای‬ ‫کمتری برای احداث کارخانه نیاز دارد و اس��تقرار تجهیزات‪،‬‬ ‫الودگی کمتر زیس��ت محیطی از جمل��ه مزایای این فناوری‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬اما این فناوری تا انجایی که نگارنده بر‬ ‫اس��اس عالیق ش��خصی پیگیری کرده دارای ابهاماتی است‬ ‫که متاس��فانه با وجود تماس با مسئوالن پوسکو هنوز پاسخ‬ ‫روشن و دقیقی دریافت نشده است‪.‬گفتنی است که در سال‬ ‫‪۲۰۱۱‬م تفاهمنامه ای بین ش��رکت پوسکو و شرکت اهن و‬ ‫فوالد چونگ چینگ به امضاء رسید‪ .‬پس از ‪ ۲‬سال مطالعات‬ ‫امکان سنجی به توافق رسیدند که بعد از موافقت دولت کره‬ ‫و چین به صورت مش��ترک به صورت ‪ ۵۰-۵۰‬کارخانه ای در‬ ‫ایال��ت چونگ چینگ احداث کنند ک��ه تاکنون معلق مانده‬ ‫و به اجرا در نیامده اس��ت‪ .‬همچنین ق��رار بود پروژه احداث‬ ‫کارخان��ه کوچک محص��والت تخت یا «مین��ی فلت میل»‬ ‫همراه با فاینکس در ایالت اوریس��ا هند با همکاری پوس��کو‬ ‫و هند اجرا ش��ود که اطالعات دقیقی از س��رانجام این پروژه‬ ‫در دست نیس��ت‪ .‬در پروژه «مینی فلت میل» که قرار بود به‬ ‫همراه فناوری فاینکس در اورس��یا هند ایجاد ش��ود چنین‬ ‫مطرح بود که فرایند کار با روش س��نتی که اسلب تولیدی‬ ‫حاصل از ریخته گری س��رد شده و در انبار ذخیره و سپس با‬ ‫گرم کردن دوباره وارد واحد نورد برای تولید محصول نهایی‬ ‫می ش��د‪ ،‬متفاوت باش��د‪ ،‬در این روش مذاب پس از ورود به‬ ‫ریخته گری به صورت مداوم و پیوسته وارد واحد نورد شده و‬ ‫تا تولید محصول نهایی ادامه یابد و به این ترتیب در مصرف‬ ‫ان��رژی و هزینه های عملیاتی صرفه جویی می ش��ود که الزم‬ ‫اس��ت موفقیت شدن یا نش��دن این پروژه نیز مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫تولیدکنندگان جهانی مس‬ ‫همچنان در مسیر رشد‬ ‫کشورهای دارای معادن مس‪ ،‬با وجود کاهش شدید‬ ‫قیمت این فلز در بازارها‪ ،‬س��رمایه گذاری و به دنبال ان‬ ‫ظرفیت تولید معادن خود را ‪ ۴/۵‬درصد افزایش دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬بر اساس جدیدترین گزارش گروه‬ ‫مطالعات بین المللی مس (‪ ،)ICSG‬از ابتدای ژانویه تا‬ ‫پایان اکتب��ر ‪ ،۲۰۱۵‬ظرفیت معادن مس جهان به ‪۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۸۱‬هزار تن رس��ید‪ .‬ام��ا این رقم در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ۱۷ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۶‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫ن ظرفی��ت جهانی تولید مس تصفیه ش��ده‬ ‫همچنی ‬ ‫در م��دت یادش��ده‪ ۲۲ ،‬میلیون و ‪ ۷۲۴‬ه��زار تن بود‬ ‫که نس��بت به ظرفیت مدت مش��ابه سال ‪۲۰۱۴‬م (‪۲۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۲‬هزار تن)‪ ،‬حدود ‪۱/۴‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماه س��ال‬ ‫می��زان تولید معادن م��س جهان در ‪ ۱۰‬‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی با افزایش ‪۳/۴‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال ‪۲۰۱۴‬م (‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۳۵۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تن)‪ ،‬به ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۸۷۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمود نوریان‬ ‫محمد ابکا‬ ‫بهادر احرامیان‬ ‫حجت اله ابراهیم زاده‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫در ش��رایطی که محصوالت تولیدی بسیاری‬ ‫از کارخانه ه��ای ف��والدی در انبارها دپو ش��ده‬ ‫و تقاضایی ب��رای خرید تولی��دات انها در بازار‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بدهی فوالد سازان به سنگ اهنی ها‬ ‫نیز بر مش��کالت موجود افزوده است‪ .‬به گفته‬ ‫سنگ اهنی ها پرداخت نشدن بدهی فوالدی ها‬ ‫ناش��ی از وضعیت رکود در ب��ازار و نبود تقاضا‬ ‫برای خرید محصوالت نهایی اس��ت در این بین‬ ‫فوالدسازان نیزمعتقدند فعالیت سنگ اهنی ها و‬ ‫فوالدی ها به یکدیگر وابسته است و این موضوع‬ ‫باید بدون دخالت دولت و با توافق هر دو طرف‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��نگ اهن چادرملو گفته اس��ت‬ ‫فوالدسازان ‪۱۲۰۰‬میلیارد تومان به این شرکت‬ ‫و ب��ه همین میزان ب��ه گل گهر و س��نگ اهن‬ ‫مرکزی بدهکار هس��تند و باعث ایجاد مش��کل‬ ‫برای سنگ اهنی ها در پرداخت حقوق دولتی و‬ ‫ت به دولت شده اند‪.‬‬ ‫مالیا ‬ ‫به گفته محمود نوریان فروش به شرکت های‬ ‫ف��والدی به صورت نقدی انجام می ش��ود‪ .‬براین‬ ‫اساس در طول س��ال های فعالیت خود با انها‪،‬‬ ‫همواره از شرکت های فوالدی مطالبه داشته ایم‪.‬‬ ‫از این رو حس��اب بدهی های انها ب��رای ما باز‬ ‫اس��ت و مطالبات ما از این شرکت ها به صورت‬ ‫تدریجی پرداخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تقاضا در بازار‬ ‫کمبود تقاضا منجر ش��ده تا فوالد س��ازان با‬ ‫دپ��وی فوالد در کارخانه ها مواجه ش��وند و این‬ ‫امر از میزان فروش انها کاس��ته است بنابراین‬ ‫تاکن��ون بدهی ه��ای خود را به س��نگ اهنی ها‬ ‫پرداخت نکرده اند از این رو پیش��نهاد می شود‬ ‫که محصوالت فوالدی در پروژه ها مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد تا مطالبات سنگ اهنی ها نیز پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه یک��ی از فع��االن صنعت‬ ‫ف��والد در گفت وگو با‬ ‫درب��اره پرداخت‬ ‫بدهی فوالدس��ازان ب��ه س��نگ اهنی ها اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬محص��والت فوالدس��ازان ب��ه ف��روش‬ ‫نم��ی رود و تقاض��ا ب��رای خرید تولی��دات انها‬ ‫وجود ندارد با این حال فوالدس��ازان نمی توانند‬ ‫خ��ط تولید خ��ود را متوق��ف کنند از س��وی‬ ‫دیگ��ر نی��ز معدنی ه��ا نمی توانن��د محصوالت‬ ‫تولی��دی خود را نگ��ه دارند و به فوالدس��ازان‬ ‫نفروشند‪.‬‬ ‫محمد ابکا تصریح کرد‪ :‬فعالیت سنگ اهنی ها‬ ‫و فوالدی ه��ا مانن��د زنجیره ب��ه یکدیگر وصل‬ ‫اس��ت و تمامی این واحد ها به یکدیگر وابس��ته‬ ‫هس��تند و این موضوع که فوالدی ها سنگ اهن‬ ‫خریداری کنند و تمایل��ی به پرداخت پول ان‬ ‫نداش��ته باشند‪ ،‬صحت ندارد بلکه وضعیت بازار‬ ‫نامناس��ب است و تقاضا برای فروش محصوالت‬ ‫فوالدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ابکا درباره حواله های فوالدی که فوالدسازان‬ ‫باب��ت بدهی های خ��ود به س��نگ اهنی ها ارائه‬ ‫کرده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این حواله ها را فوالدسازان‬ ‫برای پرداخت بدهی های خ��ود ارائه کردند اما‬ ‫متاس��فانه محصوالت فوالدی در بازار به قیمت‬ ‫پایین به فروش می رسید و این امر باعث به هم‬ ‫ریختگی نظام بازار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��نگ اهنی ها از فوالدس��ازان‬ ‫طلب��کار هس��تند و ب��ه پیمانکاران خ��ود نیز‬ ‫بده��کار هس��تند‪ ،‬درصورت��ی ک��ه محصوالت‬ ‫ف��والدی در پروژه ه��ا م��ورد اس��تفاده ق��رار‬ ‫گی��رد بده��ی س��نگ اهنی ها نی��ز پرداخت��ه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق برای نحوه پرداخت بدهی‬ ‫یک��ی دیگ��ر از پیش��نهاداتی ک��ه از س��وی‬ ‫کارشناس��ان برای پرداخت بدهی فوالدی ها به‬ ‫س��نگ اهنی ها مطرح می شود این است که دو‬ ‫طرف در ب��ازار درباره چگونگ��ی پرداخت این‬ ‫بدهی به توافق برسند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه عضو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد به‬ ‫گفت‪ :‬بخش زی��ادی از بدهی‬ ‫فوالدس��ازان مربوط ب��ه بده��ی ذوب اهن به‬ ‫س��نگ اهن مرکزی ایران است و بهتر است دو‬ ‫طرف یعنی س��نگ اهنی ها و فوالدی ها در بازار‬ ‫و بدون دخالت دولت وارد مذاکره شوند و نحوه‬ ‫پرداخت بدهی ها مشخص شود‪.‬‬ ‫به��ادر احرامیان اظهار ک��رد‪ :‬ارائه حواله های‬ ‫ف��والدی ب��رای پرداخ��ت بدهی فوالدس��ازان‬ ‫ب��ه س��نگ اهنی ها اقدام مناس��بی نیس��ت و‬ ‫س��نگ اهنی ها خواستار این هس��تند که بابت‬ ‫طلب خود پول دریافت کنند از این رو نباید در‬ ‫ازای فروش سنگ اهن‪ ،‬فوالد تهاتر شود‪.‬‬ ‫احرامی��ان ادام��ه داد‪ :‬بخش��ی از بده��ی‬ ‫فوالدس��ازان با این روش یعنی ارائه حواله های‬ ‫ف��والدی پرداخت ش��ده اما این اق��دام راه حل‬ ‫نهایی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت در پسابرجام‬ ‫در ش��رایط کنونی و همزمان با ارتباط برقرار‬ ‫کردن با کشورهای خارجی بسیاری از مشکالت‬ ‫کارخانه های فوالدی حل می شود از این رو بازار‬ ‫سهم ‪۸‬درصدی« ورق » از محصوالت فوالدی دنیا‬ ‫عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه گف��ت‪ :‬با‬ ‫گس��ترش جهان��ی مصرف نف��ت و گاز برای‬ ‫انتق��ال انه��ا به م��رور از خط��وط لوله های‬ ‫فوالدی بیشتری در دنیا استفاده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬س��یدتقی نعیمی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ورق های ف��والدی که ب��ه لوله تبدیل‬ ‫می شوند باید خواص ویژه ای داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫دو دهه اخیر با توجه به گسترش خطوط لوله‬ ‫سراسری و انش��عابات ان در مناطق مختلف‬ ‫جهان‪ ،‬فرایند تولید ورق هایی با ترکیب ش��یمیایی خاص‬ ‫و ممت��از برای تبدیل به لوله برای انتقال نفت و گاز رش��د‬ ‫چش��مگیری یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین زمینه برای‬ ‫تولید لوله فوالدی به منظور انتقال نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫از جوش��کاری ورق های فوالدی اس��تفاده می شود‪ .‬نعیمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین بس��ته به روش شکل دهی ورق‪ ،‬روش‬ ‫تولی��د لوله های قط��ور به صورت درز مس��تقیم و حلزونی‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬کارش��ناس رس��می صنایع فلزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در روش درز مس��تقیم لوله‪ ،‬ابت��دا ورق های فوالدی‬ ‫ب��ا اس��تفاده از قالب هایی خاص به اش��کال م��ورد نظر در‬ ‫می ایند س��پس لبه های ورق با اس��تفاده از غلتک هایی به‬ ‫یکدیگر فشار داده شده و جوشکاری به روش‬ ‫مقاومتی جوش��کاری زیر پودری‪ ،‬یا با روش‬ ‫جوش��کاری با الکترود مصرفی و گاز محافظ‪،‬‬ ‫زیر پودری انجام می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬قبل‬ ‫از انقالب در ایران لوله به روش جوش��کاری‬ ‫تولی��د می ش��د و س��اخت لوله ب��دون درز‬ ‫فوالدی درصد بسیار ناچیزی از تولید ساالنه‬ ‫لول��ه ف��والدی را به خود اختص��اص می داد‪.‬‬ ‫نعیم��ی گفت‪ :‬در س��ال ‪۲۰۱۳‬م حدود هزار‬ ‫و ‪۵۶۸‬میلیون تن محصوالت نورد ش��ده ف��والدی در دنیا‬ ‫تولید ش��ده و در همین س��ال حدود ‪۱۲۲‬میلیون تن انواع‬ ‫لوله فوالدی در دنیا تولید ش��ده و به طور میانگین می توان‬ ‫گف��ت ‪۸‬درصد محصوالت فوالدی دنیا را ورق های فوالدی‬ ‫ب��رای تولید ان��واع لوله های ف��والدی به خ��ود اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬این استاد دانش��گاه بیان کرد‪ :‬متاسفانه در سال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬در ای��ران ‪ ۱۰‬برابر تولید داخلی لوله های فوالدی‬ ‫ب��رای اس��تفاده در خطوط انتقال نف��ت وگاز لوله از خارج‬ ‫کش��ور وارد کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬واردات انواع لوله های‬ ‫ف��والدی ایران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م به طور تقریبی یک س��وم‬ ‫میانگین ساالنه واردات ‪ ۱۰‬سال اخیر بوده است‪.‬‬ ‫مصرف برای محصوالت ف��والدی افزایش پیدا‬ ‫می کند ک��ه تحقق این امر منج��ر به پرداخت‬ ‫بدهی فوالدسازان کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه مدیرکارخانه فوالد جنوب‬ ‫نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بدهی‬ ‫فوالدسازان ناشی از تفاوت قیمت سنگ اهن و‬ ‫شمش فوالد است‪.‬‬ ‫حج��ت ال��ه ابراهی��م زاده معتق��د اس��ت‬ ‫راه��کاری برای پرداخت بدهی فوالدس��ازان به‬ ‫س��نگ اهنی ها ارائه نشده اما در برخی از مواقع‬ ‫حواله های فوالد صادر شده است‪.‬‬ ‫ابراهی��م زاده درب��اره س��رانجام حواله ه��ای‬ ‫فوالدی ابراز بی اطالعی کرد و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫پس��ا تحریم وضعیت صنعت ف��والد بهبود پیدا‬ ‫خواهد کرد و تمامی این مش��کالت نیز برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تشکیل کنسرسیوم فوالد و اهن‬ ‫تشکیل کنسرسیوم سنگ اهن و فوالد نیز از‬ ‫راهکارهای دیگری است که سنگ اهنی ها برای‬ ‫پرداخت بده��ی فوالدی ها به منظ��ور افزایش‬ ‫بازار مص��رف و فروش محص��والت فوالدی در‬ ‫کشورهای خارجی پیشنهاد می کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال رییس انجمن س��نگ اهن‬ ‫کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬مبلغ اندکی از س��وی‬ ‫فوالدس��ازان ب��رای تس��ویه بدهی ش��ان ب��ه‬ ‫س��نگ اهنی ها پرداخت��ه ش��ده اما مش��کل از‬ ‫فوالدس��ازان نیست بلکه رکود حاکم بر اقتصاد‬ ‫کشور و فروش نرفتن محصول نهایی باعث شده‬ ‫تا فوالدی ها نتوانند بدهی های خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قدیر قیاف��ه تصریح کرد‪ :‬نزدیک به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫ت��ن محصوالت فوالدی در انبارها دپو ش��ده و‬ ‫درصورتی که این ‪ ۳‬میلیون تن فروخته شود نه‬ ‫تنها سنگ اهنی ها پول خود را دریافت می کنند‬ ‫بلک��ه فوالدی ها نیز می توانن��د به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫قیاف��ه ادام��ه داد‪ :‬حواله ه��ای ف��والد که از‬ ‫سوی فوالدسازان ارائه ش��ده در بازار داخلی و‬ ‫همچنین به منظور صادرات اس��تفاده می شود‬ ‫که البته این موضوع روی نظام قیمت ها در بازار‬ ‫تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬توزیع حواله های فوالد باعث‬ ‫می ش��ود که قیمت ها در بازار کاهش پیدا کند؛‬ ‫فوالد باید از طریق مجامع و بنگاه های حرفه ای‬ ‫در ب��ازار فروخته ش��ود و درواقع راه برون رفت‬ ‫از این قضیه تش��کیل کنسرسیوم فوالد و اهن‬ ‫اس��ت زیرا در صورتی که فوالدی ها و اهنی ها‬ ‫گرد هم ایند‪ ،‬مش��ارکت می کنن��د و از منافع‬ ‫این مجمع بهره مند خواهند شد‪ .‬رییس انجمن‬ ‫سنگ اهن کشور ادامه داد‪ :‬تشکیل کنسرسیوم‬ ‫فوالد و اه��ن باید با ه��دف بازاریابی و فروش‬ ‫محصول در خارج از کش��ور باش��د و این امر به‬ ‫دریافت مطالبات سنگ اهنی ها کمک می کند‪.‬‬ ‫قیاف��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬راه��کار دیگ��ر‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه نظام��ی تعری��ف ش��ود ت��ا‬ ‫فوالدی ه��ا و س��نگ اهنی ها بدهی ه��ای خود‬ ‫را ب��ا بدهی های��ی ک��ه از دولت دارن��د‪ ،‬تهاتر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫دپوی فوالد باعث شده تا سرمایه هزینه شده‬ ‫فوالدس��ازان به ص��ورت کاال بلوکه ش��ود و به‬ ‫چرخ��ه تولید باز نگ��ردد و از طرف دیگر باعث‬ ‫باال رفتن بدهی فوالدس��ازان به سنگ اهنی ها‬ ‫شده به گونه ای که کارشناسان معتقدند بدهی‬ ‫فوالدی ه��ا ب��ه س��نگ اهنی ها ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬در این بین ب��ه گفته فعاالن این‬ ‫حوزه ارائ��ه حواله فوالد ب��رای پرداخت بدهی‬ ‫سنگ اهنی ها راه حل نهایی نیست و راهکارهای‬ ‫دیگری مانند تشکیل کنسرسیوم سنگ اهن و‬ ‫فوالد به منظور افزایش صادرات و گسترش بازار‬ ‫مصرف و فروش محصوالت فوالدی در پروژه ها‬ ‫را پیشنهاد می کنند‪.‬‬ ‫افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی فوالد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫تولید کنندگان محصوالت فوالدی کش��ور باید‬ ‫در بازاره��ای جهانی فش��ار مضاعفی را بر رقبا‬ ‫اعمال کنند تا بتوانند سهم برخی از کشورهای‬ ‫دنی��ا را در اختی��ار گیرند‪ .‬به گ��زارش معدن‬ ‫نیوز‪ ،‬رس��ول خلیفه س��لطانی بیان ک��رد‪ :‬باید‬ ‫سهم کش��ورهایی مانند ژاپن و چین و برخی‬ ‫از کش��ورهای اروپایی ک��ه تولید کننده فوالد‬ ‫نیس��تند را از ان خود کنیم‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایران از مزیت های فراوانی برای تولید فوالد برخوردار است به‬ ‫همین دلیل می تواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی ارتقا‬ ‫دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ورهایی مانند المان و انگلیس جزو ان‬ ‫دسته از کشورهایی هستند که از مزیت تولید فوالد برخوردار‬ ‫نیس��تند اما کش��ورهایی مانند امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬روسیه‪ ،‬افریقا‪،‬‬ ‫برزیل و اس��ترالیا از این مزیت ها برخوردار هس��تند و ایران‬ ‫نیز جزو ‪ ۱۱‬کش��وری است که این مزیت ها را داراست‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫مزیت های کش��ور ما برای تولید فوالد دسترسی به اب های‬ ‫ازاد اس��ت بنابراین با مضیقه ابی که در داخل کش��ور وجود‬ ‫دارد می توانی��م طرح ه��ای فوالدی خود را ب��ه کنار اب های‬ ‫ازاد انتقال دهیم که از بوشهر تا چابهار فضای‬ ‫مناسبی اس��ت که می توان طرح های فوالدی‬ ‫را در ان اجرای��ی کرد‪ .‬خلیفه س��لطانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کش��وری مانند ژاپن با تم��ام قوا اقدام به‬ ‫تولی��د فوالد می کند اما این کش��ور نمی تواند‬ ‫همیشه تولید پایدار فوالد داشته باشد زیرا در‬ ‫این کشور س��نگ اهن و انرژی وجود ندارد اما‬ ‫همچنان توسعه فوالد سازی خود را حفظ کرده‬ ‫و با اتکا به نشان(برند)س��ازی و تولید صنعتی‬ ‫فوالدهای خ��اص اقدام ب��ه تولید انبوه ف��والد می کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این در حالی است که در ایران هم سنگ اهن و‬ ‫هم انواع انرژی مانندگاز‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬اب و برق وجود دارد‬ ‫بنابراین از تمام مزیت های فوالد س��ازی مانند دسترس��ی به‬ ‫اب ه��ای ازاد برخوردار اس��ت‪ .‬خلیفه س��لطانی عنوان کرد‪:‬‬ ‫می توان شرایطی در ایران ایجاد کرد که بر اساس ان با ادامه‬ ‫زنجیره ارزش افزوده فوالد‪ ،‬توس��عه اقتصادی خود را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به همین دلیل برای کشور الزم‬ ‫و ضروری اس��ت که از تمام مزیت ه��ا و ظرفیت های موجود‬ ‫اس��تفاده کرده و حتی ظرفیت های صادرات��ی را پیش بینی‬ ‫کنیم تا به یک توسعه پایدار و معقول دست یابیم‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬نساجی ایران بازار روسیه را رصد می کند‬ ‫‪« 21‬داالن سبز» صادرات؛ نسیم جان بخش خزر‬ ‫‪ 22‬چین با تجارت ازاد‪ ،‬نخستین تاجر دنیا شد‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ماموریت ‪ 24‬سازمان برای تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق‬ ‫مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف س��تاد‬ ‫مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز گف��ت‪ :‬ایین نامه های‬ ‫اجرای قان��ون جدید مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با‬ ‫همکاری ‪ ۲۴‬دس��تگاه تدوین و به دولت ارائه شده‬ ‫و اکنون در کمیس��یون لوایح دولت در حال نهایی‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫عباس نخعی در گفت وگو ب��ا فارس با اعالم این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز نیاز ب��ه ایین نامه های مختلف دارد که برخی‬ ‫از این ایین نامه ها باید به صورت ویژه تنظیم ش��ود‪.‬‬ ‫نمونه ان ماده ‪ 13‬این قانون است که مربوط به کد‬ ‫رهگیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مض��اف ب��ر ان س��ایر ایین نامه ه��ای‬ ‫اجرایی که نوش��ته می ش��ود‪ ،‬به دولت ارائه شده و‬ ‫اماده تصویب اس��ت‪ .‬در عین حال ‪24‬درصد درگیر‬ ‫تدوین ایین نام��ه بوده اند و االن این ایین نامه ها در‬ ‫کمیس��یون لوایح دولت در حال نهایی شدن است‬ ‫که بیشتر در امور پیشگیرانه‪ ،‬امور سامانه ها و نحوه‬ ‫ایجاد کد رهگیری است‪.‬‬ ‫مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف س��تاد‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ادام��ه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه قبال طرح ش��بنم را اسیب شناسی کردیم‪ ،‬تا‬ ‫در کد رهگیری جدید دیگر کار به گونه ای نباش��د‬ ‫که پول بگیرند و برچس��ب بدهن��د و امکان جلب‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬در عین حال‪ ،‬ما اکنون معطل‬ ‫اجرای قانون نیستیم و دستگاه های کاشف موظف‬ ‫هس��تند‪ ،‬کاالی قاچاق حوزه خود را کش��ف کنند‬ ‫و دس��تگاه رس��یدگی کننده مانند ق��وه قضاییه و‬ ‫تعزی��رات حکومتی به امورات رس��یدگی می کند و‬ ‫ایین نامه ها به خاطر نهایی شدن مباحثی در قوانین‬ ‫ماده ‪ 6 ،5‬و ‪ 13‬قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز معطل مانده است‪.‬‬ ‫نخع��ی درب��اره ارزش قاچ��اق کاال در کش��ور و‬ ‫دستگاه یا نهادی که می تواند امار مربوط به قاچاق‬ ‫کاال را ارائه دهد ‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬براساس قانون مرجع‬ ‫رسمی براورد امار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز اس��ت‪ .‬امار مربوط به قاچاق کاال براساس یک‬ ‫براورد علمی محاس��به و اعالم می ش��ود‪ ،‬چون ‪24‬‬ ‫روش ب��رای براورد حجم اقتص��اد زیرزمینی وجود‬ ‫دارد ک��ه ما ‪ 4‬روش را برای محاس��به حجم قاچاق‬ ‫استفاده کرده ایم و اخرین نوبت در سال ‪ 83‬براورد‬ ‫قاچاق انجام شد که در این روش در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حج��م ورودی کاالی‬ ‫قاچاق در س��ال ‪ 92‬طبق همی��ن روش و براوردها‬ ‫‪17/2‬میلیارد دالر و ‪7/8‬میلیارد دالر حجم خروجی‬ ‫کاالی قاچاق بوده است که در مجموع ‪ 25‬میلیارد‬ ‫دالر می شود‪.‬این رقم در سال ‪ 93‬در کاالی ورودی‬ ‫‪11/6‬درص��د کاهش یافته و ب��ه ‪15/2‬میلیارد دالر‬ ‫رس��یده و خروج��ی قاچاق ب��ه ‪4/6‬میلی��ارد دالر‬ ‫رس��یده و ‪47/4‬درصد کاهش یافت��ه و در مجموع‬ ‫‪ 19/8‬میلیارد دالر شده است‪.‬‬ ‫نخعی درباره تاثیر قاچاق بر اقتصاد کش��ور ابراز‬ ‫ک��رد ‪ :‬قاچاق کاال عارضه بدی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫دارد و مزاحم متغیر برای تصمیمات اقتصادی است‬ ‫اما باید بدانیم که عوامل مختلفی ممکن است منجر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫به قاچاق کاال بشود‪ .‬در مرحله واردات شاخص های‬ ‫تج��ارت فرامرزی عامل مهم��ی در افزایش قاچاق‬ ‫اس��ت اس��ت زیرا باید بدانیم که باالب��ودن هزینه‬ ‫واردات‪ ،‬زمان ب��ر بودن واردات ‪ ،‬تعداد اس��ناد برای‬ ‫واردات‪ ،‬بحث ممنوعیت ها و محدودیت هایی که بر‬ ‫سر راه واردات قانونی گذاشته می شود همه و همه‬ ‫ممکن است منجر به بروز‪ ،‬افزایش یا کاهش قاچاق‬ ‫کاالیی ش��ود‪ .‬نخعی اف��زود ‪ :‬در عین ح��ال تغییر‬ ‫الگوی مصرف نیز در یک جامعه بس��یار مهم است‪.‬‬ ‫در زمان تحریم جامعه به ش��دت گرایش به مصرف‬ ‫نش��ان(برند)های دنیا پیدا کرد که به طور مستقیم‬ ‫هم نمی توانس��ت به دلیل تحریم به کشور وارد شود‬ ‫و در نتیجه زمینه قاچاق این کاالها فراهم شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف س��تاد‬ ‫مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز ادام��ه داد‪ :‬هر کاالی‬ ‫قاچاقی که وارد می ش��ود از یک سو حقوق دولتی‬ ‫را پرداخت نمی کند و از س��وی دیگر صنایع داخلی‬ ‫و اش��تغال را ه��م تحت تاثیر ق��رار داده و یا منجر‬ ‫به ورود برخی افات و بیماری ها به کش��ور می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال؛ س��االنه ارزش قاچ��اق موبای��ل به‬ ‫کش��ور ‪2‬میلیارد دالر است که با نپرداختن حقوق‬ ‫‪20‬درص��دی دولت موجب می ش��ود ‪ 400‬میلیون‬ ‫دالر پول از جیب دولت برود‪.‬‬ ‫نخعی درباره قاچاق پوشاک به کشور و تبعات ان‬ ‫بر روی تولید و صنعت پوشاک کشور گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫پوشاک ‪ 530‬تا ‪550‬هزار نفر فعالیت می کنند و اگر‬ ‫واردات پوشاک از مبادی قاچاق کنترل نشود‪ ،‬نتیجه‬ ‫ان جز تعطیلی واحدها و بیکاری نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪:‬مرک��ز اصلی برخورد با پوش��اک‬ ‫قاچاق در سطح عرضه مطابق قانون وزرات صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت است و مرکز امور اصناف و بازرگانان‬ ‫در زیرمجموع��ه ای��ن وزارتخانه ش��هریور امس��ال‬ ‫بخش��نامه ای را ابالغ کرد که تم��ام نمایندگی های‬ ‫پوش��اک در ایران باید در مرکز اصن��اف بازرگانان‬ ‫ثبت ش��وند و در ضم��ن مجوزه��ای الزم را هم از‬ ‫ش��رکت های خارج��ی بگیرن��د‪ .‬نخعی ادام��ه داد‪ :‬‬ ‫همچنین در طرح کد رهگیری جدید (‪ )GS1‬قرار‬ ‫شده تا پوشاک‪ ،‬پتو و پارچه مجهز به کد رهگیری‬ ‫و شناس��نامه کاال ش��وند چه تولیدات داخل و چه‬ ‫انهایی که از مبادی رس��می وارد می ش��وند باید با‬ ‫برچس��ب های غیرقابل خدش��ه یا پارچه های نصب‬ ‫شده بر روی کاال مش��خصات کارخانه تولید کننده‬ ‫و مبدا را درج کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد ‪ :‬امار واردات‬ ‫پوشاک این را نشان می دهد که بخشی از این کاالها‬ ‫در مغازه ها ارائه می ش��ود اما بنا است تا افرادی که‬ ‫پوش��اک خارجی وارد می کنند در ابتدا کاالی خود‬ ‫را ثبت کرده و مستندات قانونی و فاکتور رسمی را‬ ‫در اختیار داشته باشند تا در مواقع نیاز ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد ‪ :‬البته قبول داریم که در س��طح‬ ‫عرضه پوش��اک قاچاق وجود دارد و معتقدیم حتی‬ ‫در تولید داخل مزیت هایی برای صادرات پوش��اک‬ ‫داریم‪ ،‬نمونه ان تولید کت و شلوار مردانه است که‬ ‫اکنون به اروپا هم می رود و می توان در بخش هایی‬ ‫از پوشاک که مزیت نداریم مجوز رسمی بدهیم‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام مسئول ؛ یک میلیارد دالر محصوالت‬ ‫نس��اجی ازجمله پوش��اک از چین در سال ‪2014‬‬ ‫وارد ایران ش��ده که ‪313‬میلیون دالر ان از طریق‬ ‫گمرکات رس��می وارد شده و مابقی این رقم یعنی‬ ‫چی��زی ح��دود ‪ 687‬میلیون دالر ممکن اس��ت از‬ ‫مناطق ازاد کاالی همراه مس��افر و یا مبادی قاچاق‬ ‫وارد کشور شده باشد‪.‬‬ ‫نخعی در واکنش به این س��وال ک��ه ایا تعرفه ها‬ ‫می تواند در افزایش قاچاق به کش��ور موثر باشد یا‬ ‫خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعرف��ه واردات هم در روند قاچاق‬ ‫کاال به کش��ور بی تاثیر نیست‪ .‬در دولت دهم تعرفه‬ ‫واردات پوشاک ‪ 100‬درصد بود که در ابتدای دولت‬ ‫یازده��م این رقم به ‪ 200‬درص��د و دوباره به ‪100‬‬ ‫درصد رس��ید‪ ،‬این تعرف��ه از ابتدای س��ال ‪ 94‬به‬ ‫‪ 75‬رصد رس��ید و در صورت تصویب دولت‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات پوش��اک برای سال اینده ‪ 55‬درصد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی درباره قاچاق چرم به کش��ور خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬طب��ق امار در س��ال ‪2014‬م یک میلیارد دالر‬ ‫چرم و کفش از چین به ایران صادر ش��ده است که‬ ‫تنها ‪8‬میلیون دالر از این رقم در گمرکات کش��ور‬ ‫ثبت شده و مابقی ممکن است از طریق مناطق ازاد‬ ‫یا کاالی همراه مس��افر به مقصد ایران امده باش��د‬ ‫و اینک��ه چقدر از ‪992‬میلی��ون دالر چرم و کفش‬ ‫کاالی قاچاق به شمار می رود‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫نخعی درباره قاچاق میوه به کش��ور و اینکه کدام‬ ‫دس��تگاه باید برای مقابله با ای��ن پدیده وارد عمل‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬ارائه مجوز برای واردات میوه بر‬ ‫عهده وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و طبق قانون‬ ‫تنها ‪ 4‬ن��وع میوه م��وز‪ ،‬اناناس‪ ،‬نارگی��ل و خربزه‬ ‫درختی پاپایا (میوه های گرمس��یری) امکان رسمی‬ ‫واردات را دارند و به جز این واردات تمام اقالم میوه‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬وی افزود ‪ :‬ستاد مبارزه با قاچاق طی‬ ‫یک برنامه ریزی در س��ال گذش��ته مبارزه با قاچاق‬ ‫می��وه را به ط��ور جدی تر پیگیری ک��رده و به طور‬ ‫تقریب��ی موض��وع ورود میوه های قاچ��اق به ویژه‬ ‫مرکبات را تا شهریور امس��ال کامال مهار کرده ایم‪.‬‬ ‫تنه��ا در پایان س��ال ‪ 93‬و هنگامی که تنظیم بازار‬ ‫میوه ش��ب عید به وزارت جهاد س��پرده ش��د‪ ،‬در‬ ‫مقطع کوتاهی شاهد قاچاق میوه از غرب و جنوب‬ ‫کش��ور در حوزه مرکبات بودیم‪ .‬مدیرکل مبارزه با‬ ‫قاچاق کاالهای هدف س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بگوییم در میادین میوه‬ ‫و تره ب��ار توزیع میوه قاچاق نداریم‪ ،‬حرف درس��تی‬ ‫نیست‪ .‬در همین راستا طی هفته گذشته جلسه ای‬ ‫را با ش��هرداری برگزار کردیم که نظارت خود را در‬ ‫این زمینه بیشتر کند‪ ،‬چرا که میوه ای که وارداتش‬ ‫به کشور ممنوع اس��ت‪ ،‬به طور قطع نباید از طریق‬ ‫میادین می��وه و تره بار یا فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫توزیع شود‪.‬‬ ‫عباس نخعی‬ ‫در سال‪92‬‬ ‫ارزش صادرات‬ ‫و کفش از چین‬ ‫ به ایران‬ ‫یک میلیارد دالر‬ ‫است که فقط‬ ‫‪8‬میلیون دالر ان‬ ‫ثبت شده است‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس پیش بینی ها‪ ،‬حجم‬ ‫مصرف بازار فراورده های ش��یری در این کشور تا سال‬ ‫‪2019‬م حدود ‪15‬درصد رش��د خواه��د کرد و همین‬ ‫موضوع بازار بزرگی برای کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدی��ر مرک��ز ام��وزش بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬به لح��اظ ارزش دالری‬ ‫نی��ز پیش بینی ها حاکی از افزای��ش ‪40‬درصدی ارزش‬ ‫فراورده های ش��یری در س��ال های اینده اس��ت و این‬ ‫امر با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کش��ور فرصت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اهمیت کیفیت کاالهای‬ ‫صادراتی به افغانستان‬ ‫رایزن بازرگانی افغانس��تان در ایران‬ ‫ب��ا اش��اره به برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫اختصاص��ی ای��ران در کابل گفت‪:‬‬ ‫مردم افغانس��تان به مصرف کاالی‬ ‫ایرانی تمایل زیادی دارند به همین‬ ‫دلی��ل تاجران ایرانی باید بکوش��ند‬ ‫کاالهای با کیفیت را در نمایش��گاه‬ ‫خود به نمایش بگذارند تا بتوانند بازار افغانس��تان را حفظ‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫عبدالحمی��د فرهنگ ب��ا بیان اینکه تاری��خ‪ ،‬زبان و مذهب‬ ‫مشترک ایران و افغانستان در نزدیک سازی مردم دو کشور‬ ‫بسیار تاثیر گذاشته است‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کاالهای ایرانی در‬ ‫افغانس��تان به دلیل مش��ترکات فرهنگی و زبانی جا افتاده‬ ‫اس��ت و در بس��یاری از موارد مردم افغانس��تان نس��بت به‬ ‫کاالهای مش��ابه خارج��ی به کاالهای ایرانی تمایل نش��ان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی افغانستان افزود‪ :‬رقابت اصلی در افغانستان‬ ‫بر س��ر کیفیت اس��ت و به طور قطع هر کشوری که نتواند‬ ‫کاالی با کیفیت به افغانس��تان صادر کند در مصاف با سایر‬ ‫رقبا‪ ،‬بازار را واگذار خواهد کرد‪ ،‬این موضوع در زمینه برخی‬ ‫کاالهای ایرانی نیز صادق اس��ت چراکه اجناس بی کیفیت‬ ‫ایرانی در افغانستان وجود دارد که این اتفاق به طور قطع به‬ ‫ضرر ایران تمام خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرایط افغانستان‬ ‫اکنون با عضویتش در س��ازمان تج��ارت جهانی متفاوت از‬ ‫گذشته شده است‪ ،‬به همین دلیل کیفیت کاالها و خدمات‬ ‫ارائه ش��ده بی��ش از هرچیز دیگری در مان��دگاری در بازار‬ ‫تعیین کننده است‪.‬‬ ‫معاون س��فیر اس��ترالیا در ایران گفت‪ :‬چابهار با موقعیت‬ ‫راهب��ردی و دارا ب��ودن ظرفیت ه��ا و قابلیت ه��ای فراوان‬ ‫ترانزیتی‪ ،‬تجاری و اقتصادی مکانی مناس��ب برای فعالیت‬ ‫سرمایه گذاران استرالیایی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ تیم پترس��ون در نشست و دیدار با عضو‬ ‫هیات مدیره منطقه ازاد چابهار اظهار کرد‪ :‬قبل از تحریم ها‬ ‫در میان کش��ورهای خاورمیانه اس��ترالیا بیش��ترین روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی را با ایران داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای توسعه بهتر روابط بازرگانی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و تجاری در س��ال جاری میالدی وزیر بازرگانی استرالیا به‬ ‫ایران س��فر می کند و در این س��فر هیات های اقتصادی نیز‬ ‫برای بازدید از ظرفیت های چابهار و امضای تفاهمنامه ها به‬ ‫این منطقه س��فری خواهند داش��ت‪ .‬همچنین عضو هیات‬ ‫مدیره س��ازمان مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی چابهار نیز در‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬کشور اس��ترالیا از فرصت پیش امده در‬ ‫روزهای پس��اتحریم می تواند برای س��رمایه گذاری در این‬ ‫شهرس��تان نقش مهمی داشته باش��د‪.‬پیمان فروزش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فناوری های پیشرفته تولیدی و صنعتی کشور استرالیا‬ ‫به ویژه در پزش��کی از راه دور‪ ،‬دامپروری و اب ش��یرین کن‬ ‫زمینه های خوبی هستند که انتقال و سرمایه گذاری ان در‬ ‫منطقه ازاد چابهار س��بب توسعه اقتصادی دوجانبه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استرالیا می تواند از این فرصت استفاده‬ ‫و حجم باالیی از سرمایه گذاری های خارجی خود را در این‬ ‫منطقه انجام دهد‪ .‬وی با تاکید بر توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫و تجاری اس��ترالیا و منطق��ه ازاد چابهار بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تس��ریع در ایجاد زیرس��اخت های بندری‪ ،‬گردشگری و‬ ‫ترانزیتی و تقاضای س��رمایه گذاری در زمینه های مختلف‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران اس��ترالیایی می توانند به صورت مشترک‬ ‫نسبت به سرمایه گذاری در این منطقه اقدام کنند‪.‬‬ ‫پرداخت کامل مطالبات چایکاران‬ ‫راه اندازی بانک اطالعات اقتصادی ایران و روسیه‬ ‫مدی��ر مرکز اموزش بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از راه اندازی بانک اطالع��ات اقتصادی ایران‬ ‫و روس��یه برای کم��ک به توس��عه همکاری ها و روابط‬ ‫‪ 2‬کشور در ایند ه نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫عب��اس خالقی ب��ار در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس امارهای منتشر شده‪ ،‬کش��ور روسیه ساالنه‬ ‫حدود ‪40‬میلیارد دالر میوه و س��بزی وارد می کند که‬ ‫ظرفیت های بزرگ ایران در بخش کش��اورزی می تواند‬ ‫ی ایران به بازار بزرگ‬ ‫س��کوی پرش صادرات کش��اورز ‬ ‫روسیه باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خروج ترکیه از بازار روسیه فرصت‬ ‫ویژه ای برای اقتصاد کش��ور به ش��مار می رود که باید‬ ‫با مدیریتی صحیح از ان اس��تفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مزیت های مهم بازار روس��یه ب��رای تاجران ایرانی بازار‬ ‫لبنیات روس��یه است و عامل اصلی رقابت در این بازار‪،‬‬ ‫قیمت است‪.‬‬ ‫خالقی تبار با بیان اینکه پیش بینی های انجام شده از‬ ‫وضعیت بازار فراورده های شیری روسیه بیانگر ان است‬ ‫که این بازار در س��ال های اینده روند رو به رش��دی را‬ ‫‪11‬‬ ‫خودنمایی چابهار برای‬ ‫سرمایه گذاران استرالیایی‬ ‫مدیرکل اموزش بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫خوب��ی برای تولیدکنن��دگان ایرانی فراه��م می کند تا‬ ‫ب��ا برنامه ریزی دقی��ق و ارتقای اس��تانداردهای کیفی‬ ‫تولی��دات خ��ود‪ ،‬از فرصت به وجود ام��ده نهایت بهره‬ ‫را ببرن��د‪ .‬وی در عین حال بیان کرد‪ :‬بیش��تر کاالهای‬ ‫موردنیاز روس ها مانند محصوالت کش��اورزی و غذایی‬ ‫در ای��ران باکیفی��ت منحصربه فرد و ب��ه فراوانی یافت‬ ‫می ش��ود و باید از این فرصت به خوبی اس��تفاده کنیم‬ ‫و در این راس��تا برگزاری همایش های��ی که تاجران و‬ ‫بازرگانان بتوانند با ظرفیت های صادارتی دو کشور اشنا‬ ‫ش��ده و به بررس��ی موانع و راهکار های برطرف کردن‬ ‫ان بپردازند‪ ،‬بس��یار مهم و ضروری به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫خالقی تب��ار ب��ا بیان اینکه خش��کبار‪ ،‬میوه‪ ،‬س��بزی و‬ ‫غذاه��ای نیمه اماده از مهم ترین ظرفیت های صادراتی‬ ‫ایران به روسیه به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬در حدود یک‬ ‫سال گذشته و به دنبال تفاهم هایی که بین مسئوالن دو‬ ‫کشور در روابط اقتصادی رخ داده شاهد برداشته شدن‬ ‫موانعی که س��ال ها سر راه گسترش روابط اقتصادی دو‬ ‫کش��ور بود‪ ،‬هستیم و این موضوع چشم انداز روشنی را‬ ‫پیش روی فعاالن قرار داده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫مدیرعامل مرک��ز اموزش بازرگان��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بخش��ی از سخنان خود با اشاره به‬ ‫اینکه در برخ��ی حوزه ها ازجمله تولید مرغ و تخم مرغ‬ ‫در داخل کشور ظرفیت های زیادی داریم‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت‬ ‫مرغ ایران در مرز روس��یه از قیمت مرغی که از س��ایر‬ ‫کش��ورها و با مس��افت طوالنی به انجا می رسد‪ ،‬کمتر‬ ‫نیس��ت؛ بنابرای��ن باید ب��ا انجام اقدام��ات الزم قیمت‬ ‫تمام شده را در این زمینه کاهش دهیم‪.‬‬ ‫خالقی تبار همچنین با بیان اینکه نقش و جایگاه ایران‬ ‫در منطقه و ظرفیت های تجاری با روسیه‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫صادرات��ی ای��ران ب��ه روس��یه و روش ها و ش��یوه های‬ ‫کاربردی تجارت بین ایران و روس��یه در همایش��ی که‬ ‫روز هش��تم اس��فن د با حضور مقامات دو کشور ایران و‬ ‫روسیه برگزار می شود مورد بررسی قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این همایش که هفته دوم اسفن د با حضور مسئوالن‬ ‫دو کشور ایران و روسیه برگزار می شود‪ ،‬به نحوه حضور‬ ‫موثر و مفید در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که در اردیبهش��ت س��ال اینده در اکسپو سنتر‬ ‫مسکو برگزار خواهد شد‪ ،‬پرداخته می شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان چ��ای از پرداخت‬ ‫همه مطالب��ات ‪136‬میلیارد تومانی‬ ‫چایکاران در س��ال جاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برای نخس��تین بار پس از ‪15‬‬ ‫س��ال؛ ‪15‬میلی��ارد و ‪200‬میلیون‬ ‫توم��ان تس��هیالت به زراع��ی ب��ه‬ ‫چایکاران پرداخت شد‪.‬‬ ‫محمدول��ی روزبهان در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال جاری بیش از ‪87‬هزار تن برگ س��بز چای به ارزش‬ ‫‪136‬میلیارد تومان از چایکاران خریداری ش��ده که حدود‬ ‫‪19‬هزار و ‪ 600‬تن چای خش��ک به تولید رس��ید که همه‬ ‫مطالبات چایکاران یکشنبه هفته جاری پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪91‬میلیارد تومان از مطالبات سهم دولت‬ ‫و ‪44‬میلیارد تومان نیز سهم کارخانه های فراوری چای بوده‬ ‫است اما برخی کارخانه ها در این میان سهم خود را پرداخت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در راس��تای جوان س��ازی بوته ها و باغ های‬ ‫چای پرداخت تس��هیالت به زراعی به چایکاران در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرف��ت؛ به گونه ای که حدود ‪24‬ه��زار نفر چایکار‬ ‫که متقاضی دریافت این تس��هیالت بودند پس از تش��کیل‬ ‫این پرونده و انجام مراحل اداری بس��ته به سطح زیرکشت‬ ‫باغ های شان توانستند از این تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شتاب صادرات طالی سرخ ایرانی به امریکا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نساجی ایران بازار روسیه را رصد می کند‬ ‫دستگیری برخی عامالن توزیع‬ ‫میوه های قاچاق‬ ‫رییس اتحادیه باغداران اعالم کرد‪:‬‬ ‫برخی از عام�لان توزیع میوه های‬ ‫قاچ��اق در میدان مرک��زی تهران‬ ‫دستگیر شدند و میوه های ممنوعه‬ ‫انان هم ضبط شد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫مجتب��ی ش��ادلو درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت عرضه میوه های غیرمجاز‬ ‫و قاچاق��ی که به تازگی به صورت گس��ترده و ش��بانه در‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره بار تهران توزیع شده بود ‪ ،‬اظهار‬ ‫ط با این اقدام‬ ‫کرد‪ :‬برخوردهایی از س��وی مسئوالن مربو ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تعدادی از متخلف��ان در این زمینه از جمله‬ ‫عامالن توزیع دستگیر شده اند و میوه های انان نیز ضبط‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این مسئله باید از اساس و‬ ‫بنیاد حل ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینکه محصوالتی ب��ا این حجم‬ ‫گس��ترده از نقاط مختلف دنیا وارد می ش��ود‪ ،‬جای بحث‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬ضمن اینکه توزیع این محصوالت در داخل‬ ‫کش��ور فرایندی روان و فراگیر است‪ ،‬بنابراین باید با این‬ ‫مس��ائل به صورت جدی برخورد کرد‪ .‬ش��ادلو با اشاره به‬ ‫اینکه قاچاق میوه اس��تقالل‪ ،‬خودکفایی و امنیت غذایی‬ ‫کش��ور را دچار مشکل می کند‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام از طرفی‬ ‫هم س�لامت جامعه را به خطر می اندازد‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫باغ��داران اضافه کرد‪ :‬اگر ما در کش��ور با کمبود میوه ای‬ ‫مواجه باشیم یا تولیدات مان دارای قیمت های قابل قبولی‬ ‫برای مصرف کنندگان نباش��د‪ ،‬به طبع دولت مکلف است‬ ‫برای تامین نیاز اقدام به واردات کند اما مسئله این است‬ ‫که درحال حاضر ما با فاجعه به فروش نرفتن محصوالت مان‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مهدی یکتا‬ ‫اثار منفی واردات ماهی‬ ‫بر تولید داخل‬ ‫این روزه��ا واردات برخی ماهیان‬ ‫ک��م ارزش موج��ب ش��ده میزان‬ ‫تولیدات ابزیان در کش��ور کاهش‬ ‫یابد‪ .‬مس��ئول اتحادیه سراس��ری‬ ‫ماهیان س��ردابی درباره مشکالت‬ ‫صنعت شیالت اظهار کرد‪ :‬در چند‬ ‫سال اخیر بحث بیماری ها از جمله‬ ‫بزرگترین مشکالت صنعت شیالت بوده که نگرانی هایی را‬ ‫برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و موجب ش��د بسیاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان از چرخه تولید خارج ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ارش نبی زاده با اشاره به واردات‬ ‫اصالح ن��ژاد و بچه ماهی گفت‪ :‬واردات اصالح نژاد و بچه‬ ‫ماه��ی نی��ز به بیم��اری ابزی��ان در مزارع دام��ن زده به‬ ‫طوری که این صنعت را دچار مخاطره های فراوان کرده‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل الزم اس��ت که تکثیر بچ��ه ماهی در داخل‬ ‫کشور انجام ش��ود‪ .‬ارسالن قاس��می‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تکثیر و پرورش صادرات ابزیان نیز در همین باره گفت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه ظرفیت موجود درکش��ور و نب��ود برنامه ریزی‬ ‫صحیح از سوی شیالت تولید از بی برنامگی ها اسیب دیده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به توانایی های بالقوه و منابع ابی‬ ‫و خاکی در کش��ور اگر بتوانیم تولید را به س��مت و سوی‬ ‫مناسب هدایت کنیم عالوه بر امنیت غذایی و کشش بازار‬ ‫داخلی می توانیم رقم قابل توجهی درامد ارزی حاصل از‬ ‫صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫پیشنهاد برزیل برای صادرات‬ ‫دام زنده به ایران‬ ‫برزیل‪ ،‬یکی از کشورهایی است که‬ ‫س��هم عمده ای در صادرات گوشت‬ ‫قرمز به ای��ران دارد؛ ح��ال به نظر‬ ‫می رسد مسئوالن این کشور برای‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬برنامه ه��ای جدیدی را‬ ‫ارائه داده اند‪ .‬به گزارش ایانا‪ ،‬رییس‬ ‫مجمع مل��ی صادرکنن��دگان دام‬ ‫ای��ران با اعالم این خبر گفت‪ :‬برزیل پیش��نهاد داده که به‬ ‫جای واردات گوشت قرمز‪ ،‬گوساله زنده به ایران وارد کند‪.‬‬ ‫منصور پوریان با اش��اره به اینکه چنین موضوعی هنوز در‬ ‫حد حرف است و تا عملی شدن فاصله زیادی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در صورت فراهم ش��دن ش��رایط و قبول این پیش��نهاد از‬ ‫طرف ایران‪ ،‬برای فاز نخس��ت حدود ‪ 10‬هزار گوس��اله از‬ ‫برزیل به مناطق ازاد ایران مانند چابهار‪ ،‬قشم و کیش وارد‬ ‫ش��ده و از انجا در کشور توزیع می ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬واردات دام زنده به جای گوش��ت اماده از برزیل‪ ،‬هم‬ ‫از نظر قیمتی به نفع بازار است و هم ارزش افزوده باالتری‬ ‫دارد‪ .‬به گفته رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران‪،‬‬ ‫از انج��ا که قیمت تمام ش��ده محصول در ایران باالس��ت‪،‬‬ ‫درحال حاضر نمی توانیم برای صادرات دام زنده به عراق‪ ،‬با‬ ‫برزیل رقابت کنیم‪ .‬زیرا این کشور محصول مورد نظر را با‬ ‫قیمت ‪ 2‬دالر و ‪ 80‬س��نت تا ‪ 3‬دالر برای هر کیلوگرم به‬ ‫عراق می فرستد در حالی که همین صادرات از ایران برای‬ ‫عراقی ها حدود ‪ 4‬دالر تمام می شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ملی زعفران گفت‪ :‬تاکن��ون حدود ‪100‬کیلوگرم زعفران به این‬ ‫کش��ور صادر شده است‪ .‬علی حسینی درباره وضعیت قیمت زعفران اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر با شکستن حباب ‪ 700‬هزار تومانی قیمت ها در چند روز گذشته‬ ‫زعفران به مرز ‪ 5‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان رس��یده اما باید حداقل ‪ 300‬هزار‬ ‫تومان دیگر از حباب کاذب قیمت ها شکسته شود تا صادرات شتاب بگیرد‪.‬‬ ‫ایران برای به دست اوردن بازار منسوجات روسیه‬ ‫تالش می کند‪ .‬هفته گذشته هیاتی ‪ ۳۵‬نفره از فعاالن‬ ‫صنعت نساجی ایران و نمایندگان مراکز تجاری فعال‬ ‫در این زمینه برای بازاریابی و ارزیابی ش��رایط بازار‬ ‫روسیه در سفری به این کشور به گفت وگو و رایزنی‬ ‫با مقامات روس درباره توسعه همکاری ها پرداختند‪.‬‬ ‫این هیات اقتصادی از نمایش��گاه منسوجات روسیه‬ ‫بازدید کرده و در دیدار با معاون رییس اتاق بازرگانی‬ ‫مس��کو و جمعی از واردکنندگان محصوالت نساجی‬ ‫راه های توس��عه همکاری ه��ا و پیوندهای تجاری در‬ ‫عرصه منس��وجات و پوشاک را بررسی کردند‪ .‬پیش‬ ‫از اغاز اختالفات ترکیه و روس��یه‪ ،‬ترکیه حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد بازار صادراتی نس��اجی این کش��ور را با ایجاد‬ ‫کنسرسیوم و شرکت های بزرگ صادراتی در اختیار‬ ‫داشت‪ .‬شرایط پیش امده پس از تیرگی روابط ترکیه‬ ‫و روسیه‪ ،‬که روس ها را بر ان داشت که سهم ترکیه‬ ‫را در بازار صادراتی خود به حداقل برس��انند‪ ،‬فرصت‬ ‫مغتنمی را در اختیار ایران گذاشته تا سهمی از بازار‬ ‫منسوجات این کشور را از ان خود کند‪ .‬پیش امدن‬ ‫شانس و فرصتی که باید از ان به نحو احسن استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬موضوع مهمی است اما مهم تر از ان قابلیت و‬ ‫توانایی تولید محصوالت صادرات محوری اس��ت که‬ ‫بتواند جایگاه خود را در بازار روس��یه پیدا کرده و از‬ ‫قدرت رقابت برخوردار باشد‪ .‬در غیر این صورت اگر‬ ‫در اغاز‪ ،‬کاالی ایرانی در بازار صادراتی روسیه حضور‬ ‫یابد اما این حضور قدرتمند و با رعایت استانداردهای‬ ‫کش��ور مقصد نباش��د‪ ،‬روند صادراتی پایان یافته و‬ ‫حتی مش��کالتی را نیز برای سایر کاالهای صادراتی‬ ‫ایران به وجود می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار گروهی دشوار است‬ ‫علیمردان شیبانی‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫مهدی یکتا‪ ،‬دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع‬ ‫نساجی و پوشاک ایران در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه هفته اینده هیات دیگری نی��ز از نمایندگان‬ ‫ای��ن اتحادی��ه ب��ازار روس��یه را از نزدیک بررس��ی‬ ‫خواهن��د کرد‪ ،‬خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬همچنین این‬ ‫هیات مقدمات برگزاری نمایش��گاه اختصاصی ایران‬ ‫در روس��یه ش��امل صنایع نس��اجی‪ ،‬غذایی‪ ،‬دارویی‬ ‫و پتروش��یمی را مهیا می کند که این نمایش��گاه در‬ ‫تاری��خ ‪ ۲۲‬اردیبش��هت برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان این مطلب که در زمین��ه صادرات محصوالت‬ ‫نس��اجی به روس��یه دو نکته مطرح اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬یک ظرفیت بسیار خوب در این کشور برای‬ ‫ایران مهیا ش��ده‪ ،‬این یک روی س��که است و روی‬ ‫دوم س��که این اس��ت که ما چقدر می توانیم از این‬ ‫ش��رایط فراهم امده استفاده کنیم که این مسئله به‬ ‫عوامل مختلفی بس��تگی دارد‪ .‬یکتا با اشاره به اینکه‬ ‫خوشبختانه گام هایی از سوی دولت های دو کشور در‬ ‫راستای تسهیل روابط تجاری‪ ،‬کاستن از بروکراسی‬ ‫اداری‪ ،‬س��هولت حمل ونقل‪ ،‬برقراری روابط بانکی و‬ ‫راه اندازی پوش��ش بیمه ای ضمانت صادرات در حال‬ ‫برداش��ته شدن اس��ت‪ ،‬بیان می کند‪ :‬اینها خبرهای‬ ‫خوبی اس��ت که می تواند به در اختیار گرفتن سهم‬ ‫بیش��تری از بازار کمک کند‪ .‬به گفته وی بخشی از‬ ‫موض��وع هم به ظرفی��ت و توانمندی های واحدهای‬ ‫داخلی برمی گردد‪ ،‬این نکته و مهیا شدن شرایط در‬ ‫کنار هم کمک می کند که حضور خود را در روس��یه‬ ‫قوی تر کنیم‪ .‬دبی��ر اتحادیه تولید و صادرات صنایع‬ ‫نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه در بخش فرش‬ ‫ماش��ینی و کفپوش می توانیم جایگزی��ن ترکیه در‬ ‫روس��یه شویم اما در بخش پوشاک خیر‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬ما در زمینه تولید پوش��اک توانمند هستیم‬ ‫اما به زودی نمی توانیم جایگزین ترکیه در بازارهای‬ ‫صادراتی ش��ویم و به طورقطع دس��تیابی به این امر‬ ‫زمان بر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پارچه پرده ای‪ ،‬پارچه رومبلی و‬ ‫موکت نیز بخش هایی از صنعت نس��اجی هستند که‬ ‫می توانند از ش��رایط فراهم شده در روسیه استفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬بیان می کند‪ :‬در بخش پوش��اک هم در حد‬ ‫توان کش��ور می توانیم ص��ادرات مح��دودی که به‬ ‫کشورهای دیگر داریم را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫یکتا همچنین درباره ایجاد کنسرس��یوم صادراتی‬ ‫برای حضور در بازار روسیه می گوید‪ :‬کار گروهی در‬ ‫کش��ور ما سخت است اما تا وارد بازار روسیه نشده و‬ ‫شرایط را از نزدیک بررسی نکنیم نمی توانیم تصمیم‬ ‫قطعی بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قابلیت صادرات نخ‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬با ش��رایط ویژه ای‬ ‫که در روابط ترکیه و روسیه رخ داده‪ ،‬موضوع حضور‬ ‫ایران در بازار منس��وجات این کشور می تواند مطرح‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما انچه به نظر می رسد این است که کیفیت‬ ‫محصوالت نس��اجی و س��ایر کاالهای ترکیه بیشتر‬ ‫مورد تایید روسیه است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه روسیه با کشورهای‬ ‫دیگ��ری که پیش از این مقصد صادراتی ایران بوده‪،‬‬ ‫تف��اوت دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬پیش از این به صادرات‬ ‫با یک نگاه محلی و منطقه ای نگریس��ته می ش��د و‬ ‫کشورهای همسایه به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی‬ ‫به کیفیت و استاندارد توجه چندانی نشان نمی دادند‬ ‫و در بسیاری از موارد این کشورها از نظر صنعتی از‬ ‫م��ا ضعیف تر بودند و صادرکنن��دگان دقت و کنترل‬ ‫باالیی در محصول صادراتی خود نداشتند‪.‬‬ ‫کیمیای��ی با بی��ان اینکه روس��یه از ابرقدرت های‬ ‫منطق��ه و جهان اس��ت‪ ،‬کیفی��ت باال را از ش��رایط‬ ‫اصلی صادرات به این کشور دانسته و اظهار می کند‪:‬‬ ‫جاگیری مناسب در بازار بزرگ روسیه زمان بر است‬ ‫و باید کیفی��ت محصوالت خود را ارتق��ا دهیم زیرا‬ ‫کاالهای��ی که ص��ادر می کنیم با محصوالت مش��ابه‬ ‫اروپایی مقایسه خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال عرصه نساجی کشور معتقد است‪ :‬ایران‬ ‫در ص��ادرات نخ که یک کاالی واس��طه ای در تولید‬ ‫منسوجات اس��ت نس��بت به کاالی تمام شده بهتر‬ ‫می تواند عمل کند و توان رقابت دارد زیرا مواد اولیه‬ ‫ان تولید داخل است‪ ،‬اما در بخش تکمیل و بافندگی‬ ‫ماش��ین االت ما بروز نبوده و در س��طح ماشین االت‬ ‫مورد استفاده در ترکیه و اروپا نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگرچه نخ خام قیمت تمام شده‬ ‫پایین تری در ایران دارد اما ارزش افزوده کمتری نیز‬ ‫نسبت به کاالی نهایی ایجاد می کند‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫نقطه ضعف اصلی در ماش��ین االت نساجی است که‬ ‫س��رعت پایین��ی در تولید دارند‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫را ب��اال می برند و از دقت و ظراف��ت کافی برخوردار‬ ‫نیستند و س��رمایه گذاری نیز در بخش ماشین االت‬ ‫انجام نشده است ‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط اصلی‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫علیمردان ش��یبانی‪ ،‬نایب ریی��س انجمن صنایع‬ ‫نس��اجی ایران نیز به‬ ‫می گوید‪ :‬اگر کیفیت‪،‬‬ ‫تنوع و قیمت تمام ش��ده کاالی نهایی نساجی قابل‬ ‫رقابت با کاالی سایر کشورها ازجمله ترکیه باشد‪ ،‬به‬ ‫طور قطع اکنون ش��رایط بسیار خوبی برای صادرات‬ ‫محص��والت نس��اجی ایران به ب��ازار روس��یه ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به اینکه کیفیت‬ ‫محص��والت تولید داخل نیز باید رقابت پذیر باش��د‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در زمین��ه کیفیت معتقدم در کش��ور‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬صنعتگران و مواد اولیه بس��یار خوبی‬ ‫وجود دارند و دلیلی برای نگرانی در این بخش وجود‬ ‫ندارد‪ .‬فرام��وش نکنیم ک��ه روزگاری نه چندان دور‬ ‫پارچه ه��ای تولیدی کارخانه های مقدم لباس پلیس‬ ‫کش��ور انگلیس بود‪ .‬ش��یبانی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫به طور قطع از مد و طراحی روز جهان بس��یار عقب‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محصولی که برای بازار صادراتی‬ ‫تولید می شود باید سلیقه مصرف کنندگان ان بازار را‬ ‫تامین کند‪ .‬در غیر ای��ن صورت مصرف کنندگان به‬ ‫س��مت تولید کنندگانی خواهند رفت که محصوالت‬ ‫انها به سلیقه ش��ان نزدیک تر باشد‪ .‬وی معتقد است‬ ‫به دلیل عوامل بسیاری مانند بهره های باالی بانکی‪،‬‬ ‫تو پاگیرکار و س��خت و زیان اور‪ ،‬مالیات‬ ‫قوانین دس ‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬باالبودن حق بیمه ه��ای اجتماعی و‬ ‫تعطیالت زیاد به ویژه در وسط هفت ه قیمت تمام شده‬ ‫محصول نهایی نساجی درکشور باال می رود و در این‬ ‫صورت قابل رقابت با محصوالت مش��ابه خارجی که‬ ‫در بازار روس��یه و دیگر کشورها وجود دارد‪ ،‬نخواهد‬ ‫ب��ود؛ مگر اینکه همگی دس��ت به دس��ت هم دهیم‬ ‫و ای��ن هزینه های س��ر بار را به ح��د معقولی که در‬ ‫همه جای دنیا جاری اس��ت برس��انیم‪ .‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ی این روزها روابط‬ ‫می کن��د‪ :‬گرچه به دالیل سیاس�� ‬ ‫تجاری ترکیه و روسیه کمرنگ ترشده اما به طورقطع‬ ‫راه های دیگ��ری خواهد بود که همچنان محصوالت‬ ‫نساجی ترکیه با قیمت تمام شده پایین تر و کیفیت‬ ‫بهتر وارد بازار این کشور شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید تمایل خرید محصوالت‬ ‫ایرانی را در کشورهایی که می خواهیم هدف صادراتی‬ ‫باشند بر انگیزیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این کار به طور قطع‬ ‫فعالیت فرهنگی مورد نیاز است‪ .‬نمی توانیم با داشتن‬ ‫رواب��ط فرهنگی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫کمرنگ و گاهی مش��کل دار انتظار داشته باشیم که‬ ‫بازار مصرف ان کشور را هدف کاالی صادراتی خود‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫تصمیم های جزیره ای به زیان تولیداست‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنندگان کره گیاهی کش��ور به‬ ‫مش��کالت تامین روغن خام مورد نیاز کش��ور اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬بزرگترین مش��کل م��ا به عن��وان تولیدکننده‬ ‫تصمیم های جزیره ای است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن محمد علیزاده افزود‪ :‬ماده ‪۱۶‬‬ ‫قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫تاکید می کند که دولت باید به‪‎‬منظور حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬برای واردات کاال و محصوالت بخش کش��اورزی‬ ‫تعرف��ه موثر وضع کند‪ ،‬به گونه‪‎‬ای که نرخ مبادله همواره‬ ‫به نفع تولیدکننده داخلی باشد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۶‬قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی امده اس��ت‪ :‬وزارت بازرگانی و س��ایر‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت��ی و غیردولتی‬ ‫قب��ل از واردات کااله��ا یا محصوالت بخش کش��اورزی‬ ‫(اع��م از خام یا فراوری ش��ده) یا مواد اولیه غذایی مورد‬ ‫نی��از صنایع غذای��ی و تبدیلی موظفن��د از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی مجوز الزم را دریافت کنند‪ .‬همچنین دولت‬ ‫مکلف اس��ت به‪‎‬منظور حمای��ت از تولیدات داخلی‪ ،‬برای‬ ‫واردات تمامی کاالها و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه‬ ‫موث��ر وضع کند به گونه‪‎‬ای که نرخ مبادله همواره به نفع‬ ‫تولیدکننده داخلی باش��د‪ .‬در تبصره ‪ 2‬این ماده قانونی‬ ‫امده اس��ت‪ :‬مس��ئولیت انتخاب ابزار تعرف��ه‪‎‬ای‪ ،‬تعیین‬ ‫سهمیه مقداری‪ ،‬زمان ورود و مقدار تعرفه برای کاالهای‬ ‫کشاورزی و فراورده‪‎‬های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫علیزاده افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬براس��اس ای��ن تبصره وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی هر س��ال باید در حمایت از محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬ابزارهای تعرفه ای‪ ،‬س��همیه مقداری‪ ،‬زمان ورود‬ ‫و مقدار تعرفه را تعیین کند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬امسال ستاد‬ ‫تنظیم بازار برای جبران زیان تولیدکنندگان دانه روغنی‬ ‫داخل��ی مجوزی صادر ک��رد که بر مبن��ای ان تعرفه ای‬ ‫به ازای ه��ر کیلوگرم روغن خام وارداتی دریافت ش��ود‬ ‫ک��ه این مجوز در ش��ورای اقتصاد تصویب نش��د‪ .‬رییس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان کره گیاهی کش��ور گفت‪ :‬س��پس‬ ‫این ش��رط تغییر کرد و وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد‬ ‫هر واردکنن��ده ب��ه ازای واردات ‪ 4‬کیلوگرم روغن خام‪،‬‬ ‫باید یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی خریداری کند‪ .‬این‬ ‫طرح نیز با نقاط ضعف فراوانی همراه بود و در نهایت در‬ ‫هیات دولت تصویب نشد‪.‬‬ ‫علی��زاده با تاکید براینکه وزارت جهادکش��اورزی باید‬ ‫ل برنامه خود را درباره این ماده قانونی اعالم کند‪،‬‬ ‫هرس��ا ‬ ‫افزود‪ :‬این وزارتخانه مکلف اس��ت نی��از داخلی و میزان‬ ‫واردات را مشخص کند و ادامه فرایند مربوط به سازمان‬ ‫توسعه تجارت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی س��ازوکار ثب��ت واردات روغن خام برای‬ ‫واردکنن��دگان مش��خص نیس��ت؛ از یک ط��رف وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی اعالم کرده که باید ثبت سفارش انجام‬ ‫ش��ود و از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت می گوید به‬ ‫ثبت سفارش نیازی نیست‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول نیاز ساالنه کش��ور به روغن خام را‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اعالم کرد و افزود‪ ۳۰۰ :‬هزار‬ ‫تن از این میزان در داخل تولید می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه روغن خام وارداتی ش��امل پال��م‪ ،‬افتابگردان و‬ ‫سویا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل امکان استفاده از روغن پالم‬ ‫بدون داشتن مجوزهای قانونی در صنایع غذایی‪ ،‬سازمان‬ ‫غذا و دارو به دنب��ال اعمال محدودیت در واردات روغن‬ ‫پالم اس��ت‪ .‬از طرف دیگر به دلیل اصالح استانداردهای‬ ‫کره گیاهی در کشور‪ ،‬نیاز به استفاده از روغن پالم برای‬ ‫صنای��ع تبدیلی وجود دارد و انجمن به منظور جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت تمام ش��ده‪ ،‬با افزای��ش تعرفه وارداتی‬ ‫روغ��ن پالم موافق نیس��ت و پیش��نهاد می کند کماکان‬ ‫ب��ا نظارت س��ازمان غ��ذا و دارو و حفظ س��قف واردات‬ ‫روغن پالم‪ ،‬این س��همیه را انجمن ه��ای تخصصی میان‬ ‫کارخانه های صنایع تبدیلی توزیع کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت پیش از این اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫واردات روغ��ن خام از ‪ ۲۵‬بهمن امس��ال دیگر نیازی به‬ ‫دریاف��ت مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫ندارد و با توجه به دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از این تاریخ همه ثبت سفارش ها مربوط به واردات روغن‬ ‫خام‪ ،‬بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کش��اورزی قابل‬ ‫اقدام خواهد بود‪.‬‬ ‫مناقصه برای فاینانس پروژه ها‬ ‫فریال مس��توفی‪ ،‬رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬با‬ ‫لغوتحریم ها ایران می توان��د برای فاینانس پروژه ها مناقصه برگزار کند و لزومی‬ ‫به کار با یک شرکت خارجی خاص نیست‪ .‬برای جذب سرمایه گذار خارجی باید‬ ‫ش��رایط س��رمایه گذاری در کشور را امن کنیم‪ .‬س��رمایه گذار با حرف و حدیث‪،‬‬ ‫سرمایه اش را به کشور نمی اورد‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹راه البی گری با دولت را در پیش گیرید‬ ‫رییس اتاق بازرگان��ی تهران نیز در این دیدا ر‬ ‫عملک��رد و وظای��ف ات��اق بازرگان��ی ته��ران را‬ ‫ب��رای میزبان المانی خود تش��ریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مهم ترین نیاز ایران‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫مشترک اس��ت که برای عملیاتی شدن ان باید‬ ‫مش��کالت بانکی و بیمه میان ایران و ش��رکای‬ ‫تج��اری اش برطرف ش��ود‪ .‬خوانس��اری در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬یکی از عوامل موفقیت بس��ته ش��دن‬ ‫چندین قرارداد همکاری میان ایران و کشورهای‬ ‫فرانس��ه و ایتالی��ا را تقب��ل فاینانس از س��وی‬ ‫شرکت های این دو کشور عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫سفر اخیر به المان متوجه شدیم که شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط این کشور به شدت عالقه مند‬ ‫به همکاری با ایران هس��تند اما با چالش بانکی‬ ‫و بیمه این کش��ور مواجهن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫سازمان ها و اتحادیه های قدرتمند المان ازجمله‬ ‫فدراس��یون تجارت کالن این کشور می توانند از‬ ‫طریق البی با دولت و کابینه المان‪ ،‬مس��یر رفع‬ ‫مشکالت بانکی و بیمه با ایران را هموار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک های نقدی به سرمایه گذاران‬ ‫المانی‬ ‫نماین��ده وزارت همکاری ه��ای توس��عه ای‬ ‫المان در فدراس��یون تجارت کالن این کش��ور‬ ‫نی��ز در توضیحاتی از برخ��ی کمک های نقدی‬ ‫این وزارتخان��ه به س��رمایه گذاران المانی برای‬ ‫ورود ب��ه بازار ایران خب��ر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬وزارت‬ ‫همکاری های توسعه ای المان برای شرکت های‬ ‫این کش��ور که بتوانند ش��رکای خود را در ایران‬ ‫پی��دا ک��رده و اقدام ب��ه س��رمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫تس��هیالت مالی درنظر گرفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر هر یک از ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط المانی که قصد سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در ایران را داش��ته باش��ند می توانن��د از کمک‬ ‫نقدی تا س��قف ‪۲۰۰‬هزار یورو برخوردار شوند‪.‬‬ ‫به گفته نماینده وزارت همکاری های توس��عه ای‬ ‫الم��ان‪ ،‬ش��رکت های المان��ی می توانن��د برای‬ ‫پروژه ه��ای بزرگتر در ایران تا س��قف ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫ی��ورو تس��هیالت دریاف��ت کنن��د و در زمین��ه‬ ‫تسهیالت بیش از یک میلیون یورو نیز می توانند‬ ‫با مجوز س��ایر وزارتخانه های مربوط این کشور‬ ‫نس��بت به دریافت تس��هیالت همکاری با ایران‬ ‫اقدام کنند‪ .‬ش��رکت های المانی برای اس��تفاده‬ ‫از این تس��هیالت باید نیمی از هزینه پروژه های‬ ‫همکاری با ایران را پرداخت کرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه مندی حزب انگالمرکل برای‬ ‫فعالیت اقتصادی در ایران‬ ‫س��فر کاری هی��ات تج��اری ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران به المان در حالی پ��س از ‪ 6‬روز‪ ،‬جمعه‬ ‫گذش��ته به پایان رسید که نهاد اقتصادی حزب‬ ‫دموک��رات مس��یحی المان از اعض��ای ‪ ۶۰‬نفره‬ ‫ای��ن هیات ب��رای مذاک��ره و گفت وگ��و دعوت‬ ‫کرد‪ .‬حزب دموکرات مس��یحی المان بزرگترین‬ ‫حزب محافظه کار این کش��ور است که در سال‬ ‫‪١٩٤٥‬م تاس��یس ش��د‪ .‬همچنین این حزب که‬ ‫می ت��وان ان را «راس��ت میانه» دانس��ت‪ ،‬عضو‬ ‫اتحادی��ه دموک��رات بین المللی اس��ت‪ .‬رهبری‬ ‫کنون��ی ای��ن ح��زب ب��ا انگالمرکل اس��ت که‬ ‫درحال حاض��ر در راس دولت ائتالفی المان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در نشست اعضای هیات تجاری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با نهاد اقتصادی حزب دموکرات مسیحی‬ ‫الم��ان‪ ،‬مدیرعامل ای��ن انجمن‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫سیاست و اقتصاد باید در تبادل نظر با هم باشد و‬ ‫شورای اقتصادی المان همواره تالش داشته که‬ ‫این موضوع را رعایت کند‪ ،‬گفت‪ :‬در مناس��بات‬ ‫اقتصادی میان ایران و المان باید خط مش��ی ها‬ ‫را به گونه ای ترس��یم کرد که اقتصاد بتواند نظر‬ ‫خود را به سیاست غالب کند‪.‬‬ ‫«ماریوس ش��واب»‪ ،‬در این دیدار گفت‪ :‬از دو‬ ‫س��ال پیش در نهاد اقتصادی ح��زب دموکرات‬ ‫مس��یحی المان به این فکر افتادیم که در حوزه‬ ‫بین الملل��ی نی��ز فعالیت های خود را گس��ترش‬ ‫دهی��م‪ ،‬به همین منظ��ور‪ ،‬مراکز اصلی و اهداف‬ ‫فعالیت های خود را مش��خص کردیم و به دنبال‬ ‫ان هس��تیم تا پلی می��ان کش��ورها و نزدیکی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اعضای‬ ‫فدراسیون‬ ‫تجارت کالن‬ ‫المان عالقه‬ ‫شدیدی به‬ ‫همکاری با‬ ‫ایران دارند‬ ‫اما مشکالت‬ ‫بانکی میان دو‬ ‫کشور همچنان‬ ‫پا برجاست که‬ ‫برای رفع ان‬ ‫باید تالش کرد‬ ‫یارانه بیش از ‪ ۴‬میلیون تومانی برای سفر تجاری به کنیا‬ ‫‹ ‹جزئیات هزینه ها و یارانه سفر‬ ‫حس��ین رسولی که از سوی سازمان توس��عه تجارت ایران به عنوان مجری‬ ‫نایروبی‪ -‬کنیا‬ ‫در حال��ی ق��رار اس��ت از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬اس��فن د امس��ال یک هی��ات تجاری –‬ ‫س��رمایه گذاری از ایران به کش��ور کنیا اعزام ش��و د که اعزام هیات تجاری با‬ ‫بازپرداخت ‪ ۵۰‬درصد از هزینه های س��فر هر ش��رکت تجاری به صورت یارانه‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬هیچ اطالعاتی از صادرات ای��ران به کنیا یا واردات‬ ‫ایران از این کشور در مدت ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۴‬در امارهای گمرک ایران‬ ‫ثبت نش��ده و بر این اساس به نظر می رسد تجارت ایران و کنیا در سال جاری‬ ‫صفر بوده اس��ت‪ ،‬اما امارهای رس��می گمرک ایران نشان می دهد در سال ‪۹۳‬‬ ‫ای��ران ‪ ۵۴‬میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار و ‪ ۱۹۸‬دالر صادرات غیرنفتی به کنیا داش��ته‬ ‫است‪ .‬همچنین در همین سال ایران ‪ 7‬میلیون و ‪ ۶۱۵‬هزار و ‪ ۵۳۰‬دالر کاال از‬ ‫کشور کنیا وارد کرده است‪ .‬بر اساس امارهای رسمی گمرک ایران‪ ،‬اقالم عمده‬ ‫وارداتی ایران از کنیا در سال ‪ ۹۳‬شامل چای سیاه به ارزش ‪ 3‬میلیون و ‪۷۱۷‬‬ ‫ه��زار دالر‪ ،‬درختچه گل رز به ارزش ‪ ۱۴۷‬هزار دالر و انواعی از نباتات زنده و‬ ‫ریشه انها به ارزش ‪ ۸۸‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادراتی ایران به کشور کنیا در سال ‪ ۹۳‬نیز عبارتند از قیر نفت‬ ‫به ارزش ‪ ۴۷‬میلیون و ‪ ۵۱۴‬هزار دالر‪ ،‬انواعی از خمیرهای غذایی به ارزش یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۸۲‬هزار دالر‪ ،‬بیسکویت به ارزش یک میلیون و ‪ ۷۷‬هزار دالر‪ ،‬موم‬ ‫پارافین به ارزش ‪ ۹۹۸‬هزار دالر و فراورده های نفتی به ارزش ‪ ۵۹۳‬هزار دالر‪.‬‬ ‫اعزام هیات تجاری – س��رمایه گذاری ایران به جمهوری کنیا تعیین شده‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با اقتصادنیوز‪ ،‬درباره جزئیات این س��فر و مهلت ثبت نام شرکت های‬ ‫تجاری برای حضور در س��فر‪ ،‬گفت‪ :‬تا اواسط هفته جاری برای ثبت نام فرصت‬ ‫هس��ت‪ .‬س��قف ثبت نام ما ‪ ۲۰‬نفر اس��ت که تاکنون ح��دود ‪ ۱۰‬نفر ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اعزام این هیات تجاری با همکاری دفتر عربی – افریقایی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ای��ران و رای��زن بازرگانی ما در کش��ور کنیا انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫سرپرست هیات اعزامی فرزاد پیلتن‪ ،‬مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه مناسبات اقتصادی‬ ‫بخش های خصوصی ایران و عمان‬ ‫تخصیص یارانه به سرمایه گذاران المانی در ایران‬ ‫فعاالن بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫س��فر به المان‪ ،‬دیدار با هیات مدیره فدراس��یون‬ ‫تج��ارت کالن الم��ان را نی��ز در کارنام��ه کاری‬ ‫خود ثبت کردند‪ .‬فدراس��یون تجارت کالن المان‬ ‫نماینده تجارت خارجی المان اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬اتحادی��ه در حوزه های مختلف کس��ب وکار و‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳۰‬اتحادیه منطق��ه ای را در عضویت‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬هیات ایرانی همچنین از س��وی نهاد‬ ‫اقتصادی حزب دموکرات مسیحی المان که رهبر‬ ‫کنون��ی ان انگال مرکل اس��ت نیز ب��رای مذاکره‬ ‫دعوت شدند‪.‬‬ ‫در دی��دار مس��عود خوانس��اری‪ ،‬ریی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و «گریگ��ور وول��ف»‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرکل اروپ��ا و روابط بین الملل‬ ‫فدراس��یون تج��ارت کالن المان‪ ،‬وول��ف اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تمامی بخش های اقتص��ادی المان در این‬ ‫فدراس��یون عضو هستند و نمایندگان این تشکل‬ ‫در مذاک��رات مرب��وط به رس��یدگی ب��ه حقوق‬ ‫تج��ارت‪ ،‬امور مربوط به ورشکس��تگی‪ ،‬گمرک و‬ ‫صادرات شرکت می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این تش��کل ب��ه نمایندگی از‬ ‫کارفرمایان در مس��ائل مربوط به تعرفه مش��اغل‬ ‫نیز با اتحادیه های کارگری این کش��ور به مذاکره‬ ‫می نش��یند‪ .‬عضو هیات مدیره فدراسیون تجارت‬ ‫کالن الم��ان همچنین در این دی��دار از گردش‬ ‫مالی باالی این فدراسیون تجاری پرده برداشت و‬ ‫با بیان اینکه این تشکل در سال گذشته میالدی‬ ‫‪۱۳۰۰‬میلیارد یورو گردش مالی داشت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫این می��زان‪۴۵۸ ،‬میلیارد ی��ورو مربوط به بخش‬ ‫اصناف و ‪۳۶۳‬میلیارد ی��ورو نیز مربوط به بخش‬ ‫خرده فروشی بود‪.‬‬ ‫وولف در ادامه به توافق هس��ته ای ایران و رفع‬ ‫تحریم ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬اعضای فدراس��یون‬ ‫تجارت کالن المان عالقه ش��دیدی به همکاری‬ ‫با ایران دارند اما مش��کالت بانکی میان دو کشور‬ ‫همچن��ان پا برجاس��ت که ب��رای رف��ع ان باید‬ ‫تالش کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دس��ت و پای شرکت های‬ ‫المانی ب��رای همکاری با ای��ران را تنها قوانین و‬ ‫مقررات دولت این کش��ور نبس��ته است بلکه این‬ ‫ش��رکت ها نیم نگاهی نیز به قوانی��ن تابعه امریکا‬ ‫در مواجهه با ایران دارند‪ ،‬از این رو‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫المانی درحال حاضر در بخش فاینانس با ایران به‬ ‫شدت محتاطانه عمل می کنند‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫فدراس��یون تج��ارت کالن الم��ان از مذاکرات و‬ ‫البی گری این فدراس��یون بزرگ تجاری المان با‬ ‫برخ��ی بانک های المانی برای برق��راری روابط با‬ ‫ایران خب��ر داد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر مذاکرات‬ ‫خوب��ی را با بانک تجارت ای��ران و المان و برخی‬ ‫دیگر از بانک های این کشور اغاز کرده ایم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫در دیدار هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران با فدراسیون تجارت کالن المان مطرح شد‬ ‫اقتصاد و سیاست ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پروژه های متعددی از‬ ‫س��وی این نهاد اقتصادی در کشورهای اسیایی‬ ‫و ح��وزه خاورمیانه به اجرا درامده‪ ،‬افزود‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬کش��وری که برای ما اهمیت بسیار باالیی‬ ‫دارد و امیدواریم بتوانی��م با ان همکاری کنیم‪،‬‬ ‫ایران اس��ت و خوشبختانه شاهد ان هستیم که‬ ‫پس از رفع تحریم ه��ا‪ ،‬جنب و جوش باالیی در‬ ‫میان کش��ورها برای تعامل با اقتصاد ایران شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته ماریوس ش��واب‪ ،‬در این جنب و جوش‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬المان نسبت به سایر کشورها دست‬ ‫برتر را دارد چراکه صنای��ع المان و ایران پیوند‬ ‫دیرینه ای دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬نهاد اقتصادی حزب‬ ‫دموکرات مس��یحی المان به دنبال ان است که‬ ‫ب��رای کاهش ریس��ک فعاالن اقتص��ادی ایران‪،‬‬ ‫نق��ش خود را ب��رای پیوند بیش��تر بازارهای دو‬ ‫کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینک��ه نماین��ده تام االختیار‬ ‫مدیریت کس��ب و کار نهاد اقتص��ادی این حزب‬ ‫برای ای��ران‪ ،‬یک ایرانی تبار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اقای‬ ‫«الکس��اندر جورجینی��ا» به دلی��ل اش��نایی با‬ ‫فرهن��گ و زبان هر دو کش��ور بهترین گزینه ای‬ ‫است که از س��وی دبیرکل نهاد اقتصادی حزب‬ ‫دموکرات مس��یحی به عنوان مسئول پروژه های‬ ‫اقتصادی در ایران انتخاب شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگان��ی تهران نیز در این دیدار ‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر اگرچ��ه تحریم ها علیه‬ ‫ایران اعمال شد اما صنایع کشور با توان داخلی‬ ‫به خودکفایی رس��یدند‪ .‬خوانس��اری دو معضل‬ ‫و کمب��ود کنونی اقتصاد ایران را نبود س��رمایه‬ ‫الزم ب��رای انج��ام پروژه ه��ا و نیز ج��ای خالی‬ ‫فناوری های جدید عنوان ک��رد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫وظایف اصلی نهادهای اقتصادی المان در مسیر‬ ‫برقراری مناس��بات تجاری دو کش��ور‪ ،‬مذاکره و‬ ‫گفت وگ��و ب��ا دولت الم��ان برای تس��هیل امور‬ ‫بانکی و بیمه با ایران اس��ت چرا که درحال حاضر ‬ ‫احی��ای همکاری های اقتصادی میان دو کش��ور‬ ‫فدای سیاس��ت های دول��ت المان ش��ده‪ ،‬حال‬ ‫انکه س��ایر دولت های اروپایی ازجمله فرانس��ه‬ ‫و ایتالیا مش��کل بانکی و بیمه خ��ود با ایران را‬ ‫برطرف کردند و توانستند سریع تر از المان وارد‬ ‫همکاری های اقتصادی با ایران شوند‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی ته��ران در ادامه افزود‪:‬‬ ‫بیمه «هرمس» المان اع�لام کرده که به دلیل‬ ‫بدهی ‪۵۰۰‬میلیون دالری ایران‪ ،‬هنوز نتوانسته‬ ‫به چرخ��ه همکاری های اقتصادی دو کش��ور پا‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬در حال��ی که این رق��م ناچیز به دلیل‬ ‫تحریم ه��ای مالی از س��وی ای��ران بازپرداخت‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬خوانس��اری از ارتباط میان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و نهاد اقتصادی حزب دموکرات‬ ‫مس��یحی المان اس��تقبال کرد و یاداور شد که‬ ‫با ش��کل گیری تعامل مناسب میان این دو نهاد‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬می توان گام های بلندی در توس��عه‬ ‫همکاری های اقتصادی دو کشور برداشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫ـ افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران است‪ .‬این سفر به مدت ‪ 6‬روز و ‪ 5‬شب‬ ‫به طول می انجامد و ما برای مدت اقامت در نایروبی‪ ،‬پایتخت کنیا‪ ،‬یک س��ری‬ ‫برنامه ها و مالقات های تجاری و همچنین بازدید از نمایشگاه زیرساخت انرژی‬ ‫و ساختمان را در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫رسولی درباره ظرفیت های تجارت با کنیا برای ایران گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۳‬ایران‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬میلیون دالر انواع کاال به کنیا صادر کرده اس��ت‪ .‬کنیا تجاری ترین‬ ‫کشور شرق افریقا و دروازه ورود به کشورهای اوگاندا‪ ،‬کنگو‪ ،‬بوروندی و رواندا‬ ‫اس��ت‪ .‬بندر مومباس��ا که در این کش��ور قرار دارد‪ ،‬مهم ترین بندر ورودی به‬ ‫شرق افریقا به شمار می رود؛ یعنی ترخیص کاالهای کشورهای اوگاندا‪ ،‬کنگو‪،‬‬ ‫بوروندی‪ ،‬رواندا و حتی تانزانیا از این بندر انجام می ش��ود‪ .‬ارزش ساختمان در‬ ‫سال های اخیر در این کشور حدو د ‪ ۷۰۰‬برابر افزایش یافته است‪ .‬نایروبی یکی‬ ‫از ‪ 3‬مقر سازمان ملل متحد بعد از نیویورک است‪.‬‬ ‫او درباره یارانه ای که برای این س��فر در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫هر شرکتی که در این سفر حضور یابد‪ ۵۰ ،‬درصد هزینه سفر به صورت یارانه‬ ‫پرداخت می ش��ود؛ به این صورت که پس از بازگشت هیات از سفر‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫از هزینه های سفر را به حساب شرکت ها برمی گردانند‪.‬‬ ‫هزینه این سفر هزار و ‪ ۹۹۵‬دالر است‪ ،‬به عالوه هزینه پرواز رفت و برگشت‬ ‫ته��ران – نایروبی که در مجموع به طور تقریبی ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫برای هر فرد هزینه خواهد داش��ت که نیمی از این میزان از س��وی س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ای��ران در دیدار با «یوس��ف بن‬ ‫علوی» که سرپرس��تی س��فر هیات بلند پای��ه ای از وزرا و‬ ‫مدیران بانک مرکزی و بانک مس��قط ب��ه ایران را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬دیدار و پیرامون توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری‬ ‫با رفع مشکالت روادید‪ ،‬افزایش تبادل کاال و خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی بین دو کشور‪ ،‬تسریع در ارتباط بین بانک ها و‬ ‫ی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایجاد بندر اختصاص��ی برای تاجران ایران ‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬محس��ن‬ ‫جالل پور در دیدار با یوس��ف ب��ن علوی‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫عم��ان که به همراه وزی��ر تجارت و صنایع‪ ،‬مش��اور ویژه‬ ‫پادش��اه عمان‪ ،‬رییس بانک مرکزی‪ ،‬رییس بانک مسقط و‬ ‫س��فیر این کشور‪ ،‬در اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کرده‬ ‫بودند بر لزوم افزایش ارتباط بین بخش های خصوصی دو‬ ‫کش��ور و تغییر سیاست های س��رمایه گذاری مشترک در‬ ‫جهت افزایش مناس��بات اقتصادی تاکی��د کرد‪ .‬جالل پور‬ ‫به تجربیات س��ال های اخی��ر و دوران تحریم در ارتباط با‬ ‫کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود‪ :‬ما تصمیم داریم که‬ ‫عمده حجم مناسبات اقتصادی با امارات را به عمان منتقل‬ ‫کرده و با بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات ش��رکت های‬ ‫ایران��ی دربازار کش��ورهای منطقه‪ ،‬کار مش��ترک را برای‬ ‫صادرات مجدد و توس��عه مناسبات با عمان اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ایجاد اتاق مش��ترک‪ ،‬اع��زام و پذیرش‬ ‫‪ 8‬هی��ات تجاری بی��ن ای��ران و عمان در دو س��ال اخیر‪،‬‬ ‫تاس��یس یک هلدینگ مش��ترک‪ ،‬افتت��اح دفتر همکاری‬ ‫عمان در بندرعباس‪ ،‬راه اندازی خط مس��تقیم هوایی بین‬ ‫شیراز و مسقط و راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی برای‬ ‫انتقال کاالها بین بنادر دو کشور با تالش های سفیر عمان‬ ‫در تهران‪ ،‬از جمله اقدامات اجرایی برای توسعه مناسبات‬ ‫تجاری بین دو کشور بوده است‪ .‬او بر اهمیت اتاق مشترک‬ ‫و جلس��ات متعدد هیات رییس��ه این اتاق ب��رای پیگیری‬ ‫مطالب��ات بخش خصوص��ی از دولت عم��ان تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در تمامی جلس��اتی که با حضور رییس جمهوری و‬ ‫مقامات دولتی ایران برگزار ش��ده‪ ،‬همواره پیرامون انجام‬ ‫کارهای اجرایی در تحقق اهداف تجاری بین دو کش��ور از‬ ‫اتاق بازرگانی ایران ارائه گزارش مطالبه می شود‪ .‬امیدواریم‬ ‫با تس��هیل س��فر تاجران ب��ا دریافت روادی��د بلندمدت و‬ ‫افزایش ارتباط بین بانکی در راس��تای نقل و انتقال مالی‬ ‫که پایه های اصلی تجارت هستند گام های موثری برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬در این دیدار همچنین وزیر ام��ور خارجه عمان با‬ ‫اشاره به برگزاری اجالس بین المللی سرمایه گذاری جهانی‬ ‫در ته��ران یا مس��قط در این��ده نزدیک گف��ت‪ :‬برای این‬ ‫رویداد مهم‪ ،‬اکتبر امس��ال را در نظ��ر گرفته ایم و از انجا‬ ‫که این اجالس از اهمیت باالیی برخوردار بوده بهتر است‬ ‫نماینده ای از طرف ش��ما و ما‪ ،‬مسئولیت تهیه دستور کار‬ ‫اجالس را بر عهده بگیرند‪ .‬یوس��ف بن علوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تس��هیل در صدور روادید فقط ویژه بازرگانان ایرانی است‬ ‫و ب��ا توجه به برنامه ای که داریم می توانیم ‪ 2‬هزار بازرگان‬ ‫را در س��ال جاری پذیرا باشیم‪ .‬حتی شرکت های رسمی و‬ ‫دولتی ایران با معرفی اتاق بازرگانی ایران به سفارت عمان‬ ‫در تهران می توانند ‪ ۲۴‬ساعته این روادید را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت و تجارت عمان نیز از جدی بودن تصمیم‬ ‫مقامات کش��ور متبوع خود برای تحکی��م روابط دوجانبه‬ ‫خبر داد‪« .‬علی السنیدی» از برداشتن موانع سر راه توسعه‬ ‫روابط دو کش��ور ایران و عمان به عن��وان مهم ترین محور‬ ‫پیش رو نام برد و افزود‪ :‬تسهیل صدور روادید برای تاجران‬ ‫ایرانی‪ ،‬بازرگانان و صنعتگ��ران‪ ،‬ایجاد ارتباطات تنگاتنگ‬ ‫ازطریق بنادر و سرمایه گذاری مشترک در زمینه صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری حاکمیت��ی از دیگر زمینه ه��ای همکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص منطقه تجاری به ایران در عمان‬ ‫وی از تخصی��ص ‪۱۲۰‬هزار مترمرب��ع منطقه تجاری و‬ ‫لجس��تیکی برای فعاالن اقتصادی ایران‪ ،‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن منطقه برای انبار یا صادرات مج��دد کاالهای ایرانی‬ ‫در نظر گرفته شده و امیدواریم با سرمایه گذاری مشترک‬ ‫بی��ن فعاالن اقتصادی دو کش��ور‪ ،‬این منطقه در رش��د و‬ ‫افزایش حجم تجارت ایران و عمان تاثیر گذار باش��د‪ .‬علی‬ ‫الس��نیدی‪ ،‬از حضور فعاالن اقتص��ادی و تاجران با تجربه‬ ‫و ش��رکت هایی که توانمندی و جدیت در کار مش��ترک‬ ‫دارند‪ ،‬اس��تقبال ک��رد و اف��زود‪ :‬یکی از اش��کاالت زمان‬ ‫گذش��ته معرفی نش��دن بازرگانان جدی در کار مشترک‬ ‫ب��ود و امیدواریم در اینده با تایید اتاق بازرگانی‪ ،‬کس��انی‬ ‫که ظرفیت رقم زدن کارهای مهم را دارند به عمان س��فر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ضرورت مقابله با میوه قاچاق در مرزها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫میرحسین محمودی‪ ،‬رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به اینکه علت وجود میوه‬ ‫قاچاق در بازار برخورد نکردن در مبادی ورودی کش��ور است‪ ،‬افزود‪ :‬میوه قاچاق در‬ ‫مرز همراه میوه مجوزدار وارد می ش��ود‪ .‬وی برخورد با توزیع میوه قاچاق را در بازار‬ ‫بس��یار دشوار اعالم کرد و گفت‪ :‬اگر در مرحله نخست ورودی های کشور به درستی‬ ‫کنترل نشود‪ ،‬برخورد با ان بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی لغوشده است‬ ‫لیزینگ‪ ،‬خرید و فروش مسکن را با اشکال مواجه می کند‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حسام عقبایی‪:‬‬ ‫دیوان عدالت‬ ‫اداری تنها‬ ‫رای به الزامی‬ ‫نبودن دریافت‬ ‫کد رهگیری‬ ‫برای متعاملین‬ ‫سازمان امور‬ ‫مالیاتی داده‪ ،‬نه‬ ‫معامالت مسکن‬ ‫ای��ن روزه��ا در حالی ک��ه رییس هیات مدی��ره کانون‬ ‫دفتری��اران از ابط��ال مصوبه س��ال ‪ ۱۳87‬هیات دولت و‬ ‫حذف کد رهگیری در معامالت و نقل و انتقال های ملکی‬ ‫در سامانه هوشمند رهگیری خبر می دهد‪ ،‬حسام عقبایی‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک در نشس��تی رس��می با‬ ‫حض��ور خبرنگاران این خبر را تکذیب کرد وگفت‪ :‬دیوان‬ ‫عدال��ت اداری تنه��ا رای ب��ه الزامی نب��ودن دریافت کد‬ ‫رهگیری برای متعاملین س��ازمان ام��ور مالیاتی داده‪ ،‬نه‬ ‫معامالت مس��کن‪ .‬طبق مصوبه سامانه هوشمند رهگیری‬ ‫تمامی معامالت مس��کن مش��مول ارائه ک��د رهگیری به‬ ‫شهرداری‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬بانک و‪ ...‬بودند‪ .‬حال با‬ ‫ابطال بند ‪ 5‬و ‪ 6‬این مصوبه ازس��وی دیوان عدالت اداری‬ ‫ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی لغو شده است‪.‬‬ ‫عقبایی با بیان اینکه انتشار خبر الزامی نبودن دریافت‬ ‫کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی در اذهان‬ ‫عمومی این گونه ش��کل گرفت که معامالت مسکن نیازی‬ ‫ب��ه دریافت کد رهگیری ندار د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حتی اگر دیوان‬ ‫عدالت اداری هم الزامی نبودن دریافت کد رهگیری برای‬ ‫معامالت مس��کن را تصویب کند از انجایی که مش��اوران‬ ‫ام�لاک و اصناف زیرمجموعه های دولتی نیس��تند با رای‬ ‫هیات عالی نظ��ارت اعضا می توانند دریافت کد رهگیری‬ ‫را برای صنف خود الزم االجرا کنند‪.‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫مش��اوران امالک از س��ال ‪۸۷‬موظف ش��دند معامالت و‬ ‫نقل وانتقاالت ملکی را در س��امانه هوش��مند رهگیری به‬ ‫ثبت برس��انند تا ب��ا این اقدام‪ ،‬مبادالت در بازار مس��کن‬ ‫ش��فاف ش��ده و دول��ت و نهادهای مرج��ع بتوانند در هر‬ ‫لحظه امار بازار مسکن را به لحاظ سطح قیمت ها و حجم‬ ‫معامالت در اختیار داش��ته باش��ند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬براساس‬ ‫ای��ن مصوبه هر قراردادی در زمینه خرید و فروش‪ ،‬رهن‪،‬‬ ‫اج��اره و هبه ملک باید با کد رهگیری در این س��امانه به‬ ‫ثبت برسد و استفاده از کد رهگیری در بنگاه های معامالت‬ ‫ملکی همچنان به قوت خود باقی است‪.‬وی افزود‪ :‬دریافت‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷــﺎﻛﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺛﺎﻣﻨﺎﻻﺋﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻬﺼﻨﻌﺘﻴﺘﺮﺷﻴﺰﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻮﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980226700706‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛــﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/21‬ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ‪ 10:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/123851‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‪7‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷــﺎﻛﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍﻧﻴﺴــﺎﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪﺭﻓﻴﻌﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980226700723‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪95/1/28‬‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ‪ 9:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/123848‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‪7‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷــﺎﻛﻰ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩﺻﻔﺪﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﻬﺰﺍﺩﺍﻛﺮﻣــﻰ ﻭﻣﻮﻧﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻳﻮﺗﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺨﺴــﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻴﻮﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻮﺟﻬﭽﻚ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980228300656‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪95/1/14‬‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/123845‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ‪ 23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻋﻠﻴﺎﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻫﻮﺷﻨﮕﺬﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻠﺠﺒﺎﺭﻳﻮﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺏ ﻭﺭﺿﻮﺍﻧﻨﺎﺻﺮﻳﻮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻮﺳﻔﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‪940849‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﺘﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ‪23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻌﻤﻮﻣﻴﺤﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻘﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪9309980228300859‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪110/123844‬‬ ‫‪23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻌﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺸــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺷــﭙﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 9409980228300066‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺭﺣﻴﻤﺨﺴــﺮﻭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻳﻤﻬﺪﻳﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‪940516‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﺘﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ‪23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻌﻤﻮﻣﻴﺤﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻘﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪-‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪110/123841‬‬ ‫‪23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻌﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺸــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴــﻪ ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﮔﻬﻴﻬــﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳــﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻌﻠﻴــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﺎﺻﻐﺮﺟﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻫﺤﻔﻈﺂﺑــﺎﺩﻯ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﭼــﻮﻥ ﻭﻓﻘﺪﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪940339‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ‪23‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻫﺶ‪930839‬ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ‪440000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﭼــﻚ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻠﻪ ﺳــﻴﺪﻣﻌﻴﻨﺒﺎﺭﺍﻧﻴﺒﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷــﺪﻫﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ‪10‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/123838‬‬ ‫‪23‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻌﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺸــﻌﺒﻪ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ک��د رهگیری برای همه قولنامه ه��ا و قراردادهای امالک‬ ‫از جمله خرید‪ ،‬فروش و اجاره از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬برای همه‬ ‫مش��اوران امالک اجباری اس��ت و چنانچ��ه در معامله ای‬ ‫کد رهگیری صادر نش��ود بر اس��اس ماده ‪ ۲۸‬قانون نظام‬ ‫ام��ور صنفی ان واحد صنفی پلمب خواهد ش��د‪ .‬عقبایی‬ ‫همچنین با رد اش��کاالتی که درباره کد رهگیری و ایجاد‬ ‫حف��ره امنیتی در ان از س��وی قوه قضاییه عنوان ش��ده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬گفته می شود اگر یک عدد از کد پستی تغییر‬ ‫کند‪ ،‬کد رهگیری دیگر متعلق به ان ملک نیس��ت و این‬ ‫دقیق��ا نش��ان دهنده ضریب باالی امنیت��ی کد رهگیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه وجود حفره امنیتی و متاس��فانه این اس��تدالل‬ ‫اصال مورد پذیرش نیست‪.‬وی یاداور شد‪ :‬مشاوران امالک‬ ‫ب��ه هیچ وجه نباید به کد پس��تی من��درج در قبوض اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و کارت ملی اس��تناد کنند چرا که ممکن‬ ‫است این کدهای پستی ایراداتی داشته باشند‪ .‬موثق ترین‬ ‫کد پستی امالک‪ ،‬کدی است که از سازمان پست استعالم‬ ‫شده باشد‪.‬وی با اشاره به اینکه در زمان تصویب این قانون‬ ‫از س��وی هیات وزیران قرار بر این بود که همه دستگاه ها‬ ‫و نهاده��ای دولت��ی برای انجام ای��ن کار همکاری کرده و‬ ‫اطالعات خود را به این س��امانه منتقل کنند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫همچنین قرار بود این س��امانه بان��ک اطالعاتی امالک و‬ ‫مس��تغالت کشور ش��ود و نیاز جامعه را در حوزه تضمین‬ ‫انجام معامالت براورده کند‪.‬عقبایی اضافه کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی و س��ازمان ثبت اس��ناد هم مکلف هستند در‬ ‫قبال پاسخ به استعالم هایی که انجام می شود به طور حتم‬ ‫ک��د رهگیری را مطالبه کنند‪ .‬قانون دریافت کد رهگیری‬ ‫برای این اس��ت ک��ه راه ه��ای دور زدن قوانین معامالت‬ ‫مس��کن بسته ش��ود و روزنه ای برای سوءاستفاده از انجام‬ ‫معام�لات و فروش یک ملک به چند نفر باز نماند‪.‬عقبایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬جالب این است که همان روزی که رییس کانون‬ ‫س��ردفتران خبر لغو دریافت کد رهگیری برای معامالت‬ ‫مس��کن را داده ب��ود‪ ،‬در تماس تلفنی با من درخواس��ت‬ ‫دریاف��ت کد رهگیری برای معامله ملکی مربوط به کانون‬ ‫دفاتر خدمات الکترونیک را کرده است‪ .‬اگر وی از صحت‬ ‫این خبر مطمئن بود به چه دلیل از من مطالبه صدور کد‬ ‫رهگیری برای انجام یک معامله را داش��ت‪ .‬عقبایی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر مش��اوره امالکی نس��بت به دریافت هزینه بابت‬ ‫ص��دور کد رهگیری اقدام کند به طور قطع مرتکب تخلف‬ ‫شده و با ان برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از امالک کشور سند ندارند‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران با بیان‬ ‫اینکه براس��اس امار غیررس��می ح��دود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫امالک و اراضی کش��ورمان س��ند مالکی��ت ندارند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫امکان معامله این امالک بدون سند در دفاتر اسناد رسمی‬ ‫وج��ود ن��دارد و این معامالت باید در مش��اوران امالک و‬ ‫بنگاه ها انجام ش��وند‪.‬وی با بیان اینکه برخی از موجران و‬ ‫صاحبان ملک از ارائه اطالعات برای دریافت کد رهگیری‬ ‫ه��راس دارن��د ادام��ه داد‪ :‬برخی ها تص��ور می کنند اگر‬ ‫اطالعات میزان اجاره و ارزش ملک خود را به سامانه بانک‬ ‫اطالعات امالک و مس��تغالت ارائه دهند باید به س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی هزینه بیشتری بابت مالیات بپردازند اما این‬ ‫اطالعات قرار نیست به سازمان امور مالیاتی منتقل شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به تعداد معامالتی ک��ه برای ان کد رهگیری‬ ‫صادر ش��ده گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۸۷‬تاکنون ‪۱۰‬میلیون و ‪۴۱۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۷۶‬ک��د رهگیری برای معامالت مس��کن صادر‬ ‫ش��ده که از این تعداد ‪۶‬میلیون و ‪ ۶۷۴‬هزارو ‪ ۲۴‬کد بابت‬ ‫مبایعه نام��ه بوده و ‪۳‬میلیون و ‪۲۵‬هزار و ‪ ۴۲‬کد رهگیری‬ ‫هم بابت قراردادهای اجاره نامه صادر ش��ده اس��ت و سایر‬ ‫کدهای رهگیری هم متعلق به دیگر قراردادها است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ویژه مس�کن در نمایش�گاه امالک و‬ ‫مستغالت‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران با بیان‬ ‫اینکه س��ومین نمایش��گاه بین المللی امالک و مستغالت‬ ‫امروز با حضور شرکت های ایرانی و خارجی برگزار می شود‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪9409980231500138‬ﺷــﻌﺒﻪ‪150‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻘﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺵ‪9409970231500826‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫‪:‬ﺣﺴــﻨﻤﻬﺮﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﻮﺳــﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻧﻴﻮﺳﻔﺎﺳــﻼﻣﺒﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪:‬ﺍﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺘﺮﺍ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﻤــﺪ ﻭ ﺍﻓﺸــﻴﻦ ﻭ ﺍﻣﻴــﻦ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﺷــﻬﺮﺕ ﻧﺼﻴﺮﻳــﺎﻥ ﻭ ﺻﻐﺮﻳﻜﺎﻇﻤﻴــﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻫﻜﻠﺮﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺘﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪:‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺭﺍﻳﺪﺍﺩﮔﺎﻩ‪ :‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻨﻤﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎﺳــﻼﻣﺒﻮﻟﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴــﺖ ﺁﻗﺎﻳــﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ‪1:‬ﻣﺤﻤﻮﺩ‪2‬ﻣﺤﻤﺪ‪3‬ﺍﻣﻴﻦ‪4‬ﺍﻣﺎﻥ‬ ‫‪5‬ﻣﻴﺘﺮﺍ‪6‬ﺍﻓﺸــﻴﻦ ﺟﻤﻠﮕــﻰ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻥ‪7‬ﺻﻐﺮﻳﻜﺎﻇﻤﻴﺎﻥ‪8‬ﺍﺩﺍﺭﻫﻜﻠــﺮﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻳﺘﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺑــﻪ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﻌــﻮﺽ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺑﻄــﻮﺭ ﻣﻌــﻮﺽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﻦ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺳــﻴﻤﺎﻧﺮﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻛﻬــﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪12955‬ﻭ‪12956‬ﻭ‪12957‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠــﻰ ‪138‬ﺑﺨﺶ‪12‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻗﻄﻌــﺎﺕ‬ ‫‪320‬ﻭ‪321‬ﻭ‪322‬ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ‪51/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﭙﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺫﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪22638‬ﻣﻮﺭﺥ‪94/8/16‬ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﭙﻼﻛﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺰء ﺍﺭﺍﺿﻰ‬ ‫ﻣﻠــﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻫﺎﺳــﺖ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻨﺼﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺍﺿﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﻔﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ‪2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻨﺪﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ‪22‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣــﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ‪20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/123836‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ‪150‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺘﺪﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠﻴﺂﻗﺎﻳــﻰ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻔﺨﻴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻬﺶ‪00133‬ﻣﻮﺭﺥ‪91/2/19‬ﻭ‪556‬ﻣﻮﺭﺥ‪91/5/11‬ﺻﺎﺩ‬ ‫ﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‪28‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮﺗﻀﻴﺰﺍﺭﻋﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﺎﻗﺎﻳﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻮﺍﻗﻔﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‪920981‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪95/2/13‬ﺳﺎﻋﺖ‪10‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻨﺪﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧــﻰ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻄﻠﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪110/123835‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮﺷــﻌﺒﻪ‪25‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ‪940857 :‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‪ 95/1/21:‬ﺳــﺎﻋﺖ‪ 9:30‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎﺗــﻲ ﻓﻼﺡ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻻﺯﻡ ﺷــﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/125357‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘﺮﺷــﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻲ ﺷﺒﻨﻢ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ‬ ‫ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻲ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠــﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻲ ﻣﻠــﻚ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 42‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩ‪-‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 9409982160700787‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1395/1/15‬ﻭﺳــﺎﻋﺖ ‪ 12‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ /‬ﺷــﺎﻛﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/125356‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺣﻘﻮﻗــﻲ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪42‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻــﺪﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این نمایش��گاه امکان فروش ویژه مس��کن‬ ‫برای انبوه س��ازان به روش اقساطی و تهاتری فراهم شده‬ ‫و از ش��رکت کنندگان خارجی این تعهد گرفته شده که با‬ ‫رویکرد س��رمایه گذاری در ایران حضور داش��ته باشند و‬ ‫امکان فروش ملک در خارج از کش��ور در این نمایش��گاه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالف لیزینگ مسکن هستم‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه لیزینگ‬ ‫مسکن بازار را دچار مشکل می کند گفت‪ :‬باید بروکراسی‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی برای مردم راحت تر ش��ود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در هیچ کجای دنیا به اندازه یک پنجم تسهیالت‬ ‫هزینه نمی پردازند‪ ،‬این در حالی اس��ت که درحال حاضر‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982164400446‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 219‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ‪ 9409972164401010‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﺰﺭﮔــﻮﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻦ ﺭﺿﺎﻳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻳــﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺭﻯ‬ ‫ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺩﻋــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ‪ 1886‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ پ‪ .‬ﺙ ‪ 122‬ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ‪ 11‬ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ‬ ‫‪ 87‬ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪ 51/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 93/8/30‬ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﻗﺘﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻭﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺵ‪ .‬ﺙ ‪ 94/8/3 – 94002675‬ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ پ‪ .‬ﺙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷــﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺩﻋــﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ 4‬ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 84‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 89‬ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺑﻨﺪ ‪ 4 -1‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﻯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‪91/11/7 – 5632082‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺁژﺍﻧﺲ ﻣﺴــﻜﻦ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺵ‬ ‫‪ 439‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/5/7‬ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺑــﺎﺏ ﺗﻌﻬــﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﻭﻓﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ‪ -2‬ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/10/5‬ﺣﻀﻮﺭﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪219‬‬ ‫ﻭ ‪ 220‬ﻭ ‪ 226‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧــﻰ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 519‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 371/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 92/5/7‬ﺗــﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ‪ 94/5/19‬ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳــﺎﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﻳــﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈــﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﺩﻋﻮﺍ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴــﺖ ﺟﺰﻣﻰ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨــﺪ ‪ 2‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋــﻮﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110 /123499‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 219‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐــﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤــﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982163200435‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺵ ‪9409972163200949‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺠﻴــﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻳــﺰﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻼﻝ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ‪ -1‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺭﻯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋــﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺰﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑــﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 347/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/5/5‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ 94/5/24‬ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻌﻮﻗﻪ ‪ 93/4/25‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ‪ 35/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﻣﺼﻮﻧﻴــﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 10‬ﻭ‪ 219‬ﻭ ‪ 220‬ﻭ ‪ 490‬ﻭ ‪ 1257‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 347/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 11/688/600‬ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /123497‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 207‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺻﺎﻟﺤــﻰ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺳﺪ ﺯﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﻩ ﺩﻩ ﻭ ﺣﺴــﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺁﻗﺎ ﺑﻴﮓ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻨﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980242201148‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/3/24‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 08:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /123496‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤــﺪ ﺛﻨﺎﻳــﻰ ﻧــﮋﺍﺩ‬ ‫در ایران بابت وام ‪۶۰‬میلیونی اوراق س��پرده ممتاز باید تا‬ ‫یک پنجم این تس��هیالت را متقاضی‪ ،‬اوراق بخرد‪ .‬عقبایی‬ ‫با تاکید بر اینکه موافق طرح لیزینگ مسکن نیستم گفت‪:‬‬ ‫رویکرد لیزینگ مس��کن در جهت منافع عمومی نیست‪.‬‬ ‫در حالی بانک مس��کن بابت طرح فروش اقساطی کارمزد‬ ‫‪۵‬درص��دی دریاف��ت می کند که در همه ج��ای دنیا کل‬ ‫تسهیالت مسکن تنها ‪۳‬درصد است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه در نیمه دوم س��ال اینده‬ ‫شاهد افزایش میزان معامالت مسکن بدون رشد قیمت ها‬ ‫خواهیم بود عنوان کرد‪ :‬از ‪ ۵‬ماه گذش��ته بازار با افزایش‬ ‫معامالت مس��کن مواجه شده که البته این سیر صعودی‬ ‫به معنای شکست یخ بازار نیست‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺮﺣﻤــﺖ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺭﻗﻴﻪ ﺑﺎﻳــﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﻳﻒ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980242200186‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪95/02/04‬‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 12:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /123494‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤــﺪ ﺛﻨﺎﻳــﻰ ﻧــﮋﺍﺩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409980242200737‬ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/3/19‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪11:00‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110 /123490‬ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 125‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎ ﻫﻨــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤــﺪ ﺛﻨﺎﻳــﻰ ﻧــﮋﺍﺩ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷــﻘﺎﻳﻖ ﺩﺭﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻫﻮﻣﻦ ﻃﺎﻫــﺮﻯ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980242500323‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫‪ 95/02/15‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/123488‬ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980242501329‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/02/19‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/123486‬ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﻮﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﺴــﺎﻧﻰ ﻥ‪ .‬پ ﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﻐﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9401231‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 346‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳــﺨﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/123484‬ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭ ﻏﻨﺠﻰ ﻓﺸﻜﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 1174/283/94‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ‪ 95/1/17‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 09:00‬ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﻓﺸﻜﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭ ﻏﻨﺠﻰ ﻓﺸﻜﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 283‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/123482‬ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪283‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حرکت دالرهای ازادشده به سمت تولید از مسیر بانکی‬ ‫‪17‬‬ ‫رشد ‪1200‬درصدی معامالت خارجی ها در بورس‬ ‫‪ 18‬ایا ایران سوپراستار اقتصادهای نوظهور خواهد شد؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اما و اگرهای همراهی مجلس دهم با دولت یازدهم‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از خانه ملت تا بسترهای اقتصادی‬ ‫حکای��ت همراه��ی و تداخل سیاس��ت و اقتصاد‬ ‫همواره یکی از حکایت های قدیمی در ایران است‪.‬‬ ‫ه��ر بار یک��ی از جریان های موثر سیاس��ی با ورود‬ ‫به مجلس شورای اس�لامی نتایج متفاوتی را برای‬ ‫اقتصاد ایران رقم زده اند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی چه تاثیری بر‬ ‫فضای اقتصادی دارند؟ همس��ویی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ده��م و دولت یازدهم به چه معناس��ت؟‬ ‫تاثیر جریان های سیاس��ی با سیاست های متفاوت‬ ‫چ��ه ثمری ب��رای اقتص��اد ب��ه هم��راه اورده اند‪.‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫به این پرسش ها‬ ‫پاسخ داده اند‪.‬‬ ‫دستمزد کارگران باالتر از تورم‬ ‫با اعالم نرخ تورم بهم��ن به میزان ‪11/8‬درصد که مالک‬ ‫اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد‬ ‫س��ال اینده است‪ ،‬رشد پایه حقوق ها در سال‪ ۹۵‬رقمی بین‬ ‫‪ ۸۴‬تا ‪۱۰۷‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬به زودی و‬ ‫در هفته های اینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشموالن‬ ‫قان��ون کار برای اجرا در س��ال‪ ۹۵‬به تصویب ش��ورای عالی‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬افزایش های ساالنه‬ ‫بیش��تر از نرخ ت��ورم نب��وده و در مواقع بس��یاری اختالف‬ ‫چش��مگیری با این نرخ داش��ته اس��ت‪ .‬نمایندگان کارگری‬ ‫در روزه��ای اخیر برخی محاس��بات و بررس��ی ها پیرامون‬ ‫وضعیت هزینه ها و معیش��ت خانوارهای کم درامد کارگری‬ ‫کش��ور را اعالم کرده اند ک��ه گزارش ها حاکی از ارقامی بین‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۷۰۰‬ه��زار تومان تا ‪۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫به عنوان هزینه ماهانه یک خانوار حدود ‪۴‬نفره است‪ .‬حداقل‬ ‫دس��تمزد امسال مش��موالن قانون کار از سوی شورای عالی‬ ‫کار‪ ،‬تنها ‪۷۱۲‬هزار تومان تعیین ش��ده است‪ .‬مقامات وزارت‬ ‫کار می گویند‪ 2 ،‬س��ال پیاپی اس��ت دولت افزایش س��االنه‬ ‫دستمزدها را باالتر از نرخ تورم در نظر می گیرد‪ ،‬ولی سخنی‬ ‫درب��اره اینکه ایا مجموع دریافتی ه��ای نیروی کار می تواند‬ ‫تامین کننده معیشت و مخارج باشد‪ ،‬در میان نمی اید‪.‬‬ ‫البته وزی��ر کار عنوان کرده افزایش حق��وق کارگران در‬ ‫س��ال اینده به ط��ور قطع باالتر از نرخ تورم اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫حال که نرخ تورم پایان بهمن امس��ال از س��وی مرکز امار‬ ‫ایران ‪11/8‬درصد اعالم شده‪ ،‬نمی توان انتظار داشت افزایش‬ ‫حقوق ها برای س��ال اینده حتی به میزان رش��د امسال ان‬ ‫نیز باشد‪.‬‬ ‫ب��رای س��ال جاری ش��ورای عال��ی کار‪ ،‬افزای��ش حداقل‬ ‫دس��تمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ‪۱۷‬درصد در نظر‬ ‫گرفت��ه بود‪ ،‬ولی حاال با نرخ تورم ‪11/8‬درصدی‪ ،‬به احتمال‬ ‫درنهایت باید افزایش ‪۱۵‬درصدی حداقل دس��تمزد س��ال‬ ‫این��ده را پیش بینی کرد‪ .‬پس یک احتمال قوی این اس��ت‬ ‫که حداقل دستمزدها از ‪۷۱۲‬هزار تومان به ‪۸۱۹‬هزار تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر ‪ ،‬فرامرز توفیق��ی مش��اور مجمع عالی‬ ‫نماین��دگان کارگران ایران گفت‪ :‬متاس��فانه به دلیل مطالبه ‬ ‫نش��دن سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود‪ ،‬در‬ ‫دس��ترس ترین راه مقابله با این نبود توازن و بقای س��رمایه‬ ‫کارفرماها و ایجاد حاش��یه سود‪ ،‬برقراری شرایطی سخت تر‬ ‫برای کارگران است‪.‬‬ ‫توفیق��ی افزود‪ :‬طرح هابی که می توانس��ت زمینه را برای‬ ‫جایگزینی نیروهای جوان و با دانش��ی نوین و مناسب برای‬ ‫صنعت به جای نیروهای مس��ن مهیا کند ت��ا روح جوانی و‬ ‫س��رزندگی را در صنعت بدمد‪ .‬در کنار این موضوع ها پایین‬ ‫بودن نرخ دس��تمزد در صنایع رغبت را برای ش��اغل شدن‬ ‫در جوان��ان این مرز و بوم از بین ب��رده و جوانان برای ورود‬ ‫به مش��اغلی ناشناخته و خدماتی راغب تر هستند تا مشاغل‬ ‫مولد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از ش��اغل‬ ‫یا بازنشس��ته ‪۱۸۷‬درصد کاهش یافته اس��ت (در سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬ت��ا ‪ )۱۳۹۲‬حال با نیم نگاهی به تورم اعالمی در این‬ ‫س��ال ها و افزایش سطح دستمزدها و مس��تمری می بینیم‬ ‫هیچ اقدامی برای جبران این کاهش نش��ده است‪ .‬فراموش‬ ‫کردن س��بد معیشت خانوار در این سال ها منجر به شاغالن‬ ‫فقیر ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو مصرانه از مقام عالی قوه مجریه‬ ‫درخواس��ت می کنیم نس��بت به بند ‪ 2‬ماده ‪ ۴۱‬نگاهی ویژه‬ ‫داش��ته و در فرایندی کلی و با نگرشی وسیع برخورد کرده‬ ‫و ش��اهد اقدامی انقالبی برای جبرای س��ال ها عقب ماندگی‬ ‫دستمزد از هزینه خانوار باشیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹مجل�س ش�ورای اسلامی نیازمن�د‬ ‫شایستگان‬ ‫ایا همس��ویی مجلس شورای اس�لامی و دولت‬ ‫می تواند ثمره بهتری برای اقتصاد ما داشته باشد؟‬ ‫مه��دی تقوی عض��و هیات علمی دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی و کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در پاس��خ به این س��وال عن��وان کرد‪:‬‬ ‫وظیفه مجلس ش��ورای اس�لامی در وهله نخست‬ ‫قانون گذاری اس��ت‪ .‬دولت طرح و الیحه به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ارائه می دهد که تمام ابعاد این‬ ‫الیحه ها یا طرح ها باید در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫یک وظیفه به عه��ده دارد و دولت وظیفه دیگر ‪ ،‬از‬ ‫این رو همراهی این دو به این معنا نیست که دولت‬ ‫هر طرح یا الیحه ای به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫فرس��تاد‪ ،‬باید م��ورد تایید بهارستان نش��ینان قرار‬ ‫گیرد و موافقت مجلس ش��ورای اسالمیی ها نباید‬ ‫به عنوان همراهی دولت و مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تعبیر شود‪.‬‬ ‫تقوی با اش��اره ب��ه اینکه بررس��ی و نقد وظیفه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی باید هر طرحی که به ان‬ ‫ارائه می شود را مورد ارزیابی همه جانبه قرار دهند‪،‬‬ ‫نماینده های مردم باید تم��ام قوانین را در رابطه با‬ ‫اینک��ه کدام به نفع مردم ی��ا اقتصاد خواهد بود‪ ،‬به‬ ‫تصویب برسانند‪ ،‬چراکه ممکن است دولت طرحی‬ ‫را به مجلس ش��ورای اسالمی ببرد که به نفع مردم‬ ‫و اقتصاد نباش��د‪ ،‬همانند طرح هدفمندی یارانه ها‬ ‫که به واقع کار کارشناسی نش��ده ای بود که از سوی‬ ‫نمایندگان نیز پذیرفته شد که سبب ساز مشکالت‬ ‫بی ش��ماری برای اقتصاد ش��د که پیامدهای ان را‬ ‫همچنان برای اقتصاد ش��اهد هس��تیم‪ .‬در حقیقت‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا در جهت همس��ویی دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب رسید که ضربه‬ ‫سنگینی به اقتصاد ایران زد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر نمایندگان ان دوره این طرح دولت‬ ‫را به تصویب نمی رس��اندند‪ ،‬م��ا گرفتار هدفمندی‬ ‫یارانه ها تا هم اکنون نبودیم‪ .‬یا اگر در پژوهش��کده‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی این طرح به دقت‬ ‫بررسی می شد به این س��ادگی ها طرح هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا به تصویب نمی رس��ید‪ .‬ط��رح هدفمندی‬ ‫یارانه جزو بدیهیات علم اقتصاد اس��ت که افزایش‬ ‫هزینه تولید‪ ،‬باعث افزایش رکود و تورم می ش��ود‪.‬‬ ‫نه پژوهشکده مجلس شورای اسالمی در قبال این‬ ‫طرح کار پژوهش��ی انجام داد و نه نمایندگان مردم‬ ‫در خانه ملت از نتیجه این طرح اگاهی داشتند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه تاکید کرد‪ :‬بنابراین هماهنگی‬ ‫بین مجلس ش��ورای اس�لامی و دول��ت به معنای‬ ‫تصویب قوانین درس��ت نیس��ت‪ .‬دولت یک وظیفه‬ ‫دارد‪ ،‬مجلس شورای اسالمی یک وظیفه دارد‪ .‬قرار‬ ‫نیس��ت دولت هر طرحی ارائه کرد‪ ،‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بپذیرد‪ .‬وظیفه نمایندگان بررسی‪ ،‬نظارت‬ ‫و قانون گذاری اس��ت‪ .‬از ای��ن رو نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی باید دارای تخصص باشند‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی نیز نیازمند‬ ‫تغییرات اساس��ی اس��ت‪ .‬در حوزه اقتص��اد باید از‬ ‫اقتصاددان های بزرگ در این مرکز اس��تفاده ش��ود‬ ‫که بازوی اقتصادی مجلس شورای اسالمی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل گذاری بهارستان نشین ها‬ ‫بهارستان نش��ین ها چگونه می توانن��د در اقتصاد‬ ‫موث��ر باش��ند؟ در این ب��اره ساس��ان شاه ویس��ی‬ ‫کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی در حاکمیت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران یک جایگاه برجسته است‪.‬‬ ‫از ای��ن جهت ک��ه حاکمیت قص��د دارد‪ ،‬از طریق‬ ‫مجلس شورای اس�لامی رابطه ای را با مردم برقرار‬ ‫کند‪ ،‬به نظر می رس��د این مجلس شورای اسالمی‬ ‫جایگاه بس��یار برجسته ای در امور عمومی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اقتصادی و فرهنگی در حاکمیت داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫شاه ویسی درباره سنجش رابطه بین مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اقتصاد خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫رابطه بین مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا اقتصاد را‬ ‫بس��نجیم‪ ،‬به نظر می رس��د باید جایگاه اقتصاد را‬ ‫در نهاد حاکمیتی مش��خص کنی��م و از ان جهت‬ ‫ن گذار هس��تیم‪ ،‬همواره سعی داریم‬ ‫که ما در دورا ‬ ‫قلم��رو اقتصادی دولت را مح��دود کنیم و ظرفیت‬ ‫اقتص��ادی مردم یا به عبارت دیگر اقتصاد مردم پایه‬ ‫را توس��عه ببخش��یم‪ ،‬اینجاس��ت که نقش مجلس‬ ‫شورای اسالمی به عنوان نماینده مردم در حاکمیت‬ ‫به شدت تاثیرگذار خواهد بود و این برعهده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اس��ت که اقتصاد را به س��مت‬ ‫مردمی ش��دن سوق دهد و توانمندی های اقتصادی‬ ‫را در مردم ش��کل بدهد‪ ،‬روابط اقتصادی دولتی با‬ ‫اقتص��اد مردمی را هماهنگ کن��د و از همه مهم تر‬ ‫توازن بین منابع موجود ب��ا مصارف برقرار کند‪ .‬به‬ ‫عب��ارت بهتر‪ ،‬ریل گذاری مناس��بی را بین اقتصاد‪ ،‬‬ ‫مردم و دولت و منابع موجود ایجاد کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در حوزه اقتصاد‪ ،‬مجلس شورای اسالمی با تولید یا‬ ‫اصالح قوانین پویا یا با تصویب بودجه های موثر که‬ ‫دولت پیشنهاد می کند و از همه مهمتر نظارت هایی‬ ‫که به قوانین اقتصادی دارد‪ ،‬می تواند بس��یار موثر‬ ‫عمل کند‪ .‬بنابراین مجلس شورای اسالمی در اندازه‬ ‫خودش‪ ،‬البته با شناخت و شایستگی و تدبیر همراه‬ ‫با ی��ک برنامه ریزی دقیق می تواند ما را در مس��یر‬ ‫تحق��ق اجرای اصل ‪ 44‬و اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫و افزای��ش ظرفیت ه��ای اقتصادی ب��ه پیش ببرد‪.‬‬ ‫از این رو قوانینی که در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ه تصویب می رس��ند‪ ،‬همانند ریل گذاری مس��یر‬ ‫دولت ه��ای بعدی را نی��ز مش��خص خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابراین در روابط ش��ناور‪ ،‬پوی��ا و پایدار در اقتصاد‬ ‫می توانند بسیار نقش افرینی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درباره جهتگیری جریان های سیاس��ی موثر‬ ‫در کش��ور و حض��ور انها در خانه مل��ت و تاثیر ان‬ ‫بر حوزه اقتصاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اقتصاد در ذات‬ ‫خودش یعنی تولید س��ود و ثروت‪ ،‬یعنی تولید رفاه‬ ‫و فرصت و اس��تفاده بهین��ه از منابع‪ ،‬اقتصاد یعنی‬ ‫ایجاد قابلیت‪ .‬از س��وی دیگر به طور عمده خیلی ها‬ ‫تص��رف در ق��درت را تص��رف در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی می دانن��د و تصرف در ق��درت و مجلس‬ ‫شورای اس�لامی را ابتیاع ثروت می دانند‪ .‬از این رو‬ ‫اگر قرار باش��د جریان های سیاس��ی موثر در حوزه‬ ‫روابط سیاس��ی‪ ،‬حضور در مجلس شورای اسالمی‬ ‫را ن��ه ب��رای خدمت و ن��ه برای فرص��ت و نه برای‬ ‫ایجاد ظرفیت در نهاد ملت‪ ،‬تعریف کرده باش��ند و‬ ‫فقط از ان برای تولید قدرت جریان های سیاس��ی‬ ‫خ��ود اس��تفاده کنند‪ ،‬به نظر می رس��د هم جایگاه‬ ‫و ش��ان مجلس شورای اس�لامی را تنزل می دهند‬ ‫و هم از س��وی دیگر اعتماد عموم��ی مردمی را از‬ ‫دس��ت می دهند‪ .‬شاه ویسی افزود‪ :‬هرچند به شکل‬ ‫سینوس��ی هرازچندگاهی یکی از جریان های موثر‬ ‫سیاسی در کشور اکثریت مجلس شورای اسالمی را‬ ‫به دس��ت می گیرند و فرصتی برای خدمتگذاری در‬ ‫اختیارش قرار می گیرد‪ ،‬اما اگر قرار ش��ود تمام این‬ ‫فرصت و قدرتی که از س��وی مردم در اختیارش��ان‬ ‫قرار گرفته را فقط در جهت منافع جریان سیاس��ی‬ ‫و جناح��ی قرار دهیم‪ ،‬به نظر می رس��د مورد افت‬ ‫بی اعتم��ادی م��ردم ق��رار خواهد گرفت و س��بب‬ ‫هماهنگ نش��دن بین قو ا و دست نیافتن به اهداف‬ ‫کلی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برایند دو نیروی مخالف‬ ‫تقابل دو جریان سیاس��ی چه س��مت و س��ویی‬ ‫می تواند به اقتصاد ایران بده��د؟ در این باره فرزاد‬ ‫هاشمی استاد اقتصاد دانشگاه رودهن و کارشناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫فک��ر می کن��م در اقتصاد ایران دو نی��رو در مقابل‬ ‫ه��م ایس��تاده اند که ب��ا دیدگاه ه��ا و عملکردهای‬ ‫متفاوتش��ان‪ ،‬پیامدهای اتفاق های خوب در اقتصاد‬ ‫را خنثی می کنند‪ .‬هاشمی در ادامه افزود‪ :‬جریانی‬ ‫ک��ه خواهان ارتباط ازاد با کش��ورهای مختلف در‬ ‫سطح جهان هستند و دسته ای که با اعمال فشارها‬ ‫و تنگ نظری ه��ا مانع ارتباطات گس��ترده با جهان‬ ‫می ش��وند‪ .‬برایند تقابل این دو نیرو حاصلی برای‬ ‫اقتص��اد ما به همراه نداش��ته و اینکه در اینده چه‬ ‫اتفاقی روی خواهد داد‪ ،‬نتیجه برایند تس��لط یکی‬ ‫از دو جریان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ساسان شاه ویسی‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫نبض بازار‬ ‫ارامش در بازار‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪،‬‬ ‫نرخ هر دالر امریکا را با دو تومان افت نس��بت به یکش��نبه ‪3‬هزار و ‪473‬‬ ‫تومان و هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید را با ‪ 9‬هزار تومان‬ ‫کاهش‪ 974‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪13‬تومان رش��د‬ ‫نسبت به یکشنبه‪3 ،‬هزار و ‪ 890‬تومان و هر پوند نیز همانند دو روز شنبه‬ ‫و یکشنبه ‪5‬هزار و ‪ 550‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز دوش��نبه هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‬ ‫ب��ا هزار توم��ان افت ‪ 974‬هزار تومان و یک قطعه س��که تمام بهار طرح‬ ‫قدیم نی��ز با ‪11‬هزار و ‪ 500‬تومان افت ‪978‬ه��زار و ‪ 500‬تومان قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز بدون تغییر قیمت نسبت به‬ ‫یکشنبه ‪ 498‬هزار تومان و هر ربع سکه نیز ‪269‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار با هزار تومان افزایش ‪186‬هزار تومان‬ ‫و یک گرم طالی ‪18‬عیار نیز ‪99‬هزار و ‪ 80‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫نرخ ه��ر اونس طال در بازارهای جهانی نیز با ‪ 18‬دالر افت نس��بت به‬ ‫یکشنبه یک هزار و ‪ 209‬دالر بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران روز دوش��نبه‬ ‫قیم��ت ه��ر دالر امریکا را با دو ریال رش��د ‪30‬ه��زار و ‪ 189‬ریال اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذش��ته اعالم کرد که نرخ‬ ‫بانکی ‪ 15‬ارز نس��بت به روز یکش��نبه افزایش و قیم��ت ‪ 20‬واحد پولی‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬نرخ چهار ارز نیز تغییر نکرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نرخ هر پوند انگلیس را با ‪ 364‬ریال کاهش ‪43/128‬ریال‬ ‫و هر یورو را با ‪72‬ریال افت ‪ 33/533‬ریال تعیین کرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬فرانک سویس ‪ 30/447‬ریال‪ ،‬کرون سوئد ‪3/567‬‬ ‫ریال‪ ،‬کرون نروژ ‪ 3/524‬ری��ال‪ ،‬کرون دانمارک ‪4/494‬ریال‪ ،‬روپیه هند‬ ‫‪ 441‬ری��ال‪ ،‬دره��م ام��ارات متحده عرب��ی ‪ 8/220‬ری��ال‪ ،‬دینار کویت‬ ‫‪ 100/900‬ری��ال‪ ،‬یکصد روپیه پاکس��تان ‪ 28/816‬ریال‪ ،‬یکصد ین ژاپن‬ ‫‪ 26/732‬ریال‪ ،‬دالر هنگ کنگ ‪ 3/885‬ریال‪ ،‬ریال عمان ‪ 78/404‬ریال‪،‬‬ ‫دالر کانادا ‪ 21/953‬ری��ال‪ ،‬راند افریقای جنوبی ‪ 1/962‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه‬ ‫‪ 10/227‬ری��ال‪ ،‬روبل روس��یه ‪ 391‬ریال‪ ،‬ریال قطر ‪ 8/289‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫دینار عراق ‪ 2/729‬ریال‪ ،‬لیر س��وریه ‪ 160‬ریال‪ ،‬دالر اس��ترالیا ‪21/645‬‬ ‫ریال و ریال سعودی ‪ 8/051‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38700‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50150‬‬ ‫‪50550‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9460‬‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫‪35050‬‬ ‫‪35420‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11940‬‬ ‫‪12050‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,850,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪5180‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,740,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪981,700‬‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪34700‬‬ ‫‪38800‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پرداخت عیدی بازنشستگان از امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫نرخ جدید سود علی الحساب‬ ‫سپرده های ارزی بانک سامان‬ ‫بانک س��امان نر خ جدید س��ود علی الحس��اب‬ ‫س��پرده های ارزی مدت دار خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫تمام سپرده های ارزی با هریک از ارزهای یورو‪،‬‬ ‫درهم امارات‪ ،‬دالر امریکا که از تاریخ دوم اس��فند‪ 94‬به بعد‬ ‫افتت��اح یا تجدید می ش��وند‪ ،‬ب��ه نرخ های جدید محاس��به‬ ‫ن از این پس سپرده های ارزی دو ماهه‬ ‫خواهند شد‪ .‬همچنی ‬ ‫افتتاح نمی شود‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬سود علی الحساب‬ ‫س��پرده هایی که پیش از این تاریخ افتتاح ش��ده باش��ند‪ ،‬بر‬ ‫اساس نرخ های پیشین محاسبه می شوند‪ .‬عالقه مندان برای‬ ‫کس��ب اطالعات بیشتر می توانند به ش��عب بانک سامان در‬ ‫سراسر کش��ور مراجعه کرده و یا با مرکز س��امان ارتباط به‬ ‫شماره ‪ 021-6422‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫سیستم بانکی می تواند در پسابرجام فرصت سازی کند‬ ‫حرکت دالرهای ازادشده به سمت تولید از مسیر بانکی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫سومین سال فعالیت صندوق‬ ‫قرض الحسنه بانک پارسیان‬ ‫در اس��تانه س��ومین س��ال فعالی��ت صندوق‬ ‫قرض الحس��نه بان��ک پارس��یان‪ ،‬انجمن های‬ ‫حمایتی از بیماران سالگرد تاسیس صندوق را‬ ‫جداگانه تبریک گفتند‪ .‬انجم��ن حمایت از بیماران کلیوی‪،‬‬ ‫انجمن حمای��ت از بیماران ام اس کش��ور و تعداد دیگری از‬ ‫انجمن ه��ای حمایت��ی و موسس��ه های حمایت��ی مردم نهاد‬ ‫بیم��اران‪ ،‬در پیام ه��ای جداگانه ای تاس��یس این صندوق را‬ ‫تبری��ک گفتن��د و از حمایت ه��ای تس��هیالتی صن��دوق‬ ‫قرض الحس��نه بانک پارسیان در طول س��ال های فعالیت از‬ ‫بیماران زیر پوشش خود قدردانی کردند‪ .‬همچنین مدیر عامل‬ ‫گروه مال��ی بانک پارس��یان‪ ،‬در پیام مکتوبی‪ ،‬یکم اس��فند‬ ‫س��الروز تاسیس صندوق قرض الحس��نه بانک پارسیان را به‬ ‫اعض��ای هیات مدیره‪ ،‬مدیرعام��ل و تمامی کارکنان صندوق‬ ‫تبریک گفت‪ .‬رفیعی در این پیام ضمن اش��اره به توفیق های‬ ‫به دس��ت امده در مس��یر ارائ��ه خدمت به هموطن��ان ابراز‬ ‫امیدواری کرد صندوق قرض الحسنه همچنان در مسیر رشد‬ ‫و تعالی گام بردارد‪ .‬مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه بانک‬ ‫پارس��یان در پاس��خ به پیام های تبریک س��الروز تاس��یس‬ ‫صندوق‪ ،‬ضمن سپاس از تعامل و همکاری سازنده موسسه ها‬ ‫و انجمن ه��ای حمایت��ی از بیماران مختلف کش��ور در طول‬ ‫دوران فعالیت صن��دوق‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که مجموعه در‬ ‫مدیریتش در سال اینده نیز بتواند خدمتگزار امین و صادق‬ ‫س��پرده گذاران و هموطنانی باشد که خدمت به انها محور و‬ ‫فلس��فه وجودی صندوق است و نیازمند خدمات تسهیالتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫لزوم توجه به اولویت‬ ‫رتبه بندی بانک ها‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی بر لزوم توج��ه جدی به اولویت‬ ‫رتبه بن��دی اعتباری در سیس��تم بانکی تاکی��د کرد‪ .‬پیمان‬ ‫مول��وی در گفت وگو ب��ا اکونیوز افزود‪ :‬رتبه بن��دی اعتباری‬ ‫نزدیک به ‪ 40‬س��ال است در سیس��تم بانکداری بین المللی‬ ‫در حال اجرا اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه رتبه بندی مهم ترین‬ ‫عامل در حوزه بانکداری‪ ،‬تامین اعتبار و س��رمایه گذاری در‬ ‫دنیای امروز اس��ت درباره اولویت رتبه بندی اعتباری گفت‪:‬‬ ‫در یک سیس��تم مالی مبتنی بر رتبه بن��دی اعتباری افراد‪،‬‬ ‫اش��خاص و ش��رکت ها رتبه بندی می ش��وند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه رتبه بندی الزمه تصمیم گیری صحیح سیس��تم بانکی‬ ‫در ارائ��ه اعتبارات و تس��هیالت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫نرخ رکود در موسس��ه ه ا و ش��رکت های س��رمایه گذاری در‬ ‫کشورهایی که از رتبه بندی مناسبی برخوردار هستند‪ ،‬کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬مول��وی مهم ترین م�لاک در رتبه بن��دی را توانایی‬ ‫باز پرداخت بدهی (ریسک رکود) دانست و اذعان کرد‪ :‬اغلب‬ ‫مالک ه ا همچون حاکمیت و اس��تراتژی ها در اولویت بعدی ‬ ‫رتبه بن��دی اعتباری قرار می گیرند‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینکه نرخ مطالبات مشکوک الوصول در سیستم بانکی کشور‬ ‫باال رفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این روند به دلیل بی توجهی‬ ‫به مقوله رتبه بندی مناس��ب گریبانگیر سیستم بانکی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از دستیابی به توافق جامع و اجرای‬ ‫برجام‪ ،‬نخستین بحث داغ‪ ،‬دالرهای ازاد شده از محل‬ ‫فروش نفت و دارایی های بلوکه شده بود که در طول‬ ‫سال های قبل امکان ورود به ایران را پیدا نکرده بود‪.‬‬ ‫اینکه منابع ازاد شده باید صرف چه بخش هایی شود‬ ‫و در کدام بخش بهتر است به کار اید؟! سوال مطرح‬ ‫در این روزهای اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬کارشناس��ان و‬ ‫صاحبنظ��ران حوزه پولی و بانکی‪ ،‬بر این نکته تاکید‬ ‫دارند که تزری��ق ناصحیح از دالرهای ازاد ش��ده به‬ ‫اقتصاد ایران می تواند اث��ار منفی جبران ناپذیری بر‬ ‫اقتصاد داشته باشد و در این رابطه دولت باید با یک‬ ‫برنامه ریزی درس��ت و منطقی و اینده نگر این منابع‬ ‫را ص��رف بخش هایی کند که باع��ث بازدهی مثبت‬ ‫در اقتصاد ش��ود‪ .‬یکی از بخش های پیش��نهادی که‬ ‫چندی پیش هم از س��وی وزیر اقتصاد پیشنهاد شد‬ ‫ورود ان به سیستم بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالره�ای ازادش�ده را وارد بانک ها‬ ‫می کنیم‬ ‫سیدکمال سیدعلی‬ ‫شاهین شایان ارانی‬ ‫بیمه دانا مسافران نوروزی‬ ‫را بیمه می کند‬ ‫به منظور ارتق��ای رفاه و اطمینان خاطر مردم‬ ‫در ای��ام تعطیالت نوروز‪ ،‬بس��ته بیمه حوادث‬ ‫نوروزی ش��رکت بیمه دانا ب��ه متقاضیان ارائه‬ ‫می ش��ود ‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه دانا‪ ،‬این بس��ته‬ ‫ن��وروزی در قال��ب بیمه نامه های کوتاه م��دت یک ماهه برای‬ ‫جب��ران خس��ارت و زیان ه��ای مالی و جانی در رش��ته های‬ ‫بیمه ای شامل بیمه بدنه خودرو‪ ،‬بیمه تجهیزات الکترونیک‪،‬‬ ‫بیمه اتش س��وزی منازل مس��کونی‪ ،‬بیمه حوادث انفرادی و‬ ‫خانواده با ویژگی های زیر طراحی شده است‪ .‬عالقه مندان به‬ ‫اس��تفاده از بس��ته نوروزی بیمه دانا می توانند برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیشتر به تمامی شعب و نمایندگی های این شرکت‬ ‫در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬عیدی بازنشستگان از امروز و بر اساس‬ ‫حروف الفبا به مدت هفت روز پرداخت می شود‪ .‬سیدتقی نوربخش اظهار کرد‪ :‬عیدی‬ ‫بازنشس��تگان تامین اجتماعی که حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار نفر هستند‪ ،‬از امروز‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬گفتنی است عیدی بازنشستگان براساس مصوبه دولت ‪ 668‬هزار‬ ‫تومان است که ‪ 1500‬میلیارد تومان برای پرداخت عیدی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا‪ ،‬وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در‬ ‫ای��ن باره ب��ا تاکید بر اینکه عق��ل حکم می کند از‬ ‫پول م��ان به عنوان اهرم اس��تفاده کنیم و ان را در‬ ‫بخش هایی ب��ه کار گیریم که چندی��ن برابر بیش‬ ‫از مبلغ پولی که می گیریم نتیجه داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طبیعی است این اثر در نظام بانکی از‬ ‫همه موارد بیشتر است‪ .‬اگر منابع به سیستم بانکی‬ ‫بیاید‪ ،‬صرف پرداخت بدهی های دولت به سیس��تم‬ ‫بانکی کش��ور شود‪ ،‬صرف افزایش س��رمایه دولت‬ ‫در بانک های دولتی ش��ود‪ ،‬به ط��ور قطع از جمله‬ ‫مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گفته او همچنین اثری که روی تقاضا‬ ‫و عرض��ه اقتصاد می گذارد چن��د برابری بوده و به‬ ‫توسعه بخش خصوصی نیز کمک می کند‪ .‬اگر این‬ ‫تس��هیالت به سمت بخش خصوصی هدایت شود‪،‬‬ ‫هم مشکل وابس��تگی ما به درامدهای نفتی و هم‬ ‫مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری‬ ‫درم��ان می کند‪ .‬به هر حال این اظهارنظر در حالی‬ ‫از س��وی وزیر اقتصاد عنوان ش��ده که کارشناسان‬ ‫نی��ز بر این باورند که ورود پول های بلوکه ش��ده به‬ ‫بخش تولید و حوزه عمرانی از طریق سیستم بانکی‬ ‫می توان��د از بروز تورم جلوگی��ری کرده و همزمان‬ ‫باعث رونق اقتصادی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت بدهی دولت‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫سیدکمال س��یدعلی‪ ،‬معاون س��ابق ارزی بانک‬ ‫مرک��زی و صاحبنظر در حوزه پول��ی و بانکی‪ ،‬در‬ ‫ای��ن رابط��ه در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫در ح��ال حاضر دول��ت با حجم زی��ادی بدهی به‬ ‫بانک مرکزی مواجه اس��ت که ای��ن بدهی ها باید‬ ‫از راه ه��ای مختل��ف‪ ،‬پرداخت ش��ود‪ ،‬چ��ون توان‬ ‫اعتبارده��ی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به منابع بلوکه ش��ده ای که بخشی از‬ ‫ان ازاد شده و بخشی دیگر همچنان در بانک های‬ ‫خارج سرمایه گذاری شده‪ ،‬اقدامی که در این رابطه‬ ‫دولت باید برای پرداخ��ت بدهی هایش انجام دهد‬ ‫این اس��ت که با ازاد شدن منابع بلوکه شده‪ ،‬بخشی‬ ‫غ را پرداخت کند تا مش��کالت بانک ها‬ ‫از ای��ن مبال ‬ ‫هم کمتر شود و از این بابت بخش تولید و صنعت‬ ‫کش��ور هم از منابع بیش��تر بانک ها بهره مند شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین برخ��ی بانک های دولتی وجود‬ ‫دارند که بخش��ی از منابع بلوکه ش��ده در خارج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬متعلق به انهاس��ت که درصورت بازگشت‬ ‫ای��ن منابع این امر می تواند بخش زیادی از کمبود‬ ‫منابع این بانک ه��ا را نیز رفع کند و باعث افزایش‬ ‫توان اعتباردهی این بانک ها شود‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه زمانی که منابع متعلق به‬ ‫بانک مرکزی از خارج کش��ور ازاد ش��ود‪ ،‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی نیز ای��ن امکان را پی��دا می کند تا با‬ ‫س��پرده گذاری در بانک های بزرگ‪ ،‬ای��ن منابع را‬ ‫حفظ کند‪ ،‬افزود‪ :‬از این مسیر حتی امکان گرفتن‬ ‫فاینان��س و خطوط اعتباری و پروژه های بزرگ نیز‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬به عبارتی با ازادس��ازی منابع‪ ،‬با‬ ‫توجه به ذخایر باالیی که در صندوق توسعه ملی و‬ ‫بانک مرکزی وجود دارد‪ ،‬امکان ارائه فاینانس طرف‬ ‫خارج��ی برای ما و همچنین فاینانس میان مدت و‬ ‫بلندمدت و خطوط اعتباری کوتاه مدت نیز بیش ا ز‬ ‫شرایط فعلی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته سید علی‪ ،‬تزریق بیشتر منابع ازاد شده‬ ‫به ویژه اینکه در شرایط پساتحریم هستیم‪ ،‬می تواند‬ ‫تاثیر خوبی بر اقتصاد بگذارد ضمن اینکه نرخ بهره‬ ‫داخلی هم تعدیل شود و به حدود ‪۱۵‬درصدی که‬ ‫مورد انتظار ش��ورای پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی‬ ‫است‪ ،‬برس��د‪ .‬این کارش��ناس حوزه پولی و بانکی‬ ‫نیز ادامه داد ‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بدهی های دولت به‬ ‫بانک ها و پیمانکاران نیز به نظر می رس��د با فروش‬ ‫اوراق و تامین مالی بهتر می ش��ود که البته بهترین‬ ‫ان ف��روش اوراق دولت��ی اس��ت‪ .‬هرچن��د کاهش‬ ‫س��پرده قانونی هم تاثیر خود را خواهد گذاش��ت‬ ‫و دس��ت بانک ها ب��رای ارائه وام ه��ای جدید بازتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه کرد منابع در بخش مولد‬ ‫شاهین شایان ارانی از کارشناسان ارشد اقتصادی‬ ‫خبرهای خوش بانکی برای تاجران‬ ‫نایب رییس ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در سال اینده می توانیم‬ ‫ش��اهد چند اتفاق در رابطه با ورود‬ ‫کارت ه��ای اعتب��اری بین الملل��ی‬ ‫به ایران باش��یم و ش��رکت اروپایی‬ ‫مس��ترکارت ش��اید ب��رای حضور‬ ‫مس��تقیم در بازار ایران اقدام کند و‬ ‫خود اجازه صدور کارت های اعتباری را به بانک های ایران واگذار‬ ‫کند که در این رابطه مذاکراتی با بانک های ایرانی شده است‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی در گفت وگو با ایسنا درباره ورود مسترکارت‬ ‫ب��ه ایران اظهار کرد‪ :‬در جریان مذاکراتی که بانک های ما در این‬ ‫رابطه داش��ته اند‪ ،‬نیس��تم اما انچه می دانم این اس��ت که منشا‬ ‫ش��رکت های کارت های اعتباری بین المللی‪ ،‬امریکایی است که‬ ‫در ش��رایطی که هنوز تحریم های اولیه امریکا به قوت خود باقی‬ ‫اس��ت این شرکت ها برای ورود به بازار ایران با موانع تحریم های‬ ‫کش��ور خود برخورد می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر انه��ا بازار ایران را‬ ‫ب��رای خود خیلی جذاب ببینند ام��کان دارد از ان بندی که در‬ ‫الحاقیه برجام گذاش��ته شده اس��ت مبنی بر اینکه شرکت های‬ ‫امریکای��ی می توانند از طریق ش��رکت های خود در اروپا با ایران‬ ‫کار کنن��د ‪ ،‬اس��تفاده کنند که البته گمان نمی کن��م این کار به‬ ‫سرعت انجام شود‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫در س��ال این��ده می توانیم ش��اهد چند اتف��اق در رابطه با ورود‬ ‫کارت های اعتباری بین المللی به ایران باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش‬ ‫از تحریم ها بانک های ایران از طریق بانک های کارگزارش��ان در‬ ‫خارج از ایران و به نام انها‪ ،‬کارت های اعتباری به مش��تری های‬ ‫ایرانی ش��ان ارائه می کردن��د‪ .‬فکر می کنم در ح��ال حاضر این‬ ‫موض��وع جزو مذاکرات بانک های ما با بانک های کارگزار باش��د‬ ‫ت��ا ازجمله خدماتی که بتوانند از انه��ا بگیرند صدور کارت های‬ ‫اعتباری باش��د از این رو خوش بین هستم که در سال های اینده‬ ‫چند بانک ما این خدمات را ارائه کنند‪.‬‬ ‫سلطانی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت اروپایی مسترکارت شاید برای‬ ‫حضور مس��تقیم در بازار ای��ران اقدام کند و خ��ود اجازه صدور‬ ‫کارت های اعتباری ب��ه بانک های ایران را واگذار کند که در این‬ ‫رابط��ه مذاکراتی با بانک های ایرانی ش��ده و وق��وع این موضوع‬ ‫نزدیک اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع دیگری که احتمال‬ ‫دارد انجام ش��ود این اس��ت که بانک های داخلی ایران‪ ،‬مبادرت‬ ‫ب��ه عقد تفاهم نامه هایی کنن��د و در ان تفاهم نامه ها کارت های‬ ‫اعتباری صادر کنند تا ان کارت ها در خودپردازهای ان تعداد از‬ ‫بانک های خارجی که با انها تفاهم نامه امضا ش��ده قابل استفاده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫و صاحبنظ��ر این حوزه نیز در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬با تاکید بر این موضوع که این منابع بلوکه ش��ده‬ ‫که بعد از لغو تحریم ها وارد کش��ور می ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫ب��رای ان اولویت هایی را درنظر گرفت تا این منابع‬ ‫ب��ه هد ر نرود‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رس��د در ش��رایط‬ ‫فعل��ی اولویت هزینه کرد این منابع باید به س��مت‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدتی برود که خلق ارزش‬ ‫ب��رای اقتصاد می کند و اقتصاد کش��ور را به ثبات‬ ‫می رس��اند‪ .‬وی با بیان اینکه‪ ،‬اگر این منابع صرف‬ ‫مصارف کوتاه مدت شود‪ ،‬بی شک فشارهای تورمی‬ ‫ایج��اد خواهد ک��رد که این به نفع اقتصاد کش��ور‬ ‫نخواهد بود‪ .‬افزود ‪ :‬پیشنهاد می شود بخشی از این‬ ‫منابع صرف نیازهای مبرم و حیاتی که کوتاه مدت‬ ‫هس��تند شود‪ ،‬اما باقی منابع در کارهای ارزشی به‬ ‫کار اید و یا از طریق صندوق های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی‪ ،‬در بخش هایی‬ ‫هزینه ش��ود که برای اقتصاد ارزش ایجاد می کند‪.‬‬ ‫او هزین��ه این منابع در بخش های مولد را از طریق‬ ‫سیس��تم بانکی و یا صندوق توس��عه ملی بس��یار‬ ‫مناس��ب دانس��ت و گفت‪ :‬این مناب��ع می تواند در‬ ‫س��رمایه گذاری های بلندمدت که تحرک در بخش‬ ‫اقتصاد ایجاد می کند صرف ش��ود و از سوی دیگر‬ ‫توان اعتباردهی بانک ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گفته شایان ارانی‪ ،‬ورود این منابع چه از طریق‬ ‫افزایش س��رمایه و یا از طریق تسویه بدهی دولت‬ ‫به بانک ها اگر انجام شود‪ ،‬به طور حتم باعث تقویت‬ ‫سیس��تم بانکی خواهد ش��د که این ام��ر می تواند‬ ‫درنهای��ت باعث تقوی��ت بخش اقتصاد ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫به ش��رط انکه این منابع در بخ��ش تولید و مولد‬ ‫کش��ور به کار ای��د نه اینکه در بخ��ش خدمات یا‬ ‫بخشی هزین ه ش��ود که چندان برای اقتصاد مفید‬ ‫واقع نش��ود‪ .‬این کارشناس معتقد است بخشی که‬ ‫بازدهی و خلق ارزش اقتصادی می کند‪ ،‬درصورتی‬ ‫که با این منابع تقویت شود درنهایت می تواند باعث‬ ‫س��وددهی‪ ،‬تقوی��ت بنیه اقتصادی کش��ور و ثبات‬ ‫اقتصادی کشور شود که این بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدای�ت مناب�ع به بخش ه�ای مدرن و‬ ‫پیشتاز‬ ‫بهنام ملکی از دیگر کارشناس��ان حوزه اقتصادی‬ ‫هم در این رابطه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ازاد س��ازی منابع بلوکه شده ایران باید صرف توسعه‬ ‫اقتصاد پایدار در کش��ور ش��ود و از این طریق است‬ ‫که این منابع می تواند به ش��کل هدفمند و منطقی‬ ‫در یک مس��یر درست هزینه ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر غیر‬ ‫از این باش��د به طور حتم ای��ن منابع به هدر خواهد‬ ‫رفت و به دنبال ان نمی تواند دستاوردی برای کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه به گفته مس��ئوالن اقتصادی‪،‬‬ ‫بخشی از منابع بلوکه ش��ده باید وارد سیستم بانکی‬ ‫ش��ود و ص��رف پرداخت بده��ی دولت ب��ه بانک ها‬ ‫و افزای��ش س��رمایه بانک های کش��ور ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنابراین اگر قرار اس��ت این منابع برای افزایش توان‬ ‫اعتبارده��ی بانک ها صرف ش��ود بای��د به طور حتم‬ ‫صرف بخش هایی ش��ود که باعث توس��عه اقتصادی‬ ‫می ش��وند و در بلندم��دت اثار مثبتی در کش��ور به‬ ‫جای می گذارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬بخش های مدرن و پیشتاز‪،‬‬ ‫تولید فکر و ابداعات ازجمله بخش هایی هس��تند که‬ ‫می توانند در صورت حمایت های مالی‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫اثار بس��یار مثبتی در کش��ور داشته باشند و به نظر‬ ‫می رس��د این منابع باید به این بخش ها س��وق داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ملکی معتقد اس��ت‪ :‬اگر مناب��ع به بخش هایی که‬ ‫ارزش اف��زوده ایج��اد نمی کند و همچن��ان بر پایه‬ ‫تولیدات س��نتی می چرخد تزریق شود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫اثری که باید در اقتصاد ایران داشته باشد را نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬از این رو اگر این منابع در بانک ها به کار اید‪،‬‬ ‫بانک ه��ا باید با اولویت قرار دادن بخش های مدرن و‬ ‫پیشتاز‪ ،‬زمینه رشد اقتصادی کشور را در این زمینه‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫درخواست بانکی عمانی ها از ایران‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اشاره‬ ‫به لزوم گس��ترش رواب��ط بانکی با‬ ‫کش��ور عم��ان براس��اس تاکیدات‬ ‫رییس جمهور گف��ت‪ :‬حمایت های‬ ‫کشور عمان در زمان دشوار تحریم‬ ‫را فراموش نمی کنی��م‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی بان��ک مرک��زی‪،‬‬ ‫ولی ال��ه س��یف در دیدار با ریی��س بانک مرک��زی عمان و‬ ‫مدیرعامل بانک مس��قط با بیان اینکه ش��رایط فعلی فرصت‬ ‫مناس��بی برای گسترش همکاری هاست و با انتخاب بهترین‬ ‫ش��یوه حل مسائل سریعتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور عمان همکاری های مناسبی با ایران داشته و‬ ‫بان��ک مرکزی ایران با تاکیدات رییس جمهور ماموریت دارد‬ ‫تا روابط بانکی دو کش��ور را توسعه داده و گسترش دهد‪ ،‬به‬ ‫همین منظور الزم اس��ت در جلسات مشترک به تفاهم های‬ ‫بیش��تری دس��ت یابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬حمایت های کشور عمان‬ ‫در زمان دش��وار تحریم را فراموش نمی کنی��م و امیدواریم‬ ‫در ش��رایط فعلی این دوستی و همکاری ها مستحکم تر شود‬ ‫ و با رفع برخی موانع‪ ،‬ارتباطات بانکی دو کش��ور را تس��هیل‬ ‫کنیم‪ .‬س��یف‪ ،‬ظرفیت های بانکی دو کش��ور را مورد اشاره‬ ‫ق��رار داد و اف��زود‪ :‬بانکداری ایران و عم��ان را نباید فقط در‬ ‫خدمات بانکی بین دو کش��ور محدود کرد‪ ،‬بلکه با اس��تفاده‬ ‫از این ظرفیت ها می توان خدمات بانکی منطقه ای ارائه شود‬ ‫ی دو کشور چشم انداز وسیع تری‬ ‫ و امیدواریم ضمن تفاهم ها ‬ ‫نیز مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی با اس��تقبال از افتتاح ش��عب‬ ‫بانک های عمانی در ایران تاکید کرد‪ :‬مایلیم روابط بانکی بین‬ ‫بانک های تجاری دو کشور از طریق ایجاد دفتر نمایندگی و‬ ‫یا شعب گس��ترش یابد‪ .‬همچنین در این نشست رییس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی عمان گفت‪ :‬خوش��بختانه ای��ن دیدارها در‬ ‫ش��رایط مناسب رفع تحریم ها در حال انجام است و طرفین‬ ‫با توجه به س��ابقه طوالنی روابط تاریخی مصمم به گسترش‬ ‫روابط اقتصادی و بانکی بیش از پیش هس��تند‪« .‬حمود بن‬ ‫سنگور ال زدجالی» با ارائه پیشنهاد افتتاح شعب بانک های‬ ‫عمان��ی در ای��ران گفت‪ :‬از جانب مقام��ات عالی رتبه عمانی ‬ ‫ماموریت داریم زمینه افتتاح ش��عب بانک های عمانی را در‬ ‫ایران فراهم کنیم و امیدواریم با مس��اعدت های طرف ایرانی‬ ‫زمینه این همکاری فراهم ش��ود‪ ،‬ضمن انک��ه بدون تردید‬ ‫برخی از بانک ها د ر نخس��تین فرصت با مکاتبه درخواس��ت‬ ‫خود را به بانک مرکزی ایران ارسال خواهند کرد‪.‬‬ ‫هیات ‪ ۳۰‬نفره بورس استانبول دوشنبه در تهران‬ ‫معاون ناش��ران و اعضای ش��رکت بورس از حضور هی��ات ‪ ۳۰‬نفره مدیران بورس‬ ‫استانبول در ‪ ۱۰‬اسفند خبر داد‪ .‬روح اهلل حسینی مقدم با اشاره به اینکه حجم باالیی‬ ‫از گردش معامالت روزانه سهام در بورس ترکیه متعلق به شرکت ها و سرمایه گذاران‬ ‫خارجی است‪ ،‬گفت‪ :‬بستر مناسبی برای بورس تهران مهیا می شود تا زمینه حضور و‬ ‫پذیرش سهام شرکت های ایرانی و ترک در بورس های دو کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫افزایش ‪12‬برابری ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه پس از اجرای «برجام»‬ ‫‹ ‹ورود بی�ش از ‪ ۲۰۰‬س�رمایه گذار‬ ‫خارجی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد‪ :‬با صدور‬ ‫‪ ۲۱‬ک��د در بهمن‪ ،‬تعداد س��هامداران خارجی‬ ‫بازار س��رمایه ایران در س��ال ‪ ۹۴‬از مرز ‪۲۰۰‬‬ ‫کد گذشت‪.‬‬ ‫محمدرضا محسنی به ملیت سرمایه گذارانی‬ ‫که کد سهامداری دریافت کردند‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ ۹ :‬سهامدار حقیقی از کشورهای انگلیس‬ ‫(‪ ۲‬نف��ر)‪ ،‬رومانی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬افریق��ای جنوبی‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬پاکس��تان و افغانس��تان ماه‬ ‫گذش��ته با پشت سر گذاش��تن مراحل قانونی‪،‬‬ ‫کد معامالتی فعالیت خود را در بازار س��رمایه‬ ‫ایران دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ه ورود ش��رکت های حقوق��ی در بازار‬ ‫س��رمایه اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای نخس��تین‬ ‫بار ‪ ۱۲‬ش��رکت حقوقی در بهمن گذش��ته کد‬ ‫س��هامداری خود را از شرکت س��پرده گذاری‬ ‫مرکزی دریافت کردند که این امر نشان دهنده‬ ‫تکاپوی شرکت های خارجی برای ورود به بازار‬ ‫سرمایه ایران است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��مات درب��اره معام�لات‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه گفت‪:‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد فعالیت س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در ط��ول دو م��اه اخی��ر افزای��ش‬ ‫چش��مگیری داشته اس��ت‪ ،‬به طوری که ارزش‬ ‫معامالت انها در پایان اذر امسال ‪ ۴۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۶۷‬میلی��ون ریال بود اما بعد از اجرای برجام‬ ‫(برنامه جامع اقدام مشترک) شاهد رشد بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬براب��ری خریدهای س��هامداران خارجی‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫رشد ‪1200‬درصدی معامالت خارجی ها در بورس‬ ‫هرچند همزمان با اعالم برجام‪ ،‬گمانه زنی ها‬ ‫برای ورود س��رمایه گذاران خارجی به کشور و‬ ‫س��رمایه گذاری ش��رکت ها و افراد حقیقی در‬ ‫بازارهای مختلف رش��د یافت��ه اما در این میان‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی اقبال مناسبی به بازار‬ ‫سرمایه داشتند و موج ورود انها به بورس که از‬ ‫سال گذشته اغاز شده بود بعد از برجام افزایش‬ ‫یافته به نحوی که تنها در طول یک ماه گذشته‬ ‫‪۲۱‬کد س��هامدار خارجی صادر ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به ط��وری که تا پای��ان اذر ‪ 94‬ارزش معامالت‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ‪42‬میلیارد تومان بود‬ ‫که با اج��رای برجام ش��اهد رش��د ‪12‬برابری‬ ‫خریدهای س��رمایه گذاران خارج��ی بودیم‪ .‬اما‬ ‫براساس امار موجود‪ ،‬ارزش معامالت این گروه‬ ‫در ‪2‬ماه دی و بهمن با رشد ‪1175‬درصدی به‬ ‫‪ 511‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د بازار س��رمایه ایران‬ ‫به دلی��ل ظرفیت ه��ای بس��یار زیاد ک��ه دارد‬ ‫می تواند م��ورد توجه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬زی��را ان��دازه بنگاه ه��ا و جذابیت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی به گونه ای اس��ت که این‬ ‫قش��ر را به خود جذب می کند‪ .‬اما در این میان‬ ‫نیاز است تا زیرساخت های بهتری برای حضور‬ ‫انها فراهم شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫توافق جدید بورس کاال‬ ‫برای انتشار امارهای معامالتی‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫بازار سرمایه بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارزش خرید س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی دی امس��ال ب��ه ‪ ۳۸۱‬میلیارد و ‪۳۹۵‬‬ ‫میلیون ریال رس��ید اما این رقم ماه گذش��ته‬ ‫از م��رز ‪ ۵۱۱‬میلی��ارد و ‪ ۸۶۳‬میلی��ارد ری��ال‬ ‫گذشت که این امارها نمایانگر افزایش تحرک‬ ‫سرمایه گذاران خارجی بازار سرمایه ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین و مقررات مورد نیاز‬ ‫در این ب��اره مدی��ر کارگ��زاری اردیبهش��ت‬ ‫ایرانی��ان نی��ز معتقد اس��ت‪ ،‬تاکن��ون به دلیل‬ ‫تحریم های بین المللی س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫نمی توانس��تند در بورس تهران وارد ش��وند اما‬ ‫ب��ا از میان رفتن تحریم ها‪ ،‬بازار س��رمایه برای‬ ‫ورود س��رمایه گذاران خارجی مناس��ب خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫علی اصغر مهری زاده در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به اینکه قوانی��ن و مقررات برای حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه فراهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د تمهیدات‬ ‫الزم ب��رای ورود ای��ن گ��روه از افراد ب��ه بازار‬ ‫سرمایه هنوز مهیا نیس��ت و نیاز است شرایط‬ ‫بهتری برای انها فراهم شود تا این بازار با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت هایی که دارد‪ ،‬مورد توجه انها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سرمایه گذاران حقیقی‬ ‫تمای��ل دارند ت��ا وارد به بورس تهران ش��وند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬براساس زیرساخت هایی که در بازار‬ ‫س��رمایه وجود دارد‪ ،‬س��رمایه گذاران حقیقی‬ ‫می توانند ب��ه بورس تهران وارد ش��وند و باید‬ ‫شرایط برای ورود س��رمایه گذاران حقوقی نیز‬ ‫اسان تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین زمان ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫در این باره مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫مهر ایندگان نیز معتقد اس��ت‪ ،‬ب��ا توجه به از‬ ‫می��ان رفت��ن تحریم ه��ای بین الملل��ی اکنون‬ ‫بهترین زمان برای ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫مصطف��ی امیدقائم��ی در گفت وگو با‬ ‫ب��ا اش��اره به اینک��ه بای��د زمینه ه��ای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه ب��ازار س��رمایه‬ ‫فراه��م ش��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬بای��د صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری برای ورود این افراد تش��کیل‬ ‫شود تا انها با سهولت بیشتری به بورس تهران‬ ‫وارد ش��وند و همچنین قوانی��ن و مقررات نیز‬ ‫به گونه ای تدوین ش��ود که شرایط برای ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی مهیا شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قبل از اجرایی ش��دن‬ ‫برجام س��رمایه گذاران خارجی نمی توانس��تند‬ ‫وارد ب��ورس تهران ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫انک��ه ام��کان مراوده ه��ای مالی می��ان ایران‬ ‫و دیگ��ر کش��ورها وج��ود نداش��ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سرمایه گذاران نمی توانس��تند وجوه خود را به‬ ‫بازار سرمایه وارد کنند‪.‬‬ ‫امیدقائم��ی رفع تحریم بانک ها را از گام های‬ ‫مه��م جذب س��رمایه گذاران خارج��ی در بازار‬ ‫دانس��ت و بی��ان ک��رد‪ :‬از میان رفت��ن تحریم ‬ ‫بانک های ایرانی و برقراری سوئیفت این امکان‬ ‫را به وجود اورده تا س��رمایه گذاران خارجی به‬ ‫راحتی بتوانند پول ه��ا و نقدینگی های خود را‬ ‫وارد بازار سرمایه ایران کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهرایندگان‬ ‫در پاسخ به سوالی مبنی بر انکه سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی کدام صنایع را انتخاب می کنند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه گذاران خارجی بیشتر تمایل دارند‬ ‫ب��ه صنایعی ورود پیدا کنن��د که در ان مزیت‬ ‫نسبی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی بیش از‬ ‫دیگر صنایع بورسی مورد توجه سرمایه گذاران‬ ‫عرضه های نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل‬ ‫در جلس��ه معامالتی روز گذش��ته در کنار معامالت‬ ‫مس��تمر قراردادهای س��لف موازی اس��تاندارد برق و‬ ‫نف��ت کوره در بازار مش��تقه‪ ،‬در ب��ازار فیزیکی بورس‬ ‫انرژی ایران کاالهای نیتروژن مایع پتروش��یمی مبین‪،‬‬ ‫نیت��روژن مایع و س��وخت کوره س��بک پتروش��یمی‬ ‫تبریز‪ ،‬برش س��نگین پتروش��یمی ج��م و حالل ‪۴۰۲‬‬ ‫و ‪ ،۴۰۴‬ایزوریس��ایکل و ایزوفی��د پاالیش نفت تبریز‬ ‫در رین��گ داخل��ی و گاز مایع خام پاالی��ش گاز ایالم‬ ‫همچنی��ن نفت گاز ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های‬ ‫نفت��ی ایران به مقاصد پاکس��تان‪ ،‬ترکی��ه و عراق و از‬ ‫مبادی زاهدان‪ ،‬چابهار‪ ،‬تبریز‪ ،‬س��اری و اصفهان عرضه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬چهارشنبه این هفته نیز نفت کوره‬ ‫‪ ۲۸۰‬و ‪ ۳۸۰‬سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران نیز‬ ‫در رین��گ بین الملل بازار فیزیک��ی بورس انرژی ایران‬ ‫مورد عرضه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در جریان معامالت یکش��نبه در تابلوی سلف موازی‬ ‫اس��تاندارد برای قراردادهای با سررس��ید یک س��ال و‬ ‫بیش��تر در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران‪ ،‬در تمامی‬ ‫نمادهای فع��ال‪ ۵۲۵ ،‬ق��رارداد با ارزش��ی نزدیک به‬ ‫‪ ۵‬میلیارد و ‪۵۶۹‬میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این روز همچنین در ب��ازار برق بورس انرژی ایران‬ ‫‪ ۲۰۰‬ق��رارداد معادل ‪ ۴۸۰۰‬مگاوات س��اعت به ارزش‬ ‫یک میلیارد و ‪۴۴۰‬میلیون ریال معامله شد‪.‬‬ ‫خاطرنشان می شود در اغاز جلسه معامالتی این روز‬ ‫نماده��ای با ر پیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان باری و بارپایه روزانه‬ ‫‪ ۳‬فروردی��ن‪ ۹۵‬گش��ایش یافته و در پای��ان نمادهای‬ ‫بارپیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان باری و بارپایه روزانه ‪ ۶‬اس��فند‬ ‫‪ ۹۴‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫در این جلسه معامالتی در بازار فیزیکی بورس انرژی‬ ‫ای��ران نیز کل معام�لات رخ داده در عرضه های مازاد‬ ‫معادل ‪ ۲۵‬تن به ارزش��ی اف��زون بر ‪۱۲۵‬میلیون ریال‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خارجی قرار گیرند‪.‬‬ ‫امیدقائمی با اش��اره به رفع تحریم ها و ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به کشور اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫از میان رفتن تحریم ه��ای بین المللی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور تحت تاثیر قرار می گیرد و به دنبال ان‬ ‫صنایع نیز رش��د نس��بی را تجربه می کنند‪ .‬با‬ ‫توجه به انکه بازار س��رمایه به صورت مستقیم‬ ‫تحت تاثیر اقتصاد کش��ور ق��رار دارد‪ ،‬با رونق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چرخ های بازار سرمایه نیز به حرکت‬ ‫در خواهد امد‪.‬‬ ‫محمدرضا محسنی‬ ‫عرضه ‪۵۵‬هزار تن سنگ اهن‬ ‫فالت مرکزی در تاالر صادراتی‬ ‫‹ ‹از نگاه اماری‬ ‫نخستین کد س��هامدار خارجی بازار سرمایه‬ ‫ای��ران را ابان س��ال ‪ ۷۳‬یک ش��رکت المانی‬ ‫دریاف��ت ک��رد و تاکن��ون ‪ ۵۴۲‬کد س��هامدار‬ ‫خارجی در این بازار صادر شده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��رمایه گذارانی از امری��کا‪،‬‬ ‫انگلی��س‪ ،‬روس��یه‪ ،‬المان‪ ،‬س��وییس‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫رومان��ی‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هلن��د‪ ،‬هن��د‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬افریق��ای جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬قبرس‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬امارات‪ ،‬نروژ‪ ،‬یون��ان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالدیو‪،‬‬ ‫هن��گ کنگ‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬س��وریه‪،‬‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬نیوزیلن��د‪ ،‬مال��زی و‬ ‫افغانستان فعال هستند که در این فهرست نام‬ ‫‪ ۳۳‬سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر مهری زاده‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪....‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند س��رمایه گذار خارجی‬ ‫در صورتی وارد بازار سرمایه می شود که موانع‬ ‫و تحریم ها به طور کامل برطرف ش��ده و امکان‬ ‫جابه جای��ی پول فراهم ش��ود‪ ،‬زی��را فردی که‬ ‫می خواه��د در بورس س��رمایه گذاری کند باید‬ ‫اطمینان الزم داشته باشد تا هر زمانی که اراده‬ ‫کرد و براساس اصول خاصی بتواند اصل و سود‬ ‫خود را از کشور خارج کند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫وارد بازار نمی شود‪.‬‬ ‫مصطفی امیدقائمی‬ ‫رشد ‪ 352‬واحدی شاخص کل‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در روز گذش��ته دوباره در‬ ‫مسیر صعودی قرار گرفت و به این ترتیب شاخص با رشد‬ ‫‪352‬واحدی روبه رو شد و به ‪77‬هزار و ‪ 587‬واحد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران در این روز‪ ،‬بیش از یک هزار و‬ ‫‪756‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دست کردند‬ ‫که ارزش این مبادالت بیش از ‪ 4‬هزار و ‪610‬میلیارد ریال‬ ‫بود و در ‪95‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته پاالی��ش نفت اصفه��ان‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس‪ ،‬بانک ملت و گروه مپنا دارای بیش��ترین تاثیر‬ ‫مثبت بر ش��اخص کل بودند‪ .‬همچنین پتروشیمی جم‪،‬‬ ‫مخاب��رات ایران و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس دارای‬ ‫بیشترین تاثیر منفی بر مهم ترین متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته البراتوار داروس��ازی دکت��ر عبیدی‪،‬‬ ‫چرخشگر‪ ،‬الکتریک خودرو ش��رق‪ ،‬کمک فنر ایندامین‪،‬‬ ‫بیمه پارسیان‪ ،‬پتروشیمی فجر و مهرکام پارس بیشترین‬ ‫افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت‬ ‫نیز در این روز متعلق به شهد‪ ،‬فراورده های غذایی و قند‬ ‫پیرانش��هر ‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‬ ‫س��ینا‪ ،‬داروس��ازی زهراوی‪ ،‬قند اصفه��ان و بین المللی‬ ‫بورس کاالی ایران و موسسه ‪ Platts‬بر سر به اشتراک گذاری‬ ‫اطالع��ات بازار به طور هفتگی از س��وی ب��ورس کاالی ایران به‬ ‫منظور انتشار در نشریه ‪ Platts‬توافق کردند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاالی ایران‪ ،‬سردبیر ارشد بازارهای موسسه‬ ‫‪ Platts‬به منظور افزایش سطح تعامالت این موسسه با شرکت‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران با مدیران ای��ن بورس دیدار ک��رد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت دیانا کینچ‪ ،‬زمینه های همکاری این موسس��ه با بورس‬ ‫کاالی ایران را تش��ریح ک��رد و حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس کاالی ایران و تعدادی از مدیران و متخصصان بورس کاال‬ ‫نیز خالصه ای از س��اختارها‪ ،‬بازارها‪ ،‬ابزارهای مالی و فرایندهای‬ ‫عملیات��ی بورس کاال را بازگو کردند‪ .‬پس از ان مدیرعامل بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬توضیحاتی را درباره نقش سیس��تم های معامالتی‬ ‫بورس کاال در کش��ف قیمت عادالنه برای بخش صنعتی کش��ور‬ ‫به وی��ژه بازار محصوالت صنعتی و معدنی ارائه کرد‪ .‬دیانا کینچ با‬ ‫اب��راز عالقه مندی به بازار صنعت��ی و معدنی بورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫ب��ر همکاری بین این بورس و موسس��ه ‪ Platts‬به منظور فراهم‬ ‫اوردن زمینه های انتشار قیمت های مقاطع تخت و طولی فوالد‬ ‫معامالت��ی در بورس کاالی ایران تاکید ک��رد‪ .‬هر دو طرف بر به‬ ‫اش��تراک گذاری اطالع��ات بازار به طور هفتگی از س��وی بورس‬ ‫کاالی ایران به منظور انتش��ار در نش��ریه ‪ Platts‬توافق کردند‪.‬‬ ‫موسسه ‪ Platts‬که در لندن واقع شده ‪ ،‬اطالعات مرتبط‬ ‫ب�ا قیمت گ�ذاری محصوالت�ی از قبیل نف�ت‪ ،‬گاز‪ ،‬نیرو‪،‬‬ ‫پتروش�یمی‪ ،‬محصوالت نفتی و کش�اورزی را پوش�ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫محص��والت پارس ب��ود و این نماده��ا در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین‬ ‫صف های خرید را برای پتروش��یمی فجر‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫س��ایپا‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬مشارکت شهرداری سبزوار‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس‪ ،‬پاالیش نفت تبریز و تولید محور خودرو‬ ‫تشکیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای سایپا‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو‪ ،‬ماشین س��ازی اراک‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬ح‪.‬کنترل‬ ‫خوردگی تکین کو‪ ،‬سرمایه گذاری ملت و سیمان اصفهان‬ ‫با سنگین ترین صف های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در روز گذش��ته ح‪.‬ایران خ��ودرو ب��ا‬ ‫‪323‬میلیون س��هم به ارزش ‪707‬میلی��ارد ریال در صدر‬ ‫بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن فالت مرکزی ایران‪ ،‬روز گذشته با ‪۵۵‬هزار‬ ‫تن س��نگ اهن دانه بندی در ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران‬ ‫حضور یافت؛ قیمت پایه این کاال ‪ ۱۵‬دالر در هر تن بود‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی بورس کاال‪ ،‬این تاالر همچنین شاهد عرضه‬ ‫‪ ۶۳۵۰‬تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬و ‪ ۹۶‬تن گوگرد پودر بود‪ .‬شایان ذکر است‪،‬‬ ‫در ای��ن روز و در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی‪ ۱۲۱ ،‬تن‬ ‫تیراهن ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۴‬تن تیراهن ‪ ۱۴‬شرکت ذوب اهن اصفهان روی‬ ‫تابلوی عرضه رفت‪ .‬شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو) نیز با ‪۴۰۰‬‬ ‫تن ش��مش ه��زار پوندی ‪ 99/8‬در این تاالر حض��ور یافت‪ .‬دیگر‬ ‫عرضه های تاالر محصوالت صنعتی و معدنی شامل ‪ ۱۰‬کیلوگرم‬ ‫طال و ‪ ۱۰‬تن س��ولفورمولیبدن بود‪ .‬این گزارش همچنین حاکی‬ ‫است‪۱۶ ،‬هزار تن لوب کات‪۳۴ ،‬هزار تن وکیوم باتوم‪ ۵۴۹۹ ،‬تن‬ ‫انواع مواد پلیمری‪2 ،‬هزار تن سالپس واکس و ‪ ۱۳۰۰‬تن گوگرد‬ ‫در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد‪.‬‬ ‫فرابورس‬ ‫اغاز بازارگردانی مراحل دوم‬ ‫و سوم اسناد خزانه اسالمی‬ ‫معاون توسعه بازار فرابورس ایران از اغاز فعالیت بازارگردان‬ ‫نمادهای «اخزا‪ »۲‬و «اخزا‪ »۳‬اس��ناد خزانه اسالمی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از زمان عرضه اولیه این اس��ناد تاکنون یک هزار و‬ ‫‪۱۷۸‬میلیارد تومان معامله در بازار اس��ناد خزانه اسالمی به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش فراب��ورس ایران‪ ،‬رضا غالمعلی پور با بیان اینکه‬ ‫به دنبال عرضه اولیه ‪ ۴‬نماد جدید اس��ناد خزانه اسالمی در‬ ‫بازار ابزارهای نوین مالی در هفته های گذشته شاهد استقبال‬ ‫بی��ش از پیش خریداران و فروش��ندگان این بازار هس��تیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در مجموع تاکن��ون یک ه��زار و ‪۱۷۸‬میلیارد تومان‬ ‫معامله در بازار اسناد خزانه اسالمی انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه ب��ازار فرابورس ایران با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال حاضر معامالت در نمادهای اس��ناد خزانه اسالمی با‬ ‫حجم بس��یار خوبی در حال انجام اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬برای‬ ‫بهبود این روند‪ ،‬ش��رکت کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان‬ ‫بازارگ��ردان در نمادهای «اخزا‪ »۲‬و «اخزا‪ »۳‬فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تعداد کل اوراق قابل تخصیص به پیمانکاران‬ ‫در مراحل دوم و سوم اسناد خزانه اسالمی شامل ‪۲۰‬میلیون‬ ‫ورقه ‪۱۰۰‬هزار تومانی اس��ت که به ترتی��ب در روزهای ‪۲۱‬‬ ‫شهریور و ‪ ۲۱‬مهر سال ‪ ۹۵‬سررسید می شوند‪.‬‬ ‫غالمعلی پور معامالت ثانویه اس��ناد خزانه اس�لامی را در‬ ‫رابطه با گس��ترش بازار بدهی و همچنین تس��ریع در تعیین‬ ‫تکلیف بدهی دولت با پیمان��کاران ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫معامالت از مهر امس��ال در فرابورس ایران اغاز شده و قیمت‬ ‫این اوراق تحت تاثیر دو عامل نرخ س��ود مورد انتظار بازار و‬ ‫فاصله تا سررسید اوراق در بازار تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫زمان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫نخس��ت وزیر انگلس��تان‪ ،‬دیوید کامرون‪ ،‬روز گذش��ته زمان برگزاری همه پرسی‬ ‫خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا را اعالم کرد؛ ‪ 23‬ژ وئن سال جاری میالدی یعنی‬ ‫تاریخ��ی که کامرون اعالم کرده می تواند پیامدهایی تاریخی برای کش��ورش و اروپا‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬اگر انگلیسی ها رای بدهند که کشورش��ان از اتحادیه اروپا خارج شود‬ ‫این اتحادیه وضعیت بسیار دشواری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اینده نامعلوم بازارهای نوظهور‬ ‫دریچه‬ ‫ایا ایران سوپراستار اقتصادهای نوظهور خواهد شد؟‬ ‫افزایش نوسان‬ ‫در بازارهای عربی‬ ‫ش��اخص ها در بورس دوبی کاهش چند روز گذشته‬ ‫خ��ود را جبران کردن��د و در اخرین لحظات معامالتی‬ ‫رون��د افزایش��ی در پیش گرفتن��د در حالی که قیمت‬ ‫سهام «عربتک» با بیش��ترین میزان افزایش نسبت به‬ ‫‪ 4‬هفته اخیر رو به رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬فرضیات س��رمایه گذاران نسبت به‬ ‫تو س��از موجب رش��د قیمت سهام‬ ‫بهبود اوضاع ساخ ‬ ‫«شرکت عربتک» شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬رشد قیمت سهام این شرکت‬ ‫انبوه س��از به ‪ 8/3‬درصد رسید در حالی که تعداد سهام‬ ‫معامله شده ‪ 97‬میلیون سهم ثبت شد‪.‬‬ ‫ش��اخص ها در دیگر بازارهای عربی با نوسان رو به رو‬ ‫ش��دند و ب��ورس قطر با اف��ت ‪ 0/6‬درص��دی و بورس‬ ‫کوی��ت هم با کاهش ‪ 0/2‬درص��دی معامالت را خاتمه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫عربت��ک به عن��وان بزرگترین ش��رکت انبوه س��از و‬ ‫س��هامی عام در امارات متح��ده عربی‪ ،‬با اعالم اخرین‬ ‫گ��زارش عملک��رد خ��ود از ض��رر ‪2/3‬میلی��ارد درهم‬ ‫(‪ 640‬میلی��ون دالر) خ��ود برای س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫پرده برداری کرد‪ .‬عملکرد این ش��رکت در مقایس��ه با‬ ‫س��وددهی ‪214/6‬میلیون درهمی سال گذشته‪ ،‬نشان‬ ‫از کاهش رونق بخش امالک و مستغالت در این کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نبیل فره��ات‪ ،‬یک��ی از مدیران ش��رکت کارگزاری‬ ‫الفجر‪ ،‬در این باره اعالم کرد‪ :‬س��رمایه گذاران نسبت به‬ ‫اینده شرکت عربتک بسیار خوش بین هستند و فرض‬ ‫را بر این گذاش��ته اند که این شرکت نهایت ضرر خود‬ ‫را اعالم کرده و از این پس به س��وددهی خواهد رسید ‪.‬‬ ‫تیم مدیریتی جدید این ش��رکت یک امید تازه را برای‬ ‫س��هامداران ایجاد کرده و به نظر می رس��د سهامداران‬ ‫حقیقی نسبت به پروژه های جدید این شرکت امیدوار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در بازار سعودی‪ ،‬شاخص تداول در محدوده نوسانی‬ ‫به سر برد و با رش��د ‪0/2‬درصدی مواجه شد در حالی‬ ‫که بانک الراجحی بیش��ترین می��زان افزایش را در این‬ ‫شاخص از ان خود کرد و با رشد ‪0/9‬درصدی معامالت‬ ‫را خاتمه داد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بورس عمان و بحرین با رش��د ‪0/1‬درصدی‬ ‫ش��اخص اصلی همراه شدند و در بورس مصر‪ ،‬شاخص‬ ‫اصلی رشد ‪1/1‬درصدی را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫ارتقای اعتبار بانک های بزرگ‬ ‫حوزه یورو‬ ‫ناظر جدی��د بانک های اروپایی ب��ه بانک های بزرگ‬ ‫حوزه یورو توصیه کرد سطح اعتباری خود را ‪0/5‬درصد‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫ناظ��ر جدید بانک��داری اتحادیه اروپ��ا پس از حدود‬ ‫ک بانک های حوزه یورو‪ ،‬به‬ ‫یک س��ال س��نجش ریس�� ‬ ‫بانک های بزرگ این حوزه توصیه کرد میانگین س��طح‬ ‫اعتباری خود را ‪0/5‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتص��اد نی��وز به نق��ل از وال اس��تریت‬ ‫ژورن��ال‪« ،‬مکانیزم واحد نظارت��ی» که با هدف نظارت‬ ‫بر موسس��ه های مالی مهم این اتحادیه در اواخر س��ال‬ ‫‪ 2014‬می�لادی و ب��ه عن��وان بخش��ی از تالش های‬ ‫اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران های مالی حوزه یورو‬ ‫راه اندازی ش��د‪ ،‬در گزارشی که به تازگی منتشر کرده‬ ‫هشدار داد ریسک های کلی در ‪ 130‬بانک بزرگ حوزه‬ ‫یورو که زیر نظارت این نهاد قرار گرفته اند‪ ،‬در مقایس��ه‬ ‫با سال ‪ 2014‬میالدی کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫در این گ��زارش امده‪ ،‬بس��یاری از بانک های بزرگ‬ ‫حوزه یورو‪ ،‬همچنان درحال بازیابی خود از بحران های‬ ‫مال��ی س��ال ‪ 2012‬بوده و هن��وز هم با ریس��ک ها و‬ ‫جریان های بازدارنده و جدی مواجه هستند‪ .‬بزرگترین‬ ‫ریس��کی که این بانک ها با ان مواجه هس��تند‪ ،‬تطبیق‬ ‫الگ��وی فعالیت تجاری خود با ش��رایط جدید نرخ های‬ ‫بهره پایین است‪.‬‬ ‫این نخس��تین بار است ناظر واحد بانکداری اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬میزان ریس��ک پذیری بزرگتری��ن بانک های این‬ ‫حوزه را براس��اس اس��تانداردهای مرسوم مورد ارزیابی‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئولیت پیش ت��ر در اختیار س��ازمان های‬ ‫نظارت��ی ملی بود ک��ه در این بازبین��ی از رویکردهای‬ ‫متفاوتی درباره س��طح سرمایه و الگوی فعالیت تجاری‬ ‫استفاده می کردند‪.‬‬ ‫این بازبینی با هدف احیای اعتماد از دس��ت رفته در‬ ‫بخش اس��یب دیده بانکداری در اروپا انجام می شود که‬ ‫در هفته های اخیر و به دنبال تش��دید نگرانی ها نسبت‬ ‫به صح��ت وضعیت اقتصادی جهان‪ ،‬تحت فش��ارهای‬ ‫جدیدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫امسال‪ ،‬ش��اخص مالی اروپا (ام اس سی ای)‪ ،‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 15‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫نورمن المونت‬ ‫رییس اتاق‬ ‫بازرگانی‬ ‫انگلیس و‬ ‫ایران ‪ 3‬هفته‬ ‫پیش در‬ ‫اظهاراتی گفته‬ ‫بود ایران‬ ‫بزرگترین‬ ‫اقتصاد نوظهور‬ ‫از زمان سقوط‬ ‫شوروی سابق‬ ‫در ‪ 25‬سال‬ ‫پیش است‬ ‫نخس��تین بار در ده��ه ‪ 80‬می�لادی یک��ی از‬ ‫اقتصاددانان بانک جهان��ی اصطالح «اقتصادهای‬ ‫نوظهور» را برای کش��ورهایی ب��ه کار برد که در‬ ‫میانه راه توسعه یافتگی قرار گرفته اند‪ .‬فرض بر این‬ ‫بود که این اقتصادها در مسیر رشد و توسعه قرار‬ ‫دارند و بازارهای پرس��ودی خواهند بود؛ به همین‬ ‫خاطر بود که با هجوم سرمایه گذاران مواجه شدند‪.‬‬ ‫در ابتدا چند کشور خاص مشهور به «بریک» که‬ ‫مخفف نام های برزیل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هند و چین بود‪،‬‬ ‫اقتصاده��ای نوظه��ور اصلی به ش��مار می امدند‬ ‫ک��ه بعدها افریقای جنوبی نیز به انها اضافه ش��د‬ ‫و ن��ام انها ب��ه بریکس تغییر پیدا ک��رد؛ اینها در‬ ‫حقیقت «ش��اخ» اقتصادهای نوظه��ور بودند که‬ ‫امید می رفت به اقتصادهای توس��عه یافته ای نظیر‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلیس و المان تبدیل ش��وند‪ .‬اما اکنون‬ ‫مدتی اس��ت هیجان بازارهای نوظه��ور خوابیده‬ ‫ است‪ ،‬س��رمایه گذاران در الک خود فرو رفته اند و‬ ‫کمتر پولی را روانه این بازارها می کنند‪ .‬نمونه بارز‬ ‫ان چین است که بر اساس گزارش های سی ان ان‬ ‫مانی تنها در س��ال ‪2015‬م بیش از ‪500‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه از ان گریخته است‪.‬‬ ‫چین غول اقتصادهای نوظهور به ش��مار می اید‬ ‫ام��ا این روزه��ا حال خوش��ی ندارد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫وال اس��تریت ژورنال کاهش رش��د اقتصادی چین‬ ‫به عنوان بزرگترین اقتصاد نوظهور تمامی بازارهای‬ ‫جهان حتی بازار امریکا را به تنش کش��اند ه است‪.‬‬ ‫اما چین تنها اقتصاد نوظهوری نیست که با مشکل‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ .‬به نظر می رس��د به استثنای‬ ‫هند‪ ،‬دیگر اقتصادهای «بریکس» رو به اضمحالل‬ ‫می روند‪ .‬روس��یه یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور‬ ‫مهم است که در توفان اقتصادی گرفتار شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ان بی س��ی ارز روس��یه روبل از س��ال‬ ‫‪2013‬م تاکنون بی��ش از ‪60‬درصد از ارزش خود‬ ‫را در برابر دالر از دست داد ه است‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده است که متوسط درامد مردم روسیه در سال‬ ‫‪ 2015‬حدود ‪ 10‬درصد کاهش یافته و به ‪30‬هزار‬ ‫روبل (‪380‬دالر) در ماه رس��یده است‪ .‬این به طور‬ ‫تقریبی نیمی از درامد انها در سال ‪2013‬م است‪.‬‬ ‫امارهای منتشر ش��ده رسمی گویای ان است که در حوزه‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬از میان ‪ 140‬کش��ور دنیا در‬ ‫س��ال ‪2015‬م ایران از منظر ش��اخص های (جی سی ای) یا‬ ‫رقابت پذی��ری جهانی رتبه ‪ 74‬دنیا را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬رقابت پذی��ری جهانی ی��ا ‪Global‬‬ ‫‪( – Competitiveness Index‬جی س��ی ای) از جمل��ه‬ ‫ش��اخص هایی است که ساالنه از سوی مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته و گزارش هایی در این زمینه منتشر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ش��اخص ابزار کامل و همه جانبه ای به منظور‬ ‫س��نجش ارکان رقابت پذی��ری مل��ی در اقتصاد خرد و کالن‬ ‫کشورها به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه تازگ��ی امارهایی در این زمینه منتش��ر ش��ده که بر‬ ‫اس��اس ان‪ ،‬جای��گاه ای��ران در زمین��ه ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات در نیم��ه دوم جدول قرار دارد‪ .‬ب��رای تدوین این‬ ‫اوض��اع برزی��ل در این بی��ن از همه اش��فته تر به‬ ‫نظر می رسد‪ .‬این کش��ور که زمانی قدرتمندترین‬ ‫اقتصاد امریکای التین به شمار می رفت این روزها‬ ‫با مسائلی نظیر رسوایی مالی شرکت نفتی دولتی‬ ‫«پتروب��راس» دس��ت وپنجه نرم می کن��د‪ .‬مجله‬ ‫اکونومیس��ت در گزارشی پیش بینی کرده است که‬ ‫اقتصاد برزیل در سال ‪ 2016‬حدود ‪ 2/5‬تا ‪3‬درصد‬ ‫کوچک شود‪ .‬دیلما روسف رییس جمهوری برزیل‬ ‫ب��ه دلیل اوضاع اس��فناک اقتصاد این کش��ور در‬ ‫استانه استیضاح قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هر چند اوضاع بسیاری از اقتصادهای نوظهور به‬ ‫هم ریخته اس��ت اما برخی کارشناسان اقتصادی‬ ‫ب��ه اقتصادهای نوظهور جدی��د امید دارند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این اقتصادها که به عن��وان ‪ 11‬اقتصاد‬ ‫نوظهور بعدی یا اقتصادهای پیشرو شناخته شده اند‬ ‫ح��ال و روز بهتری دارند و بهترین انها «مکزیک»‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش ه��ای به دس��ت امده از‬ ‫صندوق بین الملل��ی پول‪ ،‬اقتصاد مکزیک با وجود‬ ‫کاهش ش��دید قیمت نفت‪ ،‬رشد ‪2/2‬درصدی در‬ ‫س��ال ‪2015‬م داش��ته و انتظار می رود در س��ال‬ ‫‪ 2016‬نیز رش��د ‪2/5‬درصدی را تجربه کند‪ .‬البته‬ ‫اکونومیست رشد ‪2/6‬درصدی برای سال ‪ 2015‬و‬ ‫رشد ‪3/3‬درصدی را برای سال ‪2016‬م در مکزیک‬ ‫ب��راورد کرده بود‪ .‬نرخ بیکاری نیز در این کش��ور‬ ‫‪4/4‬درصد اس��ت‪ .‬این عدد و رقم ها وضعیت خوب‬ ‫رشد اقتصادی در مکزیک را نشان می دهد‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگران بر این باورند که مکزیک جای برزیل را‬ ‫در امریکای التین خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ایران در بین نوظهورها‬ ‫ای��ران از ابتدا ج��زو اقتصاده��ای نوظهور نبود‬ ‫اما نام این کش��ور در می��ان ‪ 11‬نوظهور بعدی و‬ ‫در کنار کش��ورهای موفقی همچون مکزیک قرار‬ ‫گرفت ه اس��ت‪ .‬بس��یاری از تحلیلگ��ران به اقتصاد ‬ ‫این کش��ور خوش بین هس��تند‪ ،‬نمونه اش نورمن‬ ‫المون��ت رییس ات��اق بازرگانی انگلی��س و ایران‬ ‫ک��ه ‪ 3‬هفته پی��ش در اظهاراتی گفت��ه بود ایران‬ ‫مروری بر شاخص های رقابت پذیری جهانی‬ ‫گزارش ‪ 3‬بخش مجزا به عنوان زیرش��اخه های (جی سی ای)‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اند که به ترتیب عبارتند از ضرورت های‬ ‫بنیادی��ن‪ ،‬افزایش دهنده ه��ای کارای��ی و عوام��ل موث��ر در‬ ‫ن��واوری و پیش��رفته ب��ودن ک��ه البته هر ی��ک از این موارد‬ ‫نیز صاحب زیرش��اخص های خاص خود هس��تند‪ .‬در بخش‬ ‫ضرورت ه��ای بنیادین بیش��تر مواردی چون زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫محی��ط اقتصادی کالن و‪ ...‬مورد بررس��ی قرار می گیرد و در‬ ‫بخش افزایش دهنده های کارایی نیز موارد متعددی بررسی‬ ‫می ش��وند که یک��ی از این موارد امادگ��ی در حوزه فناوری‬ ‫اس��ت که این بخش خود زیرمجموعه هایی مانند استفاده از‬ ‫(ای سی تی)‪ ،‬استفاده کنندگان اینترنت‪ ،‬مشترکین اینترنت‬ ‫بان��د پهن ثابت‪ ،‬اینترنت باند پهن‪ ،‬مش��ترکان اینترنت پهن‬ ‫باند موبایل‪ ،‬مشترکان تلفن همراه و خطوط تلفن ثابت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه‬ ‫براس��اس امارهای منتشر شده در س��ال ‪2015‬م در میان‬ ‫‪ 24‬کش��ور منطقه تنها اطالعات ‪ 21‬کشور در دسترس قرار‬ ‫دارد ک��ه از میان انها قطر با ش��اخص ‪ ،5/30‬امارات متحده‬ ‫عربی با ‪ 5/24‬و عربس��تان س��عودی با ‪ 5/07‬امتیاز باالترین‬ ‫رتبه ها را دارا هس��تند‪ .‬کشورهای کویت با ‪ 4/59‬و بحرین با‬ ‫‪ 4/52‬به ترتیب در رتبه های بعدی این جدول قرار می گیرند‬ ‫و ایران در این ش��اخص با ‪ 4/09‬رتبه س��یزدهم جدول را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬پاکس��تان هم با ‪ 3/45‬در انتهای‬ ‫جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه متوسط شاخص (جی سی ای) ایران با‬ ‫منطقه و جهان‬ ‫در س��ال ‪2015‬م در حالی مقدار ش��اخص (جی سی ای)‬ ‫بزرگترین اقتصاد نوظهور از زمان سقوط شوروی‬ ‫س��ابق در ‪ 25‬س��ال پیش اس��ت‪ .‬المونت گفته ‪:‬‬ ‫«ای��ران چهارمین دارنده ب��زرگ ذخایر نفتی در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬عالوه بر ان دومی��ن دارنده ذخایر‬ ‫ب��زرگ گازی نیز به ش��مار می اید‪ .‬روی هم رفته‬ ‫می ت��وان ایران را غنی ترین کش��ور جهان از نظر‬ ‫انرژی دانست‪ ».‬او همچنین تاکید کرده که ایران‬ ‫از ذخای��ر عظیم مس و الومینی��وم نیز برخوردار‬ ‫اس��ت و به این ترتیب از همه نظر کش��ور خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاری به شمار می اید‪ .‬المونت تنها‬ ‫کسی نیست که به اقتصاد ایران دید مثبتی دارد‪،‬‬ ‫بس��یاری دیگر از تحلیلگران نی��ز بارها به اقتصاد‬ ‫ایران پس از دوران تحریم ابراز امیدواری کرده اند‪.‬‬ ‫انه��ا بر این باورند که ایران پس از تحریم فرصت‬ ‫مناسبی برای سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫گزارش ه��ا درب��اره اینده اقتصاده��ای نوظهور‬ ‫ضد و نقیض اس��ت‪ .‬برخی گزارش ها ناامیدکننده‬ ‫و نگران کننده اس��ت مثل گ��زارش بانک جهانی‬ ‫که چن��دی پیش در یک اینفوگرافی به بررس��ی‬ ‫وضعیت رش��د اقتصادی جه��ان پرداخته بود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش اقتصادهای نوظهور در میان‬ ‫اقتصادهای توس��عه یافته وضعیت بدتری دارند و‬ ‫کمترین رشد اقتصادی در سال ‪2015‬م را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬بر اس��اس امار به دست امده از صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول در حالی که ای��ن اقتصادها در‬ ‫س��ال ‪2010‬م رش��د ‪7/5‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫بودن��د در س��ال ‪2015‬م کمترین رش��د خود را‬ ‫که ‪3/9‬درصد ب��ود‪ ،‬تجربه کردند‪ .‬اما برخی دیگر‬ ‫دالی��ل امیدوارکننده ای برای اینده این اقتصادها‬ ‫مط��رح می کنند‪ .‬به گزارش س��ی ان ان مانی یکی‬ ‫از ای��ن دالیل به دالر مربوط می ش��ود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪2015‬م ارزش اکث��ر ارزهای نوظه��ور مثل رئال‬ ‫برزیل کاهش چشمگیری در برابر دالر داشت اما‬ ‫اکن��ون تحلیلگران بر این باورند که ارزش دالر در‬ ‫س��ال ‪2016‬م با س��رعت کمتری افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬ب��ه این ترتی��ب این اقتصاده��ای نوظهور‬ ‫فرصتی خواهند داشت تا نفسی تازه کنند و جانی‬ ‫دوباره بگیرند‪.‬‬ ‫در ای��ران ‪ 4/09‬ب��وده که متوس��ط این ش��اخص در منطقه‬ ‫‪ 4/35‬و در دنیا ‪ 4/24‬بوده است‪ .‬همچنین براساس امارهای‬ ‫منتشر شده اینگونه اعالم شده که رتبه ایران در زیر شاخص‬ ‫ضرورت های بنیادین از مقدار متوسط جهانی بیشتر است‪ .‬اما‬ ‫در زیرش��اخص های «افزایش دهنده های کارایی» و «عوامل‬ ‫نواوری و پیشرفته بودن» از متوسط جهانی و منطقه ای عقب‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬بیش��ترین اختالف از مقدار متوسط منطقه ای‬ ‫جهانی نیز به بحث زیرشاخص «افزایش دهنده های کارایی»‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬اما براس��اس گزارش های ارائه شده درباره‬ ‫شاخص های (جی س��ی ای) در سال ‪2015‬م کشور سوئیس‬ ‫باالترین رتبه را داشته و مقدار شاخص ان ‪ 5/76‬بوده است‪.‬‬ ‫پس از ان س��نگاپور (‪ ،)5/68‬ای��االت متحده (‪ ،)5/61‬المان‬ ‫(‪ )5/53‬و هلند (‪ )5/50‬دیگر کشورهایی هستند که در ‪ 5‬رده‬ ‫نخس��ت این جدول قرار گرفته اند‪ .‬ایران نیز در این جدول از‬ ‫میان ‪ 140‬کشور دنیا رتبه ‪ 74‬را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫عواقب بی توجهی به تغییر ترکیب ذخایر ارزی چین‬ ‫بان��ک خلق چی��ن در اوایل دس��امبر در یک اقدام‬ ‫مبه��م و مرم��وز‪ ،‬ترکیب پولی صن��دوق ذخیره ارزی‬ ‫خ��ود را تغیی��ر داده و وابس��تگی ارزش یوان به دالر‬ ‫را نی��ز قطع کرده که به اذعان کارشناس��ان این اقدام‬ ‫سبب تضعیف دالر شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬کاه��ش ارزش دالر در برابر‬ ‫ین و یورو‪ ،‬در دو ماه گذشته‪ ،‬درحالی سبب استیصال‬ ‫تاجران و بازرگانان سراس��ر جهان شده که بانک های‬ ‫مرکزی اروپا و ژاپن به رغم اعمال سیاس��ت های پولی‬ ‫انبساطی‪ ،‬ش��اهد افزایش ارزش پول های رسمی خود‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مارکت واچ‪ ،‬بس��یاری از تحلیلگران بازار‬ ‫معتقدن��د این برگش��ت پذیری ارزش پول��ی به دلیل‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران در بحبوحه تالطم های بازار به‬ ‫دنبال س��احل امنی هس��تند‪ ،‬رخ داده اما برخی دیگر‬ ‫ب��ر این باورند ک��ه این اتفاق از تبع��ات بی توجهی به‬ ‫تغییر مرموز سیاس��ت های اقتصادی بزرگترین رقیب‬ ‫اقتصادی امریکا‪ ،‬یعنی چین رخ داده است‪.‬‬ ‫«داگالس بورثوی��ک»‪ ،‬ریی��س بخ��ش مب��ادالت‬ ‫ارزی موسس��ه چاپدلین می گوی��د‪ :‬در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫بانک خلق چین (پی بی او س��ی)‪ ،‬درحال توازن دوباره‬ ‫ذخایر عظی��م ارزی خود بوده تا پای��ان ژانویه‪ ،‬حجم‬ ‫ان بی��ش از ‪ 3‬تریلی��ون و ‪ 231‬میلی��ارد دالر ب��وده‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک خلق چین که حک��م بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور را دارد‪ ،‬به احتمال به همی��ن منظور اقدام به‬ ‫ف��روش دالر و دارایی ه��ای دالری خ��ود نظیر اوراق‬ ‫خزانه داری امریکا و در ازای ان خرید یورو و ین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬خرید یورو و ین‪ ،‬ب��رای تامین مالی این‬ ‫تراکنش ها‪ ،‬س��بب حمایت از ای��ن دو واحد پولی در‬ ‫برابر دالر شده است‪.‬‬ ‫از اواسط دسامبر ارزش یورو در برابر دالر ‪ 1/1‬درصد‬ ‫رشد کرده و در همین حال ارزش ین نیز در برابر دالر‬ ‫در بازارهای داخلی چین ‪ 6/7‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫تعدیل ذخایر ارزی چین‪ ،‬به دنبال تصمیم اواس��ط‬ ‫دس��امبر دولت چین مبنی بر اغاز تعیین ارزش یوان‬ ‫نس��بت به س��بد ذخایر ارزی‪ ،‬به جای دالر رخ داد‪ .‬تا‬ ‫پیش از ای��ن اقدام‪ ،‬ارزش یوان در بازار‪ ،‬در برابر دالر‬ ‫امریکا سنجیده و تعیین می شد‪.‬‬ ‫بورثوی��ک می گوید‪ :‬ابالغ رس��می بانک خلق چین‬ ‫نش��ان می دهد این نهاد به شدت دغدغه حفظ ارزش‬ ‫ی��وان را ن��ه در براب��ر دالر بلکه در برابر س��بد ارزی‬ ‫دارد ک��ه این امر تغییر ذخای��ر ارزی چین را ضرورت‬ ‫بخشیده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬چین هنوز جزئیات بیش��تری از ترکیب‬ ‫جدی��د ذخای��ر ارزی خود منتش��ر نک��رده و فرایند‬ ‫مدیری��ت ارزش ی��وان همچن��ان مبهم باق��ی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابر امارهای رس��می‪ ،‬در ماه های ژانویه و دسامبر‪،‬‬ ‫ذخای��ر ارزی چین روی هم رفت��ه ‪ 200‬میلیارد دالر‬ ‫کاه��ش یافته که این اتفاق به گفت��ه بورثویک‪ ،‬موید‬ ‫این اس��ت که چی��ن درحال پر ک��ردن خزانه خود با‬ ‫دارایی های غیردالری است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬س��رمایه گذاران از این مس��ئله ابراز‬ ‫نگران��ی می کنند که مبادا فرار س��رمایه و تالش های‬ ‫چین ب��رای جلوگی��ری از احتکار پول ک��ه منجر به‬ ‫کاه��ش ای��ن ذخای��ر ارزی خواهد ش��د‪ ،‬دولت این‬ ‫کش��ور را مجبور کن��د اجازه دهد ت��ا ارزش یوان به‬ ‫ش��دت افت کند‪ .‬اما در گزارش��ی که اوایل ماه جاری‬ ‫ازس��وی موسس��ه ‪Gavekal Dragonomics‬‬ ‫منتشر شده نش��ان می دهد درباره میزان فرار سرمایه‬ ‫از چین‪ ،‬اغراق می ش��ود‪ .‬این گزارش نش��ان می دهد‬ ‫ذخای��ر داخلی یوان در س��ال ‪ 2015‬میالدی درواقع‬ ‫افزایش داشته اس��ت‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬میزان ذخایر‬ ‫ی��وان خانوارها ‪ 10‬درصد و میزان ذخایر ش��رکت ها‬ ‫‪ 14‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال‪« ،‬چ��ن الن��گ»‪ ،‬اقتص��اددان چینی‬ ‫موسس��ه ‪ Gavekal Dragonomics‬می گوی��د‪:‬‬ ‫ش��واهد اندکی مبنی بر خروج سرمایه یوانی از سوی‬ ‫چینی ها و تبدیل ان به س��رمایه های دالری به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬در همین حال‪ ،‬بخش وسیعی از تحلیلگران‬ ‫و استراتژیس��ت های بازار بر این باورن��د که به دنبال‬ ‫درگیر بودن چین با کندی اقتصاد و بدهی های معوق‪،‬‬ ‫ارزش یوان در برابر دالر به شدت افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ثبات قیمت گوشت گوساله تا نوروز‬ ‫رییس اتحادیه گوش��ت گاوی گفت‪ :‬قیمت گوشت گوساله به صورت مخلوط‬ ‫برای مصرف کننده ‪ ۳۲‬هزار تومان اس��ت و این نرخ تا پایان سال جاری تغییری‬ ‫نخواه��د کرد‪.‬علی خندان روی ج��وان با بیان اینکه کمب��ودی در زمینه دام و‬ ‫گوشت گوساله نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ما با‬ ‫افزایش قیمتی مواجه نخواهیم بود‪.‬‬ ‫قدم زدن‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫در بازار بزرگ نوروز‬ ‫مصطفی گواهی‬ ‫برخی از توفان ها خیلی می چسبد! انقدر که‬ ‫ادم دلش می خواهد همیش��ه در مسیر چنین‬ ‫توفان های��ی باش��د‪ .‬اگر توفان پ��س از ارامش‬ ‫دریا؛ حال ساحل نش��ینان را پریشان می کند؛‬ ‫در ع��وض؛ توفان پ��س از ارامش بازار؛ موجب‬ ‫نشاط و شادمانی «بازار َوندان»؛ یا همان اهالی‬ ‫بازار می شود‪ .‬این روزها اما؛ دریای بازار؛ بد جور‬ ‫ارام است و ارامش پش��ت ارامش؛ در گستره‬ ‫بازار؛ بیداد می کند‪ .‬عجیب است که در استانه‬ ‫تش��ریف فرمایی بهار؛ «بازار َوندان»‪ ،‬در انتظار‬ ‫توفانی شدن هوای بازار به سر می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش با تعرفه سال ‪93‬‬ ‫قدم زدن در محیط بازار؛ حال و هوای خوبی‬ ‫دارد‪ .‬به ویژه زمانی که چش��م انسان؛ به قیمت‬ ‫مناس��ب اجن��اس و اقالم و کااله��ای متنوع و‬ ‫مختلف بیفتد‪ .‬حتی تماشای قیمت های خوب‬ ‫کااله��ا نی��ز می توان��د بهانه خوبی برای ش��اد‬ ‫بودن باش��د‪ .‬اینکه صحبت از قیمت های خوب‬ ‫می کنیم؛ به معنای رواج ارزانی در بازار نیست‪.‬‬ ‫بلکه به این معناست که در یک نگاه مقایسه ای‬ ‫نسبت به قیمت های س��ال گذشته؛ بازار شب‬ ‫عید امس��ال؛ با جهش قیمت��ی ویژه ای روبه رو‬ ‫نبوده و در بیش��تر اصناف فعال در شاکله بازار؛‬ ‫همان تعرفه ابالغی س��ال ‪ ۱۳۹۳‬مورد توجه و‬ ‫استناد فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات به‬ ‫مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫البته ؛ برخی از اصناف مانند صنف ارایشگران‬ ‫مردان��ه نیز؛ با اینکه به س��مت افزایش قیمت‬ ‫کاال یا خدمات خود گام بلندی برنداش��ته اند؛‬ ‫اما چشم انتظار تصمیم یا ابالغ اتحادیه مربوط‬ ‫ب��ه صنف خود؛ درباره افزای��ش دادن قیمت ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تعدادی از کس��به بازار نیز؛ به پیش��واز این‬ ‫افزای��ش قیمت ها رفته و ص��دای نرخ و قیمت‬ ‫خدم��ات یا کاالی خ��ود را‪ ،‬کمی تا قس��متی‬ ‫ب��اال برده اند‪ .‬درب��اره قیمت گوش��ت قرمز نیز‬ ‫بای��د بگوییم که بازار ای��ن کاال از ماه بهمن ؛ با‬ ‫افزایش قیمت محسوس��ی روب��ه رو بوده و این‬ ‫روند افزایش��ی حاال متوقف شده است‪ .‬در این‬ ‫می��ان اما؛ فرایند فروش بس��یاری از کاالها در‬ ‫بازار؛ س��رعت پایین��ی دارد‪ .‬انق��در پایین که‬ ‫انسان را نسبت به تقویم زمانی که در ان به سر‬ ‫می بریم؛ به تردید می اندازد و از یادمان می برد‬ ‫که در ش��ب عید و در اس��تانه تحویل سال به‬ ‫سر می بریم‪ .‬برایند گفت وگوی خبرنگار‬ ‫ب��ا چند نفر از کس��به؛ درباره دلی��ل یا دالیل‬ ‫کسادی بازار ش��ب عید و فرایند فروش؛ در ‪۳‬‬ ‫مورد خالصه می شود که شامل پرداخت نشدن‬ ‫حقوق‪ ،‬عیدی و مزایای پایان سال به کارگران‬ ‫و کارمندان؛ تصور تغییر در نرخ کاالها و پایین‬ ‫امدن تعرف��ه قیمتی کاالها و اقالم مصرفی در‬ ‫پس��ابرجام از س��وی مردم؛ و همچنین انتظار‬ ‫ورود کااله��ای جدید به گس��تره بازار و پرهیز‬ ‫مردم از خرید اقالمی که گرد زمان روی تاریخ‬ ‫تولید انها نشسته است‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫درباره مورد اخر‪ ،‬یعنی ورود کاالهای جدید‬ ‫به بازار و‪ ...‬باید بگوییم که بر اساس مشاهدات‬ ‫خبرنگار‬ ‫و گفت وگو با چند نفر از کسبه و‬ ‫همچنین مشتریان بازار؛ به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که بس��یاری از فروش��ندگان واحد های صنفی‬ ‫مختل��ف به ویژه صنف های پوش��اک و کیف و‬ ‫کفش؛ به دلیل نداش��تن نقدینگی و همچنین‬ ‫بی اعتمادی به شرایط بازار پسا برجامی و وجود‬ ‫س��ایه رکود بر س��ر بازار؛ نس��بت به واردات یا‬ ‫خرید اجناس جدید اقدام نکرده اند‪ .‬این دالیل‬ ‫دس��ت به دس��ت هم داده اند تا بازار شب عید؛‬ ‫بازار نو و تازه ای نباش��د‪ .‬در چنین ش��رایطی؛‬ ‫به ط��ور طبیعی؛ هیجان خرید در بازار کاهش‬ ‫پیدا کرده و فروش��ندگان؛ فروش نا مطلوبی را‬ ‫تجربه می کنند‪.‬‬ ‫اکنون کیوی و خیار هم در بازار فراوان است و‬ ‫حتی کیوی نسبت به سال گذشته؛ ارزان تر نیز‬ ‫فروخته می شود‪ .‬رییس اتحادیه قالیشویی نیز‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت خدمات در این حوزه را منتفی‬ ‫می دان��د‪ .‬او در گفت وگ��و با خبرن��گار صمت؛‬ ‫گرفتن مبالغی بیش��تر از انچه در تعرفه ابالغی‬ ‫اتحادیه به تاریخ ‪۱۳۹۴/۶/۸‬درج و به واحد های‬ ‫صنفی ابالغ شده است را؛ تخلف صنفی توصیف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت بازار این روزها‬ ‫سال گذشته و از ابتدای بهمن ‪ ،۱۳۹۳‬قیمت‬ ‫مرغ؛ با یک شیب تند روبه رو شد و در روزهای‬ ‫پایان��ی س��ال‪ ،‬به حدود ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬در ان زمان؛ کارشناسان بازار پیش بینی‬ ‫کردن��د که قیمت مرغ پس از نوروز ‪ ۹۴‬کاهش‬ ‫یابد که البته این کاهش قیمت‪ ،‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫مهدی یوس��ف خانی‪ ،‬ریی��س اتحادیه مرغ و‬ ‫ماه��ی و پرن��ده؛ در گفت وگوهای متعددی که‬ ‫این روزها با رسانه های مختلف انجام داده؛ ابراز‬ ‫کرده اس��ت که مرغداران به دلیل زیانی که در‬ ‫ماه اذر به دنبال کاهش قیمت محس��وس مرغ‬ ‫متحمل ش��دند؛ دیگر رغبتی ب��ه جوجه ریزی‬ ‫نداشته اند‪ .‬در نتیجه نظم بازار عرضه و تقاضای‬ ‫این کاالی پرمصرف؛ به هم خورده؛ و باال رفتن‬ ‫قیمت مرغ نیز به همین دلیل است‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرده که بازار مرغ در فروردین س��ال‬ ‫اینده؛ به سامان و ثبات قیمتی برسد‪.‬‬ ‫انچه شاید به عنوان واقعیت بازار در روزهای‬ ‫پایانی س��ال بتوان مورد اش��اره ق��رارداد‪ ،‬این‬ ‫موضوع است که سکان کشتی قیمت ها؛ بیشتر‬ ‫به سوی س��احل ثبات چرخیده می شود و اگر‬ ‫ان سه عامل ذکر شده در متن گزارش‪ ،‬به ویژه‬ ‫پرش��دن جیب مردم از حق��وق و عیدی پایان‬ ‫س��ال به انجام برسد‪ ،‬احتمال با ثبات تر شدن و‬ ‫رونق گرفتن بازار نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر؛‬ ‫نرخ خدمات‬ ‫ارایشگران‬ ‫مردانه؛‬ ‫براساس‬ ‫تعرفه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬است‬ ‫حسین مهاجران‬ ‫پیش بینی‬ ‫می کنم که تا‬ ‫رسیدن به‬ ‫پایان سال‬ ‫‪۱۳۹۴‬؛ قیمت‬ ‫میوه و تره بار؛‬ ‫با افزایش‬ ‫روبه رو نشود‬ ‫سهم ‪ 0/۲۴‬درصدی ایران از بازار گردشگری جهان‬ ‫نخس��تین همایش بین المللی گردش��گری و س��فر پاک‬ ‫با حضور کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه گردش��گری و‬ ‫حمل ونقل عمومی ش��هری روز ش��نبه یکم اسفند در هتل‬ ‫عباسی اصفهان به مدت ‪ 3‬روز اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬ایین افتتاحیه‬ ‫ای��ن همایش ب��ا حض��ور مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی‬ ‫کشور‪ ،‬اس��تاندار و ش��هردار اصفهان و با همراهی ‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫از میهمان��ان داخلی و خارجی به همراه س��فرا و نمایندگان‬ ‫کشورهای مختلف برگزار شد‪.‬‬ ‫ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مدیران حوزه های گردشگری‬ ‫و کارشناسان بین المللی با برگزاری همایش ها و کارگاه های‬ ‫اموزشی کاربردی و تخصصی‪ ،‬ایجاد بسترهای مناسب برای‬ ‫سرمایه گذاران حوزه گردش��گری برای تسریع در تصمیم و‬ ‫هدفمندی تصمیمات و ملموس تر کردن چشم انداز اینده از‬ ‫اهداف برگزاری این همایش است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگی کش��ور گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫زیرساخت های گردشگری در راستای توسعه اقتصادی کشور‬ ‫با نوسازی مجموعه های خدمات حمل ونقل امکان پذیر است‪.‬‬ ‫محمود اس�لامیان افزود‪ :‬س��هم ایران از بازار گردشگری‬ ‫جهان��ی تنها ‪ 0/ ۲۴‬درصد اس��ت که این میزان در مقایس��ه‬ ‫با ظرفیت های گسترده کش��ور در بحث صنعت گردشگری‬ ‫بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ایران ظرفیت بسیاری‬ ‫دارد که این س��هم متناس��ب با مزیت های کش��ور نیست و‬ ‫ش��اید یکی از دالیل مهم ان کم کاری یا س��هل انگاری های‬ ‫انجام شده باشد‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به‬ ‫قدمت چند هزار ساله ایران گفت‪ :‬باید ایران سهم خود را در‬ ‫صنعت گردشگری پیدا کند و این مهم نیز با برخورد عقالنی‬ ‫مبتنی بر توس��عه اقتصادی کش��ور میسر است و می تواند با‬ ‫ایجاد شغل و ثروت برای همه افراد جامعه‪ ،‬مزیتی بکر برای‬ ‫همگان فراهم کند‪ .‬اس�لامیان به ام��ار ‪ 7‬میلیون بیکار در‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از دالیل باال بودن این امار‬ ‫تحریم هایی است که تاکنون بر کشور سایه افکنده بود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کشور به چند دلیل عمده از جمله تحریم ها‬ ‫که موجب رکود عمیق شد و وابستگی کشور به درامد نفتی‬ ‫نتوانسته است در بحث گردشگری موفق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفه�ان دارای تم�ام مولفه ه�ای توس�عه‬ ‫گردشگری‬ ‫اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه اصفهان ش��رایطی‬ ‫بی بدی��ل و امتی��ازات بی نظی��ر در حوزه گردش��گری دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای توس��عه گردش��گری ‪ 5‬مولفه نیاز اس��ت که‬ ‫محمود اسالمیان‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نارنگی‪ ،‬موز‪ ،‬سیر و پیاز‬ ‫در صدر جدول قیمت ها‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹قیمت ها و اتحادیه ها‬ ‫‪19‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫بازار َوندان !‬ ‫بیشتر رییس ها یا مسئوالن اتحادیه ها‪ ،‬از یک‬ ‫ماه پی��ش؛ در گفت وگوها و مصاحبه های خود؛‬ ‫خطاب به مردم و رسانه ها اعالم کرده بودند که‬ ‫شب عید امس��ال‪ ،‬در هیچ یک از اقالم مصرفی‬ ‫مردم مانند انواع گوش��ت‪ ،‬م��رغ‪ ،‬برنج‪ ،‬چای و‬ ‫میوه؛ با کمبود روب��ه رو نخواهیم بود و افزایش‬ ‫قیمت نیز‪ ،‬نخواهیم داشت‪ .‬با گشتی در بازار و‬ ‫قدم زدن روبه روی واحده��ای صنفی مختلف؛‬ ‫در می یابیم که ج��ای کاالهای مصرفی در بازار‬ ‫خالی نبوده و به طور واقعی؛ بازار با کمبود هیچ‬ ‫کاالیی روبه رو نیس��ت‪ .‬همان طور که در ابتدای‬ ‫این گزارش نیز اشاره کردیم؛ وعده مسئوالن در‬ ‫حوزه قیمت کاالها نیز ؛ تا حدود زیادی محقق‬ ‫ش��ده اس��ت و کس��به بازار؛ یا از روی انصاف و‬ ‫اختیار یا به ضرورت و جبر؛ تعرفه قیمتی اعالم‬ ‫شده از سوی اتحادیه ها را در این روزها رعایت‬ ‫می کنن��د‪ .‬مصطف��ی گواهی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫ارایش��گران مردان��ه؛ درباره همی��ن موضوع به‬ ‫خبرن��گار‬ ‫می گوی��د‪ :‬درحال حاضر؛ نرخ‬ ‫خدم��ات ارایش��گران مردانه؛ براس��اس تعرفه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۳‬است‪ .‬اما ما خبر داریم که در این‬ ‫روزهای پایانی سال؛ مبالغ بیشتری از مشتریان‬ ‫گرفته می شود‪ .‬به همین دلیل؛ پیشنهاد ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی افزایش تعرف��ه را به اتاق اصناف‬ ‫ارائ��ه کرده ایم و منتظر تصوی��ب و ابالغ ان به‬ ‫واحد های صنفی خود هستیم!‬ ‫حس��ین مهاج��ران‪ ،‬رییس اتحادی��ه میوه و‬ ‫تره ب��ار نیز در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫؛ بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬پیش بین��ی می کنم ک��ه در روزهای‬ ‫پی��ش رو و تا رس��یدن به پایان س��ال ‪۱۳۹۴‬؛‬ ‫قیمت میوه و تره بار؛ با افزایش روبه رو نشود‪.‬‬ ‫مهاج��ران دلی��ل پیش بینی خ��ود را؛ دپوی‬ ‫ف��راوان میوه و اش��باع ب��ازار از ان��واع میوه؛ به‬ ‫ویژه س��یب و پرتقال می داند و تصریح می کند‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫رسول زرگرپور‬ ‫اصفهان تمام مولفه ها را با یکدیگر دارد‪ .‬رس��ول زرگرپور نیز‬ ‫در این همایش اظهارکرد‪ :‬حق این اس��ت که چنین مراسم‬ ‫بین المللی در اصفهان به عنوان نشان(برند) گردشگری ایران‬ ‫برگزار ش��ود چراکه به ط��ور قطع هیچ کج��ا مانند اصفهان‬ ‫نمی تواند میزبان چنین همایش هایی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گردش��گری از نظر مسئوالن کشوری و استانی‬ ‫اولوی��ت اصفهان اس��ت چراکه پس از توس��عه کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعت��ی و ش��هری اکن��ون نوبت به توس��عه گردش��گری‪،‬‬ ‫صنایع دستی و میراث فرهنگی رسیده است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان تصریح کرد‪ :‬گردشگری به عنوان صنعت‬ ‫پاک و س��وداور و به عنوان مقول��ه ای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاس��ی مورد توجه اس��ت و در ش��رایط فعلی جهان‪ ،‬این‬ ‫صنعت گردش��گری اس��ت که می تواند موجب صلح‪ ،‬مودت‬ ‫و دوستی بین کشورها‪ ،‬ملت ها و مردم باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اصفهان شرایط بی بدیل و امتیازات‬ ‫بی نظیر در حوزه گردش��گری دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای توس��عه‬ ‫گردشگری ‪ 5‬مولفه نیاز است که اصفهان تمام مولفه ها را با‬ ‫یکدیگر دارد؛ مولفه نخست امنیت‪ ،‬ارامش و ثبات است که‬ ‫ایران امروز زبانزدترین کشور منطقه و اصفهان باثبات ترین و‬ ‫کاراترین شهر ایران است‪.‬‬ ‫زرگرپ��ور جاذب��ه طبیعی و چش��م نواز را دومی��ن مولفه‬ ‫توس��عه گردشگری دانس��ت و گفت‪ :‬اصفهان با بیش از ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار جاذبه و ثبت ‪ 6‬اثر بین الملل��ی تاریخی‪ ،‬بی نظیرترین‬ ‫شهر ایران اس��ت‪ ،‬در حالی که ‪ ۹۰‬نقطه گردشگری در این‬ ‫استان نش��انه گذاری ش��ده و ‪ ۲۰‬نقطه ان به بحث اجرایی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مولفه س��وم زیرس��اخت ها اس��ت که در دولت‬ ‫تدبیر و امید تع��داد تخت های اقامتی از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬به‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و تا اواس��ط س��ال اینده به ‪ ۲۰‬هزار تخت‬ ‫می رسد‪ ،‬در حالی که ‪ ۲۰‬هتل نیز مجوز ساخت گرفته و دو‬ ‫طرح اساسی برای گردشگری پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیم��ت هرکیلوگرم نارنگ��ی بندرعباس‬ ‫‪۱۲۰‬هزار ریال‪ ،‬موز ‪۴۲‬هزار ریال‪ ،‬س��یر ‪۱۸۰‬هزار ریال و‬ ‫پیاز ‪۳۰‬هزار ریال اس��ت که در صدر جدول قیمت ها قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬چندی پیش قیمت هر کیلوگرم‬ ‫نارنگی شمال ‪۲۰‬هزار تا ‪ ۳۵‬هزار ریال‪ ،‬نارنگی بندرعباس‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬هزار ریال‪ ،‬موز ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬هزار ریال‪ ،‬سیر ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۱۴۰‬هزار ریال و پیاز ‪۱۰‬هزار تا ‪۱۵‬هزار ریال بود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت؛ قیمت ه��ر کیلوگ��رم پرتق��ال جنوب‬ ‫(کوهس��تان) ‪ ۴۵‬هزار ت��ا ‪۵۰‬هزار ریال‪ ،‬پرتقال تامس��ون‬ ‫ش��مال ‪۲۲‬هزار تا ‪۲۵‬هزار ریال و پرتقال رس��می شمال‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تا ‪۲۰‬هزار ریال است‪ .‬همچنین نارنگی بندرعباس‬ ‫ب��ا قیمت ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬هزار ریال‪ ،‬لیموش��یرین ‪۱۵‬هزار تا‬ ‫‪۲۵‬هزار ریال‪ ،‬گریپ فروت ‪۱۲‬هزار تا ‪۲۰‬هزار ریال‪ ،‬نارنج‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬هزار ریال و لیموترش داخلی ‪۵۰‬هزار تا ‪۷۰‬هزار‬ ‫ری��ال و لیموترش وارداتی ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪۱۲۰‬هزار ریال عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش نرخ هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز‬ ‫را ‪ ۱۵‬هزار تا ‪ ۳۰‬هزار ریال‪ ،‬کیوی ‪ ۱۵‬هزار تا ‪۳۵‬هزار ریال‬ ‫و انار را ‪ ۲۰‬هزار تا ‪ ۵۰‬هزار ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫همچنین قیمت هر کیلوگرم موز را ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬هزار ریال‬ ‫اعالم ش��ده است که نس��بت به روزهای گذشته ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ریال افزایش یافته اس��ت‪ .‬قیمت ف��روش هر عدد نارگیل‬ ‫را ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۵‬ه��زار ریال و اناناس کارتون��ی (‪ ۶‬عددی) را‬ ‫‪۸۰‬هزار ریال اعالم شده است‪ .‬هم اکنون هر کیلوگرم خیار‬ ‫با نرخ بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬هزار ریال‪ ،‬گوجه فرنگی ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ریال‪ ،‬پیاز ‪ ۳۰‬هزار ریال‪ ،‬س��یب زمینی ‪ ۶‬ه��زار تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ریال و س��یر ایرانی ‪۱۸۰‬هزار ریال و سیر چینی ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫ریال عرضه می ش��ود‪ .‬نرخ هرکیلوگرم انواع سبزی نیز ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش هم اکنون قیمت هر کیلوگرم شلیل‬ ‫ترکیه ‪۲۲۰‬هزار ریال‪ ،‬الو سیاه ‪۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬لیموترش‬ ‫برزیل ‪۱۴۰‬هزار ریال و گی�لاس مکزیک ‪۸۰۰‬هزار ریال‪،‬‬ ‫پوملو ترکیه ‪۱۰۰‬هزار ریال‪ ،‬ش��اه بل��وط ‪۱۶۰‬هزار ریال‪،‬‬ ‫کدو حلوایی ترکیه ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬هزار ریال‪ ،‬پرتقال مصری‬ ‫‪۷۰‬ه��زار ریال‪ ،‬انگور ش��یلی ‪۲۲۰‬هزار ری��ال و لیموترش‬ ‫پاکستان ‪ ۱۰۰‬هزار ریال است‪ .‬نرخ هرعدد اووکادو ترکیه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار ریال است‪،‬همچنین هرکیلوگرم گالبی امریکایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارری��ال‪ ،‬گالب��ی افریقایی ‪ ۱۸۰‬ه��زار ریال‪ ،‬گالبی‬ ‫ترکیه ‪ ۱۲۰‬هزار ریال‪ ،‬الو افریقایی ‪ ۲۰۰‬هزارریال‪ ،‬الو سیاه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارریال و س��یب سبز فرانس��وی ‪ ۱۴۰‬هزار ریال به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬گفتنی است؛ ساالنه ‪۱۱۰‬میلیون تن انواع‬ ‫محصوالت کش��اورزی در کش��ور تولید می شود که بیش‬ ‫از ‪۱۶‬میلیون تن ان به محصوالت باغی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫تخم مرغ ارزان شد‬ ‫دبیرکان��ون پرورش دهن��دگان م��رغ تخم گ��ذار گفت‪:‬‬ ‫میانگی��ن قیمت هر کیلو تخم م��رغ درب مرغداری ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان است که نسبت به ماه گذشته ‪ ۱۲۰۰‬تومان‬ ‫کاهش یافته‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬س��ید‬ ‫فرزاد طالک��ش درب��اره وضعیت قیمت تخم م��رغ گفت‪:‬‬ ‫میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان اس��ت که نس��بت به یک‬ ‫ماهه اخیر ‪ ۱۲۰۰‬تومان کاهش داش��ته است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به افت صادرات تخم مرغ به عراق گفت‪ :‬صادرات تخم مرغ‬ ‫به عراق به س��بب ورود رقبایی همچ��ون اوکراین در بازار‬ ‫عراق و نبود امکان رقابت کاهش یافت به طوری که اکنون‬ ‫میانگین صادرات روزانه به عراق ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تن است که‬ ‫این میزان حداقل باید دو برابر ش��ود‪ .‬طالکش یاداور شد‪:‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده تخم مرغ اوکراین پایین تر از کش��ور ما‬ ‫ق صادراتی به صادرکنندگان‬ ‫اس��ت و از طرفی دولت مشو ‬ ‫پرداخت نکرده اس��ت و گفتنی اس��ت ک��ه دولت تنها در‬ ‫صورت س��رمایه گذاری و فراهم کردن زیر ساخت های الزم‬ ‫حاضر به حمایت از انها است‪ .‬دبیرکانون پرورش دهندگان‬ ‫م��رغ تخم گ��ذار تصریح ک��رد‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫‪ ۸۴‬ه��زار ت��ن تخم مرغ ب��ه بازارهای هدف صادر ش��ده و‬ ‫همواره پیش بینی می ش��ود که این میزان تا پایان س��ال‬ ‫به ‪ ۹۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫برنج ایران‬ ‫به ‪ ۶۰‬کشور صادر می شود‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه بنک��داران موادغذایی گفت‪:‬‬ ‫برن��ج ایران به ‪ ۶۰‬کش��ور صادر می ش��ود و به تازگی هم‬ ‫به امریکا اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬قاسمعلی حسنی اظهارکرد‪ :‬این صادرات و افزایش‬ ‫تقاضا برای برنج داخلی باعث افزایش قیمت این محصول‬ ‫باکیفیت و خوش طعم به میزان ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان در هر‬ ‫کیلوگرم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنج باکیفی��ت حداکثر ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫فروخته می ش��ود و خوش��بختانه عرضه محصول برنج به‬ ‫میزان زیادی انجام شده است و تا شهریور ‪ ۹۵‬که محصول‬ ‫برنج تازه وارد بازار می شود هیچ کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مکان های فروش کاالی نوروزی مشخص شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«داالن سبز» صادرات؛ نسیم جان بخش خزر‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫درحوزه کشاورزی سمنان‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۳‬درصدی صادرات لبنیات‬ ‫توسعه باغ های لرستان‬ ‫مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی لرستان‪ ،‬از‬ ‫توس��عه ‪ 2‬هزار هکتاری باغ های این اس��تان خبر داد‪ .‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬به��روز بهاروند گفت‪ :‬همزمان با فصل‬ ‫درختکاری در اس��تان لرستان بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نهال‬ ‫و قلمه در س��طح استان توزیع می شود ‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫تع��داد درخت برای توس��عه بیش از ‪ 2‬ه��زار هکتار از‬ ‫باغ های استان لرستان خواهد بود‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخش عمده نهال م��ورد نیاز در‬ ‫استان تامین شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخش دیگری از نهال ها‬ ‫نیز از طریق استان های همجوار و تولید کنندگان مجاز‬ ‫رسمی از موسسه ثبت و گواهی نهال کشور تامین شده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫بهاروند با بیان اینکه در سال جاری تالش شده بیشتر‬ ‫نهال های عرضه ش��ده از اقالم زود رس باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نهال های عرضه ش��ده زیر پوش��ش سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی لرستان و دارای بار کد هستند‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه همچنین فاکتور همس��ان در همه‬ ‫اس��تان در هنگام تحویل نهال به باغدار داده می شود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این زمینه باغداران نیز باید نس��بت به‬ ‫نگهداری این فاکتور تا زمان به ثمر رس��یدن محصول‬ ‫دقت کنند چرا که در صورت مغایرت بین نهال عرضه‬ ‫شده و میوه تولیدی به محاکم قضایی معرفی خواهند‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫سرمای هرمزگان‬ ‫پیاز را گران کرد‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان کاهش دما‪،‬‬ ‫عقب افتادن تاریخ کاشت و صادرات را از مهم ترین علل‬ ‫افزایش قیمت پیاز در این اس��تان دانس��ت ‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬ناصر حیدری پوری با بیان اینکه سطح زیر کشت‬ ‫پیاز ‪ ۲۰‬درصد نس��بت به سال گذشته به دلیل اجرای‬ ‫طرح الگوی کش��ت کاهش داشته‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون ‪ 8‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت این محصول است‬ ‫و پیش بینی می ش��ود از هر هکتار ‪ ۳۰‬تن پیاز برداشت‬ ‫شود‪ .‬‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی هرمزگان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال زراعی جاری‪ ۲۴۰ ،‬ه��زار تن محصول‬ ‫پی��از در هرم��زگان تولی��د و روان��ه بازاره��ای هدف‬ ‫می ش��ود ‪ .‬حیدری پ��وری بی��ان کرد‪ :‬عمده کش��ت به‬ ‫شهرس��تان های میناب‪ ،‬بندرعباس و رودان اختصاص‬ ‫دارد ‪ .‬حیدری پ��وری بی��ان کرد‪ :‬به کش��اورزان توصیه‬ ‫می ش��ود برای تعادل در بازار و جلوگیری از نارضایتی‬ ‫مشتریان‪ ،‬به طور مس��تمر محصول خود را برداشت و‬ ‫روانه بازار کنند‪ .‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یاداور شد‪:‬‬ ‫کشاورزان برداشت محصول خود را به اخر سال محول‬ ‫نکنند چون ب��ا ورود محصوالت اس��تان های همجوار‬ ‫ش��اهد افت قیمت پیاز خواهیم بود ‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬برداش��ت پیاز از اس��فند اغاز ش��ده و ت��ا پایان‬ ‫اردیبهشت سال اینده ادامه دارد‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫مس��ئوالن اس��تان مازندران در س��ال‪ ۹۴‬موضوع‬ ‫ص��ادرات را به عن��وان ی��ک ض��رورت براس��اس‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی می دانن��د و مانند‬ ‫دیگر استان های کشور در دس��تور کار قرار داده اند‪.‬‬ ‫همچنین تالش ش��ده که بیش��تر نگاه ها به مسئله‬ ‫افزای��ش ارزش اف��زوده ص��ادرات‪ ،‬جلوگی��ری از‬ ‫خام فروشی‪ ،‬حل و فصل مشکالت تجارت و ورود به‬ ‫بازار بزرگ کشور روسیه باشد‪.‬‬ ‫محمد محمد پورعمران‬ ‫امیدواریم در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬با رشد‬ ‫اقتصادی که در‬ ‫ایران پیش بینی‬ ‫می شود‪ ،‬بحث‬ ‫رفع موانع بانکی‬ ‫به صورت جدی‬ ‫پیگیری شود‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مازن��دران با تاکی��د براینکه تا این لحظه امار صادرات‬ ‫این اس��تان ‪ 400‬میلیون دالر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫میزان از لحاظ وزنی حدود ‪۴۷‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته کاهش داش��ته اما از نظر ارزشی‬ ‫تغییری را ش��اهد نبودیم‪ .‬با توج��ه به اینکه صادرات‬ ‫‪12‬ماه س��ال ‪ ،93‬حدود ‪450‬میلیون دالر ثبت ش��د؛‬ ‫پیش بینی می ش��ود امس��ال بیش از این رقم را تجربه‬ ‫کنیم‪ .‬محمد محمد پورعمران در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه امسال صادرات لبنیات به عنوان نخستین‬ ‫محصول صادراتی اس��تان مازن��دران بیش از ‪۳‬درصد‬ ‫افزایش را تجربه کرده است‪ ،‬می افزاید‪ :‬استان در زمینه‬ ‫صادرات محصوالت لوله و پروفیل‪ ،‬ابمیوه و کنسانتره‬ ‫ی افزایش‬ ‫و اب معدنی و انواع نوشیدنی ها‪ ،‬میوه و سبز ‬ ‫چش��مگیری داشته اس��ت‪ .‬وی بیان می کند‪ :‬زمانی‬ ‫یک تن سیمان را ‪ 60‬تا ‪ 70‬دالر صادر می کردیم‬ ‫ام�ا حاال فق�ط با صادرات ‪ 4‬کیل�و پنیر‪ 60 ،‬دالر‬ ‫به دس�ت می اوریم و برهمین اس�اس می توانیم‬ ‫به س�مت صادرات محصوالت ب�ا ارزش افزوده‬ ‫باال حرک�ت کنیم و ارز بیش�تری به درامدهای‬ ‫کش�ور بیفزاییم‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان مازندران با اش��اره ب��ه تعریف خطوط‬ ‫منظم کش��تیرانی در دریای خزر تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذشته دریای خزر را به عنوان پروژه کریدور سبز در‬ ‫دستور کار قرار دادیم چرا که دریای خزر در صادرات‬ ‫محصوالت غذای��ی تاکنون فعال نبوده که حاال با این‬ ‫اقدام و همچنین رفع موانع موجود صادرات غیرنفتی‬ ‫را افزایش خواهیم داد‪ .‬محمدپورعمران تاکید می کند‪:‬‬ ‫همچنین مفهوم دیگر کریدورسبز به این معناست که‬ ‫از نظر گمرکی دو کشور با هم متقاعد شوند و تسهیالت‬ ‫ویژه ای را از لحاظ گمرکی برقرار کنند که محصوالت‬ ‫غذایی در یک راه س��بزگمرکی به س��هولت ترخیص‬ ‫ش��ود و در این زمینه کمترین مشکالت وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مازندران اظهار می کند‪ :‬تجهیز کشتی های کانتینردار‬ ‫یخچالدار و تجهیز بنادر و کش��تی ها به سیس��تم های‬ ‫برق مناس��ب در این زمینه ج��زء برنامه های عملیاتی‬ ‫بود که اجرا شد‪ .‬همچنین امسال پرداخت یارانه حمل‬ ‫دریایی برای محصوالت مختلف‪ ،‬از اقداماتی بود که در‬ ‫این زمینه انجام ش��د‪ .‬محمدپورعمران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫جلسات متعدد کارگروه توسعه صادرات استان به حل‬ ‫مس��ائل و مش��کالت موردی و سیاست گذاری در این‬ ‫زمینه پرداخته ایم‪ .‬یکی از مواردی که در این جلسات‬ ‫مطرح شد این بودکه کامیون های روسی بتوانند برای‬ ‫بارگیری در استان حضور پیداکنند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬بعد از مش��کالتی که میان تجارت‬ ‫میدان ساعت‪ -‬ساری‬ ‫مدیر صنایع کش��اورزی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫استان سمنان از براورد س��رمایه گذاری افزون بر ‪۴۱۳‬‬ ‫میلی��ارد ریالی برای صنایع تبدیل��ی و تکمیلی بخش‬ ‫کشاورزی این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ به گزارش مهر‪ ،‬رحمت اهلل کاش��ی با اشاره به براورد‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۴۱۳‬میلیارد و ‪۷۱۳‬میلیون ریالی برای‬ ‫واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی‬ ‫اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬در ماه گذش��ته برای احداث ‪ ۱۳‬واحد‬ ‫فراوری بخش کشاورزی جواز تاسیس صادر شد‪ .‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه پیش بینی می شود در این‬ ‫واحدها بیش از ‪ ۲۳۹‬میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای تکمیل و راه اندازی این‬ ‫واحدها نیز بی��ش از ‪ ۱۷۴‬میلیارد ریال از محل منابع‬ ‫تس��هیالتی و اورده صاحبان واحدها به عنوان سرمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬هزینه خواهد شد‪ .‬‬ ‫مدیر صنایع کش��اورزی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��تان س��منان ادام��ه داد‪ :‬ای��ن واحده��ای صنایع‬ ‫کش��اورزی در حوزه زراع��ی‪ ،‬باغ��ی و دام و طیور در‬ ‫شهرس��تان های سمنان‪ ،‬سرخه‪ ،‬گرمسار‪ ،‬مهدی شهر و‬ ‫دامغان احداث خواهند ش��د که با جذب بیش از ‪۱۱۷‬‬ ‫هزار تن مواد خام‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ ۹۸‬هزار تن محصول‬ ‫فراوری شده‪ ،‬عرضه می کنند‪.‬‬ ‫کاش��ی بی��ان ک��رد‪ :‬این واحده��ای ف��راوری برای‬ ‫بس��ته بندی حبوبات و غالت‪ ،‬تولیدخوراک دام‪ ،‬پسته‬ ‫فراوری ش��ده‪ ،‬سبزیجات و صیفی جات منجمد‪ ،‬روغن‬ ‫مایع گیاهی‪ ،‬انبار داری و نگهداری مواد غذایی‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫بسته بندی گوشت و‪ . ..‬احداث خواهند شد که می توانند‬ ‫برای ‪ ۱۷۷‬نفر شغل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫محمود اس��دی‪ ،‬رییس ات��اق اصناف بجنورد گفت‪ :‬ف��روش فوق العاده کاال و‬ ‫اجناس موردنیاز مردم در عید نوروز از ‪ ۱۵‬اس��فن د در محل های مش��خص شهر‬ ‫بجنورد انجام می شود‪ .‬براساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با برخی‬ ‫از اصناف معتبر در سطح ش��هر بجنورد‪ ،‬فروش کاالهای موردنیاز مردم در این‬ ‫فروشگاه ها با تخفیف عرضه می شود‪.‬‬ ‫ترکیه و روسیه به وجود امد‪ ،‬با هماهنگی و همکاری‬ ‫سازمان توس��عه تجارت به منظورپر کردن نیازهای‬ ‫روسیه هیاتی به این کشور اعزام شد‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫این سفر تولید کنندگان و واردکنندگان بزرگ میوه‬ ‫و سبزی روس��یه شناسایی ش��دند و در زمینه های‬ ‫مختلف مذاکراتی انجام ش��د‪ .‬همچن��ان پروژه های‬ ‫مربوط به روس��یه به عنوان یک موضوع مهم در حال‬ ‫بررسی و پیگیری است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مازندران خاطرنشان می کند‪ :‬امسال موضوع کاهش‬ ‫تعرفه ه��ای گمرکی و عوارض گمرکی همواره مورد‬ ‫توجه بوده اس��ت‪ ،‬همچنین در این زمینه باگمرک‬ ‫روسیه‪ ،‬س��فارت ایران در روسیه و رایزن اقتصادی‬ ‫در روسیه و دستگاه های تصمیم ساز در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم‪ .‬محمد پور عم��ران تصری��ح می کند‪ :‬در‬ ‫اخرین س��فری که به اس��تراخان داشتیم‪ ،‬برقراری‬ ‫خط پروازی بین ایران و اس��تراخان پیگیری ش��د‪،‬‬ ‫خوشبختانه این خط(تهران‪-‬استراخان) در روزهای‬ ‫اینده راه اندازی می ش��ود‪ .‬مس��یری که برای سفر‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬س��اعت هماهنگی الزم داشت در حال‬ ‫حاض��ر کمتر از ‪۲‬س��اعت زمان بر خواه��د بود‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در حوزه تجارت ریلی با ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫بازگش��ایی مرز اینچه برون را داشتیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫در حال پیگیری تعرفه ترانزیت کاال از ترکمنس��تان‬ ‫هس��تیم و هم اکنون ای��ن هماهنگی بی��ن ایران و‬ ‫ترکمنستان به وجود امده و این کشور نرخ باالتری‬ ‫را پیش��نهاد می کند که همین نرخ باال باعث ش��ده‬ ‫از می��زان ظرفیتی که وجود دارد‪،‬نتوانیم اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬به همین منظور در سفری که به ترکمنستان‬ ‫داش��تیم‪ ،‬در جلس��اتی که با همکاری سایر نهاد ها‬ ‫برگزار شد در حوزه های مختلف‪،‬این بحث پیگیری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان پیوس�تن ای�ران ب�ه اتحادی�ه‬ ‫گمرکی اوراسیا‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تولید ‪ ۳۱۰‬هزار تن شیر در همدان‬ ‫معاون س��ازمان جه��اد کش��اورزی هم��دان از تولید‬ ‫‪۳۱۰‬هزار تن ش��یر در اس��تان همدان خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫تولید اس��تان نزدیک به ‪ ۴‬درصد تولید کش��ور را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محم��د نظرپورافزود‪ :‬ب��ه طور‬ ‫متوس��ط ساالنه ‪ ۳۷۴‬هزارتن شیر خام در استان همدان‬ ‫تولید می ش��ود ک��ه ‪ ۱۸۴‬هزار تن ان در اس��تان مصرف‬ ‫و ‪۱۹۰‬ه��زار ت��ن ان به صورت مازاد ب��ر مصرف به دیگر‬ ‫استان های کش��ور منتقل می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۹۷‬درصد از تولید ش��یر خام اس��تان از دام های سنگین‬ ‫و ‪3‬درصد ان از دام های س��بک تولید می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در استان همدان سرانه تولید ساالنه شیرخام ‪۲۰۷‬‬ ‫کیلوگرم و س��رانه مصرف ساالنه شیرخام ‪ ۱۰۲‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت‪ .‬نظرپور عنوان کرد‪ :‬این سرانه مصرف در مقایسه‬ ‫با میانگین س��رانه مصرف دنیا ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬کیلوگرم و در‬ ‫مقایس��ه با س��رانه مصرف برخی از کش��ورهای اروپایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلوگ��رم کمتر اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود ظرفیت های پرورش دام های س��نگین در اس��تان‬ ‫همدان‪ ،‬این اس��تان از نظر تولید ش��یر و گوشت یکی از‬ ‫اس��تان های غنی در سطح کشور اس��ت و باید برنامه ای‬ ‫برای افزایش س��رانه مصرف فراورده های گوشتی و لبنی‬ ‫در استان ایجاد شود‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬در حال حاضر هزینه‬ ‫روزانه مصرف تنقالت برای کودکان در منزل یا مدرس��ه‬ ‫رقم قابل توجهی بوده در صورتی که مصرف ش��یر در ان‬ ‫جایگاهی ندارد و والدین نیز به راحتی از کنار این موضوع‬ ‫گذشته و تالشی برای مصرف شیر سالم به عنوان بهترین‬ ‫نوشیدنی ها و کامل ترین غذا برای کودکان ندارند‪ .‬نظرپور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پایان دی سال جاری افزون بر ‪۳۱۰‬هزار تن‬ ‫ش��یر در استان همدان تولید شده که بیش از ‪4‬درصد از‬ ‫ش��یر تولیدی کشور را شامل می ش��ود که بر این اساس‬ ‫اس��تان هم��دان رتبه نهم تولید ش��یر کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مازندران اظهار می کند‪ :‬در مجموع موضوع صادرات‬ ‫مازن��دران در ح��ال تغیی��ر مثبت و با اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری باال و ارزش افزوده باالتر اس��ت‪ ،‬با توجه به‬ ‫این فضای جدید‪ ،‬امیدواریم در س��ال ‪ ۹۵‬با رش��د‬ ‫اقتص��ادی ک��ه در ایران پیش بینی می ش��ود‪ ،‬بحث‬ ‫رفع موانع بانکی به صورت جدی پیگیری ش��ود‪ .‬با‬ ‫توج��ه به اینکه در حال حاضر اراده قوی در روس ها‬ ‫دیده می ش��ود به نظر می رس��د که به موفقیت های‬ ‫چش��مگیری در زمینه مس��ائل بانکی دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬محمدپورعمران می افزاید‪ :‬امکان پیوس��تن‬ ‫ایران به اتحادیه گمرکی اوراس��یا می تواند جهشی‬ ‫ایجاد کند که این طرح را به طور حتم در سال اینده‬ ‫پیگی��ری می کنیم‪ .‬در داخل اس��تان تالش کردیم‬ ‫ک��ه یک رتبه بن��دی میان صادرکنن��دگان توانمند‬ ‫ایج��اد کنی��م و حمایت های خاص��ی در این زمینه‬ ‫از انها داش��ته باش��یم‪ .‬از طریق پرداخت تسهیالت‬ ‫ب��ه صادرکنندگان عمده س��عی می کنی��م با تعداد‬ ‫کمتر‪ ،‬حجم بیش��تری از فعالی��ت را برای بازرگانان‬ ‫و تاج��ران فراهم کنی��م‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان مازندران اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫ایجاد نمایشگاه مجازی برای معرفی توانمندی های‬ ‫صادرات اس��تان‪ ،‬جزء مواردی بود که امس��ال اغاز‬ ‫کردیم و سال اینده تکمیل خواهد شد‪ .‬به طور کلی‬ ‫به نظر می رسد اجرای این برنامه ها باعث جهش در‬ ‫صادرات استان در سال ‪ ۹۵‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان قیمت ها‪ ،‬دلیل کاهش صادرات‬ ‫دبیرکل مجمع تشکل های صنعت طیور مازندران‬ ‫می گوید‪ :‬عمده صادراتی که در ‪ 10‬ماهه سال ‪ ۹۴‬در‬ ‫بخش طیور انجام شد در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته کاهش داشت ‪ .‬دلیل این کاهش صادرات این‬ ‫اس��ت که هم نوسان قیمت ها بسیار زیاد بود‪ ،‬و بازار‬ ‫مرغ هم به گونه ای ش��دکه مرغ های غیراستاندارد و‬ ‫با کیفی��ت پایین و یا تاریخ نزدیک ب��ه انقضاء وارد‬ ‫بازار ش��د‪ ،‬همین مسئله باعث ش��د تعداد بسیاری‬ ‫از مناطقی که از مازن��دران مرغ مرغوب و باکیفیت‬ ‫خریداری می کردند‪ ،‬کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫محمدکاوه در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬از طرفی‬ ‫دیگ��ر دولت ق��رار بود در زمینه ص��ادرات حمایت کند‬ ‫و یاران��ه و مش��وق صادراتی در اختی��ار صادرکنندگان‬ ‫ق��رار ده��د‪ .‬در س��ال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬دولت‪۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بودجه برای صادرات کش��ور مص��وب کرد و این بودجه‬ ‫را در اختیار گذاش��ت‪ .‬همچنین تصویب ش��د دولت به‬ ‫کس��انی که صادرات انجام می دهند مش��وق پرداخت‬ ‫کن��د ولی ای��ن اتفاق نیفت��اد‪ ،‬به همین دلیل کس��انی‬ ‫که کش��تارگاه صادراتی داش��تند‪ ،‬نتوانستند صادرات‬ ‫انجام دهن��د و در واقع توان صادرات را از دس��ت دادند‬ ‫و متضرر ش��دند‪ .‬دبیرکل مجمع تش��کل های صنعت‬ ‫طیور مازندران تصریح می کند‪ :‬پرداخت مش��وق های‬ ‫صادرات��ی در برابر جبران ضرر و زی��ان صادرکنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از طرفی دیگر وضعیت مرغ استان و حتی کشور‬ ‫ما طوری بوده که ان وزن اس��تاندارد رعایت نمی ش��ود‬ ‫و بیش��تر فروش��ندگان و تولیدکنن��دگان بس��یاری از‬ ‫میدان ه��ای دولت��ی و میدان های کنترل ش��ده مرغ را‬ ‫بیش از اندازه پ��رورش می دهند‪ .‬همین موضوع لطمه‬ ‫بزرگی به بازار می زند‪ .‬کاوه بیان می کند‪ :‬زمانی که وزن‬ ‫م��رغ باال می رود از نظر ظرفی��ت و میزان تولید افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬وقتی ای��ن میزان افزایش پیدا کند‪ ،‬دیگر‬ ‫از حد اش��باع در کشور گذشته اس��ت‪ .‬در کشور حدود‬ ‫‪۱۵‬درص��د مرغ باالتر از حد اش��باع داری��م‪ .‬این عوامل‬ ‫باعث ش��د لطمه های بس��یاری به تمام بخش ها به ویژه‬ ‫صنعت مرغ (بخش پرورش و کش��تارگاه ها) وارد شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند‪ :‬وقتی کارخان��ه ای نتواند کار کند‪،‬‬ ‫توان و قدرت مالی از دس��ت م��ی رود و تامین نقدینگی‬ ‫ندارد و چون توان تامین نقدینگی ندارد به دنبال تامین‬ ‫نقدینگ��ی می افتد‪ ،‬در زمینه تامی��ن نقدینگی هم باید‬ ‫حدود ‪۲۵‬درصد بهره تس��هیالت بانکی پرداخت شود‪،‬‬ ‫همچنین تس��هیالت بانکی هم ح��دود ‪۳۰‬درصد بهره‬ ‫دارن��د‪ ،‬بنابراین قدرت رقابت ب��رای صادرکننده فراهم‬ ‫نش��ده که بتوان��د در بازارهای بین الملل��ی حضور پیدا‬ ‫کند‪ .‬دبیرکل مجمع تشکل های صنعت طیور مازندران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اگر بخواهیم برای صادرات در بازار روس��یه‬ ‫حضور چش��مگیری پی��دا کنیم‪ ،‬نیاز ب��ه حمایت های‬ ‫بیش��تر دولت و مش��وق های صادراتی داریم‪ .‬در ضمن‬ ‫دول��ت بای��د تعرفه ه��ای بین الملل��ی را در بخش های‬ ‫مختل��ف به ویژه بخش طی��ور کاهش ده��د‪ ،‬تا امکان‬ ‫مقاومت وجود داش��ته باشد‪ ،‬چون اعمال تعرفه یکی از‬ ‫اسیب های بزرگ برای ورود به بازار است‪ .‬برای سال ‪۹۵‬‬ ‫در نظر داریم بازارهای صادراتی را به جایی برسانیم‪ ،‬که‬ ‫بخش عمده ای از مرغ های مازاد کشور را صادر کنیم که‬ ‫بازار این صنعت بتواند نفس بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬یکی از دس��تاوردهای بزرگ‬ ‫اس��تان مازندران در س��ال جاری این بود که بعد از یک‬ ‫س��ال و نی��م پیگیری مجوز ص��ادرات لبنیات کش��ور‬ ‫برای ‪ 2‬ش��رکت بزرگ ایرانی صادر ش��دکه یکی از این‬ ‫ش��رکت ها مربوط ب��ه مازندران بود‪ .‬ب��ه همین منظور‬ ‫نخس��تین محموله ش��رکت مازندران ب��ه زودی برای‬ ‫روس��یه بارگی��ری و پیش بینی می ش��ود در این زمینه‬ ‫محموله های ارزش��مند و با ارزش اف��زوده باالیی صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیش بینی تولید ‪ ۶۶‬تن شاه میگو در اذربایجان غربی‬ ‫مدیر ش��یالت و ابزی��ان اس��تان اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫براساس اهداف برنامه ‪ 5‬ساله ششم توسعه شیالت استان‬ ‫در ابزی پروری تولید ش��اه میگ��و در اذربایجان غربی طی‬ ‫سال اینده ‪ ۶۶‬تن پیش بینی شده است‪ .‬به گزارش فارس‬ ‫محمد شیرولیلو افزود‪ :‬براساس اهداف برنامه ‪5‬ساله ششم‬ ‫توسعه شیالت اس��تان در ابزی پروری تولید شاه میگو در‬ ‫اذربایجان غربی طی س��ال اینده ‪ ۶۶‬تن پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه براساس اهداف برنامه ‪5‬ساله ششم‬ ‫ش��یالت استان تولید شاه میگو در سال ‪ ۷۳ ،۹۶‬تن‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۸۰ ،۹۷‬تن و سال ‪ ۸۸ ،۹۸‬تن پیش بینی شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬براساس برنامه پیش بینی می شود تولید شاه میگو در‬ ‫اذربایجان غربی در س��ال ‪ ۹۹‬به ‪ ۹۷‬تن برس��د‪ .‬شیرولیلو‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خود به فعالیت های اموزشی‬ ‫شیالت و ابزیان استان اش��اره کرد و یاداور شد‪ :‬مدیریت‬ ‫ش��یالت و ابزیان اس��تان همگام با فعالیت ه��ای تولید و‬ ‫پرورش و فنی و مهندس��ی در زمینه اموزش و ترویج نیز‬ ‫اقدامات اساس��ی انجام داده است‪ .‬مدیر شیالت و ابزیان‬ ‫اذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬مدیریت شیالت و ابزیان استان‬ ‫با برگزاری همایش ها‪ ،‬جش��نواره ها‪ ،‬دوره های اموزش��ی و‬ ‫ترویجی و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم و بهداشتی‬ ‫بخش تولید را یاری کرده است‪ .‬شیرولیلو به اقدامات مهم‬ ‫انجام ش��ده در این زمینه اش��اره و عنوان کرد‪ :‬دوره های‬ ‫اموزش��ی و ترویج��ی در بخش ه��ای تکثی��ر و پ��رورش‪،‬‬ ‫صیدوصیادی و طبخ انواع ابزیان در طول سال برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بازدیدهای علمی داخل و خارج‬ ‫از کش��ور برگزار می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برگ��زاری همایش‬ ‫ابزی پروران‪ ،‬جشنواره طبخ ابزیان و نمایشگاه های عرضه‬ ‫مس��تقیم ابزیان از دیگر اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬ش��یرولیلو با اشاره به اقدامات اموزشی و ترویجی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تکثی��ر و توزیع بروش��ور‪ ،‬برگه های تبلیغاتی‪،‬‬ ‫کتابچه ه��ا و مجالت اموزش��ی و ترویجی و س��ی دی های‬ ‫حاوی مطالب علمی و ترویجی انجام شده است‪.‬‬ ‫بانکوک‪ ،‬در صدر محبوب ترین شهرهای اسیا‬ ‫شهر بانکوک پایتخت تایلند پس از چند سال پیاپی‪ ،‬در سال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫نیز به عنوان محبوب ترین مقصد گردشگری منطقه اسیا معرفی شد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که دو شهر پوکت و پاتایا نیز امس��ال در ردیف ‪ 10‬شهر برتر این جدول‬ ‫جای گرفته اند‪ .‬تعداد گردش��گران داخلی در بانک��وک با ‪28/6‬درصد افزایش به‬ ‫‪21/9‬میلیون نفر در سال ‪2015‬م رسید‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫نمایی از بندر شانگهای‬ ‫ی��ک میلی��ون دالر از این میزان از ایران وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫بیشترین صادرات ایران به چین در حوزه صنایع غذایی‬ ‫ش��یرینی‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬ابمیوه‪ ،‬بیس��کویت و ش��کالت‬ ‫هستند‪ .‬در حوزه صنایع غذایی بیشترین واردات چین‬ ‫به روغن حیوانی و نباتی اختصاص دارد که از کشورهای‬ ‫اندونزی‪ ،‬مالزی و کانادا وارد می شوند‪.‬‬ ‫چین س��االنه ‪124‬میلیارد دالر محصوالت دارویی و‬ ‫پزشکی وارد می کند‪ .‬بیشترین واردات در حوزه صنایع‬ ‫پزش��کی از کشورهای کره جنوبی و ژاپن انجام می شود‬ ‫و در ح��وزه صنایع دارویی نیز س��االنه ‪18‬میلیارد دالر‬ ‫محصول وارد چین می ش��وند که عم��ده این واردات از‬ ‫کشورهایی مانند المان‪ ،‬امریکا و ایتالیا انجام می شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬می�لادی چی��ن ‪ 197‬میلیارد دالر‬ ‫واردات در حوزه صنایع ش��یمیایی انجام داده که عمده‬ ‫ای��ن محص��والت از کره جنوبی و ژاپن وارد این کش��ور‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین در س��ال ‪2014‬م چین ‪16‬میلیارد‬ ‫دالر محصوالت س��اختمانی وارد کرده که بیش��ترین‬ ‫واردات در ای��ن حوزه از کش��ورهای ژاپن و امریکا انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪2014‬م چین همچنین ‪238‬‬ ‫میلی��ارد دالر در حوزه فلزات و مصنوعات فلزی واردات‬ ‫داشته است‪ .‬عمده واردات این محصوالت از کشورهای‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬برزیل و شیلی انجام شده اند‪ .‬در حوزه صنایع‬ ‫نس��اجی ‪39‬میلیارد دالر واردات داش��ته که عمده این‬ ‫محصوالت پنبه‪ ،‬لباس غیرکش��باف‪ ،‬الیاف مصنوعی و‬ ‫الیاف طبیعی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری چین و ایران‬ ‫براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬چین اولویت نخس��ت ایران در حوزه تجارت به‬ ‫شمار می رود‪ .‬حجم تجاری ایران و چین در سال ‪2010‬م‬ ‫مع��ادل ‪10/2‬میلی��ارد دالر ب��وده که در س��ال ‪2011‬‬ ‫میالدی به ‪12/3‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬حجم تجاری این‬ ‫دو کش��ور در س��ال ‪ 2012‬میالدی ‪13/8‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬میالدی ‪15/2‬میلیارد دالر و در س��ال‬ ‫‪2014‬م نی��ز ح��دود ‪21/7‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫حجم تج��اری حدود ‪22‬میلی��ارد دالری ایران و چین‬ ‫در س��ال ‪2014‬م ‪9/2‬میلی��ارد دالر مربوط به صادرات‬ ‫ای��ران به چین بوده و ‪12/5‬میلیارد دالر به واردات ایران‬ ‫از چین اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین‪ ،‬از برترین های تجارت جهانی‬ ‫کارشناس��ان موفقیت چین در جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی را از دالی��ل موفقی��ت اقتصادی این کش��ور‬ ‫می دانند و معتقدند که چین کش��ور نخس��ت در حوزه‬ ‫تجارت جهانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫مجیدرضا حری��ری‪ ،‬نایب رییس ات��اق ایران و چین‬ ‫ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬چین تاجر نخس��ت دنیاس��ت‪.‬‬ ‫چین در ح��وزه صادرات نیز مقام نخس��ت را در جهان‬ ‫داراست‪ .‬چین اقتصاد بزرگ دنیاست و مجموع تجارت‬ ‫بین المللی چین رقمی است که کمتر کشوری می تواند‬ ‫به ان برسد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬وضعیت جمعیتی چین و سیاست هایی‬ ‫ک��ه از نظر درهای باز اقتصادی و تج��ارت ازاد دارد و با‬ ‫توجه به پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی که در‬ ‫سال ‪ 2015‬میالدی تمام زمان بندی های خود را با این‬ ‫س��ازمان به اجرا گذاشت به طور حتم می تواند در اینده‬ ‫نزدیک به توسعه بیش��تری دست یابد‪ .‬از سیاست های‬ ‫چین ان اس��ت که به افزایش واردات خود اهمیت داده‬ ‫و در ت�لاش اس��ت تا از حالت صادر کنن��ده بودن صرف‬ ‫فاصل��ه بگیرد‪ .‬چی��ن بزرگترین ذخای��ر ارزی جهان را‬ ‫دارد و تمامی اینها نش��ان دهنده ان اس��ت که وضعیت‬ ‫اقتصادی چین در سال های اینده با ثبات تر خواهد بود‪.‬‬ ‫چین موثرترین کشور در وضعیت تجارت جهانی امروز‬ ‫دنیا است‪.‬‬ ‫تقلبی در حوزه کاالهای لوکس‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹تولید‬ ‫حریری درب��اره واردات محص��والت تقلبی چین به‬ ‫اتحادیه اروپا عنوان می کند‪ :‬محصوالت تقلبی در حوزه‬ ‫محصوالت لوکس تولید می ش��وند‪ .‬نمی توان انکار کرد‬ ‫که چین محصوالت تقلبی بس��یاری تولید می کند‪ .‬در‬ ‫تج��ارت جهانی‪ ،‬کاالهای لوکس حجم اندکی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬براس��اس امارهای سازمان هایی که‬ ‫تجارت جهان��ی را رصد می کنند بی��ش از ‪30‬درصد از‬ ‫محص��والت لوکس در چین به فروش رفته اند‪ .‬چینی ها‬ ‫کمک بسیاری به فروش محصوالت لوکس کرده اند‪.‬‬ ‫او اضافه می کن��د‪ :‬تاثیر تولید محصوالت تقلبی تنها‬ ‫بر بنگاه های تولیدکننده محصوالت لوکس اس��ت و در‬ ‫تج��ارت جهانی تاثی��ر چندانی ندارد‪ .‬در س��ال ‪2014‬‬ ‫میالدی ‪36‬هزار میلیارد دالر تجارت جهانی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموعه محصوالت لوکس رقم قابل توجهی را‬ ‫در تجارت جهانی به خود اختصاص نداده است چه برسد‬ ‫به تج��ارت محصوالت تقلبی کااله��ای لوکس‪ .‬اما این‬ ‫حقیق��ت که چین رتبه نخس��ت را در تولید محصوالت‬ ‫تقلبی به خود اختصاص داده است درست است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلبی های هویت دار‬ ‫حری��ری اظهار می کن��د‪ :‬در خیابان های ش��هرهای‬ ‫مختلف چین در کنار نمایندگی های فروش محصوالتی‬ ‫همچون رولکس می ت��وان دکه های فروش محصوالت‬ ‫تقلب��ی ان را مش��اهده کرد‪ .‬ب��رای نش��ان(برند)های‬ ‫محصوالت لوکس چندان مهم نیس��ت که محصوالت‬ ‫تقلبی انها وارد بازار شود‪ .‬اما در مقابل محصوالتی مانند‬ ‫لیوای��ز با ف��روش محصوالت تقلبی مقابله کرده اس��ت‬ ‫چراکه مشتری این محصول قشر متوسط جامعه است‬ ‫و تقلبی ای��ن محصول می تواند به ف��روش محصوالت‬ ‫لیوایز ضربه وارد کند‪.‬‬ ‫کارشناسان‬ ‫موفقیت‬ ‫چین در جذب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی را از‬ ‫دالیل موفقیت‬ ‫اقتصادی این‬ ‫کشور می دانند‬ ‫و معتقدند‬ ‫که چین کشور‬ ‫نخست در حوزه‬ ‫تجارت جهانی به‬ ‫شمار می رود‬ ‫‹ ‹روند جذب سرمایه گذاری‬ ‫او درب��اره موفقی��ت چی��ن در ح��وزه ج��ذب‬ ‫سرمایه گذاران خارجی عنوان می کند‪ :‬چین در اواخر‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی و اوایل دهه ‪ 90‬میالدی مناطق ازاد‬ ‫خود را ایجاد کرد‪ .‬سپس این کشور سرمایه گذاری ها‬ ‫را کنترل کرده و به تدریج سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫در کش��ور خود را توس��عه داد‪ .‬سپس چین به ایجاد‬ ‫مناط��ق وی��ژه پرداخت و پس از ان نی��ز پارک های‬ ‫فناوری و توسعه ای ایجاد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪worldbank.org‬‬ ‫‪oecd.org‬‬ ‫‪intracen.org‬‬ ‫«تعرفه» برای پسته کاران امریکایی حاشیه امن ساخته است‬ ‫کریس��تین ساینس مانیتور در گزارشی نوشت‪ :‬با وجود رفع تحریم ها‪ ،‬تعرفه‬ ‫‪300‬درصدی واردات پس��ته ایرانی از س��وی دولت امریکا حاش��یه امنی برای‬ ‫پس��ته کاران این کشور س��اخته است که نگران ورود پس��ته با کیفیت تر ایران‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬به دنب��ال لغو تحریم ها‪ ،‬انتظار م��ی رود عالوه بر واردات‬ ‫کااله��ا و محصوالتی از خارج‪ ،‬ای��ران نیز به صادرات کاالهای تولیدی خود که‬ ‫در جهان ش��ناخته شده است‪ ،‬نظیر فرش‪ ،‬پس��ته‪ ،‬خاویار و‪ ...‬بپردازد‪ .‬هرچند‬ ‫شرکت های امریکایی از تجارت با ایران به علت پابرجایی تحریم های این کشور‬ ‫علی��ه ایران همچنان محروم هس��تند اما صادرات برخ��ی از کاالها کم و بیش‬ ‫وجود دارد و به عنوان مثال اخباری درباره ارس��ال محموله های فرش ایران به‬ ‫این کشور منتشر شده است‪ .‬پس از قطع روابط تجاری دو کشور و ممنوعیت‬ ‫واردات پس��ته ایران از س��وی امریکا‪ ،‬ایالت کالیفرنیای این کشور کشت پسته‬ ‫را اغاز کرد و توانس��ت خال پس��ته ایران را پر کند‪ .‬پس از لغو تحریم ها‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود به جز فرش پسته نیز به بازار امریکا بازگردد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د که اگ��ر تجارتی بین ایران و امریکا انجام ش��ود‪ ،‬بیش��تر‬ ‫یک جانبه و به نفع امریکا باشد چراکه اندک کاالهای ایرانی که توان صادراتی‬ ‫دارند با موانعی نظیر این تعرفه مواجه خواهند شد‪ .‬به نوشته کریستین ساینس‬ ‫مانیتور‪ ،‬با توجه به لغو تحریم های امریکا علیه ایران‪ ،‬مصرف کنندگان در هر دو‬ ‫کشور ممکن است به زودی بتوانند از محصوالت مهم یکدیگر از ای پد و لوازم‬ ‫ارایش گرفته تا فرش و پسته استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرفداران دیگر تمایلی به خرید ندارند!‬ ‫کالیفرنیا چندین دهه بر بازار خش��کبار امریکا تسلط داشت و کشاورزان‬ ‫این ایالت حتی سرمایه گذاری س��نگینی برای مزارع تولید پسته کرده اند‪.‬‬ ‫هرچه س��طح اب های زیرزمینی پایین تر می رود‪ ،‬کش��اورزان باید چاه های‬ ‫عمیق تری حفر کنند‪ .‬تا دهه ‪1980‬میالدی پس��ته ایرانی س��لطان پسته‬ ‫دنیا بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که با ورود پسته درشت تر و پرمغزتر ایران به بازار امریکا‪،‬‬ ‫برخ��ی از طرفداران پس��ته امریکا احتماال دیگر تمایلی برای خرید پس��ته‬ ‫تولید کالیفرنیا نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ سیاست جدید‬ ‫کشتیرانی «کاسکو»‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹چین در بازارهای جهانی‬ ‫در س��ال ‪ 2010‬می�لادی‪ ،‬میزان مب��ادالت تجاری‬ ‫چی��ن‪2 ،‬ه��زار و ‪ 974‬میلی��ارد دالر بوده ک��ه این رقم‬ ‫در س��ال ‪2011‬م به ‪3‬هزار و ‪ 641‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬مبادالت تجاری چین در س��ال ‪2012‬م معادل‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 865‬میلی��ارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪ 2013‬میالدی‬ ‫‪4‬ه��زار و ‪ 159‬میلیارد دالر و در س��ال ‪2014‬م معادل‬ ‫‪5‬هزار و ‪305‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬در سال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫از ‪5‬هزار و ‪305‬میلیارد دالر ارزش فعالیت های تجاری‬ ‫چی��ن؛ ‪3‬هزار و ‪ 343‬میلیارد دالر ب��ه صادرات و هزار و‬ ‫‪962‬میلی��ارد دالر نیز به واردات این کش��ور اختصاص‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ در س��ال ‪ 2014‬می�لادی بزرگترین‬ ‫مقص��د صادراتی چین‪ ،‬امریکا بوده اس��ت؛ به طوری که‬ ‫در این س��ال چین س��همی مع��ادل ‪17‬درص��د از بازار‬ ‫امری��کا را از ان خ��ود کرده بود‪ .‬بازاره��ای هدف چین‬ ‫برای محصوالت صادراتی کشورهای هنگ کنگ‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬الم��ان‪ ،‬هلند‪ ،‬ویتنام‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬هند و‬ ‫روسیه بوده اند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته عمده محص��والت صادراتی‬ ‫چی��ن تجهی��زات الکترونیک��ی‪ ،‬دیگ بخ��ار و راکتور‬ ‫هسته ای‪ ،‬مبلمان و وسایل روش��نایی‪ ،‬لباس کشباف‪،‬‬ ‫لب��اس غیرکش��باف‪ ،‬تجهیزات پزش��کی‪ ،‬محصوالت‬ ‫پالس��تیکی و وس��ایل نقلیه زمینی بوده اند‪ .‬بیشترین‬ ‫واردات چی��ن در س��ال ‪ 2014‬میالدی از کش��ورهای‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین تایپه‪ ،‬المان‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬برزیل و عربستان انجام شده و عمده محصوالت‬ ‫وارداتی چین نیز تجهیزات الکترونیکی‪ ،‬س��وخت های‬ ‫معدنی و محصوالت پاالیش��گاهی‪ ،‬دیگ بخار و راکتور‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬س��نگ فرز‪ ،‬جوش و خاکس��تر‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬وسایل نقلیه زمینی‪ ،‬پالستیک و مواد ساخته‬ ‫ش��ده از ان و محصوالت شیمیایی الی بوده اند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت؛ از مهم ترین محصوالت کشاورزی که چین وارد‬ ‫می کند میو ه و دانه های روغنی است که این محصوالت‬ ‫را از برزی��ل‪ ،‬امری��کا و ارژانتین وارد می کن��د‪ .‬ابزیان‪،‬‬ ‫ محص��والت لبنی و غالت نیز از دیگر محصوالت غذایی‬ ‫وارداتی چین هس��تند که از نیوزیلند‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫اس��ترالیا و ویتنام وارد می شوند‪ .‬همچنین چین ساالنه‬ ‫‪25‬میلی��ارد دالر محص��والت غذای��ی وارد می کند که‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫چین با تجارت ازاد‪ ،‬نخستین تاجر دنیا شد‬ ‫چین به گفته بس��یاری از کارشناسان رتبه نخست را‬ ‫در تجارت جهانی از ان خود کرده اس��ت‪ .‬این کشور در‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های خارجی بسیار موفق عمل‬ ‫کرده و اکنون دارای اقتصاد پیچیده چند وجهی اس��ت‬ ‫که با ایجاد مناطق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی و تجاری‬ ‫موفق شده س��هم بزرگی از تجارت جهانی را از ان خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چین دومین ش��ریک اقتصادی اروپاس��ت و در سال‬ ‫‪ 2014‬می�لادی تولی��د ناخالص داخلی چین با رش��د‬ ‫‪7/4‬درصدی معادل ‪10‬ه��زار و ‪360‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این میزان تولید ناخال��ص داخلی(‪،)GDP‬‬ ‫‪6/42‬درص��د به بخ��ش صنعت‪9/2 ،‬درص��د به بخش‬ ‫کش��اورزی و ‪48/2‬درصد به بخ��ش خدمات اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬میانگین تعرفه ه��ای گمرکی در کل محصوالت‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪6/9‬درص��د‪ ،‬در محصوالت کش��اورزی ‪6 /15‬‬ ‫درصد و در محصوالت صنعتی ‪ 7 /8‬درصد است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫اما با این حال این طرفداران پس��ته ایران باید هزینه بپردازند‪ .‬نخستین‬ ‫ممنوعیت خرید پسته ایران در سال ‪ 1979‬م اعمال شد؛ اکنون که وضعیت‬ ‫تحریم های امریکا تغییر کرده است اما وضعیت تعرفه اعمال شده از سوی‬ ‫امریکا بر پس��ته وارداتی از ایران تغییر نکرده است‪ .‬تعرفه ‪ 300‬درصدی بر‬ ‫پس��ته وارداتی از ایران وجود دارد که معنای حفاظت از پسته کاران امریکا‬ ‫در برابر یارانه هایی است که دولت ایران به کشاورزان خود می پردازد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بلومبرگ‪ ،‬پسته کاران امریکایی در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫بیش از ‪ 513‬میلیون تن پس��ته تولید کرده اند که ‪ 3‬برابر س��ال ‪ 2004‬م‬ ‫اس��ت و درامد ‪ 1/3‬میلیارد دالری برای ش��ان به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫کارایی نداش��تن چاه های جدید به علت تش��دید خشکسالی سبب شد در‬ ‫سال ‪ 2015‬میالدی محصول شان به ‪ 275‬میلیون پوند کاهش یابد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬پس��ته کاران امریکایی می گویند ک��ه نگرانی چندانی از‬ ‫ورود پسته ایران به ویژه به علت وجود چنین تعرفه ای ندارند‪.‬‬ ‫باب کلین‪ ،‬مدیر کمیته اجرایی پس��ته در فرسنو در این باره گفته است‪:‬‬ ‫پس��ته ایرانی دارای مقادیر زیادی افالتوکس��ین است که نوعی قارچ ان را‬ ‫ایجاد می کند و این مورد سبب کاهش طرفداران پسته این کشور می شود‪.‬‬ ‫برایان بلک ول‪ ،‬پس��ته کار امریکایی معتقد اس��ت‪ :‬ای��ن روزها یک بازار‬ ‫جهانی ش��کل گرفته اس��ت‪ ...‬از این رو اگر ایران یک میلیون پوند پسته به‬ ‫امریکا بفروش��د‪ ،‬بدین معنی است که این کش��ور یک میلیون پوند پسته‬ ‫کمتر در بازارهایی نظیر چین یا اروپا به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫شرکت کش��تیرانی کاس��کو چین از رویکرد جدیدش‬ ‫مبن��ی بر افزایش ظرفی��ت جابه جایی کانتین��ری تا مرز‬ ‫‪ 2‬میلیون تی ای یو خبر داد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬س��ایت رسمی‬ ‫چاینا دیلی؛ نوش��ت‪ :‬شرکت کشتیرانی کاسکو تمام توان‬ ‫خوی��ش را به کار گرفته تا بتوان��د حداکثر بهره وری را از‬ ‫فرص��ت جدید به دس��ت اورد و گام بلندی در این زمینه‬ ‫ب��ردارد‪ .‬به عبارت دیگر «کاس��کو» سیاس��تش را براین‬ ‫مبنا قرارداده که فرات��ر از خدمات کانتینری معمولی در‬ ‫خطوط اس��یا‪ -‬افریقا و چین‪ -‬جنوب ش��رقی بیندیشد و‬ ‫بر خطوط کش��تیرانی عمده به ویژه اسیاـ اروپا و امریکاـ‬ ‫اس��یا متمرکز شود‪ .‬کشتیرانی کاسکو که رده چهارم دنیا‬ ‫را پس از گروه کش��تیرانی مرس��ک دانمارک‪ ،‬کشتیرانی‬ ‫ام اس سی سوئیس و کشتیرانی سی ام ای سی جی ام فرانسه‬ ‫به تسخیر خود دراورده‪ ،‬هم اکنون تصمیم بر ان دارد تا با‬ ‫رقبای اروپایی برای حجم مبادالت کانتینری بیشتر وارد‬ ‫صحنه رقابت شود ‪.‬‬ ‫سایت رسمی چاینا دیلی به نقل از وان مین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت کاسکو نوشت‪ :‬سهم شرکت های چینی در خطوط‬ ‫کشتیرانی به نسبت اندک است و این رویکرد جدید اتخاذ‬ ‫شده‪ ،‬مسیر را برای افزایش سهم کاسکو هموار می کند‪.‬‬ ‫ افزایش ظرفیت‬ ‫ناوگان فله‪‎‬بر جهان‬ ‫با ش��روع س��ال جدید میالدی ‪ 7/2‬میلیون‪DWT‬به‬ ‫ظرفیت ناوگان کشتی‪‎‬های فله‪‎‬بر اضافه شد‪.‬‬ ‫یک موسس��ه مشاوره دریایی در تازه‪‎‬ترین گزارش خود‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد بازار فله‪‎‬برها در ‪ 6‬م��اه اینده کمی‬ ‫بهبود یابد‪ .‬به گزارش مارین تایمز‪ ،‬نرخ اجاره کشتی‪‎‬های‬ ‫فله‪‎‬بر در هر دو بازار مقطعی و چارتر در ماه ژانویه ‪2016‬‬ ‫میالدی به کمترین سطح خود رسید‪ .‬در بازار کشتی‪‎‬های‬ ‫فل��ه بر‪ ،‬تقاضا برای بیش��تر کاالهای فله در نقاط مختلف‬ ‫جهان کاه��ش یافت‪ .‬به طور معمول در ابتدای هر س��ال‬ ‫تعداد زیادی کش��تی نوس��از وارد ناوگان جهانی می‪‎‬شود‬ ‫و در ژانویه امس��ال نیز این اتفاق رخ داد‪ .‬با ش��روع سال‬ ‫جدید میالدی ‪ 7/2‬میلی��ون ‪ DWT‬به ظرفیت ناوگان‬ ‫کش��تی‪‎‬های فله‪‎‬بر اضافه شد که بیش از ‪ 2‬برابر میانگین‬ ‫ماهانه کش��تی‪‎‬های تحویل شده در س��ال ‪2015‬م است‪.‬‬ ‫بخش��ی از ورود ظرفیت‪‎‬های جدید از طریق اوراق نزدیک‬ ‫به ‪ 4/6‬میلیون تن ‪ DWT‬کشتی در همین مدت جبران‬ ‫شد‪ .‬اما خبرهای مثبت محدود می شود به بخش تقاضای‬ ‫کش��تی ها و به احتمال اینکه ص��ادرات غالت از امریکای‬ ‫التی��ن افزایش خواه��د یافت‪ .‬ش��ورای بین‪‎‬المللی غالت‬ ‫پیش بینی کرده تقاضا برای غالت در سال ‪2016‬م نسبت‬ ‫به سال ‪2015‬م نزدیک به ‪14‬درصد افزایش خواهد یافت‬ ‫و این موضوع در‪ 3‬ماهه دوم س��ال خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫البته این افزایش به عوامل فنی نیز وابسته است‪.‬‬ ‫موسس��ه «ام اس ای » همچنین امیدوار اس��ت تجارت‬ ‫س��نگ اهن از ماه مارس امس��ال همزمان با بهبود عرضه‬ ‫در اس��ترالیا و برزیل‪ ،‬افت قیم��ت و کاهش تولید چین‪،‬‬ ‫بهبود یابد‪.‬‬ ‫اخطار «هاپاگ لوید» به‬ ‫مشتریان‬ ‫کش��تیرانی المانی «هاپاگ لوید» به مشتریانش اخطار‬ ‫داد از پذی��رش کانتینره��ای فاقد گواهینام��ه وزن دقیق‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مانا؛ ش��رکت حمل ونقل دریایی هاپاگ لوید‬ ‫به مش��تریانش اخطار داد‪ :‬کانتینرهایی که گواهینامه وزن‬ ‫دقیق تایید ش��ده را نداش��ته باش��ند‪ ،‬م��ورد پذیرش قرار‬ ‫نخواهن��د گرف��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش پ��س از اجرایی‬ ‫شدن مقررات کنوانسیون جدید ایمنی در دریا از یکم تیر‬ ‫سال جاری‪ ،‬این قانون نیز الزم االجرا شد‪.‬‬ ‫به محض اجرایی شدن قانون جدید‪ ،‬داشتن «وی جی ام»‬ ‫برای کانتینرها به منظور بارگیری در کشتی ها الزامی تلقی‬ ‫می ش��وند‪ .‬هاپ��اگ لوید ضمن اع�لام این مطل��ب افزود‪:‬‬ ‫مق��ررات جدید تغیی��ری در رویه های موج��ود برای همه‬ ‫س��هامداران صنعت کشتیرانی اعمال می کند و هر کانتینر‬ ‫بسته بندی شده بدون وزن تایید شده اجازه بارگیری روی‬ ‫کشتی ها را نخواهد یافت‪ .‬شرکت حمل ونقل دریایی هاپاگ‬ ‫لوید در ادامه نوش��ت‪ :‬ما در تالش برای اسان س��ازی این‬ ‫رویه برای مش��تریان مان هستیم چنانچه در بنادر مختلف‬ ‫متف��اوت اس��ت و این مس��ئله می تواند کم��ک کند تا هر‬ ‫کش��وری بر اس��اس نیازمندهای کانتین��ری مخصوص به‬ ‫خ��ود‪ ،‬اعمال قانون کند‪ .‬هاپاگ ـ لوید بر این مطلب تاکید‬ ‫کرد‪« :‬وی جی ام» از طریق تعدادی کانال انجام می شو د اما‬ ‫ارجحیت بر استفاده از تبادل داده های الکترونیکی از سوی‬ ‫کشتیرانان اس��ت‪ .‬البته‪ ،‬از طریق وب سایت یا پورتال هایی‬ ‫مانن��د ‪ INTTRA‬نیز امکان پذیر اس��ت‪ .‬هاگ ـ پاک به‬ ‫مشتریانش گفت‪ :‬مدارکی که ما از شما می خواهیم شامل‬ ‫شماره حمل ‪ HI‬و شماره کانتینر است‪ .‬در ضمن نیازی به‬ ‫وزن نوشته شده‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه دوربین های دیجیتال‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫برخی از‬ ‫شرکت های حاضر‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫هم به صورت‬ ‫نیمه داخلی و‬ ‫نیمه خارجی فعال‬ ‫بودند حضور این‬ ‫نوع شرکت ها‬ ‫باعث شد ما‬ ‫بتوانیم یک‬ ‫موازنه منطقی در‬ ‫حضور داخلی ها‬ ‫برقرار کنیم‬ ‫جزئیات و زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه زنان و تولید ملی‬ ‫مدیر س��تاد توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫زیر پوش��ش شهرداری تهران گفت‪ :‬هشتمین نمایشگاه‬ ‫زن��ان و تولی��د ملی از ‪ 11‬تا ‪ 23‬اس��فن د در بوس��تان‬ ‫گفت وگو برگزار می شود‪.‬‬ ‫فهیمه فیروزف��ر در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اعالم این‬ ‫خبر اظهار کرد‪ :‬در این نمایش��گاه پوشاک‪ ،‬زیوراالت و‬ ‫ملزومات عید نوروز عرضه می ش��ود‪ .‬در حوزه پوشاک‬ ‫همواره تولید کنندگان را رصد و تولیدکنندگانی که در‬ ‫حد نش��ان(برند) تولید نمی کنن��د را حذف می کنیم و‬ ‫جایگزین هایی را برای انها در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬برخی از نش��ان(برند)هایی که‬ ‫پیش از این در هیچ نمایشگاهی حضور پیدا نکرده اند‪،‬‬ ‫درهش��تمین نمایش��گاه زن��ان و تولید ملی ش��رکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیر س��تاد توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫زیر پوشش شهرداری تهران با بیان اینکه ما در نمایشگاه‬ ‫زن��ان و تولید ملی هم ش��ان و منفعت مصرف کننده و‬ ‫هم تولید کننده را در نظر می گیریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫شرایط اشتغال زنان سرپرست خانوار پایدار می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به احداث غرفه های��ی در حیاط فضای‬ ‫نمایشگاهی بوس��تان گفت وگو اظهار کرد‪ :‬این غرفه ها‬ ‫برای عرضه پوش��اک زنان سرپرست خانواری است که‬ ‫کس��ی را زیر پوش��ش خود ندارند و زیر پوش��ش ستاد‬ ‫توانمندس��ازی زن��ان سرپرس��ت خانوار هم نیس��تند‪.‬‬ ‫کیفیت محصوالت انها هم قابل قبول اس��ت اما در حد‬ ‫نشان(برند)ها نیس��ت‪ .‬قیمت محصوالت انان پایین تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیروزفر درباره تمهیدات اندیش��یده ش��ده به منظور‬ ‫همزم��ان نبودن نمایش��گاه زنان و تولید ملی با س��ایر‬ ‫نمایش��گاه های پایان سال‪ ،‬گفت‪ :‬ما از ‪3‬ماه پیش برای‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه خود برنامه ری��زی می کنیم البته‬ ‫نمی توانیم برنامه های خود را هماهنگ کنیم اما گاهی‬ ‫اوقات زمان برگزاری انها تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری بازارچه هایی در شهر تهران‬ ‫ب��ه منظور عرضه محص��والت زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫گفت‪ :‬قرار است در اسفند در بوستان والیت بازارچه ای‬ ‫را راه اندازی کنیم و زمان ان طوالنی تر است‪.‬‬ ‫با رییس نمایشگاه های داخلی و بین المللی سایت اصفهان مطرح شد‬ ‫نمایش تخصصی به صرف ماشین سواری‬ ‫نمایشگاه بین المللی فرش‬ ‫کفپوش و دیوارپوش خاورمیانه‬ ‫‪ :‬شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫نماینده انحصاری شرکت نمایشگاهی ‪dmg::events‬‬ ‫پاوی��ون ملی ایران را در نمایش��گاه بین المللی صنعت‬ ‫ف��رش‪ ،‬کفپوش و دیوارپوش خاورمیانه از تاریخ ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۵‬در دوبی برگزار می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از بحث های داغ پس از اجرایی ش��دن برجام‪،‬‬ ‫ورود نخس��تین محمول��ه فرش نفیس ایران��ی به بازار‬ ‫امریکا بود‪ .‬این کاال جزو نخستین گروه کاالهایی است‬ ‫که پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها ب��ه دنبال یافتن‬ ‫جایگاه پیشین و اصلی خود در بازارهای جهانی است‪،‬‬ ‫اما بازگشت به دوران و جایگاه قبل از تحریم به تبلیغ‪،‬‬ ‫اطالع رسانی و حضور در عرصه های بین الملل نیاز دارد‪.‬‬ ‫در این راستا نمایشگاه ‪Middle East Covering‬‬ ‫‪ 2016‬در دوبی فرصتی پیش روی فعاالن این صنعت‬ ‫قرار خواهد داد تا محصوالت خود را در معرض نمایش‬ ‫هزاران بازدیدکننده متخصص قرار داده و از نخس��تین‬ ‫گروه های��ی باش��ند که حضور دوباره خ��ود را در بازار‬ ‫پر طرفدار فرش ایرانی رقم می زنند‪.‬‬ ‫براساس امار مرکز ملی فرش ایران‪ ،‬با وجود تحریم ها‬ ‫در س��ال گذشته فرش ایران به بیش از ‪ 80‬کشور دنیا‬ ‫و با ارزشی معادل ‪ 330‬میلیون ریال صادر شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬فع��االن با زمین��ه فعالیت های فرش‬ ‫و قالیچ��ه دس��تباف‪ ،‬ف��رش و قالیچه ماش��ینی‪ ،‬انواع‬ ‫کفپوش ه��ای تج��اری‪ ،‬صنعتی و محیط ب��از (چوبی‪،‬‬ ‫ورقه ای و‪ ،)...‬انواع کامپوزیت‪ ،‬انواع پارکت‪ ،‬شیشه های‬ ‫طراحی‪ ،‬چمن مصنوعی‪ ،‬انواع گچبری و نقاشی تزئینی‪،‬‬ ‫ان��واع کاغذ دیواری و پوش��ش های طرح��دار دیواری‪،‬‬ ‫پانل ه��ای دیواری عایق صدا و رطوبت‪ ،‬انواع چس��ب و‬ ‫مواد پرکننده سطوح‪ ،‬انواع س��ازه های پارچه ای‪ ،‬انواع‬ ‫موکت‪ ،‬دیوارپوش و مواد اولیه دکوراس��یون س��طوح‪،‬‬ ‫اب��زار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬فن��اوری نصب و ماش��ین االت در این‬ ‫نمایشگاه مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال‪ ،‬هنر عکاسی‬ ‫و تصویربرداری‪ ،‬صوتـی و تصویری و تجهیزات وابسته‪ ،‬از ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬خرداد سال ‪۹۵‬‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه های شهرداری تهران برگزار خواهد شد‪ .‬سال گذشته‬ ‫این نمایش��گاه با حضور ‪ ۲۵‬کشور خارجی ازجمله ژاپن‪ ،‬المان و هلند به همراه‬ ‫‪ ۹۰‬واحد تولیدی و خدماتی داخلی برگزار شده بود‪.‬‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫منطقه ‪ 8‬عملیات انتقال گاز‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه خودرو اصفهان با حضور‬ ‫‪ 14‬نش��ان(برند) معتبر صنعت خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��رکت های ام جی‪ ،‬گریت وال‪ ،‬ام وی ام‪ ،‬س��وبارو‪،‬‬ ‫م��زدا‪ ،‬هیوندایی و برخی ش��رکت های ت��ازه وارد‬ ‫مانن��د ب��ی وای دی در این رویداد حضور داش��تند‬ ‫و مهم ترین محصوالت ش��ان را ب��ه معرض نمایش‬ ‫گذاشتند‪ .‬برخی نش��ان(برند)های بزرگ نیز مانند‬ ‫بی ام د بلیو برای نخس��تین بار خو د را به یک رویداد‬ ‫ایرانی رساندند تا برای محصوالت شان بازاری دست‬ ‫و پا کنند‪.‬‬ ‫یکی از برنامه های جذاب و جانبی این نمایشگاه‬ ‫تس��ت خودرو ب��ود که در این بخ��ش عالقه مندان‬ ‫در محل پارکینگ می توانس��تند پ��س از ثبت نام‪،‬‬ ‫خودروی مورد عالقه خود را انتخاب و پس از سوار‬ ‫ش��دن‪ ،‬گزینه های مختلف و ویژگی های خودرو را‬ ‫از نزدیک ارزیابی کنند‪ .‬همچنین کارگاه اموزش��ی‬ ‫با عنوان «اس��تفاده و اش��نایی با انواع روانکارهای‬ ‫خودرویی و صنعتی» در روزهای مختلف نمایشگاه ‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ‪10‬هزار مترمربعی اصفهان امس��ال از‬ ‫همیشه خبرسازتر بود‪ .‬ایجاد برخی تغییرات اساسی‬ ‫در رون��د برگزاری این رویداد باعث ش��د به س��راغ‬ ‫عبدالمجید نایب زاده‪ ،‬به عنوان رییس نمایشگا ه‪‎‬های‬ ‫داخلی و بین المللی س��ایت اصفهان رفتیم تا ابعاد‬ ‫مختل��ف این رویداد و تاثیری که بعد از ‪ 12‬س��ال‬ ‫در صنعت خودروسازی این استان داشته را تشریح‬ ‫کند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ €نمایش�گاه خ�ودرو اصفه�ان در حالی به‬ ‫کار خود پایان داد که حضور موثر و گس�ترده‬ ‫خودروس�ازان خارجی به عنوان یکی از نقاط‬ ‫قوت اصلی نمایش�گاه مش�هود ب�ود‪ .‬ایا این‬ ‫ش�رکت ها از وضعی�ت برگ�زاری نمایش�گاه‬ ‫رضایت داشتند؟‬ ‫بله‪ .‬واقعیت این است که نمایشگاه امسال نسبت‬ ‫به سال های پیش متفاوت بود این نکته ای است که‬ ‫هم مش��ارکت کنندگان و هم بازدیدکنندگان به ما‬ ‫گوش��زد کردند‪ .‬به طور قطع این موض��وع به دلیل‬ ‫جانمایی همه بخش های مرتب��ط با صنعت خودرو‬ ‫از جمله مونتاژ‪ ،‬تولی��د و واردات خودرو بود‪ .‬برخی‬ ‫از ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه هم به صورت‬ ‫نیمه داخلی و نیمه خارجی فعال بودند‪ .‬یعنی بخشی‬ ‫از کارکنان و تجهیزات انها در ایران و بخش��ی دیگر‬ ‫در خارج از کش��ور فعال هس��تند‪ .‬این شرکت ها را‬ ‫نمی ت��وان واردات��ی قلم��داد کرد‪ .‬حض��ور این نوع‬ ‫شرکت ها باعث شد ما بتوانیم یک موازنه منطقی در‬ ‫حضور داخلی ه��ا با هدف حمایت از تولید داخلی و‬ ‫حضور خارجی ها با هدف انتقال تجربه برقرار کنیم‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت هم��ه مش��ارکت کنندگان ما چه در‬ ‫بخش داخلی و چه در بخش خارجی حضور فعال و‬ ‫موثری داشتند که همین امر سبب شد در روزهای‬ ‫برگ��زاری مخاطبان مورد نیاز خود را جذب کرده و‬ ‫در نهایت به اهداف مد نظرشان برسند‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رسد جای دو خودروساز اصلی‬ ‫کشورمان در نمایشگاه شما خالی بود؟‬ ‫دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا به دلیل تغییرات‬ ‫اساس��ی که قرار اس��ت در س��طح کم��ی و کیفی‬ ‫محصوالت خود ایجاد کنن��د‪ ،‬نیاز به یک تنفس و‬ ‫تجدید قوا داش��تند و تصمیم گرفتن��د که در این‬ ‫دوره از نمایش��گاه حضور نداشته باشند‪ .‬البته قرار‬ ‫بود یک بخش کوچک از نمایش��گاه ما را در اختیار‬ ‫بگیرن��د اما در نهایت هر دو انها منصرف ش��دند و‬ ‫انش��ا اهلل سال اینده با محصوالت جدید و طرح های‬ ‫ت��ازه با ما همراه خواهند ش��د‪ .‬اگرچه جای این دو‬ ‫خودروساز خالی بود اما از نظر کمی و کیفی شرایط‬ ‫از سال های گذشته واقعا بهتر بود‪.‬‬ ‫€ €استقبال مردم در چه سطحی بود؟‬ ‫امس��ال نس��بت به دوره های گذشته خیلی بهتر‬ ‫بود‪ .‬در این دوره سعی کردیم در بخش های مختلف‬ ‫خ��ودرو یک تفکیک اساس��ی به وج��ود بیاوریم و‬ ‫برخی بخش های فنی را از نمایشگاه حذف کنیم تا‬ ‫در اینده به صورت مستقل برگزار شوند‪ .‬سال های‬ ‫گذش��ته حضور گس��ترده خودروس��ازان ب��ا تمام‬ ‫بخش های زیر مجموعه شان باعث می شد کل فضای‬ ‫سالن ها در اختیار چند غرفه دار اندک قرار بگیرد و‬ ‫بقیه شرکت ها نتوانند حضور پیدا کنند‪ .‬همین امر‬ ‫شرایط بازدیدها را هم تحت تاثیر قرار می داد‪.‬‬ ‫اما امس��ال این تفکیک و مجزا کردن بخش های‬ ‫مختل��ف باع��ث ش��د فض��ای گس��ترده تری برای‬ ‫بخش ه��ای مختلف به وجود بیاید و ش��رکت های‬ ‫بیش��تری در کنار ما باش��ند‪ .‬در نهای��ت نیز زمینه‬ ‫حضور حداکثری بازدیدکنندگان فراهم شد‪ .‬شوی‬ ‫نمایشگاهی ما امسال برای همه مردم جذاب بود و‬ ‫از این نمایشگاه لذت بردند‪ .‬برنامه ما این است که‬ ‫تا پیش از نقل مکان کردن به ش��هرک نمایشگاهی‬ ‫ساختو س��از اس��ت‬ ‫ ‬ ‫اصفهان که هم اکنون در حال‬ ‫بخش ه��ای فنی خودرو ب��ا بخش نمای��ش از هم‬ ‫مج��زا باش��ند‪ .‬البته این ب��ه ان معنا نیس��ت که‬ ‫دوب��اره این بخش ه��ا را ادغام می کنی��م بلکه این‬ ‫تفکیک همچنان حفظ خواهد شد‪ .‬اما زمان برپایی‬ ‫رویدادها را در یک بازه مش��خص ق��رار می دهیم‪.‬‬ ‫یعنی نمایش��گاه صنعت خودرو و نمایشگاه قطعات‬ ‫به صورت همزمان در یک تاریخ برپا می شوند‪.‬‬ ‫€ €بخش قطعه س�ازی به طور کامل تخصصی‬ ‫اس�ت و عمومی�ت ح�وزه خ�ودرو را ن�دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت قطعه س�ازی در حدی اس�ت که شما‬ ‫بخواهی�د یک نمایش�گاه مس�تقل ب�رای ان‬ ‫برگ�زار کنی�د؟ بهت�ر نب�ود ای�ن دو بخش را‬ ‫همچنان با هم برگزار می کردید؟‬ ‫اگر همزمان باش��ند ایرادی ندارد‪ .‬اتفاقا خیلی هم‬ ‫خوب اس��ت اما بهتر اس��ت که در س��الن های مجزا‬ ‫باش��ند‪ .‬موضوعی که درب��اره تخصصی بودن بخش‬ ‫قطع��ات به ان اش��اره کرده اید به طور قطع درس��ت‬ ‫اس��ت به همین دلیل الزم می بینیم که به طور حتم‬ ‫این بخش ها از هم جدا شوند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫(شماره‪)87140031 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394.6114 :‬‬ ‫‪ -1‬کد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪1440136 :‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬تهیه‪ ،‬طبخ‪ ،‬توزیع و سرو غذای کارکنان تاسیسات تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری خطوط لوله‬ ‫اردبیل‬ ‫‪ -3‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ‪ 8‬عملیات انتقال گاز) تبریز‪ -‬کیلومتر ‪ 15‬جاده اذرشهر‬ ‫‪ -4‬میزان و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬دویس��ت و سی و چهار میلیون ریال به صورت نقد و یا ضمانتنامه‬ ‫بانکی در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ‪ 8‬عملیات انتقال گاز)‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت اعالم امادگی‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪94/12/18‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت عودت اسناد مناقصه‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1395/01/21‬ساعت ‪15‬‬ ‫‪ -7‬زمان گشایش پاکات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1395/01/24‬ساعت ‪ 10:30‬اتاق کمیسیون مناقصات‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.nigcdist8.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ‪ 8‬عملیات انتقال گاز ایران‬ ‫نخستیـن‬ ‫روزنامـه تخصصی‬ ‫‪ w w w . s m t n e w s . i r‬صبح ایـران‬ ‫€ €درباره بیوگرافی نمایش�گاه هم بد نیس�ت‬ ‫کم�ی صحب�ت کنیم‪ .‬ای�ن رویداد هم�واره به‬ ‫ص�ورت پیوس�ته برگزار ش�ده؟ یعنی س�ابقه‬ ‫نداش�ته که یک یا چند س�ال برگ�زاری ان به‬ ‫تعویق افتاده باشد؟‬ ‫خیر‪ .‬در ‪ 12‬س��ال اخیر همواره این نمایشگاه در‬ ‫تاریخ مشخص و به طور مداوم برگزار شده و هر سال‬ ‫هم س��عی ش��ده از نظر کمی و کیفی رشد و توسعه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €بخش تست خودرو به چه صورت فعال بود؟‬ ‫ای��ن بخش برای نخس��تین بار در این دوره برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬ما س��عی داش��تیم ای��ن بخ��ش را در محل‬ ‫جدید س��ایت نمایش��گاهی اصفهان فعال کنیم‪ .‬اما‬ ‫با همفک��ری که با دیگر همکاران داش��تیم تصمیم‬ ‫گرفتیم بخش تست خودرو برای دوره دوازدهم کلید‬ ‫بخورد‪ .‬فکر می کنم این بخش تاثیر بس��یار خوبی بر‬ ‫نمایش��گاه خودرو اصفهان داش��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫مردم فرصت داش��تند خودروهای محبوب شان را از‬ ‫نزدی��ک لمس کنند و س��وار جدیدترین محصوالت‬ ‫بش��وند‪ ،‬باعث ش��د لذت بازدید از این رویداد برای‬ ‫همه چند برابر شود‪ .‬به هر حال اینکه خودرو ها فقط‬ ‫برای نمایش باشند و به کسی حتی اجازه دست زدن‬ ‫به انها را هم ندهند نمی تواند چندان جذاب باشد‪.‬‬ ‫€ €چطور ش�د که توانستید شرکت بی ام دبلیو‬ ‫را برای نخستین بار با این نمایشگاه همراه کنید؟‬ ‫تجربه خوبی بود‪ .‬جالب است بدانید که در ‪ 5‬یا ‪6‬‬ ‫دوره اخیر ما هر بار از این شرکت دعوت کرده ایم انها‬ ‫با کمال میل پذیرفتند اما هر دفعه با نزدیک ش��دن‬ ‫به زمان برگزاری‪ ،‬حضورشان را به دالیل مختلف لغو‬ ‫می کردند‪ .‬اما امس��ال خوشبختانه با توجه به شرایط‬ ‫مطلوب ای��ران در عرصه بین المللی حضورش��ان را‬ ‫قطع��ی کردند و با چند محصول چش��مگیر در کنار‬ ‫ما بودند‪ .‬از این پس نه فقط شرکتی مانند بی ام دبلیو‬ ‫بلکه اغلب شرکت های بزرگ خودروسازی جهانی را‬ ‫می توانیم در رویدادهای نمایش��گاهی سراسر ایران‬ ‫مش��اهده کنیم‪ .‬این موضوع کم��ک می کند که در‬ ‫اینده حضور خودرو س��ازان متنوع در نمایش��گاه ها‬ ‫تقویت شده و فضای نمایشگاه فقط در انحصار چند‬ ‫شرکت محدود نباشد‪.‬‬ ‫€ €اماری از وضعیت بازدیدهای امسال دارید؟‬ ‫امار دقیق خیر‪ .‬اما فکر می کنم سالن نقش جهان‬ ‫بیش��ترین میزان مخاطب را داش��ت‪ .‬چ��ون در این‬ ‫س��الن غرفه س��ازی ها جذاب تر بود و ‪ 5‬نشان(برند)‬ ‫اصل��ی خ��ودرو در این س��الن حضور داش��تند‪ .‬دو‬ ‫رونمای��ی از خودروهای جدید هم در همین س��الن‬ ‫داش��تیم‪ .‬همه اینها در کنار هم باعث شد بیشترین‬ ‫میزان مخاطب را در همین بخش داشته باشیم‪.‬‬ ‫گفت وگو‪ :‬نیره دوخائی‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980280300471‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1171‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972181103043‬ﺷﻜﺎﺕ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ‬ ‫– ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺷــﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﺭﺵ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻠﻬﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﺻﺪﻳﻘﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨــﻲ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻠﻴﻞ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﺩﺍﻳــﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷــﻜﺎﺕ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻭ ﺭﺷﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻋﻨﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 608‬ﻭ ‪ 669‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /175780‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1171‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980280300092‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1171‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1171‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972181103039‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻓﺨﺎﻧــﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻦ ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬــﺎﻡ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ – ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﻭﺗﻮﻫﻴــﻦ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻦ ﻛﺮﻣﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴــﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺨﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷــﻬﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 608‬ﻭ ‪ 669‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ‬ ‫‪ /175781‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪ 1171‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫موفقیت ایمیدرو در اجرای طرح های منطقه ای‬ ‫تجرب��ه یونی اس��تیل که به تازگی به کویت اس��تیل تغییر ن��ام داده‪ ،‬تجربه موفق‬ ‫ایمیدرو در توسعه همکاری منطقه ای در حوزه صنایع معدنی است‪ .‬مهدی کرباسیان‪،‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو به تازگ��ی و در بازدید از این ش��رکت و راه اندازی خط‬ ‫«کوئین چین» ضمن اش��اره به این س��رمایه گذاری موفق س��ازمان‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫سهم سود نقدی سازمان از این مجموعه طی ‪ 2‬سال گذشته نیز دریافت شده است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫یک پژوهش در کانادا درباره چالش های سالمت معدنچیان نشان می دهد‬ ‫‹ ‹توجه به سالمت روانی کارکنان‬ ‫مای��کل الریوی��ره درب��اره اهمی��ت کار خود‬ ‫می گوید‪ :‬تاکنون مطالعات کمی روی س�لامت‬ ‫ذهنی کارکنان معدنی انجام ش��ده بود و کار ما‬ ‫به نحوی از نخس��تین پژوهش ها در این حوزه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��واهد نشان می دهد‬ ‫که مس��ئله س�لامت روانی با بهره وری‪ ،‬غیبت‪،‬‬ ‫اس��یب ها و صدمات و مهم ت��ر از همه‪ ،‬کیفیت‬ ‫زندگی کارکنان در ارتباط است‪ .‬نتایج مطالعات‬ ‫ما می تواند منجر به در پیش گرفتن سیاست ها‬ ‫و رویه های جدیدی ش��ود که سالمت کارکنان‬ ‫را چه در بخش معدن و چه در دیگر بخش های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بهبود بخشد‪.‬‬ ‫به گفته رهبر این پژوهش کاربردی‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر از ه��ر ‪ 5‬نفر کانادایی‪ ،‬یک نفر از بیماری‬ ‫روانی رنج می برد‪ .‬در هر هفته حدود ‪500‬هزار‬ ‫ش��هروند کانادایی شغل خود را به همین دلیل‬ ‫ب��ه ظاهر پیش پا افتاده از دس��ت می دهند که‬ ‫در هر س��ال زیان��ی ‪ 50‬میلی��ارد دالری برای‬ ‫اقتصاد این کشور به جای می گذارد‪ .‬اما مهم تر‬ ‫از ان‪ ،‬رنج کش��یدن کارگران و کاهش کیفیت‬ ‫زندگی انها است‪ .‬با این وجود‪ ،‬هنوز هم دانش‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫رفاه اجتماعی در معادن بزرگ جهان‬ ‫یک پژوهش جدید که چالش های س�لامت‬ ‫روان��ی معدنچیان مع��ادن عمی��ق را در کانادا‬ ‫بررس��ی کرده‪ ،‬به تازگی انتشار یافته است‪ .‬این‬ ‫مطالعه که انجام ان ‪3‬س��ال به طول انجامیده‬ ‫و در این مدت مع��ادن ایالت اونتاریو را زیرنظر‬ ‫داش��ته‪ ،‬می تواند چش��م اندازها و دید جدیدی‬ ‫به مدیران معدنی در سراس��ر جه��ان بدهد تا‬ ‫کارکن��ان خود را بیش از پی��ش درک کرده و‬ ‫بهره وری انها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پژوه��ش چالش ه��ای‬ ‫س�لامت روانی معدنچیان با حمایت ش��رکت‬ ‫برزیلی «واله» به اتمام رس��یده و هدف نخست‬ ‫ان تعیین استراتژی هایی برای افزایش سالمت‬ ‫کارکنان این غول معدنی بوده است‪ .‬نتایج این‬ ‫پژوهش در مجل��ه تخصصی معدنی «ماینینگ‬ ‫مگزین» چاپ ش��ده که در بریتانیا و تعدادی از‬ ‫کش��ورهای دیگر جهان هم توزیع می شود‪ .‬این‬ ‫مطالعه را مرکز پژوهش های دانش��گاه الرنتیان‬ ‫انجام داده و انتظار داشته که این پژوهش منجر‬ ‫به مطالعات گسترده تری شود که افزایش مثبت‬ ‫س�لامت روانی کارکنان را چه در بخش معدن‬ ‫و چ��ه در بخش های اقتص��ادی دیگر‪ ،‬افزایش‬ ‫دهد؛ افزایش��ی که پایدار بوده و در ان نش��انی‬ ‫از نوسانات قابل توجه نباشد‪.‬‬ ‫این مطالعه از سوی یک روانشناس بالینی به‬ ‫نام «مایکل الریویره» هدایت شده و از گروه های‬ ‫مختلف کارکنان در شرکت های واله برای انجام‬ ‫ان‪ ،‬نمونه مطالعاتی انتخاب شده است‪ .‬در کنار‬ ‫این روانش��ناس‪ ،‬تعدادی از اس��تادان دانشگاه‪،‬‬ ‫فارغ التحصی�لان دانش��گاهی و دانش��جویان با‬ ‫ش��رکت واله و کمیته سالمت ش��غلی اتحادیه‬ ‫کارگ��ران ف��والد (‪ )USW JOHC‬همکاری‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫تداوم کاهش تولید فوالد چین‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫گزارش عملکرد تولید فوالد دنیا در ماه ژانویه نش��ان از‬ ‫کاهش تولید ‪ 7/8‬درصدی چین دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ایمیدرو‪ ،‬انجمن جهانی‬ ‫فوالد گزارش��ی محرمانه ‪ 131‬صفح��ه ای از امار مقدماتی‬ ‫تولید ژانویه ‪ 2016‬و همچنین اصالح تولید س��ال ‪2015‬م‬ ‫بین اعضا توزیع کرده که نشان از وضعیت بسیار نامطلوب‬ ‫فوالدس��ازان دنی��ا در ماه قبل دارد و ممکن اس��ت پس از‬ ‫انتش��ار رسمی به ش��دت به روی سهام ش��رکت ها و قیمت‬ ‫فوالد و محصوالت معدنی مرتبط اثر نامطلوب بگذارد‪.‬‬ ‫خالصه این گزارش به این صورت است؛‬ ‫اف��ت تولید ماه ژانویه ‪ 2016‬چی��ن به میزان ‪7/8‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال قبل‪.‬‬ ‫کاهش ‪7‬درصدی تولید فوالد دنیا در ماه ژانویه ‪2016‬م‪.‬‬ ‫امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی به همراه هند همچنان‬ ‫با کاهش تولید فوالد خام در ماه ژانویه روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫تولید ایران در ماه قبل ‪4/8‬درصد کاهش نسبت به سال‬ ‫گذشته (همین ماه) داشته است‪.‬‬ ‫ سرمایه گذاری مشترک‬ ‫کانادا و عربستان‬ ‫م��ا درباره ای��ن معضل و حل ان بس��یار اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت بر پیچیده ترین قسمت‬ ‫الریوی��ره توضی��ح می دهد‪ :‬معدن��کاری یک‬ ‫صنع��ت پیچی��ده اس��ت و در ان‪ ،‬فناوری ها و‬ ‫تجهی��زات پیش��رفته ای دخیل هس��تند که به‬ ‫طور مس��تمر بر انه��ا نظارت ش��ده و تعمیر و‬ ‫نگهداری می شوند‪ .‬با این حال‪ ،‬از نظارت دقیق‬ ‫بر پیچیده ترین و حس��اس ترین ابزارهای خود‬ ‫که همان مغز انس��ان و سالمت کامل ان است‪ ،‬‬ ‫غافل شده ایم‪.‬‬ ‫جودی کازنکو‪ ،‬مدیر اجرایی خدمات تولیدی‬ ‫وال��ه در ایال��ت اونتاریو و عضو هیات مش��اوره‬ ‫کراش (فعال در زمینه ایمنی و سالمت) عنوان‬ ‫می کند‪ :‬یک چه��ارم از کارافتادگی هایی که در‬ ‫عملیات های معدنکاری شرکت واله در اونتاریو‬ ‫رخ می دهد‪ ،‬ناشی از مش��کالت سالمت روانی‬ ‫است‪ .‬امار و ارقام نشان می دهد که ‪78‬درصد از‬ ‫ادعاه��ای از کارافتادگی کوتاه مدت و ‪67‬درصد‬ ‫از ادعاهای از کارافتادگی بلندمدت با س�لامت‬ ‫روانی در ارتباط اس��ت‪ .‬ما در سال ‪2015‬م یک‬ ‫کمپین ساالنه راه اندازی کردیم تا دانش رهبران‬ ‫ش��رکت های معدن��ی را درباره س�لامت روانی‬ ‫کارکنان شان بهبود بخشیم‪ .‬او ادعا می کند که‬ ‫کار پژوهش��ی انها یکی از نخس��تین کارها در‬ ‫این زمینه اس��ت که در نهایت منجر به افزایش‬ ‫سالمت روانی کارگران مختلف در سراسر جهان‬ ‫می شود‪ .‬او در پایان اظهار امیدواری می کند که‬ ‫شرکت های معدنی بیشتری در جهان به بحث‬ ‫س�لامت روانی کارکنان خود توجه و این حوزه‬ ‫را تقویت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم توجهی‪ ،‬کافی است‬ ‫لئو ج��رارد‪ ،‬رییس ام��ور بین المللی اتحادیه‬ ‫کارگ��ران ف��والد و ریی��س هیات مدی��ره گروه‬ ‫مش��اوره کراش هم بر اهمی��ت این پژوهش ها‬ ‫تاکی��د می کن��د‪ :‬س�لامت روان��ی به وی��ژه به‬ ‫ای��ن دلیل که مرب��وط به کارکن��ان در صنایع‬ ‫پای��ه ای اس��ت‪ ،‬تاکن��ون م��ورد کم توجه��ی‬ ‫واق��ع ش��ده و از ای��ن رو‪ ،‬انج��ام مطالع��ات‬ ‫جدی��د در ای��ن ح��وزه بس��یار حائ��ز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالعات��ی ک��ه نتای��ج ان به تازگی انتش��ار‬ ‫یافته‪ ،‬نش��ان می دهد معدنچی��ان پس از انکه‬ ‫ی��ک حادثه معدنی را پش��ت س��ر می گذارند‪،‬‬ ‫با مش��کالت روانی مختلفی مواجه می ش��وند‪.‬‬ ‫انه��ا مجبور هس��تند ک��ه پ��س از ان اتفاق‪،‬‬ ‫باز ه��م در مح��ل حادثه ای حاضر ش��وند که‬ ‫یا دوس��تان و همکاران ش��ان را ب��ه کام مرگ‬ ‫فرس��تاده یا موج��ب از کارافتادگی انها ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضور مکرر در ان مکان که گاهی به صورت‬ ‫روزانه است‪ ،‬منجر به رنج کشیدن انها می شود‬ ‫و روح انها را فرسوده می کند‪ .‬این وضعیت برای‬ ‫مشاغل دیگر و به عنوان مثال‪ ،‬نیروهای پلیس یا‬ ‫اتش نشانی یا کارکنان اورژانس در این حد وجود‬ ‫ندارد‪ .‬زمانی که یک نیروی پلیس‪ ،‬همکار خود‬ ‫را در یک حادثه از دس��ت می دهد یا صحنه ای‬ ‫ناخوش��ایند با چش��مان خود مشاهده می کند‪،‬‬ ‫مجبور نیس��ت ک��ه هر روز به مح��ل رخ دادن‬ ‫حادثه برگردد و راحت تر می تواند با مش��کالت‬ ‫و خاط��رات ان حادث��ه تلخ دس��ت وپنجه نرم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن یافت��ه باع��ث ش��د اتحادی��ه کارگران‬ ‫فوالد برای نخس��تین بار در امریکای ش��مالی‪،‬‬ ‫یک گروه «پاس��خ اضطراری» تش��کیل دهند‪.‬‬ ‫زمان��ی که یک اتف��اق دلخ��راش رخ می دهد‪،‬‬ ‫این گروه وظیفه راهنمایی و مش��اوره دادن به‬ ‫کارگ��ران بازمانده‪ ،‬خانواده های انها و همچنین‬ ‫فراه��م ک��ردن کمک ه��ای دیگر را ب��ر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ورق گرم ترکیه‬ ‫به دنبال اقدام یک کارخانه اوکراینی در افزایش قیمت‬ ‫ورق گرم صادراتی به ترکیه در اغاز هفته گذشته برخی‬ ‫از کارخانه ه��ای ترک نیز پیش��نهادهای خود را به بازار‬ ‫داخلی افزایش دادند‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل پرای��س به نقل از پالت��ز‪ ،‬در اغاز‬ ‫هفته گذش��ته یک کارخانه اوکراینی پیشنهادهای ورق‬ ‫گ��رم صادراتی خ��ود را به ترکی��ه ‪ 10‬دالر افزایش داد‬ ‫و ب��ه قیمت ‪ 280‬تا ‪ 285‬دالر «س��ی اف ار» تحویل ماه‬ ‫اوریل رس��اند‪ .‬گرچ��ه خریداران ت��رک در پذیرش این‬ ‫پیشنهادهای جدید اوکراین محتاط عمل کردند و رکود‬ ‫در ب��ازار هم ادام��ه دارد‪ ،‬برخ��ی از کارخانه های ترکیه‬ ‫پیش��نهادهای داخلی خ��ود را ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬دالر افزایش‬ ‫دادن��د‪ .‬قیمت های کارخانه های ت��رک در روز جمعه در‬ ‫بازار داخلی ‪ 325‬تا ‪ 335‬دالر تحویل «در» کارخانه بود‪.‬‬ ‫البته برای حجم های سفارش قابل توجه تخفیف هم در‬ ‫نظر گرفته می شد‪ .‬پیشنهادهای کارخانه های کشور های‬ ‫مش��ترک المنافع در هفته گذش��ته ‪ 270‬ت��ا ‪ 285‬دالر‬ ‫«سی اف ار» بود‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه در اس��تانبول ب��ه پالتز گفت‪ :‬من تنها‬ ‫با یک تولیدکننده ورق گ��رم ترکیه در ارتباط بودم که‬ ‫از مطرح ترین عرضه کنن��دگان ورق گرم به بازار داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬انها پیش��نهادهای خود را به ‪ 330‬دالر تحویل‬ ‫«در» کارخانه رساندند که ‪ 15‬دالر بیشتر از قیمت ها در‬ ‫اوایل هفته گذشته است‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ا در ب��ازار حاک��ی از ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫پیشنهادهای جدید از طرف خریداران با مقاومت مواجه‬ ‫می شود اما در هفته های اینده به احتمال زیاد پذیرفته‬ ‫خواهد ش��د زیرا قیم��ت مواد اولیه در ح��ال افزایش و‬ ‫می��زان تقاضا برای ورق گرم هم در مقیاس جهانی روبه‬ ‫بهبود است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی اصولی معدنکاری‬ ‫پیت��ر مک کارت��ی‪ ،‬مدیرعام��ل و یک��ی از‬ ‫س��تون های مهندسی معدن ش��رکت مشاوره‬ ‫«ای ام س��ی» درب��اره ای��ن تغیی��رات کوچک‬ ‫می گوی��د‪ :‬می ت��وان ب��ا تغیی��رات کوچکی در‬ ‫برنامه ریزی فعالیت ه��ای معدنی ‪ ،‬چه در محل‬ ‫معدن��کاری و چ��ه در خ��ارج از ان‪ ،‬س�لامت‬ ‫روانی کارکن��ان و کیفیت زندگی انها را تا حد‬ ‫زیادی افزایش داد‪ .‬ب��ه این صورت‪ ،‬بهبودهای‬ ‫کوچکی در برنامه ریزی معدنی منجر به افزایش‬ ‫قابل توج��ه ایمنی در ش��رکت و درامدهای ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مک کارت��ی معتق��د اس��ت ک��ه برنامه ریزی‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی باید در محل معدنکاری و‬ ‫از س��وی افرادی انجام شود که در همان معدن‬ ‫خ��اص‪ ،‬تجربه قابل توجهی داش��ته و از نزدیک‬ ‫با شی وه ها و ش��رایط انجام کار اشنا هستند‪ .‬او‬ ‫می گوی��د‪ :‬در صورتی ک��ه برنامه ریزی از دور و‬ ‫خارج از محل معدنکاری انجام شود‪ ،‬این خطر‬ ‫وجود دارد که توجه به جزئیات کار و ش��رایط‬ ‫انج��ام ان از قلم بیفت��د‪ .‬در این صورت‪ ،‬برنامه‬ ‫طراحی شده‪ ،‬مناسب معدن موجود نخواهد بود‬ ‫و اعتبار خود را برای تناس��ب ب��ا اجزای کار از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫نح��وه تخصیص وظای��ف و برنامه ریزی برای‬ ‫کارکنان مختلف هم باید با توجه به ویژگی های‬ ‫ش��خصی هر ک��دام از انها باش��د‪ .‬در پژوهش‬ ‫دیگ��ری که پی��ش از این و از س��وی اتحادیه‬ ‫انرژی و جنگلداری اس��ترالیا انجام ش��ده بود‪،‬‬ ‫‪58‬درصد از مصاحبه شوندگان گفتند که نحوه‬ ‫اختصاص کارهای معدنی به انها منجر به ایجاد‬ ‫استرس در انها می ش��ود‪54 .‬درصد از انها هم‬ ‫اعالم کردند که این مش��کل به خانواده انها هم‬ ‫انتق��ال می یابد و اثری منفی بر کیفیت زندگی‬ ‫همه انها دارد‪.‬‬ ‫مایکل الریویره‬ ‫معدنکاری‬ ‫یک صنعت‬ ‫پیچیده است‬ ‫با این حال‪ ،‬از‬ ‫نظارت دقیق بر‬ ‫ پیچیده ترین‬ ‫و حساس ترین‬ ‫ابزارهای خود‬ ‫که همان مغز‬ ‫انسان و سالمت‬ ‫کامل ان است‪ ،‬‬ ‫غافل شده ایم‬ ‫افزایش قیمت شمش در جنوب شرق اسیا‬ ‫به گفته منابع تجاری در روزهای گذش��ته‪ ،‬بعد از افزایش‬ ‫قیمت های ش��مش از سوی چینی ها به دنبال تعطیالت سال‬ ‫نو چینی قیمت های ش��مش در جنوب ش��رق اسیا افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬درحالی ک��ه خریداران در اس��یا در هفته گذش��ته‬ ‫افزایش قیمت چینی ه��ا را خیلی زود نپذیرفتند اما تاجران‬ ‫پیش بین��ی کرده ان��د در این هفته می��زان خریدها افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به گفته یک تاجر اهل مانیل پیش��نهاد چینی ها برای‬ ‫ش��مش با ضخامت ‪ 120‬ت��ا ‪ 130‬میلی متر تحویل ماه های‬ ‫م��ارس و اوریل به ‪ 275‬تا ‪ 280‬دالر «س��ی اف ار» افزایش‬ ‫یافت‪ .‬به گزارش اس��تیل پرایس‪ ،‬در ش��روع هفته گذش��ته‬ ‫عرضه کنندگان چینی پیش��نهادها را ب��ه ‪ 273‬تا ‪ 275‬دالر‬ ‫«س��ی اف ار» مانیل افزایش داده بودند که نس��بت به قیمت‬ ‫‪ 262‬ت��ا ‪ 265‬دالر اوایل فوریه باالتر بود‪ .‬به گزارش برخی‬ ‫تاجران یک معامله برای ‪5‬هزار تن شمش ‪ 120‬میلی متری‬ ‫گری��د (‪ )Q275‬پنجش��نبه ‪ 18‬فوریه با قیم��ت ‪ 270‬دالر‬ ‫«سی اف ار» بسته ش��د و مذاکرات برای معامله همین سایز‬ ‫شمش گرید (‪ )Q235‬با قیمت ‪ 265‬دالر «سی اف ار» ادامه‬ ‫دارد‪ .‬هزینه حمل با کشتی بین مانیل تا چین در حدود ‪15‬‬ ‫دالر در هر تن است‪ .‬یک تاجر اهل مانیل برای شمش گرید‬ ‫(‪ )Q275‬قیمت ‪ 275‬دالر «س��ی اف ار» مانیل را پیش��نهاد‬ ‫داده اما قیمت ‪ 280‬دالر رد ش��ده زیرا انبارها پر و موجودی‬ ‫ش��مش رضایت بخش اس��ت‪ .‬در تایلند پیش��نهادها برای‬ ‫ش��مش ‪ 150‬میلی متری به ‪ 260‬تا ‪ 265‬دالر «س��ی اف ار»‬ ‫افزایش یافته و پیش��نهادها برای ش��مش ‪ 130‬میلی متری‬ ‫‪ 270‬تا ‪ 275‬دالر «س��ی اف ار» اس��ت که نسبت به سطوح‬ ‫قبل از سال نو ‪ 10‬دالر افزایش داشته است‪ .‬به گفته تاجران‪:‬‬ ‫‪10‬هزار تن ش��مش روسی با ضخامت ‪ 125‬میلیمتر تحویل‬ ‫اواخر مارس و اوایل اوریل با قیمت ‪ 261‬دالر «س��ی اف ار»‬ ‫س��فارش داده شده است‪ .‬شمش روس��یه سابق بر این و در‬ ‫طول نیمه دوم ژانویه با قیمت ‪ 258‬دالر معامله می شد‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد ‪2015‬م بزرگترین ش��رکت طالی دنیا‬ ‫(بری��ک گلد کان��ادا)‪ ،‬صحبت از مش��ارکت ‪50‬درصد این‬ ‫شرکت با ش��رکت معادن عربستان درباره یک معدن مس‬ ‫به نام «جبال س��ید» شده است‪ .‬این واحد تولید کنسانتره‬ ‫مس در عربستان در سال ‪2015‬م به بهره برداری رسیده و‬ ‫در سال گذشته ‪ 5500‬تن نیز تولید کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ایمیدرو‪ ،‬در ادامه توسعه‬ ‫این پروژه و حرکت به س��مت معدن زیرزمینی‪ ،‬قرار است‬ ‫از نیم��ه دوم ‪2017‬میالدی به بعد س��االنه حدود ‪46‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره مس تولید و روانه بازار شود‪ .‬ذخیره قطعی‬ ‫و احتمال��ی این معدن در ح��ال حاضر ‪ 635‬هزار تن مس‬ ‫محتوی است و اکتشافات باید تکمیل شود‪.‬‬ ‫بزرگترین جراحی تاریخ بشریت‬ ‫در چین‬ ‫چین خ��ود را برای بزرگترین جراح��ی اقتصادی تاریخ‬ ‫بش��ریت اماده می کند در این فرایند‪ ،‬قرار اس��ت ظرفیت‬ ‫م��ازاد فوالد به میزان ‪150‬میلیون ت��ن کاهش یابد و بین‬ ‫‪400‬هزار تا ‪2‬میلیون نفر بیکار شوند‪.‬‬ ‫به دلیل کمبود تجربه بش��ریت در ای��ن امر‪ ،‬همه نگران‬ ‫پیامدهای این اقدام هس��تند و سواالت زیادی مطرح شده‬ ‫اس��ت‪150 :‬میلی��ون تن ظرفیت��ی که باید تعطیل ش��ود‬ ‫براس��اس چه ش��اخص هایی انتخاب می شوند؟ چه میزان‬ ‫ناارامی اجتماعی ناش��ی از این تصمیم ایجاد خواهد شد و‬ ‫دولت چگونه رفتار کند؟ با س��یل عظیم بیکاران واحدهای‬ ‫تعطیل ش��ده چگونه برخورد ش��ود و شغل جایگزین انان‬ ‫چیس��ت؟ ایا این اق��دام می توان��د مازاد عرض��ه فوالد را‬ ‫مدیریت کند و از س��وددهی مابقی فوالدس��ازان مطمئن‬ ‫هستیم؟‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ایمیدرو‪ ،‬نخس��تین‬ ‫نش��انه های ناارامی در ناحی��ه «تانگش��ان» در این هفته‬ ‫ب��روز کرده اس��ت‪ .‬این ناحیه در کل بیش��تر از کل امریکا‬ ‫فوالد تولید می ش��ود و قرار است تا س��ال ‪2017‬م حدود‬ ‫‪30‬درصد از ظرفیت تولید فوالدس��ازان این ناحیه کاس��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬هم��ه نگران هس��تند‪ ،‬زی��را صنعت ف��والد تمامی‬ ‫زمین های کش��اورزی روس��تاهای اط��راف را از بین برده‬ ‫اس��ت و بیکاران صنعت فوالد فرصت یافتن شغل دیگری‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ توسعه صنعت فوالد کویت‬ ‫به کمک دانش و تخصص ایرانی‬ ‫کویت در س��ال ‪1991‬م بعد از عملیات «توفان صحرا»‬ ‫ازاد ش��د اما بخش عمده ای از زیرس��اخت های خود را در‬ ‫جنگ از دست داد‪.‬‬ ‫دولت این کش��ور با هدف ایجاد زیرساخت های صنعتی‬ ‫اقدام به تاسیس شهرک صنعتی سبالن‪ ،‬صلیبا و جهرا در‬ ‫س��ال های ‪1996-1996‬م با مجموع مساحت ‪ 297‬هکتار‬ ‫کرد و نخستین چیزی که نیاز داشت‪ ،‬فوالد بود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ایمیدرو‪ ،‬با توجه به تجریه‬ ‫ایران در بخش فوالد‪ ،‬در س��ال ‪1996‬م ش��رکت مشترک‬ ‫ایرانی‪-‬کویتی با س��هام ‪49‬درصد ایمی��درو (ملی فوالد) و‬ ‫‪51‬درصد کویتی در منطقه صنعتی صلیبا ش��کل گرفت و‬ ‫خط تولید ‪330‬هزار تنی میلگرد شرکت «یونی استیل» با‬ ‫حمایت ش��رکت اتریشی «ووست الپاین» و سرمایه گذاری‬ ‫‪ 65‬میلیون دالری در س��ال ‪2002‬م به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در ادامه و در سال ‪2007‬م‪ ،‬قرارداد توسعه شمش با دانیلی‬ ‫ایتالیا منعقد کرد و در سال ‪2010‬م فاز توسعه ‪1/2‬میلیون‬ ‫تنی ان نیز راه اندازی شد‪.‬‬ ‫براساس انجمن جهانی فوالد‪ ،‬مصرف فوالد کشور کویت‬ ‫حدود ‪1/6‬میلیون تن در س��ال است (‪ 421‬کیلوگرم سرانه‬ ‫مصرف)‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی صادرات سنگ اهن‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۰‬معدن جدید‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تاکید رییسکمیته بانوان معدنکار بر لزوم افزایش شمار بانوان کارافرین‬ ‫بانوان‪3 ،‬درصد شاغالن بخش معدن را تشکیل می دهند‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹بانوان معدنکار‬ ‫فرزانه معصومی‬ ‫پایان عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی استان قم‬ ‫عملی��ات تهی��ه ‪ ۱۳‬ش��یت‬ ‫نقشه های ‪ ۱/۲۵۰۰۰‬زمین شناسی‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم‪،‬‬ ‫احمد ذاکری به تش��ریح مهم ترین‬ ‫اقدام��ات انج��ام ش��ده از س��وی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم در ‪ ۱۰‬ماه ‪۹۴‬‬ ‫در بخش معدن پرداخت‪ .‬ریاس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم از صدور ‪ ۶‬پروانه اکتشاف‪ ۴ ،‬گواهی کشف‬ ‫با ذخی��ره ‪ ۲۵۹۵‬هزار تن و هزینه عملیات اکتش��اف ‪۷۲۱‬‬ ‫میلی��ون ریال‪ ۸ ،‬پروانه بهره ب��رداری معدن با ذخیره قطعی‬ ‫‪ ۷۹۰۱‬هزار تن و س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۲۰۶۴۵‬میلیارد‬ ‫ریال و همچنین ‪ ۳۰‬اجازه برداشت به میزان ‪ ۱۰۰۰‬هزار تن‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خبر داد‪ .‬احمد ذاکری میزان وصول‬ ‫حقوق دولتی در این ‪ ۱۰‬ماه را بیش از ‪ ۱۱۰۰۰‬میلیون ریال‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬انجام عملیات ژئوفیزیکی هوایی اس��تان‪،‬‬ ‫پیگیری جاده دسترس��ی دریاچه نمک قم‪ ،‬پیگیری اقتصاد‬ ‫مقاومتی در بخش معدن‪ ،‬پیگیری اکتش��اف طال در اس��تان‬ ‫قم‪ ،‬طرح مطالعاتی زمین شناس��ی پزش��کی استان‪ ،‬پیگیری‬ ‫ ای » در بخش معدن‪ ،‬اجرایی ش��دن‬ ‫امور مرتبط با « اچ اس ای ‬ ‫س��امانه کاداستر معادن اس��تان(ثبت اینترنتی محدوده های‬ ‫معدنی)‪ ،‬مزایده پهنه اکتش��افی زواریون اس��تان‪ ،‬اجرای دو‬ ‫طرح عمرانی بازرس��ی و نقشه برداری بخش معدن به منظور‬ ‫افزای��ش نظارت (با اعتباری افزون ب��ر ‪۱۳۰۰‬میلیون ریال) و‬ ‫همچنین اجرای عملیات تهیه نقش��ه های ‪ ۱/۲۵۰۰۰‬زمین‬ ‫شناس��ی از مهم ترین اقدامات این س��ازمان در بخش معدن‬ ‫اس��تان قم اس��ت‪ .‬ذاکری عن��وان کرد‪ :‬در راس��تای اجرای‬ ‫تفاهمنامه توسعه اکتشافی اس��تان قم بین استانداری قم و‬ ‫سازمان زمین شناسی کشور‪ ،‬عملیات ژئوفیزیک هوایی استان‬ ‫(با اعتبار افزون بر ‪۵۰‬میلیارد ریال) از س��وی س��ازمان زمین‬ ‫شناس��ی به پایان رس��یده و محدوده های مستعد شناسایی‬ ‫شده اس��ت و کارشناس��ان در حال انجام ژئوفیزیک زمینی‬ ‫ط هس��تند و همچنین در این زمینه‬ ‫و تکمیل اطالعات مربو ‬ ‫عملیات تهیه‪ ۱۷‬ورق نقشه های ‪ ۱/۲۵۰۰۰‬زمین شناسی (با‬ ‫اعتبار افزون بر ‪۲۵‬میلیارد ریال) از س��وی گروه ‪ ۲۵‬نفری از‬ ‫کارشناسان س��ازمان زمین شناسی شروع شده که به عنوان‬ ‫اطالع��ات پایه بوده و نق��ش مهمی در کاه��ش هزینه های‬ ‫اکتش��اف و بکارگیری نقش��ه و اطالعات به دس��ت امده در‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها (صنعتی و معدن��ی) و برنامه ریزی های‬ ‫کالن اس��تان خواهد داشت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم برخی از مشکالت پیش روی معادن استان‬ ‫را فرس��ودگی ماش��ین االت معدنی‪ ،‬کمبود تسهیالت مالی‬ ‫م��ورد نیاز برای اتمام طرح های معدنی در حال اجرا ‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی (س��رمایه در گ��ردش) واحدهای معدنی به منظور‬ ‫بهره برداری از ظرفیت خالی موجود‪ ،‬سختگیری در پرداخت‬ ‫تسهیالت جدید و مشارکت نداشتن بانک ها به معنای واقعی‬ ‫ب��ا بهره برداران معادن‪ ،‬اجرای ناکام��ل و ناصحیح مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬افزایش همزمان مالیات بر ارزش افزوده و اجرای‬ ‫طرح هدفمندسازی (تش��دید هزینه ها)‪ ،‬معدنکاری سنتی و‬ ‫رعایت نکردن اصول مهندسی در بعضی معادن‪ ،‬پایین بودن‬ ‫فرهنگ معدن و معدنکاری در کش��ور‪ ،‬وجود دستورالعمل ها‬ ‫و مقررات دست و پاگیر در بخش معدن و رکود ساخت وساز‬ ‫در کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫س��ومین همایش بانوان معدن��کار در محل اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن همایش که‬ ‫جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��ید حسین هاشمی اس��تاندار تهران‪،‬‬ ‫محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران و سهیال‬ ‫جلودارزاده مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‪...‬‬ ‫حضور داش��تند ب��ه نقش و جایگاه زن��ان در حوزه‬ ‫معدن و فعالیت های معدنی اشاره شد‪ .‬تغییر الگوی‬ ‫تفک��ر به عنوان یکی از راهکاره��ای افزایش میزان‬ ‫حض��ور بان��وان در فعالیت های مختل��ف اقتصادی‬ ‫همچون معدن و صنایع وابسته به ان و تالش برای‬ ‫حضور بیش��تر بانوان در س��طوح مدیریتی کشور و‬ ‫ارتقای جایگاه بانوان از جمله موارد مطرح شده در‬ ‫این جلسه بود‪.‬‬ ‫شهناز نوایی‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫مش��اور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت که در‬ ‫س��ومین همایش بان��وان معدنکار حضور داش��ت‬ ‫درب��اره فعالیت بان��وان در این بخ��ش اظهار کرد‪:‬‬ ‫نخستین دیدار من از کمیته بانوان معدنکار حدود‬ ‫‪ 2‬سال پیش بود که به تازگی به عنوان مشاور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��غول به کار شده بودم‪.‬‬ ‫در ان زمان مش��کالت و چالش های بسیاری برای‬ ‫بانوان فعال معدنی وجود داشت و شاید به طور کلی‬ ‫فعالیت انها زیر سوال رفته بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه گفت‪ :‬یکی از مش��کالت و چالش هایی‬ ‫ک��ه در این دوران وجود داش��ت‪ ،‬نبود امکان ادامه‬ ‫تحصی��ل در مقطع دکترا در رش��ته های مرتبط با‬ ‫بخ��ش معدن ب��رای بانوان بود ک��ه در واقع هویت‬ ‫بانوان معدنکار را زیر س��وال می برد‪ .‬این محدودیت‬ ‫علم��ی ب��رای بان��وان در دوره های قب��ل و مقاطع‬ ‫مختلف تحصیلی در کش��ور حاکم ب��ود اما با گذر‬ ‫زم��ان و کمک م��ردان ب��زرگ که نگاه��ی بزرگ‬ ‫داشتند‪ ،‬رفع شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه همه چیز از طرز تفکر اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باور اشتباه‪ ،‬فکر غلط را ایجاد‬ ‫ک��رده و باوره��ا و فکرهای غلط باع��ث رفتارهای‬ ‫اش��تباه می ش��وند‪ .‬در گذش��ته زنان را جنس دوم‬ ‫می دانس��تن د اما اکنون بینش و اگاهی کافی ایجاد‬ ‫شده و تمام پیش��رفت ها در سال های اخیر به دلیل‬ ‫همی��اری افراد خوش فکر بوده اس��ت‪ .‬در واقع رفع‬ ‫مش��کالت در جامعه نیازمند اسیب شناس��ی است‬ ‫که در صورت توجه به ان بس��یاری از مس��ائل رفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جلودارزاده در ای��ران زمانی که به زنان‬ ‫اجازه ورود به بخش اموزش در رش��ته های مختلف‬ ‫داده شد‪ ،‬مش��اهده کردیم که در مدت چند سال‪،‬‬ ‫بان��وان ‪64‬درص��د از ورودی ه��ای دانش��گاه ها در‬ ‫رش��ته های مختلف را به خود اختصاص دادند‪ .‬این‬ ‫موضوع می تواند به عنوان یک اصل برای رسیدن به‬ ‫هر خواسته ای باش د اما در این میان به فضای فکری‬ ‫و فرهنگی وابسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت صحیح‬ ‫رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران نیز‬ ‫در سومین همایش بانوان معدنکار گفت‪27 :‬درصد‬ ‫اعضای س��ازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬یک هشتم‬ ‫دارن��دگان کارت اش��تغال و ‪3‬درصد ش��اغالن این‬ ‫بخش را بانوان تشکیل می دهند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که افزایش ش��مار بانوان س��رمایه گذار و کارافرین‬ ‫کشور را در گرو تغییر دیدگاه ها و سیاست ها است‪.‬‬ ‫ش��هناز نوای��ی گف��ت‪ :‬امارها نش��ان می دهد از‬ ‫‪33‬هزار و ‪ 220‬نفر عضو س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن ایران‪ ،‬نزدیک به ‪27‬درصد انها یعنی ‪9019‬‬ ‫نفر از بانوان هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین از ‪8‬هزار و‬ ‫‪ 498‬نفر دارنده کارت اشتغال این سازمان‪1228 ،‬‬ ‫خانم ای��ن پروانه را دارن��د‪ ،‬در حالی که ‪97‬درصد‬ ‫شاغالن بخش معدن را اقایان و ‪3‬درصد را خانم ها‬ ‫تش��کیل می دهند‪ .‬رییس کمیته بان��وان معدنکار‬ ‫گفت‪ :‬انتظار می رود دیدگاه و سیاست های اشتغال‬ ‫بانوان تغییر کند تا به ش��مار بانوان س��رمایه گذار و‬ ‫کارافرین کش��ور افزوده ش��ود‪ .‬همچنین توس��عه‬ ‫کش��ور بدون برنامه ریزی صحیح و در غیبت بانوان‬ ‫معنا پی��دا نخواهد کرد‪ ،‬بنابراین زنان و مردان باید‬ ‫دوش��ادوش برای رش��د و بالندگی کش��ور حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نوایی تصریح کرد‪ :‬امروز در ش��رایط پساتحریم‪،‬‬ ‫گمانه زنی ه��ا برای اینده اقتصاد ایران اغاز ش��د و‬ ‫باید توجه داش��ت مدیریت ناصحیح در این شرایط‬ ‫اقتصادی می تواند بسیار خطرناک تر از زمان تحریم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن‬ ‫ای��ران اجرای برجام فرصت دسترس��ی به بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬امکان بهره من��دی از فناوری های روز دنیا‪،‬‬ ‫مبادل��ه ارزان ت��ر و تس��هیل در جابه جای��ی ارز و‬ ‫ارتباطات بین بانکی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬کاهش مداخله دولت در اقتصاد‬ ‫کشور و بسترس��ازی برای حضور بخش خصوصی‪،‬‬ ‫فساد را ریشه کن و فضای رقابتی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر الگوی تفکر‬ ‫همچنین نایب رییس کمیته بانوان معدنکار نتایج‬ ‫عملکرد کمیته بانوان معدنکار را در قالب گزارش��ی‬ ‫ارائه کرد و گفت‪ :‬با توجه به دس��تاوردهای کمیته‬ ‫بانوان معدنکار تصمیم گرفتیم تا در س��ومین دوره‬ ‫ای��ن همایش اهداف و مطالبات خود را اعالم کنیم‬ ‫تا در دوره حس��اس پسا برجام با عزم ملی و تغییر‬ ‫الگوی تفکر به اهداف خود برسیم‪.‬‬ ‫فرزانه معصومی افزود‪ :‬ایجاد دبیرخانه مش��ترک‬ ‫بی��ن تش��کل ها و کمیته های تخصص��ی بانوان در‬ ‫بخش کار و کارافرینی و ش��روع نهضت کارافرینی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ازجمل��ه اه��داف ای��ن کمیته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد بس��تر مناس��ب برای اشتغال برای‬ ‫فارغ التحصی�لان جوان در صنایع و معادن کش��ور‪،‬‬ ‫اجرای طرح «فاجد» برای فارغ التحصیالن جوان در‬ ‫صنایع و معادن کشور‪ ،‬ایجاد طرح «سرباز صنعت»‬ ‫ب��رای فارغ التحصیالن مرد کش��ور از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که در برنامه های کمیته بانوان معدنکار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه معصومی ایج��اد پارک ه��ای فناوری‬ ‫مناسب برای رشد و اعتالی بخش معدن و صنعت‬ ‫کشور ش��امل کارگاه های اموزش��ی‪ ،‬ازمایشگاهی‬ ‫و ف��راوری‪ ،‬ایج��اد انگی��زه و اموزش در س��طوح‬ ‫مختل��ف جامعه برای ایجاد تش��کل های مردم نهاد‬ ‫و صنف��ی و س��وق دادن تفکر فردگرای به س��مت‬ ‫تشکل گرایی‪ ،‬بکار گیری نیروهای متخصص مشاور‬ ‫بخش خصوصی در کمیسیون های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اینده را می توان از نکات مهم و مورد نظر‬ ‫این کمیته دانس��ت؛ زی��را بزرگترین معضل بخش‬ ‫معدن‪ ،‬نبود کارشناس��ی قوانین در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم زنان در اشتغال جامعه‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه معدن ای��ران نیز در این‬ ‫همایش اظهار کرد‪ :‬یکی از مزیت های رقابت پذیری‬ ‫در جهان س��هم اشتغال زنان اس��ت‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کشور ما رتبه مناسبی در این بخش ندارد‪.‬‬ ‫به گونه ای که در میان ‪ 148‬کش��ور‪ ،‬در رتبه ‪143‬‬ ‫ق��رار دارد و بای��د برای ارتقای ان ت�لاش کرد‪ .‬اما‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫رییس امور مع��ادن چهارمحال‬ ‫و بختی��اری ب��ا اش��اره ب��ه وجود‬ ‫‪ ۱۸۲‬معدن در اس��تان‪ ،‬گفت‪۱۰ :‬‬ ‫معدن در سال اینده در این استان‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪« ،‬به��زاد‬ ‫ابراهیمی» از استخراج ‪5/5‬میلیارد‬ ‫ت��ن م��واد معدنی در ‪ ۱۰‬ما ه گذش��ته خب��ر داد و گفت‪ :‬از‬ ‫ای��ن میزان ‪4‬میلیارد تن ان در اس��تان اس��تفاده ش��ده و‬ ‫‪1/5‬میلیارد تن نیز به استان های اصفهان و خوزستان صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به وجود ‪ ۱۸۲‬معدن در استان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از این معادن س��نگ تزئینی و نما‪ ،‬خاک نس��وز‪ ،‬گچ‪،‬‬ ‫مواد اولیه سیمان‪ ،‬شن و ماسه استخراج می شود‪ .‬ابراهیمی‬ ‫از س��رمایه گذاری ‪۶۳۰‬میلیارد دالری در ‪۱۰‬ما ه گذشته در‬ ‫ای��ن معادن خب��ر داد و گفت‪ :‬س��ال جاری ‪۲۲‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری جدید شد که زمینه اش��تغال ‪ ۱۵۳۰‬نفر را‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬وی با اشاره به راه اندازی ‪ ۱۰‬معدن جدید‬ ‫در س��ال اینده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا راه اندازی این تعداد معادن‬ ‫در اس��تان زمینه اش��تغال ‪ ۷۰‬نفر فراهم شده و سرمایه ای‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬میلیارد ریال الزم اس��ت‪ .‬ریی��س امور معادن‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬تکمیل اکتش��اف ماهواره ای به طول‬ ‫‪ ۳۹۰۰‬کیلومتر در دو شهرس��تان بروج��ن و کیار‪ ،‬ایجاد ‪3‬‬ ‫پهنه معدنی در ش��مال استان در ‪ 3‬منطقه مارکده‪ ،‬بردشاه‬ ‫و کوهرن��گ و راه اندازی برنامه ژئوتوریس��م‪ ،‬را از برنامه های‬ ‫شاخص در سال اینده عنوان کرد‪.‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی ص��ادرات س��نگ اهن و س��ایر مواد معدنی‪ ،‬سه ش��نبه ‪ ١٨‬اس��فند‬ ‫در مح��ل انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ اهن ایران برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬براس��اس اعالم انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اهن‬ ‫ای��ران (ایروپکس) م��درس این کارگاه اموزش��ی کیوان جعفری طهران��ی رییس امور‬ ‫بین الملل انجمن است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که با وجود سهم کم بانوان ایرانی‬ ‫در اش��تغال‪ ،‬شاهد تاثیرگذاری بسیار باالی انها در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی بوده ایم‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری با بیان اینکه افراد در جایگاه های‬ ‫مختلف همچون مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬دولت و‬ ‫حت��ی خود بانوان باید برای اص�لاح امار موجود از‬ ‫میزان فعالیت در س��طوح مدیرت��ی اقدام کنند‪ ،‬به‬ ‫ام��ار جهانی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در اروپا بیش از‬ ‫‪50‬درصد س��هم اشتغال برای بانوان است‪ .‬در حوزه‬ ‫اس��کاندیناوی نیز ‪ 65‬تا ‪ 80‬درص��د‪ ،‬در قاره افریقا‬ ‫بین ‪ 35‬تا ‪ 55‬درصد‪ ،‬کش��ورهای بلوک ش��رق ‪45‬‬ ‫تا ‪75‬درصد‪ ،‬اس��یای شرقی و اقیانوسیه بین ‪ 50‬تا‬ ‫‪80‬درص��د و در خاورمیانه نیز بین ‪ 10‬تا ‪25‬درصد‪،‬‬ ‫بانوان در اشتغال سهم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ژاپن و کره نیز به عنوان کشورهای‬ ‫پیش��رفته به دلیل ن��گاه مرد س��االرانه ای که دارند‬ ‫سهم اشتغال زنان زیر ‪35‬درصد است‪ .‬در این میان‬ ‫«خانم ماتس��و» که یک اقتصاددان ژاپنی اس��ت و‬ ‫در مجمع جهانی اقتصاد فعالیت دارد‪ ،‬پژوهشی در‬ ‫زمینه تبعیض جنسیتی انجام داده و گفته است در‬ ‫صورتی که دولت ژاپن از خواب غفلت بیدار شده و‬ ‫فضایی را برای اشتغال بانوان ایجاد کند در ‪ 20‬سال‬ ‫اینده می تواند رشد تولید ناخالص ملی را تا ‪3‬درصد‬ ‫افزایش دهد‪ .‬نایب ریی��س انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ اهن ایران درباره تعداد بانوان‬ ‫مدیر در دانشگاه های جهان نیز اظهار کرد‪ :‬در ‪200‬‬ ‫دانشگاه مطرح جهان‪ ،‬سهم مدیریت زنان ‪14‬درصد‬ ‫است‪ .‬یکی از دالیل کمرنگ بودن حضور بانوان در‬ ‫سطوح مدیریتی‪ ،‬ویژگی های شخصیتی انها است‪.‬‬ ‫بحث مس��ئولیت خانوادگی و دیدگاه های فرهنگی‬ ‫جامعه که از ان در جهان با عنوان سقف شیشه ای‬ ‫یاد می کنند از دیگ��ر عوامل حضور کمرنگ بانوان‬ ‫در سطوح مدیریتی اس��ت‪ .‬بنابراین باید همه باید‬ ‫در کنار هم برای افزایش میزان سطح اشتغال زنان‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫رایزنی استاندار مازندران برای پرداخت حقوق بازنشستگان البرز مرکزی‬ ‫اس��تاندار مازندران برای پرداخت حقوق بازنشس��تگان‬ ‫ش��رکت زغال س��نگ الب��رز مرک��زی ب��ا مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری رایزنی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ربیع فالح گفت‪ :‬صندوق بازنشستگان‬ ‫موظف به پرداخت حق و حقوق کارگران بازنشسته البرز‬ ‫مرکزی اس��ت و این افراد زحمتک��ش نباید نگرانی بابت‬ ‫دریافت حقوق داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در رایزنی هایی که به تازگ��ی با معاون اول‬ ‫رییس جمه��وری داش��تم‪ ،‬اقای جهانگی��ری بر پرداخت‬ ‫به موقع حق و حقوق کارگران بازنشسته زغال سنگ البرز‬ ‫تاکی��د کرد و ما همچنان ای��ن موضوع را تا تحقق حق و‬ ‫حقوق کارگران پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫بازنشس��تگان شرکت زغال س��نگ البرز مرکزی حقوق‬ ‫خود را از صندوق فوالد کشور دریافت می کنند‪.‬‬ ‫صنعت فوالد کش��ور دارای ‪۸۰‬هزار نیروی بازنشس��ته‬ ‫اس��ت که ‪۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر از انها را کارگران بازنشس��ته‬ ‫شرکت زغال س��نگ البرز مرکزی تشکیل می دهند‪ .‬این‬ ‫ق دارند‪ .‬شرکت‬ ‫کارگران می گویند که دو ماه حقوق معو ‬ ‫زغال سنگ البرز مرکزی با دست کم ‪ ۴۰‬سال سابقه‪ ،‬یکی‬ ‫از تولیدکنندگان کنس��انتره زغال س��نگ کک شو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت که در شهرس��تان س��وادکوه واقع است‪،‬‬ ‫بهره برداری از معادن نهفته در دامنه های مرکزی کوه های‬ ‫البرز را برعهده دارد‪ .‬شرکتی که بخش شرقی این معادن‬ ‫را در اس��تان های سمنان و گلستان بهره برداری می کند‪،‬‬ ‫«البرز شرقی» نام دارد‪.‬‬ ‫رش��ته کوه البرز که دماوند بلندترین قله ایران‪ ،‬تاجش‬ ‫به ش��مار می رود به ‪ 3‬بخش ش��رقی‪ ،‬مرکزی و غربی در‬ ‫داخل ایران بخش بندی می شود و از استارا در غربی ترین‬ ‫نقطه تا مرز خراس��ان در شرقی ترین نقطه کشور کشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت فعال تر شدن انجمن معادن‬ ‫اس��تاندار مازن��دران همچنین خواهان فعال تر ش��دن‬ ‫کارکرد انجمن معادن و س��ایر تشکل های مرتبط در این‬ ‫حوزه شد و گفت‪ :‬تشکل های مرتبط باید نقشه راه را برای‬ ‫فعالیت خود در حوزه معدن‪ ،‬ترسیم کنند‪.‬‬ ‫ف�لاح به گله مندی معدنکاران زغال س��نگ اس��تان از‬ ‫مجتمع های ف��والد به خاطر نخریدن محصوالت تولیدی‬ ‫انها اش��اره کرد و افزود‪ :‬محصوالت تولید زغال سنگ این‬ ‫اس��تان کمتر از ‪۱۰‬درصد مواد اولیه این واحدها را تامین‬ ‫می کند و الزم اس��ت مجتمع ه��ای فوالد برای حمایت از‬ ‫تولی��دات داخلی‪ ،‬محصوالت این ش��رکت ها را خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازن��دران مدیران صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان را ه��م موظ��ف ب��ه بررس��ی موض��وع نخریدن‬ ‫زغال س��نگ تولیدی شرکت زغال س��نگ البرز مرکی در‬ ‫مجتمع ذوب اهن کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری ‪ ۳۰‬هزار میلی�ارد ریالی در‬ ‫معادن استان‬ ‫اس��تاندار مازندران از ازادس��ازی اکتش��اف معدنی در‬ ‫‪5‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر از پهنه اکشتافی ذخایر معدنی این‬ ‫اس��تان خبر داد و گفت برای اس��تخراج این پهنه نیاز به‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذار داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اداره کل صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موظف‬ ‫به ایجاد بس��تر مناس��ب برای اجرای طرح های اکتشافی‬ ‫معادن استان شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازندران گفت که این س��رمایه گذاری برای‬ ‫معدن فلورین اس��تان از س��وی بخ��ش خصوصی انجام‬ ‫می ش��ود و می تواند باعث تثبیت اش��تغال در این حوزه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طرح احیای زغال سنگ البرز مرکزی با روی کار امدن‬ ‫دولت تدبیر و امید با ‪7‬هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری‬ ‫به اجرا گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬این طرح در زمان تکمیل‬ ‫برای ‪4‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر شغل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫هم اکنون در استان مازندران ‪ ۲۳۱‬معدن دارای پروانه‬ ‫بهره ب��رداری وج��ود دارد ک��ه فعالیت نیم��ی از انها در‬ ‫س��ال های اخیر به خاطر مشکالت اقتصادی متوقف شد‪.‬‬ ‫می��زان ذخایر معدنی مازن��دران هم ‪۵۸‬میلیون تن اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬حدود ‪3‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کارگر نیز در این بخش‬ ‫اش��تغال دارند‪ .‬زغال س��نگ‪ ،‬گرانیت‪ ،‬فلورین و سیلیس‬ ‫مهم ترین مواد معادن مازندران است‪.‬‬ ‫سوپراسپرت جدید تولید ایرانیان‬ ‫ارش موتور س��ال ‪۲۰۰۸‬میالدی بود که ابرخودرو ویرانگ��رش‪ A ۱۰ ،‬را در مدل اماده‬ ‫تولی د رونمایی کرد‪ .‬حال پس از گذش��ت ‪ ۸‬س��ال‪ ،‬نسخه بروز ش��ده این ابرخودرو ایرانی‬ ‫اماده قدرت نمایی در موتورش��و ژنو ‪ ۲۰۱۶‬اس��ت‪ .‬شاهکار تازه ارش فربد‪ ،‬دارای پیشرانه ‬ ‫هیبریدی اس��ت که از یک موتور ‪ 6/2 V8‬لیتری مجهز به سوپرش��ارژر با ‪ 900‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ 4‬موتور الکتریکی با مجموع قدرت ‪ 2/180‬اسب بخار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫براساس نظرسنجی «اتوپاسیفیک» از مالکان خودروها درباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا‬ ‫لکسوس جمهوریخواه ترین و تسال دموکرات ترین برندها‬ ‫پای��گاه خب��ری اینترنت��ی «اتوپاس��یفیک»‬ ‫انتهای هفته گذش��ته نتایج به دس��ت امده از‬ ‫پروژه نظرس��نجی جالبش را ک��ه در ارتباط با‬ ‫س��وژه خب��ری داغ این روزه��ای امریکا یعنی‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور انجام‬ ‫داده بود‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫در این طرح نظرسنجی ابتکاری‪ ،‬گردانندگان‬ ‫این پایگاه خبری مجازی ضمن دعوت از مالکان‬ ‫و دارندگان وس��ایل نقلیه برای شرکت در این‬ ‫طرح‪ ،‬به طور مش��خص از افراد ش��رکت کننده‬ ‫دارای خودرو ‪ 2‬سوال روشن و ساده پرسیدند‪،‬‬ ‫به این ترتی��ب که در درجه نخس��ت‪ ،‬گرایش‬ ‫سیاسی انها چیست؟ (و به عبارت دیگر به کدام‬ ‫یک از ‪ 2‬حزب دموکرات یا جمهوریخواه امریکا‬ ‫گرایش و تمایل بیش��تری دارند) و پرسش دوم‬ ‫اینک��ه ترجیح می دهند کدامی��ک از نامزد های‬ ‫کنونی ریاست جمهوری در این کشور به عنوان‬ ‫رییس جمهور (انتخاب ش��ده و) در نوامبر اینده‬ ‫قدرت اجرایی امریکا را در دست گیرد‪.‬‬ ‫این نظرس��نجی البته از ان دست پروژه های‬ ‫علم��ی و پژوهش��ی طاقت فرس��ا و ع��ذاب اور‬ ‫نیس��ت‪ .‬مجریان این طرح به دنبال اس��تخراج‬ ‫دیدگاه ه��ای سیاس��ی و کش��ف عالیق حزبی‬ ‫ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی که براساس‬ ‫وابس��تگی های سیاس��ی و حزبی انها باش��د‪،‬‬ ‫نبودند و قصد پی بردن به ارای جدی انها را نیز‬ ‫نداشته اند‪ .‬مسئوالن پایگاه خبری اتوپاسیفیک‬ ‫از تمامی یک هزار و یکصد نفر مالک خودرویی‬ ‫که در این نظرس��نجی مجازی مشارکت کرده‬ ‫بودند این سوال س��اده را پرسیدند که دوست‬ ‫دارن د رییس جمهوری بعدی امریکا چه کس��ی‬ ‫باش��د؟ و بعض��ی از نتایجی ک��ه در پایان این‬ ‫نظرسنجی به دست امد‪ ،‬بسیار جالب بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرایش های سیاسی‬ ‫گرایش سیاسی این گروه از مالکان اتومبیل و‬ ‫کامیون امریکایی‪ ،‬بیشتر به چه سمتی متمایل‬ ‫اس��ت؟ از مجموع این ‪ 1100‬نفر مالک و سیله‬ ‫نقلیه‪ 36 ،‬درصد انها خودشان را افرادی مستقل‬ ‫و غیروابسته توصیف کردند و در عین حال ‪33‬‬ ‫درص��د از مال��کان دارای خودروهای فورد‪30 ،‬‬ ‫درص��د جزو مال��کان اتومبیل ه��ای تویوتا‪24 ،‬‬ ‫درصد مالک هوندا‪ 20 ،‬درصد مالک شورولت و‬ ‫‪ 20‬درصد نیز مالک نش��ان(برند) سوبارو بودند‬ ‫و مجموعه مال��کان این نش��ان(برند)ها تمایل‬ ‫زیادی داشتند که خودشان را به عنوان افرادی‬ ‫مس��تقل و جدا از هر ‪ 2‬حزب اصل��ی امریکا به‬ ‫دیگران معرفی کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ح��دود ‪ 34‬درص��د دیگ��ر‬ ‫اظهارنظرکنندگان در این طرح‪ ،‬خود را فردی‬ ‫جمهوریخواه معرفی کردند و در میان انها فورد‬ ‫ب��ا ‪ 27‬درصد‪ ،‬تویوتا با ‪ 23‬درصد و ش��ورولت‬ ‫ب��ا ‪ 19‬درصد‪ 3 ،‬خودرو و نش��ان(برند) برتری‬ ‫بودند که بیش��ترین فراوان��ی را در میان افراد‬ ‫متمایل به حزب جمهوریخواه داش��تند‪ .‬حدود‬ ‫‪ 25‬درصد باقیمانده از مجموع شرکت کنندگان‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫معرفی نسخه جدید ماکسیما‬ ‫به تازگی نس��خه جدید نیسان ماکس��یما ‪ SR‬میدنایت‬ ‫ادیش��ن ‪ ۲۰۱۶‬معرفی شده است‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪،‬‬ ‫به گفته نیس��ان‪ ،‬بس��ته ارتقایی ویژه میدنایت ادیش��ن‬ ‫‪ ۲۱۹۵‬دالر قیم��ت داش��ته و به نس��خه ماکس��یما ‪SR‬‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫خریداران برای س��فارش این نس��خه باید ‪ ۱۱۹۵‬دالر‬ ‫هزینه بیشتری پرداخت کنند‪ .‬این بسته ارتقایی برای هر‬ ‫مدل ماکسیما ‪ SR ۲۰۱۶‬با رنگ بدنه مشکی سوپر‪ ،‬سفید‬ ‫صدفی‪ ،‬نقره ای براق‪ ،‬قرم��ز ‪ Coulis‬یا ابی صدفی قابل‬ ‫س��فارش اس��ت‪ .‬هر یک از این رنگ های بدنه با تودوزی‬ ‫چرم��ی زغالی و قس��مت های چرمی الکانت��را هماهنگ‬ ‫می شوند‪ .‬بس��ته ارتقایی میدنایت ادیشن دارای اسپویلر‬ ‫اس��پرت مشکی‪ ،‬دیفیوزر عقب مش��کی و رینگ های ‪۱۹‬‬ ‫اینچی مشکی است‪.‬‬ ‫دایملر‬ ‫پل ارتباط اروپا و اسیا‬ ‫در این نظرس��نجی نیز خودش��ان را به عنوان‬ ‫افرادی که بیش��تر به حزب دموک��رات امریکا‬ ‫گرای��ش دارن��د‪ ،‬معرفی و توصی��ف کردند که‬ ‫در جم��ع انها ه��م‪ ،‬نش��ان(برند) تویوتا با ‪30‬‬ ‫درص��د‪ ،‬هوندا ب��ا ‪ 23‬درصد و س��وبارو با ‪17‬‬ ‫درصد‪ 3 ،‬مدل خودرویی بودند که بیش��ترین‬ ‫طرف��دار و مالک را در میان اف��راد متمایل به‬ ‫حزب دموکرات داش��تند‪ .‬اما در میان کل این‬ ‫افراد گروهی دیگر نیز در عین حال‪ ،‬خودش��ان‬ ‫را به عنوان افراد ازادیخواه نیز معرفی کرده که‬ ‫در مجموع ‪ 5‬درصد افراد حاضر در نظرس��نجی‬ ‫را تش��کیل داده بودند که ‪ 35‬درصد خودروی‬ ‫تویوت��ا‪ 31 ،‬درص��د فورد‪ 23 ،‬درص��د هوندا و‬ ‫‪ 23‬درصد ش��ورولت را به عنوان ‪ 4‬نشان(برند)‬ ‫برت��ر گروه ش��ان در اختیار داش��تند‪ .‬در میان‬ ‫نش��ان(برند)های خودرویی‪ ،‬جمهوریخواه ترین‬ ‫نشان(برند) را باید خودروی لکسوس نامید که‬ ‫سهمی ‪ 45‬درصدی در میان مجموع مارک های‬ ‫خودروسازان در اختیار داشت‪ .‬پس از لکسوس‬ ‫نیز نش��ان(برند)های جی ام س��ی با ‪ 43‬درصد‪،‬‬ ‫اینفینیتی ب��ا ‪ 39‬درصد‪ ،‬جیپ ب��ا ‪ 36‬درصد‬ ‫و ائ��ودی نی��ز ب��ا ‪ 36‬درصد‪ ،‬دیگ��ر خودروها‬ ‫و نش��ان (برند)های��ی بودن��د ک��ه ب��ه عنوان‬ ‫جمهوریخواه ترین خودروها معرفی شدند‪.‬‬ ‫در نقط��ه مقابل ان گروه نیز طبیعی اس��ت‬ ‫که دموکرات ترین نش��ان(برند)های خودرویی‬ ‫شناس��ایی و معرفی ش��وند و بر همین اساس‪،‬‬ ‫اتومبیل های نش��ان(برند) تس�لا با س��هم ‪37‬‬ ‫درصدی‪ ،‬فیات با س��هم ‪35‬درصدی و لندروور‬ ‫با س��هم ‪ 32‬درصدی به عنوان دموکرات ترین‬ ‫نش��ان(برند) در این طرح نظرسنجی برگزیده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹دونالد ترامپ‪ ،‬برنده نهایی‬ ‫در میان نامزد های ریاس��ت جمهوری امریکا‬ ‫ج��دا از اینکه عضو حزب جمهوریخواه باش��ند‬ ‫ی��ا دموکرات‪ ،‬دونالد ترامپ بیش��ترین انتخاب‬ ‫و رای را در این نظرس��نجی ب��ا ‪ 24‬درصد ارا‬ ‫ب��ه خود اختصاص داد و ب��ه دنبال او‪ ،‬هیالری‬ ‫کلینت��ون دموکرات ب��ا ‪ 18‬درص��د ارا‪ ،‬برنی‬ ‫س��ندرز ب��ا ‪ 17‬درصد‪ ،‬تد کروز ب��ا ‪ 9‬درصد و‬ ‫مارکو روبیو با ‪ 7‬درصد مجموع ارا پش��ت‪ ،‬سر‬ ‫ترامپ ق��رار گرفتند‪ .‬مجموع س��ایر نامزد های‬ ‫باقیمانده نیز در مجموع کمتر از ‪ 5‬درصد ارای‬ ‫نظردهندگان را جذب کردند‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫‪ 2‬نامزد دیگر یعنی کریس کریس��تی و کارلی‬ ‫فیورنی��ا که با اعالم انص��راف از ادامه رقابت‪ ،‬از‬ ‫جمع نامزد های ریاس��ت جمهوری سال اینده‬ ‫امریکا خارج شدند‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های نظرس��نجی انجام شده‬ ‫بیش��تر مال��کان نش��ان(برند)های مط��رح و‬ ‫شناخته ش��ده تر خودروها نس��بت به انتخاب‬ ‫دونال��د ترامپ اظهار تمای��ل کرده اند‪ .‬از زاویه‬ ‫فراوانی طرفداران ترامپ بین نش��ان(برند)های‬ ‫مطرح نیز نتایج حاصل ش��ده ب��ه این ترتیب‬ ‫بوده اس��ت که ‪31‬درصد مالکان نش��ان(برند)‬ ‫جی ام س��ی‪31 ،‬درصد دارن��دگان اتومبیل های‬ ‫میتسوبیش��ی‪30 ،‬درصد صاحبان خودروهای‬ ‫س��ایون (از زیرمجموعه های تویوتا)‪25 ،‬درصد‬ ‫اتومبیل ه��ای فورد و معادل همین نس��بت در‬ ‫میان مالکان ‪ 3‬نشان(برند) شناخته شده دیگر‬ ‫ش��امل جیپ‪ ،‬بیوک و کادی�لاک گفته اند که‬ ‫به احتم��ال زیاد به ترام��پ جمهوریخواه رای‬ ‫خواهند داد‪ .‬جالب اینجاست که در میان تمام‬ ‫یک ه��زار و یکصد نفر مالک خ��ودروی حاضر‬ ‫در این نظرس��نجی‪ ،‬هیچ ی��ک از اتومبیل های‬ ‫نش��ان(برند) فیات (و مالکان انها) اعتقادی به‬ ‫ترامپ نداش��ته و او را انتخ��اب نخواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنین نش��ان(برند)هایی که اعالم کرده اند‬ ‫به هی�لاری کلینتون دموک��رات رای خواهند‬ ‫داد از نظ��ر کثرت تع��داد و به ترتیب عبارتند‬ ‫هزینه ‪ ۴۴۵‬میلیون دالری فراخوان ایربگ‬ ‫فولکس واگ��ن ممکن اس��ت ‪ ۴۰۰‬میلی��ون یورو (‪۴۴۵‬‬ ‫میلیون دالر) به منظور پوشش هزینه فراخوان خودروهای‬ ‫مجهز به ایربگ های معیوب تاکاتا در امریکا اختصاص دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هفته نامه المانی «ولت ام سونتاگ» به‬ ‫گ المانی‬ ‫نقل از منابع اگاه گزارش داد ‪ 3‬خودروس��از بزر ‬ ‫اوایل ماه ج��اری اعالم کردند ب��رای ‪ ۲/۵‬میلیون خودرو‬ ‫در امریکا که به ایربگ های تاکاتا مجهز هستند‪ ،‬فراخوان‬ ‫دادن��د‪ .‬این فراخوان جدید ترین فراخوان در بحران ایمنی‬ ‫طوالنی مدتی اس��ت ک��ه مربوط به این قطعه س��از ژاپنی‬ ‫است‪ .‬براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬فولکس واگن اعالم کرده‬ ‫برای ‪ ۸۵۰‬هزار خ��ودرو فراخوان خواهد داد‪ ،‬در حالی که‬ ‫شرکت های خودروس��ازی «ب ام و» و دایملر هر یک برای‬ ‫‪ ۸۴۰‬هزار خودرو فراخوان خواهند داد‪ .‬ماه گذش��ته پس‬ ‫از اینکه یک راننده اهل کالیفرنیای جنوبی بر اثر ترکیدن‬ ‫ایربگ خودروی فورد رنجر ‪ ۲۰۰۶‬کشته شد‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫ایمنی ازادراه امریکا فولکس واگن و ‪ 5‬خودروس��از دیگر را‬ ‫وادار کرد برای بیش از ‪ ۵‬میلیون خودروی دیگر فراخوان‬ ‫دهند‪ .‬این اژانس به نتایج ازمایش��ی اشاره کرد که نشان‬ ‫داد ‪ 4‬بادکننده مورداس��تفاده در مدل های مختلف منفجر‬ ‫شده اند‪ .‬بادکننده های تاکاتا از نیترات امونیوم برای ایجاد‬ ‫انفج��ار کوچکی ک��ه ایربگ ها را در تص��ادف باد می کند‪،‬‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ .‬اما تاکاتا اعالم کرده اس��ت این ماده‬ ‫شیمیایی در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و‬ ‫رطوبت باالی هوا به مدت طوالنی‪ ،‬ممکن است با سرعت‬ ‫زیادی منفجر شده و قوطی فلزی که محل نگهداری این‬ ‫ماده اس��ت را تکه تکه کند‪ .‬نقص ایمنی ایربگ ها تاکنون‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ته در جه��ان برجای گذاش��ته که ‪ ۹‬م��ورد انها‬ ‫در امریکا بود ه و ‪ ۱۳۹‬نفر مصدوم ش��ده اند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خودروسازی در امریکا برای بیش از ‪ ۲۴‬میلیون خودروی‬ ‫مجه��ز به ای��ن ایربگ ها ک��ه در خطر ترکی��دن و پرتاب‬ ‫تکه های فلز هستند‪ ،‬فراخوان داده اند‪.‬‬ ‫از نش��ان(برند) مرس��دس بن��ز ‪ 25‬درص��د‪،‬‬ ‫اینفینیتی و تسال نیز هر یک ‪25‬درصد‪ ،‬ب ام و‬ ‫‪24‬درصد‪ ،‬و کادیالک ‪24‬درصد‪ ،‬عالوه بر اینها‪،‬‬ ‫‪44‬درصد مال��کان خودروهای فیات‪41 ،‬درصد‬ ‫نش��ان(برند) مین��ی‪35 ،‬درص��د اتومبیل های‬ ‫تس�لا‪32 ،‬درصد ولووه��ا‪28 ،‬درص��د مزداها‪،‬‬ ‫‪28‬درصد فولکس واگن ها‪27 ،‬درصد سایون ها‪،‬‬ ‫‪27‬درصد سوباروها و سرانجام ‪25‬درصد مالکان‬ ‫خودروهای تویوتا اعالم کرده اند که به نفر سوم‬ ‫کنونی نامزد های ریاست جمهوری امریکا یعنی‬ ‫برنی ساندرز رای خواهند داد‪.‬‬ ‫برخی گروه بندی های دیگر در این نظرسنجی‬ ‫نی��ز نتایج جالب��ی را به نمایش گذاش��ته اند به‬ ‫این صورت که بیش��تر مال��کان خودروهایی که‬ ‫به ترامپ اعتقاد دارند‪ ،‬وس��یله نقلیه خودش��ان‬ ‫را از میان محصوالت و نش��ان(برند)های داخلی‬ ‫امریکا انتخاب کرده اند‪ .‬سوای این مورد‪ ،‬حدود‬ ‫‪57‬درصد مالکان خودرو با تحصیالت دانشگاهی‬ ‫و ح��دود ‪36‬درص��د مالکانی ک��ه دارای درامد‬ ‫ساالنه خانوار ‪100‬هزار دالر و بیشتر بوده اند نیز‬ ‫گفته اند که ترامپ گزینه بهتری است‪.‬‬ ‫همچنین ‪33‬درصد مالکان جوان خودرو که‬ ‫س��ن انها بین ‪ 18‬تا ‪29‬سال اس��ت ترامپ را‬ ‫بیشتر از سایر نامزد ها تایید کرده اند‪.‬‬ ‫البته در همین گروه بندی های اخیر ش��رایط‬ ‫کلینتون دموکرات به نظر مناسب تر است زیرا‬ ‫در میان مال��کان خودروهایی ک��ه موافق وی‬ ‫هستند‪76 ،‬درصد دارای تحصیالت دانشگاهی‬ ‫و ‪45‬درصد نیز سرپرس��ت خانوارهایی هستند‬ ‫که درامد ساالنه خانوار انها بیش از یکصدهزار‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬در میان مالکان ج��وان خودروها‬ ‫اما هی�لاری کلینت��ون طرفدارانی ب��ه مراتب‬ ‫کمتر دارد و موافقان وی در گروه س��نی ‪ 18‬تا‬ ‫‪29‬سال حداکثر به ‪9‬درصد می رسند‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫در میان‬ ‫ نشان(برند) های‬ ‫خودرویی‪،‬‬ ‫جمهوریخواه ترین‬ ‫نشان(برند) را‬ ‫باید خودروی‬ ‫لکسوس نامید‬ ‫که سهمی‬ ‫‪ 45‬درصدی در‬ ‫میان مجموع‬ ‫مارک های‬ ‫خودروسازان‬ ‫در اختیار داشت‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل ان‬ ‫دموکرات ترین‬ ‫نشان (برند)های‬ ‫خودرویی تسال با‬ ‫سهم ‪ 27‬درصدی‬ ‫قرار دارد‬ ‫احتمال لغو سرمایه گذاری جنرال موتورز در برزیل‬ ‫ریی��س جنرال موتورز در اظهاراتی اع�لام کرد که اگر‬ ‫وضعی��ت اقتصادی و سیاس��ی برزیل بهب��ود نیابد‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت طرح هایش برای س��رمایه گذاری جدید در این‬ ‫کشور را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬برزیل تا این اواخر یک��ی از ‪ ۵‬بازار‬ ‫بزرگ خ��ودرو در جهان ب��ود‪ ،‬ام��ا درحال حاضر گرفتار‬ ‫بدترین رکود یک ربع قرن اخیر شده و اعتماد تجاری به‬ ‫دلیل تردید های سیاسی دچار لطمه شده است‪.‬‬ ‫دان امان‪ ،‬ریی��س جنرال موتورز در مصاحبه با روزنامه‬ ‫«اس��تادو دو س��نت پائولو» اظهار کرد‪ :‬امیدوارم ش��اهد‬ ‫پیش��رفت های اقتصادی و سیاس��ی در مدت ‪ 6‬تا ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫اینده باش��یم که به ما اج��ازه خواه��د داد به طرح های‬ ‫ی خود پایبند بمانی��م‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫جنرال موت��ورز طرح های��ش را مورد ارزیابی دوب��اره قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬جنرال موتورز سال گذشته اعالم کرد که قصد‬ ‫دارد تا س��ال ‪۲۰۱۹‬م ‪۱/۶۲‬میلیارد دالر در محصوالت و‬ ‫فناوری جدید در برزیل س��رمایه گذاری کند‪ ،‬اما رکود به‬ ‫بخش خودرو لطمه ش��دیدی وارد کرده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫اعالم انجمن خودروسازان ملی برزیل‪ ،‬تولید خودروهای‬ ‫س��واری و باری در ژانویه نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۹/۳‬درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش‬ ‫ماهان��ه از س��ال ‪۲۰۰۳‬م ب��ود‪ .‬همچنین می��زان فروش‬ ‫‪۳۸/۸‬درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ماهانه در‬ ‫‪ ۹‬سال گذشته بود‪ .‬با وجود رکود اقتصادی شدید‪ ،‬برزیل‬ ‫ت ش��رکت هایی مانند فیات‬ ‫همچنان پایگاه بزرگ فعالی ‬ ‫کرایس��لر‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬فورد موتور و جنرال موتورز باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬بری اینگل‪ ،‬رییس منطقه امریکای جنوبی‬ ‫جنرال موت��ورز در همین مصاحبه اظه��ار کرد‪ :‬برزیل به‬ ‫تغییرات در سیاس��ت مال��ی و اصالحات نظ��ام مالیاتی‪،‬‬ ‫نیروی کار و قوانین رگوالتوری نیاز دارد‪ ،‬زیرا این کش��ور‬ ‫بسیار غیررقابتی است‪.‬‬ ‫دایملر در حال توسعه یک مرکز جدید صادرات خودرو‬ ‫به اس��یا و چین به عنوان بزرگترین ب��ازار محصوالتش از‬ ‫بندر کوپر اسلووانی است‪ .‬به گزارش اخبارخودرو‪ ،‬دایملر‬ ‫تصمی��م گرفته تا پای��ان دهه جاری مرس��دس بنز را به‬ ‫بزرگترین تولیدکننده خودروه��ای لوکس جهان تبدیل‬ ‫کند‪ .‬به همین منظور این ش��رکت نیازمند توسعه شبکه‬ ‫جهانی لجس��تیک و انتقال محصوالت به بازارهای هدف‬ ‫است‪ .‬مرسدس بنز اعالم کرده که به تازگی مرکز جدیدی‬ ‫را ب��رای صادرات خ��ودرو از اروپا به اس��یا درنظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این مرکز که در بندر کوپر اس��لووانی واقع اس��ت‬ ‫فعالیت عملیاتی خود را از اواخر س��ال ‪۲۰۱۵‬م اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬مدیر چرخه تامین قطعات محصوالت مرسدس بنز‬ ‫گفت‪ :‬یک مرکز صادراتی در مدیترانه مس��یر مناسبی را‬ ‫ب��رای صادرات با هزینه کم و ایج��اد ارتباط میان اروپا و‬ ‫اس��یا ایجاد می کند‪.‬این بندر سومین مرکز مهم صادرات‬ ‫محصوالت دایملر پس از المان و بلژیک اس��ت‪ .‬قرار است‬ ‫این واحد محصوالتش را عالوه بر اسیا به استرالیا‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی و مکزیک نیز صادر کند‪ .‬به احتمال زیاد بیش��تر‬ ‫محص��والت صادراتی این واح��د در کارخانه های المان و‬ ‫مجارس��تان تولید شده اند که البته ارسال انها با توجه به‬ ‫دوری مقصد از یک تا ‪ ۷‬روز به طول خواهد انجامید‪.‬‬ ‫احتمال ورود سهامداران‬ ‫هلندی به فولکس‬ ‫س��هامداران فولکس واگ��ن درنظر دارند ب��ه هر نحوی‬ ‫که ش��ده با همکاری نزدیک با یکدیگر برخی مش��کالت‬ ‫مربوط به رس��وایی االیندگی را برطرف کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬وقتی یک شرکت یک سوم از ارزش سهام خود‬ ‫را از دس��ت می دهد از هر موقعیتی برای بازیابی وضعیت‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬در این مدت ‪۲۲‬میلیارد یورو از ارزش‬ ‫س��هم فولکس واگن در بازار از دس��ت رفته‪ .‬اما همچنان‬ ‫س��هامدارانی هس��تند که به دنبال تزریق سرمایه به این‬ ‫غول خودرو س��ازی اروپا بوده و پیش��قدم ش��ده اند‪ .‬البته‬ ‫هنوز نام این سرمایه گذاران اعالم نشده و مشخص نیست‬ ‫که چه افرادی و چه تعدادی حاضر به س��رمایه گذاری در‬ ‫فولکس ش��ده اند اما می دانیم که ملیت این افراد هلندی‬ ‫بوده و به احتمال زیاد بخش��ی از پوشش ضرردهی چند‬ ‫میلیاردی ان را به عهده می گیرند‪.‬گفته می شود این افراد‬ ‫بخش��ی از یک موسس��ه هلندی هس��تند که توانسته اند‬ ‫موافق��ت دول��ت را برای دخال��ت در فعالیت ه��ای مالی‬ ‫فولکس واگن جلب کنند‪.‬‬ ‫ همکاری سامسونگ‬ ‫در تولید خودروهای هوشمند‬ ‫سامس��ونگ به تازگی اعالم کرده است که برای توسعه‬ ‫خودرو ه��ای هوش��مند در این��ده‪ ،‬ب��ا ‪ SEAT‬و ‪SAP‬‬ ‫هم��کاری می کند‪ .‬ب��ه گ��زارش اخبار خودرو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سامس��ونگ درحال حاض��ر بزرگتری��ن تولید کننده تلفن‬ ‫هوشمند در جهان است و به طور تقریبی در هر چیزی که‬ ‫به فناوری مربوط می ش��ود دستی دارد و به نظر می رسد‬ ‫به صنعت در حال رش��د فناوری خودرو نیز عالقه زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬این شرکت برای توسعه فناوری های خودران‬ ‫تیمی تشکیل داده و با «ب ام و» وارد همکاری شده است‪.‬‬ ‫این غول فناوری ساکن کره اعالم کرده است ‪ 3‬شرکت‬ ‫سامسونگ‪ SEAT ،‬و ‪ SAP‬در رویداد ‪ MWC‬بارسلون‬ ‫ب��ه معرف��ی ایده هایی خواهن��د پرداخت ک��ه از اخرین‬ ‫فناوری ه��ای روز بهره می گیرن��د‪ .‬توانایی پرداخت بدون‬ ‫نیاز به خارج شدن از خودرو‪ ،‬استفاده از کلید دیجیتالی‪،‬‬ ‫تجربه کاربری منحصر به فرد و‪ ...‬می توانند بخشی از این‬ ‫ایده ها باشند‪.‬‬ ‫اینیونگ ری‪ ،‬رییس بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬نرم افزار‬ ‫و خدم��ات سامس��ونگ می گوید‪« :‬همکاری سامس��ونگ‬ ‫ب��ا ‪ SEAT‬و ‪ SAP‬نش��ان دهنده تعه��د ما به توس��عه‬ ‫راه حل های نواورانه برای نسل بعدی خودرو های هوشمند‬ ‫است‪».‬‬ ‫‪26‬‬ ‫موافقت دولت با اصالح قانون مهندسی ساختمان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حمل و نقل «یکپارچگی»‬ ‫نیست‬ ‫رییس ات��اق فکر راه اه��ن با بیان‬ ‫اینکه یکپارچه س��ازی حمل ونقل در‬ ‫ایران تعریف نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از کش��ورها ب��رای یکپارچه س��ازی‬ ‫حمل ونق��ل خ��ود یک دس��تگاه یا‬ ‫متولی مش��خص دارند ولی در ایران‬ ‫دستگاهی این مسئولیت را بر عهده‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫مزیت های «تراموا» چشم پایتخت را گرفت‬ ‫بازگشت «ماشین دودی» به خیابان های شهر‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫جزئیات فروش اینترنتی‬ ‫بلیت سفرهای دریایی‬ ‫توسعه شهری خردورزانه باشد‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬باید ب��ه گونه ای برای طراحی‬ ‫فض��ای اینده ش��هرها و محیط های‬ ‫زندگی م��ان تصمیم گی��ری کنی��م‬ ‫که عاقالنه تری��ن‪ ،‬خردورزانه ترین و‬ ‫منطقی تری��ن حال��ت تصمیم گیری‬ ‫برای کش��ور باشد‪ .‬پیروز حناچی در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تصمیم گیری‬ ‫برای س��ازندگی و توس��عه ش��هری باید بر مبن��ای اطالعات‬ ‫کافی باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری‬ ‫برنامه های بخش��ی و درون س��ازمانی نهادها و دس��تگاه های‬ ‫دیگ��ر را دریافت می کنیم‪ .‬به عن��وان نمونه از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برنامه های حوزه صنع��ت‪ ،‬از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی درب��اره وضعیت خاک کش��ور‪ ،‬برنامه های وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردش��گری و سایر دس��تگاه ها و نهادها را دریافت‬ ‫کرده و پس از تلفیق و تطبیق این برنامه ها با یکدیگر‪ ،‬به یک‬ ‫برنامه جامعی که خصایص همه این برنامه ها را داش��ته باشد‬ ‫و هم��ه بخش ها از ان دفاع کنند‪ ،‬دس��ت می یابیم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در برنامه های شورای عالی شهرسازی و معماری کمتر‬ ‫می توانید برنامه ای که در ان نقص و اشتباه استراتژیک باشد‪،‬‬ ‫ببینی��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه برخی برنامه ریزی بخش��ی بدون‬ ‫داش��تن نگاه جامع به مشکالت بزرگ در داخل شهرها منجر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگراه نواب تهران را در دهه ‪ ۷۰‬برای‬ ‫اتصال ش��بکه ارتباطی جنوب و ش��مال پایتخت به یکدیگر‬ ‫ساختند‪.‬‬ ‫خشایار کاشانی جو‬ ‫تراموا‬ ‫به طورمعمول‬ ‫می تواند‬ ‫‪ 10‬تا ‪12‬هزار‬ ‫نفر و برخی‬ ‫سیستم های‬ ‫پیشرفته تر‬ ‫حتی تا ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر در ساعت‬ ‫را جابه جا کند‬ ‫ماش��ین دودی قرار است به خیابان های تهران‬ ‫برگ��ردد؛ با این تفاوت که ب��ه جای دود کردن و‬ ‫ایج��اد الودگی در محیط زیس��ت‪ ،‬با اس��تفاده از‬ ‫الکتریس��یته به عنوان یک شیوه حمل ونقل پاک‬ ‫عمل خواهد کرد‪ .‬به نظر می رس��د بعد از سال ها‬ ‫اما و اگر‪ ،‬باالخره مزیت های قطار س��بک شهری‬ ‫یا ال ارتی و تراموا به عنوان بخش��ی از ان‪ ،‬چشم‬ ‫مدیران شهری پایتخت را گرفته و حاال قرار است‬ ‫نخستین ال ارتی کشور در تهران راه اندازی شود‪.‬‬ ‫این خبر را س��یدجعفر تشکری هاشمی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری ته��ران داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او با دفاع از این ش��یوه حمل و نقل اعالم‬ ‫کرده اس��ت که در صورت تصویب ش��ورای شهر‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هرداری امادگی دارد «ال ارتی» را در‬ ‫محدوده بازار و منطقه ‪ 12‬تهران‪ ،‬راه اندازی کند‪.‬‬ ‫تشکری هاشمی معقد است «ال ارتی»‪ ،‬بخشی از‬ ‫نیازمندی تردد شهروندان در محدوده پیاده راه ها‬ ‫و نقاط متمرکز بر بازار را تامین خواهد کرد و قرار‬ ‫نیست جایگزین مترو شود‪ ،‬بلکه مکملی برای این‬ ‫شیوه حمل ونقل خواهد بود‪.‬‬ ‫در تاریخ شهری ایران استفاده از لکوموتیو های‬ ‫دودی پیش��ینه دارد؛ هم��ان ترامواهای اولیه ای‬ ‫ک��ه به ماش��ین دودی مع��روف بودن��د‪ ،‬اما این‬ ‫س��نت در طول تاریخ به فراموش��ی سپرده شده‬ ‫و فرهنگ خودرومدار بر ش��هرهای ما غالب شد‪.‬‬ ‫یک متخصص طراحی ش��هری و ترافیک معتقد‬ ‫است این شیوه اگرچه تاکنون در ایران راه اندازی‬ ‫نش��ده اما به طور قطع برای اس��تفاده در تهران‬ ‫توجیه دارد‪.‬‬ ‫خش��ایار کاش��انی جو‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫مهندس��ان مش��اور و اس��تاد دانش��گاه در حوزه‬ ‫شهرس��ازی و حمل و نقل ش��هری‪ ،‬به‬ ‫از‬ ‫مزایای قطار س��بک شهری می گوید‪ .‬انطور که او‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬راه اندازی تراموا زیرساخت خاصی‬ ‫نی��از ندارد و در مس��یر ایجاد ان دش��واری هایی‬ ‫همچون حف��ر تونل برای مترو در زیرزمین وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نکته مه��م دیگر در راه ان��دازی تراموا این‬ ‫اس��ت که برای حرکت ان می توان از مس��یرهای‬ ‫موجود اتوبوس های تندرو (بی ارتی) استفاده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬این مس��یرهای مج��زا و اختصاصی‪،‬‬ ‫بستر مناس��بی برای استفاده به عنوان مسیرهای‬ ‫«ال ارتی» و تراموا هستند‪.‬‬ ‫کاش��انی جو این نکته را ه��م اضافه می کند که‬ ‫یک مزیت مهم سیس��تم ال ارتی و تراموا نس��بت‬ ‫به بی ارتی این اس��ت که الزم نیست همیشه یک‬ ‫مسیر مجزا داشته باش��د‪ ،‬بلکه تنها در زمانی که‬ ‫ترام��وا در حال عبور اس��ت‪ ،‬نیاز به مس��یر ویژه‬ ‫دارد و در زمان ه��ای دیگ��ر‪ ،‬مس��یر ان می تواند‬ ‫برای س��ایر ش��یوه های حمل ونقل ازاد باشد‪ ،‬این‬ ‫انعطاف پذیری‪ ،‬به گفته کاشانی جو‪ ،‬ویژگی خاص‬ ‫و مه��م ال ارتی در مقایس��ه با بی ارتی اس��ت‪ .‬در‬ ‫مجموع راه اندازی ال ارتی زمانبر نیست و تنها نیاز‬ ‫به ریل گذاری و ایجاد ایستگاه های مسافری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«ال ارتی» در بافت های تاریخی‬ ‫ال ارت��ی به ویژه ب��رای محدوده ه��ای تاریخی‬ ‫ماشین دودی گردشگری در بازار تهران‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مهرداد‬ ‫تقی زاده افزود‪ :‬اگر اتفاقاتی مانند تغییر جانمایی ایستگاه های‬ ‫راه اه��ن هم��دان و ق��م رخ می دهد ت��ا یکپارچه س��ازی در‬ ‫حمل ونقل بیرون و درون شهر محقق شود‪ ،‬این تصمیم ها تنها‬ ‫قائم به شخص است و سیس��تم خاصی برای یکپارچه سازی‬ ‫حمل ونقل در ایران تعریف نش��ده است‪ .‬تقی زاده با یاداوری‬ ‫اینک��ه در بس��یاری از کش��ورها وزارت حمل ونق��ل متول��ی‬ ‫یکپارچه س��ازی حمل ونقل درون و بیرون ش��هر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البت��ه این به معنای ورود وزارت راه یا حمل ونقل ان کش��ور‬ ‫به موضوع حمل ونقل درون ش��هری نیست بلکه تصمیم ها تا‬ ‫م��رز ورود به ش��هر و ایجاد پیوند می��ان حمل ونقل درون و‬ ‫برون ش��هر گرفته می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای یکپارچگی‬ ‫حمل ونقل نیاز به تغییر قوانین و دس��تورالعمل های بسیاری‬ ‫است و گذر از این مراحل زمان زیادی را از کشور می گیرد‪ .‬در‬ ‫بسیاری کشورهای توسعه یافته بدون وجود مدیریت سیستم‬ ‫حمل ونقل یکپارچه‪ ،‬پروتکل های همکاری بین شهرداری ها‪،‬‬ ‫وزارت راه‪ ،‬پلیس و س��ایر نهادهای متولی حمل ونقل به امضا‬ ‫می رسد تا یکپارچه سازی با تفاهم های میان دستگاهی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون امور دریایی سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با اشاره به جزئیات طرح‬ ‫س��اماندهی س��فرهای دریایی نوروز‬ ‫‪ 95‬گفت‪ :‬مهم تری��ن اقدامی که در‬ ‫حال پیگیری ان هس��تیم‪ ،‬اینترنتی‬ ‫ش��دن خرید بلیت سفرهای دریایی‬ ‫است‪ .‬محمد راس��تاد در گفت وگو با‬ ‫تین نیوز اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی دقیق و منسجم برای کنترل‬ ‫و نظارت بر ش��ناورهای مس��افری و تامین ایمنی و اسایش‬ ‫مسافران دریایی در ایام نوروز در دستور کار است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اگرچه در همه روزهای س��ال س��فرهای دریای��ی همواره از‬ ‫نظ��ر فنی و ایمنی کنترل می ش��ود اما از نیمه دوم اس��فند‬ ‫طرح س��اماندهی سفرهای دریایی نیز انجام می شود و تا ‪15‬‬ ‫فروردین س��ال اینده ادامه دارد‪ .‬راستاد افزود‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫بازرسان فنی و ایمنی بر رعایت کامل الزامات ایمنی شناورها‬ ‫و مسافران نظارت می کنند‪ ،‬محدوده های مجاز برای سفرهای‬ ‫تفریحی دریایی مش��خص می شود‪ .‬وی با اشاره به مهم ترین‬ ‫اولویت س��ازمان بن��ادر و دریانوردی برای ای��ام نوروز گفت‪:‬‬ ‫مهم تری��ن اقدامی ک��ه در حال پیگیری ان هس��تیم و البته‬ ‫بخش��ی از ان نیز عملیاتی شده‪ ،‬اینترنتی شدن خرید بلیت‬ ‫سفرهای دریایی است‪ .‬راستاد افزود‪ :‬این اقدام باعث سهولت‬ ‫برنامه ریزی سفرهای دریایی از سوی مسافران می شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه تهیه بلیت ش��ناورهای مس��افری در هر شهر و نقطه از‬ ‫کشور برای مسافران امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫هیات دولت با الحاق موادی به ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل‬ ‫ساختمان موافقت کرد‪ .‬اصالح این ایین نامه که از ان به عنوان بسترساز معماری‬ ‫و شهرس��ازی پایدار یاد می ش��ود‪ ،‬ب��ا هدف توجه به اص��ول و مبانی معماری و‬ ‫شهرس��ازی ایرانی ـ اسالمی انجام می شود‪ .‬ازجمله دالیل اصالح این ایین نامه‪،‬‬ ‫توجه به اصول اخالق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی است‪.‬‬ ‫ش��هرها و محدوده های��ی که تبدیل ب��ه پیاده راه‬ ‫می شوند و تردد مردم در انها زیاد است‪ ،‬بهترین‬ ‫شیوه حمل و نقل است زیرا با گذر از روی زمین‪،‬‬ ‫برای مردم جذابیت داش��ته و پویایی و سرزندگی‬ ‫در فض��ای ش��هری ایج��اد می کند‪ .‬کاش��انی جو‬ ‫ی��اداوری می کند که این سیس��تم ب��رای تهران‬ ‫و بس��یاری از ش��هرها همچون اصفهان‪ ،‬تبریز و‬ ‫مش��هد نیاز اس��ت‪ ،‬هرچن��د برای هر ی��ک باید‬ ‫مطالعات امکان س��نجی اختصاصی انجام شود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او‪ ،‬در بافت ه��ای تاریخی با توجه به اینکه‬ ‫ع��رض خیابان ها اندک ب��وده و عب��ور مترو نیز‬ ‫ممکن اس��ت در بافت های تاریخی ارتعاش ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬تراموا می تواند بهترین گزینه باشد و همین‬ ‫حاال در بسیاری از شهرهای دنیا شیوه متداول در‬ ‫بافت های تاریخی است‪.‬‬ ‫یکی از انتقادات وارد ب��ه مترو‪ ،‬حرکت در زیر‬ ‫زمین است که برای مردم جذابیت ندارد و انها را‬ ‫از فضای شهری دور می کند‪ ،‬در مقابل‪ ،‬تراموا در‬ ‫سطح ش��هر حرکت می کند که به ویژه در زمینه‬ ‫گردشگری‪ ،‬قابل توجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان جابه جای�ی ‪20‬ه�زار نف�ر در‬ ‫ساعت‬ ‫برخ��ی معتقدن��د هزین��ه راه ان��دازی ال ارتی‬ ‫باید صرف مترو و بی ارتی ش��ود‪ ،‬اما کاش��انی جو‬ ‫توضی��ح می دهد که در این زمینه نمی توان حکم‬ ‫کل��ی داد‪ ،‬بلکه اظهار نظر در این ب��اره نیاز به کار‬ ‫مطالعاتی دارد که مبنای ان می تواند حجم سفر‬ ‫باشد‪ .‬انطور که او توضیح می دهد‪ ،‬تراموا معموال‬ ‫می توان��د ‪ 10‬ت��ا ‪12‬ه��زار نفر را در هر س��اعت‬ ‫جابه ج��ا کند و برخی سیس��تم های پیش��رفته تر‬ ‫ال ارت��ی حتی ت��ا ‪ 20‬هزار نفر در س��اعت را نیز‬ ‫جابه ج��ا می کن��د‪ .‬بی ارت��ی ب��رای مقیاس های‬ ‫کمت��ر‪ ،‬یعنی ح��دود ‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار نفر در س��اعت‬ ‫پاسخگوس��ت و برای باالی ‪20‬هزار نفر در ساعت‬ ‫رشد ‪۱۰۰‬درصدی ترانزیت ریلی در سال ‪۹۵‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن با اش��اره به‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای رش��د ‪۱۰۰‬درصدی در‬ ‫حوزه ترانزیت در س��ال ‪ ۹۵‬بر بسترسازی به‬ ‫منظور ارتقای خدمات با هدف کسب رضایت‬ ‫مسافران نوروزی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محسن پورسیداقایی در جلسه‬ ‫ش��ورای هماهنگی مدی��ران راه اهن افزود‪:‬‬ ‫عملک��رد راه اهن در یک س��ال گذش��ته در‬ ‫زمین��ه بار با ‪1/5‬درصد رش��د همراه بوده اما‬ ‫همچن��ان در حوزه مس��افری به نقطه مطلوب نرس��یده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن تصریح کرد‪ :‬بهتری��ن عملکرد ریلی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬مربوط به حوزه ترانزیت با ‪۱۲۳‬درصد رشد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال و با توجه به شرایط کشور قابل قبول بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬پورس��یداقایی ادامه داد‪ :‬در سال جاری سهم راه اهن‬ ‫از حمل بار ‪1/5‬درصد بوده که در مقایس��ه با کل بار جابه جا‬ ‫شده در کشور رش��د ‪۹‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫راه اه��ن برنامه ری��زی برای کاهش زمان س��یر در حوزه های‬ ‫پرتردد مانند مشهد را از اولویت ها برشمرد و گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫شود در کنار اقداماتی همچون دوخطه کردن خطوط‪ ،‬نصب‬ ‫عالئم و سینگنالینگ در جهت ارائه خدمات‬ ‫مطلوب و باکیفیت تر و از همه مهم تر کاهش‬ ‫زمان س��یر‪ ،‬اقدام��ات الزم عملیاتی ش��ود‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی درباره احداث خط پرسرعت‬ ‫در مح��ور اصفهان ـ ته��ران گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی این کار اغاز شده و با راه اندازی کامل‬ ‫ان زمان س��یر حرکت به ‪ ۲‬س��اعت کاهش‬ ‫خواهد یافت و قطارها در این مسیر با سرعت‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلومت��ر در س��اعت حرکت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬بهره برداری کامل از‬ ‫این پروژه ‪ ۴‬س��ال طول می کش��د و پس از ان تالش خواهد‬ ‫ش��د با بهره گیری از این قطارهای پرسرعت‪ ،‬سرعت سیر در‬ ‫محور تهران ـ مش��هد به ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در س��اعت رسیده و‬ ‫این مسیر در بازه زمانی ‪ ۶‬ساعت طی شود‪ .‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫از برنامه ریزی به منظور عملیاتی ش��دن کار مطالعات بحث‬ ‫دوخطه کردن مس��یرها و برقی کردن در شهرهایی همچون‬ ‫تبریز خبر داد و گفت‪ :‬عمده سرمایه گذاران خارجی نسبت به‬ ‫تامین مالی این پروژه ها از جمله موضوع راه اندازی قطارهای‬ ‫پرس��رعت ابراز عالقه مندی کردند و این برنامه در بلندمدت‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫هم تنها مترو مناسب است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��اید هزینه ه��ای اولیه راه اندازی‬ ‫ال ارتی نس��بت به بی ارتی اندکی بیشتر باشد اما‬ ‫مزایای ان در درازمدت‪ ،‬همه هزینه های ابتدایی‬ ‫را جبران می کند و حتی در درازمدت‪ ،‬در مقایسه‬ ‫با بی ارتی‪ ،‬صرفه اقتصادی هم خواهد داش��ت‪ .‬او‬ ‫یاداوری می کند‪ :‬هرچند اس��تفاده از بی ارتی در‬ ‫مقایسه با خودروی شخصی دارای مزیت است اما‬ ‫ب��ه هر حال اتوبوس نوعی وس��یله نقلیه موتوری‬ ‫است که الودگی ایجاد می کند در حالی که تراموا‬ ‫با توجه به برقی بودن‪ ،‬هیچ گونه الودگی ندارد‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر ویژگی مهم ان‪ ،‬پویایی بخشیدن به‬ ‫فضاهای شهری است‪.‬‬ ‫در معاون��ت حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران در ی��ک مطالع��ه کارشناس��ی‪ ،‬وضعیت‬ ‫تراموا در ‪ 20‬ش��هر پیش��رفته دنیا بررس��ی شده‬ ‫و این مطالعه نش��ان می دهد تا سال ‪2020‬م در‬ ‫‪ 20‬شهر پیش��رفته دنیا‪ ،‬بیشترین سرمایه گذاری‬ ‫روی ال ارتی و تراموا بوده است‪ .‬البته کاشانی جو‬ ‫یاداوری می کند که یک دلیل این مسئله ان است‬ ‫که سیستم مترو این شهرها کامل شده است‪ .‬وی‬ ‫یاداوری می کند پاریس در ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫در ح��ال توس��عه تراموا و ال ارت��ی در کمربندی‬ ‫پاریس است‪ ،‬در این شهر سیستم پیشرفته تراموا‪،‬‬ ‫حدود ‪20‬هزار نفر را در هر س��اعت در کمربندی‬ ‫پاری��س جابه جا می کند‪ .‬در همس��ایگی ما یعنی‬ ‫در اس��تانبول نیز بار اصلی حمل ونقل عمومی بر‬ ‫دوش ترامواس��ت و به ویژه در بافت های تاریخی‪،‬‬ ‫تراموا سیستم اصلی حمل ونقل است‪ .‬کاشانی جو‬ ‫که از مدافعان سرسخت راه اندازی ال ارتی است‪،‬‬ ‫ی��اداوری می کند در زمان بررس��ی برنامه دوم ‪5‬‬ ‫س��اله ش��هرداری تهران در حوزه حمل و نقل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬منتقد این مس��ئله بوده که چرا موضوع‬ ‫ال ارت��ی یا قطار س��بک ش��هری در برنامه دیده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬او در این زمینه می گوید‪ :‬در برنامه‬ ‫ش��هرداری درباره همه ش��یوه های حمل و نقل و‬ ‫حتی پیاده رو و دوچرخه صحبت ش��ده اما درباره‬ ‫تراموا هیچ بحثی نش��ده بود‪ .‬به نظر می رسد این‬ ‫انتقاد کاش��انی جو‪ ،‬جرقه ای ب��رای پیگیری بحث‬ ‫راه اندازی قطار س��بک ش��هری در ته��ران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از ان بود که این شیوه حمل ونقل در‬ ‫مطالعات مطرح ش��د و اکنون راه اندازی ال ارتی‬ ‫در مح��دوده بازار‪ ،‬به طور جدی در دس��تور کار‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫ب��رای راه ان��دازی ترام��وا در هر ش��هری باید‬ ‫مطالعات ویژه ان ش��هر را داش��ت‪ ،‬ب��ا این حال‬ ‫کاش��انی جو به پاریس به عنوان یکی از الگوهای‬ ‫موفق راه اندازی و استفاده از تراموا اشاره می کند؛‬ ‫با توجه به اینکه از نظر فرم ش��هری و جمعیتی‪،‬‬ ‫پاریس را بس��یار ش��بیه ته��ران می دانند به نظر‬ ‫می رس��د می تواند الگوی خوی ب��رای راه اندازی‬ ‫تراموای تهران باش��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر انطور که‬ ‫کاش��انی جو اش��اره می کند‪ ،‬بهترین شهر دنیا از‬ ‫نظر سیس��تم تراموا‪ ،‬ش��هر استراسبورگ فرانسه‬ ‫اس��ت که در ان‪ 10 ،‬تا ‪ 12‬خط تراموا همه جای‬ ‫شهر را پوشش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ال ارتی در مقایسه با مترو‬ ‫درب��اره هزینه ه��ای راه ان��دازی ال ارت��ی در‬ ‫تهران‪ ،‬اگرچ��ه نیاز به مطالعات دقیق اس��ت اما‬ ‫تشکری هاش��می‪ ،‬مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ارقامی را به عنوان براورد اولیه اعالم کرده اس��ت‬ ‫که بیانگر مزیت هزینه راه اندازی این شیوه نسبت‬ ‫به مترو اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬س��اخت یک کیلومتر‬ ‫مس��یر ال ارتی‪ ،‬ح��دود ‪12‬میلی��ون دالر هزینه‬ ‫دارد و اگ��ر این هزینه را در مقایس��ه با س��اخت‬ ‫یک کیلومتر مترو مقایسه کنیم‪ ،‬حدود ‪20‬درصد‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده ی��ک کیلومتر مت��رو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یک قرن از تجربه «تعاونی مسکن» در دنیا عقبیم‬ ‫مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و‬ ‫شهرسازی گفت‪ :‬نخس��تین تعاونی مسکن‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬سال پیش و در سال ‪۱۸۵۰‬م در دانمارک‬ ‫شکل گرفت‪ .‬پس از ان در کشورهای فرانسه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬اتریش و سوئد هم تعاونی های مسکن‬ ‫تشکیل شدند‪ .‬حامد مظاهریان در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین شرکت تعاونی مسکن در ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۱‬از س��وی کارکن��ان و کارگران‬ ‫شرکت نفت تشکیل شد‪ .‬فاصله زمانی ایجاد‬ ‫تعاونی مس��کن در ایران با نخس��تین تعاونی مسکن در دنیا‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال اس��ت و ما یک قرن از جهان در زمینه تش��کیل‬ ‫تعاونی مس��کن عقب هس��تیم‪ .‬مظاهریان با بیان اینکه رشد‬ ‫تعاونی های مسکن در ایران به بعد از انقالب مربوط می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا سال ‪ ۱۳۵۷‬در ایران تنها ‪ ۶۷۶‬شرکت تعاونی مسکن‬ ‫داشته ایم؛ اما در سال ‪ ۹۰‬تعداد تعاونی های مسکن کشورمان‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد رس��ید؛ یعن��ی در ‪ 3‬دهه ‪ ۲۱‬برابر‬ ‫ش��د‪ .‬مظاهریان درباره کامیابی ها و ناکامی های تعاونی های‬ ‫مس��کن در این ‪ 3‬دهه بیان کرد‪ :‬در برنامه نخس��ت توسعه‪،‬‬ ‫تعاونی های مس��کن توانستند به ‪۶۰‬درصد هدف گذاری ها در‬ ‫زمینه تولید مس��کن دست یابند؛ در برنامه‬ ‫دوم توسعه نیز تعاونی های مسکن توانستند‬ ‫ب��ه ‪۵۰‬درص��د برنامه های از پی��ش طراحی‬ ‫ش��ده برس��ند‪ .‬این نقش در برنامه س��وم به‬ ‫‪۱۵‬درص��د کاه��ش یاف��ت؛ در برنامه های‬ ‫چهارم و پنجم نیز با توجه به طرح گسترده‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬نقش تعاونی های مس��کن در‬ ‫س��اخت واحدهای مسکونی زیر پوشش این‬ ‫طرح‪ ،‬ب��ه ‪۲۵‬درصد رس��ید‪ .‬بنابرین تجربه‬ ‫بسیار گسترده ای از تعاونی مسکن در ایران‬ ‫داری��م و همه مردم از ای��ن نهادهای اقتصادی درک واحدی‬ ‫دارن��د‪ .‬وی درباره تخلفات تعاونی های مس��کن مجری طرح‬ ‫مس��کن مهر در دولت قبل اظهار کرد ‪ :‬بیشترین تخلفات در‬ ‫تعاونی های مس��کن‪ ،‬مربوط به طرح مس��کن مهر در دولت‬ ‫قبل بود؛ در ان دوره تعاونی هایی که تشکیل می شد‪ ،‬واقعی‬ ‫نبودند؛ به این معنا که افرادی که دور هم جمع می ش��دند از‬ ‫یکدیگر ش��ناختی نداش��تند‪ .‬در ان زمان افرادی که ثبت نام‬ ‫کرده بودند‪ ،‬به ترتیب ش��ماره پرونده و بدون نظرخواهی‪ ،‬در‬ ‫تعاونی های مس��کن غیرواقعی قرار می گرفتند‪ .‬این وضعیت‪،‬‬ ‫بدترین تجربه تعاونی مسکن در ایران بود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو عازم سریالنکا شد‬ ‫حمی��د چیت چیان‪ ،‬وزی��ر نیرو در راس یک هیات کارشناس��ی متش��کل از‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی و مدیران دولتی با هدف توس��عه همکاری با‬ ‫سریالنکا در زمینه اب و برق عازم این کشور شده است‪ .‬وی وارد کلمبو‪ ،‬پایتخت‬ ‫تجاری س��ریالنکا شده و امروز در نخس��تین برنامه خود از پروژه احداث سد و‬ ‫نیروگاه چندمنظوره «اوما اویا» بازدید می کند‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫همسایگان شمالی در انتظار تامین برق از ایران‬ ‫پیش��رفت ای��ران در صنایع برق به حدی اس��ت‬ ‫ک��ه اکنون ایران ت��وان تامین بخش��ی از نیازهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خ��ود را دارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫توان تامین زیرس��اخت ها نیز وجود دارد اما چالش‬ ‫اصلی انتقال برق تامین مالی برای ساخت خطوط و‬ ‫پست های انتقال برق است‪.‬‬ ‫توان تولید برق ایران اکنون بیش از نیاز کش��ور‬ ‫اس��ت و با احتساب اینکه همسایگان شمالی ایران‪،‬‬ ‫کش��ورهای سردسیری هس��تند و نیاز کمتری به‬ ‫مصرف برق با هدف سرمایشی دارند‪ ،‬ایران می تواند‬ ‫مازاد تولید را به این کشور را منتقل کند‪ .‬موضوعی‬ ‫که در این زمینه اس��یب هایی وارد می کند کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت برق کش��ور است که بر‬ ‫اثر سیاست های اقتصادی دولت های گذشته انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با توجه به اینکه ایران در شرایط‬ ‫پس��ا تحریم قرار دارد برخی تحلیل ها گویای وجود‬ ‫فاینانس��ورهایی اس��ت ک��ه می توانن��د در صنعت‬ ‫برق ایران وارد ش��وند‪ .‬در ادامه‬ ‫به بررس��ی‬ ‫چگونگی تامین زیرساخت ها برای فروش برق دیگر‬ ‫کشورهای منطقه پرداخته است‪.‬‬ ‫علیرض��ا کالهی‪ ،‬رییس س��ندیکای صنعت برق‬ ‫درب��اره وضعیت صنعت برق در کش��ور و چگونگی‬ ‫تامین زیرس��اخت های مورد نیاز برای بخش انتقال‬ ‫ب��ه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬زیرس��اخت های برق دو‬ ‫بخش اصلی دارد‪ .‬بخش هایی که در زیرساخت های‬ ‫صنعت برق وجود دارد شامل تولید و انتقال و توزیع ‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایران در تولید برق خوشبختانه مشکلی‬ ‫ندارد‪ .‬همچنین با توجه به اینکه الگوی مصرف برق‬ ‫در همسایگان ش��مالی ایران متفاوت است و ایران‬ ‫در این منطقه م��ازاد تولید دارد‪ ،‬ظرفیت همکاری‬ ‫مشترک به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در صنعت‬ ‫برق وجود دارد این است که ظرفیت تولید برق در‬ ‫کشور بیشتر محدود به زمان اوج مصرف برق است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برای پوشش دهی تقاضای برق در پیک‬ ‫مصرف ایران نیروگاه های تولید برق را تقویت کرده‬ ‫ت��ا بتواند به س��طح میزان مصرف ب��رق متقاضیان‬ ‫پاسخ دهد‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای صنعت برق با اش��اره به اینکه‬ ‫پیک مصرف برق در کش��ور تابس��تان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این در حالی است که ایران در باقی فصل ها با مازاد‬ ‫تولید برق مواجه می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس در دیگر‬ ‫مواقع س��رمایه عظیمی در کش��ور بی��کار می ماند‪.‬‬ ‫همچنین در این دوران همس��ایگان ش��مالی ایران‬ ‫نی��از به برق دارند که ایران می تواند با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود در بخ��ش تولید برق نیاز انها‬ ‫را نیز پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی در حالی که از زیرس��اخت های انتقال برق به‬ ‫عنوان چالش اصلی صنعت برق نام برد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫تنها مش��کلی که در این زمین��ه وجود دارد ضعف‬ ‫ای��ران در تامین زیرس��اخت های م��ورد نیاز برای‬ ‫انتقال برق است‪.‬‬ ‫وی به این پرسش که دلیل ضعف ایران در تامین‬ ‫زیرساخت های انتقال برق چیست‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬یکی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫احداث ‪ 26‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫در ‪ 5‬سال‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫از مش��کالتی که در س��ال های گذش��ته باعث شد‬ ‫ایران در تامین زیرساخت های انتقال برق با مشکل‬ ‫رو به رو شود کاهش شدید سرمایه گذاری بود‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای صنع��ت برق اف��زود‪ :‬کاهش‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت برق یک��ی از بزرگترین‬ ‫اس��یب هایی ب��ود که دولت ه��ای نه��م و دهم به‬ ‫زیرساخت های این صنعت در کشور وارد کردند‪ .‬به‬ ‫این دلیل است که زیرساخت های موجود در کشور‬ ‫ظرفیت مناسبی برای انتقال برق ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ایران ت��وان تامین برخی‬ ‫نیازهای کش��ورهای همسایه خود را در زمینه برق‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬دلیل اصلی توان ایران در تامین‬ ‫نیازهای برق در کشورهای همسایه شمالی متفاوت‬ ‫بودن الگوی مصرف برق است؛ همچنین توان ایران‬ ‫در تولید بوده و اکنون توان زیرساختی انتقال برق‬ ‫در کشور اماده نیست‪.‬‬ ‫کالهی با اشاره به اینکه هر کشوری یک منحنی‬ ‫مصرف برق دارد که براساس ان زمان اون و غیراوج‬ ‫مصرف برق مش��خص می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عمده‬ ‫بار مصرف کش��ور ما سرمایشی است و در تابستان‬ ‫مصرف برق به پیک خود می رسد‪ .‬اما در کشور های‬ ‫همسایه شمالی این طور نیست و باید در نظر داشت‬ ‫که میانگین دمای این کش��ورها نیز از ایران پایین‬ ‫اس��ت و نیاز کمتری به مصرف سرمایش��ی برق در‬ ‫انها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت های انتقال‬ ‫برق در کش��ور تنها نیازمند س��رمایه گذاری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توان داخلی کشور در این زمینه هیچ مشکلی‬ ‫ندارد و ایران می توان��د این خطوط را احداث کند‪.‬‬ ‫تنها مش��کلی که در این زمینه وجود دارد کاهش‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وزارت‬ ‫نیرو همواره به بودجه عمومی کش��ور وابسته بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل وابستگی این وزارتخانه به بودجه‬ ‫عمومی کش��ور اختالف در فروش و تولید است که‬ ‫وزارت نیرو را وادار به استفاده از بودجه های دولتی‬ ‫می کن��د‪ .‬اختالفی که در ای��ن زمینه وجود دارد به‬ ‫ضرر وزارت نیرو اس��ت و ما ب��ه تفاوت ان در برنامه‬ ‫بودجه دولت تامین می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دولت های نه��م و دهم این اتفاق‬ ‫نیفتاد و کسری بودجه بسیاری در این وزارتخانه به‬ ‫وجود امد‪ .‬توجه نکردن به این بخش در س��ال های‬ ‫گذش��ته باعث ش��د ایران در صنعت برق با کاهش‬ ‫س��رمایه رو به رو ش��ود ک��ه این موضوع ب��ه تامین‬ ‫زیرس��اخت های انتقال برق نیز اسیب های بسیاری‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫کاله��ی با بی��ان اینک��ه صنعت برق در کش��ور‬ ‫خودکفاس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ا توجه به توان داخلی‬ ‫کشور باید برای توسعه زیرساخت ها منابع مختلفی‬ ‫به این بخش داده ش��ود‪ .‬توان ایران در صنعت برق‬ ‫اکنون فقط با مشکل سرمایه گذاری رو به رو است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بودجه ای که برای صنعت‬ ‫برق در کش��ور در دولت یازدهم در نظر گرفته شد‬ ‫هم برای این صنعت کافی نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این دولت برخی مش��کالت برطرف ش��د اما هنوز‬ ‫بودجه برق برای پاسخگویی به نیازهای این صنعت‬ ‫در کشور کافی نیست‪ .‬البته نباید شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور را فراموش کرد و راهی ج��ز این هم وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ندیکای صنعت ب��رق با بی��ان اینکه‬ ‫ایران با فروش برق به کش��ورهای همسایه می تواند‬ ‫مشکالت سرمایه گذاری خود را برطرف کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از راه هایی که برای برطرف کردن این مشکل‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد فروش برق به کش��ورهای‬ ‫همسایه است‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فاینانس‬ ‫یکی از راه های تامین مالی پروژه های زیرساختی در‬ ‫کشور است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با اینکه در شرایط کنونی‬ ‫پیدا کردن فاینانس��ور کار دش��واری اس��ت اما این‬ ‫موضوع دور از ذهن نیست‪ .‬در صورتی که روی این‬ ‫اهتمام برنامه ششم توسعه به ارتقای انرژی های تجدید پذیر‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینک��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر فرصت‬ ‫وی��ژه ای برای کش��ور به ارمغ��ان اورده اس��ت‪ ،‬بنابراین در‬ ‫سیاس��ت های کالن و همچنین در برنامه شش��م توسعه به‬ ‫ارتقای انرژی های تجدیدپذیر توجه ویژه ای شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا مصباحی مق��دم در پنجمین‬ ‫کنفرانس بین المللی «ایتک» با اش��اره ب��ه اهمیت ارتباط‬ ‫ایران و کشورهای همسایه درباره انتقال فناوری و همچنین‬ ‫ی اظهار کرد‪ :‬در این زمینه با اذربایجان‬ ‫جذب سرمایه گذار ‬ ‫و قزاقس��تان گفت وگ��و داش��ته ایم و به طور کل��ی از ایجاد‬ ‫همکاری با تمام کشورهای همسایه استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ایران در حوزه ان��رژی برق از ظرفیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر ش��رکت‬ ‫مپنا که ‪70‬درصد نیروگاه های ایران را ساخته و در بیش از‬ ‫‪ 20‬کشور جهان نیروگاه ایجاد کرده‪ ،‬نمونه بارز خودکفایی‬ ‫است‪ ،‬از این رو انتظار می رود که شرکت مپنا و شرکت های‬ ‫مش��ابه خدمات فنی و مهندسی خود را بیش از پیش ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی با توجه به ظرفیت های ایران در حوزه برق می توانیم‬ ‫صادرکننده این کاال باش��یم و باید به این مسئله نیز توجه‬ ‫کرد که تولید برق برای ایران صرفه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫مصباحی مق��دم با اش��اره به ظرفیت ای��ران درباره وجود‬ ‫منابع گازی اظهار کرد‪ :‬با توجه به مزیت نسبی گاز در ایران‬ ‫بای��د گفت که تبدیل کردن گاز به برق و صادرات ان صرفه‬ ‫اقتصادی زیادی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امکان وجود دارد که از سدهای ابی مان‬ ‫بتوانی��م برق بیش��تری را تولی��د و صادر کنیم و از س��وی‬ ‫دیگر در ش��رایط فعلی امادگی برای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫در ان��واع انرژی ه��ا و ارائ�� ه حمایت های قانونی ب��رای انواع‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک داریم‪.‬‬ ‫مصباحی مق��دم با بیان اینکه ش��دت مص��رف انرژی در‬ ‫کش��ور باالست‪ ،‬گفت‪ :‬به نس��بت میانگین جهانی‪ ،‬ایران ‪4‬‬ ‫برابر بیش��تر نفت و گاز مص��رف می کند به طوری که گازی‬ ‫ک��ه ما روزانه مصرف می کنیم به ان��دازه مصرف کل اروپا و‬ ‫چین است که این نشانه هدررفت گاز در کشور ایران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این شرایط باید در بخش تولید‬ ‫و مصارف خانوارها مدیریت داشته باشیم و در این زمینه نیز‬ ‫می توان از فناوری های پیشرفته که کاهنده مصرف هستند‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫پروژه ها کار شود ایران می تواند خطوط انتقال برق‬ ‫برای کش��ورهای همس��ایه را از طریق تامین مالی‬ ‫(فاینانس) اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دشواری های استفاده از فاینانس‬ ‫علی اصغ��ر میرش��کاری‪ ،‬دبی��ر س��ندیکای برق‬ ‫ایران نیز درباره ظرفیت تولید و مش��کالتی که در‬ ‫زمینه انتقال برق در کش��ور وجود دارد به‬ ‫گفت‪ :‬موضوع��ی که در زمینه انتقال برق به برخی‬ ‫کش��ورهای ش��مال ایران وجود دارد این است که‬ ‫ظرفیت موجود برای انجام این کار کافی اس��ت اما‬ ‫این ظرفیت ها باید اجرایی شوند‪ .‬در تامین خطوط‬ ‫انتقال برق مش��کالتی وجود دارد که رفع انها نیاز‬ ‫به تامین مالی دارد‪.‬‬ ‫میرشکاری افزود‪ :‬در موضوعات انتقال بین المللی‬ ‫برق زمانی ابتدا کش��ورها باید به توافق برای انجام‬ ‫این کار برس��ند و بع��د برای تامین زیرس��اخت ها‬ ‫اقدام کنن��د‪ .‬در این زمینه اکن��ون توافق هایی در‬ ‫حال انجام است‪ .‬در صورتی که این توافق ها نهایی‬ ‫ش��ود با احتس��اب توان ایران در س��اخت و تامین‬ ‫زیرساخت های الزم برای انتقال برق این کار شدنی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای برق ایران با اش��اره به اینکه در‬ ‫انتقال برق از ایران به ارمنس��تان مش��کل اختالف‬ ‫ولت��اژ وجود داش��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ب��رای رفع این‬ ‫مش��کل باید نوع خاصی از پست برق در ان منطقه‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گرفت که در حال ساخت‬ ‫است و این مشکل برطرف می شود‪ .‬موضوعی که در‬ ‫این زمینه ها وجود دارد مشکالت اینچنینی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پروژه های انتقال برق نیاز‬ ‫به تامین مال��ی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬انجام این کار از طریق‬ ‫استفاده از فاینانس هم شدنی است اما سختی های‬ ‫خاص خ��ود را دارد‪ .‬ب��رای تامین مال��ی از طریق‬ ‫فاینان��س باید فعالیت به طور جدی ش��ود تا بتوان‬ ‫ب��رای پروژه انتقال ب��رق به دیگر کش��ورها از این‬ ‫طریق اقدام شود‪.‬‬ ‫علیرضا کالهی‬ ‫کاهش‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت‬ ‫برق یکی از‬ ‫بزرگترین‬ ‫اسیب هایی بود‬ ‫که دولت های‬ ‫نهم و دهم به‬ ‫زیرساخت های‬ ‫این صنعت‬ ‫در کشور‬ ‫وارد کردند‬ ‫رونمایی از پروژه ‪ AMM‬و بهره برداری از زیرساخت فیبرنوری‬ ‫موض��وع گ��ردش اطالعات‪ ،‬تولی��د اطالع��ات‪ ،‬مدیریت‬ ‫اطالعات و بسترهای انتقال اطالعات از الزامات مهم صنعت‬ ‫ب��رق قوی‪ ،‬مطمئن و قابل اعتماد اس��ت‪ .‬پروژه ‪ AMM‬و‬ ‫بهره برداری از زیرس��اخت فیبر نوری صنعت برق کش��ور با‬ ‫حضور مدیرعامل ش��رکت توانیر در شرکت مدیریت شبکه‬ ‫برق ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ارش ک��ردی اج��رای پروژه ه��ای‬ ‫مکانیزاسیون در صنعت برق را روندی مثبت خواند و گفت‪:‬‬ ‫پروژه های مربوط به مکانیزاس��یون با روندی مثبت در حال‬ ‫پیگیری و اجرا در صنعت برق اس��ت که این امر احس��اس‬ ‫نی��ازی در تمامی بخش های صنعت ب��رق به ویژه در بحث‬ ‫اطالعات مکانیزاسیون را مطرح می سازد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینکه م��ا چقدر توانس��تیم روی این موضوع‬ ‫به عن��وان یک موضوع مل��ی به طرح جامع و بس��تر نهایی‬ ‫دست پیدا کنیم‪ ،‬جای بحث و گفت وگو دارد و از طرفی هم‬ ‫امکان این امر وجود نداشت که برخی شرکت ها یا واحدها را‬ ‫به دلیل نیاز اطالعاتی به مکانیزاسیون منع دسترسی کنیم‪.‬‬ ‫ک��ردی در ادامه الزامات صنعت برق را چنین برش��مرد‪:‬‬ ‫موضوع گردش اطالعات‪ ،‬تولید اطالعات‪ ،‬مدیریت اطالعات‬ ‫و بس��ترهای انتق��ال اطالع��ات از الزام��ات مه��م صنعت‬ ‫ب��رق قوی‪ ،‬مطمئ��ن و قابل اعتماد اس��ت‪ .‬اکن��ون تمامی‬ ‫شرکت های معتبر در زمینه برق و حتی کشورهای صاحب‬ ‫فناوری نمی توانند بدون داشتن یک دپارتمان و یک حساب‬ ‫خ��اص روی موضوعات مربوط به گردش اطالعات و داده ها‬ ‫به موفقیت برس��ند‪ ،‬به طوری که صنعت برق کش��ور هم از‬ ‫این امر مس��تثنا نیس��ت و جس��ته و گریخته موضوعاتی از‬ ‫قبیل شبکه های هوشمند‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر و فهام را‬ ‫پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توانیر توضی��ح داد‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫موضوعات��ی ک��ه به ص��ورت روزان��ه‪ ،‬ماهانه یا س��االنه در‬ ‫سیس��تم ها وارد می ش��وند یا حجم اطالعاتی که در صنعت‬ ‫برق تولید و دقیق تر و گسترده تر می شود‪ ،‬می تواند بی نهایت‬ ‫تولید اطالعات کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی درباره گردش اطالعات چنین گفت‪ :‬در زمینه گردش‬ ‫اطالع��ات باید پ��ردازش کرده و روی انها فعالیت ش��ود به‬ ‫طوری که مس��ائلی همچون کنترل ش��بکه‪ ،‬مکانیزاسیون‬ ‫ش��بکه ها‪ ،‬انتق��ال‪ ،‬توزیع‪ ،‬ف��وق توزیع و مس��ائلی دیگری‬ ‫همچ��ون انتق��ال‪ ،GIS ،‬بس��ته های مخابرات��ی و‪ ...‬ک��ه‬ ‫ش��رکت های توزیع بیشتر س��روکار دارند باید طرح جامع‬ ‫اطالعاتی شده و در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی گف��ت‪ :‬در برنامه‬ ‫ششم توس��عه باید در ‪ ۵‬سال اینده ‪۲۶‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫جدید احداث کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫فالحتی��ان افزود‪ :‬صادرات ب��رق راهبردی مه��م در اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت و اس��تفاده از گاز برای تولید برق و صادرات‬ ‫برق به س��ایر کشورها‪ ،‬از نظر استراتژیک و اقتصادی به نفع‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چنانچ��ه در نیروگاهی که در طول ش��بانه روز‬ ‫ب��ا حداکثر توان برق تولی��د می کند و در طول روز بار کامل‬ ‫داش��ته و از نیمه ش��ب به بعد بار کمت��ری از ان می گیریم‪،‬‬ ‫ب��ار تولیدی اضافی را ذخیره کنیم‪ ،‬نی��از کمتری به احداث‬ ‫نیروگاه های جدید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ظرفی��ت نیروگاهی برق کش��ور با‬ ‫‪ 2‬براب��ر افزایش در طول ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬از ‪ ۳۷‬ه��زار مگاوات به‬ ‫‪۷۴‬هزار مگاوات رس��یده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪21/5 :‬درصد تولید‬ ‫برق از نیروگاه های بخ��اری‪۳۵ ،‬درصد از نیروگاه های گازی‪،‬‬ ‫‪۲۵‬درص��د از نیروگاه های س��یکل ترکیب��ی‪15/2 ،‬درصد از‬ ‫نیروگاه های برقابی و بقیه از نیروگاه های اتمی‪ ،‬دیزلی‪ ،‬تولید‬ ‫پراکنده و تجدیدپذیر تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران درحال حاضر از نظر‬ ‫ظرفیت نیروگاهی حائز رتبه نخس��ت در منطقه و خاورمیانه‬ ‫و رتبه ‪ ۱۴‬جهانی است‪.‬‬ ‫فالحتیان با بیان اینکه مصرف برق کش��ور در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۱۲۵‬میلیارد کیلووات ساعت بوده که در پایان سال‬ ‫‪ ۹۳‬به بیش از ‪۲۲۰‬میلیارد کیلووات س��اعت رس��یده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تا پایان س��ال جاری مصرف ب��رق از مرز ‪۲۳۰‬میلیارد‬ ‫کیل��ووات س��اعت خواهد گذش��ت و هم اکن��ون نزدیک به‬ ‫‪۶۰‬درصد برق مصرفی کشور از سوی بخش خصوصی تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیک مصرف برق تابستان سال جاری که‬ ‫از مرز ‪۵۰‬هزار مگاوات گذش��ت‪ ،‬رش��د مصرف برق کشور را‬ ‫حدود ‪۶‬درصد و تعداد مش��ترکان ب��رق را ‪۳۳‬میلیون عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬در ‪۱۰‬س��ال گذش��ته افزون ب��ر ‪۱۴‬میلیون‬ ‫مش��ترک به ناوگان مش��ترکان برق اضافه شده و هم اکنون‬ ‫‪99/9‬درصد جمعیت کش��ور و تمامی روستاهای بیش از ‪۲۰‬‬ ‫خانوار برق دار هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در برنامه ششم توسعه‬ ‫باید در ‪ ۵‬س��ال اینده ‪۲۶‬هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬از این ظرفیت در سال های اینده حدود ‪۱۶‬هزار‬ ‫م��گاوات از طریق تبدی��ل نیروگاه های حرارتی به س��یکل‬ ‫ترکیب��ی و ‪۳‬هزار مگاوات از طری��ق نیروگاه های «دی جی»‬ ‫و ‪۵‬ه��زار مگاوات از طریق نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر‪ ،‬به ویژه‬ ‫نیروگاه های بادی و فتوولتائیک تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ضرورت حض��ور پررنگ تر بخش خصوصی در‬ ‫صنعت برق کش��ور و تالش برای تولید ساالنه هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه تجدیدپذیر‪ ،‬به مس��ائل مرب��وط به درامدهای نفتی‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به بازار کنونی نفت و کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬الزم است از این پس به عنوان یک حرکت‬ ‫زیست محیطی و ارزش��ی‪ ،‬به تولید برق از طریق انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر توجه خاصی ش��ود و همچنین از گاز برای تولید‬ ‫بیشتر برق استفاده کرده و به جای نفت‪ ،‬با سرمایه گذاری بر‬ ‫تولید برق‪ ،‬صادرات برق را در اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خودکفایی کش��ور در صنعت برق به ویژه‬ ‫احداث نیروگاه اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از گاز برای تولید برق و‬ ‫صادرات برق به س��ایر کشورها‪ ،‬از نظر امنیتی و اقتصادی به‬ ‫نفع کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه در ‪ ۷‬یا ‪۸‬س��ال‬ ‫این��ده باید اولویت ها را به س��مت انرژی ه��ای تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫ذخیره سازی و مدرنیزاس��یون نیروگاه ها و خودرو های برقی‬ ‫س��وق دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬نگاه متخصصان ب��ه انرژی در درازمدت‬ ‫در گام نخس��ت ذخیره سازی انرژی و در گام دوم استفاده از‬ ‫انرژی تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در س��ال های گذش��ته به دلیل‬ ‫خشکسالی و افزایش برداش��ت از منابع اب زیرزمینی دچار‬ ‫کمبود منابع ابی ش��ده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬با شیرین کردن اب دریا و‬ ‫انتقال به فالت مرکزی مش��کالت کشور در نقاطی که تنش‬ ‫ابی دارند‪ ،‬مرتفع خواهد شد ولی بهتر است مردم را به سمت‬ ‫سواحل جنوبی بکش��انیم تا ضمن جلوگیری از مهاجرت به‬ ‫پیرامون شهرها‪ ،‬مشکالت مربوط به اشتغال نیز حل شود‪.‬‬ ‫فالحتیان با بیان اینکه هم اینک با تمام همسایه های خود‬ ‫که دارای مرز خاکی هستیم مبادالت برق انجام می دهیم‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد این مراودات برق با کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج ف��ارس نی��ز از طریق کابل های زیردریایی گس��ترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکند‬ ‫حمایت از تولیدی ها چرخه تولید را فعال م ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫سیدحامد عاملی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل در بازدید‬ ‫از واحدهای دارای مش��کل‪ ،‬حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برش��مرد‬ ‫وگفت‪ :‬کمک به واحدهای صنعتی‪ ،‬منجر به فعال کردن چرخه تولید‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫و توس��عه اقتصادی استان می شود‪ .‬این در حالی است که عمده مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی استان کمبود نقدینگی و تامین منابع مالی است‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تدوین طرح امایش سرزمینی‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪۴۱۳‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی‬ ‫سمنان‬ ‫مدیر صنایع کش��اورزی سازمان جهاد کش��اورزی استان‬ ‫س��منان از براورد س��رمایه گذاری افزون ب��ر ‪۴۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪۷۱۳‬میلی��ون ریال��ی برای صنایع تبدیل��ی و تکمیلی بخش‬ ‫کشاورزی این اس��تان خبر داد و افزود‪ :‬در ماه گذشته برای‬ ‫اح��داث ‪ ۱۳‬واحد فراوری بخش کش��اورزی جواز تاس��یس‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬رحم��ت اهلل کاش��ی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫پیش بینی می ش��ود در ای��ن واحدها بی��ش از ‪۲۳۹‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه گذاری ثابت انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای تکمیل و‬ ‫راه اندازی این واحدها نیز بیش از ‪۱۷۴‬میلیارد ریال از محل‬ ‫منابع تس��هیالتی و اورده صاحبان واحدها به عنوان سرمایه‬ ‫در گردش هزینه خواهد ش��د‪ .‬وی اب��راز کرد‪ :‬این واحدهای‬ ‫صنایع کش��اورزی در ح��وزه زراعی‪ ،‬باغ��ی‪ ،‬دام و طیور در‬ ‫شهرستان های سمنان‪ ،‬سرخه‪ ،‬گرمسار‪ ،‬مهدیشهر و دامغان‬ ‫احداث خواهند ش��د که با جذب بیش از ‪۱۱۷‬هزار تن مواد‬ ‫خ��ام‪ ،‬س��االنه بیش از ‪۹۸‬ه��زار تن محصول فراوری ش��ده‬ ‫عرضه کنند‪ .‬کاشی تصریح کرد‪ :‬این واحدهای فراوری برای‬ ‫بسته بندی حبوبات و غالت‪ ،‬تولیدخوراک دام‪ ،‬پسته فراوری‬ ‫شده‪ ،‬س��بزیجات و صیفی جات منجمد‪ ،‬روغن مایع گیاهی‪،‬‬ ‫انبارداری و نگهداری مواد غذایی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬بسته بندی گوشت‬ ‫و‪ ...‬احداث خواهند ش��د که می توانند برای ‪ ۱۷۷‬نفر ش��غل‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به واحدهای‬ ‫تولیدی مازندران‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از اعطای‬ ‫‪۳۴‬میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مازندران‪ ،‬س��ید مصطفی موسوی گفت‪ :‬در زمینه حمایت از‬ ‫بخش تولید و ارتقای س��طح همکاری های متقابل با بانک ها‬ ‫برای تقویت تولید‪ ،‬تسهیالت انجام پرداخت است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس قراردادهایی که ب��ا بانک های‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬صادرات و مهراقتصاد منعقد شده‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی نیازمند به تس��هیالت‪ ،‬شناسایی شده اند که ‪ ۷‬واحد‬ ‫تولیـدی و صنعتی از محل طرح کمک و نوس��ازی و اصالح‬ ‫س��اختار به مبل��غ ‪۲۹‬ه��زار و‪۵۰۰‬میلیون ری��ال و ‪ ۵‬واحد‬ ‫تولی��دی و صنعتی نیز از محل کمک ه��ای فنی و اعتباری‬ ‫در مجموع ب��ه مبلغ ‪۵‬هزار و ‪۳۵۰‬میلیون ریال به بانک های‬ ‫عامل معرفی شده اند‪ .‬موس��وی تصریح کرد‪ :‬در مجموع ‪۱۲‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیالت به مبلغ ‪۳۴‬‬ ‫هزار و ‪۸۵۰‬میلیون ریال معرفی ش��ده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران تاکید کرد‪ :‬یکی از رسالت های‬ ‫ش��رکت‪ ،‬حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط اس��ت که‬ ‫با تقویت این بخش می توانیم ش��اهد ایجاد اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫افزایش تولید و رونق اقتصادی در استان و کشور باشیم‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری صنایع پایین دستی پتروشیمی با تکمیل زنجیره تولید‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی همتی‬ ‫با بهره برداری‬ ‫از واحد جدید‪،‬‬ ‫تولید اوره‬ ‫و امونیاک‪،‬‬ ‫فارس سومین‬ ‫قطب صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫کشور‬ ‫خواهد شد‬ ‫حامد اسکندری‬ ‫تولید اوره‬ ‫و امونیاک‬ ‫می تواند در‬ ‫بی نیازی کشور‬ ‫از این محصول‬ ‫تاثیر فراوانی‬ ‫داشته باشد‬ ‫ساالنه یک میلیون و ‪ ۷۱۶‬هزار تن اوره و بیش‬ ‫از ی��ک میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار ت��ن امونیاک در ‪۲‬‬ ‫واحد تولیدی صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی‬ ‫شهرستان مرودشت اس��تان فارس تولید خواهد‬ ‫ش��د که حدود یک میلیون و ‪ 73‬ه��زار تن اوره‬ ‫و ‪ 6‬میلی��ون تن امونیاک ان ب��ا راه اندازی واحد‬ ‫دوم ب��ه این حجم افزوده می ش��ود‪ .‬امونیاک در‬ ‫تولید کودهای ش��یمیایی در بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫الستیک‪ ،‬کائوچو‪ ،‬بازیافت اب‪ ،‬تولید کاغذ و مقوا‪،‬‬ ‫تهیه پودرهای شست وشو و صنایع چرم و پارچه‬ ‫کارب��رد دارد و برای بیش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫به صورت مس��تقیم و هزاران نفر دیگر به صورت‬ ‫غیرمستقیم اش��تغال ایجاد شده که ‪500‬نفر ان‬ ‫با بهره برداری از واحد دوم به میزان اش��تغال در‬ ‫این واحد ها افزوده می ش��ود‪ .‬گفتنی است واحد‬ ‫دوم با ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در حال نصب‬ ‫ماش��ین االت اس��ت که به زودی تولید ازمایشی‬ ‫خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به همین منظور‬ ‫برای بررس��ی فعالیت‬ ‫ای��ن بنگاه های تولی��دی با عل��ی همتی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس و حامد‬ ‫اس��کندری‪ ،‬مدیر فنی یکی از واحدهای تولیدی‬ ‫اوره و امونیاک استان فارس به گفت وگو پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‬ ‫با بیان اینک��ه ‪ ۲‬واحد تولید کود اوره و امونیاک‬ ‫در استان به وسیله پتروشیمی شیراز با ظرفیتی‬ ‫دارای توجی��ه اقتص��ادی و فنی در شهرس��تان‬ ‫مرودشت استقرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در فازهای اول‬ ‫و دوم واح��د تولید ‪ ۶۴۳‬هزار تن اوره و‪ ۴۷۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تن امونیاک ظرفیت سازی شده و در حال‬ ‫تولید است و در واحد دوم که از پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی برخوردار بوده و با نصب ماشین االت‬ ‫در حال اماده ش��دن برای تولید ازمایش��ی است‬ ‫پس از راه اندازی‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۳‬هزار تن اوره‬ ‫و ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۷۷‬هزار تن امونیاک حجم تولید‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫عل��ی همت��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حج��م‬ ‫س��رمایه گذاری واحد تولیدی جدیدی تولید اوره‬ ‫و امونیاک در اس��تان بی��ش از ‪ ۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این واحد عالوه بر استفاده از‬ ‫اعتبارات ریالی با استفاده از تسهیالت ارزی ‪۳۰۴‬‬ ‫میلیون یورویی از حس��اب فاینانس ذخیره ارزی‬ ‫ب��رای ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت مس��تقیم و بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار نفر به صورت غیرمس��تقیم فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد خواهد کرد تا محصول تولیدی ان در تهیه‬ ‫کودهای شیمیایی بخش کشاورزی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در فازه��ای اول و دوم تولی��د‬ ‫فع��ال اوره و امونی��اک ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه گذاری شده اس��ت که با این حجم‬ ‫سرمایه گذاری و تولید اوره به ظرفیت ‪ ۶۴۳‬هزار‬ ‫ت��ن‪ ،‬امونیاک به ظرفیت ‪ ۴۷۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن و‬ ‫دیگر محصوالت مانند اسید نیتریک ‪ ۳۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن‪ ،‬نیترات امونیوم به ظرفیت ‪ ۲۱۴‬هزار و‬ ‫راه اندازی کمپرسورهای امونیاک طرح امونیاک و اوره سوم شیراز‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی با بی��ان اینک��ه تدوین طرح‬ ‫امایش��ی استان یکی از امور زیرس��اختی در راستای توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری استان است‪ ،‬گفت‪ :‬اماده شدن طرح امایش‬ ‫استان نباید طوالنی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وجه اله خدمتگذار در جلسه طرح نشست‬ ‫س��رامدان غیرمقیم اس��تان خراس��ان جنوبی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی باید از ظرفیت ها ب��رای ایجاد طرح های‬ ‫جدی��د و س��رمایه گذاری به وی��ژه س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫خارجی تالش مضاعف کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید از ظرفیت و توانمندی ایرانیان خارج‬ ‫از کش��ور در راستای توسعه استان استفاده شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫از توانمن��دی افرادی که در بخش های مختلف وارد اس��تان‬ ‫می شوند در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان جنوبی عالوه بر اشاره به اینکه خراسان‬ ‫جنوب��ی ظرفیت ه��ای بس��یار خوبی در بخش ه��ای صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنایع دستی و جاذبه های تاریخی دارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این ظرفیت ها را باید در سطح ملی و فراملی برای‬ ‫جهانیان معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خروجی سرمایه گذاری باید اشتغال برای‬ ‫جوانان و برطرف کردن مش��کالت جامعه باشد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫سرمایه گذاری در استان باید هزینه شود‪.‬‬ ‫تولید اوره و امونیاک در استان فارس نشان داد‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن‪ ،‬کربنات س��دیم ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن و‪...‬‬ ‫برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۲۱‬نفر اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همت��ی تصری��ح کرد‪ :‬خ��وراک اصل��ی واحد‬ ‫پتروشیمی قدیم از کنگان و خوراک اصلی واحد‬ ‫جدید از پاالیش��گاه پارس��یان تامین می شود که‬ ‫قس��مت عم��ده ان در واحد امونی��اک به عنوان‬ ‫خوراک و سوخت مصرف و بخشی از ان هم برای‬ ‫تولید بخار به مصرف یوتیلیتی می رس��د که تمام‬ ‫مسائل زیست محیطی و ساماندهی پسماندها در‬ ‫مجتمع جدید تولید اوره و امونیاک دیده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان فارس با بیان اینکه با بهره برداری‬ ‫از واح��د جدید تولید اوره و امونیاک ظرفیت کل‬ ‫مجتمع پتروش��یمی ش��یراز و مرودشت به ‪۳/۵‬‬ ‫میلیون تن در س��ال افزای��ش خواهد یافت‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬با بهره برداری از این واحد جدید‪ ،‬استان در‬ ‫زمینه تولید اوره و امونی��اک بعد از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ماهشهر و عسلویه سومین قطب صنعت‬ ‫پتروشیمی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬از نظر تنوع تولید با بهره برداری‬ ‫ای��ن پ��روژه اس��تان ف��ارس دارای متنوع ترین‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در ی��ک مجتمع خواهد‬ ‫ش��د (‪ ۱۲‬ن��وع محصول ب��ا واحده��ای موجود)‬ ‫که بیش��ترین زمینه مصرف ای��ن محصوالت در‬ ‫کش��اورزی است و این اس��تان با توجه به اینکه‬ ‫قطب کشاورزی کشور به شمار می رود پیش بینی‬ ‫می ش��ود تمام نیاز استان و سایر مناطق همجوار‬ ‫به کود اوره را با تولیدات این مجتمع تامین کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ف��ارس گفت‪ :‬وجود پتروش��یمی و س��ایر صنایع‬ ‫پایین دستی وابس��ته به این مجتمع بزرگ برای‬ ‫استان در زمینه توس��عه فعالیت های اقتصادی و‬ ‫ایجاد اش��تغال از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه این در حالی اس��ت ک��ه از جمله‬ ‫لزوم حفظ منافع بیمه گذار در بسته بیمه ای شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرکل بیمه ایران استان قزوین گفت‪ :‬حفظ منافع‬ ‫بیمه گذار در بیمه بسته حمایتی شهرک های صنعتی‬ ‫مهم ترین هدف بیمه ایران است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬حسین ملکی راعی در جلسه تبادل‬ ‫نظ��ر و اج��رای هر چه بهتر و س��ریع تر بیمه ایران که‬ ‫با حض��ور معاون فنی صدور بیمه ای��ران و مدیرعامل‬ ‫و معاون ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این طرح مهم ترین هدف‬ ‫سهولت در دسترسی صاحبان صنایع به انواع خدمات‬ ‫بیمه ای اس��ت و با اجرای مرحله به مرحله تفاهمنامه‪،‬‬ ‫نیازها‪ ،‬کاس��تی ها و استراتژی های مطلوب و مورد نظر‬ ‫بیمه گذاران به خوبی مشخص و به تناسب ان اقدامات‬ ‫الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬به مح��ض واگذاری ام��کان مورد‬ ‫نظر در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬نمایندگان بیمه ایران با‬ ‫جدیت فعالیت خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫ملکی راع��ی عن��وان کرد‪ :‬هدف اصل��ی از انعقاد این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬گس��ترش همکاری ها‪ ،‬تقویت مش��ارکت‬ ‫و اس��تفاده بهین��ه از مناب��ع‪ ،‬ظرفیت ه��ا‪ ،‬امکانات و‬ ‫توانایی ه��ای علم��ی و فنی موجود به منظور توس��عه‬ ‫فرهنگ بیمه در راس��تای حمایت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط استان قزوین است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول اف��زود‪ :‬در تمام ش��هرک های‬ ‫تازه س��اخت و ه��ر ش��هرکی ک��ه توجی��ه اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د نمایندگان بیمه ایران مستقر می شوند‬ ‫و پ��س از اس��تقرار در ش��هرک های صنعت��ی ترتیبی‬ ‫اتخ��اذ خواهد ش��د تا به تدری��ج امکان رس��یدگی به‬ ‫خس��ارت های احتمالی نیز مس��تقیم از س��وی دفاتر‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها ب��ه واحد های صنعت��ی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت و‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان حمایت‬ ‫ج��دی از صنایع اس��تراتژیک و م��ادر در مقوله‬ ‫س��رمایه گذاری های بزرگ و فراهم کردن شرایط‬ ‫بس��ته بندی و تولید انبوه‪ ،‬محصوالت و کاالهای‬ ‫باکیفیت روز دنیا و مقبول بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫همتی اظهار کرد‪ :‬امونی��اک را می توان هم به‬ ‫صورت مس��تقیم به عنوان کود شیمیایی به کار‬ ‫ب��رد و هم در تولید موادی مانند نیترات امونیوم‪،‬‬ ‫س��ولفات امونیوم‪ ،‬مون��و امونیوم فس��فات‪ ،‬دی‬ ‫امونیوم فس��فات ‪ ،‬اوره و دیگر کودهای شیمیایی‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬البته از دیگ��ر کاربردهای جزئی‬ ‫امونیاک در تولید موادی چون الستیک‪ ،‬کائوچو‪،‬‬ ‫بازیافت اب‪ ،‬تولید کاغ��ذ و مقوا‪ ،‬تهیه پودرهای‬ ‫شست وش��و و صنای��ع چرم و پارچه اس��ت که تا‬ ‫حدودی اس��تان و کش��ور را از واردات ان بی نیاز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی صنایع پایین دستی‬ ‫مدی��ر فنی یک��ی از واحدهای تولی��دی اوره و‬ ‫امونیاک استان فارس با بیان اینکه تولید کود اوره‬ ‫و امونیاک در واحدهای پتروش��یمی شهرس��تان‬ ‫مرودشت اس��تان نیاز تعداد زیادی از استان های‬ ‫دیگ��ر را تامین می کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به طور حتم‬ ‫ب��ا توجه به پایین بودن قیمت تمام ش��ده گاز در‬ ‫کشور راه اندازی واحد جدیدی در همین زمینه و‬ ‫در شهرستان مرودشت می تواند توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حامد اسکندری با اشاره به اینکه صنعت تولید‬ ‫اوره و امونی��اک می تواند در بی نیازی کش��ور از‬ ‫این محصول تاثیر فراوانی داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ظرفیت های خالی زیادی در زمینه‬ ‫اس��تفاده از کوده��ای اوره و امونیاک در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد با تولید هر چه بیش��تر این محصول‬ ‫نیاز به واردات ان‪ ،‬دوباره احساس می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده اگاهانه از این محصول‬ ‫تولی��دی در واحده��ای صنای��ع پایین دس��تی‬ ‫پتروشیمی برای بخش کش��اورزی به ویژه بارور‬ ‫کردن خ��اک نیاز اس��ت زیرا با توج��ه به اینکه‬ ‫محصوالت کشاورزی و استفاده از انواع کودها به‬ ‫صورت اصولی در بخش کش��اورزی کشت نشده‬ ‫است‪ ،‬خاک توان الزم برای عمل اوری محصول را‬ ‫ندارد و به همین منظور اس��تفاده از این محصول‬ ‫ش��یمیایی تا ح��دود زیادی برای احی��ای دوباره‬ ‫خاک ضروری است‪.‬‬ ‫اسکندری تصریح کرد‪ :‬زمانی می توان استفاده‬ ‫از این ن��وع محص��والت تولی��دی در واحدهای‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی را متوقف کرد که‬ ‫به صورت اگاهانه و به مرور زمان روند کم کردن‬ ‫افزودن ان به خاک را در دس��تور کار قرار دهیم؛‬ ‫اما اینکه به یکباره این عمل انجام ش��ود به طور‬ ‫حتم اس��یب جدی به فراین��د تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد س��ابق دانش��گاه با تاکید بر اینکه‬ ‫اس��تفاده از کودهای کمپوست به نحوی به روند‬ ‫حذف کودهای ش��یمیایی در بخش کش��اورزی‬ ‫کمک خواهد کرد تا به مرور زمان میزان استفاده‬ ‫از انها کم ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده از کودهای‬ ‫شیمایی تولید شده در واحدهای تولیدی صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی و کوده��ای ارگانیکی‬ ‫مانند کمپوس��ت در کش��اورزی مکمل همدیگر‬ ‫هس��تند که البته نوع و میزان استفاده از انها در‬ ‫نوع خاک و محصول متفاوت است و باید براساس‬ ‫برنامه ریزی و نیاز تزریق شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه برخی تبلیغات اشتباه باعث‬ ‫شده بسیاری از کش��اورزان بدون در نظر گرفتن‬ ‫بحث های کارشناسی ش��ده به سمت استفاده از‬ ‫کودهای ارگانیک و کمپوست گرایش پیدا کنند‬ ‫که این رویه به طور حتم در طوالنی مدت اسیب‬ ‫جدی ب��ه تولید محص��والت متنوع کش��اورزی‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫حل معضل اشتغال نیازمند اموزش و کار افرینی است‬ ‫ل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان‬ ‫مدیر ک ‬ ‫گفت‪ :‬حل معضل اش��تغال در استان نیازمند اموزش‬ ‫و توسعه کارافرینی اس��ت و باید در این زمینه تالش‬ ‫ویژه شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬احمد غری��وی در همایش معرفی‬ ‫کارافرینان برتر در دانشگاه ازاد اسالمی زنجان‪ ،‬تعداد‬ ‫شاغالن در پاییز س��ال جاری در سطح کشور را بیش‬ ‫از ‪۲۲‬میلیون نفر عنوان کرد و گفت‪ :‬بخش خدمات با‬ ‫‪49/8‬درصد بیشترین سهم اشتغال را در کشور به خود‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬بخش صنعت ‪32/6‬درصد و کشاورزی‬ ‫‪17/6‬درصد را از ان خودکرده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬وضعیت حوزه اش��تغال اس��تان در‬ ‫بخش نرخ مش��ارکت اقتص��ادی ‪41/1‬درص��د و نرخ‬ ‫بیکاری نیز ‪12/2‬درصد اس��ت که نس��بت به میانگین‬ ‫کشوری وضعیت مطلوبی در استان زنجان نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬خوداتکایی نخس��تین ویژگی یک فرد کارافرین‬ ‫اس��ت و با کمک این نیرو یک کارافرین برتر می تواند‬ ‫سختی های راه را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫غری��وی تاکید ک��رد‪ :‬کارافرینان بای��د قبل از اینکه‬ ‫اقدام به راه اندازی طرحی بکنند باید ابتدا مهارت الزم‬ ‫در ح��وزه فنی و حرفه ای را داش��ته باش��ند‪ .‬البته اگر‬ ‫بخواهیم معضل اش��تغال را در اس��تان حل کنیم باید‬ ‫روی اموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان زنجان تاکنون در امر اموزش های فنی‬ ‫و حرفه ای بس��یار موفق بوده این در حالی اس��ت که‬ ‫در زمینه توس��عه اشتغال استان باید برنامه ریزی الزم‬ ‫از س��وی دس��تگاه های ذی رب��ط در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تولید کاغذهای سنگی‬ ‫ارش نوراقایی‪ ،‬رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردش��گری کش��ور از‬ ‫چاپ فصلنامه گیلگمش با کاغذی که برای تولید ان هیچ درختی قطع نشده است‪،‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این کاغذ که از پودر سنگ تولید شده‪ ،‬پاره نمی شود و خیس شدن‬ ‫ب��ا اب ه��م ان را خراب نمی کند‪ .‬به ازای هر یک تن پودر س��نگ به کار رفته برای‬ ‫تولید کاغذ‪ ۲۰ ،‬درخت کمتر قطع می شود و ‪ ۱۶‬هزار گالن اب کمتر هدر می رود‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫صنعت چاپ را با بومیسازی‪ ،‬نوسازی کنیم‬ ‫در دوران پس��ابرجام ب��ه س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫صنع��ت چاپ دیجیت��ال نیاز داریم ب��ه صورتی که‬ ‫فن��اوری وارد کش��ور ش��و د تا ب��ا این اق��دام ضمن‬ ‫اشتغالزایی بس��تری برای رونق و تولید دستگاه های‬ ‫دیجیتالی ایجاد شود‪.‬‬ ‫همه ما با دس��تگاه های فتوکپی و چاپگر اشنایی‬ ‫داریم‪ .‬این نوع دستگاه ها در ردیف دستگاه های چاپ‬ ‫دیجیت��ال قرار می گیرند و به ط��ور معمول چاپ با‬ ‫تیراژ پایین از طریق این دس��تگاه ها انجام می شود‪.‬‬ ‫در کنار دفاتر فنی و فروش��گاه ها‪ ،‬در هر س��ازمان و‬ ‫موسس��ه ای این نوع دس��تگاه ها وجود دارند‪ .‬داوود‬ ‫دهخ��دا‪ ،‬رییس اتحادی��ه تهیه کنن��دگان فتوکپی‪،‬‬ ‫ویالت‪ ،‬فلکس��ی‪ ،‬بنر و چاپ دیجیتال تهران درباره‬ ‫مختص��ات کارکرد و تهیه دس��تگاه های فتوکپی به‬ ‫گفت‪ :‬تمامی دس��تگاه های موجود در چاپ‬ ‫دیجیتال همچون دستگاه فتوکپی و چاپگر‪ ،‬وارداتی‬ ‫است و در این زمینه تولیدکننده ای در کشور نداریم‪.‬‬ ‫حتی مواد مصرفی به کار گرفته در این دس��تگاه ها‬ ‫نیز وارد می شود‪.‬‬ ‫دهخدا درباره سازوکار تولید و واردات دستگاه های‬ ‫فتوکپی عنوان کرد‪ :‬دس��تگاه فتوکپی انواع مختلف‬ ‫دارد که بر حسب س��رعت کارکرد‪ ،‬تعداد برگ های‬ ‫م��ورد اس��تفاده در هن��گام چاپ و مص��رف انرژی‬ ‫درجه بندی می شوند‪ .‬ژاپن‪ ،‬هلند و امریکا کشورهایی‬ ‫هستند که تولید دستگاه های فتوکپی را در انحصار‬ ‫دارند‪ .‬این دس��تگاه ها همگی از طریق دستگاه های‬ ‫عامل عمل می کنند و به رایانه متصل می شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره کیفی��ت این دس��تگاه ها و س��ازوکار‬ ‫واردات انه��ا گفت‪ :‬به عن��وان نمونه یک تولید کننده‬ ‫در کش��ورهای اروپایی‪ ،‬دستگاه های کپی خود را به‬ ‫تمامی دفاتر فنی کشور خود می دهد و اعالم می کند‬ ‫ک��ه بر حس��ب کارکرد و ه��ر برگ‪ ،‬درص��دی پول‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ .‬ش��رکت دیگ��ری بعد از ‪6‬ماه‬ ‫به عنوان رقیب ان شرکت می اید‪ ،‬دستگاه های جدید‬ ‫را به دفتر فنی می دهد‪ ،‬دستگاه های شرکت قبلی را‬ ‫به دالالنی‬ ‫می خرد و دستگاه های جمع اوری شده را ‬ ‫در کش��ورهای جهان س��وم می دهد‪ .‬دس��تگاه های‬ ‫دس��ت دوم در چاپ دیجیتال که به محیط زیس��ت‬ ‫اسیب می زنند از سراس��ر اروپا جمع اوری می شوند‬ ‫و از طری��ق کش��ورهای عربی همچون ع��راق وارد‬ ‫ایران می شوند‪ .‬به عبارتی ایران به انبار دستگاه های‬ ‫کپ��ی اروپا و امریکا تبدیل می ش��ود‪ .‬البت��ه از انجا ‬ ‫ک��ه این روند به ص��ورت مافیا انجام می ش��ود اجازه‬ ‫واردات دس��تگاه های دس��ت اول را نمی دهد و تنها‬ ‫دستگاه های فرسوده وارد کشور می شوند‪.‬‬ ‫دهخدا ب��ا بیان اینکه تولید دس��تگاه های مربوط‬ ‫به چاپ دیجیتال در کش��ور صرفه اقتصادی خواهد‬ ‫داشت اظهار کرد‪ :‬در کشور ما ایده ای در این صنعت‬ ‫وج��ود ندارد و دول��ت نیز از ان حمای��ت نمی کند‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی این اس��ت که فن��اوری تولید در این‬ ‫صنعت به کش��ور ما اورده نمی ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫صنع��ت ایده‪ ،‬نظر و همت اس��تادان دانش��گاهی را‬ ‫می طلب��د‪ ،‬تا جایی که در صورت فعالیت ان‪ ،‬جلوی‬ ‫فرار مغزها را می گیرد‪ .‬در صورت ایجاد کارخانه های‬ ‫تولید دس��تگاه های چاپ دیجیتال همچون فتوکپی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫اینده چاپ دیجیتال‬ ‫برای بسته بندی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫و چاپگ��ر امار باالیی از فارغ التحصیالن دانش��گاهی‬ ‫جذب بازار کار می ش��وند‪ .‬در مجموع این صنعت در‬ ‫صورت ساماندهی و وجود شرایط تولیدی سوداوری‬ ‫زیادی خواهد داش��ت‪ .‬از این رو در دوران پسابرجام‬ ‫به س��رمایه گذاری خارجی در این صنعت نیاز داریم‬ ‫به صورتی که فناوری وارد کش��ور شود‪ .‬بنابراین نیاز‬ ‫است که با ش��رکت های دارای فناوری مذاکره شود‪.‬‬ ‫ه��ر چند این اتف��اق تا به حال نیفتاده اس��ت چون‬ ‫صنعت چاپ دیجیتال فناوری فوق العاده ای دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرای��ی نب��ود زمینه تولید دس��تگاه‬ ‫فتوکپی در داخل کشور گفت‪ :‬همه ما تنها عادت به‬ ‫مص��رف داریم و به دنبال فناوری نمی رویم‪ .‬از این رو‬ ‫تنها واردکنندگان هس��تند که س��ودهای سرشاری‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫دهخ��دا با بیان اینکه فناوری تولید دس��تگاه های‬ ‫چ��اپ دیجیتال روزبه روز تغییر می کند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫چاپگرهایی که از کشورهای امریکا و اروپا وارد کشور‬ ‫می شوند بعد از گذشت چند ماه با تولید نوع جدیدتر‬ ‫و روزامد از دایره مصرف خارج می ش��وند‪ .‬از این رو‬ ‫اگر زمانی در کش��ور ما کارخانه تولید دس��تگاه های‬ ‫فتوکپی و چاپگر تاس��یس شود باید براساس دانش‬ ‫روز فعالیت کنند؛ چراکه همچون دیگر دستگاه های‬ ‫الکترونیک تجهیزات و فناوری ساخت انها لحظه ای‬ ‫و بروز است‪.‬‬ ‫وی درباره می��زان نیاز دس��تگاه های فتوکپی در‬ ‫کش��ور نیز گفت‪ :‬نی��از مصرف در ای��ن صنعت باید‬ ‫روزامد باش��د‪ .‬از این رو هر روز مدل های مختلف با‬ ‫قابلیت های مختلف به بازار اورده می شوند‪.‬‬ ‫دهخ��دا با تاکید بر گس��تره اش��تغالزایی صنعت‬ ‫چاپ دیجیتال گفت‪ :‬تولید دس��تگاه های فتوکپی به‬ ‫قطع��ات زیادی احتی��اج دارد‪ .‬از این رو اگر کارخانه‬ ‫تولید دس��تگاه های دیجیتال در کشور تاسیس شود‬ ‫در کن��ار ان باید حدود ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬کارخانه برای تولید‬ ‫قطعات و تجهیزات مورد نیاز ان ایجاد شود‪ .‬بنابراین‬ ‫اش��تغالزایی زیادی به همراه خواهد داشت‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه اگر این کارخانه در کشور ایجاد شود عالوه بر‬ ‫تولی��د‪ ،‬امکان صادرات دیگر ملزومات چاپ همچون‬ ‫کاغذ از کش��ور نیز فراهم می شود چون ما کشوری‬ ‫هستیم که کش��ورهای اطراف ما همگی وارد کننده‬ ‫هس��تند‪ .‬در ص��ورت س��رمایه گذاری در تولی��د‬ ‫دس��تگاه های فتوکپی حتی می توانیم انواع مختلف‬ ‫کاغذ برای چاپ های متنوع در دستگاه های فتوکپی‬ ‫را تولید کنی��م‪ .‬از این رو بهتر اس��ت به جای تولید‬ ‫انواع و اقس��ام دس��تمال کاغذی که با قیمت باال در‬ ‫بازار نیز عرضه می ش��ود بر تولید کاغذهای متنوع با‬ ‫قابلیت های چاپ سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تگاه های فتوکپی بسیار زود‬ ‫از چرخه مصرف خارج می ش��وند و ضایعات ان زیاد‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬امکان بازیافت دس��تگاه های فرس��وده‬ ‫فتوکپی در کش��ور وج��ود ندارد‪ .‬ب��ه عبارتی هنوز‬ ‫اهمیت بازیافت این نوع دستگاه ها درک نشده است‪.‬‬ ‫البته در صورتی که کارخانه تولید دس��تگاه فتوکپی‬ ‫در کش��ور وجود داشت ه باش��د‪ ،‬همان کارخانه‪ ،‬مواد‬ ‫بازیاف��ت و پیچ و مهره های حاصل از دس��تگاه های‬ ‫فرس��وده را بازیافت خواهد کرد‪ .‬دهخدا با تاکید بر‬ ‫نقش دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی و تولید‬ ‫مش��ترک در صنعت دیجیتال گف��ت‪ :‬ما به حمایت‬ ‫دول��ت الزم داریم تا جلوی تولی��دات بیهوده گرفته‬ ‫ش��ده و به جای ان در تولید دس��تگاه های فتوکپی‬ ‫سرمایه گذاری شود‪ .‬چون سرمایه ای فرانفتی است و‬ ‫اگر کارخانه تولید ان ایجاد شود گامی برای تولیدات‬ ‫دیگر است و ظرفیت های ویژه برای سرمایه گذاری به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری نظریه صنعتی شدن‬ ‫اگر از صحبت های داوود دهخدا نتیجه گیری کنیم‬ ‫می توانیم بگوییم که تمامی دستگاه های الکترونیک‬ ‫و نیازمند به فناوری روز در کشور ما با مشکل تولید‬ ‫مواجهند که دس��تگاه های فتوکپی نیز از این قاعده‬ ‫دور نمی مانند‪ .‬به عبارتی اگر گفته ش��ود تولید انها‬ ‫صرف��ه اقتصادی دارد باز هم مزیت نس��بی ما برای‬ ‫خانه های ایرانی هوشمند می شوند‬ ‫پژوهش��گران ایرانی موفق شدند منازل ایرانی را مطابق با‬ ‫نیاز مشتری هوشمند سازی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجتبی خدام‪ ،‬مجری طرح هوشمند سازی‬ ‫خانه گفت‪ :‬اکنون در دنیا به سمتی پیش رفته ایم که با امدن‬ ‫گوش��ی های هوشمند‪ ،‬همه شرایط در کنترل یک فرد باشد‬ ‫از ای��ن رو به فکر افتادیم تا منازل ایرانی را هوشمند س��ازی‬ ‫کنی��م‪ .‬وی با بی��ان اینکه در حال حاضر از طبقه متوس��ط‬ ‫ت��ا مرفه‪ ،‬گوش��ی های مجهز به سیس��تم عام��ل اندروید و‬ ‫«ای اواس» را در اختیار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل می توان‬ ‫گفت این گوشی ها جزء جدانش��دنی زندگی افراد به شمار‬ ‫می روند بنابراین استفاده از انها برای کنترل اماکنی همچون‬ ‫منازل و محل کار به راحتی انجام می ش��ود‪ .‬به گفته خدام‪،‬‬ ‫در این راستا توانس��تیم با هوشمند سازی منازل‪ ،‬محل کار‪،‬‬ ‫ویال‪ ،‬خودرو و منازل را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاوت این خانه هوشمند با سایر خانه های‬ ‫هوشمند گفت‪ :‬بسیاری از شرکت ها تنها ارائه دهنده خدمات‬ ‫هس��تند و ب��ا تجهیزاتی خارج��ی یک منزل را هوش��مند‬ ‫می کنند‪ .‬این محصوالت به طور ‪100‬درصدی برای مشتریان‬ ‫ایرانی ساخته نشده است‪.‬‬ ‫خدام افزود‪ :‬ما توانس��تیم تجهیزاتی را در هوشمند سازی‬ ‫منازل ایرانی به کار بگیریم که فقط برای مش��تریان داخلی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت زیرا موفق ش��دیم از ای��ده تا طراحی‬ ‫نرم افزار و سخت افزار را در مجموعه خود طراحی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خانه هوش��مندی ک��ه طراحی کرده ایم‬ ‫مبتنی بر نیاز مش��تری اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ارائه خدمات و‬ ‫محص��ول نهایی این ش��رکت قابل رقابت با مش��ابه خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬خدام عن��وان ک��رد‪ :‬بکارگیری نمونه ه��ای خارجی‬ ‫می تواند مش��کالتی از قبیل نبود خدم��ات پس از فروش و‬ ‫سوء استفاده از اطالعات منازل ایرانی به دلیل خارجی بودن‬ ‫س��رور های هوشمند س��ازی که اتفاق می افتد وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو ای��ن اطمینان وجود ندارد که با اس��تفاده‬ ‫از سرورهای خارجی در هوشمند س��ازی منازل از اطالعات‬ ‫منازل ایرانی سوء استفاده نشود‪.‬‬ ‫به گفته خدام‪ ،‬اکنون ما در حال گرفتن مجوز از پلیس فتا‬ ‫هس��تیم تا اطمینان خاطری برای استفاده کنندگان از ارائه‬ ‫این خدمات در کش��ور به وجود بیای��د‪ .‬وی با بیان اینکه به‬ ‫تازگی ش��رکت ما طرح هوشمند سازی منازل را بهره برداری‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از طریق هوشمند س��ازی منازل‪ ،‬کنترل‬ ‫سیستم سرمایشی‪ ،‬گرمایشی‪ ،‬دما‪ ،‬انواع کنتورهای برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫اب و‪ ...‬امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫تولید در این دس��تگاه ها نیس��ت؛ چراکه در صورت‬ ‫تولید برای ما س��وداور نیستند؛ چون ممکن است از‬ ‫دایره فناوری عقب بمانیم و دس��تگاه های ما خریدار‬ ‫نداشته باشند‪ .‬از این رو ممکن است این ایده مطرح‬ ‫شود که خودکفایی در تولید تمامی محصوالت نیاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫باب��ک عاب��دی‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه‬ ‫صادر کنن��دگان صنع��ت چاپ ای��ران و عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ای��ران نیز در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬ما باید این‬ ‫تفکر را ک��ه هر محصولی باید در کش��ورمان تولید‬ ‫شود‪ ،‬تغییر دهیم‪ .‬باید بس��نجیم منابع اولیه ای که‬ ‫برای تولید یک دس��تگاه صرف می شود ارزش تولید‬ ‫ان را دارد یا خیر؟ لزومی ندارد زمانی که یک کشور‬ ‫مشابه با توجه به منابعی که برای تولید یک دستگاه‬ ‫دارد و می توان��د با هزینه کمت��ر ان را تولید کند ما‬ ‫هم در کشور این دس��تگاه را با هزینه تمام شده باال‬ ‫تولید کنیم‪ .‬در حالی که می توانیم ان دس��تگاه را از‬ ‫ان کش��ور تهیه کنیم و به ارزش افزوده ای مناس��ب‬ ‫دست یابیم و سود ببریم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کشورهایی‬ ‫همچون کره و چین می توانند با قیمت های بس��یار‬ ‫پایین دس��تگاه های چاپ دیجیت��ال را تولید کنند‬ ‫اما م��ا برای تولید این دس��تگاه ها به فناوری باالیی‬ ‫نیاز داریم و از طرفی تولید این دستگاه ها با وام های‬ ‫‪۲۴‬درص��د امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از این رو در مس��یر‬ ‫صنعتی ش��دن باید در بس��ترهایی س��رمایه گذاری‬ ‫کنیم که به صرفه باشد‪.‬‬ ‫عاب��دی اف��زود‪ :‬ممک��ن اس��ت ام��کان تولی��د‬ ‫برخ��ی ماش��ین االت چ��اپ دیجیتال را در کش��ور‬ ‫نداش��ته باش��یم اما باید به یاد داش��ته باش��یم که‬ ‫نش��ان(برند)های معتبر در تولید دستگاه های چاپ‬ ‫دیجیتال نیز قطعات خود را از کش��ورهایی همچون‬ ‫چین تهیه و در کش��ور خ��ود مونت��اژ می کنند‪ .‬به‬ ‫عبارتی تمامی قطعات و روند تولید در کشور صاحب‬ ‫نشان(برند) انجام نمی شود‪.‬‬ ‫داوود دهخدا‬ ‫چاپگرهایی که‬ ‫از کشورهای‬ ‫امریکا و اروپا‬ ‫وارد کشور‬ ‫می شوند بعد‬ ‫از چند ماه از‬ ‫دایره مصرف‬ ‫خارج می شوند‬ ‫بابک عابدی‬ ‫هزینه ساخت‬ ‫دستگاه های‬ ‫چاپ در ایران‬ ‫گران‬ ‫و غیر رقابتی در‬ ‫مقایسه با سایر‬ ‫کشورها است‬ ‫تولید دستگاه ساخت خمیر کاغذ در ایران‬ ‫برای نخس��تین بار در دنیا‪ ،‬دس��تگاه تولید خمیرکاغذ با‬ ‫بهره گیری از پسماندهای کشاورزی طراحی و تولید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی صنعت چ��اپ ایران‪،‬‬ ‫راستین فروتن پی‪ ،‬مبتکر این دستگاه گفت‪ :‬در خط تولید‬ ‫س��لولز مواد متنوعی از پسماندهای کش��اورزی مانن د کاه‬ ‫برن��ج‪ ،‬کاه گندم‪ ،‬باگاس و‪ ...‬به عنوان ماده اولیه اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ماشین برای نخستین بار عملیات پخت را به‬ ‫دو روش فش��ار و حرارت باال و فشار و حرارت پایین انجام‬ ‫می دهد‪ .‬از ویژگی های این ماشین ان است که ضمن ایجاد‬ ‫ارزش افزوده برای انواع فعالیت های کش��اورزی از تخریب‬ ‫خاک و محیط زیس��ت به دلیل سوزاندن کاه هم جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی درباره س��وداوری این دستگاه نیز گفت‪ :‬این دستگاه‬ ‫به لحاظ اقتصادی بس��یار باصرفه اس��ت و اس��تفاده از ان‬ ‫به��ره وری را افزای��ش می دهد‪ .‬برای روش��ن تر ش��دن این‬ ‫موضوع با مثال توضیح می دهم؛ اگر شرکتی در حال حاضر‬ ‫از ‪ ۷‬کیلو باگاس یا تفال ه نیشکر ‪ ۱‬کیلو کاغذ تولید می کند‬ ‫با استفاده از این دس��تگاه از ‪ 2‬و نیم کیلو باگاس می توان‬ ‫‪ ۱‬کیلو کاغذ تولید کرد ضم��ن اینکه این فرایند کمترین‬ ‫اسیب را به الیاف ها می زند‪.‬‬ ‫فروتن پی افزود‪ :‬این دس��تگاه برای نخس��تین بار در دنیا‬ ‫ساخته شده و از نظر اقتصادی بسیار باصرفه بوده و با توجه‬ ‫به مزیت بس��یار مهم ان که صرف انرژی بسیار پایین است‪،‬‬ ‫به هیچ وجه قابل قیاس با مشابه های خارجی نیست ضمن‬ ‫اینکه خمیر بکری که با این دستگاه تولید می شود به لحاظ‬ ‫کیفیت به هیچ عنوان با خمیرهای خارجی برابر نیست‪.‬‬ ‫ای��ن مبتکر درباره می��زان تقاضا برای این دس��تگاه نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬برای بازارهای صادراتی از کش��ورهایی مثل ترکیه‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان و حتی اس��ترالیا تقاضای زیادی‬ ‫داش��تیم اما با توجه به نیاز داخلی کشور و خال موجود در‬ ‫تولید خمیر‪ ،‬کش��ور ما در حال حاضر نیازمند این فناوری‬ ‫اس��ت و تولید ‪ ۵۰‬یا حتی ‪ ۱۰۰‬ماشین‪ ،‬این خال را پوشش‬ ‫نخواه��د داد و با توجه به این موضوع ما س��عی داریم ابتدا‬ ‫نیاز داخلی را تامین کنیم و بعد از ان برای گرفتن سفارش‬ ‫از خارج کش��ور اق��دام کنیم‪ .‬همچنین از زمان س��اخت و‬ ‫راه اندازی این دس��تگاه س��فارش های زیادی ب��رای تولید‬ ‫داش��تیم که ‪ ۴‬س��فارش ان در مرحله اجرا است‪ .‬از این ‪۴‬‬ ‫سفارش ‪ ۲‬دس��تگاه در حال حاضر در دست ساخت است‬ ‫و ش��روع تولید ‪ ۲‬س��فارش دیگر هم در ابتدای سال اینده‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫مجموعه تغییراتی در حال وقوع اس��ت که اس��تفاده‬ ‫از چاپ دیجیتال را در صنعت بس��ته بندی و لیبلینگ‬ ‫متحول می کند‪ .‬پیش��رفت و رش��د در چاپ دیجیتال‪،‬‬ ‫ب��رای سیس��تم های تون��ر و ب��ه ط��ور خ��اص ب��رای‬ ‫سیستم های اینجکت‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪ .‬این شرایط‬ ‫مزایای بسیاری را برای مبدل ها‪ ،‬خریداران بسته بندی ‬ ‫و خرده فروش��انی که تمایل دارند به تقاضای مشتریان‬ ‫پاسخ دهند‪ ،‬به دنبال دارد‪ .‬امروزه بخش بزرگی از بازار‬ ‫چاپ به دس��تگاه های الکتروفوتوگرافی اختصاص دارد‬ ‫ی چاپ می کنند‪.‬‬ ‫که با استفاده از تونرهای مایع یا پودر ‬ ‫چاپ تونر می تواند کیفیت بس��یار باالیی داشته باش د و‬ ‫درحال حاض��ر به میزان گس��ترده ای در تولید لیبل در‬ ‫ب��رش کاغذ‪ ،‬اما در فرمت های وب باریک به کار می رود‪.‬‬ ‫فراین��د جایگزین‪ ،‬اینکجت اس��ت‪ .‬ای��ن فراین د بدون‬ ‫ن از جوهرهای مایع استفاده می شود‬ ‫تماس است و در ا ‬ ‫که از هدهای دقیق و ظریف‪ ،‬روی بس��تر قرار گرفته و‬ ‫با اس��تفاده از چندین مکانیس��م‪ ،‬خشک می شوند‪ .‬این‬ ‫فرایند‪ ،‬مزایایی نیز ب��رای ارائه دهندگان خدمات چاپ‬ ‫و مبدل ها در بس��ته بندی به همراه دارد و این مس��ئله ‬ ‫به این فرایند کمک خواهد کرد تا جایگزین تجهیزات‬ ‫الکتروفتوگرافی شود‪.‬‬ ‫رش��د س��ریع اینکجت بدین معناس��ت که تا س��ال‬ ‫‪۲۰۱۸‬م‪ ،‬این سیس��تم بخش بزرگ تجهیزات دیجیتال‬ ‫را در عرصه بس��ته بندی به خ��ود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه استفاده از تجهیزات دیجیتال برای دیگر‬ ‫فرمت های بسته بندی‪ ،‬پیشگامی دستگاه های چاپ لیبل‬ ‫را تضعیف خواهد کرد‪ .‬البته چاپ لیبل نخستین بخشی‬ ‫بود که در ان از چاپ دیجیتال اس��تفاده شد‪ .‬دلیل این‬ ‫مسئله این بود که بیشتر لیبل هایی که برچسب هستند‪،‬‬ ‫به شکل وب باریک روی بسترهای سبک چاپ می شوند‬ ‫که برای این فرایند بسیار مناسب هستند‪.‬‬ ‫چاپ دیجیتال به ط��ور معمول گرانتر از پلتفرم های‬ ‫انالوگی اس��ت که شناخته شده هس��تند‪ .‬این افزایش‬ ‫هزین ه بای��د با مزایای چاپ دیجیتال مطابقت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬با این ح��ال ویژگی های اقتص��ادی و بهره وری‬ ‫فن��اوری دیجیت��ال‪ ،‬همچن��ان رو به بهبود اس��ت‪ ،‬در‬ ‫نتیجه فن��اوری دیجیتال‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا فرایندهای‬ ‫چاپ انالوگ‪ ،‬به دلیل کوتاه تر ش��دن زمان اجرا‪ ،‬از نظر‬ ‫قیمت رقابت امیزتر می شود‪ .‬حذف پلیت ها‪ ،‬فرایندهای‬ ‫پ و زمان اماده س��ازی برای چاپ ‬ ‫متعدد پی��ش از چا ‬ ‫باعث ش��ده که روش های دیجیتال‪ ،‬هزینه ای پایین تر‬ ‫از گزینه های انالوگ داشته باشند‪ .‬اگر چه هزینه واحد‬ ‫ت ام��ا در مجموع‪ ،‬هزینه‬ ‫چاب در این روش باالتر اس�� ‬ ‫کاره��ای دیجیتال به دلیل زمان اجرای کوتاه‪ ،‬پایین تر‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر چه سیس��تم های دیجیتال اختصاصی برای‬ ‫حج��م باال‪ ،‬طول اج��را را که چاپ دیجیت��ال در ان با‬ ‫انالوگ رقابت می کند افزایش خواهند داد‪ ،‬اما تغییر در‬ ‫تقاضا از سوی خریداران چاپ و تمایل انها به اجراهای‬ ‫کوتاهتر‪ ،‬به نفع نس��ل های جدید دستگاه های اینکجت‬ ‫و تونر خواهد بود‪.‬‬ ‫در ایند ه انعطاف پذیری بیش��تر و زنجیره های تامین ‬ ‫س��اده تر باعث خواهند ش��د تا چاپ روی بسته بندی ها‬ ‫با استفاده از دستگاه های دیجیتال سریع تر انجام شود؛‬ ‫هر چند سفارش انالین و کاهش هزینه چاپ دیجیتال ‬ ‫به منزل��ه تهدیدی برای ارائه دهن��دگان خدمات چاپ‬ ‫اس��ت‪ .‬مطابقت دادن چاپگرها و کنترل انها از راه دور‬ ‫در محل ساختمان تولیدکننده‪ ،‬مراکز توزیع منطقه ای‬ ‫و حتی خرده فروش��ی ها به ط��ور فزاینده ای امکان پذیر‬ ‫می شود و بدین ترتیب‪ ،‬یک مدل کسب و کار پاسخگوتر‬ ‫ایجاد خواهد ش��د که امکان تولید بسته بندی سفارشی‬ ‫را برای اهداف تبلیغاتی در محل فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی بهترین‬ ‫ب��ا ای��ن حال بای��د بدانیم ک��ه بس��ته بند ‬ ‫انتخاب برای س��رمایه گذاری صنعت چاپ است‪ .‬کافی‬ ‫اس��ت یک بار سری به سوپرمارکت محله بزنید و ببیند‬ ‫پ چه تنوع و تاثی��ر الهام بخش��ی دارد‪ .‬هجوم‬ ‫که چ��ا ‬ ‫رنگ ها و طرح های چش��مگیر روی جعبه ها‪ ،‬کارتن ها‪،‬‬ ‫بس��ته بندی های انعطاف پذیر‪ ،‬شیش��ه ها و قوطی های‬ ‫کنس��ر و بسیار گس��ترده اس��ت‪ .‬امروزه ش��رکت های‬ ‫چ��اپ می توانند در زمین��ه چگونگ��ی تولید محصول‬ ‫چاپی انعطاف پذیری داش��ته باشند‪ ،‬زمان برگشت کار‬ ‫ ‬ ‫ب زمان اج��را و چاپ‬ ‫را کوتاهت��ر کنن��د و بدی��ن ترتی ‬ ‫برای ذخی��ره در انبار را کاهش دهن��د و در نهایت‪ ،‬به‬ ‫صرفه ترین تجهیزات را برای تولید کاال انتخاب کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی صنعت چاپ ایران‬ ‫‪30‬‬ ‫امادگی امریکا برای ساخت پتروشیمی در ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه « بررسی تحوالت بازارهای نفت و گاز جهان» مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سایه ابهام بر اینده بازار نفت و گاز جهان‬ ‫افزایش قیمت جهانی نفت‬ ‫قیمت های طالی س��یاه در نخس��تین روز معامالت‬ ‫هفته جاری میالدی با روند صعوی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬قیمت جهانی نفت‬ ‫در س��اعات اولیه معامالت اتی روز دوش��نبه به دلیل‬ ‫کاهش دکل های فعال حفاری امریکا با روند افزایش��ی‬ ‫روبه رو ش��د و توانس��ت تا حدی کاه��ش قیمت هفته‬ ‫پیش را جبران کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬قیمت نف��ت دریای برن��ت با ‪۴۵‬‬ ‫س��نت افزایش به ‪ ۳۳‬دالر و ‪ ۴۶‬س��نت در هر بش��که‬ ‫رس��ید‪ ،‬ضم��ن اینک��ه قیم��ت نف��ت وس��ت تگزاس‬ ‫اینترمدی��ت امریکا با به طور تقریب��ی ‪ 0/5‬دالر افزایش‬ ‫ب��ه ‪ ۳۰‬دالر و ‪ ۱۱‬س��نت در براب��ر هر بش��که معامله‬ ‫ش��د‪ ،‬ای��ن در حال��ی اس��ت که به��ای جهان��ی نفت‬ ‫در روز جمع��ه ب��ه ط��ور تقریب��ی ‪ ۴‬درص��د کاهش‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫در جلسه کارشناسی تحوالت بازارهای نفت که در‬ ‫دومین روز اسفند در موسسه مطالعات انرژی وزارت‬ ‫نفت برگزار ش��د؛ بهناز جاللی فر‪ ،‬غالمعلی رحیمی‬ ‫و محمدصادق ج��وکار‪ ،‬تحلیلگران و کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی به ارائه گزارشی از وضعیت بازار های نفت‬ ‫و گاز جهان به مقایس��ه سال های ‪ 2015‬و ‪2016‬م‬ ‫پرداختند‪ .‬در این نشست بررسی تحوالت بازار نفت‬ ‫و گاز طبیع��ی جهان و همچنین بررس��ی تحوالت‬ ‫اقتص��اد جهان��ی و اثرات ان بر روند رش��د تقاضای‬ ‫جهانی انرژی محور گفت وگوی کارشناسان اقتصاد‬ ‫انرژی را تشکیل داد‪.‬‬ ‫موسس��ه مطالعات بین الملل انرژی وضعیت قیمت‬ ‫این بازار را در سال ‪2016‬م به این شرح اعالم کرد‪:‬‬ ‫قیمت اتی های گاز طبیع��ی در بازار بورس امریکا‬ ‫(اتی ه��ای ماه اول برای تحوی��ل در فوریه و مارس‬ ‫‪ )2016‬در دوره ‪ 4‬ژانوی��ه ت��ا ‪ 17‬فوری��ه ‪ 2016‬از‬ ‫روندی کاهشی همراه با نوسانی برخوردار بوده و از‬ ‫ح��دود ‪ 2/334‬دالر در هر میلیون بی تی یو تا بیش‬ ‫از ‪ 2/472‬دالر در ه��ر میلیون بی تی یو در ‪ 8‬ژانویه‬ ‫افزایش یافته و دوباره تا س��طح ‪ 1/942‬دالر در هر‬ ‫میلیون بی تی یو کاهش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاض�ای «ال ان ج�ی» در بازار ه�ای‬ ‫جهانی‬ ‫‹ ‹تخمین اینده بازارهای نفتی‬ ‫تردید امریکا از توافق دوحه‬ ‫یک��ی از مس��ئوالن انرژی امری��کا درب��اره احتمال‬ ‫موفقی��ت توافق دوحه برای افزایش ندادن عرضه نفت‪،‬‬ ‫ابراز تردید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا به نقل از رویترز‪ ،‬یکی از مس��ئوالن‬ ‫ارش��د بخش ان��رژی امری��کا اع�لام کرد ک��ه درباره‬ ‫موفقیت امیز بودن طرح پیش��نهادی برای توافق اوپک‬ ‫و غیراوپک درباره افزای��ش ندادن عرضه نفت با هدف‬ ‫افزایش قیمت نفت‪ ،‬تردید دارد‪.‬‬ ‫ام��وس ج��ی هوش��تاین‪ ،‬مامور وی��ژه ام��ور انرژی‬ ‫بین المللی در وزارت خارجه امریکا گفت‪ :‬من به شدت‬ ‫درباره این توافق بدبین هس��تم؛ تثبیت تولید کشورها‬ ‫در س��طح بیش از ح��د تاریخی‪ ،‬بازار عرض��ه مازاد را‬ ‫دگرگون نمی کند‪.‬‬ ‫هفته گذشته وزیران نفت و انرژی کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬ونزوئ�لا و قطر در دوحه گ��رد هم امدند و‬ ‫توافق کردن��د که در صورت همراهی دیگر کش��ورها‪،‬‬ ‫تولید نفت خود را نس��بت به س��طح ژانویه سال جاری‬ ‫میالدی افزایش ندهند‪.‬‬ ‫بهناز جاللی فر‬ ‫یکی از‬ ‫کشورهایی که‬ ‫بیشترین ضرر‬ ‫را از کاهش‬ ‫قیمت نفت‬ ‫متحمل می شود‪،‬‬ ‫عربستان است‬ ‫پیش بینی نفت ‪200‬دالری‬ ‫در ‪2040‬میالدی‬ ‫معاون پژوهش��ی وزی��ر نف��ت از پیش بینی ها برای‬ ‫رسیدن قیمت نفت تا ‪ 200‬دالر در سال ‪2040‬م خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تا سال ‪2014‬م‪78 ،‬درصد سبد انرژی ویژه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و زغال سنگ است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا مقدم دیروز در پنجمین‬ ‫کنفران��س بین المللی «ایتک» اظهار ک��رد‪ :‬از این ‪78‬‬ ‫درص��د‪29 ،‬درصد مرب��وط به نف��ت‪ 24 ،‬درصد گاز و‬ ‫‪16‬درصد مربوط به زغال س��نگ است‪ .‬معاون پژوهشی‬ ‫وزی��ر نف��ت با بیان اینک��ه تا قبل از س��قوط قیمت ها‬ ‫کشورهای صادر کننده خوشحال و در خواب خرگوشی‬ ‫به س��ر می بردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صادر کنندگان نفت‬ ‫هیچگاه تصور نمی کردند که قیمت ها تا این حد سقوط‬ ‫کند‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله بی دلیل نبود‪ ،‬چراکه سیاست های‬ ‫مختلفی در ان دخیل بود تا این شرایط به وجود اید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کاه��ش و افزایش قیمت نفت طبیعی‬ ‫به دلیل س��اختار خاص ان است‪ ،‬چراکه وقتی قیمت ‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬حوزه های رس��وبی اقتصادی ش��ده و‬ ‫زمانی که قیمت ها کاهش می یابد اکتشاف در میدان ها‬ ‫و برداش��ت از حوزه های نفتی هزینه بر و غیراقتصادی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مقدم افزود‪ :‬همچنین گاز که همواره میعانات گازی‬ ‫بوده از طریق برداش��ت از شیل گس ها وارد عرضه شد‬ ‫و به ط��ور کلی باید گفت که فناوری باعث ش��د میزان‬ ‫اکتش��اف و عرضه نفت افزایش پیدا کند و در کنار ان‬ ‫سیاست های کاهش تقاضا و همچنین صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی دنبال شود‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪30/63‬‬ ‫‪0/99‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪33/98‬‬ ‫‪0/97‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/96‬‬ ‫‪0/61‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫مرضیه شاهدایی‪ ،‬معاون وزیر نفت از اعالم امادگی شرکت های معتبر امریکایی‬ ‫برای مش��ارکت در ساخت طرح های جدید توسعه صنعت پتروشیمی ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬وی گفت‪ :‬در دوران پساتحریم‪ ،‬حمایت از تمامی شرکت ها به منظور توسعه‬ ‫و جهش جدید توسعه ای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫بررس��ی وضعیت اقتصادی کش��ورها راهگش��ای‬ ‫تخمین این��ده بازارهای نفتی اس��ت به این معنی‬ ‫که ش��اخص رش��د اقتص��ادی باالتر هر کش��وری‬ ‫تضمین کنن��ده بازارهای هدف مطمئن تری اس��ت‬ ‫چراکه نوسانات اینده بازار نفت در عرضه و تقاضای‬ ‫انها کمترین تاثیر را در این بازارها خواهد داشت‪ .‬به‬ ‫بیان ساده تر کشور هایی که با بحران مالی و کاهش‬ ‫ش��اخص اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند شاید‬ ‫در کوتاه م��دت به دلیل جمعیت مصرف��ی باال‪ ،‬بازار‬ ‫هدف خوبی باشند اما در بلندمدت نخواهند توانست‬ ‫انتظ��ار تولید کنندگان نفت و گاز را براورده کنند از‬ ‫این رو پیش بینی روند شاخص اقتصادی کشور های‬ ‫تولید کننده و مصرف کننده از اهمیت اس��تراتژیکی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫یک��ی از مباح��ث کلیدی مطرح در این جلس��ه‪،‬‬ ‫پیش بینی رش��د اقتصادی کش��ور ها ب��ود که برای‬ ‫براورد اینده بازار نفت از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��رای براورد این رش��د از ش��اخصی به نام‬ ‫ی » استفاده می ش��ود‪ .‬برهمین اساس برای‬ ‫ « پی ام ا ‬ ‫پیش بینی رش��د اقتصادی هر کشوری روند افزایش‬ ‫ی » به رقم های باالت��ر از ‪ 50‬درصد‬ ‫مقدار « پ��ی ام ا ‬ ‫نش��ان از رون��د رو به رش��د ان کش��ور دارد‪ .‬با این‬ ‫ی نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی هر کشوری تابعی از مولفه ها ‬ ‫تورم‪ ،‬بهره بانکی‪ ،‬نرخ بیکاری و تراز تجاری اس��ت‬ ‫که کاهش این مولفه ه ا روند کاهشی رشد اقتصادی‬ ‫را دران کشور رقم می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رو به جلو اقتصاد جهان در س�ال‬ ‫‪2016‬میالدی‬ ‫غالمعلی رحیمی‬ ‫واردات‬ ‫ « ال ان جی »‬ ‫اروپا با افزایش‬ ‫قابل توجهی‬ ‫مواجه بوده‬ ‫و بیش از ‪33‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫بهناز جاللی فر‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی‪ ،‬درباره اخرین‬ ‫گزارش منتش��ر شده از س��وی صندوق بین المللی‬ ‫پول(‪ )IMF‬در زمینه رشد اقتصادی سال گذشته و‬ ‫س��ال جاری جهان که در ژانویه ‪ 2016‬منتشر شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براورد رش��د اقتصادی در سال ‪2015‬م‬ ‫‪3/1‬درصد بوده اس��ت‪ .‬همچنین براورد این سازمان‬ ‫از رش��د اقتصادی جهان در سال ‪2016‬م ‪ 3/4‬و در‬ ‫س��ال ‪2017‬م مع��ادل ‪3/6‬درصد اس��ت که به نظر‬ ‫می رس��د از روند اهسته تری به نسبت انچه پیش از‬ ‫این در پاییز ‪ 2015‬پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬با این تفاس��یر اقتصاد جهانی رو به رشدی‬ ‫را در س��ال جاری و س��ال اینده می�لادی می توان‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره رش��د اقتصادی کش��ور های‬ ‫نوظهور و در حال توس��عه افزود‪ :‬در س��ال ‪2015‬م‬ ‫رشد اقتصادهای نوظهور که ‪70‬درصد رشد جهانی‬ ‫از ان انهاس��ت‪ ،‬برای پنجمین س��ال پیاپی کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬از طرفی رش��د اقتصاد کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه و اقتصادهای نوظهور از ‪4‬درصد در س��ال‬ ‫‪2015‬م ب��ه ‪4/3‬درص��د در ‪2016‬م و ‪4/7‬درصد در‬ ‫س��ال ‪2017‬م پیش بینی شده است‪ .‬رشد اقتصادی‬ ‫چین نیز از ‪6/3‬درصد در س��ال ‪2016‬م به ‪6‬درصد‬ ‫در س��ال ‪2017‬م کاهش خواهد یافت‪ .‬به گفته این‬ ‫تحلیلگر اقتصادی ‪ 3‬عامل مهم همچنان اقتصاد دنیا‬ ‫را در س��ال ‪2016‬م تحت تاثیر قرار خواهند داد که‬ ‫عبارتند از کاهش رشد اقتصاد چین‪ ،‬کاهش قیمت‬ ‫انرژی و افزایش نرخ بهره در امریکا‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش رشد اقتصادی تولیدکنندگان‬ ‫ مطلب مهمی که در این نشس��ت درباره وضعیت‬ ‫نگران کننده تولید کنندگان نفت و گاز جهان مطرح‬ ‫شد کاهش ش��اخص قیمت انرژی و سایر کاالها در‬ ‫س��ال ‪2015‬م و همچنین کاهش سهم کشورهای‬ ‫صادرکننده انرژی از رش��د اقتصاد جهان در مقابل‬ ‫افزایش س��هم کش��ورهای واردکننده انرژی از این‬ ‫رش��د اقتصاد بود‪ .‬بهناز جاللی فر با بررسی وضعیت‬ ‫شاخص اقتصادی کشورهای مختلف و نیز دالیل ان‬ ‫توضیح داد‪ :‬امریک ا در س��ال ‪2015‬م از شاخص های‬ ‫اقتصادی خوبی برخوردار بود که نش��ان از وضعیت‬ ‫مناس��ب اقتصادی این کش��ور دارد‪ .‬بنابراین انچه‬ ‫منجر ب��ه کاهش رش��د اقتصادی امریکا در س��ال‬ ‫‪2015‬م ش��ده کاهش رشد اقتصادی سایر کشورها‬ ‫و تاثیر ان بر اقتصاد امریکا اس��ت‪ .‬همچنین رش��د‬ ‫اقتص��ادی منطقه یورو در فصل چه��ارم ‪ ،2015‬با‬ ‫‪0/1‬درصدکاه��ش ب��ه ‪1/5‬درصد رس��ید که میزان‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی ژاپن با کاهش چش��مگیری از‬ ‫‪1/7‬درص��د در فصل س��وم با ‪0/5‬درص��د در فصل‬ ‫چهارم س��ال ‪ 2015‬مواجه بوده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫این کاهش را به دلیل تورم صفر درصدی این کشور‬ ‫می دانن�� د به طوری که دولت این کش��ور با تعیین‬ ‫به��ره بانک��ی منفی س��عی در نجات این کش��ور از‬ ‫شرایط بحرانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش رش�د اقتص�ادی «اقتصاد های‬ ‫نوظهور»‬ ‫ی اقتصاد های نوظهور‬ ‫جاللی فر وضعی��ت اقتصاد ‬ ‫را نیز در نوسان دانست و تاکید کرد‪ :‬رشد اقتصادی‬ ‫چی��ن در فصل چهارم ‪ 2015‬باز هم کاهش یافت و‬ ‫از ‪6/9‬درصد در فصل س��وم به ‪6/8‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ رش��د اقتصادی روسیه‬ ‫همچنان منفی اس��ت‪ .‬اما «پی ام ای» بخش صنعت‬ ‫برزیل در ژانویه س��ال جاری به روند افزایشی خود‬ ‫ادامه داده و حرکت رو به جلو این شاخص امیدبخش‬ ‫است‪ .‬در زمینه نرخ رشد اقتصادی هند نیز در فصل‬ ‫چه��ارم ‪ 2015‬باید گفت که نس��بت به فصل قبل‬ ‫تفاوت اشکاری نداشته است‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی‬ ‫درباره وضعیت اقتصاد های شاخص اسیایی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مق��دار «پی ام ای» بخش صنعت ترکیه تفاوت‬ ‫محسوسی با دسامبر ‪ 2015‬از خود نشان نداد‪ ،‬نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی کره جنوبی و سنگاپور نیز در فصل‬ ‫چهارم ‪ 2015‬بهتر از فصل سوم بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت اقتصادی کشور های اوپک‬ ‫در این بین بررسی وضعیت اقتصادی کشور های‬ ‫اوپک از اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش کاهش شدید قیمت نفت در سال ‪2015‬م‪،‬‬ ‫اقتصاد کشورهای عضو اوپک که منبع اصلی درامد‬ ‫انه��ا از صادرات نفت و درامد حاصل از ان اس��ت‬ ‫را با مش��کل روب��ه رو کرده که در مجم��وع درامد‬ ‫کش��ورهای اوپک در این سال معادل ‪400‬میلیارد‬ ‫دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گفت��ه جاللی فر‪ ،‬یکی‬ ‫از کش��ورهای اوپک که بیشترین ضرر را از کاهش‬ ‫قیمت نفت متحمل می شود‪ ،‬عربستان است‪ .‬بنا بر‬ ‫گزارش های منتشر شده‪ ،‬عربستان در سال ‪2015‬م‬ ‫کس��ری بودجه ای معادل ‪98‬میلیارد دالر داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کاهشی قیمت بازار گاز‬ ‫در ادام��ه غالمعلی رحیمی‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫به گفته غالمعلی رحیمی پس از حدود ‪ 5‬س��ال‬ ‫رش��د تقاضای «ال ان جی» در بازار اس��یا‪ ،‬در سال‬ ‫‪2015‬م ب��ا کاهش مواج��ه ش��د و واردات ‪ 4‬بازار‬ ‫اصلی ش��امل ژاپ��ن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬چی��ن و تایوان با‬ ‫حدود ‪ 4‬درصد کاهش نس��بت به سال ‪2014‬م در‬ ‫س��طح ‪ 153‬میلیون تن قرار گرف��ت‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫بازار گاز افزود‪ :‬حرکت به س��مت استفاده از انرژی‬ ‫هس��ته ای برای تولی��د برق‪ ،‬ژاپ��ن و کره جنوبی را‬ ‫ جی» ‬ ‫به س��مت کاهش تقاضای ‪4‬درص��دی « ال ان ‬ ‫ جی » در چین نیز‬ ‫س��وق داده است‪ .‬تقاضای « ال ان ‬ ‫با کاهش ‪1/1‬درصدی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر رشد واردات خط لوله چین نیز کاهش یافته‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که طب��ق پیش بینی ها تقاضای‬ ‫گاز چین در س��ال ‪2016‬م با افزایش ‪7/3‬درصدی‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬رحیمی از رش��د ‪ 33‬درصدی‬ ‫ جی » درب��ازار اروپا خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫واردات « ال ان ‬ ‫ جی » اروپا در سال ‪2015‬م با افزایش‬ ‫واردات « ال ان ‬ ‫قاب��ل توجه��ی مواجه ب��وده و بی��ش از ‪ 33‬درصد‬ ‫افزایش یافته که عمده منابع وارداتی این کش��ورها‬ ‫از قطر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوام�ل موث�ر درمیزان تقاض�ای بازار‬ ‫اسیا‬ ‫به گفته رحیمی‪ ،‬عوامل اصلی تاثیر گذار در بازار‬ ‫گاز قیمت نفت و میزان تقاضای گاز در اسیا خواهد‬ ‫بود که تقاضا در بازار گاز اس��یا با نااطمینانی هایی‬ ‫همراه خواهد بود که پیش بینی بازار را با مش��کل‬ ‫مواجه می کند‪.‬‬ ‫نبود ش��فافیت اغاز ب��ه کار دوب��اره نیروگاه های‬ ‫هسته ای ژاپن‪ ،‬نبود ش��فافیت الزم میزان مصرف‬ ‫گاز ی��ا زغال س��نگ در تولی��د ب��رق کره جنوبی‪،‬‬ ‫فقدان زیرس��اخت اس��تفاده از گاز طبیعی در بازار‬ ‫هن��د ازجمله موارد موثر در ناامنی بازار گاز اس��یا‬ ‫هس��تند‪ .‬به ع�لاوه در زمینه تقاض��ای گاز چین‬ ‫نی��ز نااطمینانی هایی وج��ود دارد‪ ،‬بازیابی تقاضای‬ ‫گاز اروپ��ا‪ ،‬تاثی��ر ظرفیت های جدید مایع س��ازی‬ ‫«ال ان ج��ی» از س��وی تولید کنن��دگان نوظهور و‬ ‫واکنش روس��یه در مقابل مازاد عرضه؛ از مهم ترین‬ ‫مسائلی است که بازار تقاضای گاز اسیا را در سال‬ ‫اینده تحت تاثی��ر قرار خواه��د داد‪.‬محمد صادق‬ ‫جوکار تحلیلگر دیپلماس��ی انرژی ب��ه دلیل پایان‬ ‫وقت جلس��ه به ای��راد نظرات خ��ود در این زمینه‬ ‫نپرداخ��ت و توضیحات وی به جلس��ه بعد موکول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در دیدار زنگنه با مدیرعامل زیمنس براغاز فصل جدید همکاری تاکید شد‬ ‫دیروز جلس��ه دیدار مدیرعامل زیمنس و هیات همراه با‬ ‫وزیر نفت برگزار ش��د‪ .‬زیمنس که در دوران تحریم ارسال‬ ‫برخی تجهیزات نفتی از جمله کمپرسورهای فازهای پارس‬ ‫جنوبی را مس��دود کرده بود بالفاصله پس از لغو تحریم ها‬ ‫اع�لام امادگی کرد ان را تحویل دهد که به گفته علی اکبر‬ ‫شعبانپور‪ ،‬مدیرعامل نفت و گاز پارس هم اکنون ازادسازی‬ ‫برخی تجهیزات و کاالهای فازهای پارس جنوبی از س��وی‬ ‫زیمنس المان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار شانا‪ ،‬بیژن زنگنه در دیدار با یو کازر‪،‬‬ ‫مدیرعامل زیمنس المان به سابقه تاریخی همکاری ایران و‬ ‫زیمنس اشاره کرد و با بیان اینکه به دلیل تحریم بسیاری از‬ ‫تجهیزات و ماشین االت این شرکت به ایران نیامده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این تجهیزات برای فازهای پارس جنوبی‪« ،‬ال ان جی»‬ ‫و برخی پاالیش��گاه های کش��ور ب��وده که ازادس��ازی این‬ ‫تجهیزات بعد از لغو تحریم ها اغاز شده است‪ .‬وی به سابقه‬ ‫هم��کاری با این ش��رکت المانی در دوران��ی که در وزارت‬ ‫نیرو حضور داش��ت اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در ان مقطع نیز‬ ‫همکاری محسوس��ی با این شرکت وجود داشت اما زمانی‬ ‫که به وزارت نفت امدم این همکاری گس��ترش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه ایران به کمپرسورهای گازی‬ ‫ایران قطب ساخت و صادرات تجهیزات فنی می شود‬ ‫و ماشین االت تولید ش��ده این شرکت برای تولید گاز نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم در فصل جدید همکاری‪ ،‬نه تنها‬ ‫این همکاری را گس��ترش دهیم‪ ،‬بلکه برای تولید محصول‬ ‫مشترک با این شرکت همکاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز فصل جدید همکاری ایران و زیمنس‬ ‫به گفته زنگنه‪ ،‬ایران به کمپرسورهای گازی و ماشین االت‬ ‫شرکت زیمنس برای تولید گاز نیاز دارد‪ ،‬بنابراین امیدواریم‬ ‫فصل جدیدی در همکاری میان ایران و شرکت زیمنس در‬ ‫پس��اتحریم اغاز شود‪ .‬زنگنه تصریح کرد‪ :‬شرکت زیمنس با‬ ‫همکاری شرکت های ایرانی می تواند اقدام به تولید محصول‬ ‫مش��ترک برای صادرات به عراق‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫اس��یای مرکزی و دیگر کشورهای منطقه کند‪ .‬این شرکت‬ ‫می تواند با نش��ان(برند) خود اقدام ب��ه صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی به کش��ورهای منطقه کند‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه‬ ‫زیمنس یکی از بازیگران اصلی برق و ماش��ین های دوار در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران می تواند ب��ا همکاری زیمنس به‬ ‫قطب ساخت و صادرات تجهیزات بدل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازاد سازی ‪ 30‬کمپرسور پارس جنوبی‬ ‫زیمن��س ک��ه در دوران تحریم ارس��ال برخی تجهیزات‬ ‫نفت��ی از جمل��ه کمپرس��ورهای فازه��ای پارس جنوبی را‬ ‫خود به بازارهای منطقه صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری در سایر زمینه های انرژی‬ ‫مس��دود ک��رده بود بالفاصله پ��س از لغ��و تحریم ها اعالم‬ ‫امادگی کرد ان را تحویل دهد ‪ .‬زنگنه تعداد کمپرسورهای‬ ‫توقیفی س��اخته ش��ده برای پارس جنوب��ی را بیش از ‪٣٠‬‬ ‫دس��تگاه عنوان کرد و گفت‪ :‬ایران در زمینه این ش��رکت‬ ‫به اینده نگاه می کند و این ش��رکت قول داد که در حمل‬ ‫کمپرس��ورها و توربین ها و همچنین برای راه اندازی هرچه‬ ‫س��ریع تر انها کمک کند‪ .‬وی س��پس به برنامه همکاری با‬ ‫این ش��رکت در پساتحریم اش��اره کرد و افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫می تواند با همکاری و مش��ارکت با ش��رکت های داخلی به‬ ‫تولید محصوالت مشترک اقدام کرده و ان را با نشان(برند)‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به اینکه زیمن��س عالوه بر همکاری‬ ‫با شرکت توربوکمپرس��ور نفت (‪ )O.T.C‬می تواند با دیگر‬ ‫شرکت های ایرانی همکاری کرده و در ایران سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت و شرکت توربوکمپرسور‬ ‫نفت برای ارائه خدمات و س��اخت تجهی��زات برنامه ریزی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬وی با بیان اینکه ایران همچنین برای برداش��ت‬ ‫گاز بیش��تر به زنجیره ای از ماشین های دوار در بخش نفت‬ ‫و برای کمپرس��ورهایی که سرچاه قرار می گیرند نیاز دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیمنس می تواند یکی از همکاران و ش��رکای خوب‬ ‫برای ایران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت ایران در ساخت توربوکمپرسور‬ ‫یو کازر‪ ،‬مدیرعامل زیمنس نی��ز در جمع خبرنگاران به‬ ‫س��ابقه یک قرن همکاری ایران و شرکت المانی اشاره کرد‬ ‫و ب��ا بیان اینکه این هم��کاری در وزارت نیرو و بخش برق‬ ‫بیشتر بوده و در وزارت نفت نیز این همکاری در درازمدت‬ ‫ادامه پیدا کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در وزارت نفت این همکاری‬ ‫در قالب ساخت توربوکمپرسورهای بخش گاز شروع شد و‬ ‫تعداد زیادی کمپرسور در ایران ساخته شد‪.‬‬ ‫پوراحمد سریال تاریخی می سازد‬ ‫تهیه کنن��ده «مختارنامه» از همکاری با کیومرث پوراحمد برای س��اخت یک‬ ‫سریال تاریخی در سال اینده خبر داد و گفت‪ :‬متن یک سریال تاریخی با عنوان‬ ‫«اب» از س��وی خانم گوران و چند نویس��نده دیگر در حال نگارش است و فکر‬ ‫می کنم سال اینده بتوانیم تولید این کار را اغاز کنیم‪ .‬این مجموعه قرار است از‬ ‫سوی کیومرث پوراحمد ساخته شود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت وگو با داریوش مودبیان به بهانه اجرای نمایش «مزاحم کوچولو»‬ ‫اعتمادبهچهره هایجدیدسرمایه گذاریاستنهریسک‬ ‫داری��وش مودبی��ان‪ ،‬کارگ��ردان و‬ ‫نویس��نده مطرح تئاتر کش��ورمان در‬ ‫روزهای پایانی س��ال ب��ا یک نمایش‬ ‫کمدی در خانه موزه اس��تاد انتظامی‬ ‫به اس��تقبال نوروز می رود؛ نمایش��ی‬ ‫کم��دی ب��ا درون مای��ه اجتماعی که‬ ‫بر اساس نمایشنامه «کودکی مرده در‬ ‫خیابان» نوش��ته گی فواسی‪ ،‬تنظیم و‬ ‫اجرا ش��ده و با تنظیم جدید مودبیان‬ ‫ب��ا ن��ام «مزاح��م کوچولو» ب��ه روی‬ ‫صحنه رفته اس��ت‪ .‬مودبیان که یکی‬ ‫از هنرمن��دان گروه تئاتر مردم اس��ت‬ ‫و هن��وز در قال��ب این گ��روه فعالیت‬ ‫می کند نمایش جدیدش را با همکاری‬ ‫همین گروه به روی صحنه برده است؛‬ ‫گروهی به سرپرستی علی نصیریان که‬ ‫یکی از قدیمی ترین گروه های تئاتری‬ ‫فعال در ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫از روز گذش��ته‪ ،‬ای��ن نمای��ش از‬ ‫ساعت ‪ 19‬در تماشاخانه موزه استاد‬ ‫انتظام��ی واقع در خیابان ش��ریعتی‪،‬‬ ‫بل��وار اندرزگو‪ ،‬روب��ه روی بلوار کاوه‪،‬‬ ‫خیاب��ان احمدی‪ ،‬ش��ماره ‪ 28‬روی‬ ‫صحنه رفته است‪.‬‬ ‫این کارگردان پیشکس��وت عرصه‬ ‫نمای��ش ب��ا اش��اره به ش��کل گیری‬ ‫گروه تئاتر م��ردم که در حال حاضر‬ ‫اجرای «مزاحم کوچولو» را به عهده‬ ‫دارد ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬گروه تئاتر‬ ‫مردم یک��ی از قدیمی ترین گروه های‬ ‫تئاتری است که از سال ‪ 38‬به عنوان‬ ‫گروه تئاتر نصیری��ان با حضور اقای‬ ‫نصیری��ان کار می کر د و از س��ال ‪44‬‬ ‫با گشایش تاالر ‪ 25‬شهریور (سنگلج‬ ‫فعلی) این گروه که در جشنواره تئاتر‬ ‫ان زمان شرکت می کرد عنوان گروه‬ ‫تئاتر مردم را برای خود برگزید‪.‬‬ ‫مودبی��ان در ادام��ه می افزاید‪ :‬من‬ ‫از س��ال ‪ 46‬وارد ای��ن گروه ش��دم و‬ ‫اق��ای نصیریان به عنوان سرپرس��ت‪،‬‬ ‫نویس��نده و کارگردان گ��روه حضور‬ ‫داش��تند و بزرگانی همچون عزت اهلل‬ ‫انتظامی‪ ،‬فخری خوروش‪ ،‬محمدعلی‬ ‫کش��اورز‪ ،‬زنده ی��اد مهین ش��هابی‪،‬‬ ‫جمیله ش��یخی‪ ،‬اس��ماعیل داورفر و‬ ‫اسماعیل محرابی در این گروه بودند‬ ‫و از هم دوره ای ه��ای من ایرج راد بود‬ ‫که از سال ‪ 46‬وارد این گروه شدیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بع��د از انق�لاب مانند‬ ‫خیلی از گروه های دیگر تئاتری گروه‬ ‫تئات��ر مردم هم منحل ش��د و دیگر‬ ‫مانند گذشته و به شکل گروهی کار‬ ‫نکرد‪ .‬من س��عی کردم ای��ن گروه را‬ ‫احیا کنم ولی متاس��فانه نتوانستیم‪.‬‬ ‫کارهای تلویزیونی مانند سوزن بانان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫رکورد فروش‬ ‫‪ 70‬میلیارد تومانی سینما‬ ‫سینماهای کشور در ‪11‬ماه سپری شده از سال ‪1394‬‬ ‫با ‪70‬میلیارد تومان‪ ،‬رکورد فروش را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی س��رتیپی‪ ،‬مدیرعامل «فیلمیران»‬ ‫گفت‪ :‬در بهمن امسال سینماها بدون احتساب جشنواره‬ ‫‪5/5‬میلی��ارد تومان فروش داش��تند و ی��ک میلیون نفر‬ ‫مخاطب فیلم ها بودند که سال گذشته در همین ایام این‬ ‫رقم ‪3‬میلی��ارد و ‪100‬هزار تومان و تع��داد بیننده ها هم‬ ‫‪750‬ه��زار نفر بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ینماها در مدت ‪11‬‬ ‫ماه ‪12‬میلیون و ‪600‬هزار بیننده داشتند و از نظر فروش‬ ‫‪20‬میلیارد تومان نسبت به سال گذشته اضافه شده است‪.‬‬ ‫بانوی قالیباف‬ ‫چهره سال ‪ ٩٤‬فرش شد‬ ‫و پرده عجای��ب را که اقای نصیریان‬ ‫ه��م در ان بودن��د با هم��ان اهداف‬ ‫گروه تئاتر مردم کار کردیم‪ .‬از س��ال‬ ‫‪90‬کارهای��ی را ب��ا حمای��ت معنوی‬ ‫اق��ای نصیریان به عنوان سرپرس��ت‬ ‫گروه ش��روع ک��ردم و نتیجه ان در‬ ‫س��ال ‪ 91‬و ‪ 92‬نمایش های مختلفی‬ ‫ب��ود که در ایرانش��هر و خانه نمایش‬ ‫اجرا کردیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان پیشکس��وت ب��ا‬ ‫اش��اره به حضور در خانه موزه استاد‬ ‫انتظامی گفت‪ :‬از تابستان سال جاری‬ ‫در تماشاخانه موزه اس��تاد انتظامی‬ ‫مستقر ش��دیم‪ .‬چون اقای انتظامی‬ ‫یکی از اعضای فعال گروه تئاتر مردم‬ ‫بودن��د حضور ما در این تماش��اخانه‬ ‫هم بی ربط نیس��ت‪ .‬چیزی در حدود‬ ‫‪ 20‬اج��رای روخوانی داس��تان های‬ ‫چخوف را به ش��کل گروهی و فردی‬ ‫اج��را کردیم و بعد نمای��ش اتهام را‬ ‫با همین گروه در ابان امس��ال روی‬ ‫صحنه بردی��م و االن کمدی مزاحم‬ ‫کوچولو براس��اس نمایشنامه کودکی‬ ‫مرده در خیابان‪ ،‬نوش��ته گی فواسی‬ ‫با ترجمه و تنظی��م من روی صحنه‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ترجمه و تنظیم این‬ ‫نمایش��نامه می گوید‪ :‬من در تنظیم‬ ‫دوباره این نمایشنامه ان را دگرگون‬ ‫کردم‪ ،‬گسترده تر از قبل اجرا خواهد‬ ‫شد و ش��خصیت های جدیدی به ان‬ ‫اضافه ک��ردم‪ .‬نمایش��نامه «کودکی‬ ‫م��رده در خیابان» ک��ه یک کمدی‬ ‫تلخ است به نمایش کمدی «مزاحم‬ ‫کوچولو» تغییر نام داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وج��ود کمدی با‬ ‫مضامی��ن تل��خ می گوید‪ :‬بخش��ی از‬ ‫طنز تلخ اس��ت‪ .‬کمدی های هش��دار‬ ‫دهن��ده انکه مخاطب را ب��ا واقعیت‬ ‫روبه رو می کند تلخ و گزنده است و از‬ ‫این رو می توان نمایش مزاحم کوچولو‬ ‫را نیز در همین دس��ته ق��رار داد‪ .‬به‬ ‫گفته چرچیل کار طنز این اس��ت که‬ ‫بعضی وقت ها غده چرکین را باز کند‪.‬‬ ‫این کار با وجود تمامی رنج و گزندگی‬ ‫نتیجه مطلوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مودبیان با اش��اره ب��ه انواع کمدی‬ ‫در ح��وزه نمایش گفت‪ :‬کمدی انواع‬ ‫مختلفی دارد‪ .‬بعضی از کمدی ها که‬ ‫فق��ط برای خندان��دن مخاطب روی‬ ‫صحنه می رون��د و رویکرد عوامانه ای‬ ‫دارن��د ی��ک گون��ه از کمدی اس��ت‬ ‫و کمدی ه��ای ج��دی ک��ه مخاطب‬ ‫را ب��ه فکر ف��رو می برند ه��م نوعی‬ ‫دیگر از این گونه نمایش��ی اس��ت اما‬ ‫نمایش هایی که رویک��رد عوامانه ای‬ ‫دارند مخاطب را بیش��تر به س��مت‬ ‫خ��ود می کش��ند و مخاطب توقعش‬ ‫از نمایش کم��دی خندیدن بی دلیل‬ ‫و بدون فکر اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫وظیفه هنرمند اس��ت ک��ه به جای‬ ‫اج��رای نمایش های هج��و و عوامانه‬ ‫دس��ت به تغییر ذائقه مخاطب بزند‬ ‫و سطح سلیقه مخاطب را باال ببرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حت��ی‬ ‫نمایش های سنتی طنز هم به خوبی‬ ‫اج��را نمی ش��ود گف��ت‪ :‬م��ا ایین ها‬ ‫و س��نت های نمایش��ی خوب��ی از‬ ‫گذش��ته داریم؛ ازجمله سیاه بازی و‬ ‫نمایش های رو حوضی که متاس��فانه‬ ‫کتاب‬ ‫ش��کل ام��روزی اج��رای ان به هیچ‬ ‫عنوان قابل قبول نیس��ت و نمی تواند‬ ‫توقع��ات را براورده کن��د و در ذهن‬ ‫تماشاگران اثار مخربی می گذارد‪.‬‬ ‫مودبیان با اش��اره به تجربه اجرای‬ ‫نمایش های طنز گفت‪ :‬اینقدر سطح‬ ‫س��لیقه مخاطب پایی��ن امده که در‬ ‫یک��ی از نمایش هایی ک��ه با موضوع‬ ‫طنز روی صحنه رف��ت بعد از پایان‬ ‫نمایش مردم به ما گفتند ش��ما چرا‬ ‫نتوانس��تید م��ا را بخندانید؟ ما امده‬ ‫بودی��م که فقط بخندی��م و از این رو‬ ‫از کار ش��ما راضی نیستیم‪ .‬در حالی‬ ‫که همه وظیفه هنرمند در کار طنز‪،‬‬ ‫خنداندن نیس��ت و باید در میان ان‬ ‫مخاطب را نیز به فکر فرو ببرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اث��ار مخرب هنر‬ ‫عوامانه گفت‪ :‬در موسیقی هم شاهد‬ ‫این موضوع هستیم‪ .‬مخاطب فقط با‬ ‫نوعی از موس��یقی پ��اپ که کیفیت‬ ‫باالیی ندارد و فقط شاد است ارتباط‬ ‫برق��رار می کن��د و دیگ��ر گونه های‬ ‫موس��یقی را فراموش کرده است‪ .‬در‬ ‫حالی که هنر می تواند در نحوه تعامل‬ ‫م��ردم در جامعه تاثیرگذار باش��د و‬ ‫باعث ارتقای س��طح روابط اجتماعی‬ ‫شهروندان ش��و د اما متاسفانه توجه‬ ‫بی��ش از ان��دازه به ابع��اد مالی یک‬ ‫پروژه هنری باعث ش��ده که هنرمند‬ ‫جلوتر از مردم زمان ه خودش حرکت‬ ‫نکند و در همان سطحی که مخاطب‬ ‫می پسندد برنامه سازی کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همکاری با بازیگران‬ ‫ج��وان در ای��ن اثر گف��ت‪ :‬بازیگران‬ ‫نمای��ش «مزاحم کوچولو»‪ ،‬س��عید‬ ‫پارسا‪ ،‬اسیه عطوفی‪ ،‬میعاد راشدی‪،‬‬ ‫اریا راد‪ ،‬ارین صفایی و بهارک توسلی‬ ‫هستند و این نمایش حاصل یک کار‬ ‫گروهی اس��ت‪ .‬در کارگاهی که روی‬ ‫بی��ان و ب��دن بازیگ��ران ج��وان کار‬ ‫می کردیم و به ویژه در زمینه کمدی‬ ‫انه��ا را اماده می کردی��م تعدادی از‬ ‫بازیگ��ران مس��تعد در کارگاه در این‬ ‫نمایش برای بازی انتخاب ش��دند و‬ ‫در دو ماه اخیر روی نمایشنامه ای که‬ ‫گفتم کار کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫هنرجوها و استعدادهای جوان وظیفه‬ ‫من است‪ .‬بعد از سال ها کسب کردن‬ ‫تجربه باید این دانش و تجربه به نسل‬ ‫بعد انتقال پیدا کند و این وظیفه هر‬ ‫کسی اس��ت که در رشته خود دارای‬ ‫تجربه اس��ت‪ .‬من پیش از هر چیزی‬ ‫یک معلم هستم و وظیفه هر معلمی‬ ‫این است که اموزش بدهد و هیچ گاه‬ ‫از این کار خسته نشود‪.‬‬ ‫مودبیان گفت‪ :‬در فضای اکادمیک‬ ‫ن راحت تر‬ ‫تئات��ر تربیت نیروی ج��وا ‬ ‫از فض��ای تلویزیون و س��ینما اس��ت‬ ‫چ��ون ریس��ک س��رمایه گذاری در‬ ‫کاره��ای تصویری باالتر اس��ت و در‬ ‫تئاتر امکان فرص��ت دادن به جوانان‬ ‫بیشتر وجود دارد‪ .‬در عین اینکه باید‬ ‫فضای حرفه ای را حفظ کنیم باید به‬ ‫نیروهای جوان اعتماد کنیم‪ .‬هر چند‬ ‫عده ای می گویند ورود چهره های تازه‬ ‫در بازگشت سرمایه و به صرفه نبودن‬ ‫مس��ائل اقتص��ادی تئات��ر تاثیرگذار‬ ‫است اما این موضوع نباید نفی کننده‬ ‫موضوع اموزش در هنر باشد‪.‬‬ ‫در فضای‬ ‫اکادمیک تئاتر‬ ‫تربیت نیروی‬ ‫ن راحت تر‬ ‫جوا ‬ ‫از فضای‬ ‫تلویزیون و‬ ‫سینما است‬ ‫چون ریسک‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در کارهای‬ ‫تصویری باالتر‬ ‫است و امکان‬ ‫فرصت دادن به‬ ‫جوانان بیشتر‬ ‫وجود دارد‬ ‫تلویزیون‬ ‫کتاب های پرفروش هفته را بشناسید‬ ‫حدود ‪ 400‬کت��اب در حوزه های عل��وم اجتماعی‪،‬‬ ‫ادبی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬علمی و‪ ...‬در هفته ای‬ ‫ک��ه گذش��ت به بازار نش��ر عرضه ش��د و از این میان‬ ‫‪56‬کت��اب جزو کتاب های پرف��روش هفته اخر بهمن‬ ‫معرفى ش��دند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬انتش��ارات چش��مه با‬ ‫داشتن ‪ 7‬عنوان کتاب و پس از ان نشر ثالث با داشتن‬ ‫‪ 5‬عنوان در فهرست فعال ترین ناشران هفته اخر بهمن ‬ ‫بودند‪ .‬صداهایی از چرنوبیل‪ ،‬هنر ش��فاف اندیشیدن‪،‬‬ ‫چش��م هایش و پاییز فصل اخر سال است‪ ،‬با بیشترین‬ ‫تک��رار در فهرس��ت پر فروش های کتاب فروش��ی های‬ ‫تهران‪ ،‬به عن��وان محبوب ترین اثار هفته چهارم بهمن ‬ ‫معرفی شدند‪ .‬کتاب هایی مانند صداهایی از چرنوبیل‪،‬‬ ‫بنفش��ه های سراش��یب‪ 12 ،‬نظری��ه درب��اره طبیعت‬ ‫بش��ر‪ ،‬بر س��اختارگرایی اجتماعی‪ ،‬در راه‪ ،‬احتماال گم‬ ‫ش��ده ام‪ ،‬ترانه های کریس دی ب��رگ‪ ،‬ترانه های پینگ‬ ‫فلوید‪ ،‬اع��زام مجدد‪ ،‬گری��ه ارام‪ ،‬تیمبوکتو‪ ،‬فلس��فه‬ ‫مالل‪ ،‬تاریخ اندیش��ه سیاسی در ایران‪ ،‬پدیده شناسی‪،‬‬ ‫راهبی که فراری اش را فروخت‪ ،‬امس��ال تکرار نخواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬خاطرات یک بچه چلمن جل��د ‪ ،5‬ایرانیان‪ ،‬راه‬ ‫ننوشته و ش��ب عاش��قان بیدل اثاری بودند که برای‬ ‫نخستین بار در فهرست پرفروش های بازار کتاب تهران‬ ‫ج��ای گرفتند‪ .‬چنین گذش��ت بر من‪ ،‬اث��ری از ناتالیا‬ ‫گینزبورگ و ترجمه حسن افشار‪ ،‬منگی‪ ،‬نوشته ژوئل‬ ‫اگل��وف با ترجمه اصغر نوری‪ ،‬تنهایی پر هیاهو‪ ،‬تالیف‬ ‫بهومی��ل هرابال و ترجمه پروی��ز دوائی و تیمبوکتو از‬ ‫پل استر با ترجمه شهرزاد لوالچی از دیگر کتاب های‬ ‫پرفروش در هفته گذشته بودند‪.‬‬ ‫کتاب های فلسفه از مالل الرس اسوندسن و ترجمه‬ ‫افشین خاک باز‪ ،‬تاریخ اندیشه سیاسی در ایران نوشته‬ ‫ج��واد طباطبایی‪ ،‬پدیده شناس��ی تالیف ژان فرانس��وا‬ ‫لیوتار و ترجمه عبدالکریم رشیدیان و دانشنامه عالیی‬ ‫ابو علی سینا جزو پرفروش ها هستند‪.‬‬ ‫چه سریال هایی برای نوروز ‪ 95‬در حال تولیدند؟‬ ‫«زعفرانی»‪« ،‬دودکش ‪ »۲‬و «بیمار استاندارد» جزو‬ ‫سریال های نوروز ‪ ۹۵‬هستند که عوامل انها سخت در‬ ‫تالش هس��تند این مجموعه ها را در ای��ام نوروز اماده‬ ‫پخ��ش کنند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬امس��ال ه��م تلویزیون‬ ‫برای نوروز برنامه های ویژه ای تدارک دیده اس��ت‪ .‬جدا‬ ‫از برنامه هایی که قرار اس��ت در موعد تحویل س��ال و‬ ‫با حضور چهره های مختلف پخش ش��وند‪ ،‬س��ریال ها‬ ‫هم��واره از جایگاه ویژه ای برخوردار هس��تند‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر اطالع��ات تولید ‪ ۳‬س��ریال اصلی س��یما برای‬ ‫ن��وروز ‪ ۹۵‬یعنی «دودک��ش ‪« ،»۲‬زعفرانی» و «بیمار‬ ‫اس��تاندارد» در دست است که به ترتیب از شبکه های‬ ‫یک‪ ،‬دو و سه پخش خواهند شد‪ .‬محمدحسین لطیفی‪،‬‬ ‫کارگردان س��ینما و تلویزیون این سریال را برای نوروز‬ ‫‪ ۹۵‬در تهران در لوکیش��ن خانه نصرت کلید زد و قرار‬ ‫اس��ت از شبکه یک س��یما پخش شود‪ .‬ایرج محمدی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگ��ی س��ریال «زعفرانی» را برعه��ده دارد و‬ ‫در حال حاضر تصویربرداری س��ریال در لوکیشن های‬ ‫خارج��ی و خیابان هایی در تجریش‪ ،‬یک ازمایش��گاه‬ ‫و یک رس��توران ک��ه بازیگرش مهران احمدی اس��ت‪،‬‬ ‫پیگیری می ش��ود‪ .‬س��ریال «زعفرانی» ب��ه کارگردانی‬ ‫حام��د محمدی برای ش��بکه دو س��اخته می ش��ود و‬ ‫س��عید جاللی‪ ،‬حامد محمدی و ازاده محس��نی گروه‬ ‫نویس��ندگان این سریال را تشکیل می دهند‪ .‬شبکه دو‬ ‫سیما قرار است «زعفرانی» را به روی انتن ببرد‪ .‬سریال‬ ‫«بیمار استاندارد» را سعید اقاخانی برای شبکه ‪ 3‬سیما‬ ‫کارگردانی می کند و تهیه کنندگی ان را مسعود ردایی‬ ‫برعهد دارد که قرار است از شبکه ‪ 3‬سیما پخش شود‪.‬‬ ‫سریال «بیمار اس��تاندارد» به نویسندگی بهرام توکلی‬ ‫و با کارگردانی س��عید اقاخانی به وسیله مسعود ردایی‬ ‫در ‪ ۱۴‬قس��مت ‪ ۴۵‬دقیقه ای برای پخش در نوروز ‪۹۵‬‬ ‫در مرکز گس��ترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تهیه و‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫در نظرسنجى عمومی از سوی یکی از نشریات تخصصی‬ ‫هنر‪ -‬صنعت فرش دس��تباف ایران‪ ،‬که از ‪2‬هزار نفر انجام‬ ‫شد «بانوی گمنام قالیباف» به عنوان چهره سال ‪ 94‬فرش‬ ‫ایران برگزیده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫نشریه طره پیش از‬ ‫این برای گزینش چهره س��ال از مخاطبان خود خواس��ته‬ ‫ب��ود چهره های تاثیرگذار و مدنظر خود را پیش��نهاد دهند‬ ‫که از میان چهره های پیش��نهادی مخاطبان‪ 10 ،‬تن برای‬ ‫دریافت ارای عمومی معرفی ش��دند‪ .‬در میان ‪ 10‬چهره‬ ‫نهای��ی از دولتمردانی همچون محمد جواد ظریف برای لغو‬ ‫تحری��م صدور فرش ایران به امریکا گرفته تا فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و صادرکنندگان فرش و نیز بانوی گمنام قالیباف‬ ‫به چش��م می خوردند‪ .‬محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬رضی میری‪،‬‬ ‫اس��ماعیل جبارزاده‪ ،‬ارش حیدریان‪ ،‬غالمرضا ذواالنواری‪،‬‬ ‫مهرگان‪ ،‬احد عظیم زاده و بهرام طاهباز از دیگر گزینه های‬ ‫معرفی ش��ده از سوی نشریه طره برای نظرسنجی عمومی‬ ‫بودن��د‪ .‬این چه��ره به عنوان نم��ادى از زن��ان هنرمند و‬ ‫س��ختکوش ایران که گمنام و بى نش��ان در جاى جاى این‬ ‫س��رزمین با وجود همه تنگناها و دش��وارى ها به افرینش‬ ‫هنرى و بافت فرش مشغولند‪ ،‬برگزیده شده است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 108‬نمایش صحنه ای‬ ‫ته��ران در اخرین ماه س��ال ‪ 1394‬ش��اهد اجرای ‪108‬‬ ‫نمایش صحنه ای در س��الن های حرفه ای تئاتر‪ ،‬موسس��ات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ورزشی‪ ،‬سینماها‪ ،‬فرهنگسراها و‪ ...‬است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس فهرست اجراهای نمایش صحنه ای‬ ‫در اس��فن د که از طرف اداره کل هنرهای نمایش��ی منتشر‬ ‫ش��ده است‪ 108 ،‬اجرا در ‪ 77‬سالن حرفه ای‪ ،‬نیمه حرفه ای‪،‬‬ ‫سینماتئاتر و پالتو در ش��هر تهران برای عموم عالقه مندان‬ ‫این هنر روی صحنه اس��ت‪ .‬در بخش تئاتر دولتی ‪ 18‬سالن‬ ‫و در بخش خصوصی ‪ 24‬سالن مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مجیدی‪ ،‬رییس هیات داوران‬ ‫جشنواره فیلم ‪100‬‬ ‫مجی��د مجی��دی‪ ،‬کارگ��ردان فیلم س��ینمایی «محمد‬ ‫رس��ول اهلل (ص)» به عن��وان رییس هی��ات داوران دهمین‬ ‫جش��نواره فیلم‪ 100‬معرفی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬داوری‬ ‫این جش��نواره نیز از سوی رس��ول صدرعاملی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫جعفری جل��وه‪ ،‬به��رام عظیمی‪ ،‬مهرداد غف��ارزاده و هادی‬ ‫مقدم دوس��ت انج��ام می ش��ود‪ .‬جش��نواره فیلم های ‪100‬‬ ‫ثانیه ای نیز در ‪ 4‬بخش اصلی(مسابقه ملی)‪ ،‬بخش سینمای‬ ‫اخالق‪ ،‬بخش بین الملل و بخش چشم انداز ‪(1404‬مسابقه)‬ ‫از ‪ 12-14‬اسفند ‪ 94‬در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فروش یک میلیارد تومانی‬ ‫نمایشگاه کتاب زاهدان‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬در هفدهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب‬ ‫زاه��دان یک میلیارد و ‪۳۰۰‬میلیون توم��ان کتاب به فروش‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬شهربانو جعفری‪ ،‬معاون فرهنگی اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی سیستان و بلوچستان با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬هفدهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫تا ‪ ۱‬اس��فند در زاهدان با حضور ‪ ۳۹۰‬ناش��ر در قالب ‪۲۴۰‬‬ ‫غرفه برگزار شد که با استقبال بسیار خوب مردم همراه بود‪.‬‬ ‫فروش «ددپول»‬ ‫به مرز نیم میلیارد دالر رسید‬ ‫فیل��م ابرقهرمانی «ددپول» ب��ا ادامه فروش موفق خود‬ ‫در گیشه بین المللی و امریکا‪ ،‬مجموع فروش جهانی خود‬ ‫را به بیش از ‪491‬میلیون دالر رس��اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫ای��ن فیلم که در دومین هفته اک��ران بین المللی خود در‬ ‫‪ 74‬کش��ور به روی پرده رفت‪ ،‬با صدرنش��ینی در گیشه‬ ‫س��ینماهای ‪ 17‬کش��ور به فروش ‪85‬میلیون دالر دست‬ ‫یافت‪ .‬این فیلم ابرقهرمانی که کمپانی فاکس برای ساخت‬ ‫ان ‪ 85‬میلیون دالر هزینه کرده اس��ت‪ ،‬تاکنون در گیشه‬ ‫سینماهای امریکا افزون بر ‪235‬میلیون دالر فروخته است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 14 - 1394‬جمادی االول‪ 23 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -442‬پیاپی ‪1760‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫رودررو‬ ‫این خیابان «بی الله»‪ ،‬الله زار!‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ :‬افس��ون شده ام‪ ،‬امدم کیمیاگری‬ ‫کن��م‪ ،‬ام��دم زندگ��ی را از میان��ه راه بس��ازم‪ ،‬هرچه دارم‬ ‫بگذارم وس��ط‪ ،‬با روزگار شریک شوم‪ .‬با بد و خوبش بسازم‪.‬‬ ‫گذش��ته ها را به فراموشی بسپارم‪ ،‬اما انگار نه انگار‪ ،‬طلسم‬ ‫شده ام‪ ،‬ان همه کار کردم‪ ،‬برنامه ریختم‪ ،‬غصه ها را گذاشتم‬ ‫ل که‬ ‫کنار تا به مهم ترین عامل خوش��بختی برس��م‪ .‬به پو ‬ ‫نجات دهنده اس��ت‪ ،‬که زندگی ام را می سازد‪ ...‬اما چه وقت‪،‬‬ ‫چه روزی به ارزو هایم می رس��م ؟ چرا همه دوروبری ها پول‬ ‫دارند‪ ،‬خان�� ه دارند‪ ،‬ویال دارند‪ ،‬خانواده خوش��بخت دارند‪،‬‬ ‫بچه های تحصیلکرده دارند‪ ،‬اما نوبت به من که رس��ید‪ ،‬دل‬ ‫اسمان تپید؟‬ ‫نامش منوچهر بود‪ ،‬یک کارخانه عروسک سازی داشت‪ ،‬با‬ ‫یک نش��ان (برند) مشهور شریک شد‪ ،‬یعنی پول داد و اسم‬ ‫خرید در یک منطقه جنوب به ش��رق شهر‪ ،‬تعدادی زن و‬ ‫مرد و جوان و نوجوان را به خدمت گرفت؛ همه هم افغانی‪.‬‬ ‫می دانست انها خوب کار می کنند و مزد باال نمی خواهند‪.‬‬ ‫می گفت‪:‬‬ ‫در ان شلوغی و ازدحام و بده و بستان که عادی ترین کار‬ ‫ی اس��ت‪ ،‬یکدفعه دیدم اول خیابان الله زار‬ ‫بازار های اقتصاد ‬ ‫هس��تم‪ ،‬از توپخانه به طرف باال‪ ،‬الله زار همیشه معدن پول‬ ‫بوده و هست‪ .‬به قول قدیمی تر ها خاکش طالست‪ ،‬هر یک‬ ‫مترش یک میلیارد قیم��ت دارد‪ ،‬همه جور ادمی توی این‬ ‫خیابان باریک و بلند که حتی یک الله هم ندارد رفت وامد‬ ‫می کنند‪ .‬ادم های مفت خور تلکه بگیر‪ ،‬سابقه دار‪ ،‬چاقوکش‪،‬‬ ‫ت��ا ادم هایی که سرچش��مه هنر و مردانگ��ی بودند‪ ،‬مثل‬ ‫«مهرت��اش» خدابیامرز‪ ،‬مثل خیلی از هنرمندهای امروزی‬ ‫که به کهنس��الی رس��یدند‪ ،‬مثل اقای انتظام��ی‪ ،‬مرحوم‬ ‫جعف��ری و مه��رزاد و خیلی از تئاتر های پرمش��تری اینجا‬ ‫روی صحنه رفت؛ تئاتر هایی که همزمان در لندن و پاریس‬ ‫مشتری داشته‪« ،‬ویندرمیر» اینجا بوده با ادم های سرشناس‬ ‫کله گنده‪ .‬بهترین و جدید ترین فیلم های س��ینمایی اروپا و‬ ‫امریکا همزمان اینجا اکران می ش��د‪ ،‬س��ینما رکس‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫فردوسی‪ ،‬شهرزاد و‪ ...‬پروخالی می شد‪ ،‬ان سوی خیابان هم‬ ‫کلی ادم و از ‪ 10‬جامعه زندگی می کردند‪.‬‬ ‫ان رو ز که پس از سال ها‪ ،‬بار دیگر به الله زار امدم داشتم‬ ‫دیوانه می شدم‪ .‬موتور س��وار ها همه جا را قرق کرد ه بودند‪.‬‬ ‫همه مغازه های تی تیش مامانی روزگار قدیم تبدیل ش��ده‬ ‫بود ب��ه دکان های الکتریکی‪ ،‬فروش المپ و س��یم و انواع‬ ‫چراغ های باغ و حیاط و اتاق و‪ ...‬دیدن بستنی فروشی مشهور‬ ‫چند دهه قبل که حاال شده چند مغازه فروش وسایل برقی‪،‬‬ ‫خراب شدن و تعطیلی س��ینما ها‪ ،‬تئاتر ها و دیگر سالن ها‪،‬‬ ‫ازار دهند ه است و البته ازاردهنده تر اینکه بیشتر وسایل هم‬ ‫چینی است‪ ،‬ارزان و یکبار مصرف‪ ،‬ساندویچی های امروزی‬ ‫اشک تماش��اگر را درمی اورد‪ ،‬ساندویچ هایی که فقط شکم‬ ‫سیر می کند و خاطره ساندویچ مشهور کنار سینما متروپل‬ ‫را زنده نمی کند‪ ،‬س��اندویچ اختی��اری که تبلیغ جالبی هم‬ ‫داش��ت‪« :‬اول ساندویچ‪ ،‬بعد س��ینما‪ ».‬بوی کالباس تازه و‬ ‫خیارش��ور تبریزی و گوجه فرنگی ت��ا نیمه خیابان می امد‪.‬‬ ‫بعضی ها می گفتند‪ ،‬ساندویچ باعث شلوغی سینما می شود‬ ‫و بعضی دیگر نظر می دادند‪ ،‬این مخلوط فیلم و ساندویچه‬ ‫که تماش��اگر می س��ازه اما هیچ کس نمی گف��ت‪ ...‬بازیگر و‬ ‫کارگردان هم هس��ت‪ ،‬پس اونها چه کاره اند؟ اما امروز تنها‬ ‫خاطره ای از النه زار قدیم باقی مانده است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫مطبوعات‪ :‬بازیکن خاطی‪ ،‬داور را با گلوله از پای دراورد‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت فاطمه زهرا(س) فرمودند‪ :‬بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر است‪.‬‬ ‫بهار را با هم قسمت کنیم با بوی مهربانی‬ ‫هفت سین‬ ‫سفره خانه‬ ‫بیماران خاص‪،‬‬ ‫سین سالمت‬ ‫را کم دارد‬ ‫که می توان با‬ ‫کمک خیران و‬ ‫نیکوکاران‪ ،‬بهار‬ ‫زمستان زده‬ ‫قلب شان را با‬ ‫نسیم محبت‬ ‫زنده کرد‬ ‫اخرین روز های اس��فند را با حرکت‪ ،‬تالش‬ ‫و پویایی برای رس��یدن به به��ار ‪ 95‬همراهی‬ ‫می کنیم‪ .‬در این گام های اخرین س��ال ‪94‬چه‬ ‫شادی ها و چه غم هایی سپری شده اند اما انچه‬ ‫که باقی مانده محبت‪ ،‬یاری‪ ،‬مهربانی و‪ ...‬بوده‬ ‫است‪ .‬چه خوش گفته شاعر و فیلسوف گرانقدر‬ ‫ما‪ ،‬مولوی بزرگ که‪:‬‬ ‫از محبت تلخ ها شیرین شود‬ ‫وز محبت مس ها زرین شود‬ ‫از محبت ُدردها صافی شود‬ ‫وز محبت َدردها شافی شود‬ ‫از محبت خارها گل می شود‬ ‫وز محبت سرکه ها مل می شود‬ ‫از محبت دار تختی می شود‬ ‫وز محبت بار بختی می شود‬ ‫اری از محبت دردها‪ ،‬شافی شود و با محبت‬ ‫و یاری و همدردی‪ ،‬چه بسیار بیمارانی که در‬ ‫این اخرین ماه سال شفا می یابند‪ .‬اری دست‬ ‫یاریگر همه ما در این روزهای اخر سال‪« ،‬بهار‬ ‫مهربان��ی» را ب��رای بیم��اران و دردمندان به‬ ‫ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارچه خیریه‪ ،‬بوی مهربانی‬ ‫بازارچ��ه خیریه با عنوان بوی مهربانی‪ ،‬برای‬ ‫کمک به بیماران خاص در ‪6‬اسفند امسال برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این خبر را ایرنا نوش��ته و به دنبال ان اضافه‬ ‫کرده‪ :‬ای��ن بازارچه را بنیاد بیماری های خاص‬ ‫برگزار می کند و همه کسانی که بوی مهربانی‬ ‫در اخری��ن ماه س��ال به مش��ام انها رس��یده‬ ‫می توانن��د در ای��ن بازارچ��ه به نف��ع بیماران‬ ‫خاص شرکت کنند‪ .‬چه خوب است که «س»‬ ‫سالمت را در هفت سین بیماران خاص در حال‬ ‫و هوای مهربانی به انها ببخش��یم‪ .‬این بیماران‬ ‫عزیز را دوست داش��ته باشیم و محبت و مهر‬ ‫را از انها دریغ نکنیم‪ .‬باش��د که اس��فندمان با‬ ‫ش��ادابی هرچه بیش��تر به فروردین ‪ 95‬پیوند‬ ‫بخورد‪ .‬چه خوب اس��ت که این اطالعیه بنیاد‬ ‫امور بیماری های خاص را به مناسبت بازارچه‬ ‫بوی مهربانی بخوانیم‪.‬‬ ‫در این اطالعیه بر اس��اس گزارش ایرنا امده‬ ‫است‪ :‬هفت سین س��فره خانه بیماران خاص‪،‬‬ ‫س��ین سالمت را کم دارد که می توان با کمک‬ ‫خیران و نیکوکاران‪ ،‬بهار زمستان زده قلب شان‬ ‫را با نسیم محبت زنده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪238‬هزار بیمار خاص درکشور‬ ‫اگ��ر تو بیمار دیالیزی باش��ی یا بیمار پیوند‬ ‫کلی��ه یا بیم��ار هموفیل��ی یا بیم��اری که به‬ ‫تاالسمی مبتال است یا مریضی که ام اس دارد‬ ‫ی��ا اینکه از بیماری صعب العالج س��رطان رنج‬ ‫می ب��رد‪ ،‬بهاران��ت بی گمان نظیر افراد س��الم‪،‬‬ ‫ش��اداب و تندرس��ت نیس��ت‪ .‬براس��اس امار‬ ‫ارائه ش��ده از سوی بنیاد بیماری های خاص در‬ ‫مجم��وع هم اکنون ‪238‬ه��زار بیمار خاص در‬ ‫کشور وجود دارند که ‪ 25‬هزار بیمار دیالیزی‪،‬‬ ‫‪24‬هزار پیوند کلیه‪6 ،‬هزار هموفیلی‪19 ،‬هزار‬ ‫بیمار تاالسمی و ‪ 45‬هزار بیمار ام اس در کشور‬ ‫به س��ر می برند؛ ضمن اینکه هر س��ال ‪90‬هزار‬ ‫بیمار س��رطانی جدید در کش��ور شناس��ایی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اس��فند بهترین فرصت است که در اندیشه‬ ‫این بیماران باش��یم و ب��ا گل محبت و مهر به‬ ‫س��راغ انها بروی��م و در بازارچ��ه خیریه بوی‬ ‫مهربانی شرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نوراوران سالمت‬ ‫ن��وراوران س�لامت ط��رح دیگ��ری از اوج‬ ‫مهربانی ه��ا و عطوفت ه��ا در عرصه س�لامت‬ ‫ی‪ -‬بهداشتی‬ ‫است که در این باره مقامات درمان ‬ ‫کش��ور پیشقدم شده اند و همین طور پزشکان‬ ‫نوعدوس��تی که هرگ��ز «مهربانی»‪« ،‬محبت»‬ ‫و «انس��ان دوس��تی» خ��ود را با دس��ته های‬ ‫پ��ول و اس��کناس عوض نکرده اند‪ .‬به راس��تی‬ ‫اندیش��یده ایم که پزش��کان وکادر درمانی این‬ ‫چنین چه جای��گاه ژرفی در قلب مردمان این‬ ‫س��رزمین دارند؟ اما طرح نوراوران س�لامت‬ ‫چیست؟ بار دیگر به خبر ایرنا استناد می کنیم‬ ‫ک��ه از قول مدیر اجرایی بنیاد خیریه نوراوران‬ ‫س�لامت نوشته اس��ت‪ :‬از ‪ 4‬اذر تاکنون ‪243‬‬ ‫عمل جراحی چش��م از س��وی پزشکان حاضر‬ ‫در طرح نوراوران سالمت در روستای ابوشانک‬ ‫ابادان انجام شده است‪.‬‬ ‫امی��ر حس��ین جعف��ری گفت��ه اس��ت‪:‬‬ ‫کلینیک های س��یار طرح نوراوران سالمت تا‬ ‫‪ 15‬اسفند در روستای ابوشانک ابادان مستقر‬ ‫ب��وده و پ��س از ان از ‪ 15‬فروردین به یکی از‬ ‫روستاهای محروم استان قم اعزام می شوند‪.‬‬ ‫با خواندن این خبر تنها تحسین و تقدیر در‬ ‫قلبت النه می کند و ش��ادتر می شوی‪ .‬بازهم با‬ ‫اس��تناد به ایرنا در می یابی که وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پرش��کی در قال��ب کاروان‬ ‫نوراوران س�لامت به شهرس��تان ابادان سفر‬ ‫کرده و در روستای ابوشانک ‪ 12‬عمل جراحی‬ ‫چشم انجام داده است‪...‬‬ ‫همین گزارش اضافه کرده است‪ :‬سیدحسن‬ ‫قاضی زاده هاشمی ‪ 12‬بیمار روستای ابوشانک‬ ‫را تحت عم��ل جراحی اب مروارید چش��م و‬ ‫تومور چشمی قرار داد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر نی��رو از بررس��ی وضعیت‬ ‫‪ ۴‬دش��ت اب��ی در اس��تان های کرم��ان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬همدان و خراس��ان رضوی از سوی‬ ‫کارشناس��ان ژاپنی خبر داد و گفت‪ :‬پروژه‬ ‫نجات دش��ت ها ‪ ۳‬س��اله پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد حاج رسولی ها‬ ‫با تش��ریح نتایج بازدید کارشناسان ژاپنی‬ ‫از ‪ 4‬دش��ت نمونه ازمایشی کش��ور افزود‪:‬‬ ‫پایه ری��زی الگ��وی مدیری��ت مش��ارکتی‬ ‫منابع اب��ی‪ ،‬یک راهب��رد مهم ما اس��ت و‬ ‫امیدواریم بررسی های کارشناسان ژاپنی‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای مفیدی برای کشور داشته‬ ‫باش��د‪ .‬این پروژه ان قدر ب��رای ما اهمیت‬ ‫دارد که به دنبال استفاده از تجارب و دانش‬ ‫کشورهای مختلف در پیشبرد ان هستیم‪.‬‬ ‫حاج رسولی ها ادامه داد‪ :‬با توجه به سوابق‬ ‫فرهنگی و تاریخی دو کش��ور ایران و ژاپن‪،‬‬ ‫بر این باور هستیم که طرف ژاپنی می تواند‬ ‫بسیج سالمت نوروزی تا‪ 15‬فروردین‬ ‫ایلن�ا‪ :‬ریی��س مرک��ز س�لامت‬ ‫محی��ط و کار گفت‪ :‬امس��ال نیز‬ ‫همچون سال های گذشته برنامه‬ ‫بس��یج س�لامت ن��وروزی از اول‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۴‬ب��ا اج��رای مانور‬ ‫بس��یج از سوی معاونت بهداشتی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور اغاز شد‪ .‬خسرو صادق نیت گفت‪ :‬این مانور با حضور بازرسان بهداشت‬ ‫محیط و همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط برای نظارت بر مراکز حساس‬ ‫انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این برنامه با مشارکت فعال بازرسان بهداشت محیط‬ ‫در قالب حدود ‪ ۸۷۵‬اکیپ نظارتی روزانه و کشیک ثابت در سراسر کشور از ‪۸‬‬ ‫صبح تا ‪ ۸‬شب در ساعات اداری‪ ،‬غیراداری و روزهای تعطیل از ابتدای اسفند‬ ‫تا ‪ 15‬فروردین سال ‪ ۹۵‬اجرا خواهد شد‪ .‬صادق نیت گفت‪ :‬هدف این برنامه‬ ‫حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی مواد غذایی‬ ‫در س��طح عرضه به منظور کاهش و کنترل بیماری های مرتبط با غذا است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نظارت بر مراکز و اماکن هدف برنامه ازجمله هتل ها‪ ،‬متل ها‪،‬‬ ‫مهمان پذیر ها‪ ،‬مسافرخانه ها و تمامی اماکن اقامتی‪ ،‬اماکن بین راهی‪ ،‬اماکن‬ ‫تفریحی و پارک ها‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬کترینگ ها‪ ،‬فس��ت فود ها‪ ،‬اغذیه فروشی ها‪،‬‬ ‫ارایش��گاه های مردانه و زنانه‪ ،‬قنادی ها و شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬فروش��گاه های‬ ‫اجیل و خشکبار‪ ،‬فروش��گاه های بزرگ مواد غذایی‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫عمومی‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬راه اهن‪ ،‬پایانه های مسافربری و سرویس های حمل ونقل‬ ‫بین شهری‪ ،‬نمونه برداری های هدفمند مواد غذایی در زمینه کنترل بهداشت‬ ‫موادغذایی‪ ،‬نظارت بر اب اشامیدنی و‪ ...‬در اولویت است‪.‬‬ ‫احمد صافی‪ ،‬خستگی ناپذیر‬ ‫ایرن�ا‪ :‬وزیر ام��وزش و پرورش در‬ ‫ایین بزرگداشت استاد احمد صافی‬ ‫گفت‪ :‬استاد صافی معلم همه ماست‬ ‫و تالش و فعالیت ‪ 60‬ساله این معلم‬ ‫گرانق��در در عرص��ه تعلیم و تربیت‬ ‫کش��ور‪ ،‬کلیدی بوده و در اموزش و‬ ‫پرورش تاثیر داشته است‪ .‬علی اصغر‬ ‫فانی گفت‪ :‬احمد صافی در تمامی عرصه های این وزارتخانه‬ ‫فعالیت کرده و با توجه به اثار بی شماری که از خود برجای‬ ‫گذاشته‪ ،‬منش��ا اثار خیری در گذشته‪ ،‬حال و اینده کشور‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬فانی اف��زود‪ :‬کالس اول یکی از س��خت ترین‬ ‫بخش ه��ای دوران تحصی��ل در نظ��ام ام��وزش و پرورش‬ ‫اس��ت و به این دلیل اس��تاد صافی در س��الیان متمادی‪ ،‬با‬ ‫پژوهش های گس��ترده‪ ،‬بر اثار نظام تعلیم و تربیت کودکان‬ ‫در س��ال نخس��ت تحصیل به خاطر تش��کیل پایه و اساس‬ ‫فرهنگ اجتماع و علم اموزی نسل های اینده تاکید داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر اموزش و پرورش‪ ،‬خس��تگی ناپذیری و عش��ق ورزی‬ ‫سرشار اس��تاد صافی به حوزه اموزش و پرورش را کم نظیر‬ ‫و مثال زدن��ی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬تدری��س در دوره های‬ ‫کارشناس��ی و دکترا در دانش��گاه فرهنگیان و تربیت معلم‬ ‫و تالیف کتب اموزش��ی و پژوهشی برای معلمان و استادان‬ ‫ازجمله فعالیت های این ش��خصیت علمی و فرهیخته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬فانی‪ ،‬تجلیل از بزرگان علم و معرفت کشور را کاری‬ ‫بسیار خداپس��ندانه برشمرد و گفت‪ :‬امثال استاد صافی که‬ ‫خود را ذوب در اموزش و پرورش کشور کرده اند‪ ،‬کم نداریم‬ ‫و مادامی که فرصت باقی است با برگزاری مراسم نکوداشت‪،‬‬ ‫گوشه ای از تالش مخلصانه این دسته افراد را که برای نظام‬ ‫تعلیم و تربیت خدمت کرده اند باید تقدیر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگینامه‬ ‫اس��تاد احمد صافی متولد ‪ 1316‬نیش��ابور‪ ،‬در ‪ 59‬سال‬ ‫گذش��ته کار تدریس در مدارس و دانش��گاه های کش��ور را‬ ‫برعهده داش��ت و در دس��تگاه های اموزشی کشور مناصب‬ ‫مختلف��ی از جمله معلمی‪ ،‬اس��تادی و عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬عضو ستادی و ش��وراها و مش��اور وزیر اموزش‬ ‫و پرورش را تاکنون برعهده داش��ته اس��ت‪ .‬استاد در سال‬ ‫‪ 1334‬از دانشسرای مقدماتی گلپایگان دیپلم گرفت و بعد‬ ‫از ‪5‬سال تدریس در شهرهای استان لرستان‪ ،‬در دانشسرای‬ ‫عالی تهران پذیرفته شد و در سال ‪ 1344‬در رشته اموزش‬ ‫ابتدایی لیسانس گرفت‪.‬‬ ‫یاد‬ ‫اخوان ثالث‪ ،‬شاعر زمستان‬ ‫همکاری زیست محیطی ایران و ژاپن‬ ‫نقشه راه مطلوبی ارائه دهد‪ .‬در ادامه‪« ،‬نوپو‬ ‫اکی وادا» مس��ئول پروژه های برون مرزی‬ ‫موسس��ه مورانومیرای گفت‪ :‬در طول این‬ ‫بازدیدها نه فقط با مس��ئوالن محلی که با‬ ‫م��ردم بومی نی��ز گفت وگوه��ای مفصلی‬ ‫داشتیم و این س��فر‪ ،‬کمک بزرگی به درک‬ ‫ابعاد بح��ران اب ایران ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫وضوح مش��اهده کردی��م که کش��اورزان‬ ‫و بهره ب��رداران نس��بت به بح��ران اب در‬ ‫یک چهره‬ ‫ایران احس��اس نگرانی می کنند؛ هر چند‬ ‫راهکاری برای برون رفت از این وضعیت را‬ ‫متصور نیستند‪.‬‬ ‫اجرای طرح ملی نوروز گاه‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مس��ئول ط��رح ملی‬ ‫ن��وروزگاه س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری گفت‪ :‬جشن های‬ ‫مل��ی و باس��تانی ایران��ی ب��ا‬ ‫هدف اش��نایی بیشتر مردم با‬ ‫پیش��ینه های تاریخی‪ ،‬بومی و‬ ‫سنتی کشور شناس��ایی و احیا می شود‪ .‬شبان میرش��کرایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از این جشن ها مانند شب یلدا و ایین مهرگان در سال های قبل‬ ‫به ثبت ملی رس��ید و تالش می کنیم دیگر جش��ن های ملی کشور نیز با‬ ‫هدف جلوگیری از نابودی انها احیا و ثبت ش��وند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫جش��ن های اصیل و محبوب در کشور‪ ،‬نوروز است که اهتمام همگانی به‬ ‫اجرای مداوم و منظم ان‪ ،‬مانع از فراموشی و نابودی این میراث ناملموس‬ ‫و ارزشمند شده است‪ .‬عضو شورای سیاست گذاری ایین ملی نوروز افزود‪:‬‬ ‫جش��ن نوروز فقط منحصر به ایران نیس��ت و در برخی کشورهای دیگر‬ ‫مانند افغانس��تان‪ ،‬سواحل مدیترانه‪ ،‬اسیای میانه‪ ،‬منطقه قفقاز و حاشیه‬ ‫خلیج فارس نیز این س��نت باس��تانی اجرا و ایین های ان برگزار می شود‪.‬‬ ‫میرشکرایی ادامه داد‪ :‬رویداد بزرگ نوروزگاه‪ ،‬یکی از برنامه های سازمان‬ ‫میراث فرهنگی برای اشنا کردن مردم بومی استان های مختلف کشور با‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اداب و رسوم مورد غفلت قرار گرفته این مناطق در جشن نوروز‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬طرح ملی نوروزگاه امسال برای نخستین بار‬ ‫در ‪ 12‬اس��تان و با مشارکت س��ازمان های مردم نهاد از ‪ 24‬تا ‪ 28‬اسفند‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه به محوط��ه ارامگاه‬ ‫حکی��م توس – فردوس��ی ‪ -‬وارد‬ ‫می ش��وی مردم��ی که ب��ه دیدار‬ ‫حماسه س��رای نامی ای��ران و پدر‬ ‫شعر فارسی در ارامگاهش امده اند‬ ‫در پی ارامگاه شاعر حماسه سرای‬ ‫دیگ��ری ک��ه معاصر اس��ت یعنی‬ ‫ی اخوان ثالث می گردند‪ .‬ش��اعر زمستان در محوطه‬ ‫مهد ‬ ‫و فضای س��بز ارامگاه فردوسی زیر تک درختی به خواب‬ ‫ابدی فرو رفته است‪.‬‬ ‫سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت‬ ‫سرها در گریبان است‬ ‫کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را‬ ‫نگه جز پیش پا را دید نتواند‬ ‫که ره تاریک و لغزان است‬ ‫مهدی اخوان ثالث در یکم اس��فند ‪1307‬در مش��هد به‬ ‫دنیا امد و در س��ال ‪ 1369‬درگذش��ت‪ .‬او ش��اعر پراوازه‬ ‫و موس��یقی پژوه ایرانی بود که در اشعارش با «م‪ -‬امید»‬ ‫تخلص می کرد‪.‬‬ ‫منتقدان نوش��ته اند اش��عار او زمینه اجتماعی دارند و‬ ‫حوادث زندگی مردم در ان زمان را به تصویر کش��یده اند‬ ‫که دارای لحن حماسی امیخته با صالبت و سنگینی شعر‬ ‫خراسانی بوده و در بردارنده ترکیبات نو و تازه بوده است‪.‬‬ ‫مهدی اخوان ثالث نخس��تین دفتر ش��عرش را با عنوان‬ ‫ی گمان مهارت‬ ‫ارغنون در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬منتش��ر کرد‪ .‬ب�� ‬ ‫اخوان در شعر حماسی است‪ .‬او درون مایه های حماسی را‬ ‫در شعرش به کار می گیرد و جنبه هایی از این درون مایه ها‬ ‫را به استعاره و نماد مزین می کند‪.‬‬ ‫ش��عرهای اخوان در دهه های ‪ ۱۳۳۰‬و ‪ ۱۳۴۰‬شمسی‬ ‫روزن��ه هن��ری تح��والت فک��ری و اجتماعی زم��ان بود‬ ‫و بس��یاری از جوانان روش��نفکر و هنرمن��د ان روزگار با‬ ‫ش��عرهای او به نگرش تازه ای از زندگی رس��یدند‪ .‬مهدی‬ ‫اخوان ثالث بر شاعران معاصر ایرانی تاثیری عمیق داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از منتقدان نیز بر این باورند که هنر اخوان‬ ‫در ترکی��ب ش��عر کهن و س��بک نیمایی و س��وگ او بر‬ ‫گذشته تاریخی ایران زمین مجموعه ای را پدید اورده که‬ ‫ویژه او بوده و اثری عمیق در هم نس�لان و نسل های بعد‬ ‫گذاشته است‪.‬‬