روزنامه صمت شماره 444 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 444

روزنامه صمت شماره 444

روزنامه صمت شماره 444

‫قرار نیست به مودیان مالیاتی فشار مضاعف وارد شود‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫ب��ا اجرای قانون قرار نیس��ت ب��ه مودیانی ک��ه در حال حاضر‬ ‫مالیات می دهند فشار مضاعف وارد شود‪ ،‬بلکه قرار است پایه های‬ ‫مالیاتی افزایش یابد‪ ،‬یعنی نهادهایی که تاکنون مشمول مالیات‬ ‫نبودند از سال ‪ 95‬مشمول مالیات شوند‪ .‬رییس کل سازمان امور‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬در جمع اعضای جامعه حس��ابداری ایران با اش��اره به‬ ‫اجرای قانون اصالح مالیات های مستقیم از ابتدای سال ‪ 95‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در برخی از محافل‪ ،‬این ذهنیت به وجود امده که با اجرای‬ ‫این قانون قرار است در سال اینده به مودیان مالیاتی شوک وارد‬ ‫شده و فش��ار مضاعفی به مردم در جهت کس��ری بودجه دولت‬ ‫تحمیل شود‪ .‬به گزارش‬ ‫کامل تقوی نژاد‪ ،‬دیروز‪...‬‬ ‫‪15‬‬ ‫؟‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 444‬پیاپی ‪ 32 1762‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫اختصاص بودجه ‪ 115‬میلیارد‬ ‫تومانی برای پژوهش‬ ‫‪4‬‬ ‫فرم های جدید خودرو‬ ‫روی پلتفرم مشترک‬ ‫نقدینگی را به سوی‬ ‫بخش معدن هدایت کنیم‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر شد‬ ‫دستور ویژه برای ساماندهی بازار شب عید‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شرکت مدیریت صادرات‬ ‫بهترین مسیر شناخت‬ ‫بازار های هدف‬ ‫برای رسیدن‬ ‫به اهداف دیگر‬ ‫برنامه ششم توسعه‬ ‫تحقق ‪۳‬درصدی‬ ‫سهم تحقیق و توسعه‬ ‫از تولید ناخالص ملی‬ ‫الزامی است‬ ‫نوسازی ‪۲۰‬هزار واحد کوچک‬ ‫سیف‪ :‬بنگاهداری بانک ها کنترل می شود‬ ‫‪3‬و‪18‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬معدن فعال‬ ‫در کشور وجود دارد‬ ‫و این درحالی است که‬ ‫کشور هایی که چندین برابر‬ ‫ایران تولید داشته‬ ‫‪ 0/1‬ایران معدن دارند‬ ‫‪11‬و‪20‬‬ ‫حضور فعال بخش خصوصی‬ ‫در اکران نوروزی‬ ‫‪31‬‬ ‫افزایش پلکانی دستمزد‬ ‫کارگران بازنشسته‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بزنگاه تاریخی‬ ‫و قدرت حق رای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نقش مهم بانک های توسعه ای‬ ‫در پیشبرد اهداف بخش های صنعتی‬ ‫بانک های توسعه ای منابع ایجاد شده خارجی‬ ‫را در ی��ک چارچوب صحیح و در مس��یر اهداف‬ ‫عالی بخش های صنعتی استفاده می کنند‪ .‬علی‬ ‫اش��رف افخمی‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬بانک های توسعه ای‬ ‫از ابزارها و الزامات حرفه ای برای ایفای نقش پل‬ ‫بین سرمایه گذاران خارجی و پروژه ها برخوردار‬ ‫هس��تند تا منابع ایجاد شده را در یک چارچوب‬ ‫صحیح‪ ،‬در جهت پیش��برد اه��داف عالی بخش های صنعتی اس��تفاده کنند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن‪ ،‬وی که در کارگاه اموزش��ی‬ ‫صنعت و معدن و صنایع معدنی همایش تبیین برنامه شش��م توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬با حضور نعمت زاده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬پور محمدی معاون س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی و برخی‬ ‫مقامات اقتصادی کشورمان سخن می گفت افزود‪ :‬با توجه به کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫تامین مالی مهم ترین چالش حال حاضر کشور محسوب می شود‪.‬مدیرعامل بانک‬ ‫صنع��ت و مع��دن بیان کرد‪ :‬برای تامین مالی بای��د از مدل های جدید و خاص و‬ ‫فرصت های مناس��بی که بعد از برجام ایجاد ش��ده است‪ ،‬اس��تفاده شود و نکته‬ ‫مهم در اس��تفاده از این روش ها‪ ،‬معرفی حرفه ای پروژه های کش��ور برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی است‪ .‬افخمی گفت‪ :‬افزایش سرمایه بانک های توسعه ای تا‬ ‫سطوح قابل مقایسه با بانک های خارجی مشابه‪ ،‬از مطالبات این بانک ها است‪.‬‬ ‫تصویب ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫اصالح الگوی مصرف انرژی در هیات دولت‬ ‫ایین نام��ه اجرای��ی قان��ون جامع خدمات رس��انی‬ ‫ب��ه ایثارگران موض��وع تولی��د برنامه ه��ای رادیویی‬ ‫و تلویزیون��ی و هن��ری مرتب��ط با ایثار و ش��هادت و‬ ‫ایین نام��ه اجرایی قانون اص�لاح الگوی مصرف انرژی‬ ‫در جلس��ه چهارشنب ه هیات وزیران به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلس��ه هیات دولت دیروز به ریاست‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬هیات وزی��ران همچنین در زمینه اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت متخصص��ان و دانش��مندان ایرانی غیرمقیم‬ ‫دانش��گاه ها و‬ ‫ ‬ ‫و انتقال تجارب و دانش انها به کش��ور‪،‬‬ ‫موسس��ات اموزش عالی و پژوهش��ی را مجاز کرد از‬ ‫طریق بنیاد ملی نخبگان و تایید وزارتخانه های علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری و بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزش��کی از میان دانش اموختگان و استادان برجسته‬ ‫ایران��ی غیرمقی��م در قالب قرارداد پیمانی یک س��اله‬ ‫عض��و هیات علمی جذب کنن��د‪ .‬همچنین به منظور‬ ‫فراهم ش��دن بسترهای اش��تغال‪ ،‬کارافرینی و جذب‬ ‫متخصصان و دانش��مندان ایران��ی غیرمقیم در بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬بنیاد مل��ی نخبگان موظف اس��ت ضمن‬ ‫تدوین و اجرای بس��ته های حمایتی‪ ،‬طرح شناس��ایی‬ ‫و توس��عه پایگاه های تخصصی همکاری با این افراد را‬ ‫در ‪ 2‬ماه از ابالغ این تصویب نامه به تصویب هیات امنا‬ ‫برس��اند‪ .‬ایین نامه اجرایی قانون اصالح الگوی مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه امروز هیات‬ ‫دولت بررسی شد و به تصویب رسید‪ .‬این ایین نامه با‬ ‫هدف ایجاد راهکارهای اجرایی مناس��ب برای ارتقای‬ ‫نظ��ام تحقی��ق و توس��عه در زمینه فن��اوری جدید‬ ‫بهینه س��ازی و اصالح الگوی مص��رف انرژی تصویب‬ ‫شد‪ .‬طرح های قابل پذیرش و بررسی شامل طرح های‬ ‫پژوهش و توس��عه فناوری و طرح های تجاری س��ازی‬ ‫از اج��زای ای��ن ایین نامه هس��تند که ش��اخص ها و‬ ‫معیارهای��ی از جمله نواور یا ابتکاری بودن براس��اس‬ ‫اولویت های تعیین ش��ده از سوی وزارتخانه های نفت‬ ‫و نیرو‪ ،‬گزارش توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی‬ ‫طرح و مشخص بودن میزان اثربخشی در بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار‪ ،‬زمان‬ ‫بازگشت سرمایه‪ ،‬ساختار دقیق شکست کار و شکست‬ ‫هزینه ها را داراست‪.‬‬ ‫ضرورت حضور تفکر حامی «برجام» در مجلس‬ ‫رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت‪ :‬قوای کشور ما از هم مستقل هستند ولی اگر تا حدی همراهی باشد‬ ‫می توانیم به اهداف عالی نظام راحت تر دست یابیم‪ .‬به گزارش ایلنا رویا طباطبایی یزدی با تاکید بر لزوم حضور‬ ‫تفکر حامی برجام در مجلس پیش رو گفت‪ :‬هر قدر مس��یر دولت باز تر و س��هل تر باشد راحت تر اهداف خود را‬ ‫دنبال می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬قوای کش��ور ما از هم مس��تقل هس��تند ولی اگر تا حدی همراهی باشد می توانیم به‬ ‫اهداف عالی نظام راحت تر دست یابیم‪ .‬طباطبایی خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی سیاست های کلی‪ ،‬به ویژه سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را داریم و اهداف نظام نیز مشخص است و در تمامی انها بر لزوم همراهی بین‬ ‫قوا تاکید شده است بنابراین باید بین قوا هماهنگی ایجاد شود تا اهداف نظام محقق شود‪.‬‬ ‫جناب اقای مدرس خیابانی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان‬ ‫بدینوسیله کسب تندیس س��یمین جایزه ملی تعالی سازمانی برای‬ ‫چهارمین س��ال متوالی و برترین ش��رکت متعالی کش��ور و رکورددار‬ ‫ارتقای امتیاز تعالی در سطح تندیس را به جنابعالی و تمامی کارکنان‬ ‫ان ش��رکت تبریک ع��رض مینمایم‪ .‬توفیق روزاف��زون حضرت عالی و‬ ‫دستیابی به اهداف عالیه ان شرکت را از خداوند منان خواستارم‪.‬‬ ‫بهزاد ساسان پور‬ ‫سرپرست روزنامه گسترش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫در استان خوزستان‬ ‫و تجارت‬ ‫جناب اقای مدرس خیابانی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان‬ ‫کسب تندیس س��یمین جایزه ملی تعالی سازمانی و برترین‬ ‫ش��رکت متعالی کش��ور را به جنابعالی و کارکنان ش��ریف ان‬ ‫ش��رکت تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون حضرتعالی را‬ ‫از خداوندمنان خواستاریم‪.‬‬ ‫کارکنان روزنامه گسترش‬ ‫لزوم حسابرسی برای شفافیت جذب سرمایه خارجی پسابرجام‬ ‫رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی‬ ‫ایران از بروز بس��یاری از خالف های اقتصادی به‬ ‫دس��ت ش��رکت های فراری از مالیات خبر داد و‬ ‫با توجه به تس��هیالت فراهم ش��ده برای جذب‬ ‫س��رمایه خارج��ی ش��رکت های بین المللی در‬ ‫دوره پسابرجام بر لزوم بهره گیری از حسابرسان‬ ‫برای ش��فافیت بیش��تر تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬مه��دی کرباس��یان» چهارش��نبه در‬ ‫همای��ش «اصالح قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم‪ ،‬نگرش ها و‬ ‫چالش ه��ا» گفت‪ :‬تس��هیالتی که پس از برج��ام برای حضور‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی به منظ��ور س��رمایه گذاری یا حتی‬ ‫فاینانس فراهم ش��ده‪ ،‬نیاز به حسابرسان و حساب های شفاف‬ ‫برای حضور این ش��رکت ها را الزامی می کند‪ .‬رییس ش��ورای‬ ‫عالی جامعه حس��ابداران رسمی ایران افزود‪ :‬برای دستیابی به‬ ‫نرخ رش��د ‪8‬درصدی برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از‬ ‫سند چشم انداز ‪20‬ساله به شمار می رود‪ ،‬راهکاری جز مشارکت‬ ‫فعال صاحبان کس��ب وکار و پایه ای کردن درامدهای مالیاتی‬ ‫به عنوان درامد اصلی کشور نخواهیم داشت‪ .‬این مسئول گفت‪:‬‬ ‫بر پایه گفته های مدیرعامل س��ازمان حسابرس��ی از ‪250‬هزار‬ ‫ش��رکت ارائه کننده اظهارنامه مالیاتی‪ ،‬فقط ‪27‬هزار ش��رکت‬ ‫حسابرسی ش��ده اند‪ .‬کرباس��یان ادامه داد‪ :‬بسیاری از عملیات‬ ‫خ�لاف اقتص��ادی کش��ور در ش��رکت هایی رخ می دهد که یا‬ ‫اظهارنامه نمی دهند یا مالیات پرداز نیستند‪ .‬رییس شورای عالی‬ ‫جامعه حس��ابداران رس��می ایران گفت‪ :‬بررسی اجمالی نشان‬ ‫می دهد از انجا که جامعه حسابداران رسمی به دست دولت و‬ ‫در قاعده دولتی تاسیس شد نقش و نفوذ دولت در اساسنامه ان‬ ‫قابل دیدن اس��ت‪ .‬کرباسیان افزود‪ :‬اسیب شناسی اساسنامه ای‬ ‫جامعه حس��ابداران رسمی‪ ،‬نشان دهنده سنت پنداری حرفه ای‬ ‫و فقدان احاطه طراحان ان به مس��ائل نوین این حرفه اس��ت‬ ‫که فعالیت جامعه و حس��ابداران رس��می را با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از منظر دیگر‪ ،‬ویژگی‬ ‫و توانمن��دی اعض��ای ش��ورای عالی تاکنون در‬ ‫«پ��ردازش رای» و تجمیع ارای اکتس��ابی انها‬ ‫شناخته شده است؛ درحالی که در بیشتر جوامع‬ ‫حرفه ای مش��ابه‪ ،‬اعض��ای ش��ورای عالی مانند‬ ‫نخبگان حرفه‪ ،‬ش��اه کلید برون رفت از معضالت‬ ‫به شمار می روند‪ .‬این مس��ئول اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫برقراری نظام مردم س��االری یعنی رابطه دولت‪-‬‬ ‫ ملت و ملت‪ -‬ملت راهکار شفاف سازی‪ ،‬حسابخواهی‪ ،‬حسابدهی‬ ‫و مس��ئولیت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت؛ زیرا‬ ‫ازادی فردی در حوزه سیاس��ت تعریف می ش��ود و رفاه مادی‬ ‫در قلمرو اقتصادی اس��ت و پیوند س��اختاری این دو از طریق‬ ‫حسابرس��ی عملکرد مالی‪ -‬اجتماعی محقق می شود‪ .‬کرباسیان‬ ‫گفت‪ :‬افزایش مس��ئولیت حرفه ای حسابرسان در برابر جامعه‬ ‫در موضوع های نوین اقتصاد جهانی مانند پولش��ویی‪ ،‬فس��اد و‬ ‫تقلب گس��ترده بحث های ویژه را درباره اس��تقالل حسابرسان‬ ‫و تغیی��ر در مقررات نظارتی مربوط به انها پیش اورده اس��ت‪.‬‬ ‫وی کاربرد اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی (ای‪.‬‬ ‫اف‪.‬ار‪.‬اس‪ )IFRS-‬به منظور اس��تفاده شرکت های بورسی در‬ ‫سراس��ر جهان را یکی از مهم ترین تغیی��رات قانونی در تاریخ‬ ‫حس��ابداری خواند و از الزامی بودن استفاده از این استانداردها‬ ‫برای ش��رکت های بورس��ی در بیش از ‪ 120‬کش��ور خبر داد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عالی جامعه حس��ابداران رس��می ایران گفت‪:‬‬ ‫رعایت اس��تانداردهای جهانی حس��ابداری نظارت دولت را بر‬ ‫واحدهای اقتصادی و برنامه ریزی دقیق تر می کند‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫را رونق می بخش��د و زمینه حفظ بهتر حقوق سرمایه گذاران و‬ ‫اعطاکنندگان تس��هیالت مالی را فراهم می کند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫جامعه حسابداران از ‪ 14‬س��ال پیش تاکنون با بیش از ‪2‬هزار‬ ‫حسابدار رسمی‪ 200 ،‬موسسه حسابرسی و ‪12‬هزار شاغل‪ ،‬به‬ ‫شفاف سازی اقتصاد کشور مشغول است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بزنگاه تاریخی‬ ‫و قدرت حق رای‬ ‫دوقطبیمجلس«دولتی‪-‬ضددولتی»دروغیناست‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان مهمی‪ ،‬دو قطبی‬ ‫«مجلس دولتی» و «مجلس ضددولتی» را یکی از دو قطبی های دروغین در فضای‬ ‫انتخاباتی برشمردند و افزودند‪ :‬طراحان این دو قطبی تالش دارند اینگونه القا کنند‬ ‫که بخشی از مردم ایران طرفدار مجلس دولتی هستند و بخشی دیگر‪ ،‬مخالف مجلس‬ ‫دولتی‪ ،‬در حالی که ملت ایران نه مجلس دولتی می خواهد و نه مجلس ضددولتی‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس جمهوری در مراسم سالروز تاسیس شرکت هواپیمایی هما‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم ایران روز جمعه نیز امید خواهند افرید‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫دکتر حس��ن روحانی در مراسم اغاز پنجاه و‬ ‫پنجمین سالروز تاسیس شرکت هواپیمایی هما‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه دولت مصمم به بازسازی ناوگان‬ ‫هوایی کش��ور است‪ ،‬به اظهارات برخی منتقدان‬ ‫خرید هواپیماهای نو و نوس��ازی ناوگان هوایی‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬توجه دولت یازدهم‬ ‫ب��ه جان‪ ،‬ابرو و امید ملت ایران اس��ت و ناوگان‬ ‫هوای��ی ایران باید به یک قدرت بزرگ هوایی در‬ ‫حوزه حمل ونقل مسافر و بار تبدیل شود‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری همچنی��ن به ط��رح برخی‬ ‫ادعاه��ا درباره انتخابات اش��اره ک��رد و با بیان‬ ‫اینک��ه ملت ایران به عنوان ملت��ی اگاه‪ ،‬بزرگ و‬ ‫با فرهنگ و تمدن‪ ،‬به اس�لام می بالد و به ایران‬ ‫خود می نازد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم ایران به خوبی نامزد ها‬ ‫را می شناس��ند و با درک و فهم ش��ان بهترین ها‬ ‫را برمی گزینن��د‪ .‬پس عده ای نباید به گونه ای با‬ ‫مردم س��خن بگویند که به فهم‪ ،‬عظمت و درک‬ ‫این مردم توهین شود‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی اظهار ک��رد‪ :‬م��ردم ایران در‬ ‫خرداد ‪ 92‬امید افریدند همانطور که روز جمعه‬ ‫نی��ز امید خواهند افرید‪ .‬این ملت‪ ،‬اگاه و بزرگ‬ ‫اس��ت و نباید برخی ها به گون��ه ای با این مردم‬ ‫س��خن بگویند که به فه��م‪ ،‬عظمت و درک انها‬ ‫توهین شود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی تاکید کرد‪ :‬ملتی که در ‪ 22‬بهمن‬ ‫دست استعمار را قطع کردند‪ ،‬به خوبی نامزد ها‬ ‫را می شناسند و با درک و فهم شان بهترین ها را‬ ‫برمی گزینند و شما با جمالت خود استعمارگران‬ ‫پیر قدیمی از کار افتاده را بزرگ و ملت ایران را‬ ‫تحلیلگر و کارشناس اقتصادی‬ ‫انتخ��اب کردن و قدرت انتخاب داش��تن‪ ،‬حقی اس��ت که در‬ ‫نظام های مردم س��االر جاری می شود و خوش��بختانه مردم ایران‬ ‫اسالمی نیز از این موهبت برخوردارند‪ .‬در واقع با پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی که نش��ات گرفته از شعار اس��تقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی بود‪ ،‬مردم از حق انتخاب برخوردار شدند‪.‬‬ ‫اکن��ون که در اس��تانه یکی از بزرگتری��ن رویدادهای انتخاباتی‬ ‫کشورمان قرار داریم در حال رقم زدن اینده ای هستیم که ابزار ان‬ ‫در دس��ت ما قرار دارد؛ اینده ای که معیشت‪ ،‬رفع بیکاری‪ ،‬اشتغال‬ ‫و توسعه اقتصادی این کشور در ان قرار دارد‪ .‬در واقع مردم قادرند‬ ‫نوع سرنوش��ت خود را بر اس��اس خواس��ت خود که همان «رای»‬ ‫اس��ت رقم زنند‪ .‬حاال پرسش این اس��ت که چه پیامدهایی از این‬ ‫حض��ور روی خواه��د داد؟ به اعتقاد اینجان��ب انتخابات نیز نوعی‬ ‫ساختن است؛ نوعی مهیا کردن مقدمات برای ساخت اینده‪ .‬حال‬ ‫با چنین پیش فرضی‪ ،‬گام به گام بیش��تر اهمیت چنین حضوری‬ ‫عیان می شود‪ .‬به بیانی این خود ما هستیم که با نوع انتخاب‪ ،‬نشان‬ ‫می دهیم عبور از بحران های گذشته‪ ،‬سر و سامان دادن به وضعیت‬ ‫معیشت و بیکاری چگونه باید باش��د؟ ایا خواهان ترمیم وضعیت‬ ‫ایجاد ش��ده هستیم؟ در حقیقت این عالئم را به اقتصاد و سیاست‬ ‫کالن کش��ور می دهیم که اداره کشور چگونه باشد؟ سیاست ها در‬ ‫چه جهتی باید حرکت کنند؟ از فرصت ها چه استفاده ای باید کرد؟‬ ‫چ��ه توقعاتی از منتخبان مردم وجود دارد؟ چه اقدامات مخربی را‬ ‫نبای��د انج��ام داد؟ چگونه باید با ابزار قانون از کس��ب و کار مردم‬ ‫صیانت کرد و مانع از متالش��ی ش��دن فرصت های شغلی شد؟ با‬ ‫این نگاه و زاویه ورود‪ ،‬شرایط به گونه ای شفاف تر پیش روی چشم‬ ‫مخاطبان و صاحبان رای شکل می گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا اکن��ون که ایران اس�لامی ما با همت م��ردان بزرگ‪ ،‬هنر‬ ‫دیپلماس��ی را به پش��توانه مردم‪ ،‬حمایت رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫دولت یازدهم به معرض نمایش گذاشته‪ ،‬باید به گونه ای مسیر را‬ ‫انتخاب کرد که از شرایط موجود و اینده‪ ،‬بهترین بهره را نصیب‬ ‫اقتصاد و مردم کرد‪ .‬شاید به جرات بتوان گفت که یکی از پایه های‬ ‫این هنر دیپلماسی‪ ،‬فعال کردن زمینه کسب وکار در این سرزمین‬ ‫که��ن‪ ،‬با اس��تعداد و غنی از نیروی انس��انی‪ ،‬ذخایر زیرزمینی و‬ ‫استراتژیک است‪ .‬همراه شدن مجلس شورای اسالمی با اقدامات‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬همان حرکت نخستین در «برجام اقتصادی» است‬ ‫که به درس��تی «برجام ‪ »2‬خوانده شده است‪ .‬انچه که در دوران‬ ‫پس از برجام نمایان ش��ده‪ ،‬پاسخ به این پرسش است که میزان‬ ‫نق��ش مردم بر تعیین سرنوش��ت خویش‪ ،‬در حمای��ت از برجام‬ ‫چگون��ه تجلی پیدا می کند‪ .‬این امر در دیدارهایی که به تازگی با‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شده‪ ،‬بیشتر مورد کنکاش‬ ‫واقع ش��ده که میزان حمایت مردم از دوران جدید چیس��ت؟ ایا‬ ‫مردم خواهان تغییر وض��ع موجود برای حصول به وضع مطلوب‬ ‫هس��تند؟ پاسخ به این پرس��ش در حضور و مشارکت حداکثری‬ ‫مردم‪ ،‬در پای صندوق های رای هویدا می شود‪.‬‬ ‫یکی از پرسش های مهم در حوزه اقتصاد انتخابات این است که‬ ‫س��طح مشارکت مردم در انتخابات چه مقدار بر سطح متغیرهای‬ ‫اقتصادی اثر می گذارد؟ یکی از مسائلی که در زمینه رای دادن در‬ ‫انتخابات مطرح است این است که چرا افراد وقت و امکانات خود‬ ‫را صرف می کنند تا پای صندوق های رای بروند و رای بدهند؟‬ ‫در این باره باید اذعان کرد که یک نگاه استراتژیک و دوراندیش‬ ‫بر این امر صحه می گذارد که ادامه مسیری که در دو سال گذشته‬ ‫با مش��قات فراوان و ساعت ها کار کارشناس��ی و همت واال شکل‬ ‫گرفته‪ ،‬میسر نیست مگر با انتخاب شایسته و متناسب با نیازهای‬ ‫روز کشور‪ .‬همچنین باید اضافه کرد که هماهنگی اجزای این بدنه‬ ‫در کش��ور که یکی از مهم ترین رئوس ان مجلس شورای اسالمی‬ ‫است‪ ،‬به وسیله افرادی اگاه به امور و شرایط حساس‪ ،‬عملی است‪.‬‬ ‫واقعیتی که در دل تاریخ وجود دارد این نکته را گوشزد می کند‬ ‫که هر زمان نمی توان برنامه های توس��عه ای را به نیکی پیاده کرد‬ ‫و باید ش��رایط بیرونی و درونی مهیا باش��د‪ .‬متاسفانه در دهه ‪80‬‬ ‫با وجود افزایش درامدهای ف��روش مواد خام‪ ،‬محصوالت معدنی‬ ‫و صنایع معدنی و‪ ...‬نتوانس��تیم مدیریتی درخور ان روزگار داشته‬ ‫باش��یم تا امروزه در ش��رایط رکود‪ ،‬کمتر اسیب ببینیم؛ در حالی‬ ‫ک��ه در ان دوره بنیان های فکری و مدیریتی کش��ور از بین رفت‬ ‫و س��رانجام کشور از اقتصادی با رشد ‪6‬درصدی‪ ،‬صنعت و معدنی‬ ‫با رش��د ‪11‬درصدی و همچنین ت��ورم ‪11‬درصدی به اقتصادی با‬ ‫نزول ‪ 11‬پله ای‪ ،‬به رشد منفی ‪5‬درصد‪ ،‬صنعتی با افول ‪ 22‬پله ای‬ ‫و تورم لجام گسیخته ‪ 4‬برابری مواجه شدیم‪ .‬حال چنانچه در ان‬ ‫زمان اگاهانه و از س��ر حق به انتخابی دست می زدیم که شایسته‬ ‫این کشور و مردم بود‪ ،‬شرایط به گونه ای بهتر رقم می خورد‪.‬‬ ‫اعتقاد بنده این اس��ت که وجود یک مجلس پرتوان و شایسته‬ ‫می تواند تا حدود زیادی یک دولت را همواره در ریل توسعه نگه‬ ‫دارد و مانع از دس��ت رفتن فرصت ها شود‪ .‬فرصت ها موضوعاتی‬ ‫همیش��گی نیس��تند‪ .‬به اعتق��اد صاحب نظران و عق�لای داخلی‬ ‫و همچنی��ن مراک��ز جهانی‪ ،‬ایران تنها در یک ی��ا دو دهه اینده‬ ‫می تواند خود را از کشوری رو به توسعه به سرزمینی توسعه یافته‬ ‫تبدیل کند و این میس��ر نیست مگر با انتخاب صحیح و استفاده‬ ‫از حق رایی که در یک نظام مردم س��االر جاری اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫وظیفه ما است که مانع از دست رفتن فرصت های پیش رو شویم‪.‬‬ ‫حض��ور مردم با برگه رای‪ ،‬چنین امکانی را برای ما ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوچک می کنید‪« ،‬شما در اشتباهید‪».‬‬ ‫رییس جمهوری بازسازی ناوگان هوایی کشور‬ ‫را در س��ایه تحق��ق برجام خوان��د و اظهار کرد‪:‬‬ ‫برجام نیز با حماس��ه حضور مل��ت در انتخابات‬ ‫خ��رداد ‪ 92‬محقق ش��د و اکنون زم��ان ان فرا‬ ‫رس��یده تا مردم با عمل ب��ه توصیه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬روز جمعه در پ��ای صندوق های رای‪،‬‬ ‫حماسه ای دیگر خلق کنند تا به این ترتیب و با‬ ‫گام دوم مردم‪ ،‬قدم های جدیدی برای سربلندی‬ ‫و سرافرازی ایران عزیز برداشته شود‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ب��ا تقدی��ر از مذاکره کنندگان‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬برجام افتخ��ار تاریخ‬ ‫سیاس��ی ایران است و کس��ی نباید این افتخار‬ ‫را نادی��ده بگیرد‪ .‬اینکه گفته ش��ود برجام انجام‬ ‫ش��د تا هواپیما بخرند و به اروپا بروند س��خنی‬ ‫غیرمنصفانه است‪ .‬ما به همه کسانی که در این‬ ‫کش��ور و به ملت بزرگ ایران خدمت می کنند‪،‬‬ ‫افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای عال��ی امنیت ملی س��پس‬ ‫به تش��ریح موقعیت ژئوپلتیک ای��ران به عنوان‬ ‫پیونددهنده شرق و غرب پرداخت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر جا اس�لام از طریق ایران انتق��ال یافت‪ ،‬ان‬ ‫اس�لام واقعی و معت��دل بود‪ .‬اس�لامی را که از‬ ‫البه الی اشعار موالنا‪ ،‬حافظ‪ ،‬سعدی و فردوسی‬ ‫به جهان منتقل شد با ان اسالمی مقایسه کنید‬ ‫که ام��روز عده ای ادم کش و افراطی می خواهند‬ ‫به جهانیان معرفی کنند‪.‬‬ ‫روی خط انتخابات‬ ‫حضرات ایات عظام و مراجع تقلید مکارم شیرازی‪،‬‬ ‫نوری همدانی‪ ،‬جعفر س��بحانی‪ ،‬جوادی املی و علوی‬ ‫گرگانی در بیانیه ها و س��خنانی‪ ،‬از مردم خواس��تند با‬ ‫حضور گس��ترده در انتخابات‪ ،‬خ��ود را برای خلق یک‬ ‫حماسه دیگر بعد از راهپیمایی ‪ 22‬بهمن اماده کنند‪.‬‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت گف��ت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫کشور به سمت توس��عه برود و هر روز مجلس شورای‬ ‫اس�لامی محل درگیری و دعوا و بد زبانی نباش��د باید‬ ‫پای صندوق های رای حضور پیدا کنیم‪.‬‬ ‫رویا طباطبایی یزدی‪ ،‬رییس سازمان ملی بهره وری‬ ‫ای��ران با تاکی��د بر لزوم حضور تفک��ر حامی برجام در‬ ‫مجل��س پیش رو گف��ت‪ :‬هر قدر مس��یر دولت باز تر و‬ ‫سهل تر باشد راحت تر اهداف خود را دنبال می کند‪.‬‬ ‫محمود دودانگ��ه‪ ،‬قائم مقام مع��اون اقتصادی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬هر اندازه دولت و مجلس‬ ‫درب��اره اقتصاد مقاومتی سیاس��ت های یکدس��ت تری‬ ‫داشته باش��ند می توانند به شکل مکمل حرکت کنند‬ ‫و به هم��ان اندازه می توان انتظار داش��ت تا به اهداف‬ ‫توسعه برای رفاه اقتصادی دست یافت‪.‬‬ ‫حس��ن بیادی‪ ،‬دبیر کل حزب ابادگران جوان گفت‪:‬‬ ‫تعریف رسانه های دشمن از افراد دلیلی بر وابسته بودن‬ ‫انها به بیگانگان نمی ش��ود‪ .‬مگر سردار قاسم سلیمانی‬ ‫که دیانت‪ ،‬ش��جاعت و عقل و تدبی��رش بر هیچ کس‬ ‫پوش��یده نیس��ت و فخر اس�لام اس��ت بارها به وسیله‬ ‫رسانه های بیگانه مورد تمجید قرار نگرفته است؟‬ ‫محمدجواد حق ش��ناس‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫با دعوت مردم به حضور گس��ترده در انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬همه مردم باید پای صندق های‬ ‫رای حض��ور یابن��د‪ ،‬زی��را گامی بزرگ در مس��یر حل‬ ‫مشکالت سیاسی کشور است‪.‬‬ ‫کاظم جاللی‪ ،‬رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان‬ ‫والی��ت با بیان اینکه مردم با انتخ��اب افرادی در مدار‬ ‫عقالنیت و با محوریت توس��عه کش��ور گام بعدی را در‬ ‫شرایط پس��ابرجام بردارند‪ ،‬گفت‪ :‬انتخابات ‪ 7‬اسفند و‬ ‫رای م��ردم باید پایانی بر تندروی و افراط گرایی باش��د‬ ‫که رس��یدن به این هدف نیازمند مشارکت حداکثری‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل‪ ،‬س��خنگوی ائتالف اصولگرایان‬ ‫با تاکید بر اینکه برخی با انتش��ار فهرس��ت های مشابه‬ ‫و جعل��ی به دنبال تخریب این ائتالف هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فهرستی ‪ 35‬نفره منتشر می کنند که ‪ 30‬نفر از ائتالف‬ ‫اصولگرایان در ان اس��ت و کسانی دیگر را به ان اضافه‬ ‫می کنند و می گویند حال به ‪ 30‬نفر رای دهید‪.‬‬ ‫اعظم حاجی عباس��ی‪ ،‬دبیرکل جامعه زینب تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��هم زنان در فهرست اصولگرایان از نظر تعداد و‬ ‫انتخاب افراد رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫لط��ف اهلل فروزنده‪ ،‬نامزد ائت�لاف اصولگرایان افزود‪:‬‬ ‫اگر نمایندگان با اربابان قدرت و ثروت هماهنگی کنند‬ ‫مجلس وامدار این افراد خواهد شد‪.‬‬ ‫س��هیال مدارایی‪ ،‬نایب ریی��س دوم جبهه اصالحات‬ ‫گفت‪ :‬انتقاد مجلس از دولت‪ ،‬عالوه برسازنده بودن باید‬ ‫با ارزیابی و درنظرگرفتن مصلحت کشور انجام شود‪.‬‬ ‫محم��د قوچان��ی‪ ،‬عض��و ش��ورای مرک��زی حزب‬ ‫کارگزاران سازندگی گفت‪ :‬فراکسیون اعتدال مرکب از‬ ‫دو جریان اصالح طلب و اصولگرا اکثریت مجلس اینده‬ ‫را در دست خواهد داشت که این اکثریت مطلق نیست‪.‬‬ ‫البت��ه اینکه مجلس اینده مجلس مطلق ها نخواهد بود‬ ‫یک��ی از نمادهای اعتدال بوده و برای دموکراس��ی هم‬ ‫خوب و مبارک است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا باهن��ر‪ ،‬نای��ب رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به فعالیت های دولت تدبیروامید در‬ ‫دو س��ال و نیم گذش��ته ابراز کرد‪ :‬دولت در این مدت‬ ‫در زمینه کاهش ت��ورم و کنترل ان موفق عمل کرده‬ ‫طوری که ان را از ‪45‬درصد به تک رقمی رسانده است‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین مرعش��ی‪ ،‬عض��و ش��ورای عال��ی‬ ‫سیاس��ت گذاری انتخاباتی اصالح طلب��ان گفت‪ :‬امروز‬ ‫ملت ما برای برداش��تن گام دوم بس��یج شده و در گام‬ ‫دوم نیاز به مجلسی داریم که بتواند کشور را پشتیبانی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف‪ ،‬فعال سیاس��ی اصالح طلب گفت‪:‬‬ ‫برخی جریانات سیاس��ی جایگاه و تاثی��ری برای رای‬ ‫مردم قائل نیس��تند و با این حال ادعای والیتمداری و‬ ‫انقالبی بودن می کنند‪.‬‬ ‫مه��رداد بذرپاش‪ ،‬نماینده م��ردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تشکیل‬ ‫ی��ک مجلس دولت س��اخته این امر را به ضرر کش��ور‬ ‫و ملت دانس��ت و ابراز امی��دواری کرد که مجلس دهم‬ ‫مجلسی مستقل تر باشد‪.‬‬ ‫محمد ناظمی اردکانی‪ ،‬یک نامزد اصولگرایی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه مجلس اینده باید در‬ ‫موض��وع اجرای «برجام ‪ »2‬به دولت کمک کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجل��س در ترمی��م کابینه و ایجاد کابین��ه ای جوان و‬ ‫کارامد برای اجرای برجام ‪ 2‬باید دولت را کمک کند تا‬ ‫ما برجام ‪ 2‬را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫محسن میردامادی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ترس��ی که در میان اصولگرایان در روزهای اخیر‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬نش��ان از وضعیت بهت��ر اصالح طلبان در‬ ‫نظرس��نجی های مختلف اس��ت که البت��ه اصولگرایان‬ ‫دسترسی بهتری به انها دارند‪.‬‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف با ص��دور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد که این دانشگاه از هیچ یک از نامزدهای انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر خارجه امریکا‪ ،‬مبل��غ پولی را که ایران پس‬ ‫از اج��رای توافق اتمی دریافت خواهد کرد «کمتر از‬ ‫‪۵۰‬میلیارد دالر» اعالم کرد‪.‬‬ ‫احمد داوداوغلو‪ ،‬نخس��ت وزیر ترکیه در مصاحبه‬ ‫با ش��بکه الجزیره با اشاره به پیشینه عملکرد اعراب‬ ‫در قبال کشورش گفت‪ :‬در صورت مداخله ترکیه در‬ ‫س��وریه‪ ،‬چه تضمینی وجود دارد ک��ه اعراب از این‬ ‫کشور حمایت کنند؟‬ ‫القاند الباجی السبس��ی‪ ،‬رییس جمهوری تونس با‬ ‫انتقاد از تجاوز عربس��تان به یمن گفت‪ :‬کش��ورهای‬ ‫عربی قدرت کنت��رل حوادث در داخل خاک خود را‬ ‫نیز ندارند‪.‬‬ ‫ارت��ش س��وریه و نیروه��ای مقاوم��ت ب��ا ادامه‬ ‫پیش��روی ها در حومه ش��مال الذقیه‪ ،‬دو روس��تای‬ ‫«عی��ن الغزل» و «مزعله» و تپه های مش��رف به این‬ ‫حومه را ازاد کردند‪.‬‬ ‫دولت عراق با استقبال از توافق برقراری اتش بس‬ ‫در سوریه بر تسریع در اجرای ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫گن��ادی کاتیلوف‪ ،‬مع��اون وزیر خارجه روس��یه‬ ‫از تنظیم پیش نوی��س قطعنامه ای درب��اره برقراری‬ ‫اتش بس در سوریه خبر داد‪.‬‬ ‫کاخ س��فید اعالم کرد‪ :‬س��ران امری��کا‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫فرانسه و المان درباره توافقنامه توقف خصومت ها در‬ ‫س��وریه با همدیگر گفت وگو و گروه های سوری را به‬ ‫اجرای صادقانه و جدی این توافقنامه دعوت کردند‪.‬‬ ‫‪ 13‬ت��ن از فرماندهان پیش��ین ارتش انگلیس در‬ ‫نامه سرگش��اده ای‪ ،‬نس��بت به خطر امنیتی ناشی از‬ ‫خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هشدار دادند‪.‬‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رییس جمهور امریکا از «شینزو ابه»‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن خواست تا از سفر خود در ماه مه‬ ‫ امسال به روسیه خودداری کند‪.‬‬ ‫وزرای خارج��ه چی��ن و امری��کا از پیش��رفت در‬ ‫زمینه توافق بر سر قطعنامه سازمان ملل برای تنبیه‬ ‫کره ش��مالی به خاطر ازمایش های هسته ای اخیرش‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫«فدری��کا موگرین��ی» رییس سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا روز سه شنبه درباره خطر «جنگ گرم»‬ ‫میان روسیه و ترکیه در خاورمیانه هشدار داد‪.‬‬ ‫اسد به پوتین اعالم کرده که دمشق اماده حمایت‬ ‫ق اتش بس است‪.‬‬ ‫از اجرای تواف ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬اختصاص بودجه ‪ 115‬میلیارد تومانی برای پژوهش‬ ‫‪ 29‬سهم باالی اشتغالزایی کشتی سازی نروژ‬ ‫‪ 30‬اینده رو به رشد فناوری تولید نمایشگر ‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست تبیین برنامه ششم توسعه اعالم کرد‬ ‫نوسازی ‪۲۰‬هزار واحد کوچک تا پایان برنامه ششم توسعه‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ 0/5‬درص�دی از ارزش اف�زوده‬ ‫صنعت جهان ‪ ،‬الزمه اقتصاد نوظهورصنعتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به ساماندهی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی به منظور‬ ‫بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس به عنوان یکی‬ ‫از برنامه ه��ای مهم شش��م توس��عه در بخش صنعت و‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۵۵۰۰‬مع��دن فعال در‬ ‫کشور وجود دارد و این درحالی است که کشور هایی که‬ ‫چندین برابر ایران تولید دارند ‪ 0/1‬ایران معدن داش��ته‬ ‫و روی معادن بزرگ مقیاس سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫نعمت زاده ب��ا بیان اینکه س��هم ارزش افزوده بخش‬ ‫صنع��ت از «جی دی پ��ی» از ‪۱۶/۷‬درص��د بای��د ب��ه‬ ‫‪۱۷/۸‬درصد برس��د اظهارک��رد‪ :‬برای رس��یدن به مرز‬ ‫صنعتی ش��دن بای��د ‪ 0/5‬درصد از س��هم ارزش افزوده‬ ‫جه��ان را به خود اختصاص دهیم ب��ه همین منظور در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه س��هم ارزش افزوده صنعتی در‬ ‫جهان از ‪۰/۳‬درصد به ‪۰/۴‬درص��د افزایش پیدا خواهد‬ ‫باید به ‪۵۰‬درصد ارتق��ا پیدا کند‪ .‬نعمت زاده با تاکید بر‬ ‫اینکه اموزش و مهارت صنعتی در برنامه شش��م توسعه‬ ‫‪ ۱۶‬براب��ر خواهد ش��د اظهار کرد‪ :‬مطاب��ق اخرین امار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر نفر در س��ال متوسط‬ ‫زیر یک ساعت اموزش تخصصی دیده است که براساس‬ ‫برنامه شش��م توسعه این میزان باید به ‪ ۸‬ساعت در سال‬ ‫افزایش پیدا کند و به عبارتی حدود ‪ ۱۶‬برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه درحال حاضر ‪ ۲‬ش��هرک فناوری‬ ‫در کش��ور وجود دارد افزود‪ :‬در هر س��ال از برنامه ششم‬ ‫توسعه باید یک شهرک فناوری احداث شود که تا پایان‬ ‫برنامه شش��م تعداد ش��هرک های فناوری به ‪ ۷‬شهرک‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‹ ‹در حذف سهم دولت تندروی شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا اعالم اینکه تا پایان‬ ‫برنامه ششم توسعه ‪۲۵‬درصد از صنایع کوچک نوسازی‬ ‫خواهند شد گفت‪ :‬با توجه به تعداد واحد های کوچک تا‬ ‫پایان برنامه شش��م توسعه ‪۲۰‬هزار واحد کوچک از نظر‬ ‫تجهیزات‪ ،‬فناوری‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬اموزش و‪ ...‬نوسازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعمت زاده سه ش��نبه ش��ب در‬ ‫نشس��ت تبیین برنامه ششم توس��عه در بخش صنعت‬ ‫و معدن که در س��الن اجالس س��ران برگزار شد با اشاره‬ ‫به اهداف کیفی برنامه شش��م توس��عه گفت‪ :‬از انجایی‬ ‫که صادرات غیرنفتی موتور محرکه اقتصاد کشور است‬ ‫توس��عه این بخ��ش از مهم ترین اهداف برنامه شش��م‬ ‫توسعه قرار گرفته اس��ت‪ ،‬عالوه بر این ساماندهی نظام‬ ‫توزیع‪ ،‬توس��عه تجارت و تعام�لات بین المللی‪ ،‬ارتقای‬ ‫س��طح مهارت و فن��اوری ب��ا تاکید بر توس��عه صنایع‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬نوس��ازی صنایع‪ ،‬توس��عه سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و داخل��ی‪ ،‬افزایش نقش م��ردم و توان بخش‬ ‫خصوص��ی در اقتصاد و صنعت‪ ،‬ارتقای س��هم معدن از‬ ‫تولید ناخالص داخل��ی‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش معادن با‬ ‫اعمال محدودیت بر خام فروش��ی ازجمله اهداف کیفی‬ ‫برنامه ششم توسعه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬باید در زمره‬ ‫کش��ور های نوظهور صنعتی ق��رار بگیریم گفت‪ :‬طبق‬ ‫مطالعات نمی توانیم در ‪ 10‬س��ال به یک کشور صنعتی‬ ‫تبدیل ش��ویم به همین دلیل برنامه ریزی را براس��اس‬ ‫رسیدن به مرز کشور های نوظهور صنعتی قرار داده ایم‬ ‫و مطابق برنامه شش��م توس��عه باید از جایگاه ‪ ۶۷‬جهان‬ ‫در رقابت پذیری صنعتی به جایگاه ‪ ۵۰‬برسیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این جایگاه نهم در س��طح منطق��ه را نیز باید به جایگاه‬ ‫ششم ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫کرد و در برنامه هفتم نیز به ‪ 0/5‬درصد خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��رانه ارزش اف��زوده صنعتی ‪۳۲۷‬‬ ‫دالر اس��ت اظهار کرد‪ :‬در هدف گذاری برنامه ششم باید‬ ‫س��رانه ارزش افزوده صنعتی به ‪ ۶۵۰‬دالر افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬البته برای رس��یدن به کشور نوظهور صنعتی این‬ ‫رقم باید به هزار دالر برسد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه س��هم‬ ‫کنونی تحقیق و توس��عه صنعت از تولید ناخالص ملی از‬ ‫‪۰/۴۷‬درصد باید ب��ه ‪۳‬درصد ارتقا پیدا کند افزود‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به اهداف دیگر برنامه شش��م توس��عه تحقق‬ ‫‪۳‬درصدی س��هم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ازی ‪۱۵‬درصدی صنایع متوس�ط و‬ ‫بزرگ‬ ‫نعمت زاده با بیان اینکه هدف گذاری نوسازی صنایع‬ ‫به دو دس��ته صنایع کوچک و صنایع متوس��ط و بزرگ‬ ‫تقس��یم بندی می ش��ود اظهارکرد‪ :‬در صنایع کوچک‬ ‫در س��ال اول باید ‪۴‬درصد‪ ،‬در س��ال بع��د ‪۵‬درصد و به‬ ‫همین ترتیب تا پایان برنامه ششم باید ‪۲۵‬درصد صنایع‬ ‫کوچک نوسازی ش��وند؛ به عبارت دیگر تا پایان برنامه‬ ‫ششم توس��عه ‪ ۲۰‬هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬اموزش و‪ ...‬نوسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صنایع متوسط و بزرگ نیز به دلیل انکه‬ ‫بخش��ی از این واحدها تازه تاس��یس هستند و نوسازی‬ ‫انها نیز هزینه بر خواهد ب��ود هدف گذاری ‪۱۵‬درصدی‬ ‫در برنامه شش��م توسعه برای نوسازی انها در نظر گرفته‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫هدف گذاری ه��ای ج��ذب س��رمایه گذاری داخل��ی و‬ ‫خارجی گفت‪ :‬س��رمایه گذاری داخل��ی به قیمت ثابت‬ ‫حدود ‪۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای امسال براورد‬ ‫ش��ده که این رقم در برنامه ششم توسعه باید به ‪۹۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان افزایش پی��دا کند و به عب��ارت دیگر‬ ‫سرمایه گذاری داخلی در این مدت ‪ ۲‬برابر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 2‬برابری سرمایه گذاری داخلی‬ ‫در برنامه ششم توسعه‬ ‫نعمت زاده با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪۵۰۰‬هزار دالر براورد سرمایه گذاری برای‬ ‫امس��ال در نظر گرفته ش��ده که به دلیل طوالنی شدن‬ ‫برجام تحقق ان دور از انتظار است اما در سال اول برنامه‬ ‫شش��م س��رمایه گذاری ‪۱/۵‬میلیارد دالری‪ ،‬س��ال ‪۹۶‬‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۲/۵‬میلی��ارد دالری و به همین ترتیب‬ ‫در سال اخر برنامه جذب ‪۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی ساالنه هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تجرب��ه ثابت کرده ه��ر یک دالر‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی ‪ ۲‬دالر ص��ادرات غیرنفتی را‬ ‫افزای��ش خواهد داد گف��ت‪ :‬س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫به دلی��ل انکه ب��ه بازار های صادراتی دسترس��ی دارند‬ ‫کاالی رقابت پذی��ر تولید می کنند ک��ه به طور قطع در‬ ‫بازار های صادراتی جایگاه بهتری دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه س��هم‬ ‫محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل ارزش افزوده‬ ‫‪۳۶‬درصد اس��ت گفت‪ :‬در برنامه ششم توسعه این سهم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه کش��ور از‬ ‫‪ ۱۵۰‬س��ال قبل با مشکل کمبود س��رمایه مواجه بوده‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬اگر نیم نگاهی ب��ه منابع بخش خصوصی‬ ‫و عمومی داش��ته باش��یم متوجه خواهیم ش��د که در‬ ‫بخش حذف س��هم دولت کمی تندروی کردیم چراکه‬ ‫معتقدیم در برخی طرح ها دولت باید سهم داشته باشد‬ ‫البته سهم غالب باید در دست بخش خصوصی باشد اما‬ ‫دولت نیز باید س��همی داشته باشد‪ .‬چون اگر دولت جلو‬ ‫نیاید مناطق مرزی کش��ور‪ ،‬صنایع پرمخاطره و‪ ...‬تحت‬ ‫تاثیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با بیان اینکه از تم��ام ابزار ها برای تامین‬ ‫مالی صنایع باید اس��تفاده کرد گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫درامد دولت کاهش پیدا کرده صادرات باید افزایش پیدا‬ ‫کند و در گام بع د بانک ها هم از لحاظ تامین س��رمایه و‬ ‫هم از نظر ارتباط با سرمایه گذاران خارجی باید مقتدرتر‬ ‫عمل کنند تا چند برابر منابع داخلی خط فاینانس ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه برای‬ ‫نخس��تین بار در قانون مالیات های مستقیم هر منابعی‬ ‫که وارد ش��رکت شود هزینه انها مشابه عقود مشارکتی‬ ‫به هزینه قابل قبول در سیستم مالیاتی محاسبه خواهد‬ ‫ش��د گفت‪ :‬این موضوع ب��ه جذب س��رمایه واحد های‬ ‫صنعتی کمک بس��یار خواهد کرد که برای نخستین بار‬ ‫در تاریخ ایران اجرایی می شود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با بیان اینکه بازار س��رمایه ایران بس��یار‬ ‫کوچک اس��ت گفت‪ :‬برخی اقتصاددان ها تاکید دارند تا‬ ‫سهم بازار سرمایه افزایش پیدا کند اما بازار سرمایه ایران‬ ‫نیز کوچک اس��ت و چاره ای جز استفاده از سرمایه های‬ ‫خارجی نداریم‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‬ ‫جز بخش‬ ‫بهره وری که نیاز‬ ‫چندانی به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫جدید ندارد‬ ‫سایر‬ ‫هدف گذاری ها‬ ‫به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫نیاز دارد‬ ‫‹ ‹فراهم ش�دن ش�رایط الزم‪ ،‬شرط تحقق‬ ‫اهداف برنامه ششم توسعه‬ ‫در ادامه این نشست حس��ین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون‬ ‫ت گفت‪ :‬تمام‬ ‫برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجار ‬ ‫برنامه های افق چش��م انداز و برنامه ششم توسعه با این‬ ‫فرض اس��ت که الزام��ات و فضایی که مورد نیاز اس��ت‬ ‫محقق شود‪ .‬بنابراین شرط تحقق اهداف به‬ ‫وجود امدن ش��رایطی اس��ت که پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه به جز بخش بهره وری‬ ‫که نی��از چندانی به س��رمایه گذاری جدید‬ ‫ندارد سایر هدف گذاری ها به سرمایه گذاری‬ ‫نیاز دارد اظهارکرد‪ :‬سرمایه گذاری نیز جذب‬ ‫بخش هایی خواهد ش��د که صرفه اقتصادی‬ ‫و س��ود قابل توجه داشته باش��د که این امر‬ ‫مستلزم ثبات بیشتر‪ ،‬اطمینان بخشی و امید‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زنجیره تولید معدن‪ ،‬راه‬ ‫مقابله با چالش ها‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬مع��اون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در این نشس��ت‬ ‫گفت‪ :‬باوجود مشکالتی که در بخش معدن‬ ‫داریم اما متوسط رش��د ان از متوسط سایر‬ ‫بخش ها بیش��تر ب��وده و در بعضی س��ال ها‬ ‫به ‪ 3‬برابر نیز رس��یده که نش��ان دهنده این‬ ‫است که ظرفیت های باالیی در بخش معدن‬ ‫وجود دارد‪ .‬س��رقینی با بی��ان اینکه ارتباط‬ ‫قیمت م��واد معدنی با قیمت ه��ای جهانی‬ ‫مزیتی اس��ت ک��ه گاهی به چال��ش تبدیل‬ ‫می شود اظهار کرد‪ :‬این موضوع باعث شده تا‬ ‫نتوانیم خود را مستقل از قیمت های جهانی‬ ‫نگه داریم و در ش��رایطی که امروز با کاهش‬ ‫قیمت مواجه هس��تیم این موضوع تبدیل به‬ ‫یک چالش شده است‪ .‬معاون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راهکار خروج از این‬ ‫چالش را تکمی��ل زنجیره های تولید عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن کار در دولت تدبیر و امید‬ ‫شروع شده و اکنون در پایان راه برای صنعت‬ ‫فوالد هستیم اما در س��ایر بخش ها نیز باید‬ ‫این امر اجرایی شود‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫باوجود‬ ‫مشکالتی که در‬ ‫بخش معدن‬ ‫داریم اما‬ ‫متوسط رشد ان‬ ‫از متوسط سایر‬ ‫بخش ها بیشتر‬ ‫بوده و در بعضی‬ ‫سال ها به ‪3‬‬ ‫برابر نیز رسیده‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫انتظارات فعاالن اقتصادی‬ ‫از مجلس دهم‬ ‫‪ :‬خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران به مناس��بت‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی‬ ‫اطالعیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫نامزدهای محترم نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫سالم و درود بر شما!‬ ‫س��اعاتی چند تا زمان برگ��زاری انتخابات پنجمین دوره‬ ‫مجلس خب��رگان رهبری و دهمین دوره مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باقیس��ت و رفته ب��ه رفته به ای��ن لحظه تاریخی‬ ‫نزدیک می ش��ویم‪ .‬اعتقاد داریم که حضور پرشور و پرشمار‬ ‫و پرشعور این ملت بزرگ می تواند در این برهه زمانی برای‬ ‫توسعه و تعالی جایگاه ایران اسالمیمان نقطه عطفی باشد‪.‬‬ ‫با تکیه بر غیرسیاس��ی بودن این تشکل فراگیر اقتصادی‬ ‫کش��ور و با قائل بودن احترام ف��راوان برای تمام جناح ها و‬ ‫گروه های سیاس��ی که در کشور مشروعیت دارند‪ ،‬بر موارد‬ ‫ذیل تاکید می نماییم‪:‬‬ ‫بر این باوریم که دشمنان دیرین و دوستان نابخرد سعی‬ ‫در القای این باور ناثواب دارند که مردم در تعیین سرنوشت‬ ‫خویش بی اثرند و حضور در انتخابات بی فایده است!‬ ‫به تاس��ی از پروردگار علیم ک��ه فرموده اند «بقره‪»۲۴۹/‬‬ ‫چ��ه بس��یار گروه‏ه��اى کوچک��ى که ب��ه فرمان خ��دا‪ ،‬بر‬ ‫گروه‏ه��اى عظیم��ى پیروز ش��دند و خداوند‪ ،‬ب��ا صابران و‬ ‫استقامت ‏کنندگان اس��ت؛ به محضر هموطنان ارجمندمان‬ ‫ی��اداوری می نمایی��م که تجرب��ه تاریخی و پیش��ینه این‬ ‫کشور بزرگ نش��ان داده که همواره و هر زمان مردم جلوه‬ ‫حضورش��ان را در تعیین سرنوش��ت خود متبلور کرده اند‪،‬‬ ‫زیبنده ترین نتایج را به دست اورده اند و هر گاه عرصه عمل‬ ‫و نظارت بر گفتار و کردار حاکمان برگزیده از س��وی خود‬ ‫را ت��رک کرده اند حاصلی جز پش��یمانی به کف نیاورده اند‪.‬‬ ‫مبادا فریفته هیاهوی تبلیغاتی بدخواهانی شویم که هر روز‬ ‫بهانه های رنگارنگی س��اخته و منتش��ر می کنند تا مردم از‬ ‫صندوق های رای رویگردان شوند‪.‬‬ ‫رجاء واثق داریم که فعاالن بخش تولید کشور نیز همگام‬ ‫با احاد ملت ایران عزیز با انتخابی هوشمندانه‪ ،‬شایسته ترین‬ ‫افراد را به نمایندگی خود راهی مجلسین خواهند نمود‪.‬‬ ‫در ای��ن فرصت پیش امده مناس��ب می دانیم ش��مه ای‬ ‫از مطالب��ات تولیدکنن��دگان گرانقدر کش��ور را به محضر‬ ‫نامزده��ای محت��رم انتخاب��ات دوره دهم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تبیین و یاداوری نماییم‪:‬‬ ‫‪ )1‬مشارکت فعال و موثر در جلسات مجلس و توجه ویژه‬ ‫به لزوم بازبینی و اصالح قوانین جاری و تدوین قوانین مورد‬ ‫نیاز بهبود محیط کسب وکار مانند‪ :‬اصالح قوانین گمرکی و‬ ‫اجرای ماده ‪ 12‬ورود موقت مواد اولیه‪ ،‬اصالح قوانین کار و‬ ‫تامین اجتماعی جهت بهبود روابط کارگری و کارفرمایی و‬ ‫ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی‬ ‫و توقف اجرای اصالحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم و‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالح ایرادات ضد تولید انها‬ ‫و بازنگری در قانون خصوصی سازی‬ ‫‪ )2‬عضوی��ت نماین��دگان در کمیس��یون های تخصصی‬ ‫حسب تخصص و سوابق مرتبط‬ ‫‪ )3‬همدلی‪ ،‬همکاری و تعامل فعال با دولتمردان و س��ایر‬ ‫نمایندگان مجلس حول محور تامین منافع ملی‬ ‫‪ )4‬اهتم��ام عملی ب��ه حمایت از تولید مل��ی و کاالهای‬ ‫س��اخت ای��ران و جلوگی��ری از واردات بی روی��ه کاالهای‬ ‫خارجی و به ویژه مبارزه با قاچاق و کاالهای غیرقانونی‬ ‫‪ )5‬نظ��ارت کارام��د و مس��تمر بر اجرای دقی��ق قوانین‬ ‫مصوب مجلس توسط ارکان دولت‬ ‫‪ )6‬ت�لاش برای تثبیت تدوین‪ ،‬تصوی��ب و اجرای برنامه‬ ‫بلندمدت توسعه پایدار ملی با محوریت بخش تولید‬ ‫‪ )7‬پیگی��ری اکی��د جهت تامین منابع مالی س��رمایه در‬ ‫گ��ردش ب��رای به روزرس��انی ماش��ین االت و فناوری های‬ ‫واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد نیاز انها‬ ‫‪ )8‬پیگیری جهت کارامدس��ازی و تخصیص بهینه منابع‬ ‫ملی من جمله صندوق توسعه ملی به بخش تولید‬ ‫‪ )9‬کمک به دولت جهت بهبود و گسترش روابط با سایر‬ ‫کشورها و استفاده بهینه از منابع بین المللی‬ ‫‪ )10‬اهتم��ام ب��ه تحقق چابک س��ازی و کوچک س��ازی‬ ‫بدن��ه اجرایی دولت و واگذاری تصدی ه��ای قابل واگذاری‬ ‫بخش ه��ای صنعتی و معدنی به بخ��ش خصوصی واقعی و‬ ‫انجمن های تخصصی این حوزه‬ ‫‪ )11‬کم��ک ب��ه صادر کنن��دگان و روان س��ازی صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی و انعقاد قراردادهای بین المللی و قراردادهای‬ ‫ترجیحی و تخصیص جوایز صادراتی در بودجه های ساالنه‬ ‫جه��ت افزایش ق��درت رقابت کااله��ای ایرانی و تخصیص‬ ‫منابع جهت مشارکت در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫‪ )12‬پیگیری جدی جهت حفظ و احیای ذخایر ابی کشور‬ ‫‪ )13‬اخ��ذ مش��اوره از تش��کل های تخصص��ی و فعاالن‬ ‫اقتصادی در سطح ملی و به ویژه حوزه انتخابیه متبوع خود‬ ‫در زمان تدوین و بررس��ی لوای��ح و قوانین مرتبط با بخش‬ ‫اقتصاد و لحاظ نمودن دیدگاه های تخصصی ایشان‬ ‫‪ )14‬پیگی��ری احقاق حق بخش تولید از منابع حاصل از‬ ‫هدفمندی یارانه ها‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های خاندان‬ ‫نمازی در بخش صنعت‬ ‫حمایت از طرح های پسادکتری‬ ‫نصرت اهلل ضرغام‪ ،‬رییس صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور از‬ ‫حمایت این صندوق از طرح های پس��ا دکتری دانش اموختگان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه گذاری روی پژوهش است‪ .‬این‬ ‫توسعه دان ‬ ‫ش در کشور برنامه‬ ‫صندوق در راس��تای کمک به توسعه زیرس��اخت های پژوه ‬ ‫حمایت از دوره های پسادکتری را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫گزارش‬ ‫از اعتبارات پژوهش صنعتی در الیحه بودجه سال‪۹۵‬‬ ‫اختصاص بودجه ‪ 115‬میلیارد تومانی برای پژوهش‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در همین دوران‪ ،‬کارخانه نساجی فخر رازی (متعلق به‬ ‫خانواده نمازی) در حال ورشکستگی بود‪ .‬انصاری مقداری‬ ‫از س��هام ان را خریداری کرد‪ .‬از س��وی عالیخانی (وزیر‬ ‫اقتص��اد) و س��ازمان برنامه و با موافق��ت نمازی مدیریت‬ ‫کارخان��ه را برعهده گرفت‪ .‬او مدی��ری موفق بود؛ همین‬ ‫ام��ر زمینه ارتقای سیاس��ی وی را به عنوان س��فیر ایران‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫محم��د نم��ازی در زم��ان جن��گ جهانی دوم (س��ال‬ ‫‪1323‬خ) پس از ‪ 20‬س��ال فعالیت اقتص��ادی در امریکا‬ ‫به عنوان یک ثروتمند به ایران بازگش��ت و ساکن شیراز‬ ‫ش��د‪ .‬محمد نمازی دارای چند کش��تی بارب��ری تا زمان‬ ‫جنگ جهانی دوم بود‪ .‬احتماال این کش��تی ها اجاره ای از‬ ‫هنگ کنگ بودند‪ .‬به دلیل ش��رایط ویژه جنگ دوم اجاره‬ ‫و در واقع مصادره شده بود‪ .‬نمازی به واسطه دولت ایران‬ ‫تقاضا داش��ت که کش��تی ها به او باز گردانده شود‪ .‬دولت‬ ‫انگلیس پاس��خ می دهد‪ :‬با وجودی که از لحاظ اس��تفاده‬ ‫ت شرکت والم مقیم هنگ کنگ‬ ‫اقای نمازی مالک انهاس ‬ ‫مالک ثبتی کش��تی های مورد اس��تفاده شمرده می شود‪.‬‬ ‫با تصویب نمازی به ش��رکت المبرت ب��رادرز مقیم لندن‬ ‫اختیار تام داده ش��د اگر شرکت والم نتواند از هنگ کنگ‬ ‫ان را اداره کند ش��رکت المبرت ای��ن کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫پس از تصرف هنگ کنگ توس��ط ژاپن‪ ،‬شرکت المبرت‪،‬‬ ‫کش��تی های نمازی را در اختیار گرفت��ه و همه انها را به‬ ‫غیرازکش��تی ایران به اجاره وزارت حمل و نقل انگلستان‬ ‫واگذار کرد‪ .‬دولت انگلس��تان به طور رسمی مخالفت خود‬ ‫را با اعاده کش��تی نمازی اعالم کرد‪ .‬پسرعموی او‪ ،‬مهدی‬ ‫نمازی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران در اول ش��هریور‬ ‫‪ 1323‬از بی��ن ‪ 2000‬رای ب��ا ‪ 510‬رای انتخاب ش��د‪ .‬او‬ ‫همچنین نامزد ات��اق بازرگانی در انتخابات بهمن ‪1328‬‬ ‫مجلس س��نا ش��د و در انتخابات ‪ 21‬بهم��ن ‪ 1333‬اتاق‬ ‫بازرگانی تهران از بی��ن ‪ 1156‬رای مهدی نمازی ‪1047‬‬ ‫رای اورد‪ .‬مهدی نمازی در بین سال های ‪ 1314‬ـ ‪1309‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی شیراز بوده است‪.‬‬ ‫س��فر محمد نمازی به ایران ‪3‬سال پس از اشغال کشور‬ ‫توس��ط متفقی��ن بود‪ .‬در س��ال ‪ 1334‬مدتی ب��ه عنوان‬ ‫وزیر مش��اور در کابینه حس��ین عال انتخاب شد‪ .‬در این‬ ‫مس��ئولیت با همکاری چند وزارتخانه به بررسی وضعیت‬ ‫بحرانی صنایع نساجی در ایران پرداخت‪ .‬مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماع��ی و ن��واوری در انجام فعالیت ه��ای خیریه را با‬ ‫اس��تفاده از تجربه خ��ود در امریکا به دس��ت اورده بود؛‬ ‫ب��ا اینکه پیش بردن این پروژه چند س��ال طول کش��ید‪،‬‬ ‫محمد نمازی از اجرای ان مایوس نشد‪ .‬او در سال ‪1326‬‬ ‫با هزینه ش��خصی خ��ود‪ ،‬بخش قابل توجه��ی از مخارج‬ ‫لوله کش��ی اب شیراز و تاسیس بیمارس��تان نمازی را به‬ ‫عه��ده گرفت‪ .‬وی در کارهای خیر پیش قدم بود و با خود‬ ‫عهد بس��ته بود در صورت موفقیت اقتصادی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫درامد خود را صرف امور خیریه کند‪ .‬در اغاز می خواست‬ ‫مجتمع بهداش��تی و درمانی تاس��یس کند ام��ا با پدیده‬ ‫اب اش��امیدنی غیربهداشتی مواجه ش��د‪ .‬بر اثر مشورت‬ ‫ن دریافت که ریش��ه بس��یاری از بیماری های‬ ‫با متخصصا ‬ ‫گوارشی و واگیردا ر در اب اشامیدنی غیربهداشتی است‪.‬‬ ‫در ان زم��ان‪ ،‬هنوز تهران نیز از اب لوله کش��ی برخوردار‬ ‫نبود و اب ش��هر به صورت س��نتی و غیربهداشتی تامین‬ ‫می شد‪ .‬با موافقت شهرداری شیراز‪ ،‬شرکتی به نام «بنگاه ‬ ‫اب شیراز» تاس��یس کر د تا ش��هرداری با استفاده از دو‬ ‫رش��ته اب قنات‪ ،‬انها را تصفیه کن��د و از طریق لوله در‬ ‫اختیار س��اکنان ش��هر قرار دهد‪ .‬در اردیبهش��ت ‪1324‬‬ ‫محمد نمازی با بنگاه الکس��اندر گیب (مهند سین مشاور)‬ ‫قراردادی برای مطالعه طرح و تنظیم عملیات لوله کش��ی‬ ‫امضا کرد‪ .‬پس از مطالعه مش��خص ش��د که اب قنات ها ‬ ‫حت��ی نصف جمعیت فعلی ش��هر را کفای��ت نمی دهد و‬ ‫اوردن اب به این ش��ه ر نیازمند ‪ 20‬کیلومتر لوله کش��ی‬ ‫اس��ت؛ از این رو طرح اس��تفاده از منابع اب زیرزمینی از‬ ‫طریق چاه عمیق را ارائه کرد‪ .‬اجرای این طرح با تاسیس‬ ‫ش��رکت سهامی‪ ،‬عرضه سهام و تامین سرمایه شروع شد‪.‬‬ ‫ح کافی نبود‪،‬‬ ‫از انجا که س��رمایه شرکت برای اجرای طر ‬ ‫تعدادی از س��هامداران‪ ،‬س��هم خود را ب��ه محمد نمازی‬ ‫فروختن د و او هزینه اجرای طرح را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫علی اصغر توفیق‬ ‫در الیحه بودجه‬ ‫‪ 95‬اختصاص‬ ‫بودجه‬ ‫پژوهشی برای‬ ‫بخش صنعت و‬ ‫معدن نسبت به‬ ‫بودجه سال های‬ ‫قبل عدد قابل‬ ‫توجهی نیست‬ ‫محمد نوری امیری‬ ‫با توجه به‬ ‫ماده های‬ ‫قانون رفع‬ ‫موانع تولید‪،‬‬ ‫امیدوارم در‬ ‫سال اینده با‬ ‫کمبود بودجه‬ ‫مواجه نشویم‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۵‬حدود ‪115‬میلیارد تومان‬ ‫برای حوزه پژوهش و فناوری در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نظر گرفته ش��ده اس��ت ‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان این میزان اعتبار برای رشد‬ ‫پژوه��ش در بخ��ش تولید کافی نیس��ت و باید‬ ‫عالوه بر پژوهش های دانش��گاهی در واحدهای‬ ‫بزرگ صنعتی نیز پژوهش ها تقویت شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بودجه پژوهش و فناوری‬ ‫هرچند بودج��ه اختصاص یافته ب��ه پژوهش‬ ‫در بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تا به امروز‬ ‫چن��دان قابل قبول نبوده اما با اختصاص بودجه‬ ‫‪ ۲‬درصد از اعتبارات جاری و ‪ ۲‬درصد از تملک‬ ‫دارایی ب��ه بخش پژوهش که در برنامه شش��م‬ ‫توسعه لحاظ شده امید به ارتقای دستاوردهای‬ ‫این حوزه را بیش��تر می کن��د ‪ .‬علی اصغر توفیق‪،‬‬ ‫معاون اموزش و پژوهش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در گفت وگو با‬ ‫ضمن تایید این‬ ‫موض��وع گفت‪ :‬در الیح��ه بودجه ‪ 95‬اختصاص‬ ‫بودجه پژوهش��ی برای بخ��ش صنعت و معدن‬ ‫نسبت به بودجه سال های قبل عدد قابل توجهی‬ ‫نیست‪ ،‬چراکه در بودجه سال ‪ ۹۵‬عالوه بر ماده‬ ‫‪ ۵۶‬قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت‬ ‫ق��رار بود یک درصد از اعتبارات جاری در بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه هزینه شود ‪ .‬بخش دیگری که‬ ‫در برنامه ششم توس��عه پیش بینی و در بودجه‬ ‫نیز لحاظ ش��ده اختصاص ‪ ۲‬درصد از اعتبارات‬ ‫جاری و ‪ ۲‬درصد از سرمایه های تملک دارایی به‬ ‫بخش پژوهش اس��ت ‪ .‬این موضوع سال قبل در‬ ‫بودجه تعیین نشده بود هرچند اعتبارات جاری‬ ‫عدد قابل توجهی نیس��ت اما اعتبارات عمرانی‬ ‫عدد خالص و خوبی برای ما خواهد بود‪ .‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۴‬قان��ون رفع موانع‬ ‫تولید قرار است در الیحه بودجه سال ‪ ۹۵‬اعتبار‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومانی برای بخش پژوهش واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شود ‪ .‬همچنین‬ ‫براساس بند س ماده ‪ ۳۱‬و تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪۳۵‬‬ ‫قانون رفع موان��ع تولید‪ ،‬بنگاه ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی از ‪ ۱۰‬درصد معافیت مالیاتی با توجه به‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی برخوردار و بخش معدن‬ ‫از پرداخ��ت ‪ ۱۰‬درصد حقوق دولتی با توجه به‬ ‫پژوهش های��ی که در این بخش انجام می دهند‪،‬‬ ‫معاف خواهد شد‪ .‬‬ ‫از این رو دو موضوع معافیت مالیاتی ماده ‪۳۵‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید به همراه ‪ ۲‬درصد بودجه‬ ‫عمران��ی‪ ،‬هزینه های پژوهش��ی بخش صنعت و‬ ‫معدن در سال ‪ ۹۵‬را تشکیل می دهد ‪ .‬از این رو‬ ‫وضعیت این بخش ها در سال ‪ ۹۵‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۴‬بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��وزش و پژوه��ش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به اعتباری که در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۵‬برای بخش صنعت و معدن لحاظ شده‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بودجه های پیش بینی شده‬ ‫برای این بخش در س��ال ‪ ۹۴‬براساس ماده ‪۵۶‬‬ ‫قان��ون الحاق مواد قانون تنظی��م مقررات مالی‬ ‫دولت در ‪ 2‬موضوع مد نظر قرار گرفت از جمله‬ ‫اینکه تکلیف دستگاه های تابعه برای هزینه کرد‬ ‫حداق��ل یک درصد از اعتبارات هزینه ای س��تاد‬ ‫و مجموعه ه��ای تابعه وزارت متب��وع برای امور‬ ‫پژوهشی و توسعه فناوری است‪ .‬‬ ‫توفی��ق تصریح ک��رد‪ :‬دیگری ابالغی��ه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره هزینه کرد ‪۳‬‬ ‫درصد از کل اعتبارات منابع داخلی س��ازمان ها‪،‬‬ ‫برای ام��وزش و انجام پژوهش های کاربردی به‬ ‫صورت مس��تقیم و از طری��ق مراجع ذی صالح‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رابط�ه رش�د اقتص�ادی و اعتبارات‬ ‫پژوهشی‬ ‫ب��ا توجه به اینکه اعتبار در نظر گرفته ش��ده‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۵‬بیش��ترین تمرکز را‬ ‫برای دانش��گاه و مراکز پژوهشی دارد اما به نظر‬ ‫اهداف نظام اموزش عالی کشور در برنامه ششم توسعه‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬در سال پایانی‬ ‫برنامه شش��م توس��عه باید رتبه ایران در تولید علم در‬ ‫س��طح دنیا از ‪۱۶‬فعل��ی به ‪ ۱۲‬و در ن��واوری از ‪۱۰۶‬‬ ‫فعلی به ‪ ۶۰‬افزایش یابد که رسیدن به این رتبه ها یک‬ ‫جهش بزرگ خواهد بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری محمد فرهادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون س��االنه ‪ ۲۹‬اختراع بین المللی توس��ط‬ ‫ایران ثبت می شود که تا سال ‪ ۱۳۹۹‬باید این تعداد به‬ ‫‪ ۵۰‬اختراع در سال افزایش یابد‪ .‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری گفت‪ :‬هم اکنون س��هم اعتبارات پژوهش و‬ ‫فن��اوری بخش عمومی از تولی��د ناخالص داخلی ‪0/5‬‬ ‫درصد است که تا سال ‪ ۱۳۹۹‬باید به ‪ 1/5‬درصد‪ ،‬سهم‬ ‫محصوالت با فناوری متوس��ط به باال از کل محصوالت‬ ‫صنعتی از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۵۰‬درصد و س��هم محصوالت‬ ‫با فناوری متوس��ط به باال از تولی��د ناخالص داخلی از‬ ‫‪ 0/5‬درص��د به ‪ ۵‬درصد افزای��ش یابد‪ .‬فرهادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت های علم و فناوری ابالغی از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی نخس��تین الگوی ما در تدوین‬ ‫برنامه ه��ای پیش��نهادی برای الیحه شش��م توس��عه‬ ‫کش��ور بود‪ .‬فرهادی‪ ،‬نبود انس��جام در سیاست گذاری‬ ‫و راهب��ری کالن علم و فناوری و وج��ود موازی کاری‬ ‫و ابهام در وظایف دس��تگاه های ذی ربط و بی ثباتی در‬ ‫مدیریت پژوهشی کشور را از چالش های علم و فناوری‬ ‫کش��ور دانست و گفت‪ :‬برای رفع این مسائل در برنامه‬ ‫ششم توسعه کش��ور‪ ،‬انسجام در نظام سیاست گذاری‪،‬‬ ‫راهبری و ارزیابی عملکرد حوزه علم‪ ،‬فناوری و نواوری‬ ‫و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی به عنوان یک‬ ‫هدف پیش بینی شده است‪ .‬وی پایین بودن نرخ رسوخ‬ ‫و انتش��ار فناوری و تجاری س��ازی پژوهش ها براساس‬ ‫نیازه��ای بازار و جامعه را چال��ش دیگر علم و فناوری‬ ‫کش��ور دانس��ت که برای رفع این مسائل به حمایت و‬ ‫تقویت پژوهش و فناوری و توس��عه بخش های دولتی‬ ‫و غیردولتی نیاز است‪.‬‬ ‫می رس��د نگاه تقاضا محوری و توجه به اعتبارات‬ ‫مورد نیاز بنگاه های صنعت��ی و تولیدی در این‬ ‫بودجه کمرنگ است ‪ .‬محمد نوری امیری‪ ،‬مدیر‬ ‫کل دفت��ر ام��وزش و پژوه��ش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ضمن تایید ای��ن موضوع در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۵‬برای حوزه پژوهش و فناوری‬ ‫تنها به پژوهش های دانشگاهی توجه شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۵‬برای پژوهش‬ ‫و فناوری به عرضه کنندگان محصوالت یا تقاضا‬ ‫توجه نش��ده ‪ .‬در حالی که امارها نش��ان دهنده‬ ‫این حقیقت اس��ت که تزریق مستقیم اعتبارات‬ ‫پژوهش��ی به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور‬ ‫رش��د اقتصادی قابل توجه��ی را در بر نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬‬ ‫به گفته نوری امی��ری در صورتی که به جای‬ ‫تزریق مستقیم اعتبارات پژوهشی به دانشگاه و‬ ‫مراکز پژوهشی این اعتبار برای عرضه کنندگان‬ ‫محص��والت یا واحدهای تولی��دی و صنعتی در‬ ‫نظر گرفته شود شاهد رشد اقتصادی معناداری‬ ‫خواهی��م بود بنابراین پیش��نهاد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برای اعتب��ارات در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بخ��ش پژوه��ش و فن��اوری در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬این اس��ت که اعتبار ‪ 7‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی ج��دول ‪ ۱۴‬الیح��ه بودجه س��ال ‪۹۵‬‬ ‫برای ماده ‪ ۴‬قانون رف��ع موانع تولید اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر ام��وزش و پژوه��ش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به طرح های‬ ‫اولوی��ت دار بخش پژوه��ش و فن��اوری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت متناس��ب ب��ا بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬با توجه به چش��م انداز ترسیم‬ ‫ش��ده ب��رای بخش صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫‪ ۱۲‬م��ورد در برنامه راهب��ردی برای پژوهش و‬ ‫فناوری در نظر گرفته ش��ده اس��ت ‪ .‬این موارد‬ ‫شامل ارتقای بهره وری نیروی انسانی‪ ،‬بهره وری‬ ‫کل عوامل تولید‪ ،‬بهره وری در س��رمایه‪ ،‬افزایش‬ ‫س��هم تولی��دات با به��ره وری ب��اال و غیره جزو‬ ‫سرفصل های اولویت دار پژوهشی برای سال ‪۹۵‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته عناوین پژوهش��ی در چارچوب‬ ‫این س��رفصل ها توسط کمیته پژوهشی شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫بررس��ی و در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها و کمیته پژوهشی تصمیم گیری خواهد‬ ‫ش��د و با توجه به این س��رفصل ها اولویت های‬ ‫پژوهشی اصالح می شود‪ .‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر ام��وزش و پژوه��ش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به میزان اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شده در الیحه بودجه ‪ ۹۵‬برای پژوهش و‬ ‫فناوری در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬به طور کلی در بودجه س��ال ‪۹۵‬‬ ‫حدود ‪115‬میلیارد توم��ان برای حوزه پژوهش‬ ‫و فن��اوری در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نوری امیری با اش��اره به اینک��ه اعتبار در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای پژوه��ش در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت متفاوت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫بودجه ای که س��ال های گذش��ته ب��رای بخش‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در نظر گرفته ش��د خیل��ی قابل قبول‬ ‫نبود ‪ .‬اما در س��ال اینده با توجه به بند س ماده‬ ‫‪ ۳۱‬قانون رفع موانع تولید اعتبار در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای صنایع و بند الف ماده ‪ ۳۵‬این قانون‬ ‫اعتبار در نظر گرفته شده برای معادن امیدوارم‬ ‫با کمبود بودجه مواجه نشویم‪ .‬‬ ‫به گفته نوری امیری صنایع به نسبت کوچک‬ ‫و ب��زرگ بودن و میزان مالیاتی که برای انها در‬ ‫نظر گرفته ش��ده باید نیاز های پژوهشی خود را‬ ‫تامین کنند‪ .‬‬ ‫ظرفیت باالی نیروی انسانی ایران برای توسعه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رییس جمه��وری اعالم کرد‪:‬‬ ‫اماره��ا و حقایق موجود نش��انگر ظرفیت باالی نیروی‬ ‫انسانی ایران برای توس��عه اقتصاد دانش بنیان از مسیر‬ ‫پژوهش و حصول فناوری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سورنا س��تاری اظهار کرد‪ :‬تا ‪ 8‬سال‬ ‫قبل ‪۷۵‬درصد درامد کش��ور از محل فروش نفت و خام‬ ‫فروشی به دس��ت می امد درحالی که اکنون این رقم به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد رسیده و ما باید این دستاورد بزرگ را حفظ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه انعقاد قرارداده��ای همکاری می��ان ایران و‬ ‫کش��ورهای خارجی در یکی‪ ،‬دو ماه اخیر اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های خارجی زیادی پ��س از برجام برای‬ ‫انعق��اد قرارداد هم��کاری در زمینه های نانو تکنولوژی و‬ ‫بایوتکنول��وژی به ایران امدند‪ .‬در ای��ن زمینه به تولید‬ ‫محصول فناورانه رسیده ایم و ‪ ۲۰‬شرکت فعال در بخش‬ ‫نانوتکنولوژی داریم‪.‬‬ ‫ت منابعش‬ ‫س��تاری تصریح کرد‪ :‬این انتظار ک��ه دول ‬ ‫را بفروش��د تا برای فارغ التحصیالن دانش��گاه ها اشتغال‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬امری ش��دنی نیس��ت و بای��د در این راه از‬ ‫ت��وان و ظرفی��ت بخ��ش خصوصی‪ ،‬پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬مراکز نواوری و ش��کوفایی و همچنین توسعه‬ ‫رویدادهای کارافرینی بهره بگیریم‪ .‬وی تغییر نگرش به‬ ‫مقوله اقتصاد و اشتغال در کشور را یک ضرورت دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬از ابتدای فعالیت دول��ت تدبیر و امید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان به عنوان راه اصلی برون رفت از مش��کالت‬ ‫فعلی مطرح ش��د و پایه و اساس چنین اقتصادی‪ ،‬توجه‬ ‫به فکر و دانش نیروی انسانی متخصص‪ ،‬متفکر و خالق‬ ‫است‪ .‬س��تاری تاکید کرد‪ :‬پژوهش و فناوری‪ ،‬خریدنی‬ ‫نیس��ت بلکه مفهوم��ی فراگرفتنی اس��ت و این امر در‬ ‫شکست پروژه ایجاد س��یلیکون ولی در دوبی به خوبی‬ ‫مش��خص ش��د زیرا انها فکر می کردند ب��ا احداث چند‬ ‫ساختمان و خرید تجهیزات می توانند به فناوری برسند‬ ‫که خالف ان ثابت شد‪.‬‬ ‫اغاز توسعه خوشه صنعتی فراوری انگور قزوین‬ ‫عبدالقهار ناصحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین با‬ ‫اشاره به فعالیت ‪ 60‬واحد صنعتی در حوزه تولید محصوالت فراوری شده انگور‬ ‫در استان گفت‪ :‬در راستای بهبود ارتباط دو نهاد صنعت و دانشگاه‪ ،‬این شرکت‬ ‫قرارداد «پروژه توس��عه خوشه صنعتی فراوری محصوالت انگور تاکستان» را با‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی قزوین امضا کرد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫در راستای اجرای سیاست های اصل ‪ 44‬قانون اساسی انجام شد‬ ‫شرکت های خدماتی‪ ،‬اداره کننده شهرک های صنعتی‬ ‫واگ��ذاری اداره ام��ور ش��هرک ها و نواحی صنعتی بر‬ ‫اس��اس اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و بهبود مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و تعامل با صاحبان صنایع انجام می ش��ود‪ .‬کارشناسان‬ ‫بر این اعتقادند که منابع مالی دولت محدود است و باید‬ ‫بخش خصوص در این زمینه تقویت شود اما صنعتگران‬ ‫به تضمین ه��ای دولتی برای دریاف��ت خدمات اعتماد‬ ‫بیشتری دارند‪.‬‬ ‫راهی جز توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی در‬ ‫ارائه خدمات در ش��هرک های غیردولت��ی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به همین منظ��ور با واگذاری امور اداری ش��هرک های‬ ‫صنعتی واجد شرایط به ش��رکت های خدماتی در واقع‬ ‫حفظ و نگهداری امور شهرک به شرکت خدماتی واگذار‬ ‫می شود و همچنان اجرای پروژه های عمرانی و خدمات‬ ‫زیربنایی و زیرس��اختی برعهده ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استانی است‪.‬‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی در ش��هرک های صنعتی با‬ ‫تش��کیل هیات موس��س و برگ��زاری انتخابات از جمع‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک انتخاب‬ ‫می ش��وند و در اداره ام��ور و نگه��داری ش��هرک های‬ ‫صنعتی با شرکت شهرک های صنعتی استان همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۹۴۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مص��وب وجود دارد و‬ ‫از این تعداد ‪ ۷۶۰‬ش��هرک به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۳۴۹‬ش��هرک صنعتی مشمول واگذاری به‬ ‫شرکت خدماتی است‪ .‬به گفته علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬واگذاری اداره امور ش��هرک های صنعتی به خود‬ ‫صنعتگران در راس��تای اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با شرکت های خدماتی‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های صنعت��ی به ویژه ایجاد‬ ‫شبکه های اب‪ ،‬برق و گاز یکی از ماموریت های سازمان‬ ‫صنایع کوچک است‪ .‬به طوری که فتحعلی محمدزاده‪،‬‬ ‫معاون عمران و محیط زیس��ت سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫بر‬ ‫س��رعت عمل در تامین این زیرساخت ها تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فراهم کردن س��ریع زیرساخت های صنعتی یک‬ ‫ضرورت برای رونق اقتصادی در کش��ور است تا بتوانیم‬ ‫س��رمایه گذاران را در داخل شهرک های صنعتی کشور‬ ‫مستقر کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬واگ��ذاری ام��ور اداره ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ب��ه ش��رکت های خدماتی به منظ��ور تامین‬ ‫سریع تر زیرس��اخت ها انجام می شود‪ .‬به همین منظور‬ ‫ش��هرک هایی که ‪ ۵۰‬درصد زمین های ان واگذار شده‬ ‫و ‪ ۱۵‬واحد صنعتی در ان به بهره برداری رس��یده باشد‬ ‫می توان مدیریت ان را به شرکت خدماتی واگذار کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ایجاد ستادهای مدیریت بحران‪ ،‬ایمنی‬ ‫و پیش��گیری از ح��وادث با ه��دف افزایش مش��ارکت‬ ‫شرکت های خدماتی گفت‪ :‬ستادهای مدیریت بحران‪،‬‬ ‫ایمن��ی و پیش��گیری از حوادث در تمام ش��هرک های‬ ‫صنعتی با هدف افزایش مشارکت شرکت های خدماتی‬ ‫در حال راه اندازی اس��ت‪ .‬به همین منظور ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی واگذار ش��ده به شرکت های خدماتی در‬ ‫اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت حق انتفاع در صورت تایید‬ ‫هیات مدیره‬ ‫اختیار هیات امنا در تقس��یم بندی مدیریتی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی از مواردی بوده که به انها تفویض‬ ‫ش��ده تا عهده دار نگهداری شهرک باشند و اکنون باید‬ ‫صاحبان صنایع در نگهداری خدمات و زیرساخت های‬ ‫شهرک های صنعتی سهیم باشند‪.‬‬ ‫این مشارکت با دریافت ‪ ۵۰۰‬یا ‪ ۸۰۰‬تومان بر حسب‬ ‫هر مترمربع زمین در هر شهرک صنعتی متفاوت است‪.‬‬ ‫این رقم ب��رای خدماتی از جمله انتظامات‪ ،‬اورژانس و‪...‬‬ ‫هزینه می ش��ود‪ .‬بنابر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی باید به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫ش��ود اما با تصویب مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک به عنوان سازمان توسعه ای از اجرای این‬ ‫قانون مستثنا شد و شرکت های صنعتی استانی نیز پیرو‬ ‫همین قانون مشمول واگذاری نیستند‪ .‬گودرز رضایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز با بیان این‬ ‫مطل��ب در گفت وگو با‬ ‫به قان��ون واگذاری امور‬ ‫نگهداری شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬این شرکت های خدماتی از صاحبان‬ ‫صنعت فعال در شهرک صنعتی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬در صورتی که ‪ ۱۵‬واحد صنعتی در‬ ‫یک شهرک به بهره برداری برسد و ‪ ۵۰‬درصد زمین های‬ ‫ان واگذار ش��ده باش��د‪ ،‬می توان اداره امور نگهداری ان‬ ‫شهرک را به شرکت خدماتی واگذار کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی البرز با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی در اس��تان البرز واگذار شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��هامداران این ش��رکت های خدماتی از‬ ‫ایجاد فرصت های مناسب‬ ‫برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس گفت‪ :‬با اج��رای طرح های عمرانی‬ ‫زیرس��اختی و تکمیل امکانات به دنبال ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران‬ ‫در ش��هرک های صنعتی هس��تیم تا ش��اهد توسعه صنعتی و اش��تغال پایدار در این‬ ‫شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬جلسه کارگروه تسهیل‬ ‫ی در سالن کسب و‬ ‫و رفع موانع تولید به منظور بررس��ی مش��کالت واحدهای تولید ‬ ‫کار ش��هرک صنعتی الرستان برگزار شد‪ .‬در این جلس��ه که با حضور یداهلل رحمانی‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار فارس‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت و همچنین‬ ‫مسئوالن الرستان برگزار شد مسائل و مشکالت ‪ ۱۸‬واحد تولیدی و صنعتی الرستان‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫جلسه اظهار کرد‪ :‬در الرستان‬ ‫ ‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در این‬ ‫‪ 4‬ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد و این شهرس��تان به لحاظ داشتن سرانه‬ ‫فضای شهرک های صنعتی از جایگاه باالیی در این استان برخوردار است‪.‬‬ ‫علی صداقت پور بر سیاس��ت کیفی سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬با اجرای طرح های عمرانی زیرساختی و تکمیل امکانات به دنبال‬ ‫ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی هستیم تا شاهد‬ ‫توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرک صنعتی الر با ‪ ۱۱۸‬هکتار مساحت یکی از فعال ترین شهرک های‬ ‫صنعتی این استان است که ظرفیت استقرار ‪ ۲۲۰‬واحد صنعتی با اشتغالزایی یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬نف��ر را دارد و هم اکن��ون ‪ ۶۲‬واحد صنعتی فع��ال و ‪ ۵۸‬واحد صنعتی نیز در‬ ‫مرحله ساخت وساز در این شهرک وجود دارد‪.‬‬ ‫صداقت پور همچنین با بیان اینکه ناحیه صنعتی بیرم با ‪ ۴۲‬هکتار مس��احت اماده‬ ‫واگذاری زمین به متقاضیان است اضافه کرد‪ :‬این ناحیه صنعتی ظرفیت استقرار ‪۶۰‬‬ ‫واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪ ۸۰۰‬نفر را دارد‪ .‬این مسئول در ادامه با بیان اینکه شهرک‬ ‫صنعتی اوز اماده واگذاری زمین به سرمایه گذاران شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شهرک‬ ‫صنعتی ظرفیت اس��تقرار ‪ ۴۰‬واحد صنعتی با ‪ ۶۰۰‬نفر اشتغالزایی را دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس در ادامه گفت‪ :‬ناحیه صنعتی پشت سنگر و حسن‬ ‫لری الر نیز ظرفیت اس��تقرار ‪ ۴۷‬واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪ ۴۰۰‬نفر را دارد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار فارس با اش��اره به این مطلب که‬ ‫درحال حاضر یکی از مباحثی که در دستور کار مدیریت کالن استان است پیگیری و‬ ‫رصد مس��ائل و مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی استان است گفت‪ :‬بدین منظور‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید تشکیل شده و جلسات ان به صورت هفتگی در‬ ‫اس��تان تشکیل می شود و مدیران ما در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشکالت را‬ ‫بررسی می کنند و در دستور کار قرار می دهند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫اگهی دادخواست و و قت رسیدگی به خانم پری ظفری‬ ‫فعال مجهول المکان‪ ،‬اقای کوروش میرزایی دادخواستی به خواسته مطالبه بطرفیت شما به شورای‬ ‫حل اختالف مجتمع امام(ره) کرمانشاه تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و به کالسه ‪ 768/94‬ثبت‬ ‫و جهت رسیدگی مورخه ‪ 95/01/28‬ساعت ‪ 9:30‬صبح تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم‬ ‫ن دادرسی مدنی‬ ‫اس��ت علیهذا حس��ب تقاضای خواهان و دستور شورا مس��تندا به ماده ‪ 73‬قانون ایی ‬ ‫مراتب در یک نوبت روزنامه کثیراالنتش��ار اگهی و از ش��ما دعوت می ش��ود جهت دریافت نسخه ثانی‬ ‫دادخواست و ضمائم به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر برای رسیدگی در این شعبه حاضر شوید در‬ ‫صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید‪.‬‬ ‫رییس شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی(ره)‬ ‫‪/12790‬م الف‪12/‬‬ ‫ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به‬ ‫کالسه پرونده ‪ 592/94‬وقت رسیدگی‪ :‬مورخه ‪ 95/1/16‬ساعت ‪ 9/30‬صبح‬ ‫خواهان‪ :‬علی باقر کرم ویسی فرزند‪ :‬علی اکبر ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬جعفراباد‪ -‬خیابان اسالمی بر خیابان پالک ‪65‬‬ ‫خوانده‪ :‬جمیله صمدیان فرزند‪ :‬احمد ادرس‪ :‬فعال مجهول المکان‬ ‫خواس��ته‪ :‬مطالبه خواهان دادخواس��تی به خواسته فوق تسلیم دادگستری شهرس��تان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به‬ ‫شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری ارجاع و وقت رسیدگی به شرح پیش گفته تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن‬ ‫ن ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور‬ ‫خوانده حس��ب درخواس��ت خواهان به دستور شورا و به تجویز ماده ‪ 72‬قانو ‬ ‫مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار اگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر اگهی به دفتر‬ ‫شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت کرده و در وقت رسیدگی معنونه حضور‬ ‫یابد‪ .‬و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪/12835‬م الف‪12/‬‬ ‫دفتر شعبه ‪ 118‬شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی‬ ‫شعبه ‪ 9‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه‬ ‫خواهان ‪ /‬ش��اکی ش��مس الدین کریمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده ‪ /‬متهم محمد کرمی به خواس��ته مطالبه خسارت‬ ‫دادرس��ی و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانش��اه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ‪ 9‬دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه ـ بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه ‪ 9409988311000568‬ثبت‬ ‫گردیده که وقت رس��یدگی ان ‪ 1395/02/08‬و س��اعت ‪ 11:00‬تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬به علت مجهول المکان بودن خوانده‪/‬‬ ‫متهم و درخواس��ت خواهان‪/‬ش��اکی و به تجویز ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و‬ ‫دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می شود تا خوانده ‪ /‬متهم پس از نشر اگهی و اطالع‬ ‫از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر‬ ‫فوق جهت رسیدگی حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ / 12591‬م الف ‪12 /‬‬ ‫مدیر شعبه ‪ 9‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ـ نظری‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای ش��ماره ‪ 139460316001011566‬مورخ ‪ 1394.10.5‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم علی ترانه فرزند مرادعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1‬صادره از قصرشیرین در یک دهنه مغازه به مساحت ‪ 24/6‬مترمربع در قسمتی از پالک فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری‬ ‫از مالک رس��می اقای ‪ /‬خانم واگذاری ش��هرداری محرز گردیده اس��ت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می ش��ود در‬ ‫صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1394/12/6 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1394/12/23 :‬‬ ‫‪ / 12762‬م الف ‪12 /‬‬ ‫جعفر نظری ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫صنعتگ��ران فعال در همان ش��هرک صنعتی تش��کیل‬ ‫شده و اساس��نامه ان نیز تنظیم می شود‪ .‬بنابراین امور‬ ‫نگهداری ان ش��هرک به هیات مدیره شرکت خدماتی‬ ‫واگذار می شود‪.‬‬ ‫رضای��ی تاکید ک��رد‪ :‬هزینه های دریاف��ت خدمات‬ ‫در ش��هرک های صنعتی واگذار ش��ده به ش��رکت های‬ ‫خدماتی تفاوتی با س��ایر ش��هرک ها ندارد و تنها تعداد‬ ‫زمین های واگذار شده در شهرک های صنعتی معمولی‬ ‫کمت��ر اس��ت‪ .‬در واق��ع با واگ��ذاری این ش��هرک ها به‬ ‫شرکت های خدماتی انتظار می رود تا خدمات ارائه شده‬ ‫به صنعتگران توسعه یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی البرز گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های خدماتی در گذش��ته با نام های متفاوتی‬ ‫ازجمله موسسه اداره و عمران‪ ،‬موسسه عمران‪ ،‬موسسه‬ ‫غیرانتفاعی و‪ ...‬وجود داش��ت اما با اجرای قانون جدید‬ ‫فعالیت های هیات امنای شهرک های صنعتی با مصوبه‬ ‫دولت��ی و قانونی ادامه می یاب��د‪ .‬همچنین خدمات انها‬ ‫با یکسان س��ازی در سطح ش��هرک های صنعتی کشور‬ ‫ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫رضای��ی اف��زود‪ :‬هزینه های نگهداری ش��هرک های‬ ‫صنعتی توسط ش��رکت خدماتی از صاحبان واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در ش��هرک دریافت می شود‪ .‬فهرست‬ ‫این هزینه ها در مجمع س��االنه ش��رکت های خدماتی‬ ‫مطرح‪ ،‬بررس��ی و به عنوان قیمت تمام شده خدمات از‬ ‫صنعتگران دریافت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز با اشاره‬ ‫ب��ه دریاف��ت ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬تومان ب��ه ازای هر متر زمین‬ ‫صنعتی در ش��هرک های اس��تان البرز تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫هزینه ها به ازای هر متر برای واحدهای صنعتی س��االنه‬ ‫تعیین ش��ده و در ص��ورت تصویب در مجمع ش��رکت‬ ‫خدمات��ی به صورت ماهانه از صاحبان هر واحد صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک ها قابل وصول است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری اداره امور شهرک‬ ‫صنعتی ایالم به بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان ایالم‪،‬‬ ‫از واگ��ذاری اداره امور ش��هرک صنعتی ای�لام به بخش‬ ‫خصوصی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ایالم «مرتضی دارایی» گفت‪ :‬در راس��تای اجرای‬ ‫قان��ون نحوه واگ��ذاری مالکیت و اداره امور ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی به ش��رکت های خدماتی‪ ،‬موضوع مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی و ایین نامه اجرایی مصوب هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬پس از برگزاری مجمع عمومی انتخابات‪ ،‬انتخاب‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره و ثبت ش��رکت خدماتی ش��هرک ‬ ‫صنعتی ایالم به بخش خصوصی واگذار شد‪.‬‬ ‫ک به واحدهای‬ ‫دارایی بیان کرد‪ :‬واگذاری اداره این شهر ‬ ‫صنعتی مس��تقر در ان‪ ،‬در راستای اجرای اصل‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی و کاهش تصدی گری شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬با اجرای این قانون فرصت مناس��بی‬ ‫برای حضور بخش غیردولتی در س��طح مدیریت و اجرای‬ ‫طرح ه��ا و برنامه های مناس��ب ب��رای ارتق��ای نگهداری‬ ‫شهرک های صنعتی فراهم می شود‪.‬‬ ‫دارای��ی کاهش هزین��ه اداره امور ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬بهینه سازی اولویت های کاری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬برخوردار بودن اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫از مزایای قانون��ی در تصمیم گیری ها و اجرای مصوبات و‬ ‫ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی و مش��کالت انه��ا را از مهم ترین مزایای‬ ‫مالکیت و اداره ش��رکت های خدماتی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی عنوان ک��رد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ایالم خاطرنشان کرد‪ :‬با واگذاری مالکیت‬ ‫و اداره شهرک های صنعتی اس��تان‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی به عنوان ناظر عالی‪ ،‬کار نظارت بر حس��ن انجام‬ ‫امور را ب��ه عهده دارد‪ .‬وی همچنی��ن از واگذاری اداره و‬ ‫مالکیت ش��هرک صنعتی ایوان و ناحیه صنعتی شباب به‬ ‫بخش خصوصی در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ تولید تراشه ای جدید‬ ‫برای افزایش عمر باتری‬ ‫پژوهشگران یک تراشه جدید را براساس معماری ا‪.‬ار‪.‬ام‬ ‫طراحی کرده اند که عمر باتری را در گجت های پوشیدنی‬ ‫اندرویدی افزایش خواهد داد و در دس��تگاه های اینترنت‬ ‫اش��یاء و س��اعت ها و تلفن های هوش��مند کاربرد خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا از پای��گاه اینترنت��ی کامپیوتر ورلد‪،‬‬ ‫طراحی تراش��ه جدید می تواند دس��تگاه های هوش��مند‬ ‫مبتن��ی بر اندروی��د را تواناتر و عمر باتری انها را بیش��تر‬ ‫کند‪ .‬این تراش��ه ‪۱۳‬درصد کوچکتر از تراش��ه فعلی است‬ ‫و ‪۱۰‬درص��د قدرت پردازش بیش��تر دارد‪ .‬دس��تگاه های‬ ‫هوشمند پوشیدنی با تراش��ه جدید همان عملکرد قبلی‬ ‫را ارائ��ه می دهند‪ ،‬ام��ا باتری کمتری مص��رف می کنند‪.‬‬ ‫وس��ایل هوشمند مبتنی بر این تراش��ه احتماال در اواخر‬ ‫امس��ال یا اوایل سال میالدی بعد عرضه می شوند‪ .‬کاربرد‬ ‫دیگر این تراش��ه در اینترنت اشیاس��ت که می توان از ان‬ ‫در لوازم خانگی هوشمند‪ ،‬تجهیزات ورزشی‪ ،‬دوربین های‬ ‫مدار بست ه و دس��تگاه های دیگر استفاده کرد‪ .‬این تراشه‬ ‫از سیستم عامل اینترنت اشیا شامل ویندوز اینترنت اشیا‬ ‫اصل��ی مایکروس��افت و بریلو گوگل پش��تیبانی می کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬روبات ه��ای کوچک و هواپیماهای‬ ‫بدون سرنشین را هم می توان به این تراشه مجهز کرد که‬ ‫قابلیت هایی از جمله در امنیت و پردازش تصویری دارند‪.‬‬ ‫رونمایی از نسل جدید روبات انسان نما‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫سهم باالی اشتغالزایی کشتی سازی نروژ‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ ایجاد دست مصنوعی‬ ‫با فناوری چاپ سه بعدی‬ ‫دانش��مندان ب��ه لطف چندین میلیون س��ال تحقیق و‬ ‫توسعه تکاملی‪ ،‬دست انسان که یکی از ابزارهای فوق العاده‬ ‫پیچیده و حس��اس اس��ت را طراحی کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬پژوهش��گران در دانشگاه واشنگتن به طراحی یک‬ ‫مدل دست مصنوعی متفاوت و زیبا پرداختند‪.‬‬ ‫جی خو و امانوئل تودوروف‪ ،‬از دپارتمان دانش��گاه علوم‬ ‫کامپیوتر و مهندس��ی‪ ،‬این پژوهش را با اسکن لیزر دست‬ ‫یک اس��کلت واقعی انس��ان و با استفاده از داده های چاپ‬ ‫سه بعدی اس��تخوان های مصنوعی اغاز کردند‪ .‬روبات ها و‬ ‫تاندون های این دس��ت روباتیک از ماده فیبری س��بک با‬ ‫اس��تحکام باال که اسپکترا نام دارد‪ ،‬س��اخته شده است‪.‬‬ ‫بافت های ن��رم دیگر با ورق های الس��تیکی برش لیزری‬ ‫تکثیر شده و در نتیجه یک ساختار شبکه مانند الیه بندی‬ ‫ش��ده را تش��کیل دادند‪ .‬عض�لات از ارائه س��روو با کابل‬ ‫مس��یریابی به تقلید از تونل مچ دس��ت طراحی شده اند‪.‬‬ ‫س��روو یک دستگاه اتوماتیک اس��ت که از ارسال خطا و‬ ‫بازخورد منفی برای اصالح عملکرد یک سازوکار استفاده‬ ‫ن فناوری ها همگی به حرکت ه��ای دقیق و‬ ‫می کن��د‪ .‬ای�� ‬ ‫ظریف دست کمک می کنند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران در مقال��ه خ��ود ک��ه به طور رس��می در‬ ‫کنفرانس بین المللی روباتیک و اتوماسیون (‪ )ICRA‬در‬ ‫استکهلم ارائه خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کردند‪ :‬دست روباتیک‬ ‫م��ا که به ط��ور منحصر به ف��رد طراحی ش��ده‪ ،‬اطالعات‬ ‫بیومکانیکی مهم از دس��ت انس��ان را بر سطح اناتومیک‬ ‫حفظ می کند‪ .‬این دس��ت جدی��د مصنوعی دارای کاربرد‬ ‫بالق��وه در روباتیک های انس��ان نما و همچنین پروتزهای‬ ‫اندام اس��ت‪ .‬انها نش��ان می دهند که همراه با پیش��رفت‬ ‫در پیوند پوس��ت‪ ،‬این طراحی می تواند به عنوان چارچوب‬ ‫سه بعدی برای بازسازی اندام واقعی انسان استفاده شود‪.‬‬ ‫ ساخت دستگاه‬ ‫تشخیص بیماری ابوال‬ ‫پژوهش��گران موسسه فناوری فدرال سوئیس در لوزان‪،‬‬ ‫یک دس��تگاه تشخیصی قابل حمل و ارزان تولید کرده اند‬ ‫ک��ه می تواند برای شناس��ایی عفونت ابوال و بس��یاری از‬ ‫بیماری های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این دس��تگاه به طور خاص می تواند‬ ‫برای نظارت بر ش��یوه بیماری های همه گیر در کشورهای‬ ‫در حال توسعه با منابع محدود‪ ،‬مفید باشد‪ .‬در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬دستگاه های میکروسیال که می توانند به سرعت‬ ‫چند نش��انگر زیس��تی را در مقادیر کم خون شناس��ایی‬ ‫کنن��د‪ ،‬ظرفیت قابل توجهی در حوزه تش��خیص نش��ان‬ ‫داده اند‪ .‬انها از الس��تیک سیلیکونی با کانال های مقیاس‬ ‫کوچک به عرض موی انسان ساخته شده اند‪.‬‬ ‫دس��تگاه میکروس��یال قابل حمل جدید ب��ا باتری کار‬ ‫کرده و به طور کامل خود پایدار اس��ت‪ .‬این فناوری به طور‬ ‫یکپارچه با میکروس��کوپ های ارزان کار کرده و س��طوح‬ ‫بس��یار باالیی از دقت و تش��خیص را ارائ��ه می کند‪ .‬این‬ ‫پلتفرم می تواند تا ‪ ۱۶‬مولکول مختلف یا نش��انگر زیستی‬ ‫را در مقادی��ر بس��یار کوچک��ی از خون شناس��ایی کند‪.‬‬ ‫دس��تگاه یادشده از این رو منحصربه فرد است که از هر دو‬ ‫مکانیسم شناسایی دیجیتال و انالوگ استفاده می کند اما‬ ‫دس��تگاه های رایج تاکنون تنها یکی از این مکانیسم ها را‬ ‫به کار گرفته اند‪ .‬ترکیب یک قطره خون با اس��تفاده از این‬ ‫دو مکانیسم به طور همزمان می تواند در زمانی کوتاه مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرکت بوس��تون داینامیکز از زیرمجموعه های گوگل اس��ت که در زمینه روبات های‬ ‫انس��ان نما کار می کند و محصول معروف اطلس را به جهان عرضه کرده و به تازگی نس��ل‬ ‫اینده این روبات را با قابلیت های چش��مگیر معرفی کرده اس��ت‪ .‬روبات اطلس نزدیک به‬ ‫‪ 180‬سانتی متر قد و ‪ 85‬کیلوگرم وزن دارد و نسبت به نمونه قبلی خود بسیار الغر شده و‬ ‫هم در شرایط محیط داخلی و هم در شرایط محیط بیرونی قابلیت استفاده دارد‪.‬‬ ‫صنعت کشتی س��ازی ن��روژ به عن��وان دومین‬ ‫صنعت بزرگ این کش��ور اروپایی تاکنون توانسته‬ ‫است زمینه اشتغال ‪ 90‬هزار نفر را در بخش های‬ ‫مختلف فراهم اورد‪.‬‬ ‫اقتص��اد نروژ‪ ،‬اقتصادی ترکیبی و توس��عه یافته‬ ‫اس��ت که بیشتر بخش های ان در سلطه مدیریت‬ ‫دولتی قرار گرفته است‪ .‬در میان تمام صنایع این‬ ‫کشور صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬کشتی سازی و کشتیرانی‬ ‫ن��روژ را می ت��وان قوی تری��ن صنایع این کش��ور‬ ‫نامید که در طول س��ال های گذشته بخش اصلی‬ ‫صادرات این کشور را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫با نگاهی ب��ه تاریخچه فعالیت ه��ای صنعتگران‬ ‫نروژی در صنعت کشتی س��ازی می ت��وان دید که‬ ‫ن��ام این کش��ور ب��ه عن��وان یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫کشتی س��ازان اروپایی مطرح شده است‪ .‬در استانه‬ ‫هزاره سوم کشتی سازی نروژ شاهد کاهش چشمگیر‬ ‫سفارش و ضرر هنگفتی شده بود به طوری که برای‬ ‫عبور از بحران و به دست اوردن قدرت رقابتی سابق‬ ‫خود از یک سو ناچار به سازماندهی دوباره و تعدیل‬ ‫نیروی انس��انی اش ش��د و از س��وی دیگر در کنار‬ ‫ساخت کش��تی تمرکز خود را بر تولید تجهیزات و‬ ‫ارائه خدمات تعمیر کشتی ها گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای مقابله با بحران‬ ‫بنابر اخرین امار‬ ‫منتشر شده از‬ ‫سوی اتحادیه‬ ‫کشتی سازان‬ ‫نروژی در‬ ‫مجموع‬ ‫‪ 75‬شرکت‬ ‫کشتی سازی‬ ‫در این کشور‬ ‫فعال هستند‬ ‫که در دو بخش‬ ‫ساخت و تعمیر‬ ‫کشتی مشغول‬ ‫به کار هستند‬ ‫ن راهکاره��ا‪ ،‬دولت نروژ نیز به‬ ‫در کن��ار همه ای ‬ ‫کمک کشتی س��ازی این کشور امد و برای مقابله‬ ‫ب��ا بحران در صنعت کشتی س��ازی خود عالوه بر‬ ‫ارائ��ه یارانه دولتی غیرمس��تقیم ب��ا روی اوردن‬ ‫ب��ه نواوری های جدید س��راغ تحقیق و توس��عه‬ ‫رف��ت ت��ا بتواند یک ب��ار دیگر به صحن��ه رقابت‬ ‫بین الملل��ی بازگ��ردد‪ .‬در حال حاض��ر مهم ترین‬ ‫چالش کشتی س��ازان نروژی را می توان نرخ باالی‬ ‫دستمزد نیروی انس��انی و تولید پرهزینه دانست‬ ‫که به مانعی برای رش��د کشتی س��ازی این کشور‬ ‫تبدیل ش��د و قدرت رقابت با کشورهای نوظهور‬ ‫در ای��ن صنع��ت را تا حدودی از انه��ا گرفت؛ به‬ ‫همی��ن دلیل ب��ا تکیه بر نواوری ه��ای صنعتی و‬ ‫فناوری های مبتنی بر روبات توانس��ته تا حدودی‬ ‫رون��د تولی��د کش��تی را در این کش��ور دگرگون‬ ‫س��اخته و از هزینه ه��ای تولی��دی خ��ود بکاهد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ش��رکت کشتی س��ازی اولس��تن‬ ‫که بی��ش از یک قرن از تاس��یس ان می گذرد با‬ ‫داش��تن یارد کشتی س��ازی سرپوش��یده توانسته‬ ‫اس��ت طراح��ی انحص��اری ‪ X-BOW‬را برای‬ ‫بدنه شناورها در دس��ت بگیرد و اکنون نخستین‬ ‫ش��ناور با طرح ‪ X-BOW‬در دو انتها (س��ینه و‬ ‫پاشنه) ش��ناور در این یارد در حال ساخت است‪.‬‬ ‫این طراحی منحصر به فرد‪ ،‬موجب تعادل بیشتر و‬ ‫عملکرد بهتر شناورها به ویژه در شرایط نامساعد‬ ‫ل حاضر در‬ ‫جوی می شود‪ .‬ش��رکت اولستن درحا ‬ ‫‪ 4‬حوزه طراحی ش��ناور و نواوری‪ ،‬کشتی سازی‪،‬‬ ‫کنترل‪ ،‬قدرت و طراحی تجهیزات فعال است و با‬ ‫کشتی سازی های مختلف از جمله چین‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫برزی��ل و امارات متحده عرب��ی همکاری می کند‪.‬‬ ‫ی در فن��اوری اطالعات‬ ‫این ش��رکت کشتی س��از ‬ ‫و همچنی��ن ارتق ا و یکپارچه س��ازی س��امانه های‬ ‫ناوب��ری‪ ،‬کنترل‪ ،‬صنای��ع الکترونیکی و مکانیکی‬ ‫پیشرفت های چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫کشتی سازان نروژی با سیاست نزدیکی خطوط‬ ‫تولی��د به بازارهای ف��روش‪ ،‬کارگاه ه��ای خود را‬ ‫در سراس��ر جهان مس��تقر کردن د و در کشورهای‬ ‫مختلف��ی از جنوب امریکا گرفته ت��ا خاورمیانه و‬ ‫ش��رق اس��یا گس��ترش داده اند‪ .‬اروپایی ها نیز به‬ ‫اهمیت ای��ن صنعت پی برده و می توان از نروژ به‬ ‫عنوان کشوری پیشرو در صنعت اوراق کشتی نام‬ ‫برد‪ .‬بخش��ی از کارگاه های این شرکت نروژی در‬ ‫خ��ارج از مرزهای نروژ و در قاره ه��ای دیگر قرار‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان نمونه بدنه شناورهای ساخته شده‬ ‫در یارد اولستن از کشتی سازی های کشور لهستان‬ ‫به این یارد منتقل می شوند‪ .‬بنابر امار منتشر شده‬ ‫از سوی این شرکت کشتی سازی نروژی‪ ،‬اولستن‬ ‫در س��ال گذشته ‪ ۳۰‬ش��ناور تحویل داده که ‪۲۰‬‬ ‫شناور ان در شرکت های چین ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 75‬کشتی ساز برتر نروژی‬ ‫صنعت کشتی سازی نروژ به طور مستقیم در ‪4‬‬ ‫شاخه اصلی از جمله ساخت کشتی های کوچک‪،‬‬ ‫کش��تی های کوچک مس��افربری و حمل خودرو‪،‬‬ ‫کش��تی های ماهیگیری پیش��رفته و کشتی های‬ ‫خاص س��احلی فعالی��ت دارد‪ .‬بناب��ر اخرین امار‬ ‫منتشر شده از سوی اتحادیه کشتی سازان نروژی ‬ ‫در مجموع ‪ 75‬شرکت کشتی سازی در این کشور‬ ‫فعال هس��تند که در دو بخش س��اخت و تعمیر‬ ‫کشتی مش��غول به کار هس��تند که از این تعداد‬ ‫‪ 25‬شرکت نروژی در طول یک دهه گذشته تنها‬ ‫به ساخت کشتی پرداخته اند‪ .‬در میان تمامی این‬ ‫ی چند ش��رکت از جمله‬ ‫ش��رکت های کشتی ساز ‬ ‫اکر‪ ،‬ایدس��ویک‪ ،‬کل��ون‪ ،‬پیکاپکت‪ ،‬اس��کائورنز‪،‬‬ ‫اس تی ایکس یوروپ‪ ،‬اولس��تن‪ ،‬اومئو‪ ،‬ویکس��اند‬ ‫بوئت‪ ،‬وادان یارد و وسترمون را می توان به عنوان‬ ‫مشهورترین کشتی سازان نروژی نام برد‪.‬‬ ‫اگرچه در کنار این روند‪ ،‬برخی از شرکت های‬ ‫تولید حسگر الکترونیکی با قابلیت کاشت در بدن‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه ایلینویز با استفاده از الیه نازک‬ ‫سیلیکونی موفق به ساخت حسگری شدند که قادر است‬ ‫دما و فش��ار موجود در مغ��ز را اندازه گیری کند‪ .‬این ابزار‬ ‫روی موش های ازمایشگاهی نتایج موفقی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهشگران موفق به ساخت حسگر‬ ‫الکترونیکی بسیار کوچکی شدند که می تواند دما و فشار را‬ ‫در جمجمه اندازه گیری کند‪ .‬این دو عامل از پارامترهایی‬ ‫هستند که بعد از اس��یب مغز یا جراحی می تواند درباره‬ ‫س�لامت مغز اطالعاتی به پزش��کان دهد‪ .‬این حسگر به‬ ‫گونه ای ساخته شده است که بعد از مدتی از بین می رود‬ ‫و دیگر نیازی به جراحی و خارج کردن ان از بدن نیست‪.‬‬ ‫این حس��گر مانند حسگرهای رایجی است که برای رصد‬ ‫عالئم حیاتی بدن س��اخته می شود‪ .‬جان روگر می گوید‪:‬‬ ‫«این حسگر نوع جدیدی از زیست حسگرهای الکترونیکی‬ ‫قابل کاش��ت در بدن اس��ت‪ .‬این نوع حسگرها می توانند‬ ‫کاربردهای مختلفی در بخش شناس��ایی و درمان داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬مزیت انها این اس��ت که بعد از پایان کار‪ ،‬از بین‬ ‫می روند و دیگر نیازی به خارج کردن انها از بدن نیست‪».‬‬ ‫در س��اخت این حسگر جدید از سیلیکون قابل انحالل‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬این حس��گر ابعادی کوچکتر از یک‬ ‫دان��ه برنج دارد و در طراحی و س��اخت ان از الیه نازک‬ ‫س��یلیکونی زیست تخریب پذیر اس��تفاده شده است‪ .‬این‬ ‫حسگر چند هفته کار کرده و بدون اینکه به بدن اسیبی‬ ‫بزن��د‪ ،‬تجزیه می ش��ود‪ .‬این حس��گر بع��د از تجزیه وارد‬ ‫سیاالت بدن شده و دفع می شود‪.‬‬ ‫این حس��گر نس��بت به فش��ار و دمای موجود در مغز‬ ‫حس��اس اس��ت‪ .‬برای اس��تفاده از ای��ن ابزار بای��د ان را‬ ‫زیرپوست روی جمجمه قرار داد‪ .‬پژوهشگران این حسگر‬ ‫را روی موش های ازمایش��گاهی ق��رار دادند و در نهایت‬ ‫دریافتند که فش��ار و دمای رصد شده با دقت باال با نتایج‬ ‫به دس��ت امده از ابزارهای دیگر مطابقت دارد‪ .‬برای وارد‬ ‫شدن به مراحل تجاری س��ازی‪ ،‬این ابزار باید روی انسان‬ ‫م��ورد ازمایش قرار گیرد که پژوهش��گران این پروژه در‬ ‫حال کار روی این موضوع هستند‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن نیز دانش��مندان ابزار حس��گر کوچکی‬ ‫را ب��رای درم��ان الزایم��ر تولید کرده بودن��د‪ .‬در یکی از‬ ‫اخرین دس��تاوردهای این صنعت‪ ،‬پژوهش��گران دانشگاه‬ ‫میشیگان گامی به سوی این هدف برداشته و کوچکترین‬ ‫کاوش��گر ال ای دی قاب��ل کاش��ت در مغز زن��ده را تولید‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫کشتی سازی این کشور به طور همزمان ساخت‬ ‫و تعمیر کشتی ها را برعهده دارند درباره برخی‬ ‫از این شرکت ها چنین بیان شده که کارگاه های‬ ‫تعمیر و س��اخت انها در دو محل متفاوت واقع‬ ‫شده است‪ .‬کارگاه های کشتی سازی این کشور‬ ‫در باالترین سطح ساخت کشتی تخصصی قرار‬ ‫دارند اما با این همه نروژ که یکی از پیشگامان‬ ‫صنایع اوراق کش��تی اس��ت را می توان یکی از‬ ‫ارزان ترین کش��ورهای جهان در س��اخت بدنه‬ ‫کش��تی دانس��ت و ش��اید همین ویژگی باعث‬ ‫شده تا بسیاری از شرکت های کشتیرانی جهان‬ ‫به خرید کش��تی از این کش��ور تمایل داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬میالدی دولت نروژ اعالم کرد‬ ‫ش��رکت کش��تیرانی نویگیت ن��روژ‪ ،‬هجدهمین‬ ‫کش��تی تانکر خود با ظرفیت ‪ ۳۷‬هزار ‪ DWT‬را‬ ‫از ش��رکت هیوندای میپو و تا میان ه س��ال ‪2017‬‬ ‫می�لادی دریافت می کند‪ .‬ش��رکت حم��ل مواد‬ ‫شیمیایی نویگیت در سال ‪۲۰۱۳‬میالدی در یک‬ ‫قرارداد مش��ترک میان گروه نویگیت و اوک تری‬ ‫ش��کل گرفت که هم اکنون ناوگانی به بزرگی ‪۹۰‬‬ ‫کشتی تانکر مواد شیمیایی را هدایت می کند اما با‬ ‫وجود همه این فعالیت ها و حضور گسترده نروژ در‬ ‫صنایع نفت و گاز‪ ،‬کشتی س��ازان نروژی در زمینه‬ ‫تولی��د تانکر و نفتکش فعالی��ت چندانی ندارند و‬ ‫کشتی س��ازان نروژی همچنان بخش��ی از ساخت‬ ‫کش��تی خود را به کشتی س��ازان کشورهای دیگر‬ ‫س��فارش می دهند‪ .‬به عنوان نمونه چندی پیش‬ ‫ش��رکت کشتی س��ازی اس‪.‬تی‪.‬ایکس کره‪‎‬جنوبی‬ ‫س��فارش س��اخت ‪ 6‬کش��تی وی‪.‬ال‪.‬سی‪.‬سی را‬ ‫از س��وی یکی از ش��رکت های حمل نقل دریایی‬ ‫نروژ دریافت کرد که زمان تحویل ان نیز تا س��ال‬ ‫‪ 2017‬میالدی اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ 90‬هزار نفر‬ ‫در حال حاضر نیروی انسانی فعال در صنایع‬ ‫کشتی س��ازی ن��روژ در بخش های��ی از جمل��ه‬ ‫تعمی��رات‪ ،‬تامی��ن تجهیزات و خط��وط تولید‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ .‬بنابر اخرین امار این‬ ‫صنعت به طور مس��تقیم باع��ث ایجاد ‪ 20‬هزار‬ ‫فرصت ش��غلی شده که از این تعداد ‪ 5‬هزار نفر‬ ‫در خطوط تولید کشتی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ش��رکت های کشتی س��ازی برای‬ ‫پروژه های کوتاه مدت خود به طور متوس��ط ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬نفر را به صورت دوره ای اس��تخدام‬ ‫می کنند‪ .‬در مجموع تمامی نیروی انسانی حاضر‬ ‫در بخش های تعمیرات‪ ،‬ارائه خدمات و ساخت‬ ‫حدود ‪ 90‬هزار نفر براورد ش��ده که بیشتر انها‬ ‫از نیروهای کار مهاجر س��ایر کش��ورهای اروپا‬ ‫تش��کیل شده اس��ت‪ .‬البته با توجه به وضعیت‬ ‫فعل��ی کشتی س��ازان و کاهش س��فارش ها به‬ ‫ط��ور طبیعی تقاضا برای اس��تخدام نیروی کار‬ ‫از سوی فعاالن کشتی سازی نروژ کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند تقاضای جهانی برای تولید کشتی های‬ ‫جدی��د پس از بحران مالی س��ال ‪ 2008‬میالدی‬ ‫به نص��ف کاهش یافت و این موض��وع بر صنعت‬ ‫کشتی سازی نروژ نیز اثار منفی زیادی را به جای‬ ‫گذاش��ت اما ‪ 4‬س��ال بعد و با اغاز س��ال ‪2012‬‬ ‫میالدی میزان س��فارش کش��تی به این کش��ور‬ ‫یکباره افزایش یافت و به باالترین رقم خود از اغاز‬ ‫هزاره س��وم رس��ید‪ .‬با این همه فراز و نشیب های‬ ‫اقتصادی جهان بار دیگر بر کشتی س��ازان نروژی‬ ‫تاثی��ر گذاش��ت و در مه ‪ 2015‬میزان س��فارش‬ ‫کشتی س��ازان نروژی به یک س��وم س��فارش های‬ ‫سال های گذشته رسید و به نظر می رسد بار دیگر‬ ‫فصل چالش های تازه در صنعت کشتی سازی این‬ ‫کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Shipbuildingnorway‬‬ ‫‪Norway‬‬ ‫«میتسوبیشی» نمایشگر معلق در اسمان ساخت‬ ‫غول فناوری ژاپن‪ ،‬نوعی نمایشگر تازه طراحی کرده‬ ‫که امیدوار اس��ت ب��ا ان بتواند المپی��ک ‪ ۲۰۲۰‬را با‬ ‫تصاویر سه بعدی معلق در فضا جشن بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علم و فناوری انا‪ ،‬هنوز راهی پرفراز‬ ‫و نشیب تا رسیدن به هولوگرام های تخیلی فیلم هایی‬ ‫مانند جنگ س��تارگان پیش روس��ت اما میتسوبیشی‬ ‫ژاپن نمایش��گری ساخته اس��ت که می تواند پیشگام‬ ‫این راه باش��د‪ .‬این شرکت ژاپنی به تازگی نمایشگری‬ ‫س��اخته که حاصل تلفیق دو قانون پایه ای فیزیک نور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنیاد کار این نمایش��گر به این ش��کل است که ابتدا‬ ‫نور ورودی‪ ،‬به وس��یله یک فیلتر منش��ور مانند‪ ،‬به دو‬ ‫دسته نور عبوری و نور بازتابی تفکیک می شود؛ سپس‬ ‫یک صفحه کامال بازتابنده در پشت قرار دارد که نوری‬ ‫را ک��ه عبور می کند و به ان می رس��د‪ ،‬دقیقا در همان‬ ‫مسیری که امده بازتاب می دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب بخش��ی از تصویر به وس��یله منش��ور‬ ‫و بخش��ی از تصویر به وس��یله پرده اینه ای تش��کیل‬ ‫می ش��ود و در نتیجه قس��مت های مختلف تصویر در‬ ‫نقاط مختلفی در فضا تش��کیل می ش��وند که خاصیت‬ ‫سه بعدی انها را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نکته بع��دی که این نمایش��گر را م��ورد توجه قرار‬ ‫می دهد این اس��ت که تصویر تشکیل ش��ده در فاصله‬ ‫ک متری نمایش��گر و به صورت معلق در میان زمین‬ ‫ی ‬ ‫و اس��مان به صورت مجازی تشکیل می ش��ود اما این‬ ‫نکته مش��کل دیگری را برای کار ایجاد می کند؛ وقتی‬ ‫تصاوی��ر به ص��ورت معلق‪ ،‬س��ه بعدی و در ابعاد واقعی‬ ‫(حداکثر ‪ ۵۶‬اینچ) تشکیل می شوند‪ ،‬برخی از افراد که‬ ‫مشکالت استیگمات یا دوربینی و نزدیک بینی دارند‪،‬‬ ‫نمی توانند روی محل درس��ت تمرکز کنند و تصویر را‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫ب��رای حل این مش��کل نیز میتسوبیش��ی یک پرده‬ ‫ثانویه درس��ت کرده است که درست پشت تصویر قرار‬ ‫دارد و می توان��د محل دقیقی را ک��ه باید نگاه بیننده‬ ‫روی ان تمرک��ز کن��د‪ ،‬به ط��ور ناخ��وداگاه با پخش‬ ‫تصویر نشان دهد‪ .‬براساس اعالم شرکت میتسوبیشی‬ ‫این ش��رکت هنوز موفق ب��ه عملیاتی یا تجاری کردن‬ ‫ای��ن طرح نش��ده اما امیدوار اس��ت نخس��تین نمونه‬ ‫کار این نمایش��گر را در المپی��ک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو به کار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازگشت رونق نسبی به بازار خودرو‬ ‫‪25‬‬ ‫احتمال فراخوان ‪ 90‬میلیون خودرو به دلیل نقص ایربگ‬ ‫‪ 26‬قوانین ساخت وساز محکم کاری می خواهد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫راهکار هایی با صرفه اقتصادی برای تولید خودروهای متنوع‬ ‫فرم های جدید خودرو روی پلتفرم مشترک‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫عمر تولید برخی خودروها در ایران گاهی بیش��تر‬ ‫از سن مالک ان است و چند نسل مختلف از سواری‬ ‫با یک خ��ودروی داخلی خاطره ای مش��ترک دارند!‬ ‫خاطره هایی مشترک که به دلیل نبود تنوع محصول‪،‬‬ ‫مش��تریان ایرانی ناچار به خرید خودروهای فراموش‬ ‫ش��ده خارجی در جهان هستند که می توانند از این‬ ‫مانع با تولید پلتفرم مشترک عبور کنند‪.‬‬ ‫تنوع محصول و تولید خودرو جدید به همان اندازه‬ ‫ک��ه می تواند برای مش��تریان و ب��ازار خودرو جذاب‬ ‫باشد‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان را با چالش کاهش‬ ‫تیراژ مواجه می کند‪ .‬این صنعتگران ادعا می کنند با‬ ‫س��اخت خودروهای مختلف امار تولیدشان کاهش‬ ‫می یابد و در این ش��رایط تولی��د خودروهای متنوع‪،‬‬ ‫دیگ��ر صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬حیات خودروس��ازان و‬ ‫به ویژه قطعه س��ازان به تولید انبوه چند مدل خودرو‬ ‫خاص وابسته است و این وابستگی راه را برای کاهش‬ ‫تیراژ تولید خودروهای قدیمی و ساخت محصوالت‬ ‫جدید می بندد‪ .‬این در حالی است که ذائقه مشتریان‬ ‫ایران��ی تغییر ک��رده و به محص��والت قدیمی روی‬ ‫خوش نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضایی گسترده برای تغییر مدل‬ ‫اکنون این پرسش به میان می اید که خودروسازان‬ ‫داخلی چگونه می توانند با کمترین اس��یب به تولید‬ ‫خودروهای متنوع بپردازند و با ماندن در بازار رقابتی‪،‬‬ ‫مشتریان ایرانی را به سمت خرید خودروهای داخلی‬ ‫ترغیب کنند؟‬ ‫در همین باره دانش��یار دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنع��ت معتقد اس��ت هنگامی که‬ ‫خودروه��ای متن��وع ب��ه تولی��د می رس��د‪ ،‬تی��راژ‬ ‫خودروس��ازان کاهش پیدا می کن��د که به طور حتم‬ ‫کاهش تیراژ به ضرر خودروسازان بوده و تولید برای‬ ‫انها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫جواد مرزب��ان راد در گفت وگو ب��ا‬ ‫به ارائه‬ ‫یک راهکار پرداخته و اظهار می کند‪ :‬به طور معمول‬ ‫خودروس��ازان برای حل این مش��کل از پلتفرم های‬ ‫مشترک اس��تفاده می کنند و برای تولید چند مدل‬ ‫خودرو از قطعات مشترکی که قابل مشاهده نیستند‪،‬‬ ‫قطع��ات یکس��انی را ب��ه کار می برند و تنه��ا ظاهر‬ ‫خودروها را که دیده می شود و در ردیف پلتفرم قرار‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬تغییر می دهند‪.‬‬ ‫وی اضافه می کند‪ :‬با این روش عالوه بر انکه تنوع‬ ‫محصول رخ می دهد‪ ،‬تولید برای خودروسازان نیز به‬ ‫صرفه خواهد ب��ود‪ .‬برای مثال تولید پراید هاچ بک و‬ ‫صندوقدار نمونه ای از تغییر ظاهر (فیس لیفت) بوده‬ ‫که با قطعاتی ثابت‪ ،‬ظاهر خودرو تغییر کرده است‪.‬‬ ‫حضور خودروسازان خارجی در کشور و همکاری‬ ‫مش��ترک انها با خودروسازان داخلی نوید ساخت و‬ ‫ورود خودروه��ای جدید به ب��ازار را می دهد‪ .‬اگرچه‬ ‫ارائ��ه محصوالت متنوع خواس��ت امروز مش��تریان‬ ‫ایرانی اس��ت‪ ،‬ام��ا بازار کش��ور گنجایش حضور چه‬ ‫تعداد خودرو جدید را دارد؟‬ ‫به باور مرزبان راد‪ ،‬ب��ازار ایران از نظر خودرو هنوز‬ ‫هم جای کار بسیاری دارد و خودروسازان می توانند‬ ‫در رده قیمت��ی خودروهای ‪ 20‬تا ‪80‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫به تولید خودروهای متنوع بپردازند زیرا بس��یاری از‬ ‫خودروها قدیمی اس��ت و باید بروز و جدید ش��وند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن فضا ب��رای تغییر مدل خودروه��ا در ایران‬ ‫گسترده است و خودروسازان می توانند به این بخش‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د خودرو متنوع با گ�ذر از دیوار‬ ‫تعرفه‬ ‫ع�لاوه بر دانش��یار دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬یک پژوهشگر صنعت خودرو‬ ‫نیز اس��تفاده از پلتفرم مش��ترک را روش��ی به صرفه‬ ‫برای تولید خودروه��ای متنوع می داند و به‬ ‫می گوید‪ :‬سبد محصول خودروسازان خارجی بسیار‬ ‫متنوع اس��ت و به طور معمول در مشارکت خارجی‬ ‫روی پلتف��رم س��رمایه گذاری مش��ترک می کنند‪ .‬با‬ ‫توج�� ه به هزینه ه��ای باالی راه ان��دازی یک پلتفرم‪،‬‬ ‫‪ 2‬شرکت با س��رمایه گذاری‪ ،‬محصوالت مختلفی را‬ ‫روی یک پلتفرم مشترک به تولید می رسانند که این‬ ‫رویکرد جهانی است و بیشتر خودروسازان به سمت‬ ‫ان حرکت می کنن��د‪ .‬بنابراین این موضوع که تولید‬ ‫محصوالت متن��وع تیراژ را پایین م��ی اورد و صرفه‬ ‫اقتصادی را از بین می برد‪ ،‬قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫بهاره عریانی در ادامه به نقش قطعه سازان در تولید‬ ‫خودروهای متنوع اشاره کرده و توضیح می دهد‪ :‬در‬ ‫بخش قطعه س��ازی از انجایی که قطعه سازان زیادی‬ ‫در کش��ور مشغول به فعالیت هستند و براساس امار‬ ‫انجمن قطعه س��ازان حدود هزار و ‪ 200‬قطعه س��از‬ ‫رس��می و حدود ‪ 800‬قطعه ساز غیررسمی در ایران‬ ‫وجود دارند (بیش��تر انها قطعات غیراستاندارد را به‬ ‫بازار تزریق می کنند)‪ ،‬تنوع تولید با مش��کل مواجه‬ ‫می شود زیرا سهم قطعه سازان رسمی و شناسنامه دار‬ ‫برای تولید قطعات باکیفیت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی اضافه می کند‪ :‬یک ش��عار جهانی می گوید «یا‬ ‫شبکه باشید یا کار نکنید» که اینگونه معنا می شود؛‬ ‫به ج��ای انکه چندین قطعه س��ازان ی��ک قطعه را‬ ‫تولید کنند‪ ،‬کنسرس��یوم مش��ترک تش��کیل دهند‬ ‫که براس��اس ان می توانند با س��رمایه گذار خارجی‪،‬‬ ‫شریک شوند‪ .‬یک را ه دیگر این است که قطعه سازان‬ ‫ب��ا تبدیل ش��دن به خوش��ه می توانند به ش��بکه و‬ ‫قطعه س��ازان بزرگ تبدیل ش��وند‪ .‬صنع��ت خودرو‬ ‫قابلیت های فراوانی دارد اما س��رمایه گذاری درستی‬ ‫روی ان نش��ده است‪ .‬به گفته این پژوهشگر صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬هنگامی که سخن از سرمایه گذاری مشترک‬ ‫به میان می اید‪ ،‬خودروسازان در مرکز توجه هستند‬ ‫و قطعه س��ازان دور از چشم قرار دارند در صورتی که‬ ‫قطعه‪ ،‬ش��الوده و زیربنای خودرو را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫بنابراین برای تولید خ��ودرو متنوع و باکیفیت ابتدا‬ ‫بای��د به قطعه ان توجه داش��ت‪ .‬از ط��رف دیگر به‬ ‫همان اندازه که خودروهای س��واری در مرکز توجه‬ ‫قرار دارند‪ ،‬خودروهای تجاری مغفول مانده اند و بازار‬ ‫به طور معمول به س��مت خودروهای سواری تورش‬ ‫(جهت گیری) دارد‪.‬‬ ‫خوش قولی تحویل خودرو بعد از رفع تحریم ها‬ ‫یک کارش��ناس در حوزه واردات خ��ودرو اعتقاد دارد رفع‬ ‫تحریم ها سبب شده است شرکت های رسمی واردات خودرو‬ ‫بر سر تعهدات خود مبنی بر تحویل خودروها در زمان مقرر‬ ‫به مش��کل برنخورند‪ .‬علی ش��کوهی در گفت وگو با پرشین‬ ‫خودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬موضوع تحریم ها بارها باعث‬ ‫شده بود شرکت های وارداتی نتوانند بر اساس تعهدات خود‪،‬‬ ‫خودروها را تحویل مش��تری دهند و هم��واره ناچار بودند با‬ ‫اع�لام زمان هایی تاخی��ر به وجود امده را ب��ه نوعی توجیه‬ ‫کنن��د‪ .‬وی در همین رابطه ادامه داد‪ :‬روند تحویل خودروها‬ ‫بع��د از تحریم ها البته وضعیت بهتری پیدا کرده اس��ت و به‬ ‫خاطر تس��هیل در پرداخت ها‪ ،‬بازگش��ایی اسناد پرداختی و‬ ‫حواله کردن مبالغ مختلف‪ ،‬ش��رکت های رسمی واردکننده‬ ‫خودرو راحت تر به مبادله ارزی می پردازند‪ .‬شکوهی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه این مس��ئله در حال حاضر به ص��ورت کامل هم‬ ‫رفع نش��ده‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬البته ماجرای حوال��ه کردن پول به‬ ‫شرکت های خودروس��ازی به صورت کامل و وافر حل نشده‬ ‫اس��ت اما به طور مش��خص بعد از رفع رس��می تحریم ها و‬ ‫تسهیل در مبادالت بانکی‪ ،‬روند تحویل خودرو بدون مشکل‬ ‫طی می شود‪ .‬این کارشناس واردات خودرو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رف��ع تحریم ها باعث ش��ده نمایندگی های رس��می واردات‬ ‫خ��ودرو س��ریع تر مبلغ را حوال��ه و خودرو را بر س��ر موعد‬ ‫دریاف��ت کنند که این فرایند موجب «رضایت مش��تریان»‬ ‫هم شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در گذشته برخی شرکت ها‬ ‫ب��ه صورت متناوب تاخی��ر در تحویل خودروه��ای وارداتی‬ ‫را تجرب��ه کرده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬به خاطر مش��کالت فراوان در‬ ‫فرایند انتقال پول‪ ،‬ش��رکت ها نمی توانس��تند خودروها را به‬ ‫موقع تحویل دهند به همین علت بیش��تر شرکت های عاجز‬ ‫از این موضوع به مشتریان می گفتند به خاطر شرایط تحریم‬ ‫نمی توانند خودرو را در زمان مقرر و براس��اس انعقاد قرارداد‬ ‫تحویل کنند‪.‬‬ ‫بهاره عریانی‪:‬‬ ‫برای‬ ‫تنوع بخشی به‬ ‫بازار خودرو‬ ‫باید برخی از‬ ‫محصوالتی‬ ‫که سال ها از‬ ‫عمر تولید انها‬ ‫می گذرد و دیگر‬ ‫برای مشتریان‬ ‫جاذبه ای ندارند‬ ‫را کنار بگذاریم‬ ‫عاملی که فروش خودرو را کاهش می دهد‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬یک��ی از اولویت ه��ای ای��ن ح��وزه‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای جدید اس��ت و اگر تن��وع در محصوالت افزایش‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬مردم به طور مجدد به س��مت خودروهای وطنی‬ ‫روی می اورن��د و خالیی که در ای��ن صنعت به وجود امده‪،‬‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خودرو‪ ،‬س��یدمحمد بیاتی��ان افزود‪ :‬چند‬ ‫س��ال است که خودروهای فعلی تولید می شود و تنها شکل‬ ‫ظاهری انها به صورت جزئی تغییر می کند و به همین دلیل‪،‬‬ ‫خودروس��ازان در فصل جدید فعالیت های خ��ود‪ ،‬باید رویه‬ ‫گذش��ته خویش را تغییر داده و کیفیت محصوالت ش��ان را‬ ‫که از سال ‪ 90‬به بعد‪ ،‬به شدت کاهش پیدا کرده را افزایش‬ ‫دهن��د تا بتوانند نظ��ر مردم را جلب کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه از انجا که قدرت خرید مردم کاهش یافته‪ ،‬با افزایش‬ ‫قیم��ت امکان خرید خودرو از توان خریداران خارج ش��ده و‬ ‫همین موضوع‪ ،‬یکی از عوامل اصلی کاهش تعداد مش��تری‬ ‫و فروش خودروهای داخلی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫جدی��د‪ ،‬خودروس��ازان می توانند با پرداخت تس��هیالت‪ ،‬بر‬ ‫تعداد مش��تریان خود بیفزایند‪ .‬بیاتی��ان با بیان اینکه مردم‬ ‫به سراغ خودروهایی می روند که ویترین خوبی داشته باشند‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درخواست برای واردات‬ ‫خودروهای ارزان قیمت‬ ‫ریی��س انجمن مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫گفت‪ :‬سطح قیمتی بسیاری از خودروهای وارداتی باال است‪،‬‬ ‫بنابراین واردات خودرو نتوانس��ته باعث رقابتی ش��دن بازار‬ ‫خودروی ایران شود‪.‬‬ ‫محمد جعفری در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬باال بودن‬ ‫تعرفه واردات خودرو باعث شده خودروسازان داخلی نگرانی‬ ‫از واردات ای��ن محصوالت نداش��ته باش��ند‪ ،‬نکته قابل توجه‬ ‫این است که بیشتر ش��رکت های واردکننده‪ ،‬خودروهایی با‬ ‫قیمت باال وارد می کنند و واردکننده ای در راس��تای واردات‬ ‫خودروهای با سطح قیمتی پایین اقدام نکرده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن زمینه تنها برخی واردکنندگان اقدام به واردات‬ ‫برخی خودروه��ای چینی با قیمت های به نس��بت پایین تر‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬با این حال این قیمت ها نیز در مقایس��ه با قدرت‬ ‫خرید عموم مصرف کنندگان باال است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این وضعیت در حالی اس��ت که به طور حتم‬ ‫خودروهای ارزان قیمت متناس��ب با شرایط و استانداردهای‬ ‫حاکم ب��ر بازار خودروی ای��ران در جهان تولید می ش��ود و‬ ‫واردکنندگان باید نسبت به واردات این خودروها اقدام کنند‪.‬‬ ‫بازدید هیات ‪ ۱۲‬نفره فیات‬ ‫از ایران خودرو‬ ‫بهاره عریانی‬ ‫عریان��ی در ادامه با بیان این مطل��ب که در بازار‬ ‫داخل دیگر تقاضایی برای خودروهای قدیمی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬می گوید‪ :‬برای تنوع بخشی به بازار خودرو باید‬ ‫برخ��ی از محصوالت که س��ال ها از عم��ر تولید انها‬ ‫می گذرد و دیگر برای مش��تریان جاذبه ای ندارند را‬ ‫کنار بگذاریم ت��ا جا برای ورود محصوالت جدید باز‬ ‫شود‪ .‬برای مثال براساس اخبار به احتمال زیاد خودرو‬ ‫«کوئید» محصول رنو در ایران به تولید انبوه خواهد‬ ‫رسید‪ .‬این خودرو به راحتی می تواند جایگزین برخی‬ ‫خودروهای ارزان قیمت در کش��ور شود و از انجایی‬ ‫که کیفیت باالیی دارد و کراس اوور اس��ت‪ ،‬بی تردید‬ ‫مورداس��تقبال مش��تریان ایرانی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه می کن��د‪ :‬اگر برنام ه خودروس��ازان ادامه‬ ‫تولید انبوه خودروهایی باش��د که سال ها از عمر انها‬ ‫می گذرد‪ ،‬دیگ��ر نمی توان منتظر حضور خودروهای‬ ‫جدی��د در کش��ور بود که در این زمین��ه دولت باید‬ ‫چاره اندیش��ی کند و ب��ا اولویت قرار دادن س��لیقه‬ ‫مشتریان‪ ،‬خودروسازان را به سمت تولید خودروهای‬ ‫متن��وع و باکیفیت بکش��اند‪ .‬عریانی باور دارد‪ ،‬یکی‬ ‫از راه های��ی که حض��ور خودروهای متن��وع در بازار‬ ‫ایران را درپی دارد‪ ،‬برداش��تن دیوار تعرفه است زیرا‬ ‫هنگامی که خودروسازان خارجی محصوالت مختلف‬ ‫خود را در بازار عرضه کنند‪ ،‬خودروسازان داخلی نیز‬ ‫برای جلب نظر مش��تریان وارد عرصه رقابت شده و‬ ‫محصوالتی جدیدتر و بروزتر را تولید خواهند کرد و‬ ‫توانایی های خود را نشان می دهند‪ .‬براساس انچه در‬ ‫این گزارش به ان پرداخته شد‪ ،‬خودروسازان داخلی‬ ‫اگرچه با مشکالت اقتصادی مختلفی نظیر بدهی به‬ ‫بانک ها و قطعه س��ازان دست وپنجه نرم می کنند اما‬ ‫برای بقا باید خودروهایی متنوع و منطبق با سلیقه و‬ ‫قدرت مش��تریان ایرانی به تولید برسانند‪ .‬استفاده از‬ ‫پلتفرم مشترک در همکاری مشترک با خودروسازان‬ ‫و سرمایه گذاران خارجی می تواند انها را در رسیدن‬ ‫به این مهم یاری دهد و بسیاری از هزینه های تولید‬ ‫خودروهای جدید را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫و ش��رایط فروش اقس��اطی کمک می کند خودروس��ازان بر‬ ‫ف��روش خود اضافه کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه ارتقای صنعت‬ ‫خ��ودرو بای��د اجرایی و عملیاتی ش��ود و روی کاغذ نماند و‬ ‫البته خودروس��ازان باید مصرف کنندگان را درنظر بگیرند و‬ ‫تنها در این صورت اس��ت که می توان افق روشنی برای این‬ ‫بخ��ش متصور بود‪ .‬نماینده مردم بیجار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه خودروس��ازان باید بتوانند رکورد‬ ‫تولید س��االنه ‪3‬میلیون خودرو را بشکنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تحریم‪ ،‬تولیدات خودروس��ازان را تحت تاثیر قرار داده بود و‬ ‫انها باید با تالش هر چه بیشتر‪ ،‬گذشته را جبران کنند‪.‬‬ ‫ی��ک هیات ‪ ۱۲‬نفره از ش��رکت خودروس��ازی فیات وارد‬ ‫ایران شدند تا پس از بازدید از خط تولید ایران خودرو‪ ،‬امکان‬ ‫همکاری مشترک با این شرکت خودروسازی را بررسی و در‬ ‫این زمینه تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬از ‪ 3‬روز پیش یک هی��ات ‪ 12‬نفره از‬ ‫شرکت خودروس��ازی فیات ایتالیا وارد ایران شدند و در این‬ ‫س��فر از خطوط تولید ایران خودرو تهران در شرکت ایساکو‬ ‫بازدید کردن��د‪ .‬همچنین بازدید از خ��ط تولید ایران خودرو‬ ‫خراسان در برنامه سفر گروه فیات قرار دارد‪.‬‬ ‫این گروه خودروس��از ایتالیایی در س��طح قائم مقام توسعه‬ ‫ب و کارهای جدید فیات به ایران س��فر کرده و در بین‬ ‫کس�� ‬ ‫انها مدیرانی از بخش های توسعه محصول‪ ،‬فروش‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و صادرات فیات نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫در این س��فر تنها قرار اس��ت برای همکاری مشترک بین‬ ‫فیات و ایران خودرو بررسی هایی توسط مدیران فیات انجام و‬ ‫در این مقطع بحث تولید محصول خاصی مطرح نیس��ت‪ .‬در‬ ‫این راستا نمایندگان فیات پس از بازگشت از تهران‪ ،‬گزارشی‬ ‫ی خود به ایران خودرو ارائه می کنند‪.‬‬ ‫درباره نتیجه بررس ‬ ‫در جری��ان س��فر نماین��دگان فی��ات به تهران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو پیش��نهادهایی را برای تولی��د خودرو با کالس‬ ‫قیمتی اقتصادی به فیات ارائه کرده تا جایگزین محصوالتی‬ ‫مانند پژو ‪ 405‬شود‪.‬‬ ‫احتمال همکاری نیسان‬ ‫با ایران خودرو‬ ‫خودروسازان ایرانی همچنان مشغول مذاکره با شرکت های‬ ‫خارجی هستند تا در صورت مساعد بودن شرایط‪ ،‬همکاری‬ ‫با انها را اغاز کنند‪ .‬در این بین‪ ،‬صحبت از رنو و س��یتروئن‬ ‫از فرانسه‪ ،‬فیات ایتالیا و نیسان ژاپن است‪ ،‬خودروسازانی که‬ ‫در صورت حضور انها بازار خودرو کش��ور دستخوش تغییر و‬ ‫تحول بیشتری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬از میان این خودروسازان‪ ،‬کار رنو‬ ‫بیش از س��ایران پیش رفته و این شرکت هم اکنون مشغول‬ ‫مذاکره با سایپا بوده و با ایران خودرو نیز وارد مذاکره خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برگ برنده رنو در حضور دوب��اره اش در ایران محصول‬ ‫ارزان قیمت این ش��رکت به نام «کوئید» است‪ ،‬خودرویی که‬ ‫گفته می ش��ود ب��ا قیمتی زیر ‪ ۳۰‬میلیون توم��ان روانه بازار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رن��و البته محصوالت دیگری را نیز برای بازار ایران در نظر‬ ‫گرفته که در این بین می توان به کپچر و کلیو‪ ۴‬اش��اره کرد‪،‬‬ ‫خودروهایی که البته بازه قیمتی باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان را‬ ‫پوشش خواهند داد‪ .‬با این حساب‪ ،‬امید بسیاری از مشتریان‬ ‫ایرانی به رنو‪ ،‬به «کوئید» منحصر اس��ت که باید منتظر ماند‬ ‫و دید در نهایت چه زمانی و با چه قیمتی روانه بازار می شود‪.‬‬ ‫در کنار رنو اما نام نیسان موتورز ژاپن (شریک رنو) نیز برای‬ ‫حضور در ایران مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬خودروسازی که گفته‬ ‫می شود توان عرضه محصوالتی در محدوده قیمتی ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیون را دارد‪ .‬نیسان پیش تر با پارس خودرو کار می کرد‪.‬‬ ‫ام��ا گویا ای��ن بار قصد هم��کاری ب��ا ایران خودرویی ها را‬ ‫دارد و ابی ه��ای جاده مخصوص ب��رای محدوده قیمتی ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان خود‪ ،‬روی خودروس��از ژاپنی حس��اب‬ ‫باز کرده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن محدوده قیمتی البته نام فی��ات ایتالیا نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬چه انکه به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬این ش��رکت دارای‬ ‫محصوالتی اس��ت که می توانند بازه قیمتی موردنظر (‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان) را پوشش دهند‪.‬‬ ‫ایران خودرویی ها می گویند مذاکره با فیات را اغاز کرده اند‪،‬‬ ‫اما اینکه خودروساز ایتالیایی از چه زمانی و با چه محصوالتی‬ ‫روانه ایران خواهد شد‪ ،‬پرسشی است بی پاسخ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موتورسیکلت های‪ CF‬در راه ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫ی کمپانی ‪ CF Moto‬در ایران به دس��ت گ��روه صنعتی جهان رو فعال‬ ‫نمایندگ�� ‬ ‫خواهد شد‪ .‬این شرکت تاکنون موفق به گرفتن نمایندگی برندهای صاحبنامی چون‬ ‫کمپان��ی ایتالیای��ی ‪ ،Tazzari‬اس��پانیایی ‪ ،Volta Motor‬ایتالیایی ‪،Estrima‬‬ ‫استرالیایی ‪ V-moto‬و همچنین کمپانی المانی ‪ Govecs‬شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بازار خودرو همچنان امیدوار به روزهای پایانی سال است‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت رونق نسبی به بازار خودرو‬ ‫افت قیمت قطعات با کاهش ‪15‬‬ ‫درصدی هزینه تولید‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ای��ران گفت‪ :‬با‬ ‫رفع محدودیت‪‎‬ها‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫در این��ده نزدیک ش��اهد کاهش‬ ‫هزینه تولید و افزایش کیفیت در‬ ‫حوزه خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫ارم��ان خالق��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو افزود‪ :‬محدودیت در مب��ادالت بانکی و موضوع‬ ‫گش��ایش ال س��ی از مش��کالتی بود که در جریان تحریم ها‬ ‫موانع و مش��کالتی را برای بخش های تولیدی ایجاد کرد که‬ ‫در نهای��ت موجب افزایش هزین��ه تولید و کاهش کیفیت ها‬ ‫در بس��یاری از بخش های تولیدی و خودروس��ازی ش��د که‬ ‫خوش��بختانه با باز ش��دن س��وئیفت و رفع بخشی از تحریم‬ ‫بانک ها‪ ،‬درصدی از این مش��کالت رفع خواهد شد از این رو‬ ‫انتظار می رود در اینده نزدیک ش��اهد کاهش هزینه تولید و‬ ‫افزایش کیفیت به ویژه در حوزه خودروس��ازی و قطعه سازی‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هرچند به نظر تاثیر رفع موانع ایجاد شده‬ ‫در جریان مبادالت بانکی و گش��ایش ال اسی می رسد در کل‬ ‫هزینه تولید رقم بسیار باالیی نباشد اما کاهش هزینه همین‬ ‫رقم ‪ ۱۵‬درصدی می تواند در افت قیمت تمام شده شرکت ها‬ ‫و تولیدات خودروسازان تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬چنانچه برجام در ش��رایط تولید تاثیر گذار‬ ‫باشد‪ ،‬برخی از تاثیر ان انی و سریع خواهد بود مانند هزینه‬ ‫نق��ل و انتقاالت پولی و برخ��ی از اثرات ان بلند خواهد بود‪،‬‬ ‫چراکه همچنان بحث رکود در کشور وجود دارد ضمن اینکه‬ ‫باید بازاری وجود داش��ته باش��د که این رکود برطرف شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بازار داخل وضعیت و توان خرید‬ ‫مردم همان ش��رایطی است که از قبل وجود داشته است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو انتظار می رود اجرای برجام در افزایش درامد جامعه‬ ‫تاثیر گذاشته تا توان خرید در بازار داخل افزایش پیدا کند و‬ ‫شاهد چرخش و حرکت در بازار باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در ح��وزه صنعت و تولید کش��ور با اش��اره به‬ ‫راهکاره��ای چرخش اقتصادی در کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬البته‬ ‫ایجاد چرخش اقتصادی در ش��رایط کنونی با توجه به رکود‬ ‫موج��ود به طور قطع زمانبر اس��ت‪ ،‬چراک��ه هر گونه تحرک‬ ‫اقتصادی مس��تلزم ازادس��ازی پول های بلوکه ش��ده ایران‬ ‫و بازگش��ت انه��ا به داخل و از س��ویی دسترس��ی دولت به‬ ‫پروژه های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه ای‬ ‫و پرو ژه های مسکوت است تا در نتیجه ان نقدینگی به دست‬ ‫امده به اقتصاد کش��ور تزریق ش��ود‪ .‬ضمن اینکه دولت باید‬ ‫بدهی ه��ای خود ب��ه پیمانکاران را پرداخ��ت کند تا موجب‬ ‫چرخش مالی در اقتصاد کش��ور شود که به طور قطع ایجاد‬ ‫این شرایط نیز زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫خالقی تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که این شرایط فراهم و جریان‬ ‫بودجه س��ال اینده در کشور مشخص و مصوب شود‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی رسد حداقل تا خرداد سال اینده اتفاق خاصی در جریان‬ ‫تولید و اقتصاد کشور رخ دهد‪.‬‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫تاکسی های هیبریدی‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هردار تهران از وجود ‪3‬راهکار‬ ‫مش��خص ب��رای حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاران تاکس��ی های‬ ‫هیبریدی توسط دولت و مدیریت‬ ‫شهری پایتخت خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سید جعفر‬ ‫تشکری هاش��می ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در ورود تاکس��ی های هیبریدی‬ ‫به ناوگان تاکس��یرانی ش��هر تهران گفت‪ :‬نخس��تین راهکار‬ ‫حمایت از بخش خصوصی برای ورود تاکسی های هیبریدی‬ ‫و یورو‪ ۵‬به ناوگان تاکس��یرانی ش��هر تهران کمک بالعوض‬ ‫ش��هرداری مطابق مصوبه ش��ورای ش��هر اس��ت‪ .‬به عبارتی‬ ‫براساس پیش بینی های شهرداری تهران و مصوبه شورا مقرر‬ ‫شده تا از محل کمک یارانه ای به بخش خصوصی تاکسیرانی‬ ‫کمک های بالعوضی پرداخت شود‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار ته��ران دومین کم��ک مجموعه مدیریت‬ ‫ش��هری ته��ران را در این زمینه تعیین متف��اوت نرخ کرایه‬ ‫تاکس��ی های هیبریدی مطابق با مصوبه شورای شهر تهران‬ ‫دانس��ت و توضیح داد‪ :‬براس��اس الیحه افزایش کرایه س��ال‬ ‫اینده مبلغ کرایه تاکس��ی های هیبریدی به میزان ‪1/8‬برابر‬ ‫ی است که اکنون در شهر‬ ‫بیشتر از کرایه تاکسی های معمول ‬ ‫در حال فعالیت و خدمات رسانی هستند‪.‬‬ ‫تشکری هاشمی پایین بودن مصرف سوخت این خودروها‬ ‫را مزیت دیگر تاکسی های هیبریدی دانست که دولت باید به‬ ‫این عامل مهم توجه بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران تاکید کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی‪‎‬های‬ ‫انجام شده قرار است ‪ ۸۰‬تاکسی هیبریدی تهران در مبادی‬ ‫ورودی شهر مانند ایستگاه راه اهن و فرودگاه بین المللی امام‬ ‫خمینی(ره) و فرودگاه مهر اباد استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫نعمت‪‎‬اهلل کاشانی‬ ‫هم اکنون تقاضا‬ ‫وجود دارد اما‬ ‫تقاضایی که‬ ‫معموال برای‬ ‫روزهای پایانی‬ ‫سال پیش بینی‬ ‫می شود‪،‬‬ ‫وجود ندارد‬ ‫شهرام جعفری‬ ‫نوسان قیمت‬ ‫دالردر بازار‬ ‫خودروهای‬ ‫وارداتی باعث‬ ‫شده تا خرید‬ ‫و فروش‬ ‫محدودی وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫شرایط فعلی بازار خودرو نشان از ادامه دار بودن‬ ‫رک��ود و التهاب در بازار دارد و این ش��رایط باعث‬ ‫ش��ده با وجود نب��ود خریدار‪ ،‬برخ��ی از مدل های‬ ‫تولید داخل با نوسان قیمت مواجه شوند‪ .‬به گفته‬ ‫فعاالن این بازار‪ ،‬هنوز امیدها برای بهبود ش��رایط‬ ‫بازار ادام��ه دارد و نمایش��گاه داران در انتظار بازار‬ ‫شب عید هستند‪.‬‬ ‫نعم��ت‪‎‬اهلل کاش��انی‪ ،‬ریی��س پیش��ین اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان تهران و از فعاالن‬ ‫بازار خودرو در گفت وگ��و با‬ ‫ت‬ ‫درباره قیم ‪‎‬‬ ‫خودروه��ای تولی��د داخل و خودروه��ای وارداتی‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت خودروهای داخل��ی و خارجی هیچ‬ ‫تغیی��ری نداش��ته و قیمت ه��ا همچن��ان همان‬ ‫قیمت های هفته گذشته است‪.‬‬ ‫اما شهرام جعفری‪ ،‬یکی دیگر از نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫از تغییر قیمت‪‎‬های خودروهای تولید ایران خودرو‬ ‫در ب��ازار خب��ر داد و اف��زود‪ :‬قیم��ت خودروهای‬ ‫ایران خودرو با تغییراتی مواجه ش��ده و ماه گذشته‬ ‫که خودرو پارس با قیمت ‪۳۲‬میلیون تومان معامله‬ ‫می‪‎‬ش��د‪ ،‬بعد از بهمن با افزایش قیمت مواجه شد‬ ‫و ب��ه ‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان رس��ید و این‬ ‫هفت��ه نیز به ط��ور تقریبی یک میلی��ون و ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان افزایش قیمت داش��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر ‪ 36‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان خرید‬ ‫و فروش می ش��ود‪ .‬همچنین مدل کالس ‪ ۲۸‬این‬ ‫خودرو ک��ه ‪ ۳۵‬میلیون تومان ب��ود‪ ،‬این روزها با‬ ‫قیمت بیش از ‪ ۳۶‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خ��ودرو در ادامه ب��ه افزایش‬ ‫مدل‪‎‬های دیگ ر تولیدات ایران خودرو اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬که ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان خرید و فروش می‪‎‬ش��د‪ ،‬ای��ن روزها به ‪۳۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫نی��ز که تا پایان بهمن ‪ ۲۹‬میلی��ون تومان معامله‬ ‫می‪‎‬ش��د‪ ،‬درحال حاضر به باالی ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت سمند ال ایکس نیز تا حدودی‬ ‫با افزایش مواجه و گران‪‎‬تر ش��ده اس��ت‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داشت که این روزها قیمت ها به طور تقریبی‬ ‫روزانه با تغییر مواجه است‪.‬‬ ‫جعفری در ادامه به قیمت خودروهای ش��رکت‬ ‫س��ایپا نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬قیم��ت پراید به‬ ‫ط��ور تقریبی مس��اوی با قیمت کارخانه اس��ت و‬ ‫‪ ۱۶‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان معامله می ش��ود‪.‬‬ ‫اما پیش بینی می شود این ش��رایط برای کارخانه‬ ‫س��ایپا تغییر کند و قیمت‪‎‬ها همچون خودروهای‬ ‫ایران خودرو افزایش یابد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال امی��ر حاج‪‎‬ابوالحس��ن‪ ،‬از دیگر‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران خودرو نیز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در هفته جاری ش��اهد گران تر شدن قیمت‬ ‫خودروهای تولید داخل تا سقف ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫بودیم به طوری که پژو پارس و پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۵‬افزایش قیمت داشتند که این افزایش قیمت‪‎‬ها‬ ‫مربوط به خودروهای تولیدی کارخانه ایران خودرو‬ ‫ت اما قیمت خودروهای سایپا تغییری نداشت‬ ‫اس�� ‬ ‫و پراید‪ ،‬تیبا و س��اندرا با همان قیمت قبلی خرید‬ ‫و فروش می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل‪‎‬های سال ‪ ۹۵‬در بازار عرضه‬ ‫کاش��انی از دیگر فعاالن بازار خودرو با اشاره به‬ ‫تولید خودروها با مدل ‪ ۹۵‬نیز افزود‪ :‬کارخانه های‬ ‫داخل��ی در حال ارائ��ه و عرضه مدل های ‪ ۹۵‬خود‬ ‫هس��تند همانطور که برخ��ی خودروهای وارداتی‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۶‬نیز وارد بازار ایران شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ب��ازار عرض��ه محصوالت داخل اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت های داخل��ی در حال پخش‬ ‫خودروهای خود در بازار هس��تند و ش��رکت‪‎‬های‬ ‫واردکنن��ده خودروهای واردات��ی نیز در حال وارد‬ ‫کردن بعضی از مدل‪‎‬ها به بازار داخل هس��تند اما‬ ‫تفاوت انچنانی در این زمینه رخ نداده و همچنان‬ ‫رکود بر بازار خودرو حاکم است‪.‬‬ ‫اما جعفری از دیگر نمایش��گاه‪‎‬داران درباره بازار‬ ‫عرضه عنوان کرد‪ :‬شرکت های خودرو سازی اعالم‬ ‫می کنند خودرویی برای عرضه ندارند که این روند‬ ‫درست نیست و ش��اید راه حلی از سوی انها برای‬ ‫مناسب‪‎‬تر شدن قیمت خودروها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا‪ ،‬تقاضای شب عید نیست‬ ‫کاش��انی درباره بازار تقاضا نی��ز عنوان کرد‪ :‬هم‬ ‫اکن��ون تقاضا وجود دارد ام��ا تقاضایی که معموال‬ ‫ب��رای روزهای پایانی س��ال پیش بینی می ش��ود‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬هن��وز تقاضایی که به بازار‬ ‫عید بخورد دیده نمی‪‎‬شود زیرا هر سال این روزها‬ ‫ش��اهد افزایش تع��داد خریداران بودی��م اما رکود‬ ‫امس��ال بر بازار خ��ودرو حکمفرماس��ت و بازار به‬ ‫معنای واقعی راه نیفتاده است‪.‬‬ ‫جعف��ری از دیگ��ر فعاالن این ح��وزه نیز گفت‪:‬‬ ‫م��ردم تصور می‪‎‬کردند در روزهای پایانی س��ال با‬ ‫توج��ه به اتفاقات��ی که در ماه‪‎‬ه��ای اخیر رخ داده‬ ‫قیمت‪‎‬ها ب��ه میزان زیادی کاهش می‪‎‬یابد اما روند‬ ‫فعلی نشان داد که این تصور اشتباه است‪ ،‬بنابراین‬ ‫مصرف کننده ها کم‪‎‬کم در ح��ال اقدام برای خرید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حاج ابوالحس��ن از دیگ��ر نمایش��گاه‪‎‬داران نی��ز‬ ‫درب��اره ب��ازار تقاضای خودرو معتقد اس��ت هنوز‬ ‫مصرف کننده ه��ا درب��اره قیمت‪‎‬های خ��ودرو در‬ ‫تردید هس��تند و تنه��ا برای اگاه��ی از قیمت‪‎‬ها‬ ‫تماس می‪‎‬گیرند و هنوز اقدامی برای خرید صورت‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬سیستم اجتماعی‬ ‫در کش��ور ب��ه گونه ای اس��ت که وقت��ی کاالیی‬ ‫گران می ش��ود افراد به دنب��ال خرید ان محصول‬ ‫خواهند بود اما با وجود این شرایط در حال حاضر‬ ‫مصرف کننده ها در حال ارزیابی نوس��ان قیمت ها‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای خارج�ی تغیی�ر قیم�ت‬ ‫نداشتند‬ ‫کاش��انی در ادام��ه درباره خودروه��ای وارداتی‬ ‫ت تغییری‬ ‫گفت‪ :‬خودروهای وارداتی به لحاظ قیم ‬ ‫نداش��تند و به لحاظ تقاضا نیز بازار داغ شب عید‬ ‫را شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫جعف��ری از دیگر نمایش��گاه‪‎‬داران نی��ز در این‬ ‫زمین��ه گف��ت‪ :‬ب��ازار خودروه��ای وارداتی خوب‬ ‫نیس��ت و نوس��ان قیمت دالر باعث شده تا خرید‬ ‫و فروش محدودی ب��رای این نوع خودروها وجود‬ ‫داش��ته باشد و ممکن اس��ت خریدی اتفاق بیفتد‬ ‫اما بس��یار محدود بوده به طوری که بازار خرید و‬ ‫فروش قابل اتکا نیس��ت‪ .‬حاج‪‎‬ابوالحسن نیز درباره‬ ‫بازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬در این هفته تغییر‬ ‫انچنان��ی در قیمت های این نوع خودروها ش��اهد‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�د نمایش�گاه‪‎‬داران ب�ه روزه�ای‬ ‫پایانی سال‬ ‫کاش��انی از فعاالن بازار درب��اره پیش‏بینی‪‎‬های‬ ‫شب عید برای خرید خودرو گفت‪ :‬به احتمال زیاد‬ ‫وضعیت بازار تغییر کند و کس��انی که قصد خرید‬ ‫دارند در هر ش��رایطی در این روزها اقدام به خرید‬ ‫خواهن��د کرد اما هنوز در هفته نخس��ت اس��فند ‬ ‫تغییری در این زمینه رخ نداده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگ��ر بازار رونق نیاب��د در روزهایی که‬ ‫همه تصور می کنند خرید و فروش افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬نمایشگاه‪‎‬داران بسیار متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫ام��ا جعفری از دیگر فعاالن این حوزه بیان کرد‪:‬‬ ‫تجربه نش��ان داده در ش��ب عید‪ ،‬بازار با نوس��ان‬ ‫قیم��ت زیادی مواجه می ش��ود‪ ،‬همانط��ور که در‬ ‫سال‪‎‬های گذشته این اتفاق افتاد و قیمت‪‎‬ها به طور‬ ‫ناگهانی باال رفت اما شب عید با نام‪‎‬نویسی تعدادی‬ ‫از افراد و وارد ش��دن خودروها ب��ه بازار‪ ،‬قیمت‪‎‬ها‬ ‫کاهش یافت‪ .‬این روند نشان می دهد که کاهش یا‬ ‫افزایش قیمت ها در بازار خودرو کشور دارای قانون‬ ‫و قاعده خاصی نیست‪ .‬این نمایشگاه‪‎‬دار ادامه داد‪:‬‬ ‫به نظر می‪‎‬رسد کارخانه ها مدتی خودرو وارد بازار‬ ‫نکردند تا قیمت‪‎‬ها متعادل ش��ود و این روند باعث‬ ‫افزایش قیمت بعضی از خودروها شد‪.‬‬ ‫حاج‪‎‬ابوالحس��ن از دیگر فع��االن بازار خودرو نیز‬ ‫اظه��ار امی��دواری کرد ب��ازار رونق نس��بی بگیرد‬ ‫زیرا نمایش��گاه‪‎‬داران از این بی‪‎‬کاری و رکود دچار‬ ‫خستگی روحی شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در هفته‪‎‬ای که گذشت‬ ‫در ادام��ه به بررس��ی قیمت ان��واع خودروهای‬ ‫داخل��ی و وارداتی بازار در هفته نخس��ت اس��فند‬ ‫می پردازی��م ‪ .‬بر همین اس��اس قیمت خودروهای‬ ‫تولید داخل که با افزایش قیمت مواجه ش��دند از‬ ‫این قرار اس��ت؛ رنو تن��در اتوماتیک ای ‪ ۲‬با ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان افزایش به ‪ ۴۷‬میلیون تومان رس��ید‪.‬‬ ‫پژو پ��ارس نیز با افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی به ‪۳۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رس��ید‪ .‬اما خودروهای‬ ‫تولید داخ��ل که با کاهش قیمت معامله ش��دند‪،‬‬ ‫تنه��ا س��ایپا پرای�� د ای ایک��س ‪ ۱۱۱‬ب��ود که با‬ ‫کاه��ش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی ب��ه ‪ ۲۰‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬ام��ا خودروه��ای وارداتی نیز‬ ‫هفته پ��ر تغییری داش��تند و قیم��ت نمایندگی‬ ‫ری��و ‪ ۴‬مدل ‪ ۲۰۱۶‬از ‪ ۱۱۲‬میلیون تومان به ‪۱۲۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۱۶‬هزار تومان رس��ید‪ .‬همچنین در‬ ‫قیمت نمایندگی هیوندای توس��ان ا ی ایکس ‪۳۵‬‬ ‫با کاه��ش چند میلیون��ی از ‪ ۱۶۳‬میلیون و ‪۲۵۰‬‬ ‫ه��زار تومان به ‪ ۱۵۷‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫افت پیدا کرد‪ .‬در تغییر قیمت خودروهای وارداتی‬ ‫در بخش قیمت بازار کیا سورنتو اتاق جدید ‪۲۰۴‬‬ ‫فول ‪ ۲۰۱۶‬از ‪ ۲۳۰‬میلیون تومان به ‪ ۲۳۱‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش یافت‪ .‬س��راتو کوپه ‪ ۲‬مدل ‪۲۰۱۶‬‬ ‫نی��ز از ‪ ۱۳۳‬میلیون تومان به ‪ ۱۳۵‬میلیون تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین اکس��نت ف��ول ‪ ۲۰۱۶‬از ‪۱۰۲‬‬ ‫میلی��ون تومان به ‪ ۱۰۶‬میلیون تومان رس��ید‪ .‬در‬ ‫این بازار نیز هیوندای توسان ای ایکس ‪ ۳۵‬فول از‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلیون تومان به ‪ ۱۶۵‬میلیون تومان رس��ید‬ ‫که تغییر اساس��ی در قیمت نمایندگی و بازار این‬ ‫م��دل خودرو ب��ه خاطر تغییر م��دل از ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫اما کیا اپتیما فول ‪ ۲۰۱۶‬با کاهش یک میلیون‬ ‫تومانی به ‪ ۱۶۵‬میلیون تومان رسید‪ .‬کیا اسپرتیج‬ ‫ف��ول ‪ ۲۰۱۶‬نیز با همین مق��دار کاهش به ‪۱۶۴‬‬ ‫میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.000.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪28,700,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.400.000‬‬ ‫‪180.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪35.400.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪228.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.200.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,500.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪70.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪47.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪139.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪105.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نواوری در تولید‪ ،‬فوالدسازان را رقابتی می کند‬ ‫‪23‬‬ ‫چگونه به سمت اقتصاد معدنی حرکت کنیم؟‬ ‫‪ 24‬سرمایه گذاران واقعی در بخش معدن چه کسانی هستند؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برای جلوگیری از خواب سرمایه های سرگردان در بخش های غیرمولد‬ ‫نقدینگی را به سوی بخش معدن هدایت کنیم‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫در پ��ی ازاد ش��دن دالره��ای بلوک��ه ایران و‬ ‫تس��هیل صادرات به دلیل اجرایی شدن برجام و‬ ‫همچنین کاهش سود سپرده گذاری ها‪ ،‬در صورتی‬ ‫که افزایش نقدینگی به بخش های غیرمولد تزریق‬ ‫ش��ود باید در س��ال ‪ ۹۵‬منتظر افزایش تورم بود‬ ‫که بی ش��ک می تواند بازار را با چالش مواجه کند‪.‬‬ ‫در نتیجه ب��رای جلوگی��ری از ورود نقدینگی به‬ ‫بخش ه��ای غیرمول��د باید بخش ه��ای تولیدی و‬ ‫مولد کشور را فعال کرد‪.‬‬ ‫بخش مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ا در اختیار‬ ‫داش��تن ظرفیت ه��ای ف��راوان می توان��د یکی از‬ ‫بخش ه��ای جاذب نقدینگی ب��وده و به دنبال ان‬ ‫نقش خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز کاهش سود بانکی بدون استثنا‬ ‫یک��ی از موضوعات��ی ک��ه می توان��د در افزایش‬ ‫نقدینگی نقش افرینی کند‪ ،‬کاهش سود بانکی است‪.‬‬ ‫یکم اس��فند این تصمیم اجرایی ش��د و رییس کل‬ ‫بان��ک مرکزی اظهار کرد‪ :‬اگر بانکی خارج از ضابطه‬ ‫عمل کند با ان برخورد انضباطی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به دنبال توافق بانک ها برای کاهش نرخ س��ود‬ ‫س��پرده از ‪ ۲۰‬به ‪ ۱۸‬درصد شورای پول و اعتبار‬ ‫نیز این موضوع را تایید و نرخ سود تسهیالت را از‬ ‫‪ ۲۴‬به ‪ ۲۲‬درصد کاهش داد‪ .‬در عین حال که نرخ‬ ‫سود عقود مبادله ای نیز از ‪ ۲۱‬به ‪ ۲۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بانک ها موظف شدند که با تصمیمات اخذ شده در‬ ‫هفته گذشته مصوبات ش��ورای پول و اعتبار را از‬ ‫ام��روز اجرایی کرده و نرخ های جدید س��ود را در‬ ‫شبکه بانکی اعمال کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ولی اله سیف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی با اش��اره به اینکه با توجه به کاهش نرخ‬ ‫ت��ورم و تنگنای مالی موج��ود دلیلی بر باال بودن‬ ‫نرخ های س��ود بانکی و اعمال غیرمنطقی انها در‬ ‫ش��بکه بانکی وجود ندارد ب��ا تایید توافق بانک ها‬ ‫برای کاهش نرخ س��ود‪ ،‬تاکید کرد این تصمیم به‬ ‫هیچ عنوان دس��توری نیست و متناسب با فضای‬ ‫اقتصادی گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫انتظ��ار داریم بانک ها نرخ های س��ود مصوب را از‬ ‫امروز و بدون هیچ استثنایی در شعب خود اجرایی‬ ‫کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با توجه به ش��رایطی که‬ ‫برای ساماندهی نرخ سود بانکی فراهم شد نیازی‬ ‫نباشد که بازرس��ان ما به تک تک شعب سرکشی‬ ‫کرده و بانک ها را کنترل کنند‪.‬‬ ‫اما درباره نرخ سود تسهیالت نیز باید یاداور شد‬ ‫که با توجه به قرارداد مش��تریان با بانک ها‪ ،‬س��ود‬ ‫تس��هیالتی که تا پیش از اجرایی شدن مصوبات‬ ‫جدی��د در ش��بکه بانکی به مش��تری ارائه ش��ده‬ ‫براس��اس همان قرارداد و نرخ ه��ای قبلی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما در حال حاضر هر تس��هیالتی که قرارداد‬ ‫ان با مش��تری منعقد می شود باید براساس سود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد جدید باشد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن اق��دام ش��اید ح��ال و روز‬ ‫تولیدکنندگان بخش مولد کش��ور در س��ال اینده‬ ‫بس��یار بهت��ر از ام��روز باش��د ام��ا در صورتی که‬ ‫نقدینگی ایجاد ش��ده در کش��ور به دست دالالن‬ ‫افتاده و از بخش مولد کشور دور شود این موضوع‬ ‫می تواند تورم به همراه داش��ته باش��د که وضعیت‬ ‫صنایع را بیش از پیش در این اش��فته بازار‪ ،‬خراب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مش��کالت موج��ود در واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور به ویژه صنایع معدنی و همچنین‬ ‫کاه��ش قیم��ت مواد معدن��ی در ب��ازار داخلی و‬ ‫خارجی شاید این تصمیم کمک بزرگی به بخش‬ ‫مولد کش��ور باش��د‪ .‬اما در کنار ان باید به دنبال‬ ‫ج��ذب س��رمایه خارجی در بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی نیز باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگ�ی به س�وی بدهی ها خواهد‬ ‫رفت‬ ‫رضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫درباره هدایت‬ ‫نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی فوالد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه وضعیت اقتصادی فوالد جهان در‬ ‫س��ال اینده وضعیت چندان خوشایندی نخواهد‬ ‫ب��ود و ب��ه تعبی��ری می ت��وان ان را وضعیتی بد‬ ‫توصی��ف ک��رد‪ .‬یک��ی از دالیل اصلی ای��ن اتفاق‬ ‫مازاد تولید نسبت به مصرف است‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫پیش بینی می شود‪ ،‬قیمت نفت نیز بیش از امروز‬ ‫کاهش داشته باشد و صعود قیمت ان بعید است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود چنین مشکالتی در صورتی‬ ‫که نقدینگی وارد کشور شود برخی از پروژه هایی‬ ‫ق نیز می تواند‬ ‫نیمه کاره مان��ده و بدهی های معو ‬ ‫اصلی ترین اولویت برای اس��تفاده از این نقدینگی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بدهی داخلی ‪350‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی کش��ور اظهار کرد‪ :‬در صورتی که پول های‬ ‫بلوکه ش��ده ایران به صورت نقدی ازاد شود (زیرا‬ ‫چین و هند پافشاری بس��یاری به ارائه جنس به‬ ‫ق موجود را‬ ‫ج��ای پول دارند) تنها بدهی های معو ‬ ‫برطرف می کند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی تصریح کرد‪ :‬به نظر من اقدام مهم‬ ‫ب��رای س��ال اینده ان اس��ت که جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی در بخش های مختلف اقتصادی کش��ور‬ ‫انجام شود‪ .‬اگر این موضوع اجرایی شود‪ ،‬بی شک‬ ‫می توان ش��اهد رونق در کش��ور باشیم و کارهای‬ ‫زیر س��اختی برای بخش های مولد انجام می شود‪.‬‬ ‫با ایج��اد رونق در بخش های مختل��ف و افزایش‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬محرک خوبی در بازار فوالد شکل‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ج�ذب س�رمایه گذار خارج�ی در‬ ‫صنایع مادر‬ ‫عضو انجمن فوالد با بیان اینکه متاس��فانه ‪۳/۵‬‬ ‫میلی��ون تن محصول در کارخانه ها مانده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان ف��والد افزون بر‪۲۰‬درصد مصرف‬ ‫کش��ور در ط��ول یک س��ال اس��ت‪ .‬در واقع اگر‬ ‫نقدینگ��ی افزایش یابد و پروژه ها فعال ش��ود فکر‬ ‫نمی کنم در ‪ ۶‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۵‬شاهد افزایش‬ ‫تولید فوالد در کش��ور باشیم‪ .‬در نتیجه ابتدا باید‬ ‫وضعیت فوالدهای مانده در انبارها مشخص شود‬ ‫سپس به دنبال افزایش تولید در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ ،‬تم��ام کارخانه های فوالدی‬ ‫چه کوچک و چه بزرگ مش��کل کمبود نقدینگی‬ ‫و اعتب��ار دارند که اگر انها را ب��ا هم جمع بزنیم‬ ‫باید سیاست بانک مرکزی تغییر کرده و بهره های‬ ‫بانکی را کاهش و به صنعت تنفس دهند‪ .‬از سویی‬ ‫دیگ��ر باید اعتبار جدیدی به انها اختصاص دهند‬ ‫تا تولیدکنندگان بتوانند ش��روعی جدید داشته و‬ ‫سرعت چرخه صنعتی کشور را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در شرایطی که روابط سیاسی و بین المللی ایران‬ ‫دس��تخوش تغییر شده‪ ،‬س��رمایه گذاران بسیاری‬ ‫عالقه مند به فعالیت در بخش های اقتصادی ایران‬ ‫هستند‪ .‬بخش معدن و صنایع معدنی با در اختیار‬ ‫داش��تن ظرفیت های بسیار جزء بخش هایی است‬ ‫که تا به امروز سرمایه گذاران خارجی برای حضور‬ ‫در ان اظه��ار تمایل کرده ان��د اما نکته ای که باید‬ ‫در این میان مورد توجه قرار گیرد شفاف س��ازی‬ ‫سیاس��ت های ج��ذب س��رمای ه خارجی ب��وده تا‬ ‫س��رمایه گذار ب��ا اطمینان بیش��تر وارد این حوزه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پاسخ به این س��وال که چگونه‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را به حضور در پروژه های‬ ‫کوچک و متوسط عالقه مند کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گام نخس��ت باید سیاست های جذب سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی در کش��ور تغییر کن��د‪ .‬در واقع مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬دولت و قوه قضاییه باید برای این‬ ‫تغییر حرکت کنند تا برای س��رمایه گذار خارجی‬ ‫اطمینان ایجاد ش��ده و سرمایه خود را وارد ایران‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر باید سرمایه گذار را به سمت‬ ‫صنایع مادر و مولد کشور سوق دهند‪ .‬در صورتی‬ ‫که این اتفاق رخ دهد س��رمایه گذاران با بررس��ی‬ ‫کامل ش��رایط ب��رای س��رمایه گذارای وارد ایران‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫رضا شهرستانی‬ ‫پروژه هایی‬ ‫نیمه کاره مانده‬ ‫و بدهی های‬ ‫معوق نیز‬ ‫می تواند‬ ‫اصلی ترین‬ ‫اولویت برای‬ ‫استفاده از این‬ ‫نقدینگی باشد‬ ‫افتتاح رسمی کارخانه تولید شمش انتیموان سفیدابه‬ ‫کارخانه تولید نیمه صنعتی ش��مش انتیموان سفیدابه‬ ‫واقع در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان ب��ا حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امروز پنجشنبه افتتاح می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خط تولید شمش انتیموان‬ ‫س��فیدابه با ظرفیت روزانه ‪1/5‬تن سنگ ورودی و تولید‬ ‫‪ 300‬کیلوگ��رم ش��مش با عیار ‪ 99/96‬درصد اس��ت که‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬به صورت ازمایش��ی در مرک��ز تحقیقات‬ ‫فراوری مواد معدنی ایران (کرج) راه اندازی و از کانسنگ‬ ‫با عیار ‪ 15‬درصد‪ ،‬ش��مش انتیموان تولید ش��د‪ .‬تاکنون‬ ‫برای واحد فراوری انتیموان س��فیدابه‪ ،‬حدود‪ 60‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب��ا تولی��د فل��ز انتیم��وان‪ ،‬ای��ران به جمع ‪ 8‬کش��ور‬ ‫تولید کنن��ده این فلز اس��تراتژیک در جهان بعد از چین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬بولیوی‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫مکزیک و امریکا پیوست‪.‬‬ ‫فل��ز انتیموان در صنایع مختلف از جمله الکترونیکی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬باتری سازی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬داروسازی‪،‬‬ ‫رنگ و نیز س��اخت الیاژهای محک��م در برابر خوردگی و‬ ‫فرس��ودگی استفاده می شود و در سال های اخیر به سبب‬ ‫رشد مصرف این فلز‪ ،‬قیمت افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬ذخایر انتیموان کش��ور در اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان متمرکز اس��ت که تاکنون ‪25‬‬ ‫ه��زار تن ذخیره قطعی با عیار ‪ 16‬درصد در این اس��تان‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫انتیموان‪ ،‬عنصر شیمیایی است که در مواد ضد اتش‪،‬‬ ‫رنگ ها‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬لعاب و الیاژهای گوناگون و الستیک‬ ‫به کار می رود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از انتیموان در صنایع نیمه هادی و در تولید‬ ‫دیود ه��ا‪ ،‬موج یاب های م��ادون قرمز و وس��ایل ‪Hall-‬‬ ‫‪ effect‬رو به افزایش اس��ت‪ .‬از سویی دیگر این شبه فلز‪،‬‬ ‫به صورت الیاژ موجب افزایش سختی و مقاومت مکانیکی‬ ‫سرب می ش��ود‪ .‬مهم ترین کاربرد فلز انتیموان به عنوان‬ ‫سخت کننده سرب در خازن ها است‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه ب��ه اهمیت ف��راوان این م��اده معدنی‪،‬‬ ‫نخس��تین کارخانه انتیموان کش��ور امروز با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بهره برداری می رس��د‪ .‬معدن‬ ‫انتیموان سفیدابه در فاصله ‪ ۱۵۰‬کیلومتری شمال غرب‬ ‫زابل واقع شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۸۲‬با حف��ر ‪ ۱۰۸۸‬متر گمان��ه‪ ،‬ذخیره ای‬ ‫مع��ادل ‪ ۶۳‬ه��زار تن با عیار متوس��ط ‪ ۱۳=Sb‬درصد به‬ ‫اثبات رسید که در انتها با بررسی و تایید گزارش عملیات‬ ‫اکتش��اف ب��ه ش��ماره ‪ ۱۳۶۳۶‬م��ورخ ‪ ۸۵/۰۵/۲۹‬ثبت‬ ‫ش��ده در دبیرخانه این س��ازمان گواهینامه کشف معدن‬ ‫انتیموان س��فیدابه با ذخیره قطعی ‪ ۵۴۶۵‬تن کانسنگ‬ ‫انتیموان با عیار ‪۳۷=Sb۲S۳‬درصد به نام شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران صادر شد و پروانه بهره برداری ان‬ ‫در ‪ ۹۱/۰۳/۳۱‬به مدت ‪ ۹‬سال تمدید شده است‪.‬‬ ‫میزان استخراج اس��می این معدن بر اساس اصالحیه‬ ‫پروان��ه بهره برداری ‪ ۵۰۰‬تن تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬معدن‬ ‫انتیموان سفیدابه توانست برای ‪20‬نفر اشتغال مستقیم و‬ ‫‪20‬نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند‪.‬‬ ‫ی که‬ ‫در مطالعات ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی تکمیل ‬ ‫در محدوده معدنی انتیموان س��فیدابه در سال ‪ ۹۲‬و ‪۹۳‬‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬ذخیره انتیموان افزون بر ‪ ۲۵۰۰۰‬تن با عیار‬ ‫‪ ۱۵=Sb۲S۳‬درصد افزای��ش یافت که هم اکنون گزارش‬ ‫مطالعات انجام ش��ده از س��وی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران در دست بررسی از سوی ایمیدرو است‪.‬‬ ‫مطالعات امکان س��نجی ف��راوری انتیم��وان و تولید‬ ‫ش��مش در مقی��اس ازمایش��گاهی برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور در موسس��ه تحقیقات و کارب��رد مواد معدنی‬ ‫(کرج) انجام که منجر به کس��ب دانش فنی تولید شمش‬ ‫انتیموان شد‪ .‬با توجه به تمرکز ذخایر انتیموان کشور در‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان و وجود مناطق مستعد در‬ ‫حال اکتش��اف انتیموان در منطقه مقدمات احداث واحد‬ ‫فراوری در محدوده معدن از نیمه دوم سال ‪ ۹۳‬بر اساس‬ ‫مصوبات شورای ادارات هم خانواده استان با حضور مقام‬ ‫عالی وزارت فراهم شد‪.‬‬ ‫این واحد با س��رمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‪ ،‬اش��تغال‬ ‫‪ ۲۰‬نفر با ظرفیت ورودی روزانه ‪ ۱/۵‬تن کانس��نگ (قابل‬ ‫افزایش تا ‪ ۴/۵‬تن) با عیار ‪ ۱۵=Sb۲O۳‬درصد و ظرفیت‬ ‫خروج��ی روزانه ‪ ۳۰۰‬کیلو ش��مش انتیم��وان در محل‬ ‫معدن انتیموان س��فیدابه ایجاد ش��ده که در موعد مقرر‬ ‫از ان بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ پرداخت ‪ 110‬میلیارد تومان‬ ‫به بزرگترین نهاد حمایتی معدن‬ ‫‪ 110‬میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی واریز شد‪.‬‬ ‫محمدرضا عربی مزرعه ش��اهی؛ مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با بیان این مطلب گفت‪ :‬با‬ ‫بازرس قانونی درباره افزایش سرمایه صندوق به توافق نهایی‬ ‫رس��یده ایم و سرمایه صندوق به ‪ 110‬میلیارد تومان افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن ‪ ،24‬وی در ادامه افزود‪ :‬درباره افزایش‬ ‫س��رمایه موانعی بود که توانستیم با ارائه یک مدل این موانع‬ ‫را با بازرس قانونی برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫تصریح کرد‪ 33 :‬میلیارد تومان دیگر افزایش سرمایه صندوق‬ ‫نیز تا ‪ 2‬س��ال اینده از محل اورده های س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫عرب��ی مزرعه ش��اهی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به س��رمایه‬ ‫‪10‬میلی��ارد تومانی صن��دوق در ابتدای تاس��یس‪ ،‬صندوق‬ ‫توانس��ت مصوبه افزایش س��رمایه تا ‪ 68‬میلیارد تومان را از‬ ‫مراجع قانونی دریافت کند تا بتواند سهم بیشتری در پوشش‬ ‫خطر عملیات معدنکاری از اکتشاف تا فراوری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬بر اس��اس قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫هیات وزی��ران‪ ،‬مصوبه واریز ‪ 200‬میلی��ون دالر به مجموع‬ ‫صندوق ه��ای حمایتی را صادر کرد که بر این اس��اس ‪100‬‬ ‫میلیون دالر س��هم صندوق ضمانت صادرات و ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالر مابق��ی بی��ن ‪ 4‬صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنای��ع الکترونی��ک‪ ،‬بیم��ه فعالیت های معدنی‪ ،‬توس��عه و‬ ‫حمای��ت از صنایع دریایی و ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک تقسیم شد‪ .‬گفتنی است صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی در راستای اهداف اقتصادی کالن کشور‬ ‫و همچنین تقویت و حمایت از س��رمایه گذاران خصوصی در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬با عنای��ت به ماده ‪ 31‬قان��ون معادن مصوب‬ ‫‪ 1377‬در س��ال ‪ 1380‬تاس��یس ش��ده و به منظور تحقق‬ ‫توس��عه پایدار در بخش مع��دن و ایجاد تضمی��ن و امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این‬ ‫سرمایه گذاری ها‪ ،‬فعالیت می کند‪ .‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رییس جمه��ور‪ ،‬این مصوبه را در ‪ 1394 /7 /12‬برای اجرا‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ یک میلیارد تن ذخیره مس‬ ‫در مرحله گواهی کشف‬ ‫یکی از دغدغه های اکتش��اف گران و سازمان زمین شناسی‬ ‫به عنوان متولی بخش اکتشاف کشور‪ ،‬تجهیز با فناوری های‬ ‫روز اس��ت‪ .‬به گزارش معدن‪ ،24‬بهروز برنا‪ ،‬معاون اکتشافات‬ ‫سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی ایران با بیان این‬ ‫مطلب گف��ت‪ :‬فناوری های جدی��د نه تنها می تواند س��بب‬ ‫س��رعت در فعالیت های اکتش��افی ش��ود بلکه برای محک‬ ‫زدن محدوده ه��ای امیدبخ��ش نی��ز موثر خواه��د بود‪ .‬وی‬ ‫مناطق امیدبخش معدنی کشور را بیش از ‪ 15‬هزار محدوده‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬برای بررسی اقتصادی این محدوده های‬ ‫امیدبخش نیاز اس��ت که روی انها کارهای اکتش��افی انجام‬ ‫شود‪ .‬برنا اکتشاف ذخایر پنهان را یکی از اولویت های سازمان‬ ‫زمین شناس��ی عنوان کرد و گفت‪ :‬انجام تمامی این اقدامات‬ ‫نیازمند فناوری های نوین و ابزارهای مختص خود است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحریم ها سبب بومی شدن برخی از‬ ‫این فناوری های شده و اکنون نیز می توان شاهد پیشرفت و‬ ‫گس��ترش اس��تفاده از فناوری های نو در کشور بود تا سبب‬ ‫تحول ش��ود‪ .‬برنا گفت‪ :‬بسیاری از ماشین االت کهنه نیاز به‬ ‫تغیی��ر و جایگزینی دارد تا تولی��دات افزایش یافته و به تبع‬ ‫ان زنجیره ارزش کامل ش��ده و در کنار ان نیز کمک کننده‬ ‫اش��تغال و اقتصاد کشور نیز باشد‪ .‬معاون اکتشافات سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی ادام��ه داد‪ :‬ما می توانیم‬ ‫پل ارتباط��ی با جهان پیش رو مانند اس��یا و اروپا که عمده‬ ‫مصرف کنندگان موادمعدنی بوده و بازارهای هدف مناس��بی‬ ‫برای ایران به شمار می ایند‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫وی برنامه اصلی سازمان زمین شناسی برای سال اینده را‬ ‫تکمیل اطالعات پایه در مرحله ‪ 25‬هزار در پهنه ها دانس��ت‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا این کار بخش خصوصی ق��ادر خواهد بود‬ ‫فعالیت خود را از مرحله اکتشافی عمومی و باالتر اغاز کند‪.‬‬ ‫برنا خاطرنشان کرد‪ :‬هرچه فاز اکتشاف کالن تر دیده شود‬ ‫حلقه های بعدی معدنکاری روان تر کار خود را ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬وی درب��اره مس نیز گفت‪ :‬با توجه به گزارش��ات کمیته‬ ‫اکتشاف ملی و با وجود کمربند شناخته شده مس در کشور‪،‬‬ ‫یک میلیارد تن ذخیره مس کش��ور در نوبت گواهی کش��ف‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون اکتشافات س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی در پایان‪ ،‬وجود ‪ 85‬ذخیره پورفی��ری و ‪ 5‬تا ‪ 6‬نوع‬ ‫مس زایی در کشور را بسیار امیدوارکننده خواند و گفت‪ :‬تنها‬ ‫در ‪ 3‬اس��تان کشور اندیسی از مس شناس��ایی نشده اما در‬ ‫بقیه اس��تان ها مس دیده ش��ده و بهره برداری از این ذخایر‬ ‫نیازمند برنامه ای منس��جم اس��ت‪ .‬وی ذخایر همراه مس را‬ ‫مولیبدن‪ ،‬س��لنیوم‪ ،‬طال و نقره دانس��ت و گفت‪ :‬این عناصر‬ ‫همراه ارزش افزوده ذخایر مس را باالتر می برد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تامین مالی صنعت سیمان با بورس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫دولت به ذوب اهن اصفهان‬ ‫براس��اس مصوب��ه ش��ماره ‪ ۵۲۸۷۸ /۱۴۹۶۸۸‬هی��ات‬ ‫وزیران‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک رفاه‬ ‫به شرکت ذوب اهن اصفهان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ ،۲۴‬براس��اس مصوب��ه اخیر هیات‬ ‫وزیران برای رفع مش��کل پرداخت حقوق کارگران معادن‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬مقرر شد از سوی بانک رفاه یک هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت در اختیار شرکت ذوب اهن اصفهان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ن س��ال جاری مصوبه‬ ‫دبی��ر هی��ات دول��ت در ‪ ۱۴‬بهم ‬ ‫نامب��رده را به رییس کل بانک مرکزی ایران ابالغ و بانک‬ ‫مرکزی نیز بانک رفاه کارگران را به منظور ارائه تسهیالت‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومانی به شرکت ذوب اهن اصفهان معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفه��ان درخواس��ت تس��هیالت‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد تومانی را در مکاتبات اخیر خود به بانک رفاه‬ ‫کارگران داده است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری قیمت فروش زغال سنگ و کک نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۳‬با افزای��ش ‪۱۵‬درصدی م��ورد تایید کمیته‬ ‫پشتیبانی زغال س��نگ قرارگرفته و با تایید نهایی وزرای‬ ‫کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫ذوب اهن اصفهان اعالم شده اما شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫این افزایش قیمت را اعمال نکرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت محصول معادن زغال س��نگ کش��ور به‬ ‫دلیل کک شو بودن انحصاری و تنها خریدار ان ذوب اهن‬ ‫اصفهان اس��ت بنابرای��ن بازار رقابتی ب��رای این محصول‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫زغال سنگ خارجی را به عنوان خوراک ورودی کارخانه با‬ ‫قیمت باالتر از معادن زغال س��نگ داخلی وارد می کند اما‬ ‫حاضر به قبول افزایش قیمت زغال س��نگ خریداری شده‬ ‫از معادن داخل کشور نیس��ت و درنتیجه برخی ازمعادن‬ ‫کوچک زغال سنگ به دلیل ضررده بودن‪ ،‬تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجدیدنظر در رابطه صنعت فوالد و مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫نواوری در تولید‪ ،‬فوالدسازان را رقابتی می کند‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫شهرام عباسی‬ ‫تنها راه نجات تولید کنندگان‬ ‫داشتن نگاه صادراتی است‬ ‫مدیرعام��ل یک ش��رکت مهندس��ی در زمینه معدن و‬ ‫بازرگانی خارجی معتقد است‪ :‬اگر شرکت های تولیدکننده‬ ‫در س��ال اینده نگاه صادراتی نداشته باشند‪ ،‬با مشکالت‬ ‫بزرگی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬محمدعل��ی حاجی ابادی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت بودجه ای کش��ورها و کاهش‬ ‫قیمت نفت و فوالد در سطح بین المللی‪ ،‬پیش بینی ما این‬ ‫است که شرکت هایی موفق خواهند بود که بحث صادرات‬ ‫را در اولویت برنامه های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد‬ ‫الی��اژی ایران‪ ،‬ف��والد الیاژی اصفهان و گ��روه ملی فوالد‬ ‫و ذوب اهن جزو ش��رکت های فوالدی هس��تند که با انها‬ ‫همکاری داریم‪ ،‬درباره محصوالت کشور چین گفت‪ :‬برخی‬ ‫افراد معتقدن��د کیفیت محصوالت چینی پایین اما قیمت‬ ‫ان ارزان اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که چین محصوالت‬ ‫خ��ود را در درجه ه��ای مختلف و با قیمت ه��ای متفاوت‬ ‫تولی��د می کند‪ .‬متاس��فانه برخی از همکاران ما به س��راغ‬ ‫محصوالت ارزان می روند که بدون شک از کیفیت پایینی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مواد اولیه ارزان و قابل‬ ‫دس��ترس یکی از مهم ترین مزیت های موجود در کش��ور‬ ‫اس��ت اضافه کرد‪ :‬متاس��فانه ما دو فرصت بسیار خوب در‬ ‫بازار را س��ال های گذشته از دست دادیم‪ ،‬نخستین فرصت‬ ‫از دس��ت رفته به سال ‪ 1991‬میالدی و فروپاشی شوروی‬ ‫باز می گردد‪ .‬در ان سال بازار خوبی در حدود ‪ 350‬میلیون‬ ‫نفر از کش��ورهای مشترک المنافع را در اختیار داشتیم که‬ ‫متاسفانه برخی تاجران به دلیل صادرات کاالی نامرغوب به‬ ‫این بازار باعث از دست رفتن این فرصت شدند‪ .‬همچنین‬ ‫پس از جنگ بوس��نی و هرزگوین بازار بوسنی بطور کلی‬ ‫در دست ما بود‪ ،‬اما به دلیل ورود جنس نامرغوب از سوی‬ ‫تاجران ایرانی به این کش��ور بازار بوس��نی را نیز از دست‬ ‫دادی��م‪ .‬در حال حاضر فرصت دیگ��ری پیش روی ما قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬خوشبختانه از سال ‪ 1991‬میالدی تاجران ما‬ ‫تغییر رویه داده و کیفیت تولیدات کشور ما باال رفته است‪،‬‬ ‫به ط��وری که صادرکنندگان ایرانی به اصول اولیه صادرات‬ ‫اش��راف دارند‪ ،‬در نتیجه االن زمان خوبی اس��ت تا از بازار‬ ‫بزرگ روسیه و چند کش��ور دیگر همچون روسیه سفید‪،‬‬ ‫قزاقس��تان و‪ ...‬که با روسیه قرارداد گمرکی دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت معدن��ی‪ ،‬بازرگانی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬ارتباط میان زیرساخت و صادرات مانند ارتباط مرغ‬ ‫و تخم مرغ اس��ت‪ ،‬یعنی تا زمانی که صادرات انجام نشود‬ ‫نیاز به زیرس��اخت و تامین منابع مالی احساس نمی شود‪،‬‬ ‫از سویی با ایجاد زیرساخت می توان صادرات را انجام داد‪.‬‬ ‫بنابراین باید در حوزه هایی مانند س��نگ‪ ،‬مواد معدنی و ‪...‬‬ ‫که مزیت نس��بی وجود دارد‪ ،‬بازار هدف را شناسایی کرده‬ ‫و ش��روع به فعالیت کنیم‪ .‬در غیراین صورت شرکت هایی‬ ‫که سال اینده صادرات نداشته باشند با مشکالت سنگینی‬ ‫مواجه می شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در سمینار اموزشی «اشنایی با‬ ‫راهکارهای تامین مالی شرکت های صنعت سیمان» صنعتگران سیمان را دعوت‬ ‫به تامین مالی از طریق بورس کاالی ایران کرد‪ .‬عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪:‬در گذشته اولویت صنعت سیمان تولید‬ ‫بود ولی امروز به دلیل کاهش فروش‪ ،‬تامین مالی دغدغه ما شده است‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫ثانی عابدینی‬ ‫هم��کاری فوالدس��ازان با واحده��ای تحقیق و‬ ‫توس��عه نه تنها باعث می ش��ود‪ ،‬نق��اط ضعف این‬ ‫واحدها شناس��ایی و درجهت رفع انها اقدام شود‬ ‫بلکه در راستای تولید محصوالت جدید و رقابتی‬ ‫گام ه��ای موث��ری برداش��ته می ش��ود‪ .‬انطور که‬ ‫کارشناسان تحقیق و توسعه می گویند در شرایط‬ ‫کنونی ش��رکت هایی موفق هستند که با استفاده‬ ‫از فناوری ه��ای روز دنیا در تولید محصوالت خود‬ ‫نواور باشند که البته این موضوع باعث می شود تا‬ ‫میزان تقاضا برای محصوالت انها در کش��ورهای‬ ‫خارج��ی افزایش پیدا کند و در نهایت تحقق این‬ ‫امر ارزش افزوده باالیی را در این ش��رکت ها ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در بررسی‬ ‫از وضعیت واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه در کارخانه های فوالد سازی و همکاری‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد با این مراکز‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان بر اهمیت همکاری‬ ‫با مراکز تحقیق و توسعه تاکید می کنند‪ .‬به گفته‬ ‫مع��اون پژوهش و فناوری ف��والد مبارکه اصفهان‬ ‫این ش��رکت با ‪ ۱۱۵‬ش��رکت پژوهشی همکاری‬ ‫دارد و تاکن��ون ‪۲۵‬میلی��ارد تومان بابت همکاری‬ ‫با این مراکز هزینه کرده است‪ .‬اما در مقابل مدیر‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و بومی سازی ذوب اهن اصفهان‬ ‫معتقد اس��ت واحده��ای تحقیق و توس��عه هنوز‬ ‫جای��گاه ویژه ای در کش��ور ندارن��د و درحالی که‬ ‫بخش عمده ای از بودجه کشورهای خارجی به این‬ ‫مراکز تعلق می گیرد اما در کش��ور ما سهم اندکی‬ ‫از هزینه ه��ا به مراکز تحقیق و توس��عه اختصاص‬ ‫داده می شود عالوه بر ان این مراکز از دانش فنی‬ ‫الزم برای س��اخت و تولید تجهیزات کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی برخوردار نیستند و تنها در انجام ان‬ ‫دس��ته از پروژه های پژوهشی که در فرایند تولید‬ ‫استفاده می ش��ود می توانند به فوالدسازان کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت فوالد به نواوری‬ ‫در همین حال مدیر تحقیق و توس��عه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط صنعت فوالد و پیش��ی‬ ‫گرفتن عرضه از تقاضا در داخل و خارج از کشور‪،‬‬ ‫شاهد افزایش رقابت در حوزه داخلی و بین المللی‬ ‫هس��تیم؛ در ای��ن ش��رایط تنه��ا ش��رکت هایی‬ ‫می توانند موفق باش��ند که با تمرکز بر مزیت های‬ ‫خ��ود محص��والت و خدم��ات جذاب ت��ری را به‬ ‫مشتری ارائه کنند‪.‬‬ ‫ش��هرام عباس��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬واحده��ای‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد باید در فراینده��ای داخلی‪،‬‬ ‫محص��والت و خدمات خود ن��واوری و بهبودهای‬ ‫جهش��ی داشته باش��ند از این رو با توجه به نقش‬ ‫تحقیق و توس��عه در نواوری و پژوهش می توانند‬ ‫مزیت های خود را حفظ کرده و ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬با توجه به اهمیت یافتن روزافزون‬ ‫پژوهش در دانش��گاه ها و تغییر در ماموریت انها‪،‬‬ ‫ارتباط صنعت و دانش��گاه در بین صنایع از جمله‬ ‫صنعت فوالد در حال رش��د و توس��عه است و در‬ ‫طرف مقابل نیز با توج��ه به نیاز صنعت فوالد به‬ ‫ن��واوری در فرایندها و محصوالت و خدمات‪ ،‬نیاز‬ ‫به ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز پژوهش بیش‬ ‫از پیش احساس می شود به گونه ای که دانشگاه ها‬ ‫ی پایه به پژوهش های‬ ‫عالوه بر انجام پژوهش ه��ا ‬ ‫کاربردی و توس��عه ای مورد استفاده در صنعت رو‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ادامه داد‪ :‬امروزه فن��اوری و دانش فنی‬ ‫تولید محصوالت فوالدی در کش��ور تاحد زیادی‬ ‫بومی س��ازی ش��ده از این رو با تلفی��ق تجارب و‬ ‫تخصص موجود در صنعت فوالد‪ ،‬دانش و تخصص‬ ‫ایج��اد ش��ده در دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز پژوهش��ی و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان بس��یاری از فناوری های‬ ‫کلیدی و دانش فنی تولید محصوالت فوالدی در‬ ‫داخل کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایجاد مزیت های رقابتی تنها از طریق‬ ‫مدیریت دانش‪ ،‬فن��اوری و نواوری در فرایندها و‬ ‫محصوالت میس��ر است و با توجه به رقابت شدید‬ ‫در صنعت فوالد‪ ،‬تنها شرکت هایی موفق خواهند‬ ‫ش��د که نواور باش��ند و ن��واوری در محصوالت‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬فراین��د و فناوری تنه��ا از طریق انجام‬ ‫پژوهش ه��ای کاربردی و توس��عه ای و بکارگیری‬ ‫نتایج این پژوهش ها در صنعت امکان پذیر است از‬ ‫این رو نیاز به پژوهش‪ ،‬توسعه و نواوری روزبه روز‬ ‫بیشتر احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فناوری های روز دنیا‬ ‫در همی��ن زمینه مع��اون پژوه��ش و فناوری‬ ‫ف��والد مبارکه اصفه��ان در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان حداقل‬ ‫با ‪ ۱۱۵‬موسسه پژوهش��ی و دانشگاهی همکاری‬ ‫دارد و ح��دود ‪ ۹۵۰‬پروژه پژوهش��ی در ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان انجام ش��ده که فعالیت های‬ ‫این ش��رکت با موسس��ه های پژوهش��ی بیش از‬ ‫‪۲۵‬میلیارد تومان ارزش مالی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه ‪۵۰‬درصد‬ ‫فوالد کشور را تولید می کند؛ این شرکت به عنوان‬ ‫ش��رکتی پیش��تاز در تولید محص��والت فوالدی‬ ‫همکاری های زی��ادی با مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫ارزان��ی ادام��ه داد‪ :‬در س��طح کش��ور نی��ز‬ ‫فوالدس��ازی ها ب��ا واحده��ای تحقیق و توس��عه‬ ‫هم��کاری می کنند اما با توجه به مش��کالتی که‬ ‫شرکت های تولیدکننده فوالد با ان مواجه هستند‬ ‫و مش��کالت مال��ی ک��ه در این ش��رکت ها وجود‬ ‫دارد گس��تردگی این همکاری ها با مراکز تحقیق‬ ‫و توسعه به اندازه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬طراح��ی و تولید تمامی‬ ‫محصوالت فوالدی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫که محص��والت وی��ژه ای هس��تند در داخل این‬ ‫ش��رکت انجام می ش��ود که از جمله این تولیدات‬ ‫می ت��وان به ورق اجدار‪ ،‬ورق رنگ چروک و تولید‬ ‫محصوالتی مورد نیاز خودروس��ازان کشور اشاره‬ ‫کرد ک��ه طراحی تمامی این محص��والت در این‬ ‫شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫معتقد است فوالدس��ازان به منظور رقابتی شدن‬ ‫بای��د مطابق با فناوری های روز دنیا حرکت کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو همکاری با واحدهای تحقیق و توس��عه‬ ‫در کش��ور برای تحقق این امر ضروری است و از‬ ‫س��ویی نی��ز در هر کدام از بخش ه��ا که از لحاظ‬ ‫پژوه��ش در کش��ور با کمب��ود مواجه هس��تیم‬ ‫می توانیم با موسسات بیرونی همکاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جای�گاه ناپیدای واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫مدیر پژوهش‪ ،‬فناوری و بومی س��ازی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫کش��ور دانش فنی مورد نیاز برای ساخت و تولید‬ ‫تجهی��زات مورد نی��از کارخانه های فوالدس��ازی‬ ‫وج��ود ندارد و مراکز تحقیق و توس��عه نیز از این‬ ‫دانش بی بهره هس��تند بنابرای��ن این تجهیزات از‬ ‫کش��ورهای خارجی وارد می ش��ود و این امر یکی‬ ‫از ضعف های کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫ثانی عابدین��ی اظهار ک��رد‪ :‬واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه کش��ور برای همکاری با تولیدکنندگان‬ ‫فوالد در فرایند تولید مشکلی ندارند اما در زمینه‬ ‫س��اخت تجهیزات موردنیاز ب��رای تولید فوالد با‬ ‫مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫به گفته عابدینی همکاری تولیدکنندگان فوالد‬ ‫با دانش��گاه ها بیش��تر درباره پروژه های پژوهشی‬ ‫اس��ت ام��ا در زمین��ه فراین��د تولید و س��اخت‬ ‫تجهیزات موردنی��از برای تولید ف��والد همکاری‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه جایگاه ویژه ای در کشور ندارند و بر فرض‬ ‫مث��ال اگر در کش��ورهای خارج��ی ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬درصد‬ ‫از ف��روش کارخانه ه��ای فوالدی ب��ه فعالیت های‬ ‫پژوه��ش اختص��اص پی��دا می کند ای��ن رقم در‬ ‫واحده��ای تولیدکننده فوالد در ای��ران به ‪0/1‬یا‬ ‫‪ 0/01‬می رسد‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش‪ ،‬فناوری و بومی س��ازی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان تصریح کرد‪ :‬در ایران بودجه پژوهش��ی‬ ‫شرکت های تولیدی را قطع می کنند ولی در دنیا‬ ‫زمانی که واحدهای فوالدس��ازی با مشکل مواجه‬ ‫می شوند هزینه های پژوهشی را افزایش می دهند‬ ‫تا ان دس��ته از فعالیت های تولیدی که از توجیه‬ ‫فن��ی و اقتص��ادی برخوردار اس��ت در کارخانه ها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬البته در کش��ور ما نی��ز فعالیت های‬ ‫مناس��بی انجام ش��ده اما این اقدامات در مقایسه‬ ‫با س��ایر کشوره ا سهم اندکی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫عابدینی در پاسخ به این پرسش که ایا می توان‬ ‫از مشاوران خارجی برای تولید محصوالت جدید‬ ‫فوالدی اس��تفاده ک��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کارخانه های‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان از این مش��اوران اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود و این کارخانه درحال حاض��ر اقدام به‬ ‫تولید فوالدهای خاص کرده است‪.‬‬ ‫صادرات سیمان از بورسکاال‪ ،‬قانون شود‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان در‬ ‫س��مینار اموزش��ی «اش��نایی با راهکارهای تامین مالی‬ ‫شرکت های صنعت سیمان» صنعتگران سیمان را دعوت‬ ‫به تامین مالی از طریق بورس کاالی ایران کرد‪.‬‬ ‫در این س��یمنار اموزش��ی که از س��وی شرکت تامین‬ ‫س��رمایه امین و ب��ا همکاری انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان با بیان اینکه ای��ن روزها موضوع فروش و تامین‬ ‫مالی برای صنعت س��یمان در اولویت قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫گذش��ته اولویت صنعت س��یمان تولید بود ولی امروز به‬ ‫دلیل کاهش فروش‪ ،‬تامین مالی دغدغه ما شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ورس کاالی ایران یکی از ظرفیت ها‬ ‫برای تامین مالی و فروش برای صنعت سیمان است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه ف��روش داخلی و صادراتی س��یمان در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫س��ال جاری نسبت به دوره مشابه س��ال قبل به ترتیب‬ ‫کاه��ش ‪۱۰‬و ‪ 18/4‬درصدی داش��ته‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دالیل‬ ‫عمده کاهش تقاضای س��یمان ش��امل کاهش س��اخت‬ ‫و س��از– ناش��ی از انتقال س��رمایه ها به سیستم بانکی ‪-‬‬ ‫کاهش بودجه های عمران��ی و پیش بینی افزایش نیافتن‬ ‫بودجه های عمرانی به دلیل بدهی های دولت به بانک ها‪،‬‬ ‫صن��دوق تامین اجتماع��ی و بازنشس��تگی‪ ،‬پیمانکاران و‬ ‫کاهش صادرات بوده است‪.‬‬ ‫ش��یخان تش��ریح کرد‪ :‬کاهش درامدهای ارزی بیشتر‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت به دلیل پایین امدن قیمت‬ ‫نف��ت و به دنبال ان کاهش بودجه ه��ای عمرانی در این‬ ‫کش��ورها‪ ،‬موجب کاهش صادرات س��یمان به ان مناطق‬ ‫شده اس��ت همچنین‪ ،‬بحران های به وجود امده ناشی از‬ ‫جنگ در عراق‪ -‬به عن��وان بزرگترین بازار صادراتی ایران‬ ‫با اختصاص ‪ ۶۰‬درصد صادرات‪ -‬صادرات صنعت سیمان‬ ‫را کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش قیمت ه��ای صادراتی به دلیل رقابت‬ ‫منفی در داخل‪ ،‬گشایش نیافتن ال سی صادراتی به دلیل‬ ‫تحریم های بین المللی و مش��کالت حمل و نقل و ناوگان‬ ‫جاده ای از دیگر دالیل کاهش صادرات سیمان ایران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل مازاد عرض��ه و رقابت منفی در بازار‪ ،‬بهای‬ ‫فروش هر تن سیمان در بیشتر شرکت ها زیر قیمت های‬ ‫مصوب ش��ده و برخی از ش��رکت ها حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬هزار‬ ‫تومان زیرقیمت مصوب و با تخفیفات قابل توجه محصول‬ ‫خود را به فروش رسانده اند و این موضوع منجر به کاهش‬ ‫س��ود اوری صنعت و تحمیل افزون ب��ر یک هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان شده است‪.‬‬ ‫ش��یخان ادامه داد‪ :‬با توجه به ش��رایط بازار به منظور‬ ‫افزایش حجم فروش‪ ،‬بیش��تر ش��رکت ها نسیه فروش��ی‬ ‫دوماهه داش��ته اند؛ به گونه ای که مانده حساب ها و اسناد‬ ‫دریافتی ش��رکت ها بین ‪ ۹۰۰‬تا یک هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد می ش��ود که این موضوع‪ ،‬شرکت ها را با مشکالت‬ ‫شدید نقدینگی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه صنعتگران سیمان می توانند‬ ‫برای رفع موضوع فروش و رفع مش��کالت نقدینگی واحد‬ ‫خ��ود از طریق بورس کاالی ای��ران اقدام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫تازگی شرکت س��یمان سپاهان با استفاده از قراردادهای‬ ‫س��لف موازی اس��تاندارد‪ ،‬از طریق ب��ورس کاالی ایران‬ ‫تامین مالی داشته که از این به بعد صنعتگران این حوزه‬ ‫می توانند با اس��تفاده از ابزارهای مالی چون سلف موازی‬ ‫اس��تاندارد و گواهی س��پرده کاالیی‪ ،‬مشکالت نقدینگی‬ ‫خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ :‬توافقاتی برای صادرات سیمان از طریق‬ ‫بورس کاال انجام شده است؛ از سازمان توسعه تجارت نیز‬ ‫درخواست کرده ایم صادرات سیمان فقط با گواهی معامله‬ ‫در بورس کاال پذیرفته و به قانون تبدیل شود و هم اکنون‬ ‫منتظر جواب این نهاد هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رمزموفقی�ت س�یمان در یکپارچگی فروش‬ ‫و قیمت‬ ‫در ادامه این سمینار‪ ،‬عباس یعقوبی‪ ،‬مدیرعملیات بازار‬ ‫بورس کاالی ایران با اش��اره به اینکه بورس کاال عالوه بر‬ ‫تامی��ن مالی می تواند در فروش نی��ز یاری دهنده صنعت‬ ‫سیمان کش��ور باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬توافقاتی با انجمن سیمان‬ ‫برای صادرات س��یمان از طریق بورس کاال انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تالش ما در بورس کاال این اس��ت ک��ه بازارهای‬ ‫هدف سیمان ایران را گسترش دهیم و رقابت منفی را در‬ ‫این صنعت از بین ببریم؛ این موضوع مس��تلزم این است‬ ‫ک��ه تفاوت در نرخ را فقط به ش��رایط ف��روش تقلیل داد‬ ‫و چندگانگی نرخ نداش��ته باش��یم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬رمز‬ ‫موفقیت س��یمان در یکپارچگی فروش و قیمت اس��ت تا‬ ‫بتوان به مرجع قیمتی در منطقه تبدیل شد‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬تدوین ‪ 47‬استاندارد در زمینه تجهیزات انرژی بر‬ ‫‪ 21‬پول های کاغذی!‬ ‫‪ 22‬عبور صادرات از مرز ‪ 2/9‬میلیارد دالر‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫د رجلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی پالستیک مطرح شد‬ ‫شرکت مدیریت صادرات‪ ،‬بهترین مسیر شناخت بازارهای هدف‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫رضا توفیقی‬ ‫س��ی ونهمین جلسه کمیس��یون صادرات انجمن‬ ‫ملی صنایع پالستیک ایران در محل اتاق بازرگانی‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه س��عید ترکمان‬ ‫رییس کمیس��یون صادرات انجمن ملی پالستیک‪،‬‬ ‫رضا توفیقی مش��اور کمیس��یون ص��ادرات انجمن‬ ‫ملی پالس��تیک‪ ،‬روح اهلل وحی��د کیانی رییس امور‬ ‫هماهنگ��ی و نظ��ارت بر تنظیم بازار دفتر توس��عه‬ ‫صنای��ع تکمیل��ی‪ ،‬مه��رداد جاللی پ��ور مدی��رکل‬ ‫دفتر امور ترویج تجارت س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫نادر س��یف مدیر امور توس��عه اتاق ه��ای معاونت‬ ‫اس��تان های ات��اق بازرگان��ی ایران و تن��ی چند از‬ ‫فع��االن و صادرکنن��دگان و اعض��ای انجمن ملی‬ ‫صنعت پالس��تیک حضور یافتند‪ .‬اخب��ار مرتبط با‬ ‫صادرات صنعت پالس��تیک‪ ،‬بررس��ی بازار روسیه و‬ ‫امکان سنجی حضور در نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در مس��کو‪ ،‬بررس��ی فرصت ها و تهدی��دات جدید‬ ‫نرخ ارز برای صادرات پالس��تیک‪ ،‬بررسی تاسیس‬ ‫ش��رکت مدیریت صادرات در صنعت و جمع بندی‬ ‫نظره��ا درب��اره نح��وه مش��ارکت در «چایناپالس‬ ‫‪ »۲۰۱۶‬موارد عنوان ش��ده در دس��تور این جلسه‬ ‫کمیسیون بودند‪.‬‬ ‫رض��ا توفیقی‪ ،‬معاون پیش��ین بازاریابی و تنظیم‬ ‫روابط س��ازمان توسعه تجارت در این جلسه با بیان‬ ‫اینک��ه در تحلیل افزایش یا کاهش قدرت صادراتی‬ ‫کاالی ایرانی یکی از ش��اخص هایی که به درس��تی‬ ‫به ان پرداخته می ش��ود ارزش برابری ریال در برابر‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه بررس��ی می شود‬ ‫ک��ه ایا توان صادراتی بهبود یافته یا ضعیف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر چه معامالت صادراتی بر پایه دالر انجام‬ ‫می شود اما مصرف کننده نهایی در بازار هدف با پول‬ ‫ملی خرید می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین اگر بخواهیم ش��اخص نرخ ارز‬ ‫را در ایجاد مزیت رقابتی در بازار روس��یه بررس��ی‬ ‫کنی��م باید به جای نس��بت برابری ری��ال به دالر‪،‬‬ ‫نسبت برابری ریال به روبل روسیه را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫توفیقی به امار س��ال گذشته اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اعداد و ارقام‪ ،‬قدرت خرید روبل روس��یه‬ ‫نس��بت به ریال ضعیف تر اس��ت‪ ،‬در نتیجه ورود به‬ ‫بازار روسیه نسبت به سال گذشته در همین موقع‪،‬‬ ‫سخت تر خواهد بود هرچند ممکن است ارزش دالر‬ ‫به ریال نشانه های دیگری به ما بدهد‪.‬‬ ‫مشاور کمیسیون صادرات انجمن ملی پالستیک‬ ‫با بیان اینکه حج��م کل صادرات ایران به عراق در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬از سال ‪ ۹۰‬کمتر خواهد شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یک دلیل این موضوع‪ ،‬کم ارزش تر شدن دینار‬ ‫عراق نس��بت به ‪ 3‬س��ال پیش است‪ .‬کاهش ارزش‬ ‫برابری پول ملی کشور مقابل در برابر ریال با فرض‬ ‫ثابت ماندن شاخص های دیگر معیاری تعیین کننده‬ ‫در حجم مبادالت تجاری است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اختصاص اعتبار ویژه برای توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی در س��ال ‪ ۹۵‬ب��ه الیحه بودجه‬ ‫استناد کرده و بیان می کند‪ :‬اعداد و ارقام ارائه شده‬ ‫در الیحه بودجه نش��انی از اختصاص مش��وق های‬ ‫صادراتی که در س��خنان اخی��ر محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی اعالم‬ ‫ش��د‪ ،‬ندارد‪ .‬بای��د در این زمینه منتظ��ر ماند؛ این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که در فاز بررس��ی در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اعتبار اختصاص یافته تغییر کند‪.‬‬ ‫رقم اختصاص یافته به توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫در الیح��ه بودج��ه ‪145 ،۹۵‬ه��زار میلی��ون ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫توفیقی با اشاره به امار و ارقام افزود‪ :‬تاکنون ورود‬ ‫به بازار روس��یه برای کاالهای ایرانی اس��ان نبوده‪،‬‬ ‫دلی��ل اصلی ان پایین بودن تعرفه واردات کاالهای‬ ‫اروپایی اس��ت‪ ،‬ترکیه نیز رقیب سرس��ختی در این‬ ‫ب��ازار برای ما بود‪ .‬از ای��ن رو در هیچ زمانی بیش از‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر کاال به روس��یه ص��ادر نکرده ایم‪،‬‬ ‫در صورت��ی که در مقایس��ه می توان گفت برخی از‬ ‫س��ال ها حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر کاال به پاکستان‬ ‫ص��ادر کرده ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه صادرات‬ ‫ب��ه عراق در همان دوره ه��ای زمانی ‪۶‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه که‬ ‫‪۶۰‬درصد هزینه های تولید را شامل می شود‪ ،‬نسبت‬ ‫به سال های گذشته‪ ،‬کاهش یافته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس شاخص های داخلی‪ ،‬مزیت صادراتی کاالی‬ ‫ایرانی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مشاور کمیسیون صادرات انجمن ملی پالستیک‬ ‫با اشاره به اهمیت تاسیس شرکت مدیریت صادرات‬ ‫برای انجمن ملی صنعت پالستیک خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بررسی‪ ،‬مطالعه و رصد کردن مزیت های رقابتی در‬ ‫بازارهای هدف وظیفه این شرکت است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه ارزان ترین راه دسترسی‬ ‫ب��ه امارها و ش��رایط اقتص��ادی بازاره��ای مقصد‪،‬‬ ‫استفاده از اطالعات شرکت مدیریت صادرات است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر این شرکت موفق عمل کرد می توان‬ ‫ان را گس��ترش داد و وظای��ف عملیاتی صادراتی‪،‬‬ ‫مشاوره صادراتی‪ ،‬یافتن مشتری‪ ،‬البی با شرکت ها‬ ‫و شناس��ایی نمایش��گاه ها را نیز به ان س��پرد‪ ،‬این‬ ‫تجربه ای است که کمتر تشکلی در ایران نسبت به‬ ‫ان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫توفیقی به تاسیس ش��رکت مدیریت صادرات از‬ ‫طریق پذیره نویس��ی عمومی اعضای انجمن توصیه‬ ‫کرده و ادامه داد‪ :‬س��هامداران در س��ود و زیان ان‬ ‫ش��ریک هس��تند و انتفاع اعضای انجمن از وجود‬ ‫چنین شرکتی به مراتب بیشتر از زیان ان است‪.‬‬ ‫وی در همین باره ادامه داد‪ :‬یک شرکت مدیریت‬ ‫ص��ادرات که وابس��ته به انجمن اس��ت می تواند از‬ ‫اس��تادانی دعوت کند تا موضوعات و استانداردهای‬ ‫صادرات��ی که یک مدیر بای��د لحاظ کند را اموزش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور در نمایشگاه های تخصصی‬ ‫مهرداد جاللی پ��ور‪ ،‬مدیر کل دفت��ر امور ترویج‬ ‫تجارت س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه جلسه با‬ ‫اش��اره به اینکه بازار روس��یه قابلیت های صادراتی‬ ‫فراوانی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نکته قابل توجه این اس��ت که‬ ‫ایران نه تنها در روس��یه بلکه در س��ایر کشورهای‬ ‫س��ی ای اس نیز با مش��کل کاهش قیم��ت نفت و‬ ‫کاه��ش ارزش پول ملی روبه رو ش��د‪ ،‬به طور مثال‬ ‫این موضوع در کش��ور قزاقس��تان منجر به تعدیل‬ ‫نیروهایی ش��د ک��ه در پروژه های خدم��ات فنی و‬ ‫مهندسی مشغول به فعالیت بودند‪.‬‬ ‫وی در ادامه ب��ا بیان اینکه کاهش قیمت نفت و‬ ‫تحریم هایی که علیه روس��یه اعمال شد به کاهش‬ ‫ش��دید ارزش روبل انجامید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مسائل‬ ‫در کنار هم بازار روسیه را به شدت تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪.‬جاللی پور در ادامه درباره حضور اعضای انجمن‬ ‫صنایع پالس��تیک ایران در نمایشگاه های خارجی‬ ‫ابراز کرد‪ :‬نمایشگاه اختصاصی به ویژه در کشورهایی‬ ‫که دارای تقویم مدون نمایش��گاهی هستند ازمون‬ ‫خود را پس داده و یک حضور نمادین و ملی است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه اختصاصی کاالهای ایرانی در مسکو‬ ‫که در اردیبهشت ‪ ۹۵‬برگزار می شود نیز می توان با‬ ‫سازوکارهایی به شرط وارد نیامدن فشار بودجه ای‬ ‫به انجمن صنعت پالستیک حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��ور تروی��ج تجارت س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت در ادامه حضور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تخصصی صنعت پالس��تیک را بس��یار‬ ‫موثرتر دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به حضور‬ ‫بازدید کنن��دگان حرف��ه ای بین الملل��ی‪ ،‬حضور در‬ ‫نمایش��گاه «چایناپالس» بیش��تر توصیه می شود و‬ ‫دستاوردهای فراوان تری خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادام��ه این جلس��ه نیز درباره مس��ائلی مانند‬ ‫بیش��تر بودن ش��یب پایین امدن قیمت مواد اولیه‬ ‫در ایران نس��بت به سایر کش��ورها و کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاالی نهایی در پی ان‪ ،‬از دس��ت رفتن‬ ‫بس��یاری از ظرفیت ه��ای تولید در ش��رایط رکود‬ ‫و ض��رورت جب��ران ان در ش��رایط پی��ش امده و‬ ‫همچنین کاهش قیمت مواد اولیه که قابلیت رقابت‬ ‫ای��ران در بازارهای صادرات��ی را افزایش داده میان‬ ‫اعضا بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫ارزان ترین راه‬ ‫دسترسی به‬ ‫امارها و شرایط‬ ‫اقتصادی‬ ‫بازارهای مقصد‪،‬‬ ‫استفاده از‬ ‫اطالعات شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫صادرات است‬ ‫مهرداد جاللی پور‬ ‫به دلیل حضور‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫ حرفه ای ‪،‬‬ ‫حضور در‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫تخصصی‬ ‫توصیه می شود‬ ‫دریافت وثیقه از واردکنندگان و صادرکنندگان گندم و ارد‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬نظارت بر گران فروش��ی در س��طح خرده فروشی ها‬ ‫برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه باید دستگاه های‬ ‫متول��ی ب��ا این موض��وع برخورد کنن��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫عبدالمه��دی بخش��نده درب��اره تنظی��م ب��ازار محصوالت‬ ‫کش��اورزی ش��ب عید و ایام ن��وروز گفت‪ :‬براس��اس قانون‬ ‫انتزاع‪ ،‬تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی به این وزارتخانه‬ ‫محول ش��ده‪ ،‬اما بخش عمده تنظیم بازار تامین محصوالت‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ .‬تنه��ا مس��ئولیت تامی��ن کالن ارزاق و‬ ‫محصوالت کش��اورزی مورد نیاز کشور برعهده وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��ت و این وزارتخانه نظارتی بر گران فروش��ی‬ ‫در س��طح خرده فروش��ی ها ندارد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬موضوع‬ ‫گران فروش��ی در سطح خرده فروشی ها به سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬س��ازمان نظام ام��ور صنفی و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زی��ر نظر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مربوط می ش��ود که باید ب��رای برخورد با‬ ‫متخلف��ان وارد عمل ش��وند‪ .‬بخش��نده درب��اره محصوالت‬ ‫تراریخت��ه گفت‪ :‬هرگونه پژوهش درب��اره گیاهان تراریخته‬ ‫برای کش��ور ما ازاد است و هم اکنون سازمان های پژوهشی‬ ‫ما در بخش کش��اورزی روی محص��والت تراریخته فعالیت‬ ‫علم��ی می کنن��د؛ محص��ول تراریخته یک عل��م و فناوری‬ ‫اس��ت و ما نباید از دنیا عقب بمانیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫محص��والت تراریخته به دو بخش خوراک��ی و غیرخوراکی‬ ‫تقسیم بندی شده‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر برخی کشورها تولید‬ ‫و تکثیر محصوالت تراریخت��ه غیرخوراکی همچون پنبه را‬ ‫رها س��ازی کرده اند اما روی محص��والت تراریخته خوراکی‬ ‫همچون برنج و دانه های روغنی سختگیری می کنند‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون ایمنی زیس��تی باید هرگونه تکثیر و تولید‬ ‫محصوالت تراریخته با مجوز ش��ورای محصوالت تراریخته‬ ‫ک��ه زیر نظر س��ازمان تحقیقات وزارت جهاد کش��اورزی با‬ ‫ریاس��ت محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی است‪ ،‬انجام‬ ‫شود‪ .‬معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬تاکنون وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی هیچ مجوزی برای تکثیر و انتش��ار محصوالت‬ ‫تراریخته با مصارف انس��انی صادر نکرده است‪.‬اگر در ایران‬ ‫محصول تراریخته تولید یا وارد شود وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫هیچ اطالعی در این زمینه ندارد و اگر کس��انی به هردلیلی‬ ‫محصول تراریخته بدون کس��ب مج��وز قانونی تولید و وارد‬ ‫کنند جرم است‪ .‬وی با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق‬ ‫گرمس��یری بوش��هر و هرمزگان حداکثر از اواخر فروردین‬ ‫شروع می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن گندم خریداری شود که این حجم گندم نیازمند اعتبار‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد ریالی اس��ت که با توجه به وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور باید تامین اعتبار شود‪ .‬وی درباره ممنوعیت واردات‬ ‫گندم و افزایش نرخ این محصول از س��وی بخش خصوصی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬این اعداد و ارقام درباره قیمت گندم جوس��ازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما دره��ر حال ه��رگاه محدودیت اعمال می ش��ود‬ ‫احتمال افزایش قیمت به وجود می اید‪ .‬این مقام مس��ئول با‬ ‫بی��ان اینکه درحال حاضر دو برابر نیاز صنف و صنعت گندم‬ ‫به کش��ور وارد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نیاز ساالنه صنف و صنعت‬ ‫ب��ه گندم ‪ 1/5‬میلیون تن اس��ت که ب��ا در نظر گرفتن نیم‬ ‫میلی��ون تن گندم اضافی برای این بخش‪ ،‬حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن گندم کافی اس��ت‪.‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫تن گندم به کش��ور وارد و ‪ 2‬میلیون تن دیگر ثبت سفارش‬ ‫ش��ده که در واقع ‪ 4/5‬میلیون تن گن��دم وارداتی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬بخشنده با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به‬ ‫طور جدی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واحدهای ماکارونی س��ازی‪ ،‬گندم ما را می خرند و با برخی‬ ‫فراوری ه��ا‪ ،‬ان را به ماکارونی تبدی��ل می کنند و با ارزش‬ ‫افزوده ‪ ۲۰‬درصدی به فروش می رس��انند‪ ،‬درحالی که باید‬ ‫ارزش افزوده ان ‪ ۱۰‬درصد باش��د‪ .‬بخشنده درباره ظرفیت‬ ‫باالی کارخانه های اردسازی نیز گفت‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫ب��رای حمایت از تولید داخ��ل در نامه ای به نعمت زاده وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خواس��تار واردات موقت گندم با‬ ‫تعرفه صفر درصد برای استفاده از همه ظرفیت کارخانه های‬ ‫اردسازی ش��د که امتیاز بزرگی است‪ .‬وی درباره نظارت بر‬ ‫فرایند این بخش اظهارکرد‪ :‬گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ه طور کامل برفرایند واردات موق��ت گندم با تعرفه صفر‬ ‫درص��د برای کارخانه های اردس��ازی نظارت دارد به طوری‬ ‫که اگر کس��ی ‪ ۵۰‬هزارتن گندم وارد می کند باید در مقابل‬ ‫‪ ۴۲‬ت��ا ‪ ۴۳‬هزار تن ارد صادر کن��د که در ازای این واردات‬ ‫و صادرات‪ ،‬وثیقه ای گذاشته می شود تا تخلفی انجام نشود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ دستور ویژه نعمت زاده‬ ‫برای ساماندهی بازار شب عید‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با صدور دس��تور ویژه ای برای بازار شب عید‪ ،‬ایین نامه‬ ‫س��اماندهی روز بازارها را به منظور کمک به تولید‪ ،‬رفع‬ ‫سدمعبر و کمک به فروشندگان کم سرمایه ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمای��ت از تولیدات داخلی از جمله‬ ‫صنای��ع دس��تی‪ ،‬خانگی و روس��تایی و کم��ک به رفع‬ ‫س��د معابر عمومی و فروش��ندگان کم سرمایه از اهداف‬ ‫ایین نام��ه اجرایی نحوه برگ��زاری روزبازارهای جمعی‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬ایین نامه اجرایی نحوه برگزاری روزبازارهای‬ ‫جمع��ی موض��وع م��اده ‪ ۸۵‬قانون نظام صنف��ی که به‬ ‫تصوی��ب محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت رس��یده‪ ،‬برای اجرا به روس��ای س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراسر کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ماده یک ایین نامه اجرای��ی نحوه برگزاری‬ ‫روزبازارهای جمعی موضوع ماده ‪ ۸۵‬قانون نظام صنفی‪،‬‬ ‫«روز بازار» مکانی اس��ت برای عرضه کاال و محصوالت‬ ‫صرف��ا داخلی توس��ط افراد یا واحده��ای صنفی که به‬ ‫صورت موقت وفق شرایط این ایین نامه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫منظور از کارگ��روه نیز کارگروه راهب��ری روز بازارهای‬ ‫جمعی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬حمای��ت از تولی��دات داخلی ازجمله‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬خانگی و روستایی و کمک به رفع سد‬ ‫معابر عمومی و فروش��ندگان کم سرمایه نیز از اهداف‬ ‫ایین نام��ه اجرایی نحوه برگ��زاری روزبازارهای جمعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 3‬ایین نامه امده اس��ت‪ :‬به منظور تشخیص‬ ‫ض��رورت ایج��اد روز بازارها و نظارت بر حس��ن اجرای‬ ‫این ایین نامه در هر شهرس��تان کارگروهی متشکل از‬ ‫روسا یا معاونان دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری‬ ‫(رییس)‪ ،‬سازمان یا اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت براساس تبصره این ایین نامه؛ جلسات‬ ‫کارگ��روه با حداقل ‪ 4‬عضو تش��کیل و تصمیمات ان با‬ ‫‪ 3‬رای معتب��ر خواهد بود‪ .‬ضمنا در صورت تش��خیص‬ ‫کارگروه از نمایندگان سایر دستگاه ها و تشکل ها بدون‬ ‫داشتن حق رای برای شرکت در جلسات دعوت به عمل‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫همچنین در ماده ‪ ۴‬این ایین نامه‪ ،‬ضرورت ایجاد یک‬ ‫یا چند روز بازار‪ ،‬تعیین ضوابط واگذاری‪ ،‬تعداد غرفه ها‪،‬‬ ‫مکان ه��ای قابل واگذاری و ضابط��ه تولیدات داخلی به‬ ‫منظور جلوگیری از اختالل در عرضه محصوالت توسط‬ ‫واحدهای صنفی با پیش��نهاد مشترک شهرداری و اتاق‬ ‫اصناف بر عهده کارگروه گذاشته شده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬براس��اس م��اده ‪ ،۵‬متقاضیان‬ ‫اع��م از صنفی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬مش��اغل خانگی و روس��تایی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان‬ ‫می توانند از امکانات روز بازارهای پیش بینی شده مطابق‬ ‫مقررات تعیین شده توسط کارگروه استفاده کنند‪.‬‬ ‫طب��ق م��اده ‪ ۶‬ایین نام��ه اجرای��ی نح��وه برگزاری‬ ‫روز بازارهای جمع��ی و چگونگی قیمت گذاری کاالهای‬ ‫قاب��ل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ماده ‪ ۷‬امده اس��ت؛ ای��ن ایین نامه به‬ ‫استناد ماده ‪ ۸۵‬قانون نظام صنفی مشتمل بر ‪ ۷‬ماده و‬ ‫یک تبصره توس��ط دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه و‬ ‫به تصویب وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسیده است‪.‬‬ ‫ بهبود شرایط تجاری‬ ‫با حضور در بازارهای خارجی‬ ‫هر ان��دازه دولت و مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی‬ ‫سیاس��ت های یکدست تری داشته باش��ند می توانند به‬ ‫صورت مکمل حرکت کنن��د و به همان اندازه می توان‬ ‫انتظار داش��ت تا به اهداف توس��عه برای رفاه اقتصادی‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫محم��ود دودانگه قائم مقام امور اقتصادی و بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگ��و با ایلنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتی از موضوعات مهم و ضروری‬ ‫کشور به شمار می رود و همه دستگاه ها باید ان را دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به جمیع جوانب و ش��رایطی که‬ ‫بر اقتصاد ما حاکم اس��ت تمرکز و توجه ویژه به اقتصاد‬ ‫مقاومتی و سیاس��ت هایی که رهبر معظم انقالب ابالغ‬ ‫کرده اند حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫دودانگه تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم در سال های اینده‬ ‫رف��اه مردم را م��د نظر قرار دهیم و به رش��د اقتصادی‬ ‫پای��دار‪ ،‬تورم تک رقمی و تس��هیل در فضای کس��ب و‬ ‫کار و رشد صادرات غیرنفتی دست یابیم باید برنامه ای‬ ‫مدون و موثر در بازارهای خارجی داش��ته باشیم و این‬ ‫نگاه به دور از هرگونه ش��عار باید در مجلس و دولت به‬ ‫صورت جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بیماری تب برفکی کنترل شد‬ ‫دبیر کل دفتر بهداش��ت و مدیریت بیماری های دامی س��ازمان دامپزشکی با بیان‬ ‫دالیل افزایش شیوع بیماری تب برفکی در کشور گفت‪ :‬در یک هفته اخیر این بیماری‪،‬‬ ‫در حالت کنترل ش��ده قرار گرفته اس��ت‪ .‬داریوش جهان پیما اظهارکرد‪ :‬ما در ابتدای‬ ‫س��ال جاری برای مقابله با این مس��ئله برنامه ریزی و با موسسه واکسن و سرم سازی‬ ‫رازی در این باره مذاکره کردیم تا کیفیت واکسن های تولیدی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫طرح کارت خرید اعتباری عاقبت به خیر شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫محمدرضا دیانی‬ ‫محمد طحانپور‬ ‫اج�رای طرح فروش اعتباری کاال از ماه ها پیش مطرح ش�ده اما برای اجرای این‬ ‫ط�رح بارها و باره�ا اما و اگرهای مختلف�ی پیش امده تا جایی که پ�س از ثبت نام‬ ‫متقاضیان این طرح‪ ،‬خبرهایی مبنی بر لغو ان منتشر شد ولی سرانجام رییس کل‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد که طرح فروش اعتباری کاال به اجرا در خواهد امد‪ .‬رییس‬ ‫دول��ت طرح کارت اعتباری خرید کاال را با هدف تحریک‬ ‫تقاض��ا در بازار لوازم خانگی ک��ه تولیدکنندگان ان در یک‬ ‫سال اخیر با رکود شدیدی مواجه شده اند‪ ،‬اعالم کرد و وعده‬ ‫اج��رای ان را به مردم و تولیدکنندگان داد‪.‬اجرای این طرح‬ ‫تا حدی به تاخیر افتاد که صدای تولیدکنندگان درامد و از‬ ‫تاثیر این طرح بر بازار ناامید شدند و به تازگی رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی این طرح را شکس��ت خورده و‬ ‫منتفی اعالم کرد‪ .‬خبری که بالفاصله تکذیب شد‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در مراحل مختلف طرح شنیده می شد‪،‬‬ ‫ابت��دا قرار ب��ود کارت های اعتباری تا س��قف ‪ 10‬میلیون‬ ‫توم��ان ب��ا نرخ س��ود ‪ 12‬درصد و در ‪ 18‬تا ‪ 24‬قس��ط در‬ ‫مرحل��ه نخس��ت به حقوق بگی��ران و مس��تمری بگیران‬ ‫س��ازمان ها و در مرحله بعدی در بی��ن عموم مردم توزیع‬ ‫شود‪ .‬اما مدتی نگذشت که بانک مرکزی این طرح را که به‬ ‫عنوان کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی شناخته می شد‪،‬‬ ‫دس��تخوش تغییراتی کرد و از اضافه ش��دن نشان(برند)‬ ‫های خارجی با نرخ س��ود ‪ 21‬درصد به این طرح خبر داد‬ ‫که پ��س از اعتراض تولیدکنندگان و ش��ایعاتی مبنی بر‬ ‫احتم��ال انصراف انها از طرح‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کرد که‬ ‫ریالی از منابع بان��ک مرکزی صرف خرید کاالی خارجی‬ ‫نمی ش��ود و ای��ن تس��هیالت ب��رای کاالی خارجی تنها‬ ‫از مناب��ع بانک ها در صورت صالحدید خودش��ان هزینه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تولیدکنندگان که به این شرایط نیز رضایت‬ ‫داده بودند‪ ،‬خواس��تار اجرای س��ریع تر طرح برای فرار از‬ ‫عواقب انتظار برای ان شدند اما بانک مرکزی پس از مدتی‬ ‫تاخیر‪ ،‬بار دیگر اعالم کرد که تعداد اقساط ‪ 12‬ماه خواهد‬ ‫ب��ود که به این ترتیب رقم هر قس��ط ب��رای افرادی که به‬ ‫عنوان جامعه هدف این طرح ش��ناخته می شدند‪ ،‬بسیار‬ ‫باال بود‪ .‬ژهمچنین هفته گذش��ته محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه جلس��ه شورای‬ ‫کل بانک مرکزی گفت که این طرح منتفی نش�ده و به دنبال اجرای ان هس�تیم که‬ ‫در این میان به نظر می رس�د تغییرات اساس�ی در روند اجرای طرح و تاخیر در ان‪،‬‬ ‫تولیدکنن�دگان را کالفه ک�رده و در حالی که گفته می ش�د جامعه هدف این طرح‬ ‫تمامی افراد دارای درامد ثابت است‪ ،‬اما این موضوع نیز تغییر کرده است‪.‬‬ ‫گفت وگ��وی دول��ت و بخ��ش خصوص��ی در پاس��خ به‬ ‫خبرنگاران گفته بود که بانک مرکزی در اجرای این طرح‬ ‫احتیاط می کن��د و اینکه این طرح در ح��ال حاضر به دو‬ ‫کارت اعتب��اری ملی با توزیع گس��ترده و کارت اعتباری‬ ‫کارمندان تقسیم می شود‪.‬‬ ‫وی ای��ن را هم گفته بود که اکنون نوع دیگری از کارت ها‬ ‫میان کارمندان دولت توزیع و فهرس��ت کارمندان به بانک‬ ‫مرکزی ارسال شده است و بانک مرکزی پس از بررسی های‬ ‫الزم ان را عملیات��ی خواه��د ک��رد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫برخالف س��خنان نعم��ت زاده‪ ،‬محمدرض��ا دیانی‪ ،‬رییس‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان لوازم خانگی از منتفی ش��دن این‬ ‫ت اعتباری خرید‬ ‫طرح به ایس��نا خبر داد و گفت‪ :‬صدور کار ‬ ‫لوازم خانگی به طور رس��می منتفی شده و امکان اجرای ان‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین خریداران منتظر صدور این کارت ها برای‬ ‫خرید نباشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با وج��ود قولی که دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫داده بود‪ ،‬کارت های اعتباری صادر نشد و این موضوع ضربه‬ ‫بزرگی به صنعت ل��وازم خانگی زد؛ چون ضمن رکودی که‬ ‫در بازار بود این قول ها باعث شد خرید مردم به تاخیر بیفتد‬ ‫و خرید نکردن مردم به رکود بازار لوازم خانگی دامن زد‪.‬‬ ‫حبیب اهلل انص��اری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز‬ ‫با اش��اره به ناموفق بودن طرح توزی��ع کارت های اعتباری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی نتوانس��ت این طرح را کامال لغو‬ ‫کند در ع��وض ‪ 10‬میلیون پیش نویس برای ثبت نام کارت‬ ‫اعتباری را به ‪ 6‬میلیون تومان کاهش داد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با ش��رایطی که بانک مرکزی ایجاد کرد مردم‬ ‫از کارت ه��ای اعتب��اری خرید کاال اس��تقبال نکردند‪ .‬این‬ ‫کارت ه��ا ‪ 10‬میلی��ون تومان پیش نویس ش��ده بود و برای‬ ‫عم��وم مردم بود ولی مقدار ان را به ‪ 6‬میلیون تومان کاهش‬ ‫دادند و ان را به حقوق بگیران و بازنشستگان محدود کردند؛‬ ‫در نتیجه مشخص است که استقبال کم می شود‪.‬‬ ‫در این میان رییس اتحادیه ل��وازم خانگی درباره اجرای‬ ‫طرح کارت فروش اعتباری لوازم خانگی گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫کارت اعتباری کاال با ش��رایط موجود‪ ،‬بعید به نظر می رسد‬ ‫و رکود در بازار به حدی اس��ت که برخی فروشندگان با سود‬ ‫چندهزار تومانی کاال را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خبری از اجرای طرح موازی نیست‬ ‫محم��د طحانپور در گفت وگو با فارس‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫سوال که چرا به جز لوازم صوتی و تصویری‪ ،‬بقیه اقالم لوازم‬ ‫خانگی به ویژه در سه راه امین حضور تهران برچسب قیمت‬ ‫ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل انکه عرضه لوازم خانگی در بازار‬ ‫بیش از تقاضاس��ت‪ ،‬فروش��ندگان مجبورند‪ ،‬گاهی از سود‬ ‫مجاز خود چشم پوشیده و زیر قیمت بازار بفروشند و گاهی‬ ‫این رقابت به حدی اس��ت که ترجیح می دهند‪ ،‬با مش��تری‬ ‫توافق کرده و برچس��ب قیمت دیگر معنا ندارد؛ چرا که زیر‬ ‫قیمت مصوب و مورد تایید سازمان حمایت و اتحادیه لوازم‬ ‫خانگی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫طحانپور درباره اجرایی نش��دن طرح کارت اعتباری که‬ ‫دولت در بس��ته موقت خ��روج از رک��ود ان را مطرح کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬نیز اینگونه توضی��ح داد که این طرح چ��ون قرار بود‬ ‫پول مس��تقیم به حس��اب تولیدکننده برود‪ ،‬ب��ه درد تمام‬ ‫نش��ان(برند)های لوازم خانگی به جز یکی ‪ ،‬دو نشان(برند)‬ ‫نمی خورد‪ .‬وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫در ظاه��ر اتحادی��ه لوازم خانگ��ی قرار بود خ��ود نیز طرح‬ ‫م��وازی کارت اعتباری را اج��را کند‪ ،‬اما تا این لحظه خبری‬ ‫از اجرای این طرح نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما بنا داشتیم تا در‬ ‫این طرح به افرادی که کارمند دولت نیس��تند‪ ،‬مانند راننده‬ ‫تاکس��ی و کارگران که ضامن معتبر ندارند‪ ،‬طرح اقساطی‬ ‫ل��وازم خانگی را ارائ��ه کنیم و با ‪ 4‬بانک ه��م در این زمینه‬ ‫صحب��ت کردیم‪ ،‬اما هرچه جلو می روی��م‪ ،‬یک مانع جدید ‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫طحانپور اف��زود‪ :‬در این بین خ��ود تولیدکنندگان نیز با‬ ‫بانک ها وارد مذاکره ش��ده و پیش��نهاد داده اند‪ ،‬تا ‪ 5‬درصد‬ ‫از س��ود خود را برای اجرای مس��تقیم این طرح به بانک ها‬ ‫بدهند و این در حالی اس��ت که خود فروش��نده در نهایت ‪5‬‬ ‫درصد س��ود می کند‪.‬به گفته رییس اتحادیه لوازم خانگی با‬ ‫مسائل ب ه وجودامده اجرای طرح کارت اعتباری امری بعید‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه های خاص مشمول اجرای طرح‬ ‫ام��ا این اظه��ارات در همین جا خاتم��ه نیافت و ولی اهلل‬ ‫س��یف ‪ -‬رییس کل بانک مرکزی ‪ -‬روز سه ش��نبه (چهارم‬ ‫اس��فند) در حاش��یه همایش تبیین برنامه ششم توسعه به‬ ‫این موضوع واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬بانک مرکزی از ابتدا‬ ‫هم برنامه ای برای صدور کارت های اعتباری به احاد جامعه‬ ‫نداش��ته و گروه های خاصی مورد هدف بوده اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اعالم منتفی ش��دن طرح کارت های اعتباری از سوی‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان کامال غلط است‪ ،‬اظهار کرده‬ ‫که حتما نظر ایش��ان درباره صدور کارت برای تمامی افراد‬ ‫تامین نشده است که چنین موضوعی را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینکه بانک ها مدت هاس��ت دستورالعمل‬ ‫ص��دور کارت های اعتباری خری��د کاالی ایرانی را در قالب‬ ‫بس��ته تس��ریع رونق اقتص��ادی دریافت کرده ان��د‪ ،‬گفته‬ ‫ط در ای��ن موضوع‬ ‫ک��ه بانک ه��ا با توج��ه به ضواب��ط مربو ‬ ‫محدودیت هایی نیز دارند که باید براس��اس ان عمل کنند‪،‬‬ ‫اما به طور حتم هرگاه درخواس��ت صدور از سوی سازمان ها‬ ‫به انها اعالم ش��ود به طور حت�� م در این زمینه اقدامات الزم‬ ‫را انجام می دهند‪.‬‬ ‫اظهارات س��یف درباره کارت اعتباری در حالی است که‬ ‫در ابتدای اعالم طرح‪ ،‬به صراحت در اطالعیه بانک مرکزی‬ ‫گفته ش��ده بود که این طرح برای استفاده عموم مردمی که‬ ‫درامد مش��خص و ثابتی دارند در نظر گرفته ش��ده و حتی‬ ‫برخی از مس��ئوالن نیز اعالم کردند که در مرحله دوم طرح‪،‬‬ ‫هر فردی که بتواند گواهی کس��ر از حقوق ارائه کند‪ ،‬امکان‬ ‫استفاده از این کارت را دارد‪.‬‬ ‫با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خط تولید انواع صابون و مایع لباسشویی گروه بهداشتی فیروز افتتاح شد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فی��روز‪ :‬در اوض��اع کنونی که‬ ‫واحده��ای صنعتی ب��ه رک��ود افتاده ان��د و جامعه با‬ ‫بحران بیکاری مواجه اس��ت‪ ،‬ایجاد اش��تغال جهاد در‬ ‫راه خداست‪.‬‬ ‫همزم��ان با ده��ه مبارک فج��ر و با حض��ور جعفر‬ ‫س��رقینی معاون امور معادن وصنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬علی پرزحمت رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان و جمعی از اصحاب‬ ‫رسانه‪ ،‬خط تولید انواع صابون و مایع لباسشویی گروه‬ ‫بهداشتی فیروز افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬ش��رکت‬ ‫فیروز ع�لاوه براینک��ه یکی ازواحده��ای صنعتی کم‬ ‫نظیردرسطح کشوراست یک واحد بزرگ اجتماعی نیز‬ ‫به حساب می ایدکه ش��عار «معلولیت ناتوانی نیست»‬ ‫را در عم��ل به اثبات رس��انده و ام��روز عمده فعالیت‬ ‫این شرکت بزرگ به دس��ت معلوالن انجام می شود و‬ ‫ب��رای این موفقیت بزرگ به اقای موس��وی و «کانون‬ ‫معلولین توانا» که با تالش مستمر همراه است تبریک‬ ‫می گوییم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حض��ور در این واحد صنعتی باعث ایجاد‬ ‫انگیزه و امید به زندگی بهتر می شود و این شرکت در‬ ‫عمل نش��ان داده اس��ت که با نیروی اراده می توان به‬ ‫اهداف بزرگی دست یافت‪.‬‬ ‫سرقینی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدداریم طرح اشتغالزایی‬ ‫و به کارگیری معلوالن در شرکت فیروز به عنوان الگویی‬ ‫برای دیگر ش��رکت ها و صاحبان صنایع در کشور قرار‬ ‫بگی��رد و این مه��م موجب ایجاد انگی��زه در معلوالن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز‬ ‫ضمن تبریک ای��ام دهه فجربا تاکید بر این مطلب که‬ ‫ه��دف ما تنها به کارگیری چند نیروی دارای معلولیت‬ ‫و انجام امور خیریه نبود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف این شرکت‬ ‫از داش��تن نگ��رش اجتماعی و خدمت به انس��ان های‬ ‫دردمند‪ ،‬ایجاد الگویی برای زنده نگهداش��تن معیارها‬ ‫و ارزش های انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫سیدمحمد موس��وی تصریح کرد‪ :‬همچنین ما قصد‬ ‫داشتیم تا به جامع ه اسالمی پیام بدهیم که ما فیروز و‬ ‫کانون معلولین را با قاعده ی سرمایه داری الهی مدیریت‬ ‫کرده ایم و س��رمایه داری از نگاه ما با س��رمایه داری در‬ ‫دنیای غرب و امپریالیس��م فاصله بس��یاری دارد زیرا‬ ‫م��ا بر ای��ن باوریم که س��رمایه متعلق به خداس��ت و‬ ‫سرمایه دار مس��لمان وکیل بر سرمایه است و در همه‬ ‫ابعاد س��رمایه داری باید به فکر مردم بوده و سرمایه را‬ ‫در خدمت اهداف اجتماعی به کار گیرد‪.‬‬ ‫این کارافرین برتر کشوری خاطرنشان کرد‪ :‬توجه به‬ ‫اعمال س��رمایه داری الهی یک مسئله بسیار مهم است‬ ‫ک��ه باید مورد توجه ق��رار گیرد و توج��ه به این مهم‬ ‫راهگشای بسیاری از مشکالت خواهد بود‪.‬‬ ‫موس��وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از‬ ‫مش��کالت روحی در کش��ور ناش��ی از بیکاری است و‬ ‫باید مراقب بود که در کش��ور به جای س��رمایه دارای‬ ‫الهی‪ ،‬سرمایه داری غربی حاکم نشود چراکه این مسئله‬ ‫بسیاراسیب زننده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا به عن��وان بزرگتری��ن تولید کنن��ده‬ ‫تخصصی محصوالت کودک در ایران برند را یک بنیان‬ ‫قوی‪ ،‬میراث ملی و سرمایه اجتماعی در اقتصاد کشور‬ ‫می دانی��م و با رعایت کیفیت مطلوب‪ ،‬توس��عه و تنوع‬ ‫محصوالت‪ ،‬از س��وی همه مردم ای��ران‪ ،‬همواره از این‬ ‫میراث ملی حفظ و حراس��ت می کنیم با این امید که‬ ‫این نگرش در میان مس��ئوالن و متولیان نیز ساری و‬ ‫جاری شود‪.‬‬ ‫ب بین کشورها و توجه نکردن به شان‬ ‫وی ریش ه اشو ‬ ‫انس��ان ها را در س��رمایه داری به سبک غربی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬امروز حتی محیط زیست را به نفع سرمایه داران‬ ‫تخری��ب می کنن��د در حالی که چنی��ن روش هایی در‬ ‫رویکرد اسالم جایگاه ندارند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره کانون معلولی��ن توانا ادامه داد‪:‬‬ ‫در دنیای اقتصاد و س��رمایه داری مقتدای ما موالیمان‬ ‫علی(ع) اس��ت که چاه را پیش از جوش��یدن اب وقف‬ ‫خل��ق خدا می کرد اما در دنیای غرب و صهیونیس��ت‪،‬‬ ‫حکومت ها ب��ر مبنای س��رمایه داری ش��کل گرفته و‬ ‫توجهی به انسان ها ندارد‪.‬‬ ‫این فعال اجتماعی گفت‪ :‬ما استاندارد کار خود را در‬ ‫جلب رضایت خداوند می بینیم چرا که به کار بس��تن‬ ‫استاندارد توجه به کم ترین حقوق مردم است‪.‬‬ ‫س��یدمحمد موس��وی تاکید کرد‪ :‬در اوضاع کنونی‬ ‫که واحده��ای صنعتی به رکود افتاده ان��د و جامعه با‬ ‫بحران بیکاری مواجه اس��ت ایجاد اش��تغال‪ ،‬جهاد در‬ ‫راه خداس��ت و ما با عملکرد درخش��ان خود در کانون‬ ‫توانا و ش��رکت فیروز و با دمیدن روح امید در زندگی‬ ‫همنوعان معلول خود‪ ،‬اثبات توانمندی نمودیم‪ ،‬اما قلباً‬ ‫از اینکه ناگزیر‪ ،‬تن رنجور این انس��ان ها را در کارگری‬ ‫بکار بسته ایم‪ ،‬خجالت زده ایم لیکن ما بر این باوریم که‬ ‫خداوند محدودیت تن را توفیقی اجباری برای بیش��تر‬ ‫اندیشیدن قرار داده است و متولیان جامعه می بایست‬ ‫با تاملی در نیازهای اموزش��ی و پرورش��ی کودکان و‬ ‫نوجوانان معلول‪ ،‬زمینه س��از تربیت مدیران‪ ،‬محققان و‬ ‫پژوهشگران کشور از میان معلوالن باشند‪.‬‬ ‫این مدیر موفق اقتصادی بیان کرد‪ :‬ما با ایجاد بستر‬ ‫اش��تغال برای معل��والن‪ ،‬ارزش ایجاد کرد ه و از معاون‬ ‫وزی��ر صنایع مع��دن وزرات صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می خواهیم تا این ارزش را در جامعه رصد کنند‪.‬چون‬ ‫ما برای دستیابی به این ارزش ها خون داده ایم‪.‬‬ ‫وی خودکش��ی‪ ،‬ط�لاق‪ ،‬فق��ر و اعتیاد را ناش��ی از‬ ‫بیکاری و توجه به روش س��رمایه داری غربی دانس��ت‬ ‫و یاداور شد‪ :‬تجهیز واحدهای تولیدی به دستگاه های‬ ‫اتوماسیون در صورت بیکاری جوانان جامعه ی اسالمی‪،‬‬ ‫افتخار نیست‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬ما به خوبی می دانیم که مش��کالت‬ ‫جامع��ه ما با اینگونه ارزش افرینی ها و ایجاد این تعداد‬ ‫شغل‪ ،‬مرتفع نخواهد شد‪ .‬ما امروز فقط نمونه ای را ارائه‬ ‫نمودیم تا در س��نگر اقتصاد ارزشی را معرفی نمائیم و‬ ‫امیدواری��م اینگونه ارزش ها از س��وی صاحبان صنعت‬ ‫مورد شناسایی قرار گرفته و دولتمردان نیز در توسعه‬ ‫ان بیش از پیش بکوشند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این مراس��م مدی��رکل صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان نیز ضم��ن تقدیر از ت�لاش مدیران‬ ‫ش��رکت فیروز گفت‪ :‬یکی از محورهای اساسی کشور‬ ‫ما اش��تغال است و الزم اس��ت هم زمان که در بخش‬ ‫تکنولوژی و سرعت کار می کنیم برای اشتغال هم فکر‬ ‫اساس��ی کنیم که گروه بهداشتی فیروز توانسته هر ‪2‬‬ ‫ای��ن فاکتورها را با هم داش��ته و پی��ش ببرد و به ویژه‬ ‫در رابط��ه با اش��تغال معلوالن کار بزرگ��ی انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرزحمت افزود‪ :‬مهندس موسوی با مدیریت و تدبیر‬ ‫قوی در جهت منافع ملی از میزانی از س��ود مالی خود‬ ‫گذشته است که این مس��ئله سبب خدمت به جامعه‬ ‫و ایج��اد اش��تغال برای معلوالن ش��ده اس��ت و نکته‬ ‫قابل توجه این اس��ت که در ش��رکت فیروز فردی که‬ ‫معلولیت بیش��تری دارد بهترمی تواند مشغول به کار‬ ‫ش��ود و این مس��ئله نش��ان از فهم باالی مدیریت این‬ ‫واحد درخصوص توانمندی های معلوالن دارد واستفاده‬ ‫از معل��والن ب��ه هیچ عنوان کیفیت و می��زان تولید را‬ ‫کاهش نداده است‪.‬‬ ‫در پایان مدیرعامل ش��رکت فی��روز با اهدای گل به‬ ‫یکی از کارکنان دارای معلولیت به نام سعید طاهرخانی‬ ‫از زحمات وی قدردانی ک��رده و ابراز کرد‪ :‬این معلول‬ ‫موفق‪ ،‬رتبه ‪ ۳۱‬کارشناس��ی ارش ِد کش��ور را در رشته‬ ‫ش��یمی به خ��ود اختص��اص داده و اکن��ون در بخش‬ ‫توس��عه و پژوه��ش به کم��ک گروه بهداش��تی فیروز‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫سقف و کف سود بانکی‬ ‫ک��وروش پرویزیان‪ ،‬عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران گفت‪ :‬قصد بانک‬ ‫مرکزی از ابالغ سود سپرده ‪ ۱۸‬درصد یکسان سازی بانک ها نیست و در بخشنامه ای‬ ‫که منتش��ر شده‪ ،‬نرخ ها یکسان سازی نشده است‪ .‬فقط نرخ سپرده های باالتر از یک‬ ‫س��ال و نرخ س��ود منابع زیر ‪ 3‬ماه یکسان سازی ش��د‪ .‬درواقع یک سقف و کف برای‬ ‫سود بانکی تعریف شده که بانک ها می توانند متناسب با شرایط شان عمل کنند‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد‬ ‫در پانزدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون‬ ‫تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬بررسی روند گشایش اعتبارات اسنادی‬ ‫(‪ )LC‬از طریق س��وئیفت در دس��تور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬ای��ن موضوع ب��ا حض��ور نمایندگانی‬ ‫از بخ��ش اعتب��ارات اس��نادی بان��ک مرکزی‬ ‫وهمچنین اعضای کمیسیون بررسی شد‪ .‬‬ ‫محمدتقی زهری که ب��ه نمایندگی از بانک‬ ‫مرکزی در این نشست حضور یافته بود‪ ،‬درباره‬ ‫روند گش��ایش اعتبارات اس��نادی توضیح داد‪:‬‬ ‫تا پیش از اعمال تحریم های ظالمانه از س��وی‬ ‫غرب‪ ،‬واردات کاال بیش��تر از طریق گش��ایش‬ ‫اعتبارات اس��نادی انجام می ش��د که هزینه و‬ ‫ریسک کمتری داشت‪ .‬‬ ‫اما ب��ا اعم��ال تحریم ه��ا‪ ،‬گش��ایش اعتبار‬ ‫اس��نادی به کلی منتفی شد و واردات از طریق‬ ‫حواله انجام می ش��د که هزینه و ریسک باالیی‬ ‫به همراه داشت‪ .‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پس از اجرایی ش��دن برجام‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪۲۵‬بهمن‪ ،‬نخس��تین پیام از اداره کل‬ ‫عملی��ات بان��ک مرکزی به یک��ی از بانک های‬ ‫اتریش مخابره شد‪ .‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬عادی س��ازی رواب��ط بی��ن بانکی‬ ‫بالفاصله پس از لغو تحریم ها امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود و مستلزم ان است که زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز ان فراهم ش��ود‪ .‬زهری تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫«ای ای اچ» هامبورگ در زمان اجرایی ش��دن‬ ‫برج��ام اعالم کرد حاضر اس��ت به میزان ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو برای ایران ال س��ی گش��ایش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بانک مس��قط عمان نیز اعالم کرد که حتی‬ ‫ت تسهیالتی را‬ ‫پیش از واریز وجوه‪ ،‬حاضر اس�� ‬ ‫در بخش گش��ایش اعتبار اس��نادی ارائه کند‪ .‬‬ ‫پ��س از بیان این توضیح��ات‪ ،‬برخی از اعضای‬ ‫کمیس��یون دیدگاه های خود را بی��ان کردند؛‬ ‫کتای��ون ول��ی زاده‪ ،‬ریی��س اداره ریس��ک‬ ‫کش��وری و همکاری ه��ای بین المللی صندوق‬ ‫ضمانت صادرات نیز در این نشست گفت‪ :‬یکی‬ ‫از پرس��ش هایی که این روزها مطرح می ش��ود‬ ‫این اس��ت که ایا ایرانی ها اجازه مبادله با دالر‬ ‫را دارن��د؟ نتایج جس��ت و جوهایی که ما انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬نشان می دهد که هنوز چنین مسیری‬ ‫باز نش��ده و وکالی بین المللی توصیه کرده اند‬ ‫که مبادالت با دالر انجام نشود‪.‬‬ ‫اعضای کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه‬ ‫ص��ادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه به مرور‬ ‫مهم ترین رویدادهای اقتص��ادی در هفته های‬ ‫اخیر پرداختند‪ .‬‬ ‫محمدرض��ا انص��اری روی جهت گیری های‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬دس��ت گذاش��ت و گفت‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه دولت ضرورت های استراتژی‬ ‫توس��عه مورد توجه قرار نگرفت��ه و گویی این‬ ‫‹ ‹نیاز به زیرساخت های بانکی‬ ‫‹ ‹ مبادالت با دالر انجام نشود‬ ‫شرکت های ایرانی اماده عقد قرارداد با استاندارد بین المللی نیستند‬ ‫دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل از قواعد‬ ‫انعقاد قرارداد بین المللی گفته و معتقد است شرکت های‬ ‫ایرانی در انعقاد قرارداد با استانداردهای بین المللی ضعف‬ ‫دارند و بای��د این ضعف را از طریق اس��تانداردهای اتاق‬ ‫بازرگانی بین الملل رفع کنن��د‪ .‬محمدمهدی بهکیش در‬ ‫گفت وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای برگشت به صحنه بین المللی تاجران ایرانی و فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور بای��د بتوانند مذاکرات اقتص��ادی را به‬ ‫قرارداد تبدیل کنند‪ .‬بس��تن قرارداد با طرف های خارجی‬ ‫امری تخصصی و مهم به شمار می رود‪ .‬عضو هیات رییسه‬ ‫کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫بستن قرارداد در ایران سال ها است که از بین رفته است‪.‬‬ ‫حتی ش��رکت های بزرگ ایران برای بستن قرارداد اماده‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫برای کمک به این موضوع‪ ،‬بخش��ی را اماده کرده ایم‬ ‫که در اتاق تهران متمرکز اس��ت‪ .‬این بخش برای دادن‬ ‫مش��اوره به تاجر یا صنعتگر یا هر ش��رکتی که عضو ما‬ ‫باش��د یا نباشد راه اندازی ش��ده تا به او کمک کنیم که‬ ‫بتوان��د با طرف خارجی ق��راردا د ببن��دد و بع د متضرر‬ ‫نش��ود‪ .‬قرارداد ی که همه اصول مورد نظر اتاق بازرگانی‬ ‫بین المل��ل در ان رعایت ش��ده باش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این‬ ‫امکان‪ ،‬بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬در حالی‬ ‫که می تواند بس��یار گسترده و در س��طحی قابل توجه‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرد‪ .‬اتاق بازرگانی تهران در این‬ ‫راه بس��یار کمک کننده است‪ .‬اتاق بازرگانی ایران هم با‬ ‫نظر مثبت ب��ه موضوع نگاه می کند‪ .‬می توان این بخش‬ ‫را ب��ا نگاه جدید فعال تر کرد‪ .‬به طبع وقتی قراردادها با‬ ‫این اس��تانداردها بسته ش��ود برای رفع اختالف باید به‬ ‫«ای سی س��ی» مراجعه شود‪ .‬پیش از انقالب هم مرجع‬ ‫حل اخت�لاف قراردادهای بزرگ اصوال «ای سی س��ی»‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرکنندگان نمی توانند برنامه ریزی‬ ‫کنند‬ ‫در ادامه این نشس��ت اسداهلل عس��گراوالدی با‬ ‫انتقاد از بی توجهی به صادرات و اش��تغال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای توسعه‬ ‫صادرات دیده نمی ش��ود ‪ .‬برنامه عمرانی دولت نیز‬ ‫درحالی که دغدغه اش��تغال وج��ود دارد‪ ،‬ضعیف‬ ‫است ‪ .‬او افزود‪ :‬جهت گیری دولت در الیحه بودجه‬ ‫به گونه ای است که صادرکنندگان نمی توانند برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و حتی ‪6‬ماه اینده خود برنامه ریزی‬ ‫کنند ‪ .‬اگر دولت نگوید نرخ ارز در س��ال اینده در‬ ‫کدام نقطه خواهد ایس��تاد‪ ،‬صادرات دچار مشکل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی نیز با اش��اره به فرایند تدوین‬ ‫برنامه شش��م توس��عه و همزمانی ان با تدوین‬ ‫الیحه بودجه گفت‪ :‬نظر بخش خصوصی درباره‬ ‫صادرات در الیحه برنامه شش��م توسعه لحاظ‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او از وج��ود اختالف نظر در تیم‬ ‫اقتصادی دولت انتقاد کرد‪ .‬‬ ‫سیدرضی اقامیری هم برخی اظهارات ضدو‬ ‫نقی��ض دولتی ها را درباره نرخ ارز مورد اش��اره‬ ‫ق��رار داد و گفت‪ :‬وقت��ی ‪ 3‬ن��وع اظهارنظر از‬ ‫کابینه خارج می شود‪ ،‬چه کسی رغبت می کند‬ ‫اظهارنظر داشته باشد‪ .‬محاسبه رشد اقتصادی‬ ‫براساس تقویت پول ملی وجاهتی در معادالت‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫عسگراوالدی‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه‬ ‫هیچ برنامه‬ ‫مشخصی برای‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬‬ ‫برنامه عمرانی‬ ‫دولت نیز‬ ‫درحالی که‬ ‫دغدغه اشتغال‬ ‫وجود دارد‪،‬‬ ‫ضعیف است‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫پس از انکه اعضای این کمیس��یون دیدگاه‬ ‫و نظ��ر خود را درب��اره الیحه بودج��ه‪ ،‬به ویژه‬ ‫ن��رخ ارز مورد اش��اره ق��رار دادن��د‪ ،‬بهرامی از‬ ‫برگ��زاری همایش صادرات غیرنفتی از س��وی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در ‪ 17‬اس��فند خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این همایش‪ ،‬جهت گیری بودجه برای‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬وضعیت ن��رخ ارز در بودجه‬ ‫و برنامه ششم توس��عه با حضور صاحب نظران‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۵‬درصدی اقتصاد برای سال اینده بسیار خوش بینانه است‬ ‫محمدرض��ا زهره ون��دی‪ ،‬عضو هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران درباره ش��رایط اقتصادی و صنعتی کشور‬ ‫برای س��ال اینده و پیش بینی رشد اقتصادی ‪۵‬درصدی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت کش��ور در س��ال جاری ب��ا چالش ها و‬ ‫مشکالت بسیاری دس��ت به گریبان بود و ما شاهد رشد‬ ‫و رونقی در تولید و صنعت نبوده ایم و س��ال اینده را نیز‬ ‫با همین رکود ش��روع خواهیم ک��رد و به طور حتم برای‬ ‫حرکت و تغییر شرایط زمان الزم است‪.‬‬ ‫به نظرم پیش بینی ‪ ۵‬درصدی رش��د برای سال اینده‬ ‫امیدوارانه اس��ت و معتقدم رشد اقتصادی کشور در سال‬ ‫این��ده حداکثر بین ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬درصد خواهد ب��ود و البته‬ ‫برای رسیدن به این عدد هم باید برنامه ریزی انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬وی تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫نگاه در بس��یاری از بخش ها تغییر کند و موانع از سر راه‬ ‫تولید و صنعت برداش��ته ش��ود‪ ،‬درحال حاضر ما قوانین‬ ‫و ایین نامه های بس��یاری داریم که مزاحم هس��تند باید‬ ‫انها را تغییر دهیم و نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم با‬ ‫همان ایین نامه های قبلی رش��دی را که متصور هستیم‬ ‫و درحال حاضر بالقوه اس��ت‪ ،‬بالفع��ل کنیم‪ ،‬به طور حتم‬ ‫باید تغییراتی داشته باشیم‪ .‬زهره وندی در پاسخ به اینکه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫غول هزار دست‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‪ ،‬پیش��نهاد کرد هیاتی از‬ ‫بانک مرکزی به امارات بروند و با بانک های این‬ ‫کشور برای برقراری ارتباطات بانکی به مذاکره‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬دیگر عضو این کمیسیون نیز‬ ‫گفت‪ :‬پیش از اعمال تحریم امکان نقل و انتقال‬ ‫دالر در حس��اب های ارزی وجود داشت ایا این‬ ‫امکان اکنون برقرار ش��ده است؟ زهری هم در‬ ‫پاس��خ گفت‪ :‬به نظر می رسد این مجوز هنوز از‬ ‫سوی امریکا صادر نشده است‪ .‬‬ ‫بهرام��ی ارض اق��دس ریی��س کمیس��یون‬ ‫تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬این انتظار در جامعه‬ ‫ایجاد ش��ده ک��ه با رف��ع تحریم ه��ا روابط به‬ ‫وضعیت خود در گذشته بازگردد‪ ،‬در حالی که‬ ‫برق��راری ارتباطات بانکی نیازمند ایجاد اعتماد‬ ‫و اعتبار است ‪ .‬بنابراین الزم است در این زمینه‬ ‫اطالع رسانی مناسبی انجام شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫دولت فنر نرخ ارز را فشرده کرد‬ ‫الیحه با دس��تپاچگی و به گون��ه ای یاس الود‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬بهرامی ارض اقدس نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬افزایش س��قف مالیات در الیحه‬ ‫بودج��ه ب��ه ‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی را‬ ‫زیر فش��ار قرار می دهد‪ .‬درعی��ن حال‪ ،‬به دلیل‬ ‫تعادل نداش��تن هزینه و درامد‪ ،‬وقوع کس��ری‬ ‫بودجه محتمل اس��ت ‪ .‬ای��ن نگرانی وجود دارد‬ ‫که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران‬ ‫ش��ود‪ ،‬اقدامی که دولت تاکن��ون از ان پرهیز‬ ‫کرده است‪ .‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر جهت گیری دول��ت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۱۳۹۵‬در مس��یر اس��تراتژی توس��عه‬ ‫صادرات اس��ت که از برنامه سوم توسعه مورد‬ ‫تاکید ق��رار گرفته‪ ،‬باید مش��وق های ان مانند‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود‪ .‬‬ ‫حمیدرض��ا صالحی نیز ب��ه وضعیت نرخ ارز‬ ‫در بودجه اشاره کرد و گفت‪ :‬محاسبه نرخ دالر‬ ‫در بودجه به گونه ای اس��ت که به نظر می رسد ‬ ‫دول��ت تنها ‪ ۵۰‬درصد عدد حاص��ل از فرمول‬ ‫تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین‬ ‫نرخ ارز لحاظ کرده است‪ .‬‬ ‫دولت فنر نرخ ارز را فشرده کرده و مشخص‬ ‫نیست چه زمانی عنان ان از دست دولت خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهرامی نیز گفت‪ :‬دولت اعالم کرده نرخی که‬ ‫در الیحه بودجه امده‪ ،‬جنبه محاسباتی داشته‬ ‫و الزام اور نیس��ت‪ .‬در اس��ناد باالدستی فرمول‬ ‫محاس��به نرخ ارز‪ ،‬تفاضل نرخ ت��ورم داخلی و‬ ‫خارجی عنوان ش��ده اما دولت در برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬عبارتی را به این فرمول افزوده که اتاق‬ ‫بازرگانی باید به ان توجه نشان دهد؛ در برنامه‬ ‫ششم توس��عه امده است که نرخ ارز بر اساس‬ ‫تفاض��ل تورم داخلی و خارج��ی و تراز تجاری‬ ‫ایران با س��ایر کش��ورها تعیین ش��ود و به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬تغییر این فرمول دست دولت را برای‬ ‫هرگونه اعمال نظری باز می گذارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫فکر می کنید س��ال اینده اقتصاد ایران به ویژه صنعت از‬ ‫رک��ود خارج خواهد ش��د؟ گفت‪ :‬پیش بین��ی من مثبت‬ ‫اس��ت و فکر می کنم چرخ صنعت کشور می تواند دوباره‬ ‫به حرکت بیفتد؛ برداشته شدن تحریم ها‪ ،‬اجرای برجام و‬ ‫دوران پساتحریم و همچنین روابط و سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی می تواند فرصتی باشد برای خروج کشور از رکود‬ ‫فعلی و رش��د اقتصادی برای سال اینده‪ ،‬البته به شرطی‬ ‫ک��ه قوانین را بتوانی��م در جهت جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی و تش��ویق س��رمایه گذاران تغیی��ر دهیم؛ توجه‬ ‫داش��ته باش��ید س��رمایه گذاری که به ایران می اید باید‬ ‫بتواند شرایطی را که میانگین جهان است‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگ��رام خود نوش��ت‪ :‬در قان��ون برنامه پنجس��اله پنجم‬ ‫توس��عه به ات��اق بازرگانی ایران ماموریت داده ش��ده که‬ ‫با همکاری اتاق تعاون و ش��ورای اصناف کشور‪ ،‬نسبت به‬ ‫شناس��ایی قوانین‪ ،‬مقررات و بخشنامه های مخل تولید و‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران اقدام کند‪ .‬هر دو هفته یک بار‪،‬‬ ‫نشس��تی در همین رابطه تشکیل می شود که به نشست‬ ‫ماده ‪ ۷۶‬معروف اس��ت‪ .‬روز سه شنبه هم این نشست به‬ ‫ریاس��ت خانم الهام امین زاده‪ ،‬معاون رییس جمهوری در‬ ‫امور حقوقی برگزار ش��د و تیمی از سازمان امور مالیاتی‬ ‫به ریاس��ت علیرضا طاری بخش مع��اون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده س��ازمان امور مالیاتی هم حضور داشتند‪ .‬در یک‬ ‫سال گذش��ته که نشس��ت های کمیته موضوع ماده ‪۷۶‬‬ ‫برگزار ش��ده‪ ،‬از ‪ ۱۵‬نشس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬نشست به دو‬ ‫موضوع مالیات و تامین اجتماعی اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ها متوجه شده ام چقدر قوانین مزاحم در‬ ‫کش��ور داریم که در سال های گذش��ته به اقتصاد کشور‬ ‫تحمی��ل ش��ده اند‪ .‬همچنی��ن فهمیده ام چه راه دش��وار‬ ‫وطوالنی برای رفع قوانین مزاحم درپیش داریم‪.‬‬ ‫قوانینی که برخی از انها در زمان تصویب بدون نگاه به‬ ‫همه جوانب ان و صرفا برای حل مقطعی یک مشکل در‬ ‫مجلس یا دولت تصویب و اکنون تبدیل به غده ای مزاحم‬ ‫در کسب وکار کشور شده است‪.‬‬ ‫در جلس��ه بهمن ماه ش��ورای گفت وگو که دستورکار‬ ‫ان مقررات زدایی بود‪ ،‬اش��اره کردم که مس��یر فعلی رفع‬ ‫قوانین مزاحم‪ ،‬مس��یر روشنی نیس��ت و بیم ان می رود‬ ‫ک��ه نشس��ت های کمیته موض��وع ماده ‪ ۷۶‬ه��م حالت‬ ‫تش��ریفاتی پیدا کند‪ .‬پیش��نهاد کردم برای الگوگیری از‬ ‫بعضی کش��ورها از قبی��ل هند و کره جنوب��ی‪ ،‬فرایندی‬ ‫مس��تمر و سیس��تماتیک تعریف ش��ود تا بتواند قوانین‬ ‫مزاحم را شناس��ایی و تحلیل کند و بهترین اقداماتی که‬ ‫موجب ارتقای عملکرد دولت می ش��ود را معرفی کند‪ .‬در‬ ‫مدل های کسب وکار به این فرایند ‪BenchMarking‬‬ ‫یا الگو برداری می گویند‪.‬‬ ‫ش��اید هم یک راه سریع رسیدن به شرایط بهتر‪ ،‬قانون‬ ‫مهندس��ی معکوس باشد که براساس ان الزم است ابتدا‬ ‫یک تی��م کارشناس��ی‪ ،‬مجموعه قوانین ش��فاف و روان‬ ‫اقتص��ادی را تنظیم وس��پس تصویب کن��د وبا ابالغ ان‪،‬‬ ‫کلیه قوانین قبلی لغو و بی اثر اعالم ش��ود‪ .‬فضای کس��ب‬ ‫وکار ای��ران به دلیل وجود بی��ش از ‪ ۱۶۰۰‬قانون مزاحم‪،‬‬ ‫کند و بی نش��اط است‪ .‬دولت یازدهم اگر می خواهد چرخ‬ ‫اقتص��اد را روغن کاری کند‪ ،‬در یک اقدام ش��جاعانه‪ ،‬این‬ ‫قوانین را نیس��ت و نابود کند‪ .‬این کار پش��توانه تحقیقی‬ ‫خوب��ی هم در دولت‪ ،‬هم در مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫و ه��م در بخش خصوص��ی دارد‪ .‬قهرمانی می خواهد که‬ ‫پنجه در پنجه این غول هزار دس��ت بروکراس��ی بیندازد‬ ‫و کمرش را بشکند‪.‬‬ ‫در همایش انجمن پسته‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫نخس��تین همایش انجمن پسته صبح دیروز برگزارشد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه اقایان دکت��ر غنی نژاد‪ ،‬دکت��ر بهکیش‪،‬‬ ‫دکتربوس��تانی‪ ،‬محمودابطحی و مه��دی اگاه مطالبی در‬ ‫زمینه این��ده کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران مطرح‬ ‫کردند‪ .‬من هم مطالبی را مطرح کردم‪.‬‬ ‫خالصه مطالب ارائه شده توسط سخنرانان‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مش��کل اقتصاد کشور مش��کل ریشه داری است که‬ ‫رفع تحریم ها الزمه بهبود ان است اماکافی نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اقتصاد ایران قبل از هر نیازی باید مس��یر درس��ت‬ ‫اقتصاد ازاد و رقابتی را درپیش گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ش��رط الزم خصوصی سازی درس��ت «ازادسازی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بزرگترین اش��تباه دهه ‪ ٨٠‬در اقتصاد ایران تثبیت‬ ‫مصنوعی نرخ ارز بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در اقتصاد ایران‪ ،‬مهم رقابت پذیر کردن اقتصاد است‪.‬‬ ‫مالکیت دولتی یا خصوصی به ان اندازه مهم نیس��ت که‬ ‫همه بتوانند در یک فضای رقابتی به کسب وکار بپردازند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کلمه انحصار قانونی حرف بی معنایی اس��ت که باید‬ ‫از قوانین ما رخت بربندد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬سازمان حمایت و این گونه سازمان ها‪ ،‬مجموعه هایی‬ ‫مخل توسعه و رقابت پذیری اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سیاس��ت درست اتخاذ شده در برنامه های چهارم و‬ ‫پنجم توس��عه برای تاثیرگذاری مابه التفاوت نرخ داخلی و‬ ‫خارجی تورم در ارز بایستی اجرایی شود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ارتب��اط محک��م فعلی ریال به دالر بای��د به ارتباط‬ ‫ریال به یک س��بد از ارزهای معتبر در بازارهای صادراتی‬ ‫کشورمان تغییرکند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬معنای حفظ ارزش پول ملی‪ ،‬نگاه به برابری ریال‬ ‫با نرخ ارزهای دیگر کش��ورها نیس��ت بلکه نگاه به قدرت‬ ‫خرید ریال در داخل کش��ور اس��ت که این امر مستقیما‬ ‫به تورم برمی گردد‪ .‬پ��س بانک مرکزی که خود را حافظ‬ ‫ارزش پول ملی می داند عم�لا باید رصدکننده نرخ تورم‬ ‫باشد نه نرخ برابری ریال با دیگر ارزها‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بازار مرغ کشش ندارد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تدوین ‪ 47‬استاندارد در زمینه تجهیزات انرژی بر‬ ‫برگزاری نمایشگاه بهاره تهران‬ ‫در ‪ ۵‬نقطه شهر‬ ‫دبی��ر کل ات��اق اصناف با بی��ان اینکه نمایش��گاه های‬ ‫به��اره به ص��ورت مح��دود در مناطق محروم اس��تان ها‬ ‫برگزار می ش��ود گفت‪ :‬نمایش��گاه بهاره ته��ران از ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬اس��فن د جاری در ‪ 5‬نقطه ش��امل ارم سبز‪ ،‬حکیمیه‪،‬‬ ‫مصالی تهران‪ ،‬بوس��تان والیت و خاوران برگزا ر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ات��اق اصناف ای��ران‪ ،‬علی عوض پ��ور درباره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های بهاره در ایام پایانی سال و تاثیر‬ ‫این نمایش��گاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تحوالت اقتصادی‬ ‫در دو سال گذش��ته‪ ،‬رویکرد اقتصادی جدیدی در پیش‬ ‫ن سال متفاوتی را نسبت به سی و اندی‬ ‫اس��ت و ایام پایا ‬ ‫سال گذشته خواهیم داش��ت‪ .‬وی درباره رکود اقتصادی‬ ‫و تالش دولت برای ایجاد ثبات نس��بی در اقتصاد کش��ور‬ ‫اف��زود‪ :‬اعتقاد ما این بوده و هس��ت که امس��ال نیازی به‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های بهاره وجود ن��دارد‪ .‬عوض پور با‬ ‫ط برای برگزاری‬ ‫اش��اره به تصمیم گیری مس��ئوالن مربو ‬ ‫نمایش��گاه های بهاره به صورت محدود در برخی از نقاط‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال های گذشته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به عنوان متولی بخش دولت��ی اقتصاد تاکید بر برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بهاره با تولیت دستگاه های دولتی مرتبط‬ ‫داش��ت اما امسال سیاست بر این اس��ت که با تشخیص‬ ‫کمیته سه نفره ای متشکل از استانداران هر استان‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و روسای اتاق اصناف بر‬ ‫حس��ب ضرورت نمایشگاه های بهاره به صورت محدود در‬ ‫مناطق محروم برگزار ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬اعتقاد اتاق‬ ‫اصن��اف ایران کماکان این اس��ت که نی��ازی به برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره در سال جاری نیست؛ چون می توانیم‬ ‫بر اساس ظرفیت های قانونی موجود‪ ،‬فروش های فوق العاده‬ ‫و حراج های فصلی را از س��وی واحده��ای صنفی عرضه‬ ‫کاال داشته باشیم‪ .‬عوض پور تصریح کرد‪ :‬وقتی فروشگاهی‬ ‫ص باش��د‪ ،‬برای‬ ‫دارای هویت فیزیکی و جایگاهی مش��خ ‬ ‫رسیدگی به تخلفات این واحد صنفی‪ ،‬مرجعی وجود دارد‬ ‫اما وقتی مجموعه ای بدون شناسنامه و دستفروش باشد؛‬ ‫جایگاه برای رسیدگی به شکایات مربوط به ان نیز کمتر‬ ‫خواهد بود‪.‬گفتنی است‪ ،‬نمایش��گاه بهاره تهران از ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 21‬اس��فن د جاری در ‪ 5‬نقطه ش��امل ارم سبز‪ ،‬حکیمیه‪،‬‬ ‫مصالی تهران‪ ،‬بوستان والیت و خاوران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فراوانی دام‬ ‫و ثبات قیمت گوشت گاو‬ ‫رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی استان تهران‬ ‫از فراوانی دام سنگین و ثبات قیمت ان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با همکاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫و تعزیرات‪ ،‬ان ش��ا هلل در س��ال اینده همه واحدهایی که‬ ‫بدون مج��وز فعالیت می کنند را س��اماندهی و پروانه دار‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬علی خن��دان روی ج��وان در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت گوشت گوساله حدود ‪ 7‬ماهی‬ ‫اس��ت که افزایش نداشته و این روند تا پایان سال جاری‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه در اسفند‬ ‫به ط��ور معمول تقاضا برای برخی اقالم از جمله گوش��ت‬ ‫قرمز افزایش می یابد‪ ،‬هیچ مش��کل ی��ا کمبودی در این‬ ‫زمینه نخواهیم داش��ت و م��ردم نیز نباید با این تصور که‬ ‫قیمت ه��ا افزایش می یابد اقدام به خرید بیش از نیاز خود‬ ‫برای عید ن��وروز کنند‪ .‬خن��دان روی در عین حال بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به دلیل وجود دام فراوان و صاد ر نش��دن دام زنده‬ ‫در ای��ن بخش با کمبود مواجه نیس��تیم و نگرانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫میوه های قاچاق با طعم سم و افت‬ ‫نای��ب رییس اتحادیه باغداران گف��ت‪ :‬میوه های قاچاق‬ ‫ع�لاوه برالودگی‪ ،‬بیماری و افت را برای باغات کش��ور به‬ ‫ارمغ��ان می اورد‪ .‬مجتبی ش��ادلو در گفت وگو با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬در باره دس��تگیری عام�لان توزیع‬ ‫مربوط برخوردهایی‬ ‫ ‬ ‫میوه های قاچاق اظهار کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫ب��ا عامالن این اق��دام انجام داده ان��د و برخی از متخلفان‬ ‫از جمله عامالن توزیع دس��تگیر ش��ده اند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ب��ا پیگیری و برخوردهای قاطع ب��ا عامالن قاچاق‬ ‫بو تاب خواه��د افتاد‪،‬افزود‪:‬با حجم انبوه قاچاق‬ ‫میوه از ت ‬ ‫میوه به کش��ور تولید کنندگان س��یب و پرتقال به سبب‬ ‫اینکه بخشی از هزینه تولیدشان را به دست نمی اورند در‬ ‫حال نابودی هستند‪.‬شادلو با بیان اینکه نیازی به واردات‬ ‫نارنگی در ش��ب عید نداری��م گفت‪:‬درحال حاضر نارنگی‬ ‫بندر عباس در بازار داخل موجود است که به سبب ویژگی‬ ‫و کیفیت خاص قیمت به نسبت باالیی دارد اما باید گفت‬ ‫که نارنگی فارس تمام بازار را پر کرده و پاس��خگوی نیاز‬ ‫شب عید است‪ .‬نایب رییس اتحادیه باغداران تصریح کرد‪:‬‬ ‫نارنگی ف��ارس در بازار کیلویی ‪2‬ه��زار و ‪ 500‬تا ‪ 3‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رس��د‪ ،‬درحالی که نارنگی پاکستانی‬ ‫بی کیفیت و پر از هس��ته کیلویی ‪ 6‬هزار تومان است و از‬ ‫طرفی میوه های قاچاق الوده هس��تند و مشکالتی رابرای‬ ‫افراد به وجود می اورند عالوه بر اینکه ممکن است بیماری‬ ‫و افاتی را با خود به باغات کش��ور وارد کنند که منجر به‬ ‫نابودی تولید می شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن مرغداران اس��تان گیالن گفت‪ :‬اگر شب عید قیمت مرغ تفاوت‬ ‫معناداری پیدا نکند این امر منجر به تعطیلی واحدهای مرغداری خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اسداهلل نژاد با اشاره به کاهش قیمت مرغ گفت‪ :‬نبود کشش بازار‪ ،‬رکود اقتصادی‬ ‫و دامن زدن برخی افراد س��ود جو به ش��ایعاتی همچون اس��تفاده از هورمون در‬ ‫صنعت طیور بیش از پیش موجب روند کاهش قیمت در بازار شده است‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫پریچهر قزلباش‬ ‫برخی موارد‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫از نصب برچسب‬ ‫استاندارد‬ ‫ممانعت کردند‬ ‫در حالی که‬ ‫عرضه این‬ ‫کاالها بدون‬ ‫برچسب انرژی‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫تس��خیر بازارهای داخل��ی به وس��یله گازهای‬ ‫غیراس��تاندارد و دس��تگاه های برودت��ی اکن��ون‬ ‫بزرگتری��ن معض��ل صن��ف تولیدکنن��دگان و‬ ‫تعمی��رکاران صنایع برودتی مانند کولرس��ازان و‬ ‫یخچال سازان است‪.‬‬ ‫مواد اولی��ه جعلی و بی کیفیت بزرگترین ضربه‬ ‫را به صنای��ع برودتی کش��ور وارد کرده و موجب‬ ‫ش��ده ایرانی ها گوی سبقت را در مصرف انرژی از‬ ‫دیگر کشورهای جهان بربایند و ساالنه با جمعیت ‬ ‫‪ ۷۰‬میلی��ون نفری خود س��همی ‪ ۱/۸‬درصدی در‬ ‫مصرف انرژی به ثبت برسانند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که کش��وری مانند چین با جمعیت چند میلیارد‬ ‫نفری تنها ‪ ۲۰‬درصد از س��هم مصرف انرژی را به‬ ‫خود اختصاص می دهد‪ .‬‬ ‫دس��تگاه های برودت��ی و کمپرس��ورهای‬ ‫غیراس��تاندارد نقش��ی غیرقابل ان��کار در مصرف‬ ‫ان��رژی بر عهده دارند ‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫کمپرس��ورهای صنایع برودتی که ب��ه ایران وارد‬ ‫می ش��ود به ط��ور عمده تقلبی هس��تند و پس از‬ ‫مدتی سیس��تم خنک کنن��ده انه��ا از کارافتاده و‬ ‫نیاز به ش��ارژ دوباره دارد‪ ،‬به همین دلیل س��االنه‬ ‫‪۲‬برابر نی��از داخل‪ ،‬گازه��ای خنک کننده ان هم‬ ‫از نوع تقلبی وارد کش��ور می ش��ود ‪ .‬هر کپسول از‬ ‫گازهای تقلبی برای س��اخت صد دستگاه یخچال‬ ‫استفاده می شود و همین تعداد دستگاه را تخریب‬ ‫می کند ‪ .‬از سوی دیگر رشد مصرف انرژی در ایران‬ ‫برخالف دیگر نقاط جهان سبب می شود مدیریت‬ ‫و افزایش بهره وری انرژی به یک ضرورت همگانی‬ ‫تبدیل شود‪ .‬‬ ‫موضوعی ک��ه پریچهر قزلب��اش‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای اس��تاندارد مص��رف انرژی و‬ ‫محیط زیس��ت نیز بر ان تاکید دارد و در مراس��م‬ ‫ورود یک��ی از نش��ان(برند)های معروف جهانی به‬ ‫ایران از تدوین ‪ 47‬اس��تاندارد در زمینه تجهیزات‬ ‫انرژی ب��ر خبر می ده��د و می گوی��د‪ :‬از این تعداد‬ ‫استاندارد و تدوین ش��ده ‪ 34 ،‬مورد اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی اجرای ‪ 34‬مورد از این استاندارد ها‬ ‫در تجهی��زات انرژی بر تاکنون چندان موفق نبوده‬ ‫زی��را در ای��ن زمینه ش��اهد دو رفت��ار خالف در‬ ‫تولید کنندگان وس��ایل برودتی هستیم؛ به نحوی‬ ‫که در برخی موارد تولید کنندگان از نصب برچسب‬ ‫اس��تاندارد ممانعت کردند در حالی که عرضه این‬ ‫کاالها بدون برچسب انرژی غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می کن��د‪ :‬تخل��ف دیگ��ری ک��ه در‬ ‫این زمینه ش��اهد هس��تیم نصب برچسب انرژی‬ ‫غیرواقعی است‪ ،‬به عنوان نمونه مصرف انرژی یک‬ ‫یخچال در رده ‪ c‬قرار می گیرد اما روی برچس��ب‬ ‫ان رده ‪ a‬نصب شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدی��رکل دفتر نظ��ارت ب��ر اجرای‬ ‫اس��تاندارد مصرف انرژی و محیط زیس��ت تصریح‬ ‫می کند‪ :‬این مس��ئله را به طور جدی در س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد دنبال خواهیم ک��رد تا درباره این‬ ‫‪ 34‬کاال گریدهای واقعی درج شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ‪ 15‬س��ال اخی��ر‬ ‫اس��تانداردهای مص��رف انرژی بیش از گذش��ته‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته ادامه می دهد‪ 3 :‬ماه پیش‬ ‫کنوانس��یون بین المللی ‪ 195‬کش��ور برگزار شد و‬ ‫س��ندی با اجماع تمام کشورها به امضا رسید و در‬ ‫ان تاکید شد که نگذاریم کره زمین تا سال ‪2050‬‬ ‫میالدی بیش از دو درجه گرم شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد مصرف‬ ‫انرژی اف��زود‪ :‬ایران نیز این س��ند را امضا کرده و‬ ‫موظ��ف اس��ت تا س��ال ‪ 2020‬م تولی��د گازهای‬ ‫گلخانه ای خود را ‪ 12‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫قزلب��اش با تاکید بر اینکه یک��ی از عوامل موثر‬ ‫در تولی��د گازهای گلخانه ای به بازدهی وس��ایل‬ ‫انرژی ب��از می گ��ردد توضیح می ده��د‪ :‬در حوزه‬ ‫رعایت استانداردهای فرایند های انرژی بر‪ ،‬رعایت‬ ‫اس��تانداردها در کارخانه های س��یمان‪ ،‬نیروگاه ها‪،‬‬ ‫طغیان بیماری گندم در مناطقی از کشور‬ ‫مدیرکل دفتر پیش اگاهی س��ازمان حفظ نباتات کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به بارندگی های غرب و جنوب غربی کش��ور‬ ‫در ماه ه��ای بهم��ن و اس��فند بیم��اری زن��گ زرد در حال‬ ‫توسعه اس��ت‪ ،‬به گونه ای که در برخی شهرستان های استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬کانون کوبی علیه این بیماری انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬کرامت اهلل اکبرپور با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور مبنی بر‬ ‫افزایش بارندگی ها در روزهای اینده‪ ،‬احتمال طغیان بیماری‬ ‫زن��گ زرد گندم در مناطق مختلف اس��تان های لرس��تان‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬کردس��تان و اذربایجان غربی و شرقی نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به ش��بکه های مراقبت و س��ایر‬ ‫بهره برداران کش��اورزی درباره طغیان این بیماری گوش��زد‬ ‫شده‪ ،‬اما الزم است توجه بیشتری در این باره اعمال شود‪.‬‬ ‫اکبرپور ادامه داد‪ :‬طغیانی ش��دن زنگ زرد در س��ال های‬ ‫پرب��ارش قابل پیش بینی اس��ت و با سم پاش��ی می توان ان‬ ‫را مهار کرد‪ ،‬بنابراین هیچ مش��کل بهداشتی برای محصول‬ ‫گن��دم به وجود نخواهد اورد؛ این بیماری تنها در زمان هایی‬ ‫خس��ارت زا می شود که گندم به خوشه رفته باشد که در این‬ ‫زمان کاهش محص��ول‪ ،‬چروکیدگی دانه ها و الغری گیاه را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در برخی مناطق جنوبی‬ ‫خوزستان از گندم به س��اقه رفته تا خوشه و گل داده وجود‬ ‫دارد؛ بنابراین بس��ته به زمان الودگی ب��ه بیماری زنگ زرد‬ ‫باید حداقل دو بار یا بیش��تر سم پاش��ی انجام شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر پیش اگاهی س��ازمان حفظ نباتات کش��ور یاداور شد‪:‬‬ ‫درحال حاضر سازمان حفظ نباتات کشور کانون کوبی مناطق‬ ‫الوده را در دستور کار دارد‪ ،‬زیرا در غیراین صورت اسپور این‬ ‫بیماری ظرف ‪ 6‬روز می تواند ‪ ۱۰۰‬میلیون اسپور تولید کند‬ ‫و در کل مزرعه پراکنده شود‪ .‬اکبرپور تاکید کرد‪ :‬تاکنون در‬ ‫س��طحی معادل ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هکتار کانون کوبی انجام ش��ده و‬ ‫الزم اس��ت سایر بهره برداران نسبت به این مسئله حساس تر‬ ‫باش��ند‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬زن��گ س��یاه گن��دم در باران های‬ ‫اردیبهش��ت دیده می ش��ود؛ بنابراین در شرایط حاضر‪ ،‬تنها‬ ‫زنگ زرد اس��ت که می تواند طغیانی ش��ده و خسارت هایی‬ ‫را به بار اورد‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور همچنین گفت‪ :‬ش��ب های خنک و روزهای گرم‬ ‫با رطوبت باال‪ ،‬بیماری زنگ زرد را دامن می زند و سم پاش��ی‬ ‫علیه این بیماری نیز برای انسان در مرحله ای که گندم ها در‬ ‫حال رشد هستند‪ ،‬هیچ خطری ندارد؛ بنابراین سازمان حفظ‬ ‫نباتات کش��ور ‪ ۱۰‬قلم س��م در اختیار بهره برداران استان ها‬ ‫قرار داده تا در زمان مشاهده‪ ،‬کانون کوبی را انجام دهند‪.‬‬ ‫پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی براس��اس براوردهای انجام ش��ده‬ ‫یخچال فریزره��ای تولی��د داخ��ل در مح��دوده‬ ‫گریدهای ‪ d‬تا ‪ +a‬اس��ت که باالتر از این سطح در‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود و پایین تر از گرید ‪ d‬اجازه‬ ‫تولید ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین به تدوین استانداردهای ملی اشاره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬تا ‪ 5‬س��ال گذشته در مجموع‬ ‫برای ‪ 8‬هزار کاال و خدمت اس��تاندارد تدوین شده‬ ‫بود که این رقم اکنون به ‪ 28‬هزار رس��یده است‪.‬‬ ‫عملکرد ما از نظر کمیت قابل توجه بوده اما از این‬ ‫به بعد باید روی ارتقای کیفیت متمرکز شویم‪.‬‬ ‫قزلب��اش همچنی��ن ازمایش��گاه های مرتبط با‬ ‫اس��تاندارد را بازوی س��ازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫می داند و تاکید می کند‪ :‬در حوزه کمپرس��ورهای‬ ‫صنعت��ی و نیمه صنعتی نیاز به ازمایش��گاه داریم‬ ‫ک��ه راه اندازی ان در دس��تور کار بخش خصوصی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای‬ ‫استاندارد مصرف انرژی خودرو را یکی از کاالهایی‬ ‫عن��وان کرد که اس��تانداردهای تجهیزات انرژی بر‬ ‫برای ان تدوین شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قزلباش برچس��ب ان��رژی و نصب ان‬ ‫می توان��د در انتخ��اب درس��ت و اگاهانه مردم در‬ ‫هن��گام خرید وس��ایل برقی خانگی‪ ،‬اش��نا کردن‬ ‫مصرف کنندگان با میزان کارایی و بازدهی وسایل‬ ‫برقی خانگی‪ ،‬بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی‪،‬‬ ‫کاهش هزینه انرژی مصرفی در خانواده ها‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگی محیط زیس��ت و ارائه اطالعات اختصاصی‬ ‫ویژه هر وسیله برقی به مشتریان یاری برساند‪ .‬‬ ‫‹ ‹ ثبت ن�ام ب�رای از رده خارج ش�دن‬ ‫یخچال های فرسوده‬ ‫در ادام��ه این مراس��م محمد حس��ن زربخش‪،‬‬ ‫مدیراموزش و اطالع رس��انی انرژی ایران (س��ابا)‬ ‫نی��ز می گوید‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۵۲‬درصد از انرژی‬ ‫تولید ش��ده در کش��ور در بخش های مس��کونی و‬ ‫تجاری به مصرف می رسد و یخچال ها و فریزرهای‬ ‫غیراس��تاندارد نقش غیرقابل انکاری در این زمینه‬ ‫دارن��د‪ ،‬به همین دلیل این س��ازمان در نظر دارد‬ ‫با اختص��اص ‪ 4/5‬میلیارد توم��ان طرحی را برای‬ ‫خروج یخچال فریزرهای غیراستاندارد اجرایی کند‬ ‫ن تومانی به‬ ‫و در گام نخس��ت با ارائه وام ‪ 3‬میلیو ‬ ‫متقاضیان برای خروج کاالهای غیراس��تاندارد در‬ ‫راستای بهینه سازی انرژی اقدام کند‪ .‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬ت��ا ای��ن لحظ��ه ب��ا ‪ 3‬کارخان��ه‬ ‫تولید کنن��ده یخچال و فریزر در ایران رایزنی هایی‬ ‫انجام شده و انها برای همکاری در این زمینه اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪ .‬‬ ‫ب��ه گفته زربخش عم��ده گازه��ای وارداتی که‬ ‫ه��م اینک از ش��رکت های غیرمعتبر وارد کش��ور‬ ‫می شود عالوه بر خطرات جانی که برای افراد دارد‬ ‫از نظ��ر اقتصادی نیز هزینه ه��ای زیادی را به انها‬ ‫تحمی��ل می کند ‪ .‬وی در ادام��ه حمایت از ایجاد‬ ‫یک ازمایش��گاه مرجع برای کنترل و پایش تولید‬ ‫دس��تگاه های برودتی و اجباری ش��دن الزام های‬ ‫اس��تاندارد در تولی��د این دس��تگاه ها‪ ،‬تخصیص‬ ‫مش��وق های مالی برای تولید محصوالت باکیفیت‬ ‫و برگ��زاری دوره ه��ای اموزش��ی تخصصی برای‬ ‫سرویس کاران لوازم خانگی را از جمله راهکارهایی‬ ‫عنوان می کند که باید مسئوالن برای جلوگیری از‬ ‫مصرف انرژی در کشور در پیش بگیرند‪ .‬‬ ‫‹ ‹ نظارت بر واردات صنایع برودتی‬ ‫مدیراموزش و اطالع رس��انی انرژی ایران (سابا)‬ ‫در بخش دیگری از گفته هایش بر ضرورت نظارت‬ ‫ب��ر بخش صنای��ع برودتی و مواد اولیه ان اش��اره‬ ‫می کن��د و می گوید‪ :‬هیچ نظارت��ی بر واردات مواد‬ ‫اولیه وجود ندارد و اغلب واردات از س��وی کسانی‬ ‫انج��ام می ش��ود که هیچ تخصص��ی در این حرفه‬ ‫ندارند و برای کس��ب س��ود اقدام به واردات مواد‬ ‫اولیه بسیار بی کیفیت می کنند‪.‬‬ ‫صندوق توسعه صادرات به زودی تشکیل می شود‬ ‫به منظور پش��تیبانی عملیاتی از تش��کل های فعال در‬ ‫ح��وزه صادرات‪ ،‬تش��کیل صندوق توس��عه ص��ادرات با‬ ‫همکاری وزارت جهاد کش��اورزی در مرحله بررسی قرار‬ ‫دارد ت��ا با تعریف جدیدی از ارائ��ه خدمات چندمنظوره‪،‬‬ ‫حمایت همزمان��ی از تولیدکننده و صادرکننده داش��ته‬ ‫باش��د و با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫خود را از تجارت محصوالت کشاورزی در بازار بین المللی‬ ‫عملیاتی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق‬ ‫توس��عه سرمایه گذاری در بخش کش��اورزی با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬صندوق توس��عه صادرات با همکاری مشترک‬ ‫صندوق مادرتخصصی و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫حوزه تجارت تش��کیل خواهد شد و پس از اتمام مراحل‬ ‫بررسی و مطالعه‪ ،‬به منظور پشتیبانی تشکل های فعال در‬ ‫حوزه صادرات اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫عبدالکری��م رضوی افزود‪ :‬تش��کیل این صندوق اکنون‬ ‫در مرحله بررس��ی ق��رار دارد و در صورت نهایی ش��دن‬ ‫طرح تاس��یس ان‪ ،‬ت�لاش می کند با ارائ��ه مدل خدمت‬ ‫به س��هامداران ان که همان تش��کل های فعال در حوزه‬ ‫صادرات هس��تند‪ ،‬حمایت موث��ری از تجارت محصوالت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با ق��رار گرفتن اقتصاد کش��ور‬ ‫در ش��رایط جدید‪ ،‬الزم اس��ت حمایت قاب��ل توجهی از‬ ‫ل اید و برای توسعه‬ ‫تجارت محصوالت کش��اورزی به عم ‬ ‫حوزه بازرگانی کاالهای کش��اورزی‪ ،‬بس��ترهای جدیدی‬ ‫فراهم ش��ود که بدون توجه دول��ت و بخش خصوصی و‬ ‫تزریق نقدینگ��ی‪ ،‬توفیق این ح��وزه امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود؛ بنابراین تالش می ش��ود گام ه��ای موثری در حوزه‬ ‫پشتیبانی برداشته شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت صندوق ه��ای تخصصی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬صندوق زنبورعسل که ‪3‬س��ال پیش تشکیل شد‪،‬‬ ‫توانس��ت با تدوین شناسنامه عس��ل‪ ،‬راه صحیحی برای‬ ‫شناخت عسل طبیعی از عسل تقلبی ارائه دهد و با ثبت‬ ‫نش��ان(برند) «اکس��یر»‪ ،‬گام محکمی در ح��وزه تجارت‬ ‫عسل بردارد‪.‬‬ ‫رضوی تاکید کرد‪ :‬اکنون نمایندگانی از این صندوق در‬ ‫افریقای جنوبی حضور دارند تا بازار این کشور را به لحاظ‬ ‫مشتری پس��ندی و ذائقه مردم مورد بررسی قرار دهند و‬ ‫به این ترتی��ب راه برای یافتن بازارهای جدید و صادرات‬ ‫عسل به افریقای جنوبی اغاز شود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫رای به توسعه‬ ‫‪ 18‬بنگاهداری بانک ها کنترل می شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در همایش اصالح قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬نگرش ها و چالش ها مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قرار نیست به مودیان مالیاتی فشار مضاعف وارد شود‬ ‫ب��ا اجرای این قانون قرار نیس��ت به مودیانی‬ ‫ک��ه در ح��ال حاضر مالی��ات می دهند فش��ار‬ ‫مضاع��ف وارد ش��ود‪ ،‬بلکه قرار اس��ت پایه های‬ ‫مالیاتی افزایش یابد‪ ،‬یعنی نهادهایی که تاکنون‬ ‫مش��مول مالیات نبودند از س��ال ‪ 95‬مش��مول‬ ‫مالیات شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬رییس کل س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬کامل تقوی نژاد دیروز در جمع اعضای‬ ‫جامعه حسابداری ایران با اشاره به اجرای قانون‬ ‫اصالح مالیات های مس��تقیم از ابتدای سال ‪95‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در برخی از محاف��ل‪ ،‬این ذهنیت‬ ‫به وجود امده که با اجرای این قانون قرار اس��ت‬ ‫در س��ال اینده به مودیان مالیاتی ش��وک وارد‬ ‫شده و فشار مضاعفی به مردم در جهت کسری‬ ‫بودج��ه دولت تحمیل ش��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬این‬ ‫موضوع درس��ت نیست‪ ،‬بلکه قرار است منابع و‬ ‫پایه ه��ای جدی��د مالیاتی که تاکن��ون مالیات‬ ‫نمی دادند شناس��ایی ش��وند و از انه��ا مالیات‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬رییس کل س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫افزود ‪ :‬قرار است با راهکارهای جدید از واحدها‬ ‫و اصنافی که به هر دلیل از دادن مالیات اجتناب‬ ‫می کردند یا فرار مالیاتی داشتند‪ ،‬مالیات وصول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیات��ی با تاکید بر‬ ‫اینکه در این س��ازمان به دنب��ال تحقق عدالت‬ ‫واقع��ی و نه ش��عاری هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم‬ ‫باید احس��اس کنند که همه اصن��اف‪ ،‬گروه ها‬ ‫و مش��موالن نظ��ام مالیات��ی‪ ،‬مالی��ات خود را‬ ‫می دهن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنی��ن نحوه مصرف‬ ‫درامده��ا در کش��ور نیز باید براس��اس عدالت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تقوی نژاد با بیان اینکه نگاه این است که مردم‬ ‫با ما با صداقت و راس��تگویی برخورد می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه همین خاطر اع�لام کرده ایم که هر‬ ‫صن��ف یا هر ف��ردی به س��ازمان مالیاتی اعالم‬ ‫کند ک��ه صندوق ف��روش را در واحد خود کار‬ ‫گذاش��ته از نظر ما قابل قبول اس��ت و می تواند‬ ‫از معافیت های مطرح در قانون استفاده کند‪.‬‬ ‫به ج��ای پرداخ��ت یارانه نق��دی‪ ،‬باید‬ ‫نظام های حمایتی اجتماعی تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬جمشید‬ ‫پژوی��ان با حض��ور در برنام��ه گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری ش��بکه دو سیما با بیان اینکه‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها گام��ی بلند در بهبود‬ ‫توزی��ع درامد اس��ت افزود ‪ :‬ه��دف اصلی‪،‬‬ ‫اصالح قیمت نسبی است‪.‬‬ ‫پژوی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه هدفمن��دی‬ ‫یارانه ه��ا در ابتدا در س��بد مصرفی خانوار‬ ‫ت اما انها در محاس��به‬ ‫نتایج مثبتی داش�� ‬ ‫درامد ها اش��تباه کردن��د‪ ،‬در ادامه به این‬ ‫موضوع اش��اره کرد ک��ه در هیچ جای دنیا‬ ‫پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا نکرده و به‬ ‫جای ان باید نظام های حمایتی اجتماعی‬ ‫‪15‬‬ ‫نرخ تورم به ‪12/6‬درصد رسید‬ ‫ن ‪ 1394‬نس��بت به ‪12‬ماه‬ ‫نرخ تورم در ‪12‬ماه منتهی به بهم ‬ ‫ن ‪ 1393‬معادل ‪12/6‬درصد اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫منتهی به بهم�� ‬ ‫رواب��ط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬خالصه نتایج به دس��ت امده از‬ ‫ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران‬ ‫بر اساس سال پایه ‪ 1390=100‬به این شرح است‪ :‬شاخص بهای‬ ‫کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ‪1394‬‬ ‫به ‪ 233/1‬رس��ید که نسبت به ماه قبل ‪0/2‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ش��اخص یادشده در بهمن ‪ 1394‬نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪8/9‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‪ 9‬درصد هسته سخت نرخ تورم‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینکه‬ ‫بیش��تر ایین نامه ه��ای اج��رای قان��ون اصالح‬ ‫مالیات های مستقیم تدوین شده است‪ ،‬افزود ‪ :‬در‬ ‫کنار اجرای این قانون همچنین درصدد اصالح‬ ‫قانون نظام مالیاتی ارزش افزوده نیز هستیم که‬ ‫هم اینک در کمیسیون اقتصادی دولت در حال‬ ‫بررسی اس��ت و به زودی تقدیم مجلس شورای‬ ‫اس�لامی خواهد شد‪ .‬وی شفاف سازی اطالعات‬ ‫و داده ها را از دیگر ماموریت های س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی برش��مرد و گف��ت‪ :‬در این ب��اره نصب‬ ‫صندوق ه��ای مکانیزه فروش را به صورت جدی‬ ‫در دستورکار داریم‪.‬‬ ‫تقوی نژاد افزود‪ :‬طرح جامع مالیاتی کشور از‬ ‫دیگر طرح هایی اس��ت که سازمان امور مالیاتی‬ ‫ان را پیگی��ری می کن��د و امیدواری��م هرچ��ه‬ ‫سریع تر به نتیجه برس��د تا مردم اثار و برکات‬ ‫ان را ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی از فعالیت خود را برون سپاری‬ ‫می کنیم‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان‬ ‫اینکه قص��د داریم بخش��ی از فعالیت های خود‬ ‫را برون س��پاری کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫برون سپاری مالیات نقل و انتقال امالک به دفاتر‬ ‫رسمی در حال بررسی است‪ .‬تقوی نژاد در جمع‬ ‫اعضای جامعه حس��ابداری ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫این س��ازمان درصدد اجرای کامل قوانین نظام‬ ‫مالیاتی برای همه مش��موالن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همین باره تاکید ما بر مالیات الکترونیک به خاطر‬ ‫ش��فافیت و نب��ود تبعیض بین هم��ه صنوف و‬ ‫مش��موالن مالیات��ی اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫تبدیل دفاتر و اس��ناد سنتی و کاغذی به صورت‬ ‫الکترونیکی در دس��تورکار سازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین نگهداری این اس��ناد‬ ‫به صورت الکترونیکی باعث شفافیت و سرعت در‬ ‫رسیدگی به مالیات اصناف شده و استفاده از انها‬ ‫نیز از مشوق ها و معافیت های مالی است‪.‬‬ ‫تقوی ن��ژاد با بی��ان اینکه قان��ون جدید اصالح‬ ‫مالیات های مس��تقیم دارای ضمانت های اجرایی‬ ‫خوبی است‪ ،‬گفت‪ :‬در این قانون برای کسانی که‬ ‫مالیات خود را ابراز نمی کنند یا فرار مالیاتی دارند‬ ‫جریمه و برخورد کیفری پیش بینی ش��ده که تا‬ ‫حد زیادی می تواند جلوی این پدیده را بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس ای��ن قانون‬ ‫درامده��ای ناش��ی از فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫بنیادها‪ ،‬موسسه ها و استان ها که در بخش های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬تج��اری و بازرگانی فعال‬ ‫هس��تند مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫جامعه شامل مالیات خواهد بود‪ ،‬گفت ‪ :‬با اجرای‬ ‫این قانون شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی بر‬ ‫این موسس��ه ها و افزایش رقابت سالم اقتصادی‬ ‫میان بنگاه های کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫نظام های حمایتی اجتماعی‪ ،‬جایگزین یارانه نقدی‬ ‫تقویت ش��ود‪ .‬او با تاکید براین موضوع که‬ ‫قیمت حامل های انرژی باید اصالح شود و‬ ‫تولید کنندگان هم فناوری و تجهیزات خود‬ ‫روزام��د کنند تا مص��رف انرژی کاهش‬ ‫ ‬ ‫را‬ ‫یابد یاداور شد ‪ :‬اطالعات دولت در این باره‬ ‫ناقص و روش کار نیز اشتباه است‪ .‬در ادامه‬ ‫این برنامه نیز حسین عبده تبریزی‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه و اقتصاددان نیز در این نشست با‬ ‫اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها به‬ ‫درستی اجرا نشد گفت ‪ :‬در همان نخستین‬ ‫س��ال اجرای این قان��ون‪ 28 ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از منابع اجرای ان از طریق افزایش‬ ‫قیمت حامل های انرژی و بقیه یعنی حدود‬ ‫‪11‬ه��زار میلی��ارد تومان از مح��ل بودجه‬ ‫پرداخت ش��د‪ .‬وی افزود ‪ :‬محاسبات نشان‬ ‫می داد که حدود ‪18‬ه��زار تومان برای هر‬ ‫نفر در هر ماه قابل پرداخت اس��ت اما انها‬ ‫برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه ان را به‬ ‫ح��دود ‪45‬هزار تومان افزایش دادند‪ .‬عبده‬ ‫تبریزی تصریح کرد ‪ :‬پرداخت یارانه ها ادامه‬ ‫خواهد یافت زیرا دولت نمی تواند این حق‬ ‫شناخته شده را نادیده بگیرد‪ .‬عبده تبریزی‬ ‫با بیان این موضوع که محاس��بات نش��ان‬ ‫داده با توجه به افزایش تورم در س��ال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬پرداخت یارانه ه��ا تاثیر چندانی در‬ ‫معیشت مردم نداش��ته است افزود‪ :‬مبانی‬ ‫طراح��ی هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای‬ ‫ان اش��تباه بود و قانون ه��م در این زمینه‬ ‫رعایت نش��ده‪ .‬این میراث دولت قبل است‬ ‫ضمن اینکه حقی برای مردم ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه طراح��ی قان��ون‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا از هم��ان اغ��از‪،‬‬ ‫مدی��ر گروه اقتصاد پژوهش��کده امار گفت‪ :‬هس��ته س��خت‬ ‫نرخ ت��ورم در ایران ‪ 8‬تا ‪9‬درصد اس��ت‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬ایوب فرامرزی ضمن بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬نرخ‬ ‫تورم با بررس��ی بی��ش از ‪ 450‬قلم کاال در ‪ 293‬منطقه ش��هری‬ ‫براورد می ش��ود ک��ه به طور میانگین تمام کش��ور را پوش��ش‬ ‫می ده��د‪ .‬وی گفت‪ :‬دولت در س��ال های اخی��ر کارهای خوبی‬ ‫ب��رای کنترل ن��رخ تورم انجام داده و براورد نرخ تورم در کش��ور‬ ‫ما براس��اس اس��تانداردهای بین المللی و ش��اخص های جهانی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬فرامرزی اظه��ار کرد‪ :‬البته کاه��ش نرخ تورم‬ ‫به معنی کاهش قیمت ها نیس��ت بلکه ب��ه معنی کاهش میزان‬ ‫افزایش قیمت هاس��ت که در حال حاضر به حدود ‪12‬درصد هم‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬عل��ت کاهش نرخ ت��ورم در ‪ 12‬گروه‬ ‫ی میوه و خش��کبار مربوط می شود‬ ‫کاالیی بیش��تر به گروه کاال ‬ ‫که تحوالت قیمتی انها نیز نش��ان دهنده ثبات نرخ هاس��ت‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخش��ی از تورم در‬ ‫اقتصاد ایران به دلیل مس��ائل س��اختاری است‪ ،‬اگر کاهش نرخ‬ ‫ت��ورم در اقتصاد ای��ران به پایین تر از ‪ 8‬یا ‪9‬درصد برس��د خیلی‬ ‫سخت خواهد بود اما اگر این روند ادامه یابد می توان به نرخ تورم‬ ‫تک رقمی در س��ال اینده امیدوار ب��ود‪ .‬فرامرزی افزود‪ :‬در بیش‬ ‫از ‪95‬درصد کش��ورهای جهان نرخ تورم حدود ‪ 5‬درصد اس��ت و‬ ‫برای اینکه به این نرخ برس��یم نیاز است اصالحات ساختاری در‬ ‫بازارهای مختلف انجام ش��ود و هزینه های تمام شده کاهش یابد‬ ‫که توسعه فناوری های نوین در بخش تولید به تحقق این اهداف‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫تقوی نژاد‪:‬‬ ‫مردم باید‬ ‫احساس کنند‬ ‫که همه اصناف‪،‬‬ ‫گروه ها و‬ ‫مشموالن نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مالیات‬ ‫خود را می دهند‬ ‫حذف ‪ ۴۰۰‬مجوز زائد‬ ‫برای اسانی کسب و کار‬ ‫مع��اون اقتص��ادی وزیر امور اقتصادی و دارای��ی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مجوز مختلف احصا و بررس��ی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در رابطه‬ ‫بو کار ‪ ۴۰۰‬مجوز زائد برای سرمایه گذاری حذف‬ ‫با تس��هیل کس ‬ ‫شد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬در میزگرد تخصصی همایش تبیین برنامه‬ ‫ششم توس��عه‪ ،‬ش��اپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با‬ ‫بو کار در عرصه‬ ‫تش��ریح جزئیات چگونگ��ی بهبود فضای کس�� ‬ ‫بین المللی به ش��اخص های این فض��ا پرداخت و گفت‪ :‬در بخش‬ ‫فساد اداری شفافیت جایگاه مناسبی ندارد‪ ،‬در این بخش استفاده‬ ‫از مقام و جایگاه دولتی به معنای عام برای منفعت شخصی تلقی‬ ‫می شود و متاسفانه رتبه ما در این بخش خوب نیست‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مقررات زدایی در بخش های مختلف برای اصالح امور دیده شده‬ ‫اس��ت و در حال حاضر ‪ 2‬هزار مجوز احصا ش��ده و به سمت حذف‬ ‫مجوزه��ای زائد خواهیم رفت‪ .‬معاون وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه‬ ‫امروز ‪ 400‬مجوز زائد حذف و ادغام ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تا‬ ‫پایان سال احصای مجوزها و حذف داوطلبانه انها تمام می شود و‬ ‫پس از ان در هیات مقررات زدایی سقف زمان برای اعطای مجوز‬ ‫تعیین خواهد ش��د‪ .‬محم��دی تاکید کرد‪ :‬در این رابطه س��امانه‬ ‫قوانین مخل راه اندازی ش��ده و امیدواریم س��ال اینده نیز الیحه‬ ‫اصالح قوانین مخل کسب و کار تهیه شود‪.‬‬ ‫ایرادهای اساسی داشت گفت ‪ :‬یارانه بگیران‬ ‫غیرنیازمند باید شناسایی شوند اما تا زمانی‬ ‫که مطمئن نشویم کسی غیرنیازمند است‬ ‫نباید یارانه او را قط��ع کرد‪ .‬عبده تبریزی‬ ‫گف��ت ‪ :‬بای��د یارانه نق��دی ب��ه یارانه های‬ ‫کارامدتر غیرنقدی تبدیل شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در وضعیتی که از س��ال ‪ 86‬تاکنون به طور‬ ‫م��داوم درامد س��رانه کاهش یافته اس��ت‬ ‫مجبوریم نظام تامی��ن اجتماعی را طوری‬ ‫بس��ازیم که حداقل ه��ا را تامین کند و در‬ ‫برنامه ششم توسعه باید این موضوع دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬ایش��ان ابراز امیدواری کرد‪ :‬مسئله‬ ‫یارانه ها در برنامه شش��م توسعه حل شده‬ ‫و به جای ان نظام تامین اجتماعی مستقر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫رشد اونس سکه را باال کشید‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ‬ ‫هر دالر امریکا را با ‪6‬تومان رشد نسبت به سه شنبه ‪3‬هزار و ‪ 492‬تومان و هر‬ ‫قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید را با ‪7‬هزار تومان افزایش ‪992‬هزار‬ ‫تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ه��ر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪ 5‬تومان کاهش‬ ‫نسبت به سه شنبه‪3 ،‬هزار و ‪ 863‬تومان و هر پوند نیز با ‪50‬تومان افت نسبت‬ ‫به سه شنبه ‪4‬هزار و ‪ 975‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید با‬ ‫‪7‬هزار تومان رش��د‪992 ،‬هزار تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم‬ ‫نیز با ‪10‬هزار و ‪ 500‬تومان رشد یک میلیون تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم س��که بهار ازادی با ‪2‬هزار تومان رش��د ‪ 502‬هزار‬ ‫تومان و هر ربع س��که نیز با هزار تومان رش��د نسبت به سه شنبه‪270 ،‬هزار‬ ‫تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرمی در بازار روز گذشته همانند سه شنبه ‪ 186‬هزار‬ ‫تومان و یک گرم طالی ‪18‬عیار نیز ‪109‬هزار و ‪ 20‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫در بازارهای جهانی نیز با توجه به رواج ریسک گریزی در بازارها که موجب‬ ‫ش��د شاخص های سهام با سقوط مواجه شود‪ ،‬طال در کنار دیگر دارایی ها در‬ ‫معامالت روز چهارشنبه‪ ،‬رشد خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رویترز‪ ،‬در پی ادامه رون��د نزولی قیمت نفت خام بعد از اعالم‬ ‫وزیر نفت عربستان سعودی مبنی بر کاهش نیافتن تولید نفت تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ‪ ،‬سهام اسیایی با سقوط مواجه شد‪.‬‬ ‫بعد از رش��د ‪1/4‬درصدی در جلس��ه گذش��ته‪ ،‬هر اونس طال در معامالت‬ ‫دیروز با اندکی تغییر یکهزار و ‪ 226‬دالر و ‪ 10‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫جیم��ز اس��تیل تحلیلگر (اچ اس بی س��ی) اعالم کرد ‪« :‬توانایی ش��مش در‬ ‫ماندن باالی س��طح ‪ 1200‬دالر بسیار موثر بوده است‪ .‬هرچه این مدت زمان‬ ‫طوالنی تر باش��د‪ ،‬سطح مقاوم تری ایجاد خواهد ش د ما معتقدیم تا زمانی که‬ ‫تقاضای (ئی تی اف) باال باشد‪ ،‬صعود طال ادامه خواهد داشت»‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نیز نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذشته اعالم کرد که بر این‬ ‫اس��اس نرخ بانکی ‪ 18‬ارز نس��بت به روز سه شنبه افزایش و قیمت ‪ 17‬واحد‬ ‫پولی کاهش داشته است‪ .‬نرخ ‪ 4‬ارز نیز تغییری نکرد‪ .‬قیمت دالر با دو ریال‬ ‫رشد ‪ 30‬هزار و ‪ 193‬ریال اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‪ ،‬نرخ هر پوند انگلیس با ‪396‬‬ ‫ری��ال افت ‪42/219‬ریال و ی��ورو با ‪ 65‬ریال کاه��ش ‪ 33/277‬ریال تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38530‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪49350‬‬ ‫‪49750‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,990,000‬‬ ‫‪10,010,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9440‬‬ ‫‪9540‬‬ ‫‪9,890,000‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫‪35050‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,470,000‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11930‬‬ ‫‪12080‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪5180‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,890,000‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,001,100‬‬ ‫‪1,010,300‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34830‬‬ ‫‪34920‬‬ ‫‪38630‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دغدغه های‬ ‫انتخاباتی‬ ‫محسن جالل پور‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ واقعیت این اس��ت برخ��ی از قوانینی که مجلس تصویب‬ ‫می کند‪ ،‬کارشناس��ی و علمی نبوده و ب��ه هیچ وجه مطابق‬ ‫با ش��رایط و وضعیت کش��ور نیس��ت ‪ .‬نماین��دگان مجلس‪،‬‬ ‫در پروژه ه��ا ورود می کنن��د و برای اینکه رای مناس��بی در‬ ‫اس��تان و ش��هر حوزه انتخابیه خود داش��ته باش��ند‪ ،‬پروژه‬ ‫تعری��ف می کنند‪ ،‬بدون اینکه به این موضوع توجه داش��ته‬ ‫باش��ند که اجرای این پروژه برای ان شهرستان امکان پذیر‬ ‫هس��ت یا نیس��ت؛ یا اینکه منافع ملی و بودجه کشور اجازه‬ ‫اجرای ان را می دهد یا خیر‪ .‬نمایندگان مجلس متاسفانه در‬ ‫ع��زل و نصب ها ورود ک��رده و اگر وزیر یا مدیری می خواهد‬ ‫تغیی��رات و عزل و نصبی صورت ده��د‪ ،‬در کار وی دخالت‬ ‫می کنن��د و گاه برخی مدیران‪ ،‬فارغ از اینکه خوب یا بد کار‬ ‫کرده اس��ت با نظر نمایندگان مجلس نصب یا عزل می شود‪.‬‬ ‫کشورهایی موفق هس��تند که قانونگذاری در انها‪ ،‬همراه با‬ ‫کار کارشناس��ی طوالنی‪ ،‬حساب ش��ده و برنامه ریزی ش��ده‬ ‫باش��د؛ ولی متاسفانه در کش��ور ما این طور نیست؛ بلکه ‪۱۰‬‬ ‫نماینده یک طرح را می دهند و یک دولت هم بنا به سلیقه‬ ‫خود‪ ،‬الیحه ای به مجلس ارائه می کند و نگاه به چش��م انداز‬ ‫و برنامه های تدوین ش��ده نیز نمی شود‪.‬در هیچ دوره ای‪ ،‬یک‬ ‫مجلس اقتصادی نداش��ته ایم‪ .‬البته حرف ما این نیست که‬ ‫مجلس صرفا اقتصادی باش��د؛ اما مس��ائل را باید به صورت‬ ‫همه جانبه با اولویت اقتصادی ببینند‪ ،‬االن نیاز کش��ور این‬ ‫است که به مسائل و رویکرد اقتصادی دقت شود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مجلس‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫به نظر می رس��د مجلس اینده بتواند با کمک دولت تدبیر و امید‬ ‫در گش��ودن برخی از قفل ه��ای هنوز ناگش��وده و تبیین قوانین و‬ ‫مقررات تس��هیل کننده موجود برای توس��عه ارتباطات بازرگانی‪،‬‬ ‫تجاری و مالی و بانکی این مناطق نقش سازنده ای ایفا کند‪ .‬مجلس‬ ‫اینده از منظرهای بس��یاری می توان��د مجلس امید برای انتظارات‬ ‫بحق ملت بزرگ و شایس��ته ایران اسالمی باشد‪ ،‬انتظاراتی که زمان‬ ‫زیادی برای پاسخگویی به انها باقی نمانده است‪.‬‬ ‫بای��د در این مجلس ش��ورای اس�لامی جد ا از انچ��ه کدام تفکر‬ ‫سیاس��ی غالب خواهد ش��د‪ ،‬نمایندگانی ورود کنند که اولویت ها‬ ‫را به خوبی ش��ناخته و در مسیر رفع مشکالت ضروری کشور که در‬ ‫این مقطع زمانی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور‬ ‫است‪ ،‬حرکت کنند‪.‬‬ ‫اقتدار اقتصادی با‬ ‫مشارکت باالی مردم‬ ‫در انتخابات‬ ‫میثم موسایی‬ ‫استاد دانشگاه تهران‬ ‫در حوزه اقتصاد‪ ،‬کش��ور با مشکالت عظیمی روبه رو است و نیاز‬ ‫ب��ه مجلس نخبه داریم تا به کمک دول��ت بیاید‪ .‬کمک‪ ،‬همراهی و‬ ‫همدلی مجلس برای حل درس��ت‪ ،‬تصمیم گی��ری به موقع و اقدام‬ ‫س��ریع برای حل معضالت اقتصادی الزم اس��ت‪ .‬موضوع مهم این‬ ‫اس��ت که هرچه مش��ارکت مردم باالتر باشد و نمایندگانی انتخاب‬ ‫ش��وند که دیدگاه اقتص��ادی مبتنی بر دیدگاه های علمی داش��ته‬ ‫باشند و نمایندگانی انتخاب شوند که بتوانند در مواقع لزوم تصمیم‬ ‫درست بگیرند قدرت مجلس بیشتر می شود و مجلس قوی و همراه‬ ‫دولت یعنی پیش��برد سریع تر برنامه ها‪ .‬از طرف دیگر حضور بیشتر‬ ‫مردم کارامدی مجلس را نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خانه تکانی بهارستان‬ ‫با نگاه های جدید‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در هیچ کجای دنیا این گونه نیس��ت که نمایندگان مجلس‬ ‫در تمام بخش ها به ویژه حوزه اقتصاد تخصص داش��ته باشند‬ ‫بدین جهت از تفکرات بخش خصوصی درباره مس��ائل متعدد‬ ‫به��ره می برند‪ .‬وقتی نماینده ای بر این باور باش��د که در تمام‬ ‫حوزه ه��ا مه��ارت و عل��م کاف��ی دارد به طور قط��ع نظرات او‬ ‫نمی تواند کارگشا باشد و حتی عقاید او منجر به افزایش حجم‬ ‫مشکالت می ش��ود‪.‬حال اگر نحوه مش��ارکت مردم در انتخابات‬ ‫وس��یع باش��د و افرادی انتخاب ش��وند که از جنبه های عنوان شده‬ ‫صاحب دیدگاه باش��ند به طور قطع ای��ن دوره از انتخابات می تواند‬ ‫باعث بهبود فضای اقتصادی و معیشت مردم شود‪.‬‬ ‫رای به توسعه‬ ‫قانونگذاران دغدغه‬ ‫تولید داشته باشند‬ ‫ ‬ ‫نگاه ویژه مجلس‬ ‫دهم به صنایع مادر‬ ‫اشراف کامل مجلس‬ ‫دهم بر نیازهای‬ ‫جامعه معدنی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫مجید پورعطار‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرالکو‬ ‫رییس هیات مدیره خانه معدن ایران‬ ‫انتظار می رود قانون گذارانی به مجلس شورای اسالمی راه یابند‬ ‫که دغدغه تولید داش��ته و قوانین موجود در حوزه تولید را در مدت‬ ‫زمان��ی حداکثر ‪6‬ماه��ه بازنگری کنند تا س��رمایه گذار خارجی از‬ ‫قوانین روشن و ثابت اطمینان خاطر داشته باشد‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا راهی ج��ز توجه به تولی��د وجود ن��دارد بنابراین‬ ‫ج��دای از قانونگذاری به منظور رونق تولید‪ ،‬نظارت دقیق بر اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی نی��ز یکی از وظیفه ه��ای اصلی‬ ‫نمایندگان مجلس دهم است‪.‬‬ ‫از نمایندگان منتخب مردم انتظار داریم دغدغه تولید داش��ته و‬ ‫از فضای جدید کش��ور در رونق دادن به بخش تولید بهترین بهره را‬ ‫ببرند و قوانینی تصویب ش��ود که با شناسایی دقیق از ظرفیت های‬ ‫منطقه ای و نگاه به توس��عه ملی کشور باش��د و از نگاه توسعه ای به‬ ‫حوزه انتخابی خود پرهیز کنند‪.‬‬ ‫باید بتوان ظرفیت های کش��ور را در راس��تای اقتصاد مقاومتی‬ ‫و شناس��ایی ظرفیت ها افزایش داد تا بتوانیم س��رمایه گذاران را در‬ ‫عرصه تولید موفق کنیم‪ .‬در اس��تخراج مزیت ها نگاه به کشورهای‬ ‫دیگ��ر داش��ته و تقویت در درون را معیار ق��رار دهیم و در مذاکره با‬ ‫طرف خارجی مبنای رونق تولید را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫هم��ان طور ک��ه چینی ها فن��اوری را به کش��ور خود ب��رده و با‬ ‫بومی س��ازی ان توانس��تند به موفقیت در بازارهای جهانی دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫روس ها تا ‪ 6‬ماه دیگر شرکای تامین کننده کاالی خود را انتخاب‬ ‫می کنند و این فرصتی اس��ت که باید از ان برای رونق تولید داخلی‬ ‫اس��تفاده کرد و نماین��دگان منتخب مردم باید ب��ا دید توانمندی‬ ‫ظرفیت داخلی در توس��عه اقتصادی کشور با دید ملی انجام وظیفه‬ ‫کنند و تنها به حوزه انتخابیه خود نگاه توسعه ای نداشته باشند‪.‬‬ ‫با رای درست به‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫اقتصادی برویم‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫مجلس اینه و بازتاب مردم اس��ت‪ .‬از ای��ن رو انتخاب افراد اصلح‬ ‫با دی��دگاه جدید می تواند به مردم کمک کند تا مش��کالت به ویژه‬ ‫در حوزه اقتصاد حل ش��ود‪ .‬تعریف ما از اصلح این است که نماینده‬ ‫راه یافته به مجلس شورای اس�لامی با مردم باشد‪ ،‬به خواسته های‬ ‫انها توجه کند‪ ،‬تخصص الزم را داش��ته باش��د و وقت کافی بگذارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس اگر مردم با در نظر گرفتن مس��ائل یادشده مشارکت‬ ‫حداکثری در انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫می توانند اینده اقتصادی خود را تغییر دهند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مشارکت مردم‬ ‫تقویت اقتصاد‬ ‫مردمی‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫استاد دانشگاه خوارزمی‬ ‫مش��ارکت در انتخاب��ات یک��ی از عرصه ه��ای حضور م��ردم به‬ ‫عنوان س��رمایه اجتماعی اس��ت‪ .‬اگر مردم در انتخابات کاندیدای‬ ‫اصلح را انتخاب کنند به س��رمایه گذاران امی��د می دهند‪ .‬افزایش‬ ‫س��رمایه اجتماعی یعنی اعتماد سرمایه گذاران و بخش خصوصی‬ ‫و مش��ارکت او در اقتصاد‪ .‬انتخابات پیش رو از ‪ 2‬جنبه مهم اس��ت؛‬ ‫نخست اینکه در پس��ابرجام حضور باال یعنی حضور بیشتر فعاالن‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاران در عرصه اقتصاد و حل سریعتر مشکالت‬ ‫اقتصادی از سوی دولت‪.‬‬ ‫از طرف دیگر برای برطرف کردن چالش های ش��دید اقتصادی‬ ‫مانند بیکاری‪ ،‬معضالت زیس��ت محیطی‪ ،‬بح��ران اب و‪ ...‬دولت به‬ ‫مشارکت باالی مردم نیاز دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضمانتی برای اقتصاد‬ ‫قدرتمند‬ ‫سعید شیرکوند‬ ‫استاد دانشگاه تهران‬ ‫اکنون که انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در پیش است‪ ،‬باید‬ ‫مردم سرنوشت مجلس شورای اسالمی را به گونه ای طراحی کنند‬ ‫که در ادامه مس��یر‪ ،‬حمایت نمایندگان مردم پشتوانه دولت شود‪.‬‬ ‫البته این موض��وع به معنای بله قربان گویی مجلس نیس��ت؛ بلکه‬ ‫مجلس باید یاور دولت باشد‪ ،‬ایراد ها را ببیند و دولت را نقد منصفانه‬ ‫کند تا ضعف ها برطرف شود و اقتصاد به نتایج خوب دست یابد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو مردم باید رای دهند تا این بار ش��اکله حاکم بر مجلس‬ ‫طیف��ی از خ��ردورزان و افراد عقالیی باش��د؛ افرادی ک��ه بتوانند‬ ‫اتاق های فکر فعال تش��کیل دهند و با تقوی��ت مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ ،‬همدل دولت در تصمیم گیری های مهم شوند‪.‬‬ ‫وجود منابع انرژی و گاز در کش��ور ازجمله مزیت هایی به ش��مار‬ ‫می روند که درصورتی که از تمامی این منابع به درس��تی اس��تفاده‬ ‫شود ش��اهد توسعه صنایع کش��ور خواهیم بود بنابراین از مجلس‬ ‫دهم انتظار می رود که نگاه ویژه ای به تمامی صنایع ازجمله صنعت‬ ‫الومینیوم داشته باش��د‪ .‬مجلس نهم برای صنعت الومینیوم اقدام‬ ‫درخ��ور توجهی انجام نداد و در واقع فرصت الزم برای توس��عه این‬ ‫صنع��ت را دراختی��ار رقبای منطق��ه ای ایران در حاش��یه جنوبی‬ ‫خلیج فارس و کشورهای عربی قرار داد‪ .‬رقبای ما در حاشیه جنوبی‬ ‫خلیج فارس و کش��ورهای عربی به تولی��د ‪۵‬میلیون تن الومینیوم‬ ‫دس��ت پیدا کردند این درحالی اس��ت که کش��ور ما ‪۳۵۰‬هزار تن‬ ‫الومینی��وم تولید می کند‪.‬ظرفیت کش��ور برای تولی��د الومینیوم‬ ‫نزدیک به ‪۵۰۰‬هزار تن اس��ت اما میزان تولید الومینیوم در کشور‬ ‫‪۳۵۰‬هزار تن اس��ت‪ ،‬این امر نش��ان می دهد ک��ه مجلس نهم نگاه‬ ‫مشخصی را در این صنعت نداشته و توسعه صنعت الومینیوم جزو‬ ‫اولویت های ان نبوده است اما از مجلس دهم انتظار می رود که نوع‬ ‫نگاه خود را به این صنعت تغییر دهد‪.‬‬ ‫رای مردم‪ ،‬پشتیبان‬ ‫دیپلماسی اقتصادی‬ ‫مقصود اسعدی سامانی‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫دولت با پش��توانه مجل��س قدرتمند و مردمی بهت��ر می تواند از‬ ‫حق��وق و منافع مردم دفاع کند‪ .‬لغو تحریم ه��ای صنعت هوایی از‬ ‫مهم ترین دس��تاوردهای اقتصادی س��ال های اخیر است‪ .‬صنعت‬ ‫هوای��ی نقش مهم در توس��عه صنعت��ی و افزای��ش تولید ناخالص‬ ‫داخلی دارد‪ .‬نوس��ازی ناوگان هوایی به عنوان ویترین معرفی ایران‬ ‫به عنوان کش��وری در حال توسعه حاصل حمایت مردم و مشارکت‬ ‫انان در صحنه سیاس��ی است‪ .‬مش��ارکت باالی مردم در انتخابات‬ ‫پیش رو موجب تداوم سیاست های توسعه ای دولت و گشایش های‬ ‫اقتصادی در اینده ای نزدیک خواهد بود‪.‬‬ ‫تسهیل در امور با‬ ‫بازنگری قوانین‬ ‫دست و پا گیر‬ ‫جواد سمساریلر‬ ‫رییس انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی‬ ‫در حوزه ترانزیت‪ ،‬خاله��ای قانونی زیادی وجود دارد‪ .‬در برنامه‬ ‫پنجم برخی مس��ائل در این حوزه دیده شده بود اما در برنامه ششم‬ ‫اثری از ترانزیت نیست‪ .‬در حال حاضر مشکالت متعددی در بخش‬ ‫ترانزیت داریم که نبود متولی مش��خص‪ ،‬یکی از مهم ترین انهاست‬ ‫و در ح��ال حاض��ر ‪ 18‬ارگان مختلف در این بخ��ش دخالت دارند‪.‬‬ ‫ترانزیت یکی از بهترین راه های درامدزایی اس��ت که هزینه ای نیز‬ ‫برای کش��ورها ندارد‪ ،‬با این وجود در کش��ور م��ا قانون مطلوبی در‬ ‫این حوزه وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر وس��ایل حمل ونقل ما بسیار‬ ‫فرس��وده و دارای سنی بیش از ‪ 25‬هستند‪ .‬در برنام ه پنجم توسعه‬ ‫بر این مس��ئله در کناری س��اماندهی مرزها تاکید شده بود اما هیچ‬ ‫کدام از این مس��ائل محقق نش��ده و ش��اهد توقف های فراوانی در‬ ‫مرزها هس��تیم که حوزه ترانزیت را تحت تاثی��ر قرار می دهد‪ .‬این‬ ‫مس��ائل باید از س��وی مجلس دهم م��ورد توجه ویژه ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫حمایت مجلس دهم‬ ‫از خصوصی سازی‬ ‫محمدجواد فخاری‬ ‫کارشناس حمل ونقل ریلی‬ ‫با وجود اینکه توسعه حمل ونقل ریلی در سال های اخیر از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب مورد تاکید جدی قرار گرفته اما هنوز وعده های‬ ‫داده ش��ده در این بخش عملی نشده است‪ .‬از سوی دیگر اگرچه در‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬خصوصی سازی ش��ده اما همچنان دخالت های‬ ‫دولتی مانع تحقق مطلوب اصل ‪ 44‬ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫در روند اجرای اصل ‪ 44‬قانون مبنی بر واگذاری بخش��ی از امکانات‬ ‫دولت به بخش خصوصی و ورود این بخش به صنایع‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫تنها یک قانون کلی وجود دارد اما دستورالعمل های اجرایی تبیین‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه مجلس باید تمام نهادهای درگیر این‬ ‫ماج��را را مکلف به تهیه دس��تورالعمل های موردنیاز کند‪ .‬در حوزه‬ ‫حمل ونقل ریلی نیز اگرچه بخش خصوصی بار س��نگینی از دوش‬ ‫دولت برداش��ته اما متاسفانه در بس��یاری موارد‪ ،‬دولت همچنان با‬ ‫هدف درامدزای��ی‪ ،‬مداخله می کند‪ .‬دلیل این مش��کالت‪ ،‬کمبود‬ ‫قوانین و مقررات مکفی اس��ت‪ .‬با وجود تاکی��د مداوم رهبر معظم‬ ‫انقالب بر توس��عه حمل ونقل ریلی‪ ،‬برنامه پنجم توس��عه در بخش‬ ‫ریلی هیچ توفیقی نداشته و این صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره درخواس��ت های بخش خصوصی مع��دن از مجلس دهم‬ ‫شورای اسالمی ایران ان است که مجلس شورای اسالمی به عنوان‬ ‫قانون گذار در کش��ور‪ ،‬باید بر قوانینی ک��ه تنظیم کرده و در اختیار‬ ‫دولت قرار می دهد نظارت کافی را داشته باشد‪.‬‬ ‫در واق��ع این موضوع یکی از اصولی اس��ت که بای��د مورد توجه‬ ‫نماین��دگان مجلس قرار گیرد‪ .‬یک��ی از انتظاراتی که از نمایندگان‬ ‫مجلس دهم می رود اشراف کامل بر مسائل و نیازهای جامعه است‪.‬‬ ‫در این میان دولت به عنوان مجری قانون نیازمند مجلسی قدرتمند‬ ‫است تا با بررسی مسائل مورد نیاز جامعه قانون های مورد نیاز برای‬ ‫تسهیل در امور را تدوین کرده و در اختیار دولت قرار دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بخش خصوصی کش��ور که هم اکن��ون در فضای‬ ‫پسابرجام قرار دارد و دوران خفقان اور تحریم را پشت سر گذاشته‬ ‫از مجل��س انتظار دارد ت��ا ابزارهای تعیین کننده برای اس��تفاده از‬ ‫فرصت های پس��ابرجام را برای پیش��برد و توس��عه کشور به خوبی‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫تعامل مجلس دهم با‬ ‫متخصصان‬ ‫مالک علی محمدی‬ ‫عضو انجمن مهندسی دریایی‬ ‫در ح��ال حاضر نب��ود تخصص گرای��ی در انتخ��اب مدیران در‬ ‫پس��ت های تخصصی یکی از بزرگترین مشکالت حوزه حمل ونقل‬ ‫دریایی و از نکاتی اس��ت ک��ه باید برای اص�لاح ان‪ ،‬مصوبه قانونی‬ ‫وجود داش��ته باشد تا شرح ش��غل در هر پس��ت‪ ،‬رعایت شود زیرا‬ ‫انتخاب ه��ای نامناس��ب مدیریتی مش��کالت متع��ددی را برای‬ ‫ح��وزه حمل ونقل دریایی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬حمل ونقل دریایی از‬ ‫صنایعی اس��ت که نیازمند تعامل مستمر مجلس شورای اسالمی‬ ‫با کارشناس��ان است اما تا امروز اس��تفاده از تخصص و دانش اهالی‬ ‫فن‪ ،‬تا اندازه زیادی مغفول مانده و باعث بروز برخی مشکالت شده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر در مجلس کمیسیون تخصصی دریایی نداریم‬ ‫و فراکس��یون دریایی نیز نه تنها افراد متخص��ص در حوزه دریایی‬ ‫ن��دارد بلکه از نظر متخصصان این حوزه هم اس��تفاده نمی کند که‬ ‫این مسئله مشکالتی به بار اورده است‪ .‬بنابراین مشاوره نمایندگان‬ ‫مجل��س دهم از افراد متخصص در ح��وزه حمل ونقل دریایی الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه انجمن مهندسی دریایی در نظر دارد فهرستی‬ ‫از متخصص��ان و دانش��گاهیان این حوزه با جزئی��ات تخصص انها‬ ‫فراهم کند تا نمایندگان مجلس بتوانند از مش��ورت این افراد برای‬ ‫تصمیم گیری های تخصصی بهره بگیرند‪.‬‬ ‫تدوین قوانین بهبود‬ ‫فضای کسب وکار‬ ‫در مجلس دهم‬ ‫نیما ظهیریان‬ ‫دبیر خانه صنعت و معدن زنجان‬ ‫بهتری��ن اقدامی که نماین��دگان مجلس ده��م می توانند برای‬ ‫توس��عه تولید در دس��تور کار خود قرار دهند‪ ،‬تدوین قوانین بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه رکود در بازاره��ای فروش‪،‬‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان صنایع مختلف کشور رغبت خود برای‬ ‫تولید محصول و ارائه ان به بازارها را از دست داده اند و فقط به دنبال‬ ‫حفظ موقعیت موجود برای تعطیل نش��دن واحد خود هستند‪.‬اگر‬ ‫قوانین بهبود فضای کس��ب و کار در کش��ور به تصویب نمایندگان‬ ‫مجلس برس��د‪ ،‬به تبع ش��اهد حضور س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های مختلف خواهیم بود‪ .‬همواره برای پیش��رفت‬ ‫در بخش های مختل��ف تولیدی‪ ،‬جذب س��رمایه گذارای داخلی و‬ ‫ی کسب وکار کشور‬ ‫خارجی نقش بس��زایی دارد و تا زمانی که فضا ‬ ‫با اجرای قوانین اجرایی روند رو به رش��دی از خود نش��ان ندهد به‬ ‫طور حتم سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در صنایع مختلف‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫حل مشکالت‬ ‫داخلی‬ ‫شعبان فروتن‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایالم‬ ‫نماین��دگان مجل��س باید با بحث اقتصاد و به ط��ور جزئی تولید‬ ‫و اش��تغال همسو باشند‪ .‬این مس��ائل می تواند اقتصاد را از شرایط‬ ‫بحرانی خارج کند‪ .‬مجلس شورای اسالمی نباید فقط روی مسائل‬ ‫سیاسی متمرکز ش��ود‪ ،‬چراکه با تقویت واحدهای تولیدی و رونق‬ ‫کس��ب وکار مردم‪ ،‬اقتصاد کشور بهبود می یابد نه با سیاست صرف‪.‬‬ ‫هرچقدر هم بگوییم روابط با دنیا احیا شده اما تا زمانی که مشکالت‬ ‫در داخ��ل حل نش��ود‪ ،‬بهبود روابط با خارجی ه��ا فایده ای نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایجاد ارتباط میان‬ ‫بخش خصوصی و‬ ‫مجلس دهم‬ ‫شهناز نوایی‬ ‫رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن‬ ‫نمایندگان و کاندیداهای مجلس ش��ورای اسالمی ایران به ویژه‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی باید ارتباط با بخش خصوصی را در‬ ‫برنامه های خود جای دهند‪.‬با توجه به اینکه فرصت های بس��یاری‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن و صنایع معدنی از دس��ت‬ ‫داده ای��م‪ ،‬بنابراین می توان با برنامه ریزی صحیح اقتصاد کش��ور را‬ ‫مدیریت کرده و راه را برای بهبود فعالیت های اقتصادی در کش��ور‬ ‫فراهم کرد‪ .‬باید همزیستی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن با کم ش��دن میزان دخالت های دول��ت در فعالیت های‬ ‫اقتصادی همچون بخش معدن‪ ،‬این کار به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شود‪ .‬ریشه کن شدن فساد از اقتصاد کشور که منجر به ایجاد فضای‬ ‫رقابتی برای بخش خصوصی می ش��ود از دیگر برنامه هایی است که‬ ‫می تواند در دستور کار قرارگیرد‪.‬‬ ‫یکی از موارد مهم درباره مجلس ش��ورای اسالمی در دوره دهم‪،‬‬ ‫درباره الیحه هایی بود که تقدیم مجلس می شد و به تناقض های ان‬ ‫با قانون موجود در بخش معدن توجهی وجود نشد‪.‬‬ ‫دغدغه اصلی مجلس‬ ‫اقتصاد باشد‬ ‫مرتضی بیشه‬ ‫رییس کمیسیون اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫ل حاضر مهم ترین مش��کل کش��ور ‪ ،‬مس��ائل اقتصادی‬ ‫درح��ا ‬ ‫اس��ت و برای برون رفت از رکود که یکی از معضالت اصلی کش��ور‬ ‫محس��وب می شود‪ ،‬باید کارشناس��ان اگاه به مسائل اقتصادی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشد‪ .‬مسائلی مانند بیکاری‬ ‫و مش��کل نقدینگی واحدهای تولیدی معضلی در کش��ور است که‬ ‫باید به س��رعت رفع ش��ود‪ .‬نمایندگان مجلس دهم باید کس��انی‬ ‫باش��ند که تمام دغدغه شان اقتصاد کش��ور باشند و در کنار دولتی‬ ‫که اکثریت مردم به ان رای داده اس��ت‪ ،‬بهترین تصمیم ها را اتخاذ‬ ‫کنن��د‪ .‬در مجلس دهم باید از متخصصان و مش��اوران دارای رتبه‬ ‫عالی دانشگاهی در مسائل اقتصادی نیز استفاده شود و هم مجلس‬ ‫خبرگان و هم مجلس شورای اسالمی و هم دولت باید تمام دغدغه و‬ ‫تالش شان‪ ،‬مسائلی برای برون رفت اقتصاد از رکود باشد تا ‪۷‬میلیون‬ ‫بیکار کشور را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫از پوشاک تا تعطیالت‬ ‫کشوری‬ ‫فرامرز احمدی نژاد‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز‬ ‫مهم تری��ن موضوعی ک��ه نمایندگان مجلس باید ب��ه ان توجه‬ ‫داش��ته باشند بحث اش��تغال اس��ت‪ .‬این امر از طریق تولید ایجاد‬ ‫می شود که باید تولید پایداری نیز در اختیار داشته باشیم‪ .‬به عنوان‬ ‫یک صنعتگر پیش��نهاد می دهم که به صنعت نساجی و پوشاک به‬ ‫طور ویژه بها دهند چراکه این صنعت با کمترین هزینه‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫بهره وری و اش��تغالزایی را به همراه دارد‪ .‬با توجه به مزیت هایی که‬ ‫صنعت پوش��اک کش��ور دارد‪ ،‬می توان در خدمت رشد و شکوفایی‬ ‫کش��ور در کوتاه ترین زمان ممکن بود‪ .‬با توجه به مشکالتی هم که‬ ‫در زمینه محیط زیست‪ ،‬داریم‪ ،‬به نظر می رسد این صنعت به عنوان‬ ‫صنعتی پاک می تواند بهره خوبی را از ان اقتصاد کند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫پیشرفته دنیا نیز ابتدا از صنعت پوشاک و نساجی اغاز کردند و بعد‬ ‫به دیگر صنایع های ت��ک و‪ ...‬پرداختند‪ .‬اگر ایران می خواهد از نظر‬ ‫توسعه ای به جایگاه شایسته برسد ابتدا باید بر این صنعت متمرکز‬ ‫ش��ود‪ .‬در بعد تعطیالت کشور نیز‪ ،‬نمایندگان باید تصمیمی اتخاذ‬ ‫کنن��د که با جهان تطابق داش��ته باش��یم و تعطی�لات نزدیک به‬ ‫تعطیالت در دنیا باشد نه اینکه پنجشنبه و جمعه را تعطیل رسمی‬ ‫در کشور تصویب کنند‪.‬‬ ‫مجلس با برنامه های‬ ‫دولت همسو باشد‬ ‫حسین وثوقی ایرانی‬ ‫دبیر کل اتاق بازرگانی اردبیل‬ ‫درحال حاض��ر موضوعات اقتصادی در کش��ور به خوبی روش��ن‬ ‫است‪ .‬از یک سو شاهد رکود هستیم و از سویی دیگر کاهش جهانی‬ ‫قیم��ت نفت و رکود جهانی را داریم و برهمین اس��اس تنها راهکار‬ ‫باقیمان��ده برای ما‪ ،‬اصالح و احیای روابط اقتصادی با دنیاس��ت که‬ ‫تیم مذاکره کننده سیاست خارجی دولت یازدهم این امر را به خوبی‬ ‫به س��رانجام رس��اندند که در چند ماه اخیر شاهد رفت و امد حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هی��ات خارجی در اتاق بازرگانی ای��ران بودیم‪ .‬اگر ما فضای‬ ‫اقتص��ادی را برای س��رمایه گذار خارجی فراهم کنی��م‪ ،‬می توانیم‬ ‫رونق را دوباره به کش��ور بازگردانیم‪ .‬مجلس ش��ورای اسالمی باید‬ ‫با برنامه های سیاس��ی و اقتصادی دولت همسو باشد تا شرایط برای‬ ‫حضور خارجی ها برای کسب اعتماد و اطمینان نیز به وجود اید‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫رای به توسعه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫همسویی مجلس دهم‬ ‫با دولت راهی برای‬ ‫توسعه‬ ‫تصمیمات‬ ‫مجلس دهم بر مبنای‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫مجلس کارامد در گرو‬ ‫نمایندگانی اشنا‬ ‫به الفبای اقتصاد‬ ‫اشنایی با فضای‬ ‫کسب وکار انتظار ما از‬ ‫نمایندگان مجلس دهم‬ ‫مجلس صنعتی‬ ‫با رویکرد‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫محمد حسین بصیری‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫رسول خلیفه سلطان‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫نایب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی دهم در حالی روی کار می اید که چند‬ ‫موضوع در زمینه تامین زیر ساخت ها و صنایع کشور اهمیت دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین محورهایی که اکن��ون در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫توس��عه بخش خصوصی اس��ت‪ .‬بخش خصوصی ب��رای حضور در‬ ‫پروژه ه��ای زیرس��اختی کش��ور نیاز به بس��تری دارد ک��ه بتواند‬ ‫براساس ان بس��ترها‪ ،‬در پروژه های زیرس��اختی کشور مشارکت‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های گذشته‬ ‫با مشکالتی رو به رو شد و بر پایه انها با کاهش سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در کشور مواجه شدیم‪.‬قانون رفع موانع تولید نیز یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی بود که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم پیگیر ان‬ ‫بود تا بتوان میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داد اما‬ ‫به دلیل بروکراس��ی و مشکالتی که وجود داشت این الیحه بیش از‬ ‫زمانی که به تصویب نیاز داشت‪ ،‬به طول انجامید‪ .‬قوانین اینچنینی‬ ‫برای تش��ویق بخش خصوصی اس��ت و در صورتی که تصویب این‬ ‫موضوع��ات با زمان زیادی رو به رو باش��د س��رمایه گذاری به طرف‬ ‫بازرگانی س��وق پیدا می کند و س��هم بخش تولیدی کشور کاهش‬ ‫می یابد‪.‬اهمیت زیرس��اخت های کش��ور در این زمینه این اس��ت‬ ‫که اگر زیرس��اخت ها تامین نباش��د بخش خصوصی هم تمایلی به‬ ‫س��رمایه گذاری از خود نشان نمی دهد‪ .‬بر این اساس در صورتی که‬ ‫مجلس شورای اسالمی بخواهد از تولید و صنایع کشور حمایت های‬ ‫الزم را داش��ته باش��د باید لوایحی که بر پایه افزایش حضور بخش‬ ‫خصوصی در پرو ژه هاس��ت را با س��رعت بیش��تری پیگیری کند تا‬ ‫مشکالت کنونی نیز برطرف ش��وند‪.‬از دیگر موضوعاتی که در این‬ ‫زمینه وجود دارد مناطق کم برخوردار کشور است‪.‬‬ ‫استفاده از نظرات‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫محمد صمدی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی‬ ‫مجل��س باید به نظارت بخش خصوصی هم به��ا دهد‪ .‬در رابطه‬ ‫با مس��ائل اقتصادی برای اصالح قوانین مخل کس��ب وکار‪ ،‬نظرات‬ ‫کارشناس��ی خ��ود را برای دول��ت و مجلس فرس��تاده ایم تا موانع‬ ‫اقتصادی حل ش��ود‪ .‬نمایندگان مجلس مسئولیت مهمی برعهده‬ ‫دارن��د چراکه قوانین مهمی با نظرات انها تصویب می ش��ود‪ .‬رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و رییس جمهوری ای��ن نظر را دارن��د که نگرش‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی باید بیش��تر اقتصادی باشد‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫تمرکز ویژه‬ ‫بر سرمایه گذاری‬ ‫رضا کامی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز‬ ‫با توجه به شرایط جدید فضای اقتصادی کشور که پس از توافق‬ ‫هس��ته ای پیش امده به نظر می رسد مجلس دهم باید اولویت های‬ ‫اقتص��ادی را در دس��تور کار ق��رار دهد‪ .‬نماین��دگان مجلس باید‬ ‫اهمیت وی��ژه ای به بحث جذب س��رمایه گذاری خارجی همراه با‬ ‫سرمایه گذاری داخلی داشته باشند و استفاده از فرصت های جدید‬ ‫را در اولویت کاری خود قرار دهند‪ .‬در شرایط جدید کشور در بحث‬ ‫اقتصادی نیاز به س��رمایه گذاری بیش از پیش حس می ش��ود که‬ ‫درنهایت منجر به اش��تغالزایی و درامدزایی برای بخش خصوصی‬ ‫و دولتی نیز خواهد ش��د‪.‬همچنین با توجه به کاهش جهانی قیمت‬ ‫نفت نیز باید بخش های غیرنفتی در اولویت باشند تا اقتصاد را بتوان‬ ‫از رکود موجود خارج کرد‪.‬‬ ‫نیاز به کمیسیون‬ ‫تخصصی معدن‬ ‫در مجلس دهم‬ ‫ناصر عابدیان‬ ‫عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران‬ ‫نخس��تین اقدامی که در مجلس ش��ورای اس�لامی برای بهبود‬ ‫و توجه بیش��تر به بخش معدن انجام ش��ود تش��کیل کمیس��یون‬ ‫تخصص��ی معدن با حض��ور افراد متخصص در ان اس��ت تا جامعه‬ ‫معدنی کش��ور را س��اماندهی کرده و زمینه را برای فعالیت بیشتر‬ ‫فع��االن معدن به ویژه بخش خصوصی فراهم کند‪ .‬توجه به قوانین‬ ‫بخش معدن نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫یعنی با تغییر در قانون معدنی و اصالح ان تا جایی که ممکن است‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬زیرا به این ترتیب ضمن شفاف س��ازی در قانون های‬ ‫مرتبط با بخش معدن بس��تر مناس��ب ب��رای فعالیت های معدنی‬ ‫فراهم می ش��ود‪ ،‬قانون نظام مهندس��ی معدن نی��ز مانند قوانین‬ ‫بخش معدن نیازمند تغییرات عمده اس��ت‪ .‬قوانین مرتبط با حوزه‬ ‫معدن باید مورد بازنگری کامل و جامعی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫متاس��فانه تصمیمی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫زمان دولت گذشته گرفتند ضربه بزرگی به اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫وارد کرد‪ .‬در واقع برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫دوره دولت گذشته به دور از نگاه کالن و ملی خواستار ایجاد صنعتی‬ ‫در شهر خود شدند‪ .‬در نتیجه این تصمیم تعداد زیادی از صنایع در‬ ‫مناطقی ایجاد شدند که هیچ نوع توجیه اقتصادی برای انها وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬به همین دلیل خسارت های بسیاری با این نگاه به کشور‬ ‫و صنعت وارد ش��د‪ .‬احداث ‪ ۷‬طرح فوالدی با تحمیل هزینه ‪۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی به دولت مثالی بارز از درخواس��ت های غیرمنطقی‬ ‫از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در زمان دولت گذشته‬ ‫بود‪ .‬براساس اس��تانداردهای جهانی فعالیت کارخانه های فوالدی‬ ‫نیازمن��د اس��تفاده از میلیاردها متر مکعب اس��ت‪ ،‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که کلنگ بیش��تر طرح های فوالدی در مناط��ق کویری و‬ ‫کم اب بر زمین خورده اس��ت و متاس��فانه با روی کار امدن دولت‬ ‫جدی��د بحث براین ب��ود که این طرح ها همچن��ان ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫مجلس با رویکرد‬ ‫کمک به ثبات‬ ‫اقتصادی‬ ‫فردین اقابزرگی‬ ‫مدیرعامل کارگزاری بانک اینده‬ ‫مهم ترین تاثیر تغییر نمایندگان را تالش انها برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و به دنبال ان بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬نمایندگانی که وارد‬ ‫بازار سرمایه می شوند‪ ،‬باید در تصمیمات شان ثبات اقتصادی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬انتظار ثب��ات در تصمیم های اقتصادی ب��ر صنایع مختلف‬ ‫بورس��ی اثرگذار بوده و بازار س��رمایه در س��ال های اخیر از اقدامات‬ ‫اقتصادی کوتاه مدت برای صنایع فعال در ان تحت تاثیر بسیاری قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت نمایندگان قوانین و مقررات بورس��ی‬ ‫را ب��رای بلندمدت طراحی کنند‪ .‬راه دیگر کمک نمایندگان مجلس‬ ‫به بازار س��رمایه را بهبود ش��رایط برای حضور سرمایه گذاران در این‬ ‫بازار اس��ت و باید راهکارها و قوانین و مقرراتی را در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تدوین کنند که تامین کننده نیاز سرمایه گذاران باشد تا در‬ ‫نتیجه ان سرمایه گذاران داخلی و به تبع ان سرمایه گذاران خارجی‬ ‫برای ورود به این بازار اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫نگاه حرفه ای‬ ‫مجلس دهم به بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫محمدعلی احمدزاده اصل‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه‬ ‫انتظ��ارات بازار از مجلس این��ده به نوع نگاه انها به وضعیت کلی‬ ‫اقتصاد مرتبط است‪ ،‬هر اندازه نگاه اقتصادی بر نحوه قانون گذاری‬ ‫ت به دور‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاکم باشد و از سیاس ‬ ‫باش��ند‪ ،‬به طور قط��ع به نفع کل اقتصاد و همچنین بازار س��رمایه‬ ‫خواهد بود‪.‬نگاه بازار س��رمایه از نگاه اقتصادی نمایندگان نش��ات‬ ‫می گی��رد و انتظار م��ی رود نمایندگان به طور حرف��ه ای و مثبت‬ ‫ب��ه بازار س��رمایه بنگرند و ای��ن بازار به عن��وان مکانی برای جذب‬ ‫نقدینگی س��رگردان و تامین مالی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫باید از اقتصاد بانک محور به سوی بازار سرمایه محور حرکت کنیم‪.‬‬ ‫همچنین اقدامات مجلس اینده باید در این رابطه باشد و قوانین و‬ ‫مقررات مربوط به کل اقتصاد و بازار س��رمایه از کوتاه مدت به سوی‬ ‫بلندم��دت حرکت کند‪ .‬در این صورت س��رمایه گذاران می توانند‬ ‫اینده صنایع را به درستی به تصویر کشند‪.‬‬ ‫ریشه کنی فساد‬ ‫وظیفه اصلی مجلس‬ ‫دهم‬ ‫محمد مروج حسینی‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های کارفرمایی ایران‬ ‫مجلس نهم دس��ت دولت گذش��ته را در تصمیم گیری ها به ویژه‬ ‫واردات باز گذاشت و توجه چندانی به رکود در کشور نداشت بنابراین‬ ‫بخش��ی از رکود موجود در کشور ماحصل تصمیم گیری این مجلس‬ ‫است‪ .‬با این وجود در دوران فعالیت دولت یازدهم ارائه وام از صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی یکی از تصمیم های مثبت مجلس نهم اس��ت که البته‬ ‫بانک مرکزی در اجرای ان کارشکنی می کند‪ .‬امید است در مجلس‬ ‫دهم ش��اهد حضور نمایندگانی باشیم که تجربه کار صنعتی داشته‬ ‫باشند چرا که اکنون مشکل اصلی صنعت در مجلس نهم بی تجربگی‬ ‫نمایندگان در حوزه تولید اس��ت به نحوی ک��ه درحال حاضر تعداد‬ ‫نمایندگانی که تجربه صنعتی داش��ته باش��ند انگشت شمار است‪.‬‬ ‫رسیدگی به موضوع فس��اد باید در اولویت مجلس دهم باشد‪ ،‬فساد‬ ‫امروز در بس��یاری از بخش ها ریش��ه دوانده و امیدواریم رفع فس��اد‬ ‫نخستین دستاورد مجلس اینده باشد چراکه معتقدیم بهبود تولید‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬توسعه و رشد صنعتی با فساد محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫برای انکه یک مجلس کارامد در حوزه اقتصادی داش��ته باشیم‬ ‫باید نمایندگان اش��نا ب��ه الفبای اقتصادی وارد مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ش��وند و مشاوره کارشناسی را اس��اس عملکرد خود قرار‬ ‫دهند و کمیس��یون های تخصصی همچون کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬عمران‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬انرژی و اقتصاد مملو از کارشناس��ان‬ ‫و افراد خبره باش��د‪ .‬رویکرد اصلی مجلس ش��ورای اس�لامی دهم‬ ‫باید خصوصی س��ازی و واگذاری امور به بخش خصوصی باش��د و‬ ‫بای��د قانونگذاری را براس��اس نظر بخش خصوص��ی انجام دهد و‬ ‫تمرک��ز اصلی خود را بر توجه به بخ��ش خصوصی بگذارد‪ .‬مجلس‬ ‫نهم در مقایس��ه با مجلس هفتم و هش��تم در مواجهه با موضوعات‬ ‫و مش��کالت صنعتی تا ح��دودی تخصصی تر رفتار ک��رد و با توجه‬ ‫به اینکه افراد متخصص تری به نس��بت دوره های گذش��ته در این‬ ‫دوره حضور داش��تند عملکرد بهتری ارائ��ه کردند‪ .‬تصویب قانون‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬قانون بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬اصالحیه قانون‬ ‫گمرکی و اصالحیه قانون مالیات های مستقیم ازجمله تصمیم های‬ ‫مهم این دوره از مجلس شورای اسالمی است که تاثیرهای مثبتی‬ ‫بر روند تولید در کش��ور خواهد داشت‪ .‬در این دوره مشورت گرفتن‬ ‫از متخصصان صنعتی به نسبت دوره های گذشته بیشتر در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ ،‬کمیس��یون صنایع و معادن به نس��بت دوره های‬ ‫گذش��ته از کارشناسان صنعتی بیشتر بهره برد اما انتظار بیشتری‬ ‫از مجلس این��ده برای تخصص گرایی در تصمیم ها و قوانین وجود‬ ‫دارد‪ .‬کمیس��یون صنایع و مع��ادن در اصالحیه قانون مالیات های‬ ‫مستقیم متاسفانه برخالف توافق های انجام شده با بخش خصوصی‬ ‫عم��ل کرد و با وجود برگزاری جلس��ات متعدد با بخش خصوصی‬ ‫برخالف انچه در این جلسات مطرح شد تصمیم گیری شد که این‬ ‫موض��وع از نقاط ضعف مجلس نهم اس��ت‪ .‬یکی دیگر از ضعف های‬ ‫مجل��س نهم به نتیجه نرس��یدن قانون تج��ارت‪ ،‬اصالحیه قانون‬ ‫تج��ارت از دو دوره مجل��س قبل به یادگار مانده که متاس��فانه در‬ ‫این دوره نیز اصالحیه قانون تجارت و اس��ت که به نتیجه نرسید و‬ ‫امیدواریم مجلس دهم رس��یدگی به این موضوع را پس از ‪ ۱۱‬سال‬ ‫در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫لزوم تصمیم گیری‬ ‫مجلس دهم برای‬ ‫توسعه بازار سرمایه‬ ‫بهروز خدارحمی‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری‬ ‫باید بخش��ی از تامین مالی ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی از‬ ‫طریق بازار س��رمایه انجام شود اما به نسبت نقش و انتظاراتی که از‬ ‫بازار سرمایه وجود دارد به توسعه این بازار توجه زیادی نشده است‪.‬‬ ‫مهم ترین نقش مجلس و مجلسیان در حوزه بازار سرمایه را توسعه‬ ‫این بازار بوده و توس��عه بازار سرمایه به زیرساخت های قانونی نیاز‬ ‫دارد و تحقق این مهم‪ ،‬تنها از طریق ش��فافیت در کل اقتصاد انجام‬ ‫ش��دنی است‪.‬بهارستان نشینان نباید سیاست های یک بام و دو هوا‬ ‫داشته باشند و برای نمونه مشاهده می شود برخی از نهادها معاف از‬ ‫مالیات هستند و همچنین در بخش های مختلف و بدون شفافیت‬ ‫ورود پیدا می کنند اما ش��رکت های بورسی که شفاف هستند‪ ،‬زیر‬ ‫ذره بین قرار می گیرند‪ .‬به این ترتیب نه تنها به تقویت بازار سرمایه‬ ‫کمک نمی ش��ود بلکه موجب تضعیف بخش های شفاف اقتصادی‬ ‫نیز می شوند‪ .‬باید همه قوانین به صورت یکپارچه برای کل اقتصاد‬ ‫تدوی��ن ش��ودو همچنین قوانین به گونه ای باش��د تا ش��رکت ها‬ ‫گزارش ه��ای ش��فافی ارائ��ه کنند ت��ا در غیراین ص��ورت متضرر‬ ‫ ش��وند‪ .‬همچنین نیاز است قانون گذاران قوانین محکمی در حوزه‬ ‫شفافیت اقتصادی بگذارند و به دنبال ضمانت اجرایی هم باشند‪.‬‬ ‫لزوم همسویی‬ ‫مجلس دهم با دولت‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫وظیفه مجلس ش��ورای اس�لامی در وهله نخست قانون گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت طرح و الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه می دهد‬ ‫که تمام ابعاد این الیحه ها یا طرح ها باید در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬مجلس شورای اسالمی یک وظیفه به عهده‬ ‫دارد و دول��ت وظیف��ه دیگر ‪ ،‬از این رو همراهی ای��ن دو به این معنا‬ ‫نیس��ت که دولت هر طرح یا الیحه ای به مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫فرس��تاد ‪ ،‬باید مورد تایید بهارستان نش��ینان قرار گیرد و موافقت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نباید به عنوان همراهی دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی تعبیر شود‪.‬‬ ‫بررس��ی و نقد وظیفه مجلس شورای اسالمی است و نمایندگان‬ ‫باید هر طرحی که ارائه می ش��ود را م��ورد ارزیابی همه جانبه قرار‬ ‫دهن��د‪ ،‬نماینده های م��ردم باید تمام قوانی��ن را در رابطه با اینکه‬ ‫کدام به نفع مردم یا اقتصاد خواهد بود‪ ،‬به تصویب برسانند‪ ،‬چراکه‬ ‫ممکن اس��ت دولت طرحی را به مجلس شورای اسالمی ببرد که به‬ ‫نفع مردم و اقتصاد نباشد‪.‬‬ ‫پیش از هر درخواس��تی این انتظار درب��اره نمایندگان مجلس‬ ‫بو کار‬ ‫ش��ورای اسالمی وجود دارد که این افراد اش��نا به بازار کس ‬ ‫بوده و نس��بت ب��ه اقتصاد جهانی اطالعات کاف��ی و مورد نیاز را در‬ ‫اختیار داش��ته باش��ند‪ .‬در واقع نماینده ای که ب��ا رای مردم راهی‬ ‫مجلس شورای اسالمی می شود باید نسبت به وضعیت کسب وکار‬ ‫داخل��ی و اقتصاد جهانی بینش کافی داش��ته باش��د‪ .‬انتظار دیگر‬ ‫م��ا از نمایندگانی که با انتخاب مردم به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می روند این اس��ت که به دنبال رفع انتظارات ملی باش��ند نه انکه‬ ‫ب��رای رفع انتظارات منطقه ای تالش کنند‪ .‬باید هدف اصلی منافع‬ ‫ملی باشد‪ .‬در واقع این نتیجه از توصیف های خلیفه سلطان به دست‬ ‫می اید که رفع نیاز های ملی باید اولویت اصلی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی باشد نه انکه تنها به ش��عارهای مختص به حوزه‬ ‫انتخابی خود اکتف��ا کنند‪ .‬انتظار دیگری که بخش صنایع معدنی‬ ‫از نمایندگان مجلس دارد باال بردن توان بخش مولد جامعه اس��ت‪.‬‬ ‫بخش تولید کش��ور باید رش��د کرده و کارایی پیدا کند‪ .‬در واقع با‬ ‫افزایش توان تولید در کش��ور بهره وری و قدرت رقابت در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مجلس دهم‪ ،‬اغازگر‬ ‫اقتصاد مردمی‬ ‫ساسان شاه ویسی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی در حاکمیت جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران ی��ک جایگاه برجس��ته اس��ت‪ .‬از این جهت ک��ه حاکمیت‬ ‫قصد دارد‪ ،‬از طریق مجلس ش��ورای اس�لامی رابط��ه ای را با مردم‬ ‫برقرار کند‪ ،‬به نظر می رس��د مجلس شورای اسالمی جایگاه بسیار‬ ‫برجس��ته ای در امور عمومی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگی در‬ ‫حاکمیت داش��ته باش��د‪ .‬اگر بخواهیم رابطه بین مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اقتصاد را بس��نجیم‪ ،‬به نظر می رسد باید جایگاه اقتصاد‬ ‫را در نهاد حاکمیتی مش��خص کنیم و از ان جهت که ما در دوران ‬ ‫گذار هستیم‪ ،‬همواره سعی داریم قلمرو اقتصادی دولت را محدود‬ ‫کنیم و ظرفیت اقتصادی مردم یا به عبارت دیگر اقتصاد مردم پایه‬ ‫را توس��عه دهیم‪ ،‬اینجاس��ت که نقش مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫به عنوان نماینده مردم در حاکمیت به ش��دت تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫و این برعهده مجلس ش��ورای اسالمی است که اقتصاد را به سمت‬ ‫مردمی ش��دن س��وق دهد و توانمندی های اقتص��ادی را در مردم‬ ‫ش��کل بدهد‪ ،‬روابط اقتصادی دولتی با اقتصاد مردمی را هماهنگ‬ ‫کند و از همه مهم تر بین منابع موجود با مصارف توازن برقرار کند‪.‬‬ ‫اتخاذ تدابیر ناشی‬ ‫از تحریم در مجلس‬ ‫دهم‬ ‫محمد اشفته اج بیشه‬ ‫کارشناس صنعت الومینیوم‬ ‫ش��رایط تحریم و فشارهای ناش��ی از ان مانند محدودیت های‬ ‫تامین منابع مالی‪ ،‬دس��ت نیافتن به سرمایه گذاری خارجی و قطع‬ ‫ارتباط��ات بانکی باع��ث تحمیل هزینه های مضاع��ف بر صنایع از‬ ‫جمله صنعت الومینیوم شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اتخاذ تدابیر و راهبردهای مقابله با این چنین تهاجمی‬ ‫ب��رای حفظ صنع��ت در مجموعه نظام تفکر و ابالغ سیاس��ت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی به وسیله رهبری باعث شد که هم اکنون این مهم‬ ‫به وس��یله رهبری و ریاست جمهوری و روسای قوه مقننه و قضاییه‬ ‫نیز به عنوان سیاست های اصلی کشور مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫با عنایت به ذات سیاس��ت های یادش��ده ک��ه مبتنی بر تقویت و‬ ‫توسعه تولید داخلی پایدار و بهینه است باید بتوان تقاضای کشور را‬ ‫تامین کرد بنابراین به نظر می رسد تمامی اهتمام قانون گذاری در‬ ‫مجلس اینده بر حمایت از سیاست های یادشده معطوف می شود‪.‬‬ ‫براس��اس الیحه قانون برنامه ششم توس��عه که درحال حاضر به‬ ‫وس��یله دولت تهیه ش��ده انتظار می رود در مجلس اینده با عنایت‬ ‫به سند چشم انداز کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه از‬ ‫فرصت به وجود امده ناشی از شرایط پساتحریم نسبت به تدوین و‬ ‫دس��تیابی به قوانین مطلوب برای دستیابی به اهداف صنایع کشور‬ ‫از جمله صنعت الومینیوم مهیا کرد‪.‬‬ ‫الگوبرداری از‬ ‫کشور های پیشرفته‬ ‫امیر منصور شیرازیان‬ ‫فعاالن صنعت پالستیک‬ ‫ملت ایران همیش��ه نشان داده اند که همسو با مسئوالن هستند‪.‬‬ ‫بای��د پیرو فرمایش��ات رهبر انق�لاب پیش بروی��م و صحبت های‬ ‫ارزش��مند ایشان را همواره سرلوحه کار های خود قرار دهیم و برای‬ ‫‪17‬‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی نهم کش��ور در تحری��م و بخش‬ ‫اقتص��ادی کش��ور در تنگنا ق��رار گرفته بود و نماین��دگان مجلس‬ ‫نی��ز تا حد ت��وان در زمینه های اقتصادی راهکار ارائ��ه کردند اما از‬ ‫انجایی که مجلس ش��ورای اس�لامی یک مجلس صنعتی نیس��ت‬ ‫انتظار عملکرد بهتری نیز وجود نداشت‪ .‬در مجلس شورای اسالمی‬ ‫باید از تمام رویکردهای سیاسی و اقتصادی با تخصص های مختلف‬ ‫حضور داش��ته باش��ند تا بخش های اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی‬ ‫کش��ور به طور مساوی رشد کند اما برای پیش��برد اهداف صنعتی‬ ‫کش��ور در مجلس ده��م حداقل باید یک س��وم نمایندگان مجلس‬ ‫تخصص صنعتی داشته باشند تا برنامه ریزی صنعتی کشور از سوی‬ ‫نمایندگان مجلس و با نظارت انها انجام ش��ود‪ .‬به طور مثال در چند‬ ‫س��ال اخیر روند ثابتی در نرخ ارز نداشتیم؛ در چنین شرایطی رشد‬ ‫اقتصادی محقق نخواهد ش��د بنابراین برنامه ریزی و تصمیم گیری‬ ‫به عهده نمایندگانی اس��ت که باید در این زمینه ها تخصص داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬ع�لاوه بر مجلس دهم بای��د اقتصاد مقاومتی را س��رلوحه‬ ‫تم��ام تصمیم گیری های خود قرار ده��د و رویکرد خود را مبتنی بر‬ ‫واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی قرار دهد به عبارت دیگر‬ ‫خصوصی سازی براساس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی باید زیرساخت تمام‬ ‫تصمیم گیری های کشور قرار گیرد تا امور اقتصادی به مردم واگذار‬ ‫ش��ود و دولت و مجلس بر عملکرد مردم ناظر باش��ند‪ .‬سال هاست‬ ‫صنعتگ��ران از بی قانون��ی درونی خس��ته هس��تند‪ ،‬ایین نامه ها و‬ ‫بخش��نامه هایی که به تولید کشور تحمیل ش��ده این روزها یکی از‬ ‫بزرگترین مش��کالت صنعت است که هیچ ارتباطی نیز با تحریم ها‬ ‫ندارد و مجلس دهم باید این مشکالت را از پیش رو بردارد‪ .‬برای این‬ ‫منظور مجلس شورای اسالمی باید از تخصص کارشناسان صنعتی‬ ‫در تصمیم گیری ها بیشتر استفاده کند‪.‬‬ ‫انتخاب افراد متخصص‬ ‫و صاحب نظر در زمینه‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫احمد مرادعلیزاده‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫ب��ه کارگیری افراد متخص��ص در مجلس دهم یکی از ضروریات‬ ‫این دوره از انتخابات مجلس اس��ت در واقع حضور افراد باتجربه در‬ ‫مباحث اقتصادی باعث می ش��ود که ش��اهد ایج��اد تغییر و تحول‬ ‫در کش��ور باش��یم‪ .‬مجل��س نهم انتق��ال از دولت قدی��م به دولت‬ ‫جدی��د را تجربه ک��رد؛ در دولت قبلی با انبوهی از مس��ائل قومی و‬ ‫محل��ی روبه رو بود اما در دولت جدید رویکرد متفاوتی داش��ت و با‬ ‫ش��رکت هایی که خواستار انجام اقدامات توسعه ای بودند با مشکل‬ ‫برخورد کردند اما امیدوار هس��تیم که در مجلس دهم بین مجلس‬ ‫و دولت همگرایی ایجاد ش��ود‪ .‬اقتصاد کشور بیمار است و باید این‬ ‫بیماری درمان شود از این رو در مجلس دهم نیز باید افرادی حضور‬ ‫داش��ته باشند که در جهت رش��د و پیشرفت اقتصاد کشور حرکت‬ ‫کنن��د‪ .‬از مجل��س دهم که وظیف��ه قانون گ��ذاری را برعهده دارد‬ ‫انتظار توس��عه همه جانبه و رف��ع گرفتاری هایی که درحال حاضر‬ ‫در صنع��ت مس وجود دارد می رود از ای��ن رو باید افراد متخصص‬ ‫و باتجربه در زمینه های مختلف در مجلس حضور داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫استفاده مجلس دهم‬ ‫از نظرات تشکل های‬ ‫تخصصی‬ ‫علیرضا سیاسی راد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ اهن ایران‬ ‫مهم ترین موضوع در بخش معدن بحث قانون گذاری اس��ت که‬ ‫نمایندگان مجلس باید به ان توجه ویژه داشته باشند‪ .‬امروز قانون‬ ‫معادن یکی از موضوعاتی اس��ت که باید م��ورد بازنگری قرار گیرد‬ ‫از سوی دیگر س��رمایه گذاری در بخش معدن به چارچوب قانونی‬ ‫که در مجلس وضع می ش��ود مرتبط اس��ت‪ .‬قانون معادن در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالیت های بخش خصوصی مشکالتی دارد که‬ ‫انتظار می رود مجلس جدید دستور بازنگری در این قانون با اولویت‬ ‫دادن به بخش خصوصی ابالغ کند‪ .‬از س��ویی دیگر موضوع دخالت‬ ‫دولت در مس��ئله قیمت گذاری نیز باید با کمک مجلس حل شود‪.‬‬ ‫مجلس می تواند با اس��تفاده از نقش نظارتی خود از مداخله دولت‬ ‫در قسمت هایی از بازار که انحصار وجود ندارد‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پرهیز از خام فروشی از تولیدکنندگان به ویژه صنعتگران پالستیک‬ ‫حمایت عملی انجام ش��ود‪ .‬کش��ور ما در دوران تحریم توانس��ته با‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی روی پاهای خود بایستد و با برداشته شدن‬ ‫تحریم ها باید ملت و مسئوالن با هوشیاری بکوشند که این استقالل‬ ‫را حف��ظ کنند و با اتحاد و هم بس��تگی ان موفقی��ت را به بیگانگان‬ ‫تقدی��م نکنند‪.‬تولیدکنندگان در تمامی بخش ه��ای تولیدی باید‬ ‫ببینند که کش��ور های پیشرفته و همس��ایه چطور در زمینه تولید‬ ‫و تجارت پیش��رفت داش��ته اند و ان را با توجه به معیار های کش��ور‬ ‫عزیزمان ایران اجرایی کنیم‪ .‬نمایندگان دوره دهم باید به این نکات‬ ‫توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪۱۴۳‬هزار تن محصول اماده صادرات‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز گذشته شاهد عرضه ‪ ۱۴۳‬هزار تن انواع کاال‬ ‫بود‪ .‬در این روز و در این تاالر ‪ ۵۱‬هزار تن قیر شرکت های پاالیش نفت تبریز‪ ،‬توت‬ ‫ال قیر ارس‪ ،‬توسعه نفت هرمزان‪ ،‬عایق بام باستان‪ ،‬عایق پیروز بام اسیا و نفت جی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تن گوگرد گرانوله ش��رکت های پاالیش نفت شازند و پتروشیمی خارک در‬ ‫تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫بانک و بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رییسکل بانک مرکزی در نشست تخصصی «اقتصاد کالن» همایش تبیین برنامه ششم توسعه مطرح کرد‬ ‫اخبار‬ ‫بنگاهداری بانک ها کنترل می شود‬ ‫افزایش پلکانی دستمزد‬ ‫کارگران بازنشسته‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اعالم ک��رد‪ :‬با‬ ‫طراحی های انجام شده دس��تمزد کارگران بازنشسته به‬ ‫شکل پلکانی از سال اینده افزایش می یابد‪ .‬علی ربیعی با‬ ‫اعالم اینکه دستمزد کارگران بازنشسته به شکل پلکانی‬ ‫از س��ال اتی افزایش می یابد‪ ،‬از انجام طراحی های الزم‬ ‫برای انجام این کار خبر داد‪ .‬وی درباره مسکن اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬از دیگر اقدامات دولت ایجاد مس��کن اجتماعی‬ ‫اس��ت که وزارت تعاون به هم��راه وزارت راه این مهم را‬ ‫پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از برنامه های شش��م توسعه را پیگیری‬ ‫سیاست های رفاهی از س��وی نهادهای مدنی در کشور‬ ‫نظی��ر دهیاری ها و یا س��ازمان های غیردولتی ذکر کرد‬ ‫و گفت‪ :‬طرح خوش��ه بندی مشاغل از مواردی است که‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه پیگیری خواهد ش��د‪ .‬ربیعی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این طرح مش��اغل خرد و کوچک به شکل‬ ‫زنجیره در مناطق روستایی کشور با توجه به قابلیت های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی این مناطق تنظیم می ش��ود‪ .‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ضمن اش��اره به توزیع بسته‬ ‫امنیت غذای��ی از هفته اینده و اینکه در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه این بسته به ش��کل هدفمندتر توزیع می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به غیر از زدودن فقر غذای��ی باید در جهت فقر‬ ‫اموزش��ی اقدام کنیم‪ .‬هم اکنون ‪ ۹‬میلیون نفر در کشور‬ ‫بی سواد مطلق هستند‪.‬‬ ‫بانک سامان به مشتریان برتر‬ ‫خود «ویزاکارت» می دهد‬ ‫بانک سامان به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان برتر‬ ‫در خریدهای بین المللی‪ ،‬عرضه ویزاکارت را اغاز کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬رضا حیدری مدیر مشتریان ویژه و خاص‬ ‫بانک سامان با اعالم این خبر تصریح کرد‪ :‬دارندگان این‬ ‫کارت می توانند از پایانه های فروش��گاهی نصب شده در‬ ‫فروشگاه های طرف قرارداد شرکت ویزا در سراسر جهان‬ ‫ی��ا درگاه های فروش اینترنتی در وب س��ایت های طرف‬ ‫قرارداد با ویزاکارت اس��تفاده کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫برتر می توانند ازطریق این بانک به تعداد نامحدود برای‬ ‫خود یا اعضای خانواده‪ ،‬کارت ارزی تا س��قف هر کارت‬ ‫یک هزار دالر تهیه کنند‪ .‬حیدری اظهار کرد‪ :‬این کارت‬ ‫به صورت دالری در ش��عب سراسر کشور صادر می شود‪.‬‬ ‫اما امکان خریدهای غیردالری (یورویی یا سایر ارزها با‬ ‫توجه به امکانات درگاه خرید) نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪10/4‬درصدی‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک ها در ‪ 10‬ماهه امس��ال به‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی ‪2984/2‬هزار میلیارد ریال اس��ت‬ ‫که معادل ‪10/4‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صداو س��یما‪ ،‬عملکرد تس��هیالت پرداختی‬ ‫بانک ها و هدف از دریافت تس��هیالت در ‪ 10‬ماهه سال‬ ‫‪ 1394‬و مقایسه ان با ‪ 10‬ماهه سال ‪ 1393‬منتشر شد‪.‬‬ ‫رواب��ط عموم��ی بانک مرکزی در این گ��زارش اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬همچنین سهم تس��هیالت پرداختی بانک ها به‬ ‫بخش صنعت و معدن در ‪ 10‬ماهه امس��ال ‪856/2‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال (معادل ‪28/7‬درصد) بوده که نس��بت به‬ ‫‪ 10‬ماهه س��ال گذشته ‪19/1‬هزار میلیارد ریال (معادل‬ ‫‪2/3‬درص��د) افزای��ش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین س��هم‬ ‫تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه‬ ‫بخش های اقتصادی در ‪ 10‬ماهه امس��ال ‪1867/2‬هزار‬ ‫میلیارد ریال معادل ‪62/6‬درصد کل تسهیالت پرداختی‬ ‫است که در مقایسه با ‪ 10‬ماهه سال گذشته ‪249/9‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال مع��ادل ‪15/5‬درص��د افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��هم تس��هیالت پرداختی بابت تامین س��رمایه در‬ ‫گردش بخش صنعت و معدن در ‪ 10‬ماهه س��ال جاری‬ ‫مع��ادل ‪705/9‬هزار میلی��ارد ریال بوده ک��ه حاکی از‬ ‫تخصیص ‪37/8‬درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه‬ ‫در گ��ردش تمامی بخش های اقتص��ادی (‪1867/2‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال) اس��ت‪ .‬بنابرای��ن از ‪856/2‬هزارمیلیارد‬ ‫ری��ال تس��هیالت پرداختی در بخش صنع��ت و معدن‬ ‫‪82/4‬درصد ان (‪ 705/9‬ه��زار میلیارد ریال) در تامین‬ ‫س��رمایه در گردش پرداخت ش��ده ک��ه بیانگر توجه و‬ ‫اولویت دهی ب��ه تامین منابع برای ای��ن بخش ازجانب‬ ‫بانک ها در سال ‪ 94‬است‪.‬‬ ‫رییس کل بانک‬ ‫مرکزی با تاکید‬ ‫بر اینکه هدف‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫ثابت نگه‬ ‫داشتن نرخ ارز‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ ارز باید با‬ ‫واقعیت های‬ ‫اقتصادی‬ ‫تطبیق پیدا کند‬ ‫ولی اهلل سیف‬ ‫اکبر کمیجانی‬ ‫داوود دانش جعفری‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫کنت��رل بنگاه��داری بانک ه��ا‪ ،‬تاکی��د ب��ر‬ ‫تجهیز ش��دن بانک ها ب��ه اس��تانداردهای روز‬ ‫دنیا‪ ،‬تطبیق ن��رخ ارز با واقعیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫واقعی کردن نرخ سود بانکی‪ ،‬کاهش نرخ تورم‪،‬‬ ‫توجه ب��ه رونق اقتص��ادی و تحرک بخش های‬ ‫تولیدی و بهره گیری بیش��تر از بازارها ازجمله‬ ‫ب��ورس و بیمه برای تامین مال��ی و مواردی از‬ ‫ای��ن دس��ت‪ ،‬ازجمل��ه مهم تری��ن موضوعاتی‬ ‫بود که روز س��ه ش��نبه در نشس��ت تخصصی‬ ‫«اقتص��ادکالن» همایش تبیین برنامه شش��م‬ ‫توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگ��ی در‬ ‫سالن اجالس س��ران مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬قائم مقام بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وزیر پیشین اقتصاد و معاون هماهنگی برنامه و‬ ‫بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از‬ ‫سخنرانان این نشست بودند ‪.‬‬ ‫فعالیت بانک ها در امور غیر از واسطه گری وجوه‬ ‫افزود‪ :‬بانک های کشور ما مجازند تا ‪۴۰‬درصد از‬ ‫منابع خود را در غیر از امور واسطه گری وجوه‪،‬‬ ‫به کار گیرند اما برخی بانک ها از این رقم تجاوز‬ ‫کردن��د ک��ه بانک مرکزی در تالش اس��ت این‬ ‫موضوع را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی تصمیم اخیر ش��ورای پول و اعتبار را در‬ ‫رابطه با واقعی کردن نرخ س��ود دانست و گفت‪:‬‬ ‫در سال های گذشته نرخ سود سپرده های بانکی‬ ‫منف��ی و پایین ت��ر از ن��رخ تورم ب��ود و در این‬ ‫شرایط‪ ،‬س��پرده گذار همواره جریمه می شد‪ .‬با‬ ‫تایید تصمیم اخیر بانک ه��ا درباره تعیین نرخ‬ ‫سود س��پرده های بانکی از س��وی شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬حداکثر نرخ س��ود علی الحساب برای‬ ‫س��پرده های بانکی تعیین ش��د و بانک ها باید‬ ‫در پایان س��ال مالی‪ ،‬مابه التفاوت نرخ س��ود را‬ ‫محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ت��داوم سیاس��ت های‬ ‫انضباط گرایی مالی و پولی در جهت مهار تورم‪،‬‬ ‫ساماندهی نرخ س��ود بانکی و ثبات نرخ ارز در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه اقتصادی‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی مسئولیت مدیریت و هدایت گری برای‬ ‫ثبات ن��رخ ارز را برعه��ده دارد‪ ،‬البته ثبات در‬ ‫نرخ ارز به معنای تثبیت نیس��ت بلکه باید نرخ‬ ‫ارز با واقع بینی و براس��اس متغیرهای اقتصادی‬ ‫تعیین شود چراکه هدف بانک مرکزی حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬اشتغالزایی و صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اس��ت‪ .‬کمیجانی با اش��اره به اینکه‬ ‫‪62/5‬درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه‬ ‫در گردش پروژه ه��ای نیمه تمام و ظرفیت های‬ ‫در ح��ال تکمیل اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جهت گی��ری بانک مرکزی درب��اره تامین مالی‬ ‫ب��ا محوریت تامین س��رمایه در گ��ردش برای‬ ‫واحدهای تولیدی اس��ت‪ ،‬ضمن انکه ‪۲۹۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت در ‪۱۰‬ماهه سال جاری‬ ‫اعطا ش��ده و این رقم نش��ان دهنده حمایت از‬ ‫تولید و در زمین��ه برنامه رونق اقتصادی دولت‬ ‫یازدهم است‪.‬‬ ‫‪12/1‬درصد بوده اما در برنامه ششم توسعه باید‬ ‫ای��ن میزان به ‪15/4‬درصد برس��د در حالی که‬ ‫متوس��ط رش��د تش��کیل س��رمایه ناخالص در‬ ‫سال های اخیر به ‪ ۲‬درصد رسیده بنابراین برای‬ ‫تحقق هدف برنامه یک انقالب مالی نیاز است‪.‬‬ ‫دانش جعف��ری با تاکید بر اینک��ه دولت باید‬ ‫بخش خصوصی را ضمانت کند‪ ،‬افزود‪ :‬در چند‬ ‫سال اخیر با بحران هایی مواجه بوده ایم‪ .‬اکنون‬ ‫ش��رایط خاصی برای همه بنگاه های اقتصادی‬ ‫در زمین��ه نی��از به پ��ول و تامین مال��ی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت و نیازمند توجه وی��ژه در این باره‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست سیف از بانک ها‬ ‫ول��ی اهلل س��یف‪ ،‬ریس کل بان��ک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت تخصصی که ب��ا محوریت اقتصاد‬ ‫کالن برگ��زار ش��د‪ ،‬از بانک ها خواس��ت برای‬ ‫برقراری ارتباط مج��دد با بانک های بین المللی‬ ‫ب��ه اس��تانداردهای روز دنیا مجهز ش��وند‪ .‬وی‬ ‫مهم ترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی‬ ‫در حوزه سیاس��ت های پولی و ارزی را «تحقق‬ ‫ت��ورم تک رقمی و پایدار»‪« ،‬فاصله منطقی نرخ‬ ‫س��ود و تورم»‪« ،‬وجود نداشتن تکالیف دولتی‬ ‫ب��رای منابع نظ��ام بانک��ی»‪« ،‬تخصیص منابع‬ ‫بانک��ی به رش��د و تولی��د» و «ن��رخ متعادل و‬ ‫یکسان ارز در اقتصاد» اعالم کرد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ه��دف بان��ک مرکزی ثاب��ت نگه داش��تن نرخ‬ ‫ارز نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ارز بای��د با واقعیت های‬ ‫اقتصادی تطبیق پیدا کند‪ .‬رییس ش��ورای پول‬ ‫و اعتبار با اشاره به محدودیت های موجود برای‬ ‫‹ ‹توجه به تورم و رونق‬ ‫در این نشست اکبر کمیجانی قائم مقام بانک‬ ‫مرکزی نیز با تاکی��د بر اینکه بانک مرکزی در‬ ‫کنار کاهش تورم ب��ه موضوع رونق اقتصادی و‬ ‫تح��رک بخش های تولیدی نی��ز توجه ویژه ای‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تورم یک��ی از مهم ترین‬ ‫چالش های اقتصاد کالن بوده و در دو سال و نیم‬ ‫گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با‬ ‫سیاست های بانک مرکزی شاهد کاهش مستمر‬ ‫تورم هس��تیم به نحوی که تورم نقطه به نقطه‬ ‫در حال حاضر تک رقمی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارتب��اط تنگاتنگ نظری و تجربی‬ ‫بین س��ه متغیر «تورم»‪« ،‬سود بانکی» و «نرخ‬ ‫ارز» وج��ود دارد و تصور بر این اس��ت که اگر‬ ‫ت��ورم را مهار کنیم ضمن کنترل نرخ س��ود‪ ،‬با‬ ‫یک وقفه‪ ،‬نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند و بستر‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود‪.‬‬ ‫رشد ارام و پیوسته بازار سرمایه‬ ‫گ�روه اقتصاد – بازار س��رمایه در روز گذش��ته در ادامه‬ ‫روند صع��ودی خود قرار گرفت و به این ترتیب ش��اخص‬ ‫با رش��د ‪136‬واحدی روبه رو شد و به ‪77‬هزار و ‪840‬رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار صمت از تاالر حافظ در معامالت روز‬ ‫گذشته‪ ،‬سرمایه گذاران در این روز‪ ،‬بیش از یک هزار و ‪529‬‬ ‫میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دست کردند که‬ ‫ارزش این مبادالت بیش از ‪4‬هزار و ‪262‬میلیارد ریال بود‬ ‫و در ‪93‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫در روز گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬مخابرات‬ ‫ایران‪ ،‬پاالی��ش نفت بندرعباس‪ ،‬پتروش��یمی فجر و ملی‬ ‫صنایع مس ایران دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بر شاخص‬ ‫کل بودن��د‪ .‬همچنین ف��والد مبارکه اصفه��ان و خدمات‬ ‫انفورماتیک دارای بیشترین تاثیر منفی بر مهم ترین متغیر‬ ‫بورسی بودند‪.‬‬ ‫همچنین در اخرین روز معامالتی هفته صنایع سیمان‬ ‫دشتستان‪ ،‬نفت سپاهان‪ ،‬پتروشیمی فجر‪ ،‬سیمان بهبهان‪،‬‬ ‫صنایع کاغذس��ازی کاوه‪ ،‬صنایع کاش��ی و سرامیک سینا‬ ‫و پ��ارس خزر بیش��ترین افزایش قیم��ت را تجربه کردند‪.‬‬ ‫بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به تولیدی‬ ‫کاشی تکسرام‪ ،‬سرمایه گذاری ملت‪ ،‬شهد‪ ،‬الکتریک خودرو‬ ‫شرق‪ ،‬سامان گستر اصفهان‪ ،‬پارس دارو و داروسازی امین‬ ‫بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی تری��ن‬ ‫صف ه��ای خری��د را ب��رای پتروش��یمی فجر‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫شهرداری سبزوار‪ ،‬پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬شکر شاهرود‪،‬‬ ‫تولی��د محورخ��ودرو‪ ،‬س��ایپادیزل و پاالیش نف��ت تبریز‬ ‫تش��کیل دادن��د‪ .‬در مقاب��ل نمادهای پلی اکریل‪ ،‬س��ایپا‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ملت‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬تولیدی‬ ‫کاش��ی تکسرام‪ ،‬اوراق مشارکت ش��هرداری شیراز و فوالد‬ ‫خراسان با سنگین ترین صف های فروش به کار خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است در روز گذشته ح‪.‬ایران خودرو با ‪196‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش ‪431‬میلیارد ریال در صدر بیشترین حجم‬ ‫و ارزش معام�لات قرار گرفت و پس از ان س��ایپا دیزل با‬ ‫معامالتی به حجم ‪121‬میلیون سهم و سرمایه گذاری غدیر‬ ‫با معامالتی به حجم ‪ 104‬میلیون سهم در جایگاه های دوم‬ ‫و س��وم قرار گرفتند‪ .‬همچنین ایران خودرو با معامالتی به‬ ‫ارزش ‪353‬میلیارد ریال و سرمایه گذاری غدیر با معامالتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪270‬میلی��ارد ریال در جایگاه های دوم و س��وم‬ ‫بیشترین ارزش معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین مسئول تامین مالی‬ ‫همچنی��ن داوود دانش جعفری به عنوان دیگر‬ ‫سخنران این نشس��ت تخصصی‪ ،‬در این رابطه‪،‬‬ ‫یکی از مشکالت اقتصاد ایران را مشخص نبودن‬ ‫مسئولیت تامین مالی عنوان کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫حل چالش های تامین مالی‪ ،‬ستاد اصلی برنامه‬ ‫ششم باید برای ان فکر روشنی داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر پیش��ین اقتصاد با اشاره به هدف گذاری‬ ‫برنام��ه شش��م توس��عه ب��رای رش��د س��االنه‬ ‫‪31/9‬درص��دی س��رمایه گذاری در بخ��ش‬ ‫نفت‪ ،‬رش��د ‪18/8‬درص��دی در بخش صنعت و‬ ‫مع��دن و ‪20/8‬درصدی اب و برق گفت‪ :‬رش��د‬ ‫سرمایه گذاری در بهترین حالت در اقتصاد ایران‬ ‫‹ ‹بانک محوری‪ ،‬مشکل اقتصاد‬ ‫معاون هماهنگ��ی برنامه و بودجه س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در این نشس��ت‬ ‫ضم��ن تاکید بر اص�لاح نظام تامی��ن مالی در‬ ‫کشور گفت‪ :‬بیش از ‪۸۰‬درصد منابع ما از سوی‬ ‫نظام بانکی تامین می ش��ود؛ این مشکل اقتصاد‬ ‫ما اس��ت و باید اقدام اساس��ی برای بهره گیری‬ ‫بیش��تر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دژپسند خواس��تار استفاده بیش��تر از منابع‬ ‫داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد‬ ‫ش��د و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نهادها باید منابع‬ ‫خود را به س��مت س��رمایه گذاری ببرند و برای‬ ‫رف��ع تنگناهای مال��ی تالش کنند‪ .‬دژپس��ند‬ ‫راه ان��دازی ب��ازار بدهی را یک��ی از راهکارهای‬ ‫مدیریت دارایی ها در کش��ور دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر راه اندازی این بازار‪ ،‬نظ��ام نظارت بر‬ ‫طرح ه��ا‪ ،‬برنامه ه��ا و پروژه ها در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه دیده ش��ده و ما را در اقتصاد مقاومتی‬ ‫یاری می کن��د‪ .‬اس��تفاده از ظرفیت های خالی‬ ‫موث��ر قابل احیا و برخوردار از بازار اتی‪ ،‬موجب‬ ‫تامین مالی می شود‪.‬‬ ‫‪ 24‬هزار تن کاال معامله شد‬ ‫در جلس��ه معامالتی روز گذش��ته در کنار معامالت‬ ‫مس��تمر قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت‬ ‫ک��وره در بازار مش��تقه‪ ،‬در بازار فیزیک��ی بورس انرژی‬ ‫ایران نیز کاالهای ایزوریس��ایکل پاالیش نفت ش��یراز‪،‬‬ ‫برش س��نگین‪ ،‬گاز بوتان صنعتی‪ ،‬گاز پروپان صنعتی و‬ ‫گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی و‬ ‫نفت کوره ‪ ۲۸۰‬و ‪ ۳۸۰‬سانتی استوک شرکت ملی نفت‬ ‫ایران در رینگ بین الملل عرضه شد‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬به منظور شرکت در عرضه نفت کوره‬ ‫‪ ۲۸۰‬و ‪ ۳۸۰‬سانتی اس��توک شرکت ملی نفت ایران در‬ ‫رینگ بین الملل‪ ،‬مبل��غ پیش پرداخت به ازای هر واحد‬ ‫عرض��ه از طری��ق اطالعی��ه بارگذاری ش��ده در بخش‬ ‫بازارهای وب س��ایت بورس انرژی ایران قابل دسترسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در جری��ان معامالت روز سه ش��نبه‪ ،‬در بازار فیزیکی‬ ‫بورس انرژی ایران در مجموع ‪ ۲۳۷۷۹‬تن کاال با ارزشی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۵۹‬میلیارد و ‪ ۶۳‬میلیون ریال معامله شد‪.‬‬ ‫در ب��ازار فیزیک��ی کاالهای ایزوفید‪ ،‬ایزوریس��ایکل‪،‬‬ ‫ح�لال ‪ ،۴۰۲‬ح�لال ‪ ،۴۱۰‬نفتای س��بک و س��نگین‬ ‫پاالیش نفت ش��یراز‪ ،‬ح�لال ‪ ۴۱۰ ،۴۰۲ ،۴۰۰‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬متانول پتروش��یمی ش��یراز و فن اوران‪،‬‬ ‫میعانات پاالیش گاز ایالم و پارس جنوبی‪ ،‬پنتان پالس‬ ‫پتروش��یمی پارس‪ ،‬حالل ‪ ۴۰۲‬کرمانش��اه‪ ،‬حالل ‪۴۱۰‬‬ ‫اب��ادان‪ ،‬نفتای س��نگین پاالیش نفت ته��ران و نفتای‬ ‫س��بک پاالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این روز همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد‬ ‫برای قراردادهای با سررس��ید یک سال و بیشتر در بازار‬ ‫مشتقه بورس انرژی ایران‪ ،‬در همه نمادهای فعال‪۱۹۳ ،‬‬ ‫قرارداد با ارزش��ی نزدیک به ‪۲‬میلی��ارد و ‪۱۹۶‬میلیون‬ ‫ریال مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلس��ه معامالتی در بازار ب��رق بورس انرژی‬ ‫ایران نیز ‪ ۱۱۷‬قرارداد معادل ‪ ۲۸۰۸‬مگاوات س��اعت به‬ ‫ارزش ‪ ۸۴۲‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال معامله ش��د‪ .‬در‬ ‫اغاز جلسه معامالتی این روز نمادهای بار پیک‪ ،‬کم باری‪،‬‬ ‫میان باری و بارپایه روزانه ‪ ۵‬فروردین ‪ ۹۵‬گشایش یافته‬ ‫و در پای��ان نماده��ای بارپیک‪ ،‬کم ب��اری‪ ،‬میان باری و‬ ‫بارپایه روزانه ‪ ۸‬اسفند ‪ ۹۴‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی‬ ‫ایران نزدیک به ‪ ۱۶۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۱‬میلیون ریال شد‪.‬‬ ‫کمبود عرضه موز در فیلیپین‬ ‫محس��ن محمودی‪ ،‬رییس اتحادیه بارفروشان میوه درباره افزایش قیمت موز‬ ‫در روز های اخیر گفت‪ :‬قیمت این محصول در روزهای اخیر یک روال هرساله و‬ ‫جهانی است‪ ،‬زیرا در این فصل تولیدو عرضه موز در فیلیپین به عنوان بزرگترین‬ ‫تولید کننده این محصول در جهان‪ ،‬کاهش می یابد و با کم ش��دن عرضه قیمت‬ ‫این محصول به مدت دو ماه کمی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به بازار کاغذ دیواری‬ ‫تحوالت بازار میوه و سبزی‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹تاریخچه کاغذ دیواری در ایران‬ ‫‹ ‹انچه ما از کاغذ دیواری می دانیم‬ ‫انچه در این قس��مت می خوانید؛ نتیجه گفت و‬ ‫ش��نید خبرنگار‬ ‫با تعدادی از کس��به بازار‬ ‫تزئین خانه؛ واقع در میدان شهید قندی؛ یا همان‬ ‫میدان پالیزی معروف و خیابان سهروردی است‪.‬‬ ‫محمدرضا پزشکی؛ یکی از گالری داران خیابان‬ ‫س��هروردی است که سابقه ‪ ۲۸‬س��اله ای در این‬ ‫بازار دارد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫؛ مجموعه ای‬ ‫از اطالع��ات مربوط ب��ه کاغذ دی��واری را چنین‬ ‫بازگ��و می کند‪ :‬ب��رای خرید کاغذ دی��واری؛ اگر‬ ‫بودجه ویژه ای در نظر دارید‪ ،‬اس��ان تر می توانید‬ ‫کاغذ دی��واری را انتخاب کنید‪ .‬کاغذ دیواری های‬ ‫ایران��ی ارزان ترین کاغذ دیواری ه��ای موجود در‬ ‫بازار هس��تند‪ .‬البته کاغذ دیواری های چینی هم‬ ‫ارزان هستند‪ .‬اما قیمت کاغذ دیواری های ساخت‬ ‫ترکیه و کشورهای اروپایی؛ گران تر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬کاغذ دیواری های س��اخت‬ ‫کره جنوب��ی نیز؛ به این دلیل ک��ه ابعاد بزرگتری‬ ‫نس��بت به س��ایر کاغذ ها دارند‪ ،‬هر مترمربع انها‬ ‫برای مش��تری‪ ،‬ارزان ت��ر از کاغذ ه��ای اروپایی و‬ ‫حتی چینی تمام می ش��ود‪ .‬در حال حاضر؛ کاغذ‬ ‫دیواری های مخملی‪ ،‬گران ترین کاغذ دیوای های‬ ‫موج��ود در گس��تره بازار هس��تند‪ .‬ام��ا انچه در‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ورود کاغذدی��واری به ایران‪ ،‬به دوران حکومت‬ ‫ناصرالدین شاه قاجار بازمی گردد‪ .‬وی که عالقه ای‬ ‫خاص به ش��یوه های معماری و هنر مغرب زمین‬ ‫داشت‪ ،‬در زمان نوسازی کاخ گلستان؛ با پوشاندن‬ ‫دیوارهای ان کاخ به وس��یله کاغ��ذ دیواری های‬ ‫وارداتی؛ از زمره نخس��تین افرادی ش��د که باب‬ ‫ورود این محصول به ایران را گشودند‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخان��ه تولی��د کاغذدیواری های‬ ‫کاغ��ذی‪ ،‬در ای��ران در دهه ‪ 1350‬افتتاح ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن کاغذدیواری ه��ا‪ ،‬ب��ا تنوع خود‪ ،‬به س��رعت‬ ‫نظر م��ردم را جلب کردند‪ .‬اما به علت نداش��تن‬ ‫قابلی��ت شست وش��و؛ نتوانس��تند در عرص��ه‬ ‫دکوراس��یون داخلی‪ ،‬به جایگاه مناس��بی برسند‪.‬‬ ‫پس از ان؛ با توس��عه صنایع پلیمری‪ ،‬نس��ل های‬ ‫کاغذدیواری ه��ای چرم��ی به وج��ود ام��د ک��ه‬ ‫عیب ه��ای کاغذدیواری های معمول��ی را از میان‬ ‫برد و با داش��تن قابلیت شست وش��و‪ ،‬دوام باال و‬ ‫ثبات رنگ‪ ،‬توانس��ت نظر همگان را به خود جلب‬ ‫کن��د‪ .‬کارخانه کاغذدیواری پالس��کا‪ ،‬نخس��تین‬ ‫تولیدکنن��ده کاغذدیواری چرمی در ایران بود که‬ ‫در س��ال ‪ 1373‬شروع به تولید کرد و امروز دیگر‬ ‫اثری از تولیدات این کارخانه وجود ندارد‪(.‬سایت‬ ‫دکوراسیون)‬ ‫تعیین قیمت نهایی کاغذ دیواری تاثیرگذار است؛‬ ‫کیفیت کاغ��ذ دیواری و کش��ور تولید کننده ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسبه قیمت کاغذ دیواری‬ ‫این گال��ری دار قدیمی می��دان پالیزی تهران؛‬ ‫در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود می گوی��د‪ :‬واح��د‬ ‫اندازه گیری کاغذ دیواری؛ «رول» اس��ت‪ .‬قیمت‬ ‫کاغذ دیواری نیز‪ ،‬بر حسب رول محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ول��ی از انجا ک��ه ابعاد رول های کاغ��ذ دیواری با‬ ‫هم فرق می کند‪ ،‬بهتر اس��ت ک��ه پیش از خرید؛‬ ‫قیمت هر مترمربع کاغذ دیواری از سوی مشتری‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫پزش��کی می افزای��د‪ :‬برای محاس��به قیمت هر‬ ‫مترمربع کاغذ دیواری؛ بهتر است که مشتری این‬ ‫کاال اطالع داشته باشد که یک رول کاغذ دیواری؛‬ ‫چند متر مربع از دیوار خانه را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫برای اینکه ب��رای همه دیوارها؛ با توجه به صافی‬ ‫یا کجی و ناهمواری که دارند؛ به مقدار یکس��ان؛‬ ‫کاغذ دیواری مورد استفاده قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬ف��روش کاغ��ذ دی��واری‬ ‫نی��ز؛ به صورت رولی اس��ت و با توج��ه به متراژ‬ ‫دی��وار؛ از یک تا چند رول باید خریداری ش��ود‪.‬‬ ‫قیمت کاغ��ذ دیواری ها؛ در همه فروش��گاه ها؛ با‬ ‫در نظ��ر گرفتن جن��س کاغ��ذ و ضخامت ان‪ ،‬و‬ ‫همچنی��ن قابل شست وش��و بودن انه��ا متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب های کاغذی‬ ‫برای بررس��ی چند و چون خری��د و فروش در‬ ‫ب��ازار کاغذ دی��واری؛ نی��ازی به ت�لاش ویژه ای‬ ‫نداش��تیم‪ .‬با کمی گش��ت و گذار در راس��ته بازار‬ ‫کاغذ دی��واری و تماش��ای فروش��گاه های خالی‬ ‫از مش��تری و دی��دن چهره فروش��نده ها؛ ما هم‬ ‫خبردار ش��دیم که هوای بازار لوازم تزئینی خانه‬ ‫و س��اختمان در این روز های پایانی سال؛ ابری و‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬مهران صولتی یکی از فروشندگان‬ ‫کاغذ دیواری اس��ت که به ما اجازه گرفتن عکس‬ ‫از کاغ��ذ دیواری های فروش��گاهش را داد و البته‬ ‫حق ضبط کردن صدایش را‪ .‬این فروشنده درباره‬ ‫وضعی��ت بازار کاغذ دیواری می گوید‪ :‬من و امثال‬ ‫م��ن که عم��ر خودم��ان را در این بازار س��پری‬ ‫کرده ایم؛ هنوز نمی دانیم ک��ه چرا بازار ایران؛ در‬ ‫هیچ کدام از قس��مت هایش؛ رنگ و روی رونق را‬ ‫به خودش نمی بیند؟! این بازار تا می اید به سمت‬ ‫رون��ق قدم بردارد؛ بالفاصله یک اتفاقی می افتد و‬ ‫عقبگرد می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد ‪ :‬بهتر است درباره دلیل اصلی‬ ‫رک��ود بازار صحبت نکنی��م‪ .‬فقط همین را بگویم‬ ‫که افزایش قدرت خرید الزمه خرید لوازم تزئینی‬ ‫و لوک��س منزل مانن��د کاغذ دی��واری و اینجور‬ ‫چیز هاست و تا زمانی که قدرت خرید پایین باشد‬ ‫رونق این بازارها نمی تواند باال باشد‪ .‬شما هم بهتر‬ ‫است بروید با کس��انی که دوست دارند بازار‪ ،‬این‬ ‫رنگ و روی پریده را داشته باشد صحبت کنید‪...‬‬ ‫چایی تان سرد نشود!‪...‬‬ ‫‹ ‹ قیمت خدمات در صنف کاغذ دیواری‬ ‫پیش از انکه چایی مان سرد بشود و از فروشگاه‬ ‫جناب صولتی بیرون بیاییم؛ دل به دریا زدیم و در‬ ‫حال نوشیدن چای؛ از نامبرده(صولتی) پرسیدیم‬ ‫ک��ه‪ :‬هزین��ه خری��د و نصب ی��ک ن��وع از کاغذ‬ ‫دیواری های متوس��ط به منظور ن��و کردن لباس‬ ‫دیوارهای ی��ک خانه ‪ ۱۰۰‬متری؛ چقدر اس��ت؟‬ ‫صولتی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش می گوید‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��د دیواره��ای ی��ک خان��ه ‪ 100‬متری را‬ ‫کاغ��ذ کنید! (اصطالح��ی رای��ج در صنف کاغذ‬ ‫دیواری)؛ حدود ‪ 30‬رول کاغذ دیواری نیاز دارید‬ ‫که قیمت کاغذ دیواری ها با هم متفاوت اس��ت ‪.‬‬ ‫اگر با قیمت متوس��ط ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬هزار تومان برای‬ ‫ه��ر رول خرید کنید؛ به همراه هزینه نصب کاغذ‬ ‫دیواری؛ باید بین ‪ ۹۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون‬ ‫تومان پرداخت کنی��د‪ .‬البته قیمت کاغذ دیواری‬ ‫ایران��ی هر رول از ‪۲۰‬هزار توم��ان به باال و کاغذ‬ ‫دی��واری خارجی نیز؛ ه��ر رول از ‪۳۵‬هزار تومان‬ ‫به باال است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات کاغذ دیواری‬ ‫ب��ازار کاغ��ذ دی��واری ای��ران؛ پ��ر از واردات‬ ‫کشورهای اسیایی و اروپایی است‪ .‬تا جایی که به‬ ‫گفته محمدرضا پزشکی که یکی از وارد کنندگان‬ ‫کاغذ دیواری نیز هس��ت؛ در حال حاضر؛ بازار ما‬ ‫از تولیدات کش��ورهای چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬هلند و حتی امریکا! اشباع شده است‪ .‬این‬ ‫نوع از کاغذ دیواری ها؛ بیشترین امار فروش را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪ .‬به ویژه کاغذ دیواری های‬ ‫چینی؛ که هم خوب و با کیفیت و دارای طرح های‬ ‫بسیار متنوع هستند؛ و هم اینکه از نظر قیمتی؛‬ ‫با جیب مردم و مش��تریان ما سازگاری بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬ب��ا اینکه کاغذ دیواری های‬ ‫ساخت کش��ورهای اروپایی و همین طور امریکا؛‬ ‫از کیفی��ت ویژه ای برخوردار هس��تند؛ اما قیمت‬ ‫بیش��تر انها و حتی طرح و رنگ امیزی ش��ان؛ با‬ ‫مدل فرهنگی و سلیقه اجتماعی شهروندان مان‪،‬‬ ‫همخوان��ی ندارد‪ .‬ب��ه همین دلی��ل؛ چینی ها؛ با‬ ‫مطالعه درباره فرهنگ و باورها و عالیق اجتماعی‬ ‫و طبیع��ی م��ا؛ و روی اوردن ب��ه تولیدات��ی که‬ ‫منطبق با سلیقه و ذائقه بصری مردم ایران است؛‬ ‫توانس��ته اند نبض بازار کاغذ دیواری کشورمان را‬ ‫در دس��ت بگیرند‪ .‬اما در شرایط فعلی که خرید‬ ‫کاغ��ذ دیواری؛ ب��ه دالیل مال��ی و اقتصادی؛ در‬ ‫اولویت دهم مردم ما نیز قرار ندارد؛ دیگر صحبت‬ ‫کردن از موجودی بازار؛ کار بیهوده ای اس��ت‪ .‬ما‬ ‫ترجیح می دهیم که با کمبود روبه رو باش��یم؛ اما‬ ‫پایین ترین میزان برای تقاضای کاغذ دیواری در‬ ‫بازار؛ وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ما نیز ارزو می کنیم ک��ه بازار کاغذ دیواری؛ از‬ ‫تکانه های پسابرجامی؛ بی نصیب نماند و رکود این‬ ‫کاال نیز؛ مانند اوار؛ فرو بریزد‪ .‬امین!‬ ‫ورود‬ ‫کاغذدیواری‬ ‫به ایران‪ ،‬به‬ ‫دوران حکومت‬ ‫ناصرالدین‬ ‫شاه قاجار‬ ‫بازمی گردد‪ .‬در‬ ‫زمان نوسازی‬ ‫کاخ گلستان؛‬ ‫با پوشاندن‬ ‫دیوارهای‬ ‫ان کاخ به‬ ‫وسیله کاغذ‬ ‫دیواری های‬ ‫وارداتی؛ از‬ ‫زمره نخستین‬ ‫افرادی شد‬ ‫که باب ورود‬ ‫این محصول‬ ‫به ایران را‬ ‫گشودند‬ ‫رییس اتحادیه میوه و سبزی‪ ،‬نرخ جدید انواع میوه‬ ‫و صیفی در ب��ازار را اعالم کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قیم��ت هرکیلوگرم گوج��ه فرنگی گلخان��ه ‪۳۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬گوج��ه فرنگی نو(بوت��ه رس) ‪۲‬هزار تومان و‬ ‫س��یب زمین��ی از ‪ ۶۰۰‬تا هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫سید حسین مهاجران در گفت وگو با مهر با اعالم نرخ‬ ‫جدید انواع میوه و صیفی ج��ات در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قیمت پیاز نسبت به هفته گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫کاه��ش یافته و از ‪۴‬هزار توم��ان به ‪۳‬هزار تا ‪۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان رس��یده است‪ .‬وی قیمت خیار گلخانه را‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان و خیار رس��می را ‪۳‬هزار تومان‬ ‫اع�لام و اضافه کرد‪ :‬قیمت گریپ فروت توس��رخ هم‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و گریپ فروت سفید هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هرکیلوگرم پرتقال رسمی جنوب‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬پرتقال کوهستان جنوب ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬هندوان��ه چیتی ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫و هندوانه پوس��ت س��یاه هزار تومان است‪ .‬مهاجران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نرخ سیب درختی قرمز و سفید از ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۴‬هزار تومان‪ ،‬نارنگی بندرعباس از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ت��ا ‪ ۱۲‬هزار توم��ان‪ ،‬نارنگی بندری ری��ز از ‪۶‬هزار تا‬ ‫‪۸‬هزار تومان‪ ،‬نارنگی پاکستانی ‪۴‬هزار تومان و کیوی‬ ‫از هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫قیمت خرید شیرخام‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان شد‬ ‫ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت‪:‬‬ ‫درحالی که قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام ‪۱۴۴۰‬‬ ‫تومان مصوب شده اس��ت‪ ،‬این محصول کماکان زیر‬ ‫قیمت تمام ش��ده و در برخی از مناطق کیلویی ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان از دامداران خریداری می ش��ود‪ .‬احمد مقدسی‬ ‫در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شیرخام کماکان‬ ‫زیر قیمت تولید به فروش می رس��د و با وجود اینکه‬ ‫از کارخانه ها تعهد گرفته شده است که قیمت خرید‬ ‫این محصول را افزایش دهند‪ ،‬شیر خام دامداران زیر‬ ‫قیمت خریداری می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬هر کیلوگرم شیر‬ ‫خام دامدارن در نقاط مختلف کش��ور ‪ ۹۰۰‬تومان تا‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۵۰‬تومان و قیمت متوس��ط این محصول‬ ‫در کش��ور ‪ ۱۱۶۰‬توم��ان اس��ت‪ ،‬در حالی که قیمت‬ ‫مصوب این محصول از س��ال های قبل ‪ ۱۴۴۰‬تومان‬ ‫مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنف��ی گاوداران ادامه داد‪ :‬بر اس��اس وعده ای که به‬ ‫ما داده ش��ده اس��ت در هفته جاری جلسه مشترکی‬ ‫میان دامداران‪ ،‬صنایع لبنی‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫و سازمان حمایت تش��کیل می شود تا در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫تخم مرغ چند؟‬ ‫از ثبات قیمت ها تا تغییر چنددرصدی‬ ‫بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی‬ ‫از م��واد خوراک��ی در تهران در هفته منته��ی به ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫امسال را منتشر کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بانک مرکزی متوسط‬ ‫گزارش قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران‬ ‫در هفته منتهی به ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۴‬را اعالم کرد که بر اس��اس‬ ‫ان نرخ ‪ ۵‬گروه افزایش و قیمت دو گروه کاهش یافت و نرخ‬ ‫‪ ۴‬گروه مواد غذایی نس��بت به هفته قبل از ان ثابت ماند‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش نرخ گروه برنج ‪ ۰/۱‬درصد‪ ،‬تخم مرغ ‪۱/۷‬‬ ‫درصد‪ ،‬میوه های تازه ‪ ۶/۳‬درصد‪ ،‬سبزی های تازه ‪ ۹/۳‬درصد‬ ‫و چ��ای ‪ ۰/۱‬درصد افزایش و قیمت گروه گوش��ت مرغ ‪۳/۶‬‬ ‫درصد و قند و ش��کر ‪ ۰/۲‬درصد کاهش و نرخ گروه لبنیات‪،‬‬ ‫حبوب‪ ،‬گوشت قرمز و روغن نباتی تغییر نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹لبنیات و تخم مرغ‬ ‫در هفت��ه م��ورد گ��زارش‪ ،‬در گ��روه لبنیات به��ای پنیر‬ ‫غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ‪ ۰/۳‬درصد افزایش‬ ‫داشت و قیمت سایر اقالم این گروه ثابت بود‪ .‬بهای تخم مرغ‬ ‫معادل ‪ ۱/۷‬درصد افزایش یافت و ش��انه ای ‪ ۱۰۰‬هزار تا ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬ریال فروش می رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنج و حبوب‬ ‫در ای��ن هفته در گروه برن��ج‪ ،‬قیمت برنج داخله درجه‬ ‫میوه های تازه به��ای تمام اقالم این گروه بین ‪ ۰/۱‬درصد تا‬ ‫‪ ۲۷/۳‬درصد افزایش داشت‪ .‬در گروه سبزی های تازه قیمت‬ ‫لوبیا سبز معادل ‪ ۱/۸‬درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این‬ ‫گروه بین ‪ ۰/۱‬درصد تا ‪ ۴۸/۴‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت قرمز و مرغ‬ ‫در هفته مورد گزارش‪ ،‬قیمت گوش��ت گوسفند و گوشت‬ ‫تازه گام و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل‬ ‫‪ ۳/۶‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قند‪ ،‬شکر‪ ،‬چای و روغن نباتی‬ ‫در ای��ن هفته قیمت قند معادل ‪ ۰/۲‬درصد و ش��کر ‪۰/۳‬‬ ‫درص��د کاهش ولی بهای چای خارج��ی معادل ‪ ۰/۱‬درصد‬ ‫افزایش یافت و قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود‪.‬‬ ‫دو بدون تغییر بود‪ .‬بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج‬ ‫داخل��ه درجه یک ب��ه ترتیب مع��ادل ‪ ۰/۳‬درصد و ‪۰/۱‬‬ ‫درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫در گروه حبوب‪ ،‬قیم��ت لپه نخود و لوبیا چیتی ثابت‬ ‫بود‪ .‬بهای نخود معادل ‪۰/۳‬درصد و لوبیا قرمز ‪ ۱/۴‬درصد‬ ‫افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین ‪۰/۱‬درصد تا‬ ‫‪ ۰/۵‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹میوه ها و سبزی های تازه‬ ‫در هفت��ه مورد بررس��ی‪ ،‬در میادین زیر نظر ش��هرداری‬ ‫انار عرضه کمی داش��ت ولی س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه‬ ‫ک��ه تعدادی از انها از نظر کیفی در مقایس��ه با س��ایر میوه‬ ‫فروش��ی ها متفاوت بودند‪ ،‬به نرخ مصوب س��ازمان میادین‬ ‫میوه و تره بار عرضه می گردید‪ .‬میوه فروشی های سطح شهر‬ ‫اقالم میوه و س��بزی ت��ازه را عرضه می کردن��د که در گروه‬ ‫‹ ‹تغییرات یکساله مواد خوراکی‬ ‫بر اس��اس گزارش بان��ک مرکزی نرخ گ��روه لبنیات طی‬ ‫یکس��ال منتهی به ‪ ۳۰‬بهمن امس��ال با افزایش ‪ ۸/۱‬درصد‪،‬‬ ‫تخم م��رغ ‪ ۳۰‬درص��د‪ ،‬برن��ج ‪ ۱۶‬درص��د‪ ،‬حب��وب ‪،۳۱/۱‬‬ ‫سبزی های تازه ‪ ۲۸/۴‬درصد‪ ،‬گوشت قرمز ‪ ۱۰/۳‬درصد‪ ،‬قند‬ ‫و ش��کر ‪ ۱۸/۳‬درصد‪ ،‬چای ‪ ۱۲/۹‬درصد و روغن نباتی ‪۰/۲‬‬ ‫درص��د افزایش و نرخ دو گروه میوه های تازه به میزان ‪۲۲/۵‬‬ ‫درصد و گوشت مرغ ‪ 21/2‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بازار‬ ‫پول های کاغذی!‬ ‫همین که وارد خانه می شویم؛ طیفی از طرح ها‬ ‫و رنگ های نقش بس��ته بر کاغ��ذ دیواری؛ فضای‬ ‫چش��م های مان را درمی ن��وردد و نگاه م��ان را تا‬ ‫فراسوی رویاها؛ پرتاب می کند‪ .‬بهار؛ پشت پنجره‬ ‫اواز می خوان��د و برای رس��یدن به اف��ق زیبایی؛‬ ‫حتی دیوارها نیز دست به کار شده اند‪ .‬و هنگامی‬ ‫که دیوار دس��ت به کار ش��ود؛ پیراهنی نو بر تن‬ ‫می کند‪ .‬پیراهنی از جنس پول!‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫هر کلیو گرم تخم مرغ شناس��نامه دار غیربسته بندی‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬توم��ان به فروش می رس��د‪ .‬به گزارش‬ ‫باش��گاه خبرن��گاران هر ش��انه ‪ ۳۰‬ع��ددی تخم مرغ‬ ‫شناسنامه دار شیرینک ش��ده ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬و کارتنی‬ ‫و مقوایی ‪۹‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬هر ش��انه ‪ ۱۵‬عددی‬ ‫تخم م��رغ شناس��نامه دار ش��یرینک ش��ده ‪ ۴‬ه��زار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬توم��ان‪ ،‬کارتنی و مقوای��ی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان‬ ‫و بس��ته بندی ش��ده ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان‪ ،‬بس��ته ‪۲۰‬‬ ‫عددی ش��یرینک ش��ده ‪۴‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان‪ ،‬کارتنی‬ ‫و مقوای��ی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان و بس��ته بندی ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬تومان‪ ،‬بس��ته ‪ ۱۲‬عددی شیرینک شده ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬توم��ان‪ ،‬کارتنی و مقوایی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫و بس��ته بندی ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬بس��ته ‪ ۹‬عددی‬ ‫ش��یرینک شده ‪۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬کارتنی و مقوایی‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و بسته بندی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫بس��ته ‪ ۶‬عددی شیرینک ش��ده ‪۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫کارتنی و مقوایی ‪۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و بس��ته بندی ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سیروان‪ ،‬مستعد کشت چغندر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مهر تقلب بر زیوراالت بدون کد‬ ‫مع��اون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬مصنوع��ات فلزی طال و‬ ‫جواهر تولیدشده در داخل کشور دارای کد شناسایی بوده‬ ‫و در غی��ر این ص��ورت مصنوع عرضه ش��ده قاچاق تلقی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اس��ماعیل عطاپ��ور در پنجمین‬ ‫جلس��ه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال‬ ‫درسطح عرضه با اعالم این خبر افزود‪ :‬طرح نظارتی ویژه‬ ‫مصنوع��ات طال و جواهر از ‪ 10‬تا ‪ 25‬اس��فند با همکاری‬ ‫اداره کل اس��تاندارد اس��تان‪ ،‬دبیرخانه کمیس��یون‪ ،‬اتاق‬ ‫ط و تعزیرات حکومتی درس��طح‬ ‫اصن��اف‪ ،‬اتحادیه مرب��و ‬ ‫استان عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود گشت های مشترک بازرسی طال‬ ‫و جواهر در طول س��ال‪ ،‬در راس��تای اجرای دستورالعمل‬ ‫ارس��الی س��ازمان حمایت و طرح نظارتی ویژه مصنوعات‬ ‫ط�لا وجواه��ر در دهه دوم اس��فندماه به م��دت ‪ 15‬روز‬ ‫ب��ا محوری��ت نظ��ارت ب��ر عملک��رد واحده��ای تولید و‬ ‫توزیع کنن��ده طالوجواه��ر و با هدف مقابله ب��ا تخلفاتی‬ ‫نظی��ر عرض��ه مصنوعات قاچ��اق‪ ،‬صادر نک��ردن فاکتور‪،‬‬ ‫گران فروش��ی و‪ ...‬عملیاتی انجام می ش��ود ‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫طرح نظارتی مصنوعات طال وجواهر‪ ،‬پیشگیری و برخورد‬ ‫با عرض��ه مصنوعات طال و جواهر فاقد کدشناس��ایی در‬ ‫مرزهای هوایی و زمینی و س��طح عرض��ه در اولویت قرار‬ ‫دارد ‪ .‬عطاپ��ور بر ضرورت س��اماندهی و نظام مند کردن‬ ‫فعالی��ت تولید کنن��دگان و عرضه کنندگان ط�لا‪ ،‬نقره و‬ ‫جواه��ر تاکید ک��رد و توجه ج��دی به مش��کالت تولید‬ ‫داخلی و کارگاه های طالس��ازی اس��تان را خواستار شد ‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان ش��رقی از اتحادیه طال و جواهر تبریز خواست‬ ‫راهکاره��ا و روش های حمایت از کارگاه های طالس��ازی‬ ‫به ویژه نحوه توسعه تولیدات صادرات محور را گرداوری و‬ ‫به منظور پیگیری های بعدی به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ارسال کند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۷۰۰‬تن قارچ خوراکی‬ ‫در همدان‬ ‫مدی��ر امور باغبان��ی همدان از تولی��د ‪ ۲۷۰۰‬تن قارچ‬ ‫خوراکی در همدان خبر داد و گفت‪ ۱۹۰ :‬واحد صنعتی و‬ ‫خانگی تولید قارچ در همدان فعالیت می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬حجت اهلل شهبازی افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫صنعت��ی تولید قارچ دگم��ه ای و ‪ ۱۸۰‬واحد خانگی فعال‬ ‫در اس��تان وجود دارد ک��ه افزون بر ‪ 2‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تن‬ ‫قارچ دگم��ه ای تولید می کنند که از ای��ن میزان‪ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۰‬ت��ن در واحدهای صنعت��ی و ‪ ۴۸۹‬تن در واحدهای‬ ‫مش��اغل خانگی تولید می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته استان همدان رتبه هش��تم تولید قارچ دگمه ای‬ ‫را در کش��ور دارا بوده و امید است امسال با تولید بیشتر‬ ‫رتبه همدان نیز ارتقا پیدا کند‪ .‬شهبازی با اشاره به جایگاه‬ ‫این محصول کشاورزی در سبد خانوار اظهار کرد‪ :‬در بین‬ ‫محصوالت باغی و زراعی‪ ،‬کش��ت و پ��رورش محصوالت‬ ‫زودب��ازده از جمل��ه ق��ارچ خوراکی بنا ب��ه دالیلی نظیر‬ ‫شاخص اقتصادی‪ ،‬زیس��ت محیطی‪ ،‬تغذیه ای و دارویی از‬ ‫اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫برخورد قانونی با عرضه کنندگان‬ ‫میوه قاچاق در زنجان‬ ‫معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان گفت‪ :‬بدون اغماض با عرضه کنندگان خرد و‬ ‫عمده میوه قاچاق برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��ماعیل مس��لمی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش های مردمی رس��یده‪ ،‬میدان میوه و تره بار استان‬ ‫زنجان ب��ا همکاری اتحادیه‪ ،‬مورد بازرس��ی کمیس��یون‬ ‫برنامه ریزی نظارت بر کاالی قاچاق س��ازمان قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما خوشبختانه هیچ کدام از غرفه ها میوه قاچاق نداشتند‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی غرفه ه��ا مقدار بس��یار کمی س��یر چینی‬ ‫داش��تند(در مجموع حدود ‪ ۱۰‬جعبه) که پیش از فروش‪،‬‬ ‫یافت و ضبط شد اما خوشبختانه در سطح میدان خبری‬ ‫از پرتقال فرانسوی یا سایر میوه های قاچاق نبود‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬امسال‪ ،‬بازرسان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬خرده فروشان و عمده فروشان و همچنین‬ ‫کارگزاران استان را از عواقب واردات و فروش میوه قاچاق‬ ‫اگاه کرده اند و همین موضوع باعث شده تاکنون گزارشی‬ ‫مبنی بر عرضه این دست از کاالها دریافت نکنیم‪ .‬البته با‬ ‫نزدیک شدن به ایام عید نوروز امکان فروش میوه قاچاق‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬اما ش��هروندان یقین داش��ته باش��ند که‬ ‫متعاقب ان‪ ،‬بازرسی ها نیز جدی تر می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس قانون مبارزه با کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫عرضه میوه قاچاق نیز مش��مول اعمال قانون می ش��ود و‬ ‫فروشنده باید عالوه بر تحمل توقیف کاال به نفع دولت‪ ،‬به‬ ‫می��زان ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬برابر جریمه نقدی پرداخت کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫فروش��نده های خرد در هر س��طحی نمی توانن��د در برابر‬ ‫اعم��ال قانون اظهار بی اطالعی کرده و تقصیر را به گردن‬ ‫عمده فروشان بیندازند‪.‬‬ ‫عبدالرضا بازدار‪ ،‬رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی ای�لام گفت‪ :‬زمین های‬ ‫حاصلخیز و وجود رودخانه پراب س��یمره در س��یروان بستر مناسبی را برای‬ ‫فعالیت کشاورزی فراهم کرده است‪ .‬کشاورزان اراضی خود را به کشت چغندر‬ ‫قند اختصاص داده اند و این نوع کشت در ایالم منشا اثر بوده است‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫بررسی‬ ‫از وضعیت تجارت خارجی اذربایجان غربی‪ ،‬سمنان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬قم و البرز نشان داد‬ ‫عبور صادرات از مرز ‪ 9/2‬میلیارد دالر‬ ‫فهیمه ملک محمدی ـ گروه تجارت‪ :‬کارشناس�ان اس�تان ها‬ ‫معتقدن�د‪ ،‬اگ�ر بتوانیم برای س�ال اینده قیمت تمام ش�ده‬ ‫تولیدات را کاهش دهیم و از تولیدات صادرات محور حمایت‬ ‫کنیم و ی�ا حتی یارانه دراختیار صادرکنن�دگان قرار داده و‬ ‫تولیدات صادرات محور قابل توجهی برای عرضه در بازارهای‬ ‫صادراتی داشته باشیم می توانیم در صادرات غیرنفتی جهش‬ ‫بس�یار زیادی را تجربه کنیم‪ .‬البته در این مس�یر الزم است‬ ‫تا مسئوالن دولتی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬سازمان ها و دستگاه های متولی‬ ‫امر تولید و تجارت‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی با هم متحد شوند‬ ‫و برای حمایت از صادرات غیرنفتی کش�ور تصمیمات جدی‬ ‫اتخاذ کنند‪.‬با توجه به تالش هایی که در زمینه بهبود شرایط‬ ‫تجاری و صادراتی اس�تان ها انجام می شود به منظور ارزیابی‬ ‫عملک�رد استان ها‪ ،‬گس�ترش‬ ‫ب�ه بررس�ی تجارت و‬ ‫صادرات قم ‪ ،‬البرز‪ ،‬بوشهر ‪ ،‬خراسان رضوی ‪ ،‬اذربایجان غربی‬ ‫و سمنان پرداخته است‪.‬‬ ‫‪۱۳۲‬میلیون دالر صادرات قم‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ق��م می گوید‪ :‬اس��تان ق��م در ‪ ۱۰‬ما ه‬ ‫س��ال جاری بیش از ‪۱۳۲‬میلیون دالر صادرات‬ ‫داش��ت ه که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۱۲‬درصد کاهش را نشان‬ ‫می دهد‪.‬همچنین میزان صادرات استان در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه س��ال جاری ‪۱۲۶‬هزار و ‪ ۸۰۱‬تن است در‬ ‫حالی که میزان صادرات استان در سال گذشته‬ ‫‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۷۳۰‬تن بوده اس��ت بنابراین مقایسه‬ ‫امارها حاکی از رشد صادرات قم به لحاظ وزنی‬ ‫در سال جاری است‪.‬‬ ‫احمد ذاکری در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫علت کاهش صادرات استان قم در ‪ ۱۰‬ما ه سال‬ ‫‪ ۹۴‬را می ت��وان تح��والت عراق (به وی��ژه اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق ) نام ب��رد‪ ،‬چ��ون عمده ترین‬ ‫صادرات استان به کش��ور عراق انجام می شود‪،‬‬ ‫البته در ‪ ۶‬ما ه نخست سال جاری صادرات استان‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬درصد رشد داشت اما متاسفانه در ‪۶‬‬ ‫ماهه دوم با کاهش صادرات رو به رو شدیم‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینکه بیش��ترین حج��م صادرات‬ ‫اس��تان به عراق انجام می شود‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫دیگ��ر کش��ورهای ه��دف صادراتی اس��تان را‬ ‫می توان افغانستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫احمد ذاکری‬ ‫هند و کره جنوبی اعالم کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم اظهار می کند‪ :‬این اس��تان در ‪ ۱۰‬ماهه سال‬ ‫‪ ۹۴‬حدود ‪ ۲۵۹‬کدتعرفه صادراتی داشته است‪.‬‬ ‫مهم ترین کاالهای صادراتی اس��تان مواد غذایی‬ ‫از جمله غالت‪ ،‬نشاسته‪ ،‬کفش و صندل‪ ،‬چسب‪،‬‬ ‫انزیم ها‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬فرش‪ ،‬نمک‪ ،‬گوگرد و کتاب‬ ‫بوده اس��ت‪.‬ذاکری بی��ان می کند‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫پس��ا تحریم‪ ،‬س��ال اینده صد در صد در زمینه‬ ‫صادرات از سوی بازارهای هدف نگاه ویژه ای به‬ ‫ایران می ش��ود‪ .‬مهم ترین ویژگی و ظرفیتی که‬ ‫قم دارد وجود بی��ش از ‪ ۲۴۰۰‬واحد تولیدی و‬ ‫همچنین وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان‬ ‫اس��ت‪.‬یکی از سیاست های مسئوالن استان این‬ ‫است که واحد های تولیدی ارتقا یابند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان‬ ‫رضوی با اش��اره به صادرات ی��ک میلیارد و ‪ 284‬میلیون‬ ‫دالری اس��تان می گوید‪ :‬این میزان ص��ادرات در ‪ 9‬ماهه‬ ‫سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ وزنی‬ ‫‪ 6‬درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ‪ 4‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد حسین روشنک در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫به طور کلی استان خراسان رضوی در سال ‪ ۹۴‬نتوانست‬ ‫به اهداف پیش بینی شده برای صادرات دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬یکی از دالیل افت صادرات افزایش‬ ‫ن��رخ ارز و نبود مابه تفاوت در نرخ ارز بود‪ .‬بنابراین قیمت‬ ‫‪ ۶۳‬میلیون دالر صادرات البرز‬ ‫ب��ه گفته رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان قم با توجه به توان اس��تان در‬ ‫زمینه تولید مواد غذایی و کنسرو‪ ،‬پیگیری های‬ ‫خوبی در این زمینه با همکاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان انجام ش��ده که اجرای‬ ‫این امر منجر ب��ه افزایش صادرات غیرنفتی در‬ ‫استان می شود‪.‬‬ ‫ذاکری تاکی��د می کند‪ :‬یک��ی از فرصت های‬ ‫مهمی که در دوران پسا تحریم در استان ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬موضوع تولید و صادرات فرش دس��تباف‬ ‫اس��ت‪.‬با اعمال تحریم ها بس��یاری از بازارهای‬ ‫فرش دس��تباف از جمله امریکا‪ ،‬اروپا و ژاپن از‬ ‫بین رفت‪.‬س��ال اینده باتوجه به لغو تحریم ها و‬ ‫برنامه ری��زی صحیح و تولی��د محصوالت خوب‬ ‫و با کیفیت و با حمایت ه��ای دولت‪ ،‬می توانیم‬ ‫فرصت های طالیی برای صادرات استان به ویژه‬ ‫فرش داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از موضوعات��ی ک��ه در‬ ‫حال پیگیری برای س��ال اینده هستیم موضوع‬ ‫معادن است‪ ،‬اگر ذخایر استان مشخص و صنایع‬ ‫معدنی در اس��تان اس��تقرار پیدا کند در زمینه‬ ‫صادرات م��واد معدنی ه��م می توانیم جهش و‬ ‫رویکرد چشمگیری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ریحان��ه حقیق��ی مدی��ر ام��ور‬ ‫بین المل��ل اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫الب��رز نیز درب��اره وضعیت تجارت‬ ‫و ص��ادرات این اس��تان می گوید‪:‬‬ ‫براس��اس اماری ک��ه گمرک پیام‬ ‫ارائه می دهد در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶۳‬میلی��ون دالر حج��م‬ ‫ریحانه حقیقی‬ ‫صادرات و ‪۱۷۳‬میلیون دالر حجم‬ ‫واردات اس��تان ب��ود ه ک��ه میزان‬ ‫صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ‪ ۷۲‬در صد ازلحاظ ارزشی و ‪۵۳‬‬ ‫درصد از لحاظ وزنی نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ریحانه حقیقی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬بیشترین صادرات استان به عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و کش��ورهای اروپایی مانند انگلیس‪ ،‬المان و کش��ورهای اسیای میانه‪،‬‬ ‫پاکستان و امارات انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرات اس��تان البرز از گمرکات دیگر اس��تان ها انجام می شود‪،‬‬ ‫بیان می کند‪ :‬همچنین ‪۸۰‬درصد ماکارونی کش��ور هم در این اس��تان تولید می شود‬ ‫که بخش��ی از ان به کشور افریقای جنوبی صادر می شود‪ .‬تخم مرغ‪ ،‬رب گوجه‪ ،‬مایع‬ ‫سفیدکننده‪ ،‬مایع ظرفشویی‪ ،‬بیسکویت‪ ،‬مربا و کره گیاهی از دیگر کاالهای صادراتی‬ ‫اس��تان اس��ت‪ .‬مدیر اموربین الملل اتاق بازرگانی استان البرز بیان می کند‪ :‬به منظور‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان الزم اس��ت تا بازارهای هدف و همچنین‬ ‫مزیت های اس��تان را شناس��ایی کرده و فرصت های صادراتی را به فعاالن اقتصادی‬ ‫اس��تان معرفی کنیم‪ .‬به طور حتم محصوالت صادراتی اس��تان از مزیت های رقابتی‬ ‫خوبی برخوردار بودند که در این مدت شاهد روند افزایشی صادرات انها بوده ایم‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 1‬میلیارد و ‪ 284‬میلیون دالری خراسان رضوی‬ ‫تمام ش��ده کاالهای تولید شده به دالیل مختلف افزایش‬ ‫پی��دا ک��رده و این موضوع و عوامل متع��دد دیگری مثل‬ ‫رک��ود در ب��ازار ‪ ،‬باعث ش��ده تا در س��ال جاری باکاهش‬ ‫صادرات مواجه ش��ویم‪ .‬وی با اشاره به برنامه های استان‬ ‫برای صادرات در س��ال اینده تاکی��د می کند‪ :‬باتوجه به‬ ‫تحریم ها و ش��رایطی که ب��ه وجود امده‪ ،‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫صادرات چشمگیری در بازارهای هدف داشته باشیم‪ ،‬باید‬ ‫چند پیش نیاز رعایت شود‪ .‬نخستین پیش نیاز این است‬ ‫ک��ه کاالیی را ک��ه از نظر کیفیت‪ ،‬قاب��ل رقابت با رقبای‬ ‫خارجی باش��د‪ ،‬تولید کنیم‪ .‬دومین پیش نیاز؛شناس��ایی‬ ‫بازاره��ای ه��دف صادراتی اس��ت که خوش��بختانه این‬ ‫‪۷‬میلیارد و ‪ ۹۷‬میلیون دالر صادرات بوشهر‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان بوشهر می گوید‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه��ه س��ال جاری بدون‬ ‫احتس��اب میعانات گازی حدود‬ ‫‪۷‬میلی��ارد و ‪ ۹۷‬میلی��ون دالر‬ ‫کاال از گم��رکات بوش��هر صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬میزان ص��ادرات‬ ‫حسین حسینی محمدی‬ ‫‪۱۳‬میلی��ون و ‪ ۸۰۷‬ه��زار ت��ن‬ ‫بوده که از لحاظ وزنی نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته ‪۲۳‬درصد رشد و از لحاظ ارزشی ‪۳‬درصد کاهش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ین حس��ینی محمدی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬علت کاهش‬ ‫صادرات اس��تان به این دلیل اس��ت که بعضی از محصوالت در بازارهای جهانی به‬ ‫ویژه محصوالت نفتی و پتروش��یمی با کاهش قیمت رو به رو بوده اس��ت‪ .‬حسینی‬ ‫محمدی با بیان اینکه در ‪ ۱۰‬ماهه س��ال جاری با احتس��اب میعانات گازی‪ ،‬حدود‬ ‫‪۱۱‬میلیارد و‪۲۳۷‬میلیون دالر کاال از گمرکات استان صادر شده‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫در این مدت حدود ‪۲۲‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار تن کاال صادر ش��ده که نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته حدود ‪ ۸‬درصد رشد داشته اس��ت‪ .‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان بوشهر تاکید می کند‪ :‬در زمینه واردات هم حدود ‪۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۳۶۳‬میلیون دالر کاال از گمرکات استان وارد شده است‪ .‬وزن کاالهای وارد شده‬ ‫به اس��تان یک میلیون و‪ ۲۷۵‬هزار تن بوده است‪ .‬وی اظهار می کند‪ :‬هفته گذشته‬ ‫‪ ۲۶‬نفر از هیات تجاری عمان به بوشهر سفر کردند و از استان های جنوبی بازدید به‬ ‫عمل اوردند و فرصت های س��رمایه گذاری استان به این هیات معرفی و مقرر شد‬ ‫ل اینده هیات تجاری بوشهر به عمان سفر کند‪ .‬امیدواریم با محورهایی که‬ ‫برای سا ‬ ‫دراین زمینه اماده ش��ده و فرصت های سرمایه گذاری که در استان در حال تدوین‬ ‫است‪ ،‬بتوانیم با ارائه این فرصت های سرمایه گذاری‪ ،‬زمینه سرمایه گذاری خارجی‬ ‫را در اس��تان افزایش دهیم‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫بیان می کند‪ :‬س��ال اینده بس��یاری از واحد های تولیدی در استان به بهره برداری‬ ‫می رس��د که بخش��ی از فعالیت این واحد های تولیدی صادرات گراست‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش بینی می شود س��ال اینده صادرات استان بوشهر در حد قابل قبولی افزایش‬ ‫چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد حسین روشنک‬ ‫پیش نیاز را درعراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬اس��یای میانه و بعضی‬ ‫کشورهای عربی‪ ،‬اروپایی داریم‪ .‬رییس کمیسیون تجارت‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان خراس��ان رض��وی تصریح می کند‪:‬‬ ‫‪ ۳۹۲‬میلیون دالر صادرات اذربایجان غربی‬ ‫رییس کمیس��یون کشاورزی‬ ‫ات��اق بازرگان��ی اس��تان‬ ‫اذربایجان غرب��ی می گوی��د‪:‬‬ ‫استان اذربایجان غربی‪ ،‬استانی‬ ‫ب��ا مزیت کش��اورزی اس��ت و‬ ‫دارا بودن ‪ 3‬مرز با کش��ورهای‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ب��ه عنوان س��کوی‬ ‫بهنام تاج الدینی‬ ‫پرت��اپ ب��رای ص��ادرات تمام‬ ‫محصوالت به کل دنیا به شمار‬ ‫می اید‪ .‬بهنام تاج الدینی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪ :‬متاس��فانه با توجه به‬ ‫رکود داخل کش��ور وکشورهای همس��ایه که بیشتر بازارهای هدف مارا تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬س��ال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته اذربایجان غربی افت‬ ‫صادرات داش��ته اما در زمینه صادرات محصوالت کش��اورزی اس��تان‪ ،‬عملکرد‬ ‫بس��یار خوبی داش��ته است‪ .‬رییس کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی استان‬ ‫اذربایجان غرب��ی با بیان این مطلب که تولیدات کش��اورزی اس��تان امس��ال با‬ ‫رش��د ‪ ۳۵‬درصدی نس��بت به سال گذش��ته مواجه بوده اس��ت‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫س��یب درختی اذربایجان غربی به کشورهای ترکیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬روسیه و اذربایجان صادر می ش��ود‪ .‬تولیدات کل کشور از مرزهای‬ ‫اس��تان به سایر کش��ورها صادر می ش��ود‪ .‬تاج الدینی تصریح می کند‪ :‬صادرات‬ ‫اس��تان به ویژه محصوالت کشاورزی به نحو مطلوب انجام می شود اما چون این‬ ‫محصوالت با قیمت بس��یارپایین به فروش می رسد‪ ،‬کشاورزان و تولید کنندگان‬ ‫ضررهای بسیاری را متحمل می شوند‪ .‬وی بیان می کند‪ :‬استان اذربایجان غربی‬ ‫در ‪۹‬ماهه س��ال‪ ۹۴‬ازلحاظ وزنی یک میلی��ون و ‪ ۱۷۶‬هزارو ‪ ۳۴۸‬تن صادرات‬ ‫داشته که دارای ارزش ‪ ۳۹۲‬میلیون و ‪ ۱۱۸‬هزار و ‪ ۸۳۸‬دالر بوده است‪.‬صادرات‬ ‫استان در ‪ ۹‬ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫کاهش مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین این اس��تان حدود ‪ ۳۹۵‬هزار و ‪ ۹۱۶‬تن‬ ‫واردات داش��ته که ارزش ان ‪ ۵۰۳‬میلیون و ‪ ۴۵۱‬هزار و ‪ ۹۲۸‬دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫تاج الدینی می گوید‪ :‬سال اینده با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مسئوالن‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬س��عی داریم صنعت کشاورزی استان را از س��نتی به صنعتی پیش‬ ‫ببریم‪ ،‬چون کشاورزی استان نیاز به استاندارد سازی دارد‪.‬‬ ‫سومین پیش نیاز؛فعالیت بازرگانان و صادرکنندگان قوی‬ ‫و مقتدر اس��ت که این پیش نیاز را در کشور بسیارفراوان‬ ‫داریم‪.‬چهارمین پیش نیاز هم عزم جدی‪ ،‬محکم و استوار‬ ‫وخلل ناپذیر مس��ئوالن و قوانین و مقررات کشوری برای‬ ‫امر صادرات است که دراین زمینه مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫روش��نک بیان می کند‪ :‬امیدواریم در س��ال ‪ ۹۵‬بتوانیم‬ ‫پیش نیازهای نداشته در زمینه صادرات را محقق کنیم‪،‬‬ ‫اگ��ر مس��ئوالن دولت��ی و بخش خصوصی ت�لاش کنند‬ ‫کاالهای قابل عرضه در بازارهای هدف صادراتی با قیمت‬ ‫مناس��ب تولید و در اختیار صادرکننده قرار بگیرد به یک‬ ‫نتیجه مطلوب در امر صادرات خواهیم رسید‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر صادرات سمنان‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫استان سمنان می گوید‪ :‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه س��ال جاری بیش از ‪۱۰۱‬‬ ‫میلی��ون دالر کاال از مب��ادی‬ ‫اس��تان س��منان صادراشده اما‬ ‫مجموع صادرات اس��تان که از‬ ‫گمرک های مرزی انجام ش��ده‬ ‫سعید ترکمان‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫س��عید ترکمان در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬باتوج��ه به رکود بازارهای جهان��ی و افت قیمت کاهش‬ ‫صادرات محصوالت را داشتیم‪ ،‬امار ‪ ۱۰‬ماهه گمرک سمنان در سال گذشته‬ ‫نش��ان می دهد حدود ‪ ۱۱۵‬میلیون دالر صادرات انجام ش��ده است که حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد از لحاظ دالری کاهش صادرات داشتیم ولی از لحاظ وزنی کاهش‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان اس��تان سمنان می گوید‪ :‬بیشتر صادرکنندگان‬ ‫استان مشکل انتقال پول را داشتند و مشکالت بسیاری را در این زمینه تجربه‬ ‫کرده اند اما خوش��بختانه با لغو تحریم ها‪ ،‬مش��کل دسترسی به منابع کشورهای‬ ‫هدف صادراتی از جمله کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس به طور کامل برطرف‬ ‫شده و بانک های مختلف در بازارهای هدف فعال شده اند‪.‬‬ ‫ترکمان خاطر نش��ان می کند‪ :‬با برنامه ریزی هایی که با کمک اتاق بازرگانی‬ ‫سمنان انجام شده‪ ،‬امیدواریم س��ال اینده رشد صادراتی خوب و چشمگیری را‬ ‫در استان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫با توجه به اجرایی شدن برجام و سهولت در نقل و انتقاالت بانکی‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه های تج��ارت و افزایش حضور هیات ه��ای تجاری در‬ ‫کش��ور و همچنین حضور صادرکنندگان در برخی از نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی کشورهای هدف‪ ،‬پیش بینی می شود که سال اینده صادرات‬ ‫استان ها از لحاظ ارزشی و وزنی رشد چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫چالش کشتیرانی کانتینری جهان‬ ‫کاه��ش نرخ حمل ونق��ل کانتینر و م��ازاد ظرفیت ناوگان جهان��ی کانتینربر‬ ‫همچنان مش��کل گزنده صنعت کش��تیرانی کانتینری به شمار می اید‪ .‬شرکت‬ ‫کشتیرانی کانتینری مرسک دانمارک با توجه به رشد باالی حمل ونقل کانتینری‬ ‫این شرکت در مسیر اسیا به سایر نقاط جهان در نخستین هفته های سال جدید‬ ‫چینی‪ ،‬پیش‪‎‬بینی کرد شرایط بازار کانتینری که هم اکنون با تقاضای کم و مازاد‬ ‫ظرفیت دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ابراه جدید در میانبر جهانی کانال سوئز‬ ‫کانال س��وئز مس��یر حمل و نقل کشتی ها را با‬ ‫ایج��اد ورودی جدی��د خود کوتاه تر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیران و مس��ئوالن کانال سوئز از افتتاح ورودی‬ ‫شرقی این کانال خبر دادند‪ .‬ورودی شرقی کانال‬ ‫س��وئز که امکان دسترسی مس��تقیم کشتی ها به‬ ‫بندر س��عید در شمال شرقی مصر را می دهد روز‬ ‫گذشته(چهارشنبه) افتتاح شد‪ .‬این ورودی جدید‬ ‫در کان��ال با حذف انتظار کش��تی ها برای گذر از‬ ‫کانال س��وئز‪ ،‬زمان انتظار کشتی ها برای ورود به‬ ‫بندر س��عید را ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬ساعت کاهش داده و این‬ ‫کش��تی ها پیش از ورود به کانال سوئز راه ورودی‬ ‫خ��ود را انتخ��اب می کنند‪ .‬این کان��ال با ‪ ۱۸‬متر‬ ‫عمق به کشتی های غول پیکر اجازه ورود مستقیم‬ ‫به بندر و بازگشت انها به دریای ازاد را می دهد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته نی��ز اب��راه دیگ��ری توس��ط‬ ‫رییس جمهوری مصر افتتاح ش��ده بود‪ .‬عبدالفتاح‬ ‫سیس��ی‪ ،‬رییس جمه��وری مصر‪ ،‬کلنگ س��اخت‬ ‫دومی��ن کان��ال س��وئز را در اوت ‪ ۲۰۱۴‬بر زمین‬ ‫زد‪ .‬کانال بخش هایی از مسیر را دوطرفه می کند‪.‬‬ ‫این ابراه دومین کانال س��وئز است که در مصر به‬ ‫«کانال سوئز جدید» شهرت یافته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ کانال س��وئز نخس��ت در س��ال‬ ‫‪1869‬م پ��س از ی��ک ده��ه کار‪ ،‬با ه��دف ایجاد‬ ‫ارتباط میان دو دریای س��رخ و مدیترانه افتتاح و‬ ‫ب��ه گذرگاه دریانوردی اصلی در تجارت جهانی به‬ ‫ویژه در انتقال نفت تبدیل شد‪.‬‬ ‫هدف از افتتاح کانال جدید که طول ان به ‪72‬‬ ‫کیلومتر می رس��د‪ ،‬این اس��ت که ظرفیت حرکت‬ ‫کشتی ها در کانال را دو برابر کند‪ .‬مدیریت کانال‬ ‫سوئز پیش بینی می کند که تا سال ‪2023‬م‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 97‬کشتی بتوانند به صورت روزانه از کانال سوئز‬ ‫عبور کنند اما در حال حاضر ‪ 49‬کشتی می توانند‬ ‫از ای��ن کان��ال عبور کنند‪ .‬به گفته کارشناس��ان؛‬ ‫وجود کانال س��وئز تاثیر بس��یاری بر رشد تجارت‬ ‫کشورهای جهان می گذارد‪ .‬درامدهای کانال سوئز‬ ‫در سال ‪۲۰۱۴‬م از مرز ‪ ۵‬میلیارد دالر گذشت‪.‬‬ ‫همچنین کانال س��وئز منبع درامد مهمی برای‬ ‫مصر به شمار می رود به طوری که این کانال پس‬ ‫از گردش��گری‪ ،‬دومین منبع درام��د دولت مصر‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬دولت مصر ب��رای عوارضی که‬ ‫از کش��تی های عبوری از کان��ال دریافت می کند‬ ‫تاکنون میلیاردها دالر درامد داشته است‪ .‬درامد‬ ‫این کش��ور از کانال سوئز در حال حاضر به رقم ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر می رس��د‪ ،‬مقامات مصری امیدوارند‬ ‫این درامد را تا سال ‪۲۰۲۳‬م به رقم ‪13/5‬میلیارد‬ ‫دالر برس��انند‪ .‬کانال سوئز طی سال های گذشته‬ ‫توانس��ته بود به طور تدریجی تعداد کش��تی‪‎‬های‬ ‫عبوری و ظرفیت تناژ انها را افزایش دهد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2013‬میالدی نزدیک به ‪ 16‬هزار و ‪ 596‬کشتی‬ ‫با مجموع ظرفیت ‪ 915‬میلیون تن از کانال سوئز‬ ‫عبور کردند‪ .‬این رقم در س��ال بع��د از ان به ‪17‬‬ ‫هزار و ‪ 148‬کش��تی با ظرفی��ت ‪ 962‬میلیون تن‬ ‫رس��ید‪.‬گفتنی اس��ت ؛ ‪ 17‬ه��زار و ‪ 483‬کش��تی‬ ‫با مجم��وع ظرفی��ت ‪ 998‬میلیون تن در س��ال‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫امضای قراردادهای تجاری‬ ‫میان ایران و سنگاپور‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ای��ران و س��نگاپور هفته این��ده در ته��ران موافقتنامه‬ ‫متقابل تش��ویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور‬ ‫را امض��ا می کنند‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬گروهی مرکب از ‪67‬‬ ‫تن از مدیران شرکت های بزرگ سنگاپوری به سرپرستی‬ ‫«تئو سیونگ س��نگ» رییس فدراسیون تجارت و «اس‪.‬‬ ‫ایس��واران» وزیر صنعت و تجارت این کش��ور روز جمعه‬ ‫وارد کشورمان می شوند تا مذاکراتی با مقامات ایران برای‬ ‫توسعه مناسبات پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها انجام‬ ‫دهند‪ .‬س��نگاپور با داشتن مدرن ترین تجهیزات بندری و‬ ‫سرعت تخلیه و بارگیری یکی از پیشرفته ترین بنادر جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬گروهی از اعضای هیات تجاری سنگاپور همچنین‬ ‫با مدیران ش��رکت های کشتیرانی ایران دیدار و یادداشت‬ ‫تفاهم همکاری با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران امضا خواهد ش��د‪ .‬ارزش مبادالت دو کشور در سال‬ ‫‪ 2012‬می�لادی از مرز ‪ 5‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون دالر نیز‬ ‫گذش��ت‪ ،‬اما با اعمال تحریم ه��ای ظالمانه غرب این رقم‬ ‫به س��رعت کاهش یافت و س��ال گذشته به ‪ 500‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫راهکار جدید بنادر انگلیس‬ ‫برای توزین کانتینر‬ ‫‪ 2015‬م از کانال سوئز عبور کردند‪.‬‬ ‫رشد س��االنه تعداد کش��تی‪‎‬های عبوری از این‬ ‫کان��ال در س��ال ‪ 2014‬م برابر ب��ا ‪ 3/33‬درصد و‬ ‫میانگی��ن ظرفیت انها ‪ 5/16‬درصد بود اما رش��د‬ ‫س��االنه عبور کشتی‪‎‬ها در سال ‪ 2015‬م با اندکی‬ ‫کاه��ش به ‪1/95‬درص��د و ظرفیت کش��تی ها به‬ ‫‪ 3/73‬درصد رس��ید‪ .‬کاهش رشد تعداد و ظرفیت‬ ‫کش��تی‪‎‬های عب��وری از کان��ال س��وئز در س��ال‬ ‫‪ 2015‬م یک��ی از عواملی بوده اس��ت که موجب‬ ‫بدون تغییر ماندن تعرف��ه عبور از این کانال طی‬ ‫لو نقل دریایی نفت‬ ‫سال گذشته شد‪.‬در حوزه حم ‬ ‫و گاز نیز کانال س��وئز تاثیر بس��یاری داش��ته به‬ ‫طوری که کل محموله های گاز مایع طبیعی عبور‬ ‫داده شده از کانال س��وئز در سال ‪۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫‪۱۳‬درص��د کل تجارت جهان��ی «ال ان جی» بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫‪۱۸‬درصد اعالم ش��ده ب��ود اما کاه��ش صادرات‬ ‫«ال ان جی» قطر به اروپا و ایاالت متحده امریکا و‬ ‫کاهش صادرات «ال ان جی» یمن به دلیل حمالت‬ ‫گسترده به سیستم های خط لوله گاز دلیل اصلی‬ ‫این کاهش گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ریع ترین مس�یر کش�تیرانی اروپا‪-‬‬ ‫اسیا‬ ‫کانال سوئز میانبری برای رفت و امد کشتی ها‬ ‫و قایق هایی اس��ت ک��ه از بندرهای ق��اره اروپا و‬ ‫امریکا به سمت بندرهای جنوب شرق اسیا‪ ،‬شرق‬ ‫افریقا و قاره اقیانوس��یه در رفت وامد هستند‪ .‬این‬ ‫کانال به این منظور احداث ش��ده تا کش��تی ها و‬ ‫قایق ها مجب��ور به دور زدن ق��اره افریقا و انتقال‬ ‫زمینی بارها نباشند‪ .‬کانال سوئز سریع ترین مسیر‬ ‫کش��تیرانی بین اروپا و اس��یا به ش��مار می رود و‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬درصد کل تجارت دریای��ی دنیا از این‬ ‫کانال انجام می ش��ود‪ .‬طول کانال س��وئز از بندر‬ ‫س��عید در ساحل دریای مدیترانه تا شهر سوئز در‬ ‫کرانه دریای سرخ ‪ ۱۶۳‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫پیش از احداث کانال‪ ،‬کش��تی ها برای رفتن از‬ ‫اروپا به اس��یا‪ ،‬ناچار بودند تا دماغه امید نیک در‬ ‫جنوبی ترین بخش قاره افریقا پیش روند و یا اینکه‬ ‫بارهای کشتی ها را پس از تخلیه در ساحل دریای‬ ‫مدیترانه‪ ،‬از راه زمینی به ش��هر س��وئز در ساحل‬ ‫دریای س��رخ رسانده و با کشتی دیگری از دریای‬ ‫سرخ به کشورهای اسیایی بفرستند‪.‬‬ ‫‹ ‹میانبر جهانی‬ ‫کانال س��وئز مسیر حمل و نقل دریایی بسیاری‬ ‫از کش��ورهای جه��ان را کوتاه ک��رده و این ابراه‬ ‫جدید می تواند به کاهش وقت و هزینه کش��تی ها‬ ‫کمک کند‪ .‬مسعود دانشمند‪ ،‬عضو پیشین هیات‬ ‫رییس��ه اتاق بازرگانی ای��ران به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫ایجاد ابراه جدید برای کانال سوئز موجب می شود‬ ‫چه در مس��یر بندر اس��کندریه و چه در مس��یر‬ ‫بندر س��عیدتوقف کشتی ها کم شود و کشتی ها با‬ ‫سرعت و اطمینان بیشتری بتوانند حرکت کنند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬این ابراه کانال س��وئز را بس��یار‬ ‫کارامدتر می کند‪ .‬دلیل اصلی ایجاد کانال س��وئز‬ ‫ان بود که کش��تی ها در مس��یر خ��ود به دریای‬ ‫مدیتران��ه و ش��مال اروپ��ا از اقیان��وس هند باید‬ ‫افریق��ای جنوبی را دور می زدن��د و از غرب افریقا‬ ‫تا نزدیک مراکش می رفتند و سپس وارد مدیترانه‬ ‫شده و یا به شمال اروپا می رفتند‪.‬‬ ‫دانش��مند عن��وان می کند‪ :‬این مس��یر بس��یار‬ ‫طوالنی بود‪ .‬کانال سوئز به هدف کوتاه کردن این‬ ‫مسیر ایجاد شد‪ .‬از چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند و خلیج فارس‬ ‫کش��تی ها وارد مدیترانه می شدند‪ .‬دسترسی این‬ ‫کانال ه��ا به ح��وزه مدیترانه بود و از این مس��یر‬ ‫می توانستند به شمال اروپا نیز حرکت کنند‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬اکنون با شرایط موجود توقف‬ ‫کش��تی ها کاهش می یاب��د و می توانند به راحتی‬ ‫عب��ور کنند که ای��ن امر موج��ب افزایش درامد‬ ‫ترانزیتی مصر شده و برای تاجران و فعاالن حوزه‬ ‫ترانزی��ت کاال نیز موجب کاهش در وقت و هزینه‬ ‫می شود‪ .‬دانش��مند اظهار می کند‪ :‬از هند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ژاپ��ن و کره تا کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس و‬ ‫کشورهای حوزه مدیترانه و حتی کشورهای حوزه‬ ‫دریای س��یاه نیز از این کانال استفاده می کنند و‬ ‫اوکراین‪ ،‬روسیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬رومانی و بلغارستان‪،‬‬ ‫کش��ورهای ح��وزه بالکان و اس��پانیا از این کانال‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬ارتباط بین اس��یای جنوب‬ ‫ش��رقی از ژاپ��ن تا هن��د و ح��وزه خلیج فارس با‬ ‫کش��ورهای حوزه دریای س��یاه و دریای مدیترانه‬ ‫و دریای شمال اروپا از این کانال محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخته دست هخامنشیان‬ ‫کانال س��وئز نخس��تین ب��ار توس��ط داریوش‬ ‫هخامنش��ی س��اخته ش��د ه و اکن��ون میانب��ری‬ ‫بس��یار مهم برای بس��یاری از کش��ورهای دنیا به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬مالک علی محمدی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫لو نق��ل دریایی ب��ه‬ ‫حم ‬ ‫می گوی��د‪ :‬زمان‬ ‫هخامنش��یان م��ا بزرگترین ن��اوگان حمل و نقل‬ ‫دریای��ی جه��ان را داش��تیم‪ .‬ابراه س��وئز را برای‬ ‫نخس��تین بار هخامنش��یان شناس��ایی کردند و‬ ‫داریوش هخامنش��ی کانال سوئز را برای نخستین‬ ‫ب��ار ایجاد کرد‪ .‬کانال س��وئز در ط��ی زمان دچار‬ ‫تغییراتی ش��د و الیروبی شد‪ .‬او می افزاید‪ :‬اهمیت‬ ‫ابراهی به نام س��وئز بر هیچ کس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫چراکه اگر این ابراه نباش��د بای��د افریقا را دور زد‬ ‫تا به دریای مدیترانه و اروپا دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫عل��ی محم��دی عن��وان می کند‪ :‬کانال س��وئز‬ ‫دو طرفه نبود‪ .‬از دهانه کانال سوئز تا مسیر طوالنی‬ ‫ب��ه علت باریک بودن کش��تی ها محبور بودند در‬ ‫نوبت بمانند و به همین دلیل این قسمت دوطرفه‬ ‫شد‪.‬کانال س��وئز میانبری ابی بود که نخستین بار‬ ‫توسط ایرانیان کش��ف شده و اکنون منبع درامد‬ ‫مه��م مصری ها بوده و یکی از مهم ترین ابراه ها به‬ ‫دلیل کوتاه کردن مسیر حرکت کشتی ها به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫ایجاد ابراه‬ ‫جدید در کانال‬ ‫سوئز منجر به‬ ‫کاهش توقف‬ ‫کشتی ها و‬ ‫افزایش سرعت‬ ‫انها می شود‬ ‫رقابت چین و ژاپن برای خرید شرکت های خارجی‬ ‫اشتیاق چین برای بروز کردن اقتصاد اهسته اش از طریق خرید شرکت های‬ ‫خارج��ی می تواند این کش��ور را به درگیری با ش��رکت های ژاپنی دچار کند؛‬ ‫ش��رکت هایی که به شدت در حال خرید از خارج برای کاهش رکود در داخل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد‪ ،‬خریداران ش��رکت های خارجی از دو کشور چین‬ ‫و ژاپن همین حاال هم بر س��ر شرکت راه اهن ایتالیایی وارد منازعه ای شده اند‬ ‫که از سال قبل شروع شده و منابع خبری می گویند که به زودی انها پول های‬ ‫خود را برای رقابت بر سر خرید «تای بانک» به کار می گیرند‪.‬‬ ‫خرید ‪ 43‬میلیارد دالری ش��رکت سوئیسی سینگنتا تولیدکننده بذر و مواد‬ ‫شیمیایی کشاورزی توس��ط شرکت چینی کم چاینا ‪ ،‬فناوری صنایع غذایی در‬ ‫چین را به انقالب س��وق داده است و گفته ش��ده که این شرکت هلدینگ در‬ ‫محصوالت ش��یمیایی چینی اوایل امس��ال حدود ‪ 65‬میلی��ارد دالر در زمینه‬ ‫تملک شرکت های خارجی سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫خرید شرکت سوئیسی فعال در فناوری های کشاورزی به وسیله یک شرکت‬ ‫چینی بزرگترین خرید شرکت های خارجی در تاریخ اقتصادی چین بوده است‪.‬‬ ‫اما شرکت های ژاپنی خیلی کمتر از چینی ها برنامه دارند که شرکت بخرند‬ ‫و برای نمونه‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری ش��رکت اساهی در س��ال ‪ 2016‬م برای‬ ‫تملک ش��رکت ها تنها به میزان ‪ 3/5‬میلیارد دالر تخمین زده شده است ؛ گروه‬ ‫سرمایه گذاری اس��اهی با این مبلغ دو شرکت پرنی و گرولش را خریده است‪.‬‬ ‫موسسه پژوهشی «استنفورد و برنش��تاین» تخمین زده است که شرکت های‬ ‫ژاپنی در مجموع ‪ 3‬هزار میلیار دالر نقدینگی داش��ته باشند که انتظار می رود‬ ‫مقداری از ان در حوزه تحقیق و توسعه صرف شود‪.‬‬ ‫خریداران ش��رکت های خارجی از دو کش��ور چین و ژاپن همین حاال هم بر‬ ‫سر شرکت راه اهن ایتالیایی وارد منازعه ای شده اند که از سال قبل شروع شده‬ ‫و منابع خبری می گویند که به زودی انها پول های خود را برای رقابت بر س��ر‬ ‫خرید «تای بانک» به کار می گیرند‪.‬‬ ‫شرکت های چینی خریدار شرکت های خارجی به طور معمول دولتی هستند‬ ‫یا با دولت رابطه دارند و هدف انها بیش��تر با سیاست های صنعتی پکن درگیر‬ ‫اس��ت بنابراین سوداوری همیش��ه اولویت اول انها نیست‪ .‬این در حالی است‬ ‫که شرکت های ژاپنی خریدار ش��رکت های خارجی به وسیله بخش خصوصی‬ ‫مدیریت می ش��وند و به خارج از کشور به عنوان وس��یله ای برای جبران تورم‬ ‫منفی داخلی‪ ،‬رشد اقتصادی ثابت و کاهش جمعیت در خانه نگاه می کنند‪.‬‬ ‫خریداران ژاپنی به طور معمول ش��رکت هایی را می خرند که در حوزه کاری‬ ‫خود انها باش��د و بیش��تر از چینی ها به منافع س��هامدارانی که پول خرید را‬ ‫پرداخت می کنند فکر کنند‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬چین روی توسعه صنایع بخش انرژی و منابع غذایی تمرکز کرده‬ ‫اس��ت؛ دو حوزه ای که به ندرت در انها برای خرید شرکت های خارجی با ژاپن‬ ‫درگیری دارد‪.‬‬ ‫چی��ن در زمینه فناوری های پیش��رفته ‪ ،‬نش��ان(برند)ها را هدف قرار داده تا‬ ‫اقتص��اد خود را از تولید کم دور کند ‪ ،‬ش��رکت های دومین و س��ومین اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان در این حوزه ها با هم بیشتر درگیری دارند ؛ به ویژه در بخش تولید‬ ‫با ارزش باال مثل قطارهای سریع السیر‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند به دلیل اینکه سرعت رش��د اقتصادی چین کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬بیش��تر ش��رکت های چینی به خارج از این کش��ور نظر دارند‪ .‬این امر‬ ‫ممکن اس��ت باعث رقابت ش��رکت های چینی و ژاپنی برای خرید شرکت های‬ ‫یکسان شود‪.‬‬ ‫دو اپراتور بندری اصلی در انگلیس به نام های هلدینگ‬ ‫بندری هاچینسون و دی پی ورد‪ ،‬امکان توزین کانتینرها‬ ‫در پایانه را برای کش��تی ها فراه��م می کنند‪ ،‬این اقدام به‬ ‫کشتی ها کمک می کند تا خود را با قوانین جدید مبنی بر‬ ‫داشتن گواهینامه وزن دقیق که از یکم تیرماه سال جاری‬ ‫اجرایی شد‪ ،‬سازگار کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مانا‪ ،‬در قانون جدید هم��ه کانتینرها ملزم‬ ‫به وزن گی��ری پیش از بارگیری می ش��وند‪ ،‬این اقدام در‬ ‫جهت اگاهی س��ازی هم پایانه و هم کشتی از وزن دقیق‬ ‫کانتینرها اعمال می شود‪.‬‬ ‫قابل توجه اس��ت ک��ه دو روش برای ای��ن کار در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬در روش نخست کل کانتینر بسته بندی‬ ‫شده وزن گیری می شود‪ ،‬در حالی که در روش دوم کاالها‬ ‫جداگانه اندازه گیری می ش��وند و سپس با وزن کانتینری‬ ‫جمع می شوند‪ ،‬اما با این وجود‪ ،‬در حال حاضر‪ ،‬پیچیدگی‬ ‫مسئله برای کشتی ها این است که چه کاری را باید انجام‬ ‫بدهند ت��ا گواهینامه وزن خالص مطابق با نیازها باش��د‪،‬‬ ‫البته ناگفته نماند‪ ،‬اپراتورهای پایانه ای بیکار ننشس��ته اند‬ ‫و در جه��ت ارائه روش های جدی��د برای حل این معضل‬ ‫گام هایی برداشته اند‪.‬‬ ‫گانش راج‪ ،‬مدیر بنادر یادشده بر این مطلب تاکید کرد‪:‬‬ ‫تماس های انجام ش��ده با صادرکنندگان و ش��رکت های‬ ‫کش��تیرانی بر ای��ن مطلب گواه��ی می دهد ک��ه فراهم‬ ‫کردن گواهینامه وزن دقیق کانتینرها به عنوان چالش��ی‬ ‫در صنعت دریایی به ش��مار می اید که بدون ارائه راهکار‬ ‫مناسب در پایانه های کانتینری‪ ،‬می تواند مانع لجستیکی‬ ‫مهم��ی در راس��تای صادرات انگلس��تان و ب��ه طور کلی‬ ‫تجارت جهانی به شمار اید‪.‬‬ ‫نکت��ه مه��م اینکه پایانه ه��ای بندری هاچینس��ون در‬ ‫ش��هر فلکس��ی تاو ( ‪ ) Felixstowe‬تصمیم��ی مبنی بر‬ ‫ارائه خدم��ات توزین کانتینر اتخاذ کرده اند که به موجب‬ ‫این اقدام کش��تی می تواند با قانون جدید الزم االجرا س��ر‬ ‫سازگاری داشته باشند‪.‬‬ ‫هاپاگ‪‎‬لوید به سود رسید‬ ‫شرکت کشتیرانی هاپاگ لوید المان‪ ،‬پنجمین شرکت‬ ‫کانتینری بزرگ جهان‪ ،‬توانس��ت به اهداف درامدی خود‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬میالدی دس��ت یابد و نتای��ج عملیاتی‬ ‫(‪ )EBIT‬خود را در ‪3‬ماهه پایانی س��ال گذش��ته به طرز‬ ‫چشمگیری بهبود بخشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مارین تایمز‪ ،‬ش��رکت المان��ی هاپاگ لوید‬ ‫اعالم کرد که نتایج عملیاتی این شرکت در ‪ 3‬ماهه پایانی‬ ‫س��ال ‪ 2015‬میالدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از‬ ‫ان به طور قابل مالحظه‪‎‬ای بهبود یافته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات مالی ابتدایی هاپاگ لوید که هنوز‬ ‫حسابرسی انها به پایان نرسیده است‪ ،‬میزان ‪EBITDA‬‬ ‫(درامد بدون احتس��اب سود‪ ،‬مالیات و استهالک) در این‬ ‫ش��رکت طی سال گذشته به ‪ 831‬میلیون یورو رسید در‬ ‫حالی که این رقم در س��ال ‪ 2014‬م برابر با ‪ 98/9‬میلیون‬ ‫ی��ورو بوده اس��ت‪ .‬در همین حال س��طح ‪( EBIT‬درامد‬ ‫بدون احتس��اب مالیات و س��ود) این شرکت نیز از منفی‬ ‫‪ 382/8‬میلیون یورو در س��ال ‪ 2014‬میالدی به ‪366/4‬‬ ‫میلیون یورو در سال ‪ 2015‬م رسید‪.‬‬ ‫درامد این ش��رکت نیز در س��ال گذش��ته با ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش نسبت به سال ‪ 2014‬م به ‪ 8/8‬میلیارد دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬دلیل بهبود چش��مگیر عملکرد مالی این شرکت‬ ‫المانی ادغام با ش��رکت کانتینری ‪ CSAV‬در دس��امبر‬ ‫‪ 2014‬م اس��ت‪ .‬خطوط کانتینری هاپاگ لوید در س��ال‬ ‫‪ 2015‬میالدی نزدیک ب��ه ‪ 7/4‬میلیون تی ای یو جابه جا‬ ‫کردن��د‪ ،‬این رقم در س��ال ‪ 2014‬م براب��ر با ‪ 5/9‬میلیون‬ ‫تی ای یو بود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پایان نمایشگاه «اینترگاسترا» اشتوتگارت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫رویداد ویژه‬ ‫برپایی نخستین نمایشگاه‬ ‫موتورسیکلت در اصفهان‬ ‫‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫دوچرخه‪ ،‬اس��کوتر‪ ،‬اس��کیت‪ ،‬تجهیزات و صنایع وابسته از‬ ‫‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬اسفند در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫محمدخ��ادم منص��وری‪ ،‬ریی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫دوچرخه‪ ،‬موتورس��یکلت و لوازم یدک��ی تهران در این باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از بهمن همزمان با تایید جدیدترین مدل های‬ ‫موتورس��یکلت از س��وی پلیس راهنمایی و رانندگی‪ ،‬بازار‬ ‫فروش موتورس��یکلت در کش��ور تغییرات مثبتی را انتظار‬ ‫می کش��د‪ ،‬به همی��ن دلیل زمان برپایی این نمایش��گاه در‬ ‫اصفهان بسیار مناسب بوده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه‪ ،‬موتورس��یکلت و‬ ‫لوازم یدکی تهران با اش��اره به اجرا شدن برجام‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫از برجام‪ ،‬نشان(برند)های یاماها‪ ،‬هوندا و کاوازاکی به کشور‬ ‫امده و در ایران س��رمایه گذاری خواهند کرد که امیدواریم‬ ‫ای��ن س��رمایه گذاری به تولید منجر ش��ود و تنه��ا به ورود‬ ‫محصوالت و قطعات منحصر نباشد‪ .‬وی با اشاره به برگزاری‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصصی موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه‪،‬‬ ‫اسکوتر‪ ،‬اس��کیت‪ ،‬تجهیزات و صنایع وابس��ته در اصفهان‬ ‫از ‪ 13‬ت��ا ‪ 16‬اس��فند گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه برای همه‬ ‫اصناف‪ ،‬یک نقطه قوت و یک ضرورت به شمار می اید و در‬ ‫شهر صنعتی اصفهان‪ ،‬رسته های صنعتی انتظار بیشتری از‬ ‫نمایش��گاه ها دارند‪ .‬منصوری با اشاره به موفقیت های ایران‬ ‫در تولید انواع قطعات موتورسیکلت گفت‪ :‬اصفهان ازجمله‬ ‫تولیدکنندگان موفق قطعات موتورس��یکلت اس��ت که این‬ ‫محصوالت را به تهران نیز ارس��ال می کند و این صنعت در‬ ‫اصفهان رو به رشد است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه‪ ،‬موتورس��یکلت و‬ ‫لوازم یدکی تهران درباره هرچه بهتر برگزار شدن نخستین‬ ‫نمایش��گاه موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬اس��کوتر‪ ،‬اس��کیت‪،‬‬ ‫تجهیزات و صنایع وابسته گفت‪ :‬بدون شک نخستین دوره‬ ‫این نمایش��گاه با انتظاراتی همراه خواهد بود که امیدواریم‬ ‫بتواند انتظارات را برطرف کرده و در این صنعت‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نمایشگا ه «اینترگاسترا» محلی بسیار مناسب برای شرکت های نوپا در زمینه‬ ‫هتلداری‪ ،‬کترینگ و کافی شاپ است که هر دوسال یک بار در اشتوتگارت المان‬ ‫برگزار می شود ‪ .‬این نمایشگاه روز گذشته‪ ،‬پس از ‪ ۵‬روز فعالیت و با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰‬غرف��ه دار و ‪۹۰‬هزار مخاط��ب‪ ،‬در فضایی به اندازه ‪ ۱۰۰‬هزار متر مربع‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ایران برای‬ ‫سومین دوره در‬ ‫نمایشگاه بلگراد‬ ‫حضور داشت‬ ‫اژانس های‬ ‫گردشگری‬ ‫خوزستان‬ ‫مهمان ویژه‬ ‫غرفه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در‬ ‫یو هشتمین‬ ‫س ‬ ‫دوره بودند‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 16‬ﺏ ‪ 94785/‬ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻــﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ /175773‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 16‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982151100690‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1080‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ‪1080‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴــﻴﻦ ﺷﻬﻨﺎﺯﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻨﮕﺴــﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬــﺎﻡ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳــﺪ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻨﮕﺴــﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﻨﺎﺯﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻨﻬــﺎ ﮔــﻮﺍﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬــﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﺘﻢ ﻭﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ‬ ‫) ﺗﻌﺰﻳــﺮﺍﺕ( ﺑــﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺑــﺎﺏ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 669‬ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1080‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /175774‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪ 1080‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982149400435‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1080‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ) ‪ 1080‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻴﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻏﻼﻣﻌﺒﺲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺎ ﻛﻬﺸــﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﺳــﻴﺪ ﺳﺠﺎﺩ ﺳــﻌﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺎﻧﺖ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﺳﺠﺎﺩ ﺳﻌﻴﺪﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ‪ 23112‬ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﺧﻴﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻛﻬﻜﺸــﺎﻧﻲ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1081‬ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺎﻟﻤﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ‪ 1080‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /175775‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1080‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫با توجه به اهمیت صنعت گردش��گری هر س��ال‬ ‫چندین نمایش��گاه بین المللی در ای��ن زمینه برگزار‬ ‫می شود تا کشورهای مختلف با حضور در ان فرهنگ‬ ‫و زیبایی های س��رزمین خود را به نمایش گذاشته و‬ ‫مخاطبان و گردش��گران بیش��تری را به خود جذب‬ ‫کنند‪ .‬از نمایش��گاه فیتور اسپانیا به عنوان بزرگترین‬ ‫رویداد گردش��گری جهان گرفته تا نمایش��گاه های‬ ‫بزرگ ایتالیا که به طور تقریبی در همه ش��هرهایش‬ ‫برگزار می ش��وند‪ ،‬همه به عنوان رویدادهای اثرگذار‬ ‫این حوزه ش��ناخته می ش��وند که اتفاقا نمایندگان‬ ‫ایرانی به طور تقریبی در همه انها حضور فعال دارند‪.‬‬ ‫یکی از نمایشگاه های مهم در زمینه گردشگری هر‬ ‫ل در پایتخت کشور صربستان یعنی شهر بلگراد‬ ‫س��ا ‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬نمایشگاه گردش��گری بلگراد برای‬ ‫نخستین بار در سال ‪1978‬م برپا شد و همچنان به‬ ‫صورت س��االنه برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه از سال‬ ‫‪2003‬م به عضویت انجمن گردشگری نمایشگاه های‬ ‫اروپ��ا درامده و همچنین از اعضای یوفی به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬گفتنی است در کنار این نمایشگاه همزمان‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه هتل داری و همچنین هفتمین‬ ‫نمایشگاه سوغاتی صربستان برگزار می شود که محل‬ ‫تالقی فرهنگ ها و س��نت های کش��ورهای مختلف‬ ‫اس��ت‪ .‬سال گذشته این نمایش��گاه با حضور ‪۱۱۰۳‬‬ ‫شرکت کننده که شامل ‪ ۸۱۰‬شرکت داخلی و ‪۲۹۳‬‬ ‫ش��رکت خارجی و بین المللی بود در مس��احت ‪۳۰‬‬ ‫هزار مترمربع برگزار ش��د‪ .‬س��تاد خبری نمایش��گاه‬ ‫بلگراد اعالم کرد ‪ ۵۰‬کش��ور مختلف در این رویداد‬ ‫حاض��ر بودند و حدود ‪۷۰‬هزار نف��ر نیز از ان بازدید‬ ‫کردند که در میان انها ‪۱۱‬هزار س��رمایه گذار حوزه‬ ‫گردشگری حضور داشتند‪ .‬با نگاهی به وضعیت این‬ ‫نمایش��گاه در س��ال ‪2016‬م ابعاد کمی و کیفی ان‬ ‫را بیشتر خواهیم شناخت‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹مکان برگزاری نمایشگاه‬ ‫مرکز نمایشگاه های بلگراد در مساحت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع با ‪ ۱۴‬سالن مختلف در سال ‪1938‬میالدی‬ ‫در نزدیکی رودخانه س��اوا ساخته شده است‪ .‬سالن‬ ‫نخست این مجموعه که ‪ ۳۲‬هزار مترمربع را پوشش‬ ‫می دهد به عنوان محل برگزاری این رویداد شناخته‬ ‫می شود‪ .‬این سالن یکی از زیباترین طراحی ها را در‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982151100673‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1076‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1103‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷــﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮﺳــﺮﺩﺍﺭﻱ – ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟــﺮﺡ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ‪ -‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻋﻤﺪﻱ‪ -‬ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ – ﺗﺨﺮﻳﺐ – ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ‬ ‫ﻋــﺎﺩﻱ »ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮﺭﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ‬ ‫ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﻭﻻ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 714‬ﻭ ‪715‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3‬ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﻛﺒﻮﺩﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﻫﻔﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻨﺎﮔﻮﺵ‬ ‫ﻭ ﺛﺎﻧﻴــﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺳــﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 614‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮﺏ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪1‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 710‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷــﺎﻛﻲ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻱ ﺷــﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ -94/2/5‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪ 50‬ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻣــﺮﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭﻣﻐــﺎﺯﻩ ﻫﻢ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ‬ ‫ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻱ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻭﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 120‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻭ‬ ‫ﻲﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁ ﺩ ﻙ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣ ِ‬ ‫ﺁﺭﺍﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1076‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫‪ /175776‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ) ‪1103‬ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺣﻀــﺎﺭ ﻣﺘﻬــﻢ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟــﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 910900‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 9109982153600624‬ﺑــﺮﺍﻯ ﻋﻠــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ ﺑــﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪1395/1/18‬‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪115‬‬ ‫ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪﺁﻣــﺪ‪.‬‬ ‫‪ /175769‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1080‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ‪2‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ) ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1080‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳــﺎﺑﻖ(‬ ‫از نمایشگاه گردشگری بلگراد گزارش می دهد‬ ‫تجارت تحفه‬ ‫س��طح اروپا داراس��ت و در طراحی ان از یک گنبد‬ ‫با قطر ‪ ۱۰۹‬متر اس��تفاده ش��ده است‪ .‬این گنبد در‬ ‫سال های ‪ ۱۹۵۷‬تا ‪۱۹۶۵‬میالدی به عنوان بزرگترین‬ ‫گنبد در کل جهان ش��ناخته می ش��د‪ .‬گردشگری‬ ‫به عن��وان یکی از صنعت های اصلی ش��هر بلگراد به‬ ‫ش��مار می اید و براساس گفته های شهردار این شهر‬ ‫با رکورد س��ال ‪۲۰۱۵‬م به جمع ‪ ۱۰‬ش��هر پربازدید‬ ‫اروپایی پیوس��ت؛ ب��ه همین دلیل می ت��وان گفت‬ ‫اختصاص بزرگترین و بهترین مرکز نمایش��گاهی در‬ ‫کشور صربستان به این رویداد نشان از اهمیت باالی‬ ‫ان در این کشور و همچنین کل قاره اروپا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه گردش�گری بلگراد و حضور‬ ‫ایران‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری بلگراد یک رویداد‬ ‫بس��یار مهم در زمینه جهانگردی در منطقه جنوب‬ ‫شرقی اروپا به ش��مار می رود‪ .‬سی و هشتمین دوره‬ ‫از نمایش��گاه بین المللی بلگراد با شعار «جاهایی که‬ ‫هنوز بازدید نکرده اید؟» در ‪ ۲۹‬بهمن افتتاح شد و تا‬ ‫تاریخ ‪ 2‬اسفند ‪ 94‬ادامه داشت‪ .‬گفتنی است؛ هزار‬ ‫و ‪ 153‬اژانس گردشگری از بیش از ‪ 55‬کشور جهان‬ ‫ازجمله قبرس‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬مقدونیه و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در این نمایش��گاه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫اس��لوونی مهم��ان ویژه سی وهش��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی گردش��گری بلگراد بود که با شعار «سبز‪،‬‬ ‫فع��ال‪ ،‬س�لامتی» تنوع های گردش��گری خود را به‬ ‫نمایش دراورد‪ .‬ایران برای س��ومین دوره متوالی در‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری بلگراد حضور داشت‬ ‫و ضمن به نمایش گذاشتن صنایع دستی منبت کاری‬ ‫و تصاویر زیبایی از نقاط مختلف باستانی‪ ،‬تاریخی و‬ ‫فرهنگی و پخش فیلم های مستند درباره کشورمان‪،‬‬ ‫بروش��ورهایی را در زمینه تورهای مختلف مسافرتی‬ ‫به ایران با توضیحات کام��ل درباره مراکز فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخی و مذهبی تهی��ه و در میان بازدیدکنندگان‬ ‫پخ��ش کرد‪ .‬گفتنی اس��ت اژانس های گردش��گری‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪9309980011001227‬ﺷﻌﺒﻪ‪103‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻘﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﻨﻬﺎﻳﻴﺶ‪ 9409970011000876‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﻣﺮﺗﻀﻴﺴﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺍﻣﻴﻨﻨﺪﺭﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﻬﺎ‪:‬ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‪ :‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻴﺴﻮﺭﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻣﻴﻨﻨﺪﺭﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻫﻜﻼﺳﻪ‪931245‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺩﺍﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ‪94/8/16‬ﻫﻤﮕﻰ ﺩﻻﻟﺖ‬ ‫ﺑﺮﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﺩﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﻴﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﻄﻼﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﻜﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺪﻋﻰ‬ ‫ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ‪504‬ﻭ‪508‬ﻭ‪813‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ‪241‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺍﻋﺪﺍﻯ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻋﺴﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻠﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻤﺤﺾ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ‪20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/124843‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪103‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻘﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺍﻭﺩﻳﻮﺳﻔﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪/‬ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻨﻤﺤﻤﻮﺩﻳﺎﺭ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﺒﺎﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ‪146‬ﻭ‪147‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980227800738‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/7‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪10:30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/124842‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪18‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻴﺪﻭﺍﺗﮕﺮ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴﻨﺎﺣﻤﺪﻳﻤﻮﻏﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﭘﺎﻳﺎﺣﻤﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980227600590‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/12‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/124841‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺴﻴﻨﻤﺤﻤﺪﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻭﺯﺳﻼﻣﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980227600563‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/12‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/124840‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻜﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﻔﻴﺴﻬﺮﺿﺎﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻬﺪﻳﺴﻤﻴﺎﺭﻯ ﻭﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻨﻮﺭﻧﻴﺎﺣﺎﺟﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 767803‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/2/11‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪11:30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/124839‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻴﺮﺿﺎﻳﻴﻨﻮﺩﻫﻰ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﻴﺪﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺣﺎﺟﻴﻜﺮﻳﻤﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980001200084‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/3/12‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/124838‬ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ‪ 16‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫خوزس��تان که مهمان ویژه غرفه جمهوری اسالمی‬ ‫یو هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫ای��ران در س ‬ ‫گردش��گری بلگراد بودند با توجه به میراث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری طبیع��ی و تن��وع اقلیمی و داش��تن‬ ‫اقوام گوناگون‪ ،‬جذابیت های گردش��گری‪ ،‬تاریخی و‬ ‫فرهنگی متعدد این استان را در مدت ‪ 4‬روز که این‬ ‫نمایشگاه برپا بود به مردم صربستان معرفی کردند‪.‬‬ ‫اژانس های شهرهای مختلف استان خوزستان در‬ ‫این نمایش��گاه نمونه هایی از ‪ 29‬اثر صنایع دستی را‬ ‫که از اصالت و جذابیت خاصی برخوردار هس��تند به‬ ‫عرصه نمایش گذاش��تند‪ .‬برنامه های متنوع فرهنگی‬ ‫و هنری ازجمله اجرای زنده موسیقی اصیل و محلی‬ ‫خوزستان از سوی گروه موسیقی چاووش که اعضای‬ ‫ان از ش��هرهای مختلف خوزستان هستند‪ ،‬جذابیت‬ ‫خاصی به غرف��ه کش��ورمان داد‪ .‬همچنین در کنار‬ ‫موس��یقی اصیل و محلی خوزستان تصاویر‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫فیلم های مس��تند و تابلوهای��ی از جلوه های مختلف‬ ‫گردشگری اس��تان خوزس��تان در این نمایشگاه به‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬در غرفه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نمایش��گاه بزرگ بین المللی گردشگری در‬ ‫ای��ن منطقه از اروپا همچنین اژانس گردش��گری و‬ ‫سیاحتی پرس��پولیس متعلق به س��ازمان سیاحتی‬ ‫بنیاد مس��تضعفان ک��ه در دو دوره گذش��ته حضور‬ ‫فعالی در این نمایش��گاه داش��ته با ارائ��ه برنامه های‬ ‫پرمحت��وا بازدیدکنن��دگان را ب��ا مناط��ق مختلف‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی و گردشگری کشورمان اشنا کرد‪.‬‬ ‫از انجای��ی که این نمایش��گاه چند روز گذش��ته‬ ‫ب��ه پای��ان رس��یده هن��وز ام��ار دقیق��ی از میزان‬ ‫بازدیدکنندگان ان در دس��ت نیس��ت ام��ا با توجه‬ ‫به زیرس��اخت های مختلفی که ب��رای برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه ایجاد شده به نظر می رسد امار مشارکت‬ ‫باالتر از ‪۶۵‬هزار نفر باش��د‪ .‬به گفته «سینیشامالی»‬ ‫ش��هردار بلگراد در حال حاضر ‪ ۸۹‬هتل در این شهر‬ ‫مش��غول فعالیت هس��تند که همین توانس��ته امار‬ ‫بازدید کنندگان را افزایش دهد‪ .‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫صربستان نیز برای این رویداد شرایط ویژه ای در نظر‬ ‫گرفته و پروازهای��ی را به نقاط مختلف جهان انجام‬ ‫داده ب��ود تا امار بازدید از نمایش��گاه باالتر از رکورد‬ ‫سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 299/824/94‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ –ﻧﺎﺩﺭ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻌﻠﻰ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 17‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/1/29‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9:30‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ‬ ‫ﺭﺍﻫﻰ ﻗﭙﺎﻥ ﺥ ﺷﻴﺪﺍﺋﻰ ﺥ ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺰﻭﻳﻨﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﺟﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪17‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ 110/126060‬ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 824‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 17‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻨﻮ ﺳﻴﺮ ﺩﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪9409972160800269‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 315000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻌﻼﻭﻩ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/126059‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 43‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺯﻋﻠﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺑﻮﻓﺎﺿﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9409972160800257‬ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/126057‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 43‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﺒﺰ‬ ‫ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‪ 79‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ‬ ‫ﺥ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982161500567‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/16‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪79‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/126056‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺩﻭﻳﻨﻘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺑﻴﻮﻙ ﭼﻴﺖ ﺳﺎﺯ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 940-657‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/6/14‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺣﻮﺯﻩ ‪2301‬‬ ‫–ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/3/3‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ‪ 94/6/8‬ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 660000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪2301‬‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫‪110/126055‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺭﻓﻴﻊ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺍﻭﺑﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 7‬ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 30‬ﺳﺎﻝ ﺳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 286‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/126054‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺍﻗﺪﺱ ﺷﺎﻛﺮﻯ ﺣﺠﻰ ﻛﺎﻫﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﺷﺎﻛﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪ 9409970243001156‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻭ‬ ‫ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 110/126053‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 282‬ﺩﺍﺩﮔﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻨﺠﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪ 9409970243000942‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪282‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫‪110/126052‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9410090243102907‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9409970243101242‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/1/1‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ 92/12/29‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪3000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/1/1‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ 93/12/29‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 94/1/1‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ 94/8/17‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1300000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110/126051‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 283‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫افزایش صادرات فوالد چین‬ ‫رضا شهرس��تانی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده تولید فوالد در چین حدود‬ ‫یک میلیارد تن در س��ال اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در سال گذشته چین ‪ 800‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد تولید و پیش بینی کرده بود ‪ 100‬میلیون تن از این فوالد تولیدی را‬ ‫صادر کند‪ .‬وی افزود‪ :‬کاهش رشد اقتصادی چین شرایطی را رقم زد که چینی ها‬ ‫بیشتر به صادرات روی بیاورند‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫به تجربه موفق انگوال از تغییر اقتصاد نفتی به معدنی‬ ‫‹ ‹افزایش درامدهای معدنی‬ ‫تعجبی ندارد انگوال به دنبال تنوع بخشیدن به‬ ‫اقتصاد خود اس��ت‪ .‬در س��ال ‪2011‬م‪ ،‬این کشور‬ ‫قانون معدن��ی جدیدی تدوین و اج��را کرد تا به‬ ‫واسطه ان س��رمایه گذاران خارجی را جذب کند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫چین تولید زغال سنگ خود را‬ ‫‪ 60‬میلیون تن کاهش می دهد‬ ‫چگونه به سمت اقتصاد معدنی حرکت کنیم؟‬ ‫کش��ورهای نفت��ی جه��ان به س��مت کاهش‬ ‫وابس��تگی خود به این محصول ق��دم بر می دارند‪.‬‬ ‫انگوال یکی از این کش��ورها اس��ت‪ .‬این کشور در‬ ‫غ��رب افریقای جنوبی واقع ش��ده‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته از سقوط قیمت نفت ضربه های شدیدی‬ ‫خورد و به همین دلیل به س��مت اقتصاد معدنی‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش س��ازمان زمین شناسی امریکا‪ ،‬‬ ‫در س��ال ‪2012‬م‪ ،‬انگ��وال ‪ 2‬درصد از نفت جهان‬ ‫را تولی��د می کرد و این محص��ول تا ‪ 90‬درصد از‬ ‫صادرات این کشور را تشکیل می داد‪ ،‬بنابراین ‪80‬‬ ‫درص��د از درامدهای دولت به ان وابس��ته بود و‬ ‫‪ 47‬درصد از تولید ناخالص داخلی را هم ش��امل‬ ‫می ش��د‪ .‬در ‪ 6‬م��اه دوم س��ال ‪2014‬م (ژوئن تا‬ ‫دسامبر) قیمت نفت تا ‪ 50‬درصد سقوط کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪2015‬م قیمت ان بین ‪ 45‬تا ‪ 60‬دالر در هر‬ ‫بشکه در نوسان بود‪ .‬در حالی که از سال ‪ 2003‬تا‬ ‫‪2008‬م‪ ،‬اقتصاد انگوال از میانگین رشد اقتصادی‬ ‫‪ 9/8‬درص��دی بهره مند بود‪ ،‬ب��ه دلیل افت قیمت‬ ‫نف��ت‪ ،‬این نرخ تا میانگین ‪4‬درصد در س��ال های‬ ‫اخیر (‪ 2012‬تا ‪2014‬م) کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از مجله تخصصی‬ ‫«ماینینگ ویکلی»‪ ،‬که در افریقای جنوبی منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬با توجه به انکه کارشناسان هیچ امیدی‬ ‫برای بهبود قیمت نف��ت در اینده نزدیک ندارند‪،‬‬ ‫پیش بینی ها هم نش��ان می دهد وضعیت اقتصاد‬ ‫انگ��وال بهبود نخواهد یافت‪ .‬صن��دوق بین المللی‬ ‫پول اعالم کرده متوسط نرخ رشد اقتصادی انگوال‬ ‫از سال ‪ 2015‬تا ‪2020‬م بین ‪ 3‬تا ‪5‬درصد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یکی از پیامدهای این وابستگی شدید انگوال به‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬کاهش درامدهای ارزی و ذخایر‬ ‫ان در کش��ور بوده است‪ .‬در پی این شرایط‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی انگوال ه��م ف��روش ارز و واحدهای پول‬ ‫خارج��ی را به بانک های تجاری خود تا ‪ 30‬درصد‬ ‫در ‪ 5‬ماه ابتدای سال ‪2015‬م (در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال پیش از ان) کاهش داد‪ .‬این وضعیت‬ ‫باعث ش��د ک��ه بحران نرخ ارز هم در این کش��ور‬ ‫فراگیر ش��ود و به دنبال ان‪ ،‬محیط کس��ب وکار و‬ ‫فعالیت ه��ای بازرگانی صدمه ببینند‪ .‬این وضعیت‬ ‫منجر به کاهش ارزش پول ملی این کشور شد که‬ ‫می��زان ان در بازارهای رس��می تا ‪30‬درصد و در‬ ‫بازارهای غیررسمی تا ‪ 50‬درصد بود‪.‬‬ ‫تمام این اتفاقات در کشوری رخ داد که براساس‬ ‫گزارش بانک توس��عه افریقا نزدیک به ‪ 37‬درصد‬ ‫از مردم ان در فقر به س��ر می برند و نرخ بیکاری‬ ‫در ان به ‪ 26‬درصد رسیده است‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری برای جوانان انگوال بسیار بیشتر است‬ ‫و نابراب��ری درامدی هم بی��داد می کند‪( .‬ضریب‬ ‫جینی این کشور به ‪ 55/3‬رسیده است)‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫قانون جدید معادن این کشور‪ ،‬بروزرسانی‪ ،‬شفاف‬ ‫و س��اده ش��ده بود تا مقررات مالکی��ت معادن و‬ ‫مجوزه��ای بهره برداری به خوبی مدیریت ش��ود‪.‬‬ ‫براس��اس شرایط جدید ‪ ،‬س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫با عق��د یک ق��رارداد هم فرایند اکتش��اف و هم‬ ‫معدن��کاری پ��س از ان را انج��ام می دادن��د‪ .‬از‬ ‫طرفی ب��ا توجه ب��ه انکه ذخایر معدنی بخش��ی‬ ‫از ثروت های ملی به ش��مار می روند‪ ،‬هر ش��رکت‬ ‫خارجی باید دس��ت کم با مش��ارکت ‪10‬درصدی‬ ‫یک ش��رکت دولتی در پروژه های معدنی و فلزی‬ ‫خ��ود به فعالیت بپردازند (یا انکه به همین میزان‬ ‫در محصوالت تولید ش��ده نهایی ش��راکت داشته‬ ‫باش��ند)‪ .‬از دیگ��ر قوانینی که دول��ت انگوال ان‬ ‫را تدوی��ن و س��رمایه گذاران خارج��ی را ملزم به‬ ‫رعایت انها ک��رده‪ ،‬اجبار در بکارگیری کارگران و‬ ‫متخصصان محلی بوده است‪.‬‬ ‫در فوریه س��ال گذش��ته‪ ،‬در کنار گردهمایی‬ ‫معدنی ‪2015‬م انگوال‪ ،‬یک س��مینار مش��ترک‬ ‫بین این کشور و کانادا برگزار شد‪ .‬در ان مراسم‪،‬‬ ‫وزیر زمین شناس��ی و معادن انگوال‪ ،‬فرانسیسکو‬ ‫کی روش بر این نکت��ه تاکید کرد که درامدهای‬ ‫معدن��ی یک��ی از مهم تری��ن گزینه ه��ای انگوال‬ ‫ب��رای تنوع بخش��یدن ب��ه درامدهای��ش و دور‬ ‫ش��دن از وابستگی نفتی اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫دولت این کشور‪ ،‬یک اس��تراتژی مشخص برای‬ ‫افزای��ش درامدهای خود و کش��ورش از این راه‬ ‫طراح��ی کرده ک��ه به نظر می رس��د دقت کافی‬ ‫در ان انجام ش��ده و می تواند به ص��ورت پایدار‬ ‫درامدهای زیادی را ب��رای مردم خود به ارمغان‬ ‫بی��اورد‪ .‬عالوه ب��ر این توجه ها‪ ،‬در اوریل س��ال‬ ‫گذش��ته هم اعالم ش��د که از مح��ل بودجه این‬ ‫کشور‪ ،‬ممکن اس��ت مبلغی برای سرمایه گذاری‬ ‫به وی��ژه در بخش معدن در نظر گرفته ش��ود‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪250 ،‬میلی��ون دالر به فعاالن بخش‬ ‫خصوصی اعطا ش��د که به سرمایه گذاری معدنی‬ ‫(چه در اکتش��افات و چه در گسترش پروژه های‬ ‫کنونی یا نوسازی انها) بپردازند‪ .‬هر چند براساس‬ ‫قوانین انگوال و مقررات صندوقی که بودجه مورد‬ ‫نظر از ان اختصاص یافته بود‪ ،‬پروژه های معدنی‬ ‫خارجی و در کش��ورهای همس��ایه هم می تواند‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬دول��ت تمرکز خود را بر پروژه های‬ ‫داخل��ی انگوال معطوف کرده اس��ت‪ .‬انها بر این‬ ‫باور هس��تند که هر چند ه��م پروژه های معدنی‬ ‫داخلی و هم پروژه های معدنی خارجی می توانند‬ ‫درامدهای فراوانی برای دولت و شهروندان کشور‬ ‫خ��ود به ارمغان بیاورند‪ ،‬دامن��ه اثرات پروژه های‬ ‫داخلی بسیار گسترده تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سازماندهی معدنکاری غیرقانونی‬ ‫نوامبر س��ال ‪2014‬م‪ ،‬دولت در راس��تای دیگر‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام��ات حام��ی معادن خ��ود اعالم‬ ‫کرد برای رفع مش��کل معدنکاری های غیرقانونی‬ ‫ک��ه بدون تجهی��زات مدرن و با دس��ت به دنبال‬ ‫محصوالتی مانند طال و الماس می گردند‪ ،‬امادگی‬ ‫دارد ت��ا فعالیت های انها را س��ازماندهی کند‪ .‬به‬ ‫این ص��ورت‪ ،‬این دس��ته از معدن��کاران بازمانده‬ ‫از قرن های گذش��ته‪ ،‬ضمن انکه در ش��رکت های‬ ‫تعاون��ی به کار مش��غول خواهند ش��د‪ ،‬از حقوق‬ ‫معدنکاری هم بهره مند ش��ده و فعالیت های شان‬ ‫قانونی اعالم خواهد شد‪ .‬البته اجرای این تصمیم‬ ‫با مش��کالتی زیادی مواجه و اش��کار شد اعطای‬ ‫مجوز معدنکاری به افراد مختلف دش��واری هایی‬ ‫فراتر از تصو ر دارد‪ .‬تا چند ماه پیش (ماه سپتامبر‬ ‫‪2015‬م)‪ 2 ،‬شرکت تعاونی معدنی به همین شکل‬ ‫تشکیل شده و مجوزهای خود را هم دریافت کرده‬ ‫بودند‪ .‬در همین زمان‪ ،‬تنها ‪ 2‬شرکت تعاونی دیگر‬ ‫در ح��ال طی کردن فراینده��ای قانونی بودند تا‬ ‫به فعالیت های خود‪ ،‬ش��کل قانونی بدهند‪ .‬انتظار‬ ‫می رف��ت ک��ه این هدف تا پایان س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی محقق ش��ده و تالش های این ‪ 2‬شرکت‬ ‫هم به نتیجه برسند‪.‬‬ ‫استفاده از «دی ان ای» برای کشف طال‬ ‫جس��تجوگران طال در اینده به جای در دس��ت داش��تن‬ ‫یک ظرف بزرگ و یک دش��نه ب��رای کندن خاک‪ ،‬احتماال‬ ‫از حس��گرهای زیس��تی برای جس��ت وجوی طال اس��تفاده‬ ‫خواهند کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا ‪ ،‬حسگر طال یکی از اخرین‬ ‫دس��تاوردهایی اس��ت که برای تش��خیص فلزات از س��وی‬ ‫پژوهشگران دانشگاه نبراس��کا‪ -‬لینکلن ارائه شده است‪ .‬در‬ ‫این حسگرزیس��تی پژوهش��گران از ترکیب��ات «دی ان ای»‬ ‫برای ردیابی عناصر در اب بهره می گیرند‪ .‬دیگر حس��گرها‬ ‫در مراح��ل مختل��ف پیش��رفت خود ق��رار دارند و ش��امل‬ ‫حسگرهایی برای تشخیص جیوه‪ ،‬نقره و پالتینیوم هستند‪.‬‬ ‫فناوری مش��ابه با این روش می توان��د به منظور پیدا کردن‬ ‫کادمیوم‪ ،‬سرب‪ ،‬ارسنیک یا دیگر فلزات و شبه فلزات دیگر‬ ‫مورد استفاده قرار بگیرد‪ .‬هدف اولیه این حسگرها تشخیص‬ ‫الودگی اب اس��ت‪ .‬پژوهش��گران در این مطالعه به بررسی‬ ‫یک معدن طال در نزدیکی س��یلورتون در کلرادو پرداختند‬ ‫که مواد شیمیایی را به رودخانه های اطراف منتشر می کرد‬ ‫و مشکالتی در منابع ابی الوده به سرب در فلینت میشیگان‬ ‫ایجاد کرده بود‪ .‬انها در نهایت به این فناوری دس��ت یافتند‬ ‫ک��ه عالوه بر تش��خیص الودگی در شناس��ایی منابع فلزی‬ ‫کارایی خوبی دارد‪ .‬این حسگرها به گونه ای طراحی شده اند‬ ‫که تولید انها هزینه اندکی به دنبال داشته‪ ،‬قابل حمل بوده‬ ‫و قابلیت اس��تفاده دوباره را داشته باشند‪ .‬به جای فرستادن‬ ‫نمونه های اب به ازمایش��گاه و انجام ازمایش های وقت گیر‪،‬‬ ‫افراد می توانند روزی از این حسگرهای زیستی برای پایش‬ ‫دوره ای منابع ابی اس��تفاده کنند و از این دس��تگاه ها برای‬ ‫بررس��ی س��طح فلزات االینده ای همچون جیوه‪ ،‬ارسنیک‬ ‫یا دیگر عناصر االینده خطرناک اس��تفاده کنند‪ .‬این روش‬ ‫همچنی��ن یک راه جدید و بهتر ب��رای یافتن ذخایر طال به‬ ‫شمار می رود که نه تنها از نظر زیبایی شناختی و اقتصادی‬ ‫باارزش اس��ت‪ ،‬بلکه در صنایع داروسازی و مطالعات علمی‬ ‫نیز نیاز رو به رش��دی برای این عنصر وجود دارد و در حال‬ ‫حاضر در موارد بسیاری از جمله تولید داروهای ضدسرطان‬ ‫و داروهایی برای مبارزه با س��ل و ارتریت روماتیسم به کار‬ ‫گرفته می ش��ود‪« .‬دی ان ای» حامل اطالعات ژنتیکی است‬ ‫و به ط��ور تقریب��ی در تمام موجودات زن��ده وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫اس��تفاده از ان ب��رای تش��خیص طال و دیگ��ر فلزات روش‬ ‫عجیبی به نظر می رس��د‪ .‬پژوهشگران در مشاهدات طوالنی‬ ‫خ��ود رفتاره��ا و تعامالت بی��ن یون های فل��زی و ‪ 4‬واحد‬ ‫س��اختمانی اصلی در «دی ان ای» یعنی ادنین‪ ،‬س��یتوزین‪،‬‬ ‫گوانین و تیمین را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫در زمین��ه معدنکاری صنعتی هم‪ ،‬دولت انگو ال‬ ‫‪ 33‬مجوز س��ال گذش��ته اعطا کرد‪ .‬از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ 21‬مجوز برای تولید س��نگ های تزئینی‪ 2 ،‬مورد‬ ‫ب��رای تولید الماس و یک مج��وز برای فعالیت در‬ ‫معادن طال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع بخشی به تولیدات معدنی‬ ‫براس��اس گ��زارش س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫امری��کا‪ ،‬انگ��وال یکی از کش��ورهایی اس��ت که‬ ‫ذخای��ر معدنی متنوعی دارد اما هنوز نتوانس��ته‬ ‫به میزان شایس��ته ای اقدام به تولی��د انها کند‪.‬‬ ‫نفت که بیش��ترین حجم تولی��دات و مهم ترین‬ ‫محص��ول صادراتی این کش��ور اس��ت‪ .‬الماس‪،‬‬ ‫دومی��ن تولید معدنی ان اس��ت درامدهای قابل‬ ‫قبولی را هم برای این کش��ور به ارمغان می اورد‬ ‫(‪1/1‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪2012‬م)‪ .‬انگ��وال‪،‬‬ ‫پنجمین تولیدکننده بزرگ الماس جهان اس��ت‬ ‫و ‪6/5‬درصد از تولیدات این س��نگ گرانبها را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دولت این کشور به دنبال ان است در‬ ‫کنار کاهش وابستگی به نفت‪ ،‬درامدهای معدنی‬ ‫خود را هم تنوع بخش��یده و از بیش��ترین میزان‬ ‫ممکن تنوع ذخایر معدنی خود اس��تفاده کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬عالوه بر نفت و الماس‪ ،‬چند محصول‬ ‫معدنی از جمله سیمان‪ ،‬طال‪ ،‬گرانیت‪ ،‬گچ‪ ،‬مرمر و‬ ‫نمک در این کش��ور تولید می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬با‬ ‫افزایش سرمایه گذاری های معدنی می توان انتظار‬ ‫داش��ت که در س��ال های اینده‪ ،‬انگوال را در زمره‬ ‫تولیدکنندگان محص��والت دیگری مانند بریلیم‪،‬‬ ‫خ��اک رس‪ ،‬مس‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬س��رب‪ ،‬لیگنیت‪،‬‬ ‫منگنز‪ ،‬س��نگ طل��ق‪ ،‬نیکل‪ ،‬کودگیاهی‪ ،‬س��نگ‬ ‫فسفات‪ ،‬کوارتز‪ ،‬نقره‪ ،‬تنگستن‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬وانادیوم‬ ‫و روی هم مشاهده کنیم؛ ان هم دقیقا زمانی که‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬جهان از رکود معدنی خارج‬ ‫می شود و قیمت محصوالت معدنی مختلف روند‬ ‫صعودی در پیش می گیرند‪.‬‬ ‫مدیر‬ ‫زمین شناسی و‬ ‫معادن انگوال‪:‬‬ ‫درامدهای‬ ‫معدنی یکی‬ ‫از مهم ترین‬ ‫گزینه های‬ ‫انگوال برای‬ ‫تنوع بخشیدن‬ ‫به درامدهایش‬ ‫و دور شدن‬ ‫از وابستگی‬ ‫نفتی است‬ ‫دلیل کاهش قیمت فوالد در بازار جهانی‬ ‫یک عضو انجمن تولیدکنن��دگان فوالد گفت‪ :‬افزایش‬ ‫صادرات فوالد چین باعث افزایش عرضه و افت قیمت ها‬ ‫ش��ده و تنها راه افزایش تولید فوالد و گسترش صادرات‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا‬ ‫شهرس��تانی ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت نصب ش��ده تولید‬ ‫ف��والد در چین حدود یک میلیارد تن در س��ال اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در س��ال گذشته چین ‪ 800‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید و پیش بینی کرده بود ‪ 100‬میلیون تن از این فوالد‬ ‫تولیدی را صادر کند‪ .‬وی افزود‪ :‬کاهش رش��د اقتصادی‬ ‫چین ش��رایطی را رقم زد که چینی ها بیشتر به صادرات‬ ‫روی بیاورند و ‪ 122‬میلیون تن از این فوالد را صادر کنند‬ ‫ک��ه این امر باعث افزایش عرضه در بازار ش��د‪ .‬این عضو‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد با اش��اره به افزایش میزان‬ ‫عرضه نس��بت به تقاضا ادامه داد‪ :‬با توجه به این شرایط‪،‬‬ ‫قیمت فوالد وحشتناک افت کرد که البته این افت قیمت‬ ‫ب��ه کاهش قیمت انرژی هم ارتباط دارد‪ .‬شهرس��تانی با‬ ‫بی��ان اینکه برخی کارشناس��ان پیش بینی می کردند که‬ ‫با ادامه روند کاهش��ی قیمت نف��ت‪ ،‬تولیدکنندگان نفت‬ ‫ورشکست و تعطیل ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬نه تنها این شرکت ها‬ ‫تعطیل نش��دند؛ بلکه در حال ارتقای فناوری خود برای‬ ‫کاهش قیمت تمام شده هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬منطقی این‬ ‫است در بلندمدت تولید صنایع معدنی در مکان هایی که‬ ‫به معدن و منبع انرژی نزدیک هستند‪ ،‬توجیه پذیر است‬ ‫و ای��ران نیز می تواند تولید خود را توس��عه دهد‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داش��ت که وضعیت تا ‪ 5‬س��ال اینده تغییر خاصی‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد اضافه کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزای��ش جمعی��ت و صنعتی ش��دن دنیا‬ ‫اقتصادهای نوظهور مثل هن��د‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫اندونزی و‪ ...‬نیاز بیشتری به فوالد پیدا می کنند و همین‬ ‫امر تولید فوالد را توجیه پذیر می کند‪ .‬شهرستانی با بیان‬ ‫اینکه در ص��ورت افزایش قیمت ان��رژی توجیه افزایش‬ ‫تولید فوالد بیش��تر می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال اگر به‬ ‫دنبال رش��د اقتصادی ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصدی باشیم‪ ،‬کشور‪ ،‬در‬ ‫‪ 10‬سال اینده به حدود ‪ 45‬میلیون تن فوالد نیاز خواهد‬ ‫داشت و چه بهتر که بتوانیم نیاز داخل را خودمان تامین‬ ‫کنیم‪ .‬وی درباره دی��دگاه صادراتی فوالد نیز اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم به فوالد‪ ،‬نگاه صادراتی داشته باشیم‪ ،‬باید به‬ ‫سراغ الیاژهایی از فوالد برویم که خاص و منحصر به فرد‬ ‫است و در دنیا رقابت کمتری بر سر تولید ان وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت چین اعالم کرد با توجه به مازاد ظرفیت بسیاری‬ ‫از فراورده ه��ای معدنی در س��ال جاری می�لادی‪ ،‬میزان‬ ‫تولید زغال سنگ این کشور با توجه به الودگی شدید هوا‬ ‫تا ‪ 60‬میلیون تن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اداره ملی انرژی چین روز چهارش��نبه‬ ‫اع�لام ک��رد که ای��ن کار ب��رای تثبیت قیم��ت در بازار‪،‬‬ ‫پیشبرد فعالیت های استاندارد معدنی و همچنین کاهش‬ ‫الودگی هوا الزم اس��ت‪ .‬بس��یاری از معادن زغال س��نگ‬ ‫چین که س��االنه جان صدها معدنچ��ی را می گیرد‪ ،‬فاقد‬ ‫اس��تانداردهای ایمنی الزم اس��ت و این موضوع عالوه بر‬ ‫مش��کالت جانی و مالی‪ ،‬معضالت زیست محیطی فراوانی‬ ‫پدید اورده است‪.‬‬ ‫دول��ت چین ب��رای اینک��ه بتوان��د از عرض��ه بی رویه‬ ‫زغال سنگ به بازار جلوگیری کند و میزان تولید را نیز تا‬ ‫‪60‬میلیون تن کاهش دهد‪ ،‬ناچار اس��ت دست کم ‪1000‬‬ ‫معدن را در این کش��ور تعطیل کند‪ .‬اداره ملی انرژی در‬ ‫گزارش خود یاداور ش��ده تا ‪ 3‬یا ‪5‬سال دیگر ممکن است‬ ‫مازاد ظرفیت زغال سنگ در بازار به ‪500‬میلیون تن برسد‬ ‫و ب��ه همی��ن منظور برای همین الزم اس��ت از هم اکنون‬ ‫تعطیلی معادن اغاز شود‪.‬‬ ‫انجم��ن معادن چی��ن گزارش کرده این کش��ور دارای‬ ‫‪10‬هزار و ‪ 670‬معدن زغال سنگ است که بسیاری از انها‬ ‫به زودی تعطیل خواهند شد‪ .‬با این حساب انتظار می رود‬ ‫که در یک دوره ‪ 3‬س��اله از هم اکن��ون نزدیک به ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬معدن ک��ه ظرفیت تولید انها زیر ‪ 90‬هزار تن در‬ ‫سال است‪ ،‬تعطیل شوند‪.‬‬ ‫میزان تولید زغال س��نگ چین در سال گذشته میالدی‬ ‫به ‪ 5‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون تن رس��ید که یک میلیارد و‬ ‫‪ 700‬میلیون تن بیش از حد نیاز بوده اس��ت‪ .‬دولت چین‬ ‫اعالم کرده از این پس تا مدت ‪ 3‬سال هیچ پروانه جدیدی‬ ‫برای شروع به کار معادن زغال سنگ صادر نخواهد شد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی اروپا در چین در گزارشی از تولید مضاعف‬ ‫و مازاد ظرفیت محصوالت صنعتی چین انتقاد کرده و ان‬ ‫را برای اقتصاد جهانی نامس��اعد دانسته است‪ .‬زغال سنگ‬ ‫نق��ش مهمی در تولید انرژی در چین دارد و این کش��ور‬ ‫برای تامین سیس��تم های گرمایشی منازل و ادارات خود‬ ‫به ویژه در فصل س��رما به ش��دت ب��ه این ماده وابس��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر اس��تفاده از زغال س��نگ الودگی های‬ ‫ش��دیدی را به همراه دارد به گونه ای که در زمس��تان در‬ ‫سال جاری شاخص کیفیت هوا در چین ‪ 666‬و در وضعیت‬ ‫خطرناک قرار گرفت که ب��ه اعتراف مقام های چینی این‬ ‫الودگی از افزایش ‪17‬درصدی مصرف زغال سنگ و ورود‬ ‫بیش از یک میلیارد تن دی اکسید کربن به هوا ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر این کشور برنامه کاهش مصرف سوخت‬ ‫زغال س��نگ را تا ‪ 62/6‬در سال ‪2016‬م در برابر مصرف‬ ‫‪ 64/4‬درص��د فعلی به نس��بت ترکیب کل انرژی مصرفی‬ ‫کش��ور در دس��ت دارد‪ .‬وزارت انرژی چی��ن در روزهای‬ ‫پایانی س��ال ‪2015‬م اعالم کرد که تا سال ‪2019‬م هیچ‬ ‫معدن زغال سنگ جدیدی افتتاح نخواهد شد‪.‬‬ ‫انتشار گزارش محرمانه و مهم‬ ‫انجمن جهانی فوالد‬ ‫انجمن جهانی فوالد گزارش محرمانه ‪ 131‬صفحه ای‬ ‫از ام��ار مقدماتی تولید ژانویه ‪ 2016‬و همچنین اصالح‬ ‫تولید س��ال ‪2015‬م بین اعضا توزیع کرده که نشان از‬ ‫وضعیت بس��یار نامطلوب فوالدس��ازان دنیا در ماه قبل‬ ‫دارد و ممکن اس��ت پس از انتشار رسمی به شدت روی‬ ‫س��هام ش��رکت ها و قیمت فوالد و محص��والت معدنی‬ ‫مرتبط اثر نامطلوب بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬خالصه تازه ترین گزارش انجمن‬ ‫جهانی فوالد به این شرح است‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اف��ت تولید ماه ژانوی��ه ‪ 2016‬چین به میزان ‪7/8‬‬ ‫درصد نسبت به همین ماه در ‪2015‬‬ ‫‪2‬ـ کاه��ش ‪ 7‬درص��د تولید فوالد دنی��ا در ماه ژانویه‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪3‬ـ امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپ��ن و کره جنوبی به همراه هند‬ ‫همچنان با کاهش تولید فوالد خام در ماه ژانویه روبه رو‬ ‫بوده اند‬ ‫‪4‬ـ تولید ایران در ماه قبل ‪ 4/8‬درصد کاهش نس��بت‬ ‫به سال گذشته (همین ماه) داشته است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حضور پررنگ بانوان در معادن کشور‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫سرمایه گذاری در معدن‬ ‫تیتانیوم کهنوج‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جنوب اس��تان کرمان گفت‪:‬‬ ‫یک هزار میلیارد توم��ان منابع ملی‬ ‫از س��وی دولت در مع��دن تیتانیوم‬ ‫کهن��وج س��رمایه گذاری انج��ام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمود‬ ‫اسکندری نس��ب در جلسه رفع موانع‬ ‫تولید واحدهای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب اس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تیتانی��وم کهنوج یکی از پروژه های کالن اس��تان کرمان‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ 40 :‬س��ال از ایجاد معدن تیتانیوم کهنوج‬ ‫می گذرد و این مع��دن به تازگی با پیگیری های رزم حس��ینی‬ ‫اس��تاندار کرمان وارد مرحله اجرا شده اس��ت‪ .‬رییس صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جنوب اس��تان کرمان عنوان کرد‪ 600 :‬تا یک‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در معدن تیتانیوم کهنوج‬ ‫انجام می ش��ود و در فاز نخس��ت کارخانه تولید ‪ 130‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬کارخانه ذوب و در نهایت کارخانه تولید پیگمنت‬ ‫راه اندازی می شود‪ .‬اسکندری نسب اضافه کرد‪ :‬معدن تیتانیوم‬ ‫کهنوج ارزش اقتصادی زی��ادی را ایجاد می کن��د و از واردات‬ ‫‪ 50‬هزار تن محصول پیگمنت در س��ال بی نیاز می شویم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ 50 :‬جلسه با موضوع معدن تیتانیوم کهنوج برگزار شده‬ ‫تا مش��کالت پیش روی این پروژه برطرف شود و درخواست ما‬ ‫این است که اقدامات الزم برای تامین اب مورد نیاز این پروژه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب‬ ‫اس��تان کرمان ادامه داد‪ :‬یک هزار میلیارد تومان منابع ملی از‬ ‫سوی دولت در معدن تیتانیوم کهنوج سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫انتخابات خانه معدن استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫س��یدنعیم امام��ی در گردهمایی‬ ‫معدن��داران اس��تان و نخس��تین‬ ‫انتخاب��ات هی��ات موس��س و هیات‬ ‫مدیره خانه معدن استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری گف��ت‪ :‬باید تکلیف خود را‬ ‫با صنعت روشن کرده تا شاهد تحول‬ ‫عمیق در اقتصاد کشور باشیم‪.‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان به لزوم ورود بخش‬ ‫خصوصی در اقتصاد کشور اش��اره کرد و افزود‪ :‬هدف از تشکیل‬ ‫سمن ها در کش��ور تقویت بخش خصوصی است تا بخش های‬ ‫مختلف اقتص��ادی همگن ش��ده و از حقوق خود دف��اع کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال های گذش��ته ادغام بخش معدن در صنعت‬ ‫باعث به حاش��یه رفتن فعالیت های معدنی ش��ده به طوری که‬ ‫در ‪10‬سال گذشته افزایش ساخت وس��از باعث رونق تنها یک‬ ‫بخ��ش از فعالیت های معدن��ی ان هم در بخش تولید س��نگ ‬ ‫الشه ش��ده اس��ت‪.‬امامی با تاکید بر اینکه مطالعات اکتشاف و‬ ‫شناس��ایی اندیس های معدنی در ‪ 70‬درصد از مساحت استان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در ح��ال انجام اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫اعتبارات شناسایی و اکتشاف اندیس های معدنی در استان در‬ ‫سال جاری نسبت به ‪ 2‬سال گذش��ته ‪ 15‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ادامه داد‪:‬‬ ‫اینک ‪ 182‬معدن در استان فعال اس��ت که ساالنه ‪7/5‬میلیون‬ ‫تن مواد معدنی از این معادن اس��تخراج می ش��ود و یک هزار و‬ ‫‪ 530‬نفر به صورت مس��تقیم در بخش معدن اس��تان مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫تحقق برنامه تولید سال ‪۹۴‬‬ ‫در جلس��ه تولی��د م��س منطقه‬ ‫کرم��ان که ب��ا حض��ور مدی��ران و‬ ‫مجری��ان منطقه در مح��ل اموزش‬ ‫سرچش��مه برگزار ش��د‪ ،‬مدیر مس‬ ‫منطق��ه کرمان ب��ا اب��راز رضایت از‬ ‫تولی��د ‪ ۱۱‬ماه مس منطق��ه کرمان‬ ‫اعالم کرد که با همه موانع پیش رو‪،‬‬ ‫برنامه تولید س��ال ‪ ۹۴‬محقق خواهد ش��د ‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی م��س منطقه کرمان‪ ،‬حس��ین نظری گف��ت‪ :‬برنامه‬ ‫تولید امس��ال یکی از س��نگین ترین برنامه ه��ای تولید بوده‬ ‫و با تالش همکاران‪ ،‬تا پایان بهمن س��ال جاری‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از بخش ه��ای تولید باالت��ر از برنامه عمل کرده ایم‪ .‬حس��ین‬ ‫نظری درب��اره تغییر وضعی��ت کارکن��ان ‪ ۲۴۳۰‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تاکنون تغیی��ر وضعیت ‪ ۱۲۰۰‬نف��ر به انجام رس��یده و این‬ ‫مس��یر‪ ،‬با همه انتقادهایی که بر ان وارد اس��ت‪ ،‬یک مس��یر‬ ‫بی بازگش��ت اس��ت و بقیه نیروها نیز براس��اس زمان بندی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬تغییر وضعیت خواهند شد‪ .‬مدیر منطقه کرمان‪،‬‬ ‫ایجاد امنیت ش��غلی را یکی از تعهدات اصل��ی این منطقه بر‬ ‫ش��مرد و گفت‪ :‬در چارچوب وظایف قانونی به تعهدات خود‬ ‫نس��بت به نیروهای تغییر وضعیت یافته عمل می کنیم‪.‬وی‬ ‫ایجاد مس منطقه مس کرمان را دس��تاوردی مهم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬از لحاظ داخلی‪ ،‬این رویکرد ب��ه طورکامل جا افتاده و‬ ‫همکاران ما در بخش های مختلف منطقه‪ ،‬بر ش��رایط جدید‬ ‫تس��لط یافته اند و در حوزه های بیرونی هم اغلب مسئوالن با‬ ‫این رویکرد مس موافقند و با فعالیت های انجام شده اعتماد‬ ‫پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر امور اس��تان های خانه معدن ایران از فعالیت ‪ 1100‬زن در معادن سطح‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬عارف حامدی امروز در گردهمایی معدنداران استان و نخستین‬ ‫انتخابات هیات موسس و هیان مدیره خانه معدن چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اس��تان بیست و هشتمین استانی است که خانه معدن در ان تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تاثیر واگذاری محدوده های مزایده ای به سرمایه گذاران واقعی‬ ‫سرمایه گذاران واقعی در بخش معدن چه کسانی هستند؟‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫ابراهیم جمیلی‬ ‫باید تالش‬ ‫کرد تا صنایع‬ ‫فراوری در کنار‬ ‫معادن احداث‬ ‫شوند تا ضمن‬ ‫جلوگیری از‬ ‫خام فروشی‪،‬‬ ‫زمینه برای‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫فراهم شود‬ ‫چندی پی��ش نامه ای از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره تفویض اختیار به واحدهای‬ ‫اجرایی در اس��تان ها ابالغ شد که یکی از بندهای‬ ‫ان درب��اره واگ��ذاری محدوده ه��ای مزایده ای به‬ ‫سرمایه گذاران واقعی در چارچوب مزایده محدود‬ ‫بود ‪ .‬به ای��ن ترتیب افرادی ک��ه متقاضی احداث‬ ‫واحده��ای ف��راوری و چرخ��ه صنعتی هس��تند‬ ‫می توانن��د ب��رای در اختیار گرفتن ای��ن واحدها‬ ‫اق��دام کنند ‪ .‬این موضوع را می توان به عنوان یک‬ ‫عملک��رد مثبت از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت چرا که اجرای این حکم می تواند‬ ‫تجارت دانس�� ‬ ‫زنجیره تولی��د و ایجاد ارزش افزوده را کامل کرده‬ ‫و ع�لاوه بر بهره برداری مفی��د از این محدوده ها‪،‬‬ ‫نیاز کشور به محصوالت معدنی را تامین کند ‪ .‬اما‬ ‫انچه از س��وی کارشناسان معدنی مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که برای واگذاری این محدوده ها تنها‬ ‫سرمایه و منابع مالی مالک نباشد و سرمایه دار از‬ ‫دانش و تخصص فنی نیز برخوردار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های کاذب مواد معدنی‬ ‫محمد حسین بصیری‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫واقعی کسی‬ ‫است که عالوه‬ ‫بر داشتن تمکن‬ ‫مالی‪ ،‬امتیازات‬ ‫فنی الزم را‬ ‫داشته باشد‬ ‫به گفته کارشناس��ان قرار گرفتن محدوده های‬ ‫معدن��ی در اختی��ار افراد غیرمتخص��ص و نااگاه‬ ‫مش��کالت بس��یاری به هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬‬ ‫افزای��ش قیمت مواد معدن��ی و ایجاد قیمت های‬ ‫کاذب نه تنها برای صاحبان معادن سوداور نبوده‬ ‫و بعد از مدتی فعالیت معدن را از توجیه اقتصادی‬ ‫می اندازد‪ ،‬بلکه در کنار ان مصرف کنندگان مواد‬ ‫معدنی نی��ز برای تامین نیاز خود دچار مش��کل‬ ‫خواهن��د ش��د ‪ .‬در ای��ن می��ان انتخاب درس��ت‬ ‫سرمایه گذار برای واگذاری محدوده های مزایده ای‬ ‫و تش��خیص درس��ت انها‪ ،‬منجر به کامل ش��دن‬ ‫زنجیره ارزش خواهد شد‪ .‬‬ ‫رییس خان��ه اقتصاد ای��ران و فع��ال در حوزه‬ ‫معدن درب��اره واگذاری محدوده ه��ای مزایده ای‬ ‫به س��رمایه گذاران واقعی و تاثی��ر اجرایی کردن‬ ‫ان در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی به‬ ‫گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت محص��والت معدنی فراوری‬ ‫شده در اختیار داشته باشیم باید معادن نیز دارای‬ ‫واحدهای فراوری باش��ند ‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تعداد زیادی از کارخانه های فراوری مواد معدنی‪،‬‬ ‫معدن در اختیار ندارند‪ ،‬از این رو برای تامین نیاز‬ ‫خود با مش��کالت بس��یاری مواجه می ش��وند ‪ .‬در‬ ‫حالی که تعداد زیادی از محدوده های اکتشافی یا‬ ‫متروک در اختیار برخی افراد است که نه مناطق‬ ‫را ازاد کرده و نه س��رمایه گذاری اصولی روی این‬ ‫محدوده ها انج��ام می دهند ‪ .‬از طرفی اس��تخراج‬ ‫مناسبی از این معادن انجام نمی دهند و در نتیجه‬ ‫این ذخایر ارزشمند بدون استفاده باقی می ماند‪ .‬‬ ‫ابراهیم جمیل��ی در ادامه با بیان اینکه تصمیم‬ ‫اتخاذ ش��ده درباره محدوده های معدنی از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یکی از مهم ترین‬ ‫تصمیم ه��ای اخذ ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه بای��د نظ��ارت کافی ب��رای واگذاری‬ ‫محدوده ه��ای معدنی ب��ه س��رمایه گذاران واقعی‬ ‫وجود داشته باش د زیرا اجرای این برنامه می تواند‬ ‫راهگش��ای مش��کالت واحدهای فراوری ش��ود‪ .‬‬ ‫بنابرای��ن باید ت�لاش کرد تا صنایع ف��راوری در‬ ‫کنار معادن احداث ش��وند ت��ا ضمن جلوگیری از‬ ‫خام فروشی‪ ،‬زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم شود‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری کرد که اس��تان ها از این‬ ‫تصمیم حمایت کرده و ان را عملیاتی کنند‪ .‬‬ ‫رییس خانه اقتصاد ایران درباره مشکالت بخش‬ ‫فراوری اظهار کرد‪ :‬مش��کالت ای��ن حوزه کمبود‬ ‫مواد معدنی است و این در حالی است که برخی از‬ ‫مناطق اکتشافی و متروک در اختیار افرادی قرار‬ ‫دارد که حاضر نیستند براساس فرمول بین المللی‬ ‫محص��والت خود را به فروش برس��انند ‪ .‬در نتیجه‬ ‫مواد معدنی قیمت کاذب پیدا کرده و این موضوع‬ ‫به ضرر خریدار است و برای صنایع معدنی سودی‬ ‫دومین الماس بزرگ جهان کشف شد‬ ‫ش��رکت معدنی «ل��وکارا دایاموند» از کش��ف دومین‬ ‫الم��اس بزرگ جه��ان در یکی از معادن این ش��رکت در‬ ‫بوتسوانا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این سنگ قیمتی ‪ 1111‬قیراطی از‬ ‫معدن کارووی واقع در ‪ 500‬کیلومتری ش��مال گابورون‪،‬‬ ‫پایتخت بوتس��وانا اس��تخراج ش��د و بزرگتری��ن الماس‬ ‫کشف ش��ده در بوتس��وانا و همچنین بزرگترین الماس��ی‬ ‫به ش��مار می رود که در بیش از یک قرن گذش��ته کشف‬ ‫ش��ده است‪ .‬بزرگترین س��نگ قیمتی کشف شده الماس‬ ‫‪ 3106‬قیراطی کولینان اس��ت که در س��ال ‪1905‬م در‬ ‫افریقای جنوبی کش��ف شد و به ‪ 9‬قطعه جدا برش یافت‬ ‫که بس��یاری از انها در جواهرات سلطنتی انگلیس به کار‬ ‫رفته اند‪.‬‬ ‫ویلیام لمب‪ ،‬مدیرعامل شرکت کانادایی لوکارا دایاموند‬ ‫در این باره گفت‪ :‬کش��ف س��نگ قیمت��ی بزرگتر از هزار‬ ‫قیراط در بیش از یک قرن گذش��ته نمی تواند دس��ت کم‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬دو سنگ الماس س��فید دیگر به وزن ‪813‬‬ ‫و ‪ 374‬قیراط هم در معدن کارووی استخراج شده اند‪.‬‬ ‫الماس بزرگ هنوز قیمت گذاری نش��ده اما خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه به نقل از یک تحلیلگر کاال و معدنکاری نوشت‪:‬‬ ‫«این الماس به احتمال بسیار گران قیمت خواهد بود‪».‬‬ ‫ی��ک الم��اس ‪ 100‬قیراطی که در ماه اوریل از س��وی‬ ‫حراجی ساتبی در نیویورک عرضه شد‪22/1 ،‬میلیون دالر‬ ‫به فروش رفت‪ .‬این س��نگ در افریقای جنوبی استخراج‬ ‫شده بود و بیش از یک سال زمان برده بود تا مرحله تراش‬ ‫و صیقل ان کامل ش��ود‪ .‬به دنبال انتشار خبر کشف این‬ ‫الماس‪ ،‬ارزش سهام لوکارا در معامالت روز پنجشنبه بازار‬ ‫تورنتو ‪ 28‬درصد صعود کرد‪.‬‬ ‫بوتس��وانا بزرگترین تولیدکننده الماس جهان به شمار‬ ‫می رود و تج��ارت الماس این کش��ور افریقایی را به یک‬ ‫کشور صاحب درامد متوسط تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫نخواهد داش��ت ‪ .‬در این میان افزایش قیمت مواد‬ ‫معدنی موجب می ش��ود تا ادام��ه فعالیت معدن‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته باشد‪ .‬وی بر این باور است‬ ‫که با متوقف شدن فعالیت معدن‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫حقوق دولتی وجود ندارد و مصرف کنندگان مواد‬ ‫معدنی امکان تامین نیاز خود را نخواهند داش��ت‪ .‬‬ ‫اما ب��ا اجرای این حکم عالوه ب��ر تکمیل زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬ش��اهد بهبود فعالی��ت در ‪۲‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی خواهیم بود‪ .‬‬ ‫‹ ‹سرمایه و دانش در کنار یکدیگر‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان تفوی��ض اختی��ار به‬ ‫واحده��ای اجرایی در اس��تان ها‪ ،‬روند فعالیت در‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدنی را تس��هیل می کند‪ .‬‬ ‫اما اینکه س��رمایه گذار واقعی چه کسی بوده و از‬ ‫چه ویژگی هایی برخوردار اس��ت سوالی است که‬ ‫برخی از کارشناس��ان و فعاالن ح��وزه معدن در‬ ‫پاسخ به ان نظرات به طور تقریبی یکسانی دارند‪ .‬‬ ‫در اختیار داش��تن س��رمایه و منابع مالی در کنار‬ ‫دان��ش و توانمندی در حوزه مع��دن و صنایع ان‬ ‫از جمله موارد مهمی اس��ت که باید مد نظر قرار‬ ‫گیرد ‪ .‬زیرا در غیراین صورت محدوده های معدنی‬ ‫به دس��ت افراد غیرمتخص��ص افتاده و اس��تفاده‬ ‫سودمندی از انها نخواهد شد‪ .‬عضو کمیته معدن‬ ‫س��ازمان ملل متحد در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫تفوی��ض اختیارات وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره اینکه واگ��ذاری محدوده های مزایده ای به‬ ‫سرمایه گذاران واقعی در چارچوب مزایده محدود‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذشته به جای‬ ‫تفوی��ض اختی��ار‪ ،‬تم��ام امور در بخ��ش مرکزی‬ ‫متمرکز ش��ده بود و متقاضیان ب��رای انجام امور‬ ‫مربوط به معدن و صنایع وابس��ته به ان باید برای‬ ‫کوچکترین کار خود به تهران مراجعه می کردند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بصی��ری با بی��ان اینکه تفویض‬ ‫اختیار در نفس خود امری مثبت اس��ت در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬برای اجرایی ش��دن این موضوع باید موارد‬ ‫مهم دیگری از جمله شرایط و میزان سطح دانش‬ ‫و توانمندی فنی متقاضی مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫و تنها در اختیار داشتن منابع مالی مالک انتخاب‬ ‫نباش��د ‪ .‬در این صورت باز ه��م بخش متخصص‬ ‫و معدن��ی مغفول می ماند؛ اگ��ر مالک اصلی تنها‬ ‫س��رمایه باشد و سرمایه در اولویت قرار گیرد جفا‬ ‫به بخش معدن بوده و مهندس��ان معدن به ویژه‬ ‫ان دس��ته از فارغ التحصیالن رش��ته های معدنی‬ ‫نیازمن��د اش��تغال و افراد خبره در ح��وزه معدن‬ ‫فرام��وش می ش��وند ‪ .‬وی در ادام��ه گفت‪ :‬برخی‬ ‫از محدوده ه��ای معدنی س��ال های بس��یاری در‬ ‫اختیار برخی س��ازمان ها به ش��کل غیرفعال قرار‬ ‫دارد و فعالیت��ی روی ان انج��ام نمی ش��و د اما با‬ ‫اجرایی ش��دن این حکم‪ ،‬احتم��اال اتفاقات خوبی‬ ‫برای فعال س��ازی این محدوده ها به دست افراد و‬ ‫بخش های متخصص رقم خواهد خورد ‪ .‬این استاد‬ ‫دانش��گاه معتقد است باید واگذاری محدوده ها به‬ ‫شکل حساب ش��ده انجام شود ‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫در ایین نامه اجرایی‪ ،‬سرمایه گذار واقعی به کسی‬ ‫اطالق ش��ود که عالوه بر داش��تن تمک��ن مالی‪،‬‬ ‫امتیازات فنی الزم را داشته باشد‪ .‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بصی��ری مالکی��ت معدن از س��وی‬ ‫ش��رکت های غیرتخصصی در حوزه معدن هشدار‬ ‫و خطری اس��ت ک��ه باید از بخ��ش تخصصی به‬ ‫صاحبان پول و سرمایه منتقل می شود ‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال برخ��ی از مع��ادن بزرگ کش��ور همچون‬ ‫کرومیت به دلیل بدهی‪ ،‬به برخی از سازمان های‬ ‫غیرمرتبط با فعالیت معدنی واگذار شده و انها نیز‬ ‫به دلیل نداش��تن اگاه��ی و دانش فنی‪ ،‬از معادن‬ ‫بهره برداری نادرستی دارند و اگر این روند اصالح‬ ‫نشود در اینده شاهد خواهیم بود که این معادن از‬ ‫بین خواهند رفت و ذخیره ای از انها باقی نخواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ 1100‬زن در معادن کشور‬ ‫مدیر امور اس��تان های خان��ه معدن ای��ران از فعالیت‬ ‫‪ 1100‬زن در معادن سطح کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در چهارمحال و بختی��اری‪ ،‬عارف‬ ‫حام��دی در گردهمایی معدنداران اس��تان و نخس��تین‬ ‫انتخاب��ات هیات موس��س و هی��ان مدی��ره خانه معدن‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اس��تان بیس��ت و‬ ‫هشتمین اس��تانی اس��ت که خانه معدن در ان تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت قوی این استان در حوزه معدن‬ ‫افزود‪ :‬این اس��تان نیازمند کار سیس��تماتیک و اکتشافی‬ ‫اس��ت که امیدواریم با تشکیل خانه معدن استان در این‬ ‫زمینه فعالیت بیش��تری را شاهد باشیم‪ .‬حامدی بررسی‬ ‫طرح ه��ای بهره برداری و اکتش��اف ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫متقاضی��ان را از وظایف خانه مع��دن عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫خانه معدن تش��کلی ق��وی و مدافع حق��وق بهره برداران‬ ‫معادن کش��ور اس��ت و ب��ا تش��کیل نمایندگی های این‬ ‫تشکل در استان ها بهره برداران مسائل و مشکالت خود را‬ ‫راحت تر پیگیری خواهند کرد و به نوعی تسهیل در امور‬ ‫معدنی کشور شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی از برگزاری دوره های اموزش��ی ب��رای بهره برداران‬ ‫و دارندگان پروانه اکتش��اف به منظور اش��نایی بیشتر با‬ ‫قوانین معدنی در اینده ای نزدیک خبر داد و خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم با رف��ع تحریم ها و پای��ان یافتن برجام‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی کش��ور به وی��ژه در بخش معدن‬ ‫بیشتر شده و شاهد پیش��رفت چشمگیری در این حوزه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ه ت�لاش دولت در راس��تای توس��عه‬ ‫واحدهای فراوری مربوط به بخش های مختلف اش��اره و‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ 8000‬پروانه صادر شده در بخش معدن ‪1200‬‬ ‫پروان��ه مختص بانوان اس��ت و از ‪ 84‬هزار ش��اغل بخش‬ ‫معدن نیز ‪ 1100‬نفر خانم هستند‪.‬‬ ‫رونالدو و خودروهای رایگانش!‬ ‫بررس��ی خودروه��ای کریس رونالدو نش��ان می دهد که هرچند ماه یکبار ش��اهد‬ ‫خودرویی جدید هستیم که او بر ان سوار شده است‪ .‬خبرسازترین خودرو‪ ،‬ائودی ‪8‬‬ ‫ل بوده است که خیلی‬ ‫کواترو بود که چند ماهی در اختیار بازیکن مشهور دنیای فوتبا ‬ ‫زود ش��اهد تعویض ان با یک مرسدس بنز ‪S‬کالس کوپه بودیم‪ .‬شاسی بلند سنگین‬ ‫وزن ‪ 2/2‬تنی لندروور اخرین خودرو رونالدو است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود اعالم کرد‬ ‫احتمال فراخوان ‪ 90‬میلیون خودرو به دلیل نقص ایربگ‬ ‫گروه خودرو‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ خودروهای بعدی رضوانی‬ ‫هیوالهای اینده‬ ‫رضوان��ی روی ی��ک کوپ��ه و یک ‪ SUV‬وحش��ی کار‬ ‫می کن��د‪ .‬با وجود ش��ک و تردیدهای ابتدایی در ش��روع‬ ‫کار رضوان��ی برای تحقق ایده های��ش‪ ،‬اکنون خودروهای‬ ‫تولیدی او توانسته اند روانه بازار شده و برای خود شهرتی‬ ‫دست و پا کنند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری خودرو‪ ،‬شروع کار رضوانی با‬ ‫ف بود‪ .‬محصولی‬ ‫محصول ‪ Beast‬با طراحی سمیر سادیخ ‬ ‫که روی پلتفرم اریل اتم قرار می گرفت‪ .‬محصوالت بعدی‬ ‫فردیس رضوانی و ش��رکت او یعنی رضوانی موتورز نیز بر‬ ‫اساس همین خودرو روانه بازار شدند‪ .‬او اکنون محصولی‬ ‫اسپیدستر با موتور ‪2/4‬لیتری توربوی هوندا دارد که ‪۵۰۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت داش��ته و شتاب صفر تا صد ان به ‪7/2‬‬ ‫ثانیه می رسد که در حد هایپرکارها است‪.‬‬ ‫ابرخودروی هیبریدی می اید‬ ‫مس��ئوالن تدوی��ن و تنظی��م مق��ررات ایمنی‬ ‫خودروها در امریکا در حال بررسی و ازمایش این‬ ‫موضوع هستند که ایا باید برای ‪ 70‬تا ‪ 90‬میلیون‬ ‫خ��ودروی دیگر در این کش��ور که سیس��تم های‬ ‫کیس��ه هوای ایمنی ساخت ش��رکت ژاپنی تاکاتا‬ ‫روی انها نصب شده است به دلیل احتمال بالقوه‬ ‫ایجاد خطر ب��رای رانندگان خودروه��ا‪ ،‬فراخوان‬ ‫کل��ی صادر کنند یا خی��ر‪ .‬البته این خبر هنوز به‬ ‫صورت رس��می رس��انه ای نش��ده و یکی از منابع‬ ‫اگاه و دس��ت اندرکار این موض��وع در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری رویترز راجع به ان صحبت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب در صورت اعالم نظ��ر و تایید‬ ‫مقام��ات رس��می تنظیم کننده مق��ررات ایمنی‬ ‫وس��ایل نقلیه برای صدور این فراخوان و با توجه‬ ‫ب��ه ‪ 29‬میلیون خودرویی که ت��ا امروز برای انها‬ ‫فراخوان صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬تع��داد خودروهای‬ ‫فراخوانده شده برای رفع ایراد سیستم های کیسه‬ ‫هوای ایمنی انها به یکباره ‪ 4‬برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��ا به هر ح��ال این ایراد مهم در کیس��ه های‬ ‫هوای ایمنی س��اخت ش��رکت تاکاتا که در اصل‬ ‫مربوط به تجهیزات دمنده هوا در سیس��تم های‬ ‫اش��اره شده اس��ت باید بدون تردید برطرف شود‬ ‫چرا که تاکنون این مش��کل فن��ی تنها در امریکا‬ ‫منجر به مرگ ‪ 9‬نفر شده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر تا انج��ا که بررس��ی مدارک‬ ‫موجود در ش��رکت تاکاتا به وسیله رویترز نشان‬ ‫می دهد و ‪ 2‬تن از مدیران پیش��ین تاکاتا نیز ان‬ ‫را تایی��د کرده اند‪ ،‬در مجموع تع��دادی افزون بر‬ ‫‪ 120‬میلی��ون دس��تگاه تجهیزات کیس��ه هوای‬ ‫ایمن��ی دارای دمنده پرفش��ار هوا روی وس��ایل‬ ‫نقلیه موجود در امریکا نصب شده است که تمام‬ ‫فرار سبک و بخارشدنی‬ ‫انها حاوی یک نوع ماده ّ‬ ‫ش��یمیایی ـ نیترات امونی��وم ـ هس��تند که در‬ ‫بخ��ش تجهیزات دمنده هوا به کار رفته اس��ت و‬ ‫خودروسازان برای رفع ایراد و اصالح انها فراخوان‬ ‫صادر کرده اند‪ ،‬اما درباره تعداد کل این دستگاه ها‬ ‫هنوز گزارشی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ژاپنی عرضه کننده دستگاه های کیسه‬ ‫هوای ایمنی تاکاتا که از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫این قبیل تجهیزات در سراس��ر جهان به ش��مار‬ ‫می رود اعالم کرده اس��ت که بعضی از تجهیزات‬ ‫دمنده پرفشار هوا در دستگاه های ایربگ تولیدی‬ ‫این شرکت ممکن است دچار شکستگی و پارگی‬ ‫و در نهایت‪ ،‬انفجار توام با ازاد شدن نیروی بسیار‬ ‫زیاد ش��ده و این انفجار منجر به پاش��یده شدن‬ ‫حج��م انبوهی از براده و خرده ریزهای فلزی روی‬ ‫سرنشینان وسایل نقلیه می شود‪.‬‬ ‫تعداد دقیق خودروهایی که تا امروز تحت تاثیر‬ ‫ای��ن اتفاق قرار گرفته و کیس��ه های هوای ایمنی‬ ‫انها منفجر ش��ده‪ ،‬نامعلوم اس��ت زیرا بسیاری از‬ ‫این خودروها به بیش از یک سیستم کیسه هوای‬ ‫ایمنی مجهز هس��تند و همه این دستگاه ها نیز به‬ ‫وس��یله یک تولیدکننده ـ مانند تاکاتا ـ س��اخته‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫پیش از فراخوان های اخیر که به دلیل معیوب‬ ‫بودن تجهیزات دمنده پرفشار هوا در سیستم های‬ ‫کیس��ه هوای ایمنی برای ‪ 5‬میلیون و ‪ 400‬هزار‬ ‫خودرو صادر شده است‪ ،‬قانون گذاران فدرال اعالم‬ ‫کرده بودند که از س��ال ‪ 2004‬میالدی تاکنون‪،‬‬ ‫برای ‪ 24‬میلیون دستگاه از این تجهیزات ایمنی‬ ‫معیوب ساخت شرکت تاکاتا که روی ‪ 19‬میلیون‬ ‫دس��تگاه انواع خ��ودرو در امریکا نص��ب و به کار‬ ‫گرفته شده‪ ،‬فراخوان صادر کرده اند‪.‬‬ ‫مدیران پیش��ین تاکاتا در گفت وگ��و با رویترز‬ ‫تصریح کردند که در س��ال های گذش��ته درباره‬ ‫ای��ن نقص مهم و ایراد دیرینه و مزمن در کیفیت‬ ‫سیس��تم های ایربگ تاکاتا ک��ه محصول تولیدی‬ ‫کارخانه این ش��رکت در امریکای ش��مالی است‪،‬‬ ‫تذک��ر داده و به طور رس��می اعالم ک��رده بودند‪.‬‬ ‫ن نتیجه ارزیابی کارشناس��ی‬ ‫ب��ه گفته این مدیرا ‬ ‫انها حداقل در یک دو جین از ایمیل ها و مدارک‬ ‫مستند در این شرکت موجود است که تاریخ انها‬ ‫به سال ‪ 2001‬میالدی بازمی گردد‪.‬‬ ‫این دو مدیر پیش��ین تاکاتا اما در عین حال با‬ ‫توجه به دالیلی که پیشتر اشاره شد‪ ،‬تاکید کردند‬ ‫امکان بررسی و شناس��ایی دقیق ایربگ هایی که‬ ‫احتمال معی��وب بودن و ایجاد خطر انها می رفت‬ ‫را در می��ان ده ه��ا میلیون ایربگ تولیدش��ده در‬ ‫کارخانه بس��یار دش��وار می کند‪ .‬یک��ی از این دو‬ ‫نف��ر که اطالعاتی دقیق و بی واس��طه از تاریخچه‬ ‫مش��کالت خطوط تولی��د تاکاتا دارد‪ ،‬به روش��نی‬ ‫می گوید‪« :‬ش��ما هیچ منبع اطالعات یا راهی که‬ ‫بت��وان از طریق انها به اخب��ار و داده های موثق و‬ ‫مس��تدل درباره ایربگ های تاکاتا دسترس��ی پیدا‬ ‫کرد را نخواهید یافت‪ ».‬البته این مدیران سال های‬ ‫گذشته شرکت تاکاتا به دلیل انکه هنوز در صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اش��تغال ب��ه کار دارند هم��ه مطالب و‬ ‫اطالعات بیان ش��ده را فقط به ش��رط ناش��ناس‬ ‫ماندن‪ ،‬با خبرگزاری رویترز در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫ش��رکت تاکاتا با توجه به اخبار غیررس��می و‬ ‫مش��کالت پی درپی که گرفتارش��ان ش��ده‪ ،‬با دو‬ ‫پرس��ش بسیار مهم مواجه اس��ت‪ ،‬نخست اینکه‬ ‫ایا ممکن اس��ت ی��ک فراخوان اضافی و بس��یار‬ ‫گس��ترده را در روزه��ا (یا هفته ه��ای) اینده به‬ ‫اجرا دراورد؟ پرس��ش دیگر انکه ایا تعداد ‪ 70‬تا‬ ‫‪ 90‬میلیون سیس��تم ایربگ محصول این شرکت‬ ‫ک��ه همچنان روی میلیون ها خودرو نصب ش��ده‬ ‫اس��ت به صورت بالقوه می تواند برای رانندگان و‬ ‫سایر سرنشینان خودروهای حامل این تجهیزات‬ ‫خطرافری��ن و تهدیدکننده جان و س�لامتی انها‬ ‫باش��د؟ اما مدیران ارشد این ش��رکت تاکنون از‬ ‫اظهارنظر و پاس��خگویی درباره ای��ن چالش ها و‬ ‫پرس��ش خودداری کرده اند‪ ،‬به ه��ر حال جریان‬ ‫عظیم و س��یل مانند یک فراخوان گسترده جدید‬ ‫با این تعداد پرش��مار خودروه��ا که تخمین زده‬ ‫شده اس��ت (‪ 70‬تا ‪ 90‬میلیون دس��تگاه) عالوه‬ ‫بر اینکه میلیاردها دالر هزینه روی دس��ت تاکاتا‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ ،‬برای تعویض و جایگزین کردن‬ ‫ایربگ های معیوب و نصب نمونه سالم و جدیدتر‬ ‫ان به سال ها زمان هم نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته تاکاتا در هفته های اخیر با انتشار بیانیه ای‬ ‫رسمی اعالم کرد که با مجریان قوانین و مقررات‬ ‫و تیم ه��ای بازرس��ی دولت ف��درال و همچنین‬ ‫مشتریان حوزه خودرو همکاری کامل را به عمل‬ ‫اورده و اقدام��ات تهاجمی خود را برای پیش��برد‬ ‫اصول و الزامات مربوط به امنیت و ایمنی وسایل‬ ‫نقلیه ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��رای تایید گفته های��ش‪ ،‬توافق‬ ‫نوامبر ‪ 2015‬خود با ماموران ناظر دولتی ش��امل‬ ‫پرداخ��ت مبلغ ‪ 70‬میلی��ون دالر جریمه به اداره‬ ‫مل��ی ایمنی ترافی��ک بزرگراه��ی (‪)NHTSA‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه ارائه تعهد رس��می به منظ��ور توقف‬ ‫خط��وط تولید تجهی��زات دمنده هوای پرفش��ار‬ ‫در سیستم های کیس��ه هوای ایمنی خودروها تا‬ ‫س��ال ‪ 2018‬میالدی که در انها ماده ش��یمیایی‬ ‫نیترات امونیم به کار برده می شد را شاهد و مثال‬ ‫می اورد‪.:‬‬ ‫اما به هر صورت این اقدامات پاس��خگوی مرگ‬ ‫‪ 9‬انس��انی نخواهد ش��د که بدون دلیل و تنها به‬ ‫علت انفجار ناگهانی و شدید ایربگ اتومبیل شان‬ ‫جان خود را از دس��ت دادند که اخرین مورد ان‬ ‫در ‪ 22‬دسامبر گذشته (اوایل دی ‪ )94‬روی داد‪،‬‬ ‫هنگام��ی که جوئ��ل نایت ‪ 52‬س��اله با خودروی‬ ‫پی��ک اپ فورد رنجر م��دل ‪ 2006‬خود در جاده‬ ‫روستایی در نزدیکی خانه اش واقع در کارولینای‬ ‫جنوب��ی با ی��ک گاو بزرگ جثه تص��ادف کرد و‬ ‫بالفاصله بعد از این تصادف‪ ،‬ش��رکت تاکاتا برای‬ ‫‪ 5‬میلیون و ‪ 400‬ه��زار ایربگ دیگرش فراخوان‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫از سال ‪2004‬‬ ‫میالدی تاکنون‪،‬‬ ‫برای ‪24‬‬ ‫میلیون دستگاه‬ ‫از تجهیزات‬ ‫ایمنی معیوب‬ ‫ساخت شرکت‬ ‫تاکاتا که روی‬ ‫‪ 19‬میلیون‬ ‫دستگاه انواع‬ ‫خودرو در‬ ‫امریکا نصب و‬ ‫به کار گرفته‬ ‫شده‪ ،‬فراخوان‬ ‫صادرشده است‬ ‫خودروسازان در نمایشگاه فناوری بارسلون چه می کنند؟‬ ‫خودروس��ازان به یک منظره اش��نا در نمایش��گاه های‬ ‫فن��اوری تبدیل می ش��وند که در انها برای جذب نس��ل‬ ‫جدی��د از مصرف کنن��دگان به نمای��ش مدل های جدید‬ ‫می پردازند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در نمایشگاه امسال «کنگره جهانی‬ ‫موبایل» در بارس��لون اس��پانیا ش��رکت فورد موتور یک‬ ‫خ��ودروی جدید ب��رای اروپا و همچنین فن��اوری داخل‬ ‫خودرو را رونمایی خواهد کرد‪ .‬‬ ‫ولوو هم یک خ��ودروی بدون کلید را نمایش می دهد‪ .‬‬ ‫لویی��س همیلت��ون‪ ،‬راننده فرم��ول یک مرس��دس بنز‬ ‫به همراه رییس ش��رکت تراشه س��ازی کوال��کام در این‬ ‫نمایشگاه حاضر خواهند بود‪ .‬‬ ‫خودروس��ازان برای جذب نسل جدید مصرف کنندگان‬ ‫ک��ه ب��ه جدید ترین مدل گوش��ی اپ��ل بیش��تر از مدل‬ ‫بازطراح��ی ش��ده موس��تانگ اهمیت می دهن��د‪ ،‬تالش‬ ‫می کنند دانش فناوری خود را باالتر برده و وجهه خود را‬ ‫به عنوان تولیدکنندگان مدرن بهبود بخشند‪ .‬‬ ‫تالش ب��رای جذب خریداران جوان ت��ر در حالی اتفاق‬ ‫می افت��د که کندی اقتصاد چین‪ ،‬رقابت از س��وی تس�لا‬ ‫موتور ‪ -‬که بروز رس��انی نرم اف��زاری اتوماتیک را به مرکز‬ ‫فرمان خودرو ارسال می کند ‪ -‬و رونق در خدمات اشتراک‬ ‫خودرو مانند «اوبر» بسیاری از شرکت های خودروسازی‬ ‫را نسبت به دورنمای رشد نگران کرده است ‪ .‬از این رو این‬ ‫شرکت ها مشتاق هستند محصوالت و خدمات دیجیتالی‬ ‫جدیدی را بیازمایند‪ .‬‬ ‫به گفته تحلیلگران ش��رکت پرایس واتر هاوس کوپرز‪،‬‬ ‫خودروس��ازان فرصت بس��یار محدودی برای جذب نسل‬ ‫جوان تر دارند‪ .‬‬ ‫براس��اس گ��زارش موسس��ه تحقیقات��ی «ای اچ اس‬ ‫اتوموتیو» ‪ ۳۴۵‬میلیون خودرو در سراس��ر جهان تا سال‬ ‫‪۲۰۲۲‬م به اینترنت متصل خواهند شد که حدود ‪ 4‬برابر‬ ‫بیش��تر از سال گذشته است ‪ .‬در ‪ 6‬سال اینده ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫از خودروهایی که در سراسر جهان به فروش می روند‪ ،‬به‬ ‫اینترنت متصل می ش��وند که باالتر از ‪ ۳۰‬درصد در سال‬ ‫گذشته خواهند بود‪ .‬‬ ‫براس��اس گزارش ش��رکت های مخابرات��ی ‪ AT&T‬و‬ ‫اریس��کون ای��ن روند ب��ا تقاضای مصرف کنن��ده هدایت‬ ‫می ش��ود؛ از هر ‪ 4‬مصرف کننده ‪ 3‬نف��ر اظهار کرده اند که‬ ‫در خرید خودروی بعدی شان خدمات خودروی متصل به‬ ‫اینترنت گزینه مهمی برای انها خواهد بود‪ .‬‬ ‫ریسکی که خودروس��ازان را تهدید می کند‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه اپل‪ ،‬گ��وگل و مایکروس��افت با سیس��تم های عامل‬ ‫و برنامه های��ی که م��ردم با انها اش��نایی دارند‪ ،‬خدمات‬ ‫خودروهای متصل به اینترنت را در سیطره خود خواهند‬ ‫گرف��ت ‪ .‬گ��وگل ب��ا «اندروید ات��و» و اپل ب��ا «کار پلی»‬ ‫درحال حاض��ر سیس��تم های اطالعات س��رگرمی داخل‬ ‫خودرو را عرضه می کنند‪ .‬‬ ‫به گفته تیلو کاسلوفس��کی‪ ،‬مدیر تحقیقات خودرو در‬ ‫شرکت گارتنر‪ ،‬خودروسازان برای دفع این تهدید در ‪۲۴‬‬ ‫ماه اینده تصمیمات جدیدی خواهند گرفت و پیمان های‬ ‫هم��کاری جدی��دی خواهند بس��ت و هزین��ه در بخش‬ ‫تحقیقات و توسعه را افزایش می دهند ‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬جنرال موت��ورز خودروی‬ ‫برق��ی «ش��ورولت بول��ت» را در نمایش��گاه محصوالت‬ ‫الکترونیکی مصرفی (‪ )CES‬الس وگاس در ژانویه معرفی‬ ‫ک��رد و این خ��ودرو را ماه بع��د به نمایش��گاه خودروی‬ ‫دیترویت برد‪ .‬‬ ‫چنین اقداماتی برای های الی��ت امکانات نرم افزاری و‬ ‫اینترنتی خودروهاست که نمایشگرهای لمسی داشبورد‬ ‫دارن��د و حت��ی فراتر از سیس��تم های اینده گ��را حرکت‬ ‫خودروساز خاصی در بریتانیا به نام ارش با جدیدترین‬ ‫مدل خود یعنی ابرخودروی هیبریدی ‪ AF 10‬که قدرت‬ ‫‪ 2080‬اسب بخاری تولید کرده و دارای شتاب صفر تا صد‬ ‫‪ 2/8‬ثانیه است‪ ،‬به نمایشگاه خودروی ژنو ‪ 2016‬می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬این خودروس��از همچنین ادعا‬ ‫می کند خودروی جدیدش دارای بیش��ینه س��رعت ‪323‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫این خودرو از موتور سوپرشارژ ‪ 6/2‬لیتری ‪ V 8‬با قدرت‬ ‫‪ 900‬اس��ب بخ��ار و ‪ 4‬موتور برقی با ق��درت کلی ‪1180‬‬ ‫اسب بخاری بهره می برد‪ .‬گشتاور کلی این خودرو ‪1682‬‬ ‫فوت پوند اس��ت و این ابرخودروی هیبریدی به طور کلی‬ ‫از ‪ 5‬جعب��ه دنده بهره می برد و هر یک از موتورهای برقی‬ ‫دارای یک نس��خه دو سرعته هستند‪ .‬مشتریان می توانند‬ ‫گیربکس دس��تی ‪ 6‬سرعته یا اتوماتیک را برای موتور‪V 8‬‬ ‫این خودرو سفارش دهند‪.‬‬ ‫ فناوری کاهش اثرات چاله‬ ‫در فورد فیوژن‬ ‫به نظر می رس��د خری��داران فورد فیوژن‪ V ۶‬اس��پرت‬ ‫دیگ��ر نباید نگران چاله های موجود در س��طح خیابان ها‬ ‫باش��ند‪ ،‬چرا که این کمپانی از ارائه یک فناوری «کاهش‬ ‫اث��رات چاله» در این مدل خبر داده اس��ت‪ .‬از انجایی که‬ ‫فورد ‪ V 6‬اس��پرت نخس��تین مدلی از فورد اس��ت که با‬ ‫سیس��تم کنترل دامپینگ پیوس��ته به صورت استاندارد‬ ‫همراه است‪ ،‬مهندسان این کمپانی تصمیم گرفته اند این‬ ‫فناوری را برای خنثی کردن ناهمواری های پردس��ت انداز ‬ ‫مانند جاده های ایالت میشیگان اماده کنند‪ .‬این سیستم‬ ‫با تحلیل س��یگنال های ‪ ۱۲‬حسگر مختلف‪ ،‬دامپرها را در‬ ‫هر ‪ ۲‬میلی ثانیه تنظیم می کند‪.‬‬ ‫وقتی لبه یک چاله تش��خیص داده می شود‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫داخلی خودرو نس��بت به این ش��رایط اگاه می ش��ود و‬ ‫دامپرها را در سخت ترین حالت تنظیم می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫چرخ ها چندان در چاله فرو نخواهند رفت؛ چیزی که به‬ ‫می��زان زیادی اثر برخورد با یک چاله را کاهش می دهد‬ ‫و به احتمال زیاد از میزان استهالک خودرو‪ ،‬تایر و چرخ‬ ‫خواهد کاست‪ .‬همچنین این اطالعات به سیستم تعلیق‬ ‫عقب مخابره می شود تا این سیستم برای چاله امادگی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در حالی که چاله ها به طور معمول یکی‬ ‫از مش��کالت نواحی ب��ا چرخه طوالن��ی انجماد و ذوب‬ ‫هس��تند‪ ،‬به گفت��ه انجمن اتومبیل امری��کا (‪،)AAA‬‬ ‫به طور تقریبی هزینه ای معادل ‪۳‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫برای رانندگان در امریکا ایج��اد می کنند‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫ای��ن هزینه را جزئی تر بیان کنی��م‪ ،‬رانندگان امریکایی‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالر ب��رای تعمیر ناش��ی از خراب��ی در اثر عبور از‬ ‫چاله ها پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫ ابر خودروی جدید‬ ‫در ژنو‬ ‫می کنند ‪ .‬خودروس��ازان المانی ب ام و‪ ،‬ائودی و دایملر در‬ ‫واکنش به مبارزه طلبی گوگل و اپل‪ ،‬س��ال گذشته برای‬ ‫خری��د خدمات نقش��ه ‪ HERE‬نوکیا ب��ا یکدیگر متحد‬ ‫شدند‪ .‬‬ ‫سیستم «ای درایو» ب ام و برنامه ‪ ،‬رادیو و امکان ناوبری‬ ‫را در داش��بورد فراهم می کند و برای فراهم کردن تجربه‬ ‫مش��ابه تلفن های هوشمند‪ ،‬شمار دگمه ها را کاهش داده‬ ‫اس��ت ‪ .‬خودروی مفهومی ‪ Mission E‬پورشه که سال‬ ‫گذش��ته رونمایی ش��د‪ ،‬دارای امکانات کنترل با اشاره و‬ ‫ردیابی حرکت چشم است‪ .‬‬ ‫نمایش��گاه مش��هور ژنو هفته اینده برگزار می ش��ود و‬ ‫حتی خودروس��ازان عجیب و غریب��ی مانند ‪Apollon‬‬ ‫نیز در ان ش��رکت می کنند‪ .‬به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت به تازگی تیزر تصویری جدیدی را منتش��ر کرده‬ ‫و تصمی��م دارد یکم م��ارس ان را در جریان نمایش��گاه‬ ‫اتومبی��ل ژن��و معرفی کند‪ .‬گفته می ش��ود ای��ن خودرو‬ ‫س��ریع ترین خودروی جاده ای جهان خواهد بود‪ .‬البته با‬ ‫توجه به حضور نام هایی همچون ویرون سوپر اسپرت در‬ ‫نمایش��گاه ژنو چنین ادعایی توسط ‪ Apollon‬می تواند‬ ‫بس��یار جاه طلبانه به نظر برس��د‪ .‬درحال حاضر اطالعات‬ ‫ت اما با‬ ‫بس��یار اندکی درباره این خودرو در دس��ترس اس ‬ ‫نگاهی به تصاویر و تیزرهایش می تواند متوجه حجم باالی‬ ‫اس��تفاده از الیاف کربنی در ان‪ ،‬در قسمت ورودی هوا و‬ ‫شیشه جلویی کشیده اش شد‪ .‬این خودروی اسپرت دارای‬ ‫وزن بس��یار کمی خواهد ب��ود و می توان ان را تا حدودی‬ ‫به عن��وان جایگزین ‪ Gumpert‬که س��اخته های همین‬ ‫شرکت است‪ ،‬دانست‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کاهش پرونده های زمین خواری‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫درخواست کارشناسان از نمایندگان مجلس دهم‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قوانین ساخت وساز محکم کاری می خواهد‬ ‫پیش پرداخت ‪۵۰‬میلیون‬ ‫دالری برای ایرباس ها‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫در ام��ور بین الملل ب��ا اعالم اینکه‬ ‫پیش پرداخ��ت ایران ب��رای ‪۱۱۸‬‬ ‫ایرباس ‪۵۰‬میلیون دالر اس��ت‪ ،‬از‬ ‫اغاز مذاکره با بوئینگ برای خرید‬ ‫هواپیما خب��ر داد و گفت‪ :‬مذاکره‬ ‫ب��رای امض��ای ق��رارداد نهایی با‬ ‫ایرباس نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫مقرر ش��د ‪ 20‬روز پس از امض��ای تفاهمنامه خرید ‪118‬‬ ‫ایرباس‪ ،‬مذاکرات برای عقد قرارداد نهایی اغاز ش��ود که‬ ‫این کار انجام ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکنون در مرحله‬ ‫مذاکرات قراردادی هس��تیم و باید پیش پرداخت های این‬ ‫ایرباس ها اماده شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این مرحله متن قرارداد نهایی‬ ‫ن طرف مقابل باید ضمانتنامه ها‬ ‫می شود‪ ،‬افزود ‪ :‬عالوه بر ای ‬ ‫را صادر کند‪ .‬فخریه کاشان تاکید کرد‪ :‬حدود ‪ 50‬میلیون‬ ‫دالر رقم پیش پرداخت به ش��رکت ایرباس اس��ت که این‬ ‫کار را در مقاب��ل ضمانتنامه انج��ام می دهیم تا اگر مجوز‬ ‫صادرات نگیرند‪ ،‬این پول به ما بر گردد‪ .‬وی یاداوری کرد‪:‬‬ ‫ایرباس مجوز صادرات اولیه را گرفته اس��ت اما وقتی کار‬ ‫تمام می ش��ود بای��د امریکا قراردادهای نهای��ی را تایید و‬ ‫اجازه نهایی را صادر کند‪ .‬وی با اشاره به پیشنهاد مذاکره‬ ‫با ایران از س��وی بوئینگ گفت‪ :‬خرید هواپیما از بوئینگ‬ ‫به صورت اجاره ب ه شرط تملیک و بدون تضمین از سوی‬ ‫دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مردم خواهان افزایش‬ ‫جرایم رانندگی هستند‬ ‫ریی��س پلی��س راهنمای��ی و‬ ‫رانندگ��ی ناجا ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫مردم نباید هیچ نگرانی نس��بت‬ ‫به افزایش نرخ جرایم راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای پیش��گیری از وقوع‬ ‫تصادف های حادثه س��از موضوع‬ ‫افزایش نرخ جریمه مطرح ش��د چراکه افزایش جریمه‬ ‫می تواند به عنوان ابزار بازدارنده و عامل پیش��گیری از‬ ‫وقوع تصادف ها باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار تقی مهری درباره افزایش‬ ‫نرخ جرای��م رانندگی از نیمه دوم اس��فند اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش اصل جریمه به طور قطع می تواند در جلوگیری‬ ‫از به وجود امدن خس��ارت های جان��ی و مالی اثرگذار‬ ‫باش��د؛ بنابراین ایجاد نظم و انضباط در جامعه نیازمند‬ ‫قانون است‪ ،‬در واقع موضوع فرهنگ سازی و ایجاد نظم‬ ‫و امنیت در جامعه نیازمند ‪ 2‬ابزار سلبی و ایجابی است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بر اس��اس قانون مص��وب هیات‬ ‫وزیران باید تخلفات به ویژه تخلفات حادثه س��از کمتر‬ ‫ش��ود؛ باید از ابزارهای کنترلی و فناوری نوین از جمله‬ ‫دوربین ها در سطح شهر و جاده ها بیشتر استفاده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پلیس مجری قانون و مقررات اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معتقد هس��تیم نقش افزای��ش جرایم راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی بازدارندگی اس��ت؛ بازدارندگ��ی از جرایم‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی س��بب ازادی‪ ،‬ارامش و امنیت‬ ‫در رفت و امدها می ش��ود‪ ،‬ضم��ن اینکه خروجی این‬ ‫موضوع در سالمت مردم و کاهش حوادث نقش مهمی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهری درباره اعم��ال افزایش جرایم خطاب به مردم‬ ‫گفت‪ :‬م��ردم هیچ نگرانی نس��بت ب��ه افزایش جرایم‬ ‫راهنمایی و رانندگی نداش��ته باشند‪ ،‬چه بسا در برخی‬ ‫موارد در این زمینه با شهروندان صحبت کرده ایم و انها‬ ‫نیز خواهان افزایش جرایم بوده اند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف معابر بی نام تهران‬ ‫ریی��س کمیس��یون نامگذاری‬ ‫شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬تمامی‬ ‫معاب��ر بی ن��ام پایتخت در س��ال‬ ‫اینده شناس��ایی و تعیین تکلیف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مجتبی ش��اکری در گفت وگو با‬ ‫مهر درباره تعیین تکلیف ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬معب��ر بی نام پایتخت گفت‪ :‬ای��ن معابر و خیابان ها‬ ‫بی نام نیس��تند‪ ،‬بلکه مصوبه کمیس��یون نامگذاری شورا‬ ‫را ندارن��د و م��ردم محله خ��ود برای این معاب��ر نام هایی‬ ‫برگزیده ان��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا به تمام��ی مناطق ابالغ‬ ‫کرده ایم که معابری که بی نام هستند یا با عدد نامگذاری‬ ‫شده اند‪ ،‬شناسایی و به کمیسیون نامگذاری معرفی کنند‬ ‫تا نامگذاری این معابر روند قانونی خود را طی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در س��ال ‪ ۹۵‬س��امانه اطالع رس��انی‬ ‫معاب��ر ش��هری بروزرس��انی می ش��ود و ام��کان دریافت‬ ‫اخری��ن اطالع��ات از معابر ش��هر تهران وج��ود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��املو‪ ،‬معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن با اش��اره به اینکه موضوع‬ ‫زمین خواری فروکش کرده‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت کنترل ساخت وساز غیرمجاز بهتر از سال های‬ ‫پیش است‪ .‬وی با بیان اینکه ساخت وسازهای غیرمجاز در روستاها و منابع طبیعی تا حد‬ ‫زیادی کنترل ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬گزارش های مبنی بر ساخت وساز غیرمجاز و زمین خواری به‬ ‫ط ارسال شده و ادامه بررسی از سوی انها انجام می شود‪.‬‬ ‫دستگاه های مربو ‬ ‫امین الوندیان‪:‬‬ ‫انجمن مهندسان‬ ‫مشاور و ناظر‬ ‫ساختمان‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫قابل توجهی در‬ ‫زمینه اصالح‬ ‫قانون دارد‬ ‫اما هیچ گاه‬ ‫زمینه تعامل‬ ‫با نمایندگان‬ ‫فراهم‬ ‫نشده است‬ ‫ساخت و ساز و مسکن یکی از پرطرفدارترین و‬ ‫در عین حال پرمناقش��ه ترین حوزه های اقتصادی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬بس��یاری از ایرانی ها تنها با داشتن‬ ‫یک خانه مس��کونی یا چن��د متری زمین یا حتی‬ ‫با تکیه بر داش��تن پول مکفی‪ ،‬می توانند وارد این‬ ‫حوزه ش��وند‪ ،‬در حالی ک��ه متخصصان معتقدند‬ ‫همین مس��ئله‪ ،‬یک��ی از گرفتاری ه��ای مهم این‬ ‫بخش است‪ .‬انها تاکید دارند قوانین حوزه ساخت‬ ‫و ساز از انتخاب روش تا چرخه ساخت و مباحث‬ ‫نظارت��ی این حوزه‪ ،‬نیازمن��د بازنگری های قانونی‬ ‫است‪ .‬مس��ئله ای که در اس��تانه تشکیل مجلس‬ ‫دهم می تواند تلنگری ب��ه نمایندگان اینده ملت‬ ‫در مجلس باش��د تا با نگاه درس��ت به این بخش‬ ‫و استفاده از مشاوره های تخصصی‪ ،‬به درستی در‬ ‫حوزه قانون گذاری و اصالح قوانین موجود در این‬ ‫بخش ورود کنند‪.‬‬ ‫امی��ن الوندی��ان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫صنفی مهندسان مش��اور طراح و ناظر ساختمان‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه به طور‬ ‫قط��ع خالهای قانونی زیادی در حوزه مس��کن و‬ ‫ساخت وس��از کش��ور وجود دارد که نیازمند ورود‬ ‫مجلس است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم قانون ساخت و ساز‬ ‫باید بازبینی شود و هم ساختار‪ ،‬شکل‪ ،‬روند اجرا‪،‬‬ ‫نظارت و سرمایه گذاری در این حوزه‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری می کن��د که متخصص��ان حوزه‬ ‫ساخت وساز و مسکن کشور همواره پیشنهادهایی‬ ‫به نمایندگان در این زمینه ارائه کرده اند اما گوشی‬ ‫برای ش��نیدن نبوده اس��ت‪ .‬او ادام��ه می دهد‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح‬ ‫و ناظر س��اختمان پیش��نهادهای قابل توجهی در‬ ‫زمینه اصالح نوع رابطه سازنده‪ ،‬مجری و دستگاه‬ ‫نظارت در حوزه س��اخت و س��از دارد اما برای ما‬ ‫هی��چ گاه زمینه ای فراهم نش��ده تا با نماینده های‬ ‫مجلس شورای اسالمی صحبت کنیم‪.‬‬ ‫الوندیان با ی��اداوری اینکه در حال حاضر روند‬ ‫س��اخت و س��از و نظارت بر ان دارای ضعف هایی‬ ‫بوده و متولی مش��خصی نیز ندارد‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫مدت زمان س��اخت و سازها‪ ،‬نحوه دریافت هزینه‬ ‫از س��وی دس��تگاه های نظارتی و سازنده‪ ،‬تقسیم‬ ‫مس��ئولیت ها و در کل‪ ،‬چرخه س��اخت و ساز؛ از‬ ‫ص��دور پروانه ت��ا مرحله اجرا و پای��ان کا ر دارای‬ ‫نواقص زیادی اس��ت و بر همین اس��اس است که‬ ‫هیچ کس در جایگاه خود‪ ،‬مسئولیت مشکالت بعد‬ ‫از س��اخت را تقبل نمی کند و در ه��ر اتفاقی هر‬ ‫کس دیگری را متهم می کند‪ .‬ازسوی دیگر شاهد‬ ‫ایجاد برخی ش��رکت های سازنده بدون صالحیت‬ ‫هستیم‪ .‬در برخی موارد نیز مشاهده می کنیم که‬ ‫مالک به تنهایی درباره ساخت و ساز خود تصمیم‬ ‫گرفته و شیوه نامناسبی را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ناقص قانون نظام مهندسی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن صنفی مهندس��ان‬ ‫مشاور طراح و ناظر ساختمان با اشاره به تصویب‬ ‫قان��ون نظام مهندس��ی در س��ال ‪ 74‬در مجلس‪،‬‬ ‫معتقد اس��ت در ح��ال حاضر همی��ن قانون نیز‬ ‫به طور کامل پیاده نمی ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر به‬ ‫اعتق��اد او‪ ،‬این قانون نیاز به بازنگری دارد‪ .‬وی در‬ ‫این زمین��ه توضیح می دهد‪ :‬در حال حاضر قانون‬ ‫نظام مهندس��ی در ح��ال بازبینی اس��ت و حتی‬ ‫پیش نویس هایی برای ان نوش��ته شده اما از نظر‬ ‫متخصصان این حوزه‪ ،‬حتی این پیش نویس ها نیز‬ ‫دارای نقص است‪.‬‬ ‫او ی��اداوری می کند که به دلیل نبود مش��اوره‬ ‫با متخصصان این حوزه‪ ،‬چنین مش��کالتی پیش‬ ‫می اید‪ .‬الوندیان اضافه می کند‪ :‬تعامل مجلس باید‬ ‫با اصناف و بخش خصوصی حوزه مسکن و ساخت‬ ‫و س��از بیشتر و مستمر شود‪ .‬بس��یاری از افرادی‬ ‫که اکن��ون در این زمینه قانون گ��ذاری می کنند‬ ‫تخصصی در ای��ن زمینه ندارند و مش��کالتش را‬ ‫نمی دانن��د‪ ،‬بنابرای��ن ممکن اس��ت تصمیمی که‬ ‫می گیرند مشکالتی داشته باشد‪.‬‬ ‫عرضه جهانی سهام ایران ایر‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه س��هام ایران ایر‬ ‫در س��طح بین المللی عرضه می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا همکاری‬ ‫شرکت های لیزینگ کل ناوگان هوایی را نوسازی می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عباس اخوندی در مراسم پنجاه و پنجمین‬ ‫س��الگرد تاسیس هما با اشاره به اینکه در حال حاضر ‪۲۵۰‬‬ ‫هواپیم��ا داریم که ‪ ۱۵۰‬فروند از انها فعال هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بقی��ه این هواپیما باید اوراق و حذف ش��وند‪ ،‬این هواپیماها‬ ‫بخش عم��ده ای از فضای فرودگاه های ام��ام خمینی(ره) و‬ ‫مهراب��اد را ب��ه خود اختصاص دادند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫نوس��ازی ناوگان هوایی س��هم خ��ود را از زنجی��ره تجاری‬ ‫صنع��ت در جهان به دس��ت بیاوریم‪ ،‬افزود‪ :‬اس��مان ایران‬ ‫محل عبور هزاران هواپیما است در حالی که سهم اندکی به‬ ‫ایرانیان می رسد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بین‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۳‬مردم ایران ‪ ۱۲‬میلیارد دالر پول بلیت‬ ‫هواپیما به ش��رکت های خارجی دادند‪ ،‬افزود‪ :‬بازسازی هما‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین عناصر صنعت انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫اخوندی به برنامه ریزی بلندمدت ناوگان هوایی در کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با خرید هواپیماه��ای جدید از ایرباس‬ ‫ظرفیت ناوگان ‪ 1/5‬براب��ر کل صندلی های موجود افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه با این خرید ظرفیت ناوگان‬ ‫هوای��ی به ‪ 2/5‬برابر افزایش می یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این یکی از‬ ‫بزرگترین خریدهایی اس��ت که در تاریخ صنعت هوانوردی‬ ‫ایران انجام ش��ده است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی به همکاری با‬ ‫شرکت های لیزینگی برای تامین نیاز شرکت های هواپیمایی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬به این وسیله س��عی داریم هواپیما در‬ ‫اختیار تمامی شرکت های خصوصی قرار گیرد تا کل صنعت‬ ‫نوس��ازی شود‪ .‬اخوندی به ارتقای سطح مدیریت و اموزش‬ ‫شرکت هما در سطح جهانی اشاره کرد و گفت‪ :‬به دنبال این‬ ‫هستیم تا اس��تانداردهای بین المللی را در شرکت هما اجرا‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ش��رکت ایران ایر باید در سطح‬ ‫جهانی سهام داد و ستد کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید سهام شرکت‬ ‫هم��ا در بازاره��ای جهان��ی عرضه و به ص��ورت بین المللی‬ ‫خصوصی سازی ان انجام شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��اخت و ساز با تاکید بر اینکه‬ ‫مجلس بای��د در زمینه رون��ق فعالیت های حوزه‬ ‫مس��کن تالش کند‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫درامد عمده بخش زیادی از هموطنان ما در حوزه‬ ‫مس��کن اس��ت‪ ،‬بنابراین مجلس نمی تواند به این‬ ‫مس��ئله بی تفاوت باشد و باید هم در زمینه برنامه‬ ‫دولت برای مسکن و هم در بخش قوانین ساخت‬ ‫و س��ا ز ورود کند‪ .‬او تاکید می کند که روابط میان‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬اجراکننده و ناظر در حوزه ساخت‬ ‫و س��از و حتی مس��ائل مربوط به خرید و فروش‬ ‫مسکن باید زیر نظر مجلس اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر در روش اجرای پروژه ها‬ ‫در زمینه س��همی که مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫می تواند در اصالح شرایط ساخت و خرید و فروش‬ ‫مسکن داشته باش��د‪ ،‬نظر یک کارشناس دیگر را‬ ‫نیز جویا ش��دیم‪ .‬مهدی س��تاریان‪ ،‬کارشناس راه‬ ‫و س��اختمان در پاس��خ به‬ ‫معتقد است در‬ ‫زمینه س��اخت و ساز‪ ،‬قوانین مصوب مجلس باید‬ ‫به سمت تمرکز بر پروژه هایی با روش ای پی سی‪،‬‬ ‫بی اوتی و ای پی سی اف حرکت کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬تصوی��ب قوانینی برای تس��هیل‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی و حض��ور بخش‬ ‫خصوص��ی در این حوزه باید در دس��تور کار قرار‬ ‫ گیرد‪ .‬به اعتقاد این کارش��ناس‪ ،‬هزینه ها و حجم‬ ‫بدنه دولت در حوزه ساخت و ساز و مسکن باید به‬ ‫طور چشمگیری کاهش پیدا کند‪ .‬از سوی دیگر او‬ ‫تاکید دارد که پروژه های عمرانی باید از روش های‬ ‫معم��ول ‪ 3‬عاملی و ‪ 4‬عاملی به س��مت ‪ 2‬عاملی‬ ‫ش��دن حرکت کند‪ .‬انطور که او توضیح می دهد‪،‬‬ ‫منظور از پروژه های ‪ 3‬عاملی‪ ،‬پروژه هایی است که‬ ‫توس��ط کارفرما‪ ،‬مشاور و پیمانکار مدیریت و اجرا‬ ‫می ش��وند‪ .‬در این پروژه ه��ا کارفرما صاحب کار و‬ ‫مجری طرح و تامین منابع مالی به عهده او است‪.‬‬ ‫مشاور نیز ش��خصیت حقوقی یا حقیقی است که‬ ‫طراح��ی پروژه و نظارت بر اج��رای صحیح پروژه‬ ‫را ب��ه عه��ده دارد و حق الزحمه خود را از کارفرما‬ ‫دریافت می کند‪ .‬پیمانکار نیز وظیفه اجرا و احداث‬ ‫پروژه را بر اس��اس مشخصات فنی طرح که به او‬ ‫ابالغ می شود‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫س��تاریان معتق��د اس��ت در پروژه های��ی که ‪3‬‬ ‫عاملی اجرا می ش��وند‪ ،‬به طور معمول روند انجام‬ ‫کارها طوالنی تر می ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫طوالنی ش��دن زمان پروژه برای مشاور خسارتی‬ ‫در پ��ی ندارد اما در این طرح ها‪ ،‬کارفرما به خاطر‬ ‫تاخیر در بهره برداری خس��ارت می بیند‪ .‬پیمانکار‬ ‫نیز در این روش مش��مول خس��ارت می شود زیرا‬ ‫هزینه های کار در طول زمان افزایش می یابد و از‬ ‫سویی کارفرما باید به دلیل وارد شدن خسارت به‬ ‫پیمانکار پاسخگوی او باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د می کند ک��ه اگر پروژه ب��ه صورت ‪2‬‬ ‫عاملی اجرا ش��ود به ط��ور نمونه می توان پروژه را‬ ‫به صورت ای پی س��ی (طرح و اج��را) به پیمانکار‬ ‫واگذار کرد که در این صورت‪ ،‬روند اجرا س��ریع تر‬ ‫و ب��ه طور مطل��وب پیش خواهد رف��ت‪ .‬به گفته‬ ‫ای��ن کارش��ناس‪ ،‬در ای��ن روش پیمان��کار کمتر‬ ‫می تواند ادعای خسارت کند و تنش بین کارفرما‬ ‫و پیمانکار کمتر خواهد ش��د‪ .‬از س��وی دیگر در‬ ‫این روش‪ ،‬مس��ئولیت کارفرما کمتر و مسئولیت‬ ‫پیمانکار بیشتر است که موجب می شود پیمانکار‬ ‫در کیفیت ساخت‪ ،‬دقت بیشتری به خرج دهد‪.‬‬ ‫انجام مطالع��ات فاز صفر و یک پ��روژه پیش از‬ ‫اغاز‪ ،‬نکته دیگری اس��ت که این کارشناس بر لزوم‬ ‫قانونمند شدن ان تاکید دارد‪ .‬همچنین او یاداوری‬ ‫می کند که گاه برخی س��اخت و س��ازها با فش��ار‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی و با هدف جلب‬ ‫حمایت حوزه انتخاباتی انجام می شود که در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬اساس مطالعات و برنامه ریزی درستی ندارند‬ ‫و منابع مالی ان نیز تامین نش��ده اس��ت و ممکن‬ ‫اس��ت در نهایت نیمه کاره رها یا روند ساخت انها‬ ‫بسیار طوالنی شود‪.‬‬ ‫نقش کلیدی مهندسان در پساتحریم‬ ‫رییس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی با تاکید‬ ‫بر نقش مهندسان در توسعه پایدار و ایجاد شرایط عدالت‬ ‫بین نس��لی گفت‪ :‬شرایط پس��اتحریم به ما اجازه می دهد‬ ‫ت��ا ارتباط فناوری فراهم تر و هموارتری را با کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته داشته باش��یم که در این تعامالت‪ ،‬مهندسان‬ ‫نقش کلیدی و محوری دارند‪.‬‬ ‫محمد شکرچی زاده در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬با وضعیتی که در حال حاضر در‬ ‫کش��ور ما از منظر مسائل محیط زیستی و شرایط اقلیمی‬ ‫وجود دارد الزم اس��ت از یک سو‪ ،‬مهندسان مسیر توسعه‬ ‫را ب��ا در نظرگرفت��ن مفاهیم پایداری توس��عه‪ ،‬تغییرات‬ ‫اقلیمی و مباحث محیط زیس��تی دنبال کنند و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دس��تگاه های سیاس��ت گذار این ن��وع موضوعات‪،‬‬ ‫مس��ائل پای��داری را موردتوجه قرار دهند تا مهندس��ان‬ ‫بتوانن��د مجریان خوب��ی برای انجام امور باش��ند‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری با توجه‬ ‫به فضای شرایط پس��اتحریم مهندسان نقش مضاعفی را‬ ‫در توس��عه پایدار دارند زیرا فضای پساتحریم به ما اجازه‬ ‫ارتباط گس��ترده با جهان را می دهد؛ شرایطی که قبل از‬ ‫پساتحریم نداشتیم و در ان شرایط ایران تمامی اقدامات‬ ‫خود را در قال��ب محلی‪ ،‬ملی و درنهایت منطقه ای انجام‬ ‫می داد در حالی که در حال حاضر شرایط گسترده تر و فضا ‬ ‫برای رقابت های بین المللی فراهم شده است‪ .‬شکرچی زاده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��رایط پس��اتحریم به ما اج��ازه می دهد تا‬ ‫ارتباط فن��اوری فراهم ت��ر و هموارتری را با کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته داشته باش��یم و در تعامالت تکنولوژیک نقش‬ ‫مهندسان‪ ،‬کلیدی و محوری است‪ .‬بنابراین در قالب این‬ ‫رفت و امدها و پروتکل ه��ا‪ ،‬زمینه هایی برای همکاری با‬ ‫سود دوجانبه فراهم می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر مهندسان در‬ ‫دوران پس��اتحریم بتوانند به نقش و جایگاه ملی و به ویژه‬ ‫ب��ه نقش بین المللی خود و ش��رایطی ک��ه عرصه رقابت‬ ‫بین الملل��ی برای انه��ا فراهم می کنند دامن��ه فعالیت و‬ ‫پیشرفت کشور بیش از گذشته نمود خواهد یافت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مقتدایی‪:‬‬ ‫حرکت قطارتوسعه خوزستان با مصوبات اخیر دولت و مجلس شتاب می گیرد‬ ‫اختصاص ‪ 2000‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای طرح توسعه پایدار خوزستان‬ ‫دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان بااشاره به‬ ‫تصویب ‪ 6‬پیش��نهاد اخیر بودجه ای استان در کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس‪ ،‬تصویب طرح های توس��عه پایدار و احیای‬ ‫کارون ب��زرگ درکن��ار ط��رح ب��زرگ کش��اورزی ‪550‬‬ ‫هزار هکت��اری رهبر معظم انقالب و ایجاد ‪ 15‬ش��هرک‬ ‫کشاورزی در خوزستان گفت‪ :‬با عنایت دولت و مجلس‪،‬‬ ‫اهنگ حرکت قطار توس��عه این اس��تان درس��ال اینده‬ ‫شتاب می گیرد و خبرهای خوش��ی برای مردم خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مقتدای��ی افزود‪ :‬دس��تاورد تالش و زحم��ات عزیزان‬ ‫کارشناس‪ ،‬مدیران برنامه ساز و برنامه ریز دستگاه اجرایی‬ ‫ختم به موضوعاتی شده که اثار و برکات ان را در اینده‬ ‫در خوزستان شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزستان ادامه داد‪ :‬با عنایت همه مسئوالن‬ ‫نظام از صدر ان‪ ،‬از رهبر معظم انقالب تا مجموعه دولت‬ ‫و رییس جمهوری همچنین با مصوبات اخیر کمیس��یون‬ ‫بودجه مجلس شورای اسالمی اتفاقات نیکو و زیبایی در‬ ‫خوزستان خواهد افتاد‪.‬‬ ‫مقتدای��ی ب��ه موفقیت های ط��رح بزرگ کش��اورزی‬ ‫‪550‬هزار هکتاری موس��وم به ط��رح رهبر معظم انقالب‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در این ط��رح که درح��ال حاضر‬ ‫افزون بر‪ 10‬هزار نفر مش��غول بکار ش��دند تاثی ر بس��یار‬ ‫مثبت��ی در به��ره وری از اراضی و صنای��ع جانبی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬احداث ‪ 15‬ش��هرک کش��اورزی به عنوان‬ ‫پیوس��ت اقتصادی منطقه ازاد ارون��د‪ ،‬تحول بزرگی در‬ ‫اختصاص ‪ 9000‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای احیای کارون بزرگ‬ ‫صنایع پایین دس��تی و جانبی بخش کشاورزی استان به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان ادامه داد‪ :‬با عنایت مدیریت استان‪،‬‬ ‫مس��ئوالن نظام و اهتمام ویژه ای که دولت تدبیر و امید‬ ‫برای حل مش��کالت کارون بزرگ از ش��مال خوزس��تان‬ ‫گرفته تا دهانه بهمنش��یر بخ��رج داد اعتباری قریب به‬ ‫‪9‬هزارمیلیاد تومان در برنامه شش��م توسعه برای احیای‬ ‫کارون بزرگ اختصاص یافت و ردیف بودجه ای برای ان‬ ‫درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫مقتدای��ی به تصویب طرح توس��عه پایدار و اختصاص‬ ‫‪ 2000‬میلیارد تومان اعتبار برای ان اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫احیای مناطق کمتر توس��عه یافته و یا مشکل دار استان‬ ‫به لحاظ اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬عمرانی و حتی اقتصادی‪ ،‬از‬ ‫موضوعاتی اس��ت که از س��ال های قبل روی ان کارشده‬ ‫ب��ود و م��ورد توجه وزارت کش��ور و همه دس��تگاه های‬ ‫دست اندرکار مسائل اجتماعی و فرهنگی بود‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان افزود‪ :‬اخرین جمع بندی ها در این‬ ‫زمین��ه بعمل امد و در قالب طرح توس��عه پایدار‪ ،‬س��ال‬ ‫گذش��ته در وزارت کش��ور و ش��ورای امنیت به تصویب‬ ‫رس��ید و ردیف بودجه ای مع��ادل ‪ 2000‬میلیارد تومان‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه برای ان درنظر گرفته شده که‬ ‫درس��ال ‪ 95‬قس��ط اول ان حدود ‪ 100‬میلی��ارد تومان‬ ‫اختصاص می یابد و قطعی شده است ‪.‬‬ ‫مقتدایی اب��راز امید واری کرد که با این اتفاقات خوب‪،‬‬ ‫در کنار برنامه ریزی های مس��تمر و ظرفیت بسیار خوبی‬ ‫که منطق��ه ازاد و مناطق ویژه اقتصادی و پتروش��یمی‬ ‫استان دارند‪ ،‬همچنین با ترمیم و توسعه زیرساخت های‬ ‫فرهنگی مثل اموزش پ��رورش؛ اموزش عالی همچنین‬ ‫توس��عه جاده ها و بخش حمل ونقل و بهداش��ت و درمان‬ ‫بتوانیم رضایت مردم عزیز خوزستان را جلب کنیم‪.‬‬ ‫افق روشن صنعت گردشگری خوزستان با اجرای ‪ 8‬پروژه خاص‬ ‫پروژه های گردشگری ابی ساحل کارون اهواز به خط پایانی خود نزدیک شده اند‬ ‫سال گذش��ته بنابه دستور استاندار خوزس��تان اجرای ‪ 8‬پروژه شاخص‬ ‫گردش��گری در س��احل رودخان��ه کارون در مقط��ع اه��واز‪ ،‬طرح ه��ای‬ ‫س��اماندهی گردشگری تاالب ش��ادگان‪ ،‬گردش��گری جزیره شادمانی در‬ ‫ابادان‪ ،‬گردش��گری مال اقا در باغملک همچنین طرح گردشگری صحرایی‬ ‫(س��افاری) در کوهپایه ه��ای اط��راف دش��ت ازادگان کلید خ��ورد‪ .‬دکتر‬ ‫عبدالحس��ن مقتدایی در گفت وگو با خبرن��گار ما اظهار کرد‪ :‬ازمجموع ‪16‬‬ ‫پروژه ش��اخص محول شده به معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان ‪8‬‬ ‫پروژه مربوط به گردشگری است که اجرای انها برعهده اداره کل دفتر فنی‬ ‫این استانداری است‪ .‬وی اهداف مهم اجرای این پروژه ها را کمبود عرصه ها‬ ‫و فضاهای همگانی با کارکرد تفریحی و گذراندن اوقات فراغت در شهرهای‬ ‫کش��ور به طور عام و در اهواز به طور خاص از یک س��و و توان بالقوه ساحل‬ ‫کارون برای جبران بخش عمده ای از این کمبود در شهر عنوان کرد‪.‬‬ ‫مقتدایی افزود‪ :‬به همین خاطر اجرای طرح گردشگری‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫س��احل کارون را در دس��تور کار ق��رار دادیم‪ .‬این طرح ش��امل احداث ‪4‬‬ ‫مجموعه س��احلی در موقعیت های کیانپارس‪ ،‬عامری‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬کارون و‬ ‫یک رستوران مجهز در جزیره کوچک در شمال پل هفتم اهواز می باشد‪.‬‬ ‫ وی اف��زود‪ :‬مجموعه های فوق و محوطه پیرامونی انها نورپردازی ش��ده‬ ‫و به نش��انه ش��هری ش��اخص در امتداد کارون در اهواز تبدیل می شوند تا‬ ‫شهروندان اهوازی و گردشگران ازانها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اداره کل دفتر فنی اس��تانداری خوزس��تان پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ 5‬پروژه گردش��گری س��احل کارون به نام های مجموعه س��احلی‬ ‫بهمنش��یر واقع در منطقه عامری – مجموعه ساحلی کرخه در کیانپارس‬ ‫– مجموعه س��احلی اروند جنب پل هفتم ‪ -‬مجموعه س��احلی دز واقع در‬ ‫گلس��تان و مجموعه ساحلی کارون به طور متوس��ط ‪70‬درصد و پیشرفت‬ ‫برنامه ای انها ‪100‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش اعتبارات پروژه های گردشگری ساحل کارون ‪490‬‬ ‫میلیارد و‪ 900‬هزار ریال می باشد که از محل اعتبارات استانی تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزستان نقش طرح های گردشگری را در اشتغالزایی و کمک‬ ‫به توسعه پایدار استان مهم توصیف کرد و گفت‪ :‬امروزه صنعت گردشگری‬ ‫پس از نفت و اتومبیل س��ازی به س��ومین صنعت درامدزا بدل ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین از این طرح ها می توان عالوه بر ایجاد محیط مفرح و سرگرمی برای‬ ‫مردم‪ ،‬برای خلق فرصت های اشتغالزایی و خدماتی به خوبی بهره گرفت‪.‬‬ ‫در دهه فجر امسال بیش از ‪ 670‬پروژه عمرانی در خوزستان به بهره برداری رسید‬ ‫عبدالحسن مقتدایی استاندارخوزستان اعالم کرد که دردهه‬ ‫مبارک فجر امس��ال بیش از ‪ 670‬پروژه ملی‪ ،‬استانی با هزینه‬ ‫بی��ش از ‪13‬هزار میلیارد ریال دراین اس��تان ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫استاندارخوزس��تان افزود‪ :‬ازاین تعداد ‪ 169‬پروژه ملی‪216 ،‬‬ ‫پروژه استانی و دیگر پروژه ها بوده است‪.‬‬ ‫دکتر مقتدایی ادامه داد‪ :‬ازس��رجمع این پروژه ها ‪ 233‬پروژه‬ ‫روس��تایی بود که با اعتباری قریب ب��ه ‪ 4‬هزارمیلیارد ریال در‬ ‫سطح ‪ 195‬روستا به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مقتدایی تعداد کل پروژه های ش��هری را ‪ 445‬پروژه عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬این پروژه ها با صرف قری��ب به ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار در سطح ‪ 44‬شهر اجرایی شدند‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان ظرفیت اشتغالزایی این پروژه ها را ‪17‬هزار‬ ‫و ‪ 671‬نف��ر اعالم کرد و افزود‪ :‬بیش��ترین تعداد پروژه ها با ‪92‬‬ ‫پروژه مربوط به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بود و پس‬ ‫از ان دانش��گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ‪ 88‬پروژه و‬ ‫پس از ان سازمان نوسازی مدارس با ‪ 61‬پروژه قرار دارند‪ .‬دکتر‬ ‫مقتدایی ادامه داد‪ :‬در بین شهرس��تان ها نیز ازحیث بیشترین‬ ‫تعداد پروژه افتتاح ش��ده شهرستان اهواز با ‪ 101‬پروژه و پس‬ ‫از ان شهرس��تان دزفول با ‪ 87‬پروژه و شهرستان ابادان با ‪55‬‬ ‫پروژه قرار دارند‪ .‬استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که این‬ ‫خدمات بتواند در ش��رایط سخت اقتصادی‪ ،‬ارادت دولت تدبیر‬ ‫و امی��د برای خدمت به مردم خوزس��تان را به اثبات رس��انده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تان خوزس��تان در دولت تدبی��ر و امید‪،‬‬ ‫دربس��یاری از زمینه ه��ا ازفن��اوری و اطالعات‬ ‫گرفته تا امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان استان‬ ‫ازمایش��ی قلمداد ش��ده و عملکرد این اس��تان‬ ‫ازسوی ناظران مسئول کشوری رصد می شود‪.‬‬ ‫خوزستان با ابتکار دکتر عبدالحسن مقتدایی‬ ‫اس��تاندار این استان‪ ،‬امسال پا را فراترگذاشت و‬ ‫پیشنهادهای بودجه ای درقالب ‪ 6‬محور به دولت‬ ‫تدبیرو امید ارائه داد که به تازگی درکمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی مطرح و تمامی‬ ‫ان ‪ 6‬پیشنهاد با تصویب این کمیسیون مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان‬ ‫در گفت وگو با خبرنگارما از همکاری دولت تدبیر‬ ‫و امید و مجلس ش��ورای اسالمی در موافقت با‬ ‫طرح های پیشنهادی بودجه ای استان خوزستان‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬ای��ن مصوبات‪ ،‬همچنین‬ ‫پذیرش طرح های بزرگی همچون توسعه پایدار‬ ‫استان خوزستان و احیای رودخانه کارون بزرگ‬ ‫که دولت ردیف بودجه هایی برای انها قائل شده‬ ‫است به طور قطع خوزستان را درنیل به اهداف‬ ‫بلند توسعه یاری خواهد رساند‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان افزود‪ :‬ب��ا تجمیع این‬ ‫مساعدت ها می توان افق روشنی را برای توسعه‬ ‫زیرس��اخت های عمرانی و گردشگری شهرهای‬ ‫استان خوزستان ترسیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر مقتدای��ی مفاد ‪ 6‬پیش��نهاد بودجه ای‬ ‫استان خوزستان را بدین شرح توضیح داد‪:‬‬ ‫€ €جزء الف «بند ‪ 2‬ماده ‪ »1‬اصالح ‪ -‬عوارض‬ ‫موض��وع بند (ال��ف) ماده ‪ 38‬قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مربوط به هر اس��تان‪،‬به حس��اب‬ ‫تمرک��ز وجوه ان اس��تان نزد خزان��ه داری کل‬ ‫واریز و توس��ط ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫اس��تان به نسبت ش��اخص های توسعه و با ذکر‬ ‫موارد مصرف بین ش��هرداری ها و دس��تگاهای‬ ‫اجرایی متولی توسعه روستایی ان استان توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫تصویب ‪ 6‬پیشنهاد بودجه ای خوزستان ازسوی کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫پیشنهاد های خوزستان‬ ‫ساختار بودجه بندی استان ها را دستخوش تحول می کند‬ ‫€ €ج��زء ب «بند ‪ 2‬م��اده ‪ »1‬اصالح‪ -‬عوارض‬ ‫موضوع بندهای (ب)‪( ،‬چ) و (د) ماده ‪ 38‬قانون‬ ‫مالی��ات بر ارزش اف��زوده و همچنی��ن عوارض‬ ‫موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی‬ ‫و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج‬ ‫ماده ‪ 43‬قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‬ ‫نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز‬ ‫می شود‪.‬وجوه مذکور توسط شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسعه به نسبت بیس��ت درصد (‪ )%20‬سهم‬ ‫کالن شهرها‪ ،‬پنجاه درصد (‪ )%50‬سایر شهرها و‬ ‫سی درصد (‪ )%30‬در مناطق روستائی براساس‬ ‫ش��اخص های توس��عه و با ذکر م��وارد مصرف‬ ‫محاسبه و بین شهرداری ها‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی و دس��تگاه های اجرایی متولی توس��عه‬ ‫روس��تائی توزیع می شود تا حس��ب مقررات و‬ ‫مصوبات ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه استان‬ ‫صرف امور عمران و ابادانی شهرها‪،‬روس��تاها و‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی ان شهرستان شود‪.‬‬ ‫€ €ج��زء ج «بند ‪ 2‬م��اده ‪ »1‬اصالح‪ -‬عوارض‬ ‫تبص��ره (‪ )1‬م��اده ‪ 38‬قانون مالی��ات بر ارزش‬ ‫اف��زوده درباره واحده��ای االینده مس��تقر در‬ ‫شهرس��تان ها به نس��بت تاثیر گذاری (ش��دت)‬ ‫االیندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر‪،‬‬ ‫ب��ا نظ��ر ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه مابین‬ ‫لزوم اماده باش دستگاه های اجرایی خوزستان‬ ‫برای ایمنی راه ها در نوروز‬ ‫اس��تاندار خوزستان با ابراز خرسندی از‬ ‫کاهش ‪25‬درصدی تلفات ناشی از سانحه‬ ‫جاده های برون ش��هری اس��تان ب��ر لزوم‬ ‫امادگی تمام دس��تگاه های مرتبط با راه و‬ ‫جاده اعم از راه و شهرس��ازی‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و خدمات رسانی در ایام‬ ‫نوروز تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالحس��ن مقتدایی سه ش��نبه‬ ‫چهارم اسفندماه ‪ 94‬در جلسه کمیسیون‬ ‫ایمن��ی راه ها که در س��الن جلس��ات این‬ ‫اداره کل برگزار ش��د‪ ،‬با تشکر از زحمات‬ ‫اعض��ای این کمیس��یون اظهار ک��رد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه ه��ا مقرر ش��د تا هرس��اله‬ ‫جدولی از ارزیابی عملکرد تمام دستگاه ها‬ ‫را در اختی��ار م��ردم قرار دهی��م تا هم از‬ ‫دس��تگاه هایی که واقعا زحمت کشیده اند‪،‬‬ ‫تقدیر ش��ود و این مسئله مش��وقی برای‬ ‫ادامه حرکت انها باشد و هم دستگاه هایی‬ ‫که دچار روزمرگی ش��ده اند و فاقد تحرک‬ ‫هستند‪ ،‬شناسایی شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگر ه��ر اتفاقی در‬ ‫اس��تان در تمام زمینه ها رخ داده‪ ،‬عمدتا‬ ‫با بهره گیری از امکانات موجود بوده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای مث��ال در زمان اربعین‬ ‫این امر به صورت بارزی ملموس و مشهود‬ ‫است و همچنین ما تاکید کردیم که برای‬ ‫تمام دس��تگاه ها در ایام اربعین‪ ،‬اعتباراتی‬ ‫برای هزینه ک��ردن در این ایام تخصیص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مقتدایی خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش تلفات‬ ‫ج��اده ای نش��انگر اقداماتی اس��ت که در‬ ‫بلندمدت انجام ش��ده و همی��ن اقدامات‬ ‫موجب افزایش ‪4‬برابری اعتبارات استانی‬ ‫در بخش راه شده است و تمام دستگاه های‬ ‫مرتبط با بخش راه باید تمام توافقات قبلی‬ ‫را با جدی��ت دنبال کنند و موقعیت فعلی‬ ‫خود را تثبیت و ان را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان از همه مسئوالن‬ ‫حاضر در جلس��ه خواست تا جایگاه فعلی‬ ‫خود را تثبیت کنند تا در اینده هر فردی‬ ‫که جایگزین انها ش��د‪ ،‬از موقعیتی که در‬ ‫ان قرار گرفته و توقعاتی که مسئول قبلی‬ ‫به وجود اورده‪ ،‬اگاهی کامل داشته باشد‪.‬‬ ‫مقتدای��ی گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه تجارب‬ ‫گذش��ته‪ ،‬زمان ان فرا رس��یده اس��ت که‬ ‫به دنبال کار کیفی باشیم و بنابراین در این‬ ‫راس��تا باید نسبت به س��ال قبل گامی به‬ ‫جلو برداریم و در راس��تای مانورهای سال‬ ‫گذشته وضعیت فعلی خود را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ر ل��زوم پیگیری ج��دی توافقات‬ ‫صورتجلس��ه های کمیس��یون تاکی��د و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باید این ن��گاه به وجود بیاید‬ ‫که هر دس��تگاه مرتبط ب��ا بخش راه اعم‬ ‫از خدمات��ی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬درمان��ی‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬پیگیر انجام اقداماتی جهت‬ ‫ارتقای وضعیت خود باشد‪.‬‬ ‫مقتدایی درخصوص طرح جامع ایمنی‬ ‫راه های اداره کل راه و شهرس��ازی استان‬ ‫مبنی بر بررسی ‪ 5‬بخش موثر در وضعیت‬ ‫راه ها تصریح کرد‪ :‬در این راستا باید شرح‬ ‫خدم��ات و وظایف هر بخش مش��خص و‬ ‫کمیته ای نیز تشکیل شود تا هر ‪ 5‬بخش‬ ‫وظایف خ��ود را در این خصوص پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مقتدایی با تاکید ب��ر تاثیرات اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی مهمان��ان ن��وروزی به وی��ژه‬ ‫در بخ��ش راه اف��زود‪ :‬در ای��ن راس��تا‬ ‫باید جلس��ه ای تش��کیل و دو بخش��نامه‬ ‫عموم��ی و تخصص��ی اب�لاغ ش��ود ک��ه‬ ‫بخش نام��ه تخصصی برای دس��تگاه های‬ ‫تخصصی از قبی��ل فرودگاه ه��ا‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬اداره کل حمل ونق��ل و‬ ‫پایانه ها ابالغ می ش��ود که شامل مشروح‬ ‫وظای��ف این دس��تگاه ها در همه حوزه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امادگی دس��تگاه ها در‬ ‫ایام ن��وروز باید نهادینه و تم��ام امکانات‬ ‫برای بهترین خدمات رس��انی تجمیع شود‬ ‫تا ان ش��اءاهلل در س��ال اتی نیز با کاهش‬ ‫چشمگیر تلفات روبه رو شویم و به بهترین‬ ‫وجه خدمات را ارائه کنیم‪.‬‬ ‫دس��تگاه های اجرائی مرتبط در هر شهرس��تان‬ ‫توزی��ع می ش��ود تا در راس��تای ارتق�� ا و بهبود‬ ‫محیط زیس��ت و رف��ع‪ ،‬کاهش ی��ا جلوگیری از‬ ‫عوامل االیندگی و تخریب محیط زیس��ت‪ ،‬ارائه‬ ‫و بهب��ود خدمات بهداش��تی و درمانی‪ ،‬ایجاد و‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های ش��هری و روستایی‪،‬‬ ‫توس��عه و نگهداری فضاها و کمربندی س��بز و‬ ‫ورزشی هزینه شود‪.‬‬ ‫€ €«بن��د ‪ 1‬ماده ‪ »21‬اص�لاح ‪ -‬درامدها و‬ ‫هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین‬ ‫و در سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام‬ ‫درامد‪-‬هزین��ه اس��تانی به صورت س��رجمع‬ ‫درامده��ا‪ ،‬اعتب��ارات هزین��ه ای و تمل��ک‬ ‫دارائی های هر استان(بر مبنای وجوه دریافتی‬ ‫و واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال‬ ‫کند‪ .‬م��ازاد بر درامدهای اصولی نس��بت به‬ ‫سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل‬ ‫ابالغ��ی س��ازمان ب��رای تامی��ن اعتب��ارات‬ ‫هزینه ای و تملک دارایی های س��رمایه ای‪ ،‬در‬ ‫مقاطع س��ه ماهه به استان های ذیربط توزیع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €«بن��د ‪ 2‬ماده ‪ »21‬اصالح ‪ -‬دولت مکلف‬ ‫اس��ت دو درص��د (‪ )%2‬از درام��د حاصل از‬ ‫صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به نس��بت‬ ‫س��هم هر اس��تان از تولید نفت خ��ام و گاز‬ ‫طبیعی را جهت جبران اثار زیس��ت محیطی‬ ‫و تخریب زیرساخت ها را فقط به استان های‬ ‫نفت خیز و گاز خیز ب��رای اجرای برنامه های‬ ‫عمران��ی در قال��ب بودجه ه��ای س��نواتی‬ ‫اختصاص دهد تا توس��ط شورای برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه ان اس��تان ها بین شهرستان های‬ ‫متاث��ر از فعالیت ه��ای نفت��ی و گازی توزیع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €«م��اده ‪ »21‬جدی��د ‪ -‬دول��ت موظ��ف‬ ‫اس��ت در س��ال های برنامه تعداد مجوزهای‬ ‫اس��تخدامی (اع��م از رس��می و پیمان��ی و‬ ‫قراردادی) هر اس��تان را س��االنه مشخص و‬ ‫ضم��ن تامین بار مالی مربوط به صورت یکجا‬ ‫در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان‬ ‫برای توزیع مابین دس��تگاه های اجرایی تابع‬ ‫نظام بودجه استانی قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €«ماده ‪ »21‬جدید‪ -‬دولت موظف اس��ت‬ ‫در راس��تای اجرای برنامه امایش س��رزمین‪،‬‬ ‫مدیریت یکپارچه منابع اس��تانی و تس��هیل‬ ‫در امر س��رمایه گذاری‪ ،‬ساالنه سهم فاینانس‬ ‫طرح ه��ای س��رمایه گذاری هر اس��تان را به‬ ‫صورت یکجا در اختیار ش��ورای برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه اس��تان ها ق��رار داده تا براس��اس‬ ‫مزیت ه��ای نس��بی اس��تان ب��ه طرح ه��ای‬ ‫اولویت دار اختص��اص دهد‪ .‬ایین نامه اجرایی‬ ‫ای��ن بن��د در س��ال اول برنامه به پیش��نهاد‬ ‫س��ازمان به تصوی��ب هیات وزی��ران خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫€ €«ماده ‪ »21‬جدید ‪ -‬ش��ورای برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه اس��تان مج��از اس��ت نس��بت به‬ ‫جابجای��ی اعتب��ارات از تمل��ک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای به هزینه ای و بالعکس تا س��قف‬ ‫‪ %10‬مجموع اعتبارات ابالغی هر استان برای‬ ‫انجام هزینه ه��ای اجتناب ناپذیر و یا تکمیل‬ ‫طرح هایی که در همان س��ال به بهره برداری‬ ‫می رسند اقدام کنند‪.‬‬ ‫خوزستان در جایگاه نخست‬ ‫کاهش تلفات جاده ای کشور‬ ‫مع��اون امور عمرانی اس��تانداری خوزس��تان‬ ‫با بیان اینکه خوزس��تان حائز رتبه اول کش��ور‬ ‫درخص��وص کاهش تلفات جاده ای ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا این وجود هنوز در ای��ن زمینه در ابتدای راه‬ ‫قرار داریم و اقدامات بسیار بیشتری را باید انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی خوزس��تان‪ ،‬احمد سیاحی سه شنبه‬ ‫چهارم اس��فند ‪ 94‬در جلس��ه کمیسیون ایمنی‬ ‫راه ه��ا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬معاون عمرانی وزیر کش��ور‬ ‫از اقداماتی که خوزس��تان در راس��تای کاهش‬ ‫چش��مگیر تلفات جاده ای انجام داد‪ ،‬س��واالتی‬ ‫پرس��ید و خواس��تار طرح راهکارهای خوزستان‬ ‫در این خص��وص در گردهمایی معاونان عمرانی‬ ‫سراسر کشور شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا وجود اینک��ه اقدام��ات تمام‬ ‫دستگاه های مرتبط با بخش راه منجر به کاهش‬ ‫‪25‬درصدی تلف��ات جاده ای ش��ده‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که بای��د موثرترین دس��تگاه در این‬ ‫زمینه شناس��ایی ش��ود و پس از اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی اس��تان انتظار دارم تا دستگاهی که‬ ‫دارای بیش��ترین تاثیرگ��ذاری در این خصوص‬ ‫بوده‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬با وجود کاه��ش امار تلفات‬ ‫ج��اده ای خوزس��تان ب��ه یک چهارم امار س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬معتقدیم هنوز در اغ��از راه قرار داریم‬ ‫و باید پیگیر کاهش بیش��تر و بیشتر این تلفات‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار خوزستان‪ ،‬بر بهسازی‬ ‫بیش��تر جاده ها به منظور ارائه بهتر خدمات در‬ ‫ایام نوروز تاکید و بیان کرد‪ :‬در رابطه با مهمانان‬ ‫ن��وروزی و راهیان نور تمام بخش های مرتبط با‬ ‫راه ها‪ ،‬باید وظایف و تعهدات خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫* گزارش مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان‬ ‫همچنی��ن در ای��ن جلس��ه‪ ،‬مدی��رکل راه‬ ‫وشهرسازی خوزستان اظهار کرد‪ :‬تاکنون شش‬ ‫جلس��ه کمیس��یون ایمنی راه ها ب��ا ‪ 35‬مصوبه‬ ‫تشکیل شده که تعداد ‪ 30‬مصوبه از ان اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی‬ ‫کش��ور براس��اس س��ه معیار مدیریت جلسات‪،‬‬ ‫تعیین عملکرد کمیس��یون و گزارشات حوادث‪،‬‬ ‫استان ها را به سه سطح عالی‪ ،‬متوسط و ضعیف‬ ‫تقس��یم بندی می کند که خوزستان حائز درجه‬ ‫عالی در این خصوص شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این جلس��ه اخرین جلس��ه‬ ‫کمیس��یون ایمنی راه ها در س��ال جاری اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من خواس��تار استمرار این جلسات‬ ‫به صورت منظم در س��ال اتی هستم و همچنین‬ ‫مصوبات جلس��ات قبلی به طور جدی پیگیری و‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی عن��وان ک��رد‪ :‬در کوتاه م��دت و در‬ ‫اس��تانه ایام نوروز طرح هایی پیش��نهاد دادیم‬ ‫که ان ش��اءاهلل مدیریت راه��داری اداره کل راه و‬ ‫شهرس��ازی با هماهنگی انها را انجام می دهد و‬ ‫برای بلندمدت هم برنامه ریزی هایی انجام شده‬ ‫است تا به کمک اداره کل حمل ونقل پایانه های‬ ‫اس��تان و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی‬ ‫خوزستان مشکالت مربوط در این بخش مرتفع‬ ‫شوند و خدمات به صورت بهتری ارائه شود‪.‬‬ ‫وی درخصوص مصوبات س��ال گذش��ته بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مصوباتی که با هم افزایی اس��تانی اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به نتیجه رس��ید و با حمایت های‬ ‫استانی در ماه جاری با حضور وزیر راه و استاندار‬ ‫بهره برداری از پروژه ها ش��امل ‪ 80‬کیلومتر ریل‪،‬‬ ‫‪ 100‬کیلومت��ر جاده اصلی‪ 200 ،‬کیلومتر جاده‬ ‫روستایی و ‪6‬هزار و ‪ 400‬واحد مسکن مهر انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه و شهرس��ازی خوزس��تان‬ ‫درخص��وص پ��روژه ‪ 80‬کیلومت��ر مس��یر ریلی‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه بس��یار س��نگین بود که بدون‬ ‫حمایت های اس��تانی امکانپذیر نبود و همچنین‬ ‫درخصوص بررس��ی نقاط حادثه خیز اس��تان در‬ ‫اغ��از امر ح��دود ‪4‬هزار نقطه مطرح ش��د که از‬ ‫این تع��داد ‪ 399‬نقطه به عنوان نقاط حادثه خیز‬ ‫مشخص شدند و مجددا براساس فرمول کشوری‬ ‫‪ 138‬نقطه حادثه خیز در اس��تان معرفی شد که‬ ‫بای��د در ای��ن خصوص ب��ه مرکز گ��زارش داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمانی اظهار کرد‪ :‬اکنون در دنیا درخصوص‬ ‫عملکرد راه و جاده ه��ا ‪ 5‬معیار اموزش‪ ،‬کنترل‬ ‫پلی��س‪ ،‬عملکرد اورژان��س‪ ،‬مهندس��ی راه ها و‬ ‫مهندسی خودرو در نظر گرفته می شود و بر این‬ ‫اس��اس قراردادی با دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫منعقد کردیم تا مش��خص شود که در هر زمینه‬ ‫باید چه اقداماتی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تمام اقدام��ات الزم در ایام‬ ‫نوروز حتما انجام خواهد شد و درخصوص توقیف‬ ‫یک ماهه وانت بارهایی که در ایام نوروز اقدام به‬ ‫حمل مس��افر می کنند‪ ،‬حتما پیگیری های الزم‬ ‫را انجام خواهی��م داد و با وجود امکانات موجود‬ ‫و تنگناهای مالی که داریم تمام اقدمات الزم را‬ ‫انجام خواهیم داد تا ان ش��اءاهلل به بهترین شکل‬ ‫خدمات رسانی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫افزایش حضور در زنجیره تولید جهانی‬ ‫احمد دوست حسینی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی ایران در تبیین برنامه ششم توسعه‬ ‫در بخ��ش صنع��ت و معدن گفت‪ :‬موضوع حض��ور در بازار جهان��ی نیز یکی از‬ ‫برنامه های ششم توسعه است و دولت و وزارت صنایع در ماده ‪ ۱۴‬تاکید کرده اند‬ ‫که مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید جهانی باید افزایش پیدا کند‪ .‬از‬ ‫این رو کشور باید در زنجیره تولید جهانی جایگاهش را افزایش دهد‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نزدیک سرمایه گذاران خارجی برای تولید محصوالت‬ ‫مشترک و نشان(برند) وارد کشور ما می شوند‪.‬‬ ‫میرمه��دی کمجان��ی با اش��اره ب��ه ظرفیت های‬ ‫ح��وزه «ای تی» و «ای س��ی تی» گفت‪ :‬بس��ترهای‬ ‫ ‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی و تولید در این عرصه فراهم‬ ‫اس��ت و اگر تولید کنندگان خارجی به شرط انتقال‬ ‫فناوری وارد کش��ور ش��وند و دولت نیز حمایت کند‬ ‫ظرفیت ه��ای تولی��د و کیفیت محص��والت ما باالتر‬ ‫خواه��د رف��ت‪ .‬حتی اگ��ر دولت نی��ز حمایت نکند‬ ‫بخ��ش خصوصی می توان��د بخش بزرگ��ی از کارها‬ ‫را انج��ام دهد چ��را که زیرس��اخت های تولید اماده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین کارخانه های بس��یاری در کش��ور‬ ‫داری��م که در حال حاضر بس��ته و تعطیل هس��تند‬ ‫که اگر س��رمایه گذاری انجام شود دوباره کار خود را‬ ‫اغ��از می کنند‪ .‬از این رو امیدواری��م وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در این زمینه کمک بیش��تری به‬ ‫تولیدکنن��دگان کند تا س��رمایه گذار و تولیدکننده‬ ‫به جای درگیر شدن در کاغذبازی های اداری بتواند‬ ‫فعالیت خود را تسریع دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه سریع فناوری در تولید پنل های‬ ‫نمایشگر‬ ‫نگاه کلی در صنعت الکترونیک این است که چون‬ ‫تقاضای مص��رف در جامعه زیاد اس��ت واردات باید‬ ‫انجام ش��ود؛ چرا که امروزه در زیباس��ازی شهرهای‬ ‫بزرگ از پنل های نمایشگر استفاده می شود‪.‬‬ ‫صادق فیض اب��ادی‪ ،‬رییس اتحادی��ه الکترونیک‬ ‫و سیس��تم های حفاظتی تهران در توضیح س��اختار‬ ‫ی» و ال س��ی دی ها به‬ ‫تولید پنل های « ال ای د ‬ ‫ی » فلورسنت است‬ ‫گفت‪ :‬منبع نور در پنل « ال سی د ‬ ‫ی» گرفته می شود‪ .‬به عبارتی‬ ‫که از المپ های « ال ای د ‬ ‫ی» و ال سی دی ها‬ ‫س��اختار تعریف شده برای « ال ای د ‬ ‫در س��اختار پنل و نور تامین کننده خالصه می شود‪.‬‬ ‫این نحوه تولید باعث شده که ضخامت المپ در این‬ ‫پنل ها کمتر و مصرف انرژی نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫ی » و ‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پنل ه��ای « ال س��ی د ‬ ‫ساخت پرقدرت ترین فرستنده رادیویی به دست پژوهشگران ایرانی‬ ‫پرقدرت ترین فرستنده رادیویی اف ام مورد نیاز کشور‬ ‫با توان ‪ 20‬کیلو وات با تالش جهاد گران جهاد دانشگاهی‬ ‫واحد خواجه نصیرالدین توسی‪ ،‬طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬طراحی این فرستنده با استفاده از تازه‬ ‫ترین فناوری های روز دنیا‪ ،‬مطابق اس��تانداردهای جهانی‬ ‫برودکست و استفاده از سیستم خنک کنندگی پیشرفته‬ ‫مای��ع خنک‪ ،‬گامی بلند در خوکفایی کش��ور محس��وب‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین توسی‬ ‫در مراس��م راه اندازی و اغاز به کار این فرستنده ها گفت‪:‬‬ ‫انجام تمام��ی مراحل مطالع��ه‪ ،‬طراحی‪ ،‬نمونه س��ازی‪،‬‬ ‫س��اخت و تولی��د این محص��ول‪ ،‬همگی به دس��ت اعضا‬ ‫هیات علمی و پژوهش��گران جوان این نهاد‪ ،‬بدون کمک‬ ‫شرکت های خارجی انجام شد‪.‬‬ ‫محمد خ��دادادی اظهار کرد‪ :‬تالش بی وقفه جهادگران‬ ‫ط از‬ ‫علم��ی کش��ور و حمایت گس��ترده مس��ئوالن مربو ‬ ‫نیروه��ای پرت��وان داخل��ی‪ ،‬مس��یر پرپیچ و خ��م تولید‬ ‫داخلی را برای ش��کوفایی استعدادهای جوانان این کشور‬ ‫هم��وار کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طراحی و س��اخت فرس��تنده‬ ‫‪20‬کیلو وات اخرین دس��تاورد پژوهشگران واحد خواجه‬ ‫نصیرالدین توس��ی در سال ‪ 94‬اس��ت که با تالش شبانه‬ ‫روزی پژوهشگران این واحد‪ ،‬برای نخستین بار در کشور‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫خدادادی بیان کرد‪ :‬با کسب دانش ساخت فرستنده های‬ ‫پرقدرت رادیویی و مطالعه و تحقیق اخرین فناوری های‬ ‫موجود در عرصه برودکس��ت با ساخت و ترکیب توان ‪8‬‬ ‫امپل��ی فایر پر ق��درت ‪ 3‬کیلو واتی در ی��ک کمباینر یا‬ ‫جمع کننده قدرت که با روش��ی نواورانه و ابداعی توسط‬ ‫پژوهش��گران جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر ساخته‬ ‫ش��د‪ ،‬برای نخس��تین بار کش��ور به دانش و توان ساخت‬ ‫فرس��تنده های ‪ 20‬کیلو وات با خنک کنندگی پیشرفته‬ ‫مایع خنک دس��ت یاف��ت و از خرید محصوالت خارجی‪،‬‬ ‫بی نیاز شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ابتدای س��ال ‪ 92‬طراحی نس��ل جدید‬ ‫فرستنده های ‪ 5‬و ‪10‬کیلووات در دستورکار پژوهشگران‬ ‫این نهاد قرار گرفت و در کمتر از یکس��ال فرستنده های‬ ‫جدی��د ب��ا قابلیت ه��ای منحصر به ف��رد ب��ا اس��تفاده از‬ ‫اکسایترهای دیجیتال بومی‪ ،‬تقویت کننده های تمام نیمه‬ ‫هادی ‪ LDMOS‬با راندمان باال‪ ،‬سیس��تم های کنترلی‬ ‫و دیجیتالی با پردازش��گرهای جدی��د‪ ARM‬و صفحات‬ ‫کاربری گرافیکی لمس��ی و امکان کنترل و مونیتورینگ‬ ‫از راه دور طراحی و تولید شد‪.‬‬ ‫بس��یاری از صنایع تولید به دلیل هزینه های باال به‬ ‫صرف نیس��ت‪ .‬هر چند تولید در بخش��ی از وسایل‬ ‫صوتی و تصویری که خدمات پس از فروش را دارند‬ ‫صرفه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولی��د در ای��ن صنع��ت نی��از ب��ه‬ ‫سرمایه گذاری زیادی دارد و در عمل صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬در حال حاضر همه کش��ورهای جهان صفر‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬نیازهای ش��ان را خود تامی��ن نمی کنند‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه هر کشوری با توجه به مزیت نسبی خود‬ ‫فعالیت و تولید می کند‪ .‬به عنوان نمونه ما در صنایع‬ ‫مربوط به کش��اورزی می توانیم س��رامد شویم چون‬ ‫مزیت نسبی داریم و فناوری پیشرفته ای نمی خواهد‬ ‫اما صنعت الکترونیک بسیار پیشرفته است‪.‬‬ ‫وی همچنین درب��اره تفاوت پنل های تلویزیون ها‬ ‫و مانیتورهای خانگی با ش��هری بی��ان کرد‪ :‬فناوری‬ ‫تولید تلویزیون های شهری و خانگی متفاوت است به‬ ‫عالوه اینکه س��اختار داخلی پنل و مدار های انها نیز‬ ‫تفاوت هایی دارد‪ .‬اما از نظر گیرندگی با هم یکس��ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫میرمهدی کمجانی‬ ‫ی » در‬ ‫‹ ‹مزایای فن�اوری تولید « ال ای د ‬ ‫مقایسه با «ال سی دی» معمولی‬ ‫ی» ‬ ‫در مقایس��ه بی��ن نمایش��گرهای « ال س��ی د ‬ ‫ی »‬ ‫و « ال ای دی » می توان گف��ت‪ :‬تصویر در « ال ای د ‬ ‫بسیار روشن تر است و نقاط سیاه در ان عمیق ترند‪،‬‬ ‫ی » ضخامت‬ ‫با سیس��تم نورده��ی ‪ « -Edge‬ال ای د ‬ ‫انها بسیار کم اس��ت‪ ،‬به طوری که « ال ای دی » های‬ ‫موجود در بازار کمی بیش از ‪ ۲۵‬میلی متر هس��تند!‬ ‫ال ای دی ها برق بس��یار کمت��ری مصرف می کنند و‬ ‫ی » و « ال س��ی دی» انها‬ ‫در مقایس��ه بین « ال ای د ‬ ‫می توان گفت ان��دازه‪ ،‬مصرف برق ش��ان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کمتر و طیف رنگ در انها وسیع تر است به ویژه وقتی‬ ‫ی » استفاده شده‬ ‫از فناوری نوردهی ‪ « -RGB‬ال ای د ‬ ‫باش��د‪ ،‬فرکانس تغییر تصویر در انها باالتر است ودر‬ ‫نهای��ت ال ای دی ها الودگی محیط زیس��تی کمتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫صادق فیض ابادی‬ ‫تولید نسل سوم صفحه کلید بریل برای نابینایان‬ ‫پژوهش��گران کش��ور با توس��عه صفحه کلی��د بریل‬ ‫توانس��تند نسل سوم این دستگاه را ارائه کنند؛ از طریق‬ ‫این صفحه کلید متنی که در نمایش��گر بینایی مشاهده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به صورت عینی روی مانیت��ور بریل می اید و‬ ‫افراد نابینا از طریق لمس روی نمایشگر بریل می توانند‬ ‫متن را بخوانند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهندس س��عید صادقپور با تاکید‬ ‫ب��ر این نکته که برای افراد نابینا بریل و صوت س��رعت‬ ‫باالتری برای دسترس��ی به محتوا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو‬ ‫تالش کردیم با تلفیق این دو قابلیت‪ ،‬دس��تگاهی برای‬ ‫نابینایان طراحی کنیم که به س��هولت بتوانند از طریق‬ ‫کامپیوتر به محتوا دسترسی داشته باشند‪ .‬‬ ‫وی طراحی و س��اخت نمایش��گر و صفحه کلید بریل‬ ‫(دس��تگاه برجس��ته نگار) را از دس��تاوردهای ش��رکت‬ ‫خود در زمینه دسترس��ی نابینایان ب��ه محتوا نام برد و‬ ‫افزود‪ :‬نابینایان از این دس��تگاه ب��رای دریافت اطالعات‬ ‫از کامپیوت��ر و ورود اطالعات ب��ه ان بهره می گیرند که‬ ‫نخس��تین نسل از این دس��تگاه با عنوان «برجسته نگار‬ ‫‪ »8/1‬عرضه شد‪ .‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه برجس��ته نگار بری��ل به همراه‬ ‫خروجی صوت��ی و برنامه های جانبی‪ ،‬تنها ابزار ارتباطی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کدام فناوری بهتر است؛‬ ‫«ال سی دی» یا « ُا ال ای دی»؟‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫« ال ای دی » بس��یار پیشرفته شده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته مسیر رشد و پیش��رفت صنعت تلویزیون و‬ ‫مانیتور کند بود و مدت زمانی طوالنی س��پری ش��د‬ ‫تا س��اختار پنل انها تغییر کند‪ .‬اما از زمانی که پنل‬ ‫ی » ساخته شد چرخه رشد در این‬ ‫پالسما و « ال ای د ‬ ‫صنعت سریع تر به گردش درامد و در زمان کوتاه تری‬ ‫ی» با فناوری‬ ‫ی » و « ال ای د ‬ ‫انواع جدید پنل « ال سی د ‬ ‫پیش��رفته تر جایگزین شده اند‪ .‬از این رو فکر می کنم‬ ‫که در اینده نزدیک نیز ال س��ی دی هایی از نوع پرده‬ ‫تلویزیونی تولید شوند‪.‬‬ ‫فیض ابادی در پاسخ به این سوال که چه میزان از‬ ‫ی» داخلی متناسب‬ ‫ی » و « ال ای د ‬ ‫پنل های « ال سی د ‬ ‫با فناوری روز دنیا اس��ت گفت‪ :‬انچه در بازار جهان‬ ‫است با تاخیری جزئی در بازار ایران نیز وارد می شود‬ ‫و م��ردم از بهتری��ن ال س��ی دی ها و ال ای دی ها در‬ ‫باالترین س��طح فناوری می توانند استفاده کنند‪ .‬از‬ ‫این رو ما در عرضه این محصوالت از کشورهای دیگر‬ ‫عقب نیس��تیم و انچه تولید نمی ش��ود واردات شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی» ‬ ‫وی درباره ش��رایط تولید پنل های « ال سی د ‬ ‫در کشور توضیح داد‪ :‬به طور معمول ما تولید کننده‬ ‫پنل و قطعات الکترونیکی نیس��تیم‪ .‬با این حال در‬ ‫کش��ور ش��رکت هایی وجود دارند ک��ه تنها مونتاژ‬ ‫می کنن��د‪ .‬از این رو تعداد زیادی نیروی کار در این‬ ‫صنعت مشغول هستند و گستره اشتغالزایی خوبی‬ ‫دارد اما در عمل ما نمی توانیم ساختار پنل را تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫فیض اب��ادی با اش��اره ب��ه اینکه تولی��د پنل های‬ ‫ی» مانن��د دیگر محصوالت‬ ‫ی » و « ال ای د ‬ ‫ « ال س��ی د ‬ ‫الکترونیکی به صرفه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬من فکر می کنم‬ ‫باید به مسائل منطقی نگاه کنیم‪ .‬اینکه ما بخواهیم‬ ‫در تولید محصوالت صوتی و تصویری و الکترونیکی‬ ‫خودکفا باش��یم به صرفه نیس��ت‪ .‬حتی کشورهایی‬ ‫که صاحب نش��ان(برند) هستند برخی قطعات را در‬ ‫چین می س��ازند یا در انجا مونتاژ می کنند‪ .‬البته در‬ ‫‪29‬‬ ‫دریچه‬ ‫اینده رو به رشد فناوری تولید نمایشگر ‬ ‫ی» ‬ ‫هر چند تولید پنل های نمایش��گر « ال س��ی د ‬ ‫ی » به وس��عت تولید کش��ورهای صاحب‬ ‫ و « ال ای د ‬ ‫نش��ان(برند) نیس��ت‪ ،‬با ای��ن حال ب��ازار مصرف ما‬ ‫هیچگاه از فناوری روز عقب نمانده است‪.‬‬ ‫اگر از کاربران رایانه باشید‪ ،‬به طور قطع نام هایی از‬ ‫قبیل مانیتور فلت و ‪ LCD‬ها را شنیده اید‪ .‬واژه هایی‬ ‫ک��ه امروزه به قدری باب ش��ده اند که حتی کودکان‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۶‬س��اله ه��م گاهی انه��ا را به زب��ان می اورند‪.‬‬ ‫«‪ »LCD‬ی��ا «‪»Liquid Crystal Display‬‬ ‫به دلی��ل مزیت های��ی از قبیل نازک ب��ودن‪ ،‬وضوح‬ ‫بیش��تر و مصرف برق کمتر متداول شده اند و سطح‬ ‫فناوری انها به س��رعت در حال رشد است به نحوی‬ ‫که تلویزیون های خانگ��ی و مانیتورهای رایانه جای‬ ‫خود را به ال س��ی دی ها یا ال ای دی ها داده اند‪ .‬با این‬ ‫حال تولید این نوع دس��تگاه ها مش��ابه دیگر وسایل‬ ‫در صنعت الکترونیک در کش��ور ما انچنان گسترده‬ ‫نیس��ت؛ چراکه نیاز روز متناس��ب با سطح فناوری‬ ‫تغییر می کند‪ .‬هرچند بازار مصرف داخل هیچگاه از‬ ‫فناوری دنیا در این صنعت عقب نمانده است‪.‬‬ ‫س��ید مهدی میرمهدی کمجان��ی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فن��اوران رایانه تهران در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مانیتورهای وارداتی و موجود در کش��ور متناسب با‬ ‫فناوری روز دنیا عرضه می ش��وند‪ .‬هرچند تولیداتی‬ ‫که ما در این زمینه داریم انچنان منطبق با فناوری‬ ‫روز نیس��تند؛ چراکه سطح فناوری روز به روز تغییر‬ ‫می کن��د‪ .‬اگر قرار باش��د فناوری عوض ش��ود برای‬ ‫تولید کنن��ده هزین��ه دارد و از انج��ا ک��ه تولیدات‬ ‫تنها برای مصرف یک کش��ور اس��ت جوابگو نیست‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان کشورهای دیگر چون برای تمام دنیا‬ ‫محص��والت تولید می کنند از این رو برای انها صرفه‬ ‫اقتصادی دارد که فن��اوری خود را تغییر دهند و به‬ ‫عبارتی مجبور هستند که تولیدشان روزامد باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعداد تولیدکنندگان داخلی در زمینه‬ ‫مانیتور گفت‪ ۴ :‬تولید کننده در زمینه تولید مانیتور‬ ‫در کش��ور فعالی��ت می کنند که همگ��ی در تهران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫میرمه��دی کمجانی درب��اره ظرفیت های تولیدی‬ ‫ی » گفت‪ :‬ما با‬ ‫در صنع��ت مانیتور و پنل « ال س��ی د ‬ ‫خودکفایی موافق هستیم اما اگر کاالیی با سطحی از‬ ‫فناوری وارد کشور می شود بسیار استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫با این حال اگر بخواهیم در اینده وارد کننده باش��یم‬ ‫تنه��ا به کش��ورهای تولیدکننده کم��ک کرده ایم تا‬ ‫فضای کسب وکار برای شان فراهم شوند‪ .‬از این رو ما‬ ‫تمایل داریم که در کشور تولیدات داشته باشیم؛ هر‬ ‫چند ان تولید متناسب با فناوری روز نباشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولی��د مش��ترک در زمین��ه پن��ل و‬ ‫ی » نیز افزود‪ :‬در این��ده نزدیک تولیدات‬ ‫ « ال س��ی د ‬ ‫مش��ترک با نش��ان(برند)های معتبر در این صنعت‬ ‫بیشتر خواهد شد‪ .‬از انجا که کشور ما چند سال در‬ ‫تحریم بوده و با بازار و تقاضای بسیار خوب و نیروی‬ ‫بی��کار جا دارد ک��ه در این صنعت س��رمایه گذاری‬ ‫ویژه ای ش��ود‪ .‬از این رو اگ��ر تولید کنندگان داخلی‬ ‫در ای��ن زمین��ه س��رمایه گذاری کند ه��ر چند که‬ ‫هزینه ه��ای تولید باالیی داش��ته باش��ند از نظر ما‬ ‫پس��ندیده و مطلوب اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه در اینده‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫نابینایان با کامپیوتر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین نسل از‬ ‫برجسته نگارها از پشتیبانی نرم افزاری کامل به ویژه برای‬ ‫استفاده در محیط های فارسی برخوردار است‪ .‬‬ ‫صادقپور‪ ،‬این صفحه کلید را ش��امل ‪ ۱۶‬کلید با وزن‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬نسل اول‬ ‫نمایشگرها برای استفاده در اماکن عمومی چون سازمان ‬ ‫بهزیستی‪ ،‬مدارس نابینایان و دانشگاه ها کاربرد دارد‪ .‬‬ ‫وی نس��ل دوم این نمایش��گرها را «برجسته نگار ‪»۲‬‬ ‫برای اس��تفاده در مراکز عمومی بیان کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫این نمایش��گر دارای ‪ ۴۰‬کاراکتر بریل با وزن یک کیلو‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬گرم است‪ .‬‬ ‫مج��ری ط��رح‪ ،‬نس��ل س��وم ای��ن نمایش��گرها را‬ ‫«برجس��ته نگار ‪ »۳‬با حجم‪ ،‬وزن و قیمت ارزان تر نسبت‬ ‫به نمایش��گرهای نس��ل دوم دانس��ت و ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گر برخالف نسل های پیش��ین برای کاربری های‬ ‫انفرادی و شخصی نابینایان طراحی شده است‪ .‬‬ ‫وی به نحوه اس��تفاده از این نمایش��گرها اش��اره کرد‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬متنی که در نمایش��گر بینایی مش��اهده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به ط��ور عین��ی روی مانیتور بری��ل می اید و‬ ‫افراد نابینا از طریق لمس روی نمایش��گر بریل‪ ،‬متن را‬ ‫می خوانند‪ .‬‬ ‫تلویزی��ون ال ای دی‪ ،‬تنه��ا یک عب��ارت گمراه کننده‬ ‫اس��ت که از س��وی تیم های بازاریابی خلق شده است‪.‬‬ ‫در حقیقت چنین تلویزیون هایی وجود خارجی ندارند‪.‬‬ ‫تلویزیون های��ی که به انها ال ای دی گفته می ش��ود در‬ ‫زمینه انها با‬ ‫ ‬ ‫واقع فقط ال س��ی دی هایی هستند که نور‬ ‫ال ای دی های س��فید تامین می ش��ود‪ .‬عبارت ال ای دی‬ ‫در ای��ن تلویزیون ها تنه��ا مربوط به نح��و ه تامین نور‬ ‫پس زمینه می ش��ود‪ ،‬ن��ه چیزی بیش��تر! در حالی که‬ ‫اُال ای دی ه��ا فن��اوری متفاوتی دارند ک��ه در ان از نور‬ ‫پس زمینه استفاده نمی شود‪ .‬متاسفانه بسیاری از مردم‬ ‫فکر می کنند که یک تلویزیون ال ای دی در خانه ش��ان‬ ‫دارن��د‪ ،‬در حالی که تلویزیون انها در واقع ال س��ی دی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فناوری تولید اُ ال ای دی متفاوت است‪ .‬برای ایجاد یک‬ ‫تصویر در تلویزیون تنها نیاز به نورهای قرمز‪ ،‬سبز و ابی‬ ‫است‪ .‬اُ ال ای دی ها در واقع با عبور جریان الکتریسیته از‬ ‫م��وادی که این رنگ ها را تولید می کنند‪ ،‬کار می کنند‪.‬‬ ‫هیچ فناوری تلویزیون دیگری این طور مستقیم نور را به‬ ‫وجود نمی اورد‪ .‬مهم ترین برتری اُ ال ای دی ها ان اس��ت‬ ‫که هر پیکسل به صورت مستقیم نور ساطع می کند؛ این‬ ‫در حالی است که در پنل های ال سی دی نور پس زمینه ‬ ‫با المپ های ال ای دی یا فلورسنت تامین می شود‪ .‬تولید‬ ‫تلویزیون های اُ ال ای دی در شکل های نازک تر‪ ،‬سبک تر‬ ‫و مناسب تر بوده و عملکردی بهتر نسبت به فناوری های‬ ‫دیگر تلویزیون ها دارند‪ .‬هر پیکس��ل با خاموش ش��دن‬ ‫می تواند مش��کی مطلق را به وجود اورد که این یکی از‬ ‫خصوصیات منحصر به فرد اُ ال ای دی اس��ت که موجب‬ ‫ایج��اد وض��وح تصویر اس��تثنایی می ش��ود‪ .‬دلیل این‬ ‫موضوع نیز ان اس��ت که هر پیکسل به صورت مستقل‬ ‫هدایت می ش��ود و به راحتی می تواند خاموش ش��ود؛‬ ‫اما در ال س��ی دی ها نور تک تک پیکسل ها قابل کنترل‬ ‫نیس��ت و در واقع حوزه ای ش��امل چند پیکسل کنترل‬ ‫می ش��وند‪ .‬در فناوری اُ ال ای دی ب��ه دلیل اینکه نیازی‬ ‫به نور پس زمینه نیس��ت‪ ،‬ضخامت پنل به شدت کاهش‬ ‫می یابد و شاهد تلویزیون های ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬میلی متری مبتنی‬ ‫بر این فناوری هس��تیم که بسیار هم سبک هستند‪ .‬با‬ ‫این تفاس��یر به هیجان نیامدن از فناوری اُ ال ای دی کار‬ ‫س��ختی اس��ت؛ چرا که تمام ویژگی های یک تلویزیون‬ ‫رویایی ازجمله وضوح ش��گفت انگیز‪ ،‬نازکی باور نکردنی‬ ‫و مصرف اندک انرژی را دارد‪.‬‬ ‫در تولی��د اُال ای دی از موادی اس��تفاده می ش��ود که‬ ‫از کربن ارگانیک س��اخته ش��ده اند‪ .‬این م��واد با عبور‬ ‫جری��ان نور تولی��د می کنن��د‪ .‬اگر بخواهیم به ش��کل‬ ‫س��اده تری نح��وه تولید این ن��وع پنل های نمایش��گر‬ ‫را توضی��ح دهیم بای��د بگویی��م‪ ،‬ال ای دی ها همچون‬ ‫المپ های کوچک کنار هم قرار می گیرند؛ در حالی که‬ ‫اُ ال ای دی ها سطوحی هس��تند که نور ساطع می کنند‪.‬‬ ‫تنها نمایشگرهای ال ای دی واقعی که تا به امروز عرضه‬ ‫شده‪ ،‬مدل نمونه کریستال ال ای دی سونی است که ‪2‬‬ ‫سال پیش نخستین بار معرفی شد‪ .‬در این فناوری خود‬ ‫ال ای دی ها تصویر را شکل می دهند و درواقع تنها نقش‬ ‫نور پس زمینه را ندارند‪ .‬از این بابت این فناوری شباهت‬ ‫زیادی به اُ ال ای دی ها دارد‪ .‬اگر این مدل نمونه از مرحله‬ ‫ازمایش عبور کرده و به تولید انبوه برس��د در مورد ان‬ ‫زیاد خواهیم شنید‪.‬‬ ‫فناوری تولید کنونی اُ ال ای دی موجود به دو دس��ته‬ ‫تقسیم می شود‪ RGB :‬اُ ال ای دی و ‪ White‬اُ ال ای دی؛‬ ‫در نوع اول همچون دیگر تلویزیون ها‪ ،‬هر پیکسل دارای‬ ‫س��اب پیکسل های سبز‪ ،‬قرمز و ابی است‪ .‬اما ‪White‬‬ ‫اُ ال ای دی کم��ی پیچیده ت��ر تولی��د می ش��ود و عناصر‬ ‫رنگ های قرمز‪ ،‬سبز و ابی با هم ترکیب شده اند‪ .‬وقتی‬ ‫جریان از انها عبور می کند‪ ،‬این عناصر نور سفید تولید‬ ‫کرده و این نور سفید از یک فیلتر رنگی عبور می کند تا‬ ‫عناصر پیکسل قرمز‪ ،‬سبز و ابی تولید شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬شرکت های‬ ‫ال جی و سامس��ونگ تلویزیون ه��ای اُ ال ای دی خود را‬ ‫معرفی کردند؛ اما تنها شرکتی که تولید انبوه پنل های‬ ‫اُ ال ای دی در اندازه بزرگ را ش��روع کرده ال جی است‪.‬‬ ‫سامسونگ با وجود اینکه یکی از تولیدکنندگان مطرح‬ ‫اُ ال ای دی اس��ت‪ ،‬ام��ا تولید این نمایش��گرها را تنها در‬ ‫ان��دازه تلفن های هوش��مند و تبلت ها دنب��ال می کند‪.‬‬ ‫به تازگی گزارش ش��ده که سامس��ونگ و ال جی قصد‬ ‫دارن��د می��زان تولی��دات تلویزیون ه��ای دارای قابلیت‬ ‫سه بعدی خودش��ان را کاهش دهند و پس از ان تولید‬ ‫این محصوالت را متوقف خواهند کرد‪ .‬سامس��ونگ در‬ ‫بیانیه ای به تازگی اعالم کرد که هیچ تلویزیون سه بعدی‬ ‫در سال ‪۲۰۱۶‬م عرضه نخواهد کرد‪ .‬اما ال جی همچنان‬ ‫از ای��ن قابلیت در تلویزیون های پرچمدار و گران قیمت‬ ‫خودش اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬میزان تولیدات این نوع‬ ‫تلویزیون های ال جی از ‪۴۰‬درصد کل تولیدات تلویزیون‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به ‪۲۰‬درصد در سال ‪۲۰۱۶‬م خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬زومیت‬ ‫‪30‬‬ ‫افزایش سرمایه در گرو تولید انرژی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تحریم‪ ،‬اتفاق نامیمون‬ ‫اما مبارک‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬راهی برای کاهش وابستگی های نفتی‬ ‫افزایش بهره وری از چاه های نفت به معنی خام فروشی نیست‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در ادام��ه غالمرضا ش��افعی‪ ،‬مع��اون نظ��ارت راهبردی‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‪ ،‬با بیان ای��ن نکته که از‬ ‫‪ 31‬ماده پیش��نهادی برنامه ششم توسعه چند ماده مربوط‬ ‫به چگونگی انجام س��رمایه گذاری و توس��عه و تولید انرژی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬تحری��م» اتفاق نامیمونی ب��ود چراکه روند‬ ‫توس��عه کش��ور را کند کرد؛ اما از طرف��ی اتفاق مبارکی به‬ ‫ش��مار می رود؛ چرا که این دوران اقتصاد را وادار به کاهش‬ ‫وابس��تگی به نفت کرد‪ .‬تا انجا که امروز وابس��تگی اقتصاد‬ ‫ایران به نفت تنها به ‪ 35‬درصد رس��یده است‪ .‬با وجود این‪ ،‬‬ ‫قوانین اخیر در برنامه ششم توسعه عالوه بر تدوین قوانینی‬ ‫ک��ه به افزای��ش تولید نفت بینجامد ب��ه روش های کاهش‬ ‫وابس��تگی به نفت نیز پرداخته است‪ .‬شافعی از افزایش ‪30‬‬ ‫درصدی س��هم صندوق توسعه در سرمایه گذاری های نفتی‬ ‫تا پایان برنامه شش��م نیز خبرداد و افزود‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫در برنامه ششم توس��عه‪ ،‬توانیر به عنوان سازمان توسعه ای‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ده که البته این اتفاق در س��ال های قبل‬ ‫برای پتروش��یمی افت��اد‪ .‬وی همچنین ب��ه تفصیل میزان‬ ‫مش��ارکت دولت در توس��عه واحد های خصوصی‪ ،‬توس��عه‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬نحوه بازپرداخت بدهی های نفتی شرکت‬ ‫مل��ی نفت و دالیل ای��ن بدهی‪ ،‬اصالح قیم��ت حامل های‬ ‫ی و میزان سرمایه گذاری برای تولید برق از انرژی های‬ ‫انرژ ‬ ‫تجدیدپذیر پرداخت‪.‬‬ ‫امادگی برای تولید برق‬ ‫از صنایع هسته ای‬ ‫مهدی بابازادگان‪ ،‬رییس هیات مدیره موسس��ه اموزشی و‬ ‫فرهنگی صنعت هس��ته ای کش��ور نیز با بیان این نکته که‬ ‫زیرس��اخت های تولید برق از انرژی هس��ته ای برای کش��ور‬ ‫فراهم است فواید انرژی هسته ای در زندگی مردم را برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬نقش انرژی هسته ای در بخش صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫پزشکی به ویژه در سال های تحریم‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫امیدواریم با برداشته ش��دن تحریم ها و تعامل با کشور های‬ ‫پیش��رفته مالحظات پرتوی در دس��تور کار ق��رار گیرد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد وی ایران برای باز سازی راکتور اراک به ‪ 800‬میلیارد‬ ‫تومان تامین منابع مالی نیازمند اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫یکی از عمده مش��کالت صنعت هس��ته ای کش��ور را تامین‬ ‫خوراک دانس��ت و افزود‪ :‬خوراک ای��ن واحد ها از دو طریق‬ ‫تامین می شود؛ اکتش��اف و خرید از خارج کشور البته برای‬ ‫اکتشاف نیازمند جذب سرمایه گذاری است و با لغو تحریم ها‬ ‫نه تنها زمینه جذب سرمایه گذار برای گزینه اکتشاف فراهم‬ ‫ش��ده بلکه با گشایش تعامالت بین المللی‪ ،‬برای ایران عالوه‬ ‫بر خری��د خوراک اولیه‪ ،‬توان همکاری و اس��تفاده از دانش‬ ‫شرکت هایی چون «التور» و «گداخ» المان نیز فراهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬با راه ان��دازی واحد های ‪ 2‬و‪ 3‬نیروگاه‬ ‫هسته ای بوش��هر ایران توان تولید ‪ 250‬هزارمگا وات برق را‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪31/02‬‬ ‫‪0/85‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪32/68‬‬ ‫‪0/59‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/48‬‬ ‫‪0/31‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫شمس اردکانی‪ ،‬رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در نشست تبیین‬ ‫برنامه ششم توس��عه گفت‪ :‬امروز می توان گفت که افزایش سرمایه هرکشوری‬ ‫در گرو تولید انرژی اس��ت‪ .‬ما عادت به تضییع پول نفت وگاز داش��تیم‪ ،‬برق هم‬ ‫به این موضوع اضافه شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای توسعه بخش انرژی ایران به‬ ‫‪ 280‬میلیارد دالر تامین منابع مالی نیاز دارد‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر با تغییر‬ ‫مواضع‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫روبه رو نشویم‪،‬‬ ‫صادرات‬ ‫گاز ایران به‬ ‫‪ ٢٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب در‬ ‫روز خواهد‬ ‫رسید که در این‬ ‫صورت ایران‬ ‫خواهد توانست‬ ‫نیاز مشتریان‬ ‫خود (عراق‪،‬‬ ‫پاکستان‪،‬‬ ‫عمان و برخی‬ ‫کشورهای‬ ‫منطقه) را‬ ‫به صورت‬ ‫ال ان جی‬ ‫براورده کند‬ ‫«تبیین برنامه شش��م توسعه و نخستین برنامه‬ ‫اقتصاد مقاومتی»‪ ،‬همایشی بود که روز سه شنبه‬ ‫در مح��ل اجالس س��ران برگزار ش��د‪ .‬نشس��ت‬ ‫تخصصی انرژی این همایش نیز بعد از ظهر همان‬ ‫روز با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت‪ ،‬غالمرضا‬ ‫شافعی معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬مهدی بابازادگان رییس هیات مدیره‬ ‫موسس��ه اموزش��ی و فرهنگی صنعت هس��ته ای‬ ‫کشور و معاون توس��عه مدیریت و منابع سازمان‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬ش��مس اردکانی رییس کمیس��یون‬ ‫انرژی ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬محمدمهدی رحمتی‬ ‫معاون وزیر نف��ت و فالحتیان مع��اون وزیر نیرو‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬در این جلس��ه ضمن بررسی نحوه‬ ‫متنوع س��ازی س��بد تولید انرژی ایران در دوران‬ ‫پس��اتحریم با استفاده از زیرساخت های موجود با‬ ‫رویکرد نوس��ازی صنایع تولید کننده انرژی (نفت‪،‬‬ ‫گاز و برق) مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین بررسی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫در بخش ه��ای نفت‪ ،‬گاز و برق ب��ا هدف افزایش‬ ‫میزان به��ره وری و کاهش ش��دت مصرف انرژی‬ ‫ازجمله مواردی بود ک��ه مورد بحث و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در س��ال های اخیر ب��اال رفتن دمای‬ ‫ک��ره زمین و تولید انرژی پاک و اس��تفاده بهینه‬ ‫لزوم سرمایه گذاری در میدان های پیر‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت با اش��اره به وجود‬ ‫‪ ٨‬تا ‪ ٩‬میدان اصلی تولید نفت که ‪ ٧٥‬درصد نفت‬ ‫کشور از انها برداشت می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ ٦٠‬س��ال از عمر این میدان ها گذش��ته و‬ ‫تولی��د انها به ش��دت در حال افت اس��ت و نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری دارند‪ .‬به گفته زنگنه‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫در طول برنامه ششم توسعه به ساالنه ‪ ٤٠‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری نیاز دارد تا میزان نفت تولیدی‬ ‫ایران به مرز ‪ 4‬میلیون و‪ 600‬هزار بشکه برسد که‬ ‫ب��رای تحقق این برنامه‪ ،‬وجود تمام ش��رایط الزم‪،‬‬ ‫ضروری است‪ .‬وی با یاداوری اینکه فازهای میدان‬ ‫گازی پارس جنوبی اواس��ط سال ‪ ٩٦‬به جز فاز ‪١٤‬‬ ‫تکمیل ش��ده و به پایان خواهد رسید‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ٩٦‬تولید گاز بیش از یک میلیارد و ‪١٠٠‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب و س��هم پارس جنوب��ی از این‬ ‫مقدار ‪ ٧٥٠‬میلیون مترمکعب خواهد بود که با این‬ ‫اوصاف میزان میعانات گازی ایران به مرز ‪ 1‬میلیون‬ ‫بشکه خواهد رسید‪ .‬در این صورت تولید گاز ایران‬ ‫از پارس جنوبی از قطر پیشی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برق اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ٩٤‬به نس��بت‬ ‫س��ال ‪ 92‬اس��تفاده از س��وخت های مایع کاهش‬ ‫چش��مگیری داش��ت به طوری که ای��ن میزان از‬ ‫‪42‬درص��د ب��ه ‪ 17‬در صد در س��ال‪ ،94‬معادل ‪٢٧‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاهش یافته و تالش بر این اس��ت‬ ‫ک��ه این رقم تا س��ال اینده به ‪ 10‬درصد برس��د‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت همچنین دیگر برنام��ه وزارت نفت را‬ ‫در طول برنامه شش��م توسعه‪ ،‬استراتژی تمرکز بر‬ ‫صادرات گاز دانس��ت و گفت‪ :‬اگر با تغییر مواضع‬ ‫دیپلماتیک روبه رو نش��ویم‪ ،‬صادرات گاز ایران به‬ ‫‪ ٢٠٠‬میلیون مترمکعب در روز خواهد رس��ید که‬ ‫در این صورت ایران خواهد توانست نیاز مشتریان‬ ‫خود (عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬عمان و برخی کشورهای‬ ‫منطقه) را به ص��ورت ال ان جی براورده کند‪ .‬وزیر‬ ‫نفت امیدوار اس��ت با تحقق اهداف برنامه شش��م‬ ‫توسعه‪ ،‬س��وخت های مایع در ایران تنها در حوزه‬ ‫لو نقل استفاده و سوخت صنایع از منابع گازی‬ ‫حم ‬ ‫تامین ش��ود تا به این طریق ‪ 15‬درصد از ش��دت‬ ‫انرژی در کشور کاسته شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه ب��ا بی��ان ای��ن نکت��ه ک��ه از مهم ترین‬ ‫دغدغه ه��ای کنون��ی وزارت نفت تس��ریع کاهش‬ ‫اس��تفاده از س��وخت مای��ع در نیروگاه های تولید‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت ایج��اد ارزش اف��زوده و‬ ‫جلوگی��ری از خام فروش��ی‪ ،‬وزی��ر نف��ت توس��عه‬ ‫واحدهای تولید کننده پتروش��یمی را از مهم ترین‬ ‫اهداف وزارت نفت خواند و افزود‪ :‬ارزش محصوالت‬ ‫‹ ‹کابـ�رد س�ـوخت های مایــ�ع در‬ ‫حمل ونقل‬ ‫صنعت نفت‬ ‫در طول برنامه‬ ‫ششم توسعه‬ ‫به ‪٢٠٠‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫نیاز دارد که‬ ‫از این میزان‬ ‫سهم بخش‬ ‫باالدستی ‪١٣٤‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫است و بقیه این‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای بخش‬ ‫پایین دستی‬ ‫است‬ ‫از ان با ایجاد زیرس��اخت هایی در کنار نوس��ازی‬ ‫تجهی��زات تولید کننده انرژی ک��ه از اتالف انرژی‬ ‫جلوگی��ری کن��د‪ ،‬تبدیل به ی��ک دغدغه جهانی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس ‪ 194‬کشور جهان‬ ‫سال گذش��ته میالدی در اجالس زیست محیطی‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬کش��ور های تولید کنن��ده نف��ت و گاز و‬ ‫س��وخت های فس��یلی را متعهد به کاهش تولید‬ ‫گازه��ای گلخان��ه ای کردند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ا کاهش قیم��ت نف��ت و گاز و ب��اال بودن‬ ‫هزین��ه تولی��د از انرژی های تجدیدپذی��ر و لزوم‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن در ای��ن ح��وزه به نظر‬ ‫می رسد تا دهه های اینده منابع فسیلی مهم ترین‬ ‫منب��ع تامین ان��رژی در جهان خواهن��د بود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ایران با داش��تن منابع بزرگ‬ ‫فسیلی(نفت و گاز)‪ ،‬شرایط اقلیمی خاص و وجود‬ ‫زیرس��اخت های انرژی هسته ای می تواند از منابع‬ ‫متن��وع برق تولید کند که البت��ه این امر نیازمند‬ ‫تامی��ن منابع مالی کالنی اس��ت؛ از این رو دولت‬ ‫س��عی دارد با باز نگ��ری در تدوین برنامه شش��م‬ ‫توس��عه براس��اس رویکرد توس��عه ای‪ ،‬در تسریع‬ ‫برنامه های پس��اتحریم حرکت کند‪ .‬در این جلسه‬ ‫که با حضور صاحب نظران انرژی و خبرنگاران این‬ ‫حوزه برگزار شد س��خنرانان به بررسی مشکالت‬ ‫موجود و بیان راه حل ها پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹ روند توسعه پتروشیمی در برنامه ششم‬ ‫لزوم واقعی سازی قیمت حامل های انرژی‬ ‫محمدمه��دی رحمتی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و نظارت‬ ‫ب��ر منابع هیدروکرب��وری وزارت نفت نیز در نشس��ت‬ ‫تخصصی انرژی همایش تبیین برنامه شش��م توس��عه‬ ‫و نخس��تین برنامه اقتصاد مقاومتی ب��ا بیان اینکه اگر‬ ‫حامل های انرژی ازادسازی نشود این بخش به اهداف‬ ‫خود در برنامه ششم توسعه نمی رسد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫ب��ا پرداخت یارانه ها منابع ملی کش��ور ه��در می رود و‬ ‫متاس��فانه افقی برای بازپرداخ��ت ان وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه پرداخت حجم عظیمی از یارانه ها س��بب‬ ‫ش��ده ش��رکت های توانمند انرژی هم اکنون با میزان‬ ‫زیادی از بدهی مواجه ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران در حال حاضر ‪ ٥٠‬میلیارد دالر بدهکار است و این‬ ‫رقم برای صنعت برق ‪ ٣٠‬هزار میلیارد تومان می ش��ود‬ ‫و بخش های گاز‪ ،‬پاالیش و پخش نیز به دلیل پرداخت‬ ‫یارانه بدهی دارند‪ .‬معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع‬ ‫هیدروکربوری وزارت نفت با اش��اره به اینکه س��ازمان‬ ‫هدفمندی یارانه‪ ،‬هم اکنون س��الی حدود ‪ ١٢‬میلیارد‬ ‫دالر از بخش انرژی کش��ور خارج می کند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که انرژی‪ ،‬بخش��ی سرمایه بر‬ ‫اس��ت و با خروج این میزان س��رمایه‪ ،‬به س��ختی اداره‬ ‫می ش��ود‪ .‬رحمتی گفت‪ :‬گرچه تحقق اه��داف برنامه‬ ‫ششم توس��عه در بخش پتروش��یمی‪ ،‬پارس جنوبی و‬ ‫تولید نفت از میدان های مشترک بسیار امیدوارکننده‬ ‫ب��وده و موتور ای��ن بخش ها برای جه��ش بزرگ اماده‬ ‫است‪ ،‬اما روند توسعه در سایر بخش های انرژی همچون‬ ‫افزایش بازدهی نیروگاه ها‪ ،‬بهینه س��ازی مصرف انرژی‬ ‫و‪ ...‬چندان رضایت بخش نیست‪ .‬وی دلیل این ناامیدی‬ ‫را واقعی نبودن قیمت انرژی در کش��ور دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا ازادس��ازی قیمت در کشور انجام نشود‪ ،‬بخش‬ ‫انرژی به اهداف خود در برنامه شش��م توسعه نمی رسد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و نظارت ب��ر منابع هیدروکربوری‬ ‫وزارت نف��ت با انتقاد از بخش های��ی که از برنامه نهایی‬ ‫شش��م توسعه حذف شد‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین بحث الزام به‬ ‫مدیریت واحد بخش انرژی و دومین بحث ازادس��ازی‬ ‫قیمت انرژی بود که ای��ن الزام به مدیریت واحد بخش‬ ‫انرژی در ستاد برنامه و بودجه به صراحت تصویب شده‬ ‫بود اما نهایی نش��ده و در برنامه شش��م لحاظ نش��د‪ .‬به‬ ‫اعتقاد این مقام مس��ئول‪ ،‬ازادسازی قیمت حامل های‬ ‫انرژی نیز بحث دیگری بود که در برنامه شش��م توسعه‬ ‫اورده نش��د و فلسفه اش افزایش سرمایه گذاری در این‬ ‫حوزه و بهینه سازی حوزه انرژی بود‪.‬‬ ‫با تکمیل پاالیشگاه های سیراف (‪ ٤٨٠‬هزار بشکه)‪،‬‬ ‫س��تاره خلیج فارس (‪ ٣٦٠‬هزار بشکه) و پاالیشگاه‬ ‫دوم فارس (‪ ١٢٠‬هزار بش��که) ایران تا اخر برنامه‬ ‫میعاناتی ب��رای صادرات نخواهد داش��ت‪ .‬به گفته‬ ‫زنگنه احداث برخی پاالیش��گاه ها مانند «هرمز» و‬ ‫«اناهیتا» تنها با هدف صادراتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید = افزایش خام فروشی؟‬ ‫پتروشیمی در س��ال ‪ ٩٤‬افزون بر ‪ 18‬میلیارد دالر‬ ‫براس��اس قیمت پایه س��ال ‪ ٩٣‬اس��ت که در نظر‬ ‫داریم طبق برنامه این میزان در سال پایانی برنامه‬ ‫ششم توسعه به ‪ ٤١‬میلیارد دالر برسد؛ البته برای‬ ‫رسیدن به این میزان‪ ،‬س��رمایه گذاری بزرگی نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه زنگنه‪ ،‬نیاز به س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش پتروش��یمی ‪ ٥٠‬میلی��ارد دالر بوده که این‬ ‫میزان برای جهش دوم پتروش��یمی نیز مورد نیاز‬ ‫اس��ت بنابرای��ن به نظر می رس��د اگر س��االنه ‪١٢‬‬ ‫میلیارد دالر در صنعت پتروش��یمی سرمایه گذاری‬ ‫شود اش��تغال عظیمی در کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت میزان س��رمایه گذاری م��ورد نیاز برای‬ ‫بهینه س��ازی پاالیش��گاه های موج��ود را در برنامه‬ ‫شش��م توسع ه ‪ ١٥‬میلیارد دالر تخمین زد و گفت‪:‬‬ ‫وزیر نفت با بیان این نکته که افزایش تولید نفت‬ ‫ایران به معنی افزایش خام فروش��ی نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر میزان تولی��د روزانه ایران به ‪ 4‬میلیون و ‪600‬‬ ‫هزار بش��که برس��د با محاس��به مصرف داخلی که‬ ‫معادل ‪ 1‬میلیون بشکه اس��ت به عالوه ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 200‬ه��زار بش��که نف��ت تولیدی ک��ه در اختیار‬ ‫پاالیش��گاه ها برای ف��راورش قرار می گیرد می توان‬ ‫گف��ت که در واق��ع ‪ 60‬درصد از انچه تولید ش��ده‬ ‫اس��ت در زنجیره ارزش افزوده ق��رار می گیرد که‬ ‫تنها ‪ 40‬درصد از این میزان به صادرات اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪ .‬به گفت��ه وزیر نفت‪ ،‬صنعت نفت در‬ ‫طول برنامه شش��م توس��عه به ‪ ٢٠٠‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری نی��از دارد که از این میزان س��هم‬ ‫بخش باالدس��تی ‪ ١٣٤‬میلیارد دالر اس��ت و بقیه‬ ‫این سرمایه گذاری برای بخش پایین دستی باید از‬ ‫منابع داخلی و خارجی و همچنین صندوق توسعه‬ ‫ملی تامین شود‪.‬‬ ‫افزایش بازدهی نیروگاه های برق تا ‪ 41‬درصد‬ ‫هوشنگ فالحتیان‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور برق و‬ ‫انرژی در مراسم تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی‬ ‫با بیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه باید ظرفیت‬ ‫نیروگاه ه��ا از ‪ 74‬هزار مگاوات به ‪ 100‬هزار مگاوات‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در کنار این مس��ئله باید‬ ‫خطوط انتقال برق و ایس��تگاه های ولتاژ توس��عه پیدا‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به دلیل اشباع بازارهای صادراتی‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود که در س��ال ‪ 95‬ح��دود ‪1500‬‬ ‫میلیارد توم��ان از محل صادرات برق درامد داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر ‪ 33‬میلیون مشترک برق داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این عدد به مرز ‪ 43‬میلیون مشترک افزایش پیدا‬ ‫می کند و به تناس��ب نیز میزان مصرف برق افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬بر اس��اس برنامه ششم قرار است که ساالنه‬ ‫هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کنیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این باید ظرفیت های جدیدی در این میان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید در این میان به ش��اخص های‬ ‫زیس��ت محیطی توجه ویژه ای داش��ته باشیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است میزان بازدهی‬ ‫ب��ه ‪ 41‬درصد افزایش پیدا کند ک��ه از طریق تبدیل‬ ‫واحدهای گازی به س��یکل ترکیبی این مهم محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬فالحتیان درباره می��زان درامدهای وزارت‬ ‫نیرو گفت‪ :‬در طول یک س��ال کل درامدهای وزارت‬ ‫نیرو کمت��ر از ‪ 15‬هزار میلیارد تومان اس��ت که این‬ ‫منابع از بخش های مختلف تامین می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نیرو در ام��ور برق و ان��رژی درباره‬ ‫وضعی��ت نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر گف��ت ‪ :‬در حال‬ ‫حاضر م��ا مناب��ع الزم ب��رای ایج��اد تجدیدپذیرها‬ ‫نداریم بنابراین از مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت‬ ‫می خواهیم که بنگاه ب��رق را به یک بنگاه اقتصادی‬ ‫تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از الزامات خرید برق تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫س��وخت صرفه جویی ش��ده از نیروگاه ها اس��ت که‬ ‫امیدواریم این ش��رایط محقق شود‪ .‬فالحتیان با بیان‬ ‫اینکه وزارت نیرو حمایت خود را برای تولید همزمان‬ ‫اب و ب��رق اع�لام می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 3‬روز گذش��ته‬ ‫تصمی��م جدی مبنی بر اینکه چاه های کش��اورزی را‬ ‫مجهز به کنتورهای س��نجش اب کنیم گرفته و قرار‬ ‫بر این شد که قرائت مصرف اب و برق به سیگنال ها‬ ‫متصل شود‪.‬‬ ‫«دلتنگی های عاشقانه» در شبکه نمایش خانگی‬ ‫فیلم س��ینمایی «دلتنگی های عاش��قانه» به کارگردانی رضا اعظمیان در شبکه‬ ‫نمایش خانگی توزیع شد‪ .‬دی وی دی فیلم سینمایی « دلتنگی های عاشقانه » شامل‬ ‫پش��ت صحنه و گالری عکس های فیلم در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود‪ .‬در‬ ‫این فیلم محمدرضا فروتن‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬رویا تیموریان‪ ،‬ش��اهرخ فروتنیان‪ ،‬سیامک‬ ‫اطلسی‪ ،‬مریم کاویانی و شیوا خنیاگر حضور دارند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫میزان سرمایه هر کدام از فیلم های نوروز ‪ 95‬چقدر است؟‬ ‫‹ ‹تنوع ژانر و غیبت ده نمکی‬ ‫نکته جالب درباره ترکیب اکران فیلم ها‬ ‫در ن��وروز ‪ 95‬تن��وع ژانره��ا و گونه های‬ ‫مختلف س��ینمایی اس��ت به گونه ای که‬ ‫س��ینمای اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬کمدی‪،‬‬ ‫ک��ودک و تجربی ه��ر ک��دام نماینده ای‬ ‫در فهرس��ت ‪ 7‬فیل��م دارند‪ .‬یک��ی دیگر‬ ‫از ن��کات ای��ن فهرس��ت حض��ور پررنگ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫حضور فعال بخش خصوصی در اکران نوروزی‬ ‫س��رانجام پ��س از کش وقوس های زیاد‬ ‫درب��اره انتخاب فیلم های اک��ران نوروزی‬ ‫و پ��س از انک��ه ش��ورای صنف��ی نمایش‬ ‫به س��ینماداران اج��ازه داد از میان ‪ 8‬فیلم‬ ‫منتخب‪ ،‬فیلم های سرگروه خود را انتخاب‬ ‫کنند ‪ 7‬فیلم در ایام نوروز که یکی از بهترین‬ ‫زمان های اکران اس��ت روی پرده می روند‪.‬‬ ‫اکران نوروزی س��ال ‪ 95‬س��ینمای ایران با‬ ‫نمای��ش ‪ 7‬فیلم س��ینمایی «بادیگارد» به‬ ‫کارگردان��ی ابراهیم حاتمی کی��ا در گروه‬ ‫س��ینمایی ازادی‪« ،‬پنجاه کیلو البالو» به‬ ‫کارگردانی مانی حقیقی در گروه سینمایی‬ ‫اس��تقالل‪« ،‬م��ن س��الوادور نیس��تم» به‬ ‫کارگردان��ی منوچه��ر هادی ب��ه طرفیت‬ ‫ش��رکت پخش رسانه فیلمس��ازان‪« ،‬ابد و‬ ‫یک روز» به کارگردانی س��عید روس��تایی‬ ‫در گروه س��ینمایی افریقا‪« ،‬چهارشنبه»‬ ‫به کارگردانی س��روش محمدزاده در گروه‬ ‫سینمایی هنر و تجربه‪« ،‬کفش هایم کو؟»‬ ‫س��اخته کیوم��رث پوراحمد و ی��ک اثر در‬ ‫س��ینمای کودک که هنوز نام ان مشخص‬ ‫نش��ده است ش��کل می گیرد‪ .‬فصل اکران‬ ‫ن��وروزی فیلم ه��ا به عن��وان طالیی ترین‬ ‫مقطع نمایش فیلم ها می تواند برگ برنده‬ ‫تهیه کنندگان و صاحبان اثاری باش��د که‬ ‫اغازگر سال سینمایی ایران هستند‪ .‬فروش‬ ‫ب��االی فیلم ها در روزه��ای تعطیل نوروز و‬ ‫بعد از ان و توجه بیش��تر مردم به س��ینما‬ ‫در ای��ن فصل اکران ن��وروزی را در جایگاه‬ ‫مهم��ی قرار داده اس��ت‪ .‬می توان با نگاهی‬ ‫اجمالی به فروش س��ینمای ایران در طول‬ ‫یک س��ال در دهه گذشته به یک نکته مهم‬ ‫در ترکیب اکران فیلم های سینمایی دست‬ ‫پی��دا کرد و ان اینکه اک��ران نوروزی نقش‬ ‫تعیین کننده ای در میزان فروش یک ساله‬ ‫س��ینمای ای��ران ب��ازی می کن��د؛ اکرانی‬ ‫ک��ه در مثلث ‪ 3‬ضلع��ی می��ان مخاطبان‬ ‫(پرداخت کنندگان پول) و س��ینماداران و‬ ‫صاحبان فیلم ه��ا (دریافت کنندگان پول)‬ ‫حکم بازوی کمکی اقتصاد سینمای ایران‬ ‫را دارن��د‪ .‬نگاهی به اکران نوروزی فیلم ها از‬ ‫سال ‪ 87‬تا امروز نش��ان می دهد یک سوم‬ ‫فروش س��ینمای ایران مربوط به فیلم های‬ ‫اکران نوروزی هستند و این در حالی است‬ ‫که ترکیب اکران در این ایام می تواند سلیقه‬ ‫مخاطبان یک سال سینمای ایران را شکل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫پ انیمیشنی‬ ‫تولید ‪ ۲۶‬کلی ‬ ‫موزیکال در «صبا»‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫کلیپ های موزیکال مناسبتی به کارگردانی مجید محمدی‬ ‫در مرک��ز پویانمای��ی صبا تولید می ش��ود‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫کلیپ های موزیکال مناس��بتی به تهیه کنندگی و کارگردانی‬ ‫مجید محمدی در ‪ ۲۶‬قس��مت ‪ ۳‬دقیقه ای برای گروه سنی‬ ‫خردس��ال به س��فارش مرکز صبا س��اخته می ش��ود‪ .‬مجید‬ ‫محمدی درباره موضوع های این انیمیش��ن گفت‪ :‬کلیپ های‬ ‫موزیکال مناسبتی بنا دارد مناسبت های ملی و مذهبی را به‬ ‫تصویر بکشد که از جمله این مناسبت ها می توان به دهه فجر‪،‬‬ ‫والدت حضرت زینب (س) و عروس��ی حضرت فاطمه(س) و‬ ‫حضرت علی(ع) اش��اره کرد‪ .‬وی درب��اره مراحل فنی تولید‬ ‫این اثار نیز گفت‪ :‬تکنیک انتخاب ش��ده برای س��اخت این‬ ‫انیمیش��ن ها کات اوت و گرافی��ک مینیاتور ترکیبی اس��ت‪.‬‬ ‫پ��س از این بخش به فراخور محت��وا موزیک هایی برای این‬ ‫کیلیپ ها ساخته می شود و شعرها نیز انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫همکاری ‪ 10‬نهاد و تشکل‬ ‫در جشنواره مد و لباس فجر‬ ‫بخش خصوصی در اکران نوروزی اس��ت‪.‬‬ ‫سنت ش��کنی ش��ورای صنف��ی نمای��ش‬ ‫در اعط��ا نکردن اک��ران ویژه ن��وروزی به‬ ‫س��اخته جدید مس��عود ده نمک��ی یعنی‬ ‫«رس��وایی‪ ،»2‬ای��ن کارگ��ردان و فیل��م ‬ ‫تازه اش را برای نخس��تین ب��ار در رقابت‬ ‫نوروزی از فضای اک��ران خارج کرد تا تنها‬ ‫نماینده ژانر کمدی در این فهرست‪ ،‬فیلم‬ ‫س��ینمایی «من س��الوادور نیستم» باشد‬ ‫که از روز گذش��ته اکران خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی بادیگارد س��اخته ابراهیم‬ ‫حاتمی کیا که در س��ازمان سینمایی اوج‬ ‫تهیه شده با بودجه ‪7‬میلیاردی به مرحله‬ ‫تولید رسیده اس��ت‪ .‬این فیلم که در گونه‬ ‫فیلم های سیاس��ی قرار دارد داستان یکی‬ ‫از محافظ��ان ش��خصیت های سیاس��ی‬ ‫اس��ت که در میانه خدمت با شغل خود و‬ ‫موقعیتی که دارد دچار تناقض می ش��ود‪.‬‬ ‫پیش بین��ی فروش فیل��م «بادی��گارد» با‬ ‫وجود تمامی حواش��ی ان در جش��نواره‬ ‫س��ی وچهارم و حض��ور کارگردانی مطرح‬ ‫در پش��ت دوربین ان دور از ذهن نیست و‬ ‫به نظر می رسد بادیگارد در نوروز خیلی ها‬ ‫را به س��ینما بکش��اند‪ .‬بدون شک سعید‬ ‫روس��تایی با فیلم اولش «اب��د و یک روز»‬ ‫در ‪26‬سالگی پدیده اکران نوروزی خواهد‬ ‫بود‪« .‬ابد و ی��ک روز» فیلم محبوب مردم‪،‬‬ ‫داوران جشنواره فجر و منتقدان سینمای‬ ‫ایران در حالی به اکران عمومی در می اید‬ ‫که با بودجه یک میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان��ی و به تهیه کنندگی س��عید ملکان‬ ‫در بخ��ش خصوصی تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فیلمی ب��ا بازی های درخش��ان و فضایی‬ ‫تلخ که می توان��د رقیب جدی «بادیگارد»‬ ‫حاتمی کیا در اکران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یکه تازی عطاران در سینماها‬ ‫کیوم��رث پوراحمد پس از انکه س��ال‬ ‫گذشته با فیلم «پنجاه قدم اخر» در گیشه‬ ‫شکس��ت مالی س��نگینی را متحمل شد‬ ‫و فیل��م در زمان نمایش تنه��ا ‪20‬میلیون‬ ‫تومان فروش کرد به س��راغ فیلمی با حال‬ ‫و هوای درخش��ان ترین کارنامه کاری اش‬ ‫یعنی «ش��ب یلدا» رف��ت و «کفش هایم ‬ ‫کو» را با بازی رضا کیانیان ساخت؛ فیلمی‬ ‫درباره بیماران الزایم��ری‪ ،‬در یک فضای‬ ‫شخصی ساز و با بودجه ای به مراتب کمتر‬ ‫از فیلم قبل��ی‪ .‬فیلم در بخ��ش خصوصی‬ ‫تولید ش��ده و به نظر می رس��د مخاطبان‬ ‫س��ینما که به دنبال فض��ای متفاوتی در‬ ‫سینما هستند می توانند به تماشای فیلم‬ ‫کیومرث پوراحمد بروند‪« .‬من سالوادور»‬ ‫نیستم ساخته منوچهر هادی که اکران ان‬ ‫از روز گذشته اغاز شده‪ ،‬تنها فیلم کمدی‬ ‫جدول اکران اس��ت که با بودج��ه زیادی‬ ‫نس��بت به س��ایر فیلم های اکران نوروزی‬ ‫ساخته شده اس��ت‪ .‬این فیلم با بازی رضا‬ ‫عطاران در برزی��ل و تهران جلوی دوربین‬ ‫رفته است و یک غافلگیری برای مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬ریوالدو‪ ،‬ستاره فوتبال برزیل در دهه‬ ‫نود و ‪ 2000‬در ای��ن فیلم در کنار عطاران‬ ‫به ایفای نقش پرداخته و گفته می ش��ود‬ ‫صاحبان فیل��م در تدارک مقدمات س��فر‬ ‫این س��تاره برزیلی در ایام نوروز به تهران‬ ‫هس��تند‪ .‬این فیلم به تهیه کنندگی سید‬ ‫امیر پروین حس��ینی با بودج��ه ای معادل‬ ‫‪8‬میلیارد تومان س��اخته ش��ده و به نظر‬ ‫می رسد با مولفه های متفاوت ان در گیشه‬ ‫مخاطبان زیادی را جذب کند‪.‬‬ ‫مانی حقیق��ی پس از انکه ب��ا «اژدها‬ ‫وارد می ش��ود» مس��افر برلی��ن ش��د و‬ ‫موسیقی‬ ‫دس��ت خالی از این رویداد س��ینمایی‬ ‫برگش��ت تصمیم گرفت فیلم دیگرش‬ ‫که پیش از فیلم «اژدها وارد می ش��ود»‬ ‫ساخته است را روانه اکران نوروزی کند‪.‬‬ ‫«پنجاه کیلو البالو» با بودجه شخصی و‬ ‫در سکوت خبری س��اخته شد و فضای‬ ‫سرخوشانه فیلم می تواند مخاطب را در‬ ‫سینما سرگرم کند‪ .‬سروش محمدزاده‬ ‫با س��اخت نخس��تین اثرش و حضور در‬ ‫بخش هنر و تجربه جش��نواره فجر نوید‬ ‫حضور یک کارگردان ج��وان و کاربلد را‬ ‫در س��ینمای ایران داد‪« .‬چهارشنبه» با‬ ‫بازی درخشان شهاب حسینی و فضای‬ ‫تل��خ و خیابانی اش یک��ی از گزینه های‬ ‫خوب برای مخاطبان جدی س��ینمای‬ ‫ایران اس��ت؛ فیلمی با سرمایه شخصی‬ ‫و بودجه ای مع��ادل ‪800‬میلیون تومان‬ ‫که نسبت به تمامی اثار حاضر در اکران‬ ‫نوروزی اثری کم هزینه به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹مافیای اکران‬ ‫هر س��اله با اع�لام فیلم ه��ای بخش‬ ‫اکران ن��وروزی ای��ن پرس��ش در ذهن‬ ‫برخی سینماگران و مخاطبان سینما به‬ ‫وجود می ای��د که ایا با توجه به ش��رایط‬ ‫دموکراتیک انتخاب فیلم ها در ش��ورای‬ ‫صنفی نمایش باز هم امکان وجود مافیا‬ ‫در س��ینمای ای��ران و در چرخ��ه اکران‬ ‫وجود دارد؟ علی س��رتیپی‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫س��ینما و مدیرعام��ل ش��رکت پخ��ش‬ ‫فیلمی��ران با اش��اره به امکان نداش��تن‬ ‫رش��د مافیا در چینش اک��ران به‬ ‫می گوی��د‪ :‬ش��اید تعداد کم س��الن های‬ ‫س��ینما و برقرار نبودن نس��بت درست‬ ‫میان عرض��ه و تقاض��ا این ش��ائبه را به‬ ‫وجود بیاورد که س��ینمای ایران با مافیا‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کند ام��ا ترکیب‬ ‫امسال فیلم ها برای نوروز و غیبت برخی‬ ‫چهره های��ی که س��ال های گذش��ته در‬ ‫این ترکیب حضور داش��تند این نکته را‬ ‫ثابت می کند که ش��ورای صنفی نمایش‬ ‫و پخش کنندگان بیش��تر از انکه به فکر‬ ‫منافع فردی باشند به فکر رونق اقتصادی‬ ‫س��ینمای ایران و روش��ن مان��دن چراغ‬ ‫سینماها هستند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫امکان رش��د مافیا در چرخه اکران وجود‬ ‫ندارد گفت‪ :‬از چند س��ال قبل که امکان‬ ‫پخش یک فیلم به وسیله پخش کنندگان‬ ‫در ی��ک دوره اک��ران ب��ه وج��ود ام��د‬ ‫ش��رکت های پخش کننده پیش از انکه‬ ‫به فک��ر چینش فیلم ها بر اس��اس منافع‬ ‫یک فیلم باش��ند به فکر چگونگی جذب‬ ‫مخاطب بودن��د و این ام��کان در اجرا به‬ ‫گونه ای بود ک��ه فیلم ها ام��کان حضور‬ ‫در یک ترکی��ب ناهمگ��ون را نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬نمونه بارزش‬ ‫همی��ن ترکیب اکران نوروزی اس��ت که‬ ‫پخش کنندگان تصمیم گرفتند تنوع ژانر‬ ‫را در ترکی��ب اکران با همراهی ش��ورای‬ ‫صنفی نمایش در نظر بگیرن��د و به نظر‬ ‫می رس��د هیچ کدام از فیلم های نوروزی‬ ‫در این چرخه ضرر نخواهند کرد‪ .‬برخی‬ ‫از صاحب نظ��ران معتقدن��د باید ریش��ه‬ ‫اصلی این مشکل را در کمبود سالن های‬ ‫نمایش جس��ت وجو کرد‪ .‬امارها حکایت‬ ‫از وجود بیش از ‪۴۰۰‬س��الن س��ینما در‬ ‫ده��ه ‪ ۵۰‬دارد اما این تعداد س��الن پس‬ ‫از انقالب به حدود ‪۳۰۰‬س��ینما کاهش‬ ‫یافت و متاسفانه با گذشت بیش از ‪ 3‬دهه‬ ‫از انقالب‪ ،‬اقدام��ی مطلوب برای افزایش‬ ‫توان نمایشی انجام نشده است‪.‬‬ ‫نگاهی به اکران‬ ‫نوروزی فیلم ها‬ ‫از سال ‪ 87‬تا‬ ‫امروز نشان‬ ‫می دهد یک‬ ‫سوم فروش‬ ‫سینمای ایران‬ ‫مربوط به‬ ‫فیلم های اکران‬ ‫نوروزی هستند‬ ‫و این در حالی‬ ‫است که ترکیب‬ ‫اکران در این‬ ‫ایام می تواند‬ ‫سلیقه مخاطبان‬ ‫یک سال‬ ‫سینمای ایران‬ ‫را شکل دهد‬ ‫تئاتر‬ ‫«سون» در تدارک البوم جدید‬ ‫گروه موس��یقی «سون» بعد از برپایی چند کنسرت‬ ‫مختلف در تهران و شهرس��تان ها همچنان در تکاپوی‬ ‫تولید تازه ترین البوم موس��یقی خود است‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬کیارش پوزش��ی یکی از اعضای گروه «س��ون»‬ ‫درب��اره تازه ترین فعالیت های ای��ن گروه گفت‪ :‬تا قبل‬ ‫از فرا رس��یدن ایام فاطمیه به ش��دت درگیر برگزاری‬ ‫کنس��رت های مختلف تهران و شهرستان ها بودیم که‬ ‫اخرین برنامه به اجرای کنسرت در جشنواره موسیقی‬ ‫فجر بازمی گردد و خوشبختانه اجرای خوبی هم بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولی��د تازه ترین البوم موس��یقی گروه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬همچن��ان درگی��ر اماد ه ک��ردن البوم‬ ‫جدیدمان هس��تیم که مدتی اس��ت وقت زیادی را از‬ ‫ما گرفته‪ ،‬اما با توجه به اینکه حساس��یت ما برای این‬ ‫البوم بسیار باالتر از کارهای قبلی است اکنون عجله ای‬ ‫برای انتش��ار ان نداریم و با اینکه می دانیم طرفداران‬ ‫با اظهار لطف همیشگی ش��ان منتظر انتش��ار این اثر‬ ‫هستند اما ترجیح می دهیم بدون عجله کاره ای مان را‬ ‫انجام دهیم تا بتوانیم اثر خوبی را به مخاطبان تقدیم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این نوازنده افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی هایی که به‬ ‫تازگی انجام داده ایم تصور می کنم این البوم تا قبل از‬ ‫تابس��تان سال اینده روانه بازار موسیقی شود البته در‬ ‫این مدت به احتمال زیاد تک اهنگ هایی را در فضای‬ ‫مجازی منتشر می کنیم که فاصله تولید البوم قبلی با‬ ‫البوم جدید تا این حد زیاد نباشد‪.‬‬ ‫پوزشی با اشاره به برگزاری سی و یکمین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر تصریح کرد‪ :‬امس��ال تا انجا که اطالع‬ ‫دارم جش��نواره در س��اختاری جدیدتر از انچه قبل از‬ ‫این برگزار می شد میزبان دوستداران موسیقی بود اما‬ ‫الزمه این تغییر‪ ،‬خدمات و پشتیبانی فنی از گروه های‬ ‫ش��رکت کننده است که امیدوارم در س��ال اینده این‬ ‫مشکل نیز مرتفع شود‪.‬‬ ‫«کشتن کفتر چاهی» متوقف شد‬ ‫رضا حداد که قرار بود نمایش «کش��تن کفتر چاهی»‬ ‫را در تاالر خصوصی و تازه تاس��یس «افتاب» اجرا کند‪،‬‬ ‫از تعطیلی اجرای این نمایش خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫این کارگردان تئاتر و سرپرس��ت گروه تئاتر «افتاب» که‬ ‫چندی پیش سالنی را به همین نام در مجموعه «افتاب»‬ ‫راه اندازی کرد‪ ،‬از تاخیر چند باره در اجرای این نمایش و‬ ‫تعطیلی این سالن خصوصی خبر داد‪ .‬حداد در این زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاس��فانه بعد از صحبت هایی که ‪ 4‬اس��فند‬ ‫با مس��ئوالن اداره کل هنرهای نمایشی داشتیم‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که باید اجرای نمایش «کش��تن کفتر‬ ‫چاهی» و «افتتاح سالن تئاتر افتاب» را مدتی به تعویق‬ ‫بیندازیم ت��ا مذاکرات میان مجموع��ه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی و برخی از نهادها به نتیجه برس��د‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به راه اندازی سالن های خصوصی تئاتر از سوی‬ ‫گروه های مختلف ادامه داد‪ :‬همانطور که مطلع هستید‪،‬‬ ‫از مدتی پیش وزارت ارش��اد‪ ،‬با هدف توسعه تئاتر سعی‬ ‫کرده زمینه هایی را برای رفع مشکالت قانونی و مشارکت‬ ‫بیشتر س��رمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کند که از‬ ‫جمله ای��ن اقدام ها‪ ،‬ثبت قانونی گروه های تئاتر در قالب‬ ‫موسس��ات تک منظوره هنری است‪ .‬حداد درباره صدور‬ ‫‪ 10‬نه��اد و تش��کل در برگ��زاری پنجمین جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی مد و لباس فجر مش��ارکت دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬بنیاد رودکی‪ ،‬انجمن‬ ‫طراحان لباس و پارچه‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬بنیاد فرهنگی اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬ات��اق اصناف ایران‪ ،‬ش��هرداری منطق��ه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫پوش��اک و موسس��ات هنری مد و لباس در برگزاری این‬ ‫دوره از جش��نواره به شکل مستقیم و غیرمستقیم حضور‬ ‫دارن��د که تاکن��ون جلس��ات هماهنگی متع��ددی برای‬ ‫برگزاری مطلوب جش��نواره ب��ا این نهادها برگزار ش��ده‬ ‫است‪ .‬در این دوره از جشنواره با توجه به محدودیت های‬ ‫ترافیکی در اسفن د بر اساس هماهنگی های به عمل امده‬ ‫بین برگزار کنندگان‪ ،‬س��اعت برگزاری جش��نواره از ‪10‬‬ ‫صبح تا ‪ 20‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫واگذاری صدور مجوز‬ ‫کنسرت هابه استان ها‬ ‫صدور مجوز برگزاری کنس��رت های موسیقی تا ‪1200‬‬ ‫نفر به استان ها واگذار شد‪ .‬به گزارش هنرانالین‪ ،‬به استناد‬ ‫بخشنامه وزارتی و در زمینه تفویض اختیار وظایف اجرایی‬ ‫حوزه های س��تادی به واحدهای اس��تانی؛ ام��کان صدور‬ ‫مجوز اجراهای صحنه ای موس��یقی (کنس��رت) در اماکن‬ ‫عمومی تا ظرفیت ‪ 1200‬نفر‪ ،‬به ان دس��ته از ادارات کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها که امادگی خود را برای‬ ‫امر اعالم کرده اند‪ ،‬واگذار شد‪ .‬این‬ ‫مدیریت شایس��ته این ‬ ‫تصمی��م به منظور کاس��تن از تصدی گری ه��ا و نیز توجه‬ ‫بیش��تر به درخواست های مکرر فعاالن استانی و اعتماد به‬ ‫شایستگی های هنرمندان شهرس��تانی و توان کارشناسی‬ ‫ادارات کل استان ها‪ ،‬اتخاذ شده و بی تردید می تواند موجب‬ ‫توسعه کمی و کیفی فعالیت های موسیقایی خارج از مرکز‪،‬‬ ‫کاهش چشمگیر رفت و امدها و هزینه های بین شهری و‬ ‫فرایند زمانی صدور مجوز اجراهای صحنه ای شود‪.‬‬ ‫خداحافظی تلخ محسن چاوشی‬ ‫در سریال «شهرزاد»‬ ‫اخرین قطعه محسن چاوش��ی برای سریال «شهرزاد»‬ ‫به زودی منتشر خواهد شد‪ .‬به گزارش خبرانالین محسن‬ ‫چاوشی اعالم کرد «خداحافظی تلخ» اخرین همکاری او‬ ‫با پروژه «ش��هرزاد» اس��ت و به زودی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫همراه با توزیع س��ریال «ش��هرزاد» چن�� د ترانه با صدای‬ ‫این خواننده پاپ منتش��ر شده که با استقبال بسیار زیاد‬ ‫مخاطبان همراه بوده اس��ت‪« .‬ش��هرزاد» ب��ه کارگردانی‬ ‫حس��ن فتحی و بازی شهاب حس��ینی‪ ،‬ترانه علیدوستی‪،‬‬ ‫مصطف��ی زمانی‪ ،‬پریناز ایزدیار و علی نصیریان س��ریالی‬ ‫است که هر هفته در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 19‬قس��مت از این عاشقان ه تاریخی پخش شده و‬ ‫بیستمین قسمت ان نیز ‪ 10‬اسفند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش فروش البوم جدید‬ ‫علیرضا قربانی‬ ‫مجوز برای اجرای عمومی این نمایش تصریح کرد‪ :‬مجوز‬ ‫اج��رای عمومی نمایش هم از س��وی ش��ورای نظارت و‬ ‫ارزش��یابی صادر ش��ده و باید اج��رای عمومی نمایش از‬ ‫‪ 2‬هفته قبل ش��روع می شد ولی متاسفانه به نظر می اید‬ ‫که اداره اماکن تهران درباره فعال شدن سالن های تئاتر‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬نگرانی ه��ا و دغدغه های��ی دارد‪ .‬کارگ��ردان‬ ‫نمایش های «کسی نیست همه داستان ها را به یاد اورد»‬ ‫و «با دهان بند س��کوت» در عین حال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته ش��اید اطالعات من در این زمینه دقیق نباشد ولی‬ ‫امیدوارم که به زودی با تعامل نهادهای قانونی‪ ،‬مشکل به‬ ‫شکل اساسی و قانونی حل شود تا راه فعالیت سالن های‬ ‫تئاتر خصوصی مسدود نشود‪.‬‬ ‫البوم «دخ��ت پری وار» حاصل همکاری علیرضا قربانی و‬ ‫مهیار علیزاده با اشعاری از سعدی‪ ،‬عراقی‪ ،‬عطار نیشابوری‪،‬‬ ‫هوشنگ ابتهاج‪ ،‬فریدون مشیری‪ ،‬قیصر امین پور‪ ،‬محمدعلی‬ ‫بهمنی و علیرضا کلیایی منتش��ر می ش��ود‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫البوم «دخت پری وار» پس از البوم موفق «حریق خزان» که‬ ‫حاص��ل همکاری مهی��ار علیزاده و علیرض��ا قربانی بود؛ در‬ ‫س��ایت بیپ تونز برای پیش فروش قرار گرفته است‪ .‬این اثر‬ ‫پیش از سال نو منتشر می شود‪ .‬کار روی البوم دخت پری وار‬ ‫از س��ال ‪ 92‬اغاز ش��ده که به دالیل ضبط همزمان با البوم‬ ‫مشترک با «همایون ش��جریان» و همچنین تولید و انتشار‬ ‫البوم «در شعله با تو رقصان»‪ ،‬ضبط ان در مقطعی متوقف‬ ‫و دوباره در سال ‪ 94‬اغاز شد و هم اکنون اماده انتشار است‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 6‬اسفند ‪ 16 - 1394‬جمادی االول‪ 25 - 1437‬فوریه ‪ - 2016‬شماره ‪ -444‬پیاپی ‪1762‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫باران بارید و زمزمه حفظ اب شنیده شد‬ ‫عالمه دهخدا‬ ‫ادیب و روزنامه نگار برجسته‬ ‫اب معنای‬ ‫زندگی همه ما‬ ‫ایرانیان است‪.‬‬ ‫این حرف شاید‬ ‫بارها گفته شده‬ ‫اما تکرار ان‬ ‫بی حاصل به‬ ‫نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫در حقیقت اب‬ ‫در شکل گیری‬ ‫تمدن و زندگی‬ ‫اجتماعی‬ ‫نقش بارزی‬ ‫داشته است‬ ‫دی��روز‪ ،‬ب��ارش اندک ب��اران بهاری‪ ،‬س��ر و‬ ‫روی خاک ال��ود و گردالود کالنش��هر تهران را‬ ‫شس��ت؛ بویی از نس��یم بهاری امد و بار دیگر‬ ‫داس��تان اب نجوای پنهان و اش��کار مردمان‬ ‫شد‪ ،‬نجوایی که به پژواک بحران اب بدل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در سراسر فالت پهناور ایران دیدیم که‬ ‫زاینده رود خشکیده شد‪ ،‬دریاچه ارومیه به تلی‬ ‫از نمک بدل ش��د و چندین تاالب در کش��ور‬ ‫خشکید‪ .‬روستاهایی که خود تولید کننده اب‬ ‫بودند به مصرف کننده ان بدل ش��دند‪ .‬هرچند‬ ‫امس��ال باران بارید و در برخ��ی از نقاط برف‬ ‫اما زمس��تان چهره واقعی خ��ود را پنهان کرد‬ ‫و اینک در اخرین ماه زمس��تان و در ششمین‬ ‫روز ان‪ ،‬هنوز حس��رت ب��اران و برفی که همه‬ ‫دغدغه های مان را برای کمبود اب برطرف کند‬ ‫بر قلب های مان برجای مانده اس��ت‪ .‬اینک اب‬ ‫در هم��ه جای دنیا به یک دغدغه جهانی بدل‬ ‫شده است‪ .‬از این رو سازمان ملل نیز سال های‬ ‫طوالنی اس��ت که دوم فروردین (‪22‬مارس) را‬ ‫روز جهانی اب نامیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اب و مشاغل‬ ‫ایلنا نوش��ت بخش اب سازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫ش��عار روز جهانی اب را در س��ال «‪2016‬م»‪،‬‬ ‫«اب و مشاغل» اعالم کرد‪.‬‬ ‫روز جهان��ی اب نخس��تین ب��ار در س��ال‬ ‫‪1992‬م‪ ،‬در بیس��ت ویکمین دس��تور جلس��ه‬ ‫کنفرانس (محیط زیس��ت و توس��عه س��ازمان‬ ‫ملل) در شهر ریودوژانیرو برزیل به طور رسمی‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا در ای��ن کنفرانس از تمامی‬ ‫کشورها خواسته شد تا در راه اجرای بیانیه ‪21‬‬ ‫س��ازمان ملل‪ ،‬این روز را به عنوان روز ترویج و‬ ‫اگاهس��ازی مردم درباره اب اختصاص داده و‬ ‫از طریق پخش و اش��اعه نش��ریات و برگزاری‬ ‫کنفرانس ه��ا‪ ،‬س��مینارها و نمایش��گاه ها در‬ ‫گرامیداشت ان بکوشند‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش ایلن��ا از س��ال ‪1993‬م‪،‬‬ ‫هر س��ال یک ش��عار جدی��د درباره مس��ائل‬ ‫حیاتی و حس��اس ان زمان برگزیده می ش��ود‬ ‫تا فعالیت های جامعه بر پایه ان ش��عار ش��کل‬ ‫گیرد‪ .‬از سال ‪1994‬م تاکنون عنوان های ویژه‬ ‫روزهای جهانی اب به این ترتیب بوده است‪:‬‬ ‫شعر‬ ‫‹ ‹وطن داری‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬معصومه ابتکار در تلگرام خود با‬ ‫گزارش��ی از روند احیای تاالب گاوخونی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بخش��ی از ت��االب گاوخونی‬ ‫امسال پس از ‪ 10‬سال دوباره شاهد ورود‬ ‫اب بوده و هیبت هنوز خشک قسمت های‬ ‫عمده این تاالب‪ ،‬قصه پر غصه تاالب ها و‬ ‫دش��ت های تشنه کشور را بازگو می کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫مطبوعات‪ :‬بیش از نیمی از جمعیت جهان در هوای الوده نفس می کشند‬ ‫یادداشت‬ ‫مجلس و اهمیت ان‬ ‫در اقتصاد‬ ‫دکتر محمدرضا میررزاقی‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‬ ‫کیمیا سهم‬ ‫‪1994‬م‪ :‬اب و دغدغه های همگانی؛ ‪1995‬م‪:‬‬ ‫اب و زنان؛ ‪1996‬م‪ :‬اب و ش��هرهای تش��نه؛‬ ‫‪1997‬م‪ :‬اب جه��ان‪ ،‬ایا کافیس��ت؟؛ ‪1998‬م‪:‬‬ ‫اب زیرزمین��ی‪ ،‬گنجینه پنهان؛ ‪1999‬م‪ :‬همه‬ ‫در پایین دس��ت رودخانه ها زندگی می کنند؛‬ ‫‪2000‬م‪ :‬اب برای قرن ‪21‬؛ ‪2001‬م‪ :‬اب برای‬ ‫س�لامت؛ ‪2002‬م‪ :‬اب برای توسعه؛ ‪2003‬م‪:‬‬ ‫اب ب��رای اینده؛ ‪2004‬م‪ :‬اب و بالیا؛ ‪2005‬م‪:‬‬ ‫اب ب��رای زندگ��ی؛ ‪2006‬م‪ :‬اب و فرهن��گ؛‬ ‫‪2007‬م‪ :‬س��ازگاری ب��ا کم اب��ی؛ ‪2008‬م‪:‬‬ ‫اب و س�لامت؛ ‪2009‬م‪ :‬اب ه��ای مش��ترک‪،‬‬ ‫فرصت های مش��ترک؛ ‪2010‬م‪ :‬اب پاک برای‬ ‫جهان س��الم؛ ‪2011‬م‪ :‬اب برای شهرها‪ :‬پاسخ‬ ‫به چالش شهرنش��ینی؛ ‪2012‬م‪ :‬اب و امنیت‬ ‫غذایی؛ ‪2013‬م‪ :‬اب در هر مکان برای همگان‬ ‫با همکاری ه��ای بین الملل��ی؛ ‪2014‬م‪ :‬اب و‬ ‫انرژی و ‪2015‬م‪ :‬اب و توسعه پایدار‪.‬‬ ‫‹ ‹اب معنای زندگی‬ ‫اب معن��ای زندگی همه ما ایرانیان اس��ت‪.‬‬ ‫این حرف ش��اید باره��ا گفته ش��ده اما تکرار‬ ‫ان بی حاصل ب��ه نظر نمی رس��د‪ .‬در حقیقت‬ ‫اب در ش��کل گیری تمدن و زندگی اجتماعی‬ ‫نقش بارزی داش��ته است‪ .‬ش��هرهای پررونق‬ ‫همواره در کن��ار رودخانه ها بنا ش��ده اند‪ .‬اب‬ ‫بدون تردید کاالیی عمومی است زیرا تک تک‬ ‫اف��راد از ان اس��تفاده می کنند به همین دلیل‬ ‫اس��تفاده بی رویه از اب و مص��رف فراوان ان‬ ‫س��ال های طوالنی اس��ت که در کش��ور ما از‬ ‫اس��تثنا خارج و به قاعده تبدیل شده است‪ .‬در‬ ‫همایش ها و سمینارهای مختلف کارشناسانی‬ ‫گفته اند که جلوگی��ری از مصرف بی رویه اب‬ ‫باید به ش��کل حکمرانی از اب انجام ش��ود و‬ ‫این حکمرانی از راه های مختلف قابل اجراست‪.‬‬ ‫در این ب��اره جامعه شناس��ان می گوین��د که با‬ ‫بهره گیری از س��رمایه اجتماعی می توان برای‬ ‫حف��ظ ذخایر و منابع ابی اق��دام کرد‪ .‬در این‬ ‫ارتب��اط جامعه شناس��ان به موض��وع اموزش‬ ‫اشاره می کنند و به طور قطع اموزش از مقطع‬ ‫دبستان و‪ ...‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یادمان باشد‬ ‫اری یادمان باش��د که ایران کشوری بزرگ‬ ‫با اقلیم نیمه خش��ک و در بس��یاری از مناطق‬ ‫گرم وخش��ک است‪ .‬رش��د جمعیت درکشور‬ ‫ما بس��یار باالس��ت‪ .‬جمعیت ای��ران از حدود‬ ‫‪8‬میلی��ون نف��ر در س��ال ‪1300‬ب��ه نزدی��ک‬ ‫‪80‬میلیون نفر در س��ال ‪ 1394‬رسیده است‪.‬‬ ‫بیشترین مصرف اب ایران در بخش کشاورزی‬ ‫اس��ت و این امر با حفر چاه های بس��یار و گاه‬ ‫غیرمجاز انجام ش��ده که منابع اب زیر زمینی‬ ‫را بلعیده ان��د‪ .‬بازهم بدانیم و یادمان باش��د در‬ ‫حالی ک��ه تنها ‪12‬درصد مس��احت ایران زیر‬ ‫کش��ت می رود ح��دود ‪93‬درص��د مصرف اب‬ ‫مربوط به کش��اورزی است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که تنها ‪10‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور‬ ‫از راه کش��اورزی به دست می اید و ‪17‬درصد‬ ‫نیروی کار کشور در این بخش کار می کنند‪.‬‬ ‫یادمان باش��د که کاهش مص��رف اب برای‬ ‫هم��ه قش��رهای اجتماعی از جمل��ه صاحبان‬ ‫مشاغلی که بیشترین مصرف ان را دارند امری‬ ‫زیر بنایی است‪...‬‬ ‫روند احیای تاالب گاو خونی‬ ‫هنوزم ز خردی به خاطر در است‬ ‫که بر النه ماکیان برده دست‬ ‫به منقار ان سان به سختی گزید‬ ‫که اشکم چو خون از رگ ان دم جهید‬ ‫پدر خنده بر گریه ام زد که هان‬ ‫وطن داری اموز از ماکیان‬ ‫عالمه دهخدا‬ ‫کارتون روز‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫حضرت امیرمومنان علی(ع) فرمودند‪ :‬قلب‪ ،‬کتاب چشم است‪( .‬انچه چشم بنگرد در قلب نشیند‪).‬‬ ‫رودررو‬ ‫در تاریخ معاصر ایران بزرگمردان و بزرگ زنانی که خدمات‬ ‫بس��یار به فرهن��گ‪ ،‬ادب‪ ،‬روزنامه نگاری و‪ ...‬کش��ور کرده اند‬ ‫تعدادش��ان بس��یار کم اس��ت اما از این فرهیخت��گان در حد‬ ‫خدمات��ی که به ای��ن مرزوبوم انجام داده ان��د کمتر تجلیل یا‬ ‫قدردانی شده اس��ت‪ .‬در میان این بزرگان نام برجسته عالمه‬ ‫دهخدا به چش��م می خورد که روزنامه نگار طنزپرداز بس��یار‬ ‫ماه��ری ب��ود‪ .‬او نثر و زبان فارس��ی را از تش��ریفات درباری‬ ‫قاجاریه خارج کرد و به میان توده ها برد‪.‬‬ ‫علی اکبر دهخدا از جمله مردان ازاده ای است که توان خود‬ ‫را در ه��ر دوره از زندگی پر بار خویش‪ ،‬در راه اعتالی میهن‬ ‫اسالمی به کار گرفته است‪ .‬لغتنامه او بزرگترین لغتنامه زبان‬ ‫فارس��ی است‪ .‬به گفته صاحب نظران‪ ،‬تیزبینی و بصیرت او در‬ ‫مسائل سیاسی و خالقیت و ذوق او در نگارش و درک مسائل‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگی‪ ،‬از ویژگی های واالی انس��انی این مرد‬ ‫بزرگ بود‪ .‬علی اکبر دهخدا در ‪ 5‬اسفند ‪ 1258‬ﻫ‪ .‬ش در محله‬ ‫س��نگلج تهران متولد شد‪ .‬خردسال بود که پدرش را از دست‬ ‫داد‪ .‬بدون تردید دهخدا از پیشکسوتان مبارزه با استبداد بود‪،‬‬ ‫از این رو با نام مس��تعار «دخو» ش��جاعانه مفاسد سیاسی و‬ ‫اجتماعی ان زمان را در روزنامه «صور اسرافیل» بیان می کرد‪.‬‬ ‫دهخدا به دلیل ظلم س��تیزی و نوش��تن مق��االت تند به‬ ‫همراه تنی چند از مشروطه خواهان به باکو تبعید شد‪.‬‬ ‫در دوران جنگ جهانی اول‪ ،‬دهخدا در یکی از روس��تاهای‬ ‫چهارمحال و بختیاری س��کونت داش��ت‪ .‬پس از پایان جنگ‬ ‫به تهران بازگش��ت‪ ،‬از امور سیاس��ی کناره گرفت‪ ،‬به کارهای‬ ‫علمی و فرهنگی مشغول ش��د و تا پایان عمر پرثمر خویش‪،‬‬ ‫به مطالعه و پژوه��ش ادامه داد‪ .‬لغتنامه بزرگ دهخدا که در‬ ‫بیش از ‪ 50‬جلد به چاپ رس��یده و ش��امل هم��ه لغات زبان‬ ‫فارس��ی با معنای دقیق و اشعار و اطالعاتی درباره انهاست و‬ ‫کتاب امثال و حکم که ش��امل همه ضرب المثل ها و احادیث و‬ ‫حکمت ها در زبان فارس��ی است‪ ،‬خود به تنهایی نشان دهنده‬ ‫دانش و شخصیت علمی دهخداست‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫نوش��ت‪« :‬متاس��فانه بخش های عظیمی‬ ‫از کش��ور ب��ه دالیل گوناگون��ی از جمله‬ ‫توس��عه ناپایدار و مدیریت ضعیف منابع‬ ‫اب‪ ،‬توس��عه بی رویه کشاورزی کم بازده‪،‬‬ ‫حف��ر چاه و برداش��ت غیرقانونی اب های‬ ‫زیرزمین��ی و تغییر اقلیم و خشکس��الی‪،‬‬ ‫ع��اری از رطوب��ت و س��بزی و خش��ک و‬ ‫خاک الود اس��ت‪ ».‬دنباله نوشته معصومه‬ ‫عیدی کتاب به کودکان معلول‬ ‫ایس�نا‪ :‬ط��رح خری��د‬ ‫و هدی��ه بس��ته های‬ ‫فرهنگ��ی کت��اب در‬ ‫استانه نوروز باستانی‪ ،‬به‬ ‫نفع اسایش��گاه کودکان‬ ‫معلول اجرا می شود‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنامه‬ ‫انتش��ارات ارادمان با یک حامی فرهنگی‪ ،‬در طرح «عشق و اینه»‪،‬‬ ‫بسته های کتاب در حوز ه ادبیات و روان شناسی‪ ،‬در دو سطح تهیه‬ ‫شده است که صددرصد وجه پرداختی بابت هر بسته‪ ،‬به شکل لوازم‬ ‫بهداش��تی و اقالم غذایی‪ ،‬به یکی از اسایشگاه های کودکان معلول‬ ‫در شرق تهران اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫بس��ت ه «کاخ رویاها» به به��ای ‪50‬هزار تومان‪ ،‬حاوی دس��ت کم‬ ‫‪55‬هزار تومان کتاب های مختلف (‪10‬درصد تخفیف قیمت پش��ت‬ ‫جلد) و بس��ت ه «نوبت ماهیگیری» به بهای ‪100‬هزار تومان‪ ،‬حاوی‬ ‫دس��ت کم ‪125‬هزار تومان کتاب ه��ای مختلف (‪20‬درصد تخفیف‬ ‫قیمت پش��ت جلد)‪ ،‬بس��ته های فرهنگی تعریف شده در این طرح‬ ‫هس��تند که ارس��ال انها به نش��انی های تهران‪ ،‬به صورت رایگان و‬ ‫خارج از تهران و نیز خارج از کشور‪ ،‬به شکل ‪50‬درصد هزین ه پست‬ ‫سفارشی محاس��به خواهد شد‪ .‬این طرح که تا پایان اسفند برقرار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬با این ش��عار فعالیت می کند‪« :‬کتاب عیدی بدهید و با‬ ‫یک تیر‪ ،‬چند نشان را هدف بگیرید‪».‬‬ ‫ابت��کار را می خوانی��م‪ :‬این اتفاق و بدتر از‬ ‫ان برای چند کشور همسایه نیز رخ داده‬ ‫و بنابراین گرد و غبار عربی که از سال ها‬ ‫پیش به این نام مشهور بوده و هر از چندی‬ ‫خود را نشان می داده‪ ،‬اکنون به عالوه گرد‬ ‫و غبار پهنه های خشک شده ایران‪ ،‬زندگی‬ ‫را برای شهروندان مناطق درگیر دشوار و‬ ‫طاقت فرسا می کند‪ .‬در تاالب گاوخونی اما‬ ‫با کمک مردم‪ ،‬الیروبی‪ ،‬مقابله با برداشت‬ ‫غیرمج��از اب‪ ،‬مدیریت پس��اب ها و دیگر‬ ‫اقدام��ات یک��ی از برنامه های چندگانه ها‬ ‫برای مقابله با گرد و غبار است‪.‬‬ ‫افزایش پرداختی‬ ‫معلمان استثنایی‬ ‫ریی��س س��ازمان‬ ‫ام��وزش و پ��رورش‬ ‫اس��تثنایی کش��ور ب��ا‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ه‬ ‫دنبال افزایش پرداختی‬ ‫معلم��ان اس��تثنایی‬ ‫و همچنی��ن افزای��ش‬ ‫س��ختی کار انها در س��ال ‪ ۹۵‬هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬باور داریم؛ اضافه‬ ‫حقوق��ی که به این معلمان بابت س��ختی کار داده می ش��ود‪ ،‬رقم ‬ ‫پایینی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مجید قدمی اظهار کرد‪ :‬به طور نمونه تاکنون به‬ ‫منظور راهنمایی خانواده های دانش اموزان اس��تثنایی و همچنین‬ ‫دانش ام��وزان تلفیق��ی دی وی دی هایی را ب��ا هماهنگی معاونت‬ ‫اموزش ابتدایی تهیه و در سراسر کشور تکثیر کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در س��ال جاری س��نجش دانش اموزان را‬ ‫الکترونیک��ی کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر مجموعه اطالعات را به ‬ ‫ش��کل انالین در اختیار داریم و در صورت لزوم به دانش اموزان و‬ ‫خانواده ها مشاوره می دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر ام��وزش و پرورش گف��ت‪ :‬در برنامه شش��م برای‬ ‫گروه های چند معلولیتی و اوتیس��م که دانش��گاه ها کمتر روی ان‬ ‫کار کرده اند‪ ،‬برنامه های ویژه ای برای سال اینده در نظر داریم‪.‬‬ ‫این روز ها که تنور انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫هر روز گرم تر می شود و همزمان با اعالم نتیجه نهایی‬ ‫اح��راز صالحیت نامزد های مجل��س‪ ،‬در عمل احزاب‬ ‫و افراد مس��تقل وارد برنام��ه نهایی انتخاب��ات‪ ،‬تهیه‬ ‫فهرس��ت های انتخابات��ی و امادگی ب��رای رقابت های‬ ‫انتخابات��ی خواهند ش��د‪ .‬جای یک موض��وع در میان‬ ‫برنامه های انتخاباتی خال��ی بوده و دغدغه جدی این‬ ‫روز ه��ای فعاالن اقتصادی اس��ت و ان وزن دغدغه ها‬ ‫و برنامه ه��ای اقتص��ادی و همچنی��ن تخصص ه��ای‬ ‫اقتص��ادی در بی��ن نامزد ها و بدن��ه اقتصادی مجلس‬ ‫اینده اس��ت‪ .‬فارغ از تفکرات سیاس��ی متفاوت که هر‬ ‫یک از نامزد ها می توانند داش��ته باشند و جناح بندی‬ ‫سیاس��ی مختل��ف که می تواند بخش��ی از ان باش��د‪،‬‬ ‫ضرورت اگاهی و تخصص اقتصادی طیف گسترده ای‬ ‫از نامزد ه��ا در ای��ن مجلس که از جای��گاه ویژه ای در‬ ‫ش��رایط س��ال های پیش رو برخوردار اس��ت احساس‬ ‫می شود‪ .‬همگان خوب می دانند که ایران اسالمی این‬ ‫روز ها وارد فضای جدیدی از روابط سیاس��ی و به ویژه‬ ‫اقتصادی با جهان ش��ده و دول��ت محترم برنامه های‬ ‫جدی را برای احیای موقعی��ت ممتاز اقتصادی ایران‬ ‫در منطقه دارد و در تالش اس��ت تا کشور را به عنوان‬ ‫شریکی قدرتمند و با ثبات سیاسی و امنیتی کم نظیر‬ ‫ب��رای کش��ور ها و س��رمایه گذاران اقتص��ادی در دنیا‬ ‫مطرح کند‪ .‬این شرایط و ویژگی ها در کنار تاکیدات و‬ ‫فرامین رهبر معظم انقالب مبنی بر اولویت ساماندهی‬ ‫و برنامه ری��زی دقیق اقتصادی کش��ور در این روز ها و‬ ‫همچنین س��ند چش��م انداز ‪ 20‬ساله کش��ور‪ ،‬اهمیت‬ ‫تش��کیل مجلس��ی توانمند از نظر دان��ش و تجربه در‬ ‫زمینه اقتصاد را ضروری می کند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد مطالبه جدی تمام فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬انجمن های صنعت��ی و اصناف از‬ ‫تمامی احزاب و گروه های سیاسی و نامزد های مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی باید توجه ویژه نامزد ها و برنامه ها‬ ‫به مس��ائل اقتصادی و قوانین ساختار ی ان‪ ،‬گره های‬ ‫ک��ور اقتصادی کش��ور‪ ،‬اش��نایی و هماهنگی کامل با‬ ‫سند های باالدستی اقتصاد و برنامه های دولت باشد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته به وض��وح تاثی��ر نگاه های‬ ‫متف��اوت اقتص��ادی در مجل��س و تصمیمات صحیح‬ ‫کارشناس��ی و یا گاهی کمتر کارشناسی مجلس را در‬ ‫تصویب قوانین‪ ،‬بر بدنه اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده‬ ‫کرده ایم‪ .‬تجربیات گذش��ته به ما گوش��زد می کند که‬ ‫مجلس اش��نا به اقتصاد و بدنه قوی اقتصادی مجلس‬ ‫می تواند کش��ور را در ریل صحیح قانون گذاری در ا مر‬ ‫خطیر اقتصاد قرار دهد‪.‬‬ ‫پرواضح اس��ت که مجلس‪ ،‬محل حضور نمایندگانی‬ ‫باید باش��د که در تمامی مس��ائل فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و ورزش��ی تصمیم گی��ری نماین��د و برای‬ ‫ای��ن منظ��ور‪ ،‬کارگروه ها و کمیس��یون های تخصصی‬ ‫وظیفه ای س��نگین در ارائه راهکار ها و مشاوره برعهده‬ ‫دارند ام��ا به طور قطع این نماین��دگان مردم خواهند‬ ‫ب��ود که تصمی��م اصلی را در صح��ن مجلس خواهند‬ ‫گرف��ت و ما امیدواریم که در صورت تخصصی تر بودن‬ ‫فض��ای اقتصادی مجلس‪ ،‬نماین��دگان با نگاهی دقیق‬ ‫و علمی و بدون در نظر گرفتن س��ایر مسائل جناحی‬ ‫و سیاس��ی در امر خطیر اقتص��اد قانون گذاری کنند‪.‬‬ ‫تاکی��د چندباره می نماییم ک��ه از منظر نه تنها فعاالن‬ ‫اقتصادی بلکه اس��ناد باالدستی کشور اولویت شرایط‬ ‫ و تصمیم��ات اقتصادی در س��ال های پیش رو به نظر‬ ‫بس��یار باالتر از سایر مسائل‪ ،‬در کش��ور و در مجلس‬ ‫خواهد بود‪ .‬بعید به نظر می رس��د مجلسی که از بدنه‬ ‫اقتصادی نه چندان قوی برخوردار است بتواند در کنار‬ ‫قوه مجریه در تنظیم مقررات و تصویب قوانین و لوایح‬ ‫اقتصادی در س��ال های مهم پی��ش رو نقش خود را به‬ ‫خوبی ایفا کند‪.‬‬ ‫ارزو داریم برای کش��وری که اولویت نخس��ت خود‬ ‫را اقتصاد قرار داده اس��ت شرایط به گونه ای پیش برود‬ ‫که تمامی احزاب و گروه های سیاسی‪ ،‬تنها در صورت‬ ‫داشتن برنامه های قوی اقتصادی و تیم های متخصص‬ ‫و با پشتوانه علمی قوی اقتصادی‪ ،‬امیدوار به موفقیت‬ ‫خود در انتخابات باش��ند و این مه��م اتفاق نخواهند‬ ‫افتاد مگ��ر انکه فعاالن اقتصادی بر این موضوع اتفاق‬ ‫نظر داش��ته باش��ند و ان را به عنوان مطالبه نخست‬ ‫خ��ود در انتخابات مطرح کنن��د و فراموش نکنند که‬ ‫این برهه از تاریخ کش��ور و مجلس‪ ،‬برنگاهی اساس��ی‬ ‫ب��رای اقتص��اد و اینده اقتصادی کش��ور نی��ز خواهد‬ ‫بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!