روزنامه صمت شماره 448 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 448

روزنامه صمت شماره 448

روزنامه صمت شماره 448

‫تسهیالت ویژه به کسب و کارهای نوپای صنعتی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس‪2016‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و مع��دن از ارائ��ه تس��هیالت وی��ژه به‬ ‫بو کار های نوپا خبر داد و گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن با اختصاص‬ ‫کس�� ‬ ‫شعبه توسعه ملی بانک صنعت و معدن به کسب وکار های نوپا تسهیالت‬ ‫ویژه ای با نرخ بهره کمتر از ‪18‬درصد‪ ،‬بازپرداخت طوالنی مدت و تسهیل‬ ‫در وثیقه های بانکی ارائه خواهد کرد‪ .‬برای این تسهیالت سقفی در نظر‬ ‫گرفته نشده اما متناسب با تسهیالتی که به واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫ارائه می شود تا ‪۱۰‬میلیارد تومان تسهیالت به کسب وکار های نوپا اعطا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬علی اش��رف افخمی‪ ،‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن در‬ ‫بو کار های نوپا در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫افتتاح نخس��تین جشنواره کس�� ‬ ‫و‪...‬‬ ‫ اید‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫وجود‬ ‫گفت‪ :‬پیشرفت صنعتی اتفاقی به‬ ‫‪3‬‬ ‫؟‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 448‬پیاپی ‪ 32 1766‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ورود هیات های خارجی‬ ‫محدود نمی شود‬ ‫تحقق تدریجی‬ ‫یک تصمیم‬ ‫امید برای‬ ‫تحول بخش معدن‬ ‫انقالب اقتصادی‬ ‫در شبکه نمایش خانگی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ارزاوری تعهد جدید خودروسازان‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 8‬و ‪25‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪31‬‬ ‫دغدغه های روزنامه نگاری‬ ‫در دیدار با معاون مطبوعاتی‬ ‫‪32‬‬ ‫توسعه ‪ 12‬خوشه صنعتی‬ ‫مبارزه با فساد اقتصادی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقدیر از پیشکسوتان صنعت خودرو‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫سفر ظریف به ‪ 6‬کشور از ‪ 15‬اسفند‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه از اغاز س��فر‬ ‫محمدجواد ظریف به ‪ 6‬کش��ور اس��یا و اقیانوسیه‬ ‫در پانزدهم اسفند خبرداد و گفت‪ :‬این سفر جزئی‬ ‫از برنامه های تحرک دیپلماتیک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در دوران پس��ابرجام برای استفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت های ازاد شده کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین جابری انصاری در نشست‬ ‫خب��ری خود اظهار کرد‪ :‬این س��فر از جاکارتا برای‬ ‫ش��رکت در اجالس فوق العاده س��ازمان همکاری‬ ‫اسالمی که به درخواست فلسطین و برای حمایت‬ ‫از مسجداالقصی برگزار می شود‪ ،‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تایلند‪ ،‬برونئی‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬سنگاپور و استرالیا‬ ‫را از کش��ورهایی عنوان کرد ک��ه وزیر امور خارجه‬ ‫در سفر منطقه ای خود به ان کشورها سفر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬جابری انصاری در پاس��خ به پرس��ش دیگری‬ ‫درباره س��فر اخیر الهام علی اف به ایران و اینکه ایا‬ ‫در این س��فر درباره لغو روادید از سوی اذربایجان‬ ‫توافقی ش��د گفت‪ :‬هنوز در این زمینه توافقی بین‬ ‫دو کشور نشده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در پاس��خ به‬ ‫پرسشی درباره نقض اتش بس در سوریه نیز گفت‪:‬‬ ‫هر دوط��رف در روزهای اغاز اتش بس موارد نقض‬ ‫را اع�لام کرده ان��د و مهم ترین مس��ئله که توقف‬ ‫مخاصم��ات را با مش��کل مواج��ه می کند‪ ،‬تالش‬ ‫گروه ه��ای تروریس��تی برای تثبیت نش��دن ترک‬ ‫مخاصمه و اجرای توافق است‪.‬‬ ‫جابری انص��اری در پاس��خ ب��ه پرس��ش دیگری‬ ‫درباره اظهارات ج��ان کری مبنی بر خروج نیروی‬ ‫مستشاری ایران از سوریه اظهار کرد‪ :‬ادامه حضور‬ ‫و نحوه حضور مستشاری ایران منوط به درخواست‬ ‫دولت س��وریه و تصمیم گیری جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در مراجع ملی خودش است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به پرسش‬ ‫دیگری درباره رویکرد عربس��تان س��عودی درباره‬ ‫لبنان اظهار کرد‪ :‬دخالت گسترده برخی کشورهای‬ ‫خارج��ی در لبنان به پیچیدگ��ی وضعیت در این‬ ‫کش��ور منجر ش��ده و ش��رایط داخلی این کشور و‬ ‫مش��کالت ان ازجمله انتخ��اب رییس جمهور را با‬ ‫مشکالت بیشتری همراه کرده است‪.‬‬ ‫جابری انص��اری در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره‬ ‫اظه��ارات یک��ی از وزرای عربس��تان س��عودی و‬ ‫انتس��اب انفجارهای��ی در عربس��تان ب��ه ایران هم‬ ‫گفت‪ :‬عربستان سعودی در برابر مجموعه تحوالت‬ ‫گس��ترده داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی احساس‬ ‫می کند برایند تحوالت به ضرر عربستان است‪.‬‬ ‫جابری انصاری در پاسخ به پرسش دیگری درباره‬ ‫صادر نش��دن روادی��د برای هیات ایرانی از س��وی‬ ‫مقامات سعودی گفت‪ :‬متاسفانه درخواست روادید‬ ‫هیات ایرانی از سوی عربستان سعودی پاسخ داده‬ ‫نش��د که این نقض اش��کار تعهدات دولت میزبان‬ ‫است و انچه در اجالس کارشناسی مورد توافق قرار‬ ‫گیرد به دلیل حضور نداشتن اعضای اصلی سازمان‪،‬‬ ‫اعتبار قانونی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش‬ ‫دیگ��ری درب��اره اظهار نظ��ر برخی از کش��ورهای‬ ‫منطقه درباره طرح (ب) در س��وریه گفت‪ :‬هنوز ‪2‬‬ ‫روز بیش��تر از اتش بس و ترک مخاصمه نگذشته‬ ‫که برخ��ی بازیگ��ران منطقه ای از ط��رح (ب) در‬ ‫سوریه سخن می گویند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش‬ ‫دیگری درب��اره عملیات انتح��اری در بغداد گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در عملیات انتحاری در بغداد ‪ 70‬نفر از‬ ‫مردم بی گناه این کش��ور قربانی و ده ها نفر مجروح‬ ‫شدند و این در ادامه مجموعه عملیات تروریستی و‬ ‫انتحاری گروه هایی مانند داعش در منطقه است که‬ ‫وضعیت را با ناامنی و بی ثباتی همراه کرده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه درب��اره دریافت‬ ‫سامانه اس‪ 300‬و اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی‬ ‫بر اینکه ایران هزینه این س��امانه را پرداخت نکرده‬ ‫است نیز گفت‪ :‬این مبادله جزئی از توافق دو کشور‬ ‫بوده و طبیعی اس��ت که در تواف��ق‪ ،‬پرداخت ها و‬ ‫همین طور تعهداتی که طرف مقابل دارد‪ ،‬در جدول‬ ‫زمانبندی باید انجام شود و در صورتی که اختالفی‬ ‫در اج��رای توافق باش��د از مج��اری دیپلماتیک و‬ ‫مجاری ویژه‪ ،‬پیگیری خواهد ش��د‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به پرس��ش دیگری درباره س��فر ولیعهد عربستان‬ ‫س��عودی به فرانس��ه و اظه��ارت وی درب��اره لزوم‬ ‫کناره گیری بشار اس��د اظهار کرد‪ :‬سفر کشورهای‬ ‫مختلف ارتباطی به ما ندارد و امر عادی اس��ت اما‬ ‫اینکه کش��ورهای دیگر برای مل��ت دیگری تعیین‬ ‫تکلیف کنند‪ ،‬به هیچ وجه پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫جناب اقای پورامیدی‬ ‫مدیر کل محترم امور مالیاتی استان قزوین‬ ‫بدینوسیله از مساعدت و همکاری بی شائبه جنابعالی در راستای تسریع امر صادرات در استان که‬ ‫نش�ان از سابقه باالی مدیریتی و اگاهی جنابعالی از ضرورت صادرات غیرنفتی در کشور می باشد‬ ‫تشکر و قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنایع دارویی‬ ‫نسخه پیچ حاذق می خواهد‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت بازرگانی کوشا صنعت صحرا‬ ‫موافقتنامه سرمایه گذاری ایران و سنگاپور امضا شد‬ ‫در دیدار طیب نیا با وزیر تجارت و صنعت سنگاپور‪،‬‬ ‫موافقتنام��ه هم��کاری در زمینه س��رمایه گذاری در‬ ‫دو کش��ور ب��ه امضا رس��ید‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬عل��ی طیب نی��ا در جم��ع خبرنگاران‬ ‫اف��زود‪ :‬با امض��ای این موافقتنامه از س��رمایه گذاران‬ ‫دو کش��ور حمایت الزم خواهد ش��د و اجرای ان به‬ ‫افزایش سرمایه گذاری ها در دو کشور خواهد انجامید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��نگاپور یک��ی از مهم ترین مراکز‬ ‫تج��اری و مال��ی دنیا و دارای بزرگترین بندر ش��رق‬ ‫اسیاس��ت گفت‪ :‬این کش��ور با وجود کوچکی نقش‬ ‫قابل توجهی در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای‬ ‫جهان می تواند ایفا کند بنابراین زمینه های همکاری‬ ‫دو کش��ور متنوع و گس��ترده اس��ت‪ .‬طیب نیا افزود‪:‬‬ ‫زمینه برای توس��عه همکاری های دو کش��ور به طور‬ ‫جدی وج��ود دارد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در حال حاضر حجم‬ ‫روابط به خاطر تحریم ها خیلی زیاد نیس��ت و حدود‬ ‫‪600‬میلی��ون دالر اس��ت اما با اغ��از همکاری ها این‬ ‫حجم می تواند به طور گسترده ای افزایش یابد‪.‬‬ ‫خریداران ارز‪ ،‬فروشنده شدند‬ ‫ریی��س انجمن س��که و صراف اس��تان تهران با‬ ‫اش��اره به خرید ارز به وسیله فعاالن بازار ارز قبل از‬ ‫برگزاری انتخابات گفت‪ :‬بعد از مشخص شدن نتایج‬ ‫و وجود ارامش در کش��ور‪ ،‬خریداران هفته گذشته‬ ‫ارز‪ ،‬فروش��نده شدند‪ .‬به گزارش خبرگزاری اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬عباس مسعودی درباره دالیل کاهش نرخ ارز‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این مدت عرضه و‬ ‫تقاضای بازار تغییر چندانی نداشته و ارامش نسبی‬ ‫بر بازار حاکم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در مقطع کوتاه قبل از‬ ‫انتخابات برخ��ی دالالن و فعاالن اقتصادی با تصور‬ ‫افزایش نرخ ارز بع��د از برگزاری انتخابات‪ ،‬اقدام به‬ ‫خرید ارز کردند اما بعد از مشخص شدن نتایج ان و‬ ‫وجود ارامش در کشور‪ ،‬خریداران هفته گذشته ارز‬ ‫فروشنده شدند‪ .‬رییس انجمن سکه و صراف استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬به طور معم��ول دالالن بازار ارز وقتی‬ ‫احس��اس کنند در اینده ن��رخ ارز افزایش می یابد‪،‬‬ ‫به س��رعت خرید می کنن��د و در صورت پیش بینی‬ ‫کاهش قیمت به سرعت می فروشند و همین فرایند‬ ‫در ی��ک هفته اخیر رخ داد‪ .‬مس��عودی درباره روند‬ ‫بازار ارز تا پایان س��ال‪ ،‬با اشاره به نوسان نرخ دالر‬ ‫و اون��س در بازاره��ای جهانی اظهار ک��رد‪ :‬با رصد‬ ‫تحوالت نرخ ها در بازار جهانی‪ ،‬نوس��ان نرخ در ارز‬ ‫در بازار داخلی قابل کنترل اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به طور طبیعی تقاضا برای‬ ‫ارز افزایش می یابد اما این نوس��ان ها به میزان قابل‬ ‫توجهی نخواهد بود و دالر حداکثر تا ‪ 3500‬تومان‬ ‫معامله خواهد شد‪.‬‬ ‫اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی از ‪ 25‬اسفند‬ ‫ریی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگ��ی نیروی‬ ‫انتظامی گفت‪ :‬با تکمیل زیرساخت های اجرایی از‬ ‫‪ ۲۵‬اسفند نرخ جرایم جدید راهنمایی و رانندگی‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬س��ردار تقی مهری در گفت وگو‬ ‫با مهر درباره اجرایی ش��دن طرح افزایش جرایم‬ ‫راهنمایی و رانندگی و اعمال ان توسط نیروهای‬ ‫پلیس راه��ور گفت‪ :‬براب��ر قانون مبل��غ افزایش‬ ‫نرخ جرایم رانندگ��ی در هیات وزیران تصویب و‬ ‫ابالغ ش��ده و الزم االجراست‪ .‬مهری اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫‪ 15‬اس��فند اطالع رسانی بیش��تری در این زمینه‬ ‫انج��ام خواهد ش��د و زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫اجرای طرح در دس��تور کار قرار خواهد گرفت و‬ ‫افزایش جرایم براساس جدول اعالم شده به همه‬ ‫فرماندهی های پلیس راهور در سراسر کشور ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ملت مردم ساالری دینی را به جهانیان نشان داد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫اقتصادی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیامی با س��پاس از‬ ‫ملت اگاه و مصمم ایران که با لبیک به فراخوان نظام اس�لامی و با عزم راس��خ و‬ ‫ش��ور و نشاطی به یاد ماندنی‪ ،‬مردم س��االری دینی را در چهره درخشان خود به‬ ‫جهانیان نشان دادند‪ ،‬خطاب به مسئوالن کشور‪ ،‬سپاسگزاری شایسته از مردم را‬ ‫در انجام خدمت صادقانه خواندند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صفحه جدیدی برای کشور‬ ‫گشوده شد‬ ‫یادداشت‬ ‫سعید مدنی‬ ‫مردم ایران با شرکت در‬ ‫انتخابات حجت را تمام کردند‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کشور کوچک سنگاپور که یکی از فاسدترین نظام های‬ ‫اداری و اقتص��ادی دنیا را داش��ت پس از جداش��دن از‬ ‫مالزی امروز در س��ایه همت رهبران و مدیرانش به یکی‬ ‫از پاک ترین و قابل اطمینان ترین اقتصادهای دنیا تبدیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬علت ان اهمیتی بود که رهبران این جامعه‬ ‫کوچک به ارزش های اخالقی و حرفه ای و سازمانی دادند‬ ‫که به منظور اس��تقرار ان الزم بود با فس��اد و مظاهر ان‬ ‫مبارزه کنند که با تشکیل کمیته و ستاد ویژه ای این کار‬ ‫را انجام دادند و امروز این کشور یکی از امن ترین کشورها‬ ‫برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی است‪ .‬نیازی‬ ‫ک��ه در حال حاضر برای ما حتی پراهمیت تر از صادرات‬ ‫اس��ت نگاهی به وضعیت سایر کشورهای پیشرفته است‬ ‫زیرا نش��ان می دهد که انها نیز رمز موفقیت شان مبارزه‬ ‫با فس��اد و ضدارزش ه��ا بوده و همزمان ب��ا برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی اس��تقرار ارزش های اخالق حرفه ای و سازمانی‬ ‫را در دستور کار داشته اند‪.‬‬ ‫در این کش��ورها کمتر دروغ گفته می ش��ود‪ .‬مردم در‬ ‫رفتار با یکدیگر صداقت دارند‪ ،‬تهمت و افترا وجود ندارد‪،‬‬ ‫صراحت لهجه در برابر بسیاری از ناهنجاری های اخالقی‬ ‫و روانی ایستاده است (شاید درباره رابطه دولت های شان‬ ‫با س��ایر کش��ورها این مصادیق صحت نداش��ته باشند‬ ‫ولی انچه مهم اس��ت جامعه خود را براساس ارزش های‬ ‫ذکرشده اداره می کند‪).‬‬ ‫چرا باید تعداد پرونده های قضایی کش��ور ما به اندازه‬ ‫کش��ور چین که حداقل ‪ 15‬برابر کش��ور‪ ،‬جمعیت دارد‪،‬‬ ‫باشد؟ علت اصلی اختالفات منجر به پرونده های قضایی‬ ‫بداخالقی هایی اس��ت که متاس��فانه در جامعه ما شکل‬ ‫گرفته و نهادینه شده است‪ ،‬هیچ وعظ و خطابه ای‪ ،‬هیچ‬ ‫درس اخالق��ی یا هیچ برنامه تلویزیونی و یا رس��انه های‬ ‫عادی و مجازی قادر به استقرار ارزش های اخالقی نیست‬ ‫مگر الگو بودن مسئوالن و مدیران و رهبران جامعه از ان‬ ‫نوعی که شهید رجائی بود‪.‬‬ ‫مطالعه تاریخ کش��ورهای پیشرفته امروزی دنیا نشان‬ ‫می دهد که رش��د اقتصادی و تعال��ی اجتماعی از زمانی‬ ‫شروع ش��د که مبارزه با فسادهای اقتصادی و اجتماعی‬ ‫در دستور کار اولویت دار رهبران این کشورها قرار گرفت؛‬ ‫تجربه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان نشان‬ ‫می دهد که چگونه می توان برنامه یا سیاس��ت گذاری را‬ ‫عملیاتی کرد‪ .‬تجربه بیش��تر کش��ورهای دنیا مشابه هم‬ ‫است‪ .‬فساد مالی در سنگاپور که به ان اشاره شد در دهه‬ ‫‪1960‬م انقدر گس��ترده بود که رش��وه و قاچاق و رانت‬ ‫فعالیت های کم خطر و پرس��ود بودند‪ ،‬همه به هم رشوه‬ ‫می دادند و رش��وه می گرفتند‪ .‬پس از به قدرت رس��یدن‬ ‫حزب اقدام مردم در این کشور برنامه مبارزه با فساد در‬ ‫راس برنامه ها قرار گرفت‪ .‬خیلی زود برنامه «اس��تراتژی‬ ‫مبارزه با فس��اد» در این کش��ور تدوین شد‪ ،‬این مرحله‬ ‫به ط��ور تقریبی ش��بیه مرحله سیاس��ت گذاری کلی با‬ ‫برنامه نویس��ی در ایران اس��ت‪ .‬بر مبنای این استراتژی‬ ‫بزرگترین اش��کال ای��ران در عملیاتی کردن برنامه ها بود‬ ‫یعن��ی توجه ب��ه انگیزه ها‪ .‬این همان چی��زی بود که در‬ ‫ایران اتفاق نیفتاد (یعنی عملیاتی نکردن برنامه ها) اصل‬ ‫اساس��ی استراتژی س��نگاپوری ها در مقابله با فساد این‬ ‫بود‪« :‬فس��اد به دلیل انگیزه ها و فرصت های فاسد شدن‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬از این رو برای مبارزه با فساد باید انگیزه‬ ‫تو پاگیر‬ ‫ایجاد ان از بین برود‪ ».‬از این رو رویه های دس�� ‬ ‫مدیریتی را از بین بردند و ان را شفاف و روشن کردند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر با ارس��ال نامه های��ی به پیمانکاران انان‬ ‫را از جرم باالی رش��وه دادن اگاه کردند و به انها گوشزد‬ ‫کردند که در صورت کش��ف فس��اد و رشوه تا ‪ 5‬سال از‬ ‫قرارداده��ای دولت��ی محروم می ش��وند از طرفی حقوق‬ ‫دولتی را افزایش دادند تا انگیزه رش��وه نیز کم ش��ود و‬ ‫تم��ام قوانین مبارزه با فس��اد تدوین و با قدرت کامل به‬ ‫اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫کش��ورهای دیگری مانند اس��ترالیا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬لتونی‪،‬‬ ‫لیتوان��ی‪ ،‬افریقای جنوبی و بس��یاری کش��ورهای دیگر‬ ‫همی��ن رویه را پیش گرفتند و به موفقیت هایی دس��ت‬ ‫یافتند‪ .‬تمام این کش��ورها به این درک مشترک رسیده‬ ‫بودند که برای عملیاتی شدن برنامه ها الزم است ساختار‬ ‫مناس��ب و هماهنگ با ان ش��کل بگیرد یعنی اگر چه در‬ ‫برنامه و سیاس��ت کلی بر مبارزه با فساد تاکید شده اما‬ ‫ت��ا زمانی که انگیزه فس��اد از بین نرود س��خن گفتن از‬ ‫این برنامه ها بی معنی اس��ت‪ .‬در حالت کلی انواع فس��اد‬ ‫اقتصادی را می توان در این موارد دسته بندی کرد‪ :‬تغییر‬ ‫قوانی��ن و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رس��انی به‬ ‫افراد‪ ،‬دزدی و سوءاس��تفاده از امکان��ات و اموال دولتی‬ ‫از س��وی کارمندان‪ ،‬پرداخت رش��وه برای نادیده گرفتن‬ ‫نق��ض قوانین و ی��ا اعمال تبعی��ض در اعطای فرصت ها‬ ‫و امکان��ات دولتی به بخش خصوص��ی و قس علیهذا در‬ ‫بخش قضایی و ‪...‬‬ ‫ریی��س مجلس ب��ا قدردانی از م��ردم برای حضور‬ ‫پرش��کوه در انتخابات مجلس و سپاسگزاری از رهبر‬ ‫معظم انقالب گفت‪ :‬این حضور یکپارچه وزن ایران را‬ ‫در صحنه بین الملل��ی باال برد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫خان��ه ملت‪ ،‬دکت��ر علی الریجانی در نشس��ت علنی‬ ‫دی��روز مجلس ش��ورای اس�لامی در نط��ق پیش از‬ ‫دستور خود با یاداوری انتخابات مجلس در ‪ 7‬اسفند‬ ‫امس��ال افزود‪ :‬در هفتم اس��فن د با انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مجلس خبرگان و حضور چشمگیر‬ ‫ملت عزیز صفحه جدیدی برای کشور گشوده شد که‬ ‫از جهات مختلف حائز اهمیت اس��ت‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬نخست اینکه در صحنه‬ ‫بین الملل نوع مواجهه مردم ایران با موضوع انتخابات‪،‬‬ ‫س��نجش جدیدی برای مراودات با ایران ایجاد کرد‪.‬‬ ‫از ان جه��ت که ایران از معدود کش��ورهای منطقه‬ ‫اس��ت که از مردم س��االری برخوردار اس��ت‪ ،‬میزان‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬نقطه تعیین کننده معادالت بین المللی با‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به ویژه انکه دسیسه های‬ ‫برخی کشورهای بزرگ و بعضی کشورهای منطقه ای‬ ‫باید در میدان انتخابات تعیین تکلیف می شد از این رو‬ ‫حض��ور یکپارچه ملت در انتخاب��ات وزن ایران را در‬ ‫صحنه بین المللی باال برد و تلقی جدیدی در جایگاه‬ ‫ایران ایجاد ک��رد‪ .‬دکتر الریجانی افزود‪ :‬دوم اینکه با‬ ‫توج��ه به بحران های امنیتی فراگیر در منطقه و بهم‬ ‫ریختگی شگفت اور در این کشورها و ماجراجویی های‬ ‫تروریستی بی تردید نقش افرینی های مبتکرانه ملت‬ ‫عزیز در انتخابات نش��انگر ثب��ات و امنیت در ایران و‬ ‫باال رفتن ضریب امنیتی ان شده و از طرفی پشتوانه‬ ‫قوی مردمی نظام نقش ثبات بخش و امنیت ساز ایران‬ ‫اس�لامی در منطقه را افزون کرده اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سوم انکه پس از توافق هسته ای حضور فراگیر‬ ‫ملت در انتخابات به همه کش��ورها این پیام را رساند‬ ‫که نظام جمهوری اس�لامی از پشتوانه قوی مردمی‬ ‫برخوردار اس��ت و ملت اماده حرکت نوین در ساخت‬ ‫ایران��ی اباد بوده و ایران اس�لامی مس��تقل و اباد را‬ ‫هدف گیری کرده اس��ت‪ .‬دکتر الریجانی یاداور شد‪:‬‬ ‫اینجاس��ت که پس از انتخابات باید ش��رایط سیاسی‬ ‫کش��ور را به س��وی همگرایی و هم افزایی سوق داد‬ ‫تا زحم��ات ملت عزیز به توان جدی��دی در مواجهه‬ ‫ایران با صحنه بین الملل و منطقه ای و پیشبرد اهداف‬ ‫درونی کشور بدل شود‪ .‬رییس مجلس ضمن قدردانی‬ ‫از هم��ت ملی م��ردم در انتخابات تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫حضور به این نقطه تمرکز می یابد که همگان چنین‬ ‫دریافت��ی از بلوغ سیاس��ی صحنه گردانان سیاس��ی‬ ‫داشته باشند باید به ملت بزرگوار ایران تبریک گفت‬ ‫که با بزرگی و دقت ش��رایط کشور را در نظر گرفتند‬ ‫و با همتی بلند هم راه اینده کش��ور را معین کرده و‬ ‫هم زمینه ان را فراهم کردند‪.‬‬ ‫وزیر کشور با تاکید بر اینکه مردم ایران با شرکت‬ ‫در انتخابات حجت را تمام کردند‪ ،‬گفت‪ :‬مش��ارکت‬ ‫م��ردم ته��ران در انتخابات ‪50‬درصد و در سراس��ر‬ ‫کش��ور ‪62‬درص��د بود‪.‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران از پایان شمارش‬ ‫ارا در کشور خبر داد و اظهار کرد‪ :‬براساس اخرین‬ ‫نتایج انتخابات تهران که چند لحظه قبل سیس��تم‬ ‫بس��ته ش��د ‪30‬نفر نخس��ت که در این چند روز در‬ ‫رسانه ها مطرح شدند‪ ،‬همگی به مجلس راه یافتند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬توفیق پیدا کردیم با برنامه ریزی‬ ‫دقیق‪ ،‬انتخاباتی همراه با ارامش‪ ،‬باشکوه و بانشاط‬ ‫برگزار کنیم که قانون در تمامی مراحل ان رعایت‬ ‫شد‪ .‬وزیر کشور ادامه داد‪ :‬نامزدها و احزاب نیز تالش‬ ‫کردند قانون رعایت شود‪ ،‬حتی رد صالحیت شدگان‬ ‫نیز اعتراض خود را از مس��یر قانونی دنبال کردند‪.‬‬ ‫رحمانی فضل��ی ب��ا بی��ان اینکه ش��مارش ارا از روز‬ ‫گذش��ته تمام ش��د‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اما این مس��یری‬ ‫دارد و الزم اس��ت برای ثبت‪ ،‬هماهنگی ها و گرفتن‬ ‫تاییدیه از هیات های نظارت و تنظیم صورتجلس��ه‪،‬‬ ‫اخرین اقدامات انجام ش��ود‪.‬وزیر کش��ور همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬نتای��ج انتخابات مجلس خب��رگان رهبری‬ ‫به طور تقریبی تمام شده و ما حوزه انتخابیه ای که‬ ‫شمارش نشده باشد‪ ،‬نداریم‪ .‬وی با بیان اینکه مردم‬ ‫به دنبال اختالف و درگیری و ایجاد تنش در جامعه‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر کسی که احساس می کند‬ ‫حقش ضایع ش��ده باید پیگیری کند‪ ،‬قانون گذار ‪2‬‬ ‫روز فرص��ت داده ت��ا انها اعتراض کرده و ‪ 7‬روز بعد‬ ‫از اعالم نتیجه به دبیرخانه شورای نگهبان شکایت‬ ‫کنند‪.‬رییس شورای امنیت کشور ادامه داد‪ :‬این شورا‬ ‫با اختیارات قانونی خود رسیدگی می کند و وزارت‬ ‫کش��ور امادگی کامل دارد که هر گونه ش��کایت و‬ ‫ادعایی را مورد بررس��ی قرار دهد‪ .‬وی درپاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درباره انگلیسی خواندن برخی از نامزدها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما همه کس��انی را که در مس��یر قانونی‬ ‫اقدام به حضور و مش��ارکت کردند و مراحل قانونی‬ ‫نیز انجام ش��د‪ ،‬در چارچوب نظام محق می دانیم و‬ ‫انها را در رس��یدن به اهداف ش��ان در مس��یر قانونی‬ ‫کمک می کنیم‪ .‬وزیر کشور اظهار کرد‪ :‬دستگاه های‬ ‫متولی باید کس��انی که نفوذی کش��ورهای دیگر و‬ ‫متهم به همکاری های غیرقانونی هستند را بررسی‬ ‫و رس��یدگی کنن��د اما به ش��کل کل��ی نمی توان در‬ ‫جامعه قطب بندی جدید سیاس��ی ایجاد کرد‪ .‬وزیر‬ ‫کش��ور همچنین درباره زمان برگزاری مرحله دوم‬ ‫انتخابات مجلس گفت‪ :‬شورای نگهبان باید صحت‬ ‫انتخاب��ات را تایی��د کند و با هماهنگی این ش��ورا تا‬ ‫یک ماه دیگر مرحله دوم انتخابات را برگزار می کنیم‬ ‫ک��ه به ط��ور احتمال��ی نیم��ه دوم فروردین خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫«فدری��کا موگرینی» نماینده عال��ی اتحادیه اروپا در امور‬ ‫خارجی و سیاس��ت امنیت��ی گفت‪ :‬اتحادیه اروپ��ا به دنبال‬ ‫تعمیق همکاری با ایران اس��ت و ب��ه زودی همراه تعدادی از‬ ‫کمیسرهای اروپایی به تهران سفر می کنم‪.‬‬ ‫فرانس��ه در پی انتش��ار اخباری مبنی بر ادامه بمباران ها‬ ‫در س��وریه‪ ،‬خواستار برگزاری نشست «فوری» کارگروه ویژه‬ ‫اتش بس در این کشور شد‪.‬‬ ‫س��فارت عربس��تان در کویت یک نماین��ده پارلمان این‬ ‫کش��ور را به خاطر انتق��اد از حمایت ری��اض از تفکر وهابی‬ ‫و مطالب��ه مقابله با این سیاس��ت‪ ،‬تحت پیگ��رد قضایی قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رج��ب طی��ب اردوغ��ان‪ ،‬رییس جمهوری ترکی��ه درباره‬ ‫ادعاه��ای احتمال تجزیه س��وریه تاکید کرد که کش��ورش‬ ‫ب��ه هیچ وجه اجازه تش��کیل کریدور به وس��یله حزب اتحاد‬ ‫دموکراتیک و نیروهای مقاومت مردمی در ش��مال سوریه را‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫گزارش های رسیده حاکی است که مصر قصد دارد‪ ،‬احمد‬ ‫ابوالغیط‪ ،‬وزیر خارجه پیش��ین این کش��ور را برای دبیر کلی‬ ‫اتحادیه عرب پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه اعالم کرد که تاکنون‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 745‬نفر برای انتخابات پارلمانی این کش��ور نامزد‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وزیران خارجه روسیه و امریکا با بررسی شرایط اتش بس‬ ‫س��وریه که از شنبه اغاز شده است‪ ،‬بر لزوم ادامه رعایت ان‬ ‫عکس روز‬ ‫نخستین جلسه علنی مجلس پس از انتخابات‬ ‫از سوی طرف های درگیر در مناقشه سوریه تاکید کردند‪.‬‬ ‫جان کری‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا گفته اس��ت کشورش‬ ‫با اس��تفاده از روابط خوب خود با پاکستان و هند‪ ،‬در تالش‬ ‫اس��ت تا تنش های میان این دو قدرت هسته ای جنوب اسیا‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫روزنامه س��عودی الریاض بدون اش��اره به اوضاع سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کش��ورش به نقل از عادل الجبیر‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه عربس��تان نوشت‪ :‬طرح س��وریه بدون بشار اسد‬ ‫بای��د جایگزی��ن همه طرح ها ش��ود و وی به زور اس��لحه یا‬ ‫مسالمت امیز باید از حکومت خارج شود‪.‬‬ ‫پایتخ��ت عراق روز یکش��نبه را با ح��وادث خونینی اغاز‬ ‫کرد که اولی س��نگین ترین هجوم داعش به اطراف پایتخت‬ ‫از هنگام س��قوط موصل بود ک��ه در منطقه ابوغریب در ‪10‬‬ ‫کیلومتری غرب مرکز شهر رخ داد و دیگری حمله تروریستی‬ ‫انتحاری داعش به شهرک صدر در شرق بغداد بود که در این‬ ‫حمالت تروریستی ده ها تن کشته و زخمی شدند‪.‬‬ ‫منابع خبری عراقی اعالم کردند که ارتش و نیروهای مبارزه‬ ‫با تروریست عراق‪ ،‬منطقه س��یلو در محل ه خان ضاری را که به‬ ‫کنترل گروهک تروریس��تی داعش درامده ب��ود‪ ،‬ازاد کرده و‬ ‫شماری از تروریست های داعشی را به هالکت رساندند‪.‬‬ ‫اس��کای نی��وز عربی در خبر فوری اعالم کرد که ش��مار‬ ‫جان باختگان و زخمی های حمله انتحاری در ش��هرک صدر‬ ‫بغداد دس��ت کم به ‪ 50‬کش��ته و ‪ 43‬زخم��ی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوشحالی نمایندگان راه یافته به مجلس دهم‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در حالی برگزار شد که‬ ‫نمایندگان��ی که به مجلس دهم راه یافته اند ش��ادی خود را‬ ‫پنهان نمی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جلسه علنی مجلس با ‪ 196‬نماینده اغاز به‬ ‫کار کرد یعنی ‪ 94‬تن از نمایندگان حضور نداشتند‪.‬‬ ‫نمایندگانی که در انتخابات ‪ 7‬اس��فند به مجلس دهم راه‬ ‫یافته ان��د یکدیگر را در اغوش گرفته و این انتخاب دوباره را‬ ‫به هم تبریک می گفتند‪ .‬اما بیشتر نمایندگانی که به مجلس‬ ‫بعدی راه نیافته اند به ارامی در گوش��ه ای نشسته و نظاره گر‬ ‫این شادی بودند‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس شورای اسالمی در ابتدای‬ ‫جلس��ه‪ ،‬حضور پرش��ور مردم در انتخابات را تبریک گفت و‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬حضور یکپارچه مردم وزن ای��ران را در جایگاه‬ ‫بین المللی باال برد‪.‬‬ ‫ب��ازار دیده بوس��ی و عکس گرفت��ن نماین��دگان دوباره‬ ‫راه یافته به مجلس‪ ،‬در جلسه علنی مجلس داغ داغ بود‪ .‬این‬ ‫نمایندگان به شکل دسته جمعی در برابر جایگاه خبرنگاران‬ ‫می ایس��تادند و عکس یادگاری می گرفتن��د‪ .‬علی مطهری‪،‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‪ ،‬غالمرضا تاجگردون‪ ،‬ابراهیم بای سالمی‪،‬‬ ‫بهروز نعمتی‪ ،‬کمال علیپور‪ ،‬محمدرضا تابش و تعداد دیگری‬ ‫از نمایندگان از این جمله بودند‪.‬‬ ‫غالمعل��ی حدادعادل‪ ،‬احمد توکل��ی‪ ،‬مرتضی اق ا تهرانی‪،‬‬ ‫حسین طال‪ ،‬علی اصغر زارعی و دیگر نمایندگان راه نیافته به‬ ‫مجلس دهم نیز در این جلسه حضور داشتند‪.‬‬ ‫چهارپایه کنار صندلی غالمعلی حداد عادل هر چند لحظه‬ ‫یکبار پر و خالی می شد و اعضای جبهه پایداری نزد وی امده و‬ ‫با سرلیست ائتالف اصولگرایان گفت وشنود می کردند‪.‬‬ ‫اعض��ای جبهه پایداری ک��ه در انتخاب��ات مجلس دهم‬ ‫ی مجلس را به دست اورند گوشه و‬ ‫نتوانستند از تهران کرس ‬ ‫کنار مجلس با یگدیگر خوش وبش می کردند‪.‬‬ ‫بازار نشان دادن مطالب و عکس های گوشی نمایندگان به‬ ‫یکدیگر داغ بود و نمایندگان گوش��ی های خود را به یکدیگر‬ ‫نشان می دادند و مطالب ان را مطالعه می کردند‪.‬‬ ‫علیرضا محجوب‪ ،‬نماینده تهران برای دقایقی به س��مت‬ ‫غالمعل��ی حدادعادل ام��د‪ ،‬او را در اغ��وش گرفت و با وی‬ ‫خوش و بش کرد‪.‬‬ ‫حس��ینعلی امیری‪ ،‬قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس‬ ‫و سخنگوی وزارت کش��ور در جلسه علنی دوشنبه مجلس‬ ‫حضور یافت و در زمان حضور وی بس��یاری از نمایندگان به‬ ‫کنار صندلی امیری رفتند و با وی گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬ژاپنی ها رقیب تازه کره جنوبی در لوازم خانگی‬ ‫‪ 29‬تجهیزات سوخت رسانی هواپیما بومی سازی شد‬ ‫‪ 30‬باید و نبایدهای نوسازی واحدهای کوچک‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نخستین جشنواره کسب و کار های نوپا اعالم کرد‬ ‫تخصیص تسهیالت ویژه به کسب و کارهای نوپای صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و مع��دن از ارائ��ه‬ ‫بو کار های نوپ��ا خبر‬ ‫تس��هیالت ویژه ب��ه کس�� ‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬بانک صنعت و مع��دن با اختصاص‬ ‫ش��عبه توس��عه ملی بان��ک صنعت و مع��دن به‬ ‫کسب وکار های نوپا تسهیالت ویژه ای با نرخ بهره‬ ‫کمت��ر از ‪18‬درص��د‪ ،‬بازپرداخ��ت طوالنی مدت و‬ ‫تسهیل در وثایق بانکی ارائه خواهد کرد‪ .‬برای این‬ ‫تسهیالت سقفی در نظر گرفته نشده اما متناسب‬ ‫با تس��هیالتی که به واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫ارائه می ش��ود تا ‪۱۰‬میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫کسب وکار های نوپا اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫عل��ی اش��رف افخم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل بان��ک‬ ‫صنع��ت و معدن در افتتاح نخس��تین جش��نواره‬ ‫بو کار های نوپا در دانش��گاه امیرکبیر گفت‪:‬‬ ‫کس�� ‬ ‫پیش��رفت صنعتی اتفاقی به وج��ود نمی اید و با‬ ‫نیم نگاهی به کش��ورهایی همچ��ون تایوان‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫ترکیه و مالزی مش��اهده می شود که این کشورها‬ ‫بدون دسترس��ی به منابع نفت��ی و طبیعی با یک‬ ‫بو کار ‬ ‫برنامه ریزی عملیاتی و چابک در حوزه کس ‬ ‫توانسته اند به پیشرفت های قابل توجهی در حوزه‬ ‫صنعت دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شاخص های کشورهای صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬با بررس��ی ش��اخص تولی��د ناخالص ملی‬ ‫کش��ورهایی همچون تایوان با ‪ ۵۳۰‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫ژاپ��ن با ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۶۲۰‬میلیارد دالر و س��نگاپور‬ ‫ب��ا ‪ ۳۱۰‬میلیارد دالر نس��بت به ای��ران که ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر تولید ناخالص مل��ی دارد می توان‬ ‫نتیجه گرفت که رسیدن به پیشرفت صنعتی نیاز‬ ‫به عزم ملی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن با اش��اره به‬ ‫اینکه در بررسی و مقایسه کشورها در زمینه تولید‬ ‫ناخالص داخلی باید ش��اخص جمعیت نیز در نظر‬ ‫گرفته ش��ود در این باره توضیح داد‪ :‬ژاپن با وجود‬ ‫اینکه یک و نیم برابر ایران جمعیت دارد اما بدون‬ ‫دسترسی به منابع نفتی تولید ناخالص داخلی ‪۱۰‬‬ ‫برابری نسبت به ایران دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین س��نگاپور ک��ه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫جمعیت تهران جمعیت دارد دارای تولید ناخالص‬ ‫ملی قابل توجهی نسبت به ایران است‪.‬‬ ‫بو کار های نوپا در‬ ‫‹ ‹الگوی تامین کس ‬ ‫دنیا‬ ‫افخمی با بیان اینکه رمز پیروزی این کش��ورها‬ ‫ایج��اد فرص��ت براب��ر برای ب��روز ن��واوری بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این کش��ورها س��رمایه گذاران به کمک‬ ‫بو کار های نوپا امده اند و با تحمل خطرهای‬ ‫کس�� ‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه ورود کرده اند‪ .‬انها در‬ ‫این زمینه توانسته اند ایده های نو را به تولید انبوه‬ ‫محصوالت خود تبدیل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن‬ ‫مدل های تامین مالی در این کش��ورها محدود به‬ ‫بانک ها نیس��ت و صندوق های سرمایه گذاری های‬ ‫خطر پذیر در ای��ن زمین��ه ورود کرده اند و عالوه‬ ‫بر این ش��رکت های دانش بنیان پس از رس��اندن‬ ‫محصوالت به تولید انبوه وارد بازار سرمایه شده اند‬ ‫و از این طریق تامین مالی انجام می دهند‪.‬‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ایران می تواند از این الگو‬ ‫برای تامی��ن مالی واحدهای صنعت��ی و تولیدی‬ ‫بهره مند شود‪ ،‬گفت‪ :‬نتیجه تاسیس صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری های خطر پذیر در دنیا مناسب بوده‬ ‫و با توجه به اینکه ایران کش��وری در حال توسعه‬ ‫اس��ت می توان از این دس��تاوردها برای توس��عه‬ ‫صنعتی و اقتصادی کشور بهره مند شد‪.‬‬ ‫افخمی افزود‪ :‬برای حرکت کردن در این مسیر‬ ‫بانک صنعت و معدن و دانشگاه امیر کبیر با امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری در تالش هس��تند تا توس��عه‬ ‫صنعتی و اقتصادی را در این مسیر تسریع بخشند‬ ‫بو کار های نوپا‬ ‫و سرعت مناسبی برای توسعه کس ‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های تسهیالت کسب وکار های‬ ‫نوپا‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن با اش��اره به‬ ‫فعالی��ت این بان��ک در زمینه صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط گفت‪ :‬امس��ال دپارتمان جدیدی برای‬ ‫این موضوع در نظر گرفته ش��ده و اختصاص پیدا‬ ‫کرده که با ش��یوه های مرسوم در بانکداری دولتی‬ ‫تفاوت هایی دارد‪ .‬در این ش��یوه فرایندها تسهیل‬ ‫شده و اختیارات استان ها افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بو کار های نوپا‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برای کس�� ‬ ‫نیز این فرایند راحت تر طی می شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بازنگری این فرایندها در دستور کار قرار گرفته و‬ ‫به همین منظور در گام نخست شعبه توسعه ملی‬ ‫بو کار های نوپا‬ ‫بانک صنعت و معدن به بخش کس ‬ ‫اختصاص پیدا کرده اس��ت‪ .‬هدف از انجام این کار‬ ‫بو کار های‬ ‫پاس��خگویی بهتر ب��ه صاحبان کس�� ‬ ‫نوپاست‪.‬‬ ‫افخمی با اش��اره ب��ه اینکه تامی��ن وثیقه یکی‬ ‫از مش��کالت اصلی صنایع در دریافت تس��هیالت‬ ‫بو کار های‬ ‫است در این باره توضیح داد‪ :‬برای کس ‬ ‫نوپا در این زمینه فرایندها تس��هیل شده و دوره‬ ‫بازپرداخت این تس��هیالت طوالنی تر از تسهیالت‬ ‫عادی خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن با بیان اینکه‬ ‫نرخ س��ود تس��هیالت کمت��ر از ‪۱۸‬درصد خواهد‬ ‫بود در این ب��اره گفت‪ :‬امیدواریم س��رمایه گذاران‬ ‫بو کار های نوپا استقبال کنند‬ ‫داخلی نیز از کس�� ‬ ‫تا بانک صنعت و معدن بتواند حمایت بیشتری از‬ ‫بو کار ها داشته باشد‪ .‬در این راستا بانک‬ ‫این کس�� ‬ ‫صنعت و معدن ‪ ۸۰‬درصد از سرمایه مورد نیاز انها‬ ‫را به شکل تسهیالت تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بانک صنع��ت و معدن‬ ‫دارای زیرمجموعه ه��ای مختلفی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه بان��ک صنعت و معدن‬ ‫دعوت شده تا از طرح های نواورانه استقبال کرده‬ ‫و س��رمایه گذاری انجام دهند‪ .‬همچنین با کمک‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده در تالش هستیم تا‬ ‫بو کار های‬ ‫حمایت های دولتی را نیز در حوزه کس ‬ ‫نوپا انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�واوری‪ ،‬موتور محرک�ه صنعت در‬ ‫دهه اخیر‬ ‫در ادامه این مراس��م مس��عود برومن��د‪ ،‬معاون‬ ‫پژوهش��ی دانشگاه امیرکبیر گفت‪ :‬در قرن بیستم‬ ‫دنیا ش��اهد تغییرات صنعتی بس��یاری بود که در‬ ‫هر دهه یک الگوی اساس��ی موتور محرکه صنعت‬ ‫قرار گرفته بود‪ .‬در دهه گذش��ته «نواوری» موتور‬ ‫محرک��ه صنایع ب��ود و به دلی��ل پیچیدگی های‬ ‫نواوری بسیاری از کش��ورها در توسعه اقتصادی‬ ‫نتوانسته اند موفق باشند‪ .‬این فرایند نیازمند عزم‬ ‫ملی است که با چند مصوبه و سرمایه اندک شکل‬ ‫نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای توس��عه ن��واوری باید تمامی‬ ‫دس��تگاه ها ازجمل��ه دانش��گاه ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بخش‬ ‫صنعت و دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط ورود‬ ‫کنند تا به طور کل��ی فرهنگ ملی تغییر کند‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه ورود بانک صنع��ت و معدن به حوزه‬ ‫بو کار های نوپا از اهمیت وی��ژه ای برخوردار‬ ‫کس�� ‬ ‫از حضور شرکت های امریکایی استقبال می کنیم‬ ‫ما با م��ردم امریکا مش��کلی نداریم و هر ش��هروند و‬ ‫مجموعه اقتصادی این کش��ور که قوانین و اصول کشور‬ ‫ما را رعایت کند می تواند در ایران حضور داشته باشد و‬ ‫ما هم از این امر استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر و ریی��س مرک��ز رواب��ط عموم��ی و‬ ‫اطالع رس��انی در گفت وگو با ایلن��ا درباره حضور صنایع‬ ‫امریکایی و خودروس��ازان این کشور گفت‪ :‬بعد از توافق‬ ‫هس��ته ای با ‪ 5+1‬فضای سیاس��ت خارجی ما باز شد و‬ ‫حضور هیات های مختلف تجاری در ایران و ابراز تمایل‬ ‫تمامی انها برای س��رمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در‬ ‫کش��ورمان نش��ان از تمایل جهانی برای مش��ارکت در‬ ‫اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫علی محمد گودرزی افزود‪ :‬ما با مردم امریکا مش��کلی‬ ‫نداریم و هر شهروند و مجموعه اقتصادی این کشور که‬ ‫قوانین و اصول کشور ما را رعایت کند می تواند در ایران‬ ‫حضور داشته باشد و ما هم از این امر استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عمومی س��ومین همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬حضور ‪ ۱۲۱‬شرکت خارجی‬ ‫و ‪ ۳۱۵‬کار شناس خارجی در این همایش نشان می دهد‬ ‫که دنیا به حضور در ایران و به ویژه صنعت خودرو سازی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫تمایل دارد‪ .‬این شرکت ها از کشورهایی همچون اتریش‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬المان فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و سایر‬ ‫کشورهای مطرح در خودروسازی و قطعه سازی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذار خارجی به دنبال جایی است‬ ‫که پس از بررس��ی ب��ازار به راحتی پول خ��ود را به ان‬ ‫کش��ور بیاورد و س��ود حاصل از س��رمایه گذاری خود را‬ ‫بدون هیچ اس��ترس و نگرانی دریاف��ت کند که این امر‬ ‫تو پا گیر‬ ‫نیازمند ح��ذف برخی قوانین بروکراتیک دس�� ‬ ‫اداری اس��ت که این وزارتخانه به دنبال رفع ان اس��ت‬ ‫و ت��ا به امروز اقدامات قابل توجه��ی را در این باره انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫برومن��د با تاکید ب��ر اینکه در زنجی��ره ایده تا‬ ‫محصول هرچه به انتهای ایده نزدیک تر می شویم‬ ‫شاهد ریسک کمتری هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به این دلیل اس��ت که در ابتدای زنجیره حمایت‬ ‫دس��تگاه هایی همچ��ون بان��ک صنع��ت و معدن‬ ‫می تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنام�ه بان�ک صنع�ت و‬ ‫معدن با دانشگاه امیرکبیر‬ ‫محم��د نیک بخت‪ ،‬دبیر نخس��تین جش��نواره‬ ‫بو کار های نوپا نیز با سخنرانی در این‬ ‫ملی کس�� ‬ ‫مراسم گفت‪ :‬مبنای اقتصاد دانش بنیان ایده های‬ ‫خالق اس��ت که برای ش��کل گیری ان پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز علمی و تحقیقاتی تاسیس‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه هدف از تاس��یس این‬ ‫مراک��ز و پارک ه��ای علم و فن��اوری تبدیل ایده‬ ‫به محصول اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پس از رس��یدن به یک‬ ‫محصول تجاری ش��کل گیری تولی��د انبوه نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری ثانویه دارد که کشور در این زمینه‬ ‫ب��ا خالهایی رو به رو اس��ت ک��ه امیدواریم با ورود‬ ‫بانک هایی همچون بان��ک صنعت و معدن زمینه‬ ‫ورود سرمایه به حوزه های خطر پذیر فراهم شود‪.‬‬ ‫نیک بخت با بیان اینکه س��ال گذش��ته معاونت‬ ‫توسعه و فناوری دانش��گاه امیرکبیر د ر پی ایجاد‬ ‫فضایی مناس��ب برای س��رمایه گذاری بوده است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬امض��ای تفاهمنامه همکاری با بانک‬ ‫صنعت و معدن یکی از این اقدامات بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به فراین��د طرح ه��ای منتخب‬ ‫بو کار های نوپ��ا گفت‪ :‬حدود‬ ‫در جش��نواره کس�� ‬ ‫‪ ۱۰۰‬طرح به این جش��نواره ارائه ش��ده که پس‬ ‫از بررس��ی ها از نظ��ر علم��ی‪ ،‬ن��واوری و قابلیت‬ ‫تجاری پذی��ری ‪ ۷۰‬طرح انتخاب ش��ده که از این‬ ‫تعداد حدود ‪ ۴۰‬طرح در نمایشگاه به عرصه ظهور‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در گام نخست‬ ‫شعبه توسعه‬ ‫ملی بانک صنعت‬ ‫و معدن به بخش‬ ‫کسب و کار های‬ ‫نوپا اختصاص‬ ‫پیدا کرده است‬ ‫تولید مشترک زمینه ساز انتقال فناوری شود‬ ‫عضو گروه دوس��تی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫سوئیس با بیان اینکه وجود بانک های معتبر در سوئیس‬ ‫می توان��د راهگش��ای همکاری ه��ای اقتص��ادی ایران و‬ ‫کش��ورهای دیگر باش��د‪ ،‬گفت ‪ :‬وجود ظرفیت ها و عالیق‬ ‫مش��ترک متنوع و بسیار دو طرف‪ ،‬چش��م انداز روشنی را‬ ‫برای توسع ه روابط دو کشور نوید می دهد‪.‬‬ ‫ت با‬ ‫محمد رجایی باغ س��یایی در گفت وگو ب��ا خانه مل ‬ ‫اشاره به س��فر رییس جمهور س��وئیس به کشور و دیدار‬ ‫با مس��ئوالن کشور گفت‪ :‬س��وئیس به عنوان یک کشور‬ ‫پیش��رفته در عرصه فناوری و فناوری های روز ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬درنتیج��ه ایران باید از ای��ن ظرفیت در جهت‬ ‫انتق��ال فناوری اس��تفاده کن��د‪ .‬نماینده م��ردم گناباد و‬ ‫ی با بیان اینکه باید در‬ ‫بجستان در مجلس شورای اسالم ‬ ‫قراردادهای منعق د بین ایران و سوئیس بر سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک تاکید شود‪ ،‬افزود‪ :‬تولید مشترک با سوئیس در‬ ‫داخل کش��ور به ایجاد اش��تغال‪ ،‬انتقال فناوری و افزایش‬ ‫ص��ادرات کم��ک می کند‪ ،‬البت��ه در ای��ن ارتباطات باید‬ ‫از تبدیل ش��دن ای��ران به بازار مصرفی انه��ا پرهیز کرد‪.‬‬ ‫رجایی باغ سیایی با بیان اینکه کشور سوئیس نظام ویژه ای‬ ‫دارد که از مجامع کوچک‪ ،‬ش��وراها و ایاالت تشکیل شده‬ ‫ادامه داد‪ :‬نظام سیاس��ی این کشور بسیار با ثبات است و‬ ‫این ثبات زیربنایی اس��ت که می ت��وان بر پایه ان اقتصاد‬ ‫خصوصی را بنا کرد‪ .‬وی با اش��اره به پیشتاز بودن صنعت‬ ‫بانکداری س��وئیس اظه��ار کرد‪ :‬وج��ود بانک های معتبر‬ ‫در س��وئیس می تواند راهگش��ای همکاری های اقتصادی‬ ‫ای��ران و کش��ورهای دیگ��ر باش��د‪ .‬عضو گروه دوس��تی‬ ‫س با بیان اینکه‬ ‫پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و سوئی ‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط موتور محرکه روابط تجاری‬ ‫دو کش��ور هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وجود ظرفیت ها و عالیق‬ ‫مش��ترک متنوع و بس��یار دو طرف‪ ،‬چشم انداز روشنی را‬ ‫برای توسع ه روابط دو کشور نوید می دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اختصاص وام به صنایع‬ ‫برای فعالیت های محیط زیستی‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و ریی��س س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت از اختصاص وام به صنایع خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اکنون پیش��نهاد خط اعتب��اری وام های محیط زیس��تی‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬معصومه ابتکار روز دوش��نبه در حاشیه‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیست در جمع‬ ‫خبرنگاران اف��زود‪ :‬تالش می کنیم وام های��ی را از طریق‬ ‫صندوق ملی محیط زیست در اختیار صنایع قرار دهیم تا‬ ‫صنایع بتوانند تسهیالت خوبی با سود کمتر برای اصالح‬ ‫فرایند فعالیت خود در زمینه محیط زیست دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬صنای��ع می توانند ب��ا دریافت این وام‬ ‫مشکالت محیط زیس��تی خود را برطرف کنند‪ .‬برای این‬ ‫منظور در حال مذاکره هس��تیم و پس از مشخص شدن‬ ‫جزئیات نتایج را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ابتکار ادامه داد‪ :‬تاکنون برخی صنایع درخواس��ت هایی‬ ‫را ب��ه س��ازمان ارائه کرده اند و برای ای��ن منظور در حال‬ ‫رایزنی با سیس��تم بانکی کش��ور هس��تیم تا مش��کالت‬ ‫س��رمایه گذاری و حمایت از برخی بخش ها به ویژه افرادی‬ ‫که خواستار س��رمایه گذاری در عرصه پسماند هستند را‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش از ‪ 20‬شرکت خارجی در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند و تفاهمنامه های خوبی منعقد شده همچنین‬ ‫زمینه مناس��ب همکاری دولت با بخش خصوصی فراهم‬ ‫ش��ده و طرح ها و همکاری های پژوهش��ی مهمی نیز در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫ابتکار گفت‪ :‬سقف سرمایه گذاری ها مشخص نیست اما‬ ‫پیش��نهادهای زیادی برای سرمایه گذاری و همکاری ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت اف��زود‪ :‬در‬ ‫نمایش��گاه محیط زیست واردکنندگان مختلف در صنعت‬ ‫با فعالیت های مختلف محیط زیس��تی اعم از تصفیه خانه‬ ‫پس��اب ها و مدیریت پساب ها حضور یافته اند تا توانمندی‬ ‫کش��ور خود را در عرصه فناوری های زیست محیطی ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه فرصت همدلی با سایر‬ ‫کشورها فراهم شده و ش��اهدیم که وزیران محیط زیست‬ ‫فنالند‪ ،‬اتریش و قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن حضور‬ ‫یافته اند که بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت های معتبر بین المللی در این نمایشگاه‬ ‫حض��ور دارند ک��ه به ش��رکت در فعالیت های مش��ترک‬ ‫محیط زیستی در ایران عالقه مند هستند‪.‬‬ ‫ابت��کار گفت‪ :‬تبادل فناوری در این نمایش��گاه فرصتی‬ ‫برای ش��کل گیری بازار س��بز و زیس��ت محیطی اس��ت و‬ ‫امروز افرادی که در تولید فناوری ها ازجمله فناوری س��بز‬ ‫ورود کرده اند این فرص��ت را دارند تا نواوری های خود را‬ ‫عرضه کنند‪ .‬معاون رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬در مجموع‬ ‫این نمایش��گاه در دوران پس��اتحریم فرصتی است برای‬ ‫تشویق فعالیت های اقتصادی و س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫محیط زیست‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که ایا پیشنهادی از سوی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ارائه ش��ده یا خیر گفت‪ :‬در تمام‬ ‫س��فرها‪ ،‬اجالس ه��ای بین المللی و دیدار با ش��رکت های‬ ‫مختلف تولید کننده و فعال در عرصه های انرژی‪ ،‬خودرو و‬ ‫صنعت پیشنهاداتی شده‪ ،‬همچنین در زمینه بهینه سازی‬ ‫فراینده��ا ازجمله بهینه کردن مصرف انرژی در صنعت و‬ ‫تصفیه اب و نیروگاه ها از سوی کشورهایی مانند اتریش‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬نروژ‪ ،‬ایتالیا و ژاپن پیشنهاداتی ارائه شده است‪.‬‬ ‫ابت��کار گفت‪ :‬در زمینه نج��ات دریاچه ارومیه و احیای‬ ‫تاالب انزلی نیز پیش��نهاداتی شده و همکاری های خوبی‬ ‫در دوره های اموزشی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫حضور وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نمایشگاه محیط زیست‬ ‫پانزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی محیط زیس��ت با‬ ‫ش��عار «اقتصاد سبز‪ ،‬عصر پس��اتحریم» به مدت ‪ 4‬رو ز از‬ ‫تاریخ دهم تا س��یزدهم اس��فند امس��ال در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا این نمایشگاه یکی از رویدادهای مهم‬ ‫زیست محیطی کشور برای ارائه توانمندی ها‪ ،‬دستاوردها و‬ ‫معرفی فناوری های سازگار با محیط زیست توسط صنایع‬ ‫و شرکت های داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫گ��زارش دفتر ام��ور بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫ ‬ ‫براس��اس این‬ ‫ی ( اچ اس ای ای ) وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫محیط زیست و انرژ ‬ ‫و تج��ارت نیز با هدف ارائه اهم دس��تاوردها‪ ،‬فعالیت ها و‬ ‫برنامه های پی��ش روی بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حوزه ه��ای چهارگانه بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی در نمایشگاه حضور خواهد یافت‪.‬‬ ‫ همچنی��ن ب��ه منظ��ور هم اندیش��ی‪ ،‬تعام��ل و مبادله‬ ‫تجربیات با س��ایر نهادها و سازمان های ذی ربط‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزش��ی در حوزه های چهارگانه بهداش��ت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی در طول ایام نمایشگا ه در‬ ‫دستور کار این دفتر قرار دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های عالءالدین‬ ‫میرمحمد صادقی در صنعت‬ ‫رونمایی از ‪ ۵‬دستاورد جدید فناورانه دفاعی‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار‬ ‫پژوهشی در‬ ‫بودجه سال‬ ‫‪ ۹۵‬در نظر‬ ‫گرفته شده‬ ‫که در نوع خود‬ ‫بی نظیر است‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی به منظور کمک‬ ‫به تحقق و توس��عه اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجیره ایده تا بازار و تجاری س��ازی نواوری ها‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی‬ ‫ش��دن دانش از طریق ارائه کمک ها و خدمات‬ ‫مالی و پش��تیبانی به ش��رکت ها و موسس��ات‬ ‫دانش بنیان تشکیل ش��ده است‪ .‬برای صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی بودج��ه ‪۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی در نظر گرفته ش��د اما ای��ن بودجه در‬ ‫دولت دهم محقق نشده و این در حالی است که‬ ‫در دولت تدبیر و امید با وجود تمام مش��کالتی‬ ‫که کشور با ان روبرو است تا سال اینده ‪۲۵۰۰‬‬ ‫میلیارد توم��ان از بودجه این صن��دوق تامین‬ ‫می شود‪ .‬به همین منظور‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫بهزاد قره یاضی‪ ،‬رییس امور تحقیقات و فناوری‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بررسی‬ ‫بیش��تر این موضوع پرداخته است‪ .‬متن کامل‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €برای اس�تفاده از فناوری های روز دنیا‬ ‫چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫تنها راه پیشرفت و توسعه که در سیاست های‬ ‫کل کش��ور و اقتصاد مقاومتی به ان اشاره شد‬ ‫و م��ورد تاکید قرار گرفت��ه‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان‬ ‫اس��ت‪ .‬ویژگی اقتصاد دانش بنیان درونزا بودن‬ ‫ان است که می تواند موجب افزایش بهره وری و‬ ‫اقتصادی شدن فعالیت ها و در نتیجه شکوفایی‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬رس��یدن به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫نیازمند علم‪ ،‬فناوری و پژوهش است در صورتی‬ ‫که پژوهش��ی نداش��ته باش��یم حتی در حوزه‬ ‫علمی نیز باید وارد کننده یافته های پژوهش��ی‬ ‫دیگران باش��یم از ای��ن رو انچه امروز به عنوان‬ ‫فناوری ش��ناخته می ش��ود محال اس��ت بدون‬ ‫تحقیق به دست اید‪ .‬در صورتی که بخواهیم از‬ ‫فناوری های روز اس��تفاده کنیم دو راه پیش رو‬ ‫داری��م؛ یکی اینکه فناوری ها را به صورت اماده‬ ‫خریداری کنیم که معایب عمده ای را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت مانند بسیاری از محصوالتی که‬ ‫امروزه از خارج خریداری و بدون هیچ تغییری‬ ‫در طول زمان وارد بازار می کنیم؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که بسیاری از کش��ور ها فناوری را خلق‬ ‫ی��ا فناوری های خود را ب��روز می کنند‪ .‬یکی از‬ ‫مسائلی که موجب شد نتوانیم به خوبی فناوری ‬ ‫در کش��ور خلق کنیم توجه نکردن به پژوهش‬ ‫اس��ت چراکه پژوهش مادر فن��اوری و فناوری‬ ‫زاده پژوهش اس��ت از این رو از طریق پژوهش‬ ‫به فناوری‪ ،‬نواوری و شکوفایی می رسیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه بس�ترهایی پی�ش از ج�ذب‬ ‫س�رمایه گذاری خارجی در بخش پژوهش‬ ‫باید ایجاد شود؟‬ ‫مس��تقل از اینک��ه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫بخواهن��د در کش��ورمان س��رمایه گذاری کنند‬ ‫در درجه نخس��ت بای��د واحد ه��ا و برنامه های‬ ‫پژوهش��ی خود را گسترش دهیم؛ همانگونه که‬ ‫به فناوری هس��ته ای بدون مش��ارکت خارجی‬ ‫دس��ت یافتیم در گام بعد بای��د این واقعیت را‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ ‪ -‬انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬ ‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد‬ ‫بودجه صندوق نواوری و شکوفایی ‪۲۵۰۰‬میلیارد تومان می شود‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عالءالدین میرمحمد صادقی‪ ،‬مردی از بازار که تمام دوران‬ ‫کسب وکارش امیخته با حرکت های مذهبی و سیاسی بود‪،‬‬ ‫فعالیتش را با کارگری در اصفهان اغاز کرد سپس به تجارت‬ ‫پنبه‪ ،‬چای‪ ،‬سیمان‪ ،‬گچ و حمل ونقل دریایی گسترش داد‪.‬‬ ‫گاهی در روزنامه ها مقاله می نوشت‪ .‬نگرش به دین‪ ،‬نقش‬ ‫موث��ری در فهم دینی و گرایش مذهبی وی در فعالیت های‬ ‫سیاسی داشت‪ .‬با استفتاء از ایت اهلل بروجردی‪ ،‬جواز استفاده‬ ‫از بلندگ��و را در برابر مخالفان ش��رعی گرف��ت‪( .‬بلندگو در‬ ‫س��ینما و تئاتر استفاده می شد‪ ،‬بنابراین بلندگو را نماد بوق‬ ‫شیطان می نامیدند‪).‬‬ ‫داش��تن روحیه تش��کیالتی و کار جمع��ی از ویژگی های‬ ‫شخصیتی وی اس��ت‪ .‬این روحیه پس از ‪ 65‬سال همچنان‬ ‫در فعالیت های وی به چش��م می خورد‪ .‬این ویژگی در میان‬ ‫بازاریان و تاجران‪ ،‬بسیار کمیاب است‪.‬‬ ‫عالءالدی��ن میرمحمدصادق��ی‪ ،‬عضو مجمع مس��لمانان‬ ‫مجاهد بود‪ .‬موس��س این مجمع‪ ،‬ش��یخ مرتض��ی اردکانی‬ ‫بود‪ .‬این گروه‪ ،‬نزدیکی زیادی با اندیش��ه های فدائیان اسالم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫عالءالدی��ن از طری��ق اعالمی��ه ایت اهلل کاش��انی با وی و‬ ‫جنبش ملی شدن نفت اشنا شد‪ .‬یکی از شب ها در جلسات‬ ‫منزل ایش��ان و در جری��ان اعتراضات ‪ 30‬تیر ‪ 1331‬به نفع‬ ‫مصدق ش��رکت ک��رد‪ 10 .‬س��ال کار در ب��ازار اصفهان در‬ ‫ش��کل گیری ش��خصیت فردی و مذهبی وی نقش موثری‬ ‫داش��ت‪ .‬او تجربه های بسیار و سرمایه ای اندک اندوخته بود‬ ‫که با این س��رمای ه به تامین زندگی خویش پرداخت‪ .‬دوران‬ ‫کودکی وی در بازار اصفهان سپری و عالءالدین وارد مرحله‬ ‫جوانی شد‪.‬‬ ‫بعد از امدن به تهران‪ ،‬س��رای حا ج حس��ن (محل حضور‬ ‫اصفهانی ها در بازار) نخستین جایی بود که کار خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬بازار تهران اینده وی را دگرگون کرد‪ .‬تا قبل از ان‪ ،‬دو‬ ‫برادر به صورت مستقل کار می کردند‪ .‬برادر بزرگتر یک ماه‬ ‫زودتر به تهران امده بود و عالءالدین در ‪ 19‬س��الگی به وی‬ ‫پیوست‪( ،‬س��ال ‪ )1329‬تعدادی از اشنایان بازاری‪ ،‬سال ها‬ ‫قبل به تهران امده بودند و برخی از تاجران یزدی‪ ،‬مشهدی‬ ‫و اصفهانی را می ش��ناختند‪ .‬این اشنایی برای شروع فعالیت‬ ‫در ب��ازار تهران به انان کمک می کرد‪ .‬نخس��تین اقدام انها‪،‬‬ ‫مکاتبه با دوستان شهرستانی و اعالم امادگی برای همکاری‬ ‫بود‪ .‬برخی از تاجران شهرستانی از امانتداری و سابقه خوب‬ ‫این خانواده اگاه بودند‪ .‬به همین دلیل مش��تریان بیشتری‬ ‫سراغ شان می امدند‪ .‬تهران مرکز تجاری بود؛ کاال ها ابتدا به‬ ‫تهران می امد و از انجا در شهرستان ها توزیع می شد‪.‬‬ ‫رعای��ت اخ�لاق‪ ،‬صداقت و ایج��اد اعتماد در مش��تری‪،‬‬ ‫زمینه ه��ای گس��ترش کس��ب وکار را فراهم ک��رد‪ .‬این دو‬ ‫برادر برای ش��ناخت بیش��تر از موفقیت کسب وکار‪ ،‬از بازار‬ ‫شهرس��تان ها بازدی��د و در همین مس��افرت ها دوس��تانی‬ ‫پی��دا کردن��د‪ .‬یکی از فعالیت ه��ای انان توزی��ع چای بود‪.‬‬ ‫نشان (برند) س��ازی چای ‪ 606 ،506‬و شیرنشان‪ ،‬گام بعدی‬ ‫انان بود‪ .‬انها چای از شمال می خریدند و پس از بسته بندی‬ ‫به شهرس��تان های دیگ��ر می فرس��تادند‪ .‬در گنبد کاووس‬ ‫فروش خوبی داش��تند‪ .‬افرادی از ش��مال تا جنوب کش��ور‬ ‫ب��ه تجارت خانه انان اعتماد داش��تند‪ .‬معامالت براس��اس‬ ‫اعتماد بین مش��تری و فروش��نده و اغلب به صورت نس��یه‬ ‫ب��ود‪ .‬اول هر ماه یا فصل برای دریافت مطالبات و تس��ویه‬ ‫حساب به شهرستان های مختلف می رفتند‪ .‬در سال ‪1332‬‬ ‫برای نخس��تین بار به گنبدکاووس رفتند و دفتری در انجا‬ ‫تاس��یس کردند‪ 4 .‬ماه از س��ال را در انجا اقامت داش��تند؛‬ ‫همین مس��ئله س��بب ورود انان به تجارت پنبه شد‪ .‬پنبه‬ ‫را س��ر زمین زراعی از روستاییان می خریدند و برای تصفیه‬ ‫به کارخانه های پنبه پاک کنی می دادند‪ .‬پنبه تصفیه ش��ده‬ ‫را عدل بن��دی می کردن��د و ب��ه کمک حس��ین عالقبند و‬ ‫برکت‪ ،‬اغلب به ش��وروی می فرس��تادند‪ .‬پس از ‪ 6 ،5‬سال‬ ‫کار در تهران (س��ال ‪ )1329-1335‬برخی از دوستان شان‬ ‫که واردکننده کاال از کش��ور های حاشیه خلیج فارس بودند ‬ ‫برای انبار داری و توزیع کاال سراغ برادران میرمحمدصادقی‬ ‫امدند؛ انان نیز به مرو ر ابعاد کاری ش��ان را گسترش دادند؛‬ ‫با کارخانه ها ارتباط برقرار و یک شبکه توزیع ایجاد کردند‪.‬‬ ‫در طول ‪ 10‬س��ال (‪ )1332-1342‬به فعالیت اقتصادی در‬ ‫بازار تهران مشغول بودند‪.‬‬ ‫حس��ین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ‪ ۵‬دستاورد جدید‬ ‫دفاعی را رونمایی و خط تولیدشان را افتتاح کرد‪ .‬این دستاورد ها شامل دستگاه‬ ‫اشکارس��از پارس کم‪ ،‬دس��تگاه اشکارس��از مواد منفجره و مخدر‪ ،‬پوشش های‬ ‫پلیمری ضدضربه و انفجار و نسل جدید لباس های محافظ «ان بی سی» رونمایی‬ ‫و خط تولید داروی اوبیدو اکسایم کلراید افتتاح شد‪.‬‬ ‫قبول کنیم که به فناوری و خرید های خارجی‬ ‫زیادی نیاز داریم بنابراین باید برای این خرید ها‬ ‫یک پیوس��ت فناوری در نظر گرفته شود‪ .‬زیرا‬ ‫زمانی که بازار ایران را در اختیار دیگر کشور ها‬ ‫ق��رار می دهیم بای��د قراردادهای��ی در رابطه با‬ ‫راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه در ایران داشته‬ ‫باش��یم تا بعد از ‪ ۵‬سال بتوانیم تمامی قطعات‬ ‫محص��والت خارجی را در داخل کش��ور تولید‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند اینگونه مسائل در گذشته وجود‬ ‫داشته اما در عمل اجرا نشده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تاسیس واحد های تحقیق و توسعه شرکت های‬ ‫خارج��ی در ایران باید با حضور دانش��مندان و‬ ‫کارشناس��ان ایرانی پایه ریزی ش��ود و دولت به‬ ‫گونه ای عمل کند که انها را مجاب کند انتقال‬ ‫فناوری از خارج به واحد های تحقیق و توس��عه‬ ‫داخل کش��ور با استفاده از نیروی انسانی ایرانی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫€ €بودجه پیش بینی شده در الیحه بودجه‬ ‫س�ال ‪ ۹۵‬برای بخش پژوهش و فناوری به‬ ‫چه میزان است؟‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۵‬برای نخستین بار‬ ‫در تاری��خ کش��ور بیش از یک درص��د از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی ب��ه پژوهش اختص��اص داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این حرکت پاس��خی بوده برای‬ ‫تحقق منویات رهبر معظم انقالب و واکنشی به‬ ‫مطالبه نهفته و س��رکوب شده جامعه پژوهشی‬ ‫کشور اس��ت به صورتی که در بودجه سال ‪۹۵‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬هزار میلیارد توم��ان در جدول ‪ ۷‬به‬ ‫پژوهش اختصاص داده ش��ده و ع�لاوه بر این‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان مع��ادل ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر از صن��دوق ذخی��ره ارزی برای‬ ‫تجهیزات ازمایش��گاهی و دانش��گاهی در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬همچنین حدود ‪ ۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان در بخش دیگری در نظر گرفته ش��ده‬ ‫که در مجموع ح��دود ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫حمایت صندوق نواوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫معاون توس��عه فناوری معاونت علمی گفت‪ :‬صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی امادگ��ی دارد تا از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان با اعتبار ‪۳‬هزار میلیاردی حمایت کند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬علی وطنی‪ ،‬معاون‬ ‫توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر اقتصاد کش��ور متکی به منابع‬ ‫نفتی اس��ت و کش��ور باید در جه��ت بکارگیری علم و‬ ‫فناوری برای اجرای درس��ت طرح بهینه سازی مصرف‬ ‫انرژی گام بردارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر اقتصاد ما مبتنی‬ ‫بر منابع نفتی ش��ود می توانیم با بکارگیری فناوری های‬ ‫نوی��ن و توس��عه ان در حوزه بهینه س��ازی انرژی را در‬ ‫جامعه توسعه بدهیم‪ .‬وطنی تصریح کرد‪ :‬ما در راستای‬ ‫فعالیت های دانش بنیان هنوز از برنامه عقب هس��تیم و‬ ‫نس��ل دانش اموختگان جوان باید در حوزه دانش بنیان‬ ‫ورود کنن��د‪ .‬معاون توس��عه فن��اوری معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری اظهار ک��رد‪ :‬صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی امادگ��ی دارد با اس��تفاده از اعتبار ‪3‬هزار‬ ‫میلی��اردی خود از ش��رکت های دانش بنی��ان حمایت‬ ‫کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از ‪ ۷۳‬اولویت نقش��ه جامعه علمی‬ ‫کش��ور تنها ‪ ۱۴‬ستاد راهبردی تشکیل شده که اخرین‬ ‫انها ستاد توس��عه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وطنی افزود‪ :‬متاس��فانه از اهمیت منابع عظیم‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر غافل مانده ای��م و میزان بازده‬ ‫پایین نیروگاه ها و موتورخانه ها شاهدی بر این ادعاست‪.‬‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬نهادی با شخصیت حقوقی‬ ‫و دارای استقالل استخدامی و اداری و مالی و معامالتی‬ ‫است که اساسنامه ان در سال ‪ ۱۳۹۰‬به تصویب هیات‬ ‫وزیران رس��ید‪ .‬این صندوق به منظور کمک به تحقق و‬ ‫توس��عه اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬تکمیل زنجیره ایده تا بازار‬ ‫و تجاری س��ازی نواوری ها‪ ،‬دس��تاوردهای پژوهش��ی و‬ ‫اختراعات و کاربردی شدن دانش از طریق ارائه کمک ها‬ ‫و خدمات مالی و پش��تیبانی به ش��رکت ها و موسسات‬ ‫دانش بنیان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫تومان اعتبار پژوهش��ی در بودجه سال ‪ ۹۵‬در‬ ‫نظر گرفته شده که در نوع خود بی نظیر است‪.‬‬ ‫€ €اجرایی شدن برنامه های پژوهشی کشور‬ ‫که مبتنی بر اعتبارات دولتی اس�ت‪ ،‬در چه‬ ‫شرایطی محقق می شود؟‬ ‫در صورتی که همه نیازهای بودجه پژوهشی‬ ‫کش��ور در س��ال این��ده تحق��ق پی��دا کند و‬ ‫درامد های پیش بینی ش��ده نفت از این مقدار‬ ‫پایین ت��ر نرود و مالیات های م��ورد نظر محقق‬ ‫ش��ود‪ ،‬موفق خواهیم ش��د نیازهای بودجه ای‬ ‫پژوهش کش��ور را تامین کنی��م‪ .‬البته یادمان‬ ‫نرود که پژوهش کش��ور از ‪ ۲۰‬سال بی توجهی‬ ‫رن��ج می ب��رد چراک��ه تمام��ی تجهی��زات در‬ ‫دانش��گاه و واحد های پژوهشی درست استفاده‬ ‫نش��دند و واردات بس��یاری از مواد ش��یمیایی‬ ‫فاسدش��ونده ازجمله مواد رادی��و اکتیو مختل‬ ‫ش��ده اس��ت بنابراین برای راه اندازی و نوسازی‬ ‫ن��اوگان پژوهش��ی نیازمن��د ت�لاش و زم��ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €ایا در الیحه بودجه سال ‪ ۹۵‬ردیف های‬ ‫بودجه برای همه دس�تگاه ها راضی کننده‬ ‫بوده است؟‬ ‫در سال های گذشته ردیف بودجه متفرقه ای‬ ‫برای بخش پژوهش داشتیم که در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬ردیف های بودجه متفرقه که ش��امل‬ ‫طرح ه��ای کالن ملی نیز هس��ت‪ ،‬امده اس��ت‬ ‫برای طرح های پیش��رو‪ ،‬دانشگاه ها و موسسات‬ ‫پژوهش��ی حدود ‪ ۱۲۹۰‬میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در واقع بودجه معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری رضایتبخش بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این بودجه برای دیگر بخش ها‬ ‫نیز رضایتبخش بوده اما بسیاری از کارشناسان‬ ‫در امکان پذیری تحقق این بودجه تردید دارند‬ ‫چراک��ه بودجه ای که س��االنه در نظ��ر گرفته‬ ‫می ش��ود مس��تلزم تحقق درامدهاست‪ .‬به این‬ ‫منظور ابتدا باید درامد داشته باشیم تا بتوانیم‬ ‫هزینه کنیم به عنوان مثال در صورتی که نفت‬ ‫به فروش نرس��د یا قیمت ان از اینکه هس��ت‬ ‫پایین تر بیاید بخشی از درامد های کشور تحقق‬ ‫پیدا نمی کند‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ ۹۵‬قیمت‬ ‫نفت ‪ ۴۰‬دالر پیش بینی ش��ده و در صورتی که‬ ‫فروردین سال اینده قیمت نفت ‪ ۳۰‬دالر باشد‬ ‫با محقق نش��دن درامد ه��ای نفتی و بودجه ای‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫€ €بودج�ه در نظ�ر گرفت�ه ش�ده ب�رای‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی به چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی یک��ی از‬ ‫دس��تاورد های دول��ت تدبیر و امید اس��ت که‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان بودجه در اختیار‬ ‫ای��ن صندوق ق��رار گرفته اس��ت ک��ه پیش تر‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان در اختی��ار صندوق بوده‬ ‫و دس��تور ابالغ ح��دود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان ان‬ ‫هم صادر ش��ده که مراح��ل اداری ان در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬در س��ال اینده نیز حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای این صندوق در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که با بودجه س��ال قبل‪ ،‬س��ود بانکی و‬ ‫درامد ه��ای خالص بودجه صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی به مرز ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫هرچند بودجه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی در قانون‬ ‫برای بودجه صندوق نواوری و شکوفایی در نظر‬ ‫گفته شده و نبس��ت به قانون عقب هستیم اما‬ ‫با برنامه ریزی این بودجه در سال اینده محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬بودجه صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫در زمان دولت یازدهم تامین ش��ده و در دولت‬ ‫یازدهم بودجه صندوق تامین نش��ده بود اما با‬ ‫تمام محدودیت هایی که کش��ور ب��ا ان مواجه‬ ‫بود بودجه صندوق نواوری و ش��کوفایی تامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررسی استقرار شرکت های خارجی در پارک های علم و فناوری‬ ‫نحوه اس��تقرار ش��رکت های خارج��ی در پارک های‬ ‫علم و فناوری داخل کش��ور در چهاردهمین نشس��ت‬ ‫مش��ترک روس��ای پارک های علم و فناوری و مدیران‬ ‫مراکز رشد کشور به بحث و بررسی گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬چهاردهمین نشس��ت مش��ترک روس��ای‬ ‫پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رش��د کشور‬ ‫در روزهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬اس��فن د در پارک زیست فناوری‬ ‫خلیج فارس (قشم) برگزار می شود‪.‬‬ ‫تعام��ل و همفکری مدیران پارک های علم و فناوری‬ ‫و مدیران مراکز رش��د کش��ور‪ ،‬هم افزایی بیش��تر بین‬ ‫تصمیم گی��ران روس��ای پارک ه��ای عل��م و فناوری و‬ ‫مدیران مراکز رش��د کش��ور و تبادل نظر با مس��ئوالن‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬سازمان ها و دستگاه های اجرایی از اهداف‬ ‫برگزاری این نشست اعالم شد‪.‬‬ ‫خس��رو پیری با اش��اره به حضور روسای پارک های‬ ‫عل��م و فناوری و مدیران مراکز رش��د کش��ور در این‬ ‫گردهمای��ی اف��زود‪ :‬مس��ئوالن ش��رکت کننده درباره‬ ‫مباحث مختلفی همچون تسهیل قوانین بیمه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬کمبود بودجه و نحوه اس��تقرار ش��رکت های‬ ‫خارج��ی در پارک های عل��م و فناوری داخل کش��ور‬ ‫تبادل نظر و مذاکره خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی حمایت ه��ای مال��ی‪ ،‬تامی��ن بودج��ه ب��رای‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب و تجهی��ز کارگاه ها و‬ ‫ازمایش��گاه ها و همچنین حمایت مالی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و واحدهای فن��اور را ازجمله برنامه های‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری ب��رای رفع موانع‬ ‫موج��ود و ارتقای جای��گاه پارک های عل��م و فناوری‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫پیری گفت‪ :‬در مقایس��ه با پارک های علم و فناوری‬ ‫جه��ان‪ ،‬پارک های علم و فناوری ایران از نظر کمی در‬ ‫سطح مناسبی هستند ولی از نظر کیفی در حال رشد‬ ‫سریع هستیم‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی و گوشی های هوشمند‬ ‫مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت‪ :‬با‬ ‫اس��تفاده از نرم افزار تلفن همراه تمامی اطالعات برای معرفی شرکت شهرک ها‪،‬‬ ‫راهنمایی متقاضیان صنایع کوچک و تمامی پل های ارتباطی با این مجموعه به‬ ‫زودی از طریق سایت سازمان‪ ،‬کافه بازار و سایر شبکه های اجتماعی در دسترس‬ ‫عموم مردم و صنعتگران خواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫براساس برنامه ششم توسعه‪ ،‬سازمان صنایع کوچک موظف شد‬ ‫خبر‬ ‫توسعه ‪ 12‬خوشه صنعتی در سال اینده‬ ‫براس��اس برنامه شش��م توسعه‪ ،‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک موظف به توس��عه ‪ 12‬خوش��ه صنعتی در‬ ‫س��ال ‪ 95‬شده است‪ .‬تاکنون از ‪ 105‬خوشه صنعتی‬ ‫قابل توسعه شناس��ایی در کشور‪ ،‬توسعه ‪ 58‬خوشه‬ ‫صنعتی تکمیل ش��ده در حالی که فقط توسعه ‪50‬‬ ‫خوش��ه صنعتی در برنام��ه پنجم توس��عه بر عهده‬ ‫سازمان صنایع کوچک بوده است‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران با بیان ای��ن مطلب در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بر اغاز شناس��ایی و توس��عه‬ ‫خوش��ه های صنعتی در کش��ور از ‪ 7‬س��ال پیش و‬ ‫هزینه ‪15‬میلیارد تومانی توسط دولت تاکید کرد که‬ ‫این اعتبار پاس��خگوی هزینه ها نبوده و مابقی ان از‬ ‫س��وی فعاالن صنعتی تامین شده اس��ت‪ .‬ادامه این‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €توس�عه خوش�ه های صنعت�ی در برنام�ه‬ ‫پنج ساله ششم توسعه چطور دیده شده است؟‬ ‫طرح توسعه ‪ 64‬خوشه صنعتی در برنامه پنج ساله‬ ‫ششم توسعه اجرایی می شود و برنامه توسعه هر کدام‬ ‫از خوش��ه های صنعتی ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال زم��ان می برد‪.‬‬ ‫بنابراین در س��ال اینده طرح توس��عه ‪ 12‬خوش��ه‬ ‫صنعتی اجرایی می شود‪.‬‬ ‫€ €شناسایی خوشه های صنعتی و توسعه انها‬ ‫با چه روشی برنامه ریزی و اجرایی می شود؟‬ ‫نقشه کشوری توسعه خوشه های صنعتی بر اساس‬ ‫طرح امایش سرزمینی و اهداف برنامه ششم توسعه‬ ‫تهیه و ‪ 358‬ظرفیت منطقه ای برای توس��عه خوشه‬ ‫صنعتی شناسایی ش��ده است‪ .‬این ظرفیت ها در هر‬ ‫ن اولویت بندی شده و اماده ترین انها برای توسعه‬ ‫استا ‬ ‫خوشه صنعتی به مرحله اجرایی در می اید تا زنجیره‬ ‫ارزش ان رش��ته صنعت تکمیل ش��ود‪ .‬برای توسعه‬ ‫این خوش��ه های صنعتی باید یک محصول مشترک‬ ‫و همس��ان در یک منطقه جغرافیایی با رتبه بندی از‬ ‫نظر سطح تولید‪ ،‬سطح فروش‪ ،‬استفاده از مزیت های‬ ‫ی با حداقل ‪ 50‬کارگاه و اشتغالزایی بیش از‬ ‫منطقه ا ‬ ‫‪ 4‬نفر تولید ش��ود تا طرح توسعه خوشه با شناسایی‬ ‫توجه به‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی «اترک»‬ ‫نماین��ده ولی فقیه در اس��تان گلس��تان و امام جمعه‬ ‫گ��رگان گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتص��ادی «اترک» باید مورد‬ ‫توجه بیش از پیش مدیران ارشد استان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان گلستان‪ ،‬ایت اهلل سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با‬ ‫مدیر هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی ریاست جمهوری و هیات همراه اظهار کرد‪ :‬روند‬ ‫فعلی اجرای پروژه های منطقه ویژه اقتصادی استان کند‬ ‫است و نیاز به تالش بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی بر وح��دت و هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی‬ ‫مسئول برای فعال تر شدن پروژه های عمرانی منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی تاکید کرد و افزود‪ :‬باید با فعال ش��دن منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی امید را در مردم اس��تان برای توس��عه و‬ ‫رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی زنده کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬مقدم��ات واگذاری زمی��ن در منطق��ه ویژه‬ ‫اقتص��ادی اترک به س��رمایه گذاران فراهم و تاکنون ‪250‬‬ ‫هکتار ان برای ارائه به سرمایه گذاران اماده شده است‪.‬‬ ‫حجت ال��ه خلی��ل زاده اظهار ک��رد‪ :‬تامی��ن اب و برق‬ ‫موردنی��از از دغدغه های مهم منطقه ویژه اقتصادی اترک‬ ‫اس��تان گلستان اس��ت‪ .‬به گفته وی زیرساخت های الزم‬ ‫برای تامین ان��رژی در منطقه ویژه اقتصادی اترک وجود‬ ‫ندارد و باید به سرعت این موانع رفع شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫استقرار واحدهای تولیدی در این منطقه به ‪ 300‬مگاوات‬ ‫برق نیاز داریم که هم اکنون تنها ‪ 2‬مگاوات ان تامین شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان نیز‬ ‫گفت‪ :‬براورد اولیه نشان می دهد اغاز فعالیت های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در این ش��هرک به تامی��ن ‪ 330‬لیتر بر ثانیه‬ ‫اب نیازمند اس��ت اما هنوز نحوه چگونگی ان مش��خص‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬خلیل زاده افزود‪ :‬تامین زیرساخت های مورد‬ ‫نی��از در منطقه ویژه اقتصادی ات��رک با اعتبارات فعلی و‬ ‫نحوه همکاری و تعامل دس��تگاه هایی نظیر مخابرات‪ ،‬اب‬ ‫و برق از عهده ش��رکت شهرک های صنعتی استان خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خواس��تار تزریق اعتبارات بیش��تر برای فعال‬ ‫ش��دن منطقه ویژه اقتصادی گلستان ش��د و افزود‪ :‬برای‬ ‫اماده سازی این منطقه س��االنه ‪ 100‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫باید اختصاص داده ش��ود تا بت��وان نیازهای اولیه را برای‬ ‫استقرار صنایع فراهم کرد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عامل توس��عه اغاز ش��ود‪ .‬این برنامه های توسعه ای‬ ‫‪3‬ساله است و از ‪7‬س��ال گذشته تاکنون ‪ 105‬مورد‬ ‫ان شناسایی شده و اجرای طرح توسعه ان در دست‬ ‫انجام اس��ت که ‪ 58‬مورد ان تکمیل شده و تکمیل‬ ‫مابقی ان به همراه توسعه ‪ 12‬خوشه صنعتی جدید‬ ‫از جمله صنایع دستی‪ ،‬صنایع تبدیلی‪ ،‬صنایع نساجی‬ ‫و پوش��اک و‪ ...‬در س��ال اینده اغاز می شود‪ .‬انتخاب‬ ‫اس��تان های دارای اولویت براس��اس تکمیل ‪ 2‬یا ‪3‬‬ ‫خوش��ه صنعتی تکمیل شده باشد‪ .‬همچنین در این‬ ‫مدت‪7‬ساله ‪ 750‬عامل توسعه اموزش دیده و اماده‬ ‫اجرای طرح های توسعه خوشه صنعتی هستند‪.‬‬ ‫€ €چه ضرورت�ی باعث توس�عه خوش�ه های‬ ‫صنعتی شده است؟‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی از تاکی��دات برنامه‬ ‫پنجم توس��عه و براساس بند ‪ 9‬سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و ابالغی رهبر معظم انقالب اس��ت تا این‬ ‫توانمندی ها بتواند رقابت پذیر ش��ده و اشتغال پایدار‬ ‫را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬در برنامه پنج ساله پنجم‬ ‫توس��عه قرار بود توس��عه ‪ 50‬خوشه صنعتی اجرایی‬ ‫شود اما به همت سازمان صنایع کوچک طرح توسعه‬ ‫‪ 58‬خوش��ه صنعتی اجرا و تکمیل ش��د‪ .‬توسعه این‬ ‫خوشه های صنعتی با مشارکت فعاالن همان صنعت‬ ‫اجرا می ش��ود تا به سطح مناسبی از تولید و فروش‬ ‫در بازار رس��یده و رقابت پذیر ش��ود‪ .‬برنامه توس��عه‬ ‫خوش��ه ای در تمام این س��ال ها با منابع ‪15‬میلیارد‬ ‫تومانی دولت انجام و بیش��تر هزینه ها توسط مردم و‬ ‫فعاالن صنعتی تامین شده است اما اکنون اطالعات‬ ‫کاملی از ظرفیت های منطقه ای شناسایی شده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز به انس��جام دس��تگاه های اجرایی و‬ ‫سازمان های مرتبط در هم افزایی خوشه های صنعتی‬ ‫دست نیافته ایم‪.‬‬ ‫€ €برنامه توسعه خوش�ه های صنعتی تاکنون‬ ‫موضوع‪ :‬اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره م ع ‪ / 94 / 433 /‬ن ک‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی (سهامی خاص)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1394.6236 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫چه دس�تاوردهایی داش�ته و ب�رای اینده چه‬ ‫هدف گذاری هایی انجام شده است؟‬ ‫در ای��ن ش��رایط رک��ودی توانس��تیم با توس��عه‬ ‫خوش��ه های صنعتی به ‪25‬درصد تثبی��ت‪ ،‬ایجاد و‬ ‫رش��د اش��تغال‪120 ،‬درصد افزایش می��زان فروش‪،‬‬ ‫بیش از ‪40‬درصد افزایش میزان صادرات نس��بت به‬ ‫قبل از اغاز توس��عه خوشه دست یابیم‪ .‬شاخص های‬ ‫توس��عه خوشه های صنعتی بر اس��اس پیش بینی ها‬ ‫عملکرد مناسبی داشته و به همین منظور برای سال‬ ‫‪ 95‬در افزایش میزان صادرات خوش��ه های صنعتی‬ ‫هدف گذاری ش��ده تا محص��والت صنایع تبدیلی به‬ ‫بازاره��ای عراق و افغانس��تان ح��دود ‪500‬میلیون‬ ‫دالر صادرات مس��تقیم داشته باشند‪ .‬رسیدن به این‬ ‫اهداف نیازمند کمک و همراهی سازمان های اجرایی‬ ‫مرتبط اس��ت تا این برنامه توس��عه خوشه ای مانند‬ ‫کشورهای موفق دیگر نتایج قابل قبولی داشته باشد‪.‬‬ ‫توسعه ‪12‬‬ ‫خوشه صنعتی‬ ‫جدید از جمله‬ ‫صنایع دستی‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫صنایع نساجی‬ ‫و پوشاک و‪...‬‬ ‫در سال اینده‬ ‫اغاز می شود‬ ‫اگهی فراخوان عمومی مناقصه‬ ‫(تجدید دوم)‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫نوع پروژه و موضوع‪ :‬به شرح جدول زیر‬ ‫دستگاه نظارت‪ :‬مدیریت مسکن و ساختمان‪ /‬اداره اجرایی و نظارت بر امور مسکن‬ ‫ردیف‬ ‫مربوط به‪ :‬انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین مورد نیاز ترابری با راننده در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات‬ ‫و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ محل کار‪:‬‬ ‫منطق��ه عملیات��ی نار و کنگان (ناحیه عملیاتی نار حدود ‪ 25‬کیلومتری شهرس��تان جم و ناحیه عملیاتی کنگان حدود ‪65‬‬ ‫کیلومتری شهرستان کنگان) در استان بوشهر‬ ‫‪2‬ـ مدت اجراء پیمان‪ :‬یکسال می باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ شرح خدمات‪:‬‬ ‫انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین مورد نیاز ترابری با راننده در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪4‬ـ شرایط‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‪4‬ـ داشتن شخصیت حقوقی‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪4‬ـ ارائه گواهینامه کد اقتصادی و شناسه ملی‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‪4‬ـ حداقل ـ انجام دو کار مشابه‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‪4‬ـ داشتن تایید صالحیت از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل ونقل که دارای اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪4‬ـ توانایی تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ‪( 1/650/000/000‬یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون)ریال و‬ ‫در صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد بار مالی سالیانه پیمان‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ‪4‬ـ مدارک ثبت شرکت (اساسنامه‪ ،‬اگهی روزنامه رسمی‪ ،‬اخرین تغییرات)‬ ‫‪7‬ـ‪4‬ـ اجرای دستورالعمل مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست پیمانکاران (‪.)HSE‬‬ ‫‪8‬ـ‪4‬ـ داشتن سابقه کار مفید‪ ،‬معتبر‪ ،‬مرتبط و مشابه با خدمات مورد نظر مناقصه فوق الذکر‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‪ 4‬ـ داشتن توانایی مالی‪ ،‬تجهیزات و پرسنلی جهت انجام خدمات این پیمان‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‪4‬ـ ارائه اخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‪4‬ـ حداکثر کار قابل ارجاع به هر شرکت پیمانکاری دو فقره قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‪4‬ـ تاریخ بازگش��ایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صورتجلس��ه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ می باشد و شرکت در‬ ‫جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط بند ‪ 4‬می بایست جهت اخذ پرسشنامه و استعالم ارزیابی کیفی از اولین تاریخ درج اگهی در روزنامه‬ ‫به مدت ‪ 10‬روز کاری به ادرس اینترنتی ‪ contract.szogpc.com‬مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری‬ ‫و رمز عبور و بارگزاری نامه اعالم امادگی جهت مناقصه عطفی می بایست پرسشنامه تکمیل شده را تا تاریخ مشخص شده‬ ‫به نش��انی ش��یراز ـ خیابان کریم خان زند ـ روبه روی خیابان خیام ـ نبش کوچه ‪ 42‬ـ ساختمان شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبی طبقه ششم واحد ‪ 607‬ـ امور حقوقی قراردادها تحویل نمایند و برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های‬ ‫‪ 32138396‬و ‪ 32138473‬ـ ‪ 071‬تماس حاصل نمایند‪ .‬پس از بررس��ی پرسش��نامه ها به واجدین شرایط مدارک مناقصه‬ ‫ارائه می گردد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرح عملیات‬ ‫بر اورد تقریبی‬ ‫«ریال»‬ ‫تضمین‬ ‫«ریال»‬ ‫نوع‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫تاریخ دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫مهلت تحویل‬ ‫اسناد‬ ‫تاریخ گشایش‬ ‫پاکات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪94/58‬‬ ‫تجدید دوم‬ ‫احداث پروژه تجاری‬ ‫مسکن مهر صلح اباد بوشهر‬ ‫‪4.924.380.617‬‬ ‫‪247.000.000‬‬ ‫بانکی‬ ‫‪ 94/12/11‬تا‬ ‫‪94/12/15‬‬ ‫‪94/12/25‬‬ ‫‪94/12/26‬‬ ‫ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی‪ -‬اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر– اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬دبیرخانه اداره کل‬ ‫حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد‪:‬‬ ‫داشتن گواهی احراز رتبه ‪ 5‬ابنیه برای ردیف ‪1‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 94/12/25‬می باشد‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪ .‬در ضمن هزینه درج اگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی معادن‬ ‫استان مرکزی‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان در نظ�ر دارد تعداد ‪ 68‬فقره مع�ادن و محدوده های‬ ‫گواهی کشف را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش�رکت در مزایده می توانند جهت اگاهی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد‬ ‫مزایده و لیس�ت مزایده از روز دوش�نبه م�ورخ ‪ 94/12/10‬به مدت ‪ 13‬روز به محل س�ازمان به‬ ‫ادرس ذیل و یا سایت سازمان به ادرس ‪ /http://mkz.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اسناد و مدارک‬ ‫م�ورد نیاز جهت ش�رکت در مزای�ده را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬حداکثر ت�ا پایان وقت اداری روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 94/12/24‬به دبیرخانه سازمان به نشانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزی تحویل و رس�ید دریافت نمایند‪ .‬ضمنا در تاریخ ‪ 94/12/24‬راس س�اعت ‪ 16‬پاکت های‬ ‫مزایده بازگشایی و متعاقبا برنده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ ساخت ابررایانه بیولوژیک‬ ‫به اندازه یک کتاب‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاهی موفق ش��دند‪ ،‬نس��لی تازه از‬ ‫ابررایانه را با اس��تفاده از رایانش زیس��تی بسازند که اینده‬ ‫مهندس��ی کامپیوتر و تمامی علوم وابس��ته به محاس��بات‬ ‫را دس��تخوش تغیی��ری اساس��ی خواهد ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ان��ا‪ ،‬ابررایانه ها مجموعه های عظیمی از رایانه های بس��یار‬ ‫قدرتمند هس��تند که با یکدیگر سری شده اند و در فضایی‬ ‫وس��یع با صرف انرژی زیادی‪ ،‬محاس��بات و کارهای بسیار‬ ‫پیچیده را با س��رعت باال انج��ام می دهند و معموال هزینه‬ ‫ساخت و نگهداری یکی از انها‪ ،‬به میلیون ها دالر می رسد‪.‬‬ ‫این ماش��ین ها با مش��کالت زیادی ب��رای کار خود روبه رو‬ ‫هستند که گرم شدن‪ ،‬تامین انرژی و جاگیر بودن‪ ،‬بخشی‬ ‫از انهاست‪.‬‬ ‫اکنون یک تیم متش��کل از پژوهش��گران چند دانشگاه‬ ‫به سرپرس��تی تیم پژوهش دانشگاه «لوند» موفق شده اند‬ ‫ابررایانه زیستی بس��ازند که در کار رمزگشایی‪ ،‬رمزگذاری‬ ‫و بهینه س��ازی محاس��بات ریاضی کاربرد خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این ن��وع از رایانه که ب��رای پردازش به جای اس��تفاده از‬ ‫انرژی الکتریس��یته و ترانزیستورهای معمول‪ ،‬از واحدهای‬ ‫بیولوژی��ک و ب��ا مص��رف ‪ ( ATP‬ادنوزین تری فس��فات‬ ‫ی��ا همان واحد انرژی س��لول) کار می کند‪ ،‬در مقایس��ه با‬ ‫ابررایانه های معمول‪ ،‬بس��یار کم مصرف و بس��یار کوچکتر‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس اعالم تیم پژوهش‪ ،‬این رایانه درحال حاضر‬ ‫توان محاسباتی محدودی دارد و امادگی دسته بندی شدن‬ ‫در می��ان یارانه های قدرتمند ام��روزی را ندارد اما با توجه‬ ‫به ویژگی ه��ای ان می توان امیدوار ب��ود پس از یک دوره‬ ‫توسعه‪ ،‬اینده رایانه را متحول کند‪.‬‬ ‫سلول خورشیدی به وزن حباب‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه ام‪.‬ای‪.‬تی موفق به س��اخت یک‬ ‫سلول خورشیدی بسیار نازک و انعطاف پذیر شدند که وزن‬ ‫بس��یار کمی دارد‪ .‬این سلول خورشیدی به اندازه ای سبک‬ ‫اس��ت که می توان ان را روی ی��ک حباب صابون قرار داد‪،‬‬ ‫بدون اینکه وزن ان باعث ترکیدن حباب شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬کلید س��اخت این س��لول های نازک و‬ ‫س��بک‪ ،‬راهکاری اس��ت که پژوهشگران با اس��تفاده از ان‬ ‫قادرند س��لول خورشیدی‪ ،‬بس��تر موردنیاز برای نگهداری‬ ‫س��لول و پوش��ش ان را در قالب یک فراین��د واحد تولید‬ ‫کنند‪ .‬در این فرایند برای س��اخت بستر و پوشش سلول از‬ ‫یک پلیمر انعطاف پذیر موسوم به پاریلین استفاده می شود‪،‬‬ ‫در حالی که الیه جاذب نور با استفاده از یک ماده ارگانیک‬ ‫موسوم به دی‪.‬بی‪.‬پی ساخته می شود‪.‬‬ ‫برخ�لاف روش های متداول تولید س��لول خورش��یدی‪،‬‬ ‫تمام فراین��د تولید در خال‪ ،‬بدون اس��تفاده از ترکیبات و‬ ‫حالل های ش��یمیایی و در دمای اتاق انجام می شود‪ .‬برای‬ ‫تولید همزمان بس��تر و س��لول خورش��یدی از روش های‬ ‫رسوب بخار شامل گرمایش‪ ،‬فشار و واکنش های شیمیایی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫سلول های خورش��یدی که این گونه ساخته می شوند‪ ،‬به‬ ‫اندازه یک پنجم تار موی انس��ان و یک هزارم س��لول های‬ ‫خورش��یدی متداول مبتنی بر شیش��ه ضخامت دارند‪ ،‬اما‬ ‫بازده��ی انها با بازده��ی باتری های خورش��یدی موجود‪،‬‬ ‫برابری می کند‪ .‬این س��لول های خورشیدی سبک و نازک‬ ‫را می ت��وان به طور تقریب��ی روی هر س��طح و ماده ای از‬ ‫تجهیزات پوشیدنی گرفته تا بالن های هلیوم به کار گرفت‪.‬‬ ‫در فض��ا و ارتفاعات‪ ،‬در جایی که وزن اهمیت زیادی دارد‪،‬‬ ‫این سلول ها نقش مهمی را ایفا می کنند‪.‬‬ ‫ فناوری تازه برای کاهش‬ ‫تابش مضر سی تی اسکن‬ ‫پژوهش��گران موفق به توسعه یک دستگاه تصویربرداری‬ ‫جدی��د ش��ده اند ک��ه وض��وح ان بس��یار بیش��تر از‬ ‫سی تی اسکن های متداول و اشعه مضر ان حداقل است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این دس��تگاه جدید که توس��ط شرکت‬ ‫زیمنس طراحی شده است‪ ،‬عملکردی مشابه سی تی اسکن‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا این تفاوت که تصویربرداری با اس��تفاده از فوتون‬ ‫( به اصط�لا ح به بس��ته های انرژی فوتون گفته می ش��ود)‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬برخی از مزیت های این فناوری نس��بت به‬ ‫دس��تگاه های موج��ود عبارتند از‪ :‬امکان مش��اهده مناطق‬ ‫انتخاب ش��ده از بدن با جزئیات بیش��تر و دقت اتمی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با استفاده از مواد حاجب جدید‪ ،‬بافت مختلف در بدن‬ ‫با رنگ های متفاوت نش��ان داده می ش��ود تا امکان دقیق تر‬ ‫و س��ریع تر بیماری وجود داش��ته باشد‪ ،‬با اس��تفاده از این‬ ‫فناوری می توان انواع تومور‪ ،‬پالک یا عروق خونی کوچکتر‬ ‫از نیم میلیمتر را تشخیص داد‪ ،‬این فناوری امکان تشخیص‬ ‫تم��ام بافت های نرم از جمله انواع پروتئین‪ ،‬تاندون و کالژن‬ ‫را فراهم می کند که با استفاده از تجهیزات فعلی غیرممکن‬ ‫هس��تند و اش��عه مضر ان نسبت به سی تی اس��کن بسیار‬ ‫ناچیز است‪ .‬سی تی اس��کن یک روش دقیق برای تشخیص‬ ‫بیماری هاس��ت که گاهی به دلیل اش��عه مضر در بیماران‬ ‫باردار یا س��رطانی‪ ،‬با مش��کل مواجه می شود‪ .‬این دستگاه‬ ‫جدید گزینه مناسبی برای رفع موانعی از این دست است‪.‬‬ ‫ساخت گلوله ایمن‬ ‫پژوهش��گران امریکایی از طراحی و س��اخت گلوله ای جدید خب��ر داده اند که‬ ‫قابلی��ت از کارافتادن به طور خودکار را دارد‪ .‬این گلوله به گونه ای طراحی ش��ده‬ ‫که پس از طی مس��افتی طوالنی و درحالی که هدفی از شلیک ان وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬به طور خودکار غیرفعال شده و روی زمین سقوط می کند و بدین ترتیب‬ ‫احتمال وارد شدن اسیب به افرادی که در مسیر ان قرار دارند‪ ،‬به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫ژاپنی ها رقیب تازه کره جنوبی در لوازم خانگی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تایلند‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫اندونزی‪،‬‬ ‫سنگاپور‪،‬‬ ‫ویتنام و‬ ‫فیلیپین در‬ ‫مجموع به‬ ‫ارزشی ‪15‬‬ ‫میلیارد دالری‬ ‫دست یافتند‬ ‫و ‪ 70‬درصد‬ ‫بازارهای‬ ‫اسیایی را در‬ ‫ دست گرفتند‬ ‫و درامد هند‬ ‫نیز از مرز‬ ‫‪ 9‬میلیارد‬ ‫دالر گذشت‬ ‫همزم��ان ب��ا ورود دوب��اره ژاپ��ن ب��ه جمع‬ ‫تولید کنن��دگان لوازم خانگی‪ ،‬جایگاه نخس��ت‬ ‫تولید لوازم خانگی اسیا از دست تولیدکنندگانی‬ ‫مانن��د ال جی و سامس��ونگ در کره جنوبی‪ ،‬به‬ ‫دست شارپ و توشیبا در ژاپن افتاده است‪.‬‬ ‫کره جنوبی یکی از کش��ورهایی است که بعد‬ ‫از جنگ جهانی دوم به س��رعت مس��یر توسعه‬ ‫صنعتی را پش��ت سرگذاش��ت‪ .‬درامد ناخالص‬ ‫داخلی این کش��ور اس��یایی ک��ه در طول ‪40‬‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ 14‬برابر افزایش یافته است‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬میالدی رقمی ح��دود ‪2‬هزار‬ ‫میلی��ارد دالر اع�لام و به کش��وری ثروتمند و‬ ‫پیشرفته تبدیل شد‪ .‬امروزه اقتصاد کره جنوبی‪،‬‬ ‫به الگویی موفق برای بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫در حال توس��عه تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬ببر اسیا‬ ‫در برنامه بلندمدت خود با هدف دس��تیابی به‬ ‫توس��عه صنعتی و با تعریف صنای��ع اولویت دار‬ ‫سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش داد‪ .‬در‬ ‫این میان صنایعی همچون چوب‪ ،‬چرم‪ ،‬نساجی‬ ‫و تولید لوازم خانگی در نخس��تین اولویت های‬ ‫کره جنوبی در مسیر توسعه صنعتی قرار داشت‪.‬‬ ‫صنعت تولید ل��وازم خانگ��ی در کره جنوبی‬ ‫امروزه به نبض حیاتی اقتصاد این کشور تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این میان دو شرکت ال جی و‬ ‫سامسونگ بیش از سایر شرکت های کره جنوبی‬ ‫در جهانی ش��دن این صنعت نقش داش��ته اند‪.‬‬ ‫سال ‪ 2013‬میالدی نشری ه اقتصادی «فوربس»‬ ‫در گزارش��ی از ال جی کره به عنوان شش��مین‬ ‫ش��رکت بزرگ ل��وازم خانگ��ی کره جنوبی نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ال ج��ی به عن��وان یک��ی از غول ه��ای لوازم‬ ‫خانگ��ی کره جنوب��ی و در قالب ش��رکت چند‬ ‫ملیتی در س��ال ‪ 2014‬میالدی به ‪ 59‬میلیارد‬ ‫وون کره جنوب��ی دس��ت یاف��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫کره جنوبی در حال حاضر نیز در صنایعی مانند‬ ‫لوازم خانگی الکترونیکی‪ ،‬تجهیزات الکترونیکی‬ ‫و مخابراتی فعالیت دارد و زمینه اش��تغال برای‬ ‫‪ 82‬هزار نفر را در ‪ 119‬شعبه در سراسر جهان‬ ‫فراهم اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 20‬محصول جدید در راه است‬ ‫بیش��تر محص��والت تولی��د ش��ده در ای��ن‬ ‫ش��رکت‪ ،‬محصوالتی مانند تجهیزات سرگرمی‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬وسایل تهویه هوا‪ ،‬تجهیزات انرژی‪،‬‬ ‫تلف��ن همراه و تجهیزات جانب��ی ان و قطعات‬ ‫مورد نیاز خودرو است‪ .‬همچنین این شرکت در‬ ‫سال ‪ 2011‬میالدی عنوان دومین تولید کننده‬ ‫ب��زرگ تلویزیون در جهان را به خود اختصاص‬ ‫داد و همزمان با توسعه محصوالت خود در این‬ ‫بخش به صنعت تولید گوشی های هوشمند نیز‬ ‫وارد شد‪ .‬با وجود رکود حاکم بر بازارهای لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬ال جی با اجرای سیاس��ت های صنعتی‬ ‫از جمله توس��عه کارخانه های خود و تمرکز بر‬ ‫خری��داران کلیدی از مرز بح��ران عبور کرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر سامسونگ نیز به عنوان یکی دیگر‬ ‫از غول های صنعت تولید لوازم خانگی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی از سیاس��ت های ت��ازه تولیدی‬ ‫برای توسعه نس��ل بعدی محصوالت خود خبر‬ ‫داد و به دنبال ان در سال ‪ 2015‬میالدی‪20 ،‬‬ ‫محص��ول جدید را وارد خط تولی��د خود کرد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ ‪ 42‬درصد از س��هم ب��ازار داخلی‬ ‫محصوالت لوازم خانگ��ی کره جنوبی را به خود‬ ‫اختص��اص داده و به ای��ن ترتیب از رقیب خود‬ ‫یعنی ال جی پیش��ی گرفت‪ .‬درامد سامسونگ‬ ‫به عنوان یکی دیگ��ر از غول های لوازم خانگی‬ ‫کره جنوبی رقم��ی مع��ادل ‪ 200‬میلیارد وون‬ ‫کره جنوبی اعالم شده است‪ .‬سامسونگ با حضور‬ ‫در ‪ 80‬کشور جهان باعث ایجاد شغل برای ‪370‬‬ ‫هزار نفر شده است و در حال حاضر محصوالتی‬ ‫از جمله قطعات الکترونیکی‪ ،‬تجهیزات گوش��ی‬ ‫همراه‪ ،‬نیمه هادی ها‪ ،‬گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫هوش��مند و ل��وازم خانگ��ی مانن��د یخچ��ال‪،‬‬ ‫فریزر و وس��ایل سرمایش��ی و گرمایشی تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگتری�ن تولیدکنن�ده فن�اوری‬ ‫جهان‬ ‫در س��ال ‪ 2002‬میالدی نام سامس��ونگ به‬ ‫عن��وان بزرگترین تولید کننده پانل ال س��ی دی‬ ‫جه��ان‪ ،‬در س��ال ‪ 2006‬می�لادی ب��ه عنوان‬ ‫بزرگتری��ن تولید کنن��ده تلویزیون و در س��ال‬ ‫‪ 2011‬می�لادی نی��ز ب��ه عن��وان بزرگتری��ن‬ ‫تولید کننده تلفن همراه در جهان مطرح ش��د‪.‬‬ ‫این شرکت با توسعه فعالیت های خود به عنوان‬ ‫بزرگترین شرکت فناوری جهان در سال ‪2011‬‬ ‫میالدی مطرح شده و بخش عمده ای از اقتصاد‬ ‫کره جنوبی را تشکیل می دهد به طوری که یک‬ ‫پنج��م از درامدهای کره جنوبی از س��وی این‬ ‫ش��رکت تامین می ش��ود‪ .‬بنابر پیش بینی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این شرکت در اینده ای نه چندان‬ ‫دور خط��وط تولیدی خود را بر توس��عه تولید‬ ‫پخچال و فریزر متمرکز می کند‪.‬‬ ‫تولید لوازم الکترونیکی گرافنی با راه های تازه‬ ‫گراف��ن ب��ا وج��ود ویژگی ه��ای بس��یار نویدبخش��ی که‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف دارد هن��وز نتوانس��ته راه خ��ود را‬ ‫ب��ه محص��والت تجاری ب��از کند ام��ا در کش��فی تصادفی‪،‬‬ ‫دانش��مندان ازمایش��گاه ملی بروک هاون دریافتند که قرار‬ ‫دادن گرافن بر روی شیش��ه رای��ج صنعتی‪ ،‬یک روش ارزان‬ ‫و موثر در انعطاف پذیر کردن ان اس��ت که راه را برای تولید‬ ‫عم��ده دس��تگاه های الکترونیک��ی مبتنی ب��ر گرافن هموار‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬یکی از دالی��ل موفقیت‬ ‫س��یلیکون در صنعت نیمه رس��انا این اس��ت ک��ه از طریق‬ ‫فرایندی موسوم به ناخالص سازی به راحتی تنظیم می شود‪.‬‬ ‫این امر شامل افزودن تراکم های کوچکی از ناخالصی هایی با‬ ‫بار منفی یا مثبت اس��ت که ویژگی های الکتریکی سیلیکون‬ ‫را ارتقا می بخشد‪ .‬ناخالص سازی یک ابزار عالی برای سازگار‬ ‫ک��ردن یک نیمه رس��انا به ی��ک کاربرد ویژه اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫فرایند بس��یار ظریف و پرهزینه ب��وده و به پیچیدگی ماده‬ ‫می افزاید و می تواند عمر ان را نیز کاهش دهد‪ .‬گرافن دارای‬ ‫ویژگی های الکتریکی‪ ،‬حرارتی و مکانیکی بسیار عالی است‬ ‫که در بس��یاری از حوزه ها از نقاط قوت بیش��تری نسبت به‬ ‫س��یلیکون برخوردار است اما ناخالص س��ازی گرافن بسیار‬ ‫مش��کل است و این ماده که تنها یک اتم ضخامت دارد پس‬ ‫از چند هفته قرار گرفتن در معرض محیط تجزیه می ش��ود‪.‬‬ ‫پژوهش��گران ازمایش��گاه ملی بروک هاون در زم��ان کار بر‬ ‫روی س��لول های خورشیدی مبتنی بر گرافن‪ ،‬توانستند یک‬ ‫راه حل ارزان‪ ،‬موثر و با دوام را کشف کنند که می تواند راه را‬ ‫برای تولید انبوه باتری ها‪ ،‬ابرخازن ها و پنل های خورش��یدی‬ ‫مبتنی بر گرافن هموار کند‪ .‬انها با قرار دادن گرافن بر روی‬ ‫نیمه رس��انایی با عملکرد باالی س��لنید ایندیوم گالیوم مس‬ ‫(‪ )CIGS‬که روی شیش��ه اهن سوددار(شیشه مورد مصرف‬ ‫برای بطری ها و پنجره ها) قرار داشت‪ ،‬یک سلول خورشیدی‬ ‫س��اختند‪ .‬زمانی که پژوهشگران عملکرد پایه سلول را پیش‬ ‫از ناخالص س��ازی گرافن اندازه گیری کردند‪ ،‬با نهایت تعجب‬ ‫دریافتند که گرافن در حد ایده ال ناخالص س��ازی شده بود‪.‬‬ ‫انها بعدها کشف کردند که این امر به دلیل انتقال خودبخود‬ ‫یون های س��دیم درون شیشه به نیمه رسانای ‪ CIGS‬در اثر‬ ‫ارتباط س��طحی و از انجا به گرافن انجام ش��ده که منجر به‬ ‫ایجاد تجمع از ناخالصی ش��ده و گرافن را در غلظت مناسب‬ ‫ناخال��ص کرده اس��ت‪ .‬این روش همچنین ب��ه دمای باال یا‬ ‫فرایندهای ش��یمیایی و خال نیاز نداش��ته و ناخالص سازی‬ ‫حتی زمانی که س��لول برای چن��د هفته در معرض هوا قرار‬ ‫داشت‪ ،‬پرقدرت باقی ماند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه تجهی��زات الکترونیکی س��ال‬ ‫‪ 2016‬میالدی که در ش��هر الس وگاس امریکا‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬ال جی و سامس��ونگ ب��ا اخرین‬ ‫محصوالت خود در زمینه لوازم خانگی شرکت‬ ‫کردن��د‪ .‬به عنوان نمونه ال ج��ی در جدیدترین‬ ‫تولید خود‪ ،‬ماش��ین لباسش��ویی س��اخته که‬ ‫همزمان چند وظیفه از جمله شستن و خشک‬ ‫کردن لباس ها را انجام می دهد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫این شرکت نس��ل تازه ای از جارو برقی ها را به‬ ‫بازار معرفی کرده و امیدوار اس��ت با کمک این‬ ‫دو محصول س��هم خ��ود را از بازارهای جهانی‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ نیز که پیش از ای��ن اعالم کرده‬ ‫ب��ود تمرکز خود را بر س��اخت یخچال و فریزر‬ ‫ق��رار داده‪ ،‬هوش��مند ترین یخچال خ��ود را به‬ ‫مع��رض نمایش گذاش��ت که توانای��ی دارد به‬ ‫دس��تیار صوتی ام��ازون؛ یعنی الکس��ا متصل‬ ‫ش��ود تا در فضای مجازی جست وجوی افراد را‬ ‫انجام دهد‪ .‬این یخچال همچنین به یک صفحه‬ ‫نمایش لمس��ی بزرگ مجهز شده که می تواند‬ ‫اطالع��ات مختلفی را نمایش ده��د و همزمان‬ ‫نق��ش پخش کننده اهن��گ را نیز ایفا کند و به‬ ‫این ترتیب پیش��رفته ترین یخچال ساخته شده‬ ‫در کره جنوبی نام گرفت‪ .‬همچنین این شرکت‬ ‫کره جنوبی با بروز رس��انی طرح ه��ای تولیدی‬ ‫خود‪ ،‬این بار به س��راغ دس��تگاهی مکمل برای‬ ‫پ��اک کردن لکه ه��ا رفت که در کنار ماش��ین‬ ‫لباسشویی خانگی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن قدرت را در دست گرفت‬ ‫ب��ا ورود ژاپن به جم��ع تولید کنندگان لوازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬ق��درت تولید لوازم خانگی از دس��ت‬ ‫تولیدکنندگانی مانند ال جی و سامس��ونگ در‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬به دست ش��ارپ و توشیبا در ژاپن‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬بنابر بررس��ی هایی که از س��وی‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی «یورو مونیتور» انجام شد‪،‬‬ ‫در میان ‪ 8‬کش��ور تولید کنن��ده لوازم خانگی و‬ ‫به ویژه محصوالتی از جمله ماشین لباسشویی‪،‬‬ ‫یخچال‪ ،‬تهوی��ه مطبوع و تلویزیون‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫باالترین رتبه را ازان خود کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین معیارهای این بررسی در خدمات پس‬ ‫از فروش و میزان اس��تقبال مصرف کنندگان از‬ ‫محصوالت بود‪.‬‬ ‫در این بررسی ها نش��ان داده شد که تایلند‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬ویتن��ام و فیلیپین‬ ‫در مجموع به ارزشی ‪ 15‬میلیارد دالری دست‬ ‫یافتند و ‪ 70‬درصد بازارهای اسیایی را در دست‬ ‫گرفتند و درامد هند نیز از مرز ‪ 9‬میلیارد دالر‬ ‫گذش��ت‪ .‬اما با این حال بازار لوازم خانگی اسیا‬ ‫همچون سال های گذشته در دست صنعتگران‬ ‫کره جنوب��ی باقی ماند‪ .‬غول ه��ای لوازم خانگی‬ ‫کره جنوبی در طول چند س��ال گذش��ته بخش‬ ‫عم��ده ای از سیاس��ت های تولیدی خ��ود را بر‬ ‫تولید تلویزیون و گوشی های هوشمند متمرکز‬ ‫کرده ان��د و از این راه درامدهای خود را افزایش‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه رقب��ای ژاپنی انها‬ ‫با تمرک��ز بر نقاط قوت خ��ود و کناره گیری از‬ ‫بازارهای کم بازده‪ ،‬به س��رعت در حال قوی تر‬ ‫شدن هس��تند و به نظر می رس��د در اینده ای‬ ‫نه چن��دان دور جای��گاه صنایع ل��وازم خانگی‬ ‫کره جنوبی در بازارهای اس��یایی را از ان خود‬ ‫کنند‪ .‬از س��وی دیگر تولیدکنندگان چینی که‬ ‫ی اس��ت به این عرصه وارد شده اند‪ ،‬با‬ ‫چند سال ‬ ‫تمرکز بر بازارهای اس��یایی عرصه رقابت را بر‬ ‫تولید کنندگان کره جنوبی تنگ تر کرده اند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Euromonitor‬‬ ‫‪Nikkei‬‬ ‫‪Samsung Electronics‬‬ ‫‪LG Electronics‬‬ ‫ن با بتن مقاوم در برابر اتش‬ ‫ساختمان های ایمن و ارزا ‬ ‫پژوهش��گران ازمایشگاه های فدرال فناوری و علم مواد‬ ‫س��وئیس با ترکیب بتن های خودمتراکم س��اختمانی با‬ ‫پلیمری ویژه‪ ،‬ان را در برابر دماهای باال مقاوم کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بتن های خود متراکم در مقایس��ه‬ ‫ب��ا بت��ن ارتعاش��ی از مزایای��ی برخوردارند ام��ا در برابر‬ ‫اتش مقاوم نبوده و تکه تکه و پوسته پوس��ته می ش��وند‪.‬‬ ‫دانش��مندان سوئیس��ی اکنون راهی را برای غلبه بر این‬ ‫امر شناس��ایی و ترکیب بتن را با پلیمر فوق جاذب جفت‬ ‫کرده اند تا از مقاومت بیشتری در برابر دمای باال برخوردار‬ ‫شود و در عوض یکپارچگی ساختار را حفظ کند‪.‬‬ ‫تراشه ها و تکه های بتن به شکل معمول نمی سوزند اما‬ ‫در مقابله با اتش ش��کننده می ش��وند‪ .‬اب درون ماده در‬ ‫دمای باال تبخیر ش��ده و فشار در داخل ماده ایجاد کرده‬ ‫و ان را به ش��کل تراشه و پوسته درمی اورد‪ .‬این اتفاق در‬ ‫سقف‪ ،‬دیواره ها و ستون های حامل می تواند نگران کننده‬ ‫باشد‪ .‬برای رفع این مشکل می توان الیاف پلی پروپیلن به‬ ‫ترکی��ب اضافه کرد‪ .‬این الی��اف در زمان مواجهه با دمای‬ ‫باال ذوب شده و شبکه ای از کانال ها را برای فرار بخار اب‬ ‫به جا می گذارند تا فش��ار در داخل ساختمان باقی نماند‬ ‫اما اف��زودن پلی پروپیلن به بتن خ��ود متراکم بر قابلیت‬ ‫ان تاثی��ر می گذارد از این رو میزان این الیاف باید پایین‬ ‫نگه داش��ته ش��وند و بتنی ایجاد کند ک��ه هر دو قابلیت‬ ‫خودمتراکمی و ضد اتش بودن را داراست‪.‬‬ ‫دانشمندان یک سری دیوار بتنی ساختند که همه انها‬ ‫با الیاف پلی پروپیلن ترکیب ش��ده بودند اما تنها برخی از‬ ‫انها از ماده مصنوعی پلیم��ر فوق جاذب برخوردار بودند‬ ‫ک��ه چندین برابر وزن خود اب ج��ذب می کند‪ .‬انها این‬ ‫پلیمر را در اب فرو بردند تا چندین برابر حجم خش��کش‬ ‫اب جذب کند‪ .‬س��پس با ش��کل گیری بتن‪ ،‬اب از درون‬ ‫این پلیمر فوق جاذب ب��ه میان ماتریکس بتن متخلخل‬ ‫وارد می ش��ود که فضاهای خالی را پش��ت س��ر خود جا‬ ‫می گذارد‪ .‬این فضاها سپس با سایر فضاهای خالی درون‬ ‫بتن ک��ه از چند الیاف پلی پروپیلن موجود در ترکیب جا‬ ‫مانده ان��د‪ ،‬پیوند خورده و دوباره ش��بکه ای از کانال ها را‬ ‫ایج��اد می کنند ک��ه ان را در برابر حرارت ش��دید حفظ‬ ‫می کند‪ .‬پژوهش��گران هم��ه این دیوارها را توس��ط یک‬ ‫بخاری تابش��ی در دمای ‪ ۱۰۰۰‬درجه س��انتی گراد قرار‬ ‫داده و ‪ ۹۰‬دقیق��ه بعد مش��اهده کردند که در بتن پلیمر‬ ‫فوق جاذب تنها شکاف های ریزی ایجاد شد اما بتن بدون‬ ‫این ماده تکه تکه و پوسته پوسته شد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 25‬ارز اوری تعهد جدید صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬مصوبه ای که متولی ندارد‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت نفت با شرکت های هواپیمایی بدهکار اتمام حجت کرد‬ ‫بنزین نسیه‪ ،‬ممنوع!‬ ‫خوش حس��اب نشدن ش��رکت های هواپیمایی در‬ ‫زمینه پرداخت بدهی های انباشته‪ ،‬باالخره کار دست‬ ‫این ش��رکت ها داد‪ .‬حاال شرکت پخش فراورده های‬ ‫نفتی به عنوان یکی از طلبکاران بزرگ این شرکت ها‬ ‫که مطالبات حدود هزار میلیارد تومانی از انها دارد‪،‬‬ ‫تصمیم گرفته از روش فش��ار برای وصول طلب خود‬ ‫اس��تفاده کند و از روز گذش��ته اعالم کرده است که‬ ‫فروش س��وخت از این به بع��د تنها در صورت اماده‬ ‫بودن پول شرکت های هواپیمایی انجام خواهد شد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد این شرکت با این تصمیم قصد دارد‬ ‫از افزایش مطالبات خود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مبل��غ بدهی ش��رکت های هواپیمایی به ش��رکت‬ ‫پخ��ش فراورده ه��ای نفت��ی را مدتی پی��ش ناصر‬ ‫س��جادی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت به رسانه ها اعالم و‬ ‫عنوان کرد که جلس��ات متعدد برگزار شده با وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و س��ازمان هواپیمایی کشوری در‬ ‫زمینه وصول بدهی این ش��رکت بی س��رانجام بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د توفیق نیافتن این ش��رکت‬ ‫در مذاکره‪ ،‬کار را به جایی رس��انده که این ش��رکت‬ ‫تصمیم گرفته با تهدید شرکت های هواپیمایی مبنی‬ ‫بر ارائه نشدن س��وخت به صورت نسیه‪ ،‬تلنگری به‬ ‫مشتری های بدحساب خود بزند‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرده‬ ‫اس��ت که بر اساس ضوابط جدید‪ ،‬فروش سوخت به‬ ‫تمامی شرکت های هواپیمایی بدون پرداخت هزینه‬ ‫ان‪ ،‬ممنوع اعالم شده است‪ .‬بنا بر اعالم این شرکت‪،‬‬ ‫فروش س��وخت به تمامی ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫نقدی شده است و تمامی هواپیماها ابتدا باید وجه را‬ ‫پرداخت کرده و سپس اقدام به سوخت گیری کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل سوخت رسانی به هیچ هواپیمایی در‬ ‫کشور قبل از دریافت وجه سوخت انجام نمی شود‪.‬‬ ‫اگرچه ممکن اس��ت این روند افزایش بدهی های‬ ‫س��وختی ش��رکت های هواپیمای��ی را متوقف کند‬ ‫ام��ا احتمال بروز تاخیرها و ایج��اد اخالل در برنامه‬ ‫پروازی هواپیماها نیز وج��ود دارد‪ .‬پیگیری‬ ‫از دبی��ر انجمن ش��رکت های هوای��ی در این زمینه‬ ‫بی نتیجه اس��ت‪ .‬مقصود اسعدی س��امانی که به نظر‬ ‫می رس��د خبر توقف سوخت رس��انی به شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی بدهکار را تازه ش��نیده اس��ت به صمت‬ ‫گفت که باید این مس��ئله را بررسی کند و نمی تواند‬ ‫در این زمینه اظهارنظری داشته باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه یک کارش��ناس حمل ونقل هوایی‬ ‫معتقد اس��ت در پیش گرفتن یک روند برای مواجه‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اغاز پیش فروش بلیت نوروزی‬ ‫اتوبوس ‬ ‫س ب��رای‬ ‫‪ :‬پیش ف��روش اینترنت��ی بلی��ت اتوب��و ‬ ‫مس��افرت های بین ش��هری در نوروز ‪ ۹۵‬از ‪ ۱۱‬اس��فند اغاز‬ ‫لو نقل‬ ‫ط عمومی س��ازمان راه��داری و حم ‬ ‫می ش��ود ‪ .‬رواب�� ‬ ‫ج��اده ای اعالم ک��رد‪ :‬پیش فروش بلیت به ص��ورت مراجعه‬ ‫حضوری از ‪ 18‬اس��فند اغاز می ش��ود‪ .‬پیش فروش حضوری‬ ‫بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شرکت های‬ ‫مس��تقر در پایانه ها و با دایر ش��دن تعداد مناس��بی از دفاتر‬ ‫متمرکز در س��طح شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی‬ ‫ب��رای انها‪ ،‬همزمان با پیش فروش اینترنتی انجام می ش��ود ‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای تهیه بلیت اینترنتی به نشانی های‬ ‫‪ www.payaneh.ir‬و ‪ www.irsafar.com‬و ‪www.‬‬ ‫‪ payaneha.com‬و س��ایر سایت های استانی و سایت های‬ ‫اختصاصی شرکت های حمل و نقل مسافر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت سفرهای ریلی‬ ‫ن با همه شرکت ها از سوی شرکت نفت‪ ،‬روش‬ ‫نش��د ‬ ‫مطلوبی نیس��ت و این ش��رکت باید با ش��رکت های‬ ‫خوش حساب تعامل بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫علیرضا منظری‪ ،‬معاون پیشین سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫توضی��ح داد‪:‬‬ ‫تسهیالت س��وخت هوانوردی از الزامات حمل ونقل‬ ‫هوایی مس��تقر در فرودگاه هاس��ت و در صورتی که‬ ‫چنین تسهیالتی وجود نداشته باشد‪ ،‬شرکت ها باید‬ ‫از روش های دیگری س��وخت خ��ود را تامین کنند‪.‬‬ ‫بنابراین به منظور تس��هیل بهره ب��رداری از فرودگاه‬ ‫تالش می ش��ود‪ ،‬ارائه کنندگان س��وخت در فرودگاه‬ ‫مستقر باشند؛ بنابراین انها نیز همچون هر فروشنده‬ ‫کاالی��ی باید در مقابل ارائه س��وخت‪ ،‬مبلغ ان را از‬ ‫خریدار دریافت کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این مس��لم اس��ت که اگر مش��تری‬ ‫خوش حساب باشد‪ ،‬فروش��نده به او فرصت می دهد‬ ‫در مدت معین پس از فروش‪ ،‬مبلغ را پرداخت کند‪،‬‬ ‫در غیراین صورت به او کاال نمی فروش��د‪ .‬در مسئله‬ ‫سوخت هواپیما نیز به طور معمول در همه کشورها‬ ‫تعام��ل دو طرفه برقرار اس��ت‪ .‬به گفت��ه او در دنیا‪،‬‬ ‫شرکت هایی که به طور نامتوالی خرید سوخت انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬خرید به صورت نقدی است اما اگر شرکت‬ ‫هواپیمای��ی به طور دائمی خری��د انجام می دهد‪ ،‬نزد‬ ‫فروشنده اعتبار دارد و این امکان به او داده می شود‬ ‫تا در فواصل معین تسویه حساب کند‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حمل ونقل هوایی با تاکید بر‬ ‫اینکه در دنیا در بیش��تر موارد‪ ،‬فروشندگان سوخت‪،‬‬ ‫شرکت های خصوصی بوده و ارائه سوخت در انحصار‬ ‫یک ش��رکت نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ایران مشکل ان‬ ‫اس��ت که از یک طرف‪ ،‬ارائه کننده سوخت انحصاری‬ ‫و دولتی اس��ت و از س��وی دیگر برخی شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی نی��ز دولتی یا ش��به دولتی هس��تند و‬ ‫متاس��فانه در گذش��ته‪ ،‬یک رابطه صحی��ح تجاری‬ ‫میان انها برقرار نبوده که این مسئله منجر به بدهی‬ ‫انباشته و اختالف شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه منظری‪ ،‬ب��رای برطرف کردن مش��کل‬ ‫پیش امده درباره انباش��ت بدهی‪ ،‬باید مذاکره انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬وضع بدهی ها روشن شده و به طور تدریجی‬ ‫نس��بت به پرداخت انها اقدام ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫او تاکی��د دارد ک��ه برای جلوگی��ری از ایجاد بدهی‬ ‫جدید‪ ،‬باید راهکاری اندیش��یده ش��ود ک��ه یکی از‬ ‫انها پرداخت نقدی اس��ت‪ .‬راهکار دیگر می تواند این‬ ‫باشد که شرکت ها به ش��رکت نفت سپرده بسپارند‬ ‫و در زمان ه��ای معین تس��ویه کنن��د‪ ،‬البته به نظر‬ ‫می رسد بهتر است که شرکت نفت با همه شرکت ها‬ ‫به طور یکس��ان برخورد نکند و برخ��ورد متفاوتی با‬ ‫ش��رکت های خوش حس��اب داشته باش��د و به انها‬ ‫اعتماد کند تا الگویی برای سایر شرکت ها باشند‪.‬‬ ‫منظری یاداوری کرد که قطع سوخت رس��انی در‬ ‫حمل و نقل به عن��وان یک خدمت عمومی اختالل‬ ‫ایجاد خواهد کرد و توقف ان موجب ایجاد بی نظمی‬ ‫در جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای پیشگیری از این اختالل‪ ،‬دولت‬ ‫باید در این مس��ئله ورود کرده و بستر مناسب برای‬ ‫ح��ل موضوع فراهم کند ت��ا بدهی های بعدی ایجاد‬ ‫نش��ود‪ .‬این کارش��ناس معتقد اس��ت شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی نیز باید ارائه سوخت در فرودگاه ها‬ ‫را به بخش خصوصی واگذار کند تا انها در چارچوب‬ ‫تجاری معامله های خ��ود را انجام دهند‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫خروج سوخت رسانی در فرودگاه ها از انحصار‪ ،‬بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ر اس��اس انچ��ه تاکنون‬ ‫درب��اره بدهی نفت��ی ش��رکت های هواپیمایی اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ 3 ،‬شرکت بزرگ هما‪ ،‬اس��مان و ماهان‬ ‫بدهکارتری��ن ش��رکت های هواپیمای��ی به ش��رکت‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی هستند که بخش‬ ‫زیادی از پروازهای کش��ور را انجام می دهند و قطع‬ ‫سوخت رس��انی به انها می تواند مش��کالت جدی در‬ ‫روند پروازها ایجاد کند‪.‬‬ ‫علیرضا منظری‪:‬‬ ‫در ایران مشکل‬ ‫ان است که‬ ‫از یک طرف‪،‬‬ ‫ارائه کننده‬ ‫سوخت انحصاری‬ ‫و دولتی است‬ ‫و از سوی دیگر‬ ‫برخی شرکت های‬ ‫هواپیمایی‬ ‫نیز دولتی یا‬ ‫شبه دولتی‬ ‫هستند‬ ‫خرید هواپیما از برزیل قطعی نیست‬ ‫مشاور رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫هیچ درخواستی از ش��رکت های هواپیمایی کشور درباره‬ ‫خرید هواپیما از شرکت برزیلی «امبرائر» به این سازمان‬ ‫ارسال نشده است‪.‬‬ ‫رض��ا جعف��رزاده در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری به دنب��ال خرید هواپیما نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه ش��رکت های هوایی به صورت مستقیم وارد مذاکره‬ ‫با ش��رکت های سازنده هواپیما می ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت ها پس از توافق نهایی‪ ،‬ب��رای دریافت مجوزهای‬ ‫الزم موضوع را به س��ازمان هواپیمایی کش��وری گزارش‬ ‫می دهند‪ .‬وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت شرکت های‬ ‫هوای��ی از وظایف ذات��ی و نظارتی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به همین منظور فضای الزم برای‬ ‫مذاکره بین سازندگان هواپیما و شرکت های هوایی فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫جعفرزاده تاکید کرد‪ :‬همه شرکت های هوایی در کشور‬ ‫مذاکره ایران و کره برای نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر توس��عه روابط میان ایران و‬ ‫کره از طریق ایجاد شرکت های مشترک و عقد تفاهمنامه های‬ ‫همکاری مش��ترک بلندمدت گفت‪ :‬در حال حاضر پروژه های‬ ‫بس��یاری در ای��ران وجود دارد ک��ه کره جنوبی برای توس��عه‬ ‫انها ش��تاب بیشتری داشته باش��د تا بتواند در رقابت با رقبای‬ ‫خارجی خ��ود در این بازار حضور پیدا کن��د‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس اخون��دی در دیدار با‬ ‫جو هیونگ ه��وان وزیر تجارت‪ ،‬صنعت و ان��رژی کره جنوبی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی پروژه ها را بسیار مهم دانست‬ ‫و افزود‪ :‬بدون یک مدل مالی مش��خص یا فاینانس نمی توانیم‬ ‫کار عملیات��ی خاص��ی انجام دهیم‪ .‬اخون��دی ادامه داد‪ :‬حوزه‬ ‫حمل ونقل کش��ور که شامل راه اهن‪ ،‬دریایی‪ ،‬هوایی و جاده ای‬ ‫شامل گستره عظیمی از صنعت است که می توان در زمینه ان‬ ‫همکاری کرد‪ .‬پروژه های صنعتی بسیاری در زیرشاخه های ‪۴‬‬ ‫لو نقلی ایران تعریف می شود که اماده ایم در نوسازی‬ ‫مورد حم ‬ ‫ناوگان که ش��امل ناوگان هواپیمایی‪ ،‬واگن س��ازی‪ ،‬کامیونی و‬ ‫اتوبوس��ی اس��ت همکاری های زی��ادی با کره جنوبی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی رس��یدن به فهم مش��ترک درباره مسائل موضوع‬ ‫بح��ث را م��ورد تاکید ق��رار داد و عنوان کرد‪ :‬پیش��نهادهایی‬ ‫درب��اره حمل و نقل ریل��ی وجود دارد و ب��ا ایتالیایی ها در این‬ ‫زمین��ه مذاکرات��ی داش��تیم و کره جنوبی می توان��د با تعریف‬ ‫پ��روژه در این حوزه حضور یابد‪ .‬اخوندی اف��زود‪ :‬ایران تمایل‬ ‫دارد کری��دور بندرعباس‪-‬س��رخس (ترکمس��تان) به عنوان‬ ‫یک��ی از کریدورهای اصلی کش��ور در زمینه حمل و نقل ریلی‬ ‫و جاده ای را بهس��ازی کند‪ .‬باید مطالعات ریلی و جاده ای انجام‬ ‫ش��ود تا بدانیم این بهس��ازی باید در چه بخش هایی باش��د و‬ ‫نیاز به س��اخت راه ه��ای جدید وجود دارد یا خی��ر‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ایران می تواند اطالعات را به طرف های خواهان همکاری‬ ‫ارائه کند اما ش��رکت هایی که تمایل به مشارکت دارند نیز باید‬ ‫تحلیل های خود را انجام دهند و کره جنوبی می تواند به صورت‬ ‫مطالعات مشترک نیز این فعالیت را انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اگاه ب��ودن از نیازهای ن��اوگان هوایی‪ ،‬برای‬ ‫انتخ��اب نوع هواپیما می توانند با ش��رکت های س��ازنده‬ ‫وارد مذاکره ش��وند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬پس اجرایی شدن‬ ‫برجام دو نگاه برای تامین ناوگان هوایی مورد نیاز کشور‬ ‫مورد توجه قرار گرفت؛ یکی تالش ش��رکت های خارجی‬ ‫سازنده هواپیما برای به دست اوردن بازار ایران و دیگری‬ ‫تامین نیاز شرکت های داخلی برای خرید ناوگان هوایی‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال شرکت ایرباس از فروش هواپیما‬ ‫به ایران ادامه داد‪ :‬احتمال دارد شرکت برزیلی «امبرائر»‬ ‫نیز به دنبال مذاکره با شرکت های هواپیمایی ایران باشد‪.‬‬ ‫هفته گذشته خبرگزاری رویترز اعالم کرد که یک مقام‬ ‫برزیل��ی گفته ایران عالقه مند به خرید ‪ 50‬هواپیما از این‬ ‫کش��ور اس��ت؛ همچنین احتمال دارد برای خرید ‪100‬‬ ‫هزار تاکس��ی گازسوز به این کشور س��فارش دهد‪ .‬ایران‬ ‫تاکنون قرارداد خرید ‪ 118‬هواپیما از ش��رکت ایرباس و‬ ‫‪ 20‬هواپیما از شرکت ای‪.‬تی‪.‬ار را منعقد کرده است‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۷۰۰‬هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال ‪۹۴‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر با‬ ‫بیان اینکه در دولت یازدهم براس��اس برنامه قرار بود ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کن مهر افتتاح ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دستورالعمل‬ ‫تعدیل شرایط واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر بعد از‬ ‫بررس��ی نهایی و تایید معاونت ها و مدیران استانی مرتبط‬ ‫برای اجرا ابالغ خواهد ش��د‪ .‬احم��د اصغری مهرابادی در‬ ‫گفت وگ��و با پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ضمن‬ ‫اش��اره ب��ه پروژه های افتتاح��ی در طول دهه فجر س��ال‬ ‫جاری در ‪ ۱۴‬اس��تان کش��ور اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر از‬ ‫بین پروژه های افتتاحی شهرهای جدید‪ 2 ،‬شهر پردیس و‬ ‫هشتگرد باقی مانده است که مراسم افتتاح انها به نیمه دوم‬ ‫اسفند موکول شد‪ .‬مهرابادی در ادامه ضمن تاکید براینکه‬ ‫قرار اس��ت تا پایان امس��ال تعداد واحدهای افتتاح ش��ده‬ ‫س��ایت مسکن مهر در دولت یازدهم را به ‪ ۷۰۰‬هزار واحد‬ ‫برس��انیم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون نزدیک به ‪ ۶۷۰‬هزار واحد افتتاح‬ ‫ش��ده که اگر بتوانی��م ‪ ۳۰‬هزار واحد باقی مان��ده را نیز تا‬ ‫پایان سال جاری به بهره برداری برسانیم‪ ،‬این امر را محقق‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر زیربنای کل هر واحد از این ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد را یکص��د مترمربع و همچنین بعد هرخانوار را‬ ‫‪ 3/6‬درنظر بگیریم‪ ،‬می توان گفت با افتتاح این تعداد واحد‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬میلیون مترمربع زیربنا را برای ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫نفر اماده و به انه��ا واگذار کرده ایم‪ .‬مهرابادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر امار خوبی از افتتاح مس��کن مهر در دس��ت‬ ‫داریم‪ ،‬هرچن��د درصورت برخورداری از اعتبارات بیش��تر‬ ‫توانایی افتتاح نزدیک به یک میلیون واحد مس��کن مهر را‬ ‫نیز داش��تیم‪ .‬مهرابادی با تاکید بر اینکه خدمات زیربنایی‬ ‫تمام��ی واحدهای افتتاحی تکمیل اس��ت و واحدهایی که‬ ‫در پروژه های افتتاحی اعالم می ش��ود ام��اده بهره برداری‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی از سایت ها ممکن است نقص هایی‬ ‫در خدمات روبنایی وجود داشته باشد که انها نیز همزمان‬ ‫با روند تکمیل سایر واحدهای باقی مانده رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون مس��افری راه اهن با بیان‬ ‫اینک��ه ظرفیت ن��اوگان ریلی برای‬ ‫س��فرهای ن��وروزی جابه جایی یک‬ ‫میلیون و ‪ 850‬هزار نفر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ط��ول س��ال ج��اری ‪ 100‬واگن‬ ‫مس��افری جدی��د به ن��اوگان ریلی‬ ‫اضافه شده است‪.‬سیدمحمد راشدی‬ ‫تو گ��و با ایلن��ا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در گف ‬ ‫قرار نیست ظرفیت پذیرش مس��افر در ایام نوروز را افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در طول سال جاری ‪۱۰۰‬‬ ‫واگن مس��افری باال ‪ ۵۰‬سال س��ن را از رده خارج کرده ایم‪،‬‬ ‫برنامه ای برای افزایش ظرفیت برای سفرهای نوروزی نداریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬روی افزایش کیفیت واگن ها برای جابه جایی‬ ‫مسافران نوروزی تمرکز کرده ایم و قطارهای جدید ‪ ۵‬ستاره‬ ‫«زندگی» و «فدک» هم در برخی از مس��یر ها فعال شده اند‪.‬‬ ‫راشدی از ورود حدود ‪ 100‬واگن جدید به مسیرهای مختلف‬ ‫ریلی خبر داد و گفت‪ :‬قطارهای جدید در مس��یرهایی مانند‬ ‫اصفهان ـ مش��هد‪ ،‬قم ـ مش��هد‪ ،‬تهران ـ مش��هد و‪ ...‬اضافه‬ ‫شده اند و با این ناوگان جدید‪ ،‬کیفیت سفر های ریلی افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫افزایش ساعت کار‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫‪ :‬قائم مقام س��تاد معاینه‬ ‫فنی خودروهای ته��ران از افزایش‬ ‫س��اعات کاری مراک��ز در ای��ام‬ ‫پایانی س��ال خبر داد‪ .‬س��ید نواب‬ ‫حس��ینی منش با اش��اره به شروع‬ ‫س��فرهای نوروزی و برخورد پلیس‬ ‫با خودروه��ای ب��دون معاینه فنی‬ ‫در جاده ها گف��ت‪ :‬در همه مراکز از‬ ‫‪ 15‬اسفند‪ ،‬مراکز بیهقی‪ ،‬سراج‪ ،‬نیایش‪ ،‬ابشناسان و دماوند‬ ‫با ‪ 2‬س��اعت افزایش کاری تا س��اعت ‪ 18‬فع��ال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از یک ماه قبل مراکز بیهقی‪ ،‬س��راج‪ ،‬ابشناسان و‬ ‫نیایش در روزهای پنجش��نبه تا س��اعت ‪ 16‬و مراکز بیهقی‪،‬‬ ‫س��راج‪ ،‬ابشناس��ان‪ ،‬الغدیر‪ ،‬خاوران و امام رض��ا در روزهای‬ ‫جمع��ه فعال بودند‪ .‬حس��ینی منش درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫سامانه یکپارچه معاینه فنی گفت‪ :‬با استفاده از این نرم افزار‬ ‫پلیس می تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی در سطح شهرها‬ ‫نس��بت به اعمال قانون و جریمه خودروه��ای بدون معاینه‬ ‫فن��ی اقدام کن��د‪ .‬به گفته وی در حال حاضر بیش��تر مراکز‬ ‫معاینه فنی در سطح کشور به نرم افزار «سیمفا» متصل بوده‬ ‫و اطالعات خودروهای دارای معاینه فنی در سطح کشور در‬ ‫سرورهای مرکزی وزارت کشور تجمیع می شود‪.‬‬ ‫معافیت امبوالنس ها‬ ‫از پرداخت عوارض‬ ‫رییس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫تهران گفت‪ :‬امبوالنس های شهر تهران به عنوان‬ ‫ ‬ ‫شورای شهر‬ ‫خودروهای ام��دادی از پرداخت عوارض برای تردد در طرح‬ ‫ترافیک معاف ش��دند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رحمت اله حافظی در‬ ‫جلسه شورای شهر تهران‪ ،‬در رسیدگی به اعتراض فرمانداری‬ ‫تهران به مصوبه تعیین ن��رخ عوارض ورود به محدوده طرح‬ ‫ترافیک در س��ال ‪ ۹۵‬اظهار کرد‪ :‬هم اکن��ون امبوالنس های‬ ‫‪ ۱۱۵‬ش��هر ته��ران به دلیل ورود به مح��دوده طرح ترافیک‬ ‫جریم��ه می ش��وند‪ ،‬در حالی ک��ه خودروهای اتش نش��انی‬ ‫و پلی��س نه طرح ترافی��ک می گیرند نه جریمه می ش��وند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه امبوالنس ها نی��ز خودروهای امدادی‬ ‫هستند و باید همانند خودروهای اتش نشانی‪ ،‬بدون پرداخت‬ ‫ع��وارض‪ ،‬مجاز به ت��ردد در محدوده طرح ترافیک باش��ند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امبوالنس های شهر تهران در شرایط اضطرار به‬ ‫م��ردم خدمات می دهند و باید به عنوان خودروهای امدادی‬ ‫مش��مول ت��ردد رایگان در مح��دوده طرح ترافیک باش��ند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد حافظی برای امبوالنس های اورژانس ‪ ۱۱۵‬ش��هر‬ ‫تهران به رای گذاش��ته شد و با موافقت سایر اعضای شورای‬ ‫شهر تهران به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫ویژه سومین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سوم‬ ‫حاشیه های همایش‬ ‫ارز اوری تعهد جد‬ ‫انعقاد تفاهمنامه خودرویی‬ ‫با سوئد‪ ،‬ترکیه و هند‬ ‫گروه خودرو‬ ‫در ایین گش��ایش س��ومین همای��ش بین المللی صنعت‬ ‫خودروی ای��ران‪ 4 ،‬تفاهمنامه در حوزه ه��ای تولید خودرو‪،‬‬ ‫همکاری انجمن های قطعه س��ازی و همچنین همکاری های‬ ‫علمی به امضا رسید که ‪ 3‬مورد ان با کشورهای سوئد‪ ،‬ترکیه‬ ‫و هند بوده است‪ .‬نخستین تفاهمنامه میان «مظفر فردوس»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ماموت ایران و «هنریک هنریکس��ون»‬ ‫مدیرعامل اس��کانیا به امضا رس��ید‪ .‬دومین تفاهمنامه میان‬ ‫انجمن قطعه س��ازان ای��ران و انجمن قطعه س��ازان ترکیه به‬ ‫امضا رس��ید‪ .‬س��ومین تفاهمنامه به امضا رسیده در حاشیه‬ ‫این مراس��م‪ ،‬مش��تمل بر ‪ ۱۱‬پ��روژه هم��کاری دانش بنیان‬ ‫میان دانش��گاه صنعتی ش��ریف و گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫توس��ط محم��ود فتوحی رییس دانش��گاه و مه��دی جاللی‬ ‫مدیرعامل س��ایپا بود‪.‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬تفاهمنامه ای نیز میان‬ ‫انجم��ن قطعه س��ازان ای��ران و انجمن قطعه س��ازان هند به‬ ‫امضا رس��ید؛ براس��اس ان انجمن های ایران و ترکیه وظیفه‬ ‫هماهنگ��ی روابط بی��ن قطعه س��ازان دو کش��ور را برعهده‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫مهدی جمالی‬ ‫‹ ‹تعهد ارزی‬ ‫تقدیر از پیشکسوتان‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫محمد خزاعی‬ ‫در ادامه این همایش از ‪ ۸‬تن از پیشکسوتان صنعت خودرو‬ ‫تقدیر شد‪« .‬س��یدمحمدهادی نژاد حسینیان»‪ ،‬وزیر پیشین‬ ‫صنایع س��نگین ـ مهندس «مصطفی میرس��لیم»‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫مرکز تحقیقات‪ ،‬طراحی و تولید ایران خودرو‪« ،‬رضا نیازمند»‪،‬‬ ‫بنیانگذار س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و «اصغر‬ ‫قندچی» پیش��گام توس��عه صنعت خودروس��ازی کشور در‬ ‫س��ومین همایش بین المللی خودروی ایران موردتجلیل قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬همچنین «کریس��توفیل اقابگیان»‪ ،‬پیشگام صنعت‬ ‫خودرو در ایران «رضا ویس��ه»‪ ،‬مبدع شرکت ساپکو و رییس‬ ‫پیش��ین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪« ،‬منوچهر‬ ‫غروی»‪ ،‬مدیرعامل پیشین ایران خودرو و «رضا دانش فهیم»‪،‬‬ ‫شخصیت موثر که در مذاکرات ال‪ ۹۰‬موردتقدیر قرار گرفته ‬ ‫نیز تقدیر شدند‪.‬‬ ‫تبدیل ایران به مرکز‬ ‫صادرات اسکانیا‬ ‫دریچه‬ ‫هنریک هنریکسون‬ ‫مدیرعامل اسکانیا‬ ‫درحال حاضر ش��رکت اسکانیا با ‪ ۲‬شرکت قدرتمند ایرانی‬ ‫همکاری دارد و در بخش تولید کامیون نیز از سال ‪۲۰۰۵‬م‬ ‫ب��ا ش��رکت ماموت در تعامل اس��ت و از س��ال ‪۲۰۰۰‬م نیز‬ ‫ب��رای تولید اتوبوس با ش��رکت عقاب افش��ان وارد همکاری‬ ‫ش��د ه اس��ت‪ .‬این ش��رکت در دوران تحریم در ب��ازار و در‬ ‫ی ماند و به فعالی��ت خود ادامه‬ ‫کنار مش��تریان ایرانی باق�� ‬ ‫داد‪ ،‬به گون��ه ای که در زمین ه تولید انواع کامیون و اتوبوس با‬ ‫شرکای ایرانی خود همکاری کرد‪ .‬مشتریان ایرانی به دنبال‬ ‫اس��تفاده از خودروهایی با کیفیت هستند‪ ،‬بنابراین اسکانیا‬ ‫در نظ��ر دارد خودروهای س��نگین را با تجهیزاتی ارائه دهد‬ ‫که اقتصادی باش��ند‪ .‬با توجه به این شرایط اسکانیا به تعهد‬ ‫خ��ود در برابر ایران ادامه خواه��د داد و درنظر دارد ایران را‬ ‫به عنوان مرک��زی برای صادرات محصوالت خود در منطقه‬ ‫قرار دهد‪ .‬با توجه به الودگی هوا در ایران الزم است نسبت‬ ‫به ارتقای کیفیت س��وخت اقدام ش��ود‪ .‬به عنوان مثال هنوز‬ ‫میزان س��ولفور و گوگرد در س��وخت توزیعی باالست و این‬ ‫در حالی اس��ت که از سپتامبر امسال برای اتوبوس ها و سال‬ ‫اینده برای کامیون های عرضه ش��ده در بازار ایران‪ ،‬ارتقای‬ ‫اس��تاندارد االیندگی را خواهیم داش��ت‪ .‬ع�لاوه بر کیفیت‬ ‫خودرو‪ ،‬زیرساخت جاده ها و فرهنگ رانندگی نیز بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬هم اکنون ‪ ۱۰‬میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که میزان مرگ و میر ساالنه در سوانح رانندگی کمتر‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫سومین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫ب�ا ش�عار رقابت پذی�ری و همکاری ه�ای‬ ‫بین الملل�ی ب�ا حض�ور طی�ف وس�یعی از‬ ‫فع�االن صنعت خ�ودرو و قطعه کش�ور به‬ ‫همراه نمایندگانی عالی رتبه از شرکت های‬ ‫خودروساز و قطعه ساز خارجی روز گذشته‬ ‫در سالن اجالس سران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در نخس�تین روز ای�ن همای�ش عالوه بر‬ ‫س�خنرانی وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪،‬‬ ‫ریی�س انجم�ن جهان�ی خودروس�ازان و‬ ‫مدی�ران عام�ل ‪ ۲‬ش�رکت خودروس�ازی‬ ‫ایران خ�ودرو و س�ایپا‪ ،‬نمایندگان�ی از‬ ‫ش�رکت های خودروس�از رن�و‪ ،‬پ�ژو‪ ،‬بنز و‬ ‫اس�کانیا به ترس�یم نمای�ی از فعالیت های‬ ‫شرکت خود پرداختند و از برنامه های خود‬ ‫ب�رای حضور در ایران س�خن گفتند‪ .‬انچه‬ ‫می خوانی�د گ�زارش خبری صم�ت از این‬ ‫روی�داد بزرگ خودرویی اس�ت که در قاب‬ ‫تصویر نیز گزارش می شود‪.‬‬ ‫کیم یانگ جون‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ومین همایش‬ ‫بین الملل��ی صنع��ت خودرو از تعه��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تج��ارت به دولت با هدف تامین بخش��ی از‬ ‫ارز م��ورد نی��از کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬م��ا به دولت‬ ‫تعه��د داده ایم و از خودروس��ازان تعهد می گیریم که‬ ‫بیالن و باالنس ارزی مثبتی داش��ته باشیم تا بخشی‬ ‫از ارز موردنیاز کشور را تامین کنیم‪ ،‬چراکه معتقدیم‬ ‫خ��ودرو باید برای توس��عه و بهب��ود وضعیت خود در‬ ‫داخل و خارج و همچنین توس��عه اقتصاد ملی‪ ،‬مولد‬ ‫ارز باشد‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعمت زاده ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫خودروی داخلی باید یکی از تولیدکنندگان ارز باشد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به توان داخلی در طراحی و س��اخت‬ ‫قطع��ات که نیاز به توس��عه بیش��تر دارد‪ ،‬می توان با‬ ‫مش��ارکت قطعه سازان خارجی بخش بزرگی از کار را‬ ‫پیش برد‪ .‬وی با بیان اینکه به طور قطع خدمات پس‬ ‫از فروش را در مشارکت ها و همچنین غیرمشارکت ها‬ ‫دنبال خواهیم کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم خودرو‬ ‫صادر کنیم باید خدمات پس از فروش قوی در خارج‬ ‫از کش��ور داش��ته باشیم و خودروس��ازان نیز اقدام به‬ ‫راه اندازی سازمانی برای ارائه این سرویس دهی کنند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده اف��زود‪ :‬ه��دف اصل��ی ارتق��ای کیفی‬ ‫محص��والت‪ ،‬مرب��وط به خودرو اع��م از قطعات‪ ،‬اجزا‬ ‫و محص��ول نهای��ی و ه��دف دیگر افزای��ش ظرفیت‬ ‫تولید خودرو اس��ت‪ ،‬به طوری که در س��ند چشم انداز‬ ‫‪۱۰‬س��اله‪ ،‬تولید حداقل ‪۳‬میلیون خودرو پیش بینی‬ ‫ش��ده که امیدواریم با گشایش بازارهای صادراتی این‬ ‫رقم افزایش یابد‪ .‬وی افزایش توان مهندس��ی و فنی‬ ‫و همچنین تحقیق و توسعه را از الزامات جهانی شدن‬ ‫صنع��ت خودرو عنوان کرد و افزود‪ :‬این هدف مهم را‬ ‫ب��ا کمک مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین صنایع‬ ‫پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬یک سال‬ ‫و نیم پیش با کمک دست اندرکاران این حوزه‪ ،‬برنامه‬ ‫راهبردی ‪ 10‬س��اله صنعت خودرو تدوین شد و سال‬ ‫گذش��ته نی��ز در همین اجالس ارائ��ه و بر مبنای ان‬ ‫حرکت ها اغاز شد که اگر اصالحاتی الزم باشد به طور‬ ‫قطع در ان انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬صنای��ع خ��ودرو مهم ترین بخش‬ ‫صنعتی کش��ور بوده و ح��دود ‪۱۰‬درصد ارزش افزوده‬ ‫بخش صنعت در این حوزه نهفته اس��ت که در اینده‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ،‬این در حالی اس��ت که از جهت‬ ‫اش��تغال در رتبه ‪ ۳‬و از لحاظ فناوری دارای فناوری‬ ‫متوسط به باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای تولیدات صنعتی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف س��ند چشم انداز ‪۲۰‬ساله کشور‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫تولی��د صنعتی از لحاظ فناوری اس��ت که بر اس��اس‬ ‫پیش بینی ه��ا مقرر ش��ده که در مدت ‪۵‬س��ال اینده‬ ‫حداقل ‪۵۰‬درصد تولیدات صنعتی کش��ور از فناوری‬ ‫متوس��ط و رو به باال برخوردار باشند‪ ،‬در حالی که این‬ ‫رق��م هم اکنون ‪۳۷‬درصد اس��ت ک��ه صنعت خودرو‬ ‫می تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به جلب مشارکت شرکت های‬ ‫معتب��ر خارجی افزود‪ :‬خوش��بختانه این حرکت بعد‬ ‫از ش��رایط بین المللی ایجاد ش��ده‪ ،‬اغاز شد و یکی از‬ ‫ش��رکت های فرانسوی که پیش��ینه همکاری فنی با‬ ‫ایران خودرو را داش��ت‪ ،‬به قرارداد ‪۵۰‬ـ‪ ۵۰‬مش��ارکت‬ ‫رسید که کار خود را به زودی اغاز می کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ایجاد تفاه��م اولیه دایملر ـ بنز با‬ ‫‪ 3‬شرکت مش��ارکت برای تولید موتورهای پیشرفته‬ ‫دیزلی و تولید خودروهای بازرگانی و نیز خدمات بعد‬ ‫از ف��روش و صادرات خبر داد و افزود‪ :‬امروز مذاکراتی‬ ‫با برخی از دوستان خارجی داریم و فردا ادامه می یابد‬ ‫و امیدواری��م بعضی از حرکت ها به تصمیمات قاطع تر‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹محصول کیفی به قیمت تعطیلی تولید‬ ‫نعم��ت زاده در ادامه بحث دیگ��ر رقابت پذیری در‬ ‫صنعت خودرو را ش��امل تولیدی ب��ه لحاظ کیفیت‪،‬‬ ‫قیمت‪ ،‬طراحی و پذیرش مش��تری دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫به همین دلیل پیش بینی شده از ‪۳‬میلیون خودروی‬ ‫تولی��دی ی��ک میلیون ب��ه بازاره��ای خارجی صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬در همی��ن زمینه یکی از اهداف مش��ارکت با‬ ‫ش��رکت های خارجی استفاده از نام و نشان انها برای‬ ‫حض��ور در بازار خارجی اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یاداور ش��د‪ :‬همانگونه که ای��ران بازار خود را‬ ‫در اختی��ار انها می گذارد از ش��رکت های خارجی نیز‬ ‫انتظار دارد انها نیز بازار خود را در اختیار محصوالت‬ ‫ایرانی قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ای��ران درحال حاضر از لحاظ مواد‬ ‫اولیه پلیمری و فلزی خودکفا است و در شرایطی که‬ ‫بح��ث االیندگی ای��ن روزها بیش از هر زمان دیگری‬ ‫موردتوج��ه ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬باید اق��دام به تولید‬ ‫خودروهای��ی با کیفیت کنیم ک��ه حداقل االیندگی‬ ‫را دارا باش��ند‪ ،‬چرا که در کالنش��هرهایی نظیر تهران‬ ‫موضوع االیندگی بسیار مهم است و در این مسیر باید‬ ‫سوخت مرغوب تر تولید شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده یاداور شد‪ :‬درحال حاضر سوخت یورو ‪۴‬‬ ‫تولید می ش��ود که امیدواریم با احداث پاالیش��گاه در‬ ‫حال ساخت‪ ،‬در مدت یک سال اینده به یورو ‪ ۵‬دست‬ ‫یابیم که باید خودروهای بنزینی و دیزلی مجهز شوند‪،‬‬ ‫چراکه در نهایت مش��تری ضلع س��وم تولید‪ ،‬عرضه و‬ ‫توزی��ع بوده و باید هم��ه تالش ها برای جلب رضایت‬ ‫مشتری باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ رضایتمندی مش��تری باید از طراحان‬ ‫اغاز شود و از لحاظ شکل‪ ،‬استایل و ایمنی تا قطعات‬ ‫اس��تحکام و‪ ...‬نیز باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬مش��تری‬ ‫بای��د مطمئن باش��د که خودروی تولی��دی مجهز به‬ ‫باالترین استانداردها باشد تا مبادا خودرویی با ایراداتی‬ ‫حتی جزئی تحویل مشتری شود‪ .‬حتی اگر الزم است‬ ‫بای��د خ��ط تولید تعطیل ش��ده تا ایراد ه��ای موجود‬ ‫برطرف شود تا کاالیی با ایراد تحویل مشتری نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو فرصت های پیش رو‬ ‫رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی فرصت های‬ ‫پی��ش رو در صنعت خ��ودرو به هم��راه اراده دولت و‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک و بلندمدت با خارجی ها‬ ‫را عاملی برای رشد صنعت خودرو دانست و گفت‪ :‬بعد‬ ‫از دوران تحریم افق جدیدی بین ایران و سایر کشور ها‬ ‫ایجاد و باعث شد بتوانیم از فرصت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫محم��د خزاعی‪ ،‬در س��ومین همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو با اش��اره به اینکه صنایع خودرو سازی‬ ‫‪ ۶۰‬سال پیش وارد ایران شد‪ ،‬افزود‪ :‬ایران در نظر دارد‬ ‫با ش��رکای جدید با هدف ارتقای صنعت خودرو وارد‬ ‫مذاکره شود‪ .‬وی با اشاره به جمعیت ‪۸۰‬میلیون نفری‬ ‫ای��ران اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۱۷‬میلیون خودرو در‬ ‫ان در حال تردد در س��طح کشور است‪ ،‬به طوری که‬ ‫ب��ه ازای هر ‪ ۵‬نفر یک خ��ودرو وجود دارد که فرصت‬ ‫خوبی برای رشد این بخش به شمار می رود زیرا شبکه‬ ‫وس��یعی برای خدمات پس از فروش در کل کش��ور و‬ ‫منطقه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫خزاعی نیاز به اش��تغال بیش��تر در کشور را زمینه‬ ‫خوبی برای همکاری بیش��تر در صنایع خودرو سازی‬ ‫اعالم و تصریح کرد‪ :‬باید وارد سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با س��رمایه گذاران خارجی شویم و خدمات را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر امور اقتص��اد و دارایی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه ایجاد روابط بلندمدت با خودروسازان اصلی دنیا‬ ‫ب��ه افزایش کیفیت در صنعت خودرو کمک می کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر صنایع خودرو س��ازی در س��ال‬ ‫بیش از یک میلیون خودرو تولید می کند که ش��امل‬ ‫خودرو ش��خصی‪ ،‬اتوبوس و کامیون اس��ت که هدف‬ ‫سند چشم انداز تولید ‪۳‬میلیون خودرو در سال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ :‬بازارهای منطقه ای با جمعیت‬ ‫‪۴۰۰‬میلی��ون نف��ری ب��ازار خوب��ی به ش��مار رفته و‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران را جالب ت��ر می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��ازان داخلی س��االنه ‪۲۵‬ه��زار خودرو‬ ‫به کش��ورهای منطقه صادر می کنن��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که این رقم در س��ال های گذشته بیشتر از این‬ ‫می��زان بوده‪ ،‬به طوری که ده ها ه��زار خودرو از ایران‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫خزاع��ی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاران خارج��ی در‬ ‫ای��ران از هم��ه ن��وع تس��هیالت برخ��وردار ب��وده و‬ ‫س��رمایه گذاری های انجام ش��ده انها تضمین خواهد‬ ‫ش��د و هیچ گون��ه محدودیتی برای س��رمایه گذاری‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر حمایت از س��رمایه گذاران خارجی موافقتنامه ای با‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬کشور انجام شده و در عین حال در ‪ ۵‬ماه‬ ‫گذشته توانس��ته ایم با ‪ ۱۳‬کشور موافقتنامه هایی به‬ ‫امضا برسانیم‪ ،‬به طوری که درحال حاضر با ‪ ۷۳‬کشور‬ ‫موافقتنامه به امضا رسانده ایم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان سرمایه گذاری خارجی افزود‪ :‬رتبه‬ ‫ای��ران در بهبود فضای کس��ب و کار از ‪ ۱۵۲‬به ‪۱۱۸‬‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬این در حالی است که ایران سیاست های‬ ‫عمومی اقتصاد مقاومتی را پیش می برد که الزمه ان‬ ‫تمرکز بر تقویت بخش خصوصی اس��ت تا دید کاملی‬ ‫برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران هاب تولید خودرو در خاورمیانه‬ ‫ریی��س انجمن جهانی خودروس��ازان گفت‪ :‬ایران‬ ‫با دراختیار داش��تن جمعی��ت ‪۸۰‬میلیون نفری بازار‬ ‫خوبی در اختیار دارد که این بازار ظرفیت خوبی برای‬ ‫تبدیل ش��دن ایران به ه��اب تولید خودرو در منطقه‬ ‫خاورمیانه به شمار می رود‪.‬‬ ‫کیم یانگ جون در س��ومین همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو با اش��اره ب��ه تولید ‪۱/۳‬میلیون خودرو‬ ‫در ای��ران در س��ال گذش��ته اظهار کرد‪ :‬ای��ران تنها‬ ‫خودروس��از خاورمیانه به شمار می رود که پس از نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬صنع��ت خودرو بزرگترین صنعت این کش��ور‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬به طوری که ‪۱۰‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی را به خود اختصاص داده است و بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫نیروی کار دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه وضعیت جهانی خودروس��ازی‬ ‫با واقعیت های جدیدی روبه رو است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫جدید خودروسازان سودهای چندانی نخواهند داشت‬ ‫و نخس��تین بحث این اس��ت که ایا صنعت خودرو در‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیریت بازار و صادرات سیمان‬ ‫‪23‬‬ ‫امید برای تحول بخش معدن‬ ‫‪ 24‬کانسارها با توسعه و رونق به «نیوکاسل» مبتال نخواهند شد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پی تصمیم دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز‬ ‫زنگ خطر برای صادرات معدنی به صدا درامد‬ ‫ل اینده ن��رخ ارز را ثابت‬ ‫دولت تصمیم دارد س��ا ‬ ‫نگ��ه دارد تا با اس��تفاده ان از نوس��انات ناگهانی در‬ ‫بازار ارز که عمد ه ان به دست دالالن ایجاد می شود‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬این در حالی اس��ت که ثابت ماندن‬ ‫ن��رخ ارز با نزدی��ک بودن به ارز مبادل��ه ای می تواند‬ ‫کاهش صادرات را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر با کاهش قیمت نفت مسئوالن کشور به دنبال‬ ‫صادرات محصوالت غیرنفتی هستند‪ .‬اما ثابت ماندن‬ ‫ش صادرات و تولید را به همراه داشته و‬ ‫نرخ ارز کاه ‬ ‫منجر به افزایش قاچاق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت معدنی در بازار جهانی‬ ‫‹ ‹کاهش صادرات و افزایش قاچاق‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراس��یون صادرات در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫درباره تاثیر ثاب��ت ماندن نرخ‬ ‫ارز ب��رای صادرات اظهار کرد‪ :‬نرخ ارز نخس��تین و‬ ‫تاثیرگذار ترین مولفه در افزایش یا کاهش صادرات‬ ‫غیرنفتی یک کشور به شمار می رود‪ .‬اگر ما به دنبال‬ ‫ان باش��یم که نرخ ارز را براس��اس نرخ دستوری یا‬ ‫ورود دالرهای نفتی یا پول های ازاد ش��ده مدیریت‬ ‫کنیم بدون ش��ک این تصمیم ابتدا در حوزه تولید‬ ‫و سپس در حوزه صادرات مشکالت جدی را ایجاد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬ب��ه این معنی که اگ��ر قیمت کاالی‬ ‫تولیدی ما رقابتی نباشد‪ ،‬صادرات کاهش یافته و به‬ ‫دنبال ان تولید در کش��ور نیز افت خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫واقع ثابت ماندن ن��رخ ارز می تواند میزان صادرات‬ ‫معدنی ما را در س��ال اینده کاهش دهد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سویی دیگر وقتی نرخ ارز به صورت دستوری‬ ‫یا مصنوعی پایین نگه داش��ته ش��ود‪ ،‬امکان قاچاق‬ ‫کاال ب��ه وجود می اید‪ .‬در نتیج��ه پایین بودن نرخ‬ ‫ارز صادرات��ی یا پایین بودن ن��رخ ارز بدون در نظر‬ ‫گرفتن موضوعات دیگر بی شک در صادرات تاثیرات‬ ‫بسیار منفی‪ ،‬در تولید کاهش و افزایش قاچاق را به‬ ‫همراه خواهد داش��ت‪ .‬به گفته رییس کنفدراسیون‬ ‫صادرات‪ ،‬ش��واهد این طور نشان می دهد که دولت‬ ‫تنه��ا ‪ ۵۰‬درصد از ت��ورم داخل��ی و خارجی را در‬ ‫ن��رخ ارز تعمیم داده اس��ت‪ .‬این بدان معنا اس��ت‬ ‫که اگر نرخ ارز باید در حدود ‪۱۲/۵‬درصد در س��ال‬ ‫اینده رش��د داشته باش��د‪ ،‬دولت تنها افزایش ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬درص��دی ان را پذیرفته اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه برنامه پنجم توس��عه تکلیف کرده کل‬ ‫تفاوت تورم داخلی پس از کس��ر تورم خارجی باید‬ ‫در نرخ ارز تاثیر داده ش��و د اما دولت ‪۵۰‬درصد ان‬ ‫را پذیرفته و برای جبران خس��ارت صادرکنندگان‬ ‫پیش��نهاد مش��وق صادرات��ی را مط��رح ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه صادرکنندگان‬ ‫الهوتی با بیان اینکه این تش��ویق ها باعث رشد‬ ‫و حمایت از صادرات می ش��ود‪ ،‬در ادامه افزود‪ :‬اما‬ ‫مشخص نیس��ت میزان مشخص شده برای مشوق‬ ‫صادراتی در مجلس شورای اسالمی تصویب شود‪،‬‬ ‫از سویی دیگر اگر مصوب هم شود مشخص نیست‬ ‫با چه مکانیسمی به صادرکنندگان داده می شود در‬ ‫نتیجه صادرکننده مطمئن از دریافت وجه نبوده و‬ ‫نمی تواند این مبالغ را در قیمت تمام شده محصول‬ ‫خود که می تواند محصول معدنی باشد‪ ،‬تاثیر دهد‬ ‫که به دنبال این موضوع قیمت تمام شده همچنان‬ ‫باال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬با وج��ود تمامی وعده های داده‬ ‫شده همچون اینکه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین ش��ود یا مبنای تک نرخی شدن ارز بیشتر‬ ‫بازار ازاد است متاسفانه در ماه اخیر و صحبت های‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬برای صادرکنندگان دغدغه و نگرانی‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬رییس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگر س��ال این��ده نرخ ارز تنه��ا ‪ ۴‬یا ‪۵‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و تک نرخی ش��دن ارز هم‬ ‫به س��مت ن��رخ ارز مبادل��ه ای باش��د به طور قطع‬ ‫س��الی دش��وار در انتظار صادرکنندگان غیرنفتی‬ ‫از جمله ص��ادرات معدنی خواهد بود و دس��تاورد‬ ‫ای��ن تصمیم تنها کاهش صادرات غیرنفتی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نخستیـن‬ ‫روزنامـه تخصصی‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫صبح ایـران‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران حمل (ریلی ـ جاده ای)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوع فراخوان‪ :‬ارزیابی کیفی (براساس اسناد ارزیابی)‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ اهن سنگان)‬ ‫موض�وع فراخوان‪ :‬حمل ریلی ‪ /‬جاده ای ‪ 1.000.000‬تن س��نگ اهن دانه بندی و ‪ 300.000‬تن کنس��انتره س��نگ اهن از مجتمع‬ ‫سنگ اهن سنگان به اسکله شهید رجایی ‪ /‬بارکو بندرعباس‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬معادن سنگ اهن سنگان در ‪ 280‬کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ‪ 40‬کیلومتری شهرستان خواف در استان‬ ‫خراسان رضوی واقع می باشد‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی‪ :‬کلیه اش��خاص حقوقی می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه با داشتن معرفی نامه معتبر و فیش‬ ‫واریزی به مبلغ ‪ 500/000‬ریال به شماره حساب ‪ 0109096709009‬بانک ملی شعبه کوهسنگی مشهد به ادرس مندرج ذیل مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ خرید اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 94/12/10‬لغایت ‪( 94/12/20‬باستثنای ایام تعطیل) از ساعت ‪ 8‬الی ‪.16/00‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 95/01/19‬تا پایان وقت اداری‪.‬‬ ‫سایر موارد‪1 :‬ـ برای متقاضیانی که حد نصاب ارزیابی کیفی ذکر شده در اسناد ارزیابی را کسب نموده اند طی دعوت نامه کتبی اسناد‬ ‫مناقصه ارسال خواهد شد‪ .‬شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را جهت شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫‪2‬ـ خریداران باید فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مورد نیاز را داخل پاکت قرار دهند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ارائه گواهی صالحیت انجام کار از دستگاه های ذی ربط‪.‬‬ ‫‪4‬ـ به پیش��نهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مش��روط‪ ،‬مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر اعالم شده واصل شود مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪:‬‬ ‫مشهد ـ خیابان کوهسنگی‪ ،‬بین کوهسنگی ‪ 19‬و ‪ 21‬شماره ‪ 377‬تلفن‪ 051 – 38449925 :‬فاکس ‪ 38444051‬ـ‪051‬‬ ‫تهران ـ خیابان س��هروردی ش��مالی ـ خیابان هویزه شرقی ـ ش��ماره ‪ 33‬تلفن‪ 81492160 :‬ـ ‪ 021‬فاکس‪ 88760478 :‬ـ ‪021‬یا به‬ ‫سایت ‪ www.sioc.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد‬ ‫ای��ران نیز در گفت وگو با‬ ‫معتقد بود‪ ،‬در بخش‬ ‫مع��دن ه��م واردات تجهیزات معدن��ی و هم صادرات‬ ‫محصوالت معدنی را ش��اهد هس��تیم که بخش عمده‬ ‫محص��والت از جمله محص��والت فلزی متصل به بازار‬ ‫جهانی هس��تند‪ .‬در نتیجه بازار جهانی در کنار میزان‬ ‫عرضه و تقاض��ا تعیین کننده اصلی قیمت محصوالت‬ ‫معدنی خواهد بود‪ .‬وی در بخشی دیگر از صحبت های‬ ‫خود اضافه کرد‪ :‬اتصال به بازار جهانی موجب ش��د تا‬ ‫محصوالت معدن��ی به دلیل کاهش تقاضای جهانی با‬ ‫کاهش شدید قیمت مواجه شوند به طوری که برخی‬ ‫از محص��والت ب��ا کاهش ‪ ۴۰‬درص��دی قیمت مواجه‬ ‫شدند‪ .‬یعنی از ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر در هر تن به ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬دالر رسیده اند و به نوعی قیمت محصول نصف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این وضعیت در صنایع مختلف؛ سرب و‬ ‫روی‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬به خوبی قابل مش��اهده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬به دنبال این فش��ارها برخی محصوالت در حال‬ ‫از دس��ت دادن رقابت پذی��ری خود هس��تند‪ .‬هرچند‬ ‫بازاره��ای جهانی در حوزه معدن و محصوالت معدنی‬ ‫ب��ا رکود مواجه ش��ده اند‪ ،‬اما در کن��ار ان قیمت تمام‬ ‫شده فعالیت های معدنکاری سرجای خود باقی مانده‬ ‫ است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬یکی از صنایعی که با ثابت ماندن‬ ‫نرخ دالر دچار اس��یب می شود‪ ،‬صنایع معدنی است و‬ ‫ب��ه طور حتم به هر میزان که قیمت دالر افزایش پیدا‬ ‫کند معادن بیش��تری در کشور فعالیت خواهند کرد‪،‬‬ ‫زیرا رقابت پذیری بیش��تری خواهند داش��ت‪ ،‬در واقع‬ ‫افزای��ش قیمت دالر به نفع فعاالن معدنی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬موضوعی که باید به ان توجه کرد‬ ‫این است که عموم محصوالت معدنی به قیمت ارز ازاد‬ ‫خرید و فروش می شوند‪ .‬در نتیجه فعاالن معدنی تابع‬ ‫نرخ ارز دولتی نخواهند بود‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمد الهوتی‪:‬‬ ‫ثابت ماندن‬ ‫نرخ ارز‬ ‫می تواند‬ ‫میزان صادرات‬ ‫معدنی ما را‬ ‫در سال اینده‬ ‫کاهش دهد‬ ‫‪9‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری محیط زیست و چادرملو‬ ‫بهره ب��رداری از انومال��ی‬ ‫«‪ »D19‬ب��ا توج��ه ب��ه رو‬ ‫به پای��ان بودن عم��ر معدن‬ ‫«چادرملو» اهمی��ت فراوانی‬ ‫پیدا کرده ام��ا به گفته مدیر‬ ‫مجتم��ع معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و بهره ب��رداری از‬ ‫این مح��دوده نیازمند مجوز‬ ‫س��ازمان محیط زیست است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬س��یدمحمد ابریش��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از محدوده ای که ب��رای انومالی« ‪» D19‬در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬داخل محدوده پناهگاه حیات وحش به ویژه‬ ‫چیت��ا و یوزپلنگ قرار دارد‪ .‬در حال حاضر منتظر موافقت‬ ‫محیط زیس��ت بوده و پس از ان باید با یک توافق فعالیت‬ ‫را ش��روع کرده و تعهد بدهیم که تعادل موجود در منطقه‬ ‫را برهم نخواهیم زد‪ .‬وی افزود‪ 5 :‬سال دیگر از عمر معدن‬ ‫«چادرمل��و» باقی مانده به همین دلیل از س��ال ‪ 1384‬از‬ ‫مس��ئوالن کش��ور بارها خواهش کرده ایم ت��ا مجوز برای‬ ‫فعالی��ت در « ‪ » D19‬ص��ادر ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه با وجود تامی��ن منابع مالی‪ ،‬بهره ب��رداری از « ‪D19‬‬ ‫» حداقل ‪ 4‬س��ال زم��ان نیاز دارد‪ .‬ابریش��می اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیگیری ها برای ش��روع فعالیت ها انجام ش��ده‪ ،‬متاسفانه‬ ‫موفق به دریافت مجوز محیط زیس��ت نش��ده ایم‪ .‬البته تا‬ ‫پیش از برگ��زاری انتخابات مجلس ده��م در عمل کاری‬ ‫نمی توان انجام داد اما امیدوار هس��تیم بتوانیم در ابتدای‬ ‫س��ال اینده و ب��ا پیگیری دوباره موفق ب��ه دریافت مجوز‬ ‫ش��ویم‪ ،‬البته موافقت با انجام عملی��ات ژئوفیزیک زمینی‬ ‫به صورت ش��فاهی اعالم ش��ده زیرا این محدوده به عنوان‬ ‫یک ظرفیت شناخته شده است و نیاز به ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ندارند‪ .‬وی درباره میزان ذخیره انومالی « ‪ » D19‬افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر تنها ‪100‬میلیون تن به عنوان ذخیره اولیه‬ ‫شناسایی شده و این براوردی تخمینی است‪ .‬باید کارهای‬ ‫ژئوفیزیکی و اکتشافی انجام شود تا بتوانیم میزان ذخیره‬ ‫واقعی را اعالم کنیم‪ .‬امار اولیه براساس اطالعات شناسایی‬ ‫با خطای زیادی اعالم ش��ده که نمی ت��وان چندان به ان‬ ‫اتکا کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عرضه ‪۱۰۰‬هزار تن سبد میلگرد‪ ،‬تیراهن و نبشی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیریت بازار و صادرات سیمان‬ ‫وضعیت پروژه فوالد مکران‬ ‫مدی��ر بازاریابی و ام��ور بین الملل ش��رکت بین المللی‬ ‫مهندسی ایران (ایریتک) درباره اخرین وضعیت پروژه های‬ ‫ف��والدی ایریتک به وی��ژه پروژه فوالد «مک��ران» چابهار‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه در پروژه فوالد مک��ران‪ ،‬کارفرما نیز‬ ‫همراهی الزم را انجام داده و بخش هایی از پیش پرداخت‬ ‫با وجود مش��کالت ناشی از نقدینگی در کشور انجام شده‬ ‫و فاز مهندس��ی ما تمام و به مرحله سفارش گذاری برای‬ ‫ساخت تجهیزات رسیده ایم‪.‬‬ ‫در این زمینه س��اخت ک��وره را اغاز کرده ایم و در حال‬ ‫اماده کردن بسته های خارجی هستیم تا از طریق اریکا و‬ ‫ایراسکو کار را جلو بریم‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬محمدرضا نیکوس��خن درباره رقم‬ ‫پیش پرداخت براساس قرارداد اظهار کرد‪ :‬درصدی از ان را‬ ‫دریافت کرده و توانس��ته ایم کار را شروع کنیم در نتیجه‬ ‫پروژه در حال انجام اس��ت‪ .‬با وجود انکه پیش پرداخت را‬ ‫به صورت کامل دریافت نکرده ایم اما کار مهندس��ی را در‬ ‫این پروژه به طور کامل انجام داده ایم‪ .‬در واقع با همکاری‬ ‫و همراهی کارفرمایان در این پروژه توانس��تیم بسته های‬ ‫خرید را مطابق با توان مالی کارفرما تعریف کنیم تا پروژه‬ ‫متوقف نشود‪.‬‬ ‫ش��رکت ذوب اهن اصفهان ‪۱۰۰‬هزار تن س��بد میلگرد و تیراهن و نبشی تولیدی‬ ‫خود را به صورت سلف و ‪۴‬هزار و ‪ ۱۳۳‬تن سبد میلگرد ‪ ۱۲‬تا ‪ A۳-۲۵‬را به صورت‬ ‫نقدی روانه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی می کند‪۲۰۰ .‬تن کنجاله س��ویا پلیت‬ ‫ناب دانه‪ ۱۸۵ ،‬تن کنجاله س��ویا پلیت کرمانشاه‪ ۱۰۰ ،‬تن روغن خام سویا از کشور‬ ‫ارژانتین و ‪ ۷۰‬تن ذرت دانه ای دزفول در تاالر بورس کاالی ایران عرضه می شود‪.‬‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫راه اندازی یک شرکت ادغامی‬ ‫‪۱۰‬میلیون تنی فوالد‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫‪ 6‬ش��رکت تولیدکننده فوالد در منطقه خلیج فارس با هم‬ ‫ادغام ش��وند‪ ،‬هدف گذاری تولید ‪۱۰‬میلیون تن فوالد در‬ ‫این منطقه امکان پذیر خواهد ش��د و مزیت های همگرایی‬ ‫و کاهش هزینه ها را نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ ‪ ،‬به��رام س��بحانی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫حدود یک س��ال قبل این رقم نخس��تین بار بعد از سفر‬ ‫رییس جمهوری به هرمزگان مطرح ش��د‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫در این سفر اعالم کرد این منطقه باید ساالنه ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید کند این در حالی اس��ت که ظرفیت هایی‬ ‫از قبی��ل قرار داش��تن در کنار دریا برای تس��هیل در امر‬ ‫صادرات و نیروی انس��انی در این منطقه وجود دارد که با‬ ‫اجرایی شدن این هدف‪ ،‬می توان روی صادرات این حجم‬ ‫از تولید حساب ویژه ای باز کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارک��ه اصفهان خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫چنانچه صنعت فوالد ایران بتواند در این مسیر گام بردارد‬ ‫می توان گفت این صنعت در کش��ور به بلوغ خود نزدیک‬ ‫ش��ده هرچند این بلوغ نسبت به همساالن این صنعت در‬ ‫کشورهای دیگر با فاصله های چشمگیری اغاز شده باشد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن تولید کنن��دگان فوالد ای��ران عملیاتی‬ ‫ش��دن ای��ن اق��دام را به عن��وان یک پ��روژه مل��ی مورد‬ ‫تاکی��د ق��رار داده و اظهارک��رد‪ :‬از دی��د ملی ای��ن اتفاق‬ ‫باید رخ بده��د‪ ،‬درحال حاضر ‪ 6‬ش��رکت در منطقه ویژه‬ ‫خلیج فارس به صورت جزیره ای مش��غول به کار هستند و‬ ‫سرمایه گذاری های انها هم به صورت لکه ای است که این‬ ‫ش��کل از فعالیت‪ ،‬عواقبی جز‪ ،‬تلف ش��دن وقت‪ ،‬انرژی و‬ ‫منابع را در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��بحانی با بیان اینکه در سیستم فعلی هرکدام از این‬ ‫ش��رکت ها باید ب��ه تنهایی برای خ��ود زیربناهایی فراهم‬ ‫کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر یکی از بزرگترین مش��کالت‬ ‫صنع��ت فوالد م��ا تولید در ظرفیت های پایین اس��ت که‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ .‬به همین دلیل پیش��نهاد دادیم‪ ،‬همه‬ ‫ش��رکت هایی که در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند یا‬ ‫در حال س��رمایه گذاری هستند به یک مجموعه مشترک‬ ‫تبدیل ش��وند و هر کدام از اینها سرمایه گذاری های خود‬ ‫را به عنوان اورده به ش��رکت مش��ترک بیاورند‪ ،‬همانطور‬ ‫که امروز ش��رکت ها یا بانک های مختلفی در فوالدمبارکه‬ ‫سهامدار هس��تند و به نوعی صاحب این مجموعه بزرگ‬ ‫به ش��مار می رون��د‪ .‬رییس انجم��ن تولید کنندگان فوالد‬ ‫ایران ادام��ه داد‪ :‬با راه اندازی یک ش��رکت ادغامی فوالد‬ ‫در منطقه می توان‪ ،‬ی��ک مجموعه بزرگ ‪۱۰‬میلیون تنی‬ ‫را تعریف ک��رد که این اتفاق مزیت ه��ای زیادی ازجمله‬ ‫صرفه جوی��ی در منابع و کاهش هزینه ها را در پی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به عنوان مثال با اجرایی شدن این طرح‪ ،‬یک پست‬ ‫برق‪ ،‬یک خط راه اهن و یک تصفیه خانه کافی خواهد بود‬ ‫چراکه زیربناها همگی مش��ترک می شوند‪ ،‬در این حالت‬ ‫یک مجموعه متمرک��ز در منطقه برای تولید فوالد ایجاد‬ ‫خواهد ش��د در این حالت رقابت در بازارهای جهانی نیز‬ ‫س��اده تر می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬برای اجرایی شدن این طرح‬ ‫نی��ز در صحبت های اولیه همگی موافق��ت خود را با این‬ ‫ایده اعالم کرده اند‪ ،‬زیرا این ایده در مجموع خوب اس��ت‬ ‫و هم��ه کلیت ان را قب��ول دارند‪ ،‬تنها چی��زی که باقی‬ ‫می ماند این اس��ت که با مش��ارکت این پروژه ملی که به‬ ‫نفع همه اس��ت را به پیش ببرند‪ .‬س��بحانی درباره زمان‬ ‫اغاز اجرای این ط��رح ادغامی تصریح کرد‪ :‬اجرای چنین‬ ‫پروژه ای به طور قطع به زمان زیادی نیاز خواهد داشت اما‬ ‫انچه مس��لم است این اس��ت که گروه فوالد مبارکه برای‬ ‫اجرای طرح های توس��عه خود در فوالد هرمزگان‪ ،‬به طور‬ ‫قطع فرصت سوزی نخواهد کرد و منتظر نخواهیم ماند تا‬ ‫ببینیم کنسرسیوم به چه نتیجه ای می رسد‪.‬‬ ‫مرتضی لطفی‬ ‫طرح مدیریت بازار داخلی و صادراتی از س��وی‬ ‫انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور از بهمن ‬ ‫س��ال جاری با مشارکت ‪ ۶۰‬ش��رکت سیمانی به‬ ‫مرحله اج��را درامده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه کمبود‬ ‫نقدینگی کارخانه های سیمان کشور و رکودی که‬ ‫بر این صنعت حکمفرما شده‪ ،‬انجمن کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان این طرح را با هدف س��اماندهی‬ ‫ب��ازار‪ ،‬ایجاد تعادل بین عرض��ه و تقاضا و ارتقای‬ ‫زیرس��اخت های صنعت سیمان کش��ور راه اندازی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬طرح‬ ‫صادرات نیز از ابتدای سال ‪ ۹۵‬اجرایی خواهد شد‬ ‫و در این طرح هیچ گونه محدودیتی برای صادرات‬ ‫سیمان درنظر گرفته نش��ده و درصدد هستند تا‬ ‫میزان صادرات را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بازار داخلی و صادراتی‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫نادر غفاری‬ ‫در ای��ن زمین��ه نایب ریی��س انجم��ن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬با هماهنگ��ی تمامی ش��رکت های‬ ‫س��یمانی و نظارت انجم��ن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان کش��ور‪ ،‬طرح مدیریت بازارداخلی‬ ‫و صادرات��ی با هدف س��اماندهی ب��ازار و ارتقای‬ ‫زیرساخت های صنعت سیمان اجرایی شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی لطفی گفت‪ :‬این طرح از ابتدای بهمن‬ ‫سال جاری با مشارکت حدود ‪ ۶۰‬شرکت سیمانی‬ ‫ب��ه مرحله اجرا درامد و تالش ش��ده تا س��رمایه‬ ‫س��هامداران و منافع صنعت سیمان حفظ شده و‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نگاه‬ ‫ویژه به اجرایی ش��دن اقتص��اد مقاومتی و احیای‬ ‫صنعت سیمان افزود‪ :‬نظام مصمم است با تدوین‬ ‫برنامه شش��م توسعه رش��د ‪ ۸‬درصدی اقتصاد را‬ ‫محق��ق کن��د و تا پایان س��ال‪ ۱۴۰۴‬ب��ه جایگاه‬ ‫نخست توس��عه یافتگی دست پیدا کنیم و تولید‬ ‫ناخالص ملی را از حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به بیش از ‪ ۳۰۰‬هزارمیلیارد تومان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫با تبیی��ن اخرین وضعیت کارخانه های س��یمان‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به دوران پساتحریم‬ ‫و انتظارات برای س��ود اوری در اینده‪ ،‬ش��رکت ها‬ ‫از جذابی��ت بیش��تری برای ج��ذب نقدینگی در‬ ‫کوتاه م��دت برخوردار خواهند ب��ود اما با توجه به‬ ‫اینکه بازار س��رمایه ایران از عمق زیادی برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬نقدینگی موجود در صورت نبود مدیریت‬ ‫صحی��ح ب��رای تعادل بی��ن بازار ها ممکن اس��ت‬ ‫مش��کالتی را ایج��اد کند که مس��ئوالن موظفند‬ ‫نقش خ��ود را در بازار پول وس��رمایه برای حفظ‬ ‫تعادل ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح صادرات‬ ‫کاهش تقاضا در کشور باعث شده کارخانه های‬ ‫س��یمان با مشکل مواجه شوند بنابراین به منظور‬ ‫افزایش مصرف از ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬طرح صادرات‬ ‫نیز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫س��یمان به‬ ‫گفت‪ :‬مش��کلی که در صنعت‬ ‫س��یمان وجود دارد این اس��ت که می��زان تولید‬ ‫افزای��ش و در مقابل بازار مصرف ب��ه دلیل رکود‬ ‫کاهش پیدا کرده از این رو با مازاد تولید س��یمان‬ ‫در کشور مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان تصریح کرد‪ :‬بخشی از سیمان‬ ‫تولیدی صادر می ش��ود و بخشی نیز برای مصرف‬ ‫داخل��ی درنظر گرفته ش��ده اما ب��ه دلیل کاهش‬ ‫تقاض��ا در کش��ور رقاب��ت بی��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫سیمان به وجود امده و این امر باعث شده تا این‬ ‫کارخانه ها نتوانند س��یمان خود را براساس قیمت‬ ‫مص��وب کارخانه ب��ه فروش برس��انند و درنتیجه‬ ‫میزان در ام��د کارخانه های س��یمانی نیز کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ش��یخان معتقد اس��ت میزان س��ود واحدهای‬ ‫تولیدکننده سیمان کاهش پیدا کرده و هزینه های‬ ‫تولید افزایش یافته از ای��ن رو طرح مدیریت بازار‬ ‫داخل��ی و صادراتی ب��ا هدف س��اماندهی بازار و‬ ‫ارتقای زیرس��اخت های صنعت سیمان را اجرایی‬ ‫کردی��م که اج��رای این ط��رح از ابت��دای بهمن‬ ‫س��ال جاری اغاز ش��د‪ .‬هدف از اج��رای این طرح‬ ‫ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای سیمان است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان س��یمان گفت‪:‬‬ ‫کارخانه های س��یمان باید به اندازه ای تولید کنند‬ ‫که بازار کش��ش الزم را برای مصرف ان داش��ته‬ ‫باش��د و قیم��ت خ��ود را به قیمت مصوب س��ال‬ ‫‪۹۳‬برساند‪ .‬از این رو واحدهای تولیدکننده سیمان‬ ‫با درصد کمتری توزیع س��یمان می توانند درامد‬ ‫بهتری داشته باشند و هزینه های تولیدی خود را‬ ‫پوشش می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی این طرح در بخش‬ ‫ص��ادرات اجرا نش��ده و از ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬طرح‬ ‫صادرات را س��اماندهی خواهیم ک��رد؛ اقدامی که‬ ‫برای طرح صادرات انجام خواهد ش��د این اس��ت‬ ‫ک��ه قیمت های صادراتی را در مرزهای مختلف به‬ ‫کف برسانیم‪.‬‬ ‫به گفته ش��یخان پش��تیبان این طرح مدیران‬ ‫کارخانه های س��یمانی هستند و اجباری از طرف‬ ‫دول��ت برای اج��رای این ط��رح وجود ن��دارد تا‬ ‫نقدینگی بیش��تری در واحدهای تولیدی جریان‬ ‫داشته باشد وکارخانه های تولید سیمان به درستی‬ ‫مدیریت ش��ود‪ ،‬درغیر این ص��ورت کارخانه های‬ ‫سیمان به سختی ادامه حیات خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا‬ ‫میزان تولید س��یمان بای��د باتوجه به مصرف و‬ ‫تقاضا باش��د تا بین عرضه و تقاض��ا تعادل ایجاد‬ ‫ش��ود و هدف از اجرای طرح مدیریت بازار داخلی‬ ‫و صادراتی نیز تحقق این امر است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه مع��اون فن��ی انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ایران در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باتوجه به رکود مس��کن و پروژه های‬ ‫عمران��ی میزان تولی��د کارخانه های س��یمان به‬ ‫نس��بت مصرف‪ ،‬تف��اوت معناداری پی��دا کرده از‬ ‫این رو انجمن کارفرمایان س��یمان به منظور رفع‬ ‫این مش��کل و جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی‬ ‫تمهیداتی را اندیشیده است‪.‬‬ ‫ن��ادر غفاری تصری��ح کرد‪ :‬در ط��رح مدیریت‬ ‫بازارداخل��ی و صادرات��ی ک��ه از س��وی انجم��ن‬ ‫کارفرمایان س��یمان کش��ور در نظر گرفته ش��ده‬ ‫تولی��د به روش��ی کنترل می ش��ود که نی��از بازار‬ ‫تامین ش��ده و بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود‬ ‫اید‪.‬‬ ‫غفاری ادامه داد‪ :‬خوشبختانه این طرح از بهمن‬ ‫سال جاری با همکاری کارخانه های سیمان کشور‬ ‫اغاز ش��ده و ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت داشته است‪ .‬این‬ ‫طرح باعث می ش��ود تا بیش از میزان معقولی که‬ ‫کارخانه های س��یمان به دپو کلینک��ر نیاز دارند‪،‬‬ ‫تولید انجام نشود زیرا کلینکر های تولیدی بعد از‬ ‫مدتی کیفیت خود ر ا از دست می دهند از سویی با‬ ‫توجه به کمبود نقدینگی در کارخانه های سیمان‬ ‫کشور‪ ،‬س��رمایه موجود در واحدهای تولید کننده‬ ‫س��یمان ه��در نم��ی رود‪ .‬مع��اون فن��ی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ایران افزود‪ :‬هر طرحی در‬ ‫ابتدای کار با موانع و مش��کالتی روبه رو می شود و‬ ‫تالش کردیم تا موانعی که در مس��یر اجرای این‬ ‫طرح قرار گرفته بود را با برگزاری جلسات متعدد‬ ‫برط��رف کنیم‪ .‬غفاری معتقد اس��ت در این طرح‬ ‫برای صادرات محدودیتی قائل نخواهیم ش��د اما‬ ‫به دلیل مش��کالتی که در کشورهای هدف وجود‬ ‫دارد صادرات با مشکل مواجه شده به عنوان مثال‬ ‫ع��راق که بزرگترین ب��ازار صادراتی ما به ش��مار‬ ‫می رود به دلیل مس��ائل امنیتی که دارد صادرات‬ ‫س��یمان ایران را با مشکل مواجه کرده است‪ .‬وی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در این طرح برای صادرات س��یمان‬ ‫محدودیتی قائل نش��ده و تالش می ش��ود میزان‬ ‫صادرات س��یمان ایران را به کشورهای افریقایی‬ ‫و مناطق دوردست تر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس تاکید کرد‬ ‫بهبود صنایع مس کشور با استفاده از جذب منابع مالی بین المللی‬ ‫مس جزو صنایع کم تکرارپذیر اس��ت و ازنظر اقتصادی‪ ،‬فنی و فناوری به‬ ‫حضور سایر شرکت های بین المللی نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از مس پرس‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران با بیان اینکه صنعت کش��ور نیاز به ج��ذب منابع مالی دارد و صنعت‬ ‫مس نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های بزرگ این صنعت‪،‬‬ ‫در همه نقاط دنیا با س��رمایه گذاری های مشترک به شرکت های محلی وارد‬ ‫ش��ده اند و توانس��ته اند بازدهی انها را با دانش فنی بهتر و برتر و همچنین‬ ‫اس��تفاده از رویه ه��ای اجرایی بروز صنعت را بهبود بخش��یده و اقتصادی تر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مرادعلیزاده با تاکید بر اینکه ما نیز از این قاعده مس��تثنا نیستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر استفاده از منابع مالی ارزان قیمت و منابعی که در نقاط مختلف‬ ‫دنیا موجود اس��ت‪ ،‬عالقه مندیم تا با س��رمایه گذاری بتوانیم زیرساخت ها را‬ ‫اصالح کرده و ظرفیت های جدید در این حوزه را کشف کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایام مذاکرات هس��ته ای کشورهای زیادی برای مذاکره با ما‬ ‫قدم پیش گذاشته اند و اعالم امادگی کرده اند که بیش از ‪90‬درصد شرکت ها‬ ‫ب��رای مح��ک و ارزیابی به ب��ازار می این��د و وضعیت زیرس��اخت ها و نحوه‬ ‫همکاری های اینده درزمینه مشارکت و سرمایه گذاری را رصد می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران درباره وضعیت زیرساخت های‬ ‫کش��ور به عن��وان ی��ک عام��ل تاثیرگ��ذار در ج��ذب س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی گفت‪ :‬بخش��ی از زیرس��اخت های م��ا قوانین و مق��ررات مربوط به‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی‪ ،‬معادن و حتی قانون کار است که در این قوانین‬ ‫باید بازنگری های الزم انجام ش��ده و بروز ش��وند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه دیدگاه‬ ‫بی نیازی از ش��رکت های خارجی باید تعدیل ش��ود تصریح کرد‪ :‬کش��ور ما‬ ‫در ش��رایط کنونی در معرض دگردیس��ی اساسی در حوزه های کالن فنی و‬ ‫اقتصادی قرار دارد‪.‬‬ ‫مرادعلیزاده با تاکید بر اینکه دگردیس��ی در حوزه نفت و اقتصاد کش��ور‬ ‫نیازمند برنامه و دقت بیش��تری اس��ت گفت‪ :‬ممکن اس��ت ما در یک دوره‬ ‫‪ 5‬تا ‪6‬س��اله نیازمند بی��ش از ‪ 400‬تا ‪500‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری در‬ ‫زیرس��اخت ها به ویژه در حوزه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬انرژی‪ ،‬فلزات و ای تی باش��یم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬زمانی که از زیرس��اخت نام می بریم تفکر غالب به س��مت اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬تلف��ن و جاده و‪ ...‬می رود؛ درحالی که زیرس��اخت های اصلی به مغز های‬ ‫نرم اف��زاری نیاز دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در تش��ریح‬ ‫مغزه��ای نرم افزاری اظهار کرد‪ :‬منظور از نرم افزار فقط ای تی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫منظور نرم افزاری اس��ت که بتواند همه چیز را در راس��تای یک بسته کامل‬ ‫ارائه کرده و چرخ های یک ماشین پیچیده چندکاره را راه بیندازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشور ما هنوز به این نقطه نرسیده و شرکت های خارجی برای‬ ‫بررسی و تحلیل به بازار ایران می ایند‪.‬‬ ‫مرادعلیزاده تصریح کرد‪ :‬ش��رکت های خارجی هن��وز نمی دانند که اگر با‬ ‫ش��رکت خاصی در موضوع معینی به توافق رس��یدند‪ ،‬ای��ا قوانین و وزارت‬ ‫اقتصاد و دارایی ان را تایید خواهد کرد یا نه‪ .‬زیرساخت های ما هنوز در یک‬ ‫راستا قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬دگردیس��ی در حوزه قوانین و زیرساخت ها‬ ‫مهم ترین اصلی است که دولت و مجلس شورای اسالمی باید در برنامه ششم‬ ‫توسعه به ان توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران در پایان گفت‪ :‬مذاکرات کلی‬ ‫با ش��رکت های بین المللی در حال انجام است و امیدواریم با ایجاد شرایط و‬ ‫س��ازوکارهای موردنیاز خیلی زود صنایع ما بتوانند از منابع مالی بین المللی‬ ‫و جذب ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬شیرینی صادرات غیرنفتی‬ ‫‪ 21‬صنایع دارویی نسخه پیچ حاذق می خواهد‬ ‫‪ 22‬بازار اجیل تکمیل است به فکر مشتری باشیم‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ایین نامه پذیرش هیات های تجاری به ایران اعالم شد‬ ‫ورود هیات های خارجی محدود نمی شود‬ ‫پس از تواف��ق اولیه ایران با گروه ‪ 5+1‬ش��اهد‬ ‫حض��ور تعداد زی��ادی از هیات ه��ای خارجی در‬ ‫ایران بودیم که بیشتر این هیات ها از سوی بخش‬ ‫خصوصی کش��ورها ب��ود اما پس از نهایی ش��دن‬ ‫تواف��ق روند حضور هیات ه��ای خارجی در ایران‬ ‫افزایش قابل توجه تری یافته ولی این بار هیات های‬ ‫تجاری با ریاست یکی از مقامات ارشد روانه ایران‬ ‫می ش��وند ت��ا مذاکرات سیاس��ی و اقتص��ادی را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون بی��ش از ‪۱۵۰‬هیات‬ ‫تجاری به کشور امده و حضور خارجی ها در ایران‬ ‫همچن��ان ادامه دارد تا از یک س��و مذاکراتی که‬ ‫پی��ش از این ب��ا ایران انجام ش��ده را وارد مرحله‬ ‫اجرایی کنند و از س��وی دیگر مذاکرات جدیدی‬ ‫نیز میان طرفین رخ دهد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه بازرسی و نظارت‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫فریدون مهدوی مهر‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫ابراهیم جمیلی‬ ‫‹ ‹مجوز حضور از دو ماه قبل‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت حض��ور هیات های تجاری‬ ‫در ای��ران س��ازمان توس��عه تج��ارت اطالعیه ای‬ ‫برای اعالم ش��رایط اعزام پیمان��کاران و پذیرش‬ ‫هیات ه��ای تجاری صادر کرد‪ .‬س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت با اعالم اطالعیه ای‪ ،‬از س��ازمان هایی که‬ ‫عالقه مند به فعالیت به عنوان پیمانکار هیات های‬ ‫تجاری‪ ،‬بازاریابی و سرمایه گذاری هستند‪ ،‬دعوت‬ ‫به همکاری کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن اطالعی��ه ام��ده اس��ت ؛ در حالی که‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران در حال برنامه ریزی‬ ‫برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری در س��ال‬ ‫اینده اس��ت‪ ،‬با توجه به تدوی��ن ایین نامه جدید‪،‬‬ ‫از پیمانکاران اع��زام و پذیرش هیات های تجاری‪،‬‬ ‫بازاریابی و س��رمایه گذاری دعوت کرد تا با رعایت‬ ‫مفاد دستورالعمل ها و ایین نامه های مربوط نسبت‬ ‫به اعالم همکاری اقدام کنند‪.‬‬ ‫در فرم مربوط ب��ه فرایند صدور مجوز پذیرش‬ ‫هیات ه��ای تج��اری‪ ،‬بازاریابی و س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫مجریان پذیرش هیات ها را ش��امل س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراس��ر کشور‪ ،‬اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ایران‪،‬‬ ‫شهرس��تان ها‪ ،‬ات��اق تع��اون مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و تشکل های‬ ‫صادراتی معتبر به تایید س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬اژانس ه��ای مس��افرتی معتبر ب��ه تایید‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات و پیمان��کاران پذیرش هیات های تجاری‬ ‫به تایید سازمان توس��عه تجارت ایران و مجریان‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی تخصص��ی داخلی و‬ ‫خارجی دانسته است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگر این اطالعی��ه نیز با بیان اینکه‬ ‫برای صدور مجوز‪ ،‬درخواس��ت کتبی باید حداکثر‬ ‫دو ماه قبل از پذیرش هیات تجاری ارس��ال شود‪،‬‬ ‫دیگر ش��رایط اعطای مجوز منوط به عضویت در‬ ‫بانک اطالعات پیمانکاران سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران و تکمیل فرم های مربوط اعالم شده است‪.‬‬ ‫در ادامه در تشریح ویژگی های اعضای هیات ها‬ ‫امده اس��ت که انه��ا باید مقام��ات و نمایندگان‬ ‫دس��تگاه های دولتی خارجی‪ ،‬روس��ای انجمن ها‪،‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‬ ‫تش��کل ها و اتاق های بازرگانی خارجی از کش��ور‬ ‫ب��ا هدف خری��د‪ ،‬س��رمایه گذاری و همکاری های‬ ‫مشترک‪ ،‬شرکای تجاری صادرکنندگان‪ ،‬تاجران و‬ ‫بازرگانان خارجی عالقه مند به همکاری با ایران در‬ ‫حوزه واردات‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬همکاری مشترک با‬ ‫بازارهای ثالث‪ ،‬نمایندگان موسس��ات تبلیغاتی و‬ ‫رسانه های مرتبط‪ ،‬محققان و کارشناسان خارجی‬ ‫از طرف شرکت ها‪ ،‬دانش��گاه ها یا مراکز پژوهشی‬ ‫دنیا ب��رای شناس��ایی توانمندی ه��ای تولیدی و‬ ‫صادراتی کشور باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران نیازمند فضای باز تجاری‬ ‫سازمان توسعه تجارت شرایط حضور هیات های‬ ‫تجاری در کش��ور را اعالم ک��رده‪ ،‬حال مهم ترین‬ ‫س��وال این اس��ت که ای��ا این ش��رایط قابلیت و‬ ‫ضرورتی برای اجرا دارد یا خیر؟‬ ‫مسعود دانش��مند‪ ،‬عضو پیش��ین هیات رییسه‬ ‫اتاق بازرگانی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫می کند‪ :‬دولت چین که کشورش مملو از سرمایه‬ ‫خارجی است اقدام به صدور چنین بخشنامه هایی‬ ‫نمی کن��د و ای��ن کش��ور فق��ط ب��رای پذی��رش‬ ‫سرمایه های جدید خارجی اقدام می کند‪.‬‬ ‫وی درباره ضرورت دریافت مجوز از دو ماه قبل‬ ‫از حض��ور هیات های خارج��ی در ایران می گوید‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د هیات های تج��اری برای مذاکره با‬ ‫مس��ئوالن دولتی عازم ایران ش��وند به طورقطع‬ ‫دریاف��ت این مجوز امری ضروری اس��ت زیرا قرار‬ ‫مالق��ات مس��ئوالن دولتی باید از قب��ل تنظیم و‬ ‫هماهنگ شود‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی ادامه می ده��د‪ :‬اگر هیات‬ ‫تجاری مهمان بخش خصوصی باشد به طور قطع‬ ‫نیازی به دریاف��ت مجوز ندارد زیرا حضور انها در‬ ‫ایران می تواند به منزله حضور یک گردشگر تلقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دانش��مند تصری��ح می کن��د‪ :‬ایج��اد ضرورت‬ ‫دریافت مج��وز برای حضور هیات های تجاری که‬ ‫مهمان بخش خصوصی هس��تند فق��ط منجر به‬ ‫ایج��اد یک جو س��نگین در همکاری های تجاری‬ ‫کشور می ش��ود‪ .‬ما باید پس از پشت سر گذاشتن‬ ‫تحریم ه��ا نش��ان دهیم ک��ه ایران ام��اده جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی است و ش��رایط را برای‬ ‫حضور سرمایه گذاران خارجی اماده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش بروکراس�ی در پذی�رش‬ ‫هیات ها‬ ‫ابراهیم جمیلی‪ ،‬ریی��س خانه اقتصاد ایران نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬اینکه برای‬ ‫حض��ور هیات های تجاری بخواهی��م برنامه ریزی‬ ‫کنیم بسیار خوب است اما ضرورتی برای دریافت‬ ‫مجوز به منظور حضور خارجی ها در ایران نیست‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬ایجاد ضرورت برای دریافت مجوز‬ ‫برای حضور هیات های تج��اری خارجی در ایران‬ ‫فقط منجر به افزایش بروکراس��ی می شود که این‬ ‫امر مغایر با قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر‬ ‫فضای کسب وکار است‪.‬‬ ‫رییس خانه اقتصاد ایران تصریح می کند ‪ :‬ما باید‬ ‫هیات های تجاری را برای حضور در ایران تشویق‬ ‫کنیم و ‪ 3‬برابر بیش از پذیرش هیات های تجاری‬ ‫نسبت به اعزام هیات های تجاری اقدام کنیم‪.‬‬ ‫عضو پیشین هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫تاکید بر هدفمندس��ازی اعزام هیات های تجاری‬ ‫ایران خاطرنش��ان می کند‪ :‬برای اینکه هیات های‬ ‫تجاری اعزام ش��ده از ایران بتوانند در س��فرهای‬ ‫خود به دس��تاوردهای مناسبی برسند الزم است‬ ‫تاج��ران قدیم��ی و صاحبنام ‪ ،‬اف��راد کم تجربه را‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫جمیلی ابراز می کند‪ :‬البته یکی دیگر از اقدامات‬ ‫این اس��ت که از س��وی سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬‬ ‫کارشناس��انی نیز هیات تجاری کشور را همراهی‬ ‫کنند تا تاجران و فعاالن اقتصادی کشور به لحاظ‬ ‫حقوقی و قانونی برای انعق��اد قراردادها با چالش‬ ‫مواجه نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای ورود هیات های‬ ‫تجاری‬ ‫ام��ا محمدرضا م��ودودی‪ ،‬معاون کل س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫ایین نامه سازمان متبوعش برای ضرورت دریافت‬ ‫مجوز حضور هیات های خارجی در ایران می گوید‪:‬‬ ‫ ای��ن ایین نامه فقط ب��ا هدف انج��ام برنامه ریزی‬ ‫دقیق برای حض��ور هیات های تج��اری در ایران‬ ‫و همچنی��ن بهره من��دی از ظرفی��ت کامل طرف‬ ‫مقاب��ل و معرفی ظرفیت های ای��ران برای جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬به ط��ور قط��ع ان دس��ته از‬ ‫هیات ه��ای خارجی که مهم��ان بخش خصوصی‬ ‫یا سایر دس��تگاه های دولتی هستند و از سازمان‬ ‫توس��عه تجارت انتظار برنامه ریزی ندارند‪ ،‬نیاز به‬ ‫اخ��ذ چنین مجوزی نیز ندارند اما اگر قرار باش��د‬ ‫سازمان توسعه تجارت امکان بازدید از شرکت ها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فرصت های نمایش��گاهی و مالقات با‬ ‫مس��ئوالن دولتی را برای هی��ات تجاری خارجی‬ ‫مهی��ا کند‪ ،‬الزم اس��ت که دو ماه قب��ل از ورود‪،‬‬ ‫مجوز الزم از س��ازمان توسعه تجارت اخذ شود تا‬ ‫ما بتوانیم برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت تصریح‬ ‫می کند‪ :‬ما بازارهای هدفی را برای کش��ور در نظر‬ ‫گرفته ای��م که باید تالش کنیم ت��ا روابط تجاری‬ ‫خ��ود را با انها توس��عه دهی��م بنابراین زمانی که‬ ‫قرا ر اس��ت امکانات حضور ی��ک هیات تجاری در‬ ‫کش��ور را مهیا کنیم باید مش��خص شود که این‬ ‫کشور جزو بازارهای هدف ما هست یا خیر؟‬ ‫م��ودودی تاکید می کن��د‪ :‬ایین نامه س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت به هی��چ عنوان درص��دد ایجاد‬ ‫محدودیت برای پذیرش هیات های تجاری نیست‬ ‫بلکه ای��ن ایین نامه ب��ا هدف برنامه ری��زی برای‬ ‫حضور هیات های تجاری خارجی صادر شده است‪.‬‬ ‫به طور قطع‬ ‫ان دسته از‬ ‫هیات های‬ ‫خارجی که مهمان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫یا سایر‬ ‫دستگاه های‬ ‫دولتی هستند‬ ‫ نیاز به اخذ‬ ‫مجوزی از‬ ‫سازمان توسعه‬ ‫تجارت ندارند‬ ‫امارهای غیرمستند چالش تنظیم بازار گوشت‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان از افزایش‬ ‫‪48‬درصدی صادرات دام خبر داد و چالش های عمده تنظیم بازار گوشت قرمز‬ ‫و دالیل افزایش قیمت در مدت اخیر را تشریح کرد‪.‬‬ ‫مصیب محمدیان ش��مالی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه میزان تولید‬ ‫گوش��ت قرمز در کش��ور بر اساس اخرین امار ارائه ش��ده توسط وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی ح��دود ‪ 720‬هزار ت��ن و نیاز کش��ور به این محص��ول نزدیک به‬ ‫‪ 820‬هزارتن براورد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس برای تعادل بازار‪ ،‬ساالنه‬ ‫نیازمند واردات حداقل ‪ 100‬هزار تن گوشت قرمز هستیم که پیش از این طبق‬ ‫اعالم وزارت جهاد کش��اورزی تولید گوش��ت قرمز ‪ 900‬هزار تن و مصرف این‬ ‫کاال ‪ 1100‬تن براورد می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از تولی��د ‪ 720‬هزار تنی گوش��ت قرمز در کش��ور بین ‪ 350‬تا‬ ‫‪ 400‬هزار تن از دام سبک (گوسفند و بز) و بقیه از دام سنگین (گاو و گوساله)‬ ‫استحصال می شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد‪ :‬به علت‬ ‫مستقر نبودن سیس��تم های جمع اوری اطالعات در گلوگاه های گذر دام زنده‬ ‫و گوش��ت قرمز به ویژه کشتارگاه های دام‪ ،‬امکان جمع اوری اطالعات دقیق و‬ ‫کارامد در این زمینه نیز فراهم نبوده و به همین دلیل ارقام ذکر شده به عنوان‬ ‫تولید‪ ،‬نیاز و‪ ...‬درباره گوش��ت قرمز غیرمس��تند و تقریبی است که این امر نیز‬ ‫به نوبه خود یکی از چالش های عمده تنظیم بازار گوشت به شمار می رود‪.‬‬ ‫محمدیان شمالی با تاکید بر اینکه یکی از مشکالتی که همواره تنظیم بازار‬ ‫گوشت قرمز (گوسفندی) را با معضالت متعدد روبه رو می کند‪ ،‬موضوع قاچاق‬ ‫گوسفند زنده به کشورهای همسایه است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این کار در برخی موارد‬ ‫بسیار وسیع و به میزان زیاد انجام می شود اما به دلیل نبود اطالعات کافی در‬ ‫ای��ن زمینه امکان براورد و تخمین تاثیر می��زان قاچاق دام زنده بر قیمت دام‬ ‫زنده و گوشت قرمز وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 48‬درصدی صادرات دام زنده‬ ‫این مقام مس��ئول در عین حال بیان کرد‪ :‬بر اس��اس امار گمرک‪ ،‬صادرات‬ ‫دام زنده در سال ‪ 1394‬با ‪ 48‬درصد افزایش نسبت به سال گذشته‪ ،‬از ‪30/8‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ 1393‬به ‪ 45/7‬هزار تن در س��ال ‪ 1394‬رس��یده اس��ت و‬ ‫طبق امارهای موجود بی��ش از ‪ 80‬درصد وزنی دام های زنده صادراتی قانونی‬ ‫را گوس��فند و بز تشکیل می دهد و افزایش صادرات برای دام سبک حدود ‪57‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررس��ی رون��د تغییرات قیمت ها نش��ان می دهد طی دو ماه‬ ‫گذش��ته یعنی از ابتدای دی تا پایان بهمن‪ ،‬بهای گوس��فند زنده با ‪ 7/6‬درصد‬ ‫افزایش از ‪115‬هزار و ‪ 700‬ریال به ‪ 124‬هزار و ‪ 500‬ریال به ازای هر کیلوگرم‬ ‫و بهای گوش��ت گوسفند نیز با ‪ 6/4‬درصد افزایش از ‪ 269‬هزار و ‪ 750‬ریال به‬ ‫‪ 287‬هزار و ‪ 100‬ریال به ازای هر کیلوگرم رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین طی این‬ ‫م��دت میزان افزایش بهای گاو زنده و گوش��ت گاو به ترتیب ‪ 0/5‬و ‪1/6‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫محمدیان ش��مالی گفت‪ :‬در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های تنظیم‬ ‫بازار گوش��ت قرمز‪ ،‬س��نتی بودن شبکه توزیع این کاالس��ت و به علت تعیین‬ ‫نشدن سقف نرخ دام زنده توسط وزارت جهاد کشاورزی مشکالت تنظیم بازار‬ ‫و برخورد با تخلفات در سطح خرده فروشی این کاال مضاعف می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این سازمان در راستای وظایف ذاتی خود گزارش های دقیقی‬ ‫در ای��ن زمین��ه در ماه های گذش��ته تهیه و به مراجع ذی ربط ارس��ال کرده و‬ ‫کماکان موضوع نظارت در س��طح خرده فروشی از طریق بازرس های اتاق های‬ ‫اصناف سراسر کشور را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده اس��ت برخورد منفعالنه با مسائل‬ ‫اقتصادی جز تداوم و تشدید عقب ماندگی اقتصادی به‬ ‫نتیجه ای نخواهد انجامید‪.‬‬ ‫در این صورت باید در اینده اقتصادی کشور‪ ،‬منتظر‬ ‫ب��ی تحرکی‪ ،‬فقدان پویای��ی در تولید و مهم تر از همه ‬ ‫گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫به عالوه تجربه تحوالت اقتصادی در ایران و س��ایر‬ ‫کش��ورهای جهان س��وم نش��ان می دهد که برخورد‬ ‫منفعالنه با مس��ائل اقتص��ادی می تواند اثار مخربی بر‬ ‫موقعیت سیاس��ی – اجتماعی کش��ور بر جای گذارد‪.‬‬ ‫و مانع��ی عمده ب��ر س��ر راه تقویت مبان��ی فرهنگی‬ ‫جامع��ه و مهم تر از همه توجه نکردن به رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده به ش��ماراید‪ .‬بنابراین باید بیش از پیش‬ ‫به مسئله سازماندهی و مدیریت اقتصادی توجه کرد‪.‬‬ ‫در س��ازماندهی اقتصادی مطلوب باید توجه داشت‬ ‫ک��ه مهم ترین معض��ل اقتصادی جامعه در س��ال های‬ ‫اینده در مسئله تورم و گرانی قیمت ها تجلی می یابد و‬ ‫بر مس��ئوالن امر واجب است که با اتخاذ تدابیر خاص‪،‬‬ ‫برنامه هایی را به منظور حل این معضل به مرحله اجرا‬ ‫دراورند‪.‬‬ ‫اجرای سیاس��ت های اعالمی دول��ت درباره کنترل‬ ‫قیم��ت در چن��د س��ال اخیر توس��ط س��ازمان های‬ ‫ذی ربط؛ بسیاری از صاحبنظران‪ ،‬اقتصاددانان و حتی‬ ‫چهره های سیاس��ی را با این پرس��ش ها مواجه کرده‬ ‫اس��ت که ایا سیاس��ت های کنترل قیم��ت به تنهایی‬ ‫برای مقابله با س��یر صع��ودی قیمت ها از کارایی الزم‬ ‫برخوردار اس��ت؟ ایا این سیاست ها به تنهایی و بدون‬ ‫هماهنگی با سیاس��ت های کالن اقتص��ادی می تواند‬ ‫برای تحقق اهداف پیش بینی ش��ده موثر واقع ش��ود؟‬ ‫ایا تجارب دهه های گذشته درباره اتخاذ سیاست های‬ ‫قیمت گ��ذاری و کنترل قیم��ت و موفق نبودن انها در‬ ‫مهار ت��ورم کافی نبوده اس��ت؟ ایا اتخاذ ش��یوه های‬ ‫نوی��ن ب��رای بازرس��ی و نظ��ارت بر قیم��ت ضرورت‬ ‫ندارد؟ س��واالت ذکر ش��ده و س��واالتی دیگر موجب‬ ‫نگرش ه��ای مختلفی درباره ضرورت وجود داش��تن یا‬ ‫وجود نداش��تن دس��تگاه های نظارتی و تعزیری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین در نوشتار حاضر سعی شده نگاهی منصفانه‬ ‫بر ضرورت وجود دس��تگاه های نظارتی در امر اقتصاد‬ ‫از بدو ش��کل گیری بیندازم با این امید که به برخی از‬ ‫ابهامات موجود‪ ،‬پاسخی منطقی و شایسته داده شود‪.‬‬ ‫بررس��ی نظرات صاحبنظران اقتصادی در ارتباط با‬ ‫ضرروت وجود دس��تگاه های تعزیری و بازرسی حاکی‬ ‫از دیدگاه های متفاوتی اس��ت که می توان انها را به دو‬ ‫دسته کلی تقس��یم کرد؛ نخست دیدگاه هایی که نظر‬ ‫مساعدی درباره اس��تقرار نهادهای نظارتی و تعزیری‬ ‫ندارن��د و دوم دیدگاه های��ی که بر اس��تقرار نهادهای‬ ‫نظارتی و تعزیراتی تاکید دارند‪.‬‬ ‫درباره نکته نخس��ت اینکه گروهی که بر سالم سازی‬ ‫جریان اقتصادی کشور و نظم بخشیدن به فعالیت های‬ ‫اقتصادی تاکی��د دارند؛ معتقدند ک��ه وجود نهادهای‬ ‫تعزی��ری و نظارت��ی به منظ��ور قانونمند ک��ردن امور‬ ‫اقتصادی اس��ت و تاسیس نهادهای ذکر شده به خاطر‬ ‫وجود بی نظمی در اقتصاد کش��ور است و چنانچه نظم‬ ‫مورد نیاز در بازار و اقتصاد جامعه پایدار ش��ود‪ ،‬شاید‬ ‫نی��از چندانی ب��ه وجود دس��تگاه های عریض و طویل‬ ‫تعزیراتی و نظارتی نباشد‪.‬‬ ‫ای��ن گروه بر ای��ن باورند که سیاس��ت های کنترلی‬ ‫و قیمت گذاری کاالهای اساس��ی ب��ا وجود انکه هدف‬ ‫کاه��ش قیمت ه��ا را دنب��ال کرده ان��د ولی ب��ه دلیل‬ ‫زیاندهی شرکت ها و موسسات دولتی و افزایش بودجه‬ ‫س��بب افزایش قیمت ها ش��ده‪ ،‬از این رو پیروی از این‬ ‫سیاس��ت ها مطل��وب نبوده و هزینه ه��ای گزافی را به‬ ‫لحاظ طراحی و اجرا ب��ه بودجه دولت تحمیل خوهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر گروه��ی از طرف��داران این دیدگاه‬ ‫معتقدند که در ش��رایط اقتصاد ب��ازار ازاد باید کنترل‬ ‫و نظ��ارت دولت در اقتصاد به حداقل ممکن رس��یده‬ ‫و عوام��ل بازار یعنی فروش��ندگان و خری��داران بر ان‬ ‫نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫به طور کلی دیدگاه های ذکر شده وجود دستگاه های‬ ‫دولت��ی را مانع رش��د و توس��عه اقتص��ادی می دانند‪.‬‬ ‫در ش��ماره بعدی به مورد دوم یعنی دیدگاه هایی که‬ ‫بر استقرار دستگاه های تعزیری و نظارتی تاکید دارند‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫طلب چغندرکاران از دولت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارچ ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر با بیان اینکه چغندرکاران هنوز‬ ‫‪ 500‬میلیارد تومان از طلب شان را از کارخانه ها نگرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانه ها هم‬ ‫بابت مابه تفاوت قیمت شکر ‪ 250‬میلیارد تومان از دولت طلبکارند‪.‬بهمن دانایی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به تولی��د ‪ 4‬میلیون و ‪ 700‬هزار تنی چغندر قند در س��ال ‪93‬‬ ‫امسال ‪18/7‬درصد تولید این محصول رشد داشت‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شیرینی صادرات غیرنفتی‬ ‫واردات گوشت منطق ندارد‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی‬ ‫دامداران ایران گفت‪ :‬واردات گوشت‬ ‫از روس��یه و اس��ترالیا به هیچ عنوان‬ ‫منطقی نیس��ت و نمی توان روی ان‬ ‫حساب کرد‪ .‬به گزارش ایانا‪ ،‬علیرضا‬ ‫عزیزالهی با اش��اره به اینکه کش��ور‬ ‫هر س��ال برای تامین نیاز داخلی به‬ ‫مقداری واردات گوش��ت نیاز دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬امکان واردات این‬ ‫محصول از روس��یه وجود ن��دارد‪ ،‬زیرا گوش��ت قرمز در این‬ ‫کش��ور بسیار گران بوده و از نظر اقتصادی نمی توان توجیهی‬ ‫برای ان پیدا کرد‪ .‬عزیزالهی درباره گوش��ت های تولید ش��ده‬ ‫در اس��ترالیا توضیح داد‪ :‬به دلیل اینکه اغلب دام های موجود‬ ‫در این کش��ور از نوع پش��می و کرکی هستند‪ ،‬کیفیت بسیار‬ ‫پایینی دارند و برای ذائقه مردم ایران مناس��ب نیس��تند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬واردات گوش��ت قرمز از کش��ورهایی که توجیه‬ ‫نداشته‪ ،‬بارها اتفاق افتاده و مردم نیز از ان استقبال نکرده اند‪،‬‬ ‫اما معلوم نیس��ت چرا باز هم این اتفاق در حال ش��کل گیری‬ ‫است‪ .‬در حالی که هند و برزیل سال هاست این محصول را به‬ ‫ایران صادر کرده و مصرف کنندگان داخلی هم کماکان از ان‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬عزیزالهی گفت‪ :‬در صورت حمایت دولت‬ ‫از صنعت دامپروری کش��ور‪ ،‬امکان خودکفایی در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما متاس��فانه از ظرفیت بالقوه دامپروری به ویژه‬ ‫واحدهای پرواربندی در کشور به درستی استفاده نمی شود و‬ ‫با این ش��رایط‪ ،‬چاره ای جز واردات نداریم‪ .‬عزیزالهی موضوع‬ ‫انباش��تگی در واحده��ای دامداری را تکذی��ب و عنوان کرد‪:‬‬ ‫در صورت واقعیت داش��تن انباش��تگی‪ ،‬دیگر واردات گوشت‬ ‫معنایی نداشت‪ .‬اگر تعدادی نیز دام های شان روی دست شان‬ ‫مانده‪ ،‬به خاطر راضی نبودن به قیمتی اس��ت که کش��تارگاه‬ ‫تعیین می کند‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬اکنون کمبودی از نظر گوشت‬ ‫قرمز در بازار وجود ندارد و قیمت فروش دام زنده ثابت مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین خبر کاهش نرخ دام زن��ده در برخی مناطق‬ ‫کشور‪ ،‬بیشتر به یک جوسازی شبیه است تا یک خبر صحیح‪.‬‬ ‫تراز تجاری مثبت‬ ‫در سراشیبی واردات‬ ‫براساس امار در ‪۱۱‬ماه امسال عالوه بر کاهش ‪۲۳‬درصدی‬ ‫واردات‪ 14/3 ،‬درصد رش��د در صادرات کاال به ثبت رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امار سازمان توسعه تجارت ایران در‬ ‫حالی حجم تجارت خارجی در ‪ ۱۱‬ماه امسال را ‪ ۷۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۵‬میلیون دالر اعالم می کند که این رقم نسبت به حجم‬ ‫مبادالت در س��ال گذش��ته نزدیک ‪5/54‬میلیارد دالر کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی کاهش حجم مبادالت مطرح می ش��ود که‬ ‫سازمان توسعه تجارت از کاهش ‪ ۲۳‬درصدی واردات نسبت‬ ‫به زمان مشابه سال گذشته خبر داده است؛ به این معنی که‬ ‫حجم واردات از ‪48/35‬میلیارد دالر به حدود ‪37/23‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده اس��ت‪ .‬با این اوصاف وقتی براورد این کاهش ها‬ ‫را می ت��وان مثبت ارزیاب��ی کرد که دریافت بر اس��اس امار‬ ‫میزان صادرات ‪ 33/02‬میلیا رد دالری س��ال گذش��ته اکنون‬ ‫ب��ه میزان ‪14/3‬درصد افزایش یافت��ه و به رقم ‪38/6‬میلیارد‬ ‫دالر رس��یده اس��ت‪.‬در نهایت می توان به این موضوع اشاره‬ ‫کرد که تراز تجاری کش��ور در ‪ ۱۱‬ماه امسال نسبت به سال‬ ‫گذشته تا ‪ 13/97‬میلیارد دالر افزایش داشته و به رقم مثبت‬ ‫‪1/36‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫توزیع گوشت قرمز و مرغ‬ ‫با نرخ مصوب‬ ‫مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام گف��ت‪ :‬مرغ منجمد با قیمت هر‬ ‫کیلوگرم‪ ۵۵۰۰‬تومان و گوشت قرمز‬ ‫منجم��د با قیمت ه��ر کیلوگرم ‪18‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای و میدان ها توزیع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪،‬‬ ‫علیرضا ولی با اشاره به اینکه برای تامین نیاز بازار شب عید‬ ‫با تمام فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬میدان ه��ای میوه و تره بار‪،‬‬ ‫ فروشگاه های تعاون روس��تایی و فروشگاه های بهاره قرارداد‬ ‫داریم و مرغ و گوش��ت منجمد توزی��ع می کنیم افزود‪ :‬برای‬ ‫گوش��ت قرمز منجمد هیچ گونه افزای��ش قیمت نداریم و هر‬ ‫زمان از س��ال که کمبود و افزایش قیمت در بازار مش��اهده‬ ‫ش��ود گوش��ت قرمز به طور مس��تمر توزیع و عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬گران ش��دن گوش��ت قرمز به علت تقاضای‬ ‫باالی بازار است و گوشت قرمز تازه و منجمد به اندازه کافی‬ ‫وج��ود دارد و هیچ گونه کمب��ودی در این زمینه نداریم و به‬ ‫هر میزان که نیاز باش��د توزیع می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫پشتیبانی امور دام افزود‪ :‬گوشت قرمز تازه را بخش خصوصی‬ ‫توزیع می کند‪ ،‬هیچ گونه صادراتی برای گوش��ت قرمز نداریم‬ ‫و کمب��ودی نیز در بخش تولید نیس��ت و در روزهای پایانی‬ ‫س��ال قیمت گوشت مرغ منجمد تا ‪ ۵۱۰۰‬تومان نیز کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ولی گفت‪ :‬در زمینه گوشت مرغ ساالنه ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن مازاد تولید داریم که بخشی از این میزان صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬هم اکنون گوش��ت گرم مرغ با قیمت هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬تومان عرضه می ش��ود اما اگ��ر قیمت هر کیلوگرم به‬ ‫‪ ۷‬هزار تومان افزایش یابد مرغ گرم نیز عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫در زمان تحریم ها‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫برای تامین‬ ‫مواد اولیه دچار‬ ‫مشکل بودند‬ ‫که به باالرفتن‬ ‫هزینه تمام شده‬ ‫انجامید‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫تولید کننده‬ ‫داخلی در مقایسه‬ ‫با رقبای خارجی‬ ‫مواد اولیه را با‬ ‫قیمتبیشتری‬ ‫تهیه می کند که‬ ‫این امر قدرت‬ ‫رقابت را کاهش‬ ‫می دهد‬ ‫ توس��عه صادرات غیرنفتی از ضروریات اقتصاد‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬یکی از نقاط قوت کشور در صنایع‬ ‫غذایی تولید انواع ش��یرینی‪ ،‬شکالت و بیسکویت‬ ‫اس��ت‪ .‬ارتق��ای تولی��د و صادرات ای��ن محصول‬ ‫می تواند با برداش��ته ش��دن تحریم ها و گش��وده‬ ‫ش��دن درهای اقتصادی دنیا س��هم مناس��بی از‬ ‫ارزاوری برای کش��ور را بر عهده گرفته و به رشد‬ ‫اقتصادی و اشتغالزایی در کشور منجر شود‪.‬‬ ‫جمشید مغازه ای‪ ،‬رییس انجمن صنفی صنایع‬ ‫بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت ایران در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه در ‪ ۱۰‬م��اه ابتدایی‬ ‫س��ال جاری حدود یک میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫انواع بیسکویت‪ ،‬ش��یرینی و شکالت تولید شده‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬حدود ‪ ۱۷۰‬هزار تن از این مقدار صادر‬ ‫شده و بقیه به مصرف داخلی رسیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه واردات رس��می این نوع‬ ‫محصوالت به کش��ور ناچیز است‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫بیش��تر کاالهای��ی از این نوع که در ب��ازار وجود‬ ‫دارد ب��ه صورت قاچاق به کش��ور وارد می ش��ود‪،‬‬ ‫تعرف��ه واردات باال و از ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد متغیر‬ ‫اس��ت و کاالی وارد ش��ده از کانال رسمی از نظر‬ ‫قیمت مقرون به صرفه نیست و توان رقابت ندارد‪.‬‬ ‫مغازه ای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس و کش��ورهای عضو «س��ی ای اس» را‬ ‫مقاصد اصلی صادرات ش��یرینی و شکالت ایران‬ ‫دانسته و در ادامه خاطرنش��ان می کند‪ :‬به دلیل‬ ‫اینک��ه ای��ن بازاره��ا از ثبات سیاس��ی و امنیتی‬ ‫برخ��وردار نب��وده و تحت تاثیر مس��ائل مختلف‬ ‫سیاسی و اقتصادی هس��تند‪ ،‬ریسک فعالیت در‬ ‫انها نیز باال اس��ت‪ ،‬در نتیجه س��عی داریم برای‬ ‫یافت��ن بازارهای با ثبات تر‪ ،‬کش��ورهای اروپایی را‬ ‫هدف قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در دو س��ال اخی��ر در‬ ‫کش��ورهای اروپای شرقی سابق‪ ،‬مقاصد خوبی را‬ ‫برای صادرات یافته ای��م‪ ،‬می افزاید‪ :‬امیدواریم در‬ ‫س��ال های اینده سهم باالیی از بازا ر این کشورها‬ ‫را در دست بگیریم‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنف��ی صنایع بیس��کویت‪،‬‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫همچن��ان به امریکا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ژاپن نیز صادرات‬ ‫ای��ن محصوالت انجام می ش��ود‪ ،‬اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫اگرچه حجم کاالی صادر ش��ده به این کش��ورها‬ ‫اندک است اما امیدواریم در اینده بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه اث��رات منف��ی تحریم ها بر ص��ادرات‬ ‫اش��اره و بیان می کند‪ :‬در زم��ان اعمال تحریم ها‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��رای تهیه و تامین م��واد اولیه‬ ‫دچار مشکل بودند و برای تهیه انواع باکیفیت ان‬ ‫باید به ناچار مبالغ هنگفتی را عالوه بر هزینه های‬ ‫حاش��یه ای پرداخ��ت می کردند‪ ،‬این مس��ائل به‬ ‫باالرفتن هزینه تمام شده و از دست رفتن امتیاز‬ ‫رقابت پذیری انجامید‪.‬‬ ‫مغازه ای در همین باره ادامه می دهد‪ :‬برای تهیه‬ ‫م��واد اولیه ارزان تر کارخانه ها باید از کش��ورهای‬ ‫اسیای ش��رقی مواد اولیه وارد می کردند که این‬ ‫ام��ر نیز به اف��ت کیفیت محص��ول نهایی منجر‬ ‫می ش��د‪ .‬وی پیش بین��ی می کن��د اگ��ر روند رو‬ ‫به رش��د برق��راری ارتباطات بانکی‪ ،‬س��وئیفت و‬ ‫گشایش ال سی در س��ال ‪ ۹۵‬ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫ب��ر کیفیت کاالهای تولیدی و قیمت تمام ش��ده‬ ‫اثرگذار بوده و به ارتقای صادرات خواهد انجامید‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنف��ی صنایع بیس��کویت‪،‬‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت ایران ش��کر‪ ،‬ارد‪ ،‬روغن و‬ ‫شیرخش��ک را مواد اولی��ه اصل��ی موردنیاز این‬ ‫صنف برشمرده و بیان می کند‪ :‬قسمت عمده این‬ ‫مواد از داخل تامین می ش��ود مگر اینکه بحرانی‬ ‫در داخ��ل باش��د که مجب��ور به واردات ش��ویم‪.‬‬ ‫مواد اولی��ه جانبی مانند انواع مش��تقات کاکائو‪،‬‬ ‫انواع اسانس ها‪ ،‬امولس��یفایرها‪ ،‬بهبوددهنده ها و‬ ‫رنگ های مجاز خوراکی به کش��ور وارد می ش��ود‬ ‫که در این بخش در زمان تحریم ها دچار مش��کل‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫مغ��از ه ای ادامه می ده��د ‪ :‬ما بیش��تر به دنبال‬ ‫این هس��تیم که کش��ورهای خارج��ی به منظور‬ ‫سرمایه گذاری وارد کشور شوند تا اینکه بخواهیم‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت تولیدی انها را وارد کنیم‪،‬‬ ‫چرا که ای��ن امر تولیدات داخلی م��ا را نیز دچار‬ ‫مش��کل خواهد کرد‪ ،‬درحال حاضر نیز بس��یاری‬ ‫از واحدهای تولیدی به دلی��ل هزینه های باال به‬ ‫حال��ت تعطیل ی��ا نیمه تعطی��ل در امده اند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اظهار می کند‪ :‬ظرفیت رس��می و اسمی‬ ‫کش��ور در این بخش حدود ‪ ۵۰۰‬تن تفاوت دارد‪.‬‬ ‫به این معن��ی که به این میزان س��االنه ظرفیت‬ ‫خالی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنف��ی اظه��ار می کند‪ :‬اگ��ر‬ ‫س��رمایه گذاران قابل اعتم��ادی در ای��ن بخش ها‬ ‫س��رمایه گذاری کنن��د مثم�� ر خواه��د ب��ود‪ .‬با‬ ‫هیات های خارجی گفت وگوهایی داش��ته ایم که‬ ‫به مرحله اجرا رسیدن انها به طبع زمان بر است‪.‬‬ ‫مغازه ای معتقد است؛ وقتی محصوالت ما حتی‬ ‫ب��ه بازار امریکا که زیر نظر س��ازمان غذا و داروی‬ ‫ثبت سفارش ‪ 2‬میلیون تن گندم وارداتی‬ ‫قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور بازرگانی نرخ‬ ‫متوس��ط گن��دم خوراکی وارداتی را با احتس��اب س��ود‬ ‫‪۱۵‬درصد نزدیک ‪8‬هزار تا ‪8‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به تولیدکنندگان و کشاورزان اطمینان می دهیم در‬ ‫پسابرجام واردات بی رویه محصوالت کشاورزی نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر مهرفرد افزود‪ :‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان تعیین کننده‬ ‫قیمت گندم وارداتی اس��ت و نرخ این محصول بر اساس‬ ‫نوع گندم متفاوت اس��ت‪ .‬وی ی��اداوری کرد‪ :‬گندم جزو‬ ‫کاالهای اساس��ی کشور به شمار می رود و مشمول تنظیم‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬این مقام مسئول افزود‪ :‬به دلیل اهمیت این‬ ‫محص��ول‪ ،‬باید برای ان تعیین قیمت و نزدیک ‪۱۶‬درصد‬ ‫برای وارد کننده ان س��ود در نظر گرفته شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون ب��رای واردات ‪2‬میلیون تن گندم ثبت س��فارش‬ ‫ش��ده که انتظار می رود سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان بر قیمت گندم واردات��ی نظارت کند‪.‬‬ ‫مهرف��رد درباره احتم��ال واگذاری ثبت س��فارش برخی‬ ‫واردکنن��دگان به غی��ر اظهار ک��رد‪ :‬در ه��ر کاالیی که‬ ‫محدودیت باشد احتمال چنین مسائل و مشکالتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین انتظار می رود دس��تگاه های نظارتی در این‬ ‫زمینه وارد عمل ش��وند‪ .‬وی همچنی��ن اعالم کرد‪ :‬ثبت‬ ‫سفارش برنج تا پایان تیر سال اینده و اغاز فصل برداشت‬ ‫ادامه دارد‪ .‬قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال‬ ‫واردات بی رویه محصوالت کش��اورزی خارجی در دوران‬ ‫پس��ابرجام تصریح کرد‪ :‬اگر تعرفه های واردات محصوالت‬ ‫کشاورزی صفر و واردات کاالهای کشاورزی نیز ازاد شود‪،‬‬ ‫ش��اید این اتف��اق بیفتد اما دولت یازده��م و تیم کنونی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی اج��ازه واردات همه کاالها را به‬ ‫کش��ور نمی دهد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬ایین نامه قانون انتزاع‪ ،‬از‬ ‫س��وی وزیران جهاد کش��اورزی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امضا ش��ده تا برخی شرکت ها‬ ‫و سازمان های وابسته به این وزارتخانه ها منتقل شوند‪.‬‬ ‫این کش��ور فعالیت می کند صادر می ش��ود پس‬ ‫استانداردهای الزم را کسب کرده ایم‪ .‬به طور قطع‬ ‫اگر کیفی��ت محصوالت ایرانی ب��اال نبود به بازار‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته که رقبای بزرگی در انجا‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬راهی نداشتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬در ده��ه گذش��ته‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬بس��ته بندی و مان��دگاری محص��والت‬ ‫تولی��دی ای��ران متحول ش��ده‪ ،‬ضم��ن اینکه با‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا و تهی��ه م��واد اولیه‬ ‫مرغوب ت��ر محص��ول نهایی بهتری ب��ه بازارهای‬ ‫صادراتی روانه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت هم رده‪ ،‬چالش های بزرگ‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬مدیرعام��ل کان��ون‬ ‫انجمن ه��ای صنفی صنای��ع غذایی ای��ران بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬از ح��دود ‪ 10‬س��ال پی��ش تاکن��ون‬ ‫ش��رکت های تولید کننده ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت و‬ ‫بیس��کویت از کارخانه های کوچک و متوس��ط به‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ تبدیل ش��ده اند که زنجیره‬ ‫تولید انها از شیر به عنوان ماده اولیه تا محصول‬ ‫نهایی کامل است و کیفیت محصوالت انها در حد‬ ‫استانداردهای بین المللی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اینده روشنی در انتظار‬ ‫این صنعت است‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬صادرات‬ ‫در این حوزه می تواند ساالنه تا حدود ‪4/1‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫مرتضوی معتقد است؛ تولید کننده داخلی این‬ ‫صنف در مقایسه با رقبای خارجی مواد اولیه را با‬ ‫قیمت بیش��تری تهیه می کند و بهره باالی بانکی‬ ‫می پ��ردازد که این عوامل قدرت رقابت را کاهش‬ ‫داده و سخت تر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه توانای��ی و ق��درت‬ ‫تولید کنندگان ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت و بیسکویت‬ ‫داخل��ی به حدی اس��ت ک��ه در ش��رایط جدید‬ ‫ش��رکت های خارج��ی در صددند با انه��ا تولید و‬ ‫مالکیت مشترک شکل دهند‪ ،‬می افزاید‪ :‬بیشترین‬ ‫ص��ادرات ای��ران به عراق‪ ،‬روس��یه‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫اسیای میانه و کشورهای افریقایی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کانون انجمن ه��ای صنفی صنایع‬ ‫غذایی ایران همچنین به ب��ازار حدود ‪ ۷‬میلیون‬ ‫نف��ری ایرانی��ان خارج از کش��ور اش��اره و اظهار‬ ‫می کند‪ :‬محصوالت ایرانی در فروشگاه های ایرانی‬ ‫کشورهای خارجی خود نمایی می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اگر مش��کالت این صنعت‬ ‫مانن��د تامین مواد اولیه و منابع مالی حل ش��ود‬ ‫و چالش ه��ای انها در س��طح رقبای خارجی انها‬ ‫باش��د‪ ،‬ظرفیت جهانی ش��دن را داریم‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫شرکت های داخلی از نظر فناوری و ماشین االت‪،‬‬ ‫بازاریابی و نشان(برند)س��ازی نیز در سطح قابل‬ ‫قبولی قرار دار د‪.‬‬ ‫واردات رسمی ش��یرینی‪ ،‬شکالت و بیسکویت‬ ‫از میان محصوالت دارای نش��ان(برند) معتبر در‬ ‫س��طح اول جهانی انجام می ش��ود اما متاس��فانه‬ ‫حجم قاچاق این محصوالت نیز در بازار ما بسیار‬ ‫قابل توجه است؛ مرتضوی این را گفته و در ادامه‬ ‫اب��راز می کند‪ :‬رقبای ایران در کش��ورهای هدف‬ ‫ترکیه ‪ ،‬بلژیک‪ ،‬فرانسه و هلند هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هیات ه��ای خارجی که‬ ‫ب��ه ایران می ایند بازار ایران را بررس��ی می کنند‬ ‫و در ماه های اینده ش��اهد حضور شرکت هایی با‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک در ایران خواهیم بود‪،‬‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬بازار روس��یه یک��ی از بزرگترین ‬ ‫بازار ها برای ش��یرینی و ش��کالت ایران اس��ت و‬ ‫دولت تمام تالش خود را می کند تا با برداش��تن‬ ‫موانع تعرف��ه ای‪ ،‬گمرکی‪ ،‬قرنطین��ه ای کاالهای‬ ‫ایرانی به این کشور صادر شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنایع غذای��ی تصریح می کند‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ 8‬ماه اس��ت که در ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫در حال کار روی صادرات به روس��یه هس��تند و‬ ‫امیدواریم از اردیبهش��ت ش��اهد رشد چشمگیر‬ ‫صادرات مواد غذایی به این کشور باشیم‪.‬‬ ‫هشدار دبیر انجمن برنج به کشاورزان‬ ‫دبیر انجمن برنج کش��ور درباره ریس��ک نشاء برنج ‪۱۲‬‬ ‫روز زودت��ر از موعد مقرر در برخی اس��تان های ش��مالی‬ ‫گفت‪ :‬زمان مناس��ب برای نش��اءگیری برنج اواخر اسفند‬ ‫ن اس��ت‪ ،‬اما همیشه کشاورزان از سرمای‬ ‫و اوایل فروردی ‬ ‫این دو زمان متوجه ضرر و زیان می شوند‪ .‬به گزارش ایانا‪،‬‬ ‫جمیل علیزاده شایق افزود‪ :‬از ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬کشاورزان‬ ‫در بسیاری از مناطق با سرمای دیررس زمستان و سرمای‬ ‫فصل بهار روبه رو ش��ده و مجبور می ش��وند خزانه گیری‬ ‫ن که وضعیت‬ ‫دوب��اره ای را در هفته دوم و س��وم فروردی ‬ ‫هوا به نس��بت ثابت اس��ت‪ ،‬انجام دهند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��الیکارانی که نشاءهای ش��ان زیرپوشش نایلونی‬ ‫اس��ت‪ ،‬کمت��ر متوجه ضرر و زی��ان می ش��وند‪ ،‬اما دیگر‬ ‫اقشار بهره بردار ممکن اس��ت در سرماهای ناگهانی‪ ،‬کل‬ ‫خزانه ش��ان از بین برود‪ .‬علیزاده ش��ایق ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫گران ش��دن پالس��تیک در س��ال های اخیر‪ ،‬کشاورزان‬ ‫خزانه گی��ری را در فضای ب��از انجام می دهن��د که البته‬ ‫ریسک خطر بس��یار باالست‪ .‬علیزاده ش��ایق یاداور شد‪:‬‬ ‫متاس��فانه کش��اورزان م��ا عادت ب��ه بررس��ی وضعیت‬ ‫اب وهوایی با پیش بینی های هواشناس��ی ندارند و به این‬ ‫ترتیب هرسال ضرر و زیان متوجه شالیکاران خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از سال های گذشته مرسوم بوده است که‬ ‫خزانه گیری از ‪ ۲۵‬اس��فند به بعد انجام شود‪ ،‬اما اگر ‪۱۲‬‬ ‫روز جلوتر باش��د‪ ،‬الزم اس��ت که به طور حتم زیر پوشش‬ ‫پالس��تیکی اقدام ب��ه خزانه گیری کنن��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬بزرگترین مش��کل برنج کشور این است که قیمت‬ ‫تمام ش��ده بس��یار باالیی دارد و مطابق انچه که سازمان‬ ‫فائ��و پیش بینی کرده‪ ،‬ایران نی��ز باید کاری انجام دهد تا‬ ‫هزینه تمام شده اش پایین بیاید‪ .‬علیزاده شایق خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی طرح هایی را تدوین کرده که‬ ‫می توانست اجرایی شود و قیمت تمام شده محصول برنج‬ ‫را ب��ه مقدار قابل توجهی کاه��ش دهد‪ ،‬اما همچنان این‬ ‫طرح ها مسکوت باقی مانده است‪.‬‬ ‫نقش مهم رسانه ها برای خصوصی ها‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت‪ :‬هرچند اتاق بازرگانی‬ ‫تنها نقش مشورتی برای دولت دارد اما رسانه ها به عنوان مهم ترین ابزار در دست‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬می توانند در تحقق خواس��ته ها و مطالبات این بخش از اقتصاد‬ ‫موثر عمل کنند‪ .‬ضمن اینکه طرح مطالبات و موضوعات مدنظر بخش خصوصی‬ ‫در رسانه های مختلف‪ ،‬می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫با نایب رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫دارو و صنع�ت ان یک�ی از اساس�ی ترین بخش ه�ای‬ ‫اقتصاد به ش�مار می رود که به طور مس�تقیم با سلامت‬ ‫مردم در ارتباط اس�ت؛ صنعتی که هرچند در س�ال های‬ ‫تحری�م و محدودیت تا حد بس�یاری توانس�ت روی پای‬ ‫خود بایس�تد اما از دان�ش و فناوری روز ه�م عقب ماند‬ ‫و کمی از سرعت توس�عه اش کاسته شد‪ .‬حاال در شرایط‬ ‫پس�اتحریم‪ ،‬برجام و زمزمه ه�ای ورود س�رمایه گذاران‬ ‫خارج�ی‪ ،‬یکی از گزینه ه�ای جذب س�رمای ه خارجی به‬ ‫ش�مار می رود و البته به اعتقاد برخی هنوز امادگی الزم‬ ‫را ندارد و راهکارهای بس�یار باید اندیشیده شود تا همه‬ ‫چی�ز مهیا باش�د‪ .‬در همین زمینه با ناص�ر ریاحی‪ ،‬نایب‬ ‫رییس کمیس�یون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫ریی�س اتحادیه واردکنندگان دارو گفت وگویی داش�تیم‬ ‫که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €چن�دی پیش اقای محمود نجفی عرب‬ ‫ریی�س کمیس�یون اقتصاد سلامت اتاق‬ ‫بازرگان�ی تهران اعالم کردن�د که صنعت‬ ‫داروی کش�ور ام�اده پذی�رش س�رمایه‬ ‫خارجی نیس�ت‪ ،‬ش�ما این ادع�ا را قبول‬ ‫دارید؟‬ ‫بله‪ .‬من هم با دکتر نجفی عرب موافق هستم‪.‬‬ ‫درحال حاضر نه صنعت داروی کش��ور امادگی‬ ‫پذیرش س��رمایه گذاری خارج��ی را دارد و نه‬ ‫خارجی ها تمایل باالیی برای مشارکت با ما در‬ ‫این صنعت را دارند‪.‬‬ ‫€ €دلیل این امر چیست؟‬ ‫مشکل اصلی‪ ،‬سیستم قیمت گذاری و نظارت‬ ‫بر فروش داروس��ت‪ ،‬یعنی ه��م قیمت گذاری‬ ‫می کنیم و هم ثب��ات قوانین نداریم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور‬ ‫در ای��ن صنعت ن��دارد‪ .‬بارها هم جلس��اتی با‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداش��ت برگزار ش��د و این‬ ‫مس��ائل و مش��کالت را مطرح کردیم‪ ،‬انها هم‬ ‫برای��ن باورند که ت��ا قوانین تثبیت و ش��رایط‬ ‫الزم فراهم نشود‪ ،‬شرکت های خارجی به ایران‬ ‫نمی ایند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ب��ازار دارویی ایران بس��یار‬ ‫کوچک نگه داش��ته شده و اجازه توسعه به ان‬ ‫داده نش��ده‪ ،‬به دلیل اینکه دول��ت به ویژه بعد‬ ‫از طرح تحول س�لامت که موظف به پرداخت‬ ‫هزینه ها شد‪ ،‬مجبور است بازار دارو را کوچک‬ ‫نگ��ه دارد ت��ا بودج��ه کافی برای پوش��ش ان‬ ‫نیز داش��ته باش��د‪ .‬به عبارت دیگر چش��م انداز‬ ‫گسترشی هم برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه بیش از ‪ ۸۰‬درصد صنعت داروی‬ ‫ایران غیرخصوصی اس��ت و متعل��ق به تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بانک ملی و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در بیش��تر این بخش ها اعتقادی به‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی وجود ن��دارد و حتی‬ ‫مخالف تولید با لیسانس و نشان (برند) هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تامین اجتماع��ی در جایگاه‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده هم تلقی می شود و‬ ‫با حداقل کیفی��ت الزم هزینه هایش را کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬تمام این امور باعث می ش��ود که نه‬ ‫صنعت دارو امادگی پذیرش س��رمایه خارجی‬ ‫را داش��ته و نه شرایط برای تحقق چنین امری‬ ‫مهیا باشد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه اشاره کردید کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد صنعت داروی کش�ور در اختیار‬ ‫بخش خصوصی اس�ت‪ ،‬برخی اظهار نظر ها‬ ‫نی�ز مبنی بر تمای�ل نداش�تن خارجی ها‬ ‫ب�رای مش�ارکت با بخ�ش دولتی اس�ت‪،‬‬ ‫ارزیابی شما در این باره چیست؟‬ ‫اینک��ه طرف خارج��ی مایل باش��د با بخش‬ ‫خصوصی واقعی کار کند طبیعی اس��ت اما انها‬ ‫مجب��ور هم نیس��تند با دولت هم��کاری کنند‬ ‫بلکه می توانند با بخش خصوصی وارد همکاری‬ ‫و س��رمایه گذاری مش��ترک ش��وند‪ .‬می توانند‬ ‫کارخانه ای مس��تقل در اینجا احداث کنند اما‬ ‫بنا به دالیلی که گفتم چنین اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬ن��گاه این گون��ه اس��ت که هم‬ ‫بازار دارو کوچک بمان��د و هم حداقل کیفیت‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬البت��ه نه اینک��ه محصوالت‬ ‫بی کیفیت باش��د اما حداقل ش��رایط را ترجیح‬ ‫می دهند تا قیمت باالتر نرود و اعتقادی هم به‬ ‫نشان سازی(برندینگ) وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد و راه�کار ش�ما ب�ه عنوان‬ ‫بخش خصوصی برای توس�عه صنعت دارو‬ ‫چیست؟‬ ‫در درج��ه نخس��ت باید بح��ث قیمت گذاری‬ ‫دارو به محصوالتی که زیر پوشش بیمه هستند‪،‬‬ ‫منحصر ش��ود؛ یعنی ب��ازار را بی دلیل و منطق‬ ‫کوچ��ک نگ��ه نداری��م‪ .‬می توانیم مانن��د دیگر‬ ‫کشورها برای دارو و تجهیزاتی که بیمه پرداخت‬ ‫می کند سقف قیمتی بگذاریم‪ .‬شما تصور کنید‪،‬‬ ‫اگر یک ش��رکت خارجی تصمیم به تولید دارو‬ ‫البی با سوئیس برای هاب منطقه شدن‬ ‫رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و س��وئیس گفت‪:‬‬ ‫کیفیت و کمیت تبادالت بانکی ایران و بانک های خارجی‬ ‫بی��ش از هر چیز ب��ه این برمی گردد ک��ه بانک ها از نظر‬ ‫تجاری و حرفه ای تصمیم بگیرند که ارتباط بانکی با ایران‬ ‫چقدر برای انها ریس��ک دارد و منافع ان چقدر است که‬ ‫ریسک ارتباط را به جان بخرند‪.‬‬ ‫شریف نظام مافی‪ ،‬در گفت وگو با وب سایت خبری اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اظهار کرد‪ :‬پیش بینی من این اس��ت که‬ ‫ما در اینده نتوانیم با بانک های بزرگ س��وئیس وارد کار‬ ‫شویم و بیشتر بانک های استانی که در بازار امریکا کمتر‬ ‫س��رمایه دارند‪ ،‬با ایران وارد کار خواهند ش��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر س��فر تجاری که انجام می ش��ود‪ ،‬به نفع اقتصاد‬ ‫در مرحله نخس��ت و به نفع بخ��ش خصوصی در مرحله‬ ‫دوم است‪.‬‬ ‫ما باید از اینکه ریاس��ت جمهوری دعوت اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و سوئیس را پذیرفت استقبال کنیم‪ .‬این ارتباطات‬ ‫باعث خواهد شد بتوانیم در قلب اروپا با کشورهایی چون‬ ‫سوئیس البی کنیم و از این ارتباطات‪ ،‬برای تبدیل ایران‬ ‫به هاب منطق ه و شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ایران و س��وئیس ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه بهتر اس��ت ارتباطات اقتصادی و تج��اری ایران با‬ ‫کشورهایی مستحکم ش��ود که غرض سیاسی در ارتباط‬ ‫ب��ا بازار م��ا ندارند گفت‪ :‬م��ن کار با فرانس��وی ها را بین‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی توصی��ه نمی کنم به ای��ن دلیل که‬ ‫کنش های سیاسی فرانسه اجازه نمی دهد این کشور یک‬ ‫شریک اقتصادی در بلند مدت برای ایران باشد‪.‬‬ ‫به گفته نظام مافی‪ ،‬کشورهایی مانند اتریش و سوئیس‬ ‫هم غرض ورزی سیاس��ی ندارند و ه��م از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫دان��ش فن��ی‪ ،‬ن��واوری و فن��اوری‪ ،‬قدرتمند هس��تند و‬ ‫می توانن��د در طوالنی مدت ش��ریک خوبی ب��رای ایران‬ ‫باش��ند‪ .‬رییس جمه��وری فرانس��ه در ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس ش��رکت می کند و ایران را زیرفشار می گذارد‬ ‫در حالی که اگر این کش��ور عالقه به همکاری اقتصادی با‬ ‫ای��ران در بلند مدت دارد‪ ،‬باید در انجام چنین کنش هایی‬ ‫تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫ش��ما این کنش های سیاس��ی را از جانب کش��وری‬ ‫مانند س��وئیس‪ ،‬هرگز نمی بینید و این کشورها مواضع‬ ‫سیاسی علیه ایران در پیش نگرفتند‪ .‬هیاتی شامل ‪۱۱۰‬‬ ‫ش��رکت تجاری اردیبهشت س��ال اینده از ژنو به ایران‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫باید بحث‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫دارو به‬ ‫محصوالتی که‬ ‫زیر پوشش‬ ‫بیمه هستند‪،‬‬ ‫منحصر شود؛‬ ‫یعنی بازار را‬ ‫بی دلیل و منطق‬ ‫کوچک نگه‬ ‫نداریم‬ ‫عاملی برای رشد و توسعه اقتصاد‬ ‫باش��گاه اقتصاددانان ج��وان اتاق بازرگان��ی ایران‪ ،‬در‬ ‫راس��تای هم افزایی و انسجام بین صنعت و بدنه دانشگاه‬ ‫در اتاق بازرگانی ایران کار خود را اغاز کرد و در نخستین‬ ‫جلس��ه ان بر لزوم ایجاد فضای جدید اقتصادی و میدان‬ ‫دادن ب��ه بخش خصوصی تاکید ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬محس��ن جالل پور‪ ،‬رییس‬ ‫پارلمان بخش خصوصی کش��ور اظهار کرد‪ :‬هیات رییسه‬ ‫اتاق بازرگانی سعی دارد جایگاه بخش خصوصی کشور را‬ ‫هم راستا با حفظ منافع ملی‪ ،‬ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه تصمیم گرفت باش��گاه اقتصاددانان‬ ‫جوان را تاسیس کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی کشور‪،‬‬ ‫نگاه جدید به اقتصاد و ایجاد فضای نوین اقتصادی است‪.‬‬ ‫محمود سریع القلم‪ ،‬استاد دانشگاه شهید بهشتی با ابراز‬ ‫خرس��ندی از بازگشت ایران به مدار بین المللی و انچه از‬ ‫گذش��ته های دور بخش��ی از ذات ان بوده‪ ،‬تش��ریح کرد‪:‬‬ ‫تازمانی که عامه مردم و حاکمیت به چارچوب استفهامی‬ ‫مش��خص نرس��ند و همگی برداش��تی واحد و یکسان از‬ ‫مفهومی خاص نداش��ته باش��ند‪ ،‬نمی توان به موفقیت در‬ ‫حرکت امیدوار بود‪ .‬این نوع نگاه که به معنای لزوم وجود‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫باشگاه اقتصاددانان جوان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫در ایران بگیرد و بخواهد گران تر بفروشد بدون‬ ‫اینکه زیر پوشش بیمه باشد‪ ،‬اجازه ندارد‪ .‬دولت‬ ‫بای��د بازار دارو را از حال��ت انقباض خارج کند‬ ‫چون درحال حاضر ‪ 3‬س��الی اس��ت ک��ه داروی‬ ‫جدید به ندرت ثبت می شود‪ .‬در صنعت دارو هم‬ ‫مانند دیگر صنایع مدام محصول و کشف جدید‬ ‫با پیش��رفت علم وارد می شود‪ ،‬اما به ندرت در‬ ‫ایران پذیرفته می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر شرکت‬ ‫خارجی که به عنوان نمونه ‪ ۱۰۰‬قلم دارو تولید‬ ‫می کند‪ ،‬در ایران با توج��ه به قوانین موجود با‬ ‫سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه فقط ‪ ۵‬قلم را‬ ‫تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوع هم تثبیت مقررات اس��ت‪.‬‬ ‫هر ش��رکتی برای سرمایه گذاری با برنامه ریزی‬ ‫جلو می رود اما قوانین انی و خلق الساعه اجازه‬ ‫برنامه ری��زی نمی ده��د‪ .‬ب��اور کنی��د قوانین و‬ ‫مقررات هر روز در حال تغییر است که این یک‬ ‫اسیب جدی به اقتصاد کشور تلقی می شود‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت کمیسیون های قانونی دارد‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۳۴‬قانون ان تصویب ش��د و‬ ‫براساس ان خودشان قانون گذار‪ ،‬ناظر‪ ،‬مجری‬ ‫و در نهای��ت مش��تری ه��م هس��تند‪ .‬وزارت‬ ‫بهداش��تی که باید ‪ ۸۰‬درص��د دارو را خودش‬ ‫بخرد طبیعی است که نخواهد بازار توسعه یابد‬ ‫و قیمت دارو متناسب شود‪.‬‬ ‫€ €در ش�رایط برج�ام و پس�اتحریم‬ ‫خبرهایی مبنی ب�ر تمایل خارجی ها برای‬ ‫س�رمایه گذاری در صنع�ت داروی ای�ران‬ ‫شنیده ش�د‪ ،‬ایا اش�تیاق واقعی از سوی‬ ‫خارجی ها وجود دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬تمایل باالیی وجود دارد و ش��رکت ها در‬ ‫قالب هیات های تج��اری برای مذاکره به ایران‬ ‫می این��د اما زمان��ی که ش��رایط را می گویند‪،‬‬ ‫مقررات ما را می بینند و وزارت بهداشت هم در‬ ‫کمیسیون‪ ،‬مقررات را به یکباره تغییر می دهد‪،‬‬ ‫نظرشان تغییر می کند و منفعت طلب می شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫صنایع دارویی نسخه پیچ حاذق می خواهد‬ ‫€ €یعنی هیچ مورد نهایی وجود ندارد که‬ ‫در دستور کار باشد؟‬ ‫به ج��ز «نوو نوردیس��ک» دانم��ارک که به‬ ‫تازگی قراردادی با وزارت بهداشت منعقد کرد‬ ‫م��ورد جدی دیگری وجود ن��دارد‪ .‬این قرارداد‬ ‫هم با مقررات خاص امضا شد‪ .‬به طرف خارجی‬ ‫امتیازاتی داده ش��د و انها اعالم کردند که ‪۸۶‬‬ ‫یا ‪ ۸۷‬میلیون یورو برای ساخت کارخانه ای در‬ ‫زمینه داروهای دیابتی در ایران سرمایه گذاری‬ ‫می کنند‪ .‬در هیات سوئیسی که چند روز پیش‬ ‫به ایران امد دو شرکت دارویی حضور داشتند‬ ‫که با وزارت بهداش��ت ایران نیز مذاکره کردند‬ ‫اما به وضوح می توان دید که با فعل خواس��تن‬ ‫به کشور خود باز نمی گردند‪.‬‬ ‫€ €هرچند نمی ت�وان به ط�ور قطع منکر‬ ‫نیاز به س�رمایه گذاری خارجی در کش�ور‬ ‫شد اما درحال حاضر می توان گفت صنعت‬ ‫داروی ایران قدرتمند شده است؟‬ ‫بروز نیس��تیم‪ .‬موضوعی ک��ه در هر صنعتی‬ ‫مهم اس��ت تع��ادل اس��ت یعنی اگ��ر بتوانیم‬ ‫یک میلی��ون یورو دارو وارد کنیم و یک میلیون‬ ‫ی��ورو هم ص��ادر کنی��م اتفاق مهمی اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر به دلی��ل قدیمی بودن صنعت و‬ ‫بروز نبودن و اعتقاد نداش��تن به نشان(برند) و‬ ‫نشان سازی(برندینگ) جایگاه خوبی نمی توان‬ ‫ب��رای خود تعریف کرد‪ .‬بخ��ش خصوصی باید‬ ‫نقش پررنگ تری در این صنعت داش��ته باشد‪،‬‬ ‫همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند‪« :‬اگر‬ ‫بخش خصوصی قوی داشتیم تحریم ها اینگونه‬ ‫بر اقتصاد کش��ور تاثیر نمی گذاش��ت»‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ریی��س دولت یازدهم نیز در همایش��ی‬ ‫در حض��ور بخش خصوصی عن��وان کردند که‬ ‫هیچ وزیر و مدیری دوس��ت ندارد موسس��اتی‬ ‫که متعلق به س��ازمان خودش است را از دست‬ ‫بده��د‪ ،‬بنابرای��ن بای��د کاری ک��رد که بخش‬ ‫خصوصی در اقتصاد رشد کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫قراردادهای اجتماعی اس��ت‪ ،‬پایه و اصل توسعه شناخته‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر این منطق را خوب نیاموزیم و در‬ ‫سیاست گذاری ها و امور اجرایی به ان عمل نکنیم‪ ،‬کاری‬ ‫از پیش نمی بریم‪ .‬امروز همه دنیا این منطق را پذیرفته و‬ ‫براساس ان جلو می روند؛ باید بازارها را تسخیر کرد و این‬ ‫گونه قدرت را به دست اورد‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات ای��ن اقتصاددان اگ��ر بخواهیم در‬ ‫داخ��ل ب��ه جمع بندی برس��یم که هدف اصلی کش��ور‬ ‫کجاست و می خواهیم به چه جایگاهی دست پیدا کنیم‬ ‫در گام نخس��ت باید ش��ناخت دقیقی نسبت به خود و‬ ‫دنی��ای اطراف داش��ته باش��یم؛ درحال حاض��ر ایرانی ها‬ ‫نس��بت به خود تنها ذهنیت داشته و به مرحله شناخت‬ ‫نرسیده اند‪.‬‬ ‫مه��دی بهکیش‪ ،‬دبیرکل کمیته ایران��ی اتاق بازرگانی‬ ‫بین الملل��ی(‪ )ICC‬با بیان اینکه دانش��گاه های ایرانی از‬ ‫واقعیت ها جدا افتاده اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رقابت‪ ،‬اصلی اس��ت‬ ‫که ان را نیاموخته ایم‪ .‬رقابت کردن بس��یار س��خت است‬ ‫اما عامل رشد و توسعه می شود‪ .‬این باشگاه کمک خواهد‬ ‫کرد تا بخش خصوصی رقابت صحیح را اموخته و بر این‬ ‫اساس حرکت کند‪.‬‬ ‫محسن جالل پور در شبکه تلگرام خود درباره یک اتفاق‬ ‫جدید در پارلمان بخش خصوصی کشور با حضور محمود‬ ‫سریع القلم اقتصاددان برجسته کشور نوشت‪:‬‬ ‫س��ال ها این تفکر بر اتاق های بازرگان��ی حاکم بود که‬ ‫ات��اق تنها‪ ،‬محل تجمع تجربه اس��ت‪ .‬بر همین پایه برای‬ ‫س��ال های طوالنی‪ ،‬واحدهای مطالعه و تحقیق در اتاق ها‬ ‫یا وجود نداش��ت یا اگر وجود داشت‪ ،‬به شکل محدود کار‬ ‫می کرد‪ .‬معنی اش این اس��ت ک��ه اقتصاددانان و محققان‬ ‫اقتصادی جایی در اتاق نداشتند یا اگر داشتند‪ ،‬به نظرات‬ ‫انها کم توجه می ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که مثال های‬ ‫روش��نی از حض��ور اثر گ��ذار تحصیلک��ردگان اقتصاد در‬ ‫اتاق های بازرگانی موجود است‪.‬‬ ‫یکی از این مصادیق روشن‪ ،‬علینقی عالیخانی است که‬ ‫در اواخ��ر ده��ه ‪ ۱۳۳۰‬پس از تحصیل در رش��ته اقتصاد‬ ‫به ایران بازگش��ت و برای مدتی به عنوان مشاور و معاون‬ ‫بین الملل اتاق بازرگانی تهران مش��غول به کار شد‪ .‬اقای‬ ‫عالیخانی با دید مثبتی که به بخش خصوصی داش��ت‪ ،‬از‬ ‫بهم��ن ‪ ۱۳۴۱‬تا مرداد ‪ ١٣٤٨‬به عنوان وزیر اقتصاد ایران‬ ‫مشغول به کار بود و به گواه امارها و گزارش های مستند‪،‬‬ ‫طالیی ترین دوره اقتصاد ایران را به لحاظ ازادسازی رقم‬ ‫زد‪.‬‬ ‫در می��ان اقتصاددانان سرش��ناس جه��ان نیز می توان‬ ‫به «لودویگ فون میزس» اش��اره کرد که برای س��ال های‬ ‫طوالن��ی مش��اور ات��اق بازرگان��ی اتریش ب��ود و به دلیل‬ ‫اش��نایی نزدیک با فعالیت های بخش خصوصی‪ ،‬نظریاتی‬ ‫در علم اقتصاد مطرح کرد که همچنان مورد توجه اس��ت‬ ‫و ش��اگردانی پرورش داد که بعدها یا مثل «فون هایک»‪،‬‬ ‫نوبلیست اقتصاد شدند یا در علم اقتصاد به مدارج باالیی‬ ‫دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫اینکه اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی‪ ،‬محل تجمع‬ ‫تجربه اند‪ ،‬گزاره درس��تی اس��ت اما واقعیت این است که‬ ‫مس��ائل اقتصادی ان قدر پیچیده شده که با تجربه ترین‬ ‫کارافرینان و س�لاطین بخش خصوص��ی هم نمی توانند‬ ‫ب��دون توجه به اموزه های علم اقتصاد‪ ،‬در عرصه کس��ب‬ ‫وکار موفق باشند‪.‬‬ ‫با ای��ن توضیح می خواهم درباره اقدام ارزش��مندی در‬ ‫اتاق بازرگانی ایران اطالع رس��انی کن��م که به نظرم یکی‬ ‫از گام ه��ای مثبتی اس��ت که اث��ار ان در اینده اش��کار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ما در اتاق ایران باشگاه اقتصاددانان جوان را‬ ‫ایجاد کرده ایم و خوش��حالم اطالع دهم که امروز (دیروز)‬ ‫نخستین جلسه ان با حضور توامان اقتصاددانان باتجربه و‬ ‫اقتصاددانان جوان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ک��ه دکتر محمود س��ریع القلم مهمان‬ ‫ویژه ان ب��ود و اقای دکتر محمدمه��دی بهکیش‪ ،‬دکتر‬ ‫ی اهلل داد و اقایان کیوان‬ ‫پدرام س��لطانی و دکت��ر مرتض�� ‬ ‫کاشفی وحس��ین کریمی پور نیز حضور داشتند‪ ،‬تشکیل‬ ‫این باش��گاه را نیاز جدی اتاق دانستم و از محققان جوان‬ ‫حوزه اقتصاد خواستم در رویکرد جدید اقتصاد ایران برای‬ ‫حل ‪ 3‬معضل اصلی «خیل بیکاران‪ ،‬بحران محیط زیست‬ ‫و بحران صندوق های تامین اجتماعی» تحقیق های خوبی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر سریع القلم نیز به نکات مهم زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫تاریخ ایران نشان می دهدکه ایران کشوری جهان مدار‬ ‫بوده و محلی بودن در قاموس این کشورنمی گنجد‪.‬‬ ‫ق��درت مل��ی در تس��خیر بازارهاس��ت نه تس��خیر‬ ‫پادگان ها‪.‬‬ ‫تش��خیص و اعتق��اد ب��ه اولویت‪ ،‬در ه��ر کار الزمه‬ ‫موفقیت است‪.‬‬ ‫ذهنیت فکری ازخودمان را باید به ش��ناخت واقعی‬ ‫از خود تغییر دهیم‪.‬‬ ‫نباید تنها با عینک سیاسی جهان را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫دانشگاهیان رش��ته های اقتصادی باید دربنگاه های‬ ‫بخ��ش خصوصی نیز مش��غول ش��وند ت��ا واقعیت عینی‬ ‫اقتصادرا لمس کنند‪.‬‬ ‫ش��بکه بین المللی اقتصاددانان را باید جهانی کرد و‬ ‫باید دانست که ارتباط به میزان تحصیل علم به ما اموخته‬ ‫منتقل می کند‪.‬‬ ‫نخس�تین جلس�ه باش�گاه اقتصاددانان جوان با حضور‬ ‫توامان اقتصاددانان با تجربه و جوان‬ ‫‪14‬‬ ‫سود «بهاره» در جیب عده ای معدود‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار تهران مطرح کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار اجیل تکمیل است به فکر مشتری باشیم‬ ‫اغاز صادرات لبنیات به روسیه‬ ‫دبیر انجم��ن صنایع لبنی از ارس��ال نخس��تین محموله‬ ‫فراورده های لبنی به روسیه تا پیش از اغاز تعطیالت نوروزی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬رضا باک��ری در گفت وگو با مهر درب��اره صادرات‬ ‫نخس��تین محموله محصوالت لبنی به کش��ور روسیه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این محموله پیش از اغاز تعطیالت نوروزی به روس��یه‬ ‫ارسال خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه این صادرات فعال فقط شامل‬ ‫پنیر است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می شود‬ ‫چق��در محصول لبنی بتوانیم به روس��یه صادر کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصور ما این است که بتوانیم ساالنه حداقل ‪۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫محصوالت لبنی به روس��یه صادر کنیم‪ .‬دبیر انجمن صنایع‬ ‫لبنی با اشاره به اینکه درحال حاضر کل میزان صادرات کشور‬ ‫س��االنه ‪۶۴۰‬میلیون دالر است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در صورت تحقق‬ ‫صادرات به روس��یه این عدد به ط��ور تقریبی دو برابر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬باکری همچنین رکود حاکم ب��ر بازار محصوالت لبنی‬ ‫را مورد اش��اره قرار داد و افزود‪ :‬تصور بنده این اس��ت که در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۵‬تغییرات محسوسی در قیمت لبنیات‬ ‫اتف��اق نخواهد افتاد‪ .‬وی با بیان اینکه همه چیز بس��تگی به‬ ‫ن��رخ ت��ورم دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر دول��ت بتواند نرخ تورم را‬ ‫ب��ه کمتر از ‪۱۰‬درصد در س��ال ‪ ۹۵‬کاهش دهد‪ ،‬اثربخش��ی‬ ‫چنین تورمی روی قیمت تمام شده محصوالت لبنی بیشتر از‬ ‫‪۳/۵‬درصد نخواهد بود‪ ،‬بنابراین اعداد و ارقام ان گونه نیست‬ ‫که ما تغییرات و اثرگذاری را در قیمت ها احساس کنیم‪.‬‬ ‫ته مانده ها در نمایشگاه‬ ‫عرضه نمی شود‬ ‫رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان با اشاره به‬ ‫وجود هزار و ‪ ۵۰۰‬تولیدکننده پیراهن گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫پیراه��ن حداق��ل ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۲۵‬ه��زار جنس ذخیره ش��ده در‬ ‫انب��ار دارند‪ .‬ج��واد درودیان نقوس��یان در گفت وگو با پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف ای��ران در ارزیابی خود از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های به��اره در ایام پایانی س��ال گف��ت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بهاره برای مصرف کنندگان مقرون به صرفه‬ ‫و مفید اس��ت چون اجناس عرضه ش��ده در نمایش��گاه های‬ ‫به��اره حداقل ‪۲۰‬درص��د ارزان ت��ر به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رس��د‪ .‬وی از حضور ‪ ۱۵۰‬عض��و از اتحادیه پیراهن دوزان‬ ‫و پیراهن فروش��ان در نمایش��گاه بهاره خب��ر داد و در ادامه‬ ‫انتش��ار اخباری پیرامون عرضه اجناس بنجل و ته مانده های‬ ‫موجود در انبار را در نمایش��گاه های بهاره به شدت رد کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫جنس های ما تنها برای نمایش��گاه های بهاره تولید می شود‬ ‫خاص نمایشگاه است‪ .‬درودیان‬ ‫و می توان گفت این اجناس‪ِ ،‬‬ ‫همچنین با اش��اره به شرایط نامناسب بازار در سال جاری‪ ،‬از‬ ‫تعطیل��ی ‪۴۰‬درصد واحدهای تولی��دی پیراهن دوز خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬نمایش��گاه های بهاره هم به نفع مصرف کننده و هم‬ ‫به نفع تولیدکننده اس��ت؛ ضمن انک��ه کاهش قیمت را در‬ ‫مغازه های س��طح ش��هر در پی دارد‪ .‬درودیان درباره میزان‬ ‫جنس ذخیره ش��ده در انبارهای تولی��دی پیراهن دوز گفت‪:‬‬ ‫حدود ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تولیدکننده وج��ود دارد که تمامی این‬ ‫تولیدکنندگان حداقل بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۵‬هزار واحد جنس ذخیره‬ ‫شده در انبارهای خود دارند‪.‬‬ ‫علت رشد ناچیز معامالت مسکن‬ ‫یک کارشناس علت رشد نس��بی معامالت مسکن از مهر‬ ‫بهم��ن را معامالت معلق مانده دانس��ت و گفت‪ :‬در بخش‬ ‫ ‬ ‫تا‬ ‫مس��کن هنوز رونق واقعی اتفاق نیفتاده و تا یک سال اینده‬ ‫هم نخواهد افتاد‪ .‬ابوالحسن میرعمادی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش ناچیز معامالت مس��کن‪،‬‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکی اس��ت که از ‪۲۰‬درصد و بیش��تر به‬ ‫‪۱۸‬درصد رس��یده و باعث ش��د مقداری نقدینگی به سمت‬ ‫مس��کن س��وق پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با ای��ن حال به نظر من‬ ‫هن��وز رونق م��ورد انتظار در بخش مس��کن ایجاد نش��ده و‬ ‫تغییرات جزئی اس��ت‪ .‬در بخش ساخت هنوز به رونق حتی‬ ‫نزدیک نشده ایم و س��رمایه گذاری در این بخش تا مشخص‬ ‫ش��دن نتایج انتخابات و اثرگذاری برجام در اقتصاد کش��ور‬ ‫یک س��ال طول می کش��د‪ .‬این کارشناس مس��کن با اشاره‬ ‫به ش��یب مالی��م صعودی معامالت مس��کن از مهر تا بهمن‬ ‫س��ال جاری خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش زیادی از این مسئله به‬ ‫معامالت معلق مانده مربوط می ش��ود‪ .‬ع��ده ای از مردم که‬ ‫منتظر ش��رایط باثبات تری نسبت به گذشته بودند به خرید‬ ‫مسکن پرداختند که نوعی تاثیر روانی است و سیگنال موثر‬ ‫دیگری ن��دارد‪ .‬به گفته میرعمادی‪ ،‬اغلب مردم تا رس��یدن‬ ‫کش��ور به ثبات سیاسی منتظر هس��تند‪ .‬البته هم اکنون نیز‬ ‫امیدواری هایی در اقتصاد کالن ایجاد شده اما این امیدواری‬ ‫برای اینکه از حالت تئوریک به عملیاتی برس��د حداقل یک‬ ‫س��ال زمان می برد‪ .‬وی درباره رش��د ‪۱۰/۴‬درصدی اجاره بها‬ ‫در ‪6‬ماه ابتدا یی س��ال ‪ ۱۳۹۴‬نس��بت به دوره مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته در کل کشور تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری با اینکه‬ ‫قیمت مس��کن کاهش یافت اما شاهد رشد اجاره بها بوده ایم‬ ‫که این مسئله ناشی از نرخ تورم است‪ .‬به هر حال مالکانی که‬ ‫خانه خود را اجاره می دهند با هزینه های نگهداری‪ ،‬مالیات و‬ ‫افزایش نرخ تورم مواجه هس��تند‪ ،‬بنابراین مجبور به افزایش‬ ‫اجاره بها هستند و رش��د اجاره بها نسبت به سرمایه گذاری و‬ ‫تورم‪ ،‬طبیعی است‪.‬‬ ‫حبیب اله طهماسبی نیک‪ ،‬رییس اتحادیه خیاطان با انتقاد از برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بهاره گفت‪ :‬به تمامی تولیدکنندگان گفتیم که شما گذشت را پیشه کنید و جنس‬ ‫باکیفیت‪ ،‬با س��ود کم و به قیمت تمام ش��ده عرضه کنید‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬از میان‬ ‫‪۴‬هزار عضو اتحادیه تنها ‪ ۲۰۰‬عضو می توانند در نمایش��گاه بهاره شرکت کنند و به‬ ‫این ترتیب تنها این عده از این فضا بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫علیرضا ارزانی ممقانی‬ ‫بعد از نفت‬ ‫بیشترین‬ ‫صادرات را‬ ‫در صنعت‬ ‫خشکبار داریم‬ ‫مصطفی احمدی‬ ‫امسال در‬ ‫مقایسه با سال‬ ‫گذشته اجیل‬ ‫و خشکبار‬ ‫‪ 10‬درصد‬ ‫ارزان تر است‬ ‫پذیرای��ی از مهمانان نوروزی ب��ا اجیل از جمله‬ ‫رسوم قدیمی ما ایرانی ها به شمار می اید؛ رسمی‬ ‫ک��ه از دیرباز ب��ه ایرانی ها تعلق دارد و هر س��ال ‬ ‫دغدغه ها و داس��تان های متفاوتی را در بازار رقم‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫گویا با پشت سر گذاشتن فرازو نشیب هایی که به‬ ‫دلیل تحریم ها به بازار اجیل تحمیل ش��د امسال‬ ‫قرار اس��ت پس از مدت ها انتظ��ار زمینه صادرات‬ ‫خشکبار و اجیل ایران به سایر نقاط جهان فراهم‬ ‫ش��ده و قیمت ای��ن محصول خوراکی پرحاش��یه‬ ‫در داخل کش��ور س��یر معقول تری بگی��رد‪ .‬اتفاق‬ ‫خوش��ایندی که ب��رای اعضای اتحادی��ه اجیل و‬ ‫خشکبار ایران نویدبخش روزهای پرامیدی است‪.‬‬ ‫هر ان��دازه که بازاره��ای خارجی ب��رای خرید‬ ‫اجی��ل ایرانی راغب تر به نظر می رس��د‪ ،‬گش��تی‬ ‫در مغازه ه��ای ب��ازار اجی��ل و خش��کبار داخلی‬ ‫ای��ن نکته را نمایان می کن��د که از محبوبیت این‬ ‫خوراکی های دلچس��ب به دلیل قیمت باالی انها‬ ‫کاسته شده و وضعیت خرید ان حتی در روزهای‬ ‫عید نیز چنگی به دل نمی زند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ثبات قیمت ها‬ ‫با این همه گشت و گذار در بازار اجیل و خشکبار‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬قیمت اجیل و خشکبار نسبت به‬ ‫سال گذش��ته تغییر چندانی نداشته‪ ،‬حتی قیمت‬ ‫برخ��ی محصوالت پایین ت��ر هم ام��ده و به باور‬ ‫فعاالن بازار اجیل و خشکبار تا انتهای سال جاری‬ ‫نیز تغییر چندانی در ان مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره علیرض��ا ارزان��ی ممقان��ی رییس‬ ‫اتحادی��ه اجیل و خش��کبار خراس��ان رضوی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می گوید‪ :‬به ط��ور معمول با‬ ‫رسیدن به روزهای اخر سال قیمت اجیل افزایش‬ ‫می یاب��د و ان هم ب��ه این دلیل اس��ت که مردم‬ ‫عادت دارند خریدهایش��ان را در اخرین روزهای‬ ‫سال انجام دهند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬تجربه این س��ال ها نش��ان می دهد‬ ‫مردم از ‪ ۱۵‬اسفند به بعد برای خرید اجیل اقدام‬ ‫می کنن��د و رفته رفته با بیشترش��دن تقاضا‪ ،‬بازار‬ ‫رو به گرانی می رود‪ .‬ای��ن فعال بازار اجیل اضافه‬ ‫می کند‪ :‬با وجود اینکه واردات خش��کبار خارجی‬ ‫به کشور ممنوع ش��ده‪ ،‬همچنان واردات یکسری‬ ‫اق�لام مانند بادام هندی‪ ،‬با افت و خیزهای بس��یار‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توان خرید خشکبار‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار خراسان رضوی‬ ‫در ادامه وضعیت خرید و فروش اجیل و خشکبار‬ ‫در داخل کش��ور را نامناسب توصیف می کند و با‬ ‫اش��اره به اینکه این محص��والت در زمره نیازهای‬ ‫درجه دوم مردم هستند‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬به دلیل‬ ‫رک��ود اقتصادی م��ردم توان باالیی ب��رای خرید‬ ‫خش��کبار ندارند‪ .‬وی با اشاره به اینکه تقاضا برای‬ ‫خش��کبار در داخل کش��ور به نس��بت سال های‬ ‫گذشته کاهش داشته‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬برای داشتن‬ ‫جامع��ه ای س��الم مردم بای��د اجیل و خش��کبار‬ ‫مصرف کنند اما متاسفانه مردم توانایی خرید این‬ ‫محصوالت را ندارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار خراسان رضوی‬ ‫با اشاره به اینکه بعد از نفت بیشترین صادرات را‬ ‫در صنعت خش��کبار داریم‪ ،‬یاداور می شود‪ :‬ایران‬ ‫دومین تولیدکننده پسته و نخستین صادرکننده‬ ‫این محصول در دنیاس��ت اما متاس��فانه به دلیل‬ ‫سیاس��ت گذاری های نادرست مجبور به صادرات‬ ‫فل��ه ای ای��ن محص��ول هس��تیم‪ .‬ارزانی ممقانی‬ ‫کیفیت خش��کبار ای��ران را قابل رقاب��ت در بازار‬ ‫جهانی می داند و می گوید‪ :‬جهانیان ایران را قبل‬ ‫از نفت با صنعت فرش و خش��کبار می شناس��ند‪.‬‬ ‫خش��کبار ایران از لحاظ طعم‪ ،‬خاصیت و ظرافت‬ ‫در دنیا زبانزد خاص و عام اس��ت و می توان گفت‬ ‫از این نظر در دنیا بی همتاس��ت و بیش��تر مردم‬ ‫جهان خواهان خشکبار ایران هستند؛ به گونه ای‬ ‫که حتی بیش��تر کش��ورهای تولیدکننده عمده‬ ‫خش��کبار باوجود اینکه خود یک��ی از بزرگترین‬ ‫صادرکنندگان خش��کبار هس��تند‪ ،‬برای مصارف‬ ‫داخلی خود خشکبار ایرانی را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬این موضوع قابل تامل بوده‬ ‫و توجه خاص مس��ئوالن را می طلبد‪ .‬با اطمینان‬ ‫می توان گفت تالش و س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫کش��اورزی ضم��ن اینک��ه می تواند س��بب قطع‬ ‫وابس��تگی به دیگر کشورها ش��ود‪ ،‬اشتغالزایی را‬ ‫نی��ز به هم��راه دارد و رونق این ح��وزه در رونق‬ ‫اقتصادی کش��ورمان و تامی��ن امنیت اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و‬ ‫حتی در تغییر اب وهوا نیز موثر است و می تواند‬ ‫از چن��ان ارزاوری و درامدزایی برخوردار باش��د‬ ‫که با ذخایر زیرزمینی کش��ورمان رقابت کرده و‬ ‫به اقتصاد پایدار و س�لامت جامعه کمک موثر و‬ ‫خارق العاده ای کند‪.‬‬ ‫ ارزانی ممقانی در ادام��ه تحریم ها را بزرگترین‬ ‫مان��ع پی��ش روی ص��ادرات خش��کبار عن��وان‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬با رف��ع تحریم ها می توان به‬ ‫افزایش صادرات اجیل و خش��کبار امید داشت؛‬ ‫صادرکنن��ده بای��د فقط به ص��ادرات فکر کند و‬ ‫نباید درگیر مس��ائل و مش��کالت ری��ز صادرات‬ ‫باشد؛ اموری مانند حمل ونقل و‪...‬‬ ‫گفته های ریی��س اتحادیه اجیل و خش��کبار‬ ‫خراس��ان رضوی در حال��ی بیان می ش��ود که در‬ ‫بازار هیچ فروش��نده ای نمی گوید که اجیل های‬ ‫عرضه شده از س��وی وی وارداتی است اما وقتی‬ ‫کاال را خری��داری کرده و به خان��ه می بری تازه‬ ‫از کیفیت ان می فهمی خش��کبار خریداری شده‬ ‫ایرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ شور و شیرین‬ ‫اجیل شور (تخمه کدو‪ ،‬تخمه ژاپنی‪ ،‬مغزپسته‪،‬‬ ‫مغز بادام‪ ،‬مغز فندق و بادام هندی) بیشتر از انواع‬ ‫دیگر اجی��ل طرفدار دارد و قیم��ت ان کیلویی‬ ‫‪۶۸‬هزار تومان اس��ت‪ .‬اجیل شیرین (مغز گردو‪،‬‬ ‫کش��مش‪ ،‬توت خش��ک‪ ،‬مغز فندق‪ ،‬مغز پسته‪،‬‬ ‫مغز ب��ادام و بادام هندی) هم ب��ا قیمت ‪۴۸‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رس��د‪ .‬این اجیل ها در نقاط‬ ‫مختلف بازار با اختالف قیمت ‪ ۲‬تا ‪۵‬هزار تومانی‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬وقتی از فروشندگان درباره‬ ‫این اختالف قیمت می پرسیم بعضی ها به کیفیت‬ ‫اجیل اش��اره می کنن��د و تعدادی نی��ز خرید با‬ ‫قیم��ت باالتر از عمده فروش��ی را دلیل اصلی ان‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫یکی از دست فروشان بازار گردوهایش را روی‬ ‫زمین ریخت��ه و به قیمت کیلویی ‪۲۵‬هزار تومان‬ ‫می فروش��د‪ .‬گویا اینها گردوهای وارداتی هستند‬ ‫ک��ه از مه��ر در انبارها مانده ان��د و حاال با چنین‬ ‫قیمتی به فروش می رسند‪.‬‬ ‫ن��رخ انواع پس��ته ک��ه یکی از اج��زای اصلی‬ ‫اجیل ش��ور و ش��یرین اس��ت به این گونه است‪:‬‬ ‫پس��ته احمداقای��ی ‪۴۵‬ه��زار توم��ان‪ ،‬پس��ته‬ ‫فندقی ش��ور ‪۳۸‬هزار تومان و پس��ته کله قوچی‬ ‫رفسنجان ممتاز‪ ۴۵‬هزار تومان‪ .‬قیمت گردوهای‬ ‫عرضه ش��ده در بازار که از تنوع باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت از گردوی پوست س��وزنی ‪۱۷‬هزار تومان‬ ‫تا مغزگردوی تازه ‪ ۲۸‬هزار تومان متغیر اس��ت‪.‬‬ ‫در کنار اجیل ها قیمت خش��کبارهای مغازه های‬ ‫راس��ته س��بزه میدان نیز از قرار توت خشک اعال‬ ‫‪۴۰‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬همچنین ب��ادام هندی‬ ‫(شور) ‪۵۰‬هزار تومان به باال قیمت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیر قیمت پارسال‬ ‫ام��ا مصطفی احمدی‪ ،‬ریی��س اتحادیه اجیل و‬ ‫خش��کبار تهران در گفت وگ��و با‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫امس��ال قیمت اجیل ‪ ۱۰‬درصد از س��ال گذشته‬ ‫ارزان تر است‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به بهبود شرایط بین المللی‬ ‫و تاثیر ان بر بازار اجیل ایران از رکود بازار داخلی‬ ‫خب��ر می دهد و می گوید‪ :‬قیمت ها در مقایس��ه با‬ ‫ابتدای سال تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار تهران در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه تولید خشکبار در کشور بیش از‬ ‫مصرف است‪ ،‬ابراز امیدواری می کند که با افزایش‬ ‫صادرات شاهد رونق این بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی عمده تری��ن مش��تریان اجیل و خش��کبار‬ ‫ای��ران را کش��ورهای اروپایی‪ ،‬ژاپ��ن‪ ،‬چین و هند‬ ‫برمی ش��مارد و ژاپن را بهترین خریدار خش��کبار‬ ‫ایرانی معرفی می کند‪ .‬احمدی در ادامه در پاس��خ‬ ‫به اینکه جهان ما را به عنوان مهم ترین تولیدکننده‬ ‫خشکبار می شناس��د‪ ،‬ایا ضرورتی دارد که در این‬ ‫زمینه واردات داش��ته باش��یم‪ ،‬می گوید‪ :‬در میان‬ ‫اجیل و خش��کبار بادام هندی ‪۱۰۰‬درصد وارداتی‬ ‫اس��ت چراکه در داخل تولید نمی شود‪ ،‬همچنین‬ ‫در برخی اقالم مانن��د بادام درختی (منقا) و تخم‬ ‫ک��دوی مرمری با توجه ب��ه اینکه تولید جوابگوی‬ ‫مصرف نیست‪ ،‬ناچار به واردات هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار تهران‪ ،‬میزان‬ ‫واردات خش��کبار و اجیل به کش��ور را نامشخص‬ ‫اعالم و دلیل ان را ورود این محصوالت از مبادی‬ ‫غیررسمی عنوان می کند‪.‬‬ ‫جلوگیری از عرضه کاالی بی کیفیت با بخشنامه ای ویژه‬ ‫رییس ات��اق اصناف ایران بر نظارت کامل بر کیفیت‪،‬‬ ‫اصالت و قیم��ت کاالها در نمایش��گاه های بهاره تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عل��ی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصن��اف ایران در گفت وگو‬ ‫با خبرگزاری صداوس��یما گفت‪ :‬ارائه کاالی پلمب شده‪،‬‬ ‫حضور مستقیم تولید کننده دارای جواز کسب و کنترل‬ ‫قیمت ها از الزامات تشکیل نمایشگاه بهاره امسال است‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف ایران زمان راه اندازی نمایش��گاه‬ ‫بهاره را از ‪ ۱۲‬اس��فند در سراس��ر کش��ور اعالم کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬راه اندازی حراج های فصل��ی و فروش فوق العاده‬ ‫نیز از دیگر برنامه های اتحادیه ها برای تنظیم بازار عید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به الزام نصب پالک های اتحادیه صنفی‬ ‫و مج��وز ان بر س��ر در مغازه ها در زمان حراج و فروش‬ ‫ویژه ادام��ه داد‪ :‬کاالهایی که در بنگاه های عرضه کننده‬ ‫به ش��کل ویژه ارائه می ش��ود مش��مول حداق��ل ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪۲۰‬درصد تخفیف است‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف با بی��ان اینکه م��ردم نباید از‬ ‫واحد هایی که مهر و نشان رسمی ندارند‪ ،‬کاال خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬برای جلوگیری از عرضه کاالی بی کیفیت‬ ‫در زمان فروش فوق العاده بخش��نامه ای به سازمان های‬ ‫بازرس��ی سراس��ر کشور ابالغ ش��ده تا نظارت و کنترل‬ ‫در هفته های باقی مانده تا ش��ب عید به کمک نیروهای‬ ‫بیشتر شدت بگیرد‪.‬‬ ‫فاضلی افزود‪ :‬ب��ه منظور حمای��ت از تولید کنندگان‬ ‫داخل در نمایشگاه بهاره فقط کاالی ایرانی و با تخفیف‬ ‫حداقل ‪ ۱۵‬درصد عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حذف واس��طه ها درباره کاالهایی که‬ ‫بخش��ی از انها وارداتی اس��ت مانند اقالمی از اجیل و‬ ‫خش��کبار گفت‪ :‬تمام فرایند راه اندازی نمایش��گاه های‬ ‫بهاره از پذیرش تولید کنن��ده تا کنترل کیفیت و تایید‬ ‫قیمت ها در این مراکز فروش از طریق بازرسان اتحادیه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تقویت بخش های‬ ‫بازرس��ی و نظ��ارت در بازار های به��اره تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی قاضی ویژه در نمایشگاه های‬ ‫بهاره مس��تقر اس��ت که درصورت ب��روز تخلف‪ ،‬واحد‬ ‫مربوط بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫فاضلی بنگاه های بدون پروانه کسب را از عارضه های‬ ‫موجود در کشور دانست که عامل بروز بیشترین تخلف‬ ‫در بازار هس��تند و افزود‪ :‬در کنار ‪۲‬میلیون و ‪۱۷۳‬هزار‬ ‫واحد صنفی پروانه دار در کش��ور ‪۷۵۰‬هزار بنگاه بدون‬ ‫پروان��ه نیز فعالی��ت می کنند که س��اختارهای نظارتی‬ ‫تاکنون نتوانسته اند انها را رصد و با انها برخورد کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه کمتر از ‪۱۵‬درص��د تخلفات‬ ‫در بنگاه ه��ای پروانه دار رخ می ده��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬ب��ازرس بازارهای متعدد کش��ور را رصد می کنند‬ ‫که اتحادیه ها به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات کافی‬ ‫برای تامین معیشت این بخش با مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف ایران بازار فعلی را قابل کنترل و‬ ‫باثبات دانست و اظهار کرد‪ :‬میانگین نوسان قیمت ها در‬ ‫‪3‬ماه گذشته در بازار بین مجموع کاال ها حدود ‪۴‬درصد‬ ‫بوده که نشان دهنده ثبات نسبی در بازار است‪.‬‬ ‫فاضلی با اش��اره به افزایش تولید کاال های اساس��ی و‬ ‫پرمصرف خانوارها ازجمله برنج‪ ،‬روغن و گوش��ت قرمز‬ ‫افزود‪ :‬تا پایان س��ال هیچ اختاللی در این بخش ایجاد‬ ‫نخواهد ش��د و تمهیدات الزم برای تامین این کاال ها تا‬ ‫پایان فروردین انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انباشت تولید داخل در انبارها به ویژه‬ ‫دربخش پوش��اک گف��ت‪ :‬تولید کنندگان ب��رای تامین‬ ‫مواد اولیه خود درس��ال جدی��د مجبور به فروش کاال و‬ ‫تامین نقدینگی هستند‪ ،‬بنا براین به طور قطع در بخش‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش عالوه بر افزایش عرضه‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف با بی��ان اینکه م��ردم نباید از‬ ‫بنگاه هایی که مهر و نشان رسمی ندارند‪ ،‬کاال خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬برای جلوگیری از عرضه کاالی بی کیفیت‬ ‫در زمان فروش فوق العاده بخش��نامه ای به سازمان های‬ ‫بازرسی سراسرکش��ور ابالغ شده تا نظارت و کنترل در‬ ‫هفته های باقی مانده تا ش��ب عید ب��ه کمک نیروهای‬ ‫بیشتر شدت بگیرد‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تحقق تدریجی یک تصمیم‬ ‫‪17‬‬ ‫بزنگاه سـود‬ ‫‪« 18‬بریتانیا» و «پناهندگان» در فهرست نگرانی ها‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دستمزد ‪ 95‬به دنبال بهبود معیشت‬ ‫یادداشت‬ ‫دستمزد شناور‬ ‫نیازمند زیرساخت‬ ‫ردپای تورم تاریخی همچنان در زندگی مردم‬ ‫برخ��ی نماین��دگان در ش��ورای عال��ی کار‬ ‫کارگ��ران می گویند‪ ،‬جدیدترین محاس��به ها از‬ ‫وضعی��ت دخل وخرج خان��وار از افزایش هزینه‬ ‫خ��وراک ماهانه به ‪ ۷۵۴‬هزار تومان و عبور کل‬ ‫مخ��ارج از ‪۳‬میلیون و ‪۶۵‬ه��زار تومان حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جلس��ه تعیین دس��تمزد کارگری س��ال ‪95‬‬ ‫براساس وعده ش��ورای عالی کار قرار بود شنبه‬ ‫(‪ 8‬اسفند) برگزار شود تا تکلیف افزایش حقوق‬ ‫کارگران در سال اینده مشخص شود‪ .‬اما تعیین‬ ‫این افزایش مزد ب��ا چالش مهمی چون تعیین‬ ‫افزایش برحس��ب «تورم» یا «سبد معیشتی»‬ ‫روبه رو ش��ده که توافق کارفرماها با کارگران را‬ ‫در شورای عالی کار با تاخیر مواجه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سبد معیشتی کارگران‬ ‫ایا افزایش دس��تمزد کارگری براساس تورم‬ ‫می تواند جوابگوی سبد معیشتی خانوار کارگری‬ ‫باشد؟ در این باره علی خدایی کارشناس بازار و‬ ‫فعال حوزه کارگری در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افزایش‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬درصدی برای کارگران را‬ ‫نمی توانیم بپذیریم‪ .‬البته قانون تعیین دستمزد‬ ‫برای کارگران با کارمندان متفاوت است‪.‬‬ ‫تعیی��ن نرخ دس��تمزد کارمندان ب��ر مبنای‬ ‫تورم تعیین می ش��ود اما برای گ��روه کارگری‬ ‫دو مولفه برای دس��تمزد پیش بینی شده است؛‬ ‫یکی توجه به نرخ تورم اس��ت ام��ا تاکیدی بر‬ ‫اینکه به طور دقیق براس��اس نرخ تورم باش��د‪،‬‬ ‫وج��ود ندارد و بند دوم که مکمل بند نخس��ت‬ ‫و مهم تر از ان بند است‪ ،‬توجه به قید «بایدی»‬ ‫است که در قانون گذاشته شده که بدون توجه‬ ‫به ویژگی های جس��می‪ ،‬روحی و منطقه ای و‪...‬‬ ‫دس��تمزد کارگران باید بتواند حداقل های یک‬ ‫زندگی را تامین کند که در حقیقت همان اشاره‬ ‫به سبد معیشتی است‪.‬‬ ‫خدایی با اش��اره ب��ه اینکه به ط��ور ضروری‬ ‫در س��ال های گذش��ته در تعیین دس��تمزدها‬ ‫توجه به نرخ تورم وجود نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته از س��ال ‪ ۶۹‬و حتی قبل‬ ‫از ان م��ا هم��واره ش��اهد بوده ایم ک��ه تعیین‬ ‫افزای��ش دس��تمزد کارگره��ا براس��اس ن��رخ‬ ‫ت��ورم نبوده اس��ت‪ .‬چنانچه در س��ال‪ ۹۲‬تورم‬ ‫‪33/5‬درصدی داش��تیم‪ ،‬درحالی که دس��تمزد‬ ‫کارگرها ‪۲۵‬درصد افزایش داش��ت‪ .‬در سال‪۹۳‬‬ ‫نرخ تورم ‪15/5‬درصدی را مرکز امار اعالم کرد‪،‬‬ ‫درحالی که دستمزدها ‪۲۵‬درصد افزایش یافت و‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬نیز با نرخ تورم ‪۱۵‬درصدی روبه رو‬ ‫بودیم‪ ،‬درشرایطی که ‪۱۷‬درصد افزایش دستمزد‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫بنابراین این تعیین دستمزد تاکنون تابعی از‬ ‫نرخ تورم نب��وده‪ ،‬بلکه تنها به ان توجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما کماکان خواس��ته ما از دولت‪ ،‬تامین‬ ‫س��بد هزینه هاس��ت‪ ،‬یعنی تامین حداقل های‬ ‫زندگ��ی که نه تنها در کش��ور ما که مورد توجه‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد کش��ورهای دنیاس��ت‪ .‬این‬ ‫حداقل های زندگی مورد تاکید سازمان جهانی‬ ‫کار هم است‪ .‬بنابراین با توجه به شرایط موجود‪،‬‬ ‫افزایش ن��رخ ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬درصدی براس��اس نرخ‬ ‫تورم برای جامعه مزدبگیر ما مناس��ب نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬به این دلیل که در سال های گذشته به ویژه‬ ‫از س��ال ‪ ۸۶‬به بعد تا س��ال گذشته یک فاصله‬ ‫بی��ن حداقل های زندگی با طبق��ه مزدبگیر در‬ ‫کشور به وجود امده است‪.‬‬ ‫برای مثال می توان این گونه گفت که ما سبد‬ ‫هزینه ‪۳‬میلیون تومانی برای یک خانوار ‪ ۴‬نفره‬ ‫داریم ک��ه با توجه به تورم ‪۱۲‬درصدی‪ ،‬س��بد‬ ‫هزینه ما ماهی ‪ ۳۶۰‬هزار تومان افزایش هزینه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬این درحالی است که دستمزد‬ ‫کارگر معمولی ما یک میلیون تومان است‪ .‬اگر‬ ‫همان ‪۱۲‬درص��د را به دس��تمزد اضافه کنیم‪،‬‬ ‫ماهی ‪۱۲۰‬هزار تومان باید به دس��تمزد اضافه‬ ‫شود که جوابگوی سبد معیشتی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف سبد معیشتی‬ ‫ای��ا به درس��تی س��بد معیش��تی در تعیین‬ ‫دستمزدها تعریف شده است ؟ در این باره جواد‬ ‫صالحی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ازاد اسالمی‬ ‫و کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬کاهش تورم به این معنا نیس��ت‬ ‫قیمت کاهش می یابد‪ ،‬بلکه به این معناست‬ ‫ ‬ ‫که‬ ‫که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است‪،‬‬ ‫بنابراین با توجه به افزایش تورم در س��ال های‬ ‫ت کاالها همچنان وجود‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزایش قیم ‬ ‫دارد‪ .‬از ای��ن رو با افزای��ش قیمت کاالها‪ ،‬ارزش‬ ‫ریالی معیش��تی کاالها نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یعن��ی به واس��طه تورم بی س��ابقه چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ارزش ریالی س��بد معیشتی بیش از‬ ‫اندازه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره ب��ه اینکه ت��ورم میانگین‬ ‫قیمتی چند کاالی اساس��ی است‪ ،‬گفت‪ :‬سبد‬ ‫معیش��تی با توجه ب��ه چند کاالی اساس��ی و‬ ‫تحت تاثیر انها افزایش تورم داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬مس��ئله قابل توجه این است که‬ ‫کسانی حداقل دس��تمزد دریافت می کنند که‬ ‫بیشتر از اقشار پایین جامعه هستند‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫این قشر که تنها قادر به تامین کاالهای اساسی‬ ‫هستند‪ ،‬بیشتر از سایر دهک های جامعه است‪.‬‬ ‫یعنی تورم برای این گروه باالتر از قشر متوسط‬ ‫و باال اس��ت‪ ،‬در نتیجه این قشر بیشتر از اقشار‬ ‫دیگر از نرخ تورم رنج می برند‪ .‬بنابراین اگر برای‬ ‫هر قش��ر بخواهی��م نرخ تورم در نظ��ر بگیریم‪،‬‬ ‫قشر پایین از نرخ تورم اسیب بیشتری خواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد با اشاره به نرخ باالتر تورم‬ ‫برای دهک پایین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از این رو‬ ‫برای دس��تمزد کارگری به ویژه برای دهک های‬ ‫پایین ‪ ،‬باید فراتر از نرخ تورم و بر مبنای س��بد‬ ‫معیش��تی ک��ه ارزش ریال��ی ان افزایش یافته‬ ‫است ‪ ،‬افزایش در نظر گرفت‪.‬‬ ‫صالح��ی تاکید کرد‪ :‬پس اگ��ر بخواهیم این‬ ‫قش��ر را کمی باالتر بکشیم‪ ،‬باید بر مبنای سبد‬ ‫معیشتی‪ ،‬افزایش دستمزد را برای انها در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫البته الزمه ان این است که سبد معیشتی را‬ ‫به درستی تعریف کرده باشیم که دارای ترکیب‬ ‫درستی باشد و نیازهای معیشتی نیز به ترتیب‬ ‫خوراک‪ ،‬مسکن و بهداشت به شکل جداگانه ای‬ ‫تعریف شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست فعاالن صنفی‬ ‫یک فع��ال صنفی کارگری معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫دولت های نهم و دهم تورم به صورت ش��ناور و‬ ‫با ن��رخ نجومی افزایش یاف��ت‪ ،‬بنابراین جبران‬ ‫عقب ماندگ��ی مزدی ناش��ی از این ن��رخ تورم‬ ‫شناور تاریخی‪ ،‬یک مطالبه کلیدی است‪.‬‬ ‫ناص��ر چمنی‪ ،‬عضو کان��ون عالی انجمن های‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫صنف��ی کارگری ایران در گفت وگ��و با ایلنا در‬ ‫ارتب��اط با مذاک��رات دس��تمزد ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��ئله که در ی��ک مقطع کوت��اه زمانی تورم‬ ‫پایی��ن ام��ده را نمی توان در مذاک��رات مزدی‬ ‫مالک قرار داد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ش��رایط فعلی باید ی��ک برنامه‬ ‫اصولی برای پر کردن ش��کاف تاریخی ناشی از‬ ‫این عقب ماندگی در نظر گرفته ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫تنها راهکار اصول��ی در نظر گرفتن هزینه های‬ ‫واقعی سبد معیش��ت کارگران است که در این‬ ‫زمینه نیز باید گفت‪ ،‬کارفرمایان حاضر به توافق‬ ‫نیس��تند و امارهای غیرواقع��ی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫این فعال کارگ��ری در پایان از ل��زوم برقراری‬ ‫جلس��ه های کمیته دس��تمزد در طول س��ال و‬ ‫بهره گی��ری از تج��ارب اقتصاددان��ان و فعاالن‬ ‫کارگری مس��تقل در مذاکرات مزدی به عنوان‬ ‫ی��ک راهکار موث��ر یاد ک��رد و گف��ت‪ :‬جامعه‬ ‫کارگری باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت‬ ‫حداکثری داشته باش��د و بتواند در طول سال‬ ‫نمایندگان واقعی خود را برای رایزنی‪ ،‬مشاوره و‬ ‫چانه زنی به جلسه های سه جانبه بفرستد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارفرمایان‪ :‬رقمی اعالم نکرده ایم‬ ‫کارفرماها نی��ز در تعیین افزایش دس��تمزد‬ ‫در س��وی دیگر این مسئله قرار دارند که شاید‬ ‫افزایش دستمزد بر پایه سبد معیشتی را چندان‬ ‫نپذیرن��د‪ .‬در این ب��اره اصغر اهنی ه��ا نماینده‬ ‫کارفرمایان در ش��ورای عالی کار هفته گذش��ته‬ ‫در برنامه «تیتر امش��ب» عنوان کرد‪ :‬کارگران‬ ‫ب��ه اس��تناد پیش فرض های خودش��ان حداقل‬ ‫معیش��ت را ‪2‬میلیون و ‪100‬هزار تومان براورد‬ ‫کرده ان��د اما ما هنوز رقمی اعالم نکرده ایم‪ ،‬زیرا‬ ‫درباره سبد معیشت هنوز کار کارشناسی انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��بد هزینه معیشت کارگران‬ ‫‪27/6‬درصد هزینه خوراک است و تا ‪100‬درصد‬ ‫بقیه‪ ،‬هزینه های مربوط به مس��کن و بهداشت‬ ‫و س��ایر موارد ق��رار دارد‪ .‬اهنی ها با اش��اره به‬ ‫اینکه ‪70‬درصد اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت و‬ ‫در اقتصاد خصوصی نیز س��هم نیروی انس��انی‬ ‫‪ 10‬تا ‪40‬درصد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارخانه ها‬ ‫و صنایع ما در س��ال های پس از انقالب جدید‬ ‫نش��ده و به ش��دت کارگربر هس��تند که باید با‬ ‫حفظ بهترین ش��رایط ت�لاش کنیم از این پیچ‬ ‫اقتصادی ب��ا عزم ملی و هماهنگی تمامی قوا و‬ ‫دستگاه ها عبور کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تورم های تاریخی چندس��اله گذش��ته قدرت‬ ‫خری��د دهک پایین را به ش��دت کاهش داده و‬ ‫سبد معیشتی انها را تنها به اندازه ضرورت های‬ ‫زندگی محدود کرده است‪ .‬از سوی دیگر به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬کارفرمایان نیز در یک س��ال قادر به‬ ‫جبران و جهش افزایشی دستمزد در یک سال‬ ‫نباش��ند‪ ،‬از این رو باید گام ب��ه گام و مرحله ای‬ ‫در پی جبران دس��تمزد کارگری با یک برنامه‬ ‫منسجم و در فرایند چندساله بود‪.‬‬ ‫کارشناس بازار کار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫ش��ناور بودن دس��تمزدهای کارگری نیازمند بس��تر‬ ‫و زیرس��اخت اس��ت که این زیرس��اخت در کش��ور ما‬ ‫به درس��تی فراه��م نش��ده‪ ،‬درحالی که در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته این موضوع بسیار جاافتاده است‪ .‬نخستین‬ ‫شرط دس��تمزد شناور این است که یک اقتصاد باثبات‬ ‫در کش��ور وجود داشته باش��د‪ .‬از سوی دیگر نیز بخش‬ ‫خصوصی به معنای واقعی ان ش��کل بگیرد‪ .‬هرچند از‬ ‫‪ 2‬دهه گذشته اقداماتی به منظور خصوصی شدن انجام‬ ‫شده‪ ،‬اما ش��اهد هس��تیم که در این دوره‪ ،‬بدنه دولت‬ ‫بزرگتر ش��ده اما کوچکتر نشده است‪ .‬اقتصاد ما به کلی‬ ‫وابس��ته به اقتصاد دولت است و بخش خصوصی که در‬ ‫ب��ازار کار ایران فعالیت می کند نیز ب��از هم به گونه ای‬ ‫دولتی و شبه دولتی اس��ت‪ .‬بنگاه های بزرگ و متوسط‬ ‫در کش��ور ما وابس��ته به دولت هستند‪ .‬این ‪ 2‬مولفه ای‬ ‫اس��ت که هنوز خال ان در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬مولفه‬ ‫س��وم نیز س��ازمان های کارگری و کارفرمایی هس��تند‬ ‫که اقت��دار و قدرت الزم برای اینکه خودش��ان بتوانند‬ ‫مسئولیت هایشان را در کش��ور برعهده بگیرند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫موضوع بعدی این مس��ئله است که قوانین ما به اندازه‬ ‫کافی اصالح نشده اس��ت تا بتواند همراهی الزم با این‬ ‫مولفه ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫فکر می کن��م ما راه درازی پی��ش رو داریم تا بتوانیم‬ ‫دس��تمزد ش��ناور تعریف کنیم‪ .‬البته دس��تمزد شناور‬ ‫به ویژه برای قش��ر کارگری ایده بس��یار درس��تی است‬ ‫که در کش��ورهای توس��عه یافته نیز تجربه شده است و‬ ‫با اس��تانداردهای سازمان بین المللی کار همراهی دارد‪.‬‬ ‫دولت اگر بخواهد به سمت شناور شدن دستمزدها برود‪،‬‬ ‫قدم مثبتی در این زمینه برداش��ته اس��ت‪ ،‬منتهی باید‬ ‫اصالحات ساختاری بسیار گسترده انجام دهد‪ ،‬از جمله‬ ‫نظام مالی و پولی در این ش��رایط سختی که خودشان‬ ‫بنگاه��داری می کنند‪ ،‬نرخ پول را ب��اال نگه می دارند و‬ ‫اغلب کمتر به سیاس��ت های ش��ناور بازار توجه نش��ان‬ ‫می دهند و دس��توری عم��ل می کنند که بای��د از این‬ ‫وضعیت خارج شود‪ .‬این ساختارها باید اصالح شود‪ .‬در‬ ‫این رابطه دولت یک مس��یر طوالنی برای اصالح نظام‬ ‫بانکی پیش رو دارد‪ .‬همچنین در عین حال باید قوانین‬ ‫را در جهت شناور ش��دن دستمزدها اصالح کرد؛ قوانین‬ ‫ما قوانینی نیس��تند که بتوانند از تولید حمایت کنند‪.‬‬ ‫م��ا اقتصاد خدماتی داریم ک��ه به کلی در اختیار دولت‬ ‫اس��ت و همین اس��ت که مولفه هایی که دولت از نظر‬ ‫ش��اخصه ها اعالم می کند با انچه در بازار کار می بینیم‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬از این رو ما به تغییرات ساختاری جدی‬ ‫نیاز داری��م ‪ ،‬هرچند ای��ن ایده ال ما اس��ت‪ .‬چون مزد‬ ‫ش��ناور زمانی تعریف می شود که مبناهای جغرافیایی و‬ ‫کارگاهی جزو اصول اساس��ی ان است‪ .‬این زمانی معنا‬ ‫می یابد که نرخ تمام شده تولیدات کشور و کارگاه با هم‬ ‫تف��اوت کند‪ ،‬وقتی می توانیم مزد ش��ناور تعیین کنیم‬ ‫که قیمت تمام ش��ده در مناطق مختلف متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وقتی س��ازمان های کارگ��ری و کارفرمایی اختیار الزم‬ ‫برای فعالیت ندارند‪ ،‬نمی توانند چانه زنی درستی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬همان گونه که در سال های گذشته و در برنامه‬ ‫پنجم موضوع کار شایسته مطرح شوده بود که در عمل‬ ‫هیچ دولتی برای ان کاری انجام نداد‪.‬‬ ‫جواد صالحی‬ ‫برای دستمزد‬ ‫کارگری باید‬ ‫بر مبنای سبد‬ ‫معیشتی که‬ ‫ارزش ریالی ان‬ ‫افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬افزایش‬ ‫در نظر گرفت‬ ‫علی خدایی‬ ‫افزایش نرخ ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪۱۲‬درصدی‬ ‫براساس نرخ‬ ‫تورم برای‬ ‫جامعه مزدبگیر‬ ‫ما مناسب‬ ‫نخواهد بود‬ ‫نبض بازار‬ ‫االکلنگ سکه و دالر در بازار‬ ‫صرافان بازار ارز و س��که در معامالت روز گذش��ته ب��ازار ازا د نرخ هر دالر‬ ‫امریکا را با ‪ 13‬تومان کاهش ‪3‬هزار و ‪ 470‬تومان و هر قطعه سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدید را با ‪5‬هزار تومان افزایش ‪996‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذشته با ‪ 28‬تومان افت‪3 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 817‬تومان و هرپوند نیز با ‪ 26‬تومان افت ‪4‬هزار و ‪ 895‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام به��ار ازادی طرح جدید با‬ ‫‪5‬هزار تومان رشد‪996 ،‬هزار تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز‬ ‫با ‪5‬هزار تومان افزایش یک میلیون و پانصد تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز با ‪ 5‬هزار تومان رشد ‪ 510‬هزار‬ ‫تومان و هر ربع سکه نیز با دو هزار تومان رشد ‪ 277‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار روز گذشته با هزار تومان رشد ‪ 187‬هزار‬ ‫تومان و یک گرم طالی ‪18‬عیار ‪101‬هزار و ‪ 370‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این روز بانک مرکزی نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذشته‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬بر این اس��اس نرخ بانکی ‪ 9‬ارز نسبت به یکشنبه افزایش و قیمت‬ ‫‪ 24‬واحد پولی کاهش داش��ته است؛ البته نرخ ‪ 6‬ارز نیز تغییری نکرد و دالر‬ ‫امریکا به ‪30‬هزار و ‪ 197‬ریال صعود کرد‪.‬‬ ‫نرخ دالر امریکا با دو ریال رشد ‪ 30/197‬ریال‪ ،‬پوند انگلیس با ‪ 28‬ریال افت‬ ‫‪ 41/850‬ریال و یورو با ‪ 30‬ریال کاهش ‪ 32/978‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫فرانک سوئیس ‪ 30/265‬ریال‪ ،‬کرون سوئد ‪ 3/526‬ریال‪ ،‬کرون نروژ ‪3/478‬‬ ‫ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪4/421‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ 440‬ریال‪ ،‬درهم امارات متحده‬ ‫عرب��ی ‪ 8/222‬ریال‪ ،‬دینار کوی��ت ‪ 100/302‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه پاکس��تان‬ ‫‪ 28/864‬ری��ال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ 26/651‬ریال‪ ،‬دالر هنگ کنگ ‪ 3/883‬ریال‪،‬‬ ‫ریال عم��ان ‪ 78/464‬ریال‪ ،‬دالر کانادا ‪ 22/323‬ری��ال‪ ،‬راند افریقای جنوبی‬ ‫‪ 1/868‬ری��ال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ 10/112‬ریال‪ ،‬روبل روس��یه ‪ 397‬ریال‪ ،‬ریال قطر‬ ‫‪ 8/290‬ری��ال‪ ،‬یکصد دینار عراق ‪ 2/730‬ریال‪ ،‬لیر س��وریه ‪ 160‬ریال و دالر‬ ‫استرالیا ‪ 21/542‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ ریال سعودی ‪ 8/050‬ریال‪ ،‬دینار بحرین ‪ 79/727‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫س��نگاپور ‪ 21/436‬ریال‪ 10 ،‬روپیه سریالنکا ‪ 2/071‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه نپال‬ ‫‪27/472‬ریال‪ ،‬یکصد درام ارمنستان ‪ 6/137‬ریال‪ ،‬دینار لیبی ‪ 21/724‬ریال‪،‬‬ ‫یوان چی��ن ‪ 4/592‬ریال‪ ،‬یکصد بات تایلن��د ‪ 84/478‬ریال‪ ،‬رینگیت مالزی‬ ‫‪ 7/149‬ریال‪ ،‬یک هزار وون کره جنوبی ‪ 24/340‬ریال‪ ،‬یکصد تنگه قزاقستان‬ ‫‪ 8/618‬ریال‪ ،‬افغانی افغانس��تان ‪ 440‬ریال‪ ،‬منات اذربایجان ‪ 19/295‬ریال‪،‬‬ ‫یک ه��زار روبل بالروس ‪ 1/406‬ریال‪ ،‬س��امانی تاجیکس��تان ‪ 3/838‬ریال و‬ ‫بولیوار جدید ونزوئال ‪ 4/779‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38070‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48600‬‬ ‫‪48950‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,985,000‬‬ ‫‪10,005,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9490‬‬ ‫‪9540‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫‪9,960,000‬‬ ‫‪35150‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,480,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11840‬‬ ‫‪11960‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5070‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫‪9,960,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,004,500‬‬ ‫‪1,013,700‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪34700‬‬ ‫‪38170‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بانک ها در اخذ ضامن سخت گیری نکنند‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مدی��رکل اعتب��ارات بانک مرکزی‪ ،‬از بانک ها خواس��ت در دریاف��ت وثیقه و ضامن در‬ ‫تس��هیالت خرد‪ ،‬ش��رایط راحت تری را برای مش��تریان در نظر بگیرند‪ .‬س��ید علی اصغر‬ ‫میرمحمد صادقی گفت‪ :‬براس��اس ایین نامه های بانک مرک��زی‪ ،‬تعیین نحوه و نوع اخذ‬ ‫وثایق و همچنین ضامن در قبال دریافت تس��هیالت برعهده هیات مدیره بانک ها است و‬ ‫خود بانک ها در این زمینه تصمیم گیری می کنند و بانک مرکزی تکلیفی به بانک ها ندارد‪.‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫ملزومات تک نرخی کردن ارز در کشور‪ ،‬از نگاه صاحبنظران بانکی‬ ‫باجه خبر‬ ‫تحقق تدریجی یک تصمیم‬ ‫پرداخت غیرحضوری حق بیمه‬ ‫بدون نیاز به شناسه‬ ‫مدی��رکل درامد حق بیمه س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬از فراهم ش��دن ام��کان پرداخت‬ ‫غیرحض��وری حق بیمه ب��دون نیاز به درج‬ ‫شناس��ه و مبلغ خب��ر داد و افزود‪ :‬تم��ا م مخاطبانی که‬ ‫مب��ادرت به اخ��ذ برگ پرداخ��ت اینترنت��ی حق بیمه‬ ‫می کنند جامعه هدف این طرح هستند‪ .‬مهرداد قریب با‬ ‫اع�لام این خبر اف��زود‪ :‬این امکان به منظور تس��هیل و‬ ‫تس��ریع در ام��ور کارفرمایان و بیمه ش��دگان و افزایش‬ ‫رضایتمندی انان انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬جلوگیری‬ ‫از مغایرت های ناشی از خطای کاربری در ثبت اطالعات‪،‬‬ ‫تکرار واریزی حق بیمه و ایجاد ناشناس های بانک درامد‬ ‫از اهداف اصلی فراهم شدن امکان غیرحضوری حق بیمه‬ ‫با قابلیت نیاز نداش��تن به درج شناس��ه پرداخت و مبلغ‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹فشار کمتر به ذخایر ارزی‬ ‫حامی نشست تجاری ایران‬ ‫و اروپا‬ ‫دومین نشس��ت بزرگ تجاری ایران و اروپا‬ ‫پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های‬ ‫کشورمان با حمایت بانک سامان در تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬دومین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 17‬اس��فند ماه جاری در هتل اس��پیناس پاالس‬ ‫تهران برگزار می شود و بانک سامان با هدف زمینه سازی‬ ‫برای توس��عه روابط و گس��ترش صادرات و واردات بین‬ ‫ایران و اروپا‪ ،‬از ان حمایت می کند‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫محور اصلی نشس��ت تجاری ای��ران و اروپا (‪Business‬‬ ‫‪ ،)Forum Iran Europe‬بررس��ی فرصت های جدید‬ ‫فراهم امده در دوره پس��اتحریم در ارتباط دوسویه میان‬ ‫تاجران ایرانی و اروپایی است که در چارچوب نشست های‬ ‫متقاب��ل خصوص��ی می��ان اش��خاص و ش��رکت ها و‬ ‫موسسه های مالی اروپایی و ایرانی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫رتبه نخست ارائه خدمات‬ ‫باکیفیت‬ ‫مدیرعامل بانک س��په گفت‪ :‬براساس نتایج‬ ‫بررسی دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به‬ ‫ش��کایات وزارت امور اقتصادی و دارایی بر‬ ‫مبن��ای مف��اد م��واد ‪ 81‬و ‪ 82‬قان��ون مدیریت خدمات‬ ‫کش��وری‪ ،‬بانک س��په در زمینه ارتقای کیفیت خدمات‬ ‫دولتی در بین بانک های دولتی کش��ور مقام نخس��ت را‬ ‫کس��ب کرده اس��ت‪ .‬محمدکاظم چقازردی اظهار کرد‪:‬‬ ‫عملکرد بانک های دولتی در بعد ش��اخص های عمومی و‬ ‫اختصاصی س��االن ه با ه��دف س��نجش‪ ،‬ارزش گذاری و‬ ‫قضاوت درباره عملکرد دس��تگاه های اجرایی براس��اس‬ ‫قوانین و مقررات مربوط و با رویکرد معیارهای اثربخش‪،‬‬ ‫کارای��ی‪ ،‬اقتصادی و اخالقی به منظ��ور ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫همراهتان را مستقیم شارژ‬ ‫کنید‬ ‫بانک ص��ادرات ای��ران به منظ��ور افزایش‬ ‫دسترسی هموطنان به خدمات نوین بانکی‬ ‫و ام��کان دریاف��ت ش��ارژ مس��تقیم تلفن‬ ‫همراه(‪ )TOP UP‬اپراتورهای همراه اول و‬ ‫ایرانسل را از طریق درگاه های همراه بانک‪ ،‬تلفن بانک و‬ ‫همبانک فراهم کرد‪ .‬همچنین دارندگان سیم کارت های‬ ‫اعتباری رایتل نیز می توانند با اس��تفاده از س��امانه های‬ ‫هم��راه بانک و تلفن بانک نس��بت به ش��ارژ مس��تقیم‬ ‫سیم کارت هایش��ان اقدام کنند‪ .‬بر این اساس هموطنان‬ ‫در سراس��ر کش��ور می توانند با دسترس��ی به هر یک از‬ ‫درگاه های یادشده عالوه بر بهره مندی از خدمات متنوع‬ ‫بانکی نسبت به دریافت شارژ مستقیم نیز اقدام کنند‪.‬‬ ‫عضویت در سامانه بام‬ ‫بام (بانک اول من) سامانه جدید بانکداری‬ ‫اینترنت��ی بانک ملی ایران اس��ت که دارای‬ ‫مزیت های منحصر به ف��ردی در بانکداری‬ ‫الکترونیک بوده و با استقبال چشمگیر هموطنان روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬مشتریانی که عضو سامانه پیامکی بانک ملی‬ ‫ایران (س��اپتا) هس��تند‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه به ش��عب‬ ‫می توانند عضوی��ت خود را در س��امانه جدید بانکداری‬ ‫اینترنتی این بانک (بام) ثبت و فعال کنند‪.‬‬ ‫مشتریان عضو سامانه پیامکی این بانک (ساپتا) با توجه‬ ‫به اینکه در گذش��ته ش��ماره تلفن همراه خود را در این‬ ‫س��امانه ثبت کرده اند‪ ،‬می توانند ب��ا وارد کردن اطالعات‬ ‫مل��ی کارت خود به راحت��ی و بدون نیاز ب��ه مراجعه به‬ ‫ش��عب‪ ،‬عضو سامانه جدید بانکداری اینترنتی بانک ملی‬ ‫ایران (بام) شوند‪.‬‬ ‫تک نرخی ک��ردن ارز‪ ،‬در حالی به عن��وان یکی از‬ ‫اولویت های مهم در دس��تور کار بانک مرکزی قرار‬ ‫گرفته ک��ه رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده‪ ،‬این‬ ‫سیاس��ت در س��ال اینده اجرایی می ش��ود‪ .‬اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع هم از ان جهت اس��ت ک��ه نظام ارزی‬ ‫چندنرخی پیامدهای منفی بس��یاری ازجمله فساد‪،‬‬ ‫نبود شفافیت و رانت خواری و نبود پیش بینی درست‬ ‫از اینده برای فعالیت های اقتصادی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به هرحال اجرای این سیاس��ت که در یک دوره ای‪،‬‬ ‫به یک رویا مبدل ش��ده بود‪ ،‬درحالی قرار است سال‬ ‫این��ده ش��کل عملیاتی ب��ه خود بگیرد ک��ه به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬باید برخی پیش نیازها برای اجرای ان تا‬ ‫ان زمان فراهم شود‪.‬‬ ‫کوروش پرویزیان‬ ‫محمدتقی نتاج‬ ‫کوروش پرویزیان‪ ،‬مدیرعامل بانک پارسیان معتقد‬ ‫است‪ :‬برای تک نرخی کردن ارز‪ ،‬نیاز است تمهیدات‬ ‫ویژه ای اندیشیده شود و عزم دولت ‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تک نرخی کردن‬ ‫ارز بس��یار مهم است‪ .‬وی افزود‪ :‬یک عدد محاسباتی‬ ‫از ن��رخ دالر در بودجه پیش��نهادی به قیمت ‪2997‬‬ ‫توم��ان وج��ود دارد ک��ه عالمت درس��تی ب��ه بازار‬ ‫نمی ده��د‪ ،‬چرا که اکنون ارز مبادالتی که به فعاالن‬ ‫اقتصادی داده می شود‪ ،‬عدد متفاوتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارس��یان تصری��ح کرد‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر ن��رخ ارز در بازار ‪ 3500‬تا ‪ 3600‬تومان و نرخ‬ ‫ارز در اتاق مبادله از ‪ 3050‬تا ‪ 3034‬تومان خرید و‬ ‫فروش می ش��ود که تفاوت حدود ‪ 20‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫پرویزیان با اشاره به اینکه اگر بخشی از این تفاوت را‬ ‫به هزینه های جابه جایی و انتقال ارز مربوط بدانیم و‬ ‫بخ��ش دیگر این تفاوت را برای تبدیل دالر به دیگر‬ ‫اس��عار و س��ایر هزینه های مرتب��ط در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫باز با محاس��به همه ای��ن هزینه ه��ا‪ ،‬درصد تفاوت‬ ‫ن��رخ بین ارز مبادل��ه ای و ارز ب��ازار ازاد وجود دارد‬ ‫که قابل تامل اس��ت‪ .‬وی پیش��نهاد داد تا با استفاده‬ ‫از نظام ارزی ش��ناور مدیریت ش��ده تف��اوت بین ارز‬ ‫ب��ازار ازاد و مبادل��ه ای را به حداقل رس��اند و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه با مدیریت صحیح ارز و انتظارات‬ ‫از س��ال ‪ 92‬به بع��د فاصله بی��ن ارز مبادله ای و ارز‬ ‫ازاد در بازار کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬پرویزیان بیشترین‬ ‫حج��م مصرف ارز را طرح های کالن دولت‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬ماشین االت و کاالهای مصرفی عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به درستی‬ ‫برگ��ردد‪ ،‬بهتر می توان نیاز ارزی کش��ور را مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در دی��دار رییس کل بانک مرکزی ای��ران و وزیر تجارت‪،‬‬ ‫صنع��ت و انرژی کره جنوبی‪ ،‬دو ط��رف درباره تقویت روابط‬ ‫کارگزاری بانکی و اتخاذ تصمیم برای ایجاد خطوط اعتباری‬ ‫به منظور تسهیل روابط تجاری بین دو کشور مذاکره کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرکزی‪ ،‬ولی اله س��یف‬ ‫در نشس��تی با جوهوانگ وان وزی��ر تجارت‪ ،‬صنعت و انرژی‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬ضم��ن تش��کر از همکاری های این کش��ور با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در زمان تحری��م گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ن��وع همکاری قب��ل از برجام بین دو کش��ور‪ ،‬تمایل زیادی‬ ‫وی درباره مدیریت تقاضای ارزی گفت‪ :‬اگر فشار‬ ‫کمتری از سوی دولت و س��ایر متقاضیان به ذخایر‬ ‫ارزی بانک مرکزی وارد شود‪ ،‬بانک مرکزی با خاطر‬ ‫اس��وده تری می تواند تک نرخی ک��ردن ارز را دنبال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پرویزیان استفاده از ابزارهای مالی بین المللی برای‬ ‫تراز ارزی و استفاده از روش های بانکداری بین المللی‬ ‫را راه��کاری برای ایجاد فض��ای تک نرخی کردن ارز‬ ‫دانس��ت و مدیریت بانک مرک��زی را بر ذخایر ارزی‬ ‫بس��یار مهم برشمرد و گفت‪ :‬تجربه تک نرخی کردن‬ ‫و روش های ان در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬اما ان وفاق‬ ‫و دقت نظ��ری که باید بین فعاالن اقتصادی و س��ایر‬ ‫بازیگران ش��کل بگیرد تا ارز تک نرخی ش��ود‪ ،‬بسیار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬پرویزی��ان گفت‪ :‬در ان س��ال هایی که‬ ‫ن��رخ ارز مبادالتی ‪ 2450‬تومان براورد ش��د‪ ،‬برخی‬ ‫از فعاالن اقتصادی اع��داد به مراتب متفاوت و گاهی‬ ‫کمتری را اعالم می کردند‪.‬‬ ‫در هر حال اگر ما شرایط پایداری را برای صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور و جذب سرمایه های خارجی فراهم‬ ‫کنی��م‪ ،‬تصمیم��ات ب��رای تک نرخی ک��ردن ارز با‬ ‫اطمینان بیشتری گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در این ش��رایط می ت��وان از این فضا‬ ‫برای مدیریت ارز تک نرخی استفاده کرد‪ ،‬اگر اتکای‬ ‫بودجه به ارز کمتر و از پیش بینی منابع اتی درامدی‬ ‫‹ ‹متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز‬ ‫محمدتقی نتاج‪ ،‬مدیرعام��ل بانک قوامین هم در‬ ‫ای��ن رابطه در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید براینکه‬ ‫مدیریت ن��رخ ارز در حال حاض��ر‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫اولویت ه��ای مه��م بانک مرکزی به ش��مار می رود و‬ ‫انطور که پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬نرخ ارز در س��ال‬ ‫اینده قرار اس��ت یکسان سازی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫حت��م نوس��انات و افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬تبع��ات منفی‬ ‫زی��ادی می تواند برای اقتصاد به همراه اورد و هزینه‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی را افزایش دهد که به طور حتم‬ ‫مدیریت این نرخ می تواند گامی در جهت کاهش این‬ ‫هزینه ها و از طرفی‪ ،‬افزایش تولید و صادرات کش��ور‬ ‫شود‪ .‬او با مثبت ارزیابی کردن سیاست یکسان سازی‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی‬ ‫به صورت جدی به دنبال س��اماندهی بازار ارز است و‬ ‫اج��رای تک نرخی کردن ارز را برای س��ال اینده در‬ ‫دستور کار قرار داده است چراکه باور بر این است که‬ ‫نرخ های چندگانه ارز می تواند زمینه فس��اد را فراهم‬ ‫کند و باعث شود اقتصاد کشور در بالتکلیفی به سر‬ ‫تسهیل روابط بانکی و تجاری ایران و کره جنوبی‬ ‫برای ادامه ان وجود دارد و همچنین ظرفیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫بازرگانی و صنعتی بین طرفین باالس��ت و امیدواریم شرایط‬ ‫جدید باعث افزایش زمینه همکاری ها شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬پیش نیاز همکاری اقتصادی بین‬ ‫دو کش��ور را تقویت ارتباطات بانکی دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در زمان تحریم‪ ،‬بانک های کره ای ارتباط خود‬ ‫را ب��ا بانک های ایرانی حفظ کردند و مذاکرات در حال انجام‬ ‫زمان ورود نخستین کارت های بانکی خارجی به ایران‬ ‫مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرک��زی از ورود‬ ‫نخس��تین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در‬ ‫س��ال اینده خبر داد و گفت‪ :‬براساس مذاکرات انجام شده‬ ‫با بانک (جی بی سی) ژاپن قرار است کارت های بین المللی‬ ‫این ش��رکت از س��ال اینده وارد نظام بانکی ایران ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬داوود محمدبیگ��ی درب��اره ورود‬ ‫کارت های بین المللی همچون «ویزا کارت و مسترکارت»‬ ‫و دیگر کارت های بین المللی به بازار ایران‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند‬ ‫محدودیت هایی ب��رای بهره گیری از ای��ن کارت ها وجود‬ ‫دارد اما برای پاس��خگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام‪،‬‬ ‫مذاکراتی با دو بانک (جی بی سی) ژاپن و سی یو پی چین‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس در دو‬ ‫هفته گذش��ته جلس��اتی با مس��ئوالن این بان��ک ژاپنی‬ ‫برگزار و قرار ش��د کارت های این ش��رکت در کش��ورمان‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬وی پیش بینی ک��رد‪ :‬کارت های ژاپنی در‬ ‫‪ 6‬ماه نخست سال اینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و‬ ‫برای مشتریان ایرانی صادر می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬کارت های‬ ‫(جی بی س��ی) در ‪ 130‬کشور دنیا پذیرندگی دارند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ‪ 30‬میلیون فروش��گاه در دنیا زیرپوش��ش ان قرار‬ ‫دارند‪ ،‬البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت‬ ‫کش��ور اطمینان وجود داش��ته باش��د و عملکرد ما‬ ‫به گونه ای باش��د که اطمینان را در فضای بین المللی‬ ‫ایج��اد کنیم‪ ،‬این مس��ئله به تک نرخی ش��دن ارز و‬ ‫پایداری نرخ ارز در داخل کش��ور بیش��تر از گذشته‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬دارندگان کارت های (جی بی س��ی)‬ ‫می توانن��د از این کارت ها در کش��ورهای جنوب ش��رقی‬ ‫اس��یا و اروپا اس��تفاده کنند اما پوشش دهی این کارت ها‬ ‫در امریکای ش��مالی ضریب نفوذ باالیی ن��دارد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬کارت ه��ای جی بی س��ی تا حدود زی��ادی حمل پول‬ ‫به کشورهای اس��یایی و اروپایی را اسان می کند‪ .‬محمد‬ ‫بیگی افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط ایجادش��ده در پسابرجام‪،‬‬ ‫مشتریان بانک ها انتظارهایی برای بهره گیری از کارت های‬ ‫بین المللی دارند‪ .‬این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی از ‪5‬ماه گذشته اقداماتی در این زمینه انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین زمینه برنامه ریزی هایی برای‬ ‫اتصال ش��بکه شتاب با ش��بکه های خارجی همانند ویزا و‬ ‫مستر (کارت) انجام شده است‪.‬‬ ‫برای تعیین خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور‪ ،‬موجب‬ ‫تقویت و گسترش بیش از پیش روابط بانکی می شود‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای پ��ول و اعتبار با اش��اره به س��فر اینده‬ ‫رییس جمه��ور کره جنوب��ی ب��ه ای��ران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��فر‬ ‫رییس جمهور کره ب��ه ایران‪ ،‬نقطه عطف و تحولی در روابط‬ ‫دو کش��ور اس��ت و ما عالقه مندیم قبل از این سفر‪ ،‬شرایط‬ ‫الزم را برای تقویت روابط کارگزاری بین بانک های دو کشور‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر قرار است حمایتی از بخشی شود ‪،‬‬ ‫ب��ه جای پرداخ��ت ارز دولتی‪ ،‬می ت��وان با پرداخت‬ ‫یارانه و جدا از این مقول��ه‪ ،‬زمینه حمایت از فعاالن‬ ‫بخش های اقتصادی را فراهم کرد‪ .‬به گفته نتاج‪ ،‬این‬ ‫جهت گیری که برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال‬ ‫اینده وجود دارد‪ ،‬جهت گیری بس��یار خوبی است و‬ ‫امیدواری م س��ال اینده این اق��دام به نتیجه مطلوب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بان��ک قوامین‪ ،‬البته ایج��اد تعادل در‬ ‫عرضه و تقاضای بازار ارز را زمینه ساز عملیاتی شدن‬ ‫سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال اینده دانست‬ ‫و گفت‪ :‬از انجا که نرخ ارز و نوس��انات ان‪ ،‬به شدت‬ ‫وابسته به رابطه عرضه و تقاضاست‪ ،‬از این ر و تا زمانی‬ ‫که این رابطه متعادل نباش��د‪ ،‬نمی توان امیدوار بود‬ ‫ارز تک نرخی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بانکی‪ ،‬این موض��وع را هم گفت که در‬ ‫ش��رایط فعلی ک��ه درامده��ای ارزی از بابت فروش‬ ‫نفت کاهش یافته‪ ،‬تاحدودی باعث ش��ده عرضه ارز‬ ‫در کشور کم شود که این موضوع باید از بخش های‬ ‫دیگر تامین شود و امیدواریم با توجه به سیاست هایی‬ ‫که دولت در این زمینه اتخاذ کرده‪ ،‬زمینه تامین ارز‬ ‫به میزان کافی در کش��ور فراهم شود تا ثبات نسبی‬ ‫قیمت ارز را در داخل کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬وی درباره مکانیزم تس��ویه حس��اب بین دو‬ ‫کشور‪ ،‬پیشنهاد ایجاد حساب مشترک در بانک های مرکزی‬ ‫ای��ران و کره جنوبی را مطرح کرد تا این دو حس��اب‪ ،‬مبنای‬ ‫تسویه بین بانک های دو کشور باشد‪.‬‬ ‫جو هوانگ وان یک مقام کره ای نیز در این نشس��ت بیان‬ ‫کرد‪ :‬علت تش��کیل این جلسه‪ ،‬مباحث مربوط به چشم انداز‬ ‫اینده روابط اقتصادی کره با ایران‪ ،‬نحوه انجام تسویه حساب‬ ‫بی��ن بانک های دو کش��ور و تعیین چارچ��وب برای خطوط‬ ‫اعتباری بین طرفین است‪.‬‬ ‫نشانه های عملیاتی شدن سوئیفت در کشور‬ ‫مع��اون ارزی بان��ک مرکزی در پاس��خ ب��ه مدعیان‬ ‫عملیات��ی نش��دن س��وئیفت و انتقال ارز‪ ،‬اع�لام کرد‪:‬‬ ‫افزایش س��همیه ای��ران در صن��دوق بین المللی پول با‬ ‫پرداخت ‪۷۸۰‬میلیون دالر از طریق سوئیفت انجام شد‪.‬‬ ‫غالمعل��ی کامی��اب در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫افزایش س��همیه و حق رای جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬افزود‪ :‬سهمیه ایران در صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول ب��ا ‪138‬درصد افزای��ش از رقم قبلی‬ ‫‪1/497‬میلیون ‪( SDR‬حق برداشت مخصوص) به رقم‬ ‫جدی��د ‪3/567‬میلیون ‪ SDR‬افزایش یافت و به تبع ان‬ ‫حق رای کش��ورمان در این صندوق نیز از ‪0/62‬درصد‬ ‫به ‪0/74‬درصد رس��ید؛ این امر از طریق سوئیفت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات کس��انی ک��ه همچنان بر اجرایی‬ ‫نش��دن س��وئیفت و انتقال ارز بین بانک��ی تاکید دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این س��خنان در حالی بیان می ش��ود که بانک‬ ‫مرک��زی در حال انجام امور با س��وئیفت اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫ارزی بان��ک مرکزی ب��ا بیان اینکه‪ ،‬معلوم نیس��ت این‬ ‫اظهارات چگونه و بر چه اساس��ی گفته می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمی دانم چگونه باید فعال ش��دن سوئیفت را اثبات‬ ‫کن��م؛ اما تاجرانی که در امر صادرات و واردات کش��ور‬ ‫فعالند‪ ،‬پرداخت ها را با سوئیفت انجام می دهند‪.‬‬ ‫کامی��اب خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از نش��انه های‬ ‫عملیاتی ش��دن س��وئیفت کاهش هزینه ه��ای پرداخت‬ ‫اس��ت ضم��ن اینک��ه بانک ه��ای ایران��ی و اروپای��ی‬ ‫گش��ایش های اعتباری را انجام داده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کسانی که نس��بت به عملیاتی نشدن سوئیفت مطالبی‬ ‫را بی��ان می کنن��د‪ ،‬منتقد نیس��تند و دنبال ش��یطنت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬این ادعاها در حالی‬ ‫مطرح می شود که نه تنها سوئیفت عملیاتی شده بلکه با‬ ‫کارگزاران در بانک های جهان نیز همکاری هایی داریم و‬ ‫پیام هایی تبادل می شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی ارزش صندوق های ‪ETF‬‬ ‫بر اساس امارهای منتشر ش��ده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫ارزش صندوق های قابل معامله در پایان بهمن با رش�� د ‪۴۰‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه ماه قب��ل به ‪۱۷‬هزار و ‪ ۹۷۴‬میلیارد ریال رس��ید‪ .‬به گزارش س��مات‪ ،‬ارزش‬ ‫صندوق های قابل معامله در پایان دی معادل ‪۱۲‬هزار و ‪۷۳۷‬میلیارد ریال بود که رونق‬ ‫بازار سهام در بهمن باعث شد این صندوق ها نیز رشد چشمگیری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫درامد صنایع بورسی در سال ‪ 95‬رشد می کند‬ ‫وضعیت بازار س��رمایه در س��ال اینده با توجه به‬ ‫سیاست های کالن اقتصادی دولت و جذب نقدینگی‬ ‫مثب��ت خواهد بود‪ .‬تک نرخی ش��دن ارز‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی و کاهش تورم و گشایش های اقتصادی‬ ‫و دسترس��ی به منابع بین المللی نقاط قوت بورس را‬ ‫در سال اینده رقم خواهد زد و به طور قطع وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور بهتر خواهد ش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫سرمایه گذاران می توانند در بلندمدت سودهای قابل‬ ‫توجهی را در بازار سرمایه کسب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹از میان رفتن تحریم ها‬ ‫در این باره مدیر صندوق سرمایه گذاران تدبیرگران‬ ‫فردا معتقد است‪ ،‬با توجه به از میان رفتن تحریم های‬ ‫بین المللی‪ ،‬به طور قطع بازار س��رمایه در سال ‪ ۹۵‬از‬ ‫رونق برخوردار می ش��ود و س��ودهای مناسبی برای‬ ‫سرمایه گذاران رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫علیرضا مس��تقل در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ت��ورم نقطه به نقط��ه درحال حاضر به زیر‬ ‫‪۱۰‬درصد رس��یده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬میل کردن سود‬ ‫س��پرده بانکی به س��مت ‪۱۴-۱۵‬درصد اتفاق بسیار‬ ‫خوب و بزرگی هم برای سیستم بانکی و هم اقتصاد‬ ‫کشور قلمداد خواهد شد‪ .‬وی به عوامل بسیار مثبت‬ ‫برای بهبود بازار س��رمایه در س��ال اینده اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه به انکه نرخ س��ود بانکی براس��اس‬ ‫نرخ تورم در کش��ور تعیین می شود‪ ،‬با کاهش تورم‪،‬‬ ‫میزان س��ود بانکی نیز کم خواهد شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫س��رمایه های مردمی برای کس��ب س��ود بیشتر به‬ ‫س��وی بازار سرمایه روانه خواهد شد‪ .‬مستقل به رفع‬ ‫تحریم های بین المللی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از بنگاه ه��ای تولیدی م��واد اولیه خ��ود را از خارج‬ ‫تامین می کنند‪ .‬بنابراین ب��ا ازادی مراوده های مالی‬ ‫و کاالیی‪ ،‬هزینه های این شرکت ها کاهش می یابد و‬ ‫سوداوری بیشتری را نصیب سهامداران شان می کند‪.‬‬ ‫وی پیش بین��ی کرد‪ :‬وضعیت بودجه س��ال اینده‬ ‫دولت نی��ز با وجود کاهش قیمت نف��ت بهبود پیدا‬ ‫کند زیرا دسترس��ی به دالرهای بلوکه شده اسان تر‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه ها‬ ‫مدیر سرمایه گذاری شرکت نواوران مدیریت سبا‬ ‫نیز با اشاره به اینکه پس از برطرف شدن تحریم های‬ ‫بین الملل��ی هزینه های بنگاه ه��ای اقتصادی کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنگامی که هزینه ها کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬سوداوری شرکت ها افزایش می یابد و درنتیجه‬ ‫س��رمایه گذاران س��ودهای مناس��ب تری به دس��ت‬ ‫می اورند‪ .‬امیرعباس کریم زاده در گفت وگو با‬ ‫به فروش محصوالت به خارج از کش��ور اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در سال های اخیر به دلیل تحریم های حاکم بر‬ ‫کشور‪ ،‬تولیدکنندگان نمی توانستند محصوالت خود‬ ‫را ب��ه خارج صادر کنند اما با از میان رفتن تحریم ها‬ ‫امکان فروش بیشتر برای بنگاه های اقتصادی فراهم‬ ‫می ش��ود و درامد انها و در نتیجه سوداوری شان را‬ ‫تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ .‬وی به ورود نقدینگی های‬ ‫جدید خارجی در بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ورود پول های جدید به بازار س��رمایه موجب خواهد‬ ‫ش��د ش��رکت های بورس��ی بتوانند تامین مالی های‬ ‫اس��ان تری داش��ته باش��ند و همچنی��ن طرح های‬ ‫نوین��ی را به مرحله اجرا برس��انند که درنهایت همه‬ ‫این موارد ب��ه افزایش قیمت س��هام انها می انجامد‬ ‫و س��رمایه گذاران نیز می توانند س��ودهای سرشاری‬ ‫کسب کنند‪.‬‬ ‫کریم زاده با اش��اره ب��ه اینکه نهاده��ای مالی نیز‬ ‫می توانند در پس��ابرجام رونق بهتری را تجربه کنند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با برقراری س��وئیفت و گش��ایش ال سی‪،‬‬ ‫صنعت بانک��داری می تواند وارد نهاده��ای مالی در‬ ‫دنیا شود و با حاکم شدن فضای رقابتی‪ ،‬از سوداوری‬ ‫بیشتری برخوردار شو د‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ ،‬صنایعی که در سال های گذشته‬ ‫به دلیل تحریم های بین المللی بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را در ب��ازار دیده ان��د‪ ،‬زودتر از دیگ��ر صنایع حرکت‬ ‫‹ ‹امید به تداوم سوداوری‬ ‫رییس مرکز امار و اطالعات ش��رکت بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران نیز معتقد اس��ت‪ ،‬ش��تاب بازار سرمایه‬ ‫ناشی از چشم انداز خوب بازار در سال اینده و اجرای‬ ‫برجام بوده و این در حالی است که تغییر بودجه بندی‬ ‫دولت از سنتی به عملیاتی و مشخص شدن نقشه راه‬ ‫برای شرکت ها باعث رشد نماگرها شد‪.‬‬ ‫کی��وان ش��یخی با بیان اینکه رش��د خ��وب بازار‬ ‫س��رمایه ناش��ی از ارزش جایگزینی ش��رکت ها بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت پایین س��هام و فاصله بین ارزش ذاتی‬ ‫و جایگزینی شرکت ها باعث شد فعاالن بازار شکاف‬ ‫قیمتی موجود را پر کنند‪ .‬این مقام مس��ئول ادامه‬ ‫داد‪ :‬پ��س از توافق برجام این ش��رکت ها توانس��تند‬ ‫شاهد واکنش هایی مثبت در بازار باشند اما با وجود‬ ‫رخدادهای خوشایند‪ ،‬نزدیک شدن ارزش جایگزینی‬ ‫به ارزش ذاتی س��هام باعث تحوالت دیگری در بازار‬ ‫سهام شد به طوری که به تدریج سهامداران به منظور‬ ‫بررس��ی تغییرات نهفته در س��ود س��هام شرکت ها‬ ‫به تکاپو افتادند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه افت ش��دید‬ ‫قیمت سهام باعث شد جذابیت خرید سهام در بازار‬ ‫س��رمایه افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬همه اهالی بازار معتقد‬ ‫بودند اینده ش��رکت های بورسی بسیار خیره کننده‬ ‫است و ش��کی در اعالم سودهای مناسب در بودجه ‬ ‫س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬این ش��رکت ها وج��ود ندارد‪ .‬از‬ ‫طرف��ی دولت برنامه ری��زی کرده ت��ا نقدینگی را از‬ ‫بازارهایی که باعث ایجاد تورم می ش��ود به س��مت‬ ‫تولید و بازار سرمایه هدایت کند تا با ایجاد ثبات در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬فروش و سوداوری شرکت ها افزایش‬ ‫یابد و در بلند مدت اثار مثبتی بر بورس بگذارد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه تغییر رویکرد دولت در بودجه بندی‬ ‫سنتی به عملیاتی باعث می شود شرکت های بورسی‬ ‫نی��ز پیش بینی های بودجه ای خود را به طور ش��فاف‬ ‫اع�لام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی ممکن اس��ت اتفاق‬ ‫خاصی در س��وداوری ها رخ نده��د اما امید به تداوم‬ ‫سوداوری شرکت های بورس��ی به ایجاد خوشبینی‬ ‫منتهی می ش��ود و در قیمت س��هم می نشیند و در‬ ‫قیمت های س��هام ش��رکت ها در س��ال ‪ ۹۵‬نمایان‬ ‫می شود‪ .‬شیخی با اعتقاد به اینکه در سال ‪ ۹۶‬نسبت‬ ‫قیمت بر درام د تحلیلی بازار س��رمایه حدود ‪ ۸‬تا ‪۹‬‬ ‫مرتبه ارزیابی می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فضای مالی ایران‬ ‫در حال بزرگ تر شدن است‪ ،‬باتوجه به بحث انضباط‬ ‫مالی و بودجه بندی بر مبنای عملیاتی دولت‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه می رسند که ش��رکت ها چگونه منابع خود را‬ ‫هزینه کنند تا بیش��ترین س��ود را داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫در پایان بیان کرد‪ :‬ش��اید نقطه عطف بودجه امسال‬ ‫عملیاتی شدن این بودجه و شفافیت دولت در زمینه‬ ‫مخارج و مصارف خود اس��ت ک��ه باعث تاثیر پذیری‬ ‫مثبت بازار س��رمایه با خواس��ته های دولت ش��ده و‬ ‫بزرگتری��ن هزینه ها در بخش های عمومی و عمرانی‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار سرمایه در روز گذشته در ادامه روند‬ ‫نزول��ی خود قرار گرفت و به این ترتیب ش��اخص با افت‬ ‫‪194‬واحدی روبه رو ش��د و به ‪77‬هزار و ‪539‬واحد رسید‪ .‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬سرمایه گذاران در این روز‪ ،‬بیش از یک هزار‬ ‫و ‪591‬میلی��ون برگه و حق تقدم در بازار دست به دس��ت‬ ‫کردند که ارزش این مبادالت بیش از ‪4‬هزار و ‪367‬میلیارد‬ ‫ریال بود و در ‪110‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬‬ ‫در روز گذش��ته صنای��ع پتروش��یمی خلیج ف��ارس‪ ،‬‬ ‫س��رمایه گذاری رنا و مخابرات ایران دارای بیشترین تاثیر‬ ‫مثبت بر ش��اخص کل بودن��د ‪ .‬همچنی��ن پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫بندرعب��اس و بانک ملت دارای بیش��ترین تاثیر منفی بر‬ ‫مهم ترین متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته س��رمایه گذاری رنا‪ ،‬جام دارو‪ ،‬توسعه‬ ‫معدن��ی و صنعتی صبان��ور‪ ،‬ایرکا پ��ارت صنعت‪ ،‬صنایع‬ ‫ش��یمیایی س��ینا‪ ،‬فنرس��ازی خاور و فنرس��ازی زر نیز‬ ‫بیش��ترین افزای��ش قیم��ت را تجربه کردند ‪ .‬بیش��ترین‬ ‫کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به فراورده های نسوز‬ ‫ایران ‪ ،‬نیروترانس‪ ،‬قند شیرین خراسان‪ ،‬قند لرستان‪ ،‬قند‬ ‫بیشترین ارزش معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹دادوستد ‪۷۸۰‬میلیون اوراق بهادار در بازار‬ ‫فرابورس‬ ‫در روز گذش��ته ‪۷۸۰‬میلیون اوراق بهادار در بازارهای‬ ‫فرابورس معامله ش��د‏‪ .‬معامالت بازار فرابورس در دهمین‬ ‫روز اس��فند در حال��ی به پایان رس��ید که ش��رکت های‬ ‫عمران و توس��عه شاهد‪ ،‬س��رمایه گذاری مسکن‏تهران و‬ ‫بیمه کارافرین با باالترین رش��د قیمت مواجه ش��دند و‬ ‫در س��وی دیگر بازار هم بیمه نوین‪ ،‬صنعتی مینو و مینو‬ ‫شرق بیش��ترین‏کاهش قیمت را تجربه کردند‏‪ .‬بیشترین‬ ‫حجم معامالت روز گذش��ته در نماد شرکت پتروشیمی‬ ‫س��رمایه گذاری ایرانیان رقم خورد و شرکت پاالیش نفت‬ ‫الوان بیشترین‏ارزش معامالت را به میزان ‪ ۱۰۵‬میلیارد‬ ‫ریال از ان خود کرد‏‪.‬‬ ‫شاخص کل فرابورس دیروز تحت تاثیر نماد شرکت های‬ ‫پاالیش نفت تهران‪ ،‬الوان و پتروش��یمی س��رمایه گذاری‬ ‫ایرانیان روند‏کاهش��ی در پیش گرفت و با افت ‪۹‬واحدی‬ ‫در عدد ‪831‬متوقف شد‏‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش در مجم��وع‪۷۸۰ ،‬میلیون اوراق‬ ‫به��ادار در ‪۲۷‬ه��زار و ‪ ۶۶۰‬نوب��ت ب��ه ارزش ‪۳۵‬هزار و‬ ‫ریی��س بورس اس��تانبول و هی��ات همراه روز گذش��ته از‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار دیدن کردند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫س��نا‪ ،‬تونجای دینچ‪ ،‬رییس بورس اس��تانبول و هیات همراه‬ ‫به منظور اش��نایی بیش��تر با س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫در نشس��تی صمیمی مهمان رییس سازمان بورس و اعضای‬ ‫هیات مدیره بودند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در این نشست که با‬ ‫حضور حسن قالیباف اصل‪ ،‬مدیرعامل شرکت بورس تهران و‬ ‫روح اهلل حسینی مقدم‪ ،‬معاون ناشران و اعضای شرکت بورس‬ ‫ب��ود‪ ،‬درباره صنایع برجس��ته ترکیه و صنای��ع فعال در بازار‬ ‫س��رمایه ایران س��خن به میان امد و صنایع فعال استانبول‬ ‫در اقتصاد ایران مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬معاون ناش��ران و‬ ‫اعضای شرکت بورس با بیان اینکه تونجای دینچ‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ب��ورس ترکیه به هم��راه ‪ ۳۰‬نفر از مدی��ران نهادهای مالی‪،‬‬ ‫کارگزاری‪ ،‬س��بد گردان و سرمایه گذاری این کشور از بورس‬ ‫تهران نیز بازدید خواهند کرد‪ ،‬افزود‪ :‬حجم باالیی از گردش‬ ‫معامالت روزانه س��هام در بورس ترکیه متعلق به شرکت ها و‬ ‫سرمایه گذاران خارجی است و از این رو بستر مناسبی خواهد‬ ‫بود برای ب��ورس تهران تا ضمن رایزنی با بورس اس��تانبول‬ ‫زمینه حضور و پذیرش س��هام شرکت های ایرانی و ترک در‬ ‫بورس های دو کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫معامالت درون گروهی‬ ‫خودروسازان قانونی است‬ ‫علیرضا مستقل‬ ‫امیرعباس کریم زاده‬ ‫معامالت درون گروهی خودروس��ازان که به نوعی افزایش‬ ‫سرمایه برای این شرکت ها محسوب می شود‪ ،‬قانونی است و‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار بر ان نظارت دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��نا‪ ،‬حس��ن امی��ری درباره رون��د معامالت‬ ‫درون گروه��ی ش��رکت های خودروی��ی و اس��تفاده از روش‬ ‫تجدید ارزیابی برای افزایش س��رمایه این قبیل ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬همه معامالت و فراینده��ای معامالتی همواره با‬ ‫نظارت کامل س��ازمان بورس و اوراق بهادار انجام می ش��ود‬ ‫و در رابط��ه با روندی که برای افزایش س��رمایه مدنظر این‬ ‫شرکت‪‎‬ها است‪ ،‬س��ازمان حسابرسی به عنوان حسابرس‪ ،‬این‬ ‫رون��د را با اس��تانداردهای موجود تطبی��ق داده و در صورت‬ ‫مغایرت نداشتن این روند معامالت به کلی قانونی خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر ناش��ران و بورس های س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار درباره ارائه اطالعات از س��وی ش��رکت سایپا به‬ ‫منظور بازگشایی این نماد و رفع توقف ان افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫باید نسبت به ارائه اطالعات مورد نظر سازمان ازجمله بودجه‬ ‫اصلی و تلفیقی و همچنین اطالعات‪ ،‬افش��اگری و اقدام کند‬ ‫و مادامی که این اطالعات تکمیل نش��ود این نماد بازگشایی‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براس��اس اعالم متولیان این‬ ‫ش��رکت قرار بود بودجه اصلی و تلفیقی سال ‪ ۹۵‬شرکت به‬ ‫سازمان ارائه شود‪.‬‬ ‫امیری بیان کرد‪ :‬به محض ارائه این مهم و تکمیل ش��دن‬ ‫م��دارک مورد نظر و انتش��ار ان در ک��دال و در صورت نبود‬ ‫مشکل نسبت به بازگشایی نماد سایپا اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه انواع ورق های فوالدی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫کیوان شیخی‬ ‫افت ‪ 194‬واحدی شاخص کل‬ ‫مرودشت‪ ،‬داروسازی کوثر و بانک اقتصاد نوین بود و این‬ ‫نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪ .‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه گذاران طوالنی ترین‬ ‫صف های خرید را برای مش��ارکت ش��هرداری س��بزوار‪،‬‬ ‫تولی��د محور خودرو‪ ،‬پس��ت بان��ک ای��ران ‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫دی��زل‪ ،‬ایرکا پ��ارت صنعت‪ ،‬گلوکوزان و س��رمایه گذاری‬ ‫رنا تشکیل دادند ‪ .‬در مقابل نمادهای سایپا‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬ح‪.‬پاالیش نفت تبریز‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری رنا‪ ،‬سرمایه گذاری صنعت نفت و ح‪.‬کنترل‬ ‫خوردگی تکین کو با سنگین ترین صف های فروش به کار‬ ‫خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در روز گذش��ته س��رمایه گذاری رنا با‬ ‫‪197‬میلیون س��هم به ارزش ‪527‬میلی��ارد ریال در صدر‬ ‫بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت و پس از ان‬ ‫معامله بلوکی بانک ص��ادرات ایران با معامالتی به حجم‬ ‫‪124‬میلیون س��هم و ایران خودرو دیزل ب��ا معامالتی به‬ ‫حجم ‪96‬میلیون س��هم در جایگاه های دوم و س��وم قرار‬ ‫گرفتند ‪ .‬همچنین پاالیش نف��ت بندرعباس با معامالتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪286‬میلیارد و پتروش��یمی فجر ب��ا معامالتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪283‬میلیارد ریال در جایگاه های دوم و س��وم‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازدید رییس بورس استانبول‬ ‫از سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫صعودی خود را اغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫کری��م زاده صنعت پتروش��یمی را از دیگر صنایع‬ ‫پیشرو در پس��اتحریم دانس��ت و بیان کرد‪ :‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی یک��ی از صنایع��ی اس��ت ک��ه همواره‬ ‫م��ورد توجه س��رمایه گذاران خارجی بوده اس��ت‪ .‬با‬ ‫اجرایی شدن برجام‪ ،‬شرایط برای مشارکت این گروه‬ ‫از س��رمایه گذاران مهیا ش��ده تا پروژه ه��ای نوین را‬ ‫راه اندازی کنند‪ ،‬زیرا در س��ال های گذشته بسیاری‬ ‫از طرح ها و همچنین س��رمایه گذاری های جدید در‬ ‫این حوزه اجرایی نش��ده‪ ،‬بنابراین با رفع تحریم های‬ ‫بین الملل��ی ای��ن گروه می تواند از رش��د بیش��تری‬ ‫برخ��وردار ش��ود و قدرت س��وداوری س��ال اینده‬ ‫خ��ود را تقویت کند‪ .‬مدیر س��رمایه گذاری ش��رکت‬ ‫نواوران مدیریت س��با دیگر صنعت پیش��تاز پس از‬ ‫اجرایی شدن برجام را صنعت خودرو و لیزینگ خواند‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬راه اندازی طرح های جدید خودروسازی‬ ‫و همچنین همکاری با شرکت های خارجی‪ ،‬موجب‬ ‫خواهد ش��د ع�لاوه بر حفظ ب��ازار داخل��ی‪ ،‬میزان‬ ‫تولیدات خودروسازان افزایش یابد و انها نیز از رشد‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫بزنگاه سـود‬ ‫خواهد شد‪ .‬به این ترتیب دولت می تواند بدهی خود‬ ‫به بخش های غیردولتی و پیمانکاران را پرداخت کند‬ ‫و این شرکت ها از سوداوری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪۸۰۰‬میلیارد ریال خرید و فروش‏ش��د‏‪ .‬در بازار نخس��ت‬ ‫‪۸۹‬میلی��ون ورقه بهادار به ارزش ‪۲۰۱‬میلیارد ریال انجام‬ ‫شد و باالترین حجم و ارزش معامالت این بازار متعلق به‬ ‫‏سرمایه گذاری مسکن تهران بود‏‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪۱۲۲‬میلیون ورقه به��ادار در بازار دوم مورد‬ ‫معامله قرار گرفت که ارزش ان بیش از ‪۴۰۱‬میلیارد ریال‬ ‫ش��د و ش��رکت های پگاه‏فارس‪ ،‬توکا رنگ و زغال سنگ‬ ‫طبس بیش��ترین افزایش قیمت را در این بازار داش��تند‏‪.‬‬ ‫در می��ان ‏ئی تی اف ها‪ ،‬صن��دوق س��رمایه گذاری اعتماد‬ ‫افرین پارسیان‪ ،‬بیشترین حجم و ارزش معامالت را ثبت‬ ‫ک��رد به طوری که حجم معامالت‏ای��ن صندوق دیروز به‬ ‫‪۷‬میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار ورقه بهادار رسید‪.‬‏‬ ‫هر ورقه حق تقدم تس��هیالت مسکن هم ضمن کاهش‬ ‫قیم��ت در ب��ازه ‪ ۸۰۰‬تا ‪۸۷۰‬ه��زار ریال معامله ش��د و‬ ‫بیشترین کاهش قیمت مربوط‏به نماد تیر ‪ ۹۴‬بود‏‪.‬‬ ‫روز گذش��ته اسناد خزانه اس�لامی در نماد «اخزا‪ »۲‬با‬ ‫دادوس��تد ‪۱۳۰‬هزار ورقه به ارزش ‪۱۱۵‬میلیارد ریال در‬ ‫صدر باالترین حجم و ارزش‏معامالت اوراق با درامد ثابت‬ ‫قرار گرفت ضمن اینک ه در ‪ ۵‬نماد اسناد خزانه اسالمی در‬ ‫مجموع ‪۲۳۶‬میلیارد ریال مبادله شد‏‪.‬‬ ‫روز گذشته یک هزار تن ورق سرد ‪ ،B‬یک هزار و صد تن‬ ‫ورق گ��رم ‪ ،B‬یک هزار و صد تن ورق گرم‪ ،C‬پانصدتن ورق‬ ‫گالوانیزه ‪ G‬و پانصد تن ورق قلع اندود ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‪‎‬رس��انی ب��ورس کاال‪ ،‬عالوه بر انواع‬ ‫ورق های شرکت فوالد مبارکه‪ ۱۰ ،‬هزار تن سبد میلگرد ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ A۳-۳۲‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬یک هزار تن شمش‬ ‫ه��زار پوندی ‪ 99/8‬ش��رکت ایرالکو و ‪ ۱۰‬کیلوگرم ش��مش‬ ‫ط�لای موته نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه‬ ‫ شد‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬تاالر صادراتی بورس کاال در‬ ‫این روز میزب��ان عرضه ‪۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬ت��ن عایق رطوبتی‪،‬‬ ‫قیر گوگرد کلوخه و لوب کات ش��امل ‪۱۰۰‬تن عایق رطوبتی‪،‬‬ ‫یک هزار تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت پاالیش و انرژی ش��مالغرب‬ ‫ارکا‪ ،‬یک هزار تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت ات��را کران انرژی‪۵ ،‬‬ ‫هزار تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت پاالیش نفت شیراز‪ ۳ ،‬هزار تن‬ ‫قیر‪ ۶۰۷۰‬صنعت قیر پارس��یان انرژی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت رهیار گس��تر نوین‪ ،‬یک هزار تن گوگرد‬ ‫کلوخه ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان و ‪ ۵۰۰‬تن لوب کات‬ ‫سنگین شرکت پاالیش نفت بندرعباس بود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪۶۲ ،‬هزار و ‪ ۵۲۹‬تن انواع قیر‪۱۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬ت��ن انواع مواد پلیمری‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تن گوگرد‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن لوب کات‪۲ ،‬هزار تن وکیوم باتوم‪ ۳۰۰ ،‬تن اس��ید‬ ‫نیتریک‪ ۴۴۹ ،‬تن امونیاک و یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن تولوئن نیز‬ ‫در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد‪.‬‬ ‫تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز در این‬ ‫روز شاهد عرضه ‪ ۱۰۰‬تن روغن خام سویا از ارژانتین‪۱۵۰ ،‬‬ ‫تن ش��کر سفید کارخانه قند اصفهان و ‪ ۲۰۰‬تن شکر سفید‬ ‫کارخانه قند و شکر دعبل بود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تورم عربستان در باالترین رقم‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫نرخ تورم در عربس��تان در ژانویه به ‪4/3‬درصد رس��ید ک��ه باالترین رقم در بیش از‬ ‫‪ ۳‬س��ال گذشته است‪ .‬پس از انکه دولت عربس��تان اقدام به کاهش یارانه ها در بخش‬ ‫حمل ونقل و کاال کرد‪ ،‬نرخ تورم در این کش��ور در ژانویه به باالترین رقم در بیش از ‪3‬‬ ‫سال گذشته رسید‪ .‬براساس امارهای اداره کل امار عربستان‪ ،‬تورم قیمت مصرف کننده‬ ‫در ژانویه ‪ 4/3‬رشد داشت‪ ،‬در حالی که این رقم در دسامبر ‪2/3‬درصد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 20‬اقتصاد جهان در نشستی دو روزه ریسک های اقتصادی دنیا را بررسی کردند‬ ‫دریچه‬ ‫«بریتانیا» و «پناهندگان» در فهرست نگرانی ها‬ ‫ونزوئال؛ هر روز کسری بودجه‬ ‫بیشتر‬ ‫ونزوئ�لا ب��ا اینکه تم��ام تالش خ��ود را کرده ت��ا بتواند‬ ‫بدهی ه��ای عظی��م و مصیب بار خ��ود را باز پ��س دهد ‪ ،‬اما‬ ‫همچن��ان ه��ر روز به دلی��ل کاهش قیمت نفت خ��ام دچار‬ ‫مشکالت جدیدی می ش��ود و این بار به مشکل بی سابقه ای‬ ‫گرفتار شده که کمتر یک شگفتی در میان کشورهای نفتی‬ ‫به ش��مار می رود؛ کس��ری بودجه در ش��رکت بزرگ دولتی‬ ‫تولیدکننده نفت خام این کشور‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬شرکت ‪ PDVSA‬که بزرگترین شرکت‬ ‫دولتی تولیدکننده نفت در ونزوئال اس��ت‪ ،‬در سال ‪ 2016‬با‬ ‫نزدی��ک به ‪5/2‬میلی��ارد دالر پرداخت به کس��انی که اوراق‬ ‫قرضه این شرکت را در اختیار دارند مواجه می شود که عمده‬ ‫ان در ماه های اکتبر و نوامبر خواهد بود‪ .‬این مبلغی است که‬ ‫برخی از کارشناسان می گویند پرداخت ان برای دولت بسیار‬ ‫س��خت خواهد بود؛ دولتی که به طور تقریبی تمام نقدینگی‬ ‫موجودش را در هفته گذشته برای پرداخت سررسید بخشی‬ ‫از بدهی هایش خرج کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و منابع خبری می گویند که کس��ری بودجه‬ ‫برای برخ��ی از اعضای اوپک به قدری س��نگین خواهد بود‬ ‫ک��ه انها توانای��ی وارد کردن بنزین را از دس��ت خواهند داد‬ ‫و ناچارند با اس��تفاده از کاهش س��طح کیفیت سوخت این‬ ‫ناتوانی را جبران کنند‪.‬‬ ‫وقتی ریس��ک و تاخیر در بازپرداخت ها که هم اکنون برای‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت اتفاق افتاده افزایش پیدا می کند برخی‬ ‫از شرکت هایی که اوراق قرضه شرکت ‪ PDVSA‬را خریده‬ ‫بودند این اوراق را می فروشند و این شرکت با کسری بودجه‬ ‫بیشتری مواجه می ش��ود‪ .‬در این صورت مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور ونزوئال نه در بخش شرکت های عادی بلکه در بخش‬ ‫ش��رکت های پولدار تولیدکننده نفت نیز افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد و ممکن است که این شرکت را از کار بیندازد‪.‬‬ ‫ی��ک منبع خب��ری در یک ش��رکت نفت��ی امریکایی که‬ ‫بخشی از اوراق قرضه شرکت ‪ PDVSA‬را خریده می گوید‪:‬‬ ‫«کسری بودجه در ‪ PDVSA‬هر کسی را نگران کرده است‪.‬‬ ‫اگ��ر انها به ق��در کافی پول برای اوراق قرضه خود نداش��ته‬ ‫باشند نمی توانند به کار خود ادامه دهند‪».‬‬ ‫مش��کالت پیچی��ده کس��ری بودج��ه برای ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده نف��ت بزرگترین مصیبتی بوده که بعد از دهه ها‬ ‫مصیبت ه��ای بزرگی ب��رای انها ایجاد کرده و کارشناس��ان‬ ‫اکن��ون از نزدی��ک ش��اهد تخری��ب ش��دن وضعی��ت مالی‬ ‫شرکت هایی هستند که ممکن است کل بازار را بهم بریزد‪.‬‬ ‫نگران اقتصاد چین نباشید‬ ‫رس��انه های چینی سعی در اطمینان بخشیدن از وضعیت‬ ‫اقتصاد این کشور دارند‪.‬‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی و نوس��ان بازار ب��ورس و ارز باعث‬ ‫نگرانی هایی درباره دومین اقتصاد بزرگ جهان ش��ده است‪.‬‬ ‫برخی از تحلیلگران نی��ز پیش بینی می کنند اوضاع وخیم تر‬ ‫نیز بشود‪.‬‬ ‫اما پایگاه خبری ش��ینهوا ادعا کرده که این نتیجه گیری ها‬ ‫اغراق امی��ز و گمراه کنن��ده اس��ت؛ ع�لاوه ب��ر ان توانای��ی‬ ‫سیاستگذاران چینی را نیز زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫رش��د ‪6/9‬درصدی برای اقتصاد به ط��ور قطع از نظر دیگر‬ ‫کش��ورها بای��د رش��ک برانگیز باش��د‪ .‬این یعن��ی چین باید‬ ‫اهنربایی باشد که اقتصادهای مختلف جهان را به سوی خود‬ ‫می کش��اند‪ .‬اما اکنون با صحبت ه��ا و زمزمه هایی که درباره‬ ‫چین شده است سرمایه گذاران از این کشور فرار می کنند‪.‬‬ ‫این پایگاه خبری در تحلیل خود نوشته است‪« :‬مدل های‬ ‫س��رمایه گذاری تاکنون به بن بس��ت رس��یده اند‪ .‬مش��کالت‬ ‫مختلف��ی از جمله حجم باالی بدهی ها‪ ،‬مس��یر اقتصاد را به‬ ‫سمت توسعه پایدار ناگزیر کرده است‪».‬‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی در حقیق��ت نتیجه دردناک تغییر‬ ‫مدل ها و س��اختار اقتصادی در چین است‪ .‬این کشور سعی‬ ‫دارد به سمت مصرف و خدمات متمایل بشود‪.‬‬ ‫رش��د ‪6/9‬درصدی برای اقتصاد به ط��ور قطع از نظر دیگر‬ ‫کش��ورها بای��د رش��ک برانگیز باش��د‪ .‬این یعن��ی چین باید‬ ‫اهنربایی باشد که اقتصادهای مختلف جهان را به سوی خود‬ ‫می کش��اند‪ .‬اما اکنون با صحبت ه��ا و زمزمه هایی که درباره‬ ‫چین می شود سرمایه گذاران از این کشور فرار می کنند‪.‬‬ ‫شینهوا ادعا کرده اس��ت که مقامات چینی بدهی ها را در‬ ‫کنت��رل دراورده ان��د و به زودی حجم ای��ن بدهی ها کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ای��ن پایگاه خبری‪ ،‬نوس��ان دیگر اقتصادهای‬ ‫نوظه��ور را دلی��ل اصل��ی کاهش رش��د اقتصادی دانس��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به این ترتیب اقتصاد چین اکنون مسیر خود را پیدا کرده‬ ‫و به ریش��ه مشکالت واقف است در نتیجه می تواند به زودی‬ ‫به رشد اقتصادی تعیین شده دست پیدا کند‪.‬‬ ‫چین مواضع اقتصادی خود را به صورت ش��فاف مشخص‬ ‫کرده و برای نشس��ت گروه ‪ 20‬به کلی اماده و حاضر ش��ده‬ ‫است‪ .‬این کشور سعی دارد توانایی خود در انجام فعالیت های‬ ‫اصالحی در اقتصاد را نشان بدهد‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دست امده از پایگاه خبری شینهوا‪،‬‬ ‫چی��ن تالش می کن��د مصرف کنندگان را به مصرف بیش��تر‬ ‫ترغیب کند تا از این طریق به اهداف اقتصادی خود برسد‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫صندوق‬ ‫بین المللی پول‬ ‫اوایل هفته‬ ‫جاری هشدار‬ ‫داد ممکن‬ ‫است نرخ‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫پیش بینی شده‬ ‫را در ماه های‬ ‫اینده مورد‬ ‫تجدید نظر‬ ‫نزولی قرار‬ ‫دهد و خواستار‬ ‫اقدام هماهنگ‬ ‫اقتصاد های‬ ‫جهان برای‬ ‫رونق بخشیدن‬ ‫به تقاضا شد‬ ‫رهب��ران مال��ی کش��ورهای صنعت��ی جی‪20-‬‬ ‫در نشس��ت اخیرش��ان در ش��انگهای با اش��اره به‬ ‫تهدید های روبه افزایش برای اقتصاد جهانی‪ ،‬وعده‬ ‫دادند برای کاستن از فشار بر سیاست های تسهیل‬ ‫پولی که به سرعت قدرت شان را از دست می دهند‬ ‫اصالحات اقتصادی را تسریع کنند‪.‬‬ ‫وزی��ران دارای��ی و روس��ای بانک ه��ای مرکزی‬ ‫اقتصاد ه��ای بزرگ ج��ی‪ 20-‬در تعطی�لات اخر‬ ‫هفته در ش��انگهای گردهم امدند تا نگرانی های رو‬ ‫به رشد نس��بت به ایجاد شکاف در اقتصاد جهانی‬ ‫ازجمله احتمال کندی چشمگیر رشد اقتصاد چین‬ ‫که ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بازگرداند‬ ‫تخفیف دهند‪.‬‬ ‫این گروه در بیانیه رس��می که روز شنبه پس از‬ ‫دو روز مذاکره فش��رده منتشر ش��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ما‬ ‫از همه ابزارهای سیاس��ت پولی‪ ،‬مالی و ساختاری‬ ‫برای تحکیم رش��د‪ ،‬رونق سرمایه گذاری و تضمین‬ ‫ثبات در بازار های مالی استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بازاره��ای جهانی در ماه ه��ای اخیر در بحبوحه‬ ‫ف ماندن‬ ‫تیره ش��دن دورنمای رش��د جهانی‪ ،‬ضعی ‬ ‫تقاض��ا و نگرانی درب��اره ش��دید بودن روند کندی‬ ‫اقتصادی چین از انچه پکن اعالم می کند و تبعات‬ ‫منفی ان بر رش��د ش��کننده اقتصاد جهانی ریزش‬ ‫س��نگینی را تجربه کرده است‪ .‬صندوق بین المللی‬ ‫پول اوایل هفته جاری هشدار داد ممکن است نرخ‬ ‫رشد اقتصادی مورد پیش بینی را در ماه های اینده‬ ‫مورد تجدید نظر نزولی قرار دهد و خواس��تار اقدام‬ ‫هماهنگ اقتصاد های جهان برای رونق بخشیدن به‬ ‫تقاضا شد‪.‬‬ ‫کریس��تین الگارد‪ ،‬مدیرکل صندوق بین المللی‬ ‫پول پ��س از این نشس��ت اظهار ک��رد‪ :‬نیاز مبرم‬ ‫جدیدی در میان کش��ورهای جی‪ 20-.‬برای اقدام‬ ‫ف��وری وجود دارد‪ ،‬با این همه زم��ان زیادی برای‬ ‫ی نمانده است‪.‬‬ ‫انها باق ‬ ‫اگرچه جی‪ 20-‬اعالم کرد کشورها ممکن است‬ ‫الزم باش��د افزایش هزینه ه��ا را در نظر بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫این گروه درخواس��ت های صندوق بین المللی پول‬ ‫و س��ایرین ب��رای توافق درباره یک بس��ته محرک‬ ‫هماهن��گ به منظور احیای تولی��د را مورد اجابت‬ ‫قرار نداد‪ .‬همچنین درباره توافق ارزی که بعضی از‬ ‫سرمایه گذاران انتظار داشتند به عنوان راهی برای‬ ‫فرونشاندن اشفتگی اقتصادی جهانی مورد استفاده‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬صحبتی نشد‪.‬‬ ‫اما بیانی��ه جی‪ 20-‬این حقیقت را منعکس کرد‬ ‫که بس��یاری از کش��ورها اتکای باالیی به سیاست‬ ‫پول��ی برای تحرک بخش��یدن به رش��د اقتصادی‬ ‫دارند‪ .‬این بیانیه تعهد کش��ورها ب��رای خودداری‬ ‫از ارزان کردن ارز هایش��ان به منظور داشتن برتری‬ ‫تج��اری را مورد تاکید قرار داد که نش��انه دیگری‬ ‫از نگرانی ها نسبت به اقدامات احتمالی چین بود‪.‬‬ ‫ولفگانگ شویبله‪ ،‬وزیر دارایی المان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیاست های مالی مبتنی بر تامین مالی با استفاده‬ ‫از اس��تقراض و همچنین سیاست های پولی اسان‬ ‫ممکن اس��ت مانع شده باش��ند که بحران مالی از‬ ‫کنترل خارج شود‪ ،‬اما این سیاست ها زمینه را برای‬ ‫تقاضای مصرف کننده و توان تحمل مش��کالت که‬ ‫در مس��یر این تغییر جهت وجود دارد همچنان به‬ ‫قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫حجم عظیم خروج س��رمایه و ری��زش بازارهای‬ ‫سهام چین که هزاران میلیارد دالر از سرمایه بازار‬ ‫کاس��ته اس��ت‪ ،‬بازار های جهانی را نگران کرده که‬ ‫در این شرایط بس��یاری از چینی ها اعتمادشان را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمترین دغدغه گروه‬ ‫شکل گیری بحران دیگری فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫کشورهای جی‪ 20-‬اعالم کردند اجرای تعهدات‬ ‫قبل��ی ب��رای بازس��ازی اقتصاد هایش��ان‪ ،‬تالش ها‬ ‫برای افزایش دورنمای رش��د بلندمدت و اطمینان‬ ‫بخش��یدن به س��رمایه گذاران نگران درباره توسعه‬ ‫ضعیف را تسریع خواهند کرد‪.‬‬ ‫این گروه در س��ال ‪2014‬م اعالم کرده بود بیش‬ ‫از دو تریلیون دالر کاال و خدمات به اقتصاد جهانی‬ ‫‪75‬تریلیون دالری خواهد افزود‪ ،‬اما با گذش��ت دو‬ ‫س��ال‪ ،‬به نیمی از اصالحات وعده داده شده عمل‬ ‫نک��رده و رش��د بی��ش از نیم درصد کمت��ر از نرخ‬ ‫‪4/1‬درصد مورد پیش بینی بوده است‪.‬‬ ‫ش��ینزو اب��ه‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن قص��د دارد از‬ ‫سیاس��ت پولی اس��ان‪ ،‬هزینه دولت��ی و اصالحات‬ ‫س��اختاری برای احی��ای اقتصاد راکد این کش��ور‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬دولت برزیل با ادام ه رسوایی فساد‬ ‫و ادام��ه رک��ود اقتصادی دو س��اله روند اصالحات‬ ‫ازجمله س��رمایه گذاری های زیرساختی مورد نیاز‬ ‫برای عمیق کردن ش��ریان های تج��اری را متوقف‬ ‫کرده است‪ .‬از س��وی دیگر مقررات سختگیرانه در‬ ‫هند مانع ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی در این‬ ‫کشور ش��ده اس��ت‪ .‬با این همه بانک های مرکزی‬ ‫به اجرای سیاست های پولی اس��ان ادامه داده اند‪.‬‬ ‫بانک ه��ای مرکزی اروپ��ا و ژاپن در ح��ال حاضر‬ ‫در ت�لاش مایوس��انه ب��رای تحرک بخش��یدن به‬ ‫اقتصادهای راکدش��ان معرفی نرخ های بهره منفی‬ ‫را مورد بررسی قرار داده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد امریکا یکی از نقاط روشن اقتصاد جهانی‬ ‫بوده و روند احیای ان باعث شده بود بانک مرکزی‬ ‫این کش��ور نتیجه تصمیم ب��رای افزایش تدریجی‬ ‫نرخ ه��ای بهره را اع�لام کند اما اوضاع نابس��امان‬ ‫بازاره��ای خارج��ی بر این کش��ور تاثیر گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬جیکوب لیو وزیر خزانه داری امریکا در این‬ ‫ب��اره اظهار کرد‪ :‬به جای اینکه ب��ه اقتصاد داخلی‬ ‫به عنوان اصلی ترین مصرف کننده متوس��ل ش��ویم‬ ‫باید تالش هایمان برای رونق بخشیدن به تقاضای‬ ‫جهانی را دو برابر کنیم‪.‬‬ ‫در این بی��ن در حالی که کندی اقتصادی چین‬ ‫ادام��ه دارد و ح��دود ‪100‬میلی��ارد دالر در م��اه‬ ‫س��رمایه های خارجی از این کش��ور خارج می شود‬ ‫نگرانی هایی مطرح ش��ده که پکن ممکن است به‬ ‫کاه��ش ارزش یوان متوس��ل ش��ود‪ .‬چنین امری‬ ‫نه تنها باعث وحش��ت س��رمایه گذاران نس��بت به‬ ‫اوضاع دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد‪ ،‬بلکه‬ ‫مجموعه کاهش نرخ های ارزی در سراسر جهان را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقامات بلندپایه چینی به سختی تالش می کنند‬ ‫تا نگرانی ها نس��بت به گذر اقتصادی این کشور را‬ ‫ارام کنن��د‪ .‬ژو ش��یااوچوان‪ ،‬ریی��س بانک مرکزی‬ ‫چین این احتمال را که مقامات چینی تمایل دارند‬ ‫ارزش یوان را کاهش دهند اندک ش��مرده اس��ت‪.‬‬ ‫اظهارات مقامات پکن مورد اس��تقبال بس��یاری از‬ ‫مقامات قرار گرفته است‪ .‬پی یر موسکوویچ کمیسر‬ ‫اقتصادی اروپا در این باره اظهار کرد‪ :‬ارتباط واضح‬ ‫و روشنی از سوی چینی ها وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این همه همچن��ان تردید هایی وج��ود دارد‬ ‫که باعث ش��ده کش��ورهای ج��ی‪ 20-‬اعالم کنند‬ ‫درباره سیاس��ت های نرخ عرضه همکاری نزدیکی‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬به گفته وزی��ر خزانه داری امریکا‪،‬‬ ‫این کش��ورها متعهد ش��ده اند همدیگ��ر را درباره‬ ‫سیاس��ت های ن��رخ ارزی مطل��ع نگه داش��ته و از‬ ‫غافلگیری یکدیگر اجتناب کنند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران بخ��ش مالی بر ای��ن حقیقت‬ ‫تواف��ق دارند که چین همچنان ب��ه عنوان یکی از‬ ‫اقتصاد های دارای نرخ پرشتاب رشد در جهان باقی ‬ ‫مان��ده و با کمک ذخای��ر ارزی خارجی ‪3‬تریلیون‬ ‫دالری خود از بحران مصون مانده است اما تردیدها‬ ‫نسبت به توانایی چین برای هدایت رشد اقتصادی‬ ‫از مدل مبتنی بر سرمایه گذاری که سال ها رشد را‬ ‫به دنبال داش��ته است به س��وی اقتصاد مبتنی بر‬ ‫ب��ه گ��زارش یورونیوز‪ ،‬بح��ث درباره خ��روج یا‬ ‫باقی مان��دن بریتانی��ا در اتحادی��ه اروپ��ا ازجمله‬ ‫موضوع��ات مه��م ای��ن نشس��ت را تش��کیل‬ ‫می ده��د‪ .‬جورج ازب��ورن ‪ ،‬وزیر دارای��ی بریتانیا از‬ ‫شرکت کنندگان در این نشست خواسته تا حمایت‬ ‫خود را از ماندن بریتانیا در این اتحادیه اعالم کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن گفت‪ :‬ما‬ ‫همیشه از روند ادغام و یکپارچگی در اروپا حمایت‬ ‫کرده ایم‪ .‬خواهان ان هستیم که اتحادیه اروپا نقش‬ ‫بیش��تری در صحنه بین المللی ایفا کند‪ .‬امیدواریم‬ ‫بریتانی��ا و اتحادیه اروپا به ش��کل خوبی مش��کل‬ ‫کنونی را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫کریستین الگارد‪ ،‬رییس صندوق بین المللی پول‬ ‫(ای ام اف) ازجمله شرکت کنندگان در این نشست‪،‬‬ ‫نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داد‪.‬‬ ‫کریس��تین الگارد در این باره گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫تردیدهایی که نس��بت به شرایط خروج بریتانیا از‬ ‫اتحادیه اروپا وجود دارد پیش بینی و بررسی دقیق‬ ‫تبعات این خروج احتمالی دش��وار اس��ت‪ .‬احتمال‬ ‫دارد مبادالت با مشکل روبه رو شوند‪ .‬حتی پیش از‬ ‫یک تحقیق و بررسی دقیق درباره این موضوع هم‬ ‫می ت��وان گفت که تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه‬ ‫اروپا منفی خواهد بود‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان اقتصادی اعتقاد دارند خروج‬ ‫بریتانیا از اتحادیه اروپا افت ش��دید اهنگ رش��د‬ ‫جهانی اقتصاد را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر همین احتمال ها و گمانه زنی ها موجب شده‬ ‫ارزش پوند در برابر دالر امریکا کاهش یابد‪.‬‬ ‫گ��روه ‪ 20‬بح��ث احتم��ال خ��روج بریتانی��ا از‬ ‫اتحادیه اروپا و افزایش بحران مهاجرت را به عنوان‬ ‫اصلی ترین مسائل در فهرست نگرانی های خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬انطور که این گروه اعالم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ازار با وجود نوس��انات اخیر خود هنوز ش��اخص‬ ‫مهمی برای رشد اقتصاد جهان به شمار می اید‪.‬‬ ‫در کنار این مسئله‪ ،‬بحث صدها هزار پناهنده ای‬ ‫که ب��ه اروپا هجوم اورده اند نی��ز از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اکنون مقام��ات اروپایی همگی با‬ ‫بحران مهاجرت دست وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت گ��روه ‪ 20‬در حقیقت یک‬ ‫گ��روه بین المللی اس��ت ک��ه از ‪ 20‬اقتصاد اصلی‬ ‫جهان تش��کیل شده است‪ .‬کش��ورهای مختلف از‬ ‫برزیل و مکزیک گرفته تا چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬فرانس��ه‬ ‫و امریکا در این گروه عضو هس��تند‪ .‬این گروه برای‬ ‫نخس��تین بار در سال ‪ 1999‬تش��کیل شد‪ .‬اعضای‬ ‫این گروه بخش مهمی از اقتصاد جهان را تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در اخرین روز هفته گذشته بازارهای جهانی چه گذشت‬ ‫بازارهای اروپایی در اخرین س��اعات معامالتی هفته‬ ‫گذش��ته با روند افزایشی همراه شدند و انتشار گزارش‬ ‫عملکرد شرکت ها و امید به حمایت بانک های مرکزی‬ ‫از رش��د اقتصادی‪ ،‬موجب بازگش��ت رونق به بازارهای‬ ‫این منطقه شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬در این بازارها‪ ،‬شاخص استاکس با‬ ‫رش��د ‪1/5‬درصدی رو به رو ش��د در حالی که شاخص‬ ‫فوتس��ی لندن رش��د ‪1/3‬درصدی را از خ��ود به جای‬ ‫گذاش��ت و در الم��ان نی��ز ش��اخص داکس با رش��د‬ ‫‪1/9‬درصدی همراه شد‪.‬‬ ‫در فرانس��ه نی��ز‪ ،‬ش��اخص کک موف��ق ب��ه رش��د‬ ‫‪1/5‬درصدی ش��د در حالی که ش��اخص اصلی بورس‬ ‫اس��پانیا نیز با روند صع��ودی ‪1/6‬درصدی معامالت را‬ ‫خاتمه داد‪.‬‬ ‫در بازار اس��یا‪ ،‬افت بسیار ش��دید شاخص ها در بازار‬ ‫چین در روز پنجشنبه به ثبت رسید در حالی که روند‬ ‫معامالتی روز جمعه تغییر کرد و شاخص ها با تغییرات‬ ‫اندکی در مدار مثبت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬افزای��ش قیمت نفت موجب رش��د‬ ‫قیمت س��هام ش��رکت های انرژی در این بازار ش��ده و‬ ‫افزایش شاخص های ژاپن‪ ،‬هنگ کنگ و چین را سبب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این بازار هم ش��اخص اس��یا پاس��فیک با رش��د‬ ‫‪0/7‬درصدی رو به رو شد در حالی که شاخص شانگهای‬ ‫چین ک��ه در معامالت پنجش��نبه اف��ت ‪6/4‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ ،‬توانس��ت روز جمع��ه با افزای��ش ‪ 1‬درصدی‬ ‫معامالت را خاتمه دهد‪.‬‬ ‫در ب��ورس هنگ کنگ نیز ش��اخص اصل��ی افزایش‬ ‫‪2/5‬درص��دی داش��ت و ش��اخص تاپیک��س ژاپن نیز‬ ‫‪0/3‬درصد مثبت شد‪ ،‬در حالی که در سنگاپور شاخص‬ ‫اصلی بورس این کش��ور افزایش ‪1/8‬درصدی را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫کره جنوب��ی نی��ز با رش��د ‪0/1‬درصدی همراه ش��د‪،‬‬ ‫تایوان افزایش ‪0/5‬درصدی ش��اخص اصلی را نظاره گر‬ ‫ش��د و استرالیا نیز با تغییرات اندک شاخص اس اندپی‬ ‫معامالت اخرین روز کاری هفته را به پایان برد‪.‬‬ ‫در ب��ازار امریکا‪ ،‬افزایش امیدواری نس��بت به بهبود‬ ‫اوضاع اقتصادی در جهان و همچنین کاهش نرخ تورم‬ ‫در این کش��ور موجب رشد ش��اخص ها در این اقتصاد‬ ‫بزرگ شد‪.‬‬ ‫در بازار این کش��ور نیز ش��اخص اس اند پی با رش��د‬ ‫‪0/2‬درص��دی رو ب��ه رو ش��د در حال��ی ک��ه ش��اخص‬ ‫داوجونز ‪0/3‬درصد مثبت ش��د و نزدک هم با افزایش‬ ‫‪0/2‬درصدی معامالت را خاتمه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد شاخص ها در بورس عربستان‬ ‫در بازارهای عربی نیز عربستان سعودی در بین دیگر‬ ‫بازارهای حوزه خلیج فارس با بیش��ترین میزان افزایش‬ ‫شاخص ها همراه ش��د در حالی که امید به برنامه های‬ ‫محرک اقتصادی بان��ک مرکزی چین‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫امیدواری نسبت به بهبود بازار این کشور شد‪.‬‬ ‫تصمی��م بانک مرکزی چین برای افزایش برنامه های‬ ‫محرک مالی در این کش��ور موجب بازگش��ت اعتماد‬ ‫سرمایه گذاران به بورس عربستان شد و شاخص تداول‬ ‫را در این کشور با روند صعودی همراه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬ش��اخص ت��داول با رش��د‬ ‫‪1/4‬درصدی همراه ش��د در حال��ی که در بورس دوبی‬ ‫شاخص (دی اف ام) و شاخص (کیوئی) در بورس قطر با‬ ‫رشد ‪1/3‬درصدی معامالت را خاتمه دادند‪.‬‬ ‫ش��اخص (ای دی ایک��س) در بورس ابوظب��ی برای‬ ‫نخستین بار در ‪ 3‬روز گذشته افزایش نسبی را به خود‬ ‫اختصاص دادند در حالی که در بورس کویت ش��اخص‬ ‫(اس ئی) توانست با رشد ‪0/6‬درصدی مواجه شود‪.‬‬ ‫س��لیم خوکار‪ ،‬مدیر اوراق بهادار در شرکت مدیریت‬ ‫دارایی نش��نال بان��ک در این باره اظهار ک��رد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د س��رمایه گذاری در جهان در این هفته کمی‬ ‫رونق گرفته اس��ت‪ .‬نظراتی که درب��اره اقدامات بانک‬ ‫مرکزی چین به گوش می رسد‪ ،‬نظرات مثبتی است‪.‬‬ ‫افزایش شاخص ها در بازار عربستان سعودی که یکی‬ ‫از شرکای تجاری بزرگ چین محسوب می شود با رشد‬ ‫قیمت سهام شرکت صنعتی سعودی بیسیک اغاز شد‪.‬‬ ‫شرکت صنعتی سعودی بیس��یک یکی از بزرگترین‬ ‫شرکت های تولید کننده مواد پتروشیمی در دنیا است و‬ ‫قیمت این سهام در دو ماه اخیر رشد بسیار چشمگیری‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬قیمت سهام شرکت امالک‬ ‫و مس��تغالت س��عودی با رش��د ‪2/6‬درص��دی رو به رو‬ ‫شد و ش��رکت ملی کش��تیرانی در این کشور افزایش‬ ‫‪0/5‬درصدی قیمت سهام را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫در دیگر کشورهای عربی‪ ،‬شاخص اصلی بورس عمان‬ ‫‪0/1‬درصد منفی ش��د و موسسه رتبه بندی مودیز رتبه‬ ‫اعتباری این کشور را کاهش داد‪.‬‬ ‫اجاره مسکن با کاهش سود بانکی گران نمی شود‬ ‫حس��ام عقبایی رییس اتحادیه امالک استان تهران گفت‪ :‬کاهش نرخ سود سپرده های‬ ‫بانک��ی در بازار اجاره نمی تواند باعث افزایش قیمت ها ش��ود‪.‬در بی��ن مالکان و موجران؛‬ ‫بس��یار انگشت شمار هستند کسانی که پول رهن اجاره را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند‬ ‫و از س��ود پول رهن در بانک ها اس��تفاده کنند بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در این بازار‬ ‫تاثیرگذار نیست‪ .‬اجاره بهای مسکن در سال ‪ ۹۵‬با کاهش نرخ سود بانکی متعادل می شود‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کنترل قیمت در بازار های پایانی سال‬ ‫جزئیات قیمت خرده فروشی‬ ‫‪ ۱۱‬گروه مواد غذایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد متوس��ط قیمت خرده فروش��ی‬ ‫به��ای ‪ ۵‬گ��روه تخم م��رغ ‪1/7‬درصد‪ ،‬برن��ج ‪ 0/1‬درصد‪،‬‬ ‫میوه ه��ای تازه ‪6/3‬درصد‪ ،‬س��بزی های تازه ‪ 9/3‬درصد و‬ ‫چای ‪0/1‬درصد افزایش و گوشت مرغ ‪3/6‬درصد و قند و‬ ‫شکر ‪ 0/2‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این گزارش متوسط خرده فروشی در‬ ‫هفته منتهی به ‪ 30‬بهمن اس��ت‪ ،‬گفتنی اس��ت در هفته‬ ‫بررس��ی ش��ده‪ ،‬قیمت گروه های لبنیات‪ ،‬حبوب‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز و روغن نباتی تغییری نداش��ت ام��ا بهای تخم مرغ‬ ‫‪ 1/7‬درصد‪ ،‬برنج ‪ 0/1‬درص��د‪ ،‬میوه های تازه ‪ 6/3‬درصد‪،‬‬ ‫س��بزی های تازه ‪ 9/3‬درصد و چ��ای ‪ 0/1‬درصد افزایش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنین قیمت گوش��ت مرغ ‪ 3/6‬درصد و قند و شکر‬ ‫‪ 0/2‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹لبنیات و تخم مرغ‬ ‫در هفت��ه مورد گ��زارش‪ ،‬در گروه لبنی��ات بهای پنیر‬ ‫غیرپاس��توریزه نس��بت به هفته قبل مع��ادل ‪ 0/3‬درصد‬ ‫افزایش داشت و قیمت س��ایر اقالم گروه ثابت بود‪ .‬بهای‬ ‫تخم م��رغ مع��ادل ‪1/7‬درص��د افزایش یافت و ش��انه ای‬ ‫‪ 100/000‬تا ‪ 131/000‬ریال فروش می رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنج و حبوب‬ ‫ایام پایانی س��ال همیشه بهانه مناسبی است‬ ‫تا به س��راغ بازارهای جورواجور ش��هر برویم و‬ ‫از نزدیک جویای ش��ور و هیجانی شویم که در‬ ‫روزهای اخر سال گریبان بازار را می گیرد‪.‬‬ ‫جنب وجوشی که س��خت گریبان خیابان ها را‬ ‫گرفته و س��بب افزایش ترافی��ک و رفت وامدها‬ ‫درپایتخ��ت ش��ده اس��ت‪ ،‬روزهایی ک��ه اگرچه‬ ‫ش��لوغی و ازدحام ان برای ش��هروندان تهرانی‬ ‫چن��دان مطل��وب نیس��ت ام��ا در عم��ل برای‬ ‫بازاری��ان رهاورد مطلوب��ی دارد‪ ،‬با این همه باید‬ ‫دی��د در عمل وضعیت قیمت ه��ا چه تاثیری در‬ ‫خری��د مردم می گذارد‪ .‬فاکت��وری که این روزها‬ ‫مسئوالن و دس��ت اندرکاران دولتی و غیردولتی‬ ‫س��خت بر ان تاکی��د دارند؛ این موض��وع بهانه‬ ‫مناس��بی بود تا نخس��ت س��راغ بازار پوش��اک‬ ‫بروی��م‪ .‬ب��ازار پررونقی که بدون ش��ک‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت پیش روی ان نبود نظارت‬ ‫ب��ر قیمت هاس��ت‪ ،‬معضلی که موجب ش��ده تا‬ ‫مصرف کنن��ده این بازار با انبوهی از نرخ های ریز‬ ‫و درشت روبه رو شود‪ .‬اعداد عجیب و غریبی که‬ ‫معلوم نیس��ت با چه هدفی از سوی فروشنده به‬ ‫مشتری اعالم می شود؛ فشارهایی که روز به روز‬ ‫به دلیل نبود حمایت کافی از مصرف کننده گاهی‬ ‫شکلی لجام گس��یخته به خود می گیرد و سبب‬ ‫می شود مصرف کننده از خرید منصرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ گذاری پوشاک بی معناست‬ ‫با این همه ابوالقاسم شیرازی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫پوش��اک نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫قیمت گذاری پوشاک بی معناست‪.‬‬ ‫او یاداور می شود‪ :‬زمانی که با کمبود پوشاک‬ ‫مواج��ه نیس��تیم و ازطرفی اتحادی��ه مورد نظر‬ ‫بی��ش از ‪۲۰‬ه��زار واح��د صنف��ی دارد‪ ،‬دیگر‬ ‫نمی توان فروش��نده را ب��ا قیمت گذاری محدود‬ ‫کرد‪ .‬به گفت��ه رییس اتحادیه پوش��اک تهران‪،‬‬ ‫چند نرخی بودن کاال نش��انه سالمت و رقابتی‬ ‫بودن ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��یرازی تصریح می کند‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫رک��ودی که در بازار حاکم ش��ده اس��ت به طور‬ ‫قط��ع فروش��ندگان پوش��اک با ه��دف تامین‬ ‫نقدینگی اقدام به فروش کاالهای خود با قیمتی‬ ‫مناسب و با سودی کمتر از نرخ سود مصوب به‬ ‫مشتریان می کنند اما با این حال ارائه فاکتور به‬ ‫مش��تریان امری ضروری است و براساس قانون‬ ‫نظام صنفی بای��د تمامی صاحبان صنوف ان را‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ گرانی گوشت در بازار‬ ‫اما بعد از بازار پوش��اک بد نیس��ت نگاهی به‬ ‫ب��ازار مواد غذایی به ویژه گوش��ت قرمز داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬بازاری که در این تعطیالت نوروزی یکی‬ ‫از پرمصرف ترین بازار های ش��ب عید را به خود‬ ‫اختصاص می دهد اما بررس��ی ها نشان می دهد‪،‬‬ ‫تهی��ه گوش��ت قرمز امس��ال ب��رای خانوارها با‬ ‫افزایش قیمت چشمگیری روبه روست‪.‬‬ ‫به طوری که درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم‬ ‫گوشت گوساله حدود ‪ ٣٧‬هزار تومان و ماهیچه‬ ‫گوس��فندی کیلوی��ی ‪ ٤٠‬ه��زار توم��ان عرضه‬ ‫می شود که نش��ان دهنده افزایش ‪ ٥‬هزار تومانی‬ ‫درمقایسه با مدت مشابه ماه قبل است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان هم دلیل افزایش قیمت گوشت‬ ‫را کاهش عرضه دام ناش��ی از صادرات و قاچاق‬ ‫ان می داند اما وزارت کشاورزی این اظهارنظر را‬ ‫غیرکارشناسی عنوان و اعالم کرده که صادرات‬ ‫دام زنده طی یک ماه اخیر متوقف شده و قاچاق‬ ‫ان نیز درحدی نیس��ت ک��ه بتواند روی قیمت‬ ‫اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫گوشت گوسفندی دالیل افزایش قیمت گوشت‬ ‫را کاهش قیمت جهانی پوس��ت گوس��فندی و‬ ‫صادرات ب��االی مجاز و غیرمجاز دام از کش��ور‬ ‫می دان��د‪ ،‬چراک��ه تولیدکنن��ده درصورت��ی که‬ ‫پوس��ت را ب��ه قیمت خوبی بفروش��د‪ ،‬از قیمت‬ ‫گوشت کم می کند‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارنظرها درحالی بیان می ش��وند که‬ ‫چند تن از مس��ئوالن ذخایر و تولیدات گوشت‬ ‫قرمز را کافی عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تزئینات دیواری‬ ‫کاغذ دیواری و تزئینات دیوار هم از ان دسته‬ ‫بازارهایی اس��ت که با نزدیک شدن به روزهای‬ ‫پایانی سال حسابی سرش��ان شلوغ است‪ .‬برای‬ ‫اط�لاع از کم و کیف بازار کاغ��ذ دیواری کافی‬ ‫است سری به خیابان سهروردی شمالی بزنیم‪،‬‬ ‫جای��ی که ای��ن روزه��ا به عنوان ب��ورس کاغذ‬ ‫دیواری در پایتخت شناخته می شود و شرکت ها‬ ‫و نمایندگی های مختلف کاغذدیواری به صورت‬ ‫فعال در ان متمرکز هس��تند‪ .‬در راس��ته کاغذ‬ ‫دیواری فروش��ان س��هروردی ای��ن محصول را‬ ‫می توان ‪۱۰‬درصد ارزان تر از دیگر فروشگاه های‬ ‫پایتخت تهیه کرد‪ .‬ب��ازاری که به طور عموم در‬ ‫دست تولیدات خارجی است و محصوالت ایرانی‬ ‫در این عرصه چندان جایگاه خاصی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار میوه شب عید‬ ‫اما بدون ش��ک‪ ،‬بازار می��وه یکی از مهم ترین‬ ‫بازارهایی اس��ت ک��ه در روزهای منتهی به عید‬ ‫ن��وروز می��زان تقاضا ب��رای میوه ه��م افزایش‬ ‫چش��مگیری می یابد و دولت برای اینکه تعادل‬ ‫قیمت��ی را برقرار کن��د‪ ،‬از ماه ها پیش نس��بت‬ ‫ب��ه ذخیره س��ازی می��وه ش��ب عید ب��ا هدف‬ ‫تعادل بخشی به قیمت ها اقدام کرده تا با توزیع‬ ‫می��وه براس��اس نرخ های مصوب مان��ع هرگونه‬ ‫سودجویی و دالل بازی در این روزها شود‪.‬‬ ‫از میزان موفقی��ت دولت در اجرای این طرح‬ ‫در س��ال های گذش��ته که بگذریم‪ ،‬امس��ال نیز‬ ‫این کار در دس��تور کار وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬انگونه که مهدی کاظم نژاد‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ام��ور اقتص��ادی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی می گوید‪ :‬تولید میوه داخل کش��ور‬ ‫به می��زان کافی بوده و هیچ کمب��ودی در این‬ ‫زمینه نداریم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه امسال غافلگیر‬ ‫نخواهیم شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تجربه سال های‬ ‫گذش��ته و اسیب شناس��ی نظام توزیع‪ ،‬امسال‬ ‫ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید در اس��تان های‬ ‫مسافرپذیر و در بازارهای هدف درسراسر کشور‬ ‫انجام ش��ده و نظارت کاف��ی بر قیمت و کیفیت‬ ‫میوه ها در مراکز عرضه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اقتصادی مردم‬ ‫ش��اید بعد از پوشاک‪ ،‬بازار کیف و کفش یکی‬ ‫از ش��لوغ ترین بازارهای پایانی سال باشد‪ .‬برای‬ ‫بررس��ی وضعیت کنون��ی این بازار بهتر اس��ت‬ ‫نخست س��ری به باغ سپهس��االر بزنیم؛ رسول‬ ‫ش��جری‪ ،‬رییس اتحادیه کیف و کفش در پاسخ‬ ‫به‬ ‫درب��اره وضعیت این ب��ازار می گوید‪:‬‬ ‫مردم هر سال در مقایسه با سال گذشته قدرت‬ ‫خریدش��ان کاهش می یابد‪ ،‬اما در کل وضعیت‬ ‫فعلی بازار با توجه ب��ه نزدیک بودن ایام پایانی‬ ‫س��ال و فرا رسیدن نوروز بهتر از ماه های نهم و‬ ‫دهم است‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬قیمت کفش دس��ت دوز به طور‬ ‫معمول با توجه به م��اده اولیه و کاری که روی‬ ‫ان انج��ام ش��ده‪ ،‬تعیی��ن می ش��ود و نمی توان‬ ‫فی البداههه روی ان قیمت گذاشت اما با توجه‬ ‫به رکودی که دامنگیر بازار شده نمی توان خیلی‬ ‫روی افزایش قیمت کفش مانور داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اجیل‬ ‫اما یکی از سنتی ترین مراکز خرید ما ایرانی ها‬ ‫بازار اجیل و تنقالت نوروزی اس��ت‪ .‬بازاری که‬ ‫امسال به گفته رییس اتحادیه اجیل و خشکبار‬ ‫فروش فوق العاده ندارد‪ .‬اما قیمت ها به طور کلی‬ ‫نسبت به سال گذشته حدود ‪۱۰‬درصد ارزان تر‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که گروه های‬ ‫بازرسی توسط اتحادیه خشکبار و اجیل فروش‬ ‫برای رسیدگی به شکایات مردمی فعال خواهد‬ ‫بود و قرار اس��ت قیمت اجناس براساس عرضه‬ ‫و تقاض��ا‪ ،‬رویت و همچنین مقدار کم و زیاد ان‬ ‫تعیین شود بنابراین قیمت مصوب در این حوزه‬ ‫وج��ود ندارد چون به ط��ور معمول نمونه جنس‬ ‫رویت و پس از رویت کارشناسان قیمت گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفته ه��ای رییس اتحادیه خش��کبار و اجیل‬ ‫درحال��ی اعالم می ش��ود که بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می دهد بیشترین کاهش قیمت در عرضه تخمه‬ ‫خواه��د بود و اقالم اصلی اجیل و خش��کبار که‬ ‫در فهرست صادرات قرار ندارد با کاهش قیمت‬ ‫مواجه ان��د و کااله��ای صادراتی نی��ز با افزایش‬ ‫اندک قیمت در بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها همچنین نش��ان می دهند پس��ته‬ ‫متناس��ب با کیفیت ان از ‪ ۲۹‬تا ‪۵۸‬هزار تومان‬ ‫و تخم��ه ژاپن��ی از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۴۸‬ه��زار تومان در‬ ‫خرده فروشی ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجیل فروش ه�ا ف�روش فوق العاده‬ ‫ندارند‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان خش��کبار و‬ ‫اجیل گف��ت‪ :‬برگ��زاری ف��روش فوق العاده در‬ ‫اجیل فروش��ی ها کار س��ختی اس��ت و هی��چ‬ ‫اجیل فروشی در طرح فروش فوق العاده شرکت‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫مصطفی احمدی درگفت وگ��و با اتاق اصناف‬ ‫ایران با اش��اره به ت��داوم رکود در ب��ازار اظهار‬ ‫می کند‪ :‬همه اجناس به مق��دار فراوان در بازار‬ ‫وجود دارد و هیچ مشکلی از بابت کمبود جنس‬ ‫در شب عید نداریم‪.‬‬ ‫وی همچنین از افزایش تیم های بازرس��ی از‬ ‫س��وی اتحادیه خشکبار و اجیل برای رسیدگی‬ ‫به ش��کایات مردمی خبر داد و در ادامه با انتقاد‬ ‫از برگ��زاری نمایش��گاه های به��اره می افزای��د‪:‬‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال قیمت گ��ذاری اجن��اس‬ ‫قابل عرض��ه در نمایش��گاه به��اره در مح��دوده‬ ‫حکیمیه‪ ،‬پاک ارم و بوستان والیت هستیم‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان خش��کبار و‬ ‫اجی��ل درباره نح��وه قیمت گ��ذاری اجناس در‬ ‫نمایشگاه های بهاره اعالم می کند‪ :‬قیمت اجناس‬ ‫براساس عرضه و تقاضا‪ ،‬رویت و همچنین مقدار‬ ‫ک��م و زیاد ان تعیین می ش��ود‪ ،‬بنابراین قیمت‬ ‫مصوب نداریم چون به طور معمول نمونه جنس‬ ‫رویت و پس از رویت کارشناسان قیمت گذاری‬ ‫انجام می ش��ود اما به هر حال سعی شده قیمت‬ ‫اجن��اس در نمایش��گاه های به��اره نس��بت به‬ ‫خرده فروش��ان در سطح ش��هر ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ارزان تر باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره برگ��زاری ف��روش فوق العاده در‬ ‫اجیل فروش��ی های س��طح ش��هر نی��ز ضم��ن‬ ‫اع�لام انکه برگ��زاری ف��روش فوق الع��اده در‬ ‫اجیل فروشی ها کار سختی است‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫نرخ س��ود خرده فروش��ان فقط ‪۱۰‬درصد است‬ ‫ام��ا اکن��ون به ما نام��ه می زنند ک��ه ‪۱۰‬درصد‬ ‫تخفیف روی اجناس داش��ته باشید‪ ،‬درحالی که‬ ‫با نرخ مالیات ‪۱۶‬درصدی‪ ،‬نباید توقع داشت که‬ ‫اجیل فروش در طرح فروش فوق العاده ش��رکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احم��دی تصری��ح می کن��د‪ :‬ب��ه تمام��ی‬ ‫اجیل فروش��ان اعالم کردیم که در طرح فروش‬ ‫فوق العاده شرکت کنند اما هیچ اجیل فروشی از‬ ‫طرح فروش فوق العاده استقبال نکرد‪.‬‬ ‫در این هفته در گروه برن��ج‪ ،‬قیمت برنج داخلی درجه‬ ‫دو بدون تغییر بود‪ .‬بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج‬ ‫داخل��ی درجه یک ب��ه ترتیب مع��ادل ‪ 0/3‬درصد و ‪0/1‬‬ ‫درصد افزایش داشت‪ .‬در گروه حبوب‪ ،‬قیمت لپه نخود و‬ ‫لوبیا چیتی ثابت بود‪ .‬بهای نخود معادل ‪ 0/3‬درصد و لوبیا‬ ‫قرمز ‪1/4‬درصد افزایش ولی قیمت س��ایر اقالم این گروه‬ ‫بین ‪ 0/1‬درصد تا ‪ 0/5‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹میوه ها و سبزی های تازه‬ ‫در هفته مورد بررس��ی‪ ،‬در میادین زیر نظر ش��هرداری‬ ‫انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه‬ ‫که تعدادی از انها از نظر کیفی در مقایس��ه با سایر میوه‬ ‫فروش��ی ها متفاوت بودند‪ ،‬به نرخ مصوب سازمان میادین‬ ‫میوه و تره بار عرضه می شد‪.‬‬ ‫میوه فروش��ی های سطح ش��هر اقالم میوه و سبزی تازه‬ ‫را عرض��ه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای تمام‬ ‫اقالم این گ��روه بین ‪0/1‬درصد ت��ا ‪ 27/3‬درصد افزایش‬ ‫داش��ت‪ .‬در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل‬ ‫‪ 1/8‬درصد کاهش ولی بهای س��ایر اق�لام این گروه بین‬ ‫‪ 0/1‬درصد تا ‪ 48/4‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت قرمز و گوشت مرغ‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت اجیل‬ ‫ریی��س اتحادی��ه اجیل و خش��کبار همچنین‬ ‫اع�لام می کند‪ :‬تولی��د اجیل امس��ال ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته و س��بب کاهش قیم��ت بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪۲۰‬درصدی در مقایس��ه با س��ال گذشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه بیش��ترین کاهش قیمت را‬ ‫در تخمه ه��ا دانس��ته و می افزای��د‪ :‬اقالم اصلی‬ ‫اجیل و خش��کبار که در فهرست صادرات قرار‬ ‫ندارند با کاهش قیمت مواجه هستند و کاالهای‬ ‫صادراتی نی��ز با افزایش ان��دک قیمت در بازار‬ ‫عرضه می شوند‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه پسته به طور تقریبی‬ ‫با قیمت ثابت در بازار فروخته می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬این محص��ول با مص��رف ‪۲۰‬هزار تن‬ ‫در کش��ور و ص��ادرات ‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۳۰‬ه��زار تن‪،‬‬ ‫رک��ورد دار مصرف در بین دیگ��ر اقالم اجیل و‬ ‫خشکبار است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اجیل و خشکبار قیمت اجیل‬ ‫و خشکبار شب عید را با توجه به تولید مناسب‬ ‫امس��ال‪ ،‬بدون افزایش اعالم ک��رده و می گوید‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪۸۰‬درصد انواع اجیل در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود و واردات در اقالمی است که در کشور‬ ‫تولید نمی ش��ود یا مصرف انها نس��بت به تولید‬ ‫بیشتر است و برای تعادل در بازار این کاال وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احم��دی اجیل تولیدی در ای��ران را بهترین‬ ‫نوع در جهان دانس��ته و می افزاید‪ :‬انواع خارجی‬ ‫اجیل و خشکبار تولید ژنتیکی است و خاصیت‬ ‫دارویی و غذایی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید کافی اجیل و خشکبار‬ ‫در کش��ور برای ش��ب عید و نبود مشکل تامین‬ ‫این کاال در بازار ادامه می دهد‪ :‬مردم از مراکزی‬ ‫اجی��ل را خری��داری کنند ک��ه دارای مجوز از‬ ‫اتحادیه خش��کبار و اجیل اس��ت زیرا صاحبان‬ ‫ای��ن اصناف دوره های اموزش��ی را گذرانده و از‬ ‫مراکز بهداشتی تاییدیه کسب کرده اند‪.‬‬ ‫احم��دی تصری��ح می کند‪ :‬پس��ته متناس��ب‬ ‫با کیفی��ت ان با قیمت ‪ ۲۹‬ت��ا ‪ ۵۸‬هزار تومان‬ ‫و تخم��ه ژاپن��ی از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۴۸‬ه��زار تومان در‬ ‫خروده فروشی ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫در هفته مورد گزارش‪ ،‬قیمت گوشت گوسفند و گوشت‬ ‫تازه گاو و گوساله بدون تغییر و بهای گوشت مرغ معادل‬ ‫‪ 3/6‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قند‪ ،‬شکر‪ ،‬چای و روغن نباتی‬ ‫در این هفته قیمت قند معادل ‪ 0/2‬درصد و ش��کر ‪0/3‬‬ ‫درصد کاه��ش ولی بهای چای خارجی معادل ‪0/1‬درصد‬ ‫افزایش یافت و قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود‪.‬‬ ‫میوه های قاچاق مجوز داشتند‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫رسول شجری‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه باغداران مازندران مدعی ش��د که‬ ‫میوه ه��ای واردات��ی قاچاق نبوده ان��د و مجوزهای الزم را‬ ‫دریاف��ت ک��رده بودند‪ ،‬چرا که امکان ن��دارد این حجم از‬ ‫می��وه خارجی بدون مج��وز و از طریق قاچاق به کش��ور‬ ‫وارد ش��ده باشد‪ .‬محمدرضا شعبانی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬باور اینک��ه میوه های خارجی از ان س��وی‬ ‫مرزها و با فاصله های بس��یار دور به کش��ور قاچاق ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬س��خت اس��ت و می توان گفت میوه های وارداتی‬ ‫هیچ یک قاچاق نبوده و مجوزهای الزم را داش��ته اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هنگامی که گالبی‪ ،‬س��یب‪ ،‬نارنگ��ی‪ ،‬انگور و دیگر‬ ‫میوه های خارجی حتی در کوچکترین ش��هرهای کش��ور‬ ‫دیده می ش��ود‪ ،‬می توان گفت این حج��م عظیم واردات‪،‬‬ ‫نمی تواند به هیچ وجه قاچاق باش��د و این تالش��ی اس��ت‬ ‫که عده ای برای نابود کردن ریش��ه تولید در کشور انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬مدیرعامل اتحادیه باغ��داران مازندران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه گفته می ش��ود میوه ه��ای خارجی موجود در‬ ‫بازار قاچاق بوده و مجوز نداش��ته اند توهین به فهم مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که به عنوان مثال مواد مخدری که به کش��ور‬ ‫قاچاق می شود را نمی توان مشاهده کرد‪ ،‬اما برخوردهای‬ ‫الزم ب��ا قاچاقچیان و محموله های قاچاق انجام می ش��ود‬ ‫در حالی که میوه از کش��ورهای دوردس��تی مانند چین‪،‬‬ ‫ش��یلی و‪ ...‬به کشور وارد می ش��ود و به راحتی مسئوالن‬ ‫ادع��ا می کنند که این میوه ها قاچاق اس��ت در حالی که‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬از کدهای عجیب و غریبی‬ ‫که در گمرک وج��ود دارد‪ ،‬می توان به کد تعرفه ای با نام‬ ‫«س��ایر میوه های تازه که مذکور نبوده باشد» اشاره کرد‬ ‫و این کدهای عجیب و غریب راهی اس��ت که برای برخی‬ ‫وارد کنندگان و نورچش��می های خود گذاشته اند‪ ،‬چرا که‬ ‫تنها چن��د میوه مانند موز‪ ،‬انان��اس‪ ،‬نارگیل و انبه مجوز‬ ‫ورود دارن��د و هر یک از انها کد تعرفه ای جدا در گمرک‬ ‫دارند و معنی این کده��ای مبهم و عجیب و غریب برای‬ ‫واردات مشخص نیست‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ازسرگیریصادراتکاالازبازارچهمرزیسومار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتقال به شهرک های صنفی‬ ‫باز هم تخلف‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان زنجان‪ ،‬از فعالیت‬ ‫‪2‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنفی غیرمجاز‬ ‫در استان زنجان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬ناصر فغفوری‪ ،‬از فعالیت ‪۲۳۰۰‬‬ ‫واحد صنفی بدون مجوز در اس��تان‬ ‫زنجان خب��ر داد و اف��زود‪ :‬باید این‬ ‫تعداد واحدهای صنفی بدون مجوز تا پایان امسال به ‪ 2‬هزار‬ ‫واح��د کاهش یابد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه موضوع رسیدگی به‬ ‫وضعیت واحدهای صنفی فاقد مجوز در دس��تور کار استان‬ ‫زنجان قرار دارد و تالش ها برای ساماندهی سریع پرونده این‬ ‫واحدها و جلوگیری از فعالیت انها مورد توجه است‪.‬‬ ‫فغفوری از نظارت جدی بر واحدهای صنفی در اس��تان‬ ‫زنج��ان خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪۳۵‬هزار‬ ‫واح��د صنفی مختلف در اس��تان زنجان فعالیت می کنند‬ ‫و اقدام��ات الزم ب��رای تعیین تکلی��ف واحدهای صنفی‬ ‫غیرمجاز انجام ش��ده است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان زنجان یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و اتاق اصناف در راس��تای فعالیت درست‬ ‫واحدهای صنفی در استان زنجان بر ساماندهی واحدهای‬ ‫صنفی بسیار مصمم است‪ .‬فغفوری ادامه داد‪ :‬این سازمان‬ ‫ساماندهی واحدهای بدون مجوز را در اولویت کاری خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با واحدهایی که برای صدور پروانه کس��ب اقدام‬ ‫نکنند برخورد جدی خواهد داش��ت و ما با کسی شوخی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫گل های شاخه بریده‬ ‫ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی از‬ ‫تولید ساالنه ‪۳۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬گل شاخه بریده در فضای باز‬ ‫در شهرستان های ارومیه و مهاباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عزی��ز امانی افزود‪ :‬س��االنه ‪۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ش��اخه گل رز‪ ،‬گالی��ول و داوودی در مجم��وع‬ ‫در س��طح ‪ ۴۲۰‬مترمربع کشت و س��االنه ‪۵۲۵‬هزار بوته‬ ‫گیاهان فصلی و اپارتمانی در س��طح ‪ ۳۵۰۰‬مترمربع در‬ ‫شهرس��تان ارومیه و مهاباد تولید می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫گل ها در گلخانه ش��امل گل رز ش��اخه بریده در س��طح‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مترمربع‪۱۲۵ ،‬هزار شاخه گل در ارومیه و گیاهان‬ ‫گلدان��ی و اپارتمانی به میزان ‪۷۰۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬گلدان در‬ ‫گلخانه های س��طح استان تولید می ش��ود‪ .‬گل و گیاهان‬ ‫تولیدی در اس��تان ش��امل گل و گیاهان تولید ش��ده در‬ ‫فضای باز و گل و گیاهان تولید ش��ده در گلخانه ها است‪.‬‬ ‫گیاهان تولید ش��ده در فضای باز ش��امل گل های شاخه‬ ‫بری��ده (رز‪ ،‬گالی��ول و داوودی) گیاهان فصلی و نش��ایی‬ ‫(مین��ا چمنی‪ ،‬جعف��ری‪ ،‬اهار‪ ،‬اطلس��ی‪ ،‬ابری‪ ،‬بنفش��ه‪،‬‬ ‫مریم گلی‪ ،‬همیش��ه بهار‪ ،‬شب بو و گل میمونی) است‪ .‬گل‬ ‫و گیاهان تولید شده در گلخانه نیز شامل گل شاخه بریده‬ ‫رز و گیاهان اپارتمانی و گلدانی است‪.‬‬ ‫خراسانی ها برای خرید میوه عید‬ ‫کجا بروند؟‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۱۶۱‬عامل توزیع میوه ش��ب‬ ‫عید در خراس��ان جنوبی مش��خص‬ ‫ش��ده اس��ت گفت‪ :‬در ای��ن مراکز‬ ‫میوه ها ب��ا نرخ های مص��وب توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬داوود‬ ‫شهرکی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۳۷‬عامل توزیع میوه در شهرستان‬ ‫بیرجند‪ ۵ ،‬عامل در خوس��ف‪ ۱۴ ،‬عامل در طبس‪ ۱۰ ،‬عامل‬ ‫در درمیان و ‪ ۱۵‬عامل توزیع میوه در بش��رویه وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین در ارین ش��هر ‪ ۱۰‬عامل‬ ‫توزیع میوه‪ ،‬قائن ‪ ،۳۶‬فردوس ‪ ،۱۳‬نهبندان ‪ ۱۴‬و س��رایان ‪۷‬‬ ‫عامل توزیع میوه در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬در بحث‬ ‫تنظیم بازار ش��ب عید جای هیچ نگرانی نیست و میوه کافی‬ ‫مهیا ش��ده و در برنامه های زمانی خود توزیع خواهد ش��د و‬ ‫نظارت و کنترل ان برعهده ناظران اس��ت که بر نحوه عرضه‬ ‫میوه شب عید نظارت دارند‪.‬‬ ‫ش��هرکی با اشاره به دیگر اقدامات ش��ب عید اظهار کرد‪:‬‬ ‫نظارت بر رستوران های بین راهی که ضرورت ایام تعطیالت‬ ‫هس��تند نیز انجام می ش��ود و ناظران کنترل خواهند داشت‬ ‫که در این رس��توران ها با مش��کل روبه رو نشویم و از چرخه‬ ‫نظارتی فاصله نگیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برخورد با موارد تخل��ف تاکید کرد‪ :‬یکی‬ ‫از ای��ن م��وارد برخورد با قاچ��اق کاالها بوده ک��ه ناظران با‬ ‫کاالهای غیرمجاز و فاقد مرجع خاص در سطح بازار برخورد‬ ‫می کنند و مانع عرضه محصوالت و کاالهای غیراستاندارد در‬ ‫بازار می ش��وند‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬همچنین ‪ ۴۰‬مورد فروش‬ ‫فوق الع��اده در مرکز اس��تان انجام می ش��ود ک��ه ‪ ۱۵‬مورد‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای و ‪ ۲۵‬مورد س��ایر واحدها است که‬ ‫کاالها را با ‪۱۵‬درصد تخفیف ارائه می دهند‪.‬‬ ‫فرمان��دار گیالنغرب گفت‪ :‬صادرات کاال از بازارچه مرزی س��ومار که به علت‬ ‫برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس‬ ‫شورای اسالمی از ‪ 5‬تا ‪ 8‬اسفند ماه جاری تعطیل شده بود دوباره از سر گرفته‬ ‫شد‪ .‬کرم محمدی افزود‪ :‬روزانه ‪ ۱۰۰‬کامیون حامل کاالهای صادراتی این استان‬ ‫و از دیگر نقاط کشور از بازارچه سومار به عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫فهیمهملک محمدی‬ ‫گروهتجارت‬ ‫طرح انتق��ال برخی واحدهای صنفی و همچنین‬ ‫صنوف تولیدی به خارج از ش��هرها سال هاست که‬ ‫مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده است‬ ‫اما به طور قط��ع اجرای این طرح می تواند به بهبود‬ ‫شرایط واحدهای صنفی تولیدی کمک کند‪ .‬انتقال‬ ‫واحدهای صنفی به ش��هرک های صنفی که به طور‬ ‫عمده خ��ارج از ش��هرها قراردارند ب��رای صاحبان‬ ‫صنوف می تواند مزیت هایی مانند تسهیل دسترسی‬ ‫ب��ه راه ه��ای تزانزی��ت و م��واد اولیه را ب��ه دنبال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬همچنین از دیگر مزیت های اجرای‬ ‫این طرح می ت��وان به بهبود معض�لات ترافیکی و‬ ‫زیست محیطی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری شهرک صنفی اهن‬ ‫محمد علی صدیقی‬ ‫‪۱۵‬شهرک به‬ ‫منظور انتقال‬ ‫صنوف در دست‬ ‫احداث قرار‬ ‫گرفتند که این‬ ‫شهرک ها یا به‬ ‫مرحله بهره برداری‬ ‫رسیده اند‬ ‫یا در حال‬ ‫تکمیلهستند‬ ‫حسن احمدلو‬ ‫قم ‪۱۸‬هزار واحد‬ ‫تولیدی و ‪ ۴۰‬هزا ر‬ ‫واحد صنفی در‬ ‫زمینه خدمات‬ ‫فنی دارد که‬ ‫توانسته اندبیش‬ ‫از ‪ 260‬هزار‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کنند‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق اصن��اف ایران می گوید‪:‬‬ ‫باتوجه ب��ه برنامه های دولت تدبیر و امید در زمینه‬ ‫پس��اتحریم‪ ،‬باحض��ور نش��ان(برند)های خارجی و‬ ‫پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهانی به طور‬ ‫طبیعی‪ ،‬بازار رقابتی ش��دیدی بین تولید کنندگان‬ ‫داخل��ی و تولیدکنندگان خارجی ش��کل می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین با رعایت چند ش��اخص می توان به تسهیل‬ ‫تولید و تجارت و کاهش قیمت تمام ش��ده کاالهای‬ ‫ایرانی و افزایش رقابت پذیری انها کمک کرد‪ .‬یکی‬ ‫از عوامل��ی که می تواند تولی��د را صادرات گرا کند‪ ،‬‬ ‫بحث انتقال واحده��ای صنفی تولیدی به خارج از‬ ‫شهرها اس��ت زیرا اجرای این طرح می تواند زمینه‬ ‫دسترسی واحدهای صنفی تولیدی را به مواد اولیه‬ ‫و راه های ترانزیت افزایش دهد‪.‬‬ ‫محم��د عل��ی صدیق��ی در گفت وگ��و با‬ ‫می افزاید‪ :‬به منظور انتق��ال برخی صنوف تولیدی‬ ‫استان اذربایجان شرقی به خارج از شهرها‪ ،‬باتوجه‬ ‫به اینکه یک اس��تان صنعتی است و در مسیر جاده‬ ‫ابریشم قرارگرفته وبه عنوان پل ارتباطی ایران و اروپا‬ ‫لقب گرفته است‪ ،‬این طرح را از ‪ 10‬سال گذشته در‬ ‫دست اقدام قرار داده ایم‪ ،‬که خوشبختانه با سرعت‬ ‫و موفقیت چشمگیری در حال اجرا است و گام های‬ ‫نهایی اجرای این طرح در اذربایجان شرقی برداشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬عضو هیات رییس��ه اتاق اصن��اف ایران‬ ‫تصری��ح می کند‪ :‬اذربایجان ش��رقی در زمینه تولید‬ ‫مبل‪ ،‬ش��هرک هایی احداث کرده است که تعدادی‬ ‫از این ش��هرک ها به بهره برداری رسیده و تعدادی‬ ‫هم در اس��تانه بهره برداری قرار دارد‪ .‬صدیقی بیان‬ ‫می کند‪ :‬همچنین شهرک صنفی اهن را در استان‬ ‫راه ان��دازی کرده ایم که حدود ‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی داش��ته و پیش بینی می ش��ود با تکمیل‬ ‫‪۲۰‬درص��د باقیمان��ده تا س��ال اینده این ش��هرک‬ ‫صنفی به بهره برداری برس��د‪ .‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ش��هرها به س��مت‬ ‫پایتخت توس��عه پیدا می کنند‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬کنار‬ ‫شهرک های اس��تان‪ ،‬در ‪۱۵‬کیلومتری شرق تبریز‪،‬‬ ‫میادین میوه و تره بار‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬سبزی‪ ،‬گل و گیاه‬ ‫و محصوالت پروتئینی را راه اندازی کرده ایم و برای‬ ‫ای��ن میدان ها مجوز اح��داث ‪۲۶‬کارخان��ه مرتبط‬ ‫مانند کمپوت س��ازی ‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬رب و همچنین‬ ‫سالن های س��ردخانه ای را گرفته ایم‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫به دنبال اس��تقرار ‪ ۱۴۰۰‬واحد صنفی تولیدی که‬ ‫در زمینه هایی مانند بسته بندی و رده بندی‪ ،‬تصفیه‬ ‫اب و‪ ...‬فعالی��ت می کنند در یک کارگاه هس��تیم‪.‬‬ ‫صدیقی خاطرنش��ان می کند‪ :‬براساس برنامه ریزی‪،‬‬ ‫انتق��ال واحدهای صنفی مزاحم و تولیدی اس��تان‬ ‫ب��ه کارگاهی در ‪ 5‬فاز انجام می ش��ود که امیدوارم‬ ‫فاز نخس��ت ان تا س��ال اینده اجرایی شده و ‪ 4‬فاز‬ ‫دیگر نیز تا س��ال ‪ 1400‬به بهره برداری برسد‪ .‬وی‬ ‫اظهار می کند‪ :‬اج��رای طرح انتقال صنوف تولیدی‬ ‫به خارج از ش��هر با رعایت اس��تانداردهای جهانی‬ ‫ی و حفظ‬ ‫از لح��اظ ترافیکی‪ ،‬دسترس��ی‪ ،‬بهداش��ت ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬بس��یار موثر اس��ت و می تواند الگو‬ ‫برای کل کش��ور باشد و می تواند برای ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫به طور مس��تقیم اش��تغالزایی کند‪ .‬زمانی که عضو‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی ش��ویم‪ ،‬به محض عضویت‬ ‫ای��ران می توانیم اس��تاندارد یورو ب��رای این طرح‬ ‫دریافت کنیم‪.‬‬ ‫عضو هی��ات رییس��ه ات��اق اصناف ای��ران بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬برای انتقال این صنوف‪ ،‬کل اس��تان های‬ ‫کش��ور با مشکل رو به رو هستند‪ ،‬و علت این مشکل‬ ‫مقاومتی اس��ت که برخی از ای��ن صنوف می کنند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه کارگاه های کوچ��ک صافکاری‪،‬‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬اهنگری و در و پنجره سازی جزو صنوفی‬ ‫هستند که برای ساماندهی انها برنامه هایی در نظر‬ ‫گرفته ایم و برای رفع مش��کل در تالش هستیم که‬ ‫در ای��ن زمین��ه باید این صن��وف را از لحاظ علمی‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫صدیقی ادامه می دهد‪ :‬باید در کنار پروانه کس��بی‬ ‫که به صورت فیزیک��ی برای یک واحد صنفی صادر‬ ‫می کنیم‪ ،‬یک واحد مجازی هم داش��ته باش��یم که‬ ‫همه این واحدهای صنفی در دس��ترس باشند‪ .‬باید‬ ‫این طرح را به گونه ای اجرا کنیم که صاحبان اصناف‬ ‫در منزل با مشتریان در ارتباط باشند و با هزینه های‬ ‫اندک س��رویس های ویژه ای به مشتریان ارائه دهند‪.‬‬ ‫ام��ا در این زمینه ازلحاظ س��طح فکری و فرهنگی‪،‬‬ ‫اصناف دیدگاه سنتی دارند و مقاومت می کنند‪ .‬عضو‬ ‫باغ های سرعین توسعه می یابد‬ ‫توس��عه باغ های شهرستان س��رعین از اولویت های مهم‬ ‫ب��وده ک��ه در این زمینه اقدامات اساس��ی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محمدابراهیم محم��دی‪ ،‬مدیر جهاد‬ ‫کش��اورزی شهرستان س��رعین در جلس��ه بررسی توسعه‬ ‫باغ های شهرس��تان س��رعین افزود‪ :‬با توجه به کوهستانی‬ ‫بودن منطقه س��رعین در دو س��ال اخی��ر دور از تصور بود‬ ‫ک��ه بتوان در ای��ن منطقه باغ��ی احداث کرد ام��ا این امر‬ ‫محق��ق ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان‬ ‫س��رعین در گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫تالش های روزافزون و توانمندی های کارشناس��ان باغبانی‬ ‫استان و مدیران شهرس��تان و تشکیل کالس های ترویجی‬ ‫و کارگاه های اموزش��ی در زمینه نحوه صحیح کاشت نهال‬ ‫و هش��دارها و اموزش های الزم برای مقابله با س��رمازدگی‬ ‫سامانه پایش توانستیم به امار قابل توجهی برسیم و احداث‬ ‫باغ های س��رعین را به میزان ‪ ۳۰‬هکتار افزایش دهیم که به‬ ‫طور تقریبی ‪ ۸‬هکتار از امار ذکر شده جزو باغ های شیبدار‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدی بیان کرد‪ :‬با توزیع نهال های سالم و اصالح‬ ‫ش��ده در نیمه دوم اسفند امسال و تشویق باغداران سرعین‬ ‫به گس��ترش مساحت باغ ها این امار افزایش می یابد‪ .‬تعداد‬ ‫اصله نهال اصالح شده ای که در ماه اسفند قرار است توزیع‬ ‫شود بسیار قابل توجه است‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫س��رعین تصریح کرد‪ :‬این نش��ان دهنده این نکته است که‬ ‫در س��ال های اتی ش��اهد تولید وس��یعی در زمینه گردو با‬ ‫بهترین کیفیت می ش��ویم که امار قابل توجهی نس��بت به‬ ‫کوهس��تانی بودن سرعین اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با همکاری‬ ‫اداره امور اراضی برای س��اماندهی باغ ها اقدام به تش��کیل‬ ‫پرونده فنس کش��ی و اتاق نگهبان��ی کرده ایم که تاکنون با‬ ‫توجه به حداقل متراژ مورد نظر که یک هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫اس��ت‪ ۸ ،‬فقره از این تعداد نس��بت به تشکیل پرونده اقدام‬ ‫و پرونده انها در حال رس��یدگی بوده که با توجه به قوانین‬ ‫اجرایی با تعدادی از انها موافقت شده که با افزایش اگاهی‬ ‫باغداران در این رابطه نیز این امار رو به افزایش است‪.‬‬ ‫هیات رییس��ه اتاق اصناف ای��ران می افزاید‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه الودگی ه��وا و صوتی‪ ،‬باید صافکاران و نقاش��ان‬ ‫اتومبی��ل و اصناف در و پنجره س��از‪ ،‬اهنگر اتومبیل‬ ‫و مکانیک اتومبیل را به حاشیه شهرها انتقال دهیم‪.‬‬ ‫برای اج��رای این ط��رح منطقه ای در غ��رب تبریز‬ ‫(وادی رحم��ت) با عنوان تبریز ‪ ۴‬در خارج از ش��هر‬ ‫را درنظ��ر گرفتیم‪ ،‬در این زمینه ب��ا توافقنامه هایی‬ ‫که با ش��هرک های صنعتی به امضا رس��ید مقرر شد‬ ‫تع��دادی از صن��وف را به این منطق��ه انتقال دهیم‪.‬‬ ‫ش��هرک صنفی بعثت که در جاده ترانزیت به سمت‬ ‫جلفا و بازرگان (در مس��یر ترکیه) ق��رار گرفته و از‬ ‫نظر موقعیت مکانی بس��یار ایده ال است و همچنین‬ ‫درغرب تبریز ش��هرکی به نام اخ��وال را برای انتقال‬ ‫صنوف شیمیایی و تولیدات درنظر گرفته ایم‪ .‬صدیقی‬ ‫می گوید‪ :‬سال های گذش��ته حدود ‪ ۱۵‬شهرک را به‬ ‫منظور انتقال صنوف در دست احداث قرار دادیم که‬ ‫در حال حاضر این شهرک ها یا به مرحله بهره برداری‬ ‫رس��یده اند یا اینکه در حال تکمیل ش��دن هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب که برای اجرای صحیح طرح‬ ‫انتقال واحدهای صنفی تولیدی به خارج از ش��هرها‬ ‫برنامه ریزی های مدون و مطالعات بسیاری انجام شده‬ ‫اس��ت ‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬از طریق شهرک های صنفی‬ ‫که همکاری بسیار خوبی با اداره اصناف دارند‪ .‬البته‬ ‫در زمینه تغییر کاربری و اجرای مصوبات کمیسیون‬ ‫ماده ‪( ۵‬کمیسیونی برای بررسی و تصویب طرح های‬ ‫ش��هری)‪ ،‬تکمیل زیرس��اخت ها و اح��داث جاده در‬ ‫ل و ایده الی را ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫استان شرایط قابل قبو ‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫حس��ن احمدلو در گفت وگو با‬ ‫همچنی��ن ب��رای انتق��ال واحدهای صنف��ی نظیر‬ ‫تراش��کاران و کابینت س��ازان نیازمن��د س��اخت‬ ‫شهرک های صنفی در خارج از شهر هستیم اما برای‬ ‫تحقق این امر به مس��اعدت مس��ئوالن نیازمندیم‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل با علی الریجان��ی‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی مذاکراتی داشتیم که رییس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز برای تحقق این خواسته به ما‬ ‫قول مساعد داد‪ .‬وی ادامه می دهد ‪ :‬شهرک مبلمان‬ ‫و چوب در حال راه اندازی اس��ت ولی تاکنون بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬واحد نتوانسته ایم انتقال دهیم‪ ،‬چون در این‬ ‫زمینه حدود ‪۳‬هزار واحد صنفی داریم و برای انتقال‬ ‫انها به ش��هرک های صنفی و صنعتی خارج از شهر‬ ‫نیازمند اهرم اجرایی هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف استان قم اظهار می کند‪ :‬زمانی‬ ‫ک��ه می خواهیم ی��ک واحد تولیدی را ب��ه خارج از‬ ‫شهر منتقل کنیم‪ ،‬نیازمند تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫هستیم‪ ،‬متاسفانه نزدیک به ‪ ۳۰‬سال است که برای‬ ‫دریافت این تسهیالت درخواس��ت ارائه داده ایم اما‬ ‫هیچ تسهیالتی دریافت نکرده ایم‪ .‬واحدهای تولیدی‬ ‫که در شهر کسب و کار راه اندازی کرده اند زمانی که‬ ‫بخواهند به خارج از ش��هر انتقال داده ش��وند عالوه‬ ‫بر تش��ویق‪ ،‬نیازمند تسهیالت با سود کمتر هستند‪.‬‬ ‫احمدل��و تصریح می کند‪ :‬اس��تان قم حدود ‪۱۸‬هزار‬ ‫واح��د تولی��دی و حدود ‪ ۴۰‬هزا ر واح��د صنفی در‬ ‫زمینه خدمات فنی دارد که این واحدها توانسته اند‬ ‫بیش از ‪ 260‬هزار فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف اس��تان ق��م درب��اره انتقال‬ ‫صن��وف اس��تان قم ب��ه خ��ارج از ش��هر می گوید‪:‬‬ ‫متاس��فانه تاکنون حتی یک واحد هم نتوانسته ایم‬ ‫به خارج از ش��هر انتقال دهیم‪ .‬ولی شهرک صنفی‬ ‫برای فروش��ندگان خودر و و تعمی��رکاران اتومبیل‪،‬‬ ‫مکانیک ها و صافکاران در نظر گرفته ایم که درحال‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬اگر بخواهی��م یک ارمان‬ ‫شهر داشته باش��یم نیازمند یک عزم ملی هستیم‪،‬‬ ‫چون اتاق اصن��اف به تنهایی نمی توان��د برای رفع‬ ‫مش��کالت این حوزه اقدام کند‪ .‬بنابراین اصناف در‬ ‫این زمینه نیازمند حمایت مس��ئوالن هستند‪ .‬برای‬ ‫رفع مشکالت حوزه اصناف باید چشم انداز مناسب و‬ ‫تسهیالت با سود پایین فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث شهرک صنفی در قم‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫رویکرد صادرات محور تولید صنایع دستی در زنجان‬ ‫رییس اتاق بازرگانی استان زنجان بر تولید صنایع دستی‬ ‫زنج��ان با رویک��رد صادراتی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬این مهم‬ ‫ج��ز ب ا گذار از تولید س��نتی ب��ه صنعتی در ح��وزه تولید‬ ‫صنایع دس��تی نظیر مس‪ ،‬چاقو‪ ،‬ملیل��ه و فرش امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬غالمحس��ین جمیلی با اشاره‬ ‫به وضعیت بازار صنایع دس��تی اس��تان افزود‪ :‬چاقو‪ ،‬مس و‬ ‫ملیله ازجمله صنایع دس��تی مختص استان زنجان به شمار‬ ‫می ای��د که طرفداران خاص خ��ود را هم دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه به منظور سنتی یا صنعتی کردن صنایع دستی استان‬ ‫زنجان باید اقداماتی انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای سنتی‬ ‫یا صنعتی ش��دن این بخش باید مسئوالن ذی ربط استان‬ ‫زنج��ان تصمیمات قاطعی بگیرند‪ .‬ریی��س اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان زنجان افزود‪ :‬معتقدم‬ ‫اگر به دنبال حفظ اش��تغال جزئی هس��تیم ضرورتی برای‬ ‫صنعتی ک��ردن روند تولید ان ن��دارد‪ .‬وی ضمن تاکید بر‬ ‫توجه به صنعتی ش��دن صنایع دس��تی زنجان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر ب��ه دنبال فروش محصوالت صنایع دس��تی خود‬ ‫به مردم داخل اس��تان هس��تیم پیش گرفتن شیوه سنتی‬ ‫ساخت انها خوب است اما اگر به فکر افزایش میزان سود و‬ ‫معرفی صنایع دستی استان زنجان به بازارهای داخل کشور‬ ‫و حتی خارج از کش��ور هستیم ضروری است تا به صنعتی‬ ‫ش��دن این هنر توجه جدی داش��ته باشیم‪ .‬جمیلی با بیان‬ ‫اینکه برای اش��تغال پایدار باید صنایع دس��تی را با رویکرد‬ ‫صنعتی ش��دن تولید کنیم‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬البته برای حضور‬ ‫موفق در بازارهای بین المللی ضروری است تا به بسته بندی‬ ‫صنایع دس��تی ازجمله چاقو توجه ویژه ای داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان‬ ‫زنجان با اش��اره به وضعیت بازار فرش استان زنجان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فرش��بافی از هنرهای اصیل زنجانی با قدمت تاریخی‬ ‫اس��ت که برای حمایت از این هن��ر باید برنامه های مدونی‬ ‫تهیه شده و زمینه را برای حضور حداکثری تولیدات فرش‬ ‫استان زنجان در بازارهای بین المللی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫فروش دارایی کشتیرانی کره جنوبی‬ ‫بدهی های ش��رکت کش��تیرانی هانجین کره جنوبی‪ ،‬این شرکت را مجبور به‬ ‫ل از فروش این پایانه ها صرف‬ ‫ف��روش برخی دارایی های خود کرد‪ .‬درامد حاص ‬ ‫پرداخ��ت بدهی ‪406‬میلیون دالری می ش��ود که موعد پرداخ��ت ان در ‪6‬ماه‬ ‫نخست سال جاری میالدی است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹تجارت جهانی سوئیس‬ ‫‹ ‹اقتصاد سوئیس‬ ‫براس��اس بررس��ی های انجام ش��ده از س��وی‬ ‫موسس��ات مطالعاتی اقتصادی‪ ،‬اقتصاد س��وئیس‬ ‫بسیار انعطاف پذیر بوده و از مواردی همچون حق‬ ‫مالکی��ت حمایت می کند‪ .‬قوانین این کش��ور در‬ ‫حوزه فس��اد مالی کمترین چشم پوشی را دارند‪.‬‬ ‫همچنین ب��از بودن تجارت س��وئیس در تجارت‬ ‫جهانی و س��رمایه گذاری‪ ،‬سوئیس را قادر کرده تا‬ ‫به یکی از رقابتی ترین و نواورانه ترین اقتصادهای‬ ‫جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��وئیس در حالی عضو انجمن جهانی تجارت‬ ‫ازاد اس��ت ک��ه تعرفه های گمرک��ی ان نیز صفر‬ ‫درصد تثبیت شده؛ اما در حوزه محصوالتی مانند‬ ‫محصوالت کشاورزی تعرفه های سنگینی را وضع‬ ‫کرده است‪ .‬گفتنی است دولت سوئیس قوانین و‬ ‫مقررات یکس��انی را برای سرمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی خود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫از عمده محصوالت صادراتی س��وئیس می توان‬ ‫به محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع‬ ‫فلزی اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین س��وئیس در حوزه‬ ‫صنایع دارویی نیز در بازارهای جهانی حرف هایی‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های منتشرش��ده از س��وی‬ ‫انجمن اقتصاد جهانی (‪ )WEF‬س��وئیس یکی از‬ ‫پیچیده ترین اقتصادهای جهانی را دارد‪ .‬این کشور‬ ‫موفق شد بحران اقتصادی اروپا را به خوبی اداره‬ ‫کن��د چراکه در این مدت فرانک س��وئیس دچار‬ ‫افت ارزش نشد‪ .‬سوئیس دارای مالیات های اندک‬ ‫و بازارهای پیچیده مالی است که رشد اقتصادی‬ ‫‪0/8‬درصد را در س��ال ‪2014‬م ثبت کرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2015‬میالدی نیز این میزان به ‪1/5‬درصد ارتقا‬ ‫یاقت‪ .‬پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که رش��د‬ ‫اقتص��ادی س��وئیس در س��ال ‪ 2017‬میالدی به‬ ‫‪1/9‬درصد خواهد رسید‪ .‬همچنین انتظار می رود‬ ‫نرخ بیکاری س��وئیس در سال ‪ 2017‬میالدی به‬ ‫‪3/4‬درصد برس��د‪ .‬تولید ناخالص داخلی سوئیس‬ ‫در سال ‪2015‬م ‪482/7‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی است خدمات مالی بیش از ‪10‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی س��وئیس را شامل می شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعتی جه��ان بزرگترین ش��رکای‬ ‫تجاری س��وئیس هستند و این در حالی است که‬ ‫اتحادیه اروپا ش��ریک اصلی این کشور در تجارت‬ ‫‹ ‹تجارت و صنعت موتور توسعه‬ ‫ب��ه عقی��ده کارشناس��ان تج��ارت و صنع��ت‬ ‫موتورهای توس��عه سوئیس هس��تند‪ .‬این کشور‬ ‫یکی از باالترین درامدهای سرانه در دنیا را دارد‬ ‫و در صنعت ساعت س��ازی پیشرفت های بسیاری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ارش نایب یزدی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و تجارت‬ ‫بین المل��ل به‬ ‫می گوید‪ :‬س��وئیس کمبود‬ ‫مواد اولیه دارد و بیش��ترین فعالیت ها را در حوزه‬ ‫تجارت و صنعت بانکداری انجام می دهد‪ .‬صنعت‬ ‫بانک��داری ح��دود ‪10‬درص��د از تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی سوئیس را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬قوانین مالیاتی س��وئیس بس��یار‬ ‫س��اده بوده و مشوق رشد و توسعه این کشور در‬ ‫صنعت بانکداری به شمار می رود‪.‬‬ ‫نایب یزدی در حوزه تجارت ازاد سوئیس عنوان‬ ‫سرمایه گذاری دوباره در بنادر روسیه‬ ‫ش��هر بندری س��ن پترزبورگ به عنوان دومین شهر‬ ‫بزرگ روس��یه‪ ،‬در تالش است به هاب اصلی کشورش‬ ‫برای حمل کانتینر و کارگو تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬با انکه دومین ش��هر بزرگ روس��یه‬ ‫ـ س��ن پترزب��ورگ ـ در تالش اس��ت به ه��اب اصلی‬ ‫کش��ورش برای حمل کانتینر و کارگو تبدیل شود اما‬ ‫کارشناسان معتقدند روسیه با شرایطی نزولی صنعت و‬ ‫تحریم های غربی دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫پایه های اقتصاد روس��یه در پی کاهش قیمت نفت و‬ ‫اعم��ال تحریم های غربی متزلزل ش��ده اند و در نهایت‬ ‫این عوامل منتهی به کم ارزش ش��دن پول رایج روسیه‬ ‫در بازارهای جهانی شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مقامات یکی از بنادر دیگر روسیه به‬ ‫نام «برونکو» که در ش��مال خلی��ج فینلند قرار دارد و‬ ‫برای افزایش مراودات تجاری توس��عه یافته اس��ت از‬ ‫توانایی این بندر برای پذیرش کشتی های بزرگتر خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدی��ر پایانه کانتین��ری بندر برونکو اظه��ار کرد‪ :‬ما‬ ‫با در نظ��ر گرفتن یک دوره زمانی بلند مدت‪ ،‬نس��بت‬ ‫به بازار روس��یه خوش بین و امیدوار هس��تیم‪ ،‬البته از‬ ‫ای��ن واقعیت نمی توان غافل بود که س��طح جابه جایی‬ ‫کانتینری در روسیه همچنان پایین است‪.‬‬ ‫اس��تفان ویلکنز ادامه داد‪ :‬بر اس��اس امارهای ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬روس��یه یک��ی از پایین ترین کارب��ران تجارت‬ ‫کانتینری به شمار می اید‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگر اینکه ب��ازار کانتینری جهان نیز به‬ ‫دنبال افت تقاضای کاال از اسیا‪ ،‬شرایط خوبی را تجربه‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫قابل توجه اس��ت که ش��رکت کش��تیرانی ‪CMA‬‬ ‫‪ CGM‬س��وئیس نخستین گروه کشتیرانی بین المللی‬ ‫ب��ود که برای هم��کاری با بندر برونک��و اعالم امادگی‬ ‫ک��رد‪ .‬در این مس��یر دو کش��تی با ظرفی��ت ‪1/730‬‬ ‫تی ای یو فعالیت دارند‪.‬‬ ‫نخس��تین کش��تی کااله��ای مش��تری را از چی��ن‬ ‫تخلیه می کند و س��پس کانتینرهایی که حمل کننده‬ ‫کاالهای روس��یه به مقصد روتردام هستند را بارگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بن��دری برونکو بر این باورن��د که برونکو‬ ‫س��ریع ترین راه ممک��ن‪ ،‬برای رس��یدن به مس��کو و‬ ‫بازارهای مشتری در انجا را فراهم می کند‪.‬‬ ‫می کند‪ :‬نمی توان تجارت س��وئیس را کامال ازاد‬ ‫دانس��ت چراکه این کشور تعرفه های سنگینی در‬ ‫واردات محصوالت کشاورزی وضع کرده و تالش‬ ‫می کند از طریق وض��ع تعرفه های وارداتی باال از‬ ‫تولیدات کشاورزی خود حمایت کند‪.‬‬ ‫او درباره س��هم تج��ارت س��وئیس در تجارت‬ ‫جهان��ی اضافه می کند‪ :‬س��وئیس در بس��یاری از‬ ‫معاهدات تجارت جهانی حضور ندارد؛ س��وئیس‬ ‫عضو اتحادیه اروپا نیس��ت ام��ا عضو تجارت ازاد‬ ‫این اتحادیه اس��ت و موتورهای توس��عه سوئیس‬ ‫تجارت و صنعت هستند‪.‬‬ ‫نایب ی��زدی با بی��ان اینکه س��وئیس در حوزه‬ ‫گردش��گری نی��ز فع��ال اس��ت‪ ،‬اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫این کش��ور بی طرف بوده و بس��یاری از مقرهای‬ ‫بین المللی در این کش��ور واقع شده اند‪ .‬همچنین‬ ‫در حوزه ورزش های زمس��تانی نیز از کشورهای‬ ‫اروپای��ی و امریکای��ی برای اس��کی و ورزش های‬ ‫پرطرفدار زمس��تانی به س��وئیس سفر می کنند و‬ ‫ورزش های زمستانی به دلیل وجود کوه های الپ‬ ‫و سردس��یر بودن این کش��ور طرفداران بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او با تاکی��د براینکه در حوزه تولیدات صنعتی‪،‬‬ ‫ساعت س��ازی س��وئیس دارای ش��هرت بسیاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬عم��ده ص��ادرات س��وئیس‬ ‫محصوالت صنعتی و محصوالت فراوری است که‬ ‫البت��ه یکی از باالترین درامدهای س��رانه در دنیا‬ ‫را دارد ک��ه افزون بر ‪40‬هزار دالر بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ضمن س��وئیس یکی از گران قیمت ترین کشورها‬ ‫برای زندگی در جهان ثبت شده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ج هندی‬ ‫ برن ‬ ‫به نام ایران به کام دوبی‬ ‫سوئیس یکی از بی طرف ترین کشورهای جهان‬ ‫اس��ت که عضو اتحادیه اروپا هم نیس��ت و بیش‬ ‫از ‪ 28‬قرارداد تجارت ازاد امضا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کشور در حوزه گردشگری سیاسی و ورزش های‬ ‫زمس��تانی فعال بوده و ساعت س��ازی نیز یکی از‬ ‫بزرگترین صنایع ان به ش��مار می رود‪ .‬س��وئیس‬ ‫یک��ی از باالترین درامدهای س��رانه دنی��ا را نیز‬ ‫داراس��ت و عمده محصوالت صادراتی س��وئیس‬ ‫تولیدات صنعتی و محصوالت فراوری شده مانند‬ ‫شکالت های معروف سوئیسی هستند‪.‬‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬ایاالت متح��ده امریکا‪ ،‬چین و‬ ‫هنگ کن��گ نی��ز در رتبه های بع��دی در تجارت‬ ‫با س��وئیس هستند‪ .‬اما از س��وی دیگر‪ ،‬سوئیس‬ ‫چهارمین ش��ریک تجاری اتحادیه اروپا به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫سوئیس قرارداد تجارت ازاد را با چین در ژوئن‬ ‫س��ال ‪ 2014‬میالدی امضا کرده اس��ت‪ .‬سوئیس‬ ‫عضو اتحادیه اروپا نیس��ت و به نظر نمی رسد که‬ ‫در اینده عضو این اتحادیه شود‪.‬‬ ‫همچنین س��وئیس پنجمین س��رمایه گذار در‬ ‫بریتانیا بوده و حدود ‪2‬هزار ش��رکت سوئیسی در‬ ‫انگلس��تان در حال فعالیت هستند که ‪194‬هزار‬ ‫شغل در این کشور ایجاد کرده اند‪ .‬دولت سوئیس‬ ‫مدعی است که این کشور دارای تولیدات صنعتی‬ ‫باکیفیتی با قیمت مناس��ب اس��ت‪ .‬گردش��گری‬ ‫در س��وئیس در س��ال ‪ 2013‬میالدی ‪3/4‬درصد‬ ‫اش��تغالزایی ک��رده اس��ت‪ .‬این کش��ور س��االنه‬ ‫‪5/1‬میلی��ارد دالر از صنع��ت گردش��گری درامد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫کشور بی طرف‪ ،‬تجارت ازاد‬ ‫س��وئیس مبن��ای تجارت خ��ود را تجارت ازاد‬ ‫گذاشته است اما با این همه بیشترین تعرفه های‬ ‫واردات��ی را در اتحادی��ه اروپ��ا ب��رای محصوالت‬ ‫کش��اورزی وضع کرده اس��ت‪ .‬هدف س��وئیس از‬ ‫وضع چنی��ن تعرفه های��ی حمای��ت از تولیدات‬ ‫کشاورزی است‪ .‬صادرات سوئیس ‪290/1‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ 2015‬میالدی بوده و ‪ 23/5‬درصد‬ ‫نسبت به س��ال ‪2011‬میالدی افزایش داشته اما‬ ‫در مقایس��ه با س��ال ‪ 2014‬می�لادی ‪6/8‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪ 44/9‬درص��د از ص��ادرات س��وئیس ب��ه دیگر‬ ‫کش��ورهای اروپایی انجام ش��د ه و ‪38/8‬درصد از‬ ‫صادرات این کش��ور به کش��ورهای اسیایی بوده‬ ‫اس��ت‪12/4 .‬درصد از محصوالت س��وئیس نیز از‬ ‫راه دریا به امریکای شمالی صادر شده اند‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار دولتی ای��ن کش��ور در حدود‬ ‫‪8/1‬میلیون نفر جمعیت دارد و اگر ‪290/1‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات این کش��ور در سال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫بین جمعیت سوئیس تقسیم شود سرانه درامدی‬ ‫سوئیس��ی ها بدس��ت می اید‪ .‬گفتنی اس��ت نرخ‬ ‫بیکاری در کش��ور س��وئیس ‪3/2‬درصد در سال‬ ‫‪ 2015‬میالدی گزارش شده است‪.‬‬ ‫س��وئیس از کش��ورهایی اس��ت که بیشترین‬ ‫تفاهمنامه ه��ای تج��ارت ازاد را در دنیا به امضا‬ ‫رسانده است‪ .‬سال ‪ 2014‬میالدی نیز تفاهمنامه‬ ‫تج��ارت ازاد با چین را امضا کرد‪ .‬تفاهمنامه های‬ ‫تج��ارت ازاد‪ ،‬معاه��دات بین المللی هس��تند که‬ ‫بین دو کش��ور منعقد می ش��وند‪ .‬سوئیس دارای‬ ‫‪ 28‬قرارداد تجارت ازاد با ‪ 38‬ش��ریک تجاری در‬ ‫خارج از اتحادیه اروپا اس��ت‪ .‬اکنون مقامات این‬ ‫کش��ور در حال انجام مذاکراتی به منظور افزایش‬ ‫معاهدات تجارت ازاد با دیگر کشورها هستند‪.‬‬ ‫بیش��تر قرارداده��ای تجارت ازاد س��وئیس در‬ ‫زمین��ه انجم��ن تج��ارت ازاد اروپ��ا (‪)EFTA‬‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین س��وئیس حق دارد برای عقد‬ ‫تفاهمنامه های تجارت ازاد بدون دخالت ‪EFTA‬‬ ‫به مذاکره بپردازد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫باز بودن درهای‬ ‫ سوئیس‬ ‫بر روی تجارت‬ ‫جهانی و‬ ‫سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫این کشور‬ ‫را به یکی از‬ ‫ رقابتی ترین‬ ‫و نواورانه ترین‬ ‫اقتصادهای‬ ‫ جهان‬ ‫ تبدیل‬ ‫کرده است‬ ‫‪www.worldstopexports.com‬‬ ‫‪www.s-ge.com‬‬ ‫‪www.heritage.org‬‬ ‫‪www.gtreview.com‬‬ ‫‪www.gov.uk‬‬ ‫چشم امید استارت اپ های هندی به چین‬ ‫اس��تارت اپ های مضطرب هندی برای افزایش سرمایه‬ ‫خود نمی توانند بیش از اندازه به داخل کشور خود متکی‬ ‫باشند و برای رسیدن به سرمایه های بیشتر بهترین زمان‬ ‫اس��ت که به شرکت های تامین سرمای ه چینی اتکا داشته‬ ‫باش��ند؛ شرکت هایی مثل چیتا موبایل‪ .‬به گزارش صدای‬ ‫اقتصاد‪ ،‬در اخر س��ال گذشته‪ ،‬شرکت های فعال در حوزه‬ ‫فناوری هندوستان شاهد سرازیر شدن سیل سرمایه ها از‬ ‫سوی دره س��یلیکون و نیز از سوی سرمایه گذاران ژاپنی‬ ‫در حوزه فناوری بودند‪.‬‬ ‫الکس یائو‪ ،‬معاون ارش��د گروه چیت��ا موبایل که دفتر‬ ‫مرکزی ان در پکن واقع شده و برای تلفن های هوشمند‬ ‫ابزاره��ای نرم افزاری می س��ازد‪ ،‬می گوید‪ :‬اجتماع نظر در‬ ‫چین به نظر می اید این باش��د که هند موتور بعدی رشد‬ ‫اقتصادی برای تمام بازار جهانی اینترنت است چون هند‬ ‫جمعیت خیلی زیادی دارد و رشد اقتصادی باالیی در این‬ ‫کشور اتفاق افتاده و همچنین ضریب نفوذ اینترنت نیز در‬ ‫این کشور رو به افزایش است‪.‬‬ ‫شرکت چیتا برای کلیک کردن روی این فرصت‪ ،‬برنامه‬ ‫دارد ک��ه میزان س��رمایه گذاری در هندوس��تان را رونق‬ ‫ببخش��د‪ .‬این روند از نوامبر س��ال گذشته میالدی شروع‬ ‫ش��ده و س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱۲‬میلیون دالر از سوی‬ ‫ش��رکت «قویی» که س��ازنده ابزارهای هوشمند ورزشی‬ ‫پوش��یدنی است‪ ،‬در ش��رکت هندی «ویش��ان گوندال»‬ ‫نخستین سرمایه گذاری جدید در این زمینه است‪.‬‬ ‫یائو می گوید که برنامه دارد دست کم ‪ ۲۰‬قرارداد دیگر‬ ‫را در دو سال اینده به عنوان بخشی از تالش برای نزدیک‬ ‫شدن به ش��رکت های محلی هند منعقد کند تا بتواند به‬ ‫ش��رکت چیتا که در بازار بورس نیویورک نیز ثبت ش��ده‬ ‫کمک کند برنامه س��رمایه گذاری اش در هند را گسترش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫با وجود س��قوط میزان قراردادهای شرکت های هندی‬ ‫در فصل اخر سال گذشته میالدی‪ ،‬صنایع حوزه فناوری‬ ‫این کش��ور در سال ‪۲۰۱۶‬م می توانند سرمایه گذاری های‬ ‫جدی��دی را پی��دا کنن��د و ب��ر خ�لاف اص�لاح جهانی‬ ‫اس��تارت اپ ها از نظر ارزش گذاری‪ ،‬بتوانند رشد خوبی را‬ ‫از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫این ای��ده که ش��رکت های غ��ول اینترنت��ی در چین‬ ‫می توانند نقش بزرگتری در هند بازی کنند سال گذشته‬ ‫با ورود ش��رکت علی بابا‪ ،‬یک شرکت بسیار بزرگ تجارت‬ ‫الکترونیک چینی‪ ،‬به این کشور تقویت شد‪.‬‬ ‫مقام��ات هندی از یک کالهب��رداری بزرگ صادرات برنج‬ ‫باس��ماتی به ارزش هزار کرور روپیه پرده برداش��تند که بر‬ ‫اس��اس ان ای��ن برنج ها به جای صادرات ب��ه ایران به دوبی‬ ‫منتقل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش فارس به نق��ل از پی تی ای‪،‬‬ ‫به گفته مقامات هندی در جریان یک بررس��ی توسط اداره‬ ‫اطالعات��ی درامدی دولت هند مش��خص ش��د که طی یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪200‬هزار تن برنج باسماتی به طور‬ ‫غیرقانونی به جای انتقال به بندرعباس ایران به دوبی منتقل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫انه��ا افزودند‪ :‬اداره اطالع��ات درامدی دولت هند و دیگر‬ ‫نهادهای دولتی این کش��ور در ح��ال تحقیق از بیش از ‪25‬‬ ‫صادرکنن��ده بزرگ برنج از هاریانا گرفته تا پنجاب هس��تند‬ ‫تا مش��ارکت انها در این کالهبرداری مش��خص ش��ود‪ .‬این‬ ‫مناب��ع توضیح دادن��د ک��ه محموله های برنج توس��ط این‬ ‫صادرکنن��دگان ب��ه بندر کاندالی گجرات منتقل می ش��ده‬ ‫است‪ .‬س��پس اسناد انتقال با کشتی (اس��نادی که مقامات‬ ‫گمرک جزئیات کاالهای صادراتی‪ ،‬فرس��تنده و صادرکننده‬ ‫را مش��خص می کنند) برای انتقال به ایران تنظیم می شدند‬ ‫اما محموله های برنج هند به جای ارس��ال به سواحل ایران‪،‬‬ ‫از میانه راه دریایی‪ ،‬به س��وی دوبی ارس��ال می شدند‪ .‬منابع‬ ‫اگاه مدعی ش��دند؛ جال��ب اینکه‪ ،‬پرداخت ها نی��ز از ایران‬ ‫ب��ه صادرکنندگان در هند انجام می ش��د و واردکنندگان و‬ ‫مقام��ات بندری از وصول این محموله ه��ا اگاه بودند‪ .‬انچه‬ ‫اژانس ه��ای اطالعاتی هند را نگران می کند‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫ای��ن مقامات از مقصد نهایی این برنج ه��ا در دوبی اطالعی‬ ‫ندارند‪ .‬انها نگران اند که این برنج ها برای تامین مالی برخی‬ ‫فعالیت ه��ای غیرقانونی تهاتر ش��ده باش��ند‪ .‬اداره اطالعات‬ ‫درامدی دولت هند‪ ،‬این کالهبرداری را در باالترین س��طح‬ ‫پیگیری می کند و با مقامات مربوط در دوبی در تماس است‪.‬‬ ‫رونق بازار محصوالت روباتیک‬ ‫در دهه اینده‬ ‫بررسی های موسسه پژوهش��ی ای دی سی نشان می دهد‬ ‫اس��تقبال بازارهای نوظهور از محصوالت روباتیک و افزایش‬ ‫هزینه ه��ای اس��تخدام کارگر موجب خواهد ش��د ت��ا بازار‬ ‫محصوالت روباتیک در یک دهه اینده رشد کند‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس به نقل از کامپیوترورلد‪ ،‬صرف هزینه در سطح جهان‬ ‫در ح��وزه روباتیک و محصوالت و خدم��ات مرتبط با ان از‬ ‫‪71‬میلیارد دالر در س��ال ‪ 2015‬میالدی به ‪135/4‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪2019‬م خواهد رسید‪ .‬بینگ زانگ‪ ،‬مدیر واحد‬ ‫پژوه��ش ای دی س��ی در این باره می گوید‪ :‬ح��وزه روباتیک‬ ‫یک��ی از حوزه های کلیدی فناوری اس��ت ک��ه قبال به طور‬ ‫س��نتی تنه��ا در صنعت خودرو مورد توجه ب��ود‪ ،‬اما امروزه‬ ‫در دیگر بخش های صنعتی مانند الکترونیک‪ ،‬خرده فروشی‪،‬‬ ‫مراقبت های درمانی‪ ،‬لجستیک‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬اموزش‬ ‫و دولت هم مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬یکی از علل افزایش و رش��د اس��تفاده از‬ ‫خدم��ات روباتیک گران ش��دن هزینه اس��تفاده از خدمات‬ ‫نیروی کار انس��انی و کمبود کارگر متخصص و ماهر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاکید بر حفظ کیفیت و کاهش هزینه اس��تفاده‬ ‫از سیستم های روباتیک نیز در این عرصه موثر بوده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از روبات ه��ا در صنعت خودروس��ازی به قدری‬ ‫گس��ترش یافته که ش��رکت ائودی قص��د دارد برای تعمیر‬ ‫خودروه��ای مش��تریان و برقراری ارتباط ب��ا انها در تمامی‬ ‫‪ 292‬نمایندگی خود از سیستم های روباتیک استفاده کند‪.‬‬ ‫ بندر «لیورنو»‬ ‫به مناقصه گذاشته شد‬ ‫مقام��ات بندر لیورن��و با اع�لام فراخوان مناقص��ه پایانه‬ ‫کانتین��ری این بندر در ایتالیا ای��ن انتظار را دارند که پایانه‬ ‫جدید کانتینری تا س��ال‪ 2020‬میالدی م��ورد بهره برداری‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬مقام��ات بندر لیورنو از برگزاری‬ ‫مناقصه برای طراحی‪ ،‬س��اخت و راه اندازی پایانه کانتینری‬ ‫جدی��د خبر دادند‪ ،‬این بندر قصد دارد نقش دروازه ارتباطی‬ ‫ب��ا اروپا را بازی کن��د‪ .‬مقامات این بندر پی��ش از فراخوان‬ ‫ی پ��روژه ای به ارزش‬ ‫مناقص��ه در نوامبر ‪ ، 2015‬از طرح ها ‬ ‫‪870‬میلی��ون دال ر نیز پرده برداش��تند ام��ا در گامی جدید‬ ‫از طرف ه��ای عالقه مند ب��رای ش��رکت در مناقصه دعوت‬ ‫کردند‪ ،‬ناگفته نماند در شرایط مناقصه ‪ 50‬سال زمان برای‬ ‫تکمیل و بهره برداری در نظر گرفته ش��ده و نخستین قیمت‬ ‫پیشنهادی برای مناقصه ‪504‬میلیون یورو اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گفته مقام��ات بندر لیورنو این انتظار می رود که پایانه‬ ‫جدید تا س��ال ‪2020‬م در مدار بهره ب��رداری قرار گیرد‪ ،‬از‬ ‫ویژگی های این پایانه می توان به اس��کله ای با مساحت هزار‬ ‫متر اش��اره کرد که قابلیت پذیرش کش��تی های با ظرفیت‬ ‫‪16‬ه��زار تی ای ی��و را دارد‪ .‬نکت��ه قابل توجه این اس��ت که‬ ‫بندر لیورنو در س��ال ‪2015‬م‪ ،‬ش��اهد حجم مبادالت کاال با‬ ‫ظرفیت ‪33‬میلیون تن بود و در مجموع‪ ،‬در ان سال‪ ،‬حجم‬ ‫جابه جای��ی کانتینری با ظرفیت ‪ 780‬هزار تی ای یو در بندر‬ ‫لیورنو انجام شده که این ارقام نسبت به سال گذشته میزان‬ ‫رشد ‪35/2‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه «سفر گوانگجو»‬ ‫نمایشگاه بین المللی «سفر گوانگجو» با سابقه ‪ 23‬ساله‪ ،‬از جمله نمایشگاه های‬ ‫شناخته شده چین در حوزه گردشگری و یکی از بازارهای بین المللی معتبر در‬ ‫صنعت گردشگری به شمار می رود که در نیمه نخست اسفند برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه امسال افزون بر ‪ 700‬غرفه دایر شد و بیش از ‪ 40‬کشور از جمله ایران‬ ‫نیز در ان شرکت کردند‪.‬‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از میزگرد سایت داران کشور در نمایشگاه تهران‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫توجه به صنعت نمایشگاهی در استان ها‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اسفهبدی‪:‬‬ ‫سال اینده‬ ‫بحث برپایی‬ ‫رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫به طور دقیق در‬ ‫سایت ها بررسی‬ ‫می شود باید با‬ ‫استانداران وارد‬ ‫مذاکره شویم‬ ‫تا اجازه ندهند‬ ‫هیچ رویداد‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫خارج از سایت ها‬ ‫برگزار شوند‬ ‫به روال هر س��ال میزگرد مش��ترک س��ایت داران نمایشگاهی ایران با‬ ‫حضور بیش از ‪ 20‬مدیرعامل از اس��تان های مختلف کش��ور و حس��ین‬ ‫اسفهبدی به عنوان معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سالن اصفهان‬ ‫سایت نمایشگاهی تهران برگزار شد‪ .‬یکی از مهم ترین برنامه ها و اهداف‬ ‫مدنظر اعضای انجمن س��ایت داران کشور تبدیل شدن بخش نمایشگاه‬ ‫به یک صنعت مستقل است‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت تخصص��ی تصمیمات ت��ازه ای برای رون��ق صنعت‬ ‫نمایشگاهی در سال ‪ 95‬گرفته شد که در صورت ایجاد فضای مطلوب و‬ ‫رسیدن به ایده ال های نمایشگاهی با در نظر گرفتن فضای پساتحریم ها‬ ‫می توان انتظار رش��د بسیار سریع این بخش را در کشور داشت‪.‬‬ ‫به عنوان تنها رس��انه تخصصی نمایشگاهی به این میزگرد دعوت شد تا‬ ‫از ک��م و کیف رایزنی های س��ایت داران در دو بخش مجزا گزارش بدهد‪.‬‬ ‫بخش نخست این گزارش را در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫ حس�ین اس�فهبدی‪( ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل س�ایت نمایش�گاهی تهران‪ :‬برای بحث ه��ای مربوط به‬ ‫قیمت گذاری فضای نمایشگاهی در سال جدید باید تصمیمات جدیدی‬ ‫گرفته شود‪ .‬برخی از دوستان معتقدند که بهتر است قیمت گذاری انجام‬ ‫نشود‪ .‬یا اگر قرار است قیمت گذاری انجام شود باید به طور حتم افزایش‬ ‫قیمت داش��ته باشیم‪ .‬ما در سایت تهران هم با مشکالت بسیاری مواجه‬ ‫هس��تیم که باعث ش��ده از برگزاری رویدادهای مختلف سودی نداشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وقتی ما به عنوان س��ایت پایتخت با مش��کالت مالی مواجهیم‬ ‫به طور قطع باقی س��ایت داران محترم هم مشکالت این چنینی را حتی‬ ‫در ابعاد بزرگتر خواهند داشت‪.‬‬ ‫چن��دی قبل با اقای نعمت زاده جلس��ه ای داش��تیم و درباره افزایش‬ ‫قیمت ها با ایش��ان مذاکراتی انجام دادیم‪ .‬ایش��ان معتقدند باید با تمام‬ ‫سایت داران جلس��ه ای ترتیب داده شود تا یک تصمیم درست و جمعی‬ ‫بگیری��م‪ .‬البت��ه هنوز فرصتی ب��رای این دیدار جمعی پی��ش نیامده اما‬ ‫امیدوار هستیم در اینده شرایط ایده ال فراهم شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از موضوعات��ی که به طور قطع برای س��ال اینده در راس‬ ‫برنامه ه��ای ما خواهد بود‪ ،‬بحث برپایی رویدادهای نمایش��گاهی به طور‬ ‫دقیق در س��ایت ها خواهد بود‪ .‬باید با اس��تانداران وارد مذاکره شویم تا‬ ‫اجازه ندهند هیچ رویداد نمایش��گاهی خارج از س��ایت ها برگزار شوند‪.‬‬ ‫نامه ای هم به روسای سازمان های صنعت معدن و تجارت در استان های‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﺳﺎﻣﻌﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 455‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941148/354‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 20‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/7/10‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻓﺮﺡ ﺳﺎﻣﻌﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺵ ﺵ‪ 455‬ﺕ ﺕ ‪ 1339/1/4‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻣﻌﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1054‬ﺕ ﺕ ‪ 1333/9/26‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127983‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 354‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‪ 94/2/1:‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980241600946‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 119‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409970241600124‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﻬﺮﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ -1 :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﮔﻨﺠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ -1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ‪940900124:‬‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 181457‬ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻬﺮﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫‪ -1‬ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﮔﻨﺠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 179/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪978538‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺪ ) ‪ (881‬ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 0101537756002‬ﻭ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ‬ ‫ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﻇﻬﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 313 ،310‬ﻭ ‪ 314‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 249‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 515 ،198‬ﻭ ‪522‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 77/9/21‬ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺫﻳﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1376‬ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 179/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/495/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/496/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/127982‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 119‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ‪ 1394/11/6‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 94-323‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 94/11/13-/941155‬ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ‪ :‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 2301‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ﻛﻬﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1393/7/22‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1394/11/6‬ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 13152‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1385/10/18‬ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍ ﻳﻦ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1394/6/9‬ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭﻻﻳﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻉ ﻭﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 1111‬ﻭ ‪ 111106‬ﻭ ‪ 1107‬ﻭ ‪ 1206‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/4/29‬ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪93/7/22‬‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ 93/12/29‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 370/000‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﻼ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/940/000‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1394/1/1‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ )‪ (94/11/6‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 420/000‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/127981‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 2301‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 24‬ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫مختلف باید بدهیم که به طور حتم مدیران س��ایت های نمایش��گاهی از‬ ‫این پس در ش��ورای سیاس��ت گذاری مربوط به ص��دور مجوزها حضور‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬یکی از پیش��نهادهایی که دارم این اس��ت که در اینده‬ ‫برخی رویدادهای نمایش��گاهی را خود س��ایت داران برگزار کنند‪ .‬به هر‬ ‫حال در طول س��ال برخی مجریان با عملکردش��ان نش��ان می دهند که‬ ‫صالحیت برگزاری رویداد زیر نظر خود را ندارند‪ .‬در این ش��رایط بهترین‬ ‫کار ای��ن اس��ت که به جای جریمه کردن مجری��ان به طور کلی انحصار‬ ‫برگزاری رویداد از انها گرفته ش��ود و به ج��ای اینکه به مجری دیگری‬ ‫واگذار شود‪ ،‬برای جبران بخشی از هزینه های سایت‪ ،‬مسئولیت برگزاری‬ ‫ان رویداد را خود س��ایت داران بپذیرند‪ .‬امیدواریم در سال جدید شرایط‬ ‫برای برپایی رویدادهای مختلف و توس��عه صنعت نمایش��گاهی بیش از‬ ‫پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫ حسین الماسی‪ ،‬مدیرعامل سایت نمایشگاهی همدان‪ :‬ساخت‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ‪ -‬ﺭﻭﺡ ﺍ‪. .‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 940917/355 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ 95/1/24 :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 17‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ‪ -‬ﺭﻭﺡ ﺍ‪ . .‬ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 5/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 355‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127984‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 355‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980010700402‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 108‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409970010701143‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ ﺁﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﺿﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﭼﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 1/584/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ ﺁﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺭﺿﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 1/584/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ‪ 3‬ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ‪-1‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 716477‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 89/2/30‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺪﺱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -2‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 716476‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 88/12/1‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -3‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 716478‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 89/3/20‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/584/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﻡ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻠﺬﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ‪1/584/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻭ ﻣﻔﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺟﻬﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 310-249‬ﻕ ﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 72‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪-519-198‬‬ ‫‪ 522‬ﻕ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/584/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/128234‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪108‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980010700316‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 108‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409970010701036‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ -1 :‬ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻮﺭﺗﻴﺠﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ -2‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎ ‪ :‬ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 147-146‬ﻕ ﺍﺍﻡ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 920364/108‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ‪ 1525‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 89/12/26‬ﻭ ﻛﭙﻰ‬ ‫ﻣﺼﺪﻕ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 147-146‬ﻕ ﺍﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ‬ ‫ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ‪ 768‬ﻕ ‪ 97‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 55‬ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/128232‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪108‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 929300025‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺘﺮﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻬﺮ ﺩﻟﻮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/08/20‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 482152‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14005374248‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪-1 .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝ ﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰﺩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻤﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﭘﺎﺋﻰ‬ ‫ﻏﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺿﺎﻳﻴﻮﻥ ﻓﺪﻙ‪ 1‬پ‪ 2‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪-4-1349676873‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪-5 .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‬ ‫‪ 0057766789‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪3500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻚ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪6500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0077678801‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪-7 .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ /163942‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫س��ایت نمایش��گاهی جدید همدان سال گذش��ته با حضور اقای دکتر‬ ‫نهاوندیان در ‪ 20‬هکتار کلید خورده است و هم اکنون در حال کار روی‬ ‫ان هستیم‪ .‬تاکنون حدود ‪ 40‬درصد فضای کلی این سایت احداث شده‬ ‫و در تالش هستیم با کسب اعتبار از حوزه های مختلف باقی بخش های‬ ‫ان را خیلی زود به اتمام برسانیم‪ .‬در صورت اتمام این سایت نمایشگاهی‬ ‫انش��ا اهلل تمام رویدادهای نمایشگاهی استان همدان به این مرکز منتقل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همانطور که گفتم س��ایت ما برای تس��ریع در بهره برداری‬ ‫نیازمند حمایت و دریافت بودجه اس��ت‪ .‬امیدوار هس��تیم که ان شااهلل با‬ ‫حمایت دولت و همکاران ما در س��ازمان توسعه تجارت بتوانیم سال ‪95‬‬ ‫فاز نخست این نمایشگاه را افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫ س�یدرضا حس�ینی‪ ،‬رییس هیات مدیره س�ایت نمایشگاهی‬ ‫ن ‪ :‬در بحث برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی در س��ایت های‬ ‫مازن�درا ‬ ‫غیرحرف��ه ای (غیر بین الملل��ی) اس��تان مازندران مش��کالت عدیده ای‬ ‫دارد‪ .‬متاس��فانه شهرهای مختلف در اس��تان مازندران عالقه دارند همه‬ ‫رویدادهای ش��ان را به صورت مس��تقل در سایت ها یا مراکز غیرحرفه ای‬ ‫برگزار کنند‪ .‬برخی از این مراکز حتی کمترین امکانات نمایشگاهی مثل‬ ‫پارکین��گ را هم ندارند‪ .‬م��ن معتقدم که باید یک تعریف مش��خص از‬ ‫مراکز نمایش��گاهی داش��ته باش��یم‪ .‬این تعریف در حال حاضر در اغلب‬ ‫استان ها وجود ندارد‪ .‬اقای افخمی در نامه ای که خرداد ابالغ شد‪ ،‬گفته‬ ‫بودند که تمام رویدادهای نمایشگاهی حتی عناوین داخلی و استانی هم‬ ‫باید در سایت های نمایش��گاهی کلید بخورند اما متاسفانه درحال حاضر‬ ‫هم رویدادهایی هس��تند که زیر چادر یا سایت های غیراستاندارد برگزار‬ ‫می شوند‪ .‬اگرچه دستورالعمل ها به طور کامل شفاف هستند اما به راحتی‬ ‫نادیده گرفته می ش��وند‪ .‬همه ما به عنوان مدیران سایت های بین المللی‬ ‫سرمایه گذار هستیم و یک اساس کلی در کارمان داریم که همان هزینه‬ ‫و درامد اس��ت‪ .‬در صورتی که رویدادهای نمایشگاهی به صورت متمرکز‬ ‫در مراکز اس��تان و در س��ایت های مجاز برگزار نشود‪ ،‬هزینه و درامد ما‬ ‫با مش��کل مواجه شده و در نهایت این سرمایه گذاری به بن بست خواهد‬ ‫رسید‪ .‬با توجه به شرایط فعلی به طور قطع سبک کار ما در معرض خطر‬ ‫قرار خواهد گرفت و باید خیلی زود فکری به حال ان کرد‪.‬‬ ‫ خاکی‪ ،‬رییس هیات مدیره سایت نمایشگاهی ایالم ‪ :‬استان هایی‬ ‫که دیرتر از دیگران در بخش نمایشگاهی سرمایه گذاری کردند متاسفانه‬ ‫مش��کالت بسیار بیش��تری دارند‪ .‬اس��تان کوچک ما اگرچه فرصت های‬ ‫خوب��ی در حوزه ه��ای بین المللی و تج��ارت دارد ام��ا در زمینه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی برخالف بس��یاری از استان ها هیچ تس��هیالت و بودجه ای‬ ‫دریافت نکردیم‪ .‬برای مثال برخی از س��ایت داران در س��ال های گذشته‬ ‫زمی��ن ارزان قیمت دریافت کردند در حالی که ما با قیمت باالیی مجبور‬ ‫به خرید زمین نمایش��گاهی ش��دیم‪ .‬البته ما وعده هایی برای همکاری‬ ‫گرفتیم که هنوز عملیاتی نشده و در شرایط فعلی نیازمند توجه هستیم‪.‬‬ ‫در بحث قانون گذاری هم هرچه گشتیم عبارت دقیقی برای حمایت های‬ ‫نمایش��گاهی پیدا نکردیم‪ .‬این نشان می دهد که صنعت نمایشگاهی در‬ ‫ابعاد گسترده کشوری مورد توجه نبوده و نیست‪ .‬پیشنهاد من این است‬ ‫که در این زمینه روی قانون گذاری ها تمرکز بیش��تری شود تا در نهایت‬ ‫همه ما بتوانیم با ش��رایط ایده ال و یکس��ان در سایت های استانی رشد‬ ‫کنیم‪ .‬هم در بحث تس��هیالت و دریافت بودجه و هم در زمینه دریافت‬ ‫مجوزهای مورد نیاز‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪397957‬ﻭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 10320484367‬ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ ...‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 218‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409982164300033‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/23‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪10‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ 77‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941226‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1038‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ 1394/6/19‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 412-005574-4‬ﺕ ﺕ‪ 1368/6/3‬ﺹ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﺷﻬﺮﺍﻡ‬ ‫ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺵ ﺵ ‪ 3675‬ﺕ ﺕ ‪ 1354/5/11‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪-3‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺵ ﺵ ‪ 2178‬ﺕ ﺕ ‪ 1361/6/30‬ﺹ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ‬ ‫‪ -4‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺵ ﺵ ‪ 1332‬ﺕ ﺕ ‪ 1317/11/5‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﺣﺴﻦ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺵ ﺵ ‪ 77‬ﺕ ﺕ ‪ 1323/3/5‬ﺹ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ) ﺯﻭﺝ( ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980203600362‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9409970203600947‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺷﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻣﻚ‬ ‫ﺳﻴﺪﻳﻦ ﺩﻳﺠﻮﺟﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪.1 :‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ‪ .2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ .3‬ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪94/8/25‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 940368‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ﺩﻳﺠﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 118/360/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ‪ 91‬ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ‬ ‫ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭﺣﺎﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪198‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 118/360/000‬ﺭﻳﺎﺏ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻃﺮﻑ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻨﺴﺘﻘﻲ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 363-941194 :‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 95/1/21‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16/30‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﺣﻤﺪﻟﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻨﺴﺘﻘﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ‪363‬‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127164‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/127163‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫‪218‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 102‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 9209981164300811‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ :‬ﻛﻤﺎﻝ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﺯﺍﺭﻉ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9209972164301163‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ‪ 000/079/600‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻢ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ‪.‬‬ ‫‪110/127161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪218‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻰ ﺗﻮﺭﺝ ﺷﺮﺍﻓﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﻮﺭ‬ ‫ﺩﺿﺎ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻮﻯ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺯﻳﻨﻰ ﺧﺎﺻﻠﻮﻳﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 218‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409982164301113‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/16‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‪8:45‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/127160‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫‪218‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﭘﻮﺭ ﻭ ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 212‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982163701712‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 95/1/15‬ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ /‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/127159‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 212‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/127992‬‬ ‫‪110/127990‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 365‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺪﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 33267‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941205/359‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ 2554‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1391/4/20‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺣﺪﺍﺩﻱ ﺵ ﺵ‪ 0021492093‬ﺕ ﺕ‪ 1377/7/13‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺪﺍﺩﻱ ﺵ ﺵ ‪ 33267‬ﺕ ﺕ ‪1341/12/16‬‬ ‫ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩﻱ ﺵ ﺵ ‪ 0015278352‬ﺕ ﺕ‬ ‫‪ 1371/8/26‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -4‬ﺛﺮﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺎﻟﻲ ﺵ‬ ‫ﺵ‪ 12‬ﺕ ﺕ ‪ 1333/1/1‬ﺹ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127988‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 359‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 176‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941212/359‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 4648‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 94/10/24‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ ‪ 80‬ﺕ‬ ‫ﺕ‪ 1347/1/10‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ ‪ 1819‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1351/3/22‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ ‪3004‬‬ ‫ﺕ ﺕ ‪ 1345/8/10‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -4‬ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎ ﻭﺛﻴﻖ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ‪176‬‬ ‫ﺕ ﺕ ‪ 1339/2/12‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﺻﻐﺮﻱ ﻛﻮﻫﻲ ﺵ ﺵ ‪ 21‬ﺕ ﺕ‬ ‫‪ 1318/7/12‬ﺹ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127987‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 359‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪ 7888‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 941207/359‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺁﻗﺎ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻨﭽﻨﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 178‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 92/11/13‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 0015844171‬ﺕ ﺕ ‪ 1370/6/11‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻓﻬﻴﻤﻪ‬ ‫ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 26356‬ﺕ ﺕ ‪ 1359/2/24‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 6817‬ﺕ ﺕ‪ 1350/9/27‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪-4‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 14249‬ﺕ ﺕ ‪ 1354/11/21‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -5‬ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 7889‬ﺕ ﺕ ‪ 1344/12/15‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -6‬ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 10755‬ﺕ ﺕ ‪ 1364/1/6‬ﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -7‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻨﭽﺎﺭﻱ ﺵ ﺵ ‪ 7888‬ﺕ ﺕ ‪ 1343/1/20‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/127985‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 359‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اعتراض معدنی در ترکیه‬ ‫رجب طی��ب اردوغان ب��ا انتقاد از اعتراضات علیه طرح س��اخت یک معدن طال در‬ ‫مناطق جنگلی جراتپه در شمال ترکیه گفت‪ :‬اعتراضات علیه معدن طالی «جراتپه»‬ ‫هم��ان اعتراضات «گزی» اما در ابعاد کوچکتر اس��ت‪ .‬به گزارش ماین نیو ز به نقل از‬ ‫روزنام��ه تودی زمان‪ ،‬به گفته رییس جمهوری ترکیه‪ ،‬اعتراضات پارک گزی‪ ،‬خارج از‬ ‫ترکیه طراحی شده بود‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫نگاه سرمایه گذاران خارجی به ترکیب مجلس دهم شورای اسالمی‬ ‫اسفند ‪ 94‬در تاریخ ثبت شد‪ .‬مشارکت گسترده‬ ‫م��ردم و تغییر قابل توج��ه نمایندگان مجلس نهم‬ ‫و راه نیافت��ن بس��یاری از انها به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نش��ان داد که از تقابل سیاس��ی بیش از‬ ‫حد مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت سودی عاید‬ ‫منافع ملی نمی شود‪ .‬بنابراین مردم ترجیح می دهند‬ ‫برنامه ها و طرح ه��ای اقتصادی در ارامش پیگیری‬ ‫ش��وند‪ .‬با این شرایط‪ ،‬مجلس دهم شورای اسالمی‬ ‫در حالی تش��کیل می ش��ود که طی��ف نمایندگان‬ ‫بس��یار متعادل تر ش��ده و می توان انتظار داش��ت‬ ‫همکاری ه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬اما این ش��رایط تا چ��ه حد می تواند‬ ‫منجر ب��ه افزایش همکاری های اقتص��ادی ایران و‬ ‫جهان شده و زمینه توسعه معدنی را فراهم اورد؟‬ ‫امید برای تحول بخش معدن‬ ‫‹ ‹عقالنیت‪ ،‬زمینه توسعه معدن‬ ‫اینکه انتخاباتی که برگزار ش��د‪،‬‬ ‫صم��دی با بیان ‬ ‫باع��ث تغییر اساس��ی در ترکیب مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به همین نس��بت‪ ،‬ب��ا انکه‬ ‫سعید صمدی‬ ‫نمی توان گفت نماین��دگان تا چه حد حامی دولت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما قطع��ا در خط اعتدال ق��رار دارند و با‬ ‫سیاس��ت و اصول بین المللی هماهنگی و تناس��ب‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬این افراد کس��انی هستند که پیام‬ ‫برجام را ش��نیده اند و فرص��ت را درک کرده اند‪ .‬با‬ ‫توج��ه به انک��ه هیچ ک��دام از جناح های سیاس��ی ‬ ‫نتوانس��ته اند اکثریت کرس��ی های مجلس شورای‬ ‫اسالمی را به دست اورند‪ ،‬به نظر می رسد که افراد‬ ‫معتدل و با تجربه به خانه ملت راه یافته اند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون مع��دن خانه اقتص��اد ایران‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد با ورود این اف��راد که تجربه‬ ‫و درایت بیش��تری دارند‪ ،‬ح��رف نهادهای اجرایی‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬فعاالن عرص��ه صنعت و معدن و‬ ‫مردم بهتر ش��نیده ش��ده و به همان نسبت فضای‬ ‫کس��ب وکار بهت��ری را برای فعالی��ت فراهم کنند‪.‬‬ ‫از طرف دیگ��ر بین نماین��دگان دور دهم می توان‬ ‫تع��دادی از فعاالن قدیمی با تجربه صنایع و معادن‬ ‫کشور را مشاهده کرد که دید عمیق تری نسبت به‬ ‫مش��کالت موجود دارند و می توان نسبت به اینده‬ ‫اقتصادی و معدنی کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش کشمکش‪ ،‬افزایش بازدهی‬ ‫صم��دی در پایان با بیان اینک ه با ش��رایط جدید‬ ‫و تغییر ترکیب مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬فشارهای‬ ‫جناح��ی ب��ر دولت کاه��ش خواهد یاف��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رفتارها به سمت عقالنیت و مصلحت اندیشی بیشتر‬ ‫پی��ش خواهد رف��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬باز ه��م انها باید‬ ‫نس��بت به رفتارها و س��خنان خود دق��ت به خرج‬ ‫دهند‪ .‬یکی از مش��کالتی که همواره دولت و کشور‬ ‫با ان مواجه بوده‪ ،‬تمای��ل نمایندگان مردم به رفع‬ ‫مش��کالت منطقه ای و محلی خود و بی توجهی به‬ ‫مصالح کل کش��ور بوده اس��ت‪ .‬همانطور که رهبر‬ ‫معظم انق�لاب به این نکته مهم اش��اره کردند که‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان یک‬ ‫منطقه و ناحیه نیس��تند و نمایندگان کل کش��ور‬ ‫هس��تند‪ ،‬انها هم باید به ای��ن موضوع توجه کنند‬ ‫ک��ه در تصمیم گیری ها و رفتاره��ای خود‪ ،‬مصالح‬ ‫کل کشور را در نظر داش��ته باشند‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫با توجه به عقالنیت بیش��تر مجل��س دهم‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود زمینه حرکت به این سمت فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم شدن زمینه توسعه‬ ‫عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان فارس ه��م در گفت وگو ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تغییرات��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی مش��اهده‬ ‫می ش��ود و نکته قاب��ل توج��ه ان راهیابی تعدادی‬ ‫از فع��االن اقتصادی بخش خصوصی در ان اس��ت‬ ‫که می توان ای��ن اتفاق را مثبت ارزیابی کرد‪ .‬تصور‬ ‫می شود با ورود این افراد به خانه ملت‪ ،‬باید بیش از‬ ‫پیش به سرمایه گذاری و افزایش مناسبات اقتصادی‬ ‫با کشورهای جهان اهمیت داد‪ .‬این وضعیت به ویژه‬ ‫در بخ��ش معدن مش��اهده می ش��ود‪ .‬بخش معدن‬ ‫کش��ور با توجه به انکه تاکنون سرمایه گذاری های‬ ‫کاف��ی در ان نش��ده و به ویژه در بخ��ش فراوری با‬ ‫مشکل مواجه اس��ت‪ ،‬فرصت مناسبی برای توسعه‬ ‫است‪ .‬این ش��رایط می تواند زمینه ساز تحولی قابل‬ ‫توجه باشد‪ :‬حرکت به سمت اقتصاد معدنی‪.‬‬ ‫س��هراب ش��رفی تصریح کرد‪ :‬ایران ده ها و شاید‬ ‫صده��ا برابر نف��ت و گاز ‪ ،‬ذخیره معدن��ی دارد که‬ ‫می توان از ان بهره گرفت‪ .‬انتظار می رود که در دوره‬ ‫جدید مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با توجه به نزدیکی‬ ‫تفکرات و خرد جمعی مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫دولت‪ ،‬راه برای توس��عه بیش��تر بخ��ش معدن باز‬ ‫ش��ود و دیگر خبر تلخی از دعواها و کشمکش های‬ ‫حاشیه ای نشنویم که ریشه در خواسته های نابجای‬ ‫گروهی و حزبی داش��ته اس��ت‪ .‬مردم خواستار ان‬ ‫هس��تند که کشور به س��مت پیش��رفت و توسعه‬ ‫اقتصادی حرکت کند ک��ه نقش معدن هم در این‬ ‫بین بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫ش��رفی اب��راز امیدواری کرد ک��ه از مخالفت ها و‬ ‫کارش��کنی هایی ک��ه هزینه ان را م��ردم پرداخت‬ ‫کرده اند‪ ،‬خبری نباش��د‪ .‬در صورتی که در این دوره‬ ‫اعتراض معدنی در ترکیه‬ ‫رجب طی��ب اردوغان با انتق��اد از اعتراضات علیه طرح‬ ‫س��اخت ی��ک معدن ط�لا در مناط��ق جنگل��ی جراتپه‬ ‫در ش��مال ترکیه گف��ت‪ :‬اعتراضات علی��ه معدن طالی‬ ‫«جراتپه»‪ ،‬همان اعتراضات «گزی» اما در ابعاد کوچکتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نی��و ز به نقل از روزنام��ه تودی زمان‪،‬‬ ‫رییس جمهوری ترکیه افزود‪ :‬اعتراضات پارک گزی‪ ،‬خارج‬ ‫از ترکیه طراحی شده بود‪.‬‬ ‫وی در سخنرانی خود در استانبول اعالم کرد‪ :‬شواهدی‬ ‫ثابت می کند که دخالت های خارجی در اعتراضات پارک‬ ‫گزی در سال ‪2013‬م دست داشته اند‪.‬‬ ‫اردوغ��ان اضافه کرد‪ :‬بیایید مرور کنیم که در ‪ 3‬س��ال‬ ‫گذش��ته چه اتفاقاتی افتاده اس��ت‪ .‬ابتدا انها با یک اقدام‬ ‫تحریک امیز حوادث پارک گزی را در استانبول طرح ریزی‬ ‫کردند‪ .‬اش��تباه نکنید؛ این برنامه در اس��تانبول طراحی‬ ‫نشده و تصور نکنید که در داخل ترکیه برنامه ریزی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بلکه برخی عوامل داخل��ی و خارجی با همکاری‬ ‫یکدیگر این طرح را اجرا کردند‪ .‬بس��یار جالب اس��ت که‬ ‫متوجه ش��دیم انها چگونه و کجا این طرح را برنامه ریزی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در تابستان سال ‪2013‬م بیش از ‪3‬میلیون نفر از مردم‬ ‫ترکی��ه در اعتراضات پارک گزی ش��رکت کردند که این‬ ‫اعتراضات با خشونت هایی همراه بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون شاهد اعتراضات در منطقه جراتپه در‬ ‫استان ارتوین هستید‪ .‬این افراد معترض همان معترضان‬ ‫گزی هس��تند‪ .‬در واقع این اعتراض��ات همان اعتراضات‬ ‫گزی در ابعاد کوچکتر است‪.‬‬ ‫رییس جمه��ور ترکی��ه در ادام��ه ب��ا انتق��اد از ائتالف‬ ‫مخالفان علی��ه دولت انکارا گفت‪ :‬حامی��ان پارک گزی‪،‬‬ ‫جدایی طلبان‪ ،‬طرفداران دولت موازی که در گذش��ته به‬ ‫نظر می رسید به هیچ وجه نمی توانند با هم متحد شوند‪،‬‬ ‫اکنون علیه ما باهم متحد شده و همکاری می کنند‪ .‬این‬ ‫مخالفان از یک «ذهن برتر» دستور می گیرند‪.‬‬ ‫بین نمایندگان‬ ‫دور دهم‬ ‫می توان‬ ‫تعدادی از‬ ‫فعاالن قدیمی‬ ‫با تجربه صنایع‬ ‫و معادن کشور‬ ‫را مشاهده کرد‬ ‫‹ ‹اقتصاد معدنی در پیش‬ ‫عض��و هیات رییس��ه خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان ف��ارس در پایان گف��ت‪ :‬با حرکت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به س��مت اصالح و حل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی می ت��وان امی��دوار ب��ود که‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی در کش��ور و به ویژه‬ ‫در حوزه معدن افزایش یابد و در س��ال های اینده‬ ‫شاهد شکوفایی بخش معدنی باشیم که تا به حال‬ ‫ب��ه ظرفیت ه��ای عظیم و جهان��ی ان توجه کافی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این صورت‪ ،‬اقتصاد ایران هم از‬ ‫وابس��تگی به درامدهای نفت و گاز نجات می یابد‬ ‫و به س��مت توسعه بیش��تری حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫این هدف به ویژه از ان جهت قابل دس��تیابی است‬ ‫که تجربه مجلس نهم ش��ورای اس�لامی هم پیش‬ ‫روی نمایندگان مردم قرار دارد و انها می توانند به‬ ‫وضوح مشاهده کنند که این مجلس‪ ،‬خروجی و اثر‬ ‫مثبتی بر اقتصاد کش��ور نداشته است‪ .‬انها بیش از‬ ‫انکه به تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری خارجی‬ ‫و زمینه س��ازی توس��عه اقتصادی کم��ک کنند‪ ،‬با‬ ‫تصوی��ب قوانین دس��ت وپاگیر و تحمیل به فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور مانع از تح��رک قابل توجه انها و‬ ‫رونق اقتصاد می ش��دند‪ .‬با این حال‪ ،‬این امیدواری‬ ‫وجود دارد که این اوضاع با نش��انه های مش��اهده‬ ‫شده‪ ،‬متحول شود‪.‬‬ ‫سهراب شرفی‬ ‫مردم خواستار‬ ‫ان هستند‬ ‫که کشور به‬ ‫سمت پیشرفت‬ ‫و توسعه‬ ‫اقتصادی حرکت‬ ‫کند که نقش‬ ‫معدن هم در‬ ‫این بین بسیار‬ ‫پررنگ است‬ ‫تولید طالی استرالیا در باالترین سطح ‪ 12‬سال اخیر‬ ‫در پ��ی احی��ای قیم��ت و ازس��رگیری فعالیت ه��ای‬ ‫معدنکاران‪ ،‬میزان تولید طال در اس��ترالیا‪ ،‬دومین کشور‬ ‫تولیدکننده دنیا‪ ،‬در سال ‪2015‬م‪ ،‬به باالترین سطح خود‬ ‫در ‪ 12‬سال اخیر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز به نق��ل از بلومبرگ ‪ ،‬میزان کل‬ ‫تولید س��ال گذشته به ‪ 285‬تن رسید‪ ،‬که ‪2‬تن بیشتر از‬ ‫میزان تولید س��ال ‪2014‬م بوده است‪ .‬این سطح از تولید‬ ‫ساالنه از سال ‪2003‬م بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫ش��مش در س��ال جاری بهتری��ن عملک��رد را در میان‬ ‫کاالهای اساس��ی داش��ته اس��ت‪ ،‬این فل��ز زرد رنگ در‬ ‫سال جاری رشدی ‪15‬درصدی را تجربه کرده که ناشی از‬ ‫کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سال جاری از‬ ‫س��وی فدرال رزرو و امنیت سرمایه گذاری روی طال بوده‬ ‫است‪ .‬تولیدکنندگان در کشورهای مختلف مانند استرالیا‬ ‫از تضعیف ارز بهره برده اند‪.‬‬ ‫هر اون��س طال در ‪ 11‬فوریه ‪ 1778/65‬دالر اس��ترالیا‬ ‫قیمت داشت که باالترین سطح ان از ‪ 22‬سپتامبر ‪2011‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬روز جمعه نیز طال با رسیدن به سطح یکهزار‬ ‫و ‪ 223‬دالر و ‪ 46‬سنت ماه پر رشد را به پایان رساند‪.‬‬ ‫ساندرا کلوز‪ ،‬رییس شرکت سوربیتون اعالم کرد‪« :‬اگر‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫موتور محرک صنعت سبز‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫هم این اتفاق نیفتد‪ ،‬در حق مردم ظلم شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مجلس دهم شورای اسالمی می توان‬ ‫انتظار داش��ت ک��ه تالش های بیش��تری در حوزه‬ ‫اقتصاد انجام ش��ده و فعالیت های سیاس��ی محدود‬ ‫شود‪ .‬دلیل این موضوع هم ان است که وزارت امور‬ ‫خارجه کش��ور به اندازه کافی توانمند و کارا است‬ ‫و نیازی ندارد که برای رفع مش��کالت سیاس��ی و‬ ‫دیپلماس��ی از کمک دیگر نهادها و قوه های کشور‬ ‫اس��تفاده کن��د‪ .‬به همی��ن دلیل‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی می توان��د بر انج��ام وظای��ف و نقش های‬ ‫اقتصادی خود متمرکز شود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫‹ ‹‪ 2‬نشانه خوب انتخابات برای معدن‬ ‫رییس کمیس��یون معدن خان��ه اقتصاد ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬نتیج��ه انتخابات اخیر مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی را از ‪ 2‬نظر مثب��ت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫س��عید صمدی گف��ت‪ :‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬حضور‬ ‫مردم بس��یار گس��ترده و قابل توجه ب��ود که باعث‬ ‫صالبت و اس��تحکام نظام می ش��ود‪ .‬این موضوع به‬ ‫این دلی��ل اهمیت دارد که هر قدر نظام سیاس��ی‬ ‫کش��ور مس��تحکم تر باش��د‪ ،‬در رواب��ط خارجی و‬ ‫مذاکرات با کش��ورهای دیگر‪ ،‬موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬دولت های خارجی حساب بیشتری‬ ‫روی طرف ه��ای مذاک��ره ایرانی ب��از خواهند کرد‪،‬‬ ‫راحت ت��ر مذاکره می کنند و ش��رایط بهتری را هم‬ ‫در نظ��ر می گیرند‪ .‬در این صورت‪ ،‬توانایی چانه زنی‬ ‫ایران در مقابل ش��رکای خارج��ی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این اتفاق را در سال ‪ 1392‬هم مشاهده کردیم که‬ ‫پس از استقبال گسترده مردم و انتخاب روحانی به‬ ‫عنوان رییس جمهور ایران‪ ،‬دنیا هم حساب دیگری‬ ‫روی کشور باز کرد و روابط بهبود یافت‪ .‬به طور کلی‬ ‫نظام سیاس��ی ایران از پشتوانه مردمی قابل توجهی‬ ‫برخوردار اس��ت و هر قدر ش��رکت در انتخاب های‬ ‫مختل��ف افزایش یاب��د‪ ،‬مزای��ای ان را می توان به‬ ‫وضوح مشاهده کرد‪.‬‬ ‫صم��دی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا نتیج��ه انتخاب��ات و‬ ‫نماینده های راه یافته به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫هم دلیل دیگری اس��ت که می تواند کشور را در راه‬ ‫رسیدن به اهداف اقتصادی و معدنی خود یاری کند‪.‬‬ ‫به طور کلی طرف ه��ای خارجی تمایل دارند درباره‬ ‫دولت اطالعات کافی داش��ته و بدانند با چه کسانی‬ ‫در حال مذاکره هس��تند‪ .‬به ط��ور طبیعی‪ ،‬هر قدر‬ ‫دولت از قدرت و تکیه گاه مس��تحکم تری برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬در این راه موفق تر خواهد بود‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی هر قدر احس��اس کنند که ماندگاری یک‬ ‫سیاست بیش��تر است‪ ،‬راحت تر با دولت ان مذاکره‬ ‫کرده و حاضرند امتیازهای بیش��تری به ان بدهند‪.‬‬ ‫تشکیل مجلسی که تا حدی همسوی دولت باشد‪،‬‬ ‫مسئوالن دولتی را در این راه یاری می کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫ش��ما عامل قیمت های باالتر و مهار هزینه های سخت تر‬ ‫را وارد یک معادله کلی کنید‪ ،‬حاش��یه سود افزایش پیدا‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬بیش��تر بخش های ط�لای داخلی در حال‬ ‫حاضر در وضعیت خوبی به سر می برند‪».‬‬ ‫شرکت هلدینگ معدنی ساراکن در ماه جاری نخستین‬ ‫محموله طالی خود را از معدن بازگشایی شده تندرباکس‬ ‫در غرب اس��ترالیا اس��تخراج کرد‪ ،‬در حالی که ش��رکت‬ ‫متالز ایک��س‪ ،‬به تولی��د در پروژه مورکی��زون مرکزی در‬ ‫ماه اکتبر ادامه می دهد‪ .‬براس��اس امار سوربیتون‪ ،‬معدن‬ ‫بادینگتون ش��رکت معدنی نیومونت ب��ا تولید ‪794‬هزار‬ ‫اون��س ط�لا‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده اس��ترالیا در س��ال‬ ‫‪2015‬م بوده است‪.‬‬ ‫برخی مواد هستند که به چشم نمی ایند ولی با اندکی‬ ‫مطالع��ه می توان پی به اهمیت انها برد‪ .‬گرافیت یکی از‬ ‫انهاس��ت که از کربن ساخته ش��ده و دارای ویژگی های‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال ‪ 1000‬برابر س��یم مسی قابلیت‬ ‫عب��ور جریان ب��رق دارد ‪ 200 ،‬برابر محکم ت��ر از فوالد‬ ‫اس��ت‪10 ،‬برابر رس��انای حرارت بهتری است‪ ،‬و نسبت‬ ‫به جایگزین های خود‪ 20 ،‬درصد انعطاف و تغییر شکل‬ ‫بدون شکست بهتری دارد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬با این همه ویژگی های جالب‪ ،‬بازار گرافیت در‬ ‫‪ 10‬س��ال گذشته ساالنه ‪ 5‬درصد رشد کرده و به بیش‬ ‫از ‪ 1/1‬میلیون تن رس��یده (‪ 12‬میلیارد دالر) که البته‬ ‫سهم چین از کل بازار دنیا ‪ 70‬درصد است‪ .‬کاربردهای‬ ‫گرافی��ت همراه با فناوری های نو و س��بز رو به افزایش‬ ‫اس��ت؛ ‪ 1‬ـ هر موبایل حاوی ‪ 15‬گرم گرافیت است‪ 2 .‬ـ ‬ ‫ماشین برقی مدل جدید تسال در امریکا ‪ 100‬کیلوگرم‬ ‫گرافیت دارد که تعداد دس��تگاه های ان تا سال ‪2017‬م‬ ‫به ‪ 3‬میلیون می رسد‪ 3 .‬ـ در هر باتری لیتیومی‪ ،‬گرافیت‬ ‫ن اند استفاده شده و از نظر وزنی ‪ 20‬برابر لیتیوم‬ ‫به عنوا ‬ ‫وزن دارد‪ 4 .‬ـ در خودروه��ای جدی��د برقی از الیه های‬ ‫گرافیت در غش��اء واس��طه گاز هیدروژن و هوا استفاده‬ ‫ش��ده و منجر ب��ه تولید برق می ش��ود‪ 5 .‬ـ نیروگاه های‬ ‫هسته ای با فناوری جدید و دمای بسیار باال‪ ،‬به ازای هر‬ ‫یک گیگاوات ‪ 1000‬تن کربن استفاده می کند‪ .‬در دنیا‬ ‫براورد ش��ده ‪ 400‬گیگاوات برق با این فناوری تا س��ال‬ ‫‪2050‬م مورد نیاز است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت قراضه اهن‬ ‫با وجود کمبود موجودی قراضه در بازار المان قیمت‬ ‫ان در فوری��ه به دلی��ل رک��ود تقاضای ف��والد و ضعف‬ ‫بازارهای جهانی نزولی بود‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬فوالدس��ازان المانی برای خرید‬ ‫قراضه فوریه‪ ۵ ،‬تا ‪ ۱۵‬یورو تخفیف نس��بت به ماه قبل‬ ‫را دور از انتظ��ار ندیدن��د؛ در ایتالیا نیز قیمت قراضه ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬یورو ارزان تر ش��ده‪ ،‬چون مصرف ان کمتر ش��ده‬ ‫است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬اخرین قیمت معامله قراضه‬ ‫‪ ۸۰-۲۰‬المان در ترکیه ‪ ۱۸۱‬دالر هر تن س��ی اف ار در‬ ‫نیمه دوم فوریه بوده و فعاالن بازار بعید می دانند قیمت‬ ‫در اینده نزدیک ارزان تر شود‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران معتقدند در ماه مارس افت قیمت قراضه‬ ‫در المان بعید اس��ت و دو س��ناریو را ب��راورد کرده اند‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت قراض��ه باثبات ب��وده یا باال ب��رود چون‬ ‫ماه م��ارس زمان رون��ق فصلی بازار ساخت وس��از و در‬ ‫نتیجه افزایش فروش قراضه اس��ت‪ .‬از طرفی موجودی‬ ‫بازار قراض��ه باال نمی رود چون اواخ��ر مارس تعطیالت‬ ‫عید پاک اس��ت‪ .‬موج��ودی فعلی انبارها نی��ز کمتر از‬ ‫ح��د طبیعی اس��ت و در ماه مارس ب��ه دلیل تعطیالت‬ ‫جمع اوری قراضه کمتر هم می شود‪.‬‬ ‫دیدار با رییس فدراسیون‬ ‫تجارت جهانی سنگاپور‬ ‫نشست مدیرعامل ایرالکو با رییس فدراسیون تجارت‬ ‫جهانی س��نگاپور برگزار شد‪ .‬در این نشست زمینه های‬ ‫هم��کاری ایرالکو با طرف های س��نگاپوری و تبادل نظر‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬ازجمله طرح های توس��عه و‬ ‫نوسازی شرکت ارائه و بنا شد برای فاینانس این طرح ها‬ ‫طرف های سنگاپوری پیشنهاد خود را در مدت یک ماه‬ ‫اعالم و ارس��ال کنن��د‪ .‬در این نشس��ت مجید پورعطار‬ ‫ضمن معرفی ایرالکو بر امادگی و عالقه مندی ش��رکت‬ ‫برای هم��کاری با طرف ه��ای س��نگاپوری تاکید کرد‪.‬‬ ‫طرح های توس��عه و نوس��ازی ایرالکو ش��امل این موارد‬ ‫است؛‬ ‫‪ .1‬اح��داث کارخانه اندس��ازی در خیراباد با ظرفیت‬ ‫‪100‬هزار تن در س��ال ‪ .2‬بهینه سازی و نوسازی خطوط‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬احی��ای قدی��م ‪ .3‬احداث یک اس��ملتر جدید به‬ ‫ظرفیت ‪ 350‬هزار تن در س��ال ‪ .4‬احداث یک نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی به ظرفیت ‪ 500‬مگاوات‬ ‫در ای��ن دی��دار چکیده گزارش ه��ای توجیهی فنی و‬ ‫اقتصادی پروژه های یاد شده در اختیار وی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این نشست تاکید شد که اولویت ایرالکو‬ ‫ج��ذب فاینانس به ویژه برای پروژه اندس��ازی اس��ت و‬ ‫این می تواند به عنوان نمون��ه خوبی برای اغاز همکاری‬ ‫طرف ها باش��د‪ .‬طرف سنگاپوری با اس��تقبال از شرایط‬ ‫پی��ش امده پس از برجام و برداش��ته ش��دن تحریم ها‬ ‫برامادگی و عالقه س��رمایه گذاران س��نگاپوری در ایران‬ ‫و به ویژه صنعت نیروگاهی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫در نهایت بنا ش��د پیشنهادهای سرمایه گذاری ایرالکو‬ ‫از سوی س��رمایه گذاران س��نگاپور بررس��ی و به زودی‬ ‫در اختی��ار ایرالکو قرار گی��رد‪ .‬حضور س��رمایه گذاران‬ ‫س��نگاپوری ک��ه ازجمله کش��ورهای تامین کننده مالی‬ ‫در جهان به ش��مار می اید و عالقه مندی به همکاری با‬ ‫ایرالکو و صنعت الومینیوم کش��ور نوید بخش اینده ای‬ ‫روش��ن به ویژه در ش��رایط مناس��ب فراهم شده پس از‬ ‫برجام است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ت ایمپاسکو در سال ‪95‬‬ ‫اکتشافات‪ ،‬اولوی ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫سرقینی خبر داد‬ ‫حقوق دولتی معادن در سال ‪۹۵‬‬ ‫تغییر محسوسی نخواهد داشت‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫کانسارها با توسعه و رونق به «نیوکاسل» مبتال نخواهند شد‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫حقوق دولتی معادن در س��ال ‪ ۹۵‬تا پایان اسفند سال‬ ‫جاری به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون معدن و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه‬ ‫همایش روز ملی مهندس با بیان این مطلب گفت‪ :‬س��ال‬ ‫این��ده کاهش حقوق دولتی معادن همچون س��ال ‪ ۹۴‬را‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬س��ال اینده حقوق دولتی برخی از‬ ‫مواد معدنی به صورت جزئی کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫سرقینی خاطرنشان کرد‪ :‬حقوق دولتی معادن در سال‬ ‫‪ ۹۵‬تا پایان اس��فند سال جاری از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ها ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۴‬حقوق دولت��ی معادن در‬ ‫تمام��ی مواد معدنی و اس��تان های کش��ور از یک قاعده‬ ‫کلی تبعی��ت نکرد و در برخی مواد معدنی حتی ش��اهد‬ ‫افت ‪۷۵‬درصدی حقوق دولتی در مقایسه با سال گذشته‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۴۱‬مورد گواهی کشف‬ ‫در معادن خراسان جنوبی‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان جنوبی با اشاره به‬ ‫اینکه در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال ‪ ۴۱‬مورد‬ ‫گواهی کش��ف در معادن اس��تان‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬می��زان ذخیره‬ ‫این تعداد گواهی کشف ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۷۶۴‬تن بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬سیدنعمت اهلل حقیقی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 11‬ماه امس��ال ‪ 396‬هزار و ‪ 483‬تن اس��تخراج اسمی از‬ ‫معادن خراسان جنوبی بوده که این میزان از معادن استان‬ ‫استخراج شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین در ‪ 11‬ماه س��ال جاری ‪ 61‬مورد‬ ‫پروانه اکتش��اف برای معادن خراسان جنوبی صادر شده و‬ ‫در حال حاضر ‪ 42‬مورد مواد معدنی در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در این مدت ‪ 32‬م��ورد پروانه بهره برداری نیز‬ ‫برای معادن اس��تان صادر شده که ذخیره قطعی ان ‪34‬‬ ‫میلیون و ‪ 928‬هزار و ‪ 450‬تن بوده است‪.‬‬ ‫حقیقی با اش��اره به صادرات مواد معدنی استان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی از این مواد معدنی از اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫ی‪‎‬ش��وند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫به اس��تان های دیگ��ر صادر م ‬ ‫میزان اش��تغال معادن اس��تان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ‪11‬‬ ‫ماه س��ال جاری در ‪ 32‬پروان��ه بهره برداری برای ‪ 220‬نفر‬ ‫اشتغال اسمی و مستقیم انجام شده است‪.‬‬ ‫استراتژی تهیه و تولید‬ ‫در سال ‪ 95‬اعالم شد‬ ‫اس��تراتژی ش��رکت تهی��ه و تولید موادمعدن��ی ایران در‬ ‫س��ال ‪ 95‬تمرکز بر اکتشافات اس��ت‪ .‬به گزارش معدن ‪،24‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬اکتشافات از اولویت های ایمپاسکو در سال‬ ‫‪ 95‬خواهد بود‪ .‬وجیه اهلل جعفری افزود‪ :‬اس��تراتژی شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران را برای س��ال ‪ 95‬برمبنای‬ ‫اکتشافات و واگذاری ان به بخش خصوصی تدوین کرده ایم‪.‬‬ ‫وی به برنامه های این ش��رکت در سال ‪ 94‬نیز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال جاری چند طرح را به سرانجام رساندیم که‬ ‫از ان جمله می توان به طرح پاالیش��گاه قطران زرند‪ ،‬پتاس‬ ‫خور و بیابانک که بعد از مدت ها به بهره برداری رسید و نیز‬ ‫طرح استحصال کنسانتره عناصر نادر خاکی نظیر النتانیوم‬ ‫و سریوم از کنسانتره فسفات اشاره کرد‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫از دیگر برنامه هایی که ایمپاسکو در سال ‪ 94‬با جدیت تمام‬ ‫به ان پرداخت‪ ،‬تمرکز بر اکتشافات بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران استراتژی شرکت تهیه‬ ‫و تولید موادمعدنی ایران در س��ال ‪ 95‬تمرکز بر اکتش��افات است‪ .‬وجیه اهلل جعفری با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬اکتشافات از اولویت های ایمپاسکو در سال ‪ 95‬خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اس��تراتژی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را برای س��ال ‪ 95‬برمبنای‬ ‫اکتشافات و واگذاری ان به بخش خصوصی تدوین کرده ایم‪.‬‬ ‫میرصالح میرمحمدی‬ ‫فرصت های‬ ‫شغلی معدنی‬ ‫در مقابل‬ ‫نیروی متخصص‬ ‫این حوزه‪،‬‬ ‫بسیار کم و‬ ‫موجب انباشت‬ ‫متخصصان‬ ‫شده است‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫با ایجاد واحدهای‬ ‫فراوری در‬ ‫کنار معادن‬ ‫کشور هیچ گونه‬ ‫نیروی غیرفعال‬ ‫در معدن‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫نیروی انس��انی همواره به عنوان یکی از رکن های‬ ‫اساس��ی در صنایع مختلف همچ��ون معدن مطرح‬ ‫اس��ت‪.‬چرا که این بخ��ش عالوه بر تهی��ه و تدوین‬ ‫برنامه ه��ای مختل��ف ب��رای عملیات معدن��کاری‪،‬‬ ‫وظیفه اس��تخراج مواد معدن��ی را دارند و در نهایت‬ ‫بخش قابل توجه��ی از هزینه نهایی معدنکاری برای‬ ‫پرداخت دستمزد انها صرف می شود‪.‬حال اگر با تورم‬ ‫نیروی انس��انی بخش معدن مواجه ش��ویم‪ ،‬خواهیم‬ ‫دی��د که عالوه ب��ر افزایش هزین��ه‪ ،‬بازدهی کار نیز‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬در کشور معدنی همچون ایران‬ ‫که ذخایر معدنی فراوان دارد تورم نیروی انسانی فقط‬ ‫در معادن نیس��ت بلکه دانش اموختگان رش��ته های‬ ‫معدن و مرتبط با ان بس��یارند که به دلیل نبود بازار‬ ‫کار از یکسو و نداش��تن توانمندی فنی نتوانسته اند‬ ‫ج��ذب بازار ش��وند؛ بنابراین توازن بین ب��ازار کار و‬ ‫نیروی انس��انی از بین رفته است‪ .‬متعادل کردن این‬ ‫دو کفه‪ ،‬با اس��تفاده از ظرفی��ت کامل ذخایر معدنی‬ ‫کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود بازار کار برای فارغ التحصیالن‬ ‫عضو هی��ات علم��ی دانش��کده معدن دانش��گاه‬ ‫تهران درباره تورم نیروی انس��انی در بخش معدن و‬ ‫راهکارهای رفع ان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بررسی های میدانی نشان می دهد تورم نیروی انسانی‬ ‫در فعالیت های بخش معدن بیشتر در معادن دولتی‬ ‫و ش��به دولتی اس��ت‪ .‬در مقابل بخش های خصوصی‬ ‫با چنین مش��کلی کمتر روبه رو می شوند و دلیل ان‬ ‫اهمیت داش��تن میزان س��ود و زیان انهاست چرا که‬ ‫انها از نیروی مازاد اس��تفاده نمی کنند تا هزینه های‬ ‫سربار نداشته باشند‪.‬اما در مقابل برخی از شرکت ها‬ ‫با مازاد نی��رو در بخش های مختلف اداری‪ ،‬خدماتی‬ ‫و پشتیبانی مواجه هستند‪ .‬میرصالح میرمحمدی در‬ ‫ادام��ه گفت‪ :‬اگر بخواهیم مازاد نیرو در بخش معدن‬ ‫را از دیدگاه دانش اموختگان و فارغ التحصیالن حوزه‬ ‫معدن و ش��اخه های مرتبط همچون زمین شناس��ی‬ ‫بررس��ی کنیم‪ ،‬خواهی��م دید در ‪3‬دهه گذش��ته‪ ،‬با‬ ‫توس��عه کمی در بخش اموزش��ی مواجه ش��ده ایم‪.‬‬ ‫پذیرش دانش��جویان در مقطع کارشناس��ی افزایش‬ ‫قابل توجهی داش��ته و تنها تعداد کم��ی از انها وارد‬ ‫ب��ازار کار ش��دند‪ .‬ام��ا از انجایی که ب��ازار کار برای‬ ‫بسیاری از فارغ التحصیالن وجود ندارد در نتیجه انها‬ ‫به سمت ادامه تحصیالت تکمیلی در مقاطع مختلف‬ ‫کارشناسی ارش��د و دکتری هدایت شدند‪ .‬به گفته‬ ‫وی امارهای موجود‪ ،‬نشانگر ان است که فرصت های‬ ‫شغلی در حوزه معدن در مقابل نیروی متخصص این‬ ‫حوزه‪ ،‬بس��یار کم بوده و موجب انباشت قابل توجهی‬ ‫از نیروهای متخصص شده است‪ .‬یکی دیگر از مسائل‬ ‫و مشکالت موجود در بحث نیروی انسانی متخصص‬ ‫این اس��ت که از میان نیروه��ای اموزش دیده کدام‬ ‫یک با نیازهای صنعت تناس��ب دارند و این موضوع‬ ‫ممکن است تا حدودی به سیستم اموزشی بازگردد‪.‬‬ ‫میرمحمدی ادامه داد‪ :‬موضوع حائز اهمیتی که باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد ارتباط بین صنعت‪ ،‬دانشگاه و‬ ‫پشتیبانی دولت از این ساختار است که بتوان به طور‬ ‫همزمان دانش��جویان معدن با واقعیت جامعه کاری‬ ‫اشنا ش��وند‪ .‬ش��اید نیاز امروز جامعه معدنی کشور‬ ‫پرورش دانش��جویان توانمند فنی است که بتوان از‬ ‫انها به عنوان اچار فرانس��ه برای فعالیت های معدنی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سطح دانش و مهارت دانشجویان‬ ‫به گفته میرمحمدی تعدادی از دانشگاه های ایران‬ ‫از لحاظ دانش فنی در سطح بین المللی قرار دارد اما‬ ‫در زمینه مهارتی که مورد نیاز صنعت است می بینیم‬ ‫دانش��گاه ها قادر نیس��تند مهارت کاف��ی فنی را به‬ ‫دانش اموخت��گان یاد دهند چرا که این امر مس��تلزم‬ ‫گذران��دن دوره های عملی در معادن اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که بازدید از معادن و برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی و خاص در معادن همزمان با تحصیل برای‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬با توان دانش��گاه های ایران همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬وی بر این باور اس��ت که امار فارغ التحصیالن‬ ‫بخش معدن چندین برابر نیاز جامعه معدنی امروزی‬ ‫است‪.‬حال اگر سطح مهارت دانشجویان بخش معدن‬ ‫مناسب بود‪ ،‬به طبع مشکالت کمتری در زمینه کاری‬ ‫برای انها وجود داشت و شرایط مستعدی حاکم بود‪.‬‬ ‫میرمحمدی درباره اینک��ه برخی از معادن همچون‬ ‫معادن زغال س��نگ نیروهای انس��انی م��ازاد دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معادن زغال س��نگ دوره های مختلفی را‬ ‫س��پری کرده است‪.‬چرا که تا از قبل انقالب اسالمی‬ ‫و ی��ک دوره بعد از ان سیس��تم دولت��ی در معادن‬ ‫زغال س��نگ حاکم و اس��تخدام نیروها و حقوق دهی‬ ‫بر عهده دولت بود و به دلیل ش��رایط کاری و سبک‬ ‫و س��یاق انها برای تولی��د محصول‪ ،‬تع��داد نیروی‬ ‫کارگ��ری قابل توجه��ی در معادن حضور داش��تند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬با گذر زمان معادن‬ ‫زغال س��نگ به بخش های مختلف واگذار شدند و در‬ ‫ ‬ ‫تبدیل یک فرایند دولتی به خصوصی مش��کالتی به‬ ‫وجود امد و همزمان با ان تولید زغال سنگ د ر گذر‬ ‫زمان در مقایسه با ان دوره کاهش پیدا کرد و مازاد‬ ‫نیروی انس��انی مش��کالت چندین برابری را ایجاد و‬ ‫در نتیج��ه تغییر مدیریت‪ ،‬تولی��د نیز تغییر کرد‪ .‬به‬ ‫گفته میرمحمدی تعدیل نیروهای مازاد‪ ،‬در معادنی‬ ‫کشف بزرگترین ذخیره سنگ اهن در سنگان‬ ‫رییس مرکز تحقیقات فراوری صنعتی ایران از کش��ف‬ ‫بزرگترین ذخیره خاکی سنگ اهن در سنگان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬ریی��س مرکز‬ ‫تحقیق��ات ف��راوری صنعتی ای��ران از کش��ف بزرگترین‬ ‫س��نگ اهن در س��نگان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬همانطور که‬ ‫می دانید عناصر خاکی اصلی ترین مواد صنایع «های تک»‬ ‫اس��ت و اس��تفاده از ان یک��ی از مهم تری��ن گزینه ه��ای‬ ‫اقتصادی به ش��مار می رود‪ .‬غالمرض��ا مالطاهری افزود‪ :‬از‬ ‫خ��رداد ‪ 94‬طرح تحقیق و جس��تجو در زمینه اکتش��اف‬ ‫منابع خاکی اغاز ش��د و طبق مطالعاتی که انجام داده ایم‬ ‫توانس��تیم مح��دوده ‪ 24‬مترمربعی مربوط ب��ه این ذخایر‬ ‫خاک��ی را به ‪ 7‬هزار کیلومتر مرب��ع افزایش دهیم‪ .‬رییس‬ ‫مرکز تحقیقات فراوری صنعتی ایران از کش��ف بزرگترین‬ ‫ذخیره خاکی س��نگ اهن در س��نگان خبر داد و گفت‪ :‬ما‬ ‫اماده بهره برداری‪ ،‬تثبیت و ارتقای این منابع هستیم و در‬ ‫ای��ن زمینه اولویت را در نظر گرفته ایم‪ .‬مالطاهری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اولویت نخس��ت‪ ،‬مربوط به جستجو در محدوده های‬ ‫امید بخش است و اولویت دوم تشخیص عیار منابع خاکی و‬ ‫همچنین اولویت اخر مربوط به مناطق مهم همچون ساقن‬ ‫هستند که امیدواریم با حمایت های مسئوالن بتوانیم این‬ ‫برنامه ها را به خوبی دنبال کنیم زیرا کشف چنین منابعی‬ ‫برای اقتصاد کشور اهمیت بس��زایی دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش دانش فنی این منابع از اهمی��ت ویژه ای برخوردار‬ ‫است به طوری که سعی داریم این محصوالت فناوری شده‬ ‫را کشف‪ ،‬عیارسنجی و ذخیره کنیم‪ .‬رییس مرکز تحقیقات‬ ‫ف��راوری صنعتی ایران عنوان کرد‪ :‬برای دس��تیابی به این‬ ‫موفقیت از ‪ 3‬تیم مختلف مش��اوره گرفته ایم‪ .‬تیم نخست‬ ‫افراد متخصص‪ ،‬تیم دوم مربوط به مش��اوران هندی و تیم‬ ‫سوم کارکنان این مرکز هستند‪ .‬مالطاهری تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫برخی از فراینده��ای الزم در زمینه فناوری های خاکی را‬ ‫در کش��ور نداشته ایم اما با تالش پژوهشگران و کارکنان و‬ ‫با ‪ 3‬بار ازمون و خطا سعی کرده ایم تا انها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫همچ��ون معادن زغال س��نگ به راحت��ی امکانپذیر‬ ‫نیست‪ .‬البته در برخی معادن زغال سنگ که قابلیت‬ ‫مکانیزه ش��دن دارند در صورت ارتقای انها‪ ،‬می توان‬ ‫کاهش نیروی انسانی را رقم زد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم نیروی انسانی نداریم‬ ‫مش��اور معاونت معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره ت��ورم‬ ‫نیروی انس��انی در حوزه معدن و می��زان تاثیر ان بر‬ ‫فعالیت های معدن��ی اظهار کرد‪ :‬اگر ن��گاه کالن به‬ ‫بخش معدن داش��ته باشیم‪ ،‬خواهیم دید که جامعه‬ ‫معدنی‪ ،‬جمعی��ت کمی دارد و ای��ن موضوع درباره‬ ‫دانش��جویان رش��ته معدن نیز صادق اس��ت‪ .‬زیرا با‬ ‫وجود ظرفیت باالی معدنی در کشور‪ ،‬تعداد شاغالن‬ ‫ای��ن بخش کم اس��ت‪ .‬به گونه ای که در بخش معدن‬ ‫البت��ه به جز معادن ش��ن و ماس��ه ابرفتی و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬بی��ش از‪120‬هزار نفر به طور مس��تقیم در‬ ‫‪ 5700‬معدن فعال در کش��ور‪ ،‬مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬به گفته مجید پورمقدم امار موجود نشان‬ ‫می دهد در حوزه معدن با مازاد نیروی انسانی مواجه‬ ‫هس��تیم‪ .‬از طرفی برنامه ری��زی برای بخش معدن و‬ ‫کامل ش��دن مطالعات‪ ،‬می تواند اش��تغال تخصصی‬ ‫مناس��بی در بخش معدن به وج��ود اورد‪ .‬در بخش‬ ‫معدن ایران تش��کل های بس��یاری همچون سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن‪ ،‬انجمن زمین شناسی ایران‪،‬‬ ‫انجمن مکانیک س��نگ ایران و‪ ...‬فعال هستند و این‬ ‫در حالی اس��ت که با وجود ظرفی��ت معدنی باال در‬ ‫ایران‪ ،‬اطالع رس��انی خوبی انجام نشده که نتیجه اش‬ ‫استفاده کامل نداشتن از ظرفیت معدنی ایران است‪.‬‬ ‫مش��اور مع��اون معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ر این باور اس��ت اگر بخواهی��م از تمام‬ ‫ظرفیت معدنی کش��ور استفاده کنیم‪ ،‬نیاز به ارتقای‬ ‫معدن��کاری وجود دارد‪.‬ارائه تس��هیالت ب��ه معادن‪،‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای ارتقای بخ��ش معدن و افزایش‬ ‫بهره وری در تولید و ایمنی است که منجر به استفاده‬ ‫از نیروی انسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد واحد ف�راوری راه�ی برای‬ ‫افزایش اشتغال‬ ‫به گفته پور مقدم ب��ا ایجاد واحدهای فراوری در‬ ‫کنار تمام معادن کشور این اطمینان وجود دارد که‬ ‫هیچ گونه نی��روی غیرفعال در معدن وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی درباره ای��ن موضوع که ب��رای برخی‬ ‫از مع��ادن همچ��ون معادن زغال س��نگ که دارای‬ ‫نیروی مازاد هس��تند چه راه��کاری برای ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬در حال حاض��ر در ایران ‪ 68‬نوع‬ ‫ماده معدنی وجود دارد که یکی از انها زغال س��نگ‬ ‫اس��ت‪.‬حال برای این دس��ت از مع��ادن‪ ،‬در صورت‬ ‫مکانیزه شدن می توان اشتغال پایدار به وجود دارد‪.‬‬ ‫برای این منظور باید سطح ایمنی معادن را افزایش‬ ‫داد‪ .‬مش��اور معاون معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت معتقد اس��ت برای بهبود ش��رایط در این‬ ‫دس��ت از معادن‪ ،‬باید تدبیری برای ارتقای عملیات‬ ‫معدنکاری اندیشید‪ .‬ارائه تسهیالت به انها می تواند‬ ‫زمینه را برای باال بردن س��طح کیفیت ماشین االت‬ ‫و تجهیزات معدنی فراهم کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای باال بردن استفاده از نیروی کار به‬ ‫ویژه نیروی متخصص و استادکار معدن چند نکته‬ ‫باید در نظر گرفته ش��ده و از تم��ام ظرفیت های‬ ‫معدنی استفاده شود‪.‬‬ ‫زیرا ایجاد اش��تغال مس��تقیم برای یک نفر در‬ ‫مع��دن‪ ،‬ب��ه طور تقریب��ی برای ‪ 20‬نفر اش��تغال‬ ‫غیرمس��تقیم ایج��اد می کند‪ .‬همچنی��ن به ازای‬ ‫صدور پروان��ه بهره برداری برای ه��ر معدن بیش‬ ‫از ‪ 15‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫پورمق��دم در ادامه گفت‪ :‬اگر تم��ام معادن دارای‬ ‫ارزش افزوده ش��ده و فناوری و دانش فنی در کنار‬ ‫معدن وجود داش��ته باشد‪ ،‬اشتغال بسیار گسترده‬ ‫و عظیم��ی را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بازس��ازی و نوسازی ماش��ین االت معدنی کشور‬ ‫یکی دیگ��ر از راهکارهای ارتق��ای معدنکاری در‬ ‫ایران و ایجاد اشتغال برای فعاالن این حوزه است‪.‬‬ ‫طالبان از معدن طالی بدخشان افغانستان درامد میلیونی دارد‬ ‫یک فرمانده پلیس افغانس��تان اعالم ک��رد طالبان در‬ ‫شهرس��تان «راغستان» اس��تان بدخش��ان روزانه حدود‬ ‫یک میلی��ون افغانی معادل حدود ‪15‬ه��زار دالر امریکا از‬ ‫معدن طالی این شهرستان درامد کسب می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪« ،‬س��خیداد حی��دری» رییس امنیت‬ ‫پلیس بدخشان گفت‪ :‬طالبان از این معدن‪ ،‬طال استخراج‬ ‫می کنند‪ ،‬ان را به فروش می رسانند و از پول ان سالح و‬ ‫مهمات تهیه می کند‪.‬‬ ‫ریی��س امنیت پلیس بدخش��ان تایید کرد‪ :‬بخش��ی از‬ ‫جنگ و ناامنی بدخش��ان بر س��ر معدن اس��ت که گروه‬ ‫طالبان و بعضی افراد غیرمسئول از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫حیدری اف��زود‪ :‬طالبان در شهرس��تان راغس��تان که‬ ‫از ان ط�لا اس��تخراج می کند بی��ش از ‪ 200‬نیرو دارد و‬ ‫این گروه برای اس��تفاده از معادن افغانستان‪ ،‬به ناامنی ها‬ ‫در ان مناط��ق دام��ن می زند ت��ا بتوانن��د از معادن ان‬ ‫بهره ب��رداری کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دولت افغانس��تان برای‬ ‫پاکس��ازی این منطقه از وجود طالبان عملیاتی را تدارک‬ ‫دید اما به دلیل نامس��اعد بودن اوض��اع جوی‪ ،‬انجام این‬ ‫عملیات به تعویق افتاد‪ .‬حیدری گفت‪ :‬اگر وزارت کش��ور‬ ‫و دفاع افغانستان با اس��تانداری بدخشان همکاری کنند‬ ‫پیش از رسیدن عید نوروز‪ ،‬عملیات پاکسازی شهرستان‬ ‫راغستان از دس��ت طالبان اغاز می ش��ود‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت که معدن الجورد از س��وی یک فرمانده غیرمسئول‬ ‫که با دولت و طالبان ارتباطی ندارد‪ ،‬اس��تخراج می ش��ود‬ ‫و به ش��کل غیرقانونی فروخته می ش��ود‪ .‬استان بدخشان‬ ‫افغانستان در شمال این کشور و همجوار با مرزهای کشور‬ ‫تاجیکستان یکی از مناطق سرشار از معدن طال و الجورد‬ ‫است‪ .‬گفته می شود که بیشتر منابع معدنی این کشور به‬ ‫کش��ورهای دیگر قاچاق می شود‪ .‬سخیداد حیدری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شهرس��تان «وردوج» و «یم��گان» به طور کامل در‬ ‫تصرف طالبان قرار دارد و نیروهای این گروه در مناطقی‬ ‫از شهرستان های «راغستان» و «جرم» نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫مین همایش بین المللی خودرو خبر داد‬ ‫رویکرد‬ ‫ورود خودروهای‬ ‫برقی پژو به ایران‬ ‫دید صنعت خودرو‬ ‫ژان کریستوف کمار‬ ‫مذاکرات خودرویی با کره جنوبی و ژاپن‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این شرایط دوام خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن جهانی خودروس��ازان اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس اطالعات ارائه شده فروش خودروها در سال‬ ‫گذش��ته کاهش یافته و به ‪۸۹‬میلیارد دستگاه رسیده‬ ‫اس��ت اما در همین حال پیش بینی می شود با کاهش‬ ‫قیمت نفت و رشد مستمر بازار در امریکا و اروپا‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش ‪۱/۹‬درصدی تقاضا در امسال باشیم‪ ،‬به طوری‬ ‫که فروش خودرو به ‪۹۱‬میلیارد دس��تگاه برس��د که‬ ‫نشانه بهبود بازار خودرو نسبت به سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی ف��روش س��ال گذش��ته خ��ودرو در ای��ران را‬ ‫‪۲۱‬میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد‪ :‬این میزان فروش‬ ‫در منطقه خاورمیانه به ‪۴۳‬میلیون دالر رسیده است‬ ‫و انتظار داریم رشد فروش خودرو ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫یانگ ج��ون کش��ورهای اروپای ش��رقی‪ ،‬امریکای‬ ‫جنوبی و مرکزی را ازجمله کش��ورهایی دانس��ت که‬ ‫در س��ال گذشته رش��دی نداش��ته اند و افزود‪ :‬تقاضا‬ ‫در منطقه خاورمیانه به ‪۴۳‬میلیون دس��تگاه رسیده‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با وج��ود افزایش تقاضا برای‬ ‫شاسی بلندها و کاهش رشد اقتصادی چین‪ ،‬ایران در‬ ‫مسیر درست درحال حرکت است‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن جهانی خودروس��ازان با اش��اره‬ ‫ب��ه س��خت گیری کش��ورها در رعای��ت مق��ررات‬ ‫زیس��ت محیطی اظه��ار ک��رد‪ :‬رعایت ای��ن قوانین‪،‬‬ ‫هزینه های زیادی را به خودروسازان تحمیل می کند‬ ‫اما بی ش��ک س��طح مق��ررات زیس��ت محیطی برابر‬ ‫اس��ت ب��ا رقابت پذیری صنعت خ��ودرو که در نتیجه‬ ‫الزم اس��ت مقررات زیس��ت محیطی با سطح درامد‬ ‫مصرف کنندگان داخلی متوازن شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این انجمن در سطح جهان شامل‬ ‫‪ ۳۸‬انجم��ن خواهد ش��د و کار اصلی اویکا (تش��کل‬ ‫بین الملل��ی تولیدکنن��دگان خودرو) یکسان س��ازی‬ ‫مس��ائل تکنیکی و فنی خودرو در سطح جهان است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این انجمن فاکتوره��ای اقتصادی را به لحاظ‬ ‫حمل ونق��ل انالیز می کند و داده ها نیز به لحاظ تولید‬ ‫و تحقیقات دراختیار اعضا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران دومین خودروساز بزرگ منطقه‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه این ش��رکت از‬ ‫س��ال ‪۱۹۶۶‬م تا امروز ‪۱۹‬میلیون خودرو در کشور به‬ ‫فروش رسانده است‪ ،‬گفت‪ :‬سهم خودروهای ایرانی از‬ ‫این میزان فروش ‪93‬درصد است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در سال ‪2016‬م نزدیک به ‪10‬میلیون خودرو باید‬ ‫در کشور از رده خارج شوند‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع در س��ومین همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو با اشاره به اینکه ایران از لحاظ ظرفیت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش�یه س�ومین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خ�ودرو در جمع خبرنگاران از ادامه مذاکرات برای همکاری های‬ ‫بین الملل�ی در زمین�ه خودرو با برخی کش�ورهای اروپای�ی و همچنین‬ ‫کشورهای اسیای شرقی از جمله کره جنوبی و ژاپن خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه درحال حاضر با شرکت های اروپایی‬ ‫مذاکراتی انجام شده است اما با خودروسازان دیگر خارج از اروپا نیز در‬ ‫حال مذاکره هس�تیم‪ ،‬افزود‪ :‬امروز هی�ات بزرگی از کره جنوبی در ایران‬ ‫حضور دارد و با انها دیدار خواهم داش�ت که در این دیدار تاکید زیادی‬ ‫برای سرمایه گذاری مشترک وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین با ژاپنی ها و کش�ورهایی که صاحبنام و دارای‬ ‫اعتبار صنعتی در خودرو هستند نیز مذاکره و همکاری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫نعم�ت زاده درباره برنامه این وزارتخانه برای ارزاوری صنعت نیز اظهار‬ ‫ک�رد‪ :‬به طور قطع با فعال ش�دن صادرات می توانیم ارزاوری بیش�تری‬ ‫داشته باشیم که این اقدام در طول زمان انجام خواهد شد و البته تحقق‬ ‫ان بستگی به کار بیشتر روی عمق ساخت داخل دارد‪.‬‬ ‫وزی�ر صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت ب�ا تاکید بر اینکه در هم�ه مذاکرات و‬ ‫توافق ه�ای جدید اصرار بر افزایش عمق س�اخت اس�ت‪ ،‬اف�زود‪ :‬عمق‬ ‫در جایگاه مناس��بی برای س��رمایه گذاری قرار دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از مجم��وع کل فروش خودرو در دنیا در‬ ‫سال ‪2014‬م‪53 ،‬درصد در کشورهای درحال توسعه‬ ‫انجام ش��ده و ‪47‬درصد ان نیز مربوط به کش��ورهای‬ ‫بیریکس (قدرت های اقتصادی نوظهور شامل برزیل‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افریقای جنوبی) است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه جهتگیری س��رمایه گذاری از‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته به سمت کشورهای نوظهور‬ ‫و درحال توسعه تغییر یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬منطقه ‪CIS‬‬ ‫(کشورهای مستقل مش��ترک المنافع) می تواند بازار‬ ‫بس��یار مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش خودرو‬ ‫باش��د‪ .‬البت��ه در این می��ان ایران درس��ال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫‪30‬درصد در بخش تولید و ‪40‬درصد در بخش فروش‬ ‫بازار را در اختیار خود گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬ایران بعد‬ ‫از ترکی��ه بزرگترین تولیدکننده خ��ودرو در منطقه‬ ‫به شمار می رود به نحوی که ایران و ترکیه در مجموع‬ ‫‪84‬درص��د س��هم تولید منطقه را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده اند و باقی کشورها تولیدات کمتری داشته اند‪.‬‬ ‫یک��ه زارع‪ ،‬تولی��د خ��ودرو در خاورمیانه در س��ال‬ ‫گذش��ته را ‪2/7‬میلیون دس��تگاه اعالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این میزان تولید در حالی است که نیازمند ‪4/4‬میلیون‬ ‫دستگاه در منطقه هستیم که این موضوع حکایت از‬ ‫ان دارد ک��ه ایران باید حضور پررنگ تری برای تامین‬ ‫نیاز خودرو در منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پیش بینی می ش��ود در سال‬ ‫‪2025‬م نیاز منطقه به ‪6/7‬میلیون دس��تگاه افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در همان س��ال پیش بینی تولید ‪3‬میلیون‬ ‫دس��تگاه در ایران انجام ش��ده‪ ،‬البت��ه در حال حاضر‬ ‫ظرفی��ت ‪2‬میلیون و ‪ 150‬خودرو در ایران وجود دارد‬ ‫که ‪83‬درصد ان مربوط به خودروهای سواری است‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل ایران خودرو به مزیت کلیدی ایران در‬ ‫بخش زمینی و ابی و همسایه بودن با ‪ 15‬کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ایران در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه‬ ‫وضعیت بس��یار مناس��بی دارد و ش��بکه قطعه سازی‬ ‫پیشرفته ای در اختیار دارد‪ ،‬به نحوی که کشور امروز‬ ‫یک هزار شرکت قطعه سازی در اختیار دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ایران می تواند بیش��ترین مزیت کلیدی را برای جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سال ‪2014‬م ایران خودرو‬ ‫در بخش فروش به رتبه ‪ 13‬دست یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��راکت های بین المللی خود بر تولید خودروهای‬ ‫زی��ر ‪15‬ه��زار دالر س��رمایه گذاری کرده ایم‪ ،‬چراکه‬ ‫امروز ‪85‬درصد فروش بازار در اختیار خودروهای زیر‬ ‫س�اخت داخل از میزان حداقلی اغاز و به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد خواهد رسید‪،‬‬ ‫همچنین بر اس�اس پیش بینی ها ‪ ۳۰‬درص�د محصوالت نیز صادر خواهد‬ ‫شد که در این شرایط ارزاوری‪ ،‬بیشتر از ارزبری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درب�اره کاه�ش تعرفه خودرو نی�ز گفت‪ :‬در هر کش�ور تعرفه ها با‬ ‫هدف حمایت منطقی از صنعت درنظر گرفته می شود که به نظر می رسد‬ ‫درحال حاضر این تعرفه ها منطقی اس�ت اما این روند به تدریج با افزایش‬ ‫توانمندی های داخلی‪ ،‬کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نعمت زاده همچنی�ن درباره همکاری های خودرویی با ترکیه نیز گفت‪:‬‬ ‫در نظ�ر داریم در بخش اقتصادی و صنعتی همکاری های خود را با ترکیه‬ ‫گس�ترش دهیم که خ�ودرو نیز یکی از بخش های عم�ده صنعتی در دو‬ ‫کش�ور است‪ .‬درحالی که پیش از این نیز مذاکراتی برای تولید خودروی‬ ‫مشترک و تبادل قطعات انجام شده بود‪.‬‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش�اره به امضای تفاهمنامه های انجام‬ ‫ش�ده در س�ومین همایش بین المللی خودرو ادام�ه داد‪ :‬تفاهمنامه های‬ ‫امروز که بین انجمن های قطعه س�ازی دو کش�ور ای�ران و ترکیه به امضا‬ ‫رسید‪ ،‬می تواند منجر به اغاز این حرکت ها شود‪.‬‬ ‫‪15‬هزار دالری است‪.‬‬ ‫وی س��رمایه فعلی شرکت ایران خودرو را ‪7‬میلیارد‬ ‫دالر با قیمت فعلی دانست و افزود‪ :‬تاکنون این شرکت‬ ‫‪9/5‬میلی��ون خودرو تولید کرده اس��ت‪ .‬ایران خودرو‬ ‫درصدد اس��ت در سال ‪2025‬م س��هم خود را از بازار‬ ‫از ‪54‬درصد به ‪60‬درصد برس��اند‪ ،‬البته براساس امار‬ ‫از مجم��وع ‪3‬میلیون خودرو که قرار اس��ت در اینده‬ ‫تولید شود‪ ،‬سهم ایران خودرو یک میلیون و ‪800‬هزار‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایپا سومین شرکت سرمایه ای‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از تبدیل شدن‬ ‫به سومین شرکت سرما یه ای تا پایان امسال همزمان‬ ‫با اصالح س��اختار مال��ی و اقتصادی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا قصد دارد تبدیل به قطب‬ ‫تولید خودرو در منطقه خاورمیانه شود‪.‬‬ ‫مه��دی جمالی در س��ومین همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو با اش��اره به ارزش دارایی های س��ایپا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��ایپا درحال حاضر ‪۷‬میلیارد دالر ارزش‬ ‫دارایی دارد و با اصالح س��اختار اقتصادی انجام شده‬ ‫در این مجموعه‪ ،‬سهام ان در بازار بورس ایران با رشد‬ ‫‪۱۴۵‬درصدی مواجه ش��ده که بیانگر اماده سازی این‬ ‫مجموعه برای همکاری های گسترده با شرکای معتبر‬ ‫جهانی است‪.‬وی افزود‪ :‬در سال های اخیر تحریم های‬ ‫ظالمان��ه ای علیه صنعت خودروس��ازی ایران اعمال‬ ‫ش��د‪ ،‬اما درحال حاضر فض��ا به طور کامل تغییر کرده‬ ‫و خودروسازان ایرانی اماده یک جهش بزرگ هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه دس��تاوردهای ب��زرگ صنعت‬ ‫خودروس��ازی ایران با وجود محدودیت های ش��دید‬ ‫بین الملل��ی تصریح کرد‪ :‬توانمندی و اس��تعدادهای‬ ‫موجود در ایران‪ ،‬زمینه خروج صنعت خودروس��ازی‬ ‫از بح��ران را فراه��م کرده و درحال حاضر در ش��رایط‬ ‫پس��اتحریم‪ ،‬ایران اماده ایجاد ارتب��اط جدید با دنیا‬ ‫اس��ت‪.‬مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در س��ال ‪۲۰۱۴‬م و با وجود ش��دیدترین‬ ‫تحریم ها‪ ،‬صنعت خودروس��ازی ایران توانس��ته رتبه‬ ‫س��یزدهم در جهان را به دس��ت اورد که بیانگر وجود‬ ‫توانمندی های فراوان در این صنعت است‪.‬‬ ‫جمالی گفت‪ :‬ایران درنظر دارد تبدیل به اصلی ترین‬ ‫تولیدکننده خودرو در منطقه خاورمیانه باش��د که با‬ ‫توج��ه ب��ه موقعی��ت اس��تثنایی و امنیت ای��ران در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬این هدف دست یافتنی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات خود با اش��اره‬ ‫به ش��رایط کنونی گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ارزش ش��رکت س��ایپا ‪۷‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که با توجه به اصالحات انجام شده در ساختار‬ ‫مالی و اقتصادی‪ ،‬س��هام این ش��رکت در بازار بورس‬ ‫ای��ران ب��ا رش��د ‪۱۴۵‬درصدی قیمت مواجه ش��ده و‬ ‫جای��گاه این مجموعه را ارتقا داده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا افزود‪ :‬سایپا درنظر دارد به‬ ‫پایگاه تولید خودرو ب��رای بازار ‪۴۰۰‬میلیونی ایران و‬ ‫کش��ورهای همسایه تبدیل شود و این امر با توجه به‬ ‫برخورداری از بهترین و پیش��رفته ترین امکانات روز‪،‬‬ ‫سرمایه انس��انی پرتجربه و توانمند و دانش مورد نیاز‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی حمایت ه��ای دول��ت تدبی��ر و امی��د و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را کلید حل مش��کالت‬ ‫صنعت خودروس��ازی ایران دانس��ت و گفت‪ :‬امروز با‬ ‫برخورداری از این حمایت ها‪ ،‬گروه سایپا به سوددهی‬ ‫رس��یده و با خروج از زیان انباش��ته به رونق و توسعه‬ ‫دس��ت خواهد یافت‪ .‬وی با بیان اینکه دولت در رفع‬ ‫مش��کالت‪ ،‬کمک های فراوانی به سایپا کرده گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان امس��ال به سومین ش��رکت سرمایه ای در ایران‬ ‫تبدیل خواهیم شد که این امر افتخاری برای همه به‬ ‫شمار می رود‪ .‬جمالی درباره نحوه همکاری با شرکای‬ ‫خارجی سایپا تاکید کرد‪ :‬می خواهیم در شرایط برد‪-‬‬ ‫برد و به صورت ‪ ۵۰‬درصدی با سرمایه گذاران خارجی‬ ‫مشارکت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا در پایان با‬ ‫بیان اینکه س��ایپا دور جدی��دی از فعالیت های خود‬ ‫را اغ��از کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ایه تدابیر دولت و‬ ‫مس��اعدت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سایپا‬ ‫اینده ای همراه با موفقیت پیش رو دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۳‬کشور جهان مهمان سومین همایش‬ ‫دبیرکل س��ومین همای��ش بین الملل��ی صنعت‬ ‫خودرو ایران‪ ،‬این همایش را از مهم ترین رویدادهای‬ ‫صنعت��ی ـ بین المللی اعالم کرد و گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با ش��رایط جدید ایجاد ش��ده در صنعت‬ ‫خودروی ایران‪ ،‬در س��ال های اینده ش��اهد تحول‬ ‫چشمگیری در جلب رضایت مشتریان باشیم‪.‬‬ ‫ساسان قربانی با بیان اینکه ایران در این همایش‬ ‫میزبان ‪ ۲۳‬کش��ور جهان اس��ت‪ ،‬در تبیین پیشینه‬ ‫برگزاری این همایش گفت‪ :‬در همایش نخس��ت که‬ ‫اذر سال ‪ ۹۲‬برگزار شد‪ ،‬به معرفی صنعت خودروی‬ ‫ایران پرداخته ایم‪ .‬در دومین همایش که در اذر ‪۹۳‬‬ ‫ب��ود‪ ،‬برنامه ه��ای صنعت خودرو تبیین ش��ده و در‬ ‫همایش س��وم که با تاخیر ‪ 2‬ماهه برگزار می شود‪،‬‬ ‫رقابت پذی��ری و همکاری ه��ای بین المللی موضوع‬ ‫اصلی همایش قرار داده شده است‪.‬‬ ‫معاون افریقا و خاورمیانه پژو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫هاشم یکه زارع‬ ‫ش��رکت پژو به دنبال همکاری های بلندمدت بین ایران و‬ ‫فرانس��ه است و یکی از مهم ترین گام های پژو برای همکاری‬ ‫مش��ترک در ایران‪ ،‬قراردادی بود که ماه گذش��ته با شرکت‬ ‫ایران خودرو و با حضور رییس جمهوری ایران به امضا رسید‪.‬‬ ‫همکاری مش��ترک با ایران خودرو از اواس��ط سال ‪2016‬م‬ ‫اجرایی خواهد ش��د و در مدت ‪ 5‬س��ال اینده ‪400‬میلیون‬ ‫یورو سرمایه گذاری در همکاری مشترک با ایران خودرو انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در نیمه دوم ‪2017‬م کارخانه تولید مش��ترک ایران خودرو‬ ‫و پ��ژو فعالیت جدی خود را اغ��از خواهد کرد به این ترتیب‬ ‫خودروهای پژو با فناوری جدید در ایران تولید خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همکاری مشترک ایران خودرو و پژو در سایت تهران است و‬ ‫پژو ‪ 301‬جدید و پژو ‪ 208‬در س��ال ‪2018‬م و پژو ‪ 208‬در‬ ‫سال ‪2017‬م وارد ایران خواهند شد‪.‬‬ ‫پژو س��یتروئن پیشینه همکاری طوالنی مدت با ایران دارد‬ ‫ب��ه گون��ه ای که س��ال ‪2016‬م‪ ،‬پنجاهمین س��ال همکاری‬ ‫پژوستروئن و سایپا است‪ .‬خودروهای برقی پژو نیز در اینده‬ ‫نزدیک وارد ایران خواهند شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫امبوالنس های بنز‬ ‫در راه ایران‬ ‫استفان بوکنر‬ ‫نماینده مرسدس بنز‬ ‫محمد هادی نژاد حسینیان‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫شرکت بنز چش م به راه بازار ایران است و مردم این کشور‬ ‫با کامیون های بنز اش��نایی دارند زیرا در سال ‪1953‬م برای‬ ‫نخس��تین بار محصوالت این ش��رکت به بازار ایران راه یافت‪.‬‬ ‫در حال حاضر کامیون های این ش��رکت به ‪ 200‬کشور دنیا‬ ‫ارس��ال می شود که در این بین اروپا بیشترین سهم خرید را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نخستین کامیون بنز در خط مونتاژ ایران قرار گرفته است‬ ‫و تولید امبوالنس بنز نیز در ایران اغاز خواهد شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان موت��ور یورو ‪ 6‬با قدرت ‪ 300‬اس��ب بخار را به ایران ارائه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ش��رکت بنز عالوه بر ش��روع مش��ارکت با ایدم‪،‬‬ ‫برای توسعه کس��ب وکار با گروه ماموت نیز قرارداد دارد که‬ ‫این روند نشان از برقراری روابط دوباره ایران با بنز دارد و این‬ ‫فرصت تاریخی خوبی برای بنز خواهد بود‪ .‬در این شرایط بنز‬ ‫متعهد به بومی سازی و انتقال دانش فنی به ایران است و این‬ ‫شرکت عالوه بر س��رمایه گذاری‪ ،‬در بخش اشتغال‪ ،‬اموزش‬ ‫نیروی انسانی و راه اندازی کسب وکار برنامه های خاصی دارد‪.‬‬ ‫در عرضه محصوالت س��نگین بنز در ایران نیز محصوالت‬ ‫جدی��د با فناوری روز عرضه خواهد ش��د ک��ه دارای حداقل‬ ‫االیندگی بوده و انتشار گاز های مضر را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫فرصت‬ ‫تبدیل ایران به‬ ‫مرکز تولید رنو در‬ ‫خاورمیانه‬ ‫برنارد کامبیر‬ ‫معاون افریقا و خاورمیانه شرکت رنو‬ ‫رنو از سال ‪2003‬م در ایران حضور مستمر داشته‬ ‫و با ‪ 2‬ش��رکت س��ایپا و ایران خودرو همکاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در س��ال های گذش��ته ک��ه دوران‬ ‫س��ختی بود‪ ،‬این شرکت هیچ گاه فعالیت خود را در‬ ‫ای��ران متوقف نکرد و از این بازار خارج نش��د‪ .‬رنو در‬ ‫سال ‪2012‬م بیش از ‪100‬هزار‪ ،‬در سال های ‪2013‬‬ ‫و ‪ 2014‬حدود ‪30‬هزار و در سال ‪2015‬م نزدیک به‬ ‫‪5‬هزار خودرو در ایران فروخته است‪.‬‬ ‫شرکت رنو تصمیم دارد‪ ،‬ایران را به مرکز خاورمیانه‬ ‫تولید محصوالت خود تبدیل کند و با امادگی کامل‬ ‫وارد عرصه ش��ود‪ .‬خودروهای س��اخت رنو در ایران‬ ‫مش��تری دارد‪ ،‬به گونه ای که محصوالتی نظیر ال ‪90‬‬ ‫و س��اندرو از فروش خوبی در این کش��ور برخوردار‬ ‫بوده ان��د به همین دلیل تصمی��م دارد خودرو کوئید‬ ‫را وارد بازار ایران کند‪ .‬این در حالی اس��ت که در ‪4‬‬ ‫ماه گذش��ته حدود ‪100‬هزار کوئید در کشور هند به‬ ‫فروش رفته اس��ت‪ .‬با این شرایط پیش بینی می شود‬ ‫ب��ازار خودروی ایران در س��ال های اینده به ش��دت‬ ‫رشد و مدل کسب وکار ان تغییر خواهد کرد‪ .‬در این‬ ‫صورت مش��تری از شرایط بهتری برخوردار می شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس رنو تعهد کاملی به همکاری و افزایش‬ ‫حضور در بازار ایران داش��ته و محصول جدید در این‬ ‫بازار عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قرارداد با ‪ ۳‬خودروساز خارجی نهایی می شود‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫با الزم االجرا شدن توقف تولید موتورهای کاربراتوری از ابتدای مهر ‪ 95‬مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مصوبه ای که متولی ندارد‬ ‫صنعت خودرو نیازمند‬ ‫برنامه بلندمدت راهبردی‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنع��ت خودرو‬ ‫درباره روند توس��عه صنعت خودرودر‬ ‫مقایس��ه با صنع��ت خ��ودرو در دنیا‬ ‫گفت‪ :‬با وجود قدمت بس��یار طوالنی‪،‬‬ ‫صنعت خودرو ایران متاسفانه هنوز به‬ ‫درجه رقابت با صنعت خودرو در دنیا‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫امرال��ه امین��ی در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت خودرو در ایران به صورت بس��ته عم��ل کرده و با‬ ‫توجه به تولیدات‪ ،‬هیچ گونه رقابتی در ان به وجود نیامده و‬ ‫همچنین برنامه ای در غالب صادرات اندیشیده نشده که این‬ ‫موضوع باعث عقب ماندگی در تنوع‪ ،‬کیفیت و نش��ان(برند)‬ ‫سازی در صنعت خودرو سازی شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬صنعت خ��ودرو در ایران به صورت‬ ‫بالق��وه امکانات زی��ادی دارد‪ ،‬امکاناتی نظیر قطعه‪‎‬س��ازی‪،‬‬ ‫نی��روی انس��انی ج��وان ک��ه اگر ای��ن امکان��ات در جهت‬ ‫برنامه ریزی و اس��تراتژی بلندمدت و مناسب به کار گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬منجر به موفقیت و توس��عه در ای��ن صنعت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬امینی خاطرنشان کرد‪ :‬فاصله ایجاد شده بین صنعت‬ ‫خودرو در ایران و صنعت خودرو در دنیا را می توان در یک‬ ‫دوره برنامه ‪۱۰‬س��اله از بین برد و همچنین اگر این صنعت‬ ‫صادرات محور باش��د می توان ای��ن فاصله را به مرور کاهش‬ ‫داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬وضعیت صنعت خ��ودرو در ایران به علت‬ ‫عوامل تولید‪ ،‬انرژی‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬نیروی انس��انی و مدیریت‬ ‫می تواند به پیش��رفت های مطلوبی دست یابد که البته این‬ ‫امر با برنامه های منسجم‪ ،‬دقیق و پایدار عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت‬ ‫بیان کرد‪ :‬مهم ترین مانع‪ ،‬نبود برنامه ریزی بلندمدت اس��ت‬ ‫و اینکه در روند برنامه های موجود در صنعت خودرو مصمم‬ ‫عمل نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمینه توس��عه صنعت خودرو با لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نباید فقط وارد کننده بود‪ ،‬این صنعت با همه‬ ‫توانمندی های داخلی و وجود صنعت قطعه س��ازی باید به‬ ‫دنبال برنامه های راهبردی باشد‪ ،‬در غیراین صورت مسئله‬ ‫برجام به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫امین��ی گفت‪ :‬همه عوامل اعم از دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬بانک ها و خودروسازان باید با همکاری و همفکری‬ ‫و برنامه های منسجم و استراتژی پایدار و بلندمدت به دنبال‬ ‫یک هدف واحد و ثابت در جهت توسعه و پیشرفت صنعت‬ ‫خودرو در ایران و البته در چارچوب نظام باشند‪.‬‬ ‫محصوالت جدید‬ ‫ایران خودرو دیزل‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل ب��ا جدیدتری��ن محصوالت‬ ‫خ��ود در ح��وزه خودروه��ای کار و تجاری در نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنعت خودرو ایران که در حاش��یه سومین‬ ‫همای��ش بین الملل��ی صنعت خ��ودرو ایران برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫شرکت کرده اس��ت‪ .‬کامیون های کشنده اکتروس و اکسور‬ ‫مرسدس بنز‪ ،‬کامیون کشنده فوتون‪ ،‬اتوبوس های ‪،C1230‬‬ ‫‪ C1836‬مینی بوس ارین‪ ،‬کامیونت ارنا و ‪ 2‬خودرو پیکاپ‬ ‫با کاربری های امبوالنس و پول رسان ازجمله این محصوالت‬ ‫است‪ .‬مهندس رزازی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل‬ ‫با اعالم این مطلب خاطرنشان کرد‪ :‬کشنده اکتروس حاضر‬ ‫در این نمایش��گاه در واقع نخس��تین نمونه از نس��ل جدید‬ ‫کش��نده اکتروس مرسدس بنز اس��ت که به زودی به سبد‬ ‫محصوالت ایران خودرو دیزل اضافه شده و برای نخستین بار‬ ‫در این نمایش��گاه در معرض دید عموم قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د ک��رد‪ :‬مینی بوس اری��ن و کامیونت‬ ‫ارن��ا ‪ 2‬محصول ایرانی حاضر در این نمایش��گاه هس��تند‬ ‫ک��ه از باالترین درصد داخلی س��ازی در می��ان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل برخوردار هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل اف��زود‪ :‬در این نمایش��گاه ما همچنین‬ ‫لر س��ان را نیز‬ ‫‪ 2‬خ��ودرو پیکاپ با کاربری امبوالنس و پو ‬ ‫در معرض نمایش ق��رار داده ایم که کاربری امبوالنس این‬ ‫محص��ول به تازگی طراحی و تولید ش��ده و مذاکرات برای‬ ‫انعقاد قرارداد فروش این محصوالت با سازمان های ذی ربط‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫عرضه جدیدترین محصوالت‬ ‫بهمن موتور‬ ‫ش��رکت بهمن موتور با عرض��ه جدیدترین محصوالت در‬ ‫نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران حضور پررنگی‬ ‫را از خود به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬ش��رکت بهمن موتور در نمایشگاه‬ ‫توانمندی‪‎‬های صنعت خودرو ایران که از روز گذشته اغاز به‬ ‫کار کرده‪ ۵ ،‬محصول خود را در معرض دید بازدیدکنندگان‬ ‫قرار داده است‪ .‬مزدا ‪ ،۳‬اسا ‪ ،B50‬وانت ایسوزو‪ ،‬وانت کاپرا‬ ‫ب��ا تریم جدی��د و همچنین کاپرا امبوالن��س‪ ۵ ،‬محصولی‬ ‫اس��ت که شرکت بهمن موتور در نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنعت خودرو ایران به منظور اشنایی بیشتر با محصوالت‬ ‫و توانمندی این شرکت عرضه کرده است‪.‬‬ ‫مه��دی جمالی‪ ،‬مدیرعامل س��ایپا گفت‪ :‬مذاکرات ما با خودروس��ازان معتبر‬ ‫جهان��ی ادامه دارد‪ ،‬حت��ی در دوره تحریم هم با ش��رکت های کیا و رنو مذاکره‬ ‫و هم��کاری می کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر بتوانیم ‪۳۰‬درصد محصوالت خود را صادر‬ ‫کنیم‪ ،‬صنعت خودروس��ازی موفق خواهد بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬گروه خودرو س��ازی‬ ‫سایپا رتبه نخست صادرات را در میان شرکت های ایرانی دارد‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‬ ‫دستورالعمل‬ ‫سازمان‬ ‫محیط زیست‬ ‫باعث توقف‬ ‫برخی کارخانه ها‬ ‫شده است‬ ‫فرهنگ اصفهانی‬ ‫سازمان محیط‬ ‫زیست فهرست‬ ‫ماهانه محصوالت‬ ‫را برای‬ ‫شماره گذاری‬ ‫ارسال نمی کند‬ ‫براس��اس تصمیم جدید س��ازمان محیط زیست‪،‬‬ ‫تم��ام محصوالت موتورسیکلت‪‎‬س��ازان بای��د تا اول‬ ‫مهر ‪ ۹۵‬انژکتوری ش��ده و یک برنامه زمان‪‎‬بندی به‬ ‫همراه تعهدنامه برای اجرای این بخش��نامه توس��ط‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬س��ازان ارائه ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫فهرس��ت محصوالت برای ش��ماره‪‎‬گذاری و دریافت‬ ‫مجوز تردد‪ ،‬به پلیس راهور ارسال نخواهد شد‪.‬‬ ‫بهمن ضیاءمقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتور سیکلت‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به مشکل جدید‬ ‫س��ازندگان موتور س��یکلت در داخل گفت‪ :‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت با ارس��ال نام��ه‪‎‬ای‪ ،‬هرگونه‬ ‫صدور تاییدیه برای مجوز ش��ماره گذاری را منوط به‬ ‫ارائه تعهد تولیدکنن��دگان و ارائه برنامه زمان‪‎‬بندی‬ ‫ح��ذف کاربرات��ور و جایگزینی سیس��تم انژکتور به‬ ‫جای ان کرده است‪ ،‬این در حالی است که براساس‬ ‫مصوبه کارگروه کاه��ش الودگی که هنوز به صورت‬ ‫رسمی و قانونی ابالغ نشده‪ ،‬حذف موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری و جایگزینی انژکتور با ان از ابتدای مهر‬ ‫سال اینده در نظر گرفته شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫استفاده از سیستم انژکتور در هیچ یک از کشورهای‬ ‫دنیا الزامی نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان محیط زیست‬ ‫با صدور نامه جدیدی از تمام ش��رکت های س��ازنده‬ ‫درخواس��ت کرده یک برنامه زمان‪‎‬بندی برای تبدیل‬ ‫موتورس��یکلت های خود از کاربراتوری به انژکتوری‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬در غیراین صورت تاییده شماره گذاری از‬ ‫س��وی این سازمان برای پلیس راهور ارسال نخواهد‬ ‫شد‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به صدور مجوز تغییر مدل که هر سال‬ ‫توس��ط پلیس راهور در ماه‪‎‬های پایانی س��ال صادر‬ ‫می ش��ود و باعث فروش و ایجاد نقدینگی شرکت ها‬ ‫ش��ده و امکان پرداخت حقوق و دیون کارخانه ها به‬ ‫کارگران این صنعت را فراهم می کند‪ ،‬دس��تورالعمل‬ ‫سازمان محیط زیس��ت باعث شده خط تولید برخی‬ ‫کارخانه ها با توقف و تعطیلی مواجه شود و مشکالت‬ ‫غیرقابل جبرانی به وجود ای��د‪ .‬ضیاءمقدم ادامه داد‪:‬‬ ‫به طور قطع سازندگان زمانی می توانند تعهد و برنامه‬ ‫زمان‪‎‬بندی ب��رای جایگزینی موتورس��یکلت ها ارائه‬ ‫دهند که مرجع تهیه انژکتور در کشور وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این در حالی است که مشکل کنونی این دسته‬ ‫از ش��رکت ها‪ ،‬تهی��ه انجین انژکت��وری دارای حجم‬ ‫‹ ‹قوانین و مقررات برای شماره‪‎‬گذاری‪‎‬ها‬ ‫احمد رس��تمی‪ ،‬مع��اون فنی‪-‬مهندس��ی پلیس‬ ‫راهبر ناج��ا نیز در گفت وگو ب��ا‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��ماره گذاری زمانی انجام می ش��ود که یک وسیله‬ ‫نقلی��ه‪ ،‬مجوزه��ا و تاییده��ای الزم را براب��ر قوانین‬ ‫و مق��ررات س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و س��ازمان‬ ‫محیط زیست دریافت کرده باش��د‪ .‬بنابراین اگر این‬ ‫تاییدها درباره وسیله نقلیه توسط پلیس راهور ناجا‬ ‫دریافت ش��د‪ ،‬پلیس موظف به شماره گذاری خودرو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه زمان‪‎‬بندی الزامی است‬ ‫پایین تر از ‪ ۲۰۰‬سی س��ی است که کمپانی های مادر‬ ‫که ‪۹۰‬درصد ش��رکت های چینی و سایر انها مربوط‬ ‫به ش��رکت های هندی و چند کش��ور اسیایی دیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حج��م پایین تر از ‪۲۰۰‬سی س��ی امادگی‬ ‫این ام��ر را ندارند‪ .‬ضیاء مقدم عن��وان کرد‪ :‬هنگامی‬ ‫که نمی توان موتورهای انژکتوری تهیه کرد‪ ،‬چگونه‬ ‫می توان زمان مش��خصی ب��رای ان تعیین کرد زیرا‬ ‫با ای��ن روند و تعه��د واهی تنها خود را زیر س��وال‬ ‫خواهیم برد در حالی که انجمن خواهان این اس��ت‬ ‫که این روند با اگاهی و منطق پیش برود و س��پس‬ ‫بخشنامه های الزم صادر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا داش�تن مج�وز ی�ورو‪ ۳‬لیس�ت رد‬ ‫نمی‪‎‬شود‬ ‫در ادام��ه همی��ن موض��وع فرهن��گ اصفهان��ی‪،‬‬ ‫کارش��ناس فنی‪-‬مهندس��ی یک ش��رکت س��ازنده‬ ‫موتورسیکلت به‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس قوانین کشور‬ ‫سازمان محیط زیست موظف است برای محصوالتی‬ ‫که در محدوده اس��تاندارد االیندگی زیست محیطی‬ ‫ی��ورو‪ ۳‬قرار دارند فهرس��ت ماهانه تهی��ه کرده و به‬ ‫همراه نام شرکت تولید کننده به منظور انجام مراحل‬ ‫دریافت پ�لاک به معاونت فن��ی و خدمات ترافیک‬ ‫پلیس راهور ناجا ارس��ال کند ولی متاسفانه سازمان‬ ‫ط را با وجود اینکه برخی از‬ ‫یادش��ده فهرس��ت مربو ‬ ‫محصوالت مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری‬ ‫هس��تند و در مح��دوده تعری��ف ش��ده االیندگ��ی‬ ‫زیست محیطی یورو‪ ۳‬قرار دارند‪ ،‬ارسال نمی کند که‬ ‫برای تولید کنندگان موتورسیکلت مشکالت زیادی را‬ ‫به وجود اورده است‪ .‬اصفهانی اضافه کرد‪ :‬استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۳‬که در حال حاضر در کش��ور اجباری اس��ت‪،‬‬ ‫مطابق اس��تاندارد اروپا بوده و در حال حاضر همین‬ ‫استاندارد در کش��ورهای اروپایی نیز اجباری است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح قانون یورو‪ ۳‬گفت‪ :‬معیار تش��خیص‬ ‫اینکه محصولی دارای این اس��تاندارد اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه‪‎‬هایی وجود دارد که مورد تایید س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد هستند و موتورس��یکلت ها را در شرایط‬ ‫استاندارد مورد ازمون قرار می‪‎‬دهند‪ .‬اصفهانی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن ازمون با نظارت ش��رکت بازرس��ی ک��ه بازوی‬ ‫اجرایی سازمان ملی استاندارد است انجام می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه برای جویا ش��دن مس��ئله با س��ازمان‬ ‫محیط‪‎‬زیس��ت تماس گرفتی��م‪ .‬حمیدرضا عظیمی ‬ ‫مس��ئول دفت��ر‪ ،‬اصغ��ر رجب��ی رییس مرک��ز ملی‬ ‫ه��وا و تغیی��ر اقلی��م در پاس��خ ب��ه اینک��ه چ��را‬ ‫فهرس��ت موتورس��یکلت‪‎‬های ارائ��ه ش��ده توس��ط‬ ‫موتورسیکلت‏سازان برای شماره‪‎‬گذاری متوقف شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازندگان موتورسیکلت باید به همراه‬ ‫فهرس��ت محصوالت‪ ،‬تعهدنامه‪‎‬های خود را ضمیمه‬ ‫نامه درخواست کنند تا مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم‬ ‫فهرس��ت مربوط را به پلیس راهور ارسال کند که تا‬ ‫امروز حدود ‪ ۶‬مورد از این دس��ت رد شده و مشکلی‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین ارائه زمان‪‎‬بندی مش��خص‬ ‫و تعهد س��ازندگان به تبدیل ک��ردن محصوالت به‬ ‫انژکتوری از اول مهر ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه دولتی که باید اجرا شود‬ ‫در ادامه مهس��ا تمجیدی‪ ،‬کارش��ناس مرکز ملی‬ ‫هوا و تغییر اقلیم نیز در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا مرجع مشخصی برای تبدیل موتورسیکلت‪‎‬های‬ ‫انژکت��وری زیر ‪ ۲۰۰‬سی س��ی وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصوب��ه توقف تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫از اول مه��ر س��ال این��ده الزم االجراس��ت و دیگ��ر‬ ‫مس��ائل مطرح ش��ده در این زمینه در حوزه کاری‬ ‫این مرک��ز نخواهد ب��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫نظر معاونت محیط زیس��ت انسانی‪ ،‬باید شرکت های‬ ‫موتورسیکلت‪‎‬س��از برنامه زمان‪‎‬بندی خود را تحویل‬ ‫دهند و تعهدنامه خود را ضمیمه ان کنند تا سازمان‬ ‫محیط‪‎‬زیست نسبت به ارس��ال فهرست محصوالت‬ ‫شماره گذاری اقدام کند‪.‬‬ ‫برند گران قیمت خودروسازی جهان‬ ‫وب سایت نشان (برند)های جهانی‪ ،‬فهرست جدیدی از گران قیمت ترین‬ ‫و پرارزش ترین نشان (برند)های خودروسازی جهان را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نشان (برند) تویوتای ژاپن‪ ۳۰ :‬میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ نشان (برند) مرسدس بنز المان‪ ۳۰ :‬میلیارد و ‪ ۹۷‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ نشان (برند) ب ام و المان‪ ۱۷ :‬میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ نش��ان (برند) هون��دای ژاپ��ن‪ ۱۷ :‬میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلی��ون دالر‪ .‬این‬ ‫ش��رکت بزرگ در بسیاری از کشورها از جمله امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل‪ ،‬تایلند‬ ‫و چین کارخانه هایی دارد‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ نش��ان (برند) فولکس واگن الم��ان‪ ۹ :‬میلی��ارد و ‪ ۲۵۲‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫فولکس واگ��ن بزرگترین تولیدکننده خودرو المانی بزرگترین خودروس��از‬ ‫اروپا و سومین خودرو ساز بزرگ دنیاست‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ نش��ان (برند) فورد امری��کا‪ ۷ :‬میلیارد و ‪ ۹۵۸‬میلیون دالر‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروسازی فورد سومین تولید کننده بزرگ خودرو در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ نشان (برند) هیوندایی کره جنوبی‪ ۷ :‬میلیارد و ‪ ۴۷۳‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪۸‬ـ نشان (برند) ائودی المان‪ ۷ :‬میلیارد و ‪ ۱۹۶‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ نشان (برند) پورشه المان‪ ۵ :‬میلیارد و ‪ ۱۴۹‬میلیون دالر‪ ،‬پورشه با نام‬ ‫کامل ‪ ،Porsche Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG‬یکی از شرکت های‬ ‫بزرگ تولید اتومبیل های اس��پرت است که در سال ‪ ۱۹۳۱‬توسط فردیناند‬ ‫پورشه پسر فری پورشه یک طراح اتومبیل اهل اتریش‪ ،‬در شهر اشتوتگارت‬ ‫المان تاسیس شد ‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ نش��ان (برند) نیس��ان ژاپ��ن‪ ۴ :‬میلی��ارد و ‪ ۹۶۹‬میلی��ون دالر‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪۱۹۳۲‬می�لادی توس��ط یوش��ی س��وکو ای کاوا بنیان گذاری ش��د‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۷‬م درام��دی مع��ادل ‪ ۸۸‬میلی��ارد و ‪ ۷۷‬میلی��ون دالر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪۱۱‬ـ نشان (برند) کیا کره جنوبی‪ ۴ :‬میلیارد و ‪ ۸۹‬میلیون دالر‪ ،‬کیا موتورز‬ ‫ع گروه خودروس��ازی «کیا – هیوندای»‬ ‫به عنوان یکی از ش��رکت های تاب ‬ ‫دومین تولید کننده خودرو در کره جنوبی است‪.‬‬ ‫‪۱۲‬ـ نش��ان (برند) ف��راری ایتالیا‪ ۳ :‬میلی��ارد و ‪ ۷۷۰‬میلیون دالر‪ .‬مالک‬ ‫فراری کمپانی فیات است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪33,200,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.400.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,000,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,500,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.400.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪31.100.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,500.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.200.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.000.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪149.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.300.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪103.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪109.000.000‬‬ ‫رقابت چین و المان برای ساخت توربین بادی‬ ‫پس از انکه شرکت ‪ GOLDWIND‬چین برای احداث خط تولید توربین های‬ ‫بادی در ایران اعالم امادگی کرد‪ ،‬به تازگی ‪ ۳‬ش��رکت المانی نیز طرح های خود را‬ ‫ب��رای احداث خط تولید توربین های بادی در ایران به س��ازمان انرژی های نو ارائه و‬ ‫برای سرمایه گذاری مستقیم در این بخش اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫ایران جزو ‪ 6‬کشور دارای دانش فنی ساخت تانکر سوخت رسان‬ ‫تجهیزات سوخت رسانی هواپیما بومی سازی شد‬ ‫ساخت تانکر در کش��ور ما حدود ‪ ۸۰‬سال سابقه‬ ‫دارد و ای��ران یک��ی از ‪ ۶‬دارن��ده جهانی دانش فنی‬ ‫ساخت تانکر سوخت رسانی هواپیماست‪ .‬این موضوع‬ ‫برای ایران که سال ها در تحریم های اقتصادی به سر‬ ‫می برد‪ ،‬نقطه پراهمیتی بوده اما نکته دیگری هم در‬ ‫این زمینه وجود دارد و ان وجود تنها یک ش��رکت‬ ‫در کشور است که می تواند تانکرهای سوخت رسانی‬ ‫به هواپیما تولید کند‪.‬‬ ‫علی زمیری اذر‪ ،‬یکی از مدیران ش��رکت «وزین‬ ‫اذری پرش��یا» ک��ه تنه��ا تولید کنن��ده تانکرهای‬ ‫سوخت رسانی در خاورمیانه است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت حدود ‪ ۸۰‬س��ال س��ابقه کار دارد و از‬ ‫نخس��تین ش��رکت های تولید کننده تانکر در ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬نس��ل بعدی این ش��رکت به تولی��د رفیولر‬ ‫پرداخت که درحال حاضر تنها تولید کننده رفیولر در‬ ‫خاورمیانه است‪ .‬این شرکت نمایندگی های مختلفی‬ ‫در این زمینه دارد و به طور کلی س��وخت از زمانی‬ ‫که تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد در‬ ‫تمام مراحل این شرکت فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ازجمله تجهیزات میترینگ‬ ‫که فراورده های نفتی را اندازه گیری می کند‪ ،‬نیز در‬ ‫کشور ساخته می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬از دیگر فعالیت های‬ ‫این شرکت س��اخت لوله های انتقالی و فیلتراسیون‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمی��ری اذر ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه اکن��ون‬ ‫نمایندگی هایی از ش��رکت های اروپای��ی معتبر در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرکت فائودی که‬ ‫در قس��مت اویش��ین فعالیت می کند‪ ،‬تنها شرکتی‬ ‫اس��ت که در زمان تحریم ها ارتباط خ��ود را با این‬ ‫ش��رکت قطع نکرد‪ .‬همچنین ‪ 4‬شرکت هستند که‬ ‫در تمام دنیا می توانند برای س��وخت هواپیما فیلتر‬ ‫تولید کنند‪ .‬از انجا که این فیلتر ها تست های خاصی‬ ‫دارد تنها تولیدات این ‪ ۴‬ش��رکت معتبر است و اگر‬ ‫شرکت دیگری اقدام به تولید کند‪ ،‬معتبر نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمیتی بس��یاری که ش��رکت‬ ‫فائ��ودی در این زمین��ه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از مجموع ‪4‬‬ ‫ش��رکتی که در دنیا فعالی��ت می کنند‪ ،‬یکی از انها‬ ‫شرکت ها فائودی است که استاندارد های هواپیمایی‬ ‫نیز براساس ان طراحی شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تانکرهای سوخت رس��انی درباره‬ ‫هم��کاری ش��رکت فائودی ب��ا ایران در س��ال های‬ ‫تحری��م توضیح داد‪ :‬در س��ال های تحری��م فائودی‬ ‫همکاری مناسب و نزدیکی با ایران داشت‪ .‬به جرات‬ ‫می توان گفت بیش��تر فیلتر های سوخت هواپیما در‬ ‫دنیا از س��وی فائودی تولید می ش��ود‪ .‬فائودی حتی‬ ‫ای��ن امکان را دارد که فیلتر های دیگ��ر را به اندازه‬ ‫فیلتر های خود تبدیل و به مشتری عرضه کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره دیگر نش��ان(برند)هایی که در ایران‬ ‫نمایندگی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ش��رکت «ایزو» ایتالیا‬ ‫نیز از جمله ش��رکت هایی است که در ایران فعالیت‬ ‫می کن��د و در بخش میترینگ‪ ،‬بازو ها و س��کوهای‬ ‫بارگیری تولیدات مناسبی دارد‪.‬‬ ‫زمیری اذر با اش��اره به این که بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫انبارهای نفت ایران با نش��ان(برند) ایزو تهیه ش��ده‬ ‫و فعالی��ت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ع�لاوه بر این نمایندگی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی زمیری اذر‬ ‫ش��رکت «فرنوگ��س» ایتالی��ا نیز در کش��ور وجود‬ ‫دارد که کمپرس��ور های رس��یورکید‪ ،‬اورگید فری‪،‬‬ ‫کمپرس��ور های فرایندی و س��رچاهی اس��ت که با‬ ‫فناوری پیشرفته تولید می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این که ش��رکت «االفلکس» نیز‬ ‫در ای��ران نمایندگی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫نیز در زمینه ش��لینگ ها و نازل های سوخت رسانی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع هوایی اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫تولید رفیولر ابتدا با نمایندگی ش��رکت «اس��ترر»‬ ‫فعالیت هایی در ایران ش��روع ش��د و خوش��بختانه‬ ‫اکن��ون طراحی و تولی��د «رفیولر» ب��ه طور کامل‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالتی که ایران در این زمینه دارد‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر یکی از مش��کالت بزرگ‬ ‫این بخش وضعیت برداش��ته ش��دن تحریم هاست‪.‬‬ ‫این وضعیت در کش��ور مشخص است اما در برخی‬ ‫حوزه ه��ا در دنیا هنوز ابهاماتی وجود دارد که باعث‬ ‫ش��ده برخی ش��رکت ها با ایران هنوز همکاری های‬ ‫خود را ش��روع نکنند‪ .‬هر چند پیش بینی می ش��ود‬ ‫در مدتی نه چندان طوالنی این مشکالت نیز برطرف‬ ‫ش��ود اما اکنون این وضعیت برای بخشی از صنایع‬ ‫هوایی هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫زمیری اذر با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت ها‬ ‫هس��تند که تمایل دارن��د انتقال فن��اوری به ایران‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه برداش��ته شدن‬ ‫تحریم های اقتصادی ایران برای برخی ش��رکت های‬ ‫خارجی هنوز مس��جل نش��ده و امیدواریم در سال‬ ‫این��ده با رف��ت و امد ها و مذاکراتی که قرار اس��ت‬ ‫انجام شوند‪ ،‬شرایط تغییر کند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع هوایی به این پرسش که در‬ ‫شرایط پس��اتحریم چه برنامه ای برای انتقال دانش‬ ‫فنی وجود دارد‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬درحال حاضر محصوالت‬ ‫تولی��د داخل هس��تند و نمایندگی ها گرفته ش��ده‬ ‫فقط ب��رای انتقال فن��اوری بوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا انتقال دانش فن��ی طراحی ها بومی می ش��ود تا‬ ‫تولیدکنندگان بتوانند در داخل کش��ور به این امور‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی درباره س��اخت رفیولرها توضی��ح داد‪ :‬اکنون‬ ‫رفیول��ر ص��د در صد در ایران س��اخته می ش��ود اما‬ ‫یکسری قطعات همچون سنسور های فشار در ایران‬ ‫تولید نمی ش��ود‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬تنها قطعات ابزار‬ ‫دقیقی از خارج کشور وارد می شود و بقیه قطعات به‬ ‫هر میزان که هایتک باشند در داخل تولید می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره سنس��ور ها و قطعات وارداتی در زمینه‬ ‫س��اخت رفیولر گف��ت‪ :‬در این زمین��ه نکته مهمی‬ ‫ک��ه وج��ود دارد این اس��ت که باقی کش��ورها هم‬ ‫سنس��ورهای فش��ار را تولید نمی کنند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ش��رکت های اروپایی هم که رفیولر تولید می کنند‬ ‫سنس��ور های خود را از ش��رکت دیگ��ری همچون‬ ‫زیمنس تهیه می کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولید صادرات محور در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ام��کان این موضوع ب��رای تولی��دات داخلی وجود‬ ‫دارد تا بتوانیم با سایر نش��ان(برند)ه ا رقابت کنیم‪.‬‬ ‫عوامل رقابت پذی��ری محصوالت ایران��ی نیز کمتر‬ ‫بودن هزینه نیروی انس��انی و مواد اولیه اس��ت‪ .‬ما‬ ‫کشوری هس��تیم که مواد اولیه را داریم‪ ،‬اگر دانش‬ ‫فنی نیز کامل به دس��ت بیاید به راحتی می توانیم با‬ ‫نشان(برند) های بزرگ دنیا رقابت کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنای��ع هوایی اف��زود‪ :‬در طول‬ ‫س��ال های تحریم نیز پیش��رفت های مناسبی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود فشار های اقتصادی روی مردم اما از‬ ‫نظر فناوری پیش��رفت های مناسبی در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬می توانی��م ب��ا تکمیل فناوری از بس��یاری از‬ ‫کش��ور های دنیا سبقت بگیریم چون بسیاری از این‬ ‫کش��ور ها برای مواد اولیه نیازمند کشور هایی مانند‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران ج�زو ‪ 6‬کش�ور س�ازنده تانک�ر‬ ‫سوخت هواپیما‬ ‫مدیر اداره کل س��وخت گیری هواپیمایی کشور‪،‬‬ ‫ایران را یکی از ‪ ۶‬دارنده جهانی دانش فنی س��اخت‬ ‫تانکرهای سوخت رس��انی دانست و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫سوخت رسانی به هیچ هواپیمایی در کشور پیش از‬ ‫دریافت وجه انجام نمی شود‪ ،‬از این رو روند افزایش‬ ‫بدهی این شرکت ها متوقف شده است‪.‬‬ ‫علی هرن��دی تاکید ک��رد‪ :‬رون��د افزایش بدهی‬ ‫شرکت های هواپیمایی داخلی با توجه به روش تازه‬ ‫سوخت رس��انی و اخذ هزینه سوخت‪ ،‬متوقف شده‬ ‫است اما با توجه به متغیر بودن رقم دقیق این بدهی‬ ‫هنوز نمی توان میزان ان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیر اداره کل س��وخت گیری هواپیمایی کش��ور‬ ‫اف��زود‪ :‬در دوران تحری��م به دلی��ل محدودیت های‬ ‫فراوان‪ ،‬توانای��ی ورود تانکرهای سوخت رس��انی به‬ ‫هواپیماه��ا (رفیولرها) به کش��ور وجود نداش��ت‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو با همکاری ش��رکت های داخل��ی به تعمیر‬ ‫اساس��ی و س��اخت رفیولرهای کنون��ی و تازه اقدام‬ ‫کردی��م‪ .‬در برخی موارد قدم��ت رفیولرهای موجود‬ ‫در فرودگاه های کشور به بیش از ‪ ٣٠‬سال می رسد‪.‬‬ ‫مدیر اداره کل س��وخت گیری هواپیمایی کش��ور‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬فقط ‪ ٦‬ش��رکت ب��زرگ در دنیا دانش‬ ‫فنی س��اخت رفیولرها را در اختی��ار دارند و ایران با‬ ‫تکی��ه بر توان بخ��ش خصوصی همزم��ان با تعمیر‬ ‫اساس��ی رفیولره��ای موجود‪ ،‬دس��تگاه های تازه ای‬ ‫را نی��ز س��اخته اس��ت‪ .‬ب��ا حمای��ت ش��رکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬کش��ور ما به جمع‬ ‫کش��ورهای دارنده دانش فنی س��اخت رفیولرهای‬ ‫هواپیماهای مسافربری پیوسته است‪.‬‬ ‫انچ��ه در این زمین��ه اهمیت بس��یاری دارد این‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی در داخل کش��ور باید به‬ ‫توان بیشتری دس��ت یابد‪ .‬در حال حاضر فقط یک‬ ‫شرکت در کش��ور توان ساخت رفیولر دارد و دانش‬ ‫فنی س��اخت این قطعات در کش��ور سطح مناسبی‬ ‫را داراس��ت‪ .‬این طور که به نظر می رس��د‪ ،‬دولت با‬ ‫حمای��ت از بخش خصوصی می تواند توان س��اخت‬ ‫رفیولرها را در کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫اکنون طراحی‬ ‫و تولید‬ ‫«رفیولر»‬ ‫به طور کامل‬ ‫داخلی است‬ ‫علی هرندی‬ ‫فقط ‪ ٦‬شرکت‬ ‫بزرگ در دنیا‬ ‫دانش فنی‬ ‫ساخت رفیولرها‬ ‫را در اختیار‬ ‫دارند و ایران‬ ‫نیز وارد این‬ ‫عرصه شد‬ ‫مع��اون وزی��ر نیرو ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۱۹‬س��د در دس��ت‬ ‫س��اخت کشور مورد بازنگری قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫شیرین سازی هر مترمکعب اب دریا ‪ ۵۴۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬رحیم میدانی درب��اره برنامه وزارت نیرو‬ ‫برای توقف س��اخت س��دهای جدید و همچنی��ن بازنگری‬ ‫اساسی در طرح های سدسازی کشو ر گفت ‪ 1/5 :‬ماه قبل در‬ ‫استان هرمزگان سد سرنی شروع به ساخت شد‪ .‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا اظهار کرد‪ :‬این س��وال‬ ‫مطرح ش��ده که ایا وزارت نیرو در س��اخت سدهای جدید‬ ‫تغییر رویکرد داده که پاس��خ منفی است‪ .‬واقعا ما از روز اول‬ ‫دولت بدون اینکه فشاری به ما وارد شود‪ ،‬خودمان به عنوان‬ ‫کسانی که اعتقاد داشتیم باید با دید منطقی و توام با علم و‬ ‫اگاهی به گذشته نگاه کنیم‪ ،‬حرکت کردیم‪.‬‬ ‫میدانی ادامه داد‪ :‬وقتی پروژه های سدس��ازی را بررس��ی‬ ‫کردی��م‪ ،‬ب��ه چندین دلی��ل احس��اس کردیم ک��ه باید در‬ ‫پروژه های سدسازی بازنگری کنیم‪ .‬یک دلیل مهم تغییرات‬ ‫اقلیم است که نشان می دهد از حدود ‪ ۱۵‬سال پیش تاکنون‬ ‫وقت��ی امارهای ب��ارش را تحلیل می کنیم با یک شکس��ت‬ ‫هیدرولوژیکی مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارت نیرو ادامه داد‪ :‬درس��ت است‬ ‫که در بارش های س��االنه دچار نوس��ان می شویم ولی گاهی‬ ‫این نوس��انات روند کاهشی شدیدی به خود می گیرد که در‬ ‫اصطالح می گوییم نوعی شکس��ت در ان ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫میدان��ی گفت‪ :‬بنابراین دیگر ب��ا ان اعداد و ارقام بارش های‬ ‫گذش��ته مواجه نیس��تیم و ما باید در مطالع��ات منابع اب‬ ‫به صورت جدی بازنگری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬دلیل بازنگری در سدسازی ها‬ ‫معاون وزیر نیرو افزود‪ :‬اگر این بازنگری انجام نشود‪ ،‬نوعی‬ ‫مشکالت زیس��ت محیطی در کشور ایجاد خواهد شد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬مس��ئله دوم این است که تعدادی از سدها به صورت‬ ‫نقطه ای م��ورد مطالعه قرار گرفته بودن��د؛ به این معنی که‬ ‫تصمیم گیری ها برای سدسازی بر مبنای تاثیرگذاری حوضه‬ ‫ابری��ز نبوده و تنها طبق یک محدوده کوچک تصمیم گیری‬ ‫و سدسازی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به عن��وان نمونه در حوضه س��د‬ ‫سفیدرود‪ ۸ ،‬استان ذی نفع هستند‪ ،‬گفت‪ :‬شما وقتی در این‬ ‫منطقه می خواهید سدس��ازی کنید‪ ،‬باید اول تا اخر حوضه‬ ‫را ب��ا هم ببینید و ما ب��ه این نگاه حوضه ای در سدس��ازی‬ ‫می گوییم‪.‬‬ ‫میدان��ی افزود ‪ :‬واقعیت این اس��ت که در گذش��ته به ویژه‬ ‫طرح های سدسازی کشور بسیار برجسته است‪ .‬ما نمی توانیم‬ ‫جلوی اب را بگیریم و حقوق حقابه بران نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۱۱۹‬سد در‬ ‫حال اجرا‪ ،‬مورد مطالعه و بازنگری قرار گرفته اند و ما س��دی‬ ‫داش��تیم که قرار بود ‪۵۰۰‬میلیون متر مکعب اب تنظیم کند‬ ‫ک��ه بعد از بازنگری‪ ،‬ان را ب��ه ‪۶۰‬میلیون مترمکعب کاهش‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬این مس��ائل منجر شد که ساخت برخی‬ ‫س��دها را متوق��ف کرده و برخ��ی را نیز تعدی��ل کردیم که‬ ‫س��رجمع نزدیک به یک میلیون هکتار از وسعت شبکه های‬ ‫زیر سدها کاس��ته شده که اگر این س��رمایه گذاری ها برای‬ ‫سدس��ازی انجام می ش��د‪ ،‬یعنی بیت المال را ب��ه هدر داده‬ ‫بودی��م و امیدی واهی برای کش��اورزان در انتظار اب ایجاد‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫میدانی بیان کرد‪ :‬ما سدهایی داشتیم که حتی در مراحل‬ ‫س��اخت و پیشرفت فیزیکی بودند اما به دلیل اینکه توجیهی‬ ‫برای ادامه نداشتند‪ ،‬انها را متوقف کردیم که از مصادیق ان‬ ‫در حوضه دریاچه ارومیه وجود دارد‪ .‬ما در مواقعی س��دی را‬ ‫که تا ‪۳۰‬درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشت‪ ،‬متوقف کردیم‬ ‫که ما با ‪ ۴‬معیار سدسازی ها را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پای سوئیسی ها‬ ‫به بنادر ایران باز شد‬ ‫پس از عمانی ها حاال نوبت به سوئیس��ی ها رس��یده است‬ ‫تا در زمینه توس��عه ترمینال های کانتین��ری بندر عباس و‬ ‫حمای��ت از توس��عه صنعت گردش��گری در ایران‪ ،‬دس��ت‬ ‫همکاری بدهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصاد نی��وز‪ ،‬رییس جمهوری س��وئیس به‬ ‫هم��راه هیات اقتصادی این کش��ور به ای��ران امد تا بلکه بر‬ ‫تحکیم روابط این دو کشور مهری بزند‪ .‬در این دیدار عالوه‬ ‫ب��ر قراردادهای خودروی��ی و صنعتی‪ ،‬یک ق��رارداد بندری‬ ‫نیز بس��ته شده اس��ت‪« .‬دیگو اپونته» از شرکت کشتیرانی‬ ‫مدیترانه‪« ،‬ویکتور هافلی» از ش��رکت پلی تکنیک سوئیس‪،‬‬ ‫«پیت��ر اندره ژنلتن» از ش��رکت اس��تادلر ری��ل‪« ،‬توماس‬ ‫کلوه��ر» از خ��ط هوایی بین المللی س��وئیس‪« ،‬کریس��تف‬ ‫لیندمی��ر» از ش��رکت ش��یندلر‪« ،‬الکس نائف» از ش��رکت‬ ‫«ه��س» (تولید کننده مینی ب��وس و اتوبوس ه��ای برقی)‪،‬‬ ‫«توماس اش��پیگلبرگ» از شرکت ماشین سازی بارت هولت‬ ‫(سیس��تم راه اهن کابلی) و «توماس اش��تاهلین» از شرکت‬ ‫بین المللی هوایی س��وئیس با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در امور بین الملل و تامین مالی دیدار کردند‪ .‬در این نشست‬ ‫درباره مش��ارکت و همکاری سوئیس با ایران در بخش های‬ ‫مختلف حمل ونق��ل اعم از احداث خطوط تن��درو راه اهن‪،‬‬ ‫نوسازی ناوگان جاده ای ایران و توسعه پروژه های زیرساختی‬ ‫گفت وگو ش��د و هیات سوئیس��ی برای توسعه ترمینال های‬ ‫کانتینری بندرعباس و حمایت از توسعه صنعت گردشگری‬ ‫در ایران اظهار تمایل کرد‪ .‬در بخش دیگری از این نشس��ت‬ ‫ش دریایی‬ ‫یادداش��ت تفاهم همکاری ایران و سوئیس در بخ ‬ ‫و بندری میان س��ازمان بنادر و دریانوردی ایران و ش��رکت‬ ‫کشتیرانی « ام اس سی» به عنوان دومین شرکت کشتی سازی‬ ‫دنیا به امضا رس��ید که براساس ان تردد مجدد شرکت های‬ ‫حمل ونقل دریایی سوئیس در دوران پسابرجام به بنادر ایران‬ ‫ت «ام اس سی » سوئیس یکی از بزرگترین‬ ‫اغاز می شود‪ .‬شرک ‬ ‫شرکت های کشتیرانی جهان است که ‪14/9‬درصد سهم بازار‬ ‫حمل ونق��ل دریایی جهان را برعه��ده دارد؛ ضمن اینکه در‬ ‫بنادر ‪ ۵۵‬کشور جهان ترمینال و پایان ه بار دارد‪ .‬این شرکت‬ ‫سوئیس��ی از بزرگترین دارندگان شبکه کشتی های تفریحی‬ ‫در جهان به شمار می رود‪ .‬براساس این یادداشت تفاهم مقرر‬ ‫شد شرکت « ام اس سی » سوئیس فعالیت های بندری خود را‬ ‫در بندر عباس‪ ،‬بنادر چاربهار و امام(ره) توسعه دهد‪.‬‬ ‫تامین زیرساخت های‬ ‫پست فوق توزیع برق‬ ‫جزئیات بازنگری در ساخت ‪ ۱۱۹‬سد‬ ‫از زمانی که اب منطقه ای ها اس��تانی شدند‪ ،‬مدیران محلی‬ ‫می دیدند که ابی در رودخانه جاری است و دیگر به این فکر‬ ‫نمی کردند که این اب به اس��تان های پایین دس��ت هم باید‬ ‫برود‪ .‬به عنوان نمونه ایا می توانیم در منطقه ای س��د بسازیم‬ ‫بدون اینکه به نیاز ابی استان پایین دست توجهی شود؟‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارت نیرو گف��ت‪ :‬اگر حقوق همه‬ ‫ذی نفعان واقع��ی در حوضه های ابریز را نبینید و به صورت‬ ‫نقطه ای سد بسازید‪ ،‬در واقع حقوق همه را نادیده گرفته اید‬ ‫و این موضوع ناپایداری در تقسیم منابع اب ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو اظهار ک��رد‪ :‬یک دلیل دیگر این بود که‬ ‫مهندسان مشاور در مطالعات سدسازی حقابه محیط زیست‬ ‫را به ص��ورت کامل ندیده بودند‪ ،‬یعنی اینکه مش��اوران باید‬ ‫بپذیرند که چگونه وقتی یک س��دی در حال مطالعه است‪،‬‬ ‫باید حقابه بران حقیقی ان مانند کشاورزان نیز درنظر گرفته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫میدانی تاکید کرد‪ :‬در بس��یاری از حوضه ها وقتی س��دی‬ ‫س��اخته ش��ود‪ ،‬مردم اب مصرف می کنند و بای��د این گونه‬ ‫حقابه ها درنظر گرفته ش��ود و زمانی که مشاوران مطالعات‬ ‫سدس��ازی انجام می دهند باید این م��وارد را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫ق حقابه بران در بازنگری‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬رعایت حق��و ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫اعتبار ارزی تامین زیرس��اخت ها و تجهیزات ‪ 312‬پست‬ ‫حدود یک میلی��ارد و ‪200‬میلیون دالر و اعتبار ‪ 84‬پس��ت‬ ‫مرحله بعدی نیز حدود ‪1/5‬میلیارد دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای ته��ران از امادگی این‬ ‫ش��رکت ب��رای تامین تجهیزات ‪ 312‬پس��ت ف��وق توزیع‬ ‫به منظور توس��عه و تقویت زیرس��اخت های برق کشور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا خوش خلق در حاش��یه نشس��ت وزی��ر نیرو با‬ ‫مدیران ش��رکت های برق منطقه ای سراس��ر کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ابالغی از س��وی وزارت نیرو و ش��رکت م��ادر تخصصی‬ ‫توانیر‪ ،‬قرار اس��ت ش��رکت برق منطقه ای تهران به نیابت از‬ ‫ش��رکت های برق منطقه ای سراس��ر کشور ‪ 312‬پست فوق‬ ‫توزی��ع برق را به ص��ورت ‪ GIS‬و معمول��ی تامین کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مقدمات این کار حدود یک س��ال است که از‬ ‫سوی ش��رکت برق منطقه ای تهران در حال پیگیری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به تازگی با توجه به شرایط برجام و در رفع تحریم ها‬ ‫و باز ش��دن فض��ای فعالیت های اقتص��ادی ‪ 97 ،‬متقاضی از‬ ‫جمله ش��رکت های بین المللی به ما مراجعه کرده اند که ‪38‬‬ ‫متقاضی با پرکردن اس��ناد مناقصه و تحویل ان‪ ،‬در مرحله‬ ‫انج��ام ارزیابی ق��رار گرفته اند تا در نهایت نس��بت به تهیه‬ ‫فهرس��ت کوتاه اق��دام کرده و مناقصه را برگ��زار کنیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در سال های گذشته در بخش سرمایه گذاری‬ ‫در صنع��ت برق به وی��ژه انتقال و فوق توزی��ع‪ ،‬با کمبود و‬ ‫عقب ماندگی مواجه بودیم که با ایجاد ش��رایط مناس��ب با‬ ‫قطع تحریم ها‪ ،‬مصمم هستیم تا نسبت به رفع این کمبودها‬ ‫تالش کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت برق منطق��ه ای تهران در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬به غیر از این مناقصه‪ 84 ،‬دستگاه پست انتقال‬ ‫را نیز در دس��تور خرید داری��م تا در مرحله بعدی‪ ،‬به نیابت‬ ‫از ش��رکت های برق منطقه ای مقدمه های برگزاری مناقصه‬ ‫خری��د انان را نیز پیگی��ری و فراهم کنیم‪ .‬او هدف از خرید‬ ‫این پست ها را ایجاد زیرس��اخت های مورد نیاز برای تامین‬ ‫ب��رق پایدار کش��ور عنوان ک��رد و در این ب��اره توضیح داد‪:‬‬ ‫اعتبار ارزی خرید تجهیزات ‪ 312‬پست حدود یک میلیارد و‬ ‫‪200‬میلیون دالر و اعتبار ‪ 84‬پست مرحله بعدی نیز حدود‬ ‫‪1/5‬میلیارد دالر براورد می ش��ود‪ .‬خوش خلق جمع اعتبارها ‬ ‫برای خرید کل این پس��ت ها را نزدیک ب��ه ‪ 3‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زد‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت های داوطلب می توانند‬ ‫نس��بت به فاینانس این پروژه ها اقدام کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪51‬درصد محصوالت باید تولید داخلی باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای تهران اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬در سال ‪ 95‬پیمانکاران این پروژه مشخص‪ ،‬و عملیات‬ ‫مربوط به ساخت بنا ها و نصب تجهیزات اغاز شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ارمغان سازندگی قرارگاه خاتم االنبیاء(ص)‬ ‫انقالبی در بخش راه و حمل ونقل خوزستان‬ ‫مس��ئولیت پذیری س��پاه در طرح های س��ازندگی کشور‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده عظم��ت روح‪ ،‬تعهدپذی��ری‪ ،‬ش��جاعت و‬ ‫خطرپذیری در میدان های بزرگ تجربه نشده و عزم و همت‬ ‫انقالب اسالمی است‪ .‬رهبر معظم انقالب (مدظله العالی)‬ ‫پ��س از پایان جن��گ تحمیلی‪ ،‬در س��ال ‪ 1368‬فرزندان‬ ‫انق�لاب دریافتند که دش��من روش مبارزه خود را با نظام و‬ ‫انقالب اسالمی تغییر داده و از حوزه نظامی وارد حوزه های‬ ‫اقتصادی و فرهنگی ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو س��پاه رسالت و‬ ‫تکلی��ف دیگری بر دوش خود احس��اس نم��ود و برمبنای‬ ‫اص��ل ‪ 147‬قانون اساس��ی و در راس��تای اوامر رهبر معظم‬ ‫انقالب(مدظله العالی) مبنی بر مش��ارکت در امر بازس��ازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بخش��ی از منابع و توان س��ازندگی خ��ود را وارد‬ ‫عرصه س��ازندگی میهن اسالمی با عنوان قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبیاء(ص) نمود‪.‬‬ ‫این مجموعه با نگاه رسالت پاسداری از انقالب اسالمی و‬ ‫با محور قرار دادن روحیه جهادی‪ ،‬س�لامت نفس و صداقت‬ ‫و در راس��تای سند چش��م انداز ‪20‬ساله کش��ور و رسیدن‬ ‫ب��ه اهداف اف��ق ایران ‪ 1404‬ب��ا رویکرد اقتص��اد مقاومتی‬ ‫به عنوان یک مجموعه تخصص��ی مجرب‪ ،‬زبده و توانمند تا‬ ‫بحال توانسته اس��ت ضمن بکارگیری پیمانکاران داخلی و‬ ‫تربی��ت مدیران الیق در اجرای پروژه های ملی در رش��ته و‬ ‫گرایش های مختلف ازجمله نفت وگاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬خط��وط انتق��ال گاز‪ ،‬راه و باند‪ ،‬س��اخت بنادر‪،‬‬ ‫س��د و س��ازه های دریایی و غیره قابلیت اجرای پروژه های‬ ‫عظیم را به منصه ظهور بگذارد و به رقیب سرس��ختی برای‬ ‫پیمانکاران خارجی تبدیل شود و شعار «ما می توانیم» را به‬ ‫شایسته ترین صورت محقق سازد و در طول ‪3‬دهه با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه و مس��تکبرانه‪ ،‬دستاوردها و رکوردهای‬ ‫بزرگ��ی را در عرصه ه��ای ابادانی‪ ،‬اس��تقالل‪ ،‬خودکفایی و‬ ‫س��رافرازی میهن اسالمی به دس��ت اورد و بیش از ‪1800‬‬ ‫پ��روژه مهم و زیربنایی را با بکارگیری جدیدترین روش ها و‬ ‫استانداردهای فنی و اجرایی و مدیریت پروژه در جای جای‬ ‫میهن اس�لامی مان بدون اینکه کمتری��ن تزاحمی را برای‬ ‫پیمانکاران داخلی ایجاد نماید با موفقیت به اتمام رساند و با‬ ‫اجرای صدها پروژه محرومیت زدایی در اقصی نقاط کش��ور‪،‬‬ ‫روندی رو به تعالی را در س��ازندگی وابادانی کشور عزیزمان‬ ‫طی نماید‪.‬‬ ‫اینک قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) با بهره گیری از‬ ‫نیروی انس��انی متعهد و مجرب و دانشی و با برخورداری از‬ ‫حجم باالی امکانات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین االت کامال تخصصی‪،‬‬ ‫پیش��رفته و منحصربه فرد پروژه های متعدد عمرانی به ویژه‬ ‫در حوزه راه سازی و حمل ونقل با هدف محرومیت زدایی در‬ ‫خوزستان اجرایی کرده و در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫ب��رای اگاه��ی از فعالیت های اخیر قرارگاه س��ازندگی‬ ‫خاتم االنبیاء(ص) در اس��تان خوزس��تان گفت وگویی با‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت‪ ،‬مدیرعامل موسسه سازندگی‬ ‫ولیعصر(عج) وابسته به این قرارگاه انجام داده ایم که باهم‬ ‫پی می گیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�روژه احداث و روس�ازی خ�ط دوم محور‬ ‫ریلی اهواز – سربندر‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت از احداث روسازی مسیر خط‬ ‫دوم ریل��ی اهواز – س��ربندر از ایس��تگاه اهواز تا ایس��تگاه‬ ‫س��ربندر به طول ‪ 100‬کیلومتر ازطرح های دردست اجرای‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) در خوزستان نام برد که کارفرمای‬ ‫ان راه اه��ن جمهوری اس�لامی ایران و پیمان��کارش گروه‬ ‫تخصصی کربال‪ -‬موسس��ه ولیعصر(عج) وابس��ته به قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیاء(ص) می باشد‪.‬‬ ‫نیشکر‪ ،‬شهرک های صنعتی و لوله های نفت در مسیر پروژه‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬رعایت این موارد نیاز به احداث روگذر و‬ ‫صرف زمان دارد که امری اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫رازدش��ت وجود خط گ��رم و فعال در کنار مس��یر پروژه‬ ‫و ل��زوم رعای��ت محدودیت های مربوطه‪ ،‬باال بودن س��طح‬ ‫اب ه��ای زیرزمین��ی و نیزاره��ای موجود در مس��یر پروژه‬ ‫همچنین وج��ود اموال مجاور در کنار خ��ط گرم که باعث‬ ‫کندی و س��ختی انجام عملیات می ش��د را از دیگر موانع و‬ ‫محدویت های اجرای عملیات پروژه مذکور عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه عملیات اجرایی راه اصلی سد کارون‬ ‫‪ – 3‬دشت ازادگان‪:‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه س��ازندگی ولیعصر(عج) وابسته به‬ ‫قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء(ص) گف��ت‪ :‬این پروژه به‬ ‫طول حدود ‪ 25‬کیلومتر اس��ت که کارفرمای ان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی است و توسط شرکت مهندسین مشاور پل رود‬ ‫در شهرستان ایذه در دست اجراست‪.‬‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت مبلغ اولیه اعتب��ار این قرارداد‬ ‫را ‪789‬میلی��ارد و ‪167‬میلی��ون و ‪359‬ه��زار و ‪ 923‬ریال‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬تاریخ شروع قرارداد ان ‪ 15‬تیرماه ‪ 94‬و‬ ‫مدت پیمان ‪30‬ماه می باش��د که در ‪ 15‬دی ماه ‪ 95‬منقضی‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫وی اشتغالزایی مستقیم این پروژه را ‪ 166‬نفر در مقاطع‬ ‫مختلف تحصیلی و درصد پیش��رفت فیزک��ی قطعی ان را‬ ‫‪9‬درصد و پیشرفته برنامه ای را ‪80‬درصد عنوان کرد‪.‬‬ ‫رازدش��ت گفت‪ :‬با مدد الهی پیش بینی می ش��ود که این‬ ‫پروژه ‪ 96/6/31‬تحویل موقت گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�روژه طراحی و س�اخت مح�ور کمربندی‬ ‫ماهشهر – هندیجان‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت ب��راورد ریالی ای��ن پیمان را‬ ‫یک ه��زار و‪50‬میلیارد ریال معادل ‪105‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این پروژه در‪ 25‬مردادماه سال ‪ 93‬شروع شده‬ ‫است و مدت اجرای ان ‪ 15‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫وی مش��اور این پروژه را مهندسین مشاور طاها نام برد و‬ ‫اف��زود‪ :‬تاکنون مطالعات و امکان س��نجی پروژه در ‪ 5‬بخش‬ ‫اقتص��ادی ‪ -‬اجتماعی – زیس��ت محیطی – هیدرولوژی –‬ ‫ترافیکی توس��ط ش��رکت مهندسین مش��اور طاها صورت‬ ‫پذیرفته است‪.‬‬ ‫رازدش��ت هدف از اجرای این پروژه را تس��هیل و افزایش‬ ‫حجم انتقال بار به بندر امام خمینی(ره) جهت صادرات‪ ،‬باال‬ ‫بردن س��رعت متوس��ط خطوط ریلی‪ ،‬برطرف کردن موانع‬ ‫تاخیرات بوجود امده در ایستگاه ها‪ ،‬کاهش خطر تصادفات‪،‬‬ ‫افزایش امنی��ت خطوط ریلی و افزایش س��رانه حمل ونقل‬ ‫ریلی در کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی موان��ع و محدودیت های این پ��روژه را وجود راه های‬ ‫روس��تایی و نیاز به احداث روگ��ذر‪ ،‬وجود خط گرم و فعال‬ ‫در کنار مسیر پروژه و لزوم رعایت محدودیت های مربوطه و‬ ‫وجود اموال مجاور در کنار خط گرم نام برد که باعث کندی‬ ‫و سختی انجام عملیات می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�روژه اح�داث خ�ط دوم ریل�ی اه�واز –‬ ‫اندیمشک‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت‪ ،‬مدیرعامل موسسه سازندگی‬ ‫ولیعصر(ع��ج) گف��ت‪ :‬اح��داث خ��ط دوم مح��ور ریل��ی‬ ‫اندیمش��ک ‪ -‬اهواز به طول ‪ 140‬کیلومتر و براورد هزینه ‪2‬‬ ‫هزار و ‪400‬میلیارد ری��ال معادل ‪240‬میلیارد تومان در‪18‬‬ ‫ابان ماه ‪ 93‬اغازگردید‪.‬‬ ‫وی کارفرم��ای ای��ن پ��روژه را نی��ز راه اه��ن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران عنوان کرد و افزود‪ :‬بناس��ت گروه تخصصی‬ ‫کربال – موسس��ه ولیعصر(عج) وابسته به قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبیاء (ص) طبق پیمان این پروژه را به مدت ‪ 18‬ماه‬ ‫به اتمام برساند‪.‬‬ ‫رازدش��ت گف��ت‪ :‬مطالع��ات و امکان س��نجی پ��روژه در‬ ‫پن��ج بخ��ش اقتص��ادی – اجتماعی – زیس��ت محیطی –‬ ‫هیدرولوژی و ترافیکی توسط مهندسین مشاور طاها صورت‬ ‫پذیرفته است‪.‬‬ ‫وی هدف از اجرای این پروژه را تسهیل و افزایش حجم‬ ‫انتقال بار‪ ،‬باال بردن س��رعت متوسط خطوط ریلی‪ ،‬برطرف‬ ‫کردن موانع تاخیرات به وجود امده در ایس��تگاه ها‪ ،‬کاهش‬ ‫خطر تصادفات‪ ،‬افزایش امنیت خطوط ریلی‪ ،‬افزایش سرانه‬ ‫حمل مس��افر در کش��ور‪ ،‬صرفه جویی در مصرف سوخت و‬ ‫جلوگیری از اتالف زمان عنوان کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس جاوید رازدش��ت موان��ع و محدودیت های این‬ ‫پروژه را وجود مزارع کش��اورزی و نهرهای سنتی در مسیر‪،‬‬ ‫ضرورت حفظ‪ ،‬نگهداری و مراقبت از اثار و میراث فرهنگی‬ ‫و باس��تانی موجود در حریم خط اهن و وجود مزارع توسعه‬ ‫مهندس جاوید رازدش��ت شناس��ه این پروژه را ش��امل‬ ‫انجام مطالعات‪ ،‬طراحی و ساخت محور کمربندی ماهشهر‬ ‫و قسمتی از باند دوم ابادان – ماهشهر با کارفرمایی وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و مشاور ان را شرکت رها اکسین نام برد‪.‬‬ ‫وی مبل��غ اولیه اعتبار این پ��روژه را ‪758‬میلیارد و ‪583‬‬ ‫میلی��ون و ‪635‬هزار و ‪ 296‬ریال ذکر ک��رد و افزود‪ :‬تاریخ‬ ‫شروع پیمان ان ‪ 94/4/27‬و مدت ان ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سازندگی ولیعصر(عج) درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی واقعی این پروژه را ‪47‬درصد و پیش��رفت برنامه ای‬ ‫ان را ‪80‬درص��د عنوان و پیش بینی کرد ک��ه درتاریخ ‪30‬‬ ‫دی ماه ‪ 95‬به اتمام برسد‪.‬‬ ‫مهندس جاوید رازدشت ابراز امیدواری کرد که با اجرای‬ ‫ای��ن پروژه های عمرانی‪ ،‬بتوانیم خدم��ت کوچکی به مردم‬ ‫شریف خوزستان کرده و درواقع ادای دین کرده باشیم‪.‬‬ ‫ایران عضو ‪ 2‬سازمان جهانی صنعت بسته بندی‬ ‫افش��ین فخر‪ ،‬دبیر جشنواره برترین ها در صنعت بسته بندی از عضویت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در سازمان جهانی بس��ته بندی (‪ )WPO‬و اتحادیه بسته بندی اسیا‬ ‫(‪ )APF‬خب��ر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬نبود دانش روز‪ ،‬کمبود افراد تحصیلکرده و کارازموده‬ ‫در زمینه بسته بندی و محدود بودن صنعت بسته بندی در مرزهای کشور‪ ،‬با عضویت‬ ‫ایران در ‪ WPO‬و ‪ APF‬به شیوه ای شایسته و عملی برطرف می شود‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫کوچک داش��ته باش��یم می توانیم امیدوار به رشد‬ ‫در زیرش��اخه های صنعت نیز باش��یم‪ .‬در کنار ان‬ ‫بای��د تعصب به مص��رف کاالی ایران��ی و داخلی‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬به عالوه اینکه مشکالت ما‬ ‫در صنایع کوچک بیش��تر به تامی��ن مالی و بهره‬ ‫بانکی برمی گردد‪ .‬اگر س��عی شود در کنار اهداف‬ ‫برنامه دلمشغولی های صنعتگران درباره مشکالت‬ ‫نیز برطرف ش��ود بدون شک دس��تیابی به ارقام‬ ‫تعیین ش��ده با توجه به ظرفیت های کش��ور دور‬ ‫از ذهن نیست‪.‬‬ ‫جدی��د و مارکتینگ چه می��زان در افزایش تولید‬ ‫موثر است‪ .‬هر کدام از عوامل باید عارضه یابی شود‬ ‫تا زمانی که دولت می خواهد کمک ارزنده ای ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬اثربخشی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫خلیلی در پاس��خ به این س��وال که چه میزان‬ ‫رس��یدن به مفاد تعیین ش��ده در برنامه ‪5‬س��اله‬ ‫محتمل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی بازار و داش��تن‬ ‫برنامه مش��خص ج��زو الزامات هر کس��ب وکاری‬ ‫اس��ت‪ .‬چه این موارد مرتب��ط در قانون های کلی‬ ‫کش��ور دیده ش��ود یا هر س��ازمانی ب��رای خود‬ ‫برنامه ریزی کوتاه مدت داش��ته باش��د به هر حال‬ ‫هر واحد تولی��دی مجموعه الزاماتی دارد که باید‬ ‫انها را پیاده س��ازی کند و با توجه به شرایطی که‬ ‫اتف��اق می افت��د تصمیم س��ازی های الزم را انجام‬ ‫ده��د‪ .‬اما برای رس��یدن به اه��داف و برنامه های‬ ‫پیش بین��ی ش��ده باید ما به ان س��مت برویم که‬ ‫نش��ان(برند)های محدود اما با ق��درت اثرگذاری‬ ‫زی��اد برای بازار داخ��ل و ب��ازار بین المللی ایجاد‬ ‫و انه��ا را تقویت کنیم‪ .‬بیش��تر صنایع کوچک ما‬ ‫بای��د در حیطه این نش��ان(برند)ها معنا و مفهوم‬ ‫پیدا کند‪ .‬مش��کلی که وجود دارد این اس��ت که‬ ‫هدف هایی که واحدهای کوچک برای خود درنظر‬ ‫می گیرند با هدف ه��ای واحد های بزرگ صنعتی‬ ‫یکس��ان اس��ت‪ .‬اگر بتوانیم این دو بخش صنعتی‬ ‫را در یک راس��تا قرار دهی��م ان موقع واحدهای‬ ‫کوچک ما به صورت تولیدات اقماری در راس��تای‬ ‫نش��ان(برند)های مل��ی ق��رار می گیرن��د ک��ه‬ ‫هزینه های الزم برای تحقیق و توس��عه و نیز برای‬ ‫ظرفیت سازی در بازار را انجام می دهند‪ .‬البته این‬ ‫دو مقول��ه را واحدهای کوچ��ک نمی توانند انجام‬ ‫دهن��د چون توانای��ی این کار را ندارن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫باید برنامه ریزی ها به س��متی باش��د که همه در‬ ‫ی��ک زنجیره تولید قرار گیرند و در ان زنجیره هر‬ ‫ک��دام از واحدهای تولیدی در جایگاه خودش��ان‬ ‫نقش افرینی کنند‪ .‬در غیر این صورت اگر اهداف‬ ‫و برنامه ه��ای واحدهای کوچ��ک مانند یک واحد‬ ‫بزرگ باشد با مشکالت متعددی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت به س��ادگی از بازار حذف ش��ود و‬ ‫سرمایه گذاری های ان واحد بی نتیجه بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹همگامی ظرفیت سیاسی با اقتصادی‬ ‫سید محمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیر کل خانه صنعت‬ ‫و مع��دن ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫ایراد اصلی این اس��ت که ما همیش��ه برنامه های‬ ‫‪5‬س��اله را در نوشتار اورده ایم و در گذر زمان و با‬ ‫عوض شدن دولت ها اجرای این برنامه ها با مشکل‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬وی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت‬ ‫زی��ادی برای رونق اقتصادی در هم��ه ابعاد دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت های کش��ور ما قابلیت عملی کردن‬ ‫اعدادی که در برنامه شش��م توسعه اورده شده را‬ ‫دارد‪ .‬البته امیدوارم ظرفیت های سیاس��ی کشور‬ ‫نیز همگام با ظرفیت های اقتصادی خود را موظف‬ ‫به عملی س��اختن اه��داف برنام��ه بداند‪ .‬هر چند‬ ‫زیرساخت های توس��عه و نوسازی صنایع کوچک‬ ‫باید به دس��ت دولت س��اخته ش��ود‪ .‬خوشبختانه‬ ‫دول��ت یازدهم نیز منظم و مقید به برنامه اس��ت‬ ‫و اگ��ر امکانات الزم را داش��ته باش��د به طور قطع‬ ‫می تواند اهداف و ارقام پیش بینی ش��ده را محقق‬ ‫کند‪ .‬دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره‬ ‫ب��ه عوامل تحقق اهداف برنامه توضیح داد‪ :‬عملی‬ ‫ش��دن ارمان ه��ای برنامه در گام نخس��ت نیاز به‬ ‫بازار دارد‪ .‬بازار عراق و روس��یه با تالش های دولت‬ ‫به روی ما باز ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو ظرفیت الزم‬ ‫وجود دارد‪ .‬به عالوه اینکه کشور ما دارای معادن‬ ‫و ذخایر زیاد اس��ت‪ .‬صنای��ع تبدیلی ظرفیت های‬ ‫بس��یاری دارد ک��ه در صورت توجه بازس��ازی و‬ ‫نوسازی می شود‪.‬‬ ‫مرتض��وی با اش��اره ب��ه موانع تحق��ق اهداف‬ ‫پیش بینی ش��ده در برنامه ‪5‬ساله گفت‪ :‬در برنامه‬ ‫رش��د صنعت��ی باید س��رمایه گذاری ها نیز رش��د‬ ‫پیدا کند‪ .‬اگر رش��د س��رمایه گذاری را در صنایع‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ارکوپال ایرانی در راه است‬ ‫‪ ۵‬کارگاه ب��ا مج��وز س��ازمان‬ ‫صنایع دس��تی در ح��ال تولی��د‬ ‫ارکوپ��ال هس��تند و ش��بکه ای‬ ‫س��اماندهی ش��ده ک��ه ب��ا همان‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬کار ب��ه ایران تحویل‬ ‫شود و به زودی نخستین ارکوپال‬ ‫ایرانی ب��ه بازار می اید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬اصغر نوراهلل زاده‪ ،‬مدیرعامل صندوق کارافرینی امید‬ ‫با بیان اینکه مشکالت کسب وکارهای کوچک نبود نظام‬ ‫توزیع روزامد و لحظه ای‪ ،‬متصل نش��دن به شبکه بازار و‬ ‫نداشتن سیستم لجستیک مناسب است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫این اس��ت که حلقه های کسب وکارهای خرد و کوچک را‬ ‫به هم مرتبط و به نوعی شبکه س��ازی کنیم یعنی زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬تولید و عرضه را به یکدیگر متصل کنیم به همین‬ ‫منظور سیاس��ت حمایت از تولید انبوه در اندازه کوچک‬ ‫را در دس��تور کار ق��رار دادی��م‪ .‬وی در توضی��ح کارکرد‬ ‫این سیاس��ت گفت‪ :‬ما به دنب��ال طراحی یک نظام کیفی‬ ‫هستیم که براس��اس ان تولید در محیط ها و کارگاه های‬ ‫کوچ��ک را در میزان انبوه س��اماندهی کنیم تا هم تنوع‬ ‫محصولی ایجاد شود و هم تولید انبوه داشته باشیم‪ .‬یکی‬ ‫از طرح هایی که اجرا کردیم ساماندهی شبکه ای است که‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور‪ ،‬چینی ارکوپال ایرانی را به‬ ‫صورت انبوه تولید می کن��د‪ .‬هم اکنون ‪ 5‬کارگاه با مجوز‬ ‫س��ازمان صنایع دس��تی در حال تولید ارکوپال هستند و‬ ‫شبکه ای که ساماندهی کردیم قول مساعد داده با همان‬ ‫بسته بندی‪ ،‬کار را به ما تحویل دهد و به زودی نخستین‬ ‫ارکوپال ایرانی را در بازار خواهید دید! مدیرعامل صندوق‬ ‫کارافرینی امید افزود‪ :‬ما به دنبال س��اماندهی تولید انبوه‬ ‫در محیط های کوچک هس��تیم و درحال حاضر مهم ترین‬ ‫بخش حمایت کننده صنایع دس��تی در کش��ور به ش��مار‬ ‫می رویم زی��را بانک ها به ندرت از صنایع دس��تی حمایت‬ ‫می کنن��د‪ .‬مدیرعامل صندوق کارافرین��ی امید افزود‪ :‬با‬ ‫بس��یاری از نشان(برند)های پوشاک هم تفاهمنامه داریم‬ ‫به عنوان مثال هم اکنون در استهبان فارس یک مجموعه‬ ‫تولیدی ایجاد کرده ایم که در ان هر خط تولیدی متعلق‬ ‫به یک نفر و مالکیت ان غیرمتمرکز است‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬برخالف انکه س��رانه پوشاک کش��ورهای اروپایی‬ ‫پایین است‪ ،‬سرانه پوشاک در کشور ما به شدت باال است‬ ‫بنابراین درصددیم در س��ال اینده با توسعه صندوق های‬ ‫محصولی یک زیربنای اساسی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫سید محمدرضا مرتضوی‬ ‫‹ ‹یک نکته درباره برنامه ریزی‬ ‫چش��م انداز رش��د و توس��عه در ابع��اد مختلف‬ ‫صنعت به وی��ژه صنایع کوچک انچن��ان ارمانی‬ ‫نیست‪ .‬چراکه فضای پسابرجام و تغییر و تحوالتی‬ ‫که در زمینه سیاسی و اقتصادی روی داده و پیش‬ ‫می اید نوید های خوش اهنگی برای تولیدکنندگان‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا این حال باید درنظر گرفت که در اجرای‬ ‫نوس��ازی واحدهای کوچک و تبدیل به واحدهای‬ ‫فع��ال هم دولت و هم بخ��ش خصوصی همکاری‬ ‫کنند؛ دولت با ایجاد زیرساخت های رشد و توسعه‬ ‫و بخش خصوصی نیز با باال بردن کیفیت و تغییر‬ ‫شیوه های تولید می تواند در این راستا گام بردارد‪.‬‬ ‫با این همه باید برای ارزیابی این برنامه در هر نیم‬ ‫س��ال براورد و ارزیابی از روند طراحی شده انجام‬ ‫ش��ود تا در خط مشی گذاری س��ازمانی اخاللی به‬ ‫وجود نیاید‪.‬‬ ‫شهرام مرتضوی‬ ‫مشکالت جمع اوری و بازیافت کاغذ‬ ‫دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان‬ ‫کاغ��ذ و مق��وا گفت‪ :‬بی��ش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د تولید کاغ��ذ در ای��ران از‬ ‫مواد بازیافتی اس��ت این در حالی‬ ‫اس��ت که جمع اوری و توزیع مواد‬ ‫بازیافتی در کش��ور س��رو س��امان‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سیدطاهر‬ ‫ش��بیری گفت‪ :‬بازار کاغذ از ابتدای س��ال ت��ا امروز تغییر‬ ‫چندان و چشمگیری نداشته‪ ،‬حتی ممکن است در صنایع‬ ‫باالدستی یا پایین دستی تغییراتی ایجاد شده باشد‪ ،‬اما این‬ ‫تغیی��رات در بازار کاغذ به ان��دازه ای نبوده که بازار را تکان‬ ‫دهد‪ .‬با این حال در بازار کاغذ عوامل متعددی تعیین کننده‬ ‫است‪ .‬برای نمونه در حوزه کاغذ چاپ و تحریر باید گفت که‬ ‫همچنان خرید کتاب در اولویت زندگی مردم نیست‪ ،‬بنا به‬ ‫شرایط خاص اقتصاد کش��ور نخستین انتخاب برای مردم‪،‬‬ ‫خری��د کتاب و اق�لام فرهنگی نخواهد ب��ود‪ ،‬پس طبیعی‬ ‫اس��ت که وضعیت بازار کاغذ به واس��طه چاپ و نشر زیاد‬ ‫مس��اعد نباش��د‪ .‬از ان طرف به دلیل رک��ودی که در بازار‬ ‫خرید و فروش وجود داشت‪ ،‬تقاضا برای کاغذهای صنعتی‬ ‫نیز کاهش داش��ت بنابراین نه کاغ��ذ وارداتی خارجی بازار‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای توسعه صنایع کوچک‬ ‫‹ ‹از حرف تا عمل‬ ‫ش��هرام مرتضوی‪ ،‬تولید کنن��ده و فعال صنعت‬ ‫غذای��ی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪:‬‬ ‫موازی کاری در س��ازمان ها واحده��ای تولیدی را‬ ‫به چالش می کش��د و باعث می ش��ود بهره برداری‬ ‫واحدها به تعویق بیفتد‪ .‬به عالوه اینکه عوارض ها‬ ‫و مالیات ه��ای م��ازاد باعث ایجاد مش��کالت در‬ ‫صنایع کوچک می شود‪ .‬اگر بخواهیم مشکالت را‬ ‫تقس��یم بندی کنیم باید ابتدا از مشکالت پیش پا‬ ‫افتاده بگوییم که صنایع را زمینگیر کرده است‪ .‬از‬ ‫کارت بازرگانی گرفته که هر تولیدکننده در سال‬ ‫باید بابت تمدید ان وق��ت و هزینه اضافی صرف‬ ‫کن��د و هی��چ خاصیتی ندارد تا قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده که یکی از مواردی است که باید مورد‬ ‫بازبینی قرار گیرد‪ .‬از این دست مشکالت کوچک‬ ‫زیاد اس��ت و جلوی پیش��رفت تولیدکنندگان را‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه ریزی و خط مشی گذاری برای‬ ‫نوس��ازی و بهس��ازی واحدهای کوچک صنعتی‬ ‫نیز گفت‪ :‬تا ب��ه حال که برنامه ریزی های صنعتی‬ ‫ت‬ ‫انجام شده است من نش��نیدم که تغییری مثب ‬ ‫در صنای��ع و واحدهای تولیدی ب��ه وجود اید‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬از این برنامه ریزی ها خوشبین نیستم‪ .‬اگر‬ ‫تولیدکننده ای بتواند خود تالش کند و به مرحله‬ ‫برس��د توانمند است وگرنه نباید به برنامه ریزی ها‬ ‫تنها دل بست؛ چراکه در حال حاضر نیز می بینیم‬ ‫که واحدهای تعطیل شده بسیار هستند در حالی‬ ‫ک��ه درباره حمای��ت از تولید مل��ی زیاد صحبت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دریچه‬ ‫باید و نبایدهای نوسازی واحدهای کوچک‬ ‫فع��االن اقتص��ادی معتقدند برای رس��یدن به‬ ‫اه��داف برنام��ه ‪5‬س��ال ه در نوس��ازی واحدهای‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬دولت باید با ایجاد زیرس��اخت ها و رفع‬ ‫مشکالت دس��ت و پاگیر زمینه را برای همسویی‬ ‫تولیدکنندگان با اهداف تعیین شده فراهم کند‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی به تازگی در‬ ‫تبیین برنامه ششم توسعه‪۱۹ ،‬شاخص و ‪ ۱۲‬کاالی‬ ‫منتخ��ب صنعت��ی را در دوره ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫قالب گزارشی هدف گذاری کرده است‪ .‬چشم انداز‬ ‫تولید‪ ،‬روند ش��اخص های مه��م صنعتی و جایگاه‬ ‫ای��ران در منطقه و جهان از جمل��ه موارد مطرح‬ ‫در این گزارش اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫تولید ‪ ۱۲‬کاالی منتخب صنعتی نظیر «خودرو»‪،‬‬ ‫«دارو»‪« ،‬کاغ��ذ»‪« ،‬محص��والت پتروش��یمی»‪،‬‬ ‫«ماشین االت و تجهیزات صنعتی» و برخی دیگر‬ ‫از این صنایع تا ‪5‬سال اینده مشخص شده است‪.‬‬ ‫بهبود مستمر س��هولت کسب وکار‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫مبتنی ب��ر فناوری پیش��رفته‪ ،‬گس��ترش و نفوذ‬ ‫فن��اوری در واحدهای صنعتی‪ ،‬تکمیل و توس��عه‬ ‫زنجی��ره ارزش و پایین دس��تی صنای��ع مبتنی بر‬ ‫منابع طبیعی کشور‪ ،‬مهارت افزایی مستمر نیروی‬ ‫کار و ارتق��ای به��ره وری عوامل تولی��د‪ ،‬ازجمله‬ ‫راهبردهایی اس��ت ک��ه برای رس��یدن به اهداف‬ ‫برنامه‪ ،‬پیش بینی شده اس��ت‪ .‬به ویژه اینکه برای‬ ‫نوس��ازی صنایع واحدهای کوچ��ک و تبدیل انها‬ ‫به واحدهای فعال از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۹‬رشد‬ ‫‪۵‬درصدی پلکانی در نظر گرفته شده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬س��هم واحدهای کوچک نوسازی شده به‬ ‫واحدهای فعال در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬باید به ‪۲۵‬درصد‬ ‫برسد‪ .‬نوس��ازی صنایع به ویژه در دوره جدید که‬ ‫امکان ورود فناوری ه��ای روز دنیا همزمان با لغو‬ ‫تحریم ها فراهم شده محتمل تر است‪ .‬با این حال‬ ‫در ای��ن زمینه اما و اگر های بس��یاری وجود دارد‬ ‫چرا که همیش��ه انچه در قال��ب برنامه و طرح بر‬ ‫کاغذ می اید با انچه اجرا می شود‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫ابوالحس��ن خلیلی‪ ،‬دبی��ر انجمن صنفی صنایع‬ ‫روغ��ن نباتی ایران و عضو ات��اق صنعت تهران در‬ ‫این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬نوسازی صنایع کوچک‬ ‫یک موضوع مدیریتی اس��ت که باید شرکت های‬ ‫مدیریتی برای رسیدن به این هدف وجود داشته‬ ‫باشند تا در زمینه بهینه کردن مدیریت ها بتوانند‬ ‫مش��اوره های الزم را بدهند‪ .‬در فضای پساتحریم‬ ‫اتفاقی که در اقتصاد می افتد شدت گرفتن رقابت‬ ‫در بازار کار خواهد بود‪ .‬این موضوع س��ازوکارهای‬ ‫ویژه خ��ود را می خواهد‪ .‬از این رو صنایع کوچک‬ ‫باید به اصول مدیریتی تجهیز شده تا در بازارهای‬ ‫پساتحریم حاضر شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مفاد برنامه ششم توسعه برای‬ ‫نوس��ازی واحدهای کوچک صنعتی افزود‪ :‬دولت‬ ‫باید نقش سازنده ای در رسیدن به برنامه یادشده‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در گام نخست دولت باید هدفمند‬ ‫شود‪ .‬قبل از ان نیز باید عارضه یابی شود که سهم‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی کوچ��ک در فرایند‬ ‫تولید چه میزان اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه مشکالت‬ ‫گ��ردش مال��ی و نقدینگی‪ ،‬تجهیز ماش��ین االت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫مناس��بی داش��ت و نه کاغذ تولید داخلی‪ .‬ما دید مناسبی‬ ‫برای اینده تولید در کشورمان نداریم‪ .‬امیدواریم برای سال‬ ‫‪ ۹۵‬دول��ت در این زمینه برای بازار کاغذ فعالیتی کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬موضوع مهم دیگری که تاثیر مستقیمی بر بازار کاغذ‬ ‫دارد‪ ،‬ارزش افزوده اس��ت‪ .‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد تولید کاغذ‬ ‫در ایران از مواد بازیافتی اس��ت‪ .‬جم��ع اوری و توزیع مواد‬ ‫بازیافتی در کش��ور سرو س��امان ندارد و بخش ضعیفی از‬ ‫جامعه در این قس��مت فعالیت می کنند که نه واحد صنفی‬ ‫هس��تند و نه ش��رایط ورود به یک نظ��ام صنفی برای انها‬ ‫مهیا ش��ده و زیر پوشش هیچ حمایتی و نظامی نیستند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو روالی که ب��رای ارزش افزوده در این صنعت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬موجب ش��ده تولیدکنندگان به لحاظ حساب و کتاب‬ ‫مالیاتی دچار س��ردرگمی ش��وند‪ ،‬چرا که در هیچ کشوری‬ ‫صنایع��ی ک��ه از بازیافت تولی��د می کنند ب��ه این صورت‬ ‫تحت تاثیر انواع و اقس��ام مالیات ها نیستند‪ ،‬زیرا انها به طور‬ ‫رسمی بخش��ی از فعالیت هایی که دولت باید انجام ده د را‬ ‫در زمینه اش��تغالزایی‪ ،‬بازگرداندن کاالی استفاده شده به‬ ‫چرخه اقتصاد کشور‪ ،‬پاکسازی محیط زیست از پسماند و‪...‬‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬بنابراین کمک ها و تسهیالتی ارزان قیمت‬ ‫و معافیت های مالیاتی و‪ ...‬به این کشور ها تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک به دلیل گستردگی‪ ،‬تاثیر ان در‬ ‫مسائل اجتماعی‪ -‬اقتصادی و فرهنگی از جمله اشتغال و‬ ‫فرهنگ تولید‪ ،‬در بیشتر جوامع پیشرفته و در حال توسعه‬ ‫صنعتی به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته اس��ت‪ .‬دولت ها‬ ‫برای توس��عه صنایع کوچک‪ ،‬با اتخاذ رویه های الگویی و‬ ‫حتی مدل توس��عه در حمایت این بخش به عنوان بخش‬ ‫محوری اقتصاد از همدیگر س��بقت می جویند‪ .‬بررسی ها‬ ‫نش��ان داده ک��ه صنایع کوچ��ک و متوس��ط از طریق ‪4‬‬ ‫ش��بکه کارافرین��ی‪ ،‬ن��واوری و تغییر فن��اوری‪ ،‬پویایی‬ ‫صنع��ت و در نهایت ایجاد فرصت های ش��غلی و افزایش‬ ‫درامد بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند‪ .‬به عالوه ش��دت‬ ‫یافت��ن رقابت جهان��ی‪ ،‬افزایش بی اطمینان��ی و تقاضای‬ ‫فزاین��ده برای محصوالت متنوع باعث ش��ده که اقبال به‬ ‫این صنایع بیش��تر ش��ود‪ .‬هر چند صنایع بزرگ به دلیل‬ ‫داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه‪ ،‬دامنه تولید‪،‬‬ ‫تجربه و سازماندهی‪ ،‬هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران‬ ‫اقتصادی هستند؛ اما مزیت های صنایع کوچک و متوسط‬ ‫به دلیل وجود اثر حمل ونقل‪ ،‬اثر اندازه بازار‪ ،‬تنظیم‪ ،‬موثر‬ ‫بودن انتخاب و اثر کنت��رل‪ ،‬این صنایع را در تولید اغلب‬ ‫کاالها به انتخاب اول تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫بنگاه های کوچکتر به س��بب مزیت ه��ای متعددی که‬ ‫بر ش��رکت های ب��زرگ دارند‪ ،‬نقش قاب��ل مالحظه ای در‬ ‫نواوری داشته اند‪ .‬یکی از نقاط قوت انها در دیوان ساالری‬ ‫کمتر انها نهفته است‪ .‬در صنایع بزرگ‪ ،‬الیه های مقاومت‬ ‫مانع ابراز وجود تش��کل های جدید و باعث محصور کردن‬ ‫انها در س��اختارهای تشکیالتی پیچیده می شوند‪ .‬دومین‬ ‫مس��ئله ای که بیش��تر مورد بی توجهی قرار می گیرد این‬ ‫اس��ت که بس��یاری از پیش��رفت ها در فناوری ناش��ی از‬ ‫اختراع��ات کوچ��ک و در عی��ن حال مرب��وط به تک تک‬ ‫قطعات‪ ،‬مواد و روش های تولید است‪ .‬اما چون بکارگیری‬ ‫و فروش این گونه پیش��رفت های کوچ��ک و دقیق‪ ،‬برای‬ ‫صنای��ع و ش��رکت های غول پیکر قابل توجی��ه اقتصادی‬ ‫نیس��ت بدون استفاده می مانند‪ .‬در مقابل‪ ،‬یک کارافرین‪،‬‬ ‫محص��ول یا فرایندی نو و برخوردار از چش��م انداز فروش‬ ‫خ��وب را انقدر مورد اس��تفاده قرار می ده��د تا درامدی‬ ‫معادل میلیون ها دالر در سال برای او ایجاد کن د در حالی‬ ‫که چنین فرصت های س��رمایه گذاری کوچک به سختی‬ ‫می توانند به ساختار شرکت های بزرگ راه یابند و در انجا‬ ‫مس��تقر شوند‪ .‬س��ومین ویژگی ان اس��ت که در سازمان‬ ‫کوچک‪ ،‬کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط‬ ‫مستقیم بین چالش ها‪ ،‬کارکنان و تشویق ها راحت تر انجام‬ ‫می شود و بهره وری به صورت تک به تک افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه صنایع کوچک و متوسط در سال های‬ ‫اخیر س��هم قابل مالحظه ای در ایجاد ش��غل های جدید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬به بیان دیگر در دنی��ای مدرن کنونی‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک با مش��خصات مخصوص به خ��ود در متغیرهای‬ ‫مختلف و مهمی چون رش��د اقتصادی‪ ،‬رقابت و همچنین‬ ‫ح��ل بحران بیکاری همه گیر‪ ،‬اث��رات قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران هر رش��ته از عل��م اقتصاد به ط��ور معمول‬ ‫ت در‬ ‫ایده ه��ای مختلف��ی ب��رای برنامه ریزی ه��ای متفاو ‬ ‫زمینه مختصات واحدهای کوچک صنعتی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫به عنوان نمون��ه‪ ،‬اقتصاددانان مال��ی می دانند که الگوی‬ ‫بازار ه��ای موثر مالی در صنای��ع کوچک جواب نمی دهد؛‬ ‫ی��ا اقتصاددان��ان کار می دانند که صنای��ع کوچک برای‬ ‫کارهای مشابه به نسبت دس��تمزد کمتری را می پردازد؛‬ ‫و اقتصاددانان صنعت��ی می دانند که صنایع کوچک‪ ،‬نرخ‬ ‫ورشکس��تگی باالتر و در عین حال نرخ رشد سریع تری را‬ ‫نسبت به صنایع بزرگتر دارند؛ ولی متاسفانه انچه تاکنون‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته این اس��ت که این قانونمندی ها را‬ ‫می توان به ش��کل سیستماتیک به هم ارتباط داد‪ .‬اقتصاد‬ ‫صنایع کوچک می تواند قانونمندی های مرتبط به مقیاس‬ ‫را به هم مربوط کند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما بر خالف حضور کمی قاب��ل توجه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در س��اختار صنعتی‪ ،‬ای��ن واحدها با‬ ‫مشکالتی روبه رو هس��تند و بنگاه های کوچک ایران قادر‬ ‫نبوده اند دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتصادی کشور باشند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫کاه��ش موقعیت و مزی��ت بنگاه های کوچک نس��بت به‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬متاثر از عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی‬ ‫گوناگون باشد‪ .‬در حالی که در شرایط مطلوب و در صورت‬ ‫حمای��ت صحی��ح‪ ،‬واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط‬ ‫می توانند نقش مهمی در پاس��خگویی به نیازهای اقتصاد‬ ‫ایفا کنن��د‪ .‬ویژگی مهمی که صنایع کوچک نس��بت به‬ ‫صنایع بزرگ دارند زمینه برای تغییر شیوه تولید و ایجاد‬ ‫خالقیت است‪ .‬زمینه سازی برای این موضوع هر چند نیاز‬ ‫به کمک دول��ت دارد با این حال اگر واحدها و بنگاه های‬ ‫کوچک تولی��دی در این زمینه به جذب نیروی کاردان و‬ ‫خالق اقدام کنند در کوتاه مدت می توانند رش��د کنند‪ .‬از‬ ‫این رو تنها برنامه ریزی دولتی برای رونق و توسعه صنایع‬ ‫کوچ��ک جواب نمی ده��د بلکه یک س��تون دیگر اجرای‬ ‫برنامه ها‪ ،‬واحدهای تولیدی و صاحبان این صنایع هستند‬ ‫ک��ه باید برای ارتقای کیفیت محصوالت خود برنامه ریزی‬ ‫سازمانی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اوایل سال اینده گاز ایران به بغداد می رود‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه بررسی«اوپک و عوامل موثر بر قیمت نفت» مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ جهانی نفت را انبار ها تعیین خواهند کرد؟‬ ‫مشارکت جدید نفتی‬ ‫انگلیسی ها در ایران‬ ‫یک مقام مس��ئول اع�لام کرد‪ :‬توس��عه پژوهش محور‬ ‫میدان نفتی اهواز با مش��ارکت یک شرکت انگلیسی اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬توسعه پژوهش محور میدان نفتی اهواز‬ ‫با مشارکت ش��رکت ‪ LR-Senergy‬انگلیس اغاز شد و‬ ‫نمایندگانی از این ش��رکت نفتی اروپایی به تهران و اهواز‬ ‫سفر کرده اند‪.‬‬ ‫محم��د کرامت��ی در تش��ریح جزئی��ات هم��کاری و‬ ‫مش��ارکت پژوهش��ی ش��رکت نفت��ی ‪LR-Senergy‬‬ ‫انگلی��س در توس��عه میدان نفت��ی اهواز گف��ت‪ :‬بر این‬ ‫اساس کارگاه اموزشی مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و‬ ‫‪ LR-Senergy‬انگلیس و با حضور نمایندگانی از طرح‬ ‫توسعه پژوهش محور میدان اهواز‪ ،‬شرکت مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��کده مطالعات مخازن و توس��عه میدان‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نفت با بیان اینکه هم اکنون بررس��ی‬ ‫پروژه های متعددی به منظور توس��عه فناوری های ازدیاد‬ ‫برداش��ت در این می��دان نفتی در دس��تور کار قرار دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از این رو ش��رکت ‪ LR-Senergy‬انگلیس‬ ‫قرار اس��ت در تعدادی از محور های توس��عه میدان اهواز‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با یاداوری اینکه پروژه بزرگ میدان‬ ‫نفت��ی اهواز پروژه ای ‪ ۱۰‬س��اله بوده و در هر یک از فاز ها‬ ‫چالش ه��ای مش��خصی دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬قرار اس��ت از‬ ‫ش��رکت های بزرگی همچ��ون ‪ LR-Senergy‬به دلیل‬ ‫داشتن تجربه کافی در این زمینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شرکت انگلیسی ‪ LR-Senergy‬یک شرکت خدماتی‬ ‫و پژوهش��ی در صنای��ع نفت و گاز اس��ت ک��ه در طول‬ ‫یک دهه گذش��ته تعدادی پروژه در کش��ورهای افریقایی‬ ‫همچون کامرون‪ ،‬لیبریا و نامیبیا اجرا کرده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ظرفیت تولی��د میدان اه��واز به طور‬ ‫متوس��ط حدود ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ٧۵٠‬هزار بش��که در روز براورد‬ ‫می شود‪ ،‬ضمن انکه میزان نفت درجای این میدان معادل‬ ‫‪ ٣٧‬میلیارد بشکه است‪.‬‬ ‫نفت ‪ 50‬دالری در راه است‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وزی��ر نفت نیجری��ه در یک مصاحبه‬ ‫اختصاصی با برنامه «فست مانی» سی ان بی سی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزیر انرژی قطر و رییس اوپک‪ ،‬بس��ته پیشنهادی متوقف‬ ‫کردن افزایش س��طح تولید را رهبری می کنند؛ مذاکرات‬ ‫بسیاری در جریان است و توافق های زیادی درباره افزایش‬ ‫ندادن سطح تولید در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روس��یه و عربستان س��عودی با این موضوع‬ ‫موافق هس��تند و فکر می کنم احتمال به نتیجه رس��یدن‬ ‫ان خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫کاچیکوو گف��ت‪ :‬گمانه زنی ها درباره اه��داف اوپک در‬ ‫مسیر درستی قرار دارد و نفت ‪ 50‬دالری در راه است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت ایران‪ ،‬هفته گذشته گفت‪ :‬برخی‬ ‫همس��ایگان تولید خ��ود را به ‪ 10‬میلیون بش��که در روز‬ ‫رس��انده اند و اکنون می گویند باید همه با هم تولید خود‬ ‫را در س��طح ماه ژانویه ثابت نگه داریم؛ در حالی که انها‬ ‫می خواهند تولید خود را در س��طح ‪ 10‬میلیون بشکه در‬ ‫روز حفظ کنند‪ ،‬ما باید ان را در سطح یک میلیون بشکه‬ ‫در روز نگه داریم و این یک پیشنهاد خنده دار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز‪ ،‬علی النعیمی‪ ،‬وزیر نفت عربس��تان‬ ‫س��عودی سه شنبه گذش��ته‪ 23 ،‬فوریه (‪ 4‬اسفند) گفت‪،‬‬ ‫کاه��ش هماهن��گ تولید از س��وی کش��ورهای اوپک و‬ ‫غیراوپک اتف��اق نخواهد افتاد زیرا برخی کش��ورها قصد‬ ‫افزایش صادرات دارند‪ .‬با وجو د این وزیر نفت عربس��تان‬ ‫سعودی به باز ش��دن راه برای متوقف کردن تولید اشاره‬ ‫کرده و گفته است‪ ،‬این فرایند زمان می برد‪.‬‬ ‫الکساندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه نیز دوشنبه گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬رایزنی ها درباره توافق اولی��ه میان تولیدکنندگان‬ ‫برای متوقف کردن تولید نفت و حفظ ان در سطح تولید‬ ‫ماه ژانویه باید اول مارس (‪ 11‬اسفند) به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫بازارهای نفت‬ ‫قیمت نفت‬ ‫(بشکه‪ /‬دالر)‬ ‫نفت خام امریکا‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪32/82‬‬ ‫‪0/04‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪35/42‬‬ ‫‪0/32‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪29/19‬‬ ‫‪0/25‬‬ ‫منبع‪ :‬بلومبرگ‬ ‫عزیزاهلل رمضانی‪ ،‬معاون امور بین الملل ش��رکت ملی گاز ایران درباره صادرات‬ ‫گاز ایران به بغداد با اشاره به اینکه هم اکنون یک هیات عراقی در تهران حضور‬ ‫دارد از اعالم امادگی عراقی ها برای دریافت گاز در اوایل س��ال اینده خبرداد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایران امادگی صادرات گاز به این کش��ور را دارد و به محض اماده‬ ‫شدن شرایط در عراق گاز ایران به عراق می رود‪.‬‬ ‫تغییرات‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫جه��ان امروز با مازاد عرضه نفت روبه رو اس��ت به‬ ‫ای��ن معنی ک��ه تولید کنندگان نفتی جهان س��عی‬ ‫دارن��د با افزایش تولید نف��ت و تغییر موازنه بازار به‬ ‫قدرت نمایی بپردازند و ابعاد استراتژیک خود قدرت‬ ‫بخش��ند‪ .‬از طرفی نفت و قیمت ان تابع مولفه های‬ ‫بنیادی و غیربنیادی است که پیش بینی اینده بازار‬ ‫نفت را مشکل تر می کند‪ .‬همچنین حضور نفت شیل‬ ‫بعنوان تولید کننده نوظهور بازار نفت در دهه اخیر‬ ‫همراه با افزایش چشمگیر تولید نفت اوپک به برهم‬ ‫خوردن توازن عرض��ه و تقاضا در بازار نفت بیش از‬ ‫پیش دامن زده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش اوپک در افزایش مازاد عرضه‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ بهره در‬ ‫امریکا عامل‬ ‫مهم در زمینه‬ ‫ذخیره سازی های‬ ‫تجاری است‬ ‫که باعث‬ ‫غیراقتصادی‬ ‫شدن انبار کردن‬ ‫نفت می شود‬ ‫مهدی عس��لی‪ ،‬مدی��رکل امور اوپ��ک و مجامع‬ ‫انرژی وزارت نفت در کارگاه اموزش��ی وزارت نفت‬ ‫که با محوریت اوپ��ک و عوامل موثر بر قیمت نفت‬ ‫در بازار های جهانی برگزار ش��د‪ ،‬افزایش تولید نفت‬ ‫امریکا در س��ال ‪2014‬م و افزای��ش تولید اوپک در‬ ‫س��ال ‪2015‬م را از مهم تری��ن دالیل کاهش قیمت‬ ‫نفت در ‪ 2‬س��ال اخیر دانس��ت و گفت‪ :‬سهم اوپک‬ ‫در کاهش قیمت نفت در سال جاری چشمگیر بوده‬ ‫است‪ .‬وی همچنین با اذعان این نکته که در ‪ 3‬سال‬ ‫اخیر برخی کش��ور های اوپک ‪2‬برابر سهم ایران به‬ ‫افزایش تولید نفت پرداخته اند‪ ،‬تصریح کرد‪ 4 :‬کشور‬ ‫عراق‪ ،‬عربستان و کویت و امارات از وضعیت تحریم‬ ‫ایران اس��تفاده کرده و نه تنها س��هم این کش��ور را‬ ‫گرفتن��د که تولید خود را به ‪ 2‬برابر انچه ایران از ان‬ ‫محروم ش��ده بود یعنی ‪3‬میلیون و ‪100‬هزار بشکه‬ ‫افزایش دادند‪ .‬وی با بررس��ی تفاوت کاهش قیمت‬ ‫نفت پس از س��ال ‪ 2008‬میالدی را به دلیل کاهش‬ ‫‪8‬درصدی اقتصاد چین دانست و تصریح کرد‪ :‬انچه‬ ‫موجب افزایش و شکوفایی نفت در بازه زمانی ‪2002‬‬ ‫تا ‪2008‬م شده‪ ،‬افزایش رشد اقتصادی چین بود که‬ ‫منجر به افزایش تقاضا نیز شده بود‪ .‬مهدی عسلی با‬ ‫توضیح این مطلب که نفت تنها تابعی از هزینه های‬ ‫تولید نیس��ت بلکه به عوامل گوناگون مربوط است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت نف��ت همواره تابع��ی از هزینه تولید‪،‬‬ ‫بهره مالکانه و ضریب کش��ش تقاضا است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬کش��ورهای تولید کننده یا براساس اینکه منابع‬ ‫هیدروکرب��وری را در انحص��ار دول��ت دارند با بهره‬ ‫مالکانه یا با ایجاد بخش خصوصی و رقابت شدید به‬ ‫تغییر موازنه بازار اقدام کنند‪ .‬گرچه به نظر می رسد‬ ‫ک��ه نف��ت و گاز از بزرگتری��ن منابع ان��رژی جهان‬ ‫هستند اما پایان پذیرند و پیش بینی می شود که بشر‬ ‫با چنین مصرف انرژی در ‪ 100‬س��ال اینده مجبور‬ ‫به اس��تفاده از سوخت های دیگر شود‪ .‬عسلی درباره‬ ‫ویژگی های منابع پایان پذیر گفت‪ :‬منابع نفت و گاز‬ ‫ب��ا وجود زیاد بودن تمام می ش��وند‪ .‬بنابراین عرضه‬ ‫انها در برابر تغییرات قیمت کشش اندکی را در بازار‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬از این رو قیمت منابع پایان پذیر عالوه‬ ‫بر هزینه تولید ش��امل رانت در واحد تولید یا بهره‬ ‫مالکانه منبع نیز است با توجه به غیرمنعطف بودن‬ ‫کش��ش بازار عرضه و تقاضای نفت در برابر تغییرات‬ ‫قیمت‪ ،‬س��طح قیمت نفت می تواند بسیار پرنوسان‬ ‫باش��د‪ .‬از ای��ن رو هنگامی که کاالی��ی دارای قیمت‬ ‫نوسانی باال باشد انبار ان اهمیت خاصی می یابد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به این نکته که نفت در سال های گذشته به‬ ‫یک دارایی تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با تبدیل شدن‬ ‫نفت به دارایی کش��ورها‪ ،‬تقاضای تجاری و تقاضای‬ ‫غیرتج��اری نیز بر قیمت ان موثر اس��ت‪ ،‬از طرفی‬ ‫ب��ا موثر بودن تقاضای تج��اری و به ویژه غیرتجاری‬ ‫در انتظارات بازار نفت به نظر می رس��د که عالوه بر‬ ‫عوامل بنیای‪ ،‬عوام��ل غیربنیانی نیز بر قیمت نفت‬ ‫موثرباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رژیم قیمت گذاری نفت‬ ‫عس��لی با توضی��ح مبان��ی قیمت گ��ذاری نفت‪،‬‬ ‫رژیم ه��ای مختل��ف قیمت گ��ذاری را ب��ه دو دوره‬ ‫تاریخی خاص تفکیک ک��رد و توضیح داد‪ :‬می توان‬ ‫گفت که دوره نخست از ابتدای دهه ‪ 1960‬میالدی‬ ‫تا قبل از نیمه دوم دهه ‪ 80‬میالدی که عواملی غیر‬ ‫از عوامل بازار‪ ،‬س��طح قیمت ها را تعیین می کردند‬ ‫شروع شد‪ .‬همچنین در دوره بعد از ان‪ ،‬عوامل بازار‪،‬‬ ‫تعیین کننده س��طح قیمت ها بوده اند‪ .‬بر این اساس‬ ‫می توان گفت که دوره نخس��ت‪ ،‬دوره ثبات قیمت و‬ ‫دوره دوم‪ ،‬دوره قیمت های شناور بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تاریخچه نفت و نح��وه فروش‬ ‫ای��ن ماده اس��تراتژیک در ده��ه ‪ 50‬میالدی گفت‪:‬‬ ‫در دهه های ‪ 50‬و ‪ 60‬میالدی‪ ،‬ش��رکت های بزرگ‬ ‫نفت��ی نظی��ر‪ BP‬و ‪ Gulf Oil‬که از امکان عرضه‬ ‫نفت خام بیشتری برخوردار بودند‪ ،‬نفت خام خود را‬ ‫براساس قراردادهای بلند مدت به شرکت های گروه‬ ‫«هفت خواهران» می فروختن��د در ان زمان به طور‬ ‫معمول قیمت نفت خام در این قراردادها براس��اس‬ ‫قدرت چانه زنی طرف ها و درنهایت به صورت توافقی‬ ‫تعیین می ش��د که محرمانه ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫روش می��زان درامد حاصل از ف��روش نفت پس از‬ ‫کس��ر هزینه ها و بهره مالکانه‪ ،‬در شرایط ‪ 50‬ـ ‪50‬‬ ‫بین دولت و شرکت نفتی تقسیم می شد و البته این‬ ‫روش مورد پس��ند پاالیش��گران هم بود که به دنبال‬ ‫تعیین یک محدوده قیمتی بودند که نخستین نفت‬ ‫خامی که قیمت گذاری شده و قیمت ان به همه جا‬ ‫ابراز امیدواری زنگنه به توسعه روابط تهران‪-‬سئول‬ ‫وزیر نف��ت در جریان دیدار با وزی��ر صنعت‪ ،‬تجارت و‬ ‫انرژی کره جنوبی نسبت به توس��عه روابط تهران‪-‬سئول‬ ‫در دوران پس��اتحریم اب��راز امی��دواری ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��انا‪ ،‬بیژن زنگنه در جریان دی��دار با جو هیونگ هوان‪،‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬تجارت و انرژی کره جنوب��ی با بیان اینکه‬ ‫امی��دوارم با لغو تحریم ها بتوانی��م روابط با کره جنوبی را‬ ‫به س��طح گذشته توسعه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬تهران روابط خوب‬ ‫و رو به توس��عه ای با کره جنوبی داشته است که به دلیل‬ ‫تحریم ها دچار مش��کل شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و انرژی‬ ‫کره جنوب��ی که ریاس��ت یک هیات ‪ ٢٠‬نفره متش��کل از‬ ‫مدیران وزارتخانه های مختلف این کش��ور را برای س��فر‬ ‫به ایران بر عهده دارد برای حضور در یازدهمین نشس��ت‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مشترک ایران و کره به تهران سفر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وزارت صنایع‪ ،‬تج��ارت و انرژی کره جنوبی‬ ‫پیش از این س��فر در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬تهران و سئول‬ ‫یازدهمین نشس��ت کمیس��یون اقتصادی مشترک را در‬ ‫چارچوب نشست کمیته همکاری های اقتصادی دو کشور‬ ‫ب��ا حضور مقامات و بازرگان��ان در تهران برگزار می کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم این وزارتخانه‪ ،‬برگ��زاری همایش بزرگ‬ ‫تجاری ش��رکت های ک��ره ای و ایران در هفت��ه اینده‪ ،‬به‬ ‫منزل��ه پای��ان دوران کاهش و قطع یک ده��ه کم کاری‬ ‫اقتصادی با کش��وری است که منبع بزرگ انرژی دنیا به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬این وزارتخانه در بیانیه خود با اش��اره به‬ ‫اینکه کره جزو نخس��تین کش��ورهایی است که فوری به‬ ‫گروه همکاری با ایران پس از برجام و لغو تحریم ها ملحق‬ ‫ش��د‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪ :‬بازار بزرگ ایران باید به روی‬ ‫ش��رکت های کره ای باز شود و نشس��ت کمیته همکاری‬ ‫اقتص��ادی دوجانب��ه که به یک دهه ک��م کاری اقتصادی‬ ‫پایان می دهد‪ ،‬حرکتی بی نظیر برای کمک به شرکت های‬ ‫کره ای به منظور ورود به ایران است‪.‬‬ ‫از طریق پست اعالم شد‪ ،‬نفت خام کرکوک عراق در‬ ‫اکتبر ‪ 1950‬بود‪ .‬وی با بیان این نکته که نخستین‬ ‫قرارداده��ای بای بک از دهه ‪ 70‬میالدی ش��روع به‬ ‫کار ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این روش ب��ا بروز تغییرات‬ ‫س��اختاری در صنعت نفت و ادعای س��هم بیشتر از‬ ‫کل امتیازات داده ش��ده به شرکت های عمده نفتی‪،‬‬ ‫شکل گرفت‪ .‬در این روش میزان درامد شرکت های‬ ‫نفت��ی با توجه به مقدار مالیات دریافتی از امتیازات‬ ‫نفت��ی انه��ا از حوزه ه��ای نفت��ی‪ ،‬بی��ش از درامد‬ ‫کشورهای نفتی حاصل شده از اخذ بهره مالکانه بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به گ��زارش اخیر ک��ه در همین کارگاه‬ ‫اموزشی ارائه شد سال های ‪ 1974‬تا پایان ‪1985‬م‬ ‫دوره رواج قیمت ه��ای مرج��ع در ب��ازار نفت که از‬ ‫سوی وزیران نفت اوپک‪ ،‬تعیین می شد و نفت خام‬ ‫مرجع نیز نفت خام س��بک عربس��تان با ‪ 34‬درجه‬ ‫‪ API‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپک سازمان موثر بر قیمت های نفت‬ ‫عس��لی همچنی��ن درباره نحوه تش��کیل اوپک و‬ ‫عملک��رد ای��ن س��ازمان در ‪ 7‬دوره کاری تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت (اوپک) ‬ ‫در س��پتامبر ‪ ،1960‬در ع��راق از جانب ‪ 5‬کش��ور‬ ‫ کنن��ده نف��ت (ای��ران‪ ،‬عراق‪،‬کویت‪،‬‬ ‫ ‬ ‫پیش��رو تولید‬ ‫عربس��تان س��عودی و ونزوئال) با ه��دف هماهنگ‬ ‫کردن سیاس��ت های نفت��ی کش��ورهای عضو و به‬ ‫منظ��ور تضمی��ن عادالن�� ه منافع حاص��ل از تولید‬ ‫نفت‪ ،‬تاس��یس ش��د که پس از جنگ ‪ 1973‬اعراب‬ ‫و اس��رائیل کش��ورهای عرب اوپک امری��کا‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫افریق��ای جنوبی و پرتغال را تحریک کردند و تولید‬ ‫نفت را ‪25‬درصد یا یک میلیون بشکه کاهش دادند‬ ‫و اوپک قیمت نفت ش��اخص مالیات را از ‪ 3‬دالر در‬ ‫هر بش��که به ‪ 5/12‬دالر در هر بش��که افزایش داد‬ ‫که موجب ش��د قیمت نفت تا پایان س��ال ‪1974‬م‬ ‫به ‪ 12‬دالر در هر بش��که برس��د‪ .‬به گفته عسلی در‬ ‫س��ال ‪1975‬م کش��ورهای اوپک فرایند ملی کردن‬ ‫صنع��ت نفت خ��ود را کامل کردند ه��ر چند هنوز‬ ‫برای اکتش��اف‪ ،‬توس��عه‪ ،‬انتقال و فروش نفت خود‬ ‫نیازمند شرکت های بین المللی بودند که پس از این‬ ‫سال با ایجاد نخستین شوک نفتی حرکت به سوی‬ ‫انرژی ه��ای دیگر به ویژه زغال س��نگ افزایش یافت‬ ‫در نتیجه سیاس��ت اوپک ب��ه دلیل اختالف اعضای‬ ‫اوپ��ک در ده��ه ‪80‬میالدی تصمیم ب��ه حفظ بازار‬ ‫و در نتیج��ه به راه افتادن جنگ قیمت ش��د‪ .‬مدیر‬ ‫امور بین الملل ان��رژی در امور اوپک درباره افزایش‬ ‫قیمت ها بعد از سال ‪2000‬میالدی توضیح داد‪ :‬پس‬ ‫از افزایش قیمت نفت و کاهش ش��دید ان با از بین‬ ‫رفت��ن ظرفیت مازاد‪ ،‬اوپک ابزاری برای کنترل بازار‬ ‫نداشت و افزایش قیمت ها س��رمایه گذاری در نفت‬ ‫غیرمتع��ارف را افزایش داد ک��ه در نتیجه بازار نفت‬ ‫با بحران اقتصادی اقتصاد کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫مهدی عس��لی با اشاره به این نکته که کشورهای‬ ‫تولید کننده ب��رای صیانت از منابع ان��رژی و ایجاد‬ ‫امنی��ت ان دس��ت به س��اخت انبار زدن��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انجا که نفت تح��ت تاثیر گام های تصادفی‬ ‫بازار اس��ت و نوسان ش��دیدی دارد بنابراین ذخیره‬ ‫ای��ن منبع انرژی در انبار ها ب��رای تغییر موازنه بازار‬ ‫عرضه و تقاض��ا از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این نکته که طب��ق براورد ها بازار‬ ‫نفت با بیش از ‪200‬میلیون بشکه مازاد نفت روبه رو‬ ‫اس��ت و با توق��ف افزایش تولید ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال طول‬ ‫خواهد کش��ید که این مازاد نفت موجود در انبار ها‬ ‫مص��رف ش��ود تا تغیی��ری در قیمت نف��ت حاصل‬ ‫ش��ود‪ ،‬به بررس��ی انبار های نفت عربستان پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬سطح ذخیره س��ازی های نفت عربستان در‬ ‫اکتبر ‪ 2015‬به ‪416‬میلیون بش��که در روز رسیده‬ ‫است که این س��طح ذخایر قابل توجه از سوی این‬ ‫تولیدکنن��ده مهم بازار نفت می توان��د نقش بازیگر‬ ‫ش��ناور بازار نف��ت و کنترل قیمت ه��ا را در اختیار‬ ‫عربس��تان قرار دهد‪ .‬این مقام مسئول سطح ذخایر‬ ‫نف��ت تج��اری ‪ OECD‬را تا پایان س��ال ‪2015‬م‬ ‫نزدیک به ‪3‬میلیارد بش��که اع�لام کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫سطح ذخیره سازی از سال ‪1986‬م تاکنون بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گفته عس��لی‪ ،‬افزایش ن��رخ بهره در‬ ‫امریکا عامل مهم در زمینه ذخیره سازی های تجاری‬ ‫اس��ت که باعث غیراقتصادی شدن انبار کردن نفت‬ ‫می ش��ود که می تواند به این صورت این ذخایر قابل‬ ‫توج��ه نفت را روان��ه بازار کند و بر قیمت ها فش��ار‬ ‫کاهش��ی بیش��تری وارد کند‪ .‬این کارشناس انرژی‬ ‫درباره پیش بینی براس��اس متغیرهای بنیادین بازار‬ ‫قیمت نفت خام گفت‪ :‬نفت خام و بازار ان تا حدود‬ ‫زیادی تحت تاثیر مازاد ظرفیت عرضه اوپک و سطح‬ ‫ذخیره س��ازی های نفت خام بوده اس��ت‪ .‬مطالعات‬ ‫نش��ان می دهد که در ش��رایط باال ب��ودن ظرفیت‬ ‫عرضه نفت اوپک و س��طح ذخیره س��ازی های نفت‬ ‫خام که ناظر بر ش��رایط حال حاضر بازار نفت است؛‬ ‫قیمت های نفت خ��ام در محدوده های کمتر از ‪40‬‬ ‫دالر در هر بشکه قرار داشته است‪.‬‬ ‫وی بر همین اساس قیمت ‪ 44‬دالر را برای نفت‬ ‫در نیمه دوم س��ال ‪2016‬م و ‪ 50‬دالر را برای سال‬ ‫‪2017‬م تخمین زد‪.‬‬ ‫کاهش ظرفیت توسعه صنعت نفت‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬زمانی که قیمت نفت ‪ ١١٠‬دالر‬ ‫و ص��ادرات نفت ایران نیز روزان��ه ‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫بشکه بود‪ ،‬سهم بخش نفت از درامدها ‪14/5‬درصد شد و‬ ‫امروز با وجود افت قیمت ها و کاهش صادرات همان اندازه‬ ‫اس��ت؛ یعنی ظرفیت توس��عه صنعت نفت به یک ششم‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ی اف��زود‪ :‬چنانچه‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬رکن الدین جواد ‬ ‫میانگین قیم��ت نفت را ‪ ٥٠‬دالر برای هر بش��که در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬س��الی نزدی��ک به ‪ ٣٧‬میلیارد دالر عاید کش��ور‬ ‫می شود که سهم شرکت ملی نفت از این ‪ ٣٧‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫کمتر از ‪ ٦‬میلیارد دالر است‪ .‬وی درباره برنامه ایران برای‬ ‫افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت صادرات نفت گفت‪:‬‬ ‫برای افزودن یک میلیون بش��که به ظرفیت صادرات باید‬ ‫به فکر تامین منابع الزم باشیم تا بتوانیم هدف های برنامه‬ ‫را محق��ق کنیم و این موضوع یک��ی از چالش های جدی‬ ‫ماست‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امروز صنعت نفت با چالش های نظام‬ ‫بودجه ریزی ب��رای تامین منابع مورد نی��از نفت و تامین‬ ‫منابع در قالب بودجه روبه رو است؛ در حالی که تا سال ها‬ ‫به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم موتور توسعه و رونق‬ ‫اقتصادی کش��ور خواهد ب��ود و اگر تامین منابع به تعویق‬ ‫بیفتد توسعه این صنعت با مشکل روبه رو می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت ادامه داد‪ :‬حتی تعهدهایی که در نظام‬ ‫بودجه ریزی ایجاد ش��ده به دلیل محدودیت های کش��ور‬ ‫محقق نشده است؛ برای نمونه به دلیل تحریم ها همه پول‬ ‫ناشی از فروش نفت را دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر نفت گفت‪ :‬قانون بودجه س��ال ‪ 13٩٣‬به‬ ‫بانک مرک��زی اجازه داد ‪ ١٠‬میلیارد دالر س��پرده گذاری‬ ‫کند؛ در حالی که بانک مرکزی سال گذشته یک میلیارد‬ ‫دالر س��پرده گذاری ک��رد‪.‬وی تاکید کرد ش��رکت نفت با‬ ‫وجود همه محدودیت ها به دنبال جذب منابع نوین رفت‪.‬‬ ‫شیدا جاهد درگذشت‬ ‫شیدا جاهد‪ ،‬پیشکسوت عرصه اواز که مدت طوالنی با بیماری سرطان دست‬ ‫و پنجه نرم می کرد حوالی س��اعت ‪ 22‬نهم اس��فند در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان الله از دنیا رفت‪ .‬جاهد یکی از فعاالن موسیقی بانوان پس از انقالب‬ ‫اس�لامی بود که کنس��رت هایی را برای بانوان برگزار کرد و البوم هایی را نیز به‬ ‫شکل همخوانی به بازار داد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪ VOD‬چیست و چرا برای سینمای ایران مفید است؟‬ ‫‹ ‹اما ‪ VOD‬چیست؟‬ ‫‪ VOD‬مخفف ‪( Video On Demand‬برنامه‬ ‫ویدئویی درخواس��تی ضبط ش��ده) یکی از مجموعه‬ ‫خدمات قابل ارائه از طریق ‪ IPTV‬اس��ت‪ .‬در ‪VOD‬‬ ‫ای��ن ام��کان وج��ود دارد ک��ه فیلم های س��ینمایی‪،‬‬ ‫سریال های تلویزیونی‪ ،‬مستندهای جذاب‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزش��ی و‪ ...‬در اختیار کارب��ران قرار بگی��رد‪ .‬به طور‬ ‫ل در صفحه ای که به منظور نمایش فهرست این‬ ‫معمو ‬ ‫ویدئوها ب��رای کاربر تعبیه می ش��ود‪ ،‬تمهیداتی مانند‬ ‫جست وجو بر اس��اس نام فیلم‪ ،‬بازیگران‪ ،‬کارگردان و‬ ‫همچنین اطالعاتی درباره قیم��ت‪ ،‬مدت زمان اجاره و‬ ‫قوانین مربوط به محتوا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاال ‪ IPTV‬چیست؟‬ ‫‪ IPTV‬سیس��تمی را توصی��ف می کند ک��ه در ان‬ ‫با اس��تفاده از پهنای باند وس��یع اینترن��ت‪ ،‬خدمات‬ ‫تلویزی��ون دیجیت��ال ارائ��ه می ش��ود‪ .‬دسترس��ی به‬ ‫شبکه های اطالع رسانی‪ ،‬حضور مجازی در کالس های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬دریافت انواع خدمات بانک��ی‪ ،‬مطبوعاتی‪،‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬بیمه و جا به جایی زمان در پخش برنامه های‬ ‫تلویزیون��ی تنها بخش��ی از انواع خدماتی اس��ت که از‬ ‫طریق زیرساخت های مخابراتی و پروژه ‪ IPTV‬قابل‬ ‫دریافت اس��ت‪ .‬انتظار م��ی رود ک��ه ‪ IPTV‬پروژه ای‬ ‫مش��ترک میان صدا و س��یما‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باشد‪.‬‬ ‫وزارت ارتباط��ات زیر س��اخت های الزم برای ارس��ال‬ ‫اطالعات را فراهم می کند و وزارت ارشاد و صداوسیما‬ ‫وظیفه تولید محت��وا را بر عهده دارند‪ .‬مش��ترکان هم‬ ‫می توانن��د از طریق م��ودم و پرداخت حق اش��تراک‬ ‫ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹این اتفاق اجتناب ناپذیر است!‬ ‫یکی از اتفاقاتی که با وج��ود ‪ VOD‬می تواند بدنه‬ ‫سینما را اس��یب پذیر نش��ان دهد کنار گذاشته شدن‬ ‫س��ینما از س��بد کاالی فرهنگی ش��هروندان اس��ت‪.‬‬ ‫مخاطبان ج��دی فیلم وقتی با انبوه��ی از اثار قدیمی‬ ‫و جدید س��ینمای ایران و جهان در یک بستر مناسب‬ ‫قرار می گیرن��د رقابت فیلم ه��ا بر پرده س��ینما برای‬ ‫سینماداران و صاحبان اثار سخت می شود‪.‬‬ ‫هشتادوهش��تمین دوره جوایز س��االنه اکادم��ی علوم و‬ ‫هنرهای س��ینمایی با معرف��ی برندگان ‪ ۲۴‬بخ��ش جوایز‬ ‫اس��کار به کار خود پایان داد‪ .‬به گ��زارش هنرانالین «مرکز‬ ‫توجه» ب��ه کارگردانی تام مکارت��ی در حال��ی در این دوره‬ ‫جوای��ز اکادمی جایزه اس��کار بهترین فیلم را ب��رد که برای‬ ‫دریافت ای��ن جایزه رقابت س��ختی با دو فیلم «بازگش��ته»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی الخان��درو گونزال��س ایناریتو و «کس��ری‬ ‫بزرگ» به کارگردانی ادام مکی داش��ت‪ .‬انجم��ن بازیگران‬ ‫امری��کا(‪ ،)SAG‬انجم��ن کارگردانان امری��کا (‪ )DGA‬و‬ ‫سیدجمال ساداتیان از تهیه کنندگان سینما درباره‬ ‫اتفاق پیش ام��ده پس از اتصال ‪ VOD‬در کش��ور به‬ ‫گفت‪ VOD :‬در سیس��تم نمایش��ی کش��ور‬ ‫یک نیاز جدی و رخ��داد ان از این منظ��ر یک انقالب‬ ‫در عرصه اقتصاد سینما به ش��مار می اید‪ .‬تصور اینکه‬ ‫بتوان باز هم نس��بت به اثار گذش��ته در بدنه س��ینما‬ ‫درامدزایی کرد و مخاطبان سینما نسبت به هر فیلمی‬ ‫که به ان احساس نیاز کنند؛ دسترسی خواهند داشت‬ ‫تصور دلنشینی اس��ت‪ .‬این ارزوی بشر از زمان اختراع‬ ‫سینما است و خوش��حالم که در این برهه زمانی شاهد‬ ‫این موضوع هستم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ای��ا ‪ VOD‬می توان��د بر فروش‬ ‫فیلم ها تاثیر بگ��ذارد گفت‪ :‬گمان نمی کنم س��ینما از‬ ‫این موضوع اسیب ببیند‪ .‬هر چند شاید موجب ارتقای‬ ‫س��لیقه مخاطب ش��ود اما هر زمان که فیلم خوبی به‬ ‫اکران در بیاید به طور قطع مردم از ان استقبال خواهند‬ ‫کرد‪ .‬محمدحس��ین فرح بخش‪ ،‬تهیه کننده سینما نیز‬ ‫در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا ‪ VOD‬بر روند‬ ‫فروش فیلم های روی پرده تاثیر می گذارد گفت‪ :‬یکی‬ ‫از دالیلی که س��ینمای ایران در چند سال اخیر با افت‬ ‫کیفیت در اثار مواجه شده‪ ،‬نبود حس رقابت در زمینه‬ ‫اکران است‪ .‬از زمانی که جلوی اکران فیلم های خارجی‬ ‫چه کسانی مجسمه اسکار را به خانه بردند؟‬ ‫انجمن تهیه کنن��دگان امریکا (‪ )PGA‬ک��ه رای هر یک از‬ ‫انها یک شاخص قابل اطمینان برای پیش بینی برنده اسکار‬ ‫بهترین فیلم است‪ ،‬امسال انتخاب های متفاوتی داشتند‪ .‬در‬ ‫حالی که انجمن بازیگران‪« ،‬مرکز توج��ه» را به عنوان برنده‬ ‫جایزه گ��روه بازیگری انتخاب کرد‪ ،‬انجم��ن تهیه کنندگان‪،‬‬ ‫«کس��ری بزرگ» را به عنوان برنده جایزه داریل اف‪ .‬زانوک‬ ‫بهترین تهیه کننده سال و انجمن کارگردانان‪« ،‬بازگشته» را‬ ‫به عنوان برنده جایزه دستاورد چشمگیر کارگردانی معرفی‬ ‫کردند‪ .‬با این حال‪« ،‬مرکز توجه» توانس��ت در جوایز اسکار‬ ‫تجسمی‬ ‫از دو رقیب سرس��خت دیگر خ��ود و همین ط��ور فیلم های‬ ‫«پ��ل جاس��وس ها»‪« ،‬بروکلی��ن»‪« ،‬مکس دیوان��ه‪ :‬جاده‬ ‫خش��م»‪« ،‬مریخی» و «اتاق» پیش��ی بگیرد و جایزه اسکار‬ ‫بهترین فیلم را از ان خود کند‪« .‬مرکز توجه» جایزه اس��کار‬ ‫بهترین فیلمنامه غیراقتباس��ی را نیز از ان خود کرد‪« .‬مرکز‬ ‫توجه» نخستین برنده اسکار بهترین فیلم بعد از «بزرگترین‬ ‫نمایش زمین» در ‪۱۹۵۲‬م اس��ت که تنها یک جایزه اسکار‬ ‫دیگر برده اس��ت‪ .‬این فیلم در ‪ 6‬بخش نامزد جایزه اس��کار‬ ‫بود‪ .‬در همین حال‪« ،‬بازگش��ته» ایناریتو ک��ه با نامزدی در‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫می دانستم که اگر به هر دلیلی‪ ،‬مشکلی برای تابلوهایم‬ ‫به وجود اید دس��تم به جایی بند نیس��ت و نمی توانم‬ ‫ب��ه جایی ش��کایت کنم‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬به اثار هنری توجه شده و برای انها‬ ‫بیمه در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬افرادی هستند‬ ‫ک��ه کلکس��یونی از اثار هنری دارند و دوس��ت ندارند‬ ‫دیگ��ران بفهمند چه مجموعه ای در اختیار انهاس��ت‪،‬‬ ‫اما اگر ما کلکتور حرفه ای داریم‪ ،‬باید این فرهنگ هم‬ ‫باشد که گنجین ه در اختیار انها کاتالوگ داشته باشد تا‬ ‫همه بدانند این اثار در اختیارشان است و اگر مشکلی‬ ‫ب��رای اثار به وجود امد‪ ،‬بتوان راحت تر کارهای مربوط‬ ‫به ان را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫در انتخابات داخل��ی دوازدهمین‬ ‫دوره ش��ورای مرک��زی کان��ون‬ ‫س��ینمای‬ ‫فیلمنامه نویس��ان‬ ‫ایران؛«رض��ا مقص��ودی» به عن��وان‬ ‫ریی��س برگزیده ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬نخس��تین جلس��ه ش��ورای‬ ‫مرک��زی کان��ون فیلمنامه نویس��ان‬ ‫س��ینمای ایران با حض��ور اعضای اصلی برگ��زار و انتخابات‬ ‫داخلی به منظور تعیین مس��ئولیت های کانون انجام ش��د و‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬رضا مقصودی به اتف��اق ارا به عنوان رییس و‬ ‫س��خنگو‪ ،‬س��عید عقیقی به عنوان نایب رییس‪ ،‬حسین ایری‬ ‫به عنوان خزانه دار و حس��ن مهدوی ف��ر به عنوان دبیر کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان سینمای ایران برگزیده شدند‪.‬‬ ‫پخش قسمت بیستم «شهرزاد»‬ ‫محمدحسین فرح بخش‬ ‫سیروس تسلیمی‬ ‫سیدجمال ساداتیان‬ ‫‪ ۱۲‬بخش پیشتاز نامزدهای جوایز اسکار ‪ ۲۰۱۶‬بود‪ ،‬جوایز‬ ‫‪3‬بخش بهتری��ن کارگردانی‪ ،‬بهترین بازیگر م��رد (لئوناردو‬ ‫دی کاپریو) و بهتری��ن فیلمبرداری (امانوئ��ل لوبزکی) را از‬ ‫ان خود کرد‪ .‬دیگر فیلم پیروز جوایز اس��کار امسال «مکس‬ ‫دیوانه‪ :‬جاده خش��م» ب��ه کارگردانی جرج میل��ر بود که در‬ ‫‪6‬بخش فنی ش��امل تدوین‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬طراحی صحنه‪،‬‬ ‫چهره پردازی و م��و‪ ،‬تدوین صدا و صداگذاری برنده اس��کار‬ ‫ش��د‪« .‬جاده خش��م» در ‪ ۱۰‬بخش از جمله بهترین فیلم و‬ ‫بهترین کارگردانی نامزد اسکار بود‪.‬‬ ‫سینما محل بازیگوشی است‪ ،‬جدی نگیرید‬ ‫مراس��م بزرگداش��ت محم��ود کالری‪ ،‬فیلمب��ردار‬ ‫پیشکسوت سینما در جشن تصویر سال برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ابتدای این مراس��م که با پخش‬ ‫مجموعه عکس های انقالب‪ ،‬تعزیه؛ یک مراسم مذهبی‪،‬‬ ‫تعدادی عکس از پاری��س و برلین و عکس های دیگری‬ ‫از این فیلمبردار در ده ه ‪۱۹۷۵‬تا ‪ ۱۹۸۵‬میالدی همراه‬ ‫بود‪ ،‬س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬دبیر جشن تصویر سال با بیان‬ ‫نزدیک��ی و صمیمیت��ش ب��ا محم��ود کالری‪ ،‬از دالیل‬ ‫برگزاری این مراسم تقدیر سخن گفت‪ .‬صمدیان در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬انتخاب محمود کالری برای یاداوری قدرت‬ ‫سینمای مان به خودمان بود چون احساس کردیم که او‬ ‫ت چرا که او عالوه بر‬ ‫فردی مناسب و الیق این تجلیل اس ‬ ‫تاثیر مثبتی که بر عکاس��ی گذاشت‪ ،‬در ان سوی مرزها‬ ‫ه��م فعالیت های زیادی برای عکاس��ی ایران انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او به جز عکاسی در سینما هم مشغول است که‬ ‫تا به امروز که این جا هس��تیم‪ ۷۶ ،‬فیلم را فیلمبرداری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬محمود کالری نیز پس از تشویق حاضران‬ ‫روی س��ن حاضر ش��د و درباره س��ینما و فیلمبرداری‬ ‫گفت‪ :‬سینما همیشه برایم محلی برای بازیگوشی است‬ ‫و نمی دان��م چرا دیگران ان ق��در ان را جدی می گیرند‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رضا مقصودی رییس کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان شد‬ ‫سینما‬ ‫بعد از سرقت تابلوهایم دستم به جایی بند نیست‬ ‫یک هنرمند با اعالم خبر به س��رقت رفتن تابلوهای‬ ‫نقاشی اش‪ ،‬از وضعیت بیمه اثار هنری در ایران انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬افرین ساجدی درباره به سرقت‬ ‫رفتن تع��دادی از تابلوه��ای نقاش��ی اش‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫چند م��اه پیش‪ ،‬از انبار کلکتوری ک��ه کارهای من را‬ ‫جمع اوری می کند‪ 4 ،‬تابلوی نقاش��ی که ابعاد بزرگی‬ ‫داشتند‪ ،‬به سرقت رفتند‪ .‬از زمان به سرقت رفتن این‬ ‫اثار‪ ،‬با این تصور که می توان س��ارق انها را پیدا کرد‪،‬‬ ‫از انتش��ار تصاویر کارها خودداری کردی��م‪ ،‬اما بعد از‬ ‫گذشت چند ماه تصمیم گرفتیم تصویر کارها را برای‬ ‫اگاهی مخاطبان هنرهای تجس��می منتش��ر کنیم تا‬ ‫خری��د و فروش انها که مال دزدی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫اتفاق نیفتد‪.‬او گفت‪ :‬در صورت بروز چنین مش��کالتی‬ ‫برای اث��ار هنری در ایران‪ ،‬هی��چ راهی برای پیگیری‬ ‫موض��وع‪ ،‬به جز از طریق قضای��ی و پلیس وجود ندارد‬ ‫چ کس��ی مس��ئولیتی در قبال بیمه اثار بر عهده‬ ‫و هی ‬ ‫نمی گیرد‪ .‬ح��ق کپی رایت هم که در ای��ران نداریم و‬ ‫مدت هاس��ت هنرمندان با این موضوع درگیر هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به خاطر نداش��تن بیمه اثار هنری‪ ،‬برای‬ ‫هر نمایش��گاهی که در خارج از ای��ران بر پا می کردم‪،‬‬ ‫در س��ینماها گرفته شد دیگر کس��ی برای بهتر شدن‬ ‫اثرش تالشی نکرد‪ .‬هر چند اتفاق های منحصر به فردی‬ ‫رخ داده اما وجود فضای رقابتی باعث می ش��ود فیلم ها‬ ‫از نظر کیفیت رش��د کنن��د‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬پخش‬ ‫اثار س��ینمای ایران و جهان از طریق سیستم ‪VOD‬‬ ‫می تواند موجب ارتقای کیفیت فیلم ه��ای روی پرده‬ ‫شود‪ .‬مردم همیش��ه فیلم خوب را در سینما می بینند‪.‬‬ ‫نه گرانی بلی��ت روی تصمیم انها تاثی��ر می گذارد و نه‬ ‫سیس��تم دیگری می تواند جای ان را بگیرد‪ .‬سینمای‬ ‫ایران متاس��فانه چند سالی اس��ت اثار خوبی را اکران‬ ‫نکرده و برای همین مخاطب با سینما قهر کرده است‪.‬‬ ‫امیدوارم در س��ال اینده ب��ا وجود اثار خوب��ی که در‬ ‫جشنواره امسال دیدیم شاهد حضور بیشتر مخاطبان‬ ‫در سالن های سینما باشیم‪.‬‬ ‫س��یروس تس��لیمی‪ ،‬تهیه کنن��ده س��ینما درباره‬ ‫ارزیاب��ی اش از راه ان��دازی پ��روژه س��امانه نمای��ش‬ ‫درخواس��تی (‪ )VOD‬گف��ت ‪ :‬ش��اید ‪10‬درص��د‬ ‫قیم��ت واقع��ی فیلم ه��ای م��ا از طری��ق ف��روش‬ ‫دی وی دی های ش��ان در ب��ازار دریافت ش��ود‪ .‬یعنی‬ ‫‪90‬درصد رایت فیلم ها رایگان اس��ت و این مش��کلی‬ ‫است که همیشه وجود داشته اس��ت‪ .‬همچنان که در‬ ‫بحث موسس��ه رس��انه های تصویری گفته می ش��ود‪،‬‬ ‫اس��تانی به بزرگی اصفهان فقط ‪ 10‬نس��خه از فیلم ها‬ ‫را می خ��رد چون بقی��ه کپی می ش��ود‪ .‬با این ش��یوه‬ ‫میلیاردها تومان از پول اصلی بدنه س��ینما در اختیار‬ ‫کسانی قرار می گیرد که کمترین زحمت را می کشند‪.‬‬ ‫البته اینکه ‪ VOD‬این مش��کل را ح��ل کند یک کار‬ ‫تکنیکی و فنی اس��ت و در وهله دوم نیازمند بازاریابی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در گام نخست باید در کشورهایی‬ ‫که چند سال است این شیوه را اجرا می کنند پژوهش‬ ‫کنیم و بهترین کس��انی که می توانن��د این پژوهش ها‬ ‫را انج��ام دهند‪ ،‬وابس��ته های فرهنگی هس��تند چون‬ ‫در کش��ورهای مختلف حضور دارن��د و می توانند بازار‬ ‫را ارزیابی کنند‪ .‬سیروس تس��لیمی با اشاره به تغییر و‬ ‫تحول در سیستم پخش فیلم ها تاکید کرد ‪ :‬این تحول‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬همچنان که سیستم پخش ‪ 35‬به‬ ‫دیجیتال تبدیل ش��د‪ VOD ،‬هم بای��د اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫منتها امیدوارم مصداق «راه بینداز‪ ،‬جا بینداز» نباشد‬ ‫چون متاسفانه بسیاری از امور در کشور ما به این شیوه‬ ‫انجام می ش��ود اما این ب��ار امیدوارم روند معکوس��ی‬ ‫داشته باشیم تا نتیجه اش برای سینمای ایران میمون‬ ‫و مبارک باشد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫انقالب اقتصادی در شبکه نمایش خانگی‬ ‫هفته گذش��ته در حالی از سیستم سینمای خانگی‬ ‫و تلویزیون تعاملی کش��ور (‪ )VOD‬رونمایی شد که‬ ‫بسیاری از سینماگران معتقدند این سیستم می تواند‬ ‫به نظم بیش��تر پخش اثار س��ینمایی و رش��د اقتصاد‬ ‫س��ینما کمک کن��د‪ .‬در واقع می ت��وان گفت ‪VOD‬‬ ‫نخستین دس��تاورد دولت در راستای اس��تفاده بهینه‬ ‫از فضای پس��ابرجام اس��ت و از این منظر ای��ن اتفاق‬ ‫یک حرک��ت رو به جلو ب��رای تعامل هر چه بیش��تر با‬ ‫س��ینمای دنیا به ش��مار می اید‪ .‬از همی��ن رو پیش تر‬ ‫حج��ت اهلل ایوبی درب��اره سیس��تم ‪ VOD‬گفته بود‪:‬‬ ‫راه اندازی ‪ VOD‬می تواند اتفاق بزرگی در س��ینمای‬ ‫ایران باشد‪ .‬اقتصاد س��ینما با ‪ VOD‬دگرگون خواهد‬ ‫شد و در بستر ان جایی برای دیده شدن سینما شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬اما ب��ا این وجود بس��یاری هنوز نس��بت به‬ ‫چگونگی استفاده از این سیس��تم در کشور با عالمت‬ ‫س��وال مواجه هستند‪ .‬این سیس��تم که در کشورهای‬ ‫توسعه یافته در صنعت نمایش در دسترس شهروندان‬ ‫قرار دارد یکی از ابزارهای بزرگ زیرس��اختی کشور در‬ ‫زمینه ایجاد تلویزیون خصوصی و کابلی است و صنعت‬ ‫نمایشی کشور را به یک شبکه داخلی قدرتمند و ماخذ‬ ‫متصل می کند‪ .‬مصطفی ابطحی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه‬ ‫رس��انه های تصویری درب��اره این سیس��تم می گوید‪:‬‬ ‫اج��رای ‪ VOD‬یکی از پروژه های اساس��ی موسس��ه‬ ‫رسانه های تصویری و سازمان سینمایی است‪ .‬اگر این‬ ‫سیس��تم فعال شود در س��ینما انقالبی ایجاد می کند‪،‬‬ ‫مشروط به اینکه این سیس��تم به درستی درک و اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫اول مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫قس��مت بیس��تم مجموعه شبکه‬ ‫نمایش خانگی ش��هرزاد منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬قس��مت جدید این‬ ‫مجموعه وارد فروش��گاه های عرضه‬ ‫محصوالت فرهنگی و سوپرمارکت ها‬ ‫ش��د‪ .‬فروش انالین و قانونی سریال‬ ‫مانند گذش��ته‪ ،‬از س��ایت رس��می‬ ‫س��ریال به نش��انی الکتریکی ‪ Shahrzadseries.com‬و‬ ‫نرم افزار موبایلی فیلم نت به نش��انی الکتریکی ‪filmnet.ir‬‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬هموطنان خارج از کش��ور نیز می توانند این‬ ‫س��ریال را از وب س��ایت‪ Emfilm.net‬خریداری و دانلود‬ ‫کنند‪ .‬ترانه علیدوس��تی‪ ،‬ش��هاب حس��ینی‪ ،‬علی نصیریان‪،‬‬ ‫مصطفی زمانی‪ ،‬پریناز ایزدیار‪ ،‬امیرحس��ین رس��تمی و‪ ...‬از‬ ‫بازیگران این مجموعه شبکه نمایش خانگی هستند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬هنرمند در جشن پایان سال‬ ‫گالری شکوه‬ ‫گالری ش��کوه در ابتکاری جالب با برپایی «جش��ن پایان‬ ‫س��ال» در قالب یک نمایشگاه به اس��تقبال نوروز می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بهنوش فروت��ن‪ ،‬مدیر گالری ش��کوه‬ ‫ب��ا اع�لام خبر فوق گف��ت‪« :‬در ای��ن نمایش��گاه که عصر‬ ‫جمعه ـ ‪ 14‬اس��فند ـ اغاز به کار می کند هنرمندانی که در‬ ‫سراس��ر سال ‪ ۱۳۹۴‬در گالری شکوه اثارشان ارائه شد یک‬ ‫اثر تازه شان را به نمایش می گذارند‪ .‬به دلیل تنوع سلیقه ها‬ ‫و س��بک های هنرمندان انتظار داریم نمایشگاهی متنوع و‬ ‫رنگارن��گ به مخاطبان هدیه کنیم‪ ».‬این نمایش��گاه تا ‪۱۹‬‬ ‫اسفند در گالری ش��کوه برپا است و عالقه مندان می توانند‬ ‫همه روزه به جز پنجشنبه ها و تعطیالت رسمی از این اثار‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬در گالرى شکوه واقع در فرمانیه‪ ،‬بلوار‬ ‫اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمى ش��مالى‪ ،‬کوچه امیر نورى‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ١٩‬دیدن کنند‪.‬‬ ‫نمایش اثار علی اکبر صادقی‬ ‫در دوبی‬ ‫اثار علی اکبر صادقی در نمایشگاه‬ ‫«ارت دوب��ی» به نمای��ش درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬گالری شیرین»‬ ‫ب��ا ش��رکت در بخ��ش م��درن این‬ ‫نمایش��گاه که از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند ‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اثار هنری علی اکبر‬ ‫صادق��ی را که در بیش از نیم قرن گذش��ته (دهه ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫میالدی) خلق ش��ده اند‪ ،‬به نمایش می گ��ذارد‪ .‬همچنین ‪۲۷‬‬ ‫اس��فن د در این نمایشگاه‪ ،‬کتابی شامل زندگینامه و اثار این‬ ‫هنرمند رونمایی می ش��ود‪ .‬ش��یرین پرت��وی ‪ -‬مدیر گالری‬ ‫ش��یرین ‪ -‬در این باره گفت‪ :‬با شرکت در بخش مدرن «ارت‬ ‫دوب��ی» اثار یک هنرمند را به انج��ا می برم که خطرپذیری‬ ‫باالیی ب��رای من دارد‪ .‬این کار برای م��ن به منزله یادگیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا با اث��ار علی اکب��ر صادقی زندگی ک��رده و از او‬ ‫شناخت پیدا می کنم‪.‬‬ ‫موافقت با ساخت ‪ ۳‬فیلمنامه‬ ‫و به طور نمونه اگر فیلم ش��ان در جش��نواره به س��لیقه ‬ ‫هفت‪ ،‬هش��ت نفر هیات انتخاب پذیرفته نشود‪ ،‬جنجال‬ ‫راه می اندازن��د‪ .‬به نظر من فیلم س��اختن یک نوع بازی‬ ‫است که ما هر دفعه برای خودمان می سازیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬این فیلمبردار س��ینمای ایران که در جشنواره ‬ ‫«فیلم تصویر» مراسم تقدیرش برگزار شد‪ ،‬در سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬تمامی کارهایی که انجام می دهم‪ ،‬فارغ از کالس‬ ‫متفاوت انها‪ ،‬برایم بس��یار مهم هس��تند‪ .‬دوس��ت دارم‬ ‫زمان��ی که کاری را انجام می ده��م بتوانم به ان چیزی‬ ‫اضاف��ه کنم‪ .‬محمود کالری در پای��ان گفت‪ :‬اگر بتوانم‬ ‫درص��دی از حرف هایی که اینجا گفته ش��د را بپذیرم‪،‬‬ ‫نمی دانم با غرور حاصل از ان ‪ ،‬چه باید کنم‪.‬‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت با ‪ 3‬فیلمنامه «دریاچه ماهی»‪،‬‬ ‫«شیب» و «صدای مرا می شنوید» در جلسه بهمن موافقت‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مهر‪« ،‬دریاچه ماهی»‪« ،‬ش��یب» و «صدای‬ ‫مرا می ش��نوید» ‪ ۳‬فیلمنامه ای بودند که در جلس��ه بهمن ‬ ‫شورای پروانه ساخت پروانه گرفتند‪ .‬فیلمنامه های «دریاچه‬ ‫ماه��ی» ب��ه تهیه کنندگی ناهی��د دل اگاه و به کارگردانی و‬ ‫نویسندگی مریم دوستی با موضوع دفاع مقدس‪« ،‬شیب» به‬ ‫تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی و به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫مانی باغبانی با موضوع خانوادگی و «صدای مرا می شنوید»‬ ‫به تهیه کنندگی مشترک حسن کالمی و حسن عباسی و به‬ ‫کارگردانی و نویس��ندگی صادق پروین اش��تیانی با موضوع‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬موافقت ش��ورای س��اخت سازمان سینمایی را‬ ‫اخذ کردند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 21 - 1394‬جمادی االول‪ - 1437‬اول مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -448‬پیاپی ‪1766‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫امیرمومنان حضرت علی(ع) فرمودند‪ :‬شرط خرد حفظ تجربه ها و به کار بستن انهاست‪.‬‬ ‫رودررو‬ ‫دغدغه های روزنامه نگاری در دیدار با معاون مطبوعاتی‬ ‫کودک «عودالجان»‬ ‫که به طال رسید‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد‪ :‬این ی��ک قصه واقعی اس��ت؛‬ ‫واقعی تر از انچه بتوان تصور کرد‪ ،‬قصه ای وابسته به تقدیر‪،‬‬ ‫سرنوش��ت‪ ،‬عشق به زندگی‪ ،‬خانواده و در نتیجه تولید کار‬ ‫و فعالیت و دسترس��ی به ثروت‪ .‬اینجا ثروت همان معنی و‬ ‫مفه��وم خودش را دارد‪ ...‬یعنی پول‪ ،‬و اما‪ ...‬قصه ما مربوط‬ ‫می ش��ود به صنعت و بعد‪ ...‬تجارت و حتما زندگی‪ ...‬قصه‬ ‫پس��رک ‪ 11‬س��اله ای که وقتی از نداشتن ها و رنج حاصل‬ ‫از ن��دار ی به تن��گ امده ب��ود‪ ،‬وقتی می فهم��د مادرش‬ ‫گرفتار نوعی بیماری قبلی ش��ده که درمانش فقط با پول‬ ‫ن بیات‬ ‫امکانپذیر اس��ت‪ ،‬یک روز صبح بعد از خ��وردن نا ‬ ‫شب مانده با چای شیرین به عنوان صبحانه با کتاب و قلم‬ ‫و وس��ایل مدرسه به سوی خارج از خانه حرکت می کند و‬ ‫ی گردخانه کتاب ها و دفترچه ها را‬ ‫قبل از خروج در هش��ت ‬ ‫می بوسد‪ ،‬گریه می کند و زیرلب زمزمه می کند‪:‬‬ ‫ـ می دانیدکه چقدر دوست دارم ادامه تحصیل بدهم‪ ،‬اما‬ ‫نمی ش��ود؛ بنابراین شما را باالی طاقچه می گذارم تا وقتی‬ ‫امکان داشت دوباره س��عی کنم برای رسیدن به ارزو های‬ ‫تحصیلی ام‪...‬‬ ‫پس��رک اس��مش رضا بود با نام فامی��ل اعظمی‪ .‬محل‬ ‫زندگی ش��ان در خیابان مولوی ب��ود و کوچه بلند و درازی‬ ‫داشت به نام ستون سنگی که هنوز هم این کوچه به همین‬ ‫نام وجود دارد‪ .‬رضا ان رو ز راهی سه راه سیروس شد‪ .‬هنوز‬ ‫سه راه بود و محل ورود به بازار اهنگر ها‪ ،‬ان سو ترش محله‬ ‫عودالجان بود و بعد مس��جد و بازار اصلی و ناصرخسرو و‪...‬‬ ‫همه محله های قدیمی‪ ،‬رضا مغازه به مغازه رفت تا رسید به‬ ‫یک دوچرخه سازی‪ .‬دوچرخه ساز به نام ابراهیم‪ ،‬نوحه خوان‬ ‫هم بود و هنگامی که رضا را ش��ناخت و فهمید پدرش از‬ ‫نوحه خوان های قدیمی بوده‪ ،‬برای شروع یک تلمبه به رضا‬ ‫داد و گفت وظیفه ات این است که به الستیک دوچرخه ها‬ ‫تلمبه بزنی‪ .‬هر تلمبه هم در ان روز دهشاهی مزد داشت و‬ ‫رضا که نه عضله ای داش��ت و نه قدرتی‪ ...‬قبول کرد و شب‬ ‫هنگام درحالی که هر دو دس��تش درد می کرد راهی خانه‬ ‫شد‪ .‬اقا ابراهیم بر اساس قرار برنامه ای ریخت‪ ،‬تلمب ه زدن‬ ‫و کار ه��ای مغازه و تمیز کاری و جارو زدن اول و اخر کار‪،‬‬ ‫با رضا‪ ...‬در عوض همه دستمزد دریافتی تقسیم به دو بین‬ ‫او و رضا تقسیم می شد‪.‬‬ ‫رضا س��ال اخر معم��اری را می گذراند و به خاطر تالش‬ ‫فراوان و صداقت و درس��تی ای که در کار داشت‪ ،‬فروشگاه‬ ‫را ب��ا پرداخت همه پس ان��دازش با اقا ابراهی��م که دیگر‬ ‫قدرت کار کردن نداش��ت ـ با اصرار او ـ شریک شد‪ .‬وقتی‬ ‫ب��ا موفقیت دانش��گاه را تمام کرد‪ ،‬باز از پا ننشس��ت و در‬ ‫حالی ک��ه دختر اقا ابراهیم را به همس��ری اش دراورد‪ ،‬با‬ ‫فروش کل فروش��گاه و ملحقاتش‪ ،‬توانست با راه انداختن‬ ‫یک تعاون��ی تولید و ایجاد کار برای ‪ 10‬نفر دیگر اقدام به‬ ‫راه اندازی کارگاه و سپس کارخانه تولید موتورسیکلت کند‬ ‫و با برن��د یک کارخانه فنالندی و کره ای‪ ،‬س��همش را در‬ ‫تولید‪ ،‬بکارگیری نیرو های تحصیلکرده و کار بلد ادا کرد‪...‬‬ ‫بعدازظه��ر بود که «جمعه» کارگ��ر و ندیم و زحمتکش‬ ‫چندس��اله‪ ،‬روی یک چهارپایه کنار در ورودی باالی تراس‬ ‫طبقه دوم نشس��ته و ارام اشک می ریخت‪ .‬او خبردار شده‬ ‫بود که تن خس��ته اربابش حتی برای یک چهارشنبه دوام‬ ‫نیاورد تا اخرین مهمانی و افتتاحیه بازار طال را شاهد باشد‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫معاون‬ ‫مطبوعاتی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در‬ ‫این نشست از‬ ‫روزنامه نگاران‬ ‫پیشکسوت‬ ‫به عنوان‬ ‫«برکات‬ ‫مطبوعات‬ ‫کشور» یاد کرد‬ ‫پایگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی‬ ‫وزارت ارش��اد‪ :‬گروهی از خبرگان و پیشکسوتان‬ ‫مطبوعات کش��ور ب��ا معاون مطبوعات��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ک��ه ب��ا حض��ور ‪ ١٥‬ت��ن از‬ ‫اس��تادان مطبوعاتی و پیشکس��وتان این عرصه‬ ‫در س��اختمان معاون��ت مطبوعاتی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫برخی مس��ائل صنفی و حرفه ای به بحث و تبادل‬ ‫ نظر گذاشته ش��د‪ .‬محمد بلوری‪ ،‬بهروز بهزادی‪،‬‬ ‫فریدون صدیقی‪ ،‬س��یدفرید قاس��می‪ ،‬مس��عود‬ ‫مهاجر‪ ،‬هوش��نگ اعلم‪ ،‬یونس ش��کرخواه‪ ،‬علی‬ ‫س��رهنگی‪ ،‬ناصر بزرگمهر‪ ،‬حس��ن نمکدوست‪،‬‬ ‫رض��ا قوی فکر‪ ،‬ابراهیم رس��تمیان‪ ،‬مینو بدیعی‪،‬‬ ‫محمود مختاری��ان و منصور س��عدی‪ ،‬مهمانان‬ ‫حسین انتظامی بودند‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در ای��ن نشس��ت از روزنامه نگاران پیشکس��وت‬ ‫به عن��وان «برکات مطبوعات کش��ور» یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این جمع با تجربه باالی فعالیت مطبوعاتی‬ ‫و رسانه ای‪ ،‬می تواند در سیاست گذاری ها‪ ،‬کمک‬ ‫خوبی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به سیاست اصلی دولت مبنی‬ ‫بر عقب نشینی به نفع صنوف‪ ،‬معاونت مطبوعاتی‬ ‫از تشکیل انجمن های قانونی و تخصصی استقبال‬ ‫می کند تا ام��ور مختلف مربوط به این صنف را به‬ ‫خ��ود اهالی مطبوعات و در قالب واگذاری امور به‬ ‫انجمن ها‪ ،‬محول کند‪ .‬انتظامی همچنین با اشاره‬ ‫به تجربه و تبح��ر روزنامه نگاران قدیمی‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این جم��ع می توان��د در توس��عه اموزش‬ ‫حرفه ای که مهم تر از اموزش کالس��یک است‪ ،‬به‬ ‫جامعه مطبوعاتی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دیدگاه های روزنامه نگاران‬ ‫‪ ،‬فری��دون صدیق��ی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫روزنامه نگار پرتجربه و مدیر اجرایی همش��هری‬ ‫مح�لات ضم��ن نق��دی ب��ر روند ش��کل گیری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫انجمن ه��ای صنف��ی مطبوعاتی خاطر نش��ان‬ ‫کرد‪ :‬انجمن پیشکس��وت مطبوع��ات در صورت‬ ‫شکل گیری باید برای طیف وسیعی از خبرنگاران‬ ‫جوان در س��نین جوانی و میانسالی جاذبه ایجاد‬ ‫ک��رده و از حرکت ه��ای محفل��ی در این عرصه‬ ‫بپرهیزد‪ .‬هوش��نگ اعلم‪ ،‬س��ردبیر نش��ریه ازما‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬ه��دف از گردهمای��ی روزنامه نگاران‬ ‫پیشکس��وت در کنار یکدیگر حفظ شان جامعه‬ ‫روزنامه ن��گاری و کرامت روزنامه نگاران اس��ت‪.‬‬ ‫هدف چنین تش��کلی این اس��ت که از تجربیات‬ ‫نس��لی از روزنامه نگاران در بهبود س��طح کیفی‬ ‫روزنامه ها در ش��رایط کنونی بهره گیرد‪ .‬ابراهیم‬ ‫رستمیان مقدم‪ ،‬رییس شورای سیاست گذاری‪،‬‬ ‫هفته نامه اتیه نو نیز ضمن تاکید بر اینکه انجمن‬ ‫پیشکس��وتان مطبوعات در صورت شکل گیری‬ ‫باید به حمایت از مس��ائل صنف��ی روزنامه نگاران‬ ‫بپردازد گفت‪ :‬مشکالت صنفی خبرنگاران از قبیل‬ ‫حق بیمه‪ ،‬از کار افتادگی‪ ،‬بازنشس��تگی‪ ،‬امنیت‬ ‫شغلی و‪ ...‬جزو اساس��ی ترین مسائل خبرنگاران‬ ‫به شمار می رود که انجمن پیشکسوتان نمی تواند‬ ‫و نباید چش��مش را روی ای��ن واقعیت ها ببندد‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه‬ ‫نیز‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به فعالیت های اموزشی‬ ‫س�لامت روانی یکی از پیامدهای موجود‬ ‫بوده که این موضوع رو به ازدیاد و تشدید‬ ‫است‪ .‬موالوردی گفت‪ :‬دانشجویان دختر‬ ‫زمینه های اسیب پذیری بیشتری دارند و‬ ‫وابستگی عاطفی انها به خانواده ها بیشتر‬ ‫اس��ت بنابراین احس��اس فقدان امنیت‬ ‫اجتماع��ی می توان��د به ای��ن اختالل و‬ ‫تعارض دامن بزند و وضعیت انها را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬خانه تکانی و هشدار برای افزایش مصرف بی رویه اب‬ ‫و ایج��اد ارتباط بین نس��ل قدیم و نس��ل جدید‬ ‫خبرن��گاران در این روزنامه گفت‪ :‬پیشکس��وتان‬ ‫مطبوع��ات و اس��تادان ای��ن رش��ته در تمام��ی‬ ‫تحریریه های��ی که خبرنگاران جوان حضور دارند‬ ‫می توانند حضور فعال و تاثیر گذار داشته باشند و‬ ‫تجارب خود را به نس��ل جوان انتقال دهند و از هر‬ ‫گونه‪ NGO‬و انجمن ها باید برای ش��کل گیری‬ ‫جامعه مدنی اس��تقبال کنیم‪ .‬در این جلس��ه به‬ ‫مواردی از قبیل «ثبت تاریخ ش��فاهی مطبوعات‬ ‫از زبان پیشکس��وتان این عرصه‪ ،‬تکریم انان‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر گرفتن مش��وق برای مطبوع��ات به منظور‬ ‫بهره گیری مش��ورتی از پیشکس��وتان‪ ،‬پیگیری‬ ‫حق��وق روزنامه نگاران‪ ،‬دع��وت از روزنامه نگاران‬ ‫پیشکس��وت نس��ل انقالب‪ ،‬تاکید بر حضور سایر‬ ‫پیشکس��وتان در جلس��ات بع��دی‪ ،‬مح��ور قرار‬ ‫گرفتن روزنامه نگاران باتجربه برای تدوین میثاق‬ ‫اخالق حرفه ای‪ ،‬حل مس��ائل رفاهی و معیشتی‪،‬‬ ‫انتش��ار خاطرات پیشکسوتان مطبوعات‪ ،‬انتقال‬ ‫تجربیات به نس��ل های جدید‪ ،‬برگ��زاری بهتر و‬ ‫حرفه ای تر جش��نواره های مطبوعاتی‪ ،‬اموزش و‬ ‫تقویت مبانی حرف��ه ای و اخالقی روزنامه نگاران‬ ‫جوان و ایجاد چت��ر حمایتی برای خانواده بزرگ‬ ‫مطبوعات»پرداخته شد‪.‬‬ ‫‪4‬درصدبیمارانبهبیمارستانخصوصیمی روند‬ ‫س��خنگوی وزارت بهداشت با اشاره به‬ ‫اینک��ه ‪۸۰‬درصد مردم ت��وان مراجعه به‬ ‫بیمارستان خصوصی را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪۴‬درصد م��ردم می توانند با ارامش‬ ‫خاط��ر ب��ه بیمارس��تان های خصوص��ی‬ ‫مراجع��ه کنند و ح��دود ‪۱۵‬درصد مردم‬ ‫نیز می توانند با کمک بیمه های تکمیلی‬ ‫به این بیمارس��تان ها مراجع��ه کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلن��ا‪ ،‬ایرج حریرچی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ ۱۰‬بیم��اری اصلی در‬ ‫دنی��ا وج��ود دارد که بار بیم��اری ایجاد‬ ‫می کند و دو مورد ان‪ ،‬بیماری های روانی‬ ‫اسکیزوفرنی و اختالالت دو قطبی است‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به مس��ائل مختلف باید‬ ‫اولویت ه��ای درمان تغییر کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ح��ال حاضر مص��رف ‪ ۱۰‬داروی‬ ‫گران قیمت را در بیش��تر بیمارستان های‬ ‫کش��ور کاهش داده ای��م و در این زمینه‬ ‫باید گفت اش��کال اصلی راهنمای بالینی‬ ‫در نظام ه��ای پرداخ��ت در قبال خدمت‬ ‫تقاض��ای القایی اس��ت که فقط توس��ط‬ ‫پزشک نیست بلکه مجموعه شرایط ان را‬ ‫ایجاد می کند که این مسئله راه حل های‬ ‫متعدد و طوالنی دارد‪.‬‬ ‫‪68‬درصد جمعیت کشور‬ ‫تحت تاثیر خشکسالی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه‬ ‫یک لقمه ازادی!‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫ضرورت توجه ویژه به سالمت روان دختران‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری در امور زنان‬ ‫و خان��واده گفت‪ :‬موضوع س�لامت روان‬ ‫دخت��ران به وی��ژه دانش��جویان نیازمند‬ ‫اهتم��ام ویژه اس��ت و تاکن��ون اقدامات‬ ‫خوبی برای ارتقای سالمت روان این قشر‬ ‫از جامعه انجام شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫شهیندخت موالوردی افزود‪ :‬دانشگاه به‬ ‫دلیل ماهیت درونی و مناس��بات بیرونی‬ ‫خود‪ ،‬دس��تخوش تغیی ر است و هر ساله‬ ‫هزاران دانشجو وارد دانشگاه ها می شوند‬ ‫و دوری از خانواده و فش��ارهای درسی و‬ ‫تحصیلی منج��ر به چالش ها و تعارضاتی‬ ‫در دانشجویان می ش��و د که این موضوع‬ ‫س�لامت روان ان��ان را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬بهم ریختن‬ ‫یادداشت‬ ‫ریی��س مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران‬ ‫سازمان هواشناسی کش��ور با تاکید بر اینکه بیشتر‬ ‫مناطق کشور همچنان با خشکسالی های بلندمدت‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬گفت‪68 :‬درصد از جمعیت کش��ور‬ ‫تحت تاثیر شدت های مختلف خشکسالی بلند مدت‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬شاهرخ فاتح در‬ ‫زمینه وضعیت خشکس��الی کش��ور افزود‪ :‬شاخص‬ ‫خشکس��الی هواشناس��ی «اس پی ای ای» در یک دوره ‪5‬ماهه نشان می دهد‬ ‫بس��یاری از مناطق غربی و شمال غربی کشور دارای شرایط ترسالی بو ده اند‬ ‫که در این زمینه به ویژه می توان به مناطقی از استان های ایالم‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫لرستان اشاره کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در مقابل و براساس همین شاخص کوتاه مدت‪،‬‬ ‫مناطقی از اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬یزد‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬ش��مال‬ ‫کرمان‪ ،‬سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬بخش هایی از خراس��ان رضوی و سمنان و‬ ‫مناطقی از استان مازندران با خشکسالی های ضعیف تا شدید مواجه بوده اند‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان هواشناسی افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی شاخص بلندمدت خشکسالی نشان دهنده این است که به استثنای‬ ‫جنوب سیس��تان و بلوچستان و شمال اذربایجان ش��رقی و اردبیل‪ ،‬بیشتر‬ ‫مناطق کش��ور با خشکسالی های خفیف تا بسیار ش��دید مواجه هستند‪ .‬به‬ ‫گفته فاتح‪ ،‬این وضعیت نشان دهنده این است که خشکسالی های بلندمدت‬ ‫و انباشته شده به هیچ وجه در کوتاه مدت و دفعتی و با بارش های کوتاه مدت‬ ‫جبران نمی شود‪ ،‬بنابراین رعایت راهکارهای الزم و مواجهه منطقی با پدیده‬ ‫خشکسالی و کمبود اب در کشور به طور دائمی ضرورت دارد‪.‬‬ ‫ش��امگاه ‪ 9‬اس��فند در دفتر معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬یک��ی از روزنامه ن��گاران پیشکس��وت از‬ ‫روزنامه نگاری گفت که بعد از ‪ 20‬س��ال کار به دلیل نداش��تن‬ ‫ش��غل مش��خص و رانده ش��دن از روزنامه ها «کارتن خواب»‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ان دیگری که سردبیر یک نش��ریه معتبر است با‬ ‫بغض از روزنامه ن��گاری حرف زد که همه فراموش��ش کرده اند‬ ‫و او بی پن��اه در خان��ه اش مان��ده و تنها امیدش این اس��ت که‬ ‫یک نفر «تلنگری» ب��ه در بزند و حالش را بپرس��د‪ .‬همه انانی‬ ‫که ان ش��ب در دفتر معاونت مطبوعاتی گرد ه��م امده بودند‬ ‫از درد خبرن��گار و روزنامه نگار می گفتند‪ .‬ت��و حس می کردی‪:‬‬ ‫اخ��ر چ��را‪ ،‬روزنامه ن��گاری بهتری��ن و پرمس��ئولیت ترین و‬ ‫تاثیر گذارترین حرفه دنیا اس��ت‪ .‬روزنامه نگار به مفهوم اخص‬ ‫کلمه نه کس��ی اس��ت که باید برای یک لقمه نان «چانه» بزند‬ ‫و نه انسانی اس��ت که اندیش��ه‪ ،‬ذهن و روحش را بفروشد برای‬ ‫اینکه به قول ان ش��اعر معروف به «دریوزگی» کفی نان امده‬ ‫باش��د‪ .‬روزنامه نگاری به مفهوم عام «امید» است و رهایی‪ ،‬زیرا‬ ‫اساسا جامعه بشری با قلم و اندیشه سخنوران‪ ،‬صاحب نظران‪،‬‬ ‫متفکران و اندیشمندانش متحول شده اس��ت‪ .‬روزنامه نگار در‬ ‫رده روش��نفکران هر جامعه ای اس��ت‪ .‬او خط می دهد‪ ،‬اندیشه‬ ‫می گس��تراند و اطالع رسانی می کند‪ .‬این س��خنی یاوه نیست‪.‬‬ ‫سرنوش��ت روزنامه نگار‪ ،‬سرنوش��ت اهانت بار «کارتن خوابی»‬ ‫نیس��ت! یکی از موس��پیدان روزنامه نگار گفت‪ :‬اینکه برویم و‬ ‫فقط از یک روزنامه نگار قدیمی که خانه نش��ین شده دلجویی‬ ‫کنیم تنه��ا کار م��ا نباید باش��د ما باید ش��ان از دس��ت رفته‬ ‫خبرنگاران را به انان باز گردانیم‪.‬‬ ‫من قلبم به ش��دت به درد امد‪ ،‬به راس��تی چه شده؟ ایا‬ ‫ما از نس��ل عالمه دهخداها‪ ،‬جهانگیرخان های صوراسرافیل‪،‬‬ ‫از نس��ل فرخی یزدی‪ ،‬میرزاده عشقی و صدها اسم بزرگ در‬ ‫تاریخ روزنامه نگاری این کشور هستیم؟‬ ‫اری م��ن قلبم به ش��دت به درد امد‪ .‬نه ب��ه خاطر رانده‬ ‫ش��دن روزنامه نگار قدیمی از بازار کار‪ ،‬نه به خاطر دریوزگی‬ ‫ی��ک خبرنگار و بی حیثیت ش��دن برای لقم��ه ای نان‪ ،‬نه به‬ ‫خاطر اینکه پیران روزنامه ن��گار در گمنامی و فقر می میرند ‬ ‫بلکه به خاطر‪:‬‬ ‫زین همرهان سست عناصر دلم گرفت‬ ‫شیر خدا و رستم دستانم ارزو ست‬ ‫زین خلق پرشکایت گریا ن شدم ملول‬ ‫ن های وهوی و نعره مستانم ارزوست‬ ‫ا ‬ ‫چگونه می توان باور کرد که مطبوعات یعنی رسانه مکتوب‬ ‫که مادر همه رس��انه های جهان است و به قول ادموند بورک‬ ‫اندیشمند «انگلیسی» رکن چهارم دموکراسی است‪ ،‬اینگونه‬ ‫به اندوه‪ ،‬رنج و فقر و فاقه دچار ش��ده باشد‪ .‬چگونه می توان‬ ‫باور کرد که همه ارمان های روزنامه نگاری به باد فراموش��ی‬ ‫س��پرده ش��ود و ما و من نوعی در اندوه یک اس��کناس پاره‬ ‫باش��یم؟ در ان ش��ب در دفت��ر معاون��ت مطبوعاتی وزارت‬ ‫ارش��اد‪ ،‬گویی تاریخچه ‪ 175‬س��ال تاریخ روزنامه نگاری این‬ ‫کش��ور را گش��ودم و روزنامه نگارانی را دیدم که برای «یک‬ ‫لقمه ازادی!» حتی جان دادند‪ .‬کس��انی را مش��اهده کردم‬ ‫که خاک تحریریه را مقدس می دانس��تند‪ .‬انسان های بزرگی‬ ‫که هیچ گاه عظم��ت کار روزنامه نگاری را حتی به میلیون ها‬ ‫ثروت نفروختند‪.‬‬ ‫بازهم قلبم به درد امد که در یکی از سایت های خبری از‬ ‫قول یک روزنامه نگار ماهر خواندم که گفته بود‪ :‬برخی خود‬ ‫را به چند میلیون تومان می فروشند!‬ ‫نس��ل خسته ای انگار به پایان راه رسیده است اما چرا باید‬ ‫برسد؟ این نس��ل باید الگو باش��د‪ ،‬باید سرمشق باشد‪ ،‬باید‬ ‫راه نش��ان بدهد‪ ،‬باید تجربیات خود را به نسل جوان انتقال‬ ‫بدهد‪ .‬این «بایدها» مانند پتکی بر سر و ذهنم فرود می امد‪:‬‬ ‫گفتند یافت می نشود جسته ایم ما‬ ‫گفت انکه یافت می نشود انم ارزوست‬ ‫هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد‬ ‫کان عقیق نادر ارزانم ارزوست‬ ‫همکاری علمی با سوئیس‬ ‫ایرنا‪ :‬با حضور یوهان اشنایدر امان‪ ،‬رییس جمهوری سوئیس و‬ ‫هیات عالی رتبه این کشور در دانشگاه تهران ‪ 3‬یادداشت تفاهم‬ ‫همکاری علمی امضا شد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری سوئیس که پیش از سفر به ایران درخواست‬ ‫سخنرانی در دانشگاه تهران کرده بود به همراه هیات عالی رتبه‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و علمی خود به دانشگاه تهران امد و در جمع‬ ‫دانشجویان یک سخنرانی با محور درس هایی از مدل اقتصادی‬ ‫سوئیس انجام داد‪.‬‬ ‫محمد فره��ادی‪ ،‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری‪ ،‬محمود‬ ‫نیلی اب��ادی رییس دانش��گاه تهران و اعض��ای هیات علمی این‬ ‫دانشگاه‪ ،‬روسای دانشگاه های سوئیس و جولیا هاس‪ ،‬سفیر این‬ ‫کشور در تهران در این مراسم حضور داشتند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!