روزنامه صمت شماره 452 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 452

روزنامه صمت شماره 452

روزنامه صمت شماره 452

‫چالش تامین مالی‬ ‫مهم ترین مشکل صنایع در سال ‪94‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬برای صنعتگران یکی از سخت ترین س��ال های اقتصادی بود که «نقدینگی» مهم ترین کلید واژه تمام‬ ‫مشکالت صنایع را تشکیل داد‪ .‬رکود‪ ،‬نرخ بهره بانکی‪ ،‬پرداخت نشدن مطالبات صنایع و بانک ها از سوی دولت و‬ ‫عوامل دیگر از این دس��ت باعث ش��ده تا صنایع نتوانند نقدینگی مناسبی در سال ‪ ۹۴‬داشته باشند‪ .‬با وجود انکه‬ ‫حجم تس��هیالت پرداختی در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪۲۹۸‬هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه‬ ‫سال قبل به میزان ‪۱۰/۴‬درصد رشد داشت و عالوه بر این سهم سرمایه در گردش از کل تسهیالت پرداختی شبکه‬ ‫بانکی در ‪10‬ماه نخس��ت امس��ال معادل ‪۶۲/۶‬درصد بوده اما این میزان از تس��هیالت نیز نتوانست درد چندانی از‬ ‫مشکالت نقدینگی صنایع را درمان کند‪ .‬کارشناسان با توجه به فراهم شدن زمینه های ورود سرمایه های خارجی‬ ‫به کشور امیدوارند تا شرایط نقدینگی در سال اینده تا حدودی بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 452‬پیاپی ‪ 32 1770‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گذر رقابت پذیری تولید‬ ‫از شاخص دستمزد‬ ‫معاینه فنی که خود‬ ‫دردسر ساز شد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تحلیل و بررسی تراز تجاری ایران‬ ‫سیاه نمایی ممنوع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قاچاق پای خود را از کفش‬ ‫ایرانی بیرون نمی کشد‬ ‫امارها از وضعیت صادرات و واردات در ‪ ۱۱‬ماهه سال ‪ ۱۳۹۴‬بیانگر مثبت شدن‬ ‫تراز تجاری است‪.‬براس��اس امار ارائه ش��ده از سوی سازمان توسعه تجارت ارزش‬ ‫تج��ارت خارجی کش��ور از فروردین تا بهمن به ‪ ۳۷‬میلی��ارد و ‪ ۷۷‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده است‪ .‬مقایسه امارهای صادرات و واردات کشور در ‪ ۱۱‬ماهه سال جاری‬ ‫نسبت به دوره مش��ابه سال گذشته حکایت از کاهش ‪ ۲۳/۳۳‬درصدی واردات و‬ ‫کاهش ‪۱۶/۶۹‬درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ُ‬ ‫اژدهاکش‬ ‫تعرفه‬ ‫‪23‬‬ ‫تامین مالی اسان‬ ‫فوالدسازان در بورس کاال‬ ‫‪17‬‬ ‫زنگ های دوران «پسانفتی»‬ ‫به صدا درامده است!‬ ‫‪2‬‬ ‫رفع موانع همکاری های مشترک‬ ‫تولید در کنار ایمنی معادن‬ ‫‪9‬‬ ‫نحوه کاهش هزینه ها در بودجه‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬با تخصیص بیش از حد متوس��ط به برخی‬ ‫دستگاه ها مانند بهزیس��تی می توان از هزینه های‬ ‫هنگفت اینده کاس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت در همایش «شکرانه سالمت شنوایی» در‬ ‫مجموعه ورزشی و فرهنگی تالش افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫بودجه برای س��ال ‪ 236 ،95‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که باید ب��رای ان از طریق مالیات و فروش‬ ‫نفت و سهام کسب درامد کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در هیچ س��الی به علت ش��رایط پرخطر نمی توان‬ ‫همه مناب��ع بودجه ای را به دس��ت اورد‪ ،‬بنابراین‬ ‫از دو راه اس��تقراض و کنت��رل مخ��ارج اس��تفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬مع��اون رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬منابع‬ ‫ما ب��رای اختصاص صد در ص��دی اعتبارات همه‬ ‫دس��تگاه ها ناکافی اس��ت‪ ،‬بنابراین مجبوریم فقط‬ ‫‪ 80‬درصد اعتب��ارات انها را اختصاص دهیم اما از‬ ‫برخی دس��تگاه ها هنگام تقلیل ‪ 20‬درصد منابع‪،‬‬ ‫اعتباری کم نمی کنیم‪.‬‬ ‫اغاز کشیک نوروزی‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی از امروز‬ ‫رییس کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از برقراری کشیک نوروزی این سازمان‬ ‫از ‪ 16‬اسفند امسال تا ‪ 14‬فروردین ‪ 95‬خبر داد‪ .‬محمدحسن سرابیان در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با اشاره به ابالغ طرح نظارتی این سازمان برای نوروز ‪ 95‬گفت‪ :‬بر اساس این طرح کشیک‬ ‫نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از اعضای ستاد خدمات سفر در ‪ 2‬مرحله‬ ‫از ‪ 16‬تا ‪ 29‬اس��فند امس��ال و ‪ 1‬تا ‪ 14‬فروردین ‪ 95‬انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس این‬ ‫طرح‪ ،‬کشیک نوروزی این سازمان موظف به رسیدگی به تخلفات حوزه های کاال و خدمات‬ ‫اعم از صنفی و غیرصنفی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬درمانی و دارویی و قاچاق کاال و ارز هس��تند و مردم‬ ‫می توانند ش��کایت های خود را از طریق شماره تماس ‪ 124‬یا سامانه پیامکی ‪30009651‬‬ ‫مطرح کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد‪ .‬سرابیان درباره اماکن مورد‬ ‫نظارت کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز اظهار کرد‪ :‬براساس طرح نظارتی ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬شرکت های مسافرتی‪ ،‬مراکز اس��کان و پذیرایی‪ ،‬اماکن تاریخی‪ ،‬تفریحی و فرهنگی‪،‬‬ ‫مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی‪ ،‬نمایشگاه های بهاره‪ ،‬میدان های میوه و تره بار‪ ،‬جایگاه های‬ ‫س��وخت و مراکز بهداشتی و درمانی اماکن هدف هس��تند‪ .‬رییس کشیک نوروزی سازمان‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما بنا به ضرورت و تش��خیص س��تاد اجرایی هماهنگی‬ ‫خدمات سفر سایر موارد الزم نیز ابالغ می شود‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس سیدمرتضی نیرومند اسکویی‬ ‫انتص��اب شایس��ته جنابعالی که نش��ان از‬ ‫مدیریت برجسته و شایستگی های شما دارد‬ ‫را صمیمان��ه تبری��ک عرض نم��وده‪ ،‬توفیق‬ ‫روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم‪.‬‬ ‫احد کمالی‬ ‫مدیرعامل شرکت اریا کیان سپهر‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬چند دس��تگاه نیز در کش��ور‬ ‫وج��ود دارند که باید به انها ‪ 110‬درصد اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬نوبخت‪ ،‬قول تامین اعتبار برنامه غربالگری‬ ‫شنوایی س��نجی را در تمام کشور داد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫این برنامه بتواند بیش از ‪ 90‬درصد پوشش داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به طور حت م اعتبار ان را تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ای��ن امکان وج��ود دارد که با‬ ‫جابه جایی اعتبارات از امکان قانونی خود برای این‬ ‫کار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نظر شورای نگهبان درباره طرح جرم سیاسی‬ ‫ش��ورای نگهبان نظر خ��ود را درباره طرح جرم‬ ‫سیاسی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا از اداره کل رواب��ط عمومی‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬طرح جرم سیاسی مصوب جلسه‬ ‫‪ 4‬بهمن ‪ 1394‬مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪94‬شورای نگهبان مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت که نظر این ش��ورا به این ش��رح اعالم‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫‪ -‬عبارت «سلب غیرقانونی ازادی افراد» در بند‬ ‫(پ) ماده ‪ 3‬با عبارت «نقض ازادی های مش��روع‬ ‫دیگ��ران» در بن��د (د) م��اده ‪ 16‬قان��ون فعالیت‬ ‫احزاب‪ ،‬جمعیت ها‪ ،‬انجمن های سیاس��ی و صنفی‬ ‫و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته‬ ‫ش��ده مصوب ‪ 1360/6/7‬مذکور در بند (پ) ماده‬ ‫‪ 2‬قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می کند؛ پس از‬ ‫رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در روز‬ ‫ی با کلیات طرح جرم سیاس��ی‬ ‫سه ش��نبه ‪ 29‬د ‬ ‫برپایی جشن درختکاری در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫کارکنان ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به مناس��بت هفته درختکاری در اقدامی نمادین ‪16‬‬ ‫نهال کاج را در فضای س��بز کنار مسجد حضرت ابراهیم (ع) در دل‬ ‫خاک کاشتند‪ .‬این برنامه فرهنگی یکی از رویدادهای همیشگی در‬ ‫سایت تهران است که هر سال تکرار می شود‪.‬‬ ‫حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه‬ ‫این مراس��م ضمن ابراز خرس��ندی از برپایی برنامه های فرهنگی و‬ ‫متناس��ب با توسعه فضای س��بز اظهار کرد‪ :‬خدا را شکر که مراسم‬ ‫ویژه روز درختکاری هر سال در سایت تهران برگزار می شود‪ .‬معتقد‬ ‫هس��تم که توسعه فضای سبز همواره با نشاط جمعی همراه است و‬ ‫همه ما باید بر این امر خداپسندانه تاکید داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬م��ا در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران فضای س��بز خوب و ایده الی داریم که به‬ ‫زیبایی هرچه بیش��تر س��ایت ما کمک می کند و با جذب مخاطب‬ ‫همراه است‪ .‬زمانی که نمایشگاه های مختلف را برپا می کنیم‪ ،‬طراوت‬ ‫و تازگی باعث ش��ادابی و انتقال حس خ��وب به بازدیدکنندگان ما‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ساماندهی اطالعات خودرویی‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل س��ایت بین المللی تهران همچنین افزود‪ :‬فضای س��بز‬ ‫حدود ‪ ۳۳‬درصد از فضای نمایش��گاه را در برگرفته که سعی داریم‬ ‫با همکاری شهرداری تهران این میزان را تا حد چشمگیری توسعه‬ ‫ببخش��یم و می��زان ان را ب��ه ‪ 50‬درصد برس��انیم‪ .‬امیدواریم همه‬ ‫م��ردم ما با در نظر گرفتن نگارانی ه��ای جهانی درباره از بین رفتن‬ ‫اکوسیستم طبیعی‪ ،‬به زندگی و حیات گیاهان اهمیت بدهند و برای‬ ‫رشد طبیعت خدادادی تالش کنند‪.‬‬ ‫موافقت و در جلس��ه چهارم بهم��ن جزئیات این‬ ‫طرح را تصویب کردند‪.‬‬ ‫انتخابات ایران نشان اقتدار‬ ‫و توانایی انجام تعهدات است‬ ‫نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل انتخابات را نش��انه اقتدار و ثبات دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬کش��وری که به ش��یوه مدنی‪ ،‬صلح امیز و مشارکت مردم‪ ،‬سرنوشت خود را‬ ‫تعیین می کند‪ ،‬یعنی ان کش��ور اقتدار دارد و اگ��ر تعهدی در جامعه جهانی داد‪،‬‬ ‫قادر به انجام ان است‪.‬‬ ‫غالمعلی خوشرو در گفت وگو با ایرنا درباره اثرگذاری مشارکت مردم در انتخابات ‬ ‫افزود‪ :‬انتخابات ایران از چند بعد قابل توجه و اهمیت است چرا که در ابعاد خارجی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که ناامنی و بی ثباتی را ش��اهد‬ ‫هس��تیم ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چنین انتخاباتی در کش��ور با ان وس��عت از مرز شمالی تا‬ ‫جنوبی و شرقی تا غربی که در هیچ کجای ان الحمدهلل خشونت و مسئله امنیتی‬ ‫دیده نشد‪ ،‬کار بسیار مهمی است ‪.‬‬ ‫س��فیر و نماین��ده دائم ایران در س��ازمان مل��ل متحد اظهار ک��رد‪ :‬در برخی از‬ ‫کش��ورهای همج��وار برای اداره انتخابات در یک ده یا ش��هر‪ ،‬کلی اس��لحه به کار‬ ‫می برن��د و اداره ان صن��دوق به اس��لحه بس��تگی دارد تا به صن��دوق رای‪ ،‬اما در‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با تالش سیاس��ی و ملی قادر هس��تیم چنین انتخابات‬ ‫با ش��کوهی را برگزار کنیم که نش��ان می دهد جایگاه ایران شاخص است ‪ .‬خوشرو‬ ‫ب��ر اهمیت حضور میلیونی در یک روز ب��رای انجام عمل مدنی و رقابت امیز بدون‬ ‫پیدایش هیچ مش��کل امنیتی‪ ،‬تاکید و اظهار کرد‪ :‬بعد از انتخابات هم با نظم‪ ،‬ارا‬ ‫جمع اوری‪ ،‬خوانده‪ ،‬تعیین و تایید می ش��ود که این شاخص خوبی برای مشارکت‬ ‫مدنی و ثبات کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی کشوری از لحاظ سازوکار تعیین سرنوشت خود به شیوه مدنی‪،‬‬ ‫صلح امیز و مشارکت مردم توانایی دارد‪ ،‬نشانگر ان است که ان کشور دارای اقتدار‬ ‫اس��ت؛ یعنی اگر تعهدی در جامعه جهانی انجام دهد‪ ،‬توانایی انجام تعهدات خود‬ ‫را دارد‪ .‬س��فیر و نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد تصریح کرد‪ :‬این نشان‬ ‫می دهد اگر چنین کشوری پیمان ببندد‪ ،‬طرف با ثباتی خواهد بود‪ .‬بنابراین اعتبار‬ ‫و جایگاه کشور را انتخابات و مشارکت مردم ارتقا می بخشد ‪.‬‬ ‫خوش��رو افزود‪ :‬البته تحوالت چند ماه گذشته از جمله اجرایی شدن برجام‪ ،‬رفع‬ ‫تحریم ها‪ ،‬گس��ترش روابط اقتصادی با دنیا‪ ،‬مس��ئله مش��ارکت مردم و بیان یک‬ ‫حرکت مدنی و سیاس��ی با هم جمع می ش��ود و جمهوری اسالمی ایران به تدریج‬ ‫از یک مس��ئله امنیتی که به ناحق ایجاد شده بود‪ ،‬حرکت کرده و به یک موقعیت‬ ‫صلح امیز رس��یده و اکنون نیز به سمت دس��تیابی به یک موقعیت بهتر اقتصادی‬ ‫گام برداشته است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خداحافظ رفیق روزهای سخت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زنگ های دوران «پسانفتی»‬ ‫به صدا درامده است!‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت‬ ‫درگذش��ت ایت اهلل واعظی طبس��ی در پیام توییتری خود نوشت‪ :‬واعظ طبسی‬ ‫رفیق روزهای تنهایی ام بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در‬ ‫این پیام توییتری افزود‪( :‬او) رفیقی که تا اخر پای رفاقتش ایستاد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫این پیام نوشت‪«:‬خداحافظ رفیق روزهای سخت‪ .‬خداحافظ‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫در دیدار معاون اول ریاست جمهوری با نخست وزیر ترکیه مطرح شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫رفع موانع همکاری های مشترک‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫باید پذیرفت که ش��رایط جهانی اقتصاد به ویژه در سال های پس از بحران‬ ‫‪ 2009‬میالدی‪ ،‬دستخوش تغییرات بسیاری شده که مهم ترین انها اُفت تقاضا‬ ‫در بازار جهانی و به دنبال ان کاهش نیاز و وابس��تگی کش��ورهای صنعتی و‬ ‫توسعه یافته به نفت و تامین سوخت های فسیلی از کشورهای نفتی خاورمیانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د دیگر زمان کس��ب درامدهای سرشار نفتی به سر امده و‬ ‫کشورهایی که سبد درامد ملی شان فقط محدود و منحصر به «تخم مرغ های‬ ‫نفتی» بوده (نظیر ونزوئال) و برای دوران «پس��انفتی» امروز اماده نبودند‪ ،‬به‬ ‫ناگزیر با بحران اقتصادی ویران کننده ای دست به گریبانند که حتی انها را تا‬ ‫استانه ورشکستگی اقتصادی نیز پیش رانده است‪.‬‬ ‫ای��ران گرچه در س��ال های اخیر با تغییر رویکرده��ا و راهبردهای تجارت‬ ‫خارجی خود‪ ،‬س��عی در ایجاد تعادل در س��بد صادراتی و برقراری توازن در‬ ‫ص��دور کاالهای غیرنفتی همتراز با مش��تقات نفتی داش��ته و در این زمینه‬ ‫به توفیقاتی نیز دس��ت یافت��ه‪ ،‬اما بی تردید هیچ کس س��طح فعلی صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور را مطلوب و شایس��ته نمی داند و همگان ب��ر این باورند که‬ ‫بای��د اقتصاد ایران را تا حد ممکن از طلس��م س��یاه «تک محصولی» بودن و‬ ‫«وابس��تگی به نفت» نجات داد و از س��ایر ظرفیت های بالقوه و ظرفیت های‬ ‫ نخورده کشور بهره جس��ت؛ انگاره ای که در اس��ناد باالدستی کشور‬ ‫ ‬ ‫دس��ت‬ ‫نظیر سند چش��م انداز سال ‪ ،1404‬سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی و‬ ‫برنامه های توسعه ‪ 5‬ساله نیز بارها بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫در این میان تجربه س��ال های تحریم به ما نش��ان داد که اسیب پذیری و‬ ‫ش��کنندگی اقتصاد تک محصولی تا چه میزان خطرناک اس��ت و این نقطه‬ ‫ضعف‪ ،‬پاش��نه اش��یل اقتصاد ایران ‪ -‬حتی‪ -‬در زورازمایی های سیاس��ی با‬ ‫دنی��ا خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر؛ «توهم نفتی» مهم ترین عامل شکس��ت و‬ ‫اصلی ترین مانع بازدارند ه بس��یاری از برنامه ه��ای تغییر و اصالح به ویژه در‬ ‫حوز ه بهره وری‪ ،‬رقابت پذیری و کار و س��ازندگی در طول تاریخ این کش��ور‬ ‫بوده و به سیاس��تگذاران‪ ،‬برنامه ریزان و فعاالن و کارافرینان‪ ،‬احساس کاذب‬ ‫توانمندی‪ ،‬بی نیازی به دانش فنی و فناوری روز‪ ،‬ش��یوه های نوین مدیریتی‬ ‫و توس��عه منابع انس��انی ماهر بخشیده به طوری که مس��یر توسعه کشور را‬ ‫حت��ی در زمان های��ی دچار انح��راف و انحطاط کرده اس��ت؛ همچنانکه در‬ ‫مقاطع و بزنگاه هایی بسیار مهم‪ ،‬بانک ها و نهادهای پشتیبان را نیز به ورطه ‬ ‫داللی و کاس��بکاری کشانده؛ فضای کسب وکار داخلی را برای جذب هر نوع‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬ناامن و بی تفاوت کرده‪ ،‬روحی ه س��ازندگی و تولید‬ ‫مل��ی را تضعیف و تخریب کرده و زمینه تراک��م و ترافیک قوانین و مقررات‬ ‫دست وپاگیر را مساعد کرده است؛ و بدتر از همه‪ ،‬مانع یکپارچگی‪ ،‬همگرایی‬ ‫و هم افزایی نهادهای تصمیم س��از‪ ،‬تصمیم گیر و مجری در توسعه تجارت و‬ ‫تولید ثروت ملی شده است‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که نف��ت‪ ،‬گوش های ما را برای ش��نیدن ناقوس رکود‬ ‫جهانی س��نگین کرده و چش��م های ما را برای دیدن توفان بحرانی که بخش‬ ‫عم��ده ای از جغرافیای اقتصادهای بزرگ دنی��ا را درنوردیده‪ ،‬ضعیف و ناتوان‬ ‫کرده اس��ت! نمونه ای تاس��فبار از میان ده ها مورد‪ ،‬جذب گردش��گر خارجی‬ ‫برای درمان (گردش��گری س�لامت) در برخی استان های مرزی غرب و شرق‬ ‫کشور است که با توجه به ظرفیت های علمی و امکانات درمانی موجود‪ ،‬یکی‬ ‫از مقاصد اصلی گردش��گرانی است که در همسایگی ما بوده و نیازمند درمان‬ ‫و مداوا هس��تند‪ .‬با ای��ن وصف برخی از نهادهای ذی نفوذ با طرح مس��ائل و‬ ‫بهانه های غیرمنطقی نظیر تهاجم فرهنگی و ترویج فس��اد اخالقی از س��وی‬ ‫گردش��گران‪ ،‬فضای توس��عه این صنعت پُرسود و اش��تغالزا در این مناطق را‬ ‫چنان منفی کرده اند که بیشتر گردشگران ترجیح داده اند مقصد درمانی خود‬ ‫را به س��ایر کشورهای همس��ایه ای تغییر دهند که اغوشی باز برای دالرهای‬ ‫انان دارند! و عجیب تر اینکه برخی نهادهای انتظامی نیز در غرب کش��ور‪ ،‬به‬ ‫بهانه کمبود و نیاز داخلی به دارو از خروج داروهای خریداری ش��ده از سوی‬ ‫گردشگران جلوگیری کرده اند!‬ ‫این در حالی است که صادرات دارو به عنوان یکی از سوداورترین بخش های‬ ‫تجاری که از ارزش افزود ه باالیی نیز برخوردار است‪ ،‬همواره یکی از دغدغه ها‬ ‫و برنامه های اصلی دولت ب ه شمار می رفته و در این زمینه یارانه و تسهیالت‬ ‫نیز به ان تخصیص داده شده و همواره یکی از موضوعات جدی در مذاکرات‬ ‫تجاری بوده است!‬ ‫معنای چنین رخدادهایی – صرف نظر از نیت خیری که ش��اید پشت این‬ ‫اقدامات قابل تصور اس��ت‪ -‬این اس��ت که ما هنوز ص��دای زنگ های دوران‬ ‫«پس��انفتی» را که در دنیا طنین انداز ش��ده‪ ،‬نشنیده ایم و هنوز بر این باوریم‬ ‫که دالر فراوان همانند نفت از چاه های جنوب در فوران است و هیچ خطری‬ ‫در کمین ایند ه اقتصاد ملی مان نیست!‬ ‫گرچ��ه «برج��ام ‪ »2‬اصطالحی ظریف ب��رای رفع معضالت‪ ،‬مش��کالت و‬ ‫تنگناهای تحریم گون ه داخلی است که رسانه ها ان را بر سر زبان ها انداخته اند ‬ ‫اما واقعیت این است که یک «نهضت ملی ارتقای سطح اگاهی عمومی» برای‬ ‫درک وضعیت کنونی و اعالم هشدار نسبت به ایند ه نامطمئنی که در کمین‬ ‫اقتصاد جهانی اس��ت و نظام اقتصادی ملی ما را نیز تهدید می کند‪ ،‬ضروری‬ ‫و موردنیاز است‪ .‬نهضتی اگاهی بخش برای همبستگی و هماهنگی در جهت‬ ‫ل فضایی برونگرا در کسب وکار داخلی و حذف زوائدی که عمل و اصرار‬ ‫تسهی ‬ ‫ب��ر انها نه فقط هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد کش��ور خلق نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی می تواند نخستین مانع توس��عه بازار و رقابت پذیری محصوالت داخلی‬ ‫تلقی شود‪.‬‬ ‫باید وضعیت نظام اقتصادی کش��ورهایی که ساختاری تک محصولی دارند‬ ‫را زیر ذره بین تحلیل و کالبدش��کافی قرار داد و به تمام کسانی که نااگاهانه‬ ‫(اما از س��ر خلوص و اعتقاد به امنیت و حراس��ت از میهن) دست به اقدامات‬ ‫بازدارنده در برابر توس��عه صادرات و اعمال ضوابط س��لیقه ای بر علیه فعاالن‬ ‫اقتصادی می زنن��د‪ ،‬یاداوری کرد که تاوان این اعمال س��لیقه ها فقط دامان‬ ‫تعدادی از تاجران را نخواهد گرفت؛ بلکه این اعطای فرصتی طالیی به «فقر»‬ ‫است که در کمین ورود به داخل مرزهای این خان ه اباد و غنی باستانی است‪.‬‬ ‫دکتر اس��حاق جهانگیری دیروز در مصاحبه‬ ‫مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ترکیه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران و ترکیه دو کش��ور همسایه با روابط‬ ‫صمیمانه هس��تند ک��ه از زمان ش��کل گیری‬ ‫حزب اعتدال و توس��عه در ترکیه ‪ ،‬روابط انها از‬ ‫پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬دکتر جهانگیری با اشاره به‬ ‫مس��ائل و مش��کالت منطقه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫منطقه ای که ایران و ترکی��ه در ان قرار دارند‬ ‫با مس��ائل پیچیده ای روبه رو است و متاسفانه‬ ‫گروه های تروریس��تی امنیت و ثبات منطقه را‬ ‫به شدت تحت تاثیر قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه منافع مش��ترک ایران‬ ‫و ترکیه در اس��تقرار صلح‪ ،‬ثب��ات و امنیت در‬ ‫تمام منطقه است گفت‪ :‬در مذاکرات خصوصی‬ ‫با نخس��ت وزیر ترکیه و در نشس��ت مذاکرات‬ ‫مش��ترک درباره مس��ائل دو جانبه و مس��ائل‬ ‫منطقه ای گفت وگوهای مفیدی میان دو هیات‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور همچنین با اش��اره‬ ‫ب��ه مذاک��رات می��ان وزرای دو کش��ور درباره‬ ‫زمینه ه��ای هم��کاری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دو‬ ‫کش��ور از زمینه های همکاری های مختلفی در‬ ‫حوزه های نف��ت‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬گمرک‬ ‫و گردش��گری برخ��وردار هس��تند و وزرای دو‬ ‫کشور نتایج گفت وگوهای خود را در مذاکرات‬ ‫مشترک اعالم کردند‪.‬‬ ‫دکت��ر جهانگی��ری اف��زود‪ :‬ترکی��ه یکی از‬ ‫مقصدهای مهم گردش��گری ایرانیان است‪ .‬ما‬ ‫امیدواریم گردش��گران ترکیه نیز به ایران سفر‬ ‫کرده و سرمایه گذاران این کشور هم نسبت به‬ ‫سرمایه گذاری در ایران اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��اداوری هدف گ��ذاری ‪30‬میلیارد‬ ‫دالری ب��رای مب��ادالت تجاری می��ان ایران و‬ ‫ترکیه افزود‪ :‬قرار اس��ت ماه اینده کمیس��یون‬ ‫مش��ترک همکاری ه��ای دو کش��ور در ترکیه‬ ‫برگزار شده و تمام موانع برای دستیابی به این‬ ‫هدف گذاری شناسایی و برطرف شود‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر ترکی��ه نی��ز در ای��ن مصاحبه‬ ‫مطبوعاتی مش��ترک با تبریک توافق هسته ای‬ ‫ایران گفت‪ :‬پس از این توافق زمینه مس��اعدی‬ ‫برای گسترش مناسبات میان دو کشور فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫احم��د داوود اوغل��و با بیان اینک��ه ایران در‬ ‫دوران تحریم در ش��رایط س��ختی قرار داشت‬ ‫افزود‪ :‬ترکیه در این دوران با تمام توان در کنار‬ ‫ایران بود و دوستی خود را به ایران ثابت کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دوس��تان واقعی در ش��رایط‬ ‫س��خت خ��ود را نش��ان می دهند و ام��روز که‬ ‫فش��ارها و تحریم ها از پی��ش روی ملت ایران‬ ‫برداش��ته شده ترکیه بیش از هر کشور دیگری‬ ‫خوشحال است‪.‬‬ ‫نخست وزیر ترکیه با اش��اره به هدف گذاری‬ ‫‪30‬میلیارد دالری و توافقات انجام ش��ده برای‬ ‫توسعه همکاری ها در زمینه انرژی‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫تج��اری و حمل ونقل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باید‬ ‫اقتصاد دو کش��ور را به یکدیگر پیوند دهیم تا‬ ‫هر دو کشور از منافع ان منتفع شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت بزرگ ایران در حوزه‬ ‫گردش��گری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران به همان‬ ‫می��زان که از ذخایر انرژی برخوردار اس��ت‪ ،‬از‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن غنی نیز برخوردار است‬ ‫و همکاری های دو کشور در زمینه گردشگری‬ ‫می تواند نتایج مثبت برای هر دو کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نخست وزیر ترکیه افزود‪ :‬وقتی ایران و ترکیه‬ ‫می توانند رواب��ط دو جانبه خود را ارتقا دهند‪،‬‬ ‫قادر خواهند بود موانع سیاس��ی منطقه را نیز‬ ‫از پیش رو بردارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری ایران و ترکیه برای پایان‬ ‫دادن ب��ه خونریزی های منطقه و درگیری های‬ ‫فرقه ای بسیار مفید است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه البته ممکن اس��ت در‬ ‫برخی موضوعات منطقه تفاوت در دیدگاه ها‬ ‫داشته باشیم تصریح کرد‪ :‬ایران و ترکیه باید‬ ‫با هم��کاری یکدیگر مان��ع از ورود بیگانگان‬ ‫به منطقه ش��وند زیرا صلح و ثبات پایدار در‬ ‫منطقه با همکاری ایران و ترکیه قابل تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد‪ :‬این ملت سوریه‬ ‫است که درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم گیری می کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که ای��ن روزها اخباری درب��اره ورود نیروهای ویژه برخی‬ ‫کش��ورها به خاک لیبی به گوش می رسد‪ ،‬وزارت خارجه الجزایر بار دیگر‬ ‫در زمینه هر گونه دخالت نظامی خارجی احتمالی در لیبی هش��دار داد و‬ ‫بر حل و فصل سیاسی بحران لیبی تاکید کرد‪.‬‬ ‫پلیس اس��پانیا از کشف و ضبط ‪20‬هزار یونیفرم نظامی خبر داد که‬ ‫برای نیروهای گروه تروریستی «داعش» تهیه شده بوده است‪.‬‬ ‫«فرانسوا اوالند» رییس جمهوری فرانسه و «انگال مرکل» صدراعظم‬ ‫المان خواس��تار پاسخ جمعی و واحد اروپا درباره بحران مهاجرت به اروپا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫کره ش��مالی به امریکا و ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل بابت اعمال‬ ‫تحریم ه��ای جدید و ب��ه پارلم��ان کره جنوبی به خاطر ت�لاش این نهاد‬ ‫قانونگذار برای تصویب قطعنامه های حقوق بشری و الیحه ضدتروریسم بر‬ ‫علیه خود هشدار جدی صادر کرد‪.‬‬ ‫‪ 28‬کش��ور عضو اتحادیه اروپا تحریم های تازه ای علیه ش��رکت ها و‬ ‫افراد در کره شمالی تصویب کردند‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش رس��انه های پاکس��تان‪« ،‬محم��د نواز ش��ریف»‬ ‫عکس روز‬ ‫نماز بر پیکر ایت اهلل واعظ طبسی با حضور رهبر معظم انقالب‬ ‫نخس��ت وزیر این کش��ور قرار اس��ت به عربس��تان س��فر کند؛ سفری که‬ ‫رسانه های مختلف‪ ،‬اهداف گوناگونی را برای ان بر شمرده اند‪.‬‬ ‫«بان کی مون» دبیر کل س��ازمان ملل متحد در نامه ای به «جبران‬ ‫باس��یل» وزیر خارجه لبنان تاکید کرد‪ :‬برقراری صلح در سوریه و تحکیم‬ ‫ان زمینه س��از بازگش��ت داوطلبان��ه و توام با امنیت و کرام��ت اوارگان و‬ ‫پناهجویان سوری به کشورشان و مشارکت سازمان ملل در ایجاد شرایط‬ ‫مناسب برای ان است‪.‬‬ ‫د ر حالی که ‪ 2‬س��ال به پایان سومین دوره (‪6‬ساله) ریاست جمهوری‬ ‫والدیمیر پوتین باقی مانده اس��ت‪ ،‬نتایج اخرین نظرسنجی نشان می دهد‬ ‫که ‪74‬درصد مردم روسیه از انتخاب دوباره وی حمایت می کنند‪.‬‬ ‫موسس��ه امریکایی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر از اوضاع بحرانی‬ ‫حقوق بشر در عربستان سعودی و امارات به شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫کشورهای اردوگاه ضدسوری به ویژه امریکا و عربستان سعودی با اتکا‬ ‫به طرح «ب» به عنوان جایگزین اتش بس در س��وریه‪ ،‬تالش های خود را‬ ‫برای گرفتن امتیاز در شرایط ترک مخاصمه این کشور متمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫«س��رگئی الوروف» و «ج��ان کری» وزیران امور خارجه روس��یه و‬ ‫امریکا در گفت وگویی تلفنی بر لزوم ازسرگیری مذاکرات میان طرف های‬ ‫سوری برای حل و فصل مسائل این کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که «حمد‬ ‫بن عیسی ال خلیفه» پادشاه بحرین تاکید کرده که «اسرائیل قادر است‬ ‫از خودش و کشورهای عربی معتدل در منطقه دفاع کند‪».‬‬ ‫ری��اض با هراس از تصوی��ب قطعنامه ای جدید درباره یمن‪ ،‬مخالفت‬ ‫خود را با تصمیم ش��ورای امنیت برای ص��دور قطعنامه ای در محکومیت‬ ‫ی اعالم کرد‪.‬‬ ‫حمالت علیه شهروندان یمن ‬ ‫نماینده ویژه رییس جمهوری روس��یه در امور افغانستان اعالم کرد‪:‬‬ ‫مسکو امکان مشارکت در مذاکرات صلح افغانستان را بررسی نمی کند‪.‬‬ ‫کاخ س��فید از کنفرانس ویدئویی رییس جمه��وری امریکا با همتای‬ ‫افغان��ش خبر داد و اعالم کرد که دو ط��رف درباره مذاکرات صلح کابل با‬ ‫طالبان افغانستان گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫برخ��ی مقامات امریکایی به مقامات لبنانی اعالم کردند تل اویو برای‬ ‫جنگ سوم با لبنان و حزب اهلل اماده می شود‪.‬‬ ‫«پاپ فرانسیس» رهبر مسیحیان جهان درباره بحران بی سابقه ناشی‬ ‫از هج��وم پناهجویان به مرزهای اروپا گفت‪ :‬اروپ��ا اکنون دوران «تهاجم‬ ‫اعراب» را تجربه می کند و این حقیقت دارد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای اروپا در اظهاراتی از مش��اهده حصول توافق اروپایی‬ ‫درباره استراتژی جلوگیری از موج مهاجرت ها به اروپا خبر داد‪.‬‬ ‫اغاز تور اسیایی ظریف‬ ‫سفر اسیایی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان به جنوب شرقی اس��یا و اقیانوسیه اغاز‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رییس دستگاه دیپلماسی‬ ‫کش��ورمان در اغاز تور اس��یایی خود به ‪ 6‬کش��ور‪،‬‬ ‫ابت��دا به اندون��زی رف��ت و در اج�لاس فوق العاده‬ ‫س��ران س��ازمان همکاری های اس�لامی که درباره‬ ‫قدس ش��ریف برگزار خواهد ش��د ب��ه نمایندگی از‬ ‫کش��ورمان ش��رکت می کند‪ .‬در ادامه این س��فر در‬ ‫رابط��ه با دیدارهای دوجانبه‪ ،‬ظریف پس از اندونزی‬ ‫به س��نگاپور‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬برونئی‪ ،‬نیوزلند و اس��ترالیا‬ ‫می رود‪ .‬در این س��فر بر اس��اس انچ��ه پیش از این‬ ‫اعالم ش��ده یک هیات اقتصادی ظریف را همراهی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین رییس دستگاه دیپلماسی در‬ ‫این سفر عالوه بر گفت وگو و رایزنی با همتایان خود‬ ‫در ارتباط با مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی درباره‬ ‫گس��ترش مناس��بات تجاری و اقتصادی با مقامات‬ ‫این کشورها گفت وگو خواهد کرد‪ .‬سفر محمدجواد‬ ‫ظریف به برخی از این کش��ورها برای نخس��تین بار‬ ‫انجام می شود و مقامات برخی از این کشورها نیز در‬ ‫سال ‪ 94‬در قالب هیات هایی به ایران سفر داشته اند‪.‬‬ ‫از این جمله می توان به س��فر وزیر خارجه و معاون‬ ‫وزیر خارجه اس��ترالیا اش��اره کرد که به ترتیب در‬ ‫فروردی��ن و م��رداد ‪ 94‬به تهران س��فر کردند و از‬ ‫ظری��ف برای س��فر به این کش��ور دع��وت به عمل‬ ‫اوردن��د‪ .‬وزیر خارجه اندونزی نیز امس��ال دو بار به‬ ‫تهران س��فر کرد که اخرین سفر وی مربوط به ‪23‬‬ ‫دی اس��ت‪ ،‬زمانی که روابط ایران و عربستان به اوج‬ ‫تیرگی رس��ید و در تحلیل ها عنوان می شد که یکی‬ ‫از اهداف سفر «رتنو مرس��ودی « به تهران و ریاض‬ ‫میانجی گری برای حل و فصل اختالفات بین ایران و‬ ‫عربستان است‪ .‬دون پرامودوینای‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫تایلن��د نیز در اوایل بهمن ماه برای دیدار با مقامات‬ ‫کشورمان و ش��رکت در نهمین کمیسیون مشترک‬ ‫اقتص��ادی ایران و تایلند به ایران امد‪ ،‬چند روز بعد‬ ‫از این س��فر‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر تایلند برای دیدار‬ ‫ب��ا مقامات کش��ورمان در راس یک هیات اقتصادی‬ ‫راهی تهران ش��د‪ .‬توجه به شرق و گسترش روابط با‬ ‫کشورهای این منطقه از جمله اولویت های دستگاه‬ ‫سیاست خارجی کشورمان است‪ ،‬چنان که در امسال‬ ‫ش��اهد سفر رییس جمهوری چین به تهران بودیم و‬ ‫قرار اس��ت در اوایل سال ‪ 95‬نیز نخست وزیر ژاپن و‬ ‫رییس جمهوری کره جنوبی راهی تهران شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬دانش بنیان ها را جدی بگیریم‬ ‫‪ 29‬ضعف در کنترل پروژه‪ ،‬چالش اصلی پروژه های نیمه تمام‬ ‫‪ 30‬تولید کاغذ‪ ،‬امار واقعی یا روی کاغذ؟‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چالش تامین مالی‪ ،‬مهم ترین مشکل صنایع در سال ‪94‬‬ ‫سال ‪ ۹۴‬برای صنعتگران یکی از سخت ترین‬ ‫سال های اقتصادی بود که «نقدینگی» مهم ترین‬ ‫کلید واژه تمام مش��کالت صنایع را تشکیل داد‪.‬‬ ‫رکود‪ ،‬نرخ بهره بانکی‪ ،‬پرداخت نشدن مطالبات‬ ‫صنایع و بانک ها از سوی دولت و عوامل دیگر از‬ ‫این دست باعث شده تا صنایع نتوانند نقدینگی‬ ‫مناسبی در سال ‪ ۹۴‬داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود انکه حجم تس��هیالت پرداختی در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه سال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪۲۹۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��ید که در مقایس��ه با رقم مشابه سال قبل‬ ‫به میزان ‪۱۰/۴‬درصد رش��د داش��ت و عالوه بر‬ ‫این سهم س��رمایه در گردش از کل تسهیالت‬ ‫پرداختی شبکه بانکی در ‪10‬ماه نخست امسال‬ ‫مع��ادل ‪۶۲/۶‬درص��د بوده ام��ا این می��زان از‬ ‫تسهیالت نیز نتوانست درد چندانی از مشکالت‬ ‫نقدینگ��ی صنایع را درم��ان کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫حجم نقدینگ��ی به ‪ ۹۵۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده که در صورت جذب نشدن این حجم‬ ‫از نقدینگی به بدنه تولید در سال اینده نه تنها‬ ‫تولید با همین مش��کالت دس��ت ب��ه گریبان‬ ‫خواه��د بود بلکه تورم نیز به مش��کالت صنایع‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه کارشناس��ان با توجه به فراهم ش��دن‬ ‫زمینه های ورود س��رمایه های خارجی به کشور‬ ‫امیدوارند تا ش��رایط نقدینگی در س��ال اینده‬ ‫تا ح��دودی بهب��ود پی��دا کند‪ ،‬ع�لاوه بر این‬ ‫صنعتگ��ران امیدوارند با پرداخ��ت بدهی های‬ ‫دولت به صنای��ع از طریق اوراق خزانه و امکان‬ ‫ارائه ان به س��ازمان امور مالیاتی برای پرداخت‬ ‫مالیات حجم عمده ای از نیاز صنایع به نقدینگی‬ ‫کاهش پی��دا کند‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫در‬ ‫گفت وگو با فع��االن صنعتی وضعیت نقدینگی‪،‬‬ ‫مش��کالت موجود و راهکار های بهبود وضعیت‬ ‫در سال اینده را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نف�س ت�ازه ب�ه بانک ه�ا ب�ا کاهش‬ ‫سپرده نزد بانک مرکزی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‪ ،‬عضو کنفدراسیون‬ ‫صنعت در گفت وگو با‬ ‫درباره مش��کالت‬ ‫نقدینگی در سال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۴‬بحران‬ ‫ادامه داش��ت و همچنان تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫دلیل این بحران نیز اس��یر ب��ودن نقدینگی در‬ ‫دست بانک هاست‪ .‬برای ازاد سازی نقدینگی نیز‬ ‫امسال تالش چندانی نشده است‪.‬‬ ‫فالح با اش��اره به نقدینگی که در بخش های‬ ‫مختلف جامعه انباشته شده اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫حج��م زی��ادی از نقدینگ��ی در مس��کن مهر‪،‬‬ ‫مشاغل زودبازده‪ ،‬بدهی های دولت‪ ،‬سپرده های‬ ‫نزد بانک مرکزی و‪ ...‬انباش��ته شده که فقط در‬ ‫زمینه سپرده های نزد بانک مرکزی با ازاد سازی‬ ‫بخش��ی از انها در س��ال ‪ ۹۴‬قدری به وضعیت‬ ‫نقدینگی بانک ها و اقتصاد کمک و باعث شد در‬ ‫اواخر سال نفس تازه ای به بانک ها دمیده شود‪.‬‬ ‫عض��و کنفدراس��یون صنعت با بی��ان اینکه‬ ‫مطالب��ات مع��وق بانک ها از بخ��ش خصوصی‬ ‫سهم اساسی در این میان ندارد افزود‪ :‬سیستم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫استمهال ‪ ۳‬ساله بدهی‬ ‫برخی واحدهای تولیدی‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫بانکی در سال ‪ ۹۴‬بیمار بود به نحوی که امکان‬ ‫بازگرداندن نقدینگی به سیستم خود را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه خارجی و اوراق خزانه امید‬ ‫رفع مشکل نقدینگی‬ ‫وی ب��ا پیش بین��ی تغییر وضعیت در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم س��ال اینده با تزریق‬ ‫س��رمایه از خارج از کش��ور روبه رو باش��یم که‬ ‫به ط��ور طبیعی الزم اس��ت برای ای��ن منظور‬ ‫تسهیالت بیشتری در نظر گرفته شود تا جریان‬ ‫ورود سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود‪.‬‬ ‫فالح با اش��اره به ش��یوه های جذب س��رمایه‬ ‫از خارج از کش��ور گف��ت‪ :‬عمده این س��رمایه‬ ‫خارجی می تواند از طری��ق تامین مواد اولیه با‬ ‫بازپرداخت بلندمدت باش��د تا بخش بزرگی از‬ ‫نیاز به نقدینگی صنایع را پوش��ش دهد‪ .‬صنایع‬ ‫کشور ظرفیت های غیرفعال باالیی دارند که اگر‬ ‫مواد اولیه تامین ش��ود این صنایع می توانند به‬ ‫حرکت بیفتند و گردش نقدینگی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫عض��و کنفدراس��یون صنعت با بی��ان اینکه‬ ‫سیاس��ت های مالیاتی دولت بحران نقدینگی را‬ ‫تش��دید می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قیمت نفت کاهش‬ ‫پیدا ک��رده و با وجود ازاد ش��دن برخی منابع‬ ‫کش��ور اما هنوز این منابع وارد کش��ور نش��ده‬ ‫اس��ت؛ از س��وی دیگر دولت بدنه حجیم خود‬ ‫را حفظ کرده اس��ت بنابراین راهی جز افزایش‬ ‫فش��ار مالیاتی ن��دارد بنابراین در س��ال اینده‬ ‫پرداخ��ت مالیات در اولوی��ت اصلی صنایع قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت باید بدهی های‬ ‫خ��ود را همراه با س��ود دیرک��رد ان به صنایع‬ ‫بازگردان��د گف��ت‪ :‬دولت اگ��ر به دنب��ال حل‬ ‫مش��کالت صنایع اس��ت نمی تواند بدهی های‬ ‫خود را پرداخت نکند و در مقابل توقع پرداخت‬ ‫مالیات زیاد از صنایع داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نحوه پرداخ��ت بدهی های‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬اگر دول��ت مطابق قان��ون رفع‬ ‫موانع تولید قان��ون بدهی های خود را از طریق‬ ‫صکوک و اوراق خزان��ه پرداخت کند به نحوی‬ ‫که امکان ارائه اوراق خزانه به اداره دارایی برای‬ ‫پرداخت مالیات وجود داش��ته باش��د یا امکان‬ ‫تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت وجود داش��ته‬ ‫باشد بسیاری از مشکالت نقدینگی صنایع حل‬ ‫خواهد ش��د و نیاز به نقدینگی به شدت کاهش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب بین تورم و رکود‬ ‫محمدحس��ین فنایی‪ ،‬ریی��س خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت یزد و خزان��ه دار خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت ای��ران در گفت وگو با‬ ‫درباره مش��کالت نقدینگی در س��ال ‪ ۹۴‬گفت‪:‬‬ ‫رابط��ه ای که بین ت��ورم و رکود وجود دارد این‬ ‫اس��ت که با مه��ار تورم‪ ،‬رک��ود در پی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬عامل موثر بر رکود نیز کمبود نقدینگی‬ ‫در جامعه اس��ت اما انچه در این میان اهمیت‬ ‫دارد مدیریت درس��تی است که تولید کشور در‬ ‫این میان متوقف نشود‪.‬‬ ‫فنایی با بیان اینکه همواره تاکید شده اقتصاد‬ ‫کشور باید مبتنی بر تولید باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫تولید مح��ور اقتصاد قرار می گرفت فش��ار های‬ ‫ناشی از تحریم ها لطمه ای به اقتصاد کشور وارد‬ ‫نمی کرد و اش��تغال و رش��د صنعتی به سرعت‬ ‫قابل حل بود‪ .‬در دهه ‪۵۰‬میالدی کره جنوبی با‬ ‫تورم ‪۵۰‬درصدی و بهره های باالی بانکی روبه رو‬ ‫بود که برای مقابله با ان با رکود مواجه می شد‬ ‫اما با برنامه ریزی درست و تقویت تولید توانست‬ ‫از ایجاد رکود نی��ز جلوگیری کند و تورم خود‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یزد با‬ ‫بیان اینکه در طول سال های اخیر اقتصاد کشور‬ ‫ش��عار تولید محوری داد اما در عمل بانک محور‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تش��دید رک��ود در جامعه به‬ ‫سفر هیات اقتصادی ‪ -‬صنعتی ایران به عمان‬ ‫ط ک��ه یکی از ابتکارات ش��ورای‬ ‫پارک نواوری مس��ق ‬ ‫تحقیق��ات عمان اس��ت‪ ،‬میزب��ان هیات��ی از نمایندگان‬ ‫س��رمایه گذاران ایران��ی در زمینه فعالیت ه��ای مختلف‬ ‫تحقیق و توسعه بود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه خب��ری تایمز او‬ ‫عمان‪ ،‬نخستین روز این سفر با سخنرانی دکتر عبدالباقی‬ ‫بن عل��ی الخب��وری‪ ،‬ریی��س پارک های علمی ش��ورای‬ ‫تحقیقات عمان اغاز شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن س��خنرانی ب��ر اهمیت پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬تس��هیالت پارک نواوری مس��قط و فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ 4‬حوزه کلیدی انرژی‪ ،‬علوم درمانی‪،‬‬ ‫غذا و بیوفناوری‪ ،‬اب و محیط زیست تاکید کرد‪.‬‬ ‫الخبوری در سخنان خود بر فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫موجود در پارک نواوری مس��قط تمرکز کرد و به توضیح‬ ‫این مس��ئله پرداخت که چگونه می ت��وان همکاری های‬ ‫س��رمایه گذاری و اقتصادی بین ای��ران و عمان را محقق‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫فیص��ل بن عل��ی الهینائ��ی‪ ،‬رییس اداره گس��ترش و‬ ‫س��رمایه گذاری های صنعتی عمان نیز درباره فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در عمان و مزایا و عناصر محیط کار این‬ ‫کش��ور س��خنانی را بیان کرد‪ .‬در این س��فر‪ ،‬محمدجواد‬ ‫امیدی‪ ،‬معاون توس��عه فناوری ش��هرک عل��م و فناوری‬ ‫اصفه��ان در این ب��اره که چگونه می ت��وان پل هایی برای‬ ‫همکاری و ایجاد کانال های مش��ترک بین ایران و عمان‬ ‫ایج��اد ک��رد‪ ،‬س��خنانی را مطرح ک��رد‪ .‬وی همچنین بر‬ ‫اهمیت بهره گی��ری از اقتصاد دانش بنیان از طریق پارک‬ ‫نواوری مس��قط تاکید ک��رد‪ .‬در این نشس��ت همچنین‬ ‫پیش��نهادات ویژه ای از سوی ش��رکت های ایرانی درباره‬ ‫حوزه هایی که عالقه مند به سرمایه گذاری در انها هستند‬ ‫ارائه و صرفه اقتص��ادی و طرح های اینده و ظرفیت های‬ ‫موجود در این زمینه تبیین شد‪.‬‬ ‫وس��یله سیاس��ت های بانکی و بهره های باالی‬ ‫بانکی اتف��اق افتاد که تولی��د را زمینگیر کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد بانک محور باعث شد تا در شرایط رکود‬ ‫بانک ها هر روز رش��د کنن��د و تولید در باتالق‬ ‫سیاست های بانکی فرو رود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حل مشکل نقدینگی تنها‬ ‫با اصالح نظام بانکی محقق خواهد شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر در این شرایط بانک ها در سود و زیان‬ ‫تولید شریک بودند به طور قطع در شرایط رکود‬ ‫بانک ها به این میزان رشد نمی کردند‪ .‬امیدواریم‬ ‫در س��ال اینده اقتصاد کش��ور براساس ‪ ۲۴‬بند‬ ‫اقتصاد مقاومتی پیاده س��ازی شود تا شرایطی‬ ‫که امس��ال برای صنایع به وجود امد در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬حل شود‪.‬‬ ‫سرمایه خارجی‬ ‫می تواند از‬ ‫طریق تامین‬ ‫مواد اولیه با‬ ‫بازپرداخت‬ ‫بلندمدت‬ ‫بخش بزرگی‬ ‫از نقدینگی را‬ ‫پوشش دهد‬ ‫‹ ‹لزوم اصالح ساختار بانکی‬ ‫خزان��ه دار خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫با بی��ان اینکه دولت باید برای خ��روج از تورم‬ ‫به افزایش ت��ورم تن دهد اف��زود‪ :‬نمی توان در‬ ‫ش��رایط کنونی ه��م از رکود خارج ش��د و هم‬ ‫تورم را کاهش داد بنابراین دولت باید بین تورم‬ ‫و رک��ود‪ ،‬کاه��ش تورم را انتخ��اب کند اما این‬ ‫موضوع نیاز به مدیریت دارد‪.‬‬ ‫فنایی با اش��اره به سیاست های دولت یازدهم‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل س��و ءمدیریت در دولت گذشته‬ ‫منابع مالی بس��یاری که از نفت بشکه ای ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر به وجود امد نه تنها امروز در شرایط سخت‬ ‫به کم��ک تولید نیامده بلکه عامل بس��یاری از‬ ‫مش��کالت امروز نیز منابع بسیاری است که در‬ ‫دولت گذش��ته هدر رفته اس��ت‪ .‬دولت یازدهم‬ ‫در این ش��رایط اوضاع را به دست گرفت و تمام‬ ‫تالش خود را برای بهبود شرایط انجام داده اما‬ ‫نیاز اس��ت در سال ‪ ۹۵‬اصالح ساختاری نسبت‬ ‫به سیاس��ت های بانکی داشته باشد که مطابق‬ ‫برنامه ه��ا این امر ت��ا حدودی در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدحسین فنایی‬ ‫امیدواریم‬ ‫در سال اینده‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫براساس‬ ‫‪ ۲۴‬بند اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫پیاده سازی شود‬ ‫تزریق اب تصفیه شده فاضالب ها به صنایع‬ ‫رییس کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫معاون��ت علم��ی از تزریق اب تصفیه ش��ده فاضالب ها به‬ ‫صنایع با هدف کاهش س��هم مصرف اب توس��ط صنایع‬ ‫مختلف کش��ور خبر داد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬علی محمد‬ ‫لطیف��ی‪ ،‬رییس کارگروه محیط زیس��ت س��تاد توس��عه‬ ‫زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫درب��اره تصفی��ه اب فاضالب های ش��هری گفت‪ :‬با هدف‬ ‫کاهش مصرف اب در کش��ور قصد داری��م طرح بازیافت‬ ‫اب فاضالب ه��ای ش��هری را اجرایی کنیم ک��ه ابتدا این‬ ‫طرح به صورت ازمایش��ی اجرایی خواهد شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح بازیافت اب فاضالب های شهری به صورت ازمایشی‬ ‫و برای نخس��تین بار در نیروگاه ش��هید منتظری اصفهان‬ ‫اجرایی می ش��ود که قراردادهای اجرای��ی ان نیز منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته لطیفی‪ ،‬این طرح با فناوری باال و‬ ‫به روش بایوتکنولوژی اجرایی می شود و چند سالی است‬ ‫که در کش��ورهای اروپایی با عنوان فناوری یک چهارم در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬علت نام گذاری این سیس��تم‬ ‫با نام یک چهارم این اس��ت که هزینه ها‪ ،‬حجم سیس��تم‬ ‫مورد استفاده و میزان مصرف انرژی به یک چهارم کاهش‬ ‫پیدا می کند و استفاده از ان صرفه اقتصادی باالیی دارد‪.‬‬ ‫رییس کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫معاونت علمی با اشاره به تامین اعتبار اجرای این سیستم‬ ‫توس��ط صندوق ستاد توسعه زیس��ت فناوری گفت‪ :‬این‬ ‫سیستم به صورت ازمایش��ی در نیروگاه شهید منتظری‬ ‫اصفه��ان و بع��د از ان در پ��ارک فن��اوری پردیس اجرا‬ ‫می ش��ود ک��ه در صورت مثبت ب��ودن نتایج در بیش��تر‬ ‫استان ها اجرایی خواهد شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر فاضالب ش��هر پردیس برای پارک فناوری پردیس‬ ‫مشکل س��از شده که قرار اس��ت با اجرای همین سیستم‬ ‫نوین این مشکل را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫هیات وزیران م��اده (‪ )۴‬ایین نامه اجرایی بندهای (ج)‬ ‫و (د) تبصره (‪ )۱۱‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬کل کش��ور‬ ‫را اصالح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬متن مصوبه به این ش��رح اس��ت‪ :‬ماده‬ ‫(‪ )۴‬ایین نام��ه اجرای��ی بنده��ای (ج) و (د) تبصره (‪)۱۱‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬کل کشور موضوع تصویب نامه‬ ‫ش��ماره ‪/۵۶۲۴۳‬ت‪۵۲۱۳۴‬هـ م��ورخ ‪ 1394/5/6‬به این‬ ‫ش��رح اصالح می ش��ود‪ :‬ماده ‪ -۴‬بانک های عامل موظفند‬ ‫ط نسبت به استمهال تسهیالت‬ ‫پس از تایید کارگروه مربو ‬ ‫سررسید شده سال ‪ ۱۳۹۴‬ذی نفعان مشمول این ایین نامه‬ ‫به مدت حداکثر تا ‪ 3‬س��ال اقدام کنند و امار هزینه های‬ ‫امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫جهت انعکاس به س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور‬ ‫اعالم کنند‪ .‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪،‬‬ ‫این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬وزارت کش��ور‪ ،‬س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور و بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ابالغ کرد‪.‬‬ ‫تولید مشترک‬ ‫مبلمان ایرانی و ایتالیایی‬ ‫خبر همکاری مشترک ایران و ایتالیا در تولید و طراحی‬ ‫مبلم��ان در کش��ور در حال��ی از طرف ریی��س اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان این کاال اعالم می ش��ود‬ ‫که نمی توان از گالیه های صادراتی این اتحادیه از سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و افت چش��مگیر صادرات مبلمان چشم‬ ‫پوشید‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن احمدیان بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫توسعه و ارتقای س��طح کیفی تولیدات مبلمان و افزایش‬ ‫قدرت صادرات‪ ،‬تفاهمنامه ای بین این اتحادیه با اتحادیه‬ ‫مبلم��ان ایران به امض ا رس��ید ت��ا از این پ��س مفاد این‬ ‫تفاهمنام ه با عنوان تولید مشترک‪ ،‬انتقال فناوری‪ ،‬طراحی‬ ‫و اهدای لیس��انس به تولیدات داخلی به اجرا در اید‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اش��اره به افت صادرات مبلمان در س��ال های‬ ‫اخیر اظهار کرد‪ :‬در حالی که در سال های ‪ 1390‬و ‪1392‬‬ ‫با رش��د ‪ 4 ،3‬برابری صادرات روبه رو بودیم در س��ال های‬ ‫اخیر عوامل مختلفی باعث افت صادرات در این حوزه شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان در‬ ‫تش��ریح افت صادرات تصریح کرد‪ :‬از انجا که عمده بازار‬ ‫ما کش��ور عراق بو د در س��ال های اخیر ظهور داعش یکی‬ ‫از اساس��ی ترین عوامل کاهنده میزان صادرات به ش��مار‬ ‫می رفت و در عین حال اختصاص نیافتن نمایش��گاه های‬ ‫مبلمان ب��ه این اتحادیه نیز در کاهش ص��ادرات اثر گذار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬احمدیان با بیان اینکه حمایت های مناسبی‬ ‫از سوی س��ازمان توس��عه و تجارت برای پیشبرد اهداف‬ ‫صادراتی صنعت مبلمان نشده و با اشاره به حمایت مالی‬ ‫نشدن در سفرهای برون مرزی از سوی ان سازمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حالی که نمایش��گاه ها پل ارتباطی میان تاجران‬ ‫خارجی و تولید کننده های داخلی به شمار می رود اتحادیه‬ ‫صادر کنن��دگان مبلمان انها را در اه��داف و اولویت های‬ ‫صادرات��ی تعریف می کند و اع��زام اعضای این اتحادیه به‬ ‫س��فرهای تجاری و نمایش��گاه های برون مرزی به صورت‬ ‫رای��گان و از طری��ق درامد حاصل از همین نمایش��گاه ها‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬ولی شاهد هستیم که این نمایشگاه ها به‬ ‫غیر واگذار شده که در گس��ترش بازار و اهداف صادراتی‬ ‫گام موثری محس��وب نمی شود‪ .‬وی با اشاره به شناسایی‬ ‫بازار ه��ای جدید صادراتی در این حوزه تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫برنامه‪ ،‬این اتحادیه به شناسایی بازارهای هدف با در نظر‬ ‫گرفتن قیمت های مدنظر‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬مذهب‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫و دیگر عوامل اقدام کرد که این اقدام به ‪ 10‬کشور شامل‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬کشورهای حاش��یه خلیج فارس و روسی ه با‬ ‫مجم��وع ‪ 400‬تا ‪450‬میلیون نفر جمعیت ختم ش��د که‬ ‫ویژگی ه��ا و ظرفیت های مورد نظر صادراتی را دارا بودند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان مبلمان‬ ‫درباره حمایت های گمرکی برای تولید داخلی و صادرات‬ ‫گفت ‪ :‬در س��ال هایی که ما ش��اهد رش��د ‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬برابری‬ ‫ص��ادرات در این صنف بودیم‪ ،‬تولی��د از طریق تعرفه ها و‬ ‫ارزش گذاری های گمرکی حمایت می شد؛ به طوری که ما‬ ‫ن��ه با باالبردن تعرف ه بلکه با افزایش ارزش های وارداتی از‬ ‫ورود اجناس نامرغوب با قیمت پایین جلوگیری کرده ایم‬ ‫ک��ه به افزای��ش کیفیت تولی��د و تمایل به ص��ادرات در‬ ‫شرکت های داخلی منجر شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شتاب دانش بنیان ها با توسعه اقتصاد علوم انسانی‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫دانش بنیان ها را جدی بگیریم‬ ‫نگاهی به تالش های عالءالدین‬ ‫میرمحمد صادقی در صنعت‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عالءالدین میرمحمد صادقی‪ ،‬مردی از بازار که‬ ‫تمام دوران کس�ب وکارش امیخته با حرکت های‬ ‫مذهبی و سیاس�ی بود‪ ،‬فعالیتش را با کارگری در‬ ‫اصفهان اغاز کرد س�پس به تج�ارت پنبه‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬گچ و حمل ونقل دریایی گسترش داد‪.‬‬ ‫تعدادی از نامه های محمدج��واد باهنر از طریق وی‬ ‫ب��رای جالل الدین فارس��ی به لبنان و محمدحس��ین‬ ‫بهش��تی به هامبورگ ارسال می ش��د‪ .‬در همین زمان‬ ‫ب��ا تعداد زیادی از ش��یعیان ثروتمن��د و نیکوکا ر مثل‬ ‫حاج بارون علی‪ ،‬حاج حس��ن صف��ر‪ ،‬عبداللطیف و علی‬ ‫صراف و عبدالحس��ین بهمن و جعفر سعادت اشنا شد‪.‬‬ ‫ن فعالیت خیریه انجام می دادند‪.‬‬ ‫انان در لبنان و پاکستا ‬ ‫تع��دادی از انان پس از پیروزی انقالب به ایران امدند‬ ‫و در کار های مختلف و خیری ه سرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫فعالی��ت اقتص��ادی او در کوی��ت‪ ،‬تجارت س��یمان‬ ‫بود‪ .‬برادرش س��یمان ها را به ن��ام عبدالصمد به کویت‬ ‫می فرس��تاد و عالءالدین انه��ا را می فروخت‪ .‬وی برگه‬ ‫اقام��ت در کویت داش��ت که ان را به مدت ‪ 26‬س��ال‬ ‫تمدید کرد‪ .‬تا زمس��تان ‪ ،1346‬دو سال از اقامت او در‬ ‫ت چندبار به طور مخفیانه‬ ‫کویت می گذشت‪ .‬در این مد ‬ ‫از طریق بصره و خرمشهر به ایران سفر کرد‪.‬‬ ‫او در کن��ار فعالیت های اقتصادی‪ ،‬دینی و سیاس��ی ‬ ‫گاهی ب��رای ورزش و امادگی بدنی ب��ه کوه می رفت‪.‬‬ ‫پس از بازگشت به ایران (اواخر سال ‪ )1346‬با تشویق‬ ‫ایت اهلل بهش��تی به تاسیس مدرس��ه و مراکز اموزشی‬ ‫پرداخت‪ .‬مدرسه ابتدایی دخترانه رفاه با مشارکت وی‬ ‫و دوستانش شکل گرفت‪ .‬همچنین به پیشنهاد ایت اهلل‬ ‫بهشتی‪ ،‬شرکت سبزه برای حمایت از زندانیان سیاسی‬ ‫و خانواده های انان تاسیس کردند‪ .‬تمام بازاریان مبارز‬ ‫س��همی در این شرکت داش��تند‪ .‬انان باغی در اطراف‬ ‫کرج خریداری کردن د تا دوس��تان و خانواده های ش��ان‬ ‫برای اس��تراحت و تفریح به انج��ا بروند‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫امکان بازدید همدیگر نیز وجود داش��ته باشد‪ .‬شرکت‬ ‫ن پراکنده نشوند‪ .‬همچنین‬ ‫سبزه سبب ش��د تا مبارزا ‬ ‫در تاس��یس صندوق قرض الحس��نه ل��رزاده در میدان‬ ‫خراسان(س��ال ‪ )1347‬و صن��دوق اندوخته جاوید در‬ ‫بازار همکاری داش��ت‪ .‬برادران میرمحمد صاقی و یکی‬ ‫از دوستان ش��ان در دهه ‪ 50‬اقدام به س��اخت مسجد‬ ‫مس��لم بن عقیل کردن��د‪ .‬ب��رای مخفی کاری‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��اختمانی اهداف را تاس��یس کردند‪ .‬سهامداران ان‪،‬‬ ‫همان هیات امنای مدرسه رفاه بودند‪ .‬فعالیت اقتصادی‬ ‫ان‪ ،‬ش��کل صوری داش��ت و کاری در این زمینه انجام‬ ‫نمی دادند‪ .‬رضا نیری‪ ،‬مس��ئول تدارکات مدرس��ه رفاه‬ ‫ب��ود که پ��س از انقالب‪ ،‬مس��ئول کمیته ام��داد امام‬ ‫ش��د‪ .‬در ثبت نام این مدرس��ه ها‪ ،‬نگرش گزینش��ی در‬ ‫انتخ��اب دانش ام��وز و معلم الزامی ب��ود و افرادی که‬ ‫متعه��د به حج��اب نبودند ی��ا تعهد دینی نداش��تند‪،‬‬ ‫ن توسط شالچیان‪،‬‬ ‫ثبت نام نمی ش��دند‪ .‬موسس��ه نیکا ‬ ‫کرباسچیان‪ ،‬عالءالدین میرمحمد صاقی و سیدمحسن‬ ‫فاطمی در خیابان ش��ریعتی‪ ،‬خیابان یخچال تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬نیکان دارای ‪ 3‬مقطع اموزش��ی بود‪ .‬سیدجعفر‬ ‫بهش��تی به مدیریت مدرس��ه نیکان (قبال در مدرس��ه‬ ‫علوی تدریس می کرد) منصوب شد‪.‬‬ ‫میرمحم��د صادق��ی با اس��تفاده از خویش��اوندانش‬ ‫ش به مبارزان سیاس��ی کم��ک می کرد‪ .‬پیش‬ ‫در ارت�� ‬ ‫از انقالب دایی وی س��پهبد فخر م��درس که دکترای‬ ‫حقوق از فرانس��ه را داش��ت و دادس��تان ارتش بو د در‬ ‫ی مثل‬ ‫تخفی��ف مجازات تع��دادی از زندانیان سیاس�� ‬ ‫ایت اهلل طالقانی‪ ،‬منتظری‪ ،‬هاشمی رفسنجانی و ‪ ...‬موثر‬ ‫بود‪ .‬س��پهبد مدرس اه��ل نماز و قران ب��ود و در ایام‬ ‫فاطمیه و محرم در خانه اش مراس��م ع��زاداری برگزار‬ ‫می کرد‪ .‬پس از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬عالءالدین از‬ ‫وی خواس��ت به خارج از کش��ور برو د اما او نپذیرفت و‬ ‫می گفت‪ :‬من کاری نکرده ام‪ .‬س��رانجام دستگیر شد‪ .‬با‬ ‫وجود مذاکره میرمحمد صادقی و دخالت امام خمینی‪،‬‬ ‫ی مبنی بر اینکه وی را اعدام‬ ‫ای��ت اهلل مطهری و طاهر ‬ ‫ی توس��ط‬ ‫نکنن د به روایت وی با فش��ار حاج تقی رضای ‬ ‫خلخالی اعدام شد‪(.‬اسفند ‪)1357‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫محمدحس��ین سجادی نیری‪ ،‬دبیر ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬ش��کل گیری و توسعه اقتصاد‬ ‫علوم انس��انی و اقتصاد فرهنگ شتاب زیادی در حوزه اقتصاد دانش بنیان دارد‪.‬‬ ‫فرایند تبدیل اید ه به فناوری‪ ،‬اقتصاد فرهنگی و اقتصاد علوم انسانی از مهم ترین‬ ‫برنامه های مورد تاکید این ستاد است‪.‬‬ ‫ارزش اف��زوده باالی ش��رکت های دانش بنیان بر‬ ‫کسی پوشیده نیس��ت اما مهم تر از ان شرکت های‬ ‫دانش بنیان صنعتی هستند که سهم باالیی در ایجاد‬ ‫ارزش افزوده دارند‪ .‬به گفته کارشناسان از تعداد کل‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تنها ‪ 5‬درصد انها صنعتی‬ ‫هس��تند اما با وجود تعداد کم ‪ 70‬درصد کل درامد‬ ‫شرکت های دانش بنیان را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم دانش بنیان های صنعتی از اقتصاد‬ ‫وحید احمدی‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫بر اساس‬ ‫فعالیت های‬ ‫صنعتی خود‬ ‫در پارک های‬ ‫علم و فناوری‬ ‫شکل می گیرند‬ ‫عبدالرضا صمیمی‬ ‫سازمان‬ ‫پژوهش های‬ ‫علمی و صنعتی‬ ‫ایران حلقه‬ ‫واسطی بین‬ ‫پژوهش های‬ ‫بنیادی یا نواورانه‬ ‫در دانشگاه ها‬ ‫و صنایع است‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت باالی��ی که ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان صنعت��ی دارن��د وزارتخانه های مربوط ‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم را ب��رای اس��تفاده بهین��ه از‬ ‫فرصت به وجود امده انجام داده اند‪ .‬وحید احمدی‪،‬‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری در گفت وگو با‬ ‫ضمن‬ ‫تایید این موضوع به نقش ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در صنعتی س��ازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان زمینه رش��د باالیی را در اقتصاد فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬از این رو وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دیگر‬ ‫وزارتخانه ه��ا هماهنگی های الزم را برای ارائه تقاضا‬ ‫ب��ه ش��رکت های دانش بنیان به منظ��ور فعالیت در‬ ‫حوزه صنعت انجام داده است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری با اش��اره به اینکه یکی‬ ‫از مهم تری��ن فعالیت ه��ای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری تحریک تقاضا به وی��ژه در حوزه صنعت و‬ ‫نف��ت برای پارک های علم و فناوری اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬زمین��ه الزم در صنایع فراهم ش��ده تا عالوه‬ ‫بر تحری��ک تقاضا‪ ،‬نیازهای این بخ��ش برای انجام‬ ‫پژوهش به داخل دانشگاه ها منعکس شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان در زمینه ه��ای مختل��ف ازجمله ارائه‬ ‫تس��هیالت قانونی تا جایی که ظرفیت وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫احم��دی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان جزو شرکت های نوپا محسوب می شوند‬ ‫بنابرای��ن نمی توان به صورت عددی مش��خص کرد‬ ‫که این شرکت ها چه نقش��ی در صنایع داشته‪ ،‬چه‬ ‫س��همی از اعتب��ارات و چه درص��دی از درامدهای‬ ‫اقتصاد را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ب��ا فراهم ک��ردن ارتباط��ات‪ ،‬عق��د تفاهمنامه ها و‬ ‫همکاری ه��ای بین المل��ل با کش��ور های خارجی و‬ ‫ارتباط با وزارتخانه های مختلف س��عی در باال بردن‬ ‫تقاضا در پارک های علم و فناوری دارد‪.‬‬ ‫به گفته احمدی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫برنام�� ه مش��خصی را ب��رای میزان صنعتی س��ازی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان اعالم نکرده اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان خصوصی هس��تند و به‬ ‫ص��ورت تقاضامح��ور فعالیت ه��ای خود را ش��کل‬ ‫می دهن��د‪ .‬به عن��وان مثال صنای��ع تمایل چندانی‬ ‫ندارن��د تقاضای خود را به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫برای س��اخت ماش��ین االت صنعتی ارائه دهند زیرا‬ ‫از توانمندی شرکت های دانش بنیان چندان اطالعی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ش��رکت های دانش بنی��ان معم��وال در‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فناوری براس��اس تقاضا ش��کل‬ ‫می گیرن��د‪ .‬به این صورت که افراد خالق با توجه به‬ ‫تقاضایی که در صنایع وجود دارد فعالیت های خود‬ ‫را شکل می دهند و به مرور زمان با کمک پارک های‬ ‫علم و فن��اوری تبدیل به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫صنعتی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ 50‬گواهی راه اندازی‬ ‫شرکت هایی جزو شرکت های دانش بنیان صنعتی‬ ‫ب��ه ش��مار می ایند که از دانش ب��اال یا « های تک»‬ ‫برخوردار باش��ند‪ .‬عبدالرضا صمیمی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫فن��اوری س��ازمان پژوهش ه��ای علم��ی و صنعتی‬ ‫ای��ران نیز که عمری را در این راه س��پری کرده در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫نقش شرکت های دانش بنیان را‬ ‫در صنعتی سازی پررنگ دانست و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان همان طور که از اسم ش��ان پیداس��ت‬ ‫فعالیت های تجاری سازی را بر مبنای علم و فناوری‬ ‫توس��عه می دهن��د و از دان��ش باال ی��ا «های تک»‬ ‫برخوردارند؛ به عبارتی با فناوری های س��طح پایین‬ ‫یا « لو تک» متفاوت هستند‪.‬‬ ‫معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی‬ ‫و صنعتی ایران با بیان اینکه اجزای تش��کیل دهنده‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان را اغل��ب اف��راد نخبه و‬ ‫تحصیلک��رده جامع��ه تش��کیل می دهن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه اصلی ش��رکت های دانش بنیان ایده و فکر‬ ‫افراد خالق اس��ت از این رو انگونه که باید از سرمایه‬ ‫مادی برخوردار نیستند‪ .‬بنابراین باید از مراکز رشد‬ ‫در مرحله نخس��ت و پارک های عل��م و فناوری در‬ ‫مرحله دوم از طریق دس��تگاه های ذی ربط حمایت‬ ‫مالی شود تا شرکت های دانش بنیان به مرحله بلوغ‬ ‫رس��یده و از نظر تج��اری و تولی��د روی پای خود‬ ‫بایستند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه ش��رکت های دانش بنیان صنعتی‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت هایی دانش بنیان صنعتی محس��وب‬ ‫می ش��وند ک��ه محصول نهای��ی که به ب��ازار عرضه‬ ‫ساخت الکتروریس غوطه وری برای تولید نانوالیاف پلیمری‬ ‫پژوهشگران کشورمان با کس��ب فناوری تولید نانو الیاف و‬ ‫با ورود به صنعت فیلترس��ازی‪ ،‬موفق به تولید نانوالیاف هایی‬ ‫برای استفاده در فیلترهای نیروگاهی شدند که درحال حاضر‬ ‫بیشتر نیروگاه ها در کش��ور‪ ،‬با استفاده از این فناوری پوشش‬ ‫داده ش��ده اند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬دس��تگاه الکتروری��س دارای‬ ‫قابلیت های ارتقایافته در مقایس��ه با مشابه های خارجی برای‬ ‫پژوهش های ازمایش��گاهی روی نانوالیاف پلیمری است این‬ ‫دس��تگاه برخالف سایر دس��تگاه های الکتروریسی‪ ،‬از اندازه و‬ ‫وزن کمتری برخوردار است و امکان استقرار ان در ازمایشگاه‬ ‫به راحتی میس��ر اس��ت‪ .‬با توج��ه به طول و قط��ر درام امکان‬ ‫جمع اوری نمده��ای نانوفیبری یکنواختی ب��ا ابعاد ‪۲۵×۳۰‬‬ ‫مترمرب��ع فراهم خواهد ش��د‪ .‬از توانمندی های این دس��تگاه‬ ‫می توان به تولید نانو الیاف با س��طوح ص��اف‪ ،‬تولید نانو الیاف‬ ‫حاوی نان��و ذرات‪ ،‬تولی��د نانو الیاف چن��د جزئی ‪CORE-‬‬ ‫‪ ،SHEL‬تولی��د نان��و الیاف تو خال��ی و نیز تولی��د نانو الیاف‬ ‫بسیار ظریف بس��ته به کاربرد نهایی‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬به گفته رضا‬ ‫فریدی مجیدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فناوران نانو مقیاس یکی‬ ‫از رایج ترین روش های س��اخت نانوالیاف روش الکتروریس��ی‬ ‫اس��ت که دانش فنی ان داخل کش��ور در مقی��اس صنعتی و‬ ‫ازمایش��گاهی وج��ود دارد‪ .‬او گفت‪ :‬در فرایند الکتروریس��ی‬ ‫پ��س از تزریق محل��ول پلیمر و اعمال ولتاژ بی��ن ‪ ۱۵‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلو ولت‪ ،‬جت پلیمری تش��کیل ش��ده و به سمت بارمخالف‬ ‫ش��تاب می گیرد‪ .‬مجیدی با اشاره به قابلیت و برتری دستگاه‬ ‫تولید ش��ده با نمونه خارجی گفت‪ :‬دستگاه الکتروریس دارای‬ ‫قابلیت های ارتقا یافته در مقایس��ه با مشابه های خارجی برای‬ ‫پژوهش ه��ای ازمایش��گاهی روی نانوالیاف پلیمری اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدات دس��تگاه های ازمایش��گاهی و پژوهشی این شرکت‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬با ابعاد ‪ ۶۰‬در ‪ ۷۰‬چی��زی در حدود ‪ ۲۵‬عدد در‬ ‫سال است‪ .‬قیمت نمونه دستگاه های خارجی چیزی در حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار دالر اس��ت و این در صورتی است که نمونه تولید شده‬ ‫داخلی با قیمتی در حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬هزار دالر عرضه می شود‪.‬‬ ‫می کنند دارای فناوری باال و دانش بنیان باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارتی اگر برای فناوری ‪ 3‬س��طح رده بندی پایین‪،‬‬ ‫متوسط و باال در نظر بگیریم محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان صنعتی باید در رده فناوری های متوسط‬ ‫و باال باش��ند‪ .‬از این رو تهیه محصول نهایی صنعتی‬ ‫با فناوری باال می تواند در ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫نوپا یا گس��ترده که با یک ایده دانش بنیان ش��کل‬ ‫گرفته‪ ،‬اتفاق بیفتد‪ .‬با توجه به اهمیت ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان صنعتی باید فضای صنعتی کش��ور به‬ ‫س��مت فناوری های دانش بنیان پیش رود تا زمینه‬ ‫الزم برای تولید محصوالت « های تک» توس��ط این‬ ‫ش��رکت ها مانند سایر کشورهای پیش��رفته فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صمیمی ب��ا تاکید بر اهمیت باالی ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان صنعتی برای ایجاد تح��ول در صنایع‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬امروزه کش��ورهای پیشرفته به‬ ‫س��مت فناوری هایی پیش می روند که دارای ارزش‬ ‫اف��زوده باالی��ی مانند داروهای نو ترکیب و زیس��ت‬ ‫فناوری هستند و استفاده از شرکت های دانش بنیان‬ ‫تنها راهی اس��ت که می توان از طریق ان به ارزش‬ ‫افزوده باال دست یافت‪ .‬به عنوان مثال سنگ معدن‬ ‫خام قیم��ت باالیی نخواهد داش��ت ام��ا زمانی که‬ ‫تبدیل به محصول ارزش��مندی ش��ود ارزش افزوده‬ ‫ کند؛ به عبارتی با استفاده از فناوری‬ ‫باالیی پیدا می ‬ ‫نانو می ت��وان وزن ان را کاهش داد یا ارزش افزوده‬ ‫باالی��ی را برای ان حتی با کاهش حجم تولید خلق‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صمیمی در ادامه برنامه های سازمان پژوهش های‬ ‫علمی و صنعتی ایران را هم راس��تا با صنعتی سازی‬ ‫شرکت های دانش بنیان بر ش��مرد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫پژوهش ه��ای علمی و صنعتی ایران حلقه واس��طی‬ ‫بین پژوهش های بنیادی یا نواورانه در دانش��گاه ها‬ ‫و صنای��ع اس��ت‪ .‬در واق��ع ای��ن س��ازمان وظیفه‬ ‫تجاری س��ازی پژوهش های نواورانه با فناوری باال را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی‬ ‫و صنعتی ایران افزود‪ :‬سازمان پژوهش های علمی و‬ ‫صنعتی ایران دارای ‪ 7‬پژوهشگاه کاربردی و چندین‬ ‫پژوهشگاه بنیادی است و از انجایی که این سازمان‬ ‫بیش��تر روی پژوهش هایی کار می کند که خروجی‬ ‫صنعتی داشته باشد از این رو فعالیت پژوهشگاه های‬ ‫بنیادی روی علوم و فناوری متمرکز است و از سویی‬ ‫پژوهشگاه های کاربردی تحقیقات را به سمت تولید‬ ‫صنعتی سوق می دهند‪ .‬همچنین این سازمان دارای‬ ‫یک مرکز رشد است که بیش از ‪ 85‬شرکت تولیدی‪،‬‬ ‫فناوران��ه‪ ،‬نواورانه و دانش بنی��ان در این مرکز برای‬ ‫توسعه تولیدات صنعتی مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫صمیمی با اشاره به فعالیت های مرکز پژوهش های‬ ‫علمی و صنعتی ایران برای کمک به صنعتی س��ازی‬ ‫ن گفت‪ :‬اف��رادی که دارای‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ا ‬ ‫ایده های فناورانه باش��ند مورد حمایت این سازمان‬ ‫قرار گرفته و متناس��ب با ای��ده ای که دارند حداقل‬ ‫‪ 3‬و حداکثر ‪ 5‬س��ال دوره های اموزش��ی را در این‬ ‫س��ازمان طی می کنن��د‪ .‬این اف��راد در صورتی که‬ ‫فناوری پیش��رو را طراحی کرده باش��ند و ایده انها‬ ‫را هیچ ش��رکتی به ثبت نرسانده باشد فعالیت شان‬ ‫تبدی��ل به ش��رکت دانش بنی��ان خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ 50‬ش��رکت توانس��ته اند از این‬ ‫طریق امتیاز دانش بنیان کس��ب کنند‪ .‬به تدریج این‬ ‫ش��رکت ها می توانند در عرصه رقابت با فناوری های‬ ‫به ط��ور کامل نواورانه و «های تک» وارد بازار و بعد‬ ‫از ورود ب��ه پارک های علم و فن��اوری درنهایت وارد‬ ‫صنعت شوند‪.‬‬ ‫به گفته صمیمی برای صنعتی سازی شرکت های‬ ‫دانش بنیان الزم است شرکت های دانش بنیان بزرگ‬ ‫در درون خ��ود ش��رکت های دانش بنی��ان کوچک‬ ‫صنعتی را شکل داده و زیر چتر حمایتی قرار دهند؛‬ ‫در این صورت شرکت های دانش بنیان کوچک بعد از‬ ‫مدتی می توانند قابلیت فعالیت در قالب شرکت های‬ ‫دانش بنیان بزرگ صنعتی را کسب کنند‪.‬‬ ‫همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان با موسسه فیزیک هسته ای ایتالیا‬ ‫با امض��ای تفاهمنامه دوجانبه‪ ،‬همکاری علمی و پژوهش��ی‬ ‫دانش��گاه صنعت��ی اصفهان و موسس��ه ملی فیزیک هس��ته ای‬ ‫ایتالیا (‪ )INFN‬اغاز شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در نشست مشترک‬ ‫ای��ن دو مرک��ز علمی و پژوهش��ی که با حضور رییس موسس��ه‬ ‫«ای ان اف ان » ایتالی��ا و معاون دانش��جویی دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ ،‬تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی میان‬ ‫مس��ئوالن این دو مرکز علمی به امضا رس��ید‪ .‬پروفسور فرناندو‬ ‫فرونی‪ ،‬رییس موسس��ه «ای ان اف ان» ایتالیا در این نشست‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر اینکه همواره همکاری ه��ای موثر یکی از مبانی اصلی‬ ‫پیش��رفت علمی کشورها به شمار می رود‪ ،‬گفت‪« :‬ای ان اف ان»‬ ‫یکی از مراکز اصلی علمی و پژوهش��ی کش��ور ایتالیا اس��ت که‬ ‫درباره فیزیک هس��ته ای‪ ،‬فیزیک ذرات‪ ،‬تئ��وری و کاربردهای‬ ‫انها فعالیت می کند‪ .‬پروفس��ور فرناندو فرونی‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان را یکی از مراکز مهم علمی ایران دانس��ت و افزود‪ :‬تبادل‬ ‫علمی و تبادل اس��تادان و دانشجویانی که در این دو مرکز علمی‬ ‫مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬یک��ی از اهداف اصل��ی امضای این‬ ‫تفاهمنامه اس��ت‪ .‬وی با ابراز خرس��ندی از ایج��اد این موقعیت‬ ‫برای گسترش همکاری علمی میان ایران و ایتالیا گفت‪ :‬موسسه‬ ‫ملی فیزیک هس��ته ای ایتالیا اشتراک علمی مناسبی با دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان خواهد داش��ت و ش��اهد نتای��ج پژوهش ها در‬ ‫زمینه اخترفیزیک و کاربردها‪ ،‬علوم دریایی و فیزیک پزش��کی‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬کالنتری‪ ،‬معاون دانش��جویی دانش��گاه صنعتی‬ ‫اصفهان نیز گفت‪ :‬موسس��ه ملی فیزیک هس��ته ای ایتالیا یکی‬ ‫از مهم ترین مراکز علمی و ازمایش��گاهی ملی این کش��ور است‬ ‫و براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬ارتباط علمی میان دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان و این مرکز برقرار خواهد ش��د‪ .‬کالنتری‪ ،‬تبادل استادان‬ ‫و دانش��جویان‪ ،‬همکاری های علمی و پژوهش��ی در زمینه علوم‬ ‫فیزیک و فناوری شتاب دهنده ها را ازجمله زمینه های همکاری‬ ‫دوجانبه برش��مرد و افزود‪ :‬فیزیک ذرات‪ ،‬فیزیک تئوری و علوم‬ ‫پایه از دیگر عرصه های علمی مشترک در این ارتباط خواهد بود‪.‬‬ ‫همکاری دانش��گاه صنعتی اصفهان با دیگر مراکز علمی اروپایی‬ ‫که در زمینه علوم فیزیک فعالیت می کنند‪ ،‬باید توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫اموزش «روابط کار در سازمان»‬ ‫مرتضی دارایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایالم گفت‪ :‬به منظور بهبود‬ ‫و اش��نایی با نظام روابط کار در واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تان دوره اموزشی‬ ‫«روابط کار در س��ازمان» در ش��هرک صنعتی ایالم برگزار شد‪ 20 .‬نفر از مدیران و‬ ‫کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی ایالم در این دوره اموزشی شرکت کردند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ایجاد جاذبه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کشور‬ ‫کیفی س��ازی ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬ایج��اد‬ ‫جاذبه س��رمایه گذاری و پرهی��ز از افزایش قیمت‬ ‫تم��ام ش��ده در ش��هرک های صنعت��ی از جمله‬ ‫مهم ترین اهداف س��ازمان صنای��ع کوچک برای‬ ‫س��ال اینده اس��ت‪ .‬علی یزدانی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک با تاکید بر این موارد در مراس��م‬ ‫تودیع و معارفه مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی تهران گفت‪ :‬قیمت گذاری ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی متناس��ب ب��ا مزای��ای همان ش��هرک‬ ‫انج��ام ش��ده و در مناط��ق کمتر برخ��وردار باید‬ ‫زمین های ارزان تر در اختیار س��رمایه گذاران قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫علی سلیمانی از اسفند ‪ 1392‬تاکنون مدیریت‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی ته��ران را برعهده‬ ‫داش��ت و اکن��ون با حکم��ی از س��وی مهندس‬ ‫محمد رض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬محمدرضا قاهری بدر به عنوان مدیرعامل‬ ‫جدید شرکت شهرک های صنعتی تهران منصوب‬ ‫شد‪ .‬قاهری بدر پیش از این معاون اجرایی معاونت‬ ‫حقوق��ی و امور مجل��س وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بوده و در گذشته‪ ،‬معاونت صنایع کوچک‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی تهران و مدیرعاملی‬ ‫شرکت داروس��ازی جابر ابن حیان را عهده دار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی ایران در مراسم تودیع‬ ‫و معارفه مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬قانون مداری و مفاسد گریزی دو‬ ‫مولفه اصلی در س��ازمان صنایع کوچک اس��ت و‬ ‫باید س��رلوحه امور قرار بگیرد‪ .‬همچنین توجه به‬ ‫تکمیل زیرساخت ها در شهرک های صنعتی کشور‬ ‫در دستور کار است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫کاهش قیمت تمام ش��ده در شهرک های صنعتی‬ ‫برای س��ال اینده هدف گذاری ش��ده تا در س��ال‬ ‫اینده افزایش قیمت نداشته باشیم و قیمت گذاری‬ ‫هر ش��هرک صنعتی متناسب با ویژگی های همان‬ ‫شهرک انجام شود‪.‬‬ ‫یزدان��ی گف��ت‪ :‬توجه به توس��عه خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی و عارضه یاب��ی و حمای��ت از صنای��ع‬ ‫کوچ��ک با محوریت توجه ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک مقیاس از سیاس��ت های اصلی و راهبردی‬ ‫سازمان صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه تقاضا محوری ‪ 165‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی از مجموعه ‪ 765‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫ل که‬ ‫صنعتی کشو ر گفت‪ :‬این شهرک ها به هر دلی ‬ ‫مکان یابی شده باش��د اکنون باید زیرساخت های‬ ‫انها تکمیل شود چراکه ‪ 70‬درصد منابع سازمان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫صنایع کوچک از این محل تامین می شود‪.‬‬ ‫یزدانی با تاکید بر ایجاد جاذبه س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن ش��هرک های تقاضامحور تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ 3‬ه��زار جواز صنعتی از ‪ 97‬هزار جواز‬ ‫صنعتی صادر ش��ده در کش��ور مربوط به استان‬ ‫تهران است و ‪ 20‬درصد از صنایع کشور در استان‬ ‫تهران مستقر شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کش��ور ادامه داد‪ :‬مهم ترین‬ ‫تشکل های مردم نهاد صنعتی در تهران قرار گرفته‬ ‫به طوری که ‪ 4‬ه��زار و ‪ 850‬اتحادیه از ‪ 8‬هزار و‬ ‫‪ 100‬اتحادیه صنفی در تهران است‪.‬‬ ‫یزدانی تاکید کرد‪ :‬در اس��تان تهران ‪ 4‬شهرک‬ ‫تقاضامحور وجود دارد اما نباید از کیفی سازی ‪27‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی تهران غافل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای امور اداری شهرک ها‬ ‫عل��ی س��لیمانی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران با ارائه گزارشی‬ ‫شرکت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ ‬ ‫از عملکرد دو ساله خود در این‬ ‫ارتقای امور اداری شهرک های صنعتی از ابتدا در‬ ‫راس امور این شرکت بوده و بر همین مبنا از سال‬ ‫‪ 92‬تاکنون ‪ 12‬ش��رکت خدماتی تش��کیل و امور‬ ‫اداره ‪ 12‬شهرک صنعتی به شرکت های خدماتی‬ ‫واگذار ش��د در حالی که پیش از این هیچ شرکت‬ ‫خدماتی تشکیل نشده بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وجود ‪ 700‬قرارداد امضا نش��ده‬ ‫در س��ال ‪ 92‬ادام��ه داد‪ :‬س��اماندهی قراردادهای‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران با متمرکز شدن امور‬ ‫اداری ش��هرک های صنعتی و بایگان��ی قراردادها‬ ‫انج��ام ش��د اکن��ون واگ��ذاری ام��ور در س��طح‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی قانونمند و اصول��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی تصریح کرد‪ :‬ح��دود ‪ 18‬هزار واحد‬ ‫تولی��دی با مج��وز بهره برداری در اس��تان تهران‬ ‫وج��ود دارد که کمت��ر از ‪ 9‬هزار واحد تولیدی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر ش��ده و زمینی در‬ ‫ح��دود ‪ 9‬هزار هکتار را تصرف کرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫از س��ال ‪ 92‬تاکنون ‪ 4‬ش��هرک خاوران‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫ش��هریار و قرچک ب��ه تعداد ش��هرک های تهران‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به درخواست دریافت ‪ 10‬هزار هکتار‬ ‫ن تاکید کرد‪:‬‬ ‫زمین برای شهرک های صنعتی تهرا ‬ ‫در مجامع اس��تانی شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مصوب ش��ده ت��ا ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬هکت��ار زمین به‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران اختص��اص یافته و‬ ‫اکنون ‪ 11‬هزار هکت��ار اراضی صنعتی در اختیار‬ ‫ش��هرک های تهران اس��ت که این رقم در سطح‬ ‫کشور قابل توجه است‪.‬‬ ‫س��لیمانی در بی��ان س��اماندهی اراض��ی راکد‬ ‫ی گف��ت‪ :‬روبه روی��ی ب��ا اراض��ی راکد در‬ ‫صنعت�� ‬ ‫ش��هرک های صنعتی خوشایند نیست اما تاکنون‬ ‫زمینی از هیچ صنعتگری پس گرفته نش��ده مگر‬ ‫انکه غیرصنعتگر بوده باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اشتغال ‪ 300‬نفری در بخش اداری‬ ‫ن افزود‪ :‬چارت سازمانی‬ ‫شهرک های صنعتی تهرا ‬ ‫این ش��رکت نیز مطابق با ش��رکت های اس��تانی‬ ‫تسهیالت ارزان برای شرکت های پارک های علم و فناوری‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و‬ ‫توسعه صنایع الکترونیک(صحا) چگونگی اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت صحا توسط شرکت های‬ ‫پارک های علم و فناوری را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی صحا‪ ،‬علی وحدت‪،‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل صح��ا در‬ ‫چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز رش��د سراس��ر کشور که‬ ‫در محل پارک زیس��ت فن��اوری خلیج فارس در‬ ‫جزیره قشم برگزار ش�� د با اشاره به تاکید اسناد‬ ‫باالدستی کش��ور ازجمله سند چشم انداز‪ ،‬سیاس��ت های کلی علم و فناوری و‬ ‫اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان راه نجات اقتصاد‬ ‫کشور گفت‪ :‬اقتصاد دانش بنیان اقتصادی درون زا و برون نگر است که این مهم‬ ‫و ادبیات در س��ال های اخیر درحال نهادینه ش��دن در کش��ور اس��ت و کشور‬ ‫و مس��ئوالن به این باور رس��یده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در دوره پس��ابرجام‬ ‫باید همکاری های موثر بین المللی توس��عه یافت��ه و در قراردادهایی که منعقد‬ ‫می شود بندهای مربوط به انتقال فناوری و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫(ار اند دی) در کشور دیده شود‪ ،‬افزود‪ :‬مشارکت علمی میان بخش های مختلف‬ ‫باعث می ش��ود دانشی که در دانشگاه ها و شرکت های کوچک پارک های علم و‬ ‫فناوری و مراکز رش��د شکل می گیرد‪ ،‬وارد صنعت شده و نیازهای این زنجیره‬ ‫را ب��ه صورت هدفمند تامین کند‪ .‬وحدت افزود‪ :‬یکی از اولویت ها می تواند این‬ ‫باشد که کشور در بخش صنعت به سمت تعریف پروژه های بزرگ حرکت کند‬ ‫و در صورت برنامه ریزی دقیق مبنی بر اس��تفاده از توان فناوری داخلی الزمه‬ ‫اجرای ان طراحی زنجیره تامین به واسطه شرکت های فناور داخلی خواهد بود‬ ‫که در این صورت نقش اس��تراتژیک پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در‬ ‫این چرخه مشخص و جدی خواهد بود‪.‬‬ ‫او با اشاره به بازدید از چندین پارک علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫در ماه های گذش��ته تصریح ک��رد‪ :‬ظرفیت های‬ ‫خوبی در طول س��ال های گذش��ته در پارک ها‬ ‫و مراکز کش��ور ش��کل گرفته اما تاکنون اتصال‬ ‫مناس��بی با حوزه صنعت کشور برقرار نشده اما‬ ‫با همکاری مشترک معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونت‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری طرح های��ی در جه��ت ارتب��اط هر چه‬ ‫بیشتر دانش��گاه و صنعت اجرا شده که می توان‬ ‫به طرح های «حمایت از پژوهشگران پسادکتری‬ ‫صنعتی» و «فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری» اش��اره‬ ‫کرد و امید می رود در اینده حضور شرکت های فناور در عرصه تامین نیازهای‬ ‫بخش صنعت جدی تر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک(صحا)‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬به طور کل��ی باید تالش کنیم که اتصال منطق��ی و عملیاتی بین‬ ‫نهادهای مهم و موثر حوزه صنعت مثل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫یا ش��رکت ش��هرک های صنعتی و ‪ ...‬به عنوان مراکزی که می توانند پروژه های‬ ‫مهمی در حوزه پیشرفته تعریف کنند و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫برقرار ش��ود تا ش��اهد ارتباط روزافزون و تاثیرگذار شرکت های فناور علمی در‬ ‫ارتباط با توسعه و نفوذ فناوری در صنایع باشیم و به تدریج شرکت های داخلی‬ ‫در این زمینه رشد کرده و نقش موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنایع موجود کش��ور ازجمله فوالد‪ ،‬خودروسازی و نساجی‬ ‫س��هم اصلی را در اقتصاد‪ ،‬اش��تغالزایی و تولید کش��ور دارند و به هیچ عنوان‬ ‫نمی توان انها را نادیده گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش کنیم که فناوری های پیشرفته‬ ‫در این صنایع نفوذ کنند و این صنایع بروز شوند تا منجر به توسعه فناوری در‬ ‫کشور شود و این مهم با تعریف نیازها از سوی صنعت و تالش برای رفع انها از‬ ‫سوی شرکت های فناور ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫یکسان سازی شده است‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم‪ ،‬نعیم شجاع الدین‪ ،‬نماینده‬ ‫ش��رکت های خدماتی اس��تان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش صنع��ت امروز زمینگیر اس��ت و هیچ کس‬ ‫انتظار معج��زه ندارد اما ش��رکت های خدماتی و‬ ‫هیات امنای ش��هرک های صنعتی انتظار برقراری‬ ‫تعام��ل دارد ت��ا م��وارد و مس��ائل در اداره ام��ور‬ ‫شهرک ها را حل کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی استان تهران ‪48‬‬ ‫درص��د ظرفیت صنایع کوچک کش��ور را در خود‬ ‫ج��ای داده اما هنوز واحده��ای صنعتی تهران در‬ ‫بحث محیط زیست با مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 300‬هکتار فضای سبز‬ ‫در شهرک های صنعتی قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان قم‪ ،‬توسعه فضای‬ ‫س��بز ش��هرک های صنعت��ی در‬ ‫راس��تای حف��ظ محیط زیس��ت‬ ‫را ام��ری ضروری ب��رای تولید و‬ ‫اشتغال عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد در بازدید‬ ‫از تعدادی واح د تولیدی ش��هرک های صنعتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با وجود مشکالت و هزینه بر بودن ایجاد و نگهداری فضای‬ ‫س��بز‪ ،‬امروز خوشبختانه ش��هرک های صنعتی قم از این‬ ‫جه��ت در وضعیت مطلوبی به س��ر می برن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان قم بیش از ‪ 300‬هکتار فضای س��بز ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این میزان فضای سبز قسمتی از فضای‬ ‫سبز شهرک های صنعتی اس��ت که توسط ما ایجاد شده‬ ‫زی��را خود واحدهای صنعتی نیز موظ��ف به ایجاد فضای‬ ‫س��بز در داخ��ل واحده��ای صنعتی هس��تند در غیراین‬ ‫صورت مجوزهای الزم ب��رای فعالیت را دریافت نخواهند‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قم‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه این میزان فضای س��بز ش��هرک های‬ ‫صنعتی بی��ش از میانگین اس��تاندارد الزم اس��ت وجود‬ ‫فضایی عاری از هر گونه االیندگی را مطلوب تولید ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نخس��تین کسی که از حفظ محیط زیست و‬ ‫کاهش االیندگی ها س��ود می برد خود واحدهای صنعتی‬ ‫و تولید کنن��دگان به وی��ژه تولید کنندگان م��واد غذایی و‬ ‫بهداش��تی هس��تند‪ .‬وی در ادامه به مشکالت پیش روی‬ ‫توس��عه و حفظ فضاهای سبز اش��اره کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫اهتمام ش��رکت ش��هرک ها و خ��ود واحده��ای صنعتی‬ ‫بر افزایش فضاهای س��بز اس��ت و با وج��ود اینکه تمامی‬ ‫فضاه��ای موجود در س��طح ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان با سیستم قطر ها ی ابیاری می شود ولی همچنان با‬ ‫مشکل اب و هزینه های سنگین نگهداری روبه رو هستیم‬ ‫که حمایت مجموعه های مختلف استان را می طلبد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ ساخت پوست جدید‬ ‫برای ربات ها‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه کرنل یک نوع پوست با خاصیت‬ ‫برق درخش��ی را توس��عه دادند که انعطاف پذیر بوده و تا‬ ‫بیش از ‪ 6‬برابر اندازه اصلی خود کش��یده ش��ده و از خود‬ ‫نور ساطع می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬برق درخشی به حالتی گفته می شود‬ ‫ک��ه در ان برخی مواد که تحت تاثیر میدان برق متناوب‬ ‫قرار می گیرن د از خود نور س��رد ساطع می کنند‪ .‬به گفته‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬این کشف می تواند به پیشرفت های مهمی‬ ‫در زمین��ه مراقبت های بهداش��تی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬ارتباطات‬ ‫الکترونیک��ی و زمینه ه��ای دیگ��ر منجر ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫پژوهشگران این پژوهش‪ ،‬این ماده می تواند روی بدن یک‬ ‫ربات تعبیه ش��ده و همراه با حرکات ان ربات کش بیاید‪.‬‬ ‫این خازن س��اطع کننده نور فوق االستیک می تواند بیش‬ ‫از دو براب��ر فش��اری را که قب�لا روی صفحه نمایش های‬ ‫کششی سابق ازمایش شده بود تحمل کند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫این پژوهش در یک مقاله که در مجله س��اینس منتش��ر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کردند‪ :‬ما می توانیم این پیکسل های‬ ‫تغییر رنگ دهنده را روی ربات ها قرار دهیم و درحال حاضر‬ ‫ما توانایی تغییر رنگ انها را داریم‪.‬‬ ‫کاهش سفارشات کشتی سازی هیوندایی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫گذر رقابت پذیری تولید از شاخص دستمزد‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫افزایش تولید صفحات منعطف‬ ‫در سامسونگ‬ ‫ب��ا در نظر گفتن اینکه تقاض��ای تولید صفحات «او‪.‬‬ ‫ال‪.‬ای‪.‬دی» در بازار گوش��ی ها در حال طی کردن روند‬ ‫صعودی اس��ت‪ ،‬سامسونگ به عنوان پیشرو در ساخت‬ ‫همه این‬ ‫ای��ن نوع صفح��ات تقاض��ای جوابگویی ب��ه ‬ ‫سفارشات را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش قدس انالین‪ ،‬کمپانی سامسونگ دیسپلی‬ ‫روی خ��ط تولید صفح��ات منعط��ف «او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی»‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری می کند‪ .‬این ش��رکت درحال حاضر با‬ ‫‪ ۱۰‬سازنده قطعات «او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی» قراردادی به ارزش‬ ‫‪ 325/73‬میلی��ون دالر منعق��د کرده اس��ت‪ .‬احتمال‬ ‫می رود ش��اهد دو برابر شدن ظرفیت تولید محصوالت‬ ‫پ��س از پایان یافتن عملیات الزم باش��یم و تولید ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار واحدی ب��ه ‪ ۳۰‬هزار واحد برس��د‪ .‬این تولیدات‬ ‫که در ش��هر انجام می ش��ود‪ ،‬با دو براب ر شدن انها‪ ،‬این‬ ‫منطقه را می توان یکی از بزرگترین پایگاه های ساخت‬ ‫صفحات منعطف «او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی» سامس��ونگ دانست‪.‬‬ ‫گفته می شود ش��روع به کار خط تولید جدید از اوایل‬ ‫س��ال اینده میالدی باشد‪ .‬به نظر می اید که این خط‬ ‫تولید به معن��ای قبول تقاضای اپل مبنی بر س��اخت‬ ‫صفحات منعط��ف «او‪.‬ال‪.‬ای‪.‬دی» ب��رای ایفون هایش‬ ‫توسط سامسونگ باشد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت صحرایی هوشمند‬ ‫از ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد در س��اخت دیو ایکس‬ ‫بر خوردار بودن از ‪ ۲‬انجین اس��ت ک��ه یکی به چرخ های‬ ‫عقب و دیگری به چرخ های جلو قدرت می بخشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر نخس��تین موتورسیکلت برقی صحرایی‬ ‫توسط یک شرکت اروپایی رونمایی شد‪ .‬شرکت «ارموتیا»‬ ‫ایتالیا موتورس��یلکت صحرایی برقی را ساخته که با شارژ‬ ‫بات��ری می تواند یک س��اعت در مس��یرهای صعب العبور‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬این موتور س��یکلت صحرایی دیو ایکس نام‬ ‫و ‪ ۱۲۵‬کیلوگ��رم وزن دارد ضمن اینکه قدرت موتور ان‬ ‫‪ ۱۵‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫فناوری اس��تفاده از ‪ ۲‬انجین در موتورسیکلت صحرایی‬ ‫دیو ایکس باعث می ش��ود که توانایی باالرفتن از موانع را‬ ‫مضاعف کرده و س��طح اصطکاک را در این موتورسیکلت‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬نکته قابل توجه درباره این موتور س��یکلت‬ ‫این است که صفحه نمایشگر سرعت‪ ،‬دور موتور‪ ،‬شاخص‬ ‫بنزین و‪ ....‬در ان نصب نشده و این اطالعات را می توان با‬ ‫نصب یک برنامه روی گوشی هوشمند و قرار دادن ان بر‬ ‫قسمت جلو دیو ایکس در اختیار داشت‪.‬‬ ‫لنگرگاه شناور خودکششی‬ ‫پکن در راستای مدرن سازی ناوگان نیروی دریایی خو د‬ ‫نخس��تین لنگرگاه شناور خودکشش��ی را به اب انداخت‬ ‫و بدین ترتی��ب قابلیت تعمیر کش��تی های جنگی دور از‬ ‫ساحل را به دست اورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا روزنامه ارتش ازادی بخش خلق چین‬ ‫گزارش داد‪ :‬لنگرگاه یادشده موسوم به «هواچوان شماره‬ ‫یک» نیروی دریایی را قادر می سازد تا کشتی های صدمه‬ ‫دی��ده را بار دیگر در کوتاه تری��ن زمان به ظرفیت جنگی‬ ‫بازگرداند و برای ارس��ال به مناطق جنگی طراحی ش��ده‬ ‫است‪ .‬در این گزارش امده است‪ :‬اغاز فعالیت این لنگرگاه‬ ‫سیار به نیروی دریایی اجازه می دهد تا کشتی های جنگی‬ ‫بزرگ را به دور از س��احل تعمیر کرده و به عملیات ش��ان‬ ‫بازگردان��د‪ .‬با این روش‪ ،‬کش��تی هایی که اس��یب جزئی‬ ‫دیده ان��د ب��از ه��م می توانند به کارش��ان ادام��ه دهند و‬ ‫کشتی های بزرگ اسیب دیده هم نیازی ندارند به کارخانه‬ ‫کشتی سازی بروند‪.‬‬ ‫بزرگترین کشتی س��ازی دنیا هیچ گونه سفارش ساخت کشتی از ابتدای امسال به ثبت‬ ‫نرس��انده است‪ .‬هیوندای کره جنوبی در ابتدای امسال سفارش ‪ ۵۴۵‬میلیون دالری را در‬ ‫دستور کار خود قرار داد که هیچ کدام از انها به ساخت کشتی مربوط نمی شود‪ .‬بزرگترین‬ ‫کشتی س��ازی دنیا از اخذ ‪ ۵۴۵‬میلیون دالر س��فارش در ماه گذشته خبر داد که نسبت به‬ ‫میزان ‪۸۵۹‬میلیون دالر در ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬کاهش چشمگیری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫گرجستان‬ ‫و فیلیپین‬ ‫به عنوان‬ ‫کشورهای‬ ‫در حال‬ ‫توسعه دارای‬ ‫پایین ترین‬ ‫هزینه های‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫در میان ‪۵۰‬‬ ‫کشور جهان به‬ ‫شمار می ایند‬ ‫چین در دوازدهمین برنامه پنج ساله توسعه‬ ‫خ�ود در ب�ازه زمان�ی ‪ ۲۰۱۱‬ت�ا ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‪،‬‬ ‫هزینه حقوق و دس�تمزد کارگران صنعتی اش‬ ‫را ب�ه ‪ ۳۵‬ت�ا ‪ ۴۰‬درص�د افزای�ش داد و به این‬ ‫ترتی�ب ارزان تری�ن کش�ور جه�ان در زمینه‬ ‫دستمزد و نیروی انسانی به سوی واقعی شدن‬ ‫هزینه های تولید گام برداشت‪ .‬هزینه دستمزد‬ ‫نیروی انس�انی‪ ،‬یکی از مهم ترین شاخص های‬ ‫موث�ر در روند تولیدی اس�ت ک�ه می تواند در‬ ‫تعیی�ن جایگاه رقابتی کش�ورهای جهان موثر‬ ‫باشد‪ .‬در این میان کش�ورهای در حال توسعه‬ ‫از این ش�اخص ب�ه عنوان محوری برای رش�د‬ ‫صنعتی خود اس�تفاده کرده اند و توانسته اند با‬ ‫سرعت هرچه بیشتر پیش�رفت کنند‪ .‬در کنار‬ ‫این مولفه نرخ س�ود و اس�تفاده از فناوری نیز‬ ‫از س�ایر شاخص هایی اس�ت که توانایی تغییر‬ ‫هزینه های تولیدی را در خود دارد‪.‬‬ ‫در مطالعه ای که از سوی دانشگاه ملبورن انجام‬ ‫شد‪ ،‬چنین نشان داده شده که هزینه تولید‪ ،‬یکی‬ ‫از مزیت های رقابتی کش��ورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توسعه به شمار می اید‪ .‬این مطالعه همچنین‬ ‫نش��ان می ده��د در مقایس��ه می��ان صنعتگران‬ ‫ی م��واردی همچون‬ ‫کش��ورهای مختل��ف صنعت ‬ ‫س��رعت و بهره وری تولید‪ ،‬هزین��ه‪ ،‬کیفیت ارائه‬ ‫خدمات و انعطاف پذیری خطوط تولیدی به عنوان‬ ‫معیارهای��ی در تعیین هزینه ه��ای تولیدی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته است‪ .‬کشورهای در حال توسعه‬ ‫مانند برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬کشورهای شرق اروپا و جنوب‬ ‫ق اس��یا این ش��اخص ها را در سیاست های‬ ‫ش��ر ‬ ‫صنعتی خ��ود در نظر گرفته اند و توانس��ته اند به‬ ‫سرعت میزان تولید خود را به کشورهای پیشرفته‬ ‫و توسعه یافته مانند امریکا نزدیک کنند‪.‬‬ ‫دنیل سامس��ون‪ ،‬پروفسور دانش��گاه ملبورن در‬ ‫این زمینه معتقد اس��ت‪ :‬در کش��ورهای با اقتصاد‬ ‫نوظهور و در حال توس��عه مانن��د چین‪ ،‬ویتنام و‬ ‫فیلیپین ‪ 3‬شاخص بهبود کیفیت‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫و ن��واوری در کن��ار تکی��ه بر هزینه ه��ای پایین‬ ‫تولیدی توانس��ته باعث سرعت بخشیدن به رشد‬ ‫صنایع انها شود‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگر نی��از به ن��واوری و افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت در فرایندهای تولیدی می تواند‬ ‫هزینه های تولید را افزایش دهد به همین دلیل به‬ ‫شاخص تاثیرگذاری در زمینه اتخاذ سیاست های‬ ‫صنعتی در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن نرخ بهره نی��ز یکی دیگر از‬ ‫عواملی اس��ت که باعث تفاوت میان کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه شده است‪.‬‬ ‫در طول سال های گذشته و با پر رنگ شدن ناارامی ‬ ‫در بازاره��ای مالی کش��ورهای مختلف صنعتی‪،‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها برای کمک به بقای صنایع‬ ‫خود به اجرای سیاس��ت های اقتصادی بر مبنای‬ ‫نرخ تسهیالت عالقه بیشتری پیدا کردند‪ .‬در این‬ ‫میان سیاس��ت های پولی نی��ز نقش پر رنگی را در‬ ‫رش��د صنایع کشورهای در حال توسعه بازی کرد‬ ‫و تاثیر ان را می توان در کشورهایی مانند شیلی‪،‬‬ ‫اندون��زی‪ ،‬مکزیک و فیلیپین دید که با اس��تفاده‬ ‫از ن��رخ بهره داخلی توانس��ته اند میان هزینه ها و‬ ‫س��ود صنایع خود تعادل ایجاد کنند‪ .‬با این حال‬ ‫همچنان موثرترین هزینه درون زا در صنایع جهان‬ ‫به هزینه دستمزد و نیروی انسانی تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین و کمتری�ن هزینه ه�ای‬ ‫دستمزد در کشورهای جهان‬ ‫در می��ان ‪ 50‬کش��ور برت��ر صنعت��ی جهان به‬ ‫ترتیب نروژ‪ ،‬بلژیک و سوئیس در رده کشورهایی‬ ‫ب��ا بیش��ترین هزینه نی��روی انس��انی در صنایع‬ ‫هستند؛ وجه مش��ترک این ‪3‬کشور ان است که‬ ‫هر سه در دسته کش��ورهای توسعه یافته صنعتی‬ ‫به ش��مار می ایند‪ .‬از س��وی دیگر چین‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫گرجستان و فیلیپین به عنوان کشورهای در حال‬ ‫توسعه دارای پایین ترین هزینه های نیروی انسانی‬ ‫در میان ‪ ۵۰‬کش��ور جهان به ش��مار می ایند‪ .‬در‬ ‫این رده بندی همچنی��ن هزینه های تولید متعلق‬ ‫ب��ه هزینه نی��روی کار‪ ،‬نفوذ ب��ه بازارهای هدف‪،‬‬ ‫دس��تیابی به دان��ش فنی جدی��د‪ ،‬تربیت نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬مالیات‪ ،‬هزینه حمل ونقل و بازاریابی به‬ ‫عن��وان هزینه های اصلی کش��ورهای صنعتی در‬ ‫نظر گرفته شده و براس��اس ان حدود ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫از هزینه های صنایع کشورهای توسعه یافته صرف‬ ‫نیروی انس��انی می ش��ود‪ .‬در رتبه بندی جزئی تر‬ ‫میان صنایع این کش��ورها اینطور به نظر می رسد‬ ‫ک��ه هزینه های تولید در صنایع الکترونیکی بیش‬ ‫از س��ایر صنایع مورد بررسی قرار گرفت ه است‪ .‬در‬ ‫این دسته بندی ها نش��ان داده شده که بیشترین‬ ‫هزینه های تولید لوازم الکترونیکی در کش��ورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬مکزیک و اروپا به تهیه مواد اولیه و‬ ‫دستمزد نیروی انسانی تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫در می��ان کم هزینه تری��ن کش��ورها در صنایع‬ ‫تولی��دی می ت��وان از چین ن��ام برد ک��ه با تکیه‬ ‫ب��ر نیروی انس��انی ارزان خود به عن��وان دومین‬ ‫اقتصاد مطرح جهان ش��ناخته شده است‪ .‬در این‬ ‫ساخت بزرگترین نیروگاه بادی دریایی جهان‬ ‫ش��رکت دانگ ان��رژی‪ ،‬تولیدکنن��ده نیروگاه های بادی‬ ‫دور از س��احل ب��ه تازگی اعالم کرده در پروژه ای موس��وم‬ ‫به «هورنس��ی» تصمیم به طراحی و س��اخت یک نیروگاه‬ ‫بادی دریایی گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ب��رق نیوز‪ ،‬انگلیس‬ ‫در حال توس��عه نوعی نیروگاه بادی است که از بزرگترین‬ ‫نیروگاه های بادی جهان محسوب می شود و قادر به تامین‬ ‫ان��رژی الزم برای بی��ش از یک میلیون خان��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��رکت دانگ انرژی‪ ،‬تولیدکنن��ده نیروگاه های بادی دور‬ ‫از س��احل ب��ه تازگی اعالم ک��رده در پروژه ای موس��وم به‬ ‫«هورنسی» تصمیم به طراحی و ساخت یک نیروگاه بادی‬ ‫دریایی گرفته که ق��ادر به تولید برق معادل ‪ 2/1‬گیگاوات‬ ‫در سواحل یورکشایر در شمال انگلیس است‪ .‬قرار است این‬ ‫پروژه تا سال ‪۲۰۲۰‬م تکمیل شود‪ .‬برای استقرار تاسیسات‬ ‫این نی��روگاه غول پیک�� ر ‪ ۴۰۷‬کیلومترمربع زمین و ‪۱۷۴‬‬ ‫توربین بادی الزم اس��ت‪ .‬ارتفاع هر توربین بادی ‪ ۱۹۰‬متر‬ ‫اس��ت که این ارتفا ع بیشتر از برج معروف گرکین در لندن‬ ‫اس��ت‪ .‬برنت چش��ایر‪ ،‬رییس کنونی ش��رکت دانگ انرژی‬ ‫می گوی��د‪ :‬این طرح بدیع و مبتکران��ه از تمام نیروگاه های‬ ‫بادی که در حال بهره برداری اس��ت‪ ،‬برق بیش��تری تولید‬ ‫می کند‪ .‬داش��تن بزرگترین نیروگاه بادی جهان در سواحل‬ ‫یورکش��ایر و در دریا برای ما از اهمی��ت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت و نقش مهم بادهای دریای��ی را در تامین انرژی های‬ ‫جدید با االیندگی کربن پایین مورد نیاز برای بریتانیا بیش‬ ‫از پیش پررنگ می کند‪ .‬براس��اس اطالعات به دس��ت امده‬ ‫از گروه پژوهش��ی انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬دهه گذش��ته به‬ ‫لطف بادهای قدرتمند و جغرافیای مناسب بریتانیا استفاده‬ ‫از انرژی باد رش��د چشمگیری داشته و اکنون بیش از ‪۱۰‬‬ ‫درصد برق مورد نیاز بریتانیا از این طریق تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫متخصص��ان این صنعت معتقدند توس��عه این مزارع بادی‬ ‫وعده های بریتانیا را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ـ‬ ‫که در کنفرانس جهانی تغییرات اقلیم اذر امسال در پاریس‬ ‫مطرح ش��د ـ عملی می کند‪ .‬ماف اس��میت‪ ،‬معاون اجرایی‬ ‫ش��رکت انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر انگلی��س می گوید‪ :‬این‬ ‫مزارع بادی دور از ساحل نقش مهمی در تحقق وع ده های‬ ‫پاریس خواهد داشت و به ایجاد زیرساخت های جدیدی که‬ ‫بریتانیا به ش��دت نیازمند ان است‪ ،‬کمک می کند‪ .‬احداث‬ ‫ی موجب ایجاد ‪ 2‬هزار ش��غل جدید‬ ‫نیروگاه بادی هورنس�� ‬ ‫می ش��ود و پ��س از پایان طرح ‪ ۳۰۰‬نفر ب��ه صورت دائم و‬ ‫اس��تخدامی در ان کار می کنند‪ .‬دولت بریتانیا متعهد شده‬ ‫که سرمایه گذاری در این بخش را تضمین کند‪.‬‬ ‫دس��ته بندی کش��ورهایی مانند امریکا‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬استرالیا و کش��ورهای غرب اروپا به عنوان‬ ‫کشورهایی با هزینه باال در تولید شناخته می شوند‬ ‫که دس��تمزد باالی نیروی انسانی در صنایع انها‬ ‫اصلی تری��ن چالش پیش روی صنعتگران اس��ت‪،‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬بولیوی‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬روس��یه و ش��رق اروپا در رده کشورهای‬ ‫کم هزین��ه تولیدی ق��رار دارند که با اس��تفاده از‬ ‫نیروی انس��انی زی��اد و ارزان و نی��ز بهره گیری از‬ ‫دانش فنی کشورهای پیشرفته توانسته اند صنایع‬ ‫خود را متحول س��ازند‪ .‬هرچند در طول سال های‬ ‫گذشته هزینه نیروی انسانی در صنایع کشورهای‬ ‫جنوب شرق اسیا به سرعت در حال افزایش است‬ ‫و بیش��تر صنعتگران این قاره سیاس��ت های خود‬ ‫را به س��وی جذب نیروی انس��انی ماهر و افزایش‬ ‫حقوق‪ ،‬بیمه و س��ایر خدمات تغییر داده اند و این‬ ‫روند باعث افزایش هزینه های تولیدی نیز خواهد‬ ‫شد‪ .‬کارشناسان معتقدند یکی از عواملی که باعث‬ ‫سرعت بخشیدن به روند افزایش حقوق کارگران‬ ‫اس��یایی شد ه تغییر سبک زندگی از کشاورزی به‬ ‫س��وی مشاغل صنعتی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در‬ ‫س��نگاپور کارگران با هدف افزایش رفاه و دریافت‬ ‫دستمزد بیش��تر از مشاغل کشاورزی محور دست‬ ‫کشیده و به سوی صنایع رفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر قانون دستمزد در چین‬ ‫در مثالی دیگ��ر می توان از چین و هند نام برد‬ ‫که با تکیه بر نیروی کار ارزان توانس��ته اند صنایع‬ ‫خ��ود را تغییر دهند اما این دو کش��ور نیز از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬می�لادی تاکنون به س��وی افزایش‬ ‫هزینه دستمزد نیروی انسانی پیش رفته اند‪ .‬چین‬ ‫در دوازدهمین برنامه ‪ 5‬س��اله توسعه خود در بازه‬ ‫ی هزینه حقوق و‬ ‫زمان��ی ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۱۵‬می�لاد ‬ ‫دستمزد کارگران صنعتی خود را ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزای��ش داد و ب��ه این ترتیب ارزان ترین کش��ور‬ ‫جهان در زمینه دستمزد و نیروی انسانی به سوی‬ ‫واقعی ش��دن هزینه های تولید گام برداش��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه بسیاری از کشورهای خارجی که با تکیه بر‬ ‫سیاست برون سپاری سراغ تولیدکنندگان چینی‬ ‫و هندی رفته بودن د در جس��ت وجوی کشورهای‬ ‫ارزان تر به کشورهایی مانند تایلند و فیلیپین روی‬ ‫اوردند‪ .‬در چنین شرایطی چین برای بقا در بازار‬ ‫رقابتی جهان ناچار اس��ت هزینه تامین مواد اولیه‬ ‫خود را کاهش دهد تا بتواند همچنان نظر موافق‬ ‫صنعتگران را به سوی صنایع خود جلب کند‪.‬‬ ‫براس��اس انچه ثبت ش��ده چین ب��ه همراه ‪۹‬‬ ‫کشور اس��یایی از جمله ویتنام‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬س��ریالنکا‪ ،‬بنگالدش و‬ ‫الئوس هزینه دس��تمزد خ��ود را افزایش داده ؛ با‬ ‫این وج��ود همچنان قانون حداقل دس��تمزد در‬ ‫مناطق مختلف این کش��ور متفاوت است و امارها‬ ‫از افزایش ‪ 17‬تا ‪ 40‬درصدی دستمزد در مناطق‬ ‫مختلف خبر می دهد‪ .‬اما این موضوع باعث ش��ده‬ ‫تا سیاس��ت های تولیدی کشورهای شرق اسیا به‬ ‫سوی افزایش کیفیت‪ ،‬استفاده از فناوری و دانش‬ ‫فنی‪ ،‬مواد اولی��ه ارزان و یافت��ن بازارهای جدید‬ ‫ب��ا هدف کاهش هزینه حمل ونق��ل تغییر کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر تولیدکنندگان بس��یاری از کشورها‬ ‫ویتنام‪ ،‬میانمار و کامبوج را به عنوان کشورهایی با‬ ‫هزینه کار ارزان تر مقصد کارگاه های تولیدی خود‬ ‫انتخاب کرده و به این کشورها منتقل شده اند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش به نظر می رسد تکیه بر مزیت‬ ‫دستمزد نیروی انس��انی و تاثیر ان بر هزینه های‬ ‫تولی��دی به عنوان ش��اخصی ب��رای رقابت میان‬ ‫کش��ورهای جهان به زودی از بین خواهد رفت و‬ ‫صنعتگ��ران برای حفظ جای��گاه رقابتی خود باید‬ ‫دس��ت به دامن شاخص های دیگری از جمله نرخ‬ ‫بهره و فناوری شوند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Springer‬‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫توسعه اسفنج ها برای پاکسازی لکه های نفتی‬ ‫دانش��مندان موف��ق به توس��عه یک اس��فنج مکانیکی‬ ‫بس��یار موثر ش��دند که می تواند با استفاده از فوم هایی با‬ ‫س��اختارهای به هم پیوس��ته پرمنفذ که اب را به راحتی‬ ‫از خود عبور می دهد‪ ،‬لکه های عظیم نفتی را پاکس��ازی‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این روش جدی��د که از فوم های‬ ‫پلی یورتان برای پاکسازی مستقیم لکه های نفتی از سطح‬ ‫اب اس��تفاده می کند‪ ،‬می تواند جایگزین مناس��بی برای‬ ‫روش های سنتی پاکسازی لکه های نفتی باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته و در روش های س��نتی از مکنده های قوی‬ ‫برای مکش لکه های نفتی از سطح اب ها استفاده می شد‪.‬‬ ‫پژوهش جدید نش��ان می ده��د که با فوم ه��ای پرمنفذ‬ ‫پلی یورتان با س��اختارهای به هم پیوسته که اندازه منافذ‬ ‫ان کمتر از ‪ ۵۰۰‬میکرومتر اس��ت‪ ،‬می ت��وان به ظرفیت‬ ‫ج��ذب ‪ ۳۰‬گرم نفت در هر گ��رم پرداخت‪ .‬خاویر پینتو‪،‬‬ ‫از موسس��ه فن��اوری ایتالیا اظهار کرد‪ :‬ما می خواس��تیم‬ ‫ویژگی ه��ای کلیدی و نحوه عملک��رد این فوم ها را درک‬ ‫کنیم‪ .‬بررسی عملکرد فوم ها به این دلیل بود که دریابیم‬ ‫ایا نیازی به تغییر ش��یمی س��طح اب داریم یا اینکه ایا‬ ‫می توانیم به س��ادگی و با انتخاب فوم هایی با پارامترهای‬ ‫ساختاری مناسب به نتیجه مطلوب برسیم؟ پینتو معتقد‬ ‫است به دلیل س��ادگی فوم پلی یورتان‪ ،‬پیشنهاد تجاری‬ ‫ش��دن این م��واد جدید ب��رای پاکس��ازی لکه های نفتی‬ ‫می تواند خیلی زود عملی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬گام های بعدی‬ ‫ما توسعه مواد کامپوزیتی برای تصفیه اب در مقیاس های‬ ‫گسترده تر اس��ت‪ .‬از مزایای روش جدید این است که در‬ ‫ان از مواد به دس��ت امده از زباله استفاده شده و به گفته‬ ‫پژوهش��گران دارای خواص زیست تخریب پذیر یا زیست‬ ‫س��ازگار اس��ت و تاثیرات منفی کمی روی محیط زیست‬ ‫دارد‪ .‬پژوهش��گران می توانن��د از این سیس��تم ها نه تنها‬ ‫ی بلکه برای پاکس��ازی‬ ‫ب��رای تمیز کردن لکه ه��ای نفت ‬ ‫االینده ه��ای دیگ��ر مانند فلزات س��نگین یا افت کش ها‬ ‫استفاده کنند‪ .‬پیش از این نیز پژوهشگران دانشگاه دیکن‬ ‫اس��ترالیا ادعا کردند که موفق به ساخت ماده جدیدی با‬ ‫قابلیت پاکسازی لکه های نفتی عظیم در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن ش��ده اند‪ .‬در این روش از پودر نیترید بور به عنوان‬ ‫س��نگ بنای ساخت نوعی اسفنج بهره گرفته می شود که‬ ‫می توان��د نفت را از اب جدا و ب��ه خود جذب کند‪ .‬چون‬ ‫نمی شود این ماده را روی ناحیه ای که در ان یک نفتکش‬ ‫دچار س��انحه شده پاشید‪ ،‬الزم اس��ت که ان را به نوعی‬ ‫ساختار سه بعدی متخلخل تبدیل کرد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معاینه فنی که خود دردسر ساز شد‬ ‫‪25‬‬ ‫رفراندوم بریتانیا و بازی خطرناک خودروسازان جهان‬ ‫‪ 26‬راهکارهای درامدزایی در حمل ونقل هوایی‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عنوان شد‬ ‫لباس ساماندهی بر تن اطالعات خودرویی‬ ‫س��اماندهی به اطالعات گاه بی س��ر و سامان‬ ‫خری��د خودرو در ای��ران از طریق یک س��امانه‬ ‫جام��ع اطالع��ات خ��ودرو و براس��اس ت��وان‬ ‫متخصصان جوان کش��ور میس��ر ش��ده و امروز‬ ‫مش��تریان ایرانی با راحتی می توانند با مراجعه‬ ‫ب��ه این س��امانه عالوه بر اگاه��ی از قیمت یک‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬از ارزیابی های کیف��ی ان اطالع یابند‬ ‫و در کوتاه تری��ن زمان ‪ 3‬خ��ودرو را با یکدیگر‬ ‫مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫حدود یک سال پیش بود که شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران با هدف اطالع رسانی‬ ‫دقیق ب��ه مصرف کننده خ��ودرو تصمیم گرفت‬ ‫ب��ا الگوبرداری از س��ایت های موفق بین المللی‪،‬‬ ‫س��امانه ای را طراح��ی کن��د؛ س��امانه ای که با‬ ‫ت�لاش بی وقف��ه گروه��ی از متخصص��ان این‬ ‫ش��رکت در مدت یک سال گذشته به ثمر رسید‬ ‫و در نخس��تین نمایشگاه توانمندی های صنعت‬ ‫خ��ودرو توس��ط وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫اکنون ک��ه تنها چند روز از فعالیت رس��می‬ ‫س��امانه جامع اطالعات خودرو می گذرد‪ ،‬برای‬ ‫اش��نایی بیش��تر مخاطبان ب��ا این دس��تاورد‬ ‫خودروی��ی‪،‬‬ ‫ب��ه گفت وگ��و ب��ا اش��کان‬ ‫گلپایگانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران نشست تا به صورت جامع به‬ ‫معرفی این مرجع بپردازد‪ .‬این گپ و گفت را در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر س�ایت های مختلفی در‬ ‫کش�ور اطالعاتی در زمینه خودرو به ویژه‬ ‫در بخ�ش قیم�ت ارائه می دهن�د که برای‬ ‫مش�تریان نیز ش�ناخته ش�ده اند‪ .‬سامانه‬ ‫جام�ع اطالع�ات خ�ودرو چ�ه تفاوت�ی با‬ ‫مدل های ایرانی خود دارد؟‬ ‫در ای��ران س��ایت های موج��ود اطالع��ات را‬ ‫به ص��ورت کامل در اختیار مش��تری نمی گذارد‬ ‫و از س��ویی دیگ��ر ب��ه اطالعات موث��ق کیفی‬ ‫دسترس��ی ندارد‪ .‬در این شرایط با توجه به این‬ ‫مسئله که ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران با نمایندگ��ی از وزارت صنعت و تجارت‪،‬‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت بخش گس��ترده ای از بازرسی ها‬ ‫را انج��ام می دهد و اطالع��ات کاملی در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرای��ن می تواند مرج��ع جامع و موثقی‬ ‫برای ارائه اطالعات کامل به مش��تریان باش��د‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس اگ��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از این س��امانه حمایت کند تا ش��رکت‬ ‫پش��توانه معن��وی وزارتخانه از این س��امانه را‬ ‫روی پای��گاه اطالع رس��انی خ��ود ق��رار ده��د‪،‬‬ ‫بی تردید ارامش خاطر بیش��تری در مشتریان و‬ ‫مراجعه کنندگان به سامانه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫€ €در این س�امانه چه امکاناتی در اختیار‬ ‫مشتری قرار می گیرد؟‬ ‫مشتری با ورود به این سامانه جامع اطالعات‬ ‫خ��ودرو می تواند از طریق ش��اخص هایی نظیر‬ ‫نش��ان(برند)‪ ،‬نام خودروه��ا‪ ،‬دامنه قیمتی‪ ،‬نوع‬ ‫گیربک��س و نوع ات��اق خ��ودرو مورد نظرش را‬ ‫انتخاب کند‪ .‬برای مثال یک مشتری قصد خرید‬ ‫خودرویی در محدوده قیمتی ‪ 50‬تا ‪70‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬گیربکس دس��تی‪ ،‬محصول��ی از فالن‬ ‫شرکت خودروساز را دارد که در سامانه فهرست‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی در اختیار مشتری‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در این س��امانه ب��رای هر خودرو‬ ‫اطالعات ثابت و حدود ‪ 12‬شاخص نظیر قیمت‬ ‫و نتایج ارزیابی های کیفی تعریف شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر مش��خصات فن��ی خودروها‬ ‫نی��ز در اختی��ار کاربر قرار می گی��رد‪ .‬همچنین‬ ‫امکان مقایس��ه ‪ 3‬خودرو در این س��امانه وجود‬ ‫دارد که در این مقایس��ه اطالع��ات نظیر نتایج‬ ‫رضایت مندی مشتریان‪ ،‬متوسط تعداد عیب های‬ ‫شناسایی شده توسط مشتریان در ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫مص��رف‪ ،‬وضعیت خدمات پس از فروش و تمام‬ ‫اطالعاتی که امکان دارد برای مش��تری خودرو‬ ‫به وجود اید‪ ،‬برای هر ‪ 3‬خودرو در اختیار کاربر‬ ‫سامانه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا معرف��ی این س��امانه ب��ه مردم مش��تری‬ ‫نو‬ ‫به راحتی می تواند ب��ا نظرات مصرف کنندگا ‬ ‫بازخوردهای واقعی از یک خودرو اشنا شود و با‬ ‫دیدی روشن تر به انتخاب بپردازد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در طراحی ای�ن س�امانه از مدلی‬ ‫ص الگوبرداری کرده اید؟‬ ‫خا ‬ ‫بل��ه‪ .‬ب��رای س��امانه جامع اطالع��ات خودرو‬ ‫نمی ت��وان ادع��ا کرد ک��ه فکر جدیدی اس��ت‬ ‫زی��را در حوزه ه��ای مختلف ای��ن روش به کار‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برای نمونه در زمینه تلفن‬ ‫همراه س��ایتی بین المللی به ن��ام «جی اس ام»‬ ‫طراح��ی ش��ده ک��ه ب��ه همی��ن روال فعالیت‬ ‫می کن��د‪ .‬در ایران هم س��ایت های مختلفی در‬ ‫زمینه های��ی نظیر قیم��ت و همچنین خرید و‬ ‫فروش خ��ودرو اطالعات��ی در اختیار مش��تری‬ ‫ق��رار می دهن��د ام��ا اطالع��ات جامع نیس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای‬ ‫طراحی سامانه جامع اطالعات خودرو از سایت‬ ‫«ج��ی ‪.‬دی پاور» الگوب��رداری ک��رده و اگرچه‬ ‫اطالعات این س��امانه ایرانی با مدل بین المللی‬ ‫فاصل��ه بس��یاری دارد اما در تالش هس��تیم به‬ ‫س��طوح بین المللی دس��ت یابی��م‪ .‬در جی ‪.‬دی‬ ‫پاور اطالعات خودرو به طور دقیق درج می شود‬ ‫و حتی اطالعاتی نظیر نگهداری خودرو‪ ،‬هزینه‬ ‫بیمه‪ ،‬رنگ های مردم پسند یک خودرو و به دیگر‬ ‫س��خن ارزیابی های عمومی در اختیار مشتری‬ ‫قرار می گیرد که ما نیز درصدد هستیم در اینده‬ ‫این قابلیت ها را به سامانه جامع اطالعات خودرو‬ ‫اضافه کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه اینک�ه ارزیابی های کیفی‬ ‫خودروه�ای داخل�ی و واردات�ی روی این‬ ‫س�امانه و در اختیار کاربران قرار می گیرد‪،‬‬ ‫برخی خودروس�ازان که از نظ�ر کیفی در‬ ‫وضعیت خوبی ق�رار ندارن�د‪ ،‬بی تردید به‬ ‫درج اطالع�ات محص�والت خ�ود در ای�ن‬ ‫س�امانه تمایل نخواهند داش�ت‪ .‬ایا با این‬ ‫چالش روبه رو شده اید؟‬ ‫فلسفه وجودی این مقایس��ه ها‪ ،‬ایجاد رقابت‬ ‫س��ازنده بین شرکت هاس��ت‪ .‬س��ایت جی ‪.‬دی‬ ‫پ��اور به نوعی بُع��د تبلیغاتی برای ش��رکت های‬ ‫خودروساز دارد زیرا تالش می کنند محصوالت‬ ‫خ��ود را ارتقا دهن��د تا به وضیع��ت بهتری در‬ ‫رتبه بندی ها دست یابند‪.‬‬ ‫در فرهن��گ صنعت ایران برخ��ی صنعتگران‬ ‫در براب��ر اطالع رس��انی ها مقاوم��ت می کنن��د‪.‬‬ ‫در دوره ای ب��رای حوزه لوازم خانگی پیش��نهاد‬ ‫دادم تولیدکنندگانی که عالقه مند هس��تند در‬ ‫ارزیابی های ش��رکت حضور داش��ته باشند و در‬ ‫این شرایط حضور نداشتن یک شرکت به معنای‬ ‫خوب نبودن ان تلقی می شد‪ .‬در سامانه خودرو‬ ‫نیز وضعیت به همین شکل است؛ از انجایی که‬ ‫شریک ششم ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو در حالی خبر از ش��ریک شش��م‬ ‫این ش��رکت داده که ب��ه گفته منابع اگاه‪ ،‬یکی از نش��ان‬ ‫(برند)های نیس��ان موتورز ژاپن گزین��ه مورد نظر ابی های‬ ‫جاده مخصوص است‪.‬‬ ‫انطور که خبر می رس��د‪ ،‬ایران خودرویی ه��ا قصد دارند‬ ‫با «داتس��ون» به عنوان زیرمجموعه نیسان موتورز مذاکره‬ ‫کنن��د و در صورت��ی ک��ه ب��ه تواف��ق نهایی برس��ند‪ ،‬این‬ ‫نشان(برند) به عنوان شریک شش��م بزرگترین خودروساز‬ ‫ایران انتخاب خواهد شد‪ .‬ایران خودرو تا امروز شراکت خود‬ ‫با س��وزوکی موتورز‪ ،‬بنز و پژو را قطعی کرده و رنو و فیات‬ ‫نیز به احتمال زیاد ش��رکای چهارم و پنجم و داتسون نیز‬ ‫ششمین شریک این شرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫نش��ان(برند) تجاری داتس��ون که تولد ان به حدود ‪۸۵‬‬ ‫س��ال قبل برمی گردد‪ ،‬در س��ال ‪۱۹۸۶‬م به خارج از مرزها‬ ‫راه یافت و همان سال نیسان موتورز تصمیم گرفت فعالیت‬ ‫ان را متوق��ف کن��د‪ .‬این در ش��رایطی بود ک��ه بعدها در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۳‬م که داتس��ون در حال فراموش شدن کامل‬ ‫بود‪ ،‬نیس��ان موتورز تصمیم گرفت دوب��اره ان را احیا کند‪.‬‬ ‫داتس��ون به نوعی نشان(برند) ارزان س��از نیسان موتورز به‬ ‫ش��مار می رود و از همین رو ش��رکت ژاپنی قصد دارد این‬ ‫زیرمجموعه خود را روانه بازار تش��نه کش��ورهای در حال‬ ‫ن کند‪.‬‬ ‫توسعه از جمله ایرا ‬ ‫اتفاقا ایران خودرو نیز با در نظر گرفتن توانایی داتسون در‬ ‫ساخت خودروهای ارزان قیمت به سراغ این شرکت رفته و‬ ‫قص��د دارد نقطه ضعف خود (تولید محصوالت با کیفیت و‬ ‫در عی��ن حال دارای قیمت پایین) را برطرف کند‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬داتسون توانایی تولید محصوالتی در محدوده‬ ‫قیمت��ی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان را دارد و با این حس��اب‬ ‫اگر این نش��ان(برند) با ایران خودرو به توافق نهایی برس��د‪،‬‬ ‫ابی های ج��اده مخصوص می توانند برای محصوالتی مانند‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬جایگزین مناسبی پیدا کنند‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت ها در ارزیابی ها به معنای خوب‬ ‫بودن انهاست‪ ،‬اگر ش��رکتی در فهرست نباشد‬ ‫مردم گمان می برند که خودروساز به دلیل پایین‬ ‫بودن کیفیت محص��والت خود حاضر به حضور‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫€ €تمرکز بر این پ�روژه از چه زمانی اغاز‬ ‫شد؟‬ ‫از زم��ان ایجاد ایده و اغ��از به کار روی پروژه‬ ‫این سامانه حدود یک سال می گذرد‪ .‬این سامانه‬ ‫عالوه بر بس��تر نرم افزاری ب��ه اطالعات دقیق و‬ ‫کامل نیاز داش��ت‪ .‬این سامانه به طور رسمی در‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو‬ ‫اغاز به کار کرد که اکنون چند وظیفه س��نگین‬ ‫بر دوش ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران گذاشته می شود‪ .‬نخستین وظیفه بررسی‬ ‫بازخودروهای مصرف کنندگان و اصالح یا اضافه‬ ‫ک��ردن برخی ش��اخص ها خواهد ب��ود‪ .‬وظیفه‬ ‫دیگر‪ ،‬بروز بودن لحظه به لحظه سامانه در بخش‬ ‫قیمت هاست‪.‬‬ ‫ت خودروه�ا از چ�ه مراجع�ی‬ ‫€ €قیم� ‬ ‫جمع اوری می شود؟‬ ‫اطالع��ات قیمتی در این س��امانه از ‪ 2‬طریق‬ ‫به دس��ت می اید‪ ،‬به گونه ای ک��ه در کنار قیمت‬ ‫کارخانه ای خودروها‪ ،‬اطالعات قیمت بازار نیز از‬ ‫طریق سایت های معتبر در این زمینه گرداوری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در فاز نخس��ت‪ ،‬قیم��ت کارخانه ای‬ ‫مدنظر ق��رار گرفته ک��ه در فازه��ای بعدی به‬ ‫دنبال مرجعی هس��تیم که مورد تایید مخاطبان‬ ‫باش��د و به عنوان لینک قیمت به سامانه اضافه‬ ‫شود‪ .‬خوش��بختانه در حال حاضر بازار سیاه در‬ ‫زمین��ه خودرو وج��ود ن��دارد‪ ،‬بنابراین اختالف‬ ‫قیم��ت کارخان��ه با قیم��ت بازار بس��یار اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €این سامانه اکنون قابل دسترس است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬س��امانه جام��ع اطالع��ات خ��ودرو در‬ ‫حال حاضر روی پایگاه اینترنتی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران به نشانی ‪www.isqi.‬‬ ‫‪ co.ir‬قرار دارد و در صورت اس��تقبال‪ ،‬س��ایتی‬ ‫مس��تقر برای ان در نظر خواهیم گرفت‪ .‬در گام‬ ‫بعدی ش��رکت در نظر دارد با تولید اپلیکیش��ن‬ ‫تلفن همراه جامع اطالعات خودرو‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫مردم به این اطالعات را اسان تر کند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای معرفی س�امانه چ�ه تمهیداتی‬ ‫اندیشیده اید؟‬ ‫ت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‬ ‫ش��رک ‬ ‫ب��رای معرفی س��امانه جامع اطالع��ات خودرو‪،‬‬ ‫دست همیاری رسانه ها را می فشارد‪ .‬این سامانه‬ ‫برای ش��رکت مناف��ع مالی ن��دارد و ما با هدف‬ ‫اطالع رس��انی دقیق به مصرف کننده وارد عرصه‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫در ای��ن س��امانه فضای��ی طراحی ش��ده که‬ ‫مصرف کننده می تواند روی هر محصول نظرات‬ ‫خود را ثب��ت کند که براس��اس ان‪ ،‬کاربران با‬ ‫دیدن بازخورد ها می توانند انتخاب بهتری برای‬ ‫خرید خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫اشکانگلپایگانی‪:‬‬ ‫حضور شرکت ها‬ ‫در ارزیابی ها‬ ‫به معنای خوب‬ ‫بودن انهاست‪،‬‬ ‫اگر شرکتی‬ ‫در فهرست‬ ‫نباشد مردم‬ ‫گمان می برند‬ ‫که خودروساز‬ ‫به دلیل پایین‬ ‫بودن کیفیت‬ ‫محصوالت خود‬ ‫حاضر به حضور‬ ‫نشده است‬ ‫تحویل خودروهای مازاد ثبت نامی در طرح فروش اقساطی‬ ‫مدی��رکل خودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گف��ت‪ :‬خودروه��ای م��ازاد ثبت ن��ام در طرح‬ ‫فروش اقس��اطی خودرو با تسهیالت ‪۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬با‬ ‫تسهیالت ‪۱۶‬درصدی به مشتریان تحویل داده می شوند‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قناتی در گفت وگو با فارس اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس توافق بین بانک ها‪ ،‬بانک مرکزی و خودروسازان‪،‬‬ ‫مش��تری می توان��د خ��ودروی ثبت نامی را با تس��هیالت‬ ‫‪۱۶‬درص��دی و با س��قف وام ‪۲۵‬میلی��ون تومانی تحویل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ‪۲۰‬هزار خودرو مش��مول این طرح‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروه��ای تولیدی در ای��ن طرح به‬ ‫مشتریان تحویل داده شده اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل خودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنی��ن درباره دلیل کاه��ش نیافتن تعرفه‬ ‫واردات خودرو برای س��ال این��د ه اظهار کرد‪ :‬تعرفه‪ ،‬ابزار‬ ‫کنت��رل بازار اس��ت و از طریق ان‪ ،‬ب��ازار را به راحتی در‬ ‫اختیار دیگران قرار نمی دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صنعت خودرو هنوز هم نیازمند‬ ‫حمای��ت تعرفه ای اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر تعرفه خودرو‬ ‫برداشته ش��ود‪ ،‬صنعت خودرو هیچ ارزش افزوده ای برای‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برای سرمایه گذار‬ ‫فرش قرمز پهن کنیم‬ ‫‪ :‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬صنعت خودرو ایران‬ ‫باید با انحص��ار خداحافظی کرده و‬ ‫به س��مت خصوصی ش��دن حرکت‬ ‫کند که توصی��ه رییس جمهوری به‬ ‫معنای بازنگری در س��ند استراتژی‬ ‫چش��م انداز اس��ت‪ .‬علی‪‎‬محمد گودرزی با تاکید بر ضرورت‬ ‫خصوصی س��ازی در صنع��ت خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫گرفتاری های مدیریتی این صنعت‪ ،‬در یک س��ال و دو س��ال‬ ‫نمی توان این صنعت را خصوصی کرد اما انچه مس��لم است‪،‬‬ ‫ ضرورت این اقدام است زیرا دولت توان حمایت از این صنعت‬ ‫را ندارد‪ ،‬ضمن انکه رقابت و ماندن در بازار جهانی به ش��رط‬ ‫واگ��ذاری امور به بنگاه ه��ا و اعمال رفت��ار حاکمیتی دولت‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به استقبال بی نظیر شرکت های خارجی از‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی ش��رکت های خارجی برای انعق��اد قراردادهای‬ ‫جدید و برخی نظیر پژو و رنو نیز برای تجدید عهد و بیعت به‬ ‫این همایش و نمایشگاه دعوت شدن د اما در عین حال برخی‬ ‫از خودروس��ازان نظیر اس��کانیا همکاری خود با شرکت های‬ ‫ایرانی را اغاز کرده و وارد مراحل تجاری شدند‪.‬‬ ‫گودرزی با اش��اره ب��ه امضای قرارداد قطعه س��ازان ایرانی‬ ‫ب��ا هن��د و ترکیه نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬نهادس��ازی در صنعت‬ ‫قطعه سازی امری ضروری به شمار می رود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ظرفیت س��ازی نهادی‪ ،‬رفتاری در تراز بین المللی است و‬ ‫هر شرکتی که خواس��تار پایدار ی در بازارهای جهانی است‪،‬‬ ‫باید به این امر توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به بندهای‬ ‫اقتصاد مقاومتی تصریح کرد‪ :‬مراوده با دنیای توس��عه یافته و‬ ‫تجدد امری اس��ت که همه خودروسازان باید از ان استقبال‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین نباید س��رمایه گذار را مخل امور دانست بلکه‬ ‫باید برای س��رمایه گذار فرش قرمز پهن کرد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه وظایف دولت ها اظهار کرد‪ :‬دولت های خوب س��کانداری‬ ‫نک��رده و پاروزن��ی نمی کنند‪ .‬دولت خوب تس��هیل گر بوده‬ ‫و بازارگس��تری کرده و نس��بت به وارد کردن س��رمایه گذار‬ ‫مس��تقیم خارجی به کش��ور اقدام می کند و به سرمایه گذار‬ ‫خارجی این توضیح را می دهد که می توانی ضمن سود بردن‬ ‫از قبال سرمایه گذاری در ایران‪ ،‬مالکیتی نیز در اختیار داشته‬ ‫باش��ی‪ .‬توسعه زیرس��اخت ها ‪ 2‬مدیریت بین فرهنگی نیز از‬ ‫ضروریات دولت های موفق اس��ت‪ .‬گودرزی با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت ها باید در توس��عه مدیریت نقش داشته باشند و ضمن‬ ‫مدیریت استعدادها برای پرورش مدیران یارانه ای در اختیار‬ ‫ق��رار دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید در تراز جهانی مش��خصه هایی‬ ‫دارد که رهب��ری برای ظرفیت های ب��اال از نکات ضروری و‬ ‫مهم به ش��مار می رود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬صنعتگران ایرانی باید‬ ‫بدانند که برای باقی ماندن در فضای کسب وکار جهانی باید‬ ‫بیاموزند و این یادگیری حد و مرزی ندارد‪.‬‬ ‫رنو سهام پارس خودرو را‬ ‫نمی خرد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه مذاکرات‬ ‫با رنو برای شراکت به صورت سرمایه گذاری مشترک (جوینت‬ ‫ونچر) اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع خرید پارس خودرو از سوی رنو‬ ‫مطرح نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬مه��دی جمال��ی درباره خرید س��هام‬ ‫پارس خ��ودرو از س��وی رنو گفت‪ :‬ب��ا رنو در ح��ال مذاکره‬ ‫هس��تیم و ترکیب��ی از پیش��نهادها را به این ش��رکت ارائه‬ ‫داده ایم اما ش��راکت خود با رنو را به صورت س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک (جوینت ونچر) مطرح می کنیم و بحث خرید سهام‬ ‫پارس خودرو مطرح نیس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫خودروسازان خارجی س��ر قیمت گذاری محصوالت تولیدی‬ ‫ت ش��روط ای��ران را‬ ‫خ��ود در ایران از س��وی ش��ورای رقاب ‬ ‫پذیرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گذاری برای تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪878‬هزار دستگاه‬ ‫انواع خودرو‬ ‫کشور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫قناتی در پاسخ به این پرسش که کاهش تعرفه واردات‬ ‫خ��ودرو باعث ایج��اد رقابت در ب��ازار خودروهای داخلی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬صحبت درباره رقابت با کش��ورهایی‬ ‫اس��ت که از ش��رایط اقتصادی بهتری برخوردار هستند‪،‬‬ ‫مثال به بخش تولید س��ود بانکی با تس��هیالت ‪۲‬درصدی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬حمای��ت باید با برنام ه همراه باش��د‪.‬‬ ‫حمای��ت ب��ه تنهایی س��ودی ن��دارد‪ ،‬بلکه بای��د برنامه‬ ‫تولید‪ ،‬کیفیت‪ ،‬ارتقا و توس��عه محصول نیز وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ‪11‬ماه منتهی به بهمن امسال تولید انواع خودرو توسط‬ ‫خودروس��ازان داخلی کشور به مرز ‪878‬هزار و ‪ 644‬دستگاه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این مدت ‪ 803‬هزار و ‪445‬دس��تگاه‬ ‫خودرو سواری نیز تولید شد‪.‬در ادامه این گزارش امده است‪:‬‬ ‫در ‪ 11‬ماه گذشته امسال ‪64‬هزار و ‪975‬دستگاه وانت‪9 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 153‬دستگاه کامیون‪605 ،‬دستگاه اتوبوس و ‪466‬دستگاه‬ ‫مینی بوس تولید شده است‪.‬‬ ‫در بهمن امس��ال نیز ‪96‬هزار و ‪508‬دس��تگاه انواع خودرو‬ ‫و ‪86‬هزار و ‪ 508‬دستگاه خودرو سواری تولید شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بهم��ن امس��ال وانت ب��ه تعداد ‪8‬ه��زار و‬ ‫‪622‬دس��تگاه‪ ،‬کامی��ون ب��ه تع��داد‪ 820‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس‬ ‫ب��ه تع��داد ‪ 39‬و مینی ب��وس به تع��داد‪ 22‬دس��تگاه تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫امید بازگشت رونق به بازار لوازم یدکی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معاینه فنی که خود دردسر ساز شد‬ ‫ضرورت بومی سازی صنعت قطعه‬ ‫عضو انجمن قطعه‪‎‬س��ازان گفت‪ :‬از انجا که ایران کشوری‬ ‫بین المللی است‪ ،‬تولیدکنندگان باید‬ ‫تولیدات ب��ا کیفیتی ارائ��ه دهند و‬ ‫س��اخت قطعات به گونه ای باشد که‬ ‫کیفیت ان مورد پذیرش دنیا باشد‪.‬‬ ‫ایرج یزدان‪‎‬بخ��ش در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو گف��ت‪ :‬در بحث واردات‬ ‫بای��د ت�لاش س��ازندگان در جهت‬ ‫بومی سازی باشد و تولی د باید بر مبنای منابعی که در کشور‬ ‫موجود است‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تولیدات باید داخلی باش��د و همچنین‬ ‫محصوالت تولیدی به گونه ای باش��ند که از لحاظ کیفیت و‬ ‫قیمت‪ ،‬وضعیت مناسبی داشته باشند و به مرحله ای برسند‬ ‫که بتوانن��د به عنوان محصول صادراتی به کش��ورهای دیگر‬ ‫صادر شوند‪.‬‬ ‫یزدان‪‎‬بخ��ش بیان کرد‪ :‬لغو تحریم ها موجب ش��د ایران به‬ ‫یک کش��ور بین المللی تبدیل ش��ود و بنا به نیازهای کشور‬ ‫از هرج��ای دنیا واردات داش��ته باش��یم و همچنین بتوانیم‬ ‫محصوالت خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬البت��ه وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید در این رابطه مصلحت‪‎‬اندیش��ی ک��رده و تا حد امکان با‬ ‫اس��تفاده از دارایی های خ��ود و همین طور وجود نیروی کار‪،‬‬ ‫زمین��ه را برای تولی��د داخلی فراهم کند ت��ا دیگر نیازی به‬ ‫واردات نباشد‪.‬‬ ‫یزدان‪‎‬بخش خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به وجود مواد اولیه‬ ‫فراوان و ارزان قیمت‪ ،‬کش��ور باید همانند کشور المان عمل‬ ‫ک��رده و محصوالتی تولید کنیم که بتواند پا به عرصه رقابت‬ ‫و صادرات گذارد‪.‬‬ ‫حذف خودروسازان چینی‬ ‫درصورت منطبق نبودن با قوانین‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیر ومحرک��ه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫خودروسازان چینی باید محصوالت‬ ‫خود را با سلیقه مردم منطبق کرده‪،‬‬ ‫ضمن اینکه رضایت و اعتماد انها را‬ ‫جلب کنند و قوانی��ن جدید وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را نیز در نظر‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬ارش محبی نژاد در‬ ‫گفت وگ��و با ایلن ا درباره همکاری های ایران با خودروس��ازان‬ ‫خارجی گفت‪ :‬براساس سیاس��ت های جدید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هر خودروس��از خارجی که قوانین و مقررات‬ ‫ای��ران را رعایت نکند‪ ،‬از بازار ایران حذف خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر داخلی سازی محصوالت‬ ‫چینی با توجه به تعرفه ه��ای جدید اظهار کرد‪ :‬قراردادهای‬ ‫صنعت خودرو کامال مطابق با سیاس��ت های جدید اس��ت و‬ ‫چندین اصل در این قراردادها دیده ش��ده که مش��ارکت در‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم و س��هم سرمایه گذار خارجی در ان‬ ‫تدوین و مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا چینی ها قرار اس��ت‬ ‫با بازار خودروی ای��ران خداحافظی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫ک��ه چینی ها با قوانین و مقررات ایران خود را منطبق نکنند‬ ‫به طور مسلم جایی در بازار ایران نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرو محرکه و‬ ‫قطعه س��ازی درب��اره عملکرد موف��ق خودروس��ازان چینی‬ ‫همزمان با کاهش قیمت ه��ا در بازار ایران نیز گفت‪ :‬در یک‬ ‫مقط��ع کوتاه به دلیل مش��کالت تحریم ه��ا و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬قیمت این دس��ت از خودروها کاهش یافت که‬ ‫البت��ه این روند موقت��ی بود و این موض��وع در میان‪‎‬مدت و‬ ‫بلندمدت اثری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سنگین وزن های خودرویی‬ ‫در مسیر افت تولید‬ ‫ن امسال ‪72/5‬درصد‬ ‫تولید انواع کامیون در کشور در بهم ‬ ‫کاه��ش یافت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهمن امس��ال تولید انواع‬ ‫کامی��ون در ارس خ��ودرو دی��زل با کاه��ش ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫از ‪۱۰۳۸‬دس��تگاه در بهم��ن ‪ ۱۳۹۳‬به صفر رس��ید‪ .‬در این‬ ‫م��دت تولید ان��واع کامی��ون در ایران خودرو دیزل با رش��د‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۳‬به ‪۳۵۷‬‬ ‫‪97/2‬درص��دی از ‪ ۱۸۱‬دس��تگاه در بهم�� ‬ ‫دستگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولی��د ان��واع کامی��ون در س��ایپا دی��زل نیز ب��ا کاهش‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۳‬ب��ه ‪۹۰‬‬ ‫‪87/8‬درص��دی از ‪ ۷۳۶‬دس��تگاه در بهم�� ‬ ‫دس��تگاه کاهش یافت‪ .‬بهمن امس��ال تولید ان��واع کامیون‬ ‫در کاریزان خودرو با کاهش ‪۱۰۰‬درصدی از ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه‬ ‫در بهم��ن ‪ ۱۳۹۳‬به صفر رس��ید‪ .‬در این م��دت تولید انواع‬ ‫کامی��ون در گ��روه بهمن ب��ا کاهش ‪ ۳۳‬درص��دی از ‪۵۵۷‬‬ ‫دستگاه در بهمن سال ‪ ۱۳۹۳‬به ‪ ۳۷۳‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫بهمن امس��ال تولید انواع کامی��ون در اذهایتکس با کاهش‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی از ‪ 7‬دس��تگاه در بهمن ‪ ۱۳۹۳‬به صفر رسید‪.‬‬ ‫در این مدت تولید انواع کامیون در شرکت ماموت با کاهش‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۳‬ب��ه صفر‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی از ‪ ۲۶۸‬دس��تگاه در بهم�� ‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫محمود بازرگان‪ ،‬کارش��ناس بازار لواز م یدکی خ��ودرو با بیان اینکه امید زیادی‬ ‫داریم با اجرای برجام رونق به بازار قطعات یدکی خودرو در کش��ور برگردد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر قطعات موجود در بازار‪ ،‬وارداتی و خارجی هس��تند و از مبادی مجاز وارد‬ ‫کشور شده اند‪ ،‬اما در برخی موارد اداره های مربوط به مبارزه با قاچاق‪ ،‬انها را قاچاق‬ ‫می‪‎‬دانند که این روند مشکالتی را برای فروشندگان این صنف ایجاد می کند‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫الزمه اجرایی‬ ‫شدن طرح معاینه‬ ‫فنی برای وسایل‬ ‫نقلیه همکاری‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫و پلیس راهور‬ ‫برای ممانعت از‬ ‫تردد خودروهای‬ ‫بدون برگ‬ ‫معاینه فنی است‬ ‫چندی پی��ش و همزمان با برگ��زاری نهمین‬ ‫همای��ش بین الملل��ی موتوره��ای درون‪‎‬س��وز و‬ ‫نفت‪« ،‬اس��توارت استیل» مدیر توسعه تجاری و‬ ‫هماهنگ کننده فنی ش��رکت اگزوز و کاتالیزور‬ ‫اروپا‪ ،‬تنظیم و نگه��داری مرتب و کامل خودرو‬ ‫را کم هزینه ترین و اس��ان ترین راه برای کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای ناش��ی از خ��ودرو اع�لام کرد‪.‬‬ ‫همچنین یک مقام ارش��د در ش��رکت انگلیسی‬ ‫تولیدکنن��ده قطع��ات یدکی نیز عن��وان کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬خودروی��ی که ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��ال از کارکرد ان‬ ‫می گ��ذرد‪ 3 ،‬ت��ا ‪ 4‬برابر یک خ��ودرو جدید هوا‬ ‫را ال��وده می کن��د‪ ،‬بنابراین هرچ��ه از عمر یک‬ ‫خ��ودرو می گذرد‪ ،‬نگهداری و تنظیم مرتب و به‬ ‫موقع خودرو از اهمیت بیش��تری برخوردار شده‬ ‫و تاثیر بسزایی در کاهش الودگی هوا‪ ،‬به ویژه در‬ ‫شهرهای پرجمعیت و بزرگ دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که ‪2/5‬درصد انتشار گازهای گلخانه ای در‬ ‫ایران‪ ،‬ناشی از وسایل نقلیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹معاینه فنی با همکاری پلیس‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫تمام اصرار‬ ‫انجمن‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫وجود نظارت بعد‬ ‫از تولید است‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬نایب رییس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫در پاس��خ به اینکه مجرای رسیدگی به سرویس‬ ‫و خدم��ات خودروه��ا کیس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬مجری ای��ن اق��دام در تمام دنیا‬ ‫سازمانی است که معاینه فنی را به لحاظ کنترل‬ ‫خودروهای درون س��وز از نظر میزان االیندگی و‬ ‫نیز فرس��ودگی انها برای جلوگیری از تصادفات‬ ‫انجام می دهد‪ .‬اما برای اجرا ش��دن این دس��ت‬ ‫از قوانی��ن و مقررات‪ ،‬همکاری و همیاری پلیس‬ ‫و نی��روی انتظامی نیاز اس��ت ت��ا از قدرت خود‬ ‫اس��تفاده ک��رده و به هی��چ عنوان اج��ازه ندهد‬ ‫خودرویی بدون معاینه فنی در سطح شهر‪ ،‬تردد‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبی��ر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت نیز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در حالی االیندگی زیست محیطی موتورسیکلت‬ ‫چند براب��ر خودرو اعالم می ش��ود که به عوامل‬ ‫موثر دیگر در این زمینه توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که وقتی‬ ‫محصول��ی از کارخان��ه خ��ارج می ش��ود‪ ،‬دارای‬ ‫اس��تاندارد الزم اس��ت اما به دلیل اعمال نشدن‬ ‫نظ��ارت ب��ر ان و ج��دی نگرفت��ن معاینه فنی‬ ‫برای خودرو و موتورس��یکلت شاهد الودگی هوا‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خال نظارتی‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫ادامه داد‪ :‬جای خالی «س��ازمان نظارتی» برای‬ ‫نظ��ارت ب��ر اماکنی ک��ه معاینه فن��ی را انجام‬ ‫می‪‎‬دهند و برگه را صادر می کنند‪ ،‬مسئله بعدی‬ ‫اس��ت‪ .‬به وفور در س��طح جامعه دیده می ش��ود‬ ‫که صادرکنن��دگان برگه های معاینه فنی‪ ،‬بدون‬ ‫بازدید از خودرو و تنها با گرفتن هزینه‪‎‬ای‪ ،‬اقدام‬ ‫به صادر ک��ردن برگه معاینه فن��ی می کنند در‬ ‫حالی که از خودرو ذکر شده هیچ‪‎‬گونه بازدیدی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعتگیر تخلفات‬ ‫رعنایی‪ ،‬نایب ریی��س انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور نیز در‬ ‫ادام��ه برای جلوگیری از این اتفاق افزود‪ :‬اگر در‬ ‫درجه نخس��ت برای سازمان صادرکننده معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬ضوابطی تدوین و تعریف شود که انحرافات‬ ‫ان ب��ه حداقل برس��د و معیارهای بازرس��ی نیز‬ ‫استانداردسازی ش��ود‪ ،‬این روند می تواند بسیار‬ ‫راهگشا باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬الزمه اجرایی ش��دن طرح ها‬ ‫و مفید واقع شدن این مسئله همکاری «نیروی‬ ‫انتظامی» و «پلیس راهور» است تا اجازه ندهند‬ ‫خودروها بدون معاینه فنی تردد کند‪ ،‬حتی اگر‬ ‫صاحب خودرو ادعای س��الم بودن ماشین خود‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫رعنای��ی گف��ت‪ :‬تجربه نش��ان می دهد هرگاه‬ ‫نیروی انتظام��ی برای اجرای قانونی اراده کرده‪ ،‬‬ ‫توانسته ان را به س��رانجام برساند که نمونه ان‬ ‫بس��تن کمربند ایمنی اس��ت که امروز دیگر از‬ ‫حالت اجبار خارج و در این زمینه فرهنگ سازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از انجا که کشورهای صنعتی و‬ ‫توس��عه یافته خود را با این قوانین وفق داده‪‎‬اند‬ ‫موفق ش��ده‪‎‬اند تا الودگی های زیس��ت محیطی‬ ‫خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خ��ودرو و قطعه‪‎‬س��ازی به‬ ‫تجربه خود در یکی از س��فرهایش اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۵‬ماه پیش بازدیدی از نمایش��گاه‬ ‫ایم��و (‪ )EMO‬ایتالی��ا داش��تیم ک��ه در میانه‬ ‫راه پلی��س اتوب��وس را متوق��ف و با وس��یله ای ‪،‬‬ ‫عاج الس��تیک خ��ودرو را اندازه‪‎‬گی��ری کرد که‬ ‫در ای��ن بازدید ب��ه بس��یاری از خودروهایی که‬ ‫عاج الس��تیک اس��تانداردی نداش��تند و یا عاج‬ ‫الستیک شان ضعیف شده بود اجازه حرکت داده‬ ‫نش��ده و ‪ 3‬تا ‪4‬برابر قیمت الستیک نیز جریمه‬ ‫ شدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ضمن اینکه الستیک فرسوده‬ ‫عالوه بر خطر جانی برای افراد‪ ،‬االیندگی باالیی‬ ‫دارد و ذرات��ی ک��ه از الس��تیک جدا می ش��وند‬ ‫ب��ه مقدار زی��ادی باعث الودگی محیط زیس��ت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫رعنای��ی اظهار کرد‪ :‬این روند نش��ان می دهد‬ ‫که کش��ورهای پیش��رفته ت��ا چه ان��دازه برای‬ ‫استاندارد س��ازی و س�لامت محیط زیست خود‬ ‫هزینه و پلیس نیز ب��ه دقت موضوع را پیگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ضیامق��دم دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت نیز در همین رابط��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمام اصرار انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫وج��ود نظارت بعد از تولید اس��ت بدین معنا که‬ ‫در چرخ��ه مصرف هر ‪ 6‬ماه یا یک س��ال‪ ،‬نظارت‬ ‫س��ختگیرانه‪‎‬ای برای وسایل نقلیه در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬اما متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع‬ ‫نیس��ت‪ .‬به طور مثال خودرو عمومی در خیابان‬ ‫وجود دارد که زمان کاتالیس��ت ان گذش��ته اما‬ ‫اجباری برای تعویض ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بنابراین تم��ام تاکید بر این‬ ‫اس��ت ک��ه نظ��ارت بع��د از تولی��د و در هنگام‬ ‫مصرف باید از س��وی سازمان های ذی‪‎‬ربط نظیر‬ ‫ش��هرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از عزم و باور ملی تا بینش فرهنگی‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬نایب رییس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫در ادامه برای کنترل تخلفات در صدور برگه‪‎‬های‬ ‫معاینه فنی نیز گفت‪ :‬وقتی در تهران خودرویی‬ ‫معاینه می شود‪ ،‬تصویر ان روی کارت می اید اما‬ ‫در دیگر ش��هرها این اتفاق نمی افتد که ضروری‬ ‫اس��ت این شیوه همگانی ش��ود و قانون گذار نیز‬ ‫باید برای جلوگیری از این دس��ت خیانت‪‎‬ها که‬ ‫س�لامت جامعه را به خطر می‪‎‬اندازد بازرس��ی و‬ ‫نظارت‪‎‬های مستمری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئله س��وم این است که سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬قوانی��ن اس��تانداردی را برای‬ ‫تنظی��م و معاین��ات فنی خودروه��ا تدوین کند‬ ‫که کارامد باش��د و در حوزه اجتماعی نیز دولت‬ ‫باید تس��هیالتی در نظر بگیرد تا مردم با قیمت‬ ‫مناسب نس��بت به تعویض خودروهای فرسوده‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبی��ر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت نیز پیشنهاد کرد‪ :‬عزم و باور ملی‬ ‫نیاز دارد تا بینش فرهنگی این امر شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وقتی فرهنگ‪‎‬س��ازی در این زمینه انجام ش��ود‪،‬‬ ‫لزومی به اجبار نیست و افراد داوطلبانه این کار‬ ‫را انجام می دهند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪33,900,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,000,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,500,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.500.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.900.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,300.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.400.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.400.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪149.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.800.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪103.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪109.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تعرفه فوالد شامل ورق های زیر ‪ 3‬میلی متر نشود‬ ‫‪23‬‬ ‫ُ‬ ‫اژدهاکش‬ ‫تعرفه‬ ‫‪ 24‬گرافیت و الماس نداریم‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫اولویت با افزایش تولید در کنار ایمنی معادن‬ ‫در شرایطی که سرمایه گذاران بارها برای ورود‬ ‫به بخش معدنی ایران اظهار تمایل کرده اند شاید‬ ‫بهتر باشد امارهای معدنی با دقت بیشتری تهیه‬ ‫و در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد‪ .‬از سویی‬ ‫دیگ��ر با توجه به اینکه جزو ‪ ۱۰‬کش��ور معدنی‬ ‫جهان قرار داریم باید افزایش تولید و اس��تفاده‬ ‫از ای��ن ذخای��ر را در اولوی��ت اصلی خ��ود قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‹ ‹ارائه اطالعات کافی‬ ‫مجید پورمقدم‪ ،‬مش��اور معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬پس از‬ ‫اجرایی ش��دن برجام س��رمایه گذاران مختلفی‬ ‫به کش��ور ما س��فر کرده اند‪ ،‬در واق��ع انها برای‬ ‫حضور در بخش های مختلف و س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ه ایران می ایند و به ش��دت در حال پیگیری‬ ‫و بررس��ی بخ��ش مع��دن هس��تند ت��ا بتوانند‬ ‫فرصت ه��ای موجود ای��ن بخش را شناس��ایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ام��ا م��ا بای��د ب��ا توج��ه ب��ه عالقه من��دی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ب��رای حضور در بخش‬ ‫معدن ای��ران به چند عامل مهم توجه داش��ته‬ ‫ی که باید‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یک��ی از عوامل ‬ ‫امار دقیقی از ان ارائه ش��ود‪ ،‬تعداد دقیق مواد‬ ‫معدنی موجود در کشور است که براساس منابع‬ ‫خارجی ‪ ۶۸‬ن��وع ماده معدن��ی در ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در نتیجه از نظر تنوع مواد معدنی وضعیت‬ ‫بسیار مطلوبی داریم‪ .‬حال باید بررسی کنیم چه‬ ‫تع��داد از این م��واد معدنی به ص��ورت فراوری‬ ‫ش��ده و چه تعداد به صورت خام صادر می شود‪.‬‬ ‫متاسفانه این امار درحال حاضر به صورت دقیق‬ ‫در اختیار نیس��ت‪ ،‬در واقع امارهای رس��می و‬ ‫غیررسمی با یکدیگر مغایر هستند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع مس��تلزم ان اس��ت که کتابچه ‬ ‫راهنما از تمامی مواد معدنی کش��ور تهیه شده‬ ‫و ان را ب��ه هیات ه��ای خارج��ی عالقه مند به‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن بدهیم تا بتوانند‬ ‫مواد خام معدنی را فراوری کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه پورمق��دم‪ ،‬این موضوع از مس��ائل‬ ‫بس��یار مه��م در ش��رایط حاضر اس��ت‪ .‬البته با‬ ‫توج��ه به متفاوت بودن میزان ذخایر معدنی در‬ ‫استان های مختلف بهتر اس��ت امارها براساس‬ ‫استان ها تفکیک شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه درخشان ایران در بخش معدن‬ ‫پورمقدم با بیان اینک ه براس��اس میزان ذخایر‬ ‫م��واد معدنی ایران جزو ‪ ۱۰‬کش��ور معدنی و از‬ ‫نظر تنوع مواد معدنی جزو ‪ ۱۵‬کشور جهان قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از افراد معتقدند‪ ،‬کشور ما‬ ‫زمانی می تواند لق��ب معدنی را از ان خود کند‬ ‫ک��ه بتواند تولید مواد معدنی را افزایش دهد در‬ ‫واقع چندان نمی توان روی میزان ذخایر معدنی‬ ‫موجود در کشور مانور داد‪.‬‬ ‫پورمق��دم اضافه کرد‪ :‬البت��ه منابع بین المللی‬ ‫اعالم کرده اند ایران با تولید بیش از ‪۳۵۰‬میلیون‬ ‫تن مواد معدنی در سال‪ ،‬جایگاه دهم تولید کننده‬ ‫معدنی جهان را از ان خود کرده اس��ت‪ .‬البته با‬ ‫توجه به وسعت و میزان ذخایر موجود در کشور‬ ‫ما به اعتقاد من این رقم برای تولید مواد معدنی‬ ‫ناچیز اس��ت‪ .‬ما می توانیم ظرفیت تولید خود را‬ ‫به مرات��ب باالتر ببریم‪ .‬خوش��بختانه اصالحیه‬ ‫قانون معادن نیز به تازگی ابالغ ش��ده در نتیجه‬ ‫مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه میزان م��واد معدنی موجود‬ ‫در ایران‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از مواد معدنی کش��ور از‬ ‫نظر ذخیره یا تولید‪ ،‬رتبه نخست و یا تک رقمی‬ ‫جهان را از ان خود کرده است‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫حوزه تولید گ��چ‪ ،‬رتبه دوم جهانی را در اختیار‬ ‫داریم‪ .‬پورمقدم با اش��اره به برنامه چش��م انداز‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬اظهار کرد‪ :‬براساس این برنامه قرار است‬ ‫در تولید مواد معدنی رتبه نخست خاورمیانه را‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه در دس��تیابی ب��ه این ه��دف باید به‬ ‫فش��ار تحریم ها در سال های گذشته و تاثیر ان‬ ‫ب��ر میزان تولید بخش معدن نیز توجه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ب��رای محقق ش��دن این هدف ش��رط الزم‬ ‫یعنی منابع معدنی را در اختیار داریم اما شرط‬ ‫کاف��ی افزایش تولید اس��ت‪ .‬در کن��ار افزایش‬ ‫تولید می توان ش��اهد افزایش اش��تغال و میزان‬ ‫س��رمایه گذاری و‪ ...‬باش��یم‪ .‬البته افزایش تولید‬ ‫باید به موازات افزای��ش ایمنی در معادن ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سوی معدنکاری مکانیزه‬ ‫به گفته پورمقدم‪ ،‬یکی از راهکارهای افزایش‬ ‫تولید این است که معدنکاری را از حالت سنتی‬ ‫به مه��ارت مکانیزه ارتقا دهی��م‪ .‬یعنی اگر یک‬ ‫معدن به صورت س��نتی بدون تجهیزات ایمنی‬ ‫کار می کند‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت معدنی را‬ ‫از طریق تسهیالت در اختیار معدنکار قرار دهیم‬ ‫که به دنبال ان تولید را چند برابر شود‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر ب��ا افزایش تولی��د‪ ،‬حقوق‬ ‫دولتی بیشتری وصول می شود‪ .‬در نتیجه برای‬ ‫باالبردن تولید در بخش معدن باید عملیات های‬ ‫معدنکاری را ارتقا دهیم‬ ‫‪ .‬این ارتقا مستلزم ارائه تسهیالت به معدنکار‬ ‫است‪ .‬مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری در معادن یا دیگر‬ ‫دستگاه های که می توانند تسهیالت ارائه دهند‪،‬‬ ‫اگر بخش��ی از خدمات خود را به بخش معدن و‬ ‫معادن اختصاص دهند‪ ،‬بی شک معدنکاری ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬مس��ائل بیان ش��ده‬ ‫نکات��ی مهم اس��ت که بای��د در ش��رایط فعلی‬ ‫ب��ه ان توج��ه ویژه داش��ته باش��یم‪ .‬در نتیجه‬ ‫ای��ن توجه تولید کش��ور با در اختیار داش��تن‬ ‫ذخای��ر فراوان و متنوع معدن��ی افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫کشور ما زمانی‬ ‫می تواند لقب‬ ‫معدنی را از‬ ‫ان خود کند که‬ ‫بتواند تولید‬ ‫مواد معدنی را‬ ‫افزایش دهد‬ ‫بهروز برنا مطرح کرد‬ ‫«سیاه جنگل» و «کهنوج» اولویت های اکتشافی سازمان زمین شناسی‬ ‫معاون اکتش��افات س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی ای��ران درباره اکتش��افات انجام ش��ده در اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمربند ارومیه – دختر‬ ‫جزو کمربندهای معدنی شناخته شده است که خوشبختانه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی توجه ویژه ای به ان دارد‪ .‬در واقع‬ ‫این کمربند باعث ش��ده تا س��ازمان به اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان که منطبق بر این کمربند اس��ت‪ ،‬توجه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بهروز برنا افزود‪ :‬بی��ن کوه بزمان و‬ ‫تفتان و س��لطان محور مس‪ -‬طالی کش��ور وجود دارد که‬ ‫به ان توجه ویژه شده است‪ .‬انجام عملیات های اولیه باعث‬ ‫کش��ف ذخایر خوبی در بزمان شد البته مناطق دیگری نیز‬ ‫مشخص شده و روی ان فعالیت انجام شده است‪ .‬از مناطق‬ ‫مش��خص شده می توان به سیاه جنگل و کهنوج در منطقه‬ ‫کوه تفتان اش��اره کرد که طالی انها اثبات شده و مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬ای��ن دو مناطق جزو اولویت اکتش��افی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به دلیل شناس��ایی ذخایر مناسب در‬ ‫این مناطق مسئوالن حاکمیتی برنامه های خوبی برای این‬ ‫منطقه در نظر داشته و خوشبختانه تا به امروز نتایج خوبی‬ ‫به دست امده است‪ .‬برنا ادامه داد‪ :‬در منطقه جبال بارز نیز‬ ‫بر همین اساس اقدامات خوبی انجام شد که هم مس و هم‬ ‫طال گرفته ش��د‪ .‬در واقع چندین ذخایر طال در این کوه ها‬ ‫نتیجه فعالیت های اکتشافی بود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت؛ در سیستان و بلوچستان و در منطقه‬ ‫ک��وه الر نیز ذخیره مس وجود دارد که ش��رکت ملی مس‬ ‫ایران سال هاست‪ ،‬در این منطقه فعالیت کرده و اکتشافات‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی با اشاره به انجام‬ ‫مطالعات اکتشافی در سیستان و بلوچستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫منطقه «بزمان» گواهی کشف گرفته و به بخش خصوصی‬ ‫ل حاض��ر در این منطق��ه فعالیت‬ ‫واگذار ش��ده ک��ه درحا ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو خبر داد‬ ‫اغاز تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی از سال اینده‬ ‫فل��زات گرانبها و عناصر ن��ادر خاکی ارزش افزوده باالی��ی دارند و نباید‬ ‫به خارج از کش��ور صادر ش��وند بلک��ه مدیر اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫ایمیدرو بر این باور اس��ت که باید شرایط استفاده از این فلزات در صنایع‬ ‫پایین دس��تی بخش معدن فراهم شود که در این زمینه تولید نیمه صنعتی‬ ‫بخشی از عناصر نادر خاکی از سال اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیدشمس الدین سیاس��ی راد‪ ،‬با بیان اینکه ایمیدرو‬ ‫برنامه توجه به فلزات و مواد معدنی استراتژیک مورد نیاز صنایع های تک‬ ‫و پیش��رفته را دنبال می کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به دنب��ال بومی کردن دانش‬ ‫فنی اس��تحصال برخی فلزات بس��یار گرانبها و با ارزش افزوده باال هستیم‬ ‫به موازات اینکه عملیات اکتشاف انها نیز در کشور از منابع اولیه و ثانویه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از س��ال گذش��ته در دولت تدبیر و امید این برنامه در‬ ‫ایمیدرو پیگیری شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بحث تولید فلز انتیموان از ذخایر معدنی‬ ‫این فلز تاکنون به عنوان یک پروژه موفق انجام شده و ما توانستیم کارخانه‬ ‫اس��تحصال ان را متناسب با ذخیره معدن طراحی و در محل معدن نصب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو با اش��اره ب��ه ظرفیت تولید‬ ‫‪ 170‬ت��ن ش��مش انتیموان در این کارخانه گف��ت‪ :‬در حال حاضر قیمت‬ ‫هر تن ش��مش انتیموان ‪ 6200‬دالر اس��ت که این قیمت در حال حاضر‬ ‫به پایین ترین حد خود به دلیل س��قوط قیمت ها رسیده‪ ،‬حال انکه زمان‬ ‫مناسب قیمت این فلز به بیش از ‪14‬هزار دالر هم رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه دیگر سازمان بحث استحصال عناصر نادر خاکی‬ ‫به موازات اکتشاف انهاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کار با همکاری مشاور خارجی‬ ‫و متخصصان مرکز تحقیقات و فراوری مواد معدنی انجام شده و به تازگی‬ ‫توانستیم در مقیاس ازمایش��گاهی نمونه هایی از این عناصر را استحصال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سیاس��ی افزود‪ :‬متخصصان ما موفق ش��دند در مرحله نخست با تجمیع‬ ‫عناصر نادر خاکی که بیش از ‪ 17‬عنصر هستند میش متال را تولید کنند و‬ ‫پس از ان ‪ 7‬فلز وابسته به گروه عناصر نادر خاکی در مقیاس ازمایشگاهی‬ ‫اس��تحصال شد که امیدواریم در سال اینده بتوانیم فاز تولید نیمه صنعتی‬ ‫این فلزات را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمی��درو با تاکید ب��ر اینکه باید در‬ ‫صنایع پایین دس��تی بخش معدن تقاضا برای استفاده از فلزات نادر خاکی‬ ‫در کش��ور ایجاد ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما توصیه نمی کنیم که محصوالت این‬ ‫فلزات از کشور صادر شود‪ ،‬چراکه باید انها را در صنایع های تک‪ ،‬پزشکی‪،‬‬ ‫هوافضا‪ ،‬سوپرالیاژها‪ ،‬هسته ای و سایر صنایع ای که نیازمند استفاده از این‬ ‫فلزات هستند مورد بهره برداری قرار دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مطالع��ه روی اس��تحصال وانادیوم‪ ،‬گالی��وم‪ ،‬نیکل‪ ،‬کادمیوم‪ ،‬تنگس��تن‪،‬‬ ‫انتیموان و عناصر نادر خاکی را در دس��تور کار دارد که تک به تک دانش‬ ‫فنی این عناصر ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش تولید‬ ‫کنسانتره مس تا پایان بهمن‬ ‫میزان تولید کنسانتره مس در کشور تا پایان بهمن‬ ‫سال جاری ‪23‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬شرکت های زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران ش��امل «سرچشمه»‪،‬‬ ‫«س��ونگون» و «میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫بهم��ن‪893 ،‬ه��زار و ‪ 839‬تن کنس��انتره مس تولید‬ ‫کردن��د‪ .‬در حالی که این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪728 ،‬هزار و ‪ 615‬تن بود‪.‬‬ ‫میزان تولید این شرکت ها در بهمن‪89 ،‬هزار و ‪104‬‬ ‫تن بود که در مقایسه با امار مدت مشابه سال گذشته‬ ‫(‪64‬هزار و ‪ 69‬تن)‪ 39 ،‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫از ابت��دای فروردی��ن تا پای��ان بهمن س��ال جاری‪،‬‬ ‫مجتمع های «سرچش��مه» و «می��دوک»‪213 ،‬هزار و‬ ‫‪ 980‬تن «اند» تولید کردند که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته (‪211‬هزار و ‪ 607‬تن)‪ ،‬یک درصد رشد‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این ش��رکت ها در بهمن ‪15 ،‬هزار و ‪388‬‬ ‫ت��ن «اند» تولی��د کردند‪ .‬میزان تولی��د «مس کاتد»‬ ‫مجتمع های یادش��ده با ‪16‬درص��د افزایش در بهمن‬ ‫س��ال جاری نسبت به بهمن ‪16( 93‬هزار و ‪ 102‬تن)‪،‬‬ ‫به ‪18‬هزار و ‪ 709‬تن رسید‪ .‬میزان تولید این محصول‬ ‫در ‪11‬ما ه س��ال جاری‪172 ،‬هزار و ‪ 211‬تن بود که در‬ ‫مقایس��ه با امار مدت مشابه سال گذشته (‪176‬هزار و‬ ‫‪ 757‬تن)‪ 3 ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫مجتمع های سرچش��مه و س��ونگون در ‪11‬ماه سال‬ ‫‪6 ،94‬هزار و ‪ 281‬تن «مولیبدن» تولید کردند اما این‬ ‫رقم در مدت مش��ابه سال گذش��ته‪5 ،‬هزار و ‪ 997‬تن‬ ‫بود که حاکی از رشد ‪4/7‬درصدی تولید این محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 3‬مجتم��ع مس سرچش��مه‪ ،‬مس س��ونگون و مس‬ ‫می��دوک در ‪ 11‬ما ه امس��ال‪40 ،‬میلی��ون و ‪740‬هزار‬ ‫و ‪ 263‬تن س��نگ س��ولفیدی تولید کردن��د‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مشابه س��ال گذشته‪33 ،‬میلیون و ‪387‬هزار‬ ‫و ‪ 723‬ت��ن بود که نش��ان دهنده افزایش ‪22‬درصدی‬ ‫تولید این محصول است‪ .‬میزان تولید سنگ سولفیدی‬ ‫در بهم��ن ب��ا ‪24‬درصد رش��د نس��بت مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته (‪3‬میلیون و ‪135‬هزار و ‪ 801‬تن)‪ ،‬به‬ ‫‪3‬میلیون و ‪884‬هزار و ‪ 309‬تن رسید‪.‬‬ ‫بومی سازی دستگاه‬ ‫واگن برگردان در ایران‬ ‫واگن برگردان ‪ 4‬محوره با استفاده از روش مهندسی‬ ‫معکوس به وسیله فوالد تکنیک در کشور بومی سازی‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته از این دستگاه انواع و تیپ های دیگر‬ ‫(‪ ۶‬محور) وجود دارد که فوالد تکنیک قابلیت ساخت‬ ‫تمامی این تیپ ها را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مع��اون پروژه های ش��رکت‬ ‫فوالد تکنیک درباره س��اخت این دستگاه اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دس��تگاه‪ ،‬دس��تگاه واگن برگردان است که برای‬ ‫نخس��تین بار و به روش مهندس��ی معکوس در کشور‬ ‫بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫مجی��د ش��یرانی گفت‪ :‬تمام��ی فرایند مهندس��ی‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی در یکی از پروژه های موجود‬ ‫در کشور به وس��یله شرکت فوالد تکنیک اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫این دس��تگاه برای نخستین بار در کشور ساخته شده‬ ‫و از تمام ظرفیت ه��ای داخلی چه در بحث مکانیکال‬ ‫و چه در بحث ماش��ینی در س��اخت ان استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون پروژه های ش��رکت ف��والد تکنی��ک درباره‬ ‫ظرفیت این دستگاه گفت‪ :‬ظرفیت دقیق این دستگاه‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬تن مواد در س��اعت اس��ت و درحال حاضر‬ ‫این دستگاه در پروژه فوالد بردسیر ایرانیان متعلق به‬ ‫میدکو استفاده شده است‪.‬‬ ‫ش��یرانی درباره میزان براورد بازار اس��تفاده از این‬ ‫دس��تگاه اف��زود‪ :‬در پروژه هایی ک��ه در زمینه فوالد‪،‬‬ ‫حمل ونقل و بارگیری فعالیت می کنند‪ ،‬این دس��تگاه‬ ‫قابل اس��تفاده و در بیش��تر بنادر و کارخانه های فوالد‬ ‫این نیاز قابل مش��اهده اس��ت در نتیجه بازار مصرفی‬ ‫بزرگی در داخل کشور دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمینه ه��ای اس��تفاده از این دس��تگاه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬این دس��تگاه برای انچه ب��ا واگن حمل و‬ ‫باید تخلیه ش��ود‪ ،‬قابل اس��تفاده خواه��د بود در واقع‬ ‫این دس��تگاه برای گندله‪ ،‬کنسانتره و انچه مربوط به‬ ‫فوالد اس��ت‪ ،‬از جمله سنگ اهن و دیگر مواد استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��یرانی در پاسخ به این سوال که برای بومی سازی‬ ‫این دس��تگاه چق��در زمان صرف ش��د؟ اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه فاز نخس��ت و مرحله مهندس��ی ان‬ ‫باید با دقت فراوانی انجام می ش��د‪ ،‬مرحله نخس��ت تا‬ ‫نص��ب و راه اندازی حداکثر در م��دت ‪ ۷‬ماه قابل اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫احداث کارخانه الومینیوم سازی ‪ 240‬هزار تنی‬ ‫حمید مال نوری فرماندار رفسنجان گفت‪ :‬کارخانه الومینیوم سازی ‪ 240‬هزار‬ ‫تنی با اش��تغالزایی برای ‪ 3000‬نفر در رفسنجان احداث می شود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫در کنار این پروژه طرح اندسازی با ظرفیت ‪ 150‬هزار تن نیز اجرا شد‪ .‬همچنین‬ ‫برای رسیدن به برق پروژه برای تامین ‪ 407‬مگاوات‪ ،‬یک نیروگاه ‪ 500‬مگاواتی‬ ‫و پست مربوط جنب این پروژه ها احداث می شود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در نامه تولیدکنندگان لوله و پروفیل به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫تعرفه فوالد شامل ورق های زیر ‪ 3‬میلی متر نشود‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمود اکبری‬ ‫عادل قنبریان‬ ‫س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل کش��ور‬ ‫در نام��ه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نس��بت‬ ‫ب��ه افزایش تعرفه واردات فوالد از س��ال ‪ ۹۵‬واکنش‬ ‫نش��ان داده اس��ت‪ .‬زمزمه های افزایش تعرفه فوالد‬ ‫در س��ال اینده ش��نیده می ش��ود و به گفته مهدی‬ ‫کرباسیان‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان توسعه معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی (ایمیدرو) این افزای��ش تعرفه به‬ ‫منظ��ور حمایت از صنایع داخل��ی و تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش فوالد در داخل کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور معتقدند‬ ‫این صنعت ب��ه ورق های فوالدی زیر ‪۳‬میلی متر نیاز‬ ‫دارد این درحالی اس��ت که تولی��د این محصول در‬ ‫کش��ور محدود اس��ت و نی��از این صنع��ت از طریق‬ ‫واردات تامین می ش��ود از این رو افزایش تعرفه فوالد‬ ‫این صنعتگران را در تامین محصوالت موردنیاز خود‬ ‫دچار مش��کل خواهد کرد‪ .‬از طرف��ی نیز فوالدی ها‬ ‫معتقدن��د میزان تولی��د این محصول در کش��ور از‬ ‫میزان مصرف ان پیش��ی گرفته و محدودیتی برای‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفی��ل وجود ندارد و ادعای‬ ‫س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل باید همراه‬ ‫با امار مس��تدل و مس��تند درباره این موضوع باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نامه از طرف س��یدعلی محم��د ابویی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‬ ‫ف��والدی با موضوع (افزایش دوب��اره تعرفه ورق های‬ ‫فوالدی زیر ‪ ۳‬میلی متر شلیک دیگر به پیکر صنعت‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی کش��ور) خط��اب به مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نوشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید بیش از بازار مصرف‬ ‫محمدرضا جباری‬ ‫مع��اون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫در این باره توضی��ح داد‪ :‬مصرف‬ ‫فوالدتخت کش��ور از ‪ ۱۲‬میلیون تن در س��ال ‪ ۸۹‬به‬ ‫ح��دود ‪ ۸/۵‬میلیون تن در س��ال جاری کاهش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬با این وجود ظرفی��ت تولید و عرضه محصول‬ ‫نهایی فوالد تخ��ت یعنی محصولی که قابلیت عرضه‬ ‫در بازار را داشته باشد در کشور حدود ‪ ۱۴/۵‬میلیون‬ ‫تن است بنابراین میزان تولید نسبت به مصرف پیشی‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬محمود اکبری تصریح کرد‪ :‬حداقل ‪۳‬‬ ‫ش��رکت فوالدمبارکه‪ ،‬نوردگیالن و ن��ورد لوله اهواز‬ ‫امادگی تولید این محصول با ضخامت زیر ‪ ۳‬میلی متر‬ ‫را در کش��ور دارند که به طور قطع ظرفیت تولید این‬ ‫‪ 3‬ش��رکت بیش از ظرفیت مصرف است عالوه بر ان‬ ‫ظرفیت خط س��بای فوالد مبارکه اصفهان در س��ال‬ ‫این��ده از ‪ ۷۰۰‬هزار تن ب��ه ‪ ۱/۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫پی��دا خواهد کرد یعنی در ش��رایطی که بازار مصرف‬ ‫کاه��ش پی��دا کرده ‪ ۷۰۰‬ه��زار ت��ن ظرفیت عرضه‬ ‫محصول نهایی ف��والد مبارکه اصفهان در محصوالت‬ ‫گرم بیشتر می شود و تمامی این عوامل نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که ظرفیت تولید از مصرف پیشی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اکبری افزود‪ :‬یک نکته مهم که س��ندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل کش��ور در نامه خود‬ ‫عنوان کرد ه این است که نیاز این صنعت به ورق های‬ ‫فوالدی با ضخامت زیر ‪ ۳‬میلی متر حدود ‪ ۳/۵‬میلیون‬ ‫تن اس��ت بنابراین درصورتی که این سندیکا چنین‬ ‫اعداد و ارقامی را در اختیار دارد امار رسمی برگرفته‬ ‫از صورت ه��ای مالی خود را نش��ان دهند که در چه‬ ‫تاریخی این میزان تولید را داش��ته اند‪ .‬در واقع ادعای‬ ‫این صنعت باید براساس ارقام مستند و مستدل باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش از‬ ‫هرگونه اقدامی باید تقاضای دریافت اطالعات مستند‬ ‫و مس��تدل چه در بحث می��زان تولید که برگرفته از‬ ‫صورت های مالی س��االنه این ش��رکت و چه در بحث‬ ‫واردات از گم��رک جمهوری اس�لامی ای��ران کند تا‬ ‫متوجه ش��ویم واردات محصوالت ف��والدی ضخامت‬ ‫زیر ‪ ۳‬میلی متر که این س��ندیکا مدعی اس��ت به نام‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل وارد کش��ور شده چند‬ ‫درصد است درحالی که ظرفیت خالی در کشور وجود‬ ‫دارد و این ظرفیت خالی بدون اس��تفاده مانده است‬ ‫اما سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ادعا دارند‬ ‫که ظرفیت تولید و مص��رف این صنعت به ورق های‬ ‫فوالدی زیر ‪3‬میلی متر حدود ‪ ۳/۵‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫نی��ز حمایت های الزم انجام ش��ود‪ .‬قنبریان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬راهکار اساس��ی این است که باید میزان تعرفه‬ ‫واردات براس��اس نوع محصوالت فوالدی مش��خص‬ ‫ش��ود به عنوان مثال نیازی به واردات میلگرد اج دار‬ ‫و ش��مش فوالد نبشی نیست و مازاد این محصوالت‬ ‫در کارخانه های فوالدی زیاد است اما محصوالتی که‬ ‫واقعا موردنیاز صنایع کشور است باید وارد شود‪.‬‬ ‫ع��ادل قنبری��ان مدیرعامل یکی از ش��رکت های‬ ‫فوالدس��ازی درب��اره ای��ن موض��وع در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬موضوع این اس��ت که صنایع‬ ‫کوچک نبای��د نادیده گرفته ش��وند و از این صنایع‬ ‫در همین حال عضو هیات مدیره س��ندیکای لوله و‬ ‫پروفیل کش��ور نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۴‬س��ال است درباره این موضوع یعنی تامین ورق های‬ ‫‹ ‹حمایت از صنایع کوچک‬ ‫‹ ‹واردات ورق های مورد نیاز صنعت لوله‬ ‫و پروفیل‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻤﺴﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺛﺮﻳﺎﻳﻰ ﺷﻬﻤﻴﺮﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ‬ ‫ﺍﻣﻴﻨﻰ ﭘﻮﺭ ﻃﻮﻻﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭ )ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ( ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ‪-‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎ ﺧﺴﺮﻭ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪ 73‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪9409980000500953‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/02/25‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻓﻖ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/130582‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﭼﻤﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮﻯ‬ ‫ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻭ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺷﺴﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎ ﺧﺴﺮﻭ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪ 73‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980000500359‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/02/20‬ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮﻯ‬ ‫ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﺎﻭﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻓﻖ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/130580‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻣﺤﺮﻣﻰ ﺍﺳﻜﺴﺘﺎﻥ ﻡ‪.‬پ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ‪-1‬ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻏﻔﻮﺭﻯ‬ ‫ﻡ‪.‬پ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ‪ -2‬ﺟﻠﻴﻞ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻨﻰ ﻡ‪.‬پ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 93/04/03-9309970000500319‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﺍﺳﺘﻴﺸﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ‪ 98‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 248‬ﺹ ‪ 14‬ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1099000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/130578‬‬ ‫ﮔﺸﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫فوالدی ب��ا ضخامت زیر ‪ ۳‬میلی متر با ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفه��ان که تولید کننده این ورق در کش��ور‬ ‫اس��ت و همچنی��ن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مکاتبه داش��ته ایم و هم��واره س��عی در پیگیری این‬ ‫موضوع به منظور برطرف شدن مشکالت این سندیکا‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬محمدرضا جباری تصریح کرد‪ :‬در کشور‬ ‫محدودیت تولی��د ورق های فوالدی زی��ر ‪ ۳‬میلی متر‬ ‫وجود دارد و متاس��فانه ورق های با ضخامت ‪ ۲/۵‬و زیر‬ ‫‪ ۲/۵‬میلی مت��ر یعنی ‪ ۱/۵ ،۱/۸‬و‪ ۱/۴‬که صنعت لوله و‬ ‫پروفیل کشور به ان نیاز دارد تنها برای بازار صادراتی‬ ‫درنظر گرفته می ش��وند‪ .‬جباری عنوان کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫یک مصرف کننده خواس��تار ان هس��تیم که در دوره‬ ‫پساتحریم محصوالت موردنیاز خود را از داخل کشور‬ ‫و با قیم��ت ارزان دریافت کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مواد‬ ‫خام نباید به کش��ورهای خارجی صادر شود‪ ،‬ورق های‬ ‫فوالدی نیز مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع زیردستی‬ ‫مانند صنعت لوله و پروفیل کش��ور اس��ت و باید مورد‬ ‫اس��تفاده این صنعت قرار بگیرد و محصوالت تکمیلی‬ ‫که تولید می شود باید به کشورهای خارجی صادر شود‪.‬‬ ‫جباری با بیان اینکه بخش زیادی از ورق های موردنیاز‬ ‫صنع��ت لوله و پروفیل کش��ور وارداتی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل کشور به‬ ‫ورق های ف��والدی ‪ ۲‬میلی متر نیاز دارند و این ورق ها‬ ‫وارد می ش��ود بنابراین نباید میزان تعرفه محصوالتی‬ ‫که در تولی��د انها محدودیت وجود دارد‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬عضو هیات مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان لوله‬ ‫و پروفیل کش��ور افزود‪ :‬برای رفع این مشکل پیشنهاد‬ ‫می شود جلس��ه ای با حضور گروهی از اعضای انجمن‬ ‫فوالد کشور‪ ،‬سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و نه��اد ریاس��ت جمهوری‬ ‫تشکیل ش��ود تا با همفکری اعضا این مشکل برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980231400668‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409970231401217‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻛﺒﺮ ﺯﺭ ﻧﻮﺷﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻡ‪.‬پ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻡ‪.‬پ ﺳﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪-1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺼﻤﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻡ‪.‬پ ﺳﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ‪ -4‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﻭﻻﺑﻰ ﻡ‪.‬پ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ‪ -5‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺼﻤﺖ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ‪ -6‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ‪-7‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻪ ﻫﻠﺸﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ‪ -8‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ‬ ‫ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ‪ -9‬ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬ﭘﻤﺎﺷﺎﻟﻪ ‪-10‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ‬ ‫ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ‪ -11‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ‪ -12‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻡ‪.‬پ‬ ‫ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ -1‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ‪-2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺯﺭﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻭ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻭﺍﻛﺮﻡ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﻋﺼﻤﺖ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻠﮕﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻭ ﻋﺼﻤﺖ ﺁﻗﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﺧﺎﻧﻰ ﺩﻭﻻﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ )ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻫﻔﺖ ﻓﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ‪4273‬ﻭ‪4263‬ﻭ‪4131‬ﻭ‪4266‬ﻭ‪4280‬ﻭ‬ ‫‪2100‬ﻭ‪ 300‬ﺟﺰء ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 137‬ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻋﻰ ‪ 203‬ﺍﻟﻰ ‪ (211‬ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪51/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 47/02/17‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 67/10/15‬ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﻭﻻﺑﻰ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 30321‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/11/10‬ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ‪4263‬ﻭ‪4273‬ﻭ‪2100‬ﻭ‪4131‬ﻭ‪ 300‬ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺭﭼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ‪ 300‬ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ ‪4263‬ﻭ‪4273‬ﻭ‪2100‬ﻭ‪ 4131‬ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪10‬ﻭ‪190‬ﻭ‪219‬ﻭ‪220‬ﻭ‪223‬ﻭ‪367‬ﻭ‪ 1257‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﺭ ﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻻﺿﺮﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﻭﻻﺑﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ‪ 300‬ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 149‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﻮﺭﻯ‬ ‫‪110/130572‬‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ‪ ......‬ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪111‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪ 73‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980000301128‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/03/24‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻓﻖ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/130577‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪ 111‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻏﻨﺪﺍﻟﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1042‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941341/358‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 3786‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/9/29‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﻓﺮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 217‬ﺗﺖ ‪ 1348/1/19‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -2‬ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 47‬ﺗﺖ ‪ 1361/1/5‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -3‬ﺍﺷﺮﻑ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 1042‬ﺗﺖ ‪ 1330/7/1‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/131660‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 358‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮﻭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﺏ ﺳﻌﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻡ‪.‬پ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 111‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪941042000030465‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/11/19‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺩﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940020‬ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻕ‪.‬ﺁ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻳﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﻛﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﺒﻪ ‪ 111‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻯ‬ ‫‪110/130575‬‬ ‫ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1102‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941367/358‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 885‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/11/6‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 402‬ﺗﺖ ‪ 1348/2/1‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺶ‬ ‫‪ 11928‬ﺗﺖ ‪ 1345/6/29‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -3‬ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 1102‬ﺗﺖ‬ ‫‪ 1341/1/1‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -4‬ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 1299‬ﺗﺖ ‪1340/1/1‬‬ ‫ﺻﺎﺯ ﻧﻮﺭ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -5‬ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 1181‬ﺗﺖ ‪ 1335/8/5‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪ -6‬ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 175‬ﺗﺖ ‪ 1343/1/1‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/131658‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 358‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻭﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﻤﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺪﻧﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ‪ 7‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻔﻴﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗ ًﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/130574‬‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﺮﻭﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 940923‬ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/130573‬‬ ‫ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮﻣﺨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 46013‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 941156/359‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﻛﻠﻴﻤﻰ ﺳﻮﻣﺨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1401‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1379/2/11‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﺳﻮﻣﺨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 46013‬ﺗﺖ ‪ 1315/12/1‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ‪-2‬ﺍﻗﺪﺱ ﺳﻮﻣﺨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺶ ‪ 40308‬ﺗﺖ ‪ 1302/9/10‬ﺻﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ( ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/131656‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 359‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬قاچاق پای خود را از کفش ایرانی بیرون نمی کشد‬ ‫‪« 21‬تخریب خالق»؛ نیاز اقتصاد ایران‬ ‫‪ 22‬صندوق توسعه صادرات به کمک گردشگری می اید‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجربه رشد صادرات صنعتی و کاهش صادرات مواد اولیه‬ ‫سیاه نمایی ممنوع‬ ‫تراز تجاری ‪ 11‬ماهه سال ‪ 94‬مثبت شد‬ ‫ملیحه خورده پا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‬ ‫اماره��ا از وضعیت ص��ادرات و واردات در ‪۱۱‬‬ ‫ماهه سال ‪ ۱۳۹۴‬بیانگر مثبت شدن تراز تجاری‬ ‫است‪.‬براس��اس امار ارائه ش��ده از سوی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ارزش تجارت خارجی کشور از‬ ‫فروردین تا بهمن ب��ه ‪ ۳۷‬میلیارد و ‪ ۷۷‬میلیون‬ ‫دالر رسیده اس��ت‪ .‬مقایس��ه امارهای صادرات‬ ‫و واردات کش��ور در ‪ ۱۱‬ماه��ه س��ال ج��اری‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه سال گذش��ته حکایت‬ ‫از کاه��ش ‪ ۲۳/۳۳‬درص��دی واردات و کاه��ش‬ ‫‪۱۶/۶۹‬درصدی صادرات نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫ه��ر چند ارزش واردات کاال به کش��ور کاهش‬ ‫یافته و تراز تجاری به این دلیل مثبت شده است‬ ‫اما فعاالن اقتصادی این مثبت شدن تراز تجاری‬ ‫را عالمت مناس��بی در تجارت کش��ور نمی دانند‬ ‫تا جایی که محمد الهوتی رییس کنفدراس��یون‬ ‫صادرات می گوید‪ :‬مثبت ش��دن ت��راز تجاری را‬ ‫نمی توان یک دس��تاورد تلقی ک��رد چرا که این‬ ‫اتف��اق به دلی��ل کاه��ش واردات و ن��ه افزایش‬ ‫صادرات افتاده اس��ت‪ .‬صادرات ما در مقایس��ه با‬ ‫سال گذش��ته رشد نداش��ته و مثبت شدن تراز‬ ‫تجاری ب��ه دلیل کاه��ش واردات اس��ت از این‬ ‫جهت نمی توان این مثبت شدن را یک دستاورد‬ ‫تلق��ی کرد‪ ،‬چرا که س��هم تج��ارت ما کوچک تر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هر چند کاهش واردات باید مولفه مناسبی در‬ ‫تجارت هر کش��وری به ش��مار می رود اما با این‬ ‫حال از دیدگاه فعاالن اقتصادی این بار افت این‬ ‫ش��اخص اقتصادی نمی تواند عالم��ت خوبی در‬ ‫تجارت ما باش��د و باید به دنب��ال راهکاری برای‬ ‫مثبت شدن تراز تجاری با افزایش صادرات بود‪.‬‬ ‫ول��ی اهلل افخمی راد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار می کند‪:‬‬ ‫مثبت شدن تراز تجاری کشور در ‪ ۱۱‬ماهه سال‬ ‫جاری ب��ه دلیل افزایش صادرات نیس��ت و باید‬ ‫به دنبال راهکاری باش��یم تا تراز تجاری کش��ور‬ ‫با افزایش صادرات مثبت ش��ود‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت می گوید‪ :‬هر چند که تراز تجاری‬ ‫کشور در ‪ ۱۱‬ماهه امسال با رشد صادرات‪ ،‬مثبت‬ ‫نش��ده اما نکت��ه قابل توجه در تج��ارت خارجی‬ ‫کشور این اس��ت که ما در این بازه زمانی شاهد‬ ‫رشد صادرات کاالی صنعتی کشور بوده ایم‪.‬‬ ‫افخم��ی راد درب��اره دالی��ل کاه��ش صادرات‬ ‫کشور در سال جاری تصریح می کند‪ :‬کاهش ‪۵۴‬‬ ‫درصدی ص��ادرات میعانات مهم ترین دلیل افت‬ ‫صادرات کشور در سال جاری بوده است بنابراین‬ ‫م��ا نباید از اف��ت صادرات در ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال‬ ‫نگران ش��ویم زیرا صادرات مواد خام و اولیه که‬ ‫ارزش افزوده ای ندارد به نفع کشور نیست‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬بررس��ی س��بد کاالهای‬ ‫صادراتی کشور نشان می دهد که امسال ترکیب‬ ‫صادرات کاالهای صنعتی کش��ور نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ۴ ،‬درصد افزایش یافته است‬ ‫که این ب��رای تولید و تجارت کش��ور یک نقطه‬ ‫قوت به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ابراز می کند‪:‬‬ ‫ص��ادرات صنعتی ایران در ش��رایطی روند رو به‬ ‫رش��دی داش��ته که تمامی اقتصاده��ای دنیا با‬ ‫بحران و کاهش ص��ادرات مواجه بوده اند که این‬ ‫رویکرد مثبت و خوبی است بنابراین نباید از این‬ ‫نکات مثبت در سبد صادراتی کشور غفلت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش صادرات مواد اولیه‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬معاون کل سازمان توسعه‬ ‫تجارت نیز در گفت وگ��و با‬ ‫درباره مثبت‬ ‫ش��دن تراز تجاری کش��ور می گوید‪ :‬برخی افراد‬ ‫درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور سیاه نمایی‬ ‫می کنن��د در حالی که نباید فراموش کنیم که ما‬ ‫در دوران بح��ران و تحری��م بودیم‪ .‬مش��اور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت می افزاید‪ :‬به طور قطع‬ ‫اگ��ر با نگاه��ی کالن به صادرات کش��ور در این‬ ‫دوره س��خت نگاه کنیم به درس��تی درمی یابیم‬ ‫ک��ه صادرکنندگان ما برای ه��ر دالر صادرات به‬ ‫مثابه جه��اد اقتصادی تالش کرده ان��د بنابراین‬ ‫نبای��د کاهش امار صادراتی کش��ور در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫سال جاری را یک فاجعه تلقی کرده و ارزش کار‬ ‫صادرکنندگان را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه می دهد‪ :‬ما در شرایط‬ ‫س��ختی که فش��ارهای س��همگینی ب��ر اقتصاد‬ ‫ایران وارد می ش��ده بودیم اما با این حال بخش‬ ‫خصوصی به درس��تی توانس��ته وظیفه خود را در‬ ‫عرصه ص��ادرات انجام دهد بنابراین نباید حاصل‬ ‫زحمات انان را بی قدر و قیمت کرد‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬م��ا در امار تجارت خارج��ی ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫امس��ال ش��اهد کاه��ش ارزش صادرات کش��ور‬ ‫بوده ایم اما نکته قابل توجه این است که کاهش‬ ‫ارزش صادرات کشور به دلیل افت صادرات مواد‬ ‫خام پایه نفتی اس��ت که دلیل این امر نیز ناشی‬ ‫از پایین امدن قیمت نف��ت در بازارهای جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ودودی ادامه می ده��د‪ :‬نق��ش بحران های‬ ‫اقتص��ادی در بازاره��ای جهانی نی��ز یکی دیگر‬ ‫از دالی��ل کاهش صادرات به ش��مار می رود زیرا‬ ‫در شرایطی که کش��ورهای مختلف با مشکالت‬ ‫اقتصادی دس��ت و پنجه ن��رم می کنند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که میزان تولید انها کاهش یافته و خرید‬ ‫مواد اولیه انجام نشود‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬در دنیا ب��ا افت تولید و رک��ود مواجه‬ ‫هس��تیم بنابرای��ن تقاضا برای خری��د مواد اولیه‬ ‫کاهش یافته و این عوامل موجب شده تا صادرات‬ ‫ای��ران که یکی از تامین کنن��دگان مواد اولیه در‬ ‫دنیا اس��ت‪ ،‬کاهش پیدا کند‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫ابراز می کند‪ :‬کاهش قیمت جهانی نفت نیز یکی‬ ‫دیگر از دالیل کاهش صادرات ایران است‪ .‬به طور‬ ‫قطع کاه��ش قیمت این ماده اولی��ه گویای این‬ ‫واقعیت اس��ت که تمایل به تولید در دنیا کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توسعه تجارت خاطرنشان‬ ‫می کن��د‪ :‬اگ��ر ما ص��ادرات مواد اولی��ه و نفت و‬ ‫مواد پایه نفتی ک��ه حکم چربی های اضافه برای‬ ‫ص��ادرات ما را دارند و هیچ ارزش افزوده ای برای‬ ‫اقتص��اد ای��ران ایج��اد نمی کنن��د را از کل امار‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی کم کنی��م و به امار صادراتی‬ ‫صنعت توجه کنیم به درستی درمی یابیم که در‬ ‫ص��ادرات کااله��ای دارای ارزش افزوده از جمله‬ ‫کاالهای صنعتی رشد داشته ایم‪.‬‬ ‫مودودی می گوید‪ :‬اینکه می گویند تراز تجاری‬ ‫مثبت ما خطرناک اس��ت به این دلیل اس��ت که‬ ‫واردات مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای کش��ور‬ ‫روند کاهش��ی داش��ته اس��ت‪ .‬به طور قطع پیام‬ ‫کاه��ش واردات این نوع از کاالها نش��ان دهنده‬ ‫توقف تولید و پویایی اقتصادی کش��ور است زیرا‬ ‫نیاز واحده��ای تولیدی به مواد اولیه برای تولید‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬هر چند واردات مواد اولیه کاهش یافته‬ ‫اما به طور قط��ع نمی توان گفت که فاجعه ای رخ‬ ‫داده اس��ت زیرا ما همچن��ان در عرصه صادرات‬ ‫فعال هس��تیم اما باید مراقب باشیم که این روند‬ ‫در سال اینده ادامه پیدا نکند‪.‬‬ ‫معاون کل س��ازمان توسعه تجارت خاطرنشان‬ ‫می کن��د‪ :‬با توجه به توافق هس��ته ای ایران و لغو‬ ‫تحریم ها و گشایش هایی که در روابط سیاسی و‬ ‫اقتصادی ایران با س��ایر کشورهای دنیا رخ داده‬ ‫می توانیم سهم مناسبی از بازارهای جهانی را به‬ ‫خود اختص��اص دهیم البته در ای��ن میان نباید‬ ‫توجه به تولید محصوالت باکیفیت و رقابت پذیر‬ ‫را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫کاهش‬ ‫‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫صادرات‬ ‫میعانات‬ ‫مهم ترین دلیل‬ ‫افت صادرات‬ ‫کشور در سال‬ ‫جاری است‬ ‫در حالی ک��ه مباحث��ی مبن��ی ب��ر ح��ذف قیم��ت‬ ‫مصرف کننده از برخی کاالها به میان امده اس��ت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد‪ :‬مادامی که‬ ‫طرح جدیدی توسط این سازمان اعالم نشده‪ ،‬درج قیمت‬ ‫براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزامی‬ ‫است؛ البته نرخ درج شده روی کاال‪ ،‬حداکثر قیمت است‪،‬‬ ‫نه قیمت کف ان کاال‪.‬‬ ‫سید محمود نوابی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه قبل از اعالم برنامه یا‬ ‫طرح جدیدی نباید س��ازوکارهای قبلی را منتفی کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعضی ها مش��کل را به نح��وی مطرح می کنند که‬ ‫به نظر برس��د درج قیمت مصرف کننده مشکل ساز شده‬ ‫و این در حالی اس��ت که به اس��تناد ‪ 5‬قانون تصریحی از‬ ‫جمله قانون تعزیرات‪ ،‬قانون نظام صنفی یا قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬درج قیمت روی محصول یا‬ ‫درج قیمت به صورت برچس��ب به گونه ای که در معرض‬ ‫دید مصرف کنن��دگان قرار گی��رد در قوانین به صراحت‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درج نکردن قیمت تخلف به ش��مار‬ ‫می رود و از ناحیه تعزیرات قابل رس��یدگی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫این نیست که عرضه کنندگان کاالها را به کمتر از قیمت‬ ‫مصرف کنندگان به فروش برس��انند و ما نی��ز از این امر‬ ‫تشکر می کنیم چراکه کاری شایسته است‪.‬‬ ‫نوابی در بخشی از سخنان خود با اشاره به گفته برخی‬ ‫افراد مبنی بر اینکه برخی کاالها مثل محصوالت سلولزی‬ ‫با تخفیفات زیادی عرضه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مگر تخفیف بد‬ ‫است؟! نمی توان در همه کاالها این برداشت را داشت که‬ ‫قیمت ها متورم بوده و به همین دلیل کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که چندی پی��ش رییس اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی گفته بود درج قیمت مصرف کننده‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحول در بازار‬ ‫با تشکیل فروشگاه های بزرگ‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬طب��ق اطالعات‬ ‫موجود می توان گفت در ‪۹۹‬درصد‬ ‫اقالم هیچ مشکلی از لحاظ عرضه و‬ ‫تولید در بازار نوروزی نداریم‪.‬‬ ‫مجتبی خس��روتاج در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان افزود‪:‬‬ ‫در ای��ران چن��د س��الی هس��ت که‬ ‫تش��کل هایی برای حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫ش��کل گرفته ولی هنوز نتوانس��ته به ط��ور کامل رضایت‬ ‫مصرف کنندگان را جلب کند و تا زمانی که این تشکل ها‬ ‫بتوانند به قدرتی دس��ت یابند ک��ه وظایف خود را عملی‬ ‫کنند این مسئولیت ها بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫وی روند جلب رضایت مصرف کنندگان را چنین تشریح‬ ‫کرد‪ :‬در نخستین قدم باید اطالع رسانی صحیح انجام شود‬ ‫تا مردم در جریان عملکرد و وظایف تشکل های حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان قرار گیرند و روش اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغ باید به گونه ای باشد که مردم از کاالهای استاندارد‬ ‫اطالع پیدا کنند‪.‬‬ ‫خس��روتاج در ادامه افزود‪ :‬دستگاه های کنترل کیفیت‬ ‫موسسه استاندارد و وزارت بهداشت در سالمت و اطمینان‬ ‫مصرف کنندگان نقش بسزایی دارند و نظارت اتحادیه ها و‬ ‫اصناف نیز در این زمینه می تواند موثر واقع شود‪.‬‬ ‫وی درباره تحول بازار اظهار کرد‪ :‬بازار به سمت تشکیل‬ ‫فروش��گاه های بزرگ پیش می رود که ب��رای تامین رفاه‬ ‫مصرف کنندگان بسیار کارامد است و مردم با صرف وقت‬ ‫کم می توانند خرید جامعی داش��ته باش��ند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫بازار به س��متی حرکت می کند که هر چه بیشتر می تواند‬ ‫برای مصرف کنندگان کیفیت و امنیت را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬در این سیاست ها که از جانب رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی تبیین شده است تاکید ویژه ای بر‬ ‫رقابت ش��ده چراکه در میدان رقاب��ت‪ ،‬تولید کنندگان به‬ ‫سمت افزایش کیفیت و تعدیل قیمت برای جلب رضایت‬ ‫مصرف کنندگان پیش می روند‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬شرکت بلغاری در راه تهران‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫نقش‬ ‫بحران های‬ ‫اقتصادی در‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫نیز یکی دیگر از‬ ‫دالیل کاهش‬ ‫صادرات به‬ ‫شمار می رود‬ ‫تاکید ‪ 5‬قانون بر ضرورت درج قیمت روی کاال‬ ‫ک��رد‪ :‬به عن��وان مث��ال در زمینه نان نی��ز زمانی که یک‬ ‫خریدار به یک واحد نانوایی مراجعه می کند نرخنامه ان‬ ‫را که شامل وزن و قیمت نان است‪ ،‬مشاهده می کند و در‬ ‫رس��توران ها نیز به همین گونه است و قیمت ها در منوی‬ ‫غذا و یا در دید مصرف کنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حمایت حق��وق مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولید کنندگان با تاکید بر اینکه حذف قیمت مصرف کننده‬ ‫از روی برخی کاالها اصال صحیح نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع از انجا ش��روع شد که برخی عنوان می کنند یک‬ ‫کاال از زمان تولید تا رسیدن به خرده فروشان ممکن است‬ ‫دست عوامل و واسطه های زیادی بیفتد که انها منجر به‬ ‫افزایش قیمت ان محصول شوند‪.‬‬ ‫نوابی ادامه داد‪ :‬فرض را بر این می گیریم که قیمت را از‬ ‫روی کاال حذف کنیم و حاال اگر فردی وارد مغازه ای شود‬ ‫و بخواه��د کاالیی خریداری کند و مغازه دار نیز قیمتی را‬ ‫به او اظهار کند و از طرفی خریدار قادر به پذیرش قیمت‬ ‫محصول نباشد‪ ،‬انجاست که مشکل ایجاد می شود و این‬ ‫موضوع سرانجامی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قیمت مصرف کننده‪ ،‬حداکثر قیمت‬ ‫ان کاالست‪ ،‬نه کف قیمت عنوان کرد‪ :‬هیچ کس مخالف‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫روی کاالها‪ ،‬ابزاری برای سوءاس��تفاده برخی افراد ش��ده‬ ‫اس��ت در صورتی که اگر فقط قیمت کارخانه روی کاالها‬ ‫درج ش��ود بس��یاری از فروش��گاه ها و عرضه کنن��دگان‬ ‫نمی توانن��د از عن��وان «تخفی��ف» ب��رای کاالهای خود‬ ‫استفاده کنند و تحت عناوین «یکی بخر دو تا ببر» از این‬ ‫موضوع به نفع خود بهره ببرند و باید قیمت مصرف کننده‬ ‫از برخی کاالها حذف شود‪.‬‬ ‫در این زمینه رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان گفت‪ :‬در برخی مواقع برای تو لید کننده‬ ‫و فروش��نده به صرفه اس��ت به جای اینکه از نظام بانکی‬ ‫ب��ا ان فرایندهای پیچیده و کارمزده��ای باال وام بگیرد‪،‬‬ ‫بتواند نقدینگی مورد نیاز خود را به س��رعت و با تخفیف‬ ‫‪۲۰‬درص��دی قیمت کاالهایش از ب��ازار جمع اوری کند و‬ ‫با این روش انبارهایش را تخلیه کرده و بازار را به دس��ت‬ ‫گیرد و این به نوعی رقابت است‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال بیان کرد‪ :‬این موارد را در تخفیفاتی‬ ‫توس��ط اپراتورهای تلفن همراه به مناسبت های مختلف‬ ‫ازجمل��ه دهه فجر و یا اعیاد مختلف نیز ش��اهدیم و اگر‬ ‫ما می خواهیم بازار رقابتی داش��ته باش��یم‪ ،‬چرا باید این‬ ‫تخفیفات را نفی کنیم؟!‬ ‫مدی��رکل اروپا‪ ،‬امریکا و کش��ورهای مش��ترک المنافع‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرد‪ :‬هجدهمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک ایران و بلغارستان دوشنبه ‪ ۱۷‬اسفند‬ ‫‪ 1394‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل کوده ئی در گفت وگو با پایگاه خبری س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت با بیان این خبر افزود‪ :‬حدود ‪ ۶۶‬شرکت‬ ‫بلغاری برای ش��رکت در هجدهمین اجالس کمیس��یون‬ ‫مش��ترک ای��ران و بلغارس��تان ب��ه ایران س��فر می کنند‬ ‫و در همای��ش بررس��ی فرصت ه��ای تج��اری‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ا همتایان ایرانی خود نشس��ت رو در رو ‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نمایندگان بلغ��اری در حوزه ه��ای معدن‪،‬‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬بانک��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫مشاوره ای‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات‬ ‫فنی و مهندسی در این همایش شرکت می کنند‪.‬‬ ‫کوده ئ��ی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان توس��عه تج��ارت نی��ز‬ ‫ش��رکت های مش��ابه ایرانی را برای مذاکره و گفت وگو با‬ ‫طرف مقابل دعوت کرده است و پیش بینی می کنیم بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت قدرتمند ایران��ی در این همایش حضور‬ ‫داشته باشند که در نتیجه توافقاتی که حاصل خواهد شد‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه گذاری و روابط تجاری دو کش��ور افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫تدوین بانک اطالعات‬ ‫شرکت های ارائه خدمات برند‬ ‫مدی��ر کل دفتر ام��ور بنگاه های‬ ‫سازمان توس��عه تجارت از تشکیل‬ ‫بان��ک اطالع��ات ش��رکت های‬ ‫ارائه دهن��ده خدم��ات در ح��وزه‬ ‫نش��ان (برند) خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایت خبری س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬گیت��ی توانا با اعالم‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت در راس��تای‬ ‫توسعه و ترویج فرهنگ نشان (برند) و نشان (برند)سازی و‬ ‫با هدف ساماندهی موضوع نشان (برند) در کشور به استناد‬ ‫مصوبه هی��ات وزیران در نظر دارد ارائه دهندگان خدمات‬ ‫نشان (برند) و نشان (برند)س��ازی در کشور را شناسایی و‬ ‫بانک اطالعاتی این شرکت ها و موسسات را تهیه کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تمامی ش��رکت ها و موسسات و افراد حقیقی و‬ ‫حقوقی ارائه دهنده خدمات نشان (برند) از جمله خدمات‬ ‫مشاوره نشان (برند)سازی‪ ،‬توس��عه نشان (برند)‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫مش��اوره حقوقی و ثبت نش��ان (برند) در داخل و خارج از‬ ‫کش��ور تا پایان فروردین ‪ ۹۵‬می توانند در سامانه سازمان‬ ‫توسعه تجارت ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ادامه کشف و امحای میوه قاچاق‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قاچاق پای خود را از کفش ایرانی بیرون نمی کشد‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در منطقه ازاد انزلی‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه‬ ‫ازاد انزل��ی گف��ت‪ :‬ش��اخص ها در بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫سرمایه گذاری در این منطقه رش��د قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وحید طالب پور با اش��اره به رش��د‬ ‫قابل توجه شاخص ها در بخش های مختلف سرمایه گذاری‬ ‫در این منطقه در ‪11‬ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ،93‬اظهار کرد‪ :‬در این م��دت متغیرهای مختلف‬ ‫س��رمایه گذاری از منظ��ر تعداد و میزان س��رمایه گذاری‬ ‫اظهار و محقق شده‪ ،‬رشد ‪ 52‬و ‪62‬درصدی را در مقایسه‬ ‫با ‪11‬ماه سال ‪ 93‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪11‬ماه س��ال ‪ 94‬تعداد مجوزهای‬ ‫س��رمایه گذاری صادرشده ‪ 57‬مورد است‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال گذشته این تعداد ‪ 37‬مورد بوده‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫میزان سرمایه گذاری اظهار شده از سوی ‪ 57‬سرمایه گذار‬ ‫منطقه ازاد انزلی ‪19‬هزار و ‪ 894‬میلیارد ریال اعالم شده‬ ‫که در مقایسه با ‪12‬هزار و ‪272‬میلیارد ریال مدت مشابه‬ ‫سال ‪ 93‬این رقم بیانگر رشد ‪62‬درصدی است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه‬ ‫ازاد انزل��ی درباره س��رمایه گذاری های محقق ش��ده در‬ ‫این منطقه از فروردین تا پایان بهمن امس��ال‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫طول ‪11‬ماه س��ال ‪ ،93‬حجم سرمایه گذاری محقق شده‬ ‫در ای��ن منطقه ‪1519/2‬میلی��ارد ریال بوده و این میزان‬ ‫در س��ال جاری ‪2317/1‬میلیارد ریال است که از افزایش‬ ‫‪52‬درصدی حکایت دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طالب پ��ور بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرساخت ها و کاهش بروکراسی اداری در ارائه مجوزهای‬ ‫س��رمایه گذاری را دالیل افزایش میزان س��رمایه گذاری‬ ‫در منطق��ه متبوع خود اع�لام کرد و ادام��ه داد‪ :‬جذب‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه احداث پست های‬ ‫اسکله مجتمع بندری کاسپین‪ ،‬ساخت ‪10‬هزار مترمربع‬ ‫انبار سرپوش��یده‪ ،‬احداث واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫که در دهه فجر امس��ال به بهره برداری رسیدند‪ ،‬ساخت‬ ‫نمایش��گاه و مرکز خدمات پس از فروش خودرو‪ ،‬ساخت‬ ‫مجتمع های تجاری – تفریحی – مسکونی‪ ،‬ایجاد مراکز‬ ‫گردشگری و دانشگاهی‪ ،‬استقرار چندین شرکت بیمه ای‬ ‫و فعالیت نخستین صرافی در منطقه ازاد انزلی را می توان‬ ‫ازجمله مهم تری��ن حوزه های فعالیت بخش خصوصی در‬ ‫این منطقه در سال جاری دانست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬فعال ش��دن ب��ورس کاالی منطقه‬ ‫ازاد انزل��ی ک��ه نخس��تین ب��ورس کاالی مناط��ق ازاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬تالش به منظور فعال س��ازی کریدورهای تجاری‬ ‫بین الملل��ی نوس��تراک و چین – اکتائ��و – انزلی‪ ،‬رونق‬ ‫فضای کس��ب وکار با اعمال مزای��ا و معافیت های قانونی‬ ‫و گس��ترش تعامالت با نهادهای همکار‪ ،‬رش��د تعامالت‬ ‫بین المللی و مراودات تجاری به همراه اجرای مصوبه های‬ ‫کاالی هم��راه مس��افر‪ ،‬خلق مزایای جدی��د برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران و فعال س��ازی پروژه ه��ای راکد عمرانی‬ ‫ازجمله مهم ترین دالیل اس��تقبال فعاالن اقتصادی برای‬ ‫حضور در این منطقه است‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مهدی عبداللهی‬ ‫علی لشگری‬ ‫کاهش صادرات زعفران‬ ‫عضو ش��ورای ملی زعفران از کاهش ‪۵۰۰‬هزار تومانی‬ ‫قیمت زعف��ران در بازار خبر داد و گف��ت‪ :‬برای متعادل‬ ‫ش��دن قیمت ها‪ ،‬نرخ این محص��ول باید ‪۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫دیگر هم ارزان شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬علی حس��ینی با بی��ان اینکه قیمت‬ ‫زعفران در بازار در حال متعادل ش��دن است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کسانی که پول های خود را برای خرید زعفران اختصاص‬ ‫داده بودند و به امید س��ود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری ان را خریداری‬ ‫و ذخی��ره می کردند‪ ،‬درحال حاضر متوجه اش��تباه خود‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬ضمن اینکه هم اکنون عرض��ه زعفران بیش از‬ ‫تقاضا است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اف��ت قیمت طالی س��رخ از اوایل‬ ‫اس��فند اغاز ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت ‪۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫از قیمت ه��ای کاذب زعفران کاهش یافت��ه و هنوز باید‬ ‫نرخ این محصول ‪۵۰۰‬هزار تومان دیگر هم ارزان شود‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی‪ ،‬در حال حاض��ر قیمت هرکیلوگرم‬ ‫زعفران بین ‪۵‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تا ‪۶‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬عضو ش��ورای ملی زعفران با اشاره به اینکه‬ ‫فکر می کنم تا پایان سال قیمت ها ‪۵۰۰‬هزار تومان دیگر‬ ‫هم ارزان ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاض��ر خریدار به اندازه‬ ‫عرضه محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسینی درباره وضعیت صادرات طالی سرخ افزود‪ :‬در‬ ‫‪۱۰‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬با بیش‬ ‫از ‪۳۰‬درصد کاهش مواجه بودیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی که احتمال متعادل‬ ‫شدن قیمت ها باال رفته‪ ،‬امیدواریم بتوانیم این کاهش را‬ ‫در ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه نخست سال ‪ ،۹۵‬تا حدی جبران کنیم‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬هم اکنون که قیمت ارز و همچنین‬ ‫تقاض��ا در حال کاهش اس��ت‪ ،‬راهی جز متعادل ش��دن‬ ‫قیمت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفظ نباتات کشور درباره کشف و امحای چند محموله میوه‬ ‫قاچاق اظهار کرد‪ :‬یک محموله در خراسان جنوبی شامل حدود ‪ ۱۰‬تن لیموترش‬ ‫و نارنگی و یک محموله در استان یزد شامل ‪ ۳‬تن نارگیل و ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم نارنگی‬ ‫کشف و امحا شده است‪ .‬محمدعلی باغستانی افزود‪ :‬محموله اصلی کشف و ضبط‬ ‫شده مربوط به شهرستان میرجاوه در سیستان و بلوچستان بوده است‪.‬‬ ‫جالل حسینی خواه‬ ‫قاچ��اق بدجور پا توی کفش ایرانی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان کفش مانند سایر حوزه ها‪ ،‬از قاچاق‬ ‫اس��یب دیده و به تدری��ج از گردون��ه تولید خارج‬ ‫می ش��وند‪ .‬امار قاچاق کفش به کشور تکان دهنده‬ ‫اس��ت و حجم باالی��ی از بازار داخل را زیر س��لطه‬ ‫خود در اورده اس��ت‪ .‬در همین ب��اره رییس اتحادیه‬ ‫کفش دس��ت دوز به خبرگزاری صدا و س��یما گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬فقط ‪ ۷‬میلیون دالر از ح��دود نیم میلیارد‬ ‫دالر واردات کفش به کش��ور قانونی است‪ .‬این امار‬ ‫بدین معنی اس��ت که س��االنه حدود ‪ ۴۹۷‬میلیون‬ ‫دالر کفش به کش��ور قاچاق می ش��ود که نمی توان‬ ‫به سادگی از کنار ان گذشت و همچنین نمی توان‬ ‫متصور شد که این میزان تنها از مسیر مسافری و به‬ ‫میزان اندک وارد کشور شود به اضافه اینکه کفش‬ ‫کاالی با حجم باال و وزنی به نسبت سنگین است و‬ ‫حمل ونقل ان راحت نیست‪.‬‬ ‫رسول ش��جری همچنین با اش��اره به اینکه هر‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون دالر واردات کفش به کشور سبب‬ ‫بیکاری ‪ ۶‬هزار کارگر در این صنعت می ش�ود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در حالی که باید مانند س��ال های گذش��ته‬ ‫واحدهای تولیدی به دلیل نیاز بازار در ش��ب عید‪،‬‬ ‫پاسخگوی ان باشند‪ ،‬بخش اعظمی از انها به دلیل‬ ‫رکود بازار و واردات قاچاق تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ظرفی��ت تولید کف��ش هم اکنون‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۵۰‬میلیون جفت و مصرف ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫جفت در سال است‪ ،‬هم اکنون واحدهای کفش با‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد ظرفیت کار می کنند‪.‬‬ ‫شجری صادرات در بخش کفش را با رکود مواجه‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬برای حفظ بازار کفش داخل باید‬ ‫تولیدکنن��ده کیفیت کفش تولیدی خود را افزایش‬ ‫داده و قیمت ها را تعدیل کند‪ ،‬قیمت کفش مردانه‬ ‫از ‪ ۷۰‬ه��زار تا ‪ ۲۵۰‬هزار تومان و کفش زنانه از ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬هزار تومان اس��ت که این قیمت ها براساس‬ ‫جنس مصرفی و نوع کار انجام ش��ده روی کفش و‬ ‫میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جوالن کفش های قاچاق در بازار‬ ‫همچنی��ن در همین ب��اره مه��دی عبدالله��ی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه کفش‪‎‬های ماش��ینی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینک��ه واردات قانونی‬ ‫کف��ش در مقابل ان میزانی که به کش��ور قاچاق‬ ‫می ش��ود ناچی��ز اس��ت‪ ،‬می افزای��د‪ :‬کفش های‬ ‫قاچ�اق ب�ه راحت�ی وارد ب�ازار می ش�وند و‬ ‫محدودی�ت چندانی برای ان وج�ود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در برخی موارد با یک برگ‬ ‫س��بز گمرکی‪ ،‬چندین محموله به صورت قاچاق‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬اظه��ار می کند‪ :‬بیش��ترین میزان‬ ‫کف��ش از چی��ن و مابقی از ک��ره و تایلند قاچاق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبداللهی با بیان اینکه در اس��تانه فصل بهار و‬ ‫تابس��تان تغییری در قاچاق کفش به کشور روی‬ ‫می دهد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬هرچه بیشتر به اغاز‬ ‫ماه های گرم سال نزدیک می شویم‪ ،‬قاچاق بیشتر‬ ‫به سمت ورود انواع دمپایی و صندل پیش می رود‬ ‫و این اجناس به راحتی از جنوب کشور وارد‬ ‫می ش�وند‪ .‬وی همچنین در ادامه درباره کیفیت‬ ‫کفش های قاچاق می افزاید‪ :‬کیفیت اجناس قاچاق‬ ‫نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده و کمتر تولیدات‬ ‫بنج��ل و بی کیفی��ت چینی را ش��امل می ش��ود‪،‬‬ ‫تولی��دات داخلی پیش��رفت قابل توجه��ی در این‬ ‫سال ها داشته اند و واردکنندگان قاچاق مجبورند‬ ‫اجناس مرغوب ت��ری را وارد کنند ت��ا بتوانند در‬ ‫گردون��ه فروش ب��ازار باقی بمانند و ب��ا تولیدات‬ ‫ایرانی رقابت کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد این عضو هیات مدیره اتحادیه کفش‪‎‬های‬ ‫ماشینی‪ ،‬از طرفی نیز پس از حجم گسترده قاچاق‬ ‫کفش به کشور‪ ،‬تولیدکنندگان ایرانی به خود امده‬ ‫و س��عی کردند از نظر مدل و طراحی و بسته بندی‬ ‫رشد کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫در تولی��د اندازه های ‪ ۳۵‬ت��ا ‪( ۳۹‬زنانه) و‪ ۴۰‬تا ‪۴۴‬‬ ‫(مردانه) رشد و پیشرفت خوبی داشته و کفش های‬ ‫مرغوب��ی را روانه بازار کرده اند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬ضعف‬ ‫تولی��د داخلی بیش��تر درب��اره اندازه ه��ای بچگانه‬ ‫اس��ت و ویترین های مغازه ها را که مش��اهده کنیم‬ ‫بیش��تر اندازه های بچگانه خارجی و چینی هستند‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان به دلی��ل زیباتر ب��ودن این نوع‬ ‫کفش ها مجبور به انتخاب انها هستند‪.‬‬ ‫عبداللهی قیمت کفش های قاچاق را از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان به باال دانسته و در ادامه می گوید‪ :‬کفش های‬ ‫تولی��د داخل نیز در همین حدود قیمت هس��تند‪،‬‬ ‫البته تولیدکنندگان داخلی به طور مثال کفش های‬ ‫ورزش��ی برخی رویه ه��ا را وارد ک��رده و زیره های‬ ‫کف��ش را تولید می کنند و ی��ا برعکس و در برخی‬ ‫موارد نی��ز هر دو بخش کفش را وارد کرده و اینجا‬ ‫مونتاژ می کنند‪ ،‬دلیل این امر نیز پایین بودن تعرفه‬ ‫واردات است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از کارگاه های تولید‬ ‫کف�ش داخ�ل در اث�ر ورود گس�ترده قاچاق‬ ‫تعطی�ل ش�ده اند‪ ،‬تصری��ح می کند‪ :‬بس��یاری از‬ ‫کارگاه ه��ای تولید کفش ورزش��ی که ظرفیت های‬ ‫باالیی داش��ته اند به دلیل مق��رون به صرفه نبودن‬ ‫تولید ب��ه حالت نیمه تعطیل و یا تعطیل درامده اند‬ ‫و حتی برای دس��تمزد کارگران در ماه پایانی سال‬ ‫متوس��ل به اتحادیه ش��ده اند تا با گرفتن غرفه در‬ ‫نمایش��گاه بهاره و فروختن اجناس خود بتوانند ان‬ ‫را پرداخت کنند‪ ،‬به طور مثال کارگاهی که پیش‬ ‫از ای�ن با بی�ش از ‪ ۲۰‬کارگ�ر فعالیت می کرد‬ ‫درحال حاضر با ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کارگر ادامه می دهد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره اتحادیه کفش‪‎‬های ماش��ینی‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد کفش های ورزشی‬ ‫ک��ه در مغازه ها عرضه می ش��وند قاچاق هس��تند‪،‬‬ ‫اخب��ار دقیقی نی��ز از نحوه وارد ش��دن کفش های‬ ‫ورزشی با نام نشان(برند)های خارجی وجود ندارد‪،‬‬ ‫این احتمال وج��ود دارد که این اجناس به صورت‬ ‫مسافری از جزایر جنوب کشور وارد شوند‪.‬‬ ‫صادرکننده های نمونه خوبی در حوزه کفش های‬ ‫ماش��ینی در کش��ور وجود دارند که چندین سال‬ ‫متوالی نیز ب��ه عنوان صادرکننده نمونه ش��ناخته‬ ‫شده اند و در زمینه صادرات کفش های چرم‪ ،‬صندل‬ ‫و کفش های راحتی به عراق‪ ،‬گرجستان‪ ،‬افغانستان‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬این را عبداللهی گفته و در ادامه با‬ ‫بیان اینکه متاسفانه در مقایسه با تولیدات خارجی‬ ‫تنها ضعف داخلی ه��ا‪ ،‬طراحی و تنوع طرح و رنگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬می افزای��د‪ :‬طرح های قاچ��اق خوش رنگ و‬ ‫لعاب تر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راستی ازمایی نشان(برند)های خارجی‬ ‫عل��ی لش��گری‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره جامع��ه‬ ‫متخصصان کفش ای��ران نیز در ادامه با بیان اینکه‬ ‫براساس اماره ا ‪ ۷۰‬برابر واردات رسمی‪ ،‬کفش‬ ‫به کش�ور قاچاق شده‪ ،‬به‬ ‫اظهار می کند‪:‬‬ ‫بهترین راه مبارزه با قاچاق تقویت تولید ملی و رفع‬ ‫موانع ان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه هزینه های سنگینی‬ ‫که تاکنون برای مبارزه با قاچاق در مرزهای کشور‬ ‫ش��ده بی نتیجه بوده‪ ،‬می گوید‪ :‬اعداد و ارقام کنونی‬ ‫ش نب��ودن این مبارزات را‬ ‫درباره قاچاق نتیجه بخ ‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬لشگری معتقد اس��ت؛ شبکه های‬ ‫توزیع در سراس��ر کش��ور که زیر نظر اتحادیه های‬ ‫صنفی فعالیت می کنند باید قراردادهای نشان(برند)‬ ‫های خارجی را راستی ازمایی کنند و مطمئن شوند‬ ‫که تابلوهایی که به نام این نشان(برند)ها در سطح‬ ‫ش��هر نصب هس��تند واقعی بوده و از اتحادیه جواز‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین االت جدید‪ ،‬نیاز تولیدکنندگان‬ ‫س��ید جالل حس��ینی خواه‪ ،‬فع��ال صنعت چرم‬ ‫کش��ور نیز در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بازار‬ ‫روس��یه از دست ترکیه خارج ش��ده‪ ،‬در نتیجه این‬ ‫کش��ور به دنبال صادرات حجم باالی کفش چرم به‬ ‫کش��ورهای دیگر ازجمله ایران اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کن��د‪ :‬واردات از طری��ق قانونی هزینه بر اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین قاچاق ارزان ترین مس��یر ب��رای ورود این‬ ‫کاالها است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬قیمت تمام شده محصوالت چرمی‬ ‫ترکیه پایین اس��ت و از مسیر کم هزینه قاچاق نیز‬ ‫وارد ایران می ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن تولیدکننده داخلی‬ ‫قدرت رقابت با ان را ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی معتق��د اس��ت؛ محص��والت خارجی‬ ‫با کیفی��ت بای��د در ب��ازار وجود داش��ته باش��ند تا‬ ‫تولید کنن��دگان داخل��ی در گردون��ه رقابت‪ ،‬برای‬ ‫ارتق��ای کیفیت محصوالت خود تالش کنند‪ ،‬وضع‬ ‫تعرفه باال چاره کار نیس��ت و مصرف کننده باید در‬ ‫بازار حق انتخاب محصوالت مرغوب را داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت چرم کش��ور در ادام��ه بیان‬ ‫می کند‪ :‬مش��کلی که وجود دارد این است که ایران‬ ‫از نظر فناوری تولید از س��ایر کشورها عقب مانده‪،‬‬ ‫از این رو الزم است سیاستی درنظر گرفته شود که‬ ‫تولیدکنندگان داخلی رش��د کرده و با ماشین االت‬ ‫جدی��د قیمت تمام ش��ده را کاهش دهن��د‪ ،‬در این‬ ‫صورت اس��ت ک��ه محصول خارجی خ��ود به خود‬ ‫قدرت رقابت در بازار ایران را از دست می دهد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات خرما با رفع تحریم ها‬ ‫کاهش تولید خرمای مضافتی به دلیل ش��رایط اب و‬ ‫هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی‪ ،‬قیمت‬ ‫این محصول را افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایانا‪ ،‬دبیر کمیس��یون کش��اورزی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان‪ ،‬‬ ‫ات��اق بازرگانی را بازوی مش��ورتی بخش دولتی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فعالیت های اجرایی در راستای مشکالت‬ ‫موج��ود ش��کل می گیرد و س��عی کرده ایم ب��ا تعیین‬ ‫بازاره��ای ه��دف برای محص��والت صادراتی اس��تان‬ ‫همچون پس��ته‪ ،‬خرما و محصوالت گلخانه ای گامی در‬ ‫جهت افزایش میزان صادرات برداریم‪.‬‬ ‫مقداد تکلوزاده با بیان اینکه کمیسیون های مختلف‬ ‫اتاق های بازرگانی با توجه به نیازها و مشکالت موجود‬ ‫کمیته های تخصص��ی و در زیرمجموعه انها انجمن ها‬ ‫را ش��کل داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬از بزرگترین مشکالت در این‬ ‫عرصه‪ ،‬نبود دانش الزم اس��ت؛ ‪40‬درصد فعالیت های‬ ‫ما نیز در زمینه اموزش اس��ت و سعی شده اموزش ها‬ ‫تقاضامحور باش��د و افرادی که در ای��ن زمینه تجربه‬ ‫دارند‪ ،‬به اموزش بپردازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین ‪30‬درصد فعالیت ها‬ ‫در عرصه توسعه بازار است و به دنبال‬ ‫دس��تیابی به بازارهای ش��رق اروپا و‬ ‫جنوب شرق اسیا هستیم‪.‬‬ ‫تکل��وزاده دلی��ل افزای��ش قیمت‬ ‫خرم��ای مضافت��ی را کاه��ش تولید‬ ‫ان به دلی��ل ش��رایط اب وهوای��ی و‬ ‫همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬تولید خرمای‬ ‫مضافتی ‪ 15‬تا ‪20‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬ام��ا این میزان نمی تواند خللی‬ ‫در عرضه خرما در طول س��ال به ویژه ماه رمضان وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه تمام ش��ده تولید خرما برای‬ ‫کشاورزان در مناطق مختلف متفاوت است و نمی توان‬ ‫قیمت مش��خصی را عنوان کرد‪ ،‬ای��ن هزینه را به طور‬ ‫تقریب��ی کیلویی هزار و ‪ 800‬ت��ا ‪2‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫تخمی��ن زد و تصریح کرد‪ :‬هم اکن��ون این محصول از‬ ‫کش��اورز با ‪ 10‬تا ‪15‬درصد افزایش قیمت نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته با قیمت کیلویی ‪ 3‬هزار تا ‪3‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان خریداری می ش��ود و با توجه به استان و منطقه‬ ‫عرضه به قیمت های مختلف از ‪4‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬توم��ان ت��ا ‪7‬ه��زار تومان در‬ ‫هر کیلوگرم به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیس��یون کش��اورزی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان کرمان برداشته شدن تحریم ها‬ ‫را دلیلی برای مهیا ش��دن زمینه های‬ ‫صادرات��ی دانس��ت و ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫بیش��ترین میزان صادرات در ماه های‬ ‫ابتدایی س��ال انجام می ش��ود‪ ،‬ما نیز بدون ش��ک در‬ ‫فروردی��ن و اردیبهش��ت س��ال اینده ش��اهد افزایش‬ ‫صادرات خواهیم بود‪.‬‬ ‫تکلوزاده افزایش سطح زیر کشت خرما را با توجه به‬ ‫محدودیت های منابع ابی بزرگترین خیانت به کش��ور‬ ‫دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬ساالنه ‪350‬هزار تن خرما تولید‬ ‫می شود که نه تنها پاس��خگوی نیاز داخلی است‪ ،‬بلکه‬ ‫جوابگوی صادرات ما نیز هست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بازدهی تولید ما نیز نس��بت به‬ ‫بازدهی جهانی بهتر اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باید افزایش‬ ‫عملکرد و کیفیت را جایگزین افزایش سطح زیر کشت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تکلوزاده همچنی��ن گفت‪ :‬اصالح واریته های خرما و‬ ‫نخلستان ها زمان بر است و از لحاظ اقتصادی نیز برای‬ ‫کش��اورزان به صرفه نیس��ت و این اصالح به تدریج و‬ ‫بسیار محدود انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شکل گیری اندیشکده تدبیر اب ایران‬ ‫به عن��وان یک��ی از بخش های فعال که اس��تان کرمان‬ ‫متولی تش��کیل ان بود‪ ،‬افزود‪ :‬این اندیشکده توانست‬ ‫افراد را درباره کم ابی و مشکالت اب حساس تر کند و‬ ‫توجه کشوری را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی اس��تان کرم��ان اه��داف ویژه‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی را فع��ال ک��ردن انجمن های‬ ‫تخصصی در زمینه های توس��عه بازار‪ ،‬تعامل با س��ایر‬ ‫کشورها و رسیدگی به معضالت اب کشور برای تولید‬ ‫گیاه��ان کم اب خواه عنوان و اظهار ک��رد‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫کش��اورزی را به گونه ای اص�لاح کنیم که بیالن منفی‬ ‫مصرف اب های زیرزمینی را از منفی به صفر برس��انیم‬ ‫و درنهایت این عدد را مثبت کنیم‪.‬‬ ‫سفر لهستانی ها به ایران‬ ‫هی��ات ب��زرگ تج��اری و اقتص��ادی ات��اق بازرگان��ی لهس��تان به سرپرس��تی‬ ‫«دوماگالس��کی»‪ ،‬معاون وزیر توسعه لهستان و «پیلوات»‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫این کش��ور با بی��ش از ‪ ۷۰‬نفر از مدیران و صاحبان صنایع و ش��رکت های فعال در‬ ‫زمینه های کش��اورزی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬معدن‪ ،‬انرژی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬حمل ونقل و بانکداری ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬اسفند در ایران خواهند بود‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫کارافرینی تنها به معنای ایجاد ش��غل نیست و‬ ‫این مهم مورد انتقاد بس��یاری از فعاالن اقتصادی‬ ‫و کارافرین��ان کش��ور اس��ت‪ .‬هی��چ گاه هدف از‬ ‫کارافرین��ی ایجاد ش��غل صرف نبوده و نیس��ت‬ ‫و هرچند ممکن اس��ت دس��تاورد و خروجی ان‬ ‫اش��تغالزایی باش��د اما معنای بهتر و دقیق تر ان‬ ‫ایجاد نواوری‪ ،‬خالقیت و یادگیری مستمر است‪.‬‬ ‫براس��اس انچ��ه س��ازمان دیدب��ان کارافرینی‬ ‫جهان��ی (‪ )GEM‬گ��زارش ک��رده ‪ ،‬فعالیت های‬ ‫کارافرین��ی در ایران‪ ،‬نواورانه و بر پایه تش��خیص‬ ‫فرصت ها نیست‪ ،‬بلکه براساس ضرورت و گریز از‬ ‫بیکاری انجام می ش��ود و در واقع کسب وکارهای‬ ‫جدی��د ایجادش��ده‪ ،‬از نظر بهره وری‪ ،‬ن��واوری و‬ ‫ایج��اد ثروت‪ ،‬تفاوت چندانی با قدیمی ها ندارند و‬ ‫قادر نیس��تند سهم چندانی در بهبود سرانه تولید‬ ‫ناخالص داخلی و سطح رفاه جامعه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارافرینی متولی می خواهد‬ ‫کارافری��ن برت��ر جهان اس�لام با بی��ان اینکه‬ ‫کارافرینی با فحوای واقعی ان در کش��ور تعریف‬ ‫نش��ده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬موضوع کارافرین��ی با بحث‬ ‫اش��تغالزایی به نوعی ادغام شده و متولی خاصی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫س��یده فاطمه مقیمی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به اینکه س��ازمان ها در زمینه کارافرینی‬ ‫جزی��ره ای عمل می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازمانی‬ ‫به عنوان اصل جایگاه تعریف کارافرینی و متولی‬ ‫واقعی نداریم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگان��ی تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ه��ر مجموع�� ه و اش��تغالزایی را ب��ه عن��وان‬ ‫کارافرینی در کش��ور معرفی می کنند که این امر‬ ‫جای تامل دارد‪ .‬هرچند ارزش اشتغالزایی کمتر از‬ ‫کارافرینی نیس��ت اما دو فرهنگ و روش مختلف‬ ‫هس��تند که باید تفکیک انجام شود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫براینکه کارافرینی کس��ب و کاری اس��ت که باید‬ ‫در ان ن��واوری و خالقیت وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارافرین حداقل یک ش��غل ایجاد می کند‬ ‫که خودش اس��ت‪ ،‬هرچند ممکن است شغل های‬ ‫بیش��تری ایجاد کند اما الزامی ندارد که اش��تغال‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬کارافرین برتر جهان اس�لام تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ه��ر اش��تغالزایی کارافرین نیس��ت‪ ،‬یعنی‬ ‫معتقدیم یک کارافرین می تواند اش��تغالزا باش��د‬ ‫ام��ا یک اش��تغالزا به طور لزوم کارافرین نیس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه کارخانه ای را با تمام سیس��تم و‬ ‫مدرنیته تصور کنید ک��ه خطوط تولیدی خود را‬ ‫افزایش می ده��د اما در واقع هیچ گونه کارافرینی‬ ‫در ان ش��کل نگرفت��ه اس��ت‪ .‬مقیم��ی‪ ،‬بهترین‬ ‫راهکار برای بهبود شرایط کنونی و ارتقای جایگاه‬ ‫کارافرینی در کش��ور را تعیین متولی و س��ازمان‬ ‫خ��اص برای ان دانس��ت و گفت‪ :‬ایج��اد معاونت‬ ‫کارافرین��ی زیر نظ��ر ریاس��ت جمهوری یکی از‬ ‫ی اس��ت که در سبک کارافرینی‬ ‫مهم ترین عوامل ‬ ‫می تواند اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬می توانیم با نیروهای انس��انی و تفکرات ویژه ‬ ‫و خوب��ی که داریم جای��گاه ای��ران در دنیا را در‬ ‫بخش کارافرینی ارتق��ا دهیم که هنوز این اتفاق‬ ‫رخ نداده اس��ت‪ .‬این در حالی است که به صورت‬ ‫گسیخته و جدا از هم با عنوان های مختلف مانند‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬اتاق فکر یا جریان های توفان های‬ ‫مغزی معرفی می شوند که شاید برخی از این موارد‬ ‫جایگاه واقعی کارافرینی را نداشته باشند‪ .‬برهمین‬ ‫اساس باید این موارد از جایگاه اصلی شکل بگیرد‬ ‫و یک متولی داش��ته باشد و به پارک های فناوری‬ ‫وصل ش��ود چراکه در این صورت می توان شاهد‬ ‫ش��رایط مطلوب در کش��ور ب��ود‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫کش��ورهای رش��د یافته بس��یاری مانند سوئد به‬ ‫خوبی توانس��تند در بحث کارافرینی عمل کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مالزی‪ ،‬کشوری که مسلمان و همسو‬ ‫باماس��ت هم در کارافرینی س��رمایه گذاری هایی‬ ‫انجام داده و توانسته موفق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع پیش روی کارافرینی را برداریم‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی اصفهان‬ ‫معتق��د اس��ت‪ :‬موفقی��ت در کارافرینی ب��ه عوامل‬ ‫محیط��ی متعددی بس��تگی دارد به نح��وی که اگر‬ ‫یک کارافرین فکر نویی دارد تا منجر به ایجاد شغل‬ ‫یا کس��ب و کار جدید برای مردم ش��ود باید عوامل‬ ‫مختلفی فراهم باشد تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫زهرا اخوان نسب به‬ ‫گفت‪ :‬عوامل داخلی و‬ ‫خارجی در بحث کارافرینی دخیل اس��ت که عمد ه‬ ‫مس��ائل خارجی ان مربوط به رواب��ط بین المللی و‬ ‫تعامل باکشورها و جذب سرمایه گذار است‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس با توجه به ش��رایط برجام و پساتحریم این‬ ‫فرصت ایجاد ش��ده و امیدواریم بتوانیم این بخش را‬ ‫نیز در اقتصاد توسعه دهیم تا کاتالیزوری باشد برای‬ ‫اینکه کارافرینان در انجام امور موفق تر باشند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه کارافرینی فقط در ایجاد شغل نیست‬ ‫و تعریف واقعی ان در کش��ور اجرا نمی ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که در بخش داخلی مش��هود‬ ‫اس��ت‪ ،‬فراهم بودن فضای کاری کارافرینان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬این در حالی است که ما در مباحث دانش بنیان‬ ‫نیز ش��اهد پیش��رفت هایی بوده ایم و کارافرینان در‬ ‫این حوزه ها بس��یار خوب اق��دام کردند‪ .‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫بروکراسی و فس��اد اداری متاسفانه رتبه های باالیی‬ ‫داری��م که به هر حال این موارد موانعی برای رش��د‬ ‫کارافرینی به شمار می رود‪ .‬اخوان نسب تصریح کرد‪:‬‬ ‫کارافرینی در درجه نخست با توجه به اینکه ایده ای‬ ‫است که باید تجاری س��ازی شود باید دارای شرایط‬ ‫مطل��وب باش��د ک��ه در این بخش ضعیف هس��تیم‬ ‫و باید ریش��ه های ان تقویت ش��ود تا کارافرینی به‬ ‫معن��ای واقع��ی در فعالیت های اقتص��ادی و جامعه‬ ‫رش��د یابد‪ .‬وی حفظ مالکیت معنوی‪ ،‬فراهم س��ازی‬ ‫مکانی برای اجرای ایده ها‪ ،‬تس��هیالت مالی و‪ ...‬را از‬ ‫ملزومات بخش کارافرینی دانست و گفت‪ :‬کارافرین‬ ‫با مش��کالت و موانع پیش رو انگیزه خود را از دست‬ ‫زهرا اخوان نسب‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫«تخری��ب خالق» اصطالحی اس��ت که در فضای‬ ‫وس��یع کارافرین��ی به کار برده می ش��ود و از جایی‬ ‫شکل گرفت که دانشمند اتریشی به نام «شومپیتر»‬ ‫ان را ب��ه کارافرینی وصل ک��رد چرا که به عقیده او‬ ‫کارافرین��ان برای ایجاد ثروت جدید‪ ،‬س��اختارهای‬ ‫موجود در بازار را تخریب می کنند‪ .‬از نظر شومپیتر‪،‬‬ ‫کارافرینان با نواوری‏های خود‪ ،‬عامل اش��فتگی در‬ ‫ل‬ ‫بازارها هس��تند و انها را از ش��کل منفعل و متعاد ‬ ‫خ��ارج می‏کنن��د؛ بنابراین نتیج��ه تخریب خالق را‬ ‫افزای��ش نواوری و پویایی در بازار می داند‪ .‬به عبارت‬ ‫بهتر می توان گفت‪ ،‬زمانی ک��ه کارافرینان‪ ،‬نواوری‬ ‫ایج��اد می کنند ب��ه طور قطع ب��ازار جدیدی را هم‬ ‫ش��کل می دهند که براساس ان‪ ،‬بازارهای موجود از‬ ‫بین می‏رود و این فرایند در حال تکرار خواهد بود و‬ ‫این گونه می شود که شرکت های جدید پس از مدتی‪،‬‬ ‫از س��وی کارافرینان جدید از بین خواهند رفت‪ .‬این‬ ‫یعنی تخریب س��اختار بازار؛ ام��ا از نوع خالق‪ .‬حاال‬ ‫اگر همین تعریف تناقض الود دانش��مند اتریشی‪ ،‬در‬ ‫ایران به معنای واقعی اجرا ش��ود و بر پایه تشخیص‬ ‫فرصت ه��ا و ایج��اد ن��واوری ش��کل بگیرد‪ ،‬رش��د‬ ‫روزافزونی را در اقتصاد کش��ور در شرایط پساتحریم‬ ‫شاهد خواهیم بود ضمن اینکه باید سیستم یادگیری‬ ‫و ن��واوری‪ ،‬اقتصاد دانش بنی��ان و مقاومتی را نیز در‬ ‫دل همین کارافرینی واقعی به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫هر مجموعه‬ ‫ و اشتغالزایی‬ ‫را به عنوان‬ ‫کارافرینی در‬ ‫کشور معرفی‬ ‫می کنند که‬ ‫این امر جای‬ ‫تامل دارد‪.‬‬ ‫هرچند ارزش‬ ‫اشتغالزاییکمتر‬ ‫از کارافرینی‬ ‫نیست اما دو‬ ‫فرهنگ و روش‬ ‫مختلفهستند‬ ‫که باید تفکیک‬ ‫انجام شود‬ ‫اتاق بازرگانی صادرکنندگان نمونه را انتخاب کند‬ ‫رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مکانیزم و معیار‬ ‫انتخاب صادرکننده نمونه س��ال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬مس��ئول انتخاب صادرکننده نمونه است‪ .‬نخستین‬ ‫س��ال هایی که بحث انتخاب صادرکننده نمونه به میان امد‪،‬‬ ‫میزان ارزش صادرات هر صنفی شرط این انتخاب بود‪ .‬البته‬ ‫ان زم��ان ‪ ۵۰‬ش��رکت ی��ا کمتر معرفی می ش��دند‪ .‬محمد‬ ‫الهوتی در گفت وگو با س��ایت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��ال های نخست‪ ،‬اس��ناد را از صادرکننده درخواست‬ ‫می کردند و سپس کمیته ای از گمرک و سازمان های اجرایی‬ ‫مرب��وط به صادرات‪ ،‬این گروه را تایید می کرد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اگر در یک صنف‪ ،‬صادرکنن��ده ای ‪۵۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫انجام داده بود‪ ،‬صادرکننده نمونه می ش��د‪ ،‬نه صادرکننده ای‬ ‫ک��ه ‪۴۸‬میلی��ون دالر صادرات داش��ت‪ .‬اما به م��رور فرایند‬ ‫انتخاب صادرکنن��ده نمونه کامل تر ش��د‪ .‬در نهایت چارتی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬امتیازی تهیه شد و هر صادرکننده ای که می توانست‬ ‫باالی ‪ ۵۰۰‬امتیاز بیاورد صادرکننده نمونه ان صنف می شد‪،‬‬ ‫به شرط اینکه کسی در ان صنف امتیازی باالتر از او به دست‬ ‫چارت گفت‪ :‬ارزش‬ ‫ ‬ ‫نمی اورد‪ .‬الهوتی با اشاره به مکانیزم این‬ ‫صادرات‪ ،‬بازارهای هدف صادراتی و گس��ترش ان‪ ،‬سیستم‬ ‫«ار ان��د دی» ( ‪ ) R&D‬واحدهای تولی��دی‪ ،‬تبلیغات میدانی‬ ‫در بازارهای هدف‪ ،‬سیس��تم صادراتی با نواوری های جدید‪،‬‬ ‫اس��تفاده از مکانیزم های جدید برای بازاریابی‪ ،‬سایت واحد‬ ‫تولیدی یا صادراتی و عضویت در تش��کل ها مواردی بود که‬ ‫در این مکانیزم و فرایند رعایت می کردند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫تس��هیل تجارت ات��اق بازرگانی تهران افزود‪ :‬براس��اس این‬ ‫جدول بندی ممکن بود از یک اتحادیه ‪ 4‬نفر خود را متقاضی‬ ‫صادرکننده نمونه معرفی کنند‪ ،‬انها اسناد را ارائه می دادند‪،‬‬ ‫س��پس در کمیته ای ‪۱۴-۱۳‬نفره متشکل از افرادی از نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت‬ ‫جه��اد کش��اورزی‪ ،‬وزارت اقتصاد و دارایی و تمام کس��انی‬ ‫ک��ه در این موضوع دخیل بودن��د‪ ،‬همچنین یک نماینده از‬ ‫اتاق بازرگانی اس��ناد را بررس��ی می کردند‪ .‬البته باید بگویم‬ ‫که کماکان مکانیزم به همین صورت ادامه دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه به فرایند انتخاب انتقاداتی داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکتی‬ ‫ک��ه در بحث «های تک» کار می کن��د‪ ،‬با یک واحد تولیدی‬ ‫نساجی قابل مقایسه نیست‪ .‬قرار نیست همان امتیازاتی که‬ ‫یکی م��ی اورد دیگری نیز بیاورد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��اید در‬ ‫نس��اجی نیازمند البراتوار نباشید‪ ،‬اما در «های تک» نیازمند‬ ‫«ار اند دی» هس��تید‪ .‬این مکانیزم و فرایند انتخاب‪ ،‬همه را‬ ‫یکسان در نظر گرفته است‪ .‬بنابراین به عقیده ما این انتخاب‪،‬‬ ‫تخصصی نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته بع��دی اینکه‪ ،‬به طور‬ ‫معمول هرسال شرکت های خصولتی در بین صادرکنندگان‬ ‫نمونه فراوان یافت می ش��وند؛ ب��ه دلیل حجم باالی تجارتی‬ ‫که دارند و حمایت هایی که می ش��وند‪ .‬بنابراین نوع مکانیزم‬ ‫درس��ت نیس��ت و جایگاه رسیدگی کننده‪ ،‬س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سفارتخانه ها اقتصادی هم باشند‬ ‫رییس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران تاکی��د کرد‪ :‬متولی‬ ‫این کار باید اتاق بازرگانی ایران با محوریت تش��کل ها باشد‪.‬‬ ‫امروز کس��انی را در زمینه ص��ادرات داریم که کارت های به‬ ‫اصطالح یک بار مصرف دارند که براس��اس امار گمرک حجم‬ ‫صادرات شان بسیار باالتر از یک صادرکننده واقعی است‪ .‬اگر‬ ‫م�لاک‪ ،‬فقط مالک صادراتی باش��د‪ ،‬به طور قطع به انان که‬ ‫ای��ن کار را می کنند باید جایزه داد! اما اگر نماینده تش��کل‬ ‫به عنوان مرجع رسیدگی کننده زیر نظر اتاق بازرگانی حضور‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬نه به عنوان ناظر یا مهمان ‪-‬در بعضی مواقع‬ ‫تش��کل را برای نظر مش��ورتی می خواهند‪ -‬در این صورت‪،‬‬ ‫مشخص می شود که کدام شخص‪ ،‬صادرکننده واقعی است و‬ ‫کدام شخص صادرکننده یک بارمصرف ‪ .‬الهوتی گفت‪ :‬امسال‬ ‫دوب��اره برخی ش��رکت ها را در فهرس��ت می دیدیم –به طور‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم نگرش جهانی‬ ‫به فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫می دهد و ممکن اس��ت ایده های خود را واگذار کند‬ ‫یا بفروش��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون نیز‬ ‫رقبای ما در بازارهای بین المللی به دنبال ایرانی های‬ ‫دارای ایده هستند تا انها را جذب کنند‪ .‬به هر حال‪،‬‬ ‫مقدمات رش��د کارافرینی باید در کشور فراهم شود‪،‬‬ ‫در حال��ی که فقط حرف می زنیم و در اجرا س��رعت‬ ‫کندی داریم‪ .‬ضمن اینکه کارافرینی در کشور متولی‬ ‫مش��خصی هم ندارد و برخی سازمان ها حتی در این‬ ‫زمین��ه م��وازی کاری دارند که این مش��کل باید به‬ ‫سرعت حل شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫«تخریب خالق»؛ نیاز اقتصاد ایران‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫مش��خص ش��رکت های خودروس��از‪ -‬که در ف��روش داخلی‬ ‫مش��کل داشتند‪ .‬اینها چطور رشد صادراتی داشتند که برای‬ ‫دهمین سال‪ ،‬صادرکننده نمونه شدند! وی در پاسخ به اینکه‬ ‫صادرکننده نمونه فقط یک لقب اس��ت یا یک امتیاز؟ اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه در دوره اصالحات‪ ،‬روز مل��ی صادرات در‬ ‫تقویم ما ثبت و اهمیت صادرات پررنگ تر ش��د‪ ،‬صادرکننده‬ ‫نمونه صاحب یک کارت طالیی می ش��د که به واس��طه ان‬ ‫می توانس��ت رییس هر اداره ای را بدون وقت قبلی مالقات و‬ ‫مشکالتش را بیان کند‪ .‬مبلغی به عنوان کمک بالعوض به او‬ ‫پرداخت می ش��د که با اینکه ناچیز بود اما به هر حال جایزه ‬ ‫بود‪ .‬صادرکننده نمونه می توانس��ت از شرایط گمرک‪ ،‬از خط‬ ‫سبز اس��تفاده کند‪ .‬همچنین اگر می خواست از بانک ها وام‬ ‫بگیرد‪ ،‬به ضمانت های کمتری نیاز داشت‪ .‬اما امروز این امتیاز‬ ‫به جایی رسیده که در عمل صادرکننده نمونه تنها یک لقب‬ ‫و یک تشویق نمادین است‪ .‬عضو کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران درباره برنامه ه��ای وزارت امور خارجه‬ ‫گف��ت‪ :‬همانطور که وزیر ام��ور خارجه کش��و ر در روز ملی‬ ‫صادرات اعالم کردند‪ ،‬می خواهند س��فارتخانه ها را از حالت‬ ‫امنیتی و سیاس��ی صرف به سمت اقتصادی هم ببرند تا در‬ ‫خدمت تاجران و بازرگانان ما باشند و اقتصاد را رونق دهند‪.‬‬ ‫اینده ش��رکت های پخش و فروشگاه های زنجیره ای در‬ ‫کمیس��یون بازرگانی داخلی با مش��ارکت انجمن صنعت‬ ‫پخش ایران بررس��ی و مدل های مناس��ب تشریح شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬خسرو فروغان‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫اش��اره به رفع تحریم ها و اینکه تحریم ‪۳۰‬درصد مش��کل‬ ‫در ای��ران بوده‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رایط باید در کش��ور به گونه ای‬ ‫تغییر کند که تمایل کش��ور های توسعه یافته برای حضور‬ ‫و س��رمایه گذاری درایران افزایش یاب��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د در طراحی الگوها و اس��تانداردها‪ ،‬جنبه بین المللی‬ ‫در نظر گرفته ش��ود و همچنین باز تعریف استانداردهایی‬ ‫که برای فروش��گاه بزرگ در کش��ور مطرح شده باید در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬رییس کمیسیون بازرگانی داخلی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با تایی��د اینکه ایران حداکثر تا چند‬ ‫سال اینده عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت باید در تبیین اس��تانداردها و ضواب��ط مربوط به‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای تا حد زیادی از موازی کاری های‬ ‫موج��ود جلوگیری و نگ��رش واحد جهان��ی را به عنوان‬ ‫چارچوب در نظر گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جارودی‪ ،‬دبیر انجم��ن صنایع پخش ایران با‬ ‫اش��اره به لزوم تغییرات در اینده و همگام ش��دن با تفکر‬ ‫جهان��ی در موضوع ش��رکت های پخش و فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای افزود‪ :‬ایین نامه فعلی تاس��یس فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای بسیار ساده تدوین شده و جنبه های زیادی در‬ ‫ان دیده نش��ده است‪ .‬وی با اشاره به ارتباط فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای و ش��رکت های پخش در اینده و مدل مناسب‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬مدل حذف ش��رکت پخش و ارس��ال‬ ‫مس��تقیم کاال از کارخانه به فروش��گاه به منظور کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬دراینده مشکل س��از خواهد شد‪ .‬به اعتقاد وی‪،‬‬ ‫مش��ارکت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان می تواند مدل‬ ‫خوبی برای تاسیس فروشگاه زنجیره ای شود‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنع��ت پخش ای��ران ضمن انتق��اد از ازدی��اد واحد های‬ ‫صنفی در کشور گفت‪ :‬باید با توجه به نیاز مردم‪ ،‬فروشگاه‬ ‫زنجیره ای ایجاد ش��ود‪ .‬در اروپا به ازای هر ‪ ۳۰۰‬نفر یک‬ ‫واح��د صنفی وجود دارد ام��ا در ایران به ازای هر نفر ‪۴۰‬‬ ‫واحد صنفی وجود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی ها تا پایان برنامه شش��م توس��عه‪،‬‬ ‫‪۲۰‬درصد س��هم ب��رای فروش��گاه های ب��زرگ در بخش‬ ‫خرده فروش��ی در نظر گرفته ش��ده که در مقایس��ه سهم‬ ‫‪۷‬درصدی و لزوم حمایت بیش��تر از ایجاد فروش��گاه های‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬اندک به نظر می رس��د‪ .‬ج��ارودی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫مشکالت شهر سازی و بی توجهی به وضعیت جغرافیایی و‬ ‫انسانی شهر های کشور موجب ایجاد مشکالت فراوان شده‬ ‫و توصیه می شود حومه شهرها برای تاسیس فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬ایجاد بستر‬ ‫تفریح و سرگرمی در تاس��یس فروشگاه زنجیره ای بسیار‬ ‫مهم است و باید مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیش بینی یک سال‬ ‫پر رفت و امد تجاری‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران س��ال ‪ 95‬را سالی پر از‬ ‫تو امد هیات های تج��اری ایرانی و خارجی پیش بینی‬ ‫رف ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پدرام س��لطانی در گفت وگو با اقتصادنیوز‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تقوی��م هیات های اعزام��ی اتاق بازرگانی ای��ران در حال‬ ‫نهایی ش��دن اس��ت و پیش از پایان س��ال این تقویم به‬ ‫تصویب می رسد و اتاق بازرگانی ایران بنا دارد که در سال‬ ‫اینده خودش به سازمان دهی و اعزام ‪ 20‬هیات تجاری و‬ ‫اقتصادی به کشورهای متعامل ایران مبادرت ورزد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در کنار ای��ن هیات های اس��تانی را خواهیم‬ ‫داش��ت که اتاق های اس��تان ها اعزام می کنند‪ .‬تعدادی از‬ ‫هیات های ملی را خواهیم داشت که به برخی از اتاق های‬ ‫بزرگ تفویض می شود‪ .‬همچنین تعدادی هیات تخصصی‬ ‫از س��وی بعضی از تش��کل ها و با هماهنگی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران برای دیدارها و بازدیدهای تخصصی از کش��ورهای‬ ‫مقابل اعزام می شوند‪.‬‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬درباره هیات های ورودی به طور طبیعی‬ ‫ما دیگر نمی توانیم این گونه تنظیم داش��ته باش��یم چون‬ ‫به عالق��ه و برنامه ریزی دیگر کش��ورها برمی گ��ردد‪ ،‬اما‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که س��ال اینده برای هیات های‬ ‫ورودی ه��م س��ال پرکاری خواه��د بود‪ .‬به ط��ور حتم از‬ ‫کش��ورهای اروپای غربی باز تعداد زیادی هیات خواهیم‬ ‫داشت؛ از اقتصادهای بزرگ اروپای غربی که ظرفیت های‬ ‫کار با ایران را زیاد می بینند‪ ،‬مانند ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬انگلیس و همین طور از سایر کشورهای‬ ‫کوچک تر اروپایی در س��ال اینده چندین هیات خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هیات هایی از سایر کشورهای دنیا و کشورهای‬ ‫اسیایی از جمله کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین و هند به ایران خواهند‬ ‫ام��د‪ .‬ای��ن پیش بینی ها بر اس��اس مذاکرات و بر اس��اس‬ ‫عالقه مندی هایی است که این کشورها نشان داده اند‪ .‬بعد‬ ‫از عید نوروز‪ ،‬یک هیات از انگلیس به ایران خواهد امد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فروش قسطی اجیل به کارمندان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نوروزی توام با ثبات‬ ‫و ارامش در بازار‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫گفت وگوی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل وگیاه شهر تهران با‬ ‫یادداشت‬ ‫وقتی بازار گل هم پژمرده می شود‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران‬ ‫در ش��رایط کنونی بیش از ‪ 3‬تا ‪ 4‬برابر نیاز بازار کاال‬ ‫در انبار اصناف انباشته شده و با انباشت کاال مواجهیم‬ ‫و جای نگرانی برای تامین کاال نیست‪.‬‬ ‫اصناف در همه مقاطع حساس و نقاط عطف تاریخی‬ ‫ایران س��هم و نقش بس��زایی داش��ته و محور و پایگاه‬ ‫جنبش های مردمی بوده اند‪.‬‬ ‫بنا ن��دارم به گذش��ته بازگردم و نق��ش این جامعه‬ ‫‪۲۵‬میلیونی را در انقالب مش��روطه تا انقالب اس�لامی‬ ‫یا دفاع مقدس تش��ریح کنم‪ ،‬بلکه می خواهم از حضور‬ ‫اصناف به عنوان یک مجموعه منسجم و کارامد در کنار‬ ‫نظ��ام در دوران تحریم و همراه و همگام دولت محترم‬ ‫در پساتحریم سخن بگویم‪.‬‬ ‫به دلیل تحریم ها س��رمایه اصناف به یک سوم کاهش‬ ‫یاف��ت و قدرت خریدش��ان برای تامین م��واد اولیه به‬ ‫یک س��وم رسید و با محدودیت های بسیاری در تجهیز‬ ‫و نوس��ازی واحدهای خود مواجه شدند‪ ،‬اما هیچ گاه از‬ ‫حمایت از برنامه های نظام دست برنداشتند‪.‬‬ ‫ب��ازار هی��چ گاه متالط��م نش��د؛ ب��ا وج��ود برخی‬ ‫سیاس��ت های غلط مالیاتی در گذشته و فشاری که به‬ ‫واحدهای صنفی تحمیل می شد شاهد تنش در سطح‬ ‫بازار نبودیم و بازار همیشه با صبوری و مدارا با مسائل‬ ‫برخورد می کرد و خود را جدا از مردم نمی دانست‪.‬‬ ‫بازاری که در ش��رایط سخت در کنار حاکمیت بوده‪،‬‬ ‫در ش��رایط امروز که شاهد بارقه امید در اقتصاد کشور‬ ‫هستیم؛ به طور قطع در کنار نظام و مردم خواهد بود و‬ ‫خود‪ ،‬بازار را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫به یک نکته توجه داشته باشید که من به عنوان یک‬ ‫فرد صنف��ی‪ ،‬تولید کننده یک کاال ی��ا ارائه دهنده یک‬ ‫خدمت��م و ‪ ۹۹‬خدمت دیگر را از اصن��اف و بازار تهیه‬ ‫می کنم‪ .‬پس بر مبنای این اصل با مردم مدارا می کنم‬ ‫تا با من مدارا کنند‪.‬‬ ‫این عین وظیفه دینی و اخالقی و برمبنای مسئولیت‬ ‫ما نسبت به جامعه و مردم است‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم اینکه در ش��رایط فعلی بی��ش از ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫برابر نیاز بازار کاال در انبار اصناف انباش��ته ش��ده و در‬ ‫گزارش��ی که همکاران من در اتحادیه ها تهیه کردند با‬ ‫انباش��ت کاال مواجهیم و هیچ جای نگرانی برای تامین‬ ‫کاال نیست‪.‬‬ ‫وج��ود کاال و عرض��ه ب��اال‪ ،‬خ��ود کنترل کنن��ده‬ ‫قیمت هاست و ما براس��اس تدبیر کارشناسی دولت با‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در چند نقطه شهر تهران و برخی‬ ‫شهرستان ها که ضرورت ان احساس شد بنا داریم بازار‬ ‫را تحریک کنیم‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه های ما تولید کنندگان با پروانه رسمی‬ ‫فعالیت‪ ،‬بدون واس��طه حض��ور دارن��د و کاال با ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۰‬درص��د تخفیف عرضه خواهد ش��د و این عرضه در‬ ‫زمان پیک تقاضا‪ ،‬بازارهای س��طح ش��هر را تشویق به‬ ‫ارائه تخفیف خواهد کرد و انشااهلل‪ ،‬بازار با رونق مواجه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار و نمایش��گاه های س��طح ش��هرها به‬ ‫صورت مس��تمر انجام خواهد شد و ‪ ۳۶۰‬اتاق و ‪۸۶۰۰‬‬ ‫اتحادیه در سراس��ر کش��ور در حالت اماده باش برای‬ ‫خدمت و بررسی شکایات مردم خواهند بود‪.‬‬ ‫قول می دهم مردم امس��ال با توج��ه به تدابیری که‬ ‫دولت و تشکل های صنفی اندیشیده اند‪ ،‬نوروزی توام با‬ ‫ثبات و ارامش در بازار را تجربه خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازار ایران در س��ال اینده دوران شکوفایی و رونق را‬ ‫پیش رو خواهد داشت و اتفاقات خوبی در حوزه تولید‬ ‫و نظام توزیع رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫همدلی بخش اقتصاد غیردولتی با دولت و هماهنگی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و دول��ت در اولویت بندی‬ ‫موضوع��ات اصل��ی اقتصادی و توجه به پیش��نهادها و‬ ‫برنامه ه��ای تخصصی تش��کل های بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫اقتصاد را به جلو و پیشرفت رهنمون خواهد کرد‪.‬‬ ‫در اصن��اف ای��ن ظرفی��ت را داریم که ش��غل های‬ ‫بس��یاری ایجاد کنی��م‪ .‬اگر از ‪3‬میلی��ون واحد صنفی‬ ‫فقط ‪۱۰‬درصد انها برای یک نفر اش��تغال ایجاد کنند‬ ‫در س��ال اینده فقط ‪۳۰۰‬هزار ش��غل در بخش اصناف‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق دور از ذهن نیس��ت و فقط کمی حمایت‬ ‫دولت و همراهی مجلس شورای اسالمی را می طلبد که‬ ‫من به این کمک و همراهی بسیار امیدوارم‪.‬‬ ‫به هر ترتیب به نظر می رسد سال اینده برای اصناف‬ ‫سالی پر از امیدواری است و بازار با اندکی صبر از حالت‬ ‫رکود فاصله می گیرد‪.‬‬ ‫اما به یقین س��رمایه گذاری روی بنگاههای کوچک‬ ‫و زود بازده نیز می تواند در این امر موثر واقع ش��ود‪.‬‬ ‫موضوعی در سال های اخیر از یاد رفته بودو همین امر‬ ‫موجب شد سرمایه های اینچنینی از بین برود‪.‬‬ ‫علیرضا ارزانی ممقانی‪ ،‬رییس اتحادیه اجیل و خشکبار کشور با اشاره به رکود‬ ‫س��نگین حاکم بر بازار اجیل و خش��کبار گفت‪ :‬برخی از واحدهای صنفی برای‬ ‫خروج از این رکود اقدام به فروش اجیل و خشکبار به شکل قسطی به کارمندان‪،‬‬ ‫کارگ��ران و افراد مورد اعتماد با چ��ک کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به رکودی که‬ ‫بر این صنف حاکم بوده افزایش قیمتی برای ایام پایانی سال نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫اکبر شاهرخی‬ ‫اگر شهرداری از‬ ‫حمایت های خود‬ ‫از دالالن دست‬ ‫بردارد‬ ‫و جای رایگان در‬ ‫اختیار انها نگذارد‬ ‫مشکالت بازار‬ ‫گل حل می شود‬ ‫کس��ادی و رکود این روزها تنه��ا مختص بازار‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬پوش��اک و کیف و کفش نیس��ت و‬ ‫دامنه رکود انقدر گس��ترده ش��ده که حتی حال‬ ‫و روز ب��ازار گل نیز خوب نیس��ت و ب��ه نظر هم‬ ‫نمی رسد با نزدیک ش��دن به عید‪ ،‬حال این بازار‬ ‫رنگ بهبود به خود ببیند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین انچه که در بازار گل کمی عجیب‬ ‫و دور از ذهن به نظر می رس��د‪ ،‬تعیین قیمت گل‬ ‫از س��وی بازار اس��ت‪ .‬در واقع این گفت��ه به این‬ ‫معنی اس��ت که انچه که ب��ه گل قیمت می دهد‪،‬‬ ‫تقاضاس��ت وگرن��ه گل ه��ای ش��ب عی��د قیمت ‬ ‫مشخصی ندارند و در این بازار هرچه تقاضا بیشتر‬ ‫باش��د‪ ،‬قیمت هم بیشتر می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نخستین ویژگی بازار گل در روزهای نخست سال‬ ‫نامعلوم ب��ودن قیمت هاس��ت‪ .‬موضوعی که بهانه‬ ‫مناس��بی بود تا به سراغ اکبر ش��اهرخی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان گل وگیاه‬ ‫ش��هر تهران برویم و نظ��ر وی را در این باره جویا‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ به اعتقاد ش��اهرخی بازار گل در روزهای پایانی‬ ‫سال با اشفتگی های غیرقابل کنترلی مواجه است‬ ‫و کاری هم از دست اتحادیه برنمی اید‪ .‬از یک سو‬ ‫دخالت های صنفی اتحادیه های دیگر برای عرضه‬ ‫گل و از س��وی دیگر اقدام شهرداری تهران برای‬ ‫برپایی بازارچه های گل س��بب اشفتگی این بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اب��راز نارضایتی از وضعیت بازار‬ ‫ل ش��ب عید می گوید‪ :‬قیمت گل های شب عید‬ ‫گ ‬ ‫نامعلوم اس��ت و هنوز قیمت های امسال مشخص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫گل و گیاه ش��هر تهران اضاف��ه می کند‪ :‬البته این‬ ‫موضوع تا حد زیادی بس��تگی به میزان تولید گل‬ ‫و استقبالی که از خرید ان به عمل می اید‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫تولید گل که زیاد باشد‪ ،‬قیمت ها پایین می اید‪،‬‬ ‫در مجم��وع این ط��ور می توان نتیج��ه گرفت که‬ ‫قیمت گ��ذاری خاصی در این ح��وزه وجود ندارد‪،‬‬ ‫به طوری که اگر مشتری گل را از گل فروش بخرد‪،‬‬ ‫قیمت هم باال می رود‪ ،‬اما اگر مشتری ان را نخرد‪،‬‬ ‫فروش��نده گل را به هر قیمتی که خریدار داشته‬ ‫باشد‪ ،‬می فروشد‪ .‬به این ترتیب اگر مشتری گل را‬ ‫نخرد‪ ،‬ان را به قیمت هزار تومان هم می فروشند‪.‬‬ ‫ل یکسان‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬قیمت گل ها همه سا ‬ ‫ص نیست و بس��تگی به بازار فروش دارد‪.‬‬ ‫و مشخ ‬ ‫به طور مثال سال گذشته سنبل با قیمت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان هم فروخته ش��د‪ ،‬اما امسال سنبل به دلیل‬ ‫انکه هوا زود گرم شده و گل در اصطالح پیشرس‬ ‫ش��ده به طور احتمالی با قیمت کمتری به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش شهرداری در بازار گلفروشان‬ ‫ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫گل وگیاه شهر تهران به هزینه های تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان گل اشاره می کند و می گوید‪ :‬یک‬ ‫مغازه دار هزینه های��ی مانند مالیات‪ ،‬بیمه و حتی‬ ‫دستمزد کارگر دارد‪ ،‬این درحالی است که دالالن‬ ‫چنین هزینه های��ی را پرداخت نمی کنند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط ش��هرداری با ایجاد بازارهایی در مناطق‬ ‫مختلف ش��هر با ب��ه کار گرفتن اف��رادی به عنوان‬ ‫دالل‪ ،‬به بازار گل ضربه می زند‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد ش��هرداری با اقداماتی‬ ‫ک��ه انج��ام داده‪ ،‬بازار گل را با مش��کالتی مواجه‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در واقع هم��ه فعاالن ای��ن حوزه‬ ‫متفق القول معتقدند عمده ترین مش��کلی که بازار‬ ‫گل دارد‪ ،‬دخالت شهرداری است‪.‬‬ ‫ش��اهرخی‪ ،‬نیز با بی��ان این موض��وع توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬ش��هرداری بدون توجه به نقش اتحادیه‬ ‫در این زمینه بازار گل را در دست گرفته و صنف‬ ‫را با مشکالتی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫گفته ه��ای او در حال��ی بی��ان می ش��ود ک��ه‬ ‫فروشندگان گل در سطح ش��هر تهران معتقدند؛‬ ‫دالل ها‪ ،‬گل های نامرغ��وب را از باغ ها می خرند و‬ ‫وارد ب��ازار می کنند و با شکس��تن و نصف کردن‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬ب��ه تولیدکننده و فروش��نده گل ضرر‬ ‫می زنند‪ .‬موضوعی که به گفته شاهرخی‪ ،‬اتحادیه‬ ‫نمی توان��د با ان مب��ارزه کند و توانای��ی مقابله با‬ ‫شهرداری را ندارد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬ش��هرداری ب��ا فعالیت های خود از‬ ‫دالالن گل حمای��ت می کن��د و مکان هایی را به‬ ‫ص��ورت رایگان در اختیار انها ق��رار می دهد‪ .‬اگر‬ ‫شهرداری این امکانات را در اختیار توزیع کنندگان‬ ‫س��یار گل نگذارد‪ ،‬بازار گل با مش��کالت کمتری‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬هر سال نزدیک روزهای عید‪،‬‬ ‫ش��هرداری بازارچه ه��ای گل راه ان��دازی می کند‬ ‫و ای��ن کار به ضرر فروش��ندگان گل اس��ت چون‬ ‫مردم گل های م��ورد نیاز خود را از این بازارچه ها‬ ‫خریداری می کنند و دیگر کس��ی از مغازه ها گل‬ ‫نمی خرد‪ .‬گل فروشان بیش��ترین گل هایی که در‬ ‫شب های عید می فروشند را سنبل‪ ،‬سبزه‪ ،‬ازالیا و‬ ‫ش��ب بو عنوان می کنند و می گویند‪ :‬گل های شب‬ ‫رونق اقتصادی نیمه دوم ‪ ۹۵‬می اید‬ ‫ریی��س اتحادیه لوازم خانگی گف��ت‪ :‬بازار لوازم خانگی‬ ‫از نیمه دوم س��ال اینده شاهد رونق اقتصادی خواهدبود‪،‬‬ ‫چراکه س��یل سرمایه گذاران خارجی به ایران می ایند که‬ ‫سازندگان داخلی هم باید از این فرصت برای شراکت در‬ ‫تولید استفاده کنند ‪.‬‬ ‫محم��د طحان پور در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس��اتحریم را برای صنع��ت لوازم خانگی بس��یار خوب‬ ‫پیش بین��ی می کنی��م‪ ،‬زیرا فقط فروش��ندگان ب��ه ایران‬ ‫نمی ایند بلکه س��یل س��رمایه گذاران خارجی وارد کشور‬ ‫می شوند‪ .‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از اینکه برخ��ی تولیدکنندگان از این امر‬ ‫راضی نیستند و فقط منافع خود را می بینند‪ ،‬افزود‪ :‬نیمه‬ ‫دوم س��ال اینده شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم؛‬ ‫بنابرای��ن توصیه می کنیم که س��ازندگان ل��وازم خانگی‬ ‫در کنار تولید نش��ان(برند)های خود اقدام به ش��راکت با‬ ‫سرمایه گذاران خارجی کنند تا وضعیت اشتغال نیز بهتر‬ ‫شود ‪ .‬رییس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد‪ :‬در سال جاری‬ ‫بیشتر کارخانه های لوازم خانگی مانند سایر صنایع کشور‬ ‫با ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت خود مش��غول ب��ه فعالیت بودند اما‬ ‫گروهی از سازندگان به دلیل خط تولید پیشرفته‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه تولید‪ ،‬س��اخت نشان(برند)های معروف جهانی و‪. ..‬‬ ‫حتی با ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت نیز فعال بودند و اجناس خود‬ ‫را نیز پیش فروش کردن��د ‪ .‬طحان پور اضافه کرد‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت که هزینه تولید کارخانه ای که ه��زار کاالی لوازم‬ ‫خانگی در روز می س��ازد از واحد صنعتی که ‪ ۵۰‬کاال در‬ ‫این مدت تولید می کند کمتر است و شرایط بهتری دارد‪ .‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از تعداد زی��اد کارخانه های لوازم خانگی در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬فعالیت واحدهای خرد برای تولیدکنندگان‬ ‫نشان(برند)های بزرگ مانع ایجاد کرده‪ ،‬در حالی که بهتر‬ ‫بود از اول سرمایه های خرد در هم ادغام می شد‪ .‬‬ ‫عی��د هنوز به بازار نیام��ده و به طور معمول هفته‬ ‫اخر اسفند هر س��ال وارد بازار می شود‪ .‬حتی در‬ ‫روزهای اخر اس��فند گل حراج می ش��ود تا مرگ‬ ‫زودرس ان ضربه بیش��تری به گل فروش��ان وارد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به حقوق مصرف کننده‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫گل وگیاه ش��هر ته��ران‪ ،‬درباره توج��ه به حقوق‬ ‫مصرف کننده در خرید گل می گوید‪ :‬نابس��امانی‬ ‫در بازار گل به س��ود مصرف کننده است چون به‬ ‫راحتی می تواند از این بازار اس��تفاده و گل مورد‬ ‫نظر خود را با قیمتی بهتر خریداری کند؛ به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ش��رایط برای او انتخابی ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬فروش��نده در این ش��رایط مجبور است‬ ‫گل را با قیمتی کمتر بفروش��د تا حداقل فروشی‬ ‫داشته باشد و مصرف کننده حق انتخاب بیشتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره هزینه ه��ای تولی��د ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫درحال حاضر هزینه تولید باال رفته و تولیدکننده‬ ‫به راحتی توان پرداخت هزینه را ندارد و این خود‬ ‫دلیل بر کاهش تولید است‪ .‬زمانی که هزینه های‬ ‫تولی��د باال م��ی رود‪ ،‬قابلیت رقابت کم می ش��ود‬ ‫و نه تنه��ا نمی توان محصول را ص��ادر کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫مصرف کنن��ده داخلی هم ن��دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫به ش��رایط مصرف کننده برای خرید گل اش��اره‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬مصرف کننده در شرایطی که‬ ‫پول داش��ته باشد‪ ،‬گل می خرد و در شرایطی که‬ ‫پول نداش��ته باش��د‪ ،‬از خرید منصرف شده و به‬ ‫عبارت��ی ان را رها می کند‪ .‬به اعتقاد ش��اهرخی‪،‬‬ ‫قدرت خرید مصرف کننده از عوامل بسیار مهم و‬ ‫تعیین کننده قیمت در بازار گل است‪.‬‬ ‫سوالی که ممکن اس��ت در ادامه گزارش پیش‬ ‫بیاید‪ ،‬نق��ش اتحادیه به عنوان نهاد ناظر اس��ت‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل و‬ ‫گیاه نقش حداقلی برای اتحادیه در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد او‪ ،‬اتحادیه درحال حاضر قدرت چندانی‬ ‫برای نظارت و تصمیم گی��ری ندارد و تنها بر این‬ ‫ش��رایط نظارت می کند اما زمانی که قدرت کافی‬ ‫ندارد‪ ،‬نظارت هم معنا پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫به گفته ش��اهرخی براساس قانون نظام صنفی‬ ‫هیچ کس حق ندارد بدون اج��ازه اتحادیه‪ ،‬واحد‬ ‫صنفی راه اندازی کند اما وقتی ش��هرداری تمامی‬ ‫ای��ن قوانی��ن را دور می زن��د و زیرپ��ا می گذارد‪،‬‬ ‫کاری از دس��ت اتحادیه برنمی اید‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و فروشندگان گل وگیاه شهر تهران ‬ ‫اقدامات ش��هرداری را معضلی بزرگ در بازار گل‬ ‫می دان��د و می گوی��د‪ :‬این معضل زمان��ی بزرگتر‬ ‫خواهد ش��د که بازار گل ب��ه روزهای عید نزدیک‬ ‫و نزدیک تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر اینکه‬ ‫به گفته شاهرخی‪ ،‬بازار گل نیازمند راهکارهایی‬ ‫برای ایجاد نظم است‪ .‬او می گوید با رعایت قانون‪،‬‬ ‫این نظم ایجاد می شود‪ ،‬اما کسی قانون را رعایت‬ ‫نمی کن��د‪ .‬او با اب��راز امیدواری به اینکه ش��رایط‬ ‫بهب��ود یابد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬باید به قوانین اتحادیه‬ ‫احترام گذاش��ت و به ان به��ا داد‪ .‬برای راه اندازی‬ ‫و تاس��یس هرگونه بازاری بای��د از اتحادیه مجوز‬ ‫گرف��ت اما ش��رایط حاضر این گونه نیس��ت و هر‬ ‫کسی بدون اجازه شروع به فعالیت می کند‪ .‬برای‬ ‫مثال این روزها که به شب عید نزدیک می شویم‪،‬‬ ‫فروش��گاه هایی را می بینیم که کاالهای مورد نیاز‬ ‫مردم در ش��ب عید را می فروشند؛ بدون اینکه از‬ ‫اتحادیه مجوز فعالیت داش��ته باش��ند‪ .‬س��ود این‬ ‫بازارها به جیب دالالن��ی می رود که این مراکز را‬ ‫راه اندازی کرده اند‪ .‬اگر قرار باش�� د اصناف این کار‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬کس��انی هستند که هزاران مشکل‬ ‫بر س��ر راه انها قرار می دهند‪ ،‬درحالی که فعالیت‬ ‫دالالن بدون مجوز از س��وی اصناف اس��ت و این‬ ‫افراد پروان��ه فعالیت ندارند اما کس��ی هم با انها‬ ‫مقابله نمی کند‪.‬‬ ‫ارزانی به تخم مرغ رسید‬ ‫دبیر کل کان��ون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه قیمت از چند روز گذشته به شدت افت کرده‪ ،‬به‬ ‫در مرغداران‬ ‫طوری که میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ‬ ‫‪ ۳‬هزارو ‪ ۴۰۰‬تومان است‪ .‬‬ ‫س��ید فرزاد طالکش‪ ،‬دبیر کل کان��ون پرورش دهندگان‬ ‫مرغ تخم گذار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت قیمت تخم مرغ عنوان کرد‪ :‬متاسفانه قیمت از چند‬ ‫روز گذشته به شدت افت کرده به طوری که میانگین قیمت‬ ‫هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ‪ ۳‬هزارو ‪ ۴۰۰‬تومان است‬ ‫ک��ه با قیمت تمام ش��ده خود در هر کیلوگ��رم ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫فاصله دارد‪ .‬‬ ‫وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دالیل‬ ‫افت قیم��ت تخم مرغ گفت‪ :‬مازاد تولی��د و تخطی از برنامه‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش یک سومی صادرات نسبت به ‪ ۲۰‬روز گذشته‪،‬‬ ‫ورود رقبای��ی همچ��ون اوکراین در بازار ع��راق و وجود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون مرغ پیر در گردونه تولید از جمله دالیلی اس��ت که‬ ‫بی��ش از پیش به کاهش قیم��ت این محصول در بازار دامن‬ ‫می زن��د ‪ .‬طالکش در ادامه یاداور ش��د‪ :‬در صورت پرداخت‬ ‫مشوق های صادراتی و تخصیص یارانه به صادر کنندگان تنها‬ ‫ظرف ‪ ۴۸‬س��اعت تخم مرغ به قیمت واقعی خود برمی گردد‬ ‫هر چند که در این میان حذف مرغ های پیر در بلند مدت نیز‬ ‫می تواند در افزایش قیمت تاثیر گذار باشد‪ .‬‬ ‫دبی��ر کل کانون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار با بیان‬ ‫اینک��ه کاه��ش قیم��ت تخم م��رغ د ر مرغ��داری در قیمت‬ ‫مصرف کننده تاثیر گذار بوده یا خیر تصریح کرد‪ :‬افت قیمت‬ ‫تخم م��رغ د ر مرغ��داری تا حدودی در کاه��ش قیمت برای‬ ‫مصرف کنن��ده موثر بوده اما نه ب��ه اندازه ای که د ر مرغداری‬ ‫کاهش یافته و حال امید اس��ت با اجرایی ش��دن طرح حک ‬ ‫قیمت روی تخم مرغ و جلوگیری از سودجویی دالالن قیمت‬ ‫برای مصرف کننده کاهش یابد‪ .‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫کاهش ریسک ایران با اجرای «برجام»‬ ‫‪17‬‬ ‫تامین مالی اسان فوالدسازان در بورس کاال‬ ‫‪ 18‬هر اونس ‪ 1259‬دالر‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اخرین وضعیت بودجه‪۹۵‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکلیف دخل و خرج سال اینده هنوز معلوم نیست‬ ‫دولت بودجه سال ‪ 95‬را به دلیل قطعی شدن نتایج‬ ‫برج��ام با تاخیر ‪45‬روزه به صحن مجلس فرس��تاد‪.‬‬ ‫ف ش��د با برگزاری انتخابات مجلس‬ ‫این تاخیر مصاد ‬ ‫شورای اسالمی و مجموع این موارد سبب شد بودجه‬ ‫همچنان در انتظار تصویب نهایی بماند‪.‬‬ ‫نمایندگان خانه ملت مدعی هس��تند که تا پایان‬ ‫سال نمی توان بودجه سال اینده را به تصویب رساند‬ ‫و دولت نیز اص��راری بر ارائه بودج��ه چنددوازدهم‬ ‫ندارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫با مسئوالن و کارشناسان‬ ‫به گفت وگو نشسته است‪.‬‬ ‫تعیین دستمزد ‪۹۵‬‬ ‫همچنان در دست بررسی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار از حذف بخش��ی از‬ ‫کارگران در جلسه های تعیین بسته مزد سال ‪ ۹۵‬مشموالن‬ ‫قانون کار انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ‪ ،‬فرامرز توفیقی درباره احتمال تصمیم گیری‬ ‫ش��ورای عالی کار برای بسته حقوق و دس��تمزد سال اینده‬ ‫مش��موالن قانون کار ب��دون حضور نماین��دگان کارگری و‬ ‫حواش��ی به وجود امده در این زمینه‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫تئوری از س��ال پی��ش و بعد از موفقیت تی��م مذاکره کننده‬ ‫کارگری برای افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم کلید خورد‪.‬‬ ‫مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ان زمان معلوم بود کارفرمایان اعم از دولتی ها و خصوصی ها‬ ‫از اینکه میانگین دریافت��ی کارگران افزایش یافته دلخورند‪،‬‬ ‫عالوه بر ان از اینکه بعد از س��الیان س��ال از فرمولی تلفیقی‬ ‫برای س��ایر سطوح اس��تفاده می کردند و سعی در عقب نگه‬ ‫داشتن مزد سایر سطوح به واسطه کاهش میانگین پرداختی‬ ‫کارفرمایان داشتند‪ ،‬اما این بار مجبور شدند تمامی سطوح را‬ ‫یکس��ان ببینند و در اخرین لحظات رفتار حذفی را در پیش‬ ‫گرفتند که با مقاومت نمایندگان اصلی کارگران مواجه شده‬ ‫و نپذیرفتند بدون حضور مشاوران (اعم از شورایی‪ ،‬مجمع و‬ ‫انجمن صنفی) نسبت به ادامه جلسه همراهی کنند‪.‬‬ ‫توفیقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال قبل نی��ز زمزمه هایی‬ ‫مبنی بر حضور اعضای اصلی ش��نیده می شد ولی با مقاومت‬ ‫اعض��ای اصل��ی روبه رو ش��دند تا اینکه امس��ال با تش��کیل‬ ‫نخستین جلس��ه ها مقرر ش��د تا روال جدیدی برقرار شود‪،‬‬ ‫روالی که بارها از س��وی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شنیده می شد که به دلیل افزایش دستمزد سال قبل وزارت‬ ‫کار از سوی س��ایر وزارتخانه ها زیر فشار قرار گرفته و امسال‬ ‫باید تمهیداتی می اندیشیدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری جلسه های کمیته دستمزد و جدی‬ ‫گرفتنش از سوی نمایندگان کارگران امیدی در دل کارگران‬ ‫روشن کرده بود که امیدواریم این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب؛ پس از نوروز‬ ‫در ای��ن زمین��ه جعفر ق��ادری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بررس��ی بودجه س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه به بعد از انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی موکول ش��ده بود‪ .‬از نهم اسفند در‬ ‫کمیس��یون تلفیق‪ ،‬بررس��ی الیحه بودجه اغاز شده‬ ‫و تا پایان س��ال گ��زارش ان به صحن علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه داده خواهد شد‪ ،‬صحن نیز پس‬ ‫از تعطیالت نوروز بررس��ی ان را اغاز خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل ممکن اس��ت بودجه برای فروردین ‪۹۵‬‬ ‫همانند فروردین‪ ۹۴‬درنظر گرفته ش��ود که تعبیر به‬ ‫یک دوازدهم می ش��ود؛ اگر تا پایان اردیبهش��ت نیز‬ ‫بودجه به تصویب نرسد‪ ،‬مشابه بودجه اردیبهشت ‪۹۴‬‬ ‫برای اردیبهشت ‪ ۹۵‬نیز در نظر گرفته می شود که به‬ ‫دودوازدهم تعبیر می ش��ود‪ .‬این روند ممکن است تا‬ ‫سه دوازدهم نیز تکرار شود اما براساس پیش بینی ها‬ ‫بودجه ‪ ۹۵‬تا نیمه های اردیبهشت به تصویب خواهدا‬ ‫رسید‪ .‬وی درباره برنامه ششم توسعه نیز خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بررس��ی و تصویب برنامه شش��م نیز به همین‬ ‫ش��کل خواهد بود‪ .‬بعد از انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی بررسی ان در کمیس��یون تلفیق اغاز شده‬ ‫یعنی کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫تا پایان س��ال بررس��ی برنامه شش��م و بودجه را در‬ ‫کمیسیون ها به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهند‬ ‫ک��ه ابتدا الیحه بودجه و بعد برنامه شش��م توس��عه‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬اگر تصویب برنامه ششم‬ ‫توسعه به مجلس دهم نرسد‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫بعدی ان را به تصویب خواهد رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه چنددوازدهم‬ ‫ج��واد صالح��ی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫حقیقت بودجه چنددوازدهم تا هرچند ماه که طول‬ ‫بکشد‪ ،‬عمال بودجه س��ال قبل تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز به دلی��ل تاخیر در ارائه بودجه از‬ ‫سوی دولت و کم بودن زمان باقی مانده برای بررسی‬ ‫و تصویب نمایندگان خواس��تار بودج��ه دودوازدهم‬ ‫شده اند‪ .‬از یک س��و دولت به دلیل نهایی شدن نتایج‬ ‫برج��ام بودج��ه را دیر ارائ��ه کرد و از س��وی دیگر‬ ‫نمایندگان به خاطر درگیر شدن در انتخابات بودجه‬ ‫را به تصویب نرساندند‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به نخس��تین پیامدی که بودجه‬ ‫دودوازده��م خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت با‬ ‫بودج��ه دودوازدهم از ابتدای س��ال افزایش حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارمندان به مدت ‪ 2‬ماه اعمال نش��ود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ارائه بودجه های کارشناسی شده‬ ‫هم��واره بودجه های دولت ب��ا ایرادهایی همراه بوده اس��ت‪ .‬در گفت وگو با بهنام ملکی‬ ‫کارش��ناس مس��ائل اقتصادی به این ایرادها خواهیم پرداخت‪ .‬قیم��ت نفت تا چه اندازه‬ ‫در بودجه معقول و منطقی به نظر می رس��د؟ این پرسش��ی است که ملکی در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به ان عنوان کرد‪ :‬قیمت نفت در الیح��ه بودجه ‪ 95‬چندان منطقی به‬ ‫نظر نمی رس��د‪ ،‬قیمت نفت ‪ 40‬دالری خیلی خوش بینانه به نظر می رس��د‪ .‬اما اگر قیمت‬ ‫ان را ‪ 30‬دالر در نظر می گرفتند‪ ،‬در صورت بیشتر شدن قیمت نفت مازاد ان به حساب‬ ‫صندوق توسعه ملی واریز می شد و در صورت کاهش خیلی باعث اختالف در محاسبه های‬ ‫برنامه و بودجه ای کشور نشود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به معایب بودجه ساالنه خاطرنشان کرد ‪ :‬یکی‬ ‫ل اصلی مش��کالت اقتصادی در کش��ور‪ ،‬بودجه های س��االن ه است که به طور تقریبی‬ ‫از عل ‬ ‫می ت��وان ادعا کرد با برنامه های ‪5‬س��اله مغایرت و با اصول اقتصاد توس��عه و دانش بنیان‬ ‫فاصله دارد که بیش��تر س��بب فعالیت های س��نتی و اقتصاد دولتی می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بودجه های س��االنه همچنان حجم تصدیگری دولت و شبه دولت را تضمین می کند‪ .‬اینها‬ ‫مواردی است که در اصالح ساالنه بودجه باید مورد نظر قرار گیرد‪ .‬در بودجه بیش از هر‬ ‫امری باید بر ارتقای بهره وری تاکید شود تا تخصیص منابع‪.‬‬ ‫ملکی تاکید کرد‪ :‬نکته مهم دیگر این است که هر بودجه ای که در نظر گرفته می شود‪،‬‬ ‫باید جنبه های ضدفس��اد ان نیز پیوست بودجه ش��ود‪ .‬در غیراین صورت بسیاری از این‬ ‫بودج��ه هرچند که ظاهر مقبولی نی��ز دارد‪ ،‬اما در بطن خودش فس��اد و رانت خواری را‬ ‫گس��ترش خواهد داد‪ .‬تا زمانی که ساختار و محتوای بودجه ساختار اصالحی به خودش‬ ‫نگیرد‪ ،‬س��ایر اصالحات مورد انتظار محقق نخواهد ش��د‪ .‬امیدواریم بودجه س��ال اینده‬ ‫بودجه به کلی نوینی باشد‪ .‬باید تنها بحث های کارشناسی بر بودجه سایه بیندازد‪ ،‬نه تنها‬ ‫بحث های سیاس��ی و سایر مالحظات‪ .‬انچه تاکنون شاهد ان بودیم قالب شدن مالحظات‬ ‫سیاس��ی بر کار کارشناس��ی و توس��عه اقتصادی بوده که این روند باید تغییر پیدا کند و‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫یعنی به ش��کلی قانونی نمی شود این افزایش حقوق‬ ‫را اعمال کرد‪ ،‬چراکه به روال س��ال گذش��ته اعمال‬ ‫خواهد شد و تمام اعتبارات و هزینه ها ‪ 2‬ماه ابتدایی‬ ‫سال ‪ 95‬مانند ‪ 2‬ماه ابتدایی سال ‪ 94‬خواهد بود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬بهتر است‬ ‫دولت و س��ازمان مدیریت برنامه ریزی همیشه برای‬ ‫شرایط های مختلف سناریوهایی اماده داشته باشد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به برجام نیز باید ‪ 2‬س��نایور ب��رای بودجه‬ ‫تعریف می ش��د ک��ه در هر ‪ 2‬صورت اجرایی ش��دن‬ ‫یا نش��دن برجام یک��ی از ان س��نایورها به تصویب‬ ‫می رس��ید تا این اندازه ارائه و تصویب الیحه بودجه‬ ‫به تاخی��ر نیفتد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بهتر اس��ت دولت‬ ‫دودوازدهم را بپذیرد‪ .‬در دولت قبل هم همین تجربه‬ ‫دودوازدهم را داشته ایم‪.‬‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫‹ ‹تمام تالش مان را خواهیم کرد‬ ‫اما س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درخصوص تصویب الیحه بودجه‬ ‫‪ 95‬در روزهای باقی مانده از س��ال گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫ضواب��ط و مق��ررات‪ ،‬دولت باید الیح��ه بودجه را در‬ ‫‪ ۱۵‬اذ ر ه��ر س��ال ارائ��ه کند که در طول ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذشته این اتفاق به موقع افتاده بود و البته براساس‬ ‫همان زمان بندی نیز مجلس شورای اسالمی بودجه‬ ‫را تصوی��ب ک��رده‪ ،‬ام��ا از س��ویی الیج��ه بودجه با‬ ‫حدود ‪۴۵‬روز تاخیر ارائه ش��د ک��ه البته علت ان را‬ ‫موضو ع هس��ته ای و برجام اع�لام کردند‪ .‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن موض��وع را در‬ ‫کمیس��یون تلفیق هم گفته ایم که تفاوت خاصی را‬ ‫قبل از توافق و بعد از ان در الیحه نمی بینیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحقیقت شاکله بودجه ما با سال قبل هیچ تفاوتی‬ ‫ن��دارد و فقط تاخیر در می��زان فروش نفت بوده که‬ ‫در گذش��ته یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫مبنا ق��رار می گرفت اما درح��ال حاضر به ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪۲۵۰‬هزار بش��که رس��یده ایم که این می توانس��ت‬ ‫بودجه دوس��قفی دیده شود‪ .‬از این رو تاخیر در ارائه‬ ‫الیح��ه بودجه از نظر مجلس ام��ری منطقی نبود و‬ ‫این تاخیر ‪۴۵‬روزه باعث شد زمان بندی را از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بگیرد و همان گون��ه که صحبت‬ ‫ش��ده نمی تواند تصویب بودجه تا پایان امسال انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬پورابراهیمی با تاکید ب��ر اینکه همه تالش را‬ ‫برای نهایی کردن الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق‬ ‫تا پایان اس��فند انجام می دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬با این وصف‬ ‫دولت برای پرداخت های س��ال جدید باید از مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مجوز داشته باش��د‪ .‬از نظر مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬قانون اساس��ی مرجع تصمیم های‬ ‫ماست و ما براساس ضوابط قانونی منتظر می مانیم تا‬ ‫دولت الیحه چنددوازدهم را ارائه کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی‬ ‫واریز یارانه نقدی ‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫جعفر قادری‬ ‫تو یکمین‬ ‫سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد‪ :‬شص ‬ ‫مرحل��ه از پرداخت یارانه نقدی س��اعت ‪ ۲۴‬پنجش��نبه ‪۲۰‬‬ ‫اس��فند امس��ال واری��ز می ش��ود‪ .‬همچنین براس��اس اعالم‬ ‫سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها‪ ،‬مبلغ یارانه این مرحله نیز‬ ‫همانند ماه های گذش��ته برای هر مش��مول ‪ 455‬هزار ریال‬ ‫است که به حس��اب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جواد صالحی‬ ‫نبض بازار‬ ‫بازار ارز ارام و نزولی‬ ‫صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ هر دالر امریکا‬ ‫را ب��ا ‪20‬تومان کاهش ‪3‬هزار و ‪ 461‬تومان و هر قطعه س��که تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید را با ‪3‬هزار تومان افت یک میلیون و ‪ 6‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با ‪ 20‬تومان افزایش‪،‬‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ 800‬توم��ان و هرپوند نیز با ‪ 30‬توم��ان افزایش ‪4‬هزار و ‪ 930‬تومان‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذشته هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با ‪3‬هزار‬ ‫تومان افت‪ ،‬یک میلیون و ‪6‬هزار تومان و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم‬ ‫نیز با ‪4‬هزار تومان افت یک میلیون و ‪ 12‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم س��که بهار ازادی نیز با ‪ 3‬هزار تومان رشد ‪525‬هزار‬ ‫تومان و هر ربع سکه نیز با هزار تومان رشد ‪283‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه یک گرمی در بازار روز گذشته با ‪3‬هزار تومان رشد ‪ 192‬هزار‬ ‫تومان و یک گرم طالی ‪18‬عیار ‪102‬هزار و ‪ 520‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫گفتنی است ارزش ‪ 28‬ارز در بازار دولتی روز گذشته در حالی روند صعودی‬ ‫ب��ه خود گرفتند ک��ه ارزش دالر امریکا با یک ریال کاه��ش در ادامه روند روز‬ ‫پنجشنبه خود به ارزش ‪ 3020‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ارزش ‪ 39‬ارز بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعالم شده است که ارزش‬ ‫‪ 28‬ارز همچ��ون پوند و یورو روند صع��ودی‪ 6 ،‬ارز همچون دالر روند نزولی و‬ ‫ارزش ‪ 5‬ارز همچون درهم بدون تغییر قیمت نس��بت به روز پنجش��نبه به کار‬ ‫خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫ارزش دالر ک��ه تا پایان هفته گذش��ته روند صعودی ب��ه خود گرفته بود در‬ ‫معامالت روز پنجش��نبه و روز گذشته با کاهش یک ریالی مواجه شد‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ارزش ه��ر دالر امریکا در بازار دولتی ‪ 3020‬تومان ارزش گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجم معامالت اتی س��که نیز در هفته گذشته در بورس کاالی ایران به ‪۸۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬قرارداد و ارزش ان به بیش از ‪۹‬هزار میلیارد و ‪۷۰۳‬میلیون ریال‬ ‫رسید که رشد ‪ 3‬درصدی را تجربه کرد‪ ،‬چراکه حجم هفتگی معامالت در هفته‬ ‫ماقبل به ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۷۰۲‬قرارداد رسیده بود‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته بین سررس��یدهای فعال بازار اتی س��که‪ ،‬بیشترین حجم‬ ‫معامالت با ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۳۴۹‬قرارداد به معامالت تحویل ش��هریور س��ال اینده‬ ‫اختصاص داش��ت تا ارزش این سررس��ید نیز به بیش از ‪ 8‬هزار میلیارد و ‪۶۳۵‬‬ ‫میلیون ریال رس��ید‪ .‬این در ش��رایطی است که سررسید تیر سال ‪ ۹۵‬با حجم‬ ‫‪ 6‬ه��زار و ‪ ۳۷۵‬قرارداد و به ارزش بیش ‪ ۶۸۲‬میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37830‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,180,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪49050‬‬ ‫‪49300‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,095,000‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪9470‬‬ ‫‪10,020,000‬‬ ‫‪10,060,000‬‬ ‫‪34650‬‬ ‫‪35100‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11810‬‬ ‫‪11980‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪5070‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,020,000‬‬ ‫‪10,060,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,015,900‬‬ ‫‪1,025,200‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪8520‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34300‬‬ ‫‪34410‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هشدار بیمه مرکزی به خودروسازان‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا مطرح کرد‬ ‫باجه خبر‬ ‫کاهش ریسک ایران با اجرای «برجام»‬ ‫افزایش ساعت کار بانک سامان‬ ‫در روزهای پایانی سال‬ ‫با فرارس��یدن روزه��ای پایانی س��ال و افزای��ش مراجعه‬ ‫هموطن��ان به ش��عب بانک‪ ،‬ب��رای خدمت رس��انی بهتر به‬ ‫مشتریان‪ ،‬ساعت پایان کار باجه عصر شعبه های بانک سامان‬ ‫در روزهای پایانی س��ال افزایش یافت‪ .‬به گزارش اداره روابط‬ ‫عمومی بانک س��امان‪ ،‬مازیار فزونی مدی��ر بانکداری خرد با‬ ‫اعالم این مطلب گفت‪ :‬ساعت پایان کار باجه عصر شعبه های‬ ‫بانک سامان در تهران‪ ،‬تمام شهرستان ها و مناطق ازاد کیش‬ ‫و اروند از روز ش��نبه ‪ 22‬اس��فند تا چهارشنبه ‪ 26‬اسفند به‬ ‫س��اعت ‪ 18‬تغییر می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬فعالیت این ش��عبه ها‬ ‫در روز پنجش��نبه ‪ 27‬اس��فند نیز تا ساعت ‪ 16‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬او افزود‪ :‬ساعت کار باجه بعدازظهر شعبه منطقه ازاد‬ ‫قش��م در روزهای ‪ 22‬تا ‪ 26‬اسفند از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 20‬و در‬ ‫روز پنجشنبه ‪ 27‬اسفند ماه‪ ،‬تا ساعت ‪ 16‬خواهد بود‪ .‬فزونی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمام ش��عبه های بانک سامان در روز جمعه ‪28‬‬ ‫اسفند ماه نیز از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12‬در خدمت مشتریان خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫حمایت بیشتر از‬ ‫مستمری بگیران‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اقتص��ادی صندوق بیم��ه اجتماعی‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عش��ایر از بهب��ود ش��رایط‬ ‫سرمایه گذاری های صندوق در بازار سرمایه خبر داد ‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬یاور میرعباس��ی با اعالم این خبر تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پس از به س��رانجام رس��یدن برجام و اج��رای توافق‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬بخش بزرگی از ریسک سیستماتیکی که هراس‬ ‫بازار سرمایه از اینده را به دنبال داشت‪ ،‬کاهش یافت؛ اتفاقی‬ ‫که باعث ش��د سرمایه گذاران از س��رمایه گذاری در بازارهای‬ ‫کم ریس��ک به سمت سرمایه گذاری در بازارهایی که پیش از‬ ‫برجام‪ ،‬پرریس��ک تلقی می شد حرکت کنند و همین عامل‪،‬‬ ‫منجر به اقبال بیش��تر س��رمایه گذاران به بازار سرمایه شده‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بهبود شرایط سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی بعد از برداش��ته شدن تحریم ها‪ ،‬وضعیت بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و صنایع کش��ور را با بهبود چش��مگیری مواجه‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در طول سال هایی که ایران‪ ،‬با تحریم های‬ ‫بین المللی مواجه بود‪ ،‬بسیاری از صنایع بزرگ کشور از جمله‬ ‫خودرو‪ ،‬بانک‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬اسیبی جدی متحمل‬ ‫ش��دند؛ صنایعی که صنایع مادر و بس��یار اساسی به حساب‬ ‫می ایند‪ .‬در این ش��رایط به سرانجام رسیدن برجام می تواند‪،‬‬ ‫گام بزرگی برای بهبود وضعیت این صنایع باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود این س��رمایه به کش��ور‪ ،‬مشکل نقدینگی‬ ‫صنایع را کاهش می دهد و صاحبان صنایع‪ ،‬با خیالی اسوده‬ ‫تر به پشتیبانی بانک ها امیدوار می شوند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ورود‬ ‫این نقدینگی ها به سیس��تم بانکی کشور باعث خواهد شد تا‬ ‫از طری��ق کاهش هزینه پول‪ ،‬نرخ به��ره پایین بیاید؛ اتفاقی‬ ‫که باعث می شود‪ ،‬س��پرده گذاری در بانک ها‪ ،‬جذابیت خود‬ ‫را از دس��ت بدهد و سرمایه گذاران در شرایطی که فضا برای‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع کشور مناسب تر شده‪ ،‬این بخش را‬ ‫به عنوان محلی برای سرمایه گذاری انتخاب کنند‪.‬‬ ‫موسسه کوثر‪ ،‬به جایگاه‬ ‫شایسته ای رسیده است‬ ‫شانزدهمین هم اندیش��ی معاونان و مدیران عالی موسسه‬ ‫اعتباری کوثر ‪ 12‬و ‪ 13‬اسفن د با حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‪،‬‬ ‫معاونان و مدیران حوزه مرکزی‪ ،‬مدیران اس��تان ها‪ ،‬مدیران‬ ‫ش��عب مس��تقل و کارشناس��ان فناوری اطالعات در استان‬ ‫هرمزگان (شهر بندرعباس) برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسس��ه کوثر‪ ،‬عیسی رضایی در‬ ‫نشست خبری که در حاشیه این همایش برگزار شد با بیان‬ ‫اینک��ه دولت در کاهش ت��ورم ‪۴۰‬درصدی موفق عمل کرده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سیاست های بانک مرکزی در جهت کاهش‬ ‫تورم و جذب س��رمایه های سرگردان در کشور است‪ ،‬با اتمام‬ ‫مشکالت سیاست خارجی و حل موضوع انرژی هسته ای از این‬ ‫پس باید شاهد بهبود اقتصادی جامعه بود‪ .‬مدیرعامل موسسه‬ ‫اعتب��اری کوثر گفت‪ :‬هم اکنون تمام تالش دولت برای ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی است و حرکت ها در این بخش امیدوار کننده‬ ‫اس��ت اما در عین حال باید توجه ش��ود که انتظار غیرواقعی‬ ‫در جامعه شکل نگیرد و کسی منتظر حل یک شبه مشکالت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در بحث کاهش نرخ س��ود نیز موسس��ه‬ ‫اعتب��اری کوثر از نظر بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫تبعیت می کند و موسس��ه از ابتدای تاس��یس همواره بدون‬ ‫اینکه کمترین انحرافی در مس��یر قانون و سیاست های بانک‬ ‫مرکزی داش��ته باش��د‪ ،‬با حرکت در بس��تر قانون به جایگاه‬ ‫شایسته خود رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه اعتب��اری کوثر در تش��ریح عملکرد‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر بیان داشت‪ :‬س��رمایه این موسسه از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان به ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان در س��ال جاری‬ ‫افزایش یافت‪ .‬وی این موسسه را بزرگترین شرکت در بورس‬ ‫و فراب��ورس معرفی کرد که س��هام ان به وس��یله ‪۵۰۴‬هزار‬ ‫سهامدار خُ رد‪ ،‬خریداری شده است‪.‬‬ ‫بیم��ه مرکزی انعق��اد هرگونه ق��رارداد برای صدور بیمه نامه ش��خص ثال��ث خودروهای‬ ‫صفرکیلومتر‪ ،‬بین شرکت های بیمه و شرکت های خودروساز و یا موسسه های وابسته به انها را‬ ‫از سال اینده ممنوع اعالم کرد‪ .‬رییس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫بیمه موظفند بیمه نامه ش��خص ثالث خودروهای صفرکیلومت��ر را فقط به نام خریدار خودرو‬ ‫صفرکیلومتر صادر کرده و میزان حق بیمه و تخفیف را در بیمه نامه صادرشده قید کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین روز همای��ش تج��اری و بانک��ی ایران و‬ ‫اروپا صبح دیروز با حضور گس��ترده مقامات بلندپایه‬ ‫اقتص��ادی ای��ران و الم��ان‪ ،‬مدیران بانک��ی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی دو کشور در هتل اسپیناس‬ ‫اغاز به کار کرد‪ .‬ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در این همایش با بیان اینکه با وجود کند شدن اهنگ‬ ‫رش��د اقتصادی در سال ‪2015‬م‪ ،‬چشم انداز این رشد‬ ‫بر اس��اس پیش بینی ه��ای داخل��ی و بین المللی در‬ ‫س��ال های اینده روشن اس��ت و اقتصاد ایران خواهد‬ ‫توانس��ت به رش��د اقتصادی فراتر از ‪ 5‬درصد در سال‬ ‫‪2016‬م دست یابد‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان از رشد اقتصادی‬ ‫نش��ان دهنده ابتدای راهی اس��ت که اقتصاد ایران با‬ ‫صالبت در ان قدم خواهد گذاشت‪ .‬ضمن انکه اقتصاد‬ ‫ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته اس��ت تا‬ ‫فصلی جدید از توسعه اقتصادی را اغاز و ظرفیت های‬ ‫ب��زرگ خ��ود را از قوه به فعل بدل کن��د‪ .‬این موقعیت‬ ‫تاریخی می تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور‬ ‫در سطح جهانی قرار دهد‪.‬‬ ‫ی با اروپا‬ ‫‹ ‹استقبال از توسعه همکار ‬ ‫ولی اهلل سیف‬ ‫مجمد خزاعی‬ ‫حمید تهرانفر‬ ‫وی افزود‪ :‬در این میان ایران از توسعه همکاری های‬ ‫متقاب��ل با اتحادیه اروپا اس��تقبال می کن��د تا نه تنها‬ ‫سرمایه گذاران از فرصت های استثنایی اقتصاد ایران‬ ‫بهره مند ش��وند‪ ،‬بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند با جذب‬ ‫سرمایه های مولد‪ ،‬فرایند رشد و توسعه خود را شتاب‬ ‫و قدرت��ی مضاعف بخش��د‪ .‬س��یف بزرگترین تحول‬ ‫اخی��ر اقتصاد ایران را اج��رای برجام و لغو تحریم های‬ ‫اقتصادی تحمیلی دانس��ت و اف��زود‪ :‬اکنون با حصول‬ ‫نتایج برج��ام و اجرای ان‪ ،‬عالوه ب��ر رفع تحریم های‬ ‫اقتص��ادی به عنوان گامی مثبت در عرصه سیاس��ی ‪-‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬روابط خارجی ای��ران را به ویژه با اتحادیه‬ ‫اروپا ارتقا بخشیده و چشم انداز روشنی را برای توسعه‬ ‫همه جانبه همکاری های متقابل گشوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای برجام‪ ،‬ریس��ک های سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد‬ ‫یافت و با توسعه تجارت خارجی‪ ،‬گشایش مالی دولت‪،‬‬ ‫تقویت س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی‪ ،‬فرایند‬ ‫رش��د و توس��عه اقتصاد ایران در مس��یری جدید قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��یف نقش بانک مرک��زی در اصالحات اقتصادی‬ ‫انجام ش��ده در دو س��ال اخیر را حائز اهمیت دانست و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک مرکزی درباره سیاست پولی‬ ‫توانس��ته اس��ت در دو س��ال اخیر با کنترل پایه پولی‬ ‫و رش��د نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب‪ ،‬تورم‬ ‫را در اقتص��اد ایران به طور چش��م گیری مهار کرده و‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫سیف درباره وابس��تگی اقتصاد ایران به درامدهای‬ ‫نفتی و اصالحات انجام شده در این زمینه گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت اقتصاد ایران وابستگی شدید درامدهای‬ ‫دولت به درامدهای نفتی بوده است‪ .‬در همین زمینه‬ ‫دولت اصالح س��اختار بودجه و اصالح س��اختار نظام‬ ‫مالیاتی را در اولویت های اصلی خود قرار داده و موفق‬ ‫به کاه��ش وابس��تگی بودجه به درامده��ای نفتی و‬ ‫تقویت اتکا به درامدهای مالیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اصالح س��اختار نظ��ام یارانه ها در‬ ‫دس��تور کار دولت قرار دارد ت��ا زمینه های تخصیص‬ ‫کاراتر منابع را در اقتص��اد ایران فراهم و از هدر رفتن‬ ‫منابع ارزشمند کش��ور جلوگیری کند‪ ،‬افزود‪ :‬درباره‬ ‫فض��ای کس��ب و کار‪ ،‬اقتص��اد ایران در ح��ال تجربه‬ ‫تحولی بزرگ اس��ت به طوری که دولت اصالح فضای‬ ‫کس��ب وکار را در اولویت خود ق��رار داده و برای بهبود‬ ‫شاخص های فضای کس��ب وکار مانند شاخص شروع‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬ش��اخص اخذ مجوزها‪ ،‬ش��اخص ثبت‬ ‫اموال‪ ،‬ش��اخص اخ��ذ اعتبارات و ش��اخص حمایت‬ ‫قضایی از سرمایه گذاران تالش کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��اخص فضای کسب و کار در ایران که در‬ ‫س��ال ‪2014‬م‪ 153 ،‬بوده است در سال های بعد یعنی‬ ‫‪ 2015‬و ‪2016‬م ب��ه ترتیب ب��ه ‪ 130‬و ‪ 118‬کاهش‬ ‫ص همچنان در‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬انتظار می رود این ش��اخ ‬ ‫س��ال های اینده روند رو به بهبود ان اس��تمرار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی کوچک س��ازی دولت‬ ‫توام با اصالح س��اختار نظام بانکی را مورد اش��اره قرار‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬همزمان با این تحوالت‪ ،‬دولت سیاس��ت‬ ‫ازادس��ازی اقتصادی‪ ،‬مقررات زدایی و اصالح ساختار‬ ‫نظ��ام بانکی را در کنار کوچک س��ازی در پیش گرفته‬ ‫است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعاالن اقتصادی‬ ‫در همه حوزه ها مهیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم تک رقمی می شود‬ ‫وی درب��اره کنترل تورم در س��ال های اخیر در کنار‬ ‫انضباط پولی دولت یازدهم گفت‪ :‬بانک مرکزی موفق‬ ‫ش��ده است تا با اعمال سیاس��ت های مناسب در کنار‬ ‫همراه��ی دولت نرخ ت��ورم را به مح��دوده تک رقمی‬ ‫نزدیک کند به نحوی که ن��رخ تورم از ‪40/4‬درصد در‬ ‫ن س��ال جاری رسید و‬ ‫مهر ‪ 92‬به ‪ 12/6‬درصد در بهم ‬ ‫رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده‬ ‫نیز از ‪45/1‬درصد در خردادم��اه ‪ 92‬به ‪8/9‬درصد در‬ ‫ن کاهش یافت‪ .‬بانک مرکزی مصمم به ادامه این‬ ‫بهم ‬ ‫سیاس��ت تا تحقق نرخ ت��ورم تک رقمی پایدار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��یف با بیان اینکه پس از تجربه یک دوره نوسانات‬ ‫تاکید بر توسعه روابط بانکی ایران و روسیه‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با مقامات عالی بانک (وی تی بی)‬ ‫در مس��کو دیدار کرد‪ .‬ب��ه گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتى با اش��اره به اراده مقامات عالی سیاس��ی دو‬ ‫کشور در توسعه همکاری های اقتصادی اظهار کرد‪ :‬بانک های‬ ‫بزرگ دو کش��ور باید فرصتی که برای گسترش فعالیت های‬ ‫مشترک اقتصادی و بانکی فراهم شده است را غنیمت بدانند‬ ‫و در جهت تس��هیل مراودات مالی و تج��اری بین جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و فدراسیون روس��یه نهایت همکاری و تعامل‬ ‫خود را داش��ته باش��ند‪ .‬همتی اضافه کرد‪ :‬توس��عه و تقویت‬ ‫رواب��ط بانکی دو کش��ور نقش کلیدی و اثربخش��ی در تحقق‬ ‫اه��داف اقتصادی و تجاری دو کش��ور دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مل��ی ایران از دیرب��از به اهمیت رواب��ط بانکی با‬ ‫کش��ور روسیه توجه خاص داش��ته و بر این اساس با تاسیس‬ ‫میربیزنس بانک در مس��کو به ایفای نقش راهبری در تعامل‬ ‫نظام بانکی دوکشور می پردازد‪ .‬مدیر عامل بانک ملی ایران با‬ ‫اش��اره به شرایط جاری بر امادگی کامل بانک ملی ایران برای‬ ‫برقراری مجدد روابط کارگزاری به منظور ارائه خدمات بانکی‬ ‫متنوع در چارچوب فعالیت های اقتصادی دو کش��ور از قبیل‬ ‫گشایش اعتبار اس��نادی‪ ،‬صدور ضمانتنامه‪ ،‬اعطای خطوط‬ ‫اعتباری کوتاه و بلندمدت و سایر خدمات بانکی متقابل تاکید‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار اقای واس��یلی تیتوف مقام ارش��د اجرایى‬ ‫بان��ک (وی تی بی) رفع تحریم ه��ای ناعادالنه علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران را فرصتی مغتنم برای احیای روابط مستحکم‬ ‫بانکی با سیستم بانکی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه بانک‬ ‫ملی ایران دانس��ت‪ .‬ویاظهار کرد‪ :‬در ش��رایط پساتحریم این‬ ‫بانک امادگی خود برای همکاری مجدانه در عالی ترین سطح‬ ‫ب��ا بانک ملی ایران را اعالم داش��ته و عالوه ب��ر احیای روابط‬ ‫کارگزاری و افتتاح حس��اب ب��رای میربیزنس بانک به عنوان‬ ‫سابس��یدری بانک ملی‪ ،‬موضوع برقراری روابط کارگزاری با‬ ‫بزرگترین بانک دولتی جمهوری اسالمی ایران برای دریافت و‬ ‫صدور اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و نیز همکاری‬ ‫مش��ترک در زمینه تامین مالی پروژه های اقتصادی ایران را‬ ‫نیز در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ش��دید ارزی‪ ،‬براس��اس سیاس��ت های بانک مرکزی‬ ‫نرخ ارز باوجود بروز ش��وک های مختل��ف انتظاری و‬ ‫واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانس��ته است به نحو‬ ‫مناسبی در مقابل انها مقاومت کند‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ برابری‬ ‫و دامنه نوس��انات ان در شرایط بس��یار مناسبی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در حال حاضر ش��رایط تا حدود زیادی‬ ‫برای یکسان س��ازی نرخ ارز تحت نظام ارزی ش��ناور‬ ‫مدیریت ش��ده مهیا ش��ده و تصمیم جدی وجود دارد‬ ‫که در رابطه با کاهش ریسک سرمایه گذاران خارجی‪،‬‬ ‫ثب��ات پایدار و بلندمدت ب��ازار ارز به عنوان یک هدف‬ ‫اصلی تعقیب شود‪.‬‬ ‫س��یف با دع��وت از س��رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫حض��ور و س��رمایه گذاری در ایران گف��ت‪ :‬از تمامی‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬موسس��ه های خدماتی و بانکداران‬ ‫اروپایی دعوت می کنم در فضای پساتحریم به منظور‬ ‫همکاری و اس��تفاده از فرصت ه��ای کم نظیر اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬در مس��یر رش��د اقتصادی و تولی��د با محوریت‬ ‫اش��تغال و ص��ادرات‪ ،‬هم��راه با ظرفیت ه��ای باالی‬ ‫سرمایه های انسانی جوان و متخصص و منابع طبیعی‬ ‫سرشار در کشور ما حضور فعاالنه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازی برد – برد در هم�کاری اقتصادی‬ ‫ایران و اروپا‬ ‫محم��د خزاعی رییس س��ازمان س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی هم به عن��وان دیگر س��خنران این همایش‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دلیل تحریم ه��ا و دور بودن نظام بانکی‬ ‫ایران و از س��وی دیگر کاهش روابط با نظام بانکی دنیا‬ ‫و اروپ��ا و همچنین تغییر دیالوگ و کارکردهای روابط‬ ‫بانکی ضروری اس��ت این دو سیس��تم به هم نزدیک‬ ‫شوند تا براساس پلت فرم همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هر ن��وع محافظه کاری بانک های‬ ‫اروپایی به معنای از دس��ت دادن فرص��ت اروپایی ها‬ ‫اس��ت و محافظه کاری دش��من بزرگ از دست دادن‬ ‫فرصت ها محس��وب می ش��ود‪ .‬گف��ت‪ :‬حمایت برای‬ ‫عضویت ایران در س��ازمان تجارت جهانی در دس��تور‬ ‫کار اس��ت و در اردیبهش��ت س��ال اینده کمیسیون‬ ‫مش��ترک ای��ران و المان برگزار خواهد ش��د که البته‬ ‫بعد از س��ال ها تعطیلی این اتفاق رخ می دهد‪ .‬خزاعی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬امیدواریم نتیجه برگ��زاری این کنفرانس‬ ‫در کمیسیون مشترک ایران و المان پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانکداران و سرمایه گذاران خارجی‬ ‫بدانند هم��کاری با ایران ب��رای اروپایی ها یک امتیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در منطقه نگران کنن��ده حضور داریم و‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی و توسعه اقتصادی برای ثبات‬ ‫منطقه یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫خزاعی تصریح کرد‪ :‬همکاری اروپایی ها با ایران بازی‬ ‫برد ‪ -‬برد اس��ت‪ ،‬البته کاه��ش قیمت نفت و تحریم ها‬ ‫باعث حرکت ایران به س��مت اقتصاد مقاومتی ش��د و‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در شرایط تحریم یک ثبات‬ ‫اقتصادی را به کشور برگرداند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نش��ان دادیم در ش��رایط تحریم‬ ‫می ت��وان اقتصاد را مدیریت ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش نرخ‬ ‫ت��ورم از ‪40‬درص��د به زیر ‪ 15‬درص��د و مدیریت ارز و‬ ‫بازاره��ا از موفقیت های اقتصاد ایران اس��ت که این به‬ ‫معجزه شبیه است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر این موض��وع که از س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی حمای��ت می کنیم‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی به موضوع انتقال تکنولوژی‬ ‫و افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی تاکید داری��م و ان را‬ ‫حمای��ت می کنیم و اقدامات خوبی ب��رای حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران داریم‪.‬‬ ‫وی تس��هیل فرایند سرمایه گذاری‪ ،‬حذف مقررات‬ ‫زائد‪ ،‬تس��هیل مقررات جدید‪ ،‬اص�لاح ایین نامه های‬ ‫گذش��ته و ایج��اد پنج��ره واحد س��رمایه گذاری را از‬ ‫اقداماتی برشمرد که باید درباره انها اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح مقررات مبارزه با پولشویی‬ ‫حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی هم در‬ ‫این مراسم با بیان اینکه برای مبارزه با پولشویی روابط‬ ‫قانونی را در کش��ور طراحی کرده ایم و به نظر می رسد‬ ‫منطب��ق با اس��تاندارد و قوانین بین المللی اس��ت و از‬ ‫صندوق بین المللی پول درخواس��ت کردیم مقررات‬ ‫م��ا را بازخوانی کرده و نظر خود را اعالم کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صن��دوق بین المللی پول به ما اعالم کرد نظرش‬ ‫را درباره قوانین پولش��ویی در ایران در س��ال ‪2018‬م‬ ‫منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫تهران فر افزود‪ :‬از صندوق بین المللی پول درخواست‬ ‫کردیم نظرش را در این باره اعالم کند تا نگرانی س��ایر‬ ‫کشورها در این باره از بین برود‪ ،‬کمیته های ویژه ای در‬ ‫بانک مرکزی و مجلس زیر نظر مدیران ارش��د تشکیل‬ ‫ش��ده و در حال بررس��ی قوانین مبارزه با پولشویی و‬ ‫اص�لاح ان هس��تند‪ .‬وی درباره س��ی اف دی (قانون‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریس��م) اظهار کرد‪ :‬این قانون‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب رس��ید و به‬ ‫ش��ورای نگهبان ارجاع شد اما برخی نظرات باعث شد‬ ‫این الیحه دوباره به مجل��س بازگردد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چند سال اخیر بانک های ایرانی در فهرست تحریم ها‬ ‫بودند اما با اجرای برجام این مش��کل برطرف شد و به‬ ‫همین خاطر بانک های ایرانی خودش��ان عالقه مند به‬ ‫تطبیق دادن خود با استانداردهای بین المللی هستند‬ ‫و م��ا در بانک مرکزی برای تحقق ان به بانک ها کمک‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫انتقاد از انحراف منابع تسهیالت مسکن‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه افزایش وام مس��کن می تواند بهب��ود وضعیت را منجر‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت بر نحوه هزینه کرد وام مسکن و جلوگیری‬ ‫از انحراف منابع تس��هیالت و هزینه ک��رد در جای دیگر برای‬ ‫اینده بازار مس��کن الزم اس��ت‪ .‬عبدالکریم حس��ین زاده در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به مصوبه جدید ش��ورای پول‬ ‫و اعتبار در جهت افزایش تحرک در بخش مس��کن برای سال‬ ‫‪1395‬و اعطای وام ‪160‬میلی��ون تومانی به زوج های جوان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورتی می ت��وان به موفقیت امیز ب��ودن افزایش‬ ‫وام مس��کن ب��رای بهبود وضعیت این بازار امی��دوار بود که با‬ ‫ی ب��ا یاداوری تجربه‬ ‫برنامه و مدیریت دقیق همراه باش��د‪ .‬و ‬ ‫کش��ور المان برای خانه دار کردن افراد مسکن‪ ،‬افزود‪ :‬کشور‬ ‫المان با پرداخت مابه تفاوت قیمت تمام ش��ده مسکن در بازار‬ ‫ب��ا قیمتی که در بازار عرضه می ش��ود زمینه خانه دار ش��دن‬ ‫زوج های جوان را فراهم کرد‪ .‬او با تاکید بر اینکه برای خانه دار‬ ‫ک��ردن مردم نباید نگاه صرف به مقوله رکود در بازار مس��کن‬ ‫داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مقوله مسکن بعد اجتماعی موضوع‬ ‫پررنگ تر است از بعد اقتصادی ان که به رکود مربوط می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس نهم‪ ،‬با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫در بس��یاری از کالنش��هرهای کش��ور قیمت مسکن نرخی‬ ‫اشباع ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با قیمت های نجومی مس��کن در‬ ‫کالنش��هرها به ویژه تهران دسترس��ی به مس��کن برای قشر‬ ‫جوان به طور تقریبی غیرممکن ش��ده اس��ت‪ .‬حسین زاده با‬ ‫بیان اینکه باید نرخ مس��کن در کش��ور تعدیل شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وام مس��کن با بازپرداختی همس��و با تورم و قدرت خرید‬ ‫مردم می تواند اش��فته بازار مسکن را بهبود دهد‪ .‬این نماینده‬ ‫م��ردم در مجلس نهم‪ ،‬با بیان اینکه افزایش وام مس��کن باید‬ ‫همس��و با نظارت بر اعطای این نوع تس��هیالت باش��د‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از مواقع وام ها و تسهیالت مسکن در جای دیگر‬ ‫هزینه می ش��ود که این قابل توجیه نیس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باال بردن توان‬ ‫مالی مردم ب��رای بازپرداخت وام ها و تس��هیالت می تواند به‬ ‫رونق کشور در بخش های مختلف ازجمله مسکن منجر شود‪.‬‬ ‫ورود به کانال ‪78‬هزار واحدی‬ ‫بازار سرمایه در روز گذشته در مسیر صعودی قرار گرفت و به این ترتیب شاخص‬ ‫کل با رش��د ‪324‬واحدی روبه رو ش��د و به ‪78‬هزار و ‪22‬رسید‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذش��ته س��رمایه گذاران بیش از یک هزار و‬ ‫‪ 457‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادالت‬ ‫بیش از ‪ 4‬هزار و ‪309‬میلیارد ریال بود که در ‪97‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫ابزارهای نوین به کمک تولیدکنندگان می ایند‬ ‫تامی��ن مالی واحدهای تولی��دی همواره یکی‬ ‫از دغدغه ه��ای اصل��ی انه��ا به ش��مار می ای��د‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان نیز در س��ال های اخیر با مشکالت‬ ‫بس��یاری برای تامین مالی خ��ود روبه رو بوده اند‬ ‫ام��ا ب��ورس کاال زمینه هایی را فراه��م کرده تا‬ ‫فوالدس��ازان نیز بتوانند راحت تر نقدینگی مورد‬ ‫نیاز خود را کس��ب کنند‪ .‬فعاالن بازار س��رمایه‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن کارکردهای ب��ورس کاال را‬ ‫تامی��ن س��رمایه بخش های تولیدی در کش��ور‬ ‫می دانن��د و برای تحقق ان‪ ،‬ابزارهای متنوعی را‬ ‫طراحی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت های بورس کاال‬ ‫‹ ‹بازگش�ت به ‪١٢‬س�ال قبل و تاسیس‬ ‫بورس فلزات‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که بورس کاال ب��رای صنعت فوالد‬ ‫کش��ور چه مزیت هایی داشته است؟ گفت‪ :‬برای‬ ‫پاسخ به این پرسش باید به ‪ ۱۲‬سال قبل یعنی‬ ‫س��ال ‪ ۸۲‬و تاسیس بورس فلزات برگردیم؛ باید‬ ‫ب��ه یاد اوریم که قبل از راه اندازی بورس کاالیی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬قیم��ت فوالد را تعزی��رات حکومتی‬ ‫تعیین می کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ان زم��ان قیمت ه��ا ب��ه‬ ‫گونه ای تعیین می ش��د که س��ود عمده به جای‬ ‫تولیدکننده به دس��ت واس��طه ها می رس��ید‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت دیگر قیمت کارخانه ه��ا زیر قیمت بازار‬ ‫بود و اختالف قیمت کارخانه و بازار‪ ،‬سودی بود‬ ‫که به جیب واسطه ها می رفت‪.‬‬ ‫س��بحانی اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی بورس کاال‪،‬‬ ‫قیمت فروش کارخانه ها واقعی شد و به نرخ های‬ ‫حاش��یه بازار رس��ید تا س��ودهای واقعی نصیب‬ ‫تولیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بورس مکانی اس��ت برای‬ ‫کشف قیمت ها براس��اس عرضه و تقاضا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ،٨٢‬تولیدکنندگان محصوالت را روی‬ ‫تابلوی ب��ورس می برند و روند قیمت ها عالوه بر‬ ‫شاخص های مختلف‪ ،‬به مقدار عرضه و تقاضا در‬ ‫تاالر معامالت بستگی دارد؛ بنابراین قیمت ها در‬ ‫بستری رقابتی و شفاف تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت های رونق بازار فوالد‬ ‫س��بحانی در پایان به رونق ب��ازار محصوالت‬ ‫ف��والدی در س��ال اینده اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫اگر در س��ال اینده دول��ت حمایت های الزم را‬ ‫از تولیدکنندگان داش��ته باش��د‪ ،‬نرخ انرژی در‬ ‫حوال��ی قیمت های فعل��ی باقی بمان��د‪ ،‬جلوی‬ ‫واردات غیرض��روری گرفته و از تعرفه مالیات بر‬ ‫درامد ش��رکت ها حمایت شود‪ ،‬می توان به رونق‬ ‫بازار فوالد و طرح های توس��عه ای در سال اینده‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال محل تامین مالی مناسب‬ ‫مدیر معام�لات کاالیی کارگ��زاری نهایت نگر‬ ‫نیز معتقد است‪ ،‬فوالدسازان از ابتدای راه اندازی‬ ‫ب��ورس کاال حضور فعال در این بازار داش��ته و‬ ‫ف��والد مبارک��ه و ذوب اهن اصفه��ان همواره از‬ ‫بزرگترین عرضه کنندگان در بورس کاال بوده اند‪.‬‬ ‫که قیمت فوالد باال برود‪ ،‬با استفاده از این ابزار‪،‬‬ ‫فوالدسازان می توانند معامالت فروخته شده را از‬ ‫خریدار مجدد خریداری کنند و از بابت نوس��ان‬ ‫قیمت تاثیر بپذیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه کمتر‬ ‫در این باره سیاوش س��لیمانی‪ ،‬کارگزار بورس‬ ‫کاال در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با اش��اره به اینکه‬ ‫اوراق س��لف موازی استاندارد‪ ،‬از ابزارهای تامین‬ ‫مالی با هزینه کمتر است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اوراق سلف‬ ‫موازی استاندارد می تواند برای فوالدسازان مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اوراق اس��تاندارد سلف‬ ‫س��ود تضمین ش��ده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خریداران این‬ ‫اوراق‪ ،‬ع�لاوه بر س��ود تضمین ش��ده‪ ،‬از تفاوت‬ ‫قیمت کاال نیز می توانند سود به دست اورند‪.‬‬ ‫سلیمانی با اشاره به اینکه پرداخت مابه التفاوت‬ ‫س��ود برای تولیدکنندگان این اوراق نیز توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان از‬ ‫مناب��ع مالی ک��ه از طری��ق فروش ای��ن اوراق‬ ‫به دست می اورند‪ ،‬در جهت افزایش میزان تولید‬ ‫یا راه اندازی خط تولید جدید اس��تفاده می کنند‬ ‫و بر این اساس اگر بعد از یک سال مشارکت در‬ ‫پروژه‪ ،‬کاالی مورد نظر افزایش قیمت پیدا کند‪،‬‬ ‫خریداران اوراق سلف موازی استاندارد نیز از این‬ ‫افزایش قیمت منتفع می شوند‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫احمد بیات‬ ‫سیاوش سلیمانی‬ ‫نخستین تامین مالی مبتنی بر کاال در صنعت فوالد‬ ‫دوشنبه ‪17‬اسفند ‪ 1500‬میلیارد ریال اوراق سلف ذوب اهن‬ ‫اصفهان با س��ود ‪ 23‬درصد از طریق کارگزاری های بورس کاال‬ ‫فروخته خواهد ش��د‪.‬به گزارش بورس نیوز علیرضا پاکدین که‬ ‫اجرای انتش��ار این اوراق را بر عهده داش��ت با اش��اره به اینکه‬ ‫نخس��تین تامین مالی مبتنی بر کاال در صنعت فوالد از س��وی‬ ‫ش��رکت ذوب اهن اصفهان رقم خواهد خ��ورد‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫اوراق س��لف موازی اس��تاندارد ابزاری جوان به حساب می اید‬ ‫ولی از ابتدای سال جاری با عرضه اوراق سلف موازی استاندارد‬ ‫نفت کوره در بورس انرژی برای تامین مالی طرح های در دست‬ ‫احداث شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد سیمان‬ ‫پرتلند تیپ ‪ 2‬در بورس کاالی ایران از س��وی تامین س��رمایه‬ ‫امین برای تامین س��رمایه در گردش شرکت سیمان سپاهان‬ ‫رخ داد‪ .‬هم اکنون پس از پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد‬ ‫تیراهن ش��رکت ذوب اهن اصفهان در هیات پذیرش کاال‪ ،‬این‬ ‫اوراق به زودی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اوراق س��لف موازی استاندارد تیراهن‬ ‫بان��ام‪ ،‬قابل معامله در ب��ورس کاالی ایران و مع��اف از مالیات‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تیراهن ‪ 14‬به عنوان دارایی پای��ه اوراق در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬هدف از انتشار این ابزار مالی تامین سرمایه‬ ‫در گردش شرکت ذوب اهن اصفهان است‪ .‬این فعال بازارهای‬ ‫مالی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫متقاضی ‪2500‬میلیارد ریال تامین مالی بود‬ ‫ک��ه هیات پذیرش ب��ورس کاالی ایران در دو‬ ‫مرحله انتشار س��لف مزبور را بالمانع دانسته‬ ‫است که حجم عرضه اولیه در مرحله نخست‬ ‫‪1500‬میلی��ارد ری��ال خواهد ب��ود‪ .‬حداکثر‬ ‫حج��م قابل عرض��ه محدود ب��ه حجم عرضه‬ ‫اولیه در نظر گرفته شد‪ .‬اندازه هر قرارداد یک‬ ‫برگ معادل یک تن اس��ت‪ .‬عرضه گسترده به‬ ‫قیمت ثابت به عنوان روش عرضه اولیه خواهد بود‪.‬‬ ‫پاکدی��ن اف��زود‪ :‬درصورتی ک��ه قیم��ت دارای��ی پای��ه در‬ ‫سررس��ید کمتر از ‪124‬درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود‬ ‫س��رمایه گذاران می توانن��د از اختیار فروش اس��تفاده کرده و‬ ‫نس��بت به فروش قرارداد به قیمت ‪124‬درصد نسبت به قیمت‬ ‫پای��ه در عرضه اولیه به ش��رکت ذوب اهن اصفهان اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بازده ساالنه اوراق سلف‪ ،‬حداقل ‪ 24‬درصد خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررس��ید بیش��تر از‬ ‫‪127‬درصد قیمت پایه در عرضه اولیه ش��ود‪ ،‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان می تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید‬ ‫قرارداد تیراهن به قیمت ‪127‬درصد نس��بت به قیمت پایه در‬ ‫عرض��ه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مدت قرارداد یک س��ال از تاریخ‬ ‫عرض��ه اولیه خواهد بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬دوره عرضه‬ ‫اولی��ه در اطالعی��ه عرضه مش��خص خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اوراق س��لف م��وازی اس��تاندارد س��ود‬ ‫بی��ن دوره ای ن��دارد‪ .‬در پای��ان دوره خریدار‬ ‫می تواند نس��بت به تحویل فیزیکی یا تسویه‬ ‫نق��دی با توج��ه به قیم��ت دارای��ی پایه در‬ ‫سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار‬ ‫خرید تبعی اقدام کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬معام�لات ثانویه از طریق ش��بکه کارگزاران‬ ‫مورد تایید س��ازمان بورس بر اس��اس ضوابط معامالت بورس‬ ‫کاال حداکث��ر ‪ 10‬روز کاری پ��س از پایان عرض��ه اولیه در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬همچنین در ارتباط با شرایط بازارگردانی در دوره‬ ‫معامالتی‪ ،‬بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی‪،‬‬ ‫تقاضاهای فروش اوراق س��لف موازی اس��تاندارد موضوع این‬ ‫ق��رارداد را در حداقل قیمت تضمین ش��ده ش��امل اصل مبلغ‬ ‫پرداخت ش��ده در روز عرضه عمومی و س��ود ‪23‬درصد ساالنه‬ ‫روزش��مار برای هر ورق بر اساس مقررات معامالت اوراق بهادار‬ ‫مع��اون عملی��ات و نظ��ارت بازار‬ ‫فراب��ورس ای��ران ضم��ن تش��ریح‬ ‫پیش��نهاد های فعاالن ب��ازار پایه به‬ ‫منظ��ور بهب��ود روند معام�لات این‬ ‫بازار‪ ،‬از اغاز بررس��ی این پیش��نهاد‬ ‫در فراب��ورس ایران در فاز نخس��ت‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬بهنام‬ ‫محس��نی با اش��اره به اینکه از برایند نظر ش��رکت کنندگان‬ ‫در نخس��تین نشس��ت هم اندیش��ی با فعاالن بازار پایه چند‬ ‫پیش��نهاد کلی اس��تخراج ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از محورهای‬ ‫پیش��نهادی این است که س��فارش گیری ‪ ۲۴‬ساعته در بازار‬ ‫پایه حذف ش��ده و همانند س��ایر بازارها انجام شود‪ .‬معاون‬ ‫عملی��ات و نظارت ب��ازار فرابورس ایران‪ ،‬ح��ذف تایید ناظر‬ ‫ب��رای انجام هر معامله و انجام معام�لات به صورت خودکار‬ ‫را دیگر پیش��نهاد مطرح ش��ده‪ ،‬عنوان کرد و افزود‪ :‬مس��ئله‬ ‫بعدی‪ ،‬ایجاد دسترس��ی بازار ب��رای معامله گران انالین بود‪.‬‬ ‫وی درباره پیش��نهاد دسته بندی شرکت های بازار پایه گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این پیشنهاد‪ ،‬ش��رکت های حاضر در بازار پایه در‬ ‫‪۳‬گروه تقسیم بندی می شوند‪ ،‬به این صورت که گروه نخست‬ ‫مخت��ص بورس ها و نهادهای مالی بوده و براس��اس مکانیزم‬ ‫فعلی بازار پایه توافقی فعالیت می کند و س��ایر شرکت ها به‬ ‫تناسب میزان ش��فافیت مالی و نقد ش��وندگی در گروه دوم‬ ‫و س��وم قرار می گیرند‪ .‬محس��نی با بیان اینکه در گروه دوم‬ ‫که شامل شرکت های ش��فاف تر است‪ ،‬معامالت همه روزه به‬ ‫صورت پیوس��ته و ع��ادی و با دامنه نوس��ان ‪ ۵‬درصد انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نحوه معامالت شرکت های گروه سوم نیز‬ ‫مشابه گروه دوم اس��ت‪ ،‬با این تفاوت که این شرکت ها تنها‬ ‫دو روز در هفت��ه امکان معامل��ه دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تفکیک‬ ‫تارنمای بازار پایه از سایر بازارها ازجمله موارد مورد نظر بود‬ ‫که در ان اطالعات کامل ش��رکت های این بازار به طور مجزا‬ ‫به نمایش در خواهد امد‪ .‬محس��نی بیان کرد‪ ،‬پیشنهاد های‬ ‫مطرح ش��ده در این نشست دسته بندی و فرایند بررسی ان‬ ‫در فرابورس ایران اغاز ش��ده که به محض نهایی شدن برای‬ ‫تایید و اعالم نظر به سازمان بورس ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫اعمال افزایش نرخ ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬‬ ‫درصدی در قیمت فروش سیمان‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‪...‬‬ ‫در همه جای دنیا بازار س��رمایه به کمک بازار‬ ‫پول می اید ت��ا از این طریق نقدینگی مورد نیاز‬ ‫در اقتص��اد تامین ش��ود‪ .‬در ای��ن رابطه بانک ها‬ ‫بیش��تر تامین مالی واحدهای کوچک را برعهده‬ ‫دارند و تامی��ن مالی واحدهای ب��زرگ برعهده‬ ‫بازار سرمایه است‪ .‬بر همین اساس عرضه اوراق‬ ‫س��لف‪ ،‬ابزار خوبی ب��رای تامین مال��ی در بازار‬ ‫سرمایه به شمار می اید که فوالدسازان می توانند‬ ‫از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازنگری در بازار پایه فرابورس‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫احم��د بی��ات در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ب��ورس کاال محلی ب��رای تامین مالی‬ ‫فوالدس��ازان کشور به ش��مار می اید‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ورس کاال با طراح��ی ابزارهای نوی��ن همواره‬ ‫در پی ان است تا فوالدس��ازان راحت تر بتوانند‬ ‫نقدینگ��ی مورد نی��از خود را در ب��ورس تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی ابزار س��لف استاندارد موازی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تاکنون فوالدس��ازان با ابزار‬ ‫س��لف به تامین مال��ی می پرداختند اما در حال‬ ‫حاضر ابزار س��لف استاندارد موازی طراحی شده‬ ‫که به دلیل تفاوت هایی که با سلف دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫بیشتر مورد توجه فوالدسازان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بیات به توضیح ویژگی های س��لف اس��تاندارد‬ ‫م��وازی پرداخ��ت و اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ورس کاال‬ ‫می تواند ابزارهایی را در اختیارش��ان قرار دهد تا‬ ‫نقدینگ��ی مورد نیاز خ��ود را تامین کنند و ابزار‬ ‫جدید ب��ه صورت بلندمدت تری این امکان را در‬ ‫اختیار فوالدس��ازان قرار خواهد داد و همچنین‬ ‫ریسک های موجود را برای انها کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬تاکنون فوالدس��ازان با‬ ‫استفاده از سلف محصوالت خود را بین ‪ 15‬روز‬ ‫ت��ا ‪ 3-2‬ماهه عرضه می کردن��د و به این ترتیب‬ ‫پول خ��ود را در زمان ح��ال تحویل می گرفتند‬ ‫و در موع��د مق��رر کاال را تحوی��ل می دادند اما‬ ‫با ابزار جدید سلف اس��تاندارد موازی می توانند‬ ‫یک سال قبل پول را در ارقام کالن دریافت کنند‬ ‫و میلیاردها تومان تامین مالی انجام دهند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه ‪700‬هزار تن ف��والد را در زمان حال به‬ ‫فروش برس��انند و یک س��ال اینده ان را تحویل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدیر معام�لات کاالیی کارگ��زاری نهایت نگر‬ ‫به اختی��ار خرید و فروش این ابزار اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با اس��تفاده از این ابزار‪ ،‬ریس��ک قیمت‬ ‫پوش��ش داده می ش��ود و به این ترتیب هنگامی‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین مالی اسان فوالدسازان در بورس کاال‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان به بزرگترین‬ ‫دغدغه فوالدس��ازان اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫بزرگتری��ن دغدغه فوالدس��ازان کاه��ش تقاضا‬ ‫و نداش��تن رونق بازار اس��ت‪ ،‬بر همین اس��اس‬ ‫بهتر اس��ت تولیدکنندگان برای رفع بخش��ی از‬ ‫این مش��کالت به س��متی حرکت کنن��د که با‬ ‫استفاده از ابزارهای تامین مالی‪ ،‬اقدام به فروش‬ ‫محص��والت و همچنین تامین مالی کنند که در‬ ‫ای��ن زمینه اس��تفاده از ظرفیت های بورس کاال‬ ‫توصیه می شود‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی به ترس��یم فضای پس��ابرجام‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر در فض��ای‬ ‫اجرایی ش��دن برج��ام‪ ،‬بح��ث افزای��ش‬ ‫س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنعت‬ ‫فوالد مطرح است و امکان فاینانس های خارجی‬ ‫می توان��د انگی��زه تولیدکنندگان را ب��ه افزایش‬ ‫ظرفیت تولید و درنتیجه تامین مالی برای شروع‬ ‫این کار افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ن ش��رایط‬ ‫مکانیزم ه��ای تامین مالی در بورس کاالی ایران‬ ‫وجود دارد که موجب تامین س��رمایه در گردش‬ ‫تولیدکنندگان خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس ش��رکت هایی که در تامین منابع مالی‬ ‫ب��رای خرید مواد اولیه و تکمیل پروژه های خود‬ ‫با مش��کل رو به رو هس��تند‪ ،‬می توانند به سمت‬ ‫تامین مالی از بورس کاال بروند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بخش تولید و صنعتی کش��ور‬ ‫به تامین مالی نیاز دارد که در گذش��ته به دلیل‬ ‫وج��ود محدودیت ه��ای بین الملل��ی به ویژه در‬ ‫سیس��تم بانکی‪ ،‬نتوانسته ان طور که باید تامین‬ ‫مالی کن��د؛ بنابراین تولیدکنن��دگان باید از هر‬ ‫فرصتی استفاده کنند که بازاری همچون بورس‬ ‫کاالی ای��ران ب��ا طراحی ابزاره��ای تامین مالی‬ ‫مانند اوراق سلف موازی این فرصت را برای انها‬ ‫مهیا کرده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫در بورس کاال خریداری کرده و تقاضاهای خرید اوراق س��لف‬ ‫موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار‬ ‫به متقاضیان عرضه کند‪ .‬حداقل س��فارش انباشته بازار گردان‬ ‫ی��ک درص��د حجم کل اوراق و س��قف تعهد معام�لات روزانه‬ ‫بازار گردان ‪5‬درصد حجم کل اوراق خواهد بود‪.‬‬ ‫تامین س��رمایه امین بر اس��اس م��دل بازار گردانی تضمین‬ ‫حداقل قیمت‪ ،‬نقدشوندگی اوراق سلف موازی تیراهن را قبل‬ ‫از سررس��ید تعهد می کند و اوراق سلف را در دوره معامالتی با‬ ‫نرخ س��ود ‪ 23‬درصد ساالنه به صورت روزشمار به عالوه قیمت‬ ‫اوراق در عرض��ه اولی��ه‪ ،‬بازخرید خواهد ک��رد‪ .‬کارمزد خرید و‬ ‫فروش اوراق نیز بر اس��اس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار اخذ خواهد ش��د‪ .‬پاکدین با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان به عنوان رکن عرضه کننده و تامین سرمایه‬ ‫امین به عنوان سه رکن این اوراق شامل مشاور پذیرش‪ ،‬متعهد‬ ‫خری��د در عرضه اولی��ه‪ ،‬بازارگردان خواهد ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬عامل‬ ‫عرضه‪ ،‬کارگزاری امین اوید است و محل انجام معامالت بورس‬ ‫کاالی ایران درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬همچنین اطالعیه های‬ ‫مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد تیراهن در پایگاه رسمی‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬بورس کاالی ایران و تامین سرمایه‬ ‫امین درج خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائ��ه درخواس��ت افزای��ش نرخ‬ ‫ف��روش محص��والت از س��وی‬ ‫شرکت های سیمانی به سازمان های‬ ‫مربوط ‪ ،‬تامین مالی صنعت س��یمان‬ ‫از طری��ق ب��ورس کاال و ص��ادرات‬ ‫سیمان و کلینکر در رینگ صادراتی‬ ‫بورس کاال ازجمله موارد و مباحثی‬ ‫است که در چند وقت اخیر پیرامون این صنعت مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش بورس نیوز‪ ،‬در همین ارتباط‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫گروه کارفرمایان صنعت س��یمان عنوان کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫محصوالت سیمانی در سال جاری از شمولیت قیمت گذاری‬ ‫دس��توری خارج شدند و از این رو وضعیت عرضه و تقاضا در‬ ‫ب��ازار قیمت فروش محصوالت را تعیی��ن می کند‪ .‬عبدالرضا‬ ‫شیخان افزود‪ :‬با توجه به مواردی همچون شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫رک��ود صنعت ساخت وس��از و نیز توان باالی تولید س��یمان‬ ‫در کش��ور و در مقابل جذب ناموفق محصوالت در بازارهای‬ ‫فروش می توان گفت در ماه های اخیر نه تنها افزایش قیمتی‬ ‫اتفاق نیفتاده بلکه نس��بت به سال گذشته حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه درحال حاضر‬ ‫مشکلی از بابت اعمال افزایش نرخ فروش محصوالت سیمانی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که تعادل در میزان عرضه و تقاضا‬ ‫ایجاد نش��ود‪ ،‬افزایش قیمت ه��م رخ نمی دهد که در همین‬ ‫رابط��ه برنامه هایی برای ایجاد تعادل در بازار فروش در حال‬ ‫اجرایی شدن است تا در پی ان با توجه به افزایش هزینه های‬ ‫تولید در اردیبهشت سال اینده نرخ فروش محصوالت حدود‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۷‬درصد افزایش یابد‪ .‬این مقام مس��ئول در رابطه‬ ‫ب��ا برنامه های انجم��ن درباره ایجاد تع��ادل در بازار عرضه و‬ ‫تقاضای محصوالت س��یمانی اظهار ک��رد‪ :‬اجرای راهکارها و‬ ‫برنامه هایی ب��ه منظور تحریک تقاض��ا همچون روکش های‬ ‫بتن��ی ک��ه از چند وق��ت گذش��ته در حال انجام اس��ت در‬ ‫کن��ار افزایش صادرات محصوالت و توس��عه بازارهای هدف‬ ‫صادراتی از جمله این موارد به شمار می رود‪ .‬از این رو در نظر‬ ‫داریم ب��ا حفظ مهم ترین بازار ف��روش صادراتی یعنی عراق‬ ‫برنامه هایی به منظور توسعه بازارها در کشورهای‪ ،‬سی ای اس‬ ‫و روس��یه که از ظرفیت مناسبی برخوردارند‪ ،‬اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫ش��یخان درباره چگونگی تامین مالی ش��رکت های سیمانی‬ ‫از طری��ق بورس کاال نیز گفت‪ :‬ش��رکت س��یمان س��پاهان‬ ‫در ماه های گذش��ته اق��دام به عرضه اوراق س��لف موازی به‬ ‫ارزش ‪۲۰‬میلی��ارد تومان در ب��ورس کاال کرد که این برنامه‬ ‫با اس��تقبال بسیار مناسب سرمایه گذاران مواجه شد و انتظار‬ ‫می رود س��ایر شرکت های سیمانی نیز از ابزارهای اینچنینی‬ ‫بهره ببرند‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬انجمن س��یمان در یک‬ ‫س��ال اخیر جلسات متعددی را با مقامات مسئول در این باره‬ ‫برگزار ک��رده تا کل محصوالت س��یمان و کلینکر از طریق‬ ‫ب��ورس کاال معامله ش��وند و این موضوع تاکن��ون به نتیجه‬ ‫قطعی نرسیده است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اعالم رشد اقتصادی چین تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫مقامات چینی‪ ،‬رش��د تولید ناخالص داخلی این کشور را تا ‪۵‬سال اینده بین ‪6/5‬درصد تا‬ ‫‪۷‬درصد پیش بینی کردند‪ .‬در همین حال‪ ،‬تصمیم گیران عرصه اقتصادی این کش��ور بر این‬ ‫باور هستند که برای رسیدن به این هدف که عنوان ان «برنامه ‪۵‬ساله سیزدهم» است‪ ،‬باید‬ ‫اصالحات س��اختاری در این کش��ور رخ دهد‪ .‬همچنین مقامات چینی اظهار داش��تند که با‬ ‫تحقق یافتن این رشد اقتصادی می توان به اشتغالزایی کامل در این کشور دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ثبت یک هفته صعودی دیگر برای طال‬ ‫دریچه‬ ‫هر اونس ‪ 1259‬دالر‬ ‫‪242‬هزار شغل جدید‬ ‫در ایاالت متحده امریکا‬ ‫ای��االت متحده امریکا در فوریه حدود ‪242‬هزار ش��غل‬ ‫جدید ایجاد کرد ه که این میزان نسبت به ‪172‬هزار شغل‬ ‫در ژانویه پیشرفت چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران پیش از این براورد ک��رده بودند که امریکا‬ ‫درنهایت بتواند ‪190‬هزار شغل جدید ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد بیکاری در ماه گذشته (فوریه)‬ ‫روی ‪4/9‬درص��د باق��ی مانده ب��ود‪ .‬این کمتری��ن میزان‬ ‫ن��رخ بیکاری از فوریه ‪ 2008‬تاکنون اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگران این سطح از نرخ بیکاری را «استخدام کامل»‬ ‫می نامند؛ یعنی مرحل��ه ای که در ان به طور تقریبی همه‬ ‫صاحب شغل هستند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب هنوز دالیلی وج��ود دارد که می توان به‬ ‫اقتصاد ایاالت متحده امریکا خوشبین بود‪ .‬نگرانی درباره‬ ‫اقتصاد امریکا و احتمال سقوط ان تا حدود زیادی کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگران ب��ر این باور بودن��د که اقتصاد‬ ‫امریکا در س��ال ‪2016‬م همراه با چین و س��ایر نقاط دنیا‬ ‫به رکود خواهد رس��ید‪ .‬اما پیشرفت های اقتصادی که در‬ ‫فوریه حاصل ش��ده به خوبی نش��ان می دهد این احتمال‬ ‫به طور تقریبی نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د خبرهای خوب درب��اره اقتصاد امریکا‬ ‫همچنان در راه باشد‪.‬‬ ‫البته در کنار افزایش ش��غل‪ ،‬میزان دس��تمزدها نیز از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬براساس امار و ارقام دولتی‪،‬‬ ‫میزان رشد دس��تمزدها در فوریه تنها ‪2/2‬درصد بود که‬ ‫این میزان بسیار کمتر از ‪2/5‬درصد ماه های پیش است‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب از این مورد می توان دریافت که اقتصاد‬ ‫امری��کا جزیره ای ج��دا در میان اقتصاد جهان نیس��ت و‬ ‫همراه با دیگر اقتصادها دچار مشکالتی خواهد شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫از این رو به ان رو شدند‬ ‫به ط��ور تقریبی ی��ک ماه پیش بود که س��رمایه گذاران‬ ‫مانند ی��ک نوجوان تازه وارد هالیوودی منزوی و س��اکت‬ ‫بودند؛ فردی بیچاره که در دست قاتل سریالی گیر کرده‬ ‫است و برای نجات خود تنها می تواند دعا کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدای اقتصاد ترس ش��دیدی بر بازار حاکم‬ ‫ش��ده بود‪ .‬به طور تقریبی کسی نبود که از چیزی در بازار‬ ‫وحشت نداشته باشد‪.‬‬ ‫اما اکنون دیگر اینطور نیست‪ .‬در حال حاضر تنها ترسی‬ ‫دادن بهبود بازار‬ ‫ترس از دس��ت‬ ‫ِ‬ ‫ک��ه در بازار وجود دارد‪ِ ،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اخص دو و اس اند پ��ی‪ 500‬هر دو بی��ش از ‪9‬درصد‬ ‫رشد داشته اند‪ .‬انها در اوایل فوریه بیشترین سقوط را در‬ ‫سال جدید تجربه کردند‪ .‬اکنون هر دو شاخص به سطوح‬ ‫خوبی رسیده اند‪.‬‬ ‫تغیی��ر حالت س��رمایه گذاران در وال اس��تریت بس��یار‬ ‫هیجان انگیز است‪ .‬شاخص ترس و ریسک پذیری سی ان ان‬ ‫مانی که میزان هیجانات س��رمایه گذاران را می س��نجد از‬ ‫روز اول دسامبر به محدوده ریسک پذیری نرسیده بود‪.‬‬ ‫اکنون اما این ش��اخص در محدوده ریسک پذیری قرار‬ ‫دارد و نش��ان می دهد س��رمایه گذاران تمایل دارند پول و‬ ‫سرمایه خود را روانه بازار کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار به احتمال با همین‬ ‫روند س��ال جدید میالدی را ادام��ه خواهد تا به انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در ایاالت متحده امریکا برسیم‪.‬‬ ‫اما چرا روحیه س��رمایه گذاران یکباره از این رو به ان رو‬ ‫شد؟ ش��اید راحت ترین پاسخ این باشد که افراد خونسرد‬ ‫بر افراد پر از هیجان غلبه پیدا کرده اند‪ .‬پیش از این دیده‬ ‫بودیم که بازار نفت و کاهش ش��دید قیمت نفت‪ ،‬بازار را‬ ‫در اختی��ار خود گرفته بود‪ .‬تحلیلگران و س��رمایه گذاران‬ ‫مانند بازی ها و مسابقه های شرط بندی درباره قیمت نفت‬ ‫شرط بندی می کردند‪20( .‬دالر‪ 15 ،‬دالر و حتی ‪10‬دالر!)‬ ‫اما نفت باالخره سقوط خود را در کف ‪26‬دالر در ازای هر‬ ‫بش��که متوقف کرد و به محدود ‪35‬دالر در ازای هر بشکه‬ ‫رسید‪ .‬هرچند هنوز نگرانی هایی درباره سقوط قیمت نفت‬ ‫وج��ود دارد اما به طور تقریبی همه بر این باورند که فریز‬ ‫ک��ردن تولید نفت می تواند تا حدودی جلوی مازاد عرضه‬ ‫نفت را بگیرد‪ .‬به این ترتیب ش��اید بتوان به بازار سال نو‬ ‫امید داش��ت؛ به احتمال بسیاری از نگرانی ها درباره تکرار‬ ‫دوباره رکود بزرگ ‪2008‬م از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫گزارش وضعیت تولید ش��غل جدی��د در ایاالت متحده‬ ‫امری��کا نیز از این ایده حمایت می کند‪ .‬البته افزایش نرخ‬ ‫ایجاد ش��غل و کاهش نرخ بی��کاری در امریکا انقدر نبود‬ ‫که برای سرمایه گذاران نگرانی جدیدی ایجاد کند؛ یعنی‬ ‫نگرانی درباره افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ان افزایش دس��تمزدها نیز انقدری نیس��ت‬ ‫که چش��مگیر و قابل توجه باشد‪ .‬بس��یاری از تحلیلگران‬ ‫معتقدن��د ب��ازار به احتمال ب��ا همین روند س��ال جدید‬ ‫میالدی را ادامه خواهد تا به انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫در ایاالت متحده امریکا برسیم‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫طال روز جمعه‬ ‫پس از انتشار‬ ‫امار ماهانه‬ ‫اشتغال در‬ ‫امریکا که نشان‬ ‫داد بازار کار در‬ ‫سالمت است‬ ‫اما فوق العاده‬ ‫نیست‪ ،‬به روند‬ ‫صعودی ادامه‬ ‫داد‬ ‫با توجه به سرمایه گذاری قوی روی طال و تقویت‬ ‫قیمت ان پس از امار اقتصادی فراتر از انتظار امریکا‪،‬‬ ‫با ادامه رشد قیمتی در اخرین روز هفته‪ ،‬شمش یک‬ ‫هفته صعودی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫در حالی که طال در اوایل س��ال جاری به باالترین‬ ‫سطح ‪13‬ماه اخیر خود رسیده بود‪ ،‬این فلز ارزشمند‬ ‫در پی نگرانی ها از وضعیت اقتصادی دنیا‪ ،‬نوس��انات‬ ‫بازار سهام و قیمت نفت‪ ،‬از ابتدای سال تاکنون رشد‬ ‫‪20‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫هر اونس طال در پایان معامالت این هفته با رشد‬ ‫‪3‬درصدی نس��بت به اخرین جای��گاه خود در هفته‬ ‫گذش��ته مع��ادل یکه��زار و ‪ 259‬دالر و ‪ 10‬س��نت‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫طالی جهانی روز جمعه به باالترین سطح در یک‬ ‫سال گذشته صعود کرد و مجموع افزایش قیمت کل‬ ‫هفته را به ‪ 50‬دالر رساند‪.‬‬ ‫در ب��ازار نیویورک هر اون��س طال برای تحویل در‬ ‫اوری��ل ‪ 12/50‬دالر ی��ا یک درصد ب��اال رفت و در‬ ‫‪ 1270/70‬دالر بسته شد که باالترین قیمت نهایی‬ ‫از دوم فوریه س��ال ‪ 2015‬ب��ود‪ .‬طال پس از کاهش‬ ‫ل ح��دود ‪4/1‬درصد رش��د هفتگی‬ ‫در دو هفت��ه قب ‬ ‫ثبت کرد‪ .‬نقره که هم��واره طال را همراهی می کند‬ ‫با افزایش روبه رو شد و بهای معامالت هر اونس این‬ ‫فلز برای تحویل در ماه م��ه با ‪3/6‬درصد افزایش به‬ ‫‪ 15/694‬دالر رس��ید و حدود ‪6‬درصد رشد هفتگی‬ ‫برای نقره ثبت شد‪.‬‬ ‫طال روز جمعه پس از انتش��ار امار ماهانه اشتغال‬ ‫در امریکا که نشان داد بازار کار در سالمت است اما‬ ‫فوق العاده نیست‪ ،‬به روند صعودی ادامه داد‪ .‬در واقع‬ ‫گزارش اشتغال‪ ،‬انتظارات برای افزایش نرخ های بهره‬ ‫را باال نبرد در حالی که انتظار می رفت بهبود این امار‬ ‫زمینه تصویب دور بعدی افزایش نرخ ها را فراهم کند‬ ‫و قیمت طال را زیر فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص دالر امری��کا در پ��ی کاهش‬ ‫متوسط درامد ساعتی به میزان چشمگیری در برابر‬ ‫ی��ورو و ین اُفت ک��رد اما بازارهای س��هام امریکا به‬ ‫دنبال انتش��ار امار اشتغال به س��طح باالتری صعود‬ ‫کردن��د‪ .‬به گفته تحلیلگ��ران‪ ،‬در حال حاضر به نظر‬ ‫می رسد طال و بازارهای سهام امریکا دیگر در جهت‬ ‫عکس یکدیگر حرکت نمی کنند‪ ،‬شاید به این دلیل‬ ‫که اغلب خریداران پول خرید طال را که دارایی امن‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬از پس انداز یا دارایی ثابت ش��ان‬ ‫برمی دارند‪.‬‬ ‫ط�لا از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون تحت تاثیر‬ ‫ریسک گریزی سرمایه گذارانی که از بازارهای سهام‬ ‫نوس��انی و ریزش قیمت نفت‪ ،‬ب��ه این فلز زرد پناه‬ ‫اورده ان��د حدود ‪20‬درصد رش��د کرده اس��ت و در‬ ‫می��ان کاالهایی قرار گرفته ک��ه بهترین عملکرد را‬ ‫داشته اند‪ .‬این فلز زرد ماه گذشته به ‪ 1263/90‬دالر‬ ‫صعود کرد که باالترین قیمت یک سال گذشته بود‬ ‫و در فوریه بی��ش از ‪10‬درصد افزایش قیمت ثبت‬ ‫کرد که بزرگترین رشد ماهانه در ‪4‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫دارایی های صندوق «اس پی دی ار گولد تراست» که‬ ‫بزرگترین صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طال در‬ ‫جهان اس��ت روز پنجشنبه به ‪25/51‬میلیون اونس‬ ‫افزایش یافت که باالترین میزان از س��پتامبر سال‬ ‫‪ 2014‬بود و تداوم اعتماد سرمایه گذاران به این فلز‬ ‫زرد را منعکس کرد‪.‬‬ ‫درنظرس��نجی هفتگ��ی کیتک��و‪ ،‬بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاران خرد و تحلیلگران بازار نس��بت به‬ ‫دورنمای کوتاه مدت طال خوشبین بودند با این همه‬ ‫بیش��تر انها تصمیم دارند در حاشیه بازار بمانند و‬ ‫مایل نیس��تند در ش��رایطی که قیمت به باالترین‬ ‫س��طح در ‪13‬ماه گذش��ته صعود کرده برای خرید‬ ‫این فلز پا پیش بگذارند‪.‬‬ ‫جدیدترین نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد بازار‬ ‫فوق العاده به صعود طال به سطح باالتر در کوتاه مدت‬ ‫خوشبین است و بعضی از شرکت کنندگان رسیدن‬ ‫قیمت به حدود ‪ 1300‬دالر را پیش بینی می کنند‪.‬‬ ‫در نظرسنجی این هفته کیتکو‪ 1254 ،‬نفر شرکت‬ ‫قطع امید مردم برزیل از اقتصاد این کشور‬ ‫‪ 3‬س��ال پیش‪ ،‬زمانی که بارب��ارا اراجو و الن الوس ازدواج‬ ‫کردند‪ ،‬برنامه های بزرگی در س��ر داشتند‪ :‬کسب وکاری راه‬ ‫بیندازند‪ ،‬خانه ای بخرند و خانواده ای تشکیل بدهند‪.‬‬ ‫اما برزی��ل وارد بدترین دوران رکود اقتصادی خود ش��د؛‬ ‫بدترین در دو دهه گذشته‪ .‬اکنون همه امیدها برای اینده ای‬ ‫روشن محو شده است‪ .‬اقتصاد برزیل در سال ‪2015‬م بیش‬ ‫از ‪3/8‬درصد کوچک شده است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اقتصاد براس��اس داده های منتشر ش��ده‬ ‫دولت��ی‪ ،‬این بدترین دوران اقتصادی برزیل از س��ال ‪1990‬‬ ‫تاکنون اس��ت؛ این کشور وارد طوالنی ترین دوره رکود خود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الوس ‪24‬س��اله می گوید‪« :‬در تم��ام عمرم چنین چیزی‬ ‫ندی��ده بودم‪ .‬پدر و مادرم از روزهای س��خت گفته بودند اما‬ ‫این روزها از هر زمانی س��خت تر است‪ .‬قیمت ها هر روز و هر‬ ‫لحظه باال می رود‪».‬‬ ‫زمانی که این زوج به مدرس��ه می رفتن��د‪ ،‬برزیل روزهای‬ ‫طالیی خود را در دنیای اقتصاد سپری می کرد‪.‬‬ ‫موتوری که پش��ت اقتصاد برزیل بود یعنی کاالهایی مثل‬ ‫نفت‪ ،‬ش��کر و قهوه همگی با س��قوط قیمت مواجه ش��دند‪.‬‬ ‫سقوط قیمت این کاالها در دو سال گذشته بزرگترین ضرر‬ ‫را به اقتصاد برزیل وارد کرده است‪.‬‬ ‫این کشور امریکای التین در سال ‪2011‬م ششمین اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان بود و از بریتانیا پیشی گرفته بود‪ .‬از یک طرف‬ ‫ذخایر عظیم نفتی و از طرف دیگر هجوم س��رمایه گذاران به‬ ‫این کشور‪ ،‬باعث شده بود برزیل سری میان سرها دربیاورد‪.‬‬ ‫شریک تجاری اصلی او در ان زمان چین بود‪ .‬برزیل ناگهان‬ ‫در جهان اقتصاد ظهور کرده بود‪.‬‬ ‫اکنون اما روزهای خوب گذش��ته اس��ت‪ .‬بیکاری در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬مصرف کنن��دگان اعتماد خود به ب��ازار را از‬ ‫دس��ت داده اند‪ .‬رئال به عنوان ارز رس��می و رایج این کشور‬ ‫بیش از ‪24‬درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده‬ ‫اس��ت‪ .‬موتوری که پش��ت اقتصاد برزیل بود یعنی کاالهایی‬ ‫مثل نفت‪ ،‬شکر و قهوه همگی با سقوط قیمت مواجه شدند‪.‬‬ ‫سقوط قیمت این کاالها در دو سال گذشته بزرگترین ضرر‬ ‫را به اقتصاد برزیل وارد کرده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینها زمزمه رس��وایی ها و فس��ادهای مالی در‬ ‫دس��تگاه دولتی و اقتص��اد برزیل نیز مزید بر علت ش��ده و‬ ‫اوضاع را وخیم تر کرده اس��ت‪ .‬بزرگترین رسوایی نیز مربوط‬ ‫به ش��رکت نفت پتروبراز بوده است‪ .‬اکنون برزیلی ها اعتماد‬ ‫خود را به دولت برزیل از دست داده اند‪.‬‬ ‫کردند که از میان این افراد‪ 1047 ،‬نفر یا ‪83‬درصد‬ ‫افزای��ش قیمت طال در هفته ج��اری را پیش بینی‬ ‫کردن��د‪ .‬در مقاب��ل ‪ 121‬نفر ی��ا ‪ 10‬درصد انتظار‬ ‫داش��تند این فلز کاهش قیمت داش��ته باشد و ‪86‬‬ ‫نفر یا ‪7‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫بیشتر کارشناسان بازار هم پیش بینی کردند طال‬ ‫در کوتاه مدت به س��طح باالتری صعود خواهد کرد‪.‬‬ ‫از میان ‪ 34‬کارش��ناس بازار‪ 19 ،‬نفر در نظرسنجی‬ ‫این هفته کیتکو شرکت کردند که از میان انها ‪10‬‬ ‫نفر یا ‪53‬درصد افزایش و ‪ 4‬نفر یا ‪ 21‬درصد کاهش‬ ‫قیم��ت را پیش بین��ی کردند و ‪ 5‬نفر ی��ا ‪ 26‬درصد‬ ‫نظری نداشتند‪ .‬فعاالن بازار شامل معامله گران طال‪،‬‬ ‫بانک های سرمایه گذاری‪ ،‬معامله گران معامالت اتی‬ ‫و تحلیلگران چارت فنی هستند‪.‬‬ ‫نظر س��رمایه گذاران خرد از ابتدای سال تاکنون‬ ‫به نس��بت ثابت مانده با این همه نکته جالب توجه‬ ‫این بود که شمار فزاینده ای از تحلیلگران خوشبین‬ ‫در حال حاضر در حاش��یه ق��رار گرفته اند زیرا طال‬ ‫افزایش قیمت بیش از اندازه ای داشته است‪.‬‬ ‫تحلیلگران با توجه به اخبار بنیادین و فنی که از‬ ‫قیمت طال در کوتاه مدت حمایت می کنند نس��بت‬ ‫به این فلز خوشبین مانده اند‪.‬‬ ‫اوله هانسن‪ ،‬رییس مرکز تحقیقات کاالی ساکسو‬ ‫بان��ک اعالم کرد‪« :‬وقت ان رس��یده که قیمت طال‬ ‫اصالح ش��ود و اگر ارق��ام نتوانند ای��ن کار را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬ما شاهد ادامه داشتن تقاضای قدرتمند طال‬ ‫خواهیم بود‪ ».‬امار نشان می دهد که روز پنجشنبه‪،‬‬ ‫دارایی ه��ا در «اس پ��ی دی ار» بزرگتری��ن صندوق‬ ‫معامالت��ی ط�لا به حدود ‪ 5‬تن رس��ید ت��ا میزان‬ ‫ورودی های این صندوق در سال جاری به ‪ 151‬تن‬ ‫برسد این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته جریان های ورودی ها ‪ 52‬تن بوده است‪.‬‬ ‫عالق��ه به س��رمایه گذاری با توجه ب��ه نگرانی ها‬ ‫درباره اقتصاد جهانی با رش��د مواجه ش��ده‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که انتظارات برای افزایش نرخ بهره در‬ ‫سال جاری از سوی فدرال رزرو به شدت کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ام��ار وزارت کار امری��کا در روز جمع��ه نش��ان‬ ‫ید هد میزان اشتغال این کشور در فوریه افزایش‬ ‫م ‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬نشان ه واضحی از اینکه با توجه به‬ ‫نگرانی ها درب��اره اقتصاد جهانی ‪ ،‬بازار کار همچنان‬ ‫قدرتمند باقی مانده اس��ت‪ .‬میزان اش��تغال بخش‬ ‫غیرکش��اورزی در ماه گذش��ته رش��دی ‪242‬هزار‬ ‫ش��غلی داش��ته در حالی که نرخ بیکاری با رسیدن‬ ‫به ‪4/9‬درصد در پایین ترین س��طح ‪ 8‬سال اخیر به‬ ‫سر می برد‪.‬‬ ‫نعیم اس�لام‪ ،‬تحلیلگر ارشد بازار گروه معامالتی‬ ‫اوا اعالم کرد‪« :‬امار درباره اینده تصمیم فدرال رزرو‬ ‫برای نرخ بهره خواهد بود و انتش��ار این امار تایید‬ ‫ک��رد که تصمیم غیرمنتظره ای در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر تمرکز اصلی به س��مت جلس ه اینده‬ ‫ف��درال رزرو در چند هفته اینده خواهد بود و اینکه‬ ‫چگون��ه انها با پیش بینی اصالح ش��ده رش��د بازی‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬این موضوع به عن��وان عامل اصلی‬ ‫سرمایه گذاری معامله گران خواهد بود‪».‬‬ ‫کارشناس��ان درباره دالیل رشد بهای اونس طال‬ ‫در هفته ه��ای اخی��ر عنوان می کنن��د‪ ،‬نگرانی های‬ ‫مربوط به اوضاع اقتصادی جهان و کاهش شاخص‬ ‫س��هام تاثیر زی��ادی بر افزایش قیمت طال داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بین تحلیلگران «بیزینس الین» به‬ ‫س��رمایه گذاران بین الملل��ی توصیه می کنند که در‬ ‫صورت کاه��ش قیمت طال ب��ه ‪ ۱۲۲۰‬دالر در هر‬ ‫اونس بهترین فرصت برای خرید طال خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین تحلیل ها‪ ،‬سطح حمایتی اونس‬ ‫روی رق��م ‪۱۲۲۰‬دالری قرار دارد و اگر این س��طح‬ ‫شکس��ته ش��ود قیمت طال به زودی تا ‪ ۱۱۹۸‬دالر‬ ‫نیز کاهش خواهد یافت‪ .‬سطح مقاومتی قیمت طال‬ ‫نیز در ش��رایط کنونی ‪ ۱۲۶۵‬دالر اس��ت و اگر این‬ ‫سطح شکسته ش��ود‪ ،‬قیمت تا ‪۱۲۸۵‬دالر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫توفان بازار نفت‪ ،‬ارام گرفت‬ ‫نف��ت باالخره در ح��ال فاصله گرفت��ن از بزرگترین توفان‬ ‫نفتی در بازار طی ‪ 7‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫قیمت نفت نسبت به ژانویه ‪ 2009‬تاکنون‪ ،‬نوسان زیادی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬اکنون اما بح��ث احتمال فریز کردن‬ ‫(متوقف کردن) تولید نفت ش��رایط را تا حدودی تغییر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدای اقتص��اد س��رمایه گذاران در فوریه در‬ ‫این باره گمانه زنی می کردند که عربس��تان سعودی چگونه و‬ ‫چ��ه زمانی اقدام به توقف تولید نفت در کنار دیگران خواهد‬ ‫کرد‪ .‬با این اقدام‪ ،‬قیمت نفت افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫اکنون پرسش بزرگی که پیش روی تحلیلگران بازار نفت‬ ‫قرار دارد این اس��ت که ایا اگر توافق بزرگ برای تولید نفت‪،‬‬ ‫نهایی بش��ود‪ ،‬قیمت نفت روند افزایش��ی چشمگیری تجربه‬ ‫خواهد کرد؟‬ ‫از زمانی که اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت‬ ‫خام (اوپ��ک) تصمیم گرفتن��د نفت بیش��تری تولید کنند‬ ‫تا س��هم خود را در ب��ازار حفظ کنند‪ ،‬قیمت نفت س��قوط‬ ‫بی سابقه ای را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به تازگی اتفاق های بسیاری در بازار نفت رخ داده است‪ .‬از‬ ‫یک طرف صحبت های موفقی میان عربستان و روسیه درباره‬ ‫توق��ف تولید نفت رخ داد و از طرف دیگر ایران این برنامه را‬ ‫مضحک دانست و ان را نپذیرفت‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب قیمت نفت ‪18‬درص��د افزایش یافت و به‬ ‫‪35‬دالر در ازای هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫از نظر تحلیلگران بازار انرژی‪ ،‬توافق روس��یه و عربس��تان‬ ‫درب��اره فریز کردن تولید نفت‪ ،‬قدم بزرگی بود که توانس��ت‬ ‫نوس��ان را از بازار دور کند و قدری ثبات و امید نس��بت به‬ ‫افزایش قیمت به ان ببخشد‪.‬‬ ‫هونگ سونگ کی‪ ،‬تحلیلگر ارشد انرژی می گوید‪« :‬انتظار‬ ‫می رود در چند ماه اینده بازار نفت به ثبات بیش��تری برسد‪.‬‬ ‫حداقل تا زمانی که نشس��ت دوباره اوپک در ماه ژوئن برگزار‬ ‫شود‪ ،‬قیمت نفت از نوسان دور خواهد شد‪».‬‬ ‫ش��اخص نفت دبلیو تی ای امریکا که ب��ه کمترین میزان‬ ‫خود در ‪12‬س��ال گذش��ته رس��یده بود بی��ش از ‪30‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬این ش��اخص به تازگ��ی روی ‪34/45‬دالر در‬ ‫ازای هر بشکه در بازار جهانی نفت معامله شده است‪.‬‬ ‫تولید نفت در ایاالت متحده امریکا در هفته منتهی به ‪26‬‬ ‫فوریه برای شش��مین هفته متوالی کاهش یافت‪ .‬این کشور‬ ‫در ای��ن ماه ‪9‬میلی��ون و ‪80‬هزار بش��که در روز نفت تولید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تخفیف ‪۴۰‬درصدی هتل ها به گردشگران‬ ‫محمدعل��ی فرخ مهر‪ ،‬رییس اتحادی��ه هتل و هتل اپارتم��ان گفت‪ :‬دارندگان‬ ‫هتل و هتل اپارتمان های تهران برای گردش��گران داخلی و خارجی از اول تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین سال ‪ ۹۵‬تخفیف های ویژه در نظر گرفته اند‪ .‬وی از تخفیف ‪۴۰‬درصدی‬ ‫برای گردشگران داخلی و خارجی در ایام نوروز خبر داد‪.‬‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫توقف کوتاه‬ ‫در خیاط خانه‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫به ش��مار می رفتند؛ هم از نظر درامد و هم از نظر‬ ‫اعتب��ار و پای��گاه اجتماعی‪ .‬ام��ا درحال حاضر؛ هر‬ ‫کس��ی که پاچه ش��لوارش به جائی بند بش��ود یا‬ ‫زیر بغل کت چینی اش پاره ش��ده باشد؛ به یاد ما‬ ‫می افتد!‪ ..‬به اینجای گفت وگوی مان که رس��یدیم؛‬ ‫فهمیدی��م که باید ام��اده ش��نیدن درد دل های‬ ‫بیشتری از جناب اقدم باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه می ده��د‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬چینی ها بازار‬ ‫کت و ش��لوار ایران را تس��خیر کرده اند‪ .‬شاید باور‬ ‫نکنید‪ .‬اما بنده می دانم که گروهی از وارد کنندگان‬ ‫پوش��اک؛ ک��ت و ش��لوارهای چین��ی را با قیمت‬ ‫‪۲۵‬ه��زار تومان وارد ب��ازار ای��ران کرده اند! اینکه‬ ‫می گوی��م؛ عین واقعیت اس��ت‪ .‬این کت و ش��لوار‬ ‫‪۲۵‬هزار تومان��ی؛ در خیابان امیراباد ش��مالی؛ به‬ ‫مبل��غ ‪۸۰‬هزار تومان؛ در میدان ولیعصر؛ به قیمت‬ ‫‪۱۲۰‬هزار توم��ان؛ در میدان تجری��ش؛ ‪۱۸۰‬هزار‬ ‫تومان و در یکی از فروش��گاه های پوشاک معروف‬ ‫خیابان میردام��اد؛ به قیمت ‪۲۵۰‬ه��زار تومان به‬ ‫فروش رفته است! همین کت و شلوار؛ برای ارسال‬ ‫به برخ��ی از اس��تان ها و شهرس��تان ها که مردم‬ ‫انجا؛ به شیک پوش��ی و توجه کردن به لباس خود‬ ‫معروف هس��تند؛ به مبلغ ‪۵۰۰‬هزار تومان فاکتور‬ ‫شده است! حاال دیگر چه جایی برای تولید کننده‬ ‫سری دوز ایرانی و شخصی دوزهایی مانند من باقی‬ ‫می ماند ک��ه بخواهند حرفی برای گفتن داش��ته‬ ‫باشند؟‬ ‫ای��ن خی��اط باس��ابقه می افزای��د‪ :‬بی��کاری و‬ ‫کم مشتری بودن بنده و امثال من که از نظر سابقه‬ ‫و کیفی��ت کار؛ بی��ن نفرات نخس��ت این مملکت‬ ‫هستیم؛ فقط به دلیل بی پولی مردم نیست‪ .‬هرچند‬ ‫که این عامل نیز نقش اساس��ی در انتخاب خرید‬ ‫ام��اده و س��فارش به خی��اط ب��ازی می کند‪ .‬من‬ ‫به عنوان یک فرد اگاه و مس��لط ب��ه بازار خیاطی‬ ‫ایران عرض می کنم که وفور مد ها و مدل های کپی‬ ‫ش��ده به وسیله کشور چین و راه یافتن هر چه که‬ ‫مش��تری بخواهد به بازار این کاال؛ نخستین دلیل‬ ‫روی برگرداندن مش��تریان قدیم��ی و جدید ما از‬ ‫مقوله ای به نام کت و شلوار شخصی دوز شده است‪.‬‬ ‫اق��دم ادامه می دهد‪ :‬بنده بهترین کت و ش��لوار‬ ‫را ب��ا بهترین کیفی��ت قابل رقابت با نش��ان های‬ ‫معروف کت و شلوار می دوزم و بابت ان؛ ‪۳۷۰‬هزار‬ ‫تومان اجرت دریافت می کنم‪ .‬همین کت و شلوار‬ ‫دوخت بنده‪ ،‬اگر همان نشان معروف کت و شلوار‬ ‫را داش��ته باشد؛ به قیمت یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رس��د‪ .‬می خواه��م بگویم که‬ ‫رویکرد انتخابی مردم و کش��ش و گرایش انها به‬ ‫نش��ان(برند) ها انقدر زیاد ش��ده که چشم انها را‬ ‫روی فریب های بازار کت و ش��لوار فروبسته است‪.‬‬ ‫تا جایی که یک کارمند؛ فقط به عش��ق اینکه یک‬ ‫کت و ش��لوار مارک دار یا خارجی داش��ته باش��د؛‬ ‫حاضر می ش��ود پول خود را به سودجویان متقلب‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬و یک دس��ت کت و ش��لوار چینی‬ ‫بی کیفی��ت را با قیمت بهترین تولیدات س��اخت‬ ‫دست ما؛ به نام فالن نشان(برند) یا مارک معروف‬ ‫خریداری کند‪ .‬اینگونه است که دیگر کمتر کسی‬ ‫رغبت می کند برای لباس خوب؛ وقت بگذارد و کار‬ ‫را به کاردان بسپارد‪...‬‬ ‫‹ ‹قیمت های ورشکسته‬ ‫سجاد؛ خیاط جوانی است که شغل پدری خود‬ ‫را ب��ه دلیل عالقه ب��ه این حرف��ه؛ یعنی خیاطی‬ ‫برگزیده اس��ت‪ .‬او نی��ز درباره حال و ه��وای بازار‬ ‫خیاطی مردانه اینگونه می گوید‪ :‬ش��ما خودتان را‬ ‫جای مش��تری بگذارید‪ .‬وقت��ی در چند قدمی ما‬ ‫و در فروش��گاه های ش��یک لباس؛ کت و شلوار را‬ ‫به قیمت های باور نکردنی به فروش می رس��انند؛‬ ‫ای��ا جای مقایس��ه و جدا کردن خ��وب و بد برای‬ ‫مردم باق��ی می مان��د؟ حرفه خیاط��ی؛ به خاطر‬ ‫ای��ن قیمت های بازار خ��راب کن! روز به روز رو به‬ ‫کسادی می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬درحال حاضر ک��ه روزهای‬ ‫جدیدترین نرخ محصوالت پروتئینی‬ ‫قیمت برخی محصوالت پروتئینی ازجمله گوشت قرمز‬ ‫و گوشت مرغ در روز ها و هفته های اخیر و با نزدیک شدن‬ ‫به اخرین روز های سال روند افزایشی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قیمت انواع گوشت قرمز به طور تقریبی‬ ‫از یک ماه اخیر به س��مت افزایش حرکت کرده اس��ت؛ به‬ ‫گونه ای که به طور متوسط هر کیلوگرم گوشت گوساله در‬ ‫مغازه های سطح شهر ‪36‬هزار تومان‪ ،‬هر کیلوگرم ماهیچه‬ ‫گوس��فندی ‪40‬هزار تومان و گوش��ت چرخ کرده گوساله‬ ‫‪35‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫همچنین در میان سایر اقالم گوشت قرمز‪ ،‬گوشت شقه‬ ‫با گردن کیلویی ‪34‬هزار تومان‪ ،‬گوش��ت گردن ‪32‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان‪ ،‬مخلوط گوس��اله ‪32‬هزار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬ران‬ ‫گوس��اله ‪37‬هزار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬راسته گوسفندی ‪40‬هزار‬ ‫تومان و گوشت استیکی ‪40‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫همچنین گوشت مرغ در روزهای اخیر با افزایش قیمت‬ ‫همراه ش��ده است و در حال حاضر به طور متوسط کیلویی‬ ‫‪ 6400‬توم��ان عرضه می ش��ود‪ .‬ه��ر کیلوگ��رم فیله مرغ‬ ‫‪13‬هزار و ‪ 800‬تومان فروخته می ش��ود که نش��ان دهنده‬ ‫افزایش قیمت در مقایسه با هفته های گذشته است‪.‬‬ ‫به گفته برخی فروش��ندگان‪ ،‬نزدیک شدن به اخر سال‬ ‫و باال رفتن تقاضا مهم ترین دالیل افزایش قیمت گوش��ت‬ ‫مرغ و گوشت قرمز است‪.‬‬ ‫در می��ان س��ایر اق�لام پروتئینی هر کیلوگرم گوش��ت‬ ‫بوقلمون که مش��تریان خاص خود را دارد ‪13‬هزار و ‪400‬‬ ‫تومان و فیله بوقلمون ‪13‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫در بازار ماهی نیز هر کیلوگرم ماهی قزل االی پاک شده‬ ‫‪21‬هزار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم ماهی شوریده ‪13‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم ماه��ی کپور ‪12‬ه��زار و ‪ 500‬و هر‬ ‫کیلوگرم ماهی حلوا س��یاه ‪18‬هزار تومان عرضه می شود؛‬ ‫قیمت هایی که بیانگر ثبات نسبی در مقایسه با قیمت های‬ ‫ماه گذش��ته است‪ .‬از دیگر اقالم پروتئینی می توان به تخم‬ ‫مرغ اش��اره کرد که در حال حاضر هر دانه ان ‪ 400‬تومان‬ ‫و هر شانه ‪30‬تایی ان ‪11‬هزار و ‪ 800‬تومان در مغازه های‬ ‫سطح شهر فروخته می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ مجم��وع قیمت ه��ا از ب��ازار محصوالت‬ ‫پروتئینی از چند هفته گذش��ته تا به امروز نش��ان دهنده‬ ‫روند افزایش��ی قیمت هاس��ت‪ .‬اتفاقی که به طور معمول با‬ ‫نزدیک ش��دن به روز های پایانی س��ال ب��ه دلیل افزایش‬ ‫تقاض��ا و نب��ود نظارت کافی رخ می ده��د و زمینه را برای‬ ‫سوءاستفاده برخی افراد فراهم می اورد‪.‬‬ ‫پایانی س��ال اس��ت؛ طبیعی بود اگر ما از ماه دی‬ ‫شروع به ثبت سفارش مشتریان می کردیم‪ .‬اما اگر‬ ‫نگاهی به دفتر س��فارش های ما بیندازید؛ خواهید‬ ‫دی��د که ما از ماه بهمن تاکنون؛ فقط ‪ ۳‬س��فارش‬ ‫دوخت کت و شلوار داشته ایم‪.‬‬ ‫سجاد می گوید‪ :‬اگر برای هر دست کت و شلوار؛‬ ‫ب��ا تخفیف و چانه زن��ی؛ ‪ ۳۰۰‬هزار توم��ان نیز از‬ ‫مش��تری دریافت کنیم؛ تا پایان س��ال فقط ‪۹۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان درامد داش��ته ایم‪ .‬از ای��ن ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان؛ مبالغ اج��اره ملک و مالی��ات و پول برق‬ ‫و‪ ...‬را نی��ز باید ک��م کنیم‪ .‬به نظر ش��ما؛ ما نباید‬ ‫با این قیمت های ورشکس��ته! خودم��ان را زودتر‬ ‫از موعد‪ ،‬بازنشس��ته کنیم و ب��ه فکر خریدن یک‬ ‫تاکس��ی باش��یم تا دس��ت کم خرج روزانه خود را‬ ‫دراوریم؟‬ ‫‹ ‹بر مدار مشتری‬ ‫با چن��د نفر از رهگذران‬ ‫برایند صحبت‬ ‫اط��راف خیاطی ها نیز‪ ،‬تایید کننده نظر خیاط های‬ ‫مورد مصاحب��ه ما بود‪ .‬اینکه دیگر ب��ا وجود بازار‬ ‫ارزان ک��ت و ش��لوار به وی��ژه در مناطقی از تهران‬ ‫مانند خیاب��ان مولوی؛ میدان امام حس��ین(ع) و‬ ‫دستفروش های اطراف خیابان باب همایون (بورس‬ ‫کت و ش��لوار)؛ دلیلی ب��رای انتخاب خیاطی های‬ ‫شخصی دوز وجود ندارد‪ .‬این مشتریان بر این باور‬ ‫بودن��د که خیاطی؛ فقط به درد کارهای تعمیراتی‬ ‫می خ��ورد‪ .‬وگرن��ه چه دلیل��ی دارد ک��ه به جای‬ ‫پرداخ��ت ‪۹۰‬هزار توم��ان به فروش��نده های کت‬ ‫و ش��لوار در خیاب��ان مازندران؛ رقم��ی در حدود‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومان را به دوزنده های هرچند کهنه کار‬ ‫و تمیز کار پرداخت کنیم؟ با این پول می شود چند‬ ‫دست پیراهن و کت و شلوار شیک خریداری کرد‪.‬‬ ‫حتی اگر از محصوالت بی کیفیت چینی هم باشد؛‬ ‫باز هم می ارزد‪...‬‬ ‫انتخاب ش��ما خواننده عزیز چیست؟ انتخاب و‬ ‫خرید کت و شلوار دست دوز با کیفیت ایرانی؛ یا‪...‬‬ ‫وفور مد ها و‬ ‫مدل های کپی‬ ‫شده به وسیله‬ ‫کشور چین و راه‬ ‫یافتن هر چه که‬ ‫مشتری بخواهد‬ ‫به بازار این‬ ‫کاال؛ نخستین‬ ‫دلیل روی‬ ‫برگرداندن‬ ‫مشتریان‬ ‫قدیمی و جدید‬ ‫ما از مقوله ای به‬ ‫نام کت و شلوار‬ ‫شخصی دوز‬ ‫شده است‬ ‫تنظیم بازار ماهی به دست دالالن‬ ‫رییس اتحادیه ابزیان گفت‪ :‬فاصله قیمت ماهی قزل اال‬ ‫از مزرع��ه تا ب��ازار ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد اخت�لاف دارد؛ یعنی‬ ‫تولیدکننده ‪۵۰‬درصد ارزان تر ماهی را به فروش می رساند‬ ‫و دالالن این س��ود را از جیب تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫نهایی بیرون می کشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ارس�لان قاس��می درباره وضعیت بازار‬ ‫ش��ب عید ماهی بیان کرد‪ :‬ماهی شب عید تامین است و‬ ‫نگرانی از این باب��ت وجود ندارد؛ اما افرادی فکر می کنند‬ ‫که ش��ب عید برای تولیدکنندگان ماهی همراه با رونق و‬ ‫س��ود دهی باال اس��ت چرا که در این ماه مصرف باال تر از‬ ‫ماه های دیگر س��ال است؛ اما متاسفانه اوضاع بازار داخلی‬ ‫به ش��دت خراب اس��ت و تمام س��ود ها ب��ه جیب دالالن‬ ‫می رود‪ ،‬سیستم توزیع و تنظیم بازار داخلی اوضاع خوبی‬ ‫ندارد و در اختیار تولیدکنندگان نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دستگاه هایی مثل سازمان شیالت و حمایت‬ ‫از مصرف کننده هم تعطیل هس��تند و تاکنون این مشکل‬ ‫حل نشده است‪.‬‬ ‫قاسمی تاکید کرد‪ :‬فاصله قیمت ماهی قزل اال از مزرعه‬ ‫تا بازار ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد اخت�لاف دارد؛ یعنی تولیدکننده‬ ‫‪۵۰‬درص��د ارزان تر ماهی را به فروش می رس��اند و دالالن‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تب تند قیمت موز فروکش کرد‬ ‫‹ ‹سوزن های خسته‬ ‫اگ��ر نگاهی ب��ه همین چند س��ال پیش؛ یعنی‬ ‫به دهه ‪ ۷۰‬بیندازیم و روال و جریان کس��ب وکار‬ ‫خیاطی های ش��هرمان را از خیاب��ان خاطره هامان‬ ‫عب��ور دهی��م؛ ش��اید یادم��ان بیاید ک��ه یکی از‬ ‫پررونق تری��ن کس��ب وکارها و پرمخاطب تری��ن‬ ‫حرفه ه��ا؛ حرفه خیاطی بوده اس��ت‪ .‬اقدم؛ خیاط‬ ‫کهنه کاری اس��ت که از ‪۱۳‬س��الگی؛ پ��ا به عرصه‬ ‫خیاطی گذاش��ته و اینک پس از ‪۴۷‬سال دوخت و‬ ‫دوز؛ با سوزن های خسته خود؛ داستان های بلندی‬ ‫دارد‪ .‬او ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬ش��اید هنوز‬ ‫هم این جمله را از زبان بزرگترهای تان بشنوید که‪:‬‬ ‫خیاط ه��ا؛ معموال بدقول هس��تند‪ .‬یکی از دالیلی‬ ‫ک��ه از دیرب��از؛ اهالی صنف خیاط��ی را به عنوان‬ ‫بدقول ترین صنف و حرفه در جامعه معرفی کرده؛‬ ‫باال بودن امار مشتریان خیاطی و ازدحام جمعیت‬ ‫س��فارش دهنده برای دوخت کت و ش��لوار و انواع‬ ‫و اقس��ام لباس بوده است‪ .‬متاسفانه تاکنون کسی‬ ‫به این بعد از کاس��بی م��ا در قبل و بعد از انقالب‬ ‫نپرداخته و فقط به گفتن و ش��نیدن همین جمله‬ ‫بس��نده کرده اند که خیاط ها بد قولند‪ .‬این خیاط‬ ‫باس��ابقه که دوختن کت و شلوار برای بسیاری از‬ ‫وزرا و وکال و‪ ...‬را از قبل تا بعد از انقالب در کارنامه‬ ‫کاری خود دارد؛ درباره وضعیت فعلی بازار خیاطی‬ ‫مردانه و به ویژه بازار دوخت کت و ش��لوار؛ اینطور‬ ‫ادامه می دهد‪:‬‬ ‫از قدیم گفته اند که‪ :‬چو دانی و پرس��ی؛ سوالت‬ ‫خطاس��ت‪ ...‬چه کسی هس��ت که نداند این روزها‬ ‫چه بر سر بازار کس��ب وکار خیاط های ایران امده‬ ‫است؟ اخر این وقت از سال؛ وضعیت خیاطی های‬ ‫ما باید اینگونه باش��د؟ من با ‪ ۴۷‬س��ال سابقه کار‬ ‫پاک و بی عیب و نقص؛ هم از نظر خدا و پیغمبری‬ ‫و هم از نظر کیفیت انجام کار؛ باید اینطور منتظر‬ ‫بنش��ینم که کس��ی با دیدگاه های قبل از انقالبی!‬ ‫بیاید و به من سفارش دوخت کت و شلوار بدهد؟!‬ ‫اقدم درباره دیدگاه های قبل از انقالبی مش��تریان‬ ‫خیاطی؛ اینگونه توضی��ح می دهد‪ :‬قبل از انقالب؛‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای مردان ش��یک پوش این بود‬ ‫که خیاط ویژه خود را داش��تند و به مناسبت های‬ ‫گوناگون؛ یا خیاط را به خانه خود دعوت می کردند‬ ‫ت��ا اندازه انها را بگیرد؛ یا اینکه با وقت قبلی‪ ،‬قدم‬ ‫رنجه می کردند و پا به خیاطی می گذاش��تند‪ .‬ان‬ ‫روزها؛ خیاط ها جزو ویژه ترین صنف های اقتصادی‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دوخت و دوز های اقتصادی‬ ‫داشتن لباس؛ یکی از همیشگی ترین دغدغه های‬ ‫انس��ان بوده اس��ت‪ .‬از همان روزهای نخست ادم‬ ‫ش��دن؛ تا همین دقیقه اکنون که‪ :‬نه همین لباس‬ ‫زیباست؛ نشان ادمیت‪...‬‬ ‫در این میان؛ ش��اید ش��گفت انگیز ترین اختراع‬ ‫انس��ان؛ کش��ف وس��یله ای برای پوش��اندن بدن‬ ‫خود ب��وده و بزرگترین لذت او نیز؛ لذت فلس��فه‬ ‫این کش��ف بوده اس��ت‪ .‬اینکه چرا و چگونه و کجا‬ ‫و کی؛ بای��د بتواند برای قامت خ��ود؛ پیراهنی از‬ ‫جنس پوش��ش تهیه کند‪ .‬در این گزارش؛ نگاهی‬ ‫می اندازی��م به بازار کس��ب وکار خیاطی ها در این‬ ‫هنگامه از سال‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫این س��ود را از جیب تولیدکنن��ده و مصرف کننده نهایی‬ ‫بیرون می کشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سال هاست که گفته ایم مسئولیت این کار را به‬ ‫اتحادیه واگذار کنند چراکه تصدی گری است و مجموعه به‬ ‫تنهایی توان کنترل بازار را دارد؛ اما تا امروز این امر میسر‬ ‫نش��ده است‪ .‬رییس اتحادیه ابزیان در ادامه گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از اقتصاد کش��اورزی‪ ،‬داللی اس��ت که متاسفانه از طریق‬ ‫سیس��تم بانکی حمایت می ش��ود؛ چرا که این سیستم به‬ ‫جای اینکه سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار دهد در اختیار افرادی که تولیدکننده نیس��تند قرار‬ ‫می دهد‪ .‬وی درباره ماهی قرمز و قیمت ان برای شب عید‬ ‫گفت‪ :‬قیمت ماهی قرمز متفاوت است؛ اما چون عددی را‬ ‫در سبد خانوار تشکیل نمی دهد چندان قابل بحث نیست‬ ‫اما این نکته حائز اهمیت اس��ت که تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ماهی قرمز را با کیفیت بسیار مناسبی تولید می کنند؛ اما‬ ‫عده ای س��ودجو در بازار هستند که ماهی درجه ‪ 3‬یا ‪ 4‬را‬ ‫به فروش می رسانند‪ .‬رییس اتحادیه ابزیان درباره واردات‬ ‫ماهی قرمز چینی به کش��ور بی��ان کرد‪ :‬اماری در گمرک‬ ‫در این زمینه وجود ندارد؛ اگر این محصول وارد هم شده‬ ‫باشد از طریق قاچاق است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه میوه و س��بزی گفت‪ :‬م��وز با کاهش هزار‬ ‫تومان��ی در هر کیلو به قیمت ‪ ۳۳۰۰‬توم��ان در بازار عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حس��ین مهاجران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درب��اره تحوالت بازار میوه و س��بزی اظهار کرد‪ :‬در چند روز‬ ‫گذش��ته قیمت موز به مرز ‪ ۴۲۰۰‬تومان رسید که اکنون با‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰۰‬تومانی در هر کیلو به قیمت ‪ ۳۳۰۰‬تومان در‬ ‫بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک ماه گذشته قیمت پیاز نوسانات شدیدی‬ ‫را تجرب��ه ک��رد‪ ،‬اما باید گفت که قیم��ت ‪ ۳۰۰۰‬تومانی ان‬ ‫از هفته گذش��ته تاکنون باثبات ب��وده و امیدواریم با افزایش‬ ‫عرضه محصول تا ‪ ۱۰‬روز اینده قیمت ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫مهاجران در ادامه بیان کرد‪ :‬در لیس��ت قیمت انواع میوه‪،‬‬ ‫تنها قیمت پرتقال به س��بب گرمی هوا در ش��مال و افزایش‬ ‫تلفات و افات کاهش یافته است‪ ،‬به طوری که قیمت هرکیلو‬ ‫پرتقال تامسون بین ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه میوه و س��بزی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قیم��ت هر کیلو س��یب درختی قرمز و س��فید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬پرتقال تامسون ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬خیار گلخانه‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬خیار بوته ای ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۳۰۰۰‬تومان و نارنگی‬ ‫بندری ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫قیمت شیرینی‬ ‫با توجه به قرار گرفتن در اس��تانه نوروز و افزایش مصرف‬ ‫ش��یرینی‪ ،‬انواع شیرینی که فقط بیش از ‪ 200‬نوع ان شامل‬ ‫شیرینی خشک می شود‪ ،‬با قیمت های متفاوتی در مغازه های‬ ‫س��طح ش��هر عرضه می ش��وند که به گفته ریی��س اتحادیه‬ ‫قنادان‪ ،‬نرخ مصوب برای انها لحاظ نمی ش��ود و فقط ‪ 5‬نوع‬ ‫شیرینی قیمت مصوب دارد‪.‬‬ ‫علی بهرمند در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه فقط ‪5‬نوع‬ ‫ش��یرینی نرخ مصوب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شیرینی های غیراز این ‪5‬‬ ‫قلم براساس نوع مواد استفاده شده در ان و کیفیت شیرینی‬ ‫قیمت گذاری می ش��وند اما نظارت ه��ای الزم روی ان انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫بهرمند با بیان اینکه ش��یرینی های ریز‪ ،‬باقلوا و کیک های‬ ‫سفارشی مشمول نرخ گذاری اتحادیه نمی شوند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 200‬قلم ش��یرینی خشک داریم که قیمت های انها‬ ‫متف��اوت اس��ت و در ایام عید نوروز بیش��تر مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬رییس اتحادیه قنادان همچنین با اش��اره به‬ ‫برگزاری نمایشگاه بهاره و با تاکید بر اینکه با کلیات برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه از ابتدا مخالف بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫کااله��ا کمتر از ‪ 10‬درصد قیمت بیرون عرضه می ش��وند و‬ ‫مصرف کنن��دگان می توانن��د با تخفی��ف ‪ 10‬درصدی از این‬ ‫نمایشگاه ها خرید کنند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال بیان کرد‪ :‬واحد های ما ش��یرینی های‬ ‫خش��ک مثل نخودچی ک��ه ماندگاری باالیی دارن��د و انواع‬ ‫مختلف شکالت را در نمایشگاه بهاره عرضه می کنند‪.‬‬ ‫بهرمند همچنین یاداور شد‪ :‬یکی از مشکالتی که هر سال ‬ ‫داریم بحث تداخل صنفی اس��ت که واحد هایی که تخصص‬ ‫الزم را ندارند در این ایام‪ ،‬به فروش ش��یرینی های ایام نوروز‬ ‫مبادرت کرده و چالش های بس��یاری را ب��رای قنادان ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫قیمت واقعی خانه در تهران‬ ‫متوس��ط قیمت واقعی خانه در ته��ران متری ‪3‬میلیون و‬ ‫‪920‬هزار تومان اس��ت و مبالغ هنگفتی که از س��وی برخی‬ ‫سایت ها اعالم می شود مبنای واقعی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برخی سایت ها با انگیزه های نامعلوم قصد‬ ‫دارند متوس��ط قیمت واحد مسکونی را بیش از انچه هست‬ ‫جلوه دهند و مالک انها مبالغ اعالمی از س��وی فروشندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس امارهای رسمی که توس��ط بانک مرکزی‬ ‫ن سال جاری قیمت هر متر مربع واحد‬ ‫اعالم ش��ده طی بهم ‬ ‫مس��کونی در ته��ران ‪ 3‬میلیون و ‪ 920‬ه��زار تومان بود که‬ ‫نس��بت به ماه قبل ‪3‬درصد افزایش و نس��بت به ماه مش��ابه‬ ‫س��ال قبل یک درصد کاهش داشته است‪ .‬با این حال برخی‬ ‫سایت ها متوسط قیمت ملک در تهران را تا ‪6/5‬میلیون تومان‬ ‫تخمی��ن می زنند که نگرانی هایی در بی��ن برخی متقاضیان‬ ‫مسکن ایجاد کرده است‪ .‬اما واقعیت ماجرا چیست؟ واقعیت‬ ‫این است که این س��ایت ها اگهی های فروش سامانه خود را‬ ‫مبنای قیمت خانه می دانند و بر این اس��اس ماهانه اقدام به‬ ‫انتش��ار متوسط قیمت ملک در ش��هر تهران می کنند؛ حال‬ ‫انکه مبالغ انها فقط پیشنهاد عرضه کنندگان است‪ ،‬نه انچه‬ ‫در عمل منجر به عقد قرارداد می ش��ود‪ .‬اما مبنای امار بانک‬ ‫مرکزی مبالغ اس��تخراج ش��ده از قراردادهای منعقد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬برخی س��ایت ها که متعلق به‬ ‫فروش��ندگان مسکن است برای جلب مخاطب یا پیدا کردن‬ ‫مش��تری برای خانه های دپو ش��ده در ‪ 3‬سال اخیر دست به‬ ‫اغراق می زنند تا به زعم خودش��ان با یک تیر دو نش��ان زده‬ ‫اینده مسکن‪ ،‬نخستین‬ ‫باشند؛ هم با القای نگرانی از وضعیت ‬ ‫خری��داران مصرفی را به س��وی خود بکش��انند و هم میزان‬ ‫بازدید سایت را باال ببرند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صادرات داروی گیاهی از خراسان رضوی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کنترل بازار خراسان شمالی‬ ‫با ‪ 320‬بازرس‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‬ ‫ش��مالی گفت‪ :‬کنترل بازار نوروز ‪ ۹۵‬در خراسان شمالی‬ ‫توسط ‪ ۳۲۰‬بازرس انجام می شود‪.‬‬ ‫یحی��ی نیک��دل در گفت وگو با مهر اظه��ار کرد‪ :‬برای‬ ‫کنترل بازار نوروز ‪ ۹۵‬در خراس��ان شمالی ‪ ۳۲۰‬بازرس‬ ‫در مراکز عمده خرید‪ ،‬تجارت و واحدهای تولیدی استان‬ ‫برای کنترل و نظارت بر رعایت کیفیت و کمیت کاالها‪،‬‬ ‫درصد سودهای قانونی و‪ ...‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از این تعداد ‪ ۵۰‬ب��ازرس از اداره نظارت و‬ ‫بررسی و ‪ ۲۷۰‬بازرس افتخاری عادی و بسیجی هستند‪.‬‬ ‫نیکدل افزود‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی همانند سال های گذشته و با توجه به افزایش نیاز‬ ‫مردم به اقالم موجود در بازار از یک ماه گذشته جلساتی‬ ‫با بخش های خصوصی مختلف‪ ،‬س��ازمان ها و‪ ...‬در قالب‬ ‫ستاد خدمات سفر برگزار کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی؛ طرح تنظیم بازار نوروز‪ ۹۵‬در خراس��ان‬ ‫شمالی از اول اسفند اغاز و تا ‪ ۱۵‬فرودین نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫نیک��دل تاکید کرد‪ :‬ش��هروندان هرگونه تخلف درباره‬ ‫گران فروش��ی‪ ،‬کم فروش��ی‪ ،‬نصب نک��ردن قیمت‪ ،‬صادر‬ ‫نکردن فاکتور‪ ،‬تقلب در کاال و حراج های غیرقانونی را به‬ ‫اتحادیه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی از طریق تماس با تلفن ‪ ۱۲۴‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از دریافت و ثبت ش��کایت توسط ستاد‬ ‫خبری ‪ ۱۲۴‬ش��ماره پیگیری به ش��اکیان ارائه می شود‬ ‫که ش��هروندان در هر مرحل��ه‪ ،‬ضمن تماس با این تلفن‬ ‫می توانند از وضعیت ش��کایت خود تا زمان نتیجه نهایی‬ ‫مطلع ش��وند‪ .‬نیک��دل اظهار کرد‪ :‬همچنی��ن به منظور‬ ‫تس��ریع در رس��یدگی به شکایات مردم ش��عبه ویژه در‬ ‫اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی مستقر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدور مجوز برای ‪220‬‬ ‫فروشگاه عرضه سم در فارس‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫فارس گفت‪ ۲۲۰ :‬فروش��گاه غیرمجاز عرضه س��م و کود‬ ‫استان در راس��تای طرح ساماندهی فروشندگان سموم و‬ ‫کود تقاضای اخذ پروانه کرده اند‪.‬‬ ‫محم��د صادقی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��اماندهی فروشندگان سم و کود در دستور کار سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی استان فارس قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪۲۲۰ :‬‬ ‫فروش��گاه از ‪ ۲۸۰‬واحد غیرمجاز فروش س��م و کود این‬ ‫استان تقاضای اخذ پروانه کسب کرده اند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راس��تای س��اماندهی فروشگاه های‬ ‫غیرمجاز س��موم دفع افات نباتی به همه فروش��گاه های‬ ‫عرضه سموم ش��یمیایی ابالغ شده است که در نخستین‬ ‫فرصت نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند در غیراین صورت‬ ‫این فروش��گاه ها پلمب می ش��وند‪ .‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاهی جهاد کش��اورزی اس��تان فارس بیان کرد‪ :‬امسال‬ ‫در زمین��ه تامی��ن کود های ش��یمیایی ‪ NPK‬هیچ گونه‬ ‫کمبودی نداش��تیم و اگر مش��کلی ایجاد ش��ده به دلیل‬ ‫ناتوانی عوامل توزیع بوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه امسال‬ ‫در حوزه حف��ظ نباتات طرح س��اماندهی و مونیتورینگ‬ ‫س��موم در استان فارس اجرا شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این طرح به صورت ثبت سموم از مبدا تا مقصد برای رصد‬ ‫سموم مصرفی در این استان اجرا شده است‪.‬‬ ‫مبارزه با قاچاقچیان صید‬ ‫عملیات مبارزه با قاچاقچی��ان صید با همکاری نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬یگان حفاظ��ت ابزیان ش��یالت‪ ،‬دریابانی و با‬ ‫پشتیبانی دادگستری از روز ش��نبه در سواحل مازندران‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مسعود جعفری نسب‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظام��ی اس��تان مازندران همزمان با اغ��از این عملیات‬ ‫گفت‪ :‬این عملیات در ‪۱۶‬مرحله در شهرستان های ساحلی‬ ‫اس��تان برگزار می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نیروی انتظامی با‬ ‫ه��دف حفاظت و بهره وری صحیح از منابع دریای خزر با‬ ‫قاچاقچیان صی��د و افرادی که خالف مقررات و قوانین با‬ ‫صید و صیادی به انفال عمومی دستبرد می زنند‪ ،‬برخورد‬ ‫سنگینی می کند‪.‬‬ ‫جعفری نس��ب بر لزوم اجرای دستورالعمل های صید و‬ ‫صی��ادی در زم��ان صید تاکید کرد و گف��ت‪ :‬افراد محلی‬ ‫ک��ه معاش انان از طریق صید اس��ت‪ ،‬می توانند با رعایت‬ ‫موازین شیالتی و با گرفتن مجوز اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیروی انتظامی با پشتوانه قوه قضاییه‬ ‫با فروشندگان ماهیان غیرمجاز در بازار ماهی فروشان نیز‬ ‫برخورد می کن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از امروز تا بیس��تم فروردین‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬که زمان صید ماهیان استخوانی پایان می یابد‬ ‫و در عین ح��ال فصل تخم ریزی ماهی��ان در رودخانه ها‬ ‫است‪ ،‬عملیات مبارزه با قدرت انجام می شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نی��روی انتظامی با باند های س��اماندهی ش��ده که‬ ‫ابزیان دریای خزر را قاچاق می کنند‪ ،‬شناسایی و برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل منابع طبیعی و ابخیزداری خراس��ان رضوی گفت‪ 25 :‬هزار و ‪600‬‬ ‫کیلوگرم انواع داروهای گیاهی به ارزش ‪ 2‬میلیون دالر از ابتدای امسال در این‬ ‫اس��تان تولید و صادر ش��ده است‪ .‬هادی باقری افزود‪ :‬مراتع استان با مساحت ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هکتار نقش مهمی در ایجاد پوشش گیاهی دارند‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫صندوق توسعه صادرات به کمک گردشگری می اید‬ ‫فهیمهملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫س��رمایه گذاری در صنع��ت گردش��گری در‬ ‫ش��اخه های مختلف غیر از اح��داث واحدهای‬ ‫اقامتی ب��ه طور حتم ضروری اس��ت‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه در وضعیت کنونی با توجه به مس��افرانی‬ ‫ک��ه در طول س��ال به مکان های گردش��گری‬ ‫مس��افرت می کنن��د‪ ،‬تعداد واحده��ای اقامتی‬ ‫موجود نتوانسته اند به ان ظرفیت واقعی برسند‬ ‫و درحال حاضر چش��م انداز خوبی را به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه و بخش ش��اهد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬امیدواریم سال اینده مسئوالن برای‬ ‫رفع این مشکل تالش بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به شبکه هتل های بین المللی‬ ‫مهدی اجیلیان‬ ‫مجیدرضاحریری‬ ‫دبی��رکل خان��ه اقتص��اد ای��ران می گوی��د‪:‬‬ ‫همان طور که می دانید هتل سرمایه می خواهد‬ ‫و سرمایه هم به تامین کننده بانک های خارجی‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬زی��را بانک های داخل��ی امکان ارائه ‬ ‫اینگونه وام ها را برای س��اختن هتل نداش��ته و‬ ‫همچنین در این زمینه ها تجربه هم ندارند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل ش��بکه هتل های خارجی در ایران‬ ‫با وارد کردن امکانات‪ ،‬سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫مس��عود دانش��مند در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬به طور حتم اگر در ش��بکه هتل های‬ ‫بین المللی قرار بگیریم و هتلی داش��ته باشیم‬ ‫که در این س��طح باشد‪ ،‬برای ما فرایند جذب‬ ‫س��رمایه و مس��افر بس��یار اس��ان تر می شود‪،‬‬ ‫این رون��د در همه کش��ورهای دنی��ا در حال‬ ‫اتف��اق افتادن اس��ت‪ .‬در این ص��ورت امکانات‬ ‫و س��رمایه گذاری های خارج��ی ب��ه عرص��ه‬ ‫هتل سازی و هتلداری ایران وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه اقتص��اد ایران تصریح می کند‪:‬‬ ‫عمده ترین مساله این است که در گروه بهترین‬ ‫هتل ه��ای بین المللی ق��رار بگیریم و بتوانیم از‬ ‫نش��ان(برند) هتل ها اس��تفاده کنیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه در هتل ه��ای دوب��ی س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی س��رمایه گذاری می کنن��د‪ .‬هتل هایی‬ ‫که در این ش��بکه ها ق��رار می گیرند باید برای‬ ‫انها مسافر تامین شود‪ .‬معتقدم سرمایه گذاری‬ ‫خارجی ها برای ساخت هتل اقدام بسیار خوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کن��د‪ :‬ض��رورت دارد‬ ‫ای��ن هتل ها در ش��بکه س��رویس و خدمات و‬ ‫ش��بکه بازاریابی ق��رار بگیرند زی��را این اقدام‬ ‫برای هتلداران بس��یار مفید است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫تاکنون در زمین��ه س��رمایه گذاری خارجی ها‬ ‫برای ساخت هتل مشکل خاصی وجود نداشته‬ ‫و دولت حمای��ت می کند و امیدواریم ش��اهد‬ ‫اتقاق های خوبی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت صندوق توسعه صادرات‬ ‫رییس هتل اپارتمان داران مش��هد می گوید‪:‬‬ ‫بای��د اخری��ن فناوری ه��ا و روش ه��ای بحث‬ ‫اقام��ت و هتلداری را به کمک نش��ان (برند) ها‬ ‫و واحدهای��ی ک��ه در دنیا مطرح هس��تند به‬ ‫مشهد منتقل کرد‪ .‬بنابراین باید سرمایه گذاری‬ ‫گذش��ته را بروز کرد و برای پذیرش مسافر در‬ ‫اینده قوت بخشید‪.‬‬ ‫مهدی اجیلیان در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه معتقدم برای س��اختن واحدهای جدید‬ ‫نباید از س��رمایه گذاران خارجی استفاده شود‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬نباید از سرمایه گذاران خارجی‬ ‫استفاده شود زیرا ظرفیت موجود هتل ها بیش‬ ‫از می��زان تقاضاس��ت‪ ،‬بنابراین بای��د تمرکز بر‬ ‫بهبود و ارتقای سطح کیفیت واحدهای اقامتی‬ ‫موجود در مش��هد باشد که متاس��فانه به این‬ ‫موضوع توجه نمی کنیم‪.‬‬ ‫اجیلیان اظه��ار می کند‪ :‬به طور قطع اگر به‬ ‫این موضوع توجهی نش��ود و دولت و متولیان‬ ‫ام��ر از ای��ن موض��وع حمایت نکنن��د‪ ،‬موجب‬ ‫می ش��ود چندس��ال این��ده باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫عمر واحدهای اقامتی بیش��تر می ش��ود‪ ،‬سطح‬ ‫خدمات و س��طح رضایت مشتریان کمتر شده‬ ‫فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم است‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬با برداش��ته شدن تحریم ها‬ ‫فرصت مناسبی برای حضور س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫اس��تان فراهم شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬جاسم جادری‬ ‫در دیدار با مدیران ش��رکت «ای س��ی تی اس ای» که در‬ ‫زمینه فعالیت ه��ای بندری و تخلی��ه و بارگیری کاال در‬ ‫ ‬ ‫بنادر فعالیت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت بین المللی دارای‬ ‫موقعیتی جهانی و ش��ناخته ش��ده اس��ت که می توان از‬ ‫ظرفیت و توانمندی ان در فعالیت های بندری اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از طریق س��ازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫کشور سرمایه گذاری این شرکت در هرمزگان را پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬این استان ظرفیت بسیار باالیی در زمینه بنادر‬ ‫دارد و س��اخت یک بندر بزرگ در جاسک نیز در دستور‬ ‫کار اس��ت‪ .‬مدی��ر منطق��ه خاورمیانه و اروپای ش��رکت‬ ‫«ای س��ی تی اس ای» نیز در این دیدار گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫از اپراتورهای تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادر اس��ت‬ ‫ک��ه در تمامی قاره های دنیا تاکنون با ‪ 7‬میلیون تی ای یو‬ ‫کانتین��ر ظرفیت عملیات بندری را انجام می دهد و قصد‬ ‫دارد ظرفی��ت خود را ب��ه ‪ 10‬میلیون تی ای ی��و کانتینر‬ ‫افزایش دهد‪ .‬هانس ادامه داد‪ :‬این شرکت کامال خصوصی‬ ‫فعالیت خود را از س��ال ‪1987‬م اغاز و در کشور فیلیپین‬ ‫ثبت ش��ده اما مالک اصلی ان اهل کشور اسپانیا بوده که‬ ‫نیروهایی از کش��ورهای مختلف اروپایی در ان مش��غول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬پ��س از اینکه درهای ایران به‬ ‫سمت فضای بین المللی باز و امکان حضور بخش خارجی‬ ‫در این کشور فراهم شده‪ ،‬چندین بار از این کشور بازدید‬ ‫و برای سرمایه گذاری در ان اعالم امادگی داشته ایم‪.‬‬ ‫مدی��ر منطق��ه خاورمیان��ه و اروپ��ای ش��رکت‬ ‫«ای سی تی اس ای» اظهار کرد‪ :‬در بازدیدهای خود از بازار‬ ‫و فضای سرمایه گذاری در ایران شناخت داریم و در تالش‬ ‫هستیم با سازمان بنادر ایران در ارتباط باشیم تا بهترین‬ ‫روش برای سرمایه گذاری در این بخش را بشناسیم‪.‬‬ ‫و به قطب گردش��گری لطمه وارد شود‪ .‬رییس‬ ‫هتل اپارتمان داران مشهد بیان می کند‪ :‬درحال‬ ‫حاض��ر به منظور تامی��ن نقدینگی با همکاری‬ ‫صندوق توس��عه صادرات به بخش گردشگری‬ ‫کمک می ش��ود‪ ،‬اما بیشتر تمرکز و کمک هایی‬ ‫که انجام می شود برای احداث واحدهای جدید‬ ‫است‪ ،‬به همین منظور باید بیشترین تالش در‬ ‫زمینه ارتقا و بهبود سطح خدمات سرمایه های‬ ‫موجود در شهر مشهد انجام شود‪.‬‬ ‫اجیلی��ان بابی��ان اینک��ه بای��د تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمتی را به س��رمایه گذاران و هتل داران‬ ‫موج��ود ارائ��ه دهن��د‪ ،‬تاکی��د می کن��د‪ :‬اگر‬ ‫تسهیالت ارزان به س��رمایه گذاران داده شود‪،‬‬ ‫می توانند سرمایه هایی که در گذشته در مشهد‬ ‫هزینه و پایه ریزی کرده اند را بهتر و بروز کنند‬ ‫و براس��اس همان ساختار و چشم اندازی که در‬ ‫صنعت گردشگری مشهد وجود دارد‪ ،‬مشکالت‬ ‫این حوزه برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به فناوری و مدیریت‬ ‫نای��ب رییس ات��اق ایران و چی��ن می گوید‪:‬‬ ‫هر نوع س��رمایه گذاری خارج��ی در هر بخش‬ ‫از بخش ه��ای اقتص��ادی به وی��ژه بخش هایی‬ ‫ک��ه مرب��وط ب��ه منابعی می ش��ود ک��ه مثل‬ ‫گردش��گری زود بازده اس��ت‪ ،‬مورد اس��تقبال‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بنابراین س��اخت و س��از هم به‬ ‫عنوان یک صنعت اس��ت ک��ه اگر تزریق منابع‬ ‫خارجی داش��ته باشیم به نفع ان بخش خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مجیدرضاحری��ری در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه در زمینه هتل ها نیاز به سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی داری��م‪ ،‬می افزاید‪ :‬اگر س��رمایه گذار‬ ‫ایرانی هتل سازی می کند‪ ،‬برای اینکه هتل ها را‬ ‫با استانداردهای روز و بین المللی تطبیق دهیم‬ ‫نیاز به مدیریت خارجی ها احس��اس می ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراین باید تالش ش��ود صنع��ت هتلداری از‬ ‫ش��رایط فعلی فاصله بگیرد و به طرف ش��رایط‬ ‫مناسب بین المللی حرکت کند‪.‬‬ ‫نای��ب ریی��س اتاق ای��ران و چی��ن تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬همچنین ب��رای اینک��ه هتلداری در‬ ‫شرایط فعلی به سمت شرایط بین المللی برود‪،‬‬ ‫پیش زمینه این اقدام مس��تلزم این اس��ت که‬ ‫اقتصاد ما رقابتی شود و از نرخ گذاری هایی که‬ ‫از بستن قراردادها نارضایتی به وجود می اورد‪،‬‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬ب��ه دلیل اینکه در ش��رایط‬ ‫اقتص��اد رقابت��ی موضوع س��رکوب قیمت ها و‬ ‫قیمت های دس��توری نمی تواند م��د نظر قرار‬ ‫ گیرد‪ .‬به طور کلی در بخش های اقتصادی نیاز‬ ‫به سرمایه گذار خارجی‪ ،‬فناوری و مدیریت روز‬ ‫دنیا داریم‪.‬‬ ‫حریری اظهار می کند‪ :‬متاس��فانه در کش��ور‬ ‫ما اقتصاد ش��فاف‪ ،‬رقابتی و ازاد نیست و هیچ‬ ‫خارج��ی س��رمایه را به کش��وری که ش��رایط‬ ‫اقتصادی مناس��ب و ش��فاف نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫نم��ی اورد‪ ،‬زیرا ن��وع گردش س��رمایه در دنیا‬ ‫شفاف و رقابتی است ‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موضوع قیمت گذاری روی‬ ‫کاالها و س��رکوب قیمتی از طرف دولت است‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬همچنین رقابت در ش��رایط ازاد‬ ‫برای س��رمایه گذاری خارجی ب��ه عنوان اصل‬ ‫است‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی در کشوری که‬ ‫فضای کس��ب و کار‪ ،‬رتبه های مطلوبی نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬به هیچ عنوان سرمایه گذاری نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬متاس��فانه عالئ��م‬ ‫بین الملل��ی در اقتصاد ما‪ ،‬وج��ود ندارد و برای‬ ‫اینکه بتوانیم حداکثر س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫را داش��ته باش��یم دولت موظف اس��ت شرایط‬ ‫اقتصادی را تغییر دهد و انچه براس��اس قانون‬ ‫بای��د به ان عمل ش��ود بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کسب و کار است‪.‬‬ ‫احیای نیشکر هفت تپه با واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫نایب رییس نظام صنفی کش��اورزی خوزستان با اشاره‬ ‫به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت تپه گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫تنها با واگذاری به بخش خصوصی می تواند احیا شده و به‬ ‫چرخه تولید بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬حکیم خنیفری افزود‪ :‬شرکت نیشکر‬ ‫هفت تپه در حال حاضر ورشکس��ته و عمال غیرفعال است‬ ‫و اگ��ر به بخش خصوصی واگذار ش��ود می تواند اش��تغال‬ ‫زی��ادی ایجاد کند‪ .‬دبیر نظام صنفی کش��اورزی ش��وش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��رکت نیش��کر هفت تپ��ه‪ ،‬تامین کننده دو‬ ‫شرکت کاغذپارس و حریر خوزستان است که فعال شدن‬ ‫ان می توان��د فعالیت این دو ش��رکت را نیز تضمین کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرکت نیشکر هفت تپه به غیراز نیشکر در‬ ‫زمینه محصوالت اس��تراتژیک دیگری مانند گندم و ذرت‬ ‫هم فعالیت دارد که با احیای شرکت شاهد افزایش تولید و‬ ‫اشتغال در زمینه این محصوالت هم خواهیم بود‪.‬‬ ‫خنیفری دیدگاه نظام صنفی کشاورزی شوش در زمینه‬ ‫واگذاری ش��رکت نیش��کر هفت تپه به بخش خصوصی را‬ ‫مثب��ت ارزیابی ک��رد و افزود‪ :‬با واگذاری این ش��رکت به‬ ‫بخ��ش خصوصی می توان به احیای ان و خروج ش��رکت‬ ‫از بحران امیدوار بود‪ .‬دبیر نظام صنفی کش��اورزی شوش‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به‬ ‫دلیل ورشکستگی این شرکت‪ ،‬حقوق معوقه زیادی داشته‬ ‫و از ای��ن بابت گالیه دارند ک��ه امیدواریم با واگذاری این‬ ‫شرکت به بخش خصوصی شاهد بهبود وضعیت شرکت و‬ ‫رضایتمندی کارگران باشیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫نیش��کر هفت تپه یک قطب بزرگ کشاورزی است گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت دارای ‪ 24‬هزار هکتار زمین حاصلخیز است‬ ‫که عمال حدود ‪ 30‬درصد ان فعال است‪ .‬نایب رییس نظام‬ ‫صنفی کشاورزی خوزستان افزود‪ :‬اگر تمام فازهای شرکت‬ ‫نیشکر هفت تپه فعال شوند‪ ،‬افزون بر ‪ 2‬هزار شغل به طور‬ ‫مستقیم ایجاد خواهد شد که منجر به بهبود وضع اشتغال‬ ‫و وضع اقتصادی منطقه و حتی جنوب کشور می شود‪.‬‬ ‫چشم «سامسونت » به دنبال« تومی»‬ ‫شرکت سامسونت‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده کیف و چمدان در دنیا در نظر دارد‬ ‫ش��رکت امریکایی تومی‪ ،‬فعال در همین بخش را به مالکیت خود دراورد‪ .‬برای‬ ‫این منظور پیش��نهادی معادل یک میلیارد و ‪۸۲۰‬میلیون دالر تس��لیم مقامات‬ ‫شرکت تومی شده است‪ .‬هدف سامسونت توسعه و گسترش خود در بازار کیف‬ ‫و چمدان لوکس است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫و در حوزه جنگلکاری چوب و زغال هستند ‪ .‬از صنایع‬ ‫مه��م و اصل��ی کنیا صنعت نس��اجی‪ ،‬فوالد س��ازی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صنایع کش��اورزی و تعمیرات کشتی‬ ‫هس��تند ‪ .‬همچنین صنایع معدن��ی چهارمین منبع‬ ‫درامدی کنیا به شمار می روند‪ .‬‬ ‫کنی��ا به دلیل برخورداری از س��واحل مناس��ب به‬ ‫عنوان دروازه ش��رق افریقا شناخته شده و کشورهای‬ ‫اروپایی و دیگر کش��ورها همواره محصوالت تجاری و‬ ‫نفتی خود را از بنادر کنیا به کش��ورهای همس��ایه ان‬ ‫ارس��ال می کنند ‪ .‬کنیا دارای ‪ 3‬فرودگاه بین المللی و‬ ‫ی��ک فرودگاه محلی‪ 3 ،‬بن��در دریایی المو‪ ،‬مالیندی‬ ‫و مومباس��ا و ‪ 26‬خط کشتیرانی اس��ت ‪ .‬مناطق ازاد‬ ‫تج��اری این کش��ور نایروب��ی‪ ،‬مومباس��ا و اتی ریور‬ ‫هستند ‪ .‬به گزارش س��ایت تحلیلی فکت بوک‪ ،‬بنادر‬ ‫و پایانه های کنیا طی س��ال های اخیر به طور مستمر‬ ‫رشد کرده و توسعه یافته اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پایانه ه��ای حم��ل و نق��ل گاز‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫م��واد فله ای خش��ک‪ ،‬پایانه های کانتین��ری و بنادر‬ ‫گردشگری این کش��ور گسترش چشمگیری یافته و‬ ‫زیرساخت های انها توسعه یافته اند‪.‬‬ ‫این کش��ور عض��و اتحادیه های جهان��ی همچون‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬س��ازمان توس��عه صنعتی‬ ‫ملل متحد‪ ،‬کنفرانس توس��عه و تج��ارت ملل متحد‬ ‫ش��ورای همکاری گمرکی اس��ت ‪ .‬در س��ال ‪ 1977‬م‬ ‫کنیا ب��ا کش��ورهای تانزانی��ا و اوگان��دا موافقتنامه‬ ‫ع اقتصادی افریقای ش��رقی را به منظور افزایش‬ ‫جام ‬ ‫همکاری های تج��اری و تثبیت تعرفه های تجاری به‬ ‫امضا رس��اند ‪ .‬این ‪ 3‬کش��ور در سال ‪ 1981‬م به همراه‬ ‫‪ 22‬کش��ور دیگر معا هده تج��ارت ترجیحی منطقه‬ ‫ش��رق و جنوب افریقا را امضا کردند که به موجب ان‬ ‫عوارض گمرکی کااله��ا در مناطق تجارت ترجیحی‬ ‫حذف ش��ده‪ ،‬تجارت میان کش��ورهای طرف قرارداد‬ ‫تسهیل شده‪ ،‬قوانین مشترک برای کاالهای مشمول‬ ‫مقررات ترجیحی وضع شده و موانع تعرفه ای تجاری‬ ‫مانند محدودیت های کم��ی‪ ،‬مبادله ورودی کاالها‪،‬‬ ‫س��پرده گذاری قبلی برای واردات (پیم��ان ارزی) و‬ ‫اجازه های مش��روط برای واردات و هزینه های ارزی‬ ‫مرب��وط در نظر گرفته می ش��وند ‪ .‬کنیا همواره دارای‬ ‫کس��ری تجارت خارجی بوده و طی س��ال های اخیر‬ ‫با گس��ترش امکانات جهانگ��ردی و تالش در جهت‬ ‫افزایش صادرات‪ ،‬درصدد به دست اوردن ارز بیشتر و‬ ‫کم کردن کسری تجاری خود برامده است‪ .‬‬ ‫کنی��ا ع�لاوه ب��ر درامد حاص��ل از گردش��گری‪،‬‬ ‫از ص��ادرات قه��وه ‪ ،‬چ��ای‪ ،‬محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬الیاف کنف‪ ،‬کربنات سدیم‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫پوست حیوانات‪ ،‬گوشت و سیمان درامد ارزی کسب‬ ‫می کن��د ‪ .‬جمعیت کنیا ‪ 42/7‬میلیون نفر بوده و به دو‬ ‫زبان س��واحیلی و انگلیسی صحبت می کنند ‪ .‬امید به‬ ‫زندگی در کنیا ‪ 57‬س��ال برای مردان و ‪ 59‬سال برای‬ ‫زنان است‪ .‬‬ ‫بازیگ��ران در عرصه اقتصاد و تج��ارت کنیا ایاالت‬ ‫متحده اروپ��ا‪ ،‬اتحادیه اروپا و چین هس��تند ‪ .‬اگرچه‬ ‫در س��ال ‪ 1990‬م س��هم چین در بازار کنیا با امریکا و‬ ‫اتحادیه اروپا فاصله بس��یاری داش��ت اما اکنون سهم‬ ‫چین در بازار این کش��ور به طرز قابل توجهی افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری ایران و کنیا‬ ‫ام��روز‪ ،‬هیات تج��اری ایرانی‪ ،‬تهران را به س��مت‬ ‫نایروبی ت��رک می کند ‪ .‬این هیات تجاری ‪ -‬بازاریابی‪،‬‬ ‫در زمینه های مختلف کاالیی‪ ،‬کش��ت فراسرزمینی‪،‬‬ ‫مصالح س��اختمانی‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی (انرژی‬ ‫و راه و س��اختمان )‪ ،‬معدن و پتروش��یمی در راستای‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی ‪ -‬بازرگانی ب��ا قاره افریقا‪ ،‬به‬ ‫کنیا اعزام می ش��وند ‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در اهداف این‬ ‫سفر مواردی همچون بررسی میدانی بازار و شناخت‬ ‫ویژگی ه��ای بازار مصرفی کش��ور هدف‪ ،‬اش��نایی و‬ ‫برقراری ارتباط با فعاالن اقتصادی‪ ،‬ش��ناخت قوانین‬ ‫و مق��ررات و دیگر الزامات قانون��ی ورود به بازار هدف‬ ‫و ش��ناخت فرصت ها و زمینه های همکاری مشترک‬ ‫ذکر ش��ده اس��ت و برنامه پیش بینی ش��ده برای این‬ ‫شرکت های حوزه فناوری امریکا پشت سر اپل‬ ‫رهبران شرکت های حوزه فناوری شامل الفابت‪ ،‬شرکت‬ ‫مادر گوگل‪ ،‬فیس بوک‪ ،‬مایکروسافت‪ ،‬ای تی اندتی و ده ها‬ ‫شرکت دیگر فعال در حوزه اینترنت و فناوری یک پرونده‬ ‫حقوقی را باز کرده اند تا از دادگاه بخواهند از شرکت اپل‬ ‫در مقابل دولت امریکا که از ان خواسته است رمزگشایی‬ ‫مشتریانش را برای انها اعمال کند‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدای اقتص��اد‪ ،‬نمایش کم نظی��ر اتحاد و‬ ‫حمای��ت از اپل که به ط��ور معمول رقیب ش��رکت هایی‬ ‫بوده که حاال از ان حمایت می کنند‪ ،‬نش��ان دهنده اراده‬ ‫مخالف��ان تقاضای رمزگش��ایی دولت در دره س��یلیکون‬ ‫اس��ت؛ موضعی که به وس��یله رییس اداره حقوق بش��ر‬ ‫سازمان ملل نیز مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مبارزه اپل در ماه گذش��ته برای مخالفت با درخواست‬ ‫اف ب��ی ای ب��رای رمزگش��ایی از تلفن هوش��مند یکی از‬ ‫مشتریان این ش��رکت بوده که البته این مشتری یکی از‬ ‫تروریست های حادثه ش��لیک به دانش اموزان مدرسه ای‬ ‫در امریکا بوده است‪.‬‬ ‫وقتی که اف بی ای این درخواست را به شرکت ارائه کرد‪،‬‬ ‫تیم کوک‪ ،‬مدیرعامل شرکت اپل‪ ،‬در یک نامه سرگشاده‬ ‫به مشتریان این شرکت نوشته که برای حفاظت از اسرار‬ ‫ش��خصی مش��تریان اجازه ندارد با پلیس همکاری کند‪.‬‬ ‫اف بی ای از اپل خواس��ته بود که نرم افزارهای رمزشکنی‬ ‫ عامل ای او اس‬ ‫گوش��ی های هوش��مندی را که سیس��تم ‬ ‫دارند‪ ،‬به این نه��اد دولتی ارائه کند اما اپل گفته بود که‬ ‫نمی خواهد این کار به یک روال عادی برای دولت امریکا‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫از اینج��ا بود ک��ه دع��وای دامنه دار و طوالنی بر س��ر‬ ‫اینکه دولت تا چه حدی می تواند از ش��رکت ها اطالعات‬ ‫کاربران و مشتریان انها را طلب کند به مسیر تازه ای وارد‬ ‫ش��د‪ .‬دادگاه از اپل خواس��ت که اطالعات را ارائه کند و‬ ‫خانواده های قربانیان حادثه تیراندازی نیز از این ش��رکت‬ ‫شکایت کردند‪ .‬از ان سو‪ ،‬اپل نیز علیه اف بی ای پرونده ای‬ ‫باز کرد و ش��کایت کرد که باید حکمی که اف بی ای علیه‬ ‫اپل گرفته تعلیق شود‪.‬‬ ‫حاال ش��رکت های حوزه فن��اوری و اینترنت در امریکا‬ ‫پشت سر اپل ایستاده اند و می گویند که دادگاه نمی تواند‬ ‫ب��ه قوانین و رویه ه��ای مربوط به س��ال ‪ 1789‬میالدی‬ ‫اس��تناد کند و اپل را محکوم کن��د‪ .‬انها نیز با به خدمت‬ ‫گرفتن چند گروه حقوقی‪ ،‬تالش می کنند دولت امریکا را‬ ‫از خواسته خود عقب برانند‪.‬‬ ‫اع��زام نیز ش��امل حضور در مالقات ه��ای مقام عالی‬ ‫وزارت ب��ا طرف ه��ای ذی ربط‪ ،‬مالقات با مس��ئوالن‬ ‫اقتص��ادی و تجاری دولتی‪ ،‬بازدید از مراکز تولیدی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬برگزاری نشست رودررو و مذاکره با تاجران‬ ‫و ش��رکت ها و فعاالن اقتصادی کشور هدف‪ ،‬بازدید و‬ ‫بررسی میدانی از بازار‪ ،‬مالقات با مسئوالن نمایندگی‬ ‫ایران‪ ،‬بازدید از رویداد تجاری همزمان با اعزام هیات‬ ‫و بازدید از نمایش��گاه ساخت وساز و انرژی در نایروبی‬ ‫خواه��د ب��ود ‪ .‬در حالی که میزان تب��ادالت تجاری با‬ ‫دیگر کشورهای جهان حدود ‪ 21‬میلیارد دالر است‪،‬‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ 15/9‬میلی��ارد دالر ان را واردات به کنیا‬ ‫تش��کیل می دهد و در این میان س��هم ای��ران از کل‬ ‫مبادالت در سال گذشته ‪ 57‬میلیون دالر بوده که ‪50‬‬ ‫میلیون دالر ان را صادرات ش��امل می شود ‪ .‬براساس‬ ‫امار اداره گمرک ایران‪ ،‬در سال ‪ 1392‬صادرات ایران‬ ‫به کنی��ا ‪ 26‬میلیون دالر و واردات از این کش��ور ‪11‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت ‪ .‬عمده محصوالت صادراتی‬ ‫ای��ران به کنیا در س��ال ‪ 1392‬ش��امل قیر نفت (‪39‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 311‬هزار دالر)‪ ،‬موم پارافین (یک میلیون‬ ‫و ‪ 739‬ه��زار دالر)‪ ،‬وازلین غیردارویی (یک میلیون و‬ ‫‪ 102‬هزار دالر)‪ ،‬روغن صنعتی (‪ 981‬هزار دالر) و اوره‬ ‫(‪ 576‬هزار دالر) بوده اند‪ .‬‬ ‫عمده محصوالت وارداتی ایران از کنیا چای س��یاه‬ ‫تخمیر شده (‪ 4‬میلیون و ‪ 500‬هزار دالر)‪ ،‬اب اناناس‬ ‫(‪ 137‬ه��زار دالر)‪ ،‬درختچ��ه گل رز (‪ 96‬هزار دالر)‪،‬‬ ‫نوشابه های غیرالکلی (‪ 54‬هزار دالر) و وسایل نقلیه با‬ ‫موتور پیستونی (‪ 37‬هزار دالر) بوده اند‪ .‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫کنیا همواره‬ ‫دارای کسری‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫بوده و در طول‬ ‫سال های اخیر‬ ‫با گسترش‬ ‫امکانات‬ ‫ جهانگردی‬ ‫و تالش برای‬ ‫افزایش‬ ‫صادرات و به‬ ‫دست اوردن‬ ‫ارز بیشتر‬ ‫برامده است‬ ‫‪Wto.org‬‬ ‫‪oecd.org‬‬ ‫‪gtreview.com‬‬ ‫‪atlas.media.mit.edu‬‬ ‫‪theguardian.com‬‬ ‫‪www.wto.org‬‬ ‫‪gtreview.com‬‬ ‫فیلیپین مقصد گردشگری حالل می شود‬ ‫فیلیپین در همکاری با موسس��ه «کرس��نت ریتینگ»‬ ‫برای جذب گردش��گران مس��لمان از کشورهای همسایه‬ ‫عضو ا سه ان و خاورمیانه‪ ،‬قصد دارد خود را به عنوان یک‬ ‫مقصد گردشگری حالل معرفی کند‪.‬‬ ‫به گزارش می��راث فرهنگی‪ ،‬فیلیپی��ن در همکاری با‬ ‫موسس��ه اماری «کرس��نت ریتینگ» در کنار موسس��ه‬ ‫پژوهش��ی «حالل تریپ» از موسس��ات پیش رو در سفر‬ ‫ح�لال با اج��رای مجموعه اقدامات وی��ژه ای برای جذب‬ ‫گردشگران مسلمان از کش��ورهای همسایه عضو ا سه ان‬ ‫و خاورمیان��ه‪ ،‬قص��د دارد خ��ود را به عن��وان یک مقصد‬ ‫گردشگری حالل معرفی کند‪.‬‬ ‫مقام��ات وزارت گردش��گری فیلیپی��ن (‪ )PDOT‬در‬ ‫همکاری با این موسس��ه و در جهت پیش��برد تسهیالت‬ ‫س��فر برای مس��لمانان‪ ،‬کمپین ویژه ای برای بازاریابی در‬ ‫کشورهای اس�لامی برگزار می کنند تا مس��لمانان دیگر‬ ‫کش��ورها را از امکانات گردش��گری اسالمی و تسهیالتی‬ ‫چون انواع غذای حالل و دسترس��ی به مسجد و امکانات‬ ‫دیگر اگاه کنند‪ .‬رامون خمنز‪ ،‬دبیرکل ‪ PDOT‬می گوید‪:‬‬ ‫فیلپی��ن نزدیک به ‪566‬ه��زار بازدید کننده مس��لمان از‬ ‫کش��ورهای خاورمیانه و کش��ورهای عضو ا سه ان و نیز از‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫‪ ۶‬پایانه بندری برزیل‬ ‫‹ ‹تجارت کنیا‬ ‫به گزارش موسس��ه پژوهش��ی و اقتصادی اطلس‬ ‫مدیا‪ ،‬ص��ادرات کنیا در س��ال ‪ 2013‬میالدی ‪5/22‬‬ ‫میلیارد دالر و واردات این کش��ور ‪ 15/8‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اس��ت ‪ .‬کنیا صد و چهاردهمین اقتصاد صادراتی‬ ‫و هش��تاد و شش��مین اقتصاد ترکیبی در دنیا را دارد‪ .‬‬ ‫تراز تجاری کنیا در این س��ال منف��ی ‪ 10/6‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪ .‬‬ ‫عم��ده محص��والت صادرات��ی کنیا چ��ای (‪915‬‬ ‫میلیون دالر)‪ ،‬نفت تصفیه شده (‪ 680‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫گل ش��اخه اس (‪ 642‬میلی��ون دالر)‪ ،‬قه��وه (‪209‬‬ ‫میلی��ون دالر) و حبوبات (‪ 162‬میلی��ون دالر) بوده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫عم��ده محص��والت وارداتی کنیا در س��ال ‪2013‬‬ ‫می�لادی نفت تصفیه ش��ده (‪ 2/92‬میلی��ارد دالر)‪،‬‬ ‫خودرو (‪ 538‬میلیون دالر)‪ ،‬اهن االت (‪ 407‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬داروی بسته بندی (‪ 377‬میلیون دالر) و گندم‬ ‫(‪ 339‬میلیون دالر) هستند‪ .‬‬ ‫مقصده��ای هدف صادراتی کنی��ا نیز زامبیا (‪680‬‬ ‫میلی��ون دالر)‪ ،‬اوگان��دا (‪ 533‬میلی��ون دالر)‪ ،‬هلند‬ ‫(‪ 489‬میلی��ون دالر)‪ ،‬ایاالت متح��ده امریکا (‪439‬‬ ‫میلیون دالر) و بریتانیا (‪ 419‬میلیون دالر) هستند‪ .‬‬ ‫کش��ورهایی ک��ه کنی��ا از انه��ا کاال وارد ک��رده؛‬ ‫هندوس��تان (‪ 3/93‬میلی��ارد دالر)‪ ،‬چی��ن (‪3/22‬‬ ‫میلی��ارد دالر)‪ ،‬ژاپن (‪ 892‬میلی��ون دالر)‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوب��ی (‪ 793‬میلیون دالر) و بریتانیا (‪ 660‬میلیون‬ ‫دالر) بوده اند ‪ .‬به گزارش سازمان تجارت جهانی‪ ،‬کنیا‬ ‫از ژانویه ‪ 1995‬عضو س��ازمان تجارت جهانی ش��ده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫به گزارش روزنام��ه بیزینس دیلی‪ ،‬تجارت جهانی‬ ‫طی س��ال های گذشته به سرعت رش��د یافته است‪ .‬‬ ‫ای��ن امر به دلی��ل کاهش تعرفه ه��ای گمرکی بوده‪،‬‬ ‫همچنین تجارت ازاد نیز به رش��د تجارت این کشور‬ ‫کمک ش��ایانی کرده است ‪ .‬افزایش تجارت به معنای‬ ‫افزایش عبور کاال از مرزهای کش��ورها بوده که انجام‬ ‫تشریفات گمرکی را به دنبال دارد‪ .‬‬ ‫پایتخت کنیا نایروبی اس��ت و موماس��ا‪ ،‬کیسومو و‬ ‫ناکورو از ش��هر های مهم این کشور هستند ‪ .‬مساحت‬ ‫کنی��ا ‪ 582‬ه��زار و ‪ 646‬مت��ر مرب��ع ب��وده و چهل و‬ ‫هفتمین کش��ور وس��یع دنیاس��ت ‪ .‬اب و هوای کنیا‬ ‫گ��رم و مرطوب بوده و ‪ 73‬درصد از مردم این کش��ور‬ ‫مس��یحی‪19 ،‬درصد اتیمیس��ت و ‪ 6‬درصد مسلمان‬ ‫هس��تند ‪ .‬در س��ال ‪ 1689‬میالدی پرتغالی ها کنیا را‬ ‫به تس��لط خود دراوردند ‪ .‬از س��ال ‪ 1855‬میالدی به‬ ‫تصرف انگلستان درامد و از ‪ 12‬دسامبر ‪ 1963‬به طور‬ ‫رسمی به استقالل دست یافت‪ .‬‬ ‫عمده محصوالت تولیدی کنیا در حوزه دامپروری؛‬ ‫گوش��ت‪ ،‬شیر‪ ،‬پوست و چرم‪ ،‬در حوزه صیادی؛ ماهی‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫هیات تجاری ایران در دروازه شرق افریقا‬ ‫کنیا کش��وری است در ش��رق افریقا که به توسعه و‬ ‫گسترش روابط تجاری خود در جهان می پردازد‪ .‬کنیا‬ ‫دارای زمین های بسیار حاصلخیزی برای کشاورزی‬ ‫بوده و به دلیل توسعه بنادر و پایانه های خود به عنوان‬ ‫دروازه ش��رق افریقا شناخته ش��ده است ‪ .‬همچنین‬ ‫صنعت گردش��گری یکی از منابع درامدزا برای کنیا‬ ‫به شمار می رود‪ .‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫کش��ور هند دارد‪ .‬این میزان گردش��گر مبنای بازاری را‬ ‫در فیلیپین ش��کل داده اس��ت که به طور عمده با عنوان‬ ‫گردش��گری ح�لال در این کش��ور رو به توس��عه دارد‪.‬‬ ‫گردش��گری حالل تنها موضوعات مذهبی و ارائه امکانات‬ ‫در این زمینه نیست بلکه موضوعی مرتبط به ملت هاست‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ توسعه صنعت حالل بیش از اینکه دالیل‬ ‫فرهنگی داشته باشد‪ ،‬اهمیت اقتصادی دارد‪ .‬زیرا توسعه‬ ‫گردش��گری حالل در کشور ما نه تنها سبب توسعه سطح‬ ‫زندگی مس��لمانان س��اکن فلیپین می ش��ود بلکه سبب‬ ‫جذب گردش��گران بیشتر می شود که خود اثار اقتصادی‬ ‫مهمی دارد‪« .‬کرس��نت ریتینگ» در فیلیپین همچنین‬ ‫دست به ارائه و انتش��ار «راهنمای گردشگران مسلمان»‬ ‫زده است و در کنار کمپین های مختلف به صورت انالین‬ ‫ی��ا در ش��بکه های اجتماع��ی فیلیپین را به مس��لمانان‬ ‫معرفی می کند‪ .‬این کشور همچنین اقدامات گسترده ای‬ ‫در جهت اع�لام و عرضه اعتب��ار و درجه بندی هتل ها و‬ ‫رس��توران ها در ش��هرهای بزرگ کش��ور با بهره گیری از‬ ‫ت ریتینگ» انجام داده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫سیس��تم «کرس��ن ‬ ‫برنامه ها قبل از هر چیز بر ش��هرهایی چون مانیال‪ ،‬داوو‪،‬‬ ‫سبو بوراکای تمرکز شده است‪.‬‬ ‫دولت برزیل از اغاز دور دوم خصوصی س��ازی بنادر‬ ‫این کشور به منظور جذب سرمایه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬پروژه خصوصی سازی از ‪ ۳۱‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و زمان��ی که مزایده اجاره ب��رای این ‪ 6‬پایانه‬ ‫اغاز شود به مرحله اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا انج��ام پروژه ه��ای‬ ‫خصوصی س��ازی مبل��غ ‪۴۳۳‬میلی��ون دالر به دولت‬ ‫برزی��ل پرداخت می ش��ود که ‪۳۶۶‬میلی��ون دالر ان‬ ‫ص��رف س��رمایه گذاری جدید در اح��داث تجهیزات‬ ‫جدید ب��رای پایانه ها و ‪۵۱‬میلیون در طول یک دوره‬ ‫‪۲۵‬ساله به کارکنان پایانه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬پایان��ه از ‪ 6‬پایانه نامب��رده در زمینه حمل ونقل‬ ‫غ�لات در بندر کوتیرو در بلم برزی��ل‪ ،‬یک پایانه در‬ ‫ویال دکون��دو و دو پایانه دیگ��ر در زمینه جابه جایی‬ ‫غ�لات و ک��ود ش��یمیایی در بندر س��انتارم فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬برنامه خصوصی س��ازی در‬ ‫برزیل ش��امل خصوصی س��ازی ‪ ۲۰‬منطقه دیگر نیز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تمامی این مزایده های اجاره تا پایان سال براساس‬ ‫تخمین انجام شده و مبلغی معادل ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫را نصیب کش��ور برزیل می کند‪ .‬گفته می شود برنامه‬ ‫خصوصی س��ازی برزیل پایانه های بندر سانتوز را نیز‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫دیانا متضرر شد‬ ‫ش��رکت کش��تیرانی «دیانا کانتینر ش��یپ» یونان‬ ‫اعالم کرد که در ‪۳‬ماهه پایانی س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪۸/۸‬میلیون دالر ضرر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماری��ن تایم��ز‪« ،‬دیان��ا» ک��ه مالک‬ ‫کش��تی‪‎‬های کانتینری اس��ت‪ ،‬در ‪۳‬ماهه چهارم سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م درام��د خالص��ی مع��ادل ‪۰/۹‬میلیون دالر‬ ‫داش��ت‪ .‬بخش بزرگی از ضرر دیان��ا در ‪3‬ماهه پایانی‬ ‫س��ال گذشته مربوط می‪‎‬شود به پرداخت خسارت به‬ ‫کش��تی «هانجین مالتا» که برابر با ‪۶/۶‬میلیون دالر‬ ‫ب��ود‪ .‬ضرر دیانا بدون احتس��اب این مبل��غ در پاییز‬ ‫‪۲۰۱۵‬م برابر با ‪ ۲/۲‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫این ش��رکت کش��تیرانی یونانی در مدت یاد شده‬ ‫کس��ب درامدی برابر با ‪ ۱۴/۹‬میلی��ون دالر گزارش‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه درامد دیانای یونان در ‪ ۱۲‬ماه س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪۶۲/۲‬میلیون دالر رسید‪ ،‬این شرکت در‬ ‫مجم��وع ‪ ۱۷/۵‬میلی��ون دالر یا ‪۲۴‬درص��د برای هر‬ ‫سهم‪ ،‬ضرر کرد‪.‬‬ ‫ابهام در اینده صادرات‬ ‫کانتینری امریکا‬ ‫پیش بینی ه��ا حاکی از ان اس��ت ک��ه ترافیک کانتینر‬ ‫صادرات��ی امریکا با رس��یدن به ‪11/3‬میلی��ون تی ای یو‪،‬‬ ‫کاهش ‪1/5‬درصدی در سال ‪2016‬میالدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬ماریو مورنو‪ ،‬اقتصاددان ارش��د تجارت‬ ‫دریایی هش��دار داد‪ :‬صادرکنندگان کارگوهای کانتینری‬ ‫با رک��ود جهانی اقتص��اد گالویز هس��تند‪ ،‬عواملی مانند‬ ‫ارزش ب��االی پول رایج امریکا‪ ،‬کاهش چش��مگیر واردات‬ ‫به چی��ن‪ ،‬تاثیر تغییرات اعمال ش��ده و قوانین جدید در‬ ‫کنوانس��یون دریایی برای حفظ امنی��ت دریایی و نیاز به‬ ‫داش��تن گواهینامه توزین کانتینری شرایط را پیچیده تر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما مهم ت��ر از همه موارد بیان ش��ده حضور‬ ‫دوباره و قدرتمندانه ایران به عرصه تجارت جهانی در پی‬ ‫لغو تحریم ها‪ ،‬رقبا را اشفته و سردرگم کرده است‪.‬‬ ‫ی��ک اقتصاددان معروف دیگر نیز به این مطلب اش��اره‬ ‫کرده و گفته‪ :‬اگرچه امریکا از مزیت رقابتی در کشاورزی‪،‬‬ ‫کاالهای عم��ده و بخش انرژی به��ره می برد اما وضعیت‬ ‫ضعیف بازار صادرات این کشور بزرگترین سد پیشرفت و‬ ‫شکوفایی اقتصاد امریکا به شمار می اید‪.‬‬ ‫او در ادام��ه اف��زود‪ :‬اگرچه به دلیل ق��درت دالر امریکا‪،‬‬ ‫کش��ورهای دنیا وارد کردن محص��والت کانتینری از این‬ ‫کش��ور را به صرفه ارزیابی نمی کنند اما زیرس��اخت های‬ ‫ضعیف عامل مهم تری اس��ت که باید مورد توجه ش��دید‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان این مطلب مهم را نیز یاداور ش��د‪ :‬بدتر‬ ‫شدن شرایط زیرس��اخت های امریکا‪ ،‬یک معزل جدی به‬ ‫ش��مار می اید که ب��ا راه اندازی کانال توس��عه یافته پاناما‬ ‫مرتفع نخواهد شد‪ ،‬اما بهبود وضعیت ابراه می سی سی پی‬ ‫می تواند از سختی مشکل تا حدی بکاهد‪.‬‬ ‫پانلیس��ت الری یک��ی از ش��رکای بخ��ش صنعت��ی‬ ‫حمل ونق��ل ‪ FTR‬گف��ت‪ :‬ق��درت دالر و اقتصاد دریایی‬ ‫ضعیف امریکا‪ ،‬ش��رایط صادرات نامطلوبی را رقم زده اند‪،‬‬ ‫حتی نرخ کرایه های حمل کش��تی ها نیز نامناسب به نظر‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ناشران روسیه در راه ایران‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫چشم انداز صنعت نمایشگاهی در سال ‪95‬‬ ‫ایران در نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی مونیخ‬ ‫ایران برای نخس��تین بار در نمایش��گاه صنایع دس��تی‬ ‫مونی��خ ک��ه از ‪ ۲۴‬فوریه تا اول م��ارس ‪ ۵( ۲۰۱۶‬تا ‪۱۱‬‬ ‫اسفن د ‪ )۹۴‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این‬ ‫شهر برگزار شد‪ ،‬حضور یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬نخس��تین حضور رس��می ای��ران در‬ ‫تو هفتمین دوره نمایش��گاه صنایع دس��تی مونیخ‬ ‫ش��ص ‬ ‫ب��ا مدیریت کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و همیاری انستیتو فرهنگی حافظ در المان‬ ‫از ‪ ۲۴‬فوری��ه ت��ا اول مارس ‪ ۵( ۲۰۱۶‬تا ‪ ۱۱‬اس��فند ماه‬ ‫‪ )۹۴‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مونیخ رقم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از نمایش��گاه بی��ش از ‪ ۲۰۰۰‬هنرمند و‬ ‫صنعتگر در حوزه صنایع دس��تی و دکوراس��یون منزل در‬ ‫‪ 6‬تاالر نمایش��گاهی حضور داشتند که در مدت یک هفته‬ ‫برگزاری ان ده ها هزار نفر از ان بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫ایران در نخس��تین حضور رس��می خ��ود در فضایی به‬ ‫مس��احت ‪ ۸۴‬مترمربع ب��ه معرفی توانایی ه��ای خود در‬ ‫زمینه تولید و عرضه هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی و‬ ‫نیز تبلیغ ایرانگردی در قالب توزیع بس��ته های فرهنگی و‬ ‫گردشگری پرداخت‪.‬‬ ‫در غرف��ه جمه��وری اس�لامی ای��ران ‪ ١٣‬هنرمن��د و‬ ‫تولیدکنن��ده از اس��تان های اصفه��ان‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬الب��رز‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬تهران‪ ،‬مازندران و گیالن در رش��ته های مختلف‬ ‫صنایع دستی همچون معرق‪ ،‬منبت‪ ،‬خراطی و تکه چینی‪،‬‬ ‫خاتم‪ ،‬قلمزنی روی مس‪ ،‬جواهرات تزئینی‪ ،‬ابریشم دوزی‪،‬‬ ‫گلیم‪ ،‬مینیات��ور و فیروزه کوبی‪ ،‬هنر دس��تی ایران را به‬ ‫مخاطبان اروپایی عرضه کردند‪.‬‬ ‫در روزهای برگزاری نمایشگاه‪ ،‬استقبال قابل توجهی از‬ ‫غرفه ایران به عمل امد و بس��یاری از عالقه مندان المانی‬ ‫در ای��ن غرفه حض��ور یافتند‪ .‬از برنامه ه��ای جانبی غرفه‬ ‫ایران در نمایشگاه مونیخ می توان به اجرای زنده موسیقی‬ ‫س��نتی‪ ،‬برپایی کارگاه ه��ای صنایع دس��تی و پذیرایی از‬ ‫مهمانان با چای و نقل ایرانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬نمایشگاه بین المللی صنایع دستی‬ ‫مونیخ روز چهارشنبه ‪ ۲۴‬فوریه با حضور نخست وزیر ایالت‬ ‫بایرن‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد دولت فدرال‪ ،‬وزیر اقتصاد ایالت‬ ‫بایرن و جمعی از مدیران مجموعه های اقتصادی بر تر این‬ ‫ایالت در محل دائمی نمایشگاه های مونیخ افتتاح شد‪ .‬در‬ ‫این دوره از نمایش��گاه چندین ش��رکت کننده از المان و‬ ‫‪ ۳۰‬کش��ور دیگر جهان محصوالت خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا افتتاح نمایش��گاه بین المللی صنایع دس��تی‬ ‫مونیخ‪ ،‬سرکنس��ول جمهوری اس�لامی ای��ران در مونیخ‬ ‫نی��ز با حضور در س��الن محل اس��تقرار هنرمندان ایرانی‬ ‫تولید کننده صنایع دستی‪ ،‬از غرفه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این نمایشگاه بازدید کرد‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ابراهیم زاده‪:‬‬ ‫به نظر من نباید‬ ‫در این صنعت‬ ‫به هیچ وجه‬ ‫برای داخلی ها‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫هر شرکتی‬ ‫که توانایی‬ ‫برگزاری دارد‬ ‫با هر موضوع‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫باید بتواند‬ ‫فعالیت کند‬ ‫تدابیر امنیتی «داکا»‬ ‫نیروهای امنیتی بنگالدش امسال برای برقراری امنیت‬ ‫کامل در نمایش��گاه کتاب داکا‪ ،‬تدابیر ش��دیدی را اتخاذ‬ ‫کردند و اجازه ندادند بعد از غروب‪ ،‬غرفه های ناش��ران در‬ ‫این نمایشگاه باز باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ماه فوریه از مهم ترین ماه های س��ال در‬ ‫بنگالدش است که مناسبت های ملی و فرهنگی مهمی را‬ ‫در خ��ود جای داده و در ط��ول ماه‪ ،‬برنامه های فرهنگی‪-‬‬ ‫هنری متعددی در گرامیداشت مناسبت های ملی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬برپایی نمایش��گاه کتاب موسوم به «امار ا ِکوشه‬ ‫گرونتومال» و گرامیداش��ت «روز زب��ان مادری» و تجلیل‬ ‫از ش��هدای این روز خاطره انگیز‪ ،‬از مهم ترین رویدادهای‬ ‫فرهنگی در ماه فوریه در این کشور است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کتاب یادشده‪ ،‬هر س��ال از اول فوریه اغاز و‬ ‫ب��ه مدت یک ماه ادامه می یابد‪ .‬امس��ال نیز روز اول فوریه‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه کتاب بن��گالدش فعالیت خود را در‬ ‫میدان روب��ه روی اداره اکادمی بنگال در ش��هر داکا اغاز‬ ‫کرد‪ .‬ناش��ران عمده داخلی‪ ،‬تازه ترین انتشارات خود را به‬ ‫زبان بنگالی در این نمایشگاه عرضه می کنند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫در کنار ان‪ ،‬کتاب های منتشرش��ده به زبان های دیگر نیز‬ ‫کم و بیش در نمایشگاه عرضه می شود‪.‬‬ ‫در روز پانزدهم نمایش��گاه‪ ،‬نیروهای امنیتی در اقدامی‬ ‫سریع‪ ،‬عکس العمل نشان داده و انتشارات «بادیپ» دارای‬ ‫غرف��ه ش��ماره ‪ ۱۹۱‬را به اتهام انتش��ار کتابی اهانت امیز‬ ‫نسبت به س��احت مقدس پیامبر اس�لام (ص) به همراه‬ ‫دو غرفه دیگر‪ ،‬بس��تند‪ .‬روز بعد صاحب امتیاز انتش��ارات‬ ‫یادش��ده ب��ه اتفاق دو هم��کار دیگرش‪ ،‬از س��وی پلیس‬ ‫دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نیرو ه��ای امنیتی بنگالدش به ط��ور معمول در چنین‬ ‫مواردی بس��یار حساسیت نشان داده و مجالی برای ایجاد‬ ‫تنش و جریحه دار کردن باورها و احساسات ارزش��ی مردم‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬گرچه ای��ن اقدا م فوری نیروه��ای امنیتی از‬ ‫سوی اغلب مردم مورد استقبال قرار گرفت‪ ،‬اما گروه هایی‬ ‫از ناش��ران‪ ،‬چنین اقدام��ی را عجوالنه و اعالم خطر برای‬ ‫ازادی قلم و بیان تلق��ی و اظهار کردند این گونه اقدامات‬ ‫ممکن است بر روند نمایشگاه تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫امیرمسعود شهرام نیا‪ ،‬رییس موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران گفت‪ :‬قرار است‬ ‫جمعی از نویس��ندگان روس��یه به ایران بیایند و در نمایش��گاه کتاب تهران حاضر‬ ‫ش��وند‪ .‬این افراد با هزینه روسیه در نمایشگاه شرکت خواهند کرد و شامل گروهی‬ ‫از نویس��ندگان‪ ،‬هنرمندان و ناشران این کشور هستند‪ .‬حضور مسئول دولتی از این‬ ‫کشور هنوز قطعی نشده‪ ،‬اما حداقل وزیر فرهنگ این کشور حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫روغن کاری چرخ های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چند صباحی اس��ت که اغاز ش��ده و انتی بیوتیک‬ ‫قدرتمندی به نام «ش��رایط پس��اتحریم» ارام ارام‬ ‫دارد نب��ض اقتص��اد ای��ران را ب��ه حال��ت عادی‬ ‫باز می گردان��د‪ .‬صنع��ت نمایش��گاهی ب��ه عنوان‬ ‫حوزه ای پویا و شبه مس��تقل‪ ،‬در زم��ان تحریم ها‬ ‫هم روی پای خودش ایستاد و هرچند با مشکالت‬ ‫فراوان اما همواره روند توسعه را طی کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش های منتش��ر ش��ده‪ ،‬در همی��ن چند ماه‬ ‫بس��یاری از نمایندگان شرکت های نمایشگاهی از‬ ‫کش��ورهایی چون المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬برای حضور و همکاری در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران به خاک ما سفر کردند‬ ‫و به مذاکره با س��ایت داران مختلف در شهرهای‬ ‫بزرگ مانند تهران‪ ،‬مشهد و اصفهان پرداختند‪.‬‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت صنع��ت نمایش��گاهی در‬ ‫پس��اتحریم و نوس��ازی‪ ،‬بازس��ازی و به طور کلی‬ ‫تقویت زیرس��اخت های نمایشگاهی در استان های‬ ‫مختل��ف یک��ی از مهم تری��ن ضرورت ه��ای این‬ ‫صنعت اس��ت که به طور قط��ع نیازمند حمایت و‬ ‫تزری��ق بودج��ه قابل قبول از جانب دولت اس��ت‪.‬‬ ‫چراک��ه در ش��رایط فعل��ی و با توجه ب��ه کمبود‬ ‫فضای نمایش��گاهی در اغلب اس��تان ها حتی اگر‬ ‫صدها پیشنهاد همکاری از جانب خارجی ها برای‬ ‫برپایی نمایش��گاه های مشترک یا حضور به عنوان‬ ‫مشارکت کننده داشته باشیم‪ ،‬امکان پاسخگویی به‬ ‫انها را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نشان سازی می خواهد‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان به عنوان معاون فن ‬ ‫ی‬ ‫مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در ای��ن زمینه می گوید‪:‬‬ ‫«نباید از این موضوع غافل باشیم که برای برگزاری‬ ‫بهتر و موثرتر نمایش��گاه ها‪ ،‬نیازمند بسترس��ازی‬ ‫مناس��ب در حوزه زیرس��اخت ها و صنایع هستیم‪.‬‬ ‫قوانی��ن ه��م در برخی م��وارد نیازمن��د بازنگری‬ ‫هس��تند‪ .‬بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسان با‬ ‫بررس��ی چشم انداز و الزامات کسب و کار موفق در‬ ‫ای��ران ‪ 3‬عامل مهم را در رس��یدن به ایده ال های‬ ‫اقتصادی موثر دانس��ته اند؛ نخست جمعیت جوان‬ ‫کشور (حدود‪ ۴۰‬درصد زیر ‪ ۲۵‬سال) که زیر بنای‬ ‫مهمی برای رش��د اقتص��ادی خواهند ب��ود‪ .‬دوم‬ ‫داشتن زیر ساخت صنعتی مناسب عالوه بر داشتن‬ ‫منابع و ذخای��ر طبیعی قابل اعتن�� ا مانند صنایع‬ ‫ی و در نهایت داشتن‬ ‫دارویی‪ ،‬خودرو و پتروش��یم ‬ ‫ی که‬ ‫س��رمایه های فک��ری و دارای تحصیالت عال ‬ ‫قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین ایران فرصتی بی نظیر برای شرکت های‬ ‫خارجی اس��ت که نمی توانند به راحتی از کنار ان‬ ‫بگذرند و با توجه به ش��رایط پساتحریم و ارتباطات‬ ‫مناسب بین المللی که از سوی دولتمردان و دیگر‬ ‫دس��ت اندرکاران ب��ه وجود امده‪ ،‬فضای کس��ب و‬ ‫کار در این��ده نزدیک ش��اهد تحوالتی در س��طح‬ ‫وس��یع خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط معتقد هستم‬ ‫که بای��د همه فعاالن اقتصادی خ��و د را برای این‬ ‫تحوالت گس��ترده اماده کنند‪ .‬حوزه نمایشگاهی‬ ‫علی ابراهیم زاده‬ ‫نی��ز از این فرایند جدا نیس��ت‪ .‬برای ش��رکت ها‬ ‫مهم ترین و بهترین اتفاق بازاریابی رو در رو اس��ت‬ ‫ک��ه می تواند برای انها فرصت ه��ای بی نظیری در‬ ‫جه��ت فروش‪ ،‬نشان(برند) س��ازی و‪ ...‬فراهم کند‪.‬‬ ‫برای تصمیم گیرندگان اجرایی ش��رکت ها‪ ،‬حضور‬ ‫در نمایشگاه گزینه نخست برای بازاریابی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و‪ ...‬است‪».‬‬ ‫اینکه حضور خارجی ه��ا را بتوان کنترل کرد یا‬ ‫خیر موضوعی اس��ت که شاید نتوان به طور دقیق‬ ‫درباره ان نظر داد‪ .‬وقتی پای خارجی ها به میدان‬ ‫باز ش��ود و زمان��ی که انها ارتباط مورد نیازش��ان‬ ‫را برق��رار کردن��د‪ ،‬به طور قطع فض��ای رقابتی به‬ ‫وج��ود می اید اما اینکه قوانین چقدر برای کنترل‬ ‫و مرز بن��دی ای��ن رقاب��ت کامل و اثر گذار باش��د‪،‬‬ ‫سو جو و مکاش��فه‬ ‫موضوعی اس��ت که نیاز به پر ‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید قافیه را به خارجی ها ببازیم‬ ‫عل��ی ابراهی��م زاده ب��ه عنوان یک��ی از مجریان‬ ‫ش��ناخته شده صنعت نمایش��گاهی تحلیل بسیار‬ ‫دقیقی در این زمینه دارد و نسبت به ایجاد رقابت‬ ‫کنترل نش��ده با مجریان خارجی هشدار می دهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کند‪« :‬زمینه گس��ترش و توس��عه‬ ‫در هر صنعتی تالش ب��رای برنامه ریزی در جهت‬ ‫توس��عه پایدار تمام صنایع اس��ت‪ .‬راهی که ما در‬ ‫حال پیمودن ان هس��تیم دارای تنگناهایی است‬ ‫ک��ه باید در جهت رفع انها ت�لاش کنیم‪ .‬ما هنوز‬ ‫تعری��ف جامعی از صنع��ت نمایش��گاهی نداریم‪،‬‬ ‫محصول این صنعت را به درس��تی درک نکردیم‪،‬‬ ‫تجربه و تمرین کارگروه��ی نداریم و فقط و فقط‬ ‫در ای��ن صنعت مدعی هس��تیم و هرگز به بخش‬ ‫خصوصی اعتم��اد نمی کنیم؛ از طرف دیگ ر به طور‬ ‫معم��ول از تجارب بین المللی اس��تفاده نمی کنیم‬ ‫و در پایتخت به یک س��ایت نمایش��گاهی متکی‬ ‫هس��تیم‪ .‬انجمن ها و تشکل ها در این حوزه مدعی‬ ‫هس��تند و رقیب مجریان نمایش��گاهی ش��ده اند‪.‬‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫در ش��رایط فعل��ی و با توجه به باز ش��دن درهای‬ ‫تجارت خارجی به طور قطع رقیبان زیادی به ایران‬ ‫می این��د‪ .‬ما مجریان فقط باید مراقب باش��یم که‬ ‫همین ش��رایط را حفظ کنیم و اگر موفق ش��ویم‬ ‫کار بزرگ��ی کرده ایم‪ .‬ب��ه نظر من نبای��د در این‬ ‫صنعت به هیچ وج��ه برای داخلی ه��ا محدودیت‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬هر شرکتی که توانایی برگزاری دارد‬ ‫با هر موضوع نمایشگاهی باید بتواند فعالیت کند‪.‬‬ ‫در ی��ک رقابت حرفه ای حتی اگر نمایش��گاه های‬ ‫همس��ان و هم شکل در ش��هرهای مختلف برگزار‬ ‫ش��وند‪ ،‬همه انه��ا با کیفیت رش��د خواهند کرد و‬ ‫اگر هم کیفیت نداش��ته باش��ند به راحتی حذف‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬به طور قطع با این روش این صنعت‬ ‫گس��ترش می یابد و مجریان نمایش��گاهی هویت‬ ‫پیدا خواهند کرد‪ .‬بد نیس��ت بدانید که در المان‬ ‫تنها در حوزه س��اختمان بیش از ‪ ۴۰‬نمایش��گاه‬ ‫تخصصی بین المللی برگزار می ش��ود که همه انها‬ ‫شناخته شده و فعال هستند‪ .‬در این شرایط انچه‬ ‫به چش��م می اید قدرت نمایشگاهی المان است‪،‬‬ ‫ن��ه موازی کاری و کپی ک��ردن رویدادها‪ .‬با توجه‬ ‫به شرایط پیش رو و تمایل شدید کشورهای غربی‬ ‫برای حض��ور در بازار ایران که ب��ه گفته برخی از‬ ‫کارشناس��ان غرب��ی از ثروتمند ترین کش��ورهای‬ ‫دنیا به ش��مار می رود‪ ،‬ظرفیت های نامحدودی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی وجود دارد که با یک سازو کار‬ ‫مطالعه شده به راحتی می توان از این فرصت های‬ ‫ارزشمند بهره مند ش��د‪ .‬بنابراین متولیان امر باید‬ ‫هر چه س��ریع تر برای ای��ن موضوع س��ازماندهی‬ ‫مناسبی را طراحی و نقشه راه این صنعت را تدوین‬ ‫کنند‪ .‬البته نباید ش��رایط به گون��ه ای پیش برود‬ ‫که داخلی ها زیر س��ایه قدرت نمایی ش��رکت های‬ ‫خارجی ناتوان شوند‪».‬‬ ‫همانط��ور که در ش��رایط تحری��م این صنعت‬ ‫ظ کرد و کش��تی ان به گل‬ ‫پویای��ی خو د را حف�� ‬ ‫ننشس��ت‪ ،‬زمانی که اوضاع بین المللی کش��ور ما‬ ‫ادریس مازندرانی‬ ‫روز به روز به س��مت ش��رایط ایده ال س��وق پیدا‬ ‫می کند می توانیم امیدوار باشیم که تقویت صنعت‬ ‫نمایشگاهی بر همه صنایع اثرگذار باشد و شهرت‬ ‫هر رویداد داخلی فرصتی باش��د برای معرفی یک‬ ‫صنعت و مشارکت کنندگان ان‪.‬‬ ‫‹ ‹مراقب امنیت شغلی مجریان باشید‬ ‫ادری��س مازندران��ی به عن��وان یک��ی دیگر از‬ ‫برگزارکنن��دگان رویداد ه��ای نمایش��گاهی در‬ ‫پایتخ��ت معتقد اس��ت‪« :‬از مهم ترین چالش هاى‬ ‫صنعت نمایشگاهى کشور در پساتحریم‪ ،‬بروکراسى‬ ‫ادارى و فرصت س��وزى مجریان و برگزارکنندگان‬ ‫رویداد ها اس��ت‪ .‬در مس��یر دوگانه ای که ش��رکت‬ ‫سهامى نمایشگاه های بین المللى و سازمان توسعه‬ ‫تجارت ترس��یم کرده اند‪ ،‬گاهی به جای طی شدن‬ ‫روند برگزاری یک رویداد‪ ،‬فقط س��ردرگمی برای‬ ‫برگزارکنندگان حاصل می شود‪.‬‬ ‫به ط��وری ک��ه ایده ه��اى جدید نمایش��گاهى‬ ‫در میان��ه راه از بی��ن م��ى رود و پ��س از مدتى از‬ ‫جاى دیگرى س��ر درم��ى اورد‪ .‬بنابراین مهم ترین‬ ‫مس��ئله در پس��اتحریم اص�لاح س��اختار کالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهى کش��ور اس��ت تا مجریان و‬ ‫برگزارکنندگان بتوانند با ارامش بیش��ترى نسبت‬ ‫به طراح��ى و برگزارى نمایش��گاه هاى بین المللى‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم امنی��ت ش��غلى مجری��ان اس��ت‪.‬‬ ‫متاسفانه در سال هاى اخیر مشاهده شده که غیراز‬ ‫مجریان‪ ،‬انجمن ها یا سازمان هاى دولتى خودشان‬ ‫درخواست برگزارى نمایشگاه کرده اند که با کمال‬ ‫تعج��ب مورد موافقت قرار گرفت��ه و بدون مجرى‬ ‫معتبر برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬این مس��ئله مى تواند‬ ‫تهدیدى برای برگزارى موفق نمایشگاه ها باشد‪».‬‬ ‫در روزه��ای این��ده ادامه ای��ن پرونده‬ ‫تحلیل��ی در زمین��ه صنع��ت نمایش��گاهی را ب��ا‬ ‫مش��ارکت دیگر چهره ه��ای فع��ال در این حوزه‬ ‫منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقای رویداد‬ ‫‪ 5‬ایراد بزرگ هنگام برگزاری نمایشگاه‬ ‫حضور در یک نمایش��گاه درس��ت و حسابی‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب وکار‬ ‫اس��ت‪« .‬اقای رویداد» در گزارش های روزانه‬ ‫هزار و یک راهکار نمایشگاهی برای مخاطبان‬ ‫دارد‪ .‬راهکارهای��ی ک��ه البته به تایید‬ ‫بزرگترین تاجران و کارشناسان جهان رسیده‬ ‫و ش��اید تا پیش از این جای ش��ان در صفحه‬ ‫نمایشگاه خالی بوده باشد!‬ ‫زمانی که ش��ما در نمایش��گاه حضور می یابید یعنی منتظر جذب مش��تری های‬ ‫جدید هستید تا اینده شغلی خود را تضمین کنید اما این پیشرفت تنها با رعایت‬ ‫قوانین خاصی امکان پذیر است که باید همیشه در نظر داشته باشید‪ .‬به طور معمول‬ ‫برخی از ش��رکت کنندگان در رویدادهای مختلف مرتکب اشتباهاتی می شوند که‬ ‫جبران انها بس��یار سخت است و می تواند نمایش��گاه را تبدیل به تلخ ترین خاطره‬ ‫کند‪ .‬پیش از حضور در نمایشگاه بهتر است چند اشتباه بزرگ را با هم مرور کنیم‬ ‫تا شما درگیر انها نشوید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بدون پژوهش‬ ‫پیش از انکه تصمیم به حضور در نمایشگاه بگیرید به طور حتم درباره ان پژوهش‬ ‫انجام دهید‪ .‬این پژوهش باید شامل علت و دلیل حضور‪ ،‬مفید بودن نمایشگاه برای‬ ‫کس��ب و کار شما‪ ،‬ش��رکت کنندگان رقیب‪ ،‬زمان برگزاری و ثبت نام و متراژ غرفه‬ ‫مورد نیاز برای تجارت ش��ما باشد‪ ،‬همچنین مطمئن شوید که شرکت کنندگان در‬ ‫این نمایش��گاه به طور دقیق همان کسانی هستند که ش��ما نیاز دارید؛ برای مثال‬ ‫اگر یک سایت خبری حوزه بانک و بیمه هستید شرکت در نمایشگاه بانک و بیمه‬ ‫می تواند مفیدتر از حضور در نمایشگاه رسانه و مطبوعات باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اطالعی از دلیل شرکت در نمایشگاه‬ ‫هنگامی که تصمیم گرفتید در نمایشگاه شرکت کنید باید به سراغ این موضوع‬ ‫بروید که واقعا برداش��ت ش��ما از نمایش��گاه چه خواهد بود و چه چیزی را از این‬ ‫رویداد انتظار دارید‪ .‬برای مثال دنبال ان هس��تید که یک ش��رکت همکار به دست‬ ‫اورید؟ به دنبال فروش اجناس خود و ارتباط با مشتریان بیشتری هستید؟ یا تنها‬ ‫در این نمایشگاه شرکت می کنید تا اخرین محصوالت خود را به نمایش بگذارید؟‬ ‫با انتخاب یک دلیل و هدف برای حضور در این نمایشگاه شما می توانید تمام تمرکز‬ ‫را روی یک هدف خاص گذاشته و بهترین بهره را از یک رویداد به دست اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نیروهای غیرمتخصص‬ ‫هر کسی که در غرفه شما ایستاده‪ ،‬نشانه ای از شخصیت و کالس کار شماست؛‬ ‫پس استفاده از نیروی حرفه ای برای این کار می تواند نتیجه نمایشگاه را برای شما‬ ‫دل انگیزتر کند‪ .‬مخاطبان نمایشگاه نخستین چهره ای که از شرکت و تجارت شما‬ ‫مش��اهده می کنند کسی اس��ت که درون غرفه ایس��تاده و در حال ارائه اطالعات‬ ‫مربوط به فعالیت ش��رکت تان اس��ت‪ .‬بسیاری از ش��رکت ها از کارمندان خودشان‬ ‫در غرفه اس��تفاده می کنند‪ ،‬در حالی که انها دلس��وزی برای کار ندارند و از قوانین‬ ‫نمایشگاهی نیز بی اطالع هستند‪ .‬یک غرفه دار حرفه ای نباید با تلفن صحبت کند‪،‬‬ ‫از موضوع اصلی دور شود‪ ،‬با مشتری ها درگیر شود یا حتی اطالعات اصلی شرکت‬ ‫را در اختیار بازدید کنندگان بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مراقب بنرها و تبلیغات خود باشید‬ ‫تبلیغات برای ش��رکت هزینه دارد و گاهی بخش بزرگی از بودجه یک شرکت را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬پس در نظر داش��ته باشید که همیشه از تبلیغات خود‬ ‫به بهترین ش��کل مراقبت کنید‪ .‬برخی ش��رکت ها فکر می کنند پس از تمام شدن‬ ‫نمایش��گاه دیگر نیازی به تبلیغات نیس��ت در حالی که ش��ما می توانید با مراقبت‬ ‫کردن از تبلیغات خود س��ال ها از انها اس��تفاده کرده و به میزان قابل توجهی در‬ ‫هزینه ها صرفه جویی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی غرفه را فراموش نکنید‬ ‫ب��رای جذب مخاطب تنه��ا ‪ ۵‬ثانیه زمان در اختیار دارید‪ .‬زیرا یک مخاطب ابتدا‬ ‫ب��ه غرفه و طراح��ی ان نگاه می کند‪ ،‬پس در همان لحظه باید جذب کار و تجارت‬ ‫ش��ما شود‪ .‬طراحی غرفه را به حرفه ای ها بس��پارید و سعی کنید از رنگ های شاد‬ ‫و چش��مگیر در طراحی استفاده کنند‪ .‬نوش��تن یک شعار خاص که برق از سر هر‬ ‫مخاطبی می پراند نیز می تواند کمک بزرگی به شما در این زمینه کند‪ .‬برای مثال‬ ‫اگر ش��ما یک موتور جست وجوی داخلی طراحی کرده اید و در نمایشگاه دیجیتال‬ ‫غرفه دارید از ش��عار «رقیب ایرانی گوگل» اس��تفاده کنید تا همه متعجب شده و‬ ‫نا خوداگاه به غرفه شما جذب شوند‪.‬‬ ‫ترامپ عامل رشد قیمت طال‬ ‫قیمت طال روزهای گذش��ته با رش��د ‪ 2/2‬درصدی یا ‪ 27/5‬دالر در هر اونس به رقم‬ ‫‪ 1269‬دالر رس��ید که به طور تقریبی در باالترین رقم یک س��ال اخیر قرار دارد‪ .‬این‬ ‫رقم از قیمت ماه دس��امبر یعنی ‪ 1049‬دالر‪ ،‬حدود ‪ 20‬درصد باالتر اس��ت‪.‬پیروزی‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬نامزد جمهوری خواه بر نگرانی کس��ب وکارها در امریکا افزوده و برخی‬ ‫سرمایه گذاران به دنبال تغییر دارایی ها به نقاط امن تر بازار هستند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫اخرین راه کشورهای جهان برای مقابله با دامپینگ فوالد چین‬ ‫ب��ه ش��رکت های فوالدس��ازی چین نمی ش��ود و این‬ ‫موض��وع دامن کش��ورهای هند‪ ،‬ایتالی��ا و کره جنوبی‬ ‫را ه��م گرفت‪ .‬فوالد وارداتی به امریکا از ش��رکت های‬ ‫«جی اس دبلیو اس��تیل» و «گالوا استیلز» هندوستان‬ ‫با تعرف��ه ‪ 7/71‬درص��دی مواجه خواهد ش��د‪ .‬تعرفه‬ ‫واردات برای فوالد بیش��تر ش��رکت های ایتالیایی در‬ ‫س��طح ‪ 13/06‬درصد تعیین شد و بیشتر شرکت های‬ ‫ف��والدی کره جنوب��ی نمی توانند فوالد خ��ود را بدون‬ ‫تعرفه کمتر از ‪1/37‬درصدی ب��ه ایاالت متحده صادر‬ ‫کنن��د‪ .‬این وضعیت در حالی اس��ت که ب��ا وجود انکه‬ ‫ق��رار بود برای فوالد وارداتی تای��وان هم تعرفه تعیین‬ ‫ش��ود‪ ،‬ایاالت متحده درحال حاضر دس��ت نگه داشته‬ ‫و تصمیم نهایی خ��ود را درباره فوالد وارداتی تایوان تا‬ ‫چند ماه اینده اعالم خواهد کرد‪ .‬این تصمیمات باعث‬ ‫کاهش ارزش ش��رکت های فوالدی کشورهای چین‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬کره جنوبی و ایتالیا ش��د و ارزش ش��رکت های‬ ‫ف��والدی امری��کا را افزایش داد‪ .‬ارزش ف��والد وارداتی‬ ‫امریکا در س��ال ‪۲۰۱۴‬م به ‪ 1/5‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫بود‪ .‬در کن��ار این محصول باید ب��ه فلزاتی مانند روی‬ ‫و الومینیوم هم اش��اره کرد‪ .‬با این وضعیت شاید بتوان‬ ‫انتظار تعیین تعرف��ه وارداتی برای روی و الومینیوم را‬ ‫هم در امریکا داشت‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار در ‪ ۳‬نوامبر سال جاری میالدی‬ ‫(‪۱۲‬ابان) دولت اوباما اعالم کرد که واردات فوالد چین‬ ‫(از جمل��ه فوالد ش��رکت های اهن و فوالد بائوش��ان‬ ‫و گ��روه اهن و ف��والد َهندان) از این به بع��د‪ ،‬با اعمال‬ ‫تعرفه های بسیار سنگین انجام خواهد شد؛ تعرفه هایی‬ ‫که در تاریخ اقتصاد امریکا بی سابقه است‪ .‬این اتفاق به‬ ‫این دلیل رخ داد که بس��یاری از ش��رکت های فوالدی‬ ‫امریکا اقدام به ش��کایت از سیاست های غیرمنصفانه و‬ ‫دامپین��گ چین کردند که در حال خارج کردن س��ایر‬ ‫رقبا از بازار جهانی بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از رویترز‪ ،‬در هر صورت‪،‬‬ ‫تعیی��ن تعرف��ه وزارت بازرگانی امری��کا‪ ،‬تنها محدود‬ ‫«تجارت ازاد» مدل تجاری اس��ت که در ان کاالها‬ ‫و خدم��ات بدون محدودیت ه��ای دولتی بین یا درون‬ ‫کشورها انتقال می یابد‪ .‬این محدودیت ها شامل مالیات‬ ‫و تعرفه اس��ت‪ .‬به این صورت‪ ،‬کش��ورهای مختلف در‬ ‫محی��ط جهانی‪ ،‬ب��دون هیچ اجباری و تنها براس��اس‬ ‫مکانیزم های ب��ازار اقدام به تج��ارت محصوالت خود‬ ‫می کنند؛ در حالی که کش��ورهای مقابل انها هم اقدام‬ ‫به ایجاد مانع در این مسیر نمی کنند و تجارت بین انها‬ ‫ب��ه صورت ازادانه جریان دارد‪ .‬برخی از کارشناس��ان‪،‬‬ ‫قواعد تجارت ازاد را بازگشت به دوران عادالنه اقتصاد‬ ‫و مبادالت بازرگانی بین کشورها می دانند‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬بازرگانی میان ملل مختلف براس��اس‬ ‫‹ ‹زیر پا گذاشتن اصول تجارت ازاد‬ ‫‹ ‹تحول تاریخ تجارت ازاد‬ ‫فوالد تعرف��ه ‪۳۰‬درصدی‪ ،‬مصر ‪ 7/3‬درصدی و ویتنام‬ ‫‪۳۷‬درصدی وضع کرده و همزمان شرکت های حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس نیز اعالم کرده اند ک��ه قصد افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصد تعرفه واردات فوالد خود را دارند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا به تازگی خبر داده که روی فوالدهای‬ ‫الکتریکی‪ ،‬تعرفه گمرکی وضع کرده است‪ .‬میزان تعرفه‬ ‫اروپا بس��ته به کشور و محصول بین ‪ ۲۱‬تا ‪ 35/9‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چند میزان تعرفه تعیین ش��ده هیچ کدام از‬ ‫این کش��ورها به میزان تعرفه امریکا نمی رس��د (‪۲۳۶‬‬ ‫درصد)‪ ،‬ش��رایط حاکی از تکاپ��وی جهان برای حفظ‬ ‫صنایع فوالد خود اس��ت؛ ان هم در حالی که تمام این‬ ‫کش��ورها عضو سازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬بوده‬ ‫و براس��اس قوانین حق تعیین تعرفه برای محصوالت‬ ‫وارداتی کشورهای دیگر را ندارند‪.‬‬ ‫تعیین تعرفه‬ ‫وزارت بازرگانی‬ ‫امریکا‪ ،‬تنها‬ ‫محدود به‬ ‫شرکت های‬ ‫فوالدسازی‬ ‫چین نمی شود‬ ‫و این موضوع‬ ‫دامن کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬ایتالیا‬ ‫و کره جنوبی‬ ‫را هم گرفت‬ ‫‹ ‹از ایران چه خبر؟‬ ‫مش��کل کنون��ی بازار ف��والد امری��کا را می توان در‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر‪ ،‬از جمله ایران هم مش��اهده کرد؛‬ ‫مش��کلی که انقدر بزرگ بوده ک��ه امریکا را مجبور به‬ ‫زیر پا گذاش��تن اعتقادات و اصول خود در بازار تجارت‬ ‫کرده است‪ .‬ایران اکنون با مشکل واردات بی رویه فوالد‬ ‫(و دیگ��ر محصوالت معدنی) مواجه اس��ت و می توان‬ ‫انتظار داش��ت که دولت اقدام به افزایش تعرفه واردات‬ ‫محصوالت معدنی از کش��ورهای دیگ��ر کند؛ چرا که‬ ‫توان رقابت حال حاض��ر این محصوالت با محصوالت‬ ‫ایرانی در بس��یاری از مواقع ناش��ی از کیفیت یا قیمت‬ ‫انها نیست و به دلیل سیاست های حمایتی غیرعادالنه‬ ‫کش��ورهای نامبرده است‪ .‬در صورتی که سیاست های‬ ‫دولتی ایران مانع از این اجحاف شود‪ ،‬می توان ادعا کرد‬ ‫که بازار جهانی به سمت عدالت حرکت کرده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که دولت ایران تعرفه واردات‬ ‫فوالد را تا ‪ ۲۰‬درصد افزای��ش داده اما تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای حفظ صنعت فوالد به دنب��ال افزایش تعرفه ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی واردات هس��تند‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬احتمال‬ ‫افزای��ش دوباره تعرف��ه واردات فوالد به ایران هنوز هم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫زیمبابوه به دنبال دولتیکردن معادن الماس است‬ ‫رییس جمهوری زیمبابوه اعالم کرد‪ ،‬دولت تمام معادن‬ ‫الماس کشور را در دست می گیرد تا از استخراج جواهر از‬ ‫سوی شرکت های خارجی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬رابرت موگاب��ه‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫زیمبابوه در گفت وگویی با یکی از ش��بکه های تلویزیونی‬ ‫این کش��ور اعالم ک��رد‪ :‬ما پولی بابت صنعت اس��تخراج‬ ‫الم��اس دریاف��ت نکرده ایم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬مردم ما قادر‬ ‫نیس��تند‪ ،‬انچ��ه می گ��ذرد‪ ،‬را ببینند یا بش��نوند به ویژه‬ ‫فریبکاری ها و قاچاق منابع طبیعی کش��ور که از س��وی‬ ‫شرکت های غربی انجام می شود‪ ،‬در واقع این شرکت ها از‬ ‫ثروت کشورمان دزدی می کنند‪ .‬رییس جمهوری زیمبابوه‬ ‫افزود‪ :‬ما تصمیم گرفتیم که این حوزه باید انحصاری شود‬ ‫و تنها دولت قادر باشد از این معادن استخراج کند‪.‬‬ ‫همچنین وزیر معادن زیمبابوه ماه گذش��ته اعالم کرد‪:‬‬ ‫دولت باید معادن الماس در منطقه «چیادزوا» در نزدیکی‬ ‫مرز با موزامبیک را پس از پایان مجوز شرکت های غربی‪،‬‬ ‫در انحص��ار خود قرار دهد‪ .‬موگابه گف��ت‪ :‬تنها ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر از کل درام��د ‪ 15‬میلی��ارد دالری ای��ن صنعت به‬ ‫دولت داده ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه زمان این پرداخت‬ ‫را مش��خص نکرد‪.‬با ای��ن حال تحلیلگران ب��ر این باورند‬ ‫که ملی س��ازی صنعت اس��تخراج الماس می تواند باعث‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری ها و همچنین توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫پراسپر چیتامبارا‪ ،‬اقتصاددان موسسه توسعه اقتصادی و‬ ‫کارگری در زیمبابوه گفت‪ :‬این اقدام می تواند باعث ایجاد‬ ‫بی اطمینانی در میان س��رمایه گذاران ش��ود‪ .‬این مسئله‬ ‫باعث دلسردی انها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تنه��ا نمی توان ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫عواقب این مس��ئله خواس��تار انتقال انحصار اس��تخراج‬ ‫معادن الماس به دولت ش��د‪ ،‬زیرا این اق��دام می تواند از‬ ‫جاذبه سرمایه گذاری زیمبابوه کم کند‪ .‬همچنین موگابه‬ ‫‪ 92‬س��اله در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازنشستگی‬ ‫وی‪ ،‬ب��ا اظهاراتی تند علیه مجری به دلیل پرس��ش این‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی سنگ اهن منیتیتی‬ ‫محبوب می شود‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫سیاس��ت موازنه اقتصادی انجام می شده است‪ .‬دیوید‬ ‫ریکاردو و ادام اسمیت ازجمله نخستین اقتصاددانان‬ ‫مخالف سیاست موازنه بازرگانی بودند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫ادام اس��میت بر این اعتقاد بود که تج��ارت ازاد دلیل‬ ‫ش��کوفایی تمدن هایی مانند مصر باستان بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از لیبرال ها در بریتانیا‪ ،‬به ویژه در س��ده ‪ ۱۹‬و‬ ‫اوایل سده ‪۲۰‬میالدی (به عنوان مثال‪ ،‬جان استوارت‬ ‫میل) و همچنین در قرن ‪ 20‬میالدی در ایاالت متحده‬ ‫(ب��ه عنوان مثال ک��وردل هال)‪ ،‬بر این ب��اور بودند که‬ ‫تج��ارت ازاد مروج صلح اس��ت‪ .‬رفته رفته و با توجه به‬ ‫این اعتقادات‪ ،‬کش��ورها به س��وی الگوی تجارت ازاد‬ ‫حرکت کردند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تصمیم ایاالت متحده برای تعیین‬ ‫تعرفه وارداتی در مقابل فوالد کشورهای دیگر (به ویژه‬ ‫چین) نقض اصول اقتصاد و تجارت ازاد باش��د؛ اصولی‬ ‫که امریکا یک��ی از مهم ترین پیش��گامان و طرفداران‬ ‫ان اس��ت ولی اکنون به این نکته پ��ی برده که همواره‬ ‫نمی توان��د صنایع و واحدهای اقتصادی را به حال خود‬ ‫رها کند‪ .‬انه��ا نیاز به حمایت دولت دارند‪ .‬این موضوع‬ ‫را وزارت بازرگان��ی ای��االت متح��ده در اعالمیه خود‬ ‫تایید کرده و دلیل سیاس��ت های تعرفه ای جدید خود‬ ‫را‪« ،‬حمایت های غیرمنصفانه» کش��ورهای دیگر (به‬ ‫ویژه چین) از صنعت فوالد خود دانس��ته است‪ .‬یکی از‬ ‫ساده ترین اقداماتی که چین در سال گذشته میالدی‬ ‫ان را انج��ام داده‪ ،‬کاهش عمدی نرخ یوان در ‪۶‬مرحله‬ ‫بوده است؛ سیاستی که در این دوران سخت اقتصادی‬ ‫موج��ب بهبود وضعیت ص��ادرات چین و ضربه زدن به‬ ‫بس��یاری از بازارهای فوالدی و دیگر بازارهای معدنی‬ ‫جهان شده است‪ .‬این نوع سیاست های چین‪ ،‬همچنان‬ ‫ادامه دارد و کشورهای مختلف جهان ازجمله اندونزی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬اتحادیه اروپا و مکزیک را هم مجبور کرده‬ ‫بر فوالد چینی‪ ،‬تعرفه تعیین کنند‪.‬‬ ‫به گفته امیر صباغ‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و اس��تراتژیک‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬از اذر س��ال گذش��ته‪ ،‬ترکیه برای واردات‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫تعرفه اژدها ُکش‬ ‫بر اساس اعالم وزارت تجارت امریکا‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫چین و ‪ 6‬کش��ور دیگر که فوالد را با قیمت ناعادالنه ای‬ ‫به امریکا می فروش��ند‪ ،‬با مالیاتی ‪ 266‬درصدی مواجه‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬از ماه دس��امبر تاکنون این دومین باری‬ ‫اس��ت که دولت امریکا تولیدکنندگان فوالد خارجی‬ ‫(ش��امل کارخانه های فوالد چین) را جریمه می کند‪.‬‬ ‫این موضوع به ش��رکت های ف��والد داخلی برای تولید‬ ‫رقابتی کمک خواهد ک��رد‪ .‬تولیدکنندگان امریکایی‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان خارجی را به دلی��ل دامپینگ و یارانه ای‬ ‫ارائ��ه کردن چهار گون��ه از محصوالت ف��والدی مورد‬ ‫اتهام قرار داده اند‪ .‬افزای��ش دوباره تعرفه به معنای ان‬ ‫است که چین دست از دامپینگ برنداشته و امریکا هم‬ ‫نتوانس��ته به اندازه کافی از صنعت فوالد خود حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دولت امریکا روی واردات از چین‬ ‫تعرف��ه ‪ 266‬درص��دی اعمال می کن��د و این در حالی‬ ‫اس��ت که اجناس وارداتی از برزیل ‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫روس��یه ‪ ،‬ژاپن و بریتانیا نیز دچار عوارض خواهند شد‪.‬‬ ‫محموله ه��ای دریایی از برزیل با جریمه ‪ 39‬درصدی و‬ ‫تولیدکنندگان کره جنوبی نیز با مالیات ‪ 6/9‬درصدی‬ ‫مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��روع داستان تعرفه های س��نگین فوالدی امریکا‬ ‫ب��ه چن��د ماه پی��ش و اواخر س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫بازمی گردد؛ زمانی که دولت اوباما دریافت چین‪ ،‬هند‪ ،‬‬ ‫ایتالی��ا و کره جنوبی فوالد ضد زن��گ را در امریکا انبار‬ ‫می کنند و برای مقابله با ان مالیات ‪ 256‬درصدی روی‬ ‫واردات چین��ی وضع کرد‪ .‬عوارض دیگر نیز در محدود‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 9‬درصدی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬کایتلین وبر‪ ،‬تحلیلگر سرویس‬ ‫خبری بلومبرگ در این ب��اره اعالم کرد‪« :‬این عوارض‬ ‫هنوز تولیدکنندگان داخلی را راضی نکرده است‪ .‬نرخ‬ ‫دامپینگ برای کره جنوبی (دومین منبع بزرگ چنین‬ ‫محصوالت��ی ) بس��یار پایین تر از اته��ام صنعت امریکا‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬جدا از نرخ ها بازدارنده اعمال ش��ده برای‬ ‫چین‪ ،‬بقیه نرخ های دامپینگ اعمال ش��ده‪ ،‬مناس��ب‬ ‫نبوده است‪».‬‬ ‫قانون گ��ذاران پیش از این دریافت�� ه بودند که فوالد‬ ‫ضدزن��گ‪ ،‬نورد س��رد و گرم وارداتی از س��وی چین و‬ ‫دیگر ش��رکای تجاری این کشور به صورت غیرقانونی‬ ‫ش��امل یارانه ش��ده اند‪ .‬بر اس��اس اطالعات دفتر امار‬ ‫امریکا‪ ،‬واردات نورد سرد در سال ‪2015‬م‪ ،‬با افتی ‪9/4‬‬ ‫درصدی به ‪ 2/43‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫س��وال گفت‪ :‬ایا می خواهی با مش��تی تو را به کف زمین‬ ‫بیندازم تا متوجه شوی که هنوز من در این جا هستم؟‬ ‫وی با عصبانیت درباره احتمال انتخاب جانشین برای در‬ ‫دس��ت گرفتن قدرت در زیمبابوه ادامه داد‪ :‬چرا جانشین‬ ‫دیگری را می خواهی؟ انتخاب جانشین یک اقدام موروثی‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک کشور دموکراتیک هیچ جانشینی انتخاب‬ ‫نمی ش��ود بلکه مردم رهبران خ��ود را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫انتخاب جانشین در فرهنگ ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫چند روز گذش��ته‪ ،‬رابرت موگابه در حالی جش��ن تولد‬ ‫‪ 92‬س��الگی اش را به صورت خصوصی جش��ن گرفت که‬ ‫یک جش��ن ملی از پیش برنامه ریزی ش��ده هم برای این‬ ‫مناس��بت ترتیب داده ش��ده بود! ان هم در شرایطی که‬ ‫کشور زیمبابوه درگیر خشکسالی است و احتمال کمبود‬ ‫مواد غذایی در تابس��تان سال جاری ان را تهدید می کند‬ ‫و در س��ال گذشته براس��اس اعالم سازمان جهانی غذا ‪3‬‬ ‫میلیون نفر در این کشور بسته کمک های غذایی دریافت‬ ‫کرده اند که هزینه ان را امریکا و بریتانیا پرداخته اند‪.‬‬ ‫موگاب��ه در ‪ 36‬س��ال گذش��ته هم��واره ب��ه عن��وان‬ ‫رییس جمهور منتخب برگزیده شده و او را به عنوان یکی‬ ‫از قدیمی ترین رییس جمهورهای دنیا می شناسند‪.‬‬ ‫اه��ن چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوس��ته زمین‬ ‫بوده و نخستین فلزی بود که به وسیله بشر کشف و برای‬ ‫‪ 3000‬سال به عنوان ابزار و تجهیزات جنگی استفاده شد‪.‬‬ ‫مصرف روزافزون این ماده معدنی امروز باعث تغییر تاریخ‬ ‫بش��ریت شده اس��ت‪ .‬زنجیره فوالد با ارزش ‪ 970‬میلیارد‬ ‫دالری ح��دود ‪ 50‬درصد کل ارزش زنجی��ره ارزش مواد‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی دنیا را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش کانال کامودیتی‪ ،‬اهن در طبیعت به صورت‬ ‫‪ Fe2O3‬ی��ا هماتیت ی��ا ‪ Fe3O4‬یا منیتیت که جاذب‬ ‫اهنربا اس��ت‪ ،‬یافت می ش��ود‪ .‬ـ هماتیت‪ :‬نوع پرعیار ان‬ ‫(‪ 65-55‬درصد) به طور مس��تقیم از معدن استخراج و در‬ ‫کوره فوالدسازی شارژ می شود‪ .‬استرالیا و برزیل دارندگان‬ ‫ذخای��ر عمده این ن��وع در دنیا هس��تند‪ .‬مثال ‪ 96‬درصد‬ ‫صادرات سنگ اهن استرالیا هماتیتی است‪.‬‬ ‫ـ منیتیت‪ :‬ذخایر س��نگ اهن منیتی��ت معموال دارای‬ ‫عی��ار ‪ 40 ،20‬درص��د بوده و به منظ��ور مصرف در کوره‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬نیاز به پرعیارس��ازی (اهن رب��ا) یا فراوری‬ ‫(کنس��انتره ‪ 65‬درص��د عی��ار و خروج عناص��ر مزاحم از‬ ‫قبیل فس��فر و گوگرد و ‪ )...‬است‪ .‬مصرف کنسانتره برای‬ ‫تولید فوالد کیفی بسیار مناس��ب است‪ .‬در فرایند تولید‬ ‫کنسانتره‪ ،‬حدود ‪ 64‬کیلوگرم ‪ CO 2‬استفاده می شود اما‬ ‫شارژ کنسانتره در کوره فوالدسازی باعث کاهش گازهای‬ ‫گلخانه ای به میزان ‪ 172‬کیلوگرم در هر تن فوالد می شود‪.‬‬ ‫س��خت تر شدن قوانین مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای‬ ‫در دنیا و کاهش عیار متوسط سنگ اهن هماتیتی معادن‪،‬‬ ‫از عوامل رو به گس��ترش مصرف سنگ اهن منیتیتی در‬ ‫اینده نزدیک خواهد بود‪.‬‬ ‫ صادرات ارسلورمیتال‬ ‫به ایران‬ ‫گ��زارش جدید انجمن جهانی ف��والد (‪ )WSA‬حاوی‬ ‫اخبار خوبی برای زنجیره فوالد دنیا و ایران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش کان��ال کامودیتی‪ ،‬به ط��ور تقریبی تمامی‬ ‫نواحی تولید فوالد شاهد رشد قیمت فوالد است‪ .‬در اروپا‬ ‫تولیدکنندگان کویل گرم و سرد در حال اماده شدن برای‬ ‫رش��د ‪ 33‬دالری قیمت در هر تن هستند‪ .‬در کره جنوبی‬ ‫نیز پوس��کو قیمت ورق الکتریکی خود را ‪ 40‬دالر در تن‬ ‫افزایش داده و س��هام شرکت های فوالدی امریکا همزمان‬ ‫ب��ا افزایش تعرفه واردات ورق ه��ای گرم از چین‪ ،‬افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬خبر خوب دیگر مربوط به ش��روع صادرات‬ ‫ش��رکت ارسلورمیتال به صنعت نفت و سایر صنایع ایران‬ ‫است‪ .‬این شرکت به س��ازمان نظارت بر بورس نیویورک‬ ‫« ‪ »SEC‬خب��ر داده که با توجه به لغو تحریم ها‪ ،‬از دوبی‬ ‫در ح��ال حمل کاال ب��ه ایران اس��ت و محموله ها عموما‬ ‫ش��امل لوله های بدون درز‪ ،‬ورق های ‪ API‬و ‪ ...‬می ش��ود‪.‬‬ ‫رش��د قیمت س��نگ اهن به ب��االی ‪ 52‬دالر نیز از جمله‬ ‫اخبار خوب برای بخش معدن اس��ت که دلیل ان‪ ،‬شروع‬ ‫انب��ار این ماده اولیه از س��وی فوالدس��ازان چینی بعد از‬ ‫تعطیالت و توفان ش��دید حوالی بندر هدلند استرالیا در‬ ‫ماه گذش��ته عنوان ش��ده و این روند حداقل تا ‪ 3‬ما ه دوم‬ ‫ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫جابه جایی سهامداران‬ ‫ در معدن مس صربستان‬ ‫فریپ��ورت مک م��وران در حال فروش س��هام خود در‬ ‫پ��روژه م��س و طالی تیموک در صربس��تان به وابس��ته‬ ‫ش��رکت رزرووار مینرال��ز‪ ،‬لوندی��ن ماینین��گ کانادایی‪،‬‬ ‫در ازای دریاف��ت ‪ 263‬میلی��ون دالر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ماین نیوز‪ ،‬این بزرگترین شرکت معدنکاری مس از لحاظ‬ ‫میزان مش��ارکتش در بورس اپراتور پروژه یاد شده و ‪55‬‬ ‫درص��د از س��هام ان را در اختی��ار دارد در حالی که ‪45‬‬ ‫درصد باقیمانده س��هام پروژه ب��ه لوندین ماینینگ تعلق‬ ‫دارد‪ .‬این معامله عالوه بر معامله پیش��ین بین دو شرکت‬ ‫اس��ت که در ان لوندین سهام اکثریت مجتمع معدنکاری‬ ‫مس کاندالریای فریپورت در ش��یلی را در سال ‪2014‬م‬ ‫با پرداخت ‪ 1/8‬بیلیون دالر خرید‪ .‬براس��اس مفاد معامله‪،‬‬ ‫لوندین ‪ 100‬درصد از س��هام فریپورت در منطقه معدنی‬ ‫باالدست معدن کوکارو پکی و ‪ 28‬درصد از سهام فریپورت‬ ‫در منطقه معدنی پایین دست همین معدن‪ ،‬واقع در یکی‬ ‫از ‪ 4‬منطق��ه مجوز دار ش��امل پروژه تیم��وک‪ ،‬را خواهد‬ ‫خرید‪ .‬لوندین در بیانیه ای گفت این ش��رکت ‪ 100‬درصد‬ ‫هزینه های توس��عه منطقه معدنی باالدست‪ ،‬و همچنین‬ ‫‪ 20‬درصد از هزینه های منطقه معدنی پایین دست معدن‬ ‫یاد شده را تا زمانی که مطالعه امکان سنجی اماده شود‪،‬‬ ‫خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫لوندی��ن و فریپورت‪ ،‬به ترتیب‪ 28 ،‬و ‪ 72‬درصد از تمام‬ ‫هزینه های دیگر توسعه منطقه معدنی پایین دست معدن‬ ‫را ب��ر عهده خواهند گرفت‪ .‬لوندین در س��ال ‪2013‬م نیز‬ ‫پروژه نیکل و مس ایگل ریوتینتو را در ازای پرداخت ‪325‬‬ ‫میلیون دالر خریداری کرده بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بررسی ریسک مخاطرات در ژئوپارک‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫مدیر ش��بکه جهانی ژئوپارک در سازمان زمین شناسی کشور حضور یافت‪ .‬کاهش‬ ‫ریس��ک مخاطرات و بالیای طبیعی و توسعه و ترویج ژئوپارک ها در ایران به عنوان‬ ‫‪ 2‬موضوع اساس��ی مورد بحث کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور و مدیر شبکه جهانی ژئوپارک عنوان شده است‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جای خالی سخت ترین و نرم ترین ماده معدنی د رایران‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫گرافیت و الماس نداریم‬ ‫رالی قدرتمند مس‬ ‫م��س‪ ،‬اکن��ون در دور صعود قرار گرفته اس��ت‪ .‬این فلز‬ ‫در ماه فوریه پیش��رفتی به میزان ‪2/9‬درصد داشت که از‬ ‫اوریل س��ال گذش��ته تاکنون‪ ،‬چنین رشد ماهانه ای برای‬ ‫مس بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش اطلس معدن و به نقل از بلومبرگ‪ ،‬اکنون به‬ ‫بیان نکاتی می پردازیم که حاک��ی از ادامه دار بودن روند‬ ‫رشد قیمت و ماندگار بودن رالی مس است‪.‬‬ ‫‪ -1‬معامالت اتی‬ ‫اکنون به��ای نقطه ای مس‪ ،‬بیش��تر از قیمت معامالت‬ ‫‪3‬ماه این فلز اس��ت‪ .‬وجود این س��اختار در بازار یک کاال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫معموال نشان دهنده محدودیت در تامین ان است‪.‬‬ ‫گلنکور اعالم کرد سفارش های زیادی برای فروش مس‬ ‫دریافت کرده اس��ت‪ .‬از طرفی بانک مریل لینچ امریکا نیز‬ ‫هفته گذشته پیش بینی کرد بهای فلز سرخ می تواند تا ماه‬ ‫چهارم سال (اوریل) به ‪5‬هزار دالر بر هر تن برسد‪.‬‬ ‫ام��ا «کودلکو» بزرگترین تولیدکنن��ده این فلز‪ ،‬دیدگاه‬ ‫متفاوتی دارد و معتقد اس��ت بازار مس در س��ال جاری و‬ ‫سال اینده‪ ،‬در تولید مازاد باقی خواهد ماند و موافق پایدار‬ ‫بودن صعود‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫‪ -2‬موجودی انبارها‬ ‫در انبارهایی که داده های ان از سوی بورس فلزات لندن‬ ‫پیگیری می شود‪ ،‬موجودی رو به کاهش است‪ .‬به گزارش‬ ‫اطلس مع��دن‪ ،‬این هفته موجودی ای��ن انبارها پس از ‪9‬‬ ‫روز متوال��ی کاهش حجم‪ ،‬به کمتری��ن حد ‪ 13‬ماه اخیر‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬تحلیل گر بانک استاندارد «ای سی بی سی»‬ ‫نیز معتقد اس��ت‪ :‬بازار مس از لحاظ زیرس��اختی‪ ،‬هنوز با‬ ‫کمبود مواجه است و موجودی انبارها‪ ،‬بدون شک کاهش‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫‪ -3‬نگاه های خوش بینانه‬ ‫کاهش موجودی مس در انبار بورس های کاال‪ ،‬می تواند‬ ‫تاجران بیش��تری را متقاعد کند که مس خریداری کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین داده های ب��ورس‪ ،‬مدیران مالی در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬شرط بندی های خوش بینانه خود نسبت به مس‬ ‫را ‪ 2‬برابر کردند‪.‬‬ ‫‪ -4‬افزایش میانگین بهای مس‬ ‫مس در روز سه ش��نبه‪ ،‬میانگین متحرک ‪ 100‬روزه ای‬ ‫معادل ‪4/716‬دالر بر تن داشت‪ .‬چنین رقمی برای تحلیل‬ ‫گرانی که نمودارهای تکنیکی را بررسی می کنند‪ ،‬عالمت‬ ‫خوشحال کننده ای است‪.‬‬ ‫میانگی��ن متحرک ی��ا ش��اخص مهمی ب��رای تحلیل‬ ‫داده هاست که با حذف نوس��انات قیمت‪ ،‬میانگین قیمت‬ ‫س��هام یا کاالیی را در ‪ 100 ،50‬یا ‪ 200‬روز گذشته نشان‬ ‫می دهد‪ .‬یعنی میانگین متحرک ‪ 100‬روزه‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫متوسط قیمت در ‪ 200‬روز گذشته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش تولید سنگ های تزئینی‬ ‫دبیر انجمن معدنکاران اس��تان مرک��زی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫انج��ا که صادرات س��نگ های تزئینی در ایران مش��مول‬ ‫خا م فروش��ی اس��ت و تولیدکنندگان با کمب��ود نقدینگی‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬روند تولید و صادرات این محصول بسیار‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬به گزارش معدن نیوز‪ ،‬عزیز میرزائیان‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه رک��ود در تقاضا برای مصالح س��اختمانی‬ ‫چالش��ی جدی برای بخش معدن به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روند میزان تولید س��نگ های تزئینی ب��ا کاهش تقاضای‬ ‫بازار مس��کن همچنان کاهشی است و میزان صادرات این‬ ‫محصول نیز از چند س��ال پی��ش که عوارض صادرات این‬ ‫محصول را به ‪70‬درصد رس��اند‪ ،‬کاه��ش یافت و بازار در‬ ‫اختیار ایران به رقبای ترک رسید‪.‬‬ ‫با این حال پس از لغو ان مصوبه‪ ،‬ایران دیگر نتوانست‬ ‫در بازار سنگ های تزئینی ش��رایط خوبی به دست اورد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن معدنکاران اس��تان مرکزی با اشاره به اینکه‬ ‫هم اکنون صادرات س��نگ های تزئینی در ایران مشمول‬ ‫خام فروش��ی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی که‬ ‫ای��ران به دنبال پیوس��تن به س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫اس��ت قانون خام فروش��ی نمی تواند س��ازوکار مناس��بی‬ ‫برای ورود به بازارهای جهانی باش��د‪ .‬میرزائیان با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ف��راوری برخ��ی محصوالت معدن��ی در ایران‬ ‫قیمت تمام ش��د ه باالیی دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬نیاز به دانش فنی‬ ‫و ماش��ین االت پیشرفته از پیش نیازهای توسعه فراوری‬ ‫در کش��ور اس��ت که هم اکنون به عنوان چالش��ی در این‬ ‫بخش وج��ود دارد از این رو فراوری س��نگ های تزئینی‬ ‫در ایران نس��بت ب��ه رقبای خارجی رقابت پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمی توان تنها ب��ا وضع قوانی��ن محدود کننده‬ ‫همچ��ون جلوگی��ری از خام فروش��ی م��واد معدن��ی یا‬ ‫وضع ع��وارض ب��االی صادرات��ی کمکی ب��ه معدنکاران‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه فضای اقتص��ادی مثبتی‬ ‫ب��رای اینده وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قط��ع با توجه به‬ ‫رویدادهایی که در کشور رخ داده و فضای مثبت انتخابات‬ ‫در ایران‪ ،‬به نظر می رس��د دولت بتواند قوانینی که مانع‬ ‫کس��ب وکار در کشور هس��تند را حذف کند و درنهایت‬ ‫رون��ق را ب��رای این بخش از اقتصاد کش��ور ب��ه ارمغان‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫بهروز برنا‬ ‫از گرافیت در‬ ‫صنایع نسوز‬ ‫و شیمیایی‬ ‫استفاده‬ ‫و بخش عمده ای‬ ‫از نیاز کشور‬ ‫به گرافیت‪ ،‬از‬ ‫طریق واردات‬ ‫تامین می شود‬ ‫با توس��عه و رشد صنعت‪ ،‬مصرف مواد معدنی‬ ‫رو ب��ه افزای��ش م��ی رود ‪ .‬در این می��ان برخی‬ ‫کانی ه��ا به دلی��ل برخ��ورداری از ویژگی ه��ای‬ ‫خاص‪ ،‬کاربردهای فراوانی در صنایع «های تک»‬ ‫دارن��د ‪ .‬گرافیت یکی از این کانی هاس��ت که به‬ ‫عن��وان نرم ترین ماده معدنی از ان یاد ش��ده و‬ ‫در س��اخت قطعات تلفن همراه و خودروی های‬ ‫برق��ی اس��تفاده می ش��ود ‪ .‬این کانی ک��ه ماده‬ ‫تش��کیل دهنده ان کربن است س��اختار ان به‬ ‫ص��ورت الیه ای بوده و از کن��ار هم قرار گرفتن‬ ‫‪ ۶‬ات��م کربن ب��ه صورت ‪ ۶‬ضلع��ی منظم پدید‬ ‫می اید ‪ .‬این کانی که شرایط تشکیل ان تنها در‬ ‫چند کش��ور میسر است‪ ،‬سبب شده تا از ارزش‬ ‫اقتصادی زیادی برخوردار شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم به بررس��ی ذخای��ر گرافیت در‬ ‫ایران بپردازیم‪ ،‬متوجه می ش��ویم که جای این‬ ‫ماده معدنی در ایران خالی اس��ت و ذخیره های‬ ‫گرافیت��ی موج��ود در ایران تنها ش��به گرافیت‬ ‫هس��تند و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند‪ .‬‬ ‫نکت��ه جالب درب��اره گرافیت یکی ب��ودن ماده‬ ‫تش��کیل دهنده ان با الماس اس��ت و اینکه چرا‬ ‫یک کربن الماس ش��ده و دیگری گرافیت تنها‬ ‫به دلیل نوع دگرگونی اعمال ش��ده بر انهاست‪ .‬‬ ‫بنابرای��ن ایران نه س��خت کرب��ن دارد و نه نرم‬ ‫کربن!‬ ‫ک صنعت سبز‬ ‫‹ ‹گرافیت موتور محر ‬ ‫چن��دی پیش گزارش��ی درباره م��اده معدنی‬ ‫به نام گرافیت ارائه ش��ده ب��ود و از ان با عنوان‬ ‫«گرافی��ت‪ ،‬موت��ور محرک صنع��ت و فناوری»‬ ‫یادش��ده بود ‪ .‬گرافیت یکی از مواد معدنی است‬ ‫که با کمی مطالعه درباره ان می توان به اهمیت‬ ‫ان پی برد‪.‬‬ ‫این کانی از کربن س��اخته شده و در طبیعت‬ ‫ب��ه ‪ 3‬ش��کل «‪»Flake» ، «Amorphous‬‬ ‫و«‪ »Lump‬یافت می شود‪ .‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬نوع «‪ »Flake‬گرافیت‬ ‫که از ذرات الیه ای به نام گرافن تش��کیل شده‪،‬‬ ‫ویژگی های منحصر به فردی دارد ‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫‪ 1000‬برابر سیم کابلی قابلیت عبور جریان برق‬ ‫را دارد و ‪ 200‬براب��ر محکم تر از فوالد اس��ت ‪ .‬از‬ ‫طرفی این کان��ی ‪ 10‬برابر رس��اناهای حرارتی‬ ‫قدرت داشته و میزان انعطاف و تغییر شکل ان‬ ‫‪20‬درصد است‪ .‬‬ ‫این درحالی اس��ت که با داش��تن ویژگی های‬ ‫جالب این کانی‪ ،‬شاهدیم که بازار گرافیت در‪10‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬ساالنه تنها ‪ 5‬درصد رشد داشته‬ ‫و به بیش از ‪ 1/1‬میلیون تن رس��یده که ارزش‬ ‫‪ 12‬میلیارد دالری داش��ته اس��ت ‪ .‬در این میان‬ ‫س��هم چین ‪ 70‬درصد اس��ت ‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫اس��ت س��هم گرافی��ت ن��وع «‪ »Flake‬از بازار‬ ‫ح��دود ‪ 40‬درصد بوده و مابق��ی متعلق به نوع‬ ‫«‪ »Amorphous‬است‪.‬‬ ‫از نکات جالب درباره گرافیت این اس��ت که‪،‬‬ ‫میزان مصرف ان همراه با توس��عه فناوری های‬ ‫نو و س��بز رو به افزایش اس��ت ‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫یک گوشی تلفن همراه ‪15‬گرم گرافیت دارد یا‬ ‫برای س��اخت ماشین برقی مدل جدید تسال در‬ ‫امریکا ‪ 100‬کیلوگرم گرافیت اس��تفاده می شود‪ .‬‬ ‫این درحالی اس��ت که براساس پیش بینی ها‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪2017‬م‪ 3 ،‬میلیون خودروی برقی تولید‬ ‫خواهد شد‪ .‬‬ ‫البت��ه کارب��رد گرافیت تنها به خ��ودرو برقی‬ ‫و تلف��ن هم��راه محدود نش��ده و در باتری های‬ ‫لیتیومی‪ ،‬گرافیت به عنوان اند استفاده می شود‬ ‫ک��ه از نظر وزنی ‪ 20‬براب��ر لیتیوم وزن دارد ‪ .‬در‬ ‫خودروه��ای «‪ »FuelCell‬از الیه های گرافیت‬ ‫در غش��اء واس��طه گاز هیدروژن و هوا استفاده‬ ‫شده که منجر به تولید برق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر گرافیتی ایران محدود است‬ ‫معاون اکتش��افات س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫ذخای��ر گرافیتی در ایران اظه��ار کرد‪ :‬گرافیت‬ ‫یک ماده معدنی است که جزو کانی هایی است‬ ‫که در محدوده(زون) سنندج‪ -‬سیرجان بیشتر‬ ‫دیده شده است‪ .‬‬ ‫بهروز برنا با بیان اینکه این کانی از دگرگونی‬ ‫ش��دید روی سنگ ها ایجاد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ایران‪ ،‬استان لرستان ش��رایط بهتری نسبت به‬ ‫دیگر مناطق کشور برای تشکیل و گرافیت زایی‬ ‫دارد ‪ .‬البته اثراتی از گرافیت در اس��تان خراسان‬ ‫رضوی و سیس��تان و بلوچستان نیز دیده شده‬ ‫اس��ت ‪ .‬اما اینک��ه ذخایر قابل قب��ول و مطمئنی‬ ‫برای تامین نیاز صنایع مصرف کننده داخلی‪ ،‬در‬ ‫کشور داشته باشیم‪ ،‬به این شکل وجود ندارد‪ .‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از گرافیت در صنایع نس��وز و‬ ‫ش��یمیایی اس��تفاده ش��ده و بخش عمده ای از‬ ‫نیاز کش��ور به گرافیت‪ ،‬از طریق واردات تامین‬ ‫می شود ‪ .‬به گونه ای که در سال‪ 93‬معدن فعالی‬ ‫از ای��ن نوع ماده معدنی در کش��ور ثبت نش��ده‬ ‫است ‪ .‬در حال حاضر مناطقی در افریقا همچون‬ ‫ماداگاس��کار ش��رایط خوب��ی ب��رای کانی زایی‬ ‫گرافیت دارند ‪ .‬هند نیز یکی دیگر از کشورهایی‬ ‫است که شرایط مناسبی برای تشکیل گرافیت‬ ‫دارد‪ .‬‬ ‫به گفته برنا ش��رایط برای تشکیل گرافیت در‬ ‫جهان محدود بوده و تعداد محدودی از کشورها‪،‬‬ ‫ذخایر گرافیت در اختیار داش��ته و می توانند از‬ ‫ان اس��تفاده و بهره برداری کنند ‪ .‬همین موضوع‬ ‫باعث ش��ده تا گرافی��ت به یک م��اده با ارزش‬ ‫تبدیل شود ‪ .‬این کانی مانند زغال سنگ از کربن‬ ‫تش��کیل شده است ‪ .‬با ایجاد دگرگونی شدید بر‬ ‫کربن‪ ،‬شاهد تولید گرافیت خواهیم بود‪ .‬‬ ‫‹ ‹نرم ترین و سخت ترین کربن‬ ‫معاون اکتشافات معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت افزود‪ :‬کمترین سختی موجود در مواد‬ ‫معدنی مربوط به گرافیت و بیشترین سختی از‬ ‫ان الماس اس��ت ‪ .‬در واقع گرافیت‪ ،‬زغال سنگ‬ ‫و الم��اس همگی از کربن هس��تند ام��ا تفاوت‬ ‫انها در مقدار س��ختی انهاست که بسته به نوع‬ ‫شکل گیری انها بوده و از قدرت خداوندی نشان‬ ‫دارد‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه از ذخای��ر گرافیت در‬ ‫استان لرستان بهره برداری شده و مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬در ادامه افزود‪ :‬استان لرستان‪،‬‬ ‫به عن��وان یک��ی از اس��تان های تال��ک خیز و‬ ‫گرافیت دار به شمار می اید ‪ .‬اما کیفیت گرافیت‬ ‫موجود در ایران نسبت به گرافیت های شناخته‬ ‫ش��ده در جهان پایین ب��وده و ناخالصی باالیی‬ ‫دارد‪ .‬‬ ‫برنا بر این باور است که در برخی موارد میزان‬ ‫کیفیت مواد معدنی به ان��دازه ای باال و مطلوب‬ ‫است که با وجود کم بودن میزان ذخایر‪ ،‬بازهم‬ ‫تمایل برای س��رمایه گذاری و فراوری محصول‬ ‫وج��ود دارد ‪ .‬ام��ا ذخای��ر گرافیتی ای��ران تنها‬ ‫«شبه گرافیت» اس��ت و در استان های خراسان‬ ‫حنوبی‪ ،‬خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان‬ ‫یافت می ش��ود ‪ .‬امکان استفاده از این ذخایر که‬ ‫ناخالصی باالیی دارند و بیش��تر به صورت شیل‬ ‫هستند‪ ،‬در صنعت وجود ندارد‪ .‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مع��اون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی‪ ،‬گرافیت‬ ‫ی��ک کانی مس��تقل بوده و در کن��ار دیگر مواد‬ ‫معدنی به عنوان محصول جانبی یافت نمی شود‪ .‬‬ ‫در واق��ع این ماده معدنی کربن دگرگون ش��ده‬ ‫است و در شرایط احیایی بودن اکسید‪ ،‬تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واردات سنگ تزئینی از اندونزی ارزان تر از تولید داخل‬ ‫برای عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی دولت بعد‬ ‫از برج��ام‪ ،‬نیاز به اصالح س��اختار در بخش های مختلف‬ ‫به ویژه نظام بانکی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ ،24‬رییس انجمن س��نگ ایران با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬در کش��ور به دلیل تامین نش��دن‬ ‫زیرس��اخت ها حت��ی بعد از اج��رای برج��ام تغییری در‬ ‫صادرات و تجارت س��نگ های تزئینی نخواهیم داشت و‬ ‫این در ش��رایطی است که مشکل س��وئیفت و تبادل ارز‬ ‫را موضوع حل شده ای می دانیم‪ .‬ابوالقاسم شفیعی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ 40‬درصد صادرات س��نگ های تزئینی در‬ ‫سال ‪ 94‬نسبت به ‪ 93‬کاهش داشته و این در حالی است‬ ‫ک��ه ایران در مرکز اقتصاد جهان و در مجاورت بازارهای‬ ‫حوزه اکو و روس��یه با تقاضای ‪ 800‬میلیون دالری برای‬ ‫ص��ادرات ق��رار گرفته و از این نظر با کش��وری همچون‬ ‫عربستان شرایط متفاوتی داریم‪.‬‬ ‫رییس انجمن س��نگ ایران ادامه داد‪ :‬با وجود نزدیکی‬ ‫ای��ران به اب های ازاد‪ ،‬کش��ور دارای ‪ 500‬کیلومتر بازار‬ ‫زنده در جهان اس��ت‪ ،‬این موض��وع در کنار انرژی ارزان‬ ‫یک ش��اخص مهم به شمار می رود و سبب شده تا ایران‬ ‫به یک منطقه اس��تراتژیک تبدیل شود‪ .‬حال اگر قوانین‬ ‫کش��ور در برخی حوزه ها اصالح نشود این مزیت تبدیل‬ ‫به یک تهدید جدی خواهد ش��د‪ .‬رییس انجمن س��نگ‬ ‫ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬تا زمانی که نس��بت عرضه و تقاضا‬ ‫منابع مالی بانک ها در کش��ور متعادل نشود کاهش نرخ‬ ‫بهره های بانکی نیز اتف��اق نخواهد افتاد‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫بانک ها به دلیل معوقات خود غافل شده اند و عرضه کمتر‬ ‫از تقاضاس��ت‪ .‬ش��فیعی ادامه داد‪ :‬به عنوان یک راه حل‬ ‫بانک ها باید ن��رخ بهره را کاهش دهند تا همه بتوانند از‬ ‫تسهیالت اس��تفاده کنند و با توجه به شرایط پسابرجام‬ ‫درکش��ور و ب��از ش��دن دره��ای اقتصادی ب��رای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی صنایع ارزبر همچون س��یمان‪،‬‬ ‫خودرو و فوالد که بیش��ترین تقاضای دریافت تسهیالت‬ ‫از سوی بانک ها را دارند باید به سمت بانک های خارجی‬ ‫بروند تا بانک های داخلی بتوانند تس��هیالت با نرخ بهره‬ ‫پایین تر را به تقاضاهای کوچک تر ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬زمانی که به س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫ (‪ ) WTO‬ملحق ش��ویم تمام درهای اقتصادی باز خواهد‬ ‫ش��د و در این زمان ب��از هم صنایع ای��ران مورد تهدید‬ ‫هس��تن د زیرا محدودی��ت روی واردات کاالها برداش��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬شفیعی با تاکید بر این نکته که یکی از شروط‬ ‫پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی صفر شدن تعرفه ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت با این ش��تاب برای پیوستن به‬ ‫س��ازمان تجارت جهان��ی حرکت کند با توج��ه به نبود‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬صنایع داخل��ی از گردونه اقتصادی خارج‬ ‫ش��ده و مردم اس��یب جدی می بینند‪ ،‬البت��ه باید توجه‬ ‫داشت حذف یارانه به شرط انکه شرایط اقتصادی کشور‬ ‫برای تجارت و صادرات و واردات کاال همچون کشورهای‬ ‫اروپایی باشد‪ ،‬اقدامی مناسب است‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن س��نگ ای��ران ب��ر این باور اس��ت که‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی دهم باید در قانون‬ ‫کار بازنگری کنند‪ .‬چراکه برای افزایش سرمایه گذاری در‬ ‫کشور اصالح قانون کار الزم است‪.‬‬ ‫شفیعی اظهار کرد‪ :‬پرداخت حقوق و دستمزد باید در‬ ‫هر استان بسته به هزینه های جاری زندگی در ان استان‬ ‫متفاوت باشد‪ .‬وی با اشاره به اصالح قانون مالیات به ویژه‬ ‫مالی��ات بر ارزش اف��زوده گفت‪ :‬در کش��ورهای خارجی‬ ‫جوایز صادراتی نیز به عنوان تش��ویق به تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان تعلق می گی��رد درحالی که در ایران به‬ ‫س��رمایه گذار فش��ارهای زیادی از طری��ق برخی قوانین‬ ‫ازجمله مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد می شود‪.‬‬ ‫ش��فیعی پیشنهاد کرد‪ :‬دولت باید در بخش مالیات به‬ ‫صورت اس��تانی عمل کند زیرا نرخ بازگشت سرمایه در‬ ‫استان های مختلف کشور متفاوت است‪.‬‬ ‫رییس انجمن سنگ ایران افزود‪ :‬لغو پروانه بهره برداری‬ ‫معادن باید از تصمیمات شورای عالی معادن خارج شود‬ ‫و در برخی تصمیمات این شورا بازنگری هایی انجام شود‪.‬‬ ‫وی وضعیت تولید س��نگ تزئینی در ایران را به دلیل‬ ‫هزینه باال برای تامین مواد اولیه نامطلوب خواند و گفت‪:‬‬ ‫هزینه تامین مواد اولیه کارخانه های س��نگبری کشور به‬ ‫حدی باالست که در ش��رایط فعلی با وجود تعرفه ‪100‬‬ ‫درصدی واردات س��نگ به ایران ورود سنگ های تزئینی‬ ‫بریده ش��ده از اندونزی به ای��ران‪ ،‬ارزان تر از تولیدداخل‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین واردات کوپ ای��ن محصول از ایتالیا به‬ ‫دوبی خیلی کم هزینه تر از تامین ان از ایران است‪.‬‬ ‫معرفی محصوالت لوکس فورد‬ ‫فورد با افزودن خودروهای لوکس جدید و خدمات انحصاری بیشتر برای مشتریان‪،‬‬ ‫خان��واده محص��والت ‪ Vignale‬را توس��عه داد‪ .‬جی��م فارلی‪ ،‬مدیر ف��ورد در اروپا‬ ‫گفت‪ :‬مش��تریان ما انتظارات باالیی دارن��د و می توانیم به کمک خانواده محصوالت‬ ‫‪ Vignale‬بهترین ه��ا را از لحاظ لوکس بودن و خدمات ارائه کنیم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که به دنبال توسعه محصوالت ‪ Vignale‬هستیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫مردم انگلیس تابستان برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپا رای خواهند داد‬ ‫رفراندوم بریتانیا و بازی خطرناک خودروسازان جهان‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫گردهم ایی سهامداران‬ ‫فولکس واگن‬ ‫غ��ول خودروس��ازی فولکس واگن پس از اینکه نشس��ت‬ ‫س��االنه س��هامداران و اعالم نتایج مالی ‪2015‬م را به دلیل‬ ‫پژوهش های گس��ترده درباره رس��وایی االیندگی دیزلی به‬ ‫تاخیر انداخت‪ ،‬تاریخ جدیدی برای این رویدادها اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این گروه خودروسازی اعالم کرد کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی اعالم درامد که قرار بود ‪ 10‬مارس برگزار شود‪،‬‬ ‫اکنون ‪ 28‬اوریل در مقر این شرکت در وولفسبورگ برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬فولکس واگن پس از اینکه سپتامبر گذشته اقرار‬ ‫کرد در ‪11‬میلیون خودر و دیزلی نرم افزاری نصب ش��ده که‬ ‫االیندگ��ی انها را کمتر از میزان واقعی نش��ان می دهد‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر در عمیق ترین بحران تاریخ خود گرفتار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخستین ون برقی فولکس واگن‬ ‫بریتانی��ا در ژوئ��ن س��ال جاری (حدفاصل ‪11‬‬ ‫خ��رداد تا ‪ 10‬تی��ر ‪ )95‬تصمی��م خواهد گرفت‬ ‫ک��ه ایا اتحادی��ه اروپا را ترک خواه��د کرد یا نه‬ ‫و برخ��ی از تولیدکنندگان خودرو مدتی اس��ت‬ ‫بازی خطرناکی را اغاز کرده و سعی دارند بر این‬ ‫تصمیم گیری و نتیجه نهایی ان تاثیر بگذارند‪.‬‬ ‫با شکست (احتمالی) در تحقق این تصمیم که‬ ‫به احتمال زیاد ناشی از دالیل سیاسی خواهد بود‬ ‫تا عوامل اقتصادی‪ ،‬برخی خودروسازان پرتکاپو و‬ ‫خواهان س��لطه گری بر ب��ازار از هم اکنون به فکر‬ ‫منحرف کردن ریسک های احتمالی اتی به سمت‬ ‫مش��تریان و عوامل تضعیف کنن��ده فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود افتاده اند‪ .‬همه پرسی اتی در ژوئن‬ ‫‪ 2016‬ب��رای بس��یاری از ش��هروندان بریتانیایی‬ ‫مترادف با پیدا کردن پاس��خی برای این پرسش‬ ‫است که چه کس��ی قرار است این کشور را اداره‬ ‫کند؟ فردی غیرمنتخب‪ ،‬بروکرات های ناشناس و‬ ‫فاقد چهره در بروکسل یا پارلمان چندصد ساله و‬ ‫پاسخگوی بریتانیا؟‬ ‫اندس��ته از خودروس��ازان باهوش ت��ر مانن��د‬ ‫جنرال موت��ورز که مال��ک خودروس��ازی اوپل ـ‬ ‫واکس��هال است‪ ،‬استون مارتین‪ ،‬جگوار‪ ،‬لندروور‪،‬‬ ‫پژو ـ س��یتروئن فرانسه‪ ،‬هوندا از ژاپن و بنتلی از‬ ‫زیرمجموعه فولکس واگن گفته اند که با خوشحالی‬ ‫ب��ه تصمیمی که م��ردم بریتانیا بگیرن��د احترام‬ ‫خواهند گذاش��ت‪ ،‬چه پاسخ انها ورود به اتحادیه‬ ‫اروپا باشد یا خروج از ان‪ .‬شرکت فولکس واگن در‬ ‫این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است و شرکت‬ ‫تویوتای ژاپن که میزان تولید انواع خودروی ان در‬ ‫بریتانی��ا از طریق کارخانه اش واقع در میدلندز به‬ ‫حدود ‪ 180‬هزار دستگاه در سال ‪2014‬میالدی‬ ‫رس��ید به نظر می رس��د که با چش��م انداز پیش‬ ‫روی بریتانیا و چالش «برکس��یت»‪ )Brexit( ،‬و‬ ‫هر چه نتیجه نهایی ان باش��د‪ ،‬مش��کلی ندارد و‬ ‫تغییر شرایط اداره این س��رزمین برایش تفاوتی‬ ‫نمی کند و ب��ه همین دلیل بود که تا اواخر هفته‬ ‫گذش��ته (‪ 24‬فوریه ‪ )2016‬اظهارنظر خاصی از‬ ‫سوی این شرکت درباره ورود یا خروج انگلیس از‬ ‫اتحادیه اروپا مطرح نش��ده بود تا روزی که اشاره‬ ‫شد و یوهان ون زیل مدیرعامل تویوتا موتور اروپا‬ ‫در بیانیه ای کوتاه دیدگاه ش��رکت متبوعش را به‬ ‫ای��ن صورت بیان کرد‪« :‬ما ب��ه اینده روابط میان‬ ‫بریتانیا و اتحادثه اروپ��ا احترام می گذاریم و این‬ ‫موضوعی است که مردم این سرزمین باید درباره‬ ‫ان تصمی��م بگیرند‪ .‬ما به هیچ وجه قصد دخالت‬ ‫ی��ا هر نوع تاثیرگذاری بر ارای مردم در انتخابات‬ ‫اتی را نداریم‪».‬‬ ‫ای��ن بیانیه تویوتا اما در ادامه جمالتی نیش دار‬ ‫را ب��ه دنب��ال خود داش��ت‪« :‬ما ب��ا نهایت دقت‬ ‫پیامده��ای این انتخ��اب را موردتوج��ه و تعمق‬ ‫ق��رار خواهی��م داد‪ ،‬به ویژه پیامده��ای احتمالی‬ ‫ناش��ی از نتای��ج ای��ن رفران��دوم ب��ر عملیات و‬ ‫فعالیت خطوط تولید خ��ودرو در کارخانه تویوتا‬ ‫در صورت��ی که نتیجه پایانی ای��ن رفراندوم رای‬ ‫به خروج انگلس��تان از اتحادیه اروپا باش��د‪ .‬ما در‬ ‫برابر ملت خود و س��رمایه گذاری های انجام شده‬ ‫به ط��ور کامل متعهد هس��تیم و به همین دلیل‬ ‫این نگرانی را داریم که ترک کردن اتحادیه اروپا‬ ‫توسط بریتانیا‪ ،‬به شکل گیری چالش های تجاری‬ ‫و اقتصادی بیشتر بینجامد‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬اعتقاد داریم که تداوم عضویت‬ ‫بریتانیا در اتحادیه اروپا بهترین گزینه برای ادامه‬ ‫عملیات تولیدی ما و رقابت پذیری (بازار بریتانیا)‬ ‫در بلندمدت خواهد بود‪».‬‬ ‫سوای تویوتا‪ ،‬بیشتر خودروسازان شناخته شده‬ ‫بین المللی نیز راغب به ماندن بریتانیا در اتحادیه‬ ‫اروپا هستند تا خروج از ان‪ .‬ب ام و اعالم کرده که‬ ‫خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاست‬ ‫و ش��رکت فورد امریکا نیز بارها تکرار کرده است‬ ‫که به اعتقاد سران این ش��رکت‪ ،‬بریتانیا باید در‬ ‫این اتحادیه بماند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت دایملر به عنوان شرکت مادر‬ ‫مرس��دس بنز و گروه رنو ـ نیس��ان نی��ز به گروه‬ ‫همس��رایان ک��ه در تایی��د تداوم وض��ع موجود‬ ‫بریتانی��ا هم اوای��ی می کنند‪ ،‬پیوس��ته اند‪ .‬مارک‬ ‫فیل��دز‪ ،‬مدیرعام��ل فوردموتور براس��اس خبری‬ ‫که بلومبرگ منتش��ر کرد دیدگاه خود و شرکت‬ ‫متبوع��ش را در قال��ب این جمالت بی��ان کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬این امر واقعا ب��رای بریتانیا اهمیت دارد‬ ‫که به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫و یکی از اجزای مه��م در بازار واحد این اتحادیه‬ ‫باقی بماند‪».‬‬ ‫«این ی��ک بازی بس��یار خطرناک اس��ت زیرا‬ ‫رفران��دوم ‪ 23‬ژوئن ‪ 2( 2016‬تی��ر ‪ )1395‬تنها‬ ‫یک تصمیم گیری صرف درباره اقتصادها نیس��ت‬ ‫بلکه این یک تصمیم قدرتمند سیاس��ی است که‬ ‫تعیی��ن خواهد کرد طرف ه��ای خارجی و به ویژه‬ ‫امریکایی ها با یک دولت باز و شفاف تحسین شده‬ ‫که دارای حس پاس��خگویی و مس��ئولیت پذیری‬ ‫مردم نهاد (دموکراتیک) است‪ ،‬مواجه خواهند بود‬ ‫یا خیر‪».‬‬ ‫خبرگزاری بلومبرگ در گزارش��ی که به منظور‬ ‫بررس��ی این رفراندوم اتی در انگلیس تهیه کرده‬ ‫اس��ت به نقل از بودو اوبر‪ ،‬مدیر امور مالی شرکت‬ ‫دایمل��ر المان می نویس��د‪« :‬با توج��ه به عالقه ها‬ ‫و ایده ال ه��ای اروپاییان به هر چ��ه بزرگتر باقی‬ ‫ماندن اتحادیه اروپا‪ ،‬خواس��ته م��ا‪ ،‬ادامه حضور‬ ‫انگلیس در این جمع است‪».‬‬ ‫ب��رای ش��رکت های چن��د میلیت��ی‪ ،‬بهترین‬ ‫وضعی��ت در یک دنیای بی نق��ص‪ ،‬نبود هیچ نوع‬ ‫مان��ع و چالش مل��ی در هیچ یک از کش��ورهای‬ ‫تش��کیل دهنده اتحادی��ه و وجود یک سیس��تم‬ ‫قانون گ��ذاری و مالیاتی واحد در سراس��ر جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در حال حاضر بسیاری از بریتانیایی ها‬ ‫مخالف اداره کشورش��ان توس��ط دیوان س��االران‬ ‫توسعه شبکه شارژ خودرو در بریتانیا‬ ‫پروژه مش��ترکی در اتحادیه اروپا دسترس��ی رانندگان‬ ‫خودروهای الکتریکی به شبکه شارژ خودرو را در بریتانیا‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬میزان تقاض��ای خودروهای با‬ ‫سوخت جایگزین در بازار سال گذشته بریتانیا ‪۴۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت و باعث اختصاص سهم ‪۲/۸‬درصدی فروش‬ ‫به انها شد‪ .‬در این میان خودروهای هیبریدی الکتریکی‬ ‫رشدی چشمگیری داشته و فروش انها به ‪۲‬برابر افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خودروهای کامال برقی رشدی‬ ‫‪۵۰‬درص��دی را تجرب��ه کردن��د‪ .‬با وجود چنی��ن اماری‬ ‫همچنان س��هم این خودروها از بازار قابل توجه نیس��ت و‬ ‫باید تالش هایی در راستای توسعه فروش انها انجام شود‪.‬‬ ‫چند سال پیش برخی خودروسازان مطرح اروپایی طی‬ ‫پروژه ای با نظارت برنامه توس��عه حمل ونقل بین کشوری‬ ‫اتحادیه اروپا به طور مشترک طرح شبکه شارژ گسترده ای‬ ‫در بریتانیا و ایرلند کلید زدند‪.‬‬ ‫نیس��ان‪ ،‬ب ام و‪ ،‬فولکس واگ��ن و رنو در س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫فرایند توسعه زیر ساخت های شارژ خودروهای الکتریکی‬ ‫را ب��ا هدف توس��عه حمل ونقل بدون االیندگی تس��ریع‬ ‫کردند‪ .‬درحال حاضر این ش��بکه شارژ سریع بریتانیایی با‬ ‫پوشش بیش از ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتر از مشهورترین شاهدهای‬ ‫ارتباطی این کش��ور و ‪ ۷۴‬جایگاه قابلیت خدمات دهی و‬ ‫شارژ ‪۸۰‬درصدی باتری ها در کمتر از ‪ ۳۰‬دقیقه را دارد‪.‬‬ ‫براساس مطالعه انجام ش��ده توسط دانشگاه نیوکاسل‬ ‫‪۷۲‬درص��د راننده های خودروهای الکتریکی اذعان کردند‬ ‫ک��ه در صورت دسترس��ی به جایگاه های ش��ارژ س��ریع‬ ‫مس��افت های طوالنی تری را با وس��یله نقلیه شان خواهد‬ ‫پیمود‪ .‬بنابراین اتحادیه اروپا تصمیم گرفته ‪۲۶/۳‬میلیون‬ ‫یورو را در بخش توس��عه شبکه ش��ارژ سریع کشورهای‬ ‫دیگری در این منطقه سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫بروکرات در بروکس��ل هستند که قوانین را تغییر‬ ‫و مالیات ها را افزایش می دهند و بدون هیچ گونه‬ ‫حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی سیاسی‪.‬‬ ‫به هر ترتیب بیشتر خودروسازان تصور می کنند‬ ‫که پاس��خ منف��ی بریتانیا ب��ه ادام��ه حضور در‬ ‫اتحادیه اروپا ش��اید منتهی به خروج شرکت های‬ ‫خودروس��ازی اروپایی و امریکایی از این سرزمین‬ ‫انهم به شکل انبوه و پرتعداد شود‪ .‬اما از انجا که‬ ‫این رفراندوم برای پیوس��تن انگلیس به اتحادیه‬ ‫اروپا نیس��ت (بلکه درباره ادام��ه حضور یا خروج‬ ‫از اتحادیه اس��ت) و یوروی اروپایی در کشورهای‬ ‫منطق��ه جنوبی اتحادیه اروپ��ا در عمل تبدیل به‬ ‫یک واحد پول ورشکس��ته شده اس��ت‪ ،‬انهم در‬ ‫شرایطی که اقتصاد بریتانیا و ان بخش از صنعت‬ ‫خودروس��ازی (جهان) که خارج از محدوه واحد‬ ‫پولی یورو هستند‪ ،‬بازاری پررونق دارند نگرانی ها‬ ‫در خارج از مرزهای بریتانیا هم احساس می شود‪.‬‬ ‫موسس��ه خدمات مالی و اعتب��اری چندملیتی‬ ‫مورگان استنلی در گزارش خود که در این زمینه‬ ‫تهیه کرده اس��ت تاکید می کند ک��ه اگر بریتانیا‬ ‫تصمیم به خ��روج از اتحادیه اروپا گرفته و موانع‬ ‫تجاری میان این کش��ور و اتحادیه ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫صادرکنندگان س��رزمین اصلی اروپ��ا به بریتانیا‬ ‫متحم��ل خس��ارت های مالی بس��یار س��نگینی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬به هر ح��ال از دیدگاه ی��ک بازار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اتحادیه اروپ��ا اگر نگوییم بیش��تر ولی‬ ‫حداقل به اندازه بریتانیا از این جدایی خس��ارت‬ ‫خواه��د دید و دسترس��ی انها به ب��ازار بزرگ و‬ ‫ثروتمن��د بریتانی��ا و درامدهای اتحادی��ه از این‬ ‫کشور بسیار تنزل خواهد کرد‪ ،‬بازاری که به طور‬ ‫متوسط از محل صادرات برای اروپاییان درامدی‬ ‫بی��ش از ‪ 30‬میلیارد یورو داش��ته و انگلیس نیز‬ ‫به صورت بالق��وه از این مراودات درامدی ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫میلیارد یورویی کسب می کند‪.‬‬ ‫بیشتر‬ ‫خودروسازان‬ ‫تصور می کنند‬ ‫که پاسخ منفی‬ ‫بریتانیا به‬ ‫ادامه حضور در‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫شاید منتهی به‬ ‫خروج شرکت های‬ ‫خودروسازی‬ ‫اروپایی و‬ ‫امریکایی از این‬ ‫سرزمین انهم‬ ‫به شکل انبوه‬ ‫و پرتعداد شود‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫همکاری رنو و نیسان برای ‪ ۶‬میلیارد دالر صرفه جویی‬ ‫رنو و نیس��ان برای صرفه جویی ‪۵/۵‬میلی��ارد یورو (‪۶‬‬ ‫میلیارد دالر) در هزینه ها تا س��ال ‪۲۰۱۸‬م‪ ،‬همکاری در‬ ‫بخش های مختلف را عمیق تر می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این دو خودروس��از سال گذشته با‬ ‫اتحاد رنو‪-‬نیسان که در مهندسی‪ ،‬خرید‪ ،‬منابع انسانی و‬ ‫زنجیره تامین یکدیگر سهیم شدند‪ ،‬در مجموع ‪۴‬میلیارد‬ ‫یورو صرفه جویی کردند‪ .‬اکنون این اتحاد امیدوار اس��ت‬ ‫ب��ا ادغام واحدها و فعالیت های مش��ترک به صرفه جویی‬ ‫بیشتری دست پیدا کند‪.‬‬ ‫در شرایطی که خودروس��ازان جهانی برای سهم بازار‬ ‫و گس��ترش حضور در همه نقاط جهان تالش می کنند‪،‬‬ ‫رنو و نیس��ان که از سال ‪۱۹۹۹‬م همکاری داشته اند‪ ،‬در‬ ‫مس��یر افزایش همکاری گام برداش��ته اند اما بدون ادغام‬ ‫ش��دن تشکیالت مس��تقل هویت خود را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫رنو ‪ ۴۳/۴‬درصد س��هم در نیس��ان دارد‪ ،‬در حالی که این‬ ‫شرکت ژاپنی ‪ ۱۵‬درصد در رنو سهم دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش وال اس��تریت ژورن��ال‪ ،‬اتحاد این دو‬ ‫ش��رکت سال گذشته که نیس��ان در مقابل افزایش نفوذ‬ ‫دولت فرانسه در رنو ایستاد‪ ،‬متزلزل شد اما این اختالف‬ ‫پس از اینکه دو شرکت خودروساز و دولت فرانسه توافقی‬ ‫ون مفهوم��ی و الکتریکی فولکس واگ��ن که روی پلتفرم‬ ‫‪ AEB‬س��اخته ش��ده دارای اخرین فناوری های مرتبط با‬ ‫حوزه س��امانه های س��رگرمی اطالعاتی و ارتباطی است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬ون مفهوم��ی ‪ BUDD – e‬که از‬ ‫ون های کالسیک پیش��ین فولکس واگن الهام گرفته‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در نمایشگاه ‪ CES‬امس��ال رونمایی شد‪ .‬این‬ ‫نخس��تین خودرویی اس��ت که توس��ط فولکس واگن روی‬ ‫پلتف��رم جدی��د و البته پیش��رفته‪ MEB‬ک��ه منحصر به‬ ‫خودروهای الکتریکی است ساخته شده است‪ .‬فولکس واگن‬ ‫وع��ده داده ک��ه در اینده خودروهای جدی��د دیگری روی‬ ‫پلتف��رم ‪ MEB‬تولی��د ش��ده و بتوانن��د با برد بیش��تر و‬ ‫مدت زمان شارژ کمتر جایگزین خودروهای سوختی مرسوم‬ ‫فعلی ش��وند‪ .‬این خودرو قادر است بیشینه سرعتی معادل‬ ‫‪ 93‬مایل بر س��اعت داشته باش��د و با هر بار شارژ مسافت‬ ‫‪ 373‬مایلی را بپیماید‪.‬‬ ‫تجهیز قشقایی‬ ‫به فناوری نیمه خودران‬ ‫نیسان در س��ال ‪2017‬م فناوری خودران خود را معرفی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬نیس��ان در نمایش��گاه‬ ‫سا ور قشقایی نخستین‬ ‫خودر و ژنو ‪ 2016‬اعالم کرد که کرا ‬ ‫خودر و این نش��ان(برند) در اروپا خواهد بود که به فناوری‬ ‫خودران مجهز می ش��ود‪ .‬گمان م��ی رود این کراس اور بروز‬ ‫شده زمانی در سال اینده وارد خط تولید شود‪ .‬این خودرو‬ ‫که به فناوری ‪ 1.0 Piloted Drive‬این خودروساز مجهز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬قابلیت هدایت خودران در یک الین در ترافیک‬ ‫س��نگین بزرگراه ه��ا را خواهد داش��ت‪ .‬این خ��ودرو دارای‬ ‫طراحی پرمیوم تر و دینامیک تر اس��ت ک��ه می تواند تقاضا‬ ‫ب��رای این کراس اور محبوب را افزای��ش دهد‪ .‬معرفی اولیه‬ ‫این سیس��تم پیشگام بخش��ی از برنامه ‪4‬ساله نیسان برای‬ ‫عرضه فناوری خودران در بازار است‪ .‬‬ ‫دعوت خودروسازان‬ ‫برای شراکت در خدمات نقشه‬ ‫خودروس��ازان لوکس المانی س��رگرم مذاکره با شرکای‬ ‫احتمالی برای ش��رکت نقش��ه ‪ HERE‬هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ش��رکت های ائودی‪ ،‬ب ام و و مرس��دس بنز س��ال‬ ‫گذش��ته با هدف س��بقت گرفتن از رقب��ای خود در عرصه‬ ‫فناوری‪ ،‬به اتفاق یکدیگر س��رویس نقشه ‪ HERE‬نوکیا را‬ ‫که برای خودروهای خودران اینده کلیدی به شمار می رود‪،‬‬ ‫خری��داری کردند‪ .‬براس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ائودی عنوان کرد‪ :‬این خودروس��ازان از حضور شرکا و رقبا‬ ‫برای استفاده مش��ترک از این پلتفرم اس��تقبال می کنند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان مایلند به فراهم کننده خدمات تبدیل شوند‬ ‫تا به این ترتیب روابط خود را با مشتریان ش��ان حفظ کنند‬ ‫و مانع از این شوند که غول های فناوری مانند گوگل و اپل‬ ‫کنترل سیستم های اطالعات سرگرمی خودروهای اینده را‬ ‫در دست گیرند‪.‬‬ ‫بهترین های ژنو کدامند؟‬ ‫را در دسامبر امضا کردند‪ ،‬دستکم تا حدودی حل شد‪.‬‬ ‫با توافق یادش��ده اگر معلوم ش��ود که دولت فرانس��ه‬ ‫در ام��ور رنو مداخله زیادی انجام می دهد‪ ،‬نیس��ان حق‬ ‫ی خود را افزایش‬ ‫خواهد داش��ت س��هم شریک فرانس��و ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫با وجود این اختالف‪ ،‬رنو و نیسان در سال های اخیر در‬ ‫زمینه همکاری پیشرفت زیادی داشته اند و کارخانه های‬ ‫متع��ددی در اروپا اکنون مدل های هر دو نش��ان(برند)‬ ‫رنو و نیس��ان را تولید می کند‪ .‬همچنین این دو شرکت‬ ‫تحقیق��ات و ‪ ۱۰‬میلیارد یورو هزینه س��رمایه مش��ترک‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اتومبیل ژنو با معرفی فینالیست های بهترین‬ ‫خودر و س��ال همزمان شده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪،‬‬ ‫مهم ترین بخش از خودر و س��ال جهان ش��امل ائودی ‪،A4‬‬ ‫‪ A4‬اوانت‪ ،‬مزدا‪ MX5‬و مرس��دس بنز ‪ GLC‬می ش��ود‪.‬‬ ‫از س��ویی فینالیس��ت های بهترین خودر و جهان نیز ائودی‬ ‫‪ ،Q7‬ب ام و س��ری ‪ 7‬و ول��وو ‪ XC90‬هس��تند‪ .‬به عالوه‬ ‫قدرتمندترین خودروهای جهان ش��امل ائودی ‪ ،R8‬هوندا‬ ‫س��یویک ‪ Type R‬و مرس��دس ‪ AMG C63‬کوپ��ه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تویوت��ا میرای��ی و تویوت��ا پری��وس نی��ز ج��ز مهم ترین‬ ‫فینالیس��ت های خودروهای س��بز هس��تند‪ .‬همچنین در‬ ‫فهرس��ت زیباترین ها هم نام جگ��وار ‪ ،XE‬مزدا‪ – CX 3‬و‬ ‫مزدا‪– MX5‬به چشم می خورد‪.‬گفته می شود مزدا ‪MX5‬‬ ‫و تویوت��ا میرایی هر ک��دام در بخش های خود بیش��ترین‬ ‫شانس را در برابر دیگر رقبا داشته باشند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یادداشت تفاهم ایران و ایرالین انگلیسی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راهکارهای درامدزایی در حمل ونقل هوایی‬ ‫کرایه مترو در سال ‪95‬‬ ‫رییس کمیته عمران ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫اعضای کمیس��یون عمران با افزایش متوسط ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫کرایه مترو و اتوبوس موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اقبال ش��اکری افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫حاکم بر جامعه از جمله قطع مقطعی بیمه تاکس��یرانان و‬ ‫تک نرخی ش��دن قیمت سوخت‪ ،‬اعضای کمیسیون تصمیم‬ ‫گرفتند نرخ کرایه تاکسی به طور متوسط ‪۱۵‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش نرخ کرایه ها‬ ‫برای س��ال جدید‪ ،‬از شورای ش��هر به شورای عالی ترافیک‬ ‫ارسال ش��ده است تا در انجا نهایی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید قبل‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬این مصوبه را به فرمان��داری تهران ارائه کنیم‬ ‫تا روی این مصوبه نظر داده ش��ود و برای قانونی ش��دن به‬ ‫اس��تانداری تهران برود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه افزایش کرایه‬ ‫تاکس��ی تا زمانی که اس��تانداری ته��ران نرخ های جدید را‬ ‫اعالم نکند غیرقانونی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تا قبل از اجرای‬ ‫رس��می مصوبه جدید‪ ،‬کس��ی حق افزایش کرایه تاکسی را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫پروازهای «هما»برای عتبات‬ ‫مدیرعامل هما از فروش بلیت پروازهای نوروزی ایران ایر‬ ‫ب��ا قیمت های مصوب و ب��دون هیچ افزای��ش قیمتی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ب��رای عتبات عالیات ‪ ،‬مش��هد و کیش در ایام‬ ‫نوروز پروازهای فوق العاده برقرار می شود‪ .‬فرهاد پرورش در‬ ‫گفت وگو با تس��نیم اظهار ک��رد‪ :‬ایران ایر پروازهای نوروزی‬ ‫خود را بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در اختیار مردم قرار‬ ‫می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه نه تنها در ایام نوروز بلکه در طول‬ ‫سال ایران ایر بلیت پروازها را بر اساس قیمت های مصوب که‬ ‫در سایت این شرکت درج شده به فروش می رساند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬ب��ا توجه به افزای��ش تقاضا برای مس��یرهای پروازی‬ ‫عتب��ات عالیات‪ ،‬مش��هد و کیش در ایام نوروز در راس��تای‬ ‫پاسخگویی به تقاضای هموطنان پروازهای فوق العاده برای‬ ‫این مسیرها برقرار می شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به هیچ وجه در‬ ‫ش��رکت هما پروازهای چارتری نداری��م و قیمت پروازهای‬ ‫هما براساس دس��تورالعمل س��ازمان هواپیمایی‪ ،‬سازمانی‬ ‫تعیین شده است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬پرواز به عتبات عالیات را‬ ‫با هماهنگی س��ازمان حج و زیارت برای ایام نوروز افزایش‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫روان سازی کریدورهای ترانزیتی‬ ‫بر اس��اس اعالم ش��ورای عالی هماهنگی ترابری کش��ور‪،‬‬ ‫عملکرد حمل ونق��ل کاال‪ ،‬ترانزیت و نیز جابه جایی عمومی‬ ‫زمینی مسافر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش‬ ‫و جابه جایی مسافر هوایی افزایش داشته است‪.‬‬ ‫شهرس��ازی یکصد‬ ‫ ‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫و هش��تاد و پنجمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری‬ ‫کش��ور به ریاس��ت عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬بر اساس انچه در این جلسه بیان شد‪ ،‬کاهش‬ ‫ترانزیت از کش��ور و تحوالت منطقه ای ش��امل فعال شدن‬ ‫بندر گوادر پاکستان با سرمایه گذاری چینی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای عربی برای انتقال نفت و دیگر کاالها از طریق‬ ‫راه اه��ن به دریای س��رخ و کان��ال ابی در دس��ت مطالعه‬ ‫موس��وم به س��لمان و همچنین تکمیل بندر ف��او (عراق)‬ ‫ایجاب می کند تا راهبردها و سیاست های کشور در ارتباط‬ ‫با حمل ونق��ل بین المللی و ترانزیت بازبینی و روان س��ازی‬ ‫کریدوره��ای ترانزیتی ش��مالی ـ جنوبی و ش��رقی ـ غربی‬ ‫کش��ور ضمن تعامل با همسایگان و رفع موانع و مسائل ان‬ ‫مورد اهتمام قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارائه نقشه با صدور پروانه‬ ‫مدی��رکل تدوین ضوابط‪ ،‬نظ��ارت و صدور پروانه معاونت‬ ‫شهرس��ازی ش��هرداری تهران از مکانیزه شدن چاپ نقشه‬ ‫نماه��ای مصوب همزمان ب��ا چاپ پروانه های س��اختمانی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬هرگونه فعالیت و اقدامات مرتبط با نمای‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬از جمل��ه صدور هرگونه گواهی س��اختمانی‬ ‫(پای��ان کار و عدم خالفی و‪ )...‬برای س��ازه های تازه احداث‬ ‫منوط به اجرای نقش��ه های نمای مصوب در هنگام دریافت‬ ‫پروانه س��اختمانی است‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدابراهیم‬ ‫دادسرش��ت افزود‪ :‬با توج��ه به رهنموده��ای رهبر معظم‬ ‫انقالب و شهردار تهران درباره لزوم توجه به ساماندهی نما‬ ‫و منظر شهری‪ ،‬مقرر شد نقشه نمای ساختمان ها همراه با‬ ‫نقش��ه صدور پروانه چاپ و ارائه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬مقرر شده‬ ‫با در نظر گرفتن دس��تورالعمل جدید ابالغی نقشه نماهای‬ ‫مصوب همزمان با چاپ پروانه های ساختمانی ارائه شود‪.‬‬ ‫محمد خداکرمی‪ ،‬معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬مسئوالن شرکت هواپیمایی‬ ‫ملی انگلیس (بریتیش ایرویز) در هفته جاری به ایران س��فر می کنند و یادداشت تفاهم‬ ‫جدید بین س��ازمان هواپیمایی کشوری ایران با این شرکت هواپیمایی امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬ش��رکت هواپیمایی ایرفرانس (ش��رکت هواپیمایی فرانسه) نیزحدود‬ ‫‪2‬ماه گذشته به ایران سفر کرد و یادداشت تفاهمی با سازمان هواپیمایی به امضا رساند‪.‬‬ ‫یاسر جاللی‬ ‫مشکل اصلی در‬ ‫زمینه فروش‪،‬‬ ‫روش ارائه‬ ‫سرویس از سوی‬ ‫کارکنان است‪،‬‬ ‫به این ترتیب که‬ ‫بیشتر با مشتری‬ ‫به عنوان‬ ‫منبع درامد‬ ‫برخورد می شود‬ ‫نظام بازرگانی‪ ،‬حلقه گمش��ده زنجیره حمل ونقل‬ ‫هوایی کشور اس��ت؛ ناتوانی شرکت های هواپیمایی‬ ‫در پرداخت بدهی های میلیاردی ش��ان به ش��رکت‬ ‫ت فرودگاه ها تنها یک گواه بر این سخن‬ ‫نفت و شرک ‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫ای��ن درامدزایی نامطلوب‪ ،‬ضعف در نظام بازرگانی و‬ ‫بازاریابی این شرکت هاست‪ .‬برای بررسی بیشتر این‬ ‫موضوع با یک کارش��ناس فروش حمل ونقل هوایی‬ ‫گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫یاس��ر جاللی‪ ،‬دارای م��درک بازاریابی و مدیریت‬ ‫درام��د از انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)‬ ‫اس��ت و پیشینه کارشناس��ی فروش در شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی «قطر» و «االتح��اد» را در کارنامه خود‬ ‫دارد و در ح��ال حاض��ر نیز در بخ��ش خصوصی به‬ ‫ارائه خدمات مس��افرتی ‪ VIP‬به ویژه در حوزه پرواز‬ ‫و هتل بین المللی مش��غول اس��ت‪ .‬وی معتقد است‬ ‫شرکت های ایرانی برای افزایش درامد در حمل ونقل‬ ‫هوایی باید به س��مت ترانزیت مس��افر گام بردارند‪.‬‬ ‫اگرچه گفت وگوی حضوری بهترین شیوه برای انجام‬ ‫مصاحبه تخصصی است اما سختی کار تولید محتوای‬ ‫مطبوعاتی به صورت مداوم از یک سو و جذابیت های‬ ‫یافتن اف��راد در فضای مجازی از س��وی دیگر‪ ،‬ما را‬ ‫دست به «تلگرام» کرد تا با یک کارشناس از این راه‬ ‫ل هوایی‬ ‫اشنا شده و با او درباره بازرگانی در حمل ونق ‬ ‫گفت وگو کنیم‪ .‬گفت وگوی‬ ‫با این کارشناس‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €یکی از مش�کالت بازار بلی�ت هواپیما در‬ ‫ایران را نبود نظ�ام بازاریابی صحیح می دانند‪.‬‬ ‫نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫در صنع��ت حمل ونقل بین المللی دنی��ا‪ ،‬باالترین‬ ‫اس��تاندارد مربوط به انجم��ن حمل ونقل بین المللی‬ ‫هوای��ی (یاتا) ب��وده و ای��ن انجمن مبن��ای قوانین‬ ‫بین المللی برای همه شرکت های عضو و همه فعاالن‬ ‫این صنعت از جمله اژانس های هواپیمایی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬یاتا با توجه به پوش��ش اماری در سطح دنیا‬ ‫اطالع��ات ارزش��مندی در اختیار اعض��ا می گذارد و‬ ‫اصول صحی��ح بازاریابی بین الملل��ی در حمل ونقل‬ ‫هوایی نیز توس��ط این انجمن طراحی‪ ،‬بروزرسانی و‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .‬بنابراین بهترین مبنا برای پاسخ این‬ ‫پرس��ش‪ ،‬توجه به اصول مدنظر یاتاس��ت‪ .‬البته باید‬ ‫یاداوری کرد که به ط��ور معمول‪ ،‬اصول بین المللی‬ ‫همه جا یکس��ان ب��وده و ب��رای هر ب��ازار منطقه ای‬ ‫می تواند سفارشی س��ازی یا با شرایط محلی تطبیق‬ ‫داده ش��ود‪ .‬در بازاریاب��ی هواپیمای��ی‪ ،‬مثلثی وجود‬ ‫دارد که راس های ان عبارتند از مش��تری‪ ،‬ش��رکت‬ ‫هواپیمایی (س��رویس دهنده) و ش��رکت های رقیب‬ ‫ک��ه دو ب��ه دو با یکدیگ��ر در ارتباط هس��تند و باید‬ ‫در ط��رح بازاریابی مدنظر ق��رار گیرند‪ .‬مبنای همه‬ ‫طرح های بازاریابی در دنیا‪ ،‬نیاز و خواس��ته مشتری‬ ‫اس��ت و تمام شرکت ها تالش می کنند خواسته های‬ ‫مش��تری را ب��ه طور صحیح شناس��ایی ک��رده و به‬ ‫ان پاس��خ مناسب دهند‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به‬ ‫غیرملموس بودن خدمات‪ ،‬نیروی انس��انی و سرعت‬ ‫عمل در ارائه خدمات نیز در موفقیت طرح بازاریابی‬ ‫بسیار موثر خواهند بود‪ .‬در واقع در فرایند بازاریابی‪،‬‬ ‫تحلیل نق��اط قوت‪ ،‬ضعف‪ ،‬تهدید و فرصت های بازار‬ ‫و تعیین اهداف و استراتژی بازاریابی و تهیه و اجرای‬ ‫طرح بازاریابی‪ ،‬باید در راس��تای نیاز مشتری باشد تا‬ ‫اژانس ها و ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬بازار مناسب را‬ ‫یافته و برای کسب سهم بیشتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €مشکل این فرایند در ایران چیست؟‬ ‫با توجه به اینکه حمل ونقل هوایی بازار بین المللی‬ ‫دارد‪ ،‬بازاریابی در داخل و خارج از ایران متفاوت است‬ ‫اما در حال حاضر در ایران به دلیل بیشتر بودن تقاضا‬ ‫نس��بت به خدمات و نبود نظ��ارت کافی‪ ،‬از نیازهای‬ ‫مش��تری در بیش��تر مواقع تنها قیمت درنظر گرفته‬ ‫ش��ده و بسیاری موارد دیگر دیده نشده و مشتری از‬ ‫حق��وق کامل خود در مقابل خدمات دریافتی مطلع‬ ‫نمی شود‪ ،‬بنابراین بیشتر س��رویس دهنده ها به ویژه‬ ‫شرکت های کم هزینه (‪ )Low Cost Carriers‬از‬ ‫خال قانونی نبود نظارت کافی‪ ،‬سوءاستفاده می کنند‬ ‫که به همین دلیل‪ ،‬همیشه شاهد نارضایتی مشتریان‬ ‫و بروز شکایت های متعدد هستیم‪ .‬در این زمینه اگر‬ ‫س��رویس دهی‪ ،‬اطالع رس��انی و نظارت کامل انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬مش��کالت کاهش می یافت‪ .‬تجربه کار در‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی نشان داده مشکل اصلی در‬ ‫زمینه فروش‪ ،‬روش ارائه س��رویس از سوی کارکنان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این ترتیب که بیشتر با مشتری به عنوان‬ ‫منبع درامد برخورد می ش��ود و این مس��ئله موجب‬ ‫بی اعتمادی بین مشتری و سرویس دهنده شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اگرچه پیش از این اولویت مسافران‪،‬‬ ‫قیم��ت بود ام��ا اکنون این معیار به س��مت کیفیت‬ ‫خدمات در حال تغییر مس��یر اس��ت‪ ،‬به این معنی‬ ‫که مسافر در درجه نخست دنبال خدمات باکیفیت‬ ‫بوده و قیم��ت برای او در درجه دوم اهمیت اس��ت‬ ‫ک��ه از این نظر‪ ،‬نبود خدمات باکیفیت در بازار ایران‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫€ € برخی معتقدند نظام بازرگانی شرکت های‬ ‫هواپیمایی در ایران ضعیف عمل می کند‪ .‬شیوه‬ ‫شرکت های خارجی چیست؟‬ ‫تغییر مکان عوارضی تهران ـ قم‬ ‫رییس س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای با بیان‬ ‫اینکه در این��ده نحوه دریافت عوارض از خودروهای عبوری‬ ‫در ازادراه تهران ـ قم تغییر خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال اینده‬ ‫گیت عوارضی ورودی به قم را اماده و گیت عوارضی خارج از‬ ‫تهران را جمع می کنیم‪ .‬داود کشاورزیان در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری وزارت راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬از مدت ها قبل دفتر‬ ‫امام خمینی(ره) و به تازگی هم ش��هرداری تهران درخواست‬ ‫داشتند که عوارضی ابتدای ازادراه تهران ـ قم به دلیل ایجاد‬ ‫ترافیک جابه جا شود‪ .‬وی با اشاره به امضای تفاهمنام ه اخیر‬ ‫میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با یک شرکت‬ ‫ایتالیایی افزود‪ :‬در این تفاهمنامه مقرر شد شرکت ایتالیایی‬ ‫وضعیت محور را برای سرمایه گذاری و ارتقای سطح خدمات‬ ‫بررس��ی کند‪ .‬کش��اورزیان با اش��اره به تغییر نحوه دریافت‬ ‫عوارض از خودروهای عبوری در این ازادراه و برچیده شدن‬ ‫گیت ها گفت‪ :‬ضرورتی ندارد بخواهیم با سرمایه گذاری جدید‬ ‫گیت قبلی را حذف و در محل دیگر گیت جدید ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬ابتکاری که سازمان راهداری به ان رسید این‬ ‫ب��ود که عوارضی ابت��دای ازادراه تهران ـ قم حذف ش��ود و‬ ‫خودروه��ای عبوری در ورودی قم عوارض بپردازند زیرا انجا‬ ‫گیت وجود دارد‪ .‬البته چندس��الی بود ک��ه گیت ورودی به‬ ‫شهر قم مورد استفاده قرار نمی گرفت اما براساس این برنامه‬ ‫ترمیم و فعال می ش��وند‪ ،‬یعنی خودروهایی که وارد ازادراه‬ ‫تهران ـ قم می ش��وند تا قم عوارض پرداخت نمی کنند و در‬ ‫ورودی ش��هر قم‪ ،‬دریافت عوارض انجام می شود و در مسیر‬ ‫برگش��ت نیز گیت عوارضی از ابتدای ش��هر قم حذف و در‬ ‫ورودی شهر تهران از خودروها عوارض دریافت می شود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حذف گیت عوارضی مستقر در ورودی به ازادراه‪،‬‬ ‫محاس��نی دارد زیرا وجود ان باعث ترافیک می شد‪ ،‬به ویژه‬ ‫خودروهایی که قصد گردش به چپ و رفتن به سمت مرقد‬ ‫ام��ام(ره) را دارند‪ ،‬بعد از حذف گیت راحت تر می توانند این‬ ‫کار را انجام دهند‬ ‫اگر نظام بازرگانی به ط��ورکل از زاویه درامدزایی‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬بحث مدیریت درامد مطرح می شود که‬ ‫در ان قیمت نهایی هر خدمت (مسیر پروازی) برای‬ ‫مس��افر ارائه می ش��ود‪ .‬در حال حاضر مدل فعالیت‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی داخلی (حتی در مسیرهای‬ ‫بین الملل��ی) به صورت نقطه به نقطه بوده و برای هر‬ ‫مسافر (که مسیر پرواز چند قسمتی دارد)‪ ،‬هر پرواز‬ ‫جداگانه درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه اگر‬ ‫مس��افری از لندن به تهران بلیت و چند ساعت بعد‬ ‫از تهران به دوبی پرواز داش��ته باش��د‪ ،‬تمام مراحل‬ ‫صدور کارت پرواز‪ ،‬پذیرش بار جداگانه انجام ش��ده‬ ‫و ‪2‬بلی��ت جداگانه برای این مس��یر صادر می ش��ود‬ ‫اما در ش��رکت های بین المللی مدل ش��بکه پروازی‬ ‫متفاوت است و از سال ‪1973‬م (‪ )1352‬به سیستم‬ ‫«هاب انداس��پوک» ارتق��ا یافت��ه و ب��ا فراهم کردن‬ ‫امکانات الزم برای ترانزیت مسافر‪ ،‬امکان عرضه پرواز‬ ‫در مسیری مانند لندن ـ تهران ـ دوبی در یک بلیت‬ ‫را دارند و در همان مبدا‪ ،‬کارت پرواز ‪ 2‬مس��یر صادر‬ ‫ش��ده و بار مسافر تا مقصد نهایی پذیرش می شود و‬ ‫مسافر تنها هواپیمای خود را عوض می کند‪.‬‬ ‫این سیستم به ش��رکت امکان می دهد با ‪ 2‬پرواز‪،‬‬ ‫‪3‬نوع مس��افر حمل کند؛ مس��افر لندن به تهران که‬ ‫مقصد نهایی او تهران اس��ت‪ ،‬مسافر تهران به دوبی‬ ‫که مقصد نهایی او دوبی است و مسافر لندن به دوبی‬ ‫که مقصد نهایی او دوبی اس��ت (از طریق تهران)‪ .‬با‬ ‫استفاده از این سیستم شرکت می تواند مسافرانی که‬ ‫از لندن به مقصدهای متعدد سفر می کنند را از لندن‬ ‫ب��ه تهران اورده و از ته��ران هر یک را با پرواز بعدی‬ ‫به مقصد نهایی برس��اند‪ .‬بنابراین مسافران بیشتری‬ ‫در مسیر لندن ـ تهران خواهند بود که ممکن است‬ ‫هرکدام به مقصد دیگری ادامه مسیر داشته یا مقصد‬ ‫نهایی انها تهران باش��د که در این نمونه‪ ،‬تهران که‬ ‫مرکز توزیع مسافر در شبکه پروازی است‪»Hub« ،‬‬ ‫و به هر کدام از مقصدها «‪ »Spoke‬گفته می شود‪ .‬در‬ ‫این مدل شرکت هواپیمایی می تواند مسافران بسیار‬ ‫بیش��تری را حمل کن��د و در نتیجه میزان درامد به‬ ‫طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت‪ .‬البته این‬ ‫مدل نیازمند تخصص های مختلف و هماهنگی های‬ ‫بسیار زیاد در سطح شبکه پروازی است که در دنیا از‬ ‫‪ 43‬سال پیش در حال اجراست‪ .‬نکته اساسی درباره‬ ‫این مدل نیاز شبکه پروازی‪ ،‬به ناوگان مدرن و سالم‬ ‫است‪ ،‬چراکه خروج هر هواپیما از خط پرواز (به دلیل‬ ‫نقص فنی) باعث تاخیر مس��افران بیش��تری شده و‬ ‫شرکت هواپیمایی که متعهد به رساندن مسافران به‬ ‫مقصد نهایی است‪ ،‬متحمل هزینه های باالیی خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین انتخاب نوع و تعداد ناوگان از نظر برد‬ ‫متوسط و بلند نیز اهمیت ویژه دارد‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی معتقدند فروش بلی�ت هواپیما در‬ ‫ای�ران نیاز به نظام بازرگان�ی یکپارچه دارد که‬ ‫مانع ش�کل گیری مافیای چارتر و گرانفروشی‬ ‫شود‪ .‬نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫این مس��ئله به طرز فکر حوزه بازرگانی هر شرکت‬ ‫هواپیمای��ی بس��تگی دارد‪ .‬در بازاره��ای بین المللی‬ ‫شرکت های هواپیمایی درون خود‪ ،‬سیستم یکپارچه‬ ‫ب��رای فروش دارند و کنترل اصلی فروش در دس��ت‬ ‫شرکت هاست‪ .‬به این معنی که تمام درخواست ها از‬ ‫یک کانال وارد شرکت شده و برای انها تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬البته دستگاه های نظارتی هم در شرکت و‬ ‫هم در س��طح کشوری نقش اساس��ی دارند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب راه تخلف به طور کامل بس��ته شده و تنها راه‬ ‫موج��ود‪ ،‬رقابت صحیح خواهد بود‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫منش��ا بروز تخلف و مافیای بلیت را باید ابتدا درون‬ ‫سیستم (ش��رکت) و بعد در بازار بیرونی جست وجو‬ ‫کرد‪ .‬اگر اژانسی درخواست بلیت گروهی داشته باشد‬ ‫و به هر روش��ی متوسل شود و پاس��خ مثبتی برای‬ ‫تخلف از ش��رکت دریافت نکند‪ ،‬ناگزیر به طی مسیر‬ ‫درس��ت خواهد بود‪ .‬برای برطرف کردن مش��کالت‬ ‫مربوط به تخلف‪ ،‬در درجه نخست وجود یک متولی‬ ‫دارای صالحی��ت و اختی��ار کام��ل و در درجه دوم‪،‬‬ ‫نظ��ارت در اعمال قانون از طرف نهادهای مس��ئول‬ ‫در صورت بروز تخلف‪ ،‬ضروری اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫ادامه حیات تجاری برای متخلف امکان پذیر نباش��د‪.‬‬ ‫در چنین محیطی هر شخصی شامل شخص حقیقی‪،‬‬ ‫اژانس هواپیمایی یا شرکت هواپیمایی انجام تخلف را‬ ‫به منزله قطع فعالیت تجاری خود خواهد دید‪ .‬البته‬ ‫ایجاد سیستم های یکپارچه هم درون شرکت ها و هم‬ ‫در س��ازمان های نظارتی برای رفع خالهای قانونی و‬ ‫اداری بسیار موثر است‪.‬‬ ‫€ €برای کاهش تخلف�ات در زمینه فروش چه‬ ‫راهکار دیگری سراغ دارید؟‬ ‫ایجاد مرکز پاسخگوی واقعی برای تمام تخلفات در‬ ‫همه س��طوح و بخش های این صنعت که هم دارای‬ ‫صالحی��ت و هم س��رعت عمل در کنت��رل تخلفات‬ ‫باشد‪ ،‬الزم است‪ .‬البته مردم باید تنها از مراکز معتبر‬ ‫بلیت و خدمات مسافرتی تهیه کنند که در این مورد‪،‬‬ ‫سازمان هواپیمایی‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬سازمان‬ ‫حج و انجمن صنفی اژانس های مسافرتی می توانند‬ ‫با ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه و قابل دسترس برای‬ ‫عموم‪ ،‬این امکان را فراهم کنند تا مردم بتوانند پیش‬ ‫از خرید خدمات‪ ،‬از اعتبار اژانس ها اطمینان یابند‪.‬‬ ‫احداث ‪ 8‬هزار خانه برای کم درامدها‬ ‫مدیرعامل انجمن خیرین مسکن س��از از اغاز ساخت‬ ‫مس��کن برای اقش��ار کم درامد از س��ال ‪ ۹۵‬خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬اولویت خانوارهای واجد ش��رایط برای دریافت‬ ‫مس��کن در سطح کش��ور پس از ارزیابی و بررسی های‬ ‫الزم به افراد اعالم می شود‪.‬‬ ‫کیومرث س��لگی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬واگذاری واحدهای مسکونی‬ ‫به قشر کم درامد زیر نظر این انجمن انجام می شود‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که افراد پس از ارزیابی و بررسی شرایط خیران‬ ‫و اف��راد واجد ش��رایط برای واگذاری مس��کن‪ ،‬اولویت‬ ‫خانوارها را مشخص کرده و انها را در فهرست دریافت‬ ‫واحدها قرار می دهند‪.‬‬ ‫سلگی‪ ،‬شرایط مالی واگذاری این واحدها را به میزان‬ ‫کمک خیران و نیاز افراد واجد شرایط وابسته دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایط مالی واگذاری واحدها متفاوت است‪ ،‬در‬ ‫برخ��ی از موارد هزینه کامل واحد پرداخت و در اختیار‬ ‫یک خانواده قرار می گیرد و در برخی موارد دیگر بخشی‬ ‫از هزینه از افراد متقاضی گرفته می ش��ود که همه این‬ ‫اقدامات نیز با توجه به بررس��ی ها و پژوهش های قبلی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ساخت این واحدهای‬ ‫مس��کونی اورده مردم��ی‪ ،‬تس��هیالت و کمک خیران‬ ‫به کار گرفته می ش��ود تا مس��کن که به عنوان کاالیی‬ ‫گران قیمت محسوب می ش��ود‪ ،‬برای تعداد بیشتری از‬ ‫قشر کم درامد در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫سلگی ساخت واحدهای مسکونی اقشار کم درامد در‬ ‫بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی را یکی از‬ ‫اولویت های این انجمن در سال ‪ ۹۵‬اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫از انجا که بس��یاری از گروه ه��ای کم درامد در همین‬ ‫بافت ها ساکن هستند‪ ،‬اجرای این طرح کمک بسیاری‬ ‫به رفع مش��کالت موجود و نوس��ازی محالت ناکارامد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تجهیز ‪90‬درصد سدها به ابزارهای تحویل حجمی‬ ‫جهانگیر حبیبی‪ ،‬معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع اب ایران از‬ ‫تجهیز ‪90‬درصد سدها و شبکه های مدرن ابرسانی به ابزار هوشمند تحویل حجمی‬ ‫اب خبر داد و گفت‪ :‬اکنون در بیش��تر اب های سطحی و تمام شبکه های مدرن‪ ،‬ابزار‬ ‫اندازه گیری نصب است‪ ،‬غیر از دریچه های مکانیکی و هیدرولیکی که پیش از این در‬ ‫زمان ساخت شبکه ها نصب شده و جزو ابزار اندازه گیری به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫ضعف در کنترل پروژه‪ ،‬چالش اصلی پروژه های نیمه تمام‬ ‫کنترل و مدیریت پروژه ازجمله ش��اخص هایی‬ ‫است که می تواند یک پروژه را به موفقیت برساند‬ ‫ی��ا ان را به طور نیمه تمام باقی گذارد‪ .‬از این رو در‬ ‫پروژه های مختلفی که وجود دارد باید ارزیابی های‬ ‫مورد نیاز از سوی افرادی که در این حوزه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫در ای��ران یکی از دالیل اصل��ی به وجود امدن‬ ‫پروژه های نیمه تمام ضع��ف در کنترل و مدیریت‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫در ایران با اینکه کارشناس��ان معتقدند س��طح‬ ‫دان��ش فنی کنترل پ��روژه وضعی��ت قابل قبولی‬ ‫دارد اما مش��کالت این حوزه پا برجاس��ت‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان در این باره معتقدند کنترل پروژه باید‬ ‫در کشور دانشی فراگیر باشد تا افراد در پروژه های‬ ‫مختلف بتوانند پروژه های خود را کنترل کنند‪.‬‬ ‫البت��ه نباید فراموش کرد ک��ه نیمه تمام ماندن‬ ‫برخی پروژه ها به س��ال های تحری��م ارتباط دارد‪.‬‬ ‫به دلی��ل اینک��ه در دوره تحریم ه��ای اقتص��ادی‪،‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها ارتباط خود را با ایران قطع‬ ‫کرده بودند ای��ران در تامین موارد اولیه و قطعات‬ ‫مورد نیاز پروژه ها با مش��کالتی رو به رو بود‪ .‬از انجا‬ ‫ک��ه یکی از وظای��ف بخش کنترل پ��روژه تعیین‬ ‫زمانبن��دی اج��رای پ��روژه اس��ت‪ ،‬تحریم ها این‬ ‫زمانبن��دی را دچار چال��ش می کردند و در نتیجه‬ ‫پروژه در زمانی که برای ان مش��خص شده بود به‬ ‫پایان نمی رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹دان�ش فن�ی کنت�رل پ�روژه س�طح‬ ‫مناسبی دارد‬ ‫فرداد دلیری‪ ،‬معاون گس��ترش پروژه های کالن‬ ‫انرژی و زیربنایی س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ای��ران درباره وضعیت کنترل پروژه و تاثیر‬ ‫این موضوع بر صنایع به‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در س��ال های گذشته ایران در دانش کنترل پروژه‬ ‫دس��تاوردهای مناسبی داشته اما در زمینه اجرای‬ ‫ان به دلیل اینکه س��ال ها در تحریم های اقتصادی‬ ‫به سر می برد‪ ،‬با مشکالتی رو به رو بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کنترل پ��روژه در حوزه‬ ‫صنایع نفت و گاز نیز یکی از شاخص های پیشرفت‬ ‫ایران در این حوزه است‪ ،‬افزود‪ :‬در این پروژه ها به‬ ‫دلیل اینکه شرکت های خارجی و ایرانی به صورت‬ ‫همکاری مش��ترک ب��ا یکدیگر فعالیت داش��تند‪،‬‬ ‫اهمی��ت کنترل پروژه بیش��تر اس��ت و به همین‬ ‫دلیل پروژه های این حوزه با جدیت بیش��تری در‬ ‫زمینه های کنترلی پیشرفت دارند‪.‬‬ ‫دلیری با بیان اینکه دانش نیروی انسانی ایرانی‬ ‫در زمینه کنترل پروژه به سطح قابل قبولی رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین از دیگر ش��اخص هایی که‬ ‫به پیش��رفت دان��ش فنی ای��ران در کنترل پروژه‬ ‫کمک های بسیاری کرده‪ ،‬انجمن هایی است که در‬ ‫این زمینه در کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این معاون س��ازمان ای��درو ایران در‬ ‫کنت��رل و مدیریت پروژه های نفت��ی و گازی هم‬ ‫به لحاظ دانش فن��ی و هم به لحاظ اجرا وضعیت‬ ‫مناسبی دارد اما در دیگر پروژه های صنعتی ایران‬ ‫در دانش فنی فقط ظرفیت های مناسبی دارد و در‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اجرا مشکالتی هنوز وجود دارد که پابرجا مانده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اکن��ون فضای خالی بین‬ ‫دان��ش فن��ی و اجرای کنت��رل پ��روژه و مدیریت‬ ‫ان وج��ود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اس��تفاده از نیروهای‬ ‫ماهر ب��رای صاحبان صنای��ع و واحدهای تولیدی‬ ‫هزینه هایی دربردارد که انها برای بهتر اجرا شدن‬ ‫پروژه هایش��ان بای��د به این التزام برس��ند‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان پروژه های صنعتی را در کش��ور با‬ ‫بازدهی باالتر مدیریت و کنترل کرد‪.‬‬ ‫مع��اون گس��ترش پروژه ه��ای کالن ان��رژی و‬ ‫زیربنایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه تحریم های اقتصادی اس��یب‬ ‫زیادی به کنترل پ��روژه در ایران وارد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالتی ک��ه تحریم ه��ای اقتصادی به‬ ‫بخ��ش کنترل پ��روژه در ای��ران وارد کرد این بود‬ ‫که گاهی مسئول کنترل پروژه در یک واحد اعالم‬ ‫می ک��رد که قطع��ه ای باید در تاریخ معین ش��ده‬ ‫خریداری شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه ب��ه دلی��ل تحریم ها‬ ‫کشورهای سازنده قطعات مورد نیاز ان را به ایران‬ ‫نمی فروختند و این موضوع باعث می شد در کنترل‬ ‫پروژه به لحاظ اجرا ایران با مشکالتی روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مش��کالت اینچنینی باعث‬ ‫می ش��د پروژه از برنام��ه ای که ب��رای ان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده خارج ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این مشکالت به‬ ‫عهده هیچ کس نبود اما به هر حال باعث می ش��د‬ ‫ایران در زمینه کنترل پروژه با مش��کالتی مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دلیری با بی��ان اینکه اکن��ون دوره تحریم های‬ ‫اقتصادی به اتمام رس��یده‪ ،‬اف��زود‪ :‬ضعف هایی که‬ ‫اکنون در سیس��تم کنترل پروژه ه��ای صنعتی و‬ ‫زیرساختی ایران وجود دارد به دلیل تحریم هاست‬ ‫و پیش بینی می ش��ود‪ ،‬اکنون با به پایان رس��یدن‬ ‫دوران تحریم ایران در این زمینه بتواند عملکردی‬ ‫مناسب تر از گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش فنی کنترل پروژه فراگیر شود‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫مدی��ران صنایع درب��اره وضعیت ایران در س��طح‬ ‫دانش فنی و اج��رای کنترل پروژه نظری متفاوت‬ ‫دارد‪ .‬ساس��انی در این باره ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ابزاره��ای کنترلی اندازه گیری میزان پیش��رفت‬ ‫پروژه ه��ا در دنیای امروز وابس��ته ب��ه مدیریت و‬ ‫کنترل پروژه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از وظایف مدیری��ت و کنترل‬ ‫پ��روژه تعیین زمان مورد نیاز ب��رای اجرای پروژه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین از دیگر مواردی ک��ه در کنترل‬ ‫پروژه ه��ا اهمی��ت دارد‪ ،‬میزان نیروی انس��انی و‬ ‫بودج��ه مورد نی��از اج��رای پروژه اس��ت‪ .‬وظیفه‬ ‫مشخص کردن این ‪ 3‬شاخص در پروژه ها به عهده‬ ‫مدیریت پروژه و کنترل پروژه است‪.‬‬ ‫ساس��انی با اش��اره به اینکه تجربه کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته گویای این اس��ت که وقت��ی مدیریت‬ ‫پروژه به درس��تی پی��ش برود‪ ،‬زمانبن��دی پروژه‬ ‫نیز با مش��کلی رو به رو نخواهد بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫ایران متاسفانه هم پروژه های ملی و هم پروژه های‬ ‫درون بنگاهی‪ ،‬مهارت های م��ورد نیاز برای اجرای‬ ‫پروژه ها وجود ندارد و به این دلیل است که میزان‬ ‫پروژه های نیمه تمام در کشور افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجمن مدیران صنای��ع با بیان اینکه‬ ‫بس��یاری از پروژه های ملی ایران نیمه تمام است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وجود پروژه های نیمه تم��ام عالوه بر اینکه‬ ‫نش��ان از ناکافی بودن سطح دانش فنی در زمینه‬ ‫کنترل پروژه دارد‪ ،‬به اقتصاد کش��ور هم اس��یب‬ ‫بس��یاری وارد می کند که برای برطرف کردن انها‬ ‫مسئوالن واحدها و پروژه ها باید دید خود را نسبت‬ ‫به مقوله کنترل پروژه تغییر دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه بنگاه ه��ای اقتصادی در‬ ‫دنیا کارهای خ��ود را تبدیل به پروژه های کوچک‬ ‫می کنن��د‪ ،‬در این باره گف��ت‪ :‬در این حالت زمان‬ ‫ش��روع‪ ،‬پایان و بودجه مورد نی��از هر فعالیتی در‬ ‫این حالت مش��خص می ش��ود و کارها به صورت‬ ‫پروژه ای انجام می ش��وند و این نوعی کنترل پروژه‬ ‫درون بنگاهی اس��ت‪ .‬ساسانی در این باره افزود‪ :‬در‬ ‫این حالت عالوه بر اینکه میزان پیش��رفت به دقت‬ ‫مشخص می شود و مشکلی در اجرای پروژه های به‬ ‫وج��ود نمی اید‪ ،‬هر فردی در س��ازمان پروژه خود‬ ‫را کنترل می کند‪ .‬این موضوعی اس��ت که اکنون‬ ‫در دنی��ا اتفاق می افت��د و دلیل اصلی پیش��رفت‬ ‫کشورهای توسعه یافته همین موضوع است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن عضو انجم��ن مدی��ران صنایع‪،‬‬ ‫مش��کلی که اکنون در کشور وجود دارد این است‬ ‫ک��ه واحدهای صنعت و پروژه ها براس��اس افرادی‬ ‫تعریف می شود که انها پروژه را کنترل می کنند و‬ ‫این موضوع در دنیا دیگر اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اکنون در ایران س��طح‬ ‫دانش فنی کنترل پروژه‪ ،‬قابل قبول اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکلی که در ایران وجود دارد این است که دانش‬ ‫کنترل پروژه فراگیر نیست و پروژه ها از این نقطه‬ ‫بیشترین اسیب را می بینند‪ .‬در پروژه های موجود‬ ‫بای��د تمام افراد پروژه هایی که در دس��ت دارند را‬ ‫مدیریت کنند و این ش��یوه اش��تباه است که یک‬ ‫گ��روه یا فرد وظیفه کنت��رل کل پروژه را بر عهده‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این عضو انجمن مدیران صنایع با‬ ‫بی��ان اینکه متاس��فانه در بس��یاری از پروژه های‬ ‫مل��ی و درون بنگاه��ی اکنون فرهنگ این ش��یوه‬ ‫کار وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت��ی که برای این‬ ‫کار فرهنگ سازی مناسبی ش��ود و افراد مبنی بر‬ ‫این روش فعالیت های خ��ود را به صورت پروژه ای‬ ‫مدیری��ت و کنترل کنند‪ ،‬مش��کالتی ک��ه در این‬ ‫زمینه در کشور وجود دارد‪ ،‬برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ساس��انی همچنین درب��اره تاثی��ر تحریم های‬ ‫اقتصادی بر پروژه های ایران توضیح داد‪ :‬تحریم ها‬ ‫بر عقب افتادن ‪20‬درصد از پروژه های کشور تاثیر‬ ‫داش��ت و نبای��د این موضوع را ب��ه کل پروژه های‬ ‫موجود در کشور تعمیم داد‪.‬‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫دانش فنی‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫در کشور از‬ ‫سطح مناسبی‬ ‫برخوردار است‬ ‫و در شرایط‬ ‫پساتحریم‬ ‫اوضاع‬ ‫مناسب تر هم‬ ‫خواهد شد‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مشکلی که در‬ ‫ایران وجود‬ ‫دارد این‬ ‫است که دانش‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫فراگیر نیست‬ ‫ورود المانی ها به صنعت خورشیدی ایران‬ ‫لغو تحریم های ایران یک فرصت مطلوب برای شرکت های المانی به منظور‬ ‫صادرات تجهیزات برق خورشیدی به ایران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از بلومب��رگ‪ ،‬گزارش ها گویای این اس��ت که‬ ‫نش��ان(برند) «س��اخت المان» برای ش��رکت های المانی که وارد بازار توسعه‬ ‫نیافته اما به ش��دت گسترده تجهیزات انرژی خورشیدی ایران شوند‪ ،‬می تواند‬ ‫بسیار پرسود باشد‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ‪ BSW‬س��والر المان گفت‪ :‬ب��ا توجه به لغو تحریم های ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت های سازنده پنل های خورش��یدی در المان یک فرصت فروش بسیار‬ ‫مطلوب پیش رو دارند‪.‬‬ ‫براس��اس یک گزارش ‪ 134‬صفحه ای تهیه شده برای وزارت خارجه المان‪،‬‬ ‫ایران قرار داد های ‪ 20‬ساله خرید برق را از سرگرفته و تعرفه های بسیار پرسود‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 30‬س��نت یورو(‪ 33‬سنت دالری) برای هر کیلووات ساعت تعیین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جورج مایر نویس��نده این گزارش و رییس شرکت ‪ BSW‬در این باره گفت‪:‬‬ ‫اراده سیاسی در ایران برای پی بردن به موفقیت در این بازار واضح و مشخص‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه اکنون برای ش��رکت های المانی اهمیت دارد سرعت و عزم ایجاد‬ ‫رواب��ط تجاری با ایران اس��ت‪ .‬دول��ت انگالمرکل‪ ،‬صدراعظ��م المان در حال‬ ‫سازما ندهی در این زمینه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن زیگمار گابریل‪ ،‬وزیر اقتصاد و ان��رژی المان‪ 2 ،‬مه به همراه یک‬ ‫اقتصادی بزرگ به تهران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫سفر وی به ایران در شرایطی است که حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری ایران‬ ‫در ماه ژانویه به فرانس��ه و ایتالیا س��فر داش��ت و در انجا قرار داد ‪ 27‬میلیارد‬ ‫دالری خرید هواپیما از ایرباس را امضا کرد‪.‬در گزارش شرکت ‪ BSW‬که برای‬ ‫جمع اوری اطالعات با گروه «باد ایران» مستقر در تهران همکاری داشته امده‬ ‫ت شرکت های المانی جزو قابل اعتماد ترین شرکت ها در ایران هستند‪.‬‬ ‫اس ‬ ‫در ش��رایطی که مناس��بات تجاری بین ایران و المان در دوران یک دهه ای‬ ‫تحریم های هسته ای کاهش یافته بود‪ ،‬صنایع المانی با بیش از ‪ 40‬دهه حضور‬ ‫جایگاه مطلوبی در ایران دارد‪.‬‬ ‫مناس��بات تجاری دو کش��ور شروع به احیا ش��دن کرده و سطح تجاری دو‬ ‫کشور در سال ‪2014‬م با ‪ 27‬درصد افزایش به ‪ 2‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫المان بزرگترین ش��ریک تجاری ایران در اروپا به شمار می رود‪ .‬دولت حسن‬ ‫روحانی به دنبال افزایش ظرفیت انرژی های تجدید پذیر به ‪ 5‬گیگابایت تا سال‬ ‫‪2020‬م است که معادل حدود ‪ 5‬درصد تولید برق ساالنه در این کشور است‪.‬‬ ‫دول��ت ایران هدف گذاری خود در زمین ه انرژی های تجدید پذیر را در س��ال‬ ‫‪2012‬م ترس��یم کرده و در س��ال گذش��ته تنها ‪ 150‬مگاوات نی��روگاه پاک‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬همچنین در این بررس��ی امده است‪ :‬حدود ‪ 80‬درصد‬ ‫خاک ایران در ‪ 300‬روز از س��ال از تابش خورشید بهره می برد که برای انرژی ‬ ‫خورشیدی مطلوب است‪ .‬ارش روشن ضمیر‪ ،‬تحلیلگر موسسه ‪ M.M‬واربورگ‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬در بس��یاری از موارد نصب تجهیزات انرژی خورشیدی‬ ‫از دیگر فناوری های تجدید پذیر ارزان تر و ساده تر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایطی که دولت ای��ران تا کنون روی نص��ب انرژی بادی‬ ‫متمرکز بوده ظرفیت بسیار باالیی برای انرژی خورشیدی در این کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬بیش��تر پنل های خورشیدی نصب ش��ده در ایران در حال حاضر ساخت‬ ‫چین هستند و ایران سعی دارد به کمک ذخایر بزرگ سرمایه گذار انی را برای‬ ‫ساخت یک صنعت پلی سیلیکون ایجاد کند‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام بلندپای��ه ایران��ی در م��اه نوامبر گف��ت‪ :‬ایران در ح��ال حاضر‬ ‫س��رمایه گذاران المانی را برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی ‪ 1250‬مگاواتی‬ ‫ترغیب کرده است‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری ایران و المان‬ ‫در مدیریت منابع ابی‬ ‫عضو ایرانی هیات مدیره موسس��ه ‪ GWP‬المان گفت‪:‬‬ ‫طب��ق تفاهمنام ه ب��ا وزارت نی��رو‪ ،‬این ش��رکت در امور‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش ها و مدیریت منابع و پروژه های ابی ایران‬ ‫مش��ارکت می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��هروز مهاجری در‬ ‫نخس��تین کارگاه مدیریت و سازماندهی حوضه های ابریز‬ ‫کشور در شرکت ابفای استان تهران اظهار کرد‪ :‬المان از‬ ‫گذشته های دور همکاری های تنگاتنگی در زمینه ساخت‬ ‫و بهره ب��رداری از سیس��تم های مدرن ابرس��انی با ایران‬ ‫داش��ته است‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬شرکت المانی‬ ‫جی دبلیو پ��ی ک��ه در حمایت ‪ 5‬وزارتخانه کش��ور المان‬ ‫ازجمله وزارت محیط زیس��ت این کش��ور است‪ ،‬با داشتن‬ ‫بیش از ‪ 350‬دس��تگاه عضو از همه صنعت اب و فاضالب‬ ‫المان می تواند به عنوان پل ارتباطی صنایع فعال دو کشور‬ ‫باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬این موسسه در بیش از ‪ 15‬کشور جهان‬ ‫فعالی��ت دارد و در گروه کاری ایران بیش از ‪ 80‬ش��رکت‬ ‫کوچک و بزرگ همچون شرکت زیمنس‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫برلین و‪ ...‬عضو هستند‪.‬‬ ‫مجری طرح مدیریت بهم پیوس��ته اب در حوضه ابریز‬ ‫زاین��ده رود ادام��ه داد‪ :‬المان ها همواره ی��ک پای اصلی‬ ‫توس��عه سیستم های مدرن ابرسانی در ایران بوده اند و در‬ ‫سال های ‪ 2011 ،2010‬و ‪2015‬میالدی نیز در نمایشگاه‬ ‫صنعت اب و تاسیس��ات اب و فاضالب ایران حضور فعال‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین فریتز هلسوارد‪ ،‬یکی از مسئوالن محیط زیست‬ ‫المان در این مراس��م گفت‪ :‬اهداف برنامه توس��عه پایدار‬ ‫سازمان ملل در س��پتامبر ‪ 2015‬در نیویورک و همایش‬ ‫بین المللی کاب ‪ 21‬پاریس در دس��امبر ‪ ،2015‬اب را به‬ ‫عنوان یکی از عناصر اساس��ی توسعه پایدار معرفی کرده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امروز تغییر اقلیم به یک چالش اساسی‬ ‫در جهان تبدیل شده و سازگار کردن مقوله مدیریت اب‬ ‫در ای��ران نیز به یک موضوع مهم بدل ش��ده و در اولویت‬ ‫نخست برنامه ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول المانی یاداور شد‪ :‬راهبردهای مقابله‬ ‫با تغیی��ر اقلیم در مقیاس جهانی اس��ت‪ ،‬ام��ا اقدام های‬ ‫مدیریت منابع اب در سطح منطقه ای و حوضه های ابریز‬ ‫برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬المان اماده به مش��ارکت گذاش��تن‬ ‫تجربه غن��ی خود در مدیریت حوضه ه��ای ابریز با ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این موضوع ع�لاوه بر حضور دول��ت‪ ،‬نیازمند‬ ‫مشارکت همه ذی نفعان حوضه های ابریز است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬محمد حاج رس��ولیها‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مدیری��ت منابع ابی ای��ران گفته بود‪ ،‬اس��تفاده از تجربه‬ ‫الم��ان در بخ��ش حوضه ه��ای ابریز و به ویژه س��ازمان‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی ژاپن (جای��کا) در حوضه ابریز‬ ‫سفیدرود برنامه ریزی شده و به موازات انها‪ ،‬مطالعه چند‬ ‫دشت بحرانی کشور متناسب با فرهنگ ایرانی (در حوضه‬ ‫ابریز کشف رود در مشهد) در دستور کار است‪.‬‬ ‫مشاور وزیر نیرو تصریح کرده بود‪ ،‬المان ها در گذشته با‬ ‫تصویب قانون «حقابه بران»‪ ،‬مشکالت بهره برداران منابع‬ ‫ابی خود را با اعمال تغییراتی در قوانین باالدستی برطرف‬ ‫کرده بودن��د و امروز‪ ،‬تجربه های انه��ا می تواند چراغ راه‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫تغییر مجری سد «سرنی»‬ ‫طرح احداث س��د س��رنی ب��ا فاینان��س ‪۸۷‬میلیون‬ ‫یورویی بانک توسعه اس�لامی برای این پروژه‪ ،‬سامانه‬ ‫انتقال و یک تصفیه خانه اب در نزدیکی شهر میناب در‬ ‫دست احداث است‪ .‬با موافقت هیات مدیره بانک توسعه‬ ‫اسالمی دس��تگاه اجرایی طرح سد «سرنی» میناب از‬ ‫ش��رکت اب منطقه ای هرمزگان به شرکت اب و نیرو‬ ‫تغییر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو‪ ،‬فرزاد‬ ‫هوان��ورد‪ ،‬مدیر ام��ور برنامه ری��زی و قراردادهای طرح‬ ‫س��د سرنی‪ ،‬سامانه انتقال و تصفیه خانه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نامه نگاری های منصور محت��ار‪ ،‬قائم مقام اجرایی بانک‬ ‫توسعه اس�لامی با رییس کل سازمان سرمایه گذاری و‬ ‫کمک ه��ای اقتصادی و فنی ایران‪ ،‬موافقت این بانک را‬ ‫با تغییر دستگاه اجرایی طرح سد سرنی از شرکت اب‬ ‫منطقه ای هرمزگان به شرکت اب و نیرو اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اهمیت این مصوبه عالوه بر تکمیل فرایند‬ ‫تغییر دس��تگاه اجرایی طرح س��رنی در بانک توس��عه‬ ‫اس�لامی‪ ،‬به این دلیل اس��ت که برای نخستین بار ساز‬ ‫و کار شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران به عنوان‬ ‫یک ش��رکت پروژه مح��ور و با قابلی��ت مدیریت پروژه‬ ‫طرح های ب��زرگ ابی از س��وی یک بانک توس��عه ای‬ ‫بین المللی به رس��میت شناحته ش��ده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این موضوع می تواند به عنوان یک فرصت مناس��ب‬ ‫برای حضور ش��رکت در بازار مدیریت پروژه های بزرگ‬ ‫ابی در منطقه تلقی شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬طرح احداث س��د س��رنی با‬ ‫فاینانس ‪۸۷‬میلیون یورویی بانک توسعه اسالمی برای‬ ‫ای��ن پروژه‪ ،‬س��امانه انتقال و ی��ک تصفیه خانه اب در‬ ‫نزدیکی شهر میناب در دست احداث است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫صدور ‪ ۶‬جواز صنعتی در سربیشه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫صنعت نساجی کرمانشاه نقشه راهبردی می خواهد‬ ‫جزئی نگری و کلی نگری اقتصادی‬ ‫عامل بهبود کسب و کار‬ ‫‪ :‬دومین همایش ملی مهندسی با حضور مهندسان‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی استان در سالن همایش های‬ ‫بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این مراس��م‬ ‫گف��ت‪ :‬اقتصاد در ‪ ۱۵‬س��ال اخیر در ح��ال ریاضی زدایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این دلیل که میزان حضور ریاضیات در اقتصاد‬ ‫به حدی زیاد شده است که مهندسان پا به عرصه اقتصاد‬ ‫گذاشته اند‪.‬‬ ‫محمد گوهریان افزود‪ :‬نگرش مهندسان استقرایی است‬ ‫و بر اساس یکس��ری از جزئیات‪ ،‬کلیات را به دست اورده‬ ‫و نتیجه گیری می کنند اما در اقتصاد این ش��رایط وجود‬ ‫ندارد و به چیزی فراتر از جزئی نگری نیاز است‪ .‬مهندسان‬ ‫با جزئی نگری به همه چیز نگاه می کنند و به همین دلیل‬ ‫مش��کالتی برای انها در مواجهه با دنیای اقتصاد به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در مهندسی به دلیل ارتباط زیاد‬ ‫با فضای ریاضیات نظرها به صورت قطعی بیان می ش��ود‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در اقتصاد قطعی نگ��ری وجود ندارد و دنیای‬ ‫ریاض��ی به ان صورت که در مهندس��ی کارب��رد دارد در‬ ‫اقتصاد این گونه نیست‪ ،‬مهندسان اعتماد به نفس عجیبی‬ ‫دارند به دلیل اینکه چیزی را که وجود نداش��ته به وجود‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫محسن رستمی‬ ‫‹ ‹مهندسی بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫رییس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رایط اقتص��ادی ام��روز کش��ور ی��ک معادله‬ ‫چندمجهولی است که حل ان نیاز به تفکر مهندسی دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا برکتین افزود‪ :‬اقتصاد کشور همچنان بر پایه‬ ‫دالرهای نفتی می چرخد در حالی که انتظار این بوده که‬ ‫در س��ال های از انقالب‪ ،‬س��اختار اقتصادی تغییر کن د اما‬ ‫با بی برنامگی‪ ،‬بوروکراس��ی و اقتصاد دولتی از استفاده از‬ ‫ظرفیت های واقعی کشور فاصله گرفتیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬امروز دولت با مس��ائلی مانند صندوق‬ ‫خالی‪ ،‬تورم باال‪ ،‬بیکاری روزافزون و‪ ...‬روبه روس��ت که به‬ ‫صورت یک معادله چند مجهولی درامده اس��ت و حل ان‬ ‫تفکر مهندسی می خواهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�اه نف�ت خ�ود را بای�د مراکز پژوهش�ی‬ ‫بدانیم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن در همایش روز مهندسی‬ ‫گف��ت‪ :‬چاه نفت خود را باید مراکز پژوهش��ی بدانیم و به‬ ‫ان بها دهیم‪.‬‬ ‫احم��د صادقی ضمن اش��اره ب��ه اینکه اگ��ر صنعت ما‬ ‫میوه ای دارد میوه ان تلخ اس��ت اظهار کرد‪ :‬المان بعد از‬ ‫جنگ جهانی با غیرت و انگیزه مردمش پیش��رفت کرد و‬ ‫انها کشور خود را س��اختند؛ مهندسان کشور ما نیز باید‬ ‫غیرت و انگیزه داشته باشند تا کشور را بسازند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چاه نفت خود را باید مراکز پژوهش��ی‬ ‫بدانی��م و به ان به��ا دهیم‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬رش��د اقتصادی‬ ‫موجود در کشو ر نش��ان می دهد که نفت جوابگوی مردم‬ ‫نیست و کسانی که میل به جهاد و تالش دارند باید وارد‬ ‫میدان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹علم مهندسی در ایران‪ ،‬پیشینه کهن دارد‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن خدمات مهندس��ی اس��تان‬ ‫اصفه��ان نی��ز در ای��ن همایش با اش��اره به اینک��ه ایران ‬ ‫مهد مهندس��ی جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با نگاهی به اس��ناد و‬ ‫ش��واهد گذشته مبنی بر س��ازه های مهندسی تاریخی در‬ ‫ایران و به ویژه اصفهان‪ ،‬درمی یابیم که علم مهندس��ی در‬ ‫ایران‪ ،‬پیش��ینه کهن دارد‪ .‬محمد ابکاء تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫ایرانیان زمان هخامنشیان‪ ،‬به علم پل سازی روی رودها و‬ ‫مکان های سخت گذر رسیدند‪ ،‬می توان گفت که این کشور‬ ‫در زمره کش��ورهایی با فناوری برتر بودند؛ فناوری که این‬ ‫روزها خبری از ان نیست و گویی با ان غریبه شده اند‪.‬‬ ‫محسن راعی‬ ‫در اصفهان‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال��ی در صنعت‬ ‫نس��اجی کرمانشاه باعث ش��ده هم اکنون ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫فع��ال تولید ان��واع محصوالت نس��اجی برای ‪۴۵۰‬‬ ‫نفر به صورت مس��تقیم فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫واحدهایی که اگر حمایت ه��ای دولت از انها برای‬ ‫نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات بیشتر شود به‬ ‫ط��ور حتم عالوه بر رونق کیفی��ت تولید می توانند‬ ‫در زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تاثیر گذار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با محس��ن رس��تمی‪ ،‬معاون‬ ‫صنای��ع س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رضا‬ ‫رحیمی‪ ،‬معاون اقتصادی و توس��عه منابع انس��انی‬ ‫استانداری و کیوان کاش��فی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫کرمانش��اه به بررس��ی صنعت نس��اجی این استان‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫معاون صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرمانش��اه با بی��ان اینکه ب��رای ‪ ۱۶‬واحد تولیدی‬ ‫صنایع نس��اجی از سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان پروانه بهره برداری صادر شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکن��ون از این تعداد واحد‪ ،‬فقط ‪۱۰‬‬ ‫واحد با تولید انواع محصوالت نس��اجی مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند که توانسته اند با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلی��ارد ریالی برای ‪ ۴۵۰‬نفر فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫محسن رس��تمی با اشاره به اینکه ماشین االت و‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده در خط تولید این واحدها‬ ‫در س��طح متوس��طی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برای بهبود‬ ‫وضعیت‪ ،‬کیفیت و افزایش تنوع محصوالت تولیدی‬ ‫در واحدهای نس��اجی و رقابت پذیری بیش��تر‪ ،‬این‬ ‫واحدها نیازمند بازس��ازی و توس��عه خطوط تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید با صادرات‬ ‫‹ ‹اقتصاددانان باید مدیریت کنند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه نی��ز در این همایش‬ ‫گف��ت‪ :‬به جای اینکه در کارخانه های ایران‪ ،‬یک مهندس‬ ‫مدیرعامل باش��د باید یک فرد اقتصاددان که شرایط بازار‬ ‫را می شناسد مدیریت را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی اظهارکرد‪ :‬علم مهندسی در یک جمله‬ ‫استفاده از ریاضیات و فنون در حل نیازهای جامعه است‬ ‫که کار خود را با ساخت کارخانه و ماشین به جامعه عرضه‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کش��ورهای صنعتی‪ ،‬مهندسان کار‬ ‫طراح��ی انجام می دهن��د و کارخانه ای را می س��ازند که‬ ‫کش��ورهای غیرصنعتی از فناوری به دست امده استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با اش��اره به اینکه در‬ ‫کش��ور مهندسان باید کار مهندس��ی را انجام دهد افزود‪:‬‬ ‫شبکه ای در کشور باید تنظیم شود تا هر یک از مهندسان‬ ‫جایگاه خود را فراگرفته و فعالیت کنند؛ مهندس��ان بدون‬ ‫پش��توانه مالی نمی توانند کارخانه بسازند و برای ساخت‬ ‫ان بیش از هزینه ساخت را باید به عنوان بهره به بانک ها‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫سرپرست نمایندگی روزنامه‬ ‫علی اکبر براتی‪ ،‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان سربیشه خراسان جنوبی‬ ‫با اش��اره به ظرفیت باالی شهرستان برای سرمایه گذاری در بخش صنعت گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۶‬جواز تاسیس و طرح توسعه ای در شهرستان صادر شده که ‪ ۵‬مورد ان جواز‬ ‫تاس��یس و یک مورد طرح توسعه ای بوده است که س��رمایه گذاری ‪۱۰۵‬میلیارد ریالی را در‬ ‫بخش صنعت شهرستان به دنبال داشته و زمینه اشتغال برای ‪ ۱۱۷‬نفر را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضا رحیمی‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و توس��عه مناب��ع انس��انی‬ ‫استانداری کرمانش��اه با بیان اینکه صنعت نساجی‬ ‫به دلیل موقعیت جغرافیای اس��تان قدمت چندانی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توج��ه به موقعیت جغرافیایی‬ ‫اس��تان کش��اورزی و س��پس تج��ارت عمده ترین‬ ‫فعالیتی است که در ان انجام می شود و همین این‬ ‫امر باعث شده در بخش صنعت و احداث واحدهای‬ ‫تولیدی اقدام اساسی انجام نشود‪.‬‬ ‫رضا رحیمی با اش��اره به اینکه نزدیکی استان به‬ ‫مرزهای غربی باعث شده کاالهای اماده فراوانی از‬ ‫این استان به کشورهای غربی و حاشیه خلیج فارس‬ ‫صادر ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ص��ادرات و واردات از مرزهای‬ ‫اس��تان‪ ،‬نق��ش اساس��ی در اعمال توج��ه کمتر به‬ ‫مقوله صنعت استان داشته و باعث شده واحدهای‬ ‫تولیدی چندان��ی در ان احداث و ب��ه بهره برداری‬ ‫نرس��د‪ .‬به عالوه ش��رایط دوران اول انقالب و وجود‬ ‫موقعی��ت جنگی حاکم بر منطقه نیز موجب ش��د‬ ‫سرمایه گذاری مناسبی در استان در بخش صنعت‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعد از دهه ‪ ۷۰‬سرمایه گذاری های‬ ‫مناس��بی در بخش صنعتی استان از سوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی انجام شد به گونه ای که هم اکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬ش��هرک صنعتی ب��ا واحدهای مختلف‬ ‫تولیدی در استان وجود دارد که صنایع نساجی نیز‬ ‫در میان انها دیده می شود‪.‬‬ ‫رحیم��ی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دول��ت در زمینه‬ ‫صنعت نس��اجی در اس��تان فعالیت چندانی برای‬ ‫س��رمایه گذاری نداش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نبود‬ ‫رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت نساجی‪ ،‬نبود‬ ‫فناوری و ماش��ین االت مرتبط با صنعت نس��اجی‪،‬‬ ‫نبود متخصصان خبره صنعت نساجی و‪ ...‬باعث افت‬ ‫شدید صنعت نساجی در استان شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در اس��تانداری کرمانش��اه با‬ ‫بیان اینکه در ‪ ۲‬س��ال گذشته ‪ ۲‬واحد تولید فرش‬ ‫ماشینی در اس��تان احداث و راه اندازی شده است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬عالوه ب��ر این واحد دیگ��ری نیز در‬ ‫زمینه صنایع نس��اجی در استان مشغول به فعالیت‬ ‫است که متاس��فانه به دلیل برخی مشکالت کمتر‬ ‫از ظرفی��ت تولید می کنند ک��ه باید بر طرف کردن‬ ‫مشکالت انها در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی بروز نبودن ماش��ین االت واحدهای نساجی‬ ‫اس��تان را به عنوان یک معض��ل در خط تولید انها‬ ‫ارزیابی کرد و افزود‪ :‬نساجی از جمله صنایعی است‬ ‫ک��ه باید هر ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬فناوری و ماش��ین االت ان‬ ‫روزامد شود در غیراین صورت محصول تولیدی در‬ ‫خط تولید انها قابلی��ت رقابت با نمونه های موجود‬ ‫در بازارهای هدف را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رحیمی قرار گرفتن اس��تان کرمانش��اه در نقطه‬ ‫صف��ر مرزی را به عنوان مزی��ت صادراتی در زمینه‬ ‫انواع محص��والت تولیدی به ویژه صنایع نس��اجی‬ ‫ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬با توج��ه ب��ه مزیت های‬ ‫جغرافیای‪ ،‬نیروی کار ارزان‪ ،‬حضور دانش اموختگان‬ ‫صنعت نس��اجی و در صورت سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی و حمایت ه��ای دولت‪ ،‬می تواند اس��تان‬ ‫کرمانش��اه را در س��ال های اینده به عنوان یکی از‬ ‫قطب های نساجی کشور مطرح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود بازار‪ ،‬مشکل صنعت نساجی‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی کرمانش��اه با بی��ان اینکه‬ ‫تحمیل هزینه های سربار به واحدهای تولیدی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم از‬ ‫تحمیل هزینه های سربار به واحدهای تولیدی ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایالم‪ ،‬یاراله نصیری در نشس��ت کارگروه تس��هیل‬ ‫و رفع موانع تولید اظهار کرد‪ :‬افزایش هزینه های س��ربار و‬ ‫ایجاد دس��ت انداز در مسیر فعالیت واحدهای صنعتی روند‬ ‫تولید و تداوم اشتغالزایی انها را دچار اختالل کرده و اصرار‬ ‫بر این ش��یوه و تداوم این نوع نگرش نس��بت به صنعت به‬ ‫صالح توسعه استان نیست‪.‬‬ ‫وی به عنوان نمونه به مش��کالت پتروشیمی ایالم اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این واحد در مسیر ساخت با فراز و نشیب های‬ ‫زیادی دست و پنجه نرم کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ 2‬سال‬ ‫گذش��ته با تدبیر و حمایت مدیریت ارشد استان و پس از‬ ‫تغیی��ر و تحوالت اساس��ی و موثر در س��طح مدیریت این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬پتروشیمی ایالم در مس��یر رشد و پیشرفت قرار‬ ‫گرفت��ه و در صورت تکمیل و بهره برداری از تمام خطوط‪،‬‬ ‫این مجتمع به مجموعه ای بالنده تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم اظهار کرد‪:‬‬ ‫صدور قب��وض نیم میلیارد تومانی اب بها به صورت ماهانه‬ ‫برای این شرکت و همچنین وضع عوارض های میلیاردی از‬ ‫سوی شهرداری و ایجاد دیون با رقم های هنگفت بر عهده‬ ‫این پروژه‪ ،‬وضعیت و ش��رایط دش��واری را برای مدیران و‬ ‫سهامداران شرکت به وجود اورده که نیازمند چاره اندیشی‬ ‫و تصمیم گی��ری جدی در جهت رفع این گونه مش��کالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه پس از طرح پرونده چندین واحد مشکل دار‬ ‫دیگر و اخ��ذ مصوبه برای حل مش��کالت انها‪ ،‬به اهمیت‬ ‫کارگ��روه تس��هیل و رفع موانع تولید اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای رفع مشکالت صنعت و معدن و حمایت از فعاالن این‬ ‫عرصه از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۲۳‬جلسه برگزار شده‬ ‫که حاصل این جلسات بیش از ‪ ۱۸۰‬مصوبه بوده است‪.‬‬ ‫نصی��ری تصریح کرد‪ :‬از کل مصوبات کارگروه تس��هیل‬ ‫و رف��ع موانع تولید افزون بر ‪۶۴‬درصد انها اجرایی ش��ده و‬ ‫‪۳۳‬درص��د نیز در ح��ال اجرا بوده و تنه��ا ‪۳‬درصد قابلیت‬ ‫اجرایی شدن را نداشته اند‪ .‬البته تعیین تکلیف بدهی معوق‬ ‫واحدهای تعطیل و نیمه فعال بیشترین سهم مصوبات را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬پس از تعیین‬ ‫تکلی��ف بدهی های معوق‪ ،‬تامین مناب��ع مالی و اختصاص‬ ‫تسهیالت برای رونق تولید در رده بعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫صنع��ت نس��اجی در اس��تان وضعیت مناس��ب و‬ ‫مطلوب��ی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ه��ر دوره زمانی که‬ ‫اقدام به س��رمایه گذاری در صنعت نس��اجی استان‬ ‫ش��ده یا روند احداث متوقف ش��ده‪ ،‬ی��ا اینکه بعد‬ ‫از احداث با مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه نرم‬ ‫کرده اند که باعث کندی روند تولید در این صنعت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کیوان کاش��فی با اش��اره به اینکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته واحدهای خوبی در زمینه صنایع نساجی‬ ‫در اس��تان فعالیت داش��ته اند‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها با‬ ‫تولید انواع محصوالت نس��اجی بخشی از بازارهای‬ ‫هدف را دراختیار داش��ته اند که متاس��فانه به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت هم اکنون تعدادی از انها تعطیل‬ ‫و ماشین االت شان به فروش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخی دیگ��ر از واحدهایی که در‬ ‫این زمینه در اس��تان مشغول به فعالیت هستند با‬ ‫تم��ام توانمندی اقدام به تولید نمی کنند و به گفته‬ ‫صاحبان نس��اجی‪ ،‬این واحدها با استمهال بدهی ها‬ ‫به بانک‪ ،‬تغییر مدیریت و تامین س��خت مواد اولیه‪،‬‬ ‫خط تولید خود را فعال نگه می دارند‪.‬‬ ‫کاش��فی با تاکید بر اینکه عل��ت توانمند نبودن‬ ‫صنایع نس��اجی استان به ضعف در صنعت نساجی‬ ‫کش��ور برمی گردد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬کمبودها و مشکالتی‬ ‫ک��ه در این صنع��ت وجود دارد باعث ش��ده تعداد‬ ‫زیادی از واحدهای تولیدی نساجی تعطیل شوند و‬ ‫همین امر موجب شده صنعت نساجی استان دارای‬ ‫قدرت چندانی نباش��د و از ارزش افزوده و اشتغال‬ ‫مطلوبی نداشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در اتاق بازرگانی کرمانش��اه با‬ ‫بی��ان اینکه در گذش��ته دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫برنامه ری��زی هدفمن��دی ب��رای رونق ب��ه صنعت‬ ‫نس��اجی در دس��تور کار خود قرار نداده اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای نس��اجی که هم اکنون در اس��تان و‬ ‫س��ایر اس��تان ها فعالند بیش��تر به صورت صنفی و‬ ‫کارگاه ه��ای کوچک درحال تولید هس��تند که این‬ ‫ام��ر ارزش افزوده چندانی ب��رای تولیدکنندگان و‬ ‫صاحبان این صنایع ب��ه همراه ندارد؛ این در حالی‬ ‫ی کالنی که در بخش صنعت‬ ‫است که سرمایه گذار ‬ ‫نساجی در کشورهای همس��ایه ازجمله پاکستان‪،‬‬ ‫ترکیه و کش��ورهای اس��یای ش��رقی انجام شده و‬ ‫محص��والت تولیدی انها چه به صورت قانونی و چه‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می ش��ود و همین امر تا حدود‬ ‫زی��ادی ش��رایط رقابت محصوالت تولیدی کش��ور‬ ‫با نمونه ه��ای وارداتی را با مش��کل روب��ه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی مهم ترین راهکار مقابله با مش��کالت صنعت‬ ‫نساجی را ایجاد نقش��ه راه برای اینده ارزیابی کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این نقش��ه راه باید به گون��ه ای طراحی و‬ ‫برنامه ری��زی ش��ود که ب��رای ‪ ۱۰‬س��ال اینده این‬ ‫صنع��ت راهکار ارائه و تولیدکنندگان را به س��مت‬ ‫و س��وی تولید محصول صادرات محور هدایت کند‬ ‫تا با تولید محصول با کیفیت حرفی برای گفتن در‬ ‫بازارهای هدف داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی کرمانش��اه با اشاره به اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت نس��اجی و سایر صنایع‬ ‫باید به وس��یله بخش خصوصی انجام ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت ه��ا بای��د زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی را فراهم کنند و‬ ‫دخالتی در این امر نداش��ته باش��ند چراکه بخش‬ ‫خصوصی ب��ا بازش��دن راه های ارتباط��ی می تواند‬ ‫با ج��ذب مش��ارکت های مختلف‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫و صاحبان برتر نس��اجی را برای س��رمایه گذاری و‬ ‫حضور در صنعت نس��اجی اس��تان و کشور ترغیب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کاش��فی افزود‪ :‬تش��کل های بخش خصوصی نیز‬ ‫باید با توجه به برداش��ته ش��دن تحریم ها فعالیت‬ ‫بیشتری کنند و با اعزام هیات های تجاری‪ ،‬دعوت از‬ ‫هیات های تجاری‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫و دوره های اموزشی‪ ،‬صاحبان صنایع را برای تولید‬ ‫بیشتر و باکیفیت تر ترغیب کنند‪.‬‬ ‫اختصاص رتبه نخست اجرای طرح سامانه ابیاری نوین به هرمزگان‬ ‫‪ :‬مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح های‬ ‫نوین ابی��اری گفت‪ :‬برای هرم��زگان در حوزه اجرای‬ ‫س��امانه نوین ابیاری ‪ ۶‬هزار هکتار پیش بینی شده بود‬ ‫که با برنامه ریزی مناس��ب مس��ئوالن جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان بیش از تعهدات سیس��تم های ابی��اری نوین‬ ‫اج��را ش��ده و این ی��ک برگ برن��ده ب��رای هرمزگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫عب��اس زارع در بازدی��د از مزارع گندم شهرس��تان‬ ‫حاجی اباد افزود‪ :‬اس��تان هرمزگان ‪۱‬هزار هکتار کشت‬ ‫ب��ا ن��وار تیپ انج��ام داده ک��ه باعث افزای��ش تولید و‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مجهز کردن مزارع گندم به سیستم‬ ‫ابیاری نوین در هرمزگان با عث ‪۲‬برابرشدن عملکرد در‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫زارع تاکید کرد‪ :‬در این اس��تان با استفاده از سیستم‬ ‫ابیاری نوی��ن در هر هکتار ‪۷/۵‬تن برداش��ت محصول‬ ‫داش��ته ایم و همچنی��ن از بذر کمتر یعن��ی بین ‪۸۰‬تا‬ ‫‪۱۲‬کیلو گرم استفاده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت جه��اد کش��اورزی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در کل کشور سیاست بر این بوده که ابیاری‬ ‫نوین را گس��ترش دهیم که در این زمینه هرمزگان به‬ ‫دلیل اجرای طرح های ابیاری میکرو و قطره ای پیشرو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫زارع در ادامه این مطلب افزود‪ :‬اگر در س��طح کشور‬ ‫اجرای سامانه نوین ابیاری ‪۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داش��ته در هرمزگان این موضوع ‪۱۱۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امسال ‪۱۸۰‬هزار هکتار در برنامه‬ ‫کل کش��ور برای مجهز ش��دن به سیستم ابیاری نوین‬ ‫بوده اس��ت افزود‪ :‬به دلیل محدودیت مالی و اختصاص‬ ‫نیافت��ن اعتب��ارات الزم ای��ن طرح به ط��ور کامل اجرا‬ ‫نش��ده و تاکن��ون ‪۷۰‬درص��د پیش��رفت فیزیک��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مج��ری طرح ه��ای نوی��ن ابی��اری وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی گفت‪ :‬صرفه جویی ‪۴‬ه��زار و‪۴۰۰‬مترمکعب‬ ‫اب در هر هکتار‪ ،‬افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪۱۰۰‬درصدی تولید در‬ ‫هکتار‪ ،‬صرفه جویی ‪۲۵‬درصدی برق‪ ،‬کود‪ ،‬سم‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره وری با ه��دف تامین امنیت غذای��ی از مهم ترین‬ ‫مزایای اجرای طرح های س��امانه نوین ابیاری در بخش‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫تولید سیگار تازه ایرانی‬ ‫محمدحس��ین برخوردار‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران گفت‪ :‬س��یگارهای‬ ‫جدید مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شود و در بسته بندی های مطلوب‬ ‫و مناسب قرار می گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرکت دخانیات ایران با دعوت از شرکت های‬ ‫بزرگ بین المللی و دیگر کشورهای پیشرو در ساخت فیلتر‪ ،‬گام های موثری را برای‬ ‫کاهش ضررهای سیگار و استاندارد سازی تولید تازه خود برداشته است‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫نظرخواهی ش��د اما در زمینه کاغذ موضع شفاف‬ ‫نبود که بخواهد مورد سوال‪ ،‬ارزیابی و نظرخواهی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬در حالی در هدف گذاری برنامه ششم‬ ‫توسعه برای سال ‪۷۵۰ ،۱۳۹۹‬هزار تن پیش بینی‬ ‫ش��ده ک��ه درحال حاض��ر و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬م��ا‬ ‫‪۷۰۰‬هزار تن تولید می کنیم‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی تصریح کرد‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی باید از س��ندیکا مشورت می گرفت‪.‬‬ ‫ما تالش کردیم که کاغ��ذ به عنوان یک محصول‬ ‫پایه و اس��تراتژیک در کش��ور مطرح شو د اما در‬ ‫ترکیب برنامه ریزی و امارها با س��ندیکا مشورت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامی��ن م��واد اولی��ه ب��رای تولید‬ ‫کاغذ گف��ت‪ :‬اهمیت مش��ورت بخ��ش دولتی با‬ ‫تولیدکنن��دگان این اس��ت ک��ه انه��ا از منابع و‬ ‫مصارف کش��ور اطالع کامل دارند‪ .‬اگر قرار باشد‬ ‫به سمت اس��تفاده از چوب برویم باید بگوییم که‬ ‫مناب��ع الزم برای ظرفیت اعالم ش��ده برای تولید‬ ‫کاغذ وجود ندارد؛ چرا که کمبود مواد اولیه بسیار‬ ‫جدی اس��ت و واحدهای تولید کاغ��ذ نیز که در‬ ‫این زمینه کار می کنند در خطر جدی قرار دارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ب��رای تامین مواد اولیه باید به س��مت‬ ‫استفاده از کاغذهای بازیافتی برویم‪ .‬البته استفاده‬ ‫از کاغذهای بازیافتی نیز مش��کل دارد؛ چرا که به‬ ‫اصالح قانون و سرمایه گذاری نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحده�ای کوچک�ی که به حس�اب‬ ‫نمی ایند‬ ‫س��یدطاهر ش��بیری‪ ،‬دبیر س��ندیکای کاغذ و‬ ‫مقوا با اش��اره به امارهای ارائه ش��ده برای تولید‬ ‫کاغذ در س��ال های اجرای برنامه شش��م توس��عه‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬م��ا اختالف نظره��ای اماری با‬ ‫بخ��ش دولتی داریم؛ چرا که جامعه اماری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نس��بت به انچه در کشور‬ ‫اتف��اق می افتد اخت�لاف اساس��ی دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ی که باید هدفمند باش��د متفاوت‬ ‫برنامه ریزی های ‬ ‫از واقعیت در می ای��د‪ .‬جامعه اماری که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اطالعات خود را می دهند‬ ‫محدود هس��تند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یک دس��ته از واحدهای کوچ��ک را که در تولید‬ ‫کاغذ کش��ور فعالیت می کنند ‪ ،‬محاسبه نمی کند‪.‬‬ ‫به عبارتی مقیاس��ی برای خود دارد و این مقیاس‬ ‫ممکن است مشمول بسیاری از واحدهای کوچک‬ ‫نش��ود‪ .‬اماری که در اختیار ما است شامل تمامی‬ ‫واحدهای کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ می ش��ود‪ .‬از‬ ‫نظر م��ا فرقی بی��ن تولید کننده ب��ا مقیاس های‬ ‫مختلف نیس��ت و یک واحد کوچک نیز می تواند‬ ‫تولید کنن��ده باش��د‪ .‬احتمال می ده��م که به این‬ ‫بخ��ش در جامعه ام��اری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت توجه نشده باشد‪.‬‬ ‫ش��بیری درباره م��واد اولیه توضی��ح داد‪ :‬بحث‬ ‫منابع مواد اولیه در بخش بازیافت به طور مستقیم‬ ‫ب��ا میزان مصرف و تولی��د در تمامی صنایعی که‬ ‫قابلیت بسته بندی دارند ارتباط دارد‪ .‬وقتی سرانه‬ ‫مصرف در کش��ور در هر قسمتی کاهش پیدا کند‬ ‫به طور قطع امکان دسترس��ی ب��ه مواد اولیه برای‬ ‫تهیه کاغذ نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چون تولید کاغذ وابس��ته به بازیافت‬ ‫است با مش��کل روبه رو می شود‪ .‬البته ترفندهایی‬ ‫برای حل این مش��کل پیش بینی کرده بودیم که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز کمک ش��ایانی‬ ‫در اعمال عوارض بر صادرات مواد اولیه بازیافت به‬ ‫ما کرد‪ .‬این کار را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه شایس��تگی و به موقع انجام داد و باعث ش��د‬ ‫قیمت مواد اولیه در ایران زیاد دستخوش هیجان‬ ‫نش��ود اما ب��ا ورود کارخانه های جدید به کش��ور‬ ‫این میزان مواد اولیه کف��اف مصرف نخواهد داد‪.‬‬ ‫بنابراین همزم��ان با روند پیش بینی ش��ده برای‬ ‫توسعه و رش��د تولید در صنعت کاغذ در اینده با‬ ‫تامین مواد اولیه مش��کل داریم و نیازمند واردات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫صنعت پوشاک به حمایت همه جانبه دولت نیازمند است‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬هنوز سیاست های ابالغی‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬در صنعت پوش��اک اجرا نشده چرا که این‬ ‫امر در س��بد خرید مردم جایگاه واقعی خ��ود را پیدا نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی اسالم پناه‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬صنعت پوش��اک را صنعتی‬ ‫قاچاق پذی��ر عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در برخ��ورد با این معضل‬ ‫باید از فاکتورهای اقتصادی استفاده کرد و برخورد از طریق‬ ‫مس��ائل قهری‪ ،‬امنیتی و نظامی چندان تاثیرگذار نیس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به منظور مقابله با قاچاق بای��د بحث مقاوم پذیر‬ ‫ک��ردن اقتصادی صنعت‪ ،‬بهینه س��ازی محصوالت داخلی و‬ ‫فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی پررنگ تر شود‪ .‬اسالم پناه در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬پش��ت قاچاق پوشاک‪ ،‬مافیای قدرتمندی است‬ ‫که قوانین موجود را به راحتی دور می زنند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قوانین کش��ور بیشتر روی کاغذ اورده می شود‬ ‫و در عم��ل هر انچه تصویب رس��یده به اجرا درنمی اید‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه اگر چرخ صنعت پوشاک به تحرک دراید‬ ‫ایجاد اش��تغال‪ ،‬نخستین نتیجه مثبت ان خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گام بع��دی می تواند ارزاوری باش��د ک��ه از طریق صادرات‬ ‫محص��والت باکیفی��ت نصیب کش��ور می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت باید ج��دای از ش��عارزدگی و برخوردهای هیجانی و‬ ‫احساسی‪ ،‬کمی عمیق تر با این معضل اقتصادی برخورد کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این مبحث در پوشاک چندان اجرا نشده‬ ‫چراک��ه هنوز بعد از ابالغ سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫پوش��اک ایرانی در س��بد خرید مردم جایگاه واقعی خود را‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬به گفته اس�لام پناه‪ ،‬پوشاک ایرانی قدرت‬ ‫رقابت با پوش��اک خارجی را دارد اما سوداگری بالی بزرگی‬ ‫بر س��ر کاالی ایرانی بوده است‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬مدیران‬ ‫وق��ت و تولیدکنندگان کیفی بای��د از طریق حمایت دولت‬ ‫م��ورد تایید و تالش قرار گرفته ت��ا به زودی باعث کیفیت و‬ ‫رونق بازار پوش��اک ایرانی و مانع از قاچاق پوش��اک خارجی‬ ‫به وطن شوند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫حدود یک‬ ‫میلیون تن‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫ایجاد شده‬ ‫اما در عمل‬ ‫‪۷۰۰‬هزار تن‬ ‫تولید می شود‬ ‫سیدطاهر شبیری‬ ‫بر ای دستیابی‬ ‫به هدفگذاری‬ ‫تعیین شده در‬ ‫برنامه ششم‬ ‫برای تولید کاغذ‬ ‫باید تامین مواد‬ ‫اولیه در دستور‬ ‫کار قرار بگیرد‬ ‫تولید قفل ضدسرقت ریموتی برای کرکره برقی‬ ‫پژوهش��گران ایران��ی موفق ب��ه طراحی و س��اخت قفل‬ ‫ضدس��رقت ریموتی ب��رای کرکره برقی ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬غالمرضا فتحی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬ما در این شرکت انواع قفل های ضدسرقت‬ ‫را طراح��ی کرده و به مرحله تولید می رس��انیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کرکره های برقی قفل ندارند و به راحتی با دس��ت باال رفته‬ ‫و باز می ش��وند که همین موضوع باعث س��رقت می شود؛ به‬ ‫همین دلی��ل درصدد امدیم تا برای نخس��تین بار در دنیا و‬ ‫ای��ران قفل های��ی را برای کرکره های برق��ی طراحی کنیم‪.‬‬ ‫فتح��ی با بیان اینکه این قفل ضدس��رقت برای کرکره برقی‬ ‫تمام اتوماتیک است‪ ،‬گفت‪ :‬با استفاده از این قفل ها می توان‬ ‫ع�لاوه بر ب��اال و پایین ب��ردن کرکره‪ ،‬از س��رقت جلوگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه این قف��ل از باال رفتن کرکره برقی‬ ‫از س��وی س��ارقان جلوگیری می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫این قفل ضد س��رقت از تکثیر ریموت اضافی از س��وی افراد‬ ‫ناش��ناس جلوگیری خواهد کرد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬اکنون این‬ ‫قفل های ضد س��رقت در حال تولید هس��تند‪ .‬گقتنی است؛‬ ‫یک��ی از مهم ترین فاکتورهای دنیای امروز‪ ،‬امنیت و به ویژه‬ ‫امنی��ت فیزیکی اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان بس��یاری در زمینه‬ ‫تولید محصوالت حفاظتی و امنیتی در کش��ور وجود دارند‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معرفی برخی تولیدکنندگان کاغذ‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫دبیر سندیکای کاغذ و مقوا افزود‪ :‬با هر ضریبی‬ ‫که توس��عه کاغذ پیش بینی شده‪۲۰ ،‬درصد باالتر‬ ‫باید تامین مواد اولیه و ضایعات مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه اگر ه��دف تولید یک میلیون تن‬ ‫کاغذ اس��ت باید قابلیت جمع اوری یک میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تن ضایعات داشته باشیم یا مازاد ان را‬ ‫به صورت واردات جبران کنیم‪.‬‬ ‫ش��بیری با اش��اره به امار هدف گذاری ش��ده‬ ‫ب��رای تولید کاغذ از س��وی س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی گفت‪ :‬من فکر می کنم در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫قابلیت تغییر در امارهای پیش بینی ش��ده وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬نکته دیگر اینکه می��زان تولیدات‬ ‫تولیدکنن��دگان به طور دقیق ثبت نمی ش��ود و از‬ ‫این رو برای استخراج اطالعات و امار مشکل پیش‬ ‫می اید‪ .‬این واقعیتی است که هیچ کس نمی تواند‬ ‫ان را کتمان کند‪.‬‬ ‫به طور قطع با اس��تقرار شرایط جدید مالیاتی و‬ ‫ش��رایطی که دولت پیش بینی کرده اس��ت منابع‬ ‫درامدی ش��رکت ها و اش��خاص قابل شناسایی و‬ ‫نظارت می ش��ود‪ .‬از این رو می ت��وان گفت به طور‬ ‫قطع در س��ال ‪ ۹۵‬ای��ن امارها تغیی��ر می کند و‬ ‫دقت پیش بینی امار در زمینه برنامه ریزی زیادتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زمینه سازی برای برنامه ریزی‬ ‫در زمینه تولید کاالها بسیار پراهمیت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم نیس��ت که امار ارائه ش��ده از سوی سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور چق��در با واقعیت‬ ‫تولید تطابق داش��ته باشد‪ ،‬مهم این است که این‬ ‫حرکت اغاز ش��ده و همچنین دولت برنامه ریزی‬ ‫کرده که ساالنه ‪۱۰‬درصد به میزان تولید در یک‬ ‫صنعت اضافه ش��ود‪ .‬اگر دولت ای��ن اراده را دارد‬ ‫باید برای ان زمینه س��ازی کند و برنامه راهبردی‬ ‫بنویس��د؛ چراکه پیش از این ما هدف و برنامه در‬ ‫عرصه تولیدی و صنعتی نداشتیم‪ .‬از این رو اگر کم‬ ‫و کاستی وجود دارد نباید به ان خرده بگیریم‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تریبون‬ ‫تولید کاغذ‪ ،‬امار واقعی یا روی کاغذ؟‬ ‫فعاالن صنعت کاغذ معتقدند که ارقام ارائه شده‬ ‫از س��وی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫مطابق با ظرفیت های تولید در این صنعت نیست‬ ‫و کمتر از میزان تولید کنونی است‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫در پیش بینی این امار تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬مشورتی با‬ ‫تولیدکنندگان بخش خصوصی نشده است‪.‬‬ ‫اهداف کمی س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی‬ ‫کشور در سال های اجرای برنامه ششم توسعه در‬ ‫زمین��ه ‪ ۱۲‬کاالی منتخب صنعتی در حالی اعالم‬ ‫ش��د که س��هم تولید کاغذ در سال های ‪ ۱۳۹۵‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نیز هدف گذاری ش��ده ب��ود‪ .‬به طوری که‬ ‫برای س��ال های ‪ ۱۳۹۵‬نزدیک ب��ه ‪۶۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫‪۶۵۰ ،۱۳۹۶‬ه��زار ت��ن‪۷۰۰ ،۱۳۹۷ ،‬ه��زار تن‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬هر کدام ‪۷۵۰‬هزار تن پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس س��ندیکای‬ ‫کاغ��ذ و مق��وا در ای��ن زمینه ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫امارهای تولید کاغذ باید پیش از اینکه از س��وی‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در برنامه‬ ‫ششم ارائه شود باید با هماهنگی تشکل های کاغذ‬ ‫و مقوا تعیین و هدف گذاری می ش��د‪ ،‬چراکه نیاز‬ ‫مصرف کشور به کاغذ ساالنه ‪۲‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر حدود یک میلی��ون تن ظرفیت‬ ‫تولید ایجاد ش��ده اما در عمل ‪۷۰۰‬هزار تن تولید‬ ‫می شود‪ .‬س��ال اینده نیز حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن کاغذ در م��دار تولید قرار خواه��د گرفت‪ .‬به‬ ‫عبارتی این ظرفیت تولید در حال راه اندازی است‬ ‫و ای��ن حجم به عرصه تولی��د کاغذ اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یعنی حدود یک میلی��ون و ‪۳۰۰‬هزار تن تا‬ ‫پایان س��ال اینده به مدار تولید اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫حجم کاغذی که قرار است به ظرفیت تولید اضافه‬ ‫ش��ود کاغذ بسته بندی بوده و این میزان بیشتر از‬ ‫ظرفیت و نیاز کش��ور اس��ت‪ .‬یعنی باید بازارهای‬ ‫صادراتی باز ش��وند تا کاغذ بس��ته بندی ما بتواند‬ ‫صادرات داشته باشد و گرنه بیشتر از نیاز داخلی‪،‬‬ ‫تولید انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه با وجود افزایش حجم تولید‬ ‫در صنعت کاغذ حدود ‪۷۰۰‬هزار تن کمبود کاغذ‬ ‫در کشور داریم گفت‪ :‬در بخش کاغذهای تحریر‪،‬‬ ‫گالس��ه و برخی دیگر از کاغذها کمبود جدی در‬ ‫کشور داریم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ‪ ۳۰۰‬تا ‪۳۵۰‬هزار تن کاغذ تحریر‬ ‫در کش��ور نیاز داری م در حالی که تولید این کاغذ‬ ‫در کشور حدود ‪ ۱۴۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار تن است‪ .‬یعنی‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد کمبود ظرفیت برای کاغذ تحریر‬ ‫داریم‪ .‬به عالوه اینکه تمام کاغذ سیمان‪ ،‬کرافت و‬ ‫کاغذهای موردنیاز برای تولید برگه ‪ A4‬در کشور‬ ‫به صورت وارداتی تامین می ش��ود‪ .‬بنابراین بهتر‬ ‫بود که س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور یا‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با سندیکای کاغذ‬ ‫مش��ورت می کردند‪ .‬زمانی به بخش های تولیدی‬ ‫کش��ور و س��ندیکاها توج��ه نمی ش��ود درنتیجه‬ ‫اماره��ای غل��ط ارائه می ش��ود‪ .‬که ای��ن امارها‬ ‫باعث برنامه ریزی های غلط در کش��ور می ش��ود‪.‬‬ ‫ناگفته نماند در تدوین برنامه شش��م توسعه از ما‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫با این حال اگر زمینه حمایت و اعتماد از تولیدکننده ایرانی‬ ‫فراهم باش��د و حداقل سازمان های تولیدی محصوالت مورد‬ ‫نیاز در زمینه سیس��تم های حفاظت��ی را از تولیدات داخل‬ ‫تهی��ه کنند‪ ،‬چرخه اقتصادی این صنعت بیش��تر می چرخد‬ ‫و تولیدکننده داخلی نیز بیش��تر تش��ویق می شود‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه ابداعات و اختراعات بس��یاری در این صنعت می شود‬ ‫که مش��ابه قفل ضد س��رقت ریموتی اشاره ش��ده به مرحله‬ ‫تولید می رسد‪ .‬در مجموع‪ ،‬صنعت سیستم های حفاظتی در‬ ‫بخش تولید نرم افزار و بومی سازی ان ظرفیت بالقوه ای دارد‪.‬‬ ‫باید ظرفیت تولید در این بخش بیش��تر افزایش پیدا کند و‬ ‫مصرف کنندگان داخلی نیز به تولیدکنندگان داخلی بیشتر‬ ‫اعتماد کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬صنعت کاغذ به ‪ ۳‬دسته اساسی تقسیم می شود‪:‬‬ ‫بسته بندی‪ ،‬چاپ و تحریر و بهداشتی که به صورت روتین‬ ‫و عمده تولید می ش��ود ‪ .‬بخش��ی از مواد اولیه تولید کاغذ‬ ‫از م��واد بازیافت و بخش��ی هم حاص��ل از خمیرهای بکر‬ ‫وارداتی اس��ت ‪ .‬تامین بس��ته بندی تمام صنایع وابسته به‬ ‫کاغذ اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو کاغذ‪ ،‬صنعتی پایه و اس��تراتژیک‬ ‫اس��ت و باید برای ان ش��رایط مناسب فراهم شود ‪ .‬تامین‬ ‫بسته بندی تمام صنایع وابسته به کاغذ است‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫به این صنعت توجه ویژه ای شود‪ .‬‬ ‫برای پیش��رفت و رونق این صنعت باید سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک با س��رمایه گذاران خارجی در راستای مقیاس‬ ‫تولید ایجاد ش��ود ‪ .‬هر چند در مجم��وع ‪ ۱۰۲‬واحد تولید‬ ‫کاغذ در کشور وجود دارند که در این میان ‪ ۴‬کارخانه ‪۶۵‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد تولید کاغذ کش��ور را در اختیار دارند ‪ .‬سرانه‬ ‫مصرف کاغذ در کش��ور ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۲‬کیلوگر م در حالی که‬ ‫متوسط جهانی ‪ ۵۵‬کیلوگرم است ‪ .‬این رقم در کشورهای‬ ‫اروپایی و اسکاندیناوی ‪۱۵۰‬کیلوگرم است ‪ .‬این امار نشان‬ ‫ید هد که ما با نرم جهانی هماهنگ نیستیم‪ .‬‬ ‫م ‬ ‫مصرف کاغذ از ش��اخص های اقتصادی و توسعه یافتگی‬ ‫هر کشوری اس��ت ‪ .‬مصرف س��رانه باال نیز ارتباط زیادی‬ ‫با فرهنگ دارد که همه در س��نجش توسعه یافتگی نقش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ا این مقدمه ب��ه معرفی برخی فع��االن صنعت کاغذ‬ ‫می پردازیم‪:‬‬ ‫صنایع تولیدات کاغذی خراسان(ش�رکت گلریز)‪:‬‬ ‫این ش��رکت تولیدکننده محصوالت کاغذی و بهداش��تی‬ ‫همچون انواع دستمال کاغذی‪ ،‬پوشک بچه و نوار بهداشتی‬ ‫با نام تجاری «گلریز» و «شکوفه» است که در سال ‪۱۳۴۰‬‬ ‫فعالیت خود را با هدف اعتالی بهداشت و سالمت عمومی‬ ‫به عنوان نخس��تین واحد تولیدکننده محصوالت کاغذی و‬ ‫بهداشتی در استان خراسان اغاز کرد‪ .‬‬ ‫گروه صنایع کاغذپارس‪ :‬این واحد تولیدی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬در شمال خوزستان تاسیس شد و در سال ‪۱۳۴۹‬‬ ‫ب��ه عنوان نخس��تین واح��د تولید کننده کاغ��ذ از خمیر‬ ‫ویرجی��ن به بهره برداری رس��ید ‪ .‬س��هام این ش��رکت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬به بخش خصوصی واگذار شد ‪ .‬گروه صنعتی‬ ‫گلریز قم درحال حاضر سهامدار گروه صنایع کاغذ پارس‬ ‫است ‪ .‬این مجموعه صنعتی تولید خمیر و کاغذ مورد نیاز‬ ‫صنایع سلولزی‪ ،‬بهداشتی و بسته بندی و همچنین تولید‬ ‫محصوالت استراتژیک و ارگانیک از موادی که در فرایند‬ ‫تولید خمیر به عنوان محصول جانبی استفاده می شود را‬ ‫تولید می کند ‪.‬‬ ‫صنایع چوب و کاغذ مازندران‪ :‬این شرکت بزرگترین‬ ‫تولید کننده کاغذ در ایران با ظرفیت ‪۱۷۵‬هزار تن شامل‬ ‫‪۹۰‬هزار تن کاغذ روزنامه‪ ،‬چاپ‪ ،‬تحریر و ‪۸۵‬هزار تن کاغذ‬ ‫فلوتینگ است‪ .‬‬ ‫ش�رکت پویا مودت‪ :‬این ش��رکت با پشتوانه بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال تجرب��ه در صنعت چاپ و بس��ته بندی و تولید‬ ‫انواع کاغذ‪ ،‬کارتن‪ ،‬لوله های مقوایی و انواع ورق س��ینگل‬ ‫فیس اس��ت که با بهره گیری از کارشناسان تحصیلکرده و‬ ‫استفاده از ماشین االت مکانیزه روز دنیا و با بهره گیری از‬ ‫کادر مجرب و مواد اولیه مرغوب‪ ،‬دارنده فناوری پیشرفته‬ ‫چرخ��ه کامل بازیافت کاغ��ذ و کارتن و با تنوع خدمات و‬ ‫محصوالت اس��ت و توانایی برطرف کردن نیازهای مربوط‬ ‫به بس��ته بندی و چ��اپ و دریافت و بررس��ی تمام نظر و‬ ‫پیشنهادها و تطابق با خواسته های مشتری را نیز داراست‪ .‬‬ ‫ش�رکت محص�والت کاغ�ذی لطیف‪ :‬این ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۴‬تاس��یس ش��د و عملیات اجرایی خود را‬ ‫اواخر س��ال ‪ ۱۳۷۰‬در ش��هر صنعتی هشتگرد در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۶۵‬هزار مترمربع و زیر بنایی حدود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫متر مربع و با ظرفیت ‪ ۱۵‬هزار تن محصوالت کاغذی اغاز‬ ‫کرد ‪ .‬این ش��رکت تنها کارخان��ه دارای واحد جوهرزدایی‬ ‫‪ )Deinking‬در صنایع کاغذ سازی ایران است و می تواند‬ ‫با اس��تفاده از سیستم شناور س��ازی قلیایی روزانه ‪ ۹۰‬تن‬ ‫کاغذ باطله را جوهرزدایی کند ‪ .‬همچنین با داشتن ماشین‬ ‫کاغذ مجهز به سیس��تم کنت��رل ‪ PLC‬و ‪ ،DCS‬عرض‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬میلی متر و س��رعت تولی��دی ‪ ۱۴۰۰‬متر بر دقیقه‬ ‫توانایی تولید انواع کاغذ های گرماژ پایین را دارد‪.‬‬ ‫ش�رکت تولیدی کاغ�ذ و مقوای ی�اران‪ :‬این واحد‬ ‫تولیدی در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬تاس��یس ش��د و پس از ‪ 5‬سال‬ ‫مطالعات و پژوهش های علمی در زمینه تولید کاغذ و مقوا‬ ‫از س��وی مهندسان و متخصصان داخلی و خارجی همراه‬ ‫ب��ا اخرین فناوری روز دنیا در مس��احتی حدود ‪۱۷۸۰۰‬‬ ‫مترمربع در شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان با هدف‬ ‫تولید کاغ��ذ و مقوای «وایت ت��اپ» ‪۱۲۵‬گرم با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰‬هزار تن به بهره برداری رسید ‪ .‬این شرکت ‪۱۵۶‬‬ ‫نیروی کار دارد که در ‪ ۳‬شیفت کار می کنند‪ .‬‬ ‫ش�رکت صنایع تولیدی کاغذ و مقوای کرمان‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬و برای تکمیل و توسعه زنجیره‬ ‫تامین ش��رکت «کارت��ن کرمان» که از س��ال ‪ ۱۳۷۲‬به‬ ‫بهره برداری رس��یده است‪ ،‬در شهر کرمان به ثبت رسید‪ .‬‬ ‫کارخانه های شرکت صنایع تولیدی کاغذ و مقوای کرمان‬ ‫در ‪۲۰‬کیلومتری شهر کرمان و در شهرک صنعتی شماره‬ ‫‪ ۲‬این شهر احداث شده اند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫افزایش ‪ 2‬میلیون بشکه ای صادرات نفتی ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫چرخه معیوب‬ ‫مدیرکشی‬ ‫یادداشت‬ ‫احسان نجابت‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫رویکرد جدید صنعت پتروشیمی برای قدرت نمایی در پسابرجام‬ ‫توانمندسازی شرکت های خصوصی در جذب سر مایه گذار خارجی‬ ‫تحلیلگر انرژی‬ ‫مطابق روال دهه گذشته‪ ،‬بازهم چرخه معمول انتصاب‪،‬‬ ‫شایعه برکناری‪ ،‬شایعه تثبیت و برکناری ناگهانی بر محور‬ ‫همیش��گی چرخید؛ چرخ��ه ای که مایل��م از ان با عنوان‬ ‫چرخه معیوب «مدیرکشی» یاد کنم‪.‬‬ ‫مدی��ری پرتجرب��ه و اه��ل مس��امحه رف��ت و مدیری‬ ‫میانس��ال‪ ،‬پرانرژی و خالق امد‪ .‬توانمندی رفت و پرتوانی‬ ‫امد‪ .‬ش��عری مقد م که از مدی��ران کاربلد صنعت بود رفت‪،‬‬ ‫شاهدایی که از ذخیره های تحصیلکرده‪ ،‬پرتالش و پرانگیزه‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬امد‪ .‬از پروژه کربن بلک اهواز س��وابقش را‬ ‫به خاط��ر دارم تا ای��ن اواخر که چنان پله ه��ای ترقی را‬ ‫پیمود که توجهات بس��یاری را به خ��ود جلب کرد‪ .‬اینها‬ ‫همه مدیران توانمندی هس��تند حتی برخی از گذشتگان‬ ‫هم چنین بودند‪ .‬اما این بار مس��ئله بودن یا نبودن نیست‪.‬‬ ‫مسئله نظام معیوب توسعه در صنعت پتروشیمی است‪.‬‬ ‫عمیق��ا باور دارم که س��هم زنان این جامعه از س��اختار‬ ‫حاکمیت در مقایسه با شایستگی های انها متناسب نیست‪.‬‬ ‫اما یقینا نگاه جنس��یتی یا س��نی یا قومیت��ی و امثال ان‬ ‫مصداق بارز تبعیض اس��ت و خود موجب تعمیق تبعیض‬ ‫جنسیتی می شود‪.‬‬ ‫یک��ی دو روز پیش از معارفه مهندس ش��عری مقدم به‬ ‫عن��وان مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با او‬ ‫گفت وگوی مفصلی انجام دادم‪ .‬چند روزی پیش از تودیع‬ ‫ایش��ان نیز فرصتی دست داد و این کار تکرار شد‪ .‬به نظرم‬ ‫پس از گذش��ت بیش از دو سال و اندی از سکانداری این‬ ‫ش��رکت هنوز هم بالتکلیفی حاکمیتی ریشه داری وجود‬ ‫داشت‪ .‬فرصت گفت وگو با خانم شاهدایی فراهم نشده اما‬ ‫س��خنان ایش��ان را هم که در مراس��م اخیر مرور می کنم‬ ‫مش��هود اس��ت که ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در‬ ‫بالتکلیف��ی بنیادی��ن چه از لحاظ ماموری��ت و چه از نظر‬ ‫چشم انداز است‪ .‬بازتعریف نظام توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫و در قلب ان ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی نه در حدود‬ ‫اختیار مدیرعامل این شرکت بلکه حتی در اختیارات وزیر‬ ‫نفت هم نیس��ت‪ .‬صحب��ت از بازگرداندن پتروش��یمی به‬ ‫روزهای اوج‪ ،‬نقش افرینی به عنوان یک شرکت توسعه ای‪،‬‬ ‫تالش برای ایجاد زیرساخت های توسعه صنعت و بسیاری‬ ‫از گزاره های اینچنینی به طور قطع ارزوهای زیبایی است‬ ‫اما برای هر کنشگر فعال در فضای کسب و کار این صنعت‬ ‫مشخص است که منطبق بر واقعیات امروز نیست‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی یک‬ ‫ش��رکت مادر تخصصی‪ ،‬یا یک ش��رکت توس��عه ای باشد‬ ‫ص اساس��نامه ان بر این اساس تنظیم‬ ‫باید به طور مش��خ ‬ ‫ش��ود و به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی برسد‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت در مقابل همه اقدامات س��ازنده این ش��رکت‬ ‫مقاومت جدی از طرف سازمان های نظارتی و حتی دولت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امروز مشاهده می کنیم که سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ای��ران‪ ،‬ش��هرک ها و پروژه های متعدد‬ ‫پتروشیمی را در کشور تعریف کرده و در حال واگذاری به‬ ‫س��رمایه گذاران است درصورتی که که شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی که ارزوی چنی��ن کاری را دارد کوچکترین‬ ‫قدمی در این مسیر برنداشته و نمی تواند بردارد‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی کمکی‬ ‫جدی در مسیر توس��عه صنعت پتروشیمی باشد باید این‬ ‫اقدامات به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد‪:‬‬ ‫ * بازتعریف اختیارات ‪ :NPC‬برای سیاست گذاری باید‬ ‫اختیار داشت‪ .‬وزیر نفت و صنعت باید اختیار قیمت گذاری‬ ‫و تخصی��ص خوراک‪ ،‬مش��ارکت ج��دی در تعیین تعرفه‬ ‫واردات و ص��ادرات محص��والت پتروش��یمی‪ ،‬تضمی��ن‬ ‫سرمایه گذاران و اعطای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری‬ ‫از واحده��ای صنعتی‪ ،‬نظارت بر ایمنی را به این ش��رکت‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫ * تغییر پارادایم ذهنی توسعه‪ :‬به دلیل تجربیات مفصل‬ ‫عمده مدیران این شرکت در سال های توسعه دولت محور‪،‬‬ ‫به ط��ور عمده تصویر ذهن��ی از جایگاه این ش��رکت یک‬ ‫توسعه دهنده اس��ت‪ .‬باید پذیرفت که ان سبو بشکست و‬ ‫ان پیمانه ریخت! نظام جمهوری اسالمی تصمیم بر توسعه‬ ‫با محوریت بخش خصوصی گرفته است و باید مدیران نیز‬ ‫بازگشت به گذشته را از ذهن خود پاک کنند و خود را در‬ ‫اینده به تصویر بکشند‪.‬‬ ‫* تغیی��ر س��اختار‪ :‬اگر پذیرفتیم که این ش��رکت نه از‬ ‫ ‬ ‫لحاظ ماموریت‪ ،‬نه اس��تراتژی و ن��ه کارکرد در چارچوب‬ ‫گذش��ته نمی گنجد و نخواهد گنجید‪ .‬زمان ان می رس��د‬ ‫که بپذیریم س��اختار گذش��ته و فراینده��ای کاری قبلی‬ ‫جایگاهی در نظم جدید نخواهند داش��ت‪ .‬درمجموع باید‬ ‫گف��ت چه مرد کهنه کاری چون مهندس ش��عری مقدم بر‬ ‫مس��ند کار باش��د و چه بانوی فرهیخته ای چون مهندس‬ ‫ش��اهدائی‪ ،‬بدون اصالح بنیادین س��اختار توسعه صنعت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی در بلندمدت‬ ‫ضامن تعالی و رش��د این صنعت نخواهد بود و اصوال موثر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��ید محس��ن قمصری‪ ،‬مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به‬ ‫اینکه فروش محموله های جدید میعانات گازی اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت فروش‬ ‫محموله های میعانات گازی نسبت به نفت خام کمتر است‪ ،‬اما با اغاز فروش میعانات‬ ‫گازی س��رعت ان در این��ده از فروش نفت خام فراتر م��ی رود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬صادرات‬ ‫نفت خام و میعانات گازی ایران تا پایان مارس به ‪٢‬میلیون بشکه در روز می رسد‪.‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی کاردر‬ ‫رضا افشین‬ ‫با فرا رسیدن روزهای پایانی سال برنامه ریزی های‬ ‫ایران برای س��ال ‪ 95‬و نحوه اجرای رویکرد حوزه های‬ ‫مختل��ف نفت��ی در اولوی��ت کاری م��ردان نفت��ی و‬ ‫کارشناس��ان ای��ن ح��وزه ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫دولتمردان برای بهره برداری از ش��رایط پس��ا تحریم‬ ‫چه اس��تراتژی برای توسعه این صنعت سود اور دارند‪،‬‬ ‫از م��وارد قابل توجه و تامل اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس‬ ‫برگ��زاری برنامه ها‪ ،‬همایش ها و نیاز س��نجی صنعت‬ ‫نفت به وی��ژه در حوزه پتروش��یمی در روزهای اخیر‬ ‫گویای ان اس��ت ک��ه برنامه ه��ای مطالعاتی برخی از‬ ‫پروژه ها انجام ش��ده و بس��یاری برای تحقق اهداف و‬ ‫برنامه های س��ال ‪ 95‬صنعت نفت منتظر واکنش بازار‬ ‫نفت هس��تند چراکه قیمت نف��ت و فرایند بازار نفت‬ ‫به طور قطع بر میزان س��ر مایه گذاری سرمایه گذاران‬ ‫حوزه گاز و پتروشیمی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در این بین با توجه به کاهش قیمت نفت‪ ،‬استراتژی‬ ‫تمرکز بر توس��عه زنجیره ارزش اف��زوده برای کاهش‬ ‫وابس��تگی به نفت به وی��ژه در دوران پس��ا تحریم‪ ،‬در‬ ‫دستور کار کشورهایی چون ایران قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که قیمت گاز و محصوالت پتروشیمی و‬ ‫حامل های انرژی تابعی از قیمت نفت است و بی شک‬ ‫کاه��ش قیمت نفت موازن��ه بازار ای��ن محصوالت را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬با همه اینها ایران در دورانی که‬ ‫پیش رو دارد چاره ای جز تنوع بخشیدن به سبد انرژی‬ ‫خود برای گس��ترش شبکه بازارهای هدف در تجارت‬ ‫جهانی ندارد‪ .‬ش��رط نخس��ت حضور مستمر ایران در‬ ‫این عرصه ایجاد زیر ساخت هایی است که بتواند ایران‬ ‫ن به بازارهای‬ ‫را به عن��وان تولید کننده قابل اطمین��ا ‬ ‫هدف معرفی کند‪ .‬برای این منظور س��رعت بخشیدن‬ ‫به پروژه های ناتمام و اغاز پروژه های توس��عه ای نوین‬ ‫از عملکرد هایی اس��ت که انتظار می رود در سال اینده‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬از این رو وزارت نفت درصدد اس��ت با‬ ‫تامین منابع مالی پروژه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی به‬ ‫توس��عه این صنعت بپردازد‪ .‬بنابراین در برنامه ششم‬ ‫توسعه بودجه بندی خاصی برای تحقق اهداف وزارت‬ ‫نفت به ویژه در حوزه گسترش صنایع تکمیلی و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در بخش پایین دست‬ ‫علی بساق زاده‬ ‫عل��ی کاردر‪ ،‬مدی��ر برنامه ریزی و س��ر مایه گذاری‬ ‫وزارت نفت درباره برنامه های ش��رکت ملی نفت ایران‬ ‫به منظ��ور تامین ‪ 100‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫مورد نیاز صنعت نفت در برنامه شش��م توسعه گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ریزی ها ‪ 14‬میلی��ارد دالر از این رقم‪،‬‬ ‫از محل منابع صندوق توس��عه ملی‪ 10 ،‬میلیارد دالر‬ ‫از مح��ل قراردادهای ‪ 8 ،EPCF‬میلیارد دالر از محل‬ ‫ب��ازار س��رمایه‪ 12 ،‬میلیارد دالر از محل تس��هیالت‪،‬‬ ‫‪ 25‬میلیارد دالر در قالب قراردادهای «ای پی س��ی»‬ ‫و ‪ 31‬میلی��ارد دالر نی��ز از مح��ل منابع این ش��رکت‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬معاون سرمایه گذاری شرکت ملی‬ ‫نفت ایران اف��زود‪ :‬براس��اس پیش بینی های ‪ IEA‬تا‬ ‫‪ 10‬س��ال اینده ‪ 16‬تریلیون دالر در بخش باالدس��ت‬ ‫و پایین دس��ت نفت در جهان س��رمایه گذاری خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ایران مقام سوم هزینه های‬ ‫اجرای پروژه ها را در حوزه باالدس��ت در اختیار دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با کاهش قیمت نفت خام به س��طح ‪20‬‬ ‫و حتی ‪ 18‬دالر‪ ،‬اجرای طرح های توس��عه ای صنعت‬ ‫نفت ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬اما برای تحرک در اقتصاد‬ ‫کشور به درامدهای بیشتری نیاز داریم‪ .‬کاردر با اشاره‬ ‫به اینکه فضای س��رمایه گذاری در بخش پایین دست‬ ‫بسیار اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬تامین مالی پروژه های بخش‬ ‫پایین دست و توسعه انها نیز باید از سوی شرکت های‬ ‫خصوصی انجام شود‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت پتروش��یمی و صنایع تکمیلی در‬ ‫رشد و تعالی کشور در پسا تحریم چندی پیش مرضیه‬ ‫ش��اهدایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان‬ ‫این نکته که در تالشیم جهش دوم صنعت پتروشیمی‬ ‫را تا سال ‪ 1399‬محقق سازیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این مسیر هر‬ ‫کمکی که بتوانیم‪ ،‬انجام می دهیم و امیدوارم فعاالن و‬ ‫صنعتگران حوزه نفت ما را از دیدگاه ها و پیشنهادهای‬ ‫خود مطلع کنند‪ .‬از این رو به گفته مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی‪ ،‬فراهم کردن امکانات برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری و فاینانس برای این ش��رکت‬ ‫اهمی��ت وی��ژه ای دارد‪ .‬این مقام مس��ئول همچنین‬ ‫نهایی کردن ط رح های نا تمام را از اولویت های شرکت‬ ‫ملی پتروشیمی خواند و گفت‪ :‬درصددیم که با تامین‬ ‫مناب��ع مالی ب��ه پروژه های ناتمام پتروش��یمی پایان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعال�ی پتروش�یمی در س�ایه مدیری�ت‬ ‫یکپارچه‬ ‫رضا افش��ین از مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫مذاکرات اخیر ش��ر کت های‬ ‫اروپایی با ایران را نوید بخش اینده ای مس��رت بخش‬ ‫دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬صاحبان فن��اوری در صنعت‬ ‫کنونی پتروشیمی انگشت ش��مارند‪ .‬از انجا که تولید‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در گرو صنایع پیشرفته است‬ ‫که ب��ا ورود ایران به پس��ا تحریم و ورود ب��ه بازار های‬ ‫جهانی که الزمه صنایع پیش��رفته است راه برای ورود‬ ‫فناوری های پیش��رفته در این صنعت بازش��ده است‬ ‫و بازت��اب تعام�لات بین المللی را از می��زان مذاکرات‬ ‫ش��رکت های اروپای��ی با ش��رکت ملی پتروش��یمی‬ ‫دوئل گازی ایران و عراق در بازار ترکیه‬ ‫دور جدی��د رقابت ایران و ع��راق برای صادرات نفت به‬ ‫ترکیه با لغو تحریم های ایران اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با لغ��و تحریم های نفتی‪ ،‬ایران به دنبال‬ ‫ب��از کردن ج��ا برای بش��که های نفت صادرات��ی خود در‬ ‫بازاره��ای س��نتی همچون ترکیه اس��ت به ط��وری که در‬ ‫نخس��تین ماه لغو تحریم حجم فروش طالی س��یاه ایران‬ ‫به این کشور همسایه افزایش یافته است‪ .‬براساس گزارش‬ ‫امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران‪ ،‬ترکیه در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی در مجموع روزانه بیش از یک میلیون بشکه‬ ‫نفت خام و فراورده های نفتی شامل نفتای سبک و سنگین‬ ‫و گاز مایع واردات کرده اس��ت‪ .‬در این بین حجم صادرات‬ ‫نفت خام عراق به ترکیه در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی با افزایشی‬ ‫نزدیک به ‪ 2‬برابری به ‪ ۲۳۰‬هزار بش��که در روز رس��یده و‬ ‫هم اکنون این کشور سهمی ‪۴۳‬درصدی از بازار نفت ترکیه‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬پس از ع��راق‪ ،‬ایران هم‬ ‫س��ال گذشته بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار بش��که نفت خام به ترکیه‬ ‫صادر کرده و س��همی ‪ ۲۲‬درصدی در بازار نفت این کشور‬ ‫همس��ایه برای خود دس��ت و پا کرده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که پس از عراق و ایران‪ ،‬کشورهای عربستان سعودی‬ ‫و قزاقستان از دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده نفت خام‬ ‫به ترکیه در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی بوده اند‪ .‬در حالی تاکنون‬ ‫بیشترین رقابت ایران و عراق در توسعه میدان های مشترک‬ ‫و مرزی نفتی بین دو کش��ور ب��وده که با لغو تحریم ها دور‬ ‫جدید رقابت این دو کشور عضو اوپک برای صادرات طالی‬ ‫سیاه به ترکیه شکل گرفته است‪ .‬براساس اعالم بیژن زنگنه‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬مذاکرات نهایی با پاالیش��گاه های نفت ترکیه به‬ ‫ویژه «توپ��راش» به منظور افزایش ‪ 3‬برابری فروش طالی‬ ‫س��یاه انجام شده اس��ت که در صورت توافق نهایی‪ ،‬حجم‬ ‫صادرات نفت ایران به ترکیه از حدود ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه فعلی‬ ‫به ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه در روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫می ت��وان دریافت‪ .‬به گفته افش��ین‪ ،‬ش��دت مصرف‬ ‫انرژی و رویکرد کاهش مصرف ان منجر ش��ده اس��ت‬ ‫که تمایل به تامین تجهیزات از شرکت های اروپایی به‬ ‫نس��بت شرکت های دیگر افزایش یابد و این شر کت ها‬ ‫از مقبولیت باالتری برخوردار باش��ند‪ .‬افش��ین درباره‬ ‫راهکاره��ای اعمال مدیریت یکپارچه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دورانی که گذشت به دلیل تحریم و برخی مشکالت و‬ ‫موانع عالوه بر کندی تحرکات اقتصادی‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫به ضعف مدیریتی منجر ش��د به این معنی که کاهش‬ ‫روند تعام�لات صنعت پتروش��یمی در دایره اقتصاد‬ ‫جهان��ی موجب رکود س��ازمان مدیریتی و نیز ضعف‬ ‫ان ش��ده اس��ت‪ .‬حال با توجه به وجود ش��رکت های‬ ‫مهندسی مشاور و س��ازندگان تجهیزات پتروشیمی‬ ‫ک��ه از تجربه و دان��ش الزم برخوردارن��د و نیز نیروی‬ ‫کار تحصیلک��رده ایران‪ ،‬در س��ایه مدیریت یکپارچه‬ ‫می تواند مس��یر تعال��ی را طی کن��د‪ .‬از طرفی تامین‬ ‫منابع مالی برای به فرجام رسیدن پروژه های هزینه بر‬ ‫پتروش��یمی از مهم تری��ن اقدام��ات اولی��ه مدیران‬ ‫پتروشیمی است بنابراین جذب فایناس های خارجی‬ ‫برای انجام این پروژه ها ضروری است‪.‬‬ ‫به گفته افش��ین؛ گرچه ایران ب��ا دارا بودن خوراک‬ ‫ارزان‪ ،‬نیروی کار تحصیلکرده و توان س��اخت تجهیز‬ ‫در داخل‪ ،‬از قدرت باالیی در این بخش برخوردار شده‬ ‫اس��ت اما این به خودی خود کافی نیس��ت و نیازمند‬ ‫مدیریت��ی یکپارچ��ه و ورود دان��ش فنی مهندس��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم پتروشیمی را متوقف نکرد‬ ‫عل��ی بس��اق زاده‪ ،‬مدی��ر برنامه ری��زی پروژه های‬ ‫پتروش��یمی در گفت وگو با‬ ‫درباره راهکارهای‬ ‫استفاده از فرصت پسا برجام اظهار کرد‪ :‬در زمان تحریم‬ ‫و ش��وک اقتصادی ناش��ی از ان نیز سیاس��ت گذاری‬ ‫ش��رکت مل��ی پتروش��یمی ب��ه گونه ای بوده اس��ت‬ ‫ک��ه منجر ب��ه توق��ف برنامه های این صنعت نش��ود‬ ‫و انس��جام این صنعت حفظ ش��ود؛ گرچه استراتژی‬ ‫این شرکت مش��خص اس��ت اما نیاز به بازبینی دارد‪.‬‬ ‫وی در زمینه استراتژی اخیر شرکت ملی پتروشیمی‬ ‫گفت‪ :‬این اس��تراتژی در نظر دارد که با توانمند سازی‬ ‫ش��رکت های خصوصی‪ ،‬این ش��رکت ها را وارد عرصه‬ ‫ج��ذب س��ر مایه گذار خارجی کند‪ .‬به ای��ن معنی که‬ ‫مس��ئولیت جذب فاینانس های خارج��ی از دولت به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ود‪ .‬موض��وع اخیر عالوه بر‬ ‫سرعت بخش��یدن به توانمندی این شرکت ها‪ ،‬انتقال‬ ‫دانش فنی را نیز میسر می سازد که بودجه ای نیز برای‬ ‫این منظور در بودجه سال ‪ 95‬پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته بساق زاده‪ ،‬برای نخستین بار تعیین تکلیف‬ ‫قیمت خوراک واحد های پتروشیمی در قالب فرمولی‬ ‫در س��ال ‪ 94‬از س��وی دولت تعیین ش��د و به تصویب‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی رس��ید که البته این مقوله‬ ‫نه تنها ب��رای گاز که برای س��ایر خوراک ها کاربردی‬ ‫اس��ت با هم��ه اینها هن��وز فرمول خاصی ب��رای نرخ‬ ‫خوراک مایع تعیین نشده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با توج��ه به اینک��ه هزینه های‬ ‫سر مایه گذاری در خوراک مایع باالست و نیاز به جذب‬ ‫سرمایه گذار دارد بنابراین نیاز به توجه بیشتر مسئوالن‬ ‫کشور دارد تا با تعیین فرمول ان امنیت سر مایه گذاری‬ ‫را برای س��رمایه گذاران تامین کنن��د‪ .‬امیدواریم نرخ‬ ‫خ��وراک مایع نیز تا اواس��ط س��ال ‪ 95‬تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود‪ .‬به اعتق��اد بس��اق زاده تعیین نرخ خ��وراک از‬ ‫فاکتورهای امنیت س��ر مایه گذاری است و در صورت‬ ‫نبود یک نرخ ثابت‪ ،‬س��رمایه گذاران از سر مایه گذاری‬ ‫در واحد ه��ای اروماتی��ک خ��ودداری خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رسد تعیین نرخ خوراک مایع نیز از‬ ‫اولویت های جذب سر مایه گذار برای توسعه واحد های‬ ‫اروماتی��ک ایران باش��د چرا که واحده��ای تولیدی‬ ‫مایع تولید کننده اصلی ترین محصوالت پتروش��یمی‬ ‫هس��تند‪ .‬با توجه به اینکه عمده تولیدات پتروشیمی‬ ‫ایران از واحد های تولیدی خوراک مایع اس��ت از دیگر‬ ‫برنامه های استراتژی وزارت نفت می تواند تعیین نرخ‬ ‫خ��وراک مایع و اطمینان بخش س��اختن این واحد ها‬ ‫برای سرمایه گذاری های خارجی باشد‪.‬‬ ‫افزایش تولید میعانات گازی پاالیشگاه ها‬ ‫تولید میعانات گازی پاالیش��گاه های کشور در ‪ ١١‬ماه‬ ‫امس��ال با ‪ ٢٠‬درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته به ‪27/8‬میلیون مترمکعب رسید‪ .‬به گزارش شانا‪،‬‬ ‫معاون عملیات ش��رکت ملی گاز ایران ب��ا بیان اینکه در‬ ‫ل گذشته‪ ٩١٧ ،‬هزار تن گوگرد نیز تولید شده‬ ‫‪١١‬ماه س��ا ‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مقدار در بازه زمانی یادشده امسال‬ ‫افزایش ‪ 7‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫عبدالحسین ثمری افزود‪ :‬تولید ال پی جی پاالیشگاه های‬ ‫گاز کش��ور در بازه زمانی یادش��ده امس��ال با ‪ ٣٥‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته به بیش از‬ ‫‪2‬میلیون و ‪ ٥١٥‬هزار متریک تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در ‪ ١١‬ماه سال گذشته‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ٣٥٤‬هزار متریک تن اتان تولید ش��ده است‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫این مقدار امس��ال با ‪ 8‬درصد افزایش در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته به بیش از یک میلیون و ‪ ٤٦٥‬میلیون‬ ‫متریک تن رسیده است‪.‬‬ ‫ثمری با بیان اینکه حجم فراورش گاز در پاالیشگاه های‬ ‫کش��ور در ‪ ١١‬ماه امسال ش��اهد افزایش ‪ 7‬درصدی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ب��ازه زمان��ی یادش��ده‪162/5 ،‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز فراورش شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به حجم دریافت گاز از خط پنجم سراسری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت پاالیش گاز «بیدبلند» در بازه‬ ‫زمانی یادشده بیش از ‪2‬میلیارد و ‪ ٧٦٢‬میلیون مترمکعب‬ ‫و ش��رکت پاالیش گاز «فجرجم» نیز یک میلیارد و ‪١٦٦‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب گاز از خط پنجم سراس��ری دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫معاون عملیات ش��رکت ملی گاز ایران یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫بازه زمانی یادشده‪5 ،‬میلیارد و ‪ ٢١‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫از فاز ‪ ١٢‬و ‪3‬میلیارد و ‪ ٥٨٤‬میلیون مترمکعب نیز از فاز‬ ‫‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬دریافت شده است‪.‬‬ ‫«دو» به دوبلین می رود‬ ‫فیلم س��ینمایی «دو» به کارگردانی س��هیال گلس��تانی و تهیه کنندگی پرویز‬ ‫ی– مس��ابقه ای جشنواره «س��یلک ُرد» پذیرفته شده‬ ‫پرس��تویی در بخش رسم ‬ ‫اس��ت‪ .‬جشنواره «سیلک رُد از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۱۶‬در دوبلین ایرلند برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این فیلم با نگاهی به داستان «کفش های خدمتکار» اثر برنارد ماالمود‬ ‫نوشته شده است‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫با مدیا کاشیگر نویسنده و مترجم درباره بحران صنعت کتاب‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫انقالب ‪ ebook‬و بحران کتاب های کاغذی‬ ‫مشارکتاصفهانی ها‬ ‫در طرح «عیدانه کتاب»‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫تاکن��ون ‪ ۴۲‬کتابفروش��ی اس��تان اصفه��ان در ط��رح‬ ‫«عیدان��ه کتاب» مش��ارکت کرده اند که شهرس��تان های‬ ‫نجف اباد‪ ،‬ش��اهین ش��هر‪ ،‬سمیرم‪ ،‬فوالدش��هر‪ ،‬شهررضا‪،‬‬ ‫نطنز‪ ،‬کاشان‪ ،‬نائین و خمینی شهر ازجمله شهرستان های‬ ‫عضو در این طرح هس��تند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬شهر اصفهان‬ ‫با ‪ ۲۹‬کتابفروشی‪ ،‬کاشان با ‪ 4‬کتابفروشی و شاهین شهر‬ ‫با ‪ 2‬کتابفروشی بیش��ترین سهم این مشارکت را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬طرح «عیدانه کتاب» با شعار «امسال‬ ‫کتاب عیدی دهیم» در بازه زمانی یک ماه از ‪ ١۵‬اسفند تا‬ ‫‪ ١۵‬فروردین در سطح کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫نقش «کوروش» را‬ ‫یک ایرانی بازی می کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وقتی برای گفت وگو با کوله باری از تجربه روبه روی‬ ‫ما نشست انقدر سیستم نش��ر و دنیای ان را واکاوی‬ ‫کرده بود ک��ه هر جمله اش ش��بیه ی��ک پیش بینی‬ ‫درس��ت از یک اینده غبار الود به نظر می رسید‪ .‬مدیا‬ ‫کاشیگر‪ ،‬نویسنده و مترجم مطرح کشورمان که این‬ ‫روزها روی اثار جدید خود تمرک��ز کرده و هیچگونه‬ ‫اطالعات��ی از ان اع�لام نمی کند با ما درب��اره بحران‬ ‫صنع��ت نش��ر‪ ،‬ورود ‪ ebook‬و راه های رس��یدن به‬ ‫یک فضای ای��ده ال در این سیس��تم صحبت کر د که‬ ‫در ادامه می اید‪.‬‬ ‫€ €نویس�ندگی ی�ک فرم�ول واح�د دارد؟‬ ‫می توانیم با یک فرمول واحد نویس�نده تربیت‬ ‫کنیم؟ چه ابزارهایی برای نویس�نده شدن نیاز‬ ‫است تا بتوانیم به این حرف ه به عنوان یک شغل‬ ‫نگاه کنیم؟‬ ‫ش��ما اگر بتوانید راجع به تجرب��ه نانوایی‪ ،‬قصابی یا‬ ‫هر شغل دیگری یک نظر کلی داش��ته باشید من هم‬ ‫می توانم راجع به نویس��ندگی و مترجمی نظر بدهم؛‬ ‫خصوصی است‪ .‬بعضی از‬ ‫ ‬ ‫برای اینکه نویسندگی امری‬ ‫نویسنده ها شب کار می کنند و به انها می گویند جغد‪.‬‬ ‫بعضی ها روز کار می کنند و به انها می گویند چکاوک‪.‬‬ ‫بعضی باید در سکوت مطلق بنویسند و بعضی ها باید‬ ‫موس��یقی گوش کنند‪ .‬بعضی ها دو تا رم��ان را با هم‬ ‫پیش می برند و برخی یک رمان را باید تا انتها بنویسند‬ ‫و بعد به سراغ کتاب بعدی بروند‪ .‬در بخش ترجمه که‬ ‫یک نوع بازافرینی نیاز دارد این موضوع با حساس��یت‬ ‫بیشتری مطرح است‪ .‬یک زمانی هست شما ‪10‬سال‬ ‫وقت خود را پ��ای یک کتاب می گذاری��د‪ .‬انقدر جرح‬ ‫و تعدیل می کنی��د و در فواصل مختلف به س��راغش‬ ‫می روید که یک وقت می بینید یک زمان بسیار زیادی‬ ‫را صرف ان کردید‪ .‬از طرفی هم نویسندگانی هستند‬ ‫که وقتی یک کاری را در دس��ت می گیرند تا اخرش‬ ‫می روند و وقفه ای بین ان ایجاد نمی کنند‪.‬‬ ‫€ €وقتی ش�ما می گویید یک اثر ممکن است‬ ‫‪10‬س�ال برای ی�ک مترج�م و نویس�نده زمان‬ ‫ببرد تا به س�رانجام برس�د این موضوع از نظر‬ ‫اقتصادی چه توجیه�ی برای نویس�نده دارد؟‬ ‫چطور می تواند وضع معیش�ت و زندگی خود را‬ ‫تنظیم کند؟‬ ‫من دوس��تان زی��ادی در عرصه ترجم��ه دارم که‬ ‫حرفه ای فعالیت می کنند و این مشکل بحران کتاب‬ ‫در ایران را با افزایش حجم کار دارند جبران می کنند‪.‬‬ ‫یعنی اگر فرض کنیم تا ‪40‬سالگی ‪ 20‬تا کتاب نوشته‬ ‫باشند از ‪ 40‬تا ‪60‬سالگی ‪ 40‬تا کتاب منتشر کردند‪.‬‬ ‫من نمی خواهم از دوس��تانم انتقاد کن��م چون دارند‬ ‫تمام ت�لاش خ��ود را می کنند که کیفی��ت کتاب ها‬ ‫افت نکن�� د ولی افت کیفی��ت‪ ،‬یک امر ناگزیر اس��ت‪.‬‬ ‫چون همین دوستان نویسنده بعد از انتشار کتاب به‬ ‫این نتیجه می رس��ند که کاش می توانستند تکه ای از‬ ‫ترجمه را جور دیگری ارائه کنند‪ .‬اما در کل برای این‬ ‫موضوع کاری نمی توان کرد‪ .‬چون مادامی که بازاری‬ ‫وجود نداشته باشد تا بتواند بازار نویسندگان را تامین‬ ‫کند وضعیت به همین ش��کل ادامه پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫دنیا هم به همین شکل است‪ .‬ن‬ ‫ویسنده ای هس��ت به نام ژرژ س��یمنون که بیشتر‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫از ‪ ۴۸۰‬تا رمان نوش��ته اس��ت‪ .‬بیش��تر از ‪ ۴۸۰‬رمان‬ ‫اصال ش��وخی نیس��ت‪ .‬یعنی اگر فرض کنید ایش��ان‬ ‫‪40‬سال مشغول رمان نویس��ی باشد سالی چند رمان‬ ‫منتشر کرده اس��ت؟ واقعا یک اس��تثنا است‪ .‬همین‬ ‫س��یمنون به عنوان نویسنده پلیسی ش��هرت داشته‬ ‫اس��ت اما عقاید سیاس��ی ویژه خودش را هم داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬رمان هایی که برای عقاید سیاسی اش نوشته‬ ‫است خیلی قش��نگ اس��ت ولی برای رمان هایی که‬ ‫به منظور عقاید ش��خصی اش نوش��ته وقت بیشتری‬ ‫گذاشته است‪ .‬از طرفی ما نویس��نده ای داریم به اسم‬ ‫مارسل پروست که در طول عمرش یک رمان بیشتر‬ ‫ننوش��ته اس��ت‪ .‬یعنی باز اینجا بر می گ��ردد به وضع‬ ‫معیش��تی نویس��نده ـ مترجم که چقدر می تواند به‬ ‫ترجمه به عنوان عالقه و تفریح ن��گاه کند یا به عنوان‬ ‫ش��غل نگاه کند و طبیعی اس��ت که در این ش��رایط‬ ‫رفتارها متفاوت خواهد ش��د و این راهی که نویسنده‬ ‫انتخاب می کند می تواند جایگاه او را در نویس��ندگی‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن مثال های ش�ما نش�ان می ده�د این‬ ‫موضوع ی�ک بحث فراگیر در ادبیات دنیاس�ت‬ ‫و ویژه ایران و عرصه کتاب در کشور ما نیست‪.‬‬ ‫من نامش را می گذارم بحران کاغ��ذ‪ .‬بحران کاغذ‬ ‫ویژه ایران نیست و یک بحران بین المللی است‪.‬‬ ‫€ €حتی با جایگزین ک�ردن فضاهای جدید و‬ ‫استفاده از فناوری و ورود ‪ ebook‬هم نمی توان‬ ‫به اینده این عرصه امیدوار بود؟‬ ‫اگر شما در تمام جهان بگردید فکر نمی کنم تعداد‬ ‫نویس��ندگانی که بتوانند از راه نویس��ندگی زندگی‬ ‫کنند به عدد ‪4‬رقمی برس��د‪ .‬چون به هر حال کتاب‬ ‫هم دیگر ان نق��ش تاریخی خود را ن��دارد و باید این‬ ‫موضوع را بپذیریم‪ .‬با امدن رسانه های جدید خیلی از‬ ‫وظایفی که تاریخ بر گردن کتاب گذاشته بود برداشته‬ ‫شده و بنابراین بهانه ها برای کتاب خریدن کمتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه و به اعتقاد م��ن صنعتی به نام‬ ‫دایره المعارف نویس��ی روی کاغ��ذ در دنیا محکوم به‬ ‫مرگ است‪ .‬شما وقتی دایره المعارف دیجیتال داشته‬ ‫باش��ید با ابزارهای س��رچ و امکان بروزرسانی‪ ،‬دیگر‬ ‫انتش��ا ر ‪ ۶۰‬ـ ‪ ۵۰‬جلد کتاب مرجع در چنین شرایطی‬ ‫غیراقتصادی به نظر می رس��د‪ .‬یا فرض کنید در یک‬ ‫دوره ای یکس��ری کتاب ها را مردم برای دانش��گاه و‬ ‫به عن��وان کتاب های کم��ک اموزش��ی می خریدند‬ ‫که امروز صنعت دیجیت��ال جایش را گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫دختر خودم که دانش��جو اس��ت خیلی از درس هایی‬ ‫که می خواند اینترنتی اس��ت‪ .‬در س��اعت مشخصی‬ ‫متن برایش ارسال می ش��ود و به شکل مجازی استاد‬ ‫برایش تدری��س می کند‪ .‬بنابراین باز ی��ک بازار دیگر‬ ‫از دست صنعت کتاب خارج می شود‪ .‬با از دست دادن‬ ‫بازارهای فعلی و نبود پذیرش نس��بت ب��ه بازارهای‬ ‫جدید کتاب خیلی از این بازارها نتوانستند در جامعه‬ ‫جای خود را باز کنند‪ .‬به ط��ور نمونه ‪ . ebook‬هزینه‬ ‫استفاده از این سیستم در هفته نخست ممکن است‬ ‫تا حدود ‪ ۳۰‬دالر هم برس��د‪ .‬در هفت��ه دوم این مبلغ‬ ‫کاهش پیدا می کند و از هفته سوم می توانید به شکل‬ ‫مجانی ان را به دست بیاورید‪ .‬برای همین یک تفاوتی‬ ‫که به وجود می اورد این اس��ت که چاپ کتاب با همه‬ ‫س��ختی هایش برای ناش��ر و نویس��نده اقتصادی تر‬ ‫از ‪ ebook‬اس��ت‪ .‬وقتی که قرار اس��ت یک کتاب در‬ ‫کمتر از ‪ 3‬هفته دزدیده ش��ود نمی ت��وان امیدوار بود‬ ‫‪ ebook‬جای کاغذ را بگیرد‪.‬‬ ‫€ €پس می توانیم بگوییم نگاه سنتی به کتاب‬ ‫و نگاه کالسیک به صنعت چاپ هنوز هم در بین‬ ‫خوانندگان و نویسندگان جایگاه ویژه ای دارد؟‬ ‫اگر ‪ 10‬س��ال پیش این س��وال را از من می کردید‬ ‫با ش��ما موافقت کامل می کردم ولی ‪10‬س��ال است‬ ‫که خ��ودم ‪ ebook‬می خوانم و ترجی��ح می دهم با‬ ‫‪ ebook‬کار کنم‪ .‬االن در دستگاه من بیش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫جلد کتاب هس��ت که به هر نقطه دنی��ا که بخواهم با‬ ‫خودم می بر م ولی شما فرض کنید این ‪ ۸‬هزار جلد را‬ ‫به شکل کتاب چاپی می خواس��تم جابه جا کنم‪ .‬اصال‬ ‫شدنی نبود‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫€ €ایا می توان مانند سینمای تجاری و هنری‬ ‫در عرصه ادبیات هم این عنوان را اطالق کرد و‬ ‫چنین دسته بندی هایی ایجاد کرد؟‬ ‫به طور قطع بل��ه‪ .‬مثالش را در ج��واب قبلی گفتم‪.‬‬ ‫س��یمنون ی��ک نویس��نده تجاری نویس اس��ت که‬ ‫رمان های پلیسی مشهوری دارد و یکسری رمان های‬ ‫غیرپلیسی دارد که برای دل خودش می نوشت‪ .‬یکی‬ ‫از بحث ه��ای مهم در نبود اعتماد به سیس��تم نش��ر‬ ‫الکترونیک بح��ث ابزارهای حفاظتی اس��ت‪ .‬خیلی‬ ‫از ناش��رها نمی توانند به سیستم حقوقی و محافظتی‬ ‫این سیستم ها اعتماد کنند برای اینکه خطر دزدیده‬ ‫ش��دن ‪ ebook‬خیلی بیش��تر از کتاب چاپی است‪.‬‬ ‫اما از یک جایی به بعد دیگر نس��خه های چاپی جواب‬ ‫نمی دهد و ناش��ران ناچارند به سمت نشر الکترونیک‬ ‫برون��د‪ .‬البت��ه در غرب سیس��تم های ف��روش کتاب‬ ‫متفاوت است‪ .‬ناشر قبل از انتش��ار کتاب نسخه های‬ ‫ان را پیش فروش می کند‪ .‬س��پس در نس��خه اصلی‬ ‫فروش می رود و بعد نس��خه جیبی و درنهایت تبدیل‬ ‫به ‪ ebook‬می ش��ود‪ .‬ای��ن صنعت در دنی��ا به دلیل‬ ‫اینکه نو و تازه اس��ت و س��ن ان به ‪ 40‬نرسیده است‬ ‫در حال گذر از دوران گذار اس��ت و تا به یک ثبات در‬ ‫ن گذار شاید به‬ ‫سیستم برس��د زمان می برد‪ .‬این دورا ‬ ‫تعطیلی نویسندگی منجر شود‪ .‬یعنی دوران گذار به‬ ‫دوران بحران برای نشر تبدیل ش��ود‪ .‬ما با سیستمی‬ ‫طرف هستیم که ناشران به خاطر نقض قوانین حقوق‬ ‫مولف ب��ه ان اعتم��اد نمی کنند و از طرفی از س��وی‬ ‫مخاطبان به دلیل امکانات بهتر استقبال می شود‪.‬‬ ‫این ب��ه جایی ختم خواهد ش��د که نویس��ندگان‬ ‫به دلیل نب��ود صرفه مالی با بحران روبه رو می ش��وند‬ ‫و نویس��ندگی در دنیا به م��رز تعطیلی می رس��د‪ .‬یا‬ ‫نویس��ندگی هنری می ش��ود مانند خوشنویس��ی و‬ ‫یا نقاش��ی که عده مح��دودی مخاط��ب دارد و یک‬ ‫اثر مح��دود ارائه می ش��ود‪ .‬البته نمی ت��وان اینده را‬ ‫پیش بینی کرد‪ .‬تمام راه ها برای دنیای نویسندگی باز‬ ‫است چون هنوز هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫این صنعت در‬ ‫دنیا به دلیل‬ ‫اینکه نو و تازه‬ ‫است و سن ان‬ ‫به ‪ 40‬نرسیده‬ ‫در حال گذر از‬ ‫دوران گذار‬ ‫است و تا به‬ ‫یک ثبات در‬ ‫سیستم برسد‬ ‫زمان می برد‪.‬‬ ‫ن گذار‬ ‫این دورا ‬ ‫شاید به تعطیلی‬ ‫نویسندگی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫فیلمم با صدای قربانی به رستگاری رسید‬ ‫الب��وم موس��یقی «دخت پری وار» اث��ر جدید مهیار‬ ‫علیزاده با صدای علیرضا قربانی رونمایی ش��د و برخی‬ ‫هنرمندان دربار ه این اثر اظهار نظر کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬مراس��م رونمایی از این اثر با اج��رای هنرمند‬ ‫اهنگس��از‪ ،‬فردین خلعتبری همراه ب��ود که در ابتدای‬ ‫مراسم در س��خنانی گفت‪ :‬من نمی توانم مجری خوبی‬ ‫باشم‪ ،‬اما به دالیلی امروز اجرای این برنامه را پذیرفتم‪.‬‬ ‫علیرض��ا قربانی برادر کوچک من و مهیار علیزاده برادر‬ ‫کوچک ترم است‪ .‬من با این دو نفر دوستی زیادی دارم‬ ‫و از این رو‪ ،‬با کمال افتخار اجرای این برنامه را پذیرفتم‪.‬‬ ‫خلعتبری اظهار کرد‪ :‬امروز در این برنامه از اثر مشترک‬ ‫علیرض��ا قربانی و مهیار علیزاده رونمایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مهیار علیزاده اهنگس��ازی اس��ت که در این س��ال ها‪،‬‬ ‫گام های کم و در عین حال بلند و اس��تواری برداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن اهنگس��از همچنین در بخ��ش دیگری‬ ‫از س��خنانش گفت‪ :‬خیل��ی وقت ها می این��د اثار یک‬ ‫اهنگس��از را با یکدیگر مقایس��ه می کنند که به اعتقاد‬ ‫من‪ ،‬این یک نامردی است و نباید این اتفاق بیفتد‪ .‬در‬ ‫بخش دیگری از این مراس��م‪ ،‬شهاب حسینی ‪ -‬بازیگر‬ ‫س��ینما و تلویزیون ‪ -‬پش��ت تریبون رف��ت و درباره اثر‬ ‫جدی��د علیزاده و قربانی بیان کرد‪ :‬وقتی مهیار علیزاده‬ ‫و علیرضا قربانی ب��ا یکدیگر همکاری می کنند‪ ،‬نتیجه‬ ‫کارشان یک اثر تصویرساز است‪ .‬این بازیگر همچنین‬ ‫گفت‪ :‬شما با شنیدن البوم «دخت پری وار» می توانید‬ ‫یک س��فر موسیقایی داشته باش��ید‪ ،‬زیرا این البوم در‬ ‫ذه��ن مخاطب تصویرس��ازی می کند‪ .‬م��ن خودم در‬ ‫تازه ترین فیلمم‪ ،‬قطعه س��وم الب��وم «حریق خزان» را‬ ‫استفاده کرده ام و باید بگویم فیلم من با صدای علیرضا‬ ‫قربانی به رستگاری رسید‪ .‬همچنین علیرضا قربانی در‬ ‫بخش پایانی این مراس��م درباره البوم «دخت پری وار»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اف��راد زی��ادی در تولید این پ��روژه ما را‬ ‫همراهی کردند که من از همه انها سپاسگزارم‪.‬‬ ‫مجسمه های سرامیکی حمیدیان در گالری مژده‬ ‫اخرین نمایشگاه سال ‪ ۹۴‬گالری مژده‪ ،‬عصر جمعه‬ ‫چهاردهم اس��فند با نمایش نقاش��ی ها و مجسمه های‬ ‫سرامیکی «مجید حمیدیان» برپا شد‪.‬‬ ‫عنوان این نمایشگاه «دیدار» است‬ ‫به گزارش‬ ‫که مروری بر ‪ ۲۰‬س��ال اث��ار حمیدیان‪ ،‬هنرمند مقیم‬ ‫فرانس��ه دارد‪ .‬او در این نمایشگاه تعداد ‪ ۶۵‬اثر نقاشی‬ ‫و مجس��مه س��رامیکی ارائه داده که دوره های مختلف‬ ‫کاری وی را دربرمی گیرد‪ .‬نقاشی های او که روی بوم و‬ ‫مقوا کار شده اند بیشتر ملهم از طبیعت هستند‪.‬‬ ‫نقاش��ی ها و مجس��مه های س��رامیکی حمیدی��ان‬ ‫ریش��ه های فرهن��گ ایران��ی دارن��د‪ .‬او لعاب ه��ای‬ ‫مجسمه های سرامیکی اش را شبیه به کارهای اصفهان‬ ‫انجام داده و در بعضی از اثار از رنگ های ابی و طالیی‬ ‫بهره گرفته و به همین س��بب است که فرهنگ ایرانی‬ ‫به وضوح در اثار این هنرمند به چشم می خورد‪.‬‬ ‫حمیدیان که تاکنون چندین نمایش��گاه در فرانسه‬ ‫برپا کرده است‪ ،‬درباره برگزاری نخستین نمایشگاهش‬ ‫در ایران گفت‪« :‬بعد از ‪۲۸‬س��ال اقامت در فرانسه این‬ ‫نخستین نمایشگاه من در ایران به شمار می رود‪ .‬بسیار‬ ‫عالقه من��دم که مردم ای��ران به دیدار اث��ارم بیایند و‬ ‫مس��عود جعفری جوزانی که قص��د دارد فیلم «کوروش‬ ‫کبیر» را بس��ازد با اشاره به اینکه برای نخستین بار ارت‬ ‫بوک برای یک اثر س��ینمایی طراحی ش��ده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد نقش ک��وروش کبی��ر را یک ایرانی ب��ازی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا جعفری جوزان��ی درباره تهیه کنندگی و‬ ‫سرمایه گذاری این پروژه گفت‪ :‬سناریوی «کوروش کبیر»‬ ‫به یک س��رمایه گذار واگذار ش��ده است تا شرایط ساخت‬ ‫این فیلم را فراهم کند‪ .‬البته تا امروز این پروژه را با هزینه‬ ‫ش��خصی خود جل��و برده ام و تا یک م��اه دیگر ارت بوک‬ ‫فیلم «کوروش کبیر» نیز اماده می شود‪ .‬قرار بر این است‬ ‫که از اواخر خرداد پیش تولید کار ش��روع ش��ود‪ .‬بخشی‬ ‫از س��رمایه گذارانی که می خواهند در ای��ن پروژه حضور‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬واردکنندگان بزرگی هستند که امیدوارم‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫ایین چراغ خاموشی نیست‬ ‫مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ‪ ۱۳۹۴‬با عنوان‬ ‫«ایین چراغ خاموشی نیست» برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این مراس��م که با حضور جمعی از هنرمندان‬ ‫نامی کش��ور برگزار می شود‪ ،‬از هنرمندان درگذشته سال‬ ‫ ج��اری در عرصه ه��ای مختل��ف هنری همچون خس��رو‬ ‫فرخزادی‪ ،‬حس��ین قاس��می وند‪ ،‬عزی��زاهلل هنراموز‪ ،‬رضا‬ ‫س��جادی‪ ،‬مهران دوس��تی‪ ،‬هادی مش��کوه‪ ،‬هما روستا‪،‬‬ ‫ایرج کریمی‪ ،‬فریبرز صالح‪ ،‬یداهلل نجفی‪ ،‬علی طباطبایی‪،‬‬ ‫ول��ی اهلل مومنی‪ ،‬احمد عالم��ه دهر‪ ،‬محمدعل��ی اینانلو‪،‬‬ ‫محمدرضا مقدسیان و‪ ...‬یاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یلدا جبلی فیلم جنایی می سازد‬ ‫کارگردان «داره صبح میش��ه» از تاخیر ش��ورای پروانه‬ ‫ساخت برای صدور مجوز فیلم جنایی که قصد ساختش را‬ ‫دارد؛ خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا یلدا جبلی که سال گذشته‬ ‫فیلم «داره صبح میشه» را در اکران داشت؛ درباره ساخت‬ ‫فیلم جدیدش گفت‪ :‬نگارش فیلمنامه ای را در ژانر جنایی‬ ‫به پایان رس��اندم و فیلمنامه را به ش��ورا ارائه دادم که به‬ ‫دلیل مصادف ش��دن با ایام جشنواره هنوز مجوز ساخت‬ ‫ان صادر نش��ده است‪ .‬به دلیل ژانر فیلمنامه؛ می توانیم در‬ ‫بخش خصوصی سرمایه گذار جذب کنیم‪.‬‬ ‫کنسرت «دنگ شو»‬ ‫در برج میالد‬ ‫گ��روه «دن��گ ش��و» فروردین س��ال این��ده در مرکز‬ ‫همایش های برج میالد تازه ترین کنس��رت خود را برگزار‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬این کنسرت با ترکیبی متفاوت تر‬ ‫از انچه مخاطبان در کنسرت های قبلی دیده اند به صحنه‬ ‫خواه��د رفت که حض��ور میالد باقری به عن��وان خواننده‬ ‫جدی��د گروه یک��ی از همی��ن تغییرها اس��ت‪ .‬تازه ترین‬ ‫کنس��رت گروه «دنگ ش��و» س��اعت ‪ ۲۲‬روز ‪ 9‬فروردین ‬ ‫در مرک��ز همایش های برج میالد تهران برگزار می ش��ود‬ ‫و عالقه من��دان می توانند از س��امانه های فروش اینترنتی‬ ‫نسبت به خرید بلیت اقدام کنند‪.‬‬ ‫مشکالت مالی‬ ‫مانع ساخت «کاله قرمزی» شد‬ ‫از زاوی��ه نگاه انها درباره اثارم مطلع ش��وم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در این نمایش��گاه چکیده ای از س��ال ها فعالیتم‬ ‫در زمینه نقاشی و مجسمه های سرامیکی را به نمایش‬ ‫گذاش��ته ام‪ .‬تعداد اثارم بس��یار زیاد اس��ت اما در این‬ ‫نمایش��گاه تنها تعداد محدودی از هر دوره کاری ام را‬ ‫ارائه دادم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در این نمایش��گاه نقاشی هایی از ‪ 4‬دوره‬ ‫کاری ام ش��امل تابلوهای��ی از مناظر مختل��ف با ابعاد‬ ‫کوچ��ک با عنوان «خورش��ید می میرد» را به تماش��ا‬ ‫گذاشته ام‪ ».‬این نمایشگاه تا ‪ ۱۷‬اسفند در گالری مژده‬ ‫ی سعادت اباد – خیابان عالمه شمالی – خیابان‬ ‫به نشان ‬ ‫‪ ۱۸‬شرقی – پالک ‪ – ۲۷‬واحد ‪ ۱‬دایر است‪.‬‬ ‫مدی��ر گروه کودک و نوجوان ش��بکه دو درب��اره اینکه‬ ‫امس��ال این ش��بکه «کاله قرمزی» ندارد‪ ،‬بی��ان کرد که‬ ‫مش��کالت مال��ی و اینک��ه عوام��ل برنامه حاض��ر به کار‬ ‫ب��ا اسپانس��ر نبودند باعث ش��د پیگیر س��اخت مجموعه‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر اذرمیدخت اذرهوش درب��اره خالی‬ ‫ب��ودن جدول پخش ش��بکه از مجموع��ه «کاله قرمزی»‬ ‫که هر س��ال جزو برنامه های پربیننده بوده اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬امس��ال هیچ طرحی از طرف عوامل برنامه ساز «کاله‬ ‫قرمزی» به ش��بکه دو ارائه نش��د‪ .‬از طرفی این دوس��تان‬ ‫حاضر نبودند با اسپانسر کار کنند و سازمان صداوسیما هم‬ ‫درگیر مش��کالت مالی است‪ .‬ما هم با توجه به این مسائل‬ ‫پیگیر دوستان نشدیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬اسفند ‪ 26 - 1394‬جمادی االول‪ 6 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -452‬پیاپی ‪1770‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫ایسنا‪ :‬دبیر کل شورای عالی اموزش و پرورش از افزایش‬ ‫س��اعت حضور دانش اموزان شاخه نظری مقطع متوسطه‬ ‫دوم در مدرس��ه به ‪ 35‬س��اعت خب��ر داد و گفت‪ :‬دروس‬ ‫هنر‪ ،‬انس��ان و محیط زیس��ت‪ ،‬مدیریت خانواده و س��بک‬ ‫زندگی‪ ،‬تفکر و س��واد رسانه ای و بهداشت خانواده‪ ،‬دروس‬ ‫جدیدی هس��تند که برای نخس��تین بار به متوس��طه دوم‬ ‫اضافه شده اند‪ .‬مهدی نوید ادهم افزود‪ :‬ایجاد این تغییرات‬ ‫اقتضائ��ات خود را دارد و برای تولید محتوا و س��اماندهی‬ ‫نیروی انسانی در میدان اجرا در حال کار هستیم‪.‬‬ ‫تولید علم در ‪ 10‬دانشگاه‬ ‫ ایسنا‪ :‬سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از اغاز انتقال‬ ‫معتادان متجاهر که دوره یک ماهه ترک اعتیاد خود را در‬ ‫مراک��ز ماده ‪ 15‬و ‪ 16‬طی کرده اند خبر داد‪ .‬پرویز افش��ار‬ ‫گفت‪ :‬معتادانی که در قال��ب تبصره ب ماده ‪ 15‬به مراکز‬ ‫ماده ‪15‬معرفی ش��ده اند و یا ب��ه مراکز ماده ‪ 16‬رفته اند و‬ ‫ی��ک ماه درمان خود را گذرانده اند‪ ،‬با پیش��نهاد مراکز در‬ ‫قالب استفاده از ایین نامه مراقبت پس از خروج‪ ،‬به سرعت‬ ‫به مراکز بهاران که از س��وی ش��هرداری ته��ران در حال‬ ‫اماده سازی هستند‪ ،‬منتقل شوند‪.‬‬ ‫کاشت ‪2‬میلیون نهال‬ ‫ایرن�ا‪ :‬رییس سازمان دانش اموزی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫کاشت ‪2‬میلیون نهال از س��وی دانش اموزان پیشتاز و فرزانه‬ ‫کش��ور خب��ر داد‪ .‬حمیدرضا کفاش افزود‪ :‬اعضای پیش��تاز و‬ ‫فرزانه این سازمان با کمک مربیان‪ ،‬معلمان و مدیران مدارس‬ ‫خ��ود این نهال ها را در محوطه داخ��ل و بیرون مدارس خود‬ ‫و همچنین بوس��تان های ش��هر و پارک ه��ای جنگلی غرس‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬ب��ه منظ��ور عملیاتی کردن‬ ‫دس��تورات دینی و توس��عه فضای سبز کش��ور‪ ،‬این طرح به‬ ‫شکل سراسری در روز سه شنبه ‪ 18‬اسفند اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بانک های ژن در ایران‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس نظر دانش��مندان کشورهای اروپایی‪ ،‬مرکز ملی‬ ‫ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران‪ ،‬دارای باالترین اس��تانداردهای‬ ‫بانک های ژن دنیا اس��ت‪ .‬دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی‬ ‫افزود‪ :‬سطح علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی همچنان‬ ‫رو به افزایش است به طوری که این مرکز سال گذشته موفق به‬ ‫کشف یک خانواده میکروبی شد و ان را به دنیا معرفی کرد و‬ ‫با مطالعات و کارهای تکمیلی برای کشف مجموعه میکروبی‬ ‫جدید‪ ،‬خانواده جدید میکروبی دیگری را نیز تا اوایل سال اینده‬ ‫به دنیا معرفی خواهد کرد‪ .‬این درحالی است که ساالنه به طور‬ ‫متوسط در سراسر جهان‪ ،‬دو خانواده میکروبی کشف و معرفی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬از ‪ 52‬گونه میکروبی که تاکنون از‬ ‫ایران به دنیا معرفی ش��ده اس��ت‪ 45 ،‬گونه ان در ‪4‬س��ال اخیر‬ ‫از س��وی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران کشف و به‬ ‫دنیا معرفی شده است‪ .‬شاهزاده فاضلی با اشاره به پرشتاب بودن‬ ‫پیش��رفت علم ژنتیک گفت‪ :‬نخس��تین پروژه ژنوم‪ ،‬در ‪10‬سال‬ ‫و با ‪3‬میلیارد دالر هزینه انجام ش��د‪ ،‬اما امروزه انجام این کار‬ ‫در یک روز و فقط با ‪5‬هزار دالر امکانپذیر ش��ده و این تحول‬ ‫نش��ان دهنده این مهم اس��ت که فناوری و نیروی متخصص در‬ ‫کنار هم باعث دس��تیابی به بهترین روش های تش��خیصی و‬ ‫شناخت بیماری های ژنتیکی می شود‪.‬‬ ‫مرگ بیش از ‪500‬هزار نفر‬ ‫مهر‪ :‬طبق براورد پژوهشگران‪ ،‬تاثیر تغییر اب وهوا بر تولید‬ ‫مواد خوراکی می تواند منجر به مرگ بیش از ‪۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫تا سال ‪2050‬م شود‪ .‬طبق مدل سازی رایانه ای پژوهشگران‬ ‫دانش��گاه اکس��فورد انگلس��تان‪ ،‬تا س��ال ‪۲۰۵۰‬م‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف میوه و س��بزی می تواند مرگ ناش��ی از سوءتغذیه‬ ‫را دو براب��ر کن��د‪ .‬در این پژوهش‪ ،‬تاثی��ر اب وهوا در ‪۱۵۵‬‬ ‫کشور پیش بینی شده اس��ت‪ .‬طبق این تحقیق‪ ،‬سه چهارم‬ ‫این مرگ ها احتماال در چین و هند اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫«رنگین کتل های ماسوله»‬ ‫«محیط زیست» در مدرسه‬ ‫انتقال معتادان متجاهر‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫د مصطفی (ص) فرمودند ‪ :‬پیر سالخورده در میان قوم و کسان خود مانند پیغمبر الهی در امت خود است ‪.‬‬ ‫پیامبر اکرم‪ ،‬محم ‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ مهر‪ :‬سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت‪10 :‬‬ ‫دانش��گاه کشور بر اساس مس��تندات دو پایگاه «ای اس سی»‬ ‫و «ای اس ای» ‪ ،‬بیش��ترین کمیت تولید علم ایران در حوزه‬ ‫فنی و مهندسی را تولید کرده اند‪ .‬دکتر محمدجواد دهقانی‬ ‫افزود‪ :‬هر چند افزایش کمی علم ش��رط الزم برای مرجعیت‬ ‫علمی اس��ت‪ ،‬اما شرط کافی نیس��ت‪ .‬مجالت علمی اساس‬ ‫محت��وای پایگاه های اس��تنادی را تش��کیل می دهند و این‬ ‫پایگاه ها مدعی نمایه س��ازی معتبرترین مجالت علمی دنیا‬ ‫هس��تند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از نگاه پایگاه های استنادی‪،‬‬ ‫میزان اس��تفاده از مجالت علمی‪ ،‬میزان اعتبار انها را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬اهمیت میزان اس��تفاده در دنیای علم باعث شده تا‬ ‫پایگاه های استنادی به عنوان مرجع اندازه گیری برتری علمی‬ ‫در سطح بین المللی از مقبولیت ویژه ای برخوردار شوند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫روستای‬ ‫«ماسوله» در‬ ‫جنوب غربی‬ ‫استان گیالن در‬ ‫بخش سردار‬ ‫جنگل فومن‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫شهر رشت‪۳۶ ،‬‬ ‫کیلومتری شهر‬ ‫فومن‬ ‫و ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫شهر ماکلوان‬ ‫واقع است‬ ‫«ماس��وله» روستایی در اس��تان گیالن‪ ،‬در‬ ‫تعطیالت نوروزی‪ ،‬هزاران گردشگر را به سوی‬ ‫خویش می کش��اند‪« .‬ماس��وله» که روس��تایی‬ ‫تاریخی است و حتی نفس «میرزا کوچک خان‬ ‫جنگلی» هم به ان رس��یده است از دل تاریخ‬ ‫کهن��ی بیرون می اید ک��ه در ای��ران نه اینکه‬ ‫بگویی��م «بی نظی��ر» بلکه کم «نظیر» اس��ت‪.‬‬ ‫همه س��اله برخ��ی از هموطنان م��ا که قدرت‬ ‫خری��د و رفاه بیش��تری دارند ب��رای گذراندن‬ ‫تعطی�لات عید نوروز به برخی از کش��ورها که‬ ‫جاذبه گردشگری دارند سفر می کنند درحالی‬ ‫که س��رزمین زیبا و پهناور خود را بسیار کمتر‬ ‫دیده اند و از جذابیت های طبیعی کشور خود نه‬ ‫بگوییم «بی خبر» بلکه «کم خبرند»‪ .‬س��رزمین‬ ‫پهن��اور ایران زمین‪ ،‬جایی اس��ت ک��ه می توان‬ ‫بدون خرج و مخارج زیاد به ارامش‪ ،‬سرسبزی‬ ‫و زیبایی رس��ید و از اب وهوای بس��یار مطبوع‬ ‫مناطق بکر و کمتر شناخته شده بهره ها برد‪.‬‬ ‫گله داری است‪».‬‬ ‫یاد شعر بسیار مشهور نیما یوشیج می افتی‪:‬‬ ‫از پس پنجاهی و اندی ز عمر‬ ‫نعره بر می ایدم از هر رگی‬ ‫کاش بودم‪ ،‬باز دور از هر کسی‬ ‫چادری و گوسفندی و سگی‬ ‫تعجب نکنید که قدمت ماس��وله به بیش از‬ ‫‪1500‬س��ال برسد و نسل در نس��ل مردم این‬ ‫روس��تا درخانه هایی زندگی کنن��د که حیاط‬ ‫یکی پش��ت بام دیگری اس��ت‪ .‬در زلزله مهیب‬ ‫‪ 31‬خرداد ‪ 1368‬در گیالن و زنجان‪ ،‬روستای‬ ‫ماس��وله صدم��ات زی��ادی دید اما با گذش��ت‬ ‫سال ها‪ ،‬خرابی ها کم کم ابادان شد و باز زندگی‬ ‫به همان سادگی نسل های قبل در این روستای‬ ‫تاریخی ادامه دارد‪ .‬اس��تناد به گزارش ایسنا از‬ ‫س��ادگی و ارامش زندگی اهالی ماسوله در دل‬ ‫طبیعت س��خن می گوید؛ ارامشی که از مردم‬ ‫شهرنشین با هوای الوده و ترافیک سنگین و‪...‬‬ ‫دریغ شده اس��ت‪ .‬خبرنگار ایسنا نوشته است‪:‬‬ ‫«زندگی س��اده ساده س��اده را این جا می شود‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬تمام دامنه کوه از پس و پیش منطقه‬ ‫مسکونی ماس��وله باغ میوه است‪ ،‬بیشتر گردو‬ ‫ک��ه برای اهالی اهمیت زیادی دارد و به غیر از‬ ‫ان ‪ ،‬گالبی و شفت الو‪ .‬عالوه بر باغداری در این‬ ‫منطقه بعضی از مردم هم گله دار هستند‪ .‬با این‬ ‫که می گویند در ‪ 9 ، 8‬س��ال گذش��ته وضعیت‬ ‫گله داری خیلی خ��وب نبوده و تعداد حیوانات‬ ‫کم ش��ده‪ ،‬هنوز معیش��ت ع��ده ای از مردم از‬ ‫ماسوله همیش��ه هوای مه الودی دارد که در‬ ‫تابستان ها خنک و در زمستان ها پربرف و سرد‬ ‫است‪ .‬این روستا در جنوب غربی استان گیالن‬ ‫در بخش س��ردار جنگل فومن‪ ۶۰،‬کیلومتری‬ ‫ش��هر رشت‪ ۳۶ ،‬کیلومتری ش��هر فومن و ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری ش��هر ماکلوان واقع است‪ .‬این شهر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬هجری خورشیدی در شماره‬ ‫‪ ۱۰۹۰‬در فهرس��ت اثار مل��ی به عنوان میراث‬ ‫فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬کیلومت��ر باالت��ر از ماس��وله جدید‪،‬‬ ‫ماس��وله قدیم با اثار و بازمانده های انس��انی از‬ ‫قبیل س��نگ کوره و‪ ...‬در منطقه ای گس��ترده‬ ‫پراکنده ش��ده که جزو اثار باس��تانی به ش��مار‬ ‫می ایند‪ .‬در کاوش های انجام ش��ده از محوطه‬ ‫باس��تانی کهنه ماسوله سفالینه هایی متعلق به‬ ‫قرون پنجم تا هش��تم هجری قمری به دس��ت‬ ‫امده اس��ت‪ .‬ماس��وله معماری منحصربه فردی‬ ‫دارد و گفته می شود که بافت معماری ماسوله‬ ‫در زمان سلس��له زندیه ش��کل گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫خیابان ه��ای کوچک و پله های بس��یار در این‬ ‫روس��تا اجازه ورود هیچ وس��یله نقلیه موتوری‬ ‫را نمی دهد‪ .‬هوای کوهس��تانی و مه الود بدون‬ ‫‹ ‹‪1500‬سال تاریخ‬ ‫‹ ‹هوای مه الود ماسوله‬ ‫اعتبار تخصصی اب زیرزمینی ‪2‬برابر شد‬ ‫مش��اور وزیر نیرو با بیان اینکه امس��ال‬ ‫اعتب��ار اختص��اص یافته به ط��رح احیای‬ ‫ذخای��ر اب زیرزمینی ‪ ۲‬برابر ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار داریم این میزان به ‪ ۸‬برابر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد حاج رسولی ها‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه بازنگری ساختار بخش اب‬ ‫کشور مانند شورای عالی اب‪ ،‬پیاده سازی‬ ‫مدیریت یکپارچه حوضه های ابریز و غیره‬ ‫به موفقیت های خوبی رس��یدیم که البته‬ ‫امیدوارم در دوره جدید‪ ،‬موفق به تکمیل‬ ‫حکمران��ی خ��وب اب ش��ویم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در مقطع��ی ب��ا کلید خ��وردن طرح های‬ ‫جدی��د مقابل��ه ج��دی کردی��م و در دوره‬ ‫جدی��د نیز به دنبال اولویت بندی طرح های‬ ‫گذش��ته خواهی��م ب��ود و در این راه توجه‬ ‫به اس��تان های حاشیه ای کشور از اهمیت‬ ‫فراوانی برخوردار اس��ت‪ .‬مشاور وزیر نیرو‪،‬‬ ‫توج��ه ناکافی به اس��تفاده از تکنولوژی ها ‬ ‫را از مهم ترین کمبودهای س��ال های اخیر‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬توجه به بحث تحقیقات‬ ‫نیز از اولویت های ما خواهد بود و با توجه‬ ‫ب��ه تاکیدات رهبر معظم انقالب بر ارتباط‬ ‫بیش��تر ب��ا دانش��گاه ها‪ ،‬امی��دوارم در این‬ ‫زمینه نیز به دس��تاوردهای خوبی به ویژه‬ ‫در حوزه های مدیریت غیرسازه ای‪ ،‬صیانت‬ ‫از اب های زیرزمینی و غیره برسیم‪.‬‬ ‫جمعیت ایران روبه سالمندی می رود‬ ‫وزی��ر عل��وم و ریی��س مرک��ز‬ ‫تحقیقات گ��وش و حلق و بینی و‬ ‫جراحی سر و گردن گفت‪ :‬در بحث‬ ‫شنوایی سالمندان نیز باید مداخله‬ ‫کنیم زیرا جمعیت کشور به سمت‬ ‫س��المند ش��دن پیش می رود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمد فرهادی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه سالمندان کشور هنوز س��معک را نمی پذیرند اما مگر سمعک چه‬ ‫فرقی با عینک دارد؟ وی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت شنوایی موجب مشکالت‬ ‫روحی و روانی و افس��ردگی و انزوا نیز خواهد ش��د‪ .‬ریی��س مرکز تحقیقات‬ ‫گ��وش و حلق و بینی و جراحی س��ر و گردن با اش��اره ب��ه اینکه این مرکز‪،‬‬ ‫همکار س��ازمان جهانی بهداشت در سالمت شنوایی نیز هست‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪32‬میلیون کودک ناش��نوا و کم ش��نوا در جهان وجود دارد که ‪60‬درصد این‬ ‫ناش��نوایی ها قابل پیش��گیری بوده و ‪31‬درصد ان نیز به علت عوامل عفونی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬فرهادی افزود‪ :‬کم شنوایی و ناشنوایی‪ ،‬پیامدهایی ازجمله تاخیر‬ ‫رشد زبانی‪ ،‬هزینه های اجتماعی و افت تحصیلی را همراه دارد‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫در حسرت فهم درست‬ ‫الودگ��ی‪ ،‬نقطه ای اس��ت که ب��رای فراریان از‬ ‫شهرهای الوده‪ ،‬ارامش بخش است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪350‬واحد مسکونی‬ ‫هم اکنون ‪ 350‬واحد مس��کونی در ماس��وله‬ ‫وج��ود دارد ک��ه درح��دود ‪ 100‬س��ال پیش‬ ‫این تع��داد ‪ 600‬واح��د بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان ماس��وله دارای ‪ ۴‬محل��ه اصل��ی به نام های‬ ‫(خون َور)‪« ،‬مس��جدبر» ( َم�� َز َور)‪،‬‬ ‫َ ‬ ‫«خانه ب��ر»‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ س��ر و ب َِن ِکی سر و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫فا‬ ‫ک‬ ‫ش��امل‬ ‫ س��ر»‬ ‫َ‬ ‫« ِکی َ‬ ‫س َمل) و ب��ازاری در ‪ 4‬طبقه‬ ‫«اس��د محله» (ا َ َ‬ ‫اس��ت که هر ‪ 4‬محله به طور مس��تقل با بافت‬ ‫بازار شهر ارتباط بی واس��طه دارند‪ .‬در گذشته‬ ‫اقتصاد ماس��وله پررونق بود و با قرار داشتن در‬ ‫ش��اهراه ارتباطی سابق بین کردستان و گیالن‬ ‫و وجود ‪ 8‬کاروانس��را این رونقی مش��هود بود‪.‬‬ ‫در گذش��ته پیشه بس��یاری از مردمان ماسوله‬ ‫دادوس��تد بوده اس��ت‪ .‬صنایع دس��تی ماسوله‬ ‫ش��امل صنایع فلزی و چوبی نیز تا حدود دهه‬ ‫‪ 60‬رواج داش��ته که در ح��ال حاضر به کلی از‬ ‫بین رفته اس��ت‪ .‬اقتصاد ماسوله در حال حاضر‬ ‫مبتنی بر گردشگری است‪ .‬در گذشته جمعیت‬ ‫ماس��وله نس��بتا خوب بود اما به دلیل مهاجرت‬ ‫ساکنان ماسوله به شهرهای دیگر جمعیت ان‬ ‫بسیار کاهش یافت ‪ .‬بررسی های تاریخی نشان‬ ‫می دهد که مردم ماسوله نقش واالیی در تاریخ‬ ‫جنبش جنگل در برابر تهاجم روسیه و بریتانیا‬ ‫داشته اند‪ .‬ماس��وله ای ها به قوای جنگل کمک‬ ‫می کردند و عده ای مانند شهید باباغالمعلی در‬ ‫کنار انها می جنگیدند‪.‬‬ ‫مبارزهباسوءتغذیهکودکاندرحاشیهشهرها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی از اغ��از برنام��ه مب��ارزه با‬ ‫سوءتغذیه کودکان در حاشیه شهرهای‬ ‫بزرگ در سال ‪ 95‬خبر داد‪ .‬علی ربیعی‬ ‫اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ 93‬برنامه مب��ارزه با‬ ‫س��وء تغذیه و توزیع یک وع��ده غذای‬ ‫گرم در مهدکودک ها را ش��روع کردیم‬ ‫که این برنامه را امس��ال در استان های‬ ‫مرزی گس��ترش دادیم و سال اینده به‬ ‫حاش��یه ش��هرهای بزرگ خواهیم برد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬براساس مطالعات‬ ‫اجرای برنام��ه یک وعده غذای گرم در‬ ‫مهدکودک ها تا ‪40‬درصد به پیشگیری‬ ‫از بیماری ها کمک کرد‪ .‬وزیر رفاه گفت‪:‬‬ ‫برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان‬ ‫را در مهدکودک های استان های مرزی‬ ‫نی��ز اغاز کردیم تا از ای��ن به بعد تمام‬ ‫غربالگری ها در مهدکودک ها انجام شود‪.‬‬ ‫ربیعی در ادامه به برنامه اجتماعی شدن‬ ‫در مهدکودک ها اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫برنامه در دستور کار قرار گرفته است و‬ ‫اس��تانداردهای اموزشی ان از سال ‪95‬‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اش��نایی ب��ا‬ ‫مه��ارت و حرف��ه از کودک��ی نی��ز در‬ ‫مهدکودک ها گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪231‬میلیارد تومان برای ریزگردها‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کشور گفت‪ :‬س��ال گذشته مبلغی‬ ‫افزون ب��ر ‪231‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫برای مقابله ب��ا پدیده ریزگردهای‬ ‫خوزس��تان از دول��ت درخواس��ت‬ ‫شد که با توجه به محدودیت های‬ ‫دولت تخصیص ان ممکن نشد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر اسماعیل نجار در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی‬ ‫گ��رد و غب��ار در اهواز اظهار ک��رد‪ :‬بروز پدی��ده ریزگردها در س��ال ‪ ۹۳‬در‬ ‫خوزستان شدت زیادی داشت و در این زمینه ما در جست وجوی راهکارهایی‬ ‫برای مقابله با کاهش خس��ارات این پدیده بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای تامین اب‬ ‫ش��رق خوزس��تان نیز ‪۵۰‬میلیارد تومان تخصیص یافته و پروژه کشتی های‬ ‫غرق ش��ده در اروندرود با پیش��نهاد ‪۱۰‬میلیارد اعتبار اجرا ش��ده است‪ .‬نجار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال ‪۶۰‬میلیارد تومان برای ریزگردها در اختیار محیط زیست‬ ‫کش��ور قرار گرفته است‪ .‬دستگاه ها وظایف ذاتی نیز دارند و اکنون اولویت ما‬ ‫مصوبه دولت است که اعتبار ان از سوی خزانه تامین می شود‪.‬‬ ‫ همش�هری انالین‪ :‬کت��اب «در‬ ‫حس��رت فهم درست»‪ ،‬زندگینامه‬ ‫علمی و پژوهش��ی دکت��ر مهدی‬ ‫محسنیان راد ـاس��تاد ارتباطات ـ‬ ‫به چاپ دوم رسید‪.‬‬ ‫دکتر مهدی محس��نیان راد در‬ ‫این کتاب روایات خ��ود را از فراز‬ ‫و فروده��ای ‪ 42‬س��ال پژوهش ارتباط��ی در حوزه های‬ ‫ارتباط��ات اجتماعی‪ ،‬زبان و ارتب��اط و مطبوعات‪ ،‬خبر و‬ ‫روزنامه نگاری منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن کت��اب پژوهش ه��ای مه��دی محس��نیان راد در‬ ‫حوزه ه��ای یادش��ده را در بر می گیرد ک��ه برخی از این‬ ‫پژوهش ها برای نخس��تین بار پس از بی��ش از ‪ 2‬دهه در‬ ‫ان منتشر شده اند‪.‬‬ ‫مهدی محسنیان راد در ابتدای هر مطلب‪ ،‬داستان اغاز‬ ‫و انجام پژوهش ها را در قالب روایاتی شیوا و فصیح نوشته‬ ‫که این روایت ها بیانگر سیر تحول نگرش به پژوهش های‬ ‫ارتباطی در ‪ 42‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫زیستن به سبک ایرانی‪ ،‬گزارش پژوهشی که نمی دانم‬ ‫به کجا رفت‪ ،‬دیوارنوش��ته های دوران انقالب خیابان های‬ ‫تهران‪ 3 ،‬نسل شبکه اجتماعی در کشورهای غیرپیشرفته‪،‬‬ ‫مورد ایران‪ ،‬میزان اگاه��ی مردم درباره مفاهیم واژه های‬ ‫دوران انقالب اس�لامی و‪ ...‬عناوی��ن برخی از مطالب این‬ ‫کتاب هستند‪.‬‬ ‫چاپ کتاب «در حس��رت فهم درس��ت» به قلم دکتر‬ ‫ی محس��نیان راد در ‪ 672‬صفحه‪ ،‬از سوی انتشارات‬ ‫مهد ‬ ‫سیمای شرق به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫پارکر فالت‪ ،‬پیشاهنگ‬ ‫مدیریت روان شناسی‬ ‫مهری س�احلی ‪ -‬یکی از زنان‬ ‫ن��ام اور در دنیای مدیریت صنعتی‬ ‫یعنی رشته ای که بیشتر مردان در‬ ‫ان نظریه پ��ردازی کرده اند «مری‬ ‫پارک��ر فال��ت» اس��ت‪ .‬او یکی از‬ ‫پیشگامان مکتب روابط انسانی در‬ ‫مدیریت اس��ت که برای نخستین‬ ‫بار مباحث روان شناس��ی و روانکاوی را در مقوله مدیریت‬ ‫وارد کرد‪« .‬پیتر دراکر» یکی از نظریه پردازان مدیریت‪ ،‬او‬ ‫را اس��تادی تمام عیار در حیطه مدیریت می داند‪ .‬تمامی‬ ‫تالش ه��ای م��ری پارکر فالت در زم��ان حیاتش این بود‬ ‫ک��ه برای ایجاد ارتباطات انس��انی بی��ن صاحبان صنایع‬ ‫و مدیری��ت و کارکنان و حل مس��ائل رفاه��ی انان اقدام‬ ‫کند‪ .‬او در س��ال ‪1868‬م در بوس��تون امریکا متولد شد‬ ‫و در رش��ته های فلسفه‪ ،‬تاریخ و علوم سیاسی به تحصیل‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬ازجمله اقداماتی ک��ه به منظور بهبود وضعیت‬ ‫نی��روی کار انجام داد‪ ،‬تاس��یس کالس های ش��بانه برای‬ ‫جوانان ش��اغل و تاس��یس مرکزی به نام اژانس کاریابی‬ ‫در بوس��تون به منظور ایجاد رابطه بین صنایع مختلف و‬ ‫کارگران بود‪ .‬او در زمینه تنظیم مقررات حقوق و دستمزد‬ ‫برای کارکنان اقدامات زیادی انجام داد به گونه ای که در‬ ‫بین دانش��مندان علم مدیریت ش��هرت یاف��ت و او را در‬ ‫زمره علمای نئوکالس��یک قرار دادند‪ .‬او در ‪ 5‬س��ال اخر‬ ‫عمر خود س��خنرانی های متعدد علمی ب��ه نام مدیریت‬ ‫دینامیکی یا پویایی انجام داد‪ .‬مری پارکر فالت معتقد بود‬ ‫که در ارتباطات انس��انی بین مدیریت و کارکنان‪ ،‬مسائل‬ ‫روان شناس��ی و روانکاوی بس��یار اهمی��ت دارد‪ .‬ازجمله‬ ‫نظری��ات مدیریتی او این بود که هرگز نمی توان با اعمال‬ ‫زور بی��ن افکار متضاد افراد هماهنگ��ی ایجاد کرد‪ .‬مری‬ ‫پارکر فال��ت بر این باور بود که افراد در حیطه س��ازمان‬ ‫انقدر باید با وظایف خاص خود مرتبط شوند که به جای‬ ‫اینکه سلطه مدیران و اعمال زور انان افزایش یابد قدرت‬ ‫س��ازمان اجتماعی اضافه ش��ود‪ .‬اصول علمی مری پارکر‬ ‫فالت ب��رای مدیریت موف��ق ایجاد سیس��تم همکاری با‬ ‫برق��راری تماس و ارتباط دائ��م به صورت عمودی و افقی‬ ‫و ایجاد سیس��تم هماهنگ��ی در ابتدای اتخ��اذ تصمیم‪،‬‬ ‫سیاست ها و خط مشی های سازمانی است‪ .‬به طور کلی او‬ ‫به ایجاد یک ش��الوده اجتماعی در س��ازمان باور داشت‪.‬‬ ‫از نظ��ر او ‪ 4‬عامل کنترل‪ ،‬قدرت‪ ،‬اختالف نظر و ش��رکت‬ ‫در تصمیم گیری برای ش��ناخت مشکالت سازمانی موثر‬ ‫اس��ت و مش��کالتی که در این زمینه اتفاق می افتد نه از‬ ‫س��وی کارگران و کارکنان بلکه بیشتر از سوی مدیران و‬ ‫اداره کنندگان است‪ .‬از نظر فالت مدیران نباید همواره توقع‬ ‫داش��ته باشند که فرمان دهند و زیردستان بدون چون و‬ ‫چرا بپذیرند زیرا نحوه اندیشیدن افراد با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬مری پارکر فالت پس از انجام پژوهش های بسیار‬ ‫در عرصه مدیریت در دس��امبر ‪1932‬م چش��م از جهان‬ ‫فرو بست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!