روزنامه صمت شماره 453 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 453

روزنامه صمت شماره 453

روزنامه صمت شماره 453

‫فوالدمبارکهاصفهانفینالیستجایزهجهانی«میک»شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 453‬پیاپی ‪ 32 1771‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫مردم از خودروسازان‬ ‫چه انتظار هایی دارند؟‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫داروسازی و الکترونیک مرز مشترک‬ ‫همکاری اقتصادی ایران و مالت‬ ‫‪27‬‬ ‫تشکیلدوبارهستادسیاست گذاری‬ ‫در حوزه سرب و روی‬ ‫فعاالن بازار‬ ‫از بازار ‪ 95‬می گویند‬ ‫یک میلیارد گردشگر‬ ‫یک میلیارد فرصت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ده ها مورد‬ ‫دیگر در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی نیز در‬ ‫حال مذاکرات‬ ‫است که‬ ‫امیدواریم‬ ‫هرچه زودتر‬ ‫نهایی شوند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرنیزه قاچاق‬ ‫بر گلوی صنعت وتجارت‬ ‫‪ 10‬قرارداد خارجی‬ ‫در صنایع نهایی شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انرژی‪ ،‬کامل کننده پازل ایمنی‬ ‫بهداشت و محیط زیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫نیاز به جراحی دارند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اولویت های دهمین برنامه توسعه‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت‪:‬‬ ‫موضوع اب‪ ،‬محیط زیس��ت و صندوق بازنشستگی در‬ ‫دوران پس��اتحریم و در ‪5‬سال اینده باید حل شود‪ ،‬در‬ ‫غیراین صورت به بحران می رس��یم‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخت در یازدهمین همایش سراس��ری‬ ‫روس��ا و مدیران پلیس راهور ناجا افزود‪ :‬برنامه یازدهم‬ ‫نخستین برنامه ای است که در زمینه سیاست اقتصاد‬ ‫مقاومتی تهیه و تدوین می ش��ود و در این راس��تا چند‬ ‫موضوع مهم در ش��رایط پس��اتحریم انتخاب ش��ده و‬ ‫بر ان متمرکز می ش��ویم‪ .‬نوبخت ادام��ه داد‪ :‬چنانچه‬ ‫اولویت هاییکهپیش بینیکرده ایمدر‪ 5‬سالحلنشود‬ ‫به مش��کالت اساس��ی و حتی بحران می رسیم‪ .‬معاون‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫فق��را و محرومان را که به گفت��ه وی در فرابخش مورد‬ ‫توجه برنامه ریزان کشور قرار دارد‪ ،‬از دیگر موضوعاتی‬ ‫برش��مرد که پلی��س باید به ان توجه کن��د تا به بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی برسیم‪ .‬نوبخت‬ ‫ب��ه حمل ونقل ریل��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و گردش��گری و‬ ‫فناوری اطالعات به عنوان دیگر موضوعاتی که در چند‬ ‫س��ال اینده مورد اس��تفاده قرار می گیرند اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین برای سال های اینده ‪ 4‬منطقه محوری‬ ‫را مورد توجه قرار داده ایم که ایا این مناطق در حاشیه‬ ‫ش��مالی یا البرز‪ ،‬غرب و زاگرس‪ ،‬شرق یا جنوب کشور‬ ‫متمرکز ش��وند‪ ،‬ک��ه در نهایت براس��اس ابالغیه مقام‬ ‫معظم رهبری ضمن پرداختن به همه جا‪ ،‬به س��واحل‬ ‫مک��ران و جنوبی متمرکز می ش��ویم‪ ،‬زیرا به اقیانوس‬ ‫هند و اب های ازاد جهان دسترس��ی می یابیم‪ .‬معاون‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه بودجه سال ‪ 95‬نخستین‬ ‫بودجه ای است که در شرایط غیرتحریمی نوشته شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه گشایش هایی در فوق العاده شغل ها‪،‬‬ ‫ض��رورت نابرابری در پرداخت بازنشس��تگان و پاداش‬ ‫بازنشس��تگان همکار ایجاد می شود و س��ال ‪ 95‬را در‬ ‫شرایط بهتری پیش می بریم‪.‬‬ ‫دبیر ستاد انتخابات کشور اعالم کرد‬ ‫تاریخ اغاز به کار مجلس دهم و مجلس خبرگان‬ ‫دبی��ر س��تاد انتخاب��ات کش��ور اغ��از به کار‬ ‫منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫را از ‪ 7‬خ��رداد ‪ 95‬اعالم کرد و درباره پنجمین‬ ‫دوره مجلس خبرگان نیز گفت‪ :‬زمان اغاز به کار‬ ‫منتخبان پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری‬ ‫در اختیار هیات رییسه این مجلس است‪.‬‬ ‫علی پورعلی مطلق در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫تاریخ اغاز به کار مجلس پنجم خبرگان رهبری‬ ‫اس��فند بود که مجلس فعلی ان را تمدید کرد‬ ‫و تعیی��ن زم��ان اجالس بع��دی در اختیار این‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینکه مجلس‬ ‫خبرگان رهبری قانون گذار است و درباره قانون‬ ‫انتخاب��ات خود‪ ،‬تصمیم گی��ری می کند؛ تعیین‬ ‫زمان اغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان‬ ‫رهبری بر عهده این مجلس است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬انتخاب��ات پنجمین دوره‬ ‫مجلس خب��رگان رهبری همزم��ان با دهمین‬ ‫صندوق های ضمانت صادرات ایران و انگلیس‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کردند‬ ‫صندوق های ضمانت ص��ادرات ایران و انگلیس به‬ ‫منظور تس��هیل صادرات و مبادالت تجاری ‪ 2‬کشور‪،‬‬ ‫یادداش��ت تفاهم همکاری امضا کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫همکاری های دو موسس��ه در پوش��ش های بیمه ای‪،‬‬ ‫اتکایی و تامین مالی مشترک خدمات اعتبارسنجی‬ ‫بازرگانان دو کش��ور و سایر حوزه های تسهیل کننده‬ ‫ص��ادرات اغ��از می ش��ود‪ .‬نماینده صندوق توس��عه‬ ‫صادرات انگلیس در این نشس��ت اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایط به وجود امده پس از برجام‪ ،‬این موسسه‬ ‫تمایل دارد پوش��ش معامالت با ایران را به س��رعت‬ ‫اغاز کند‪ .‬نماینده صندوق توسعه صادرات انگلیس از‬ ‫تمایل این کشور به برقراری ارتباط با بانک های ایرانی‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬انگلیس به دنبال اجرای پروژه هایی‬ ‫بزرگ در زمینه هوانوردی‪ ،‬اب و انرژی اس��ت که به‬ ‫ای��ن منظور باید هر چه زودت��ر‪ ،‬ارتباطات بیمه ای و‬ ‫بانکی دو کش��ور برقرار شود‪« .‬سیدکمال سیدعلی»‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬در حاش��یه این‬ ‫نشس��ت به ظرفیت بازار ایران و منطقه اشاره کرد و‬ ‫افزود‪« :‬حاضریم پروژه های صادرات محور داخل ایران‬ ‫را به شکل اتکایی پوشش دهیم»‪ .‬مدیرعامل صندوق‬ ‫توسعه صادرات ایران هدف از تاسیس این صندوق را‬ ‫حمایت از توس��عه صدور کاالهای غیرنفتی از طریق‬ ‫پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی‬ ‫در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با اعطای انواع‬ ‫محصوالت بیمه ای و تضمینی عنوان کرد‪.‬‬ ‫دوره مجلس ش��ورای اس�لامی‪ 7 ،‬اس��فن د در‬ ‫سراسر کشور برگزار شد که مردم ایران اسالمی‬ ‫مشارکت ‪ 62‬درصدی را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫تمام��ی اعض��ای پنجمی��ن دوره مجل��س‬ ‫خبرگان رهبری در انتخابات ‪ 7‬اسفن د انتخابات‬ ‫ش��دند و برای مجلس دهم شورای اسالمی نیز‬ ‫‪ 221‬نماینده انتخاب ش��د و ‪ 69‬نماینده دیگر‬ ‫در مرحل��ه دوم از بی��ن ‪ 138‬نام��زد انتخ��اب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تمدید یک ساله قانون‬ ‫برنامه پنجم توسعه‬ ‫نماین��دگان مردم در خانه ملت با دو فوریت طرح‬ ‫مهل��ت اجرای قان��ون برنامه پنجم توس��عه موافقت‬ ‫کردن��د که در ص��ورت تصویب نهای��ی این طرح به‬ ‫مدت یکس��ال دیگر تمدید خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در نشس��ت علنی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی دو فوریت‬ ‫طرح مهلت اج��رای قانون برنامه پنجم توس��عه در‬ ‫خالل اصالح ماده ‪ 235‬قانون برنامه پنجم توس��عه‬ ‫با دو فوری��ت این طرح با ‪ 159‬رای موافق‪ 11 ،‬رای‬ ‫مخال��ف و ‪ 4‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ 207‬نماینده‬ ‫حاضر موافقت کردند‪ .‬گفتنی اس��ت این طرح برای‬ ‫بررس��ی بیش��تر به کمیس��یون برنام��ه و بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس ارجاع شد‬ ‫‪2‬‬ ‫بابک زنجانی مفسد فی االرض شناخته شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرنیزه قاچاق‬ ‫بر گلوی صنعت وتجارت‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمحس��ین محس��نی اژه ای دیروز گفت‪ :‬دادگاه حکم بابک‬ ‫زنجانی و دو متهم دیگر را مفس��د فی االرض تشخیص داده است‪ .‬دادگاه بدوی‬ ‫این ‪ 3‬متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به ردمال مربوط به شاکی که‬ ‫همان شرکت ملی نفت ایران نیز است‪ ،‬اعالم و به جزای نقدی معادل یک چهارم‬ ‫پولشویی محکوم کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫کارنامه کوتاه مدت دولت کاهش هزینه های اقتصاد ملی‬ ‫همه ما باید در مسیر اخالق باشیم‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬س��ال ‪ 1394‬را سالی تاریخی و‬ ‫به یادماندنی برای ملت ایران دانست و گفت‪ :‬طلیعه‬ ‫سال ‪ ،94‬تعامل سازنده با جهان بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی در نشست خبری‬ ‫با رسانه های داخلی و خارجی افزود‪ :‬روزهای پایانی‬ ‫سال ‪ 1394‬را س��پری می کنیم‪ ،‬به اعتقاد من سال‬ ‫‪ 1394‬یک س��ال تاریخی و به یادماندنی برای ملت‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫بخش هایی از این گفت وگو‪:‬‬ ‫نخس��تین قدم مهم در توافق هس��ته ای در لوزان‬ ‫بود و بعد به ‪ 23‬تیر رس��یدیم به عنوان روز ماندگار‬ ‫تاریخی تعامل که روز توافق هس��ته ای بین ایران و‬ ‫‪ 5+1‬و برای مردم ما روز بسیار مبارکی بود‪.‬‬ ‫در ‪ 7‬اسفند ان افتخار تاریخی از سوی ملت ایران‬ ‫افریده ش��د‪ .‬ممکن است برخی از انتظارات براورده‬ ‫نش��ده باش��د اما از زمان ثب��ت نام نامزده��ا تا روز‬ ‫انتخابات دولت هیچ شب ارامی نداشت و همه توان‬ ‫خود را به کار گرفت تا امید را به جامعه برگرداند‪.‬‬ ‫مهم ترین پایه و استحکام برای نظام‪ ،‬اعتماد مردم‬ ‫ب��ه صندوق ارا و نگاه مردم ب��رای تغییر به صندوق‬ ‫اراس��ت‪ .‬هر چه ما می خواهی��م‪ ،‬از صندوق ارا باید‬ ‫بخواهی��م و در نح��وه رای دادن مان بای��د به داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬خارج کش��ور و به همه اعالم کنیم که چه‬ ‫می خواهیم و چه مسیری را می پسندیم ‪.‬‬ ‫پیام مردم به همه مس��ئوالن این است؛ ما از شما‬ ‫همدلی را می خواهیم‪ ،‬مجل��س اینده‪ ،‬چه خبرگان‬ ‫رهبری که دارای اهمیت و جایگاه ویژه اس��ت و چه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی که ب��رای قانون گذاری و‬ ‫سرنوشت روزمره مردم اهمیت دارد‪ .‬خواست دولت‬ ‫هماهنگی و همکاری بیشتر میان همه نهادها و همه‬ ‫قواست‪.‬‬ ‫م��ا مجل��س ش��ورای اس�لامی تاب��ع دول��ت را‬ ‫نمی خواهیم و مجل��س تابع دولت نداریم‪ .‬مجلس و‬ ‫دولت در کنار هم‪ ،‬تابع اصول مشابه و واحد هستند‪،‬‬ ‫البته اهداف ملی واحد را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫من بسیار امیدوارم که همکاری ما با مجلس دهم‬ ‫بیش از مجلس نهم باش��د‪ ،‬گرچ��ه در مجلس نهم‬ ‫هم ما همواره تالش کردیم که روابط بس��یار خوبی‬ ‫با مجلس ش��ورای اسالمی داشته باشیم‪ ،‬نه سواالت‬ ‫فراوان نمایندگان ما را عصبانی کرد‪ ،‬نه استیضاح ها‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ش��بانگاهان می این��د؛ مخفیان��ه و رندان��ه‪ .‬از مرزها‬ ‫به هزار ترفند می گذرند‪ ،‬بس��اط خوی��ش را در تاریکی‬ ‫می گس��ترانند و هزاران ضربه به اقتصاد‪ ،‬تولید صنعتی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تجارت و‪ ...‬می زنند‪ .‬عملکردشان زیرزمینی‬ ‫است و منطق شان مخفی کاری است‪ .‬پیرامون خود ده ها‬ ‫و ش��اید هم صدها نارس��ایی به وجود می اورند‪ .‬اما این‬ ‫روزها گفته ش��ده که به ش��دت با انان مقابله می شود؛‬ ‫ب��ا انانی که از طریق قاچاق ک��ردن کاالهای موردنیاز و‬ ‫اجن��اس ضروری مردم‪ ،‬تصویر روش��ن تجارت و اقتصاد‬ ‫کش��ور را مخدوش می کنند‪ .‬کامال واضح و اشکار است‬ ‫که بگوییم هر نوع فعالیت مخفی و زیرزمینی در اقتصاد‬ ‫و تجارت کش��ور که یکی از بارزترین انها پدیده مخرب‬ ‫قاچاق کاال است چه ضرباتی به رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫می زند‪ .‬بدون تردید پدیده قاچاق نه مش��کل دیروز و نه‬ ‫مشکل امروز بلکه معضل سالیان دراز این کشور است اما‬ ‫انتظار داریم که دیگر معضل فردا نباش��د‪ .‬قاچاق نه تنها‬ ‫ی��ک تهدید جدی در براب��ر تجارت قانونی اس��ت بلکه‬ ‫هزینه ه��ای زیادی هم بر بدنه اقتصادی کش��ور تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬قاچاق از یکس��و درامده��ای گمرکی و مالیاتی‬ ‫دولت را کاهش می دهد و از طرف دیگر ارزی که بس��یار‬ ‫برای کش��ور ارزشمند اس��ت را بیهوده از مملکت خارج‬ ‫می کند‪ .‬در شرایط قاچاق کاال‪ ،‬هیچ سرمایه گذار شریفی‬ ‫حاضر به سرمایه گذاری نیست و خطر ریسک سرمایه اش‬ ‫را نمی پذی��رد بنابرای��ن در چنین موقعیتی س��رمایه ها‬ ‫ف��رار می کنند و به جای ش��ان پول کثی��ف قاچاقچیانی‬ ‫می نش��یند که برای شان نه تنها مصالح و منافع اقتصادی‬ ‫کش��ور بلکه موقعی��ت اجتماعی و اقتصادی خودش��ان‬ ‫هم مطرح نیس��ت‪ .‬افزای��ش بیکاری هم یک��ی دیگر از‬ ‫پیامدهای جانسوز قاچاق کاال است و از سوی دیگر این‬ ‫کار بزرگترین ضربه را به تولیدات صنعتی داخلی می زند‪.‬‬ ‫س��ال ها پیش از این‪ ،‬اقتصاددان��ی گفته بود حتی در‬ ‫ش��رایط نسبتا مس��اعد اقتصادی در کش��ور هم حدود‬ ‫‪30‬درصد اقتصاد زیرزمینی است که قاچاق کاال و ارز در‬ ‫ان نقش بسیار بارزی دارد‪ .‬اقتصاد زیرزمینی به تعبیری‬ ‫همان اقتصاد س��یاه اس��ت که از دل ان بازار س��یاه و‪...‬‬ ‫می روید و با سیاهی هرچه تمام تر جوانه می زند‪ .‬بدیهی‬ ‫است که در شرایط سالم اقتصادی همه فعاالن اقتصادی‬ ‫مایل هس��تند فعالیت ه��ای انها ثبت و ضبط ش��ود اما‬ ‫گروه زیرزمینی ها از این امر به س��ادگی طفره می روند‪.‬‬ ‫این چنین اس��ت که همه اطالعات اقتصادی کش��ور با‬ ‫ناکارایی روبه رو ش��ده و نظام اطالعات اقتصادی مختل‬ ‫می شود و مس��ئوالن و مقامات نمی توانند تصمیم گیری‬ ‫قوی و سیاس��ت گذاری ها را به ش��کل کام�لا صحیح و‬ ‫اصولی پیاده کرده و اثار عملکرد خود را به روش��نی در‬ ‫فضای اقتصادی کشور ببینند‪ .‬اثار بسیار بدی که قاچاق‬ ‫کاال دربردارد اهداف حمایتی دولت را نس��بت به صنعت‬ ‫و اقتصاد تولیدی مخدوش می کند و اثار سیاس��ت های‬ ‫تعرف��ه الی و غیرتعرف��ه ای را از بین می ب��رد‪ .‬همه این‬ ‫عوامل موجب می ش��ود که حج��م فعالیت های تولیدی‬ ‫کاهش یابد و در نتیجه اش��تغال با مش��کل روبه رو شود‬ ‫و عالوه بر ان قیمت تمام ش��ده تولی��دات نیز باال برود‪.‬‬ ‫نتیج��ه طبیعی چنین مس��ائلی منجر ب��ه افزایش تورم‬ ‫در جامعه نیز هس��ت‪ .‬درب��اره مبارزه با قاچ��اق قوانین‬ ‫مشخصی وجود دارد‪.‬‬ ‫حقوقدانان می گویند با توجه به ماده ‪ ۲‬قانون مجازات‬ ‫اس�لامی‪ ،‬قاچاق عبارت اس��ت از یک ج��رم کیفری که‬ ‫قانون گ��ذار در قوانی��ن موضوعه از جمل��ه قوانین نحوه‬ ‫اعمال تعزیرات برای قاچاق کاال و ارز و مرتکبان قاچاق‪،‬‬ ‫مجازات هایی از قبیل ضبط کاال‪ ،‬جریمه‪ ،‬حبس (حسب‬ ‫مورد) یا انهدام ان را پیش بینی کرده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫قان��ون‪ ،‬ورود و خ��روج کاال باید با نظ��ارت و در حضور‬ ‫ماموران گمرک انجام شود و چنانچه کاالیی بدون انجام‬ ‫تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیرگمرکی (غیررسمی)‬ ‫و ی��ا بر خ�لاف قوانین و مقررات گمرک��ی وارد و خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬این اقدام قاچاق به شمار می رود‪ .‬بدیهی است که‬ ‫براس��اس این قانون صریح و روشن باید از قاچاق کاال و‬ ‫ارز به ش��دت جلوگیری کرد‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به‬ ‫اینکه س��وداوری قاچاق کاال از مهم ترین دالیل گرایش‬ ‫به ان اس��ت می توان با به کارگیری اهرم های اقتصادی‬ ‫مشخص از کار غیرقانونی قاچاق جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان نیز معتقدند یکی از مش��کالت‬ ‫نظام یارانه در کش��ور‪ ،‬افزایش قاچاق کاالی یارانه ای به‬ ‫خارج از کشور است‪ .‬ارزان بودن برخی کاالهای یارانه ای‪،‬‬ ‫منج��ر به تش��دید قاچاق این کاالها به خارج از کش��ور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع بای��د خاطر نش��ان ک��رد ک��ه مجموعه‬ ‫اقدامات قضایی در کنار اجرای طرح های اقتصادی برای‬ ‫کوتاه کردن دس��ت قاچاقچیان‪ ،‬راهکار مش��خصی برای‬ ‫جلوگیری از فعالیت اقتصاد زیرزمینی و ایادی ان است‪.‬‬ ‫ما را عصبانی کرد‪ ،‬نه رد بعضی از لوایح ما را عصبانی‬ ‫کرد و نه تاخیر انها‪.‬‬ ‫حتی اگر بودجه و برنامه ما امس��ال تصویب نشود‬ ‫باز هم روابط خوب م��ا با مجلس نهم تا روز اخر به‬ ‫یاری خدا حفظ می ش��ود و من بس��یار امیدوارم که‬ ‫در مجلس دهم‪ ،‬ما ش��رایط بهتری را برای همکاری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مردم در ‪ 7‬اس��فند پاسخ بداخالقی ها را دادند؛ در‬ ‫‪7‬اس��فند گفتند که تهمت‪ ،‬افترا و ش��عارهای غلط‬ ‫نتیجه معکوس می دهد‪ .‬همه ما باید در مسیر اخالق‬ ‫باش��یم‪ ،‬در مسیر حقوق مردم باشیم‪ ،‬در مسیر رفاه‬ ‫مردم باشیم‪ ،‬در مسیر قدرت ملی و اینده درخشان‬ ‫این کشور باشیم‪.‬‬ ‫مجلس یکدست از لحاظ جناحی‪ ،‬حزبی و فکری‬ ‫مجلس مطلوبی نیس��ت‪ ،‬باید با هم همفکری کنیم‪،‬‬ ‫از نظرات هم اس��تفاده کنیم‪ ،‬همدیگر را نقد سازنده‬ ‫کنیم و به فکر اینده کشور باشیم‪.‬‬ ‫ام��روز فعالیت بانک های ما ب��ا بانک های خارجی‬ ‫اغاز ش��ده است و روز به روز بیشتر می شود‪ .‬مسئله‬ ‫س��وییفت حل ش��ده‪ ،‬بیم��ه تا حد زی��ادی اجرایی‬ ‫شده‪ ،‬ممکن اس��ت هنوز برخی از شرکت های بیمه‬ ‫خارجی فعال نشده باش��ند اما بسیاری از شرکت ها‬ ‫فعال شدند‪.‬‬ ‫به ملت بزرگ ایران ع��رض می کنم نقل و انتقال‬ ‫ارزی م��ا برای تولی��د و صادرات ح��دود ‪ 10‬درصد‬ ‫هزینه اش کاهش یافته اس��ت‪ .‬به مل��ت ایران اعالم‬ ‫می کنم هزین ه حمل و نقل دریایی ‪25‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به مردم اعالم می کن��م در طول چند‬ ‫ماه گذش��ته ‪ 4/2‬میلیاد س��رمایه گذاری در سازمان‬ ‫سرمایه گذاری به تصویب رسیده است‪ ،‬به مردم عزیز‬ ‫ایران اعالم می کنم‪ ،‬ایران جایگاه خود را در صادرات‬ ‫نفت بازیافته است‪.‬‬ ‫دل م��ان نمی خواهد طبق اعالم وزیر راه در هیات‬ ‫وزی��ران‪ ،‬م��ردم ایران س��االنه ح��دود ‪ 4.5‬میلیارد‬ ‫دالر پ��ول هواپیم��ای خارجی را ب��رای خرید بلیت‬ ‫به ش��رکت های خارجی ب��رای هواپیماهای خارجی‬ ‫پرداخت کنند و می خواهیم این پول به شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی برگردد‪.‬‬ ‫اگر جزئیاتی باقی مانده‪ ،‬در مسیر درست و صحیح‬ ‫خود اجرایی خواهد ش��د‪ .‬البت��ه اگر طرف مقابل ما‬ ‫بخواه��د جایی به وظیف��ه و حقوق خود عمل نکند‪،‬‬ ‫عکس العمل فوری ما را خواهد دید‪.‬‬ ‫من به ملت بزرگ ایران نوید می دهم که سال ‪95‬‬ ‫ان ش��اءاهلل و به حول و قوه الهی سالی به مراتب بهتر‬ ‫از لحاظ ش��رایط اقتصادی و رفاه عمومی نس��بت به‬ ‫سال ‪ 94‬خواهد بود‪.‬‬ ‫من نق��اط فوق الع��اده مثب��ت ‪ 94‬را گفت��م‪ ،‬اما‬ ‫مش��کالتی هم در ‪ 94‬داشتیم‪ .‬شما می دانید قیمت‬ ‫درامد نفتی ما در س��ال ‪ 120 ،90‬میلیارد دالر بوده‬ ‫و در س��ال ‪ 94‬کمی بیش از ‪ 20‬میلیارد دالر؛ یعنی‬ ‫به یک شش��م درامد ما تقلیل پیدا کرده است اما با‬ ‫همین درامد کم کش��ور را با کمک مردم‪ ،‬با همدلی‬ ‫و همزبانی که واقعا س��ال همدلی و همزبانی بود‪ ،‬به‬ ‫خوبی اداره کردیم‪.‬‬ ‫بنابراین خواست من پیشاپیش هم برای روزهای‬ ‫پایانی سال ‪ 94‬و هم برای سال ‪ 95‬همکاری بیشتر‪،‬‬ ‫تصمیم قاطع همگانی و همدلی برای برجام ‪ 2‬است‬ ‫و ان ش��اءاهلل در هم��ه زمینه ها از فرصت به دس��ت‬ ‫امده با هماهنگی بیشتر بین قوا برای توسعه کشور‬ ‫استفاده و بهره برداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫پایگاه خبری عربی اسکای نیوز از انتقاد و حمله گسترده‬ ‫فعاالن سعودی در ش��بکه اجتماعی توییتر نسبت به سفر‬ ‫احمد داود اوغلو‪ ،‬نخست وزیر ترکیه به ایران خبر داد‪.‬‬ ‫فرماندهی عملیات مش��ترک اس��تان االنبار از ش��روع‬ ‫عملی��ات ازادس��ازی مناطق ش��رق رمادی مرکز اس��تان‬ ‫سنی نشین االنبار در یکصد کیلومتری غرب بغداد خبر داد‪.‬‬ ‫رییس جمهور افغانس��تان اشرف غنی‪ :‬اراده قاطع برای‬ ‫سرکوب مخالفان مس��لح وجود دارد و ما در جنگ اعالم‬ ‫نشده با پاکستان هستیم‪.‬‬ ‫«ورنر فایمن» صدر اعظم اتریش از همتای المانی اش‬ ‫خواس��ت ب��ا تعیین نظام س��همیه بندی ش��امل پذیرش‬ ‫‪400‬هزار پناهجو در س��ال‪ ،‬به جلوگیری از روند عزیمت‬ ‫پناهجویان به المان کمک کند‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز خبر داد که «ج��و بایدن» معاون‬ ‫رییس جمهوری امریکا برای دیداری ‪ 5‬روزه به خاورمیانه‬ ‫س��فر می کند‪ .‬با این حال مقامات کاخ سفید توقع ندارند‬ ‫که در روند سازش گشایشی پدید اید‪.‬‬ ‫پاپ فرانسیس‪ ،‬رهبر کاتولیک های جهان کشته شدن‬ ‫‪ 16‬تن ازجمله راهبه های کاتولیک در خانه سالمندان در‬ ‫یمن را محکوم کرد و حمله مسلحانه شهر عدن در جنوب‬ ‫یمن را احمقانه و شیطان صفتی نامید‪.‬‬ ‫«ماریا زاخارووا» س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬فدرالی ش��دن نظام س��وریه مس��ئله داخلی‬ ‫این کش��ور اس��ت و فقط س��وری ها می توانند درباره ان‬ ‫عکس روز‬ ‫کاشت نهال هم عهدی به یاد هزاران شهید به دست مادران شهدا‬ ‫عکس ایرنا‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫معاون صدراعظم المان از دونالد ترامپ‪ ،‬نامزد پیشتاز‬ ‫جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا انتقاد‬ ‫کرد و او را یک عوام گرا دانست که عقاید سیاسی اش صلح‬ ‫و بهروزی را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه دولت موازی لیبی در طرابلس اعالم کرد‬ ‫لیبی با هر گونه دخالت نظامی در لیبی مخالف است‪.‬‬ ‫خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد‪ :‬دانیل اورتگا‬ ‫رییس جمه��وری نیکاراگوئ��ه امریکا را ب��ه اعالن جنگ‬ ‫«مجازی» علیه کشور ونزوئال متهم کرد‪.‬‬ ‫کمیس��یون امنیت و دف��اع مجلس عراق ب��ا انتقاد از‬ ‫سخنان بریت مک گورک‪ ،‬فرستاده رییس جمهوری امریکا‬ ‫به عراق درباره اغاز عملیات ازادسازی موصل تاکید کرد‪:‬‬ ‫تنها دولت عراق اس��ت که می تواند اغاز عملیات را اعالم‬ ‫کند نه امریکا‪.‬‬ ‫سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از یورش پلیس‬ ‫استانبول به دفتر روزنامه «زمان» از نشریات مخالف حزب‬ ‫حاکم ترکیه در این شهر به شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫در حالی که روزنامه لبنانی السفیر نوشته است‪ ،‬ژنرال‬ ‫«میش��ل عون» نامزد اصل��ی گروه ‪ 8‬م��ارس به رهبری‬ ‫ح��زب اهلل در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری قصد س��فر به‬ ‫روسیه را دارد‪« ،‬وئام وهاب» رییس حزب توحید عربی به‬ ‫«سعدالحریری» رییس حزب جریان المستقبل پیشنهاد‬ ‫کرد تا از نامزدی ژنرال عون حمایت کند‪.‬‬ ‫رویارویی ظریف و الجبیر‬ ‫در اندونزی‬ ‫شکایت فراکسیون زنان‬ ‫مجلس از قاضی پور‬ ‫تنش ه��ا میان تهران و ریاض و بحث هایی که وزیران خارجه دو‬ ‫کش��ور در نشست های مختلف داش��ته اند‪ ،‬حساسیت و کنجکاوی‬ ‫خبرنگاران نس��بت به رفتار ظریف و الجبیر را بیش از پیش کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پیش از انکه اجالس فوق العاده س��ازمان‬ ‫همکاری های اس�لامی در جاکارتا شروع شود‪ ،‬محمد جواد ظریف‬ ‫روی مبلی در البی «جاکارتا کانفرنس سنتر» نشسته بود که عادل‬ ‫الجبیر همتای سعودی او و هیات همراهش وارد ساختمان شدند‪.‬‬ ‫باید الجبیر از کنار ظریف عبور می کرد ولی به محض ورود او به‬ ‫البی‪ ،‬ظریف از جای خود برخاست و به سمتی دیگر رفت‪.‬‬ ‫لحظات��ی بع��د‪ ،‬وزی��ران خارج��ه کش��ورهای عضو س��ازمان‬ ‫همکاری های اس�لامی به گوش��ه ای از س��الن رفتن��د که عکس‬ ‫ی��ادگاری بگیرند‪ .‬ابتدا ظری��ف پیش از الجبی��ر در جمع وزیران‬ ‫ایس��تاد و الجبیر به سمتی دیگر رفت و در نقطه ای ایستاد که در‬ ‫کنار همتای ایرانی اش نباشد‪.‬‬ ‫ش��اید الجبیر قصد داشت پاس��خ حرکت قبلی ظریف را بدهد‪،‬‬ ‫ش��اید هم محلی ک��ه برایش تعیین ش��ده بود تا هن��گام گرفتن‬ ‫عکس یادگاری انجا بایس��تد جدا از ظریف بود ولی جدا ایستادن‬ ‫او حساس��یت خبرنگاران را جلب کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬وزیر س��عودی‬ ‫برای انکه محاسبه خبرنگاران بهم بریزد‪ ،‬پس از عکس یادگاری به‬ ‫سمت ظریف رفت و با او دست داد‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون زنان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اعض��ای ای��ن فراکس��یون نام��ه اعتراضی‬ ‫به کمیس��یون اص��ل ‪ 90‬مجلس و هیات رییس��ه‬ ‫درباره س��خنان نادر قاضی پور‪ ،‬نماین��ده ارومیه و‬ ‫اهانت های وی تنظیم کرده اند که به زودی ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ .‬حلیمه عالی در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این س��خنان نه تنها به بانوان مجل��س بلکه توهین‬ ‫به همه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر اقای قاضی پور‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی چگونه جایی اس��ت که این گونه سخن‬ ‫می گویند؟ این نماین��ده مجلس نهم ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه باید با این گونه اقدامات برخورد جدی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید این برخورد انجام شود تا افرادی که‬ ‫می خواهند به نوعی مسئوالن و برگزیدگان مردم را‬ ‫زیر سوال ببرند‪ ،‬دیگر این کار را نکنند‪ .‬عالی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این ن��وع صحبت های اق��ای قاضی پور درباره‬ ‫مقام زن‪ ،‬اصال صحیح نیس��ت و تمام نکاتش جای‬ ‫بح��ث دارد‪ .‬چندی پیش فیلمی از ن��ادر قاضی پور‬ ‫نماینده ارومیه در فضای مجازی متنشر شد که وی‬ ‫در این فیلم به بانوان مجلس توهین کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 5 28‬کلید مدیریت صنعتی در ژاپن‬ ‫‪ 29‬داروسازی و الکترونیک مرز مشترک همکاری اقتصادی ایران و مالت‬ ‫‪ 30‬وقتی صنعت بر کیفیت چای ایرانی می افزاید‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫نهایی شدن ‪ 10‬قرارداد سرمایه گذاری خارجی در صنایع‬ ‫‹ ‹برنامه راهبردی ‪ 10‬ساله‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ۹۱‬شاهد رشد منفی ‪ ۲۲‬درصد در تشکیل سرمایه‬ ‫ثابت از تولید ناخالص داخلی بوده ایم اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫رقم در س��ال ‪ ۹۲‬تثبیت شد اما در دو سال گذشته‬ ‫این رقم روبه افزایش اس��ت ولی هنوز تا رسیدن به‬ ‫جایگاه قابل قبول راه زیادی باقی است‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته رشد س��رمایه گذاری در مستغالت بوده که‬ ‫با جذب س��رمایه در سال اینده باید سهم صنعت و‬ ‫معدن را در این بخش افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تدوین برنامه راهب��ردی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تیر امس��ال گفت‪ :‬گرچه‬ ‫این برنامه قبل از رفع تحریم ها تدوین شده است اما‬ ‫از انجایی که یقین به نهایی ش��دن برجام داش��تیم‬ ‫برنام ه ‪ 10‬س��اله صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را با کمک‬ ‫کارشناسان بخش خصوصی بر اساس شرایط برجام‬ ‫تدوین کرده ایم‪.‬‬ ‫نعمت زاده با تاکید بر اینک��ه برنامه راهبردی ‪10‬‬ ‫ساله براس��اس رویکرد های اقتصاد مقاومتی تنظیم‬ ‫شده اس��ت اظهارکرد‪ :‬رویکردهای اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم واگذاری تصدی گری‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه در دو‬ ‫ماه گذش��ته حداقل ‪ 10‬مورد قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫خارجی نهایی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ده ها مورد دیگر در‬ ‫زمینه س��رمایه گذاری خارجی نیز در حال مذاکرات‬ ‫است که امیدواریم هرچه زودتر نهایی شوند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت اف��رادی از جمله ولی اهلل س��یف‪،‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی‪ ،‬حمید تهرانف��ر‪ ،‬معاون‬ ‫نظارتی بانک مرکزی‪ ،‬مجی��د تخت روانچی‪ ،‬معاون‬ ‫نظارتی بانک مرکزی‪ ،‬محمد خزاعی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی‪ ،‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬مدیر‬ ‫عامل بانک ملی و مارک ونگرزیک‪ ،‬مدیر عامل بانک‬ ‫تامین مالی صادرات‪ AKA‬حضور یافته و سخنرانی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده روز گذش��ته در دومی��ن‬ ‫همای��ش تجاری بانکی ای��ران و اروپا ک��ه در هتل‬ ‫اس��پیناس پاالس تهران برگزار شد با اشاره به اینکه‬ ‫پ��س از توافقات برجام تمام محدودیت ها برداش��ته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک صنع��ت و مع��دن جزو‬ ‫نخس��تین بانک های��ی بود که ی��ک روز پس از رفع‬ ‫تحریم ها توانست ال س��ی باز کند و در حال حاضر‬ ‫نیز بیش از‪ 20‬مورد از بانک ها فعال شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخی گم��ان می کنند فردای‬ ‫اعالم برجام باید به ش��رایط ع��ادی برگردیم‪،‬گفت‪:‬‬ ‫خراب کردن سال ها طول کشید و طبیعی است که‬ ‫درس��ت کردن این مسائل زمان خواهد برد‪ .‬بسیاری‬ ‫از رویه های بانکی‪ ،‬ش��بکه های ارتباط��ی و‪ ...‬تغییر‬ ‫کرده که به مرور زمان مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم اینجاس��ت که مانعی دیگر برای بهبود‬ ‫شرایط بر سر راه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اشاره به وضعیت صنایع براساس امار‬ ‫بانک مرکزی و مرکز ملی امار گفت‪ :‬حدود یک دهه‬ ‫گذشته س��هم صنعت در تشکیل س��رمایه ثابت رو‬ ‫به کاهش بوده به نحوی که در دهه گذش��ته س��هم‬ ‫صنعت حدود ‪ ۱۹‬درص��د بوده اما در دهه اخیر این‬ ‫عدد به ‪ ۱۳‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به رش��د‬ ‫مس��تمر ‪۸‬درصدی ک��ه در برنامه شش��م توس��عه‬ ‫دیده ش��ده گفت‪ :‬درست اس��ت که رسیدن به این‬ ‫هدف برای دس��ت اندرکاران صنعت کشور امر بسیار‬ ‫دش��واری اس��ت اما با برنامه ریزی دقی��ق و تالش‪،‬‬ ‫رسیدن به این هدف ممکن است‪.‬‬ ‫وی رس��یدن ایران به جمع کش��ور های نوظهور‬ ‫صنعتی را از اهداف دیگر برنامه ‪ 10‬ساله عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مطابق استاندارد های «یونیدو» درامد سرانه‬ ‫صنع��ت باید به ‪ ۱۰‬هزار دالر و س��هم ارزش افزوده‬ ‫صنعت از س��هم جهانی نیز باید به ‪ 0/5‬درصد برسد‬ ‫که مطابق این اس��تاندارد ها با رشد اقتصادی کمتر‬ ‫از ‪ ۸‬درص��د نیز به مرز کش��ور های نوظهور صنعتی‬ ‫خواهیم رسید‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به اولویت های سرمایه گذاری‬ ‫ل اینده کش��ور اظهار‬ ‫در برنام��ه راهبردی ‪ 10‬س��ا ‬ ‫ک��رد‪ :‬در قالب برنامه راهبردی بخش صنعت صنایع‬ ‫منتخب��ی همچون صنای ع خودروس��ازی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫صنایع پیش��رفت الکترونیک‪ ،‬دانش بنی��ان‪ ،‬مصالح‬ ‫ساختمانی و‪ ...‬لحاظ ش��ده که می توانیم در شرایط‬ ‫پ��س از برج��ام و برمبنای برنامه ه��ای راهبردی در‬ ‫راس��تای رونق انها پیش رویم البته س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی می توانند براساس خالقیت و مطالعات خود‬ ‫در هر زمینه ای که مایل باشند سرمایه گذاری کنند‬ ‫و این اولویت بندی ها بیشتر جنبه راهنمایی دارد‪.‬‬ ‫تامی��ن مال��ی را اولوی��ت س��رمایه گذاری می دانند‬ ‫ت��وان مدیریت‪ ،‬ن��واوری و اینده نگ��ری اولویت هر‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت‪ .‬مدیریت اگر توانمند باشد در‬ ‫پی ان مسائل دیگری همچون تامین مالی‪ ،‬فناوری‬ ‫و‪ ...‬حل می شود‪.‬‬ ‫وی گام دوم س��رمایه گذاری را مطالع��ه ب��ازار و‬ ‫فناوری و‪ ...‬دانس��ت و گفت‪ :‬س��رمایه گذاری باید بر‬ ‫اس��اس ش��ناخت و اگاهی نس��بت به ظرفیت های‬ ‫منطق��ه و ب��ازار انجام ش��ود‪ .‬ام��روزه ب��ا تحوالت‬ ‫فن��اوری اینده همچون امروز نخواه��د بود بنابراین‬ ‫با اس��تفاده از تجارب دیگران و مطالعه میدانی باید‬ ‫سرمایه گذاری انجام داد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده بزرگتری��ن خطای ‪ ۵۰‬س��ال اخیر را‬ ‫برنامه ریزی صنعتی برمبنای تولید جایگزین واردات‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬برای سرمایه گذاری و تولید نباید‬ ‫تنها ب��ازار داخلی را مبنا قرار دهی��م بلکه با نگاهی‬ ‫وس��یع تر باید بازار های جهان��ی و صادرات را مدنظر‬ ‫قرار دهی��م‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ومین‬ ‫گام س��رمایه گذاری را تامی��ن مال��ی عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برای هر فعالی��ت اقتصادی حداقل ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد س��رمایه باید توسط سرمایه گذاران حقیقی و‬ ‫حقوقی ان صنعت تامین ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫با س��رمایه گذاری پر خطر رو به رو خواهیم بود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این س��رمایه های خرد مردم منب ع دیگری اس��ت‬ ‫که از طریق پذیره نویس��ی و اوراق مشارکت می توان‬ ‫بسیاری از پروژه های بزرگ را تامین مالی کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ازار س��رمایه منب��ع دیگری اس��ت‬ ‫ک��ه متاس��فانه در ایران ب��ا وج��ود توصیه هایی که‬ ‫کارشناسان برای استفاده از این منابع دارند به دلیل‬ ‫محدود بودن بازار س��رمایه کاربرد چندانی در ایران‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به ارکان‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع گفت‪ :‬برخالف انکه برخی‬ ‫نعمت زاده بانک های داخلی را بهترین منبع برای‬ ‫تامی��ن مالی صنایع کوچک و متوس��ط اعالم کرد و‬ ‫ش��امل درون زای��ی و برون نگری‪ ،‬توجه ب��ه مردم و‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت های م��ردم‪ ،‬ایجاد‬ ‫عدالت اجتماعی و رشد مستمر از جمله موارد حائز‬ ‫اهمیت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ 8‬درصدی اقتصادی‪ ،‬س�خت اما‬ ‫دست یافتنی‬ ‫‹ ‹مدیری�ت و ن�واوری‪ ،‬گام نخس�ت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‹ ‹لزوم همکاری مس�تقیم صنایع بزرگ با‬ ‫بانک های خارجی‬ ‫افزود‪ :‬دولت و بانک مرکزی در تالش هستند تا سال‬ ‫این��ده منابع بانکی را افزایش دهند با این وجود این‬ ‫منابع تنها کفاف صنایع کوچک و متوسط را خواهد‬ ‫داد و ب��رای صنایع بزرگ بای��د از بانک های خارجی‬ ‫کمک بگیریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه‬ ‫بانک ه��ای داخل��ی می توانند ب��ا انعقاد ق��رارداد با‬ ‫بانک ه��ای خارجی و ایجاد خط��وط اعتباری زمینه‬ ‫تامی��ن مال��ی صنایع کوچک و متوس��ط را از منابع‬ ‫خارجی فراهم کنند افزود‪ :‬صنایع بزرگ باید به طور‬ ‫مس��تقیم با بانک های خارجی وارد همکاری شوند و‬ ‫تامین مالی خود را از این طریق انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم از سوی‬ ‫سرمایه گذاران خارجی از اولویت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط پسابرجام‬ ‫یک��ی از راه های��ی که می تواند بس��یار موثر باش��د‬ ‫سرمایه گذاری مشترک است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ابتدای امسال سیاست های سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک را ب��ر پایه سیاس��ت های اس��تراتژیک و‬ ‫بلندمدت تعریف کرده است‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به اینکه شرط سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک در اختیار قراردادن بازار های خارجی برای‬ ‫صادرات اس��ت افزود‪ :‬همانطور که ایران بازار خود را‬ ‫در اختیار س��رمایه گذاران خارجی قرار می ده د انها‬ ‫نیز باید بازارهای خ��ود را برای صادرات محصوالت‬ ‫در اختی��ار ای��ران قراردهن��د‪ .‬همچنین دسترس��ی‬ ‫ب��ه فناوری‪ ،‬نوس��ازی صنایع‪ ،‬طراحی و مهندس��ی‬ ‫و تحقی��ق و توس��عه از جمله سیاس��ت های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این تعامل با جهان‪ ،‬اتصال به شبکه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬ارتق��ای دان��ش و مدیریت در س��طح‬ ‫جهان��ی با دسترس��ی به فناوری ه��ای روز و تصریح‬ ‫در رقابت پذی��ری‪ ،‬ارتقای به��ره وری‪ ،‬مبادله تجارب‬ ‫و اندوخته ها و اس��تفاده بهین��ه و اقتصادی از منابع‬ ‫از جمله مزیت های سرمایه گذاری مستقیم است‪.‬‬ ‫مطابق‬ ‫استاندارد های‬ ‫«یونیدو»‬ ‫درامد سرانه‬ ‫صنعت باید‬ ‫به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫دالر و سهم‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫صنعت از سهم‬ ‫جهانی نیز باید‬ ‫به ‪ 0/5‬درصد‬ ‫برسد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫تولید پژو های ایرانی با موتور یورو ‪6‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور صنایع و‬ ‫اقتصادی با اشاره به برنامه زمان بندی تولید پژو ‪ 206‬و پژو‬ ‫‪ 207‬با مشخصات فعلی تا ‪ 3‬سال ایند ه گفت‪ :‬ایران خودرو‬ ‫‪ 300‬هزار دستگاه محصول جدید با نشان(برند) خود روی‬ ‫پلتفرم پژو تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگو ب��ا فارس با تش��ریح‬ ‫جزئی��ات جدید از قرارداد پژو اظهار کرد‪ :‬در قرارداد جدید‬ ‫ایران خودرو و پژو‪ ،‬یک شرکت مستقل ایجاد خواهد شد که‬ ‫نام این شرکت تا پایان سال مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در این ش��رکت جدید‪ ،‬هرک��دام از‬ ‫دوطرف س��هم ‪ 50‬درصدی دارند و هر اقداماتی که در این‬ ‫شرکت انجام می شود‪ ،‬مستقل از ایران خودرو و پژو خواهد‬ ‫بود و درواقع به نام شرکت مشترک ثبت می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نخس��تین اقدام ش��رکت مشترک‪ ،‬یک‬ ‫پلتفرم تعریف ش��ده که ‪ 3‬محصول روی ان تولید خواهد‬ ‫ش��د و برای سال اول و بخشی از سال دوم فعالیت شرکت‪،‬‬ ‫این ‪ 3‬محصول به ش��کل همکاری مشترک (جوینت ونچر)‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نیا اظهار کرد‪ :‬تامین قطعات‪ ،‬درجه بندی قطعات‪،‬‬ ‫زمان بندی تامین قطعه‪ ،‬موضوع تامین قطعات برای شبکه‬ ‫در هر کدام از بخش های ص��ادرات‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬مواد تولید و‬ ‫سایر مسائل توسط شرکت مشترک تعریف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیچ گاه ش��رکت مشترکی به این شکل‬ ‫(جوینت ونچر) بین خودروس��ازان ایرانی و خارجی تعریف‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬حت��ی در همکاری رنو و خودروس��ازان‬ ‫ایرانی نیز این مس��ئله ش��کل نگرفت‪ ،‬در ق��رارداد رنو نیز‬ ‫یک ش��رکت به نام رنو پارس تش��کیل ش��د که ‪ 26‬درصد‬ ‫س��هام ان ب��ه ایران خودرو‪ 26 ،‬درصد به س��ایپا و بقیه ان‬ ‫به رنو اختصاص داش��ت که فقط تامی��ن قطعات تندر ‪90‬‬ ‫را در ش��بکه رنو انجام می دهد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وظیفه ان‬ ‫شرکت فقط تامین قطعات بود‪ ،‬ولی شرکت مشترک پژو و‬ ‫ایران خودرو وظیفه اش تولید خودرو اس��ت که در گام اول‪،‬‬ ‫این تولید در سایت های ایران خودرو انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری مشترک (جوینت ونچر) یک شرکت‬ ‫اس��ت و هرچه در محدوده این ش��رکت تعریف شود برای‬ ‫همین ش��رکت خواهد بود‪ .‬سقف تولید به این شکل حدود‬ ‫‪ 200‬ت��ا ‪ 250‬هزار خودرو پیش بینی ش��ده و در کنار ان‪،‬‬ ‫تولید ایران خودرو حدود ‪ 700‬تا ‪ 800‬هزار دستگاه خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر س��هم ‪ 50‬درص��دی ایران خودرو‬ ‫از تولید ‪ 250‬هزار دس��تگاه مش��ارکتی‪ ،‬حدود ‪ 600‬هزار‬ ‫خودرو نیز در ایران خودرو تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت توضیح داد‪:‬‬ ‫اموزش دو جنبه دارد‪ ،‬در این زمینه یک س��طح خارجی‬ ‫ب��رای ام��وزش کارکن��ان ایران خودرو در بح��ث غرامت‬ ‫تعریف ش��ده ک��ه هی��چ ارتباطی به همکاری مش��ترک‬ ‫ت ونچر) ندارد‪.‬‬ ‫(جوین ‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تولید همکاری مش��ترک ایران خودرو‬ ‫و پژو در پایان س��ومین س��ال همکاری دو شرکت به ‪250‬‬ ‫هزار دستگاه خواهد رسید‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بیشترین تیراژ‬ ‫تولید ایران خودرو وابسته به پژو است و این شرکت در حال‬ ‫بروزرسانی محصوالت پژو از نظر استاندارد مصرف سوخت‪،‬‬ ‫نصب موتورهای یورو ‪ ،6‬اس��تانداردهای جدید االیندگی‪،‬‬ ‫تنوع‪ ،‬صادرات و رضایتمندی مشتریان است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکس��ری محصوالت ایران خ��ودرو نیز با‬ ‫تجربه ای که این شرکت از همکاری با پژو کسب می کند و‬ ‫امتیازاتی که بابت تولید محصول روی پلتفرم های گروه پژو‬ ‫سیتروئن (‪ )PSA‬کسب کرده‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا تصریح کرد‪ :‬ایران خ��ودرو می تواند تا حدود‬ ‫‪ 300‬هزار خ��ودرو روی پلتفرم ‪ PSA‬و به نام ایران خودرو‬ ‫تولی��د کند‪ .‬ایران خودرو عالوه ب��ر تولید در جوینت ونچر‪،‬‬ ‫بخش��ی از محصوالتش را نیز روی پلتفرمی که از گروه پژو‬ ‫می گیرد‪ ،‬تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته صالحی نیا‪ ،‬تولید پژو ‪ 207‬دو تا س��ه سال ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬تولید پژو ‪ 206‬نیز ادام��ه می یابد و تولید‬ ‫این محصوالت تا وقتی که به لحاظ تیراژ اقتصادی‪ ،‬تامین‬ ‫قطعه و پاس کردن استانداردهای مصوب مطلوب بوده و تا‬ ‫زمانی که مش��تری دارد‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این س��وال که ایا چش��م اندازی برای تولید محصوالت‬ ‫فعل��ی پژو در ایران وجود ندارد؟ گف��ت‪ :‬تولید پژو ‪ 206‬با‬ ‫توجه به اینکه بس��یاری از اس��تانداردها را پاس می کند و‬ ‫بین مش��تریان نیز مطلوبیت دارد به طور حتم در دو‪ ،‬س��ه‬ ‫س��ال اینده نیز ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬عرضه‬ ‫محصوالتی که روی پلتفرم ‪ 206‬تولید می شوند مانند پژو‬ ‫‪ 207‬نیز به طور قطع ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رویکرد‬ ‫دولت تقویت بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس یک‬ ‫تجربه ‪ ۳۰‬ساله همه گروه های سیاسی در ایران به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که از دولت ساالری باید فاصله گرفته و تصدی گری‬ ‫را به بخش خصوصی واگذار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد نهاوندی��ان در دومین همایش‬ ‫تج��اری و بانک��ی ایران و اروپا با بررس��ی رویکردهای دولت‬ ‫ب��رای توس��عه اقتص��ادی و تقویت بخ��ش خصوصی گفت‪:‬‬ ‫نخستین رویکرد دولت یازدهم‪ ،‬تعامل سازنده با جهان است‬ ‫که این رویکرد نخس��تین بار توس��ط رهبر معظم انقالب در‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصادی کشور اعالم ش��د‪ .‬این رویکرد‬ ‫تاکی��د دارد ب��ه دنبال تقاب��ل با جهان نیس��تیم و حاضر به‬ ‫همکاری س��ازنده با دولت هایی هستیم که دست دوستی به‬ ‫سوی ما دراز می کنند‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری‪ ،‬رویکرد دیگر دولت را «بهبود‬ ‫محیط کس��ب و کار» اعالم کرد و افزود‪ :‬از سال های گذشته‬ ‫با بروکراسی متراکم در محیط اقتصادی ایران روبه رو هستیم‬ ‫به همین دلیل دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا موانع‬ ‫فعالی��ت اقتصادی را هر چه س��ریع تر برطرف کن��د و براین‬ ‫اساس اصل شفافیت و رقابت مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نهاوندیان با بیان اینکه دولت شفافیت را از خود اغاز کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش خصوصی نیز تالش می ش��ود اصل و‬ ‫اس��اس بر رقابت قرار بگیرد ن��ه اینکه انحصار و رانت تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت و حراست‬ ‫از ان بوده و بر این اس��اس تاکید دارد که حمایت ها باید به‬ ‫صورت هدفمند باشد‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با تاکید بر لزوم شفافیت در پرداخت های مالی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه گشایشی در مراوده و مبادله با نظام اقتصادی‬ ‫بین المللی ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬دولت تاکید دارد که نباید‬ ‫هی��چ پرداخت غیرش��فافی انجام ش��ود؛ بنابرای��ن پرداخت‬ ‫کمیسیون های غیرشفاف‪ ،‬غیرقانونی به شمار می رود‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان‪ ،‬حمایت از س��رمایه گذاری خارجی را از دیگر‬ ‫برنامه های دولت برای بهبود محیط کس��ب و کار عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بر این اس��اس دولت در دو س��ال و نیم گذشته گام‬ ‫نخست برای سرمایه گذاری خارجی که همان کاهش ریسک‬ ‫اقتصادی است را برداشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود رکود تورمی در دولت گذشته اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمانی که کار را دول��ت یازدهم اغاز کرد با تورم باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د و رکود منف��ی ‪ ۶/۸‬درص��دی در اقتصاد مواجه‬ ‫بودیم اما در دو سال گذشته توانستیم تورم را به حدود ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬درصد رسانده و رکود را نیز متوقف کنیم‪ .‬در زمینه رشد‬ ‫اقتصادی نیز امیدواریم سال اینده به حداقل رشد ‪ ۶‬درصدی‬ ‫برسیم تا شاهد کاهش ریسک اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه در دو س��ال و‬ ‫نیم گذش��ته باثبات ترین ش��رایط را در بازار ارز داش��ته ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برخی کش��ورهای منطقه پس از شوک قیمت نفت با‬ ‫مش��کالت ارزی مواجه شدند اما بازار ارز ایران در این دوران‬ ‫ثبات داشت‪ .‬‬ ‫نهاوندیان با بیان اینکه گام دوم دولت برای کاهش ریسک‬ ‫مربوط به کاهش ریسک سیاسی بوده‪ ،‬گفت‪ :‬موفقیت ایران‬ ‫در برجام سبب ش��د تا پیچیده ترین موضوع های سیاسی از‬ ‫طریق گفت وگو و مذاکره به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫ نهاوندیان با اش��اره به توجه برخی از مش��اوران حقوقی به‬ ‫ش��رایط بازگشت به گذش��ته در صورت برهم خوردن توافق‬ ‫گف��ت‪ :‬عده ای مدام بر این موضوع تاکید دارند که اگر توافق‬ ‫بره��م بخورد تحریم ها چگونه باز خواهد گش��ت‪ ،‬اگر بنابود‬ ‫تحریم ها برگردد دو طرف اینقدر تالش های شبانه روزی برای‬ ‫رسیدن به توافق انجام نمی دادند‪ .‬اکنون ایران و هر ‪ ۶‬قدرت‬ ‫جهانی به نقطه ای رس��یده اند که انگیزه ای برای بازگشت به‬ ‫گذشته ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران در ای��ن توافق به خواس��ته خود یعنی‬ ‫به رسمیت ش��ناختن حق انرژی هس��ته ای رسید‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر نگرانی ‪ ۶‬قدرت جهانی برای دس��تیابی ایران به سالح‬ ‫هس��ته ای نیز برطرف ش��د بنابراین دلیلی برای بازگشت به‬ ‫گذشته وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه هیچ جای‬ ‫نگرانی برای س��رمایه گذاران در صورت برهم خوردن برجام‬ ‫وج��ود ندارد اظهارک��رد‪ :‬مطابق توافق انجام ش��ده به فرض‬ ‫بره��م خوردن توافق که بس��یار اندک محتم��ل خواهد بود‬ ‫تحریم ها ش��امل قرارداد های س��رمایه گذاری خارجی که در‬ ‫این مدت به امضا رس��یده نمی شود و جای هیچ گونه نگرانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۲۸‬میلیارد تومان وام به ‪ ۲۲۰‬شرکت‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫از شرایط سرمایه گذاری خارجی در پارک های علم و فناوری گزارش می دهد‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های عالءالدین‬ ‫میرمحمد صادقی در صنعت‬ ‫ی معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫اس��ماعیل قادری فر‪ ،‬مدیر کل دفتر تجاری س��از ‬ ‫ریاس��ت جمهوری از اعطای ‪ ۲۸‬میلیارد تومان وام به ‪ ۲۲۰‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫در یک س��ال اخی��ر خبر داد و گفت‪ :‬یک��ی از مهم ترین اقدام��ات این معاونت‬ ‫بحث حمایت از ش��رکت های دانش بنیانی اس��ت که برای رس��یدن به توسعه با‬ ‫شرکت های دانش بنیان بزرگ ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫تهیه بانک ایده نو برای سرمایه گذاری در پارک های علم و فناوری‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫برای نخستین بار است که شرایط سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در پارک های علم و فناوری فراهم ش��ده‬ ‫از این رو وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری درصدد‬ ‫جمع اوری ایده های نو برای سرمایه گذاری توسط‬ ‫سرمایه گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین زمینه های همکاری‬ ‫‹ ‹ایده نو‪ ،‬شرط سرمایه گذاری‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خسرو پیری‬ ‫مجید متقی طلب‬ ‫حسن علم الهدی‬ ‫پارک علم و فناوری یزد‬ ‫عالءالدین میرمحمد صادقی‪ ،‬م�ردی از بازار که تمام‬ ‫دوران کس�ب وکارش امیخته با حرکت ه�ای مذهبی و‬ ‫سیاسی بود‪ ،‬فعالیتش را با کارگری در اصفهان اغاز کرد‬ ‫س�پس به تجارت پنبه‪ ،‬چای‪ ،‬س�یمان‪ ،‬گچ و حمل ونقل‬ ‫دریایی گسترش داد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر فعالیت ه��ای وی‪ ،‬عضویت در هی��ات امنای مکتب‬ ‫توحی��د (وابس��ته به ایت اهلل موس��وی اردبیل��ی) و عضویت در‬ ‫کمیت��ه اعتصابات در پایی��ز ‪ 1357‬بود‪ .‬وی و اف��را د دیگری از‬ ‫قبیل علینقی خاموش��ی‪ ،‬عالی نسب‪ ،‬کرداحمدی‪ ،‬پورشهامی‪،‬‬ ‫علی حاج ترخانی‪ ،‬محمدعلی نوید و اسداهلل عسکر اوالدی در ‪26‬‬ ‫بهمن به عنوان نماینده اما م به عضویت اتاق بازرگانی درامدند‪.‬‬ ‫رویک��رد برابری خواهان��ه و کاه��ش فاصله طبقات��ی به حدی‬ ‫مقبولیت داشت که شهید بهشتی در سخنرانی برای اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی به انان تذکر داد که درامدش��ان را محدود نگه دارند و‬ ‫فاصله درامد انها با مردم عادی بیش��تر از ‪ 3‬برابر نباش��د؛ شهید‬ ‫رجای��ی وی را به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کرد اما میرمحمد‬ ‫صادق��ی نپذیرفت‪ .‬اف��رادی مث��ل عالی نس��ب‪ ،‬کرداحمدی‪،‬‬ ‫حاج ترخانی‪ ،‬الجوردی و خاموشی به عنوان مشاوران اقتصادی‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬همی��ن گروه‪ ،‬صادق اس�لامی و الجوردی را به‬ ‫عن��وان گزینه وزارت بازرگانی به رجایی معرفی کردند‪ .‬در اوایل‬ ‫انقالب‪ ،‬عالی نس��ب از اف��راد موثر در اتاق بازرگان��ی ایران بود؛‬ ‫کارافرین و سرمایه داری که در عصر زوال بخش صنعتی بزرگ ‬ ‫به عنوان مدافع پرش��ور محرومین به ایفای نقش پرداخت‪ .‬وی‬ ‫می گفت‪ :‬من نیامده ام اینجا زحمت بکش�� م تا افرادی که پولدار‬ ‫هس��تند‪ ،‬پولدارتر ش��وند؛ ما نباید خادم س��رمایه داران باشیم‪.‬‬ ‫وی نس��بت به فقرا خیلی حس��اس بود‪ .‬مدتی به کوره پزخانه ها‬ ‫می رفت و به مشکالت کارگران رسیدگی می کرد‪ .‬همیشه جانب‬ ‫ق در انتخابات‬ ‫کارگ��ران را می گرفت‪ .‬او به دلیل خصلت ذاتی اتا ‬ ‫ب شرکت نکرد‪ .‬عالءالدین میرمحمد‬ ‫نخستین دوره پس از انقال ‬ ‫صادقی پس از انقالب‪ ،‬موسس��ه ایجاد مدارس ر ا تشکیل دا د که‬ ‫به روایتش بیش از ‪ 100‬واحد اموزش��ی س��اخت و به اموزش و‬ ‫پ��رورش واگذار کرد‪ .‬او و برادرش بهاءالدین‪ ،‬مدرس��ه س��ادات‬ ‫اصفهان و مدرسه پسرانه رفاه سمنان(دارای ‪ 3‬مقطع تحصیلی)‬ ‫را ساختند‪ .‬همچنین تاسیس سازمان اقتصاد اسالمی با عضویت‬ ‫صندوق های قرض الحس��ن ه بخش��ی از فعالیت های وی پس از‬ ‫ی مدعی اس��ت حکم مصادره هیچ‬ ‫انقالب بود‪ .‬میرمحمد صادق ‬ ‫کارخان��ه ای را امض��ا نک��رده و او مخالف جریان مص��ادره بود‪.‬‬ ‫روحانی پ��ور‪ ،‬مدرس��ی‪ ،‬تقی نیا و میرمحم��د صادقی از اعضای‬ ‫کمیسیون بند ج بودند‪ .‬ش��الچیان‪ ،‬مدافع معتدل مصادره بود‪.‬‬ ‫وی از کمیته بند ج اس��تعفا داد و خاموش��ی ب��ه جای وی امد‪.‬‬ ‫کنت��رل دولت بر اقتصاد و مص��ادره برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫م��ورد نق��د وی بود‪ .‬چالش ه��ای زیادی با رویک��رد چپ گرای‬ ‫ت اما نشانه ای از مخالفت عملی و موثر وی‬ ‫تجارت دولتی داش�� ‬ ‫با این امور مش��اهده نش��د‪ .‬اول انقالب‪ ،‬کارخانه دارهای بزرگ ‬ ‫ی منف��ور اکثر گروه های انقالبی‬ ‫ب��ه دلیل اخذ وام و ثروت اندوز ‬ ‫ی تعدادی از ش��رکت های‬ ‫چپ و مذهبی بودند‪ .‬نهادهای انقالب ‬ ‫ی مثل عل��ی حاج ترخانی فرقانی (در کارخانه قم) و‬ ‫افراد مذهب ‬ ‫کارخان��ه ناهید با مدیریت کتابی(در اصفهان ) را از انها گرفتند‪.‬‬ ‫حتی خود کارخانه میرمحمد صادقی مش��مول کنترل دولتی‬ ‫ش��د و به س��ختی توانس��ت اثبات کند که بدهی ان به صورت‬ ‫نادرس��ت محاسبه شده اس��ت‪ .‬کارخانه گچ رامهرمز (متعلق به‬ ‫میرمحمد صادقی) مدتی مش��مول بند ج و توس��ط دولت اداره‬ ‫شد‪ .‬هنگامی که کارخانه را از مدیریت قبلی تحویل می گرفتند‬ ‫‪15‬میلیون تومان بدهکار ب��ود؛ چند ماه بعد کارخانه ترخانی و‬ ‫ناهید را به صاحبانش بازگرداندند‪ .‬مدیران دولتی تعداد زیادی‬ ‫از کارخانه ه��ای بخ��ش خصوصی را زیانده کردند و س��رانجام‬ ‫کارخان��ه ورشکس��ته را تحویل می دادند‪ .‬ش��رکت های دولتی‬ ‫وام می گرفتند و حق��وق می پرداختند‪ .‬میرمحمد صادقی پس‬ ‫از انق�لاب در س��اخت ‪ 2‬کارخان��ه و اهدای ان به موسس��ه امام‬ ‫صادق(ع) و مدرسه عالی شهید مطهری مشارکت داشت‪ .‬تمام‬ ‫سهام کارخانه نساجی جامع ه متعلق به دانشگاه امام صادق(ع)‬ ‫ی متعلق به مدرس��ه ش��هید مطهری اس��ت و‬ ‫و کارخانه مطهر ‬ ‫هر دو کارخان ه توس��ط خاموشی اداره می ش��ود‪ .‬پس از انقالب‬ ‫در س��مت هایی مثل رییس انجمن صنایع و معادن گچ کشور‪،‬‬ ‫رییس خانه معدن کش��ور‪ ،‬نایب رییس اول اتاق بازرگانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره چندین ش��رکت و از جمله شرکت پخش سیمان ‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬کمک ب��ه مخالفان حکومت پهلوی‪ ،‬تاس��یس‬ ‫صندوق های قرض الحس��نه‪ ،‬مدرسه سازی‪ ،‬ساخت مسجد و ‪...‬‬ ‫بخش دیگری از فعالیت های وی را تشکیل می داد‪.‬‬ ‫خس��رو پیری‪ ،‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری‬ ‫و برنامه ری��زی فن��اوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ه ان��واع‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در پارک ه��ای عل��م و‬ ‫فناوری اشاره کرد و گفت‪ :‬شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در پارک های علم و فناوری به این صورت اس��ت‬ ‫که س��رمایه گذار از قبل به فناوری دست یافته و‬ ‫خواس��تار اس��تقرار در پارک علم و فناوری برای‬ ‫راه اندازی واحد «ار اند دی» با ایده های نو اس��ت‪.‬‬ ‫کشورمان خواستار این است که نشان(برند)های‬ ‫معروف در حوزه های الکترونیک و غیرالکترونیک‬ ‫در پارک ه��ای عل��م و فناوری مس��تقر ش��ده و‬ ‫واحد های تحقیق و توسعه «ار انددی» راه اندازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬یک��ی دیگ��ر از س��رمایه گذاری ها‬ ‫توس��عه واحده��ای «ار اند دی» و ایده ها توس��ط‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی اس��ت که این ایده ها با‬ ‫اس��تفاده از ش��رکت های دانش بنی��ان داخلی به‬ ‫محصول تبدیل خواهد شد‪ .‬در اصل شرایط کلی‬ ‫حضور در پارک های علم و فناوری داشتن ایده نو‬ ‫و همکاری با ش��رکت های دانش بنیان مستقر در‬ ‫پارک های علم و فناوری است‪.‬‬ ‫پیری تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذاری در پارک های‬ ‫علم و فناوری دو ش��رط اساسی دارد ؛ یکی اینکه‬ ‫س��رمایه گذار خارجی باید ایده هایی که در پارک‬ ‫عل��م و فن��اوری وج��ود دارد را توس��عه دهد و‬ ‫دیگری اینکه ایده جدیدی را از طریق واحد های‬ ‫«ار اند دی» منتقل کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی‬ ‫فن��اوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری یکی‬ ‫از مهم تری��ن برنامه ه��ای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری را انتقال دانش فنی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫برخ��ی پارک های عل��م و فن��اوری دارای فضای‬ ‫مناس��ب فیزیکی برای اس��تقرار س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی ب��وده اما برخی پارک های علم و فناوری‬ ‫نوپ��ا هس��تند از ای��ن رو ب��رای س��ال اینده هر‬ ‫سرمایه گذاری که تمایل به همکاری با پارک های‬ ‫علم و فناوری داشته باشد شرایط سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در صورت نبود فضای مناس��ب از طرف‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫پیری به دیگر برنامه ه��ای این وزارتخانه برای‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در پارک ه��ای عل��م و‬ ‫فناوری اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫بحث س��رمایه گذاری خارجی در پارک های علم‬ ‫و فناوری برای نخس��تین بار اس��ت که در کشور‬ ‫اتفاق می افتد بنابراین درصدد بررس��ی ش��رایط‬ ‫پارک های علم و فن��اوری برای اختصاص فضای‬ ‫مناس��ب به س��رمایه گذاران خارجی هستیم‪ ،‬از‬ ‫طرفی بس��یاری از سرمایه گذاران به دنبال جذب‬ ‫ایده های نو هس��تند از ای��ن رو حجمی از ایده ها‬ ‫توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تهیه شده‬ ‫تا س��رمایه گذاران بتوانند با استفاده از ایده ها به‬ ‫محصول مورد نظر دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه؛ تضمینی برای سرمایه گذاری‬ ‫مجی��د متقی طل��ب‪ ،‬ریی��س پ��ارک عل��م و‬ ‫فن��اوری گی�لان در گفت وگو ب��ا‬ ‫قوانین‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی را تاب��ع قوانی��ن و‬ ‫ایین نامه های س��ازمان س��رمایه گذاری کش��ور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬س��رمایه گذاری داخلی قوانین‬ ‫خاص خود را دارد و برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫نیز دستورالعمل هایی مش��خص شده است؛ این‬ ‫قوانین را سازمان س��رمایه گذاری کشور که یکی‬ ‫از معاونت ه��ای وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعیین می کند‪ .‬از این رو سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه های مربوط به ش��رکت های دانش بنیان نیز‬ ‫تابع قوانین این سازمان است‪.‬‬ ‫متقی طلب با اش��اره به اینک��ه دولت باید برای‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ضمانت ه��ای الزم را در‬ ‫نظر گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��رمایه گذاران خارجی بعد از‬ ‫ورود سرمایه اصلی به کشور باید تعهداتی را قبول‬ ‫کنند اما سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری با‬ ‫ریس��ک همراه است و دولت باید ضمانت هایی را‬ ‫ب��رای این موضوع فراهم کند ت��ا در صورت بروز‬ ‫مشکل امکان جبران ان وجود داشته باشد‪ .‬یکی‬ ‫از راه حل هایی ک��ه می تواند این تضمین را ایجاد‬ ‫کند بحث بیمه س��رمایه و فناوری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ریی��س پارک علم و فن��اوری گیالن‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی باید با روش��ی‬ ‫هدفمند بیم ه ش��رکت های دانش بنی��ان را برای‬ ‫س��رمایه گذاری تضمی��ن کن��د و در صورتی که‬ ‫بخواهی��م تم��ام این م��وارد را از طری��ق دولت‬ ‫پیگی��ری کنی��م ب��ا موانع��ی روب��ه رو خواهیم‬ ‫ب��ود بنابراین با بیم��ه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اهمیت گسترش شرکت های دانش بنیان در حوزه محیط زیست‬ ‫در نخستین نشست تخصصی کارگروه زیست فناوری‬ ‫محیط زیس��ت ستاد توسعه زیست فناوری و پژوهشکده‬ ‫محیط زیست و توسعه پایدار مصطفی قانعی ‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با‬ ‫اشاره به ضرورت گسترش ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫حوزه محیط زیست گفت‪ :‬ستاد توسعه زیست فناوری از‬ ‫توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه محیط زیست‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫زیس��ت فناوری و محیط زیس��ت ارتب��اط تنگاتنگی‬ ‫ب��ا یکدیگر دارن��د و باید به این حوزه ه��ا توجه ویژه ای‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬این نشست با هدف بررسی‬ ‫تاثی��ر غیرقاب��ل ان��کار زیس��ت فن��اوری در کمک به‬ ‫محیط زیست و گستردگی زیس��ت فناوری در کشور با‬ ‫حض��ور متخصصان هر دو حوزه برگزار ش��د که ضمن‬ ‫بررس��ی الودگی های محیط زیس��ت و بحث و بررس��ی‬ ‫منش��ا و اث��رات ان و اس��یب های جبران ناپذیر درباره‬ ‫امکان اس��تفاده از ای��ن فناوری در کنت��رل‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫ح��ذف و پیش��گیری از تولید و الودگ��ی منابع پایه به‬ ‫بحث و گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫در ادام��ه علی محم��د لطیف��ی‪ ،‬ریی��س کارگ��روه‬ ‫محیط زیس��ت س��تاد زیس��ت فناوری نیز ضم��ن بیان‬ ‫اهمی��ت حفظ محیط زیس��ت و ض��رورت بهره گیری از‬ ‫فناوری های مدرن به ویژه زیست فناوری اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کارگروه برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و متخصص��ان و صاحب��ان صنای��ع به منظ��ور کنترل‪،‬‬ ‫پیش��گیری و حذف الودگی های محیط زیستی امادگی‬ ‫کامل دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از برنامه های این کارگروه سفر به استان ها‬ ‫و ارزیاب��ی دقی��ق وضعی��ت و امایش زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫شناس��ایی و کمک به صنایع برای کاهش یا پیشگیری‬ ‫از الودگی هاست‪.‬‬ ‫در پای��ان طب��ق نظر کارشناس��ان و متخصصان لزوم‬ ‫مدیریت الودگی های زیست محیطی از جمله پسماندهای‬ ‫ش��هری‪ ،‬صنعتی و عفونی بیمارس��تانی و کود و سموم‬ ‫شیمیایی کشاورزی‪ ،‬فلزات سنگین‪ ،‬نیترات اب و مدیریت‬ ‫کانون های گردوغبار داخلی بررس��ی ش��د و متخصصان‬ ‫بر ض��رورت حمای��ت همه جانبه دولت ب��رای کاربرد و‬ ‫توس��عه این فن��اوری در حفاظت محیط زیس��ت تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫می توان در داخل کش��ور شاهد رشد خوبی برای‬ ‫تجاری س��ازی و ارتقای فناوری بود‪ .‬متقی طلب با‬ ‫بیان اینکه زمینه همکاری برای س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی در پارک های علم و فناوری کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬پارک عل��م و فناوری گیالن‬ ‫نیز قراردادهای خوبی با س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫ازجمله قزاقس��تان منعقد کرده و در زمینه تولید‬ ‫سلولز برای تهیه کاغذ اعتبار ‪۴‬میلیارد تومانی را‬ ‫ب��رای افتتاح فاز اول ان در نظر گرفته اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه کش��ور قزاقستان مرکز مهم گندم‬ ‫است و از طرفی برای تولید کاغذ در کشور ناچار‬ ‫به قطع درختان و تخریب جنگل هستیم از این رو‬ ‫با امضای قرارداد با کش��ور قزاقس��تان قرار شد با‬ ‫استفاده از فناوری ایرانی پسماند کشاورزی کشور‬ ‫قزاقستان تبدیل به سلولز شده و برای تولید کاغذ‬ ‫به ایران وارد ش��ود‪ .‬این قرارداد دو محور اساسی‬ ‫از جمل��ه صادرات فناوری و جلوگیری از تخریب‬ ‫جنگل را دربر دارد‪ .‬ب��ا وجود ضمانت های دولت‬ ‫اینگونه قرارداد ها استمرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫او با اش��اره به انتقال دانش فنی سرمایه گذاران‬ ‫ی تصری��ح ک��رد‪ :‬انتق��ال دان��ش فن��ی‬ ‫خارج�� ‬ ‫سرمایه گذاران خارجی معموال به صورت تدریجی‬ ‫و در قال��ب پروپ��وزال اس��ت و در برخ��ی موارد‬ ‫می توان دانش فنی را با دیگر کشورها معامله کرد ‬ ‫اما موضوعاتی که پارک های علم و فناوری به طور‬ ‫کل��ی پیگیری می کنند ش��امل انتق��ال و تولید‬ ‫فن��اوری ب��رای موضوعات درون و برون س��پاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دوشنبه هفته جاری نیز سرمایه گذاران‬ ‫هلندی برای امضای قرارداد در حوزه تولید انرژی‬ ‫از ب��اد در پ��ارک عل��م و فناوری گی�لان حضور‬ ‫خواهند یافت‪ .‬اس��تان گیالن یکی از مراکز مهم‬ ‫فناوری است که اینگونه سرمایه گذاری ها نیازمند‬ ‫تضمی��ن دولت برای رس��یدن ب��ه نتایج مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن علم اله��دی‪ ،‬ریی��س پ��ارک علم و‬ ‫فن��اوری خراس��ان رض��وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ه نح��وه س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری پارک ه��ای عل��م و فناوری در‬ ‫قالب شرکت های دانش بنیان شکل می گیرد به‬ ‫این صورت که شرکت های دانش بنیان شریک‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری انتخاب می کنند‬ ‫و س��رمایه گذاری ب��ا کمک پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری شکل می گیرد‪.‬‬ ‫این نوع س��رمایه گذاری باید تشریفات قانونی‬ ‫را ط��ی کند؛ این نوع س��رمایه گذاری در تمامی‬ ‫پارک های علم و فناوری به دلیل نوپا بودن شکل‬ ‫نمی گیرد و در این بین پارک های علم و فناوری‬ ‫بزرگ مانند خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان و پردیس‬ ‫در شرف اقدام برای این اتفاق مهم هستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاری در پارک های علم و‬ ‫فناوری به صورت مش��ترک برای تولید محصول‬ ‫مش��ترک اس��ت که بعد از تولید به کشور مورد‬ ‫نظر ص��ادر خواه��د ش��د‪ .‬از دیگ��ر موضوعاتی‬ ‫ک��ه به تازگ��ی ب��ه ان توجه ش��ده اس��تفاده از‬ ‫زیرس��اخت ها و فرصت های قانون��ی مناطق ازاد‬ ‫اس��ت‪ .‬زمینه های الزم برای همکاری مش��ترک‬ ‫شرکت های دانش بنیان با سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در مناطق ازاد فراهم ش��د تا بتوانند محصوالت‬ ‫خود را به صورت مشترک تولید کرده و انها را به‬ ‫بازار ه��ای بین المللی صادر یا در بازارهای داخلی‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫علم اله��دی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تاکن��ون‬ ‫زمین��ه هم��کاری پارک ه��ای علم و فن��اوری با‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی مشخص نش��ده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه برای مش��خص کردن زمینه های‬ ‫همکاری با س��رمایه گذاران خارجی با یکس��ری‬ ‫نواقص قانونی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن منظ��ور کار گروه��ی در معاونت‬ ‫برنامه ری��زی وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫ش��کل گرفته تا زمینه همکاری با سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را مشخص کند‪.‬‬ ‫البت��ه پارک ه��ای علم و فناوری ب��زرگ خود‬ ‫به دنبال سرمایه گذار خارجی برای تولید محصول‬ ‫ب��ه صورت مش��ترک بوده اما پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری نوپا درگیر مش��کالت اولیه هستند و نیاز‬ ‫به حمایت دارند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی با‬ ‫تاکید بر اینکه انتقال دانش فنی س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی بای��د در کوتاه ترین زمان انجام ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رس��الت اصلی پارک های عل��م و فناوری‬ ‫همانطور ک��ه در اقتصاد مقاومت��ی بر ان تاکید‬ ‫ت اما برای انتقال‬ ‫ش��ده‪ ،‬انتقال دانش فنی اس�� ‬ ‫دانش فن��ی نمی توان زمان تعیی��ن کرد چراکه‬ ‫انتقال ان بس��تگی به نوع فناوری‪ ،‬دانش فنی و‬ ‫پتنت مورد نظر دارد اما در هر صورت دانش فنی‬ ‫باید سریع اتفاق افتد زیرا فناوری ها مدام در حال‬ ‫تغییر هستند‪.‬‬ ‫حذف االینده های صنایع داروسازی و نساجی با نانو‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه تهران با همکاری پژوهشگران‬ ‫دانش��گاه پلی تکنی��ک می�لان ایتالی��ا موفق ب��ه تولید‬ ‫ازمایش��گاهی نانولوله های فتوکاتالیس��تی با اس��تفاده از‬ ‫نانوذرات نقره و پاالدیم ش��دند که در حذف مواد االینده ‬ ‫الی پساب های صنعتی کاربرد دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ام��روزه فرایندهای فتوکاتالیس��تی‬ ‫مبتنی بر تابش نور خورش��ید‪ ،‬توجه بس��یاری را از نظر‬ ‫کاربرد در حوزه های مختلف به خود جلب کرد ه است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬برخی از اکسیدهای فلزی نیمه رسانا در‬ ‫زمره مواد فتوکاتالیست قرار می گیرند و در بین اکسیدهای‬ ‫فلزی‪ ،‬دی اکسید تیتانیوم با یک ساختار بلوری خاص به‬ ‫ عنوان یک ماده فتوکاتالیست با بازدهی باال شناخته شده‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از پژوهش های پیشین‪ ،‬نانوذرات اکسید‬ ‫تیتانیوم به شکل پودر مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اصالح و تولید این مواد فتوکاتالیستی با شکل ها‬ ‫و روش ه��ای متف��اوت می تواند موجب بهب��ود عملکرد‬ ‫فتوکاتالیزوری این مواد شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو پژوهش��گران دانش��گاه تهران ب��ا همکاری‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه پلی تکنیک میالن ایتالیا به منظور‬ ‫بهبود عملکرد فتوکاتالیس��تی نانوذرات اکسید تیتانیوم‪،‬‬ ‫اقدام به س��نتز این مواد به شکل نانولوله کردند که موفق‬ ‫به تولید این نانولوله ها در مقیاس ازمایشگاهی شدند‪.‬‬ ‫حام��د اس��کندرلو‪ ،‬مجری ط��رح ه��دف از انجام این‬ ‫پژوهش را سنتز نانولوله هایی از جنس دی اکسید تیتانیوم‬ ‫با فعالیت فتوکاتالیستی باال تحت تابش نور مرئی دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬برای ای��ن منظور عملکرد نانولوله های تولید‬ ‫شده در فرایند حذف االینده های الی از محیط های ابی‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساختارهای اناتاز و روتایل به عنوان دو‬ ‫ساختار متفاوت دی اکس��ید تیتانیوم یاداور شد‪ :‬ساختار‬ ‫اناتاز فعالیت فتوکاتالیزوری باالتری نس��بت به س��اختار‬ ‫روتایل دارد از این رو در این پژوهش مطالعات روی سنتز‬ ‫نانولوله های دی اکسید تیتانیوم با ساختار اناتاز خالص و‬ ‫پایدار در دمای باال متمرکز شد‪.‬‬ ‫اسکندرلو‪ ،‬روش تولید این نانو لوله ها را الکتروشیمیایی‬ ‫و ی��ک روش س��ریع‪ ،‬اس��ان و ارزان ب�� ه منظور س��نتز‬ ‫نانولوله های دی اکس��ید تیتانیوم عنوان کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنی��ن از نانوذرات فلزات نجی��ب نقره و پاالدیم برای‬ ‫افزایش بیش��تر خواص فتوکاتالیس��تی نانولوله ها کمک‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫اهمیت تامین سرمایه در گردش‬ ‫محمدعلی یوس��فی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال ‪ 93‬تاکنون مبلغ ‪ 59‬میلیارد ریال تسهیالت یارانه دار به واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان اعطا شده است‪ .‬برای‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی در کش��ور نیاز به حمایت از تولی��دات داخلی داریم و با تامین‬ ‫سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مشکالت این واحدها رفع و انها فعال می شوند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫در حکم��ی از س��وی محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬س��یدمرتضی نیرومند اس��کوئی‬ ‫به عن��وان مدیرعامل جدید ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان شرقی معرفی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ی در مراس��می که با حضور معاون عمرانی‬ ‫اذربایجان ش��رق ‬ ‫و مدیرکل استان ها و امور مجلس سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬معاونان استاندار اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬جمعی از‬ ‫صنعتگران ‪ ،‬خانواده ش��هدا و کارکنان ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان برگزار ش��د از زحمات محمدعلی عسگری‪،‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین این شرکت قدردانی و مدیرعامل جدید‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫در اغ��از ای��ن مراس��م‪ ،‬محمد علی عس��گری مدیرعامل‬ ‫س��ابق ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی با‬ ‫ارائ��ه گزارش��ی از وضعیت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ی گفت ‪ :‬همکاران این ش��رکت در سال های‬ ‫اذربایجان ش��رق ‬ ‫گذش��ته همواره سعی کرده اند تا در جهت اقتصاد مقاومتی‬ ‫حرکت کرده و خدمتگزار صنعتگران باشند‪.‬‬ ‫در ادامه ‪ ،‬معاون عمران و محیط زیس��ت س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬فلس��فه وجود‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‪ ،‬تامین زیرساخت های واحدهای‬ ‫صنعتی و خدمات رس��انی و تمرکز واحدهای صنعتی به ویژه‬ ‫صنایع کوچک که به تنهایی نمی توانند کار کنند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده اضافه ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه واحدهای‬ ‫صنعتی در یک ش��هرک صنعتی مس��تقر می شوند مسئول‬ ‫هستیم تا نیازهای اولیه را تامین کنیم و افتخار می کنیم با‬ ‫وجود برخی محدودیت ها رضایت نس��بی را جلب کردیم و‬ ‫قول می دهیم دامنه خدمات مان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تس��ریع در ارائه خدمات زیربنایی در سال‬ ‫‪ 95‬جزو اولویت های ماس��ت و با توجه به محدودیت منابع‬ ‫در ش��رکت های شهرک های صنعتی با همین منابع محدود‬ ‫در اس��تان ها پروژه ها اولویت بندی شده و نیاز اولیه صاحبان‬ ‫صنایع تامین خواهد شد و نشاط و شادابی و مبلمان شهری‬ ‫در شهرک های صنعتی جزو پروژه های ما در سال ‪ 95‬است‪.‬‬ ‫معاون عمران و محیط زیست صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با تاکید بر اینکه باید با بخش خصوصی تعامل‬ ‫داش��ته باش��یم و نیازهای انه��ا را تامین کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫باید س��عی کنیم ت��ا دغدغه واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی به حداقل برسد‪ ،‬چنانچه اگر خوب کار‬ ‫کنیم در خاطره ها ماندگار خواهیم شد و در غیر این صورت‬ ‫باید تذکرها را بشنویم و کار را درست کنیم‪.‬‬ ‫نیرومند اس��کوئی‪ ،‬مدیرعامل جدید شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اذربایجان ش��رقی با بی��ان اینکه خوش��بختانه در‬ ‫دول��ت «تدبیر و امید» فضای س��رمایه گذاری حاکم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم��ه تالش خود را ب��ه کار خواهیم گرفت تا‬ ‫س��رمایه گذارانی که برای ایج��اد واحد تولیدی به اس��تان‬ ‫مراجعه می کنند به نحو احس��ن پذیرش شده و زمین مورد‬ ‫نظر انها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی از همه مدیران اس��تانی درخواست کرد تا در راستای‬ ‫حمایت از صنای��ع و تامین و ارتقای زیرس��اخت های مورد‬ ‫نیاز شهرک های صنعتی همیار شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫تامین حداقل امکانات زیربنایی در شهرک های‬ ‫صنعت��ی ‪ ۵۰‬تا‪ ۶۰‬هزار تومان ب��رای هر متر مربع‬ ‫زمین هزینه دارد که به گفته کارشناس��ان بخش‬ ‫عمده اعتبار مورد نیاز برای شهرک سازی از طریق‬ ‫هزین��ه درام��د یا هم��ان دریافت ح��ق انتفاع از‬ ‫سرمایه گذاران متقاضی ورود به شهرک ها دریافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته اعتبارات تملک دارایی و بخش��ی‬ ‫از مناب��ع اعتباری س��ازمان صنایع کوچک نیز به‬ ‫تامین هزینه های شهرک سازی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫امکان دریافت تسهیالت بانکی برای شرکت های‬ ‫استانی که در راه اندازی شهرک صنعتی با کمبود‬ ‫اعتبار مواجه شده اند وجود دارد اما کارشناسان بر‬ ‫این اعتقادند که دریافت این نوع تسهیالت مقرون‬ ‫به صرفه نیس��ت‪ .‬ب��ه طوری که ش��اهپور قنبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬از انجایی که‬ ‫اعتبار مورد نیاز برای هزینه های شهرک س��ازی از‬ ‫محل دریافت حق انت فاع از سرمایه گذاران تامین‬ ‫می ش��ود و امکان افزایش این حقوق وجود ندارد‬ ‫بنابراین دریافت تسهیالت برای ایجاد زیرساخت‬ ‫در شهرک های صنعتی مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫قنبری تصریح کرد‪ :‬اراضی صنعتی یا حق انتفاع‬ ‫بهره برداری در شهرک های صنعتی سراسر کشور‬ ‫به نرخ تمام ش��ده به متقاضیان واگذار شده و به‬ ‫صورت نقد و اقساط از متقاضیان دریافت می شود‬ ‫درحالی که تس��هیالت دریافتی دارای بهره بانکی‬ ‫اس��ت و این مابه التفاوت را ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی باید تامی��ن کند و ام��کان اضافه کردن‬ ‫ان ب��ه نرخ حق انتفاع بهره ب��رداری از زمین های‬ ‫صنعتی داخل شهرک وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫سازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس‬ ‫در کش��ور فعالیت می کنند ک��ه از این تعداد ‪۳۶‬‬ ‫هزار واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫با اشتغالی افزون بر ‪ ۷۴۹‬هزار نفر مستقر هستند‪.‬‬ ‫اکنون از ‪ ۹۴۵‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی مصوب‬ ‫در کل کش��ور ‪ ۷۶۵‬ش��هرک با بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫هکتار مساحت درحال واگذاری زمین صنعتی به‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫تاکن��ون قیمت گ��ذاری اراضی در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی بر اس��اس یک نس��خه نبوده با‬ ‫این حال به گفته علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در س��ال اینده هیچ افزایش قیمتی در زمین ها و‬ ‫زیرساخت های ش��هرک ها و نواحی صنعتی برای‬ ‫مناطق کمترتوسعه یافته وجود نخواهد داشت‪ .‬در‬ ‫مناطق توسعه یافته نیز با توجه به مزایای شهرک‬ ‫مورد نظر قیمت گذاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬نخستین گام در‬ ‫س��اخت ش��هرک های صنعتی دریاف��ت زمین به‬ ‫ص��ورت رای��گان از منابع طبیع��ی و اراضی ملی‬ ‫اس��ت تا هزینه ه��ای احداث ش��هرک را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬همانط��ور که ناص��ر صی��دی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی زنج��ان به‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ش��هرک های صنعتی برای احداث‬ ‫ش��هرک های جدید مکان یابی شهرک در اراضی‬ ‫مل��ی و منابع طبیعی را نخس��تین گام قرار داده‬ ‫ت��ا زمین رای��گان دریافت کن��د و در مرحله دوم‬ ‫س��عی کند تا از محل اعتبارات تملک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای طبق قوانین بودجه بیشترین استفاده‬ ‫را کند‪.‬‬ ‫صی��دی تاکید ک��رد‪ :‬طبق قان��ون وزارتخانه ها‬ ‫موظف به ارائه زیرساخت تا در ورودی شهرک های‬ ‫تجدید مناقصه عمومی شماره ‪94/20‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید صندلی هواپیما به منظور برقراری پروازهای هفتگی در فرودگاه خلیج فارس‪ -‬عس��لویه مطابق ش��رایط مندرج‬ ‫در اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ -‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‬ ‫‪ -3‬ش��رح مختصری از کار‪ :‬خرید صندلی هواپیما به منظور برقراری پروازهای هفتگی در مس��یرهای پروازی عسلویه – شیراز و بالعکس‪،‬‬ ‫عسلوی ه ـ اصفهان و بالعکس‪ ،‬عسلویه – رشت و بالعکس‪ ،‬عسلویه‪ -‬اهواز و بالعکس مطابق جدول منضم به اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -4‬براورد تقریبی ساالنه‪ :‬حدود ‪ 106/967/120/000‬ریال‬ ‫‪ -5‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد به مبلغ ‪10/696/712/000‬ریال مطابق شرح مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت زمان خرید خدمات‪ :‬یک سال‬ ‫‪ -7‬ش��رایط ش��رکت در مناقصه‪ -1 :‬دارا بودن مجوز از سازمان هواپیمایی کش��وری ‪ -2‬اژانس های مسافرتی که دارای نمایندگی رسمی‬ ‫از شرکت های هواپیمایی (ایرالین ها) می باشند ‪ -3‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده (ارائه در زمان خرید اسناد و انعقاد قرارداد)‬ ‫‪ -8‬برای دریافت اطالعات بیشتر و اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) نشانی اینترنتی‪ WWW.PSEEZ.IR‬ب) ‪HTPP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫ج) دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫‪ -9‬محل تحویل اسناد و مدارک‪ :‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‪،‬‬ ‫طبقه اول‪ ،‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات تلفن ‪. 7731372152‬‬ ‫‪ -10‬جلسه توجیهی‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 94/12/17‬طبقه اول ساختمان همایش های خلیج فارس‪ -‬امور قراردادها‬ ‫‪ -11‬اخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک‪ :‬حداکثر ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪95/01/16‬‬ ‫‪ -12‬تاریخ گش��ایش پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز سه ش��نبه مورخ ‪ 95/01/17‬منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬ساختمان همایش های‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬سالن جلسات سازمان‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‪ ،07731372150-4 :‬نمابر ‪07731372155‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اولویت خدمات رسانی به صنایع‬ ‫کوچک در شهرک ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫صنعت��ی هس��تند‪ .‬همچنین ام��کان بهره برداری‬ ‫زودتر از موعد شهرک های صنعتی تازه تاسیس در‬ ‫کاهش هزینه ها موثر اس��ت‪ .‬در نهایت اگر شرکت‬ ‫اس��تانی در تامین هزینه های س��اخت با مشکل‬ ‫کمبود اعتبارات مواجه ش��د می تواند از تسهیالت‬ ‫بانکی استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی زنجان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ممکن است برای احداث شهرک تا ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت دریافت شود اما نرخ بهره‬ ‫این تسهیالت مطابق با نرخ تسهیالت اعالم شده‬ ‫از سوی بانک مرکزی و متناسب با بازپرداخت های‬ ‫‪ 3‬تا ‪ ۵‬ساله تعیین می شود‪.‬‬ ‫صیدی تصریح کرد‪ :‬برای تامین زیرساخت های‬ ‫خارج از شهرک صنعتی مانند راه های دسترسی‪،‬‬ ‫انتقال ش��بکه گاز و ب��رق و‪ ...‬می توان از اعتبارات‬ ‫ط استفاده کرد اما برای احداث‬ ‫وزارتخانه های مربو ‬ ‫شهرک و تامین زیرساخت های ابتدایی در داخل‬ ‫ش��هرک باید از اعتبارات داخلی شرکت استانی‪،‬‬ ‫استانداری و تملک دارایی ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬هرچند تکمیل زیرساخت ها‪،‬‬ ‫هدایت س��رمایه گذاری ها در جهت تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی در مناطق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬توجه به‬ ‫توسعه خوشه های صنعتی‪ ،‬عارضه یابی و حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچک‪ ،‬تقویت نظام پیمانکاری فرعی‪،‬‬ ‫خل��ق منابع مالی جدید خارج از سیس��تم بانکی‬ ‫و توجه ب��ه بهره وری و کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫از راهبرده��ای اصل��ی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در س��ال اینده اعالم‬ ‫ش��ده اما مش��ارکت بخش خصوص��ی در تامین‬ ‫هزینه ه��ای شهرک س��ازی نیز می تواند راهگش��ا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت شهرک صنعتی در اراضی ملی برای کاهش هزینه‬ ‫معتقد است که تامین هزینه های شهرک سازی در‬ ‫ابتدای امر به صورت درامد هزینه نهادینه ش��ده‬ ‫اس��ت به طوری که از فروش زمین های در دست‬ ‫احداث برای تامین زیرساخت شهرک های جدید‬ ‫هزین��ه می ش��ود ‪ .‬تامین زیرس��اخت ها برای هر‬ ‫مترمرب��ع زمین صنعتی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫متف��اوت ب��وده و ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬ه��زار تومان‬ ‫هزینه در بردارد و به همان قیمت تمام ش��ده به‬ ‫متقاضی��ان واگذار می ش��ود‪ .‬از طرف دیگر امکان‬ ‫اس��تفاده از محل اعتبارات تملک دارایی ها و نیز‬ ‫اعتبارات استانداری ها برای تامین بخشی از هزینه ‬ ‫ساخت شهرک های صنعتی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫قنب��ری اف��زود‪ :‬در قال��ب اعتب��ارات تمل��ک‬ ‫دارایی ها برای احداث ش��هرک ها هزینه می شود‬ ‫ام��ا این اعتبارات کافی نبوده و با اجبار برای ارائه‬ ‫تخفیف در مناطق کمترتوسعه یافته همراه است‪.‬‬ ‫البت��ه س��ازمان صنایع کوچک نیز ب��رای احداث‬ ‫ش��هرک های جدید در مناطق کمتر توس��عه یافته‬ ‫کمک های اعتباری ارائه می دهد‪.‬‬ ‫اهمیت ساخت و راه اندازی شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه دلی��ل ایجاد اش��تغال پای��دار و ارائه خدمات‬ ‫مناس��ب به صنعتگران اس��ت‪ .‬بنابراین با ساخت‬ ‫و راه اندازی ش��هرک های صنعتی س��عی شده تا‬ ‫محل مناس��بی برای انج��ام فعالیت های صنعتی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬همچنین برای ساماندهی فعالیت های‬ ‫صنعتی و تولیدی نیاز اس��ت ت��ا حداقل امکانات‬ ‫ازجمله زمین مناس��ب و ارزان با مساحت کافی‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز مورد نیاز در اختیار سرمایه گذران‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫امارها نیز حکایت از ان دارد که ‪ ۸۸‬هزار واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغالزایی نزدیک به ‪۲/۴‬میلیون نفر‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫دریافت‬ ‫تسهیالت برای‬ ‫ایجاد زیرساخت‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتی مقرون‬ ‫به صرفه نیست‬ ‫ناصر صیدی‬ ‫بهره برداری‬ ‫زودتر از موعد‬ ‫شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫تازه تاسیس در‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫موثر است‬ ‫فراخوان اگهی ارزیابی کیفی (‪)94-127‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرایط ذیل برگزار نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج نخستین نوبت اگهی با ارائه معرفی نامه‬ ‫کتبی در ساعات اداری (شنبه تا سه شنبه ‪ 16-7‬و چهارشنبه ها ‪ )15-7‬به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان‪ -‬بلوار ‪ 22‬بهمن‪-‬‬ ‫حدفاصل سه راه ادیب با چهارراه شعبانیه‪ -‬شرکت گاز استان کرمان جهت اعالم امادگی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت‬ ‫و ب��ا توج��ه به مف��اد ان مدارک مورد نیاز را تهیه‪ ،‬تنظیم و تکمیل و حداکثر تا ‪ 14‬روز تقویمی پس از تاریخ چاپ اخرین نوبت‬ ‫اگهی به دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی‪ /‬هیات انتخاب مش��اور (اتاق ‪ )105‬تس��لیم نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت توزیع اسناد مناقصه‬ ‫منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی می باشد‪( .‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه بانکی‪/‬‬ ‫رس��ید بانکی) متقاضیان می بایس��ت جهت کسب اطالعات بیشتر به س��ایت ‪ www.nigc-kerman.ir‬و پایگاه اطالع رسانی‬ ‫مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫کدفراخوان‬ ‫موضوع‬ ‫تعداد‬ ‫مرحله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/42492‬‬ ‫خدمات مشاوره نظارت کارگاهی‬ ‫و عالیه شبکه و تغذیه و تاسیسات‬ ‫گازرسانی در سطح استان کرمان‬ ‫(منطقه ‪)1‬‬ ‫دو‬ ‫تعداد‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫شماره مجوز‬ ‫‪1394-6303‬‬ ‫مدت زمان اجرا‬ ‫(روز)‬ ‫‪ 730‬روز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪2/834/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت ارتز دست با فناوری چاپ سه بعدی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫‪ 5‬کلید مدیریت صنعتی در ژاپن‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫افزایش حضور شرکت های‬ ‫روسی در ایران‬ ‫یو ای سی(‪ ،)UEC‬کاماز (‪ )KAMAZ‬و هلیکوپترهای‬ ‫روس��ی (‪ )Russian Helicopters‬به عنوان ‪ 3‬شرکت‬ ‫زیرش��اخه روس��تک به دنبال امضای قراردادهای میلیون‬ ‫دالری و تولید بومی محصوالت خود در ایران هستند‪.‬‬ ‫بناب��ر انچه س��رگی میخایئلوف‪ ،‬مع��اون مدیر کل‬ ‫شرکت ‪ UEC‬در حاشیه همایش های تجاری روسیه‬ ‫درباره ایران بعد از تحریم ها گفته اس��ت‪ ،‬شرکت های‬ ‫روس��تک به زودی قراردادهای متعدد و بزرگی با ایران‬ ‫امضا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫‪۳‬قرارداد در جریان است که‪۲‬مورد از این قراردادها در‬ ‫حال امضا شدن است و می توانم بگویم به احتمال ‪۹۹‬‬ ‫درصد نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫م��ا پروژه های��ی ب��رای تولی��د موتوره��ا و قطعات‬ ‫در ای��ران داریم‪ .‬ش��رکت ایران��ی این پروژه ه��ا را به‬ ‫عنوان پیش ش��رط قرارداد تعیین کرده اس��ت‪ .‬ما این‬ ‫پیش شرط و براوردهای مالی ان را بررسی کرده ایم و‬ ‫تصمیم به پذیرفتن ان گرفته ایم‪.‬‬ ‫نخس��تین قرارداد مربوط به تحویل ‪ ۳۰‬کمپرس��ور‬ ‫گاز به ش��رکت خصوصی توربو کمپرس��ور نفت است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ UEC‬در ح��ال انتقال ‪ ۳۰‬کمپرس��ور ‪۱۶‬‬ ‫مگاواتی اس��ت که تولید ان نیز در همان محل از سر‬ ‫گرفته می شود‪ .‬براساس این قرارداد ابتدا در طول سال‬ ‫‪ ۵‬دس��تگاه تحویل داده می شود‪ .‬سپس ‪ ۱۰‬دستگاه و‬ ‫پس از ان تا ‪ ۳۰‬دستگاه به طور بومی در ایران ساخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ارزش این ق��رارداد حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫روبل روس��یه (‪ ۱۰۴‬تا ‪ ۱۱۸‬میلیون دالر) خواهد بود‪.‬‬ ‫میخایئل��وف تصریح می کند که اقدام��ات اولیه پروژه‬ ‫تولید در ایران ش��اید تا س��ال اینده انجام نشود‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول همچنین به این موضوع اشاره کرد که‬ ‫تحویل بس��ته اولیه بسیار مهم اس��ت تا اطمینان دو‬ ‫طرف حاصل شود‪.‬‬ ‫وی اشاره ای نیز به قرارداد ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیارد روبلی‬ ‫(‪ ۶۵۵‬ت��ا ‪ ۹۱۷‬میلی��ارد دالری) با ش��رکت کاال نفت‬ ‫ته��ران در زمین��ه تحویل تجهیزات داش��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«م��ا چارچوب قراردادی را با کاال نفت تهران ترس��یم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫این شرکت جزئی از ش��رکت ملی نفت ایران است‪.‬‬ ‫این ق��رارداد تحویل تعداد باالی��ی از تجهیزات تولید‬ ‫انرژی و کمپرس گاز را ش��امل می شود‪ ».‬این قرارداد‬ ‫ش��امل ‪ ۵۰‬توربین گاز ‪ ۲۷‬مگاوات��ی چرخه ترکیبی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬کمپرس��ور گاز ‪ ۱۰‬مگاواتی‪ ۵۰ ،‬کمپرسور گاز ‪۲۵‬‬ ‫مگاوات��ی و ‪ ۵۰‬پکیج تولیدی توربین گاز ‪ ۲۵‬مگاواتی‬ ‫است‪ .‬میخایئلوف اعتقاد داشت که این قراردادها امضا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تدوین و ترجمه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مدیریت‬ ‫کارخانه بخشی‬ ‫از مدیریت‬ ‫صنعتی است‬ ‫که در ان به‬ ‫نواوری اهمیت‬ ‫داده شده است‬ ‫مدیران صنعتی در سراسر جهان توانسته اند به‬ ‫کمک نواوری و فناوری به جذب بیشتر مشتریان‬ ‫خود و همچنین بهینه س��ازی خطوط تولیدی و‬ ‫افزاش زنجیره ارزش کمک کنند‪.‬‬ ‫در میان تمامی شاخص های صنعتی و تولیدی‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی را می توان یکی از تاثیر گذارترین‬ ‫شاخص های رشد صنایع نامید‪ .‬مدیریت صنعتی‬ ‫بخش��ی از مدیریت اس��ت که در ‪ 3‬شاخه فنی‪،‬‬ ‫مالی و رفتاری به تربیت مدیران و نیروی انسانی‬ ‫در سازمان های صنعتی می پردازد‪ .‬در این سبک‬ ‫از مدیریت نحوه قرارگیری ماشین االت به منظور‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬نحوه چیدمان نیروی انسانی در‬ ‫کارگاه ها و چالش های کارگری مهم ترین مباحث‬ ‫مدیریت صنعتی به شمار می اید‪.‬‬ ‫در تعری��ف ان��واع مدیریت و به وی��ژه مدیریت‬ ‫صنعتی ‪ 3‬سبک مدنظر قرار گرفته است‪ .‬نخست‬ ‫مدیریت امریکایی اس��ت که مهم ترین ویژگی ان‬ ‫تکیه بر افق های کوتاه مدت و سوددهی است‪ ،‬نوع‬ ‫دوم مدیریت به س��بک ژاپنی است که با در نظر‬ ‫گرفتن افق های بلندمدت و تاکید بر کار گروهی‬ ‫در جهان ش��ناخته ش��ده و در نهای��ت مدیریت‬ ‫صنعتی ژاپن��ی که با فرهن��گ امریکایی همگام‬ ‫ش��ده و معایب دو س��بک قبل��ی را از میان برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت کارخانه‪ ،‬بخشی از مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫تولید نمایشگرهای‬ ‫محوشونده با پوست هشت پا‬ ‫اگر به دنبال ساخت پارچه مصنوعی برای پوشاندن‬ ‫روبات انس��ان نما هستید‪ ،‬مراجعه به پوست چسبناک‬ ‫و تغییر رنگ دهنده هش��ت پا می تواند کارس��از باشد و‬ ‫این کاری اس��ت که دانشمندان دانشگاه کورنل انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران ی��ک پوس��ت‬ ‫الکترونورتاب الس��تیکی تولید کرده اند که نه تنها نور‬ ‫را به رنگ های مختلف منتش��ر می کند بلکه می تواند‬ ‫این کار را زمانی که تا ‪ 6‬برابر اندازه اولیه اش کش��یده‬ ‫شده‪ ،‬انجام دهد‪ .‬این پوست که به خازن منتشر کننده‬ ‫نور بسیار ارتجاعی (اچ ال ای سی) موسوم است از ‪3‬الیه‬ ‫ش��امل دو الکترود هیدروژل یونی شفاف که در میان‬ ‫انها یک ماتریکس سیلیکون قرار گرفته‪ ،‬تشکیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ماتریکس حاوی پیکس��ل های س��اخته ش��ده‬ ‫از س��ولفید زینک اس��ت که با فلزات واسطح مختلف‬ ‫ناخالص ش��ده اند‪ .‬زمان��ی که یک جری��ان الکتریکی‬ ‫خارج��ی از می��ان الکتروده��ا و از درون ماتریک��س‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬فلزات مختلف به انتش��ار ط��ول موج های‬ ‫مختل��ف نور می پردازند‪ .‬برای مثال فلز مس رنگ ابی‬ ‫و منیزیوم رنگ زرد تولید می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از انجایی که ظرفیت خازنی ماتریکس‬ ‫در زمان تغییر ش��کل عوض می شود‪ ،‬ممکن است که‬ ‫پوس��ت «اچ ال ای س��ی» بتواند چیزی که ان را لمس‬ ‫کرده شناس��ایی کند و سپس نور را براساس ان تغییر‬ ‫دهد‪ .‬این فناوری می تواند از کاربردهای عملی زیادی‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫برای مثال روبات های بهداش��ت و درمان می توانند‬ ‫از این م��اده برای نمایش تب و نبض بیمار اس��تفاده‬ ‫کنند همچنین می توان نمایش��گرهایی تولید کرد که‬ ‫جمع می ش��وند‪ .‬از این فناوری در ح��ال حاضر برای‬ ‫س��اخت یک روبات با بدن نرم استفاده شده که تغییر‬ ‫رنگ می دهد و از محرک های پنوماتیک برای خزیدن‬ ‫کرم وار استفاده می کند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران در لهستان از فناوری چاپ س��ه بعدی برای ایجاد یک دستگاه‬ ‫بس��یار تخصصی ارتز دست پوشیدنی (وسیله ای برای کمک به عملکرد اندام یا‬ ‫عضو) برای بیماران خاص اس��تفاده کرده ان��د‪ .‬این طراحی جدید از بیش از ‪70‬‬ ‫قسمت تشکیل شده که از طریق فناوری چاپ سه بعدی ساخته شده است‪ .‬این‬ ‫گروه امیدوارند در اینده از چاپ سه بعدی استفاده گسترده تری شود‪.‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫ویژگی مدیریت‬ ‫صنعتی در‬ ‫سبک ژاپنی‬ ‫توجه به کیفیت‬ ‫و مدیریت‬ ‫کیفیت جامع‬ ‫است‬ ‫با توجه ب��ه اینکه مدیریت کارخانه بخش��ی از‬ ‫مدیریت صنعتی شمرده می شود‪ ،‬اهمیت نواوری‬ ‫در این س��بک از مدیریت بی��ش از پیش پررنگ‬ ‫می ش��ود به طوری که به نظر می رسد استفاده از‬ ‫علم و فناوری در این س��بک از مدیریت به عاملی‬ ‫برای موفقیت صنایع مختلف تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫مدیران صنعتی در سراس��ر جهان توانس��ته اند به‬ ‫کمک نواوری و فناوری به جذب بیشتر مشتریان‬ ‫خود و نیز بهینه س��ازی خطوط تولیدی و افزایش‬ ‫زنجی��ره ارزش کمک کنند‪ .‬به طور طبیعی صنایع‬ ‫تولیدی هم��واره نیازمند توس��عه محصوالت تازه‬ ‫هس��تند و توس��عه محصوالت ی��ا از طریق تغییر‬ ‫خطوط تولیدی یا استفاده از برون سپاری به دست‬ ‫می اید‪ .‬اتخاذ چنین تصمیماتی به سیاس��ت های‬ ‫مدیریتی در صنایع وابس��ته اس��ت و می تواند به‬ ‫راهی برای کاهش هزینه های سربار تولیدی تبدیل‬ ‫و در ادامه نیز به کاهش زمان تولید منجر شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه «جنرال موت��ورز» به عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین صنایع جهان در سیاست های مدیریتی‬ ‫خ��ود‪ ،‬تحقیق و توس��عه را مد نظر ق��رار داد تا با‬ ‫تکیه بر ان بتواند در افزایش بهره وری و سود خود‬ ‫موثر باش��د‪ .‬ایجاد ازمایش��گاه هایی برای پژوهش‬ ‫بر سیس��تم های ت��ازه و نواوران��ه تولیدی یکی از‬ ‫راهکارهای مدیران صنعتی این مجموعه بود که با‬ ‫تکیه بر ان توانس��تند بازده سرمایه گذاری خود را‬ ‫به حداکثر برسانند‪ .‬این شرکت امریکایی همکاری‬ ‫با موسسات پژوهشی دانشگاهی را راهکاری برای‬ ‫س��رعت بخش��یدن به این روند دانس��ته و از این‬ ‫طریق به دنبال تصمیم گیری و مدل سازی های تازه‬ ‫در توس��عه است و ازمایشگاه های خود را عالوه بر‬ ‫امری��کا در هند‪ ،‬چین و المان نیز گس��ترش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��س از بهب��ود خط��وط تولی��دی و افزای��ش‬ ‫بهره وری‪ ،‬مهم ترین ش��اخص در مدیریت صنعتی‬ ‫تجارت و تس��لط بر بازارهای داخلی و بین المللی‬ ‫اس��ت ک��ه می تواند تضمین��ی برای فن��ا یا بقای‬ ‫صنعت م��ورد نظر باش��د‪ .‬مدیری��ت صنعتی در‬ ‫جوام��ع مختل��ف می تواند از جنبه ه��ای متفاوت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و سیاس��ی م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گیرد که درنهایت به رش��د صنعتی‬ ‫منجر ش��ده و توسعه اینده را نیز تحت شعاع قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع مدیریت صنعتی‬ ‫در میان تمام س��بک های مدیریت صنعتی در‬ ‫جهان‪ ،‬سبک مدیریت ژاپنی بیش از همه شهرت‬ ‫یافته است‪ .‬مهم ترین ویژگی مدیریت صنعتی در‬ ‫س��بک ژاپنی توجه به کیفیت و مدیریت کیفیت‬ ‫جامع است‪ .‬ژاپن با هدف تحول در نظام مدیریت‬ ‫صنعت��ی خود نظام «پنج اس» را پایه گذاری کرد‬ ‫«پنج اس» در واقع به معنای س��اماندهی(‪،)seiri‬‬ ‫پاکیزه س��ازی(‪ ،)seition‬نظم و ترتیب(‪،)seiso‬‬ ‫استانداردسازی(‪ )sekitsu‬و انضباط(‪)shitsuke‬‬ ‫اس��ت و مدی��ران ژاپنی با تکیه ب��ر ان واحدهای‬ ‫صنعت��ی و خدماتی خ��ود را متحول س��اختند‪.‬‬ ‫هرچن��د به ط��ور کلی ه��دف نهایی«پن��ج اس»‬ ‫‹ ‹مدیران صنعتی‪ ،‬کارافرینان صنعتی‬ ‫پیش��گیری از اتالف اس��ت اما اجرای این ش��یوه‬ ‫نتایجی همچون پیش��گیری از ح��وادث در محل‬ ‫کار‪ ،‬کاهش وقفه ه��ای کاری و افزایش بهره وری‬ ‫صنعتی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫ژاپ��ن به عن��وان یک��ی از پیش��گامان مدیریت‬ ‫صنعتی در جهان در تعریف مدیران صنعتی موفق‬ ‫این چنین بیان می کند که مدیر باید عالوه بر نقش‬ ‫مدیریتی خود همزمان در ‪ 4‬نقش س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫مش��تری‪ ،‬مربی و ش��ریک تجاری نیز ظاهر شود‪.‬‬ ‫مدیر صنعتی در نقش س��رمایه گذار باید پیش از‬ ‫هرچیز به بازگش��ت س��رمایه فکر کند‪ ،‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر مدیر صنعت��ی در نقش مش��تری نیازمند‬ ‫اهمیت دادن ب��ه کیفیت محصول در کنار هزینه‬ ‫مصرفی ان اس��ت‪ .‬در کن��ار این دو نقش مدیر به‬ ‫عنوان مربی باید در بخش هایی به اموزش نیروی‬ ‫انس��انی و مدیریت انان اهمی��ت داده و همزمان‬ ‫به پیشرفت پروژه نیز توجه ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫در می��ان نمونه ه��ای موف��ق مدی��ران صنعت��ی‬ ‫جه��ان می توان ب��ه مدیرعام��ل «مایکروس��افت»‬ ‫اش��اره کرد که توانسته اس��ت عنوان پردرامدترین‬ ‫مدی��ر صنعت فناوری جه��ان را از ان خود س��ازد‪.‬‬ ‫س��اتیا نادال با سیاس��ت های مدیریتی خود توانست‬ ‫مجم��وع س��رمایه گذاری های انج��ام ش��ده در این‬ ‫ش��رکت را در س��ال ‪ 2014‬میالدی ب��ه ‪ 24‬درصد‬ ‫افزای��ش دهد و به درام د ‪ 87‬میلیارد دالری دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر بخ��ش عم��ده ای از مدیریت‬ ‫صنعت��ی در مباحث کارافرینی تعریف می ش��ود‪.‬‬ ‫بسیاری از مدیران صنعتی به دنبال افرینش افکار‬ ‫تازه دس��ت به ایجاد کارگاه های صنعتی می زنند‪.‬‬ ‫برخالف اف��کار عموم��ی رایج‪ ،‬مدی��ران صنعتی‬ ‫برجس��ته جه��ان در قالب کارافرین��ان جهان به‬ ‫سرمایه گذاری در شهرهایی مانند بنگلور‪ ،‬سیدنی‪،‬‬ ‫تونس‪ ،‬قاهره و لندن عالقه مند هستند‪ .‬بنگلور در‬ ‫هند به دلیل موقعیت طالیی بازارهای این کشور و‬ ‫تعداد نیروی انسانی ماهر و ارزان توانسته است به‬ ‫مهد مدیران کارافرین تبدیل شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫مالیات پایین ثبت شرکت های تولیدی باعث شده‬ ‫تا این شهر به مقصد نهایی بسیاری از کارافرینان‬ ‫تبدیل شود‪ .‬سیدنی نیز به عنوان شهری کارافرین‬ ‫که به دلیل اکوسیس��تم اقتصادی و تجاری زمینه‬ ‫رش��د س��ریع صنایع کوچ��ک را فراه��م می کند‬ ‫توانس��ته نظر کارافرینان و مدیران بسیاری را به‬ ‫س��وی خود جلب کند‪ .‬دولت استرالیا به جای در‬ ‫نظرگرفتن معافیت های مالیاتی‪ ،‬سیاست تخفیف‬ ‫‪45‬درص��دی ب��رای پروژه هایی که ب��ه تحقیق و‬ ‫توسعه اهمیت می دهند را در نظر گرفته و توانسته‬ ‫اس��ت از این راه جذابیت های سرمایه گذاری خود‬ ‫را افزای��ش ده��د‪ .‬بنابر این گ��زارش و با توجه به‬ ‫اهمیت مدیریت صنعتی در رش��د صنایع مختلف‬ ‫و جد ا از انواع س��بک های مدیریتی شناخته شده‪،‬‬ ‫مدیران صنایع جهان باید به ش��اخص نواوری در‬ ‫رش��د صنایع خود بیش از پیش اهمیت دهند تا‬ ‫بتوانند با سرعت بیشتری در دنیای رقابتی امروزه‬ ‫ظاهر شوند‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Incrementalinnovation‬‬ ‫‪iveybusinessjournal‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مراکز معاینه فنی نیاز به جراحی دارند‬ ‫‪25‬‬ ‫فناوری بی سیم‪ ،‬ارتباط خودروها و جذب انرژی خورشید از بدنه‬ ‫‪ 26‬اب و جاروی بنادر برای مسافران دریا‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫ی در خدمات پس از فروش‪،‬عامل اعتماد مشتری‬ ‫موفقیت خودروسازان خارج ‬ ‫مردم از خودروسازان چه انتظار هایی دارند؟‬ ‫ایران بهشت خودروس��ازان خارجی است که دروازه‬ ‫ورود به ان بدون نیازس��نجی و تس��هیل شرایط خرید‬ ‫هرگز گش��وده نخواهد ش��د‪ .‬از نخس��تین روزهایی که‬ ‫زمزمه ه��ای لغ��و تحریم های اقتصادی و ب��ه دنبال ان‬ ‫حضور خودروس��ازان خارجی در کش��ور ش��نیده شد‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان ایران��ی روی��ای خری��د خودروهای‬ ‫ارزان قیمت و ب��ا کیفیت نش��ان (برند)های خارجی را‬ ‫در س��ر پروراندند؛ رویایی که به اذعان تحلیلگران میسر‬ ‫است اما زمان بر خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر کیفیت و قیمت‪ ،‬خریداران خودرو در کشور‬ ‫دغدغه های دیگری دارند که گاهی به دلیل بی توجهی‬ ‫به انها‪ ،‬ترجیح می دهند دس��ت از خرید بکش��ند و در‬ ‫انتظار روزهای خوش اینده بمانند که بر همین اس��اس‬ ‫صمت در این گزارش سعی دارد بخشی از خواسته های‬ ‫مردم را به گوش خودروس��ازان برساند‪(.‬سه گفت وگو‬ ‫این گزارش به صورت حضوری در نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو اصفهان و نمایش��گاه خودرو تهران و همچنین‬ ‫یک گفت وگو تلفنی انجام شده است‪).‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تامین قطعات‬ ‫خودداری‬ ‫حمید عابدی که از گفتن شغلش به‬ ‫می کند‪ ،‬معتقد است خیابان های کشور از خودرو اشباع‬ ‫شده بنابراین مردم تا نیاز نداشته باشند‪ ،‬تمایلی به خرید‬ ‫ندارند‪ .‬از س��ویی دیگر خدمات پس از فروش در کشور‬ ‫بسیار ضعیف است و اگر قطعه ای مشکل پیدا کند‪ ،‬خرید‬ ‫قطعه اصلی تا ان��دازه ای غیرممکن خواهد بود‪ .‬عابدی‬ ‫چند ماهی است به دلیل ترس از نبود خدمات مناسب‪،‬‬ ‫دس��ت از خرید خودرو کشید ه اس��ت و از خودروسازان‬ ‫داخلی انتظار دارد پس از عقد قرارداد با خودروس��ازان‬ ‫خارجی‪ ،‬مش��کل کمبود قطعه یا قطع��ات تقلبی را بر‬ ‫طرف کنند‪ .‬همچنین بخش خدمات پس از فروش باید‬ ‫به طرف خارجی سپرده شود زیرا این شرکت ها امتحان‬ ‫خ��ود در این بخ��ش را به خوبی پس داده و نس��بت به‬ ‫نیاز مش��تریان تعهد دارن��د‪ .‬او می گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برای خرید قطعات برخی خودروهای قدیمی هنوز هم‬ ‫با مش��کل مواج ه هس��تیم و اگر مردم از خدمات پس از‬ ‫ف��روش اطمینان نداش��ته باش��ند‪ ،‬تولید مش��ترک با‬ ‫خودروسازهای خارجی راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫این هموطن اصفهانی که بیش��تر از ظاهر به کیفیت و‬ ‫ت خودروهایی‬ ‫قیمت یک خودرو اهمیت می دهد‪ ،‬قیم ‬ ‫که قرار است در همکاری با پژو به تولید برسد را به شرط‬ ‫ثابت ماندن تا زمان تحویل‪ ،‬مناسب می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی اپشن های جدید پر شود‬ ‫عصمت حبیبی‪ ،‬یک مادر خانه دار است که نزدیک به‬ ‫‪ 30‬س��ال تجربه رانندگی و خرید ‪ 5‬مدل خودر و داخلی‬ ‫را دارد‪ .‬او نیز از وضعیت خدمات پس از فروش در کشور‬ ‫گالیه کرده و جای اپش��ن های جدی��د در خودروهای‬ ‫داخلی را خال��ی می داند‪ .‬این بان��وی راننده به‬ ‫می گوید‪ :‬بن��ده از خودروس��ازان داخل��ی انتظار دارم‬ ‫اپش��ن های محصوالت خود را ب��اال برده و خدمات پس‬ ‫از فروش بهتری ارائه دهند‪.‬‬ ‫کیفیت خودروها هم بس��یار مهم است‪ .‬از این مسائل‬ ‫ک��ه بگذریم قیمت خودرو نیز باید ثابت مانده یا کاهش‬ ‫یابد‪ .‬حبیبی براس��اس تجرب��ه اش از رانندگی با برخی‬ ‫محصوالت پژو‪ ،‬قرارداد این ش��رکت ب��ا ایران خودرو را‬ ‫اینگون��ه ارزیابی می کن��د‪ :‬قرارداد ایران خ��ودرو با این‬ ‫شرکت به نفع مصرف کنندگان است‪ .‬اگر خودروسازان‬ ‫خارجی حاضر به س��رمایه گذاری در ایران ش��وند بهتر‬ ‫خواه��د بود زیرا در کش��ور ش��غل های مختلفی ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به خواسته مردم در مذاکره ها‬ ‫نبود رقابت بین خودروسازان داخلی و اجبار مردم به‬ ‫خری��د محصوالت انها به دلیل تنوع پایین خودروها در‬ ‫بازار داخل‪ ،‬بزرگترین چالشی است که مهدی هوشمند‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫به ان اش��اره می کند‪ .‬هوشمند از‬ ‫روی عالق��ه بازار خودرو را دنب��ال کرده و به اطرافیانش‬ ‫برای خرید مشاوره می دهد‪ .‬به باور او اگر در بازار خودرو‬ ‫رقابت ایجاد شود‪ ،‬قیمت هم پایین می اید‪ .‬مردم عادت‬ ‫کرده اند که دولت چاره اندیشی کند و در این بین تالش‬ ‫خودروسازان برای جذب مشتریان ناچیز است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��هروند تهران��ی اظه��ار می کن��د‪ :‬دول��ت و‬ ‫خودروس��ازان نباید پیش از عقد قرارداد به مردم وعده‬ ‫بدهن��د زیرا در مردم انتظار به وج��ود می اورد‪ .‬اگر بازار‬ ‫تعیین کننده قیمت باش��د‪ ،‬مردم ب��ا ان کنار می ایند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان خارجی ب��رای جذب مش��تری از تمام‬ ‫روش ها اس��تفاده می کنند و در ای��ن زمینه با یکدیگر‬ ‫رقابت دارن��د‪ .‬از او درباره انتظاری که از خودروس��ازان‬ ‫داخلی در عقد قرارداد با س��رمایه گذاران خارجی دارد‪،‬‬ ‫می پرسیم که اینگونه پاسخ می دهد‪ :‬در این مذاکره ها و‬ ‫قراردادها خواس��ته و انتظار مردم باید در اولویت باشد و‬ ‫انتظارسازی پیش از تولید اشتباه است‪ .‬برخی تعریف ها‬ ‫در ایران به هم خورده است‪ .‬خودروسازان خارجی پیش‬ ‫از عرض��ه یک محصول‪ ،‬بازارس��نجی کرده و س��لیقه و‬ ‫قدرت خرید مردم را در نظر گرفته و اپشن ها را براساس‬ ‫ان تعیین می کنند‪ .‬متاسفانه این مسئله در ایران مغفول‬ ‫مان��ده و م��واردی نظیر قدرت خرید و اس��تانداردهای‬ ‫جاده ای به هیچ وجه موردنظر قرار نمی گیرد‪ .‬مشتریان‬ ‫ایرانی پس از عرضه یک محصول به بازار در ارتباط با ان‬ ‫اظهارنظرمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‪ ،‬حلقه گمشده بازار خودرو‬ ‫اگرچه در حال حاضر خودروهای داخلی بیش��ترین‬ ‫سهم را در بازار ایران دارند اما ترجیح برخی از مشتریان‬ ‫داخلی‪ ،‬خرید محصوالت خارجی است‪ .‬هادی نیک پور‬ ‫ب��ه عنوان یک وکی��ل‪ ،‬ترجیح می ده��د از خودروهای‬ ‫خارجی اس��تفاده کند و در صورت تولید این خودروها‬ ‫در کشور‪ ،‬به طور حتم به سمت نشان(برند)های معتبر‬ ‫گرایش دارد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد نیک پ��ور‪ ،‬ج��ای محص��والت خ��وب‬ ‫ش��رکت های اروپایی‪ ،‬اس��یایی و حت��ی امریکایی در‬ ‫ب��ازار ایران خالی اس��ت زی��را در یک بازار ع��ادی‪ ،‬باید‬ ‫تمام نش��ان (برند )ها حضور داشته باشند‪ .‬او درباره عقد‬ ‫قرارداد با خودروس��ازان خارج��ی به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو ب��ا پژو ق��راردادی منعقد کرده و‬ ‫اگر این ‪ 2‬ش��رکت محصوالت مش��ترک تولید کنند‪ ،‬از‬ ‫این خودروها اس��تفاده خواهم کرد اما خودروسازان در‬ ‫مذاکره به ش��رکت های خارجی باید س��لیقه مشتریان‬ ‫ایران��ی را درنظر بگیرند تا مردم حق انتخاب بیش��تری‬ ‫داشته باش��ند زیرا تنوع محصول در کشور بسیار اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پژوهای جدید گران نیست‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو معتقد اس��ت نرخ های تعیین ش��ده‬ ‫برای پژوهای جدیدی که قرار اس��ت از س��ال اینده در کشور‬ ‫تولید ش��ود به هیچ وجه «زیاد» نیس��ت‪ .‬هاش��م یکه زارع در‬ ‫گفت وگ��و با پرش��ین خودرو با بیان این مطل��ب افزود‪ :‬گرچه‬ ‫احتمال دارد نرخ های تعیین ش��ده در هنگام عرضه «تغییر»‬ ‫پی��دا کند اما هم اینک قیمت های اعالم��ی به صورت عادالنه‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫سایپا شریک استراتژیک‬ ‫دانشگاه شریف‬ ‫مردم عادت‬ ‫کرده اند که دولت‬ ‫چاره اندیشی‬ ‫کند و در این‬ ‫بین تالش‬ ‫خودروسازان‬ ‫برای جذب‬ ‫مشتریان‬ ‫ناچیز است‬ ‫مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف گفت‪ :‬سایپا به‬ ‫عنوان شریک استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف مطرح بوده و‬ ‫امیدواریم این همکاری ها به نحو مطلوبی در اینده ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حسین مختاری افزود‪ :‬سایپا یکی از‬ ‫شرکت هایی بوده که در حوزه پژوهش موفق عمل کرده است‬ ‫و دانشگاه شریف و سایپا می توانند نقاط مغفول مانده در حوزه‬ ‫صنعت و دانش��گاه را پوشش دهند و کیفیت و قیمت مناسب‬ ‫در محصوالت خودرویی را محقق کند‪ .‬مدیر ارتباط با صنعت‬ ‫دانش��گاه صنعتی شریف عنوان کرد‪ :‬تفاهمنامه مشترکی بین‬ ‫شرکت سایپا و دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر همکاری های‬ ‫مش��ترک در زمین��ه نیازه��ای خودرویی و تامی��ن نیازهای‬ ‫پژوهش��ی و فناوری های س��ایپا امضا ش��د که شامل اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و تشکیل شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫واردات ‪ 38‬هزار خودرو‬ ‫امار گمرک نشان می دهد‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه امسال ‪ ۳۸‬هزار خودرو‬ ‫به ارزش ‪ ۲۸۵۸‬میلیارد تومان وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬امار تج��ارت خارجی گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران نشان می دهد‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه امسال ‪ 37‬هزار و ‪930‬‬ ‫خودرو به کشور وارد شده که ارزش این تعداد خودرو بیش از‬ ‫‪ 975‬میلیون و ‪ 197‬هزار دالر‪ ،‬معادل ‪ 28‬هزار و ‪ 580‬میلیارد‬ ‫و ‪ 198‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین کل واردات خودرو‬ ‫به همراه قطعات ان در این مدت یک میلیارد و ‪ 751‬میلیون و‬ ‫‪ 534‬هزار دالر معادل ‪ 51‬هزار و ‪ 364‬میلیارد و ‪ 773‬میلیون‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شیر المانی مقیم ایران شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫رئیس پلیس راهور تهران در گفت وگو با‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬چنانچ��ه دول��ت و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی موانع موجود در‬ ‫فضای کسب وکار را برطرف نکنند‪،‬‬ ‫در عمل رغبتی برای سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در ایران ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬با توجه به تاثیر‬ ‫ش��رایط موجود برای حضور جدی‪‎‬تر سرمایه گذاران خارجی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هر چند اجرای برج��ام می تواند تا حدودی در‬ ‫بهبود ش��رایط کنونی و عبور از رکود اقتصادی نقش موثری‬ ‫ایفا کند اما حضور شرکت های خارجی و سرمایه گذاری انها‬ ‫در اوضاع فعلی کس��ب و کار‪ ،‬ارتباط تنگاتنگی با سیاس��ت‬ ‫دولت و فراهم کردن بس��ترهای الزم برای س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینک��ه دولت پس از برج��ام همچنان‬ ‫سیاست های انقباضی را ادامه داده و سیاست های انبساطی‬ ‫پول��ی را اعم��ال نکن��د‪ ،‬به ط��ور یقین موجب اس��یب به‬ ‫بخش های اقتصادی و تولیدی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور با اش��اره به‬ ‫فضای نامناس��ب کس��ب وکار در ایران اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫همچنان فضای کسب وکار در داخل برای حضور شرکت ها و‬ ‫سرمایه گذاری خارجی مناسب نیست بنابراین چنانچه دولت‬ ‫و مجلس ش��ورای اس�لامی موانع موجود در فضای کسب و‬ ‫کار را برطرف نکنند رغبتی برای سرمایه گذاری خارجی در‬ ‫ایران ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫رعنایی با اش��اره به تداوم مش��کل نقدینگ��ی در صنعت‬ ‫قطعه سازی کشور نیز گفت‪ :‬با فراهم سازی بستر و رفع موانع‬ ‫موجود و حضور س��رمایه گذاران خارجی بخشی از مشکالت‬ ‫اقتصادی صنایع برطرف و با ایجاد تحرک در صنایع تولیدی‬ ‫ش��اهد رفع رکود از اقتصاد کشور خواهیم بود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به تاثیر ش��رایط کنونی بر تعدیل قیمت در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه س��ازی پرداخت و عنوان کرد‪ :‬انتظار داریم بخش��ی از‬ ‫افزایش هزینه قطعه‪‎‬س��ازان و خودروس��ازان در سال ‪ ۹۵‬با‬ ‫کاهش هزینه های ناشی از اجرای برجام و روان سازی جریان‬ ‫مبادالت بانکی تعدیل شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫تاثیر کاهش��ی شرایط موجود با افزایش هزینه های دستمزد‬ ‫و انرژی در س��ال ایند ه هماهنگ شود‪ ،‬به نظر می رسد سال‬ ‫‪ ۹۵‬هزین��ه تولید قطعات و قیمت خ��ودرو افزایش نخواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ازمایش هایی که‬ ‫در ازمایشگاه‪‎‬های‬ ‫مربوط به‬ ‫استاندارد‬ ‫روی تعدادی از‬ ‫محصوالت تولید‬ ‫داخل و خودروهای‬ ‫وارداتی (چینی)‬ ‫یورو‪ ،۴‬با پیمایش‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫کیلومترکیفیت‬ ‫انجام شده نشان‬ ‫داده که برخی‬ ‫خودروها از یورو‬ ‫‪ ۴‬به یورو ‪ ۲‬تنزل‬ ‫پیدا کرده‪‎‬اند‬ ‫مشکل امروز‬ ‫معاینه فنی‬ ‫نیست بلکه‬ ‫بخش های دیگر‬ ‫نیاز به اصالح‬ ‫دارند زیرا هر‬ ‫خودرویی که‬ ‫برای معاینه‬ ‫به این مراکز‬ ‫مراجعه کند‬ ‫پذیرفته‬ ‫می شود‬ ‫الودگ��ی ه��وا به وی��ژه در کالنش��هرها یکی‬ ‫از چالش‪‎‬ه��ای امروز کش��ور اس��ت‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫کارشناس��ان داخلی و بین الملل��ی‪ ۲/۵ ،‬درصد‬ ‫انتش��ار گازهای گلخان��ه ای در ایران ناش��ی از‬ ‫وسائط نقلیه است در حالی که این رقم در اروپا‬ ‫با وجود ش��هرهای صنعتی تنها ‪ ۰/۲‬درصد بوده‬ ‫که این ارقام نش��انگر تفاوت چش��مگیر ایران و‬ ‫کشورهای صنعتی اس��ت‪ .‬گفته ها حاکی از ان‬ ‫اس��ت که نگهداری و تنطیم مرتب وسیله نقلیه‬ ‫در داخل کش��ور از اهمیت چندان��ی برخوردار‬ ‫نیس��ت در حالی که می ت��وان با کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و جلوگیری از احتراق ناقص‪ ،‬انتش��ار‬ ‫گازهای مضر را کاهش داد‪ .‬نظارت بر نگهداری‬ ‫و تنظی��م س��االنه خودروها راهی بس��یار ارزان‬ ‫و اس��ان برای جلوگی��ری از االیندگی این نوع‬ ‫وسایل است‪.‬‬ ‫در گزارش قبلی خود نظرقطعه‪‎‬سازان و‬ ‫خودروسازان مبنی بر ضرورت در اختیار داشتن‬ ‫برگه معاینه فنی را منتشر کرد که بر اساس این‬ ‫اظهارات‪ ،‬س��خت‪‎‬گیری پلیس راه��ور می‪‎‬تواند‬ ‫راهگش��ای خوبی در این زمینه باش��د‪ .‬در ادامه‬ ‫گفت وگویی با س��ردار «س��یدتیمور حسینی»‬ ‫ریی��س پلیس راهور تهران انجام داده ایم تا نظر‬ ‫پلیس ناجا در این باره را جویا شویم که در ادامه‬ ‫می‪‎‬خوانید‪.‬‬ ‫€ €به نظر کارشناسان امر‪ ،‬بهترین راهکار‬ ‫ب�رای حل بحث االیندگ�ی خودروها ورود‬ ‫پلیس ناج�ا و رفتار س�ختگیرانه این نهاد‬ ‫ب�رای دریاف�ت برگ�ه معاینه فنی توس�ط‬ ‫صاح�ب خ�ودرو اس�ت‪ .‬ممکن اس�ت این‬ ‫مس�ئله در ابتدا به ش�کل اجبار اغاز شود‬ ‫ام�ا در نهایت فرهنگ س�ازی الزم ش�کل‬ ‫می گیرد و همچون بس�تن کمربند ایمنی‪،‬‬ ‫اف�راد این دغدغ�ه را خواهند داش�ت‪ .‬ایا‬ ‫پلی�س راه�ور ناج�ا در این‪‎‬ب�اره تدبیری‬ ‫اندیشیده است؟‬ ‫در ارتب��اط ب��ا اظهارنظر کارشناس��ان درباره‬ ‫الودگی هوای کشور باید بگویم؛ از کرامات شیخ‬ ‫ما چه عجب! مشت خود را گشود‪ ،‬شد یه وجب!‬ ‫بسیار فرمایش نغزی داشتند‪ .‬بحث الودگی هوا‬ ‫مسئله‪‎‬ای مجهول نبوده که راه حل ان به تازگی‬ ‫به وسیله کارشناسان بین المللی پیدا شده باشد‪.‬‬ ‫بی شک همه در ارتباط با خودروهای فرسوده‪،‬‬ ‫نقش داش��ته و س��هم و نقش پلیس‪ ،‬نقش اخر‬ ‫خواه��د بود اما متاس��فانه همه‪ ،‬س��هم و نقش‬ ‫خ��ود را فراموش کرده‪‎‬اند؛ بعضی افراد به خواب‬ ‫رفته ان��د و البته برخی خ��ود را به خواب زده اند‬ ‫و می گوین��د «پلیس»‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫پلیس به اندازه وظیفه و حتی بیش از وظیفه ای‬ ‫که برای او تعیین شده‪ ،‬در این حوزه حساسیت‬ ‫نش��ان داده و برخورد داش��ته و تالش کرده با‬ ‫خودروهای دودزا جدا از اینکه برگه معاینه فنی‬ ‫داش��ته باش��ند یا خیر‪ ،‬برخورد کند‪ .‬یک نکته‬ ‫مهم اینکه اس��تانداردهایی ک��ه برای االیندگی‬ ‫در نظر گرفته می شود شاخص ‪ ۲/۵‬گرم است که‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پیش بینی کاهش هزینه تولید‬ ‫خودرو در سال ‪۹۵‬‬ ‫ارتباط برگه‪‎‬های معاینه فنی با الودگی هوا را تشریح کرد‬ ‫مراکز معاینه فنی نیاز به جراحی دارند‬ ‫تنوع محصول و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید یزد تایر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ی��زد تای��ر‬ ‫گفت‪ :‬گش��ایش ارتباط��ات علمی‪،‬‬ ‫فنی و بازرگانی با خارج از کش��ور و‬ ‫تمایل روزافزون خودروسازان عمده‬ ‫بین المللی ب��رای همکاری با صنایع‬ ‫خودروس��ازی کش��ورمان زمین��ه‬ ‫روزاوری این صنعت و رقابت پذیری‬ ‫و تحرک بیشتر قطعه‪‎‬سازان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫اس��کندر س��توده در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تاثیر ش��رایط کنونی بر گس��ترش همکاری ه��ای خارجی‬ ‫این ش��رکت در حوزه صنعت تایر اظهار کرد‪ :‬ش��رکت یزد‬ ‫تای��ر همکاری های فنی خود با ش��رکای اروپایی را در قالب‬ ‫قرارداده��ای انتقال فناوری و کمک های فنی از قبل منعقد‬ ‫کرده که در زمان تحریم ها نیز ادامه داشته است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امید اس��ت با توجه به رفع مش��کالت‪،‬‬ ‫بتوانی��م در ص��ادرات تولیدات به بازار ه��ای منطقه و دیگر‬ ‫کشورها‪ ،‬موفق‪‎‬تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با توجه به تولید نخس��تین سری از تایرهای‬ ‫س��ری ‪ V‬در شرکت یزد تایر در ایران گفت‪ :‬تولید این تایر‬ ‫در راس��تای عقد قرارداد انتقال فناوری و کمک های فنی با‬ ‫شرکت فردش��تاین هلند و به منظور س��رعت بخشیدن به‬ ‫نواوری و تامین تایرهای جدید انجام شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شرکت یزد تایر عالوه بر ساخت تایرهای سری‬ ‫‪ V‬که در س��رعت های باال برای خودروهای س��واری تولید‬ ‫ک��رده‪ ،‬تولید تایرهای وانتی رادی��ال و تایرهای خودروهای‬ ‫شاس��ی بلند که از مشخصه های فنی متفاوتی برخوردارند را‬ ‫نیز در دس��تور کار اینده خود دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت یزد‬ ‫تایر در ادامه با اش��اره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ۹۴‬از تحقق برنامه تولید و فروش این شرکت در سال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬خوشبختانه برنامه و بودجه تولید و فروش‬ ‫شرکت یزد تایر در سال ‪ ۹۴‬تحقق یافته است و این شرکت‬ ‫با خرید و نصب ماش��ین االت جدید در سال جاری‪ ،‬درصدد‬ ‫ایج��اد تنوع در انواع محصوالت م��ورد نیاز صنایع خودرو و‬ ‫بازار مصرف و افزایش ظرفیت تولید و فروش در سال اینده‬ ‫اس��ت‪ .‬ستوده با اش��اره به برنامه افزایش ظرفیت تولید این‬ ‫ش��رکت در سال اینده اظهار کرد‪ :‬س��اخت تایرهای جدید‬ ‫و روزام��د با هدف صادرات‪‎‬مح��وری به ویژه در تولیداتی که‬ ‫هم اکن��ون از خارج از کش��ور وارد می ش��وند‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫برنامه های شرکت در راستای ارتقای ظرفیت تولید است‪.‬‬ ‫ش��یر المانی (‪ )MAN‬باالخره وارد ایران شد‪ .‬این شرکت با نماینده خود در‬ ‫کش��ور قرارداد همکاری امضا کرد و به زودی محصوالت این خودرو س��از بزرگ‬ ‫دنیا وارد بازار ایران می‪‎‬شود؛ اتفاقی که می تواند به رشد نشان(برند) ‪ MAN‬در‬ ‫کشور منجر شود و یاد و خاطره پر فراز و نشیب حضور قبلی این نشان(برند) را‬ ‫در ذهن مشتریان ایرانی تغییر دهد‪.‬‬ ‫این میزان در برخی از اس��تانداردها‪ ،‬به ویژه در‬ ‫یوروهای ‪ ۴‬به باال کمتر از ‪ 0/2‬درصد پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم ای��ن موضوع را روش��ن‪‎‬تر بیان‬ ‫کنیم باید اینگونه بگوییم که زمانی برای کاری‪،‬‬ ‫نیاز به افراد با سطح تحصیالت سیکل است اما‬ ‫برای کاری دیگر نیاز به افراد با سطح سواد فوق‬ ‫لیس��انس داریم که تفاوت این سطح از مدارک‬ ‫تحصیلی بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬ش��اخصی که در‬ ‫اس��تاندارد موتو ر خودروهای تولید داخل دیده‬ ‫ش��ده نیز همانند این بحث خواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫مشکل امری دیگر است‪.‬‬ ‫همچنین ازمایش هایی که در ازمایشگاه‪‎‬های‬ ‫مربوط به اس��تاندارد روی تعدادی از محصوالت‬ ‫تولی��د داخ��ل و خودروهای واردات��ی (چینی)‬ ‫ی��ورو‪ ،۴‬با پیمای��ش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ه��زار کیلومتر‬ ‫کیفی��ت انج��ام ش��ده نش��ان داده ک��ه برخی‬ ‫خودروها از یورو ‪ ۴‬به یورو ‪ ۲‬تنزل پیدا کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫الودگی هوا مقوله گس��ترده ای است که نیاز به‬ ‫اقدام��ی جدی و همه جانبه دارد و باید اقدامات‬ ‫بین بخش��ی در این موضوع انجام ش��ود؛ اینکه‬ ‫تنها عنوان ش��ود که پلیس ب��ه موضوع ورود و‬ ‫با متخلفان برخورد کند‪ ،‬اظهار نظر کارشناس��ی‬ ‫نیست‪ .‬پیش از برخورد و اقدامات سلبی نیاز به‬ ‫حمایت و اقدامات ایجابی داریم‪.‬‬ ‫بسترها باید برای خودروسواران اماده شود تا‬ ‫خودروهای فرس��وده از رده خارج و خودروهای‬ ‫مناس��ب جایگزی��ن انها ش��وند‪ .‬ام��روز تا چه‬ ‫ان��دازه تعهد دس��تگاه های متول��ی در بحث از‬ ‫رده خ��ارج کردن خودروه��ا و به ویژه در حوزه‬ ‫حمل ونقل عمومی نظیر تاکس��ی ها‪ ،‬اتوبوس ها‬ ‫و مینی‪‎‬بوس ها محقق ش��ده اس��ت که از پلیس‬ ‫انتظ��ار برخ��ورد داریم‪ .‬اگر تمام بس��ترها برای‬ ‫خودروسواران اماده ش��د و سپس از سوی انها‬ ‫کوتاه��ی رخ داد باید برخورد س��لبی ش��ود که‬ ‫منطقی اس��ت‪ .‬اما زمینه و ش��رایط این مسئله‬ ‫مهیا نمی شود و توقع داریم کارها درست پیش‬ ‫رود‪ .‬بنابراین امیدوارم هیچ یک از ما برای اینکه‬ ‫خود را از زیر بار مسئولیت خالص کنیم دیگری‬ ‫را مقصر جلوه ندهیم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به سخنانی که بیان شد منظور‬ ‫این است که باید به جای اقدامات سلبی از‬ ‫روش های ایجابی بهره بگیریم؟‬ ‫ه��ر یک از اف��راد باید در ای��ن چرخه وظیفه‬ ‫خ��ود را به درس��تی انجام دهند‪ .‬ی��ک جامعه‪،‬‬ ‫مجموع��ه ای از حقوق و تکالیف اس��ت و زمانی‬ ‫می‪‎‬توانیم از انها انتظار داش��ته باش��یم تکالیف‬ ‫خود را بدون هیچ نقضی انجام دهند که حقوق‬ ‫انها را بدون هیچ کم و کاس��تی پرداخت کرده‬ ‫باشیم‪ .‬بنابراین تعادل و توازن حقوق و تکالیف‪،‬‬ ‫مسئله مهمی است که باید اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر بخواهیم نقش پلی�س راهور را در‬ ‫بح�ث برگه‪‎‬های معاینه فنی در نظر بگیریم‬ ‫ای�ا در حال حاضر این امر به نحو احس�ن‬ ‫در حال انجام است؟‬ ‫می توان در این زمین��ه کار میدانی انجام داد‬ ‫و به عنوان یک ش��خص بی طرف بررس��ی کرد‬ ‫که چند درص��د از خودروهای در حال تردد در‬ ‫س��طح ش��هر‪ ،‬بدون برگه معاینه فنی هستند‪.‬‬ ‫ب��دون برگه معاینه فنی بدین معنا که ‪ ۵‬س��ال‬ ‫از ساخت انها گذش��ته است و باید دارای برگ‬ ‫معاین��ه فنی باش��ند اما اقدام��ی در این زمینه‬ ‫انجام نشده باشد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون امار ش��ماره گذاری پلی��س راهور‬ ‫نش��ان می ده��د نزدی��ک ب��ه ‪ ۴۲‬درص��د از‬ ‫خودروهای در حال تردد در تهران زیر ‪ ۵‬س��ال‬ ‫ت هس��تند و از حدود ‪ ۵۸‬درص��د باقی‬ ‫س��اخ ‪‎‬‬ ‫مانده‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۱۵‬درص��د دارای معاینه فنی‬ ‫هس��تند‪ .‬نکته قابل توجه این اس��ت که مشکل‬ ‫ام��روز معاین��ه فن��ی نیس��ت بلکه جای��گاه و‬ ‫بخش ه��ای دیگر نیاز به اص�لاح دارند‪ .‬به طور‬ ‫نمون��ه زمانی برای ازمونی پرس��ش های مطرح‬ ‫ش��ده در حد ابتدایی است و از ‪ ۲‬هزار متقاضی‬ ‫با این شرایط‪ ،‬باالی ‪ ۱۹۵۰‬نفر پذیرفته خواهند‬ ‫شد اما وقتی پرسش ها در سطح لیسانس مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از این ‪۲‬هزار نفر ش��اید ‪ ۵۰‬نفر قبول‬ ‫ش��وند بنابراین معاینه فنی امروز‪ ،‬همان ازمون‬ ‫س��طح ابتدایی اس��ت که هر کس وارد ش��ود‪،‬‬ ‫پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه عقی�ده برخی گاه�ی در ش�هرها‬ ‫مشاهده شده بدون انجام هیچ معاینه فنی‬ ‫برگه به در منزل متقاضی ارس�ال می شود‬ ‫در مقاب�ل اما گفت�ه می ش�ود در برخی از‬ ‫کالنش�هرها همراه با انج�ام معاینه عکس‬ ‫خودرو نی�ز گرفته و ضمیم�ه برگه معاینه‬ ‫فنی می شود‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬این ی��ک اب��زار کارام��د اس��ت و باید‬ ‫روش‪‎‬های��ی از این دس��ت‪ ،‬توس��عه پی��دا کند‬ ‫تا نظ��ارت و کنت��رل واقعی به وج��ود اید و با‬ ‫متخلف��ان قاطعانه برخورد ش��ود‪ .‬مهم‪‎‬تر از این‬ ‫مس��ائل‪ ،‬ارتقای سطح اس��تاندارد مراکز معاینه‬ ‫فنی است‪ ،‬چرا که در حال حاضر استاندارد مراکز‬ ‫معاینه فنی کشور یورو ‪ ۲‬است‪.‬‬ ‫€ €موض�وع دیگ�ر احتس�اب زم�ان ‪۵‬‬ ‫س�ال برای اعتب�ار معاینه فنی اس�ت‪ .‬اما‬ ‫کارشناسان محیط‪‎‬زیس�ت معتقدند شاید‬ ‫الزم باش�د این کنترل و نظارت یک س�اله‬ ‫انجام شود‪.‬نظر شما چیست؟‬ ‫یک��ی از پیش��نهادهای پلی��س در این چند‬ ‫سال اخیر اصالح این ماده از قانون رسیدگی به‬ ‫تخلفات رانندگی است‪ .‬امیدوار هستیم این امر‬ ‫رخ داده و قانون به ش��کل حداقل به روند پیش‬ ‫برگردد‪ .‬زیرا برای پلیس این دغدغه وجود دارد‬ ‫و اصالح قانون و کاهش زمان اعتبار معاینه فنی‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,800,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,400,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,300,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.400.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.800.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,100.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪44.100.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.200.000‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.700.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فوالد مبارکه فینالیست جایزه جهانی «میک» شد‬ ‫‪23‬‬ ‫کاهش هزینه های عملیاتی‪ ،‬راهکار افزایش بهره وری‬ ‫‪ 24‬انرژی‪ ،‬کامل کننده پازل ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در اخرین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در سال ‪ ۹۴‬مطرح شد‬ ‫تشکیلدوبارهستادسیاست گذاریدرحوزهسربوروی‬ ‫اخرین جلس�ه معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در س�ال‪ ۹۴‬بخش�ی از زمان خود‬ ‫را به ارائه گزارش ها و جمع بندی فعالیت های کمیس�یون اختصاص داد‪ .‬همچنین در این جلسه‬ ‫اعضای هیات مدیره انجمن س�رب و روی نیز گزارش�ی از وضعیت قیمت گذاری ماده اولیه ارائه‬ ‫کرد و پس از ان سامانه محاسبه حقوق دولتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫واحد تحقیق و توسعه کمیسیون معادن‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫براس��اس گ��زارش ارائه ش��ده‪ ،‬فعالیت های‬ ‫ای��ن واحد مطاب��ق با اهداف کمیس��یون انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در واق��ع ای��ن واح��د اطالعات‬ ‫الزم ب��رای ریی��س کمیس��یون‪ ،‬جم��ع اوری‬ ‫ماهان��ه اخب��ار معدنی و صنای��ع معدنی‪ ،‬تهیه‬ ‫مق��االت مختلف با اه��داف کمیس��یون و‪ ...‬را‬ ‫تهی��ه کرده و دراختیار کمیس��یون ق��رار داده‬ ‫است‪.‬در بحث گزارش های علمی مقاالت مرتبط‬ ‫با اهداف کمیسیون‪ ،‬برخی موضوعات همچون‬ ‫بررس��ی و مقایس��ه قانون معادن‪ ،‬اصالح قانون‬ ‫معادن‪ ،‬گزارش یک ماهه معادن درباره وضعیت‬ ‫پرداخت مع��ادن و‪ ...‬تهیه ش��ده و در کنار ان‬ ‫برخ��ی گزارش ها برای س��ازمان های مختلف و‬ ‫مرتبط با بخش معدن ارسال شده است‪.‬‬ ‫تا به امروز این کمیسیون ‪ ۱۰‬مقاله پژوهشی‬ ‫در قالب فرمت اتاق بازرگانی تهیه تا در مجالت‬ ‫اتاق بازرگانی چاپ شود‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کل��ی ای��ن واح��د در ‪ ۵‬م��اه‬ ‫گذش��ته ‪۳۰‬گ��زارش و ‪ ۱۰‬مقال��ه تهیه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی فرمول قیمت گذاری در حوزه سرب و روی‬ ‫«ال ام ایی» و تاثیر بر قیمت گذاری سرب و روی‬ ‫یوس��ف مرادلو‪ ،‬رییس انجمن صنایع‬ ‫نیازمند تشکیل دوباره این ستاد است‪.‬‬ ‫و مع��ادن س��رب و روی ای��ران در‬ ‫مرادلو گفت‪ :‬در ستاد سیاست گذاری با‬ ‫ادامه این جلس��ه با اش��اره به موضوع‬ ‫بررسی های چند ماهه تصمیم بران شد‬ ‫قیمت گ��ذاری در حوزه س��رب و روی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬یا ‪۴۰‬درصد از ضرر یا سود معادن‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درخواس��ت م��ا برگزاری‬ ‫صنای��ع ف��راوری و ش��مش روی در‬ ‫جلس��ه ای با حضور معاون��ت معدنی و‬ ‫قیمت گذاری تاثیرگذار باشد‪ .‬متاسفانه‬ ‫صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫امروز واحدهای بورس��ی سرب و روی‬ ‫یوسف مرادلو‬ ‫و تج��ارت و مدیرعام��ل ش��رکت تهیه‬ ‫با ض��رر مواجه ش��ده اند حت��ی برخی‬ ‫و تولی��د م��واد معدنی اس��ت‪ .‬پیش از این س��تاد‬ ‫ش��رکت ها از جمله ش��رکت ما با وجود اطالعات‬ ‫سیاست گذاری یا حضور بخش خصوصی و دولتی‬ ‫ش��فاف در ‪ ۶‬ماه نخس��ت ‪۹‬میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫ایجاد و موضوعات و مش��کالت حوزه در این ستاد‬ ‫تومان ضرر مالی داشته است‪.‬‬ ‫مطرح می ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با منحل شدن این‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬امروز ما ب��ا خاک های عیار ‪۱۴‬‬ ‫ستاد‪ ،‬تصمیمات و سیاست گذاری ها پشت درهای‬ ‫فعالیت می کنیم در صورتی که در هیچ جای دنیا‬ ‫بس��ته انجام می ش��ود‪ .‬امروز حوزه س��رب و روی‬ ‫کارخانه ها با چنین عیاری فعالیت نمی کنند‪.‬‬ ‫سیروس میانجی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬در نتیج��ه ش��رکت های‬ ‫انحمن صنایع و معادن س��رب و روی‬ ‫تولید کننده با ضرر مواجه ش��دند‪ .‬به‬ ‫ایران در ادامه این نشس��ت با بررسی‬ ‫گفته وی‪ ،‬توافق کرده بودیم در زمینه‬ ‫فرمول قیمت گذاری در حوزه سرب و‬ ‫قیمت گذاری در یک کمیته متش��کل‬ ‫روی اظهار کرد‪ :‬قیمت خاک براساس‬ ‫از نماین��دگان و کارشناس��ان انجمن‬ ‫قیم��ت جهانی روی تعیین می ش��ود‪.‬‬ ‫س��رب و روی و همچنین نمایندگان‬ ‫به همی��ن دلیل ما تغییرات قیمتی از‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫سیروس میانجی‬ ‫سال ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۱‬را در باره ال ام ای مورد‬ ‫اعالم عوامل و ش��اخص های موثر در‬ ‫بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫فرمول قیمت گذاری توافقی باش��د اما متاسفانه‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس این بررس��ی درصد رشد‬ ‫این اتفاق بیش��تر ب��ه صورت یک طرف��ه انجام‬ ‫قیم��ت در ‪ ۹۱‬نس��بت ب��ه ‪ ۸۹‬برای عی��ار ‪،۱۰‬‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه اعمال قیمت ها به‬ ‫‪۱۵۰‬درصد‪ ،‬عی��ار ‪ ۱1۰ ،۱۴‬تا ‪۱۲۰‬درصد بود و‬ ‫صورت ناگهانی و یک باره اعالم می ش��د صنعت‬ ‫برای عیار ‪ ۲۸‬تغییرات چندانی را شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫توانایی منطبق ش��دن با ان را نداشت در نتیجه‬ ‫در همی��ن بازه زمانی رش��د افزای��ش قیمت در‬ ‫با ضرر و زیان مواجه می ش��د‪ .‬میانجی با اش��اره‬ ‫خاک ه��ای کم عی��ار بی��ش از ‪ ۱۷۵‬درصد بوده‬ ‫ب��ه موضوع بهره برداری از مع��دن «مهدی اباد»‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬امروز واحد ه��ای تولیدی با ‪ ۲۶‬تا‬ ‫میانجی بیان کرد‪ :‬در سال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ،۹۴‬عیار‬ ‫‪۲۷‬درصد ظرفیت خود مش��غول ب��ه کار بوده و‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بیشترین تغییرات در «ال ام ای» را به‬ ‫نیاز خ��ود را از طریق انگ��وران تامین می کنند‪،‬‬ ‫خود دیده است‪ .‬این در حالی است که «ال ام ای»‬ ‫ام��ا به دلیل غیرفعال بودن معدن س��رب و روی‬ ‫شمش روی در این مدت بیش از ‪۴۰۰‬دالر در هر‬ ‫مهدی اباد‪ ،‬واحدهای تولیدی مجبور به فعالیتی‬ ‫تن کاهش داشته اما همه قیمت ها روند افزایشی‬ ‫کمتر از ظرفیت خود هستند‪.‬‬ ‫تولید ‪ 800‬هزار تن خاک سرب و روی‬ ‫خدایار کریم ن��ژاد‪ ،‬معاون بهره برداری‬ ‫نیز با نوسان همراه بودند‪.‬‬ ‫و اکتش��اف ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫ب��ه گفته کریم ن��ژاد‪ ،‬دوس��تان خود‬ ‫معدنی ایران که مهمان اخرین جلس��ه‬ ‫اع�لام می کنند که واحده��ای تولیدی‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫درحال حاض��ر تنها ب��ا ‪ ۲۵‬یا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بازرگان��ی ایران ب��ود‪ ،‬درب��اره وضعیت‬ ‫ظرفیت خود مش��غول به کار هس��تند‬ ‫قیمت گ��ذاری در ح��وزه س��رب و روی‬ ‫ام��ا در مقابل صنعت رو به رش��د بوده‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬جلس��ات مختلف��ی درباره‬ ‫و واحد های جدیدی احداث می ش��وند‪.‬‬ ‫خدایار کریم نژاد‬ ‫نحوه قیمت گ��ذاری خ��اک «انگوران»‬ ‫حال اگر ش��رایط به صورتی اس��ت که‬ ‫برگ��زار ش��د و م��ا می توانیم ب��ا برگ��زاری چنین‬ ‫واحده��ای فعل��ی با کمت��ر از نص��ف ظرفیت خود‬ ‫جلساتی و ارائه نظر های کارشناسی به توافق دست‬ ‫مشغول به کار هس��تند نباید مجوزی برای احداث‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬با بررس��ی جلس��ات‪ ،‬درخواست صنعت‬ ‫واحدهای جدید داده شود‪ .‬بخشی از زیان هایی که‬ ‫در قیمت گ��ذاری س��هم ‪ ۳۰ ،۳۰‬و ‪ ۴۰‬درصد برای‬ ‫امروز شاهد ان هس��تیم به عملکرد ضعیف صنعت‬ ‫مع��ادن‪ ،‬صنایع ف��راوری و ش��مش روی بود و در‬ ‫باز می گردد‪ .‬با وجود این مش��کالت شاهد افزایش‬ ‫نهایت درصد‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬مطرح شد و فرمول به تایید‬ ‫تولید در شمش هستیم در حالی که معدن در حال‬ ‫رس��یده و ابالغ شد‪ .‬اما در کنار ان تغییرات ال ام ای‬ ‫حرک��ت به عمق اس��ت در نتیج��ه ظرفیت کاهش‬ ‫و نرخ ارز ش��اخص های اصلی هس��تند که باید در‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری در نظر گرفته ش��ود‪ .‬نوسانات این دو‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تم��ام تالش ما بر ای��ن بود در‬ ‫شاخص بر قیمت ماده معدنی خام تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۴‬باالی ‪۸۰۰‬هزار ت��ن تولید با‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قیمت ها به ص��ورت ‪ 3‬ماهه با در‬ ‫عیار های مختلف را داشته باشیم‪ .‬اما شرایط معدنی‬ ‫نظ��ر گرفتن عوامل و ش��اخص های موثر در فرمول‬ ‫به صورتی اس��ت که نمی توان تولید را افزایش داد‪.‬‬ ‫تعیین می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه در ابتدای ‪ ۳‬ماه‬ ‫بدون شک با کاهش ال ام ای صنعت و معدن هر دو‬ ‫سوم و چهارم نوسانات ارز را شاهد بودیم‪ ،‬قیمت ها‬ ‫اسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرام��ن‪ ،‬رییس هیات‬ ‫جهان��ی تغییرات باید در کل زنجیره‬ ‫مدی��ره خانه مع��دن ای��ران و عضو‬ ‫اعمال ش��ود‪ .‬باید پذیرفت مدیریت‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی‬ ‫و اس��تراتژی ک��ه در برنامه ری��زی‬ ‫اتاق ایران نیز در ادامه این صحبت ها‬ ‫ف��راوری داش��ته ایم‪ ،‬درس��ت نبوده‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬موضوعات مطرح ش��ده‬ ‫اما دیگر زمان ان گذش��ته است در‬ ‫عارضه هایی اس��ت ک��ه در حدود ‪۵‬‬ ‫نتیجه باید برای ان س��اختار تعریف‬ ‫تا ‪ ۶‬س��ال اس��ت که دنبال می شود‪.‬‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫در جمع بن��دی نهای��ی اگ��ر س��تاد‬ ‫بهرام��ن تاکید ک��رد‪ :‬امروز بخش‬ ‫یادش��ده ایجاد و به کارش ادام��ه دهد نتیجه‬ ‫ش��مش به دلیل کاه��ش یکب��اره قیمت های‬ ‫خوبی به هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬ما در چنین‬ ‫جهانی با مشکل مواجه شده است‪.‬‬ ‫جلساتی نمی توانیم مشکالت مربوط به موضوع‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مع��دن «مهدی اب��اد» نیز‬ ‫قیمت گذاری را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتقال خ��اک مهدی اباد به مناطق‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی قیمت ه��ای جهان��ی‬ ‫زنجان یا مالیر هیچ نوع توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ ،‬عوامل تاثیر گذار نیز دچار‬ ‫ب��ه همین دلیل از ابتدا ط��رح احداث کارخانه‬ ‫تغییر می ش��ود‪ .‬در نتیجه با کاهش قیمت های‬ ‫فراوری در کنار ان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫شرایطی برای افزایش قدرت رقابت‬ ‫ارائه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫موض��ع داش��تند اما هیچ ام��اری ارائه‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی اتاق ایران نیز‬ ‫ندادن��د‪ .‬گزارش ما براس��اس مطالعات‬ ‫در این جلسه اظهار کرد‪ :‬در نظر داریم‬ ‫پژوهشی‪ ،‬اعداد و ارقام مستند و دارای‬ ‫مباحث مرتبط با محیط زیست و معدن‬ ‫منبع بود‪ .‬دوس��تان دیگر ما نتوانستند‬ ‫را در جلس��ه روز دوشنبه اتاق بازرگانی‬ ‫اع��داد و ارقام متفاوت از ان ارائه دهند‬ ‫با رییس سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و در نهایت براساس این گزارش پس از‬ ‫مطرح کنیم‪.‬‬ ‫ازادس��ازی یارانه ها سهم انرژی بیش از‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫وی با اش��اره ب��ه گزارش ه��ای ارائه‬ ‫‪ ۱۶‬درصد شده است‪.‬‬ ‫شده از سوی کمیسیون اظهار کرد‪ :‬گزارشی را در‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط حمای��ت از فوالد‬ ‫همایش فوالد در قالب یکی از محورهای همایش با‬ ‫بی معناس��ت‪ ،‬مگر انکه ش��رایطی را ایجاد کنیم تا‬ ‫عنوان رقابت پذیری تهیه و بیان کردیم که صنعت‬ ‫این صنعت قدرت رقابت پیدا کند‪.‬‬ ‫فوالد به دلی��ل باال بودن قیمت تمام ش��ده‪ ،‬قابل‬ ‫ش��کوری با اش��اره به موض��وع قیمت گذاری در‬ ‫رقابت نیس��ت‪ .‬در این گزارش امار و ارقامی امده‬ ‫حوزه سرب و روی تصریح کرد‪ :‬نظر ما بر این است‬ ‫بود‪ .‬گزارشی را در همین زمینه اماده و خدمت وزیر‬ ‫ک��ه اگر دول��ت دخالتی در قیمت گذاری نداش��ته‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال کردیم‪ ،‬جالب است‬ ‫باش��د‪ ،‬بهتر است اما به نظر این قیمت گذاری باید‬ ‫همه دوس��تان حاضر در جلس��ه نسبت به گزارش‬ ‫براساس توافقات انجام شود‪.‬‬ ‫توجیه اقتصادی انتقال خاک مهدی اباد‬ ‫گلش��نی در ادامه این جلسه درباره نرم افزار‬ ‫سامانه بانک اطالعاتی معادن‪ ،‬گزارشی را ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سامانه جامع برای تمام معادن‬ ‫اس��ت و تمامی اطالع��ات از جمل��ه اطالعات‬ ‫مربوط به معادن در ان قابل ثبت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قلب این نرم افزار بخش‬ ‫محاس��بات حقوق دولتی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تمام‬ ‫موارد مرتبط با محاسبات حقوق دولتی در این‬ ‫نرم افزار در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نرم اف��زار امکان��ات مختل��ف از جمله‬ ‫پرداخت انالین‪ ،‬مشاهده جزئیات محاسبه و‪...‬‬ ‫را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نیز باغبانی دکترای نرم افزار با ارائه‬ ‫طرح اتوماسیون حقوق دولتی اظهار کرد‪ :‬بهتر‬ ‫است مدیریت این نرم افزار به دست دولت بوده‬ ‫و در کن��ار ان امکان مش��اهده اطالعات برای‬ ‫معدنکاران فراهم شود‪.‬‬ ‫س��جاد غرق��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون مع��ادن و‬ ‫صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ایران در تکمیل‬ ‫صحبت های ارائه ش��ده درب��اره حقوق دولتی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬موض��وع اصلی در بح��ث حقوق‬ ‫دولتی معادن کشف قیمت و هزینه های تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورت شناسایی انها می توان بر سر‬ ‫‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬درصد بحث کرد‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه بهرام ش��کوری‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬بهتر است برای حل مشکالت‬ ‫حمل ونقل در بخش معدن نشس��تی مشترک‬ ‫با کمیس��یون حمل ونقل ات��اق و همچنین در‬ ‫زمینه استراتژی توسعه صنعتی کشور جلساتی‬ ‫با کمیسیون ها مرتبط برگزار کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رونق بازار داخلی سنگ اهن‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬با وجود رکود بازار‬ ‫جهانی‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬با وجود تداوم مشکالت‬ ‫فعلی بازار جهانی‪ ،‬بازار داخلی سنگ اهن در سال ‪ ۹۵‬رونق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مهدی کرباس��یان با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬با وجود پیش بینی تداوم رکود بازار سنگ اهن جهانی‬ ‫در سال جدید اما با توجه به فعال شدن کارخانه های داخلی‬ ‫تولید کنسانتره در سال ‪ ،۹۵‬معادن داخلی سنگ اهن قابل‬ ‫استفاده در این کارخانه ها‪ ،‬تولید باالی خود را از سر خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ب��ا توجه به رون��ق صنایع و ساخت وس��از در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مصرف داخلی فوالد افزایش خواهد یافت و با فعال‬ ‫شدن ظرفیت های بدون استفاده کارخانه های فوالد‪ ،‬مصرف‬ ‫س��نگ اهن در واحدهای زیرمجموعه رو به افزایش خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت جهانی س��نگ اهن یاداور ش��د‪ :‬رکود‬ ‫بازار جهانی س��نگ اهن به دلیل پایین ام��دن میزان خرید‬ ‫چین و کاهش شدید قیمت از سال های گذشته شروع شده‬ ‫و در س��ال ‪۲۰۱۵‬م ش��دت پیدا ک��رد به طوری که این روند‬ ‫قیمتی‪ ،‬طی س��ال های اخیر به کمتر از یک سوم تقلیل پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬در همین حال‪ ،‬چین برنامه کاهش‪۱۵۰‬میلیون‬ ‫تنی صادرات را در دس��تور کار قرار داده اس��ت و استرالیا و‬ ‫برزیل نیز به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن جهان‪ ،‬ب��ا راه اندازی طرح ه��ای جدید‪ ،‬درصدد‬ ‫افزایش تولید سنگ اهن هستند‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬برزیل نیز اعالم کرده قیمت تمام شده‬ ‫تولی��د هر تن س��نگ اهن ‪ ۱۳‬دالر خواهد ب��ود و در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬به نظر نمی رس��د که طی س��ال جدید میالدی‪،‬‬ ‫تغییر محسوس��ی در افزایش قیمت جهانی س��نگ اهن رخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به وضعیت نامساعد‬ ‫معادن س��نگ اهن در س��ال ‪ ،۹۴‬تصریح کرد‪ :‬شرایط رکود‬ ‫حاک��م بر بازارهای س��نگ اهن جهان به ویژه چین‪ ،‬س��بب‬ ‫تعطیلی بس��یاری از معادن کوچک و متوسط داخل کشور‬ ‫از جمله معادن پالس��ری س��نگان ‪ -‬که وابسته به صادرات‬ ‫سنگ اهن بودند‪ -‬شد‪.‬‬ ‫کرباسیان اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه برخی معادن کوچک‬ ‫سنگ اهن صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد‬ ‫واحدهای فراوری ندارد‪ ،‬این سازمان با همکاری تشکل های‬ ‫معدنی‪ ،‬استقرار واحدهای فراوری کوچک و موبایل (سیار)‬ ‫را در سطح کشور شروع کرده است‪.‬‬ ‫دولت پروژه های عمرانی را‬ ‫فعال کند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه فوالدچینی نه تنها س��بب رکود در بازار داخلی‬ ‫شده بلکه به دلیل نداشتن استانداردهای الزم کیفیت خوبی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران باید به منظور جلوگیری از سقوط صنعت‬ ‫ف��والد تعرفه را ب��اال برده‪ ،‬کنترل های گم��رکات را افزایش‬ ‫ده��د و پروژه های عمران��ی را فعال کند‪ .‬ب��ه گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬موید حس��ینی صدر‪ ،‬با اشاره به احتمال افزایش تعرفه‬ ‫واردات فوالد گفت‪ :‬حساس��یت دولت باید نسبت به واردات‬ ‫فوالد بیشتر ش��ود‪ ،‬فوالد چینی نه تنها سبب رکود در بازار‬ ‫داخلی شده بلکه به دلیل نداشتن استانداردهای الزم باید از‬ ‫لحاظ کیفی کنترل ش��ود‪ .‬نماینده مردم خوی و چایپاره در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه فوالد وارداتی چینی‬ ‫مقاومت الزم را ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ارز دولتی نباید به واردات فوالد‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ ،‬زمانی که اختالف قیمت بین ارز ازاد و‬ ‫دولتی وج��ود دارد‪ ،‬واردکنندگان ضربات جبران ناپذیری به‬ ‫تولید داخلی وارد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات فوالد چین بازار را به هم ریخت‬ ‫حسینی صدر با اش��اره تغییر قیمت جهانی فوالد در بازار‬ ‫جهانی و داخل��ی ادامه داد‪ :‬قیمت محص��والت فوالدی در‬ ‫بازار جهانی طی یک سال گذشته به دلیل دامپینگ چینی ها‬ ‫کاه��ش یافته و ای��ن صنعت را با رکود مواجه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در سال ‪۲۰۱۵‬م صادرات فوالد چین باالی‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تن بوده که این امر وضعیت صنعت فوالدسازی‬ ‫را در دنیا به هم ریخته و در واقع فوالد وارداتی چین باعث‬ ‫رکود و تعطیلی صنعت فوالد در کشورها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫حس��ینی صدر با اشاره به اقدام کش��ورهای مختلف برای‬ ‫مقابل��ه با دامپین��گ احتمالی چی��ن افزود‪ :‬ای��ران باید به‬ ‫منظور جلوگیری از س��قوط صنعت فوالد تعرفه را باال برده‪،‬‬ ‫کنترل های گمرکات را افزایش دهد و ثبت سفارشات فوالد‬ ‫را انج��ام نده��د‪ .‬وی فعال ش��دن پروژه های س��اختمانی و‬ ‫زیربنای��ی را الزمه رفع رکود از صنع��ت فوالد عنوان کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دولت باید منابع مال��ی را برای اجرای طرح های‬ ‫عمرانی و زیرس��اختی فراهم کند و عالوه بر این‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫بانکی کاهش یابد تا سرمایه ها از سیستم بانکی خارج و وارد‬ ‫طرح های ساختمانی و عمرانی شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رتبه دهم فوالد مبارکه در جهان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قدردانی از فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان تولیدکننده محصول‬ ‫برتر پژوهش و توسعه‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫درخشش فوالدمبارکه اصفهان به عنوان سازمان دانشی برتر اسیا‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان فینالیست جایزه جهانی «میک» شد‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫شرکت‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫اصفهان‬ ‫به عنوان‬ ‫سازمان دانشی‬ ‫برتر کشور راه‬ ‫یافته به جایزه‬ ‫جهانی میک در‬ ‫سطح قاره اسیا‬ ‫شناخته شد‬ ‫تعویض موفقیت امیز‬ ‫پره توربین نیروگاه فوالد مبارکه‬ ‫کارش��ناس تعمیرات مکانیک نی��روگاه از تعویض توربین‬ ‫واحد ش��ماره یک نیروگاه فوالد مبارکه خب��رداد و گفت‪ :‬با‬ ‫اج��رای این پ��روژه عالوه بر باال بردن دان��ش فنی کارکنان‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪۳‬میلی��ارد ریال ب��رای فوالد مبارک��ه صرفه جویی‬ ‫اقتصادی به دست امد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از اصفهان س��یدعلی بشاتیان‬ ‫ب��ا بیان اینکه نیروگاه فوالد مبارکه دارای ‪ 3‬توربین بخار ‪۶۷‬‬ ‫مگاواتی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس تعمیرات برنامه ریزی شده‪،‬‬ ‫مق��رر بود تعمیرات اساس��ی توربوژنراتور واحد ش��ماره یک‬ ‫از ابت��دای اب��ان ‪ ۹۴‬انجام و در این تعمی��رات روتور توربین‬ ‫دمونتاژ و تس��ت های « ‪ » NDT‬روی ان انجام ش��ود که در‬ ‫مراحل اجرا مش��اهده شد روی ‪ 2‬عدد از پره های ردیف ‪۱۸‬‬ ‫توربین ترک و شکستگی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره ویژگی های این پره ها یاداور ش��د‪ :‬تعویض این‬ ‫پره ه��ا دارای پیچیدگی فنی باالیی اس��ت زیرا معموال باعث‬ ‫ایج��اد بی تعادل��ی و در نتیجه ضرورت تع��ادل دوباره روتور‬ ‫در دور ‪ ۳۰۰۰‬می ش��ود که این امر مس��تلزم ارس��ال روتور‬ ‫به کارگاه بیرون از ش��رکت بود‪ ،‬بنابراین براساس اظهار نظر‬ ‫بس��یاری از کارشناسان نیروگاه های مختلف توانیر‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫ارس��ال روتور به کارگاه های یادش��ده ب��رای تعمیر و تعادل‬ ‫دوب��اره به علت هزینه حدود ‪۳‬میلیارد ریال و توقفی حداقل‬ ‫‪ 6‬ماهه و همچنین ریس��ک های بس��یاری از قبیل مشکالت‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬به صرفه نب��ود ضمن اینکه قب�لا در دهه ‪70‬‬ ‫عملیات تعویض پره در نیروگاه فوالد مبارکه روی هر ‪ 3‬واحد‬ ‫بخار از سوی شرکت س��ازنده توربین (انسالدو) و بدون نیاز‬ ‫به باالنس دوباره انجام ش��ده بود‪ ،‬به همین دلیل درخواست‬ ‫استفاده از کارشناس خارجی به عمل امد که میسر نشد‪.‬‬ ‫کارش��ناس تعمی��رات مکانیک نی��روگاه در ادام��ه درباره‬ ‫مشکالت اجرای این پروژه گفت‪ :‬انجام تعویض پره توربین در‬ ‫محل نیروگاه‪ ،‬دارای ریس��ک باالیی بود که احتمال دمونتاژ‬ ‫دوب��اره توربین را به همراه داش��ت‪ .‬با این ح��ال با توجه به‬ ‫س��وابق قبلی و پیگیری واحد نیروگاه و حمایت مدیر ناحیه‬ ‫انرژی و س��یاالت و همچنین مدیر ارش��د خدم��ات فنی و‬ ‫پش��تیبانی‪ ،‬با ارزیابی همه ریس��ک ها و احتماالت‪ ،‬تعویض‬ ‫پره در محل نیروگاه در دس��تور کار گروه های تعمیراتی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بش��اتیان تصریح ک��رد‪ :‬در این ب��اره از ابتدا ب��ا انجام کار‬ ‫گروهی و اخذ نظرهای کارشناسی گروه های مختلف ازجمله‬ ‫دفتر فنی تعمیرات ناحیه انرژی و س��یاالت و بازرس��ی فنی‬ ‫ماش��ین های دوار‪ ،‬عملی��ات تعویض پره از س��وی مجموعه‬ ‫ش��رکت تابان نی��رو به گونه ای انجام ش��ود ک��ه در مراحل‬ ‫برش��کاری شرود رینگ ها و دمونتاژ پره ها و تایرادها‪ ،‬انتخاب‬ ‫پره های جایگزین و مونتاژ دوباره‪ ،‬س��وراخکاری و تراشکاری‬ ‫ش��رودرینگ ها و درنهایت مونتاژ توربین حداقل تغییر جرم‬ ‫روی روتور توربین به وجود اید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫در «دوازدهمی��ن همایش ملی روز مهندس��ی» با حضور‬ ‫مسئوالن کش��وری و استانی از شرکت فوالدمبارکه اصفهان‬ ‫به عنوان تولیدکننده محصول برتر پژوهش و توسعه با اهدای‬ ‫تندیس و لوح قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این مراسم از محصول ورق میکروالیاژی استحکام باال‬ ‫گرید ‪ MC۵۰۰S‬که حاصل تالش و همفکری مهندس��ان‬ ‫و متخصصان ش��رکت فوالد مبارکه بوده و برای استفاده در‬ ‫س��اخت خودروهای سنگین تولید ش��ده است‪ ،‬پس از یک‬ ‫دوره ارزیاب��ی به عنوان محصول برتر پژوهش و توس��عه یاد‬ ‫ش��د و توانس��ت تندیس و لوح برتر ای��ن همایش را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫از اصفهان در این مراس��م‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان که یکی از‬ ‫سخنرانان اصلی این همایش بود به نقش محوری مهندسان‬ ‫در توس��عه اینده کش��ور تاکید و تصریح کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه همواره از توان تخصصی ش��رکت های مختلف فنی و‬ ‫مهندسی استفاده کرده و در فضای پساتحریم نیز الزم است‬ ‫از این فرصت به نحو مطلوب در جهت رفع نیازهای کش��ور‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در همین باره خاطرنشان کرد‪ :‬باید با ایجاد شرکت های‬ ‫مش��ترک ایران��ی و خارج��ی و به وی��ژه بهره گی��ری از توان‬ ‫مهندس��ی کش��ور روند توسعه و پیش��رفت صنعت کشور را‬ ‫تسریع کنیم و اقدامات گسترده ای برای انتقال هرچه بیشتر‬ ‫دانش فنی مهندسی و فناوری روز دنیا به داخل کشور انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن «همای��ش ملی روز مهندس��ی» با حضور و‬ ‫مشارکت سازمان ها و تشکل های فعال در حوزه های مختلف‬ ‫صنعتی و مهندسی با شعار «تفکر مهندسی‪ ،‬راهکار بنیادی و‬ ‫پایدار در بهبود و توسعه فضای کسب وکار» و با هدف تجلیل‬ ‫از س��ازمان ها و واحدهای فنی و مهندس��ی نمونه و قدردانی‬ ‫از پیشکس��وتان و مهندسان برتر و نمونه و همچنین تجلیل‬ ‫از مهندس��ان ج��وان برگزیده در روز های ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬اس��فند‬ ‫سال جاری در محل اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان به افتخاری دیگر در عرصه جهانی دست یافت‪.‬‬ ‫براس��اس تازه ترین ارزیابی موسسه « ‪ » World Steel Dynamic‬که در‬ ‫ماه مارس ‪ ٢٠١٦‬انجام ش��ده‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بین ‪ ٣٦‬شرکت‬ ‫فوالدساز در کالس جهانی در جایگاه دهم قرار گرفت‪.‬‬ ‫شرکت فوالدمبارکه اصفهان در کنفرانس بین المللی‬ ‫مدیریت ارزش افرین دانش‪ ،‬نواوری و س��رمایه فکری‬ ‫موفق ب��ه دریافت جای��زه س��ی کی او (‪ ) cko‬یا جایزه‬ ‫جهانی س��ازمان دانشی برتر در ایران شد‪ .‬از این شرکت‬ ‫به عنوان س��ازمان فینالیست جایزه جهانی «میک» در‬ ‫ایران قدردانی شد و عالوه بر ان نیز شرکت فوالدمبارکه‬ ‫اصفهان به عنوان سازمان دانشی برتر کشور راه یافته به‬ ‫جایزه جهانی میک در سطح قاره اسیا شناخته شد‪.‬‬ ‫کنفرانس بین المللی مدیری��ت ارزش افرین دانش‪،‬‬ ‫نواوری و س��رمایه فکری با حضور س��عید سهراب پور‪،‬‬ ‫رییس ش��ورای عالی راهبری جای��زه جهانی میک در‬ ‫ی رییس دانشگاه صنعتی شریف‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬محمود فتوح ‬ ‫ی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و مهدی‬ ‫محمد فرهاد ‬ ‫شفیعی زاد ه دبیر جایزه جهانی میک در ایران و نماینده‬ ‫بنی��اد جهانی می��ک در ایران در مرک��ز همایش های‬ ‫بین المللی صداوسیما تشکیل و از شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگتری�ن مرج�ع ارزیاب�ی و هدای�ت‬ ‫سازمان های دنیا‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫هم اکنون با‬ ‫‪ 115‬موسسه‬ ‫پژوهشی و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫معتبر قرارداد‬ ‫پژوهشی دارد‬ ‫و تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 950‬پروژه‬ ‫با ‪ 25‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار‬ ‫انجام شده است‬ ‫رییس ش��ورای عالی راهبری جایزه جهانی میک در‬ ‫ایران در این مراس��م اظهار کرد‪ :‬کش��ور ما دارای منابع‬ ‫غنی طبیعی و نیروی انس��انی ارزشمند است و از این رو‬ ‫مدیریت نیروی انس��انی‪ ،‬یک مسئله مهم و استراتژیک‬ ‫برای کشور ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��عید س��هراب پور تصری��ح ک��رد‪ :‬از مباحث مهم‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬مدیری��ت دانش‪ ،‬نواوری و س��رمایه فکری‬ ‫است که سایر کشورها در این زمینه فعالیت می کنند و‬ ‫کشور ما به نسبت در این امر عقب تر است‪.‬‬ ‫به گفته س��هراب پور دانش��گاه صنعتی شریف برای‬ ‫تس��هیل در این امور‪ ،‬نمایندگی جای��زه جهانی میک‬ ‫در جه��ان را گرفت��ه و در س��ال جاری پنجمی��ن دوره‬ ‫برگزاری این جایزه را برگزار کرده و تمامی سازمان های‬ ‫شرکت کننده س��ال جاری و تمامی س��ازمان ها مورد‬ ‫ارزیاب��ی و داوری ق��رار گرفته ان��د و در نتیجه امروز ‪۳‬‬ ‫سازمان دانشی برتر که باید در رقابت های اسیا شرکت‬ ‫کنند‪ ،‬اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پس از عصر تمرکز و بهره وری بر کیفیت‪،‬‬ ‫اکنون ارزش افرینی دان��ش محور جدیدترین رویکرد‬ ‫به مدیریت سازمانی اس��ت که مورد استقبال چندین‬ ‫سازمان در جهان قرار گرفته است‪ .‬در این بین «میک»‬ ‫بزرگتری��ن مرجع ارزیابی و هدایت س��ازمان های دنیا‬ ‫در ارزش افرینی دانش محور اس��ت و در حقیفت میک‬ ‫تمام��ی ارگان ها و س��ازمان ها را با نگاه دانش��ی مورد‬ ‫ارزیابی قرار می دهد و اطمنیان حاصل پیدا می کند که‬ ‫در تمامی جنبه ها موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای عالی راهبری جای��زه جهانی میک‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در س��ال جاری جای��زه میک در ‪ 4‬قاره دنیا‬ ‫برگزار شد‪ .‬در سال ‪۲۰۱۵‬م شرکت گوگل برای سومین‬ ‫ب��ار در تاری��خ برگ��زاری جایزه جهانی می��ک برترین‬ ‫سازمان جهانی دنیا شد اما در سال ‪۲۰۱۳‬م سامسونگ‬ ‫این موفقیت را به دست اورد‪.‬‬ ‫به گفته س��هراب پور یکی از نکات بس��یار مثبت در‬ ‫س��ازمان های ایرانی حضور قابل توجه س��ازمان های‬ ‫دفاعی کش��ور در این س��نجش اس��ت که نشان از عزم‬ ‫جدی برای حرکت در مس��یر ارتقای دانش محوری در‬ ‫سازمان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین ویژگی های ارزیابی میک‬ ‫نگاه دقیق به سازمان هاس��ت؛ به همین دلیل امس��ال‬ ‫رقابت نزدیک تری را بین س��ازمان های شرکت کننده‬ ‫در جایزه میک شاهد بودیم که نشان از حضور جدی تر‬ ‫سازمان های دانش محور در فعالیت های سازمانی دارد‪.‬‬ ‫س��هراب پور معتقد اس��ت ورود باورهای نادرست و‬ ‫نگاه های کوتاه مدت ازجمله مواردی است که مدیریت‬ ‫دانش محور را در تعدادی از س��ازمان های دانش محور‬ ‫با تهدی��د مواجه ک��رده و توصیه می ش��ود که تمامی‬ ‫س��ازمان ها اعتقاد راس��خی به مدیری��ت دانش محور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬نمره باالی ارزیاب��ی میک به معنای‬ ‫باالتر بودن دانش انجام امور به طور نظام مند در سازمان‬ ‫دارد و همچنین نش��ان دهنده قدرت باالتر سازمان در‬ ‫مواجهه با پیچیدگی های کس��ب وکار است‪ .‬امیدواریم‬ ‫تمامی سازمان های ایرانی نگاه دانشی را در خود تقویت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط دانشگاه با صنعت‬ ‫در ادامه رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف در مراسم‬ ‫اهدای جایزه میک به س��ازمان های دانش بنیان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دانشگاه صنعتی ش��ریف ‪ ۵۰‬سال پیش تاسیس‬ ‫ش��د و درحال حاضر ‪ ۱۳‬دانش��کده و ح��دود ‪۱۲‬هزار‬ ‫دانش��جو دارد‪ ،‬این دانشگاه از معتبرترین دانشگاه های‬ ‫کشور در حوزه فنی و مهندسی است و یکی از افتخارات‬ ‫دانش��گاه صنعتی شریف این اس��ت که از بدو تاسیس‬ ‫فعالیت های گسترده ای را داش��ته و همواره درجایگاه‬ ‫بهترین ها بوده است‪.‬‬ ‫محم��ود فتوح��ی تصریح ک��رد‪ :‬دانش��گاه به دنبال‬ ‫این اس��ت که در ‪۵۰‬س��ال اینده چه راهب��ردی را باید‬ ‫داشته باشد و الزم است سیاست گذاری هایی به منظور‬ ‫هدایت پژوهش ها انجام ش��ود‪ ،‬از این رو تصمیم داریم‬ ‫در حوزه هایی که مورد نیاز کش��ور اس��ت فعالیت های‬ ‫پژوهشی انجام دهیم‪.‬‬ ‫فتوحی بیان کرد‪ :‬افزایش نقش دانش��گاه در توسعه‬ ‫صنعت و فن��اوری با تاکید بر حوزه های اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫ارتق��ای س��طح کم��ی و کیف��ی تعام�لات صنعت با‬ ‫دانش��گاه و زمنیه س��ازی ب��رای تجاری س��ازی نتایج‬ ‫پژوهش ه��ای کاربردی و توس��عه در امده��ای پایدار‬ ‫دانش بنیان دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب برای جذب‬ ‫فارغ التحصیالن در صنعت ازجمله مواردی اس��ت که‬ ‫باید عملی شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬یکی از فعالیت هایی که در دانش��گاه‬ ‫باید انجام شود این است که پایان نامه های کارشناسی‬ ‫ارش��د و دکت��را به میزان زی��ادی ب��ا فعالیت هایی که‬ ‫موردنیاز صنعت اس��ت‪ ،‬همراه ش��ود و تالش می شود‬ ‫بیش��تر پروژه ه��ای در مقاطع تحصی�لات تکمیلی با‬ ‫محوریت نیاز صنعت کشور باشند‪.‬‬ ‫رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه ها به نحوی ب��ه بودجه های دولتی وابس��ته‬ ‫هس��تند و باتوجه به وضعیت اقتصادی کش��ور امکان‬ ‫پیش��برد فعالیت های دانش��گاه برمبنای بودجه های‬ ‫دولتی نیس��ت از این رو دانش��گاه به دنبال این است که‬ ‫درامد پایداری برای خود ایجاد کند و این درامد پایدار‬ ‫باید از طریق تاس��یس ش��رکت های دانش بنیان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از فعالیت هایی که دانشگاه باید انجام‬ ‫دهد تاسیس مراکز پژوهشی مشترک با صنعت است؛‬ ‫عالوه بر ان ایجاد ازمایش��گاه های مرجع و ازمون های‬ ‫اس��تاندارد مش��ترک‪ ،‬برگ��زاری دوره های اموزش��ی‬ ‫صنع��ت و فناوری و همچنین برنام��ه بازدید از صنایع‬ ‫تابع‪ ،‬نمایش��گاه دس��تاوردهای اموزش و پژوهش��ی‬ ‫دانش��گاه و اس��تفاده از ظرفیت های اموزشی نیز باید‬ ‫موردتوجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫فتوح��ی گفت‪ :‬دانش��گاه اماده هر ن��وع همکاری با‬ ‫س��ازمان های مختلف کش��ور اس��ت و یکی از وظایف‬ ‫مهم دانش��گاه این اس��ت که با صنعت همکاری کند و‬ ‫در غی��ر این صورت قادر نخواهد ب��ود وظیفه مهمی را‬ ‫که برعهده دارد انجام دهد‪ .‬درواقع دانشگاه باید بتواند‬ ‫فعالیت خود را با سازمان های مختلف درمیان گذاشته‬ ‫و سازمان های مختلف نیز نیاز دارند که از اموزش های‬ ‫دانش��گاه ها و پژوهش های��ی ک��ه در دانش��گاه انجام‬ ‫می شود‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به دانش‪ ،‬نواوری و سرمایه فکری‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری نیز اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کش��ور ما در عرصه دانش تحول بزرگی از منظر حضور‬ ‫در کس��ب وکار بین المللی قرار دارد‪ .‬باز ش��دن درهای‬ ‫تجارت بین المللی به روی کشور همزمان با فرصت های‬ ‫اشکاری که با خود به همراه دارد در صورت برنامه ریزی‬ ‫در جه��ت نادرس��ت می تواند خطرات بالق��وه ای برای‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد فرهادی تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین نکاتی‬ ‫ک��ه باید در ورود به کس��ب وکار نوی��ن جهانی مدنظر‬ ‫س��ازمان های کش��ور قرار گیرد ان اس��ت ک��ه امروزه‬ ‫شاخص های سنتی تولید و ایجاد ارزش تغییر یافته و از‬ ‫زمین و س��رمایه و ماشین االت تغییر مسیر داده و جای‬ ‫خود را به دانش‪ ،‬نواوری و سرمایه های فکری بدهند‪.‬‬ ‫فرهادی عنوان کرد‪ :‬امروزه ش��اهد ان هس��تیم که‬ ‫برتری کش��ورها و س��ازمان ها در پیش��رو بودن انها در‬ ‫عرصه سرمایه های دانش��ی و فروش و واگذاری امتیاز‬ ‫ان به سازمان ها و کشورهای دیگر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان های ایران��ی به منظ��ور ایجاد‬ ‫ارزش افزوده پایدار برای س��هامداران خود که درنهایت‬ ‫به ارزش افرینی برای مردم کش��ور منجر خواهد ش��د‬ ‫بای��د از فرصت تبادل بین الملل��ی بیش از هرچیزی به‬ ‫منظور ارتقای دانش کس��ب وکار خود و همزمان با ان‬ ‫با بهره گیری درست از تجربیات داخلی و نواوری برای‬ ‫ورود ب��ه بازاره��ای بین المللی ف��روش و درامدزایی از‬ ‫سرمایه های دانشی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫فرهادی ادامه داد‪ :‬تجربه برخی از کشورهای اسیایی‬ ‫و امریکای التین که تا چند سال گذشته نشان چندانی از‬ ‫انها در عرصه بین المللی کسب وکار به عنوان کشورهای‬ ‫پیشرو دیده نمی شد‪ ،‬نشان می دهد انچه درحال حاضر‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ بین المللی را به س��رمایه گذاری‬ ‫گس��ترده در این ش��ر کت ها ترغیب می کن��د دیگر نه‬ ‫نیروی انس��انی ارزان و ن��ه ورود ب��ه بازاره��ای جدید‬ ‫بلکه توس��عه دان��ش و نواوری با تکیه بر س��رمایه های‬ ‫انسانی اموزش دیده و خالق این کشورهاست که باعث‬ ‫ش��ده ش��اهد حضور بزرگترین مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫ش��رکت های پیش��رو بین الملل��ی را در این کش��ورها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬جایگاه ارزیابی‬ ‫جهانی سازمان دانشی برتر میک به عنوان معتبرترین‬ ‫مرجع ارزیابی و هدایت س��ازمان های دانش��ی در دنیا‬ ‫بس��یار برجس��ته اس��ت؛ در س��ال های اخیر دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف با برنامه های مختلف ارزیابی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و نظارت��ی برای س��ازمان های کش��ور در قالب الگوی‬ ‫«جانی میک» نقشی پیشرو در ایجاد تحولی بزرگ در‬ ‫نگاه به مدیریت دانش محور و ایجاد سازمان دانشی در‬ ‫بین سازمان های ایرانی ایفا می کند‪.‬‬ ‫فره��ادی بیان ک��رد‪ :‬برگزاری جای��زه جهانی میک‬ ‫در ای��ران فرصت بس��یار ارزنده ای برای س��ازمان های‬ ‫مختلف کش��ور اعم از حاکمیت��ی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫پروژه محور‪ ،‬مش��اوره ای و س��ازمان های فعال در سایر‬ ‫حوزه های کس��ب وکار اس��ت تا با نس��خه ای معتبر و‬ ‫بین الملل��ی فاصله خود را با معیاره��ای جهانی دانش‬ ‫محوری در کسب وکار سنجیده و از نتایج و تحلیل های‬ ‫ان به عنوان مرجعی در راس��تای هدایت اقدامات خود‬ ‫در جهت ارزش افرینی از س��رمایه های دانشی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این برنامه در بخش اهدای جوایز نگاه ویژه‪ ،‬جایزه‬ ‫برترین «سی کی او» به ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫تعلق گرفت عالوه بر ان در بخش تقدیر از سازمان های‬ ‫فینالیس��ت جایزه جهانی میک از شرکت فوالدمبارکه‬ ‫اصفهان نیز قدردانی ش��د و در بین ‪ 3‬س��ازمان دانشی‬ ‫برتر کش��ور راه یافته به جایزه جهانی میک در س��طح‬ ‫قاره اسیا نیز شرکت فوالدمبارکه اصفهان درخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ف�والد مبارک�ه اصفه�ان در بس�تر‬ ‫اموزشی‬ ‫مع��اون پژوهش و فن��اوری فوالد مبارک��ه اصفهان‬ ‫درب��اره موفقیت ف��والد مبارکه در اخ��ذ جایزه بزرگ‬ ‫میک به عنوان یک ش��رکت برتر دانش��ی‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ف��والد مبارکه اصفهان در زمینه‬ ‫مدیریت فن��اوری به منظور دس��تیابی به هدف تولید‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون تن فوالد تا س��ال‪ ۱۴۰۴‬حرکت می کند و‬ ‫در این زمین��ه برنامه ریزی کرده اس��ت‪ .‬در همین باره‬ ‫تصمیم داری��م موفق به تولید حداقل ‪۲۵‬میلیون تن از‬ ‫تولید ‪۵۵‬میلیون تنی فوالد در کشور شویم‪.‬‬ ‫ف��رزاد ارزانی تصریح ک��رد‪ :‬فوالدمبارکه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬راه اندازی ش��د و از طریق ق��راردادی که بایک‬ ‫ش��رکت ایتالیایی منعق��د کرد دانش ه��ای مدیریتی‬ ‫و بهره ب��رداری را ب��ه صورت اتوماتیک و دس��تی از این‬ ‫ش��رکت خریداری کرد و تعداد زیادی از کارکنان فوالد‬ ‫مبارکه نیز اموزش های الزم را کس��ب کردند از این رو‬ ‫می توان گفت که شرکت فوالدمبارکه اصفهان در یک‬ ‫بستر دانشی متولد شد و در این بستر نیز رشد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ارزان��ی زیرس��اخت های ق��وی ک��ه در‬ ‫فوالدمبارک��ه اصفهان وجود داش��ته باعث پیش��رفت‬ ‫این ش��رکت ش��ده اس��ت‪ ،‬در اوایل ده��ه ‪ ۸۰‬به بحث‬ ‫سیستم های مدیریت یکپارچه دست پیدا کردیم و در‬ ‫این برهه نیز از یک نگاه توس��عه ای برخ��وردار بودیم‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬ف��والد مبارکه بزرگ ش��د و درحال حاضر‬ ‫یک ش��رکت هلدینگی در سطح کش��ور است‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬نی��ز نگاه خ��ود را از ش��رکت فوالدمبارک��ه فراتر‬ ‫بردی��م تا در مجامع بین المللی خارج از کش��ور مطرح‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بحث مدیریت دانش بس��تر خوبی برای‬ ‫ارتقای ساختار شرکت ها فراهم می کند و فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در این بخش موفق عمل کرده است‪ ،‬امیدواریم‬ ‫این الگو توس��عه پیدا کند و ش��رکت های دیگر نیز در‬ ‫سطح کشور بتوانند از این الگو استفاده کنند‪.‬‬ ‫مع��اون پژوهش و فن��اوری فوالد مبارک��ه اصفهان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان حداقل‬ ‫ب��ا ‪ ۱۱۵‬موسس��ه پژوهش��ی و دانش��گاهی همکاری‬ ‫دارد و حدود ‪ ۹۵۰‬پروژه پژوهش��ی در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان انجام ش��ده ک��ه فعالیت ه��ای این‬ ‫ش��رکت با موسسه های پژوهش��ی بیش از ‪۲۵‬میلیارد‬ ‫توم��ان ارزش مال��ی را ب��ه خ��ود اختص��اص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف��رزاد ارزانی تصریح کرد‪ :‬ف��والد مبارکه ‪۵۰‬درصد‬ ‫فوالد کش��ور را تولی��د می کند بنابراین این ش��رکت‬ ‫به عنوان ش��رکتی پیشتاز در تولید محصوالت فوالدی‬ ‫همکاری ه��ای زیادی با مراکز تحقیق و توس��عه انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم��واره روی همکاری با دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز تحقیق و توس��عه سرمایه گذاری کردیم و بودجه‬ ‫مناس��بی را برای تحقیق و توسعه درنظر گرفته ایم و در‬ ‫پروژه های مختلف هزینه کرده ایم و در نظر داریم برای‬ ‫سال ‪ ۹۵‬نیز این فعالیت ها را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬صادرات لوازم خانگی را از رکود خارج می کند‬ ‫‪ 21‬فعاالن بازار از بازار ‪ 95‬می گویند‬ ‫‪ 22‬صادرات ‪1/4‬میلیارد دالری ‪ 5‬استان‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش روابط تجاری ایران و عمان براساس نقشه راه‬ ‫راه اندازی خط کشتیرانی مسافری چابهار‪ -‬مسقط تا پایان ‪94‬‬ ‫هیات��ی ‪ ۵۰‬نفره از فع��االن اقتص��ادی عمانی به‬ ‫سرپرس��تی وزیر صنعت و تجارت عمان روز ش��نبه‬ ‫با کش��تی وارد منطقه ازاد تجاری چابهار ش��دند تا‬ ‫زمینه های همکاری اقتص��ادی و تجاری میان ایران‬ ‫و عمان مورد بررس��ی قرار بگیرد و همچنین امکان‬ ‫سرمایه گذاری مشترک میان مسقط و چابهار فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگ��و با‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت حضور این هیات در چابهار قرار بود که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اس��تقبال و مذاکره از‬ ‫انان به چابهار بیابد اما به دلیل سفر پیش بینی نشده‬ ‫داوود اغلو‪ ،‬رییس جمهوری ترکیه‪ ،‬این مسئولیت به‬ ‫من سپرده شد‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬ما به دنبال توس��عه روابط با تمامی‬ ‫کشورهای دنیا به ویژه کش��ورهای همسایه هستیم‬ ‫و برای گس��ترش رواب��ط اقتصادی ب��ا عمان تالش‬ ‫داریم تا خط کشتیرانی مسافری از چابهار به مسقط‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توسعه تجارت با اشاره به مناسب‬ ‫بودن روابط سیاس��ی و تجاری میان ایران و عمان و‬ ‫تمایل طرفین بر گسترش روابط اقتصادی می افزاید‪:‬‬ ‫به طورقطع حجم مبادالت تجاری میان دو کش��ور‬ ‫گس��ترش خواهد یافت و برای تحقق این امر تالش‬ ‫می کنی��م تا با تب��ادل هیات های تج��اری‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در هر دو کش��ور و توس��عه زیرساخت ها‬ ‫هر چه س��ریع تر روند همکاری ه��ای اقتصادی میان‬ ‫ایران و عمان گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬توس��عه تجارت با کشورهای‬ ‫خارجی در دس��تور کار جمهوری اسالمی قرار دارد‬ ‫و به همین دلیل از مس��ئوالن اقتصادی کشور عمان‬ ‫می خواهی��م برای توس��عه تج��ارت ارتباطات بانکی‬ ‫ای��ران‪ -‬عم��ان را افزایش و از طری��ق عمان نیز این‬ ‫مشکل با سایر کشورها مرتفع شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره‬ ‫به تدوی��ن پیش نویس نقش��ه راه اقتصادی ایران و‬ ‫تاکید ب��ر افزایش حجم مبادالت تجاری میان ایران‬ ‫و عمان خاطرنش��ان می کند‪ :‬یک��ی از اقداماتی که‬ ‫می تواند منج��ر به افزایش حجم مب��ادالت تجاری‬ ‫میان دو کش��ور ش��ود‪ ،‬تس��هیل صدور روادید برای‬ ‫فعاالن اقتصادی دو کشور است‪ .‬وی تصریح می کند‪:‬‬ ‫قب��ل از برگزاری اجالس اکتبر در عمان الزم اس��ت‬ ‫یک اج�لاس کاری در تهران برای توس��عه روابط و‬ ‫هماهنگی بیشتر برگزار شود‪ .‬رییس سازمان توسعه‬ ‫تجارت با اش��اره به ایجاد خط کش��تیرانی مسافری‬ ‫میان مسقط و چابهار خواستار توسعه خطوط هوایی‬ ‫عمان با شهرهای مهم ایران از جمله تهران‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫شیراز و اصفهان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چابه�ار‪ ،‬محور توس�عه رواب�ط تجاری‬ ‫ایران و عمان‬ ‫گفتنی اس��ت شب گذش��ته هیات تجاری عمان‬ ‫ب��ا معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫و مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و فعاالن اقتصادی‬ ‫چابهار دیدار کردند ک��ه در این دیدار وزیر صنعت‬ ‫و تجارت عمان اظهار می کند‪ :‬زیرساخت های چابهار‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‬ ‫برای گس��ترش روابط همه جانبه دو کشور عمان و‬ ‫ایران مناسب است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی بن سعود السنیدی می گوید‪:‬‬ ‫بازدی��د میدانی هیات اقتصادی و تج��اری عمان از‬ ‫زیرساخت های چابهار عزم ما را برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های مختلف جدی تر کرده است و این سفر‬ ‫یک روزه در اینده نزدیک بس��یار موثر برای توسعه‬ ‫روابط خواهد ب��ود‪ .‬وی می افزاید‪ :‬عالقه مس��ئوالن‬ ‫ایران��ی به ویژه اس��تاندار سیس��تان وبلوچس��تان و‬ ‫مسئوالن بنادر و دریانوردی ایران برای همکاری های‬ ‫مش��ترک می تواند تاثیر فراوانی برای ارتباط دریایی‬ ‫و ترانزی��ت و حمل ونق��ل کاال بین دو کش��ور عمان‬ ‫و ایران داش��ته باش��د‪ .‬وزیر صنعت و تجارت عمان‬ ‫ادام��ه می دهد‪ :‬بن��در راهبردی چابه��ار موثر برای‬ ‫فعالیت سرمایه گذاری کشور عمان است‪ .‬عمان با ‪3‬‬ ‫بندر اصلی اش��راف به دریای عمان دارد و دو کشور‬ ‫می توانند به ابادانی یکدیگر کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف ویژه در بندر چابهار‬ ‫گفتنی اس��ت ؛ در ادامه ا ین جلسه معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اظهار می کند‪ :‬بن��در راهبردی و اقیانوس��ی چابهار‬ ‫نقش موثر و کلیدی در توس��عه محور ش��رق ایران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محمدس��عید نژاد می گوید‪ :‬دولت ایران سیاس��ت‬ ‫بلند مدتی برای توسعه محور شرق اتخاذ کرده است‬ ‫که در ان چابهار نقش ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س��فر هفته گذشته خود به کشور‬ ‫عمان می افزاید‪ :‬دولت عمان در این س��فر دعوت ما‬ ‫را برای س��فر هیات تجاری خیلی زود اجابت کردند‬ ‫و هیات بلند پایه تجاری و اقتصادی به چابهار اعزام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی ادامه می دهد‪ :‬بندر چابهار فاصله‬ ‫دریایی بس��یار کوتاه با عم��ان و باب المندب دارد و‬ ‫ای��ن موقعیت می توان��د برای دو کش��ور یک امتیاز‬ ‫محمدسعید نژاد‬ ‫خوب باش��د‪ .‬دولت توجه وی��ژه ای به چابهار دارد به‬ ‫همین دلیل زیرس��اخت های ان به سرعت در حال‬ ‫اماده شدن است‪.‬‬ ‫وی به روابط تاریخی‪ ،‬تجاری و سیاس��ی عمان و‬ ‫ایران اش��اره و تصریح می کن��د‪ :‬ارتباط بین عمان و‬ ‫چابهار یک ارتباط بسیار مهم و استراتژیک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی کش��ور‬ ‫خاطرنش��ان می کند‪ :‬توس��عه بندر ش��هید بهشتی‬ ‫چابهار توس��ط دولت ایران و بخش تجهیزات بندری‬ ‫ان توس��ط دولت هند س��رمایه گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید نژاد اظهار می کند‪ :‬تمامی تاسیسات بندری‬ ‫ای��ران از جمله انباره��ای ص��ادرات و واردات مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬س��یلوهای گن��دم و مواد غذای��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫بانکرین��گ دریایی و امکان��ات و تجهیزات واردات و‬ ‫صادرات کاال توس��ط بخش خصوصی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬تخفیف های ویژه ای در بندر چابهار در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت که تمامی کاالهای وارداتی‬ ‫‪۳۰‬درصد و کاالهای ترانزیتی و خطوط کش��تیرانی‬ ‫‪ ۷۵‬ت��ا ‪۸۵‬درصد با قراردادهای بلن��د تخفیف دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی کش��ور‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬خط کشتیرانی مسافری چابهار‪-‬‬ ‫عمان تا قبل از پایان س��ال جاری شمسی به طوری‬ ‫راه اندازی می ش��ود ت��ا در این فرصت گردش��گران‬ ‫بتوانند به دو کشور سفر داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروه�ای متخص�ص ایران�ی به کمک‬ ‫عمان بروند‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری است؛ اس��تاندار سیس��تان و‬ ‫بلوچستان نیز در این دیدار می گوید‪ :‬راه اندازی خط‬ ‫کشتیرانی تجاری و مسافری بین ایران و عمان حلقه‬ ‫اتصال روابط بین دو کشور است‪.‬‬ ‫علی اوسط هاشمی اظهار می کند‪ :‬حضور تاجران و‬ ‫بازرگانان عمانی به ایران نوید دهنده توس��عه روابط‬ ‫همه جانبه بین دو کش��ور دوس��ت و همسایه است‪.‬‬ ‫توس��عه روابط در ای��ام پایانی س��ال می تواند تاثیر‬ ‫زی��ادی بین مردم دو کش��ور عمان و ایران داش��ته‬ ‫علی اوسط هاشمی‬ ‫باشد‪ .‬استاندار سیس��تان و بلوچستان با بیان اینکه‬ ‫فاصله دریایی چابهار و عمان سه ساعت و نیم است‪،‬‬ ‫می افزای��د‪ :‬نقطه ش��مالی منطقه سیس��تان و نقطه‬ ‫جنوبی بلوچس��تان در زراباد با هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫مس��افت از مس��یر چابهار به مس��قط بیشتر است‪.‬‬ ‫هاش��می بیان می کند‪ :‬س��لطنت نیم قرن س��لطان‬ ‫قابوس‪ ،‬کش��ور عمان را در بح��ث صلح و امنیت در‬ ‫منطقه متمایز کرده است و حمایت های دولت عمان‬ ‫از ایران ستودنی است‪ .‬نگاه دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به توسعه همه جانبه با کشورهایی مانند عمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫گرایش��ات دینی‪ ،‬مشترکات فرهنگی و همجواری با‬ ‫عمان توسعه روابط بین دو کشور را دو چندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاش��می بیان کرد‪ :‬قرار گرفتن ایران در س��واحل‬ ‫و دری��ای عمان و اتصال ب��ه اقیانوس هند نقش این‬ ‫کش��ور را در جهان برجس��ته کرده اس��ت و این امر‬ ‫می توان��د به توس��عه رواب��ط تج��اری و اقتصادی با‬ ‫کش��ورهای همسایه منجر ش��ود‪ .‬جمعیت زیادی از‬ ‫مردم بلوچ ایران در کش��ور عم��ان زندگی می کنند‬ ‫و این خود نقطه مثبتی در جهت ارتباط بیش��تر دو‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای منطقه فاقد‬ ‫س��احل و دریا هستند‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬ایران در‬ ‫محاصره دریا اس��ت و به خوبی می ش��ود کشورهای‬ ‫ساحلی را شریک هم کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح می کند‪ :‬ای��ران در زمینه های مختلف‬ ‫سدس��ازی‪ ،‬بن��در‪ ،‬هت��ل‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬راه اه��ن‪،‬‬ ‫راهسازی‪ ،‬معادن و پتروشیمی موفق است و می شود‬ ‫در مسیر توسعه دو کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان تاکید می کند‪:‬‬ ‫نیروهای توانمند و متخص��ص و وجود ظرفیت های‬ ‫شیالتی و محصوالت کشاورزی ایران می تواند کمک‬ ‫شایانی به کشور عمان کند‪.‬‬ ‫محمدسعیدنژاد‪ :‬‬ ‫تمامیتاسیسات‬ ‫بندری ایران از‬ ‫جمله انبارهای‬ ‫صادرات و‬ ‫واردات مواد‬ ‫معدنی‪،‬سیلوهای‬ ‫گندم و مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬خدمات‬ ‫بانکرینگدریایی‬ ‫و امکانات و‬ ‫تجهیزات واردات‬ ‫و صادرات کاال‬ ‫توسط بخش‬ ‫خصوصی انجام‬ ‫می شود‬ ‫نایب رییس اتاق ایران و روس��یه با بیان اینکه روسیه به‬ ‫عنوان اقتصاد بزرگ جهان می تواند به بازار هدف صادرات‬ ‫محصوالت ایرانی تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه مقدار زیادی‬ ‫محصوالت ایرانی به روس��یه صادر می ش��ود که نش��انگر‬ ‫ظرفیت ه��ای مطلوب همکاری دو کش��ور با وجود موانع‬ ‫و مشکالت سر راه توسعه تجارت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قدیر قیافه‪ ،‬با اش��اره به پیشینه روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی و مزیت های جغرافیایی ایران و روسیه‬ ‫افزود‪ :‬زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط وجود دارد‬ ‫و سیاست های اقتصادی و تجاری ما باید به سمت توسعه‬ ‫تجارت با روس��یه برود‪ .‬وی اعمال تعرفه های س��نگین را‬ ‫یکی از مش��کالت صادرات محصوالت کشاورزی دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬البته تعرفه های روس��یه برای همه کش��ورها‬ ‫یکس��ان است اما انچه س��بب می ش��ود کاالی ایرانی با‬ ‫تعرفه های باالتر ترخیص ش��ود‪ ،‬بحث ارزش گذاری کاال‬ ‫در گمرک روسیه است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه با تاکید بر‬ ‫اینکه بازار روس��یه با ب��ازار کش��ورهای منطقه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کاالهای صادراتی به روسیه باید از کیفیت‬ ‫باالتری برخوردار باش��د ت��ا این کاالها ت��وان رقابتی در‬ ‫این بازار بزرگ را داش��ته باشند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه س��لیقه جامعه روسیه‪ ،‬متفاوت از‬ ‫دیگر بازارهاس��ت و تولیدکنندگان برای‬ ‫افزایش صادرات خود به این کشور‪ ،‬باید‬ ‫سطح کیفی محصوالت را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه روند رو به رش��د‬ ‫روابط دو کش��ور‪ ،‬فضای ایجاد ش��ده در‬ ‫سطح مبادالت ترکیه با روسیه و نیز لغو‬ ‫تحریم های ایران پ��س از برجام‪ ،‬فضای‬ ‫مثبتی ب��رای همکاری های اقتصادی دو‬ ‫کشور فراهم کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایجاد تسهیالت در‬ ‫امور گمرکی با هدف افزایش سطح تبادالت تجاری میان‬ ‫دو کش��ور یکی از ضرورت های مهم بوده و ایجاد کریدور‬ ‫سبز که در س��طح مقام های کشور در حال بررسی است‬ ‫نیز می تواند به بحث تس��هیالت گمرکی بین دو کش��ور‬ ‫کم��ک کند‪ .‬نایب رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه‪،‬‬ ‫نق��ش و جای��گاه ایران در منطقه‪ ،‬وس��عت ب��ازار هدف‪،‬‬ ‫روش های مناس��ب حمل ونقل‪ ،‬معرف��ی کاالهای ایرانی‪،‬‬ ‫اش��نایی با اس��تانداردهای کاالیی دو کش��ور‪ ،‬روش های‬ ‫پرداخت و مس��ائل بانکی‪ ،‬اش��نایی ب��ا چگونگی ورود به‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبت سفارش یک روزه دارو‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات با بیان اینکه‬ ‫ثبت سفارش واردات دارو‪ ،‬مکمل های غذایی و شیر خشک‬ ‫الکترونیکی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این اقدام فرایند واردات‬ ‫این اقالم از یک هفته به یک روز کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬تقی‬ ‫محمدی��ان اضافه کرد‪ :‬در راس��تای اج��رای پنجره واحد‬ ‫تج��اری و با هدف تس��هیل و روان س��ازی تجارت خارجی‬ ‫کش��ور از این پس مراحل ثبت سفارش واردات تمام اقالم‬ ‫مرب��وط به دارو‪ ،‬مکمل های غذایی و شیرخش��ک کودکان‬ ‫به صورت الکترونیک��ی و به صورت خود کارشناس��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات با اش��اره به‬ ‫پیگیری های مس��تمر و هماهنگی های به عمل امده برای‬ ‫تبادل اطالعات سیس��تمی بین س��ازمان توسعه تجارت و‬ ‫س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرای فرایند جدید‪ ،‬انجام مراحل‬ ‫کارشناس��ی و صدور مجوزه��ای مربوط فق��ط در وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی انجام می شود و نیازی‬ ‫ب��ه مراجعه حض��وری متقاضیان به ای��ن دفتر و همچنین‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها نیست‪.‬‬ ‫محمدیان تصری��ح کرد‪ :‬دس��تاوردهای اصالح و اجرای‬ ‫ثبت س��فارش الکترونیکی به مس��ئله کاهش زمان انجام‬ ‫ثبت س��فارش از یک هفته به یک روز و در نتیجه کاهش‬ ‫تردد و صرفه جویی در وقت و هزینه متقاضیان می انجامد‪.‬‬ ‫احیای بازار یک میلیارد دالری‬ ‫صادرات فرش به امریکا‬ ‫فرش همواره یکی از منابع ارزی قوی برای ایران اس��ت‬ ‫به طوری که در س��ال ‪ 74‬میزان صادرات ما فقط به امریکا‬ ‫یک میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با ایلنا با‬ ‫اشاره به لغو تحریم ها و برداشته شدن برخی محدودیت ها‬ ‫در زمینه تجارت با امریکا گفت‪ :‬مطابق پیش بینی هایی که‬ ‫وجود داشت و لغو تحریم ها‪ ،‬نخستین محموله فرش برای‬ ‫صادرات مهیا شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جایگاه فرش ایران در امریکا اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرش با توجه به اینکه کاالیی با ارزش افزوده بس��یار است‬ ‫و ب��ه نوعی نماد و پرچم کاالهای صادراتی ایران به ش��مار‬ ‫می رود و از نظر کیفی فرش های دستباف ایران در دنیا در‬ ‫جایگاه خوبی قرار دارند همواره مورد تقاضای بازار بوده اند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان اتاق ته��ران تصریح کرد‪ :‬فرش‬ ‫هم��واره یک��ی از منابع ارزی ق��وی برای ایران اس��ت به‬ ‫طوری که در س��ال ‪ 74‬میزان صادرات م��ا فقط به امریکا‬ ‫یک میلی��ارد و ‪ 700‬میلی��ون دالر بود ام��ا پس از تصویب‬ ‫قان��ون داماتو نقل و انتقال این کاال س��خت ش��د و پس از‬ ‫تحریم های هس��ته ای ما این بازار و درامد ارزی حاصل از‬ ‫ان را از دست دادیم‪.‬‬ ‫الهوتی افزود‪ :‬از دست دادن بازار یک میلیارد دالری تنها‬ ‫بخشی از مش��کالت صنعت فرش اس��ت‪ .‬در نظر نگرفتن‬ ‫س��لیقه مش��تری در نقش‪ ،‬رنگ امی��زی و طرح ها بخش‬ ‫دیگری از مشکالت این صنعت است‪.‬‬ ‫رییس کنفدراس��یون صادرات ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ 90‬با‬ ‫قطع یارانه فرش مش��کالت این صنعت چند برابر ش��د به‬ ‫طوری که فعاالن این محصول مل��ی و بومی ترجیح دادند‬ ‫از این حوزه خارج ش��وند‪ .‬در حال حاضر میزان صادرات ما‬ ‫در این صنعت کمتر از ‪ 300‬میلیون دالر اس��ت و با توجه‬ ‫به مش��کالت ساختاری که در این حوزه به وجود امده اگر‬ ‫مسئوالن به دنبال احیای درامد ارزی گذشته هستند بهتر‬ ‫است در برخی از سیاست های خود تجدید نظر کنند‪.‬‬ ‫کباب ترکی و لقمه‬ ‫غیراستاندارد «احسان»‬ ‫بازار روسیه را به نفع رقبا خالی نکنیم‬ ‫بازارهای هدف با کمترین میزان ریس��ک‪،‬‬ ‫ایجاد فضای مس��اعد برای انجام مذاکرات‬ ‫تج��اری‪ ،‬ظرفیت ه��ای تجاری دو کش��ور‪،‬‬ ‫ظرفیت های صادراتی‪ ،‬ویژگی بازار مصرف‪،‬‬ ‫ضمانت صادرات کاالهای ایرانی و شناسایی‬ ‫تولیدکنن��دگان معتبر ایرانی ‪ -‬روس��ی را‬ ‫ازجمله محورهای اصلی و قابل توجه برای‬ ‫توسعه تجارت میان دو کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫قیاف��ه‪ ،‬تطاب��ق نداش��تن قیمت ه��ای‬ ‫صادراتی با قیمت های موجود در روس��یه‬ ‫را از مش��کالت ورود به بازار روس��یه ذکر ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫همان ط��ور که کش��ورهای دیگر در زمینه ص��ادرات به‬ ‫روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور سبز‬ ‫گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری‬ ‫گم��رک روس��یه غلبه کنند‪ ،‬ایران نیز باید به س��رعت از‬ ‫فرصت ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر‬ ‫خالی نکند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نباید نگران این باشیم که ترکیه یا هر کشور‬ ‫دیگر همزمان با ما وارد بازار روسیه می شود؛ بلکه باید به‬ ‫این فکر کنیم که ش��رایط کنونی ما برای توسعه روابط با‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫روس��یه در همه س��طوح مهیاتر از دیگران است بنابراین‬ ‫وظیفه ما بسترس��ازی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر بحث امنیت ملی و امنیت انرژی به هم گره خورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بای��د از این فرصت به نفع توس��عه تجارت‬ ‫ایران اس��تفاده کنیم و قدرتمندتر وارد این عرصه شویم؛‬ ‫توافق ها نیز منطبق بر واقعیت باشد تا ارتباط نزدیک تری‬ ‫با روسیه یا سایر کشورها برقرار کنیم‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه با مثالی از‬ ‫صادرات محصول گوجه فرنگی به روسیه و دریافت حقوق‬ ‫و ع��وارض گمرکی گفت‪ :‬روس ها حداکثر س��قف قیمتی‬ ‫یعنی یک دالر و ‪ 40‬س��نت را ب��رای این محصول ایران‬ ‫و چند کش��ور دیگر محاس��به می کردند و تعیین میزان‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی نیز براس��اس این تعرفه بود؛ اما‬ ‫بعدها با صدور بخش��نامه ای قیمت ه��ا به تدریج در حال‬ ‫اصالح شدن است‪ .‬قیافه بیان کرد‪ :‬در مقابل تعرفه پایین‬ ‫صادرات محصوالت روس��یه به ایران‪ ،‬باید تعرفه صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی ایران به روسیه نیز با کاهش همراه‬ ‫شود و اگر روسیه تمایلی به تامین محصوالت کشاورزی‬ ‫خود از ایران نداش��ته باشد‪ ،‬باید در میزان تعرفه صادرات‬ ‫محصوالت روسیه به ایران نیز تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫بازرس��ان اس��تاندارد در جریان طرح تش��دید نظارت بر‬ ‫فراورده های غذایی‪ ،‬کباب ترکی و کباب لقمه غیراستاندارد‬ ‫با نام تجارتی احسان و از شرکت ریحان خوراک پارسیان را‬ ‫شناسایی و توقیف کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬واحد تولیدی این‬ ‫فراورده گوش��تی که در ش��هرک صنعتی پرند واقع شده‬ ‫ب��ا جعل عالمت اس��تاندارد اقدام به تولی��د و عرضه کباب‬ ‫لقمه و کباب ترکی می کرده اس��ت که با کوشش بازرسان‬ ‫اس��تاندارد مقادیر زیادی از این ف��راورده توقیف و پرونده‬ ‫متخلفان برای رس��یدگی قانونی ب��ه مراجع قضایی ارجاع‬ ‫شد‪ .‬همچنین در فرایند ابطال و صدور پروانه فراورده های‬ ‫غذایی‪ ،‬در اوخر بهمن‪ ،‬کارشناسان کمیته عالئم اداره کل‬ ‫اس��تاندارد استان تهران‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد ‪4‬‬ ‫فراورده از قبیل قند حبه بس��ته بندی ش��ده با نام تجارتی‬ ‫بونیتو (به علت بی اعتباری پروانه) ش��کالت با نام تجارتی‬ ‫لیو‪ ،‬چای س��یاه کیسه ای داخل جعبه مقوایی و چای سیاه‬ ‫شکس��ته خارج��ی بدون اس��انس در بس��ته بندی متاالیز‬ ‫درون جعبه مقوای��ی با نام تجاری احمد دادخواه (به علت‬ ‫بی اعتباری پروانه و تامین نشدن شرایط استاندارد) را ابطال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫احیای ‪ 5000‬هکتار باغ چای رهاشده‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات لوازم خانگی را از رکود خارج می کند‬ ‫امضای سند همکاری‬ ‫ایران و اوکراین‬ ‫پنجمین اج�لاس کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ایران و اوکراین که از ‪ 15‬اس��فند در تهران اغاز‬ ‫شده بود امروز‪ 17 ،‬اسفند به کار خود پایان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬این اجالس به منظور تقویت همکاری های‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی بین ایران و جمه��وری اوکراین و در‬ ‫راس��تای بازنگری چگونگ��ی اجرای تفاهم��ات چهارمین‬ ‫اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاری ه��ای اقتصادی دو‬ ‫کش��ور در ‪ ۲۷‬می ‪ ۲۰۰۴‬برپا شده است‪ .‬بنابر این گزارش‪،‬‬ ‫در این جلسات کارشناس��ان دو کشور‪ ،‬زمینه های مختلف‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬علمی‪ ،‬پژوهش��ی‪ ،‬انرژی‬ ‫و گردش��گری را بررس��ی می کنند و نتیج��ه ان به صورت‬ ‫سند جامع همکاری اقتصادی پنجمین اجالس کمیسیون‬ ‫مشترک همکاری ایران و اوکراین تدوین می شود‪.‬‬ ‫س��ند پنجمین اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاری‬ ‫اقتصادی ایران و جمهوری اوکراین‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۱۷‬اس��فند ‬ ‫از س��وی وزیر جهاد کش��اورزی و وزیر انرژی و زغال سنگ‬ ‫اوکراین به امضا می رس��د‪ .‬رییس هی��ات ایرانی اجالس را‬ ‫محم��ود حجت��ی‪ ،‬وزیر جه��اد کش��اورزی و رییس هیات‬ ‫اوکراینی را والدیمیر دمچیش��ین وزیر انرژی و زغال سنگ‬ ‫اوکراین برعهده دارد‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫خسرو تاج‬ ‫المانی ها برای سرمایه گذاری‬ ‫به ایران می ایند‬ ‫دبیر انجمن ملی ارگانیک گفت‪ :‬در نمایش��گاه نورنبرگ‬ ‫ایران توانس��ت بین ‪ ۱۵۰‬کشور جایگاه ویژه ای را برای خود‬ ‫احراز کند که با استقبال کشورهای امریکایی و اروپایی برای‬ ‫تبادالت تجاری و سرمایه گذاری در کشور همراه شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایانا‪ ،‬مهدی مهدی پور افزود‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫که محصوالتی مانند انار‪ ،‬کی��وی‪ ،‬زعفران‪ ،‬اب انار و انگور‪،‬‬ ‫کنس��انتره انار و انگور‪ ،‬روغن‪ ،‬دانه انار‪ ،‬عس��ل و پس��ته به‬ ‫نمایش درامد‪ ،‬از زعفران و انار و فراورده های ان اس��تقبال‬ ‫خوبی به عمل امد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خرما و انار ایران به ویژه‬ ‫مورد استقبال کانادا‪ ،‬کره و امریکا قرار گرفت و منجر به عقد‬ ‫قراردادهای عملیاتی شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ملی ارگانی��ک ادامه داد‪ :‬از انجا که خرمای‬ ‫ارگانیک ایران از اس��تقبال مناس��بی در کشورهای کانادا و‬ ‫المان برخوردار اس��ت‪ ،‬مقرر ش��د هیاتی المانی برای رصد‬ ‫بازارهای ایران و س��رمایه گذاری در این کشور ماه اینده به‬ ‫کش��ور ما س��فر کنند‪ .‬مهدی پور تصریح کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫المانی قرار اس��ت بعد از تعطیالت نوروز هیاتی را به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در تولید محصوالت ارگانیک و صادرات ان‬ ‫به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و اتحادیه اروپا به ایران‬ ‫اعزام کند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬مقرر است دو طرف زمینه های‬ ‫همکاری را شناس��ایی کرده و به وی��ژه از قدرت بازاریابی و‬ ‫بازارس��ازی طرف المانی برای ف��روش محصوالت ارگانیک‬ ‫ایرانی در اتحادیه اروپا اس��تفاده ش��ود‪ .‬دبی��ر انجمن ملی‬ ‫ارگانی��ک تاکید کرد‪ :‬هرچند اکنون روس��یه ب��ازار خوبی‬ ‫برای کاالهای ایرانی به ویژه محصوالت کش��اورزی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬اما هنوز روس ها از محصوالت ارگانیک اس��تقبال‬ ‫عملیاتی نکرده اند‪ .‬مهدی پور اظهار کرد‪ :‬بزرگترین بازارهای‬ ‫محصوالت ارگانیک اکنون در اختیار کش��ورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی اس��ت و ایران ت�لاش می کند تا با توجه به ارزش‬ ‫افزوده این محصوالت در اتحادیه اروپا حضور موثری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫صنعت طیور‬ ‫مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بر حمایت و استفاده از ظرفیت تشکل های صنعت طیور در‬ ‫تصمیم گیری ها تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حبیب امینی‬ ‫گفت‪ :‬گردهمایی و هم اندیشی برای بررسی مشکالت صنعت‬ ‫مرغداری با همکاری تعاونی ها و اتحادیه های شهرستانی و‬ ‫استانی تشکیل شده و ما از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫امینی در ادامه با اش��اره به انتظ��ارات و راهکارهای ارائه‬ ‫ش��ده در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از دغدغه ها و مباحث‬ ‫مطرح ش��ده از سوی مرغداران اکنون در دفتر معاونت امور‬ ‫دام و طیور وزارت جهاد کش��اورزی در دس��تور کار است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت و اس��تفاده از ظرفیت تش��کل های‬ ‫صنعت طیور در تصمیم گیری ها افزود‪ :‬در بحث ساماندهی‬ ‫میدان ها نیز که از خواسته های مهم فعاالن این صنف است‪،‬‬ ‫جلس��اتی با حضور مسئوالن سازمان میادین برگزار شده تا‬ ‫تمهیداتی برای اثرگ��ذاری تولیدکنندگان در قیمت گذاری‬ ‫مرغ اتخاذ ش��ود‪ .‬مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در ادامه درباره ساماندهی مرغداری های‬ ‫غیرمجاز از تشکیل کمیته ای حقوقی در منطقه یک معاونت‬ ‫امور دام وزارت جهاد کش��اورزی در تبریز خبر داد‪ .‬وی در‬ ‫پایان کاهش وزن کش��تار‪ ،‬تقویت تش��کل ها و رسیدگی به‬ ‫رون��د اجرای ط��رح زنجیره های تولید (اینترگیش��ن ها) را‬ ‫ازجمل��ه موارد در دس��تور کار معاونت امور دام و طیور این‬ ‫وزارتخانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان چای کشور گفت‪ :‬سال گذشته ‪ 3‬هزار هکتار از باغ های رهاشده احیا شد و‬ ‫امسال نیز پیش بینی می شود ‪2‬هزار هکتار دیگر به این سطح اضافه شود‪.‬محمدولی روزبهان‬ ‫افزود‪ :‬روحیه امید در چایکاران و کارخانه ها تقویت ش��ده و امیدواریم ش��اهد افزایش تولید و‬ ‫کاهش واردات و خروج ارز از کش��ور در س��ال های اینده در صنعت چای باشیم‪ ،‬سال گذشته‬ ‫برای حداقل ‪2‬هزار و ‪ 100‬نفر اشتغال مستقیم و برای ‪ 3‬هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شد‪.‬‬ ‫طرح خرید اعتباری کاال‪ ،‬می توانس��ت مرهمی‬ ‫ب��ر درد رک��ود ب��ازار لوازم خانگی باش��د‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان سازمان مبدع و‬ ‫پیشنهاددهنده این طرح تالش و توان خود برای‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح را ب��ه کار گرفت اما گویا‬ ‫بانک مرکزی پس از تغییرات فراوان هنوز تصمیم‬ ‫نهایی برای اجرای ان نگرفته است‪.‬‬ ‫مجتب��ی خس��روتاج‪ ،‬قائم مقام وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫تو گو با فارس در این باره در‬ ‫مع��دن و تجارت گف ‬ ‫وضعیت اجرای ط��رح خرید اعتباری کاال که در‬ ‫بس��ته موقت خروج از رکود دولت در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود و پی گی��ری‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در این زمینه اظهار کرد‪ :‬در این بس��ته‬ ‫چند طرح ازجمله طرح فروش اقس��اطی خودرو‬ ‫در نظر گرفته شد که بانک مرکزی متولی اجرای‬ ‫ان اس��ت و به نظر ما می توانس��ت سبب تحریک‬ ‫تقاضا شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��رایط ب��ر ب��ازار به وی��ژه ب��ازار‬ ‫لوازم خانگی هم گفت‪ :‬تولید کنندگان داخلی نباید‬ ‫تکیه ش��ان به بازار داخل باشد و با ارتقای کیفیت‬ ‫باید به س��مت بازارهای جهانی حرکت کنند‪ ،‬این‬ ‫مس��ئله در همه کش��ورها که ممکن اس��ت بازار‬ ‫داخلی ش��ان کشش نداشته باشد وجود دارد‪ .‬یک‬ ‫واحد تولیدی نباید تمام تخم مرغ هایش را در یک‬ ‫سبد بچیند و منتظر خریدار داخلی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹استراحت بانکی به تولیدکنندگان‬ ‫فرهاد رهنما‬ ‫محمدرضا دیانی‬ ‫حبیب اهلل انصاری‬ ‫فرهاد رهنم��ا‪ ،‬عض��و انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه مکانی��زم اجرایی طرح خرید اعتباری‬ ‫کاال به اسانی اجرای طرح فروش اقساطی خودرو‬ ‫نبود‪ ،‬می گوی��د‪ :‬تعداد اقالم قابل واگذاری در این‬ ‫طرح با تعداد خودروها کامال متفاوت بود و در ان‬ ‫طرح یک کاال خریداری می شد اما در طرح خرید‬ ‫اعتب��اری کاالهای متعددی ب��رای فروش در نظر‬ ‫گرفته شده بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪ :‬روند اجرای کار و اینکه‬ ‫اقس��اط به چه صورت برگردانده شود‪ ،‬دشوار بود‪،‬‬ ‫همچنین ممکن بود مش��کالت طرح فروش سبد‬ ‫کاال تکرار ش��ود‪ ،‬ب��ه نظر م��ن مالحظاتی از این‬ ‫دست نیز وجود داشته است‪.‬‬ ‫رهنما با اش��اره به اینکه اگ��ر قرار بود جمعیت‬ ‫میلیونی برای انج��ام فرایند اداری دریافت کارت‬ ‫اعتباری خرید به بانک ها مراجعه کنند‪ ،‬بروکراسی‬ ‫پیچیده ای شکل می گرفت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬از قبل‬ ‫برای مکانیزم عملیاتی ان چاره و فکری اندیشیده‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫این احتمال نیز وج��ود دارد که منابع اعتباری‬ ‫ب��رای اجرای ط��رح درنظر گرفته نش��ده و بدون‬ ‫برنامه ریزی راجع به اجرای ان اقدام شد؛ وی این‬ ‫را گفت��ه و در ادامه خاطرنش��ان می کند‪ :‬راه های‬ ‫بهتری وجود داش��ت ک��ه انگیزه ها ب��رای خرید‬ ‫کاالی ایرانی افزایش یابد که می توان از این راه ها‬ ‫برای تحرک بازار استفاده کرد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد‬ ‫است‪ :‬مشکالتی اعم از بعد فصلی نیز در ارائه نوع‬ ‫کاال وجود داشت‪ ،‬به طور مثال ممکن بود اجناس‬ ‫ذخیره ش��ده در انبارها شامل بخاری و تلویزیون‬ ‫باش��د که درباره بخاری فصل استفاده از ان برای‬ ‫مصرف کنن��ده اهمی��ت پی��دا می ک��رد و چالش‬ ‫تلویزیون هم این بود که بیشتر تولیدکنندگان ان‬ ‫خارجی هستند؛ موارد اینچنینی نیز مطرح بود‪.‬‬ ‫به نظر وی اقدامات دیگری نیز می توان به جای‬ ‫تبدیل کااله��ای ذخیره ش��ده در انبارها به پول‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬ازجمله اینک��ه در ازای موجودی انبار‬ ‫که قصد بر تخلیه از طریق فروش اقس��اطی بود‪،‬‬ ‫تولیدکننده از طرف بانک ارائه دهنده تس��هیالت‪،‬‬ ‫یکس��ال اس��تراحت در بازپرداخت اقساط بابهره‬ ‫دریاف��ت کند‪ ،‬این اق��دام برای تم��ام صنایع که‬ ‫دغدغه رکود و فروش نرفتن اجناس خود را دارند‬ ‫راهگشا است‪.‬‬ ‫رهنم��ا در ادامه می افزاید‪ :‬اگ��ر این اقدام برای‬ ‫ح��دود ‪ 200‬تولیدکننده ب��زرگ لوازم خانگی در‬ ‫کش��ور انجام شود‪ ،‬مس��ئله رکود‪ ،‬کمبود سرمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬نبود نقدینگی و فروش نرفتن کاالهای‬ ‫موجود در انبار ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اگر این ط��رح اجرایی‬ ‫می شد‪ ،‬نقش بسیار مثبتی در خروج رکود از بازار‬ ‫ایفا می کرد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬درحال حاضر نیز‬ ‫که این طرح اجرایی نش��ده‪ ،‬اختصاص استراحت‬ ‫بهره تسهیالت بابت موجودی انبار تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی ضرورتی اس��ت که رک��ود بازار ان را‬ ‫طلب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو موضوع متفاوت‬ ‫محمدرضا دیانی‪ ،‬رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی با بیان اینکه در طرح کارت اعتباری‪،‬‬ ‫اجرا به بخش غیراعتب��اری و ای تی بانک مرکزی‬ ‫واگذار ش��د‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪ :‬این طرح مرتبط‬ ‫ب��ا بخش اعتباری بانک مرکزی بود و واگذاری به‬ ‫بخش غیرمرتبط انجام کار را پیچیده کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه برداشتی که بانک‬ ‫مرکزی از طرح خودرو داش��ت‪ ،‬برداش��ت خوبی‬ ‫نبود‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬مقایس��ه اشتباه طرح فروش‬ ‫اقساطی خودرو با طرح خرید اعتباری کاال که دو‬ ‫موضوع متفاوت بودند یکی از دالیلی بود که باعث‬ ‫شد بانک مرکزی نتواند این طرح را اجرایی کند‪.‬‬ ‫دیان��ی معتقد اس��ت ک��ه پیگیری بیش��تری‬ ‫نی��ز بای��د از س��وی دولت ب��رای اج��رای طرح‬ ‫خرید اعتب��اری کاال انجام ش��ود و در ادامه بیان‬ ‫می کن��د‪ :‬پیگیری های فراوانی ب��ه عنوان انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی از بانک مرکزی انجام‬ ‫داده ایم اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنن��دگان لوازم خانگی با‬ ‫اشاره به اینکه اجرایی نشدن این طرح به صنعت‬ ‫لوازم خانگی ضربه وارد کرد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬با‬ ‫اعالم و مطرح ش��دن این طرح و اجرا نش��دن ان‬ ‫رکود مضاعف دامنگیر بازار لوازم خانگی داخلی با‬ ‫خواب بیشتری مواجه شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بی��ان می کن��د‪ :‬وضعی��ت بازار‬ ‫لوازم خانگی در استانه سال چندان مساعد نیست‬ ‫و به هیچ عنوان قابل مقایس��ه ب��ا همین زمان در‬ ‫سال های گذشته نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات مکرر در نحوه اجرا‬ ‫حبیب اهلل انص��اری‪ ،‬دبیر انجمن تولید کنندگان‬ ‫و صادر کنن��دگان لوازم خانگی نیز در همین باره با‬ ‫بیان اینکه اجرای طرح خرید اعتباری کاال یکی از‬ ‫پیشنهاد های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫خ��روج صنایع از رکود ب��ود‪ ،‬به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫تصمیم ابتدایی بر ای��ن بود که ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫به ص��ورت کارت اعتب��اری ب��ه مصرف کنندگان‬ ‫اختصاص یابد تا تقاضایی در بازار ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه این ط��رح حدود ‪ ۴‬ماه‬ ‫پی��ش مطرح ش��د‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ب��رای اجرایی‬ ‫شدن نیاز به موافقت بانک مرکزی بود‪ ،‬مذاکراتی‬ ‫ب��ا این بانک انج��ام و در نهایت قرار بر این ش��د‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون توم��ان اعتبار با س��ود ‪۱۲‬درصد در‬ ‫اختیار مردم قرارگیرد‪.‬‬ ‫انصاری ب��ا بیان اینکه نکته ای ک��ه ما به عنوان‬ ‫انجم��ن و همچنی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت بر ان تاکید داش��تیم این بود که کاالهای‬ ‫تولی��د داخل ه��دف این طرح باش��د و هیچ گونه‬ ‫محدودیتی هم از نظر اقشار مردم برای اختصاص‬ ‫کارت نباش��د‪ ،‬خاطرنش��ان می کند‪ :‬کمتر از یک‬ ‫هفته پس از اخری��ن موافقت بانک مرکزی برای‬ ‫ص��دور کارت های اعتباری‪ ،‬ای��ن بانک اعالم کرد‬ ‫کاالهای خارجی هم مش��مول این طرح خواهند‬ ‫بود که من به ش��دت با این مسئله مخالفت کردم‬ ‫زی��را هدف ایج��اد تقاضا برای ب��ازار لوازم خانگی‬ ‫ایرانی و کمک به تولید ملی بوده و درنهایت بانک‬ ‫مرکزی این موضوع را پذیرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان و‬ ‫صادر کنندگان لوازم خانگ��ی پس از ان نیز تغییر‬ ‫مبل��غ از ‪ ۱۰‬به ‪۶‬میلیون تومان و محدودیت برای‬ ‫دریاف��ت حقوق بگیران س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫و دول��ت و مزدوجین انجام ش��د و تعداد کارت ها‬ ‫نی��ز کاهش یافت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبدع ای��ن طرح بود و تمام توان خ��ود را به کار‬ ‫ب��رد تا رکود را از این صنع��ت خارج کند‪ ،‬پس از‬ ‫این همه تغییرات و کم و کاس��تی ها اینجا باز هم‬ ‫باید از بانک مرکزی سوال شود که چرا این طرح‬ ‫اجرایی نشد؛ وی این را گفته و در ادامه می افزاید‪:‬‬ ‫اگر بانک مرکزی از ابتدا اعالم می کرد که اعتباری‬ ‫نیست و اجرایی نمی شود بهتر از این دوره انتظار‬ ‫و عملی نشدن ان بود‪.‬‬ ‫انص��اری همچنی��ن در این باره بی��ان می کند‪:‬‬ ‫م��ردم در انتظ��ار نتیجه برج��ام و اینکه وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور چه خواهد ش��د و قیمت ها چه‬ ‫تغییری خواهد کرد‪ ،‬بودند و این انتظار باعث شد‬ ‫به س��مت خرید نروند‪ .‬حال باگذر زمان می توان‬ ‫امید به بازگشت رونق به بازار را داشت و باید برای‬ ‫تمام این تغییرات منتظر بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد‬ ‫پرداخت تسهیالت برای توسعه گلخانه ها‬ ‫مع��اون باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه بخش گلخانه ای تس��هیالت ‪ 14‬درصدی برای‬ ‫مناط��ق غیربرخ��وردار و ‪ 16‬درص��دی ب��رای مناطق‬ ‫برخوردار در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی طهاس��بی در نخس��تین‬ ‫جش��نواره تولید گل ش��ب بو افزود‪ :‬توس��عه گلخانه ای‬ ‫تولی��د گل و گیاه در اطراف ش��هرهای بزرگ به عنوان‬ ‫منابع تولیدی هوای سالم و اکسیژن به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تولید درخت��ان و محصوالت‬ ‫کش��اورزی به عن��وان یک صنعت پ��اک‪ ،‬درامدزایی و‬ ‫اش��تغالزایی ویژه خود را دارد گفت‪ :‬باید به تولید گل و‬ ‫گیاه و درختان برای حفظ محیط زیس��ت به عنوان یک‬ ‫شغل مستمر نگاه کرد‪.‬‬ ‫طهماس��بی با بیان اینکه بیش از ‪ 15‬هزار تن گوجه‬ ‫فرنگی در کش��ور در فضای باز کاش��ته می شود افزود‪:‬‬ ‫ب�رای تولید هر کیلوگ�رم گوجه فرنگی در فضای‬ ‫باز ‪ 400‬لیتر اب مصرف می ش�ود در حالی که این‬ ‫حجم در فضای گلخانه ای به ‪ 40‬لیتر اب برای هر‬ ‫کیلوگرم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫معاون باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه‬ ‫امروز با کمک فناوری های نو در کشورهای غربی برای‬ ‫تولید هر کیلو گوجه فرنگی ‪ 4‬لیتر اب مصرف می شود‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توس��عه فضای گلخان��ه ای باید مورد توجه‬ ‫همه مس��ئوالن به ویژه وزارت نیرو و اس��تانداران قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر اینکه اس��تان اصفهان‬ ‫در زمین��ه س��امانه های گلخانه ای در کش��ور پیش��تاز‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬عملکرد این اس��تان در بخش محصوالت‬ ‫گلخانه ای در کشور سرامد و قابل دفاع است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که با فعالیت بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬اس��تان اصفهان بتواند رتبه نخست کشور را‬ ‫در زمینه ساخت سازه های گلخانه ای کسب کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان نی��ز در ای��ن جش��نواره گفت‪:‬‬ ‫شهرس��تان خمینی ش��هر با تولید بیش از ‪ 10‬میلیون‬ ‫گلدان گل ش��ب بو در س��ال به عنوان یک نشان(برند)‬ ‫در استان و کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫رس��ول زرگرپور افزود‪ :‬از مس��ئوالن جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان اصفهان می خواهم هرچه س��ریع تر برای ثبت‬ ‫نشان(برند) گل شب بو به نام خمینی شهر اقدام کنند تا‬ ‫این نشان(برند) برای استان و شهرستان تثبیت شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان اینکه نشان(برند) س��ازی‬ ‫گل شب بو خمینی ش��هر در راستای تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما به برگزاری جشنواره های محصوالت خاص در‬ ‫استان نیاز داریم‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان ادامه داد‪ :‬احداث پایانه بزرگ گل و‬ ‫گیاه س��پاهان همزمان با جشنواره گل شب بو با هزینه‬ ‫‪ 100‬میلی��ارد ریال از س��وی بخش خصوصی می تواند‬ ‫در بخ��ش عرضه‪ ،‬ف��روش و صادرات گل شهرس��تان‬ ‫خمینی شهر و استان نقش بسیار مهمی ایفا کند‪.‬‬ ‫تولید مرغوب ترین گل شب بو کشور در خمینی شهر‬ ‫بیش از ‪ 40‬س��ال قدم��ت دارد و اکن��ون بیش از ‪10‬‬ ‫میلیون گلدان گل شب بو در ‪ 280‬واحد گلخانه ای این‬ ‫شهرستان تولید می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان خمینی ش��هر ب��ا س��هم ‪ 51‬درصدی از‬ ‫مجموع تولی��د گل های فصلی و زینتی و ش��اخه بده‪،‬‬ ‫رتبه نخست استان اصفهان را داراست‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 70‬درصد از محصول تولید شده گل شب بو‬ ‫در شهرستان خمینی شهر به استان های همجوار صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان خمینی ش��هر با ح��دود ‪ 300‬ه��زار نفر‬ ‫جمعیت در ‪ 10‬کیلومتری غرب اصفهان است‪.‬‬ ‫جذب سرمای ه خارجی با ارتباط گسترده بانکی‬ ‫محس��ن بهرامی ارض اقدس رییس کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد‪ :‬اگر به دنبال جذب س��رمایه خارجی هس��تیم‪ ،‬باید‬ ‫بستر مناس��ب همکاری با س��رمایه گذار خارجی را فراهم کنیم که ارتباط گسترده‬ ‫بانکی یکی از انهاست‪ .‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫پیشنهادی برای سرمایه گذاران ترک در ایران‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران در همایش تجاری‬ ‫ای��ران و ترکیه ب��ا تاکید بر تولید مش��ترک دو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬برای تحقق ای��ن امر که منجر به‬ ‫سوداوری نیز می شود‪ ،‬نیازمند طراحی ساختار‬ ‫تجارت ازاد بین دوطرف هستیم‪ .‬‬ ‫محسن جالل پور با بیان اینکه باید به ایران به‬ ‫عنوان کشوری با بنگاه هایی برای جذب فناوری‬ ‫نگاه ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کار با ایران‪ ،‬نه تنها‬ ‫به ب��ازار خود ایران بلکه باید به بازار منطقه نیز‬ ‫توجه عمیقی داشت‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاس��ت اقتصادی ایران امروز‬ ‫حول تئ��وری اقتص��اد مقاومت��ی ابالغیه رهبر‬ ‫معظم انقالب در حال ش��کل گیری است که بر‬ ‫دو محور «اتکا به توان داخلی و تولید برای بازار‬ ‫خارجی» اس��توار اس��ت؛ برهمین اساس بستر‬ ‫این تح��ول خروج دولت از بنگاهداری و تقویت‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه جالل پور‪ ،‬نگاه ب��ه بخش خصوصی‬ ‫که در همه فعالیت های دولت یازدهم مش��اهده‬ ‫می کنی��د‪ ،‬سیاس��ت قطع��ی نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگانی ایران از نخس��ت وزیر‬ ‫ترکیه خواس��ت تا درباره اضافه برداشت اب از‬ ‫دجل��ه و فرات در سرتاس��ر مس��یر که منجر به‬ ‫کم ابی ش��دید و الودگی در فرودس��ت دجله و‬ ‫فرات و همچنین اسیب جدی به محیط زیست‬ ‫عراق و س��وریه و در نهایت خوزس��تان ش��ده‪،‬‬ ‫راهکاری بیندیشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعاالن اقتصادی و اصحاب کسب و‬ ‫کار در هر دو کشور نگران روند تحوالت منطقه‬ ‫هستند؛ تشدید تنش های فرقه ای و تالش برای‬ ‫جداس��ازی برادرانی که خداوند انها را همسایه‬ ‫هم خواسته‪ ،‬نه با روح اسالم سازگار است‪ ،‬نه با‬ ‫فرهنگ انسانی و غنی ایران و ترک‪.‬‬ ‫جالل پور تصری��ح کرد‪ :‬ت��داوم روند موجود‪،‬‬ ‫تمایل به س��رمایه گذاری در منطقه ما را کاهش‬ ‫می دهد و س��بب فرار س��رمایه های انس��انی و‬ ‫ثروت های ما خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی میدان دار توسعه‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری نی��ز در همایش‬ ‫تج��اری ای��ران و ترکیه ب��ا بی��ان اینکه بخش‬ ‫خصوصی در دو کش��ور میدان دار توسعه اصلی‬ ‫ی دوجانبه خواهند ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫و هم��کار ‬ ‫و ترکیه دو کش��ور مهم‪ ،‬ب��زرگ و تاثیر گذار در‬ ‫منطقه و حتی جهان هستند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت استقرار‬ ‫پنجره واحد گمرکی بین ایران و ترکیه‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر رواب��ط دوجانبه بای��د به حل‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫ایران گنجینه پنهان‬ ‫مش��کالت منطقه به عنوان دو کش��ور اسالمی‬ ‫نیز بیندیشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سال های گذشته هدفگذاری ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالری برای تجارت ایران و ترکیه انجام‬ ‫ش��د که به دلی��ل تحریم ها این می��زان محقق‬ ‫نشده‪ ،‬اما در حال حاضر با لغو تحریم ها می توان‬ ‫روابط اقتصادی – تجاری دوطرف را گس��ترش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری با اش��اره به بروز‬ ‫برخی مشکالت به دلیل بروکراسی های موجود‬ ‫در دو کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬باید نقشه راهی برای ایران‬ ‫و ترکیه تدوین شود تا به سرعت حجم مبادالت‬ ‫تج��اری افزایش یاب��د چرا که اکن��ون به دلیل‬ ‫بروکراسی شدید در ایران و ترکیه و موانع بانکی‬ ‫این کار ان طور که باید محقق نشده است‪ .‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به جلسات برگزار شده با‬ ‫طرف ترکیه ای‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه نفتی و در‬ ‫وزارت نفت طرح هایی اماده کرده ایم که زمینه‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری فراهم است‪ .‬‬ ‫ضمن اینکه توافقات خوبی هم در زمینه نفت و‬ ‫گاز با ترکیه حاصل شده که از افزایش برداشت‬ ‫و سرمایه گذاری مستقیم در این بخش استقبال‬ ‫خواهیم کرد ‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫باید پنج��ره واحد گمرکی بین ایران و ترکیه تا‬ ‫یک ماه اینده و برگزاری کمیس��یون مش��ترک‬ ‫اس��تقرار یابد‪ ،‬گفت‪ :‬تج��ارت ترجیحی منعقد‬ ‫ش��ده میان ایران و ترکیه نیز به طور کامل اجرا‬ ‫نشد که باید به سمت تجارت ازاد حرکت کنیم‬ ‫و مطمئن شویم که صنعتگران دو کشور اسیب‬ ‫نمی بینند‪ .‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ترکیه را کشوری امن می دانیم‬ ‫و اکن��ون س��االنه تعداد قابل توجهی گردش��گر‬ ‫ایرانی به ترکیه س��فر می کنن��د‪ ،‬اما باید کاری‬ ‫کنیم که گردشگران ترک هم به ایران بیایند‪ .‬‬ ‫‹ ‹سفر به شیراز و تبریز و یک پیشنهاد‬ ‫احم��د داوود اوغل��و‪ ،‬نخس��ت وزیر ترکیه نیز‬ ‫در ای��ن همایش ای��ران را « گنجین��ه پنهان»‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬به م��ردم و س��رمایه گذاران‬ ‫کشورم پیش��نهاد می کنم که به ایران بیایند و‬ ‫از ش��هرهای زیبای ایران مانند ش��یراز‪ ،‬تبریز و‬ ‫اصفهان بازدید کنند و برای رونق گردش��گری‬ ‫نی��ز هم��کاری الزم در س��اخت هت��ل و دیگر‬ ‫زیرس��اخت ها را داشته باش��ند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه باید به سمت اقتصاد و تجارت ازاد حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید مش��کل بروکراس��ی در‬ ‫ق��رارداد تجارت ترجیح��ی تهران‪ -‬ان��کارا نیز‬ ‫برطرف شود تا ش��اهد تحقق اهداف پیش بینی‬ ‫ش��ده دیگر مانند افزایش حجم تجارت دوطرف‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر و حتی بیش��تر و همچنین‬ ‫اجرای صحیح پنجره واحد گمرکی باشیم‪ .‬‬ ‫داووداوغلو اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۸۵‬به ش��هرهای قم‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و شیراز‬ ‫سفر و تشابه فرهنگ با ایران را از نزدیک لمس‬ ‫کردم ‪.‬‬ ‫نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه این کشور‬ ‫شش��مین کش��ور جهان در صنعت گردشگری‬ ‫است و هر سال یک میلیون و ‪۷۰۰‬هزار گردشگر‬ ‫ایرانی به ترکیه سفر می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من به‬ ‫بازرگان��ان ترک و ایران��ی می گویم در یک پیچ‬ ‫تاریخی قرار داریم و باید در این شرایط همدیگر‬ ‫را بهتر از نزدیک بشناس��یم و صلح را به منطقه‬ ‫بیاوریم‪ .‬وی گفت‪ :‬ترکیه می تواند مسیر ایران را‬ ‫به س��وی اروپا باز کند و ایران نیز می تواند این‬ ‫نقش را برای رسیدن ترکیه به اسیای میانه ایفا‬ ‫کند‪ .‬روابط ما در ش��رایط پساتحریم در دوران‬ ‫طالی��ی خود قرار گرفته و دیده می ش��ود ایران‬ ‫از دس��تبندهایی که همان تحریم ه��ا بود‪ ،‬ازاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نخس��ت وزیر ترکیه با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۶۰‬بازرگان ترک در این همایش حضور دارند‬ ‫اغاز مذاکرات جدی با شرکت های خدمات فنی مهندسی‬ ‫رییسکمیس��یون خدمات فنی مهندس��ی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران از اغاز مذاکرات جدی با کش��ورهای مختلف در حوزه‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی خبر داد و گفت‪ :‬باید توجه داش��ت‬ ‫ک��ه این مذاکره اس��ت و به طور معم��ول زمان زیادی می برد‬ ‫تا تبدیل به قرار داد ش��ود اما مذاکرات جدی ش��روع ش��ده‬ ‫اس��ت ‪ .‬محمد امیرزاده در گفت وگو با س��ایت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران تصری��ح کرد‪ :‬ایتالیایی ها خیلی جدی امده اند و برای‬ ‫حض��ور در پروژه های برقی‪ ،‬راه‪ ،‬راه اهن و پروژه های صنعتی‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪ ،‬عالوه بر اینها المانی ها‪ ،‬اتریش��ی ها‪،‬‬ ‫کره ای ه��ا‪ ،‬ژاپنی ه��ا و خیلی های دیگر اب��راز تمایل و عالقه‬ ‫کرده اند که در کشورما و پروژه ها حضور داشته باشند ‪ .‬عضو‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬این شرکت ها‬ ‫اصوال شرکت های مهم و در حد استانداردهای جهانی هستند‬ ‫مانند شرکت فرانسوی «ونسی» که برای کار فرودگاهی ابراز‬ ‫تمایل کرده اس��ت ‪ .‬وی درباره اینکه برخی می گویند دولت‬ ‫باید به توانایی های داخلی هم توجه داش��ته باش��د و به طور‬ ‫مثال وقتی دولت سال هاس��ت بدهی های شرکتی مانند مپنا‬ ‫را پرداخت نکرده و ما توانایی باالیی در این شرکت داریم نباید‬ ‫برای ساخت نیروگاه با شرکتی خارجی قرارداد ببندد و اگر هم‬ ‫می خواهد این کار را انجام دهد باید در شرایط عادالنه مزایده‬ ‫و مناقصه برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬این حرف درست نیست نخست‬ ‫اینک��ه بای��د دقت کرد ش��رکت های خارجی ک��ه ابراز عالقه‬ ‫می کنند بیشتر در حوزه سرمایه گذاری و به طور معمول هم‬ ‫ش��رکت های بخش خصوصی داخلی هستند که برای تامین‬ ‫مناب��ع مورد نیاز خ��ود فاینانس می گیرند‪ ،‬از طرف دیگر هم‬ ‫اینجا کار به اندازه کافی وجود دارد و شرکت هایی مانند مپنا‬ ‫فرصت کار خواهند داشت و اگر سرمایه داشته باشند قدرت‬ ‫مان��ور ه��م دارند و فکر نمی کنم وزارت نیرو یا وزارتخانه های‬ ‫دیگر موانعی پیش روی مپنا و شرکت های دیگر ایجاد کرده‬ ‫باشند ‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هنوز مذاکره ای در حوزه مسکن و ساخت‬ ‫مس��کن با شرکت های خارجی انجام نشده است‪ ،‬برای اینکه‬ ‫ایرانی ها هم خوب و ارزان تر می سازند و فروش و مقررات به‬ ‫گونه ای است که انگیزه برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬این امر نشان می دهد ما اینده نگر هستیم‬ ‫و می خواهی��م روابط خود را با ایران گس��ترش‬ ‫دهیم ‪ .‬به گفته داووداوغلو‪ ،‬س��ال ‪۲۰۱۴‬م حجم‬ ‫روابط تجاری میان ایران و ترکیه به ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫رس��ید که پس از ان به ش��دت اف��ت کرد و به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد رسیده است‪ .‬اکنون باید تمام‬ ‫تالش خ��ود را انجام دهیم تا ای��ن میزان را به‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر و حت��ی ‪ ۵۰‬میلیارد دالر نیز‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬‬ ‫‹ ‹گسترش روابط بانکی و بورسی‬ ‫داووداوغلو اظهار کرد‪ :‬انهایی که زمان تحریم‬ ‫ب��ه ما می گفتند چ��را به ایران کم��ک می کنید‬ ‫اکنون ش��اهدیم در قالب هیات ه��ای تجاری به‬ ‫ایران س��فر می کنند‪ ،‬م��ا تاکید داریم دوس��ت‬ ‫را بای��د در روزهای س��خت ش��ناخت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بای��د ترک ها در ای��ران و ایرانی ها در ترکیه‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک داشته باش��ند و حتی‬ ‫تولی��دات خود را ب��ه بازارهای س��وم نیز عرضه‬ ‫کنن��د؛ در ای��ن زمینه باید رواب��ط بانک های دو‬ ‫طرف نی��ز افزایش یاب��د و هم ای��ران در ترکیه‬ ‫بانک های بسیاری تاسیس کند و هم ترک ها در‬ ‫ایران‪ .‬نخست وزیر ترکیه گفت‪ :‬ترکیه در روزهای‬ ‫س��خت و تحریم همراه ایران بود و در ان شرایط‬ ‫حتی در انجام س��اده ترین امور مانند انتقال پول‬ ‫نیز با مش��کل مواجه بود ‪ ،‬اما باز هم می خواهد با‬ ‫ایران کار کند چون اعتماد دارد و البته ایرانی ها‬ ‫این مسئله را در نظر خواهند داشت‪ .‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بورس تهران و استانبول‬ ‫بای��د با هم هماهنگ باش��ند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه های ان��رژی‪ ،‬نفت و گاز نیز همکاری های‬ ‫خوبی وجود دارد ضمن اینکه در زمان تحریم ها‬ ‫محدودیت ه��ای زیادی ب��رای خرید گاز و نفت‬ ‫داش��تیم ام��ا اکن��ون دیگ��ر ان محدودیت ها‬ ‫برداش��ته شده و االن باید یک راهروی ترانزیتی‬ ‫بین ایران و ترکیه ایجاد کنیم‪ .‬‬ ‫داوود اوغلو‪:‬‬ ‫ایران‬ ‫مانند‬ ‫یک گنجینه‬ ‫پنهان است‬ ‫که هنوز‬ ‫نمایان‬ ‫نشده است‬ ‫اعالم امادگی برای پیوستن به زنجیره اعتبارسنجی جهانی‬ ‫پیوستن اتاق بازرگانی تهران به زنجیره اعتبارسنجی صدور‬ ‫گواهی مب��دا با دیدار رییس ات��اق بازرگانی تهران و رییس‬ ‫کمیته اعتبارسنجی صدور گواهی مبدا فدراسیون گمرکات‬ ‫جهان��ی وارد مرحله تازه ای ش��د‪ .‬در حالی که اتاق بازرگانی‬ ‫تهران سعی دارد با بروزرسانی خدمات خود و پیگیری موانع‬ ‫موجود در فضای کسب وکار هرچه بیشتر این فضا را تسهیل‬ ‫کند‪ ،‬به تازگی و در حاشیه سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران به المان‪ ،‬مسعود خوانساری و «مارتین وندر وید» در‬ ‫برلی��ن با یکدیگر مالقات کردند تا زمینه های مس��اعد برای‬ ‫همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و گمرکات جهانی را مورد‬ ‫بحث و گفت وگو قرار دهن��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬مس��عود خوانس��اری‪ ،‬با اع�لام امادگی این‬ ‫اتاق برای الحاق به زنجیره اعتبارسنجی صدور گواهی مبدا‪،‬‬ ‫از برگزاری جلس��ات مش��ترک میان اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫کمیته های مرتبط در اتاق بازرگانی بین الملل استقبال کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه درباره فهرست تهیه شده از اقدامات الزم االجرا‬ ‫از سوی اتاق تهران به منظور الحاق به زنجیره اعتبارسنجی‪،‬‬ ‫تبادل نظر و مقرر شد نمایندگان هر دو طرف در اوایل سال‬ ‫اینده درباره نهایی کردن مدارک و مستندات موجود و رفع‬ ‫نقایص ان جلس��ات مش��ترکی را برگزار کنند‪ .‬مارتین وندر‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روایت یک روز خوب‬ ‫نخست وزیر ترکیه‪:‬‬ ‫‹ ‹نکته های�ی ک�ه بای�د فع�االن ترک‬ ‫بدانند‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫گردشگری ایران را دریابید‬ ‫همای��ش تج��اری ای��ران و ترکیه ب��ا حضور‬ ‫نخس��ت وزیر ترکیه‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪،‬‬ ‫وزرای صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ارتباطات و‬ ‫همچنین رییس پارلمان بخش خصوصی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫وید‪ ،‬مش��اور سیاس��ت گذاری صادرات و گواه��ی مبدا اتاق‬ ‫بازرگان��ی هلند و رییس کمیته اعتبارس��نجی صدورگواهی‬ ‫مب��دا فدراس��یون گم��رکات جهانی ضمن تش��ریح مزایای‬ ‫عضویت در زنجیره اعتبارس��نجی و استقبال از تصمیم اتاق‬ ‫تهران به منظور پیوس��تن به این زنجیره‪ ،‬از امادگی نس��بی‬ ‫خود در مستندسازی و تهیه فهرست موردنیاز خبر داد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در هماهنگی های الزم با کمیته های مرتبط با این‬ ‫موضوع‪ ،‬در اس��رع وقت نسبت به برگزاری جلسه مشترک با‬ ‫اتاق تهران و بررس��ی رویه صدور گواه��ی مبدا در این اتاق‬ ‫بازرگانی اقدام جدی انجام خواهد شد‪ .‬اتاق بازرگانی بلژیک‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬سوئد‬ ‫و انگلیس در زنجیره اعتبارسنجی صدور گواهی مبدا هستند‬ ‫و اضافه شدن اتاق تهران خبر خوبی برای این مجموعه است‪.‬‬ ‫جمعه صبح به روستای محمداباد پسکوه رفتیم‪ .‬روستایی‬ ‫دورافتاده در جنوب شهرس��تان قاین ک��ه جامعه نیکوکاری‬ ‫ابرار طرحی برای توس��عه این روس��تا در دست اجرا دارد‪ .‬به‬ ‫واسطه خشکسالی های اخیر‪ ،‬بیشتر مراتع این منطقه کویری‬ ‫خشک شده و زندگی مردم این روستا که از طریق دامداری‬ ‫روزگار می گذرانند‪ ،‬به ش��کل نگران کننده ای به خطر افتاده‬ ‫است‪ .‬خاک این منطقه قابلیت کش��اورزی ندارد به گونه ای‬ ‫که حت��ی گیاهان و درختان کویری نیز نمی توانند رش��د و‬ ‫نمو کنند‪.‬‬ ‫چندس��ال پیش بیش��تر خانواده های این روستا با داشتن‬ ‫چند گوس��فند به س��ختی روزگار می گذراندند اما از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬ک��ه جامع��ه نیک��وکاری اب��رار وش��ماری از خیرین‬ ‫سرشناس بخش خصوصی‪ ،‬توسعه این روستا را هدف گذاری‬ ‫کردن��د‪ ،‬وضعی��ت مردم‪ ،‬تکان��ی خورده و به نظر می رس��د‬ ‫نس��بت به ش��رایط قبل و انچه در انتظ��ار انها بود‪ ،‬وضعیت‬ ‫بهتری رقم خورده اس��ت‪ .‬به خاطر دارم در س��ال‪ ١٣٩١‬که‬ ‫همراه با ریاس��ت وقت اتاق بازرگانی ایران یعنی دکتر محمد‬ ‫نهاوندی��ان و برخی از اعضای سرش��ناس جامعه نیکوکاری‬ ‫اب��رار به این روس��تا امدیم‪ ،‬وضعیت زندگی م��ردم ما را به‬ ‫ش��دت متاثر کرد‪ .‬از ان س��ال تا امروز‪ ،‬طرح توس��عه پایدار‬ ‫این روس��تا با چارچوبی مش��خص پیش رفته و امروزحال و‬ ‫هوای این منطقه به ش��کلی محس��وس‪ ،‬تغییر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫طرح جامعه ابرار که برپایه ‪4‬اصل اساس��ی «محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫اشتغال وکارافرینی‪ ،‬توسعه سرمایه اجتماعی وتوسعه منابع‬ ‫انس��انی» پایه گذاری ش��ده‪ ،‬تا حدودی توانس��ته محمداباد‬ ‫پسکوه را به یک روستای مولد و بانشاط تبدیل کند‪ .‬اجرای‬ ‫بیش از ‪١٥٠‬پروژه کوچک در بخش های کشاورزی‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و دامداری تا حدودی باعث معکوس ش��دن‬ ‫س��یر مهاجرت از روستای محمداباد پسکوه شده و به گفته‬ ‫برخی اهالی این روس��تا‪ ،‬وضعیت زندگ��ی مردم تا حدودی‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬به واسطه این تغییرات که همچنان نیازمند‬ ‫پایش و پیگیری جامعه نیکوکاری ابرار است‪ ،‬الزم می دانم از‬ ‫مرحوم اخوان دس��تمالچی که سهم عمده ای در تامین مالی‬ ‫پروژه های این روس��تا داش��ته اند و همچنین از دکتر محمد‬ ‫نهاوندیان و حاج اقا میرمحمد صادقی و مهندس غالمحسین‬ ‫ش��افعی که پیگیر این طرح بوده ان��د و همچنین از زحمات‬ ‫مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار‪ ،‬اقای علی اصغر خامنوی و‬ ‫پش��تیبانی های اقای محسن احتشام رییس سختکوش اتاق‬ ‫بازرگانی بیرجند تشکر کنم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬چهره سرش��ناس بخش خصوصی از توس��عه‬ ‫روستای محمداباد پسکوه بازدید کردند و بزرگترین هدیه ای‬ ‫که از مردم این روس��تا دریاف��ت کردیم‪ ،‬لبخندی بود که بر‬ ‫صورت ه��ای افتاب خورده انه��ا دیدیم‪ .‬راس��تی دیروز‪ ،‬روز‬ ‫نیکوکاری بود و خوب است همه ما به این موضوع فکر کنیم‬ ‫که در هفته های گذشته چه کار نیکوکارانه ای انجام داده ایم‬ ‫و در روزهای پیش رو و منتهی به س��ال جدید‪ ،‬چه کارهایی‬ ‫قرار است انجام دهیم‪.‬‬ ‫لبخند بچه های محمدابادپس�کوه‪ .‬این ها سرمایه های این‬ ‫کش�ورند و امیدوارم هرکدام از ما به س�هم خود نقش�ی در‬ ‫شکوفایی این سرمایه ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫اتاق خبر‬ ‫رفع قوانین مزاحم اقتصادی‬ ‫در مجلس اینده‬ ‫رفع قوانین مزاحم و موازی در اقتصاد کش��ور را می توان‬ ‫یکی از مطالبات فعاالن اقتصادی از مجلس دهم دانس��ت؛‬ ‫موضوع��ی که به گفته عضو هیات رییس��ه ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران باید مورد توجه مجلس اینده قرار بگیرد و شرایطی‬ ‫مهی��ا ش��ود که ات��اق بازرگانی پی��ش از تصوی��ب قوانین‬ ‫اقتصادی بتواند نظر کارشناس��ی خود را مطرح کند ‪ .‬سیده‬ ‫فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی به گونه ای رقم خورد‬ ‫که در این مرحله تعداد بیش��تری از موافقان دولت تدبیر و‬ ‫امید وارد مجلس ش��ورای اسالمی شدند‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫باعث شود تعامل و ارتباط مطلوب تری بین مجلس و بخش‬ ‫خصوصی از جمله اتاق بازرگانی مشاهده کنیم ‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم قوانینی که در این دوره تصویب می ش��ود برای‬ ‫رش��د بخش خصوصی و اقتصاد کش��ور باشد و با توجه به‬ ‫اینکه در انتظار اجرای برجام ‪ ۲‬هستیم باید برای این اتفاق‬ ‫وضعی��ت مطلوب اقتصادی در کش��ور رقم بخورد ‪ .‬مقیمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬انتظار اس��ت با همفکری بیش��تر با نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی روش های قانون گذاری به گونه ای‬ ‫دیگر باشد‪ ،‬قوانین مزاحم برداشته شود و همچنین قوانین‬ ‫موازی به گونه ای رفع و رجوع ش��ود تا به رش��د اقتصادی‬ ‫کشور کمک بیشتری کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫استقبال کم پارچه فروشان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فعاالن بازار از بازار ‪ 95‬می گویند‬ ‫فروش دوباره میوه های قاچاق‬ ‫‪ ۷۰۰‬ناظر ذبح شرعی‬ ‫در کشتارگاه های کشور‬ ‫مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه س��ازمان دامپزشکی‬ ‫گفت‪ ۷۰۰ :‬ناظر در کش��تارگاه های سبک و سنگین کشور‬ ‫بر ذبح ش��رعی نظارت می کنند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حم��زه کالنتری در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫اصلی ناظران روحانی‪ ،‬حضور در کشتارگاه ها برای تضمین‬ ‫حلیت و طهارت دام برای مردم است‪ .‬وی افزود‪ ۷۰۰ :‬ناظر‬ ‫در کشتارگاه های دام سبک و سنگین ایران وظیفه نظارت‬ ‫را در داخل کش��ور از ابتدا تا انتهای کش��تار بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه س��ازمان دامپزش��کی‬ ‫کشور با بیان اینکه در خارج از مرزها از هر کشوری که الزم‬ ‫باشد گوشت وارد شود ناظران شرعی نیز به ان کشور برای‬ ‫نظارت اعزام می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمینه تولید گوشت‬ ‫ب��ه خودکفایی رس��یده ایم ام��ا در مواق��ع خاصی همچون‬ ‫ش��ب عید و ماه رمضان مقادیری گوش��ت وارد می کنیم و‬ ‫در زمان هایی نیز به برخی از کش��ورها صادر می کنیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به طور کلی ماهی از چین‪ ،‬اروپا و نیوزلند وارد‬ ‫و گوشت نیز از برزیل خریداری می شود‪ .‬این مسئول اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید برای ناظران و ذابحان کالس های اموزشی برگزار‬ ‫و به مسائل انها پاسخ داده شود‪ .‬کالنتری یاداور شد‪ :‬موافق‬ ‫با واردات گوش��ت نیستیم و فقط در وقت ضرورت و تنظیم‬ ‫بازار در برخی از زمان ها واردات نیاز اس��ت اما در زمان های‬ ‫دیگر صادرات نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار از‬ ‫توقیف میوه های قاچاق و فروش دوباره ان در بازار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما سید محسن محمودی‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود هم��ه تالش های نهاده��ای نظارتی و عزم‬ ‫جدی صنف برای مقابله با قاچاق میوه متاسفانه شاهد این‬ ‫واقعیت تلخ هس��تیم که میوه های قاچاق بعد ازکش��ف به‬ ‫ج��ای امحا یا بازگرداندن به س��رزمین اصلی دوباره به بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه بارفروش��ان می��دان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬تا این چرخه ناقص در کش��ف و عرضه دوباره‬ ‫کاالی قاچاق در بازار پابرجاس��ت‪ ،‬ورود میوه های قاچاق به‬ ‫کشور متوقف نخواهد شد‪ .‬محمودی با تاکید بر عزم جدی‬ ‫این تش��کل صنفی برای مقابله با قاچاق میوه تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند اتحادیه بارفروشان وظیفه ای برای بازرسی و کشف‬ ‫میوه های قاچاق ندارد اما همه تالش خود را بر مقابله با این‬ ‫پدیده ضد اقتصاد ملی متمرکز کرده اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره بار خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کش��ف محموله های قاچاق برعهده بازرس��ی و نظارت اتاق‬ ‫اصناف مستقر در میدان مرکزی است و اتحادیه در اقدامی‬ ‫فراوظیفه ای وجود محموله های قاچاق را گزارش می دهد‪.‬‬ ‫علی فاضلی‬ ‫محمدطحان پور‬ ‫ثبات در تنظیم بازار گوشت‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گوسفندی گفت‪:‬‬ ‫با توج��ه به عرضه گوش��ت از س��وی پش��تیبانی ام��ور دام‬ ‫پیش بینی می ش��ود با افزایش تقاضا چن��دان قیمت ها در‬ ‫بازار تش��نج پیدا نکن��د‪ .‬علی اصغر ملک��ی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬با اش��اره به افزایش قیمت گوش��ت در‬ ‫بازار اظهار کرد‪ :‬هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه به‬ ‫قیمت ‪ 33‬تا ‪34‬هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گرانی گوش��ت در ایام پایانی سال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت پش��تیبانی امور دام ذخایر‬ ‫خ��ود را در بازار توزیع کرده پیش بینی می ش��ود با افزایش‬ ‫تقاضا و اس��تمرار عرضه گوشت از سوی این شرکت چندان‬ ‫قیمت ها در بازار تشنج نکند هر چند که در ایام پایانی سال‬ ‫تا حدودی افزایش قیمت ها طبیعی است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک خروج بازار از رکود و بازگشت رونق‬ ‫بو کار‪ ،‬مهم ترین خواست ها ی است که این‬ ‫به کس�� ‬ ‫روزها اصناف درس��ایه پسا برجام و لغو تحریم ها به‬ ‫دنبال ان هستند‪.‬‬ ‫ارزویی که نخستین گام برای تحقق ان بازسازی‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت‪ ،‬امری که به طور طبیعی در‬ ‫شرایط پس��اتحریم فرصت ان با تامین نقدینگی‪،‬‬ ‫خروج از بن بست های اقتصادی و همراهی بانک ها‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سال بازگشت رونق به اقتصاد‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫افزایش قیمت ماهی در بازار‬ ‫رییس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعالم نرخ جدید انواع‬ ‫ماه��ی در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ‪ ۵‬نوع ماهی نس��بت به هفته‬ ‫گذشته گران شده اس��ت‪ .‬مهدی یوسف خانی در گفت وگو‬ ‫ب��ا مه��ر از افزایش قیمت ‪ ۵‬نوع ماهی در ب��ازار خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قیمت ماهی ش��یرجنوب‪ ،‬کپور‪ ،‬ش��یرنیزه ای‪،‬‬ ‫امور جنوب(سفید پرورشی) و حلوا سیاه در بازار نسبت به‬ ‫هفته گذشته افزایش یافته است‪ .‬وی درباره دالیل افزایش‬ ‫قیمت ‪ ۵‬نوع ماهی در اس��تانه ش��ب عید خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور معمول با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال‪،‬‬ ‫چنین اتفاق��ی رخ می دهد‪ .‬رییس اتحادی��ه پرنده و ماهی‬ ‫قیمت انواع ماهی را در بازار خرده فروشی به این شرح اعالم‬ ‫کرد‪ :‬قیمت عرضه ماهی شیر جنوب ‪ ۲۸‬هزارتومان‪ ،‬ماهی‬ ‫کپور ‪ ۱۴‬هزارتومان‪ ،‬قزل اال ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫یوسف خانی تصریح کرد‪ :‬همچنین قیمت ماهی شیرنیزه ای‬ ‫‪۱۵‬هزار تومان‪ ،‬تیالپیا ‪۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و امور جنوب‬ ‫(سفید پرورشی) ‪۱۵‬هزار تومان است‪ .‬رییس اتحادیه پرنده‬ ‫و ماه��ی ابراز کرد‪ :‬قیمت عرض��ه ماهی ازاد دزفولی ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬هامور جنوب ‪۲۶‬هزار تومان و حلوا س��یاه‬ ‫‪۲۶‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پارچه فروش��ان از استقبال نکردن پارچه فروشان از نمایشگاه بهاره‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت در نمایش��گاه بهاره برای پارچه فروش��ان س��ودی ندارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین نورایی اش��تیانی افزود‪ :‬در سال های گذشته کاس��ب های اتحادیه ما‬ ‫تمایل بیش��تری برای حضور در نمایش��گاه بهاره داش��تند اما امس��ال از شرکت در‬ ‫نمایشگاه بهاره استقبال نکردند‪.‬‬ ‫ عفت رییسی سرحدی‬ ‫ محمد مروج حسینی‬ ‫ب��ا این همه بای��د دید پیش بین��ی اصنافی ها از‬ ‫بازار سال اینده چه خواهد بود؛ موضوعی که علی‬ ‫فاضل��ی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ای��ران در گفت وگو با‬ ‫ان را این گون��ه تحلیل می کند و می گوید‪:‬‬ ‫ع اگ��ر در دوره پس��ا برجام و اقتصاد‬ ‫به ط��ور قط�� ‬ ‫مقاومت��ی به س��مت تولید محور ک��ردن اقتصاد‬ ‫و نظام بخش��یدن به بخش توزی��ع حرکت کنیم‪،‬‬ ‫از ش��رایط س��خت عبور کرده و به س��مت رونق‬ ‫اقتصادی حرکت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫البته به اعتقاد او پس از برجام نباید انتظار داشت‬ ‫که در مدت زمان اندکی که از لغو تحریم ها و دوره‬ ‫پس��ا برجام می گذرد وضعیت اقتصاد ایران روبه راه‬ ‫شود‪ ،‬گرچه سازمان ها و نهاد های بین المللی رشد‬ ‫چند درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند‬ ‫اما ما به طور نس��بی پیش بینی می کنیم که سال‬ ‫اینده رونق اقتصادی به مجموعه بازار بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ،۹۵‬سالی بهتر برای اقتصاد ایران‬ ‫ موضوعی ک��ه از نظر محمدطحان پ��ور‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه لوازم خانگی (مصنوعات نفت‪ ،‬گاز س��وز‪،‬‬ ‫نفت س��وز و الکتریک) نیز مورد تایید است‪ .‬او در‬ ‫ای��ن باره به‬ ‫می گوید‪ :‬نیمه دوم س��ال ‪۹۵‬‬ ‫به طور قطع بازار با جهش خوبی مواجه می شود‪.‬‬ ‫ او با اش��اره ب��ه توافقاتی که بین ای��ران و غرب‬ ‫حاصل شده و حضور سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬اینده‬ ‫بازار ای��ران را مثبت ارزیاب��ی می کند و می گوید‪:‬‬ ‫به طور حتم با حذف دلواپس��ان و نمایندگانی که‬ ‫در یکی‪ ،‬دو سال اخیر تنها چوب الی چرخ دولت‬ ‫گذاش��ته اند و دولت را از اجرای طرح ها و اقداماتی‬ ‫که می توانست در بهبود اقتصادی و معیشت مردم‬ ‫نقش داشته باشد‪ ،‬بازداشتند‪ ،‬مجلس دهم شورای‬ ‫اسالمی با حضور نمایندگانی که دغدغه مشکالت‬ ‫و معیشت مردم را خواهند داشت روزگار بهتری را‬ ‫برای اقتصاد کشور رقم می زند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در مجم��وع این اتفاقات س��بب‬ ‫می ش��ود بازار به ویژه در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۵‬رشد‬ ‫مطلوب��ی را پشت س��ر بگ��ذارد‪ .‬البت��ه پیش بینی‬ ‫می کنم س��ال اینده برای کسانی که کار را به ویژه‬ ‫در ح��وزه لوازم خانگ��ی بدون پش��توانه علمی و‬ ‫تجاری اغاز کرده اند چندان خوب نباشد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه لوازم خانگ��ی (مصنوعات نفت‪،‬‬ ‫گاز س��وز‪ ،‬نفت س��وز و الکتریک) در ادامه با اشاره‬ ‫به ض��رورت ادغام س��رمایه های کوچ��ک توضیح‬ ‫می ده��د‪ :‬بخش بزرگی از مش��کالت بازار ایران به‬ ‫ت زیاد تولید کنندگان ضعیفی است که‬ ‫دلیل فعالی ‬ ‫بدون پش��توانه مالی و ارائه خدمات مناسب سعی‬ ‫دارند در بازار باقی بمانند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مردم به عنوان تعیین کنندگان اصلی هرگز زیربار‬ ‫اس��تفاده از کاالهای بی کیفیت و بی نام و نش��ان‬ ‫نمی روند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رشد معامالت مسکن در راه است‬ ‫اما حس��ام عقبای��ی‪ ،‬رییس اتحادیه مش��اوران‬ ‫امالک به رش��د ‪ ۵‬ماه گذشته معامالت مسکن در‬ ‫کشور اش��اره می کند و می گوید‪ :‬در نیمه نخست‬ ‫سال اینده شاهد افزایش معامالت خواهیم بود اما‬ ‫این افزایش معامالت با رشد قیمت همراه نخواهد‬ ‫بود‪ .‬عقبایی ادامه می دهد‪ :‬در مهر سال جاری ‪۷۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۵۳‬قرارداد فروش‪ ،‬در اب��ان ‪ ۸۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۰‬ق��رارداد‪ ،‬در اذر ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۱۱۸‬قرارداد‪ ،‬در‬ ‫دی ‪ ۱۰۷‬ه��زار و ‪ ۷۳۷‬ق��رارداد و در بهمن ‪۱۰۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۹۶‬قرارداد فروش منعقد شده است‪.‬‬ ‫قیمت مرغ در بازار مصرف‬ ‫ریی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با بیان‬ ‫اینک��ه قیمت ه��ر کیلوگرم م��رغ در میدان های میوه و‬ ‫تره بار ‪ ۶۱۰۰‬تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان خیلی تمایل‬ ‫به خرید مرغ منجمد ندارند‪.‬‬ ‫محمد یوس��فی‪ ،‬رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ‬ ‫گوشتی در گفت وگو با فارس گفت‪ :‬قیمت عمده فروشی‬ ‫م��رغ با کاهش جزئ��ی در میدان بهم��ن ‪ 5‬هزار و ‪950‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی قیمت هر کیلوگرم م��رغ را در میدان های میوه و‬ ‫تره بار ‪ 6100‬تومان عنوان کرد و افزود‪ :‬هر کیلوگرم مرغ‬ ‫زنده با قیمت ‪ 4‬هزار تومان عرضه شد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با بیان‬ ‫اینکه قیمت مرغ در س��طح شهر و در نقاط مختلف شهر‬ ‫ممکن است تا حدودی متفاوت باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت‬ ‫منطق��ی و حداکثر قیمت ب��رای عرضه هر کیلوگرم مرغ‬ ‫در سطح شهر ‪ 7‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم‬ ‫م��رغ منجم��د را با قیمت ‪ 5‬ه��زار و ‪ 500‬تومان عرضه‬ ‫می کند‪ .‬یوس��فی همچنین درباره عرض��ه مرغ منجمد‬ ‫ش��رکت پش��تیبانی امور دام به قیمت ‪ 4‬ه��زار و ‪500‬‬ ‫تومان به صورت عمده فروشی اظهار کرد‪ :‬این شرکت ان‬ ‫دس��ته از مرغ های منجم��دی را که تا انقضای ان مدت‬ ‫کمی مانده یا تمدید اعتبار ش��ده ب��ا این قیمت عرضه‬ ‫می کن��د اما م��رغ منجمدی را ک��ه دارای تاریخ مصرف‬ ‫طوالنی تری اس��ت با همان قیمت ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫عرضه می کند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ اظهار کرد‪ :‬مرغ‬ ‫منجمد کیفیتی مش��ابه مرغ گرم دارد اما با توجه به نوع‬ ‫توزیع مرغ منجمد از س��وی ش��رکت پشتیبانی امور دام‬ ‫مردم تمایل چندانی به خرید مرغ منجمد ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��رغ منجمد اگر به موقع ب��ه بازار مصرف‬ ‫عرضه شود به طور قطع مشتریان خود را پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی‪ ،‬هرچن��د ای��ن س��یر صعودی‬ ‫نمی توان��د یخ رکود مس��کن را بش��کند اما انتظار‬ ‫می رود نیمه نخست سال اینده شاهد خیز خروج‬ ‫از رکود باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازار به سمت رونق گام بر می دارد‬ ‫ی س��رحدی‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫ عفت رییس�� ‬ ‫زنبورداران کشوردرگفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬به‬ ‫اس��تنباط من با رفع تحریم ها بازار به سمت رونق‬ ‫سوق داده می شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬به هر ح��ال از این بازار نباید‬ ‫انتظ��ار معجزه داش��ت چرا ک��ه در دوره تحریم ها‬ ‫س��رمایه گذاری های م��ا روی صنای��ع ب��ه وی��ژه‬ ‫بسته بندی عسل چندان موفق نبوده است‪.‬‬ ‫ مدیرعام��ل اتحادیه زنب��ورداران کش��ور ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬در زمینه رونق عس��ل ایران در بازارهای‬ ‫جهانی نخست باید سرمایه گذاری و ارزش گذاری‬ ‫مناس��بی روی بسته بندی این محصول انجام شود‬ ‫زیر ما محصولی متفاوت را در دنیا تولید می کنیم‬ ‫که اگر با نشان(برند) ایرانی و بسته بندی غیرفله ای‬ ‫به بازار عرضه شود می تواند عواید مناسبی را برای‬ ‫کشور به بار اورد‪.‬‬ ‫رییس��ی می گوی��د‪ :‬در مرحله بعد بهتر اس��ت‬ ‫مسئوالن کش��ور گامی عملی برای حذف قوانین‬ ‫دس��ت و پا گیر تجاری بردارند و با اصالح این امر‬ ‫در جهت تسهیل کسب وکار اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با انتقاد از ح��ذف برخی از مجوزهای قانونی‬ ‫مانند اس��تاندارد‪ ،‬این اقدام مس��ئوالن را گامی در‬ ‫جهت حمایت از دالالن و واسطه ها عنوان می کندو‬ ‫می گوید‪ :‬این افراد با ثبت نشان(برند) های نا اشنا و‬ ‫عرضه عسل با موم به سالمت مردم لطمه می زنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه زنبورداران کش��ور در ادامه‬ ‫از دول��ت می خواهد نقش دخالتی خ��ود در امور‬ ‫اقتص��ادی را کاهش دهد تا ب��ه این طریق فعاالن‬ ‫بازار و اعضای اتحادیه ها نقش بیشتری در فعالیت‬ ‫و نظارت بر بازار داشته باشند‪.‬‬ ‫ او از تالش ه��ای اتحادیه زنب��ورداران برای ثبت‬ ‫نش��ان(برند) اکس��یر می گوید و اضاف��ه می کند‪:‬‬ ‫امیدوارم با ثبت این نش��ان(برند)‪ ،‬محصول ایران‬ ‫با نام و نش��ان تجاری ویژه و بسته بندی غیرفله ای‬ ‫به بازار های صادر شود و دست سوداگران و افرادی‬ ‫که با اس��تفاده از این فرصت در حال س��ودجویی‬ ‫هستند‪ ،‬کوتاه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بیشترین تاثیر در صادرات‬ ‫ محمد مروج حس��ینی ‪ ،‬رییس انجمن نس��اجی‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫با اش��اره به اینکه‬ ‫برجام تاثی��ر چندانی در بازار ه��ای داخلی ندارد‪،‬‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬بیش��ترین تاثیر ای��ن رویداد در‬ ‫بخش صادرات خواهد بود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬بررس��ی ها ی ما نشان می دهد بازار‬ ‫نس��اجی در ‪ 3‬فصل اینده تغییر چندانی نخواهد‬ ‫داش��ت و تنه��ا در فصل پایانی س��ال ‪ ۹۵‬ش��اید‬ ‫وضعی��ت بازار بهب��ود پیدا کن��د‪ .‬او دلیل این امر‬ ‫را کاه��ش قدرت خری��د مردم عن��وان می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬بانک های خارجی با وجود رفع تحریم ها‬ ‫حاض��ر به انج��ام معامالت بانکی با ط��رف ایرانی‬ ‫نیس��تند چرا که بانک های ما هنوز برای رفع ترس‬ ‫و دله��ره طرف خارجی پیش قدم نش��ده اند و این‬ ‫وظیفه انهاست که در این راه گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‬ ‫ این اظهارات در حالی بیان می ش��ود که اکنون‬ ‫چند ماه از لغو تحریم ها گذشته و به نظر می رسد‬ ‫بازار کم کم ب��ه روال طبیعی خ��ود بازمی گردد و‬ ‫به طور قطع برای ایجاد رونق در بازار نباید منتظر‬ ‫معجزه بود‪.‬‬ ‫ام��ا حس��ن احمدی��ان‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان مبلم��ان‪،‬‬ ‫تاثیر گذاری برجام و بازگش��ایی مب��ادی بانکی و‬ ‫همین ط��ور س��وئیفت را یک تاثیر گ��ذاری فوری‬ ‫نمی دان��د و حداقل زمان اثر ان را در اردیبهش��ت ‬ ‫سال اینده می داند‪.‬‬ ‫از غیرمجازها خودرو نخرید‬ ‫ریی��س اتحادی��ه دارندگان نمایش��گاه و فروش��ندگان‬ ‫خودرو از بی اعتنایی ش��ورای رقابت به نظ ر تش��کل های‬ ‫صنف��ی انتق��اد و در اس��تانه عید نوروز به م��ردم توصیه‬ ‫ک��رد که از نمایش��گاه های فاقد مجوز خ��ودرو خریداری‬ ‫نکنند‪ .‬امیر ارس�لان منصوری‪ ،‬ریی��س اتحادیه دارندگان‬ ‫نمایش��گاه ها و فروش��ندگان خودرو در گفت وگو با پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ات��اق اصناف ای��ران درباره بازار ش��ب عید‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬بازار خودرو همه س��ال‬ ‫در بهمن رونق می گرفت اما امس��ال این بازار در روزهای‬ ‫ابتدایی اس��فن د وضعیت بهتری به خود گرفت‪ .‬وی درباره‬ ‫امار معامالت خرید و فروش خودرو در س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫اگرچ��ه به تمامی واحدهای صنفی اعالم کر ده ایم که امار‬ ‫معامالت روزانه خود را وارد سامانه معامالت خودرو کنند‬ ‫اما متاسفانه ترس و واهمه از پرداخت مالیات موجب شده‬ ‫واحدهای صنفی از درج معامالت خودرو در این س��امانه‬ ‫نگرانی داش��ته باش��ند‪ .‬منصوری درباره رکود موجود در‬ ‫بازار خودرو تصریح کرد‪ :‬دیگر مانند گذشته رکود در بازار‬ ‫وجود ندارد و ش��عار رکود در بازار درس��ت نیست؛ شاید‬ ‫قب��ل از برجام هنوز رکود در بازار مش��هود بود اما اکنون‬ ‫وضعیت بازار بهتر از س��ابق ش��ده است‪ .‬وی همچنین به‬ ‫مردم توصیه کرد‪ :‬در استانه عید نوروز از واحدهای صنفی‬ ‫بدون پروانه و ش��رکت های لیزینگ ب��دون مجوز‪ ،‬خودرو‬ ‫خریداری نکنند‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره‬ ‫افزایش قیمت خودرو در شب عید خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫خودرو تابع عرضه و تقاضا اس��ت‪ ،‬هم اکنون عرضه خودرو‬ ‫در بازار زیاد و تقاضا کم اس��ت ضمن انکه تولیدکنندگان‬ ‫خودرو نیز کاهش قیمتی را روی خودروها اعمال نکردند‪.‬‬ ‫وی از نحوه قیمت گذاری خودرو از س��وی شورای رقابت‬ ‫و نظر خواه��ی نکردن این ش��ورا از اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫خودرو پیرامون این مس��ئله انتقاد کرد و خواس��تار توجه‬ ‫وی��ژه ش��ورای رقابت به تش��کل های صنف��ی و نهادهای‬ ‫مردمی شد‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ثبات نرخ ارز و حمایت های بانکی‬ ‫‪17‬‬ ‫تسویه معامالت تاالر صادراتی با دالر و یورو‬ ‫‪ 18‬دالر‪ ،‬نفت و رکود‪ ،‬سه نگرانی اقتصاد امریکا‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتی که تمام نشدنی است‬ ‫گفت و گوی ویژه‬ ‫یک میلیارد گردشگر یک میلیارد فرصت‬ ‫صنع��ت گردش��گری پ��س از صنای��ع نفت و‬ ‫خودرو س��ازی به س��ومین صنعت درام��دزا در‬ ‫جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬این صنع��ت نوعی‬ ‫س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم خارجی به ش��مار‬ ‫می رود که می تواند در همه بخش های اقتصادی‬ ‫اثر مطلوبی به جای بگذارد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مزای��ای گردش��گری‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی باالی ان اس��ت‪ ،‬مزیتی که ممکن‬ ‫است صنایع دیگر چندان از ان برخوردار نباشند‪.‬‬ ‫عالوه بر ان میزان سرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫بس��یار پایین ت��ر از صنایع دیگر اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫کش��ورهای مختلف جه��ان در رقابتی تنگاتنگ‬ ‫در پی دس��تیابی به مزایای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی گردشگری برامده اند‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت حداقل حقوق کارگران در سال‪ 95‬در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری شنبه ش��ب ش��بکه دو س��یما با حضور‬ ‫نمایندگان��ی از کارفرمایان و کارگران مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬نماینده کارفرمایان‬ ‫در این برنامه با اش��اره به روند نزولی س��هم بخش مولد کش��ور‬ ‫از س��ال ‪ 68‬ت��ا ‪ 90‬گفت‪ :‬تولید در کش��ور دچار بحران اس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان قادر به رقابت نیس��تند‪ .‬جم��ال رزاقی جهرمی‬ ‫با اش��اره به اینکه تولیدکنندگان ت��وان افزایش حقوق کارگران‬ ‫در این ش��رایط را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران پس��اتحریم که کشور‬ ‫منتظر رش��د اقتصادی اس��ت باید به تولید و تولیدکننده توجه‬ ‫ویژه شود‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش ‪17‬درصدی حقوق کارگران‬ ‫در س��ال‪ 94‬باعث افزایش ‪30‬درصدی هزینه های کارفرمایان و‬ ‫نیز قیمت تمام ش��ده کاالها در کشور ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اگر قرار است‬ ‫ایران عزت یابد و س��ربلند ش��ویم بای��د کاالی تولیدی مان را در‬ ‫بازارهای جهانی عرضه کنیم تا بتوانیم به کارگران بیش��تر توجه‬ ‫کنیم و این مس��ئله با افزایش حقوق کارگران و فش��ار بیشتر بر‬ ‫تولیدکنندگان امکان پذیر نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در اخرین جلسه‬ ‫این شورا پیشنهاد شد که کارگران با تشکل های کارگری قرارداد‬ ‫ببندند که در صورت رش��د اقتص��ادی در همان حرفه از افزایش‬ ‫دستمزد برخوردار ش��وند‪ .‬بیش از ‪60‬درصد از اشتغال کارگران‬ ‫در کارگاه های متوس��ط و کوچک اس��ت که سهم دستمزد کم‬ ‫نیس��ت‪ .‬همه چیز ب��ه تولید بس��تگی دارد که اگر ج��ان بگیرد‬ ‫کارگ��ران ه��م وضعی��ت بهتری می یابن��د‪ .‬جمال��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫ش��ورای عالی کار فشار بیش��تری بر تولیدکنندگان وارد کند با‬ ‫ری��زش بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم ش��د‪ .‬جمالی با‬ ‫اشاره به اینکه بیش از ‪50‬درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فش��ار بانک ها‪ ،‬تامین اجتماعی و کارگران اجازه‬ ‫تولید به تولیدکنندگان را نمی دهد‪ .‬از نظر ما معیش��ت کارگران‬ ‫وظیفه دولت اس��ت نه کارفرمایان‪ .‬نماینده کارگران هم در این‬ ‫برنام��ه گفت‪ :‬حداقل حقوق کارگران در س��ال جاری ‪712‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬درصورتی که براساس بررسی ها حداقل هزینه های‬ ‫ی��ک خانوار ‪ 4‬نفره کارگری تنها ب��رای تغذیه خانوار ‪2‬میلیون و‬ ‫‪200‬هزار تومان اس��ت‪ .‬ناصر برهانی افزود‪ :‬پیشنهاد ما این است‬ ‫که کارفرمای��ان با دولت مذاکره کنند‪ ،‬اما حق��وق کارگران را با‬ ‫عدالت بپردازند تا حداقل معیش��ت انها تامین ش��ود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫م��اده ‪ 41‬قان��ون کار کارفرمایان را به افزای��ش حقوق کارگران‬ ‫براس��اس نرخ تورم رس��می ملزم کرده و بند دیگری از این ماده‬ ‫هم بر لزوم تامین معیش��ت خانواده کارگری کشور تاکید کرده‬ ‫است‪ .‬نایب رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار افزود‪ :‬نقش‬ ‫افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت ها ‪ 10‬تا ‪11‬درصد و‬ ‫دیگر شاخص ها ازجمله انرژی در افزایش قیمت کاالها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬برهانی افزود‪ :‬در اقتصاد مقاومتی ب��ر تقویت نیروی کار‬ ‫برای بهره مندی از کار تولیدش��ده تاکید شده‪ ،‬در حالی که وقتی‬ ‫نیروی کار توانمند نباش��د چگونه می توانیم انتظار بهره وری از او‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬انچه باعث کاهش تولید در واحدهای تولیدی‬ ‫ش��ده برخی قوانین اس��ت نه افزایش حقوق کارگران‪ .‬نماینده‬ ‫کارگ��ران اف��زود‪ :‬به خاطر کمی دس��تمزد کارگ��ران در برخی‬ ‫ش��هرک های صنعتی هم اکنون تمایل به کار وجود ندارد‪ ،‬چون‬ ‫لو نقل‬ ‫‪712‬ه��زار تومان حداقل دس��تمزد انها حتی هزینه حم ‬ ‫انها را هم پوشش نمی دهد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن های صنفی‬ ‫کارگ��ران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه خط فقر یک خانواده‬ ‫‪ 4‬نفره در کشور را ‪2‬میلیون و ‪700‬هزار تومان اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫پیش��نهاد ما این است که شورای عالی کار برای نخستین بار یک‬ ‫سبد معیشتی را با ش��اخص های معین برای کارگران مشخص‬ ‫کند و افزایش دس��تمزد کارگران را براس��اس این س��بد در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬ابوالفضل فتح اللهی افزود‪ :‬درحالی که از مجموع کارگران‬ ‫کشور تنها ‪10‬درصد رسمی و ‪90‬درصد مابقی قراردادی هستند‪.‬‬ ‫مسجد نصیرالملک شیراز‬ ‫‹ ‹گردش هزار میلیارد دالری‬ ‫تاثی��ر صنعت گردش��گری بر رش��د اقتصادی‬ ‫غیرقاب��ل انکار اس��ت‪ .‬مزایایی ک��ه این صنعت‬ ‫می تواند به همراه بیاورد ممکن اس��ت در صنایع‬ ‫دیگر چندان قابل توجه نباش��د‪ .‬در این باره علی‬ ‫جعف��ری کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬محص��والت اقتصادی به دو‬ ‫بخ��ش تولید و خدمات قابل تقس��یم هس��تند‪،‬‬ ‫در بخش تولید به طور مش��خص کاالیی به بازار‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬اما در بخش خدم��ات‪ ،‬کاالیی‬ ‫وج��ود ن��دارد و خدمتی که ارزش مالی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬ارائه می ش��ود‪ .‬گردش��گری به نوعی در‬ ‫بخش خدمات ج��ای می گیرد و به خاطر گردش‬ ‫مال��ی ب��االی ان‪ ،‬به عنوان صنعت مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گ��ردش مالی س��االنه این صنع��ت هزار‬ ‫میلیارد دالر است‪ ،‬بنابراین بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬افزایش س��رانه خ��ود را مبتنی بر صنعت‬ ‫گردش��گری قرار داده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بزرگترین‬ ‫کش��ورها از نظر گردش��گری به ترتیب فرانس��ه‪ ،‬‬ ‫اسپانیا ‪ ،‬المان‪ ،‬امریکا و چین و ‪ ...‬به شمار می روند‬ ‫که ‪25‬درصد تولی��د ناخالص ملی انها مبتنی بر‬ ‫بررسی وضعیت حداقل حقوق‬ ‫کارگران در سال‪95‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹بیش از یک میلیارد گردشگر جهانی‬ ‫رییس س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫با اش��اره به گزارش س��ازمان جهانی گردشگری‬ ‫چن��دی پیش اعالم کرد‪ :‬بر اس��اس این گزارش‬ ‫در سال ‪2014‬میالدی تعداد گردشگران خارجی‬ ‫که بین کش��ورهای مختلف جا به جا ش��ده اند به‬ ‫حدود یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون نفر می رس��د‬ ‫که گ��ردش مالی حساب ش��ده بدون احتس��اب‬ ‫لو نقل یک هزار و ‪ 245‬میلیارد دالر‬ ‫درام��د حم ‬ ‫لو نقل یک هزار و ‪476‬‬ ‫و با احتس��اب درامد حم ‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ .‬مس��عود س��لطانی فر افزود‪:‬‬ ‫تعداد گردش��گران دنیا در س��ال ‪ 2020‬میالدی‬ ‫ب��ه یک میلی��ارد و ‪ 600‬میلیون نفر و در س��ال‬ ‫‪ 2030‬می�لادی به یک میلی��ارد و ‪ 800‬میلیون‬ ‫نفر می رس��د‪ .‬وی با اش��اره به س��ند چشم انداز‬ ‫‪20‬س��اله ایران اظهار کرد‪ :‬بر این اس��اس سهم‬ ‫گردش��گری از ‪0/09‬درصد در س��ال‪ 83‬باید به‬ ‫‪1/5‬درصد در س��ال ‪ 1404‬افزای��ش یابد‪ ،‬یعنی‬ ‫باید حدود ‪20‬میلیون گردش��گر در این سال به‬ ‫ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری است‪ ،‬اما در ایران این درصد‬ ‫در سطح بس��یار پایینی قرار دارد و چندان قبل‬ ‫توجه نیست‪.‬‬ ‫جعفری در ادامه با برش��مردن مزایای صنعت‬ ‫گردشگری خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت گردشگری‬ ‫ارزاوری باالی��ی به هم��راه دارد‪ .‬ع�لاوه بر ان‪،‬‬ ‫این صنعت ج��زو صنایع پاک به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫چراکه به همراه خود الودگی زیس��ت محیطی به‬ ‫ارمغ��ان نخواهد اورد‪ .‬وی با پیش رو بودن دوران‬ ‫پسابرجام عنوان کرد‪ :‬در دوران پسابرجام و با باز‬ ‫شدن درهای ایران به روی کشورهای جهان‪ ،‬باید‬ ‫بتوانیم گام های اساسی برای تقویت این صنعت‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع‬ ‫که هر گردشگر ایرانی که به خارج سفر می کند‪،‬‬ ‫ ارز زی��ادی به همراه خود خ��ارج می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته نزدیک به ‪2‬میلیون گردشگر‬ ‫ایرانی به ترکیه سفر کردند‪ ،‬با یک محاسبه ساده‬ ‫می توانیم حدس بزنیم‪ ،‬به چه میزان ارز از کشور‬ ‫خارج ش��د‪ .‬اما مس��ئله قابل توجه این است که‬ ‫چقدر گردشگر از ترکیه به ایران سفر کرده اند‪.‬‬ ‫جعفری با اش��اره ب��ه اینکه ما کش��ور بزرگی‬ ‫ب��ا تن��وع اب وهوای��ی زیادی هس��تیم‪ ،‬ی��اداور‬ ‫شد‪ :‬مس��ئله تنها این اس��ت که ما باید امکانات‬ ‫بیش��تری را در خدمت ای��ن صنعت قرار بدهیم‪.‬‬ ‫صنعت هتلداری را پیشرفته کنیم یا نیروی های‬ ‫امو زش دیده در این زمینه تربیت کنیم و فرهنگ‬ ‫عمومی را در این زمینه ارتقا ببخشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در کش��ور ب��ا پدیده‬ ‫خشکسالی مواجه هس��تیم که بخش کشاورزی‬ ‫و صنعت ما را با خشس��کالی روبه رو خواهد کرد‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما می توانیم با تقویت صنعت گردش��گری‬ ‫ای��ن نقصان را پوش��ش دهیم‪ .‬طبیع��ت ایران با‬ ‫توجه به ویژگی چهار فصل بودن‪ ،‬می تواند ساالنه‬ ‫میلیون ها دالر ثروت برای این کش��ور به همراه‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با برش��مردن موانع‬ ‫گردش��گری در ایران بیان کرد‪ :‬نخستین مسئله‬ ‫بح��ث امکانات اس��ت که در این زمین��ه باید به‬ ‫توس��عه هتلداری توجه ویژه ای داشته باشیم‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر نیز باید بر اموزش کارکنان و فرهنگ‬ ‫عمومی در جذب گردشگران توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫در نهایت رویکرد و باور دولتمردان به این مسئله‬ ‫بس��یار حائز اهمیت اس��ت ‪ ،‬چراکه باور داش��تن‬ ‫دولتمردان به این مس��ئله که صنعت گردشگری‬ ‫می تواند از بس��یاری از صنای��ع دیگر مثمرثمرتر‬ ‫باشد‪ ،‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی برنامگی در صنعت گردشگری‬ ‫اینکه ایا باتوجه به امکانات بالقوه کش��ور برای‬ ‫گردش��گری‪ ،‬امکانات مهیاس��ت‪ ،‬س��والی است‬ ‫که عباس��علی ابونوری کارش��ناس اقتصادی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫در پاس��خ ان عن��وان کرد‪:‬‬ ‫امکانات گردش��گری در ایران چندان قابل توجه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه در ایران امکانات بالقوه ای مانند‬ ‫هتل��داری و حمل ونق��ل در قالب سیاس��ت های‬ ‫کالنی که بتواند زمینه گردشگری را فراهم کند‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و مهیا نشده است‪.‬‬ ‫ابونوری با اشاره به این موضوع که گردشگری‬ ‫تنها دیدن اثار تاریخی نیست و ابعاد گسترده تری‬ ‫نیز دارد که می تواند تاثیر مس��تقیمی بر رش��د‬ ‫اقتصادی در هر کش��وری داش��ته باش��د‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬گردشگری در دنیای کنونی ابعاد مختلف و‬ ‫گوناگونی دارد‪ ،‬از گردشگری سیاحتی و مذهبی‬ ‫تا گردشگری طبیعت و کویرگردی تا گردشگری‬ ‫پزشکی و‪ ...‬را می تواند در دل خود جای دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به بی برنامگی‬ ‫ متولی��ان صنعت گردش��گری در ای��ران ‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ورهایی که صنعت گردشگری جزو‬ ‫اولویت های درامدزایی برای انها قلمداد می شود‪،‬‬ ‫امار گردشگران به تفکیک هدف گردشگری ارائه‬ ‫ش��ده و بر مبنای ان برنامه ریزی می شود‪ .‬اما در‬ ‫کشور ما هیچ امار مدون و برنامه ریزی شده ای از‬ ‫سوی نهادهای متولی وجود ندارد‪ .‬بنابراین چون‬ ‫ما س��ازمان نظام یافته و منس��جمی که موضوع‬ ‫گردش��گری را با تمام ابعاد ان سازماندهی کند‪،‬‬ ‫در کش��ور نداریم‪ ،‬نمی توان ام��ار دقیقی در این‬ ‫رابطه ارائه کرد که اثار ان را بر اقتصاد س��نجید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابون��وری‪ ،‬در عل��م اقتصاد ب��ه میزان‬ ‫سرمایه گذاری می توان بهره وری داشت‪ ،‬بنابراین‬ ‫در زمینه گردشگری مسئله اساسی این موضوع‬ ‫اس��ت که میزان س��رمایه گذاری ما به چه میزان‬ ‫است تا دریابیم درنهایت بازگشت سرمایه گذاری‬ ‫ب��ه چه می��زان خواه��د ب��ود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫اقتصادی در پایان همچنین به هزینه های باالی‬ ‫گردشگری در کشور اش��اره کرد و افزود‪ :‬میزان‬ ‫هزینه درون گردی در داخل به مراتب گران تر از‬ ‫کش��ورهای دیگر شده است‪ ،‬به گونه ای که حتی‬ ‫گردش��گر داخلی را نیز به خارج از کش��ور سوق‬ ‫می دهد که سبب خروج ارز از کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫منابع نفتی که حرف نخس��ت را در اقتصاد ما‬ ‫می زند‪ ،‬س��رانجام روزی به پایان خواهید رسید‪.‬‬ ‫بنابراین می طلبد که بر س��ایر زمینه هایی که به‬ ‫شکلی بالقوه می توانند برای ما درامدزایی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬س��رمایه گذاری و تمرکز داشته باشیم‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو صنعت گردش��گری با تم��ام ویژگی های‬ ‫طبیعی‪ ،‬تاریخ��ی و فرهنگ��ی می تواند صنعتی‬ ‫بالق��وه و ثروت افری��ن برای کش��ور ما به ش��مار‬ ‫رود‪ ،‬چراک��ه به ط��ور قطع برای س��الیان س��ال‬ ‫می تواند تدوام داش��ته باشد‪ ،‬بنابراین نیازمندیم‬ ‫تا زمینه های این صنعت را هرچه بیشتر در ایران‬ ‫احیا و تقویت کنیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عباسعلی ابونوری‬ ‫علی جعفری‬ ‫نبض بازار‬ ‫نوسان اندک قیمت ها‬ ‫صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬نرخ هر دالر امریکا‬ ‫را با ‪4‬تومان افزایش ‪3‬هزار و ‪ 445‬تومان و هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫جدید را با هزار تومان رشد یک میلیون و ‪7‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد روز گذش��ته با نوس��انی یک تومانی ‪،‬‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ 799‬تومان و هرپوند نیز با ‪ 10‬تومان افت ‪4‬هزار و ‪ 920‬تومان معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته هر قطعه س��که تمام بهار ازادی طرح جدید با هزار‬ ‫تومان رش��د‪ ،‬یک میلیون و ‪7‬هزار تومان و یک قطعه س��که تمام بهار طرح قدیم‬ ‫نیز با یک هزار تومان افزایش یک میلیون و ‪12‬هزار و ‪ 500‬تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫همچنین هر قطعه نیم سکه بهار ازادی نیز با ‪2‬هزار تومان افت ‪523‬هزار تومان‬ ‫و هر ربع سکه نیز بدون تغییر قیمت ‪283‬هزار تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرمی در بازار روز گذش��ته با هزار تومان رشد ‪193‬هزار‬ ‫تومان و یک گرم طالی ‪18‬عیار ‪102‬هزار و ‪630‬تومان خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫همچنین ارزش ‪ 39‬ارز دولتی از س��وی بانک مرکزی بدون تغییر قیمت اعالم‬ ‫ش د که دالر امریکا همچنان در کانال ‪ 3020‬تومان ماندگار شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ارزش انواع ارز در بازار دولتی ارز بدون تغییر قیمت نس��بت به‬ ‫روز شنبه از سوی بانک مرکزی اعالم شد‪.‬‬ ‫ارزش انواع ارز در بازار دولتی که به واسطه تعطیلی اخر هفته میالدی تغییری‬ ‫نداش��ته‪ ،‬ارزش دالر امریکا را در نرخ ‪ 3020‬تومان نگه داش��ته است‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش پوند انگلیس ‪42‬هزار و ‪ 976‬ریال ارزش گذاری شده است‪.‬‬ ‫بررسی بازار جهانی و داخلی طال در کنار بررسی بازار انواع سکه نشان از رشد‬ ‫تمام��ی این بازاره ا دارد که در برخی موارد ارزش انواع س��که به کلی منطبق بر‬ ‫بازارهای جهانی حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫ارزش طال در بازارهای جهانی و بازار داخلی هفته گذشته را با صعود نسبی و‬ ‫ارامش پشت سر گذاشته است‪ .‬در هفته قبل طال و انواع سکه تا حدودی بر یک‬ ‫مس��یر حرکت کرده اند که در برخی موارد ارزش سکه ها همسو با روند بازارهای‬ ‫جهانی و برخی موارد همسو با ارزش طال در بازار داخلی قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫در بررس��ی بازار جهانی ارزش اونس طال کار خود را ش��نبه با نرخ ‪ 1222‬دالر‬ ‫و ‪ 80‬سنت به پایان برد که این ارزش در روز یکشنبه نیز به واسطه تعطیلی در‬ ‫بازارهای جهانی ماندگار ش��د و تا پایان هفته اندک اندک خود را به ‪ 1260‬دالر‬ ‫و ‪ 40‬سنت رساند‪.‬‬ ‫یکی از مولفه های تاثیرگذار ب��رای قیمت گذاری طالی ‪ 18‬عیار‪ ،‬ارزش اونس‬ ‫جهانی است‪ ،‬بررسی کلی اونس جهانی نشان از ان دارد که این فلز گران بها روند‬ ‫صعودی به خود گرفته و این روند صعودی نیز در طالی ‪ 18‬عیار نمایان است‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37890‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪5,230,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48850‬‬ ‫‪49200‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,105,000‬‬ ‫‪10,125,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9320‬‬ ‫‪9420‬‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫‪34650‬‬ ‫‪35100‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11910‬‬ ‫‪12020‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,030,000‬‬ ‫‪10,070,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪1,026,300‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34350‬‬ ‫‪34450‬‬ ‫‪37990‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مهارت کلید اشتغال پایدار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫دو شاخص مهم برای ورود به بازارهای جهانی‬ ‫باجه خبر‬ ‫ثبات نرخ ارز و حمایت های بانکی‬ ‫ارسال ‪ ۵۰۰‬پیام سوئیفتی‬ ‫معاون ارزی بانک ملی ایران اعالم کرد‪ :‬بانک ملی به ش��بکه‬ ‫سوئیفت متصل است و تاکنون بیش از ‪ ۵۰۰‬پیام سوئیفتی از‬ ‫س��وی واحدهای این بانک با خارج از کشور تبادل شده است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا پناهی اضاف��ه کرد‪ :‬تاکنون با بی��ش از ‪ 40‬کارگزار‬ ‫(ارام ای) (کلید رمز تبادل پیام س��وئیفت) مبادله شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سوئیفت یک ابزار تبادل پیام است که بعد از تحریم‬ ‫ام��کان اس��تفاده از این ابزار برای بانک ه��ای تحریمی فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول در وزارت کار گفت‪ :‬فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای‬ ‫کلید اشتغال پایدار در کشور است‪ .‬سعید زمانی گفت‪ :‬امروز یکی از دغدغه های‬ ‫مهم دولت و ملت ایجاد اش��تغال پایدار در کشور است و برای رسیدن به این‬ ‫هدف مهم‪ ،‬توس��عه اموزش های فنی و حرفه ای به عنوان راهکاری مناس��ب‬ ‫امری اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫موافقت مجلس با دوفوریت‬ ‫تمدید برنامه پنج ساله پنجم‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دوفوریت طرح تمدید‬ ‫قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه تا پایان سال ‪ 95‬موافقت‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس در جلسه علنی‬ ‫روز یکش��نبه ب��ا ‪ 159‬رای موافق‪ 21 ،‬رای مخال��ف و ‪ 4‬رای‬ ‫ممتن��ع از مجموع ‪ 207‬نماینده حاضر در مجلس با دوفوریت‬ ‫طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی ان احکام‬ ‫و قوانین برنامه پنجم توس��عه تا پایان س��ال ‪ 95‬ملزم به اجرا‬ ‫باشد‪ .‬در تبصره این طرح نیز امده که به محض تصویب برنامه‬ ‫شش��م و ابالغ ان دیگ��ر قانون برنامه پنجم ملغی می ش��ود و‬ ‫از ان ب��ه بعد قانون برنامه شش��م ملزم به اجرا اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به موافقت مجلس ش��ورای اس�لامی با دوفوری��ت این طرح‬ ‫ط یکش��نبه باید این موضوع را مورد بررسی‬ ‫کمیس��یون مربو ‬ ‫قرار دهد‪ ،‬این طرح دوش��نبه در دس��تورکار مجلس شورای‬ ‫اسالمی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 7‬هزار میلیارد ریال‬ ‫وام ازدواج‬ ‫بانک ملی ایران از ابتدای س��ال جاری تا پایان بهمن‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 7‬هزار و ‪ 653‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫و تهیه جهیزیه به زوج های کشور پرداخت کرد‪ .‬این حجم از‬ ‫تسهیالت به ‪ 252‬هزار و ‪ 616‬نفر پرداخت شد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که مجموع تسهیالت قرض الحسنه پرداختی این بانک‬ ‫در این مدت بیش از ‪ 17‬هزار و ‪ 365‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت در جه��ت تامین نیازهای خرد مالی‬ ‫هموطن��ان افزون بر ‪3‬هزار و ‪ 683‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه کارگشایی‪ ،‬بیش از ‪ 3‬هزار و ‪ 87‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت قرض الحسنه خود اش��تغالی و حدود یک هزار و‬ ‫‪ 580‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاج های‬ ‫ضروری پرداخت ش��ده است‪ .‬پرداخت بیش از ‪ 570‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت قرض الحسنه مش��اغل خانگی‪ ،‬حدود ‪110‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه تعمیر مسکن‪ ،‬بیشتر‬ ‫از ‪ 24‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه درمان و بیماری‬ ‫و حدود ‪ 12‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه دانشجویی‬ ‫از دیگر فعالیت های بانک ملی ایران در این مدت بود‪.‬‬ ‫نشست وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی با اقتصاددانان‬ ‫س��ومین نشس��ت وزیر امور اقتصادی و دارای��ی با جمعی‬ ‫از اس��تادان اقتص��اد دانش��گاه های مختلف کش��ور‪ ،‬مدیران‬ ‫و متخصص��ان ح��وزه پولی و مالی پیرام��ون موضوع تنگنای‬ ‫اعتباری موجود در کش��ور و راهکاره��ای برون رفت از ان در‬ ‫وزارت اقتص��اد برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ش��ادا‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫نشس��ت که بیش از ‪ 3‬س��اعت به طول انجامید‪ ،‬علی طیب نیا ‬ ‫در سخنانی‪ ،‬ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه‪،‬‬ ‫به تش��ریح سیاست ها و اقدامات انجام ش��ده دولت برای حل‬ ‫مش��کالت و بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور پرداخت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬دو تکانه تحریم ها و کاهش ش��دید قیمت نفت‬ ‫باع��ث کاهش میزان صادرات نفت‪ ،‬فش��ار روی منابع مالی و‬ ‫نی��ز محدودیت های بانکی و بیمه ای ش��د‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪:‬‬ ‫پس از توافق های هس��ته ای‪ ،‬کشور وارد شرایط جدیدی شد‬ ‫و برخ��ی از محدودیت ها که با ان مواج��ه بودیم کاهش پیدا‬ ‫ک��رد‪ .‬طیب نی��ا تصریح کرد‪ :‬باوجود بهبود نس��بی ش��رایط‪،‬‬ ‫چالش هایی از جمله وابستگی به نفت‪ ،‬بیماری هلندی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دولتی‪ ،‬سطح پایین بهره وری و تولید مشکالت ساختاری که‬ ‫از گذشته با ان مواجه بودیم‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫نیز گزارش��ی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور‪ ،‬علل‬ ‫پیدایش و راهکارهای خروج از ان ارائه کرد‪.‬‬ ‫ش��اپور محم��دی در این گ��زارش به بررس��ی دو نیمه‬ ‫امیدوارکننده و پرمخاط��ره اقتصاد ملی‪ ،‬تبیین موضوعی‬ ‫تنگناه��ای مالی موجود در کش��ور‪ ،‬روش ه��ای مختلف‬ ‫تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫این باره از س��وی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولی و‬ ‫مالی حاضر در جلس��ه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود‬ ‫پیرامون موضوع و ارائه پیش��نهاد هایی برای حل مشکالت‬ ‫مرب��وط به ان پرداختند‪ .‬در پایان این نشس��ت‪ ،‬طیب نیا با‬ ‫ح شده‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫جمع بندی نکات و پیشنهادهای مطرو ‬ ‫تداوم اینگونه هم اندیشی ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫ب��دون تردی��د فراهم ک��ردن ش��رایط و رفع‬ ‫محدودیت ه��ا و در کن��ار ان حمایت ه��ای‬ ‫همه جانب��ه از تولید داخلی می توان��د در کنار‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار و باال بردن ارزش افزوده در‬ ‫کش��ور‪ ،‬این زمینه را به وج��ود اورد که کاالی‬ ‫ایرانی بتوان��د در عرصه بین المللی‪ ،‬رقابت کند‬ ‫و در نهایت باعث توس��عه اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫حال در ش��رایط پیش روی اقتصاد ایران که در‬ ‫برجام اجرایی ش��ده و تحریم ها به پایان رسیده‬ ‫است‪ ،‬این امیدواری وجود دارد که ایران بتواند‬ ‫ب��ا ورود به بازارهای جهانی‪ ،‬حرفی برای گفتن‬ ‫داش��ته باش��د و از قافله رقابت عقب نماند‪ ،‬اما‬ ‫اینکه تولید کنن��دگان و صنعتگران چگونه باید‬ ‫از این فرصت پیش امده اس��تفاده کنند و اینکه‬ ‫این شرایط باید به چه نحوی برای ورود ایران به‬ ‫بازارهای جهانی فراهم شود‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫کارشناسان به ان پاسخ می دهند‪ .‬صاحبنظران‬ ‫ح��وزه اقتص��ادی‪ ،‬ثب��ات اقتص��ادی‪ ،‬کاهش‬ ‫نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬ب��اال ب��ردن کیفیت کاالی‬ ‫تولیدی‪ ،‬حمایت های مالی از س��وی سیس��تم‬ ‫بانک��ی و م��واردی از دس��ت را‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫مهم در جهت توس��عه صادرات و ورود ایران به‬ ‫بازارهای جهانی می دانند و بر فراهم کردن این‬ ‫شرایط تاکید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارز باثبات باشد‬ ‫لطفعلی بخش��ی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در این‬ ‫رابطه ب��ا تاکید ب��ر اینکه برای ت��داوم حضور‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی باید ثب��ات اقتصادی در‬ ‫کش��ور حاکم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با نوس��انات نرخ ارز‬ ‫نمی توان در عرصه بازارهای جهانی موفق شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پایه نخست صادرات به روابط‬ ‫بین کش��ورها اعم از پولی و بانکی و همچنین‬ ‫سیاس��ی برمی گردد یعنی اگر با کشوری رابطه‬ ‫دوس��تانه نداشته باشیم به هیچ وجه نمی توانیم‬ ‫به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم‪ .‬بخشی ادامه‬ ‫داد‪ :‬گام بعدی برای صادرات جهانی‪ ،‬باال بردن‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی اس��ت‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫رقاب��ت در صادرات موج می زند و ما نمی توانیم‬ ‫با اجناس بی کیفیت وارد این بازار ش��ویم‪ .‬باید‬ ‫با ارتق��ای کیفیت کاالی تولیدی حرکت کنیم‬ ‫و در این صورت در عرصه رقابت جهانی حرفی‬ ‫برای گفتن خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با ارائه ضمانت و نشان(برند)‬ ‫معتب��ر جهانی صادرات افزایش پیدا می کند در‬ ‫غیراین ص��ورت نباید به ص��ادرات فکر کنیم‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگ��ر در بازاره��ای جهانی کاالی‬ ‫بی کیفی��ت را عرضه کنیم دیگ��ر نمی توانیم به‬ ‫ان بازاره��ا برگردیم بنابراین باید مکانیزم هایی‬ ‫در کش��ور وج��ود داش��ته باش��د همچ��ون‬ ‫اتحادی��ه صادرکننده تا در مقابل ش��کایت های‬ ‫مصرف کنندگان پاس��خگو باشد تا هر کسی هر‬ ‫کاالی��ی را با هر کیفی��ت وارد بازارهای جهانی‬ ‫نکن��د و ب��ه حیثی��ت کاالی ایران��ی لطمه ای‬ ‫نزند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��رای تداوم حضور در‬ ‫بازارهای جهانی باید ثبات اقتصادی در کش��ور‬ ‫حاکم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با نوسانات نرخ ارز نمی توان‬ ‫در عرص��ه بازاره��ای جهانی موفق ش��د‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن به اهداف صادراتی بای��د برنامه ریزی‬ ‫اصولی شود‪ .‬‬ ‫بخش��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬کش��ورهای ضعیف و‬ ‫متوس��ط توانس��تند با تدبیر اصول��ی در عرصه‬ ‫تجارت جهانی گام های مثبتی بردارند بنابراین‬ ‫ای��ران نیز می توان��د با اصالح زیرس��اخت ها و‬ ‫قوانین اصولی و ساماندهی بازار ارز در بازارهای‬ ‫جهانی حضور مداوم داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ه�ای بانک�ی از تولی�دات‬ ‫صادرات محور‬ ‫روابط تجاری ایران و المان وارد مرحله اجرایی می‪‎‬شود‬ ‫رییس کل بانک مرکزی بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش‬ ‫روابط تجاری تاکید و راه های تس��هیل ان را بررس��ی کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬در این جلس��ه ولی اهلل سیف‬ ‫در دی��دار دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی المان‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫روابط دیرین��ه اقتصادی ایران و المان و دیدارهای انجام ش��ده‬ ‫در ماه های گذش��ته میان مس��ئوالن بانکی دو کش��ور گفت‪ :‬به‬ ‫نظر ما موانع بزرگی در گس��ترش روابط وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در دی��دار با رییس کل بانک مرکزی المان و همچنین مذاکره با‬ ‫گابریل وزیر اقتصاد المان‪ ،‬نتایج مثبتی برای ازسرگیری روابط‬ ‫بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه‬ ‫سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید‪ .‬ماتیاس ماخنیگ دبیر‬ ‫دولتی وزارت اقتصاد و انرژی المان نیز با ابراز عالقه کش��ورش و‬ ‫اتحادیه اروپا برای احیای روابط گس��ترده سیاسی و اقتصادی با‬ ‫ایران گفت‪ :‬پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکالت‬ ‫گام برداری��م و اقتصاد المان منتظر حص��ول نتایج مثبت برای‬ ‫ازس��رگیری همکاری تجاری با ایران است‪.‬وی نقش بانک ها را‬ ‫در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و افزود‪ :‬بدون تامین‬ ‫مالی طرح ها از سوی بانک ها‪ ،‬ایده های همکاری در سطح نظری‬ ‫باق��ی خواهد ماند و الزمه اغاز و گس��ترش روابط تجاری‪ ،‬وجود‬ ‫روابط بانکی شفاف اس��ت و به همین دلیل‪ ،‬بر تعامل بانک های‬ ‫ایران��ی و المانی و ایجاد چارچوب حقوقی روش��ن برای فعالیت‬ ‫مالی تاکید می کنیم‪ .‬در ادامه نشست‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫با اس��تقبال از حرکت به س��مت عملیاتی کردن گسترش روابط‬ ‫تج��اری ایران و المان تصری��ح کرد‪ :‬با از بین ب��ردن ابهام ها در‬ ‫زمینه ه��ای اقتصادی و بانکی می توانیم ش��رایطی فراهم کنیم‬ ‫ک��ه بانک ها ارزیاب��ی درس��تی از ریس��ک های احتمالی برای‬ ‫س��رمایه گذاری داشته باشند‪ .‬سیف گفت‪ :‬باید اگاهی کاملی از‬ ‫ابهام ها و نگرانی های بانک ها ی المانی داش��ته باشیم و از طریق‬ ‫تعامل روابط را تقویت کنیم‪ .‬رییس ش��ورای پول و اعتبار درباره‬ ‫انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز‬ ‫افزود‪ :‬بانک مرکزی در س��ال های اخیر اس��تانداردهای بال ‪ 2‬و‬ ‫بال ‪ 3‬و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی مدنظر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی و اس��تاد دانشگاه نیز در همین رابطه‬ ‫درگفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬برق��راری ارتباط‬ ‫ایران با سایر کشورها با توجه به قرارگرفتن در‬ ‫دوره پس��ابرجام‪ ،‬در شرایط کنونی کشور بسیار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت و باید شرایطی ایجاد شود‬ ‫ک��ه این تقویت روابط در نهای��ت منجر به ورود‬ ‫ای��ران به بازارهای جهانی ش��ود ‪ .‬وی افزود‪ :‬اما‬ ‫در این بین باید ش��رایط برای ای��ن امر نیز در‬ ‫داخل کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬به گفته او حمایت‬ ‫از بخش تولید کش��ور با هدف صادرات بیشتر‪،‬‬ ‫عامل مهمی اس��ت که می تواند زمینه رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصاد کشور را فراهم کند و بخشی از‬ ‫این حمایت ها از طریق سیس��تم بانکی ممکن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته او بانک ها می توانند با تس��هیل روند‬ ‫پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت به بخش تولید‬ ‫و صنعت کش��ور که توان صادراتی دارد‪ ،‬کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بانک ها می توانند با گش��ایش‬ ‫ال س��ی و خدمات��ی از همی��ن دس��ت‪ ،‬ک��ه‬ ‫محدو ده ه��ای ان با لغو تحریم ها نیز برداش��ته‬ ‫ش��ده‪ ،‬ش��رایطی را ایجاد کنند ک��ه تولید در‬ ‫کش��ور رون��ق بگی��رد و به تب��ع ان در دوره‬ ‫پس��ابرجام که زمینه فعالیت ه��ای بین المللی‬ ‫افزای��ش خواه��د یاف��ت‪ ،‬صادرات نیز توس��عه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ادامه داد‪ :‬در ای��ن راه برای‬ ‫اینکه بانک ها هم بتوانند حمایت های مالی الزم‬ ‫را از این بخش ها داش��ته باش��ند‪ ،‬خود نیز باید‬ ‫از لحاظ س��رمایه و منابع تامین باش��ند که در‬ ‫این رابطه الزم اس��ت س��رمایه بانک ها افزایش‬ ‫یابد و مطالبات معوقش��ان که به عنوان یکی از‬ ‫چالش های مهم نظام بانکی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫هرچه زودتر وصول شود‪ .‬تمامی اینها‪ ،‬شرایطی‬ ‫را ایجاد می کند که توان اعتباردهی شان افزایش‬ ‫یاب��د تا بتوانند ان را در اختیار بخش های مولد‬ ‫و نیازمند منابع قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته امیرت��اش ضم��ن اینک��ه بانک ها‬ ‫درباره تخصیص منابع‪ ،‬باید همواره س��وداوری‬ ‫و توجی��ه دار بودن طرح ها و تولی��دات را مورد‬ ‫توجه قرار دهند و تولیداتی را که باعث افزایش‬ ‫صادرات و توس��عه اقتصادی کش��ور می شوند‬ ‫حمایت کنن��د تا این منابع مح��دود به صورت‬ ‫هدفمن��د و مفی��د در اختی��ار بخش هایی قرار‬ ‫گیرد که بازدهی مناسبی برای اقتصاد خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او در ادامه به س��ایر ش��اخص ها ب��رای اینکه‬ ‫ایران بتواند وارد بازارهای جهانی شود و حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باش��د اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫برقراری روابط بازرگانی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی با‬ ‫سایر کش��ورها‪ ،‬حفظ ثبات اقتصادی در داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬تولید کاالی باکیفیت و قابل رقابت و‪...‬‬ ‫نیز ازجمله ضرورت هایی اس��ت که هر کشوری‬ ‫ب��رای ورود ب��ه بازاره��ای جهان��ی و رقابت با‬ ‫کاالهای مش��ابه باید فراهم کند و ایران هم از‬ ‫این قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬ای��ران ظرفیت های‬ ‫باالی��ی دارد و می توان��د بازاره��ای صادرات��ی‬ ‫خوب��ی را به دس��ت اورد اما ب��ه دلیل ضعف ها‬ ‫و محدودیت هایی که تاکنون وجود داشته‪ ،‬این‬ ‫راه همواره برای فعاالن این بخش بسیار پرپیچ‬ ‫و خم و با س��ختی طی ش��ده اس��ت که به طور‬ ‫حتم با فراهم کردن ش��رایط الزم برای توس��عه‬ ‫ای��ن بخ��ش‪ ،‬کاالی ایرانی می توان��د به فضای‬ ‫رقابت جهان��ی برگردد و بازارهای بین المللی را‬ ‫در دس��ت بگیرد که این در نهای��ت به نفع کل‬ ‫اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫شیوه های نوین تامین مالی در گرو بروز شدن بانک ها‬ ‫رییس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬رشد صادرات غیرنفتی مستلزم توسعه ابزارها و روش های‬ ‫تامین مالی نوین بانکی است‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫کام��ران رضوانی اف��زود‪ :‬با توجه به اثار منف��ی تحریم‪ ،‬بانک ها‬ ‫هم اکنون با مشکالت زیادی روبه رو هستند که براورد هزینه ای‬ ‫بنگاه ها یا شرکت های زیرمجموعه از سوی بانک ها کمی دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در چند سال گذشته مقررات و قوانینی درباره‬ ‫اعطای وام به کشورهای خارجی وضع شده که کشورها با توجه‬ ‫ب��ه رعایت این قوانی��ن می توانند در دریافت وام موفق ش��وند‪.‬‬ ‫کامران رضوانی با اش��اره به قراردادهای (سی ار دی ‪ )4‬بیان کرد‪:‬‬ ‫قرارداد هایی به نام (س��ی ار دی ‪ )4‬به منظ��ور احتیاط در روابط‬ ‫با موسسه های مالی اعتباری و ش��رکت های سرمایه گذاری در‬ ‫اروپا ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬بانک هایی که قصد ورود به بازار های‬ ‫ای��ران و بانک ه��ای ایرانی که قص��د ورود ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫دارند مس��تلزم رعایت قوانین (سی ار دی ‪ )4‬هستند‪ ،‬با توجه به‬ ‫مش��کالت معوقات بانک های ایرانی‪ ،‬ب��رای همخوانی با جوامع‬ ‫بانکی نیازمند یک ساماندهی کلی از سوی بانک مرکزی هستیم‬ ‫در غیر این صورت تطابق نداش��تن قوانین بانک موجب تحمیل‬ ‫هزینه ه��ای زیادی می ش��ود‪ .‬او با تاکید بر اینک��ه بانک ها هنوز‬ ‫نتوانسته اند به استانداردهای بازل‪ 3‬برسند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫نکات مهم دس��تیابی به استاندارد بال ‪ 3‬است‪ ،‬اعطای اعتبارات‬ ‫بانک های خارجی به بانک های ایرانی در چارچوب بازل ‪ 3‬انجام‬ ‫می ش��ود اما برخی بانک های داخلی از نظر دارایی و س��رمایه در‬ ‫بازل یک هستند که با صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی‬ ‫س��ایر بانک ها باید ضرورت های الزم برای دستیابی به این بال را‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬رضوانی اظهار کرد‪ :‬مشتریان بانک های اروپایی‬ ‫ملزم به رعایت این قوانین هستند بنابراین حضور سرمایه گذاران‬ ‫اروپای��ی در ای��ران نیازمند اجرای بازل ‪ 3‬در امور بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫رییس اداره تامین مالی و س��رمایه گذاری بانک توسعه صادرات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک توس��عه صادرات در اعتبار بخشی به خریداران‬ ‫خارجی عملکردی منحصر به فرد داشته است البته در چند وقت‬ ‫اخیر با ترکیب س��رمایه گذاری و اعطای وام ظرفیت های نوینی‬ ‫برای ارائه تس��هیالت در نظر گرفته شده اس��ت؛ دوران تحریم‬ ‫باعث ش��د عملیات ساخت و ساز و توسعه صنایع با کندی پیش‬ ‫رود و در برخی صنایع مانند پتروش��یمی بس��یاری از شرکت ها‬ ‫فعالیت خود را متوقف کرده بودند اما برای شرکت هایی که روند‬ ‫عملیات انها به کندی پیش می رفت با اس��تفاده از ابزار س��پرده‬ ‫ارزی توانس��تیم منابع خارجی جذب کنیم و تزریق اندک منابع‬ ‫مالی داش��ته باش��یم‪ ،‬این موضوع یعنی قابلیت ما در پساتحریم‬ ‫بیش از پیش خواهد شد‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 26‬هزار میلیارد ریال سهم دولتی‬ ‫از ابتدای امس��ال تا به امروز بیش��تر از ‪ 26‬هزار و ‪ 29‬میلیارد ریال سهم دولتی از‬ ‫سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان‪ 20 ،‬هزار و ‪ 812‬میلیارد‬ ‫ری��ال در بورس‪ 840 ،‬میلیارد ریال در فرابورس و ‪ 14‬ه��زار و ‪377‬میلیارد ریال از‬ ‫طریق مزایده به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬ماه بورس کاال از زبان امار‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران در ادامه ب��ه امار‬ ‫معامالت بازار کاالی فیزیکی و بازار اوراق بهادار مبتنی‬ ‫بر کاال در ‪ ۱۱‬ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال قبل اشاره کرد و گفت‪ :‬در تاالر محصوالت صنعتی‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‹ ‹راه اندازی معامالت گواهی سپرده طال‬ ‫و معدنی با کاهش ‪ ۲۰‬درصدی حجم و افت ‪ ۳۷‬درصدی‬ ‫ارزش معامالت روبه رو ش��دیم‪ ،‬ام��ا با تالش و همکاری‬ ‫ب��ورس کاال و وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬ماده ‪ ۳۳‬قانون‬ ‫افزایش بهره وری کش��اورزی در بورس کاال اجرایی شد‬ ‫که برایند ان رشد ‪ ۶۰۰‬درصدی حجم و ‪ ۹۲۲‬درصدی‬ ‫ارزش معامالت تاالر کشاورزی بوده است‪ .‬سلطانی نژاد‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ت��االر محص��والت پتروش��یمی نی��ز در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امس��ال با افت ‪ ۱۴‬درص��دی در حجم و کاهش‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی ارزش معامالت روبه رو ش��دیم و در بخش‬ ‫فراورده های نفتی نیز رشد ‪ ۱۶‬درصدی در حجم و افت‬ ‫‪ ۲۴‬درص��دی ارزش معامالت به ثبت رس��ید‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ای��ران‪ ،‬در مجموع حجم کلی‬ ‫ب��ازار فیزیکی بورس کاال در ‪ ۱۱‬ماه س��ال جاری افت ‪۳‬‬ ‫درصدی و ارزش معامالت کاهش ‪ ۲۷‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد؛ در این بین نکته قابل توجه این است که از ‪۲۷‬‬ ‫درصد ارزش کاسته ش��ده معام�لات‪ ۲۵ ،‬درصد ان به‬ ‫کاهش قیمت کاالها در بازارهای جهانی مرتبط اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین حج��م کلی معامالت بازار فیزیکی با توجه به‬ ‫رک��ود اقتصادی و همچنین اوضاع نامناس��ب بازارهای‬ ‫کاالیی جهان‪ ،‬فق��ط ‪ ۳‬درصد کاهش یافته که این امار‬ ‫نش��ان می دهد کاهش معامالت ب��ه متغیرهای بیرونی‬ ‫ارتباط داشته و مشکلی در فرایندهای معامالتی بورس‬ ‫کاال وجود نداش��ته است‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران‬ ‫در ادام��ه ب��ه امار معام�لات ب��ازار اوراق مبتنی بر کاال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در بخ��ش قراردادهای اتی کاهش‬ ‫‪ ۱۵‬درص��دی ارزش معام�لات در ‪ ۱۱‬م��اه امس��ال به‬ ‫نس��بت سال گذشته به ثبت رسیده است که پیش بینی‬ ‫می ش��ود با احتساب ماه پایانی س��ال و رونق معامالت‪،‬‬ ‫به ارزش��ی فراتر از س��ال گذشته برس��یم‪ .‬سلطانی نژاد‬ ‫درباره اوراق سلف موازی استاندارد گفت‪ :‬در این بخش‬ ‫با توجه به افزایش حجم تامین مالی شرکت ها از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬حج��م این معامالت با رش��د ‪ ۵۰‬و ارزش معامالت‬ ‫با افزای��ش ‪ ۳۷‬درصدی روبه رو ش��د؛ معامالت گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی که بر روی دو محصول جو کرمانش��اه و‬ ‫ذرت خوزس��تان اجرایی ش��د نیز حجم معامالت اوراق‬ ‫مبتنی بر کاالی ب��ورس کاال را افزایش داد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با احتس��اب دو بازار فیزیکی و اوراق مبتنی بر کاال‪،‬‬ ‫ارزش کل معام�لات بورس کاال ب��ه ‪ ۴۰۱‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رس��ید که در مقایس��ه با ‪ ۱۱‬ماهه سال ‪ ۹۳‬یعنی‬ ‫‪ ۵۲۰‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬با ‪ ۲۳‬درصد کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار کرد‪ :‬گفتنی اس��ت‬ ‫در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز حجم معامالت‬ ‫به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن و ارزش معامالت به بیش از‬ ‫‪۲۷‬هزارمیلیارد ریال رس��ید‪ .‬وی در ادامه این جلسه به‬ ‫مهاجرت بورس کاال به نس��ل دوم معامالت بورس های‬ ‫کاالیی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در این س��ال ها بورس کاال‬ ‫در معام�لات نقدی و فیزیکی به بلوغ رس��یده و امروز با‬ ‫در پیش گرفتن اوراق بهادارس��ازی معامالت کاالها در‬ ‫حال مهاجرت به نسل دوم معامالت بورس کاال هستیم‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد اظهار کرد‪ :‬پس از تقویت و توسعه معامالت‬ ‫اوراق مبتنی بر کاال و اش��نایی تمامی فعاالن صنایع از‬ ‫مزای��ا و چگونگی معام�لات اوراق بهادار مبتنی بر کاال‪،‬‬ ‫به سمت نسل سوم معامالت یعنی قراردادهای فیوچرز‬ ‫و اپش��ن و حتی ترکیب این دو قرارداد خواهیم رفت تا‬ ‫همانند بورس های کاالیی معتبر و پیشرفته دنیا عمده‬ ‫معامالت بورس کاال براساس ابزارهای مالی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهم اقدامات در سال ‪۹۴‬‬ ‫س��طانی نژاد در ادامه به اهم اقدام��ات بورس کاال در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در معامالت گواهی سپرده‬ ‫ذرت خوزستان به حجم تقریبی ‪ ۱۹۰‬هزار تن و ارزشی‬ ‫معادل ‪ ۱۱۹۲‬میلیارد ریال رسیدیم که برای تحقق این‬ ‫کار‪ ،‬س��امانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی‬ ‫راه اندازی و همچنین برای بیش از ‪ ۷‬هزار کش��اورز کد‬ ‫بورس��ی صادر ش��د‪ .‬مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با‬ ‫بیان اینکه با اجرای قیمتی تضمینی ذرت خوزس��تان‬ ‫به میزان قابل توجهی از هزینه های دولت کاس��ته شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پذیرش ‪ ۹‬انبار در استان کرمانشاه برای محصول‬ ‫ج��و و ‪ ۲۶‬انبار در اس��تان خوزس��تان ب��رای محصول‬ ‫ذرت دان��ه ای به همراه برگزاری دوره های اموزش��ی و‬ ‫توجیهی برای کش��اورزان‪ ،‬مدیران استان‪‎‬های منتخب‬ ‫روند اهسته بورس‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار سرمایه در روز گذشته در روند صعودی‬ ‫قرار گرفت و به این ترتیب شاخص با رشد ‪70‬واحدی روبه رو‬ ‫شد و به ‪78‬هزار و ‪93‬واحد رسید‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذشته‪ ،‬سرمایه گذاران در این‬ ‫روز‪ ،‬بیش از یک هزار و ‪909‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار‬ ‫دست به دس��ت کردند که ارزش این مبادالت بیش از ‪4‬هزار‬ ‫و ‪678‬میلیارد ریال بود و در ‪118‬هزار نوبت معامالتی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬در روز گذشته پارس خودرو‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬ملی صنایع‬ ‫مس ایران و بانک پارس��یان دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بر‬ ‫شاخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنین گس��ترش نفت و گاز پارس��یان‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و‬ ‫پتروش��یمی تامین و کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫دارای بیشترین تاثیر منفی بر مهم ترین متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در دومی��ن روز معامالتی هفته پ��ارس خودرو‪،‬‬ ‫تولید مح��ور خ��ودرو‪ ،‬ایران خ��ودرو دیزل‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫اعتبار ایران‪ ،‬محورس��ازان ایران خودرو‪ ،‬بام��ا و ایران خودرو‬ ‫بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش‬ ‫قیم��ت نیز در ای��ن روز متعلق به کارخانج��ات قند قزوین‪،‬‬ ‫س��یمان شاهرود ‪ ،‬تولیدی مهرام‪ ،‬گسترش صنایع و خدمات‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سرمایه گذاری نیرو‪ ،‬قند مرودشت و گروه صنایع‬ ‫بهش��هر ایران بود و این نماده��ا در انتهای جدول معامالت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه گذاران طوالنی ترین صف های‬ ‫خرید را برای ایران خودرو‪ ،‬ایران خودرو دیزل‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫رنا‪ ،‬مشارکت ش��هرداری س��بزوار‪ ،‬گروه بهمن‪ ،‬تولید محور‬ ‫خ��ودرو و گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو تش��کیل‬ ‫دادند‪ .‬در مقابل نمادهای سایپا‪ ،‬ح‪ .‬پاالیش نفت تبریز‪ ،‬شکر‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬س��یمان فارس نو‪ ،‬قند نیشابور و‬ ‫سرمایه گذاری نیرو با س��نگین ترین صف های فروش به کار‬ ‫خود پایان دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در روز گذشته پارس خودرو‬ ‫با ‪267‬میلیون س��هم به ارزش ‪513‬میلی��ارد ریال در صدر‬ ‫بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ برنامه های اتی بورس کاال‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به برنامه های‬ ‫ات��ی این ب��ورس در چهار ح��وزه بازار فیزیک��ی‪ ،‬بازار‬ ‫مش��تقه‪ ،‬عملی��ات و فن��اوری اطالعات اش��اره کرده‬ ‫و گف��ت‪ :‬درحوزه ب��ازار فیزیکی‪ ،‬ب��ورس کاال درصدد‬ ‫توس��عه رینگ صادراتی‪ ،‬گس��ترش ش��بکه انبارها در‬ ‫بازاره��ای بین المللی و اجرای م��اده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫به��ره وری بخ��ش کش��اورزی برای س��ایر محصوالت‬ ‫کشاورزی در س��طح کشور است‪ .‬همچنین این بورس‪،‬‬ ‫راه اندازی معامالت گواهی س��پرده کاالیی بر روی طال‪،‬‬ ‫(پی وی سی)‪ ،‬محصوالت فوالدی و شمش الومینیوم را‬ ‫در دس��تور کار خود دارد‪ .‬دکتر سلطانی نژاد در ادامه به‬ ‫بیان برنامه بورس کاال در زمینه گس��ترش بازار مشتقه‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬گسترش معامالت انالین و ‪۲۴‬ساعته‬ ‫ش��دن معام�لات ات��ی س��که و همچنی��ن راه اندازی‬ ‫صندوق ه��ای کاالیی و ارزی از جمل��ه برنامه اتی ما در‬ ‫این باره به شمار می رود ‪ .‬ضمن انکه بورس کاال گسترش‬ ‫تامین مالی فعاالن بازار را با اس��تفاده از ابزارهای نوین و‬ ‫عمومی سازی ابزارهای مالی برای اقشار مختلف مد نظر‬ ‫خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫به طور حتم از‬ ‫سال ‪ ۹۵‬با ایجاد‬ ‫گشایش هایی‬ ‫در اقتصاد‪،‬‬ ‫بورس کاال با‬ ‫بهره گیری از‬ ‫ظرفیت داخلی‬ ‫سیستم بانکی‬ ‫و همکاری‬ ‫با بانک های‬ ‫بین المللی‪،‬‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫مراودات با‬ ‫بورس های‬ ‫بین المللی‬ ‫خواهد بود‬ ‫‹ ‹چشم انداز بورس کاال‬ ‫س��لطانی نژاد در ادام��ه گف��ت‪ :‬ب��ورس کاال در افق‬ ‫چشم انداز‪ ،‬به دنبال دس��تیابی به مرجع قیمت گذاری‬ ‫کااله��ای اساس��ی در منطق��ه و یک��ی از گزینه ه��ای‬ ‫اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوش��ش‬ ‫ریس��ک تجاری است‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران در‬ ‫پایان افزود‪ :‬بازنگری در راهبردهای بورس کاال از جمله‬ ‫گس��ترش اندازه و عم��ق بازار در کااله��ای منتخب به‬ ‫منظور مرجعیت کشف قیمت بازار‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫کسبو کار‪ ،‬مشتری مداری‬ ‫ ‬ ‫نهادهای مالی برای توسعه‬ ‫و کیفیت گرایی در ارائه خدمات به ذی نفعان و توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ا به منظور ارتقای تجارت کش��ور با بازارهای‬ ‫بین المللی نیز در سال اتی دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫اشنایی هلدینگ اقتصادی ترکیه با بورس ایران‬ ‫مدیرعامل بزرگترین گروه هلدینگ و سرمایه گذاری‬ ‫ترکی��ه (کوچ) که به همراه یک هی��ات عالی رتبه این‬ ‫کشور به تهران س��فر کرده است با مدیرعامل شرکت‬ ‫س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه‬ ‫(سمات) دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری ها‬ ‫به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سمات‪ ،‬لونت چاکراوقلو که‬ ‫به همراه نخست وزیر ترکیه در تهران حضور دارد‪ ،‬در‬ ‫ش��رکت سپرده گذاری مرکزی با ساختار و فرایندهای‬ ‫بازار سرمایه ایران اشنا باشد‪.‬‬ ‫وی در دیدار با محمدرضا محس��نی ب��ا بیان اینکه‬ ‫گروه ک��وچ در زمینه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬س��رمایه گذاری و‪ ...‬فعال اس��ت‪ ،‬تمایل‬ ‫این ش��رکت برای افزایش تعام�لات اقتصادی با ایران‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی نیز به‬ ‫ظرفیت های اقتصادی ایران برای توسعه همکاری های‬ ‫مش��ترک اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت ای��ران بعد از‬ ‫اج��رای برجام و لغو تحریم ها‪ ،‬برنامه های گس��ترده ای‬ ‫را ب��رای تقوی��ت مناس��بات بین المللی خ��ود به ویژه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اخرین مصوبات کمیته فقهی‬ ‫سازمان بورس در سال ‪۹۴‬‬ ‫و انبارداران به مدت ‪ ۳۵۲۰‬نفرس��اعت از دیگر اقدامات‬ ‫بورس کاال در این حوزه به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد با بیان اینکه معامالت گواهی س��پرده‬ ‫س��که طالی به��ار ازادی نیز به تازگی راه اندازی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه بازار مشتقه فعالیت هایی همچون‬ ‫امکان س��نجی راه اندازی قرارداد اتی قیر‪ ،‬اغاز اقدامات‬ ‫برای راه ان��دازی قرارداد ات��ی ذرت و زعفران‪ ،‬افزایش‬ ‫زمان معامالت اتی س��که تا ساعت ‪ ۱۹:۰۰‬که به نوعی‬ ‫فاز نخس��ت پروژه ‪ ۲۴‬ساعته ش��دن معامالت است نیز‬ ‫اجرایی شده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین در بخش‬ ‫معامالت اتی س��که‪ ،‬اصالح مش��خصات قرارداد اتی با‬ ‫هدف افزایش عمق بازار مانند تغییر شمار موقعیت های‬ ‫ه��ر معامله گر و کاهش وجه تضمین عملیاتی ش��د که‬ ‫بخشی از رونق معامالت به این تغییرات مرتبط است‪.‬‬ ‫بازار مشتقه ارزی در انتظار امادگی بانک مرکزی‬ ‫سلطانی نژاد با اش��اره به تصویب راه اندازی معامالت‬ ‫اتی ارز در ش��ورای عالی بورس گفت‪ :‬بورس کاال تمامی‬ ‫مقدمات و زیرساخت های الزم برای راه اندازی بازار اتی‬ ‫ارز را فراه��م کرده و در ص��ورت اعالم امادگی همکاران‬ ‫م��ا در بانک مرکزی‪ ،‬می توانیم ظرف یک هفته این بازار‬ ‫را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خبر‬ ‫تسویه معامالت تاالر صادراتی با دالر و یورو‬ ‫ب��ه طور حتم از س��ال ‪ ۹۵‬با ایجاد گش��ایش هایی در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬بورس کاال ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت داخلی‬ ‫سیس��تم بانکی و هم��کاری با بانک ه��ای بین المللی‪،‬‬ ‫تس��ویه معامالت با ارزهایی همچ��ون دالر و یورو را در‬ ‫تاالر صادراتی در دستور کار قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ب��ورس کاالی ایران روز گذش��ته در نشس��ت خبری با‬ ‫اصحاب رس��انه به فضای کسب و کار در سال ‪ ۹۴‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��ال جاری ش��اهد ثبات نسبی در بازار‬ ‫ارز و همچنی��ن کاهش ن��رخ ت��ورم از ‪ 16/3‬درصد در‬ ‫دوازده م��اه منتهی به دی س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به ‪ 13/2‬درصد‬ ‫در دوره مش��ابه سال جاری بودیم‪ .‬سلطانی نژاد با اشاره‬ ‫به صفر ش��دن رش��د تولید ناخالص داخلی یاداور شد‪:‬‬ ‫همچنین امس��ال ش��اهد کاهش درامده��ای نفتی و‬ ‫س��رمایه گذاری عمرانی بودیم و براساس امارها‪ ،‬با افت‬ ‫‪۱۵‬درصدی در صدور پروانه های ساختمانی صادرشده‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شدیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در این می��ان دامپین��گ قیمتی‬ ‫محصوالت اساسی از جمله واردات فوالد ارزان قیمت از‬ ‫چین و همچنین کاهش قیمت جهانی کاالهای اساسی‬ ‫(به وی��ژه فلزات) در بازاره��ای جهانی رخ داد که به طور‬ ‫طبیعی این عوامل در روند معامالت بورس کاالی ایران‬ ‫تاثیر گذار بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران در‬ ‫ادام��ه به اج��رای برجام و ایجاد فرصت ه��ای جدید در‬ ‫اقتصاد ایران اش��اره کرد و گفت‪ :‬معامالت بورس کاالی‬ ‫ایران به واقعیت های اقتصادی وابسته است و مانند بازار‬ ‫س��هام از پیش بینی ها تاثیر وی��ژه ای نمی گیرد‪ ،‬با این‬ ‫تفاسیر به طور حتم از س��ال ‪ ۹۵‬با ایجاد گشایش هایی‬ ‫در اقتص��اد‪ ،‬بورس کاال ب��ا بهره گیری از ظرفیت داخلی‬ ‫سیس��تم بانکی و هم��کاری با بانک ه��ای بین المللی‪،‬‬ ‫تس��ویه معامالت با ارزهایی همچ��ون دالر و یورو را در‬ ‫تاالر صادراتی در دس��تور کار قرار می دهد تا شاهد رشد‬ ‫حجم معام�لات صادراتی‪ ،‬افزایش مراودات بورس کاال‬ ‫با بورس ها و نهادهای بین المللی و ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی ب��ه ایران از طری��ق بورس کاال باش��یم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینک��ه از فرصت های ایجاد ش��ده در پس��ابرجام‬ ‫بیش��ترین بهره را می بریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین توسعه‬ ‫انبارهای معامالتی بورس کاال در کشورهای همسایه از‬ ‫برنامه های جدی بورس کاالس��ت تا بتوانیم با پذیرش و‬ ‫ذخیره محصوالت ایرانی در انبارها‪ ،‬به توس��عه صادرات‬ ‫کااله��ا‪ ،‬بازاریابی و رش��د کیفیت محص��والت ایرانی‬ ‫کمک کنیم‪ .‬س��لطانی نژاد با بیان اینک��ه ارتباط میان‬ ‫بورس ه��ای کاالیی در دنیا امری متداول اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همکاری میان بورس های کاالیی در دنیا حتی بیش��تر‬ ‫از بازارهای س��هام انجام می ش��ود و برهمین اساس‪ ،‬در‬ ‫مرحله نخست برای توسعه صادرات محصوالت ایرانی با‬ ‫بورس ها و کشورهای همسایه در حال مذاکره هستیم؛‬ ‫اما برای توسعه بازارهای مالی به طور طبیعی باید سراغ‬ ‫بورس های کاالیی پیشرفته دنیا برویم که این امر نیز در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫کش��ورهای همس��ایه طراح��ی ک��رده ت��ا گام ه��ای‬ ‫اساسی برای ارتقای س��طح تعامالت برون مرزی خود‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫گروه هلدینگ و س��رمایه گذاری کوچ س��ال ‪۱۹۲۶‬‬ ‫می�لادی فعالی��ت خ��ود را در اس��تانبول ترکیه اغاز‬ ‫کرد و هم اکنون یک هش��تم اقتصاد این کش��ور را در‬ ‫اختی��ار دارد‪ .‬این ش��رکت با تاس��یس دفاتر مختلف‬ ‫در سراس��ر جه��ان در زمینه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫حوزه های ان��رژی‪ ،‬صنعت خودروس��ازی‪ ،‬علوم مالی‪،‬‬ ‫ساخت وساز‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬خدمات کشتیرانی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬س��رمایه گذاری و م��واد غذای��ی فعالی��ت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کمیت��ه فقهی س��ازمان ب��ورس در‬ ‫اخری��ن جلس��ه خود در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫موض��وع انتش��ار اوراق اج��اره روی‬ ‫دارایی طلبکاران را در دس��تور کار‬ ‫قرار داد و مصوبه ان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��نا‪ ،‬مجی��د پیره‪،‬‬ ‫کارش��ناس مالی اس�لامی سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت‪ :‬بنا بر مصوب��ه کمیته فقهی‪،‬‬ ‫سازمان بورس می تواند از الگوهایی برای تامین مالی دولت‬ ‫از محل بازار سرمایه استفاده کند؛ یعنی در این الگو به جای‬ ‫اینکه در فرایند انتش��ار اوراق اج��اره دارایی دولت فروخته‬ ‫شود‪ ،‬دارایی طلبکار فروخته می شود و اوراق اجاره بر مبنای‬ ‫دارایی طلبکار دولت منتشر می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کمیته فقه��ی در مصوبه خود دو‬ ‫الگ��و را برای این منظور از نظر ش��رعی تایید کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الگوی نخس��ت حالتی است که شخص طلبکار‬ ‫دولت‪ ،‬دارایی مش��خصی را به صورت نسیه به دولت بفروشد‬ ‫و دول��ت ان دارای��ی را از طریق نهاد واس��ط به صورت نقد‬ ‫به س��رمایه گذاران بفروش��د؛ سپس س��رمایه گذاران دارایی‬ ‫را در قال��ب قرارداد اجاره به ش��رط تملیک به نهاد طلبکار‬ ‫دولت واگ��ذار کنند و در مقاطع سررس��ید دیون حاصل از‬ ‫این قرارداد اجاره‪ ،‬طلبکار دولت سرمایه گذاران را به منظور‬ ‫دریافت اقس��اط ب��ه دولت حواله دهد‪ .‬حوال��ه هم به خاطر‬ ‫فروش نس��یه ای اس��ت که در قرارداد نخس��ت محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الگوی دوم هم ان طور که کارشناس مالی اسالمی سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار بیان کرد‪ ،‬حالتی است که دوباره دارایی‬ ‫نهاد طلبکار دولت‪ ،‬مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پیره‪ ،‬در این الگ��و دارایی نهاد طلبکار دولت در‬ ‫قالب قرارداد بیع نقد از طریق نهاد واسط به سرمایه گذاران‬ ‫فروخته می شود و طلبکار دولت در واقع دارایی را می فروشد‬ ‫و نقدینگی الزم را تامین می کند‪ .‬بعد سرمایه گذاران‪ ،‬دارایی‬ ‫به دس��ت امده را در قالب قرارداد اجاره به ش��رط تملیک به‬ ‫دول��ت واگذار می کنند و دولت در قالب قرارداد س��ومی که‬ ‫قرارداد اجاره به ش��رط تملیک باش��د دارای��ی را در اختیار‬ ‫ش��خص طلبکار قرار می دهد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬این دارایی‬ ‫براس��اس این فرایند و در صورت عم��ل به تعهدات به نهاد‬ ‫طلب��کار برمی گردد و در عین حال‪ ،‬نه��اد طلبکار دولت به‬ ‫طلب خود می رسد‪ .‬کارشناس مالی اسالمی سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار اظهارکرد‪ :‬این الگو هم‪ ،‬حالت دومی است که‬ ‫براساس ان‪ ،‬دارایی های نهاد طلبکار دولت می تواند مبنایی‬ ‫برای انتش��ار اوراق اجاره قرار بگیرد‪ .‬این دو الگو به تصویب‬ ‫کمیته فقهی رسیده است و می تواند سازو کاری برای دولت‬ ‫در تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره فراهم کند‪.‬‬ ‫پیره ادامه داد‪ :‬دستور دوم در جلسه نوزدهم کمیته فقهی‬ ‫ارائه گزارش��ی درباره معامالت گواهی سپرده کاال در بورس‬ ‫کاال ب��ود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرار گرفت‬ ‫و در عی��ن حال تاکید کرد که منافاتی با موازین ش��ریعت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫درنهایت موضوع س��ومی که در کمیته فقهی مطرح شد‪،‬‬ ‫اوراق مبتنی بر مجوز واردات کاال بود که این موضوع از نظر‬ ‫کلیات در کمیته فقهی مورد تایید قرار گرفت ولی مقرر شد‬ ‫قراردادهایی که به طور مشخص می تواند مورد استفاده قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬بعد از تنظیم مصوبه و ابالغ ان قطعی و نهایی شود‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه سبد میلگرد‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫روز گذش��ته ش��رکت ذوب اهن اصفهان ‪ ۲۱‬هزار و ‪۱۸۵‬‬ ‫تن س��بد میلگ��رد مخلوط تولیدی خود را به صورت س��لف‬ ‫عرضه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ب��ورس کاال‪ ،‬یک هزار‬ ‫ت��ن مس مفتول‪ ،‬ی��ک هزار و ‪ ۵۰۰‬تن م��س کاتد‪ ۱۸ ،‬تن‬ ‫کنسانتره فلزات گرانبها و ‪ ۲۰۰‬تن سولفور مولیبدن شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران و ‪ ۱۰۰‬تن مس مفتول شرکت صنایع‬ ‫تولیدی دنیای مس کاش��ان در ت��االر محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی عرضه شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪۳ ،‬هزار تن شمش هزار پوندی ‪99/8‬‬ ‫ش��رکت ایرالکو و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن کک متالورژی ش��رکت‬ ‫کک س��ازی زرند نیز در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫تاالر محصوالت کشاورزی نیز در این روز شاهد عرضه یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۵‬تن کنجاله س��ویا پلی��ت‪ ،‬ذرت دانه ای و روغن‬ ‫خام سویا بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۹۴‬تن انواع قیر‪ ۳ ،‬هزار و ‪۷۲۷‬‬ ‫تن انواع مواد پلیمری‪ ،‬یک هزارو ‪ ۶۷۷‬تن مواد شیمیایی در‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی بر روی تابلوی عرضه‬ ‫ن ‪ ۵‬هزار تن قیر و ‪ ۱۰۰‬تن عایق رطوبتی نیز‬ ‫رف��ت‪ .‬همچنی ‬ ‫در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫رشد اقتصاد ایتالیا اغاز شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫امارهای رس��می نشان می دهد سومین قدرت اقتصادی اروپا یعنی ایتالیا‪ ،‬پس از‬ ‫‪ 3‬س��ال رکود‪ ،‬وارد محدوده رشد شده و در سال ‪ 2015‬میالدی ‪0/8‬درصد منبسط‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاد ایتالیا در سه ماهه اخر سال ‪ 2015‬نسبت به سه ماهه پیش از ان‬ ‫رش��د ‪0/1‬درصدی داشته است‪ .‬میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال ‪2015‬م‬ ‫نیز ‪0/8‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫دالر‪ ،‬نفت و رکود ‪ ،‬سه نگرانی اقتصاد امریکا‬ ‫شکایت هند‬ ‫از ویزای کاری موقت امریکا‬ ‫دولت هند با شکایت از اعطای ویزای موقت کاری ازسوی‬ ‫ایاالت متحده نزد سازمان تجارت جهانی‪ ،‬سیستم جدید این‬ ‫کشور را به چالش کشید‪.‬‬ ‫به گ��زارش وال اس��تریت ژورن��ال‪ ،‬دولت هند ب��ا تحویل‬ ‫شکایتی به سازمان تجارت جهانی (دبلیوتی او) ضمن انتقاد از‬ ‫صدور ویزای موقت کاری ازسوی این کشور برای خارجی ها‪،‬‬ ‫سیستم امریکا را به چالش کشید‪.‬‬ ‫بنابر اعال م (دبلیوتی او)‪ ،‬در این شکایت که پنجشنبه تحویل‬ ‫سازمان تجارت جهانی ش��د‪ ،‬هند از افزایش هزینه هایی که‬ ‫امریکا برای اعطای برخی ویزاهای خاص به کارگران س��طح‬ ‫باال‪ ،‬بر این کشور تحمیل کرده ابراز گله مندی کرده است‪.‬‬ ‫این ش��کایت درحالی به جریان می افتد که ملیت هندی‪،‬‬ ‫جزو ملیت هایی اس��ت که به شکل عمده بیشترین تعداد از‬ ‫این نوع ویزاها را دریافت می کند‪.‬‬ ‫این شکایت در یک دوره زمانی ‪ 60‬روزه به جریان می افتد‬ ‫که در ان دو طرف می توانند بر سر مشکالت فیمابین دست‬ ‫ب��ه مذاکره بزنند‪ .‬پ��س از طی این مدت‪ ،‬هن��د این حق را‬ ‫خواهد داش��ت تا از (دبلیوتی او) که مقر ان در شهر ژنو قرار‬ ‫دارد و به عنوان حکم در مشاجره ها و منازعه ها عمل می کند‪،‬‬ ‫بخواهد به این شکایت رسیدگی کند‪.‬‬ ‫برنام��ه اعطای وی��زای کاری ای��االت متحده ب��ه یکی از‬ ‫موضوعات پر تنش در انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا بدل‬ ‫ش��ده و کاندیداهای ه��ر دو جناح اذع��ان می کنند که این‬ ‫ویزاها باعث خواهد شد ش��مار زیادی از کارگران بتوانند به‬ ‫ایاالت متحده سفر کنند‪.‬‬ ‫نرخ بهره ژاپن کاهش نمی یابد‬ ‫«هاروهیکو کورودا»‪ ،‬رییس بانک مرکزی ژاپن روز گذشته‬ ‫تاکی��د کرد که نهاد در رهبری وی قص��د ندارد نرخ بهره را‬ ‫بیش از این کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ارتی تی‪« ،‬هاروهیکو کورودا»‪ ،‬رییس‬ ‫بانک مرکزی ژاپن روز گذش��ته تاکید کرد که قرار نیست تا‬ ‫مدتی نرخ بهره بیش از این کاهش یابد‪.‬‬ ‫کورودا خطاب به پارلم��ان ژاپن گفت‪ :‬بانک مرکزی ژاپن‬ ‫با دقت تمام ریسک های موجود را مورد بررسی و موشکافی‬ ‫قرار می دهد و در صورت ضرورت‪ ،‬برای تغییر سیاس��ت های‬ ‫خ��ود و تعدیل ان با ش��رایط بازار حساس��یت و مقاومت به‬ ‫خرج نمی دهد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬کورودا گفت بانک مرکزی از سیاس��ت های‬ ‫‪ 3‬وجهی متش��کل از تسهیل کمی‪ ،‬تسهیل کیفی و نرخ بهره‬ ‫منفی برای رسیدن به اهداف تورمی خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫«هیروش��ی ناکاس��و»‪ ،‬معاون بانک مرک��زی ژاپن نیز روز‬ ‫گذش��ته اعالم کرد‪ :‬برای بازگرداندن اقتصاد ژاپن به مس��یر‬ ‫رشد پایدار‪ ،‬نیازمند اعمال اصالحات ساختاری هستیم‪ .‬وی‬ ‫در اظهاراتش به این مس��ئله اش��اره کرد ک��ه بانک مرکزی‬ ‫امادگی کاهش بیش��تر نرخ بهره را دارد اما این اقدام به این‬ ‫زودی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫نرخ تورم در جمهوری اذربایجان‬ ‫‪ ۳‬برابر شد‬ ‫در نتیجه افت قیمت نفت نرخ تورم در جمهوری اذربایجان‬ ‫از ‪ ۴‬درصد در دسامبر به ‪ 13/6‬درصد در ژانویه رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫کانتینگ پیپس‪ ،‬بانک مرکزی اذربایجان با اشاره به ضرورت‬ ‫تامین ثبات اقتصاد کالن این کشور نرخ شاخص تامین مالی‬ ‫مجدد خ��ود را ‪ 200‬واحد دیگر افزایش داد و به ‪ 7/0‬درصد‬ ‫رس��اند‪ .‬هدف از این اقدام توسعه بازارهای مالی و گسترش‬ ‫استفاده از منات‪ ،‬پول ملی این کشور بوده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اذربایجان که در فوریه نیز افزایش مشابهی‬ ‫را اعمال ک��رده بود‪ ،‬اکنون نرخ تامی��ن مالی مجدد خود را‬ ‫‪ 400‬واحد افزایش داده است‪.‬‬ ‫ن��رخ ت��ورم در اذربایج��ان از ‪ 4‬درص��د در دس��امبر ب��ه‬ ‫‪13/6‬درصد در ژانویه رسیده است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی اذربایجان همچنین حداکثر نرخ بهره خود‬ ‫را از ‪ 10‬درصد قبلی به ‪ 17‬درصد رسانده و حداقل نرخ بهره‬ ‫را در حد ‪ 2‬درصد حفظ کرده است‪ .‬طول مدت نقدشوندگی‬ ‫هم از یک روز به ‪ 7‬روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اذربایجان که از افت شدید قیمت نفت اسیب دیده‪ ،‬شاهد‬ ‫اف��ت قیمت پول ملی خود بوده و س��پرده گذاران داخلی در‬ ‫حال تبدیل س��پرده های خود به دالر امریکا هس��تند‪ .‬نفت‬ ‫و گاز ‪ 95‬درصد صادرات این کش��ور و ‪75‬درصد درامدهای‬ ‫دول��ت را تامی��ن می کند‪ .‬بان��ک مرکزی اذربایج��ان اعالم‬ ‫ک��رد‪ ،‬افزایش نرخ های ام��روز به بانک ها اج��ازه خواهد داد‬ ‫ت��ا نرخ های باالتری را به س��پرده های مناتی پرداخت کنند‬ ‫و می��زان س��ود اوراق قرضه منتشرش��ده ب��ه ارز ملی را باال‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫از سال ‪ 2011‬تا اوایل سال گذشته میالدی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اذربایج��ان درصد ثابتی بین منات و دالر امریکا برقرار کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما با توجه به افت قیمت نفت‪ ،‬این کش��ور ناگزیر بود‬ ‫برای دفاع از این نس��بت ثابت‪ ،‬مقادیر زیادی از ذخایر مالی‬ ‫خود برداشت کند‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫نزول ارزش‬ ‫دالر امریکا‬ ‫و نگرانی ها از‬ ‫سیاست های‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫امریکا در حالی‬ ‫مطرح است‬ ‫که وضعیت‬ ‫اقتصادی‬ ‫امریکا نیز از‬ ‫نگاه کارشناسان‬ ‫اقتصادی در‬ ‫شرایط باثباتی‬ ‫قرار ندارد‬ ‫بازارهای امریکا در هفته های اخیر تحت تاثیر‬ ‫ام��ار مثبت و ضعیف ماندن دالر در برابر ارزهای‬ ‫رقیب‪ ،‬در وضعیت خوبی ب ه س��ر برده اند‪ ،‬اما این‬ ‫وضعیت ممکن است دوام نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دالر اغلب زمانی که دورنمای‬ ‫اقتصادی امریکا نسبت به س��ایر کشورها بهبود‬ ‫پیدا می کند و دس��ت بانک مرکزی این کش��ور‬ ‫ب��رای تحکیم سیاس��ت پولی را ب��از می گذارد‪،‬‬ ‫گران می شود‪ .‬با این همه ارز امریکا پس از رشد‬ ‫چش��مگیری که از اواسط س��ال ‪ 2014‬داشت‪،‬‬ ‫در هفته های اخیر افت کرده اس��ت و براس��اس‬ ‫شاخص دالر وال استریت ژورنال‪ ،‬از ابتدای سال‬ ‫‪2016‬م تاکنون ‪ 1/6‬درصد نزول داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این وضعیت در حالی پیش امد که سیاست های‬ ‫بانک مرکزی امریکا خالف جهت سیاس��ت های‬ ‫س��ایر بانک های مرکزی بزرگ جهان به ویژه در‬ ‫اروپ��ا و ژاپن اس��ت‪ .‬در حالی ک��ه بانک مرکزی‬ ‫امریکا در دس��امبر برای نخس��تین بار در حدود‬ ‫یک دهه گذشته افزایش نرخ های بهره را تصویب‬ ‫کرد‪ ،‬بانک های مرکزی اروپا و ژاپن سیاست های‬ ‫تسهیلی خود را گسترش داده اند‪.‬‬ ‫باال رفتن ارزش دالر از یک سو قیمت کاالهای‬ ‫خارج��ی را ب��رای امریکایی ه��ا ارزان می کن��د‬ ‫و از س��وی دیگ��ر به ص��ادرات امری��کا و درامد‬ ‫شرکت های امریکایی لطمه می زند‪.‬‬ ‫وزارت کار امری��کا روز جمعه اع�لام کرد این‬ ‫کش��ور ‪ 242‬هزار شغل در فوریه ایجاد کرده که‬ ‫باالت��ر از رقم مورد پیش بین��ی اقتصاددانان بود‪.‬‬ ‫امار دو ماه قبل هم به رقم باالتری بازبینی شدند‬ ‫و تنها امار منفی مربوط به کاهش ‪ 0/1‬درصدی‬ ‫متوسط دستمزد فوریه در مقایسه با ژانویه بود‪.‬‬ ‫این امار مثبت در ابتدا شاخص دالر را باال برد‪،‬‬ ‫با این همه این روند معکوس ش��د و تا پایان روز‬ ‫این ارز ‪ 0/5‬درصد نزول کرد‪.‬‬ ‫به گفته الن راس��کین‪ ،‬استراتژیس��ت دویچه‬ ‫بان��ک‪ ،‬تاریخ نش��ان داده که بهبود ب��ازار کار از‬ ‫قوی ش��دن ارزش دالر پشتیبانی می کند‪ .‬نگاهی‬ ‫به شاخص فالکت که با افزوده شدن نرخ بیکاری‬ ‫به نرخ تورم محاس��به می ش��ود نش��ان می دهد‬ ‫ش��اخص فالکت به تازگی به پایین ترین سطح از‬ ‫دهه ‪ 1950‬اُفت کرده اس��ت‪ .‬زمانی که شاخص‬ ‫فالکت نزول می کند دالر به طور معمول افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫بر پایه امار اش��تغال‪ ،‬نرخ بیکاری امریکا روی‬ ‫‪ 4/9‬درصد ثابت مانده اس��ت ب��ا این همه اگر به‬ ‫کاهش ادامه دهد‪ ،‬دالر ممکن است افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته راس��کین‪ ،‬نرخ بیکاری به پایین ترین‬ ‫س��طح ممکن نرسیده و هنوز فاصله زیادی برای‬ ‫نشان دادن رشد دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر بانک مرکزی اروپا در نشست سیاستگذاری‬ ‫اینده خود برای مقابله با تورم منفی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫سیاس��ت های محرک مالی را تصویب کند‪ ،‬نرخ‬ ‫برابری دالر در برابر یورو افزایش بیش��تری پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود در کمین اقتصاد امریکا‬ ‫ن��زول ارزش دالر امری��کا و نگرانی ه��ا از‬ ‫سیاس��ت های بان��ک مرک��زی امری��کا در حالی‬ ‫مطرح اس��ت ک��ه وضعیت اقتص��ادی امریکا نیز‬ ‫از نگاه کارشناس��ان اقتصادی در شرایط باثباتی‬ ‫قرار ندارد‪ .‬جیم راجر رییس کل موسس��ه راجرز‬ ‫ب��ا قاطعیت اظهار کرده اس��ت که اقتصاد ایاالت‬ ‫متحده امریکا در ‪ 12‬ماه اینده وارد رکود بزرگی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد نیوز این سرمایه گذار بزرگ‬ ‫و مع��روف جهان در مصاحب��ه ای که با تلویزیون‬ ‫بلومبرگ داش��ت با اطمین��ان ‪10‬درصدی اعالم‬ ‫ک��رد تا یک س��ال دیگر اقتصاد ای��االت متحده‬ ‫امریکا وارد بحران رکود خواهد شد‪.‬‬ ‫راجرز همچنین ادعا ک��رده که وضعیت فعلی‬ ‫ممکن است تنها یک حباب باشد و ان را اینگونه‬ ‫تشریح می کند‪« :‬فرض کنید همه سرمایه گذاران‬ ‫در هم��ه جای دنیا با مش��کل مواجه ش��ده اند و‬ ‫س��عی دارند پول خود را ب��ه دالر تبدیل کنند؛‬ ‫این مس��ئله به خوبی نشان می دهد که این یک‬ ‫حباب خواهد بود‪».‬‬ ‫او گفته اس��ت‪« :‬اکنون هفت هش��ت س��ال از‬ ‫بحران بزرگ اقتص��ادی در امریکا می گذرد و ما‬ ‫هنوز به هر شکلی این شرایط را داشته ایم‪».‬‬ ‫اکثر کارشناسان اقتصادی وال استریت شانس‬ ‫وق��وع رکود اقتصادی در امری��کا را در این دوره‬ ‫بس��یار پایین می دانن��د و درنهایت تا ‪ 33‬درصد‬ ‫احتمال می دهند‪.‬‬ ‫راجرز معتقد اس��ت که هر چند در حال حاضر‬ ‫شرایط در امریکا به نظر خوب می اید اما کاهش‬ ‫رش��د اقتص��ادی در چی��ن و ژاپ��ن و همچنین‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی حوزه ی��ورو باع��ث ایجاد‬ ‫مزاحمت برای اقتصاد امریکا خواهد شد‪.‬‬ ‫از نظ��ر او اگر س��رمایه گذاران به درس��تی به‬ ‫اطالعات دقت و توجه داش��ته باش��ند می توانند‬ ‫رقابت جدی برای ادغام در بورس لندن‬ ‫قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس لندن‬ ‫(ال اس ئی ) با افزایش چش��مگیری همراه شدند در حالی‬ ‫ک��ه دامنه رقابت برای ادغام با این بورس هر روز تنگ تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬دویچه المان که در هفته گذشته برای‬ ‫ادغام با بورس لندن اعالم امادگی کرده بود این هفته با‬ ‫رقیب جدی و سرسختی مواجه شده که هر لحظه ممکن‬ ‫است گوی و میدان را از المان برباید‪.‬‬ ‫بورس اینترکانتیننتال (ا س��ی ئی ) امریکا مالک بورس‬ ‫نیوی��ورک برای ادغام با بورس لندن اعالم امادگی کرده‬ ‫و دعوای رقبا با یکدیگر ش��اخص اصلی بورس لندن را تا‬ ‫مرز ‪ 9‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫بورس لندن ک��ه برای ادغام با ب��ورس دویچه تمامی‬ ‫هماهنگی ها را به س��رانجام رس��انده بود و با ‪ 20‬میلیارد‬ ‫پوند برای ادغامی ‪ 16‬س��اله اماده می ش��د هم اکنون با‬ ‫مشتری جدید و بزرگتری رو به رو شده است‪.‬‬ ‫بورس ( ای س��ی ئی) که در اتالنتا واقع اس��ت و مالک‬ ‫اصلی بورس نیویورک نیز محس��وب می شود در ساعات‬ ‫اولیه روز سه شنبه بیان کرد که پیشنهادهایی را به بورس‬ ‫لندن برای ادغام اعالم داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که‪ ،‬بورس (ای سی ئی) هیچ قیمتی‬ ‫را برای این ادغام پیش��نهاد ن��داده و هنوز هیچ تصمیم‬ ‫رس��می برای این ادغام از س��وی دو طرف انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتش��ار این خبر منجر به رش��د ‪8/8‬درصدی شاخص‬ ‫اصلی بورس لندن در ساعات ابتدایی معامالت شد‪.‬‬ ‫اما بورس لندن اظهار داش��ته که هنوز هیچ نش��انه ای‬ ‫از س��وی بورس اینترکانتیننت��ال مبنی بر ادغام دریافت‬ ‫نکرده اس��ت و همچنان به ادامه پروس��ه ادغام با بورس‬ ‫دویچه المان ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات بلومبرگ‪ ،‬به نظر می رس��د بورس‬ ‫اینترکانتیننتال در حال رایزنی با مورگان اس��تنلی برای‬ ‫کش��ف قیمت پیش��نهادی برای ادغام با ب��ورس لندن‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر بورس لندن ب��رای ادغام با ب��ورس دویچه المان‬ ‫مصر باش��د‪ ،‬دویچه بورس المان دارن��ده ‪ 54/4‬درصد از‬ ‫سهام این بازار جدید خواهد شد و بورس لندن نیز سهم‬ ‫‪45/6‬درصدی در این بازار خواهد داشت اما هیات مدیره‬ ‫به صورت مس��اوی از دو بورس دویچ��ه و لندن انتخاب‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫دریابن��د ک��ه عالئم بس��یاری برای وق��وع رکود‬ ‫اقتصادی در امریکا وجود دارد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت وضعیت پرداخت مالیات یکی‬ ‫از مهم ترین مواردی اس��ت که به خوبی نش��ان‬ ‫می دهد اوضاع در این کش��ور به هیچ وجه خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬او تاکید کرده اس��ت که نبای��د به امار‬ ‫دولتی توجه کرد بلکه باید به امار حقیقی توجه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫راجرز همچنین ادعا ک��رده که وضعیت فعلی‬ ‫ممکن است تنها یک حباب باشد و ان را اینگونه‬ ‫تشریح می کند‪« :‬فرض کنید همه سرمایه گذاران‬ ‫در هم��ه جای دنیا با مش��کل مواجه ش��ده اند و‬ ‫س��عی دارند پول خود را ب��ه دالر تبدیل کنند؛‬ ‫این مس��ئله به خوبی نشان می دهد که این یک‬ ‫حباب خواهد بود‪».‬‬ ‫او همچنین یاداور ش��ده ک��ه پیش از این نیز‬ ‫قدرت گرفت��ن دالر امریکا تاثی��ری منفی روی‬ ‫کاالها داشته اس��ت‪ .‬به این ترتیب شرایط فعلی‬ ‫می تواند بسیار خطرناک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت نف�ت امری�کا در وضعی�ت‬ ‫ورشکستگی‬ ‫در ادام��ه رصد اقتصاد امریکا‪ ،‬دانیل فاین یکی‬ ‫از مش��اوران انرژی دولتی در امریکا معتقد است‬ ‫صنع��ت نفت و گاز ایاالت متحده امریکا در دوره‬ ‫ورشکستگی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او روز سه ش��نبه هفت��ه گذش��ته در یک��ی از‬ ‫همایش ه��ا گف��ت‪« :‬ای��ن به طور دقی��ق همان‬ ‫وضعیت ورشکستگی است‪ .‬یعنی نیروی کاری را‬ ‫از دست می دهید مثل همین حاال که شرکت ها‬ ‫در ح��ال تعدیل نیرو هس��تند و نیروی کار خود‬ ‫را یکی یکی از دس��ت می دهن��د‪ .‬قیمت نفت در‬ ‫مح��دوده ‪30‬دالر نیز در ازای هر بش��که به طور‬ ‫قطع باعث ورشکستگی می شود‪».‬‬ ‫‹ ‹سال اخراج و تعدیل نیرو‬ ‫به گزارش اقتصاد نیوز از نظر فاین اگر سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکنن��ده نفت خ��ام (اوپک) در‬ ‫نشس��ت خود در دوم ژوئ��ن ‪2016‬م تصمیم به‬ ‫کاهش تولید نفت بگیرد امکان دارد قیمت نفت‬ ‫به ‪50‬دالر در ازای هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫از زمانی ک��ه در س��ال ‪2014‬م قیم��ت نف��ت‬ ‫س��قوط کرد‪ ،‬بازار دیگر کاالها نیز روندی نزولی‬ ‫را اغاز کرد و تعدیل نیروها در ش��رکت های نفت‬ ‫و گاز شروع ش��د‪ .‬از شرکت های بزرگ گرفته تا‬ ‫شرکت های کوچک مستقل‪ ،‬یکی یکی نیروهای‬ ‫خود را از کار بیکار کردند‪.‬‬ ‫فاین گفته اس��ت‪« :‬ما به طور قطع در وضعیت‬ ‫ورشکستگی هس��تیم‪ .‬بسیاری از کسب وکارهای‬ ‫ما بیش از ‪ 6‬ماه اس��ت که این وضعیت را تحمل‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫از نظر او تمامی اقدامات فدرال نیز برای کنترل‬ ‫این شرایط نتیجه معکوس داشته است‪.‬‬ ‫البت��ه تحلیل فاین‪ ،‬خال��ی از امید نیز نبود‪ .‬از‬ ‫نظر فاین اگر س��ازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت خام (اوپک) در نشس��ت خود در دوم ژوئن‬ ‫‪2016‬م تصمی��م ب��ه کاهش تولی��د نفت بگیرد‬ ‫ام��کان دارد قیمت نفت ب��ه ‪50‬دالر در ازای هر‬ ‫بشکه برسد‪.‬‬ ‫از نظ��ر او در برخی مناطق امریکا تنها دو چاه‬ ‫فعال می تواند ش��رایط را از ای��ن رو به ان رو کند‬ ‫و اندک��ی رفاه به مردم ببخش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫هر چند از نظر او این شرایط‪ ،‬شرایط ورشکستگی‬ ‫است که در ‪ 57‬س��ال گذشته بی سابقه بوده اما‬ ‫قابل مقابله است‪.‬‬ ‫فای��ن تاکید کرد که پی��ش از این هیچ گاه در‬ ‫صنعت نفت و گاز بیش از یک موسس��ه‪ ،‬قوانین‬ ‫ان را تعری��ف نکرده بودند اما اکن��ون بازیگران‬ ‫نفت‪ ،‬بسیار زیاد هستند‪.‬‬ ‫به این ترتیب او بر این باور اس��ت که باالخره‬ ‫دوران رون��ق دوب��اره نفت از س��مت امریکا اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیل گیتس همچنان ثروتمندترین فرد دنیا‬ ‫در حال��ی ک��ه ثروت کل میلیاردرها نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته کاهش یافته است‪ ،‬مارک زوکربرگ‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫فیس��بوک در فهرس��ت ثروتمندترین افراد جهان منتشر‬ ‫ش��ده از س��وی فوربس‪ ،‬با صعود ‪ 10‬پله ای به رده ششم‬ ‫ثروتمندترین افراد دنیا صعود کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز به نق��ل از یو اس تودی‪ ،‬مارک‬ ‫زوکرب��رگ س��ردمدار رس��انه های اجتماع��ی جه��ان با‬ ‫ثروتی ح��دود ‪44/6‬میلیارد دالر جایگاه خود را نس��بت‬ ‫به رده بندی س��ال ‪2015‬م ارتق��ا داد‪ .‬زوکربرگ در میان‬ ‫‪ 1810‬میلیاردری قرار دارد که در مجموع ثروت خالصی‬ ‫مع��ادل ‪6/48‬هزار میلی��ارد دالر را در اختی��ار دارند‪ .‬بر‬ ‫اساس اعالم فوربس‪ ،‬این ثروت در سال گذشته ‪7/05‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت همانند سال گذشته‬ ‫به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا ش��ناخته شد‪ .‬سرمایه او‬ ‫در حدود ‪ 75‬میلیارد دالر بوده اس��ت که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته افتی ‪4/2‬میلیارد دالری را نشان می دهد‪ .‬با این‬ ‫حال امس��ال هفدهمین سالی است که در ‪ 22‬سال اخیر‬ ‫گیتس به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا شناخته می شود‪.‬‬ ‫امانچیو ارتگا‪ ،‬طراح لباس اس��پانیایی و موس��س مدل‬ ‫زارا‪ ،‬با صع��ود دو پله ای جای��گاه دوم ثروتمندترین افراد‬ ‫دنیا را در اختیار گرفت‪ .‬ثروت وی با رش��دی ‪2/5‬میلیارد‬ ‫دالری نسبت به سال گذشته به ‪ 67‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وارن بافت‪ ،‬س��رمایه گذار تجاری مشهور نیز رتبه سوم‬ ‫ای��ن رده بندی را در اختی��ار گرفت‪ .‬ثروت خالص بافت با‬ ‫افت��ی ‪11/9‬میلیارد دالری در ح��دود ‪60/8‬میلیارد دالر‬ ‫براورد می ش��ود‪ .‬س��رمایه گذار مکزیکی کارلوس اسلیم‬ ‫هل��و با تنزلی ‪ 2‬پله ای در رتبه چهارم این فهرس��ت قرار‬ ‫دارد‪ .‬دارای��ی خالص او از ‪77/1‬میلی��ارد دالر در گزارش‬ ‫سال قبل فوربس به ‪ 50‬میلیارد دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫جف بزوس‪ ،‬موس��س و مدیر اجرایی ش��رکت امازون با‬ ‫سرمایه ای در حدود ‪ 45/2‬میلیارد دالر از رتبه پانزدهم به‬ ‫رتبه پنجم صعود کرده است‪.‬‬ ‫اف��راد ت��ازه وارد ب��ه فهرس��ت میلیاردره��ای دنیا نیز‬ ‫ن رییس ش��رکت ن رم افزاری اوراکل‬ ‫ش��امل لری الیس��و ‬ ‫(‪ 43/6‬میلیارد دالر)‪ ،‬مایکل بلومبرگ‪ ،‬ش��هردار پیش��ین‬ ‫نیوی��ورک (‪ 40‬میلی��ارد دالر) و ب��رادران کوخ روس��ای‬ ‫ش��رکت صنعت��ی چندملیتی ک��وخ (‪39/6‬میلیارد دالر)‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فروش فوق العاده با تخفیف‪ 10‬تا‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرس��تان اس��تانه اش��رفیه از فروش فوق العاده کاال در‬ ‫واحده��ای صنفی ب��ا تخفیف ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی خب��ر داد‪ .‬قربان رعنای رئوف‬ ‫با اش��اره به اشتیاق بیش��تر مردم برای سفر به مناطق ش��مالی کشور از جمله‬ ‫شهرستان استانه اشرفیه در ایام نوروز اظهار کرد‪ :‬هیچ کمبودی در اقالم مورد‬ ‫نیاز مردم به ویژه گوشت و مرغ و میوه نداریم‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به جریان برگزاری نمایشگاه های بهاره‬ ‫چند س��الی اس��ت که دراس��تانه فرارسیدن‬ ‫ن��وروز و س��ال جدی��د؛ زمزمه برگزار ش��دن یا‬ ‫نشدن نمایشگاه های بهاری که در انها تولیدات‬ ‫صنف های گوناگون؛ بدون حضور واسطه و دالل‬ ‫به دست مشتری می رس��د و به همین دلیل نیز‬ ‫کاالهای گوناگون از قیمت مناس��ب تری نسبت‬ ‫به فروش��گاه ها و مغازه های شهر برخوردارند؛ در‬ ‫بین مس��ئوالن اقتصادی و اجتماعی و همچنین‬ ‫مردم پیچیده می شود‪ .‬امس��ال نیز از این دایره‬ ‫بی��رون نبود و از مدتی پیش؛ این زمزمه؛ تبدیل‬ ‫به هیاهو که نمایشگاه برگزار می شود یا نمی شود‬ ‫شده بود‪ .‬تا اینکه سید حسین هاشمی‪ ،‬استاندار‬ ‫تهران ؛ از برگزاری نمایش��گاه بهاره در ‪4‬نقطه از‬ ‫شهر تهران؛ ان هم با کیفیت مطلوب تر نسبت به‬ ‫س��ال های گذشته خبر داد‪ .‬هرچند که صاحبان‬ ‫صنوف و اتحادیه ها با برگزاری نمایش��گاه بهاره‬ ‫مخالف هس��تند و معتقدند که به جای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه باید فروش فوق العاده انجام ش��ودتا‬ ‫صاحبان صنوف متضرر نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینجا؛ نمایشگاه بهاره است‬ ‫اینجا نمایش��گاه بهاره مصالی تهران اس��ت‪.‬‬ ‫همان نمایشگاهی که در ورودی ان؛ ‪ ۳‬روز پس‬ ‫از تاریخ رسمی اعالم ش��ده از سوی رسانه های‬ ‫جمعی؛ به روی مش��تریان باز ش��د‪ .‬مشاهدات‬ ‫خبرن��گار‬ ‫؛ روایتگ��ر این موضوع اس��ت‬ ‫که برگ��زاری بازار های فصل��ی‪ ،‬از جمله همین‬ ‫نمایش��گاه ها؛ همیش��ه با اقبال عمومی روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به طوری که همان محدود مشتریان‬ ‫موج��ود مغازه ها و فروش��گاه ها نی��ز؛ جذب این‬ ‫نمایشگاه ها ش��ده اند و می شوند‪ .‬نمایشگاه هایی‬ ‫که ممکن است در برخی از شاخص هافرسنگ ها‬ ‫با تعریف علمی نمایش��گاه فاصله داشته باشند و‬ ‫مشخص نیست که مرکز یا مراکزی برای فروش؛‬ ‫چرا باید عنوان نمایش��گاه را بر تابلو و شناسنامه‬ ‫خود داشته باشند؟!‬ ‫‹ ‹دور همی از نوع بازاری!‬ ‫‹ ‹تب خرید دسته جمعی!‬ ‫این دختر جوان که سابقه حضور در چند دوره‬ ‫قبلی این نمایش��گاه ها را نیز دارد؛ درباره تفاوت‬ ‫قیمت کاالهای موجود در نمایشگاه بهاره نسبت‬ ‫ب��ه بازار؛ و همچنین کیفیت تولید و عرضه انها‪،‬‬ ‫به خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬راستش را بخواهید؛‬ ‫بیشتر کاالهای این نمایشگاه؛ از خوراکی گرفته‬ ‫تا پوش��اک و کی��ف و کفش و منس��وجات و‪...‬؛‬ ‫کیفی��ت مناس��بی ندارند‪ .‬گاهی نبود سیس��تم‬ ‫‹ ‹بازاری برای امیدواران!‬ ‫یک��ی از غرف��ه داران ک��ه از اس��تان ای�لام به‬ ‫نمایش��گاه به��اره تهران امده ؛ نس��بت به قیمت‬ ‫اجاره غرفه ها ش��رایط غرفه داران صنایع دس��تی‬ ‫و س��وغات اس��تان هاحرف هایی ب��رای گفت��ن‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن بان��وی هنرمند ایالمی ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬ب��ا اینکه مس��ئولیت برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه ها با اتاق اصناف تهران اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫مسئول مستقیم قیمت گذاری اجناس و کاالهایی‬ ‫که جنبه صنایع دس��تی و میراث فرهنگی دارند؛‬ ‫سازمان میراث فرهنگی است‪ .‬پس همان طور که‬ ‫اگر فروشنده ای بخشنامه ها و تعرفه های قیمتی‬ ‫این سازمان را در نمایش��گاه بهاره رعایت نکند‪،‬‬ ‫مش��مول مجازات و جریمه خواهد ش��د؛ ما نیز‬ ‫انتظار داری��م که با وجود پرداخت اجاره غرفه از‬ ‫حمایت های این سازمان برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن بانو درباره اجاره به��ای ‪ 10‬روزه غرفه ها؛‬ ‫اینگونه توضیح می دهد‪ :‬س��ال گذشته این رقم‪،‬‬ ‫‪ ۴‬میلیون تومان برای ‪ ۱۰‬روز برگزاری نمایشگاه‬ ‫ب��ود‪ .‬با اینکه ان رقم نی��ز باال بود؛ اما با توجه به‬ ‫رونق بازار در سال گذشته؛ به هر حال توانستیم‬ ‫جوابگوی هزینه ها و مخارج خودمان باشیم‪ .‬اجاره‬ ‫غرفه امس��ال تقریبا ‪ 2‬برابر ش��ده اما حضور ما و‬ ‫بقیه غرفه داران برای حضور در این نمایشگاه ان‬ ‫اس��ت که همه امیدمان؛ به بازار ‪ ۱۰‬روزه همین‬ ‫نمایش��گاه بهاره تهران است تا ش��اید بتوانیم با‬ ‫دست پر به شهر و دیار خودمان برگردیم‪.‬‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫نیز مانند‬ ‫دوره های قبلی‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بهاره؛ با‬ ‫استقبال خوب و‬ ‫قابل توجه مردم‬ ‫روبه رو خواهد‬ ‫شد‬ ‫‹ ‹یک بام و چند هوا‬ ‫اینکه از یک بام و چند هوای نمایش��گاه بهاره‬ ‫صحبت می کنیم؛ به دلیل یکسان نبودن سیستم‬ ‫مدیریت��ی و نظارتی ان و در نتیجه س��رگردانی‬ ‫مش��تریان و فروش��ندگان در این اوردگاه های‬ ‫تج��اری و اقتص��ادی اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه؛‬ ‫بسیاری از غرفه داران و مشتریان نمایشگاه بهاره‬ ‫مصالی تهران؛ هنوز نمی دانند که شکایات خود‬ ‫درب��اره نامالیم��ات این بازار فصل��ی را به کدام‬ ‫ی��ک از واحد ه��ای مدیریت��ی و نظارت��ی اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با اینکه همیش��ه اتاق اصناف تهران به عنوان‬ ‫برگزارکنن��ده اصل��ی این نمایش��گاه ها به مردم‬ ‫معرفی شده است؛ اما انچه دست کم در برخی از‬ ‫این نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه مصال به چشم‬ ‫می اید؛ حضور نظارتی اتاق اصناف است‪ ،‬هرچند‬ ‫که ممکن اس��ت در بخش مدیریتی حرف هایی‬ ‫برای گفتن وجود داشته باش��د‪ ..‬ش��اید بهتر این‬ ‫باش��د که دغدغه بس��یاری از مس��ئوالن بازار و‬ ‫اصناف کش��ور؛ مبنی بر حض��ور و نقش افرینی‬ ‫برخ��ی از واس��طه ها و دالالن ب��ازار در عرص��ه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها؛ جدی گرفت��ه؛ و به این‬ ‫پرس��ش نیز پاسخی داده ش��ود که چرا با وجود‬ ‫س��کان داری واحد اصناف کش��ور؛ باز هم شاهد‬ ‫حض��ور و مدیری��ت کالن برخی از ش��رکت ها و‬ ‫نهادها و‪ ...‬در گستره بازار کشورمان هستیم؟‬ ‫کمبود و احتکار اجیل نداریم‬ ‫در استانه شب عید‪ ،‬بازار اجیل و خشکبار رونق گرفته‬ ‫اس��ت اما به گفته مسئوالن وزارت کشاورزی‪ ،‬با توجه به‬ ‫افزایش تولید انواع محصوالت خش��کباری‪ ،‬نگرانی بابت‬ ‫کمب��ود و احتکار وجود ندارد و قیمت این محصوالت نیز‬ ‫نسبت به پارسال تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫رمضان روئین تن؛ مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری‬ ‫و خش��ک وزارت جهاد کشاورزی در این باره به خبرنگار‬ ‫ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬تولی��د انواع محصوالت خش��کباری اعم از‬ ‫پس��ته‪ ،‬گردو‪ ،‬بادام‪ ،‬فندق و‪ ...‬به بیش از ‪810‬هزار تن در‬ ‫سال جاری رسیده است که س��رانه تولید این محصوالت‬ ‫‪ 10‬کیلوگرم‪ ،‬س��رانه مصرف ‪ 5‬کیلوگرم و سرانه صادرات‬ ‫نیز ‪ 5‬کیلوگرم به ازای هر ایرانی اس��ت؛ به گونه ای که از‬ ‫این میزان تولید حدود ‪400‬هزار تن صادر و مابقی ان در‬ ‫داخل به مصرف می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال بی��ش از ‪250‬هزار تن انواع پس��ته‬ ‫در کش��ور تولید ش��ده که حدود ‪130‬هزار تن به ارزش‬ ‫‪1/3‬میلیارد دالر به کشورهای مختلف صادر شده است‪.‬‬ ‫روئین تن با بیان اینکه میزان افزایش تولید پسته حدود‬ ‫‪25‬هزار تن نس��بت به سال گذشته بوده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت پسته ایرانی در بازار جهانی کیلویی ‪ 8/5‬تا ‪ 11‬دالر‬ ‫بس��ته به نوع و کیفیت ان است‪ .‬همچنین این محصول‬ ‫کیلویی ‪ 25‬تا ‪33‬هزار تومان از باغداران ایرانی خریداری‬ ‫و کیلویی ‪ 30‬تا ‪60‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی تصریح کرد‪ :‬امس��ال حدود ‪30‬هزار تن‬ ‫فندق در کش��ور تولید ش��د که نس��بت به سال گذشته‬ ‫‪50‬درصد و نس��بت به س��ال ‪ 1392‬بیش از ‪100‬درصد‬ ‫افزایش تولید داشته است‪ .‬اما با وجود اینکه به دلیل وجود‬ ‫نیاز در داخل چندان به دنبال صادرات نیس��تیم تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ 3000‬تن از این محصول به کش��ورهای مختلف‬ ‫صادر ش��ده است که با نشان(برند) و بسته بندی متفاوت‬ ‫به نام دیگر کشورها دوباره صادر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براساس نتایج ازمایش های انجام شده‬ ‫از س��وی ایتالیا روی فندق ایران��ی‪ ،‬بهترین تولیدکننده‬ ‫فن��دق در جه��ان از نظر کیفی ایران اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بزرگتری��ن تولیدکننده فندق در جهان ترکیه اس��ت که‬ ‫بی��ش از ‪600‬هزار تن فن��دق تولید می کن��د و افزون بر‬ ‫‪70‬درصد این محصول را به خود اختصاص داده اس��ت و‬ ‫ای��ران چهارمین تولیدکننده فندق در جهان از نظر کمی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬روئین تن اعالم کرد‪ :‬هر کیلوگرم فندق‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫معیار قیمت گذاری‬ ‫خدمات خشکشویی‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫غف��وری؛ دخت��ر جوان��ی اس��ت ک��ه در‬ ‫نمایش��گاه بهاره مصالی تهران؛ در غرفه فروش‬ ‫ش��یرینی جات و س��وغات کرمانش��اه فعالی��ت‬ ‫می کن��د‪ .‬او در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫؛ از‬ ‫زاویه های اشکار و پنهان برگزاری این نمایشگاه‬ ‫صحب��ت می کند و می گوید ‪ :‬هن��وز برای ما زود‬ ‫است که درباره میزان استقبال مردم از نمایشگاه‬ ‫بهاره امس��ال صحب��ت کنیم‪ .‬ب��رای اینکه این‬ ‫نمایش��گاه به دلیلی که برای هیچ کس مشخص‬ ‫نیست ؛ ‪ ۳‬روز دیرتر اغاز شده است‪.‬‬ ‫اما در یک نگاه جامع؛ به این نتیجه می رسیم‬ ‫که این نمایش��گاه نی��ز مانند دوره ه��ای قبلی‬ ‫نمایش��گاه های بهاره؛ با اس��تقبال خوب و قابل‬ ‫توج��ه م��ردم روبه رو خواهد ش��د‪ .‬البت��ه نباید‬ ‫حضور چشمگیر مردم در نمایشگاه های بهاره را؛‬ ‫دلیل محکم و قابل اس��تنادی ب��رای رونق بازار‬ ‫فروش��ندگان اصناف مختلف قلمداد کرد‪ .‬برای‬ ‫اینکه بیشتر مردم؛ به این نمایشگاه ها؛ به چشم‬ ‫یک تفریحگاه نگاه می کنند و امدن بیش��تر انها‬ ‫ب��ه این محیط ها؛ به منزله یک دورهمی اس��ت‪.‬‬ ‫دورهم��ی در یک محیط خرید که همه چیز دم‬ ‫دست شان اس��ت و اگر به طور احتمالی تمایلی‬ ‫به خرید کاالیی نیز داش��ته باشند؛ می توانند با‬ ‫صرف کمترین زمان؛ نس��بت ب��ه خرید ان کاال‬ ‫اقدام کنند!‬ ‫‪19‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار بهاری‬ ‫نظ��ارت و ممیزی در گس��تره بازارهای فصلی و‬ ‫به ویژه نمایشگاه های بهاره؛ موجب عبور کاالهای‬ ‫بی کیفی��ت ی��ا دارای کیفیت پایی��ن به عرصه‬ ‫نمایشگاه های بهاره می شود‪ .‬جالب اینکه بیشتر‬ ‫فروش��ندگان کاالهای مختلف که در مغازه ها و‬ ‫فروش��گاه های شهر و دیار خود؛ نسبت به تکریم‬ ‫مش��تری و رس��اندن جن��س خ��وب و مرغوب‬ ‫به دس��ت مش��تریان حس��اس و متعهد هستند؛‬ ‫متاسفانه در چنین هنگامه هایی؛ بی کیفیت ترین‬ ‫اق�لام خ��ود را در معرض ف��روش می گذارند و‬ ‫کااله��ای خود را؛ زیر س��ایه تابلوی نمایش��گاه‬ ‫به��اره؛ به فروش می رس��انند‪ .‬م��ن و همکارانم‬ ‫می دانیم که فروش��نده کاالهای مرغوب و دارای‬ ‫قیمت مناس��بی نیستیم‪ .‬به هر حال مردم تحت‬ ‫تاثیر تب خرید دس��ته جمعی ق��رار می گیرند و‬ ‫بسیاری از مایحتاج خود را؛ از غرفه های موجود‬ ‫در این نمایشگاه ها تهیه می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫با پوس��ت ‪ 8000‬تا ‪17‬هزار توم��ان از باغداران خریداری‬ ‫می شود و مغز فندق کیلویی ‪ 40‬تا ‪60‬هزار تومان در بازار‬ ‫مصرف عرضه می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی اظهار کرد‪ :‬در سال جاری ‪145‬هزار تن‬ ‫بادام در کش��ور تولید شده اس��ت که به دلیل مصرف در‬ ‫داخل حدود ‪ 4000‬تن از این محصول صادر شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره قیمت این محصول خش��کباری‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم بادام درجه یک با پوس��ت‬ ‫کاغذی ‪ 50‬تا ‪60‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫روئین تن همچنین درباره تولید و بازار گردو اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال حدود ‪180‬هزار تن گردو تولید شده است و هم‬ ‫صادر ش��ده اما قاچاق این محصول به داخل کش��ور نیز‬ ‫صورت گرفت که البته از ان جلوگیری شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر میوه های سردس��یری و خش��ک وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی با اشاره به تولید مناسب انواع محصوالت‬ ‫خش��کباری و اجیل ادامه داد‪ :‬قیمت گردو با پوس��ت در‬ ‫بازار داخل��ی حدود ‪20‬هزار تومان اس��ت و هر کیلوگرم‬ ‫مغ��ز گردو ‪ 40‬تا ‪50‬هزار توم��ان در بازار داخلی فروخته‬ ‫می شود اما قیمت صادراتی این محصول از پسته و فندق‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صن��ف‬ ‫خشکش��ویی و لباسش��ویی ب��ا‬ ‫بی��ان اینک��ه ح��دود ‪ 900‬واحد‬ ‫خشکش��ویی و لباسش��ویی‬ ‫مجوزدار در تهران فعال هستند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مش��کالتی که در‬ ‫این بخش داریم نااگاهی مردم از‬ ‫نوع و درجه واحدی اس��ت که به‬ ‫تو گو با‬ ‫ان مراجعه می کنند‪ .‬ابوالفضل رجب زاده در گف ‬ ‫ایسنا افزود‪ :‬در برخی مواقع با مواردی روبه رو می شویم‬ ‫که فردی به واحد خشکش��ویی و لباسشویی درجه یک‬ ‫مراجع��ه می کند و توقع نرخ واحدهای خشکش��ویی و‬ ‫لباسشویی درجه ‪ 3‬را دارد و از این موضوع اگاهی ندارد‬ ‫که صنف ما درجه بندی داش��ته و بر اساس درجه بندی‬ ‫نیز نرخ های مصوب جداگانه ای دارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی یاداور‬ ‫شد‪ :‬نحوه شست وش��و‪ ،‬جنس لباس و موادی که برای‬ ‫شست وشو مصرف می شود‪ ،‬از جمله فاکتورهای مهم در‬ ‫نرخ خدمات در این صنف است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رج��ب زاده‪ ،‬اج��رت شست وش��و و اتوی‬ ‫لباس های چین دار و پلیس��ه دار‪ ،‬لب��اس عروس‪ ،‬لباس‬ ‫ش��ب بانوان‪ ،‬س��نگ دوزی‪ ،‬روب دوش��امبر‪ ،‬لباس های‬ ‫سفید و روش��ن‪ ،‬انواع جین‪ ،‬کتان‪ ،‬جیر‪ ،‬چرم‪ ،‬پوست‪،‬‬ ‫پرده های غیرمعمولی‪ ،‬روتختی‪ ،‬روفرش��ی‪ ،‬پتو‪ ،‬لحاف‬ ‫و تمام��ی لباس ه��ای غیرمعمولی و اج��رت لکه گیری‬ ‫لباس در موقع صدور فاکتور در حضور مش��تری تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ن��رخ مص��وب خدم��ات لباسش��ویی و‬ ‫خشکش��ویی از نوع درجه یک برای اتوی کت و شلوار‬ ‫‪ 10‬ه��زار تومان‪ ،‬اتو ب��ه همراه خشکش��ویی ‪ 18‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬اتوی کت ‪ ۶‬هزار تومان‪ ،‬اتو و خشکش��ویی کت‬ ‫‪11‬هزار تومان‪ ،‬اتوی ش��لوار ‪ ۴‬ه��زار تومان و همراه با‬ ‫خشکش��ویی ‪ ۷‬هزار تومان‪ ،‬ات��وی بلوز ‪ ۴‬هزار تومان و‬ ‫همراه با خشکشویی ‪ ۷‬هزار تومان است‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫خشکشویی و لباسشویی اظهار کرد‪ :‬اتوی مانتوی ساده‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان و همراه با خشکش��ویی ‪ 11‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬اتوی پیراهن مردانه ‪ ۴‬ه��زار تومان و همراه با‬ ‫خشکش��ویی ‪ ۷‬هزار تومان‪ ،‬اتوی دامن ‪ ۴‬هزار تومان و‬ ‫همراه با خشکشویی ‪ ۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اتوی ه��ر مترمربع پرده پارچه ای ‪ ۲‬هزار‬ ‫تومان همراه با خشکش��ویی ‪ ۴‬ه��زار تومان و اتوی هر‬ ‫مترمرب��ع پرده توری ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان و همراه با‬ ‫خشکشویی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫شرایط روز نوشیدنی ها‬ ‫یک عضو ش��ورای عالی پیشکس��وتان اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران بیان کرد‪ :‬ب��ه دلیل وجود رکود در چند س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ،‬حیات واحدهای تولیدی نوش��یدنی مجاز در‬ ‫داخل کش��ور به خطر افتاده است‪ .‬جمشید عبدالتیان‬ ‫ش��هریاری‪ ،‬عض��و ش��ورای عال��ی پیشکس��وتان اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‪ ،‬اذعان‬ ‫کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته به دلیل بیماری رکود در‬ ‫اقتصاد کش��ور و کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫نوشیدنی های مجاز از جمله نوشابه و اب معدنی پایین‬ ‫ام��ده و واحدهای تولیدی با مش��کالت فراوانی مواجه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این فعال بخش تولیدی نوشیدنی های مجاز‬ ‫و کارافری��ن ایرانی‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش تقاضا و قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬واحدهای تولیدی نوش��ابه و ابمیوه و اب معدنی‬ ‫را بر ان داشته که با وجود افزایش دستمزد کارکنان و‬ ‫حمل و نقل و نهاده های اولیه‪ ،‬باز هم قیمت محصوالت‬ ‫خود را افزایش ندهند و حتی در این س��ال ها با افزایش‬ ‫منفی در این بخش روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫قیمت های خدمات قالیشویی‬ ‫ارزان تر است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره تولید دیگر محصوالت خشکباری‬ ‫گفت‪ :‬تولید کش��مش در س��ال جاری به حدود ‪160‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬انجیر خش��ک به ح��دود ‪42‬هزار ت��ن‪ ،‬برگه زردالو‬ ‫‪10‬هزار تن‪ ،‬الوی خش��ک ‪ 8000‬تن و سایر محصوالت‬ ‫خش��کباری مانند توت‪ ،‬س��نجد و‪ ...‬نیز به حدود ‪10‬هزار‬ ‫تن رسیده است‪.‬‬ ‫روئین تن تاکید کرد‪ :‬تولید دیگر محصوالت خشکباری‬ ‫مناس��ب بوده و قیم��ت ان نیز از س��وی بخش دولتی و‬ ‫خصوصی در دامنه منطقی کنترل ش��ده است؛ به گونه ای‬ ‫که قیمت انواع محصوالت خش��کباری نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه قالیش��ویان ته��ران؛ قیمت مصوب‬ ‫خدمات اتحادیه قالیش��ویان تهران را به شرح زیر اعالم‬ ‫تو شوی یک‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت که تفاوت قیمت شس ‬ ‫ف��رش یا موکت؛ ب��ه دلیل نوع شست وش��و (معمولی‪،‬‬ ‫شامپوشور و درجه یک) است‪ .‬حمید محمدی کمسرخ‬ ‫در گفت وگو با ایلنا افزود‪ :‬شست وشوی موکت معمولی‬ ‫(هر مترمربع) از ‪ ۷‬هزار تومان تا ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ مصوب شست وش��وی موکت پ��رزدارو گل‬ ‫برجس��ته؛ از ‪ ۱۰‬ه��زار تومان تا ‪ ۱۶‬ه��زار تومان اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تو ش��وی انواع فرش ماش��ینی از‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬شس ‬ ‫تو ش��وی‬ ‫‪ ۲‬ه��زار تومان تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و شس ‬ ‫فرش دس��تبافت معمولی نی ز از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تا‬ ‫تو شوی فرش‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان تعیین شده است‪ .‬نرخ شس ‬ ‫دس��تبافت زمینه روشن اعال از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬قیمت‬ ‫شست وش��و همراه ب��ا رنگ برداری و لکه ب��رداری انواع‬ ‫فرش های دستبافت با توافق طرفین خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫لکشاورزی در کهگیلویه‬ ‫تولید ‪ ۸۰‬هزار تن محصو ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ارگانیک ها در دزفول‬ ‫معاون فنی جهاد کش��اورزی دزفول گفت‪ :‬هر س��ال‬ ‫بی��ش از یک میلیون تن محصول کش��اورزی س��الم و‬ ‫ارگانی��ک در بخش ه��ای مختلف ش��هری و روس��تایی‬ ‫دزفول تولید و روانه بازار مصرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علی کرمی اف��زود‪ :‬افزایش تولید‬ ‫محصوالت ارگانیک و س��الم منجر ب��ه کاهش هزینه ها‬ ‫برای کشاورزان می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬توس��عه تولید محصول غذایی سالم‬ ‫کش��اورزی نیازمن��د تغییر ن��گاه مردم به اس��تفاده از‬ ‫محصوالت ارگانیک اس��ت و مصرف این محصوالت باید‬ ‫در سبد غذایی مردم به نحوی مطلوب گنجانده شود‪.‬‬ ‫مع��اون فنی جهاد کش��اورزی دزفول بی��ان کرد‪ :‬به‬ ‫همی��ن دلیل بی��ش از ‪ ۱۶‬هزار کش��اورز در بخش های‬ ‫شهری و روستایی دزفول و بخش تولید انواع محصوالت‬ ‫کش��اورزی س��الم فعالیت می کنند‪ .‬کرمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫استفاده از کشت نشایی‪ ،‬ایجاد مراکز تولید نشا‪ ،‬عملیات‬ ‫خاک ورزی محافظتی‪ ،‬احداث کلینیک گیاه پزش��کی و‬ ‫مبارزه بیولوژیک از جمله برنامه های اموزش��ی و عملی‬ ‫مدیریت جهاد کش��اورزی دزفول بوده که امسال اجرا و‬ ‫افتتاح شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸۵‬درص��د انواع محصوالت‬ ‫تولید ش��ده در اراضی کش��اورزی ش��هری و روستایی‬ ‫دزفول س��الم تولید می ش��وند و کش��اورزان شهرستان‬ ‫توجه خوبی به تولید این محصوالت داش��ته اند‪ .‬معاون‬ ‫فنی جهاد کش��اورزی دزفول ادامه داد‪ :‬توجه به افزایش‬ ‫رشد محصوالت کشاورزی سالم اولویت جهاد کشاورزی‬ ‫شهرس��تان اس��ت و برنامه ه��ای خوبی در این مس��یر‬ ‫طراحی و به اجرا خواهد رسید‪.‬‬ ‫صادرات اذربایجان غربی‬ ‫ناظر گمرک ه��ای اذربایجان غربی گفت‪ :‬در طول ‪۱۱‬‬ ‫ماه گذش��ته بیش از ‪ ۴۷۱‬میلیون دالر کاال از گمرکات‬ ‫استان به خارج از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پرویز تقوی با بیان اینکه در این مدت‬ ‫بیش از یک میلیون تن انواع کاال به ارزش ‪ ۴۷۱‬میلیون‬ ‫دالر از طریق گمرک های استان به خارج از کشور صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این راس��تا میزان صادرات کاال‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته از نظر وزنی ‪۲۰‬‬ ‫درصد و از نظر ارزش ‪ ۹‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی عم��ده کااله��ای صادرات��ی اس��تان را م��واد و‬ ‫فراورده های پالس��تیکی‪ ،‬میوه‪ ،‬ماش��ین االت و وسایل‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬فراورده ه��ای غ�لات‪ ،‬شیش��ه و مصنوعات‬ ‫شیشه ای‪ ،‬شیر و سایر محصوالت دامی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ناظر گمرکات اذربایجان غرب��ی ادامه داد‪ :‬این اقالم‬ ‫به بیش از ‪ ۲۰‬کش��ور مختلف دنیا به ویژه کشورهای‬ ‫ع��راق‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬المان‪ ،‬روسیه‪ ،‬پاکستان و ارمنستان صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تق��وی همچنین از خ��روج بی��ش از ‪ 1/5‬میلیون تن‬ ‫صادرات س��ایر گمرکات داخلی از اذربایجان غربی طی‬ ‫م��دت زمان ذکر ش��ده خب��ر داد و اظهار ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫خروجی ص��ادرات س��ایر گم��رکات داخلی کش��ور از‬ ‫گمرکات مرزی اس��تان در ‪ ۱۱‬ماه گذش��ته امسال یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۴۵‬هزار و ‪ ۷۹۳‬تن ب��ه ارزش ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۵۹‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در مدت مش��ابه س��ال گذشته شاهد‬ ‫خروج صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی‬ ‫اس��تان به میزان ‪ 2‬میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار و ‪ ۲۰۷‬تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ 2‬میلیارد و ‪ ۵۸۲‬هزار دالر بودیم‪.‬‬ ‫تقوی افزود‪ :‬میزان خروجی صادرات س��ایر گمرکات‬ ‫داخلی از گمرکات مرزی استان در ‪ ۱۱‬ماه گذشته سال‬ ‫جاری در مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته از‬ ‫نظ��ر وزن ‪ ۲۰‬درص��د و از نظ��ر ارزش دالری ‪ ۹‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫رونق صادرات با کشت گلخانه ای‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بابیان‬ ‫اینکه در سال ‪ ۹۱‬همه مجتمع های گلخانه ای بالتکلیف‬ ‫بود و احداث زیرس��اخت ان متوقف ش��ده ب��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از مح��ل طرح های تملک دارایی س��رمایه ای ش��رکت‬ ‫ش��هرک های کش��اورزی ‪ ۲۸‬هزار میلی��ارد ریال اعتبار‬ ‫برای تکمیل زیرساخت گلخانه ها هزینه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گز ارش مهر‪ ،‬عدیل س��روی تصریح کرد‪ :‬توس��عه‬ ‫کشت گلخانه ای به ویژه در شمال استان و در پایاب سد‬ ‫خداافرین به شدت مورد تاکید است و از مشارکت بخش‬ ‫خصوصی حمایت می شود‪ .‬وی رونق کشت گلخانه ای را‬ ‫با هدف توس��عه صادرات می داند و معتقد است‪ :‬درواقع‬ ‫ب��ا مدیریت مصرف ابی می ت��وان به بهره وری باالیی در‬ ‫تولید رس��ید و به ارزش افزوده دس��ت یافت‪ .‬س��روی از‬ ‫انعق��اد تفاهمنامه برای احداث ش��هرک گلخانه ای هزار‬ ‫هکتاری در پایاب س��د خداافرین خبر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫کشت گلخانه ای یکی از زمینه های اشتغالزایی در بخش‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫ل کشاورزی‬ ‫رییس اداره جهادکشاورزی کهگیلویه گفت‪ :‬ساالنه ‪ ۸۰‬هزار تن محصو ‬ ‫در شهرس��تان کهگیلویه تولید می شود‪ .‬عبداهلل قیصری افزود‪ :‬کمبود منابع اب های‬ ‫زیر زمینی یکی از اولویت های جهاد کشاورزی کشت محصوالتی ا ست که اب کمتری‬ ‫نیاز دارند‪ .‬برنامه ریزی های الزم برای کشت محصوالت زراعی با رویکرد الگوی کشت‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف اب و افزایش کیفیت محصوالت در کهگیلویه انجام شده است‪.‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫صادرات ‪1/4‬میلیارد دالری ‪ 5‬استان‬ ‫فهیمه ملک محمدی‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬عمده ترین مش�کل صادرکنندگان‬ ‫اس�تان ها در واحده�ای صادرات�ی‪ ،‬ب�اال ب�ودن هزین�ه حمل ونقل کاال‬ ‫ب�ه س�مت مب�ادی خروجی و کمب�ود س�رمایه در گردش اس�ت و البته‬ ‫اس�تقبال بازاره�ای داخل�ی از کااله�ای تولی�د داخل باعث ش�ده این‬ ‫محص�والت کمتر به طرف ص�ادرات بروند ‪ .‬ورود رقیب ب�ه بازارهایی که‬ ‫ما در ان کش�ورها بوده ایم و توانس�ته اند بازارهای ه�دف صادراتی ما را‬ ‫به دس�ت اورند نی�ز یکی از بزرگترین مش�کالت صادرکنندگان اس�ت‪ .‬‬ ‫مس�ئوالن اس�تان ها امیدوارن�د س�ال اینده ب�ا توجه به پس�اتحریم و‬ ‫اس�تفاده از حضور هیات های خارجی در اس�تان ها بتوانند صادرات خود‬ ‫را در ح�د قابل قبول�ی افزایش دهند و حضور چش�مگیری در بازارهای‬ ‫بین المللی داشته باش�ند ‪ .‬به منظور ارزیابی عملکرد صادراتی استان ها‪،‬‬ ‫پی�ش از این‬ ‫روند صادراتی ‪ ۲۵‬اس�تان را بررس�ی کرده و در این‬ ‫گزارش نی�ز فرایند تجارت و صادرات اس�تان های هم�دان‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختی�اری‪ ،‬لرس�تان‪ ،‬گلس�تان‪ ،‬ی�زد و ته�ران را م�ورد بررس�ی قرار‬ ‫می دهیم‪ .‬‬ ‫‪ ۵۷۰‬میلیون دالر صادرات همدان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان همدان‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به بررس��ی ها و پیگیری هایی که س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از مبادی خروجی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و پیله وری ه��ا انج��ام داده‪ ،‬از گمرک هم��دان در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫سال جاری حدود ‪۱۱۱‬میلیون دالر صادرات انجام شده ولی‬ ‫در مجموع ‪ ۵۷۰‬میلیون دالر صادرات را رصد کرده ایم‪.‬‬ ‫حمید رض�� ا متی��ن در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫عمده صادرات هم��دان در بخش صادرات غیرمس��تقیم از‬ ‫گمرک استان به صورت پیله وری بوده و یا از گمرکات سایر‬ ‫شهرستان ها انجام شده است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬سهم صادرات‬ ‫فرش‪ ،‬اهن و کنسانتر ه از صادرات استان کم و ناچیز است و‬ ‫صادرات اهن بیش از ‪۵۰‬درصد کاهش را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬ارزش صادرات س��نگ اهن از استان نیز حدود ‪۲۹‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت‪.‬صادرات سیمان در همدان کاهش‬ ‫داشته اما صادرات این کاال از گمرکات شهرستان های استان‬ ‫همدان به ویژه نهاوند افزایش یافته است ‪ .‬وی اظهار می کند‪:‬‬ ‫س��ال جاری برای اج��رای برنامه ه��ای مربوط ب��ه صادرات‬ ‫جلس��اتی را ب��ا اداره دارایی و گمرک اس��تان برگزار کردیم‬ ‫و درباره مش��کالت این حوزه به بحث و گفت وگو پرداختیم‪ .‬‬ ‫همچنین اعضای اتاق بازرگانی اس��تان به منظور پیداکردن‬ ‫راهکارهای مشترک چندین جلسه با هیات های تجاری عراق‬ ‫و غنا برگزار کردند‪ .‬متین با بیان اینکه عمده مواردی که در‬ ‫این جلسات مطرح ش��د در زمینه صادرات انواع محصوالت‬ ‫به ویژه کش��مش بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با حضور روس ها‬ ‫در همایش س��رمایه گذاری که در استان برگزار شد‪ ،‬موضوع‬ ‫صادرات کش��مش و عوارضی که به این محصول می رسد و‬ ‫قدرت رقاب��ت را در بازارهای ه��دف افزایش می دهد‪ ،‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت ‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان همدان با بیان اینکه در اردیبهشت سال ‪ ۹۵‬جلسه ای‬ ‫‪۲۶۹‬میلیون دالر صادرات گلستان‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان می گوید‪:‬‬ ‫استان گلستان در ‪۱۱‬ماهه سال جاری ‪۲۶۹‬میلیون‬ ‫دالر صادرات به وزن ‪ ۵۷۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن داشته‬ ‫اس��ت ‪ .‬گلس��تان به بیش از ‪ ۲۰‬کش��ور صادرات‬ ‫دارد که عمده کش��ور صادراتی این استان عراق‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬چی��ن و قزاقس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬درویش علی حس��ن زاده در گفت وگو با‬ ‫می افزای��د‪ :‬عمده محص��والت صادراتی‬ ‫اس��تان ش��امل محصوالت لبنی به وی��ژه پنیر‪،‬‬ ‫گوشت مرغ‪ ،‬مصنوعات اهنی ( میلگرد و سازه های‬ ‫فلزی)‪ ،‬سیمان‪ ،‬خوراک طیور‪ ،‬اشیای بتنی‪ ،‬میوه‬ ‫و تره بار‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی با پایه پلی اتیلن‪،‬‬ ‫رب گوجه فرنگی و درختچه های تزئینی اس��ت‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره به مهم ترین برنامه هایی که اس��تان‬ ‫در سال جاری تاکنون اجرا کرده‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫برگزاری میز ترکمنس��تان‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی جمهوری اس�لامی ایران با محوریت‬ ‫اس��تان گلس��تان در ترکمنس��تان که هفته اول‬ ‫اس��فند برگزار ش��د‪ ،‬اعزام دو هی��ات تجاری به‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬پذیرش ‪ 3‬هیات قزاقستانی و یک‬ ‫هیات از روس��یه و همچنین بررس��ی مس��ائل و‬ ‫مش��کالت تاجران و بازرگانان ب��رای صادرات از‬ ‫مهم ترین اقداماتی اس��ت ک��ه در حوزه صادرات‬ ‫انج��ام داده ای��م ‪ .‬معاون امور بازرگانی و توس��عه‬ ‫تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گلس��تان اظه��ار می کند‪ :‬برنامه دیگ��ری که در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت‪ ،‬پیگیری برای اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از ظرفیت ریل راه اه��ن اینچه برون‬ ‫و همچنی��ن در حوزه ه��ای دیگ��ر‪ ،‬برگزاری ‪۲۱‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی بین المللی عمومی و برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی ویژه تاجران و بازرگانان که با‬ ‫برنامه ریزی و حمایت اتاق بازرگانی انجام ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬میلیون دالر صادرات لرستان‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت اس��تان‬ ‫لرس��تان می گوی��د‪ :‬اس��تان لرس��تان در ‪۸‬ماهه‬ ‫سال جاری حدود ‪ ۱۰۳‬میلیون دالر صادرات داشته‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۹۳‬در صد‬ ‫رش��د داشته اس��ت ‪ .‬بهزاد منصوری در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫می افزاید‪ :‬در مجموعه کارگروه توس��عه‬ ‫صادرات با استاندار اس��تان توافق کردیم که امار‬ ‫نهایی شده صادرات را در نخستین جلسه کارگروه‬ ‫‪ ۹۵‬اع�لام کنیم ‪ .‬خوش��بختانه تن��وع محصوالت‬ ‫استان بسیار باالست به طوری که ‪ ۳۵‬محصول به‬ ‫بازارهای هدف صادر می ش��ود ‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫محصوالت استان عالوه بر کشورهای همسایه‪ ،‬به‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬شرق اسیا و اسیای میانه صادر‬ ‫می شود ‪ .‬در حوزه صادرات مباحث جدی و مهمی‬ ‫را درنظ��ر گرفته ایم و تالش می کنیم مش��کالتی‬ ‫که در ای��ن زمینه وجود دارند را بررس��ی و برای‬ ‫رف��ع انها اقدام کنیم ت��ا بتوانیم به ان اهدافی که‬ ‫در نظ��ر گرفته ایم دس��ت پیدا کنی��م ‪ .‬منصوری‬ ‫تصریح می کند‪ :‬در زمینه زیرساخت های صادرات‬ ‫مش��کالت خاصی وج��ود دارد که ب��رای رفع این‬ ‫مش��کالت باید انها را متناسب با وضعیتی که در‬ ‫مجموعه مراکزی که به صورت پایگاه های صادراتی‬ ‫تعریف شده اند‪ ،‬دنبال کنیم ‪ .‬در سال جاری موضوع‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی را در دس��تور کا ر کارگروه‬ ‫توسعه صادرات قرار دادیم و به دنبال این هستیم‬ ‫ک��ه از ظرفیت های این منطق��ه به نحو مطلوب و‬ ‫بهتری��ن ش��کل ممکن اس��تفاده کنی��م ‪ .‬معاون‬ ‫امور بازرگانی و توس��عه تجارت اس��تان لرس��تان‬ ‫خاطرنش��ان می کند‪ :‬واحدهای مش��ابه به عنوان‬ ‫ی ک��ه بتواند تمرکز‪ ،‬مدیریت و‬ ‫پایگاه های صادرات ‬ ‫اجرای مباح��ث صادراتی را باهم تلفیق کند‪ ،‬باید‬ ‫ایجاد ش��ود ‪ .‬همچنی��ن در زمینه مس��ائلی مانند‬ ‫توسعه حمل ونقل‪ ،‬در سطح بنگاه ها‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی و تقویت توان تولیدی و به نوعی توان رقابتی‬ ‫بنگاه های اقتصادی که در طبقه بندی های مختلف ‬ ‫برای ما قابل بحث هس��تند به ص��ورت خاص در‬ ‫حال پیگیری هس��تیم‪ .‬وی اب��راز می کند‪ :‬بعضی‬ ‫واحدهای ما به بلوغ صادراتی رس��یده اند و باید از‬ ‫ظرفیت انها برای الگو سازی و بهره مندی مجموعه‬ ‫ظرفیت های صادراتی استفاده شود‪ .‬‬ ‫بامس��ئوالن روسیه خواهیم داش��ت‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که در این جلس��ه قرار اس��ت مطرح شود برداشتن‬ ‫عوارض گمرکی اس��ت ک��ه امیدواریم با مط��رح کردن این‬ ‫مشکل‪ ،‬بتوانیم صادرات بیشتری را در استان شاهد باشیم‪ .‬‬ ‫وی بیان می کند‪ :‬پیش بینی می کنیم صادرات اس��تان تا‬ ‫پایان سال جاری به ‪۶۵۰‬میلیون دالر افزایش پیدا کند‪.‬برای‬ ‫س��ال اینده تالش مان این اس��ت که کل صادرات استان از‬ ‫گمرک همدان انجام شود‪ ،‬نه از استان های دیگر‪ .‬‬ ‫متین با بیان اینکه سال جاری شهرستان اسد اباد در زمینه‬ ‫محصوالت فراورده های لبنی صادرات خوبی به عراق داشته‬ ‫است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬با توجه به شرایطی که به وجود امده‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬صادرات پیله وری استان حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬زیرا متقاضی خرید محصوالت از ایران به دلیل‬ ‫مشکالت روابط با ترکیه بسیار افزایش داشته است ‪ .‬همچنین‬ ‫در بخش صنعت غذا از طرف ترکیه مطالبات مطلوبی وجود‬ ‫دارد‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬برای رفع مش��کالت صادرات جلساتی‬ ‫را برگ��زار کردیم و ب��ه بحث و گفت وگو ب��ا صادرکنندگان‬ ‫پرداختیم‪.‬اگ��ر ات��اق بازرگان��ی بتوان��د امکانات��ی را برای‬ ‫صادرکنندگان استان مهیا کند‪ ،‬مبنی بر اینکه یک مجموعه‬ ‫صادراتی (پایانه صادراتی) راه اندازی شود که صادرکنندگان‬ ‫فقط بازاریابی کنن��د و تولید کنندگان محصوالت با کیفیت‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬به طور حتم نتیجه مطلوب تری در زمینه افزایش‬ ‫صادرات به دست خواهیم اورد‪ .‬‬ ‫‪ ۳۲۵‬میلیون دالر صادرات یزد‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی اس��تان یزد می گوی��د‪ :‬در ‪ ۸‬ماهه‬ ‫س��ال جاری اس��تان یزد با صادرات یک میلیون و ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫تن کاال به بیش از ‪ ۵۰‬کشور جهان با ارزشی برابر با ‪۳۲۵‬‬ ‫میلیون دالر صادرات داش��ته اس��ت ‪ .‬این می��زان صادرات‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته حدود ‪ ۷‬درصد از نظر‬ ‫ارزش��ی و ‪۱۶‬درصد به لحاظ وزنی افزایش صادرات داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مازار اتابکی در گفت وگو با‬ ‫می افزاید‪:‬‬ ‫عمده کاالهای صادراتی استان کاشی است که سهم بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درص��دی را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬شیش��ه‬ ‫ساختمانی‪ ،‬فوالد‪ ،‬هیدروکربن و پسته‪ ،‬سرامیک‪ ،‬خشکبار‬ ‫ی به ترتیب بیش��ترین سهم صادرات‬ ‫و موکت بعد از کاش�� ‬ ‫اس��تان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت ‪ .‬همچنین عمده‬ ‫کشورهای صادراتی استان‪ ،‬عراق و افغانستان با سهم بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد از صادرات استان هستند‪.‬‬ ‫مازار اتابکی تصریح می کند‪ :‬بخش اعظم واردات اس��تان‬ ‫مرب��وط به کاالهای غیرمصرفی اس��ت و عمده این کاالها‬ ‫شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی‪ ،‬لوازم و قطعات یدکی‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬بذر و کودکشاورزی و‪ . ..‬بوده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی اس��تان یزد اظهار می کند‪ :‬باتوجه به‬ ‫لغو تحریم ها امیدواریم س��ال اینده ب��ا حضور هیات های‬ ‫تجاری در اس��تان بتوانیم ش��اهد افزایش صادرات باشیم‬ ‫و در بازاره��ای بین الملل��ی حضور چش��مگیری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون دالر صادرات چهارمحال و بختیاری‬ ‫رییس اداره بازرگانی خارجی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫می گوید‪ :‬اس��تان چهارمحال و بختیاری یک هدف صادراتی‬ ‫بزرگی را پیش بینی کرده بود که متاس��فانه نتوانست به این‬ ‫هدف صادراتی دس��ت پیدا کند ‪ .‬س��ال جاری هدف صادراتی‬ ‫براس��اس س��ند راهبردی توس��عه تجارت خارج��ی‪ ،‬حدود‬ ‫‪۲۱۲‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫س��یاوش نظری در گفت وگو ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬در ‪۱۱‬‬ ‫ماهه سال جاری توانس��تیم حدود ‪ ۷۸‬میلیون دالر از استان‬ ‫صادرات داشته باشیم که این میزان صادرات نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته حدود ‪ ۴۳‬درصد کاهش داشته است‪،‬‬ ‫بنابراین موفق ش��دیم حدود ‪ ۴۰‬درصد از اهداف پیش بینی‬ ‫شده را پوشش دهیم‪ .‬‬ ‫رییس اداره بازرگانی خارجی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫تصریح می کند‪ :‬چهارمحال و بختیاری به ‪ ۲۷‬کشور افریقایی‪،‬‬ ‫اس��یایی و اروپای��ی صادرات داش��ته اس��ت‪.‬عمده کاالهای‬ ‫صادراتی اس��تان را می توان لوازم خانگی‪ ،‬مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫منسوجات‪ ،‬خوراک دام و طیور‪ ،‬مصنوعات فلزی‪ ،‬مصنوعات‬ ‫پالستیکی‪ ،‬مغزبادام و لبنیات نام برد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه هایی ک��ه س��ال جاری در زمینه‬ ‫صادرات انجام ش��ده‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬با توجه به لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫تسهیالت صادراتی در اختیار صادرکنندگان قرارداده شد‪ ،‬در‬ ‫این زمینه فرصت بازگش��ت بدهی های واحدهای تولیدی به‬ ‫صادرکنندگان به مدت ‪۹‬ماه داده شد‪.‬‬ ‫رییس اداره بازرگانی خارجی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫تاکید می کند‪ :‬همچنین برخی از واحدهایی که نیاز به سرمایه‬ ‫در گردش برای صادرات دارند به بانک توسعه صادرات و بانک‬ ‫صنعت و معدن معرفی می شوند ‪ .‬سازمان توسعه تجارت قرار‬ ‫اس��ت سیاست هایی را به منظور توس��عه تسهیالت صادرات‬ ‫اعمال کند ‪ .‬وی با اش��اره به رفع مش��کالت صادرکنندگان‪،‬‬ ‫بیان می کند‪ :‬باید س��رمایه در گ��ردش در اختیار واحدهای‬ ‫تولیدی قرار بگیرد‪ ،‬همچنین با اجرای طرح بررسی مشکالت‬ ‫صادرکنن��دگان در واحده��ای صادرات��ی و تصمیم گیری در‬ ‫کارگروه توسعه صادرات مشکالت صادرکنندگان رفع خواهد‬ ‫شد ‪ .‬به گفته رییس اداره بازرگانی خارجی استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬در زمینه رفع مشکالت صادرکنندگان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اقدام اعطای یارانه ها و مش��وق های صادراتی همانند س��ایر‬ ‫کش��ورها به صادرکنندگان است‪ ،‬بعد از این اقدام استفاده از‬ ‫لجستیک ارتش و سپاه در حمل ونقل کاالهای صادراتی است ‬ ‫که هزینه تمام ش��ده کاالهای واحد ه��ای تولیدی صادراتی‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫استان تهران پاسخگو نبود‬ ‫تالش کرد تا در این گزارش ها عملکرد تجاری و صادراتی تمام استان های کشور را بررسی کند‪ .‬اما با وجود تمامی‬ ‫ی است؛‬ ‫گفتن ‬ ‫تالش ها نتوانستیم به دلیل همکاری نکردن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‪ ،‬گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫بازگشت کشتیرانی مرسک به بندر لیورپول‬ ‫ش��رکت کشتیرانی ‪ Seago‬از گروه کشتیرانی مرس��ک‪ ،‬از ماه اوریل سال جاری‪،‬‬ ‫یک خط س��رویس دهی مس��تقیم بین جزایر بریتانیا و بندر ‪ Algeciras‬اسپانیا را‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬تا مشتریان به بازارها در افریقای شمالی و مدیترانه متصل می شوند‪.‬‬ ‫این خط دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می کند‪ ،‬و بخش کانتینری کشتیرانی‬ ‫دانمارکی به دنبال تقویت حضورش در این بندر لیورپول است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫«گمرک الکترونیک» نامی اس��ت که از سوی‬ ‫سازمان جهانی گمرک برای سال جاری میالدی‬ ‫انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن نام گذاری ب��ه دلیل‬ ‫تش��ویق کش��ورها به س��مت الکترونیکی کردن‬ ‫س��ازمان های گمرکی خ��ود و انجام فعالیت های‬ ‫بیش��تر برای توس��عه گم��رک الکترونیک انجام‬ ‫شده است‪ .‬استفاده از گمرک الکترونیک مزایایی‬ ‫مانند انجام محاس��بات و نظارت های گمرکی با‬ ‫دقت و س��هولت‪ ،‬نظارت ه��ای گمرکی دقیق تر‪،‬‬ ‫تسریع روند ترخیص و تشریفات گمرکی‪ ،‬تحلیل‬ ‫بهت��ر اطالعات‪ ،‬کاربرد یکس��ان قوانین گمرکی‪،‬‬ ‫استخراج امارهای گمرکی و کاهش زمان صدور‬ ‫مجوزهای گمرکی است‪ .‬‬ ‫اس��تفاده از الکترونی��ک ب��ه منظ��ور انج��ام‬ ‫فعالیت ه��ای گمرک��ی مزای��ای بس��یاری مانند‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ا و زمان��ی ک��ه ص��رف انجام‬ ‫فعالیت های گمرکی می ش��ود اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫ح��ال اس��تفاده از تجارت الکترونیک مش��کالت‬ ‫و مضرات��ی در حوزه مالحظ��ات امنیتی دارد‪ ،‬به‬ ‫این گونه که جاسوس��ی‪ ،‬خراب��کاری و حمالت‬ ‫تبهکارانه از جمله ریس��ک هایی است که انجام‬ ‫فعالیت ه��ای گمرکی به ص��ورت الکترونیکی به‬ ‫همراه دارد‪ .‬‬ ‫اتحادیه گمرکی وابس��ته ب��ه جامعه اقتصادی‬ ‫اروپا‪ ،‬منافع گمرک الکترونیکی را این گونه بیان‬ ‫کرده اس��ت؛کاهش زمان تلف ش��ده برای صدور‬ ‫گواهینامه ها‪ ،‬مجوزها و ترخیص کاال‪ ،‬ساده سازی‬ ‫و موثر کردن رویه های حقوقی گمرکی‪ ،‬افزایش‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬قابلیت پیش بینی و همکاری و اتحاد‬ ‫در تعامل بین ادارات گمرکی و دیگر سیستم ها‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه انجام امور کس��ب و کار از طریق‬ ‫خودکار س��ازی فعالیت ه��ا‪ ،‬وجود ی��ک مکانیزم‬ ‫گمرکی با هزینه پایین ک��ه از مجموعه واحدی‬ ‫از مشخصات شکل می گیرد و در تمام کشورهای‬ ‫درگیر این موضوع به کار برده می شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی در زمان‬ ‫مبادالت هند و ایران از طریق اتحادیه پایاپای اسیایی‬ ‫دولت هند قصد دارد بعد از وقفه ای ‪ ۵‬ساله پرداخت های‬ ‫تجاری با ایران را از طریق اتحادیه پایاپای اس��یایی از سر‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش م��وج‪ ،‬در حالی که دهلی نو تالش دارد بعد‬ ‫از لغ��و تحریم ها روابط تجاری خود با تهران را گس��ترش‬ ‫دهد‪ ،‬دولت این کشور اعالم کرد قصد دارد بعد از وقفه ای‬ ‫‪ 5‬س��اله پرداخت های تج��اری با ای��ران را از طریق یک‬ ‫سیستم تس��ویه حساب منطقه ای از س��ر بگیرد‪ .‬اتحادیه‬ ‫پایاپ��ای اس��یایی در بر دارن��ده ایران‪ ،‬هن��د‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫مالدی��و‪ ،‬میانمار‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬بوتان‪ ،‬نپال و سریالنکاس��ت‬ ‫که پرداخت ها در بین این کش��ورها را تس��هیل می کند‪،‬‬ ‫استفاده از ذخایر ارزی خارجی را کاهش می دهد و ضمن‬ ‫نقل و انتقال قیمت کاالهای خریداری شده‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫و بانک��ی در میان کش��ورهای عضو را گس��ترش می دهد‪.‬‬ ‫رزرو بانک هند در دسامبر ‪ 2010‬میالدی تصمیم گرفت‬ ‫تجارت نفتی را از طریق سیس��تم اتحادیه پایاپای اسیایی‬ ‫تسهیل کند‪ .‬این امر موجب شد تا هند و ایران‪ ،‬به عنوان‬ ‫تنه��ا تولیدکننده نف��ت عضو این اتحادی��ه‪ ،‬یک مکانیزم‬ ‫پرداخت ثابت برای تس��ویه حساب معامالت تجاری دایر‬ ‫کنند‪ .‬اما به دلیل فش��ارهای کش��ورهای غربی ایجاد یک‬ ‫کانال بانکی دائمی بین دو کشور امکان پذیر نبود‪ ،‬از این رو‬ ‫واردات نفت هند از ایران به ش��دت کاهش یافت‪ .‬به گفته‬ ‫وی کی سینگ‪ ،‬وزیر امور خارجه هند‪ ،‬بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور اکنون به دنبال کسب رضایت وزارت دارایی برای‬ ‫برگرداندن ایران به سیستم اتحادیه پایاپای اسیایی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت همچنین در حال بررس��ی درخواس��ت‬ ‫بانک های ایرانی برای گش��ایش ش��عب ای��ن بانک ها در‬ ‫هند و فعال کردن دوباره حس��اب های انهاس��ت‪ .‬سینگ‬ ‫همچنین گفت‪ :‬قراردادی بین ش��رکت اسپش��یال پرپس‬ ‫ویهکل هن��د و اریا بندر ایران برای توس��عه بندر چابهار‬ ‫نهایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق برای فعالیت بیشتر‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان؛ گم��رک الکترونیک‪،‬‬ ‫دغدغه اصلی سازمان گمرک جهانی بوده و این‬ ‫امر موجب ش��ده تا به منظور انجام فعالیت های‬ ‫بیش��تر و پی��روی تمامی گم��رکات از گمرک‬ ‫الکترونیک سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی را به نام گمرک‬ ‫الکترونیک نام گذاری کنند‪.‬‬ ‫س��یدمحمود بهشتیان‪ ،‬مش��اور عالی رییس‬ ‫کل گم��رک ایران به‬ ‫می گوید‪ :‬هرس��ال ‬ ‫س��ازمان جهانی گم��رک از ‪ ۲۶‬ژانویه که روز‬ ‫جهان��ی گمرک اس��ت موضوعی را ب��ه منظور‬ ‫تبلیغات و انجام فعالیت های بیشتر بر روی ان‬ ‫موضوع مطرح می کند‪ .‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬س��ال گذش��ته س��ال اتص��ال‬ ‫گم��رکات با یکدیگ��ر بود‪ .‬امس��ال نیز گمرک‬ ‫الکترونیک و به س��وی الکترونیکی پیش رفتن‬ ‫دغدغه س��ازمان جهانی گمرک اس��ت‪ .‬تمامی‬ ‫ادارات گمرک��ی به س��مت الکترونیکی ش��دن‬ ‫پیش می روند‪.‬‬ ‫بهش��تیان عنوان می کند‪ :‬از تاثیرات گمرک‬ ‫الکترونی��ک کاهش تش��ریفات گمرکی و زمان‬ ‫مربوط به ترخیص کاال و کاهش مجوزها است‪ .‬‬ ‫گم��رک س��نگاپور ک��ه س��ریع ترین گمرک‬ ‫دنیاس��ت مدعی اس��ت ک��ه از طری��ق گمرک‬ ‫الکترونی��ک در زمان��ی کمت��ر از ی��ک دقیقه‬ ‫فعالیت ه��ای مربوط به ترخی��ص کاال را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬بدون گم��رک الکترونیک‬ ‫رون��د ترخی��ص کاال ممک��ن اس��ت ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫روز ب��ه ط��ول بینجامد‪ .‬به طور کل��ی چاره ای‬ ‫ج��ز الکترونیک��ی کردن فعالیت ه��ای گمرکی‬ ‫در جهان نیس��ت‪ .‬تنها راه ممکن ان اس��ت که‬ ‫عملیات گمرکی به ص��ورت الکترونیکی انجام‬ ‫شوند‪ .‬اتوماسیون تشریفات گمرکی از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشته اغاز شده و تاکنون ادامه دارد‪.‬‬ ‫انوش رحام‬ ‫امسال‬ ‫سال گمرک‬ ‫الکترونیک‬ ‫نام گذاری شده‬ ‫که هدف از‬ ‫این نام گذاری‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کردن گمرک‬ ‫در جهان است‬ ‫چین به دلیل ارتباط با ایران تحریم می شود‬ ‫ش��رکت زد‪.‬تی‪.‬ای که به ف��روش غیرقانونی محصوالت‬ ‫امریکایی متهم ش��ده‪ ،‬احتماال از سه ش��نبه در فهرس��ت‬ ‫تحریم های وزارت بازرگانی امریکا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محدودیت هایی که واشنگتن قصد دارد علیه شرکت زد ‪.‬‬ ‫ی اعمال کند‪ ،‬خرید اجناس امریکایی از س��وی این‬ ‫ت��ی‪ .‬ا ‬ ‫ش��رکت را دش��وار می کند‪ ،‬چراکه از این پس تحویل هر‬ ‫قطعه س��اخت امریکا به این ش��رکت‪ ،‬باید با مجوز دولت‬ ‫امریکا انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبر گزاری فارس به نق��ل از رویترز وزارت‬ ‫بازرگانی امریکا نوش��ته اس��ت که تحریم این شرکت این‬ ‫هفته به طور رس��می در س��امانه اماری دولت فدرال ثبت‬ ‫می ش��ود و از این پس با بیش��تر درخواست ها برای فروش‬ ‫قطعات امریکایی به این شرکت مخالفت خواهد شد‪ .‬بنابر‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬ای��ن محدودیت ها از روز سه ش��نبه اجرایی‬ ‫خواهند شد و هر شرکتی در سرتاسر جهان را که بخواهد‬ ‫تولیدات امریکایی را به ش��رکت ز د‪ .‬تی ‪.‬ای مستقر در چین‬ ‫منتق��ل کند‪ ،‬در بر خواهد گرفت‪ .‬یک مقام ارش��د وزارت‬ ‫بازرگان��ی امریکا هرچند از بیان اینکه ایا واش��نگتن قصد‬ ‫دارد در اینده هم محدودیت های بیش��تری بر این شرکت‬ ‫اعم��ال کند یا نه‪ ،‬خودداری کرد‪ ،‬اما گفت‪ :‬این دش��واری‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫برترین های کنفرانس‬ ‫گردشگری دراسیا و خاورمیانه‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫تحلیلگ��ران معتقدند ک��ه فعالیت های مختلف‬ ‫گمرکی مانند تش��ریفات گمرکی و ترخیص کاال‬ ‫با اس��تفاده از گمرک الکترونیک بسیار سریع تر و‬ ‫نظ��ارت دقیق تری بر فعالیت ه��ای گمرکی انجام‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫انوش رح��ام‪ ،‬تحلیلگر ام��ور گمرکی به‬ ‫می گوید‪ :‬امس��ال در س��ازمان جهانی گمرک سال‬ ‫گم��رک الکترونیک نام گذاری ش��ده ک��ه هدف از‬ ‫ای��ن نام گذاری الکترونیکی کردن گمرک در جهان‬ ‫اس��ت ‪ .‬او می افزاید‪ :‬مس��ئله ای که به تازگی مطرح‬ ‫ش��ده و م��ورد توجه س��ازمان های جهانی گمرکی‬ ‫قرار گرفته تفاوت میان تشریفات گمرکی و فرایند‬ ‫ترخیص اس��ت ‪ .‬این دو اصطالح هرگز در کشور ما‬ ‫به درستی تعریف نشده اند ‪ .‬در دنیا فرایند ترخیص‬ ‫ب��ه مجموعه عملیاتی که از لحظه رس��یدن کاال به‬ ‫گمرک تا لحظه رسیدن ان به مقصد و یا انبار کاال‬ ‫انجام می شود‪ ،‬روند ترخیص کاال می گویند‪ .‬‬ ‫رحام عنوان می کند‪ :‬تشریفات گمرکی مجموعه‬ ‫تمام عملیاتی است که در گمرک روی محصوالت‬ ‫انجام می ش��وند؛ از لحظه ورود اسناد کاال و ورود‬ ‫اطالعات ارزیابی و عملیات کارشناس��ی‪ ،‬بررس��ی‬ ‫الکترونیک که شامل سیستم های الکترونیک مثل‬ ‫بررسی کاال با ایکس ری‪ ،‬بررسی کاال با گاما ری و‬ ‫تمامی بررسی های الکترونیکی به منظور تشخیص‬ ‫و ضبط مواد مخدر را تش��ریفات گمرکی گویند ‪ .‬‬ ‫محصوالت می توانند چندین فرایند داشته باشند‬ ‫اما نکته مهم ان اس��ت که درحال حاضر تشریفات‬ ‫گمرکی کاهش چش��مگیری یافته ان��د ‪ .‬او اضافه‬ ‫می کند‪ :‬اس��تاندارد زمانی که تش��ریفات گمرکی‬ ‫در دنی��ا ط��ول می کش��د از ‪ ۳۰‬دقیقه ت��ا ‪ ۲‬روز‬ ‫اس��ت ‪ .‬احراز اس��ناد مالکیت کاال‪ ،‬ورود اطالعات‬ ‫و ش��اخص های کاال‪ ،‬تعیی��ن تعرف��ه گمرک��ی‪،‬‬ ‫مش��خصات ارزشی و صدور دس��تور ترخیص کاال‬ ‫همگی تش��ریفات گمرکی هس��تند ‪ .‬رحام تاکید‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫پیش به سوی گمرک الکترونیک‬ ‫می کن��د‪ :‬اما اخذ مجوزها در زمره فرایند ترخیص‬ ‫بوده و جزو تش��ریفات گمرکی به شمار نمی ایند‪ .‬‬ ‫در تمام دنیا مجوز هایی که توس��ط س��ازمان های‬ ‫تج��اری ذی ربط اخذ می ش��وند زم��ان زیادی از‬ ‫فرایند ترخیص را به خود اختصاص می دهند ‪ .‬اما‬ ‫در بسیاری از کشورهای دنیا مجوزهای الزم پس‬ ‫از تشریفات گمرکی ارائه می شوند ‪ .‬به این معنا که‬ ‫وقتی تشریفات گمرکی کاالیی تمام می شود هنوز‬ ‫عملیات ترخیص کاال انجام نشده است ‪ .‬او در ادامه‬ ‫می گوید‪ :‬به طور متوس��ط در گمرکات کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬مجوزها پس از تشریفات گمرکی صادر‬ ‫می شوند ‪ .‬اما این امر در کشور ما رعایت نمی شود‪ .‬‬ ‫محصوالت در گمرکات باید از لحظه ورود تا لحظه‬ ‫ترخیص کنترل ش��ود ‪ .‬کاال زمانی که وارد مبادی‬ ‫ورودی می ش��ود از لحظه ای که اعالمیه ورود کاال‬ ‫صادر می شود فرایند ترخیص کاال اغاز می شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ام��ور گمرکی می افزاید‪ :‬از ان پس‬ ‫قبض ه��ای انبار و شناس��ایی کاال صادر می ش��ود‬ ‫و اطالع��ات توس��ط گم��رک پردازش می ش��ود و‬ ‫در مس��یرهای ‪ ۴‬گان��ه زرد‪ ،‬س��بز‪ ،‬قرم��ز و اب��ی‬ ‫تقسیم بندی می ش��ود ‪ .‬مس��یرهای ابی در کشور‬ ‫ما اعمال نمی ش��ود ‪ .‬یکی از دالی��ل طوالنی بودن‬ ‫فرایند ترخیص‪ ،‬نبود مسیر ابی است و مسیر ابی‬ ‫مس��تلزم نیاز و امادگی تمامی بدنه تجارت اس��ت‬ ‫و ربط��ی ب��ه گمرک ن��دارد ‪ .‬او اظه��ار می کند‪ :‬به‬ ‫تازگی در برخی از کشورها فرایند ترخیص به طور‬ ‫یکپارچه ارزیابی می شوند ‪ .‬به این معنا که تشریفات‬ ‫گمرکی و فرایند ترخیص هریک جداگانه بررس��ی‬ ‫می ش��وند ‪ .‬در امتیازاتی که در رتبه کس��ب و کار‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬کل فرایند ترخیص و کل مجوزهای‬ ‫صادرش��ده و زمان مورد نیاز بررس��ی می شود ‪ .‬در‬ ‫کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش زمان ترخیص‬ ‫کاال و ماندن محصوالت در انبارها‪ ،‬تس��ریع تجارت‬ ‫و کاهش هزینه‪ ،‬صاحبان کاال و بازرگانان مجوزها‬ ‫را پس از تشریفات گمرکی اخذ می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫براس��اس اخرین بررسی ها براساس شاخص های جهانی‬ ‫در گردش��گری کنفرانس ها و همایش ها تایلند‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫س��نگاپور و ام��ارات‪ ،‬از مقصدهای برتر در اس��یا‪ ،‬اروپا و‬ ‫خاورمیانه معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬طبق نتایج به دس��ت امده از اخرین پژوهش ها‬ ‫درباره برترین های گردش��گری همای��ش و کنفرانس ها و‬ ‫نمایشگاه ها (‪ )MICE‬تایلند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬سنگاپور و امارات‬ ‫برترین های اسیا شدند‪ .‬بر اساس این بررسی ها که از سوی‬ ‫«گلوبال دستینیشن ایندکس» انجام شده‪ ،‬ایتالیا و فرانسه‬ ‫محبوب ترین ها در اروپا و امارات برترین در خاورمیانه شد‪.‬‬ ‫تگزاس و الس وگاس در امریکا نیز برترین های این سبک‬ ‫از گردش��گری در امریکا ش��دند‪ .‬پاتریشیا س��یلویا‪ ،‬مدیر‬ ‫بازاریاب��ی «پاس��یفیک ورلد» در همی��ن زمینه می گوید‪:‬‬ ‫هر س��ال کشورها و ش��هرهایی را که برترین جایگاه را از‬ ‫نظر برگ��زاری همایش ها و صنایع مرتب��ط با کنفرانس ها‬ ‫و نمایش��گاه ها داش��ته اند اع�لام و معرف��ی می کنی��م‪.‬‬ ‫امس��ال موضوع محبوبی��ت نیز به این ش��اخص ها افزوده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ش��اخص هایی که ش��امل ارتقای تسهیالت‬ ‫حمل ونقل و افزایش پروازها و نیز افزایش ظرفیت هتل ها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در فناوری ها و ایج��اد نرخ های مبادالتی‬ ‫جذاب و همچنین ش��اخص امنیت و ثبات اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫کش��ورهای تایلند‪ ،‬اندونزی و س��نگاپور برترین های اسیا‬ ‫شناخته شده اند اما شهرهای بالی و بانکوک محبوب ترین‬ ‫ش��هرها از این نظر در کل اس��یا هس��تند‪ .‬پی��ش از این‬ ‫اتحادیه کنگ��ره و کنوانس��یون های بین المللی(‪)ICCA‬‬ ‫نیز برای س��ال ‪2015‬م فهرست ‪ 25‬شهر اروپا را به عنوان‬ ‫برترین مقصدهای گردش��گری همایش ه��ا انتخاب کرد‪.‬‬ ‫اس��تانبول رتبه ‪ 12‬را به دس��ت اورد‪ .‬این جدول براساس‬ ‫بررسی ویژگی های مختلف رقابتی میان شهرهای مختلف‬ ‫برای جذب انواع کنفرانس ها و همایش ها و نیز با توجه به‬ ‫کارنامه و عملکرد س��االنه هر شهر در برگزاری همایش ها‬ ‫تهیه می ش��ود‪ .‬این اتحادیه که هر س��ال از میان بیش از‬ ‫‪ 2500‬ش��هر در سراس��ر جهان ‪ 25‬مقصد برت��ر را برای‬ ‫برگزاری کنفرانس ها و نشس��ت های بین المللی ارزیابی و‬ ‫معرفی می کند‪ ،‬امسال عالوه بر ‪ 3‬شهر یادشده‪ ،‬امستردام‪،‬‬ ‫برلین‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬مادرید و س��پس رم و بروکس��ل را در‬ ‫ردیف ه��ای بعدی جدول جای داده اس��ت‪ .‬در این جدول‬ ‫اس��تانبول در ترکیه نیز موفق شد رتبه ‪ 12‬را کسب کند‪.‬‬ ‫این درحالی است که شهرهای اروپایی به ویژه برای جذب‬ ‫گردشگران شرکت کننده در همایش ها در رقابتی تنگاتنگ‬ ‫تالش می کنند و ارتقای جایگاه استانبول در این جدول و‬ ‫یا اتن با توجه به مشکالت اقتصادی جاری در یونان رقابت‬ ‫میان کشورهای مختلف را برجسته تر کرده است‪.‬‬ ‫مترو به ایران می اید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت المانی مت��رو در مصاحب��ه با یک‬ ‫نش��ریه اظهار کرد‪ :‬این غول خرده فروش��ی تا پایان امسال‬ ‫درب��اره گس��ترش فعالیت ب��ه ای��ران و میانم��ار تصمیم‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اوالف کوچ به هفته نامه‬ ‫«ویرتسش��افتس ووچه» گفت‪ :‬میانمار از گشایش سیاسی‬ ‫نفع می برد و ظرفیت رشد باالیی دارد‪ .‬ما همچنین در حال‬ ‫بررس��ی فرصت های تجاری در ایران هس��تیم که با پایان‬ ‫تحریم های غربی ایجاد ش��ده اند‪ .‬مدیرعامل مترو گفت‪ :‬ما‬ ‫تا پایان س��ال درباره حرکتی ک��ه در پیش خواهیم گرفت‬ ‫تصمیم می گیریم‪ .‬براس��اس گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪،‬‬ ‫مت��رو در حدود ‪ 30‬کش��ور در اروپا و اس��یا حضور دارد و‬ ‫نش��ان(برند)هایش ش��امل زنجیره محصوالت الکترونیکی‬ ‫مصرفی مدیا مارکت و س��اتورن‪ ،‬س��وپرمارکت زنجیره ای‬ ‫رئ��ال و هایپرمارکت ‪ Metro Cash & Carry‬اس��ت‪.‬‬ ‫قدرت های غربی در ژانویه با اجرایی شدن توافق هسته ای‬ ‫به تحریم های ایران پایان دادند و اکنون شرکت های غربی‬ ‫بازگشت به بازار ایران را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫اوراق فله‪‎‬برها شدت گرفت‬ ‫بس��یار چش��مگیری برای زد‪.‬تی‪.‬ای ایجاد خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 2012‬میالدی خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی‬ ‫شده بود که این ش��رکت با امضای قراردادی چندمیلیون‬ ‫دالری برای تحویل س��خت افزارها و نرم افزارهای امریکایی‬ ‫به ش��رکت مخابرات ای��ران‪ ،‬تحریم های واش��نگتن علیه‬ ‫تهران را نقض کرده اس��ت‪ .‬شرکت های امریکایی از جمله‬ ‫مایکروس��افت‪ ،‬ای‪.‬بی‪.‬ام‪ ،‬اوراکل و دل که گفته می ش��ود‬ ‫اق�لام انها در این قرارداد موجود ب��وده‪ ،‬همگی از قرارداد‬ ‫زد‪.‬ت��ی‪.‬ای با ایران اظه��ار بی اطالعی کرده اند‪ .‬به نوش��ته‬ ‫رویترز‪ ،‬واشنگتن معتقد است که زد‪.‬تی‪.‬ای برای دور زدن‬ ‫تحریم ها از شرکت های صوری استفاده کرده است‪.‬‬ ‫اوراق کش��تی‪‎‬های فله‪‎‬بر در س��ال جاری میالدی سرعت‬ ‫بیش��تری گرفت��ه و در ماه ژانویه ب��ه ‪4/6‬میلیون ‪DWT‬‬ ‫رسیده است‪ .‬طبق اعالم ش��ورای دریانوردی بین‪‎‬المللی و‬ ‫ح��وزه دریای بالتیک به گزارش ماری��ن تایمز این رقم در‬ ‫مقایس��ه با میانگین اوراق ماهانه س��ال ‪2015‬م که برابر با‬ ‫‪2/6‬میلیون ‪ DWT‬بود‪84 ،‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مارین تایمز‪ ،‬پتر سند تحلیلگر ارشد کشتیرانی‬ ‫بیمکو‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می‪‎‬رود فعالیت اوراق کشتی‪‎‬های فله‪‎‬بر‬ ‫در ادامه س��ال ‪2016‬م بیشتر هم ش��ود‪ .‬وی افزایش نرخ‬ ‫اوراق فله‪‎‬بره��ا را تح��ول خوبی برای این صنعت دانس��ت‬ ‫چراکه تقاضای کم و ظرفی��ت باال گریبان صنعت فله بر را‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫موسس��ه کارگ��زاری کش��تی گل��دن دس��تینی‬ ‫(‪ ) Golden Destiny‬یونان در رابطه با تعداد کشتی‪‎‬های‬ ‫اوراق ش��ده‪ ،‬اعالم کرد که در نخستین ماه از سال ‪2016‬‬ ‫میالدی ‪ 53‬کش��تی فله‪‎‬بر روانه کارگاه های اوراق شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫این رقم ‪20‬درصد نسبت به ماه پیش از ان و ‪43‬درصد در‬ ‫مقایسه با ژانویه ‪2015‬م افزایش نشان می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ نمایش توانمندی های نظامی ایران در بغداد‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫چشم انداز نمایشگاهی در سال ‪ 95‬را بررسی می کند‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫چند گام تا جهانی شدن صنعت نمایشگاهی‬ ‫پاویون ایران در نمایشگاه‬ ‫بین المللی نفت عمان‬ ‫مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور عمان و‬ ‫توانمندی های ایران در صنعت نفت و گاز‪ ،‬حضور شرکت های‬ ‫ایرانی در دهمین نمایش��گاه و کنفران��س بین المللی نفت و‬ ‫گاز عمان برنامه ریزی شده است‪ .‬به گزارش عصر نمایشگاه‪،‬‬ ‫رس��ول محققیان اظهار کرد‪ :‬دهمین نمایش��گاه و کنفرانس‬ ‫بین الملل��ی نفت و گاز عمان از ‪ 2‬ت��ا ‪ 4‬فروردین ‪ 1395‬در‬ ‫مسقط برگزار خواهد ش��د و شرکت نمایشگاه های اصفهان‪،‬‬ ‫مجری برپایی پاویون جمهوری اسالمی ایران در این رویداد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به حضور برترین ش��رکت های‬ ‫فعال صنعت نفت و گاز جهان در این نمایشگاه‪ ،‬شرکت های‬ ‫ایران��ی باید تالش کنند بار دیگر ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫داخلی را به بهترین شکل ممکن در معرض دید متخصصان‬ ‫و کارشناسان جهانی قرار دهند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط و ارتباطات مس��اعد سیاسی‪ -‬اقتصادی کشور عمان‬ ‫ب��ا ایران و موقعیت خاص و اس��تراتژیک‪ ،‬حضور در بازار این‬ ‫کش��ور بهترین انتخاب برای ایران خواهد ب��ود تا با ورود به‬ ‫بازار این کش��ور‪ ،‬گاز ایران به مسافت های دوردست در اروپا‬ ‫و ش��رق اسیا صادر شود‪ .‬گفتنی است عملکرد موفق شرکت‬ ‫نمایشگاه های اصفهان در برگزاری پاویون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نمایش��گاه بین المللی غذا و هتل داری و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تجهیزات و خدمات پزش��کی عمان س��بب ش��د‬ ‫برگزاری پاویون ایران در نمایش��گاه نفت و گاز عمان نیز به‬ ‫این شرکت واگذار شود‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫هرمز مهبد‬ ‫برگزاری هشتمین نمایشگا ه‬ ‫بین المللی هوایی ایران در کیش‬ ‫هشتمین نمایشگا ه بین المللی هوایی ایران در روزهای ‪۲۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬ابان ‪ ۹۵‬در جزیره کیش برگزار می شود‪.‬‬ ‫ی با اشاره‬ ‫به گزارش عصرنمایشگاه‪ ،‬مقصود اسعدی سامان ‬ ‫به برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی هوایی ایران‬ ‫(ایرشوی ‪ )2016‬از ‪ 26‬تا ‪ 29‬ابان ‪ 95‬در جزیره کیش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نمایش��گاه پس از سال ها تحریم صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی برگزار می شود و تولیدکنندگان صنایع هوایی داخلی‬ ‫در کن��ار بزرگترین تولیدکنندگان و س��ازندگان هواپیما در‬ ‫دنیا ازجمله ایرباس و شرکت های بزرگ قطعه ساز‪ ،‬تجهیزات‬ ‫هوانوردی و فرودگاهی‪ ،‬محصوالت خود را در معرض نمایش‬ ‫قرار می دهند‪ .‬سخنگوی هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی‬ ‫ایران با بیان اینکه این نمایش��گاه هر دو س��ال یک بار برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ 7‬دوره از این نمایشگاه برگزار شده‬ ‫و در شرایط پس از برجام‪ ،‬یکی از بزرگترین رویدادهای این‬ ‫صنعت به ش��مار می رود‪ .‬اسعدی سامانی اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به برگزاری موفقیت امی��ز اجالس هوانوردی تهران (‪)2016‬‬ ‫و اس��تقبال ش��رکت های هواپیما س��از‪ ،‬بیمه ها و بانک های‬ ‫بین الملل��ی و ایرالین های خارجی‪ ،‬پیش بینی می ش��ود در‬ ‫هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران نیز شاهد حضور‬ ‫پررنگ شرکت های بزرگ سازنده هواپیما و تجهیزات وابسته‬ ‫و تجهی��زات فرودگاهی و ناوبری دنیا باش��یم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه فرصت مغتنمی برای ش��رکت های‬ ‫داخلی و نی��ز کمپانی ها و عرضه کنن��دگان هواپیما در دنیا‬ ‫اس��ت تا با ارائه انواع هواپیما نیاز ش��رکت های هواپیمایی را‬ ‫تامی��ن و به بازار عرضه کنند‪ ،‬عالوه ب��ر ان تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران هوایی ای��ران نیز می توانند با ارائه توانمندی های‬ ‫خود‪ ،‬نسبت به بازاریابی در سطح جهان اقدام کنند ‪.‬‬ ‫امید فدایی‪:‬‬ ‫اگر کنترل‬ ‫منطقی روی‬ ‫حضور خارجی ها‬ ‫انجام شود‪،‬‬ ‫می توان صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫را به طرز‬ ‫شگفت انگیزی‬ ‫باالتر از سطح‬ ‫فعلی کشید‬ ‫پایان فعالیت غرفه ایران‬ ‫در نمایشگاه کتاب مسقط‬ ‫فعالیت های غرفه ایران در بیس��ت ویکمین دوره نمایشگاه‬ ‫کتاب مس��قط پای��ان یافت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫بیس��ت ویکمین دوره نمایش��گاه کتاب مس��قط به کار خود‬ ‫پایان داد‪ .‬این دوره از نمایش��گاه در فضایی به مس��احت ‪۱۴‬‬ ‫ه��زار مترمربع برگزار ش��د و در ان بیش از ‪ ۹۰۰‬غرفه در ‪۳‬‬ ‫س��الن فعالیت داشتند‪ .‬پاکس��تان و ایتالیا برای نخستین بار‬ ‫در این نمایش��گاه شرکت کرده بودند‪ .‬بیش��ترین ناشران از‬ ‫کش��ور های مصر با ‪ ۱۲۴‬ناشر‪ ،‬لبنان ‪ ۷۹‬ناشر و سوریه با ‪۶۹‬‬ ‫ناشر درنمایشگاه حضور داشتند‪.‬‬ ‫دیدار و مذاکره با عبدالمنعم الحس��نی وزیر اطالع رسانی‬ ‫عمان در غرفه ایران‪ ،‬دیدار با رییس باش��گاه فرهنگی عمان‬ ‫خانم دکتر عایشه درمکی و پیشنهاد انتشار کتابی با مضمون‬ ‫معرف��ی عمان ب��ه منزله الگوی مدارا و تس��امح در منطقه و‬ ‫جه��ان عرب‪ ،‬دیدار و گفت وگو با خمیس بن راش��د العدوی‬ ‫رییس انجمن نویس��ندگان و ادبای عمان‪ ،‬بازدید گروهی از‬ ‫دانش��جویان دوره دکترای ادبیات عرب از غرفه ایران‪ ،‬بازدید‬ ‫احمد الفالحی استاد ادبیات عرب‪ ،‬معروف به شیخ ادب عمان‬ ‫از غرفه ایران‪ ،‬بازدید محسن بن حمودالکندی استاد ادبیات و‬ ‫مدیر اداره اسناد دانشگاه سلطان قابوس عمان از غرفه ایران‬ ‫و تاکی��د بر تبادل فرهنگی بین دو کش��ور از طریق ترجمه‬ ‫اث��ار و دیدار با س��عید الصقالوی عضو کانون نویس��ندگان‬ ‫عمان به همراه عبدالرزاق الربیعی پژوهشگر عراقی در محل‬ ‫غرف��ه ایران ازجمله برنامه هایی بود که در غرفه ایران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ع برای نخستین بار در نمایشگاه امنیتی‪ ،‬دفاعی‬ ‫وزارت دفاع و شرکت های تاب ‬ ‫عراق (‪ 15‬تا ‪ 18‬اسفند) مشارکت کردند‪ .‬غرفه جمهوری اسالمی ایران به لحاظ‬ ‫فضای نمایش��گاهی بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت و در نخستین روز با‬ ‫استقبال باالیی روبه رو ش��د‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 108‬شرکت داخلی وخارجی از‬ ‫عراق و ‪ 23‬کشور ازجمله ایران‪ ،‬چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬کانادا و‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫فرهاد امینیان‪:‬‬ ‫صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫هم به عنوان‬ ‫یکی از حوزه ها‬ ‫و ابزارهای‬ ‫اقتصادی در‬ ‫این ‪ 4‬دهه‬ ‫تحت تاثیر همین‬ ‫شرایط قرار‬ ‫داشته است‬ ‫روغن کاری چرخ های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چند صباحی اس��ت که اغاز شده و انتی بیوتیک‬ ‫قدرتمندی به نام «ش��رایط پساتحریم» ارام ارام‬ ‫دارد نب��ض اقتص��اد ای��ران را به حال��ت عادی‬ ‫باز می گردان��د‪ .‬صنعت نمایش��گاهی ب��ه عنوان‬ ‫ح��وزه ای پویا و شبه مس��تقل‪ ،‬در زمان تحریم ها‬ ‫ه��م روی پ��ای خ��ودش ایس��تاد و هرچن��د با‬ ‫مش��کالت فراوان اما همواره روند توسعه را طی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ش��ماره گذش��ته‪ ،‬با دیدگاه برخی از اهالی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی همراه شدیم تا ارزیابی شان‬ ‫را از وضعی��ت این حوزه در س��ال جدید بدانیم‪.‬‬ ‫برای گ��زارش دوم نیز ‪ 3‬نفر دیگر مهمان‬ ‫ش��دند ت��ا ارزیابی خ��ود را از وضعی��ت فعلی و‬ ‫پیش بینی های اینده بیان کنند‪ .‬با‬ ‫همراه‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹دیگر نمی شود پشت تحریم ها پنهان‬ ‫شد‬ ‫فرهاد امینی��ان‪ ،‬رییس هی��ات مدیره انجمن‬ ‫صنف��ی برگزارکنندگان نمایش��گاه از چهره های‬ ‫ریز بین این صنعت اس��ت که همواره سعی دارد‬ ‫تحلی��ل منطقی و مبتنی بر تاریخ ارائه کند‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت که اقتصاد کشور ما در ‪ 4‬دهه اخیر‬ ‫همواره دس��تخوش نوسانات ناشی از مناسبات و‬ ‫کشمکش های سیاسی‪ ،‬نظامی و گاهی اجتماعی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدتی تحت تاثی��ر تغییرات ناش��ی از پیروزی‬ ‫انق�لاب اس�لامی‪ ،‬مدت��ی اثرات مهل��ک جنگ‬ ‫تحمیل��ی‪ ،‬بع��د از ان ش��رایط پ��س از جنگ و‬ ‫ت�لاش برای حضور در بازارهای جهانی‪ ،‬س��پس‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی و اقتص��اد مقاومتی و در‬ ‫حال حاضر هم شرایط پساتحریم‪.‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ه��م به عن��وان یکی از‬ ‫حوزه ه��ا و ابزاره��ای اقتص��ادی در این ‪ 4‬دهه‬ ‫تحت تاثیر همین ش��رایط قرار داشته‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه هی��چ گاه این صنعت در کش��ور م��ا از یک‬ ‫ارامش نس��بی برخ��وردار نبوده اس��ت‪ .‬اکنون‬ ‫که نیازمند ان هس��تیم تا نمایش��گاه های مان را‬ ‫مهیای شرایط پس��اتحریم کنیم‪ ،‬ضروری است‬ ‫بسترس��ازی و زمینه س��ازی مناس��ب و معقولی‬ ‫برای پذیرش شرایط جدید در این صنعت انجام‬ ‫دهیم‪ .‬تا پیش از این می توانس��تیم نقاط ضعف‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی ایران را در پس ش��رایط‬ ‫ویژه کش��ور پنهان و خود را از برخی کوتاهی ها‬ ‫مبرا کنیم‪ .‬اما اکنون که قرار اس��ت در ش��رایط‬ ‫جدید پذیرای همه کش��ورهای دنیا باشیم باید‬ ‫اصالح��ات زیادی را انجام دهیم‪ .‬بیش��تر مراکز‬ ‫نمایش��گاهی ما فاقد بس��یاری از استانداردهای‬ ‫نمایش��گاهی روز دنیا هس��تند و در حقیقت ما‬ ‫از جهات متعددی از معیارهای نمایشگاهی دنیا‬ ‫عقب هستیم‪.‬‬ ‫در حقیقت اگر بخواهیم همگام با نمایشگاه های‬ ‫مدرن دنیا نه به طور لزوم با کشورهای اروپایی و‬ ‫امری��کا‪ ،‬بلکه ب��ا همین کش��ورهای اطراف مثل‬ ‫ام��ارات و ترکیه حرکت کنی��م باید یک بار برای‬ ‫همیشه همت کرده و زیرساخت های نمایشگاهی‬ ‫خود را اصالح کنیم‪ .‬این اصالحات ساختاری هم‬ ‫باید در بخش های س��خت افزاری و هم در حوزه‬ ‫قوانین‪ ،‬مق��ررات و برنامه ریزی تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های اولی��ه‪ ،‬تاسیس��ات و تجهیزات‬ ‫نمایش��گاهی م��ا به ش��دت نیازمند نوس��ازی و‬ ‫گاهی بازس��ازی اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر قوانی��ن و مقررات نمایش��گاهی ما‬ ‫باید با اصول و مقررات اس��تاندارد نمایش��گاهی‬ ‫منطبق ش��ود‪ .‬به عنوان مثال ما هنوز نمی توانیم‬ ‫مطاب��ق اص��ول حرف��ه ای نمایش��گاهی دنیا با‬ ‫هماهنگ کنندگان بین الملل��ی تعامل کنیم زیرا‬ ‫در قوانی��ن و تعرفه ه��ای ما اصو ال ب��رای چنین‬ ‫تعامالتی پیش بینی های الزم انجام نشده است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه برنامه ریزی ه��ای م��ا در حوزه‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬هیچ گاه بلند مدت و برای چند س��ال‬ ‫نیس��ت بلکه برای هر نمایشگاه یک نوع تصمیم‬ ‫خ��اص می گیری��م و ی��ک برنامه کوت��اه مدت‬ ‫چندماهه تعریف می کنیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د از فرص��ت ایجاد ش��ده برای‬ ‫همکاری ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬به منظور توس��عه و‬ ‫پیش��رفت صنعت نمایشگاهی مان استفاده کنیم ‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اگر اعتقاد داریم که نمایش��گاه ها‬ ‫ابزار و کاتالیزور توس��عه اقتصادی هستند نباید‬ ‫ن��گاه یکس��ویه و تنه��ا انتفاعی به ای��ن صنعت‬ ‫داش��ته باش��یم بلکه باید به گونه ای عمل کنیم‬ ‫که توس��عه نمایشگاه ها‪ ،‬موجب حرکت و پویایی‬ ‫سایر صنایع و خدمات مرتبط در کشورمان شود‪.‬‬ ‫برای دستیابی به چنین اهدافی پیش از هر چیز‬ ‫بای��د تالش کنیم ت��ا حرفه برگزاری نمایش��گاه‬ ‫هرچه س��ریع تر از چرخ��ه فعالیت های خدماتی‬ ‫خارج ش��ده و به صورت واقعی به صنعت تبدیل‬ ‫شود و ارکان حکومتی کشور نیز از زاویه صنعت‬ ‫ان را ارزیاب��ی کنن��د‪ .‬اگ��ر این ام��ر تحقق یابد‬ ‫انگاه می توان برای نمایش��گاه ها تعاریف و قوانین‬ ‫مس��تقلی در بخش های مختلف ازجمله گمرک‪،‬‬ ‫مالیات و مانند انها تبیین کرد‪.‬‬ ‫در غی��ر ای��ن ص��ورت نمایش��گاه ها در ح��د‬ ‫یک ح��وزه درامدزایی صرف ب��رای دولت باقی‬ ‫خواهن��د مان��د و فقط بای��د به ارتقا و توس��عه‬ ‫کمی نمایش��گاه ها بسنده کنیم و بازهم کیفیت‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی و مدرن سازی نمایشگاه ها را به‬ ‫فراموشی بسپاریم‪.‬‬ ‫در صحبت ه��ای امینی��ان یک موض��وع تازه‬ ‫مطرح ش��د؛ اینکه صنعت نمایش��گاهی می تواند‬ ‫تس��هیل کننده راه دیگر صنایع باش��د‪ .‬همانطور‬ ‫که در ش��رایط تحریم این صنع��ت پویایی خود ‬ ‫را حفظ کرد و کش��تی ان به گل ننشس��ت‪ ،‬در‬ ‫شرایطی که اوضاع بین المللی کشور ما روز به روز‬ ‫به س��مت ش��رایط ایده ال س��وق پی��دا می کند‬ ‫می توانی��م امی��دوار باش��یم که تقوی��ت صنعت‬ ‫نمایشگاهی بر همه صنایع اثرگذار باشد و شهرت‬ ‫هر رویداد داخلی فرصتی باشد برای معرفی یک‬ ‫صنعت و مشارکت کنندگان ان‪.‬‬ ‫‹ ‹در ح�وزه نمایش�گاهی می توانی�م‬ ‫صادر کننده باشیم‬ ‫هرمز مهبد از کارشناس��ان کارازموده صنعت‬ ‫نمایش��گاهی اس��ت که البته اوازه فعالیت های‬ ‫او بیش��تر از انک��ه در ایران ش��نیده ش��ود‪ ،‬در‬ ‫المان شناخته شده اس��ت‪ .‬او به عنوان نماینده‬ ‫رس��می نمایشگاه های مس��ه فرانکفورت و مسه‬ ‫اش��توتگارت در ایران فعال اس��ت و در سال ‪95‬‬ ‫قرار است یکی از مهم ترین رویدادهای المان را‬ ‫با عنوان «میاتک��س» (‪ )MEATEX‬به ایران‬ ‫بیاورد‪ .‬این رویداد یکی از مهم ترین رویداد های‬ ‫نمایشگاهی جهان است که می تواند فرصت های‬ ‫ش��گفت انگیزی را برای کش��ورمان ب��ه ارمغان‬ ‫امید فدایی‬ ‫بی��اورد‪ .‬مهبد درب��اره مولفه ه��ای ارتباط ایران‬ ‫با کش��ورهای خارجی می گوید‪ :‬م��ن در درجه‬ ‫نخس��ت به عن��وان نماین��ده مجری��ان خارجی‬ ‫فعالی��ت می کن��م و درج��ه دوم ی��ک مج��ری‬ ‫برگزاری رویدادهای داخلی هس��تم‪ .‬از نظر من‬ ‫ارتقای صنعت نمایش��گاهی در گ��رو ارتباطات‬ ‫بین الملل��ی اس��ت‪ .‬من از حض��ور خارجی ها در‬ ‫ای��ران به هر ش��کلی اس��تقبال می کن��م‪ .‬اما به‬ ‫ش��رطی که رویدادهایی که انه��ا قصد برگزاری‬ ‫یا مش��ارکت در ان را دارند‪ ،‬در گذشته در ایران‬ ‫کلید نخورده باش��د‪ .‬ما عنوان های مهمی چون‬ ‫نمایش��گاه تاسیس��ات‪ ،‬الکامپ‪ ،‬در و پنجره و‪...‬‬ ‫داریم که به حد کافی قدرتمند هس��تند و ما در‬ ‫راس��تای حمایت از برگزارکنندگان داخلی نباید‬ ‫به برگزارکنن��دگان خارجی اجازه دهیم در این‬ ‫زمینه ها فعالیت کنند‪.‬‬ ‫اگر هم قرار اس��ت فعالیتی در این زمینه انجام‬ ‫شود‪ ،‬بهتر است در قالب یک قرارداد بین مجری‬ ‫داخل��ی با طرف خارجی باش��د تا تصمیم گیرنده‬ ‫نهایی برگزارکنندگانی باش��ند که س��ال ها برای‬ ‫برپای��ی یک روی��داد زحمت کش��یده اند‪ .‬به طور‬ ‫مثال اگر قرار است یک شرکت اروپایی در زمینه‬ ‫برگزاری یک نمایش��گاه نساجی فعالیت کند باید‬ ‫با هماهنگی و اجازه ش��رکت برگزارکننده ان در‬ ‫ایران باشد‪ .‬نه اینکه خیلی راحت بیایند مجوزی‬ ‫بگیرند و یک نمایش��گاه با هر ش��کل و شمایلی‬ ‫خواستند کلید بزنند‪.‬‬ ‫همانط��ور ک��ه در صنای��ع مختل��ف‪ ،‬اولویت‬ ‫مسئوالن حمایت از تولیدکنندگان داخلی است‪،‬‬ ‫در صنعت نمایش��گاهی هم ش��رایط و اولویت ها‬ ‫باید به همین ترتیب باشد‪ .‬اگر به وضعیت المان‬ ‫و دیگر کشورهای اروپایی هم نگاه کنید‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع همین رویکرد را می بینید‪ .‬اگر قرار باش��د‬ ‫مجری��ان داخل��ی را ضعیف کنیم بع��د از مدتی‬ ‫همه چیز انحصاری و وارداتی می ش��ود! در حالی‬ ‫که ب��ا حمایت منطقی و همه جانب��ه می توان از‬ ‫شرایط پساتحریم اس��تفاده کرد و حتی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ای��ران را تبدی��ل به ی��ک صنعت‬ ‫صادراتی کرد‪ .‬با تصمیم های درس��ت و منطقی‬ ‫می توان شعباتی از الکامپ‪ ،‬اگرو فود و نمایشگاه‬ ‫تاسیسات را در بسیاری از کشورها کلید زد‪ .‬این‬ ‫هدف حداقل در کش��ورهای همسایه به سادگی‬ ‫قابل وصول است‪.‬‬ ‫ام��ا درب��اره نمایش��گاه هایی که در ای��ران در‬ ‫گذش��ته برگزار نش��ده اند‪ ،‬به نظ��ر می توان این‬ ‫شانس را به خارجی ها داد تا بیایند و ان را برگزار‬ ‫کنن��د‪ .‬در این صورت من فکر می کنم به رش��د‬ ‫نمایشگاه های کشور هم کمک کرده ایم‪ .‬هنوز در‬ ‫ایران جا برای برپایی بس��یاری از رویدادها خالی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در ش��رایط تحریم خیلی خوب از پس‬ ‫مشکالت بر امدیم و رویدادهای بسیار مناسبی را‬ ‫برگزار کردیم اما این تعداد کافی نبوده و باید به‬ ‫متولد شدن عنوا ن های جدید فکر کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن ممک��ن اس��ت خارجی ه��ا هم‬ ‫پیشنهادهای منطقی و به درد بخور داشته باشند‬ ‫ک��ه می توان از انها اس��تفاده کرد‪ .‬همان طور که‬ ‫ما س��عی داریم رویدادهای درست و حسابی مان‬ ‫را ص��ادر کنیم باید به خارجی ها هم اجازه دهیم‬ ‫ش��عبه ای از رویدادهای شان را به ایران بیاورند و‬ ‫به ما در رشد صنعت نمایشگاهی کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د به دنب�ال تعریف دقی�ق از این‬ ‫فرهاد امینیان‬ ‫صنعت باشیم‬ ‫نمی توان از صنعت نمایشگاهی کشور دم زد و‬ ‫نظر اس��تانی ها را نپرسید! بنابراین به سراغ یکی‬ ‫از سایت داران استانی رفتیم‪.‬‬ ‫امی��د فدایی‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی‬ ‫جن��وب ش��رق ایران در اس��تان کرم��ان نظری‬ ‫ش��بیه مجریان نمایش��گاهی دارد و معتقد است‬ ‫اگ��ر کنت��رل منطق��ی روی حض��ور خارجی ها‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬می توان صنعت نمایش��گاهی را به‬ ‫طرز ش��گفت انگیزی باالتر از سطح فعلی کشید‪.‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی بدون شک صنعتی تاثیرگذار‬ ‫بر اقتصاد یک منطقه‪ ،‬ش��هر یا یک کشور است‪.‬‬ ‫با نگاهی به صنعت نمایش��گاهی المان و س��ود‬ ‫سرش��اری که هر س��ال به واس��طه برپایی بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬روی��داد بین المللی ب��ه خزانه این دولت‬ ‫روانه می کند به راحتی می توان به این موضوع و‬ ‫اهمیت اقتصادی ان پی برد‪.‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در ایران با وجود س��ابقه‬ ‫طوالن��ی‪ ،‬از زمان اغاز ان ب��ا چالش های زیادی‬ ‫روبه رو بوده اما این ظرفیت در کش��ور عزیزمان‬ ‫ای��ران وج��ود دارد ک��ه به راحت��ی ب��ه یکی از‬ ‫قطب های نمایشگاهی منطقه تبدیل شویم‪.‬‬ ‫یک��ی از فرصت های پیش ام��ده برای صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در ایران لغو تحریم ه��ای ظالمانه‬ ‫علیه کش��ورمان اس��ت و این فرصت پساتحریم‬ ‫اینده امیدوارکننده ای را برای ما ترسیم می کند‪.‬‬ ‫البته نباید انتظار داش��ت که اجرای برجام و لغو‬ ‫تحریم ها به سرعت روی وضعیت نمایشگاه ها در‬ ‫سال اینده تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫اگرچه حضور و اس��تقبال هیات های تجاری و‬ ‫بازرگانی خارجی از ورود دوباره به بازار ایران این‬ ‫نوید را می دهد که افق روشن و امیدوارکننده ای‬ ‫در برابر صنعت نمایش��گاهی ایران وجود داشته‬ ‫و دامنه حضور شرکت ها و تولیدکنندگان معتبر‬ ‫خارجی در رویدادهای نمایش��گاهی ایران بسیار‬ ‫گس��ترده تر و حرفه ای تر باش��د؛ اما این امر‪ ،‬کار‬ ‫را ب��رای برگزارکنن��دگان داخل��ی نیز س��خت‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬چرا که باید خو د را ب��رای ارتقای‬ ‫س��طح کیفی وکمی رویداده��ای پیش رو اماده‬ ‫کنند‪ .‬ی��ک موضوع مه��م دیگر ام��کان حضور‬ ‫ش��رکت های برگزارکنن��ده معتبر نمایش��گاهی‬ ‫دنی��ا ب��ا رویدادهای مش��هور جهان��ی در ایران‬ ‫اس��ت که ش��اید دلیلی دیگر بر باال رفتن سطح‬ ‫برگزاری نمایشگاه از س��وی مجریان داخلی در‬ ‫پساتحریم باش��د‪ .‬البته ما هنوز هیچ سیستمی‬ ‫ب��رای کنت��رل و امار گی��ری از بازدیدکنندگان‬ ‫تخصصی از نمایش��گاه ها در کشورمان نداریم و‬ ‫هن��وز به صورت س��نتی در ای��ن زمینه حرکت‬ ‫می کنیم‪ .‬اگرچه شرایط پساتحریم برای صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران ش��رایطی امیدوارکننده است‬ ‫ام��ا نیاز ب��ه تقویت و ب��اال بردن س��طح کیفی‬ ‫برگزاری نیز احساس می ش��ود‪ .‬جمع بندی من‬ ‫این اس��ت که صنعت نمایش��گاهی رشد خوبی‬ ‫را تجرب��ه خواهد کرد‪ ،‬به ش��رطی که خودمان‬ ‫بخواهیم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه حوزه نمایشگاه و رویدادهای‬ ‫مختل��ف در ایران ابعاد بس��یار وس��یعی دارد در‬ ‫روزهای اینده ممکن اس��ت بازهم از زبان اهالی‬ ‫صنعت نمایشگاهی حرف هایی برای گفتن داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬به شرط انکه بتوانیم حرف های جدیدی‬ ‫از انها بشنویم‪.‬‬ ‫هفتمین هفته پر رونق بازار سنگ اهن در چین‬ ‫قیمت سنگ اهن وارداتی چین ‪ 4/5‬دالر نسبت به هفته قبل باالتر رفت و ‪ 7‬هفته متوالی‬ ‫اس��ت که بازار این ماده اولیه عملکرد خوبی دارد‪ .‬بازار فوالد صعودی اس��ت و انتظار می رود‬ ‫رش��د قیمت سنگ اهن نیز ادامه داشته باش��د‪ .‬به گزارش ایفنا‪ ،‬سنگ اهن خلوص ‪62‬درصد‬ ‫اس��ترالیا با ‪ 2‬دالر رش��د روزانه به ‪ 53/5‬دالر هر تن سی اف ار رس��ید‪ .‬بازار رو به باالست و‬ ‫فعاالن بازار معتقدند قیمت در ماه جاری به ‪ 55‬تا ‪ 60‬دالر هر تن سی اف ار می رسد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫روند نگهداری و تعمیرات ماشین االت معدنی باید مورد بازنگری قرار بگیرند‬ ‫ه��دف اولیه معدنکاران سراس��ر جه��ان‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری تجهیزات و به کمترین س��طح رس��اندن‬ ‫هزینه تولید هر تن از محصوالت است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اهمیت کاهش هزینه ها در سال های گذشته تبدیل‬ ‫به هدفی مهم تر ش��ده که دس��تیابی ب��ه ان روز به‬ ‫روز دش��وارتر می شود‪ .‬انها به دنبال راه هایی هستند‬ ‫که با کاهش هزینه های تولید خود‪ ،‬مدت بیش��تری‬ ‫در بازار رکودی کنونی دوام بیاورند تا ش��اید بتوانند‬ ‫دوران اوج دوب��اره بازارها را مش��اهده کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬راه دشواری پیش روی انها قرار دارد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬براس��اس اخرین گزارش موسس��ه‬ ‫مدیریت��ی و مش��اوره «مک کن��زی»‪ ،‬به��ره وری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی در س��ال های اخی��ر حدود‬ ‫‪30‬درصد پایین تر از ان چیزی است که حدود یک‬ ‫دهه گذش��ته تجربه شده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در‬ ‫حالی که عوامل مختلفی منجر به کاهش بهره وری‬ ‫ش��ده‪ ،‬مهم ترین نقش را در ای��ن عقبگرد‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های س��رمایه ای و عملیات��ی ایفا کرده اند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬فعالیت های معدنکاری به دنبال ان هستند‬ ‫ک��ه راهکارهای جدیدی ب��رای بهره وری بیش��تر‪،‬‬ ‫خردمندانه تر شدن و اقدامات کاراتر پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مجل��ه بریتانیای��ی «ماینین��گ‬ ‫مگزین» که با متئو دینس��لیج‪ ،‬مش��اور فنی شرکت‬ ‫اکس��ون موبیل مصاحب��ه ک��رده‪ ،‬برای رس��یدن به‬ ‫این هدف‪ ،‬ش��رکت های معدنی ب��ر عوامل مختلفی‬ ‫تمرک��ز کرده اند که از این بین می ت��وان به نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬تامین مواد اولیه و نیازهای سازمانی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬ام��ا یکی از مهم تری��ن و اثربخش ترین ابزارها‬ ‫ب��رای افزایش بهره وری عملی��ات‪ ،‬افزایش اقدامات‬ ‫هوشمندانه در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات‬ ‫و ماشین االت معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیر یا نگهداری؟‬ ‫روش گذش��ته در مدیری��ت تجهی��زات و‬ ‫ماشین االت‪ ،‬استفاده از انها تا زمان توقف و خرابی‬ ‫انها بود‪ .‬اما دانش��مندان علم مدیریت و مهندس��ان‬ ‫‹ ‹افزایش دسترسی به ماشین االت‬ ‫براس��اس گزارش موسس��ه پی دبلی��و اس‪ ،‬اجرای‬ ‫هوش��مندانه و کالس جهان��ی برنامه های نگهداری‬ ‫و تعمی��رات‪ ،‬می توان��د منجر به ان ش��ود که زمان‬ ‫توقف ه��ای ناخواس��ته تجهی��زات و ماش��ین االت‬ ‫از ‪18‬درص��د کل فعالیت ه��ا تا س��طوح نزدیک به‬ ‫‪2‬درص��د کاهش یابد‪ .‬انچه این گ��زارش ان را یک‬ ‫«برنامه نگهداری و تجهیزات هوشمندانه» می نامد‪،‬‬ ‫ت�لاش برای افزایش بهره وری و عملکرد کل ناوگان‬ ‫ماشین االت و تجهیزات یک مجموعه معدنی است‬ ‫تا به این صورت‪ ،‬توقف های ناخواس��ته تمام انها را‬ ‫از بین برده و زمان در دسترس��ی بودن ش��ان را به‬ ‫بیش��ترین حد ممکن رساند‪ .‬یکی از مهم ترین راه ها‬ ‫برای رسیدن به این هدف‪ ،‬افزایش دفعات بازدید و‬ ‫نگهداری از ماشین االت است‪ .‬برای روشن شدن این‬ ‫موضوع باید به این نکته اش��اره کرد که برنامه های‬ ‫متداول تعمیرات و نگه��داری‪ ،‬توصیه می کنند که‬ ‫ماش��ین های معدن��ی در ‪ 4‬مرحله م��ورد بازدید و‬ ‫رس��یدگی ق��رار بگیرند؛ یکی پس از ‪ 500‬س��اعت‬ ‫کارک��رد و مراحل بعد‪ ،‬پس از هزار س��اعت‪2 ،‬هزار‬ ‫ساعت و ‪4‬هزار ساعت‪ .‬با این حال‪ ،‬مطالعات مختلف‬ ‫نش��ان داده که س��رویس کاری اولیه و پس از ‪500‬‬ ‫ساعت کار ماشین ها‪ ،‬چندان اهمیتی ندارد‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان با مدیریت دفعات بازدید و رسیدگی‬ ‫از تجهیزات‪ ،‬زمان نخستین سرویس کاری را به هزار‬ ‫س��اعت پس از ش��روع عملیات تعیین کرد‪ .‬در این‬ ‫صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟‬ ‫با این ش��رایط‪ ،‬به س��ادگی زمان کار ماشین های‬ ‫معدنی افزایش می یابد‪ ،‬تداخل فعالیت های انسان و‬ ‫تجهیزات کم می شود و در نهایت مصرف سوخت و‬ ‫روان کننده به کمترین حد می رس��د‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در صورتی که یک ش��رکت معدن��ی از ‪ 10‬کامیون‬ ‫اس��تفاده کرده و هر ک��دام از انها در طول س��ال‪،‬‬ ‫‪ 7‬هزار و ‪ 500‬ساعت کار کنند‪ ،‬حذف نگهداری های‬ ‫پیش��گیرانه انها در بازه ‪ 500‬س��اعت کاری‪ ،‬باعث‬ ‫می ش��ود که در طول هر س��ال‪ 75 ،‬سرویس کاری‬ ‫را در تم��ام ناوگان ماش��ین االت کاه��ش دهد‪ .‬در‬ ‫این صورت‪ 750 ،‬س��اعت از توقف ماشین ها کاسته‬ ‫می ش��ود و نرخ در دس��ترس بودن انه��ا به میزان‬ ‫یک درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫افزایش یک درصدی نرخ در دسترسی ماشین االت‬ ‫برای بیشتر شرکت های معدنی جهان می تواند نتایج‬ ‫مثبت قابل توجهی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزینه ه�ای س�وخت و‬ ‫روان کننده‬ ‫ب��ا بهینه ک��ردن زمان بازرس��ی و رس��یدگی به‬ ‫تجهی��زات ماش��ین االت‪ ،‬معدن��کاران می توانن��د‬ ‫اطمینان یابند که ماش��ین های انها‪ ،‬زمان کمتری‬ ‫را در تعمیرگاه به س��ر می برند‪ .‬این اتفاق به معنای‬ ‫ان است که کارکنان تعمیراتی و فنی‪ ،‬زمان کمتری‬ ‫را صرف بازدید از ماش��ین ها کنن��د و برنامه کاری‬ ‫انها ازادتر می ش��ود‪ .‬در این صورت‪ ،‬ماش��ین ها هم‬ ‫به کار خود ادامه می دهند و نیاز کمتری به مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬روان کننده های مختلف و تعویض فیلترها‬ ‫خواهد بود ک��ه به نوبه خود‪ ،‬هزینه های عملیاتی را‬ ‫بیش از پیش کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در همان شرکت معدنی که پیش‬ ‫از این به ان اشاره شد‪ ،‬بهینه کردن دفعات بازدید ها‬ ‫و س��رویس کاری ها باعث می شود در هر سال حدود‬ ‫‪ 40‬ه��زار دالر از محل حقوق کارکنان و هزینه های‬ ‫نگهداری های دوره ای کاسته شود‪ .‬این رقم می تواند‬ ‫برای ش��رکت هایی که هم اکنون در اوضاع نابسامان‬ ‫مالی قرار دارند‪ ،‬بسیار مفید واقع شود و حاشیه سود‬ ‫انها را افزایش دهد‪ .‬نکته اینجا اس��ت که بسیاری از‬ ‫ش��رکت های معدنی‪ ،‬بی��ش از ‪ 10‬کامیون فعال در‬ ‫عملی��ات معدن��کاری خود دارند و ب��ه این صورت‪،‬‬ ‫صرفه جویی های بیشتری انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫متئ و دینسلیج‬ ‫برنامه های‬ ‫هوشمندانه‬ ‫نگهداری و‬ ‫تعمیرات‪،‬‬ ‫می تواند منجر‬ ‫به کاهش زمان‬ ‫توقف های‬ ‫ناخواسته‬ ‫فعالیت ها از‬ ‫‪18‬درصد کل تا‬ ‫سطوح نزدیک‬ ‫به ‪2‬درصد شود‬ ‫تالش برای تبدیل صنعت مس به دوستدار محیط زیست‬ ‫ژاپ��ن ازجمله کش��ورهای پیش��رو در زمینه مب��ارزه با‬ ‫الودگی ه��ای صنایع ازجمله صنعت مس اس��ت‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر محیط زیس��ت ژاپ��ن از تجربه این کش��ور در زمینه‬ ‫تبدی��ل صنعت مس به صنعتی دوس��تدار محیط زیس��ت‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬در س��ال جاری میالدی کمی قبل‬ ‫از برگزاری پانزدهمین نمایش��گاه محیط زیست در تهران‬ ‫تالش های جهان��ی برای کاهش الودگ��ی پس از مدت ها‬ ‫به ثمر نشس��ت و به تصویب موافقتنام��ه پاریس انجامید‪.‬‬ ‫تاثیرات ای��ن تصمیم جهانی ب��ر اظهارنظرهای مدیران و‬ ‫تصمیم گیران حاضر در نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫کامال مشخص بود‪« .‬ماس��ااکی کوبایاشی » قائم مقام وزیر‬ ‫محیط زیس��ت ژاپن نیز در میان مدی��ران صاحبنامی بود‬ ‫که از این نمایش��گاه بازدید کردند‪ .‬کش��ور او‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سابقه‬ ‫طوالن��ی در مقابله با الودگی های زیس��ت محیطی به ویژه‬ ‫الودگی های ناشی از تولید مس دارد‪.‬‬ ‫نخستین الودگی گزارش ش��ده در ژاپن مربوط به دوره‬ ‫میجی اس��ت که ط��ی ان فاضالب های صنعت��ی کارخانه‬ ‫تولی��د مس وارد رودخانه ش��د و باعث ب��روز اثرات منفی‬ ‫روی اف��رادی ک��ه از ان اب ب��رای اش��امیدن اس��تفاده‬ ‫می کردن��د‪ ،‬ش��د‪ .‬از ای��ن رو در س��ال ‪١٩٦٧‬م قانون��ی با‬ ‫عنوان کنترل الودگی های مختلف محیط زیس��ت تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬قائم مق��ام وزی��ر محیط زیس��ت ژاپن درب��اره وضع‬ ‫اس��تانداردهای زیس��ت محیطی ب��رای این کش��ور گفت‪:‬‬ ‫«درباره استانداردس��ازی یک هدف وی��ژه مورد توجه قرار‬ ‫گرفت که همان س�لامت انسان و محیط زیست بود‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن به این هدف به شرکت های خصوصی ابالغ شد تا‬ ‫ان ش��رکت ها ملزم به رعایت استانداردهای جدید شوند‪».‬‬ ‫ت ش��رکت ها از لحاظ فناوری در‬ ‫او ادامه داد‪« :‬البته ظرفی ‬ ‫دس��ترس مورد توجه قرار گرف��ت و با توجه به فناوری در‬ ‫دس��ترس این استانداردها برای شرکت های مربوط تبیین‬ ‫شد‪ ».‬کوبایاش��ی درباره الودگی های زیست محیطی تولید‬ ‫مس و مرحله ذوب گفت‪«:‬در مرحله تولید مس و ذوب ان‬ ‫مشکالتی به وجود می اید که می توان به الودگی های اب‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬برای رفع این مشکالت و پاک سازی اب ها از‬ ‫الودگی‪ ،‬کشور ژاپن اقدامات بسیار موثری انجام داده است‪.‬‬ ‫گرچه برای الودگی هوا نیز که ان هم از همان منشا تولید‬ ‫مس است‪ ،‬اقداماتی انجام شده است‪ ».‬او در ادامه با اشاره‬ ‫لول��ه ای به قطر ‪ 4‬ف��وت را در نظر بگیرید که با دبی‬ ‫روزان��ه ‪160‬هزار ت��ن به اقیانوس می ری��زد‪ .‬باطله های‬ ‫مع��دن بزرگ ط�لا و مس واق��ع در اندونزی‪ ،‬به کمک‬ ‫چنی��ن لول��ه ای‪ ،‬به ط��ور مس��تقیم به اقیان��وس هند‬ ‫می ریزد‪.‬‬ ‫ المللس��می شامل فلزات سنگین و‬ ‫حامل مواد‬ ‫که‬ ‫ ای‬ ‫لوله‬ ‫اخبار بین‬ ‫مواد ش��یمیایی‪ ،‬به صورت مخلوط با گانگ میکرونیزه‬ ‫است و در کف بستر اقیانوس ته نشین می شود‪ .‬این مواد‬ ‫ته نشین شده‪ ،‬به طرز باورنکردنی‪ ،‬اکوسیستم گیاهان و‬ ‫جانوران ابزی را به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫به گزارش اطلس معدن‪ ،‬این فرایند‪ ،‬سیس��تم «دفع‬ ‫باطل��ه در اب ه��ای عمیق یا ‪ » »DSTP‬اس��ت که در‬ ‫معدن مس و طالی در اندونزی به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫هرچند این معدن‪ ،‬بزرگترین معدن جهان اس��ت که‬ ‫از این روش برای دفع باطله های معدنی خود اس��تفاده‬ ‫می کند اما دست کم ‪ 16‬معدن دیگر نیز به همین شیوه‬ ‫عم��ل می کنند و برخی نیز در این��ده ان را برخواهند‬ ‫گزید‪.‬‬ ‫معادنی که در کوه های ش��مال و ش��رق س��انتیاگو‬ ‫واقع ش��ده اند‪ ،‬پیشنهاد احداث خط لوله ای ‪ 50‬تا ‪100‬‬ ‫کیلومتری را داده اند که به کمک ان باطله های خود را‬ ‫به اقیانوس ارام بریزند‪.‬‬ ‫مع��دن بزرگ مس الس پالمبرز در ش��یلی نی ز قصد‬ ‫اس��تفاده از این روش در اینده را دارد تا باطله خود را‬ ‫به طور مستقیم روانه اقیانوس ارام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید ها و نبایدها‬ ‫قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن‪:‬‬ ‫به س��اختار پاکس��ازی و روش های نوین ان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫«در ای��ن حوزه ابتدا مصرف ان��رژی کاهش پیدا کرد و در‬ ‫حقیقت جریان تولید مس به شکل دوستدار محیط زیست‬ ‫درام��د‪ .‬ژاپن به این موضوع توجه ویژه ای داش��ت و برای‬ ‫حل اساس��ی این موضوع هماهنگ با شرکت ها خصوصی‬ ‫س��عی در راهنمایی و جهت دهی به صنای��ع تولیدکننده‬ ‫مس کرد‪ ».‬به گفته کوبایاش��ی نخس��تین اقدام ها در این‬ ‫حوزه تصویب قوانین و س��عی دولت برای سپردن این کار‬ ‫به شرکت های خصوصی بود‪.‬‬ ‫در حقیق��ت دول��ت جایگاه متول��ی ب��رای حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت را گرف��ت و مس��یر را ب��رای ش��رکت های‬ ‫صنعتی مش��خص کرد‪ .‬درباره حفظ س�لامت انس��ان در‬ ‫کل فهرس��ت ‪ ٤٨‬ماده شیمیایی در استاندارد کیفی منابع‬ ‫اب در نظ��ر گرفته ش��د و تمامی محیط های ابی ش��امل‬ ‫رودخانه ه��ا‪ ،‬دریاچه ها و دریاها براس��اس نوع مصارف انها‬ ‫به دس��ته های متفاوتی طبقه بندی شد‪ .‬به گفته قائم مقام‬ ‫وزیر محیط زیس��ت ژاپن‪ ،‬دولت ژاپن ابتدا محدودیت هایی‬ ‫برای استفاده از اب در صنایع اعمال کرد‪ .‬این محدودیت ها‬ ‫تاکید ویژه ای بر موا د مضر برای بدن انس��ان داش��ت و در‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫باید ها و نبایدهای دفع باطله‬ ‫معدنی شیلی در اقیانوس‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫تجهیزات در دهه های گذش��ته از اهمیت نگهداری‬ ‫پیش��گیرانه س��خن گفته ان��د‪ .‬ب��ه گفته انه��ا باید‬ ‫نگهداری از تجهیزات و ماشین االت جای خود را به‬ ‫تعمیرات انها بدهد‪ .‬در این ش��یوه به جای استفاده‬ ‫دائم از ماش��ین ها تا زمان توقف اجباری انها و نیاز‬ ‫ب��ه تعمیر‪ ،‬نگهداری و بازدیدهای دوره ای از انها در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‪ .‬به این صورت‪ ،‬هر ماشین‬ ‫و تجهیزاتی براس��اس برنامه از پیش تعیین شده و‬ ‫مطابق با ش��رایط کاری‪ ،‬مورد بازدید قرار می گیرد‬ ‫و در صورت نیاز روغنکاری ش��ده و قطعات پرخطر‬ ‫انها تعویض می شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬احتمال توقف‬ ‫ناخواس��ته عملیات ه��ای تولیدی ب��ه کمترین حد‬ ‫رسیده و خطر بیکاری نیروی انسانی در زمان تعمیر‬ ‫و یا توق��ف کامل عملیات های تولیدی‪ ،‬ان هم تنها‬ ‫به دلیل شکس��ت یکی از ماش��ین ها به سمت صفر‬ ‫نزدیک می شود‪ .‬با این وضعیت‪ ،‬هزینه های مختلفی‬ ‫مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی منتظر شروع‬ ‫کار‪ ،‬تعمی��رات‪ ،‬ناتوان��ی در تامین نیازه��ای بازار و‬ ‫پاس��خگویی به تعهدات به کمترین حد می رس��د و‬ ‫بهره وری فرایندها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این اس��تراتژی به وی��ژه زمانی از اثربخش��ی الزم‬ ‫برخ��وردار خواه��د ب��ود که بت��وان روغ��ن کاری و‬ ‫روانکاری تجهیزات و ماش��ین ها را به روش��ی انجام‬ ‫داد که ضمن افزایش عمر مفید و کاهش وقفه های‬ ‫ناخواسته در تولید‪ ،‬مانع از توقف فعالیت های کنونی‬ ‫هم ش��ود‪ .‬به عنوان مث��ال در ص��ورت بهینه کردن‬ ‫دفع��ات بازدیده��ا و س��رویس کاری تجهی��زات و‬ ‫ماشین االت بدون ش��ک‪ ،‬عمر مفید انها و عملکرد‬ ‫ب��دون وقفه ش��ان افزای��ش خواهد یاف��ت‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬در کنار افزایش دسترس��ی به ماش��ین ها و‬ ‫س��ایر منافعی که شمرده شد‪ ،‬مزایای دیگری مانند‬ ‫افزایش ایمنی‪ ،‬تداخل کمتر امادگی نیروی انس��انی‬ ‫و ماش��ین االت‪ ،‬کاهش ضایعات و مصرف سوخت و‬ ‫روان کننده ها حاصل خواهد شد که تیم های معدنی‬ ‫را در رس��یدن به اهداف خود ی��اری خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫کاهش هزینه های عملیاتی‪ ،‬راهکار افزایش بهره وری‬ ‫البت��ه بس��یاری از ش��رکت های معدن��ی‪ ،‬هنوز هم‬ ‫برنامه های نگهداری الزم برای ماش��ین های خود را‬ ‫تدوین نکرده اند که باید در این مورد توجه کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫مدت کوتاه انجام ش��ده اما برای پاکسازی مواد دیگر زمان‬ ‫بیش��تری صرف شد‪ .‬بر این اس��اس دولت ژاپن با تصویب‬ ‫قوانینی چون کنترل الودگی های مختلف محیط زیس��ت‬ ‫زمان بندی مش��خصی برای از بین بردن مواد مضر تولیدی‬ ‫در صنایع مختلف ازجمله مس مش��خص کرد‪ .‬زمان بندی‬ ‫ت انسان و پس‬ ‫که اولویت خود را ابتدا محافظت از س�لام ‬ ‫از ان حفاظت از محیط زیست قرار داده بود‪.‬‬ ‫به گفته کوبایاش��ی‪« :‬برای پاکسازی مواد دیگر که برای‬ ‫س�لامتی انسان ضرر نداش��تند نزدیک به ‪ 20‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫زمان به ط��ول انجامید‪ .‬اما اقدامات محدودیت س��ا ز برای‬ ‫س�لامتی انس��ان ها به مراتب در زمان کمت��ر و کوتاه تری‬ ‫انجام شد‪ ».‬در این میان رودخانه ها‪ ،‬دریاچه ها و اقیانوس ها‬ ‫جایگاه ویژه ای داش��تند‪ .‬او در این زمینه گفت‪« :‬در موارد‬ ‫حیاتی به دریاچه ها و حوضچه ها بیشتر توجه شد اما مدت‬ ‫زمان بیش��تری برای پاکس��ازی انها نیاز بود‪ .‬این درحالی‬ ‫است که درباره رودخانه ها می توان این اقدامات را در مدت‬ ‫زمان کوتاه ت��ری انجام داد‪ ».‬کوبایاش��ی در انتها با اظهار‬ ‫امیدواری برای شرکت های ایرانی در پیمودن مسیر مبارزه‬ ‫با مشکالت زیست محیطی برای انها ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫در حالی که ممکن است تصور کنیم این روش فقط به‬ ‫کشورهای در حال توسعه تعلق دارد‪ ،‬بهتر است بدانیم‪،‬‬ ‫بیشترین تعداد معادنی که از این روش برای دفع باطله‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬در کشور نروژ است‪.‬‬ ‫درب��اره ای��ن روش می ت��وان گفت تنه��ا در صورتی‬ ‫اجرایی کردن ان منطقی به نظر می رس��د که باطله ها‬ ‫واکنش پذیر نبوده و فلزات س��نگین داخل انها‪ ،‬حذف‬ ‫می ش��دند‪ .‬ضمن اینکه چنین اقدام��ی نیازمند کنترل‬ ‫دقیق و مانیتورینگ با جزئیات باالست‪ .‬همچنین فقط‬ ‫ن وابسته‬ ‫در مناطقی قابل اجراست که زندگی ساکنان ا ‬ ‫به غذاهای دریایی نباشد‪.‬‬ ‫بررس��ی های ب��ه عم��ل ام��ده درب��اره مض��رات‬ ‫زیس��ت محیطی این روش‪ ،‬بس��یار کم اس��ت و با این‬ ‫حال مش��خص کرده که دفع این باطله ها سبب کاهش‬ ‫چش��مگیر در حجم موجودات ذره بینی ش��ده که پایه‬ ‫و اس��اس زنجیره غذایی موجودات دریایی را تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ گزارش امریکایی‬ ‫درباره افغانستان‬ ‫اداره بازرس��ی عمومی امریکا در جدیدترین گزارش‬ ‫خود فس��اد‪ ،‬خیابان ه��ای ناکافی‪ ،‬موجودیت نداش��تن‬ ‫خ��ط اهن و ناامن��ی را مهم ترین موان��ع و چالش های‬ ‫عمده فرا روی صنایع اس��تخراجی افغانس��تان دانسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس اداره بازرسی عمومی امریکا در بازسازی‬ ‫افغانستان در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده امریکا‬ ‫از س��ال ‪2009‬م نزدیک به ‪488‬میلیون دالر در توسعه‬ ‫اس��تخراج معادن در افغانس��تان س��رمایه گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن اداره در این گزارش نبود تعه��د وزارت معادن‬ ‫افغانس��تان در اوردن اصالح��ات الزم ب��رای اس��تفاده‬ ‫بودجه اختی��اری به عنوان یک��ی از عوامل اصلی موانع‬ ‫پیش��رفت و ظرفیت س��ازی در این بخ��ش را یاداوری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش از تاخیر در تصوی��ب قانون جدید‬ ‫معادن‪ ،‬مش��کالت کارمندان در وزارت معادن و نفت و‬ ‫تصمیم احتمالی اداره توسعه بین المللی ایاالت متحده‬ ‫به منظ��ور پرداخت نکردن بودجه اختیاری برای پروژه‬ ‫س��رمایه گذاری و توس��عه معادن برای ثبات افغانستان‬ ‫(‪ ،)MIDAS‬به عنوان عوامل دیگر براورده نشدن این‬ ‫اهداف نام برده شده است‪.‬‬ ‫اداره بازرس��ی عموم��ی امری��کا در بازس��ازی‬ ‫افغانستان(س��یگار) پی��ش از این نی��ز گزارش هایی را‬ ‫درباره هدر رفتن پول های امریکایی در افغانستان تهیه‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫تصحیح و پوزش‬ ‫در گزارشی با عنوان «برای سرمایه گذاری در ایران تعلل‬ ‫نکنید» که در صفحه ‪ 23‬روزنامه‪ ،‬در تاریخ ‪1394/12/15‬‬ ‫و به نقل از وب س��ایت معدن ‪ 24‬چاپ شد‪ ،‬عبارت مصرف‬ ‫داخلی ‪ 34‬تا ‪36‬میلیون تن «فوالد» صحیح اس��ت که در‬ ‫گزارش یاد شده «سنگ اهن» منتشر شده بود‪ .‬بدین وسیله‬ ‫از خوانندگان محترم پوزش خواسته و اصالح می شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خروج کارخانه فوالد از تهران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫افزایش تزانزیت زغال سنگ‬ ‫در راه اهن شرق‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن ش��رق از افزای��ش ‪ ۲۹‬درصدی حمل‬ ‫زغال س��نگ در راه اهن ش��رق خبر داد و گف��ت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫سال جاری ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ ۳۹۰‬تن زغال سنگ از سوی راه اهن‬ ‫شرق حمل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد ابراهی��م اقبالی اظهار کرد‪ :‬تن‬ ‫کیلومتر بار خالص و ناخالص راه اهن شرق در ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 11‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ‪ 11‬ماه س��ال جاری تن کیلومتر بار ناخالص‬ ‫حمل ش��ده در این منطقه ‪ 6‬میلیارد و ‪ 297‬میلیون و ‪609‬‬ ‫هزار و ‪ 640‬تن کیلومتر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شرق بیان کرد‪ :‬این میزان نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته که معادل ‪ 5‬میلیارد و ‪ 653‬میلیون و‬ ‫‪ 531‬ه��زار و ‪ 180‬ت��ن کیلومتر بوده از رش��د ‪ 11‬درصدی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫اقبالی تصریح کرد‪ :‬در ‪ 11‬ماه س��پری شده از سال جاری‬ ‫‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 485‬میلیون و ‪ 83‬هزار و ‪ 350‬تن کیلومتر بار‬ ‫خالص در این ناحیه حمل ش��ده که نس��بت به ‪ 11‬ماه سال‬ ‫گذشته که ‪ 3‬میلیارد و ‪ 141‬میلیون و ‪ 580‬هزار و ‪ 515‬تن‬ ‫کیلومتر بوده ‪ 11‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین در این م��دت ‪ 291‬هزار و ‪ 390‬تن‬ ‫زغال س��نگ نیز در راه اهن ش��رق حمل ش��ده که نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته که معادل ‪ 225‬هزار و ‪ 665‬تن‬ ‫بوده‪ 29 ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫معادن دغدغه های‬ ‫واحدهای رفاهی بین راهی‬ ‫در هفتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر‬ ‫دغدغه واحدهای اقتصادی جاده های بین راهی مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هفتمین نشس��ت ستاد مرکزی هماهنگی‬ ‫خدمات سفر کشور به میزبانی استان البرز و با حضور معاون‬ ‫رییس جمهوری رییس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی در محل استانداری البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس س��تاد مرکزی خدمات سفر کش��ور در این مراسم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اس��تان محورها و جاده هایی دارد که با حجم‬ ‫بی��ش از ظرفیت و انتظار در ایام تعطیل پذیرای مس��افران‬ ‫و خودروها اس��ت که تبعات و مش��کالت ان نیز به سازمان‬ ‫میراث فرهنگی و س��تاد خدمات سفر منعکس شده بنابراین‬ ‫رسیدگی به این موضوعات در دستور کار قرار گرفت تا عالوه‬ ‫بر تقویت محورها‪ ،‬فرهنگ س��فر ارتقا یافته و به س��فر بهتر‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه دو تن از فع��االن این ح��وزه به عنوان‬ ‫نماین��ده بخ��ش خصوصی صنع��ت گردش��گری و نماینده‬ ‫واحدهای اقتصادی مس��تقر در محور چالوس به ایراد سخن‬ ‫پرداخته و از مش��کالت و مطالبات خود گفتند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫فعاالن اقتصادی این محور به عنوان نماینده صنف واحدهای‬ ‫پذیرای��ی نی��ز عنوان ک��رد‪ :‬زمانی که برای جذب گردش��گر‬ ‫برنامه ری��زی می کنیم در گام نخس��ت باید ب��ه فکر امکانات‬ ‫رفاهی و خدماتی باش��یم تا بتوان پاس��خگوی نیاز مسافران‬ ‫بود‪ .‬محمد الریجانی ضمن گالیه از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای مجوز معادن گفت‪ :‬این س��ازمان باید در صدور‬ ‫مج��وز مالحظاتی را نی��ز در نظر بگیرد‪ ،‬وقت��ی که در چند‬ ‫قدم��ی یک واحد پذیرایی که با هزینه گزاف احداث ش��ده‪،‬‬ ‫معدنی در حال برداش��ت اس��ت به طور قطع الودگی ناشی‬ ‫از ان موجب نارضایتی مس��افران خواهد ش��د بنابراین باید‬ ‫به دنبال هتل مناس��ب‪ ،‬فضای محل��ی و میزبان خوب برای‬ ‫گردشگران باشیم‪.‬‬ ‫کارخانه فوالد پس از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫از تهران خارج شد‬ ‫وزی��ر دف��اع از درختکاری و ایجاد فضای س��بز به صورت‬ ‫گس��ترده در سراسر کش��ور و تعطیلی و خارج کردن صنایع‬ ‫دفاعی مانند کارخانه فوالد در منطقه پاسداران تهران پس از‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬همزمان با ‪ 15‬اسفند‬ ‫روز درختکاری سردار حسین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح با اش��اره ب��ه اینکه حفظ محیط زیس��ت و‬ ‫حفاظ��ت از مراتع و جنگل ها و ترویج درختکاری از اقدامات‬ ‫اساس��ی در این ح��وزه به ش��مار می رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کالن‬ ‫ش��هرهایی مثل تهران که از الودگ��ی هوا رنج می برد باید با‬ ‫گس��ترش فضای سبز و درختکاری در هر نقطه ای که امکان‬ ‫ان وج��ود دارد به کاهش الودگی‪ ،‬ایجاد و حفظ هوای پاک‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت دفاع درباره حفاظت از محیط زیست‬ ‫گام های بلندی برداشته است‪ ،‬درختکاری و ایجاد فضای سبز‬ ‫به صورت گسترده در سراسر کشور و تعطیلی و خارج کردن‬ ‫صنایع دفاعی مانند کارخانه فوالد در منطقه پاسداران تهران‬ ‫پس از ‪ 50‬س��ال را از جمله این اقدامات عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این روند در چارچوب اجرای طرح امایش س��رزمینی صنایع‬ ‫دفاعی با رویکرد زیست محیطی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همزمان با ‪ 15‬اسفند روز درختکاری سردار حسین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح گفت‪ :‬در کالن شهرهایی مثل تهران که از الودگی هوا رنج می برد‬ ‫باید با گسترش فضای سبز و درختکاری در هر نقطه ای که امکان ان وجود دارد به‬ ‫کاهش الودگی‪ ،‬ایجاد و حفظ هوای پاک کمک کرد‪.‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫ ای» به « اچ اس ای ای » تبدیل شد‬ ‫چرا « اچ اس ‬ ‫انرژی‪ ،‬کامل کننده پازل ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫هوشنگ سیوندی پور‬ ‫انرژی که‬ ‫هم اکنون به‬ ‫بحث ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت‬ ‫و محیط زیست‬ ‫افزوده شده‪،‬‬ ‫تا قبل از‬ ‫این در بحث‬ ‫محیط زیست‬ ‫پنهان بود اما‬ ‫مورد توجه‬ ‫قرار داشت‬ ‫واحد ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست یا همان‬ ‫ «اچ اس ای» واحدی است که در تمام کارخانه ها‬ ‫اع��م از صنعتی و معدن��ی و حتی معادن وجود‬ ‫دارد‪ .‬این واحد ‪ 3‬عامل مهم س�لامت کارکنان‪،‬‬ ‫مردم منطقه و محیط زیس��ت را مورد توجه قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای��ی ک��ردن صحیح ای��ن ‪ 3‬عامل‬ ‫باید برنامه ریزی های مختلفی از س��وی مدیران‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی انجام ش��ود‪ .‬به تازگی‬ ‫ان��رژی نیز به ای��ن ‪ 3‬عنوان مهم اضافه ش��ده‬ ‫است‪ .‬از انجا که انرژی در فعالیت های مختلفی‬ ‫همچ��ون مع��دن و صنای��ع معدن��ی از جایگاه‬ ‫وی��ژه ای برخوردار بوده و س��هم مش��خصی در‬ ‫تعیین قیمت تمام شده دارد‪ ،‬تاکید بسیاری بر‬ ‫مصرف صحیح ان در بخش های مختلف ش��ده‬ ‫که نتیجه ان اضافه شدن انرژی به بحث ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و محیط زیست اس��ت‪ .‬چرایی دالیل‬ ‫افزوده شدن این بخش به « اچ اس ای » یا همان‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست در این گزارش‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کشورهای صنعتی با گذر زمان به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که اس��تفاده از انرژی در فعالیت های‬ ‫مختل��ف صنعتی به ضرر محیط زیس��ت بوده و‬ ‫تنها ارزش مالی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچ�ه مصرف ان�رژی در ایران و‬ ‫جهان‬ ‫اگر نگاه��ی به تاریخچه و تمدن کش��ورهای‬ ‫کهن همچون ایران بیندازیم‪ ،‬مشاهده می کنیم‬ ‫فعالیت ه��ای معدنکاری و تولی��د مصنوعات از‬ ‫کانی ها به هزاران سال پیش بازمی گردد زمانی‬ ‫که از انرژی های طبیعی برای فعالیت های خود‬ ‫اس��تفاده می کردن��د تا کمترین خط��ر را برای‬ ‫محیط زیست به همراه داشته باشد‪ .‬حال با گذر‬ ‫زم��ان و روب��ه پایان رفتن انرژی ه��ای طبیعی‪،‬‬ ‫تاکید بیش��تری بر بهینه س��ازی مصرف انرژی‬ ‫می ش��ود و ان��رژی در کنار ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محیط زیست به عنوان ضلع چهارم از این پازل‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مدیریت « اچ اس ای » منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی صنایع معدنی و فل��زی خلیج فارس‪،‬‬ ‫درباره اضافه شدن بخش انرژی به بحث ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت و محیط زیست در فعالیت های مختلف‬ ‫از جمله مع��دن و صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬موضوع انرژی که هم اکنون‬ ‫به بحث ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست افزوده‬ ‫ش��ده‪ ،‬ت��ا قبل از ای��ن در بحث محیط زیس��ت‬ ‫پنهان ب��ود اما مورد توجه قرار داش��ت‪ .‬چراکه‬ ‫محیط زیس��ت مولفه ه��ای بس��یاری را در خود‬ ‫ج��ای داده و مواردی همچ��ون کاهش مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬کاهش میزان پسماند تولیدی‪ ،‬بازیافت‪،‬‬ ‫کاهش انتشار االینده های محیط زیست‪ ،‬کنترل‬ ‫االینده ها و توسعه فضای سبز همگی در بخش‬ ‫محیط زیست مورد توجه بوده اند‪.‬‬ ‫هوش��نگ س��یوندی پور ادام��ه داد‪ :‬امروزه به‬ ‫دلیل حساس��یت هایی که در جهان به واس��طه‬ ‫مصرف انرژی ایجاد ش��ده‪ ،‬تصمیم گرفته شده‬ ‫تا این موضوع را به شکل یک مولفه جداگانه به‬ ‫بحث «اچ اس ای» یعنی همان ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‬ ‫و محیط زیس��ت اضاف��ه ک��رده و از این پس با‬ ‫ن��گاه و رویکردی جدید با عنوان «اچ اس ای ای»‬ ‫فعالیت های مختل��ف صنعتی همچون معدن و‬ ‫صنایع معدنی را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه موضوع انرژی بیشتر در کدام‬ ‫دس��ته از فعالیت های مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد و راهکارهای مورد نیاز‬ ‫برای بهینه کردن مصرف ان چیس��ت در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تاکیدی که هم اکنون بر بخش‬ ‫انرژی ش��ده‪ ،‬بهتر است سازمان ها و بخش های‬ ‫مختلف به س��مت انرژی های نو و تجدیدپذیری‬ ‫که اس��یب های زیس��ت محیطی کمتری دارد‪،‬‬ ‫حرک��ت کرده و ان��رژی باد‪ ،‬خورش��یدی و‪ ...‬را‬ ‫به جای س��وخت های فسیلی مورد استفاده قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای فناوری ها برای تولید انرژی‬ ‫سیوندی پور با بیان اینکه اگر امکان جایگزینی‬ ‫وجود نداشته باش��د‪ ،‬می توانند سوخت مصرفی‬ ‫را به س��مت انرژی های پاک سوق دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته این امر نیز به س��طح فناوری و تجهیزاتی‬ ‫که در اختیار دارند بازمی گردد‪ .‬اگر بتوانند سطح‬ ‫فناوری ه��ای خود را ارتق��ا داده و از انرژی های‬ ‫پاک اس��تفاده کنند در نتیج��ه بهره وری انها با‬ ‫مصرف کمتری از انرژی همراه می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ر این باور اس��ت ک��ه هم اکن��ون برای‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی کش��ور و جایگزینی‬ ‫انرژی پاک‪ ،‬در گام نخس��ت باید جایگاه صنعت‬ ‫م��ورد نظر همچون صنایع معدن��ی از نظر توان‬ ‫مالی و فناوری مورد بررس��ی قرار گیرد و سپس‬ ‫درباره این موضوع که ایا امکان بازسازی فناوری‬ ‫میسر اس��ت‪ ،‬تصمیم گیری کرد‪ .‬البته در بیشتر‬ ‫موارد بازس��ازی امکانپذیر اس��ت مگ��ر اینکه با‬ ‫صرفه اقتصادی همراه نباش��د که در این صورت‬ ‫باید به طور کلی از بازسازی انها صرف نظر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته س��یوندی پور‪ ،‬اگر تولی��د با فناوری‬ ‫قدیم��ی و مصرف ب��االی انرژی همراه ش��ود و‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د بهتر اس��ت از‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن که ان��رژی کمتری مصرف‬ ‫می کنن��د و به��ره وری باالتری دارد‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬حال اگر برخی از صنایع به دلیل تبعات‬ ‫اجتماع��ی و اقتص��ادی در لحظه ام��کان تغییر‬ ‫نداشته باش��ند به طور طبیعی باید دوره زمانی‬ ‫برای بهسازی انها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شناس��ایی و انتقال فناوری‬ ‫زمانبر است در ادامه گفت‪ :‬خطوط انتقال‪ ،‬افت‬ ‫ان��رژی را به دنبال دارند و ش��رکت ها می توانند‬ ‫با بروزرسانی سیس��تم های فرسوده میزان افت‬ ‫ان��رژی را کاهش دهند‪ .‬همچنین کنترل میزان‬ ‫مص��رف ان��رژی در واحده��ای اداری همچون‬ ‫سیس��تم های گرمایشی و سرمایشی و تعمیرات‬ ‫به موق��ع انها می تواند می��زان مصرف انرژی را‬ ‫کنترل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت غربی ها به سمت انرژی های‬ ‫پاک‬ ‫سیوندی پور به تاریخچه استفاده از انرژی در‬ ‫صنایع مختلف از روزگاران گذش��ته اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بهینه س��ازی مصرف ان��رژی موضوعی‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬زیرا اگر در‬ ‫ابتدای کار مس��ئولیت ها به خوبی انجام می شد‪،‬‬ ‫دیگ��ر نیازی به بهینه س��ازی ان��رژی و کنترل‬ ‫مصرف ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫با توس��عه و گسترش جهان در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫غربی ها به س��مت صنعتی شدن حرکت کرده و‬ ‫انرژی هایی را که با محیط زیست سازگار نبودند‬ ‫را مورد اس��تفاده قرار دادند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با گذر‬ ‫زمان‪ ،‬کشورهایی که تنها به انرژی های موجود‬ ‫در طبیعت اکتفا داش��تند‪ ،‬سعی کردند خود را‬ ‫به کش��ورهای صنعتی برسانند‪ .‬اما در این میان‬ ‫کشورهای صنعتی به اشتباه خود در استفاده از‬ ‫انرژی های تجدید ناپذیر اگاه شدند و قصد دارند‬ ‫به سمت انرژی های پاک حرکت کنند‪.‬‬ ‫س��یوندی پور بر این باور اس��ت کش��ورهایی‬ ‫همچون ای��ران باید مس��یر اس��تفاده از منابع‬ ‫انرژی را به درس��تی طی کنند‪ .‬چراکه با توجه‬ ‫به تمدن‪ ،‬قدمت و‪ ...‬در تولید انرژی طبیعت گرا‬ ‫بودن��د و ضمن دوس��تی با طبیعت‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تولی��د انرژی حرک��ت کردند ک��ه از نمونه های‬ ‫ان اس��تفاده از بادگیرها برای خنک کردن هوا‪،‬‬ ‫اب انباره��ا ب��رای خنک ک��ردن اب و طراحی‬ ‫خانه های قدیمی برای کاهش مصرف انرژی و‪...‬‬ ‫است که می توان به انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬با توجه به رش��د و توس��عه‬ ‫جمعیت‪ ،‬جهان غرب به س��مت فناوری رفتند‬ ‫و با تفکر سرمایه داری نسبت به ایجاد فناوری ها‬ ‫اق��دام کرده و در یک مقط��ع زمانی توجهی به‬ ‫محیط زیست نداش��تند‪ .‬اما در ادامه راه متوجه‬ ‫شدند که تولید باید همراه با رفاه و ایمنی باشد‬ ‫اما ن��وع عملکرد انه��ا به گونه ای اس��ت که به‬ ‫محیط زیس��ت ضرر رس��انده و رفاه اجتماعی را‬ ‫به خطر می اندازد‪ .‬در نتیجه این کشورها به فکر‬ ‫افتادند تا در عملکرد خود تجدید نظر کرده و از‬ ‫انرژی های پاک استفاده کنند‪.‬‬ ‫بنابراین کشورهایی همچون ایران با توجه به‬ ‫پش��توانه فرهنگی و دینی خ��ود باید در زمینه‬ ‫اس��تفاده از انرژی ه��ای پاک و مص��رف بهینه‬ ‫ان��رژی تا ضمن پیش��برد اهداف و رس��یدن به‬ ‫بهره وری‪ ،‬عملکرد انها س��ازگار با محیط زیست‬ ‫باشد نش��ان دهند که همچون گذشتگان خود‬ ‫ضم��ن احترام به طبیعت که نماد زایش و مادر‬ ‫هس��تی اس��ت به این مقوله احترام گذش��ته و‬ ‫توجه ویژه دارند‪.‬‬ ‫بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی از معدن «چادرملو»‬ ‫جمع��ی از خبرن��گاران و نماین��دگان دفاتر خبری‬ ‫رسانه های خارجی فعال در ایران روز شنبه از مجتمع‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو در اردکان یزد بازدید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزاش ایرنا‪ ،‬در این س��فر ی��ک روزه نمایندگان‬ ‫رس��انه های گروهی فرانسه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬چین و عمان از‬ ‫بخش ه��ای مختلف مجتمع چادرمل��و از جمله معدن‬ ‫و خط��وط ف��راوری س��نگ اهن و تولید کنس��انتره و‬ ‫قس��مت های جانبی ان مانند سنگ ش��کن‪ ،‬انباشت و‬ ‫برداش��ت‪ ،‬سیستم انتقال و تصفیه اب و واحد خدمات‬ ‫پزشکی و اورژانس دیدن کردند‪.‬‬ ‫همچنین انها از مجتمع فرهنگی و ورزش��ی شامل‬ ‫مجموعه س��وارکاری با ‪ 11‬اسب اصیل ایرانی و عرب‪،‬‬ ‫استخر و سونا‪ ،‬زمین فوتبال‪ ،‬سالن والیبال و بسکتبال‪،‬‬ ‫س��الن های بدن س��ازی و بیلیارد‪ ،‬فروش��گاه تعاونی و‬ ‫مجموعه مهمانسرا ها و رستوران بازدید کردند‪.‬‬ ‫این گروه س��پس ب��ه مجتمع گندله س��ازی اردکان‬ ‫در فاصله ‪ 200‬کیلومت��ری معدن چادرملو رفتند و از‬ ‫نزدیک با مراحل مختلف تولید گندله و ش��مش فوالد‬ ‫ک��ه در حقیقت ادامه خط تولید اهن و فوالد اس��ت‪،‬‬ ‫اشنا شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرملو‬ ‫در جریان این بازدید طی نشس��تی ب��ا خبرنگاران به‬ ‫سواالت انها پاسخ گفت‪.‬‬ ‫محم��ود نوریان با اش��اره به تاریخچه ش��کل گیری‬ ‫ش��رکت چادرملو و اغ��از به کار فعالیت ه��ای معدن و‬ ‫صنای��ع مرتبط در اس��تان یزد گفت‪ :‬ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو (س��هامی عام) فعالی��ت خود را از‬ ‫س��ال ‪ 1371‬اغاز کرده و هم اکنون با ‪ 17‬هزار و ‪100‬‬ ‫میلیارد ریال س��رمایه یکی از بزرگترین ش��رکت های‬ ‫فعال در بازار بورس اوراق بهادر تهران با نماد «کچاد»‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در مجتمع معدنی س��نگ اهن چادرملو‬ ‫با ‪ 5‬خط تولید‪ ،‬س��االنه ‪ 10/5‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن با عیار (‪ )Fe‬حداقل ‪ 67/5‬درصد و حدود‬ ‫یک تا ‪1/5‬میلیون تن سنگ اهن دانه بندی با متوسط‬ ‫عیا ر ‪ )Fe( 55/3‬درصد تولید می شود‪.‬‬ ‫بخش��ی از کنسانتره تولید ش��ده در این خطوط به‬ ‫مجتمع گندله س��ازی همین ش��رکت در شهرس��تان‬ ‫اردکان ی��زد و بخش��ی دیگ��ر ه��م ب��ه کارخانه های‬ ‫ب��زرگ فوالد کش��ور از جمل��ه مبارکه و خوزس��تان‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ .‬مدیر عام��ل چادرملو افزود‪ :‬این‬ ‫شرکت س��نگ اهن دانه بندی را به دلیل نیاز نداشتن‬ ‫کارخانه ه��ای داخلی برای ص��ادرات عرضه می کند تا‬ ‫از مح��ل درامد ارزی ان‪ ،‬هزینه ه��ای تهیه تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت مورد نیاز در معدن و اجرای طرح های‬ ‫توسعه را تامین کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخشی از س��رمایه گذاری ها برای تکمیل‬ ‫زنجیره تولید انجام ش��ده به طوری که هم اکنون واحد‬ ‫تولی��د اهن اس��فنجی‪ ،‬واحد تولید ش��مش فوالد در‬ ‫مجتمع اردکان و یک واحد نورد در شهرس��تان ابر کوه‬ ‫در حال س��اخت و اتمام است که به زودی بهره برداری‬ ‫از انه��ا اغاز و چرخه تولید فوالد در ش��رکت چادرملو‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫نوریان همچنین یکی از برنامه های اینده این شرکت‬ ‫ی «دی‪ » 19‬در‬ ‫را بهره ب��رداری از پهن��ه جدید معدن�� ‬ ‫مجاورت معدن چادرملو عنوان و اظهار امیدواری کرد‬ ‫با طی ش��دن اخرین مرحله مقدماتی و دریافت مجوز‬ ‫از طرف سازمان محیط زیست‪ ،‬عملیان اکتشاف در این‬ ‫معدن نیز هر چه زودتر اغاز شود‪.‬‬ ‫«رونگ جو» از اس��تادان‪ ،‬پژوهشگران و نویسندگان‬ ‫مطبوع��ات چی��ن ب��ه نمایندگ��ی از ط��رف مهمانان‬ ‫با ج��ذاب توصی��ف کردن ای��ن بازدید گف��ت‪ :‬تصور‬ ‫نمی کردم ایران در زمینه برداش��ت و تولید سنگ اهن‬ ‫و فراوری ان تا این حد رش��د کرده باشد‪ ،‬به نظر من‬ ‫ایران در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه جلوتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی فراهم کردن امکانات رفاهی و فرهنگی و ورزشی‬ ‫برای کارکنان را بس��یار س��تود و این اق��دام را در حد‬ ‫اس��تاندارد های خدمات رس��انی در س��طح کشورهای‬ ‫توسعه یافته صنعتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫فیات مشتاق همکاری با اپل برای ساخت خودرو‬ ‫س��رجیو مارکیونه‪ ،‬مدیرعامل فیات کرایس��لر اعالم کرد‪ :‬بسیار مشتاق است که (فیات) و‬ ‫غول فناوری جهان (اپل) در یک پروژه همکاری مش��ترک اقدام به ساخت اتومبیلی پیشرفته‬ ‫و خودران کنند‪ .‬به عقیده او باتوجه به پیچیدگی های تولید خودرو‪ ،‬برای اپل بهتر خواهد بود‬ ‫که با همکاری یک خودروس��از اقدام به س��اخت خودرویی جدید کند تا اینکه به تنهایی قصد‬ ‫انجام این کار را داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫فناوری هایی که رواج انها در خودروهای فردا شما را هیجان زده خواهد کرد‬ ‫فناوری بی سیم‪ ،‬ارتباط خودروها و جذب انرژی خورشید از بدنه‬ ‫با تحقق پیدا کردن فناوری های نوین و پیشرفته‬ ‫که پایداری الزم را نیز داش��ته باش��ند و از مس��یر‬ ‫تحقی��ق و پژوهش مبتنی بر عل��م و دانش‪ ،‬حاصل‬ ‫شده و بسط و توسعه پیدا کنند‪ ،‬بی تردید می توانیم‬ ‫اطمینان داشته باش��یم که نسل ها و مدل های اتی‬ ‫وس��ایل نقلیه به امکانات و قابلیت های چشمگیر و‬ ‫خیره کننده ای مجهز و با انها اراسته خواهند شد که‬ ‫امنیت مداوم و پایدار را در جاده ها و معابر ش��هری‬ ‫و بین شهری برای ما به ارمغان خواهند اورد؛ بدون‬ ‫اینکه شادی و نشاط ما به عنوان سرنشینان وسایل‬ ‫نقلیه به مخاطره افتاده و به ان لطمه ای وارد شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر فقط می توانیم ب��ا رصد کردن و‬ ‫پیگی��ری م��داوم اخرین تحوالت و پیش��رفت های‬ ‫مرب��وط به این فناوری های وس��ایل نقلیه که بدون‬ ‫ش��ک می توانند در اینده ای نزدیک در اختیار ما و‬ ‫در دسترس همگان قرار گیرد‪ ،‬به انتظار نواوری های‬ ‫گوناگونی باشیم که در سال های اخیر به طور مداوم‬ ‫و بی وقفه ش��اهد ش��کوفایی و تحقق پی��دا کردن‬ ‫جنبه های مختلف ان بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ه�ای بی س�یم درون خودرو‬ ‫در رابط��ه ب��ا فناوری ه��ای مرب��وط ب��ه ارتب��اط‬ ‫بی س��یم(‪ )wireless‬ویژه وس��ایل نقلیه و به طور‬ ‫مشخص در اتومبیل های سواری پیشرفته امروزی‪،‬‬ ‫در حال حاضر می توانیم تجلی پیشگامان این عرصه‬ ‫از فناوری ه��ای ف��وق مدرن را به ص��ورت عینی و‬ ‫واقعی در سوپراتومبیل های لوکس کنونی مشاهده‬ ‫کنی��م‪ .‬فناوری هایی نظیر حس��گرهای هوش��مند‬ ‫پیرامون و (به وی��ژه) عقب اتومبیل ها که در صورت‬ ‫نزدیک شدن بیش از اندازه خودرو به هر مانع یا هر‬ ‫ی خارجی که در میدان دید راننده‬ ‫نوع جسم و ش�� ‬ ‫نباش��ند‪ ،‬به وسیله تجهیزات صوتی و نوری‪ ،‬هشدار‬ ‫الزم را ب��ه رانن��ده خودرو می دهد ت��ا از برخورد یا‬ ‫زی��ر گرفتن ان مانع و جس��م خارج��ی ـ که حتی‬ ‫می تواند کودک یا جانداری کوچک باشد ـ به وسیله‬ ‫خودرو جلوگیری کند ی��ا فناوری های ارتباطات از‬ ‫طریق بلوتوث که به راننده وس��یله نقلیه این امکان‬ ‫را می دهد بدون پرت ش��دن حواس وی از مسیری‬ ‫ک��ه طی می کند و بی انکه از تمرکز وی بر رانندگی‬ ‫خودرو کاسته شود‪ ،‬پاسخگوی تماس های تلفنی که‬ ‫با وی برقرار می شود‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫شکی نیست که در ایند ه نزدیک امکان دسترسی‬ ‫به این ن��وع قابلیت های برق��راری ارتباط از طریق‬ ‫قاسم دهقان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫خودرو چوبی تویوتا‬ ‫تویوتا مدل مفهومی جدید ساخته شده از چوب را با نام‬ ‫‪ Setsuna‬معرفی کرد‪ .‬این خودرو دارای طراحی بس��یار‬ ‫زیبایی اس��ت که در همان ابتدا نظر هر بیننده ای را جلب‬ ‫می کن��د و ذهن او را به س��مت طبیع��ت و تکامل خودرو‬ ‫از ابت��دا تا امروز می برد‪ .‬خط بدنه ‪ Setsuna‬باعث ش��ده‬ ‫بینن��ده به یاد قایق چوبی یا خودرویی دو زیس��ت بیفتد‪.‬‬ ‫در طراح��ی این خودرو تمامی جزئی��ات با دقت رعایت و‬ ‫محاسبه شده است تا ظاهری زیبا‪ ،‬ظریف‪ ،‬سنتی و مدرن‬ ‫را در بیننده القا کند‪ .‬در ساخت این خودرو ارزیابی بسیار‬ ‫زیادی درباره مواد به کار رفته و نوع چوب اس��تفاده ش��ده‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬پانل های بدنه این خودرو از چوب سدر‬ ‫ژاپنی اس��تفاده شده و برای اس��کلت ان نیز توس ژاپنی‬ ‫به کار گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در مونتاژ این خ��ودرو از روش‬ ‫ن��ازک کاری چوب به س��بک ژاپنی اس��تفاده ش��ده و از‬ ‫هیچ گون��ه میخ کاری برای اتصال قطعات چوبی اس��تفاده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫لکسوس‬ ‫پرفروش ترین در فوریه‬ ‫فناوری های بی س��یم و س��ایر فناوری ه��ای بالقوه‬ ‫و پیش��رفته مش��ابه و نظایر ان تبدی��ل به یکی از‬ ‫ویژگی ه��ای اس��تاندارد و فراگی��ر هر خ��ودرو در‬ ‫س��ال های اینده خواهد ش��د‪ ،‬حتی در خودروهای‬ ‫سطح پایین تر و نه انچنان لوکس که تنها در اختیار‬ ‫گروه یا قشری خاص باشد‪.‬‬ ‫در واق��ع هم اکنون نیز ش��رکت جنرال موتورز در‬ ‫حال ازمایش ظرفیت ه��ای بالقوه فناوری های خود‬ ‫در زمین��ه ام��کان دسترس��ی فراگی��ر خودروهای‬ ‫تولیدی اش به ش��بکه جهانی اینترنت در راس��تای‬ ‫افزای��ش اس��ایش و امکانات درون خ��ودرو به ویژه‬ ‫دسترس��ی به اینترنت از طریق به اش��تراک گذاری‬ ‫شبکه وای فای در میان سایر امکانات و تجهیزات در‬ ‫دسترس سرنشینان داخل خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباطات خودرو با خودرو‬ ‫با بکارگی��ری س��یگنال های ارتباط��ی وایرلس‪،‬‬ ‫تع��دادی از ش��رکت های خودروس��از از جمل��ه‬ ‫فوردموتور در ح��ال ازمایش امکان برقراری ارتباط‬ ‫اتومبیل هایش با س��ایر وس��ایل نقلیه در حرکت به‬ ‫منظور کاهش دادن و به حداقل رس��اندن تصادفات‬ ‫جاده ای است‪ ،‬اگر نمی توان وقوع این قبیل حوادث‬ ‫را از میان برد‪ .‬در این سیستم‪ ،‬هر وسیله نقلیه قادر‬ ‫خواهد بود اطالعات ضروری و قابل اس��تفاده برای‬ ‫س��ایر خودروها به ویژه خودروهای��ی که در اطراف‬ ‫ی��ا نزدیکی ان در تردد هس��تند به ص��ورت انی و‬ ‫بدون درنگ ارس��ال کرده تا انها بتوانند براساس ان‬ ‫داده ها‪ ،‬مس��یر حرکت خو د را به درستی و با سرعت‬ ‫مناس��ب تعیین کرده و در صورت ل��زوم‪ ،‬جهت یا‬ ‫ت خود را تغییر دهند و به ویژه هنگام‬ ‫س��رعت حرک ‬ ‫وق��وع تصادفات ج��اده ای‪ ،‬بتوانند موقعیت و فاصله‬ ‫ف تنظیم و هماهنگ‬ ‫خ��و د را با اتومبیل های اط��را ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انرژی خورشیدی از طریق پنل های‬ ‫بدنه‬ ‫عصر خودروهای الکتریکی‪ -‬به عنوان خودروهای‬ ‫س��بز و بدون هرگونه مواد االینده زیست محیطی‪-‬‬ ‫در اف��ق پیش روی ما قرار دارد اما در حال حاضر در‬ ‫مسیر پیش روی ما برای رسیدن به این افق نه چندان‬ ‫دور از دس��ترس یک مانع اساسی وجود دارد و ان‬ ‫س��نگینی و بزرگی باتری های مورد استفاده در این‬ ‫خودروهای الکتریکی اس��ت که به عنوان تنها ضعف‬ ‫کنونی این نوع وس��ایل نقلیه مانع از فراگیرتر شدن‬ ‫انها و امکان تولید انبوه ان به وس��یله خودروسازان‬ ‫ش��ده است‪ .‬در همین راستا اکنون خودروسازان در‬ ‫ح��ال انج��ام ازمایش هایی روی فن��اوری پنل های‬ ‫خورش��یدی تعبیه ش��ده در بدنه خودروها هستند‬ ‫که قابلیت جذب انرژی خورشیدی و ذخیره ان در‬ ‫مخازن یا همان باتری های خودرو را داش��ته باشد‪.‬‬ ‫در صورت رس��یدن به نتیجه مطلوب‪ ،‬تا حد بسیار‬ ‫قابل توجهی از وزن نهای��ی خودروهای الکتریکی و‬ ‫هیبریدی کاس��ته خواهد ش��د و هنگام��ی که این‬ ‫فن��اوری ب��ه نتیجه نهای��ی مور دنظر پژوهش��گران‬ ‫و دانش��مندان نائ��ل ش��ده و بتواند خواس��ته های‬ ‫مش��تریان بالقوه بازار خ��ودرو را تامین کند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع می توان ان را دس��تیابی ب��ه موفقیتی بزرگ‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ای��ا از اینک��ه این فناوری های اش��اره ش��ده در‬ ‫گزارش پیش روی ش��ما به صورت بالقوه می توانند‬ ‫بخش��ی جدایی ناپذی��ر از امکان��ات و تجهی��زات‬ ‫خودروه��ا در س��ال های اینده باش��ند‪ ،‬هیجان زده‬ ‫ش��ده اید؟ نواوری هایی مانند چند مورد اشاره شده‬ ‫در ای��ن مطلب بی تردید صحن��ه بازی را در صنعت‬ ‫خودروسازی دچار تغییرات اساسی خواهد کرد و به‬ ‫دنبال ان مس��یر زندگی ما نیز دستخوش تحوالتی‬ ‫اساسی خواهد شد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫در حال انجام‬ ‫ازمایش هایی‬ ‫روی فناوری‬ ‫پنل های‬ ‫خورشیدی‬ ‫تعبیه شده در‬ ‫بدنه خودروها‬ ‫هستند‬ ‫که قابلیت‬ ‫جذب انرژی‬ ‫خورشیدی‬ ‫و ذخیره ان در‬ ‫مخازن یا همان‬ ‫باتری های خودرو‬ ‫را داشته باشد‬ ‫منبع‪Carplusautoblog.com :‬‬ ‫شاسی بلند سانگ یانگ‬ ‫در ژنو ‪2016‬‬ ‫موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران‬ ‫به موازات اجرایی ش��دن جزئیات بندهای مندرج در پروژه‬ ‫«برنامه جامع اقدام مش��ترک (برج��ام)» در ایران و در راس‬ ‫انها‪ ،‬موضوع برچیده ش��دن مجموع��ه تحریم های اقتصادی‬ ‫اعمال ش��ده علیه این کش��ور با جدیت تمام از طرف ایران و‬ ‫بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی و اسیایی‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت ‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از سرگیری‬ ‫دوب��اره روابط و مناس��بات اقتصادی و تج��اری نیز از جمله‬ ‫مهم ترین موضوعات موردعالقه هر دو طرف به شمار می رود‬ ‫و به همین دلیل در اولویت برنامه ها و اقدامات ایران و تمامی‬ ‫کشورهای طرف مقابل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی نیز با توجه به اهمی��ت جایگاه ان‬ ‫در ای��ران به عنوان دومین حوزه درامدزا و پرس��ود تجاری و‬ ‫اقتص��ادی (پس از حوزه صنایع نفت و گاز) و البته مهم ترین‬ ‫بخش صنعتی در این کش��ور‪ ،‬جزو اساس��ی ترین حوزه های‬ ‫مورد توج��ه دولت ایران محس��وب می ش��ود و ب��رای احیا و‬ ‫بروزرس��انی فعالیت های مرتبط ب��ا ان اجماع نظر کامل چه‬ ‫در بخ��ش دولتی و چه در بین فعاالن بخش خصوصی وجود‬ ‫دارد‪ .‬از م��واردی که باعث تقوی��ت این نگرانی نزد چینی ها‬ ‫می شود اظهارنظر چند روز پیش معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران است که در گفت وگو با خبرنگاران از احتمال‬ ‫حذف ش��دن خودروس��ازان چینی از بازار خ��ودرو ایران در‬ ‫س��ال اینده خبر داد‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی درباره اینده‬ ‫بازگشت ‪ Apollo‬به صنعت خودرو‬ ‫شرکت المانی ‪ Gumpert‬تولید کننده خودروهای‬ ‫بس��یار قدرتمند جاده ای نمایش��گاه اتومبی��ل ژنو را با‬ ‫‪ ApolloN‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬این کمپان��ی پس از رهایی‬ ‫از وضعی��ت اقتصادی بد در س��ال ‪۲۰۱۲‬م و تغییر نام‬ ‫نش��ان(برند) خود به‪ Apollo Automobile‬موفق‬ ‫به تولید محصوالت جدیدی ش��ده و حاال شانس ان را‬ ‫پیدا کرده اس��ت که پس از ‪ ۱۰‬سال خودر و ‪Apollo‬‬ ‫را بازیابی کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن محص��ول لوکس ‪ ۱۰۰۰‬اس��ب بخ��اری را در‬ ‫نمایشگاه اتومبیل ژنو رونمایی کند‪ Apollo .‬همچنان‬ ‫دارای ظاهر هجومی گذشته است و عالوه بر این از یک‬ ‫موتور قدرتمند بهره می برد‪.‬‬ ‫این محصول دارای یک موتور ‪ 4/2‬لیتری ‪ V ۸‬توربو‬ ‫دوقلو اس��ت که قابلیت تولید ‪ ۷۰۰‬اس��ب بخار توان و‬ ‫‪ ۸۸۰‬نیوتون متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ Apollo‬دارای مرکز قفل بسیار نزدیک به‬ ‫سطح جاده است‪ ،‬با وزن مناسب ‪ ۱۲۰۰‬کیلوگرمی که‬ ‫دارد می تواند در مدت تنها ‪3‬ثانیه س��رعتش را از صفر‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برساند و به بیشینه سرعت‬ ‫‪ ۳۶۰‬کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ای��ن موت��ور در کن��ار ی��ک جعبه دنده ‪ ۷‬س��رعته‬ ‫ق��رار گرفته که می تواند با س��رعتی بس��یار بیش��تر از‬ ‫دیگ��ر رقبا رینگ های ‪ ۲۰‬اینچ��ی ان را به گردش در‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه س��امانه تعلیق خودرو به نح��وی طراحی‬ ‫ش��ده که قادر اس��ت قس��مت جلویی و عقبی را بسته‬ ‫به نوع حرکت باالتر یا پایین تر بیاورد‪ .‬هنوز محدودیت‬ ‫تیراژ و قیمت این خودر و لوکس اعالم نشده است‪.‬‬ ‫همکاری کش��ورش با خودروس��ازان چینی گفت‪« :‬با توجه‬ ‫به تعرفه های تعیین ش��ده‪ ،‬چینی ها باید به س��رعت توسعه‬ ‫س��اخت محصوالت ش��ان در داخل را مدنظر ق��رار دهند در‬ ‫غیراین صورت سال اینده از بازار خودر و ایران حذف خواهند‬ ‫شد‪ ».‬در رابطه با وضعیت صنعت خودروسازی ایران در چند‬ ‫سال گذش��ته به ویژه از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬تا اواسط سال گذشته‬ ‫میالدی (‪۲۰۱۵‬م) انچه می توان به ان اش��اره کرد این بوده‬ ‫که با ش��دت گرفتن تحریم ه��ای همه جانبه بین المللی علیه‬ ‫ایران و همچنین تحریم های یک جانبه امریکا و اتحادیه اروپا‬ ‫که در س��ال های پایانی دومین کابین��ه محمود احمدی نژاد‬ ‫رییس جمهور پیشین کشور اعمال شد‪ ،‬بیشتر خودروسازان‬ ‫معتبر خارجی هم��کاری با ایران را متوقف کرده یا به حالت‬ ‫تعلی��ق دراوردن��د‪ .‬بر همین اس��اس خودروس��ازی چین با‬ ‫بهره ب��رداری از این فرصت و اوضاع موجود‪ ،‬ابتدا با ‪ 2‬خودرو ‬ ‫«ام وی ام» و «لیفان» وارد بازار کش��ور شد و با اندکی فاصله‬ ‫ضمن وارد ک��ردن ‪ ۱۲‬مدل دیگر از خودروهای خود‪ ،‬بخش‬ ‫بزرگی از بازار ایران را در دستان خود گرفت‪.‬‬ ‫اما در ح��ال حاضر و به دنبال اجرایی ش��دن برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک (برجام) و برداشته ش��دن موانع تحریم ها از‬ ‫پیرامون مرزهای ایران راه بازگشت خودروسازان مهم جهان‬ ‫به این کشور باز شده و موقعیت چینی ها به خطر افتاده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬دویچه وله‬ ‫پیشرفته ترین موتور جهان در قلب ائودی‬ ‫یک شرکت مش��هور خودروسازی از محصولی خالقانه‬ ‫رونمایی ک��رده که موتور به کار رفت��ه در ان را می توان‬ ‫یکی از پیشرفته ترین سیستم های موتوری جهان به شمار‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شرکت خودروسازی ائودی که همواره‬ ‫به طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت از حیث ساختار‬ ‫موتوری و بدنه ش��هرت دارد حاال و در تازه ترین نواوری‬ ‫خود از محصولی جدید به نام ‪ SQ7‬رونمایی کرده که در‬ ‫دل ان یکی از پیشرفته ترین سیستم های موتوری جهان‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫قل��ب تپن��ده این خ��ودرو؛ موتور ان اس��ت که با یک‬ ‫کمپرسور الکتریکی تکمیل شده تا عملکرد توربوشارژ ان‬ ‫را به باالترین سطوح برساند‪.‬‬ ‫این کمپرسور تاثیر بسزایی در ارتقای عملکرد سیستم‬ ‫موتوری ‪ SQ7‬داش��ته به طوری که با تکیه بر ان می توان‬ ‫گف��ت محصول جدی��د ائودی یک��ی از پیش��رفته ترین‬ ‫خودروهای دوستدار محیط زیست در دنیاست‪.‬‬ ‫در قل��ب این خودرو یک موتور ‪ 4‬لیتری توربو دیزل ‪8‬‬ ‫سیلندر دیده می ش��ود که قدرت خیره کننده ‪ 435‬اسب‬ ‫بخاری دارد‪ .‬این بدان معناست که ‪ SQ7‬صفر تا ‪ 100‬را‬ ‫در جدال نزدیک میان خودروس��ازان لوکس‪ ،‬لکس��وس‬ ‫موفق به پیشی گرفتن از رقبای المانی خود شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬تقاضای باالی شاس��ی بلندهای‬ ‫لوکس شرکت لکس��وس را در صدر جدول پرفروش ترین‬ ‫تولید کنندگان لوکس فوریه قرار داد‪ .‬این ش��رکت تنها با‬ ‫رش��دی ‪0/4‬درصدی ‪23‬هزار و ‪ 90‬دستگاه از محصوالت‬ ‫را روانه بازار کرد و رقبای المانی خود را ناکام گذاشت‪.‬‬ ‫در این مدت مرس��دس بنز با اف��ت ‪ 2/9‬درصدی مواجه‬ ‫ش��د و ب ام و نیز کاهش فروش��ی ‪ 10/7‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد به طوری که فروش ان از ‪ 25‬هزار و ‪ 201‬دستگاه به‬ ‫‪ 22‬هزار و ‪ 498‬دستگاه در فوریه ‪ 2016‬کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ج��ف برکن‪ ،‬مدیر واحد لکس��وس‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن ماه‪ ،‬ماه‬ ‫مناس��بی برای خودروهای شاس��ی بلند نب��ود با این حال‬ ‫ف��روش ‪ IS، CT‬و ‪ RC‬از س��طح انتظ��ارات م��ا فرات��ر‬ ‫رف��ت‪ .‬تویوتا نی��ز در این م��دت اعالم کرد ک��ه با وجود‬ ‫افت ‪16‬درصدی فروش محصوالت��ش‪ ،‬عرضه خودروهای‬ ‫شاسی بلند ان رشدی ‪18‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫دیتم��ار اکس��لر‪ ،‬مدیر مرس��دس بنز امری��کا نیز گفت‪:‬‬ ‫رش��د خوبی در ‪3‬ماه ابتدایی س��ال داشته ایم و امیدواریم‬ ‫با معرف��ی خودروهای اصلی جدی��دی همچون کالس ‪E‬‬ ‫و ‪ GLS‬رکورده��ای جدی��دی را در س��ال جاری به ثبت‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫از س��ویی ب ام و نیز که توانس��ته بود ‪7/1‬درصد فروش‬ ‫بیش��تر را در بخش خودروهای شاس��ی بلند تجربه کند با‬ ‫افت ‪ 19‬درصدی عرضه محصوالت خود مواجه شده است‪.‬‬ ‫در ‪ 4/8‬ثانیه طی می کند که رکورد امیدوارکننده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ 250‬کیلومتر بر س��اعت حداکثر سرعت ایمنی است که‬ ‫برای این خودر و جدید تعریف شده است‪.‬‬ ‫ائودی از جمله شرکت های خودروسازی است که برای‬ ‫سال ‪2016‬م برنامه های گس��ترده ای را در نظر دارد‪ .‬این‬ ‫شرکت در چشم انداز خود طراحی و ساخت نسل جدیدی‬ ‫از خودروهای دوس��تدار محیط زیست با کمترین ضریب‬ ‫االیندگی را تعریف کرده است و بدون شک خودرو ‪SQ7‬‬ ‫یکی از بارزترین نمونه ها در این زمینه به شمار می اید‪.‬‬ ‫س��انگ یانگ در جری��ان نمایش��گاه ژنو از شاس��ی بلند‬ ‫مفهوم��ی ‪ SIV-2‬رونمایی ک��رد‪ .‬به گفته س��انگ یانگ‬ ‫‪ SIV-2‬مدل پیش نمایش یک شاسی بلند اندازه متوسط‬ ‫در اینده خواهد بود‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬در حقیقت‬ ‫‪ SIV-2‬م��دل جدی��د ‪ SIV-1‬نمایش��گاه ژن��و ‪2014‬‬ ‫محس��وب می شود‪ SIV-2 .‬دارای بخش عقبی تهاجمی‪،‬‬ ‫هواک��ش ب��زرگ در س��پر جل��و‪ ،‬گلگیره��ای عضالنی و‬ ‫س��تون ‪ C‬پهن تر است‪ .‬فضای داخلی ش��امل ‪ 4‬صندلی‬ ‫فردی جداگانه بوده و داش��بورد از حداقل کلید برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ش��کلی تمامی کلیدها درون صفحه نمایش��ی‬ ‫لمسی تعبیه شده تا خودرو ساختار یک اتومبیل مفهومی‬ ‫به خود گیرد‪.‬‬ ‫افزایش امکانات اروپایی کیا‬ ‫کیا موتورز از نصب س��امانه های ‪ Android Auto‬و‬ ‫‪ Apple Car Play‬در تمام��ی محصوالت عرضه ش��ده‬ ‫خ��ود در ب��ازار ‪ 18‬ماه این��ده اروپا خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬از انجا ک��ه اتصال به ش��بکه اینترنت یکی‬ ‫خ��ودرو امروز اس��ت‪ ،‬همه‬ ‫ ‬ ‫از دغدغه ه��ای مه��م صنعت‬ ‫خودروس��ازان ناگزیر به ارائه تجهیزات مرتبط با این حوزه‬ ‫به مشتریان خود هستند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا کیا از نص��ب فناوری های ‪Android‬‬ ‫‪ Auto‬و ‪ Apple car Play‬روی تمام��ی محص��والت‬ ‫اروپایی خود تا پایان ‪2017‬م خبر داده است‪ .‬در این میان‬ ‫خودروهای شاس��ی بلند هیبریدی نیرو‪ ،‬سدان هیبریدی‬ ‫الکتریک��ی اپتیم��ا و اس��پرت واگن جزو نخس��تین هایی‬ ‫خواهن��د بود که ب��ه این فن��اوری مجهز می ش��وند‪ .‬در‬ ‫صورت اتصال تلفن همراه هوش��مند به این سامانه‪ ،‬کاربر‬ ‫امکان دسترس��ی به برخی امکانات تلفن نظیر نقشه های‬ ‫گوگل‪ ،‬ارائه فرمان های صوتی و ش��ماره گیری را از طریق‬ ‫سامانه س��رگرمی اطالعاتی خودرو خواهد داشت‪ .‬سامانه‬ ‫‪ Apple Car Play‬نی��ز از گوش��ی های ‪iphone 5‬‬ ‫ب��ه باال پش��تیبانی می کند و از پایان س��ال ‪2016‬م روی‬ ‫محصوالت کیا با قابلیت های مش��ابه ‪Android Auto‬‬ ‫نصب می شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نیاز اورژانس به ‪ 45‬بالگرد امدادی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫وضعیت حمل و نقل دریایی در نوروز ‪ ۹۵‬را بررسی کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اب و جاروی بنادر برای مسافران دریا‬ ‫سرمایه الزم برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬ساالنه‬ ‫به ‪ 7‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در‬ ‫بخش زیرس��اخت و ‪ 8‬میلیارد دالر‬ ‫در بخش نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬عب��اس اخوندی‬ ‫افزود‪ :‬در بخش نوسازی ناوگان بیشتر بخش خصوصی وارد‬ ‫سرمایه گذاری می شود و در بخش زیرساخت معموال بخش‬ ‫دولت��ی در س��رمایه گذاری ورود می کند‪ .‬اخون��دی افزود‪:‬‬ ‫روش های مختلف س��رمایه گذاری شرکت های خارجی در‬ ‫بخش حمل ونقل که ش��امل «ساخت و انتقال مالکیت به‬ ‫دولت در طول دوره زمانی»‪« ،‬س��اخت و انتقال مالکیت به‬ ‫دولت با اجاره به شرط تملیک» و «اجاره به شرط تملیک»‬ ‫می شود را برای پروژه های نوسازی ناوگان طراحی کرده ایم‬ ‫که ای��ن روش ها در بخش نوس��ازی کامیون ها‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫واگن های مسافری و همچنین هواپیماها کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫راه اندازی کشتیرانی مسافری‬ ‫چابهار‪ -‬عمان‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریانوردی گفت‪ :‬خط کش��تیرانی‬ ‫مس��افری چابهار‪ -‬عم��ان تا قبل از‬ ‫پایان س��ال جاری به طور رس��می‬ ‫راه‪‎‬اندازی می‪‎‬شود تا در این فرصت‬ ‫گردش��گران بتوانند به دو کش��ور‬ ‫س��فر کنند‪ .‬به گزارش مانا‪ ،‬محمد‬ ‫س��عیدنژاد افزود‪ :‬بندر چابهار فاصله دریایی بسیار کوتاهی‬ ‫با عمان و باب المندب دارد و این موقعیت می تواند برای دو‬ ‫کشور یک امتیاز خوب باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬توسعه بندر‬ ‫شهید بهشتی چابهار توس��ط دولت ایران و سرمایه گذاری‬ ‫تجهی��زات بن��دری ان توس��ط دولت هند تامی��ن خواهد‬ ‫شد‪ .‬س��عید نژاد اظهار کرد‪ :‬همه تاسیسات بندری ایران از‬ ‫جمله انبارهای صادرات و واردات مواد معدنی‪ ،‬س��یلوهای‬ ‫گندم و م��واد غذایی‪ ،‬خدمات بانکرینگ دریایی‪ ،‬امکانات و‬ ‫تجهی��زات واردات و صادرات کاال توس��ط بخش خصوصی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫پذیرش مسافر در مترو‬ ‫کهریزک و حرم مطهر‬ ‫لو نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫روز گذشته با حضور معاون حم ‬ ‫تهران و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو پذیرش مسافر‬ ‫در دو ایستگاه کهریزک و حرم مطهر اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن نایبی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مترو با بیان اینکه کارکن��ان مترو برای اتصال خط یک به‬ ‫ایستگاه های ش��هر افتاب‪ ،‬پرند و فرودگاه امام خمینی(ره)‬ ‫جه��ادی کار کردند‪ ،‬افزود‪ :‬عملی��ات عمرانی مترو در خط‬ ‫ی��ک زودتر از زمان بندی اعالم ش��ده به پایان رس��ید و از‬ ‫امروز این خط در مس��یر تجریش تا ایس��تگاه حرم مطهر‬ ‫و برعکس به مس��افران خدمات ارائه می کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به ویژه پنجشنبه اخر سال با تردد‬ ‫بیشتر مسافران مواجه هستیم و به همین دلیل تمام تالش‬ ‫خود را کردیم تا مسافرگیری در این مسیر زودتر اغاز شود‪.‬‬ ‫مسافرگیری در ایستگاه کهریزک و حرم مطهر از ‪٢٦‬بهمن‬ ‫به دلیل عملیات عمرانی شرکت مترو برای اتصال خط یک‬ ‫به ایستگاه های شهر افتاب‪ ،‬پرند و فرودگاه امام(ره) متوقف‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیگیری برای اجرای طرح ‪LEZ‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری ته��ران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫زیرساخت های طرح کاهش (‪)LEZ‬‬ ‫در تهران وج��ود دارد‪ ،‬گفت ‪ :‬اجرای‬ ‫این طرح را از بهار ‪ 95‬به طور جدی‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��ید جعفر‬ ‫تشکری هاش��می گف��ت‪ :‬ه��ر طرح‬ ‫ترافیکی که قرار اس��ت در تهران ارائه و پیاده س��ازی ش��ود‪،‬‬ ‫مس��تلزم هماهنگی و همکاری تمام بخش های مربوط است‬ ‫و تمامی اعضا باید در اجرای ان مشارکت داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر قرار است طرح کاهش (‪ )LEZ‬به‬ ‫اجرا دراید‪ ،‬الزم اس��ت تمام بخش ها در این طرح که از نظر‬ ‫ما به لحاظ اصول علمی‪ ،‬طرحی جامع و کامل اس��ت‪ ،‬ورود‬ ‫کرده و تمامی اعضا در اجرای ان مشارکت کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه پشتوانه طرح کاهش (‪ ،)LEZ‬تجربه ای جهانی است‬ ‫که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا به مرحله اجرا در امده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام زیرساخت های موردنیاز به منظور اجرای این‬ ‫ط��رح در پایتخت وجود دارد و عالوه بر تهران‪ ،‬امکان اجرای‬ ‫ان در سایر کالنشهرهای کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫سیدحسن قاضی زاده هاشمی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی کشور با بیان‬ ‫اینکه به ‪ 45‬دستگاه بالگرد برای پوشش کامل امداد هوایی نیاز است‪ ،‬از تالش برای‬ ‫خری��د ‪ 30‬بالگرد امدادی در دوران پس��ابرجام خبر داد‪ .‬وی از ورود ‪ 2000‬امبوالنس‬ ‫به اورژانس کشور خبر داد و گفت‪ :‬تعداد پایگاه های اورژانس افزایش یافته است‪.‬‬ ‫احمد هاشمی‬ ‫در کرانه های‬ ‫شمالی‪ ،‬انچه‬ ‫مزیت دارد‬ ‫گردشگری‬ ‫و تفریح های‬ ‫دریایی است‬ ‫که ظرفیت های‬ ‫بسیار مناسبی‬ ‫برای توسعه‬ ‫ان وجود دارد‬ ‫ب��ه ثبت رس��یدن بی��ش از ‪ ۱۳‬میلیون س��فر‬ ‫دریایی در نوروز ‪ ۹۴‬مسئوالن و بخش خصوصی‬ ‫فعال در حوزه گردش��گری و حمل و نقل دریایی‬ ‫را ب��ه تکاپوی پذیرایی از خیل عظیم مس��افران‬ ‫دریای��ی در نوروز ‪ ۹۵‬انداخته اس��ت و کرانه های‬ ‫جنوبی به عنوان پرطرفدارترین مقصد گردشگران‬ ‫دریایی کش��ور‪ ،‬ب��ا بیش از ‪ ۸۰‬ش��ناور و ‪ ۵‬هزار‬ ‫صندلی‪ ،‬اماده جابه جایی مسافران هستند‪.‬‬ ‫انط��ور که احمد هاش��می‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫لو‪‎‬نقل دریایی بار و مسافر‬ ‫شرکت‪‎‬های تعاونی حم ‪‎‬‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬بنادر استان‬ ‫هرم��زگان به عن��وان پرترددترین بنادر کش��ور‬ ‫در نوروز در حال اماده ش��دن ب��رای جابه جایی‬ ‫مسافران نوروزی هستند‪ .‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه مس��یر دریایی قش��م ـ‬ ‫بندرعب��اس با س��هم ‪ ۹۰‬درصدی از س��فرهای‬ ‫دریایی‪ ،‬همواره پرترددترین مسیر نوروزی بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جاذبه های موجود در این منطقه از یک سو‬ ‫و نزدیکی قش��م به بندرعباس به عنوان سرزمین‬ ‫اصلی از س��وی دیگر باعث پرطرفدار شدن مسیر‬ ‫دریایی جزیره قشم ـ بندرعباس شده است‪ .‬‬ ‫وی البته ی��اداوری می کند که بخش عمده ای‬ ‫از ای��ن جابه جایی ها مربوط به س��اکنان قش��م و‬ ‫بندرعباس اس��ت که برای انجام امور روزانه خود‬ ‫با ش��ناورها ت��ردد می کنند ‪ .‬هاش��می همچنین‬ ‫ی��اداوری می کند که بر خ�لاف جزیره کیش که‬ ‫بیش��تر مس��افران از طریق هواپیما به ان س��فر‬ ‫می کنند‪ ،‬بخش زیادی از مس��افران قشم معموال‬ ‫ب��ه طور زمینی ب��ه بندرعباس رفت��ه و از طریق‬ ‫دریا به قش��م س��فر می کنند ‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همه‬ ‫این مس��ائل در افزایش تردد در این مس��یر موثر‬ ‫بوده اند‪ .‬هاش��می با اش��اره به اینکه در نوروز ‪۹۴‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬میلیون س��فر دریایی در کشور ثبت‬ ‫ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ای��ن میان‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مربوط به مس��یر قش��م ـ بندرعباس بوده است‪،‬‬ ‫بنابراین تجربه س��ال های گذش��ته باعث افزایش‬ ‫احتمال باال رفتن امار گردش��گران و مس��افران‬ ‫مسیر قشم ـ بندرعباس در نوروز ‪ ۹۵‬خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه ش��رکت‪‎‬های تعاون��ی‬ ‫لو‪‎‬نقل دریایی بار و مسافر با اشاره به نوسازی‬ ‫حم ‪‎‬‬ ‫ناوگان مسافری در سال های اخیر یاداوری کرد‪:‬‬ ‫چند س��ال پیش حدود ‪ ۳۰۰‬اتوبوس دریایی در‬ ‫جنوب مورداس��تفاده قرار می گرف��ت که با وقوع‬ ‫یک س��انحه و غرق شدن چند مسافر‪ ،‬استفاده از‬ ‫اتوبوس های دریایی ممنوع و همه این اتوبوس ها‬ ‫از ناوگان خارج شد و بر این اساس تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬ش��ناور ن��و جایگزی��ن ان ناوگان ش��ده و‬ ‫جایگزینی هنوز هم ادام��ه دارد ‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫برای نوروز تعدادی شناور جدید به ناوگان اضافه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همه شناورهای جدید از‬ ‫نظر ایمنی استانداردهای الزم را دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ه��زار صندل��ی ب��رای جابه جایی مس��افران‬ ‫دریایی‬ ‫اخرین امار ش��ناورها و تع��داد صندلی موجود‬ ‫برای حمل و نقل مس��افران در ن��وروز را ابراهیم‬ ‫ایدنی‪ ،‬مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان به‬ ‫اعالم می کند ‪ .‬او با اش��اره به امادگی ‪۱۰‬‬ ‫بندر مس��افری هرمزگان برای سفرهای نوروزی‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬شناور با ظرفیت بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫صندلی در نوروز ‪ ۹۵‬مسافران دریایی هرمزگان را‬ ‫جابه جا خواهند کرد‪ .‬‬ ‫انطور که ایدن��ی می گوید‪ ،‬برای ارتقای ایمنی‬ ‫س��فرهای دریایی‪ ،‬کنترل و بازرس��ی مستمر بر‬ ‫ش��ناورها انجام می ش��ود و در کنار این مس��ئله‪،‬‬ ‫از گروه ه��ای مردمی با عنوان «همیار ناجی» نیز‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬‬ ‫‹ ‹امکان خرید اینترنتی بلیت‬ ‫فروش اینترنتی بلیت سفرهای دریایی پروژه ای‬ ‫اس��ت که در یکی دو س��ال گذشته همواره مورد‬ ‫تاکید مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی کشور‬ ‫بوده و برای ن��وروز ‪ ۹۵‬امکان عرضه این بلیت ها‬ ‫در برخی مسیرها فراهم است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه هاش��می‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادی��ه‬ ‫لو‪‎‬نق��ل دریای��ی بار و‬ ‫ش��رکت‪‎‬های تعاون��ی حم ‪‎‬‬ ‫مسافر در نوروز ‪ ۹۵‬برای نخستین بار عرضه بلیت‬ ‫س��فرهای دریایی در مس��یر بندرعباس ـ قشم‪،‬‬ ‫به صورت رفت و برگش��ت فراهم ش��ده است ‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬به زودی بلیت مسافری تمام مسیرهای‬ ‫دریایی جنوب کش��ور به صورت اینترنتی عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬وی مهم ترین مزیت الکترونیکی شدن‬ ‫صدور بلیت در س��فرهای دریایی را کاهش زمان‬ ‫انتظار مس��افران در صف خرید بلیت دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬تعاونی های فروش بلیت به سیس��تم های‬ ‫ثبت احوال متصل هس��تند و اطالعات مسافر از‬ ‫این راه قابل دسترسی خواهد بود‪ .‬‬ ‫امادگی بنادر و کرانه ها برای مسافران نوروزی‬ ‫قش��م ـ بندرعب��اس‪ ،‬قش��م ـ هرم��ز‪ ،‬کیش ـ‬ ‫جزیره افتاب‪ ،‬بوشهر ـ خارک‪ ،‬خرمشهر ـ جزیره‬ ‫مین��و‪ ،‬برخی از مهم ترین مس��یرهای دریایی در‬ ‫جنوب کش��ور هستند ‪ .‬بر اساس اخرین اخبار در‬ ‫کرانه های جنوبی برنامه های خاصی برای ارتقای‬ ‫کیفیت سفرهای دریایی مسافران نوروزی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬‬ ‫به عنوان نمونه انطور که س��ازمان منطقه ازاد‬ ‫قش��م اعالم کرده اس��ت ظرفیت اسکله مسافری‬ ‫قش��م برای نوروز ‪2،95‬برابر خواهد شد ‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه پیش بینی س��فر ی��ک میلیون گردش��گر در‬ ‫نوروز به جزیره قشم‪ ،‬س��ازمان منطقه ازاد قشم‬ ‫درنظر دارد تا پایان اس��فند ‪ ۱۲‬کمپ گردشگری‬ ‫در ن��وار س��احلی جزیره قش��م راه ان��دازی کند‪ .‬‬ ‫همچنین تورهای گش��ت دریایی به جزایر الرک‪،‬‬ ‫هرمز و هنگام از مبدا جزیره قش��م با استفاده از‬ ‫شناورهای مدرن و استاندارد برگزار خواهد شد‪ .‬‬ ‫در قش��م راه اندازی یک ش��ناور کف شیشه ای‪،‬‬ ‫شرایط را برای برگزاری گشت های دریایی اماده‬ ‫کرده‪ ،‬همین مس��ئله در بندر چابهار نیز در حال‬ ‫پیگیری اس��ت و به گفته مسئوالن‪ ،‬قرار است ‪۸‬‬ ‫شناور کف شیش��ه ای در چابهار برای گشت زنی‬ ‫گردش��گران در اب های عمان به کار گرفته شود‪ .‬‬ ‫هر یک از این ش��ناورها ظرفی��ت حمل ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫گردش��گر را دار د ‪ .‬در بنادر اس��تان خوزستان نیز‬ ‫طرح های توسعه گردشگری برای گشت های ابی‬ ‫در رودخانه های کارون‪ ،‬بهمنشیر و تاالب شادگان‬ ‫در دست برنامه ریزی است ‪ .‬همچنین کشتی های‬ ‫تفریحی در ابادان‪ ،‬خرمشهر و ماهشهر مسافران‬ ‫را جابه جا خواهند کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹س�فر به کرانه های ش�مالی؛ همچنان‬ ‫زمینی‬ ‫با وج��ود اماده ش��دن بن��ادر جنوبی کش��ور‬ ‫برای مس��افران دریایی‪ ،‬بنادر ش��مالی همچنان‬ ‫برنامه ری��زی خاص��ی برای حم��ل و نقل دریایی‬ ‫مس��افر ندارن��د ‪ .‬هاش��می‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫لو‪‎‬نقل دریایی بار و مسافر‬ ‫شرکت‪‎‬های تعاونی حم ‪‎‬‬ ‫در این زمینه معتقد است برای سفرهای دریایی‬ ‫در شمال کشور مزیتی وجود ندارد‪ ،‬زیرا در شمال‬ ‫دسترس��ی به خودرو بیشتر اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫ن و ش��هرهای شمالی‪،‬‬ ‫س��فر با ش��ناور بین استا ‬ ‫پرهزینه و غیرقابل توجیه اس��ت ‪ .‬او معتقد است‬ ‫در کرانه های شمالی‪ ،‬انچه مزیت دارد گردشگری‬ ‫و تفریح های دریایی است که ظرفیت های بسیار‬ ‫مناس��بی برای توس��عه ان وجود دارد ولی هنوز‬ ‫بهره برداری مطلوبی در این زمینه نشده است‪.‬‬ ‫امار خودروهای فرسوده کشور‬ ‫ریی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی نی��روی انتظامی از‬ ‫وجود یک میلیون و ‪ 250‬هزار خودرو فرس��وده در کش��ور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار تق��ی مهری با بی��ان اینکه بر‬ ‫اس��اس امار پزش��کی قانونی در ‪ 10‬ماه امسال ‪ 14‬هزار نفر‬ ‫در ح��وادث رانندگی جان خود را از دس��ت داده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 72‬درص��د از جان باختگان در جاده جان خود را از دس��ت‬ ‫داده اند‪ .‬همچنی��ن ‪ 22‬درصد از فوتی ه��ا عابرپیاده بوده و‬ ‫‪23‬درصد انها را نیز موتورسیکلت سواران شامل می شوند‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان‬ ‫اینکه این امار نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪3/1‬درصد‬ ‫کاهش داشته‪ ،‬ادامه داد‪ 447 :‬نفر در ‪ 10‬ماه امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه س��ال قبل کمتر در حوادث رانندگی کشته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬مهری با بی��ان اینکه ‪ 51‬درص��د از جان باختگان‬ ‫تصادفات در ‪ 10‬ماه امسال در صحنه حادثه جان خود را از‬ ‫دست داده و ‪ 49‬درصد نیز در حین انتقال به بیمارستان و‬ ‫پس از صحنه تصادف جان خود را از دس��ت داده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنی��ن در این مدت ‪ 290‬هزار نف��ر در تصادفات‬ ‫همکاری المان در پروژه های ریلی ایران‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل از دیدار‬ ‫معاون وزی��ر اقتصاد و انرژی المان ب��ا برخی معاونان وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی خبر داد و گفت‪ :‬ش��رکت هرمس با بانک‬ ‫مرکزی به توافق رسید تا مبالغی را که ایران به این شرکت‬ ‫بدهکار اس��ت به صورت یکجا در شهریور ‪ ۹۵‬دریافت کند‬ ‫ک��ه با این اقدام بیمه های صادراتی المان برای ایران دوباره‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬اصغر‬ ‫فخریه کاش��ان در بیان جزئیات دیدار مس��ئوالن وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی ایران با ماخنیگ‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد و انرژی‬ ‫المان گفت‪ :‬قراردادهایی را با ش��رکت های المانی از جمله‬ ‫ش��رکت های زیمنس و خطوط راه اهن المان داریم که قرار‬ ‫اس��ت این قراردادها به معاون وزیر اقتص��اد و انرژی المان‬ ‫منعکس و برای تامین فاینانس انها اقدام شود‪ .‬فخریه کاشان‬ ‫افزود‪ :‬درباره حل مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایران‬ ‫در هامب��ورگ هم قرار ش��د وزارت اقتصاد و انرژی المان با‬ ‫ش��رکت خصوصی که در هامبورگ بنزی��ن توزیع می کند‪،‬‬ ‫مذاکره کند تا این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫علی نورزاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل نیز درب��اره این دیدار گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫پروژه ه��ای راه اه��ن در اولویت قرار دارد‪ ۶ ،‬پ��روژه راه اهن‬ ‫اصفهان‪-‬اهواز‪ ،‬همدان‪-‬س��نندج‪ ،‬رشت‪-‬استارا‪ ،‬کرمانشاه‪-‬‬ ‫خسروی و میانه‪-‬تبریز و بس��تان اباد را به المانی ها معرفی‬ ‫کردیم تا بتوانیم از طریق س��رمایه گذار خارجی برای تامین‬ ‫منابع مالی اقدام کنیم و به اجرای پروژه ها سرعت بخشیم‪.‬‬ ‫احمد خدایی‪ ،‬قائم مق��ام راه اهن نیز در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫همزمان دو ق��رارداد را با چین و روس��یه برای برقی کردن‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر از خطوط راه اهن کش��ور داریم‬ ‫ک��ه یک��ی ق��رارداد برقی ک��ردن تهران‪-‬مش��هد و دیگری‬ ‫اینچه برون‪-‬گرمسار است که عالقه مندیم بخش هایی از این‬ ‫پروژه را با همکاری زیمنس در روسیه داشته باشیم‪.‬‬ ‫رانندگی مجروح شده اند‪ .‬وی با اشاره به وقوع ‪ 6‬هزار تصادف‬ ‫فوتی در ‪ 10‬ماه امسال افزود‪ :‬در ‪ 40‬درصد از این تصادفات‬ ‫فوتی‪ ،‬راننده ها فوت ش��ده اند‪ .‬همچنی��ن مقصر ‪ 50‬درصد‬ ‫از ای��ن تصادفات راننده ها ب��وده و در ‪ 50‬درصد باقی مانده‬ ‫نی��ز راننده ها تقصیری نداش��ته اند‪ ،‬این یعنی ‪ 3‬هزار راننده‬ ‫باع��ث مرگ ‪ 14‬هزار نفر ش��ده اند‪ .‬رییس پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی نیروی انتظام��ی از صدور ح��دود ‪1/5‬میلیون‬ ‫گواهینامه از ابتدای سال تاکنون خبر داد و افزود‪ :‬همچنین‬ ‫یک میلیون و ‪ 250‬هزار وس��یله نقلیه شماره گذاری شده و‬ ‫‪ 3200‬نقطه حادثه ساز در معابر برون شهری نیز شناسایی و‬ ‫اقدامات برای اصالح ان انجام شده است‪.‬‬ ‫مه��ری ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت اقدام��ات یکپارچه در‬ ‫س��وانح و ح��وادث ترافیکی اظه��ار کرد‪ :‬در نام��ه ای که به‬ ‫رییس جمهوری نوش��ته ش��ده‪ ،‬این موضوع مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و این درخواس��ت را مط��رح کرده ایم‪ .‬رییس پلیس‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظامی ب��ه امار خودروهای‬ ‫فرسوده اشاره کرد و افزود‪ :‬یک میلیون و ‪ 250‬هزار خودرو‬ ‫فرسوده در کشور داریم که باید از رده خارج شوند‪.‬‬ ‫برداشت غیرمنطقی وزارت اقتصاد از حساب فرودگاه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران با‬ ‫اشاره به اضافه برداشت ‪۱۴۰‬میلیارد تومانی وزرات اقتصاد‬ ‫از حساب این شرکت گفت‪ :‬بودجه شرکت فرودگاه ها منفی‬ ‫ش��ده و اگر س��ال اینده اصالحیه انجام نش��ود‪ ،‬پروژه های‬ ‫توسعه متوقف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫رحمت اهلل مه ابادی در جمع خبرنگاران با اش��اره ب ه اینکه‬ ‫متاسفانه برداشت های غیرمنطقی از حساب های ما توسط‬ ‫دولت انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه وظایف قانونی‬ ‫را برای پرداخت س��ود س��هام و مالیات انج��ام داده ایم‪ ،‬اما‬ ‫ت از حس��اب ش��رکت فرودگاه ها توسط‬ ‫متاس��فانه برداش ‬ ‫وزارت اقتصاد انجام ش��ده اس��ت‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫توان مالی به ویژه در س��ال اینده به شدت با مشکل مواجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬بودجه ما منفی ش��ده و بس��یاری از تعهدات مان به‬ ‫س��ال اینده منتقل می ش��ود چون نقدینگی نداریم که در‬ ‫اختیار پیمانکاران قرار دهیم‪ .‬این مسئله نیز توان عملیاتی‬ ‫ما را کاهش می دهد‪ .‬ش��اید اگر سال اینده اصالحیه انجام‬ ‫نش��ود نتوانیم پروژه های توس��عه ای را اجرایی کنیم و این‬ ‫پروژه ها متوقف شود‪ .‬مه ابادی افزود‪ :‬وزارت اقتصاد تاکنون‬ ‫‪140‬میلیارد تومان بیش از تکلیف قانونی شرکت فرودگاه ها‬ ‫برداش��ت ک��رده و ما را در اجرای پروژه ه��ا و امور جاری با‬ ‫مش��کل مواجه کرده اس��ت‪.‬مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ایران با تاکید بر اینک��ه نباید هزینه های‬ ‫خط��وط هوای��ی را ب��اال ببری��م‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی حداقل هزینه ها را از ش��رکت ها دریافت می کنیم‪،‬‬ ‫به طوری که براس��اس مطالعه انجام ش��ده کمترین عوارض‬ ‫خدمات فرودگاهی مسافری دنیا توسط شرکت فرودگاه ها‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساالنه ‪360‬میلیارد تومان فقط خدمات‬ ‫رایگان به بخش هایی لش��کری ارائ��ه می دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حمایت از این بخش ها الزم‪ ،‬ضروری و واجب است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 1200‬پروژه دفاعی‬ ‫محم��د فره��ادی‪ ،‬وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری از اج��رای ح��دود ‪1200‬‬ ‫پروژه مش��ترک در حوزه های دفاعی در دانش��گاه ها خبر داد‪ .‬وی همچنین توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی علم��ی و فناوری را از برنامه های ای��ن وزارتخانه عنوان و‬ ‫بیان کرد‪ :‬عرصه های جدیدی برای همکاری های علمی و فناوری ایجاد شده که این‬ ‫زمینه ها نیز در گذشته کم و بیش وجود داشته است‪.‬‬ ‫صنایع زیرساختی‬ ‫داروسازی و الکترونیک مرز مشترک همکاری اقتصادی ایران و مالت‬ ‫‹ ‹گردش�گری ‪25‬درص�د تولید ناخالص‬ ‫داخلی مالت‬ ‫در ادام��ه این دیدار جورج ولال‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫جمهوری مالت ضمن تش��کر ب��رای میزبانی از او و‬ ‫هیات همراه‪ ،‬درباره کش��ورش گفت‪ :‬مالت کشوری‬ ‫زیباست که ظرفیت های گردشگری بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران و مالت زمینه های مناسبی برای‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی در این��ده دارند‪ .‬اکنون با‬ ‫احتس��اب ش��رایط اقتصادی جدید زمان مناسبی‬ ‫برای ارتقای همکاری های بین دو کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه جمهوری مالت با اش��اره به‬ ‫اینکه نتایج مذاکرات هس��ته ای ایران با گروه ‪5+1‬‬ ‫ظرفیت مناس��بی ب��رای همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫ب��ه وج��ود اورد‪ ،‬در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬ایران و‬ ‫مالت برای همکاری ه��ای اقتصادی از ظرفیت های‬ ‫مناس��بی برخوردارند که با احتساب برداشته شدن‬ ‫تحریم های اقتص��ادی می توان از این ظرفیت ها در‬ ‫همکاری های مشترک استفاده کرد‪.‬‬ ‫جورج ولال با بیان اینکه در جمهوری مالت اکنون‬ ‫سیس��تم بانکی‪ ،‬بیم��ه و خدمات هوای��ی در حال‬ ‫پیش��رفت است و از ظرفیت های مناسبی برخوردار‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در کشور مالت امروزه خدمات زیادی‬ ‫داده می ش��ود که یک��ی از اصلی تری��ن محورهای‬ ‫خدماتی‪ ،‬مرتبط با حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سیس��تم اقتصادی کش��ور‬ ‫مالت‪ ،‬به بخش های مختلفی تقس��یم بندی ش��ده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این سیس��تم اقتصادی باعث ش��د در‬ ‫افزایش ایجاد ارزش افزوده در کشور ما پیشرفت های‬ ‫بسیاری حاصل شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزی��ر امور خارج��ه جمه��وری مالت‬ ‫یک��ی از زمینه هایی که اکنون این کش��ور در ان‬ ‫ب��ه ظرفیت های اقتصادی مناس��بی دس��ت یافته‪،‬‬ ‫داروسازی است‪.‬‬ ‫ولال ب��ا تاکید ب��ر اهمیت گردش��گری در مالت‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکنون ‪۲۵‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫در کشور مالت به عهده بخش گردشگری است و از‬ ‫این طریق تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ظرفی��ت صنایع دریای��ی و بندری را از دیگر‬ ‫قابلیت های این کش��ور برش��مرد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه اکنون کش��تی های کانتینر بر بس��یاری در‬ ‫بن��ادر این کش��ور فعالیت می کنن��د و این موضوع‬ ‫باعث به وجود امدن ظرفیت های تجاری بس��یاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه جمهوری مالت با اش��اره به‬ ‫اینکه در این کشور ظرفیت های مناسبی در زمینه‬ ‫صنای��ع الکترونیک نیز وجود دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من‬ ‫در این زمینه فردی متخصص نیستم و این امور به‬ ‫وزیر خارجه مربوط نمی ش��ود‪ ،‬ب��ه این دلیل برای‬ ‫بررس��ی جرئی تر و دقیق ت��ر ظرفیت های اقتصادی‬ ‫دو کش��ور باید افراد متخصص با یکدیگر گفت وگو‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ولال با اش��اره ب��ه اینکه ارتق��ای روابط اقتصادی‬ ‫نیازمند ارتباطات اقتصادی بین دو کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هم��کاری اتاق ه��ای بازرگان��ی و برگزاری‬ ‫اجالس ه��ای هم��کاری می توان��د همکاری ه��ای‬ ‫اقتصادی را محسوس تر کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سرمایه گذاری بر محصولی‬ ‫مزیت دار و خاص می تواند سطح روابط اقتصادی را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با احتس��اب ش��رایط اقتصادی‬ ‫جدید و پس از لغو تحریم ها می توان این ظرفیت ها‬ ‫را ب��ه وج��ود اورد و از انها برای گس��ترش روابط‬ ‫اقتصادی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فارغ التحصیالن ایران ‪ 2‬برابر امریکا‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه شیوه‬ ‫اقتصادی کش��ور مالت و بخش بندی های اقتصادی‬ ‫در این کش��ور کاری حرفه ای است‪ ،‬افزود‪ :‬در ایران‬ ‫جوانان تحصیلکرده بس��یاری هس��تند و مسئوالن‬ ‫دولت��ی و س��رمایه گذاران مالت می توانن��د از این‬ ‫ظرفیت در ایران استفاده مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اش��اره به‬ ‫اینک��ه تعداد مهندس��ان و فارغ التحصی�لان ایران‬ ‫‪ 2‬برابر کشور امریکاست‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذاران کشور‬ ‫مالت می توانند روی مهندسان ایرانی حساب کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ای��ران دارای ظرفیت های‬ ‫گردش��گری مناس��بی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ای��ران‬ ‫ظرفیت های بس��یاری در زمینه گردش��گری وجود‬ ‫دارد اما متاس��فانه هن��وز در این زمین��ه اقدامات‬ ‫گسترده ای انجام نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه ای��ران در زمین��ه فن��اوری نانو‬ ‫توانایی های بس��یاری در س��ال های گذشته کسب‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬درب��اره دیگر ظرفیت ه��ای همکاری‬ ‫ب��ا مال��ت گف��ت‪ :‬پژوه��ش در زمینه داروس��ازی‬ ‫می تواند یکی از محوره��ای همکاری ایران و مالت‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین از دیگر ظرفیت هایی که بین دو‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬همکاری در زمینه تراش��ه های‬ ‫در ادام��ه جورج ول�لا‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ور‬ ‫مالت با اش��اره به اهمیت موضوع اموزش برای دو‬ ‫کشو ر گفت‪ :‬کشور مالت در بخش اموزش تغییراتی‬ ‫داش��ته و بر این اساس توانس��ته به نقطه مناسبی‬ ‫برسد‪ .‬بخش اموزش کلید موفقیت دو کشور است‬ ‫و می توان با احتساب ظرفیت هایی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد از این بخش استفاده های مناسبی برد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره ظرفیت��ی ک��ه در بخش‬ ‫تراشه های الکترونیکی در مالت وجود دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در مالت افراد حرفه ای‪ ،‬متخصص و با س��وادی‬ ‫در زمینه تراشه های الکترونیکی وجود دارد که این‬ ‫علم در مالت در حال پیشرفت است و می توانیم در‬ ‫این زمینه نیز همکاری های مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه کش��ور مال��ت ب��ه انگیزه و‬ ‫دلیل اصلی س��فر به ایران پرداخ��ت و در این باره‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل اصلی س��فر به ایران بررس��ی‬ ‫ظرفیت های اقتصادی بین دو کشور بود‪ .‬امسال در‬ ‫مالت انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار می شود و‬ ‫بر این اس��اس تغییراتی در قوانین موجود به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این دلیل انچه برای ما در این دیدار‬ ‫اهمیت داش��ت این بود ک��ه ظرفیت های موجود را‬ ‫بررس��ی کنیم تا پ��س از تغییر قوانی��ن با ذکاوت‬ ‫بیش��تری همکاری ه��ا را ادامه دهیم‪ .‬این ش��روع‬ ‫همکاری مالت با ایران اس��ت و اطمینان داریم که‬ ‫اینده این روابط مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد رضا‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫ایران با مالت‬ ‫می تواند‬ ‫همکاری های‬ ‫مناسبی در‬ ‫زمینه تجارت‬ ‫و خدمات‬ ‫داشته باشد‬ ‫‹ ‹ایران همیشه خواهان صلح بود‬ ‫مهندس محمدرضا نعم��ت زاده در این باره گفت‪:‬‬ ‫ای��ران از جمهوری مالت حمایت خواهد کرد و باید‬ ‫در نظر داشته باشیم که ایران همیشه خواهان صلح‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫ایران از ابتدا به دنبال استفاده غیراخالقی از انرژی‬ ‫هس��ته ای نبود‪ ،‬گف��ت‪ :‬خوش��بختانه در مذاکرات‬ ‫هسته ای دنیا این موضوع را درک کرد و مشکالتی‬ ‫که در این زمینه وجود داشت برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفته های خود در این دیدار با اشاره‬ ‫به اینکه امیدواری��م در همکاری های ایران و مالت‬ ‫شاهد گردش��گران بیش��تری از این کشور باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال تعداد گردش��گران ایتالیایی به ایران‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ 2‬برابر شده است‪.‬‬ ‫‪78‬درصد تولید انرژی کشور از بخش فسیلی‬ ‫معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو گفت‪ :‬خرید‬ ‫‪5‬سال انرژی و تامین سوخت نیروگاه ها را تضمین می کنیم‬ ‫و تمام قراردادهای وزارت نیرو با س��رمایه گذاران از س��وی‬ ‫دولت تایید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬علیرضا دایمی‬ ‫در دومی��ن همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان این‬ ‫مطل��ب اظهار کرد‪ :‬در زمان حاض��ر ‪78‬درصد تولید انرژی‬ ‫کش��ور از بخش فسیلی اس��ت و پیش بینی می شود همین‬ ‫روند تا س��ال ‪2050‬م البته با پیچیدگی ه��ای فراوان ادامه‬ ‫ یابد‪ ،‬همین پیچیدگی باعث شده که ما بازدهی نیروگاه های‬ ‫خود را افزایش دهیم و برنامه های جدی برای کاهش تولید‬ ‫کربن در روند تولید انرژی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال های اینده نیاز ش��دیدی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در مناطق کمتر توس��عه یافته وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا سال ‪2050‬م میزان مصرف انرژی در این مناطق ‪3‬‬ ‫برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫دایمی ب��ا بیان اینکه ب��ا وجود ‪ 115‬نی��روگاه بزرگ در‬ ‫کش��ور در رده ‪ 14‬تولی��د ب��رق در دنیا قرار داری��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون در توزیع سبد تولید انرژی ایران ‪60‬درصد متعلق‬ ‫ب��ه نیروگاه های فس��یلی و بخار اس��ت‪ ،‬ام��ا در انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در ابتدای راه قرار داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪56‬درصد برق کش��ور از سوی بخش‬ ‫خصوصی تولید می ش��ود و ما هر س��ال ‪5‬درص��د افزایش‬ ‫مص��رف داریم ک��ه برای تامی��ن این تقاضا س��االنه ‪5‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت جدید باید اضافه شود‪.‬‬ ‫معاون ام��ور اقتص��ادی و برنامه ریزی وزیر نی��رو درباره‬ ‫اولویت های بخش تولید گفت‪ :‬نیروگاه های کشور در زمینه‬ ‫ارتق��ای بهره وری نیاز به کار ج��دی دارند و ما باید بتوانیم‬ ‫بازدهی نیروگاهی را از ‪ 37‬به ‪42‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توس��عه نیروگاه های تولید همزمان برق‬ ‫و حرارت (‪ )CHP‬در سواحل کشور از مهم ترین برنامه های‬ ‫وزارت نیرو در بخش تولید برق اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور ما با‬ ‫داش��تن ‪ 2500‬کیلومت��ر خط س��احلی برای ای��ن نوع از‬ ‫نیروگاه ها که به طور همزم��ان تولید اب‪ ،‬انرژی‪ ،‬حرارت و‬ ‫برودت می کند بسیار مستعد است و این برنامه هم اکنون در‬ ‫جنوب کشور به طور جدی دنبال می شود‪.‬‬ ‫دایمی با بی��ان اینکه موقعیت ژئوپلتی��ک ایران ظرفیت‬ ‫بس��یار خوبی برای صادرات ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫با تمام کشورهای همسایه مراو دات انرژی دارد و پیش بینی‬ ‫می ش��ود با توجه به وجود ظرفیت بتوانیم برق کش��ورهای‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرکت های خارجی‬ ‫و ایجاد شبکه های هوشمند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‹ ‹اموزش‪ ،‬محور اصلی همکاری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دیروز با جورج ولال‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫مالت و هی��ات همراه دیدار و درب��اره ظرفیت های‬ ‫تو گ��و کردند‪.‬‬ ‫اقتص��ادی و همکاری مش��ترک گف ‬ ‫در این دیدار داروس��ازی‪ ،‬تراشه های الکترونیکی و‬ ‫اموزش به عنوان مهم تری��ن ظرفیت های اقتصادی‬ ‫برای همکاری ‪ 2‬کشور معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت زاده‬ ‫در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری مالت و هیات‬ ‫همراه ضمن تش��کر برای همکاری های بین المللی‬ ‫جمه��وری مالت با جمهوری اس�لامی ایران گفت‪:‬‬ ‫کش��ور مالت در مذاکرات هس��ته ای ایران با گروه‬ ‫‪ 5+1‬از ایران پش��تیبانی کرد و ما به همکاری های‬ ‫اینده ایران با مالت امیدواریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ران دور جدیدی از‬ ‫همکاری های بین المللی را شروع کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران ب��ا مالت می تواند همکاری های مناس��بی در‬ ‫زمینه تجارت و خدمات داشته باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با بیان اینکه‬ ‫متاسفانه در گذشته همکاری های اقتصادی زیادی‬ ‫بین ایران و مالت وجود نداش��ت‪ ،‬به روابط سیاسی‬ ‫دو کش��ور اش��اره کرد و در این باره گفت‪ :‬با اینکه‬ ‫همکاری های اقتصادی وضعیت مناس��بی نداشتند‬ ‫اما ای��ران و مالت روابط سیاس��ی مناس��بی با هم‬ ‫داش��ته اند و امیدواری��م در دور جدید همکاری ها‪،‬‬ ‫روابط اقتصادی دو کشور نیز بیشتر شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اشاره به اینکه مسئولیت کمیسیون‬ ‫مش��ترک اقتصادی ایران و ایتالیا در ایران به عهده‬ ‫اوست‪ ،‬گفت‪ :‬در ایتالیا نیز همتای خارجی من خانم‬ ‫فدریکا گوییدی اس��ت‪ .‬همچنی��ن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به جز صنایع نفت و گاز مسئولیت‬ ‫کل صنای��ع و معادن را برعه��ده دارد‪ .‬همچنین در‬ ‫زمینه بازرگانی مسئولیت تجارت داخلی و خارجی‬ ‫برعهده این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ 2‬کش��ور ایتالیا و مالت روابط‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی دیرینه دارند و در بس��یاری‬ ‫موارد حمایت های ایتالیا بود که باعث شد مالت به‬ ‫عضویت اتحادیه اروپا دراید‪ .‬همچنین این ‪ 2‬کشور‬ ‫از زمان قرون وس��طی پیوس��تگی های بسیاری در‬ ‫امور سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و نژادی دارند‪.‬‬ ‫الکترونیکی است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اش��اره به‬ ‫اینک��ه از دیگر محورهایی که دو کش��ور می توانند‬ ‫با هم همکاری داش��ته باشند موضوع دانش فنی و‬ ‫اموزش است‪ ،‬در این باره توضیح داد‪ :‬در زمینه هایی‬ ‫که امکان و ظرفیت هم��کاری وجود دارد می توان‬ ‫ب��ا تکیه بر ام��وزش موضوعات را پیش��برد‪ .‬تبادل‬ ‫اطالعات در این زمینه برای هر ‪ ۲‬کش��ور مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مالت در اروپا جایگاه مناس��بی دارد‬ ‫و ب��رای ارتقای این جایگاه‪ ،‬ای��ران می تواند به این‬ ‫کشور کمک هایی داشته باشد‪ .‬در این زمینه سفیر‬ ‫مالت در ایران می تواند رابط مناسبی باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫همسایه خود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخ��ش انرژی های نو از ظرفیت خود کمتر‬ ‫استفاده کرده ایم انرژی خورشیدی و مناطق بادخیز بسیاری‬ ‫در ای��ران وج��ود دارد که می توانیم بهترین به��ره را از این‬ ‫ظرفیت ها ببری��م‪ ،‬برخی از بزرگترین داالن های باد دنیا در‬ ‫ایران قرار دارد و توس��عه این بخش نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درب��اره س��رمایه گذاری های خارج��ی و بخش‬ ‫خصوصی برای س��اخت نیروگاه و تولید برق گفت‪ :‬خرید ‪5‬‬ ‫سال انرژی و تامین سوخت نیروگاه ها را تضمین می کنیم و‬ ‫تمام قراردادهای وزارت نیرو با سرمایه گذاران از سوی دولت‬ ‫تایی��د می ش��ود‪ .‬دایمی با بیان اینک��ه در بخش اب حدود‬ ‫‪15‬میلیارد دالر زمینه سرمایه گذاری وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ب ش��یرین کن تا تصفیه خانه های‬ ‫در این بخش از احداث ا ‬ ‫اب و فاض�لاب‪ ،‬طرح ه��ای انتق��ال اب و کاهش هدررفت‬ ‫ش��بکه همگی فرصت های س��رمایه گذاری هس��تند که در‬ ‫ایران پیش روی سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ‪ 4‬طرح بزرگ انتقال اب دریا به مناطق‬ ‫مرک��زی ایران گفت‪ :‬هر کدام از طرح ها ‪ 2‬تا ‪3‬میلیارد دالر‬ ‫اعتبار نیاز دارد و تمامی این طرح ها با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کش��ور از عقد قرارداد با ش��رکت های‬ ‫خارجی برای ایجاد ش��بکه های هوش��مند در ش��هرها در‬ ‫فروردین ‪ 95‬خبر داد و گفت‪ :‬هرچند مذاکرات با هیات ها‬ ‫و ش��رکت های خارجی فع��ال در صنعت اب و فاضالب در‬ ‫پسابرجام انجام ش��ده است اما فرایندهای طوالنی در این‬ ‫بخش سبب شده تاکنون هیچ طرحی به عقد قرارداد منجر‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا جانب��از درب��اره قراردادهای منعقدش��ده با‬ ‫شرکت های خارجی در پسابرجام افزود‪ :‬اعمال تحریم های‬ ‫اقتص��ادی در س��ال های گذش��ته مش��کالت زی��ادی را‬ ‫برای کش��ور به وج��ود اورد‪ ،‬اما در بخ��ش اب و فاضالب‬ ‫دس��تاوردهای متعددی به دنبال داشت که مهم ترین انها‬ ‫خودباوری و خوداتکایی بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول‪ ،‬امروز بی��ش از ‪90‬درصد‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده در صنعت اب و فاضالب کش��ور‬ ‫به وسیله متخصصان داخلی طراحی شده و ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم صیانت از این دس��تاوردها گفت‪ :‬پس‬ ‫از توافق هس��ته ای ایران با ‪ ،5+1‬نشس��ت های متعددی با‬ ‫انجمن ه��ای صنف��ی زیرمجموعه صنع��ت اب و فاضالب‬ ‫برگزار ش��د تا ب��ه گون��ه ای برنامه ریزی ش��ود که حضور‬ ‫خارجی ها در بازار ایران مانعی برای توسعه بخش خصوصی‬ ‫نباش��د‪ .‬جانباز تصری��ح کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬موضوع هایی‬ ‫همچون سرمایه گذاری مش��ترک‪ ،‬تولید مشترک و انتقال‬ ‫فناوری های خارجی با تکیه و تاکید بر اقتصاد مقاومتی در‬ ‫دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مشکل امروز صنعت اب و فاضالب کشور را «کمبود‬ ‫سرمایه» دانست و گفت‪ :‬در این بخش وابستگی به خدمات‬ ‫فنی و تجهیزات به خارج کشور بسیار اندک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کش��ور ادام��ه داد‪ :‬طرح ها و پروژه های‬ ‫بس��یاری در کشور معطل سرمایه گذاری هستند و در همه‬ ‫مذاکرات انجام ش��ده با خارجی ها‪ ،‬تامین مالی را به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین مطالبات خود عنوان کردیم‪.‬‬ ‫جانباز افزود‪ :‬ایجاد ش��بکه های هوش��مند در ش��هرها‪،‬‬ ‫افزایش دقت اندازه گیری ه��ا و کاهش اب بدون درامد در‬ ‫اولویت نخس��ت مطالبات از خارجی ها در فرایند مذاکرات‬ ‫قرار داشته و امید است در هفته های اغازین سال اینده به‬ ‫مرحله عقد قرارداد برسد‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬رحی��م میدانی معاون اب و ابفای وزیر نیرو در‬ ‫گف��ت وگویی اعالم ک��رد‪ :‬امروز ادعا داری��م که می توانیم‬ ‫بلندترین س��دهای بتنی دوقوس��ی‪ ،‬خاکی‪ ،‬ارسی س��ی و‬ ‫ان��واع س��دها را طراحی و اجرا کنیم ک��ه به برکت انقالب‬ ‫اس�لامی حاصل شده و در گذش��ته چنین توانی در کشور‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬وی درب��اره س��اخت تجهیزات اب‬ ‫در کش��ور یاداور ش��د‪ :‬اوایل انقالب در ساخت تجهیزات‬ ‫تصفیه خانه های اب‪ ،‬تا ‪ 90‬درصد به ش��رکت های خارجی‬ ‫وابس��ته بودیم‪ ،‬اما امروز به جز سامانه های تزریق گاز کلر‪،‬‬ ‫بقیه تجهیزات صد درصد ساخت داخل است‪.‬‬ ‫میدانی ادام��ه داد‪ :‬امکان تولید ش��یراالت پروانه ای در‬ ‫گذشته در کشور وجود نداشت‪ ،‬اما امروز سازندگان ایرانی‬ ‫ع�لاوه بر تامین نیاز داخلی‪ ،‬قادر به س��اخت و تولید انواع‬ ‫شیر پروانه ای در اندازه های مختلف برای صادرات هستند‪.‬‬ ‫اولویت بندی ‪143‬پروژه‬ ‫سدسازی‬ ‫مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع ابی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬کمبود بودجه و اعتب��ار موجب اولویت بندی‬ ‫‪ 143‬پروژه سدس��ازی کشور به دلیل کمبود اعتبارات شده‬ ‫و در بین انها ‪ 96‬سد در اولویت نخست قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد حاج رسولیها افزود‪ :‬تکمیل بیش‬ ‫از ‪ 67‬درصد پروژه های سدسازی به افزون بر یک تریلیون‬ ‫ریال اعتبار نیاز دارد و س��اخت ‪ 47‬سد بقیه نیز باید منابع‬ ‫جداگانه تامین شود تا در مرحله بعد شکل اجرایی به خود‬ ‫گیرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬غیر از سدهای حوضه ابریز دریاچه‬ ‫ارومیه‪ ،‬بقیه سدهای کش��ور مورد بازنگری در اهداف قرار‬ ‫می گیرند که مشمول کاهش ارتفاع سد‪ ،‬کاهش حجم اب‬ ‫قابل تنظیم و سایر مسائل خواهند شد‪.‬‬ ‫پیش تر حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو نیز اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫سال های گذشته سدسازی در کشور به شکل افراطی مورد‬ ‫اجرا گذاشته شده بود‪.‬‬ ‫به اعتقاد وزیر نیرو‪ ،‬بهره برداری از همه این سدها قابلیت‬ ‫تنظیم افزون بر ‪76‬میلیارد مترمکعب اب را خواهد داشت‪،‬‬ ‫درحالی که می��زان اب موجود در این س��دها ‪46‬میلیارد‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تقویت خوشه صنایع دستی در قم‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اختصاص تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫به هرمزگان‬ ‫استاندار هرمزگان گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪۵۴‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت از‬ ‫محل صن��دوق توس��عه ملی برای‬ ‫طرح های اشتغالزایی به این استان‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جاسم جادری در‬ ‫نشست کارگروه تخصصی اشتغال‬ ‫هرمزگان افزود‪ :‬این استان سال گذشته در جذب اعتبارات‬ ‫صندوق توس��عه ملی رتبه نخست کشور را کسب کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کاهش نرخ بیکاری و افزایش اش��تغال با افزایش‬ ‫تولی��د و رونق کس��ب وکار و مش��ارکت اقتص��ادی ارتباط‬ ‫مس��تقیم دارد بنابراین باید به س��مت بهبود شاخص های‬ ‫اش��تغال برویم و در کارگروه رفع موانع تولید استان نیز به‬ ‫ایجاد زمینه های جدید اشتغال در استان کمک شده است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان ابراز کرد‪ :‬هم اکنون با واردات بی رویه‬ ‫فوالد در کشور مواجه هستیم که شرکت های فوالد داخلی‬ ‫را در فروش محصوالت با مش��کل مواجه کرده و نیاز است‬ ‫برای ان چاره اندیش��ی ش��ود‪.‬وی راه اندازی شهرک صنایع‬ ‫دریایی در هرمزگان را ضروری دانس��ت و یاداور شد‪ :‬این‬ ‫کار بی نظی��ر در کش��ور باید با کمک دس��تگاه های متولی‬ ‫در هرم��زگان انجام ش��ود چون این اس��تان ظرفیت های‬ ‫کم نظی��ری در زمینه دری��ا دارد‪ .‬نماین��ده عالی دولت در‬ ‫استان هرمزگان گفت‪ :‬شرکت های خارجی پس از برداشته‬ ‫شدن تحریم ها تقاضای سرمایه گذاری در هرمزگان را دارند‬ ‫و اگر بتوانیم این س��رمایه ها را جذب کنیم به مردم استان‬ ‫کمک کرده ایم‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫وج�ود ‪ ۱۲۷‬واح�د تولی�د ش�یرینی و ش�کالت در‬ ‫اذربایجان ش�رقی ب�ا حج�م س�رمایه گذاری ‪۷‬ه�زار و‬ ‫‪۲۴۰‬میلی�ارد ریال�ی و تولید ان�واع محصول ب�ه ظرفیت‬ ‫‪۵۳۸‬ه�زار تن در س�ال که ب�رای ‪۱۳‬هزار نف�ر به صورت‬ ‫مستقیم اشتغال ایجاد کرده‪۱۵۰ ،‬میلیون دالر برای استان‬ ‫ارزاوری به همراه داش�ته اس�ت که براساس هدف گذاری‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬این میزان به یک میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫در گفت وگو با س�یداصغر حس�ینی رییس اداره‬ ‫صنای�ع غیرفل�زی س�ازمان صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪،‬‬ ‫غالمعلی راس�تی معاون امور بازرگانی و توس�عه تجارت‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صمد حسن زاد ه رییس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬س�ولماز علیپو ر دبیر خانه صنعت و معدن‬ ‫ی دبی�ر انجمن صنایع غذایی‪ ،‬بهداش�تی و‬ ‫و رض�ا جعفر ‬ ‫دارویی اذربایجان ش�رقی به بررس�ی چگونگ�ی فرایند‬ ‫تولید شیرینی و شکالت در این استان پرداخته است‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد ماشین االت شکالت سازی ها به روز است‬ ‫رییس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اذربایجان ش��رقی با بیان اینکه‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۱۲۷‬واحد تولیدی بزرگ‪ ،‬متوس��ط‬ ‫و کوچک در بخش ش��یرینی و ش��کالت استان‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این واحدها توانسته اند‬ ‫با حجم س��رمایه گذاری ‪۷‬ه��زار و ‪۲۴۰‬میلیارد‬ ‫ریالی و تولید انواع محصول به ظرفیت ‪۵۳۸‬هزار‬ ‫تن در سال‪ ،‬برای بیش از ‪۱۳‬هزار نفر به صورت‬ ‫مستقیم و هزاران نفر دیگر به صورت غیرمستقیم‬ ‫فرصت شغلی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫سیداصغر حس��ینی مهم ترین مشکالت پیش‬ ‫سیداصغر حسینی‬ ‫روی واحده��ای تولیدی ش��یرینی و ش��کالت‬ ‫اس��تان را افزای��ش قیمت مواد اولی��ه و کمبود‬ ‫ی ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬خط تولید این‬ ‫نقدینگ�� ‬ ‫واحدها به دلیل رک��ود در بازار فروش هم اکنون‬ ‫از تمام توانمندی بهره مند نیستند که این امر تا‬ ‫حدو د زیادی باعث شده نقدینگی انها با کاهش‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬البته باال بودن قیم��ت مواد اولیه‬ ‫وارداتی و نوس��انات ارزی باعث شده هزینه های‬ ‫تولید محصول در خط تولید این واحدها افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی بهتری��ن راه��کار مقابله با این مش��کالت‬ ‫را ترغی��ب و جذب س��رمایه گذار در این صنعت‬ ‫عنوان ک��رد و اف��زود‪ :‬ارائه تس��هیالت‪ ،‬احداث‬ ‫واحده��ای تامین کنن��ده مواد اولیه در س��طح‬ ‫اس��تان و حمایت های بخ��ش خصوصی ازجمله‬ ‫م��واردی اس��ت که می توان��د تاثی��ر فراوانی در‬ ‫بر طرف کردن مشکالت این واحدها داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ‪۵۰‬درصد این‬ ‫واحده��ا از ماش��ین االت و تجهی��زات روز دنیا‬ ‫بهره مند هستند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬به طور حتم استفاده‬ ‫از فناوری های روز دنی��ا در خط تولید می تواند‬ ‫عالوه بر کاه��ش هزینه های تولید‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بیش��تری را برای واحدهای تولیدی و استان به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫هدف گذاری یک میلیارد دالری صادرات شکالت‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان شرقی‪ ،‬توانمندی‬ ‫اس��تان در زمینه تولید انواع ش��یرینی و شکالت را‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن در س��ال برش��مرد و افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫سهم ارزش صادراتی ش��یرینی و شکالت استان از‬ ‫رق��م ‪۵۰۰‬میلیون دالری کل کش��ور‪۱۵۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت که با برنامه ریزی های انجام ش��ده و بر‬ ‫اس��اس هدف گ��ذاری اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬این می��زان به‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن و ارزش یک میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫غالمعلی راس��تی با بیان اینکه کش��ورهای زیادی‬ ‫از ش��یرینی محصوالت تولیدی اس��تان شیرین کام‬ ‫می ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها با توجه به بکارگیری‬ ‫ماش��ین االت و فن��اوری روز دنی��ا توانس��ته اند‬ ‫محص��والت خود را به بازارهای هدف خارجی مانند ‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬لبنان‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬کش��ورهای اسیای میانه‪،‬‬ ‫اروپایی و امر یکایی روانه کنند تا ارزاوری مناس��بی‬ ‫را برای استان به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫غالمعلی راستی‬ ‫تامین مواد اولیه گره تولید شکالت‬ ‫دبیر انجمن صنایع غذایی‪ ،‬بهداش��تی و دارویی‬ ‫اذربایجان ش��رقی با بیان اینکه واحدهای تولیدی‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت اس��تان در شهرس��تان های‬ ‫مختلف اس��تان پراکنده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز این‬ ‫واحدها برای اس��تقرار بیشتر در حاشیه شهرستان‬ ‫تبریز‪ ،‬بناب و مرند است و سپس به صورت متراکم‪،‬‬ ‫س��ایر شهرستان ها و شهرک های صنعتی استان را‬ ‫در برمی گیرند‪.‬‬ ‫رضا جعفری با اشاره به اینکه تحریم ها و ارتباط‬ ‫نداشتن با دنیای بین الملل دسترسی به واحدهای‬ ‫تولید ش��یرینی و شکالت استان به مواد اولیه را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده بود‪ ،‬افزود‪ :‬نبود «ال سی» برای‬ ‫انجام مراودات بانکی و ارتباط نداشتن با کشورهای‬ ‫تامین کننده مواد اولیه‪ ،‬مشکالت فراوانی را در خط‬ ‫تولید این واحدها ایجاد کرده بود که خوشبختانه با‬ ‫برداشته شدن تحریم ها و گشایش «ال سی» برای‬ ‫مراودات بانکی در سطح بین المللی تا حدود زیادی‬ ‫این معضل برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردات م��واد اولی��ه م��ورد نیاز‬ ‫واحده��ای تولید ش��یرینی و ش��کالت اس��تان از‬ ‫کش��ورهای مختلف��ی ازجمله برزی��ل و امریکای‬ ‫جنوبی(ش��کر)‪ ،‬اس��انس ها و پودره��ای مکمل از‬ ‫کش��ورهای اروپایی و گن��دم و ارد مورد نیاز نیز از‬ ‫کش��ورهای اذربایجان و ترکمنستان و کشورهای‬ ‫تولید با ‪ 30‬درصد ظرفیت‬ ‫پرداخت ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫تسهیالت خوداشتغالی در ایالم‬ ‫اس��تاندار ایالم با اشاره به اینکه‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د تس��هیالت طرح های‬ ‫خوداشتغالی تا پایان سال در ایالم‬ ‫پرداخت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک های‬ ‫عام��ل در این زمینه همکاری الزم‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫محمدرض��ا مرواری��د در نشس��ت‬ ‫کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاری استان با محور پرداخت‬ ‫تس��هیالت خوداشتغالی و مش��اغل خانگی در سال ‪ ۹۴‬از‬ ‫تالش مجموعه بانکی اس��تان در ماه های اخیر نس��بت به‬ ‫پرداخت تسهیالت طرح های اشتغالزایی قدردانی کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مجموعه مدی��ران بانکی در صورتی که در پرداخت‬ ‫تسهیالت ابالغی با مش��کل روبه رو هستند‪ ،‬موارد را برای‬ ‫انعکاس به مدیران باالدستی به استانداری گزارش دهند تا‬ ‫ضمن پیگیری نسبت به رفع انها اقدام شود‪ .‬استاندار ایالم‪،‬‬ ‫از مدیران عضو کارگروه اش��تغال و س��رمایه گذاری استان‬ ‫خواس��ت در جلس��ات اینده بازخورد و انع��کاس پرداخت‬ ‫تس��هیالت اعطایی را گزارش دهند تا مردم بیش از پیش‬ ‫در جریان موفقیت اجرای این طرح ها قرار گیرند‪ .‬مروارید‪،‬‬ ‫همچنی��ن از بانک های عامل اس��تان خواس��ت در فرصت‬ ‫باقی مان��ده رایزنی های خود را با مدیران مرکزی به منظور‬ ‫جذب حداکثری و ‪۱۰۰‬درصدی تس��هیالت خود اشتغالی‬ ‫بیشتر کنند تا ش��اهد اثار و نتایج ملموس تر پرداخت این‬ ‫منابع در جهت کم کردن معضل بیکاری در استان باشیم‪.‬‬ ‫از روند تولید شیرینی و شکالت در اذربایجان شرقی نشان داد‬ ‫صنعت شکالتی در جاده ارزاوری‬ ‫عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی‬ ‫با خروج از رکود‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت کهگیلوی��ه و بویراحمد از‬ ‫عمل به اقتص��اد مقاومتی با خارج‬ ‫کردن واحدهای تولیدی کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از رکود سخن به میان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد‪،‬‬ ‫داریوش دیودیده با بیان اینکه در اس��تان همه مس��ئوالن‬ ‫ع��زم جدی برای رف��ع موانع تولید و کم��ک به واحدهای‬ ‫تولیدی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نشست ها و جلسات متعددی در‬ ‫همین زمینه تاکنون برگزار ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫مش��کالت بسیاری از واحدهای تولیدی در دستور کار قرار‬ ‫گرفت��ه و اقدام��ات خوبی نیز برای تس��هیل در رفع موانع‬ ‫تولید انجام ش��ده اس��ت‪ .‬دیودیده از مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی در استان در زمینه های مختلف ازجمله مشکالت‬ ‫مال��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬موضوع تقس��یط بدهی ها یکی از‬ ‫مشکالتی است که واحدهای تولیدی با بانک ها دارند‪ .‬البته‬ ‫رکود بازار نیز یکی دیگر از مشکالت واحدهای تولیدی در‬ ‫استان است که به فکر چاره اندیشی برای ان نیز هستیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان استفاده‬ ‫از تس��هیالت صندوق توس��عه ملی را یک��ی از راهکارها و‬ ‫اقدامات برای خروج از رکود واحدهای صنعتی برش��مرد و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از یارانه های بخش تولید یکی دیگر از راه ها‬ ‫برای رونق بخشی به واحدهای تولیدی استان بوده است‪.‬‬ ‫ع دستی و‬ ‫س��یدمهدی صادقی‪ ،‬استاندار قم با اش��اره به اهمیت توسعه صنای ‬ ‫ع دستی قم شد‬ ‫محصوالت فرهنگی در اس��تان‪ ،‬خواستار تقویت خوش��ه صنای ‬ ‫و اف��زود‪ :‬باید با کار شناس��ی دقیق و خوش��ه بندی این صنع��ت از ظرفیت های‬ ‫مناسب استان همچون مراکز زائر پذیر‪ ،‬بازارهای صنایع دستی و مبادی ورودی‬ ‫و خروجی استان استفاده کافی کرد‪.‬‬ ‫صمد حسن زاده‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی تبری��ز با بی��ان اینکه‬ ‫اذربایجان ش��رقی هم��واره در بهره ب��رداری از‬ ‫واحدهای تولیدی مختل��ف از قطب های صنعتی‬ ‫کشور به شمار رفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وجود شرایط‬ ‫مناس��بی مانند قرار گرفتن در مجاورت مرزهای‬ ‫شمالی‪ ،‬نیروی کار متخصص و ارزان‪ ،‬در دسترس‬ ‫بودن مواد اولیه‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارج��ی‪ ،‬مناس��ب بودن فضای کس��ب و کار و‪...‬‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که همواره این اس��تان را‬ ‫جزو رتبه های نخست تولید در کشور مطرح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صمد حس��ن زاده با اشاره به اینکه در سال های‬ ‫گذش��ته برای رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال‬ ‫برخ��ی اس��تان ها‪ ،‬نمایندگی های��ی از واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان در انها ایجاد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد این سرمایه گذاری تا حدود زیادی توجیه‬ ‫اقتصادی مناس��بی ن��دارد؛ چرا که ای��ن واحدها‬ ‫هم اکن��ون با کمتر از ‪۳۰‬درص��د ظرفیت در حال‬ ‫تولید هس��تند و این ام��ر نمی تواند به عنوان یک‬ ‫موفقیت در انتقال صنعت به شمار رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنای��ع غذایی به وی��ژه تولید‬ ‫ش��یرینی و شکالت در اس��تان از قدمت طوالنی‬ ‫و جای��گاه وی��ژه ای برخوردار اس��ت ک��ه با توجه‬ ‫ب��ه گذش��ت س��ال ها‪ ،‬واحده��ای قدرتمن��دی‬ ‫در ای��ن زمینه در اس��تان مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫هس��تند که به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫ب��رای هزاران نفر فرصت ش��غلی مناس��ب ایجاد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫حس��ن زاده با تاکید بر اینکه صنایع شیرینی و‬ ‫شکالت در اس��تان به بهترین شکل ممکن برای‬ ‫تولید محصول برنامه ریزی ش��ده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به حمایت های مسئوالن و بانک های استان‬ ‫این صنعت روند رو به رش��دی داشته به گونه ای‬ ‫که توانس��ته عالوه بر ایجاد طرح های توس��عه ای‪،‬‬ ‫در ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی اس��تان تاثیر‬ ‫مستقیم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬واحدهای تولیدی ش��کالت‬ ‫و ش��یرینی اس��تان با توجه ب��ه کیفیت محصول‬ ‫تولیدی ک��ه توانایی رقابت ب��ا نمونه های موجود‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی را دارند‪ ،‬توانسته اند‬ ‫به عنوان کاالی صادرات محور در س��طح کشور و‬ ‫حت��ی بازارهای مختلف مطرح ش��وند و ارزاوری‬ ‫مناسبی را برای استان به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تبریز با بیان‬ ‫اینکه به دس��ت اوردن بازارهای جهانی به وسیله‬ ‫واحدهای تولید ش��یرینی و ش��کالت در اس��تان‬ ‫به دلیل رعایت کردن اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی‬ ‫ب��ا دع��وت از صاحب��ان واحدهای نمون��ه تولید‬ ‫ش��یرینی و شکالت استان از انها خواسته‪ ،‬نظرات‬ ‫مثبت و الگوهای موفقیت خود را در اختیار س��ایر‬ ‫واحدهای تولیدی قرار دهند تا انها نیز در تولید و‬ ‫صادرات محصوالت خود موفق عمل کنند‪.‬‬ ‫رضا جعفری‬ ‫ش��مالی انج��ام می ش��ود که با برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم ها‪ ،‬فقط بخش��ی از مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫برطرف ش��ده و نبود س��رمایه در گردش و کمبود‬ ‫منابع مالی هنوز گریبانگیر این واحدهاست‪.‬‬ ‫جعفری با تاکید بر اینکه فرسودگی ماشین االت‬ ‫در بخ��ش ف��راوری محص��ول مش��کل اساس��ی‬ ‫واحدهای تولید ش��یرینی و شکالت استان است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬فناوری پخت محصوالت تولیدی در خط‬ ‫تولید این واحدها در داخل و با استفاده از مهندسی‬ ‫معکوس تولید می ش��ود که باعث شده واحدها در‬ ‫این زمینه با مشکل چندانی روبه رو نباشند‪ .‬اما در‬ ‫بخش ف��راوری و قالب گیری به دلیل نبود فناوری‬ ‫در بخش نرم افزاری همچنان مشکالتی وجود دارد‬ ‫که امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها این معضل‬ ‫نیز به زودی بر طرف شود‪.‬‬ ‫تنوع در بسته بندی برای بهبود تولید محصول‬ ‫سولماز علیپور‬ ‫دبی ر خانه صنعت و معدن استان اذربایجان شرقی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تح��والت بزرگ��ی در صنعت تولید‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت اس��تان به وجود امده است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اذربایجان ش��رقی در زمین��ه تولید و‬ ‫صادرات ش��یرینی و ش��کالت از واحدهای بسیار‬ ‫بزرگ��ی بهره مند اس��ت که توانس��ته ب��ا توجه به‬ ‫نشان (برند) س��ازی های انجام شده‪ ،‬جایگاه ویژه ای‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی به دست اور د‪.‬‬ ‫س��ولماز علیپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه صنایع‬ ‫شکالت سازی نقش بسیار مهمی در برطرف کردن‬ ‫معضل بیکاری استان داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها‬ ‫با بکارگیری نیروهای متخصص توانس��ته اند میزان‬ ‫تولید سرانه ملی را در استان با افزایش همراه کنند که‬ ‫این امر نقطه قوتی در شکوفایی این صنعت به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مقوله بس��ته بندی‬ ‫در صنایع غذایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تنوع در بس��ته بندی و تولید محصول با‬ ‫در نظر گرفتن سلیقه بازار‪ ،‬می تواند تا حدود زیادی‬ ‫در ایجاد ارزش افزوده موثر باشد‪.‬‬ ‫علیپ��ور ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ح��دود ‪۳۰‬درصد‬ ‫صادرات ش��یرینی و ش��کالت کش��ور از مرزهای‬ ‫اذربایجان ش��رقی انج��ام می ش��ود‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه نوس��انات ارزی در چند س��ال اخیر و‬ ‫وج��ود تحریم ها‪ ،‬بس��یاری از واحدهای کوچک و‬ ‫متوس��ط که در زمینه تولید ش��یرینی و شکالت‬ ‫فعالی��ت می کردن��د با مش��کالت زی��ادی ازجمله‬ ‫کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه دست‬ ‫و پنجه نرم کردند که با این وجود توانسته اند برای‬ ‫اس��تان ارزاوری مناسبی داشته باشند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه واحدهای تولید ش��یرینی و ش��کالت استان‬ ‫رون��د اس��تفاده از «ار اند دی» و ن��واوری محصول‬ ‫در خ��ط تولید را در پیش گرفته ان��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه تع��داد زی��ادی از واحده��ای تولید‬ ‫شیرینی و ش��کالت استان با اس��تفاده از فناوری‬ ‫دانش بنیان به سمت نواوری در محصول با توجه به‬ ‫نیاز بازار و سلیقه مصرف کننده رفته اند که این امر‬ ‫می تواند به عنوان یک انقالب در صنعت ش��یرینی‬ ‫و ش��کالت استان به ش��مار رود‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫در خان��ه صنعت و معدن اذربایجان ش��رقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سعی شده با دعوت از صاحبان صنایع بزرگ‬ ‫دارای فناوری‪ ،‬اع��زام هیات های تجاری‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها و حضور در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تا حدود زیادی تولیدکنندگان اس��تان را با اخرین‬ ‫فناوری ه��ای تولید اش��نا کرده تا ع�لاوه بر رونق‬ ‫بخشیدن به تولید محصول صادرات محور‪ ،‬اشتغال‬ ‫پایدار تری را برای اس��تان ایجاد کنند‪ .‬وی از روند‬ ‫بوروکراس��ی های اداری ارائه گواهی دانش بنیان به‬ ‫واحدهایی که در این زمینه فعالیت می کنند گالیه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باال بودن زمان ارائه گواهی دانش بنیان‬ ‫به برخی واحدهای تولیدی باعث شده این واحدها‬ ‫تا حدود زیادی از روند تولید عقب بمانند‪ .‬به همین‬ ‫منظور مس��ئوالن باید برای کم ش��دن این فرایند‬ ‫زمانی‪ ،‬اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫استاندارد دزدگیرها‬ ‫ص��ادق فیض اب��ادی‪ ،‬رییس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و تعمی��رکاران تجهیزات‬ ‫الکترونیک��ی و حفاظتی با بیان اینکه باید ب��ه الکترونیک به عنوان یک صنعت پایه ‬ ‫توجه ویژه ای ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سیس��تم های دزد گیر و االرم‪ ،‬باید استانداردهای الزم را‬ ‫داشته باشند چون در پاره ای مواد مشاهده شده سیستم دزدگیر نصب شده به دلیل‬ ‫تقلبی بودن به درستی عمل نکرده و حوادثی را به دنبال اورده است‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫برچین ساخت ژاپن مکانیزه تر است و بهتر است‬ ‫اس��تفاده از این دستگاه عمومیت پیدا کند ‪ .‬این‬ ‫نوع دستگاه مشابه نوعی قیچی است مکانیزه که‬ ‫موتور محرکه دارد‪ .‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دس��تگاه قیچی دست سازی که در‬ ‫هنگام برداش��ت برگ چای مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گی��رد به بوت��ه چای ضربه می زن��د و از این‬ ‫نظر دستگاه مطلوبی نیست ‪ .‬به عالوه اینکه این‬ ‫دستگاه به میزان تولید چای لطمه می زند‪ .‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه چایکاران ش��مال کش��ور‬ ‫درباره نقش ماش��ین االت صنعتی برای برداشت‬ ‫بهینه چای به نحوی که برگ چای ضربه نخورد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دس��تگاه های جدیدی که برای برداش��ت‬ ‫چ��ای و ه��رس وارد کش��ور ش��ده اند مطابق با‬ ‫فناوری روز هستند و هیچ گونه صدمه ای به بوته‬ ‫چای وارد نمی کنند‪ .‬‬ ‫هوس��می درباره ام��کان تولید دس��تگاه های‬ ‫برچین در ایران گفت‪ :‬دس��تگاه برچین در ایران‬ ‫تولید نمی شود ‪ .‬هر چند باید برای تولید این نوع‬ ‫دستگاه در کشور زمینه سازی شود‪ .‬‬ ‫وی در واکنش به خبر نوس��ازی ماشین االت‬ ‫برداشت چای بیان کرد‪ :‬تا به حال این مطلب را‬ ‫نشنیدم؛ چرا که قیچی برداشت چای وسیله ای‬ ‫دست ساز است و نوسازی ان از طریق تیز کردن‬ ‫است‪ .‬‬ ‫هوسمی در پاسخ به سوالی درباره ماشین االت‬ ‫تولید چای در کارخانه نیز گفت‪ :‬دس��تگاه های‬ ‫تولید چای مطابق با دانش روز هس��تند ‪ .‬با این‬ ‫ح��ال بای��د دولت ش��رایطی را فراه��م کند که‬ ‫ماشین االت صنعتی و پیشرفته به صورت اقساط‬ ‫به کشاورزان فروخته شود‪ .‬‬ ‫پژوهش ه��ای انج��ام ش��ده نش��ان می دهد‬ ‫درحال حاض��ر ح��دود ‪ ۷۰‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعت چای کش��ور باالی ‪ ۴۵‬سال عمر دارند‪،‬‬ ‫حتی عمر بعضی از ای��ن واحدها به باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال نیز می رسد ‪ .‬در حالی که اگر ماشین االت‬ ‫برداش��ت و تولید و فراوری این صنعت بهسازی‬ ‫و نوسازی ش��وند کیفیت این ماده خوراکی نیز‬ ‫افزایش می یاب��د و در بازارهای بین المللی قابل‬ ‫رقابت خواهد شد‪ .‬‬ ‫‹ ‹لزوم تعویض و نوسازی ماشین االت‬ ‫فرسوده‬ ‫س��ید رض��ا نوران��ی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه ملی‬ ‫محص��والت کش��اورزی ایران و ریی��س انجمن‬ ‫ارگانی��ک ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فرس��وده بودن دستگاه ها و ماشین االت در‬ ‫کارخانه های چای یکی از مشکالت مهمی است‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان چ��ای از ان رنج می برند ‪ .‬به‬ ‫عالوه نبود امکانات ازمایش��گاهی در کارخانه ها‬ ‫یکی از مش��کالت دیگری اس��ت که باید مدنظر‬ ‫ق��رار گیرد ‪ .‬هرچند در برخی کارخانه ها امکانات‬ ‫ازمایشگاهی و فنی وجود دارند‪ .‬‬ ‫نورانی با اشاره نوسازی تجهیزات و ماشین االت‬ ‫برداشت چای گفت‪ :‬به طور قطع تکامل فناوری‬ ‫بر شیوه تولید ماش��ین االت نیز تاثیر می گذارد ‪.‬‬ ‫ما از دستگاه های جدیدی که یا در داخل تولید‬ ‫می شوند یا اینکه از کشورهای پیشرفته و دارای‬ ‫فناوری روز وارد می شوند استقبال می کنیم؛ چرا‬ ‫که دس��تگاه های مکانیزه هزینه تولید را کاهش‬ ‫می دهن��د ‪ .‬وی ب��ا تاکید به اینک��ه هزینه تولید‬ ‫چای در کش��ور ما نس��بت به کش��ورهای دیگر‬ ‫باال است‪ ،‬گفت‪ :‬ماش��ین االت و تجهیزات چای‬ ‫خشک کنی بسیار قدیمی است و نیاز به نوسازی‬ ‫دارند‪ .‬‬ ‫نوران��ی با بیان اینکه دس��تگاه های قدیمی به‬ ‫کیفیت تولی��د چای ضربه می زند‪ ،‬افزود‪ :‬پس از‬ ‫برداشت چای اس��ت که کیفیت ان دستخوش‬ ‫تغییر می شود؛ چرا که استفاده از قیچی برداشت‬ ‫چای زمانبر اس��ت و ت��ا فاصله ای که برگ چای‬ ‫برداش��ت می ش��ود و به کارخانه می رسد دچار‬ ‫مهر تایید سازمان غذا و دارو بر سالمت فراورده های تراریخته‬ ‫مدیرکل ازمایش��گاه های مرجع کنترل غذا و داروی‬ ‫س��ازمان غ��ذا و دارو تاکید کرد‪ :‬تمام��ی فراورده های‬ ‫تراریخت��ه از جمل��ه روغن های خوراک��ی دارای مجوز‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬ازمایش ه��ا و بررس��ی های الزم را‬ ‫گذرانده اند و س�لامت و ایمنی انه��ا کامال مورد تایید‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حسین رستگار اظهار کرد‪ :‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی بر تولید و واردات محصوالت تراریخته‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت بر س�لامت محصوالت و فراورده های‬ ‫م��ورد مص��رف خوراک��ی انس��ان و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت بر جنبه ه��ای زیس��ت محیطی گیاهان‬ ‫تراریخته رهاس��ازی ش��ده نظارت دارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫کش��ت محصوالت تراریخت��ه تا زمانی ک��ه به مرحله‬ ‫عرضه به بازار برای مصرفی انسانی نرسیده باشد نیازی‬ ‫به مجوز وزارت بهداشت ندارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬س��ازمان غ��ذا و داروی وزارت‬ ‫بهداش��ت بر تمامی فراورده های تراریخت��ه وارداتی و‬ ‫تولی��دی که مصرف خوراکی دارن��د نظارت دارد و این‬ ‫قبیل محصوالت که پس از بررس��ی مستندات و انجام‬ ‫ازمایش های الزم مجوز وزارت بهداشت را اخذ کرده اند‬ ‫از لحاظ ایمنی و س�لامت کامال مورد تایید هس��تند‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت فراورده هایی به ص��ورت قاچاق به‬ ‫کشور وارد شوند که با توجه به بررسی و کنترل نشدن‬ ‫انها از سوی وزارت بهداشت تاییدیه الزم را ندارند‪.‬‬ ‫مدیر کل ازمایش��گاه های مرجع کنت��رل غذا و دارو‬ ‫س��ازمان غذا و دارو به تازگی در یک مناظره تلویزیونی‬ ‫از محص��والت تراریخت��ه به عنوان شمش��یری دو لبه‬ ‫ی��اد کرده بود که برخی مخالف��ان این محصوالت‪ ،‬این‬ ‫تعبیر را به مفه��وم توجه وی به مضر بودن محصوالت‬ ‫تراریخته مطرح کرده بودند‪.‬‬ ‫به گفته رستگار منظور از تعبیر شمشیر دو لبه‪ ،‬مضر‬ ‫بودن تراریخته ها نیس��ت بلکه به عقی��ده وی نه فقط‬ ‫داروها و مکمل های ورزشی که حتی اب هم در صورت‬ ‫مصرف غیراصولی‪ ،‬نظارت نشده و بیش از حد می تواند‬ ‫زیان بخش باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درباره محصوالت تراریخته هم مثل‬ ‫هم��ه محصوالت و فراورده هایی که به مصرف خوراکی‬ ‫و غیرخوراکی می رس��ند ضوابط و استانداردهای ملی و‬ ‫بین المللی وجود دارد ک��ه عرضه انها منوط به رعایت‬ ‫این ضوابط است‪.‬‬ ‫اس��یب می ش��ود ‪ .‬به عبارتی وجود ماشین االت‬ ‫قدیم��ی کیفی��ت چ��ای را تحت الش��عاع قرار‬ ‫می دهد ‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران‬ ‫با اش��اره ب��ه نقش دولت در مکانی��زه و صنعتی‬ ‫کردن فرایند برداشت تا تولید چای گفت‪ :‬وجود‬ ‫ماشین االت روزامد سرعت برداشت چای را باال‬ ‫می برد ‪ .‬از این رو باید دستگاه های قدیمی در این‬ ‫صنعت تجهیز و نوسازی شوند ‪ .‬البته تولیدکننده‬ ‫نبای��د هزینه فناوری را بده د بلکه باید ش��رایط‬ ‫زیرساختی به نحوی فراهم شود که تولیدکننده‬ ‫و برداش��ت کننده چای بتواند ماش��ین االت را با‬ ‫قیمت مناسب تهیه کند‪ .‬‬ ‫رض��ا ازادی‪ ،‬ریی��س مرکز تحقیق��ات چای‬ ‫کشور به ایانا گفته اس��ت‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫وضعیت نامناس��ب مالی چایکاران از ابزار قیچی‬ ‫برای برداشت استفاده می کنند‪ ،‬این ابزار نیز در‬ ‫صورت نداشتن تیغه مناسب به درختچه اسیب‬ ‫می زن��د و تعداد برداش��ت را کمت��ر می کند ‪ .‬از‬ ‫این رو برای ارتقای صنعت چای کش��ور به دنبال‬ ‫واردات تجهیزات دستگاه هایی که ‪ ۲۰‬سال پیش‬ ‫خریداری شده اند‪ ،‬هستیم؛ همچنین با برداشته‬ ‫ش��دن تحریم ها ب��رای خدمات رس��انی بهتر به‬ ‫کش��اورزان در تالش برای واردات دس��تگاه های‬ ‫روز دنیا به کش��ور هس��تیم ‪ .‬دستگاه های جدید‬ ‫ش��اید برای چایکاران خرده پا هزینه بر باشد‪ ،‬اما‬ ‫ب��رای چایکارانی که س��طح اس��تانداردی را در‬ ‫دست دارند با توجه به هزینه باالی کارگر خرید‬ ‫دس��تگاه ها عالوه بر انکه توجیه اقتصادی دارد‪،‬‬ ‫باعث افزایش عملکرد می شود ‪.‬‬ ‫محمدول��ی روزبه��ان‪ ،‬رییس س��ازمان چای‬ ‫کش��ور نیز به ایسنا گفته اس��ت‪ :‬برداشت چای‬ ‫از طریق دس��ت برای کش��اورز صرفه اقتصادی‬ ‫ندار د از این رو برداشت برگ سبز باید به صورت‬ ‫ماشینی انجام شود‪.‬‬ ‫تولید محصوالت جدید‬ ‫در صنعت پالستیک‬ ‫هوشنگ پارس��ا‪ ،‬صادرکننده نمونه محصوالت پالستیک‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که میزان ثروت دولت ها افزایش می یابد‪ ،‬تالش‬ ‫می کنند که رضای��ت اجتماعی مقطعی ایجاد کنند بنابراین‬ ‫به س��مت واردات حرکت می کنند‪ .‬شرکت های خارجی نیز‬ ‫توانمند هس��تند در نتیجه این ش��رایط شرکت های داخلی‬ ‫دچار مشکالتی خواهند شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ای��ران پلیم��ر‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫بازنگری های��ی انجام دادیم و ب��ا تالش همکاران محصوالت‬ ‫جدی��دی تولی��د کردیم که قابلیت صادرات به ب��ازار اروپا را‬ ‫دارد‪ .‬پیش از این خود را با بازار منطقه می س��نجیدیم و نیاز‬ ‫منطقه را تامین می کردیم اما از پیش از یک سال گذشته نگاه‬ ‫خود را عوض کردیم و با شناخت بازار اروپا‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را ب��ا بازار اروپا مطابقت دادیم ت��ا توانایی صادرات به اروپا را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در واقع خطر را بیش از یک سال پیش احساس‬ ‫کردم شرایط به س��متی می رود که ورشکستگی در صنعت‬ ‫افزایش می یابد بنابراین سعی کردیم خود را روزامد کنیم تا‬ ‫مقاومت بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫محصوالت جدید شامل فیلم های عریض ویژه کشاورزی با‬ ‫فرموالسیون جدید و کیفیت بسیار باال و شیلنگ های جدید‬ ‫با رعای��ت کامل اس��تانداردهای زیس��ت محیطی و گارانتی‬ ‫‪۵‬ساله و شرایط فروش ویژه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت نقدینگی به سمت تولید‬ ‫ایرج هوسمی‬ ‫سید رضا نورانی‬ ‫رضا ازادی‬ ‫تولید پله برقی محصول مشترک ایران و المان‬ ‫صبح دیروز جلسه تفاهم تولید مشترک‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��رکت ادنبرگ المان با ش��رکت فتحی الماس برای تولید‬ ‫پله برقی در س��اختمان وزارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با‬ ‫حضور مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه ش��رکت فتح��ی الماس به عنوان ش��ریک‬ ‫شرکت ادنبرگ اعالم و قرارداد همکاری منعقد شد‪ .‬براساس‬ ‫این قرارداد‪ ،‬مقرر ش��د انتقال کامل فناوری در مدت ‪۲‬سال‬ ‫به کارخانه فتحی الماس انجام شود‪.‬‬ ‫امیرحسین ش��یروی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی‬ ‫و تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬این تفاهمنامه در این هفته به امضای دو طرف خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رامین فتحی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فتحی الماس نیز در این‬ ‫نشس��ت بیان کرد‪ :‬ظرفیت تولیدی ما ‪ ۷۵۰‬دستگاه در سال‬ ‫اس��ت‪ .‬این قابلیت دیده شده که ظرفیت تولید پله برقی در‬ ‫مدت ‪۳‬س��ال با انتقال فناوری به ‪۳‬هزار دستگاه با همکاری‬ ‫شرکت ادنبرگ برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیدگاه ما و ش��رکت ادنبرگ براس��اس تفاهم‬ ‫انجام ش��ده این اس��ت که تولیدات پله برقی در کشور ایران‬ ‫‪29‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫وقتی صنعت بر کیفیت چای ایرانی می افزاید‬ ‫مکانی��زه ک��ردن تجهی��زات و ماش��ین االت‬ ‫برداش��ت چای از موارد ضروری است که به باال‬ ‫رفتن کیفیت این ماده می انجامد‪.‬‬ ‫چای یک��ی از محصوالت اس��تراتژیک و مهم‬ ‫کش��اورزی و جزء جدا نشدنی زندگی همه اقوام‬ ‫ایرانی اس��ت که به دلیل مص��رف عام و روزمره‬ ‫از جمله مهم ترین کاالهای اساس��ی کش��ور به‬ ‫ش��مار می رود با این حال کیفی��ت چای ایرانی‬ ‫در مقایس��ه با چای های خارجی پایین تر است‪ .‬‬ ‫یک��ی از دالیل مهم این کیفی��ت پایین قدیمی‬ ‫ب��ودن ماش��ین االت و تجهی��زات کارخانه های‬ ‫چای اس��ت ‪ .‬به ویژه اینکه ماشین االت برداشت‬ ‫چای در کش��ور ما صنعتی نیستند و این عامل‬ ‫باعث پایین امدن کیفیت چای می شود و حتی‬ ‫س��بب ش��ده ایران یکی از وارد کنن��دگان چای‬ ‫از هند و س��ریالنکا باشد ‪ .‬مش��کل دیگر‪ ،‬ضعف‬ ‫در زمینه فراوری و بس��ته بندی اس��ت که این‬ ‫صنعت را دچار مش��کالت کرده اس��ت ‪ .‬البته به‬ ‫تازگی پس از سفر هیات سوئیسی به تهران یک‬ ‫ش��رکت فعال در صنایع بس��ته بندی و فراوری‬ ‫چ��ای س��یاه خط تولی��د و دانش فن��ی خود را‬ ‫به ایران ص��ادر کرده که می توان��د در فرایند و‬ ‫کیفیت تولید موثر باش��د ‪ .‬ای��ن نکته را نیز باید‬ ‫در نظر داشت که ضعف بسته بندی در بسیاری از‬ ‫محصوالت غذایی کش��ور وجود دارد و تنها ویژه‬ ‫چای نیس��ت ‪ .‬با این حال اگ��ر این عامل مهم را‬ ‫در کنار تبلیغات درنظر بگیریم درخواهیم یافت‬ ‫ک��ه چرا محصوالت غذایی و حتی چای خارجی‬ ‫در بین مردم کش��ورمان خریدار بیشتری دارد‪ .‬‬ ‫در کنار ضعف بسته بندی و فراوری‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت برداشت چای بیشترین تاثیر را در‬ ‫پایین امدن کیفیت ان دارند‪ .‬‬ ‫ایرج هوس��می‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه چایکاران‬ ‫شمال کش��ور در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماشینی که برای برداش��ت برگ چای یا هرس‬ ‫باغ ها استفاده می شود یک نوع قیچی دست ساز‬ ‫اس��ت که به سفارش کش��اورزان در اهنگری ها‬ ‫س��اخته می شود‪ .‬این دستگاه نه مطابق با دانش‬ ‫روز اس��ت و نه برای اس��تفاده کش��اورزان قابل‬ ‫اعتم��اد ‪ .‬البته در غرب گیالن تعدادی دس��تگاه‬ ‫برچین و هرس مورد اس��تفاده قرار می گیرد که‬ ‫از ژاپن وارد کشور شده است ‪ .‬این نوع دستگاه ها‬ ‫مطاب��ق با دانش روز س��اخته ش��ده اند ؛ هرچند‬ ‫کش��اورزان به دلیل فقر و تنگدستی توان خرید‬ ‫این دستگاه را ندارند‪.‬‬ ‫هوسمی با اش��اره به ماشین االت و تجهیزات‬ ‫ساخته شده برای برداشت چای گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫نیز نوعی ماشین برای خرد کردن سرشاخه های‬ ‫ه��رس ش��ده وارد ش��ده اس��ت ‪ .‬هرچن��د این‬ ‫دس��تگاه ها در همه نقاط ایران یافت نمی ش��ود‬ ‫و بیش��تر در منطقه فومنات مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد ‪ .‬در مجموع می توان گفت دس��تگاهی‬ ‫ک��ه برای برداش��ت چای م��ورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد همان قیچی های دست س��ازی هستند‬ ‫که به صورت س��نتی ساخته ش��ده اند ‪ .‬دستگاه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫باید به کش��ورهای همس��ایه مانند عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫کش��ورهای س��ی ای اس‪ ،‬پاکس��تان و کش��ورهای ح��وزه‬ ‫خلیج فارس صادر شود‪.‬‬ ‫فتحی با اش��اره به اینکه یکی از ش��رکت های اروپایی به‬ ‫دعوت ش��رکت ادنبرگ هفته اینده ب��ه ایران می اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این دع��وت با هدف س��رمایه گذاری روی موتور پله برقی و‬ ‫تکمیل زنجیره تولید در کنسرسیوم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ایه تولید مشترک و س��رمایه گذاری در‬ ‫تولی��د پله برق��ی می توانیم قیمت تمام ش��ده تولید را قابل‬ ‫رقابت با کش��ور چین کنیم‪ .‬به عالوه اینکه از خروج ‪۵۰‬هزار‬ ‫ارز جلوگی��ری کرده و اش��تغالزایی بی��ش از ‪۱۰‬هزار نفر را‬ ‫در کش��ور رقم خواهد زد‪ .‬همچنین هزاران ش��غل در زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه تولید در صنایع باالدستی فعال نگه داشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬گفتنی است؛ ش��رکت ادنبرگ یکی از بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان پله برقی و اسانس��ور در جهان اس��ت که به‬ ‫صورت کنسرسیوم بین المان‪ ،‬چین و سنگاپور شکل گرفته‬ ‫ی این کنسرسیوم از طریق کشور سنگاپور انجام‬ ‫است‪ .‬بازاریاب ‬ ‫می شود‪« ،‬ار انددی» و تامین قطعات ایمنی ان نیز در کشور‬ ‫المان و تولید باکیفیت زیر نظارت المان و با س��رمایه گذاری‬ ‫کشور چین انجام می شود‪.‬‬ ‫حج��م نقدینگ��ی در دول��ت یازدهم از ح��دود ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به نزدیک ‪۹۵۰‬هزار میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رادیو اقتصاد؛ علی قاس��می اظهار کرد‪ :‬حجم‬ ‫نقدینگی در اقتصاد به خودی خود پدیده بدی نیست اما اگر‬ ‫در خدم��ت تولید قرار نگیرد و به تولید ثروت واقعی و پایدار‬ ‫کمک نکند‪ ،‬با افزایش نرخ تورم و نابسامانی پولی به تحوالت‬ ‫اقتصادی هم اسیب خواهد زد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر همین نقدینگی در خدمت بخش های‬ ‫مول��د قرار گیرد ضم��ن تقویت نرخ رش��د اقتصادی‪ ،‬کمک‬ ‫خواهد کرد تقاضاهای مردم هم افزایش یابد و اقتصاد ملی از‬ ‫حالت رکود خارج شود‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬اقتصاد ایران ظرفیت باالیی برای تولید دارد‬ ‫و برخی امارها نش��ان می دهد بخش زیادی از صنایع کشور‬ ‫با ظرفیتی زیر ‪۵۰‬درصد فعالیت می کند که زیان اور است و‬ ‫باید حداقل به باالی ‪۶۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫این اقتص��اددان اف��زود‪ :‬اگر بخش مولد حمایت ش��ود و‬ ‫طرف های تقاضا را نیز تحریک کنیم به راحتی می توانیم در‬ ‫س��ال اینده نرخ رشد ‪ ۵‬تا ‪۶‬درصد را تجربه کنیم چون نیاز‬ ‫به ایجاد زیرساخت های جدید نیست و از همان ظرفیت های‬ ‫خالی می توانیم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫طراحی سرویس بهداشتی‬ ‫خودتمیزشونده بوئینگ‬ ‫ش��رکت هواپیمایی بوئینگ برای هواپیماهای مسافربری‬ ‫خود یک سرویس بهداشتی طراحی کرده است که خاصیت‬ ‫ضدمیکروبی و خودتمیزشوندگی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بهداش��ت سرویس های بهداشتی هواپیما‬ ‫به ویژه در مس��افرت های طوالنی‪ ،‬یک چالش بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت بوئینگ برای حل این مشکل‪ ،‬یک سرویس بهداشتی‬ ‫خودتمیز ش��ونده طراحی و تولید کرده است که با استفاده‬ ‫از فناوری غیرلمس��ی و نور م��اورای بنفش‪99/99 ،‬درصد از‬ ‫میکروب های س��رویس بهداش��تی در عرض کمتر از ‪ 3‬ثانیه‬ ‫از بین می رود‪ .‬نمونه اولیه این س��رویس بهداش��تی در حال‬ ‫توس��عه‪ ،‬به گونه ای طراحی ش��ده که به هیچ عنوان نیازی‬ ‫به اس��تفاده از دست برای باز و بسته کردن درها‪ ،‬استفاده از‬ ‫سیفون‪ ،‬اس��تفاده از دستمال و صابون و باز کردن در سطل‬ ‫اشغال وجود ندارد‪.‬‬ ‫به محض خروج مس��افر از کابین س��رویس بهداشتی‪ ،‬نور‬ ‫فرابنفش برای از بین بردن میکروب و انواع عوامل بیماری زا‬ ‫در کابین منتش��ر می ش��ود‪ .‬این نور همان نوری اس��ت که‬ ‫برای ضدعفونی کردن تجهیزات پزش��کی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مهارت‪ ،‬کلید اشتغال پایدار‬ ‫یک کارش��ناس در وزارت کار گفت‪ :‬فراگیری مهارت های‬ ‫فنی و حرفه ای کلید اشتغال پایدار در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬س��عید زمانی گف��ت‪ :‬ام��روز یکی از‬ ‫دغدغه ه��ای مه��م دولت و ملت ایج��اد اش��تغال پایدار در‬ ‫کش��ور اس��ت و برای رس��یدن به این هدف مهم‪ ،‬توس��عه‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای به عنوان راهکاری مناسب امری‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای‬ ‫کلید اش��تغال پایدار در کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسب و‬ ‫کارهای کوچک که به صورت ش��بکه ای و خوش��ه ای انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اگرچه ممکن است سهم کوچکی در تولید داشته‬ ‫باش��د اما اثر بیش��تری دارد‪ .‬زمانی افزود‪ :‬با وجود مش��کل‬ ‫بیکاری نیاز است ترویج فرهنگ مهارت اموزی با همت همه‬ ‫دستگاه های اجرایی در جامعه گسترش یابد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تصمیم دولت در زمینه قیمت حامل های انرژی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست جامع انرژی‬ ‫کشور!‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫استراتژی سال های پیش روی صنعت نفت را بررسی می کند‬ ‫یادداشت‬ ‫پویایی نفت و گاز در گرو نقشه راه نفتی ها‬ ‫رضا پاکدامن‬ ‫کارشناس حقوق انرژی‬ ‫اغاز س��ال ‪ 1395‬مقارن اس��ت با خاتمه ‪25‬س��ال‬ ‫اجرای ‪ 5‬برنامه توسعه در کشور‪.‬‬ ‫اگرچ��ه قاعدت��ا در حرکت��ی منطبق ب��ا برنامه‪ ،‬در‬ ‫خاتمه هر س��ال یا حداقل در خاتمه هر برنامه‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کارشناس��ی مس��تقل از عملک��رد دس��تگاه ها‪ ،‬نقاط‬ ‫ق��وت و ضعف برنامه ه��ا و احکام انجام ش��ده و نتایج‬ ‫ان در برنامه ه��ای اینده لحاظ یا تکمیل می ش��د‪ ،‬اما‬ ‫تصمیم های مقطعی و گاهی غیرهمسو و حتی متضاد‬ ‫در ح��وزه انرژی‪ ،‬گوی��ای بی برنامگ��ی مطلق در عین‬ ‫اجرای برنامه های توسعه است‪.‬‬ ‫هن��وز کش��ور به ی��ک تصوی��ر واضح و قاب��ل قبول‬ ‫برای همه بخش ها در زمینه سیاس��ت انرژی نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جایگاه منابع مختلف تولید انرژی در کش��ور به طور‬ ‫دقیق تبیین نشده است و برای نمونه سهم انرژی های‬ ‫نو در س��بد انرژی مش��خص نبوده یا اینک��ه ابزارهای‬ ‫قانون��ی و همراهی دس��تگاه های اجرای��ی برای تحقق‬ ‫اهداف و سیاست ها کافی نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن کاهش اتالف انرژی ک��ه یکی از مباحث‬ ‫راهبردی در حوزه اقتصاد کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬با‬ ‫وج��ود تصویب مش��وق های قانونی ازجمل��ه ماده ‪12‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب ‪ )1394‬در‬ ‫مقام اجرا به دلیل تفاسیر متفاوت برخی مجریان قانون!‬ ‫با موانع اساسی مواجه شده است‪.‬‬ ‫به منظ��ور تحقق اهداف و انتظ��ارات از بخش انرژی‬ ‫و صنع��ت نفت‪ ،‬چند گام اساس��ی در این راس��تا باید‬ ‫برداشته شود‪:‬‬ ‫الف) تدوین سیاست های کلی نظام به صورت شفاف‪،‬‬ ‫صری��ح و قاعده مند ک��ه تبیین کنن��ده چارچوب های‬ ‫حرکت بخش های مختلف اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫ب) نظ��ارت بر تصویب قوانی��ن و مقررات منطبق با‬ ‫سیاست ها‬ ‫ج) مقابل��ه قاط��ع ب��ا رویکردهای س��لیقه ای مغایر‬ ‫سیاست های رسمی کشور از سوی مسئوالن و مجریان‬ ‫دس��تگاه های اجرایی و شرکت های دولتی (که در این‬ ‫حوزه خال شدیدی احساس می شود‪ ).‬الزم است رویه و‬ ‫اعتقادات مجریان با سیاست ها منطبق باشد‪.‬‬ ‫بندهایی از «سیاست های کلی برنامه ششم توسعه»‬ ‫مصوب تیر ‪ 1394‬رهبر معظم انقالب چارچوب اساسی‬ ‫مرتبط به صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی را تبیین کرده‬ ‫است‪،‬که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تغییر رویکرد کالن (بند ‪)10‬‬ ‫‪ -2‬افزای��ش مش��ارکت بخش خصوص��ی در بخش‬ ‫باالدس��تی صنعت نفت‪ ،‬شامل اکتشاف‪ ،‬بهره برداری و‬ ‫توسعه(بند ‪)12‬‬ ‫‪ -3‬واگ��ذاری طرح های جم��ع اوری‪ ،‬مهار‪ ،‬کنترل و‬ ‫بهره برداری از گازهای همراه تولید در همه میدان های‬ ‫نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم (بند ‪)15‬‬ ‫‪ -4‬تکمیل زنجیره ارزش (بند ‪)11‬‬ ‫‪ -5‬کاهش شدت انرژی (بند ‪)11‬‬ ‫‪ -6‬بهینه سازی مصرف انرژی (بند ‪)16‬‬ ‫‪ -7‬صنعت نفت دانش بنیان و حرکت به سمت تولید‬ ‫داخلی (بند ‪)17‬‬ ‫‪ -8‬افزایش ضریب بازیافت (بند ‪)18‬‬ ‫* کالم اخر‪:‬‬ ‫«کاهش وابس��تگی بودجه عمومی به درامد نفتی»‪،‬‬ ‫«افزایش مش��ارکت بخش خصوصی در صنعت نفت»‪،‬‬ ‫«تکمیل زنجی��ره ارزش»‪« ،‬صنعت نفت دانش بنیان»‪،‬‬ ‫«افزایش ضریب بازیافت»‪ 5 ،‬محور اصلی سیاست های‬ ‫کلی نظام در حوزه صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی برای‬ ‫‪ 5‬سال اینده اس��ت‪ .‬اما برای تدوین و اجرای سیاست‬ ‫جامع انرژی کشور الزم است‪.‬‬ ‫نخس��ت سبد انرژی کشور تعریف شده و سایر منابع‬ ‫انرژی به ویژه انرژی خورشیدی و باد جایگاه واقعی خود‬ ‫را پیدا کنند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬به همه عناصر مرتبط با انرژی در فرایند تولید‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف توجه داشت‪.‬‬ ‫غالب��ا در بخش مصرف انرژی توج��ه صرفا معطوف‬ ‫ب��ه مصرف کنن��ده نهایی اس��ت‪ ،‬در صورت��ی که باید‬ ‫عناصر اساس��ی به وی��ژه تولید خودروه��ای کم مصرف‬ ‫و البت��ه با االیندگی کم راهبرد صنعت خودروس��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنی��ن صنع��ت س��اختمان کش��ور از‬ ‫«چهاردیواری» س��ازی به صنعت نوین و توسعه محور‬ ‫اقتص��اد ساختمان س��ازی با رف��اه و کم هزین��ه برای‬ ‫س��اکنان و جامعه متحول و هدایت ش��ده و بر ساخت‬ ‫س��اختمان هایی با کمترین میزان اتالف انرژی نظارت‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫با این رویکرد می توان یک سیاست جامع در بخش‬ ‫انرژی را به اجرا گذاشت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم دفتر س��خنگوی دول��ت هیچ تصمیمی ب��رای افزایش قیمت‬ ‫حامل های انرژی در دولت اتخاذ نشده است‪ .‬در پی انتشار برخی اخبار به نقل از‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬درباره احتمال افزایش قیمت گازوئیل‪ ،‬دفتر سخنگوی دولت‬ ‫با صدور اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرد‪ .‬به گفته نوبخت هیچ تصمیمی برای‬ ‫افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مهدی عسلی‬ ‫غالمحسین حسن تاش‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫محمد صادق جوکار‬ ‫اهمی��ت ش��ناخت پویایی ب��ازار نف��ت و گاز در‬ ‫دوران پس��ا برجام از نظر تاثیر گذاری بر منافع ملی‬ ‫ای��ران از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫ب��ه نظر می رس��د افزای��ش می��زان االیندگی های‬ ‫زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی‪ ،‬جهان‬ ‫را به تغییر مس��یر نوع انرژی ه��ای مصرفی ترغیب‬ ‫می کند اما تا سال ها و حداقل به اعتقاد کارشناسان‬ ‫ت��ا ‪ 2‬دهه اینده اصلی ترین منبع انرژی جهان نفت‬ ‫و گاز خواه��د ب��ود‪ .‬بنابرای��ن و با توج��ه به ذخایر‬ ‫عظیم نفت و گاز ایران استراتژی جذب و شناسایی‬ ‫بازار های هدف جدید برای صیانت از منابع انرژی و‬ ‫نیز ایجاد زنجیره ارزش افزوده در اولویت برنامه های‬ ‫اینده اقتصاد ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد صادق جوکار‪ ،‬نحوه تامین انرژی‬ ‫و ن��وع ان��رژی مصرفی ب��ا تکیه بر کاه��ش میزان‬ ‫االیندگی های زیس��ت محیطی از دغدغه های اصلی‬ ‫جه��ان اینده اس��ت‪ .‬ای��ن تحلیلگر ان��رژی درباره‬ ‫چالش های کنون��ی انرژی می گوید‪ :‬تحوالت عرضه‬ ‫و تقاضای انرژی چه به لحاظ زیست محیطی و چه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی با نااطمینانی هایی روبه روست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با وجود تردیدهای موجود‬ ‫در زمین��ه امنیت ان��رژی و اس��تفاده از انرژی های‬ ‫جایگزی��ن هیدروکربوری به منظور بهبود ش��رایط‬ ‫زیس��ت محیطی ب��ه ج��رات می ت��وان گف��ت که‬ ‫حداقل ت��ا ‪ 2‬دهه اینده حتی با خوش��بینانه ترین‬ ‫حالت همچنان نف��ت اصلی ترین انرژی مصرفی در‬ ‫جه��ان خواهد مان��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از طرفی با توجه‬ ‫ب��ه تردید های موج��ود در زمینه ذخای��ر و تامین‬ ‫تقاض��ای جهان��ی می ت��وان دریاف��ت که بررس��ی‬ ‫چش��م انداز و مناطق عمده مصرف کننده انرژی در‬ ‫س��طح جهان و برای شناس��ایی بازار های اینده ان‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت چ��را که نتیجه‬ ‫این ارزیابی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و نیز سیاس��ت گذاران و سرمایه گذاران در یک بازه‬ ‫زمانی‪ 20‬تا ‪30‬س��اله از اهمی��ت خاصی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬جوکار تصری��ح کرد‪ :‬اهمیت توس��عه کالن‬ ‫بخ��ش داخلی ایران ک��ه به درامد ه��ای صادراتی‬ ‫ناشی از نفت گره خورده است به عنوان یکی از ابعاد‬ ‫توس��عه ملی ایجاب می کند که سیر تحوالت بازار‬ ‫انرژی از نظر کسب مجدد سهم بازار گذشته‪ ،‬مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ .‬عالوه بر این مولفه های تاثیر گذار‬ ‫بر چشم انداز کنونی ایران نیز باید مورد بررسی قرار‬ ‫گی��رد تا بتوان با تدوین سیاس��ت گذاری مناس��ب‬ ‫چش��م انداز اینده نفت و گاز کش��ور را به درس��تی‬ ‫تدوین کرد‪.‬‬ ‫ای��ران در حال��ی به دنب��ال تغییر س��اختار های‬ ‫اقتص��ادی در پس��اتحریم اس��ت که ب��ازار نفت با‬ ‫کاهش قیمتی بی سابقه روبه رو شده است از این رو‬ ‫بررسی چگونگی اینده بازار نفت از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار اس��ت تا انجا که به گفته مهدی عسلی‪،‬‬ ‫مدی��ر کل امور اوپ��ک و مجامع انرژی ب��ازار اینده‬ ‫نفت به دلیل وجود انبارهای ذخیره سازی که بیش‬ ‫از ‪200‬میلیون بش��که نفت در خ��ود دارد با فرض‬ ‫افزایش نیافتن سقف تولید کنونی ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال طول‬ ‫خواهد کشید تا قیمت نفت به سقف مناسبی برسد‬ ‫‹ ‹رف�ع بحران اقتص�ادی‪ ،‬نخس�تین گام‬ ‫برای رسیدن به ثبات‬ ‫در نتیجه نمی توان تا ‪2‬س��ال اینده روند افزایش��ی‬ ‫قابل توجهی را برای بازار نفت پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گاز ای�ران با ش�رکای متن�وع به اروپا‬ ‫خواهد رفت‬ ‫از طرفی بازار گاز و مش��تقات نفتی و نیز تمامی‬ ‫حامل های انرژی که تابعی از نفت هس��تند با روند‬ ‫کاهش��ی روبه رو هستند و در صورت کاهش قیمت‬ ‫نف��ت بازار انها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬با‬ ‫این همه و با وجود روند کاهشی گاز‪ ،‬ایران در دوران‬ ‫پس��اتحریم ناگزیر از تنوع سبد انرژی خود است تا‬ ‫ب��ا ایجاد بازارهای جدید ب��ه قدرت نمایی در حوزه‬ ‫سیاس��ت بین الملل بپردازد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫شناخت بازار های گاز و اینکه از چه طریقی می توان‬ ‫به بازار های جهانی ورود پیدا کرد از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار است‪ .‬از این رو گرچه اولویت اصلی وزارت‬ ‫نفت برای صادرات گاز از طریق خط لوله‪ ،‬گاز رسانی‬ ‫به کش��ورهای منطقه است اما به اذعان حمیدرضا‬ ‫عراق��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران‪ ،‬ایران‬ ‫درصدد است گاز خود را به قاره سبز برساند و برای‬ ‫این منظور در حال ایجاد زیرساخت های الزم است‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د که حضور داوود اوغلی و‬ ‫فعاالن اقتصادی ترکیه برای گس��ترش مناس��بات‬ ‫دو کش��ور به وی��ژه در بخش نفت و گاز در مس��یر‬ ‫سیاست های راهبردی انتقال گاز ایران به اروپاست‪.‬‬ ‫این در حالی است که تنها راه ورود ایران به شبکه‬ ‫گازی اروپا برای دس��تیابی به بازار های استراتژیک‬ ‫ترکیه نیس��ت و ایران درصدد اس��ت‬ ‫ ‬ ‫این قاره تنها‬ ‫که ع�لاوه بر تنوع بخش��یدن به س��بد انرژی های‬ ‫خ��ود از نفت و گاز گرفته تا انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫به بازار های هدف و ش��رکایی که در مس��یر انتقال‬ ‫انرژی ای��ران قرار دارند نیز تنوع بخش�� د تا به این‬ ‫طریق عالوه بر افزایش قدرت اس��تراتژیک‪ ،‬مانع از‬ ‫بروز برخی مشکالتی که پیش تر گریبانگیر ایران و‬ ‫ترکیه بوده است‪ ،‬ش��ود‪ .‬در این زمینه رضا پدیدار‬ ‫رییس هیات مدیره اس��تصنا در گفت وگو با‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬در تولید بنزین خودکفا می شویم‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی ب��ه واردات روزانه ‪8‬میلیون لیتر بنزی��ن از ابتدای‬ ‫امس��ال اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ایران از س��ال این��ده‪ ،‬با‬ ‫بهره برداری از طرح های جدید پاالیش��ی در تولید بنزین‬ ‫خودکفا می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عباس کاظمی درب��اره وضعیت تولید‬ ‫و مصرف بنزین در کش��ور افزود‪ :‬میزان مصرف بنزین در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به طور میانگین ب��ه ‪۷۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫لیتر در روز رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی افزود‪ :‬بخش اصلی بنزین مورد نیاز کش��ور از محل‬ ‫تولید داخلی تامین می ش��ود ب��ه گونه ای که میزان تولید‬ ‫انواع بنزین معمولی و یورو‪ ۴‬در کشور نیز به ‪۶۲‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار لیتر در روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کاظم��ی با بیان اینکه ب��رای تامی��ن باقی مانده بنزین‬ ‫مصرفی در کش��ور‪ ،‬باید از بنزین وارداتی اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به طور میانگین امس��ال‪ ،‬روزانه ‪ 8‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫وی به طرح های در دست اجرا برای افزایش تولید بنزین‬ ‫در کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال اینده با بهره برداری‬ ‫از طرح های جدید پاالیش��ی‪ ،‬میزان تولید بنزین کش��ور‬ ‫افزایش یافته و حتی به خودکفایی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در فاز نخس��ت پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلیج فارس روزان��ه ‪۱۲‬میلیون لیتر بنزی��ن یورو‪ ۴‬تولید‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬فاز نخست این پاالیشگاه تا پایان سال‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رسید که با تحقق ان‪ ،‬کشور‬ ‫از واردات بنزین بی نیاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی افزود‪ :‬همچنین قرار اس��ت در سال اینده واحدهای‬ ‫جدید پاالیشگاه بندرعباس نیز در مدار تولید قرار بگیرد‪.‬‬ ‫درب��اره اینکه ای��ا اذربایجان تنها راه رس��اندن گاز‬ ‫ایران به اروپاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ترکیه از بهترین راه های‬ ‫انتقال گاز ایران به اروپاس��ت اما با وجود مشکالتی‬ ‫که به تازگی در زمینه تعیین قیمت گاز پیش امده‬ ‫است ایران را بر ان داشته تا با یافتن شرکای جدید‬ ‫به افزایش قدرت چانه زنی خود در تعیین قیمت گاز‬ ‫صادراتی دست زند‪ .‬از طرفی ایران برای تجربه بازار‬ ‫«ال ان ج��ی» تصمیم دارد از ظرفیت ‪3‬میلیون تنی‬ ‫عمان استفاده کند که به گفته برخی از کارشناسان‬ ‫این بهترین روش��ی اس��ت که ایران ضمن شناخت‬ ‫بازارهای ال ان جی و با مش��کالت تولید و صادرات‬ ‫این حوزه نیز اشنا شود تا به این وسیله خود را در‬ ‫این بازار ها محک زند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه چش�م انداز نف�ت و ان�رژی ب�ا‬ ‫مدیریت یکپارچه‬ ‫از طرفی حضور شرکت های بزرگ تولید کنندگان‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر در ای��ران ک��ه پ��س از‬ ‫پس��ا تحریم با توجه ب��ه اقلیم خاص کش��ور برای‬ ‫س��رمایه گذاری وارد ایران ش��ده اند نشان از پویایی‬ ‫سیاست گذاری انرژی دارد‪ .‬با این همه گرچه به نظر‬ ‫می رسد که رویکرد انرژی جهان برای کاهش میزان‬ ‫تولید کربن برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫است اما نفت مهم ترین ماده مصرفی نیم قرن اینده‬ ‫جهان است چراکه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ‬ ‫این حوزه به ش��دت به در امد های ناشی از این ماده‬ ‫اس��تراتژیک وابس��ته اند‪ .‬با توجه به اینکه ایران نیز‬ ‫ازجمله کشور هایی است که اقتصاد وابسته به نفت‬ ‫دارد‪ ،‬حتی با ایجاد س��اختار اقتصادی بدون نفت‪،‬‬ ‫قیم��ت مواد پتروش��یمی و گاز به عنوان خوراک تا‬ ‫حد زیادی متاثر از قیمت نفت است و هر واکنشی‬ ‫در بازار نفت مستقیم بر تولید این محصوالت موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو با فهم این مورد که وضعیت ایران‬ ‫س��ال های این��ده چگونه خواهد ش��د از مهم ترین‬ ‫ابعادی اس��ت که مورد توجه سیاس��ت گذاران نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمحسین حسن تاش‪ ،‬تحلیلگر انرژی نیز درباره‬ ‫وضعی��ت بازار اینده نفت می گوی��د‪ :‬وضعیت اینده‬ ‫تقاض��ای جهانی نفت بیش از ه��ر چیز به وضعیت‬ ‫اقتص��اد جهان��ی بس��تگی دارد‪ .‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫چش��م انداز رش��د و رونق اقتصادی در کش��ورهای‬ ‫عمده مصرف کننده حداقل برای س��ال جاری و سال‬ ‫اینده میالدی مطلوب نیس��ت‪ .‬به گفته حسن تاش‪،‬‬ ‫اغلب کشورهای صنعتی دستخوش موج جدیدی از‬ ‫بحران اقتصادی هستند و اقتصادهای درحال ظهور‬ ‫و به ویژه کش��ورهای موسوم به «بریکز» هم یک یک‬ ‫ب��ه انها می پیوندند‪ .‬در ماه ه��ای اخیر حدود ‪ 1/5‬تا‬ ‫‪2‬میلیون بشکه در روز عرضه مازاد نفت خام در بازار‬ ‫وجود داش��ته و پیش بینی می شود عرضه مازاد هر‬ ‫چند همچنان در میزانی محدود تر‪ ،‬در طول س��ال‬ ‫جدید میالدی نیز کماکان تداوم یابد‪ .‬حجم ذخایر‬ ‫نفتی کش��ورهای صنعتی‪ ،‬چه ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫دولت ها و چه ذخایر تجاری ش��رکت ها‪ ،‬از باالترین‬ ‫س��طوح تاریخی خود فراتر رفته اس��ت‪ .‬با پر شدن‬ ‫ظرفیت ذخیره سازی ها در هفته های اخیر‪ ،‬تقاضای‬ ‫ذخیره سازی نیز فروکش کرد و شاهد موج جدیدی‬ ‫از کاهش قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫تحلیلگر انرژی در وبالگ ش��خصی خود نوش��ته‪،‬‬ ‫از نظ��ر اقتص��ادی و از نظر روند عرض��ه و تقاضای‬ ‫نفت خام که تا حدودی قابل پیش بینی هس��تند‪ ،‬به‬ ‫این زودی ها و حداقل برای بودجه س��ال ‪ 1395‬که‬ ‫در اس��تانه اختصاص ان قرار داری��م‪ ،‬امید چندانی‬ ‫به افزایش قابل توج��ه در قیمت جهانی نفت وجود‬ ‫ندارد و بنابراین در ش��رایط وابستگی شدید اقتصاد‬ ‫ب��ه درامدهای نفتی که متاس��فانه هنوز گریبان گیر‬ ‫اقتصاد کشور است‪ ،‬سالی دشوار در پیش خواهد بود‪.‬‬ ‫اما چنانچه عنوان ش��د پیچیدگی بازار نفت از ان رو‬ ‫است که همواره وقایع ژئوپلتیکی یا حوادث طبیعی‬ ‫می توان��د روندها را کامال تغیی��ر دهد‪ ،‬یک کودتای‬ ‫نظامی یا یک بحران گس��ترده داخلی در یک کشور‬ ‫تولیدکننده عمده نفت خام که موجب کاهش تولید‬ ‫ان شود یا یک سونامی بزرگ تاثیرگذار بر تاسیسات‬ ‫مهم تولید یا انتقال انرژی‪ ،‬چیزهایی نیس��تند که به‬ ‫سادگی قابل پیش بینی باشند‪ .‬به اعتقاد حسن تاش‬ ‫ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نیز گرچه این لفظ را‬ ‫یدک می کشد اما به شدت نفتی و تابع قیمت جهانی‬ ‫ت نفت قیمت گازمایع که‬ ‫نفت اس��ت با کاهش قیم ‬ ‫ی عمده صادراتی اس��ت‪ ،‬حت��ی بیش از‬ ‫ی��ک کاال ‬ ‫متوسط نفت خام و س��ایر فراورده های نفتی سقوط‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قیمت محصوالت پتروشیمی به عنوان‬ ‫مهم ترین محصول غیرنفتی نیز همراه با نفت خام به‬ ‫شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن وجود برنامه ریزی ه��ای کالن و دقیق با‬ ‫مدیریت اس��تراتژیک فع��ال و یکپارچه از مهم ترین‬ ‫سیاس��ت گذار هایی اس��ت که وزارت نف��ت می تواند‬ ‫برای دس��تیابی به پویایی در حوزه انرژی در دستور‬ ‫کار داش��ته باشد تا با اس��تفاده از فرصت پساتحریم‬ ‫نسبت به ایجاد بازار های جدید برای یک چشم انداز‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬ساله اقدام کند‪.‬‬ ‫حذف نفت کوره از سبد سوخت نیروگاه ها‬ ‫یک مقام مس��ئول اعالم کرد‪ :‬با تواف��ق وزارت نفت‪ ،‬نیرو‬ ‫و س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬نفت کوره از سبد تامین سوخت‬ ‫نیروگاه های برق کشور حذف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬عبدالرس��ول پیش��اهنگ در‬ ‫جمع مدیران نیروگاه های برق کش��ور با اش��اره به مشکالت‬ ‫تامین س��وخت و اب مصرفی برخی از واحدهای نیروگاهی‬ ‫در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با نصب اب شیرین کن در برخی استان های‬ ‫حاشیه دریای خزر و خلیج فارس مشکل تامین اب نیروگاه ها‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی و نظارت بر بهره ب��رداری توانیر با اعالم‬ ‫اینکه هم اکنون مصرف نفت کوره در نیروگاه ها به یک چالش‬ ‫زیست محیطی برای کش��ور تبدیل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس با توافق وزارت نفت‪ ،‬نیرو و سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬از سال اینده نفت کوره از سبد تامین سوخت‬ ‫نیروگاه های برق کشور حذف می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین با اشاره به اغاز تغییرات جدید‬ ‫س��اختاری در صنعت برق کشور اظهارکرد‪ :‬به زودی شرکت‬ ‫دولتی مادر تخصصی تولید‪ ،‬تاس��یس و عهده دار مسئولیت‬ ‫ش��رکت های تولید برق و توسعه و ساخت نیروگاه ها از محل‬ ‫درامد حاصل از فروش انرژی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش��اهنگ با اش��اره ب��ه برنامه ریزی برای تامی��ن پایدار‬ ‫و مطمئن برق مش��ترکان به وی��ژه در روزهای پیک مصرف‬ ‫تابس��تان ‪ ،۱۳۹۵‬بیان کرد‪ :‬در امس��ال انجام حدود ‪۷۸‬هزار‬ ‫م��گاوات عملیات تعمیراتی در نیروگاه های برق در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری توانیر با یاداوری‬ ‫اینکه مطابق با برنامه زمانبندی تعمیرات تمامی نیروگاه های‬ ‫برق ت��ا پایان اردیبهش��ت س��ال اینده به پایان می رس��د‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تکمیل دوره تعمیرات‪ ،‬پایداری ش��بکه‬ ‫تولید برق کشور به میزان قابل توجهی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫«اتش بس‪ »3‬ساخته می شود‬ ‫محم��د نیک بین‪ ،‬تهیه کننده س��ینما با اعالم اینکه قس��مت هایی از س��ناریوی‬ ‫«اتش بس ‪ »۳‬از س��وی تهمینه میالنی نوشته ش��ده است اما زمان اغاز پیش تولید‬ ‫این فیلم مشخص نیست گفت‪ :‬با توجه به دیگر دغدغه های تهمینه میالنی در حوزه‬ ‫فیلمسازی هنوز مشخص نیست که این فیلم چه زمانی جلوی دوربین می رود‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫شرایط اکران فیلم های خارجی در سینماهای تهران را بررسی می کند‬ ‫‪31‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اکران فیلم خارجی؛ شاید وقتی دیگر‪...‬‬ ‫وضعیت اکران فیلم های خارجی در س��ینماها‬ ‫یک��ی از موضوع های همواره مطرح در سیس��تم‬ ‫اکران کش��ور است‪ .‬بس��یاری معتقدند تا زمانی‬ ‫که س��ینمای ایران نتواند از تمامی ظرفیت های‬ ‫اک��ران ب��ه نحوی اس��تفاده کند ک��ه مخاطبان‬ ‫بالقوه س��ینما را به س��مت س��ینما بکشاند خال‬ ‫نبود فیلم های خارجی احس��اس می شود‪ .‬اکران‬ ‫فیلم ه��ای خارجی ب��رای س��ینماگران به عنوان‬ ‫زنگ خطر اس��ت اما برای سینمادوس��تانی که‬ ‫می خواهن��د اخری��ن فناوری صنعت س��ینما را‬ ‫روی پرده ببینند یک مزیت و موهبت اس��ت که‬ ‫تا امروز خیلی نتوانس��ته است جامه عمل بر تن‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تا امروز سیاست گذاری سینمای ایران به این‬ ‫س��مت حرکت می کرده ک��ه فیلم های خارجی‪،‬‬ ‫رقیب تولیدات داخل بوده اند و از این نظر نباید‬ ‫فرصت اکران داش��ته باشند‪ ،‬اما امروز شاهد ان‬ ‫هس��تیم که نیاز بازار و س��الن های خالی سینما‬ ‫حض��ور مخاطب به ه��ر قیمتی اس��ت و از این‬ ‫منظر می تواند به پر ش��دن س��الن های س��ینما‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫س��قف تولید فیلم در س��ینمای ایران و اکران‬ ‫نش��دن انبوه��ی فیلم در هر س��ال و ی��ا اکران‬ ‫کوتاه م��دت و محدود برخی فیلم ها‪ ،‬جایی برای‬ ‫اکران فیلم های خارج��ی نمی گذارد‪ ،‬اما یکی از‬ ‫ان چیزهایی که کمک می کند تا س��طح سلیقه‬ ‫مخاطبان سینماها ارتقا پیدا کند‪ ،‬دیدن فیلم ها‪،‬‬ ‫روی پرده سینماس��ت؛ لذتی که نمی توان ان را‬ ‫با دیدن ‪ DVD‬خ��وش اب و رنگ همان فیلم‬ ‫در منزل عوض کرد‪.‬‬ ‫تلویزی��ون م��دام دارد به بهانه ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫فیلم های س��ینمایی خارجی پخ��ش می کند و‬ ‫س��ینماهای ما هم در تس��خیر فیلم های ایرانی ‬ ‫هس��تند که نمی تواند توقع بیننده ها را براورده‬ ‫کند‪ .‬اک��ران فیلم های خارجی خ��وب می تواند‬ ‫موازنه اکران را در سینمای ایران برقرار کند‪.‬‬ ‫س��یدجمال س��اداتیان‪ ،‬تهیه کننده سینما در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه اکران فیلم های‬ ‫خارج��ی در س��ینماها گفت‪ :‬اک��ران فیلم های‬ ‫خارجی در س��ینماها در مجموع حرکت مثبتی‬ ‫اس��ت و می تواند روند رو به رشدی را در مقابل‬ ‫س��ینمای ایران ترس��یم کند اما من با ش��رایط‬ ‫فعلی مخالف اکران فیلم های خارجی هستم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به نبود زیرس��اخت ‬ ‫مناسب در س��ینمای ایران گفت‪ :‬هر چند ورود‬ ‫فیلم ه��ای روز دنیا و ارتباط س��ینمای ایران با‬ ‫فناوری روز می تواند به پیشرفت صنعتی سینما‬ ‫کم��ک کن��د اما در ح��ال حاضر با نبود س��الن‬ ‫مناس��ب و کمبود س��الن س��ینما در کشور این‬ ‫امکان ب��رای اکران فیلم ها وج��ود ندارد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه سالن های سینمای ما با استاندارد نمایش‬ ‫فیلم های خارجی منطبق نیستند و از این منظر‬ ‫هم باید زیرساخت های ما تقویت شود‪.‬‬ ‫س��اداتیان در ادام��ه گف��ت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫نمی توانیم ضریب اش��غال سینماها را در اختیار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫موسیقی ایرانی در پارلمان‬ ‫اروپا نواخته می شود‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫اهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در تشریح تازه ترین‬ ‫فعالیت های موس��یقایی خود از برگزاری تور کنسرت در‬ ‫چن��د کش��ور اروپایی خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش مهر کیوان‬ ‫س��اکت درباره فعالیت های پی��ش روی خود توضیح داد‪:‬‬ ‫طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته بنا داریم چند روز‬ ‫بعد از گذشت تعطیالت نوروز همراه با سروش عازمی خواه‬ ‫نوازن��ده پیانو و علی اکبر خادم نوازن��ده تمبک‪ ،‬تورهای‬ ‫کنس��رت را در اروپا برگزار کنیم که از ان جمله می توان‬ ‫به اجرای برنامه در س��اختمان پارلمان اروپا در بروکسل‪،‬‬ ‫پاری��س و لوکزامبورگ اش��اره کرد‪ .‬در این کنس��رت ها‬ ‫قطعات��ی را ب��دون خوانن��ده اج��را می کنی��م ک��ه برای‬ ‫شنوندگان اروپایی نیز جذابیت دارد‪ .‬البته در این برنامه ها‬ ‫اثاری با حال و هوای موسیقی ایرانی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی فارابی‬ ‫برای سال جدید سینمایی‬ ‫فیلم های خارجی بگذاریم در حالی که فیلم های‬ ‫س��ینمای ایران در طول س��ال با مشکل اکران‬ ‫و سالن مواجه هس��تند و رقابت برای فیلم های‬ ‫داخلی هم سخت است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما با بیان اینکه باید تنوع‬ ‫در اکران فیلم های خارجی وجود داش��ته باشد‬ ‫گفت‪ :‬سلیقه های مختلف در سینما وجود دارند‬ ‫و فیلم های متفاوتی را می پسندند‪ .‬عامه مردم با‬ ‫س��ینمای تجاری هالیوود و غرب بیشتر ارتباط‬ ‫برق��رار می کنند ت��ا فیلم های روش��نفکری و به‬ ‫نظرم اگ��ر قرار باش��د پخش کننده ها فیلم هایی‬ ‫را انتخ��اب کنن��د باید روی مخاطب شناس��ی و‬ ‫نشانه شناس��ی مخاطب بیش��تر دقیق ش��وند تا‬ ‫مخاطب هدف خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫اک��ران فیلم ه��ای خارج��ی البت��ه مخالفان‬ ‫سرس��ختی هم دارد‪ .‬محمدحس��ین فرح بخش‪،‬‬ ‫مدی��ر پوی��ا فیل��م و تهیه کننده س��ینما درباره‬ ‫اکران فیلم های خارج��ی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬م��ن با ورود فیلم های خارجی به ش��دت‬ ‫مخالف��م‪ .‬دلیلش هم این اس��ت که س��ینمای‬ ‫ایران با محدودیت های ش��دیدی در س��اختار و‬ ‫ممیزی روبه رو اس��ت و اگر قرار باشد فیلم های‬ ‫خارج��ی اکران ش��وند همین می��زان مخاطبی‬ ‫که به تماش��ای فیلم ها می نش��ینند هم دیگر به‬ ‫سینماها نمی ایند‪.‬‬ ‫فرح بخش با اش��اره به تجربه شکس��ت خورده‬ ‫اکران فیلم های خارجی در قبل از انقالب گفت‪:‬‬ ‫این تجربه تلخ باعث ش��د در دهه ‪ 50‬سینماها‬ ‫ورشکست شوند و س��ینمای ایران دچار پوچی‬ ‫ شود‪ .‬با وجود اینکه اکران فیلم ها در ان زمان با‬ ‫محدودیت های امروز هم روبه رو نبود اما در کل‬ ‫مخاطب را از سینما زده کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کنن��ده س��ینما در ادام��ه اف��زود‪:‬‬ ‫فیلمس��ازان ما برای اینکه بخواهن��د از فناوری‬ ‫عق��ب نباش��ند می توانند فیلم ها را در ش��رایط‬ ‫دیگری تماش��ا کنند همانطور که االن از طریق‬ ‫دی وی دی ها و ماهواره ه��ا و اینترنت‪ ،‬فیلم های‬ ‫ت اما اکران فیلم ها در‬ ‫خارجی در دسترس اس�� ‬ ‫سینماها باعث می ش��ود ضریب اشغال سینماها‬ ‫در اختی��ار ای��ن فیلم ها قرار بگی��رد و فیلم های‬ ‫ایرانی در گیشه شکست بخورند‪.‬‬ ‫مس��ئول بین الملل سازمان س��ینمایی اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬این س��ازمان برای اکران فیلم های خارجی‬ ‫در حال بررس��ی و مطالعه است اما هنوز در این‬ ‫زمینه به نتیجه قطعی نرسیده است‪.‬‬ ‫ایرج تقی پور‪ ،‬درب��اره احتمال اکران فیلم های‬ ‫خارجی توضیح داد‪ :‬این موضوع در درجه نخست‬ ‫به تصمیم عمومی وزارت ارش��اد نیاز دارد و باید‬ ‫ببینیم با این موضوع موافقت می شود یا نه‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر کمیته ای‬ ‫تش��کیل شده و مش��غول بررس��ی و مطالعه در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ .‬اگر این تصمیم قطعی بش��ود‬ ‫و به تایید برس��د‪ ،‬ما به عنوان امور بین الملل در‬ ‫بخش اجرا همکاری خواهیم کرد‪ ،‬اما من دخالت‬ ‫مستقیمی در این زمینه ندارم‪.‬‬ ‫تقی پ��ور اف��زود‪ :‬معاون��ت اث��ار ب��ا توجه به‬ ‫ظرفی��ت کش��ور و ش��رایط اجتماع��ی در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری خواهد کرد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫گروه های کارشناسی گزارش های خود را در این‬ ‫زمین��ه اماده کرده اند و در نهایت س��ازمان باید‬ ‫تصمیم قطعی را بگیرد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما با اش��اره ب��ه تفاوت‬ ‫شرایط اکران فیلم های خارجی در سال های قبل‬ ‫و بعد از انقالب تصریح کرد‪ :‬الزم نیس��ت اکران‬ ‫فیلم خارجی به ش��یوه پیش از انقالب باشد که‬ ‫سینمای ایران را قبضه کرده بود‪ ،‬بلکه اگر روش‬ ‫درس��تی به کار ببریم اک��ران فیلم های خارجی‬ ‫می توان��د به رونق س��ینمای داخلی کمک کند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ما باید به فکر افزایش مخاطبان‬ ‫و فروش فیلم ها باش��یم‪ .‬در همی��ن زمینه‪ ،‬هم‬ ‫تجسمی‬ ‫نیازمن��د ارتق��ای کیف��ی فیلم ه��ای داخل��ی و‬ ‫س��الن های س��ینما هس��تیم و هم باید ببینیم‬ ‫نمایش چه نوع فیل��م خارجی می تواند به رونق‬ ‫س��ینمای ما کمک کند و عادت به سینما رفتن‬ ‫را در ان مخاطبان��ی که این عادت را از دس��ت‬ ‫داده ان��د‪ ،‬ایج��اد می کند‪ .‬بنابرای��ن از این منظر‬ ‫اکران فیلم خارجی می تواند به رونق س��ینماها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫تقی پ��ور در ادام��ه درب��اره اک��ران بعضی از‬ ‫فیلم های جش��نواره فجر در کشورهای دیگر که‬ ‫همزمان با برگزاری جش��نواره در داخل کش��ور‬ ‫انجام شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من خیلی جزئیات‬ ‫این اکران ها را نمی دانم‪ ،‬اما دبیر جش��نواره خود‬ ‫در جریان این موضوع اس��ت و ایش��ان طرحی‬ ‫داشت مبنی بر اینکه فیلم های جشنواره فجر در‬ ‫پایتخت های بزرگ جهان به طور همزمان اکران‬ ‫ش��ود‪ .‬نخس��تین گروه از این فیلم ها همزمان با‬ ‫س��فر رییس جمه��وری به پاری��س نمایش داده‬ ‫ش��دند و سپس این اکران ها در کشورهای دیگر‬ ‫ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه وضعیت گیش��ه فیلم های ایران‬ ‫جز مواردی اس��تثنایی جالب توجه نیس��ت و با‬ ‫اینکه تعدادی از سینماداران یکی از راه حل های‬ ‫معض��ل ریزش مخاطب را اک��ران فیلم خارجی‬ ‫می دانن��د هنوز ه��م نمایش عموم��ی فیلم های‬ ‫خارج��ی مخالف��ان گس��ترده ای دارد‪ .‬در واقع‬ ‫س��ینماداران هنوز هم دارند تاوان سیاست غلط‬ ‫ورود بی روی��ه فیل��م خارجی در ده��ه پنجاه را‬ ‫پ��س می دهند‪ .‬در ‪3‬دهه اخیر بنیاد س��ینمایی‬ ‫فارابی متولی اکران کنترل ش��ده فیلم خارجی‬ ‫بود‪ .‬تجربه س��ال های اخیر فارابی در اکران فیلم‬ ‫خارجی از شکس��تی کامل حکایت دارد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د با تغییر مدی��ران س��ینمایی‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که باید در ان تجدیدنظر ش��ود‪،‬‬ ‫نحوه رویکرد به اکران فیلم خارجی است‪.‬‬ ‫اکران فیلم های‬ ‫خارجی برای‬ ‫سینماگران‬ ‫به عنوان‬ ‫زنگ خطر‬ ‫است اما برای‬ ‫سینمادوستانی‬ ‫که می خواهند‬ ‫اخرین فناوری‬ ‫صنعت سینما‬ ‫را روی پرده‬ ‫ببینند یک‬ ‫مزیت و موهبت‬ ‫است که تا‬ ‫امروز خیلی‬ ‫نتوانسته است‬ ‫جامه عمل بر تن‬ ‫کند‬ ‫کتاب‬ ‫جشنواره گره زرین برگزار شد‬ ‫‪ 40‬فعال فرش دس��تباف در رش��ته های قالیبافی‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬رنگرزی و رفوگری از اس��تان های مختلف‬ ‫کشور تقدیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫؛ چهارمین جش��نواره گره زرین‬ ‫ب��ا هدف ارج نه��ادن و تکریم فع��االن هنر‪ -‬صنعت‬ ‫فرش دس��تباف ایران و ارتقای منزلت اجتماعی انان‬ ‫در مح��ل خانه هنرمندان برگزار ش��د‪ .‬بهاره رهنما و‬ ‫محمدرضا اصالنی مهمانان ویژه این مراسم بودند‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬محمدرضا اصالنی با ارائه اماری از‬ ‫ده��ه ‪ 40‬از تعداد دارهای قالی موجود در ش��هرهای‬ ‫مختلف س��وابقی را بی��ان کرد و همچنین با اش��اره‬ ‫به ‪200‬هزار قالیب��اف از جمعیت ‪20‬میلیونی در ان‬ ‫روزگار بر اشتغالزایی فرش دستباف تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی قالیبافی را نوعی فهم هنری برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫مخاطبان قالی ها نیز وقتی برای خرید به سراغ فرش‬ ‫دستباف می ایند نوعی فهم فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن که با اج��راى قطعات موس��یقى از‬ ‫س��وى گروه «نیوش» همراه بود‪ ،‬از طرح اختصاصى‬ ‫کامبیز درم بخش براى فرش ایرانى نیز رونمایی شد و‬ ‫مهمانان ویژه مراسم ان را امضا کردند‪.‬‬ ‫حمی��د کارگ��ر‪ ،‬رییس مرکز ملى ف��رش ایران نیز‬ ‫در ای��ن ایین ب��ا خواندن متنی گفت‪ :‬ب��ر این باورم‬ ‫ک��ه فرش نیز همچ��ون دیگر یادگاره��ای کهن این‬ ‫سرزمین‪ ،‬تاریخ و تمدن دیرینش را چونان حافظه ای‬ ‫تاریخی همراه خویش کرده اند‪ .‬فرش نه تنها رسانه ای‬ ‫برای رس��اندن پیام طراح و بافنده ان که سخنگویی‬ ‫ب��رای فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬تمدن‪ ،‬اقتصاد و زیس��ت ایران و‬ ‫ایرانی هم هست‪.‬‬ ‫در این ایین از ‪ 30‬قالیباف هنرمند که سرانگشتان‬ ‫نق��ش پردازش��ان هن��ر و اقتص��اد و مه��ارت را به‬ ‫ه��م امیخته‪ ،‬در کن��ار ‪ 4‬طراح زبردس��ت‪ 3 ،‬رنگرز‬ ‫چیره دست و ‪ 3‬رفوگر ماهر فرش ایرانی تقدیر شد‪.‬‬ ‫وضعیت نشر در سالی که گذشت‬ ‫محمدهاشم اکبریانی می گوید مشکل نشر ایران تنها‬ ‫به ممیزی محدود نمی ش��ود و مش��کالت ساختاری و‬ ‫سرمایه گذاری هم وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این نویسنده درباره مشکالت نشر‬ ‫ایران در سالی که گذشت گفت‪ :‬یک سری از مشکالت‪،‬‬ ‫س��اختاری اس��ت که رفع انها به زمان نیاز دارد؛ مانند‬ ‫مشکل توزیع کتاب که با دستور و یا عمل ُموزع کتاب‬ ‫حل نمی شود بلکه به زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بیان کرد‪ :‬بعضی مش��کالت هم مقطعی‬ ‫هس��تند مانند اینک��ه اگر تعداد کتاب فروش��ی های ما‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬رغبت ب��رای حضور در کتاب فروش��ی‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬اگر س��رمایه گذارانی پیدا شوند و‬ ‫در این حوزه فعالیت کنن��د‪ ،‬می توانند در رونق کتاب‬ ‫موثر باش��ند‪ .‬اکبریانی با اش��اره به مشاهدات خودش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بحث ممیزی هم که همه نویس��ندگان‬ ‫به نوعی ب��ا ان در ارتباطند و خیلی ها مخالف این امر‬ ‫هستند باید در نظر داش��ت برطرف شدن ان به زمان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬ممیزی در س��اختار فرهنگ��ی فعلی جامعه‬ ‫ما قابل حذف نیس��ت‪ .‬این ش��اعر و نویسنده‪ ،‬وضعیت‬ ‫فروش کتاب در س��ال ‪ ۹۴‬را رو به پیش��رفت دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬درباره انتش��ار کتاب هم باید در نظر داشت‬ ‫تعداد کتاب فروشی های دایر شده نشان می دهد تقاضا‬ ‫برای کتاب زیاد ش��ده و کتاب فروش��ی رو به گسترش‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در حدود ‪ 6‬تا ‪7‬سال قبل شاهد بسته شدن‬ ‫کتاب فروش��ی ها بودیم اما در حال حاضر خوشبختانه‬ ‫شاهد گش��ایش و تاسیس کتاب فروش��ی ها هستیم و‬ ‫افرادی وج��ود دارند که در این حوزه س��رمایه گذاری‬ ‫می کنن��د‪ .‬اکبریانی با تاکید بر وضعیت بهتر نش��ر در‬ ‫این س��ال گفت‪ :‬نمی خواهم بگویم وضعیت انتش��ار و‬ ‫فروش کتاب خیلی بهتر ش��ده اما نسبت به گذشته رو‬ ‫به پیشرفت است‪ .‬البته توزیع کتاب مشکل همیشگی‬ ‫کتاب است و هنوز هم حل نشده و به ناشر ربطی ندارد‪.‬‬ ‫علیرضا تابش‪ ،‬مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره‬ ‫به فعالیت های س��ال جدید سینمایی بیان کرد که بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬فیل��م س��ینمایی دارای پروانه س��اخت‪ ،‬در مرحله‬ ‫پیش تولید و در دس��ت تولید هس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫علیرضا تابش‪ ،‬مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی با اشاره‬ ‫ب��ه برنامه های این بنیاد برای س��ال ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫ایین پایانی سی وچهارمین جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬سال نو‬ ‫س��ینمایی شروع ش��د و ما در حال حاضر ضمن بررسی‬ ‫وضعیت موجود‪ ،‬مش��غول برنامه ریزی ب��رای برنامه های‬ ‫سال اینده سینمایی هم هستیم تا برای سال اینده اماده‬ ‫شویم و بتوانیم پرشورتر از گذشته عمل کنیم‪.‬‬ ‫تسویه مطالبات نوازندگان‬ ‫ارکستر سمفونیک‬ ‫به دع��وت بنی��اد رودکی جلس��ه نوازندگان ارکس��تر‬ ‫سمفونیک تهران با مدیران بنیاد رودکی در تاالر رودکی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬جلس��ه نوازندگان ارکس��تر‬ ‫سمفونیک تهران با مدیران بنیاد رودکی در تاالر رودکی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه «بهرام جمال��ی» مدیرعامل‬ ‫بنیاد رودکی‪« ،‬حسن س��هرابی» مدیر امور اداری و امور‬ ‫حقوقی و «مهدی اکبری» مدی��ر برنامه ریزی و بودجه و‬ ‫تعدادی از نوازندگان حضور داشتند‪ .‬در این جلسه درباره‬ ‫موضوعات حقوقی و قراردادهای نوازندگان‪ ،‬نوع قرارداد ها‬ ‫و بودجه ارکس��تر س��مفونیک تهران بحث شد و مدیران‬ ‫مجموع��ه بنیاد رودکی به پرس��ش های نوازنده ها پاس��خ‬ ‫دادند‪ .‬همچنین در این جلس��ه اعالم شد نوازندگانی که‬ ‫نس��بت به دریافت حقوق خود اعتراض داش��ته و مشکل‬ ‫دارن��د می توانند به امور اداری بنیاد رودکی مراجعه کرده‬ ‫و مطالبات ش��ان را اعالم کنند‪ .‬تم��ام مطالبات قانونی تا‬ ‫پایان اس��فند تس��ویه خواهد ش��د و تنظیم قرارداد سال‬ ‫اینده نوازندگان ارکس��تر منوط به تس��ویه حساب کامل‬ ‫قرارداد سال ‪ ۹۴‬خواهد بود‪.‬‬ ‫حراج ‪ ۴۵‬هزار دالری‬ ‫صندلی خالق هری پاتر‬ ‫صندلی ه��ری پاتر که جی کی رولین��گ‪ ،‬خالق هری‬ ‫پاتر مدت ها از ان اس��تفاده می کرده از سوی یک سمسار‬ ‫خریداری ش��ده و قرار اس��ت ب��ه زودی در یک حراجی‬ ‫فروخت��ه ش��ود‪ .‬به گزارش مه��ر به نقل از تلگ��راف‪ ،‬این‬ ‫صندل��ی که به خاطر طراح��ی و قدمتش برای دکور این‬ ‫فیلم انتخاب ش��ده بود از چوب بلوط س��اخته شده و در‬ ‫اصل مرب��وط به یک ناهار خوری قدیم��ی متعلق به دهه‬ ‫‪۱۹۳۰‬م است‪.‬‬ ‫روی این صندلی عباراتی به زبان انگلیسی حکاکی شده‬ ‫که به جذابیت های این صندلی افزوده است‪ .‬فروشنده این‬ ‫صندلی امیدوار اس��ت که بتواند این صندلی قدیمی را به‬ ‫خاطر این حکاکی های جذاب به رقم ‪۳۲‬هزار یورو معادل‬ ‫‪۴۵‬هزار دالر بفروشد‪.‬‬ ‫«پری دریایی»‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون دالری شد‬ ‫فروش س��ینمای چین برای نخس��تین بار از امریکای‬ ‫ش��مالی پیش��ی گرفت و در این میان یک فیلم بیشتر از‬ ‫بقیه خوش درخش��ید‪ .‬به گزارش مه��ر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫فیلم «پری دریایی» اس��تیون چو روز شنبه به نخستین‬ ‫فیلمی تبدیل ش��د که توانس��ته بیش از نیم میلیارد دالر‬ ‫در باکس افی��س چین فروش کند‪ .‬این فیلم روز ش��نبه‬ ‫‪18/8‬میلی��ون دالر فروخ��ت و در ‪ ۲۷‬روز ب��ه ف��روش‬ ‫‪9/502‬میلی��ون دالر دس��ت پیدا کرد‪« .‬پ��ری دریایی»‬ ‫از ‪ 9‬فوری��ه و مصادف با س��ال نوی چی��ن‪ ،‬اکران خود را‬ ‫اغاز ک��رده بود‪ .‬باالترین فروش باکس افیس چین س��ال‬ ‫گذش��ته و با فیلم انیمیشن و الیو اکشن «شکار هیوال» از‬ ‫راه رسیده بود که توانست ‪۳۸۲‬میلیون دالر فروش کند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 27 - 1394‬جمادی االول‪ 7 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -453‬پیاپی ‪1771‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫ربگ اخر‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪3‬ساله شدن اموزش فنی‬ ‫ایلنا‪ :‬وزیر اموزش وپرورش با بیان اینکه ایجاد همبستگی‬ ‫بین خروجی های اموزش و پرورش و ورودی های دانش��گاه‬ ‫فن��ی وحرف��ه ای و کاردان��ش با ه��دف تربیت تکنیس��ین‬ ‫و نی��روی ماه��ر ب��رای بازار کار بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم افزایی بخش های مختلف دولت در توس��عه اموزش های‬ ‫فنی وحرفه ای باعث رونق بازار کار می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر فانی ادامه داد‪ :‬از سال تحصیلی اینده نخستین‬ ‫گروه از دانش اموزان ش��اخه های فنی وحرفه ای و کاردانش‬ ‫ب��ا هدف گ��ذاری ‪3‬س��اله وارد چرخه ام��وزش نظام جدید‬ ‫می ش��ود که این دانش ام��وزان پس از ‪3‬س��ال اموزش در‬ ‫اموزش وپرورش و ‪2‬سال اموزش مهارتی در دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی می توانند بازار کار را متحول کنند‪.‬‬ ‫توقیف خودروهای مزاحم‬ ‫ایلنا‪ :‬فرمانده نیروی انتظامی از توقیف خودروهای مزاحم‬ ‫در چهارشنبه سوری تا پایان تعطیالت نوروز خبر داد‪.‬‬ ‫س��ردار اش��تری؛ فرمانده نی��روی انتظامی در حاش��یه‬ ‫یازدهمی��ن همای��ش سراس��ری روس��ا و مدی��ران پلیس‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی ناجا درباره برنامه ه��ای ناجا در عید‬ ‫ن��وروز ‪ ۹۵‬اظهار کرد‪ :‬راه ان��دازی قرارگاه نوروزی در نیروی‬ ‫انتظامی برای تعطیالت نوروزی و اقدامات بعد از تعطیالت‬ ‫از برنامه های این نهاد است‪.‬‬ ‫وی درباره چهارش��نبه اخر سال با هش��دار به خانواده ها‬ ‫و جوانان اظهار ک��رد‪ :‬خانواده ها باید در این روز ها فرزندان‬ ‫خود را بیشتر کنترل کنند تا روزهای اخر سال با ارامش و‬ ‫امنیت بهتری سپری شود‪.‬‬ ‫کادر درمانی متخصص در نوروز‬ ‫مهر‪ :‬معاون درمان وزارت بهداش��ت‪ ،‬بر حضور کادر درمانی‬ ‫متخص��ص در بیمارس��تان های کش��ور در ای��ام تعطیالت‬ ‫ن��وروزی تاکید کرد‪ .‬دکتر محمد اقاجانی اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر فعالیت صد در صدی بخش های ویژه‪ ،‬متخصص مقیم و‬ ‫متخصصان طب اورژانس در بیمارستان های وزارت بهداشت‬ ‫حضور فعال خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای دسترس��ی سریع به سایر متخصصان‪،‬‬ ‫برنامه متخصصان مقیم در بیمارستان های وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫با دقت بیشتری اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪240‬کودک فرزندخوانده‬ ‫مه�ر‪ :‬مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان ته��ران از واگ��ذاری‬ ‫‪ ۲۴۰‬ک��ودک در ‪۱۰‬ماه امس��ال به عن��وان فرزندخوانده به‬ ‫خانواده های متقاضی خبر داد و گفت‪ :‬تعداد کودکان واگذار‬ ‫شده نس��بت به گذشته دو برابر شده اس��ت‪ .‬احمد دلبری‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر در ش��یرخوارگاه ها و همچنین مراکز‬ ‫نگهداری کودکان بیش از ‪۹‬هزار کودک نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده س��االنه‬ ‫تعدادی کودک که شرایط تشکیل زندگی مستقل را داشته‬ ‫باشند از مراکز زیر پوشش سازمان ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫طرح نوروزی هالل احمر‬ ‫خبرگ�زاری صداوس�یما‪ :‬رییس جمعی��ت هالل احمر از‬ ‫اغاز ط��رح نوروزی این جمعیت از ‪ 24‬اس��فند امس��ال تا‬ ‫‪ 15‬فروردین ‪ 95‬خبر داد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین ضیای��ی تع��داد خودروه��ای نج��ات و‬ ‫امبوالنس هایی را که در طرح نوروزی امس��ال به کارگرفته‬ ‫می ش��ود بیش از ‪ 3000‬دستگاه برشمرد و گفت‪ :‬این تعداد‬ ‫در مقایسه با سال گذشته ‪5‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ط��رح نوروزی جمعیت هالل احم��ر بیش از ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 700‬نف��ر از امدادگ��ران جمعیت هالل احم��ر با حضور در‬ ‫‪ 1200‬پای��گاه ثابت‪ ،‬موقت و س��یار به مس��افران نوروزی‬ ‫خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫مشارکت ‪20‬هزار جوان‬ ‫ف�ارس‪ :‬رییس س��ازمان جوانان هالل احمر از مش��ارکت‬ ‫‪۲۰‬هزار جوان در اجرای طرح ملی سالمت مسافران نوروزی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مس��عود حبیبی اظه��ار کرد‪ :‬طرح ملی ایمنی س�لامت‬ ‫مس��افران نوروزی از ‪ 26‬اسفند اغاز شده و تا ‪ 14‬فروردین‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬رییس س��ازمان جوان��ان هالل احم��ر با بیان‬ ‫اینک��ه «بی گدار به جاده نزنید‪ ،‬ظریف برانید» ش��عار طرح‬ ‫ملی ایمنی سالمت مس��افران نوروزی است‪ ،‬گفت‪ :‬کمپین‬ ‫کاه��ش تصادفات با هدف حساس س��ازی عام��ه جامعه و‬ ‫ارتقای اگاهی انها برای پیش��گیری از حوادث جاده ای نیز‬ ‫از س��وی سازمان جوانان هالل احمر اجرا می شود و در واقع‬ ‫اسیب های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی تصادفات در این‬ ‫کمپین مطرح شده و هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران و فرهنگیان نیز‬ ‫در این کمپین حضور دارند‪ .‬همچنین همزمان ‪ 750‬جوان‪،‬‬ ‫موارد الزم اموزش��ی را در زمینه هدف برگزاری کمپین فرا‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫حضرت امام جعفرصادق(ع) فرمودند‪ :‬غضب‪ ،‬کلید هر شری است‪.‬‬ ‫نوروز‪« 95‬بدون سررسید» و با کتاب‬ ‫برای تولید‬ ‫‪ 200‬نسخه‬ ‫سررسید‬ ‫دستکم یک‬ ‫درخت تنومند‬ ‫قطع می شود‬ ‫یعنی می توان‬ ‫گفت در اغاز هر‬ ‫سال هر مدیر‬ ‫ایرانی تنها به‬ ‫خاطر «ژست‬ ‫مدیریتی! »در‬ ‫عمل دستور‬ ‫قطع یک‬ ‫درخت تنومند‬ ‫را می دهد‬ ‫رس��م جالبی نیس��ت که من مدیر! در اخر‬ ‫س��ال‪ ،‬ده ها سررسید به دستم برسد و یا اینکه‬ ‫خ��ودم با تفرع��ن زیاد برای همه کس��انی که‬ ‫می شناس��م و همه انانی هم که نمی شناس��م‬ ‫«سررسید» س��ال ‪ 95‬را بفرستم و گاهی فکر‬ ‫کن��م ک��ه ادم خیل��ی مهمی هس��تم که هم‬ ‫سررسید می دهم و هم می گیرم‪« .‬سررسید» ها‬ ‫عموما کاغذهای گالس��ه خیل��ی عالی دارند و‬ ‫چاپخانه داره��ا برای چاپ انها بس��یار از خود‬ ‫مایه می گذارند‪ .‬از اخر بهمن ماه البته بیشتر در‬ ‫اوایل ان سر چاپخانه دار ها برای چاپ سررسید‬ ‫بسیار ش��لوغ اس��ت‪ .‬اری فالن مدیر کل‪ ،‬این‬ ‫س��فارش را داد و فالن س��ازمان‪ ،‬حیثیت خود‬ ‫را در ای��ن راه نهاده و‪ ...‬س��رانجام من کارمند‬ ‫هم در این وانفسا یک یا دو سررسید به دستم‬ ‫می رسد که گاهی کاربرد ان را هم نمی دانم‪.‬‬ ‫داس��تان چاپ سررس��ید و قیمت گران ان‬ ‫همه س��اله در پایان س��ال داس��تانی است که‬ ‫خ��ود تولید کنن��دگان ان می گوین��د بیش��تر‬ ‫تولید کنندگان همزمان با رونمایی از مدل های‬ ‫س��االنه خود یک فهرس��ت قیمت نیز منتشر‬ ‫می کنند‪ .‬این فهرس��ت قیم��ت معموال دارای‬ ‫دو بخش اس��ت که یک بخش ب��ه قیمت پایه‬ ‫هر مدل بس��تگی دارد و بخ��ش دیگر مربوط‬ ‫ب��ه هزینه های تفکیکی خدمات سفارش��ی ان‬ ‫یعنی ح��ک لوگ��و روی جلد‪ ،‬چ��اپ لوگو در‬ ‫صفحات‪ ،‬اضافه کردن لت گالسه و استر بدرقه‬ ‫اختصاص��ی (اصط�لاح خ��ود تولیدکنندگان)‬ ‫است‪ .‬پس از ان هم مسئله تیراژ پیش می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹نوروز ‪ 95‬سررسید نه!‬ ‫یک پیش��نهاد بس��یار جالب از س��وی یک‬ ‫اقتصاددان مطرح ش��ده که در یادداش��تی در‬ ‫خبرگ��زاری کتاب ای��ران ان را مط��رح کرده‬ ‫است‪.‬اومحسن رنانی اس��ت‪ .‬سایت خبرگزاری‬ ‫کتاب ایران نوش��ته اس��ت‪« :‬من هم اکنون که‬ ‫ماه پایانی س��ال ‪ 94‬اس��ت هنوز ‪ 4‬سررس��ید‬ ‫استفاده نشده از سال ‪ 94‬دارم که در اغاز سال‬ ‫به من هدیه داده اند و به هرکس خواستم بدهم‬ ‫دی��دم خودش هم یکی دو تا دارد‪ .‬یکی از این‬ ‫سررسیدهایی که به من هدیه داده شد و هیچ‬ ‫اس��تفاده ای از ان نک��ردم قیمتش یکصد هزار‬ ‫تومان بود‪ ،‬بسیار نفیس‪».‬‬ ‫اما این حرف محسن رنانی بسیار جالب است‬ ‫ک��ه می گوید ن��وروز ‪ 95‬را به یک ش��عار مهم‬ ‫یعنی «سررسید نه» تبدیل کنیم و جالب تر از‬ ‫این حرفش هم این اس��ت که اگر مدیر معتبر‬ ‫یک سازمان هس��تیم به جای سررسید‪ ،‬کتاب‬ ‫به اش��خاص مختلفی که می شناسیم «هدیه»‬ ‫بدهیم‪ .‬شاید از این طریق مردم ما اندکی میل‬ ‫به مطالعه پیدا کنند ‪ .‬مسئله دیگری که در این‬ ‫زمینه مطرح می شود اینکه از انانی که برای ما‬ ‫«سررسید» می فرس��تند هم قبول نکنیم و بر‬ ‫این باور نباش��یم که به ان که سررسید هدیه‬ ‫داده است برمی خورد!‬ ‫‹ ‹چاپ سررسید ونابودی جنگل ها‬ ‫هن��وز در هفت��ه مناب��ع طبیع��ی و هفت��ه‬ ‫حفظ جنگل ای��ن ریه های زمین ق��رار داریم‪.‬‬ ‫ب��ه جای اینک��ه به خاطر هدی��ه دادن و هدیه‬ ‫گرفتن «سررس��ید» در اغاز س��ال جدید‪ ،‬تن‬ ‫به نابودی جنگل ها بسپاریم به این فکر باشیم‬ ‫ک��ه نهال های نورس درخت��ان را در هر زمین‬ ‫بای��ری که داریم و حتی در باغچه های کوچک‬ ‫خانه ها بکاریم‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد که‬ ‫برای تولید ‪ 200‬نس��خه سررسید حداقل یک‬ ‫درخت تنومن��د قطع می ش��ود یعنی می توان‬ ‫گف��ت در اغاز هر س��ال هر مدی��ر ایرانی تنها‬ ‫ب��ه خاطر بیش��تر ژس��ت مدیریتی! از س��وی‬ ‫س��ازمان و ش��رکت مربوطه اش عمال دس��تور‬ ‫قط��ع یک درخت تنومن��د را می دهد‪ .‬این کار‬ ‫کامال ناعادالنه اس��ت چرا باید نفس موجوداتی‬ ‫همچ��ون درخت��ان را گرفت که اگ��ر در کره‬ ‫زمین نباشند‪ ،‬زندگی همه حیوانات و انسان ها‬ ‫مختل می شود‪ .‬کمی فکر کنیم که با سررسید‬ ‫چ��اپ کردن ما هر ‪ 4‬ثانیه به اندازه مس��احت‬ ‫یک زمین فوتب��ال (به طور تقریبی معادل یک‬ ‫هکت��ار) از می��زان جنگل های جهان کاس��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کتاب عیدی بدهیم‬ ‫باید یاد بگیریم همه ما از خانم های خانه دار‬ ‫تا مدیران و مس��ئوالن کش��ور ت��ا نوجوانان و‬ ‫جوانان‪ ،‬میانساالن و س��المندان کتاب عیدی‬ ‫بدهیم‪ .‬خبرگزاری کت��اب ایران (ایبنا) از قول‬ ‫معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گ��زارش داده که به منظور رونق بخش��یدن به‬ ‫ب��ازار کتاب و ترویج کتابخوانی همزمان با اغاز‬ ‫سال نو تس��هیالتی در قالب یارانه خرید کتاب‬ ‫از طریق کتابفروش��ی های سراس��ر کشور ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در ا ین طرح‪ ،‬کتابفروش��ی هایی که ش��رایط‬ ‫الزم را دارا باش��ند‪ ،‬پس از ثبت نام در س��ایت‬ ‫موسسه خانه کتاب می توانند کتاب های خود را‬ ‫که با شرایط تعیین شده در این طرح مطابقت‬ ‫داشته باشند با ‪20‬درصد تخفیف به خریداران‬ ‫بفروشند‪ .‬موسس��ه خانه کتاب به نمایندگی از‬ ‫طرف معاونت امور فرهنگی مبلغ تخفیف را به‬ ‫کتابفروشان پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ایس��نا‪ ،‬یک نویس��نده معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬دادن کتاب به عنوان عیدی به کودکان‬ ‫و نوجوان��ان به نهادینه ش��دن فرهنگ مطالعه‬ ‫کمک می کند‪ .‬مرتض��ی حاتمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تروی��ج و نهادین��ه کردن فرهن��گ مطالعه در‬ ‫میان کودکان و نوجوانان در ایام نوروز نیازمند‬ ‫هدی ه کتاب به عنوان عیدی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایرانی ها بنا به سنت کهن و دیرین در روزهای‬ ‫عید ن��وروز‪ ،‬ب��ه بچه ه��ا و کوچک ترها عیدی‬ ‫می دهند و بهترین راه در نوروز امس��ال‪ ،‬دادن‬ ‫کتاب به عن��وان عیدی به بچه ها برای همراهی‬ ‫با کتاب است‪.‬‬ ‫باستان شناسیگوهرشب چراغایرانی‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و ریی��س‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری گفت‪ :‬می��راث فرهنگی‬ ‫ایران پس از دس��ت و پنجه نرم کردن‬ ‫ب��ا تحریم های خارجی و نامهربانی های‬ ‫داخلی‪ ،‬نفس تازه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مسعود سلطانی فر در‬ ‫ایین گشایش چهاردهمین گردهمایی‬ ‫س��االنه باستان شناس��ی ای��ران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باستان شناس��ی گوهر شب چراغ‬ ‫ایرانی هاس��ت و وظیف��ه م��ا زدودن‬ ‫گردوخ��اک از ای��ن پیک��ر ش��ریف و‬ ‫دمی��دن روح ت��ازه در کالبد این دانش‬ ‫شریف پس از سال ها بی مهری و تابش‬ ‫بی ترحم زمانه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬زمان‬ ‫درو کردن انچه کاشته ایم نزدیک است‬ ‫و دولت تدبی��ر و امید‪ ،‬فرهنگ را جزو‬ ‫واجب��ات معنوی مردم ای��ران می داند؛‬ ‫فرهنگی ک��ه باالترین س��رمایه مردم‬ ‫برای بیداری و پویایی در زندگی امروز‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لطانی فر ادامه داد‪ :‬جهان در اغاز‬ ‫جهان در انتظار خشکسالی بی سابقه‬ ‫ایس�نا‪ :‬زمین در انتظار خشکسالی‬ ‫ش��دیدی اس��ت ک��ه از بی��ش از‬ ‫‪ 110‬س��ال پیش بی س��ابقه است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان هش��دار می دهند که‬ ‫بخش های بزرگی از افریقا و اس��یا‬ ‫در معرض خطر گرسنگی هستند و‬ ‫تا س��ال ‪2050‬میالدی فاجعه ای مرگبار در انتظار کش��ورهای پرجمعیت است‪.‬‬ ‫قحطی و خشکس��الی برای چند س��ال پیاپی‪ ،‬برخی از کشورها مانند اتیوپی را‬ ‫دربرگرفته و در پاره ای از مناطق این کش��ور‪ ،‬برداش��ت محص��ول به ‪30‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬بنابر گزارش جدید دویچه وله‪ ،‬تغییرات اقلیمی‪ ،‬زمین های‬ ‫گسترده ای که پیش از این زیر کشت و زرع بودند را به کام خشکسالی فرو برده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مناطق قحطی زده‪ ،‬تمام ذخایر غذایی مصرف شده و خانوارهای فقیر‬ ‫ب��ه کمک مبرم نیاز دارن��د‪ .‬جامعه بین المللی هنوز بودجه کاف��ی برای این امر‬ ‫تدارک ندیده اس��ت‪ .‬کارشناسان وضعیتی بس وخیم را برای منابع زیستی بشر‬ ‫پیش بینی می کنند که از انقالب صنعتی در قرن شانزدهم تا امروز بی سابقه بوده‬ ‫است‪ .‬به نظر پژوهشگران دانشگاه اکسفورد‪ ،‬چنانچه تغییر اقلیمی با شتاب فعلی‬ ‫پیش رود در سال های اینده بر وخامت اوضاع افزوده می شود تا انجا که تا سال‬ ‫‪2050‬میالدی صدها هزار نفر قربانی گرسنگی خواهند شد‪.‬‬ ‫هزاره س��وم تاریخی خ��ود‪ ،‬کوچک و‬ ‫به دهکده جهانی تبدیل ش��ده اس��ت‬ ‫و ایران نیز در اس��تانه تحوالت بزرگی‬ ‫اس��ت که ب��ا میل یا بی می��ل ما تحت‬ ‫تاثیر امواح سهمگین این جهانی شدن‬ ‫قرار می گی��رد و تنه��ا راه ماندگاری و‬ ‫توفی��ق‪ ،‬پرداختن به فرهن��گ و ایین‬ ‫گذش��تگان و می��راث فرهنگی اس��ت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان میراث فرهنگی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تش��کیل هی��ات امن��ای بناهای‬ ‫تاریخی و فرهنگ��ی‪ ،‬ایجاد انجمن های‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬فعال کردن موزه های‬ ‫مختلف‪ ،‬راه اندازی موزه بزرگ خراسان‬ ‫و ثبت ‪ 3‬اثر جهانی در یونسکو و تعیین‬ ‫حری��م بناهای در معرض خطر تخریب‬ ‫ا ز مهم تری��ن اقدامات س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی برای حفظ و حراس��ت میراث‬ ‫ملی ما بوده است‪.‬‬ ‫نکته های پیامکی‬ ‫این اصطالحات قدیمی‬ ‫در زمان قدیم که یخچال نبود‪ ،‬خنک تری��ن اب قنات در تهران قناتی بود که بعدها‬ ‫زندان قصر در ان ساخته و بنا ش��د‪ .‬بعد از ان هرکس به زندان می افتاد می گفتند که‬ ‫می رود اب خنک بخورد‪ .‬این اصطالح بعدها شامل همه زندانی هایی شد که به زندان‬ ‫می افتادند‪.‬‬ ‫قدیم ها که تهرانی ها با ماش��ین دودی می رفتند زیارت ش��اه عبدالعظیم پول رفت‬ ‫و برگشت ماش��ین را باید ابتدا می دادند‪ .‬برای همین اهالی ش��هرری می دانستند که‬ ‫این افراد چون پول را ابت��دا داده اند حتما به خانه های خ��ود برمی گردند و بی خودی‬ ‫تعارف می کردند که شب خانه ما باش��ید که به این تعارف ها‪ ،‬تعارف شاه عبدالعظیمی‬ ‫می گفتند‪ .‬از انجا این نوع اصطالح و تعارف مد شد! اصطالح بوق سگ چیست و اینکه‬ ‫گفته می شود از صبح تا بوق سگ س��رکار هس��تم چه معنایی دارد؟ در قدیم بازارها‬ ‫دارای چند مدخل بودند که ش��بانگاهان انان را با درهای بزرگ می بس��تند و تمامی‬ ‫دکان ها نیز به همین طریق قفل می شدند‪ .‬از انجا که احتمال خطر می رفت نگهبانانی‬ ‫نیز شب در بازار پاسبانی می دادند و به دلیل اینکه نمی توانستند تمامی بازار را کنترل‬ ‫کنند سگ های وحشی را به همراه داشتند‪ .‬پاسبانان ش��ب در ساعت معینی در بوق‬ ‫بزرگی که از شاخ قوچ بود می دمیدند که این کار با فواصل زمانی معینی انجام می شد‬ ‫و معنای ان این بود که به زودی س��گ ها را ره��ا خواهیم کرد‪ .‬دکانداران نیز س��ریع‬ ‫مغازه های خود را ترک می کردند و به مش��تریان خود می گفتند دیر است و االن بوق‬ ‫سگ را می نوازند‪ .‬از ان زمان «بوق سگ» به معنای دیر بودن معنا گرفت‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫مراکز ارایشی‬ ‫‪25‬برابر کتابفروشی ها‬ ‫ریی��س کتابخانه ملی ب��ا بیان‬ ‫اینکه می��زان مراکز ارایش��ی در‬ ‫تهران ‪ 25‬برابر کتاب فروشی هاست‬ ‫گفت‪ :‬باید در فضای بعد از برجام‬ ‫به توسعه فرهنگی بیندیشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��یدرضا‬ ‫صالحی امی��ری گف��ت‪2 :‬س��ال‬ ‫گذش��ته که اق��ای مختارپور مدیریت نهاد را در دس��ت‬ ‫دارن��د‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا ‪ 12‬س��ال پی��ش از ان یک��ی از‬ ‫پرافتخارتری��ن‪ ،‬باعزت تری��ن و ش��کوفاترین دوره ها بود‪.‬‬ ‫امیدوارم س��ال ‪ 95‬شاهد ش��کوفایی بیشتر این مجموعه‬ ‫باشیم‪ .‬متاسفانه ‪6‬هزار انسان گمنام ولی خوشنام که در‬ ‫کتابخانه ها کار می کنند در وضعیت بدی از نظر معیشت‬ ‫به س��ر می برند‪ .‬کاش اوضاع بهتر ش��ود و شاهد توسعه‬ ‫کتاب خوانی در ایران باشیم‪.‬‬ ‫او در ادامه درباره اهمیت فرهنگ در کش��ور بیان کرد‪:‬‬ ‫ریل توسعه کشور بر نفت گذاشته شده است‪ .‬در سال‪،90‬‬ ‫‪114‬میلیارد دالر درامد نفتی داشتیم اما این عدد امسال‬ ‫به کمتر از ‪25‬میلیارد دالر کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد نفت عنصر پایدار توسعه نیست‪ .‬اما اگر ریل‬ ‫توسعه مان را بر فرهنگ بنا کنیم به قطع اتفاقات بهتری‬ ‫رخ خواهد داد‪ .‬ما نیازمند بازتالیف سیاس��ت های الگوی‬ ‫مصرف در کش��ور و سیاس��ت های کل��ی بخش فرهنگ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫صالحی امی��ری در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬م��ا جزو معدود‬ ‫کشورهایی هس��تیم که تمدن بزرگی داریم‪ .‬در کشور ما‬ ‫اس�لام و ایران ممزوج شده اس��ت‪ .‬ما می توانیم پرچم دار‬ ‫توسعه فرهنگی در اسالم باشیم و این نیازمند بازنگری در‬ ‫الگوی توسعه است‪ .‬در واقع راه نجات جامعه و کشور این‬ ‫است که دغدغه عمومی را در فرهنگ بگذاریم‪.‬‬ ‫او ب��ا انتقاد از وضعیت نظام اموزش��ی اظهار کرد‪ :‬نظام‬ ‫اموزش��ی باید دوباره بررسی شود‪ .‬نظامی که افراد را تنها‬ ‫براس��اس محفوظات شان پش��ت در کنکور می رساند ‪ ،‬اما‬ ‫کسی به مقصد نمی رسد اشتباه است‪.‬‬ ‫تازه های پزشکی‬ ‫کم خوابی و کلسترول‬ ‫ایسنا‪ :‬پروژه مرکز مطالعات ملی تغذیه و سالمت امریکا‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬کم خوابی در ش��ب ارتباط��ی با افزایش‬ ‫س��طوح کلس��ترول ندارد اما برای افرادی ک��ه به منظور‬ ‫درم��ان بی خوابی قرص خواب مصرف می کنند‪ ،‬اس��تثنا‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این پژوهش بیش از ‪19‬هزار نفر در س��ال ‪ 2005‬تا‬ ‫‪2008‬م مورد بررس��ی قرار گرفتند‪ .‬در میان افراد باالی‬ ‫‪ 20‬سال‪11 ،‬درصد سطوح باالیی از کلسترول بد را نشان‬ ‫دادند و ‪22‬درصد نیز کلسترول خوب داشتند‪ .‬تنها بیش‬ ‫از ‪16‬درصد افراد س��طوح باالیی از تری گلیسیرید داشته‬ ‫و بقیه هم چربی خون داشتند‪.‬‬ ‫روشاصالحکجی هایاستخوان‬ ‫ایلنا‪ :‬یک جراح ارتوپدی‪ ،‬اس��تئوتومی را مناس��ب ترین‬ ‫روش برای اصالح کجی های اس��تخوان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫این جراحی تنها برای افرادی که دچار اختالل در حرکت‪،‬‬ ‫درد و یا مشکل در راه رفتن شده اند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫کیوان احدی درباره روش های برطرف کننده کجی های‬ ‫زانو گفت‪ :‬افرادی که دچ��ار کجی زانو به دالیل مختلف‬ ‫مانن��د ابت�لا به پ��ا پرانتزی و یا بد ش��کلی زان��و بعد از‬ ‫گچ گرفتگی هستند می توانند نسبت به اصالح کجی های‬ ‫زانو اقدام کنند‪.‬‬ ‫این ج��راح ارتوپدی‪ ،‬اس��تئوتومی را یکی از روش های‬ ‫اصالح کننده کجی زانو دانس��ت و افزود‪ :‬اس��تئوتومی به‬ ‫روش��ی گفته می ش��ود ک��ه در ان اس��تخوانی که دچار‬ ‫انحراف و یا کجی شده است بریده می شود و دوباره و در‬ ‫شرایط مناسب تر روی استخوان ثابت می شود‪.‬‬ ‫روش درمانی جدید کم خونی‬ ‫مهر‪ :‬پژوهش��گران موفق ش��دند روش درمانی جدیدی‬ ‫ب��رای کم خون��ی اپالس��تیک از انتق��ال ژن تلوم��راز به‬ ‫س��لول های مغز استخوان با اس��تفاده از ژن درمانی ارائه‬ ‫کنن��د‪ .‬کم خونی اپالس��تیک یک بیم��اری خونی نادر و‬ ‫کشنده به شمار می رود که در این بیماری مغز استخوان‬ ‫قادر به تولید سلول های خونی به میزان مناسب نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از اش��کال کم خونی اپالستیک ارتباط مهمی‬ ‫با یک فرایند منجر به پیری دارند که همان کوتاه ش��دن‬ ‫تلومرها است‪ .‬تلومرها ساختارهایی در انتهای کروموزومی‬ ‫هستند که مانع از کوتاه شدن کروموزوم می شوند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!