روزنامه صمت شماره 456 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 456

روزنامه صمت شماره 456

روزنامه صمت شماره 456

‫دستمزد کارگری ‪ 14‬درصد افزایش یافت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫جلس��ه ‪ ۸‬س��اعته ش��ورای عالی کار با افزایش ‪۱۴‬درصدی مزد سال ‪۹۵‬‬ ‫تمامی کارگران ش��اغل در رده های مختلف مزدی به کار خود پایان داد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار ایلنا‪ ،‬براساس مصوبه ای که به امضای تمامی اعضای اصلی‬ ‫‪ 3‬گروه کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولتی ش��ورای عالی کار رسیده‪ ،‬حداقل مزد‬ ‫روزانه کارگران برای س��ال ‪۲۷ ۹۵‬هزار و ‪۷۲‬تومان تعیین شده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس کمترین مزدی (حداقل مزد) که باید در سال اینده بابت یک ماه کار‬ ‫(‪۳۰‬روز) به هر کارگر پرداخت ش��ود‪ ،‬حدود ‪۸۱۱‬هزار و ‪۶۸۰‬تومان خواهد‬ ‫بود‪ .‬بدین ترتیب در سال ‪ ۹۵‬به تمامی کارگران دارای فرزند ماهانه معادل‬ ‫‪۸۱‬ه��زار تومان بابت حق اوالد هر فرزن��د (حداکثر ‪۱۶۲‬هزار و ‪۴۳۳‬تومان‬ ‫بابت ‪ 2‬فرزند) تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫؟‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هفتم دوره جدید شماره ‪ 456‬پیاپی ‪ 32 1774‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چرخ هزینه های تولید‬ ‫در دست انداز شبکه حمل ونقل‬ ‫‪3‬‬ ‫راهکارهای حمایتی در سال ‪95‬‬ ‫انتظار فعاالن مس و الومینیوم‬ ‫هفت قاف!‬ ‫«کاشان»‬ ‫شهر تار و پود ایرانی‬ ‫نواوری در پارک های‬ ‫فناوری‪ ،‬انبوه سازی‬ ‫در شهرک های فناوری‬ ‫سکوت در الیحه‬ ‫نظام مهندسی صنعت‬ ‫برتری طراحی و توسعه‬ ‫انفجار ‪۱۰‬دالری سنگ اهن در یک روز‬ ‫س��نگ اهن باالترین میزان رش��د روزانه قیمت را‪ ،‬در چند روز گذش��ته تجربه کرد‪ .‬این‬ ‫ماده معدنی تنها در یک روز توانس��ت افزایش��ی ‪۱۹‬درصدی را ش��اهد باش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫مدت ها روند کاهش را در بازار دنبال می کرد‪ .‬در حالی که پیش از ان تصور می ش��د با تغییر‬ ‫سیاست های چین برای کاهش ظرفیت تولید فوالد در ماه ها یا سال های اینده‪ ،‬بازار مصرف‬ ‫میزبان رش��د قیمت ها باشد‪ ،‬روز دوشنبه بازارهای اصلی سنگ اهن شامل چین و استرالیا‪،‬‬ ‫شاهد عبور نرخ این ماده معدنی با عیار ‪۶۲‬درصد از ‪ ۶۳‬دالر در هر تن بودند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪27‬‬ ‫«رکود» و «رونق»‬ ‫دوگفتمان متفاوت از فعاالن بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کسادی بازار خیاطان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الیحه دو دوازدهم بودجه سال ‪1395‬‬ ‫با قید دو فوریت تقدیم مجلس می شود‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری بین «هما»‬ ‫و لوفت هانزا‬ ‫هیات دولت در جلس��ه دیروز به ریاس��ت حس��ن روحانی تصویب کرد تا الیحه دو‬ ‫دوازدهم بودجه س��ال ‪ 1395‬با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در جلسه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬با برش��مردن ورزش عمومی و قهرمانی به عنوان ضرورت های مهم س�لامت و‬ ‫نشاط ملی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم با حساسیت مسئله ورزش و قهرمانی را دنبال می کنند و‬ ‫موفقیت ورزشکاران برای مردم ایران به ویژه جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری های شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی(هما) و گروه‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی لوفت هانزا در ‪ 5‬زمینه فنی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬سیستم ها و‬ ‫نرم افزارهای هوانورد‪ ،‬عملیات ناوبری هوایی و تجدید ساختار به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬هیاتی از گروه شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی لوفت هانزا چهارش��نبه ‪ ۱۹‬اس��فند ب��ا حض��ور در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬تفاهمنامه مشترکی با شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما)‬ ‫امضا کرد‪ .‬این تفاهمنامه با حضور عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی بین‬ ‫فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما) و هری‬ ‫هومیستر‪ ،‬مدیر گروه شرکت های هواپیمایی لوفت هانزا به امضا رسید و قرار‬ ‫است همکاری های دو جانبه بین شرکت هواپیمایی هما و گروه شرکت های‬ ‫هواپیمایی لوفت هانزا در ‪ 5‬زمینه فنی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬سیس��تم ها و نرم افزارهای‬ ‫هوانورد‪ ،‬عملیات ناوبری هوایی و تجدید س��اختار باش��د‪ .‬بخش فنی شامل‬ ‫همکاری های وسیع در حوزه تعمیرات و نگهداری هواپیما و بخش بازرگانی‬ ‫نیز شامل همکاری در حوزه انتقال مسافر و بار خواهد بود‪.‬‬ ‫بزرگترین هیات تجاری انگلیس به ایران می اید‬ ‫برنامه انگلیس برای اعزام بزرگترین هیات تجاری این کشور به ایران اعالم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری جماران‪ ،‬روزنامه «فایننش��ال تایمز» انگلیس در گزارش��ی نوش��ت‪« :‬ساجد‬ ‫جاوی��د» عضو پارلمان انگلیس و رییس هیات تجارت و معاون وزیر انگلیس در امور تجاری‪،‬‬ ‫برنامه این کشور را برای اعزام بزرگترین هیات تجاری انگلیس به ایران اعالم کرد؛ اقدامی که‬ ‫فرصت های «کامال نامحدود» در این کشور در منطقه خاورمیانه را روی این کشور باز می کند‪.‬‬ ‫جناب اقای محمدعارف ابراهیمی‬ ‫انتصاب شایس��ته حضرتعالی را به عنوان نایب رییس اول اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق که نشان از لیاقت و توانمندی‬ ‫شما دارد‪ ،‬صمیمانه تبریک می گویم‪.‬‬ ‫سرپرست روزنامه گسترش‬ ‫ب سیدمحسنی‬ ‫جناب اقای سیدشها ‬ ‫معاونت محترم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫ما را در غم خود شریک بدانید‪ ،‬برای شما و خانواده محترم‬ ‫از خداوند متعال صبر ارزومندیم‪.‬‬ ‫ناصربزرگمهر وهمکاران روزنامه‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫جناب اقای سیدشهاب سیدمحسنی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایران‬ ‫درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده برای شما‬ ‫و خانواده محترم بردباری از خداوند بزرگ خواستاریم‪.‬‬ ‫هیات مدیرهانجمنمتخصصانروابطعمومیایران‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه رایزنی ها‬ ‫با مقامات برونئی با س��لطان این کشور دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��ازمان ملل و گروه های مدافع حقوق بش��ر هشدار‬ ‫دادن��د که تواف��ق موقت اتحادی��ه اروپ��ا و ترکیه برای‬ ‫بازگردان��دن پناهجوی��ان و مهاج��ران غیرقانون��ی ب��ه‬ ‫ترکیه‪ ،‬به ازای کمک مالی و سیاس��ی به انکارا می تواند‬ ‫غیرقانونی باشد‪.‬‬ ‫منابع دولتی عربس��تان اعالم کردن��د که با حوثی ها‬ ‫ب��رای اتش بس در م��رز این کش��ور با یمن ب��ه توافق‬ ‫رس��یده اند‪ .‬همچنی��ن روزنام��ه عربس��تانی الحیات از‬ ‫مذاک��رات طرف ه��ای هیات یمن��ی در ‪ 24‬یا ‪26‬مارس‬ ‫(چهارم یا ششم فروردین) در ژنو با نظارت سازمان ملل‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خان��م ماریا زاخارووا‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫روسیه درخواس��ت وزیر امور خارجه امریکا برای ازادی‬ ‫«نادیا ساوچنکو» خلبان اوکراینی محبوس در این کشور‬ ‫را بی مورد خواند و تقبیح کرد‪.‬‬ ‫‪ 57‬نفر از نمایندگان پارلمان اروپا از فدریکا موگرینی‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند‪ ،‬طرحی‬ ‫برای تحریم والدیمیر پوتین رییس جمهوری و ‪ 28‬مقام‬ ‫دیگر روس��یه را به دلیل ادامه محاکمه ساوچنکو خلبان‬ ‫اوکراین��ی ارائ��ه کند که متهم به مش��ارکت در قتل دو‬ ‫خبرنگار روس شده است‪.‬‬ ‫کاخ س��فید امری��کا و وزارت خارجه این کش��ور در‬ ‫واکنش به ازمایش موش��کی ایران اع�لام کردندکه این‬ ‫اقدام نقض توافق هسته ای نیست‪.‬‬ ‫نمایندگان کنگره امریکا خواس��تار وضع تحریم های‬ ‫جدی��د علیه ایران به بهانه ازمایش موش��کی جدید این‬ ‫کشور شده اند‪.‬‬ ‫نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان که برای بازدید‬ ‫از مرحل��ه پایانی رزمایش «رعد ش��مال»‪ ،‬بنا به دعوت‬ ‫ملک سلمان به عربستان س��فر کرده اند‪ ،‬در جلسه ای با‬ ‫حضور عالی ترین مقامات دولتی‪ ،‬نظامی و امنیتی تصمیم‬ ‫به همکاری های نظامی گسترده تر با ریاض گرفتند‪.‬‬ ‫رهب��ر کره ش��مالی اع�لام کرد ک��ه دانش��مندان و‬ ‫کارشناس��ان ای��ن کش��ور به فن��اوری کوچک س��ازی‬ ‫تس��لیحات هس��ته ای با قابلیت نصب کالهک های اتمی‬ ‫روی موشک های بالستیک دست یافته اند‪.‬‬ ‫رییس فرماندهی عملیات ویژه ارتش امریکا اعالم کرد‬ ‫که با وجود زیر فشار قرار گرفتن داعش‪ ،‬امریکا هیچ طرح‬ ‫عملیاتی برای حمله به شهر «رقه» پایتخت خودخوانده‬ ‫این گروه تروریستی ندارد‪.‬‬ ‫خبرگزاری ملی لبنان اعالم کرد که «نهاد المشنوق»‬ ‫وزیر کش��ور لبنان در چارچوب یک س��فر ناگهانی و از‬ ‫پیش اعالم نشده‪ ،‬وارد امان پایتخت اردن شد‪.‬‬ ‫رییس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که‬ ‫جن��گ نیابتی میان قدرت های منطق��ه ای و بین المللی‬ ‫می تواند به جنگی مستقیم در این کشور منجر شود‪.‬‬ ‫مناب��ع امنیتی عراقی از حمل��ه داعش با خمپاره های‬ ‫حاوی گاز کلر به منطقه ای در استان کرکوک خبر دادند‪.‬‬ ‫ارتش عراق در ادامه پیش��روی خود در استان االنبار‬ ‫مناطق��ی در غرب رم��ادی را ازاد ک��رد‪ .‬همزمان منابع‬ ‫نظام��ی از امادگی ه��ا برای اغاز عملی��ات بازپس گیری‬ ‫موصل خبر دادند‪.‬‬ ‫کاخ س��فید روش نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در‬ ‫رد دع��وت رییس جمهوری امریکا برای دیدار دوجانبه را‬ ‫«زشت» توصیف کرد‪.‬‬ ‫نهادهای امنیتی و پلیس المان مدعی هستند که به‬ ‫اس��نادی «محرمانه‪ ،‬مهم و درونی» از گروه تروریس��تی‬ ‫داعش دس��ت یافته اند‪ .‬این اسناد حاوی پرسشنامه هایی‬ ‫اس��ت که هویت افراط گرایان المانی را که در سوریه یا‬ ‫عراق جنگیده اند‪ ،‬فاش می کند‪.‬‬ ‫وزرای رس��انه ای اعضای ش��ورای همکاری در بیانیه‬ ‫پایانی نشس��ت دیروز خود اع�لام کردند که تمام تدابیر‬ ‫قانونی برای منع تعامل با شبکه های وابسته به حزب اهلل‬ ‫را به کار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫یک روزنامه انگلیس��ی نوش��ت به اطالعاتی دس��ت‬ ‫یافته که نش��ان می دهد ملکه در جلسه ای با نمایندگان‬ ‫پارلمان‪ ،‬حمایت خود برای خروج این کش��ور از اتحادیه‬ ‫اروپا را ابراز کرده است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه المان در مس��قط نس��بت به حل نشدن‬ ‫مسئله یمن از طریق نظامی هشدار داد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه اس��ترالیا مذاکراتی را ب��ا همتای ایرانی‬ ‫خود به منظور بازگرداندن مهاجران ایرانی به کشورشان‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫«سرگی الوروف» و «سامح شکری» در تماسی تلفنی‬ ‫نس��بت به پیشرفت حاصل در حل و فصل بحران سوریه‬ ‫و اجرای اتش بس در این کشور ابراز رضایت کردند‪.‬‬ ‫رویترز اعالم کرد که «ابوعمر الشیشانی» یک سرکرده‬ ‫ارشد گروه تروریستی داعش در سوریه کشته شد‪.‬‬ ‫هیات کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اعضای کمیس��یون فرهنگی کنگره نمایندگان اسپانیا‬ ‫مالقات و درباره همکاری های مجالس دو کش��ور به ویژه‬ ‫روابط فرهنگی مذاکره کردند‪.‬‬ ‫تولید ثروت و اقتصاد مقاومتی‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ش��مخانی در کنگره ملی اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫نقش محوری دولت در فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬تمام کس��انی که‬ ‫منابعی در اختیار دارند‪ ،‬اعم از دانشگاه‪ ،‬حوزه و مجلس باید بتوانند تولید ثروت‬ ‫کنند و اقتصاد مقاومتی را در حوزه شغلی و تخصصی خود تجلی دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪:‬‬ ‫از فضای تحریم فساد و اختالس های میلیاردی گریبانگیر جامعه شد‬ ‫از اول انق�لاب‪ ،‬مردم ب��ا رای خود ثابت کردند‬ ‫از افراط و تفریط گریزانند‪ .‬تندروها برای کش��ور‬ ‫و نظام‪ ،‬هزینه درس��ت می کردند و هنوز هم ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫ضمن اعالم ای��ن مطلب در دیدار اعضای س��تاد‬ ‫بزرگداش��ت و س��ومین همای��ش دانش��جویی‬ ‫گرامیداش��ت ش��هیدان باکری و شهدای دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی تبریز‪ ،‬افزود‪ :‬ش��هدا‪ ،‬انس��ان های‬ ‫مقدس��ی بودند که در راه دفاع از اس�لام‪ ،‬انقالب‬ ‫و کش��ور‪ ،‬خوش درخش��یدند و خ��ود را در بزم‬ ‫خوبان ش��ریک کردند‪ .‬ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‬ ‫به انتخابات هفتم اس��فند و حضور پرشکوه مردم‬ ‫برای اعالم وفاداری به نظام اس�لامی و ارمان های‬ ‫امام و ش��هدا اشاره کرد و با تاکید بر این نکته که‬ ‫مردم ایران بلوغ سیاس��ی خود را به رخ جهانیان‬ ‫کش��یدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم با حضور و رای خود‬ ‫ثاب��ت کردند که از اف��راط و تفری��ط گریزانند و‬ ‫در همه ش��ئونات سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی‪ ،‬خواهان اعتدال هس��تند که اصلی‬ ‫پذیرفته شده و مورد تاکید دین اسالم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه از اول انقالب‪ ،‬تندروها برای‬ ‫کشور و نظام‪ ،‬هزینه درست می کردند و هنوز هم‬ ‫ادامه می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬تاسف بیشتر اینجاست که‬ ‫در مقطع��ی افراطیون به ج��ای اینکه از فرهنگ‬ ‫اس�لام و خواست و اراده مردم درس بگیرند‪ ،‬خود‬ ‫را به نهادهای قدرت نزدیک کردند و انواع رسانه‪،‬‬ ‫تریب��ون و امکانات را در اختی��ار گرفتند و تالش‬ ‫می کردند نگاه افراطی خویش را به نظام نس��بت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با‬ ‫تاکی��د بر این نکته که مردم ایران عزیز‪ ،‬انتخابات‬ ‫معناداری انجام داده اند‪ ،‬به فرایند رد صالحیت ها‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬اینک��ه ‪ 12‬نفر در ش��ورای‬ ‫نگهبان ظ��رف چند روز صالحیت ‪ 12‬هزار نفر را‬ ‫برای دو کار بس��یار مهم یعن��ی مجلس خبرگان‬ ‫رهبری و مجلس شورای اسالمی بررسی کرده اند‬ ‫و نظ��ر داده اند‪ ،‬برای اکثری��ت جامعه قانع کننده‬ ‫نبود و دیدیم که چگونه به این اقدام عکس العمل‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی به سخنان خویش‬ ‫درب��اره ای��ت اهلل حاج حس��ن خمینی اش��اره و‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر چه بعض��ی از جریان ه��ا برای‬ ‫سوءاس��تفاده های سیاس��ی در ص��دد ایجاد موج‬ ‫منفی بوده اند‪ ،‬اما حقیقت این اس��ت که ایش��ان‬ ‫عالم��ی فرزانه و ش��خصیتی قابل احترام اس��ت‬ ‫و امتی��ازات انتس��ابی را با ویژگی های اکتس��ابی‬ ‫درامیخته و مردم نیز اگاهند و از حدود ‪ 60‬سال‬ ‫پیش بیت امام(ره) را به خوبی می شناسم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عدم رای اعضای شورای‬ ‫نگهبان که مس��ئول بررسی صالحیت ها هستند‪،‬‬ ‫ب��رای نظام خ��وب نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم ش��ورای‬ ‫نگهبان و هم دولت که مس��ئوالن قانونی نظارت‬ ‫و اج��رای انتخاب��ات در کش��ور هس��تند‪ ،‬باید به‬ ‫گون��ه ای عمل کنند که اعتماد عمومی را بیش��تر‬ ‫نماین��د‪ .‬رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫در ادامه س��خنان خود‪ ،‬به انتخابات س��ال ‪1392‬‬ ‫اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬دولتی بر س��ر کار امد که‬ ‫با درک درس��ت از مس��ائل و مش��کالت کش��ور‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کرد و با مقاومت مثال زدنی در مقابل‬ ‫اف��راط کاری های بعض��ی از جریان های داخلی و‬ ‫زیاده خواهی ه��ای بعضی از دولت ه��ای خارجی‪،‬‬ ‫سایه شوم تحریم را از روی کشور برداشت‪.‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬با بیان این نکته که‬ ‫تحریم به هر ش��کلی در اقتص��اد تاثیر می گذارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عده ای با اس��تفاده از فض��ای تحریم و نیاز‬ ‫ش��دید جامعه به قاچاق روی می اورند که دیدید‬ ‫در دولت گذش��ته چگونه از این ناحیه فسادهای‬ ‫اقتص��ادی و اختالس های میلی��اردی گریبانگیر‬ ‫جامعه شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬استفاده درس��ت از نقدینگی در جامعه را‬ ‫عامل مهم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست‬ ‫و با بی��ان این مطلب که ‪95‬درص��د از ‪900‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی کش��ور در بانک هاس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر با برنامه ریزی درست‪ ،‬این مبلغ که‬ ‫االن تهدیدی برای افزایش تورم و همچنین رکود‬ ‫در جامعه است‪ ،‬وارد چرخه اقتصادی کشور شود‪،‬‬ ‫طرح های نیمه تمام به پایان می رسد‪ ،‬کارخانه های‬ ‫تعطی��ل و نیمه تعطیل ب��ه تولید ب��ر می گردند‪،‬‬ ‫اش��تغال رونق می گیرد‪ ،‬اقتصاد رش��د می کند و‬ ‫جامعه نفس می کشد‪.‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید‬ ‫بر اینکه باید به مردم تس��هیالت بدهیم تا کارها‬ ‫زودتر و بهتر انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولید کشور‬ ‫در مس��یر درس��ت بیفتد‪ ،‬عالوه بر حل مهم ترین‬ ‫مشکل جامعه که اشتغال است‪ ،‬دولت می تواند به‬ ‫خاطر مالیاتی که دریافت می نماید‪ ،‬به برنامه های‬ ‫خویش برسد‪.‬‬ ‫گروه هایی که از تحریم سود می بردند‪ ،‬می گویند سوییفت وصل نشده است‬ ‫مذاکره کننده ارش��د هسته ای کشورمان گفت‪ :‬طبیعی‬ ‫اس��ت بعضی از افرادی که از تحریم ها منتفع می ش��دند‬ ‫االن به ط��ور دائم در حال تبلیغ این مس��ئله باش��ند که‬ ‫سوییفت وصل نشده‪ ،‬چراکه به دنبال بازگشت به وضعیت‬ ‫پیشین هستند‪.‬‬ ‫تو گو با ایلنا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫س��یدعباس عراقچی در گف ‬ ‫مصوبه کنگره امریکا که مانع سفر بدون ویزا برای کسانی‬ ‫که به ایران س��فر داشته اند می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قانونی‬ ‫که کنگره درباره محدودیت ویزا گذاش��ته است‪ ،‬یکی از‬ ‫موضوع های مورد بحث ما درب��اره نحوه اجرای «برجام»‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور حقوقی و بین الملل��ی وزارت امور خارجه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ما این مس��ئله را‪ ،‬هم به ط��ور دوجانبه و هم‬ ‫در قالب کمیس��یون مش��ترک مورد بحث ق��رار داده ایم‪.‬‬ ‫انها قدم نخس��ت را با لغو این قانون برای کس��انی که با‬ ‫اهداف اقتصادی به ایران س��فر می کنند‪ ،‬برداشته اند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ما به دنبال قدم های بعدی برای گردش��گران‬ ‫هستیم‪ .‬امریکایی ها در حال مذاکره در این زمینه هستند‬ ‫و به ما قول داده اند در این باره هم اقدام می کنند‪.‬‬ ‫عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران افزود‪:‬‬ ‫این موضوع در کمیسیون مش��ترک ایران و ‪ 5+1‬مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت و یکی از مس��ائل جدی بین م��ا و ‪ 5+1‬و‬ ‫امریکایی هاست‪.‬‬ ‫ی که‬ ‫عراقچ��ی در ادام��ه با اش��اره به مش��کالت داخل ‬ ‫مان��ع اجرای کامل برجام و نمود رفع تحریم ها در فضای‬ ‫اقتصادی ایران می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط در حال حاضر به‬ ‫گونه ای است که انگار جایی برق قطع شده بوده و برخی‬ ‫با یک انشعاب هایی برق ش��ان را به طور غیرقانونی تامین‬ ‫می کرده اند‪ .‬در این حوزه هم ما با گروه هایی مواجهیم که‬ ‫با وصل شدن برق بساط کارهای غیرقانونی شان برچیده‬ ‫ش��ده و اکنون مقاومت می کنند‪ .‬یک مثال ان؛ در دوران‬ ‫تحریم ه��ا وضعیت صرافی ها بوده اس��ت‪ .‬در همان دوره‬ ‫صرافی ها‪ ،‬هم بس��یاری از مش��کالت تحری��م را برطرف‬ ‫کردند و هم س��ودهای کالن برده اند‪ .‬سودهایی که اینها‬ ‫عکس روز‬ ‫امحای میوه های قاچاق‬ ‫در دوره تحریم برده اند‪ ،‬به دلیل قطع روابط بانکی با ایران‬ ‫بود‪ .‬االن هم طبیعی است که بعضی از افرادی که از این‬ ‫سیس��تم منتفع می شدند‪ ،‬به طور دائم در حال تبلیغ این‬ ‫مسئله اند که سوییفت وصل نشده و چه و چه؛ چراکه به‬ ‫که به همان سیستم پیشین برگردند‪.‬‬ ‫دنبال این هستند ‬ ‫این دیپلمات ارش��د وزارت امور خارج��ه با بیان اینکه‬ ‫برخی از مش��کالت مرب��وط به اجرای برج��ام به تداخل‬ ‫تحریم های اولی��ه و ثانویه بازمی گردد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این‬ ‫تداخل ها باعت شده اجرای موفقیت امیز برجام به کندی‬ ‫پی��ش برود‪ ،‬اما ای��ن امریکایی ها هس��تند که موظف به‬ ‫برداش��تن موانع اجرای برجام هستند؛ به طور نمونه بیمه‬ ‫نفتکش ها که االن برطرف ش��ده است یا مشکالت بانکی‬ ‫و مسائل فنی سوییفت که هم اکنون برطرف شده است‪.‬‬ ‫عراقچی تصریح ک��رد‪ :‬چالش ها طبق انتظار ما و طبق‬ ‫تعهدی که اجرای موفقیت امیز برجام را تضمین می کند‪،‬‬ ‫در حال رفع ش��دن است‪ .‬در این مسیر‪ ،‬رفع تحریم های‬ ‫طرف مقابل روی کاغذ‪« ،‬شرط الزم» و برداشتن موانع بر‬ ‫سر راه برجام‪« ،‬شرط کافی» ان است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تا امروز نقض اشکار تعهدات برجام‬ ‫از س��وی طرف مقابل دیده نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‬ ‫اج��رای مطلوب رفع تحریم ها‪ ،‬با این اگاهی که تحریم ها‬ ‫برداش��ته شده است‪ ،‬در عمل باید خودش را نشان بدهد‬ ‫و این نیاز به همکاری و ایجاد تس��هیالت بیشتر از سوی‬ ‫غربی ها دارد‪ ،‬چراکه رفع تحریم ها شامل همکاری بخش‬ ‫خصوصی با ما می ش��ود و بخش خصوصی را در هیچ یک‬ ‫از کشور ها نمی توان مجبور به پذیرش قرارداد کرد و این‬ ‫نیاز به ایجاد تسهیالت الزم برای برقراری رابطه با بخش‬ ‫خصوصی دارد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی در این باره افزود‪ :‬ب��رای بخش خصوصی باید‬ ‫اعتمادس��ازی کرد‪ .‬در این زمینه ما از کش��ورهای ‪5+1‬‬ ‫انتظ��ار داریم برای اجرای موفقیت امیز برجام که انها نیز‬ ‫به ان متعهد ش��ده اند‪ ،‬این فضای اطمینان بخش را برای‬ ‫همه کمپانی ها و سازمان ها فراهم کنند تا اینها هم بدون‬ ‫نگرانی وارد تعامل اقتصادی با ایران شوند‪.‬‬ ‫مانع جدی در انتقال امکانات دفاعی از روسیه به ایران نمی بینم‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫ریی��س مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص‬ ‫مصلح��ت نظام گفت‪ :‬مان��ع جدی درباره انتق��ال امکانات‬ ‫دفاعی از روس��یه به ایران نمی بینم و روس��یه مصمم است‬ ‫قراردادهای��ی که با ایران در این زمین��ه امضا کرده را اجرا‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر والیتی پس از دیدار ماسیمو‬ ‫دالما‪ ،‬نخس��ت وزیر پیش��ین ایتالیا در جمع خبرنگاران در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش خبرنگار ایرنا درباره انتقال موشک های‬ ‫اس‪ 300‬از روس��یه به ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬در مالقاتی که‬ ‫‪2‬هفته پیش با وزیر دفاع روسیه داشتم‪ ،‬دریافتم که روسیه‬ ‫مصمم اس��ت قراردادهایی که با ایران امضا کرده ـ ازجمله‬ ‫موشک ضد هوایی و سایر اقالمی که مورد موافقت ایران و‬ ‫روسیه قرار گرفته ـ را اجرا کند‪.‬‬ ‫والیتی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینده ایران و اروپا‬ ‫گفت‪ :‬روابط ایران و اروپا اینده ای نس��بتا امیدبخش است‬ ‫برای اینکه اروپا س��عی می کند سیاست خود را در مسائل‬ ‫مختلف به ویژه در منطقه غرب اسیا و شمال افریقا متمایز‬ ‫از سیاس��ت امریکا کند‪ .‬در طول هفته ه��ا و ماه های اخیر‬ ‫افراد مختلفی به صورت مقامات رسمی و مقامات دیگر در‬ ‫حوزه های مطالعاتی به ایران امده اند‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام با اشاره به گفت وگوی خود در موارد مختلف‬ ‫ب��ا دالما گف��ت‪ :‬درباره حفظ تمامیت ارضی س��وریه که از‬ ‫مهم ترین موارد اس��ت تا انجایی که مربوط به ایران است‪،‬‬ ‫ایران از حکومت قانونی و مردم سوریه دفاع می کند‪.‬‬ ‫والیت��ی ادامه داد‪ :‬من برای دالما تش��ریح کردم که چرا‬ ‫ایران از س��وریه دفاع می کند‪ .‬س��وریه یک کشور دوست با‬ ‫سابقه دوس��تی ‪37‬ساله برای ماس��ت و رابطه استراتژیک‬ ‫با این کش��ور داری��م که مورد تهاجم کش��ورهای بیگانه و‬ ‫تروریست های دست پرورده بیگانگان قرار گرفته و از ایران‬ ‫درخواس��ت کمک می کن��د‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه امنیت‬ ‫سوریه؛ امنیت منطقه و امنیت ایران است اظهار کرد‪ :‬دفاع‬ ‫از امنیت س��وریه‪ ،‬دفاع از امنیت ایران اس��ت و با توجه به‬ ‫اتش بس برقرار شده که از سوی معارضان مورد نقض قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬امیدواری زیادی نس��بت به برداشته شدن گام های‬ ‫بعدی نیست‪ .‬رییس مرکز تحقیقات استراتژیک اضافه کرد‪:‬‬ ‫ب��ه ویژه امریکایی ها گویی این اتش ب��س را به بهانه نقض‬ ‫ش��دن که نوعا هم کسانی که مورد حمایت امریکا هستند‬ ‫ان را نقض می کنند‪ ،‬به دنبال طرح «ب» هس��تند و برای‬ ‫اینکه دخالت بیش��تری در س��وریه بکنند در حال ساختن‬ ‫پایگاه نظامی در این کشور هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 28‬نواوری در پارک فناوری‪ ،‬انبوه سازی در شهرک فناوری‬ ‫‪ 29‬طراحی صنعتی‪ ،‬راهی برای افزایش کیفیت و رونق تولید‬ ‫‪ 30‬فرش ماشینی؛ پرچمدار صنعت نساجی‬ ‫صنعت‬ ‫گ‬ ‫ستر‬ ‫ش‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی عوامل تاثیر گذار بر هزینه های تولید مطرح شد‬ ‫چرخ هزینه های تولید در دست اندازهای شبکه حمل ونقل‬ ‫‹ ‹هزینه های اشکار و پنهان تولید‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با‬ ‫درب��اره عوامل تاثیر گ��ذار بر هزینه ه��ای تولید‬ ‫گفت‪ :‬براساس اس��تاندارد های تولید حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد قیمت تمام شده محصول متشکل از مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬البته این میزان در صنایع مختلف‬ ‫متفاوت اس��ت اما این رقم متوس��ط موجود در‬ ‫بیشتر صنایع کشور است‪.‬‬ ‫روغنی با اش��اره به سهم حقوق و دستمزد در‬ ‫هزینه های تولید گفت‪ :‬س��هم حقوق و دستمزد‬ ‫نی��روی انس��انی در قیمت تمام ش��ده محصول‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��د هزینه ه��ای تولید را‬ ‫تش��کیل می دهد که متناسب با هر صنعت این‬ ‫رقم متفاوت است‪ .‬بخش دیگر هزینه های تولید‬ ‫نیز مربوط به هزینه های سرباری همچون هزینه‬ ‫انرژی‪ ،‬حمل ونقل و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخالف تص��ور هزینه های‬ ‫نیروی انس��انی فش��ار چن��دان زی��ادی به بدنه‬ ‫تولید نمی اورد گفت‪ :‬تصور اش��تباهی در برخی‬ ‫مدیریت ه��ا وجود دارد که ب��ه محض به وجود‬ ‫امدن مش��کالتی در تولید دست به تعدیل نیرو‬ ‫می زنن��د؛ این در حالی اس��ت که س��هم منابع‬ ‫انس��انی متوسط ‪ ۱۳‬درصد اس��ت‪ .‬البته گفتنی‬ ‫است نیروی انسانی که بهره وری مناسبی نداشته‬ ‫باش��د و فاقد مهارت کافی باش��د باعث افزایش‬ ‫هزینه های از دس��ت رفت��ه و هزینه های پنهان‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه برخی هزینه ها در صورت های‬ ‫مالی به طور ش��فاف دیده نمی ش��ود اظهارکرد‪:‬‬ ‫هزینه های ناش��ی از قوانی��ن و مقررات همچون‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫م��واد اولی��ه‪ ،‬ش��بکه توزی��ع و انب��ارداری‪،‬‬ ‫هزینه های دس��تمزد‪ ،‬هزینه های به��ره بانکی‪،‬‬ ‫مالیات و کمبود زیرس��اخت به ترتیب بیشترین‬ ‫تاثیر را بر هزینه های تولید دارد‪ .‬به طور طبیعی‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درص��د از هزینه های تولید مربوط به‬ ‫مواد اولیه است اما انچه باعث افزایش هزینه های‬ ‫تولید در س��اختار صنایع کشور شده هزینه های‬ ‫توزیع‪ ،‬حمل ونقل و انبارداری است‪.‬‬ ‫سیس��تم توزی��ع ب��ر مبن��ای حمل ونق��ل‬ ‫جاده ای‪ ،‬نبود سیس��تم یکپارچ��ه حمل ونقل و‬ ‫وجود ش��بکه های متعدد و کوچک‪ ،‬هزینه های‬ ‫باالی انب��ار داری‪ ،‬نب��ود فروش��گاه های زنجیره‬ ‫یکپارچ��ه برای ارائه انواع خدمات و کاال و وجود‬ ‫واس��طه های متعدد ب��رای خرید م��واد اولیه و‬ ‫فروش کاال موجب شده تا این بخش به چالشی‬ ‫جدی در هزینه های جانبی تولید تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان حمایت دول��ت از صنایع‬ ‫به ش��یوه های مالی و مس��تقیم پاسخگوی نیاز‬ ‫بلندم��دت صنایع نخواهد بود بر همین اس��اس‬ ‫دولت باید با ساماندهی تک تک عوامل تولید اعم‬ ‫از مواد اولیه‪ ،‬سیستم توزیع‪ ،‬تعرفه ماشین االت‪،‬‬ ‫بهبود زیرس��اخت‪ ،‬ارتقای مهارت و رفاه نیروی‬ ‫انسانی و‪ ...‬به حمایت از تولید بپردازد‪.‬‬ ‫قوانین محیط زیس��ت و قوانین حقوق دستمزد‬ ‫از جمل��ه هزینه های پنهانی اس��ت که بر هزینه‬ ‫تولید موثر است اما هزینه های توزیع و فروش و‬ ‫هزینه های حمل ونقل ازجمله هزینه های بیرونی‬ ‫است که تاثیر مستقیمی بر هزینه تولید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرگذار ترین بخش بر هزینه های‬ ‫تولید‬ ‫روغن��ی با بی��ان اینکه در ایران پ��س از مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬هزینه های ناش��ی از شبکه توزیع و فروش‬ ‫بیشترین بار هزینه تولید بر دوش بخش حمل و‬ ‫نقل است اظهارکرد‪ :‬هزینه های توزیع و فروش‪،‬‬ ‫هزین��ه انب��ارداری و هزینه ه��ای حمل ونقل در‬ ‫ایران به ش��دت باالس��ت و از کیفیت مناس��بی‬ ‫نیز برخوردار نیست‪ .‬به دلیل نبود فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای گسترده که بتوانند تمام محصوالت و‬ ‫خدمات را ارائه دهند هزینه های کالنی به تولید‬ ‫تحمیل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وجود واسطه ها در شبکه های‬ ‫توزیع فروش باعث می ش��ود تا قیمت فروش به‬ ‫طور تقریبی ‪ 2‬برابر قیمت تمام ش��ده به دس��ت‬ ‫مصرف کننده برس��د اظهارکرد‪ :‬ای��ن امر باعث‬ ‫کاهش تقاض��ا و تاثیر منفی بر هزینه های تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬پس از ‪ 3‬عامل مواد اولیه‪ ،‬هزینه‬ ‫توزیع و حقوق دستمزد‪ ،‬هزینه های بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و بهره بانکی از جمله عوامل دیگری است که بر‬ ‫هزینه های تولید در صورت مالی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی با اش��اره به تاثیر فرسودگی‬ ‫ماش��ین االت و هزین��ه اس��تهالک ان گف��ت‪:‬‬ ‫ماشین االت معموال در ایران به صورت ‪ 10‬ساله‬ ‫در صورت های مالی لحاظ می شود و پس از ‪10‬‬ ‫سال هزینه استهالک وجود ندارد به این معنا که‬ ‫هزینه ماشین االت در س��ال های اول تاثیر گذار‬ ‫است اما به مرور کمتر می شود البته هزینه های‬ ‫نگهداری ماش��ین االت همواره وج��ود دارد‪ .‬به‬ ‫طور مثال صنایعی همچون فوالد‪ ،‬شیشه‪ ،‬کاغذ‬ ‫و‪ ...‬م��دام قطع��ات و ملزومات��ی دارد که هزینه ‬ ‫نگهداری ماشین االت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزینه های تولید‪ ،‬مهم ترین‬ ‫راهکار حمایتی دولت‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق ایران با اشاره‬ ‫ب��ه بهره وری ماش��ین االت گفت‪ :‬در س��ال های‬ ‫ابتدایی خرید ماش��ین االت بهره وری باالس��ت‬ ‫ام��ا هزینه های اس��تهالک وج��ود دارد‪ .‬بعد از‬ ‫‪ 10‬س��ال به��ره وری ماش��ین االت کاهش پیدا‬ ‫می کن��د اما هزینه اس��تهالک جای خ��ود را به‬ ‫هزینه ه��ای نگه��داری می ده��د ب��ه نحوی که‬ ‫نسبت به س��ال های اول هزینه نگهداری بسیار‬ ‫افزای��ش پی��دا می کند‪ .‬ب��ه همین دلی��ل لزوم‬ ‫نو س��ازی و بروز کردن ماش��ین االت هر ‪ 5‬سال‬ ‫یک بار وجود دارد تا بهره وری تولید کاهش پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫روغن��ی درباره چگونگ��ی حمای��ت دولت از‬ ‫تولیدکنن��دگان برای کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫گفت‪ :‬دولت به ش��یوه های غیرمستقیم همچون‬ ‫کاهش تصدی گ��ری و نظارت بیش��تر می تواند‬ ‫به س��اماندهی وضعیت تولید در کش��ور کمک‬ ‫کن��د‪ .‬عالوه بر این می تواند ب��ا وضع تعرفه های‬ ‫مناس��ب ورود فن��اوری به کش��ور را ارزان کند‪.‬‬ ‫تامین منابع بانکی ارزان قیمت نیز می تواند اقدام‬ ‫دیگری درجهت افزایش سرمایه گذاری و کاهش‬ ‫هرینه های تولید باشد‪.‬‬ ‫وی احداث ش��هرک های تخصص��ی صنایع را‬ ‫اق��دام دیگر دول��ت در جهت کم��ک به صنایع‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬درحال حاضر ش��هرک های‬ ‫تخصصی احداث شده اس��ت اما هنوز کارایی و‬ ‫بهره وری مناس��بی ندارد‪ .‬همچنین س��اماندهی‬ ‫ش��بکه توزی��ع و ف��روش می تواند ب��ه کاهش‬ ‫هزینه های تولید کمک کند‪.‬‬ ‫امادگی تایوان برای سرمایه گذاری در ایران‬ ‫معاون مدیر بخش توسعه بازار شورای گسترش تجارت‬ ‫خارجی تایوان گفت‪ :‬ش��رکت های برتر این کش��ور اماده‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران در چارچوب س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک هستند‪.‬‬ ‫تیموتی دبلیو‪.‬دی‪ .‬تس��و که ب��ه همراه هیات تجاری از‬ ‫ش��رکت های بزرگ تایوان برای بررسی س��رمایه گذاری‬ ‫و حضور در بازار ایران به کش��ورمان س��فر کرده به ایرنا‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایندگان ش��رکت های بزرگ تای��وان همچون‬ ‫(‪Asus، MSI (Micro-Star International Co‬‬ ‫‪ GIGATECH COMPUTER INC‬و دیگ��ر‬ ‫ش��رکت های برتر تایوان برای س��رمایه گذاری و توس��عه‬ ‫روابط تجاری به تهران س��فر کرده اند‪ .‬این شرکت ها بازار‬ ‫بزرگی در اروپا و جنوب اسیا دارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چش��م انداز روشنی برای همکاری های‬ ‫این��ده وجود دارد و انتظار می رود دامنه ان از صادرات و‬ ‫واردات کاال فرات��ر رود و همکاری های اقتصادی در قالب‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک انجام شود‪.‬‬ ‫«ش��اهان وو» مدیر پروژه بخش خدمات نمایش��گاهی‬ ‫ش��ورای گس��ترش تجارت خارجی تایوان نی��ز گفت‪ :‬با‬ ‫لغو تحریم های بین المللی علی��ه ایران‪ ،‬راه همکاری های‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫تجاری با تهران هموار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فرصتی که فراهم شده‪ 90 ،‬شرکت تایوانی‬ ‫برای معرفی خود و بررس��ی بازار ایران به تهران امده اند‪.‬‬ ‫شاهان و و اظهار کرد‪ :‬این شرکت ها در بخش های ساخت‬ ‫قطع��ات خودرو‪ ،‬مصالح و س��خت افزارهای س��اختمانی‪،‬‬ ‫فن��اوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬محصوالت‬ ‫پالستیکی‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ...‬فعالند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت های برتر تای��وان در بخش‬ ‫فناوری اطالع��ات و ارتباطات از رقابتی ترین ش��رکت ها‬ ‫در س��طح جهان هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش ماشین االت‬ ‫نیز در جایگاه پنجم جهان هس��تیم‪ .‬شاهان و و ادامه داد‪:‬‬ ‫فکر می کنم با توجه به دورنمای رش��د جمعیت و رش��د‬ ‫اقتص��ادی در ای��ران که منجر به افزای��ش مصرف کاالها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک ش��رکت های تایوانی و‬ ‫ایرانی می تواند به نفع هر دو کش��ور باش��د؛ به ویژه انکه‬ ‫کیفیت و قیمت محصوالت تایوانی از س��طح قابل قبولی‬ ‫برخوردار است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برخی شرکت های تایوانی‬ ‫که پیش از تحریم ها دس��ت کم ‪ 10‬س��ال با ایران سابقه‬ ‫همکاری داشته اند‪ ،‬مش��تاقانه مایل به فعالیت دوباره در‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت منابع انسانی و منابع مالی‪،‬‬ ‫‪ 2‬اهرم هزینه تولید‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن بررس��ی عوامل موثر ب��ر هزینه های تولید‬ ‫گفت‪ :‬عوامل تاثیر گذار بر هزینه های تولید شامل‬ ‫مدیری��ت منابع انس��انی و مدیری��ت منابع مالی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بخش منابع انسانی مهارت‪ ،‬مسائل‬ ‫رفاهی و رضایت نیروی انسانی در ارتقای بهره وری‬ ‫بسیار موثر اس��ت و در بحث مدیریت منابع مالی‬ ‫نی��ز بهره های بانک��ی‪ ،‬هزینه ه��ای حمل ونقل و‬ ‫بی ثبات��ی در قوانی��ن ازجمله عواملی اس��ت که‬ ‫مدیریت منابع مالی در تولید را با دشواری همراه‬ ‫ک��رده به نحوی که بخش اعظم��ی از قیمت تمام‬ ‫شده به مدیریت منابع مالی برمی گردد‪.‬‬ ‫سهل ابادی با بیان اینکه بی ثباتی در مدیریت‬ ‫مناب��ع ناتوان��ی در پیش بین��ی می��زان تولید و‬ ‫تقاض��ای ب��ازار را در پی خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدیری��ت واحد ه��ای صنعت��ی باید بر اس��اس‬ ‫مدیریت بحران باشد تا کنترل مناسبی بر عوامل‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه حمل ونق��ل صنایع تنها‬ ‫در حمل ونق��ل جاده ای خالصه می ش��ود گفت‪:‬‬ ‫جابه جایی و حمل ونقل مواد اولیه‪ ،‬کاالی ساخته‬ ‫ش��ده و‪ ...‬در دست هزاران مدیر است که همین‬ ‫نابس��امانی ها عامل افزایش هزینه ها و مشکالت‬ ‫متعددی در شبکه توزیع و حمل ونقل است‪.‬‬ ‫رییس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‬ ‫عامل دیگر افزای��ش هزینه های تولید را کمبود‬ ‫زیر س��اخت عن��وان ک��رد و اف��زود‪ :‬هزینه های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬ل��زوم کاهش مصرف گاز در زمس��تان‪،‬‬ ‫نبود برق رسانی مناس��ب در برخی شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کمبود اب و‪ ..‬از جمله عواملی اس��ت‬ ‫که در برخی صنای��ع هزینه های تولید گزافی را‬ ‫به تولید تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫براساس‬ ‫استاندارد های‬ ‫تولید حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫محصول‬ ‫متشکل از مواد‬ ‫اولیه است‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد های‬ ‫صنعتی باید بر‬ ‫اساس مدیریت‬ ‫بحران باشد تا‬ ‫کنترل مناسبی‬ ‫بر عوامل‬ ‫تولید شود‬ ‫تورم تولیدکننده بخش صنعت کاهش یافت‬ ‫ش��اخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در پاییز‬ ‫‪ 1394‬ب��ه عدد ‪ 189/1‬رس��ید که ‪1/8‬درصد نس��بت‬ ‫به فصل مش��ابه س��ال قبل (نرخ ت��ورم نقطه به نقطه)‬ ‫تولید کننده بخش صنعت) ‪ 2/8‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس اطالعات منتشر شده از‬ ‫سوی مرکز امار ایران‪ ،‬درصد تغییرات شاخص کل در‬ ‫‪ 4‬فصل منتهی به پاییز ‪ 1394‬نس��بت به دوره مشابه‬ ‫س��ال قبل (نرخ ت��ورم تولید کننده کل بخش صنعت)‬ ‫‪1/8‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص بخش «صنایع تولید زغال سنگ‬ ‫– پاالیش��گاه های نفت» با ‪2/9‬درصد کاهش نسبت به‬ ‫فصل قبل به عدد ‪ 160/1‬رس��ید که بیش��ترین تاثیر‬ ‫را در کاهش شاخص کل در سال جاری داشته است‪.‬‬ ‫رشته فعالیت «تولید فراورده های نفتی تصفیه شده»‬ ‫با ‪0/3‬درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر‬ ‫را در کاهش شاخص این بخش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص قیمت بخ��ش «تولید فلزات اساس��ی» با‬ ‫‪6/4‬درصد کاهش نس��بت به فصل قبل به عدد ‪172/6‬‬ ‫رس��ید و این بخش رتب��ه دوم تاثیر گذاری در کاهش‬ ‫شاخص کل را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رشته فعالیت «تولید محصوالت اولیه اهن و فوالد»‬ ‫با ‪ 6/8‬درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر‬ ‫را در کاهش شاخص این بخش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص قیم��ت بخ��ش «صنای��ع م��واد غذایی و‬ ‫اش��امیدنی» با یک درصد کاهش نسبت به فصل قبل‬ ‫و رس��یدن به عدد ‪ 235/3‬رتبه س��وم تاثیر گذاری در‬ ‫کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رشته فعالیت های «کشتار دام و طیور» با ‪17/7‬درصد‬ ‫و «تولید نوش��ابه های غیرالکل��ی گازدار» با ‪ 2/9‬درصد‬ ‫کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را‬ ‫در کاهش شاخص این بخش داشت ه است‪.‬‬ ‫بخش ه��ای «تولی��د محصوالت س��یگار‪ ،‬تنباکو» با‬ ‫‪25/1‬درصد‪« ،‬تولید منسوجات» با ‪1/3‬درصد و «تولید‬ ‫محصوالت کانی غیرفلزی» با ‪0/5‬درصد کاهش نسبت‬ ‫ب��ه فصل قبل ب��ه ترتیب در رتبه ه��ای بعدی کاهش‬ ‫شاخص کل قرار داشته اند‪.‬‬ ‫ش��اخص مرب��وط به بخش «تولید س��ریع وس��ایل‬ ‫حمل ونقل» نس��بت ب��ه فصل قبل ب��دون تغییر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫صنعتی ایران و بلغارستان‬ ‫وزی��ران راه و شهرس��ازی ایران و حمل ونقل بلغارس��تان‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری ه��ای دو کش��ور را در زمین ه صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬انرژی‪ ،‬هواشناسی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و فرهنگی امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این تفاهمنامه را عباس اخوندی و «ایوایلو‬ ‫مسکوفسکی» وزیر حمل ونقل‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫بلغارستان به عنوان رییسان کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫دو کشور در پایان هجدهمین اجالس مشترک همکاری های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و بلغارستان امضا کردند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در مراس��م امض��ای این تفاهمنامه‬ ‫گفت‪ :‬دو کشور در زمینه همکاری ها بین پارک های صنعتی‪،‬‬ ‫پارک های فناوری و ارزیابی و بازرسی متقابل گواهینامه های‬ ‫کیفیت به توافق رس��یدند و مقرر ش��د دو ط��رف در زمینه‬ ‫شهرس��ازی و مسائل فنی و ایجاد تس��هیالت در بخش های‬ ‫بانکداری‪ ،‬بیمه و امور گمرکی با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫اخون��دی با بیان اینکه ایران و بلغارس��تان برای توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای صن��دوق ضمانت ص��ادرات و بیم��ه بین دو‬ ‫کش��ور به توافق رسیدند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک های دو کشور نیز برای‬ ‫همکاری های مال��ی و پولی امادگی خ��ود را اعالم کرده اند‬ ‫تا هرگونه فعالیت در زمینه طرح های پیمانکاری زیرپوشش‬ ‫صندوق ضمانت صادرات و س��ایر موسسه های بیمه ای انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت دخانیات ایران و شرکت دخانیات بلغار‬ ‫برای هم��کاری مش��ترک در زمینه خرید و ف��روش توتون‬ ‫مرغ��وب توافق کردند و در بخش حمل ونقل چند وجهی نیز‬ ‫دو کش��ور برای راه اندازی کری��دور حمل ونقل چندوجهی از‬ ‫خلیج فارس تا دریای سیاه به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه در بخش حمل ونقل‬ ‫دریایی نیز مقرر ش��د همکاری های دو کش��ور توسعه یابد‪،‬‬ ‫یاداورش��د‪ :‬نشست کمیته همکاری های بندری و دریایی دو‬ ‫طرف در س��ال اینده در تهران برگزار می ش��ود و کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نیز برای حمل کاالهای صادراتی و‬ ‫واردات��ی بین ایران و بلغارس��تان امادگی خود را اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخوندی افزود‪ :‬مش��ارکت در سرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫ریل��ی‪ ،‬همکاری با واگن س��ازی پارس برای س��اخت واگن و‬ ‫امادگی ط��رف بلغاری برای صدور قطع��ات مورد نیاز ریلی‬ ‫در زمینه برقی ک��ردن برخی خطوط‪ ،‬از دیگر توافق های دو‬ ‫کشور در این توافقنامه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این زمینه مقرر شد در اینده قطار تهران‬ ‫به صوفیه فعال ش��ود و دو کشور برای توسعه همکاری ها در‬ ‫بخش های فرودگاهی و انتقال فناوری‪ ،‬تس��هیالت ناوبری و‬ ‫نیز ارائه خدمات ناوبری با تش��کیل یک کارگروه س��ه جانبه‬ ‫بین ایران‪ -‬ترکیه ‪ -‬بلغارستان به توافق برسند‪.‬‬ ‫اخوندی با بیان اینکه در زمینه تبادل اطالعات هواشناسی‬ ‫دو کش��ور به تفاهم رس��یدند‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن تفاهمنامه دو‬ ‫کشور در زمینه گس��ترش همکاری های ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬سرویس پستی‪ ،‬پرورش حیوانات و گیاهان دارویی‬ ‫و نی��ز برگزاری نمایش��گاه مش��ترک غذای��ی و محصوالت‬ ‫کشاورزی به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬براساس این تفاهمنامه‬ ‫دو کش��ور برای مش��ارکت ش��رکت های بلغاری و ایرانی در‬ ‫زمینه نفت و گاز به توافق رس��یدند و مقرر شد طرف بلغاری‬ ‫برای انتقال گاز جمهوری اسالمی ایران به اروپا با کشورمان‬ ‫هم��کاری کن��د؛ کار گروه مش��ترکی نیز در زمینه توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای ان��رژی‪ ،‬نیروگاه های ابی و امنیت هس��ته ای‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دو کشور در بخش گردشگری توافق کردند‬ ‫با تش��کیل کمیته ای‪ ،‬توسعه مقاصد گردشگری را به سرعت‬ ‫دنبال کنند و بین مراکز علمی و پژوهشی دو کشور استاد و‬ ‫دانشجو مبادله شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی اظهار ک��رد‪ :‬توس��عه همه جانبه‬ ‫همکاری های ایران و بلغارس��تان نشان می دهد دو کشور در‬ ‫صف گس��ترده ای به توسعه مناسبات خود اهمیت می دهند‪.‬‬ ‫در این زمینه دو طرف موافقت کردند مناس��بات خود را در‬ ‫همه بخش ها گسترش دهند‪.‬‬ ‫ن گفت‪ :‬سفر‬ ‫اخوندی همچنین با تبریک روز ملی بلغارستا ‬ ‫این هیات همزمان با روز ملی بلغارستان به ایران انجام شده‬ ‫که نوید روشنی در توسعه همکاری های دو کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه نشست مشترک‬ ‫وزیر حمل ونقل‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات بلغارس��تان‬ ‫نیز در این مراسم گفت‪ :‬در ‪ 2‬روز مذاکرات‪ ،‬گام های مفیدی‬ ‫برای توس��عه مناسبات با جمهوری اس�لامی ایران برداشته‬ ‫ش��ده اس��ت و مطمئن هس��تم در اینده روابط م��ا در همه‬ ‫زمینه ها بیش از پیش تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تش��کیل کارگروه های تخصصی بین دو کش��ور‬ ‫سبب شد تا دو کشور در زمینه های مختلف اداری و صنعت‬ ‫گردش��گری‪ ،‬کشاورزی و انرژی به تفاهم برسند و امیدواریم‬ ‫در اینده‪ ،‬بلغارستان دروازه ورود ایران به اروپا و ایران دروازه‬ ‫ورود ما به ش��رق اسیا باش��د‪ .‬مسکوفسکی اظهار کرد‪ :‬مقرر‬ ‫شده برخی از مسائل باقیمانده بین دو کشور در نشست های‬ ‫مشترکی در ‪3‬ماه اینده در بلغارستان بحث و بررسی شود تا‬ ‫بتوانیم در توسعه مناسبات همه جانبه به نتایج مثبتی برسیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های حسین ملک‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫جشنواره وب و کسب و کار در صنعت و معدن‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫نواوری در پارک فناوری‪ ،‬انبوه سازی در شهرک فناوری‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫خسرو پیری‬ ‫محمد نوری امیری‬ ‫مجید متقی طلب‬ ‫ش��هرک های فناوری محصولی را تولید می کنند‬ ‫ک��ه نمونه ان در کش��ور وجود دارد و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که پارک های علم و فناوری محصولی را تولید‬ ‫می کنند ک��ه نمونه واحد و تک محصولی اس��ت که‬ ‫از طریق مهندس��ی معکوس یا نواوری در فناوری به‬ ‫دست اورده اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۳۳‬پارک علم و فناوری و ‪ ۱۴۳‬مرکز‬ ‫رشد فناوری در سراسر کشور فعالند و بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫ش��رکت دانش بنیان در پارک ها مس��تقرند‪ ،‬از طرف‬ ‫دیگر ‪ ۷‬ش��هرک فن��اوری در دس��تور کار دولت قرار‬ ‫داشت که تاکنون ‪ ۴‬ش��هرک فناوری به بهره برداری‬ ‫رس��یده که ش��امل ش��هرک فناوری صنایع غذایی‬ ‫و بیوتکنول��وژی‪ ،‬ش��هرک فناوری قطع��ات خودرو‪،‬‬ ‫شهرک فناوری صنایع غذایی و الکترونیک و شهرک‬ ‫فن��اوری کانی های غیرفلزی می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫‪ ۲‬ش��هرک فناوری صنایع ش��یمیایی و پتروشیمی و‬ ‫ش��هرک فناوری صنایع نوین نی��ز اماده بهره برداری‬ ‫اس��ت و برای یک شهرک باقی مانده هنوز زیرساختی‬ ‫اماده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانی�ن مناط�ق ازاد حاک�م ب�ر‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫ه��دف پارک های علم و فن��اوری ایجاد ارتباط بین‬ ‫مراکز پژوهش��ی و دانش��گاهی با صنایع است‪ .‬به طور‬ ‫کلی س��اختار پارک های علم و فناوری باید به گونه ای‬ ‫باشد که بتوانند ایده ها و پژوهش هایی را که تبدیل به‬ ‫فناوری می شوند حمایت و به محصول تبدیل کنند و‬ ‫در نهایت در قالب شرکت های دانش بنیان یا فناور وارد‬ ‫بخش خصوصی ش��وند‪ .‬از دیگر برنامه های پارک های‬ ‫عل��م و فناوری انتق��ال ایده ها و مش��کالت صنایع به‬ ‫دانش��گاه ها است تا بتوان با اس��تفاده از ایده‪ ،‬نواوری‬ ‫در فناوری ه��ای موجود و صنایع ایجاد کرد‪ .‬خس��رو‬ ‫پیری‪ ،‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی‬ ‫فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫به ویژگی های منحصر به فرد پارک های علم‬ ‫و فناوری اش��اره کرد و گفت‪ :‬پارک های علم و فناوری‬ ‫جزو مناطق ازاد محسوب می شوند؛ به عبارتی قوانین‬ ‫مناط��ق ازاد بر انها حاکم اس��ت و تا ‪ ۱۵‬س��ال دیگر‬ ‫مالی��ات پرداخ��ت نخواهند کرد و ش��رکت هایی که‬ ‫در پارک ه��ای علم و فناوری ق��رار دارند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تمامی تسهیالت مناطق ازاد استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی‬ ‫فن��اوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری ب��ه‬ ‫ویژگی های ش��هرک های فن��اوری پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان فناوری که در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مس��تقر هستند نمونه محصولی را که تولید می کنند‬ ‫ممکن اس��ت در کش��ور وجود داشته باش��د و این در‬ ‫حالی اس��ت که پارک های عل��م و فناوری محصولی‬ ‫که تولید می کنند نمونه واحد و تک محصولی اس��ت‬ ‫که از طریق مهندس��ی معکوس یا نواوری در فناوری‬ ‫به دست اورده اند‪ .‬از این رو واحدهای تولیدی مستقر‬ ‫در ش��هرک های فناوری جزو قانون پارک های علم و‬ ‫فناوری به حس��اب نمی ایند‪ .‬به عنوان مثال شهرک‬ ‫علم و فناوری اصفهان زیر نظر وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری است با این حال برخی از شهرک های فناوری‬ ‫زیر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستند‪.‬‬ ‫شهرک تحقیقات و فناوری اصفهان‬ ‫‪ 3‬نس�ل از خان�دان مل�ک از زم�ان پادش�اهی‬ ‫محمدش�اه (‪1250-1264‬ق) تا ده�ه اخر حکومت‬ ‫پهل�وی دوم از تاجران و زمی�ن داران بزرگ تبریز‪،‬‬ ‫مشهد و تهران بودند‪.‬‬ ‫پس از ‪ 3‬س��ال‪ ،‬راه و مهمان خانه مجللی س��اخته شد‪.‬‬ ‫درامد راه از عواید روزانه حدود ‪ 3‬هزار تومان اعالم شد‪ .‬به‬ ‫روایتی بعد از مدتی‪ ،‬طلبکاران برای دریافت سهم خود به‬ ‫حاج کاظم فشار اوردند؛ از این رو‪ ،‬وی با ارائه وکالتنامه ای‬ ‫به پس��رش راه ساخته ش��ده را به یک تبعه روسی به نام‬ ‫«ورتم��ان» اج��اره داد و به این ترتیب بعد از چند س��ال‪،‬‬ ‫سپرده گذاران به پول خود نرسیدند‪.‬‬ ‫در زمان مظفر الدین ش��اه‪ ،‬حاج کاظم را متهم کردند که‬ ‫وی ‪ 400‬هزار تومان پول از سهام شرکت عمومی را برای‬ ‫ساخت راه شوسه بین ا ستارا و اردبیل هدر داده است‪.‬‬ ‫ش��رکت عمومی در اذربایجان با س��یدمرتضوی به طور‬ ‫مساوی شریک بود‪ .‬سیدمحمد صراف‪ ،‬مرتضوی و تعدادی‬ ‫دیگر‪ ،‬تمام تاسیس��ات تلفن اذربایجان را برای خود ضبط‬ ‫کردند‪ .‬همچنین هنگامی که حاج تقی صراف‪ ،‬محمدعلی‬ ‫می��رزا را در اذربایج��ان برانگیخ��ت تا راه مظف��ری را از‬ ‫تصرف حاج حس��ن اقا (فرزند ملک التجار) دراورد و قصد‬ ‫دس��تگیری وی را داشتند او به مسکو رفت و برای تالفی‪،‬‬ ‫راه را به یک تبعه روسی اجاره داد‪.‬‬ ‫چندی��ن ب��ار وی را محاکم��ه کردن��د؛ وزی��ر عدلی��ه‪،‬‬ ‫عبدالحس��ین فرمانفرم��ا دس��تور داد وی را توقیف کنند‪.‬‬ ‫هنگام رفتن به عدلیه حاج کاظم توانست با رشوه دادن به‬ ‫ماموران به س��فارت روسیه پناهنده شود و به این ترتیب‪،‬‬ ‫طلب��کاران به پول خود نرس��یدند‪ .‬او مدت ها در س��فارت‬ ‫روس��یه متحصن ب��ود‪ .‬به روایت حاج س��یاح‪ ،‬ملک التجار‬ ‫صدم��ه ای به اعتماد م��ردم در کار ه��ای اجتماعی زد که‬ ‫موجب شد ایران نتواند تا مدت ها سر بلند کند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��کایاتی (در زمان مظفر الدین شاه و مشروطه) علیه وی‬ ‫وجود داش��ت مبنی ب��ر انکه وی حقوق دیگ��ران ازجمله‬ ‫حقوق مالی تاجران را از بین برده است‪.‬‬ ‫انقالب مش��روطه در زمان حاج کاظم در همس��ویی با‬ ‫دول��ت و مخالفت با مش��روطه خواهان فعالیت داش��ت‪ .‬او‬ ‫هنگام مهاجرت صغری به عبدالعظیم و س��فارت انگلیس‬ ‫رفت تا علما را ب��ه تهران بازگرداند اما موفق به انجام این ‬ ‫کار نش��د‪ .‬همچنین تالش هایی ب��رای جمع اوری تاجران‬ ‫و برخی اصناف بر ضد مش��روطه داش��ت‪ .‬او هنگام دیدار‬ ‫برخی از تاجران با محمدعلی شاه در مخالفت با مشروطه‬ ‫س��خن گفت‪ .‬بعد از پی��روزی مش��روطه خواهان به تبریز‬ ‫تبعید شد و پس از مدتی رهایی یافت‪.‬‬ ‫از نظر احمد اش��رف‪ ،‬حاج کاظ��م از بازرگانان بزرگ و‬ ‫س��ومین ثروتمند ای��ران بع��د از امین الض��رب و برادران‬ ‫تومانیان��س بود‪ .‬مقدار ثروت او را ‪ 500‬هزار تومان ارزیابی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬زیرکی‪ ،‬باس��وادی ‪ ،‬صراحت بی��ان‪ ،‬بذله گویی‪،‬‬ ‫حاضرجواب��ی‪ ،‬حافظ ه قوی و تندخوی��ی را از ویژگی های‬ ‫وی دانسته اند‪.‬‬ ‫درباره فعالیت ه��ای خیریه وی می توان به تجدید بنای‬ ‫کاروان سرای سنگ بست و ساخت چند مسجد در تهران و‬ ‫تعمیر برخی از مساجد و مدارس تخریب شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمدکاظ��م در س��ال ‪1305‬خ ف��وت ک��رد‪ .‬او را در‬ ‫دارالحف��اظ واقع در حرم امام رضا (علیه اس�لام) به خاک‬ ‫سپردند‪.‬‬ ‫در میان فرزندان محمدکاظم پسر بزرگش‪ ،‬محمدحسین‬ ‫ملک نقش برجسته ای در فعالیت اقتصادی خانواده داشت‪.‬‬ ‫گرچه بیشتر به نام حسین ملک معروف است‪.‬‬ ‫حس��ین در س��ال ‪1323‬ق‪1284 /‬خ برای اداره امالک‬ ‫خراس��ان و رس��یدگی به کار های تقی خ��ان معاون االیاله‬ ‫(متص��دی ام�لاک حاج کاظم) به مش��هد رف��ت‪ .‬هنگام‬ ‫زندگی در مشهد با دختر حاج سیدعبداهلل (متولی مسجد‬ ‫گوهرشاد) ازدواج کرد‪( .‬سال ‪1284‬خ)‬ ‫در ابتدای پیروزی مشروطه‪ ،‬مدعیان و مخالفان مالکیت‬ ‫وی بر اراضی فریمان گروهی از مجاهدان مشروطه خواه را‬ ‫برانگیختند تا ملک را دستگیر و به مسجد گوهرشاد (مقر‬ ‫مجاهدان) منتقل کنند‪.‬‬ ‫احتماال اختالف حسین ملک با عین الدوله و معاون التجار‬ ‫بر س��ر اراضی فریمان از علل دستگیری و تازیانه خوردن‬ ‫وی بود‪.‬‬ ‫ کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران‬‫به روایت فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا‬ ‫ انتشارات نشر فرهنگ صبا با همکاری‬‫مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ف��رزاد اس��ماعیل زاده‪ ،‬مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فن��اوری اطالعات در‬ ‫نخس��تین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره وب و کسب و کار گفت‪ :‬دفتر‬ ‫توس��عه و کارب��رد فناوری اطالع��ات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در جهت‬ ‫توسعه کاربرد فناوری اطالعات در بنگاه های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری نخستین‬ ‫جشنواره وب و کسب و کار را برگزار می کند‪.‬‬ ‫پیری با بیان اینکه هر نوع شرکت صنعتی می تواند‬ ‫در ش��هرک های فناوری مستقر ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک های فناوری ب��ا انتقال فن��اوری از خارج یا‬ ‫فناوری که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬ش��کل گرفته اند و‬ ‫حمای��ت ویژه ای از انها نمی ش��ود اما پارک های علم‬ ‫و فن��اوری از حمایت ه��ای وی��ژه ای برخوردارند و ‪2‬‬ ‫نهاد مراکز رش��د و کانون ش��کوفایی خالقیت را زیر‬ ‫نظر دارن��د و معموال ایده ها برای تبدیل به محصول و‬ ‫تجاری سازی وارد پارک های علم و فناوری می شوند‬ ‫ی��ا در کانون ه��ای ش��کوفایی خالقی��ت خزانه ایده‬ ‫تشکیل و سپس وارد مرحله تجاری سازی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی مراکز پژوهشی‬ ‫ش��هرک های فن��اوری ضم��ن فراه��م اوردن‬ ‫زیر س��اخت های مناس��ب برای اس��تقرار واحد های‬ ‫فناور تولیدی‪ ،‬خدماتی و مشاوره ای با تجمیع اجزای‬ ‫دخیل در توس��عه فناوری های جدید زیر ساخت های‬ ‫الزم ب��رای حمایت های نرم افزاری ب��ه منظور ایجاد‬ ‫بو کار های تولیدی خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط را‬ ‫کس�� ‬ ‫فراهم می کنند‪ .‬محم��د نوری امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫ام��وزش و پژوهش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ضمن تایید ای��ن موضوع به‬ ‫فعالیت شهرک های فناوری پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تشریح‬ ‫شهرک های فناوری با اش��اعه فناوری های جدید در‬ ‫کسب و کار های تولیدی زمینه ارتقای توان رقابتی و‬ ‫توسعه فعالیت های انها را پدید می اورند‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه برای تسهیل تجاری سازی ایده قرار‬ ‫اس��ت واحدهای پژوهشی در هر کدام از شهرک های‬ ‫فناوری راه اندازی ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر تعداد‬ ‫شهرک های فناوری به اندازه پارک های علم و فناوری‬ ‫گس��ترش نیافته و با امکانات دولتی اداره می ش��وند‬ ‫از این رو تجاری س��ازی ایده در شهرک های فناوری‬ ‫نسبت به پارک های علم و فناوری گران تمام می شود‪.‬‬ ‫ب��رای کاهش زمان تجاری س��ازی ایده ه��ا عالوه بر‬ ‫تفاه��م با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران این‬ ‫موفقیت پژوهشگران در افزایش ارزش غذایی و دارویی زعفران‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی‬ ‫گرگان با همکاری یک ش��رکت فناو ر در فاز ازمایش��گاهی با‬ ‫نانوکپسوله کردن عصاره زعفران موفق به تولید پودر زعفران‬ ‫با ارزش غذایی باال شدند‪ .‬این پژوهشگران معتقدند نتایج این‬ ‫پژوهش ها در دارو سازی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عصاره زعفران حاوی ترکیباتی اس��ت‬ ‫که خواص درمانی و خوراک��ی ان را تامین می کنند‪ .‬کنترل‬ ‫رهاسازی و حفاظت از این ترکیبات با استفاده از فناوری نانو‬ ‫ریز پوش��انی با ترکیبات خوراکی موجب افزایش کارایی انها‬ ‫می شود‪ .‬ریزپوشانی‪ ،‬یک روش بسته بندی مواد جامد‪ ،‬مایع‬ ‫یا گاز در کپسول های ریز است که می تواند در شرایط خاص با‬ ‫یک سرعت کنترل شده محتوایش را ازاد کند‪ .‬افشین فریدی‬ ‫اسفنجانی‪ ،‬از پژوهشگران این طرح با اشاره به اهداف اجرای‬ ‫این طرح پژوهش��ی گفت‪ :‬تهیه نانو امولسیون های چندگانه‬ ‫متشکل از اب و روغن یک روش مناسب برای محبوس کردن‬ ‫ترکیبات غذایی و دارویی اب دوس��ت محس��وب می ش��ود‪.‬‬ ‫این روش که فرایند اصلی س��اخت نانوکپس��ول ها به شمار‬ ‫می رود با هدف محافظت از ترکیبات مفید زعفران و افزایش‬ ‫ارزش غذایی ان ارزیابی و درنهایت پودر زعفران تولید ش��د‪.‬‬ ‫فریدی‪ ،‬نبود بس��ته بندی و فراوری مناسب زعفران در ایران‬ ‫را موجب بروز مش��کالتی در تهیه این ماده غذایی دانس��ت‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬از بین رفت��ن ترکیبات موثر زعف��ران در اثر‬ ‫ش��رایط نامس��اعد محیطی مانند نور و فرایندهای حرارتی‬ ‫ش افزوده و‬ ‫از جمل ه این مش��کالت اس��ت‪ .‬وی کاه��ش ارز ‬ ‫کاه��ش خواص داروی��ی عصار ه زعفران به دلیل رهاس��ازی‬ ‫س��ریع ترکیبات موثر ان در شرایط محیطی معده را از دیگر‬ ‫مسائلی دانس��ت که باید به ان توجه کرد و افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫روش نانو ریز پوش��انی ترکیبات موثر زعف��ران با دیواره های‬ ‫چندالیه عالوه بر برطرف کردن مشکالت یادشده‪ ،‬جذب این‬ ‫ترکیبات را افزایش خواهد داد‪ .‬این پژوهشگر به بیان اهمیت‬ ‫ی که زعفران یکی از‬ ‫اجرای این طرح پرداخت و گفت‪ :‬از انجای ‬ ‫محصوالت مهم صادراتی کشور است‪ ،‬تولید پودرهای حاوی‬ ‫نانو ذرات عصار ه زعفران یک محصول جدید به شمار می اید‪.‬‬ ‫موض��وع را پذیرفته اند که امکان اس��تقرار واحد های‬ ‫پژوهشی در شهرک های فناوری میسر شود‪.‬‬ ‫نوری امی��ری به ماموریت های کالن ش��هرک های‬ ‫فن��اوری اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ماموریت های کالن‬ ‫ش��هرک های فناوری ش��امل کمک به ارتقای دانش‬ ‫فنی کس��ب و کارهای تولیدی به منظ��ور رقابت در‬ ‫عرصه جهانی‪ ،‬تسهیل در انتقال فناوری‪ ،‬ایجاد زمینه‬ ‫مناسب تحقیق و توسعه‪ ،‬انجام فعالیت های پژوهشی‬ ‫کارب��ردی در زمینه فناوری ها‪ ،‬تکمیل زنجیره انتقال‬ ‫دان��ش و کاربردی ک��ردن ان از طری��ق ایفای نقش‬ ‫واس��ط بین کس��ب و کار های تولیدی و مراکز تولید‬ ‫علم است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر اموزش و پژوه��ش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به اجزای ش��هرک های فناوری اشاره‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬مراکز خدمات فناوری و کس�� ‬ ‫ازمایش��گاه ها‪ ،‬مراکز تحقیق و توس��عه‪ ،‬مراکز رشد‪،‬‬ ‫واحد ه��ای تولی��دی فن��اور و دانش بنی��ان‪ ،‬مراکز‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬مراک��ز فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های دائمی و موقت و سایر مراکز عمومی‬ ‫و خدمات م��ورد نیاز از اجزای ش��هرک های فناوری‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه تاکنون ‪ ۴‬شهرک فناوری در کشور‬ ‫به بهره برداری رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��هرک ها شامل‬ ‫ش��هرک فناوری صنایع غذای��ی و بیوتکنولوژی واقع‬ ‫در ش��مال ش��رق تهران و مجاورت خراسان رضوی‪،‬‬ ‫ش��هرک فن��اوری قطعات خودرو در مجاورت ش��هر‬ ‫تبریز و ش��هرک فناوری صنایع غذایی و الکترونیک‬ ‫در مجاورت ش��هر ارومیه همچنین ش��هرک فناوری‬ ‫کانی های غیرفلزی در مجاورت شهر همدان است‪.‬‬ ‫به گفته نوری امیری عالوه بر ‪ ۴‬شهرک فناوری که‬ ‫به بهره برداری رس��یده اند ‪ ۲‬ش��هرک فناوری صنایع‬ ‫ش��یمیایی و پتروش��یمی در مجاورت ش��هر شیراز و‬ ‫ش��هرک فناوری صنایع نوین در مج��اورت اصفهان‬ ‫ام��اده بهره ب��رداری اس��ت‪ .‬به طور کلی ‪ ۷‬ش��هرک‬ ‫فن��اوری در دس��تور کار دولت قرار داش��ت که تا به‬ ‫ح��ال ‪ ۴‬مورد به بهره برداری رس��یده و ‪ ۲‬مورد اماده‬ ‫بهره برداری است و برای یک شهرک باقی مانده هنوز‬ ‫زیرساختی اماده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل هیات امنای مشترک‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری را وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و ش��هرک های فن��اوری را وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اداره می کنند از این رو نیاز اس��ت‬ ‫که هیات امن ا و ش��ورای مش��ترکی بین این دو مرکز‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬چراکه کارکرد پارک های علم و فناوری‬ ‫و ش��هرک های فناوری برای رسیدن به بلوغ فناوری‬ ‫و تبدیل ش��دن به محصول و تولید انبوه است‪ .‬مجید‬ ‫متقی طل��ب‪ ،‬رییس پ��ارک علم و فن��اوری گیالن با‬ ‫حمایت پارک های علم و فناوری از ایده های‬ ‫ ‬ ‫اشاره به‬ ‫نواوران�� ه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬معم��وال از پژوهش هایی‬ ‫ک��ه به پارک های علم و فناوری انتقال داده می ش��ود‬ ‫حمایت می شود تا بتوان فناوری را تجاری سازی کرد؛‬ ‫در صورتی که پارک های علم و فناوری فضای مناسب‬ ‫ب��رای تجاری س��ازی ایده ها و پژوهش ها را نداش��ته‬ ‫باشند به شهرک های فناوری واگذار می شوند‪.‬‬ ‫به گفته متقی طل��ب زمانی که به قوانین و مقررات‬ ‫ش��هرک های فن��اوری مراجع��ه می کنی��م توانایی‬ ‫س��رمایه گذاری در انها پایین اس��ت و شرکت هایی‬ ‫که توس��ط پارک های علم و فناوری به ش��هرک های‬ ‫فن��اوری معرفی می ش��وند بای��د راه طوالن��ی برای‬ ‫دس��تیابی به امکانات شهرک های صنعتی طی کنند‬ ‫و این در حالی اس��ت که سرمایه گذاری در پارک های‬ ‫علم و فناوری شرایط مساعد تری دارد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش با توجه به اینک��ه خیلی از عمر‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری نمی گ��ذرد از این رو وجود‬ ‫شهرک های فناوری می تواند راهگشایی برای تسهیل‬ ‫روند تجاری س��ازی ایده ها و کمک به حل مشکالت‬ ‫صنایع باش��د از ای��ن رو به منظور تس��هیل این روند‬ ‫انتظ��ار م��ی رود وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تعامل بیش��تری در‬ ‫این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫توفیق پژوهشگر ایرانی در حل مشکل یخ زدگی بال هواپیما‬ ‫دانش اموخت��ه دکت��رای هوافضای دانش��گاه صنعتی‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی در پروژه خود موفق به طراحی‬ ‫و س��اخت سیس��تم نوینی شد که مش��کل یخ زدگی بال‬ ‫هواپیما را که می تواند منجر به س��وانح هوایی یا س��قوط‬ ‫ش��ود‪ ،‬برط��رف می کند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫پوریوس��فی درب��اره جزئیات طرح پژوهش��ی خود گفت‪:‬‬ ‫یخ زدگ��ی بال هواپیم��ا در کمترین اثر ممک��ن‪ ،‬کارایی‬ ‫پ��رواز را کاهش می دهد و با وجود ارتقای سیس��تم های‬ ‫ی هنوز سوانح هوانوردی ناشی از یخ زدگی بال‬ ‫ضدیخ زدگ ‬ ‫هواپیماها در داخل و خارج کش��ور گزارش می شو د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬محرک های پالس��مایی‪ ،‬سیستم نوینی هستند که‬ ‫س��طح کنترل جریان سیال را بررسی می کنند و در دنیا‬ ‫مورد توجه و استقبال چشمگیری واقع شده اند‪ ،‬به طوری‬ ‫که استفاده از ان در صنعت هوافضا در کشورهای مختلف‬ ‫در حال افزایش است‪ .‬محرک های پالسمایی برای کنترل‬ ‫جریان روی ان��واع هواگردها و پرنده ها همچون پهپادها‪،‬‬ ‫هواپیماهای مسافری و تجاری و حتی موشک ها در حال‬ ‫نصب و اس��تفاده اس��ت‪ .‬این پژوهش��گر جوان افزود‪ :‬در‬ ‫این پژوهش‪ ،‬الگ��وی جریان و پارامترهای ایرودینامیکی‬ ‫ایرفوی��ل ی��خ زده بازگش��تی ‪ ۲۳۰۱۲ NACA‬ب��رای‬ ‫حالت های پالس��ما روشن و پالس��ما خاموش در زوایای‬ ‫حمله نزدیک به واماندگی و بعد از واماندگی مطالعه و بعد‬ ‫از انجام ازمایشات‪ ،‬مشاهده شد که با فعال شدن محرک‬ ‫پالسمایی در باالدست توده یخ‪ ،‬زاویه واماندگی ‪ ۲‬درجه‬ ‫به تاخیر می افتد و ضریب برای بیش��ینه ایرفویل یخ زد ه‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد و همچنین‪ ،‬نس��بت برا به پسای ایرفویل‬ ‫ی��خ زده (‪ ) L/D‬در زاوی��ه حمل��ه ‪ ۱۶‬درج ه حدو د ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬پوریوس��فی گفت‪ :‬نتایج این‬ ‫پژوهش نش��ان داد که فعال شدن محرک های پالسمایی‬ ‫روی بال هواپیما می تواند عواملی را که به پدیده واماندگی‬ ‫(اس��تال) روی بال هواپیما منجر می ش و د به تاخیر اندازد‬ ‫و ب��ا رفع تاثیر یخ زدگی روی عملکرد ایرودینامیکی بال‪،‬‬ ‫خطر سانحه هوایی یا سقوط را از بین ببرد‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز همراه با رشد صنعت‬ ‫حجت اله خلیل زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬ضروری اس��ت در کنار توسعه صنعت به توسعه فضای سبز توجه ویژه ای‬ ‫شود‪ .‬همزمان با روز درختکاری بیش از یک هزار انواع نهال مثمر و غیرمثمر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی این استان کاشته شد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫مشارکت سرمایه های مردمی در تامین نقدینگی صنایع کوچک‬ ‫پس از فراهم شدن شرایط عرضه سهام صنایع‬ ‫کوچک در فرابورس کارشناس��ان معتقدند این‬ ‫اقدام راهکاری ب��رای تامین مالی این بخش از‬ ‫صنعت خارج از منابع بانکی اس��ت‪ .‬مسئوالن با‬ ‫هدف مشارکت س��رمایه های مردمی در بخش‬ ‫تولی��د به دنب��ال رونق و ارتقای س��طح تولید‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک مقیاس هستند‪.‬‬ ‫عرض��ه س��هام ش��رکت های س��هامی خاص‬ ‫در تاالره��ای بورس از ش��رایط ویژه ای پیروی‬ ‫می کند که صنایع کوچک این شرایط را تاکنون‬ ‫نداش��ته اند اما با تفاهمنامه ای که بین سازمان‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫و فرابورس امضا ش��د‪ ،‬نقشه راه ورود واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک مقیاس به تاالرهای بورس��ی‬ ‫تهی��ه و با شناس��ایی کارگزاری ه��ای معتبر و‬ ‫اموزش کارشناس��ان این امکان فراهم ش��ده تا‬ ‫صنایع کوچک بتوانند صورت های مالی خود را‬ ‫تهیه کرده و با شفاف سازی سرمایه های ثبتی و‬ ‫دارایی های خود به تاالرهای بورسی راه یافته و‬ ‫بخش��ی از منابع نقدی مورد نیاز خود را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معامله سهام در فرابورس‬ ‫چند روز پیش تفاهمنامه همکاری مش��ترک‬ ‫بین س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار و‬ ‫فراب��ورس با هدف تامی��ن مالی صنایع کوچک‬ ‫از طری��ق پذیرش در فرابورس و راه اندازی بازار‬ ‫هدف توس��ط فرابورس ب��رای صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط منعقد ش��د‪ .‬در این رابط��ه غالمرضا‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬تاکنون‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک و متوس��ط به دلیل‬ ‫ابهام در صورت های مالی و سرمایه ثبتی امکان‬ ‫ورود به بازارهای بورسی کشور را نداشتند اما با‬ ‫تفاهمنامه ای که بین سازمان صنایع کوچک و‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک می توانند با شفاف س��ازی سرمایه ثبتی‬ ‫و صورت های مالی به تاالرهای بورسی راه یافته‬ ‫و سهام خود را در حجم اندک و در حدود ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۵‬درصدی عرضه کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به ایجاد بازار شرکت های کوچک و‬ ‫متوسط (‪ sme‬مارکت) در فرابورس ادامه داد‪:‬‬ ‫با همکاری مش��ترک سازمان صنایع کوچک و‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و فرابورس این‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫بی نصی��ب مانده اند‪ .‬بنابراین تامی��ن مالی این‬ ‫بخش از صنع��ت به دلیل نقش افرینی در ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار و ارتقای سهم ارزش افزوده مورد‬ ‫توجه مسئوالن بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال پایدار و رونق کسب وکار‬ ‫بازار ایجاد ش��د تا صنایع کوچک با یک شرکت‬ ‫دارای ارزش مال��ی ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومانی بتوانند‬ ‫حداقل ‪۲‬درصد سهام خود را به عرضه گذاشته‬ ‫و از این طریق تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته س��لیمانی‪ ،‬ارزیابی ای��ن واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک مقیاس خارج از ممیزی س��ایر‬ ‫شرکت های بورسی و با دستورالعمل مشخصی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬بنابراین برای فروش ‪۲‬درصد از‬ ‫سهام واحدهای صنعتی کوچک مقیاس نیازی‬ ‫ب��ه گذران��دن بروکراس��ی های اداری و صرف‬ ‫هزینه های مالی بسیار نیس��ت اما مدیران این‬ ‫شرکت ها باید به س��رمایه گذاران خود گزارشی‬ ‫ش��فاف و کام��ل از فعالیت ه��ا‪ ،‬دارایی ه��ا و‬ ‫طرح های توسعه ای ارائه دهند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫حسابرسان مورد اعتماد سازمان صنایع کوچک‬ ‫و فرابورس شناسایی ش��ده و تشکیل کارگروه‬ ‫داده اند تا با دستورالعمل ویژه ای به بررسی امور‬ ‫مالی صنایع کوچک بپردازند و با انجام ممیزی‬ ‫ای��ن کارخانه ه��ا بتوانند در فراب��ورس پذیرش‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫س��لیمانی با تاکید بر اینکه هدف از پذیرش‬ ‫صنایع کوچک در فرابورس تبدیل کردن انها به‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫صنایع متوسط و ارتقای تولید است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫شرکت های پذیرش شده در فرابورس می توانند‬ ‫با افزایش سرمایه خود به تاالرهای اصلی بورس‬ ‫راه یافته و امکان عرضه س��هام در تاالر اصلی را‬ ‫به دست اورند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تصری��ح کرد‪ :‬هیچ‬ ‫محدودیتی برای صنایع کوچک در عرضه سهام‬ ‫به فرابورس وجود ن��دارد بنابراین کارخانه های‬ ‫صنعت��ی کوچک مقیاس و فعال در هر رش��ته‬ ‫صنعت��ی می توانند از فروردین س��ال اینده به‬ ‫کارگزاری ه��ای شناسایی ش��ده و اموزش دیده‬ ‫م��ورد تایید س��ازمان صنایع کوچ��ک مراجعه‬ ‫کرده و س��هام ش��رکت خود را برای عرضه در‬ ‫فرابورس اماده کنند‪.‬‬ ‫به اعتق��اد کارشناس��ان بی��ش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کش��ور در ح��وزه صنایع‬ ‫کوچ��ک فعالی��ت می کنند ک��ه درحال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪۳۷‬ه��زار واح��د ان در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به بهره برداری رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن واحدهای صنعتی ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز خود اس��یب پذیر ب��وده و به منابع‬ ‫مالی بانک ها وابسته اند همچنین برای دریافت‬ ‫تسهیالت مورد نیاز خود در برابر صنایع بزرگ‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز ‪1394.6359‬‬ ‫ش��رکت نف��ت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به انج��ام ارزیابی کیفی جهت خری��د‪ /‬تامین کاالی مورد نیاز خ��ود از طریق مناقصه عمومی‬ ‫دومرحله ای اقدام نماید‪ .‬بدینوس��یله از ش��رکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت به عمل‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‪ .1‬شماره مناقصه‪FLP-8920011-FL/MM :‬‬ ‫‪ .2‬موضوع مناقصه‪LAVAN EX SULZER GT TYPE 3D4 TWO YEARS SPARE PARTS LIST :‬‬ ‫‪ .3‬اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ‪ 5‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم‬ ‫‪ .4‬اخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان ‪ 14‬روز از تاریخ اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪142/260/850‬ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول‬ ‫‪ .6‬متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز اگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی ‪ WWW.IOOC.CO.IR‬بخش‬ ‫مناقصات تهیه نمایند‪.‬‬ ‫‪ .7‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره ‪ 23942641‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ .8‬محل ارس��ال پیش��نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر(عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ ،12‬طبقه‪ ،9‬اتاق‬ ‫‪ ،9-16‬کمیسیون مناقصات‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫ب��ه گفته عل��ی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫عارضه یابی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور نشان داده که کمبود نقدینگی ‪۷۰‬درصد‬ ‫مش��کل واحدهای صنعتی را شامل می شود اما‬ ‫تدابیری برای حمایت از این صنایع اندیش��یده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او در مراس��م انعق��اد تفاهمنام��ه هم��کاری‬ ‫مشترک بین سازمان صنایع کوچک و سازمان‬ ‫بورس و اوراق به��ادار گفت‪ :‬یکی از مولفه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫م��ورد تاکید قرار گرفت��ه‪ ،‬حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫یزدانی معتقد اس��ت که اهمی��ت حمایت از‬ ‫صنایع کوچک در ایجاد اش��تغال پایدار و رونق‬ ‫فضای کسب وکار اس��ت بنابراین بازار فرابورس‬ ‫می تواند نقدینگی را ب��ه بخش صنایع کوچک‬ ‫تزریق کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬تامی��ن منابع مالی یک��ی از راهکارهای‬ ‫نج��ات واحده��ای صنعت��ی به ش��مار می رود‬ ‫که امیدواریم س��ازوکار مناس��بی ب��ا همکاری‬ ‫فرابورس برای تزری��ق نقدینگی به این صنایع‬ ‫انجام ش��ود به طوری که با شناسایی واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و ورود این صنایع به فرابورس‬ ‫گام های مثبتی در جهت رفع مشکل نقدینگی‬ ‫صنای��ع و ایج��اد و تثبیت اش��تغال برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش انتظ��ار می رود با ورود بازار‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوسط به فرا بورس در‬ ‫س��ال اینده گشایشی در بخش صنایع کوچک‬ ‫کش��ور ایجاد و ع�لاوه بر تامی��ن مالی صنایع‬ ‫کوچک از طریق پذیرش در بازار فرابورس‪ ،‬این‬ ‫اطمینان به مردم داده شود که سرمایه های خود‬ ‫را از بانک ها خارج کرده و با اسودگی نسبت به‬ ‫کس��ب سودی باالتر از نرخ س��پرده های بانکی‬ ‫در بخ��ش صنعت و تولید کش��ور هزینه کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه اموزش و مشاوره شرایط پذیرش‬ ‫در فرابورس ایران به واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫همچنین اطالع رسانی به سرمایه گذاران جایگاه‬ ‫وی��ژه ای دارد ک��ه باید مورد توجه مس��ئوالن‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی یزدانی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین تکلیف زمین های‬ ‫صنعتی راکد و غیرفعال‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران از تعیین تکلیف ‪ 20‬قرارداد راکد و غیرفعال‬ ‫ک صنعتی اس��تان تهران خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫در ‪ 4‬ش��هر ‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫قاهری بدر اظهار کرد‪ :‬در اخرین نشست هیات حل اختالف‬ ‫و داوری که با حضور طرف های قرارداد‪ ،‬نمایندگان سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران و س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور برگزار ش��د ‪ 20‬قرارداد به مس��احت‬ ‫‪88‬هزار و ‪ 671‬مترمربع در شهرک های صنعتی عباس اباد‪،‬‬ ‫نصیراباد‪ ،‬فیروزکوه و ناحیه صنعتی دهک بررسی و تعیین‬ ‫تکلیف شد‪ .‬وی گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی تهران‬ ‫براساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران و در راس��تای انجام تعه��دات طرف های‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬پس از دو مرحله ارس��ال اخطاریه و تجدید وقت‬ ‫نس��بت به تعیین تکلیف قراردادهای راک��د و فعال کردن‬ ‫مطلوب اراضی غیرفعال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در‬ ‫نشس��ت هیات حل اختالف و داوری اقدام می کند‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران‪،‬‬ ‫دریافت نکردن پروانه س��اختمانی‪ ،‬نبود ساخت و ساز‪ ،‬اخذ‬ ‫نکردن پروانه پایان کار‪ ،‬بدهی مالی‪ ،‬بدهی حق شارژ و گاز‪،‬‬ ‫انقضای اعتبار یا ابطال جواز تاسیس و انعقاد نشدن قرارداد‬ ‫و تحوی��ل را ازجمله م��وارد تخلف طرف های ق��رارداد در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی اعالم کرد که در جلسات هیات‬ ‫حل اختالف و داوری مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬قاهری بدر‬ ‫تعیین تکلی��ف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیات‬ ‫ح��ل اختالف و داوری را یک راه��کار مفید و تخصصی در‬ ‫برخورد ب��ا زمین های راکد بدون ارج��اع به مراجع قضایی‬ ‫دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در‬ ‫شهرک های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه‬ ‫ان نسبت به ازادس��ازی اراضی صنعتی غیرفعال‪ ،‬واگذاری‬ ‫دوباره انها به متقاضیان و س��رمایه گذاران در بخش صنعت‬ ‫و تولید و ایجاد فرصت های ش��غلی جدید در سطح استان‬ ‫تهران اقدام شود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی فاز دوم تصفیه خانه‬ ‫شهرک صنعتی ایبک اباد‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫‪5‬‬ ‫همزمان با قرارگرفتن در اس��تانه هفته درختکاری در‬ ‫مراس��می با حضور اس��تاندار مرکزی‪ ،‬معاونان استانداری‬ ‫مرکزی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و جمعی از‬ ‫مدی��ران اس��تانی و محلی کلن��گ ف��از دوم تصفیه خانه‬ ‫شهرک صنعتی ایبک اباد استان مرکزی زمین زده شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی‪ ،‬مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان مرکزی در این مراسم با تاکید بر ضرورت‬ ‫توجه ش��هرک های صنعتی بر حفظ محیط زیست اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی در‬ ‫راس��تای حفظ محیط زیست همواره در ایجاد فضای سبز‬ ‫در ش��هرک ها و ایجاد تصفیه خانه برای جلوگیری از ورود‬ ‫پساب ها به منابع ابی زمینی تالش کرده است ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارزش افزوده قابل توجه در صنایع کوچک‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سکوت در الیحه‬ ‫نظام مهندسی صنعت‬ ‫مهندسی و صنعت‬ ‫در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین روزنامه‬ ‫یادداشت‬ ‫با «کانون طر‬ ‫طراحی صنعتی‪ ،‬راهی برای افز‬ ‫مهدی حکیم پور‬ ‫رییس هیات مدیره کانون طراحی‬ ‫مهندسی و طراحی مونتاژ ایران‬ ‫«رف��ع موان��ع تولی��د» ازجمل��ه قوانینی اس��ت که‬ ‫واحدهای صنعتی بر اجرای ان تکیه کرده اند و قانونی‬ ‫اس��ت که در صورت اجرا می تواند به کشور کمک های‬ ‫بس��یاری داشته باشد‪ .‬زمانی که قانون رفع موانع تولید‬ ‫وجود نداش��ت‪ ،‬مش��کل واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫ایجاد این قانون بود اما اکنون این الیحه تصویب شده‬ ‫و ب��ه قانونی تبدیل ش��ده که بای��د ان را اجرا کرد تا‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند با مشکالت موجود‬ ‫کنار بیایند و انها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫اج��رای این قانون باعث می ش��ود صنایع کوچک در‬ ‫کشور پیشرفت زیادی داشته باشند‪ .‬همچنین از دیگر‬ ‫م��واردی که می تواند ب��ه خروج از رک��ود کمک کند‬ ‫الیحه ای اس��ت که از طرف کانون طراحی مهندسی و‬ ‫طراحی مونتاژ ایران به دولت داده شده است‪.‬‬ ‫این الیحه با عنوان نظام مهندس��ی صنعت به دولت‬ ‫ارائه ش��ده اما هنوز به هیات دولت راه نیافته است‪ .‬در‬ ‫این الیحه به محورهایی پرداخته ش��د که برای صنایع‬ ‫کوچک اهمیت بسیاری دارد‪ .‬این الیحه حدود ‪۲‬سال و‬ ‫نیم پیش قرار شد به هیات دولت برود اما هنوز خبری‬ ‫از ان دریافت نشده است‪.‬‬ ‫این الیحه اکنون با سکوت مواجه شده و این سکوت‬ ‫به نفع هیچ کس نیست‪ .‬این الیحه باید به هیات دولت‬ ‫ارس��ال ش��ود و در صورتی که نیاز به اصالحات داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان ان را اصالح ک��رد‪ .‬در صورتی که این‬ ‫الیح��ه در هی��ات دولت تصویب و به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی فرس��تاده ش��ود پیش بینی این اس��ت که با‬ ‫استقبال رو به رو شویم‪.‬‬ ‫در ای��ن الیحه انچ��ه اهمیت دارد نظام مهندس��ی‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬در ساختمان سازی و دیگر مقوالتی که‬ ‫در این زمینه وجود دارد باید کارشناسان پروژه را تایید‬ ‫کنند اما در حوزه صنایع متاسفانه چنین قانونی وجود‬ ‫نداشته و بسیاری از اسیب هایی که این بخش از اقتصاد‬ ‫کشور دیده به دلیل نبود نظام مهندسی صنعت است‪.‬‬ ‫اکنون حدود ‪18‬هزار واحد صنعتی در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه از ‪ 5‬تا ‪95‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند اما‬ ‫فعالیت انها ادامه پیدا نکرده و به نوعی قبل از تولید با‬ ‫شکست رو به رو ش��ده اند‪ .‬این واحدها به دست افرادی‬ ‫ب��وده که قصد داش��تند کاری صنعتی و تولیدی انجام‬ ‫دهند ام��ا از انج ا که محاس��بات مناس��بی در تامین‬ ‫س��رمایه‪ ،‬زمان پ��روژه و به طور کلی انج��ام کار وجود‬ ‫نداش��ته‪ ،‬انها نتوانس��تند واحدهای خود را راه اندازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پیش��نهادی که در این الیحه ارائه ش��ده این اس��ت‬ ‫که هر کس��ی می خواهد برای راه اندازی واحد صنعتی‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬احداث خطوط جدید‬ ‫و دیگ��ر فعالیت ها اق��دام کند به واحده��ای طراحی‬ ‫صنعت��ی مراجعه کنن��د‪ .‬همچنین ش��رکت های مورد‬ ‫وثوق در زمینه مهندس��ی طراح��ی موظفند برای این‬ ‫فعالیت ه��ا طرح های مهندس��ی ارائه کنند‪ .‬طرحی که‬ ‫برای صاحبان صنایع س��وداور باشد‪ .‬همچنین باید از‬ ‫این طرح ها در زمینه دریافت تسهیالت و اجرای پروژه‬ ‫از طرف شرکت های طراحی مهندسی حمایت شود تا‬ ‫طرح به اجرا برسد‪.‬‬ ‫انچه در این الیحه قید شده این است که شرکت های‬ ‫طراحی صنعتی تا زمانی که تمام تعهدات خود را انجام‬ ‫نداده ان��د موظفند در واحد بمانند و زمانی که تعهدات‬ ‫انها به نتیجه رس��ید می توانن��د هزینه خود را دریافت‬ ‫کرده و واحد را ترک کنند‪ .‬واحدی که با این س��ازوکار‬ ‫راه اندازی ش��ود به طور قطع با مشکلی رو به رو نخواهد‬ ‫شد و ش��اهد کاهش مشکالتی که اکنون در راه اندازی‬ ‫واحدها وجود دارد‪ ،‬نخواهیم بود‪.‬‬ ‫این الیح��ه در صورت اجرا و قانون ش��دن‪ ،‬تعهدی‬ ‫برای ش��رکت های طراحی صنعتی ب��ه وجود می اورد‬ ‫ک��ه براس��اس ان تعه��د ریس��ک س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ور کاهش می یابد‪ .‬بر این اس��اس ع�لاوه بر اینکه‬ ‫سرمایه های بیش��تری به بخش صنعت و تولید کشور‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬با مش��کالتی که اکن��ون در واحدهایی‬ ‫ک��ه نیم��ه کاره مانده ان��د نی��ز رو ب��ه رو نخواهی��م‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یکی از شاخص هایی که در اجرای پروژه های صنعتی‬ ‫و راه ان��دازی واحدهای تولیدی اهمیت بس��یاری دارد‬ ‫زم��ان اجرای پروژه اس��ت‪ .‬در صورتی ک��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی از طریق این الیحه اجرایی ش��وند زمانبندی‬ ‫پ��روژه بر عهده طراح��ان صنعت و مهندس��ی خواهد‬ ‫ب��ود و اگر هم پروژه ب��ا تداخ��ل در زمانبندی رو به رو‬ ‫شود مس��ئولیت ان به عهده ش��رکت طراحی است و‬ ‫دیگر س��رمایه گذاران از این مشکالت اسیب نخواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫محمد طاهر اهنگری‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندس��ی و طراحی‬ ‫مونتاژ با اش��اره به اینکه ارزش افزوده موج��ود در صنایع کوچک در زمینه طراحی‬ ‫صنعتی به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به صنایع بزرگ دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به‬ ‫ل فراگیری بیشتر صنایع کوچک و همچنین کم هزینه تر بودن طراحی صنعتی و‬ ‫دلی ‬ ‫زودبازده تر بودن ان از دیگر عوامل اهمیت مهندسی طراحی است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫و «کانون طراحی مهندس�ی و‬ ‫تفاهمنام�ه همکاری بین موسس�ه فرهنگ�ی‬ ‫طراحی مونتاژ ایران» امضا ش�د‪ .‬براس�اس این تفاهمنامه موسس�ه فرهنگی‬ ‫و‬ ‫این کانون مهندس�ی و غیرانتفاعی با یکدیگر همکاری های علمی در راستای معرفی‬ ‫طراحی صنعتی‪ ،‬تاثیر طراحی و دیگر موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیر مسئول روزنامه‬ ‫و مهدی حکیم پور‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون طراحی مهندس�ی و طراحی مونتاژ به معرفی مجموعه های‬ ‫خود پرداختند و زمینه های ارتباط خبری و علمی را با یکدیگر بررسی کردند‪.‬‬ ‫در این نشست که برخی مس�ئوالن روزنامه‬ ‫و تعدادی از اعضای هیات مدیره‬ ‫این کانون حضور داشتند‪ ،‬مشکالت حوزه طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ در ایران‬ ‫نیز بررسی شد‪.‬‬ ‫اعض�ای هیات مدیره این کان�ون واردات را به عنوان یکی از محورهایی که در دوران‬ ‫پس�اتحریم بیشترین اس�یب را به بخش طراحی در کش�ور وارد کرد‪ ،‬معرفی کردند‪.‬‬ ‫اعضای هیات مدیره این کانون معتقدند‪ ،‬باز شدن درهای اقتصادی کشور پس از نتیجه‬ ‫مذاکرات هس�ته ای با گروه ‪ 5+1‬نباید باعث ش�ود و انچه در کشور با سختی به وجود‬ ‫امده بر اثر واردات از بین برود‪.‬‬ ‫به گفته انها در س�ال های تحریم ایران با مش�کالت بسیاری رو به رو بود و مهندسی‬ ‫معک�وس در عم�ده تولیدات به ای�ران کمک کرد تا چرخ تولید در کش�ور‪ ،‬هرچند با‬ ‫س�رعت کمتر‪ ،‬بچرخد اما این در حالی اس�ت که در ش�رایط پس�اتحریم با رو اوردن‬ ‫به واردات صرف این بخش در کش�ور اس�یب های زیادی دیده اس�ت‪ .‬ب�ا اینکه بارها‬ ‫مس�ئوالن کش�ور بر انتقال دانش فنی و تولید مش�ترک تاکید کرده اند اما باز هم در‬ ‫برخی حوزه ها مانند طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ واردات بیش از حد وجود دارد‪.‬‬ ‫پ��س از امضای تفاهمنامه هم��کاری روزنامه‬ ‫با کان��ون طراحی مهندس��ی و طراحی‬ ‫در زمینه‬ ‫مونتاژ ایران میزگرد تخصصی‬ ‫بررسی وضعیت طراحی صنعتی در ایران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهدی حکیم پور‪ ،‬ریی��س هیات مدیره کانون‬ ‫طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران درباره‬ ‫وضعیت طراحی مهندس��ی در صنعت ایران در‬ ‫میزگرد‬ ‫گفت‪ :‬صنایع ایران به دو «بخش‬ ‫صنایع بزرگ» و «صنایع کوچک» تقسیم بندی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنای��ع ب��زرگ در کش��ور از‬ ‫طری��ق کمپانی های خارجی ایجاد می ش��ود و‬ ‫لیس��انس های مورد نیاز نیز از این طریق تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه عبارتی طراحی صنای��ع بزرگ از‬ ‫خارج کشور خریداری می ش��ود‪ .‬در این زمینه‬ ‫هم بخ��ش دولتی و هم بخش خصوصی به این‬ ‫طریق عمل می کنند‪.‬‬ ‫حکیم پور با اش��اره به اینکه در احداث صنایع‬ ‫بزرگ تمام بخش های طراحی از خارج کش��ور‬ ‫تامی��ن می ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫طراحان صنعتی در داخل کشور نقشی ندارند و‬ ‫شرکت های خارجی کل پروژه را پیش می برند‪،‬‬ ‫به طوری که در این پروژه ها کل طراحی را انجام‬ ‫می دهند و در بس��یاری موارد اجرای پروژه هم‬ ‫بر عهده انهاست‪.‬‬ ‫حکیم پ��ور اف��زود‪ :‬احداث صنای��ع بزرگ در‬ ‫کشور از سوی خارجی ها این گونه است که انها‬ ‫پس از راه اندازی خطوط تولید‪ ،‬موظفند کیفیت‬ ‫م��ورد نیاز ایران را در تولید اجرا کنند و پس از‬ ‫انکه تولید با کیفیت و شاخص های تعیین شده‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬انها از کشور خارج می شوند و ادامه‬ ‫تولید بر عهده بخش داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ با بیان اینکه طراحی مهندس��ی در ایران‬ ‫اکنون معطوف صنایع کوچک و متوس��ط است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طراحی صنعتی از ساخت قطعات کوچک‬ ‫تا مهندسی معکوس و قطعات کلیدی در صنایع‬ ‫کوچک و متوسط را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حکیم پ��ور‪ ،‬در بخش ه��ای مختلف‬ ‫صنایع کوچک الیس��نس خریداری نمی شود و‬ ‫چیزی شبیه کپی برداری انجام می شود‪ .‬طراحی‬ ‫صنعت��ی به ط��ور کل��ی در این بخش ه��ا انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال‪ ،‬در صنعت بس��ته بندی‬ ‫کاری ک��ه طراح��ی صنعت��ی در ای��ران انجام‬ ‫می دهد این اس��ت که دس��تگاه مورد نیاز این‬ ‫صنعت را وارد می کند و با مهندس��ی و طراحی‬ ‫معکوس ان دستگاه را متناسب با انچه متقاضی‬ ‫می خواهد‪ ،‬بازطراحی می کنند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ با اشاره به اینکه صنعت بسته بندی برخی‬ ‫محصوالت غذایی مانند چیپس و پفک در ایران‬ ‫اکنون به طور کامل بومی س��ازی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دس��تگاه های مورد نیاز برای بسته بندی‬ ‫این نوع از محصوالت به همین ش��یوه در کشور‬ ‫ساخته شده و اکنون در کارخانه های تولیدی از‬ ‫انها برای بسته بندی استفاده می شود‪.‬‬ ‫حکیم پور با اش��اره به اینکه موقعیت طراحی‬ ‫مهندس��ی در ایران بیشتر معطوف به مهندسی‬ ‫معکوس اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش��ی از طراحی‬ ‫صنعت��ی در ایران ب��ه شبیه س��ازی می پردازد‬ ‫و بخ��ش دیگ��ری نی��ز وج��ود دارد ک��ه برای‬ ‫نخستین بار در کشور ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹عم�ر مهندس�ی معک�وس ب�ه پایان‬ ‫رسیده است‬ ‫یکی از نقد ها به مهندسی معکوس‪ ،‬این است‬ ‫که این ش��یوه تا حد قاب��ل توجهی مانعی برای‬ ‫نواوری و خالقیت در طراحی اس��ت‪ ،‬این مقوله‬ ‫در ادامه میزگرد‬ ‫مطرح شد و سید سعید‬ ‫موس��وی‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون مهندس��ی و‬ ‫طراح��ی مونتاژ این گونه پاس��خ داد‪ :‬طراحی در‬ ‫دو زمینه انجام می ش��ود که ش��امل طراحی بر‬ ‫محصول و فرایند است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که قرار است یک کارخانه در‬ ‫ایران احداث ش��ود‪ ،‬ممکن است ایران محصول‬ ‫را وارد کند و براس��اس ان ب��ه طراحی فرایند‬ ‫برسد‪ .‬همچنین ممکن است ایران فرایند را وارد‬ ‫و محصول را تولی��د کند‪ .‬برای مثال در صنعت‬ ‫خودرو سازی این موضوع بیشتر نمایان است‪.‬‬ ‫موس��وی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال هایی‬ ‫که ای��ران‪ ،‬خودروی پی��کان را وارد می کرد در‬ ‫طراح��ی با موضوع��ات متفاوتی رو به رو ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان درباره مهندسی معکوس به طور‬ ‫کام��ل گفت مانعی ب��رای پیش��رفت و نواوری‬ ‫است‪ .‬در سال های نخستین که پیکان در کشور‬ ‫س��اخته می شد مهندسان ایرانی در ساخت این‬ ‫خودرو ب��ه طراحی موکت ک��ف صندوق عقب‬ ‫پی��کان پرداختند و این موک��ت در ایران برای‬ ‫پیکان طراحی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موض��وع موکت کف صندوق عقب‬ ‫پیکان مثالی اس��ت بر این موضوع که مهندسی‬ ‫معکوس دست س��ازنده را بسته نگه نمی دارد و‬ ‫این ظرفیت را ایجاد می کند که مهندس��ان در‬ ‫طراحی معکوس ش��اخص هایی را که نیاز دارند‬ ‫به محصول اضافه کنند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره کانون مهندس��ی و‬ ‫طراح��ی مونتاژ با اش��اره ب��ه اینک��ه از طریق‬ ‫مهندس��ی معکوس می توان بسترهای مناسبی‬ ‫برای پیش��رفت طراحی صنعتی در محصوالت‬ ‫تولیدی کش��ور ایجاد کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعات مهم در مهندسی معکوس‪ ،‬این است‬ ‫که طراحان با اس��تفاده از مهندس��ی معکوس‬ ‫می توانند با علم طراحی اش��نایی بیشتری پیدا‬ ‫کنند و بر این اس��اس دیگر نیازهایی که وجود‬ ‫دارد و در طراح��ی اولیه لحاظ نش��ده را ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موس��وی با تاکید بر اینکه تغییر در نقش��ه و‬ ‫مواد در طراحی صنعتی باید بررسی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین در برخی محصوالت از موادی استفاده‬ ‫می شود که ممکن اس��ت در ایران به ان نیازی‬ ‫نباش��د و به نوع دیگری از ان مواد نیاز داش��ته‬ ‫ باش��یم‪ ،‬که ایجاد این تغیی��رات نیز در طراحی‬ ‫صنعتی ممکن است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اینکه از مهندس��ی‬ ‫معکوس می ت��وان برای تولید محصوالت جدید‬ ‫نیز اس��تفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در صنعت قطعه سازی‬ ‫از این روش بس��یار استفاده شد و بر این اساس‬ ‫بود که ایران تصمیم گرفت وارد خودروس��ازی‬ ‫شود‪ .‬به عبارتی خودروساز شدن ایران بر اساس‬ ‫مهندسی معکوس برای ساخت قطعات بود‪.‬‬ ‫حکیم پور‪ ،‬رییس هیات مدیره کانون مهندسی‬ ‫و طراحی مونتاژ درباره تاثیر مهندسی معکوس‬ ‫ب��ر خالقیت و ن��واوری در طراح��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫مهندسی معکوس در کشور به موضوعی دائمی‬ ‫تبدیل ش��ود به طور قطع عام��ل بازدارنده برای‬ ‫نوا وری و خالقیت در طراحی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید درنظر داش��ته باش��یم که از‬ ‫مهم تری��ن عوامل پیش��رفت صنایع در کش��ور‬ ‫مهندس��ی معکوس بوده و به نوعی تمام صنایع‬ ‫ایران از مهندس��ی معکوس کار خود را ش��روع‬ ‫کرده ان��د‪ .‬انچه در این زمین��ه اهمیت دارد این‬ ‫است که صنایع موفق در کشور که با مهندسی‬ ‫معکوس کار خود را شروع کرده اند رفته رفته در‬ ‫این زمینه پیش��رفت هایی داشتند که در نهایت‬ ‫منجر به تولید و بومی سازی طراحی شد‪.‬‬ ‫حکیم پ��ور با بیان اینکه متاس��فانه در برخی‬ ‫زمینه ها سال هاس��ت که در کش��ور مهندس��ی‬ ‫معک��وس ادام��ه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن موضوعی‬ ‫است که تولید در کش��ور اسیب می زند و بازار‬ ‫مهندس��ی معکوس برای برخ��ی از محصوالت‬ ‫اشباع ش��ده و زمان ان رس��یده که ایران وارد‬ ‫طراحی شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ با اش��اره به اینکه طراحی معکوس برای‬ ‫س��ال های دهه ‪ 60‬مناس��ب بود‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫دوره ب��ه بعد دیگر نیازی ب��ه طراحی معکوس‬ ‫در کشور وجود نداشت اما متاسفانه هنوز دیده‬ ‫می ش��ود محصوالتی که در دهه ‪ ۶۰‬با طراحی‬ ‫معکوس تولید ش��دند هنوز هم ادامه دارند و در‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫«رکود» و «رونق» دو گفتمان متفاوت از فعاالن بازار‬ ‫‪25‬‬ ‫دیدگاه شما درباره تملک اتومبیل چیست؟‬ ‫‪ 26‬کشور ‪ 400‬هزار نفری‪ ،‬پذیرای یک میلیون و ‪ 800‬هزار گردشگر‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بهمن موتور در جمع خبرنگاران اعالم کرد‬ ‫افزایش ‪ 60‬درصدی تولید در سال جاری‬ ‫رفع تحریم های اقتصادی و بهبود شرایط فعالیت‬ ‫در صنعت خودرو‪ ،‬باعث شده یکی از خودروسازان‬ ‫کش��ور س��ال ‪ 94‬را با ‪ 60‬درصد افزایش تولید به‬ ‫پایان برس��اند و به روزهای خ��وب پیش از تحریم‬ ‫بازگردد‪ .‬شرکت «بهمن موتور» زیرمجموعه گروه‬ ‫«بهمن»‪ ،‬در تالش اس��ت تا در س��ال اینده تیراژ‬ ‫تولید خود را ‪ 40‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا داودزاده‪ ،‬مدیرعام��ل بهمن موت��ور‬ ‫در جم��ع خبرنگاران��ی که روز گذش��ته از برخی‬ ‫س��الن های این ش��رکت از جمله س��الن مونتاژ‪،‬‬ ‫ساخت سواری مزدا‪ ،3‬مزدا‪ 2‬و اسا بازدید داشتند‪،‬‬ ‫ب��ا بیان این خبر ‪ ،‬افزای��ش تولید ‪ 40‬درصدی در‬ ‫س��ال ‪ 95‬را معادل بازگشت تیراژ این شرکت در‬ ‫دوران پیش از شدت گرفتن تحریم ها عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تولید امسال این مرکز به ‪ 17‬هزار خودرو‬ ‫رس��ید که هدف گ��ذاری تولید برای س��ال اینده‬ ‫‪ 22‬هزار خودرو اس��ت که این روند را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید ‪ 3‬مدل س��واری و ‪ 3‬مدل وانت‬ ‫به محصوالت این ش��رکت اضافه شده‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ک��ه اگرچه خط تولید این گ��روه‪ ،‬کوچک به نظر‬ ‫می رس��د اما حدود ‪ 8‬مدل خودرو روی ان مونتاژ‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن خ��ط تولید وانت در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 100‬درصد داخلی س��ازی ش��د‪ .‬تولید‬ ‫مزدا ‪ 3‬نیز در سال اینده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بیش��تر خبرن��گاران از مدیرعام��ل بهمن موتور‬ ‫درباره مذاک��ره با خودروس��ازان خارجی‪ ،‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی محص��والت مش��ترک و همچنین‬ ‫برنامه صادراتی این ش��رکت پرسیدند که او پاسخ‬ ‫به این پرسش ها را به زمان نهایی شدن قراردادها‬ ‫موکول کرد و توضیح داد‪ :‬گروه بهمن برای تولید‬ ‫خودروهای جدید با خودروسازان خارجی در حال‬ ‫مذاکره اس��ت که هنوز توافقی به دست نیامده اما‬ ‫در این میان مذاکره با شرکت مزدا و ایسوزو ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره روند همکاری شرکت چینی ‪FAW‬‬ ‫با گروه بهمن نیز اظه��ار کرد‪ :‬این مجموعه برای‬ ‫تولید کشنده با مجموعه سیباموتور و برای تولید‬ ‫خودروهای س��واری تنها با گروه بهمن همکاری‬ ‫دارد و اگرچ��ه تولید این خ��ودرو چینی در گروه‬ ‫بهمن انجام می شود اما از کیفیت باالیی برخوردار‬ ‫ب��وده و بازار به ان اعتم��اد دارد‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫ارزیابی ه��ای کیفی‪ ،‬هم ردیف با برخی محصوالت‬ ‫کره ای‪ ،‬ستاره های خوبی به دست اورده‪ ،‬بنابراین‬ ‫مذاکره با این ش��رکت چینی برای ادامه همکاری‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫داودزاده اضافه کرد‪ :‬این شرکت چینی نخستین‬ ‫و یکی از بزرگترین خودروس��ازان چینی است که‬ ‫انواع خودروها نظیر کش��نده‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونت‪،‬‬ ‫ون‪ ،‬مینی ب��وس و اتوبوس را به تولید می رس��اند‪.‬‬ ‫این ش��رکت بازار دنیا را نشانه گرفته و تنها روی‬ ‫ای��ران تمرکز ن��دارد و همانطور ک��ه در دوره ای‬ ‫شرکت های ژاپنی وارد عرصه رقابت با شرکت های‬ ‫اروپایی و امریکایی ش��دند‪ ،‬امروز کش��ور چین با‬ ‫توج��ه به قدرت اقتصادی خود‪ ،‬فکر ورود به تمام‬ ‫بازاره��ای دنیا را در س��ر می پروران��د که در این‬ ‫شرایط گروه بهمن خوشبختانه با یکی از بهترین‬ ‫خودروسازی های چین همکاری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بهمن موتور در ادامه به کاهش تیراژ‬ ‫تولید این ش��رکت در دوران رکود اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این دوران تولید این ش��رکت به ‪ 7‬هزار‬ ‫دستگاه رسید اما بعد از تحریم تیراژ افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که ای��ا قیمت محصوالت‬ ‫این ش��رکت در سال اینده تغییر می کند‪ ،‬اینگونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬براس��اس اعالم هیات دولت حقوق و‬ ‫دستمزد در س��ال اینده ‪ 14‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر ارزش افزوده‪ ،‬هزینه های گم��رک و ‪ ...‬به ان‬ ‫اضافه شود‪ ،‬قیمت خودرو افزایش خواهد یافت اما‬ ‫در گروه بهمن هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت‬ ‫خودرو گرفته نشده است‪.‬‬ ‫به گفته داودزاده‪ ،‬این ش��رکت امسال به دلیل‬ ‫هم��کاری با ایران خ��ودرو موفق ب��ه تولید حدود‬ ‫‪ 5‬هزار خودرو با ‪ 100‬درصد داخلی س��ازی شده‬ ‫است و تمام محصوالت تولیدی در گروه بهمن با‬ ‫حداقل ‪ 20‬درصد داخلی سازی به تولید می رسند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بهمن موتور ب��ا بیان اینکه این گروه‬ ‫خودروس��ازی ظرفیت تولی��د ‪ 24‬هزار خودرو در‬ ‫یک شیفت کاری طی یک سال را دارد‪ ،‬چشم انداز‬ ‫بازار خودرو در س��ال ‪ 95‬را اینگونه توصیف کرد‪:‬‬ ‫اگرچ��ه محصوالت جدید در س��ال ‪ 96‬وارد بازار‬ ‫خواهد ش��د اما ب��ازار در ‪ 2‬ماه گذش��ته تحرک‬ ‫بس��یار خوبی داش��ته و امید می رود گروه بهمن‬ ‫بتواند تا پایان س��ال به تعه��دات خود جامه عمل‬ ‫بپوشاند‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با فروش س��هام این ش��رکت در‬ ‫بورس گفت‪ :‬خرید سهام در بورس‪ ،‬گروه بهمن یا‬ ‫هر شرکت دیگر را تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬بازدیدی که از ش��رکت‬ ‫ن موتور به عمل امد و انچ��ه فعاالن بازار از‬ ‫بهم�� ‬ ‫ان س��خن می گویند‪ ،‬اگرچه تا مش��خص ش��دن‬ ‫نتیجه قراردادهایی که بین خودروس��ازان داخلی‬ ‫و خارجی بسته می ش��ود‪ ،‬نیاز به فرصتی ‪ 2‬ساله‬ ‫اس��ت اما افزایش تیراژها که حکایت از باال رفتن‬ ‫تقاض��ا دارد‪ ،‬نویدبخ��ش روزهایی پ��ر رونق برای‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪ 95‬است‪.‬‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫تولید بیش از ‪ ۸۰۳‬هزار خودرو در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه منتهی به بهمن امسال‬ ‫‪ ۸۰۳‬ه��زار و ‪ ۴۴۵‬خودروس��واری‬ ‫توس��ط خودروسازان داخلی کشور‬ ‫تولید ش��د که می��زان عمده ترین‬ ‫محصوالت تولید اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امس��ال بیش��ترین خودروه��ای‬ ‫س��واری تولید ش��امل پراید ‪۱۱۸‬‬ ‫ه��زارو ‪۳۸۶‬دس��تگاه ؛ پ��ژو ‪۴۰۵‬‬ ‫‪ ۱۰۷‬ه��زارو ‪۸۴۶‬دس��تگاه؛ پ��ژو‬ ‫پارس ‪ ۱۰۴‬هزارو ‪ ۹۸۳‬دس��تگاه؛ پژو ‪ ۹۶ ،۲۰۶‬هزارو ‪۸۳۰‬دس��تگاه ؛ س��مند به‬ ‫تعداد‪ ۷۷‬هزارو ‪ ۲۱۸‬دس��تگاه؛ تیبا ‪ ۶۵ X ۲۰۰‬هزارو ‪۲۷۵‬دستگاه ؛ مونتاژ پراید‬ ‫‪ ۶۶‬هزارو ‪۶۳۹‬دستگاه؛ ‪۱۳ JAC‬هزارو‪ ۴۱۲‬دستگاه ؛ پراید نسیم و صبا ‪ ۳۳‬هزارو‬ ‫‪۷۵۸‬دس��تگاه ؛ پرای��د دوگانه س��وز ‪ ۲۸‬هزار و ‪۶۹۸‬دس��تگاه ؛ ‪۲۸ MVM‬هزارو‬ ‫‪۸۵۷‬دس��تگاه ؛ محصوالت رنو ‪ ۲۸‬هزارو ‪ ۲۶۱‬دستگاه و تندر ‪ ۲۸ ۹۰‬هزارو ‪۶۱۹‬‬ ‫دستگاه تولید شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می افزاید‪ :‬در ‪۱۱‬ماه امس��ال همچنین ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۷۶‬دس��تگاه‬ ‫پ��ارس تندر؛ ‪ ۱۳‬هزارو ‪ ۹۱۶‬دس��تگاه دنا ؛ رانا به تعداد ‪ ۱۳‬هزارو ‪۵۸۶‬دس��تگاه؛ ‬ ‫برلیانس ‪ ۸‬هزارو ‪ ۲۹۸‬دس��تگاه ؛ انواع لیفان ‪ ۱۲‬هزارو ‪ ۹‬دس��تگاه ؛ سراتو ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۹‬دس��تگاه ؛ تیبا دوگانه سوز ‪۴ X ۲۰۰‬هزار و ‪۴۵۸‬دستگاه؛ ‪ ۳ ، B ۹۰‬هزارو‬ ‫دس��تگاه؛ اس��ا ‪ F ۵۰ ،B۵۰‬یک هزارو ‪۶۸۰‬دستگاه ؛ تیبا ‪ x 100‬یک هزار‬ ‫ ‬ ‫‪۱۷۸‬‬ ‫و ‪۷۳۴‬دس��تگاه ؛ مزدا ‪ ۳‬یک هزار و ‪۱۷۴‬دس��تگاه؛ ولند ‪۶۶۶‬دستگاه تولید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اریسان با کیفیت تر از وانت پیکان‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خ��ودرو معتقد اس��ت‪ :‬موتور‬ ‫وانت ه��ای جدید ایران خ��ودرو به‬ ‫هی��چ عنوان «الودگی ه��ای موتور‬ ‫پی��کان» را ندارند‪.‬هاش��م یکه زارع‬ ‫در گفت وگ��و با پرش��ین خودرو‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطل��ب گفت‪ :‬موتورهای‬ ‫اریسان تقویت ش��ده هستند و از‬ ‫نظر محیط زیستی مشکلی ندارند‪،‬‬ ‫چراکه اگر مشکلی درباره موتورهای‬ ‫این وانت بارها وجود داش��ت‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد ایران به هیچ عنوان مجوز‬ ‫شماره گذاری این خودرو را صادر نمی کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در زمان طراحی چند مدل موتور مد نظر متخصص قرار گرفت‬ ‫ام��ا با توجه به اینک��ه تصمیم بر ان بود وانت اریس��ان «جایگزین پیکان وانت»‬ ‫شود‪ ،‬تصمیم گرفته شد موتور پژو «روا» روی این وانت نصب شود که از کاربری‬ ‫باالتری به ویژه در زمینه محیط زیس��تی برخوردار اس��ت‪ .‬یک��ه زارع تصریح کرد‪:‬‬ ‫موتورهای وانت اریس��ان تقویت ش��ده و به هیچ وجه الودگی موتورهای پیکان‬ ‫را تولید نمی کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با تامین کنندگان بین المللی‬ ‫ریی��س موسس��ه مطالع��ات و‬ ‫پژوهش ه��ای بازرگانی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه قطعه س��ازان داخلی به س��بب‬ ‫تجرب��ه و توانمندی ه��ای خ��ود‪،‬‬ ‫بای��د س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا‬ ‫تامین کنن��دگان بین الملل��ی را در‬ ‫اولویت کاری خود قرار دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اقدامات حمایتی دولت و ظرفیت باالی تولید در صنایع‬ ‫باالدس��تی خودروس��ازی و قطعه س��ازی و بازارهای مناسب‪،‬‬ ‫فرصت های بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران‬ ‫و منطقه در صنایع خودروسازی و قطعه سازی وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬محمدرض��ا رض��وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش بازار‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫دوره ‪ ۱۴‬س��اله (‪۲۰۱۴‬ـ‪ )۲۰۰۰‬متوسط نرخ رشد ساالنه بازار‬ ‫داخلی قطعه س��ازی ‪ ۲۲/۶‬درصد (با لحاظ تورم و ظرفیت های‬ ‫بلندمدت) بوده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬افزایش تولید کمی خودرو‬ ‫از طریق تولید در مقیاس وسیع‪ ،‬افزایش قابلیت های یادگیری‬ ‫و س��رمایه گذاری های هنگفت سبب رشد صنعت قطعه سازی‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫رییس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به‬ ‫اش��تغالزایی باالی صنعت قطعه سازی در کل اشتغال صنعتی‬ ‫کشور گفت‪ :‬در دوره ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‪ ،‬سهم اشتغالزایی‬ ‫صنعت قطعه س��ازی از کل اش��تغال صنعتی س��االنه حدود ‪۵‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬وی از افزایش ‪ ۳۹‬درصدی سهم قطعات در‬ ‫هزینه تولید صنعت خودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که این سهم در سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫معادل ‪ ۲۵‬درصد بود‪ ،‬یعنی متوس��ط نرخ رشد ساالنه ‪۵‬درصد‬ ‫گزارش ش��ده و بیشتر در اثر سیاست های توسعه داخلی سازی‬ ‫قطعات بوده است‪.‬‬ ‫رض��وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷۳‬درصد از ش��رکت های‬ ‫قطعه س��ازی کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬نف��ر و ‪ ۲۷‬درصد از ش��رکت های‬ ‫قطعه سازی باالی ‪ ۱۰۰‬نفر نیروی کار دارند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نزدیک��ی به بازارهای منطقه (حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر) و‬ ‫سهولت دسترسی به انها؛ تولید باال در صنایع باالدستی خودرو‬ ‫و قطعه همچون فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬پالستیک‬ ‫و شیش��ه و برخ��ورداری از نیروی انس��انی تحصیلکرده فنی و‬ ‫مهندسی را از جمله ظرفیت ها و قابلیت های اقتصاد ایران برای‬ ‫همکاری مشترک با طرف خارجی عنوان کرد‪ ،‬و افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬دانش��جویان حوزه های مختلف مهندسی و زمینه های‬ ‫مرتب��ط با صنعت افزون بر ‪ ۱/۷‬میلی��ون نفر (حدود ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫کل دانش��جویان) بودند که امید دارن��د بتوانند به محیط های‬ ‫صنعتی وارد شوند‪ .‬رضوی وجود پایگاه های توسعه یافته برای‬ ‫تولید قطع��ات صنعتی که در نتیجه همکاری با ش��رکت های‬ ‫اروپایی ش��کل گرفته را از دیگر مزیت های ایران برای همکاری‬ ‫مش��ترک با رقبای خارجی دانس��ت و اف��زود‪ :‬هرچند از زمان‬ ‫انق�لاب «خودکفایی» در مرکز توج��ه قرار گرفت اما همکاری‬ ‫با ش��رکت هایی که سرریزهای گس��ترده ای برای کشورمان به‬ ‫همراه داشته‪ ،‬تداوم یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از جمل��ه ش��رکت های فع��ال در صنع��ت‬ ‫قطعه س��ازی ایران می توان به ش��رکت ایدم (س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک با دایملر)؛ شرکت چرخشگر (سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با ‪ ZF‬المان)؛ ش��رکت صنایع سندن ایرانیان (سرمایه گذاری‬ ‫مشترک با سندن بین المللی سنگاپور برای تولید سیستم های‬ ‫سرمایشی‪/‬گرمایشی)؛ شرکت اتوشاس��ی اینترنشنال پارس‬ ‫(سرمایه گذاری مشترک ‪ ۷۷‬درصدی رنو فرانسه)؛ شرکت ولئو‬ ‫ارمکو (قرارداد تولید مش��ترک ‪۵۱‬درصدی فرانسه) و شرکت‬ ‫رنگ کانس��ای ژاپن اش��اره ک��رد که مالکی��ت ان ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫رییس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اش��اره‬ ‫ب��ه تجربه ش��رکت رنو در ایران اظهار کرد‪ :‬تجربه این ش��رکت‬ ‫نیز به عنوان تنها سرمایه گذار مشترک در خودروسازی کشور‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬این شرکت در قالب سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با س��هم ‪ ۵۱‬درصدی رنو و ‪ ۴۹‬درصدی ش��رکای ایرانی (ایدرو‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایپا) فعالیت خ��ود را با داخلی س��ازی ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی اغاز کرد و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی توانس��ت ان را‬ ‫به ‪ ۶۰‬درصد برس��اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫ش��رکت رنوپارس درحال حاضر به ‪ ۸۰‬میلیون یورو رس��یده و‬ ‫س��ازوکارهای مختلفی را برای توسعه تامین کنندگان داخلی‬ ‫درنظر گرفته است‪.‬‬ ‫رضوی اعطای مش��وق های مالی براس��اس قانون حمایت و‬ ‫تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی در کنار معافیت های موقت‬ ‫مالیات��ی ‪ ۸۰‬درصدی به مدت ‪ ۴‬س��ال ب��رای بخش صنعت و‬ ‫معدن و ‪ ۱۰۰‬درصد به مدت ‪ ۱۰‬سال برای بخش های یاد شده‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته را نیز از دیگر مزیت های اقتصادی‬ ‫ایران برای همکاری با ش��رکت های خارج��ی عنوان کرد‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خود رضایت پایین مش��تریان از‬ ‫محص��والت داخلی و تقاضای انها ب��رای بهره مندی از کیفیت‬ ‫بهتر در صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی‪ ،‬وج��ود قوانین‬ ‫س��خت گیرانه در ارتباط با کاهش االینده ها و ضرورت ارتقای‬ ‫اس��تاندارد و وجود تنگناهای مالی در صنعت خودروس��ازی و‬ ‫قطعه سازی و کاهش دسترس��ی به تسهیالت مالی را از جمله‬ ‫عوامل اصلی برای مشارکت خارجیان در ایران عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیش بینی حفظ بازار چینی ها در ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫بررسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اجاره روزانه خودرو‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و عید نوروز بازار خودروهای‬ ‫اجاره ای نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به‬ ‫طور معمول مش��تریان خودروهای اجاره ای را زوج های جوان‬ ‫برای مراسم ازدواج‪ ،‬برخی تاجران و همچنین برگزارکنندگان‬ ‫مراسم های تشریفات تشکیل می دهند‪ .‬البته بازار خودروهای‬ ‫اجاره ای چندان گرم نیس��ت و مشتریان خاص خود را دارد‪ ،‬با‬ ‫ای��ن حال در ایام نوروز تعداد مش��تریان در ای��ن بازار افزایش‬ ‫می یابد و متاثر از ان قیمت ها نیز بیشتر می شود‪ .‬بنز ‪ S ۵۰۰‬از‬ ‫خودروهایی اس��ت که بیشترین رقم اجاره را در این بازار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور میانگین قیمت اجاره روزانه این خودرو یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬البته برخ��ی بنگاه ها نیز برای یک ماه‬ ‫اجاره این خ��ودرو‪ ۲۷ ،‬میلیون تومان طل��ب می کنند‪ .‬اجاره‬ ‫روزانه پورش��ه باکس��تر نیز ‪ ۹۰۰‬هزار تومان است‪ .‬البته برای‬ ‫ی��ک ماه نیز می توان این خودرو را با پرداخت مبلغ ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫توم��ان اج��اره کرد‪ .‬بن��ز ‪ C ۲۰۰‬نیز روزانه ح��دود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان و ماهانه ‪ ۱۰‬میلیون تومان اجاره داده می ش��ود‪ .‬اما بازار‬ ‫خودروهای اجاره ای تنها مختص خودروهای لوکس نیس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن بازار خودروهای وارداتی با س��طح قیمتی متوس��ط و‬ ‫حت��ی خودروهای داخلی نیز عرضه می ش��ود‪ .‬اج��اره روزانه‬ ‫خودروهایی چون جنس��یس‪ ،‬پرادو‪ ،‬اسپرتیج و اپتیما به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬این خودروها ماهانه‬ ‫نیز به قیمتی حدود ‪ 7‬میلیون تومان اجاره داده می شوند‪.‬‬ ‫موانع توسعه صنعت قطعه‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬با حرکت‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬صنعت قطعه س��ازی هم مس��یر با ان توس��عه‬ ‫می یاب��د و در واقع این دو صنعت به یکدیگر وابس��ته و متصل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو ب��ا خبرخودر و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در جری��ان همکاری های جدید و ب��ا ورود خودروهای‬ ‫جدی��د به طور قط��ع قطعه س��ازان خارجی نیز وارد ش��ده و‬ ‫همکاری های��ی را ب��ا قطعه س��ازان داخلی خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایجاد مجموعه س��ازها و همچنین همکاری‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی و خارجی باعث ارتق��ای صنعت قطعه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چ��را که یکی از ش��روط همکاری ها اغ��از تولید با‬ ‫حداقل ‪۴۰‬درصد اس��ت‪ .‬نجفی منش در ادامه افزود‪ :‬با قرارداد‬ ‫جدی��د خودروس��ازان و اغاز همکاری با پژو‪ ،‬س��اخت خودرو‬ ‫با توان داخلی انجام ش��د و به طبع این اتفاقات قطعه س��ازان‬ ‫داخل��ی از این جریان بهره مند خواهند ش��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫موانع موجود بر سر راه قطعه سازان بیان کرد‪ :‬اصلی ترین مانع‬ ‫بحث تحریم ها بود که خوش��بختانه درحال حاضر این مانع در‬ ‫حال برطرف ش��دن اس��ت‪ .‬بخش عمده رفع موانع دسترسی‬ ‫به منابع خارجی اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز مهم ترین‬ ‫مش��کل و مانعی که صنعت قطعه س��ازی با ان مواجه اس��ت‪،‬‬ ‫بحث نقدینگی در صنعت است که امیدواریم دولت با حمایت‬ ‫از ای��ن صنعت موجب تامین نیازهای قطعه س��ازان ش��ود و‬ ‫قطعه سازان بتوانند نقدینگی موردنیازشان را به دست اورند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همکاری مطلوبی بین بانک ها و قطعه سازان‬ ‫انجام نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ سود بانکی به معضلی تبدیل‬ ‫ش��ده و این به دلیل باال بودن نرخ س��ود سپرده ها است و باید‬ ‫دولت همکاری الزم را درباره کاهش نرخ سپرده ها و همچنین‬ ‫سود بانکی داشته باشند‪.‬‬ ‫از بازار خودرو در روزهای پایانی سال نشان داد‬ ‫«رکود» و «رونق» دو گفتمان متفاوت از فعاالن بازار‬ ‫ابهام در نحوه اموزش‬ ‫قطعه سازان‬ ‫مع��اون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره التزام های موجود در قرا رداد پ��ژو برای انتقال فناوری‬ ‫س��اخت و توسعه صنعت قطعه سازی کش��ورمان توضیحاتی‬ ‫داد‪ .‬محس��ن صالحی نیا در گفت وگو ب��ا «عصرخودرو» گفت‪:‬‬ ‫در چارچوب این قرارداد همکاری بین قطعه سازان ایرانی که با‬ ‫این شرکت به صورت سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر)‬ ‫کار می کنند و قطعه سازان پژو در سراسر دنیا‪ ،‬پیش بینی شده‬ ‫قطعه سازان ایرانی وارد ش��بکه تامین پژو در دنیا شوند‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه نح��وه اموزش قطعه س��ازان در چارچوب این‬ ‫قرارداد از جزئیاتی است که بعدها مشخص خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امض��ای جزئیات این قراردادها نکات جزئی کلیدی دارد اما به‬ ‫محض اعالم این همکاری در قالب ش��رکت تولیدی مشترک‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬چرا که ساختار سرمایه گذاری مشترک این‬ ‫اس��ت که ش��رکت مش��ترک هیات مدیره ای دارد که نیمی از‬ ‫ان مدی��ران ایرانی خواهند بود‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬این سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر)‬ ‫‪ ۶‬معاون دارد که ‪ 3‬نفر ایرانی و سه نفر دیگر فرانسوی هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 3‬معاون ایران��ی ‪ ۳‬قائم مقام فرانس��وی و ‪ 3‬معاون‬ ‫فرانس��وی نیز ‪ 3‬قائم مقام ایرانی دارند‪ .‬همچنین این ش��رکت‬ ‫‪ ۸‬مدیر میانی ش��امل ‪ ۴‬مدیر ایرانی و ‪ ۴‬مدیر فرانسوی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینکه ایا‬ ‫میزان اموزش قطعه سازان ایرانی توسط پژو در قرار داد تعیین‬ ‫ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بله اما میزان نفر ساعت این اموزش را‬ ‫به خاطر ندارم‪ .‬اما اموزش یکی از موارد اصلی قرارداد یاددشده‬ ‫اس��ت که از سطوح مدیریتی اغاز شده و تا رده های پایین تر را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫بابک صدرایی‪ ،‬معاون بازاریابی شرکت مدیران خودرو درباره جایگاه خودروسازان‬ ‫چینی در دوره پس از تحریم گفت‪ :‬طلسم خرید خودرو چینی در بازار شکسته شده‬ ‫و چینی ها اماده رقابت هستند‪ ،‬از طرفی در نمایشگاه های امسال‪ ،‬چینی ها با دست‬ ‫پر وارد ش��دند و در اینده نیز جلوت��ر از ورود اروپایی ها محصوالت جدید خود را به‬ ‫بازار ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال‪،‬‬ ‫نابه‪‎‬س��امانی در بازار خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫و این به هم ریختگی به گونه ای اس��ت که بعضی‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران از تح��رک ب��ازار خبر می دهند‬ ‫و ع��ده ای همچن��ان معتقدن��د رک��ود در بازار‬ ‫حکمفرماست‪ .‬هرچند به گفته فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫ بازار خودرو در هفته ای که گذشت شاهد اندکی‬ ‫رونق بود اما انچه مس��لم است ‪ ،‬نوسان قیمت ها‬ ‫در روزهای پایانی سال است‪.‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‹ ‹رکود ادامه‪‎‬دار در بازار‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫وقتی بازار شب‬ ‫عید راکد است‬ ‫نمی توان برای‬ ‫روزهای ابتدایی‬ ‫سال اینده منتظر‬ ‫اتفاق خاصی بود‬ ‫نعم��ت اهلل کاش��انی‪ ،‬رییس پیش��ین اتحادیه‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودروهای داخلی‬ ‫ب��ه غی��ر از تندر ‪ ۹۰‬از ‪ ۲۰۰‬ه��زار تا ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان افت قیمت داش��ته اما تندر ‪ 90‬با افزایش‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تا یک میلی��ون تومان قیمت روبه رو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��اید مشکلی در خط تولید‬ ‫این ن��وع خودروها به وجود ام��ده که منجر به‬ ‫کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت ان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با این ش��رایط هنوز در بازار هیچ‬ ‫خرید و فروشی انجام نمی شود که این روند برای‬ ‫خودروهای وارداتی نیز صادق اس��ت و با وجود‬ ‫افت قیمت در این نوع خودروها‪ ،‬تقاضایی برای‬ ‫انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاش��انی تصریح کرد‪ :‬تمام نمایشگاه‪‎‬داران به‬ ‫امید روزهای پایانی س��ال هس��تند ام��ا باز هم‬ ‫شاهد اتفاق جدیدی در بازار خودرو نیستیم و با‬ ‫وجود اینکه کمتر از یک هفته به روزهای کاری‬ ‫اخر سال باقی مانده اما بازار همچنان راکد است‪.‬‬ ‫این فعال بازار خ��ودرو درباره پیش بینی خود‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬نیز گفت‪ :‬وقتی بازار شب عید راکد‬ ‫است نمی توان برای روزهای ابتدایی سال اینده‬ ‫منتظر اتف��اق خاصی بود‪ .‬کاش��انی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی روند بازار خودرو در س��ال های گذشته‬ ‫نشان می دهد روندی که در حال حاضر در بازار‬ ‫وجود دارد در س��ال های گذشته سابقه نداشته‬ ‫اس��ت و در این ش��رایط تصور افزایش قیمت ها‬ ‫و رونق بازار در سال جدید بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در س��ال های گذشته حتی برای‬ ‫خودروهای کارکرده نیز بازار وجود داشت اما در‬ ‫حال حاضر این روند اینگونه نیست‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح این وضعی��ت‪ ،‬به پایین امدن‬ ‫قیم��ت دالر در بازار داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مردم در انتظار کاهش بیشتر قیمت دالر هستند‬ ‫زیرا هران��دازه قیمت دالر کاه��ش یابد‪ ،‬قیمت‬ ‫محصوالت نیز شکسته می شود‪ ،‬از این رو مردم‬ ‫هنوز در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند‪.‬‬ ‫کاش��انی ادامه داد‪ :‬از سویی دیگر‪ ،‬تورم نیز به‬ ‫صورت پلکانی در حال کاهش است بنابراین هر‬ ‫چه تورم کاهش یابد‪ ،‬تقاضا برای خرید نیز کمتر‬ ‫می ش��ود در این ش��رایط افراد منتظر هستند تا‬ ‫اعداد به نقطه ثابتی برسد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو در ادامه س��خنان خود‬ ‫به س��ود باالی بانک ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬سود‬ ‫بانک ها هنوز نس��بت به تورم‪ ،‬ارقام باالتری (‪۱۸‬‬ ‫درصد س��ود بانک��ی و ‪ ۱۲‬درصد ن��رخ تورم) را‬ ‫نش��ان می دهد و تا زمانی که بین س��ود بانک ها‬ ‫و ن��رخ تورم‪ ،‬تعادلی به وج��ود نیاید هیچ اقدام‬ ‫مثبتی اتفاق نخواهد افتاد زیرا افراد با محاس��به‬ ‫سرانگشتی متوجه می شوند که اگر پول خود را‬ ‫ک بگذارند‪ ،‬به مراتب س��ود بیشتری دارد‬ ‫در بان ‬ ‫نس��بت به زمانی که کاالی��ی را در بازار معامله‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی در ادامه ب��ه توضیح این موضوع‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬همزمان با افزایش تورم‪ ،‬ارزش‬ ‫پ��ول کاهش می یابد و مردم ترجیح می دهند به‬ ‫جای حفظ س��رمایه خود ‪ ،‬نسبت به معامله کاال‬ ‫اق��دام کنن د اما زمانی که ت��ورم کاهش یافته و‬ ‫پایی��ن می اید‪ ،‬ای��ن معادله برعکس می ش��ود‬ ‫و ارزش پ��ول باال می رود و م��ردم برای معامله‬ ‫هزینه نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق نسبی بازار عرضه و تقاضا‬ ‫در همین حال امیر حاج‪‎‬ابوالحس��ن یک فعال‬ ‫ب��ازار خودرو درب��اره روند این بازار به ش��رایط‬ ‫دیگ��ری اش��اره ک��رد و در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬قیمت خودروه��ای داخلی از جمله تندر‬ ‫‪ ۹۰‬و ساندرو در این هفته با افزایش مواجه شد‪.‬‬ ‫همچنین بازار خودروه��ای وارداتی نیز در حال‬ ‫رونق اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬در ح��ال حاضر در زمینه‬ ‫خودروه��ای وارداتی پیش��نهادهایی از س��وی‬ ‫وارد کنن��دگان خ��ودرو ب��رای خری��د ب��ه‬ ‫نمایش��گاه داران ش��ده اس��ت؛ به ط��ور نمون��ه‬ ‫خودروس��واری س��انتافه مدل ‪ ۲۰۱۴‬فول اپشن‬ ‫س��فارش کش��ور امارات‪ ۵۰۰ ،‬دس��تگاه (‪۲۱۷‬‬ ‫سفید‪ ۱۰۰ ،‬س��یاه‪ ۹۰ ،‬نوک مدادی و ‪ ۹۳‬عدد‬ ‫مس��ی) با قیم��ت ‪ ۱۳۴‬میلیون توم��ان و مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬فول اپش��ن ای��ن خودرو س��فارش اروپا‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬دس��تگاه با قیم��ت ‪ ۱۶۲‬میلیون در حال‬ ‫ارائه است‪.‬‬ ‫حاج‪‎‬ابوالحسن افزود‪ :‬از دیگر خودروهای وارد‬ ‫ش��ده خودرو بنز اس ‪ ۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۴‬به تعداد‬ ‫‪ ۱۵‬دس��تگاه (‪ ۹‬مشکی‪ ۶ ،‬سفید) با قیمت یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬همچنین ‪۳۰‬‬ ‫دس��تگاه تویوتا وانت با اپش��ن پایین گیربکس‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬ب��ا قیمت ‪ ۱۰۸‬میلی��ون در بازار خودرو‬ ‫اماده معامله است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تمام این خودروها در بازار ایران اماده‬ ‫و پالک شده موجود اس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که این خودروها در گمرک نگه داشته شده بوده‬ ‫و به تازگی ازاد و وارد بازار شده اند‪.‬‬ ‫حاج‪‎‬ابوالحس��ن بی��ان کرد‪ :‬بنابرای��ن می توان‬ ‫گف��ت بازار در حال رونق ب��وده و از رکود قبلی‬ ‫خارج شده اس��ت و متقاضی برای ان نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬حتی خودروهای وارداتی کارکرده بس��یار‬ ‫زودتر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫امیر ابوالحسن در پایان گفت‪ :‬بازار در روزهای‬ ‫اخر س��ال در حال رونق است و مشتریان برای‬ ‫خرید اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫نوسان قیمت خودروها در روزهای اخر سال‬ ‫روزهای پایانی س��ال در بازار خودرو با نوسان‬ ‫قیمتی بس��یاری همراه بود‪ .‬به ط��وری که پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬در ابتدای هفته با کاهش ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومانی به ‪ ۳۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان رس��ید‬ ‫اما این قیمت در ادامه دوباره روند نزولی درپیش‬ ‫گرفت و با کاهش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی مواجه شد‪.‬‬ ‫پژو پارس س��ال کد ‪ ۲۸۲۲۸‬در ابتدای هفته‬ ‫افزایش یافت و از ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رس��ید اما در‬ ‫ادامه با کاهش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫اما پژو ‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪ ۵‬و دن ا ای اف ‪ ۷‬با افزایش‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان��ی ب��ه ترتی��ب ‪ ۳۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان و ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د اما در ادامه خ��ودرو دنا ای اف ‪ ۷‬با‬ ‫کاه��ش ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی مواجه ش��د و به ‪۴۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫همچنین رنو تن��در اتوماتیک ای ‪ ۲‬دو ایربگ‬ ‫و برلیان��س ‪ H ۳۲۰‬اتوماتیک ب��ا افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی ب��ه ترتیب ‪ ۵۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان و ‪ ۵۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان خرید و‬ ‫فروش شد‪ .‬در ادامه رنو تندر اتوماتیک با کاهش‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومانی به ‪ ۵۰‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫س��ایپا پرای د ای ایکس ‪ ۱۱۱‬ب��ا افزایش ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومانی به ‪ ۲۰‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ام��ا خودروهایی که با کاه��ش قیمت مواجه‬ ‫شدند؛ س��مند ال ایکس ‪ ۲۹۳۳۹‬از ‪ ۳۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان ب��ه ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان رس��ید اما در ادامه با قیمت ‪ ۳۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان در بازار معامله شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ورن ای ال ایک��س ‪ ۵۷۵۰۷‬در‬ ‫ابت��دای هفته با کاهش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به ‪۳۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افت داشت و در ادامه‬ ‫با همی��ن مقدار کاهش ب��ه ‪ ۳۶‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬ج��ی ال ایکس ک��د ‪ ۲۵۶۳۴‬نیز با‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی ب��ه ‪ ۲۹‬میلیون ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫در نهایت سایپا پراید ‪ ۱۳۱‬اس ای پایه گازسوز‬ ‫(سفید) با افت یک هزار تومانی به ‪ ۲۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫در این هفته ‪ 2‬مدل از خودروهای صادراتی با‬ ‫افزایش قیمت و دو مدل با کاهش قیمت مواجه‬ ‫بودن��د؛ کارنز ‪ ۲۰۱۶‬و یاریس هاچ بک ‪ ۲۰۱۶‬به‬ ‫ترتیب با قیمت های ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان و ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیون تومان معامله شد‪.‬‬ ‫اما با کاهش قیمت النترا فول ‪ ۲۰۱۶‬نیوفیس‬ ‫و اکسنت فول ‪ ۲۰۱۶‬به ترتیب به ‪ ۱۲۵‬میلیون‬ ‫تومان و ‪ ۱۰۲‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬کد‪26028‬‬ ‫‪32.517.000‬‬ ‫‪32,900,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 20‬تیپ ‪6‬‬ ‫‪90.528.000‬‬ ‫‪83.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34.452.000‬‬ ‫‪34.600.000‬‬ ‫هیوندای سانتافه ای ایکس ‪ 45‬دو ایربگ دو دیفرانسیل‬ ‫وارداتی‬ ‫‪165.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪ 8‬کد ‪27429‬‬ ‫‪34,992,000‬‬ ‫‪34,800,000‬‬ ‫هیوندای توسان ای ایکس ‪ 35‬فول سفارش اروپا ‪2016‬‬ ‫‪157.800.000‬‬ ‫‪164.000.000‬‬ ‫برلیانس ‪ H320‬اتوماتیک‬ ‫‪50,840,000‬‬ ‫‪53,400,000‬‬ ‫هیوندای ای ‪ 40‬صندوقدار‬ ‫‪173.349.000‬‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫رانا ال ایکس ‬ ‫‪33,233,000‬‬ ‫‪33,500,000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2015‬وای اف تیپ ‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138.000.000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس کد ‪25634‬‬ ‫‪28,882,000‬‬ ‫‪29,200,000‬‬ ‫کیا اپتیما فول ‪ -2016‬اتاق جدید‬ ‫‪187.498.000‬‬ ‫‪183.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال کد ‪28228‬‬ ‫‪35.328.000‬‬ ‫‪36.200.000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید‪ 204‬فول ‪ +2016‬اتوپارک‬ ‫‪236.276.000‬‬ ‫‪227.000.000‬‬ ‫سمند ال ایکس کد ‪29339‬‬ ‫‪29.844.000‬‬ ‫‪30.700.000‬‬ ‫کیا اسپرتیج فول ‪2016‬‬ ‫‪182.070.000‬‬ ‫‪163.000.000‬‬ ‫سورن ای ال ایکس کد ‪57507‬‬ ‫‪36.123.000‬‬ ‫‪36,0100.000‬‬ ‫پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪76.849.000‬‬ ‫‪69.000.000‬‬ ‫دنا ای اف ‪7‬‬ ‫‪42.393.000‬‬ ‫‪43.700.000‬‬ ‫سراتو کوپه ‪2016 2.0‬‬ ‫‪147.933.000‬‬ ‫‪128.000.000‬‬ ‫رنو تندر اتوماتیک ای ‪ 2‬دو ایربگ‬ ‫‪47.196.000‬‬ ‫‪50.000.300‬‬ ‫کارنز ‪2016‬‬ ‫‪157.055.000‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ای ایکس ‪111‬‬ ‫ــ‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫النترا فول کامل ‪ 2016‬نیوفیس‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125.000.000‬‬ ‫سایپا پراید‪ 131‬اس ای پایه گازسوز (سفید)‬ ‫‪21.420.000‬‬ ‫‪21.600.000‬‬ ‫اکسنت فول کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪102.000.000‬‬ ‫سایپا پراید ‪132‬تی ال‬ ‫‪19.100.000‬‬ ‫ــ‬ ‫ریو ‪ 4‬در ‪2016‬‬ ‫‪121.416.000‬‬ ‫‪122.000.000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪24.610.000‬‬ ‫‪24.400.000‬‬ ‫یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪114.000.000‬‬ ‫‪110.000.000‬‬ ‫معدن‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫راهکارهای حمایتی در سال ‪95‬؛ انتظار فعاالن مس و الومینیوم‬ ‫‪23‬‬ ‫چین در استانه «انقالب خدماتی»‬ ‫‪ 24‬ارتقای حفاری های معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با افزایش قیمت ها در بازار طی روزهای گذشته رخ داد‬ ‫انفجار ‪۱۰‬دالری سنگ اهن در یک روز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روزهای پایانی سال ‪ ۹۴‬را در حالی پشت سر‬ ‫می گذاریم که بازار سنگ اهن با اتفاقات جالبی‬ ‫رو به رو ش��ده است‪ .‬رش��د ناگهانی قیمت این‬ ‫محصول باعث شده تا برخی به بازار سال اینده‬ ‫خوشبین باش��ند اما در کنار ان برخی فعاالن‬ ‫معتقدند پیش بینی برای بازار س��ال ‪ ۹۵‬کمی‬ ‫سخت و دشوار است‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۰‬دالری قیمت سنگ اهن در یک روز‬ ‫توانس��ت صادرات فوالد چین در روز دوش��نبه‬ ‫متوق��ف کند با این وجود امی��د چندانی برای‬ ‫بهبود شرایط وجود نداشته و برخی کاشناسان‬ ‫اع�لام می کنند قیم��ت س��نگ اهن در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۶‬م بیش��تر از ‪ ۵۰‬دالر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ اهن روی سکوی پرش قیمت‬ ‫سنگ اهن باالترین میزان رشد روزانه قیمت‬ ‫را‪ ،‬در چن��د روز گذش��ته تجربه کرد‪ .‬این ماده‬ ‫معدن��ی تنه��ا در یک روز توانس��ت افزایش��ی‬ ‫‪۱۹‬درصدی را شاهد باشد‪ ،‬در حالی که مدت ها‬ ‫روند کاهش را در بازار دنبال می کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی که پی��ش از ان تصور می ش��د با‬ ‫تغییر سیاس��ت های چین برای کاهش ظرفیت‬ ‫تولی��د ف��والد در ماه ها ی��ا س��ال های اینده‪،‬‬ ‫بازار مصرف میزبان رش��د قیمت ها باش��د‪ ،‬روز‬ ‫دوشنبه بازارهای اصلی سنگ اهن شامل چین‬ ‫و اس��ترالیا‪ ،‬ش��اهد عبور نرخ این ماده معدنی‬ ‫با عیار ‪۶۲‬درصد از ‪ ۶۳‬دالر در هر تن بودند‪.‬‬ ‫این اتفاق ش��اید نوی��دی خوش برای فعاالن‬ ‫این حوزه ن��ه تنها در ایران بلکه در کل جهان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در دوره زمانی ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬نخس��تین‬ ‫بار اس��ت که بازار سنگ اهن رشد ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫در یک روز را تجربه می کند‪.‬‬ ‫در این میان برخی از کارشناسان و تحلیلگران‬ ‫بازار این اتفاق را ناش��ی از تصمیمات چین در‬ ‫محدود ک��ردن تولید ف��والد ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫بلومبرگ نی��ز در پی چنین اتفاقی بیان کرده‪،‬‬ ‫چنین روند افزایشی از سوی سنگ اهن چندان‬ ‫ماندنی نخواهد بود و ب��ا افزایش دوباره عرضه‬ ‫در بازاره��ا‪ ،‬قیمت ه��ا کاهش و ب��ازار متعادل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیش تر بارها از سوی کارشناسان‪ ،‬بازرگانان‬ ‫و تحلیلگران بیان می ش��د‪ ،‬بازار س��نگ اهن از‬ ‫اواخر س��ال ‪ ۲۰۱۶‬ی��ا ‪۲۰۱۷‬م جهت حرکت‬ ‫منحن��ی قیمت ها را تغییر داده و روند صعودی‬ ‫را پی��ش خواهد گرفت اما ای��ن روز ها گلدمن‬ ‫س��اکس معتقد اس��ت در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م قیمت هر تن س��نگ اهن بیشتر از ‪۳۵‬‬ ‫دالر نخواهد بود‪.‬‬ ‫هرچند س��نگ اهن با یک جهش توانس��ت‬ ‫‪۱۹‬درصد قیم��ت خود را افزای��ش دهد اما به‬ ‫دنبال ان نیز فوالد به عنوان حلقه ای از زنجیره‬ ‫ارزش با افزایش قیمت مواجه شد‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث ش��د چین روز دوش��نبه صادرات فوالد‬ ‫خ��ود را متوقف کند تا تاثیرات این ش��وک در‬ ‫بازار ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار زیر سایه شک ها و تردیدها‬ ‫ب��ازار جهان��ی ب��ا افزای��ش ناگهان��ی خود‬ ‫توانس��ت بار دیگر طعم شیرین رونق را به کام‬ ‫س��نگ اهنی ها بی��اورد‪ .‬حال باتوج��ه به اینکه‬ ‫سال ‪ ۹۴‬روزهای پایانی خود را سپری می کند‪،‬‬ ‫برخی فعاالن این حوزه ب��ازار داخلی ایران در‬ ‫س��ال اینده را بازاری همراه با رونق در خرید و‬ ‫ف��روش پیش بینی می کنند اما در مقابل برخی‬ ‫افراد این افزایش را پایدار ندانس��ته و تغییری‬ ‫برای بازار ‪ ۹۵‬در کشور متصور نیستند‪ .‬در واقع‬ ‫پیش بینی برای بازار س��نگ اهن در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫کاری سخت و دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت با ن��گاه ویژه به بودجه‬ ‫عمرانی به بازار ساخت وساز کشور رونق بخشد‪،‬‬ ‫تقاض��ا در بازار فوالد نیز افزای��ش می یابد‪ ،‬در‬ ‫پی ان فع��االن در حوزه س��نگ اهن نیز برای‬ ‫تامی��ن نی��از کارخانه ه��ا ب��ا تکاپوی بیش��تر‬ ‫در مع��ادن مواج��ه می ش��وند‪ ،‬البت��ه نباید از‬ ‫این موض��وع غافل مان��د که ام��روز انبارهای‬ ‫محصوالت فوالدی در برخی کارخانه ها ش��اهد‬ ‫دپ��وی تولیدات هس��تند در نیتجه با رونق در‬ ‫ساخت وساز ابتدا محصوالت دپو شده فوالد که‬ ‫حدود ‪۳‬میلیون تن اس��ت راهی بازار می شوند‪،‬‬ ‫به همین دلیل س��نگ اهنی ها نمی توانند در ‪۶‬‬ ‫ماه ابتدایی سال در انتظار اتفاقات بسیار خوب‬ ‫در ای��ن بازار باش��ند زیرا برخ��ی کارخانه های‬ ‫فوالدی با توجه به مس��ائل رخ داده در س��ال‬ ‫‪ ،۹۴‬برنامه ای برای افزایش تولید در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬مهدی کرباسیان‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬بازار داخلی سنگ اهن ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬را بازاری همراه ب��ا رونق پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬وی معتقد اس��ت‪ ،‬س��ال این��ده در کنار‬ ‫مش��کالت موج��ود در بازاره��ای جهانی ایران‬ ‫می تواند‪ ،‬بازاری خوب در حوزه س��نگ اهن را‬ ‫ش��اهد باشد‪ .‬به اعتقاد کرباس��یان‪ ،‬با توجه به‬ ‫فعال شدن کارخانه های داخلی تولید کنسانتره‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۵‬معادن داخلی س��نگ اهن قابل‬ ‫استفاده در این کارخانه ها‪ ،‬تولید باالی خود را‬ ‫از سر خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ام��ا در مقابل ای��ن اظهار نظر‪ ،‬قدی��ر قیافه‪،‬‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫گا هن ایران‪ ،‬دیدگاه خوش بینانه ای نسبت‬ ‫سن ‬ ‫به بازار ‪ ۹۵‬ندارد‪.‬‬ ‫در همین حال به گ��زارش اقتصادنیوز قیافه‬ ‫درباره تغیی��رات رخ داده در بازار س��نگ اهن‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬روند قیمتی س��نگ اهن در بازار‬ ‫جهان��ی تغییر کرده اما این تغییرات بنیادی به‬ ‫نظر نمی رس��د و تنها ش��رایط در بازار جهانی‬ ‫نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده است‪ .‬قدیر‬ ‫قیافه بر این باور است که وضعیت سنگ اهن با‬ ‫توجه به تجربه این دو سال اخیر بسیار پیچیده‬ ‫شده و پیش بینی ان در اینده سخت است‪.‬‬ ‫زیرا تداوم این روند قطعی نخواهد بود و تنها‬ ‫می توان به این امیدوار بود که قیمت سنگ اهن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬زیر ‪ ۴۲‬ی��ا ‪ ۴۳‬دالر نخواهد امد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که به رونق بازار داخلی‬ ‫سنگ اهن در س��ال اینده کامال امیدوارم زیرا‬ ‫بیش��تر واحدهای مصرف کننده سنگ اهن در‬ ‫سال اینده وارد مدار تولید و بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که تقاضا برای سنگ اهن‬ ‫تحریک نش��ود و در بخش ساخت وساز رونقی‬ ‫احس��اس نش��ود و پی��رو ان در ب��ازار ف��والد‬ ‫تقاضایی ایجاد نش��ود‪ ،‬نمی توان به روند مثبت‬ ‫بازار س��نگ اهن خوشبین بود‪ .‬بانک جهانی در‬ ‫جدیدترین پیش بینی خود مدعی ش��ده رشد‬ ‫اقتصادی ایران در سال ‪۲۰۱۶‬م‪ ،‬افزایش ‪۵ /۸‬‬ ‫درصدی خواهد داشت و همین سبب می شود‬ ‫بخش ساختمان و عمران کشور با رونق روبه رو‬ ‫شوند‪ .‬از این رو می توان بازار داخلی سنگ اهن‬ ‫را در سال اینده تحول یافت ه پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫قیاف��ه با بیان اینکه س��نگ اهن در بازارهای‬ ‫جهانی نیز روبه بهبود است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��نگ اهن در محدوده ‪ ۶۰‬دالری اس��ت اما‬ ‫مهم این است که چنین شرایطی تا چه زمانی‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حال اگر پیش بینی می شود سال اینده بازار‬ ‫سنگ اهن متحول می شود بر این اساس است‬ ‫که بیشتر واحدهای وابسته به سنگ اهن برای‬ ‫تکمیل زنجیره تولیدش��ان باید مواد اولیه خود‬ ‫را تامین کنن��د و از این طریق خرید و فروش‬ ‫داخلی س��نگ اهن تکان می خورد اما روند ان‬ ‫در ب��ازار جهانی همچنان در هال��ه ای از ابهام‬ ‫است‪.‬‬ ‫چی��ن برنام��ه کاه��ش‪ ۱۵۰‬میلی��ون تنی‬ ‫صادرات را در دس��تور کار قرار داده و استرالیا‬ ‫و برزیل نیز به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ اهن جهان‪ ،‬با راه اندازی‬ ‫طرح ه��ای جدی��د‪ ،‬درص��دد افزای��ش تولی��د‬ ‫سنگ اهن هستند‪.‬‬ ‫در حالی که کارشناسان معتقدند از انجا که‬ ‫برزیل قیمت تمام شده تولید هر تن سنگ اهن‬ ‫را ‪ ۱۳‬دالر اع�لام ک��رده به نظر نمی رس��د که‬ ‫در س��ال جدید میالدی‪ ،‬تغییر محسوس��ی در‬ ‫افزایش قیمت جهانی سنگ اهن رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی غیرممکن است‬ ‫‪9‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش ساالنه مرکز امار نشان می دهد‬ ‫افزایش صادرات مستقیم‬ ‫معادن در سال ‪93‬‬ ‫کتایون ملکی‬ ‫گروه معدن‬ ‫در پ��ی تغییرات رخ داده در بازار س��نگ اهن‬ ‫گمانه زنی ها برای س��ال اینده داغ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از س��ویی احتم��ال دارد این تغیی��رات مقطعی‬ ‫و چن��دی بع��د بازار ب��ه وضعیت گذش��ته خود‬ ‫باز گردد از س��ویی دیگر ممکن است رونق بازار‬ ‫ساخت وس��از ماجرا را به نفع فعاالن س��نگ اهن‬ ‫تغیی��ر دهد‪ .‬البته در این می��ان نباید از اتفاقات‬ ‫سیاسی کشور غافل بود‪.‬‬ ‫اجرای��ی ش��دن برج��ام و برگ��زاری انتخابات‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی دهم باعث شد‪ ،‬تصویب‬ ‫بودجه ‪ ۹۵‬به جای اسفند ‪ ۹۴‬تا پایان اردیبهشت‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬در نتیجه کارشناسان معتقدند این‬ ‫موضوع در کنار اغاز به کار چینش جدید مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی می تواند اتفاقات خوبی را در‬ ‫حوزه اقتصاد کش��ور رقم زند‪ .‬البته این وضعیت‬ ‫بیشتر در ‪ ۶‬ماهه دوم سال قابل مشاهده خواهد‬ ‫بود اما همچنان فعاالن بازار امیدوار به بازار سال‬ ‫اینده هستند‪.‬‬ ‫س��جاد غرقی‪ ،‬عضو انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان س��نگ ا هن ای��ران در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درب��اره تغیی��رات رخ داده در ب��ازار‬ ‫س��نگ اهن و افزایش ‪۱۰‬دالری این ماده معدنی‬ ‫در ی��ک روز اظهار ک��رد‪ :‬به طور کل��ی وضعیت‬ ‫قیمتی س��نگ اهن تابعی از شرایط بازار به ویژه‬ ‫بح��ث عرضه و تقاضاس��ت‪ .‬در واقع میزان تقاضا‬ ‫در ب��ازار قیمت این محص��ول را تعیین می کند‪.‬‬ ‫البته عوامل دیگری بر این قیمت تاثیر گذار است‬ ‫ام��ا به طور کلی عرضه و تقاضا عامل اصلی برای‬ ‫تغییرات بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به سیاس��ت ها چین مه��ر تایید بر‬ ‫س��خنان غرقی زده می ش��ود‪ .‬اژده��ای زرد در‬ ‫این س��ال ها با کاهش مصرف فوالد توانست بازار‬ ‫جهانی سنگ اهن را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در واقع‬ ‫سیاس��ت های چین به ان��دازه ای قوی عمل کرد‬ ‫که توانس��ت معادن کوچک سنگ اهن دنیا را به‬ ‫تعطیلی بکش��اند‪ .‬در نتیجه این کشور به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن مصرف کننده س��نگ اهن ب��ا تغییر‬ ‫رویکرد خود منحن��ی قیمتی این محصول را به‬ ‫چالش های فراوان همراه کرد‪.‬‬ ‫غرقی معتقد است؛ چندی پیش میزان عرضه‬ ‫و تقاضا توانس��ت ب��ازار را به ناکامی کش��انده و‬ ‫قیمت ها را به میزان زیادی با کاهش همراه کند‪.‬‬ ‫ام��ا درحال حاضر همین عامل این روزها س��نگ‬ ‫اهن را ب��ا افزایش ‪۱۰‬دالری مواج��ه کرد‪ .‬البته‬ ‫پیش بینی ها برای بازار این روزهای س��نگ اهن‬ ‫‪۶۰‬دالری ب��ود اما امروز س��نگ اهن در اس��تانه‬ ‫‪۵۰‬دالر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی درباره پیش بینی فضای بازار داخلی س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬نی��ز افزود‪ :‬به طور کلی ب��رای معادن بزرگ‬ ‫بازار خوب��ی خواهد بود اما باز هم تاکید می کنم‬ ‫نمی توان پیش بینی دقیقی از این موضوع داشته‬ ‫باشیم‪ .‬بی شک فضای کسب و کار در بازار داخلی‬ ‫باید میزانی امن باش��د که فعالیت معادن توجیه‬ ‫اقتصادی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ح��ال باید منتظر ماند و دی��د منحنی قیمتی‬ ‫س��نگ اهن برای سال اینده مس��یر صعودی یا‬ ‫نزول��ی را دنبال می کند‪ .‬ب��ا اتفاقات رخ داده و با‬ ‫توجه به نظر کارشناس��ان پیش بینی در این باره‬ ‫کمی دش��وار خواهد بود اما بای��د امید روزهای‬ ‫روشن در این مسیر گام برداشت‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫سال اینده در‬ ‫کنار مشکالت‬ ‫موجود در‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫ایران می تواند‪،‬‬ ‫بازاری خوب در‬ ‫حوزه سنگ اهن‬ ‫را شاهد باشد‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫درحال حاضر‬ ‫سنگ اهن در‬ ‫محدوده ‪۶۰‬‬ ‫دالری است‬ ‫اما مهم این‬ ‫است که چنین‬ ‫شرایطی تا چه‬ ‫زمانی ادامه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫سجاد غرقی‬ ‫میزان تقاضا‬ ‫در بازار قیمت‬ ‫این محصول را‬ ‫تعیین می کند‬ ‫میزان صادرات مس��تقیم معادن کش��ور در س��ال‬ ‫‪ 93‬بر اس��اس گزارش جدید مرکز امار ایران‪ ،‬نسبت‬ ‫به س��ال قب��ل از ان با رش��د ‪19/6‬درص��دی همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمی��درو‪ ،‬مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ،93‬حدود ‪ 363‬هزار و ‪ 588‬تن موادمعدنی به‬ ‫ارزش ‪ 139‬ه��زار و ‪206‬میلیارد ریال تولید ش��د که‬ ‫از ای��ن میزان‪ ،‬ح��دود ‪ 9‬هزار و ‪ 75‬ت��ن مواد معدنی‬ ‫به ارزش ‪577‬میلیون دالر به طور مس��تقیم از کش��ور‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫مقایسه ارزشی این میزان ماده معدنی صادر شده با‬ ‫امار سال ‪ ،92‬حاکی از افزایش ‪7/5‬درصدی صادرات‬ ‫ماده معدنی در سال ‪ 93‬است‪.‬‬ ‫همچنین ارزش افزوده مع��ادن در حال بهره برداری‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬نس��بت ب��ه س��ال ‪ 1392‬براب��ر‬ ‫‪4/5‬درصد و ارزش سرمایه گذاری‪53/1‬درصد افزایش‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬بررس��ی عملکرد معادن‬ ‫در حال بهره برداری س��ال ‪ 93‬نسبت به سال ‪1392‬‬ ‫نش��ان دهنده کاهش ‪1/7‬درص��دی (‪ 90‬موردکاهش)‬ ‫تعداد معادن درحال بهره برداری کشور است‪.‬‬ ‫از نظر تعداد در س��ال ‪2/9 ،93‬درصد معادن کشور‬ ‫در اختی��ار بخش عموم��ی و بقی��ه در اختیار بخش‬ ‫خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس داده های این امارگیری‪ ،‬ش��مار شاغالن‬ ‫در معادن در س��ال گذش��ته ‪91‬هزار و ‪ 869‬نفر بوده‬ ‫است که نسبت به امار سال ‪ ،92‬با ‪ 2‬هزار و ‪ 771‬نفر‬ ‫ح��دود ‪2/9‬درصد کاهش و جبران خدمات ش��اغالن‬ ‫با ‪ 3‬ه��زار و ‪ 733‬میلیارد ری��ال‪30/9 ،‬درصد افزایش‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫از ای��ن تعداد‪ 21 ،‬هزار و ‪ 372‬نفر «کارگر س��اده»‪،‬‬ ‫‪ 26‬ه��زار و ‪ 413‬نف��ر «کارگ��ر ماه��ر»‪ 4408 ،‬نف��ر‬ ‫«تکنس��ین»‪ 5458 ،‬نفر «مهندس»‪ 15 ،‬هزار و ‪220‬‬ ‫نفر «ش��اغالن امور حمل ونقل» و ‪ 18‬هزار و ‪ 998‬نفر‬ ‫«شاغالن امور اداری» بوده اند‪.‬‬ ‫اف��زون بر این‪ ،‬به��ره وری نیروی کار ب��ا ‪7/6‬درصد‬ ‫افزای��ش در ‪ 1393‬به ‪1062/3‬میلیون ریال رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که این رقم در سال ‪1392‬‬ ‫معادل ‪ 987/2‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در س��ال ‪ 1393‬استان های‬ ‫کرم��ان‪ ،‬ی��زد و اصفه��ان ب��ه ترتی��ب با ‪19‬ه��زار و‬ ‫‪ 17‬نفر‪11،‬ه��زار و ‪ 760‬نف��ر و ‪ 6‬ه��زار و ‪ 166‬نف��ر‬ ‫باالتری��ن تع��داد ش��اغالن را ب��ه خ��ود اختص��اص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫استان های کرمان‪ ،‬یزد و خراسان رضوی به ترتیب‬ ‫با ‪ 35‬هزار و ‪ 26 ،404‬هزار و ‪ 240‬و ‪ 6‬هزار و ‪ 3‬میلیارد‬ ‫ریال بیشترین ارزش افزوده را داشته اند‪.‬‬ ‫افزایش تولید کنسانتره‬ ‫سنگ اهن معادن بزرگ‬ ‫میزان تولید کنسانتره سنگ اهن شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی کش��ور در ‪11‬ما ه امس��ال‪2 ،‬درص��د افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ س��نگ اهن کش��ور ش��امل گل گهر‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫س��نگان‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫و س��نگ اهن مرک��زی از ابت��دای فروردین ت��ا پایان‬ ‫بهمن س��ال جاری‪23 ،‬میلیون و ‪ 982‬هزار و ‪ 292‬تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن تولید کردند‪.‬‬ ‫اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪23 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 560‬هزار و ‪ 480‬تن بود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬می��زان تولید ش��رکت «گل گهر»‬ ‫‪9‬میلیون و ‪ 618‬هزار و ‪ 308‬تن‪« ،‬چادرملو» ‪8‬میلیون‬ ‫و ‪ 65‬هزار و ‪ 524‬تن‪« ،‬سنگ اهن مرکزی» ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪ 235‬ه��زار و ‪ 211‬ت��ن‪« ،‬مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫خاورمیان��ه» ‪2‬میلی��ون و ‪ 218‬ه��زار و ‪ 472‬ت��ن و‬ ‫«سنگان» ‪ 844‬هزار و ‪ 777‬تن بود‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ 8 ،‬ش��رکت بزرگ معدنی در ‪11‬‬ ‫ما ه امسال‪6 ،‬میلیون و ‪ 589‬هزار و ‪ 453‬تن سنگ اهن‬ ‫دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت‬ ‫مشابه سال گذشته (‪9‬میلیون و ‪ 798‬هزار و ‪ 29‬تن)‪،‬‬ ‫‪33‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬شرکت سنگان «‪2‬میلیون و ‪ 303‬هزار‬ ‫و ‪ 856‬تن»‪ ،‬مرکزی «یک میلیون و ‪ 570‬هزار و ‪332‬‬ ‫ت��ن»‪ ،‬جالل اباد «‪ 822‬ه��زار و ‪ 641‬تن» تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ف�لات مرک��زی «‪ 585‬ه��زار و ‪443‬‬ ‫تن»‪ ،‬چادرمل��و‪ 564« ،‬هزار و ‪ 725‬تن»‪ ،‬میش��دوان‬ ‫«‪ 478‬هزار و ‪ 169‬تن»‪ ،‬س��یرجان «‪ 247‬هزار و ‪187‬‬ ‫ت��ن» و گل گهر «‪ 17‬ه��زار و ‪ 100‬ت��ن» تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تبادل اطالعات در زمینه فناوری های روز دنیا‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن فوالد‬ ‫روی زمین مانده است‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران با اعالم‬ ‫اینکه امروز حدود ‪۳‬میلیون تن محصول در کارخانه های‬ ‫ف��والدی روی زمین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز بس��ته حمایتی‬ ‫صنعت فوالد به تصویب نهایی نرسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بهرام سبحانی‪ ،‬با اشاره به وضعیت‬ ‫فعلی واحدهای فوالدی کشور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫فوالد به هم��راه ایمیدرو برای برطرف کردن مش��کالت‬ ‫واحدهای فوالدی کش��ور اقدام به تهیه بس��ته حمایتی‬ ‫ب��رای ای��ن صنعت ک��رده بودند ک��ه هنوز ب��ه تصویب‬ ‫نهایی مس��ئوالن نرسیده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه حذف‬ ‫ارز مبادالتی ب��رای واردات ‪ ۴‬محصول ف��والدی یکی از‬ ‫تصمیمات مناس��ب ب��رای تولیدکنندگان ف��والد بوده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬افزایش تعرفه فوالد قرار اس��ت به محض تصویب‬ ‫نهایی در اوایل س��ال اینده اجرایی ش��ود‪ .‬رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد اضافه کرد‪ :‬در این بس��ته حمایتی‬ ‫پیش��نهادهای مختلفی برای ارائه تسهیالت ارزان و ثابت‬ ‫نرخ انرژی به واحدهای تولیدی پیش��نهاد ش��ده بود که‬ ‫امیدواریم اجرایی ش��ود‪ .‬س��بحانی عن��وان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫خرید دین برای بخش ه��ای فوالدی مورد موافقت بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفته و حتی به تعدادی از بانک ها هم ابالغ‬ ‫ش��ده و هنوز این موضوع هم عملیاتی نش��ده است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه هنوز تقاضا در ب��ازار فوالد افزایش نیافته‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬امروز ح��دود ‪۳‬میلیون ت��ن محصول در‬ ‫کارخانه ه��ای فوالدی روی زمین اس��ت و برخی واحدها‬ ‫هم برای جبران نقدینگی خود محصوالت خود را با ضرر‬ ‫صادر می کنند‪.‬‬ ‫جلوگیری از هدررفت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در ایرالکو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت الومینیوم ای��ران (ایرالکو) گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین پروژه توس��عه ای ما در س��ال اینده بهس��ازی‬ ‫و نوس��ازی خط��وط ‪ ۴‬و ‪ ۵‬احیای قدی��م و رفع دغدغه‬ ‫زیست محیطی شهروندان اراک است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬مجی��د پورعطار در نشس��تی‬ ‫ب��ا معاونان‪ ،‬مش��اوران و مدیران ایرالکو اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫تخصیص پاداش های اخر س��ال برخ�لاف دوره مدیریت‬ ‫قبل برای مدیر و کارگر تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای اجرای عدالت و قطع کردن دس��ت‬ ‫واس��طه ها هر هزینه ای را می پردازی��م و تهمت های ناروا‬ ‫را ب��ه جان می خریم و به دنب��ال حمایت عموم کارگران‬ ‫زحمتک��ش ایرالکو هس��تیم‪ .‬پورعط��ار تاکید ک��رد‪ :‬از‬ ‫افتخ�ارات ما در ای�ن چند ماه قطع کردن دس�ت‬ ‫واس�طه ها در تامی�ن م�واد اولی�ه و عقد ق�رارداد‬ ‫مس�تقیم ب�ا تامین کننده اصل�ی پ�ودر الومینا و‬ ‫جلوگیری از هدررفت ح�دود ‪۱۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫دس�ترنج س�االنه کارگران ایرالکو است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت الومینیوم ایران عنوان کرد‪ :‬گروه جدید مدیریت‬ ‫ایرالکو تمام انرژی و تالش خود را صرف ان کرده که این‬ ‫ش��رکت بزرگ و مادرتخصصی به سرنوشت ناامیدکننده‬ ‫برخی صنایع دچار نش��ود‪ .‬همچنین مدیرعامل شرکت‬ ‫الومینی��وم ایران (ایرالکو) نس��بت به اظه��ارات یکی از‬ ‫نمایندگان مجلس نهم واکنش نشان داد‪ .‬مجید پورعطار‬ ‫با ابراز تاس��ف از اظهارات یکی از نمایندگان مجلس نهم‬ ‫درب��اره ایرالکو عنوان کرد‪ :‬ایرالکو هیچ گونه حمایت مالی‬ ‫و دخالتی در انتخابات گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫نداشته و به طور قطع شرکت در برابر اظهارات این نماینده‬ ‫اقدامی قانونی خواهد داشت و این شرکت از حق خود دفاع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گمان نمی کردم کوتاه کردن دس�ت‬ ‫واسطه ها در خرید بی واسطه مواد اولیه از خارج از‬ ‫کش�ور و صرفه جویی ‪ ۱۵۰‬تا ‪۱۷۰‬میلیارد تومانی در‬ ‫مدت یک سال در مقایسه با مدیریت قبلی ایرالکو‪،‬‬ ‫ناراحتی برخی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه کرباسیان به مدیرعامل ایرالکو‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمی��درو در نام��ه ای از عملکرد‬ ‫مدیرعامل شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو) قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان گف��ت‪ :‬اهتمام واف��ر جنابعالی را به‬ ‫منظور انتخاب ان ش��رکت به عن��وان صادرکننده نمونه‬ ‫اس��تان مرکزی تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزون‬ ‫جنابعالی و سایر همکاران خدوم ان شرکت را از خداوند‬ ‫متعال خواستارم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو انتصاب در ایرالکو‬ ‫مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید تربیت‬ ‫بدنی شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو) برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم معاون منابع انسانی ایرالکو ضمن تشکر‬ ‫از زحم��ات س��عید یحیایی‪ ،‬انتصاب احمد حس��ینخانی‬ ‫به عنوان مدیر امور تربیت بدن��ی ایرالکو را به وی تبریک‬ ‫گفت‪ .‬احمد حسینخانی‪ ،‬مدیر جدید تربیت بدنی ایرالکو‬ ‫از جانبازان پرافتخار ‪ ۸‬سال دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫همچنین در حکمی سلمان شکری از کارکنان خوشنام‬ ‫ایرالکو‪ ،‬فرزند ش��هید و ب��رادر دو ش��هید گرانقدر دفاع‬ ‫مقدس به عنوان رییس اداره رفاه ایرالکو منصوب شد‪.‬‬ ‫حس��ین س��راجیان‪ ،‬دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی الومینیوم گفت‪ :‬کنفرانس‬ ‫الومینیوم زمینه ساز تبادل اطالعات درباره فناوری های روز دنیا در این حوزه خواهد‬ ‫بود تا عالوه بر افزایش بازدهی هزینه های تولید نیز کاهش یابد و محصوالت داخلی‬ ‫قدرت رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫راهکارهای حمایتی در سال ‪95‬؛ انتظار فعاالن مس و الومینیوم‬ ‫مینا ایزدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫محمد اشفته اج بیشه‬ ‫در سال های‬ ‫تحریم صنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫با فشارهای‬ ‫زیادی روبه رو‬ ‫شد اما با تالش‬ ‫فراوان این‬ ‫صنعت را سر‬ ‫پا نگه داشتیم‬ ‫الومینیوم و مس ازجمله صنایعی هستند که‬ ‫تحریم های اقتصادی فشارهای زیادی را به انها‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫انطور که کارشناس��ان می گویند تامین مواد‬ ‫اولی��ه برای تولید الومینیوم یکی از مش��کالت‬ ‫این صنعت در س��ال های تحریم بود و به دلیل‬ ‫افزای��ش قیم��ت مواد اولی��ه ام��کان رقابت از‬ ‫تولیدکنندگان این صنعت گرفته شد‪.‬‬ ‫حال در دوران پس��ابرجام بسیاری از فعاالن‬ ‫صنعت الومینیوم خواستار حمایت از این حوزه‬ ‫برای رفع مشکالت انها و ورود به عرصه جدید‬ ‫برای تولید محصوالت رقابتی هستند‪.‬‬ ‫در این بین کارشناسان صنعت مس نیز افت‬ ‫قیمت م��س و کاهش تقاض��ا را از اصلی ترین‬ ‫مشکالت این صنعت عنوان می کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد انها باید با تحلیل شرایط موجود به‬ ‫فکر راهکارهای اثربخش برای پیشرفت صنعت‬ ‫مس بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فناوری جدید‬ ‫حسین ثقفی‬ ‫این سال‪ ،‬سخت‬ ‫گذشت اما‬ ‫امیدواریم سال‬ ‫اینده با توجه به‬ ‫امکاناتی که برای‬ ‫شرکت ملی مس‬ ‫فراهم می شود‪،‬‬ ‫سال خوبی باشد‬ ‫بهره گی��ری از جدیدتری��ن روش های تولید‬ ‫و اس��تفاده از فناوری ه��ای پیش��رفته ب��رای‬ ‫تولی��د الومینی��وم یکی از اقداماتی اس��ت که‬ ‫بای��د در دس��تور کار این صنعت ق��رار بگیرد‬ ‫ع�لاوه ب��ر ان بای��د ب��ه دنب��ال راهکاره��ای‬ ‫کوتاه م��دت و بلندم��دت برای رفع مش��کالت‬ ‫کنون��ی این صنع��ت و رونق ان در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در همین حال مش��اور الومینی��وم ایمیدرو‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اصلی ترین‬ ‫انتظاری که از مجلس ش��ورای اسالمی می رود‬ ‫این اس��ت که بحث اقتصاد مقاومتی را درنظر‬ ‫داشته باشد؛ در واقع باید سیاست های مناسبی‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی به منظور حمایت‬ ‫از صنع��ت الومینی��وم اتخاذ ش��ود و دولت با‬ ‫اختصاص سرمایه از این صنعت حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محم��د اشفته اج بیش��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که تحریم های اقتصادی غرب علیه‬ ‫ایران برطرف شد فرصت مناسبی نیز به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری کش��ورهای خارجی در ایران‬ ‫فراهم ش��ده و این امر فرصت های مناس��بی را‬ ‫نی��ز برای صنع��ت الومینیوم کش��ور به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اشفته اج بیش��ه گفت‪ :‬در سال های تحریم‬ ‫ای��ن صنعت با فش��ارهای زیادی روبه رو ش��د‬ ‫اما با ت�لاش فراوان این صنعت را س��ر پا نگه‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اهداف س��ند چش��م انداز صنعت‬ ‫الومینی��وم ب��رای دس��ت اندر کاران این حوزه‬ ‫بسیار اهمیت دارد و س��رمایه گذاران و افرادی‬ ‫که تمای��ل دارند با ایران هم��کاری کنند باید‬ ‫ب��رای بهینه کردن تولید داخلی تالش کنند تا‬ ‫بتوانیم به اهداف سند چشم انداز الومینیوم در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر صنعت الومینیوم‬ ‫از تحریم خارج شده و تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ن صنعت وجود دارد و باید تالش کرد تا‬ ‫اعراب به راحتی نتوانند سهم ایران را به چنگ‬ ‫اورند؛ درواقع باید بتوانیم در داخل کشور این‬ ‫صنعت را اداره کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور الومینیوم ایمیدرو افزود‪ :‬از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی انتظار م��ی رود تمهیدات و‬ ‫سیاس��ت های حمایتی خوب��ی را برای صنعت‬ ‫الومینیوم کش��ور درنظر بگیرد تا چش��م انداز‬ ‫مناس��بی در س��ال ‪ ۹۵‬پیش روی این صنعت‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اش��فته اج بیش��ه گفت‪ :‬مهم ترین چالش��ی‬ ‫ک��ه پیش روی صنعت الومینیوم در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫ق��رار گرفت بحث تحریم ها ب��ود درواقع وجود‬ ‫تحریم های اقتصادی علیه ایران این صنعت را‬ ‫در زمینه تامین مواد اولیه موردنیاز با مش��کل‬ ‫مواجه ک��رد در حالی که تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫الومینیوم به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده‬ ‫م��واد اولیه امکان تولید محص��والت رقابتی را‬ ‫دارند اما تولیدکنن��دگان داخلی در این زمینه‬ ‫به دلی��ل وج��ود تحریم ها با مش��کالت جدی‬ ‫روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اس��تفاده از فن��اوری جدی��د در‬ ‫واحدهای تولیدکننده الومینیوم منجر به ایجاد‬ ‫بهره وری در تولید می ش��ود‪ ،‬البته برای تولید‬ ‫اجرهای نس��وز فناوری جدیدی وجود دارد و‬ ‫درصورت��ی که بتوانیم این فناوری را به دس��ت‬ ‫بیاوریم‪ ،‬بهره وری تولید را افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫مش��اور الومینی��وم ایمی��درو عن��وان کرد‪:‬‬ ‫مس��لم است که مشکالت و چالش هایی که در‬ ‫صنعت الومینیوم وجود دارد یک شبه برطرف‬ ‫نمی ش��ود بلکه پیش بینی می ش��ود تا در سال‬ ‫‪ ۹۵‬این مش��کالت به تدریج رفع شود از این رو‬ ‫باید به دنبال اتخاذ راهبردهای مناس��بی برای‬ ‫توس��عه واحدهای تولیدکنن��ده الومینیوم در‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫اشفته اج بیشه معتقد است در دوران تحریم‬ ‫با تالش و کوش��ش فراوان موفق شدیم که این‬ ‫صنع��ت را حفظ کنیم و به طور قطع در دوران‬ ‫پس��اتحریم که فرصت های جدیدی پیش روی‬ ‫این صنعت ق��رار گرفته می توانی��م به راحتی‬ ‫منجر به پیشرفت این صنعت شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط پسابرجام امکان انعقاد‬ ‫قراردادهای الینر با کش��ورهای خارجی فراهم‬ ‫می ش��ود بنابراین باید راهبردهای کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رقبایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫هس��تند به دلیل اینک��ه محدودیت های ما را‬ ‫نداش��تند قراردادهای الینر برق��رار می کردند‬ ‫و بدین ترتیب در ش��رایط س��قوط قیمت فلز‬ ‫توانس��تند راهبرد پایدار خ��ود را حفظ و بازار‬ ‫مصرف خود را گس��ترده کنند حال در شرایط‬ ‫کنون��ی در نظ��ر گرفت��ن راهبردی ک��ه باعث‬ ‫کاه��ش قیمت م��واد اولی��ه ش��ود مهم ترین‬ ‫موضوع��ی اس��ت ک��ه بای��د در نظ��ر داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های صنعت مس در سال ‪94‬‬ ‫اف��ت قیمت م��س و کاهش تقاض��ا از جمله‬ ‫چالش هایی است که ش��رکت ملی مس ایران‬ ‫در س��ال ‪ 94‬با ان روبه رو بوده است از این رو‬ ‫باید برای س��ال ‪ 95‬با ارائه راهکارهایی از این‬ ‫صنعت حمایت کرد‪.‬‬ ‫در همین حال مجری پروژه مس س��ونگون‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫قیم��ت مس افت ش��دیدی داش��ته و این امر‬ ‫باعث ش��د تا بس��یاری از اقدامات و پروژه های‬ ‫ما تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حس��ین ثقفی عنوان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۴‬رکود‬ ‫در این صنعت وجود داشت و با مشکل فروش‬ ‫مواجه بودیم از این رو این سال‪ ،‬سخت گذشت‬ ‫اما امیدواریم س��ال اینده ب��ا توجه به امکاناتی‬ ‫که برای شرکت ملی مس فراهم می شود‪ ،‬سال‬ ‫خوبی باشد‪.‬‬ ‫مجری مس س��ونگون درباره راهکارهایی که‬ ‫برای توس��عه این صنعت در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ش��رکت ملی مس درحال‬ ‫تحلی��ل وضعی��ت اینده اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫بررس��ی هایی که انجام می شود گام های بعدی‬ ‫نیز برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بس��یاری از ش��رکت ها در حال‬ ‫تحلیل وضعیت کنونی هس��تند تا برای اینده‬ ‫برنامه ریزی کنند ام��ا هنوز برنامه ریزی کاملی‬ ‫انجام نشده و براس��اس شرایط جدیدی که به‬ ‫وجود می اید باید اقدام��ات و راهکارهای الزم‬ ‫تدوین شود‪.‬‬ ‫غول های الومینیومی جهان به تهران می ایند‬ ‫چهارمی��ن کنفران��س الومینی��و م (‪۲۲ )IIAC۲۰۱۶‬و‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهش��ت س��ال ‪ ۱۱( ۹۵‬و ‪ ۱۲‬م��ه ‪ )۲۰۱۶‬در هتل‬ ‫المپی��ک تهران و با حض��ور غول ه��ای الومینیومی جهان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬حس��ین س��راجیان‪ ،‬دبیر اجرایی‬ ‫کنفران��س بین المللی الومینیوم با بی��ان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین دوره ای��ن کنفرانس به صورت ملی در س��ال ‪۸۳‬‬ ‫در دانش��گاه علم و صنعت برگزار شد و شرکت های بزرگی‬ ‫مانند «ای بی بی»‪ ،‬فیلیپس ورنر‪ ،‬اتو یونکر المان نیز در ان‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مصطف��ی م��وذن زاده‪ ،‬رییس وقت س��ازمان‬ ‫ایمیدرو پیش��نهاد بین المللی برگزار ش��دن کنفرانس های‬ ‫بع��دی را مط��رح ک��رده و از س��ال ‪ ۸۶‬ایمی��درو از مرکز‬ ‫پژوهش های الومینیوم دانش��گاه علم و صنعت درخواس��ت‬ ‫ک��رد ت��ا دبیرخانه دائمی ای��ن کنفرانس در این دانش��گاه‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬دبیر اجرایی این کنفران��س هدف از برگزاری‬ ‫ای��ن کنفرانس را معرفی و اش��نایی تولیدکنندگان صنایع‬ ‫باالدس��تی و پایین دس��تی الومینی��وم از فناوری های روز‬ ‫دنی��ا عنوان کرد و گف��ت‪ :‬ایران در زمینه ان��رژی از مزیت‬ ‫نس��بی برخوردار اس��ت زیرا انرژی ارزان و ف��راوان داریم و‬ ‫شاهد ان هستیم که کارخانه های تولید الومینیوم به سمت‬ ‫مناطقی (مانند حاش��یه خلیج فارس) گسیل می شوند که از‬ ‫مزیت انرژی ارزان قیمت برخوردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬کش��ورهای‬ ‫ح��وزه خلیج ف��ارس ب��ه این موض��وع واقف بوده و ش��اهد‬ ‫س��رمایه گذاری های خوبی از سوی کشورهای عربی حاشیه‬ ‫خلیج فارس مانند امارات‪ ،‬بحرین‪ ،‬قطر و عربستان در زمینه‬ ‫الومینی��وم و الومینا هس��تیم این درحالی اس��ت که ایران‬ ‫باوجود انکه نخس��تین تولیدکننده الومینیوم خاورمیانه در‬ ‫س��ال ‪ ۴۷‬بود‪ ،‬متاسفانه نتوانست به اهداف خود برسد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال های دهه ‪ ۸۰‬پیش بینی می ش��د تا سال‬ ‫‪ ۹۰‬حدود ‪۱/۵‬میلیون تن تولید الومینیوم داش��ته باش��یم‬ ‫درحالی که تولید فعلی تنها ‪۳۸۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫س��راجیان از دیگ��ر اهداف برگ��زاری ای��ن کنفرانس را‬ ‫جذب س��رمایه گذار در ح��وزه الومینیوم اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های مانند «الکوا» یا «ریوتینت��و» به دنبال فضای‬ ‫مناسب برای سرمایه گذاری هستند و این کنفرانس می تواند‬ ‫زمینه ساز جذب سرمایه گذار باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ای��ن نکته که کنفرانس الومینیوم ایران در‬ ‫منطق��ه خاورمیانه زبانزد بوده و س��طح علمی باالیی دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در چن��د دوره برگزاری این کنفرانس ش��اهد‬ ‫ارس��ال ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬مقاله به دبیرخان��ه کنفرانس بوده ایم‬ ‫ک��ه بعد از داوری توانس��تیم ‪ ۱۰۰‬مقال��ه را پذیرش کنیم‬ ‫که ‪ ۴۰‬مورد به صورت ش��فاهی و مابقی به صورت پوس��تر‬ ‫ارائه شده اند‪ .‬سراجیان تعداد مقاله های ارسالی به دبیرخانه‬ ‫کنفرانس را در س��ومین دوره حدود ‪ ۱۲۰‬مقاله اعالم کرد‬ ‫و اف��زود‪ ۱۵ :‬مقاله خارجی نیز برای داوری ارس��ال ش��ده‬ ‫که پیش بینی می ش��ود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬مقاله مورد پذیرش قرار‬ ‫بگیرن��د‪ ۱۹ .‬اس��فند نیز داوری مقاالت تمام ش��ده و نتایج‬ ‫اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دو دوره اخی��ر این‬ ‫کنفرانس س��عی بر ان شد تا جنبه صنعتی ان نیز افزایش‬ ‫یابد‪ .‬از این رو شرکت هایی مانند دانیلی‪ ،‬ریوتینتو‪ ،‬اس ام اس‬ ‫گروپ‪ ،‬فیوز‪ ،‬اتوتک و ان اف سی چین فناوری های بروز خود‬ ‫در زمینه الومینیوم را در این کنفرانس ارائه خواهند داد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کنفرانس الومینیوم زمینه ساز تبادل اطالعات‬ ‫درب��اره فناوری ه��ای روز دنیا در این ح��وزه خواهد بود تا‬ ‫عالوه بر افزایش بازدهی هزینه های تولید نیز کاهش یابد و‬ ‫محصوالت داخلی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی کنفرانس الومینی��وم ادامه داد‪ :‬این موضوع‬ ‫عالوه ب��ر از س��رگیری ص��ادرات الومینیوم کش��ور مانند‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��بب جلوگیری از واردات بی رویه این محصول‬ ‫به کش��ور خواهد شد‪ .‬شمش خام ایران ‪ ۲۵۰‬دالر در هرتن‬ ‫باالتر از تولیدات مش��ابه جهانی اس��ت ک��ه همین موضوع‬ ‫باعث پایین امدن حاشیه سود تولیدکنندگان پایین دستی‬ ‫نیز شده است و با توجه به فناوری های قدیمی و هزینه های‬ ‫جاری چه در صادرات و واردات قدرت رقابت نداریم‪.‬‬ ‫وی میزان اشتغال ایجاد شده صنعت الومینیوم را ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دانست و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫الومینیوم ایران صنعتی با فناوری ها و دستگاه های قدیمی‬ ‫اس��ت و این گردهمایی باعث تبادل اطالع��ات و در اینده‬ ‫کاهش هزینه های تولید می ش��ود‪ .‬سراجیان عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حاشیه کنفرانس کارگاه های اموزشی و نشست های فناوری‬ ‫برگزار خواهد شد که تاکنون نیز استقبال خوبی از ان شده‬ ‫است‪ .‬همچنین اس��تادان برجسته ای از نروژ‪ ،‬المان‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫ایتالیا و هلند برای اموزش در این کنفرانس دعوت شده اند‪.‬‬ ‫فض��ای ‪ ۲۲۰۰‬مترمربع برای این نمایش��گاه در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که قابلیت ارتقا تا ‪ ۲۷۰۰‬مترمربع را نیز دارد‪ .‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬شرکت در ان ثبت نام کرده اند‪ ،‬در سال های قبل‬ ‫تعداد شرکت کنندگان تا ‪ ۶۰‬شرکت نیز رسیده بود‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬کسادی بازار خیاطان با قاچاق بی رویه پوشاک‬ ‫‪« 21‬کاشان» شهر تار و پود ایرانی‬ ‫‪« 22‬اینچئون»‪ ،‬شهر کوچک‬ ‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫واردات کاالهای دارای معافیت ‪۲۰‬برابر شد‬ ‫اعالم امار قاچاق براساس براوردهای علمی‬ ‫تمام اعداد و ارقامی که از قاچاق ارائه می شود‬ ‫براس��اس براورد است و امار دقیقی از ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در صد و نهمین جلس��ه اعضای اصلی ستاد‬ ‫مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز که با حضور‬ ‫سازمان های عضو س��تاد برگزار شد‪ ،‬رییس این‬ ‫س��تاد تاکید کرد‪ :‬امار دقیق قاچاق وجود ندارد‬ ‫و بنابراین به نتیجه براوردها بسنده می کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایت خبری اقتصاد پنهان‪ ،‬روش های‬ ‫ب��راورد قاچاق و همچنین عوام��ل اصلی قاچاق‬ ‫فراورده های نفتی مهم ترین مباحث مطرح شده‬ ‫در این جلسه بود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‹ ‹به نتیجه براوردها بسنده می کنیم‬ ‫رییس س��تاد مرکزی مبارزه باقاچاق کاال و ارز‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۱۶‬قان��ون مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز؛ بررسی و جمع بندی امار میزان قاچاق‬ ‫یکی از وظایف س��تاد به ش��مار می رود که البته‬ ‫هم��کاری و تعامل دس��تگاه های عض��ور در این‬ ‫زمینه الزم است‪.‬‬ ‫حبیب ال��ه حقیق��ی ب��ا اش��اره به مش��کالت‬ ‫استحصال امار قاچاق افزود‪ :‬با توجه به نبود امار‬ ‫دقیق در این زمینه به نتیجه براوردها در زمینه‬ ‫قاچاق بسنده می کنیم‪ .‬‬ ‫رییس س��تاد مرکزی مبارزه باقاچاق کاال و ارز‬ ‫روش های اس��تفاده شده در جمع اوری امار ارائه‬ ‫شده از سوی ستاد را مطابق با روش های متداول‬ ‫علمی ارزیابی ک��رد و افزود‪ :‬یکی از این روش ها‬ ‫جمع بندی امار ارائه ش��ده از سوی دستگاه های‬ ‫عضو است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارگروه بررس��ی امار برای‬ ‫س��ال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬با مسئولیت ستاد و شرکت‬ ‫نمایندگان��ی از دس��تگاه های عضو ک��ه به امار‬ ‫قاچاق دسترسی دارند تش��کیل می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۵‬مورد معافیت در نظام واردات تعریف‬ ‫ش��ده است که این تصمیم برخالف سیستم های‬ ‫اقتصادی دنیاست‪.‬‬ ‫مهندس حقیقی با اش��اره به بیش از ‪ ۴۵‬مورد‬ ‫معافیت اقتصادی گفت‪ :‬این معافیت ها براس��اس‬ ‫مقاطع زمانی خ��اص و در مکان های خاص بوده‬ ‫ک��ه متاس��فانه به تمام��ی مناط��ق و زما ن های‬ ‫مختلف سال در کشور تعمیم یافته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم رعایت معافیت ‪ ۳‬درصدی‬ ‫حقوق گمرک��ی در واردات گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��اهدیم که حجم واردات با معافیت ها ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫ش��ده و اجن��اس وارداتی از طری��ق این معافیت‬ ‫ب��دون هر گون��ه تش��ریفات گمرک��ی وارد بازار‬ ‫مصرف می ش��وند که عالوه برمسائل اقتصادی به‬ ‫تولید نیز ضربه می زند‪.‬‬ ‫رییس س��تاد مرکزی مبارزه باقاچاق کاال و ارز‬ ‫گفت‪ :‬تمامی دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه‬ ‫باقاچاق کاال و ارز الزم است با انجام وظایف خود‬ ‫نسبت به کاهش قاچاق اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4‬روش برای براورد قاچاق‬ ‫معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه‬ ‫باقاچ��اق کاال و ارز به روش ه��ای امارگیری در‬ ‫بحث قاچاق کاال و ارز اش��اره کرد و گفت‪ :‬اعالم‬ ‫امار و ارقام در ارتباط با میزان قاچاق در کش��ور‬ ‫براس��اس یک ب��راورد علمی اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫عبادی با اش��اره به ‪ ۲۴‬روش برای براورد حجم‬ ‫اقتصاد زیرزمینی گفت‪ :‬معاونت پژوهش س��تاد‬ ‫‪ ۴‬روش را برای محاس��به حجم قاچاق اس��تفاده‬ ‫کرده که شامل شکاف بین عرضه و تقاضا‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫ص��ادرات و واردات قانون��ی و از طرفی مصرف و‬ ‫تقاضاست‪ .‬وی پوشاک را یکی از قاچاق پذیرترین‬ ‫کاالها اعالم کرد و افزود‪ :‬در حوزه پوشاک ‪۵۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۵۰‬هزار نف��ر فعالیت می کنند و اگر واردات‬ ‫پوشاک از مبادی غیررسمی کنترل نشود‪ ،‬نتیجه‬ ‫ان جز تعطیلی واحدها و بیکاری تولید کنندگان‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹از قاچاق سیگار تا لپ تاپ‬ ‫در ادامه رییس اداره براورد حجم قاچاق ستاد‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز به تش��ریح یافته های‬ ‫معاون��ت فرهنگی و پژوهش��ی س��تاد در زمینه‬ ‫قاچ��اق پرداخ��ت و گفت‪ :‬حج��م ورودی کاالی‬ ‫قاچاق در سال ‪ ۹۲‬طبق همین روش و براوردها‬ ‫‪ ۱۷/۲‬میلی��ارد دالر ورودی و ‪ ۷/۸‬میلی��ارد دالر‬ ‫خروجی بوده است که در مجموع به ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر می رسید‪.‬‬ ‫به گفته س��ید کمال سیدریحانی‪ ،‬این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬در کاالی ورودی با کاهش ‪ ۹‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵/۲‬میلیارد دالر و در بخ��ش خروجی به‬ ‫‪۴/۶‬میلیارد دالر رس��ید که نشان دهنده کاهش‬ ‫‪ ۴۷/۴‬درصدی است‪ .‬‬ ‫س��یدریحانی گفت‪ :‬در مجموع رقم قاچاق در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱۹/۸‬میلیارد رس��یده است‪ .‬عمده‬ ‫کاالی ورودی قاچاق شامل کاالی نساجی‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬رایان��ه و قطعات ل��وازم یدکی و حجم‬ ‫قاچاق وارداتی کاالهای نساجی حدود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر نیز براورد شده است‪.‬‬ ‫وی س��رانه مصرف چای در کش��ور به واسطه‬ ‫وج��ود ‪ ۷۶‬میلی��ون نفرجمعی��ت کش��ورمان را‬ ‫‪1/5‬کیلو گرم دانس��ت و گف��ت‪ :‬حجم قاچاق در‬ ‫این ارتباط ‪ ۲۷۲‬میلیون دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫سیدریحانی به نیاز حدود یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار لپ تاپ اشاره کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار عدد به صورت قانونی و یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار عدد به صورت قاچاق وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره براورد حجم قاچاق س��تاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز در تش��ریح قاچاق س��یگار به‬ ‫کش��ور نیز گفت‪ :‬بر اساس امارهای سال ‪ ،۹۳‬از‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد نخ س��یگار مصرف��ی‪ ۲۸/۷ ،‬میلیارد‬ ‫ن��خ تولی��د‪ ۱۳/۷ ،‬میلیارد نخ از مبادی رس��می‬ ‫و ‪ ۱۲/۶‬میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد کش��ور‬ ‫شده است‪ .‬یکی از مس��ائلی که وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫است که در س��ال ‪ ۹۳‬تولید شرکت دخانیات به‬ ‫دلیل مسائل داخلی نصف ش��د‪ ،‬اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که در بحث س��یگار امار واقعی از میزان‬ ‫مصرف نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق فراورده های نفتی‬ ‫در ادام��ه مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی ایران گفت‪ :‬وقت��ی با اهرم‬ ‫یاران��ه‪ ،‬قیمت کاالیی در کش��ور کنترل و پایین‬ ‫نگه داش��ته ش��ود‪ ،‬درنتیجه ان تف��اوت فاحش‬ ‫قیمت را نس��بت ب��ه قیمت های جهانی ش��اهد‬ ‫خواهی��م بود که همی��ن امر میل ب��ه قاچاق را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫س��ید ناصر س��جادی اصلی تری��ن کاالیی که‬ ‫مش��مول یارانه ب��وده و به دلی��ل تفاوت فاحش‬ ‫قیم��ت در داخل و کش��ورهای همس��ایه قاچاق‬ ‫می شود را شامل ‪ 5‬فراورده نفتی دانست و گفت‪:‬‬ ‫‪ 5‬فراورده نفتی شامل نفت کوره‪ ،‬نفت گاز‪ ،‬نفت‬ ‫س��فید‪ ،‬بنزی��ن و گاز مایع در کش��ور مش��مول‬ ‫دریافت یارانه می ش��وند که به طور مثال می توان‬ ‫به تخصیص ‪ ۱۰۹‬هزار میلیارد تومان بر اس��اس‬ ‫قیمت های تمام شده در داخل کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در ش��رکت مل��ی پخش‬ ‫فراورده های نفتی در تشریح اقدامات انجام شده‬ ‫و تاثیران در کاهش هدر رفت س��وخت و قاچاق‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۳‬به دلیل کاهش قیمت جهانی‬ ‫نف��ت و به دنبال ان فراورده های پاالیش��گاهی‬ ‫و همین ط��ور به دلیل مدیریت خ��وب بر توزیع‬ ‫فراورده های پاالیشگاهی رقم ‪ ۱۰۹‬هزار میلیارد‬ ‫به ح��دود ‪ ۸۰‬هزار میلیارد توم��ان کاهش پیدا‬ ‫ک��رد اما این عدد نیز بزرگ اس��ت ک��ه اگر این‬ ‫عدد که به شکل یارانه پنهان به سوخت پرداخت‬ ‫م وارد اقتصاد ملی شود‬ ‫می ش��ود به طور مس��تقی ‬ ‫ای��ن بخش را متحول خواهد کرد و بس��یاری از‬ ‫گره ها و نارسایی های اقتصادی را حل می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه می دانیم که دولت براس��اس‬ ‫قان��ون هدفمن��دی یارانه ها موظف بود بخش��ی‬ ‫از منابع��ی را ک��ه در نتیجه ازاد س��ازی یارانه ها‬ ‫به دس��ت می اورد به تولی��د اختصاص دهد اما تا‬ ‫امروز این موضوع محقق نشده و دولت نتوانسته‬ ‫به بخش تولید‪ ،‬یاران��ه پرداخت کند که این امر‬ ‫ناش��ی از ان اس��ت که کماکان یارانه س��نگینی‬ ‫در بخش س��وخت و حامل های ان��رژی از جمله‬ ‫فراورده های پاالیشگاهی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های‬ ‫نفت��ی ای��ران در توضی��ح دلی��ل اصل��ی قاچاق‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی گفت‪ :‬عامل اصل��ی قاچاق‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی را بای��د در اختالف قیمت‬ ‫داخل��ی و کش��ورهای خارج��ی (همس��ایه)‬ ‫جس��ت وجو کنی��م به ط��ور مثال نف��ت گاز در‬ ‫کش��ورمان لیتری ‪ ۳۰۰‬تومان عرضه می شود که‬ ‫ارزان ت��ر از یک لیتر اب اس��ت‪ .‬نف��ت خامی که‬ ‫از چندین کیلومتر زیر زمین استحصال می شود‬ ‫و با هزینه های زی��ادی به مایع میان تقطیری با‬ ‫عنوان گازوئیل تبدیل می ش��ود امروز ارزان تر از‬ ‫اب در اختیار مصرف کننده ‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬عامل دیگ��ری که در حوزه‬ ‫قاچ��اق فراورده های نفتی می ت��وان به ان توجه‬ ‫داش��ت نیاز و تقاضایی است که در این کشورها‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬کش��ورها و همس��ایه های ش��رقی‬ ‫کش��ورمان ب��ه طور تقریب��ی چیزی ب��ه عنوان‬ ‫صنع��ت نفت یا ذخایر نفت��ی در اختیار ندارند و‬ ‫کل نیازش��ان به فراورده های نفت��ی را از خارج‬ ‫کشورش��ان باید تامین کنند در نتیجه این تقاضا‬ ‫ب��ه طور طبیعی اگر س��ازو کارهای روش��نی به‬ ‫صورت قانونی و رس��می برایش اندیشیده نشود‪،‬‬ ‫از طریق قاچاق تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی کارگروه های تخصصی‬ ‫سجادی در ادامه به راهکارهای اتخاذ شده در‬ ‫این رابطه اش��اره کرد و افزود‪ :‬الزم است عوامل‬ ‫قاچاق سوخت احصاء شود که در این رابطه بعد‬ ‫از اختالف قیمت و تقاضای موجود در کشورهای‬ ‫همس��ایه به بحث غیربهینه بودن س��همیه های‬ ‫داخلی و تخصیص س��وخت به مصرف کنندگان‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عبارت س��اده تر انحراف از شبکه‬ ‫توزیع ما در همه بخش ها اعم از بخش حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬بخش کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬دریایی‪،‬‬ ‫هوایی و ریلی قابل مالحظه است که این انحراف‬ ‫از شبکه ها در نهایت تبدیل به قاچاق می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های‬ ‫نفت��ی ای��ران گف��ت‪ :‬س��تاد در گام نخس��ت‬ ‫کارگروه ه��ای تخصص��ی پیش��گیری و مقابله با‬ ‫قاچ��اق فراورده های نفتی یارانه ای را فعال کرده‬ ‫و مس��ئولیت ان را نیز به دستگاه اصلی مسئول‬ ‫مقابله و پیش��گیری از قاچاق فراورده های نفتی‬ ‫یعنی وزارت نفت سپرده است‪.‬‬ ‫س��جادی در تش��ریح عملک��رد ای��ن کارگروه‬ ‫گفت‪ :‬کارگروه های تخصصی بازوهای کارشناسی‬ ‫قانونی س��تاد هس��تند ک��ه ق��درت قانونی قابل‬ ‫مالحظه ای برای پیگیری اقدامات اجرایی دارند‪ .‬‬ ‫این کارگروه ها امروز دس��ت اصلی ترین دستگاه‬ ‫پیشگیری یعنی وزارت نفت هستند‪ .‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره قاچ��اق فراورده ه��ای‬ ‫نفت��ی در بخش صادرات مش��تقات این فراورده‬ ‫نیز گفت‪ :‬یک��ی از روش هایی که به طور معمول‬ ‫برای انتقال س��وخت قاچاق به خارج از کش��ور‬ ‫بهره می برند انتقال در پوشش صادرات مشتقات‬ ‫نفتی است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬تالش شد با بازنگری‬ ‫در برخی قوانین و مقررات و بخش��نامه ها و الزام‬ ‫استاندارد س��ازی محص��والت و مش��تقات نفتی‬ ‫واحد ه��ای تولیدی جلوی قاچ��اق محصوالت و‬ ‫فراورده های یارانه ای از این طریق گرفته ش��ود‬ ‫و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند‪ .‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمل ونق��ل را در حقیق��ت یک��ی‬ ‫ازحلقه ه��ا و زنجیره های ج��دی درحوزه قاچاق‬ ‫انواع کاالها می دانیم چ��ون کاالی قاچاق وقتی‬ ‫ازمرزه��ای دریایی‪ ،‬زمینی و مبادی رس��می یا‬ ‫غیررسمی وارد کشور می شود برای اینکه به دست‬ ‫مصرف کننده برسد باید حمل ونقل شود‪ .‬بنابراین‬ ‫نظارت جامع مکانیزم و سیس��تمی بر حمل ونقل‬ ‫کشور را یکی از جدی ترین راهکارهای مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال می دانیم‪ .‬‬ ‫حبیب اله حقیقی‬ ‫‹ ‹نظارت هوشمند بر حمل و نقل‬ ‫س��جادی گف��ت‪ :‬برهمی��ن اس��اس باتوجه به‬ ‫تصمیم های اتخاذ ش��ده مقرر ش��ده که سامانه‬ ‫برخط س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ب��ه عن��وان س��امانه پای��ه در نظارت هوش��مند‬ ‫سیس��تمی ب��ر حمل ونقل کش��ور ق��رار گیرد و‬ ‫تمامی دس��تگاه هایی ک��ه مجوز حم��ل کاال را‬ ‫صادر می کنن��د مانند گمرکات اجرایی کش��ور‪،‬‬ ‫س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬سازمان دامپزشکی‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی پخ��ش فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬ش��رکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی ایران و دس��تگاه های مشابه‬ ‫مجوز حمل کاال را برای س��امانه ارس��ال کننده‬ ‫بارنام��ه برای حمل ونقل کاالیی صادر نمی ش��ود‬ ‫مگر اینکه مجوز حمل داش��ته باشد در نتیجه با‬ ‫اجرایی شدن کامل این طرح اگر کامیونی دارای‬ ‫بارنامه باشد به معنای مجاز بودن بار حمل شده‬ ‫اس��ت و کامیونی که بارنامه نداشته باشد به این‬ ‫معنی است که بار حمل شده قاچاق است‪ .‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در ش��رکت پاالی��ش و‬ ‫پخ��ش گفت‪ :‬نظ��ارت ب��ر مجموعه ن��اوگان از‬ ‫حالت س��نتی مبتنی بر ایس��ت و کنترل خارج‬ ‫می ش��ود و توس��ط دوربین این کنترل ها اتفاق‬ ‫می افت��د و کامیون ها بدون توق��ف درجاده های‬ ‫کش��ور توس��ط دوربین های نصب شده از سوی‬ ‫س��ازمان حمل ونقل جاده ای کنترل می شوند که‬ ‫در کس��ری از ثانیه هویت کامیون ها را از سامانه‬ ‫اس��تعالم می کنند که ایا دارای بارنامه هستند و‬ ‫ایا در مس��یر خود قرار دارند و ایا از نظر وزن‪ ،‬با‬ ‫وزن ذکر شده در بارنامه مطابقت دارند؟ ‬ ‫در حقیق��ت گزینه ه��ای گوناگ��ون دوربین از‬ ‫طریق س��امانه کس��ب و در ص��ورت مغایرت به‬ ‫نخس��تین پاس��گاه در مس��یر به ط��ور خودکار‬ ‫گزارش می شود و ان کامیون توسط پاسگاه های‬ ‫ایست و بازرسی متوقف و اسناد کنترل و نسبت‬ ‫به اعمال قانون اقدام خواهد شد‪ .‬برخی از امارها‬ ‫نشان دهنده ان است که در شرایط کنونی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از بارهای کشور بدون دریافت بارنامه‬ ‫جابه جا می ش��ود که با اجرای ای��ن طرح انتظار‬ ‫داری��م بی��ش از ‪ ۱۰‬درصد از بارهای کش��ور با‬ ‫بارنامه جابه جا ش��ود و ای��ن رقم ‪ 50‬درصدی به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬درصد کاهش پیدا کن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفت��ی ایران‬ ‫در تش��ریح اقدام��ات در این ارتب��اط گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای اجرای این طرح بزرگ تفاهمنامه های‬ ‫سه جانبه ای بین س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬دامپزش��کی و س��تاد منعقد شده و کار‬ ‫صدور و ارسال الکترونیکی مجوز های حمل برای‬ ‫س��امانه برخط در حال پیش رفتن است اگرچه‬ ‫کمتر از انتظار ستاد است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمونه هایی از تضییع حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫کش��ور به اهمی��ت وجود س��ازمان‬ ‫حمایت حقوق مصرف کننده اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از کشورهای‬ ‫پیش��رفته دنی��ا ه��م س��ازمان های‬ ‫اینچنین��ی دارند و ه��م قوی عمل‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید محمود نوابی اظهار کرد‪:‬‬ ‫هدف این سازمان فقط قیمت گذاری نیست‪ ،‬بلکه پیشگیری‬ ‫از تخلف اس��ت و تقابل تولیدکننده و مصرف کننده نیس��ت‪.‬‬ ‫وی اولویت اصلی این س��ازمان را مبارزه با قاچاق دانس��ت و‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مبارزه با قاچاق باید قب��ل از مرز و لب مرز هم‬ ‫باشد‪ ،‬نه فقط در سطح عرضه‪ .‬قاچاق نمونه ای بارز از تضییع‬ ‫حق مصرف کننده است و این در حالی است که ورود کاالی‬ ‫قاچ��اق به کش��ور نه تنها کم نش��ده‪ ،‬بلکه هرس��ال زیاد هم‬ ‫می شود‪ .‬رییس س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه نمونه های��ی از ضای��ع ش��دن حق��وق‬ ‫مصرف کننده اش��اره کرد و گفت‪ :‬ب��رای نمونه بیمه ها برای‬ ‫بیمه ش��خص ثالث هزینه ‪۱۲‬ماه س��ال را براساس ماه های‬ ‫ح��رام از مردم می گیرند‪ ،‬در حالی که تنها ‪4‬ماه از س��ال ماه‬ ‫حرام اس��ت و باید چهار دوازدهم س��ال براساس ماه حرام و‬ ‫هش��ت دوازدهم بر اس��اس نرخ عادی حساب ش��ود‪ .‬نوابی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نمونه دیگر ضایع ک��ردن حقوق مصرف کننده‬ ‫توس��ط بانک ها اس��ت که برای کارت های بانکی تاریخ انقضا‬ ‫می گذارن��د و باب��ت تعوی��ض ان ‪ ۲۵۰۰‬توم��ان می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین مردم در سیستم بانکی کشور پول جابه جا می کنند‬ ‫و بانک ه��ا ‪ ۷۰۰‬ی��ا ‪ ۹۰۰‬تومان کارم��زد می گیرند و این در‬ ‫حالی اس��ت که بانک ها باید به م��ردم تعظیم کنند که پول‬ ‫خود را به بانک می سپارند‪ ،‬اما بر عکس این مردم هستند که‬ ‫باید س��اعتی معطل بمانند و درنهایت تعظیم و تکریم کنند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬در مجموع‬ ‫ای��ن موارد ح��ق مصرف کننده خورده می ش��ود در حالی که‬ ‫حق الناس اس��ت‪ .‬متاسفانه حق الناس هضمش راحت شده و‬ ‫نف��خ هم نمی اورد‪ .‬وی با بیان اینک��ه باید ارام و لطیف این‬ ‫فرهنگ نادرس��ت‪ ،‬منکر و گناه را از سطح واحدهای صنفی‬ ‫پاک کرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باید روزی برسد که واحدهای صنفی‬ ‫بنویس��ند «م��ن جنس��م را پ��س می گی��رم» ت��ا اعتم��اد‬ ‫مصرف کننده جلب ش��ود‪ .‬در دنیا اگر کاالیی بخری و از ان‬ ‫رضایت نداشته باشی به ش��ما خسارت هم می دهند‪ ،‬اما در‬ ‫ایران انکار می کنند که جنس را از مغازه انها خرید ‪‎‬ه ای‪ .‬نوابی‬ ‫از همه بخش های مختلف خواس��ت به سرمایه گذاران اسان‬ ‫بگیرن��د و اف��زود‪ :‬بای��د در ات��اق هم��ه مس��ئوالن به روی‬ ‫س��رمایه گذاران باز باش��د‪ ،‬نه اینکه به محض اینکه واحدی‬ ‫ش��روع به کار کرد‪ ،‬همه دس��تگاه ها پش��ت در واحد س��بد‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫بازدید ‪ ۱۹‬هیات خارجی‬ ‫از نمایشگاه های اصفهان‬ ‫محمدرضا عبادی‬ ‫سید ناصر سجادی‬ ‫مدیر ام��ور هماهنگی بین الملل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬نمایشگاه اصفهان در سال‬ ‫‪ ،۹۴‬میزبان ‪ ۱۹‬هیات خارجی از کشورهای اروپایی و اسیایی‬ ‫بود‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مهدی لطیفی در این باره‬ ‫افزود‪ :‬کشورهای چین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اتریش‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫سوییس‪ ،‬هند‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬هلند و قزاقستان از جمله‬ ‫کش��ورهایی بودند که نمایشگاه اصفهان در سال ‪ ،۹۴‬میزبان‬ ‫هیات های تخصصی بازدیدکننده انها در عنوان های مختلف‬ ‫نمایش��گاهی خود بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته با بازدید هیاتی از‬ ‫کشور چین‪ ،‬نهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها‪ ،‬طال‬ ‫و تجهیزات وابسته با بازدید هیات ایتالیایی‪ ،‬دومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت سیمان با بازدید متخصصانی از کشورهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اتریش‪ ،‬المان‪ ،‬س��وئیس و هند‪ ،‬هشتمین‬ ‫نمایش��گاه اسانس��ور‪ ،‬پله های برق��ی‪ ،‬صنای��ع و تجهیزات‬ ‫وابس��ته ب��ا بازدید هیات��ی متخصص از کش��ورهای چین و‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه تخصصی سرویس های‬ ‫بهداش��تی و ش��یراالت س��اختمانی با میزبانی از سلیمانیه‬ ‫عراق‪ ،‬چهاردهمین نمایش��گاه صنعت کش��اورزی با حضور‬ ‫بازدیدکنندگانی از کش��ورهای ایتالی��ا و چین‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی فناوری کشاورزی با بازدید کارشناسانی‬ ‫از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬هلند و عراق‪ ،‬چهاردهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنعت دام‪ ،‬طیور و دامپزش��کی ب��ا میزبانی از‬ ‫بازدیدکنن��دگان دو کش��ور الم��ان و ایتالی��ا و دوازدهمین‬ ‫نمیاش��گاه بین المللی صنعت خودرو ب��ا میزبانی از هیاتی از‬ ‫کشور قزاقس��تان همراه بود‪ .‬مدیر امور هماهنگی بین الملل‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پس از برداش��ته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام‪،‬‬ ‫تقاضاهای زیادی از س��وی شرکت های خارجی برای حضور‬ ‫در نمایش��گاه های استان مطرح ش��ده و این امر نوید بخش‬ ‫سال کاری بسیار خوبی در حوزه صنعت نمایشگاه های استان‬ ‫خواهد بود‪ .‬لطیفی ادامه داد‪ :‬بدون شک با شرایط به وجود‬ ‫امده‪ ،‬سال اینده میزبان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫خارجی بیشتری در نمایشگاه های استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دستور دفن میوه های امحا شده‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫تکذیب قاچاق یک میلیارد دالری ادامس به کشور‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قاچاق‪ ،‬ریشه های ادامس ایرانی را می جود‬ ‫ایجاد خط اعتباری برای‬ ‫توسعه نظام های بهره برداری‬ ‫معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫نسبت به ایجاد خط اعتباری ‪10‬هزار میلیارد ریالی برای‬ ‫تقویت و توس��عه الگوهای نظام های بهره برداری به ویژه‬ ‫امکان س��نجی توسعه کش��ت و صنعت های خصوصی در‬ ‫مقیاس ه��ای کوچک و بزرگ اق��دام می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایان��ا‪ ،‬محمود حجتی‪ ،‬وزی��ر جهاد کش��اورزی توجه به‬ ‫الگوه��ای جدی��د و متف��اوت نظام های بهره ب��رداری را‬ ‫در جهت دس��تیابی به کش��اورزی پایدار امری ضروری‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬برای برون رفت از وضعیت فعلی مربوط‬ ‫ب��ه خرده مالکی یا مصرف اب باال و به��ره وری پایین در‬ ‫اراضی خرد و نیز روند کهنس��الی کشاورزان توجه جدی‬ ‫به این الگوها ضروری است‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با تاکید‬ ‫بر لزوم توجه به ش��رکت های کش��ت و صنعت خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬الزم اس��ت مناطقی که در انها ش��رایط مناس��ب‬ ‫و انگیزه مطلوب برای ش��کل گیری ش��رکت های کشت‬ ‫و صنع��ت وج��ود دارد شناس��ایی و حمایت های الزم به‬ ‫ویژه ارائه تس��هیالت ب��ه انها انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫صورت شکل گیری این شرکت ها‪ ،‬بخش کشاورزی امکان‬ ‫وارد ش��دن در عرصه های مختلفی مانند زنجیره تولید و‬ ‫بازار رس��انی و بهره وری اب را خواهد داش��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫طرح های��ی مانند ابیاری تحت فش��ار که در اراضی خرد‬ ‫و پراکنده ام��کان اجرا ندارند در ای��ن پهنه ها قابل اجرا‬ ‫هس��تند‪ .‬حجتی در ارتباط با بحث مدیریتی شرکت های‬ ‫تعاونی تولی��د‪ ،‬برنامه ری��زی الزم در جه��ت بکارگیری‬ ‫کارشناس��ان اس��تخدام ش��ده را به عنوان مامور در این‬ ‫شرکت ها ضروری دانست‪.‬‬ ‫مریم میرحسینی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دریافت امتیاز مرکز‬ ‫حوزه های ابخیز از یونسکو‬ ‫مع��اون ابخی��زداری‪ ،‬ام��ور مرات��ع و بیابان س��ازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مرات��ع و ابخیزداری کش��ور از دریافت امتیاز‬ ‫تاسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه های ابخیز‬ ‫کشور از یونسکو خبر داد و گفت‪ :‬این مرکز یکی از مراکز‬ ‫درجه دو یونس��کو است که توانس��ته امتیاز ایجاد مرکز‬ ‫بین الملل��ی مدیریت جامع حوزه های ابخیز کش��ور را از‬ ‫یونسکو بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پرویز گرشاسبی افزود‪ :‬ایران به عنوان‬ ‫یک کش��ور پیش��رو در بحث ابخیزداری و منابع اب در‬ ‫شمال افریقا و خاورمیانه نقش بسزایی دارد و می تواند با‬ ‫راه اندازی این مرکز بین المللی اموزش‪ ،‬پژوهش و ارتباط‬ ‫با دیگر کشورها را برقرار کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سازمان یونسکو مرکز بین المللی علمی‬ ‫و فرهنگی اس��ت که در سطح جهان خدمات و سرویس‬ ‫اموزشی ارائه می دهد اما ایران باید بتواند با تامین نیروی‬ ‫انسانی و منابع مالی این مرکز را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫معاون مناطق خش��ک و نیمه خشک سازمان جنگل ها‬ ‫و مراتع و ابخیزداری کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مرکز‬ ‫درزمین��ه مدیریت جام��ع حوزه های ابخی��زداری‪ ،‬منابع‬ ‫زیستی و خشکسالی ها دوره های اموزشی برپا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه این مرکز مس��ائل و مش��کالت‬ ‫ابخیزداری و منابع ابی تمام کش��ورها را مورد بررس��ی‬ ‫و ارزیاب��ی قرار می دهد تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به وضعیت‬ ‫منابع ابی کشور و خشکسالی های پی در پی انتقال دانش‬ ‫مدیریت ابخیزداری از س��وی کمیته اب شناسی یونسکو‬ ‫می توان��د فرصت خوبی ب��رای ایران و دیگر کش��ورهای‬ ‫منطقه به شمار رود‪.‬‬ ‫کاهش هزینه واردات غذا‬ ‫براس��اس گزارش س��ازمان ملل‪ ،‬هزینه واردات غذا در‬ ‫جهان با اس��تمرار اشباع عرضه نفت و کاهش هزینه های‬ ‫حم��ل و نقل که به عرضه گس��ترده همه کاالها از غالت‬ ‫گرفته تا ش��کر منتهی ش��ده ‪ 9 ،‬میلی��ارد دالر از براورد‬ ‫قبلی کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل‬ ‫متحد (فائو) ارزیابی کرد کشورهای سراسر جهان ‪1/076‬‬ ‫تریلی��ون دالر برای واردات غذا در س��ال ‪2015‬م هزینه‬ ‫کرده اند که پایین ترین هزینه در ‪5‬س��ال گذش��ته و ‪0/8‬‬ ‫درص��د کمتر از رقم مورد پیش بینی فائو در اکتبر اس��ت‬ ‫و نخس��تین کاهش از س��ال ‪2009‬م به این سو به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫امار فائو نشان داد هزینه واردات مواد غذایی با برداشت‬ ‫باالیی که عرضه جهانی را افزایش داده و به پایین اوردن‬ ‫هزینه ها کمک ک��رده ‪ 20‬درصد کمتر از رکورد ‪1/345‬‬ ‫تریلیون دالر در سال ‪2014‬م بوده است‪ .‬قیمت های نفت‬ ‫در س��ال ‪2015‬م در پی مخالفت تولیدکنندگانی شامل‬ ‫عربس��تان س��عودی و عراق با محدود کردن عرضه برای‬ ‫سومین سال کاهش یافت‪ .‬کاهش قیمت نفت هزینه های‬ ‫حمل را هم کاهش داد‪.‬‬ ‫ادام پ��راکاش‪ ،‬اقتص��اددان فائ��و اظهار ک��رد‪ :‬کاهش‬ ‫هزینه ه��ای دام و غ�لات و کاهش حج��م تجارت عامل‬ ‫کمتر ش��دن هزینه واردات غ��ذا بوده اند‪ .‬افت هزینه های‬ ‫حمل و نقل هم هزینه های واردات را کمتر کرده است‪.‬‬ ‫مهدی قائمیان‪ ،‬معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میوه های قاچاق کش��ف شده در استان تهران در حضور اهالی رسانه امحا‬ ‫ش��د و پس از ان س��ازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از احتمال شیوع افت و‬ ‫بیماری از باقی مانده های این میوه ها دس��تور دفن ان را در محیطی ایمن و دور‬ ‫از شهر صادر کرده است‪.‬‬ ‫رسول دیناروند‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫به تازگ��ی گفت وگویی از جمش��ید مغازه ای‪،‬‬ ‫رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی‬ ‫و ش��کالت ایران منتشر و در ان به قاچاق یک‬ ‫میلیارد دالری ادامس به کش��ور اش��اره شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬واردات این کاال بی رویه و به‬ ‫صورت انبوه از س��وی کارتل ه��ای بزرگ انجام‬ ‫می شود که البته این واردات رسمی نبوده و به‬ ‫صورت قاچاق است‪ ،‬زیرا تعرفه واردات ادامس‬ ‫بسیار باالس��ت و به طبع اگر بخواهند ان را به‬ ‫صورت رس��می وارد کنند قیمتش بس��یار باال‬ ‫تمام می شود‪.‬‬ ‫تو گو با نس��یم انالین گفت‪:‬‬ ‫مغازه ای در گف ‬ ‫ ادامس های داخلی بسته ای ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫تولید می ش��ود و با ضرر و زیان هم تولیدکننده‬ ‫داخل��ی کاالی خود را به فروش می رس��اند‪ ،‬با‬ ‫این حال در این میان نشان(برند)های معروفی‬ ‫که به صورت قاچاق وارد بازار ش��ده اند با همان‬ ‫قیمت محصول خود را به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫ژپس از انتش��ار این گفت وگ��و و بحث هایی‬ ‫که درباره ان ش��کل گرفت‪ ،‬رس��ول دیناروند‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان غذا و دارو به این امار واکنش‬ ‫تو گو با سایت سازمان غذا‬ ‫نش��ان داده و در گف ‬ ‫و دارو با ابراز تاس��ف از بیان ام��ار و ارقام های‬ ‫بی پشتوانه ای که این روزها به صورت فزاینده ای‬ ‫از افراد مختلف نقل می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منشا و‬ ‫علت انتشار چنین اعداد و ارقامی بر ما پوشیده‬ ‫است اما مسلم این است که در صحت این گونه‬ ‫مطالب جای تردید فراوان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با تایید افزایش روز افزون قاچاق‬ ‫و اینکه ساالنه ش��اهد ورود حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالری محصول قاچاق به کشور هستیم‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬این عدد تمام گروه ه��ای کاالیی از جمله‬ ‫مواد خوراکی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬گوشی تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬دیش ماهواره و‪ ...‬را در بر می گیرد و تنها‬ ‫مربوط به کاالهای سالمت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت یک میلیارد دالری در جهان‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬دبیرکل کانون انجمن های صنفی‬ ‫صنایع غذایی نیز در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه براس��اس امار گمرک واردات رسمی‬ ‫ادامس در س��ال ‪ ،۸۴‬حدود ‪ ۵۴‬ه��زار دالر بوده‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬این رقم در سال ‪ ۸۸‬به ‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫دالر رسیده‪ ،‬بعد از این تاریخ واردات روندی نزولی‬ ‫را ط��ی کرده و در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه ‪2/7‬میلیون دالر‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬از س��ال ‪ ۸۸‬تا ‪ ۹۳‬که واردات‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬با توج��ه به اینکه می��زان ادامس‬ ‫در ب��ازار کم نش��ده نش��ان دهنده این اس��ت که‬ ‫ادامس های موجود در بازار قاچاق بوده اند‪.‬‬ ‫زرگ��ران ب��ا اش��اره به اینک��ه رقم اعالم ش��ده‬ ‫یک میلیارد دالر غیرواقعی و غیرقابل اثبات است‪،‬‬ ‫تصری��ح می کند‪ :‬مجموع تج��ارت جهانی ادامس‬ ‫قن��دی رقمی ح��دود یک میلیارد دالر اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬م میزان تجارت جهانی ادامس قندی‬ ‫یک میلی��ارد و ‪ ۷۰‬میلیون دالر بوده‪ ،‬منبع موثقی‬ ‫برای ام��ار قاچاق وج��ود ن��دارد و نمی توان رقم‬ ‫دقیقی برای ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۳۲‬واحد تولی��دی ادامس‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ظرفیت ساالنه‬ ‫تولیدی کش��ور حدود ‪ ۵۰‬هزار تن است‪ .‬صادرات‬ ‫ادامس نیز در ‪ ۱۰‬سال گذشته افزایش داشته و از‬ ‫میزان ‪ ۶‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۸۴‬به ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۸۸‬رس��یده و دوباره در سال ‪ ۹۳‬به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون دالر کاهش یافته و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫‪ ۹۴‬نیز ‪ ۵‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۸‬درص��د صادرات ادامس به عراق‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫به افغانس��تان و می��زان کمی نیز به پاکس��تان و‬ ‫تاجیکستان و کویت بوده است ؛ وی این را گفته و‬ ‫در ادامه می افزاید‪ :‬بیشترین میزان واردات رسمی‬ ‫ادامس نیز از امارات‪ ،‬ترکیه و ویتنام بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتباه رسانه ای‬ ‫در این باره و برای ش��نیدن صحبت های جدید‬ ‫جمش��ید مغازه ای‪ ،‬رییس انجمن صنفی صنایع‬ ‫بیسکویت‪ ،‬شیرینی و ش��کالت ایران به سراغ او‬ ‫رفتی��م‪ .‬وی ب��ه‬ ‫می گوی��د‪ :‬در خبری که‬ ‫از من درباره قاچاق ادامس در رس��انه ها منتشر‬ ‫شده‪ ،‬عدد یک میلیارد دالر به اشتباه بیان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه اش��تباه رس��انه ای در‬ ‫ای��ن زمین��ه رخ داده‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬منظور من‬ ‫میلیارده��ا تومان بوده که این میزان گردش مالی‬ ‫ساالنه قاچاق ادامس است‪.‬‬ ‫مغازه ای معتقد است نمی توان با قاطعیت رقمی‬ ‫را درباره قاچاق ادامس اعالم کرد زیرا امار دقیقی‬ ‫در زمین��ه قاچاق وجود ندارد و موسس��ه و نهادی‬ ‫نیست که مانند گمرک درباره امار رسمی‪ ،‬بتواند‬ ‫در زمینه قاچاق امار ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه نمی توان ع��دد قطعی‬ ‫ب��رای قاچاق عنوان کرد زیرا غیررس��می اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان می کند‪ :‬روزانه حدود ‪ ۹۰‬تن ادامس‬ ‫در کش��ور تولید می شود که ش��امل انواع قندی و‬ ‫بدون قند است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادام��ه بیان می کن��د‪ :‬از نظر‬ ‫سالمت‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد و وزارت بهداشت بر‬ ‫کارخانه ها نظارت مس��تقیم دارند و از نظر کیفیت‬ ‫نیز می توان گفت از اخرین فناوری و دانش فنی در‬ ‫تولید ادامس استفاده می شود‪ ،‬یکی‪ ،‬دو کارخانه در‬ ‫کشور نیز سرمایه های عظیمی در این زمینه هزینه‬ ‫و دس��تگاه های مجه��زی وارد کرده اند و محصول‬ ‫نهایی انها کم از ادامس های خارجی ندارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی‬ ‫و ش��کالت ایران درباره تقاضایی که در بازار برای‬ ‫ادامس و سایر محصوالت خوراکی خارجی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بیان می کند‪ :‬فرهنگ اشتباه خارجی پسندی‬ ‫در میان مردم نه تنها درب��اره مواد غذایی بلکه در‬ ‫زمینه س��ایر کاالها وجود دارد‪ ،‬یکی از دالیل ان‬ ‫نیز این اس��ت که در گذش��ته به دلیل بی کیفیتی‬ ‫کاالها اعتماد مردم نس��بت ب��ه کاالهای ایرانی تا‬ ‫حدی از بی��ن رفته اما اکنون که صنایع غذایی ما‬ ‫به ان درجه از کیفیت رسیده که قابل رقابت بوده‬ ‫و به بسیاری از کش��ورها صادر می شود‪ ،‬نیازی به‬ ‫مصرف مواد خوراکی خارجی نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی امار تفکیک شده ای درباره صادرات‬ ‫ادامس وجود ندارد‪ ،‬اما مجموع محصوالت صنعتی‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت به حدود ‪ ۶۶‬کشور ازجمله‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬امریکایی‪ ،‬استرالیا و ژاپن صادر‬ ‫ش��ده و ارزش صادرات ان در س��ال گذشته ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬مغازه ای س��خنان رسول‬ ‫دیناروند‪ ،‬رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه‬ ‫رقم یک میلیارد دالر صحیح نیس��ت را تایید و در‬ ‫ادام��ه ابراز می کند‪ :‬اما ب��ه صراحت می توان گفت‬ ‫ادامس قاچاق بسیار فراوان در بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئوالن گم��رک کمال‬ ‫هم��کاری را در زمین��ه کم اظهاری های��ی که در‬ ‫گذش��ته اتفاق می افت��اد با ما داش��ته اند‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬ادامسی که کیلویی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬دالر قیمت‬ ‫داش��ت به ‪ ۲‬دالر اظهار می ش��د که مستندات ان‬ ‫موجود است‪ ،‬دایره ارزشی گمرک درحال حاضر به‬ ‫شدت پیگیر موضوع اس��ت و جلو ان گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مغ��ازه ای در ادامه خاطرنش��ان می کند‪ :‬با‬ ‫کم اظهاری رقم کمتری به عنوان عوارض پرداخت‬ ‫می شد و قیمت تمام شده ان برای عرضه در بازار‬ ‫کاهش می یافت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ای��ران مرزهای بس��یاری با‬ ‫کشورهای همس��ایه دارد‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬ادامس‬ ‫از راه های کانتینر‪ ،‬کوله بری و ش��یوه های مختلف‬ ‫وارد می ش��ود و کنترل همه انها س��خت است اما‬ ‫غیرممکن نیست‪ ،‬ما به ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫اع�لام کرده ایم ک��ه اگر نیاز باش��د در این زمینه‬ ‫با شناس��ایی و رص��د جنس ه��ای داخلی کمک‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫صادرات عسل به افریقای جنوبی‬ ‫به دنب��ال اعزام هیاتی با ریاس��ت‬ ‫معاون��ت تولی��دات دام��ی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی به کشور افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬به نظ��ر می رس��د پرورش‬ ‫فراس��رزمینی زنبورعسل با توجه به‬ ‫بازار فروش مناسب برای محصوالت‬ ‫و فراورده ه��ا‪ ،‬تولید در تمام س��ال‬ ‫و هزینه ه��ای پایی��ن کارگری و همچنین صادرات عس��ل‬ ‫ب��ا تعرفه ترجیحی به افریقای جنوب��ی می تواند زمینه های‬ ‫توس��عه صنعت عسل در کشور را در دوران پساتحریم کلید‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق حمایت از توس��عه زنبورداری گفت‪:‬‬ ‫هیات تج��اری مرک��ب از نمایندگان بخش کش��اورزی به‬ ‫سرپرس��تی معاون��ت ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در اوایل اس��فند ب��ه افریقای جنوب��ی رفتند تا‬ ‫زمینه های همکاری دو طرف را مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایانا‪ ،‬بهزاد بانکی پور افزود‪ :‬هرچند این س��فر‬ ‫مقدم��ه ای برای س��فر «جاک��وب زوم��ا» رییس جمهوری‬ ‫افریقای جنوبی به ایران به شمار می رود‪ ،‬اما هیات تجاری با‬ ‫هدف مطالعه اولیه ظرفیت های همکاری دو کشور در زمینه‬ ‫صنعت زنبورداری اعزام شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افریق��ای جنوب��ی در صنع��ت‬ ‫زنبورداری‪ ،‬کشور پیشرفته و توسعه یافته ای به شمار نمی رود‬ ‫و باوجود انکه از اقلیم و ش��رایط طبیعی مناسبی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬برحس��ب اظهارات پرورش دهندگان زنبورعسل این‬ ‫کش��ور‪ ،‬تع��داد و تنوع گیاهان ش��هدزا و جاذب حش��رات‬ ‫گرده افشان در این کشور اندک است‪.‬‬ ‫بانکی پور ادامه داد‪ :‬این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫چالش ها در زمینه توس��عه زنبورداری در این کشور به شمار‬ ‫می رود و با وجود ظرفیت مناس��بی که برای افزایش تعداد‬ ‫کلنی ها وجود دارد‪ ،‬هنوز پرورش زنبورعس��ل در تمام سال‬ ‫امکان پذیر نیست و فعالیت اقتصادی به شمار نمی رود‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تع��داد کلنی زنبورعس��ل در افریقای جنوبی‬ ‫براساس امار رسمی ‪۶۰‬هزار و به صورت غیررسمی ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫عدد تخمین زده می شود و میانگین تولید عسل در هر کلنی‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬کیلوگرم براورد شده و این کشور ساالنه حدود ‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن عس��ل تولید می کند و به واس��طه مصرف‬ ‫رو به رش��د در این کش��ور‪ ،‬حدود ‪ 3‬هزار تن عس��ل نیز به‬ ‫این کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬بانکی پور یاداور شد‪ :‬عمده ترین‬ ‫صادرکنندگان عس��ل به افریقای جنوبی‪ ،‬چین و پس از ان‬ ‫ارژانتین هس��تند که عسل بس��ته بندی را با قیمت ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬ران��د (هر راند ‪2‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ریال) وارد این کش��ور‬ ‫می کنن��د‪ .‬بانکی پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کش��ور افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬تشکل های زنبورداری چندان توسعه یافته نیستند‪،‬‬ ‫اما در این سفر تفاهمنامه ای بین بخش کشاورزی دو طرف با‬ ‫موضوع افزایش همکاری ها در صنعت زنبورداری پیش بینی‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه زنبورداری با‬ ‫اشاره به فرصت ها و پیش��نهادهایی که پس از بررسی بازار‬ ‫این کش��ور مطرح ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به قیمت های‬ ‫عرض��ه و فروش عس��ل به ص��ورت عمده و خرده فروش��ی‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د با مدیریت صحیح و از طریق مکانیزم های‬ ‫س��رمایه گذاری در ان کشور یا رایزنی های الزم برای حذف‬ ‫تعرفه واردات (تعرفه واردات عسل به کشور افریقای جنوبی‬ ‫‪۲۲‬درصد اس��ت) برای بخش��ی از عس��ل ایران که با درجه‬ ‫کیفی مش��خص امکان صادرات به کشور افریقای جنوبی را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬زمینه صادراتی مهیا است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه انتقال دانش فنی از ایران به کش��ور افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت و عالقه مندی ه��ای زی��ادی وج��ود دارد و به نظر‬ ‫می رس��د صادرات تجهیزات و لوازم زنب��ورداری از ایران به‬ ‫کش��ور افریقای جنوبی به وی��ژه در زمینه کندو و تجهیزات‬ ‫الزم بتوان��د مزیت رقابتی به ش��مار رود‪ .‬بانکی پ��ور یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با توجه به ظرفیت های اقلیمی موجود و مقدار درامد‬ ‫پرورش دهندگان زنبورعسل از طریق خدمات گرده افشانی‪،‬‬ ‫میانگین تولید باالتر از ای��ران‪ ،‬رقابت کمتر‪ ،‬تولید در تمام‬ ‫س��ال و بازار فروش مناسب برای محصوالت و فراورده ها و‬ ‫همچنین در نظر گرفتن هزینه های کارگری‪ ،‬امکان تولید و‬ ‫پرورش زنبورعسل به صورت فراسرزمینی از طریق همکاری‬ ‫با افراد بومی می تواند در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اس��تفاده از تجربیات کشور افریقای جنوبی در زمینه‬ ‫گرده افش��انی‪ ،‬فرهنگ سازی ان در کشور و نگاه حرفه ای به‬ ‫موض��وع می تواند به عنوان یک فرصت کس��ب و کار جدید‬ ‫مورد توجه دو طرف قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل صندوق حمایت‬ ‫از توس��عه زنبورداری اظهارکرد‪ :‬در کشور افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫مالکیت بیشتر مراکز عرضه مستقیم و فروشگاه های بزرگ‬ ‫در اختیار سفیدپوس��تان است و س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫ایجاد مراک��ز عرضه مس��تقیم محص��والت و فراورده های‬ ‫زنبورعس��ل با مش��ارکت و همکاری قشر سیاه پوست‪ ،‬مورد‬ ‫حمایت دولت این کشور است؛ بنابراین در ازای حذف تعرفه‬ ‫واردات‪ ،‬محصوالت و فراورده های زنبورعس��ل می تواند ایده‬ ‫خوبی برای همکاری های دو کشور باشد‪.‬‬ ‫همکاری با «توف سود»‬ ‫هومن حاجی پور‪ ،‬معاون امور تش��کل های ات��اق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ایران در مس��یر توسعه قرار داد‪ ،‬امکان همکاری شرکت «توف سود» المان‬ ‫با تش��کل های متعدد ات��اق بازرگانی ایران در حوزه های کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫خدم��ات‪ ،‬فناوری‪ ،‬احداث‪ ،‬حمل ونقل و گردش��گری وجود دارد ک��ه می توانیم از این‬ ‫طریق به استقرار نظام کیفی جدید و وصل به بازارهای جهانی برسیم‪.‬‬ ‫تجارت و بخش خصوصی‬ ‫رابطه کشور ‪ 400‬هزار نفری مالت با ‪ 200‬بازار جهانی‬ ‫‹ ‹شورای روابط اقتصادی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران به همین س��خنان‬ ‫بس��نده کرد تا با توضیحات ج��رج وال‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه مالت‪ ،‬اطالعات بیش��تری از این کش��ور‬ ‫کسب کند ‪ .‬این مقام دولتی کشور مالت نیز گفت‪:‬‬ ‫همان گون��ه که اش��اره کردید‪ ،‬ای��ران در ماه های‬ ‫گذشته با موج بزرگی از هیات های تجاری مواجه‬ ‫شد ‪ .‬این هیات ها به ایران امدند تا نه تنها با کشور‬ ‫زیبای ش��ما اش��نا ش��وند‪ ،‬بلکه با ایرانی ها روابط‬ ‫اقتصادی نیز برقرار کنن��د ‪ .‬او افزود‪ :‬با وجود انکه‬ ‫روابط دیرینه ای میان ایران و مالت برقرار بوده‪ ،‬به‬ ‫دالیلی‪ ،‬س��طح مناسبات تجاری دو کشور کاهش‬ ‫یافته و ارتقای این سطح‪ ،‬هدف اصلی سفر ماست‪ .‬‬ ‫هدف ما برقراری تماس هایی اس��ت که تا پیش از‬ ‫این وجود نداشته است ‪ .‬جرج وال با اشاره به فرایند‬ ‫شکل گیری توافق هسته ای میان ایران و کشور های‬ ‫‪ 5+1‬تصریح کرد‪ :‬ما هم مانند دیگر کشورها‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر ایفای تعهدات بین المللی ایران درباره پرونده‬ ‫هس��ته ای قرار گرفتیم و مشاهده کردیم که ایران‬ ‫ظرف ‪ 6‬ماه ب��ه تعهدات خود در قالب برجام جامه‬ ‫عمل پوش��اند ‪ .‬بنابراین به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫اکنون زمان مناس��بی برای س��فر به ایران است و‬ ‫البته به همتایان خ��ود در کابینه دولت مالت نیز‬ ‫توصیه خواهم کرد برای مذاکره و همکاری با ایران‬ ‫اقدام کنن��د‪ .‬وزیر امور خارجه مال��ت در ادامه به‬ ‫مالقات هایش با برخی اعضای کابینه ایران اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در این دیدارها‪ ،‬یادداش��ت تفاهمی‬ ‫برای همکاری دو کش��ور به امضا رس��ید ‪ .‬در عین‬ ‫حال طرفین متعهد شدند که رایزنی های سیاسی‬ ‫را نی��ز برای ارتقای س��طح همکاری ه��ا به انجام‬ ‫برس��انند ‪ .‬ضمن انکه در مالقات��ی با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران به جنبه های عملی همکاری‬ ‫دو طرف پرداختیم ‪ .‬جرج وال س��پس توضیحاتی‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از اش��تیاق و عالقه المانی ها‬ ‫ب��رای همکاری تج��اری با ایران خب��ر داد و گفت‪ :‬ش��رکت ها‬ ‫و نش��ان(برند)های معتب��ر و درج��ه ی��ک المان��ی در ح��ال‬ ‫برنامه ریزی ه��ای مهمی برای همکاری با ایران هس��تند‪ .‬پدرام‬ ‫س��لطانی در گفت وگو با اقتصادنیوز‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که‬ ‫در س��فر اخیر هیات تجاری ایران به المان چه تفاهمنامه هایی‬ ‫بین بخش خصوصی دو کش��ور منعقد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کار ما‬ ‫به طور تصادفی همزمان شد با انعقاد قرارداد ‪ 5/3‬میلیارد دالری‬ ‫بین شرکت زیمنس و شرکت مپنا که با حضور وزیر نیرو منعقد‬ ‫شد‪ .‬این قرارداد نخستین قرارداد بزرگی بود که المانی ها با ایران‬ ‫بس��تند‪ .‬او گفت‪ :‬در این س��فر توافقاتی بین ش��رکت های عضو‬ ‫هیات و ش��رکت های المانی انجام شد که البته تفاهم های اولیه‬ ‫بود‪ .‬ما فقط ‪ 3‬روز انجا بودیم و طبیعی اس��ت که در این فرصت‬ ‫‪ 3‬روزه‪ ،‬نهایی کردن کار و تنظیم چارچوب حقوقی و مسئولیت‬ ‫شرکت های هم تراز زیمنس به ایران می ایند‬ ‫ان ممکن نبود‪ ،‬اما دو اتاق ایران و المان برای تقویت همکاری ها‪،‬‬ ‫تبادل اطالعات و هیات ها‪ ،‬اس��تفاده اتاق ایران از دس��تاوردها و‬ ‫تجربی��ات اتاق المان در حوزه اموزش که در این زمینه بس��یار‬ ‫پیش��رفته است و نیز ایجاد یک شبکه تجاری بین اعضای اتاق ها‬ ‫و شرکت های کوچک و متوسط ایرانی و المانی تفاهمنامه امضا‬ ‫کردند‪ .‬س��لطانی س��پس از نحوه اس��تقبال از هیات ایرانی ابراز‬ ‫رضایت کرد و افزود‪ :‬هیات ایرانی با استقبال خیلی خوبی مواجه‬ ‫شد‪ ،‬به طوری که خودشان هم می گفتند این استقبال بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬م��ا در برلین و فرانکفورت دو همایش داش��تیم که‬ ‫در هر دو همایش س��الن کامال پر ش��ده بود‪ ،‬اطراف س��الن هم‬ ‫‪ ، ۹۴‬سال برزخ واحدهای تولیدی بود‬ ‫عض��و ات��اق بازرگانی ایران معتقد اس��ت س��ال ‪ ۹۴‬را‬ ‫می توان س��ال بسیار خاصی در اقتصاد ایران و سال برزخ‬ ‫واحده��ای تولی��دی تلقی کرد چرا که به ط��ور کلی رقم‬ ‫بودجه ه��ای عمرانی به دلیل کاه��ش درامدهای نفتی و‬ ‫محدودی��ت درامدهای دولت خیلی کم و نزدیک به صفر‬ ‫بود‪ .‬به گزارش س��ایت اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫مرتض��وی می گوی��د‪ :‬باتوجه ب��ه نقش پررن��گ دولت و‬ ‫شرکت های دولتی و ش��به دولتی در اقتصاد ایران‪ ،‬وقتی‬ ‫بودجه ه��ای عمرانی متمایل به صفر ش��د ب��ه طبع این‬ ‫موضوع به تش��دید رک��ود بنگاه های تولی��دی دامن زد‪.‬‬ ‫این ش��رایط موجب شد ش��رکت های فوالدی‪ ،‬سیمانی‪،‬‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬ل��وازم خانگی به وی��ژه واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط با ذخیره محصوالت خود مواجه شوند‬ ‫و خریداری برای این محصوالت وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫می افزاید‪ :‬از سوی دیگر سال ‪ ۹۴‬کشورما در حال مذاکره‬ ‫برای برداشته شدن تحریم ها بود‪ .‬بعد از مذاکرات ژنو نیز‬ ‫نحوه اجرای برجام براساس برنامه زمان بندی ویژه و اقدام‬ ‫متقابل طرفین مذاکرات در نظر گرفته ش��د که این رویه‬ ‫موجب ش��د شرایط اقتصادی کش��ور به وضعیتی بدتراز‬ ‫خدم��ات و حوزه هایی مانند فن��اوری اطالعات و‬ ‫مخابرات توانس��ته جایگاه خوبی را در میان سایر‬ ‫کش��ورهای منطقه کسب کند ‪ .‬ما توانسته ایم وارد‬ ‫‪ ۲۰۰‬بازار مختلف در دنیا ش��ویم و این جایگاه به‬ ‫واسطه تولید کاالهایی با ارزش افزوده باال به دست‬ ‫امده اس��ت ‪ .‬تولی��د کاالهای ب��ا ارزش افزوده ‪۱۲‬‬ ‫درص��د اقتصاد مال��ت را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫اس��ت ‪ .‬در عین حال ارزش افزوده خدمات مالی و‬ ‫ترتیبات بانکی نیز معادل ‪ ۱۲‬درصد اقتصاد مالت‬ ‫است‪ .‬جرج وال با بیان اینکه بخش گردشگری نیز‬ ‫س��همی معادل ‪ ۲۵‬درص��دی را در تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی مالت به خود اختصاص داده‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫محصوالت الکترونیکی‪ ،‬داروس��ازی‪ ،‬دریانوردی و‬ ‫هوانوردی نیز از جمله فعالیت های اقتصادی مالت‬ ‫به ش��مار م��ی رود ‪ .‬او با ابراز امیدواری نس��بت به‬ ‫اینکه توسعه همکاری های ایران و مالت در جهت‬ ‫حفظ منافع دولت ها باش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫در اینده شاهد تش��کیل شورای اقتصادی ایران و‬ ‫مالت باشیم‪ .‬‬ ‫جزئیاتی از توافقات اتاق های بازرگانی ایران و المان‬ ‫زمان تحریم ها تبدیل ش��ده و بنگاه های تولیدی قادر به‬ ‫هیچ نوع برنامه ریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در واقع می توان س��ال ‪ ۹۴‬را س��ال برزخ‬ ‫واحدهای تولیدی کشور نامید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اعمال تحریم ها‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫رک��ود تورمی و‪ ...‬موجب وارد امدن فش��اری مضاعف به‬ ‫بنگاه های صنعتی و معدنی کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۳‬ش��ده بود و این بنگاه ها چ��ه دولتی یا‬ ‫غیردولتی موفق به پرداخت تعهدات س��ر رس��یده شده‬ ‫خود به بانک ها نش��دند‪ .‬این درحالی بود که بس��یاری از‬ ‫بنگاه های فعال در پروژه ه��ای بزرگ عمرانی و اقتصادی‬ ‫نیز از س��ال ‪ ۹۰‬ق��ادر به وصول مطالب��ات خود از دولت‬ ‫نش��ده بودن��د‪ .‬واقعیت این اس��ت که وقتی ی��ک بنگاه‬ ‫اقتص��ادی موفق به وصول مطالب��ات کالن خود از دولت‬ ‫نشده و در چند سال گذشته با رشد جنون امیز بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۸‬درصدی هزینه های تولید دست به گریبان باشد نباید‬ ‫انتظار بهب��ود وضعیت این بنگاه ها در س��ال برزخ تولید‬ ‫(‪ )۹۴‬را داش��ت چراکه از یک سو مشکل بدهی های این‬ ‫بنگاه ها حل ش��ده و در مقابل موف��ق به وصول مطالبات‬ ‫خود ازدولت نبوده و ناچار گرفتار معوقات بانکی شدند‪.‬‬ ‫ایستاده بودند و مسئوالن اعالم می کردند که ما دو برابر این هم‬ ‫می توانس��تیم ثبت نام کنیم و فق��ط به دلیل مالحظات فضا این‬ ‫کار را انجام نداده ایم‪ .‬ش��رکت های المانی متعددی با اش��تیاق‬ ‫باال در این دو همایش ظاهر ش��دند‪ .‬با وجود اینکه هم در برلین‬ ‫و ه��م در فرانکفورت هر کدام از جلس��ات ما از صبح تا عصر و در‬ ‫حدود ‪ 7‬س��اعت به طول انجامید‪ ،‬در تمام طول جلس��ه حتی تا‬ ‫اخرین لحظه واقعا یک نفر هم س��الن را ترک نکرد‪ .‬این به دلیل‬ ‫اش��تیاق و عالقه ای ب��ود که المانی ها به کار با ایران داش��تند او‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در این همایش ه��ا بحث های خیلی خوبی مطرح‬ ‫شد‪ .‬خوشبختانه ما هم موضوعات مان را اماده کرده و سخنرانان‬ ‫وزیر امور‬ ‫خارجه مالت‪:‬‬ ‫به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که‬ ‫اکنون زمان‬ ‫مناسبی برای‬ ‫سفر به ایران‬ ‫است و البته به‬ ‫همتایان خود‬ ‫در کابینه دولت‬ ‫مالت نیز توصیه‬ ‫خواهم کرد‬ ‫برای مذاکره و‬ ‫همکاری با ایران‬ ‫اقدام کنند‬ ‫خوبی را به همراه برده بودیم‪ .‬به ویژه در حوزه بانکی‪ ،‬پنل بس��یار‬ ‫خوب��ی در فرانکفورت داش��تیم ک��ه در ان بانک��داران ایرانی و‬ ‫مس��ئوالن المانی با هم بحث و تبادل نظر داش��تند‪ .‬درمجموع‬ ‫براساس بازخوردهایی که من از اعضای این هیات گرفتم‪ ،‬همه از‬ ‫مذاکرات انجام ش��ده خود و از برنامه ها راضی بودند‪ .‬نایب رییس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران در ادامه اظهار امیدواری کرد س��ال اینده‬ ‫همکاری های ایران و المان گسترش پیدا کند و افزود‪ :‬اشتیاقی‬ ‫که در المان دیدم‪ ،‬به سرعت باعث تقویت و افزایش همکاری ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما در حاش��یه همایش هایی که در المان داشتیم‪ ،‬با‬ ‫چند ش��رکت بزرگ المانی صحبت کردیم و من دیدم که همه‬ ‫این شرکت ها در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در ایران‬ ‫هستند؛ شرکت ها و نشان(برند)های معتبر و درجه یک المانی‬ ‫که هم تراز ش��رکت زیمنس هس��تند‪ ،‬برنامه ریزی های مهمی‬ ‫برای همکاری با ایران در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۵‬گفتمان اقتصاد بدون رانت را احیا کنیم‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که سال‬ ‫اینده می تواند نقطه پرش بخش خصوصی باشد‪ .‬او همچنان‬ ‫امیدوار به اینده اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬به گزارش س��ایت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬س��ید حامد واحدی گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫ایران درحالی سال جدید را اغاز می کند که فرصتی تاریخی‬ ‫برای بحث درباره یک موضوع مهم و سرنوشت ساز مهیا شده‬ ‫ اس��ت‪ .‬اجرای برجام و عزم ج��دی دولت برای خروج از رکود‬ ‫اقتصادی در کنار تایید حاکمیت برای احیای اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫موقعیت��ی را فراهم کرده تا درب��اره جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در اقتص��اد ایران گفت وگویی دوباره انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬سال های س��خت تحریم های خارجی و سوءتدبیرهای‬ ‫داخلی موجب ش��د بخش خصوصی ایران تضعیف شود و در‬ ‫مقابل ان ش��رکت های دولتی و شبه دولتی هر روز حضوری‬ ‫پررنگ تر و موثرتر پیدا کنند‪ .‬اما امروز قرار اس��ت که در سایه‬ ‫اج��رای سیاس��ت های اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و ب��ا تکیه بر‬ ‫پذیرش سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران تحوالتی رخ‬ ‫دهد‪ .‬امروز همه باید بپذیرند که بازسازی اقتصاد ایران بدون‬ ‫ش خصوصی واقعی میس��ر نیست‪ .‬بنابراین احیای‬ ‫حضور بخ ‬ ‫بخش خصوص��ی و جایگاه ان در اقتصاد کش��ور نیز ضرورتی‬ ‫دوچن��دان می یابد‪ .‬واحدی تصریح ک��رد‪ :‬به هرحال بخش‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یک سیاست گذاری خوب‬ ‫گروه تجارت‬ ‫درباره کشور مالت ارائه کرد و گفت‪ :‬مالت کشوری‬ ‫کوچک با جمعیت ‪ ۴۰۰‬هزار نفر اس��ت و با وجود‬ ‫مساحت کوچکش‪ ،‬دارای موقعیتی سوق الجیشی‬ ‫از نظر سیاس��ی و اقتصادی در مدیترانه اس��ت و‬ ‫ما ت�لاش کرده ایم که از این جایگاه اس��تراتژیک‬ ‫نهایت بهره برداری را داشته باشیم ‪ .‬این کشور فاقد‬ ‫منابع طبیعی است اما نیروی انسانی کارامدی در‬ ‫ان تربیت ش��ده که برای انطباق با شرایط جدید‪،‬‬ ‫انعطاف پذیر باشند‪ .‬‬ ‫اقتصاد کش��ور مالت مبتنی بر اقتصاد ازاد است‬ ‫و هرچ��ه در ان مصرف می ش��ود از طریق واردات‬ ‫تامین شده است‪ .‬‬ ‫همچنین کشور مالت رشد مستمر ‪ 2‬درصدی را‬ ‫تجربه می کند و این معدل قابل قبولی در اتحادیه‬ ‫اروپا به شمار می رود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نرخ بیکاری در‬ ‫مال��ت کمتر از ‪ ۵‬درصد بوده و نیروی انس��انی در‬ ‫این کش��ور به گونه ای مورد ام��وزش قرار گرفتند‬ ‫که به چند زبان خارجی اش��راف دارند ‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ور مالت افزود‪ :‬کشور مالت در بخش‬ ‫‪13‬‬ ‫روایت اول شخص‬ ‫دیدار وزیر امورخارجه مالت با رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ت که در س��فر کوتاه خود‬ ‫وزیر امور خارجه مال ‬ ‫به ایران دیدارهای متع��ددی را با مقامات دولتی‬ ‫برگزار کرده بود‪ ،‬برای برق��راری ارتباط با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی نیز به اتاق بازرگانی تهران امد و‬ ‫با مسعود خوانساری دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫«ج��رج وال» در دیدار با رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران از اش��تیاق کش��ورش برای توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی با ایران سخن گفت ‪ .‬در این‬ ‫دی��دار که در اتاق بازرگانی تهران انجام ش��د‪ ،‬دو‬ ‫طرف در باره زمینه های بالقوه همکاری به بحث و‬ ‫تبادل نظر پرداختند ‪ .‬رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬با ارائ��ه توضیحاتی درباره‬ ‫اتاق بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬اتاق تهران بزرگترین‬ ‫اتاق بازرگانی در س��طح کش��ور اس��ت که بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬ه��زار عض��و از فعاالن اقتص��ادی در بخش‬ ‫صنعت و تج��ارت دارد ‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در ماه های‬ ‫س��پری ش��ده از توافق هس��ته ای‪ ،‬بیش از ‪۱۴۰‬‬ ‫هیات تجاری به ایران س��فر ک��رده و فرصت های‬ ‫توس��عه مراودات اقتصادی را مورد بررس��ی قرار‬ ‫داده اند ‪ .‬خوانس��اری نسبت به پذیرش هیات هایی‬ ‫از مال��ت برای افزایش ش��ناخت میان دو کش��ور‬ ‫اعالم امادگی کرد و اف��زود‪ :‬این امیدواری وجود‬ ‫دارد که با رفت وام��د هیات های تجاری متعدد و‬ ‫مالقات فعاالن اقتصادی دو ط��رف‪ ،‬قراردادهایی‬ ‫برای مراودات اقتصادی و تجاری منعقد شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫خصوص��ی در اندازه توان خ��ود موثر بود‪ .‬اما انچه در س��ال‬ ‫گذشته همچنان بی جواب باقی ماند به بررسی نقش و جایگاه‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط اس��ت‪ .‬امروز با وجود‬ ‫گذش��ت بیش از دو دهه از ابالغ سیاست های اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬همچنان به درستی تصویری از وضعیت حضور بخش‬ ‫خصوصی در فضای اقتصادی کش��ور وجود ندارد‪ .‬بنابراین به‬ ‫نظر می رسد س��ال ‪ ۹۵‬درحالی باید برای اقتصاد ایران کلید‬ ‫بخورد که برای نخس��تین بار به تعریفی درباره میزان حضور‬ ‫بخش خصوص��ی در اقتصاد ایران دس��ت پی��دا کنیم‪ .‬عضو‬ ‫هیات رییس��ه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫همیشه اعالم کرده که از هر اقدامی برای رقابتی سازی فضای‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��تقبال می کند و در مقابل هر سیاستی‬ ‫برای توزیع رانت در اقتصاد کشور می ایستد‪ .‬برهمین اساس‬ ‫اس��ت که حضور شرکت های وابسته به ارکان قدرت همیشه‬ ‫برای بخش خصوصی کش��ور ازاردهنده بود ه است‪ .‬یک نیاز‬ ‫مهم این است که رانت ها از فضای اقتصادی حذف شود و فضا‬ ‫قدری رقابتی باش��د‪ .‬برای اینکه بخش خصوصی کشور وارد‬ ‫عرصه ش��ود و در شراکت با س��رمایه گذاران خارجی و رقابت‬ ‫داخلی اقتصاد کش��ور را به سمت توسعه هدایت کند‪ ،‬نیاز به‬ ‫فضای بدون رانت دارد‪.‬‬ ‫محس��ن جالل پور رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه‬ ‫تلگرام خود نوشت نهاد دولت در سال های گذشته به ویژه‬ ‫در دوره وفور درامدهای نفتی بیش از ‪۳۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان بده��ی خلق کرده اس��ت‪ .‬این ام��ار را وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی ودارایی اخیرا در گفت وگو با س��النامه تجارت‬ ‫فردا اعالم کرده و گفته‪ :‬در حال حاضر اقتصاد کشور‪ ،‬دو‬ ‫مشکل عمده را پیش روی خود می بیند که مخل و مانع‬ ‫رشد اقتصادی اند‪ .‬نخست‪ ،‬بحران بدهی های دولت و دوم‪،‬‬ ‫بحث تنگنای مالی است‪.‬‬ ‫اگر چرخه بدهی ها را در نظر بگیرید‪ ،‬دولت به پیمانکار‪،‬‬ ‫پیمانکار به بانک و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار است‬ ‫و این چرخه‪ ،‬مش��کل تنگنای مالی را تش��دید و اقتصاد‬ ‫ایران را زمین گیر کرده است‪.‬‬ ‫حال س��وال این اس��ت که چرا در دول��ت یازدهم که‬ ‫انضب��اط مالی را ج��زو برنامه های اصلی خ��ود می داند‪،‬‬ ‫بدهی ها مدام رو به افزایش است؟‬ ‫اق��ای طیب نیا در همین گفت وگ��و دلیلش را توضیح‬ ‫داده‪ :‬اگر در دولت حاض��ر رقم بدهی ها افزایش می یابد‪،‬‬ ‫عمدتا به دلیل س��ودی اس��ت که به ای��ن بدهی ها تعلق‬ ‫می گیرد؛ چراکه دولت هم مثل دیگران باید به سیس��تم‬ ‫بانکی بابت بدهی اش س��ود بپردازد‪ .‬سود پرداختی باالی‬ ‫‪۲۰‬درصد اس��ت و در نتیجه بدهی های دولت به سرعت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ام��ا ببینی��م ترکیب بدهی ه��ای دولت چگونه اس��ت‬ ‫یعن��ی اینکه ‪۳۸۰‬هزار میلیارد توم��ان بدهی از کجا اب‬ ‫می خورد؟ پاس��خ این س��وال را دکتر طیب نیا این گونه‬ ‫داده است‪ :‬تا انتهای سال ‪ ۱۳۹۳‬رقم بدهی های دولت و‬ ‫شرکت های دولتی به تفکیک براورد شده که یکی بیش‬ ‫از ‪۱۸۰‬ه��زار میلیارد توم��ان و دیگری بیش از ‪۱۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪ .‬مجموع این دو رقم حدود ‪۳۸۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می شود‪.‬‬ ‫از عجای��ب روزگار اینک��ه تاکن��ون هی��چ س��اختار و‬ ‫س��ازمانی که بتوان��د بدهی های دولت را محاس��به کند‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬یعنی این گونه در نظر بگیرید که‬ ‫نه��اد دولت‪ ،‬همچون فرد بدهکاری بوده که نخس��ت به‬ ‫درستی نمی دانسته چقدر بدهی دارد و دوم اینکه تاکنون‬ ‫تعهدی به پرداخت بدهی ها نداش��ته و سوم اینکه با این‬ ‫بدعهدی ها‪ ،‬اعتبار خودش را زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫پ��س اینکه دولت یازدهم برنامه ای برای پرداخت انبوه‬ ‫بدهی اش دارد می تواند دو پیام داش��ته باشد‪ .‬یکی اینکه‬ ‫دولت می خواهد اعتبارش را بازس��ازی کند و دیگر اینکه‬ ‫ناچار است از این طریق‪ ،‬گره تنگنای مالی را بگشاید‪.‬‬ ‫ح��ال ببینی��م دولت چ��ه برنامه ای برای تس��ویه این‬ ‫بدهی ها دارد و اینکه چگونه با وجود تنگنای مالی فعلی‪،‬‬ ‫توان بازپرداخت این بدهی ها وجود خواهد داشت؟‬ ‫این را دکتر مسعود نیلی در میزگردی به خوبی توضیح‬ ‫داده‪ .‬مشاور اقتصادی رییس جمهوری در میزگرد سالنامه‬ ‫تجارت فردا گفته‪ :‬در حال حاضر این توافق حاصل شده‬ ‫ک��ه ‪ 4‬نوع اوراق مورد انتش��ار قرار گیرد؛ نخس��ت اوراق‬ ‫مش��ارکت برای تامین مالی دولت‪ ،‬دوم اس��ناد خزانه که‬ ‫محدود به یک س��ال باش��د و قبل از پایان سال به طور‬ ‫حتم به منظور هموارس��ازی مخارج دولت تس��ویه شود‪.‬‬ ‫س��وم اوراق تسویه که امکان جابه جایی طلب و بدهی را‬ ‫میسر می سازد و در نهایت اوراق بدهی یا صکوک اجاره‪.‬‬ ‫با انتشار این اوراق و شکل گیری بازاربدهی‪ ،‬دولت طلب‬ ‫پیمانکاران را می پردازد و این باعث می ش��ود پیمانکاران‬ ‫توانایی اجرای پروژه های جدید را داش��ته باشند‪ .‬به قول‬ ‫دکتر پرویز عقیلی «با ایجاد بازار بدهی دولت می تواند به‬ ‫انضباط مالی بیشتری دس��ت یابد و از این طریق اعتبار‬ ‫کس��ب کند‪ .‬بدین ترتیب قادر خواهد بود با انتشار انواع‬ ‫اوراق هم بر اصول سیاس��ت های پولی خود پا بر جا بماند‬ ‫و ت��ورم را مهار کند و هم سیاس��ت های انبس��اطی را به‬ ‫طریقی در پیش بگیرد که باعث ایجاد تورم و بی انضباطی‬ ‫نش��ود‪ .‬انتشار این اوراق و ایجاد بازار بدهی سبب خواهد‬ ‫شد بخش خصوصی و ش��رکت های بزرگ هم از رکود و‬ ‫سکون خارج شوند‪ ».‬ایجاد بازاربدهی اتفاق مثبتی است‬ ‫که اگر نمایندگان مجلس با سازوکار پیشنهادی دولت در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۵‬موافقت کنند‪ ،‬می تواند اقتصاد‬ ‫ایران را از رکود و بن بست فعلی نجات دهد‪.‬‬ ‫نهال�ی ک�ه در‬ ‫روس�تای محمداب�اد‬ ‫پس�کوه کاش�تم‪ .‬ب�ه‬ ‫دلیل بدی خاک‪ ،‬اینجا‬ ‫درخت کم است‪.‬‬ ‫از اط�راف خ�اک‬ ‫اوردند تا چند درخت‬ ‫در روستا بکارند‪ .‬یکی‬ ‫را من کاشتم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وام ‪ ۱۶۰‬میلیونی برای خانه های گران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت اصناف‬ ‫رییس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران در گفت وگو با‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یزدی ها خرید و فروش عید را‬ ‫شروع نکردند‬ ‫ریی��س اتاق اصناف یزد گفت‪ :‬م��ردم یزد به دلیل ایام‬ ‫فاطمی��ه تمایلی به خرید و فروش برای ایام عید ندارند و‬ ‫بازار ش��ب عید همچنان در رکود قرار دارد‪ .‬محمدمهدی‬ ‫باغستانی در گفت وگو با اتاق اصناف ایران درباره وضعیت‬ ‫بازار شب عید در یزد عنوان کرد‪ :‬بازار شب عید در یزد به‬ ‫دلی��ل ایام فاطمیه هنوز رونق نگرفته و تدین و اعتقادات‬ ‫مذهبی مردم یزد موجب ش��ده رغبتی به خرید و فروش‬ ‫نداشته باشند‪ .‬وی با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کس��به یزد از وضعیت بازار ناراضی هستند و‬ ‫بازار در این ش��هر در رکود سنگین به سر می برد‪ .‬رییس‬ ‫ات��اق اصناف یزد از تعطیل��ی ‪ ۵۰‬کارگاه زرگری در یزد و‬ ‫تعطیل��ی خیل عظیمی از مغازه های طالفروش��ی در این‬ ‫ش��هر خبر داد و افزود‪ :‬متاسفانه کس��به یزد همچنان با‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی درباره مالیات ارزش افزوده‪ ،‬مالیات‬ ‫مش��اغل و درامده��ا درگی��ری و چالش دارن��د و از نبود‬ ‫شفافیت و در برنامه نبودن عدالت مالیاتی گالیه مند‪.‬‬ ‫مردم گل دوست ندارند؟!‬ ‫در حالی که در روزهای پایانی اس��فند و با نزدیک شدن‬ ‫ب��ه ایام نوروز خرید گل و گیاهان زینتی افزایش می یابد‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اس��تان تهران‬ ‫می گوید مردم به فکر خرید هر کاالیی هستند غیر از گل ‬ ‫ل و گیاهان زینتی نشان‬ ‫و اس��تقبال زیادی برای خرید گ ‬ ‫نمی دهند چون توان مالی خرید گل و گیاه را ندارند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین س��لطان محمدی در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درباره تولید گل های زینتی در اس��تانه عید نوروز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت اقلیمی کش��ور خوب ب��وده و فصل تولید و‬ ‫کشت گل و گیاه است اما توان خرید مردم پایین است که‬ ‫سعی می کنیم بتوانیم از مشتری ها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه با گران فروش��ی مخالف هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال اتحادیه گل و گیاه برای شب عید تصمیم گرفته‬ ‫کمک مردم باش��د و سعی می کند ش��رایطی را به وجود‬ ‫اورد که مردم بتوانند گل و گیاه بخرند‪.‬‬ ‫سلطان محمدی ادامه داد‪ :‬از انجاکه مردم قدرت خرید‬ ‫ندارند و گل محصولی اس��ت که اگر بماند خراب می شود‬ ‫باید ش��رایطی را ب��ه وجود اوریم تا م��ردم بتوانند خرید‬ ‫کنند‪ .‬عالوه بر این برای ش��ب عید هیچ کمبودی از نظر‬ ‫گل و گیاه نداریم و نیازی به واردات نیست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اس��تان تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تولیدکنن��دگان گل و گیاه بای��د گل را به‬ ‫قیمت مناسب در اختیار گل فروشی ها بگذارند و اتحادیه‬ ‫گل فروش ها هم باید نظارت کن��د که هیچ خالفی انجام‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره پرفروش ترین گل ها در اس��تانه عید نوروز‬ ‫گف��ت‪ :‬گل های ایام عید الله‪ ،‬س��نبل‪ ،‬س��ینره و پامچال‬ ‫هس��تند و هر گلی را که با بهار می ای��د‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫در تولیدات خود داش��ته اند و تولید به اندازه کافی وجود‬ ‫دارد و ش��هروندان اصال مشکل خرید گل و گیاه نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��لطان محمدی افزود‪ :‬در ح��ال حاضر که کمتر از دو‬ ‫هفت��ه به عید نوروز مانده‪ ،‬م��ردم به فکر خرید هر کاال و‬ ‫محصولی هستند غیر از گل‪ .‬فروش گل در کشور ما بسیار‬ ‫پایین اس��ت و عالوه بر این در ایام فاطمیه نیز قرار داریم‬ ‫و مردم هم توان خرید ندارند که این موضوع باعث ش��ده‬ ‫خرید گل زیاد نباش��د‪ ،‬از طرفی مردم همیش��ه روزهای‬ ‫اخر اس��فند گل می خرند بنابراین شرایط را طوری فراهم‬ ‫می کنیم که گل ها را ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬اسفند به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫خبر داد‬ ‫کسادی بازار خیاطان با قاچاق بی رویه پوشاک‬ ‫دادگاهی هزار متخلف‬ ‫استاندارد‬ ‫معاون نظارت سازمان استاندارد گفت‪ :‬در بازرسی ها از‬ ‫بازار شب عید‪ ،‬هزار نفر متخلف حوزه استاندارد به دادگاه‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گزارش ایسنا وحید مرندی مقدم اظهار‬ ‫کرد‪۲۷ :‬هزار واحد در کش��ور مشمول استاندارد اجباری‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه ‪۱۰۰‬هزار واح��د پروانه‬ ‫تولید دریاف��ت کرده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ب��ر ‪۷۳‬هزار واحدی‬ ‫که مش��مول استاندارد اجباری نیس��تند با رویکرد جدید‬ ‫و روش اظه��اری انطباق نظارت می کنی��م‪ .‬مرندی مقدم‬ ‫تغییر رویکرد س��ازمان اس��تاندارد را ب��ر مبنای علمی و‬ ‫مدل های اجرایی عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر در گذشته تغییر‬ ‫رویکردها یک ارزو بود امروز یک تکلیف قانونی اس��ت و‬ ‫باید بر اساس بند ‪ ۲۴‬ابالغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم‬ ‫انقالب و مصوبه ش��ورای عالی استانداردس��ازی تولیدات‬ ‫داخل��ی الزام ش��ود‪ .‬معاون نظارت س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این رویکرد اختیار استانداردس��ازی را به‬ ‫صاحبان صنای��ع و متولیان تولید می دهیم تا تولیدات به‬ ‫اصل اسالمی برگردد و تکلیف قانون اقتصاد مقاومتی نیز‬ ‫بررسی شود‪ .‬معاون نظارت س��ازمان استاندارد از نظارت‬ ‫مستمر س��ازمان استاندارد کش��ور بر کنترل بازار عید با‬ ‫عن��وان طرح طاها خبرداد و گف��ت‪ :‬از ابتدای اجرای این‬ ‫طرح تاکنون ‪۳۰۰‬هزار مورد بازرسی انجام شده و با ‪۲۵۰‬‬ ‫مورد جعل عالمت استاندارد مواجه شدیم‪.‬‬ ‫حامد مظاهریان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه وام ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومانی مناس��ب خرید اپارتمان های باالی ‪ ۲۰۰‬میلیونی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬هزار س��پرده گذاری برای صندوق پس انداز مس��کن انجام شده است‪ .‬وام های‬ ‫ن تومانی مسکن مناسب‬ ‫مس��کن برای اقشار مختلف تعریف ش��ده و وام ‪ ۱۶۰‬میلیو ‬ ‫متقاضیان خانه های گران تر است‪.‬‬ ‫زهره رجب نیا‬ ‫گروه تجارت‬ ‫فروشندگان‬ ‫سال را به امید‬ ‫همین یک ماه‬ ‫پایانی سپری‬ ‫کردند اما حاال‬ ‫با برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بهاره‪ ،‬تمامی‬ ‫امید انها‬ ‫نقش براب‬ ‫می شود‬ ‫بی ش��ک بازار پوشاک یکی از دم دستی ترین‬ ‫بازارهایی است که با فرارسیدن نوروز‪ ،‬روزهای‬ ‫ش��لوغ و پردردسری را تجربه می کند‪ .‬روزهایی‬ ‫که داشتن لباس نو بهانه ای می شود برای خرید‬ ‫یا دوخت لباس های نو‪.‬‬ ‫انتخابی که برای پاس��خ به ان کافی اس��ت با‬ ‫خرید پارچه و ط��رح دلخواه به یکی از اعضای‬ ‫اتحادیه خیاطان پایتخت مراجعه کنیم‪ .‬همین‬ ‫امر بهانه ای اس��ت تا س��ری به صنف خیاطان‬ ‫پایتخت بزنیم و از نزدیک در جریان مش��کالت‬ ‫و گالیه های این صنف قرار بگیریم‪.‬‬ ‫صنف��ی که این روزها بیش از هرچیز از ورود‬ ‫پوش��اک وارداتی به کش��ور گالیه مند اس��ت و‬ ‫ان را ب��رای ب��ازار داخلی ایران مض��ر می داند‪.‬‬ ‫در این ب��اره حبیب اهلل طهماس��بی نیک‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه خیاط��ان زنان��ه و مردانه ته��ران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به کیفیت‬ ‫و می��زان تولید لباس در داخل کش��ور‪ ،‬واردات‬ ‫ای��ن کاال چه با رویه و چه بی رویه برای کش��ور‬ ‫مضر است و به بازار پوشاک اسیب می رساند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ب��ازار ایران در حال حاضر نیازی‬ ‫ب��ه واردات لب��اس به ویژه در بخ��ش مردانه و‬ ‫بچگان��ه از کش��ورهایی مانند چین ی��ا ترکیه‬ ‫ندارد چرا که اجن��اس داخلی از لحاظ طراحی‪،‬‬ ‫دوخت و حتی پارچ��ه مصرفی کیفیت بهتری‬ ‫در مقایس��ه با نمونه های چین��ی خود دارند اما‬ ‫اجناس داخلی به دلیل داشتن هزینه های تولید‬ ‫باالتر و پرداخت مالی��ات ارزش افزوده از لحاظ‬ ‫قیمتی قابل رقابت با اجناس ارزان قیمت چینی‬ ‫که به ش��کل قاچ��اق و بدون پرداخ��ت هزینه‬ ‫گمرکی وارد می شوند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران‬ ‫اضافه می کند‪ :‬ادامه این رویه موجب کس��ادی‬ ‫و فلج شدن بازار پوش��اک و پایدار شدن رکود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طهماس��بی در ادامه نیمی از اجناس بازار را‬ ‫وارداتی اعالم می کن��د و می گوید‪ :‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد از بازار پوشاک زنانه ایران دراختیار چین‬ ‫و ترکیه است‪.‬‬ ‫فعالیت زیر پله ای واحدهای غیرمجاز خیاطی‬ ‫معضل دیگری است که رییس اتحادیه خیاطان‬ ‫زنان��ه و مردان��ه تهران به ان اش��اره می کند و‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬ای��ن خیاط��ان در انباری ها‬ ‫و خانه ه��ای خ��ود مش��غول به کار هس��تند و‬ ‫حبیب اهلل طهماسبی نیک‬ ‫نمی ت��وان جلوی فعالیت انه��ا را گرفت چراکه‬ ‫اتحادیه اجازه ورود به خانه کسی را ندارد و این‬ ‫وظیف��ه بر عهده اداره اماکن اس��ت تا از فعالیت‬ ‫افرادی که دارای مجوز نیستند جلوگیری کند‪،‬‬ ‫چراکه انها دوخت لباس را با اختالف قیمت به‬ ‫مشتری ارائه می دهند‪.‬‬ ‫به گفته طهماس��بی این افراد هزینه ای بابت‬ ‫مالیات یا بیمه نمی پردازند و قیمت تمام ش��ده‬ ‫تولی��د انه��ا پایین تر اس��ت؛ مضاف ب��ر اینکه‬ ‫نظارت��ی بر کیفیت کار انها نیس��ت و درنهایت‬ ‫موجب اختالل در کسب وکار خیاطان پروانه دار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹انبار مملو از جنس‬ ‫ریی��س اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران‬ ‫همچنین با انتقاد از نحوه برپایی نمایشگاه های‬ ‫بهاره به‬ ‫می گوید‪ :‬نمایش��گاه های بهاره‬ ‫به هیچ وجه به نفع مصرف کننده نیس��ت ضمن‬ ‫اینکه فروشندگان س��ال را به امید همین یک‬ ‫ماه پایانی س��پری کردند اما ح��اال با برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره‪ ،‬تمامی امید انها نقش براب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طهماس��بی ب��ا اع�لام اینکه نمایش��گاه های‬ ‫به��اره ب��ه نف��ع تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یاداور می ش��ود‪ :‬از میان ‪ ۴‬هزار عضو‬ ‫اتحادیه تنها ‪ ۲۰۰‬عضو می توانند در نمایش��گاه‬ ‫بهاره ش��رکت کنند و به ای��ن ترتیب تنها این‬ ‫ع��ده از این فض��ا بهره مند می ش��وند‪ .‬به همه‬ ‫تولیدکنندگان گفتیم که شما گذشت را پیشه‬ ‫و جنس باکیفیت و با سود کم و به قیمت تمام‬ ‫شده عرضه کنید‪.‬‬ ‫حبیب اهلل طهماسبی نیک با اشاره به وضعیت‬ ‫نامس��اعد اعض��ای این اتحادیه در س��ال جاری‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬اگر تولیدکنندگان تا یک سال‬ ‫دیگر ه��م تولید نکنن��د‪ ،‬باز ه��م جنس برای‬ ‫عرضه دارند‪.‬‬ ‫به اعتق��اد وی نمایش��گاه های به��اره زمانی‬ ‫مثمر هس��تند ک��ه تولید اندک باش��د یا اینکه‬ ‫فروش��ندگان در حق مصرف کنندگان اجحاف‬ ‫کنن��د که البته در ان ش��رایط هم به مثابه یک‬ ‫ُمسکن عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گالیه از مالیات علی الراس‬ ‫گالیه از تعیی��ن مالیات هایی ک��ه اصناف از‬ ‫عهده پرداخ��ت ان برنمی ایند موضوع دیگری‬ ‫اس��ت که طهماس��بی به ان اش��اره می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬در حال حاضر رکود ش��دیدی در بازار‬ ‫به چش��م می خورد و اصن��اف توانایی پرداخت‬ ‫مالیات های علی الراس را ندارند‪ ،‬بنابراین بهتر‬ ‫است مس��ئوالن مالیاتی کشور به فکر رفع این‬ ‫مشکل باشند‪.‬‬ ‫طهماسبی می گوید‪ :‬همیشه این شائبه وجود‬ ‫داش��ته که اصناف به پرداخت مالیات معترض‬ ‫هس��تند؛ اما انچه که درواق��ع موجب اعتراض‬ ‫این گروه می ش��ود‪ ،‬محاسبه صورت حساب های‬ ‫مالیات��ی ب��ه دلخواه مس��ئوالن س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬ب��دون بررس��ی دفات��ر و حس��اب و‬ ‫کتاب های صنف است‪ .‬او می گوید‪ :‬به طور مثال‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی باید برای تعیین مالیات‬ ‫این نکته را مد نظر قرار دهد که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته بازار با س��یر نزولی مواجه ب��وده و از‬ ‫میزان خرید و فروشی هم که در گذشته در این‬ ‫صنف جریان داش��ته‪ ،‬کاسته شده اما متاسفانه‬ ‫ممیزان مالیات��ی میزان مالی��ات را علی الراس‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن در واکن��ش به ادعای س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی مبنی بر اینکه حقوق بگیران بیشتر‬ ‫مالی��ات می دهند‪ ،‬عن��وان می کند‪ :‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد مالیات هایی که به حس��اب این سازمان‬ ‫واریز می ش��ود از حقوق کارمن��دان غیردولتی‬ ‫اس��ت که بخش��ی از انها کارمندان اصناف به‬ ‫شمارمی ایند؛ پس طرح این موضوع که اصناف‬ ‫مالیات پرداخت نمی کنند یا به موقع ان را ارائه‬ ‫نمی دهند بیشتر شبیه یک فرافکنی است‪.‬‬ ‫تداخل صنفی مهم ترین معضل چلوکبابی ها‬ ‫ریی��س اتحادی��ه چلوکب��اب و چلوخورش��ت‪ ،‬فعالیت‬ ‫واحد ه��ای ب��دون مج��وز و تداخ��ل صنف��ی را از جمله‬ ‫مش��کالت جدی این صنف اعالم کرد و از مردم خواست‬ ‫با مش��اهده این دس��ت تخلفات ان را به اتحادیه گزارش‬ ‫دهند‪.‬ناصر حس��ینی تبریزی در گفت وگو با اتاق اصناف‬ ‫درباره عمده ترین مشکل این صنف اظهار کرد‪ :‬در درجه‬ ‫نخس��ت باید عنوان کرد بزرگترین مشکل صنف‪ ،‬فعالیت‬ ‫واحدهای صنفی فاقد مجوز اس��ت؛ واحدهایی که بدون‬ ‫دریافت مجوزهای الزم و پروانه کس��ب در س��طح ش��هر‬ ‫ت اتحادیه‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬به گفته وی با وجود استمرار نظار ‬ ‫یادش��ده و پلمب واحدهای متخلف‪ ،‬بسیاری از تخلفات‬ ‫واحد های فاقد مجوز از س��وی م��ردم به اتحادیه گزارش‬ ‫کاالهای خارج از فهرست‬ ‫رییس اتحادیه خشکش��ویی کش��ور عنوان کرد‪ :‬برخی‬ ‫کاالها از فهرست قیمت گذاری خارجند و نرخ ها براساس‬ ‫درجه بندی واحد صنفی به صورت توافقی تعیین می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل رجب زاده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ل تنها‬ ‫جوان درباره نرخ خشکش��ویی توضیح داد‪ :‬هر سا ‬ ‫ابتدای س��ال (فروردین ) نرخ ها به واحدهای خشکشویی‬ ‫ابالغ می ش��ود و واحدهای صنفی موظف به رعایت ان تا‬ ‫پایان سال هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نرخ شست وشوی پرده گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫در ج��دول نرخ مصوب که پرده دو ن��وع بوده نرخ وجود‬ ‫داش��ته اما اکنون به س��بب تنوع باالی پرده ها‪ ،‬از جدول‬ ‫قیمت خارج ش��ده و تنها به ص��ورت توافقی و در حضور‬ ‫مش��تری براس��اس درجه بندی واحد صنفی قیمت مورد‬ ‫نظر اعالم می شود‪.‬‬ ‫رج��ب زاده ب��ا بی��ان اینک��ه تنه��ا ‪ 7‬قلم کاال ش��امل‬ ‫قیمت گ��ذاری اتحادیه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬کاالهایی همچون‬ ‫کت و ش��لوار‪ ،‬کت‪ ،‬ش��لوار‪ ،‬پیراهن‪ ،‬دام��ن‪ ،‬مانتو و بلوز‬ ‫دارای نرخ اتحادیه هستند و حال واحدهای دارای پروانه‬ ‫کسب و دارای هولوگرام اتحادیه باید این موارد را رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬در غیر این صورت مش��تریان می توانند تخلفات را‬ ‫به اتحادیه و واحد رس��یدگی به ش��کایات مردمی ‪۱۲۴‬‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫تو شو‬ ‫رییس اتحادیه خشکشویی اذعان کرد‪ :‬نرخ شس ‬ ‫و اتوی لباس ش��ب‪ ،‬پتو‪ ،‬پرده‪ ،‬لباس پلیسه‪ ،‬کتان و جیر‬ ‫متفاوت اس��ت و تعیین این نرخ برعهده اتحادیه نیس��ت‬ ‫چراکه واحدهای صنفی از درجه بندی متفاوتی برخوردار‬ ‫هس��تند در حالی که این موارد از قیمت گذاری از سوی‬ ‫اتحادیه خارج هس��تند و نرخ انها تنها به صورت توافقی‬ ‫در حضور مشتری تعیین می شود‪.‬‬ ‫داده می شود که اقدام بسیار موثری در راستای قانونمند‬ ‫ک��ردن واحد های فاقد پروانه کس��ب به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬اگر وزارت بهداش��ت‪ ،‬اماکن‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫رس��انه های گروهی‪ ،‬اتحادیه چلو کباب و چلو خورش��ت‬ ‫و مردم با هم همبس��تگی داشته باشند می‪‎‬توان برخورد‬ ‫جدی با واحد های فاقد مجوز داش��ت‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫بروز این مش��کل نیاز به تش��کیل کار گروه هایی در اداره‬ ‫بهداشت‪ ،‬اداره اماکن‪ ،‬شهرداری های مناطق‪ ،‬اتحادیه های‬ ‫ذی ربط و ارباب جراید است و مردم باید با هماهنگی های‬ ‫الزم برای س�لامتی جامعه در راستای جلوگیری از ابتال‬ ‫به بیماری های گوارش��ی و کم کردن هزینه های درمانی‬ ‫مربوط به ان اقدام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫نارنگی های ممنوعه‬ ‫ریی��س نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی گفت‪:‬‬ ‫ش��نیده می ش��ود در اس��تان یزد‪ ،‬نارنگی ه��ای ممنوعه‬ ‫خارجی که دس��تور امح��ای انها صادر ش��ده بود‪ ،‬میان‬ ‫فرهنگیان توزیع می شود‪.‬‬ ‫محمد شفیع ملک زاده در گفت وگو با مهر اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫ش��نیده ایم که عده ای در استان یزد نارنگی های قاچاق و‬ ‫غیرمجازی را که دستور امحای انها از سوی سازمان حفظ‬ ‫نباتات و س��ایر دستگاه های مسئول صادر شده بود‪ ،‬میان‬ ‫فرهنگیان توزیع می کنند‪.‬رییس نظام صنفی کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی تصریح کرد‪ :‬اگر این مس��ئله صحت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ظلم بزرگی به کش��اورزان و تولیدکنندگان است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه این افراد مس��ئوالن را دور می زنند و معلوم‬ ‫نیست دارند چه کار می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به طور دقی��ق نمی دانیم چه کس یا‬ ‫کس��انی چنین کاری را انج��ام داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما تیمی را‬ ‫مامور این کار کرده ایم که درباره این مس��ئله پرس وجو و‬ ‫موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود ماجرای یادشده‬ ‫تا چه حد صحت دارد و از طریق چه کسی این کار انجام‬ ‫می شود؟‬ ‫ملک زاده تاکید کرد‪ :‬اگر چنین مسئله ای صحت داشته‬ ‫باشد‪ ،‬باز هم به تولید کننده اسیب می رسد‪.‬‬ ‫رییس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور‬ ‫با بیان اینکه س��ال های زیادی اس��ت که قاچاق میوه به‬ ‫کش��ور انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این کار اس��یب زیادی به‬ ‫تولیدکنندگان وارد کرده است‪.‬‬ ‫مل��ک زاده با اش��اره ب��ه اینکه ب��ه تازگی مس��ئوالن‬ ‫دستگاه های مربوط برای جلوگیری از این کار وارد عمل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫سترش‬ ‫گ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سوئیفت برقرار و نقل و انتقال ارزی کامل شده است‬ ‫‪17‬‬ ‫توسعه اقتصادی با پیوند بازار سرمایه و بخش کشاورزی‬ ‫‪ 18‬کاهش قیمت اونس مقطعی است‬ ‫اقتصاد‬ ‫و بورس‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اثار خصوصی سازی بر پیشرفت اقتصادی‬ ‫براس��اس فرایند خصوصی س��ازی‪ ،‬مالکیت‬ ‫شرکت ها و به کلی دارایی ها از بخش عمومی به‬ ‫بخش خصوصی منتقل می شود و متعاقب ان به‬ ‫کارایی شرکت ها و همچنین میزان دارایی های‬ ‫انها افزوده می شود‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی یکی از اج��زای برنامه های‬ ‫اصالحات ساختاری است که هدف ان دستیابی‬ ‫به کارایی باالتر بنگاه ها در س��طح اقتصاد خرد‬ ‫و همچنین رس��یدن به رشد اقتصادی باالتر از‬ ‫بعد اقتصاد کالن اس��ت‪ .‬با اجرای سیاست های‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬زمینه برای کاهش هزینه های‬ ‫دولت یا کسری بودجه های لجام گسیخته دولتی‬ ‫فراهم می ش��ود‪ ،‬از این رو با کاهش تورم‪ ،‬زمینه‬ ‫افزایش سرمایه گذاری به وسیله بخش خصوصی‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬افزایش سهم بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد نتایجی را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬از‬ ‫بعد اقتص��اد خرد‪ ،‬وقتی مدیریت بنگاه عمومی‬ ‫که اغل��ب در قالب یک انتخاب سیاس��ی روی‬ ‫کار می اید با مدیری��ت خصوصی که بر مبنای‬ ‫کارامدی انتخاب می شوند‪ ،‬جایگزین می شود‪،‬‬ ‫خود به خود زمینه ب��رای ارتقای کارایی بنگاه‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬مدیریت بنگاه عمومی قبل از‬ ‫واگ��ذاری از یک طرف باید بتوان��د برنامه های‬ ‫بنگاه را هم��واره در چارچوب جهت گیری های‬ ‫سیاس��ی ـ اجتماع��ی دولت تنظی��م کند تا از‬ ‫حمای��ت مالی دول��ت برخوردار باش��د‪ .‬ولی از‬ ‫انجای��ی ک��ه بس��یاری از ای��ن جهت گیری ها‬ ‫ب��ا کارایی بن��گاه در تضاد اس��ت‪ ،‬زمینه افت‬ ‫کارایی بنگاه ها فراهم می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می شود‪،‬‬ ‫مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد‬ ‫شرکت از هر نظر مناسب باشد‪ .‬این پدیده ها در‬ ‫مجموع ش��رایطی را فراهم می کند که عملکرد‬ ‫بنگاه خصوصی ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل‪ 44‬در اقتصاد ایران‬ ‫که در سال ‪ 1384‬از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫ابالغ ش��د درواقع با هدف اصالحات ساختاری‬ ‫در ایران رخ داد‪.‬‬ ‫اهداف سیاست های خصوصی سازی با توجه‬ ‫به این سیاس��ت ها عبارتند از‪ :‬شتاب بخشیدن‬ ‫به رش��د اقتص��ادی‪ ،‬افزای��ش رقابت پذیری در‬ ‫اقتصاد ملی‪ ،‬افزایش سهم بخش های خصوصی‬ ‫و تعاونی در اقتصاد ملی‪ ،‬کاس��تن از بار مالی و‬ ‫مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش سطح عمومی اشتغال‪ ،‬گزارش مالکیت‬ ‫در س��طح عموم مردم به منظور تامین عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ارتق��ای کارایی بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫بهره وری منابع مادی‪ ،‬انسانی و فناوری‪ ،‬تشویق‬ ‫اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود‬ ‫درامد خانوارها‪.‬‬ ‫‹ ‹مرزه�ای بخ�ش عموم�ی و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫محدوده بخش عمومی در هر کشوری ممکن‬ ‫است متفاوت باش��د‪ .‬از یک بسته ساده درباره‬ ‫تامین امنیت (داخلی و خارجی)‪ ،‬احداث شبکه‬ ‫‪15‬‬ ‫خاتمه نشست های افزایش حقوق ‪95‬‬ ‫حداقل مزد‬ ‫به ‪ ۸۱۱‬هزار تومان رسید‬ ‫سیامک ظاهری‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫علوم اقتصادی‬ ‫راه های اصلی‪ ،‬اموزش پایه و خدمات س�لامت‬ ‫شروع می شود و ممکن است خدمات بیشتری‬ ‫مانند کمک دولت درباره مس��کن‪ ،‬اموزش های‬ ‫متوسط و دانش��گاهی را نیز در بر گیرد‪ .‬وظیفه‬ ‫بخش عمومی هر کشوری را می توان از وظایف‬ ‫دولت در قانون اساسی ان کشور استخراج کرد‪.‬‬ ‫در اصل خدمات ارائه ش��ده در بخش عمومی‬ ‫قابلی��ت تفکی��ک اختصاصی س��ازی ندارن��د و‬ ‫برای یک قش��ر خ��اص نی��ز ارائه نمی ش��وند‬ ‫بلک��ه همه ام��کان اس��تفاده از ای��ن امکانات‬ ‫را دارا هس��تند‪ .‬به ط��ور مثال وقت��ی خدمات‬ ‫اموزش ابتدایی به وس��یله دولت ارائه می شود‪،‬‬ ‫هم��ه اقش��ار جامعه ام��کان اس��تفاده از ان را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬مابقی اقتصاد اس��ت پس‬ ‫از کسر س��هم بخش عمومی‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫ویژگی های سازمان های فعال در بخش عمومی‬ ‫این اس��ت که منابع مال��ی و همچنین کنترل‬ ‫مدیریتی این نهاد ها در اختیار اشخاص حقوقی‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مناب��ع در اختیار این س��ازمان ها‬ ‫نی��ز از مناب��ع بخ��ش خصوصی تامین نش��ده‬ ‫باش��د بلک��ه مربوط ب��ه بخش عمومی باش��د‪.‬‬ ‫وقت��ی در برنامه های خصوصی س��ازی‪ ،‬س��هام‬ ‫یک ش��رکت دولتی به یک موسسه غیردولتی‬ ‫واگذار می ش��ود‪ ،‬اگرچه این اقدام نیز جزو امار‬ ‫واگذاری های خصوصی سازی به حساب می اید‬ ‫ولی باید توجه داشت که خصوصی سازی وقتی‬ ‫از نظر اقتصادی می تواند منش ا تحول در کارایی‬ ‫بنگاه ها باشد که انتقال دارایی از بخش عمومی‬ ‫به بخش خصوصی انجام ش��ده باشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫جابه جایی در درون بخش عمومی بدون تحول‬ ‫ساختاری در شرکت که به طور معمول از طریق‬ ‫تغییرات مدیریت در شرکت یا تغییر در اهداف‬ ‫و راهبرد رخ می دهد‪ ،‬میسر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مباحث نظری خصوصی سازی‬ ‫بحث های نظری مربوط به خصوصی س��ازی‬ ‫ب��ر ‪ 2‬نکت��ه تمرک��ز دارد؛ نخس��ت اینک��ه با‬ ‫خصوصی س��ازی بنگاه‪ ،‬عملکرد ان نس��بت به‬ ‫زمانی ک��ه در چارچ��وب بخش عموم��ی اداره‬ ‫می ش��د‪ ،‬ارتقا پیدا می کند‪ .‬دوم اینکه با انجام‬ ‫خصوصی س��ازی تعهدات مال��ی دولت کاهش‬ ‫می یاب��د و ب��ا کاهش کس��ری بودج��ه دولت‪،‬‬ ‫س�لامت مالی دول��ت در مجموع بهب��ود پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬موضوع برت��ری مالکی��ت خصوصی‬ ‫نس��بت ب��ه مالکیت عمومی ی��ک بحث نظری‬ ‫قدیمی اس��ت و مربوط به بحث های ده ه اخیر‬ ‫در مورد خصوصی سازی نیست‪.‬‬ ‫ادام اس��میت در کتاب ثروت ملل می نویسد‪:‬‬ ‫«در هر یک از ممالک پادش��اهی اروپا‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا فروش یا اجاره امالک ش��اهی‪ ،‬مبالغ درامد‬ ‫قابل توجه��ی برای دولت اس��تحصال کرد‪ .‬اثار‬ ‫چنی��ن اقدامی به طور قطع نس��بت به وضعیت‬ ‫کنونی اس��تفاده از زمین ها از سوی دربار بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر زمین های در اختیار دربار تبدیل به‬ ‫امالک خصوصی شود‪ ،‬به طور قطع عملکرد ان‬ ‫ارتقا پیدا می کند و کشت محصوالت کشاورزی‬ ‫در این زمینه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار خصوصی سازی بر اقتصاد‬ ‫‪ 1‬ـ ب��ا افزای��ش خصوصی س��ازی‪ ،‬بعضی از‬ ‫بی ثباتی ه��ای اقتص��ادی ک��ه ناش��ی از وجود‬ ‫کس��ری بودجه دولت است کاهش می یابد و به‬ ‫عبارت دیگر با خصوصی سازی زمینه اصالحات‬ ‫مالی گس��ترده در بخش عمومی ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ب��ا خصوصی س��ازی‪ ،‬منطق کمک دولت‬ ‫ب��ه بنگاه های عمومی در قالب یارانه زیر س��وال‬ ‫م��ی رود و بن��گاه خصوص��ی درک می کند که‬ ‫باید رقابت پذیر بوده و براس��اس اصل کارایی و‬ ‫سوداوری فعالیت کند‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ با خصوصی س��ازی و نظام مالی بازارهای‬ ‫مال��ی مثل بورس نی��ز باید توس��عه پیدا کند‪،‬‬ ‫چراک��ه ب��دون توس��عه نظ��ام مال��ی فعالیت‬ ‫بنگاه های خصوصی دچار اختالل می شود‪ .‬پس‬ ‫از خصوصی س��ازی امکان دسترسی بنگاه های‬ ‫تازه خصوصی شده به منابع مالی‪ ،‬خیلی بیشتر‬ ‫از حالتی است که بنگاه های عمومی در اقتصاد‬ ‫غالب بودند‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ با خصوصی س��ازی در کوتاه مدت میزان‬ ‫اش��تغال کاهش می یابد ول��ی در میان مدت و‬ ‫بلندمدت این کاهش اشتغال جبران می شود (با‬ ‫افزایش رشد اقتصادی به دلیل کارایی بنگاه ها و‬ ‫همچنین افزایش ثبات اقتصاد کالن)‬ ‫‪ 5‬ـ با خصوصی س��ازی اهداف بنگاه و راهبرد‬ ‫ان تغیی��ر می کن��د و قدرت چانه زن��ی بنگاه با‬ ‫سیاس��تمداران نیز بهبود پیدا می کند‪ ،‬از این رو‬ ‫این شرایط موجب ارتقای کارایی بنگاه می شود‪.‬‬ ‫یکی از نخستین وقایع بعد از خصوصی سازی‪،‬‬ ‫برخورد ب��ا پرداخت حقوق ه��ای بی رویه یا به‬ ‫دور از منط��ق کارای��ی در بن��گاه و همچنین‬ ‫توقف اس��تخدام های توصیه ای و به دور از نیاز‬ ‫واقعی بنگاه از طرف مدیریت جدید است‪ .‬چون‬ ‫نظارت هزین��ه دارد‪ ،‬اغل��ب بنگاه های عمومی‬ ‫با توجه به مش��کالت کس��ری بودجه کمتر به‬ ‫ان به��ا می دهن��د‪ .‬در حالی ک��ه در بنگاه های‬ ‫خصوصی موضوع نظارت بر عملکرد بنگاه یکی‬ ‫از مهم ترین خواس��ته های س��هامداران اس��ت‪.‬‬ ‫منطق خصوصی سازی در عمل این است که با‬ ‫تغییرات در مدیریت شرکت که ناشی از تغییر‬ ‫نگاه مالکان جدید است‪ ،‬تغییراتی در حاکمیت‬ ‫ش��رکتی ایجاد می ش��ود و در مجم��وع زمینه‬ ‫ارتقای کارایی بنگاه را فراهم می کند‪.‬‬ ‫جلسه ‪ ۸‬ساعته شورای عالی کار با افزایش ‪۱۴‬درصدی‬ ‫مزد س��ال ‪ ۹۵‬تمامی کارگران شاغل در رده های مختلف‬ ‫مزدی به کار خ��ود پایان داد‪ .‬به گ��زارش خبرنگار ایلنا‪،‬‬ ‫براس��اس مصوبه ای که دیروز به امض��ای تمامی اعضای‬ ‫اصلی ‪ 3‬گروه کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولتی ش��ورای عالی‬ ‫کار رس��یده‪ ،‬حداقل مزد روزانه کارگران برای س��ال ‪۹۵‬‬ ‫‪۲۷‬هزار و ‪۷۲‬تومان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫کمترین مزدی (حداقل مزد) که باید در سال اینده بابت‬ ‫یک ماه کار (‪۳۰‬روز) به هر کارگر پرداخت ش��ود‪ ،‬حدود‬ ‫‪۸۱۱‬هزار و ‪۶۸۰‬تومان خواهد بود‪ .‬بدین ترتیب در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬به تمامی کارگران دارای فرزند ماهانه معادل ‪۸۱‬هزار‬ ‫توم��ان بابت حق اوالد ه��ر فرزند (حداکث��ر ‪۱۶۲‬هزار و‬ ‫‪۴۳۳‬تومان بابت ‪ 2‬فرزند) تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه که به امضای وزرای تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و رییس س��ازمان ملی استاندارد (گروه دولت)‪،‬‬ ‫احمدرضا معینی‪ ،‬هوشنگ درویش و ناصر برهانی (گروه‬ ‫کارگری) و جمال رازقی جهرمی‪ ،‬مرتضی رجبی و حسین‬ ‫س�لاح ورزی(گروه کارفرمایی) ش��ورای عالی کار رسیده‬ ‫است‪ ،‬دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫(سایر سطوح مزدی) نیز نباید از سال ‪ ۹۵‬به میزان کمتر‬ ‫از ‪۱۴‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫درباره دیگر مزایای مزدی نیز در ظاهر براس��اس توافق‬ ‫بام��داد دیروز ش��ورای عالی کار هیچ تغییری به نس��بت‬ ‫مصوبه سال گذشته این شورای عالی انجام نشده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس برای سال ‪ ۹۵‬مزایای حق بن و کف پایه‬ ‫س��نواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ‪۱۱۰‬هزار تومان‬ ‫و ‪۳۰‬ه��زار تومان در ماه باقی خواهد ماند‪ .‬درباره افزایش‬ ‫حق مس��کن نیز که قطعی شدن ان منوط به تایید هیات‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬گفته می ش��ود از س��وی گروه کارفرمایی و‬ ‫دولتی ش��ورای عالی کار وعده ابالغ مصوبه س��ال گذشته‬ ‫ای��ن ش��ورای عالی درب��اره افزایش ‪۲۰‬ه��زار تومانی حق‬ ‫مسکن کارگران داده شده است‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود سال گذش��ته در مصوبه نهایی جلسه‬ ‫افزایش مزد شورای عالی کار حق مسکن ماهانه هر کارگر‬ ‫به ‪۴۰‬هزار تومان در ماه رس��یده بود که در نهایت به دلیل‬ ‫ممانع��ت هیات دول��ت از ابالغ این افزای��ش کارگران در‬ ‫تمامی ‪ ۱۲‬ماه سال جاری همان حق مسکن سال ‪۲۰( ۹۳‬‬ ‫هزار توم��ان) را دریافت کردند‪ .‬برابر مق��ررات قانون کار‬ ‫تمام��ی مصوبات مربوط به تغییرات مزایای حق مس��کن‬ ‫کارگران من��وط به تصویب و ابالغ رس��می هیات دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این ش��رایط می توان چنین تفس��یر کرد که در سال‬ ‫‪ ۹۵‬ه��ر خانواده ‪ 4‬نفره کارگری (به ش��رطی که دارای ‪2‬‬ ‫فرزن��د نابالغ یا تحت تکفل باش��د) حداقل ماهانه معادل‬ ‫یک میلیون و ‪۱۳۴‬هزار تومان درامد خواهد داشت‪.‬‬ ‫با خصوصی سازی‬ ‫اهداف بنگاه‬ ‫و راهبرد ان‬ ‫تغییر می کند‬ ‫و قدرت‬ ‫چانه زنی بنگاه با‬ ‫سیاستمداران‬ ‫نیز بهبود‬ ‫پیدا می کند‪،‬‬ ‫از این رو این‬ ‫شرایط موجب‬ ‫ارتقای کارایی‬ ‫بنگاه می شود‬ ‫نبض بازار‬ ‫سکه عقب نشست‬ ‫صرافان بازار ارز و سکه در معامالت روز گذشته بازار ازاد‪ ،‬یک دالر امریکا‬ ‫را با ‪9‬تومان رش��د نس��بت به سه شنبه ‪3‬هزار و ‪ 420‬تومان و هر قطعه سکه‬ ‫ط�لای بهار ازادی طرح جدید را با ‪4‬هزار تومان افت نس��بت به سه ش��نبه‬ ‫یک میلیون و ‪4‬هزار تومان دادوستد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هر یورو در بازار ازاد تهران روز گذشته با ‪2‬تومان رشد‬ ‫قیم��ت‪3 ،‬ه��زار و ‪ 772‬تومان و هر پوند نیز ب��ا دو تومان افت ‪4‬هزار و ‪900‬‬ ‫تومان تعیین قیمت شد‪.‬‬ ‫براساس معامالت روز گذشته‪ ،‬هر قطعه سکه طالی تمام بهار ازادی طرح‬ ‫جدید با ‪4‬هزار تومان افت یک میلیون و ‪4‬هزار تومان و یک قطعه س��که طال‬ ‫تم��ام بهار طرح قدیم نیز با ‪2‬هزار و ‪ 500‬تومان افت قیمت‪ ،‬به یک میلیون‬ ‫و ‪12‬هزار و ‪ 500‬تومان رسید‪.‬‬ ‫همچنین یک قطعه نیم س��که طالی به��ار ازادی بدون تغییر قیمت ‪523‬‬ ‫هزار تومان و هر قطعه ربع سکه نیز با ثبات قیمتی ‪ 283‬هزار تومان فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که یک گرمی هیچ تغییری نکرد و در قیمت ‪193‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د‪ .‬یک گرم طالی ‪18‬عیار نیز یک میلیون و ‪26‬هزار و ‪ 300‬تومان‬ ‫دادوستد شد‪.‬‬ ‫ن��رخ ه��ر اونس ط�لا در بازارهای جهان��ی نیز با ‪ 13‬دالر افت نس��بت به‬ ‫سه شنبه یک هزار و ‪ 260‬دالر اعالم شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نیز نرخ بانکی ‪ 39‬ارز را برای روز گذش��ته اعالم کرد؛ بر این‬ ‫اساس نرخ بانکی ‪ 19‬ارز نسبت به سه شنبه افزایش و قیمت ‪ 18‬واحد پولی‬ ‫کاه��ش یافت؛ البته نرخ دو ارز نیز تغیی��ری نکرد و دالر بانکی به ‪30‬هزار و‬ ‫‪ 212‬ریال صعود کرد‪.‬‬ ‫نرخ دالر امریکا با ‪ 11‬ریال رشد ‪ 30/212‬ریال‪ ،‬پوند انگلیس با ‪ 207‬ریال‬ ‫کاهش ‪ 42/847‬ریال و یورو با ‪ 133‬ریال افت ‪ 33/144‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫فران��ک س��وئیس ‪ 30/267‬ریال‪ ،‬کرون س��وئد ‪ 3/549‬ری��ال‪ ،‬کرون نروژ‬ ‫‪ 3/519‬ری��ال‪ ،‬ک��رون دانمارک ‪ 4/442‬ریال‪ ،‬روپیه هن��د ‪ 448‬ریال‪ ،‬درهم‬ ‫امارات متحده عربی ‪ 8/226‬ریال‪ ،‬دینار کویت ‪ 100/498‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه‬ ‫پاکس��تان ‪ 28,856‬ری��ال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ 26/821‬ری��ال‪ ،‬دالر هنگ کنگ‬ ‫‪ 3/891‬ری��ال‪ ،‬ریال عم��ان ‪ 78/474‬ریال‪ ،‬دالر کان��ادا ‪ 22/477‬ریال‪ ،‬راند‬ ‫افریق��ای جنوبی ‪ 1/955‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه ‪10/355‬ریال‪ ،‬روبل روس��یه ‪416‬‬ ‫ری��ال‪ ،‬ریال قط��ر ‪ 8/298‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق ‪2/731‬ریال‪ ،‬لیر س��وریه‬ ‫‪161‬ریال و دالر اس��ترالیا ‪ 22/425‬ریال و ریال سعودی ‪ 8/056‬ریال تعیین‬ ‫قیمت شد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید (ریال)‬ ‫قیمت فروش (ریال)‬ ‫ارز‬ ‫خرید(ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,760,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37550‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪5,230,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪48790‬‬ ‫‪49000‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,105,000‬‬ ‫‪10,125,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪9330‬‬ ‫‪9380‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪34300‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11820‬‬ ‫‪11920‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫کرون دانمارک‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪1,013,600‬‬ ‫‪1,022,900‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 1‬گرم طال ‪ 18‬عیار‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪37720‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ابالغ یک بخشنامه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بانکی‬ ‫تسهیالت ویژه نوروزی‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫بیمه اس��یا بیمه نامه اتش س��وزی طرح پارسه‬ ‫ویژه اپارتمان های مسکونی را با تسهیالت ویژه‬ ‫نوروزی ارائه می دهد‪ .‬فرامرز خجیر معاون فنی‬ ‫مدیرعام��ل در بیمه های اموال بیمه اس��یا ب��ا تاکید بر ارائه‬ ‫تس��هیالت ویژه برای بهره مندی مردم از مزایای بیمه به ویژه‬ ‫بیمه های اتش س��وزی‪ ،‬گف��ت‪ :‬بیمه نامه اتش س��وزی طرح‬ ‫پارس��ه‪ ،‬ویژه اپارتمان های مسکونی با پوشش اتش سوزی و‬ ‫س��رقت با تس��هیالت وی��ژه ارائه می ش��ود‪ .‬وی ب��ا تصریح‬ ‫مس��کونی بودن محل بیمه ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت ویژه طرح‬ ‫پارسه فقط ش��امل اپارتمان های مسکونی است که خطرات‬ ‫اتش س��وزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬صاعقه و س��رقت را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫یک صد ش��عبه و بیش از ‪3‬ه��زار نمایندگی بیمه اس��یا در‬ ‫سراس��ر کش��ور ام��اده ارائه خدم��ات بیمه ای به وی��ژه ارائه‬ ‫بیمه نامه اتش س��وزی طرح پارس��ه به هموطنان در سراسر‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخش��نامه ای ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی‬ ‫داخل��ی ـ ریالی را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی براس��اس این بخشنامه‪ ،‬بانک گشایش کننده می تواند در چارچوب مفاد‬ ‫این ضوابط‪ ،‬کارمزد اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را بر مبنای عقود جعاله‪،‬‬ ‫مرابحه و استصناع مطالبه کند‪.‬‬ ‫کو بیمه‬ ‫بان ‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد‬ ‫سوئیفت برقرار و نقل و انتقال ارزی کامل شده است‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫فروش امالک مازاد بانک سپه‬ ‫بانک س��په به عنوان نخستین بانکی که امالک‬ ‫مازاد خود را در بورس کاال به فروش می رساند‪،‬‬ ‫در نظ��ر دارد در روزه��ای ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬اس��فند‬ ‫س��ال جاری‪ ۵ ،‬رقبه امالک خود را در تاالر فرعی بورس کاال‬ ‫عرض��ه کند‪ .‬کاظم نژاد‪ ،‬عضو هیات مدی��ره بانک با اعالم این‬ ‫خب��ر گف��ت‪ :‬در پ��ی همکاری بانک س��په با ب��ورس کاال و‬ ‫پیگیری ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬این بانک برای نخس��تین بار در‬ ‫کش��ور‪ 3 ،‬رقبه ام�لاک خود را روز سه ش��نبه ‪ 25‬اس��فند‬ ‫سال جاری در تاالر فرعی بورس کاال عرضه خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ 2 :‬رقبه دیگر از امالک این بانک‪ ،‬روز چهارش��نبه ‪26‬‬ ‫س��ال جاری روی تابل��وی فروش ت��االر فرعی ب��ورس قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫سازمان دانشی برتر در ایران‬ ‫در اختتامیه پنجمین جایزه جهانی س��ازمان‬ ‫دانش��ی برتر در ایران‪ ،‬بانک پاسارگاد به عنوان‬ ‫یکی از ‪ 3‬ش��رکت برتر ای��ن دوره از ارزیابی ها‬ ‫ک پاسارگاد‪ ،‬در این‬ ‫ط عمومی بان ‬ ‫انتخاب شد‪ .‬به گزارش رواب ‬ ‫مراسم‪ ،‬بانک پاسارگاد موفق شد برای چهارمین بار به عنوان‬ ‫یکی از ‪ 3‬س��ازمان دانشی برتر ایران معرفی شود‪ .‬همچنین‬ ‫جایزه بیشترین رشد را در زمینه مدیریت‬ ‫ ‬ ‫این بانک توانست‬ ‫دانش‪ ،‬از ان خود کند‪ .‬بر اس��اس این خبر‪ ،‬بانک پاسارگاد‪ ،‬به‬ ‫عنوان یکی از ‪ 3‬نماینده ایران‪ ،‬برای ش��رکت در رقابت های‬ ‫اسیایی جایزه جهان ‪ Make‬اعزام خواهد شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫فرهادی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کش��ور‬ ‫بو کار بین المللی‬ ‫ما در استانه یک تحول بزرگ در عرص ه کس ‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با باز ش��دن درهای تبادل بین المللی پس از‬ ‫برجام برنامه ریزی نادرس��ت بس��یار خطرن��اک خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین یکی از مهم ترین نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد این‬ ‫است که شاخص های سنتی تولید و ایجاد ارزش‪ ،‬تغییر یافته‬ ‫و جای خود را به دانش و نواوری فکری بدهند‪.‬‬ ‫افزایش ساعت کار شعب‬ ‫بانک اقتصادنوین در کالنشهرها‬ ‫بان��ک اقتص��اد نوین اع�لام ک��رد همزمان با‬ ‫روزه��ای پایانی س��ال و لزوم تس��ریع در ارائه‬ ‫خدمت به مش��تریان‪ ،‬س��اعت کار شعب این‬ ‫بانک در تهران و کالنش��هرها افزایش یافته است‪ .‬تمام شعب‬ ‫ای��ن بانک در اس��تان تهران و کالنش��هرهای ک��رج‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یراز و مش��هد از روز دوش��نبه ‪ 24‬اسفند تا روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬اسفند از ساعت ‪ 8‬صبح تا ‪ 17‬و ‪ 30‬دقیقه به‬ ‫صورت یکس��ره باز ب��وده و اماده ارائه خدمت به مش��تریان‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین شعب این بانک روز پنجشنبه ‪ 27‬اسفند‬ ‫‪ 94‬نیز از س��اعت ‪ 8‬تا ‪ 13‬و ‪ 30‬دقیقه به صورت یکسره باز‬ ‫بوده و اماده ارائه خدمت به مشتریان هستند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫رمز موفقیت بانک شهر‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجل��س گفت‪ :‬بانک‬ ‫شهر توانس��ته رس��الت خود در ارائه خدمات‬ ‫بانکی را به درستی انجام دهد‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر‪ ،‬مهرداد بائوج الهوتی با‬ ‫تاکید بر اینکه بانک ش��هر توانسته رسالت خود را به درستی‬ ‫انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه س��هامداران بانک ش��هر‬ ‫شهرداری ها هستند باید خدمات بیشتری به کالنشهرها ارائه‬ ‫کنند و در این زمینه همواره پویا باشند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مدیران بانک شهر باید خدمات خود را عالوه بر شهرداری هایی‬ ‫که س��هام دار بانک هستند به سایر ش��هرداری ها نیز تعمیم‬ ‫دهن��د‪ .‬ای��ن نماینده مجل��س با اش��اره به اینکه سیس��تم‬ ‫«خودبانک» بانک ش��هر منجر به کاهش هزینه های بانک و‬ ‫مشتریان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش مراجعه حضوری‪ ،‬مکانیزم‬ ‫مطلوبی را برای مشتریان بانک ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اگر نرخ‬ ‫سود سپرده‬ ‫بانکی کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬مردم‬ ‫سپرده های‬ ‫خود را به سمت‬ ‫تولید و فعالیت‬ ‫اقتصادی‬ ‫خواهند برد‬ ‫ت�لاش نظ��ام بانک��ی ب��رای کاهش نرخ س��ود‬ ‫ب��ه ‪16‬درص��د‪ ،‬برقراری س��وئیفت و بس��ته ماندن‬ ‫گش��ایش ال س��ی دالری‪ ،‬نیاز بانک ملی به افزایش‬ ‫س��رمایه‪10‬هزار میلی��ارد تومان��ی‪ ،‬طل��ب ‪20‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی دولت به بانک ملی و گزارش��ی از‬ ‫عملکرد بانک ملی در رابطه با تس��هیالت پرداختی‬ ‫در ‪11‬ماهه امس��ال‪ ،‬از مهم ترین موضوعاتی بود که‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی و رییس ش��ورای هماهنگی‬ ‫بانک ها در یک نشس��ت خبری در جمع خبرنگاران‬ ‫به انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود ‪ 16‬درصد می شود‬ ‫عبدالناصر همتی در این نشس��ت ب��ا بیان اینکه‬ ‫تالش نظام بانکی این اس��ت که نرخ س��ود سپرده‬ ‫بانکی که به تازگی به ‪18‬درصد رس��یده را تا اوایل‬ ‫سال اینده به ‪16‬درصد کاهش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ 94‬با وجود تمام مشکالت تالش شد نرخ ها به نفع‬ ‫تولی��د تعدیل ش��ود‪ ،‬در همین زمین��ه در یکی دو‬ ‫مرحله نرخ س��ود را کاهش دادی��م ولی با مقاومت‬ ‫بانک های خصوصی و موسس��ه ها کار سخت شد اما‬ ‫درنهایت نرخ به ‪18‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باتوجه به کاه��ش نرخ تورم‬ ‫و ب��رای اینک��ه بتوانیم اقتصاد کش��ور را به گردش‬ ‫دراوریم‪ ،‬به طور حتم نرخ های باالی سود‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫توجیهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و در این‬ ‫زمینه باید نرخ سود س��پرده ها و تسهیالت کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬در ادامه درب��اره اینکه برخی بانک ها نرخ های‬ ‫س��ود بانکی را اجرا نمی کنند و در برابر ان مقاومت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬انها با اندک��ی مقاومت مجبورند‬ ‫نرخ های س��ود را اجرا کنند‪ .‬ای��ن موضوع در ایران‬ ‫باید از طریق توس��عه نامت��وازن پیش رود‪ ،‬مقداری‬ ‫تحمل کنی��د‪ ،‬به طور حتم بعد از عید نرخ ها تعدیل‬ ‫شده و به سمت نرخ نزولی پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی گذاریم بانک ها نابود شوند‬ ‫همت��ی‪ ،‬در ادام��ه به این موضوع نیز اش��اره کرد‬ ‫ک��ه نمی توانیم اج��ازه دهیم بانک ها نابود ش��وند و‬ ‫به طور حتم باید س��ود بانکی کاه��ش یابد و گفت‪:‬‬ ‫اکنون بیش از ‪90‬درصد نقدینگی به صورت س��پرده‬ ‫در بانک ه��ا وجود دارد و س��پرده گذاران منابع خود‬ ‫را در بانک ها س��پرده گذاری کرده و ماه به ماه سود‬ ‫دریاف��ت می کنند و همین س��ود س��پرده ها بدون‬ ‫هی��چ فعالیت اقتصادی ماهان��ه ‪1/5‬درصد به حجم‬ ‫نقدینگی کش��ور می افزاید‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫وضعی��ت بانک ها روز به روز فاجعه امیزتر می ش��ود و‬ ‫بانک ها رو به نابودی می روند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اگر نرخ سود سپرده بانکی‬ ‫کاه��ش یابد‪ ،‬مردم س��پرده های خود را به س��مت‬ ‫تولی��د و فعالیت اقتصادی خواهند برد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما نباید از تورم ناشی از هدایت پول به سمت تولید‬ ‫نگران باشیم‪ .‬وی در عین حال به این موضوع اشاره‬ ‫ک��رد که به طور حت��م‪ ،‬دیگر ‪ 3‬برابر ش��دن قیمت‬ ‫ارز و س��که که در گذش��ته ش��اهد ان بودیم اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد و اگر نرخ س��ود س��پرده و تسهیالت‬ ‫بانکی کاهش یابد این پول ها به سمت تولید حرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫برای ایجاد س��وئیفت پس از تحریم ها نیاز به زمان‬ ‫بود تا سیس��تم ها به هم وصل شود و در حال حاضر‬ ‫این اتف��اق افتاده و نقل و انتق��االت ارزی ما کامل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ملی ضمن اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫س��وئیفت به معنای این است که خط تلفن باز شده‬ ‫و می توان با ان تماس برقرار کرد‪ ،‬در ادامه در پاسخ‬ ‫به س��والی مبنی براینکه ال س��ی های دالری انجام‬ ‫می شود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ال سی دالری‬ ‫انجام نمی ش��ود زیرا موسس��ه امریکای��ی مرتبط با‬ ‫گردش دالری موافق نیست‪ ،‬که البته این موضوع به‬ ‫قبل از تحریم ها مربوط می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬مشکل‬ ‫ما یورو و بقیه ارزهای دنیا بوده که حل شده است‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک ها با تاکید براینکه‬ ‫باید ال س��ی و تحریم را از یکدیگر جدا کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینکه شرایط اقتصادی و نحوه تامین مالی چه باشد‬ ‫بحثی اس��ت که باید در رواب��ط بانکی با خارجی ها‬ ‫مورد تاکید قرار گیرد‪ .‬همتی تاکید کرد‪ :‬بانک ملی‬ ‫از یک ماه پیش تاکنون ‪ 660‬مورد ال س��ی باز کرده‬ ‫که شامل ارقام کوچک و بزرگ است‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک ها در ادامه با تاکید‬ ‫براینک��ه برجام به نتیجه رس��ید و تا امروز مقدمات‬ ‫بعد از برجام با بانک های خارجی انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بانک مل��ی با ‪ 17‬واح��د در خارج از‬ ‫کش��ور توانسته سوئیفت را نهایی کند و مبادله پیام‬ ‫نیز انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همتی گفت‪ :‬در ‪ 3 ،2‬هفته‬ ‫اخیر ‪ 650‬پیام مبادله شده و باالی ‪ 40‬مورد روابط‬ ‫با بانک کارگزار برقرار شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه امیدوارم س��ال ‪ 95‬با حداکثر‬ ‫توان از این مهم بهره برداری کنیم‪ ،‬در این رابطه که‬ ‫برخی می گویند هنوز س��وئیفت برقرار نشده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر کس��ی چنین حرف��ی می زند اطالع کافی‬ ‫ندارد‪ .‬س��وئیفت فقط یک سامانه پیام رسان است و‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه بانک ملی گرفتاری های‬ ‫زیادی داش��ته و سال های بدی را در اوایل دهه ‪90‬‬ ‫گذراند‪ ،‬گفت‪ :‬اما هم اکنون در حال احیای تدریجی‬ ‫بانک هستیم و امیدواریم جایگاه بانک قوی تر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی با اش��اره ب��ه اینکه نمی توانم‬ ‫بگویم در دو سال و نیم گذشته در بانک ملی چقدر‬ ‫س��ختی کش��یدم‪ ،‬افزود‪ :‬خیلی امیدوارم س��ال ‪95‬‬ ‫سال خوبی برای اقتصاد کشور و بانک ملی باشد‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به تصویب نش��دن دو بند ‪ 19‬و‬ ‫‪ 20‬الیحه بودجه ‪ 95‬در کمیس��یون تلفیق‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این بندها شامل افزایش سرمایه بانک ها معادل‬ ‫‪50‬ه��زار میلی��ارد تومان از محل تس��عیر نرخ ارز و‬ ‫پرداخت بدهی دولت به بانک ها از طریق فروش اوراق‬ ‫‹ ‹سوئیفت برقرار است‬ ‫طیب نیا به ‪ ۳‬وزیر نامه نوشت‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رییس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬وزرای نفت‪ ،‬نیرو و ورزش و جوانان از انان خواست‬ ‫درباره اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی درباره جدول بدهی ها‬ ‫و مطالبات قطعی ش��ده دولت تا پایان سال قبل‪ ،‬مواردی را‬ ‫مدنظر قرار دهند‪ .‬به گزارش شادا‪ ،‬علی طیب نیا در این نامه‬ ‫با اشاره به اجرای ماده (‪ )1‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتقای نظام مالی کش��ور مصوب اول اردیبهش��ت ‪1394‬‬ ‫و به ویژه اج��رای بند (پ) ماده (‪ )1‬ای��ن قانون و همچنین‬ ‫تبص��ره (‪ )1‬و (‪ )2‬ماده (‪ )4‬ایین نامه اجرایی ماده (‪ )1‬قانون‬ ‫درب��اره «اخذ تاییدیه س��ازمان حسابرس��ی درب��اره جدول‬ ‫بدهی ها و مطالبات قطعی ش��ده دولت تا پایان س��ال قبل»‪،‬‬ ‫از انان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط‬ ‫و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی‪ -‬تلفیقی مجموعه دولت‬ ‫و ش��رکت های دولتی‪ ،‬مواردی از سوی زیرمجموعه های ان‬ ‫دستگاه در مرکز و استان ها مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬موارد اعالم شده از سوی وزیر اقتصاد‬ ‫شامل اقدامات الزم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارش های‬ ‫ساالنه بدهی ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی‬ ‫با س��ازمان حسابرسی معمول است‪ .‬اخذ تاییدیه حسابرسی‬ ‫فق��ط ب��رای گزارش ه��ای س��االنه ض��رورت دارد و ب��رای‬ ‫گزارش های ماهانه و مقطعی ضروری نیست‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزاید‪ :‬در این باره باید گزارش مربوط به‬ ‫پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان‬ ‫حسابرسی) برای دستگاه های اجرایی متمرکز به وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی (اداره کل مدیری��ت بدهی ها و تعهدات‬ ‫عمومی دولت) و برای دستگاه های اجرایی استانی به ادارات‬ ‫کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود‪.‬‬ ‫با توج��ه به حکم تبصره (‪ )2‬م��اده (‪ )4‬ایین نامه مزبور‪،‬‬ ‫در ارتباط با «پیش بینی اعتبار الزم برای انجام حسابرسی»‬ ‫ضروری اس��ت ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار الزم در سال‬ ‫‪ ،1395‬اقدامات الزم برای پیش بینی این اعتبار در س��نوات‬ ‫اتی نیز معمول شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ملی به دنبال افزایش سرمایه‬ ‫مشارکت بود ولی در کمیس��یون تلفیق به تصویب‬ ‫نرسید‪ .‬رییس شورای هماهنگی بانک ها ادامه داد‪:‬‬ ‫این ‪ 2‬بند برای بانک های دولتی خیلی اهمیت دارد‬ ‫و امیدواری��م در صح��ن علنی مجل��س نظر مثبت‬ ‫نمایندگان را داشته باشد‪ .‬رییس شورای هماهنگی‬ ‫بانک ها ب��ا بیان اینک��ه امیدواریم ب��ا کمک دولت‬ ‫بتوانی��م ه��م زمینه افزایش س��رمایه و هم دریافت‬ ‫مطل��ب دولت به بان��ک را فراهم کنی��م‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر دول��ت مبلغی ح��دود ‪20‬هزارمیلیارد‬ ‫توم��ان بده��ی به بانک مل��ی دارد که رق��م باالیی‬ ‫اس��ت و ما از این جهت بس��یار زیر فشار هستیم که‬ ‫مهم ترین کمک دولت به ما این است که این بدهی‬ ‫را پرداخت کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک مل��ی با بیان اینک��ه درصورتی‬ ‫ک��ه این بدهی پرداخت ش��ود بانک مل��ی می تواند‬ ‫زمین��ه حمایت بیش��تر از بخش ه��ای اقتصادی را‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن اینکه بانک ملی در حال‬ ‫حاض��ر به ‪10‬هزار میلیارد تومان س��رمایه نیاز دارد‬ ‫که درصورت تصوی��ب‪ ،‬ضمن افزایش توان اعتباری‬ ‫بانک‪ ،‬می تواند در صحنه بین المللی به نحو مطلوبی‬ ‫حاضر شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪435‬ه�زار میلی�ارد ری�ال‬ ‫تسهیالت در ‪ 11‬ماه‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ا در ادامه با‬ ‫بیان اینکه در پایان س��ال ‪ 90‬معوق��ات بانک ملی‬ ‫‪32‬درص��د بود که این رقم را هم اینک به ‪8/2‬درصد‬ ‫رس��انده ایم که رک��ورد خوبی برای بانک به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬بانک مل��ی ایران‬ ‫توانس��ت علی رغم محدودیت هایی که با ان مواجه‬ ‫ب��ود‪ ،‬در ‪11‬ماهه امس��ال‪435 ،‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت به یک میلیون و ‪650‬ه��زار نفر پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬به گفته او همچنین ای��ن بانک در این مدت‬ ‫‪113‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه در‬ ‫بخش های مختلف پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫صدور بیمه شخص ثالث تنها با اخذ کد جدید‬ ‫از نیمه دوم سال ‪ 1395‬ارس��ال اطالعات بیمه نامه‬ ‫ش��خص ثالث و حوادث راننده پیش از صدور به بیمه‬ ‫مرکزی ضروری ش��ده و بیمه مرک��زی برای بیمه نامه‬ ‫ک��د یکتا صادر می کند و تنها در این صورت ش��رکت‬ ‫مجاز به صدور بیمه نامه ثال��ث برای بیمه گذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا سیدقاسم نعمتی مدیر کل فناوری‬ ‫اطالعات بیمه مرکزی ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬از‬ ‫نیمه دوم سال ‪ 1395‬ارسال اطالعات بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری اس��ت به‬ ‫طوری که بیمه مرکزی در جهت شاخص های موجود‬ ‫و هوش��مند در صورت تطابق بیمه نامه با مقررات برای‬ ‫بیمه نام��ه کد یکتا صادر می کند و تنها در این صورت‬ ‫شرکت مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه گذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از نیمه دوم س��ال ‪ 1395‬کس��ب و کار‬ ‫ش��رکت های بیمه در رش��ته ثالث و حوادث راننده به‬ ‫کد یکتا وابس��ته می ش��ود به طوری که پس از ارسال‬ ‫اطالعات و تایید بیمه مرکزی شرکت می تواند مبادرت‬ ‫ب��ه صدور بیم��ه نامه کن��د و تمامی اطالع��ات قبلی‬ ‫بیمه نامه اعم از نحوه پرداخت و خسارت به کلی مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح مزیت های این طرح گفت‪ :‬با تطابق‬ ‫اطالعات ارس��الی از سوی ش��رکت بیمه قبل از صدور‬ ‫خودبه خ��ود از بس��یاری از تخلفات‪ ،‬خس��ارات معوق‬ ‫و ذخیره گیری نش��دن و دیگر مش��کالت پیش��گیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نعمتی با بیان اینکه این طرح به صورت ازمایشی در‬ ‫‪ 4‬شرکت بیمه اجرایی ش��ده است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬پیش‬ ‫از صدور بیمه نامه برای بیمه گذار باید کد یکتا از بیمه‬ ‫مرکزی اخذ ش��ود و در واقع کد یکت��ا مهر تاییدی بر‬ ‫صدور بیمه نامه است‪.‬‬ ‫تغییر مالکیت ‪ 2‬میلیارد برگه سهم‬ ‫در دادوس��تدهای روز گذشته بورس تهران شاخص کل با رشدی ‪ 92‬واحدی‬ ‫در رق��م ‪78‬ه��زار و ‪ 312‬به کار خود پای��ان داد‪ .‬در جری��ان معامالت این روز‬ ‫سهامداران ‪2‬میلیارد و ‪98‬میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش ‪5‬هزار و ‪961‬‬ ‫میلیارد ریال در ‪110‬هزار نوبت معامالتی دست به دست کردند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫رییس سازمان بورس در مراسم راه اندازی رسمی گواهی سپرده کاالیی‪:‬‬ ‫توسعه اقتصادی با پیوند بازار سرمایه و بخش کشاورزی‬ ‫مراسم راه اندازی رس��می معامالت گواهی سپرده‬ ‫کاالیی در بورس کاالی ایران با حضور رییس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫روز گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پس از اینکه هی��ات دولت در‬ ‫اردیبهشت سال جاری‪ ،‬اجرای ماده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫به��ره وری بخش کش��اورزی در قالب ط��رح قیمت‬ ‫تضمینی بر روی ذرت و جوی اس��تان های خوزستان‬ ‫و کرمانش��اه را از طریق بورس کاالی ایران ابالغ کرد‪،‬‬ ‫ب��ورس کاال و نهادهای مرتبط مقدم��ات اجرای کار‬ ‫را فراه��م کردند و بر همین اس��اس معامالت گواهی‬ ‫سپرده جو و ذرت با موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬با توجه به رضایت مسئوالن و‬ ‫دولت از اجرای ازمایشی این طرح‪ ،‬روز گذشته مراسم‬ ‫راه اندازی رس��می معامالت گواهی سپرده کاالیی در‬ ‫ب��ورس کاالی ایران با حض��ور محمد فطانت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و علی اکبر مهرفرد‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی برگزار ش��د تا شاهد‬ ‫توسعه معامالت گواهی سپرده محصوالت کشاورزی‬ ‫در بورس کاالی ایران باش��یم‪ .‬همچنین روز گذشته‬ ‫در ادامه این مراس��م‪ ،‬معامالت گواهی س��پرده سکه‬ ‫طالی تمام بهار ازادی که از اوایل اسفندماه به صورت‬ ‫ازمایش��ی در بورس کاال عملیاتی ش��ده بود با حضور‬ ‫دکتر صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به صورت‬ ‫رسمی راه اندازی ش��د‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار روز گذش��ته در مراس��م رس��می راه اندازی‬ ‫معام�لات گواهی س��پرده کاالیی و گواهی س��پرده‬ ‫سکه طال در بورس کاالی ایران با قدردانی از زحمات‬ ‫علی اکبر مهرف��رد‪ ،‬قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫برای اجرای ماده ‪ ۳۳‬قانون بهره وری کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫امروز یک روز بسیار با اهمیت و تاریخی است‪ ،‬چراکه‬ ‫با اجرای طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫در بورس کاالی ایران‪ ،‬امکان تامین مالی گس��ترده از‬ ‫طریق ابزارهای جدید به پشتوانه داریی های غیرمالی‬ ‫برای بخش کش��اورزی میس��ر ش��ده اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫فطان��ت افزود‪ :‬تامی��ن مالی از طری��ق ابزارهای بازار‬ ‫س��رمایه در گذش��ته به طور عمده به بخش صنعت و‬ ‫ساختمان اختصاص یافته است اما امروز شاهد ایجاد‬ ‫ارتباط میان بازار س��رمایه و بخش کشاورزی هستیم‬ ‫ک��ه این اتفاق توس��عه بخش کش��اورزی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت و به نفع منافع مل��ی خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با تجربه موفقی که امسال در بحث قیمت‬ ‫تضمینی محصوالت کش��اورزی به دست امده است‪،‬‬ ‫ارتب��اط بازار س��رمایه و بخش کش��اورزی به صورت‬ ‫فراگیر به منظور تامین مالی فعاالن بخش کشاورزی‬ ‫با مکانیس��م صندوق های س��رمایه گذاری مبتنی بر‬ ‫سپرده کاالیی انجام خواهد شد که مجوز های این امر‬ ‫از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه به‬ ‫مش��کالت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت‪ :‬شبکه‬ ‫بانکی هر ساله در فصل برداشت محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫با هج��وم کش��اورزان و تعاونی های روس��تایی برای‬ ‫گرفتن تس��هیالت روبه رو می شود؛ حتی پسته کاران‬ ‫که از موفق ترین بخش های اقتصادی کشور هستند‪،‬‬ ‫در فص��ل برداش��ت همواره با مش��کل مال��ی روبه رو‬ ‫هس��تند و پش��ت در بانک ه��ا صف می بندن��د؛ این‬ ‫مشکالت به دلیل ان است که کشاورزان ابزاری برای‬ ‫تامی��ن مالی ندارند که راه اندازی س��پرده کاالیی در‬ ‫این بخش بس��یار موث��ر خواهد ب��ود‪ .‬فطانت با بیان‬ ‫اینکه یکی از مش��کالت بخش کش��اورزی‪ ،‬نوس��ان‬ ‫غیرمنطقی قیمت ها در طول س��ال است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانی��م با هماهنگی ایجا دش��ده معام�لات گواهی‬ ‫س��پرده کاالیی را توس��عه دهیم‪ ،‬به طور قطع ارتباط‬ ‫تنگاتنگ بازار س��رمایه و بخش کش��اورزی به بهبود‬ ‫و س��اماندهی این بخش به عن��وان یکی از مولفه های‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور منجر خواهد ش��د‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در ادامه ب��ه امکان‬ ‫توسعه معامالت گواهی سپرده فراتر از مرزهای ایران‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با توسعه معامالت گواهی سپرده‬ ‫کاالیی در داخل کش��ور‪ ،‬در اینده بورس های کاالیی‬ ‫با پذیرش انبارهایی در خارج از کشور و صدور گواهی‬ ‫سپرده براساس موجودی انبارها‪ ،‬به توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی کش��ور و همچنین تامین مال��ی در حوزه‬ ‫بین المللی کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫فطان��ت در ادام��ه از زحمات بی وقف��ه مدیرعامل‬ ‫و کارشناس��ان بورس کاالی ایران ب��رای تحقق این‬ ‫پروژه ملی تش��کر کرد و گفت‪ :‬معتقدم‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫مره��ون فکر افراد بس��یار جوان‪ ،‬خالق و پرتالش��ی‬ ‫اس��ت که هر روز قدمی نو در زمینه توسعه اقتصادی‬ ‫برمی دارند؛ همچنین با هم��کاری و حمایت وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی معامالت گواهی سپرده در کشور‬ ‫اغاز ش��ده که ما به عن��وان مجموعه بازار س��رمایه‬ ‫امادگی کام��ل خود برای ادامه پر ق��درت این طرح‬ ‫را اع�لام می کنیم‪ .‬رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫بهادار در ادامه گفت‪ :‬گواهی س��پرده کاالیی منحصر‬ ‫به محص��والت کش��اورزی نخواهد ب��ود و کاالهای‬ ‫مختلف��ی می توانند در جه��ت رویکرد بورس کاالی‬ ‫ایران یعنی معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال مورد‬ ‫دادوستد قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹گواهی سپرده سکه طال پس از موفقیت‬ ‫اتی سکه‬ ‫فطانت درباره راه اندازی معامالت گواهی س��پرده‬ ‫س��که طال نیز گفت‪ :‬پس از موفقی��ت معامالت اتی‬ ‫سکه طال که با کمک های بانک سامان عملیاتی شد‪،‬‬ ‫امروز معامالت گواهی س��پرده س��که طال در بورس‬ ‫کاال راه اندازی می ش��ود که در ای��ن زمینه بانک رفاه‬ ‫کارگران تالش های زیادی داشته است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬از طریق معامالت اوراق بهادار‬ ‫مبتنی بر کاال‪ ،‬می توان محصوالتی را که قیمت انها به‬ ‫ارزهای جهانی وابس��ته است را به صورت لحظه ای در‬ ‫ب��ورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد به طوری که‬ ‫بس��یاری از مش��کالت معام�لات فیزیک��ی در این‬ ‫معامالت وجود نخواهد داش��ت و اتفاقا کارایی باالیی‬ ‫برای ثبات و افزایش عمق بازار فیزیکی ان محصوالت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۶۰‬درصدی هزینه های دولت‬ ‫ین‍ژاد‪ ،‬مدیرعامل بورس کاالی ایران‬ ‫حامد س��لطان ‬ ‫نیز در این مراسم با قدردانی از تمامی دست اندرکاران‬ ‫اج��رای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزس��تان و جو‬ ‫کرمانش��اه در زمینه اجرای م��اده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫به��ره وری بخ��ش کش��اورزی گف��ت‪ :‬موفقی��ت‬ ‫حاصل ش��ده در ط��رح قیم��ت تضمین��ی‪ ،‬حاصل‬ ‫هماهنگ��ی و تالش ه��ای ب��ورس کاال‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و س��ازمان مرتبط‪ ،‬سازمان مرکزی تعاون‬ ‫روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در م��اده ‪ ۳۳‬قانون افزای��ش بهره وری‬ ‫بخش کش��اورزی امده اس��ت که دول��ت می تواند به‬ ‫جای خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی‪ ،‬قیمت‬ ‫تضمین��ی محص��والت را اعالم کن��د و کاالها پس از‬ ‫معامله در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا همچون بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬نس��بت به پرداخت مابه التفاوت قیمت‬ ‫کشف ش��ده در بورس و قیمت تضمین��ی اقدام کند‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد اظهار کرد‪ :‬ام��کان نقد کردن کاالهای‬ ‫راک��د‪ ،‬کاهش هزینه ه��ای انب��ارداری و جابه جایی‬ ‫محصوالت‪ ،‬مدیریت فاصله زمانی بین تولید و فروش‬ ‫کاال از س��وی تولیدکننده‪ ،‬کاهش بی ثباتی و نوسان‬ ‫در ب��ازار کش��اورزی‪ ،‬تامین مال��ی تولیدکنندگان و‬ ‫استانداردسازی محصوالت از اصلی ترین مزیت های‬ ‫توس��عه معامالت گواهی س��پرده کاالی��ی در بورس‬ ‫کاالی ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی به چگونگی قرار گرفتن گواهی سپرده کاالیی‬ ‫ب��ه جای ابزار تامین مالی اش��اره کرد و گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫ماهی��ت اوراق به��ادار بودن این گواه��ی‪ ،‬این امکان‬ ‫وج��ود دارد که با توثیق ان نزد یک بانک یا موسس��ه‬ ‫مالی و اعتباری‪ ،‬دارنده اوراق نسبت به اخذ تسهیالت‬ ‫به پش��توانه ان اق��دام کند‪.‬س��لطانی نژاد به اقدامات‬ ‫ب��ورس کاال در زمینه اجرای م��اده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫بهره وری کش��اورزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬پذیرش ‪۹‬‬ ‫انبار در اس��تان کرمانشاه برای محصول جو و ‪ ۲۶‬انبار‬ ‫در اس��تان خوزس��تان برای محصول ذرت دانه ای به‬ ‫همراه برگزاری دوره های اموزش��ی و توجیهی برای‬ ‫کشاورزان‪ ،‬مدیران اس��تان‪‎‬های منتخب و انبارداران‬ ‫به مدت ‪ ۳۵۲۰‬نفرساعت از مجموعه اقدامات بورس‬ ‫کاال برای اج��رای هر چه بهتر ماده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫بهره وری کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس کاالی ایران به تجربیات جهانی‬ ‫این معامالت اشاره کرد و گفت‪ :‬گواهی سپرده کاالیی‬ ‫در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله امریکا و انگلیس‬ ‫نیز دارای رونق بسیار زیادی است چراکه این کشورها‬ ‫براس��اس اقتص��اد مبتنی بر بازار حرک��ت می کنند؛‬ ‫همچنین این معامالت در بورس های کاالیی دنیا نیز‬ ‫رایج است و تقویت این ابزار از برنامه های اصلی بورس‬ ‫کاالی ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای ملی ماده ‪۳۳‬‬ ‫وی به دستاوردهای اجرای ماده ‪ ۳۳‬قانون افزایش‬ ‫بهره وری کش��اورزی در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کاهش بار مالی دول��ت‪ ،‬حمایت کارامدتر از‬ ‫بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت های غیرمولد‬ ‫همچون واس��طه گری از جمله دستاوردهای ملی این‬ ‫طرح بوده است‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت‪:‬‬ ‫دولت امس��ال با اجرای طرح قیم��ت تضمینی ذرت‬ ‫خوزس��تان به جای خرید تضمین��ی با کاهش بیش‬ ‫از ‪۶۰‬درص��دی هزینه های خ��ود در این طرح مواجه‬ ‫شد که این رویداد مهم می تواند برای بیشتر کاالهای‬ ‫کش��اورزی کش��ور اجرایی ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امروز باید توس��عه ارتباط میان بازار سرمایه و بخش‬ ‫کش��اورزی را به فال نیک بگیریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫اجرای ازمایشی و موفق این طرح‪ ،‬از سال اینده شاهد‬ ‫توس��عه طرح قیمت تضمینی در استان های مختلف‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫تامین مالی از‬ ‫طریق ابزارهای‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫در گذشته‬ ‫به طور عمده به‬ ‫بخش صنعت‬ ‫و ساختمان‬ ‫اختصاص یافته‬ ‫است اما امروز‬ ‫شاهد ایجاد‬ ‫ارتباط میان‬ ‫بازار سرمایه و‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫هستیم‬ ‫‹ ‹افتتاح رسمی گواهی سپرده سکه طال‬ ‫وی در ادامه به اغاز به کار گواهی س��پرده سکه طال‬ ‫با حمایت های بانک رفاه کارگران اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مردم ما عالقه زیادی به سکه طال دارند و گاهی از این‬ ‫دارایی برای پس اندازهای خود اس��تفاده می کنند‪ ،‬از‬ ‫این رو س��که طال دارایی مناسبی برای انتشار گواهی‬ ‫سپرده به شمار می رود‪.‬مدیرعامل بورس کاالی ایران‬ ‫به کارکردهای گواهی س��پرده س��که طال اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این گواهی‪ ،‬ابزاری برای تس��هیل معامالت‬ ‫قراردادهای اتی در سررس��ید‪ ،‬ابزاری برای راه اندازی‬ ‫بازار معام�لات اتی ی��ک روزه و همچنین معامالتی‬ ‫برای تاسیس صندوق های کاالیی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬راه ان��دازی معامالت گواهی‬ ‫سپرده کاالیی می تواند روی محصوالت پتروشیمی و‬ ‫صنعتی هم انجام ش��ود که بررسی های بورس کاال در‬ ‫این زمینه اغاز شده است‪.‬‬ ‫نخستین شرکت ایرانی به بورس لندن می رود‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬مدیرعامل س��رمایه گذاری غدیر با اعالم‬ ‫مهم ترین برنامه های س��ال اینده و پیش بینی بازار‪ ،‬از درج‬ ‫این شرکت در بورس لندن به عنوان نخستین شرکت ایرانی‬ ‫ت��ا پایان ‪۲۰۱۶‬م و برای عرضه اولیه‪۲۰‬درصد س��هام خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی امیری در جریان‬ ‫اخری��ن نشس��ت مطبوعات��ی س��ال جاری ب��ا خبرنگاران‬ ‫حوزه ب��ازار س��رمایه درباره محقق نش��دن روی��ای ورود‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر و ایران خودرو به ب��ورس فرانکفورت‬ ‫در س��ال ‪ 82‬و پیگیری این موض��وع‪ ،‬ان هم باتوجه به لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در میان بورس های استانبول‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫فرانکفورت و لندن که امکان حضور ش��رکت های ایرانی در‬ ‫انها وجود دارد‪ ،‬سرمایه گذاری غدیر مایل به ورود به بورس‬ ‫لندن است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬در این رابطه اقدامات اولیه‬ ‫مهمی چون پاس��خ به پرس��ش های مربوط به پذیرش در‬ ‫بورس لندن‪ ،‬اجرای حاکمیت ش��رکتی و تهیه صورت های‬ ‫مالی اس��تاندارد و بین المللی و‪ ...‬انجام شده و از طریق یک‬ ‫موسس��ه جهانی‪ ،‬زمینه پذیرش س��رمایه گذاری در بورس‬ ‫لندن فراهم ش��ده ک��ه انتظار می رود ه��دف مهم تا پایان‬ ‫‪2016‬م نهایی ش��ود و ‪ 15‬تا ‪20‬درصد این ش��رکت عرضه‬ ‫اولیه ش��ود‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬ضم��ن ارائه نکاتی درباره مجمع‬ ‫ساالنه پیش رو‪ ،‬خبرهای جذاب و دست اولی داد و وضعیت‬ ‫بازار سهام در سال بعد را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری مجمع س��االنه ‪ 25‬اسفند این‬ ‫ش��رکت اظهار کرد‪ :‬درحالی به ازای هر س��هم سود ‪48/5‬‬ ‫تومان��ی محقق ش��ده که پیش��نهاد هیات مدیره تقس��یم‬ ‫‪50‬درصد ان اس��ت‪ .‬در این میان سود سهامداران حقیقی‬ ‫یک روز بعد یعنی از ‪ 26‬اسفند پرداخت می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه سرمایه جدید و بیش از‬ ‫‪4/6‬هزار میلیارد تومانی «وغدیر» هم ثبت شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در پی برگزاری مجمع فوق العاده ‪ 7‬ابان‪ ،‬س��رمایه اس��می‬ ‫این هلدینگ چند رش��ته ای ب��ا ‪28‬درصد افزایش از ‪ 3/6‬به‬ ‫‪4/6‬هزار میلیارد تومان رس��ید و افزایش سرمایه ‪22‬درصد‬ ‫دیگر در اختیار هیات مدیره اس��ت ک��ه از محل اندوخته و‬ ‫اوایل سال بعد عملی خواهد شد‪ .‬به گفته سلیمانی امیری‪،‬‬ ‫سرمایه این ش��رکت در اینده باید ‪7/2‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برس��د‪.‬وی با بیان اینکه بعد از برج��ام متقاضیان خارجی‬ ‫متع��ددی خواه��ان هم��کاری با ای��ن مجموعه ش��ده اند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این مدت مذاکرات نتیجه بخش��ی در‬ ‫حوزه ه��ای انرژی‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروش��یمی و نفت و گاز‬ ‫انجام و تفاهمنامه ها و قراردادهایی با ش��رکت های بزرگ و‬ ‫معروفی از ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و‪ ...‬منعقد شده و در حوزه هایی‬ ‫هم مانند توس��عه پاالیش��گاه ش��یراز با ‪120‬هزار بشکه به‬ ‫مرحله عملیاتی ش��دن رس��یده اس��ت‪ .‬به گفته وی با این‬ ‫اوص��اف‪ ،‬حجم پروژه های غدیر از ‪27‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫سال گذشته به ‪37‬هزار میلیارد تومان افزون شده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی امیری در براب��ر س��والی مبن��ی ب��ر اینک��ه‬ ‫سرمایه گذاری غدیر سال اینده چه برنامه ای برای واگذاری‬ ‫شرکت های زیرمجموعه دارد؟ توضیح داد‪ :‬با توجه به برنامه‬ ‫فروش ش��رکت های کوچک و عرضه سهام زیرمجموعه ها‪،‬‬ ‫دو هلدینگ س��یمانی غدیر و برق انرژی غدیر با س��رمایه‬ ‫‪ 330‬و ‪275‬میلی��ارد تومانی به هم��راه هلدینگ صنعت و‬ ‫معدن و فوالد غدیر ایرانیان با سرمایه ‪ 300‬و ‪220‬میلیارد‬ ‫تومان در بازار سهام عرضه و واگذار خواهند شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر این س��هام ش��رکت هایی چون فوالد الیاژی‬ ‫ایران و موتوژن هم واگذار خواهند شد و برای شرکت فوالد‬ ‫الیاژی ایران متقاضی ایتالیایی پای مذاکره امده و خواهان‬ ‫افزایش ظرفیت ‪50‬درصدی ان و خرید محصوالت و سپس‬ ‫خرید سهام است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��رمایه گذاری غدیر از در اختی��ار گرفتن‬ ‫پهنه های معادن مس‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬فس��فات‪ ،‬ط�لا و‪ ...‬در‬ ‫استان های اذربایجان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس و مازندران خبر داد و‬ ‫با اعالم ورود خودروهای هیبریدی گفت‪ :‬درحالی از طریق‬ ‫شرکتی به نام پاکرو قشم‪ ،‬تاکنون ‪ 200‬خودروی هیبریدی‬ ‫تویوتا وارد ش��ده که یک شرکت تاکس��یرانی خودروهای‬ ‫هیبری��دی هم با همکاری هواپیمایی ماهان‪ ،‬ش��هرداری و‬ ‫یک شرکت خصوصی تاسیس شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی بورس و دالر در سال اینده‬ ‫سلیمانی امیری درباره پیش بینی سال اینده بازار‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در حالی به دلیل گشایش در فروش نفت و ازاد شدن‬ ‫منابع ارزی ایران‪ ،‬ارز تک نرخی خواهد ش��د که علت اصلی‬ ‫رش��د ماه های اخیر بازار سهام ناشی از امید مردم به جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی بود و انتظار می رود این امید س��ال‬ ‫اینده عملی ش��ود‪ .‬بنابراین سال اینده هم سال گشایش و‬ ‫رونق بورس و عرضه س��هام شرکت های ایرانی در بازارهای‬ ‫جهانی خواهد ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این میان با توجه به‬ ‫مزیت های اصلی اقتصاد ای��ران‪ ،‬صنایع فعال در حوزه های‬ ‫نفت و گاز و معدن به همراه بخش های زیربنایی مانند برق‬ ‫و انرژی از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنایع کوچک در فرابورس‬ ‫از س��ال اینده ورود شرکت های کوچک و متوسط با‬ ‫حداقل سرمایه ‪١٠٠‬میلیون تومان و سقف ‪٥٠‬میلیارد‬ ‫تومان به بازار سرمایه امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫امی��ر هامونی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران با‬ ‫بی��ان این مطلب به س��نا گفت‪ :‬یکی از رس��الت های‬ ‫اصلی فرابورس ایران تامین مالی ش��رکت های کوچک‬ ‫و متوسط است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ها ک��ه اس‪.‬ام‪.‬ای (‪ )SME‬خوان��ده‬ ‫می شوند‪ ،‬در تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی‬ ‫داش��ته و تامین حدود ‪20‬درصد از (جی دی پی) را به‬ ‫خود اختصاص داده اند و ‪45‬درصد اش��تغال کشور به‬ ‫انها وابسته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر فراهم ش��دن ام��کان تامین مالی‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوس��ط از طری��ق فرابورس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امکان ورود شرکت های متوسط و کوچک‬ ‫به بازار سرمایه‪ ،‬افزایش تامین مالی این بنگاه ها را در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هامونی ضمن اش��اره به تجربه مثبت سایر کشورها‬ ‫ازجمله امریکاى ش��مالى‪ ،‬هند‪ ،‬انگلس��تان و چین در‬ ‫تشکیل بازار (‪ )SME‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از کشورهای‬ ‫پیشرفته دنیا که در زمینه ورود شرکت های کوچک و‬ ‫متوسط به بازار سرمایه فعالیت داشته اند‪ ،‬رشد مثبتی‬ ‫در تامین مالی صنایع کوچک تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫هامون��ی درباره حداقل س��رمایه مجاز ب��رای ورود‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط به ب��ازار (اس ام ای) بیان‬ ‫کرد‪ :‬شرکت ها با س��رمایه حداقل ‪١٠٠‬میلیون تومان‬ ‫و س��قف ‪٥٠‬میلی��ارد تومان می توانند ب��ه بازار جدید‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬درخواس��ت انها از طریق هیات پذیرش‬ ‫بازار (اس ام ای) بررس��ی می شود و بعد از تایید‪ ،‬امکان‬ ‫فعالیت انها در بازار س��رمایه با تابلوی مستقل فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عرضه فوالدی در بورس کاال‬ ‫ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬روز گذش��ته ش��اهد عرضه حدود ‪۲۰۱‬هزار تن‬ ‫انواع محصول فوالدی بود‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاال‪ ،‬روز گذشته ‪۴۲‬هزار و ‪۱۰۰‬تن‬ ‫شمش بلوم و ‪۹۰‬هزار تن تختال (سی) شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان به هم��راه ‪۶۸‬هزار و ‪ ۹۲۲‬تن انواع س��بد‬ ‫میلگرد ش��رکت ذوب اهن اصفهان در این تاالر عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬ش��رکت الومینیوم ایران (ایرالکو) نیز ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۶۰‬تن انواع ش��مش و تی ب��ار را روی تابلوی عرضه‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪۷۷ ،‬هزار و ‪ ۴۵۰‬ت��ن انواع قیر و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی‬ ‫ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش حاکی اس��ت‪ ۳۷۰۰ ،‬تن گندم دوروم‪،‬‬ ‫گن��دم ب��ذری‪ ،‬ذرت دانه ای و روغن خ��ام راهی تاالر‬ ‫محصوالت کشاورزی شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 5‬میلیون لیتر تقاضا‬ ‫برای حالل ‪402‬‬ ‫در جری��ان معامالت روز سه ش��نبه در بازار فیزیکی‬ ‫بورس انرژی ایران‪ ،‬کاالهای متانول پتروش��یمی های‬ ‫ش��یراز و فن اوران‪ ،‬حالل ‪ 402‬پاالیش نفت اصفهان‪،‬‬ ‫ح�لال ‪ 410‬پاالی��ش نف��ت اب��ادان و پنت��ان پالس‬ ‫پتروش��یمی پ��ارس در رین��گ داخل��ی و گاز مای��ع‬ ‫پاالیشگاه های نفت ابادان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شازند و تهران در‬ ‫رینگ بین الملل بازار فیزیکی مورد عرضه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش بورس انرژی‪ ،‬کل معامالت انجام شده در‬ ‫بازار فیزیکی بورس ان��رژی اعم از عرضه های عادی و‬ ‫عرضه های مازاد معادل ‪ 4487‬تن به ارزش��ی افزون بر‬ ‫‪34‬میلیارد و ‪883‬میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫از نکات حائز اهمیت معام�لات این روز می توان به‬ ‫تقاضای باالی خریداران رینگ داخلی برای حالل های‬ ‫‪ 402‬اصفهان و کرمانش��اه در عرضه های روز گذشته و‬ ‫عرضه های مازاد اش��اره کرد ب��ه طوری که در مجموع‬ ‫تقاضایی افزون بر ‪5‬میلیون لیتر به ثبت رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن روز همچنی��ن در تابل��وی س��لف م��وازی‬ ‫اس��تاندارد ب��رای قراردادهای با سررس��ید یک س��ال‬ ‫و بیش��تر در بازار مش��تقه بورس ان��رژی ایران نیز در‬ ‫تمامی نمادهای فعال‪ 97 ،‬قرارداد به ارزشی افزون بر ‪1‬‬ ‫میلیارد و ‪ 241‬میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫در جریان معامالت روز سه ش��نبه ب��ازار برق بورس‬ ‫ان��رژی نیز ش��اهد معامل��ه ‪ 10‬قرارداد مع��ادل ‪240‬‬ ‫مگاوات س��اعت به ارزش ‪68‬میلیون ریال بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در اغاز جلس��ه معامالت��ی ای��ن روز نمادهای‬ ‫بار پی��ک‪ ،‬کم ب��اری‪ ،‬میان ب��اری و بارپای��ه روزانه ‪19‬‬ ‫فروردین ‪ 95‬گش��ایش یافت��ه و در پایان نمادهای بار‬ ‫پیک‪ ،‬کم باری‪ ،‬میان باری و بارپایه روزانه ‪ 22‬اس��فند‬ ‫‪ 94‬متوقف شدند‪.‬‬ ‫در مجموع ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی‬ ‫ایران نزدیک به ‪36‬میلیارد و ‪ 192‬میلیون ریال شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫«همسانی» زنگ معامالت ‪ 34‬بورس جهان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫بورس اوراق بهادار بخارس��ت (بی وی بی) با همراهی ‪ 34‬بورس اوراق بهادار دیگر در‬ ‫سراسر دنیا به صورت همزمان‪ ،‬زنگ اغاز معامالت خود را به مناسبت روز جهانی زن‬ ‫به نام «زنگ همسانی زن و مرد» به صدا دراوردند‪ .‬سخنگوی بورس بخارست با به صدا‬ ‫دراوردن زنگ معامالت درباره روز جهانی زن گفت‪ :‬توانمندسازی زنان در عرصه های‬ ‫اقتصادی یکی از راه های کلیدی برای رسیدن به پایداری و توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه گذاران به شناسایی سود مشغول شدند‬ ‫دریچه‬ ‫کاهش قیمت اونس مقطعی است‬ ‫رشد اقتصاد به کمک «زنان»‬ ‫«ایا اقتصاد قوی تری می خواهید؟ به‬ ‫زنان فرصت بیشتری بدهید‪ ».‬اینها‬ ‫صحبت های کریستین الگارد رییس‬ ‫صندوق بین المللی پول است‪ .‬الگارد‬ ‫چندی پیش در همایشی گفته بود‪:‬‬ ‫«نابرابری یعنی تبعیض جنسیتی‪».‬‬ ‫به گزارش ص��دای اقتصاد الگارد‬ ‫معتقد اس��ت این قضیه به رش��د اقتصادی اسیب زده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات به دس��ت امده از موسسه مک کنزی‪ ،‬اگر‬ ‫زنان س��همی برابر با مردان در اقتصاد جهان داش��ته باشند‬ ‫می توان انتظار رش��د اقتص��ادی ‪28‬تریلیون دالری (بیش از‬ ‫‪25‬درصدی) برای س��ال ‪2025‬م را انتظار داشت‪ .‬بسیاری از‬ ‫زنان در سرتاس��ر جهان تالش می کنند تا میزان تحصیالت‬ ‫خود را بیش��تر کنند‪ ،‬حس��اب های بانکی باز کنند‪ ،‬زمینی و‬ ‫ملکی برای خ��ود خریداری کنند‪ ،‬اما ب��رای همه اینها باید‬ ‫بجنگن��د؛ چرا؟ به ای��ن خاطر که یک زن به دنی��ا امده اند‪.‬‬ ‫الگارد معتقد اس��ت این قضیه به رشد اقتصادی اسیب زده‬ ‫است‪ .‬براساس اطالعات به دست امده از موسسه مک کنزی‪،‬‬ ‫اگر زنان سهمی برابر با مردان در اقتصاد جهان داشته باشند‬ ‫می توان انتظار رش��د اقتصادی ‪ 28‬تریلیون دالری (بیش از‬ ‫‪25‬درصدی) را برای س��ال ‪2025‬م انتظار داش��ت‪ .‬این رق ِم‬ ‫بس��یار کالنی اس��ت‪ ،‬به طور تقریبی برابر با مجموع اقتصاد‬ ‫ایاالت متحده امریکا و چین اس��ت‪ .‬زنان راه درازی در پیش‬ ‫دارند‪ .‬حتی در اقتصادهای توس��عه یافته نیز زنان دستمزد و‬ ‫حقوقی کمتر از مردان دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که همان‬ ‫کار را ب��ا همان مهارت ها انج��ام می دهند‪ .‬انها هنوز با موانع‬ ‫بسیاری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫در امری��کا زمانی ک��ه اوبام��ا در س��ال ‪2009‬م ب��ه‬ ‫ریاس��ت جمهوری رسید شکاف دس��تمزدهای زنان و مردان‬ ‫بین ‪ 77‬س��نت تا ‪ 1‬دالر بود‪ .‬اکنون این شکاف به ‪ 79‬سنت‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬اکنون حساب کنید چند سال طول می کشد‬ ‫تا این ش��کاف ها برطرف شود‪ .‬به کار گرفتن زنان در اقتصاد‬ ‫نه تنها به ارتقای بحث برابری جنس��یتی کمک می کند بلکه‬ ‫اقدامی هوش��مندانه در اقتصاد به شمار می اید‪ .‬کشورهایی‬ ‫مثل روس��یه‪ ،‬ژاپن و امریکا در این زمینه باید پیشرو باشند‪.‬‬ ‫اما اصالح این شرایط به باور کارشناسان امر دشواری نیست‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد الگارد در مناطقی نظیر امریکا و اروپا ش��رایط به‬ ‫کلی اماده اس��ت‪ .‬می توان به راحت��ی ناقضان حقوق زنان را‬ ‫جریمه کرد‪ .‬الگارد می گوید‪« :‬هس��ته مرکزی و محور اصلی‬ ‫این ماجرا‪ ،‬تغییر فرهنگی اس��ت‪ ».‬در برخی از کشورها زنان‬ ‫هنوز از بس��یاری از حقوق اولیه خود نیز برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫برخی از انها حتی نمی توانند نام خود را بنویس��ند چه برسد‬ ‫به اینکه حساب بانکی داشته باشند‪ .‬بررسی های بانک جهانی‬ ‫نش��ان می دهد در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬تنها ‪25‬درصد‬ ‫زنان به حساب بانکی و فعالیت های مالی دسترسی دارند‪.‬‬ ‫از نظ��ر الگارد‪ ،‬اقتصاد پرو نمونه ای مهم اس��ت که موفق‬ ‫ش��ده اقتصاد خود را به کمک زن��ان تغییر دهد و به گردش‬ ‫دراورد‪ .‬این کش��ور در سال ‪ 1990‬موفق شد قوانین ضد زن‬ ‫و محدودکننده حقوق زنان را بردارد‪ .‬در این کشور ‪68‬درصد‬ ‫از زنان مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد یونان همچنان‬ ‫دست و پا می زند‬ ‫وزیر امور دارایی اروپایی این هفته بار دیگر به مسئله یونان‬ ‫و اقتصاد ان خواهد پرداخت‪ ،‬این در حالی اس��ت که بحران‬ ‫بده��ی یونان همراه با بحران مهاجرت‪ ،‬به اوج خود رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزرای دارایی حوزه یورو دور هم جمع خواهند شد تا‬ ‫درباره بهبود اقتصاد یونان که مدت هاس��ت به تاخیر افتاده‪،‬‬ ‫صحبت کنند‪ .‬صندوق بین المللی پول نیز این کشور را تحت‬ ‫فش��ار قرار داده اس��ت‪ .‬اروپا نیز از صن��دوق بین المللی پول‬ ‫می خواه��د همچن��ان موقعیت خود را در ای��ن برنامه حفظ‬ ‫کند‪ .‬به این ترتیب در این ش��رایط دوباره بحث خروج یونان‬ ‫از اتحادی��ه اروپا به میان امده اس��ت‪ .‬رهب��ران هنوز درباره‬ ‫ریاضت های اقتصادی که اتنی ها باید تحمل کنند با یکدیگر‬ ‫کلنجار می روند‪ .‬انها س��عی دارند بخش بانکی یونان را احیا‬ ‫کنند و اعتماد بیشتری به مصرف کننده ببخشند‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد نیوز وزیر پیشین امور دارایی به گاردین‬ ‫گفت��ه اس��ت‪« :‬به نظ��ر من ش��رایط در حال حاضر بس��یار‬ ‫خطرناک است و ممکن است در تابستان به اوج خود برسد‪».‬‬ ‫او معتقد است اراده سیاسی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬سومین کمک مالی به اتن در سوم اوت انجام خواهد‬ ‫ش��د و از نظر او در این شرایط اصالح س��اختار اقتصادی از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬مالقاتی که بین رهبران رخ‬ ‫می دهد در مقطع زمانی بس��یار حساسی انجام می شود‪ .‬نرخ‬ ‫بیکاری در یونان در حال حاضر در باالترین س��طح خود قرار‬ ‫دارد و در اروپا از همه بیشتر است‪ .‬در این بین نباید فراموش‬ ‫کرد که هجوم مهاجران به خاک این کش��ور نیز بحران هایی‬ ‫را با خود به همراه اورده اس��ت‪ .‬اکنون همه سرمایه گذاران و‬ ‫فعاالن اقتصادی منتظر گذر زمان هس��تند تا مطمئن شوند‬ ‫همه چیز درس��ت خواهد ش��د‪.‬البته در یونان در حالی که به‬ ‫گذر زمان نیاز دارد به س��رعت عمل مقام��ات خود نیز نیاز‬ ‫دارد چراکه اقتصاد این کش��ور باید هرچه سریع تر به لحاظ‬ ‫ساختاری اصالح بشود‪.‬‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫شمشمی تواند‬ ‫در نیمه دوم سال‬ ‫به سطح‪1300‬‬ ‫دالری و یا حتی‬ ‫‪ 1400‬دالری نیز‬ ‫برسد‪.‬باکاهش‬ ‫انتظارهابرای‬ ‫افزایشنرخبهره‬ ‫بهوسیلهفدرال‬ ‫رزرو در نشست‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫‪ 15-16‬دسامبر‪،‬‬ ‫طالموردحمایت‬ ‫قرارگرفتهاست‬ ‫پس از رش��د س��ریع اخیر طال که باعث رسیدن‬ ‫ای��ن فلز زرد به باالترین س��طح ‪ 13‬ماه اخیر ش��د‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران به برداش��ت سود مش��غول شدند‪.‬‬ ‫اما م��ارک تو‪ ،‬ریی��س مرکز تحقیقات گ��روه مالی‬ ‫وینگ فون��گ اعالم ک��رد که این بازگش��ت مختصر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال و تحلیلگر اقتص��اد جهانی اظهار کرد‪ :‬‬ ‫«پس از رشد سریع اخیر در قیمت طال در هفته های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬برخی اصالحات رخ داده اس��ت و س��طح‬ ‫حمایتی ممکن اس��ت ب��ه ‪ 1230‬دالر برس��د‪ .‬من‬ ‫نسبت به میان مدت خوش بین هستم چراکه با وجود‬ ‫امار اقتص��ادی خوب اخیر‪ ،‬به نظر م��ن فدرال رزرو‬ ‫نرخ بهره را در این��ده نزدیک افزایش نخواهد داد‪».‬‬ ‫سرمایه گذاران انتظار دارند در نشست روز پنجشنبه‬ ‫بان��ک مرکزی اروپا نرخ س��پرده خود را دس��ت کم‬ ‫‪ 10‬واح��د کاهش داده و برنام��ه خرید دارایی خود‬ ‫را گس��ترش ده��د‪ .‬هر اونس ط�لا در معامالت روز‬ ‫گذش��ته با افت ‪0/4‬درصدی یکه��زار و ‪ 256‬دالر و‬ ‫‪ 30‬سنت معامله ش��د‪ .‬طال هفته گذشته با رسیدن‬ ‫به س��طح یکهزار و ‪ 279‬دالر و ‪ 60‬س��نتی باالترین‬ ‫س��طح خود از سوم فوریه ‪2015‬م را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫تو با ذک��ر اینکه فدرال رزرو تنها یک بار نرخ بهره را‬ ‫در س��ال ‪2016‬م افزایش خواهد داد‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫ش��مش می تواند در نیمه دوم سال به سطح ‪1300‬‬ ‫دالری و یا حتی ‪ 1400‬دالری نیز برس��د‪ .‬با کاهش‬ ‫انتظارها برای افزایش نرخ بهره به وسیله فدرال رزرو‬ ‫در نشست سیاستگذاری ‪ 15-16‬دسامبر‪ ،‬طال مورد‬ ‫حمایت قرار گرفته است‪ .‬شواهد موجود به ویژه بازار‬ ‫کار امری��کا با رش��د ‪242‬هزار ش��غلی در ماه فوریه‬ ‫نش��ان از قدرت اقتص��اد امری��کا دارد‪ .‬باوجود امار‬ ‫اش��تغال روز جمعه‪ ،‬طال همچنان در مقادیر باالیی‬ ‫معامله می ش��ود و این در حالی است که بسیاری از‬ ‫معامله گران احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت‬ ‫را رد کرده ان��د‪ .‬در بازار دیگ��ر فلزات گرانبها‪ ،‬نقره با‬ ‫افتی ‪0/5‬درص��دی ‪ 15/235‬دالر به ازای هر اونس‬ ‫قیمت داشت‪ ،‬هر اونس پالتین با یک درصد کاهش‬ ‫قیمت ‪ 949‬دالر و ‪ 50‬سنت معامله شد و قیمت هر‬ ‫اونس پاالدیوم با سقوط ‪1/2‬درصدی به ‪ 549‬دالر و‬ ‫‪ 45‬سنت رسید‪ .‬دانیل انگ تحلیلگر فیلیپ فیوچر نیز‬ ‫در س��نگاپور اعالم کرد ‪« :‬اگر فدرال رزرو در نشست‬ ‫قانونگذاری ‪ 15-16‬مارس خود نرخ بهره را افزایش‬ ‫ندهد‪ ،‬طال ب��ه عنوان یک فلز ب��دون بهره می تواند‬ ‫س��طح ‪ 1300‬دالری برای هر اونس را ازمایش کند‬ ‫ک��ه ‪ 2‬درصد باالتر از س��طح کنون��ی خواهد بود‪».‬‬ ‫بس��یاری از معامله گران در تالش ب��رای پیش بینی‬ ‫س��ناریوی بدون افزایش نرخ بهره هستند که باعث‬ ‫افزایش قیمت طال شده است‪ .‬اقتصاد جهانی لرزان و‬ ‫قدرت اخیر دالر امریکا می تواند فدرال رزرو را متقاعد‬ ‫کند تا نرخ بهره را ثابت نگه دارد‪ .‬در استانه نشست‪،‬‬ ‫الئل برینارد سیاس��تگذار ف��درال رزرو اعالم کرد که‬ ‫باید نسبت به افزایش نرخ بهره صبور بود‪ .‬اما استنلی‬ ‫فیشر نایب رییس فدرال رزرو هشدار داد که تورم در‬ ‫حال شتاب گرفتن اس��ت‪ ،‬نکته ای که سیاستگذاران‬ ‫اغل��ب در زم��ان افزای��ش نرخ به��ره به ان اش��اره‬ ‫می کنند‪ .‬با پش��تیبانی طال‪ ،‬دارایی ها در ‪ ،SPDR‬‬ ‫بزرگترین صندوق حمایتی طال در روز جمعه اندکی‬ ‫افت کرد و به ‪25/5‬میلیون اونس رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار فلز زرد «گاوی» شد‬ ‫بازار جهانی طال در س��ال جاری میالدی در حالی‬ ‫با روندی متفاوت تر از گذشته به دلیل شرایط خاص‬ ‫اقتصادی رو به رو بوده که برخی تحلیلگران معتقدند‬ ‫بازار طال در حال حاضر «گاوی» یعنی رس��یدن به‬ ‫روند رش��د است‪ .‬ارزش فلز زرد در سال جاری بیش‬ ‫از ‪20‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬این افزایش قیمت‬ ‫جال��ب توجه اس��ت به این دلیل که ب��ا وجود ثبات‬ ‫قیمت نفت و بازار بورس در چند هفته اخیر‪ ،‬باز هم‬ ‫طال در اوج بوده است‪ .‬درک دلیل درخشش طال در‬ ‫اوایل س��ال تا حدودی اس��ان بود‪ .‬سرمایه گذاران تا‬ ‫حدودی درباره چین و اقتص��اد جهان نگران بودند‪.‬‬ ‫انها دالیل خوبی بودند که باعث کاهش قیمت نفت‬ ‫و سقوط بازار بورس می شدند‪.‬‬ ‫ط�لا همیش��ه در زم��ان اش��وب و نگرانی ه��ای‬ ‫سرمایه گذاران در بازار‪ ،‬به عنوان کاالیی امن در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬درحقیقت طال کاالیی سخت و‬ ‫ملموس به ش��مار می اید و مشکالت ارزی به ندرت‬ ‫برای ان پیش می اید‪ .‬اما اکنون به نظر می رسد مثل‬ ‫گذشته‪ ،‬ترس س��رمایه گذاران را فلج نکرده است‪ .‬با‬ ‫وجود تمامی این مس��ائل‪ ،‬طال از ‪ 11‬فوریه تاکنون‬ ‫بیش از ‪6‬درصد افزایش ارزش داش��ته است‪ .‬قیمت‬ ‫نفت به تازگی از زمانی که به کف خود یعنی ‪26‬دالر‬ ‫در ازای هر بش��که رس��یده بود‪ ،‬بی��ش از ‪40‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬ش��اخص اس اند پی ‪ 500‬نیز از‬ ‫هم��ان زمان تاکنون بیش از ‪10‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬شاخص ترس و ریسک پذیری پایگاه خبری‪-‬‬ ‫تحلیلی سی ان ان مانی نیز مدتی است وارد محدوده‬ ‫ریسک پذیری شده است‪ .‬با وجود تمامی این مسائل‪،‬‬ ‫ط�لا از ‪ 11‬فوریه تاکنون بی��ش از ‪6‬درصد افزایش‬ ‫ارزش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا جریان به اینجا رسید؟‬ ‫یکی از احتمال ها این اس��ت که نرخ بهره در ژاپن‬ ‫و اروپ��ا به این جریان کمک کرده باش��د‪ .‬طال نوعی‬ ‫جایگزین برای ارز به شمار می اید‪ .‬نرخ های زیر صفر‬ ‫می توانند یورو و ین را ضعیف کنند و در نتیجه طال‬ ‫را در نظر دیگران زیبا جلو دهند‪.‬‬ ‫داده های بهتری ک��ه درباره اقتصاد ایاالت متحده‬ ‫امریکا به دس��ت امده باعث ش��ده س��رمایه گذاران‬ ‫دوب��اره درباره احتمال افزایش ن��رخ بهره در امریکا‬ ‫بحث کنند‪ .‬همه چیز در عرض چند هفته از زمین تا‬ ‫اس��مان تغییر کرده است‪ .‬بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫معتقدند نوسان فعلی بازار ممکن است مانع افزایش‬ ‫نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا شود‪ .‬به هر حال‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی قیم��ت نفت و بازار بورس‪،‬‬ ‫احتم��ال افزایش نرخ بهره تا حدودی وجود دارد که‬ ‫این مسئله می تواند برای طال خوب باشد‪.‬‬ ‫چرا برزیل و ارژانتین بهترین بورس جهان را دارند؟‬ ‫با وجود ش��رایط وخیم اقتص��ادی در بازارهای نوظهوری‬ ‫نظیر برزی��ل و ارژانتین‪ ،‬در کمال تعجب ش��اهد اوج گیری‬ ‫قابل توجه بورس این دو کش��ور بوده ای��م؛ به طوری که این‬ ‫دو کش��ور هم اکنون بهترین بازارهای س��رمایه جهان را در‬ ‫اختیار خود دارند‪.‬‬ ‫به گزارش بخش مالی س��ی ان ان‪ ،‬بازگشت افزایش قیمت‬ ‫نف��ت و دور جدید فس��ادهای مالی در برزیل‪ ،‬س��بب رونق‬ ‫دوباره بازار بورس برزیل ش��ده به طوری که ش��اخص بورس‬ ‫برزیل ‪ Bovespa‬تا این زمان از س��ال ‪14/1‬درصد افزایش‬ ‫داشته و از این حیث پشت سر همسایه خود یعنی ارژانتین‪،‬‬ ‫در رتبه دوم قرار دارد‪ .‬شاخص بورس ارژانتین نیز از ابتدای‬ ‫سال ‪ 2016‬میالدی تاکنون ‪14/7‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬وضعیت بازار س��هام می تواند شاخص خوبی باشد‬ ‫که نشان می دهد سرمایه گذاران و سهامداران چه احساسی‬ ‫نس��بت به اینده اقتص��اد دارند‪ .‬اما برزی��ل اخرین نمونه از‬ ‫دودس��تگی میان بازار سهام و اقتصاد اس��ت که این دو هر‬ ‫کدام راهی ب��ه کلی متفاوت را طی می کنند‪ .‬هرچند برزیل‬ ‫تنها کش��وری نیست که این شرایط را تجربه می کند چراکه‬ ‫بازار سهام در سایر اقتصادهایی که با مشکل مواجه هستند‪،‬‬ ‫نظیر روسیه و افریقای جنوبی نیز امسال رشد داشته است‪.‬‬ ‫اما درباره برزیل‪ ،‬اوج گیری ارزش بازار س��هام اندکی بیش‬ ‫از حد تعجب اور و خاص بوده اس��ت‪ .‬این کش��ور هم اکنون‬ ‫بدترین بحران ‪25‬س��ال اخیر خود را تجربه می کند که این‬ ‫بحران متاثر از برمال ش��دن فس��اد مال��ی در کمپانی نفتی‬ ‫دولتی پتروبراس تشدید شده است‪.‬‬ ‫این فس��اد مال��ی روز جمعه با دس��تگیری رییس جمهور‬ ‫پیشین برزیل یعنی «لوئیس ایناسیو لوال دا سیلوا» وارد فاز‬ ‫جدی خود شد‪ .‬وی به ارتشاء در پرونده پتروبراس متهم شده‬ ‫است‪ .‬لوال به دلیل شهرت فراوان خود همچنان در بین طبقه‬ ‫کارگر و فقیر برزیل چهره محبوبی است به طوری که همین‬ ‫ضعف اقتصادی باعث کاهش نرخ تورم شیلی شد‬ ‫پس از کاهش رش��د اقتصادی ش��یلی به پایین ترین‬ ‫سرعت ‪ 6‬سال گذش��ته‪ ،‬نرخ تورم این کشور در فوریه‬ ‫‪2016‬م برای نخس��تین بار در س��ه م��اه اخیر کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ‪ ،‬براس��اس‬ ‫اع�لام موسس��ه مل��ی امار ش��یلی در روز سه ش��نبه‪،‬‬ ‫قیمت مصرف کننده در فوریه نس��بت به سال گذشته‬ ‫‪4/7‬درصد رش��د ک��رده و این در حالی اس��ت که ماه‬ ‫گذش��ته این می��زان ‪4/8‬درصد بوده اس��ت‪ .‬میانگین‬ ‫ب��راورد اقتصاددانان بررسی ش��ده از س��وی بلومبرگ‬ ‫رشد ‪4/6‬درصدی گزارش ش��ده است‪ .‬در ماه گذشته‪،‬‬ ‫قیمت ها رشدی ‪0/3‬درصدی داشته و قیمت های اصلی‬ ‫‪0/4‬درصد افزایش داشته اند‪.‬‬ ‫با ضعیف ش��دن اقتصاد و تقویت پ��زو در برابر دالر‪،‬‬ ‫ک مرک��زی برای افزای��ش نرخ بهره‬ ‫فش��ار بر روی بان ‬ ‫بیش��تر در حال کاهش یافتن است‪ .‬سیاستگذاران نرخ‬ ‫به��ره را در اکتبر به ‪3/5‬درصد افزای��ش دادند تا تورم‬ ‫همچن��ان باالی محدوده ه��دف ‪ 2‬تا ‪ 4‬درصدی در دو‬ ‫سال گذشته باقی بماند‪.‬‬ ‫اندرس ابادیا‪ ،‬اقتصاددان ارش��د پانتئون در نیوکسل‬ ‫اعالم کرد‪« :‬ما انتظ��ار داریم از طریق ضعف در بهبود‬ ‫اقتصاد و باالرفتن ارزش پزو در نیمه نخست سال تورم‬ ‫ب��ه ارامی افزایش پیدا کند‪ .‬ش��واهد نش��ان می دهند‬ ‫چرخه پولی به پایان خود نزدیک ش��ده و ما یک رشد‬ ‫‪ 0/25‬واحدی دیگر را شاهد خواهیم بود‪».‬‬ ‫تحلیلگران انتظ��ار دارند سیاس��تگذاران هزینه های‬ ‫استقراض را در ‪3‬ماه اینده بدون تغییر ‪3/5‬درصد ثابت‬ ‫نگاه دارند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه انها دو هفته قبل‬ ‫پیش بینی کرده بودند نرخ اس��تقراض در ‪3‬ماهه اینده‬ ‫‪ 0/25‬واحد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی‬ ‫در ماه ژانویه نسبت به سال قبل ‪ 0/3‬درصد رشد داشته‬ ‫که پایین ترین سرعت ان از زمان وقوع زمین لرزه سال‬ ‫‪2010‬م در مناطق مرکزی و جنوبی شیلی بوده است‪.‬‬ ‫رودریگو والدز‪ ،‬وزیر دارایی ش��یلی اظهار داش��ت که‬ ‫ب��ازار باالتر از ارقام از خود عکس العمل نش��ان نخواهد‬ ‫داد و ای��ن میزان به احتم��ال پایین ترین مقدار چرخه‬ ‫اقتصادی کنونی خواهد بود‪ .‬ش��واهد نش��ان از رش��د‬ ‫تدریجی در ماه های اینده می دهند‪ ،‬رشد اقتصادی در‬ ‫فوریه به احتمال زیاد بسیار بهتر از ژانویه خواهد بود‪.‬‬ ‫محبوبیت باعث ش��ده پلیس پس از چند ساعت تحقیق وی‬ ‫را ازاد کند‪ .‬خبر دس��تگیری لوال داس��یلوا این کشور را وارد‬ ‫شوک کرد اما درست پس از اعالم خبر دستگیری وی‪ ،‬بازار‬ ‫س��هام برزیل روز جمعه ناگهان اوج گرفت و ‪7‬درصد رش��د‬ ‫کرد‪ .‬ضمن اینکه ارزش پول ملی این کش��ور یعنی رئال نیز‬ ‫در برابر دالر ‪ 3‬درصد افزایش یافت که این بیش��ترین رشد‬ ‫یک روزه برای یک واحد پولی محسوب می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام پلی��س همچنین امید به س��رکوب بیش��تر‬ ‫فسادهای مالی در این کشور را زنده کرد‪ .‬با تمام این اوصاف‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران تنها یک چیز می خواهند و ان هم استیضاح‬ ‫«دیلما روسف»‪ ،‬رییس جمهور کنونی این کشور است‪ .‬امید‬ ‫سهامداران و س��رمایه گذاران این است که روسف درنهایت‬ ‫جای خ��ود را به رییس جمهوری بدهد که سیاس��ت های او‬ ‫با بازارها س��ازگاری بیش��تری دارد‪ .‬اما درب��اره ارژانتین که‬ ‫بهترین بازار س��هام ح��ال حاضر جه��ان را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫اوج گی��ری بازار س��هام تحت تاثی��ر پایان نب��رد بدهی ها با‬ ‫طلبکاران امریکایی رخ داده اس��ت و برای نخستین بار پس‬ ‫از ‪ 15‬س��ال‪ ،‬راه را برای ورود دوباره این کش��ور به بازارهای‬ ‫س��رمایه ای جهان باز کرده اس��ت‪ .‬همچنین در این کش��ور‬ ‫امیدواری قابل توجهی نس��بت به رییس جمهور جدید یعنی‬ ‫«موریس��یو ماکری» وجود دارد که در حال بازنویسی فصل ‬ ‫تازه اقتصاد این کش��ور است‪ .‬س��رمایه گذاران و سهامداران‬ ‫امیدوارن��د تیم اقتص��ادی ماکری بتواند اقتص��اد بحران زده‬ ‫ارژانتین را دوباره به مسیر واقعی خود بازگرداند‪.‬‬ ‫در پای��ان‪ ،‬مهم تری��ن عامل در پش��ت پ��رده روند نزولی‬ ‫اقتصاده��ای بح��ران زده ای چ��ون ارژانتی��ن و برزیل‪ ،‬روند‬ ‫سقوط قیمت نفت و مواد خام در طول دو سال گذشته بوده‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از اقتصادهای در حال توس��عه‪ ،‬به صادرات‬ ‫مواد خام نظیر نفت‪ ،‬اهن‪ ،‬س��ویا و قهوه وابس��ته هستند تا‬ ‫رشد اقتصادهای خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫ایا سعودی ها به سوی خارجی ها دست نیاز دراز می کنند؟‬ ‫فش��ار ناشی از افت قیمت نفت و کاهش درامدهای دولت‬ ‫عربستان سبب شده تا این کشور برای نخستین بار در تاریخ‬ ‫دست به انتشار اوراق قرضه بین المللی بزند تا کسری بودجه‬ ‫خود را جبران کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدای اقتصاد ب��ه نقل از وال اس��تریت‪،247‬‬ ‫عربستان سعودی در سال ‪ 2015‬میالدی حدود ‪26‬میلیارد‬ ‫دالر اوراق قرضه داخلی به فروش رسانده و انتظار می رود در‬ ‫س��ال ‪ 2016‬میالدی نیز ‪32‬میلیارد دالر دیگر اوراق قرضه‬ ‫دولتی به فروش رس��اند تا بدین طریق افت درامدهای خود‬ ‫را که در یک س��ال و نیم اخیر به دلیل س��قوط قیمت نفت‬ ‫متحمل ش��ده‪ ،‬جبران کند‪ .‬اما شاید فروش این اوراق قرضه‬ ‫تنها شروع کار باشد و این کشور برای جبران کسری بودجه‬ ‫خود نیاز به کمک های مالی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫به احتمال عربس��تان خود را اماده می کند تا نخس��تین‬ ‫اوراق قرض��ه بین المللی خود را منتش��ر کن��د‪ ،‬اما همچنان‬ ‫موانع زیادی پیش روی این کش��ور است‪ .‬بنابر گزارشی که‬ ‫بلومبرگ منتشر کرده‪ ،‬برخی منابع می گویند بانک هایی که‬ ‫قص��د خرید این بدهی ها را دارند همچنین باید برای کمک‬ ‫مالی به کش��وری که ب��ه ا حتمال نیاز ب��ه ‪10‬میلیارد دالر‬ ‫دارد‪ ،‬اعالم امادگی کنند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬رتبه اعتباری این‬ ‫کشور ازسوی موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز تنزل‬ ‫یافته و روز جمعه نیز موسسه اعتبارسنجی مودیز با کاهش‬ ‫رتب��ه اعتباری این کش��ور‪ ،‬ان را تا س��طح ‪ Aa3‬تنزل داد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2015‬میالدی‪ ،‬صادرات سوخت های هیدروکربنی‬ ‫‪84‬درصد از صادرات عربس��تان را تش��کیل م��ی داد که این‬ ‫حجم ‪40‬درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ‪62‬درصد از‬ ‫درامدهای متمرکز دولت را تش��کیل می دهد‪ .‬اما پیش بینی‬ ‫می ش��ود در س��ال ‪2016‬م میزان برون داد اقتصاد عربستان‬ ‫‪18‬درصد دیگر کاهش یاب��د‪ .‬مودیز در بازنگری خود درباره‬ ‫رتبه اعتباری عربس��تان اعالم کرده که اگر محاس��بات این‬ ‫موسس��ه ب��ه این نتیجه برس��ند که طرح ه��ای دولت برای‬ ‫افزایش ثبات اقتصادی یا افزایش تراز اعتبارنامه این کش��ور‬ ‫ناکارامد است‪ ،‬بازهم ممکن است رتبه اعتباری این کشور را‬ ‫بیش از پیش تنزل دهند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ب��روز عالئمی مبنی بر بحران مالی یا نامتعادل‬ ‫ش��دن پرداخت ها ممکن اس��ت س��بب افزایش فشار رو به‬ ‫پایین بر رتبه اعتباری عربستان شود‪ .‬این عالئم ممکن است‬ ‫ش��امل ادامه روند س��قوط بیش��تر قیمت نفت و ادامه روند‬ ‫خروج سرمایه و فشار بر نرخ برابری پولی و دارایی های ارزی‬ ‫عربستان شود‪.‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر قاچاق لوازم ارایشی‬ ‫س��ید کمال س��ید ریحانی‪ ،‬رییس اداره براورد حجم قاچاق س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز درباره قاچاق لوازم ارایش به کشور اعالم کرد‪ ۲۶ :‬میلیون نفر‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۵‬ساله است از لوازم ارایشی استفاده می کنند که ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر ان‬ ‫تولید داخل کش��ور‪ ۲۰۰ ،‬میلی��ون دالر واردات و یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر‬ ‫قاچاق در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫تجارت بازار و مردم‬ ‫به هزینه سفره هفت سین‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط بازار‬ ‫هفت قاف!‬ ‫قیمت بلدرچین در بازار‬ ‫قاسم امیری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫بلدرچین منجمد بس��ته بندی در ظ��روف یکبار مصرف‬ ‫‪۱۰۰۰‬گرمی ‪۱۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بلدرچین کامل تازه‬ ‫بسته بندی بشقابی (سینی ‪ /‬بشقاب یکبار مصرف و روکش‬ ‫اس��ترچ فیلم) بسته ‪ ۱۰۰۰‬گرمی‪۱۵ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یکبار مصرف بسته‬ ‫‪ ۸۰۰‬گرم��ی‪۱۲ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و بلدرچین کامل تازه‬ ‫بسته بندی بشقابی (سینی ‪ /‬بشقاب یکبار مصرف و روکش‬ ‫استرچ فیلم) بسته ‪ ۸۰۰‬گرمی ‪۱۲ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان در‬ ‫بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫همچنین در تمامی این محصوالت اطالعات بر چس��ب‬ ‫مش��خصات بای��د ش��امل تاریخ تولی��د و انقضا‪ ،‬ش��رایط‬ ‫نگهداری و کد پروانه بهداش��تی بهره برداری چاپ ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬همچنین بس��ته بندی ها فاقد هر گونه خونابه و اب‬ ‫باش��د‪ .‬وزن ظرف‪ ،‬استرچ فیلم و برچسب نیز نباید از ‪۳۰‬‬ ‫گرم بیشتر باشد‪.‬‬ ‫از برنج ایرانی تا اروگوئه ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شما هم یادتان می اید؟‪...‬‬ ‫اینک��ه در اس��تانه طلوع ماه فروردین و ش��نیده‬ ‫شدن صدای توپ بازی زندگی در سالی نو؛ سفره ای‬ ‫به وس��عت یک دنیا عش��ق‪ ،‬در خانه پهن می ش��د‬ ‫و انگاه؛ ‪ ۷‬س��ین س��اده‪ ،‬وسط س��فره نو؛ ترانه اغاز‬ ‫می کردند و تولدی دیگر را؛ در اغوش افرینش‪ ،‬نوید‬ ‫می دادند؟‪ ...‬مگر می ش��ود ایرانیان؛ سفره های ساده‬ ‫‪ ۷‬س��ین مادران ش��ان را به یاد نیاورند که در میان‬ ‫هر کدام از انها؛ س��ین هایی ب��ه نمایندگی از باورها‬ ‫و نمادهای ائینی و باستانی؛ در قالب سیر و سنجد‬ ‫و سیب و‪ ...‬خودنمایی می کردند؟ یاد ان سین هایی‬ ‫که جای خود را به قاف ها داده اند؛ به خیر باد!‪...‬‬ ‫‹ ‹قاف مثل قیمت‬ ‫اگر تا دیروز می ش��د که یک س��فره ‪ ۷‬سین را با‬ ‫قرار دادن چند دانه س��یر و سنجد و سکه و سیب؛‬ ‫و مقداری سماق و سمنو و البته یک بوته سبزه در‬ ‫ان‪ ،‬پهن؛ و هنگام تحویل س��ال‪ ،‬بهترین ارزوها را‬ ‫ب��ر دل و زبان جاری ک��رد و دعای یا مقلب القلوب‬ ‫واالبصار را زمزمه کرد؛ امروز نیز می شود! اما به قول‬ ‫شاعری که هیچکس او را نمی شناسد‪:‬‬ ‫خال مهرویان س��یاه و دانه فلفل س��یاه ؛ هر دو‬ ‫جانسوزند اما این کجا و ان کجا!‪...‬‬ ‫تفاوت پهن کردن سفره ‪ ۷‬سین در دیروز و امروز‬ ‫را بای��د در روح فرهنگی و همچنین مقوله قیمت و‬ ‫هزینه این سفره ائینی‪ ،‬جست وجو کرد‪ .‬این روزها‪،‬‬ ‫هزینه و قیمت س��ین های س��فره ‪ ۷‬سین؛ البته در‬ ‫برخ��ی از نقطه ه��ا و محافل ویژه؛ انق��در باال رفته‬ ‫که می ش��ود نام ‪ ۷‬قاف را بر ان نهاد‪ .‬قاف هایی که‬ ‫ذهن انس��ان را به قیمت های گران پیوند می زنند‪.‬‬ ‫گوی��ی که هر ک��دام از قاف ها؛ نماین��ده باالترین‬ ‫قیمت هاست!‬ ‫‹ ‹سین هایی مانند عروس!‬ ‫اگر عروسی پیش از نشستن پای سفره عقد؛ سری‬ ‫به ارایشگاه بزند؛ چقدر هم خوب است و نیکو است‪.‬‬ ‫اما ایا س��یر و سنجد و س��ماق نیز پیش از تشریف‬ ‫فرما شدن به بارگاه سفره ‪ ۷‬سین؛ الزم است و باید‬ ‫که هفت خوان وادی زیبائی را پشت سر بگذرانند و‬ ‫در یک س��لوک سلیقه ای؛ هزینه های سنگینی را از‬ ‫جیب صاحب سفره به خود اختصاص دهند؟! برای‬ ‫پاس��خ به این پرسش؛ باید سری به بازار هفت سین‬ ‫فروشی های تزئینی بزنیم و نفسی تازه کنیم در بهار‬ ‫اقتصاد شب عید‪ .‬با ما به خیابان بیایید‪...‬‬ ‫‹ ‹شهر زیبا‬ ‫این روزها؛ همه جای ش��هر؛ پر از محله شهر زیبا‬ ‫است‪ .‬شهر زیبائی که سلیقه های هنری شهروندان‬ ‫و ب��ه ویژه بانوان هنرمندش؛ حتی دس��ت از س��ر‬ ‫س��ماق هم بر نمی دارد! یکی از بان��وان تزئین کار‬ ‫در فروش��گاه های تزئینی فروش خیاب��ان میرزای‬ ‫شیرازی؛ در حالی که ابروهای نازک یک تخم مرغ را‬ ‫هاش��ور می زند! ؛ به خبرنگار‬ ‫می گوید‪:‬دیگر‬ ‫ان روزها گذشت که مادران ما یک پارچه رنگ و رو‬ ‫رفته را وسط اتاق پهن می کردند و از هر جای خانه؛‬ ‫یک س��ین پیدا می کردند و دست اخر هم اگر یک‬ ‫سین کم می امد؛ سگک کمربند پدر خانواده! نقش‬ ‫سین هفتم را در سفره ‪ ۷‬سین بازی می کرد! امروزه‬ ‫دیگر باید برای این سفره؛ هزینه کرد‪ .‬ما از دی ماه‬ ‫ش��روع به پذیرش س��فارش های مردم کرده ایم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیز؛ بیش از ‪ ۱۵۰‬سفارش را اماده کرده‬ ‫و تحویل داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سفره ای برای سلیقه های اقتصادی‬ ‫این بانوی هنرمند که از دی ماه گذشته تاکنون؛‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬س��فارش تهیه و تزئین سفره ‪ ۷‬سین‬ ‫را دش��ت کرده است؛ به رقم نهائی که از مشتریان‬ ‫و سفارش دهندگان سفره ‪ ۷‬سین دریافت می کند؛‬ ‫اش��اره ای نمی کند؛ اما درب��اره هزینه هایی که این‬ ‫روز ها در گس��تره سلیقه های اقتصادی مردم جاری‬ ‫شده و رقم های گاه درشتی را نیز به خود اختصاص‬ ‫داده است؛ این گونه توضیح می دهد‪ :‬بیشتر سفارش‬ ‫دهندگان سفره ‪ ۷‬س��ین؛ زوج های جوانی هستند‬ ‫که نوروز ‪۱۳۹۵‬؛ نخس��تین عید زندگی مش��ترک‬ ‫انها اس��ت‪ .‬با توجه به رشد و رواج رمانتیک گرائی‬ ‫در میان جوانان و همینطور دسترس��ی مستقیم و‬ ‫بی واس��طه انها به دنیای اطالعات رسانه ای به ویژه‬ ‫اینترنت‪ ،‬که برای انواع و اقسام رویدادها‪ ،‬یک منوی‬ ‫اقتصادی ارائه داده است؛ خوشبختانه بازار برخی از‬ ‫کار و کاسبی ها در کش��ورمان داغ شده است‪ .‬باید‬ ‫تاکید کنم که داغی بس��یاری از این بازارها؛ فصلی‬ ‫و موقتی اس��ت‪ .‬اما به هر حال در تغییر ذائقه مردم‬ ‫و ایجاد گرایش های جدید اقتصادی انها؛ تاثیر گذار‬ ‫است‪ .‬این موضوع موجب شده که من و همکارانم؛‬ ‫س��فارش تهیه و تزئین س��فره های گران قیمتی را‬ ‫نی��ز تجربه کنیم‪ .‬البته ما پ��ول ذوق و هنر خود را‬ ‫می گیری��م و هم��ه مردم می دانند ک��ه هنر؛ تعرفه‬ ‫قیمتی ندارد‪...‬‬ ‫‹ ‹هزینه هایی که پهن می شوند‬ ‫یک��ی از بان��وان جوان ک��ه فقط ‪ ۶‬م��اه از تاریخ‬ ‫ازدواجش می گذرد و نامش س��تاره محسنی است؛‬ ‫درباره نخس��تین تجربه اقتصادی پهن کردن سفره‬ ‫‪ ۷‬س��ین در زندگ��ی مش��ترک خود ب��ه خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬امسال نخس��تین سالی است که‬ ‫می خواهم پهن کردن این سفره را در کنار همسرم‬ ‫و در زندگی مش��ترک مان تجربه کنم‪ .‬حس خوبی‬ ‫اس��ت و من برای این حس خوب؛ امادگی دارم که‬ ‫هزینه های الزم را نیز پرداخت کنم‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ب��ا مراجعه به س��ایت های گوناگ��ون و رصد کردن‬ ‫مدل های بسیاری از س��فره ها و همین طور قیمت‬ ‫انها؛ به یک گزینه رس��یده ام ک��ه عکس ان را در‬ ‫گوش��ی همراهم دارم‪ ( ...‬عکس را نشان می دهد)‪.‬‬ ‫ظروف س��فره ‪ ۷‬س��ینی که من انتخاب کرده ام؛ از‬ ‫جنس سفال لعابدار اس��ت‪ .‬حاشیه و قاب اینه ان‬ ‫نیز س��فالی است‪ .‬قیمت این ظروف؛ همراه با اینه؛‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تومان اس��ت که به طور طبیعی؛ با خرید‬ ‫همه س��ین های معروف این س��فره و لوازم تزئینی‬ ‫ان؛ بای��د بی��ن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تومان بس��ته به‬ ‫انتخ��اب خ��ودم؛ هزین��ه کن��م‪( ...‬روزنامه‬ ‫گندم هفت سین ایرانی ها بیش از ‪ ۹‬میلیارد تومان اب می خورد!‬ ‫گندم��ی که هر س��ال ایرانی ه��ا بنا به اداب و س��نن‬ ‫تاریخی ش��ان به سبزه سفره هفت س��ین تبدیل می کنند‬ ‫و پ��س از ‪ ۱۳‬روز تعطی�لات ان را دور می اندازند‪ ،‬وزنش‬ ‫بی��ش از ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬ت��ن و ارزش مال��ی ان بیش از‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان اس��ت که البته ب��ا توجه به اینکه گندم‬ ‫یکی از پرمصرف ترین محصوالت کشاورزی از نظر منابع‬ ‫ابی اس��ت‪ ،‬ارزش این محصول راهب��ردی از نظر اقتصاد‬ ‫اب بس��یار بیش��تر از بهای وزنی ان می شود ‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬تهیه ‪ 7‬سین سفره عید نوروز یکی از اداب و سنن‬ ‫تاریخی ایرانیان است که هر یک نویدی از اتفاق خوب و‬ ‫اینده ای روشن می دهد که می توان به سبزه این سفره به‬ ‫عنوان نمادی از سرس��بزی و شادابی اشاره کرد ‪ .‬اما این‬ ‫سبزه شاداب اتفاق تلخی را برای راهبردی ترین محصول‬ ‫کشاورزی رقم می زند‪ ،‬چرا که اگر هر یک از ‪ ۲۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۶۶‬هزار خانوار ایرانی حدود ‪ ۳۰۰‬گرم گندم برای سبزه‬ ‫سفره هفت سین خریداری کنند‪ ،‬در واقع بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬تن گندم به س��بزه و بعد از ‪ ۱۳‬روز به زبال ه تبدیل‬ ‫می ش��ود ‪ .‬البته اگر بخواهیم میانگین قیمت های داخلی‪،‬‬ ‫خارجی و نرخ خرید تضمینی گندم را برای ارزشیابی این‬ ‫میزان گندم ضایع شده در نظر بگیریم‪ ،‬می توان گفت به‬ ‫طور متوسط هر کیلوگرم گندم حدود هزار و ‪۳۰۰‬تومان‬ ‫در بازار مصرف به دست مردم می رسد و اگر بر این اساس‬ ‫قیمت میزان گندم مصرفی س��فره هفت سین ایرانیان را‬ ‫محاس��به کنیم در واقع ایرانیان در ایام نوروز هر سال ‪۹‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۵۸‬میلیون و ‪ ۷۴۰‬ه��زار تومان هزینه روی‬ ‫دس��ت بخش کشاورزی می گذارند ‪ .‬در حالی که می توان‬ ‫به جای گندم از دیگر گیاهان برای سبزه سفره هفت سین‬ ‫استفاده کرد یا حتی به گفته کارشناسان می توان به جای‬ ‫دور انداختن و الوده کردن محیط زیست ان را در فضاهای‬ ‫تعیین ش��ده بکارند تا شاید فرهنگ س��ازی برای توسعه‬ ‫فضای سبز باشد‪ .‬‬ ‫برای تمام جوانان کش��ورمان ک��ه در نوروز ‪۱۳۹۵‬‬ ‫نخستین س��فره ‪ ۷‬سین زندگی مش��ترک خود را‬ ‫تجربه می کنند؛ ارزومند بهترین ها است‪).‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷‬سین های ‪ ۷‬میلیونی!‬ ‫مدل های ش��یک و زیبای س��فره هفت س��ین؛‬ ‫با طرح های جذاب و دوس��ت داش��تنی ویژه سال‬ ‫میمون و ن��وروز ‪ ...۱۳۹۵‬این جمل��ه را می توانید‬ ‫ب��ا صدای ی��ک گوینده نام اش��نا که م��ا کاری به‬ ‫نام او نداریم؛ بش��نوید‪ ...‬کافی اس��ت گوشی تلفن‬ ‫را برداری��د و ب��ا یکی از زیبا کده های ش��هر تهران‬ ‫در خیاب��ان زعفرانیه که این روزها؛ به غیراز بانوان؛‬ ‫تخم مرغ ها را نیز نقاش��ی و ارایش می کند؛ تماس‬ ‫بگیرید‪ .‬البته یادتان باش��د که پیش از این تماس؛‬ ‫یک نفر معرف نیز داشته باشید‪ .‬برای اینکه بیشتر‬ ‫ای��ن زیباکده ها یا ارایش��گاه های زنان��ه که به طور‬ ‫غیرمجاز؛ فعالیت های م��وازی نیز دارند؛ برای فرار‬ ‫از دس��ت بازرس��ان صنفی و مالیات��ی و‪ ...‬؛ دلیلی‬ ‫نمی بینند که خودش��ان را با دست خود؛ وارد درد‬ ‫س��ر کنند‪ .‬خالصه گفت وگوی ش��ما به عنوان یک‬ ‫سفارش دهنده باال ش��هری که یک عالمه ایده در‬ ‫تهیه و تزئین س��فره ‪ ۷‬سین از قبیل جنس سفره؛‬ ‫شمع های گوناگون؛ ظروف نقش دار؛ سنگ های ماه‬ ‫تولد! و یک س��ری چیزهای دیگر دارد؛ در نهایت‬ ‫منجر به ش��نیدن یک رقم خوش یمن خواهد شد‪.‬‬ ‫ان هم در سال مبارک میمون! رقمی که قرار بوده‬ ‫بیشتر و گران تر باشد اما به دلیل خوش یمنی عدد‬ ‫‪۷‬؛ و همن��ام بودن این عدد با نام س��فره ‪ ۷‬س��ین؛‬ ‫‪ ۷‬میلیون تومان اعالم می ش��ود‪ .‬فق��ط ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تومان برای یک س��فره س��اده که قرار است سیر و‬ ‫س��نجد و البته ‪ ۵‬س��ین دیگر را به نمایش بگذارد!‬ ‫به نظر ش��ما‪ ،‬ایا با ‪ ۷‬هزار تومان نیز می شود سفره‬ ‫‪ ۷‬س��ین امسال را پهن کرد و به جای خرید ظرفی‬ ‫گ��ران قیمت ب��رای قرار دادن س��یر در ان؛ در پی‬ ‫پاس��خ دادن به این پرسش باش��یم که‪ :‬دل خوش‬ ‫سیری چند؟‪....‬‬ ‫تفاوت پهن‬ ‫کردن سفره‬ ‫‪ ۷‬سین در‬ ‫دیروز و امروز‬ ‫را باید در‬ ‫روح فرهنگی‬ ‫و همچنین‬ ‫مقوله قیمت‬ ‫و هزینه این‬ ‫سفره ائینی‪،‬‬ ‫جست وجو کرد‬ ‫قیمت های ویالیی در استانه نوروز‬ ‫نرخ اجاره روزانه ویالهای ش��مال در ایام نوروز به طور‬ ‫تقریبی ‪ 4‬تا ‪ 5‬برابر روزهای معمولی تعیین ش��ده است‪ .‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بررسی اگهی های اجاره ویالهای شمال‬ ‫کش��ور نشان می دهد رقابت شدیدی بین ویالداران برای‬ ‫جذب مهمان��ان نوروزی به راه افتاده و با اینکه خانه های‬ ‫اجاره ای رقیبی برای ویالها هس��تند‪ ،‬امکانات و موقعیت‬ ‫ویالهای جدید‪ ،‬ش��رایط جذب مش��تریان ویژه را فراهم‬ ‫می کند ‪ .‬در این متن؛ می توانید از نرخ اجاره روزانه برخی‬ ‫ویالهای شمال کشور در ایام نوروز با خبر شوید‪ .‬‬ ‫در منطقه رامسر ؛ اجاره یک ویالی هزار و ‪ ۲۵۰‬متری؛‬ ‫تریبلکس ‪ 3‬خوابه‪ ،‬رو به دریا‪ ،‬دارای استخر سر پوشیده‪،‬‬ ‫می��ز بیلیارد و تردمیل ؛ ی��ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت ‪ .‬در زیباکنار ؛ باب��ت اجاره یک ویالی ‪ ۳۰۰‬متری‬ ‫جنگلی‪ ،‬واق��ع در منطقه خوش اب و هوا و دارای حیاط‬ ‫فضا سازی ش��ده ؛ ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۶۵۰‬هزار تومان باید پرداخت‬ ‫ش��ود ‪ .‬اجاره روزانه یک ویالی ‪ ۸‬ه��زار متری در فومن؛‬ ‫ب��ا ویژگی های‪ :‬باغ ویال‪ ،‬تریبلکس‪ ،‬مش��رف به منطقه با‬ ‫چش��م انداز زیبا‪ ،‬استخر روباز‪ ،‬اس��تخر سرپوشیده‪ ،‬سونا‪،‬‬ ‫جکوزی‪ ،‬میز بیلیارد‪ ،‬فوتبال دس��تی‪ ،‬وس��ایل بدنسازی‪،‬‬ ‫قهوه خانه س��نتی‪ ،‬مبله کامل‪ ،‬سینما خانواده‪ ،‬اشپزخانه‬ ‫مدرن‪ ،‬سیستم سرمایش‪ ،‬کولر گازی‪ ،‬سیستم گرمایش‪،‬‬ ‫اب نم��ا‪ ،‬االچیق؛‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان اعالم‬ ‫شده اس��ت ‪ .‬برای اجاره روزانه یک ویالی ‪ ۱۰۰۰‬متری‬ ‫س��احلی‪ ،‬تریبلکس‪ 4 ،‬خوابه‪ 4 ،‬طبقه‪ ،‬اسانسور‪ ،‬استخر‬ ‫سرپوش��یده‪ ،‬جکوزی‪ ،‬پکیج‪ ،‬مبله‪ ،‬تلویزی��ون‪ ،‬یخچال‪،‬‬ ‫وسایل کامل‪ ،‬محوطه بازی کودکان‪ ،‬تراس و فضای سبز‬ ‫در نوشهر؛ باید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان بپردازیم ‪ .‬در‬ ‫منطقه نمک اب��رود؛ اجاره روزانه یک ویالی ‪ ۴۱۲‬متری‬ ‫جنگلی‪ 3 ،‬خوابه‪ ،‬با کولر گازی‪ ،‬مبلمان‪ ،‬تلویزیون ال سی‬ ‫دی‪ ،‬اینترنت پرسرعت‪ ،‬سیستم صوتی ؛ ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬‬ ‫قیم��ت انواع برن��ج در میادین تره ب��ار از ‪2‬هزار و ‪800‬‬ ‫تومان تا ‪8‬هزار و ‪ 500‬تومان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ ه��ر کیلوگرم‬ ‫برنج ش��یرودی ‪6‬ه��زار و ‪ 800‬تومان‪ ،‬ان��واع برنج دودی‬ ‫پرمحصول هر کیلوگرم ‪7‬هزار و ‪ 700‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم‬ ‫برن��ج طارم اصل ‪8‬هزار و ‪ 200‬توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج‬ ‫ط��ارم رمضانی ‪6‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج‬ ‫طارم عس��گری ‪6‬ه��زار و ‪ 200‬تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج‬ ‫فجر فله ‪7‬هزار و ‪ 200‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج ندا ‪6‬هزار‬ ‫و ‪ 300‬توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم برن��ج نیمدانه معطر ‪5‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج نیمدانه پ��ر محصول ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 600‬توم��ان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج هاش��می ‪ 8‬هزار و ‪200‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج دمس��یاه ‪ 8‬هزار و ‪ 400‬تومان‪،‬‬ ‫هر کیلوگرم برنج ایرانی معطر (اوازه کیسه طالیی‪ ،‬میزبان‬ ‫کیس��ه اب��ی و پردیس س��بز) ‪ 8‬ه��زار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬هر‬ ‫کیلوگرم برنج ایرانی (اوازه کیس��ه نقره ای‪ ،‬میزبان کیسه‬ ‫زرد و‪6 )...‬ه��زار و ‪ 800‬تومان‪ ،‬هر کیلوگ��رم برنج ایرانی‬ ‫(اوازه کیس��ه س��بز و‪6 )....‬هزار تومان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج‬ ‫ایرانی (اوازه کیس��ه مس��ی یا برن��زی و‪4 )...‬هزار و ‪900‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلن��د ممتاز (اوازه‪،‬‬ ‫خاطره‪ ،‬مژده‪ ،‬طبیعت‪ ،‬هاتی کارا قرمز‪ ،‬محس��ن‪ ،‬میزبان‪،‬‬ ‫‪ ،21‬ویکتوری��ا قه��وه ای‪ ،‬ب��ازرگان قرمز و پردیس س��بز‬ ‫گلس��تان) ‪4‬هزار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج وارداتی‬ ‫دان��ه بلند درجه ‪( C‬دانه طال‪ ،‬دس��تاورد‪ ،‬پایتخت‪ ،‬میعاد‪،‬‬ ‫سبحان‪ ،‬ستاره‪ ،‬رونق قرمز‪ ،‬پریل قرمز‪ ،‬پورد‪ ،‬صبا بنفش‪،‬‬ ‫ایفا نارنجی‪ ،‬زرنش��ان سبز‪ ،‬طوبی س��بز‪ ،‬اوید سبز‪ ،‬یاس‬ ‫سبز‪ ،‬برلیان سبز‪ ،‬سکان کرم‪ ،‬گلدسته‪ ،‬الخیالل‪ ،‬و پرنس‬ ‫اس��کاد نارنجی) ‪3‬هزار و ‪ 900‬تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج‬ ‫واردات��ی هندی دانه بلند ‪ 1121‬درجه ‪( D‬بی بی نارنجی‪،‬‬ ‫بی بی زرد‪ ،‬پادینا زرد‪ ،‬ش��کوه‪ ،‬پرنس ش��فقی زرد و سبز‪،‬‬ ‫ارنا‪ ،‬کالس��یکف ارنا کالسیک‪ ،‬فانوسی کالسیک‪ ،‬شکوفه‬ ‫کالس��یک‪ ،‬گل کامه‪ ،‬ادم‪ ،‬میر ثامن لوتوس‪ ،‬ش��انی ابی‪،‬‬ ‫میداس اب��ی‪ ،‬ترانه ابی‪ ،‬ش��هر خاطرات‪ ،‬زرنش��ان قرمز‪،‬‬ ‫صفی��ر قرمز‪ ،‬پرل س��بز‪ ،‬افیار طالیی‪ ،‬م��رات‪ ،‬عبیر‪ ،‬تیبا‪،‬‬ ‫اکاش‪ ،‬افتخ��ار س��بز دان��ه بلند‪ ،‬کیس��ه زرد ‪ MGM‬و‬ ‫س��ایر نش��ان (برند)های دانه بلند ‪ 3 )1121‬هزار و ‪600‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج واردات��ی هندی درجه یک دانه‬ ‫کوتاه (جویبار‪ ،‬پامچال زرد‪ ،‬ملوان زرد‪ ،‬قرقاول‪ ،‬کریستال‬ ‫‪ ،90‬کریس��تال برلی��ان‪ ،‬می��ر‪ ،‬تابنده‪ ،‬حمی��د‪ ،‬مجتبی‪،‬‬ ‫س��ندباد‪ ،‬شمشاد‪ ،‬هدهد س��بز‪ ،‬کانگرو‪ ،‬سپید‪ ،‬پرل قرمز‪،‬‬ ‫اعتماد قرم��ز و هلن) ‪3‬هزار و ‪ 200‬توم��ان‪ ،‬هر کیلوگرم‬ ‫برن��ج وارداتی هن��دی ‪( 1121‬ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫‪3 )GTC‬ه��زار و ‪950‬تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج وارداتی‬ ‫هندی پرمحص��ول (ش��رکت بازرگانی دولت��ی ‪) GTC‬‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 50‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج وارداتی پاکس��تانی‬ ‫باس��ماتی معطر ‪4‬هزار و ‪ 900‬تومان‪ ،‬ه��ر کیلوگرم برنج‬ ‫وارداتی ارژانتین (ش��رکت بازرگانی دولتی ‪2 )GTC‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم برنج وارداتی اروگوئه (ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی ‪2 )GTC‬هزار و ‪ 600‬تومان‪ ،‬هر کیلوگرم‬ ‫برن��ج وارداتی تایلندی (ش��رکت بازرگانی دولتی ‪)GTC‬‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 350‬تومان و هر کیلوگرم برنج وارداتی تایلندی‬ ‫هومالی (شرکت بازرگانی دولتی ‪4 )GTC‬هزار تومان در‬ ‫بازار قیمت دارند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توسعه سطح زیر کشت غالت در قزوین‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت استان ها‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«کاشان» شهر تار و پود ایرانی‬ ‫صدور کاال از استان فارس‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان فارس از ص��ادرات بیش از‬ ‫‪۱۵۹‬میلیون دالر کاال از گمرکات این اس��تان به خارج‬ ‫از کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سکینه سیاحی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ 11‬ماه گذش��ته ‪522‬ه��زار و ‪ 23‬تن کاال به‬ ‫ارزش ‪159‬میلی��ون و ‪321‬ه��زار و ‪ 788‬دالر از طریق‬ ‫گمرکات اس��تان فارس به خارج از کش��ور صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن کاالها به ‪ 54‬کش��ور صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عراق‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬کویت‪ ،‬المان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫موزامبی��ک و پاکس��تان از جمل��ه کش��ورهای هدف‬ ‫صادرات اس��تان فارس بوده اس��ت‪ .‬مدی��رکل گمرک‬ ‫اس��تان فارس اظهار کرد‪ :‬شیره و عصاره شیرین بیان‪،‬‬ ‫رب گوجه فرنگی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬دستگاه های مبدل حرارتی‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬ف��رش و س��ایر کفپوش ها از مواد نس��جی‪،‬‬ ‫مصنوع��ات از چ��دن‪ ،‬اهن یا ف��والد‪ ،‬ترانس��فورماتور‬ ‫جریان‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬لوله و مصنوعات پالستیکی‬ ‫عمده محصوالتی بوده که بیشترین حجم صادرات را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در ‪11‬ماه‬ ‫گذشته شیره و عصاره شیرین بیان از لحاظ وزن و ارزش‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ 29‬و ‪17‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کیفیت محصول‬ ‫و بازاریابی مناسب تاجران استان فارس ازجمله دالیل‬ ‫افزایش صادرات این محصوالت است‪.‬‬ ‫س��یاحی اظهار کرد‪ :‬در ‪11‬ماه گذشته مردم استان‬ ‫فارس ‪17‬هزار و ‪ 85‬بس��ته کاالهای هدیه و س��وغاتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪74‬ه��زار و ‪ 426‬دالر از طریق گمرکات این‬ ‫اس��تان دریاف��ت و ‪5‬هزار و ‪ 118‬بس��ته کاال به ازرش‬ ‫‪42‬هزار و ‪ 333‬دالر نیز به خارج ارسال کردند‪.‬‬ ‫برپایی ‪ 9‬بازارچه فروش‬ ‫صنایع دستی در سمنان‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری استان س��منان گفت‪ :‬در‬ ‫ایام نوروز‪ 9 ،‬بازارچه فروش صنایع دستی در شهرهای‬ ‫مختلف این اس��تان برپا می ش��ود‪ .‬به گ��زارش فارس‬ ‫از س��منان‪ ،‬جعفر صفاخواه افزود‪ :‬بر این اس��اس‪86 ،‬‬ ‫غرفه فروش صنایع دس��تی در شهرستان های سمنان‪،‬‬ ‫گرمسار‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬میامی‪ ،‬مهدیشهر‪ ،‬سرخه و دامغان‬ ‫دایر می شود‪.‬‬ ‫وی زم��ان برپایی ای��ن بازارچه ه��ا را از هفته پایانی‬ ‫اسفند امسال تا پانزدهم فروردین سال اینده اعالم کرد‬ ‫و با بیان اینکه اولویت نخس��ت در اختصاص غرفه ها‪ ،‬با‬ ‫هنرمندان متقاضی از داخل استان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صورت لزوم از هنرمندان سایر استان ها برای شرکت‬ ‫در این بازارچه ها دعوت می شود‪ .‬صفاخواه افزود‪ :‬ترویج‬ ‫و معرفی بیش��تر صنایع دستی اس��تان از دیگر اهداف‬ ‫برگزاری این بازارچه هاس��ت‪ .‬در حال حاضر در استان‬ ‫س��منان بی��ش از ‪ 4‬ه��زار و ‪ 500‬هنرمند ب��ه تولید‬ ‫صنایع دستی در بیش از ‪ 50‬رشته اشتغال دارند‪ .‬معاون‬ ‫صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان سمنان تاکید کرد‪ :‬رشته های سفال‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬بافته های داری ش��امل گلی��م‪ ،‬جاجیم‪،‬‬ ‫گلیچ و گبه‪ ،‬دست بافته های سنتی شامل کرباس بافی‪،‬‬ ‫دستمال بافی‪ ،‬حوله بافی و چادرشب بافی و صنایع دستی‬ ‫چوبی ازجمله منبت‪ ،‬معرق‪ ،‬مشبک و‪ ...‬و تراش سنگ‬ ‫از عمده ترین تولیدات صنایع دس��تی در استان سمنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصوالت مازندران‬ ‫در بازار ترکیه‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫مازن��دران از افزای��ش ‪ 30‬براب��ری ارزش صادرات این‬ ‫استان به ترکیه در سال جاری نسبت به سال پیش خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪،‬امیر می��ران املی‪،‬ارزش صادرات‬ ‫این استان به ترکیه را در ‪ 11‬ماه امسال ‪7‬میلیون دالر‬ ‫اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬سال گذشته در این مدت حدود‬ ‫‪231‬هزار دالر کاال از مازندران به ترکیه صادر شده بود‬ ‫‪ .‬میران املی بیش��ترین کاالهای صادراتی مازندران به‬ ‫ترکیه را مواد لبنی اعالم و تصریح کرد‪ :‬در مجموع ‪11‬‬ ‫ماهه امسال ‪401‬میلیون دالر کاالی تولیدی مازندران‬ ‫به کش��ورهای دیگر صادر شد که بیشتر ان محصوالت‬ ‫لبنی بود‪ .‬وی با اشاره به موانع صادرات کاالی مازندران‬ ‫به روس��یه‪ ،‬تعرفه گمرکی و ارزش افزوده را مهم ترین‬ ‫مانع اعالم کرد و گفت‪ :‬موانع صادرات کاال به روس��یه‬ ‫باعث شده تا در س��ال جاری میزان صادرات مازندران‬ ‫به ان کش��ور بیش از ‪60‬درصد کاهش یابد‪ .‬وی ارزش‬ ‫صادرات کاالهای تولیدی این اس��تان به روس��یه را در‬ ‫‪11‬ماهه س��ال قب��ل ‪ 29‬میلیون دالر اع�لام و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬این رقم برای س��ال جاری ب��ه ‪ 12‬میلیون دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نیازعلی ابراهیمی پاک‪ ،‬رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫راستای توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی در استان باید سطح زیرکشت غالت‬ ‫در قزوین توسعه یابد‪ .‬در همین راستا استفاده از چاه های مجاز به منظور ابیاری‬ ‫محصوالت کشاورزی ازجمله اولویت های سازمان جهاد کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪ 74‬درص��د فرش کش��ور در کاش��ان تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬ظرفیتی که ای��ن واحدهای تولیدی‬ ‫ف��رش دارند بیش از ‪70‬میلیون متر اس��ت اما‬ ‫هنوز از این ظرفیت ها به طورکامل بهره برداری‬ ‫نمی ش��ود ‪ ،‬ط��ی چند س��ال گذش��ته موضوع‬ ‫ص��ادرات ف��رش ماش��ینی جایگاه خ��ود را در‬ ‫بازارهای هدف پیداکرده و هرس��ال هم رش��د‬ ‫مطلوب و قابل توجهی داش��ته اس��ت و حاال با‬ ‫ش��رایط جدید بین المللی کاشان نیز باید عزم‬ ‫خود را برای تصاحب بیشتر بازارهای دنیا جزم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع صادرات از امریکا‬ ‫محمود توالیی‬ ‫تالش می کنیم‬ ‫دوره هایی‬ ‫که مورد نیاز‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫است را با‬ ‫استادان‬ ‫حرفه ای‬ ‫برگزار کنیم‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی کاش��ان می گوید‪ 80:‬درصد تولید و‬ ‫اشتغال کاشان در حوزه فرش ماشینی و صنایع‬ ‫وابسته به ان مانند ریسندگی ها است ‪ ،‬به طوری‬ ‫که حدود ‪60‬درصد خدمات بانکی ‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫و رس��توران ها درحاشیه فرش ماشینی فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫محمود توالی��ی در گفت وگو با‬ ‫بابیان‬ ‫اینکه صادرات فرش ماشینی کاشان از امریکای‬ ‫التین شروع شده به طوری که درحال حاضربه‬ ‫‪ 40‬کش��وردنیا صادر می شود ‪ ،‬می افزاید‪ :‬عمده‬ ‫صادرات فرش ماش��ینی کاش��ان به کشورهای‬ ‫استرالیا ‪ ،‬بلژیک ‪ ،‬ترکیه ‪ ،‬المان ‪ ،‬انگلیس ‪ ،‬چین‪ ،‬‬ ‫کشورهای همسایه (پاکستان ‪ ،‬عراق ‪ ،‬افغانستان)‬ ‫ و کشورهای شمالی انجام می شود‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی کاش��ان ادامه می ده��د‪ :‬حدود ‪80‬‬ ‫درصدص��ادرات فرش کش��ور از کاش��ان انجام‬ ‫می ش��ود زیرا ماش��ین االت کاش��ان بروزتر از‬ ‫ماش��ین االت شهرهایی اس��ت که به تازگی در‬ ‫حال بروزرسانی هستند‪.‬‬ ‫توالیی درباره مش��کالت صادرکنندگان بیان‬ ‫می کند‪ :‬مش��کالتی که صادرکنن��دگان فرش‬ ‫کاش��ان دارند ‪ ،‬از نوع مش��کالتی است که بقیه‬ ‫صنایع با ص��ادرات دارند ‪ ،‬یعنی نمی توان گفت‬ ‫صادرکنندگان فرش مشکل خاصی دارند‪ .‬اما در‬ ‫مجموع امروزه همه واحدهای تولیدی با مشکل‬ ‫نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب بازارهای صادراتی‬ ‫محمدرضا عابد‬ ‫‪ 3‬عامل طرح‬ ‫و نقش‪ ،‬‬ ‫رنگ امیزی‬ ‫و کیفیت مواد‬ ‫اولیه فرش‬ ‫می تواند‬ ‫زمینه ساز حضور‬ ‫در بازارهای‬ ‫جهانی باشد‬ ‫وی با اش��اره به اینکه صادرکنندگان برای به‬ ‫دست اوردن بازارهای صادراتی تالش می کنند‪ ،‬‬ ‫تاکی��د می کند‪ :‬متاس��فانه هزین��ه بازاریابی و‬ ‫حضور در بازارها ‪ ،‬هزینه باالیی اس��ت ‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی هر صادرکننده ای با توان و امکاناتی که‬ ‫دارد دربازارها می تواند حضور پیدا کند و برای‬ ‫بس��یاری از انان سخت اس��ت ‪ ،‬اما تالش خود‬ ‫را می کنند که دربزرگترین نمایش��گاه دنیا(در‬ ‫زمینه ف��رش ماش��ینی) که در الم��ان برگزار‬ ‫می شود ‪ ،‬شرکت کنند‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتاق بازرگانی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی کاشان ‪ ،‬در چند سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ 3‬یا ‪ 4‬واحد تولیدی از ایران در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت نمی کرد ‪ ،‬اما درس��ال ج��اری بیش از‬ ‫‪24‬واحد که بیشتر از واحدهای کاشان هستند‪ ،‬‬ ‫در نمایش��گاه ها حضور پی��دا کردند و تولیدات‬ ‫خود را فعاالنه عرضه کردند‪.‬‬ ‫توالیی اظهار می کند‪ :‬برای رسیدن به جایگاه‬ ‫مطل��وب ص��ادرات در بازارهای جهان��ی ‪ ،‬باید‬ ‫برنامه های��ی مانند ش��ناخت بازار ‪ ،‬کادرس��ازی‬ ‫(کادری ک��ه توانایی ش��ناخت ب��ازار و مذاکره‬ ‫داش��ته باشد ) و سیستم پشتیبانی که بازارهای‬ ‫بین الملل��ی را از خ��ط تولی��د و دس��توری که‬ ‫مدیری��ت برای ف��روش کاال می ده��د ‪ ،‬تبعیت‬ ‫کنند تعریف کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سیستم تولید‬ ‫صادراتی باید با سیستمی که برای داخل کشور‬ ‫کاال تولید می کند‪ ،‬متفاوت باشد‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی کاشان می گوید‪ :‬به عنوان فعال اتاق‬ ‫بازرگانی کاش��ان تالش می کنیم دوره هایی که‬ ‫م��ورد نیازصادرکنندگان اس��ت مثل دوره های‬ ‫تخصصی را با اس��تادان حرفه ای برگزار کنیم تا‬ ‫صادرکنندگان بتوانند در این بخش کادرسازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خوشبختانه کاشان در تولید‬ ‫فرش مش��کلی ندارد ‪ ،‬می افزای��د‪ :‬برای افزایش‬ ‫صادرات باید تسهیالت ایجاد شود تا واحدهای‬ ‫تولی��دی ب��ا توانمندی ها ‪ ،‬حض��ور فیزیکی در‬ ‫نمایش��گاه ها و بازاره��ا و نیروه��ای متخصص‪ ،‬‬ ‫بتوانن��د بر افزای��ش صادرات موثر باش��ند‪ .‬اگر‬ ‫ش��رایط و امکانات بیش��تری درزمینه صادرات‬ ‫ل ح��دود ‪ 20‬درصد‬ ‫فرش به وجود اید هرس��ا ‬ ‫افزایش صادرات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی کاشان تصریح می کند‪ :‬گاهی مواقع‬ ‫دیده ش��ده ارزش کاالها به دلیل کاهش نفت‪ ،‬‬ ‫مش��کالت اقتصادجهانی و مشکالت اقتصادی‬ ‫منطقه کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫در حال حاضر بیشتراز س��ال گذشته صادرات‬ ‫اغاز توزیع میوه دولتی از ‪ ۲۵‬اسفند‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اغاز‬ ‫توزیع میوه دولتی از ‪ ۲۵‬اس��فند در ‪ ۱۱۰‬پایگاه استان‬ ‫همدان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬منص��ور رضوانی ج�لال‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه تمهیدات الزم برای تامین نیازهای مردم در نوروز‬ ‫اندیشیده شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای تنظیم بازار‪ ،‬میوه به‬ ‫اندازه کافی پیش بینی شده و انتظار می رود مشکلی در‬ ‫این زمینه به وجود نیاید‪ .‬وی با اش��اره به اینکه قرارداد‬ ‫تامی��ن هزار و ‪ ۱۰۰‬تن پرتقال و ‪ ۴۵۰‬تن س��یب برای‬ ‫عید منعقد ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬البته در صورت‬ ‫نی��از می توان میزان س��یب را به ‪ ۷۰۰‬ت��ن افزایش داد‬ ‫ولی هنوز نیازی در این رابطه احس��اس نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رضوانی ج�لال درباره قیمت گذاری می��وه دولتی بیان‬ ‫کرد‪ :‬قیمت گذاری همزمان با اغاز توزیع و متناس��ب با‬ ‫بازار انجام می ش��ود تا از سوءاستفاده برخی افراد که در‬ ‫ب��ازار حضور دارند جلوگیری ش��ده و مردم دچار ضرر و‬ ‫زیان نشوند‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه وظیف��ه تنظیم بازار به س��ازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی واگذار شده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هدف‬ ‫از توزی��ع میوه در ایام عید تنظیم بازار بوده و س��ازمان‬ ‫ب��ه هیچ وجه قصد مقابله با بازار را ندارد ولی باید حقوق‬ ‫مصرف کنندگان نیز در این بین رعایت شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان وضعیت‬ ‫بازار را ارام و ثابت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬توزیع میوه از ‪۲۵‬‬ ‫اس��فند در ‪ ۱۱۰‬پایگاه جانمایی شده در شهرستان های‬ ‫استان همدان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای نوروز ‪ ۹۵‬نزدیک به هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تن گوش��ت مرغ و ‪ ۲۴۰‬تن گوش��ت قرمز ذخیره سازی‬ ‫ش��ده و در ص��ورت نیاز وارد بازار می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ش��رکت پش��تیبانی دام هم��دان ذخیره‬ ‫مطلوبی از مواد پروتئینی داشته که در تامین نیاز مردم‬ ‫مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫انجام ش��ود اما میزان ارزش دالری که محاسبه‬ ‫می شود‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫توالیی بی��ان می کند‪ :‬چند س��ال گذش��ته‬ ‫تولیدکنندگان عالقه مند بودند کاالهای ش��ان‬ ‫را ب��ا نرخ های باالتری اعالم کنن�� د که بتوانند‬ ‫جای��زه صادرات��ی دریافت کنن��د ‪ ،‬بنابراین این‬ ‫تغییراتی که درامار و ارقام تولیدات و صادرات‬ ‫دیده می ش��ود با واقعیت ه��ای میدانی مطابق‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه لغو تحریم ها‬ ‫می توان��د برای کس��انی ک��ه ارتباط ب��ا خارج‬ ‫دارند بس��یار موثر باش��د خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫لغ��و تحریم ها تاثیرگذارتری��ن مولفه بر تجارت‬ ‫بین الملل اس��ت ‪ ،‬البته ممکن اس��ت برتجارت‬ ‫داخلی هم تاثیر داش��ته باش��د ولی در تجارت‬ ‫بین المللی به طور مستقیم بسیار موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات فرش های قدیمی‬ ‫مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ 80‬درصد فرش کاش��ان در داخل‬ ‫ای��ران مورداس��تفاده قرار می گی��رد ‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫فرش های کارکرده و کهنه که نقش های خوبی‬ ‫دارند بیشتر صادر می شوند‪ .‬با توجه به کیفیت‬ ‫و طرح های سلیقه ای که در فرش کاشان وجود‬ ‫دارد این کاال خود را با نیازهای بازارهای داخلی‬ ‫منطبق ک��رده و به همین دلیل زمینه بس��یار‬ ‫خوبی برای اشتغال فراهم شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عاب��د در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می افزاید‪ :‬البته صنعت فرش بافی در استان های‬ ‫همجوار کاش��ان مانند یزد ه��م رونق دارد‪ .‬یزد‬ ‫یکی از مناطقی اس��ت که فرش مشابه کاشان‬ ‫را ب��ا رنگ امیزی های مختلف در ب��ازار عرضه‬ ‫می کند ولی کاش��ان زمینه بس��یار خوبی برای‬ ‫بازار داخلی دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت س��هامی ف��رش ایران با‬ ‫بی��ان اینک��ه ارزش صادرات فرش کاش��ان در‬ ‫امار گمرک به طور دقیق مش��خص نیست که‬ ‫چن��د درصد از ص��ادرات متعلق به این ش��هر‬ ‫اس��ت ‪ ،‬تصری��ح می کند‪ :‬یک ام��ار کلی درباره‬ ‫ص��ادرات فرش ارائه می ش��ود ولی ب��ا توجه به‬ ‫مش��اهداتی که در بازار وج��ود دارد حدود ‪10‬‬ ‫درصد فرش های صادراتی کهنه کشور از کاشان‬ ‫صادر می شود ‪.‬‬ ‫عابد ادامه می دهد‪ :‬بیش��ترین صادرات فرش‬ ‫کاشان به کش��ورهای اروپایی است‪ .‬باید تالش‬ ‫ش��ود که زمین��ه ص��ادرات فرش کاش��ان در‬ ‫بازارهای جهانی افزایش پیدا کند‪ 3 .‬عامل طرح‬ ‫و نق��ش ‪ ،‬رنگ امیزی و کیفیت مواد اولیه فرش‬ ‫می تواند زمینه س��از حضور در بازارهای جهانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی فرش ایران اظهار‬ ‫می کن��د‪ :‬صادرکنندگان فرش کاش��ان به طور‬ ‫مس��تقیم ص��ادرات ندارند ‪ ،‬تاجران��ی که فرش‬ ‫کاش��ان را صادر می کنند از مراکز استان هایی‬ ‫مثل تهران اقدام به این کار می کنند‪ .‬متاسفانه‬ ‫صادرکننده خاصی در کاشان نداریم که به طور‬ ‫مستقیم صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته پایانی‬ ‫به گفته کارشناسان ‪ ،‬در زمینه صادرات فرش‪ ،‬‬ ‫باید فعالیت بیش��تری داش��ت چ��را که فرش‬ ‫دستباف ایرانی در جهان زبانزد است و از لحاظ‬ ‫تولید نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که دولت نیز باید حمایت های‬ ‫الزم را از این هنر‪-‬صنعت ایرانی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫همچنین صادر کنن��دگان باید حضور فعال تری‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی داش��ته باشند و‬ ‫ت�لاش کنند نیاز و س��لیقه مخاطبان بازارها را‬ ‫شناس��ایی کنند و با کمک مس��ئوالن تبلیغات‬ ‫فرش را همس��و ب��ا بازارهای ه��دف در جهان‬ ‫گسترش دهند‪.‬‬ ‫حمایت «بهاره» از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ریی��س ات��اق اصن��اف شهرس��تان ورامی��ن گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای اج��رای اقتص��اد مقاومت��ی و کم��ک به‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی و مبارزه با اجن��اس قاچاق و‬ ‫بی کیفیت در نمایش��گاه بهاره ورامین اولویت اصلی با‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬عباس‬ ‫میری با تاکید برفروش مستقیم کاال از تولید کننده به‬ ‫مصرف کننده در بازار شب عید و نمایشگاه های بهاره‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه بهاره هر سال در استانه عید نوروز و‬ ‫ی تامی��ن اقالم مورد نیاز مردم با بهترین کیفیت و‬ ‫برا ‬ ‫قیمت برپا می ش��ود که نقش مهمی در مهار تورم اخر‬ ‫سال دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف شهرس��تان ورامی��ن ادامه داد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه بهاره شهرس��تان ورامین امسال با حمایت‬ ‫اتحادیه ها و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫ورامی��ن دارای ویژگی ه��ای مهمی همچ��ون افزایش‬ ‫غرفه ها‪ ،‬بهب��ود کیفیت اجناس ارائه ش��ده و حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی اس��ت‪ .‬میری تاکی��د کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬تولیدکننده در نمایش��گاه بهاره امسال شهرستان‬ ‫ورامین کااله��ای تولیدی خود را به صورت مس��تقیم‬ ‫و ب��ا تخفی��ف بی��ن ‪ ۵‬ت��ا ‪۵۰‬درصد ب��ه م��ردم ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه ‪ ۹۰‬غرفه اقدام‬ ‫ب��ه فروش م��واد پروتئین��ی‪ ،‬لبنیات‪ ،‬کی��ف و کفش‪،‬‬ ‫اجی��ل و خش��کبار‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬پوش��اک و لوازم‬ ‫لوک��س من��زل می کنن��د که تع��داد غرفه ها نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته با رش��د ‪۲۰‬درصدی هم��راه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرستان ورامین اظهار کرد‪ :‬اتاق‬ ‫اصناف در کنار بازرس��ان اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر نح��وه عرضه کاال و قیمت کااله��ا نظارت می کنند‬ ‫و فروش��ندگان موظف به رعای��ت قیمت های مصوب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کاهش بی سابقه تجارت چین‬ ‫حجم صادرات چین در فوریه سال جاری در بازه زمانی یک ساله افتی معادل‬ ‫‪۲۵/۴‬درصد به خود دیده که این امار ‪ 2‬برابر بیشتر از پیش بینی های اولیه است‪.‬‬ ‫این بیش��ترین کاهش حجم صادرات چین طی ‪ ۶‬سال اخیر است‪ .‬در عین حال‬ ‫واردات نیز در زمان مشابه دچار افت ‪۱۳/۸‬درصدی شده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫از امکانات منحصر به فرد شهرک فرودگاهی در کره جنوبی گزارش می دهد‬ ‫نمایی از فرودگاه اینچئون‬ ‫ف��رودگاه اینچئ��ون ب��ا تصوی��ر معم��ول از‬ ‫فرودگاه ها در دنیا متفاوت اس��ت ‪ .‬این فرودگاه‬ ‫شهری کوچک است که تمامی امکانات اقامتی‬ ‫در ان فراهم است ‪ .‬فرودگاهی که پروازها تاخیر‬ ‫ندارند‪ ،‬جان مسافران به خطر نمی افتد و امنیت‬ ‫کاالها حفظ می ش��ود ‪ .‬اینچئون یکی از برترین‬ ‫فرودگاه های جهان است‪.‬‬ ‫فرودگاه اینچئون در کره جنوبی واقع شده که‬ ‫در س��ال ‪ 2001‬میالدی به بهره برداری رسید‬ ‫و جزو نخس��تین فرودگاه های س��اخته ش��ده‬ ‫در پایتخ��ت و یک��ی از بزرگتری��ن و پر رفت و‬ ‫امدترین فرودگاه های جهان به ش��مار می رود‪ .‬‬ ‫این فرودگاه ک��ه در مالکیت دولت کره جنوبی‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬از امکانات��ی همچ��ون زمین گلف‪،‬‬ ‫اس��تخر اب گرم‪ ،‬اتاق خ��واب خصوصی‪ ،‬زمین‬ ‫اس��کیت‪ ،‬کازین��و‪ ،‬یک باغ داخل��ی و نیز موزه‬ ‫فرهنگ کش��ور کره برخ��وردار اس��ت ‪ .‬درامد‬ ‫فرودگاه اینچئون در س��ال ‪ 2014‬میالدی یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 754‬میلیون و ‪ 590‬هزار وون و در‬ ‫سال ‪ 2013‬میالدی یک میلیارد و ‪ 686‬میلیون‬ ‫و ‪ 87‬هزار وون بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برج مراقبت‬ ‫گفتنی اس��ت ب��رج مراقبت این ف��رودگاه به‬ ‫طول هزار و ‪ 4‬متر‪ ،‬در مرکز فرودگاه واقع شده‬ ‫و در تمام ‪ 24‬س��اعت شبانه روز فعال است ‪ .‬در‬ ‫مرتفع ترین نقطه برج یک انتن ویژه تجهیزات‬ ‫مراقب��ت س��طح فرودگاه��ی (‪ )ASDE‬برای‬ ‫شناس��ایی تمامی هواپیماه��ا و موانع احتمالی‬ ‫تا ش��عاع ‪ 5‬کیلومتری برج نصب ش��ده است‪ .‬‬ ‫همچنی��ن برج مراقب��ت ف��رودگاه اینچئون با‬ ‫مس��احت ‪ 179‬متر مربعی خود‪ ،‬س��ومین برج‬ ‫مراقبت ب��زرگ جهان در س��ال ‪ 2011‬م بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز بین المللی‬ ‫ف��رودگاه اینچئ��ون تاکنون جوایز بس��یاری‬ ‫کس��ب کرده ک��ه از جمله انها جای��زه برترین‬ ‫فرودگاه جهان در ژانویه ‪ 2007‬از س��وی ‪GT‬‬ ‫‪ ،Tested Award‬دریافت امتیاز ‪ 5‬س��تاره از‬ ‫سوی موسسه اس��کای ترکس (‪ )Skytrax‬در‬ ‫سال ‪ 2009‬م‪ ،‬کسب رتبه دومین فرودگاه برتر‬ ‫جهان در سال ‪ 2010‬میالدی و برترین فرودگاه‬ ‫جهان در س��ال ‪ 2012‬میالدی از سوی همین‬ ‫موسسه بوده است ‪ .‬همچنین شورای بین المللی‬ ‫فرودگاه ها (‪ )ACI‬اینچوئن را به مدت ‪ 7‬سال‬ ‫متم��ادی‪ ،‬از ‪ 2005‬تا ‪ 2012‬میالدی به عنوان‬ ‫یکی از برترین فرودگاه های جهان انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت در زمان‬ ‫از جمل��ه ویژگی های این ف��رودگاه مدیریت‬ ‫زم��ان و اتالف کمترین زمان ممکن در پروازها‬ ‫ب��وده به طوری که بلند ش��دن هواپیما در این‬ ‫فرودگاه فقط ‪ 16‬دقیقه و نشس��تن ان به باند‬ ‫نیز فقط ‪ 12‬دقیقه زمان می برد ‪ .‬این رقم بسیار‬ ‫باالتر از اس��تاندارد جهانی است چرا که پرواز از‬ ‫فرودگاه و نشس��تن در ان طبق استانداردهای‬ ‫تعریف شده‪ ،‬به ترتیب به ‪ 60‬و ‪ 45‬دقیقه زمان‬ ‫نیاز دارد ‪ .‬همچنین تاکنون هیچ حادثه جدی و‬ ‫یا روی��داد منجر به مرگی در این فرودگاه ثبت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو فرودگاه مکمل‬ ‫ف��رودگاه اینچئون دارای دو ف��رودگاه کامال‬ ‫مرتبط به یکدیگ��ر اس��ت؛فرودگاه بین المللی‬ ‫لو نق��ل‬ ‫ش��ماره ی��ک دارای سیس��تم حم ‬ ‫چمدان های مسافران‪ ،‬موزه فرهنگ کره‪ ،‬سینما‬ ‫و کازینو است‪.‬‬ ‫در فرودگاه بین المللی ش��ماره ‪ 2‬ان به دلیل‬ ‫مس��افرت زیاد بیماران از طری��ق این فرودگاه‪،‬‬ ‫یک بیمارستان نیز در مجاورت فرودگاه ساخته‬ ‫شده اس��ت ‪ .‬امکانات این فرودگاه شامل مراکز‬ ‫اقامت‪ ،‬بازار خرید؛ بازدید از موزه؛ رستوران های‬ ‫مختلف و استفاده مرکز بیمارستان در اینچئون‬ ‫‹ ‹فرودگاهی برای اقامت مسافران‬ ‫به عقیده کارشناسان فرودگاه اینچئون یکی‬ ‫از برترین فرودگاه های دنیا بوده و یک ش��هرک‬ ‫فرودگاهی است که تمامی امکانات شهر در ان‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫لو نقل هوایی به‬ ‫ارمان بیات‪ ،‬کارش��ناس حم ‬ ‫می گوید‪ :‬فرودگاه اینچئون بسیار معروف‬ ‫بوده و موسسه اسکای ترکس ( ‪ ) Sky Trax‬که‬ ‫لو نقل هوایی‬ ‫یک موسسه ارزیابی خدمات حم ‬ ‫است‪ ،‬اینچئون را یک فرودگاه ‪ 5‬ستاره نامید‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬فرودگاه اینچئون به عنوان یکی‬ ‫لو نقل هوایی منطقه جنوب شرق‬ ‫از مراکز حم ‬ ‫اس��یا و خ��اور دور مطرح اس��ت ‪ .‬فرودگاه های‬ ‫دیگری مانند ف��رودگاه بانجو‪ ،‬ف��رودگاه پکن‪،‬‬ ‫فرودگاه توکیو و فرودگاه س��نگاپور وجود دارند‬ ‫اما اینچئون یکی از ‪ 5‬فرودگاه برتر دنیا است و‬ ‫رتبه هش��تم در جابه جایی مسافر و رتبه هشتم‬ ‫را در جابه جایی بار دارد‪.‬‬ ‫بیات عنوان می کند‪ :‬این فرودگاه مرکز خطوط‬ ‫هوای��ی بزرگ��ی مانن��د‪Asean Express، :‬‬ ‫‪ Korean Airline، Polar Air Cargo‬و‬ ‫ ‪ EsterJet‬اس��ت ‪ .‬از اینچئون به اسیای جنوب‬ ‫ش��رقی‪ ،‬خاورمیان��ه‪ ،‬اروپا‪ ،‬امری��کای جنوبی و‬ ‫امریکای شمالی پرواز دارد و به امریکای شمالی‬ ‫و جنوبی‪ ،‬اروپای غربی و اروپای ش��رقی نیز به‬ ‫طور مرتب پرواز انجام می شود‪ .‬‬ ‫براساس گزارش اتحادیه جهانی سفرهای تجاری (‪)GBTA‬‬ ‫ش��رکت های تجاری در سراسر جهان که از ‪ 2‬سال پیش با رکود‬ ‫اقتصادی از س��فرهای کاری خود کاس��ته بودند‪ ،‬س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی ب��ا خرج ‪ ۱/۲۵‬تریلیون دالر تنها ب��رای اعزام کارکنان‬ ‫خود به سفرها وماموریت های تجاری رکورد زدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری می��راث فرهنگی‪ ،‬ای��ن میزان تاحد‬ ‫زیادی نشانگر رش��د اعتماد درفضای کسب و کار نیز هست ان‬ ‫هم پس از بروز بحران مالی جهانی که تا چند سال پیاپی تعلیق‬ ‫بس��یاری از فعالیت های کس��ب و کار با هدف کاهش هزینه ها‬ ‫را در پی داش��ت‪ .‬اکنون ش��رکت های تجاری درحال رشد بیش‬ ‫از همیش��ه کارکنان خود را با هدف انج��ام توافق های کاری به‬ ‫مقصدهای مختلف درسراسر جهان اعزام می کنند‪.‬‬ ‫بی��ش از یک قرن بس��یاری تص��ور می کردند که با توس��عه‬ ‫فناوری ها از حجم س��فرهای کاری و تجاری کاسته خواهد شد‬ ‫و دیگر نیازی به س��فر تاجران و صاحبان کس��ب و کار به اطراف‬ ‫جه��ان نیس��ت‪ .‬درس��ال ‪ ۱۸۸۹‬م ژول ورن درتخیالت خود از‬ ‫چیزی به نام «فوتوتلفن» یا انتقال دهنده هایی سخن گفته بود‬ ‫که با استفاده از سنسورهای اینه ای متصل به سیم ها می توانست‬ ‫جایگزینی برای همایش های بین المللی و برون مرزی باشد‪ .‬در‬ ‫قرن ‪ ۲۱‬با ایجاد ش��بکه هایی چون اس��کایپ ایجاد شبکه های‬ ‫ارتباطی از راه دور دیگر یک افس��انه علمی – تخیلی نیس��ت و‬ ‫مسافران تجاری به اس��انی نوشتن چند حرف و عدد مایل های‬ ‫مسیر سفر را سریع تر از همیشه می پیمایند‪.‬‬ ‫بر اس��اس پژوهش هایی که بانک «مورگان اس��تنلی» انجام‬ ‫داده اس��ت ‪ ۶۳‬درصد از شرکت های امریکایی بودجه خود را در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬م برای سفر کارکنان افزایش دادند وهمین میزان‬ ‫رشد برای سال جاری نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫طبق همین بررسی ها مشاوران ومدیران شرکت های ساخت‬ ‫سخت افزارهای گران قیمت درامریکا همچنان بیشترین میزان‬ ‫پول را برای س��فر کارکنان خود به سراسر جهان خرج می کنند‪.‬‬ ‫درحال��ی که س��ازمان ها و تاجران درچین نیز ب��ه زودی دراین‬ ‫زمینه از همکاران امریکایی خود پیش��ی خواهند گرفت‪ .‬طبق‬ ‫همین بررس��ی ها س��ازمان ها و مراکز تجاری ب��زرگ همچنان‬ ‫ب��ه مالقات ه��ای رودررو بی��ش از ارتباط��ات از راه دور اهمیت‬ ‫می دهند‪« .‬کیت بل» از گروه مش��اوران بوس��تون می گوید که‬ ‫هرچند مش��تریان این ش��رکت بیش��تر خواس��تار تماس های‬ ‫مس��تقیم شخصی با مش��اوران نیس��تند اما هنگامی که کار از‬ ‫مرحله عملیاتی به مرحله برنامه مش��تریان می رسد دیگر هیچ‬ ‫جایگزینی برای مالقات های مستقیم و رودررو نیست‪.‬‬ ‫«ایزاب��ل بژوک��س دس��نااینو» از مدی��ران کال��ج بازرگانی‬ ‫فعاالن اقتصادی ترکیه و ایران به منظور توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی دو کش��ور روز ‪ 11‬مارس (‪ 21‬اس��فند) در شهر‬ ‫تراب��زون ترکیه دیدار و گفت وگو خواهند کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬خبرگزاری اناتول��ی اعالم کرد‪ :‬فع��االن اقتصادی‬ ‫ترکی��ه و ایران پس از لغ��و تحریم ها به منظور بررس��ی‬ ‫بازارهای جدید و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی بین‬ ‫دو کشور روز ‪ 21‬اسفندماه (‪ 11‬مارس) در شهر ترابزون‪،‬‬ ‫واقع در ش��مال ش��رق ترکیه دی��دار و گفت وگو خواهند‬ ‫کرد‪ .‬اتاق بازرگانی و صنایع ش��هر ترابزون ترکیه با انتشار‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬روز جمعه ‪ 11‬مارس نشست شورای‬ ‫کس��ب وکار ترکیه ‪ -‬ایران در سالن هالوک اولوسوی این‬ ‫ات��اق‪ ،‬برای ارزیاب��ی فرصت های تجاری بالق��وه در ایران‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬هولیا اولوسوی‪ ،‬معاون رییس شورای‬ ‫کس��ب وکار ترکیه و ای��ران در رابطه با این موضوع گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ش��ورای کس��ب وکار ترکیه ‪ -‬ای��ران تصمیم به‬ ‫برگزاری یک فروم کوچک کسب وکار با حضور سرکنسول‬ ‫ایران در این ش��هر و اعضای هیاتی که از ایران به ترابزون‬ ‫خواهند امد گرفته است‪ .‬سرمایه گذاران‪ ،‬مسئوالن دولتی‬ ‫و س��ازمان های جامعه مدنی در این زمینه به این نشست‬ ‫دعوت شده اند‪.‬‬ ‫کمک روتردام به محیط زیست‬ ‫ارمان بیات‬ ‫تمامی امکانات‬ ‫مورد نیاز برای‬ ‫بازرگانان و‬ ‫مسافران‬ ‫در فرودگاه‬ ‫اینچئون وجود‬ ‫دارد‪ .‬اینچئون‬ ‫قطب فرودگاهی‬ ‫و هوانوردی در‬ ‫اسیا به شمار‬ ‫می رود‬ ‫سفرهای تجاری درسطح بین المللی دوباره رونق گرفت‬ ‫‪ ،Desautels‬درکان��ادا نیز می گوی��د که بخش بزرگی از کار او‬ ‫ارزیابی حامیان بالقوه در س��طح جهانی است‪ .‬هنگامی که شما‬ ‫از کس��ی تقاضای مالی دارید بهتر اس��ت ای��ن موضوع را به طور‬ ‫ی با او درمی��ان بگذارید‪ .‬درعین حال برخی ش��رکت ها‬ ‫ش��خص ‬ ‫ام��روزه از اعزام برخ��ی کارکنان خود به س��فرهای خارجی به‬ ‫عنوان پاداش��ی بابت عملکرد خوب انها استفاده می کنند‪ .‬شاید‬ ‫اگ��ر فناوری های کنفرانس از راه دور تا این حد ضعیف و نارس��ا‬ ‫نبود تقاضا برای مس��یرهای هوایی ب��ا جت کاهش می یافت اما‬ ‫هرکس��ی که تجربه ای از تماس ه��ای ناموفق و مقطع ویدئویی‬ ‫داشته باشد از خود خواهد پرسید که ایا ایده فوتوتلفن ژول ورن‬ ‫واقعا محقق شده اس��ت؟ کریس ب ُون‪ ،‬مدیر اجرایی این شرکت‬ ‫که اکنون در کار مدیریت یک شرکت مسافرتی است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«سونی از شرکت های برتر در فناوری های حضور مجازی است‬ ‫با این حال حتی این ش��رکت هم برای مشتریان و رقبای بالقوه‬ ‫خود که درکنفرانس��ی ان سوی دنیا گردهم می ایند هلوگرامی‬ ‫برای حضور در کنفرانس ارسال نمی کند‪».‬‬ ‫تحقیقات نش��ان می ده��د که حتی باوج��ود افزایش بودجه‬ ‫ش��رکت ها در این زمینه مدیران س��فر در ش��رکت های تجاری‬ ‫همچن��ان درجس��ت وجوی راه هایی برای کاهش هزینه س��فر‬ ‫برای هر س��فر فردی هستند‪ .‬طبق تحقیقات انجام شده از سوی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ دیدار سرمایه گذاران ترکیه‬ ‫و ایران در ترابزون‬ ‫صبا رضایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طوری که برای تمامی این موارد‬ ‫نیازی به ترک فرودگاه وجود ندارد‪ .‬‬ ‫به ط��ور کلی فرودگاه اینچئون یکی از مراکز‬ ‫لو نقل هوایی در اسیای شمالی بوده‬ ‫اصلی حم ‬ ‫و ی��ک فرودگاه همگانی باربری با کد یاتا که با‬ ‫نام اختصاری ‪ ICN‬مشهور است یک باند فرود‬ ‫اس��فالت دارد و طول باند ان ‪ ۳۷۵۰‬متر است‪ .‬‬ ‫این فرودگاه در کشور کره جنوبی قرار دارد و در‬ ‫ارتفاع ‪ ۷‬متری از سطح دریا واقع شده است‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫«اینچئون»‪ ،‬شهر کوچک‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬فرودگاه اینچئون در حدود‬ ‫‪ 45‬کیلومتری ش��هر س��ئول واقع شده و سال‬ ‫‪ 1992‬می�لادی کلنگ این فرودگاه زده ش��د‬ ‫و س��پس عملیات اجرایی ان اغاز شده و سال‬ ‫‪ 2000‬م به پایان رس��ید و در س��ال ‪ 2001‬م‬ ‫افتتاح شد‪ .‬‬ ‫بیات درباره تاریخچه ایجاد فرودگاه اینچئون‬ ‫اظهار می کند‪ :‬در همان ابتدای اغاز به کار این‬ ‫فرودگاه برنامه ریزی های الزم برای توس��عه ان‬ ‫انجام ش��ده ب��ود ‪ .‬نکته جالب درب��اره فرودگاه‬ ‫اینچئون ان است که یکی از نخستین شهرهای‬ ‫فرودگاهی جهان است ‪ .‬تمامی خدمات رفاهی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬تفریح��ی و فرهنگ��ی در ان ارائه‬ ‫می ش��وند ‪ .‬این ش��هر فرودگاه��ی دارای موزه‪،‬‬ ‫باش��گاه‪ ،‬زمین های ورزش��ی‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬هتل و‬ ‫مراکز اقامتی است‪.‬‬ ‫او در ادامه می گوی��د‪ :‬تمامی خدماتی که در‬ ‫یک شهر مش��اهده می شود در شهر فرودگاهی‬ ‫اینچئون در ابعاد کوچکتر ارائه می شوند و یک‬ ‫مرکز اقامتی دارای کادر پرواز‪ ،‬مهندسی پرواز‪،‬‬ ‫لو نقل هوایی و مس��افر در ان‬ ‫خلبان��ان و حم ‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫بیات عن��وان می کند‪ :‬تمام��ی امکانات مورد‬ ‫نیاز ب��رای تاج��ران و مس��افران در ف��رودگاه‬ ‫اینچئ��ون وج��ود دارد ب��ه طوری ک��ه نیازی‬ ‫نیس��ت به س��ئول س��فر کنن��د ‪ .‬اینچئون یک‬ ‫قطب فرودگاهی و هوانوردی در اس��یا به شمار‬ ‫می رود‪ .‬‬ ‫لو نقل اینچئون می گوید‪:‬‬ ‫او درباره میزان حم ‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬می�لادی ح��دود ‪ 49‬میلیون‬ ‫مس��افر در اینچئون جابه جا شده‪ ،‬حدود ‪272‬‬ ‫ه��زار هواپیما به اینچئ��ون وارد و از ان خارج‬ ‫شده اند ‪ .‬در حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن بار‬ ‫از این فرودگاه جابه جا شده که مقاصد پروازی‬ ‫ان از سراسر دنیا بوده است‪ .‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫«اتحادیه س��فر مدیران اجرایی» روشن ش��ده است که طی دو‬ ‫سال گذشته ش��رکت ها درزمینه اعطای امکانات برای افزایش‬ ‫هزینه هتل ویا س��فرهای هوایی خساست بیشتری نشان داده‬ ‫وخواس��تار ان هس��تند که تمام برنامه س��فر کارکنان از طریق‬ ‫سیستم رزرو متمرکز خودشان طراحی شود‪.‬‬ ‫با این حال مس��افران تج��اری جاده های جه��ان همزمان با‬ ‫افزایش س��طح توقع کارفرمایان نسبت به اینکه با شکایت کمتر‬ ‫بیش از پیش بار س��نگین کسب و کارشان را این سو و ان سوی‬ ‫جهان به دوش بکشند‪ ،‬زندگی در جاده ها را سخت تر از همیشه‬ ‫می یابند‪ .‬همزمان با افزایش خدمات وای فای در سفرهای هوایی‬ ‫و تشدید سختگیری ها ‪ ،‬تشریفات امنیتی در فرودگاه ها در راس‬ ‫همه این مش��کالت اس��ت که وقت و حوصله و تحمل مسافران‬ ‫تجاری را می بلعد‪.‬‬ ‫از دیگر سو لذت زندگی در جاده ها هنوز برای بسیاری جذاب‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق تحقیقات انجام شده از س��وی ‪ GBTA‬یک سوم‬ ‫مدی��ران اجرایی در ش��رکت های تج��اری نیزگاه ب��رای فرار از‬ ‫ش��رایط س��خت کار روزانه در پایگاه ها و دفترهای مدرن کاری‬ ‫خود دس��ت به سفر می زنند‪ .‬روش��ن است که برای این دسته از‬ ‫مدیران س��فرهای خارجی هنوز هم به سادگی راهی برای توقف‬ ‫فشار کار و استراحت است‪.‬‬ ‫بندر روتردام قرارداد بین المللی با مقامات اروپایی برای‬ ‫تبادل م��واد خام و پس��ماند به امضا رس��اند‪ .‬به گزارش‬ ‫مان��ا‪ ،‬مقامات بندر روتردام یک ق��رارداد بین المللی برای‬ ‫تس��هیل مبادالت مواد خام و پس��ماند منعقد کردند که‬ ‫در راستای تقویت و افزایش تجارت کاال نقش عمده ای را‬ ‫ایفا می کند‪ .‬یکی از مقامات بندر روتردام گفت‪:‬این اقدام‪،‬‬ ‫گامی موثر در جهت برداش��تن موانع ب��رای تجارت مواد‬ ‫خام و پس��ماند در اروپا‪ ،‬ارزیابی می ش��ود‪ .‬نکته مهم این‬ ‫است که تاکنون به دلیل تفاوت های طبقه بندی منطقه ای‪،‬‬ ‫ش��رکت هایی از هلند و کشورهای همس��ایه این اجازه را‬ ‫نداشتند که مواد پسماند از الومینیوم‪ ،‬سرب‪ ،‬روی‪ ،‬نقره و‬ ‫طال را صادر کنند‪ .‬بنابراین این مواد دست دوم یا پسماند‬ ‫ب��ه دور ریخته و هدر می ش��دند ک��ه در نهایت به مانعی‬ ‫برای شکل گیری اقتصاد چرخه ای که بر روش های تجارت‬ ‫پای��دار محیطی اهتمام می ورزد‪ ،‬تبدیل می ش��دند‪ ،‬اما با‬ ‫امضای قرارداد یادش��ده توس��ط هلند‪ ،‬بریتانیا و فرانسه‪،‬‬ ‫به سمت راه اندازی سیستم جدید مبادالت تجاری و رفع‬ ‫موانع موجود‪ ،‬گامی ارزش��مند برداش��ته شده است‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی هلند با اش��اره به امضای ق��رارداد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت های هلندی فعال در مواد خام و صنایع پردازش‬ ‫مواد زباله ای و پس��ماند‪ ،‬از این پس ق��ادر خواهند بود از‬ ‫بازار در حال رش��د نیز بهره مند ش��وند‪ .‬اقتصاد چرخه ای‬ ‫می تواند فعالیت اقتصادی و چرخه کاری را فعال س��ازد و‬ ‫از همه مهم تر اینکه محیط زیست سالمی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫برنامه صادراتی اسلواکی‬ ‫صنایع لبنیات اس��لواکی که به دلیل تحریم های متقابل‬ ‫روس��یه و اتحادی��ه اروپا دچار بحران بی مش��تری ماندن‬ ‫محصوالت شده‪ ،‬در حال بررسی صادرات این تولیدات به‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری اسپوتنیک با اعالم‬ ‫این خبر نوش��ته اس��ت‪ :‬تولید کنندگان شیر در اسلواکی‬ ‫خواهان لغو تحریم های روس��یه بر ص��ادرات محصوالت‬ ‫لبنی از اتحادیه اروپا هستند‪.‬‬ ‫ستانیس�لاو وس��کار‪ ،‬ریی��س اتحادیه ش��یر و لبنیات‬ ‫اس��لواکی در مصاحبه با رادیو «اس��پوتنیک» گفت‪ :‬پس‬ ‫از کاه��ش تقاضای خرید در کش��ورهای اس��یا و چین و‬ ‫تحریم روسیه بر واردات این محصوالت از اروپا‪ ،‬اسلواکی‬ ‫به معنای واقعی کلمه کش��ورهای همسایه را در «شیر»‬ ‫غرق کرده است‪.‬‬ ‫وی افزوده اس��ت‪ :‬کش��ورهای اصلی تولید کننده شیر‬ ‫مانند هلند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬لهستان و دانمارک تا‬ ‫‪70‬درصد محصوالت خود را به روسیه صادر می کردند که‬ ‫اکنون نمی دانند با ان چه کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه شیر و لبنیات اسلواکی اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫اروپا از فراورده های لبنی اش��باع شده که ضربه ای جدی‬ ‫به قیمت شیر است‪ .‬تولید کنندگان اسلواکی توان مبارزه‬ ‫را ندارند‪ 500 .‬مزرعه دامپروری در مرز ورشکستگی قرار‬ ‫دارد و قیمت فروش شیر حدود ‪30‬درصد کمتر از هزینه‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫وی در ب��اره راهکاره��ای نجات از ای��ن و ضعیت گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش برای تش��ویق به خرید تولیدات داخلی و کس��ب‬ ‫مواض��ع صادراتی ب��رای فراورده های لبنی اس��لواکی در‬ ‫کشورهای مانند ایران را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه شیر و لبنیات اسلواکی همچنین افزود‪:‬‬ ‫فش��ار می اوریم اتحادی��ه اروپا تحریم ها علیه روس��یه را‬ ‫لغو کند تا بتوانیم تماس ها را با ش��رکای روس��ی احیا و‬ ‫پروژه های قبلی س��رمایه گذاری را پی��اده کنیم و باید هر‬ ‫چه زودتر این تحریم لغو شود‪ ،‬زیرا کامال روشن است که‬ ‫به هدف خود نرسیده و هیچ نتیجه خوبی برای روسیه یا‬ ‫غرب نداشته است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه ایران شناسی در الجزایر‬ ‫ب��ا هدف گس��ترش و تقویت رواب��ط علمی و فرهنگی میان ای��ران و الجزایر‪،‬‬ ‫نمایش��گاه ایران شناس��ی با عنوان «تمدن ایران‪ ،‬گذش��ته و این��ده» در مرکز‬ ‫اموزش زبان های خارجی وابس��ته به دانشگاه الجزایر کلید خورد‪ .‬در این رویداد‬ ‫عکس هایی از اثار طبیعی‪ ،‬میراث فرهنگی و پیشرفت های علمی و دستاوردهای‬ ‫ایران امروز به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫ِ‬ ‫نمایشگاه و تجارت‬ ‫از نمایشگاه سنگ چین گزارش می دهد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دستاوردهای‬ ‫شانزدهمین‬ ‫دوره نمایشگاه‬ ‫سنگ «شیامن»‬ ‫در روزهای اینده‬ ‫منتشر خواهد‬ ‫شد‪ .‬اما نکته‬ ‫کلیدی دوره‬ ‫گذشته این‬ ‫رویداد ان بود که‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران جزو ‪3‬‬ ‫کشور نخست‬ ‫فعال در این دوره‬ ‫از نمایشگاه لقب‬ ‫گرفت‬ ‫صنعت نمایشگاهی در دنیا به قدری پیشرفته شده‬ ‫که برگزاری انها در هر حوزه ای قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫از مهم ترین نمایشگاه های خودرو گرفته تا نمایشگاه‬ ‫پتو و کاالی خواب و حتی نمایشگاهی برای سنگ ها‪.‬‬ ‫یک نمایش��گاه می تواند به س��کویی برای پرش یک‬ ‫ش��رکت به سوی موفقیت تبدیل شده و سود زیادی‬ ‫را حاصل یک ش��رکت صنعتی کند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫حض��ور در انها برای هر ش��رکتی ک��ه توانایی مالی‬ ‫خوبی دارد الزامی اس��ت‪ .‬در این زمینه کارخانه های‬ ‫تولید س��نگ بیکار نبوده و نمایشگاه های مربوط به‬ ‫خود را راه ان��دازی کرده اند که یکی از مهم ترین انها‬ ‫روز گذشته در چین به پایان رسید‪.‬‬ ‫ل میزبان نمایشگاه‬ ‫استان «ش��یامن» چین هر سا ‬ ‫بزرگ س��نگ اس��ت ک��ه در ن��وع خود ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترین رویداد در اسیا شناخته می شود و تاجران‬ ‫و صنعتگران بزرگ را به س��وی خود می کش��اند‪ .‬به‬ ‫بهان��ه برگزاری این نمایش��گاه بزرگ ک��ه البته روز‬ ‫گذش��ته ب��ه کار خود پای��ان داد نگاه��ی ریز به ان‬ ‫می اندازی��م‪ .‬دس��تاوردهای ش��انزدهمین دوره این‬ ‫نمایشگاه ‪ 4‬روزه که دیروز به پایان رسید در روزهای‬ ‫اینده منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیامن‪ ،‬دنیای سنگی چین‬ ‫نمایش��گاه س��نگ چی��ن در واق��ع ی��ک رویداد‬ ‫بین الملل��ی تج��اری و تخصصی در زمین��ه واردات‬ ‫و صادرات س��نگ اس��ت که در شهر ش��یامن چین‬ ‫در اس��تان فوجیان برگزار می ش��ود و همه تاجران‪،‬‬ ‫بازرگان��ان و تولیدکنن��دگان این صنع��ت در جهان‬ ‫ان را به خوبی می شناس��ند و برای ش��رکت در ان‬ ‫ب��ا یکدیگر به رقاب��ت می پردازند‪ .‬با حض��ور در این‬ ‫نمایشگاه با گستره ای پهناور و متعدد از انواع سنگ‬ ‫و ماشین االت و صنایع وابسته به سنگ اشنا خواهید‬ ‫شد‪ .‬نکته جالبی که این نمایشگاه را ویژه تر می کند‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930998024560005‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1176‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﺕ –ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ –ﻟﻴﻼ ﺧﺎﻟﺼﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ –ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻳــﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫–ﻣﺤﻤــﺪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ –ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺋــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻟــﻰ –ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﻟﺼــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ – ﻣﺘﻬﻢ –ﻋﺒﺎﺱ ﻣــﺮﺍﺩﻯ ﺍﺗﻬﺎﻡ –‬ ‫ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ‬ ‫ﺻﺪﻭ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺋﻰ ﻫﺮ‬ ‫ﻳــﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻋﻠــﻰ ﻭ ﺧﺎﻣﻬﺎ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻟﻴﻼ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼــﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﭘﻨــﺞ ﻭ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻬــﺰﺍﺩ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻔﺘــﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺌﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻳﺎﺩﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸــﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1367‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻬــﺬﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﺍﺯ ﺷــﻜﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻭ ﻇــﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/182897‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1176‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982115000153‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1018‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﺎﻛﻰ –ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺧﺸــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ –ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫–ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺧﺸــﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﺪ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺶ ﻓﻘﺮﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎ ﻯ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺻﻮﺗﺠﻠﺴــﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺍﻳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬــﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ‬ ‫ﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﻴﺢ ﻛﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﺮﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 131‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 1392‬ﺑﺰﻩ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 134-19‬ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻤــﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺶ ﻓﻘﺮﻩ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻰ ﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪110/182898‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1018‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫دل این نمایشگاه از سنگ است‬ ‫بین المللی شرایط حضور و همچنین حوزه کاری هر‬ ‫کدام از غرفه هایی اس��ت که در نمایشگاه مشارکت‬ ‫دارند‪ .‬در رویداد س��نگ شیامن‪ ،‬شرکت کنندگان در‬ ‫حوزه های س��نگ های طبیعی‪ ،‬سنگ های مصنوعی‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماشین االت سنگ‪ ،‬ماشین االت استخراج‬ ‫سنگ‪ ،‬تجهیزات پردازش و نصب سنگ‪ ،‬ماشین االت‬ ‫تراش��کاری و حکاکی س��نگ‪ ،‬ماش��ین االت انتقال‬ ‫لو نقل و تجهیزات بس��ته بندی سنگ‪،‬‬ ‫س��نگ‪ ،‬حم ‬ ‫برش و پولیش س��نگ‪ ،‬تجهیزات و صنایع وابس��ته‬ ‫به سنگ و‪ ...‬مش��غول به فعالیت هستند و اخرین و‬ ‫مهم ترین دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تراک گذاری عل�م در ی�ک کنگره‬ ‫جهانی‬ ‫این اس��ت که چین خود بزرگترین بازار س��نگ دنیا‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬ش��هر شیامن به شهر سنگ چین‬ ‫ش��هرت دارد و از بزرگترین مراک��ز تولید و تجارت‬ ‫سنگ در جهان به ش��مار می اید که بیش از هزار و‬ ‫‪ 500‬واحد تجاری و ‪ 6‬هزار واحد فراوری س��نگ را‬ ‫در خود جای داده و بهترین مکان برای برگزاری یک‬ ‫نمایشگاه بی نظیر خواهد بود‪.‬‬ ‫شانزدهمین دوره از نمایشگاه عظیم سنگ شیامن‬ ‫در مس��احتی بی��ش از ‪ 180‬ه��زار متر مربع در یک‬ ‫مرکز نمایش��گاهی تازه تاسیس و مدرن از ‪ ۱۶‬تا ‪۱۹‬‬ ‫اس��فند (‪۶‬تا ‪ ۹‬مارس) برگزار شد‪ .‬در رویداد امسال‬ ‫بی��ش از ‪ 2000‬ش��رکت و کارخانه سنگ س��ازی از‬ ‫‪ ۵۴‬کش��ور دنیا گردهم امده و اخرین دستاوردهای‬ ‫خود را در زمینه های مختلف به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن نخس��تین امارهای ارائه ش��ده حاکی از‬ ‫ان اس��ت که نزدیک ‪ ۱۵۰‬هزار نفر از ‪ 154‬کش��ور‬ ‫مختلف دنیا برای بازدید از این نمایشگاه بی نظیر به‬ ‫شهر شیامن سفر کرده اند‪ .‬شرکت کنندگان خارجی‬ ‫در نمایشگاه براس��اس کشورهای شان در سالن های‬ ‫مجزا س��اماندهی شده اند و ایران نیز یک سالن ویژه‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬ایران از جمله کش��ورهای پررنگ و‬ ‫اثرگذار در این نمایشگاه است و عالوه بر شرکت های‬ ‫تولیدی س��نگ و صادر کنندگان‪ ،‬بازدیدکنندگانی از‬ ‫کش��ورمان در این رویداد ش��رکت می کنند‪ .‬از دیگر‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‪ 9409982160200110‬ﺷــﻌﺒﻪ‪37‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 9409972160200533‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﻗﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ ﺭﻭﺩﺳﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪-1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪-2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪-3‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻰ‬ ‫ﺁﻗﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ ﺭﻭﺩﺳــﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 121/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪453200/126‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 10/11/1391‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺷــﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳــﻼﻡ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﻯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﺩﺭﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺜﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺮﻗــﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﺑــﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺷــﻪ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻓﺎﻋــﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒــﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠــﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼــﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ‪ ،‬ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻮﺭﺥ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 310‬ﻭ ‪ 3134‬ﺍﺯﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198-197-194‬ﻭ ‪ 519-515‬ﺍﻟﻰ ‪ 522‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1379‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ‬ ‫ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 10/03/1376‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1377/21/09‬ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ‪ 12-4‬ﻭ ‪ 17‬ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 3‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1373‬ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ‪3‬ﻭ‪ 4‬ﺍﺯ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ‪،‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳــﻔﺮ ﻭﻛﻼﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1385‬ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ‪121/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪3/730/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4/104/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﺁﻥ‪-‬ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‪-‬ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻼﻙ ﺑﻨﺪ‬ ‫‪ 14‬ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 3‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪-‬ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭﺍﺭﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴــﻮﺏ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/133355‬‬ ‫ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ‪ -‬ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 37‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷﺎﻛﻰ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﻔﺮﻯ ﺗﻤﺸﮕﻞ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﻔﺮﻯ ﺗﻤﺸﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 85‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ–ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982168500510‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/03/05‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 85‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫‪110/133354‬‬ ‫)ﺣﻘﻮﻗــﻰ( ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﻬﻴﻤــﻪ ﺩﻭﻟﺘــﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪/‬ﺷــﺎﻛﻰ ﭘﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸــﻰ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺎ‬ ‫ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻭ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺮﻋﺸﻰ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺮﻋﺸﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 85‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ–ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982168500220‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1395/03/05‬ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 11/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪/‬ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 85‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫‪110/133353‬‬ ‫)ﺣﻘﻮﻗــﻰ( ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣــﺪﺭﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﻬﻴﻤــﻪ ﺩﻭﻟﺘــﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﻴﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ‪-‬ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺩﺷــﺘﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪-‬‬ ‫ﺣﺴــﻴﻦ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ‪ 00840‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈــﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/133352‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ‪ 1027‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫کشورهایی که س��الن های اختصاصی دارند می توان‬ ‫از ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬عمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬برزیل‪ ،‬مصر‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬پرتغال‪ ،‬فنالند و یونان نام برد‪ .‬نکته بسیار‬ ‫جالب درباره دوره گذشته این رویداد این بود که در‬ ‫پایان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن‬ ‫(سال گذشته)‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران جزو ‪ 3‬کشور‬ ‫نخس��ت فعال در این دوره از نمایشگاه لقب گرفت‪.‬‬ ‫در دوره گذشته شهردار شهر شیامن و میزبان اصلی‬ ‫نمایشگاه از بسترسازی برای ارتباط راحت تر و بیشتر‬ ‫تجاری بین ایران و شیامن خبرداد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت کنندگان در نمایشگاه سنگ‬ ‫ی��ک نکته بس��یار مه��م درب��اره نمایش��گاه های‬ ‫همانط��ور که اش��اره کردیم این نمایش��گاه یکی‬ ‫از بزرگترین رویدادهای س��نگی در اس��یا و دنیا به‬ ‫ش��مار می اید و چینی ها برای انکه این نمایش��گاه‬ ‫را بزرگت��ر و مهم تر جلوه بدهند‪ ،‬ش��اخ و برگ های‬ ‫وی��ژه ای ب��ه ان داده ان��د‪ .‬همزمان با برگ��زاری این‬ ‫نمایشگاه نشست های علمی و تخصصی‪ ،‬کنفرانس ها‪،‬‬ ‫س��مینارها و کارگاه ه��ای تخصصی برگزار ش��د که‬ ‫کنگ��ره جهانی س��نگ یک��ی از مهم تری��ن انها به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬کنگره جهانی س��نگ همزمان با این‬ ‫نمایش��گاه این شهر شیامن چین برگزار می شود که‬ ‫در صنعت س��نگ شهرت بس��زایی دارد و همه ساله‬ ‫متخصص��ان این صنعت را از چندین کش��ور به این‬ ‫شهر می کش��اند‪ .‬در این کنگره اخرین دستاوردها و‬ ‫فناوری های صنعت س��نگ در معرض نقد و بررسی‬ ‫قرار می گیرد و متخصصان این حوزه از کش��ور چین‬ ‫و بیشتر کش��ورهای جهان با هم به تبادل اطالعات‬ ‫می پردازند‪ .‬بس��یاری از کارشناسان اعتقاد دارند که‬ ‫این کنگره و کنفرانس بهترین زمان برای دس��تیابی‬ ‫به اخرین و موثق ترین اطالعات دنیای سنگ است‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980282701804‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972180101228‬ﺷﺎﻛﻰ –ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺣﺎﺟﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ –ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻫﺎ –ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻋــﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒــﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻮ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻋــﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪1007/441613‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/11/14‬ﻳﺎﻧﻚ ﺗﺎﺕ ﺷــﻌﺒﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭ ﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻗﻌﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺎﺟﻴﻮﻧﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ‬ ‫ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ‬ ‫ﺑﺰﻫﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪134‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ‪ 536‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110/182893‬ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9209980245700479‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972180101218‬ﺷــﺎﻛﻰ –ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻭﺭﺱ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻃﻴﺐ ﻣﺘﻬﻢ –ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻮﻛﺎﺭﻯ ﺍﺗﻬﺎﻡ –ﺳﺮﻗﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻮﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍ ﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﻮﺷﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 667-661‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﺎﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﮔﻮﺷﻰ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/182895‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409980282100178‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972180101230‬ﻣﺘﻬﻢ –ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸــﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ –ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ –ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑــﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ‬ ‫ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪﻟﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﺳــﻨﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 656‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/182894‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9409982159400374‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972180101212‬ﺷــﺎﻛﻰ –ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺳــﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﻧﻴﺎ ﻳﺰﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﮔﺸﻴﺰ‬ ‫ﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺣﺴــﺎﻡ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻣﺘﻬﻢ –ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ –ﺧﻴﺎﻧﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﺘــﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑــﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺣﺴــﺎﻡ‬ ‫ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﻧﻴﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍ ﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬــﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓــﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 674-‬ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑــﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/182896‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﻣﺤﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮﺍﮔﻬﻰ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 940387:‬ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‪ :‬ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑــﺖ ﻣﺤــﻞ ﺣﻀﻮﺭ‪:‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 276‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﺸــﺎﻫﻰ ﻧﻮﻛﻨــﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟــﺮﺯﺍﻕ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪:‬ﺧﺎﻧــﻢ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺝ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 276‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‪،‬ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪110/133350‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 276‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫‪ ۷‬کارگر در ریزش معدن کنگو ناپدید شدند‬ ‫ش��رکت مهندس��ی معدن گلنکور روز سه ش��نبه اعالم کرد بر اثر ریزش معدن در‬ ‫اس��تان کاتانگا جمهوری دموکراتیک کنگو‪ 7 ،‬کارگر ناپدید ش��دند‪ .‬به گزارش ماین‬ ‫نیوز‪ ،‬ش��رکت چند ملیتی گلنکور با انتشار بیانیه ای‪ ،‬ریزش دیواره های شمالی معادن‬ ‫کبالت و مس را علت این حادثه دانست‪ .‬عملیات نیروهای امداد و نجات برای پیگیری‬ ‫سرنوشت ناپدیدشدگان این حادثه ادامه دارد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫کیوان جعفری طهرانی در سمینار صادرات سنگ اهن تشریح کرد‬ ‫سمینار صادرات سنگ اهن و سایر مواد معدنی‬ ‫فرصت��ی ب��ود تا کارشناس��ان معدنی کش��ور به‬ ‫همفکری پیرامون چشم انداز بازارهای سنگ اهن‪،‬‬ ‫وضعیت رشد اقتصادی چین در سال های اینده و‬ ‫تقاضای ان برای محصوالت معدنی‪ ،‬اینده عرضه‬ ‫و تقاض��ای فلزات پایه‪ ،‬تحوالت ش��کل گرفته در‬ ‫بازار سنگ اهن و اس��تراتژی های تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ ای��ن محصول و تع��دادی دیگر از مباحث‬ ‫روز معدن��کاری و تجارت محص��والت معدنی در‬ ‫بازارهای جهان بپردازند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن برنام��ه اموزش��ی‬ ‫روز سه ش��نبه ‪۱۸‬اس��فند ‪ ،‬در دفت��ر انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اهن ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬رییس امور‬ ‫بین المل��ل انجمن س��نگ اهن به عن��وان مدرس‬ ‫س��مینار در ان به س��خنرانی پرداخت و جمعی‬ ‫از بزرگتری��ن تولیدکنندگان س��نگ اهن و مواد‬ ‫معدن��ی ایران هم در این برنامه حضور داش��تند‬ ‫و ب��ه ارائه نظرهای خود پیرام��ون اینده پیش رو‬ ‫و راهکارهای مناسب برای فعالیت های اقتصادی‬ ‫خود پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت بازار سنگ اهن‬ ‫در این سمینار‪ ،‬ابتدا تحلیلی از بازار سنگ اهن‬ ‫و موادمعدنی و بررس��ی اقتصادی چین از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ت��ا ‪۲۰۲۰‬م ارائ��ه ش��د‪ .‬اینک��ه در ب��ازار‬ ‫س��نگ اهن ‪ 3‬ش��رکت «ریوتینت��و»‪« ،‬وال��ه» و‬ ‫«بی اچ پی بیلیتون» بیش��ترین سهم را دارند (در‬ ‫مجموع به میزان ‪۶۲‬درصد از کل بازار)‪.‬‬ ‫رییس امور بین الملل انجمن س��نگ اهن ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬فورتس��کیو یک��ی دیگر از ش��رکت هایی‬ ‫خواه��د بود که در س��ال های اینده ب��ه یکی از‬ ‫غول های سنگ اهنی تبدیل خواهد شد و به جمع‬ ‫‪ 3‬شرکت بزرگ می پیوندد‪ .‬همچنین واله در پی‬ ‫شکست پروژه کش��تی های واله مکس به ظرفیت‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تن که نتوانست هزینه های حمل را به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۴/۵‬دالر کاهش داده و محدودیت هایی‬ ‫در پهلوگیری در بنادر چین دارد‪ ،‬به فکر تاسیس‬ ‫اس��کله تخلیه و بارگیری در مالزی و نیز استفاده‬ ‫از کش��تی های واله مک��س ب��رای خرده فروش��ی‬ ‫روی دریا به منظور مخل��وط کردن محموله های‬ ‫سنگ اهن افتاده است‪.‬‬ ‫به گفته کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬براساس تحلیل‬ ‫مدی��ر بازاریاب��ی و مدیرعامل وال��ه چین‪ ،‬عرضه‬ ‫سنگ اهن در س��ال ‪۲۰۱۶‬م معادل ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن کاهش خواهد یافت که دلیل اصلی ان کاهش‬ ‫تولید تولیدکنندگان کوچک در استرالیا به میزان‬ ‫‪۱۰‬میلیون تن‪ ،‬افت تولید عرضه کنندگان برزیلی‬ ‫ب��ه می��زان ‪۲۸‬میلی��ون ت��ن و افریقا ب��ه میزان‬ ‫‪۱۹‬میلی��ون تن‪۳۰ ،‬میلیون ت��ن کاهش تولید از‬ ‫سوی عرضه کنندگان تجارت دریایی که ایران نیز‬ ‫جزو انهاست و در نهایت کاهش ‪۱۲‬میلیون تنی‬ ‫از سوی سایر تولیدکنندگان جهانی است‪.‬‬ ‫وی تشریح کرد‪ :‬یکی از اتفاقات جالب توجه در‬ ‫صنعت سنگ اهن‪ ،‬حرکت واله به سمت فراوری‬ ‫به روش خشک است که دلیل این تصمیم اتفاق‬ ‫رخ داده در س��امارکو و شکست سد باطله در این‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫جعفری طهران��ی در ادام��ه اش��اره ای به حجم‬ ‫س��نگ اهن صادرات��ی از کش��ورهای مختلف به‬ ‫چین در س��ال ‪۲۰۱۵‬م داش��ت که براساس امار‬ ‫ارائه شده از سوی موسس��ه «کالرکسون» ایران‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م حدود ‪۸/۶‬درصد افت صادرات‬ ‫داش��ته و ای��ن درحالی اس��ت ک��ه در این مدت‬ ‫اس��ترالیا و برزیل س��رمایه گذاری خوبی را برای‬ ‫به دست اوردن سهم بازار انجام داده اند؛ به گونه ای‬ ‫که در ‪۲۰۱۵‬م اس��ترالیا رش��د ‪۵۹/۲‬درصدی و‬ ‫برزیل رشد ‪۲۰/۷‬درصدی را ثبت کرده بودند‪.‬‬ ‫مدرس این س��مینار افزود‪ :‬تقاضای سنگ اهن‬ ‫چی��ن انگونه که گلدمن س��اچه اع�لام کرده در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪۲۰۲۰‬م به طور تقریبی روند‬ ‫ثابت با کاهش ناچیز خواهد داشت‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫قیمت های س��نگ اهن روند مشابه قیمت نفت را‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م به ثبت رس��انده و کارشناسان‬ ‫معتقدند این دو در سال های اینده عملکرد مشابه‬ ‫یکدیگر خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل جهش قیمتی‬ ‫جعفری طهران��ی عنوان ک��رد‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫چین در نشس��ت کنگره حزب این کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد مانع کاهش رش��د اقتصادی کش��ور به زیر‬ ‫‪۶/۵‬درصد خواهد ش��د‪ .‬پیش از این‪ ،‬کارشناسان‬ ‫پیش بینی می کردند که رش��د اقتصادی چین در‬ ‫س��ال جاری میالدی بین ‪ ۵/۵‬تا ‪۶‬درصد باش��د؛‬ ‫رش��دی که زمانی (س��ال ‪۲۰۰۷‬م) ب��ه بیش از‬ ‫‪۱۴‬درصد هم رسیده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬ب��ه دنبال اعالم‬ ‫خبر رشد اقتصادی چین شاهد افزایش چشمگیر‬ ‫‪ ۱۰‬دالری قیمت سنگ اهن در بازارهای جهانی‬ ‫بودی��م‪ .‬این افزایش قیمت بی س��ابقه بوده و این‬ ‫موضوع از س��وی هیچ یک از موسسات پیش بینی‬ ‫نمی ش��د‪ .‬ای��ن مراکز پژوهش��ی س��ال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫را بدتری��ن س��ال برای مع��دن و ف��والد ارزیابی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫طهران��ی ادام��ه داد‪ :‬چی��ن خ��ود را ب��رای‬ ‫افزایش جمعی��ت اماده می کن��د و صحبت های‬ ‫ریاس��ت جمهوری این کشور نش��ان می دهد این‬ ‫کش��ور با مشکل جدی مواجه نیست و طرح های‬ ‫توسعه ای گس��ترده ای دارد و تزریق نقدینگی به‬ ‫اقتصاد از سوی دولت این کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزای��ش ناگهانی قیمت‬ ‫س��نگ اهن با وج��ود انک��ه خبر خوش��ی برای‬ ‫تولیدکنندگان سنگ اهن جهان به شمار می امد‪،‬‬ ‫به مذاق فوالدس��ازان چینی خوش نیامد‪ .‬انها در‬ ‫پاسخ و حتی بدون اطالع انجمن اهن و فوالد این‬ ‫کشور در اعتراض به رشد قیمت ها‪ ،‬اقدام به توقف‬ ‫صادرات ف��والد کردند که ای��ن موضوع می تواند‬ ‫سبب کاهش دوباره قیمت های سنگ اهن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب خدماتی در چین‬ ‫در ادامه این برنامه به این موضوع اشاره شد که‬ ‫چین به دنبال گذر از دوره انقالب صنعتی و ورود‬ ‫به انقالب خدماتی است‪ .‬این کشور درصدد است‬ ‫تا در دوره جدید‪ ،‬رشد اقتصادی کاهشی خود را‬ ‫از طریق انقالب خدماتی ترمیم کند‪.‬‬ ‫مقامات چینی به مصرف کاال و خدمات داخلی‬ ‫امیدوارند تا از این طریق به اقتصاد کش��ور کمک‬ ‫ش��ود از این رو شاهد لغو قانون تک فرزندی بعد‬ ‫از ‪ ۳۶‬س��ال هس��تند‪ .‬افزایش جمعی��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن مولفه ها و راه های ایج��اد این انقالب‬ ‫اس��ت و در گذش��ته‪ ،‬مش��ابه این اس��تراتژی را‬ ‫از ط��رف هند مش��اهده ک��رده بودی��م‪ .‬هند در‬ ‫سال هایی که چین‪ ،‬سیاست تک فرزندی را اجرا‬ ‫می کرد‪ ،‬بر افزای��ش جمعیت خود متمرکز بود و‬ ‫این اعتقاد را داش��ت که جمعی��ت جوان‪ ،‬بنیان‬ ‫و محور رش��د اقتصادی اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫اکن��ون اختالف جمعیت چی��ن و هند از ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون نفر در چند س��ال ب��ه ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫تقاضای جهانی برای ایجاد شاخص جهانی قیمت بوکسیت‬ ‫مای�ن نیوز‪:‬خالصه گزارش ها و مقاله های کنفرانس‬ ‫بیس��ت و دوم بوکس��یت و الومینا که در شهر میامی‬ ‫امریکا در حال برگزاری است‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫‪-۱‬صادرات بوکس��یت اندونزی ب��ه چین که در پی‬ ‫اق��دام دولت ب��ا هدف افزای��ش ارزش اف��زوده معادن‬ ‫اندونزی انجام ش��د‪ ،‬به زودی ش��روع می شود و دولت‬ ‫مج��وز صادرات درصدی از تولید معادن را در بازه های‬ ‫زمانی ‪ ۶‬ما ه صادر کرده است‪.‬‬ ‫‪-۲‬صادرات بوکس��یت مالزی به چین که برای ‪ ۳‬ماه‬ ‫به طور موقت به دلیل مشکالت زیست محیطی متوقف‬ ‫شده بود‪ ،‬از ماه اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ کش��ور گین��ه ب��ا ش��روع کار دول��ت جدی��د‬ ‫ام��اده ج��ذب س��رمایه گذاران معدن��ی اس��ت ام��ا‬ ‫اولوی��ت ب��ا س��رمایه گذارانی اس��ت ک��ه اق��دام ب��ه‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن ب��ه ج��ای بلوکه ک��ردن ان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ با افزایش تجارت جهانی بوکس��یت در سال های‬ ‫اخیر و رش��د تولید ان‪ ،‬تقاضا برای ایجاد یک شاخص‬ ‫تعیی��ن قیم��ت بوکس��یت در دنیا (ب��ورس) در حال‬ ‫افزایش است‪ .‬در صورت تحقق این امر‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در مع��ادن به منظور تامی��ن تقاضای این ماده معدنی‬ ‫افزایش با توجه به دورنمای روشن ان‪ ،‬افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ب��ا افزایش قیمت پودر الومینا در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫چی��ن به احتم��ال قوی برنامه کاه��ش ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ون تن پودر الومینای این کش��ور را اجرایی‬ ‫نمی کند‪ .‬این برنامه کاهش��ی مرب��وط به قیمت پودر‬ ‫‪ ۱۹۰‬دالر بود که حاال با رش��د قیمت به س��طح ‪۲۴۰‬‬ ‫دالر در تن‪ ،‬به احتمال کاهش تولید عملیاتی نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ب��ازار پودر الومینا به دلیل کاهش قیمت ها‪ ،‬فعال‬ ‫با محدودیت عرضه همراه اس��ت‪ .‬واردات چین س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬م ح��دود ‪ ۶/۱‬میلیون تن بوده و در س��ال های‬ ‫اینده نیز تا ‪ 5/5‬میلیون تن واردات الزامی است‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬وضعیت بازار زنجیره الومینیوم فعال بس��یار بهتر‬ ‫از فوالد اس��ت زیرا قیمت سنگ اهن در سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫تنه��ا ‪ ۲۱‬درصد قیمت ‪۲۰۱۲‬م بود اما قیمت ش��مش‬ ‫الومینی��وم و پ��ودر الومین��ا ‪ ۶۹‬درصد قیمت س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲‬م است‪.‬‬ ‫‪۸‬ـ در قیمت ‪ ۲۱۰‬دالری پ��ودر الومینا‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫تولیدکنندگان در محدوده زیان بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مباحث روز معدنی‬ ‫در ادام��ه این س��مینار پیش بینی موسس��اتی‬ ‫مانن��د پالت��ز‪ ،‬مک کوارین و بلومب��رگ از قیمت‬ ‫فلزات اساس��ی‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫نف��ت‪ ،‬طال و نقره ارائه ش��د‪ .‬موضوعاتی پیرامون‬ ‫مزایا و معایب اعتبار اس��نادی‪ ،‬مقایسه دو روش‬ ‫اجاره کش��تی (اجاره زمانی و اجاره حجمی) هم‬ ‫مط��رح و در پای��ان ظرفیت ه��ای کاهش هزینه‬ ‫معدنکاری بررسی شد‪.‬‬ ‫ازجمله مزایای اعتبارات اس��نادی بازگشت به‬ ‫موقع مبلغ پرداختی خریدار به فروشنده‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های ص��ادرات و واردات‪ ،‬کاهش ریس��ک‬ ‫خری��د و ف��روش‪ ،‬ایجاد امنی��ت در بین طرف ها‬ ‫معامله و تامین مالی از سوی بانک است‪.‬‬ ‫ازجمله ریس��ک های اعتبار اسنادی نیز دخالت‬ ‫نک��ردن بانک ها در کنت��رل کیفیت محموله های‬ ‫صادراتی و وارداتی‪ ،‬بازگش��ت قانون تس��عیر نرخ‬ ‫ارز برمبنای نرخ دولتی و فروش ان به سیس��تم‬ ‫بانکی (ک��ه درباره بانک مرک��زی ایران مممکن‬ ‫اس��ت به وجود اید)‪ ،‬مغایرت در اس��ناد و مدارک‬ ‫و لغو ال س��ی درصورت پایان و سررس��ید تاریخ‬ ‫انقضا است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رنج فوالد هند‬ ‫مهدی نیکوئی‬ ‫گروه معدن‬ ‫صنعت فوالد هند مشابه چین در سال ‪۲۰۱۷ ،۲۰۱۶‬م‬ ‫از معضل اضافه ظرفیت رنج می برد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان می دهد در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۶‬م طرح های توسعه ای شرکت های هندی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۵‬میلیون تن به بهره برداری می رس��د اما رشد‬ ‫تقاضا تنها ‪ ۶‬میلیون تن بوده و این باعث افت بهره وری‪،‬‬ ‫افزایش رقابت برای رشد ظرفیت و افت قیمت ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موسسه فیچ نیز اعالم کرده با وجود رشد ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫بودجه زیرس��اختی هند‪ ،‬انتظار نمی رود تقاضای زیادی‬ ‫ب��رای بخش فوالد ایجاد ش��ود و بنابراین بازار همچنان‬ ‫زیر فشار خواهد بود‪.‬‬ ‫تفاهم «فورتسکیو» و «واله»‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫به دنبال اعالم‬ ‫خبر رشد‬ ‫اقتصادی چین‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫چشمگیر ‪۱۰‬‬ ‫دالری قیمت‬ ‫سنگ اهن‬ ‫در بازارهای‬ ‫جهانی بودیم‬ ‫مس ایران کانون توجه سرمایه گذاران در کنفرانس پرتغال‬ ‫متال بولتن بیس��ت ونهمین کنفرانس مس را در لیس��بون‬ ‫پرتغال برگزار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،24‬بیس��ت ونهمین کنفرانس مس‬ ‫متال بولت��ن با حضور ش��رکت های بزرگ معدن��ی جهان در‬ ‫پرتغال اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این کنفرانس بین الملل��ی ان ماری مورنو‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش م��س متال بولتن به اه��داف برگ��زاری این همایش‬ ‫پرداخ��ت و اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر تولیدکنن��دگان مس و‬ ‫کارخانه های پایین دس��تی این صنعت از کش��ورهای شیلی‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬پرتغال‪ ،‬رومانی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬مصر‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬هلند‪ ،‬قبرس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬هند و‬ ‫ایتالیا در این کنفرانس حضور دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ای��ن کنفرانس به وضعیت تولید مس جهان‬ ‫و ارائ��ه راهکارهای الزم ب��رای مقابله با بحران بازار پرداخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین در این کنفرانس شرکت ملی مس ایران‬ ‫حضور فعال داشت و س��عد عبدی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی شرکت‬ ‫مس ایران در سخنرانی خود به اخرین دستاوردها و وضعیت‬ ‫تولید مس در ایران پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ای��ن س��خنرانی به ایران بدون تحریم اش��اره کرد‬ ‫که مورد اس��تقبال فعاالن صنعت مس جهان مواجه شد‪ .‬وی‬ ‫‪23‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫چین در استانه «انقالب خدماتی»‬ ‫نف��ری کنونی کاهش یافته اس��ت‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫چون چی��ن دوران بلوغ اقتصادی را طی می کند‬ ‫از این رو بدیهی اس��ت که ای��ن انتقال یا گذار‪ ،‬با‬ ‫نوسانات شدیدی در رشد اقتصادی همراه باشد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۵‬م بخ��ش خدم��ات چی��ن‬ ‫‪۵۰/۵‬درصد از س��هم تولی��د ناخالص داخلی این‬ ‫کش��ور را به خ��ود اختصاص داده بود که رش��د‬ ‫قابل توجهی نس��بت به س��ال های پیش از ان را‬ ‫نش��ان می دهد و این وضعیت در اینده (افزایش‬ ‫سهم خدمات در اقتصاد) هم ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور در نظ��ر دارد ‪۳۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫شبکه راه اهن جدید تا سال ‪۲۰۲۰‬م و ‪۴۰۱‬هزار‬ ‫کیلومتر تا س��ال ‪۲۰۳۰‬م داشته باشد همچنین‬ ‫توس��عه تا ‪۵‬هزار کیلومترمربع از ش��بکه راه اهن‬ ‫سراس��ری اس��یا را اجرایی خواهد کرد همچنین‬ ‫توسعه ش��بکه مترو خود را تا ‪۲۰۲۰‬م به وسعت‬ ‫‪ ۶‬ه��زار کیلومت��ر از ‪ ۳۹‬ش��هر به ‪ ۵۰‬ش��هر در‬ ‫برنامه هایش دارد‪.‬‬ ‫افزایش تع��داد فرودگاه ها تا س��ال ‪۲۰۲۰‬م از‬ ‫‪ ۲۰۰‬به ‪ ۲۴۰‬فرودگاه و س��اخت و توس��عه جاده‬ ‫ابریشم جدید به همراه ساخت ‪ ۱۶۰۰‬فرودگاه از‬ ‫سال ‪۲۰۲۰‬م تا سال ‪۲۰۳۰‬م در کشورهای مسیر‬ ‫جاده ابریش��م جدی��د از دیگر پروژه هایی اس��ت‬ ‫که رییس جمهوری چی��ن به تازگی اعالم کرده و‬ ‫تامین مالی ان تصویب شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن م��وارد‪ ،‬چین ب��رای بازی های‬ ‫المپیک زمس��تانی در سال ‪۲۰۲۲‬م‪ 3 ،‬استادیوم‬ ‫جدید و تعمیر استادیوم های قدیمی و نیز ساخت‬ ‫‪ ۱۷۰‬کیلومتر راه اهن سریع الس��یر از شهر زانگ‬ ‫جیاکو به پکن را در دستور کار دارد‪ .‬تمامی موارد‬ ‫مطرح ش��ده درباره طرح های توسعه ای چین‪ ،‬به‬ ‫معنای افزای��ش تقاضا برای فوالد و س��نگ اهن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫در این س��خنرانی برنامه های ش��رکت ملی مس ایران را در‬ ‫پس��اتحریم تش��ریح کرد که به دلیل ایجاد فض��ای جدید در‬ ‫اقتصاد ایران با استقبال فراوان س��رمایه گذاران برای حضور‬ ‫در ایران روبه رو شد‪.‬‬ ‫در روز دوم کنفران��س ب��ه دعوت متال بولت��ن بازدیدی از‬ ‫مع��دن مس زیرزمینی «المینا» در ‪ 155‬کیلومتری لیس��بون‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫المینا از ‪ ٥‬س��ال گذشته شروع به فعالیت کرده و هم اکنون‬ ‫در عمق ‪ ٤٢٠‬متری از س��طح برداشت می شود‪ .‬این معدن با‬ ‫عیار متوس��ط ‪1/5‬درصد مس خوراک ورودی به سنگ شکن‬ ‫دارای کارخانه تغلیظ با تولید س��االنه ‪٣٤‬هزار تن مس با عیار‬ ‫‪٢٥‬درصد است‪.‬‬ ‫سنگ ش��کن فکی این کارخانه در عمق ‪ ١٥٠‬متری است‬ ‫و هم اکنون محل اس��تخراج تا سنگ شکن ‪ ٣‬کیلومتر فاصله‬ ‫دارد و تا ‪11‬سال اینده این معدن دائر خواهد بود‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه دخای��ر کش��ف ش��ده تاکن��ون حرک��ت در‬ ‫ای��ن مع��دن همانن��د یک ش��هری اس��ت در زی��ر زمین و‬ ‫ماش��ین های س��نگین و س��بک و لودره��ای س��نگین و‬ ‫کامیون ه��ای ‪ ٢٠‬ت��ا ‪ ٤٠‬تن��ی به خوب��ی درح��ال حرک��ت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فورتس��کیو برای ایجاد یک س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫و ترکیب س��نگ اهن از هر ‪ 2‬ش��رکت‪ ،‬تفاهمنامه ای با‬ ‫ش��رکت واله که یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ اهن‬ ‫جهان به شمار می رود‪ ،‬امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ ،24‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫فورتس��کیو و واله بر س��ر مجموع��ه ای از اصولی توافق‬ ‫کردن��د که به دنبال ان در بلندم��دت ارزش افزوده ای در‬ ‫صنعت فوالد برای مش��تریان ایجاد شده و قدرت رقابت‬ ‫انها در چین افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این تفاهمنامه مشترک امده است این‬ ‫دو ش��رکت در راس��تای تامین نیاز مش��تریان خود در‬ ‫بلندم��دت و بهبود بهره وری زنجی��ره ارزش فوالد اقدام‬ ‫به تولید محصول جدید به صورت مخلوط خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بیانی��ه ش��رکت فورتس��کیو چارچوب‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری از س��وی واله در فورتسکیو‬ ‫ش��امل کسب اقلیت س��هام در بازار یا سرمایه گذاری در‬ ‫دارایی های معادن اینده عنوان شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬س��نگ اهن بهبودی را در بازار تجربه‬ ‫می کن��د به گون��ه ای که روز گذش��ته بهای س��نگ اهن‬ ‫‪62‬درصد افزایش یافته و به حدود ‪ 63‬دالر و ‪ 47‬س��نت‬ ‫در هر تن رسیده است‪.‬‬ ‫این افزایش ناگهانی س��بب ش��د تا از زمان اغاز سال‬ ‫‪2016‬م تاکنون رشد ‪46‬درصدی در بازار به چشم بخورد‬ ‫و تقاضا برای سنگ اهن افزایش یابد‪.‬‬ ‫قیمت مس ‬ ‫در مرز ‪ 5‬هزار دالر‬ ‫در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬مس بیشترین افزایش قیمت‬ ‫را در چند ماه گذشته تجربه کرد‪.‬‬ ‫بهای این ماده معدنی در نخس��تین روز از بازگش��ایی‬ ‫بازار به ‪ 4705‬دالر در هر تن رس��یده بود در اخرین روز‬ ‫به مرز ‪ 5‬هزار دالر نزدیک ش��د و بهای این فلز سرخ در‬ ‫روز جمع��ه ‪ 4918‬دالر را تجربه کرد که باالترین قیمت‬ ‫از ‪ 12‬نوامبر ‪ 2015‬بوده است‪.‬‬ ‫موجودی این فلز در بورس فلزات لندن از ‪195‬هزار و‬ ‫‪ 625‬تن در روز دوش��نبه به ‪186‬هزار و ‪ 700‬تن در روز‬ ‫جمعه گذشته رسید‪.‬‬ ‫میانگین قیم��ت مس در هفته منتهی ب��ه ‪ 26‬فوریه‬ ‫‪ 4656/2‬دالر ب��ود درحالی که هفت��ه قبل به ‪4791/8‬‬ ‫دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫ازجمله دالیل مثبت شدن قیمت مس اخبار مربوط به‬ ‫اتخاذ تصمیمات جدید از سوی دولت چین برای افزایش‬ ‫تح��رک اقتص��ادی در این کش��ور‪ ،‬کاه��ش تولید مس‬ ‫ش��یلی‪ ،‬رش��د قیمت نفت و انتظار بهبود تولید ناخالص‬ ‫داخلی امریکا در ‪3‬ماه چهارم سال ‪2015‬م و نیز افزایش‬ ‫تقاضای فصلی برای فلزات و تداوم کاهش موجودی مس‬ ‫در انبارهای بورس فلزات لندن بوده است‪.‬‬ ‫در ب��ازار ایران نیز این هفته ش��اهد عرض��ه ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 270‬تن مس مفتول از س��وی ش��رکت های ملی مس و‬ ‫دنیای مس کاشان بودیم که ‪5‬هزار تن متعلق به شرکت‬ ‫ملی م��س بود‪ .‬همچنین میزان مس کاتد عرضه ش��ده‬ ‫از س��وی ش��رکت ملی مس ‪5‬هزار تن بود‪.‬از این میزان‬ ‫عرضه‪ ،‬ح��دود هزار و ‪410‬هزار ت��ن حجم معامله مس‬ ‫مفت��ول بود و ‪3‬هزار و ‪480‬هزار تن مربوط به مس کاتد‬ ‫می ش��د که نسبت به هفته قبل رشد قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عرضه مس کاتد در هفته گذشته ‪2‬هزار و ‪ 500‬تن بود‬ ‫و عرضه مس مفتول ‪2‬هزار و ‪ 270‬تن بوده اس��ت‪ .‬حجم‬ ‫مبادله مس مفتول نیز در هفته یادشده ‪ 990‬تن و مس‬ ‫کاتد ‪ 3‬هزار و ‪ 60‬تن بود‪.‬تقاضا برای مس در بورس کاال‬ ‫در طول چند هفته گذشته باال بوده که یکی از دالیل ان‬ ‫بهبود قیمت های این فلز در بازارهای داخلی و به دنبال‬ ‫ان داخلی بوده است‪.‬‬ ‫مس مفت��ول و مس کاتد در این هفته با رش��د ‪461‬‬ ‫ریالی همراه ب��ود به گونه ای که مس کاتد از ‪157‬هزار و‬ ‫‪ 437‬ری��ال به ازای هر کیلوگرم به ‪162‬هزار و ‪ 45‬ریالی‬ ‫روبه رو ش��د و مس مفتول از ‪164‬ه��زار و ‪ 875‬ریال به‬ ‫‪ 169‬هزار و ‪ 485‬ریال رسید‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اکتشاف‪،‬اولویت بخش معدن‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫سال ‪ 95‬با ورود تجهیزات روزامد شاهد خواهیم بود‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫ارتقای حفاری های معدنی‬ ‫کارگران زغال سنگ‬ ‫واستقبال از نوروز‬ ‫با تخصیص نیافتن وام ‪ 100‬میلیارد تومانی به ش��رکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬کارگران زغال س��نگ دس��ت خالی به‬ ‫استقبال نوروز می روند‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ 24‬محمد مجتهدزاده؛ رییس کمیته‬ ‫زغال سنگ خانه معدن ایران در جلسه این کمیته با بیان‬ ‫این مطل��ب گفت‪ :‬امروز بهره برداران معادن زغال س��نگ‬ ‫کرمان‪ ،‬ش��اهرود و طبس برای رایزنی درباره مطالبات ‪6‬‬ ‫ه��زار کارگر معادن زغال س��نگ بخش خصوصی دور هم‬ ‫جمع شده اند تا بتوانند چاره ای بیندیشند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬کارگ��ران معادن زغال س��نگ ‪4‬‬ ‫م��اه حقوق و بیمه خود را دریاف��ت نکرده اند و هیچ گونه‬ ‫پیش بینی برای دریافت عیدی و پاداش خود نیز ندارند‪.‬‬ ‫مجتهدزاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وج��ود قولی که درباره‬ ‫پرداخت تس��هیالت از سوی بانک ها به ذوب اهن اصفهان‬ ‫داده ش��ده بود ت��ا مرهمی بر زخم کارگران زغال س��نگ‬ ‫باشد‪ ،‬با یک ماه و نیم پیگیری به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫ریی��س کمیته زغال س��نگ خانه معدن ای��ران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براساس مصوبه دولت ‪ 3‬بانک هر یک به ترتیب قرار‬ ‫بود ‪ 50‬میلیارد تومان و ‪ 25‬میلیارد تومان تس��هیالت در‬ ‫اختیار ش��رکت ذوب اهن اصفهان ق��رار دهند ولیکن این‬ ‫بانک ها اعالم کردند که به دلیل بدهی ذوب اهن اصفهان‬ ‫قادر به پرداخت این تسهیالت نیستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر نامه ای که در ‪ 15‬اس��فند مدیرعامل‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان ب��ه وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مبن��ی ب��ر پرداخت تس��هیالت از محل اعتب��ارات بانک‬ ‫مرکزی ارسال کرده‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرایی نشدن مصوبه دولت‬ ‫در عم��ل هیچ راهی برای پرداخ��ت حقوق ‪ 8‬هزار کارگر‬ ‫معادن زغال س��نگ به صورت مس��تقیم و ‪ 7‬هزار نیروی‬ ‫انسانی در ش��رکت های وابس��ته به صندوق بازنشستگی‬ ‫فوالد باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫مجته��دزاده در پای��ان گفت‪ :‬در روزهای پایانی س��ال‬ ‫بهره ب��رداران معادن زغال س��نگ از وزرای صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی تقاضا دارند تا با‬ ‫پرداخت تس��هیالت به شرکت ذوب اهن اصفهان از سوی‬ ‫بانک مرکزی موافقت و زمینه رضایت مندی حداقلی برای‬ ‫کارگران زغال سنگی کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫نرگس قیصری‬ ‫گروه معدن‬ ‫محسن حبیبی‬ ‫امکان استفاده‬ ‫و بکارگیری‬ ‫فناوری ها‬ ‫و روش های‬ ‫جدید حفاری‬ ‫اکتشافی در‬ ‫ایران وجود دارد‬ ‫حف��اری به عن��وان یکی از پایه های اساس��ی‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی اس��ت و روش انجام ان به‬ ‫طرز قابل توجهی در تعیین ذخیره قطعی معدن‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ .‬درحال حاضر یکی از چالش های‬ ‫موج��ود در حفاری های اکتش��افی ای��ران نبود‬ ‫تجهیزات و فناوری های روز اس��ت‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که دانش فنی برای بکارگیری این دست‬ ‫از فناوری ه��ا در اختیار تع��دادی از متخصصان‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پررنگ خصوصی ها در معدن‬ ‫تبادل دانش در انجمن خبرگی‬ ‫به منظور پیاده س��ازی طرح جام��ع مدیریت دانش و با‬ ‫هدف بحث و بررسی درباره تبادل دانش و تجربه کارکنان‬ ‫ن خبرگی ام��ور نظارت بر‬ ‫در م��س منطق��ه کرمان انجم ‬ ‫منطقه کرمان تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬حمی��د حاج محمدی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫ام��وزش و تجهیز نیروی انس��انی مس منطق��ه کرمان با‬ ‫بی��ان اینکه در بهمن س��ال ج��اری انجمن های خبرگی‬ ‫تغلی��ظ میدوک و ذوب سرچش��مه نخس��تین جلس��ات‬ ‫بحث و بررس��ی را درباره تب��ادل دانش و تجربه کارکنان‬ ‫در مس منطقه کرم��ان برگزار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬گروه مدیریت‬ ‫دانش ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران در منطقه کرمان‬ ‫در راس��تای تکمیل انجمن های خبرگی مدیریت دانش‪،‬‬ ‫نخس��تین جلس��ات انجمن های خبرگی ام��ور نظارت بر‬ ‫منطقه کرمان را با حضور اندیشمندان این حوزه در محل‬ ‫امور نظارت برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ات ‪ 4‬انجمن خبرگی سوخت‪،‬‬ ‫نت‪ ،‬س��اختمان و مصرف بهینه تشکیل شده و شناسنامه‬ ‫انجمن‪ ،‬دبیر و نویسندگان و اعضای انها تعیین شد‪.‬‬ ‫حاج محمدی با تاکید بر اینکه بر اس��اس شناس��نامه‬ ‫تکمیل ش��ده انجمن خبرگی ساختمان به صورت ماهانه‬ ‫در حوزه ه��ای طراح��ی‪ ،‬ابنیه و برق و تاسیس��ات برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلس��ات در زمینه انتخاب‬ ‫صحیح مواد و مصالح‪ ،‬بکارگیری مقرارت ملی ساختمان‪،‬‬ ‫ام��وزش متخص��ص‪ ،‬بکارگی��ری نرم افزاره��ای طراحی‪،‬‬ ‫مدیریت س��اختمان سبز‪ ،‬بهینه س��ازی انرژی‪ ،‬بهره وری‬ ‫ابنی��ه و ام��کان س��نجی پروژه های س��اختمانی بحث و‬ ‫تبادل نظر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر اموزش و تجهیز نیروی انس��انی در ادامه درباره‬ ‫انجم��ن خبرگ��ی نت گف��ت‪ :‬حوزه های مطرح ش��ده در‬ ‫انجمن خبرگی نت ش��امل ثبت توقف��ات‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫گزارش گیری اس��ت که به بحث پیرام��ون مواردی مانند‬ ‫افزایش تعمی��رات اصالحی‪ ،‬بهبود ضری��ب برنامه ریزی‪،‬‬ ‫کاه��ش و حذف برنامه اضط��راری‪ ،‬دقت در ثبت توقفات‬ ‫دس��تگاه ها‪ ،‬دق��ت در ثبت کارک��رد کارکن��ان‪ ،‬افزایش‬ ‫برنامه ه��ای «پ��ی ام» و امکان دسترس��ی ش��رکت های‬ ‫پیمانکار به سیستم نت می پردازد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تش��کیل انجمن های خبرگی در راستای‬ ‫پیاده س��ازی طرح جامع مدیری��ت دانش در مس منطقه‬ ‫کرمان انجام ش��ده و در پی ان اس��ت ک��ه افرادی را که‬ ‫دغدغه ها و عالیق مش��ترک کاری دارن��د گرد هم جمع‬ ‫کند تا مس��ائل کاری خود را باه��م در میان بگذارند و بر‬ ‫اس��اس تعامل با یکدیگر‪ ،‬دانش و تجارب خود را تعمیق‬ ‫ بخشند‪.‬‬ ‫بهروز برنا معاون اکتش��اف سازمان زمین شناسیاظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 94‬بخش‬ ‫معاونت اکتشافات سازمان زمین شناسی براساس معیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی اکتش��افی نیروهای بسیاری به محدوده های معدنی استان ها‬ ‫برای انجام فعالیت ها ‬ ‫فرستاد زیرا اولویت در بخش معدن با اکتشاف است‪.‬‬ ‫جعفر خادمی حمیدی‬ ‫برای استفاده از‬ ‫تجهیزات‬ ‫و فناوری های‬ ‫نوین برای‬ ‫حفاری‪ ،‬دانش‬ ‫کافی در بین‬ ‫متخصصان این‬ ‫حوزه وجود دارد‬ ‫در س��الی که گذش��ت ب��رای افزای��ش توان‬ ‫علم��ی نیروهای متخص��ص و همچنین افزایش‬ ‫تعدادشان دوره های اموزشی اپراتور ویژه حفاری‬ ‫برگزار ش��د ک��ه نتایج خوبی به همراه داش��ت‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر ب��ا توجه به گس��ترش ارتباطات‬ ‫با کش��ورهای پیش��رو‪ ،‬در س��ال اینده ش��اهد‬ ‫برگ��زاری دوره ه��ای تخصصی ب��رای نیروهای‬ ‫فعال در حفاری های اکتش��افی خواهیم بود که‬ ‫نتیج ه ان رش��د و توسعه فعالیت های حفاری و‬ ‫افزایش میزان کیفیت و بهره وری در حفاری های‬ ‫اکتشافی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن ح��وزه حف��اری‪ ،‬در صورتی‬ ‫که فضای مناس��بی برای حضور سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی فراهم شود در اینده تجهیزات و‬ ‫فناوری های نوین حفاری به کش��ور وارد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه حف��اران غیرنفتی درباره‬ ‫چالش های بخش حفاری و وضعیت ان در سال‬ ‫این��ده به‬ ‫گفت‪ :‬وضعی��ت بخش حفاری‬ ‫در اینده انچنان روش��ن نیس��ت و باید تکالیف‬ ‫بخش ه��ای مختلف از دولت تا فعاالن خصوصی‬ ‫مشخص شود‪ .‬البته براساس شنیده ها و اقدامات‬ ‫انجام ش��ده قرار اس��ت عمده کاره��ا به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫«محس��ن حبیب��ی» واگ��ذاری پهنه ه��ای‬ ‫اکتشافی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬امکان اس��تفاده و بکارگیری فناوری ها و‬ ‫روش ه��ای جدید حف��اری اکتش��افی در ایران‬ ‫وجود دارد اما به شرطی که شرایط مناسب برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش خصوصی فراهم شده و‬ ‫انه��ا بتوانند بدون دغدغه وارد عمل ش��وند‪ .‬در‬ ‫واقع این اطمینان وجود دارد که سرمایه گذاران‬ ‫امادگ��ی الزم برای ورود به این بخش را دارند و‬ ‫می توانند با تهیه تجهیزات و دستگاه های جدید‪،‬‬ ‫از روش ه��ای نوی��ن در حفاری های اکتش��افی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت فع��ال در زمینه علوم‬ ‫زمین اظهار کرد‪ :‬در چند ماه گذشته بر عملکرد‬ ‫مش��اوران و ناظران در بخ��ش حفاری ها نظارت‬ ‫بیشتری انجام شده و موجب شده تا بهره وری به‬ ‫طور قابل توجهی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ایا در ایران دانش فنی برای‬ ‫انجام عملیات حفاری به شکل حرفه ای و مطابق‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی وج��ود دارد نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دو حالت برای این موضوع می توان تعریف‬ ‫کرد‪ .‬نخس��ت اینکه تع��داد اف��رادی که دانش‬ ‫ی روز را در اختی��ار دارن��د در ایران محدود‬ ‫فن�� ‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما در مقابل شرکت های مختلف فعال در این‬ ‫حوزه مانند اتحادیه حفاران غیرنفتی با پیوستن‬ ‫شرکت های خارجی در حال انتقال دانش فنی به‬ ‫ایران و استفاده از ان هستند‪.‬‬ ‫حبیبی در ادامه به دیگر اقدامات انجام ش��ده‬ ‫برای پیش��رفت در میزان دانش فنی برای بخش‬ ‫حفاری اش��اره ک��رد و در ادام��ه گفت‪ :‬با کمک‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع ‬ ‫معدنی ایران اتفاقات خوبی در حوزه فعالیت های‬ ‫حفاری در س��ال اینده رخ خواهد داد‪ .‬نخستین‬ ‫اقدام انجام شده برگزاری دوره اموزشی اپراتوری‬ ‫حفاری در س��ال ‪ ۹۴‬بود که خروجی قابل قبولی‬ ‫داش��ت‪ .‬به همین دلیل برگ��زاری چندین دوره‬ ‫دیگر اموزشی با همکاری س��ازمان ایمیدرو در‬ ‫برنامه های س��ال ‪۹۵‬در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫تا بتوانیم ب��ه پرورش اپرات��ور در حوزه حفاری‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫نایب ریی��س اتحادی��ه حف��اران غیرنفت��ی‬ ‫یک��ی دیگ��ر از برنامه های مدنظر ب��رای ارتقای‬ ‫حفاری ه��ای اکتش��افی را برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزشی تخصصی از سوی شرکت های خارجی‬ ‫دانسته و افزود‪ :‬با شرکت های خارجی که با انها‬ ‫همکاری های مش��ترک در زمین��ه حفاری های‬ ‫اکتش��افی داری��م وارد مذاک��ره ش��ده و از انها‬ ‫درخواس��ت کردیم تا با هزینه خود‪ ،‬نس��بت به‬ ‫برگزاری دوره اموزشی تخصصی در ایران اقدام‬ ‫کنن��د تا اپراتوره��ای تعلیم یافت��ه در دوره های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬تخصص کافی برای انج��ام عملیات‬ ‫حفاری معدنی را به دست اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بهره وری حفاری‬ ‫به گفته حبیب��ی برگزاری دوره های تخصصی‬ ‫ع�لاوه ب��ر تربیت نیروه��ای متخص��ص‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش بهره وری در حفاری ش��ده و در کنار ان‬ ‫کیفیت کار باال می رود‪ .‬امید است تمام موارد یاد‬ ‫شده در سال ‪ ۹۵‬محقق شود‪.‬‬ ‫او بر این باور اس��ت که حفاری‪ ،‬پایه اکتشاف‬ ‫معدنی است و با اس��تفاده از ان می توان زمینه‬ ‫را برای دس��تیابی به ذخای��ر معدنی فراهم کرد‪.‬‬ ‫حال در صورتی که کیفیت حفاری های اکتشافی‬ ‫افزایش پی��دا کند در تعیین ذخی��ره معدن به‬ ‫ش��کل قطعی و احتمالی‪ ،‬به ط��ور حتم حفاری‬ ‫نقش اصل��ی دارد و با افزای��ش کیفیت حفاری‬ ‫ذخی��ره قطعی افزایش پیدا کرده و ارزش معدن‬ ‫باالتر می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نفت نیز جزو مواد معدنی به‬ ‫شمار می رود درباره ارتباط بین اکتشافات نفتی‬ ‫و معدنی نیز اظهار کرد‪ :‬در دوره های اموزش��ی‬ ‫که برگزار کردیم متوجه ش��دیم وزارت نفت نیز‬ ‫به دنب��ال برگزاری دوره ام��وزش برای حفاری‬ ‫ژئوفیزیک اس��ت‪ .‬بنابراین بعد از انجام مذاکرات‬ ‫بین این ‪ 2‬بخش‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا برنامه ای‬ ‫ب��رای برگ��زاری دوره اموزش��ی ب��رای حفاری‬ ‫ژئوفیزیک نفتی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫حبیبی ب��ا بیان اینکه رابطه مس��تقیمی بین‬ ‫حفاری معدن و حف��اری ژئوفیزیک نفتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در ادامه گفت‪ :‬برخی از ش��رکت های فعال‬ ‫در حفاری اکتشاف معدنی در حوزه حفاری های‬ ‫نفت��ی ورود پیدا کرده ان��د‪ .‬از طرفی اپراتورهای‬ ‫حفاری های معدنی می توانن��د با گذراندن دوره‬ ‫کوتاه اموزشی‪ ،‬حفاری نفتی را نیز بیاموزند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفر چال های عمیق و جهت دار‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس نیز‬ ‫درباره میزان س��طح دانش فنی برای استفاده از‬ ‫فناوری های نوین در حفاری های معدنی کش��ور‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��رای اس��تفاده از تجهی��زات و فناوری ه��ای‬ ‫نوی��ن ب��رای حف��اری‪ ،‬دان��ش کاف��ی در بین‬ ‫متخصص��ان این حوزه وج��ود دارد و در صورت‬ ‫دسترس��ی به این تجهی��زات‪ ،‬اس��تفاده از انها‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫جعف��ر خادمی حمیدی در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینکه هم اکنون امکان تولید و ساخت تجهیزات‬ ‫و فناوری ه��ای حف��اری در ایران وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاض��ر در جهان از حفر چال های‬ ‫عمی��ق و جهت دار برای فعالیت های اکتش��افی‬ ‫و هوش��مند استفاده می ش��ود‪ .‬حال با توجه به‬ ‫اهمیت این موضوع ش��اهدیم که اقدامات اولیه‬ ‫ب��رای اج��رای این دس��ت از عملی��ات حفاری‬ ‫در ایران در دس��ت اجراس��ت و امید اس��ت که‬ ‫در این��ده ش��اهد رش��د و توس��عه فعالیت های‬ ‫اکتش��افی از طری��ق حفاری ه��ای پیش��رفته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی اعالم کرد‬ ‫کشف معدن بزرگ سرب و روی در محدوده سنگان‬ ‫مع��اون اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی ب��ا تش��ریح‬ ‫دستاوردهای س��ازمان زمین شناس��ی در بخش اکتشافات‬ ‫معدن��ی‪ ،‬بازار م��واد معدنی را روبه بهبود دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫بخش معدن باید به لحاظ اکتش��افات ژئوفیزیکی توس��عه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادنیوز‪ ،‬بهروز برنا ب��ا بیان اینکه بیش از‬ ‫‪ 70‬گروه اکتش��افی در سرتاسر کشور اعزام شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ 94‬بخش معاونت اکتشافات سازمان زمین شناسی‬ ‫براس��اس معیار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای انجام‬ ‫ی اکتش��افی نیروهای بس��یاری به محدوده های‬ ‫فعالیت ها ‬ ‫معدنی اس��تان ها فرس��تاد زیرا اولوی��ت در بخش معدن با‬ ‫اکتشاف بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توانستیم به ذخایر معدنی جدید مانند لیتیوم‪،‬‬ ‫ش��ورابه ها و عناص��ر دیگر دس��ت پیدا کنیم و به واس��طه‬ ‫جم��ع اوری اطالع��ات مراحل ف��راوری و کانی ارایی را هم‬ ‫انجام دهیم‪ .‬این در حالی اس��ت که بسیاری از این اقدامات‬ ‫با نقشه های یک بیست و پنج هزارم انجام شد‪.‬‬ ‫معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫تفاهم نامه ای که بین ایمیدرو و س��ازمان زمین شناسی امضا‬ ‫شده بود‪ ،‬اکتشافات گس��ترده ای در محدوده سنگان انجام‬ ‫ش��د و توانس��تیم اهداف این پروژه تعریف شده را به خوبی‬ ‫پیش ببریم‪ .‬از سویی در عمق زمین ذخایر کم عیار و پرعیار‬ ‫را شناس��ایی کردیم و محدوده هایی که به لحاظ اکتشافات‬ ‫به س��رانجام رس��یدند برای واگذاری به بخش خصوصی به‬ ‫مزایده گذاشتیم‪.‬‬ ‫برنا ب��ا بیان اینکه برخی مش��کالت مانند نبود نقدینگی‬ ‫الزم و حضور نداش��تن بخ��ش خصوص��ی در فعالیت های‬ ‫اکتشافی همانند سال گذشته دیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در سالی‬ ‫که گذش��ت هم امکان پیدا نکردیم که فعالیت های معدنی‬ ‫را با حضور بخش خصوصی توس��عه بخش��یم در حالی که‬ ‫می توان از توانمندی های بخش خصوصی بیش��تر در زمینه‬ ‫ن زمین شناسی نیز‬ ‫اکتشافات استفاده کرد‪ .‬از طرفی سازما ‬ ‫ظرفیت های بس��یاری دارد که باید حداکثر اس��تفاده را از‬ ‫انها داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید بتوان اموزش��گاه های تاثیرگذارتر بیشتری‬ ‫ب��رای فراوری مواد معدنی داش��ت ه باش��یم و در س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی اکتش��افات ژئوفیزی��ک را توس��عه دهی��م‪.‬‬ ‫همچنی��ن به م��وازات با اینه��ا میزان حفاری ه��ا را به حد‬ ‫مطل��وب برس��انیم و اطالع��ات و داده ه��ای محدوده ها را‬ ‫به خوب��ی جم��ع اوری کنیم‪ .‬معاونت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی با بی��ان اینک��ه در محدود ه س��نگان غیراز‬ ‫ذخایر س��نگ اهن‪ ،‬ذخایر دیگری هم ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این مح��دوده معدن بزرگ روی کش��ف کرده ایم و متوجه‬ ‫ش��دیم ذخایر سرب بس��یاری در این محدوده وجود دارد‪.‬‬ ‫در محدوده سنگان ذخایر طال‪ ،‬مس‪ ،‬نقره‪ ،‬اهن های سنگی‬ ‫و اهن های پالس��ری (ابرفتی)‪ ،‬باریت و نس��وز وجود دارد‬ ‫مقداری خاک های نادر در این محدوده ها مشخص کرده ایم‪.‬‬ ‫در واقع توانستیم سالی که گذشت محدوده های امیدبخش‬ ‫بسیاری را مورد شناسایی قرار دهیم‪ .‬برنا افزود‪ :‬دولت برای‬ ‫واگذاری معادن اس��تراتژی مش��خصی دارد و هر ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی که در این زمینه ها توانمند باش��د به طور‬ ‫حتم از ورود ان اس��تقبال می ش��ود‪ .‬در واقع هر پیمانکاری‬ ‫که وضعیت مناس��ب مالی و به لحاظ فنی صالحیت داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬فناوری جدید بیاورد تا زنجیره ارزش کامل ش��ود‪،‬‬ ‫می توان��د ای��ن محدوده ها را از ان خود کن��د و اغاز به کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در دوره جدید روابط اقتصادی شرکت های‬ ‫غربی کمتری برای ورود به بخش معدن ایران تمایل نشان‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر ش��رکت ها چینی هس��تند اما برخی‬ ‫ش��رکت های اروپایی نام اشنا مانند ریوتینتو با نشان(برند)‬ ‫خ��ود پیش قدم می ش��وند زی��را حضور این ش��رکت ها در‬ ‫بخ��ش معدن مورد تایید دولت اس��ت‪ .‬فضای بخش معدن‬ ‫با گش��ایش روابط خارجی تغییر پیدا ک��رده و بازدیدهای‬ ‫بین المللی افزایش یافته زیرا این روزها خارجی های زیادی‬ ‫ب��رای مش��ارکت در بحث های تخصصی ای��ران حضور پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫معاونت اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی افزود‪ :‬به ویژه‬ ‫اینکه بین ایران و افغانس��تان و اسیای میانه عالقه ای برای‬ ‫همکاری های معدنی جریان پیدا کرده و می بینیم کشورهای‬ ‫تازه اس��تقالل یافته برای حمل مواد معدنی راهی جز ایران‬ ‫ندارند‪ .‬از سویی شرکت های داخلی نیز توانمندتر از گذشته‬ ‫ش��ده اند و فعالیت خود را در این بخش توس��عه داده اند اما‬ ‫باید بیش از این به معدنکاری توجه شود و ان را توسعه داد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه به تازگی قیمت های مواد معدنی در دنیا روبه‬ ‫بهبود اس��ت و این جای خوشحالی دارد که پیش بینی ها در‬ ‫بازار مواد معدنی روند مثبتی را پیش می گیرد‪.‬‬ ‫فکر می کنم بازار ما را خواهد پذیرفت‬ ‫شرکت سوئدی کوئنیگسگ هرگونه تالش برای تقلید در ساخت یک ابر اس یو وی‬ ‫همچون المبورگینی اوروس را رد کرد‪.‬کریستین فان کوئنیگسگ موسس این شرکت‬ ‫ب��ا بیان اینکه این ش��رکت انچه را که برای س��اخت یک اس ی��ووی با عملکرد باال‬ ‫الزم اس��ت در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنم بازار اس یو وی ما را خواهد پذیرفت اما‬ ‫عالقه ای به این خودروها ندارم‪ ،‬چراکه به نظر من انها ناقص هستند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بین الملل‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫سوال یک موسسه پژوهشی از ‪ 49‬هزار زن در انگلستان‬ ‫دیدگاه شما درباره تملک اتومبیل چیست؟‬ ‫جشن ‪ 50‬سالگی کامارو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ش��رکت خودروسازی شورولت پنجاهمین سال ساخت‬ ‫«کامارو» را جش��ن گرفت‪ .‬به گزارش اتوگاید‪ ،‬ش��ورولت‬ ‫کام��ارو که نخس��تین م��دل ان در ‪ 26‬س��پتامبر ‪1966‬‬ ‫س��اخته ش��د‪ ،‬به یکی از نمادین ترین خودروهای اسپرت‬ ‫امریکایی در جهان تبدیل شده است‪ .‬شرکت شورولت از‬ ‫یک نسخه کامارو به مناسبت پنجاهمین سال ساخت این‬ ‫خودرو رونمایی کرد که در دو مدل کوپه و کروکی عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بدنه این خودرو به رنگ خاکستری متالیک‬ ‫تیره رنگ امیزی ش��ده و مدل کروک سقف مشکی دارد‪.‬‬ ‫همچنین ش��ورولت برای این مدل کامارو رینگ های ‪20‬‬ ‫اینچی ویژه پنجاهمین س��الگرد را طراحی کرده است‪ .‬از‬ ‫ویژگی های منحصربه فرد داخل کابین نس��خه ‪50‬سالگی‬ ‫کام��ارو می توان ب��ه تغیی��رات انجام ش��ده در پنل جلو‬ ‫داش��بورد‪ ،‬پش��تی صندلی ها‪ ،‬فرمان و صفحه های نورانی‬ ‫زیر درها اشاره کرد‪.‬‬ ‫پلتفرم جدید سوبارو امد‬ ‫‪ 8‬م��ارس ‪ 18( 2016‬اس��فند ‪ )1394‬طب��ق‬ ‫مناسبت های تعیین ش��ده جهانی‪ ،‬یکصدوپنجمین‬ ‫سالگرد روز بین المللی زنان بود‪.‬‬ ‫به عن��وان موضوع��ی فراگی��ر و جهان��ی‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول در بس��یاری از موضوع��ات اجتماع��ی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و نظایر اینها به دو گروه مردان‬ ‫و زنان به یک اندازه توجه نمی ش��ود و همواره کفه‬ ‫ترازوی مقایس��ه در تمامی موارد اینچنینی و سایر‬ ‫زمینه های قابل تصور‪ ،‬به سوی جنس مذکر سنگینی‬ ‫کرده و می کند‪ .‬این امر در بیشتر مناسبات و روابط‬ ‫اجتماعی و تجاری روزمره نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫برای نمونه بعید اس��ت هیچ یک از م��ا بانویی را‬ ‫مش��اهده کرده باش��یم که به تنهای��ی قصد خرید‬ ‫اتومبیل داش��ته و به یک نمایش��گاه فروش خودرو‬ ‫مراجعه کند‪ ،‬مگر مواردی انگشت شمار که باید انها‬ ‫را جزو استثنا ها قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا از زاوی��ه ای دیگر‪ ،‬ایا صنعت خودروس��ازی‬ ‫کمتری��ن توجهی به گروه خریداران مونث داش��ته‬ ‫اس��ت؟ پاس��خ این س��وال براس��اس پژوهش یک‬ ‫موسسه پژوهشی یک کلمه است‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫موسسه پژوهش��ی «‪»DIFFERENT Spin‬‬ ‫از پاییز گذش��ته با هدف اجرای یک طرح پژوهشی‬ ‫گس��ترده اقدام به گفت وگو با هزاران زن بریتانیایی‬ ‫کرد(به طور دقیق تعداد این بانوان ‪ 48‬هزار و ‪345‬‬ ‫نفر بود) و این طرح‪ ،‬بزرگترین پروژه نظرسنجی در‬ ‫صنعت خودرو (در بریتانیا) محسوب می شود که تا‬ ‫امروز به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫هدف اصلی (و در واقع سوال اصلی) در این طرح‬ ‫نظرس��نجی‪ ،‬مطرح کردن یک سوال ساده اما مهم‬ ‫و دریافت پاس��خ بانوان اشاره شده به این سوال بود‬ ‫که‪« :‬عقیده و دیدگاه ش��ما درباره خریدن اتومبیل‬ ‫و تمل��ک ان چیس��ت؟» و نتایجی که در نهایت به‬ ‫عنوان برایند کلی نظرات و پاسخ های این جمعیت‬ ‫پرشمار زنان حاصل شد‪ ،‬به هیچ وجه خودروسازان‬ ‫ک چش��م انداز روشن و امیدوارکننده‬ ‫را در مقابل ی ‬ ‫قرار نداد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از تامل برانگیزتری��ن نتایج این‬ ‫نظرس��نجی که بیش��تر جمعی��ت زنان را ش��امل‬ ‫می شود (در این مطلب به طور مشخص شامل زنان‬ ‫بریتانیایی می ش��ود) به طور کلی نوعی باور منفی‬ ‫در ذهن عموم انها ریش��ه دوانده اس��ت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که خودش��ان را محروم از حق انتخاب (به تنهایی)‬ ‫دانس��ته و بر همین اس��اس از اعتماد به نفس الزم‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ (،‬البته باید در نظر داشت همه‬ ‫مواردی که در این گزارش به انها اش��اره می ش��ود‬ ‫فق��ط مرب��وط به ارتب��اط و دیدگاه زن��ان با مقوله‬ ‫اتومبیل و صنعت خودروس��ازی اس��ت و نه تمامی‬ ‫جنبه های زندگی ش��خصی و حرفه ای انها و حس‬ ‫محروم بودن از حق انتخاب هم که به ان اشاره شد‬ ‫در رابطه با دیدگاه انها نس��بت به همین صنعت و‬ ‫وسیله ای به نام اتومبیل می شود‪).‬‬ ‫با جمع بندی نظرات این گروه بانوان‪ ،‬برخی نتایج‬ ‫س��رگیجه اور و متحیرکننده به دس��ت امده است‬ ‫که بی تردی��د نیاز به واکاوی و بررس��ی های دقیق‬ ‫کارشناسی برای ریشه یابی علل این باورها دارد‪.‬‬ ‫از جمله این نتایج ان است که افزون بر ‪ 90‬درصد‬ ‫از زنانی که در این نظرس��نجی مشارکت داشته اند‬ ‫متفق الق��ول و به صراحت گفته اند هرگز به تنهایی و‬ ‫بدون همراهی یک مرد ـ که می تواند همس��ر‪ ،‬پدر‪،‬‬ ‫برادر‪ ،‬فرزند پس��ر یا یکی از اقوام و اش��نایان قابل‬ ‫اعتماد باشد ـ به یک نمایندگی فروش یا نمایشگاه‬ ‫اتومبی��ل مراجعه نکرده و نمی کنند‪ .‬این موضوع به‬ ‫هیچ وجه نکته خوب و قابل قبولی نیست‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بی��ش از ‪ 50‬درص��د از زنان (‪56‬‬ ‫درصد انها) احساس می کنند که بیشتر تبلیغات و‬ ‫اگهی های بازرگانی ویژه خودروها که انها را تشویق‬ ‫ب��ه خرید خودرو می کنن��د در واقع به نوعی انها را‬ ‫گول زده و فریب ش��ان می دهن��د و البته در همین‬ ‫راس��تا‪ 34 ،‬درصد بانوان حاضر در طرح نظرسنجی‬ ‫نیز بر این عقیده اند که هیچ یک از خودروس��ازان و‬ ‫نش��ان(برند)های تجاری اتومبیل هایی که تبلیغات‬ ‫انها پیوس��ته از رس��انه ها پخش و منتشر می شود‬ ‫هیچ درک درس��تی از خصوصی��ات و ویژگی های‬ ‫زنان نداشته و انها را نمی فهمند‪.‬‬ ‫این نااش��نایی با ش��خصیت زن��ان مختص یک‬ ‫خودروساز یا یک نشان(برند) شناخته شده نیست و‬ ‫در سراسر بریتانیا تعداد انها بیش از ‪ 40‬مورد است‪.‬‬ ‫همه این نکات و نتایج در شرایطی به دست امده‬ ‫اس��ت که در عالم حقیقی و براس��اس واقعیت های‬ ‫موجود‪ ،‬کارشناس��ان براورد کرده اند تا سال ‪2025‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬جمعیت زن��ان بریتانیای��ی ‪ 60‬درصد از‬ ‫مجم��وع دارایی های ش��خصی اف��راد و ثروت کل‬ ‫جمعیت این سرزمین را‪ ،‬اعم از مرد و زن در اختیار‬ ‫داش��ته و به عبارت دیگر ‪ 60‬درص��د از کل ثروت‬ ‫شخصی جمعیت کشور متعلق به زنان خواهد بود‪.‬‬ ‫اما ب��ا این وجود مش��اهده می ش��ود ‪ 93‬درصد‬ ‫زنانی که به عنوان شرکت کننده در طرح نظرسنجی‬ ‫حضور داشته و در عین حال اقدام به خرید اتومبیل‬ ‫برای خود کرده اند‪ ،‬همراه با شوهران شان به این کار‬ ‫اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫البته از یک زاویه نگاه متفاوت باید گفت بخشی‬ ‫از این مشکالت و کاستی ها متوجه تولیدکنندگان‬ ‫خودرو اس��ت و همه تقصیرها به گردن گروه بانوان‬ ‫ت حقیقی خریدار خودرو نبوده‬ ‫به عنوان یک شخصی ‬ ‫و نیست‪ .‬دلیل این مسئله چیست؟ باید گفت علت‬ ‫ان است که به طور عام نشان(برند)های تجاری به‬ ‫وسیله مشتریان شان که این محصوالت را استفاده‬ ‫و تجربه می کنند‪ ،‬ش��ناخته و شناسانده می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش در بخش پایانی خ��ود تاکید می کند‪:‬‬ ‫«داستان مشتریان خودروسازها و مسیری که طی‬ ‫می کنند به هیچ وجه ش��بیه یک مس��یر قیف شکل‬ ‫ نبوده و نباید باش��د‪ .‬این ماجرا حتی شبیه سفر در‬ ‫یک مدار بس��ته و دایره وار حد فاصل کسب اگاهی‬ ‫و ش��ناخت محصول تا سنجش و انتخاب نهایی که‬ ‫ب��ا هدف خریداری یا دفاع و طرفدا ری کردن از ان‬ ‫گسترش تحقیقات دادستان ها از فولکس واگن‬ ‫دادس��تان های المانی در تحقیقات خود از رسوایی تقلب‬ ‫االیندگی فولکس واگن افراد زیادی را به فهرست مظنونان‬ ‫اضافه کردند در حالی که دادستان های فرانسه هم تحقیقات‬ ‫رسمی را اغاز کرده اند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دادستان های فرانسوی در پاریس اعالم‬ ‫کردند یک تحقیق درباره کالهبرداری علیه این خودروساز‬ ‫المان��ی در ‪ 19‬فوریه اغاز کردند ‪ .‬این تحقیقات در پی یک‬ ‫بررسی مقدماتی که در اوایل اکتبر اغاز شد‪ ،‬انجام شد و در‬ ‫حال حاضر نش��ان داده است که فولکس واگن با نیت قبلی‬ ‫تقلب کرده است ‪ .‬از سوی دیگر دادستان های المانی اظهار‬ ‫کردند که ش��مار مظنونان در تحقیقات انها از ‪ 6‬به ‪ 17‬نفر‬ ‫افزایش یافته اما مدیران پیش��ین یا کنونی حاضر در هیات‬ ‫مدیره فولکس واگن در میان انها نیستند ‪ .‬فولکس واگن که‬ ‫تا همین اواخر رویای تبدیل ش��دن به بزرگترین خودروساز‬ ‫جهان را داش��ت‪ ،‬در حال کش��مکش برای حل عمیق ترین‬ ‫بحران تاریخ این ش��رکت اس��ت که پس از افشای تقلب در‬ ‫ازمون االیندگی موتورهای دیزلی گرفتار ان شده است ‪ .‬این‬ ‫خودروس��از اقرار کرده است در موتورهای دیزلی نرم افزاری‬ ‫را نص��ب کرده که میزان االیندگی اکس��ید نیتروژن انها را‬ ‫کمت��ر از میزان واقعی نش��ان می دهد ‪ .‬ای��ن نرم افزار که در‬ ‫‪ 11‬میلیون خودر و فروخته ش��ده در سراس��ر جهان به کار‬ ‫رفته در زم��ان ازمون های االیندگی‪ ،‬کنترل های االیندگی‬ ‫را فع��ال می کند اما در زم��ان رانندگی واقعی این کنترل ها‬ ‫غیرفع��ال می ش��وند و در نتیجه می��زان االیندگی را تا ‪40‬‬ ‫برابر س��طح مجاز امکان پذیر می کند ‪ . .‬فولکس واگن عالوه‬ ‫بر جریمه های رگوالتوری در کش��ورهای متعدد به ویژه در‬ ‫امریکا و المان از سوی مالکان خودر و خشمگین و همچنین‬ ‫س��هامدارانی که ب��ه دنبال دریافت خس��ارت ب��رای ضرر‬ ‫س��نگینی که با ریزش ارزش سهام شان از سپتامبر متحمل‬ ‫شده اند‪ ،‬با مجموعه شکایت های حقوقی مواجه است‪ .‬‬ ‫محصول انجام ش��ود هم نیست‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫چالش مش��ابه یک فرایند شلوغ و اشفته است که‬ ‫در ان تجربه کردن و کس��ب ش��ناخت و اگاهی از‬ ‫نش��ان(برند)ها در هر لحظه و حتی به وس��یله یک‬ ‫اشاره یا تماس جزئی‪ ،‬تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر‬ ‫می کنند و در بیش��تر م��وارد البته این نقاط تماس‬ ‫کوچ��ک و جزئ��ی در اختیار نش��ان(برند)ها نبوده‬ ‫و به وس��یله انها کنترل نمی ش��وند‪ ،‬بلکه ناشی از‬ ‫عوامل بیرونی و حاشیه ای هستند‪ .‬به همین دالیل‬ ‫است که بیش��تر زنان در بیان تجربه های خودشان‬ ‫از حضور در یک نمایندگی فروش خودرو از کلمات‬ ‫و عباراتی کلیدی نظیر «ناراحت کننده‪ ،‬ناخوشایند‪،‬‬ ‫بس��یار ناراحت کنن��ده‪ ،‬وحش��تناک‪ ،‬پرپیچ و خم‪،‬‬ ‫تحقیرامیز‪ ،‬ریاکارانه‪ ،‬رنگ پریده و مشمئزکننده»‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بقیه یافته ها نیز در این طرح نظرس��نجی بهتر از‬ ‫مواردی که اش��اره شد‪ ،‬نبوده است‪ .‬پس بهتر است‬ ‫از انه��ا عبور کرده و به برخی انوار روش��نایی بخش‬ ‫هم اش��اره کنیم‪ .‬فورد‪ ،‬ائ��ودی و فولکس واگن نزد‬ ‫بیشتر زنان در جایگاه اتومبیل های مورد عالقه انها‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬چه چیزی یک نش��ان(برند) تجاری را‬ ‫(نزد زنان) دوست داشتنی و مورد پسند می کند؟ در‬ ‫راس همه دالیل‪« ،‬قابلیت اطمینان بخشی» و البته‬ ‫پس از ان «شیک بودن» مدنظر بیشتر بانوان است‪.‬‬ ‫همچنین در میان نشان(برند)های تجاری که زنان‬ ‫را ج��ذب خود کرده و انها را وادار به خریدن ش��ان‬ ‫می کنند‪ ،‬خ��ودر و «مینی» در باالترین جایگاه قرار‬ ‫داش��ته و فولکس واگ��ن و ف��ورد نیز ب��ه دنبال ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در نهای��ت انکه‪ ،‬زمان برای تجدیدنظر اساس��ی‬ ‫فرار رس��یده است‪ ،‬البته نه برای انکه فرایند خرید‬ ‫خودرو توسط بانوان را تکامل بخشیم بلکه برای سر‬ ‫و ش��کل دادن یک انقالب واقعی در فروش عمده و‬ ‫ساختار و نحوه عملکرد بازارهای خودرو‪.‬‬ ‫منبع‪Telegraph.co.uk :‬‬ ‫ائودی و‬ ‫فولکس واگن‬ ‫نزد بیشتر‬ ‫زنان در جایگاه‬ ‫اتومبیل های‬ ‫مورد عالقه‬ ‫انها قرار دارند‬ ‫نخستین خودرو بدون پنجره!‬ ‫کانسپت جدید ‪ Shiwa‬الهام گرفته شده از «اوریگامی»‬ ‫و نامگذاری ش��ده بر مبنای کلمه «پیچ خوردن»؛ روشی‬ ‫متفاوت برای اینده حمل ونقل است‪.‬‬ ‫به گزارش پدال‪ ،‬این پروژه در ابتدا توسط دانش اموزی‬ ‫کره ای به نام یونگ جین ش��یم استارت خورده و توسط‬ ‫تیم��ی ‪ ۱۲‬نف��ره از انس��تیتوی طراح��ی اروپایی تورین‬ ‫توس��عه یافته اس��ت؛ حاصل کار کانسپتی است با نمایی‬ ‫منحصربه فرد و به نظر می رس��د یک راس��ت از فیلم های‬ ‫علمی تخیلی امده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ب��ا رانن��ده خودکار ی��ا خ��ودران‪ ،‬دارای‬ ‫ی در‬ ‫واحدهای روش��نایی اینده نگرانه با فن��اوری ال ای د ‬ ‫هر دو انتهای خودرو اس��ت‪ ،‬همچنین صفحه نمایش��گر‬ ‫‪ OLED‬وج��ود دارد ک��ه می��زان ش��ارژ باتری ه��ا را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬ام��ا جالب تری��ن ویژگی این اس��ت که‬ ‫طراح��ان هی��چ پنج��ره ای را ب��رای این خ��ودرو در نظر‬ ‫نگرفته اند!‬ ‫در داخ��ل بدن��ه ای ب��ا ‪ ۴۷۰۰‬میلیمتر ط��ول‪۲۰۰۰ ،‬‬ ‫میلیمت��ر پهن��ا و ‪ ۱۵۰۰‬میلیمت��ر ارتف��اع دو صندلی با‬ ‫اس��تایل راحت��ی وج��ود دارد که می توانند ب��ه حالت ‪۴‬‬ ‫نف��ره دربیایند‪ .‬انط��وری که انس��تیتوی طراحی تورین‬ ‫سوبارو پلتفرم متغیر جدیدی را معرفی کرده که گفته‬ ‫می شود نس��ل بعدی خودروهای این شرکت را سبک تر‪،‬‬ ‫با س��واری بهت��ر و کم مصرف تر خواهد ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرخودرو‪ ،‬این پلتفرم که پلتفرم جهانی سوبارو نام دارد‬ ‫بین ‪ 70‬تا ‪10‬درصد مس��تحکم تر از پلتفرم موجود روی‬ ‫خودروهای کنونی این شرکت است‪ .‬این خودروساز ژاپنی‬ ‫همچنین در این پلتفرم راحتی و هندلینگ را به وس��یله‬ ‫پایی��ن اوردن مرکز ثق��ل افزایش داده اس��ت‪ .‬درنهایت‬ ‫افزایش اس��تفاده از فوالد با مقاومت کش��ش باال و جذب‬ ‫ان��رژی را در صورت وق��وع تصادف به می��زان ‪40‬درصد‬ ‫افزای��ش می دهد‪.‬جزئیات فنی بیش��تر همچون اینکه ایا‬ ‫قطعات پیش��رانه خودروها از ش��رکای صنعتی یا منابعی‬ ‫همچون تویوتا تامین خواهد ش��د یا خیر مشخص نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��وبارو اعالم کرده که این پلتف��رم جدید با یک‬ ‫خودر و الکتریکی سازگار است‪.‬‬ ‫ورود سانگ یانگ به امریکا‬ ‫س��انگ یانگ موت��ور‪ ،‬خودروس��از کره جنوب��ی‪ ،‬خود را‬ ‫اماده می کند تا اوایل س��ال ‪۲۰۱۹‬م ب��ه بازار امریکا وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬چوی جونگ س��یگ‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��انگ یانگ‪ ،‬با عنوان این مطلب برای نخستین بار برنامه‬ ‫زمان��ی بلندمدتی را برای ورود به بازار امریکا تعیین کرد‪.‬‬ ‫این چهارمین خودروساز بزرگ کره جنوبی تالش می کند‬ ‫به منظور جبران رکود در روس��یه یعن��ی اصلی ترین بازار‬ ‫صادراتی خ��ود‪ ،‬فعالیت در خارج را توس��عه دهد‪ .‬چوی‬ ‫به خبرن��گاران گفت‪ :‬البت��ه نگرانی های فراوان��ی درباره‬ ‫ورود به ب��ازار امریکا وجود دارد‪ .‬م��ا فکر می کنیم پروژه‬ ‫امریکا برای ش��رکت ما یا با پیروزی همراه خواهد اورد یا‬ ‫شکست‪ .‬بنابراین ما با شرکت ماهیندرا بحث های مفصلی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫رونمایی از سریع ترین‬ ‫«فراری» بدون سقف جهان‬ ‫فراری براس��اس یک س��نت قدیمی ب��رای رونمایی از‬ ‫مدل های خاص و گران قیمت خود‪ ،‬از مالکان خودروهای‬ ‫خ��اص ف��راری و کلکس��یونرهای ش��ناخته ش��ده ای��ن‬ ‫نش��ان(برند) به صورت خصوصی دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صبحانه‪ ،‬حاال ب��ه نظر می رس��د که چنین‬ ‫ح اس��پایدر‬ ‫برنام��ه ای درباره مدل رودس��تر یا به اصطال ‬ ‫فراری لفراری اجرا ش��ده و نتیجه ان درز تنها یک تصویر‬ ‫از نخستین نمونه تولیدی از سریع ترین فراری تولید انبوه‬ ‫تاریخ اس��ت‪ .‬فراری به عن��وان یک هایپ��رکار هیبریدی‪،‬‬ ‫رکورد های قابل توجهی از خود برجای گذاشته که شامل‬ ‫ش��تاب ‪ 0‬تا ‪ 100‬حدود ‪ 2/7‬ثانیه و حداکثر سرعت ‪350‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت می ش��ود‪ .‬هنوز جزئیات فنی و حتی‬ ‫نام دقیق مدل اس��پایدر لفراری اعالم نش��ده اما احتمال‬ ‫دارد به دلیل وزن بیشتر شاسی در اثر حذف سقف‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش جزئی در عملکرد این مدل نس��بت به نمونه کوپه‬ ‫باش��یم‪ .‬فراری این مدل را به مناسبت گذشت ‪70‬سال از‬ ‫عرضه نخستین خودرو خود یعنی مدل ‪ S 125‬برای سال‬ ‫‪2017‬م به دست مشتریان می رساند‪.‬‬ ‫معرفی کانسپت رولز رویس‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬س��طوح داخلی برای نمایش محتواهای‬ ‫چندرس��انه ای به سمت مس��افران‪ ،‬بیرون خودرو یا خلق‬ ‫واقعیت افزوده طراحی شده اند‪.‬‬ ‫در کنار همه موارد اینده نگرانه‪ ،‬پیشرانه احتراق داخلی‬ ‫جای��ی در ش��یوا ندارد و این کانس��پت توس��ط ‪ ۴‬موتور‬ ‫الکتریکی به جلو رانده می ش��ود‪ .‬موتورهایی که مستقیم‬ ‫روی چرخ ها س��وار ش��ده اند و سیس��تم ‪4‬چرخ متحرک‬ ‫هوشمند را شکل می دهند‪.‬‬ ‫کانس��پت ش��یوا در حال حاضر در هشتادوشش��مین‬ ‫نمایشگاه خودرو ژنو به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫رولز رویس تصمیم دارد کاری را انجام دهد که تاکنون‬ ‫انجام نداده و ان س��اخت یک خودر و کانس��پت است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرخودرو‪ ،‬رولز رویس و مینی به عنوان بخش��ی‬ ‫از جش��ن صد سالگی نش��ان(برند) مالک خود‪« ،‬ب ام و»‪،‬‬ ‫تصمیم دارند امسال خودروهایی کانسپت را معرفی کنند‬ ‫که نش��ان می دهد هر یک از این خودروس��ازان در ‪100‬‬ ‫س��ال اینده چه رویکردی خواهند داش��ت‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫‪ 4‬کانسپت به این مناسبت ساخته خواهد شد که نخستین‬ ‫انها ب ام و ویژن نکس��ت ‪ 100‬کانس��پت بود که به تازگی‬ ‫معرفی ش��ده است‪ .‬اخرین کانس��پت در بین این مدل ها‬ ‫یک موتورسیکلت از ب ام و خواهد بود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫خرید ‪ 500‬اتوبوس برای پایتخت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرواز فالیت چک ایران‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی ایران‬ ‫از اع��زام تع��دادی خلبان��ان ایرانی‬ ‫ب��ه خ��ارج کش��ور ب��رای دریافت‬ ‫گواهینامه بهره برداری از هواپیمای‬ ‫بازرسی خبر داد و گفت‪ :‬هواپیمای‬ ‫بازرس��ی خریداری شده ایران سال‬ ‫اینده بعد از اتمام فرایند الزم‪ ،‬بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫احم��د مومن��ی رخ در گفت وگو با پای��گاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬هواپیمای بازرس��ی ایران از مدل‬ ‫کینگ ای��ر ‪ ۳۵۰‬س��اخت ش��رکت «بیچ کرفت» در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م اس��ت که مهم ترین وظیفه این هواپیماها تنظیم‪،‬‬ ‫کنترل و تایید دستگاهای ناوبری و کمک ناوبری فرودگاه ها‬ ‫و از الزامات صنعت هوانوردی کش��ور است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پی��ش از این تنها یک هواپیمای فالک��ن جت ملکی برای‬ ‫کنت��رل دس��تگاه های کمک ناوب��ری فرودگاه های کش��ور‬ ‫مورداس��تفاده ق��رار می گرفت که در اس��فند ‪ ۹۲‬در حالی‬ ‫که برای وارس��ی تجهیزات کمک ناوب��ری و کمک بصری‬ ‫به فرودگاه کیش اعزام ش��ده بود در سواحل جزیره کیش‬ ‫س��قوط کرد و بعد از ان عملیات وارس��ی پرواز تجهیزات‬ ‫کمک ناوبری‪ ،‬فرودگاه ها و راه های هوایی کش��ور با مجوز‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری و سازمان های ذی ربط توسط‬ ‫هواپیماهای دو کش��ور همس��ایه با رعایت تمامی قوانین و‬ ‫مقررات انجام می شد‪.‬‬ ‫صنعت حمل و نقل‬ ‫همکاری گسترده ایران و مالت در حوزه حمل و نقل‬ ‫کشور ‪ 400‬هزار نفری‪ ،‬پذیرای یک میلیون و ‪ 800‬هزار گردشگر‬ ‫گروه خودرو‬ ‫سرنوشت ال ارتی‬ ‫«همت»‬ ‫معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران گفت‪ :‬احداث‬ ‫‪ LRT‬همت در حد پیش��نهاد است و در بودجه سال ‪۹۵‬‬ ‫اعتباری برای احداث ‪ LRT‬پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫س��ید جعفر تشکری هاش��می در گفت وگو با مه ر افزود‪:‬‬ ‫مدیری��ت ش��هری از ترکیب اولویت حم��ل و نقل عمومی‬ ‫اگاه و توس��عه مترو و اتوبوس از اصلی ترین نیازهای شهر‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای انکه رویکرد گردشگری‬ ‫در ش��هر تهران تقویت ش��ود‪ ،‬باید سیس��تم ‪ LRT‬در ان‬ ‫تحق��ق پیدا کند‪ .‬بنابراین احداث یک خط ‪ LRT‬در مرکز‬ ‫تاریخی تهران در مسیری که بیشترین نقاط دیدنی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در دس��تور کار مدیریت ش��هری قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫تشکری هاش��می با بیان اینکه اح��داث ‪ LRT‬در محدوده‬ ‫مرکزی ش��هر و نقاط دیدنی بازار در حال مطالعه اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ابت��دا مطالعات الزم را انج��ام می دهیم‪ ،‬پس از ان‬ ‫طرح مطالعاتی را در شورا مطرح کرده و پس از طی مراحل‬ ‫قانونی‪ ،‬اعتبار الزم را پیش بینی می کنیم‪.‬‬ ‫بی توجهی به گردشگری دریایی‬ ‫ن‪‎‬های صنفی‬ ‫رییس هیات مدیره کانون سراس��ری انجم ‬ ‫راهنمایان گردش��گری با ابراز تاسف از اینکه ظرفیت های‬ ‫گردش��گری دریایی هنوز در کشور دیده نشده است‪ ،‬تنها‬ ‫راه بهره گیری از ظرفیت‪‎‬های بی ش��مار دریایی را بازگشت‬ ‫به سمت دریا دانست‬ ‫‪.‬ارش نوراقای��ی در گفت وگ��و با ماری��ن تایمز‪ ،‬غواصی‪،‬‬ ‫تماش��ای دنی��ای زی��راب‪ ،‬موج س��واری‪ ،‬قایقران��ی و‬ ‫ت‪‎‬های سفر دریایی برشمرد‬ ‫کشتی‪‎‬سواری را ازجمله جذابی ‬ ‫و ادامه داد‪ :‬در تورهای دریایی می توان از یک کش��تی هم‬ ‫به عنوان رستوران و هم به عنوان یک سالن فرهنگی شناور‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬نوراقایی تاکید کرد‪ :‬می توانیم کشتی کروز‬ ‫ملی در کش��ور داشته باشیم که متاسفانه هنوز اقدامی در‬ ‫این زمینه نش��ده است‪ .‬در عرصه بین المللی نیز اقدامی در‬ ‫زمینه گردشگری دریایی نداشته ایم ‪.‬‬ ‫استفاده از «تهران کارت»‬ ‫در حمل ونقل عمومی‬ ‫دبیر ستاد گردشگری نوروز ‪ 95‬شهرداری تهران با بیان‬ ‫اینک��ه تالش ما این اس��ت که از هم��ه ظرفیت های حوزه‬ ‫ش��هرداری و بخش خصوصی برای اج��رای برنامه های مان‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت شهری در حوزه گردشگری‬ ‫متولی نیس��ت‪ .‬براین اس��اس گردشگری س��ال ‪ 95‬را به‬ ‫اژانس ه��ا س��پرده ایم و خودمان نقش تس��هیلگری را ایفا‬ ‫می کنیم‪.‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارش اقدام با بیان اینکه حضور‬ ‫بخش خصوصی در بحث گردش��گری دغدغه بس��یاری از‬ ‫فعاالن حوزه گردشگری اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه «تهران کارت»‬ ‫سال هاس��ت مطرح ش��ده و امس��ال با هم��ت و همکاری‬ ‫س��ازمان فناوری اطالعات ش��هرداری تهران مقرر ش��ده‬ ‫تهران کارت ه��ا ع�لاوه ب��ر پوش��ش ح��وزه حمل ونقل در‬ ‫موزه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد و تخصیص هایی را ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اس��تفاده از این کارت ها می توان ش��مارش‬ ‫گردشگران را به صورت دقیق تر سنجید ضمن اینکه اعتبار‬ ‫این کارت ها به اتمام نمی رسد و قابلیت شارژ دوباره دارد و‬ ‫افراد می توانند در حوزه حمل ونقل از این کارت ها استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اسماعیل دوستی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬در تالشیم با استفاده از فاینانس‬ ‫در س��ال اینده ‪ ۵۰۰‬اتوبوس برای تهران خریداری کنیم‪ .‬دوس��تی با اش��اره به اینکه‬ ‫امس��ال ‪ ۲۰۴‬اتوبوس برای تهران خریداری و به ناوگان اضافه شد‪ ،‬گفت‪ :‬در تقویت‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی سهم پرداختی دولت مطابق قانون بیش از مترو بوده و سهم دولت‬ ‫در زمینه خریداری اتوبوس بیش از ‪۸۰‬درصد است‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫در بخش‬ ‫ناوگان هوایی‬ ‫می توانیم شرکت‬ ‫لیزینگی تاسیس‬ ‫کنیم یا برای‬ ‫نگهداری‪ ،‬تعمیر‬ ‫و بهره برداری‬ ‫(‪)MRO‬‬ ‫و همچنین در‬ ‫تعمیرات و‬ ‫بازسازی همکاری‬ ‫داشته باشیم‬ ‫ایران و مالت تمایل به همکاری های گس��ترده ای‬ ‫در همه زمینه های حمل ونقل از نوس��ازی ناوگان تا‬ ‫توسعه فرودگاهی و همکاری های بندری دارند ‪ .‬این‬ ‫برداش��تی از سخنان رد و بدل شده میان وزیر راه و‬ ‫شهرسازی کشورمان و جورج ِوال‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫مالت است‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی در این دیدار که در س��اختمان‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ای��ران انجام ش��د‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه ایران به دنبال تامین مالی در زمینه مس��کن‪،‬‬ ‫لو نقل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫توسعه زیرس��اخت ها و حم ‬ ‫س��طح باالی خدمات مالی در مالت اطالع داریم و‬ ‫عالقه مندیم پروژه هایی را برای همکاری مش��ترک‬ ‫تعری��ف کنیم ‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه با تاس��یس یک‬ ‫صندوق مس��کن در ایران می ت��وان روی پروژه های‬ ‫مسکن مختلف در کشور سرمایه گذاری کرد ‪ .‬همین‬ ‫مسئله درباره توسعه زیرساخت ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬فرودگاه ها‬ ‫و جاده ها نیز صدق می کند‪ .‬‬ ‫اخوندی با یاداوری اینکه در ایران برای توس��عه‬ ‫بزرگراه ها از سیس��تم بی‪.‬او‪.‬تی اس��تفاده می ش��ود‬ ‫و اگر بتوان به این مس��ئله تامی��ن مالی اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬این هزینه ها از طریق سیستم دریافت عوارض‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪ :‬همی��ن مس��ئله درباره‬ ‫ایستگاه های راه اهن و فرودگاه ها صدق می کند‪ .‬‬ ‫وی با اش��اره به امکان مذاکره دو کش��ور درباره‬ ‫لیزینگ یا نوس��ازی ناوگان س��نگین جاده ای ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ران ‪ 127‬ه��زار تریلی فرس��وده و نیاز به‬ ‫نوس��ازی داریم‪ ،‬به همین دلیل قصد داریم سیستم‬ ‫لیزینگ را توسعه دهیم تا بتوان کامیون های نو را به‬ ‫جای کامیون های فرسوده اجاره داد‪ .‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬از سیس��تم لیزینگ‬ ‫می توان برای نوسازی سیستم ریلی‪ ،‬از جمله قطارها‬ ‫و در زمینه هوایی‪ ،‬برای نوسازی هواپیماها استفاده‬ ‫کرد ‪ .‬وی با اشاره به موافقتنامه ای که با ایرباس برای‬ ‫خرید هواپیما امضا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موافقتنامه‬ ‫بر اس��اس روش اجاره به شرط تملیک بود ‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان برای صنعت هوایی‪ ،‬یک ش��رکت لیزینگ‬ ‫را پایه گ��ذاری کرد ‪ .‬این مس��ئله را با فعاالن صنعت‬ ‫هوان��وردی جهان مطرح کردی��م و به طور حتم در‬ ‫مال��ت هم ش��رکت هایی وجود دارند ک��ه در زمینه‬ ‫سیستم لیزینگ در حوزه هوایی فعالیت کنند‪ .‬‬ ‫اخوندی با اش��اره به وجود زمینه همکاری برای‬ ‫مالی اظهار کرد‪ :‬می ت��وان این همکاری ها‬ ‫خدم��ات ‬ ‫را ی��ا به ص��ورت دوجانب��ه انجام داد یا در س��طح‬ ‫اتحادی��ه اروپا پیش برد چراک��ه هم اکنون در حال‬ ‫انج��ام مذاکراتی با المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا و س��ایر‬ ‫کش��ورها هستیم ‪ .‬وی با اش��اره به برنامه ریزی برای‬ ‫ارائه خدمات مالی در منطقه ازاد ش��هر فرودگاهی‬ ‫ام��ام خمینی(ره) گف��ت‪ :‬در این زمین��ه می توانیم‬ ‫پروژه های مش��ترکی را با توجه ب��ه تمایل مالت به‬ ‫فعالیت در زمینه خدمات مالی در منطقه ازاد شهر‬ ‫فرودگاهی تهران تعریف کنیم‪ .‬‬ ‫اخون��دی با ابراز تمایل به همکاری مش��ترک دو‬ ‫کشور در زمینه دریانوردی گفت‪ :‬به دلیل تحریم ها‬ ‫بس��یاری از کش��تی ها ناگزیر به تخلیه بار در بنادر‬ ‫جنوبی خلیج فارس بودند تا بتوانند به سمت شمال‬ ‫خلیج فارس حرکت کرده و از انجا به اسیای مرکزی‬ ‫بروند اما اکنون کشتی ها می توانند به طور مستقیم‬ ‫به ش��مال خلیج فارس حرکت ک��رده و در بنادری‬ ‫مانن��د بندرعب��اس ‪ ،‬بندر امام خمینی ی��ا چابهار یا‬ ‫سایر بنادر در دریای عمان یا خلیج فارس لنگرگیری‬ ‫کنن��د ‪ .‬اخوندی ب��ا تاکید بر اینک��ه مالت یکی از‬ ‫مهم تری��ن لجس��تیک های بن��دری جهانی اس��ت‪ ،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬می توانیم درباره همکاری مشترک برای‬ ‫تردد خطوط کش��تیرانی بین بنادر ایران و مالت به‬ ‫توافق برس��یم که در این زمینه امادگی ایجاد بستر‬ ‫لو نقل ترانزیتی برای مالت داریم‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫وی با اش��اره به امادگی ایران برای تربیت نیروی‬ ‫ج��وان دریانوردی گفت‪ :‬در ح��ال حاضر مذاکره با‬ ‫سایر کش��ورهای اروپایی در این زمینه اغاز شده و‬ ‫مالت می تواند یک��ی از گزینه های ما در این زمینه‬ ‫لو نقل هوایی‬ ‫باش��د ‪ .‬وی ب��ار دیگر به موض��وع حم ‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬در بخش ناوگان هوایی می توانیم‬ ‫ش��رکت لیزینگی تاس��یس کنیم یا برای نگهداری‪،‬‬ ‫تعمی��ر و بهره ب��رداری (‪ )MRO‬و همچنی��ن در‬ ‫تعمیرات و بازسازی همکاری داشته باشیم‪ .‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از اهداف‬ ‫توس��عه فرودگاه امام خمینی(ره) تبدیل ش��دن به‬ ‫هاب منطقه اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬عالوه بر ف��رودگاه امام‬ ‫خمین��ی(ره) ‪ 7‬فرودگاه دیگر در دس��ت س��اخت‬ ‫و توس��عه داری��م ‪ .‬درباره ‪۳‬ف��رودگاه نیز با فرانس��ه‬ ‫مذاک��ره داش��ته ایم و ‪ ۴‬فرودگاه باقی مانده اس��ت‬ ‫که در جست وجوی س��رمایه گذار برای انها هستیم‬ ‫که می توانیم در این زمینه با مالت مذاکره داش��ته‬ ‫باش��یم ‪ .‬اخوندی یاداوری کرد‪ :‬مالت تصور می کند‬ ‫برق��راری پرواز مس��تقیم بین دو کش��ور‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اس��ت و مطمئن هستم ایرانی های زیادی عالقه مند‬ ‫به س��فر به مالت هستند زیرا مالت به لحاظ صنعت‬ ‫گردش��گری در ایران بس��یار معروف است ‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد ایران اماده ایجاد کمیس��یون های موقت برای‬ ‫مذاکره و تصمیم گی��ری درباره نحوه همکاری مالی‬ ‫مجازات پیش فروش غیرقانونی ساختمان‬ ‫عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز با تاکید بر اینکه‬ ‫تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر انبوه س��ازان تا ‪ ۹۱‬روز‬ ‫حب��س دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬خریدار ب��ا این کار پول خ��ود را دور‬ ‫می ریزد و در ارزوی داشتن ملک باقی می ماند‪.‬‬ ‫نصیر مشایخ در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد‪ :‬به موجب‬ ‫مواد ‪ 22‬تا ‪ 24‬قانون پیش فروش ساختمان تنظیم هرگونه‬ ‫قرارداد پیش فروش در هر جا به جز دفاتر اس��ناد رس��می‬ ‫جرم محسوب می شود‪ .‬به این معنی که هم فروشنده و هم‬ ‫کس��ی که این کار را انجام می دهد به عنوان مجرم شناخته‬ ‫می شوند و این اقدام برای فروشنده تا ‪ 91‬روز حبس دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر کسی به عنوان معاون در این کار به‬ ‫همراه فروشنده شرکت کند‪ 91 ،‬روز حبس خواهد داشت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تنظیم قرارداد خری��د اپارتمان ها در خارج از‬ ‫دفترخانه گذش��ته از مش��کالت حقوقی که به بار می اورد‪،‬‬ ‫جرم هم محسوب می شود‪.‬‬ ‫مشایخ با اش��اره به اینکه برخی سازندگان و انبوه سازان‬ ‫در دفات��ر خود اقدام به پیش ف��روش می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه خری��داران با این کار مرتکب ریس��ک بس��یار‬ ‫باالی��ی می ش��وند‪ ،‬چراکه ابت��دا مطابق ماده ی��ک قانون‬ ‫باید پیش فروش س��اختمان یا هرگونه ق��راردادی در دفاتر‬ ‫اس��ناد رس��می تنظیم ش��ود و غیر از ای��ن در دادگاه ها با‬ ‫ای��ن پیش قراردادها به ملک نمی رس��ند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫فروش��نده اگر ب��ه قراردادها عمل نکند رس��یدن به ملک‬ ‫به طور تقریبی غیرممکن خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬فروش��ندگانی‬ ‫که این کار را می کنند هم توس��ط وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫خری��دار و همچنین دادس��تان قابلیت تعقی��ب دارند‪ .‬اگر‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی یا دادستان متوجه بروز این تخلف‬ ‫شوند می توانند فروشنده را به دادگاه های کیفری معرفی و‬ ‫درنهایت مجازات کنند‪ .‬مشایخ با تاکید بر اینکه خریدار هم‬ ‫می تواند از فروشنده شکایت کیفری کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خریدار‬ ‫می تواند برای فروشنده درخواست مجازات حبس کند‪.‬‬ ‫با مالت است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز مستقیم تهران ـ مالت‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬جورج وال وزیر‬ ‫امور خارجه مال��ت که در راس هیاتی به وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی امده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مالت کشور کوچکی‬ ‫اس��ت اما پیشنهادهایی برای همکاری با ایران دارد‪ .‬‬ ‫در ای��ن ش��روع جدید ‪ ،‬رواب��ط دیپلماتیک در حال‬ ‫گسترش است در حالی که تا چند سال پیش امکان‬ ‫ان وجود نداشت اما اکنون شرایط تغییر کرده و باید‬ ‫امکان همکاری گسترده تر بین مالت و ایران بررسی‬ ‫ش��ود ‪ .‬وی با بیان اینکه مالت ب��ه دنبال مذاکرات‬ ‫بیش��تر و بهبود ارتب��اط میان خود و ایران اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بندر ازاد مالت (‪ )Freeport‬بزرگتر ش��ده و‬ ‫زمینه همکاری های بیش��تر فراهم است ‪ .‬وال با بیان‬ ‫اینکه بخش خدمات مالی برای ما بس��یار س��وداور‬ ‫و با اهمیت اس��ت ‪ ،‬افزود‪ :‬ح��دود ‪ ۶۰۰‬کارخانه در‬ ‫مال��ت داریم اما به تولیدات ب��ا ارزش افزوده باال نیز‬ ‫توجه داری��م ‪ .‬وی با بیان اینکه ثبات خدمات مالی‬ ‫خود را بعد از بحران قتصادی س��ال ‪۲۰۰۸‬م بهبود‬ ‫بخشیده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬مالت کشوری بود که اقتصاد ان‬ ‫بعد از قبرس س��قوط کرد اما اکنون اقتصاد بس��یار‬ ‫باثبات��ی دارد ‪ .‬بانک ه��ای م��ا به خوب��ی زیر نظارت‬ ‫هس��تند و موفق ش��دیم مراحل تعیین شده توسط‬ ‫اتحادیه اروپا را بگذرانیم‪ .‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه بخش ه��ای دیگری مانند‬ ‫بخش هوانوردی و دریانوردی برای ما اهمیت دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمات را به عنوان یک هاب یا ایس��تگاه‬ ‫منطقه ای ارائ��ه کنیم زیرا مال��ت دارای بزرگترین‬ ‫بنادر کشتیرانی در اتحادیه اروپا است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارج��ه مالت تاکید کرد‪ :‬درباره بخش‬ ‫هوانوردی و توسعه ان‪ ،‬دو بحث مقررات و همچنین‬ ‫خدمات فنی وجود دارد ‪ .‬ما ‪ 2‬ش��رکت بسیار بزرگ‬ ‫و برجس��ته داریم ‪ ،‬یکی لوفت هانزا که «هاب» فنی‬ ‫خود را در مالت توسعه داده و دیگری شرکتی تحت‬ ‫مالکیت س��وئیس است که خدمات فنی و نگهداری‬ ‫جت های مسافری را انجام می دهد ‪ .‬همچنین دارای‬ ‫م��دارس اموزش هوانوردی هس��تیم که از مرزهای‬ ‫مالت نیز فراتر رفته و به عنوان نمونه در الجزایر نیز‬ ‫فعالیت می کنند ‪ .‬البته م��دارس دیگری در الجزایر‬ ‫برای اموزش هوانوردی و خلبانی وجود دارد‪ .‬‬ ‫وال اف��زود‪ :‬جمعیت مالت ‪۴۰۰‬هزار نفر اس��ت اما‬ ‫در س��ال یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار گردشگر از کشور‬ ‫م��ا بازدید می کند ‪ .‬این مس��ئله به این دلیل اس��ت‬ ‫که توانس��ته ایم حجم گردش��گری که به مالت وارد‬ ‫می ش��وند را مدیریت کنیم ‪ .‬هتل های زنجیره ای در‬ ‫شهرهایی مانند کورینت‪ ،‬طرابلس‪ ،‬سنت پترزبورگ‪،‬‬ ‫لندن داریم که توسط افراد ماهر در زمینه هتلداری‬ ‫اداره می ش��ود ‪ .‬ما مدرسه گردش��گری بزرگی با نام‬ ‫‪ ITS‬داری��م که م��دارک و دوره هایی را تا س��طوح‬ ‫دانشگاهی ارائه می دهد ‪ .‬وال اضافه کرد‪ :‬کشور ایران‬ ‫ممل��و از مکان های تاریخی اس��ت ‪ .‬مالت نیز دارای‬ ‫اث��ار تاریخی منحصر به فردی اس��ت مانند بقایای‬ ‫س��اختمان ها و جاده هایی که به قرن ‪ ۱۶‬میالدی و‬ ‫دوره باروک تعلق دارد ‪ .‬باید این بحث ها مطرح شود‬ ‫تا ببینی��م چگونه می توان در ای��ن بخش ها به هم‬ ‫نزدیک ش��د ‪ .‬وزیر امور خارجه مالت برقراری پرواز‬ ‫مستقیم تهران به مالت را بسیار مهم ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تحقق این موضوع منوط به توافق های تجاری‬ ‫و ص��دور ویزا بوده که می توانی��م این فرایند صدور‬ ‫ویزا بین دو س��فارتخانه را تس��هیل کنیم ‪ .‬در حال‬ ‫حاضر مدت زمان صدور ویزا رضایت بخش نیس��ت و‬ ‫این موضوع در دست بررسی است‪ .‬‬ ‫وال درب��اره امکان س��رمایه گذاری این کش��ور در‬ ‫صنع��ت هوان��وردی ای��ران گفت‪ :‬در ای��ن زمینه با‬ ‫مس��ئول س��ازمان خدمات مالی مذاک��ره خواهیم‬ ‫ک��رد تا با همتایان خود در ای��ران مالقات کنند ‪ .‬ما‬ ‫معتقدی��م فرصت بزرگی پس از رف��ع تحریم ها در‬ ‫ایران وج��ود دارد و این فرص��ت در فضایی رقابتی‬ ‫با کش��ورهای بزرگی مثل فرانس��ه و المان خواهد‬ ‫بود‪ .‬‬ ‫قانون نگهداری ساختمان در دست بازنگری‬ ‫مدی��رکل دفتر س��ازمان های مهندس��ی و تش��کل های‬ ‫حرفه ای وزارت راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬اگ��ر در وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی به این نتیجه رس��یدیم که صالحیت خاصی‬ ‫بر مبنای پروانه اش��تغال به کار برای فعاالن تعمیر و مرمت‬ ‫موردنیاز و ضرورت است‪ ،‬در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫منوچهر ش��یبانی اصل در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی درباره اهمیت نقش شهرسازان در نظارت‬ ‫گف��ت‪ :‬بحث شهرس��ازی به عنوان رش��ته م��ادر و پایه در‬ ‫مجموعه های مهندسی ساختمان قابل توجه است و رعایت‬ ‫ضوابط شهرس��ازی اصل بنیادینی در ش��کل گیری شهرها‪،‬‬ ‫توسعه انها و احداث ساختمان ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی شهرس��ازی را از رش��ته های با اهمی��ت و خاص در‬ ‫مجموعه ‪ 7‬رش��ته نظام مهندس��ی س��اختمان عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬قانونگذار با ن��گاه ویژه‪ ،‬هرج��ا از الزامات مقررات‬ ‫ملی س��اختمان یاد ک��رده بالفاصله در کن��ار ان از ضوابط‬ ‫شهرس��ازی نیز نام برده است‪ .‬ش��یبانی اصل افزود‪ :‬درباره‬ ‫ی را در‬ ‫بحث کنترل س��اختمان‪ ،‬ماده ‪ ۳۵‬قانون‪ ،‬نظارت عال ‬ ‫چارچوب وظایف وزارت راه و شهرسازی قید کرده که بحث‬ ‫کنترل ضوابط شهرسازی هم شامل این ماده و این مجموعه‬ ‫می شود و در اجرای ماده ‪ ۳۵‬مدنظر قرار می گیرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح هایی به پیش��نهاد معاون وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫دست بررسی اس��ت تا در موضوع نظارت بر اجرای ضوابط‬ ‫شهرس��ازی از شهرس��ازان استفاده شود‪ .‬ش��یبانی اصل در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا قرار است در پیش نویس مبحث‬ ‫دوم مقررات ملی س��اختمان رش��ته مرمت نی��ز با توجه به‬ ‫اینک��ه نق��ش و جایگاهی ن��دارد‪ ،‬افزوده ش��ود؟ گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬بخش مغفولی از خدمات مهندس��ی‪ ،‬نگهداری‬ ‫ساختمان هاست‪ .‬حفظ و افزایش طول عمر ساختمان ها که‬ ‫نقش مهم��ی در س��اختمان ها دارد‪ ،‬موردتوجه خاص قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬مبحث بیس��ت و دوم ک��ه به نگهداری‬ ‫ساختمان ها مربوط است‪ ،‬در حال بازنگری است‪.‬‬ ‫بومی سازی تولید با طراحی مهندسی‬ ‫س��ید سعید موسوی‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ با تاکید بر اینکه تغییر در نقشه و مواد در طراحی صنعتی باید بررسی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در برخی محصوالت از موادی اس��تفاده می شود که‬ ‫ممکن اس��ت در ایران به ان نیازی نباش��د و به نوع دیگری از ان مواد نیاز‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬که ایجاد این تغییرات در طراحی صنعتی ممکن است‪.‬‬ ‫مهندسی و صنعت‬ ‫راحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران» مطرح شد‬ ‫زایش کیفیت و رونق تولید‬ ‫این زمینه به طراحی نرسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی مهندس�ی و ارزش افزوده‬ ‫و اشتغال‬ ‫از دیگر موضوعاتی ک��ه در میزگرد تخصصی‬ ‫طراح��ی صنعت��ی در‬ ‫مط��رح ش��د‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و ارزش افزوده در ای��ن دانش بود‪.‬‬ ‫محمدطاهر اهنگری‪ ،‬عض��و هیات مدیره کانون‬ ‫مهندس��ی و طراحی مونت��اژ در این باره گفت‪:‬‬ ‫باید درنظر داش��ته باش��یم محور اصلی طراحی‬ ‫صنعتی در کش��ور به بخ��ش صنایع کوچک و‬ ‫متوسط مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون حدود ‪۹۲‬درصد اش��تغال در‬ ‫زمینه صنایع کوچک تقس��یم بندی می شوند و‬ ‫این نش��ان از اهمیت صنایع کوچک و طراحی‬ ‫صنعتی در این زمین��ه دارد‪ .‬زمانی که طراحی‬ ‫صنعتی بتواند در این زمینه ها عملکرد مناسبی‬ ‫داش��ته باشد طبیعی اس��ت که ارزش افزوده به‬ ‫وج��ود امده نی��ز افزایش چش��مگیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اهنگری با اشاره به اینکه ارزش افزوده موجود‬ ‫در صنای��ع کوچک در زمینه طراحی صنعتی به‬ ‫مراتب اهمیت بیش��تری نسبت به صنایع بزرگ‬ ‫ل فراگیری بیشتر‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به دلی ‬ ‫صنایع کوچک نس��بت به صنایع بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن عوامل دیگری وج��ود دارد که باعث‬ ‫می ش��ود صنای��ع کوچک در طراح��ی صنعتی‬ ‫اهمیت بیشتری داش��ته باشند که ازجمله انها‬ ‫کم هزینه ت��ر بودن طراحی صنعت��ی در صنایع‬ ‫کوچک و زودبازده تر بودن ان است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی‬ ‫و طراحی مونتاژ با بیان اینکه در ایران تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االتی که مورد استفاده قرار نمی گیرد‬ ‫بیش از ماشین االت و زیرساخت هایی است که‬ ‫در کشورهای صنعتی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫کارهایی ک��ه طراحی صنعتی در ایران می تواند‬ ‫ب��ه خوب��ی اجرا کن��د ازادس��ازی ظرفیت های‬ ‫موجود در زمینه تولید است‪.‬‬ ‫اهنگری با اشاره به اینکه طراحی صنعتی در‬ ‫بخش تولید می تواند ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫زیرس��اخت های بدون اس��تفاده در کشور را به‬ ‫هم متصل کند تا از ظرفیت تولید انها استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این کار در کش��ور عالوه بر اینکه ‬ ‫ش��رایط ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را افزایش‬ ‫می ده��د به تولید بیش��تر و کس��ب درامد هم‬ ‫کمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس طراحی صنعتی‪ ،‬انچه‬ ‫در مهندس��ی معک��وس وج��ود دارد و به نوعی‬ ‫عامل بازدارنده نواوری اس��ت هم در این شیوه‬ ‫تولی��د از بین می رود و طراح��ان برای تولید با‬ ‫استفاده از ماشین االت بدون استفاده باید خط‬ ‫تولید را طراحی کنند‪ .‬در این شیوه نمی توان از‬ ‫مهندسی معکوس اس��تفاده کرد و خوشبختانه‬ ‫س��طح دانش فنی موجود در کش��ور نیز امکان‬ ‫طراحی این شیوه تولید را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی‬ ‫و طراح��ی مونت��اژ با اش��اره به اینک��ه یکی از‬ ‫مهم تری��ن موضوعاتی که در زمینه تولید وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کیفیت محصوالت تولیدی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازخورد مش��تری از محصوالت تولید ش��ده در‬ ‫کشور باعث می ش��ود در تولید تغییراتی ایجاد‬ ‫شود تا مش��کالت کنونی برطرف ش��وند‪ .‬برای‬ ‫ارتقای سطح تولید براساس بازخورد مشتریان‪،‬‬ ‫باید طراحان صنعتی وارد این بخش ش��وند تا با‬ ‫تغییرات الزم در تولید مشکالت موجود برطرف‬ ‫شود و کیفیت محصول تولیدی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬یک��ی از وظایف طراحی‬ ‫مهندس��ی در واحدهای تولیدی این اس��ت که‬ ‫از تکرار یک اش��تباه در تولی��د جلوگیری کند‪.‬‬ ‫متاسفانه در کشور ما این چرخه به طور کامل در‬ ‫صنایع ایجاد نمی ش��ود و به این دلیل است که‬ ‫ایران در کیفیت محص��والت تولیدی در برخی‬ ‫صنایع با مشکالتی رو به رو شده است‪.‬‬ ‫اهنگری با اش��اره به اینکه در خارج از کشور‬ ‫م انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین راه‬ ‫این کار دائ ‬ ‫حل برای ارتقای س��طح کیف��ی تولید‪ ،‬این کار‬ ‫است‪ .‬کش��ورهای خارجی و توسعه یافته نیز به‬ ‫این دلیل که توانس��تند خط تولیدهای خود را‬ ‫به طور دائمی تغییر دهن��د‪ ،‬به کیفیت مطلوب‬ ‫در تولید رسیدند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره کانون مهندس��ی و‬ ‫طراح��ی مونتاژ ب��ا بیان اینک��ه ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت تولی��دی در داخ��ل کش��ور باعث‬ ‫می ش��ود با کاه��ش واردات نیز رو به رو ش��ویم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورت��ی ک��ه محص��والت داخلی با‬ ‫کیفیت مناس��ب و مهندس��ی ش��ده ب��ه بازار‬ ‫عرضه شود دیگر خریداران از کاالهای خارجی‬ ‫استقبال نمی کنند و در این زمینه به حمایت از‬ ‫محصوالت داخلی نیز دست می یابیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بس��یاری از کشورهای‬ ‫توسعه یافته در دنیا دسترسی به منابع زیرزمینی‬ ‫و نفت و گار ندارن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای حمایت‬ ‫از تولی��دات داخل الزامی به اس��تفاده از منابع‬ ‫نفتی وجود ندارد و با این راه ها می توان تولیدات‬ ‫غیرنفتی را با کیفیت مناس��بی عرضه کرد‪ ،‬در‬ ‫این حالت درامد ملی و میزان اش��تغالزایی نیز‬ ‫در کشور افزایش خواهد یافت‪ .‬تایوان‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫ژاپن و بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این‬ ‫الگو برای پیش��رفت در صنایع استفاده کردند و‬ ‫به موفقیت های بزرگی در ان زمینه رسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت و کنت�رل تولی�د‪ ،‬بر عه�ده‬ ‫طراحان مهندسی‬ ‫در این نشس��ت همچنین از دیگر موضوعاتی‬ ‫ک��ه مطرح ش��د‪ ،‬هزینه کیفی��ت و کنترل این‬ ‫هزینه ب��ا طراحی مهندس��ی بود‪ .‬سیدس��عید‬ ‫موسوی در این باره گفت‪ :‬کنترل هزینه کیفیت‬ ‫موضوعی است که از ایده پردازی و طراحی های‬ ‫نخس��تین برای خط تولید و مواد اولیه ش��روع‬ ‫می شود و تا تولید نهایی محصول ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این فرایند انچه اهمیت بسیاری‬ ‫دارد زمان مشخص کردن اشتباه در خط تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چه اشتباه های صنعتی در این فرایند‬ ‫سریع تر شناس��ایی ش��وند‪ ،‬هزینه های کیفیت‬ ‫کاه��ش می یابد و محصول با کیفیت بیش��تر و‬ ‫هزینه کمتر تولید می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مهندس��ی طراح��ی با تاکید‬ ‫بر اهمیت مرحله نخس��ت طراح��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫در طراحی اش��تباه های تولید مش��خص ش��ود‬ ‫واحده��ای تولیدی با هزین��ه بازطراحی رو به رو‬ ‫می ش��وند‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت که اگ��ر این‬ ‫اش��تباه ها پس از راه ان��دازی واحدهای تولیدی‬ ‫مشخص شوند هزینه های بس��یاری به واحدها‬ ‫تحمیل ش��ده و صاحب��ان واحدهای صنعتی را‬ ‫ب��ا هزینه تغییرات عمده در خ��ط تولید مواجه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتق�ال دان�ش فن�ی و مهندس�ی‬ ‫طراحی‬ ‫حکیم پور در این بخش از نشس��ت به بررسی‬ ‫شرایط پس��اتحریم در حوزه طراحی پرداخت و‬ ‫در این باره گفت‪ :‬انچه در این دوره اهمیت دارد‬ ‫این اس��ت که ما باید ببینیم ایا می خواهیم در‬ ‫این دوره به دستاوردی برسیم؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ش��رایط باید ب��ه صنایع‬ ‫کوچک با دقت بیش��تری پرداخته شود‪ .‬صنایع‬ ‫کوچ��ی که وجود دارد باید م��ورد حمایت قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬نه صنایعی که اکنون در حال شکل گیری‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برتری طراحی‬ ‫و توسعه در دوره‬ ‫صنعتی شدن‬ ‫داوود اکبری‬ ‫است‪ .‬باید در این دوره از صنایع کوچک موجود‬ ‫در کشور حمایت ش��ود تا انها بتوانند تولیدات‬ ‫خ��ود را مبتنی بر ش��رایط ام��روز جامعه پیش‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫حکیم پ��ور با اش��اره به اینکه اگ��ر حمایت از‬ ‫صنایع کوچک اغاز ش��ود‪ ،‬شرایط تولید کشور‬ ‫بهب��ود خواه��د یاف��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از‬ ‫مشکالتی که اینک وجود دارد ارائه تسهیالت به‬ ‫واحدهایی است که اکنون قصد راه اندازی دارند‪.‬‬ ‫منابع کش��ور در زمینه تسهیالت محدود است‬ ‫و در این ش��رایط تس��هیالت مورد نیاز باید به‬ ‫بخش هایی داده ش��ود که در ش��رایط تحریم با‬ ‫تمام سختی ها دست از تولید برنداشتند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره این کان��ون با بیان اینکه‬ ‫واحده��ای جدی��د باید متکی ب��ر منابع بخش‬ ‫خصوصی باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه قس��متی از‬ ‫بخ��ش خصوصی کش��ور اکن��ون با طم��ع وام‬ ‫و تس��هیالت می خواهن��د واحده��ای خ��ود را‬ ‫راه اندازی کنن��د و این کار به واحدهای موجود‬ ‫در کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج از رک�ود و راهکاره�ای‬ ‫موجود در طراحی‬ ‫در ادام��ه ای��ن میزگ��رد‪ ،‬اهنگری با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تس��هیالت باید در زمین��ه مالیات و‬ ‫تشویق های صادراتی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار است‬ ‫در این زمینه تسهیالتی داده شود باید به افرادی‬ ‫اعطا شود که کارخانه ندارند و می خواهند تولید‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬به عبارتی در شرایط کنونی باید‬ ‫به طرح های نواورانه تسهیالت داده شود‪.‬‬ ‫حکیم پور نیز با اشاره به اینکه در این شرایط‬ ‫باید از ظرفی��ت خالی واحده��ای نیمه تعطیل‬ ‫و تعطیل اس��تفاده ک��رد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬یکی از‬ ‫کارکرده��ا ی طراح��ی مهندس��ی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫این ظرفیت هاس��ت‪ .‬در طراحی مهندس��ی اگر‬ ‫طرح های نواورانه و خالقانه وجود داش��ته باشد‬ ‫می توان ب��ا بهره گی��ری از ماش��ین االت بدون‬ ‫استفاده که به دلیل رکود در کشور وجود دارند‪،‬‬ ‫در بخش های دیگری برای تولید استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه راه ان��دازی واحدهای‬ ‫جدی��د صنعتی در کش��ور با مش��کالت زیادی‬ ‫رو به رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واحدی که می خواهد کار‬ ‫خ��ود را در این ش��رایط اغاز کن��د‪ ،‬یعنی تمام‬ ‫بخش هایی ک��ه در بعض��ی از واحدها به وجود‬ ‫امده و بدون استفاده مانده اهمیت ندارد و این‬ ‫مسیر دوباره در واحد دیگری ادامه می یابد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره این کانون تخصصی افزود‪:‬‬ ‫انچه اهمیت دارد این اس��ت ک��ه امکانات برای‬ ‫تولید به اندازه کافی وجود دارد و بیشتر انها هم‬ ‫کم کار و بیکار هستند و استفاده از انها اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬در صورتی که بتوان سرمایه گذاران‬ ‫را به این سمت س��وق داد‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از واحدهای راکد و نیمه تعطیل دوباره راه اندازی‬ ‫می ش��وند و با این ش��یوه می توان مقابل رکود‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫حکیم پور با تاکید بر اینکه تسهیالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش ح��ق افرادی اس��ت ک��ه می توانند‬ ‫واحده��ای موج��ود اما ب��دون اس��تفاده را به‬ ‫چرخه تولید بازگردانن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫تس��هیالت و معافیت های مالیاتی به این افراد و‬ ‫واحدها داده ش��ود شاهد رشد بیشتر طراح های‬ ‫اینچنینی خواهیم بود و برای خروج از رکود نیز‬ ‫کشور می تواند با اس��تفاده از این افراد‪ ،‬واحدها‬ ‫را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫کارشناس طراحی صنعتی‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن توسعه کش��ور در حوزه‬ ‫صنع��ت با ورود به فضای صنعتی ش��دن در راس��تای‬ ‫توسعه پایدار گامی بسیار تعیین کننده است‪ .‬موفقیت‬ ‫این سیاس��ت ها مس��تلزم تغییر رویکردهایی از جمله‬ ‫بازنگری در رویکرد ب��ا محوریت تولید محصول نهایی‬ ‫و حرکت از تولید مبتنی بر پارادایم تحقیق و توس��عه‬ ‫ (‪ )R&D‬به س��مت ف��از طراحی و توس��عه (‪)D&D‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروزه تحقیق و توس��عه در صنایع پایه مانند صنایع‬ ‫م��واد و متالورژی‪ ،‬صنایع الکترونیک‪ ،‬نیرو و بس��یاری‬ ‫از صنایع پای��ه مانند علوم پای��ه از اهمیتی دوچندان‬ ‫برخ��وردار اس��ت و تردیدی در ان نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫اهمیت تحقی��ق و پژوهش های علم��ی بیش از پیش‬ ‫م��ورد تاکید قرار می گیرد اما انچه اهمیت دارد برتری‬ ‫پارادای��م طراحی و توس��عه بر مدل تحقیق و توس��عه‬ ‫در صنای��ع ب��ا محوریت محص��ول نهای��ی در صنایع‬ ‫خودروسازی‪ ،‬صنایع لوازم خانگی و بسیاری از صنایعی‬ ‫که محص��ول نهایی مورد نیاز ب��ازار مصرف کننده عام‬ ‫جامعه را تولید می کنند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫ام��روزه صنایع محصول محور ما ب��ا تکیه بر همین‬ ‫میزان از دانش و اس��تانداردهای روز باید در چارچوب‬ ‫نظریه «طراحی و توسعه» تغییر نگرش یابند تا بتوانند‬ ‫در ب��ازار متنوع کاالهای بروز‪ ،‬جایگاه خود را در فضای‬ ‫رقابتی کاالهایی ک��ه در انها عنصر طراحی و معماری‬ ‫کارکرد گرایان��ه و مخاطب محور هم��راه با زیبایی های‬ ‫رقابت��ی محصول نق��ش محوری دارد با س��هم خواهی‬ ‫جدی تر ارتقا دهند‪.‬‬ ‫رش��ته و حرف��ه طراح��ی صنعت��ی که ام��روزه در‬ ‫دانش��گاه های معتبر دنی��ا و مراکز اکادمیک مش��هور‬ ‫جهان و دانش��گاه های ایران همانن��د پردیس هنر های‬ ‫زیبای دانش��گاه تهران‪ ،‬دانش��کده معم��اری و طراحی‬ ‫صنعتی دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬و دیگر دانشگاه هاست‪،‬‬ ‫ک��ه اگر بخواهیم همه انها را ن��ام ببریم خود مقاله ای‬ ‫مستقل می طلبد‪ ،‬توان پاسخگویی به این نیاز از توسعه‬ ‫محصوالت صنایع کشور را دارند‪.‬‬ ‫تحولی بزرگ که در غالب شرکت های عظیم محصول‬ ‫نهایی مح��ور مانن��د خودروس��ازان و تولیدکنن��دگان‬ ‫ان��واع لوازم خانگی و اداری ش��خصی دیده می ش��ود‪،‬‬ ‫اغلب براس��اس تنوع طراح��ی و کاربردها و مخاطبان‬ ‫و مش��تریان میلیونی وگس��ترده و براساس دانش فنی‬ ‫حداقلی متناس��ب با نیاز مصرف کننده‪ ،‬فناوری تولید‬ ‫و سیاس��ت گذاری های قیمت تمام ش��ده متناس��ب با‬ ‫ق��درت خرید الیه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و حتی‬ ‫فرهنگی جوامع به توس��عه جایگاه محصوالت خود در‬ ‫بازار می اندیش��ند‪ .‬از این روست که توصیه می شود در‬ ‫ش��رایط کنونی صنعت کشور نیز براساس میزان دانش‬ ‫به دس��ت امده و مورد نیاز هر کاال به وسیله صنایع باید‬ ‫با تکیه بر عنصر طراحی و تنوع بخشیدن به محصوالت‬ ‫وکیفی��ت انه��ا از ظرفیت ه��ای دوجانب��ه صنعتی و‬ ‫بازار مص��رف بهره مندی حداکثری را نصیب توس��عه‬ ‫محصوالت و جایگاه اقتصادی نشان(برند) خود سازند‪.‬‬ ‫با مروری کوتاه به س��ابقه صنایع خودرویی و خانگی‬ ‫در دهه های گذشته و مقایسه ان با تنوع کاالهای امروز‬ ‫می توان به نکات و مصادیق بارزی دست یافت‪.‬‬ ‫در دهه ه��ای ‪ 70‬و ‪ 80‬میالدی ویترین فروش��گاه ها‬ ‫و نمایش��گاه ها تن��وع چندانی ازکاال نداش��ته و بدون‬ ‫ش��ک این امر به دلیل ش��رایط و ویژگی های س��طح‬ ‫دانش فنی و فناوری های این دس��ت از محصوالت در‬ ‫مراحل طراحی و ساخت و تولید بود ولیکن امروزه این‬ ‫صنایع براساس س��طح معینی از دانش فنی مورد نیاز‬ ‫کاال و اس��تانداردهای روز‪ ،‬بر اص��ل تنوع در محصول‬ ‫با تکیه بر اصل طراحی متناس��ب با انواع س��لیقه ها و‬ ‫کارکرد ه��ا و قدرت خرید متمرکز ش��ده اند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر انچه امروزه س��طح دانش فنی م��ورد نیاز تولید‬ ‫کاال را تعیی��ن می کن��د واقعیت ه��ای بازار اس��ت که‬ ‫متناس��ب با ان واقعیت ه��ا‪ ،‬تولید کنندگان به طراحی‬ ‫و تولید متناس��ب ب��ا تحقی��ق ب��ازار و کاالی هایی با‬ ‫ کیفیت ها و ارزش های اقتصادی متناسب به بازار عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫از این رو توصیه می ش��ود صنایع با تولید محصوالت‬ ‫برای مصرف کننده نهایی از پارادایم طراحی و توس��عه‬ ‫به عنوان کلید موفقیت در جلب نظر مصرف کننده گاه‬ ‫معین خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مدل از رویکرد تش��ابه بس��یار ی ب��ا مدل های‬ ‫توس��عه ای کش��ورهایی دارد که در چن��د دهه اخیر با‬ ‫تکی��ه به دانش ه��ای فنی حداقلی و تن��وع حداکثری‬ ‫گوی رقابت را از کهنه کاران صنعتی جهان ربوده اند‪ .‬با‬ ‫نگاهی به بازار کاالهای مصرفی این کشور دیگر نیازی‬ ‫به استدالل بیشتر از این نیست‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تحقق اشتغالزایی در نجف اباد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫محمد مغ��زی‪ ،‬رییس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان نجف اباد‬ ‫استان اصفهان از تحقق اشتغال در این شهرستان بیش از رقم تعیین شده خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬بر اس��اس س��همیه تعیین شده‪ ،‬امسال در این شهرستان باید برای‬ ‫‪ ۴‬هزار و یک نفر شغل ایجاد می شد درحالی که تاکنون در شهرستان ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۲‬نفر مشغول کار شده اند و از تعهد ایجاد شده جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫صنعت استان ها‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست رفع مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکالت ‪۵‬‬ ‫واحد صنعتی در اس��تان‪ ،‬خواستار رفع موانع واحدهای‬ ‫تولیدی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قاس��م سلیمانی دش��تکی در نشست‬ ‫بررس��ی مش��کالت و موانع طرح های تولیدی اس��تان‬ ‫افزود‪ :‬این طرح ها شامل شرکت تعاونی مرغ گوشتی و‬ ‫تولید قارچ و در حوزه صنایع کوچک‪ ،‬تولیدی و صنعتی‬ ‫اس��ت و بیشترین مشکالت ان نقدینگی و وثیقه بانکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬زمینه موانع تولید در اس��تان شناس��ایی‬ ‫و رفع ش��ود و بانک ها و دس��تگاه های متولی برای رفع‬ ‫مش��کالت و موان��ع بخش تولید اس��تان با هدف حفظ‬ ‫اشتغال و توسعه باید همکاری بیشتر داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ب��رای هم��کاری بیش��تر بانک ها با‬ ‫واحدهای تولیدی استان در صورت نقص داشتن قانون‬ ‫و دس��تورالعمل ها‪ ،‬مصوبات این موانع شناسایی و برای‬ ‫رفع انها راهکار پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫ی با بیان اینک��ه یکی از موانع بخش‬ ‫سلیمانی دش��تک ‬ ‫تولید نداشتن سرمایه درگردش است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫رفع این موانع با هم اندیشی مسئوالن راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بخش تولید و صنعت استان دچار بیماری‬ ‫ش��ده که برای پویایی تولید ان نیاز به برنامه ای دائم و‬ ‫راهکارهای اصولی است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬مهم ترین خواسته واحدهای تولیدی‬ ‫اس��تان تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش‪ ،‬تمدید‬ ‫مهلت بازپرداخت بدهی‪ ،‬بخش��ش جریمه های بانکی و‬ ‫ازاد سازی بخش مازاد وثیقه ها نزد بانک است‪.‬‬ ‫سیدنعیم امامی از بانک های عامل خواست در زمینه‬ ‫تقسیط بدهی و معوقات این واحدها و همچنین اعطای‬ ‫فرصت برای بازپرداخت همکاری بیشتر داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون ‪۱۳‬جلس��ه رفع‬ ‫موانع تولید در استان تشکیل و ‪ ۸۰‬پرونده مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امامی ابراز کرد‪ :‬این جلس��ات ‪۱۱۵‬مصوبه داشته که‬ ‫از این تعداد‪۸۴ ،‬مصوبه در زمینه تعیین تکلیف بدهی‪،‬‬ ‫‪ ۵‬مصوبه در زمینه تامین مالی و تس��هیالت و بقیه در‬ ‫زمینه تامین س��وخت‪ ،‬امور زیربنایی‪ ،‬حقوقی و دولتی‬ ‫بوده که از این تع��داد مصوبه‪ ۴۴ ،‬مورد اجرایی و بقیه‬ ‫در دست اجراست‪.‬‬ ‫صنعت شوینده و بهداشتی خراسان شمالی حبابی نیست‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫امید حیدریان‬ ‫پیگیری اجرای طرح های‬ ‫بزرگ صنعتی در ایالم‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری ایالم با‬ ‫اش��اره به اینکه حل مش��کالت واحدهای تولیدی ایالم‬ ‫یک اولویت در برنامه ریزی مسئوالن است‪ ،‬گفت‪۱۴۰ :‬‬ ‫واحد تولیدی مشکل دار در سطح استان وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حش��مت اهلل عس��گری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫استان ایالم به عنوان یکی از مناطق مهم نفت و گاز در‬ ‫کشور به ش��مار می رود که هم اکنون واحدهای بزرگی‬ ‫مانند پتروش��یمی و پاالیشگاه در این استان مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬برای توس��عه صنعتی اس��تان ایالم‬ ‫طرح ه��ای بزرگ صنعتی دیگ��ر در بخش های مختلف‬ ‫در حال پیگیری اس��ت و به طور قطع اینده ای بس��یار‬ ‫درخشان در انتظار استان قرارگرفته است‪.‬‬ ‫عسگری با اشاره به اینکه عالوه برجذب سرمایه گذاری‬ ‫به عن��وان ی��ک اولوی��ت اساس��ی در راس برنامه های‬ ‫مسئوالن‪ ،‬حل مشکالت واحدهای تولید نیز در دستور‬ ‫کار قرارگرفته اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در مجموع حدود ‪۱۴۰‬‬ ‫واحد تولیدی مشکل دار در سطح استان وجود دارد که‬ ‫تمامی این واحدها مش��کالت مختلفی ازجمله کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬تسهیالت بانکی و‪ ...‬دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬از صددرصد مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان حدود ‪۹۰‬درصد مربوط به مش��کالت‬ ‫بانک��ی و باقی مربوط به تعویض وثیقه‪ ،‬اس��تمهال وام‪،‬‬ ‫تقسیط مجدد‪ ،‬مالیات و تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان بهمن‬ ‫‪ ۲۱‬جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫برگزار ش��ده که حاصل این جلسات ‪ ۱۷۲‬مصوبه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از کل مصوبات کارگروه تسهیل و‬ ‫رف��ع موانع تولید در س��ال جاری‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱۵‬مصوبه‬ ‫اجرایی و ‪ ۵۷‬مورد نیز در دست اجراست‪.‬‬ ‫عس��گری اظهار کرد‪ :‬با توجه به مرز مهران در استان‬ ‫ایالم‪ ،‬به طور قطع راه اندازی واحدهای تولید در اس��تان‬ ‫از توجی��ه اقتصادی خوب��ی برخوردار اس��ت که البته‬ ‫مسئوالن اس��تان نیز باید ش��رایط الزم را برای حضور‬ ‫سرمایه گذاران فراهم کنند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار ایالم گفت‪:‬‬ ‫اس��تان ایالم قابلیت ه��ای زیادی برای رون��ق تولید و‬ ‫توس��عه کس��ب وکار دارد ک��ه نیازمند توج��ه مدیران‪،‬‬ ‫دستگاه ها و تعامل انها با بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫محمد صمدی‬ ‫وجود ‪ ۲‬واحد ش��وینده و بهداش��تی در اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی باع��ث ش��ده فق��ط ‪ ۱۵‬نفر در‬ ‫شهرس��تان های اسفراین و ش��یروان مشغول به کار‬ ‫شوند‪ .‬این مسئله ناشی از نبود زیرساخت های الزم‪،‬‬ ‫کمبود راه های مواصالتی‪ ،‬س��رمایه گذاری نکردن در‬ ‫صنع��ت به دلیل مزیت های دامپروری و کش��اورزی‬ ‫این اس��تان کم برخوردار است‪ .‬کارشناسان معتقدند‬ ‫جذب سرمایه گذار در بخش های صنعتی تنها راهکار‬ ‫رونق در این استان است‪.‬‬ ‫ل رییس‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا یحی��ی نیک��د ‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬امید حیدریان و‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و محمد صمدی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان خراس��ان ش��مالی چگونگی‬ ‫رون��د احداث و بهره برداری از واحدهای ش��وینده و‬ ‫بهداشتی در این استان را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی با بیان اینکه هم اکنون فقط ‪ ۲‬واحد تولیدی‬ ‫ش��وینده و بهداشتی در استان مش��غول به فعالیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این ‪ ۲‬واحد در شهرس��تان های‬ ‫اس��فراین و شیروان توانسته اند با تولید محدود برای‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد‬ ‫کنند ک��ه از نظر تعداد واحد و میزان اش��تغال رقم‬ ‫قابل توجهی برای اس��تفاده از توانمندی های موجود‬ ‫در استان به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫یحی��ی نیک��دل با اش��اره ب��ه اینکه اس��تان های‬ ‫کمتربرخ��وردار ب��رای اح��داث و بهره ب��رداری از‬ ‫واحدهای مختلف تولیدی نیازمند حمایت های ویژه‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها با ارائه تسهیالت ارزان قیمت‪،‬‬ ‫در مرحله نخس��ت حمایت از صاحبان صنایع برای‬ ‫سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از واحدهای‬ ‫تولیدی به ویژه صنایع شوینده و بهداشتی هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تامین زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫سرمایه گذاری و استقرار واحدهای تولیدی در استان‬ ‫از دیگ��ر مواردی اس��ت که می تواند ب��رای حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران در نظر گرفته ش��ود که متاسفانه‬ ‫ان گونه که باید از س��رمایه گذاران و صاحبان صنایع‬ ‫حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫نیک��دل ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه فراه��م نب��ودن‬ ‫زیرس��اخت های الزم در اس��تان باع��ث ش��ده‬ ‫س��رمایه گذاران س��ایر اس��تان ها تمایل چندانی به‬ ‫س��رمایه گذاری در خراسان ش��مالی نداشته باشند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��رمایه گذاران منطقه ای نیز توان مالی‬ ‫قدرتمندی برای س��رمایه گذاری در صنایع مختلف‬ ‫ندارن��د به همین منظور انتظار می رود ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ دولت��ی مانند ایدرو (س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران) و ایمیدرو (س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران) برای‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های الزم در استان اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری کنند تا با اج��رای پروژه های بزرگ‪،‬‬ ‫واحدهای کوچکی چون صنایع شوینده و بهداشتی‬ ‫بتوانند فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬باال بودن هزینه های حمل ونقل‬ ‫مواد اولیه به دلیل نب��ود راه های مواصالتی افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولید واحدها را به همراه داش��ته که به‬ ‫طور حتم توانایی رقابت با محصوالت مش��ابه تولید‬ ‫مالیاتی‪ ،‬توسعه زیر س��اخت های الزم‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه م��واردی اس��ت ک��ه می توان��د روند‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬احداث و بهره ب��رداری از واحدهای‬ ‫مختلف تولی��دی از جمله واحده��ای تولیدی مواد‬ ‫شوینده و بهداشتی را تسریع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار صنایع شوینده و بهداشتی‬ ‫در سایر استان ها را از این واحدها خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان ش��مالی با بیان اینکه فشارهای‬ ‫مالیات��ی در اس��تان های کمتر برخ��وردار معضالت‬ ‫فراوان��ی برای این واحدها ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه چگونگی روند دریاف��ت مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده ساختار مناس��بی ندارد که این امر به همراه‬ ‫سایر موانع تولید انواع محصول در استان‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولی��دی را با مش��کل روبه رو ک��رده و باید برای ان‬ ‫چاره اندیشی شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬وجود محصوالت‬ ‫مشابه مختلف س��ایر اس��تان ها در بازار محصوالت‬ ‫شوینده و بهداش��تی باعث شده بازار رقابت این نوع‬ ‫کاال از شدت باالیی برخوردار باشد و کاالیی توانایی‬ ‫رقابت و جلب مش��تری را دارد که از نش��ان(برند)‪،‬‬ ‫صنعت و فناوری روز دنیا بهره مند است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن خراس��ان ش��مالی با‬ ‫بیان اینکه در س��ال های گذشته‪ ،‬تعداد زیادی جواز‬ ‫تاسیس واحدهای ش��وینده و بهداشتی در استان از‬ ‫س��وی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان صادر‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با گذشت زمان تعدادی از این‬ ‫واحدها به دالیل مختلف از ادامه راه بازمانده و تغییر‬ ‫کاربری دادند یا بعد از احداث تولید انبوهی ندارند‪.‬‬ ‫امی��د حیدری��ان با اش��اره ب��ه اینک��ه واحدهای‬ ‫تولیدی شوینده و بهداشتی اس��تان‪ ،‬توانایی رقابت‬ ‫با محصوالت مشابه در بازار با نشان(برند)های معتبر‬ ‫داخلی و خارجی را ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬محصوالت تولیدی‬ ‫واحدهای ش��وینده و بهداشتی به صورت مستقیم با‬ ‫س�لامت جامعه در ارتباط هس��تند و در صورتی که‬ ‫نش��ان(برند) معتبری نداشته باش��ند رقابت پذیری‬ ‫کمتری نس��بت به سایر محصوالت خواهند داشت و‬ ‫همین ام��ر تاثیر فراوانی بر میزان تولید این واحدها‬ ‫می گذارد‪ .‬حیدریان با تاکید بر اینکه سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همکاری های مناسبی برای‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های الزم در زمینه احداث‬ ‫رفع ‪ ۹۵‬درصد مشکالت بانکی صنایع‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قزوین با اشاره‬ ‫به موفقیت ستاد تس��هیل استان در کشور گفت‪ :‬ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید قزوین حائز رتبه دوم کشوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬علی پرزحمت در جلس��ه س��تاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید قزوین اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫نخست سال جاری ‪ ۱۲۵‬جلسه کارگروه فرعی که ‪۳۹۶‬‬ ‫مصوبه داشته است‪ ،‬برگزار کردیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تعداد مصوبات کارگروه های فرعی س��تاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین مربوط به ‪۲۵۵‬‬ ‫واحد صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین‬ ‫با ارائه امار تعداد جلسات اصلی و مصوبات ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید این استان ابراز کرد‪ :‬در این مدت ‪۱۰‬‬ ‫جلس��ه اصلی برگزار شده که ‪ ۳۵۴‬مصوبه داشته و این‬ ‫مصوبات مربوط به ‪ ۲۳۴‬واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫پرزحمت با اشاره به تعداد جلسات فرعی برگزار شده‬ ‫بین دو جلس��ه اصلی اخیر ستاد تسهیل و مصوبات انها‬ ‫ادامه داد‪ :‬از جلس��ه قبل تاکنون نیز ‪ ۱۳‬جلس��ه فرعی‬ ‫س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید اس��تان قزوین برگزار‬ ‫شده که ‪ ۴۲‬مصوبه داشته و این مصوبات مربوط به ‪۳۹‬‬ ‫واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬از مجموع جلس��ات فرعی و اصلی‬ ‫ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید ‪ ۷۱‬جلسه به بانک ها‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬جلس��ه به بیمه تامین اجتماعی‪ ۱۳ ،‬جلسه به اداره‬ ‫کل مالیات و ‪ ۲۴‬جلس��ه به س��ایر دستگاه های اجرایی‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین‬ ‫با اش��اره به اقدامات انجام شده در ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید ای��ن اس��تان از ابتدای فعالی��ت کارگروه‬ ‫تاکن��ون تصریح ک��رد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۳۹۶‬مصوب��ه در این‬ ‫کارگروه داشتیم که ‪ ۱۲‬مورد ان نیاز به توضیح دستگاه‬ ‫اجرایی داشته و ‪ ۳۱۱‬مورد نیز اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بخش زیاد مش��کالت مطرح‬ ‫شده در س��تاد تسهیل برطرف شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در مجموع ‪ ۹۰‬درصد مش��کالت مطرح ش��ده در ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان قزوی��ن مربوط به‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬امور مالیاتی و تامین اجتماعی بود که تاکنون‬ ‫‪ ۹۵‬درصد مشکالت مرتبط با این حوزه ها برطرف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی استان باید از این مزیت‬ ‫برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی‪ ،‬بهترین‬ ‫بهره ب��رداری را کن��د زی��را س��رمایه گذاران همواره‬ ‫به دنبال بنگاه ه��ای زودبازده به منظور س��وددهی‬ ‫هستند‪ ،‬به همین منظور باید از این موقعیت مناسب‬ ‫برای جذب سرمایه گذار بیشترین استفاده را برد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در خانه صنعت و معدن خراسان‬ ‫ش��مالی بازاریابی و بازارس��نجی محصوالت تولیدی‬ ‫ب��ه وی��ژه محصوالت ش��وینده و بهداش��تی را مهم‬ ‫ارزیاب��ی کرد و گفت‪ :‬تولی��د محصول صادرات محور‬ ‫در واحدهای تولیدی از جمله برنامه هایی اس��ت که‬ ‫صاحبان صنایع اس��تان از جمله واحدهای تولیدی‬ ‫شوینده و بهداشتی باید در دستور کار قرار دهند که‬ ‫متاسفانه با این وجود بخش خصوصی استان تاکنون‬ ‫نتوانسته در این زمینه اقدام شایسته ای انجام دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برای جبران این عقب ماندگی از‬ ‫بازارهای داخلی و بین المللی باید از رایزنان بازرگانی‬ ‫در معرف��ی بازار ه��ای داخ��ل به کش��ورهای هدف‬ ‫اس��تفاده کرد تا عالوه بر به دس��ت اوردن بازارهای‬ ‫جدی��د‪ ،‬واحدهای تولی��د از تولید انب��وه برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬حیدری��ان ورود بخش خصوصی ب��ه تولید‬ ‫ان��واع محصول را نیازمند دانش فن��ی و منابع مالی‬ ‫مناسب دانست و اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه ماهیت‬ ‫اقتصادی اس��تان بر اس��اس درامده��ای دامپروری‬ ‫و کش��اورزی پایه ریزی ش��ده‪ ،‬کمتر کسی اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش صنع��ت کرده و این امر به‬ ‫ضرر استان اس��ت‪ .‬البته نبود برخی زیرساخت های‬ ‫الزم مانن��د‪ ،‬کمب��ود راه های مواصالت��ی (خط اهن‬ ‫و ف��رودگاه)‪ ،‬پایی��ن ب��ودن س��طح درام��د و نبود‬ ‫س��رمایه گذاری در استان و‪ ...‬تولید انواع محصول در‬ ‫اس��تان را با مشکل روبه رو کرده است‪ .‬وی مهم ترین‬ ‫راهکار بر طرف کردن این مشکالت را سرمایه گذاری‬ ‫شرکت های بزرگ در استان عنوان کرد و افزود‪ :‬ارائه‬ ‫مش��وق های تولید به س��رمایه گذاران‪ ،‬معافیت های‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی بجن��ورد با بی��ان اینکه‬ ‫راه اندازی هر نوع واحد تولیدی در اس��تان‪ ،‬اشتغال‬ ‫و رون��ق اقتص��ادی را به هم��راه دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از محصوالت ش��وینده و بهداشتی یکی از‬ ‫ملزومات اجتناب ناپذیر خانواده ها به شمار می رود که‬ ‫متاس��فانه واحدهای بسیار اندک و با توانمندی های‬ ‫محدود در استان هم اکنون فعالیت دارند که ضرورت‬ ‫احداث واحدهای اینچنینی در استان بسیار احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محم��د صم��دی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اس��تان‬ ‫امادگی های الزم برای س��رمایه گذاری های مشترک‬ ‫در زمین��ه اح��داث و راه اندازی واحده��ای تولیدی‬ ‫ش��وینده و بهداش��تی را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صنایع شوینده‬ ‫و بهداش��تی ب��ا توجه به ب��ازار مصرف از اش��تغال‬ ‫مناس��بی برخوردار اس��ت به همین منظور احداث‬ ‫این گون��ه واحدها می تواند تا ح��دود زیادی معضل‬ ‫بیکاری اس��تان را بر طرف کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وجود‬ ‫مرزهای مش��ترک با کش��ورهای ش��رقی و ش��مال‬ ‫ش��رقی به عنوان یکی از مزیت های استان در زمینه‬ ‫ص��ادرات انواع محصوالت تولیدی به ش��مار می رود‬ ‫که بای��د از این توانمندی ب��رای عرضه محصول در‬ ‫بازارهای کشورهای هدف اس��تفاده کرد‪ .‬صمدی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه باید از توانمن��دی بخش خصوصی‬ ‫برای معرفی هر چه بیشتر محصوالت تولیدی استان‬ ‫به ویژه محصوالت شوینده و بهداشتی در کشورهای‬ ‫همسایه برنامه ریزی مناسبی شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬دعوت‬ ‫و اع��زام هیات های تجاری‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬اع��زام صاحب��ان واحده��ای تولیدی به‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‪ ،‬دعوت از صاحبان فناوری‬ ‫ب��رای بهره مندی از دان��ش روز دنی��ا در واحدهای‬ ‫تولیدی و‪ ...‬از جمله مواردی اس��ت که می تواند روند‬ ‫تولید در تمام واحدهای تولیدی مانند مواد شوینده‬ ‫و بهداشتی را با افزایش همراه کند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از صاحب��ان این صنایع بزرگ برای س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک در بخش احداث و بهره برداری از واحدهای‬ ‫ش��وینده و بهداش��تی دع��وت به عمل ام��ده که با‬ ‫توج��ه به توجیه اقتصادی داش��تن س��رمایه گذاری‬ ‫در این زمینه اقدامات اساس��ی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول در ات��اق بازرگانی‬ ‫بجنورد بر طرف کردن مش��کالت واحدهای تولیدی‬ ‫ش��وینده و بهداشتی را از جمله برنامه های در دست‬ ‫اقدام بخش خصوصی اس��تان ارزیاب��ی کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایط پس��اتحریم س��رمایه گذاری در زمین��ه‬ ‫تولید مواد ش��وینده و بهداش��تی ع�لاوه بر توجیه‬ ‫اقتص��ادی از جای��گاه وی��ژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین منظور بخش خصوصی اس��تان امادگی الزم‬ ‫برای مش��ارکت در تولید‪ ،‬شناسایی بازارهای هدف‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک و‪ ...‬با س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی را دارد‪.‬‬ ‫اماده باش تولیدکنندگان برای پیوستن به بازارهای جهانی‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‬ ‫کرمانش��اه گفت‪ :‬تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کشور‬ ‫خود را برای الحاق به س��ازمان تجارت جهانی و پیوستن‬ ‫به بازارهای ازاد دنیا اماده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا رحیمی در همایش بزرگداشت‬ ‫حامی��ان حق��وق مصرف کننده با بیان اینک��ه حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��ده و تولیدکننده با ه��م گره خورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین مصرف کنندگان در سطح‬ ‫جامعه خود تولیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫وی بر لزوم نهادینه ش��دن فرهن��گ حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده تاکید ک��رد و ادامه داد‪ :‬اگرچ��ه اقدامات‬ ‫خوبی انجام شده اما هنوز در ابتدای کار هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه منابع‬ ‫استانداری کرمانشاه افزود‪ :‬مصرف کنندگان باید به حقوق‬ ‫خود اشنا و مطالبه گر باشند که متاسفانه در استانی مانند‬ ‫کرمانش��اه مطالبه گری بین مردم و مصرف کنندگان کم‬ ‫اس��ت‪ .‬رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان‬ ‫نیز باید کیفیت کاالی خود را باال ببرند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فضای امروز اقتصاد جهان فضای رقابتی بر مبنای کیفیت‬ ‫اس��ت و واحدهای تولیدی که نتوانند خود را به این فضا‬ ‫نزدیک کنند‪ ،‬محکوم به فنا خواهند بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اقدامات خوبی که دولت تدبیر‬ ‫و امی��د انجام داده‪ ،‬به طور حتم در اینده ای نه چندان دور‬ ‫به سازمان تجارت جهانی ملحق خواهیم شد‪ ،‬چون راهی‬ ‫به جز پیوستن به بازار ازاد جهانی نداریم و تولیدکنندگان‬ ‫کشور باید برای ورود به این فضا اماده شوند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تانداری کرمانش��اه کیفیت را مهم ترین اصل در ورود‬ ‫به بازارهای جهانی دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬در این بازارها‬ ‫نظ��ام عرض��ه و تقاضا ازاد اس��ت و همه چی��ز بر مبنای‬ ‫کیفی��ت و رقابت رقم می خ��ورد‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬البته‬ ‫رقابت برای بازارهای جهانی به معنای نادیده گرفتن بازار‬ ‫داخلی نیس��ت و تولیدکنندگان باید بازار داخل کشور را‬ ‫هم درنظر بگیرند و از س��وی دیگ��ر مصرف کنندگان نیز‬ ‫کاالی تولید داخل را مصرف و حمایت کنند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تانداری کرمانش��اه از واحدهای تولی��دی که حامی‬ ‫حقوق مصرف کننده شدند‪ ،‬تجلیل کرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در س��ال های اینده حضور واحده��ای خدماتی و اصناف‬ ‫پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫رشته های مدرن در نساجی‬ ‫محمد مروج حسینی‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن نساجی ایران گفت‪ :‬هیچکدام‬ ‫از رقبای ما در دنیا نمی توانند فرش ماشینی با کیفیت فرش ماشینی ایران تولید‬ ‫کنند‪ .‬با این حال صنعتگران کاشان نباید به دنبال تولید انحصاری فرش ماشینی‬ ‫باش��ند و همیش��ه در تولید فرش ماش��ینی با هم به رقابت مش��روع و نامشروع‬ ‫بپردازند بلکه باید به دنبال ایجاد رشته های مدرن تر صنعت نساجی باشند‪.‬‬ ‫صنایع سبک‬ ‫فرش ماش��ینی موقعیت وی��ژه ای از نظر میزان‬ ‫تولید و گستره اشتغالزایی در صنعت نساجی دارد‪ .‬‬ ‫از ای��ن رو در دوران پس��ابرجام و رونق اقتصادی‬ ‫می تواند برای سوداوری بیشتر در ان امیدوار بود‪ .‬‬ ‫صنعت فرش ماشینی به عنوان یکی از شاخه های‬ ‫اصلی صنعت نس��اجی کشور در سال های اخیر با‬ ‫وج��ود تمام مش��کالت از لحاظ کم��ی و کیفی‪،‬‬ ‫پیش��رفت چشمگیری داشته و در صورت توجه و‬ ‫برنامه ریزی برای حل مشکالت و توسعه ان‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اشتغالزایی‪ ،‬ظرفیت باالیی در افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور دارد و می تواند نقش موثری در‬ ‫ارزاوری برای کش��ور ایفا کند ‪ .‬فرش ماش��ینی با‬ ‫توج��ه به اینکه در انتهای زنجیره تولید قرار دارد‪،‬‬ ‫از قدرت ایجاد ارزش افزوده باالیی برخوردار است‬ ‫و توس��عه ان بسیاری از صنایع جانبی را نیز فعال‬ ‫می کند‪ .‬‬ ‫محمدهادی کمالی��ان‪ ،‬ریی��س اتحادیه فرش‬ ‫ماش��ینی و موکت ته��ران درب��اره مختصات این‬ ‫صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه حدود ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫مترمربع فرش ماشینی در کشور تولید می شود ‪ .‬از‬ ‫این میزان حدود‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬هزار متر مربع در داخل‬ ‫مصرف ش��ده و بقیه ان نیز به کش��ورهایی مانند‬ ‫چین‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬کانادا‪ ،‬کشورهای اروپایی‬ ‫و روس��یه صادر می ش��ود ‪ .‬کمالیان درباره تعداد‬ ‫کارخانه های فرش ماش��ینی گف��ت‪ :‬حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬کارخانه در زمینه صنعت فرش ماش��ینی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد ‪ .‬برخی از ای��ن کارخانه ها‬ ‫بافندگی هستند و برخی خط تولید تمامی فرایند‬ ‫تهیه و تولید فرش را دارند‪ .‬‬ ‫وی درباره نیروی کار ش��اغل در این صنعت نیز‬ ‫گفت‪ :‬هر دستگاهی در کارخانه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کارگر ناظر‬ ‫نیاز دارد و از انج ا که دستگاه ها اتوماتیک هستند‬ ‫تنه��ا باید بر فرایند کار انها نظارت ش��ود ‪ .‬برخی‬ ‫بخش های کارخانه مانند تکمیل و رفوگری نیاز به‬ ‫کارگر بیش��تری دارند‪ ،‬یعنی در هر شیفت کاری‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬کارگر مشغول به کار هستند‪ .‬‬ ‫رییس اتحادیه فرش ماش��ینی و موکت تهران‬ ‫افزود‪ :‬کارخانه های فرش با تمام ظرفیت خود کار‬ ‫نمی کنند؛ چرا که بازار کشش تولید مازاد را ندارد‪ .‬‬ ‫با این حال از انج ا که کارخانه ها به دس��تگاه های‬ ‫روز و م��درن تجهی��ز و دس��تگاه های قدیم��ی‬ ‫جمع اوری ش��ده اند‪ ،‬دس��تگاه های جدید قابلیت‬ ‫تولید انبوه فرش را دارند ‪ .‬این ماش��ین االت از دو‬ ‫کشور بلژیک و المان وارد شده اند ‪ .‬هر چند قابلیت‬ ‫تولید در صنعتگران ایرانی نیز بوده که سازنده این‬ ‫دستگاه ها باشند اما متاسفانه حمایت الزم از انها‬ ‫نشده است ‪ .‬در سال های اخیر واردات دستگاه های‬ ‫مجهز به کشور زیاد شده است ‪ .‬حتی دستگاه های‬ ‫تولید فرش ‪ ۱۲۰۰‬شانه نیز وارد شده که نزدیک‬ ‫به فرش دستباف است‪ .‬‬ ‫کمالی��ان ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد فرصت ه��ای‬ ‫نمایش��گاهی ب��رای تولیدکنن��دگان فرش گفت‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه دموتکس المان ک��ه در دی برگزار‬ ‫می شود تولیدکنندگان ما کمتر شرکت می کردند‬ ‫ام��ا در س��ال های اخیر تولیدکنندگان بیش��تری‬ ‫ش��رکت می کنند و زمین��ه برای رایزن��ی انها با‬ ‫متقاضیان فرش فراهم می ش��ود ‪ .‬البته اگر زمینه‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه تخصصی بین المللی در‬ ‫داخل کش��ور فراهم باش��د مطلوب است و رونق‬ ‫صادرات برای تولیدات فرش ما به وجود می اید‪ .‬‬ ‫وی در توضیح تفاوت مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫در فرش ماش��ینی و دستباف بیان کرد‪ :‬در تولید‬ ‫فرش دس��تباف از نخ طبیعی اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫اما نخ فرش ماش��ینی مصنوعی اس��ت و از الیاف‬ ‫اکرولیک و پلی استر استفاده می شود ‪ .‬برخی مواد‬ ‫اولیه تولید این الیاف از گرانول پتروشیمی تولید‬ ‫می ش��ود و برخی نیز از کشورهایی مانند المان و‬ ‫چین وارد می شود ‪ .‬رییس اتحادیه فرش ماشینی‬ ‫و موک��ت تهران درب��اره کپی ب��رداری در صنعت‬ ‫فرش ماش��ینی نیز گفت‪ :‬مشکل کپی برداری در‬ ‫حال حل شدن اس��ت ‪ .‬به تازگی چند شرکتی که‬ ‫نقشه ها را طراحی می کنند اقدام به ثبت اثر خود‬ ‫کرده اند ‪ .‬ما نیز به تولیدکنندگان هشدار می دهیم‬ ‫که موضوع کپی رایت را در نظر داشته باشند و قبل‬ ‫از اینکه تولیدات خود را به بازار ارائه دهند‪ ،‬نقشه‬ ‫فرش را ثبت کنند‪ .‬‬ ‫کمالیان درباره دورنمای صنعت فرش ماشینی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هنوز ش��رایط پس��اتحریم برای این‬ ‫صنعت مشخص نیست و باید صبر کنیم تا اوضاع‬ ‫بازار رونق پیدا کند ‪ .‬درحال حاضر که فصل فروش‬ ‫فرش ماش��ینی اس��ت با رکود مواجه هستیم ‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه اینکه مردم قدرت خرید ندارند و از طرفی‬ ‫م��ازاد تولید وجود دارد ‪ .‬امیدواریم تا س��ال اینده‬ ‫تغییر مثبتی ش��کل گیرد ‪ .‬این صنعت از ظرفیت‬ ‫ارزاوری و اش��تغال زیادی برخوردار است و فقط‬ ‫نیاز ب��ه مدیریت صحیح دارد ‪ .‬به عالوه اینکه باید‬ ‫صادرات در این صنعت رونق بگیرد ‪ .‬پیش بینی ما‬ ‫این است که اگر پول های ازادشده ایران در بخش‬ ‫تولید بیاید و تولیدکنندگان نیز در فضای رقابتی‬ ‫فعالیت کنند رونق صادراتی بیشتر خواهد شد‪ .‬‬ ‫‹ ‹سوداوری فرش ماشینی در نساجی‬ ‫ایران در رتبه نخس��ت تولی��د فرش و رتبه دوم‬ ‫تولیدکنندگان فرش ماش��ینی جه��ان قرار دارد‪ .‬‬ ‫از ای��ن رو جای��گاه ان در صنع��ت نس��اجی قابل‬ ‫توجه اس��ت ‪ .‬تار و پود ف��رش ایرانی نه تنها معرف‬ ‫قداست فرهنگی مردمان ایران زمین است بلکه در‬ ‫کشورهای جهان نیز خودنمایی می کند‪ .‬‬ ‫علیرضا حائ��ری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫ای��ران درب��اره جایگاه فرش ماش��ینی در صنعت‬ ‫نس��اجی ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظر تع��داد واحد‬ ‫تولی��دی‪ ،‬از حدود ‪ ۱۰‬هزار واحدی که در صنعت‬ ‫نس��اجی وجود دارد‪ .‬حدود ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۱۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی فرش ماشینی وجود دارد ‪ .‬به عبارتی ‪۱۰‬‬ ‫درصد صنعت نس��اجی مربوط به فرش ماش��ینی‬ ‫اس��ت ‪ .‬از نظر اش��تغالزایی‪ ،‬در این صنعت حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار نی��روی کار وجود دارد ک��ه ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫نفر از ای��ن نیروی کار مربوط به فرش ماش��ینی‬ ‫اس��ت ‪ .‬به عبارتی حدود ‪ ۱۰‬ت��ا‪ ۱۱‬درصد نیروی‬ ‫کار و شاغالن سهم صنعت فرش ماشینی است ‪ .‬از‬ ‫نظر میزان صادرات و ارزاوری اگر صنعت نساجی‬ ‫س��االنه در مجم��وع ح��دود ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر‬ ‫صادرات دارد‪ ،‬به صورت عمومی و کفپوش حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر س��هم صادرات صنعت‬ ‫فرش ماش��ینی است؛ به عبارتی س��هم صادرات‬ ‫فرش ماش��ینی ح��دود ‪ ۴۵‬درصد اس��ت ‪ .‬از نظر‬ ‫ارزش تولیدات‪ ،‬صنعت نساجی حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش تولیدات دارد ‪ .‬اگر تولید فرش ماشینی‬ ‫س��االنه ‪ ۸۰‬میلیون مترمربع باشد و هر مترمربع‬ ‫را ‪ ۱۰‬دالر به لحاظ ارزش��ی براورد کنیم‪ ،‬ارزش‬ ‫تولیدات فرش ماش��ینی حدود یک میلیارد دالر‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫احداث ‪ ۳‬واحد سلولزی‬ ‫در گیالن‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اس��ت ‪ .‬به عبارتی ‪ ۵‬درصد ارزش تولیدات صنعت‬ ‫نس��اجی را دارد ‪ .‬از رقم یک میلیارد دالر تولیدات‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر را این صنعت صادر‬ ‫می کن��د ‪ .‬حائری افزود‪ :‬در مقایس��ه با اینکه ‪۱۰‬‬ ‫درصد واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فرش‬ ‫ماشینی هس��تند و ‪ ۱۰‬درصد شاغالن ما در این‬ ‫صنعت کار می کنند ام ا دیده می ش��ود حدود ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴۵‬درصد صادرات صنعت نس��اجی متعلق به‬ ‫فرش ماش��ینی اس��ت ‪ .‬بنابراین می ت��وان نتیجه‬ ‫گرفت فرش ماش��ینی در صنعت نس��اجی چقدر‬ ‫ممتاز و پیشتاز است و چه میزان قدرت ارزاوری‬ ‫دارد ‪ .‬ظرفیت تولید س��االنه فرش ماشینی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون مترمربع اس��ت ‪ .‬سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۸۷‬میلی��ون متر مربع تولید داش��تیم ‪ .‬از این ‪۸۷‬‬ ‫میلیون مترمرب��ع نزدیک به ‪ ۵۵‬میلیون مترمربع‬ ‫مصرف داخلی و ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون مترمربع نیز‬ ‫صادرات داشت‪ .‬‬ ‫وی درباره چالش ه��ای تولیدکنندگان صنعت‬ ‫فرش گف��ت‪ :‬یک��ی از بزرگترین مش��کالت این‬ ‫صنع��ت مربوط به تحریم ها بود ‪ .‬اگر این مش��کل‬ ‫حل ش��ود بخش��ی از هزینه ه��ای صنعت فرش‬ ‫ماش��ینی کاهش پیدا می کند ‪ .‬مشکل دیگری که‬ ‫ناش��ی از تحریم بود اینکه ما مناسبات تجاری با‬ ‫دنیا نداشتی م یعنی قادر نبودیم به راحتی تولیدات‬ ‫خود را به کش��ورهای دنیا صادر کنیم ‪ .‬با برطرف‬ ‫ش��دن تحریم ها و ایج��اد مناس��بات و الحاق به‬ ‫جامعه جهانی این مش��کالت برطرف خواهد شد‪ .‬‬ ‫یعنی صادرات فرش ماشینی ما به راحتی ساالنه‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪۲‬و نیم میلی��ون دالر افزای��ش پیدا خواهد‬ ‫کرد ‪ .‬مش��کل دیگر نقدینگی اس��ت که امیدواریم‬ ‫با برداش��ته ش��دن تحریم های بانک��ی از خطوط‬ ‫اعتب��اری بین المللی بین بانکی مثل فاینانس ها و‬ ‫خریدهای مدت دار بتوانیم استفاده کنیم‪ .‬‬ ‫حائ��ری اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر از بین ‪ ۹‬هزار‬ ‫واحد صنعتی نساجی در کش��ور‪ ،‬بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫واح��د صنعتی یعنی اندکی بیش از ‪ ۱۳‬درصد ان‬ ‫دارای پروانه بهره برداری برای تولید فرش ماشینی‬ ‫هس��تند که در حدود ‪ ۱۰۰۰‬واحد ان در منطقه‬ ‫کاش��ان‪ ،‬اران و بیدگل مستقر هس��تند ‪ .‬این امر‬ ‫نشان از توسعه مناسب این صنعت در کشور دارد‬ ‫و منطقه کاش��ان را به قطب تولید فرش ماشینی‬ ‫در ای��ران و یکی از مناطق عمده تولیدکننده این‬ ‫محص��ول در جهان تبدیل کرده اس��ت ‪ .‬در حال‬ ‫حاضر مجم��وع ظرفیت نصب ش��ده این صنعت‬ ‫در کش��ور حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمربع در س��ال‬ ‫اس��ت که تولید عملی ان در سال ‪ ،۹۳‬حدود ‪۸۷‬‬ ‫میلیون مترمربع بوده که ارزش تولیدات س��االنه‬ ‫این محصوالت در کش��ور را به ‪۷۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال می رس��اند ‪ .‬در سال جاری نیز انتظار می رود‬ ‫تولید در همین حدود باشد‪ .‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع نس��اجی ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫صنعت فرش ماش��ینی ب��ه درس��تی در میان ‪۵‬‬ ‫رشته منتخب صنعت نساجی در برنامه راهبردی‬ ‫توسعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دیده شده‬ ‫و تولی��د ان ب��رای س��ال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۹۵‬و ‪ ۱۵۰‬میلی��ون مترمربع هدفگذاری‬ ‫ش��ده اس��ت ‪ .‬این حجم از تولی��د ( ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫متر مربع ) با قیمت ه��ای امروزی یعنی ‪ ۱۲۷‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال ارزش تولیدات‪ ،‬در حالی اس��ت که‬ ‫اکنون تقاضای بازار داخلی این گروه از محصوالت‬ ‫‪29‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرش ماشینی؛ پرچمدار صنعت نساجی‬ ‫در کش��ور معادل ‪ ۵۵‬میلی��ون متر مربع به ارزش‬ ‫تقریبی‪۴۷‬ه��زار میلیارد ریال براورد می ش��ود و‬ ‫پیش بینی می شود در سال ‪ ۱۴۰۴‬با رشد ترکیبی‬ ‫س��االنه ‪ ۵‬درص��د به متراژ ‪ ۹۰‬میلی��ون مترمربع‬ ‫برس��د که ارزشی بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬از این رو امکان صادرات گسترده ای‬ ‫برای این صنعت متصور می شود‪ .‬‬ ‫با فرض دس��تیابی به این هدف ( ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫مترمربع در س��ال ‪ ) ۱۴۰۴‬ک��ه خیلی هم دور از‬ ‫انتظار نیست و با فرض اینکه تا ان زمان تقاضای‬ ‫بازار داخل از ‪ ۵۵‬میلیون مترمربع فعلی در س��ال‬ ‫ب��ه ‪ ۹۰‬میلی��ون مترمربع افزایش یاب��د می توان‬ ‫تصور کرد که ‪ ۶۰‬میلیون مترمربع فرش ماشینی‬ ‫قابل صدور به بازارهای جهانی داش��ته باش��یم و‬ ‫چنانچه قیمت هر مترمربع فرش ماش��ینی را در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬مع��ادل ‪ ۳۰‬دالر درنظ��ر بگیریم به‬ ‫ارزش تولید س��االنه مع��ادل ‪ ۵/۴‬میلیارد دالر و‬ ‫رقم صادراتی س��االنه ‪ ۸/۱‬میلیارد دالر دسترسی‬ ‫خواهیم داش��ت که می ت��وان گفت تا حدودی در‬ ‫شان و اعتبار فرش ماشینی کشور خواهد بود‪ .‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م که بر اس��اس اع�لام رییس‬ ‫انجم��ن صادر کنندگان فرش ماش��ینی ترکیه در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬ارزش ص��ادرات فرش ماش��ینی‬ ‫کش��ور ترکیه افزون ب��ر ‪ ۴ /۲‬میلی��ارد دالر بوده‬ ‫است و هدف گذاری سال ‪۲۰۲۳‬م (‪۱۰‬سال اینده )‬ ‫برای صادرات فرش ماش��ینی ان کش��ور بیش از‬ ‫‪ ۵/ ۵‬میلیارد دالر است ‪ .‬این در حالی است که جمع‬ ‫هدف گذاری صادراتی برای کل صنعت نساجی و‬ ‫پوش��اک ایران در برنامه راهبردی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای سال ‪۱۰( ۱۴۰۴‬سال اینده)‬ ‫افزون بر ‪۳‬میلیارد دالر در نظر گرفته ش��ده که ‪۱‬‬ ‫میلی��ارد دالر ان به صادرات پوش��اک‪ ۱ ،‬میلیارد‬ ‫دالر ان ب��ه صادرات فرش ماش��ینی و ‪ ۱‬میلیارد‬ ‫دالر باقی مانده نیز به س��ایر محصوالت نس��اجی‬ ‫اختص��اص دارد ‪ .‬در حالی که ب��ه راحتی می توان‬ ‫برای فرش ماشینی در سال ‪ ،۱۴۰۴‬صادرات ‪۸/۱‬‬ ‫میلیارد دالری و حتی بیشتر در نظر گرفت‪ .‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به لزوم‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت نمایشگاهی در صنعت فرش‬ ‫ماش��ینی گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه های مرتبط با‬ ‫این صنعت به ویژه نمایشگاه بین المللی کفپوش‪،‬‬ ‫موکت‪ ،‬فرش ماشینی و صنایع وابسته‪ ،‬که شاهد‬ ‫برگزاری هفتمین دوره ان در س��ال جاری بودیم‪،‬‬ ‫و همچنین سایر نمایشگاه های منطقه ای می تواند‬ ‫تاثیر بسزایی در نمایش توانمندی داخلی و توسعه‬ ‫تولید و صادرات ان داشته باشد ‪ .‬همچنین تعریف‬ ‫جوایز و مش��وق های صادراتی در کن��ار برقراری‬ ‫دوب��اره خط��وط اعتب��اری بین الملل��ی بانکی و‬ ‫استفاده از تسهیالت یوزانس برای تامین نقدینگی‬ ‫و تهی��ه ارزان تر مواد اولیه ب��ا کیفیت‪ ،‬از مواردی‬ ‫اس��ت که می تواند در دوران پسا تحریم به منظور‬ ‫افزای��ش کیفی��ت و کاهش قیمت تمام ش��ده به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی کمک کند ‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫ایج��اد دفتری تخصصی در بدن��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به منظور شناس��ایی نقاط ضعف‬ ‫و ترمیم ان و همچنین ایجاد تش��کلی مردم نهاد‬ ‫و مس��تقل از تولیدکنندگان و صادر کنندگان این‬ ‫محصول به منظور پیگی��ری مطالبات این بخش‬ ‫می تواند نقش اساس��ی در تبل��ور این صنعت در‬ ‫دوران پسابرجام داشته باشد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصد صادرات‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫متعلق به فرش‬ ‫ماشینی است‬ ‫محمدهادی کمالیان‬ ‫ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫مترمربع فرش‬ ‫ماشینی در‬ ‫کشور تولید‬ ‫می شود‬ ‫‪ :‬در راس��تای اغ��از نهض��ت زراعت چوب و توس��عه‬ ‫ای��ن حوزه به منظ��ور تامین مواد اولی��ه کارخانه های تولید‬ ‫محصوالت س��لولزی استان‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬هزار نهال با همکاری‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن و واحدهای تولیدی‬ ‫مرتبط در اس��تان غرس می ش��ود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گیالن با اع�لام این مطلب افزود‪ :‬برای این‬ ‫منظور ‪ ۸‬شهرس��تان در اس��تان در دس��تور کار قرار دارد و‬ ‫ب��ه طور مش��خص براس��اس هماهنگی های ب��ه عمل امده‬ ‫با فرمانداری شهرس��تان های صومعه س��را و اس��تانه اشرفیه‬ ‫موضوع زراعت چوب با محوریت این دو شهرس��تان پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گیالن‪ ،‬علی منتظری تصری��ح کرد‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫این طرح عالوه بر مزایای متعدد ان در احیای محیط زیست‬ ‫و س��نت دیری��ن درختکاری‪ ،‬تامین بخش��ی از م��واد اولیه‬ ‫واحدهای تولیدی مرتبط اس��تان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با ایجاد‬ ‫واحدهای س��لولزی در استان گیالن به ویژه در زمینه تولید‬ ‫«ام دی اف» و «اچ دی اف » و س��ایر فراورده ه��ای چوبی و با‬ ‫توجه به اتمام ‪ ۳‬واحد س��لولزی جدید و در دس��ت احداث‪،‬‬ ‫گیالن به عنوان قطب صنایع سلولزی کشور مطرح می شود‬ ‫و ظرفیت تولید س��االنه محصوالت نام برده در استان از مرز‬ ‫یک میلیون مترمکعب فراتر خواهد رفت‪ .‬منتظری همچنین‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت ایجاد شده برای این منظور در فاز‬ ‫نخس��ت نیازمند ‪ ۱۰‬هزار هکتار درخت��کاری در عرصه های‬ ‫بدون اس��تفاده در اس��تان هستیم‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گیالن با اش��اره به امادگی این س��ازمان و‬ ‫همکاری واحدهای صنعتی در حوزه صنایع س��لولزی استان‬ ‫در راس��تای اجرای برنامه های حمایتی و تش��ویقی و توسعه‬ ‫زراعت چوب گفت‪ :‬از تمامی عالقه مندان به ویژه کشاورزان‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و نیز س��ازمان های دولتی دعوت می شود به‬ ‫منظور مش��ارکت در اجرای این طرح عظیم‪ ،‬پیش��نهادهای‬ ‫خود را به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن ارائه کنند‪.‬‬ ‫نامه سرگشاده‬ ‫صنایع روغن کشی‬ ‫انجم��ن صنفی صنایع روغن کش��ی ایران اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کمب��ود دانه روغنی‪ ،‬اگ��ر دولت تدبی��ری نکند‪ ،‬با‬ ‫واردات کنجال��ه و روغن خام به ج��ای دانه روغنی‪ ،‬تعطیلی‬ ‫کارخانه های روغن کشی در سال ‪ ۱۳۹۵‬قطعی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایانا‪ ،‬انجمن صنفی صنایع روغن کش��ی ایران‬ ‫در واپس��ین روزهای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با ص��دور اطالعیه ای که‬ ‫بی��ش از حال و هوای تح��ول مثبت‪ ،‬ح��ال و روزی حاکی‬ ‫از تحول��ی رو ب��ه تعطیل��ی دارد‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬کارخانه های‬ ‫روغن کش��ی با ظرفیت س��االنه ‪ ۴/۶‬میلیون تن دانه روغنی‬ ‫یکی از بزرگترین صنایع تبدیلی بخش کش��اورزی به شمار‬ ‫م��ی رود که می توان��د نقش کلیدی در اش��تغالزایی‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزب��ری‪ ،‬ایج��اد ارزش افزوده‪ ،‬افزایش ضری��ب خوداتکایی‪،‬‬ ‫امنیت غذایی‪ ،‬کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود تراز‬ ‫تجاری بخش کش��اورزی و غذایی کش��ور در راستای تحقق‬ ‫اهداف عالی و برنامه های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از جمله اقتصاد مقاومتی ایفا کند‪ .‬در ادامه این اطالعیه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬انجمن صنفی صنایع روغن کش��ی ایران برای نیل به‬ ‫این اهداف‪ ،‬پیش��نهاد اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله‪،‬‬ ‫روغ��ن خ��ام و دانه های روغن��ی را به دولت ارائ��ه کرد و در‬ ‫دو س��ال اخیر جلس��ات متعددی با مقامات عالی کش��ور از‬ ‫جمل��ه معاون اول رییس جمهوری برگزار کرد که متاس��فانه‬ ‫با وجود دس��تورات و پیگیری ان مقام مسئول و مکاتبات و‬ ‫جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه های جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی‪ ،‬این روزها خبرهای خوشی درباره اصالح نظام‬ ‫تعرفه ای به نفع تولید و صنعت از سوی دولتمردان به گوش‬ ‫نمی رس��د‪ .‬ضری��ب خودکفایی ایران در تولی��د روغن و دانه‬ ‫روغنی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اس��ت و براساس نظر کارشناسان‪،‬‬ ‫ب��رای تامین نیاز روغن خوراکی بهتر اس��ت به جای واردات‬ ‫روغ��ن خام و کنجاله خوراک دام‪ ،‬دانه روغنی وارد ش��ود‪ ،‬تا‬ ‫با فراوری در داخل‪ ،‬هم اشتغال ایجاد شود و هم روغن تازه‬ ‫برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام تهیه شود‪.‬‬ ‫انتقال فناوری‬ ‫برای تولید دارو های دامی‬ ‫رییس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت‪ :‬براساس رایزنی‬ ‫که با مقامات روسیه ش��ده است به دنبال انتقال فناوری در‬ ‫بخش داروهای دامپزش��کی هس��تیم‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬مهدی خلج در حاش��یه همای��ش راهبردهای‬ ‫مدیری��ت کیفیت در صنعت س��اخت داروهای دامپزش��کی‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس رایزنی که با مقامات روس��یه شده است به‬ ‫دنبال این هستیم تا شرایط انتقال فناوری در بخش داروهای‬ ‫دامپزشکی را فراهم کنیم که این امر هنوز در دست بررسی‬ ‫اس��ت‪ .‬خلج با اش��اره به اینکه در ‪ 6‬ماه امسال در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه‪ ۶۰ ،‬درصد موارد بیماری کاهش یافته اس��ت‬ ‫افزود‪ :‬برای کاهش و کنترل بیشتر بیماری تب برفکی به ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬میلیون دز واکسن نیاز است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دستورالعمل های ایمنی جدید صنعت نفت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫نفت ایران در پیچ و‬ ‫خم قراردادهای نفتی‬ ‫صنعت نفت و انرژی‬ ‫تدوین نقشه اقتصاد بدون نفت‪ ،‬الزمه پویایی اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫از رکود اقتصادی تا جذب سرمایه گذار نفتی‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫خبرنگار‬ ‫دان��ش نف��ت؛ وارداتی اس��ت به همی��ن دلیل حضور‬ ‫صاحبان دانش و فناوری صنعت نفت در میدان های نفتی‬ ‫ایران هم مانند تمام کشورهای جهان‪ ،‬امری بدیهی است‪.‬‬ ‫برای توضیح این مطلب با نگاهی به تاریخچه این صنعت‬ ‫می توان دریافت که پس از گذش��ت ‪ 100‬س��ال از کشف‬ ‫نخس��تین میدان نفتی در ایران؛ هنوز جای ش��رکت های‬ ‫‪( E&P‬ش��رکت های مجری پروژه های نفتی از اکتشاف‬ ‫تا توس��عه) ب��رای توس��عه میدان های نفت��ی در صنعت‬ ‫نفت ایران خالی اس��ت‪ .‬این در حالی است که معترضان‬ ‫قرارداده��ای جدید نفتی بدون توجه ب��ه دالیل مختلف‬ ‫نویس��ندگان و مدافعان این روش قراردادی‪ ،‬برای اجرایی‬ ‫شدن این قراردادها سنگ اندازی می کنند‪.‬‬ ‫مخالفان و منتقدان قراردادهای جدید نفتی می گویند‪:‬‬ ‫قراردادهای اخیر حامی منافع ملی نبوده و با وجود انچه‬ ‫گفته می شود در قالب قرار دادهای «پروداکت شیرینگ»‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه هر طرحی متش��کل از نقاط ضعف و قوت‬ ‫است برای این منظور دیدگاه مخالفان از منافع ملی باید‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این بین س��وال این اس��ت که اگر مدل قراردادهای‬ ‫امتی��ازی منج��ر ب��ه از دس��ت رفت��ن مناف��ع مل��ی‬ ‫کشورهامی ش��ود؛ چرا کش��ور های پیش��رفته از این نوع‬ ‫قراردادها برای توسعه میدان های خود بهره می برند یا اگر‬ ‫نوع قراردادهای ش��راکت در تولی��د و محصول (پروداکت‬ ‫ش��یرینگ) منافع تولید کننده را به خطر می اندازد دلیل‬ ‫اینکه کش��ور های اطراف ایران از این نوع قرارداد استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬چیس��ت؟ از طرفی قراردادهای جدید نفتی‪ ،‬در‬ ‫حقیقت نس��ل ‪ 4‬قراردادهای بیع متقابل است و اعتراض‬ ‫معترض��ان به این قراردادها این س��وال را در ذهن ایجاد‬ ‫می کن��د که چ��را پیش از ای��ن قرارداده��ای بیع متقابل‬ ‫اینچنین زیرتیغ انتقاد نبوده است؟‬ ‫پر واضح اس��ت که مخالف��ان قرارداده��ای نفتی خود‬ ‫بی��ش از دیگران از نبود منع قانونی قراردادهای پروداکت‬ ‫شیرینگ و نیز خدماتی بودن قراردادهای اخیر‪ ،‬باخبرند‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه قرارداده��ای اخیر نفتی تا ح��دودی نزدیک به‬ ‫تنظیمات قراردادهای پروداکت ش��یرینگ است اما عمال‬ ‫خبری از وضعیت برد – بردی که گفته می شود‪ ،‬نیست؛ تا‬ ‫انجا که به عقیده برخی کارشناس��ان و تحلیلگران انرژی‪،‬‬ ‫در این نوع قراردادها در ایران ‪ ،‬سرمایه گذار سود و امنیت‬ ‫باالیی در سرمایه گذاری ندارد‪.‬‬ ‫در نتیجه در ش��رایط کنونی برعهده قانونگذار است که‬ ‫ب��ا تصویب قوانینی راه را برای س��هولت در انجام این نوع‬ ‫قراردادها در ایران هموار سازد‪.‬‬ ‫ب��ا این همه هر کش��وری به دنبال تامی��ن منافع ملی‬ ‫خود اس��ت و بی شک سیاس��ت های راهبردی در تبیین‬ ‫اولویت های سرمایه گذاری در جهت دستیابی به باالترین‬ ‫میزان انتفاع مالی هر کش��وری تعریف می شود؛ بنابراین‬ ‫با توجه به نوع طرح ارائه ش��ده از س��وی ایران به عنوان‬ ‫چارچوب��ی ب��رای قراردادهای نفتی اینده؛ برای بررس��ی‬ ‫چش��م انداز ج��ذب س��رمایه گذار در ایران بای��د منتظر‬ ‫واکنش کش��ورها و ش��رکت های س��رمایه گذار نفتی بود‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده برخی صاحب نظران‪ ،‬قراردادهای اخیر بیش��تر‬ ‫در برگیرنده منافع کارفرما(ایران) بوده و کمتر س��ودی را‬ ‫برای س��رمایه گذار در نظر گرفته اس��ت‪ .‬با توجه به رقابت‬ ‫ش��دید برای جذب سرمایه گذار در کشورهایی که اقتصاد‬ ‫نفتی دارند‪ ،‬روند توسعه ای ایران برای جذب سرمایه گذار‬ ‫می توان��د تحت تاثی��ر قراردادهای مش��ارکتی و امتیازی‬ ‫کش��ور های همس��ایه قرار گیرد که در این صورت ممکن‬ ‫اس��ت ایران با کاهش جذب س��رمایه گذار مواجه شود‪ .‬به‬ ‫گونه ای که کمتر س��رمایه گذاری با شرایط موجود و گره‬ ‫خوردن سود خود با میزان تولید‪ ،‬حاضر به سرمایه گذاری‬ ‫و اموزش شرکت های ایرانی خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرفی کاهش ش��دید قیمت نف��ت توجیه اقتصادی‬ ‫بس��یاری از میدان های نفت��ی جهان را ب��ا تردید همراه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد بس��یاری با ادامه روند کاهش��ی‬ ‫قیم��ت نفت‪ ،‬س��هامداران بزرگ نفت��ی راه دیگری برای‬ ‫س��رمایه گذاری های بلندمدت خود خواهند یافت‪ .‬با این‬ ‫اوص��اف و با توجه به نیاز ایران برای س��رمایه گذاری های‬ ‫بلندمدت در میدان های نفتی‪ ،‬نگاهی نوین به قراردادهای‬ ‫نفتی و شباهت به قراردادهای مرسوم در جهان‪ ،‬ضروری‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫گرچه بس��یاری اقتص��اد نفتی ای��ران را توجیهی برای‬ ‫اس��تفاده از قراردادهای «خدماتی صرف» مرسوم در ‪30‬‬ ‫سال گذش��ته می دانند اما ایران تافته جدا بافته از جهان‬ ‫نیس��ت و برای دستیابی به اهداف پساتحریم راه حلی جز‬ ‫س��اختن معنایی عمیق برای منافع ملی کش��ور ندارد‪ .‬از‬ ‫این رو باید توجه داشت که با در انحصار قرار دادن منابع‬ ‫هیدروکربوری راه را برای استفاده بیشتر همسایگانی که‬ ‫با ایران منابع مشترک دارند‪ ،‬باز نکنیم‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در نامه ای به س��ردار س��رتیپ حس��ین دهقان‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫و پش��تیبانی نیرو های مس��لح و مهندس محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت راهنمای��ی و دس��تورالعمل های ایمن��ی در صنع��ت نفت را اب�لاغ کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬تهی��ه و تدوین تمامی راهنماه��ا‪ ،‬روش های اجرایی و‬ ‫ی » را در دستورکار قرار داده است‪.‬‬ ‫دستورالعمل های «اچ اس ا ‬ ‫سمیه مقدم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫سید مهدی حسینی‬ ‫تا س��خن از اقتصاد بدون نفت به میان می اید‬ ‫نگاه ها به عقب و به زمان زنده یاد مصدق و ملی‬ ‫ش��دن صنعت نفت باز می گردد اما چالش نفتی‬ ‫کنون��ی ایران متفاوت از ان دوران اس��ت چراکه‬ ‫ای��ران کنونی ب��ا معضل جهانی ش��دن و تغییر‬ ‫سیستماتیک در تعامالت بین المللی روبه روست؛‬ ‫جهان��ی که پایه های سیاس��ی ـ اقتصادی در هم‬ ‫تنیده ای دارد‪ .‬بر همین اساس ایران برای حضور‬ ‫در جریان جهانی شدن نه تنها باید در حوزه های‬ ‫سیاس��ت بین المللی فعالتر ش��ود بلکه با س��ر و‬ ‫س��امان دادن به وضعیت اقتص��اد کنونی باید به‬ ‫عضو فعال در اقتصاد بین الملل بدل شود‪ .‬به این‬ ‫منظور الزم اس��ت بدانیم ایران تافته جدابافته از‬ ‫جهان کنونی نیست و به تنهایی نخواهد توانست‬ ‫رون��د جهانی ش��دن را تغییر ده��د‪ .‬این همان‬ ‫اقدامی است که والدیمیر پوتین در سال ‪2000‬‬ ‫میالدی با تغییر سیستمیک اقتصاد این کشور و‬ ‫تعریف مدل جدید اقتصادی توانس��ت روسیه را‬ ‫از قالب تفکرات اقتصاد س��نتی رهانیده و با روند‬ ‫جهانی شدن همگام سازد‪.‬‬ ‫ای��ران در حالی دوران تحریم را پش��ت س��ر‬ ‫گذاشته اس��ت که تحریم محدودیت های بزرگی‬ ‫در صنایع به ویژه حوزه نفت در پی داشت‪ .‬گرچه‬ ‫نمی توان به هیچ محدودیتی به عنوان محدودیت‬ ‫صرف نگریس��ت؛ اما توجیه عقب ماندگی صنعت‬ ‫کنونی نفت ایران همواره بیشتر ناشی از سالهای‬ ‫تحری��م بوده تا مش��کالت و ضع��ف مدیریتی یا‬ ‫عملکردهای غیرمتوازن با انچه جهان را در مسیر‬ ‫پیشرفت قرار داده است‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود پس از گذش��ت ماه ها از نهایی‬ ‫ش��دن برجام‪ ،‬هنوز چارچ��وب قراردادهایی که‬ ‫ای��ران برای جذب س��رمایه گذار به ان نیاز مبرم‬ ‫دارد‪ ،‬انطور که باید شفاف و مشخص نشده است‬ ‫و این در حالی اس��ت که امنیت سرمایه گذاری‬ ‫اصل اول سرمایه گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫به عقی��ده برخی از کارشناس��ان قراردادهای‬ ‫نفتی ایران به نس��بت قراردادهای مرسوم جهان‬ ‫جذابیت خاصی برای سرمایه گذار ندارد و بیشتر‬ ‫تامین کنن��ده منافع کارفرماس��ت ت��ا پیمانکار‪.‬‬ ‫از طرف��ی نب��ود اطمینان از بازگش��ت تحریم ها‬ ‫ب��ه دلیل تعلیق ان‪ ،‬از عواملی اس��ت که حضور‬ ‫س��رمایه گذاران را در ای��ران تح��ت تاثی��ر قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫حال س��وال این است که در این مقطع زمانی‬ ‫ایران چه راهکاری پیش رو دارد تا فرایند حضور‬ ‫س��رمایه گذاران در ایران را اس��تمرار بخشد؟ ایا‬ ‫بای��د ای��ران از درامد های نفتی برای دس��تیابی‬ ‫به اقتصاد بدون نفت چشم پوش��ی کند؟ و اینکه‬ ‫ای��ران برای حضور در ح��وزه اقتصاد جهانی چه‬ ‫روندی را پیش روی دارد؟‬ ‫از این رو ایران امروز برای جبران کاستی های‬ ‫گذشته ابتدا باید به تامین منابع مالی مورد نیاز‬ ‫ب��رای به فرجام رس��اندن پروژه های بزرگ نفتی‬ ‫پرداخت��ه و اقتص��اد خود را به اقتص��ادی پویا و‬ ‫چابک مبدل سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتاره�ای عملگرایان�ه مدیریت�ی‪،‬‬ ‫راهکار اقتصاد پویا‬ ‫علی اکب��ر نیکواقبال‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه تهران‬ ‫درب��اره نی��از روز ای��ران برای حض��ور در عرصه‬ ‫بین الملل��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫تفک��رات و طرح ه��ای ارمان گرایان��ه توفیقی در‬ ‫روند توسعه جهان نداشته اس��ت بنابراین ایران‬ ‫نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬پس الزم است‬ ‫ای��ران برای دس��تیابی به اقتصادی پوی��ا با نگاه‬ ‫سیس��تماتیک مثبت در تعامالت بین المللی در‬ ‫کنار رفتارهای عملگرایانه مدیریتی ظاهر ش��ود‬ ‫تا به موفقی��ت اجرای پروژه ها نای��ل گردد‪ .‬این‬ ‫اس��تاد دانش��گاه تهران در زمینه نح��وه افزایش‬ ‫جذب س��رمایه گذار برای تامی��ن منابع مالی که‬ ‫کش��ور برای اج��رای پروژه های نفت��ی در پیش‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ایران تافته جدابافته از جهان نیست‬ ‫و س��رمایه گذار سرمایه خود را در جایی که سود‬ ‫بیشتری داشته باشد س��رمایه گذاری می کند‪ .‬از‬ ‫طرفی ایران برای اینکه بتواند خواسته های خود‬ ‫را به کرس��ی بنش��اند ابتدا باید نوع قراردادهای‬ ‫خود را با انواع مرس��وم ان تطابق دهد تا با ایجاد‬ ‫جذابیت سرمایه گذاری روند حضور سرمایه گذار‬ ‫را تس��ریع و اس��تمرار بخش��د‪ .‬وی همچنی��ن‬ ‫اف��زود‪ :‬از ابتدا نمی توان س��رمایه گذار را وادار به‬ ‫اجرای سیاس��ت های ایران کرد برای این منظور‬ ‫الزم اس��ت با حص��ول اطمین��ان از عالقه مندی‬ ‫سر مایه گذاران برای س��رمایه گذاری در ایران در‬ ‫جهت حضور مس��تمر انها اقدام��ات الزم انجام‬ ‫ش��ود تا در برنامه های بعدی چه در زمینه ایجاد‬ ‫صنایع پایین دس��تی و چه در نوسازی تجهیزات‬ ‫نفتی با وجود باال رفتن قدرت چانه زنی به اعمال‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتصادی پرداخت‪ .‬برای این‬ ‫منظور به نظر می رس��د س��هم حمایت دولت از‬ ‫قرارداده��ای اخیر در تحق��ق اهداف نفتی نقش‬ ‫موثری داشته باش��د‪ .‬نیکواقبال همچنین درباره‬ ‫صادرات نفت ایران ‪1/8‬میلیون بشکه شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران از افزایش صادرات‬ ‫نفت خام کشور به رقم روزانه یک میلیون و ‪٨٠٠‬هزار بشکه‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��انا‪ ،‬رکن الدین جوادی در مراس��م تودیع‬ ‫و معارفه مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نف��ت ایران که‬ ‫در س��اختمان این مدیریت برگزار ش��د‪ ،‬از افزایش میزان‬ ‫صادرات نفت خام کشور به ‪1/8‬میلیون بشکه در روز خبر‬ ‫داد و گفت‪« :‬توسعه پس از تحریم»‪ ،‬سازوکار اصلی صنعت‬ ‫نفت در برنامه ‪5‬ساله ششم توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬فعالیت هایی را که با وجود مالحظات‬ ‫و محدودیت ه��ا در دوران تحری��م انجام دادی��م‪ ،‬باید در‬ ‫دوران پساتحریم با نگاهی دوباره در دستور کار قرار دهیم‬ ‫و از فرص��ت پیش رو‪ ،‬برای ش��تاب در طرح ها و پروژه ها و‬ ‫حرکت بر محور تحقق اهداف برنامه ششم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران‪ ،‬نگاهی به برنامه های‬ ‫تولید و صادرات این ش��رکت داشت و با بیان اینکه تولید‬ ‫روزانه نفت خام کش��ور باید به ‪4‬میلیون بش��که در س��ال‬ ‫اینده برس��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روند فزاینده صادرات نفت خام‬ ‫نیز ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی از تولید حدود ‪٢٢٠‬میلیارد مترمکعب گاز از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون خبر داد و افزود‪ :‬سال اینده تولید گاز کشور‬ ‫ب��ه بیش از ‪٢٦٠‬میلیارد مترمکعب می رس��د و این رقم تا‬ ‫پایان برنامه ششم توسعه به حدود ‪٤٠٠‬میلیارد مترمکعب‬ ‫در سال افزون می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ذخایر هیدروکربوری‬ ‫بیش��تر می تواند ب��ه افزایش تولی��د و در نتیجه توس��عه‬ ‫زیرساخت های اقتصادی بینجامد و کشور را بیش از پیش‬ ‫برای ایستادن در برابر فشارهای بین المللی مقاوم سازد‪.‬‬ ‫جوادی‪ ،‬فعالیت در قالب مدل جدید قراردادهای صنعت‬ ‫نفت را نیز فرصت مناس��بی برای همکاری با شرکت های‬ ‫بین المللی و ارتقای توان و ظرفیت ش��رکت های ایرانی در‬ ‫حوزه های مختلف از جمله اکتشاف عنوان کرد‪.‬‬ ‫اینکه ایران در ‪ 10‬س��ال گذش��ته ب��ه دلیل نوع‬ ‫قراردادها همکاری برخی از ش��رکت ها از جمله‬ ‫«شل» در زمینه س��اخت واحد های «ال ان جی»‬ ‫را از دس��ت داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی الزم است‬ ‫ب��دون تغییر در اصل یک قانون ان را منطبق بر‬ ‫زمان حال س��اخت مانند اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬ ‫ک��ه بدون تغییر با افزودن تبصره هایی به اجرایی‬ ‫شدن ان سرعت گرفت‪.‬‬ ‫وی درب��اره خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به‬ ‫س��وی اقتصاد پویا نیز تصریح کرد‪ :‬برای توضیح‬ ‫ای��ن مطلب باید گف��ت که م��دل اقتصادی که‬ ‫مصدق در زمان خود استفاده کرد مانند پزشکی‬ ‫بود ک��ه معتاد را به یکباره ترک می داد‪ .‬عملکرد‬ ‫وی گرچه رویکرد اقتصادی کش��ور را به یکباره‬ ‫تغیی��ر داد ام��ا باید توجه داش��ت ک��ه برای هر‬ ‫تغییری زیرس��اخت هایی الزم اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫ج نی��از به در امد های‬ ‫اکنون بهتر اس��ت به تدری ‬ ‫نفتی را کاهش داد و این همان کاری اس��ت که‬ ‫چین با سهمیه بندی تریاک برای مردم‪ ،‬موفق به‬ ‫ترک دادن جمعیت معتاد خود شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهان با رکود اقتصادی روبه روست‬ ‫س��ید مه��دی حس��ینی‪ ،‬ریی��س بازنگ��ری‬ ‫تو گو با‬ ‫قراردادهای نفتی نیز در گف ‬ ‫درباره‬ ‫میزان جلب سر مایه گذاری از طریق مدل جدید‬ ‫قرارداده��ای نفت��ی تصریح کرد‪ :‬در نظر داش��ته‬ ‫باشید که ش��رکت های کوچک نفتی بین المللی‬ ‫در جهان دچار ورشکس��تگی شده اند که کاهش‬ ‫تع��داد دکل های حفاری فعال در امریکا به نصف‬ ‫س��ال گذشته و نیز قطع تامین منابع مالی نفتی‬ ‫ب��ه میزان ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیارد دالر از س��وی بانک‬ ‫مرکزی این کشور می تواند نشان از نبود سر مایه‬ ‫الزم برای س��رمایه گذاری های کالن در س��طح‬ ‫جهانی باشد‪ .‬وی برخوردهای غیرکارشناسانه به‬ ‫نام عملکرد های کارشناسی را از مهم ترین عوامل‬ ‫روند کند جلب س��رمایه گذار در ایران دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ما برای ورود به حوزه اقتصاد جهانی نیازمند‬ ‫ایجاد فضای مناسب برای حضور سرمایه گذاران‬ ‫هس��تیم‪ .‬ب��رای ای��ن منظ��ور بای��د از هر گونه‬ ‫بر خورد های غیرکارشناس��ی کارشناس��ی مابانه‬ ‫پرهیز ک��رد چرا که ی��ک س��رمایه گذار تنها در‬ ‫صورتی اق��دام به س��رمایه گذاری می کند که از‬ ‫امنی��ت س��ر مایه گذاری خود اطمین��ان حاصل‬ ‫کند‪ .‬متاسفانه برخی جوسازی های سیاسی این‬ ‫ابهامات را برای س��رمایه گذاران ایجاد و بستری‬ ‫نامناسب را برای حضور س��رمایه گذاران ترسیم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا بهتر نبود مدل قرار دادهای‬ ‫جدی��د‪ ،‬براس��اس قرارداده��ای امتی��ازی ی��ا‬ ‫پروداکت ش��یرینگ تنظیم می ش��د تا به افزایش‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری در ای��ران منجر ش��ود‪،‬‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬نزدیک کردن ن��وع قراردادهای اخیر‬ ‫به قراردادهای مش��ارکتی منجر به اعتراض های‬ ‫گسترده شد و با توجه به اینکه نکات الزم در این‬ ‫نوع قراردادها برای افزایش جذب سرمایه گذاری‬ ‫دیده ش��د نی��ازی ب��ه اس��تفاده از قراردادهای‬ ‫یادشده نیس��ت‪ ،‬از طرفی قراردادهای مشارکتی‬ ‫در میدان های نفتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫که از ریس��ک پذیری باالیی برخوردار است مثل‬ ‫دش��ت کویر یا در یای خزر این درحالی است که‬ ‫اغلب میدان ه��ای ایران ریس��ک پذیری پایینی‬ ‫دارن��د‪ .‬از طرفی نمی توان ب��رای میدان های یک‬ ‫کشور دو مدل متنوع قراردادی تنظیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د از ح��رف تا عم��ل؛ حرکت‬ ‫ب��ه س��وی اقتصاد ب��دون نف��ت با اب��زار جذب‬ ‫سر مایه گذار با وضعیت کنونی سیاسی ـ اجتماعی‬ ‫ایران و نیز س��اختار خطی اقتصادی فاصله دارد‬ ‫و س��وال این اس��ت که اکنون برای نجات از این‬ ‫ش��رایط و حضور در عرصه سیاست بین الملل به‬ ‫گون��ه ای که ایران مورد پذی��رش جامعه جهانی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫تعامالت بین المللی جدید پژوهشگاه نفت‬ ‫معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهش��گاه صنعت نفت‬ ‫به تشریح جزئیات مذاکرات اخیر این مجموعه با شرکت های‬ ‫ت��راز اول بین المللی فع��ال در صنعت نفت پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫پژوهش��گاه وارد مرحل��ه جدی��دی از تعام�لات بین المللی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬س��ید امیرعباس حسینی با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در اس��فند امس��ال‪ ،‬بس��یاری از مذاکراتی‬ ‫که از ابتدای س��ال تاکنون میان پژوهش��گاه صنعت نفت با‬ ‫طرف های خارجی انجام ش��ده بود‪ ،‬به ثمر نشس��ت و در این‬ ‫ماه‪ ،‬بس��یاری از شرکت ها و موسس��ه های معتبر بین المللی‬ ‫در پژوهش��گاه حاضر ش��دند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به طور نمونه‬ ‫از ش��رق اس��یا‪ ،‬مدیران شرکت دولتی توس��عه فناوری های‬ ‫صنعت��ی کره جنوبی‪ ،‬ش��رکت مل��ی گاز و نفت کره جنوبی و‬ ‫همچنین دو ش��رکت از بخش خصوصی که مرتبط با صنایع‬ ‫دریایی‪ ،‬فراساحل و صنایع مرتبط با تبدیالت گازی هستند از‬ ‫پژوهشگاه بازدید کردند و توافق هایی حاصل شد‪ .‬حسینی به‬ ‫برگزاری چند جلسه مشترک نیز با حضور شرکت های نفتی‬ ‫و موسسه های پژوهش��ی فرانسه برای تدوین چارچوب های‬ ‫همکاری و توس��عه تعامالت اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫شیرین س��ازی و تبدی�لات گازی مذاکرات��ی ب��ا طرف های‬ ‫خارجی انجام شده و در روز های گذشته با «توتال» فرانسه‪،‬‬ ‫«اک��ر» نروژ و «پت��رو اس ای» افریقای جنوب��ی مذاکراتی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته حس��ینی‪ ،‬با توجه به انتخاب شرکای‬ ‫پژوهش��گاه برای ش��بکه فناورانه بین المللی‪ ،‬اولویت ویژه ای‬ ‫ب��رای صنایع باالدس��ت در نظر گرفته ش��ده اس��ت و از این‬ ‫رو بیش��تر ش��رکت هایی که در این مجموعه حاضر ش��دند‪،‬‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه باالدس��ت صنعت نفت هستند‪.‬‬ ‫حس��ینی با اش��اره به اینکه فضای جدی��د بین المللی میان‬ ‫ایران و کش��ورهای دیگ��ر دنیا و همچنین فضای سیاس��ی‬ ‫حاکم بر تعامالت‪ ،‬پژوهشگاه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پژوهش��گاه بر خود واجب می داند که در مسیر‬ ‫دیپلماسی انرژی با تمرکز بر حو زه های فناورانه ورود کند‪.‬‬ ‫«قاتل اهلی» کیمیایی فروردین کلید می خورد‬ ‫منصور لش��کری قوچانی‪ ،‬تهیه کننده فیلم قاتل اهلی به کارگردانی مس��عود‬ ‫کیمیایی گفت‪ :‬این اثر سینمایی اواخر فروردین ماه جلوی دوربین می رود‪« .‬قاتل‬ ‫اهلی» قصه جوانی اس��ت که تمام راه های پولدار ش��دن را م��ی رود اما در اخر‬ ‫می فهمد که برای پولدار شدن نبوغی بیش از انیشتین باید داشته باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫فقر خودخواسته تلویزیون‬ ‫رییس دفتر معاون سیما روز گذشته در نشست‬ ‫خبری خود بیان کرد که گرفتاری های مالی اجازه‬ ‫نمی ده��د تلویزی��ون هزینه مفصلی ب��رای تولید‬ ‫سریال های درجه الف در دستور کار قرار دهد؛ اما‬ ‫امار و ارقام نش��ان می دهد کمبود بودجه سازمان‬ ‫نه ب��ه دلیل نبود نگاه حمایتی از س��وی دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در الیحه بودجه بلکه‬ ‫به دلیل رش��د بدون حساب پیکره اصلی سازمان‬ ‫بدون توجیه مالی بوده است‪ .‬به نحوی که سازمان‬ ‫صد او س��یما حتی در تولید برنامه های روزانه برای‬ ‫شبکه های مختلفش دچار مشکل است چه برسد‬ ‫به ساخت پروژه های الف در این سازمان‪.‬‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬مش��اور و رییس دفتر معاون سیما‬ ‫با اشاره به نبود بودجه در سازمان گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫گرفتاری ه��ای مالی اج��ازه نمی ده��د تلویزیون‬ ‫هزینه مفصلی برای تولید س��ریال های درجه الف‬ ‫در دستور کار قرار دهد‪ .‬انتظار مجموعه همکاران‬ ‫س��ازمان صد او س��یما برای اقن��اع مخاطبان این‬ ‫است که مس��ئوالن برای ایجاد رضایتمندی‪ ،‬نگاه‬ ‫واالتری به هنر و رسانه ملی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرافراز و چالش مالی سازمان‬ ‫‪ ۱۷‬ابان ‪ 1393‬صد او سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬شش��مین رییس خود را شناخت و پس از‬ ‫صادق قطب زاده‪ ،‬س��یدمحمد موسوی خوئینی ها‪،‬‬ ‫محمد هاشمی‪ ،‬علی الریجانی و عزت اهلل ضرغامی‪،‬‬ ‫محمد سرافراز سکان دار رسانه ملی کشور شد‪.‬‬ ‫از همان روز‪ ،‬صداوسیمایی ها‪ ،‬اذهان عمومی و‬ ‫رس��انه ها‪ ،‬تغییر و تحوالت گس��ترده ای را در این‬ ‫سازمان انتظار می کش��یدند‪ .‬البته این امر‪ ،‬خیلی‬ ‫زود به وقوع پیوس��ت و تغیی ر وس��یعی در زمینه‬ ‫چابک سازی رسانه ملی کلید زده شد‪.‬‬ ‫ام��ا مهم تری��ن نکت��ه ای ک��ه محمد س��رافراز‬ ‫ریی��س جدید رس��انه ملی از رییس پیش��ین به‬ ‫ی��ادگار دریافت کرد حجم زیاد چارت س��ازمانی‬ ‫و هزینه های سرسام اور بزرگترین سازمان دولتی‬ ‫خاورمیانه بود‪.‬‬ ‫س��ازمان صد او س��یما ک��ه یک��ی از بزرگترین‬ ‫سازمان های رسانه ای در جهان به شمار می اید با‬ ‫داشتن نزدیک به ‪ 200‬کانال تلویزیونی و رادیویی‬ ‫و ‪ 500‬هزار نیروی انسانی در سطح کشور و خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬غول رسانه ای منطقه و جهان به شمار‬ ‫می اید؛ س��ازمانی که اگرچه این روزها با بی پولی‬ ‫دست و پنجه نرم می کند اما واقعیت ان است که‬ ‫دلیل این کمبود بودجه نبود س��از و کار مناسب‬ ‫به منظور تامین منابع مالی برای تلویزیون و رادیو‬ ‫است‪.‬‬ ‫بودجه سازمان صداوسیما در سال ‪ 1393‬مبلغ‬ ‫‪ ۸۷۲‬میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود که‬ ‫البته همواره س��یدعزت اهلل ضرغامی‪ ،‬رییس قبلی‬ ‫صداوس��یما ای��ن مبل��غ را کمتر از نیاز س��ازمان‬ ‫می دانس��ت‪ .‬ضرغام��ی هم��واره تاکی��د می کرد‬ ‫بودجه ارائه ش��ده به صداوسیما تنها نیمی از نیاز‬ ‫انها را تامین می کند و س��ازمان ناچار است بقیه‬ ‫مبلغ مورد نظ��ر را از طریق اگهی ها و برنامه های‬ ‫مشارکتی کسب کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‹ ‹از گذشته بدهی داریم‬ ‫‹ ‹در میان ‪ 9‬شرکت زیانده دولتی‬ ‫حضور سازمان صد او س��یما در میان ‪ 9‬شرکت‬ ‫زیان��ده دولتی بر اس��اس انچ��ه در قانون بودجه‬ ‫‪ 1393‬امده اس��ت در نگاه نخس��ت شگفت انگیز‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬چ��ون بودجه نزدی��ک به هزار‬ ‫میلیارد تومان��ی و درامد اگهی ها ای��ن انتظار را‬ ‫ایج��اد می کند که از عهده تامین هزینه های خود‬ ‫برمی ایند‪.‬‬ ‫فارغ از تورم ش��دید نیرو که بعضی تنها حقوق‬ ‫و مزای��ا دریاف��ت می کنند و خروجی رس��انه ای‬ ‫ندارند‪ ،‬دلیل دیگر کم اقبالی به این رس��انه را که‬ ‫موجب زیاندهی ان هم شده است می توان در نوع‬ ‫سیاست گذاری ها و هزینه تراشی ها و تصور نیاز به‬ ‫رشد کمی به جای توجه کیفی دانست که رسانه‬ ‫رس��می را اگر چه به یک غول رس��انه ای با ده ها‬ ‫ش��بکه بدل کرده اما از قدرت خالقیت و تحرک‬ ‫ان به شدت کاسته است‪.‬‬ ‫ش��اید بارها این جمل��ه را از زبان مس��ئوالن‪،‬‬ ‫برنامه س��ازان و دست اندرکاران صداوسیما شنیده‬ ‫باشید که «بودجه صداوسیما کافی نیست» یا «با‬ ‫کمبود بودجه مواجه هس��تیم» ام��ا ایا در عمل‪،‬‬ ‫این موضوع تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟!‬ ‫ب��ا نگاهی به بودجه چند س��ال اخیر س��ازمان‬ ‫صداوسیما متوجه می ش��ویم در سال جاری این‬ ‫س��ازمان تنها با کاهش ‪ ۲‬درصدی بودجه نسبت‬ ‫به سال گذش��ته مواجه بوده است‪ .‬صداوسیما به‬ ‫دلیل عادت کردن به پرخرجی همواره با مشکالت‬ ‫مالی مواجه بوده و مس��ئوالن ان‪ ،‬همیشه گوشه‬ ‫چشمی به مجلس داشته اند تا بودجه شان را زیاد‬ ‫کند‪ .‬بودجه س��ال ‪ ۹۰‬سازمان صد او سیما ‪۱۱۲۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ود‪ .‬در س��ال ‪ 1391‬هم میزان‬ ‫کتاب‬ ‫داوود نعمت��ی انارک��ی‪ ،‬مدی��ر رواب��ط عمومی‬ ‫سازمان صد او سیما هرچند با اشاره به صحبت های‬ ‫نوبخت‪ ،‬سخنگوی دولت در پرداخت کامل بودجه‬ ‫سازمان در س��ال اخیر این صحبت ها را فرافکنی‬ ‫می داند اما از طرفی اعتراف می کند که س��ازمان‬ ‫صد او س��یما میراث بدهی های مدیریت پیش��ین‬ ‫اس��ت و به این دلیل نمی تواند تناسب الزم را در‬ ‫درامد ها و خرج های س��ازمان برقرار کند‪ .‬نعمتی‬ ‫در ای��ن ب��اره می گوید‪ :‬اگر بودجه صد او س��یما را‬ ‫با بودجه دیگر نهادهای فرهنگی که بیش��تر انها‬ ‫در س��ال ‪ 1395‬بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د افزایش‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬مقایس��ه کنیم بودجه صد او سیما تنها‬ ‫یک درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سازمان صد او سیما در این‬ ‫یک س��ال با مس��ائل مالی زیادی دس��ت و پنجه‬ ‫نرم کرده اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬بدهی های زیادی‬ ‫از گذش��ته برای سازمان مانده اس��ت و دولت از‬ ‫صد او س��یما می خواهد ک��ه نیاز مالی خ��ود را از‬ ‫طری��ق درامدزایی رفع کند و ب��ه موضوع مزایده‬ ‫اگهی ه��ا می پردازد‪ ،‬در حالی ک��ه می بینیم وقتی‬ ‫برنده مزایده مشخص می ش��ود‪ ،‬فشارها به بانک‬ ‫اغاز می شود تا خود را از مزایده کنار بکشد و این‬ ‫طرح را به شکست می کشاند‪.‬‬ ‫حاال صد او س��یما‪ ،‬غولی که قرار بود دس��ت به‬ ‫کاره��ای بزرگ بزند‪ ،‬اکنون چنان فربه ش��ده که‬ ‫از بازدهی ان روز به روز کاس��ته می ش��ود و قادر‬ ‫به رقابت با رس��انه های کوچک ولی چابک و پویا‬ ‫نیست ولی طلب بودجه می کند‪.‬‬ ‫ وضعی��ت صد او س��یما‪ ،‬در می��ان ش��بکه های‬ ‫ماه��واره ای و فض��ای مج��ازی‪ ،‬مانند فرس��تادن‬ ‫مشت زنی متوسط در برابر بوکسورهایی حرفه ای‬ ‫روی رینگ اس��ت؛ ان هم در حالی که یک دست‬ ‫ان مش��ت زن را بس��ته باش��یم! ح��دس می زنید‬ ‫احتمال پیروزی اش چقدر باشد؟!‬ ‫ِ‬ ‫صد او سیما برخی کاس��تی های اشکار دارد که‬ ‫اگر زودتر نسبت به برطرف کردن انها اقدام نکند‪،‬‬ ‫اندک فضای ام��ن باقی مانده را هم واگذار خواهد‬ ‫ زبان‬ ‫کرد‪ .‬اگر تا چند وقت دیگر شبکه های فارسی ِ‬ ‫خارج از ایران و شبکه های غیرفارسی زبان‪ ،‬بدون‬ ‫بش��قاب هایی که روی بام ها نصب می شوند قابل‬ ‫امدن نسل جدیدی از‬ ‫دسترسی باش��ند‪ ،‬یعنی با‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت تلویزیون ملی ما‬ ‫تلویزیون ها و ماهواره ها‪،‬‬ ‫چگونه خواهد بود؟!‬ ‫سازمان‬ ‫صد او سیما که‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫سازمان های‬ ‫رسانه ای در جهان‬ ‫به شمار می اید‬ ‫با داشتن نزدیک‬ ‫به ‪ 200‬کانال‬ ‫تلویزیونی و‬ ‫رادیویی‬ ‫و ‪ 500‬هزار‬ ‫نیروی انسانی در‬ ‫سطح کشور و خارج‬ ‫از کشور‪ ،‬غول‬ ‫رسانه ای منطقه‬ ‫و جهان به شمار‬ ‫می اید‬ ‫تجسمی‬ ‫فروش ‪ ۳۰‬هزار نسخه ای طرح «عیدانه کتاب»‬ ‫با وج��ود س��پری ش��دن ‪ 5‬روز از ط��رح عیدان��ه کتاب‬ ‫تعداد کتاب های فروخته ش��ده به ‪۳۵‬هزار و ‪ ۴۶۰‬نس��خه‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬تاکنون اس��تان های‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬تهران‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬گیالن‪ ،‬همدان‪ ،‬لرس��تان و کردس��تان‬ ‫در ص��در پرفروش ترین اس��تان ها در ط��رح عیدانه کتاب‬ ‫هس��تند‪ .‬کتابفروش��ی دانش��جو (همدان)‪ ،‬دنی��ای زبان‬ ‫(لرس��تان)‪ ،‬مهرگان (اصفه��ان)‪ ،‬کتاب هانی��وان (فارس)‪،‬‬ ‫نمایشگاه و فروش��گاه کتاب محام (خوزس��تان)‪ ،‬فرازمند‬ ‫رشت (گیالن)‪ ،‬فرهنگسرای اصفهان (اصفهان)‪ ،‬انتشارات‬ ‫طاعتی (گیالن)‪ ،‬کتابفروش��ی علم و صنعت (گلس��تان) و‬ ‫کتاب منگان (ف��ارس) از پرفروش ترین کتابفروش��ی ها در‬ ‫طرح عیدانه کتاب به ش��مار می روند‪ .‬ط��رح عیدانه کتاب‬ ‫از ‪۱۵‬اس��فند با ثب��ت نام و تایی��د ‪ ۳۳۶‬کتابفروش��ی برای‬ ‫مشارکت در استانه نوروز اغاز ش��ده است که تاکنون ‪۲۳۰‬‬ ‫کتاب فروش��ی فروش داش��ته اند‪ .‬معاونت فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی به منظور رونق بخشیدن به بازار‬ ‫کتاب و ترویج کتابخوانی‪ ،‬همزمان با اغاز سال نو تسهیالتی‬ ‫را در قال��ب یارانه خری��د کتاب از طریق کتابفروش��ی های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬به طور مستقیم به خریداران کتاب پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬در این طرح برخی کتابفروشی ها‪ ،‬کتاب های خود‬ ‫را که با ش��رایط تعیین ش��ده در این طرح مطابقت داشته‬ ‫باش��ند با ‪ ۲۰‬درص��د تخفیف ب��ه خریداران می فروش��ند‬ ‫و موسس��ه خانه کتاب به نمایندگی از ط��رف معاونت امور‬ ‫فرهنگی مبلغ تخفیف را به کتابفروش��ان پرداخت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مجید غالمی جلیس��ه مدیرعامل خانه کتاب‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه حدود ‪ ۱۸۰‬کتابفروش��ی تاکن��ون عضو این طرح‬ ‫شده اند پیش بینی کرد که تا ‪ ۱۵‬اس��فند این رقم به حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬کتابفروشی برس��د‪ .‬این طرح با بودجه ای یک میلیارد‬ ‫تومانی اجرا می ش��ود و برای مرحله اغازن ان ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬بنابراین هر ایرانی می تواند‬ ‫تا سقف یک میلیون ریال کتاب خرید کند‪.‬‬ ‫نمایش سبک های متنوع هنری در «اثر»‬ ‫نمایشگاه ساالنه گالری «اثر» با نمایش اثار ‪ ۱۱‬هنرمند‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این اخرین نمایشگاه‬ ‫این گالری در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬است که برگزاری ان به رسم‬ ‫ساالنه این گالری تبدیل شده و در ان‪ ،‬از هر هنرمند یک‬ ‫اثر به نمایش گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬محمدحسین عماد‪،‬‬ ‫احمد مرشدلو‪ ،‬ایمان افسریان‪ ،‬سمیرا علیخان زاده‪ ،‬علیرضا‬ ‫ادم بکان‪ ،‬رکس��انا منوچهری‪ ،‬پیام مفیدی‪ ،‬الهه حیدری‪،‬‬ ‫مجتبی تاجیک و رضا عظیمیان هنرمندانی هس��تند که‬ ‫اثارشان در این نمایش��گاه روی دیوار گالری رفته است‪.‬‬ ‫از محمدحس��ین عماد‪ ،‬حجمی از چوب و فلز از مجموعه‬ ‫«جفت» در این نمایشگاه دیده می شود‪ .‬از احمد مرشدلو‬ ‫تابلوی ‪ ۱۰‬لت «طنین سکوت» روی دیوار است و سمیرا‬ ‫علیخ��ان زاده نیز یکی از نقاش��ی‪‎‬های ترکیبی با اینه که‬ ‫سال گذشته خلق شده را به نمایش گذاشته است‪ .‬رکسانا‬ ‫منوچهری (هنرمند مقیم ایرلند) یک نقاشی ترکیب شده‬ ‫با اینه و پلکس��ی با عنوان «معما» را به نمایشگاه اورده‬ ‫است‪ .‬از ایمان افسریان‪ ،‬یکی از اثار مجموعه «بر بساطی‬ ‫که بس��اطی نیس��ت» برای این نمایش��گاه انتخاب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬علیرضا ادم بکان یکی از تابلوهای مجموعه «ا َ َسر»‬ ‫را در این نمایش��گاه دارد و بابک روش��نی نژاد‪ ،‬تابلویی از‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هنرمنداندرنوروزمشغولکارند‬ ‫بینندگان و ش��نوندگان را جلب می کردند به طور‬ ‫قط��ع در جل��ب نظر صاحبان اگه��ی و تجارت و‬ ‫کس��ب و کار و در نتیجه رش��د درامد اگهی نیز‬ ‫موفق می شدند‪ .‬اما در چنین شرایطی برای تامین‬ ‫هزینه ه��ای ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومانی این س��ازمان‬ ‫عریض و طویل با کارایی کم‪ ،‬باید از محل بودجه‬ ‫عمومی بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان دریافت کنند‪،‬‬ ‫یعنی صداوسیما تنها حدود ‪ ۴۰‬درصد هزینه های‬ ‫خ��ود را از اگه��ی و درامدزایی ج��ذب می کند و‬ ‫این به معنی کارایی پایین با وجود ش��رایط ویژه‬ ‫و بدون رقیب بخش خصوصی و خارجی است‪.‬‬ ‫استفاده صد او سیما از بودجه عمومی ‪ ۹۹۳‬میلیارد‬ ‫تومان بوده و در سال ‪ ۹۲‬این بودجه ‪ ۹۴۷‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫صد او سیما در سال ‪ 1391‬تنها یک سوم بودجه‬ ‫س��الیانه خود را دریافت کرده اس��ت اما به خاطر‬ ‫ام��کان انحص��اری ج��ذب اگهی در ش��بکه های‬ ‫داخلی که به طور کامل دولتی هستند‪ ،‬به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد رس��انه‪ ،‬یکی از سوداور ترین‬ ‫سازمان های کشور است‪ .‬به طور متوسط می توان‬ ‫گفت که این س��ازمان درامد خوب��ی از تبلیغات‬ ‫فق��ط در تلویزی��ون دارد‪ .‬هر برنام��ه در رادیو و‬ ‫تلویزی��ون دارای ی��ک «طبقه» اس��ت که هزینه‬ ‫تبلیغات نیز با توجه به همین طبقه در هر برنامه‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬هر ثانیه اگهی در تلویزیون‬ ‫ای��ران در طبقه ی��ک‪ 2 ،‬هزار توم��ان و در طبقه‬ ‫ک میلیون ‬ ‫‪ ۳۵‬که باالترین طبقه اگهی هاس��ت‪ ،‬ی ‬ ‫و‪ ۸۰‬ه��زا ر تومان قیم��ت دارد‪ .‬البته برای برخی‬ ‫از برنامه های بس��یار پرمخاطب‪ ،‬به اخرین طبقه‪،‬‬ ‫ درصدی هم اضافه می شود‪ .‬این روزها‪ ،‬گران ترین‬ ‫اگهی به برنامه ورزش��ی «‪ »۹۰‬تعلق دارد که هر‬ ‫ن و ‪ ۱۴۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫ثانی��ه ان ‪ 8‬میلی��و ‬ ‫قیمت دارد‪.‬‬ ‫براب��ر الیحه بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۱‬از کل منابع‬ ‫صد او س��یما در الیحه بودجه ک��ه مبلغی معادل‬ ‫‪ ۱۶۲۲‬میلی��ارد تومان اس��ت‪ ،‬مبلغ ‪ ۶۲۸‬میلیارد‬ ‫تومان ان از محل درامد یا منابع داخلی صد او سیما‬ ‫(تبلیغات و …)‪ ۸۴۰ ،‬میلیارد تومان ان به شکل‬ ‫کمک (از محل منابع عمومی بودجه برای جبران‬ ‫زی��ان صد او س��یما) و ‪ ۱۵۳‬میلی��ارد تومان ان از‬ ‫محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای (از محل‬ ‫منابع عمومی بودجه) تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬درامد صداوس��یما از تبلیغات‬ ‫حتی به اندازه نصف هزینه های این س��ازمان هم‬ ‫نیس��ت در حالی که اگ��ر ش��بکه های تلویزیون‬ ‫و رادی��و‪ ،‬در جل��ب مخاطب موف��ق بودند و نظر‬ ‫‪31‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫بازدهی کم و خرج زیاد‬ ‫حتی رییس پیش��ین سازمان صداوسیما‪ ،‬زمان‬ ‫دریافت بودجه ‪ ۸۷۲‬میلیاردی سال گذشت ه اعالم‬ ‫کرد که بیش��تر این مبلغ برای بدهی های سازمان‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1394‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول‪1437‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2016‬‬ ‫شماره ‪ 456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵۰‬هنرمند رش��ته های مختل��ف هنری‪ ،‬این‬ ‫روزها اث��ار خ��ود را در رویداد هنری «بهارس��تان» برای‬ ‫ارائه در ایام نوروز در س��طح ش��هر تهران اماده می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هنرهای ش��هری بهار تهران این روزها‬ ‫در حال برگزاری است و ‪ ۴۸۶‬هنرمند نقاش‪ ،‬مجسمه ساز‪،‬‬ ‫گرافیس��ت و هنرهای محیطی‪ ،‬اثار خ��ود را برای ارائه در‬ ‫نوروز اماده می کنند‪ .‬س��ازمان زیباس��ازی شهر تهران در‬ ‫راس��تای اهداف و فعالیت ه��ای خود در زمین��ه هنرهای‬ ‫ش��هری‪ ،‬همزمان با اجرای طرح «پیش��واز بهار» از سوی‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬رویداد هنری بهارستان (ساالنه هنرهای‬ ‫شهری بهار تهران) را برگزار می کند‪ .‬در این طرح هنرمندان‬ ‫رشته های هنری‪ ،‬به ویژه هنرمندان تجسمی با ارائه ایده ها‬ ‫و طرح ه��ای خالقان��ه و پیش��نهادی خود در ای��ن رویداد‬ ‫هنری مشارکت دارند‪ .‬رویداد هنری «بهارستان» (ساالنه‬ ‫هنرهای ش��هری بهار تهران) همزمان ب��ا نوروز ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫تهران برگزار می شود و تا پایان فروردین ادامه دارد‪.‬‬ ‫مجمع خانه سینما بدون غایب‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ برگ��زاری مجامع عمومی‬ ‫خانه س��ینما‪ ،‬مجمع عمومی خانه س��ینما بدون غایب و‬ ‫با حضور تمامی تش��کل های عضو برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ساعت ‪ ۱۷‬روز س��ه شنبه ـ ‪ 18‬اسفند ـ مجمع‬ ‫عموم��ی عادی س��االنه خانه س��ینما با حض��ور ابراهیم‬ ‫مخت��اری رییس‪ ،‬محمدرضا موئین��ی نایب رییس‪ ،‬اتیال‬ ‫پس��یانی سخنگو‪ ،‬شادمهر راس��تین‪ ،‬بهمن اردالن‪ ،‬سید‬ ‫مهدی خادم اعضای هیات رئیس��ه خانه سینما‪ ،‬کامران‬ ‫ملکی دبیر هیات مدیره خانه سینما‪ ،‬عبداهلل اسفندیاری‬ ‫بازرس به همراه س��یدرضا میرکریمی مدیرعامل و ناصر‬ ‫عنص��ری قائم مق��ام مدیرعام��ل خانه س��ینما در تاالر‬ ‫س��یف اهلل داد خانه س��ینما برگزار ش��د‪ .‬در این مجمع‬ ‫مطابق بند ‪ ۲‬دس��تور جلس��ه‪ ،‬ایین نامه شورای داوری‬ ‫خانه س��ینما براساس پیش��نهادات ارائه شده به تصویب‬ ‫رسید‪ .‬در مرحله بعد مطابق بند ‪ ۴‬دستور جلسه‪ ،‬اسامی‬ ‫نامزدها برای تصدی مس��ئولیت بازرس��ی خانه سینما از‬ ‫س��وی ریاست جلسه قرائت شد و پس از اخذ ارا عبداهلل‬ ‫اسفندیاری با ‪ ۱۸‬رای به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد‪.‬‬ ‫«پادری»‬ ‫«دودکش ‪ »۲‬به َ‬ ‫تغییر نام داد‬ ‫نام مجموعه نوروزی «دودک��ش ‪ »۲‬که برای پخش از‬ ‫ش��بکه اول سیما در نظر گرفته ش��ده است به «پا َدری»‬ ‫تغیی��ر یافت‪ .‬به گ��زارش مهر‪« ،‬پادری» ای��ن روزها در‬ ‫منطقه لواسان تصویربرداری را به نیمه رسانده و همزمان‬ ‫رضا بهارانگیز تدوین را به عهده دارد‪ .‬یکی از نکات جالب‬ ‫تازه ترین مجموعه لطیفی‪ ،‬طرح مس��ابقه «دوداس��مش»‬ ‫اس��ت ک��ه برگزارکنن��دگان از مخاطب��ان می خواهند با‬ ‫استفاده از ویدئوهای خالقانه ارسالی‪ ،‬تیتراژ این مجموعه‬ ‫را طراح��ی کنند ت��ا به صاحب��ان اثار منتخ��ب‪ ،‬جوایز‬ ‫ارزنده ای اهدا شود‪.‬‬ ‫دست نویسی از چخوف‬ ‫‪ ۳۳‬هزار دالر فروخته شد‬ ‫دست نویسی از انتوان چخوف‪ ،‬نویسنده و نمایشنامه نویس‬ ‫مع��روف روس با بهای بیش از ‪ ۳۳‬هزار دالر حراج ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬در یک حراج عمومی در مسکو پایتخت روسیه‪،‬‬ ‫دست نویسی از انتوان چخوف نمایشنامه نویس‪ ،‬طنزپرداز و‬ ‫نویسنده ش��هیر روس به بهای ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۸۶۴‬دالر فروش‬ ‫رفت‪ .‬گران ترین اثری که در این حراج فروخته شد‪ ،‬همین‬ ‫دست نویس چخوف بود که به همراه ‪ ۴۰۰‬اثر و شیئی دیگر‬ ‫برای فروش به مزایده گذاش��ته شده بود‪ .‬حراج عمومی یاد‬ ‫شده‪ ،‬کتاب و عکس هایی از نویسندگان نامدار سده هجدهم‬ ‫روسیه را در خود گرد اورده بود‪ .‬این حراج در منزل لتفوند‬ ‫برگزار ش��د که مختص مزایده عموم��ی اثار ادبی و تاریخی‬ ‫ش��خصیت های معروف روس��یه و اتحادیه جماهیر شوروی‬ ‫سابق است‪.‬‬ ‫اسکار دی کاپریو‬ ‫فروش «فرفره» را باال برد‬ ‫مجموعه «تاریخ را فاتحان نمی‏ نویس��ند» را به نمایشگاه‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬از مجتبی تاجیک نیز یکی از نقاش��ی‪‎‬های‬ ‫مجموعه «ممهور» برای این نمایشگاه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫از پی��ام مفیدی‪ ،‬الهه حیدری و رضا عظیمیان نیز اثاری‬ ‫بدون عنوان از مجموعه‪‎‬های جدید این هنرمندان در این‬ ‫نمایشگاه حضور دارد‪ .‬دوازدهمین هنرمند این نمایشگاه‬ ‫رضا لواسانی (نقاش و مجسمه ساز) است که ممکن است‬ ‫روزهای اینده با اماده شدن اثر تازه اش به نمایشگاه اخر‬ ‫س��ال این گالری بپیوندد‪ .‬نمایشگاه ساالنه گالری «اثر»‬ ‫تا ‪ ۲۳‬اسفند در خیابان طالقانی‪ ،‬خیابان موسوی‪ ،‬خیابان‬ ‫برفروش��ان‪ ،‬روبه روی خانه هنرمندان‪ ،‬شماره ‪ ۱۶‬میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪.‬‬ ‫اه��دای جایزه اس��کار ب��ه لئون��اردو دی کاپریو موجب‬ ‫ش��د تا فروش فرفره باال برود‪ .‬ب��ه گزارش مهر به نقل از‬ ‫ایندپیندنت‪ ،‬فرفره وس��یله ای بود که دی کاپریو در فیلم‬ ‫«سراغاز» ساخته کریستوفر نوالن‪ ،‬برای تشخیص واقعیت‬ ‫از خواب از ان استفاده می کرد و به ان خیره می شد‪ .‬حاال‬ ‫با اهدای اس��کار به این بازیگر‪ ،‬فروش فرفره هم باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب اینکه قیمت متوسط این فرفره ها ‪ ۳۲‬پوند‬ ‫اس��ت و برخی از انها حت��ی ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۵‬پوند نیز به فروش‬ ‫می روند و از موادی س��اخته ش��ده اند که می توانند تا ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه بدون افتادن بچرخند‪ .‬این فرفره ها با مهندسی باال‬ ‫ساخته شد ها ند و ماش��ین هایی به ارزش ‪ ۳۵۰‬هزار پوند‪،‬‬ ‫انها را تراش می دهد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬اسفند ‪ 30 - 1394‬جمادی االول‪ 10 - 1437‬مارس ‪ - 2016‬شماره ‪ -456‬پیاپی ‪1774‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫این چه رازی ست؟‬ ‫امیرحسن مهرزاد‬ ‫این چه رازی ست که هر بار بهار‬ ‫با عزای دل ما می اید‬ ‫در روزهای پایانی سال دانشگاه ها‬ ‫ارام ارام خاکس��تری می ش��وند و‬ ‫رو ب��ه تعطیلی می روند اما امس��ال‬ ‫دانش��کده های ادبی��ات ب��ا تاریکی‬ ‫بیش��تری رو به تعطیلی می روند‪ .‬محمدحسین محمدی‪،‬‬ ‫استاد ادبیات در گذشت‪.‬‬ ‫خدماتی که محمدی به ادبیات ایران داشت بر اهل ادب‬ ‫پوش��یده نیست و حیف مثل بس��یاری از استادان در این‬ ‫حوزه اهل مصاحبه کردن با روزنامه ها و خبرگزاری ها نبود‪.‬‬ ‫شاید درباره محمدی این طور بهتر باشد که فقط اهل فن‬ ‫او را بشناسند و سرشان در کتاب ها و مقاله هایی که نوشته‬ ‫است‪ ،‬باشد‪ .‬ش��اگردان محمدی بهتر می دانند که خاقانی‬ ‫از زبان محمدی چه بود و چطور س��نگینی زبان خاقانی با‬ ‫نطق های او جان بخش می شد‪ .‬از خاقانی تا ادبیات معاصر‬ ‫را درس می داد‪ ،‬بی انکه خللی در هیچ کدام وجود داشته‬ ‫باشد و این‪ ،‬نه گفته دانشجویان که گفته تمام همکاران او‬ ‫در جایگاه استادی اس��ت‪ .‬از محمدی برای ما و نسل های‬ ‫بع��د‪ ،‬ادبیات مان��د و فکر می کنیم این بهتری��ن یادگار از‬ ‫استادی است که با ادبیات زیست و ارام خفت‪.‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ملیحه خورده پا‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه اقتصاد و بورس‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نوروز‪ ،‬نشانه صلح و هویت ایرانی‬ ‫تلواسه های اندوه‬ ‫دل نوشته‬ ‫گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی (ص) فرمودند‪ :‬خوش قولی از ایمان است‪.‬‬ ‫پرسه در شب‬ ‫مینو بدیعی‪ :‬اخر س��ال اس��ت‬ ‫و نمی خواس��تم از اندوه بس��یار‬ ‫زیادم بنویس��م مادرم‪ ،‬از اندوهی‬ ‫ک��ه قلب م��را تکه تک��ه می کند‪.‬‬ ‫دیگ��ر بهار را دوس��ت ن��داری و‬ ‫نغمه س��رایی قمری ها (یا کریم ها)‬ ‫را روی شاخس��ارهای درخت��ان‪،‬‬ ‫دیگر دوس��ت نداری که با دست های خودت خاک های‬ ‫ن��رم گلدان ها را زیر ورو کن��ی‪ ،‬دیگر عطر گل مریم در‬ ‫فضای خانه تو را به وجد نمی اورد‪.‬‬ ‫م��ادرم‪ ،‬بیماری توان��ت را از بین برده‪ ،‬دیگر دوس��ت‬ ‫ن��داری که به ص��دای قطره های ب��اران در ناودان های‬ ‫بهاری گوش کنی‪ .‬مادرم چش��م های عسلی رنگت غرق‬ ‫اندوه است‪ ،‬از بیماری طوالنی خسته شده ای‪.‬‬ ‫دیش��ب به شدت س��ر و صورت خواهرم را بوسیدی و‬ ‫همین ط��ور مرا‪ ،‬قلب��م فرو ریخت ‪ .‬اش��ک هایم بی امان‬ ‫جاری ش��د‪ ،‬این ش��ب ها و این روزهایم‪ ،‬سیاه سیاه اند‪.‬‬ ‫قلبم نور می خواهد نور س�لامت تو را ‪ .‬مادرم‪ ،‬اندوهم را‬ ‫به کدام غروب غم گرفته ببرم‪ .‬دیروز کمی باد می وزید‬ ‫و غبارالوده ش��هر از بین رفته بود و کوه های البرز از دور‬ ‫نمایان بود‪.‬‬ ‫چق��در کوه ها را دوس��ت داش��تی‪ ،‬چق��در درختان‬ ‫سرسبز را‪ ،‬چقدر ماهی های قرمز رنگ حوض را‪ ،‬چقدر‬ ‫گل های بنفش��ه را‪ ،‬چقدر عید را‪ ،‬مادر برخیز از بس��تر‬ ‫بیماری ات و خودت با ان دست های پرتوان و پرطاقت‬ ‫هم��ه ان روزهای دور و نزدیک‪ ،‬س��فره هفت س��ین را‬ ‫خودت بچین‪ ،‬س��فره ترمه قرمز رنگ را پهن کن‪ ،‬همه‬ ‫وس��ایل س��فره را اماده ک��ن‪ ،‬به خواه��رم بگو عکس‬ ‫«پدرت» یادت ن��رود و خودت قران‪ ،‬کالم اهلل مجید را‬ ‫بر س��ر س��فره بگذار‪ ،‬مادرم بازهم هم��ه ما را دعا کن‪،‬‬ ‫برادرهای راه دور‪ ،‬خواهرم و مرا !‬ ‫مادرم ه��ر روز می پرس��ی‪ :‬باران می ب��ارد؟ منیژه با‬ ‫چش��م های پر اش��ک می گوید‪ :‬ن��ه‪ .‬م��ن درون خودم‬ ‫می ش��کنم‪ ،‬تکه تکه می شوم و فرو می ریزم‪ .‬کاش باران‬ ‫ببارد‪ ،‬سیل اس��ا و لبری��ز و همه غم های منیژه و من را‬ ‫با خود ببرد‪.‬‬ ‫می خواه��م قلب��م را در درون گلی ک��ه تو در گلدان‬ ‫کاشته ای دفن کنم و انگشتانم را در راهی که تو رفتی‪،‬‬ ‫می خواهم هر تکه از ذرات روح و جسمم را به تو تقدیم‬ ‫کنم تا تو با سالمت کامل برخیزی‪.‬‬ ‫مادرم ببین اسمان صاف و افتابی است حتی در افق‪،‬‬ ‫طرحی از رنگین کمان سایه انداخته است‪ .‬مادرم برخیز‬ ‫و از خانه بیرون برو و با دس��ت های همیشه سبزت‪ ،‬با‬ ‫دست های همیشه گرمت‪ ،‬هزار هدیه و تحفه بخر‪ ،‬مثل‬ ‫ان روزهای دور مثل ان روزهای نزدیک‪ ،‬مادرم‪ ،‬بازهم‬ ‫نگران‪ ،‬نه نگران هیچ چیز نباش‪ ،‬نگران غذایی که پخته‬ ‫شده‪ ،‬نگران غذایی که خورده شده‪ ،‬نگران پستچی که‬ ‫در می زند‪ ،‬نگ��ران بچه گربه ای که در حیاط س��ردش‬ ‫اس��ت‪ ،‬نگران خانم همس��ایه که پاهایش درد می کند‪،‬‬ ‫ن��ه مادرم نگ��ران هیچ چیز نباش‪ ،‬از بس��تر بیماری ات‬ ‫برخیز و همه پرن��دگان خوش الحان بهاری را صداکن‪،‬‬ ‫همه پرندگانی که به وس��عت قلب پاک و بی االیش تو‬ ‫می خوانند‪.‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬حامد شایگان‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫نوروز بهترین‬ ‫نشانه هویت‬ ‫ایرانی است‬ ‫که با تمام‬ ‫ویژگی هایش‬ ‫اعم از‬ ‫همزیستی‬ ‫افراد با زبان‪،‬‬ ‫گویش و‬ ‫نژاد های مختلف‬ ‫در کنار همدیگر‬ ‫در یک جهان‬ ‫فرهنگی که‬ ‫ایران خوانده‬ ‫می شود شکل‬ ‫گرفته است‬ ‫شهر چه زیباس��ت وقتی می بینی که برخی‬ ‫از درخت های حاش��یه خیاب��ان گل داده اند و‬ ‫در فضای س��بز شهر‪ ،‬بنفشه کاشته شده است‪.‬‬ ‫شهر چه زیباست وقتی همه پنجره های خانه ها‬ ‫را می بین��ی که از تمیزی و پاکی برق می زنند‪.‬‬ ‫خانه داران‪ ،‬برق تمیزی را بر جای جای خانه ها‬ ‫به تصویر در اورده اند‪.‬‬ ‫«بهار خنده زد‬ ‫و ارغوان شکفت‬ ‫در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر»‬ ‫درخت ه��ا و باغچه ها‪ ،‬شاخس��ارهای ترد و‪...‬‬ ‫میل به رویش و س��بزی دارن��د‪ .‬نوروز می اید‪،‬‬ ‫امروز بیستم اسفند است و تا ‪10‬روز دیگر همه‬ ‫عالم لباس نو می پوش��ند و بار دیگر ایرانیان به‬ ‫ی��اد می اورند هویت خود را‪ ،‬صلح و دوس��تی‬ ‫ماندگارشان و عشق خود را به طبیعت و انسان‬ ‫و زندگی بار دیگر در دس��ت های من و تو جان‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوروز در مسیر صلح‬ ‫چق��در امیدبخش اس��ت که از قول مش��اور‬ ‫رییس پژوهش��گاه میراث فرهنگی در گزارش‬ ‫ایلنا بخوانیم‪ :‬نوروز بهترین نشانه هویت ایرانی‬ ‫است که با تمام ویژگی هایش اعم از همزیستی‬ ‫اف��راد با زب��ان‪ ،‬گویش و نژاد ه��ای مختلف در‬ ‫کن��ار همدیگر در یک جهان فرهنگی که ایران‬ ‫خوانده می شود شکل گرفته است‪.‬‬ ‫احمد محیط طباطبایی گفته است‪ :‬این تفکر‬ ‫و اندیشه باعث می شود که یک انسان در مسیر‬ ‫صلح حرکت کند و نتیجه اش همزیستی‪ ،‬وفاق‬ ‫و همگرایی انسان ها با یکدیگر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم��گان نوروز را به عنوان‬ ‫هویت مهم ایرانی قبول دارن ‍د تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از چیزهایی که نشانه هویت ایرانی است تسامح‬ ‫و تس��اهل اس��ت که در هیچ پدی��ده فرهنگی‬ ‫دیگری همچون نوروز ان را نمی بینیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سفره هفت سین نماد همزیستی‬ ‫از دی��ر باز ایرانیان که اقوام گوناگونی بودند‬ ‫در کنار ه��م با صلح و س��ازش زندگی کردند‬ ‫و سفره هفت س��ین به اعتقاد فرهنگ شناسان‪،‬‬ ‫نماد همزیس��تی و صلح اس��ت‪ .‬بر س��ر سفره‬ ‫هفت س��ین همه ایرانی��ان اعم از مس��لمانان‪،‬‬ ‫زرتشتیان‪ ،‬مس��یحیان‪ ،‬کلیمیان‪ ،‬کردها‪ ،‬لرها‪،‬‬ ‫ترک ها‪ ،‬بلوچ ها‪ ،‬ترکمن ها و‪ ...‬گرد هم می ایند‬ ‫ک��ه زیس��تن را در کنار هم با همه امیدش��ان‬ ‫تجربه کنند‪ .‬یک کارشناس در این زمینه گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬گستره سفره هفت سین به پهنه جهانی‬ ‫است که همگان در اطراف ان از ظرفیت باالیی‬ ‫برای صلح و با هم زیستن بهره می برند‪.‬‬ ‫چقدر پر معناس��ت که سرپرست پژوهشگاه‬ ‫علوم انس��انی و مطالع��ات فرهنگی در گزارش‬ ‫ایلنا این را گفته است‪.‬‬ ‫حسینعلی قبادی می گوید‪ :‬نوروز بازخوانش‬ ‫یک تمدن از عهد اس��طوره ای تا دوران معاصر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشن نوروز برای ‪300‬میلیون نفر‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ‪ 4‬اسفند‬ ‫فائو و دولت ژاپن احیاگر دریاچه ارومیه‬ ‫س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد‬ ‫(فائ��و) و دول��ت ژاپن توافقنام��ه همکاری‬ ‫درب��اره «برنام��ه جام��ع مدیری��ت پایدار‬ ‫مناب��ع اب حوضه ابری��ز دریاچه ارومیه» را‬ ‫در س��فارت توکی��و در تهران امض��ا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��فیر ژاپ��ن در تهران در‬ ‫مراس��م امضای این توافقنامه گفت‪ :‬افتخار‬ ‫بزرگی اس��ت که امروز این توافقنامه تامین‬ ‫اعتبار را از ط��رف دولت ژاپن امضا می کنم‪.‬‬ ‫«هیرویاسو کوبایاش��ی» افزود‪ :‬اب دریاچه‬ ‫ارومیه در ‪20‬سال اخیر کاهش چشمگیری‬ ‫یافت��ه و این مس��ئله‪ ،‬ان را تبدی��ل به یک‬ ‫دریاچه فوق ش��ور کرده و مناطق خش��ک‬ ‫را ب��ه بلورهای نم��ک تبدیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س�لامتی مردم منطقه با تنفس‬ ‫نمکی که به وس��یله باد پراکنده می شود به‬ ‫خطر افتاده و محصوالت کشاورزی پیرامون‬ ‫دریاچه نی��ز از این خطر در امان نیس��تند‪.‬‬ ‫کوبایاش��ی افزود‪ :‬به دلی��ل موقعیت خطیر‬ ‫دریاچه ارومیه و براس��اس نتایج دیدار بین‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن و رییس جمهوری ایران‪،‬‬ ‫دول��ت ژاپن تصمیم گرفت ‪436‬میلیون ین‬ ‫ژاپ��ن معادل ‪3‬میلی��ون و ‪ 683‬هزار و ‪800‬‬ ‫دالر به دفتر فائو در ایران برای پروژه «برنامه‬ ‫جامع مدیریت پایدار منابع اب حوضه ابریز‬ ‫دریاچه ارومیه» اهدا کند‪.‬‬ ‫شعر‬ ‫سال ‪1388‬مصادف با ‪23‬فوریه ‪ ،2010‬نوروز را‬ ‫همزمان با ‪21‬مارس جشنی با ریشه ایرانی که‬ ‫قدمتی بیش از ‪3‬هزار سال دارد در تقویم خود‬ ‫جای داد‪ .‬دراین متن امده است نوروز‪ ،‬جشنی‬ ‫اس��ت که امروزه در جهان ‪300‬میلیون نفر ان‬ ‫را برگ��زار می کنن��د‪ .‬این کار بنا به پیش��نهاد‬ ‫جمه��وری اذربایجان انجام گرفت‪ .‬پیش از ان‬ ‫در تاری��خ ‪ ۸‬مهر ‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی‪ ،‬نوروز به‬ ‫پیش��نهاد ازبکستان از س��وی سازمان علمی و‬ ‫فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)‪ ،‬به عنوان‬ ‫میراث معنوی‪ ،‬به ثبت جهانی رس��یده بود‪ .‬در‬ ‫‪ ۷‬فروردین ‪ ۱۳۸۹‬نخستین دوره جشن جهانی‬ ‫نوروز در تهران برگزار ش��د و این شهر به عنوان‬ ‫«دبیرخانه نوروز» ش��ناخته ش��د‪ .‬تاریخ نگاران‬ ‫نوش��ته اند جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه‬ ‫برابری اعتدال بهاری اغاز می ش��ود؛ لحظه ای‬ ‫که خورش��ید در س��یر ظاهری خود در ابتدای‬ ‫برج حمل‪ ،‬از استوای زمین گذشته و به شمال‬ ‫اس��مان میل می کند‪ .‬در گاه ش��ماری هجری‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬لحظه تحویل سال‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫نخس��تین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه‬ ‫فروردین است‪.‬‬ ‫نرخجدیدجرایمراهنماییورانندگی‬ ‫رییس پلی��س راهور نی��روی انتظامی‬ ‫از اعم��ال نرخ جدید جرای��م راهنمایی و‬ ‫رانندگی از ‪ 25‬اس��فند امس��ال خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬ب��ا تکمیل زیرس��اخت ها اعمال‬ ‫جرایم اجرایی می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫س��ردار تقی مهری گف��ت‪ :‬نرخ جریمه ها‬ ‫بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یافته که‬ ‫براس��اس قانون از ‪ ۲۵‬اس��فند در سراسر‬ ‫کشور اجرایی می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬قانون‬ ‫رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی‬ ‫بعد از ‪ ۴۰‬سال اصالح شده و از سال ‪۹۰‬‬ ‫به اجرا درامده اس��ت‪ ،‬از این رو براس��اس‬ ‫قانون وزارتخانه های دادگس��تری‪ ،‬کشور‬ ‫و راه و شهرس��ازی افزایش نرخ جریمه ها‬ ‫را هی��ات وزیران پیش��نهاد دادند که این‬ ‫افزای��ش از س��ال ‪ ۹۲‬اجرایی ش��د‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال هیات وزی��ران تصمیم به‬ ‫افزایش نرخ جریمه ها گرفت که از میزان‬ ‫‪ ۷۰‬مورد جریمه ای که بیش��تر از س��وی‬ ‫رانندگان اعمال می ش��د ‪ ۴۰‬مورد شامل‬ ‫افزایش جریمه ش��د‪ .‬دول��ت این موضوع‬ ‫را تصویب و ابالغ ک��رد اما دیوان عدالت‬ ‫موض��وع افزایش جریمه ه��ا را با توجه به‬ ‫ت��ورم رد کرد و با رایزنی های انجام ش��ده‬ ‫نرخ جدید جرایم تصویب در حال حاضر‬ ‫اجرایی است‪.‬‬ ‫اماده باش مراکز تامین اجتماعی در نوروز‬ ‫‹ ‹پرده بردار از این سوز نهانی‬ ‫خنک ان را که رقیبی ز در خویش برانی‬ ‫ز تو من دل نستانم جان اگر باز ستانی‬ ‫خمشی پیشه کنم تا به شکرخنده بگویی‪:‬‬ ‫دست و پایی نزنی خود ز کمندم نرهانی‬ ‫نتوانم ز تو جویم به مراد ار تو درایی‬ ‫چه بگویم چه نگویم شده ای ورد زبانی‬ ‫یاد باد ان همه عهدی که ببستی و شکستی‬ ‫چه شود بر سر پیمان که شکستی تو بمانی‬ ‫دل خلقی بربایی به لب لعل که داری‬ ‫دین من را بستانی تو به یک بوسه که دانی‬ ‫چه کنم؟ ای شه خوبان! که جز این چاره ندانم‬ ‫اری ان را که عیانست چه حاجت به بیانی‬ ‫دم به دم می دمد افسونی و اه از دم چونش‬ ‫یا رب! این دم به ابد باد نه در دور زمانی‬ ‫چو مرا جور؛ وفا شد چو مرا درد؛ دوا شد‬ ‫رنگ رخساره بگوید خبر از عشق ندانی‬ ‫جلوه این راز به سر ُمهر ز مِهر از چه نگوید‪:‬‬ ‫پرده بردار ز رخ اه از این سوز نهانی‬ ‫د ‪۱۳۹۴‬‬ ‫جلوه (فربود شکوهی)‪-‬اسفن ‬ ‫معاون درمان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان‬ ‫در ای��ن معاون��ت و اداره کل درم��ان‬ ‫مستقیم سازمان تامین اجتماعی در ایام‬ ‫نوروز سال ‪ 95‬خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫دکتر محمدعلی همتی تشکیل این ستاد‬ ‫را ب��ه منظور اجرای هر چ��ه بهتر طرح‬ ‫اماده باش نوروزی واحدهای درمانی س��ازمان تامین اجتماعی دانست و افزود‪:‬‬ ‫س��تاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی اس��تان ها با هماهنگی دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‪ ،‬به فعالیت می پردازد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ممکن اس��ت برخی افراد در طول مس��افرت نوروزی‪ ،‬به‬ ‫خدم��ات درمانی نیاز پیدا کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای خدمت رس��انی مناس��ب به‬ ‫مس��افران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی‬ ‫پیش بینی های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ایام تعطیالت نوروز فعالیت تمام وقت بیمارس��تان ها و مراکز‬ ‫درمانی شبانه روزی تابعه مدیریت درمان استان ها ادامه دارد و متناسب با تعداد‬ ‫مسافران نوروزی‪ ،‬در طول روز اماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند‪.‬‬ ‫همتی از نصب پالکاردهای اطالع رس��انی به مس��افران نوروزی در شهرهای‬ ‫مختل��ف خب��ر داد و گفت‪ :‬برای اطال ع مس��افران از نش��انی مراک��ز درمانی‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬این پالکاردها در ورودی شهرها نصب می شود‪.‬‬ ‫وی بر حضور پزش��کان کش��یک در تمامی بیمارس��تان ها و ستاد مدیریت‬ ‫درمان سراس��ر کشور تاکید کرد و افزود‪ :‬سایر پزشکان نیز برای خدمت رسانی‬ ‫به بیماران در دسترس خواهند بود‪.‬‬ ‫کوتاه فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫اسکان ‪35‬هزار گردشگر‬ ‫درتهران‬ ‫ایرنا‪ :‬مع��اون فنی و عمرانی فرماندار ته��ران از امادگی‬ ‫مدارس برای اس��کان ‪ 35‬هزار نفر از فرهنگیان کشور به‬ ‫عنوان گردش��گر نوروزی خبر داد و گفت‪ 22 :‬مدرسه نیز‬ ‫با هماهنگی ش��هرداری و ستاد اجرایی خدمات سفرهای‬ ‫نوروزی برای اقامت سایر گردشگران اماده شده است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ارام افزود‪ :‬ستاد اس��کان شهرستان فعال‬ ‫اس��ت و در ‪ 22‬منطقه ش��هر تهران پیش بینی های الزم‬ ‫از س��وی اداره کل اموزش و پرورش و شهرداری پایتخت‬ ‫برای اقامت گردشگران انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون فرماندار تهران تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 14‬هزار تخت‬ ‫تنها برای اقامت گردشگران در هتل های تهران پیش بینی‬ ‫ش��ده ضم��ن اینکه تعداد قاب��ل توجهی از بوس��تان ها و‬ ‫کمپ های موقت برای اس��کان مسافران نوروزی در نقاط‬ ‫مختلف شهر درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کاشتیکمیلیوندرخت‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان تهران از‬ ‫کاش��ت یک میلیون درخت در تهران تا هفته درختکاری‬ ‫ل اینده خبر داد‪.‬‬ ‫سا ‬ ‫محمده��ادی حی��درزاده گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه کاهش‬ ‫و کمبود س��رانه فضای س��بز در اس��تان ته��ران‪ ،‬جلب‬ ‫مش��ارکت های مردمی و بخش ه��ای حقوقی و اقتصادی‬ ‫در هدایت منابع مالی‪ ،‬امکانات و تجهیزات برای توس��عه‬ ‫فضای س��بز به عنوان یک اقدام زیس��ت محیطی‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی نهضت درختکاری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تا امروز حدود ‪ 12‬ه��زار درخت از‬ ‫س��وی طرح نهضت درختکاری کاشته شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم این روند تا پایان س��ال تداوم یابد و در‬ ‫س��ایر ش��هرهای اس��تان تهران از جمله مالرد‪ ،‬دماوند و‬ ‫شهریار نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫اعتراض بازنشستگان‬ ‫مه�ر‪ :‬در حال��ی که ش��ورای عالی کار مصوب��ه افزایش‬ ‫‪۱۴‬درص��دی حق��وق کارگ��ران را به تصویب رس��اند اما‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به‬ ‫این مصوبه اعتراض دارند و ان را دور از عدالت می دانند‪.‬‬ ‫ش��ورای عال��ی کار با حض��ور نماین��دگان کارگران و‬ ‫تشکل های مختلف‪ ،‬حداقل دستمزد را برای کارگران در‬ ‫س��ال اینده با رشد ‪ ۱۴‬درصدی ‪ ۸۱۲‬هزار و ‪ ۱۶۴‬تومان‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫این مصوبه عالوه بر کارگران براساس قانون ‪ ۱۱۱‬تامین‬ ‫اجتماعی و ‪ ۴۱‬شورای عالی کار‪ ،‬شامل حال بازنشستگان‬ ‫و مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬درصد بازنشس��تگان را تش��کیل می دهند‪،‬‬ ‫می شود درحالی که این افراد هیچ نماینده ای در شورای‬ ‫عالی کار ندارند و از س��وی دیگر وضعیت زندگی انان نیز‬ ‫با ش��اغالن متفاوت اس��ت‪ ،‬حقوق انها کفاف هزینه های‬ ‫زندگی شان را نمی دهد و سفره انها به طور تقریبی خالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته های پیامکی‬ ‫نقش حیاتی درخت‬ ‫در چرخه حیات‬ ‫چنین فکری از س��وال یک دانش اموز از کارشناس‬ ‫ارتباطات پروژه احیای تاالب گورکانگ ش��روع ش��د‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس برای یک درخت ارزش یک دالر برای تولید‬ ‫هر روز اکس��یژن ان در نظر گرفت‪ .‬بنابر این یک درخت‬ ‫در هر سال به ارزش ‪ ۳۶۵‬دالر اکسیژن تولید می کند که‬ ‫برای یک درخت ‪۱۰۰‬س��اله ح��دود ‪ ۳۶۵۰۰‬دالر معادل‬ ‫‪130‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬پس از تماس های بیش��مار با‬ ‫افرادی چون پروفس��ور افلر از دانشگاه نیوکاسل و بخش‬ ‫ایالتی جنگل ایال��ت ‪ nsw‬و مطالعات کتابخانه ای نتایج‬ ‫جالبی به دست امد‪ .‬ارزش درختی چون سدر قرمز از نظر‬ ‫تولید اکسیژن در هر سال ‪400‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون قیمت تجاری جهانی اکس��یژن به حجم‬ ‫‪ ۷/۹‬لیتر (معادل ‪۹‬کیلوگرم) برابر با ‪ ۵۴‬دالر است که در‬ ‫نتیجه هر ‪ ۵‬مول از اکس��یژن مع��ادل یک دالر یا ‪3600‬‬ ‫تومان قیمت خواهد داشت‪ .‬هر مترمربع از برگ درختان‬ ‫در روز ‪ ۵‬مول اکس��یژن تولید می کند که در حدود نصف‬ ‫این مق��دار را به مصرف خود می رس��اند‪ .‬بنابر این تولید‬ ‫خالص یک درخت در هر مترمربع از برگ ‪ ۲/5‬مول است!‬ ‫برابر مطالعه ای‪ ،‬س��طح برگ درختان مناطق استوایی ‪۸‬‬ ‫برابر حجم تاج ان درخت اس��ت‪ .‬اندازه تاج یک درخت ‪5‬‬ ‫س��اله سدر قرمز حدود ‪7‬متر است و در نتیجه هر درخت‬ ‫سدر قرمز ‪ 140 = 7×8×2/5‬مول معادل ‪ 28‬دالر در روز‬ ‫و ‪ 10‬هزار دالر برابر با ‪ 36‬میلیون تومان در سال اکسیژن‬ ‫تولید خواهد کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!