روزنامه صمت شماره 257 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 257

روزنامه صمت شماره 257

روزنامه صمت شماره 257

‫سالروز میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم بر همگان خجسته و مبارک باد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سیم و کابل باختر‪ ،‬برگزیده کشور‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪1394‬‬ ‫‪ 15‬رمضان ‪1436‬‬ ‫‪ 2‬جوالی ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 257‬پیاپی ‪ 32 1575‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫پلتفرم مشترک مورد نظر‬ ‫در دسترس نمی باشد!‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ش��رکت کابل باختر‪ ،‬تولیدکننده س��یم و‬ ‫کابل از اس��تان کرمانشاه به عنوان یکی از‬ ‫منتخبی��ن در در ایینی ویژه به مناس��بت‬ ‫بزرگداش��ت روز ملی صنعت و معدن مورد‬ ‫تجلیل واقع شد‪ .‬این شرکت برای نخستین‬ ‫بار در کش��ور به تولید کابل پرداخته و در‬ ‫حوزه تولید سیم و کابل موفق عمل کرده‬ ‫به ط��وری که حدود ‪ 10‬ت��ا ‪ 15‬درصد از‬ ‫محصوالت خود را به کش��ورهای مختلف‬ ‫صادر کرده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اما و اگرهای حمایت بانک مرکزی از تولید‬ ‫‪ 6‬شرط و هزار سودا‬ ‫‪11‬‬ ‫از تجارت با اروپا‬ ‫تاافزایشصادراتچمدانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫طراحی یراق االت ساختمانی‬ ‫برگ برنده صنعت‬ ‫موج ثبات و ارامش‬ ‫در بازار زنجان‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دارایی های ایمیدرو‬ ‫در قالب رد دیون واگذار شد‬ ‫ابهام در خدمات‬ ‫پس از فروش هیبریدی ها‬ ‫ایستگاه های راه اهن ایران‬ ‫چند وجهی می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫محرک توسعه معدن‬ ‫پیاده سازی مدل ها‬ ‫روی پلتفرم یکسان‬ ‫حسن شجاعی فرد‬ ‫امیرعلی طاهرزاده‬ ‫مدیرکل معادن غیرفلزی ایمیدرو‬ ‫بورس و سیگنال های‬ ‫مذاکراتی‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فتح اهلل اسماعیل زاده‬ ‫‪11‬‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫‪20‬‬ ‫چندوجهی شدن‬ ‫ایستگاه های قطار‬ ‫صنعت نفت‬ ‫در اینده‬ ‫وحید علیقارداشی‬ ‫مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت‬ ‫بر تاسیسات زیر بنایی راه اهن‬ ‫‪22‬‬ ‫خراط ریاض‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس نفت و مدرس دانشگاه‬ ‫صنعت نفت‬ ‫سازمان اگهی ها و امور مشترکین نمایندگی روزنامه در‬ ‫استان مرکزی‬ ‫‪ 3403153 8‬ـ‪086‬‬ ‫شماره تماس ‪:‬‬ ‫‪ 34451347‬ـ ‪086‬‬ ‫نمــابـر‪:‬‬ ‫موبایل ‪ 09186283626 :‬و ‪09320620020‬‬ ‫غـالمـی‬ ‫‪30‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫خبرگزاری اسوشیتدپرس روابط امریکا و روسیه‬ ‫در زمین��ه مذاکرات هس��ته ای ای��ران را خوب و پویا‬ ‫ارزیاب��ی کرد و نوش��ت‪ :‬صرف نظ��ر از این مذاکرات‪،‬‬ ‫روابط مسکو و واشنگتن در سایر مسائل به پایین ترین‬ ‫سطح دوران پس از جنگ سرد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ایت��ان بن دیوید رییس موسس��ه ب��ه اصطالح‬ ‫مبارزه ب��ا تروریس��م رژیم صهیونیس��تی گفت که‬ ‫گروهک تروریستی داعش یک تهدید محوری علیه‬ ‫این رژیم به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫یک گروه تروریس��تی وابس��ته ب��ه القاعده‪ ،‬که‬ ‫در ح��ال برنامه ری��زی برای اقدامات تروریس��تی در‬ ‫ایتالیا و شمال افریقا بود‪ ،‬در پی تحقیقات دادستانی‬ ‫شهر رم‪ ،‬از هم پاشید‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری کره جنوب��ی از کره ش��مالی‬ ‫خواس��ت ب��ه میز مذاکرات خلع س�لاح هس��ته ای‬ ‫بازگردد تا عالوه بر بررسی این موضوع‪ ،‬گفت‪‎‬وگوهای‬ ‫مربوط به اختالفات ‪2‬کشور نیز از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫دولت فنالند از اعط��ای روادید ورود به رییس‬ ‫مجل��س فدراس��یون روس��یه (دوما) به ان کش��ور‬ ‫خودداری کرد‪.‬‬ ‫«دنگیر میر محمد فرات» نامزد ریاست مجلس‬ ‫ترکیه گفت‪ :‬کشاندن ترکیه به یک جنگ بین المللی‬ ‫ب��رای این کش��ور فالکت های غیرقاب��ل پیش بینی‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ژنرال راحیل ش��ریف فرمانده ارتش پاکستان در‬ ‫دیدار با نواز شریف نخست وزیر این کشور‪ ،‬از امادگی‬ ‫نیروهای مس��لح این کش��ور برای اغاز مرحله نهایی‬ ‫عملیات نظامی «ضرب عضب» علیه تروریست ها در‬ ‫مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان خبر داد‪.‬‬ ‫واش��نگتن اعالم کرد امریکا و نیروهای ائتالف‬ ‫ض��د داعش در حال حاضر لزومی برای ایجاد منطقه‬ ‫حائل در سوریه نمی بینند‪.‬‬ ‫نظرسنجی های انجام شده در یونان‪ ،‬از مخالفت‬ ‫اکثریت مردم این کش��ور با بسته کمکی پیشنهادی‬ ‫وام دهندگان بین المللی به کشورشان خبر می دهد‪.‬‬ ‫اس��ناد محرمانه وزارت خارجه رژیم س��عودی‬ ‫برمال ش��ده توس��ط سایت افش��اگر ویکی لیکس از‬ ‫اخت�لاف میان رژیم س��عودی و حکمران��ان امارات‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫امریکا و کوبا س��فارتخانه های خودرا بازگشایی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«میش��ل س��اپن» وزیر دارایی فرانس��ه اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬کش��ورش تالش می کند تا پی��ش از برگزاری‬ ‫همه پرس��ی یونان در یکش��نبه اینده با ان کش��ور‬ ‫درباره ماندن در حوزه یورو به توافق برسد‪.‬‬ ‫بازنشستگان یونانی برای دریافت حقوق خود در‬ ‫مقابل بانک های یونان صفوف طوالنی تشکیل دادند‪.‬‬ ‫رس��انه های یون��ان ب��ه نق��ل از ان��گال مرکل‬ ‫صدراعظم المان با اش��اره به عم��ق اختالفات اتن‬ ‫و بروکس��ل اع�لام کردند‪ :‬در حال حاضر پیش��نهاد‬ ‫معتبری ارائه نشده و راه حلی نیز برای بحران مالی‬ ‫یونان به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر یونان در جواب طرح پیشنهادی‬ ‫یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا‪ ،‬طرح جدیدی‬ ‫برای حل اختالفات با این اتحادیه را ارائه کرد‪.‬‬ ‫اسماعیل هنیه جانش��ین رییس دفتر سیاسی‬ ‫حماس گفت‪ :‬مقابله با کاروان ازادی ‪ 3‬برای شکست‬ ‫حصر غزه روی زش��ت چهره رژیم صهیونیس��تی را‬ ‫برای جهانیان برمال کرد‪.‬‬ ‫یک نشریه ژاپنی روز چهارشنبه نوشت‪ :‬همزمان‬ ‫با ادامه تنش ها بر س��ر مالکیت دریای جنوبی چین‪،‬‬ ‫ویتنام چهارمی��ن فروند از زیردریایی های خود را از‬ ‫روسیه تحویل گرفت‪.‬‬ ‫این روزها مغرب و الجزایر اتهام های مختلفی به‬ ‫یکدیگر وارد می کنند‬ ‫صن��دوق بین المللی پول اعالم کرد که به دلیل‬ ‫دریاف��ت نکردن وام خود از یونان وام تازه ای به اتن‬ ‫پرداخت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫منابع دولتی افغانس��تان از کش��ته شدن ‪123‬‬ ‫عضو گ��روه طالبان و زخمی ش��دن ‪ 33‬تن از انان‬ ‫در ‪ 24‬ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫جنگنده ه��ای متجاوز س��عودی ‪ -‬امریکایی با‬ ‫هدف قرار دادن تاسیس��ات و م��ردم بی دفاع یمن‪،‬‬ ‫همچن��ان به جنای��ات خ��ود در این کش��ور ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫یک روزنامه اماراتی نوش��ت‪ :‬ه��دف قرار دادن‬ ‫مس��اجد ش��یعیان‪« ،‬توطئ��ه خبیث��ی» از س��وی‬ ‫طرف هایی در منطقه برای ایجاد فتنه مذهبی است‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور کویت اعالم کرد که کش��ورش در‬ ‫حالت جنگ با تندروها بس��ر می برد و ش��بکه هایی‬ ‫ را که گفته می شود در کویت وجود دارند‪ ،‬به شدت‬ ‫مورد حمله قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در سفر‬ ‫ب��ه ریاض و دیدار با منصور ه��ادی فراری‪ ،‬بار دیگر‬ ‫برقراری اتش بس انس��انی در این کشور را خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس جمهور در جمع اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫رییس جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬اگر در مذاکرات‬ ‫تواف��ق ش��ود‪ ،‬متعهد ب��ه اج��رای توافق هس��تیم البته‬ ‫شرط مان این است که طرف مقابل هم متعهد به اجرای‬ ‫توافق باش��د‪ .‬حس��ن روحانی در مراس��م ضیافت افطار‬ ‫رییس جمهور با اصحاب رسانه که در سالن اجالس سران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه «اگر طرف مقابل ما متعهد‬ ‫بمان��د‪ ،‬ما هم متعهد خواهیم ب��ود به انچه که در توافق‬ ‫خواهد امد»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر انها متعهد بمانند ما نیز به‬ ‫انچه که توافق شده پایبند خواهیم بود‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫دولت امادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی توافق را‬ ‫زیرپا بگذارند‪ ،‬ما نیز بالفاصله بتوانیم شدیدتر از انچه در‬ ‫مخیله انهاست‪ ،‬به مسیر قبلی بازگردیم‪.‬‬ ‫متعهد به اجرای توافق هستیم‬ ‫‹ ‹گزیده سخنان روحانی به این شرح است‪:‬‬ ‫اگ��ر در مذاکرات ای��ن هفته و هفته این��ده بتوانیم‬ ‫ب��ه توافق و تفاهم برس��یم‪ ،‬به این معنا نیس��ت که در‬ ‫ایران مس��یر اقتصاد مقاومتی را کنار گذاشته ایم چراکه‬ ‫مسیر اقتصاد مقاومتی را با همه توان و تالش مان ادامه‬ ‫خواهیم داد و معتقدیم اقتصاد مقاومتی به نفع کش��ور‬ ‫است و می تواند قدرت ملی ما را باال ببرد‪.‬‬ ‫م��ا اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬فرهنگ اس��تقامتی و تعامل‬ ‫س��ازنده با جهان را می خواهیم که همه این ها در کنار‬ ‫هم می تواند به ما کمک کند تا از مش��کالت س��ریع تر‬ ‫عبور کنیم پس اقتصاد مقاومتی و سیاست های مربوط‬ ‫به برنامه ‪ 5‬ساله را با همه قدرت ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫کمیته اقتصادی و س��تاد اقتصادی م��ان را از ماه های‬ ‫پی��ش فعال کرده ایم تا اگر در مذاکرات موفق ش��دیم‪،‬‬ ‫بدانیم چطور از امکانات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫م��ا ‪ 100‬درصد به تعهدات مان عم��ل کردیم و انها‬ ‫ه��م به طور تقریب��ی و نس��بی به تعهدات ش��ان عمل‬ ‫کردند‪ ،‬پ��س یک تجربه داریم که نش��ان می دهد این‬ ‫کار عملیاتی اس��ت و اینکه برخی می گویند «ش��دنی‬ ‫نیست»‪ ،‬حرف درستی نخواهد بود‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از مسائل حل شده اما بخش کوچکی از‬ ‫مسائل باقی مانده اما موارد مهمی را تشکیل می دهد و‬ ‫در روزهای پیش رو با تمهیداتی که اندیشیده می شود‬ ‫در صورتی که دنبال زیاده خواهی نباشند و در چارچوب‬ ‫توافق��ات ژنو و ل��وزان عمل کنند‪ ،‬توافق‪ ،‬ش��دنی و در‬ ‫دسترس است‪.‬‬ ‫فضای مثبتی بر مذاکرات حاکم است‬ ‫شد که براساس توافق ژنو به وظایف خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مذاک��رات در این چن��د روز ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد تا ان ش��اءاهلل به س��رانجام برس��د‪ ،‬اما ما‬ ‫هنوز در موقعیتی نیستیم که به صراحت بگوییم این‬ ‫مذاکرات به طور قطع به سرانجام نهایی خودش یعنی‬ ‫توافق یا توافق نیافتن می رسد‪.‬‬ ‫عراقچی افزود‪ :‬بعضی مس��ائل اختالفی هنوز وجود‬ ‫دارد که درب��اره انها توافق حاصل نش��ده و بعضی از‬ ‫متون هس��ت ک��ه هنوز نوش��ته نش��ده‪ ،‬در حقیقت‬ ‫شبانه روز روی انها کار می کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همه هیات ها و ایران با جدیت روی این‬ ‫متون کار می کنند و همه جدی هستند‪ ،‬فضای مثبتی‬ ‫یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان‬ ‫درباره تمدید مذاکرات گفت‪ :‬چون مذاکرات به پایان‬ ‫نرس��یده و از طرفی مهلت ما به پایان رسید‪ ،‬تصمیم‬ ‫همه این است که برای ‪ 7‬روز بیشتر در وین بمانند و‬ ‫این مذاکرات را به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدعباس عراقچی در گفت وگویی‬ ‫افزود‪ :‬از انجا که تحریم هایی که تعلیق ش��ده بودند‪،‬‬ ‫طبق قوانین به صورت اتوماتیک برمی گشت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اروپا و امریکا ناچار بودند به طور رس��می مذاکرات را‬ ‫تمدی��د کنند‪ ،‬ولی برای اینکه احس��اس اینکه دوباره‬ ‫برای چند ماه مذاکرات تمدید شده‪ ،‬پیش نیاید‪ ،‬فقط‬ ‫برای ‪ 7‬روز توافق ژنو تمدید شد و به اژانس هم اعالم‬ ‫امانو در تهران‬ ‫یوکی��ا امان��و‪ ،‬مدی��ر کل اژان��س‬ ‫بین الملل��ی ان��رژی اتمی ام��روز به‬ ‫تهران می اید‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬یک منبع نزدیک‬ ‫به تیم مذاکره کننده هسته ای هدف‬ ‫از س��فر یوکی��ا امان��و را گفت وگ��و‬ ‫درباره فعالیت های گذشته و دریافت‬ ‫پیشنهادهای ایران برای رفع سوء تفاهمات دانسته‬ ‫اس��ت‪ .‬حال که ای��ران مصاحب��ه با دانش��مندان‬ ‫هسته ای را نپذیرفت‪ ،‬اژانس راه حل‬ ‫پیشنهادی ایران را جویا شده که در‬ ‫این س��فر ایران راه حل خود را ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت مدی��رکل اژان��س‬ ‫بین المللی انرژی اتمی در این س��فر‬ ‫با حس��ن روحانی رییس جمهوری و‬ ‫علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار‬ ‫و گفت وگو کند‪.‬‬ ‫بر این مذاکرات حاکم اس��ت‪ ،‬روحیه رفتن به جلو در‬ ‫همه هیات ها وجود دارد ولی به معنای این نیست که‬ ‫هیات ها از جمله خود ما حاضر هس��تیم به هر قیمتی‬ ‫توافق کنیم‪.‬‬ ‫این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که‬ ‫با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت وگو می کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توافق به طور حتم باید یک توافق خوب باشد و توافق‬ ‫خوب توافقی اس��ت که اصول و چارچوب ها و خطوط‬ ‫قرمزی که به ویژه به وسیله رهبر معظم انقالب ترسیم‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ان رعایت شود و در ان صورت است که به‬ ‫توافق رضایت خواهیم داد‪ .‬عراقچی در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که «در این ‪ 7‬روز تواف��ق امکان دارد»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی برای دیدار با بابک زنجانی قرار‬ ‫است عازم زندان اوین شوند‪.‬‬ ‫امیرعب��اس س��لطانی‪ ،‬عض��و کمیته‬ ‫پیگی��ری پرون��ده باب��ک زنجان��ی در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه درخواس��ت جمع��ی از نمایندگان‬ ‫مجل��س از ریی��س قوه قضایی��ه برای‬ ‫ک زنجانی در زندان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دی��دار با باب ‬ ‫این درخواس��ت م��ورد موافق��ت قرار‬ ‫گرفته و ان ش��اءاهلل در مردادماه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نمایندگان مجلس‬ ‫ب��رای دیدار با باب��ک زنجانی به زندان‬ ‫اوی��ن خواهند رفت‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که دیدار چه ضرورتی داشت؟‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن دیدار در راس��تای‬ ‫بررسی پرونده بابک زنجانی است‪.‬‬ ‫سلطانی در پاسخ به پرسش دیگری‬ ‫درب��اره ترکی��ب نمایندگان��ی که قرار‬ ‫است برای دیدار با زنجانی عازم زندان‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد و ترکیب نمایندگان‬ ‫مشخص نیس��ت‪ ،‬اما بعید است مانعی‬ ‫برای دیگر نمایندگان باشد‪.‬‬ ‫بازماندگان س��انحه دلخراش س��قوط‬ ‫هواپیم��ا اب��راز و برای کشته ش��دگان‬ ‫مغفرت و برای بازمان��دگان از خداوند‬ ‫من��ان صبر مس��الت کرد‪ .‬ی��ک فروند‬ ‫هواپیمای اندونزی روز گذش��ته اندکی‬ ‫پ��س از برخاس��تن از باند ف��رودگاه با‬ ‫‪ 122‬سرنش��ین در منطقه مس��کونی‬ ‫شهر مدان سقوط کرد و به یکی از مرگبارترین سوانح‬ ‫هوایی این کشور جنوب شرق اسیا تبدیل شد‪.‬‬ ‫بازنشستگی عامل حذف یارانه نیست‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‬ ‫بازنشس��تگی را عام��ل ح��ذف یارانه ه��ا‬ ‫ندانس��ت و گف��ت‪ :‬در اص��ل م��ا هی��چ‬ ‫بازنشسته ای نداریم که یارانه اش به خاطر‬ ‫بازنشستگی حذف ش��ده باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬عل��ی ربیعی در‬ ‫نشست مش��ترک با نمایندگان تشکل های‬ ‫کارگری و کارفرمایی و اصناف در پاسخ به‬ ‫این سوال خبرنگاران که چرا یارانه تعدادی‬ ‫از بازنشس��تگان حذف ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ممکن است یارانه این گروه از بازنشستگان‬ ‫به خاطر برخی دیگر از ش��اخص های مورد‬ ‫پایان نگارش کارشناسی متن توافق‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیرامور خارجه‬ ‫در نخس��تین روز از وق��ت اضافی یا به‬ ‫گفته منابع امریکایی و اروپایی «تمدید‬ ‫‪7‬روزه» توافق ژنو‪ ،‬شش��مین نشس��ت‬ ‫خود را با جان کری وزیر خارجه امریکا‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪ 15‬دقیق��ه نخس��ت این دی��دار‪ ،‬به‬ ‫مذاکره خصوصی ظریف ‪ -‬کری گذشت و پس از ان عالوه بر‬ ‫علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز‬ ‫وزیر انرژی امریکا‪ ،‬سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی‬ ‫معاونان وزیر امور خارجه‪ ،‬وندی شرمن وزیر خارجه امریکا و‬ ‫هلگااشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا به مذاکره پیوس��تند‪ .‬معاونان وزیر امور خارجه در کنار‬ ‫این مذاکرات‪ ،‬س��رگرم کار ب��ر روی متن توافق و ضمائم ان‬ ‫هس��تند‪ .‬کار کارشناس��ان بر روی ضمائم پایان یافته و این‬ ‫ابراز همدردی با دولت و ملت اندونزی‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬سقوط‬ ‫هواپیمای سی‪ 130‬اندونزی را تاسف بار‬ ‫دانست و با ملت و دولت اندونزی ابراز‬ ‫همدردی کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬اداره‬ ‫کل دیپلماس��ی رس��انه ای وزارت امور‬ ‫خارجه دیروز اعالم کرد‪ ،‬مرضیه افخم‬ ‫با اب��راز تاس��ف از س��قوط هواپیمای‬ ‫سی‪ 130‬اندونزیایی‪ ،‬مراتب تسلیت و همدردی مردم‬ ‫و دول��ت ایران را ب��ه ملت و دولت اندون��زی‪ ،‬به ویژه‬ ‫بررسی پرونده «بابک زنجانی» به وسیله نمایندگان‬ ‫امیدوار هس��تیم که در این ‪ 7‬روز به سرانجام برسیم‪،‬‬ ‫اگر هم نرس��د ما هیچ گاه اسیر زمان نبوده و نخواهیم‬ ‫بود و برای ما رسیدن به توافق خوب با مالک هایی که‬ ‫ترسیم ش��ده‪ ،‬مهم است نه اینکه به طور حتم در یک‬ ‫زمان مشخصی باید به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫متن هم اکنون به س��طحی باالتر یعنی‬ ‫معاونان رسیده است‪.‬‬ ‫سه ش��نبه معاونان بیش از ‪ 3‬ساعت‬ ‫ب��ر روی یکی ازضمائ��م کار کردند که‬ ‫این بررسی باز هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عراقچی و روانچی تالش می کنند متن‬ ‫را تا روزهای اینده اماده کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ان ک��ه نظام تحریم ها علیه ای��ران به گونه ای‬ ‫تنظیم شده بود که به طور خودکار پس از پایان ماه ژوئن به‬ ‫جریان می افتاد‪ ،‬الزم بود اروپا و امریکا برای مدتی مش��خص‬ ‫این مهلت را تمدید کنند‪.‬‬ ‫ازاین رو اعالم ش��د که مذاکرات ‪7‬روز تمدید شده و ایران‬ ‫نیز اقدامات خود را به مدت ‪ 7‬روز ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به اژانس بین المللی انرژی اتمی هم اعالم ش��ده که توافق‬ ‫ژنو ‪ 7‬روز تمدید شده است‪.‬‬ ‫نظر حذف ش��ده باش��د‪ .‬وی بدون اش��اره‬ ‫به جزئیات بیش��تر درباره این ش��اخص ها‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه زودی در یک برنام��ه تلویزیونی‬ ‫توضیح��ات الزم را به م��ردم ارائه خواهم‬ ‫داد‪ .‬ربیع��ی مهم ترین برنامه های دولت در‬ ‫سال ‪ 94‬را اشتغال‪ ،‬مبارزه با فقر غذایی و‬ ‫درمان دانست و تاکید کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫حذف یارانه ها با موفقیت اجرایی شود این‬ ‫برنامه ها بدون هیچ مشکلی دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حجم بسته های امنیت‬ ‫غذایی کاهش نیافته اس��ت از افزایش یک‬ ‫میلیون نفری دریافت کنندگان این بسته ها‬ ‫در س��ال ‪ 94‬خبر داد و افزود‪ :‬در سال ‪93‬‬ ‫دول��ت برای حدود ‪ 10‬میلیون نفر بس��ته‬ ‫امنیت غذایی توزیع ک��رده که این میزان‬ ‫در س��ال جاری به نزدیک ‪ 11‬میلیون نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫اصالح فهرست تحریم های انگلیس‬ ‫وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس در اخرین‬ ‫اصالح فهرست تحریمی اش مربوط به جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬یک شخص حقیقی و ‪ 8‬شخصیت‬ ‫حقوقی را از فهرس��ت تحریم ه��ای خود حذف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس اطالعیه منتشر شده‬ ‫روی تارنمای وزارت خزانه داری انگلیس‪ ،‬محمود‬ ‫جنتیان‪ ،‬معاون پیش��ین س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫ایران تنها ش��خص حقیقی است که از فهرست‬ ‫تحریمی وزارت دارایی انگلیس حذف شده است‪.‬‬ ‫شرکت کشتیرانی «سی اف شارپ» با مسئولیت‬ ‫محدود‪ ،‬شرکت کش��تیرانی «کاسی ایست جی‬ ‫ام بی اچ»‪ ،‬ش��رکت «گریت وست جیامبی ایچ»‬ ‫با مسئولیت محدود‪ ،‬شرکت «هپی – سود جی‬ ‫ام بی ایچ اند»‪ ،‬ش��رکت کشتیرانی «برایت نورد‬ ‫جی ام بی اچ»‪ ،‬شرکت «ان اچ ال بیسیک»‪ ،‬شرکت‬ ‫«ان اچ ال نوردلن��د ج��ی ام بی ایچ» و ش��رکت‬ ‫«پراسپر بیسیک جی ام بی ایچ»‪ ،‬شخصیت های‬ ‫حقوقی هس��تند که از فهرس��ت تحریم وزارت‬ ‫دارایی انگلیس خارج شده اند‪.‬‬ ‫این اش��خاص حقیقی و حقوقی دیگر مشمول‬ ‫مس��دود ب��ودن دارایی ه��ای ای��ن وزارتخان��ه‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫اقدام وزارت دارای��ی انگلیس متعاقب‪ ،‬اصالح‬ ‫انجام شده در فهرست تحریمی شورای اتحادیه‬ ‫اروپا در ‪ 26‬ژوئن گذشته بوده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعیه یاد شده‪ ،‬همچنین اطالعات‬ ‫مربوط به ‪ 6‬ش��خص حقوقی ایرانی اصالح شده‬ ‫اما انها همچنان درفهرست تحریم وزارت دارایی‬ ‫انگلیس قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صنعت هواپیمایی نیازمند استفاده از توان داخلی‬ ‫نواوری در طراحی یراق االت ساختمانی‪ ،‬برگ برنده صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬پاشنه اشیل صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت با اشاره به پرداخت ‪ 143‬میلیارد تومان تسهیالت‪:‬‬ ‫پرداخت نقدی یارانه تولید مغایر با قانون است؟‬ ‫گروه صنع�ت‪ :‬اختصاص یاران��ه به تولید از‬ ‫مح��ل درامد حاصل از هدفمن��دی یارانه ها‬ ‫این روزها به واقعیت نزدیک تر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه شده از سوی معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن‪ .‬تجارت‪ ،‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ 143‬میلیارد تومان یارانه به بخش‬ ‫تولید و صنع��ت اختصاص یافته که به گفته‬ ‫یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه‪ ،‬مشخص‬ ‫نیس��ت که عدد تخصیص��ی از محل درامد‬ ‫حاص��ل از هدفمندی یارانه هاس��ت یا خیر‪.‬‬ ‫چرا که مق��رر بود این درامد در قالب س��ود‬ ‫تس��هیالت به صنایع کوچک اختصاص یابد‬ ‫که در حال حاضر ای��ن رقم در مکانی دیگر‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تش��ریح رق��م اختصاص یافته ب��ه صنایع از‬ ‫صالحی نی��ا در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در‬ ‫س��وی س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی در زمینه ایراد ش��ورای رقابت به دس��تورالعمل‬ ‫پاس��خ به پرس��ش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از رقم واردات خ��ودرو نی��ز گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلی��ارد تومان اختص��اص یافته‪ ۸۳ ،‬معدن و تجارت برنام��ه ای برای بازنگری در‬ ‫میلیارد تومان مربوط به واحدهای س��یمانی دس��تورالعمل واردات خ��ودرو ندارد و همان‬ ‫مازوت سوز و ‪ ۱۰‬میلیارد تومان نیز مربوط به دستورالعمل قبلی الزم االجراست‪.‬‬ ‫کارخانه های قند بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در گذش��ته تصویب ش��د‬ ‫صالحی نی��ا با اش��اره به اظه��ار نظر وزیر شرکت های خدمات پس از فروش که به طور‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبن��ی بر دریافت رس��می اقدام به واردات خ��ودرو می کنند و‬ ‫نک��ردن یاران��ه تولی�� د اف��زود‪ :‬اظه��ارات یا وارداتی که از طریق یکی از ش��رکت های‬ ‫مطرح ش��ده مبنی بر دریافت نکردن درامد خدمات پس از فروش انجام می شود ملزم به‬ ‫حاص��ل از هدفمندی یارانه ها صحیح اس��ت ارائه خدمات پس از فروش هستند که بر این‬ ‫زی��را بر اس��اس پیش بینی ها مق��رر بود این اساس تاکنون اعتراضی حتی از سوی شورای‬ ‫درامد در قالب س��ود تس��هیالت به صنایع رقابت به ما منعکس نش��ده و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ معدن و تجارت نی��ز برنامه ای برای بازنگری‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه س��ازمان مدیریت‪ ،‬در این دستورالعمل ندارد‪.‬‬ ‫رق��م تخصیص یافت��ه را از محل هدفمندی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫یارانه ه��ا اع�لام کرده در صورت��ی که منابع ب��ا تاکید بر اینک��ه اعتقادی ب��ه انحصار در‬ ‫هدفمندی تعریف خاص خود را دارد‪ ،‬تصریح واردات خودرو نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬هر فرد حقیقی‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس پیش بینی ها مقرر ش��ده بود و حقوق��ی ب��ا رعایت ضوابط درج ش��ده در‬ ‫ک��ه درامد حاصل از هدفمن��دی یارانه ها در ایین نام��ه می تواند اقدام ب��ه واردات خودرو‬ ‫ط مش��خص است و در‬ ‫جهت حمای��ت از تولید داخل باش��د که بر کند زیرا قرارداد مربو ‬ ‫این اس��اس در تالش هستیم با مذاکره های ایین نامه ابالغی نی��ز امده که واردکنندگان‬ ‫الزم‪ ،‬س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬هر چه می توانند با رعایت ایین نامه با یکدیگر تفاهم‬ ‫زودت��ر این منابع را تخصیص دهد تا بتوانیم کرده و نس��بت به واردات خودرو با خدمات‬ ‫از این منابع در جهت یارانه س��ود تسهیالت پس از فروش مناسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اهدافی که در بخش صنعت تعیین‬ ‫صالحی نی��ا تاکید کرد‪ :‬کاه��ش واردات یا‬ ‫شده‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش خودرو به این معنا نیست که‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت روش تعیین شده برای واردات خودرو‪ ،‬روش‬ ‫همچنی��ن در پاس��خ ب��ه اینکه ای��ا بودجه مناس��بی نیس��ت بلکه این روند می تواند به‬ ‫تخصیص یافته با مناب��ع هدفمندی متفاوت دالیل متفاوتی باشد‪.‬‬ ‫است؟ اظهار کرد‪ :‬باید این سوال را از کسانی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫که منابع را تخصیص داده اند‪ ،‬پرسید‪ .‬به طور در تش��ریح سیاس��ت های این وزارتخانه در‬ ‫قطع سازمان مدیریت می تواند در این زمینه حمای��ت از صنع��ت اظهار کرد‪ :‬این دس��ته‬ ‫پاس��خگو باشد که ایا منابع تخصیص یافته با از سیاس��ت ها‪ ،‬سیاس��ت های کالنی اس��ت‬ ‫هدفمندی یارانه ها یکسان است یا خیر‪.‬‬ ‫ام��ا حمایت از صنایع کوچک و خوش��ه های‬ ‫صنعتی می تواند با پیوس��تن به شرکت های‬ ‫بزرگ و اقم��اری که تولیدات ش��رکت های‬ ‫بزرگ را حمایت می کنند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تامین منابع مالی این دسته‬ ‫از صنای��ع در چارچ��وب صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک و منابع فنی‬ ‫صالحی نیا‪:‬‬ ‫بانک مرکزی قول داده از‬ ‫محل تامین منابع بانک ها‬ ‫بخشی را به تسهیالت‬ ‫واحد ها اختصاص دهد‬ ‫که به طور قطع واحدهای‬ ‫کوچک در اولویت هستند‬ ‫اعتباری که خاص صنایع کوچک اس��ت نیز‬ ‫به عن��وان سیاس��ت های حمای��ت از صنایع‬ ‫کوچ��ک به ش��مار می رود‪ .‬بر این اس��اس با‬ ‫استفاده از منابع پیش بینی شده در صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک و‬ ‫منابع فنی اعتب��اری خاص صنایع کوچک و‬ ‫همچنین فعالیت های انجامی در شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬می ت��وان در ارتباط ب��ا حمایت از‬ ‫صنایع کوچک انجام وظیفه کرد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا درب��اره تامی��ن مال��ی صنایع‬ ‫کوچک نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬انچ��ه در ارتباط‬ ‫ب��ا تامی��ن مالی بخش صنعت مطرح اس��ت‬ ‫اینگون��ه خواهد بود که ه��ر انچه به صورت‬ ‫عام در صنایع بزرگ اتفاق می افتد برحس��ب‬ ‫قابلیت و ظرفیت صنای��ع کوچک نیز اتفاق‬ ‫خواه��د افتاد و این دس��ته از صنایع قادر به‬ ‫اس��تفاده از امکانات پیش بینی شده خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سهم ‪۳۸‬درصدی صنعت و تجارت در تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایلنا‪ :‬معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬اثر صنعت‬ ‫در اقتص��اد به اندازه ای اس��ت که می توان‬ ‫صنعت را مادر اقتص��اد و عامل مهم رونق‬ ‫ان به شمار اورد‪.‬‬ ‫علی یزدانی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫درحال حاضر سهم صنعت در «جی دی پی»‬ ‫( تولید ناخالص داخلی ) چه میزان اس��ت؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به صورت کلی هم اکنون سهم‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تولید ناخالص‬ ‫داخلی حدود ‪ ۳۸‬درصد است که ضرورت‬ ‫دارد ب��رای افزای��ش ای��ن س��هم‪ ،‬میزان‬ ‫بهره وری را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫نق��ش صنعت در توس��عه اقتص��ادی تا‬ ‫حدی اس��ت که توس��عه صنعت��ی یکی از‬ ‫شاخص های اصلی توسعه یافتگی به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫اهمیت بخ��ش صنعت و معدن بیش از‬ ‫میزان س��هم ان در تولید ملی‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫ارتباط باالیی اس��ت که این بخش با سایر‬ ‫بخش های اقتص��ادی دارد و این مس��ئله‬ ‫اهمیت ان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نرخ رشد بخش صنعت در سال های اخیر‬ ‫به دلیل رک��ود تورمی از وضعیت مطلوبی‬ ‫برخوردار نبوده اس��ت‪ .‬در خرداد ماه سال‬ ‫‪ ۸۵‬سید هاشمی‪ ،‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس‪ ،‬س��هم بخش صنعت در‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ور را ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫اما با تداوم روند نرخ رشد بخش صنعت‬ ‫که از س��ال ‪ ۸۹‬اغاز شد‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫و با جدی ش��دن تحریم ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫نرخ رش��د بخش صنعت در س��ال ‪ ۹۱‬و‬ ‫‪ ۹۲‬منف��ی و به ترتیب ب��ه منفی ‪ 8/5‬و‬ ‫منفی ‪ ۴‬درصد رسید‪.‬براس��اس ارزیابی و‬ ‫تحلی��ل عملکرد بخش صنعت در س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬از س��وی مرکز پژوهش های مجلس‪،‬‬ ‫س��هم بخش صنع��ت از تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور ح��دود ‪ ۱۶‬درصد بود که‬ ‫در مقایس��ه با سال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۱‬اندکی‬ ‫کاهش یافت و سهم بخش خدمات نیز از‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد به بیش از ‪ ۶۰‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ‪ ۲۹‬ابان ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬س��هم صنع��ت در تولی��د ناخالص‬ ‫ملی را ‪ ۲۰‬درصد عن��وان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫تالش هستیم که سهم صنعت را در تولید‬ ‫ناخال��ص ملی تا چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬به ‪۲۵‬‬ ‫درصد افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به پرداخت ‪ ۱۰۶‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت به بخش صنعت و معدن در سال‬ ‫گذش��ته تصریح کرد‪ :‬بخش عمده ای از این‬ ‫رقم مربوط به صنایع متوسط و کوچک بوده‬ ‫و با توجه به اینکه در صنایع بزرگ بخش��ی‬ ‫از این عدد پرداخت ش��ده به طور قطع باقی‬ ‫این عدد به صنایع کوچک و متوسط رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره نح��وه حمای��ت از واحدهای‬ ‫صنعتی کوچ��ک نیز گفت‪ :‬برخ��ی واحدها‬ ‫ازجمل��ه قطعه س��ازی ها که زنجی��ره تامین‬ ‫شرکت های بزرگ هستند در اولویت حمایت‬ ‫قرار دارند؛ بر این اس��اس با پایش تولیداتی‬ ‫که تبلور می��زان تولید انها به زنجیره تامین‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬متوجه می ش��ویم ک��ه بخش‬ ‫عظیم��ی از ای��ن زنجیره‪ ،‬صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط هس��تند و از انجا ک��ه در زنجیره‬ ‫تامین فعالیت می کنند به طور قطع وابس��ته‬ ‫به صنایع کوچک هستند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی از صنای��ع‬ ‫کوچ��ک با توجه به ش��رایط ب��ازار و میزان‬ ‫ف��روش و عرض��ه محصوالت مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار می گیرند ک��ه این دس��ته از صنایع به‬ ‫‪ 2‬گروه تقس��یم می ش��وند؛ دس��ته نخست‪،‬‬ ‫کاالهایی هس��تند که در داخل کشور توزیع‬ ‫می ش��وند و می توانند با نظام عرضه مناسب‬ ‫نس��بت به عرضه محصول اقدام کنند‪ .‬دسته‬ ‫دوم صنایعی هس��تند که به زنجیره صادرات‬ ‫متصل می شوند و به طور قطع با سیاست های‬ ‫دول��ت و به وی��ژه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت می توان به تقویت وضعیت تولید انها‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه برای پشتوانه س��ازی تولید باید تامین‬ ‫منابع مالی براساس قواعدی که مدنظر است‪،‬‬ ‫مورد توج��ه قرار گیرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫باره مذاکراتی انجام ش��ده ک��ه چه میزان از‬ ‫تامین منابع باید توس��ط بانک ها انجام شود‬ ‫و چ��ه ان��دازه بای��د از منابعی ک��ه از طریق‬ ‫افزایش میزان س��پرده قانون��ی بانک ها نزد‬ ‫بانک مرکزی گذاش��ته می شود‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫ضمن انک��ه بانک مرکزی ق��ول داده از این‬ ‫مح��ل منابعی را اختص��اص دهد که به طور‬ ‫قطع واحدهای کوچک در اولویت تخصیص‬ ‫این منابع هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه صالحی نی��ا‪ ،‬امید اس��ت منابع‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا نی��ز بتوان��د ب��رای‬ ‫پشتوانه س��ازی تولی��د‪ ،‬کمک کننده باش��د‬ ‫چرا که بر اس��اس ایین نامه ابالغ ش��ده قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها‪ ،‬اس��تفاده از این منابع‬ ‫برای پشتوانه سازی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه حمای��ت از کاالهای‬ ‫مصرفی از چند طریق انجام می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪« :‬نظام تعرف��ه ای» مهم تری��ن راهکار‬ ‫حمایتی اس��ت که ب��ا توجه ب��ه تعرفه های‬ ‫حقوق ورودی از کااله��ای مصرفی حمایت‬ ‫ل حاضر برای هر‬ ‫می شود‪ .‬به طوری که درحا ‬ ‫کاال نظام تعرفه ای مشخصی داریم‪ .‬در نتیجه‬ ‫از اواخر سال گذشته؛ سیاستی تدوین و ابالغ‬ ‫شد که هم اکنون درحال اجراست و بر اساس‬ ‫ان به واردات کاالهای مصرفی‪ ،‬ارز رس��می‬ ‫کش��ور (ارز مبادل��ه ای ) تخصیص نمی یابد و‬ ‫هرکس که بخواهد باید با نرخ روز ارز‪ ،‬اقدام‬ ‫به واردات کند که این روند حمایت از تولید‬ ‫داخلی را تا حدود ‪20‬درصد شامل می شود‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا با تاکید ب��ر اینکه تولید داخل‬ ‫بای��د توان عرضه در بازار را داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولی��دات داخلی باید با توجه به‬ ‫حجم بازار روش هایی در نشان(برند) س��ازی‬ ‫و خدم��ات پس از فروش و صادرات داش��ته‬ ‫باشند که در صورت وقوع همه این اتفاقات‪،‬‬ ‫ش��رایط برای تولید و عرضه مناسب خواهد‬ ‫ب��ود و بای��د با تامی��ن منابع مالی مناس��ب‬ ‫به منظور س��رمایه در گردش‪ ،‬زمینه حمایت‬ ‫از تولید فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان‬ ‫با اش��اره به تک نرخی شدن بنزین و افزایش‬ ‫تقاضا برای دوگانه س��وز کردن خودروها نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت خودروسازان بر اساس‬ ‫نیاز مشتری اس��ت و اگر نیاز به خودروهای‬ ‫دو گانه س��وز بیشتر باشد باید این سیاست را‬ ‫در برنامه خود لحاظ کنند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که امروز هی��چ محدودیتی برای خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز و عرضه ان از نظر خودروسازان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تخفیف ‪۶‬درصدی سود تسهیالت صنایع الکترونیک‬ ‫ش�اتا‪ :‬مدیرعام��ل صن��دوق حمای��ت از‬ ‫تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع الکترونیک‬ ‫از تصوی��ب تخفیف ‪۶‬درصدی نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت حمایتی ب��رای صادرکنندگان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی وحدت خاطرنشان کرد‪ :‬با تصویب‬ ‫هیات مدیره صندوق‪ ،‬در صورتی که صنایع‬ ‫الکترونیک و پیش��رفته اق��دام به صادرات‬ ‫‪۳۰‬درصد محصوالت خود کنند‪ ،‬مش��مول‬ ‫تخفیف ‪۶‬درصدی درنرخ س��ود تسهیالت‬ ‫صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫الکترونیک خواهند ش��د‪.‬وی گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که نرخ سود پرداختی صندوق‬ ‫حمای��ت از صنای��ع الکترونی��ک‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول ارزان ت��ر از نرخ های س��ود نظام‬ ‫بانک��ی بوده و بر این اس��اس صنایعی که‬ ‫موفق به صادرات محصوالت شان شوند‪ ،‬در‬ ‫سود تس��هیالت حمایتی مشمول ‪۶‬درصد‬ ‫تخفیف مضاعف خواهند ش��د‪.‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنای��ع الکترونیک از صنایع زیر پوش��ش‬ ‫و حمای��ت صندوق خواس��ت‪ ،‬در صورت‬ ‫مبادرت به ص��ادرات محصوالت تولیدی‪،‬‬ ‫مدارک و اس��تعالم های گمرک��ی را ارائه‬ ‫ک��رده و از تخفیف نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫بهره من��د شوند‪.‬براس��اس ای��ن گ��زارش‪،‬‬ ‫صن��دوق حمای��ت از صنای��ع الکترونیک‬ ‫تا س��قف ‪۳۰‬میلی��ارد ریال ب��ه طرح های‬ ‫دارای توجیه اقتصادی و فنی تس��هیالت‬ ‫می پردازد‪ .‬نرخ س��ود تس��هیالت صندوق‬ ‫بنا بر مختص��ات طرح ‪ ۶‬تا ‪۱۸‬درصد بوده‬ ‫و دوره بازپرداخ��ت نیز تا ‪ ۳‬س��ال در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪.‬صنایع مش��مول حمایت‬ ‫شامل ‪ ۷‬گروه «صنایع ارتباطی»‪« ،‬صنایع‬ ‫اتوماس��یون»‪« ،‬صنایع رایانه ای»‪« ،‬صنایع‬ ‫الکترونی��ک ن��وری»‪« ،‬صنای��ع قطع��ات‬ ‫الکترونیک»‪« ،‬صنایع الکترونیک مصرفی»‬ ‫و«صنایع الکترونیک کاربردی» هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتخاب مصرف کننده‬ ‫رمز ماندگاری‬ ‫تولید‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر صنعتی‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان از دیرباز هم��واره مورد‬ ‫توجه قرار داش��ته و به طور حتم ای��ن توجه مبتنی‬ ‫بر اص��ول اخالقی بوده اس��ت‪ .‬در حقیقت حاکمان‬ ‫جوام��ع خود را موظ��ف کرده اند ک��ه به عنوان یک‬ ‫اصل اخالقی‪ ،‬از حقوق مصرف کنندگان دفاع کرده و‬ ‫به عنوان یک فضیلت اخالقی برای برقراری عدالت در‬ ‫جامع��ه تالش کنند و حامی اصول اخالقی و عدالت‬ ‫اجتماع��ی باش��ند‪ .‬برنامه های دولت ب��رای تقویت‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنن��دگان نیز در بخش تولید‬ ‫اس��ت تا این ش��اخص ها و معیارها تروی��ج یابد و از‬ ‫بخش تولید در این مس��یر حمایت ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫دولت به دنبال گس��ترش فضای رقابتی بین بنگاه ها‬ ‫در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده است‪.‬‬ ‫رم��ز مان��دگاری بنگاه ه��ای اقتص��ادی در ب��ازار‬ ‫رقابت��ی به انتخ��اب مصرف کنن��ده بس��تگی دارد‬ ‫زی��را او به مطالعه و ارزش گ��ذاری مواردی همچون‬ ‫قیمت‪ ،‬مرغوبی��ت و کیفیت می پ��ردازد و درنهایت‬ ‫کاال یا خدم��ات را انتخاب می کن��د‪ .‬همان گونه که‬ ‫مصرف کننده در پی قیمت مناسب و کیفیت مطلوب‬ ‫اس��ت‪ ،‬این تفکر باید در فرهن��گ تولید نیز نهادینه‬ ‫ش��ود تا تولید رقابتی و اقتصاد س��الم در بازار ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا در یک بازار رقابتی سالم‪ ،‬تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده در پی جلب رضایت یکدیگر هس��تند‬ ‫و فرهنگ سازی مناسب در زمینه شناساندن حقوق‬ ‫حقه مصرف کنندگان به عامه مردم بخشی غیرقابل‬ ‫انکار در روند دستیابی به امنیت خاطر مصرف کننده‬ ‫است‪ .‬بی تردید بنگاه های اقتصادی و صاحبان صنایع‬ ‫ب��رای اس��تیفای حق��وق مصرف کنن��ده باید تالش‬ ‫بیشتری کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د برخ��ورداری از س��رمایه مال��ی‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫تجهیزات و دسترس��ی به مواد اولی��ه از مزیت های‬ ‫تولید به ش��مار می رود اما داش��تن مش��تری وفادار‬ ‫همراه ب��ا مزیت های فوق مهم ترین ابزار و بزرگترین‬ ‫س��رمایه بوده که رکن اصلی بقا و توسعه بنگاه های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬در واقع موفقیت بنگاه اقتصادی در‬ ‫گرو رعای��ت حقوق مصرف کننده و حفظ مش��تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بی ش��ک کیفی��ت تولی��دات صنعت��ی و موضوع‬ ‫رقابتی ب��ودن تولیدات به عوامل متعددی بس��تگی‬ ‫دارد که از مهم ترین انها بسته ش��دن حلقه و چرخه‬ ‫تحقیق‪ ،‬تولید و بازار است که بخشی از ان به عهده‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر‬ ‫وجود سیاست های حمایتی و بستر سازی برای رشد‬ ‫صنعت توسط دولت و مدیران است‪ .‬بنابراین تولیدی‬ ‫که بر پایه های سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل‬ ‫گیرد‪ ،‬سرریز های مثبت خارجی خواهد داشت و این‬ ‫سرریزها عامل ارتقای بیشتر تولید شده و از سویی با‬ ‫ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارافرینی در کنار‬ ‫مهیا کردن ابزار بهره وری تمایل به سرمایه گذاری در‬ ‫تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن‬ ‫می ب��رد و در انجا قیمت رقابت��ی که یکی از ثمرات‬ ‫مثبت بازار رقابتی اس��ت‪ ،‬ش��کل می گی��رد‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت توجه به کیفیت تولی��دات و ارائه توانمندی‬ ‫واقعی تولیدکنندگان‪ ،‬اهمی��ت حمایت مالی دولت‬ ‫را نمایان می کند‪.‬حمایت از تولیدات داخلی از جمله‬ ‫موضوعاتی اس��ت که در س��ال های اخیر در محافل‬ ‫اقتص��ادی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته‪ ،‬بدیهی‬ ‫اس��ت همزمان با حمایت از تولید ملی باید از حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده نیز حمایت ش��ود و این حق طبیعی‬ ‫مصرف کنن��ده ایرانی اس��ت که از کاالی ب��ادوام و‬ ‫با کیفی��ت اس��تفاده کند و خرید ه��ر محصولی اعم‬ ‫از داخل��ی ی��ا خارجی ابتدا ب��رای وی رفاه و امنیت‬ ‫خاط��ر بی��اورد‪ .‬بنابراین رقابت پذیری و اس��تفاده از‬ ‫فرصت ها برای ورود به عرصه های رقابتی بین المللی‬ ‫بهترین شیوه ای است که می توان مردم را به مصرف‬ ‫کاالی ایران��ی ترغیب کرد‪ .‬باید ب��ا حمایت از تولید‬ ‫داخلی و نشان(برند)س��ازی داخلی که از مهم ترین‬ ‫مبانی و فرمول های اقتصادی در کش��ور است‪ ،‬مردم‬ ‫را ب��ه مصرف کاالهای س��اخت داخ��ل ترغیب کرد‬ ‫چراکه رش��د تولید‪ ،‬توزیع و مصرف کاالهای جعلی‬ ‫ب��ا نش��ان(برند)های معتبر و لوکس در کش��ور یک‬ ‫واقعیت تلخ است‪ .‬تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬امکان توس��عه صنعتی و تولیدی در داخل‬ ‫به وجود نخواهد ام��د و در پی ان مصرف داخلی به‬ ‫کل وابس��ته به خارج می شود‪ ،‬اشتغال صدمه جدی‬ ‫می بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند صنعت��ی باید مورد حمایت‬ ‫قرار گیرد که س��وداوری ان بیش از هزینه حمایت‬ ‫دریافتی باشد به طوری که با کسر هزینه حمایت های‬ ‫به عمل امده این صنعت سود خالص داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خواسته های بخش‬ ‫خصوصی برای ورود‬ ‫به صنعت هوایی‬ ‫‪4‬‬ ‫در بررسی راهکارهای توسعه صنعت حمل ونقل هوایی عنوان شد‬ ‫صنعت هواپیمایی نیازمند استفاده از توان داخلی‬ ‫امین ساالری‬ ‫رییس اتحادیه صنایع هوایی و‬ ‫فضایی ایران‬ ‫از اه��داف کالن اتحادی��ه صنای��ع هوای��ی و‬ ‫فضایی ایران‪ ،‬تبدیل ش��دن به قطب منطقه ای‬ ‫و جای��گاه برجس��ته جهانی با اس��تفاده از توان‬ ‫علم��ی و فناوری دانش��گاه ها و مراک��ز علمی و‬ ‫صنعتی در توس��عه طراح��ی و تولید هواپیمای‬ ‫جت منطقه ای ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۵۰‬نفره و هواپیماهای‬ ‫هوانوردی عمومی و متناسب با نیازهای کشور و‬ ‫بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اه��داف م��ورد نظ��ر ای��ن اتحادیه‬ ‫می توان طراحی و تولید بالگرد متوس��ط و نیمه‬ ‫س��نگین‪ ،‬خدمات تعمیر و نگه��داری و ارتقای‬ ‫هواگرده��ا‪ ،‬طراح��ی و تولی��د موتورهای مینی‬ ‫توربوجت‪ ،‬توربوفن س��بک‪ ،‬توربوفن سنگین و‬ ‫توربوکمپرس��ورهای گازی با ظرفیت یک تا ‪۱۰‬‬ ‫مگاوات‪ ،‬طراحی‪ ،‬توس��عه و ساخت سیستم های‬ ‫اویونیک و تولید علم و فناوری و منابع انس��انی‬ ‫را نام برد‪.‬‬ ‫همچنی��ن حضور موث��ر در هوانوردی جهانی‬ ‫با تبدیل ف��رودگاه بین المللی امام خمینی (ره)‬ ‫به دومی��ن قطب هوان��وردی در منطقه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ظرفیت های س��خت افزاری و نرم اف��زاری برای‬ ‫تحقق ترافیک هوایی‪ ۵۰‬میلیون مسافر و ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار تن بار داخلی و ‪ ۹۵۰‬هزار تن بار در سطح‬ ‫بین الملل و ترانزیت و دس��تیابی به استانداردها‬ ‫و ش��اخص های ایمن��ی و کیفی��ت خدم��ات‬ ‫پروازی در س��طح باالت��ر از میانگی��ن جهانی‬ ‫از دیگ��ر اهداف مه��م در این عرصه به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫از جمل��ه ن��کات م��ورد نظر اتحادی��ه صنایع‬ ‫هوایی و فضایی ایران که در نشست هم اندیشی‬ ‫راهکارهای توس��عه صنعت حمل ونقل هوایی با‬ ‫حضور مسئوالن صنعت هواپیمایی کشور مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬می توان به دستیابی به اهداف سند تا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬حضور نداش��تن بخش خصوصی‬ ‫در س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان‬ ‫هوایی و هوان��وردی که وظیفه سیاس��تگذاری‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬راهبردی‪ ،‬هماهنگی و ایجاد ارتباطات‬ ‫بی��ن دس��تگاه ها را ب��ر عه��ده دارد‪ ،‬اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نب��ود س��اختار هماهنگ کنن��ده بی��ن بخش‬ ‫خصوصی و نهادهای سیاستگذار متناظر‪ ،‬وجود‬ ‫رقی��ب متناظر در دولت ب��رای فعالیت هایی که‬ ‫بخش خصوص��ی توانمندی انج��ام ان را دارد‪،‬‬ ‫(رقاب��ت ناس��الم و نابرابر بخش دولت��ی)‪ ،‬اجرا‬ ‫نش��دن مناس��ب قوانین و مقررات موجود‪ ،‬نبود‬ ‫اعتماد و پذیرش بخش خصوصی توسط الیه های‬ ‫میان��ی و پایینی دولت‪ ،‬حضور نداش��تن بخش‬ ‫خصوصی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها‬ ‫از دیگ��ر نکات و مس��ائل مهمی اس��ت که باید‬ ‫م��ورد توج��ه مس��ئوالن صنعت هوایی کش��ور‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر دغدغه های اتحادی��ه صنایع هوایی‬ ‫و فضای��ی ایران‪ ،‬واگ��ذاری طرح ها و برنامه های‬ ‫کالن مل��ی ب��ه اتحادی��ه از قبی��ل واگ��ذاری‬ ‫ماموری��ت مدیریت و راهبری ح��وزه هوانوردی‬ ‫عمومی کشور ش��امل طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬اموزش‬ ‫و بهره برداری به اتحادیه‪ ،‬ساماندهی و مدیریت‬ ‫توس��عه و ارتق��ای فعالیت های زنجی��ره تامین‬ ‫قطـــعات‪ ،‬تعــمیــر و نگهــداری‪ ،‬طراحـــی‬ ‫و ساخت بــــالگــــرد ســبک و اموزشــی‪،‬‬ ‫امکان سنجی و پیگیری واگذاری یا استفاده از‬ ‫توان اتحادیه در رابطه با تصدی گری های دولت‬ ‫مانند نظارت‪ ،‬کنت��رل و صدور مجوزها‪ ،‬تنظیم‬ ‫مق��ررات تخصص��ی‪ ،‬فعالیت ه��ای ترویجی و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دیگ��ر خواس��ته های بخ��ش‬ ‫خصوصی در این نشس��ت ب��رای ورود به عرصه‬ ‫صنعت هوایی کش��ور‪ ،‬تجمیع و تمرکز نیازهای‬ ‫داخل��ی صنع��ت هوای��ی و اولویت بن��دی برای‬ ‫خرید‪ ،‬س��اخت یا مش��ارکت‪ ،‬ال��زام طرف های‬ ‫خارجی به پذیرش ش��رط مش��ارکت با فناوران‬ ‫داخلی در ش��رایط پس از تحری��م و برای ورود‬ ‫به ب��ازار ایران‪ ،‬ن��گاه ویژه به صنع��ت هوایی و‬ ‫فضایی در رابطه با مش��وق های معاونت با توجه‬ ‫ب��ه باالبودن طول عمر فن��اوری محصوالت این‬ ‫حوزه و حضور نداش��تن شرکت ها یا تعاونی های‬ ‫ش��به خصوص��ی متعلق ب��ه بخ��ش دولتی در‬ ‫برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های معاونت است‬ ‫که امید اس��ت م��ورد توجه مس��ئوالن امر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فرش�ته فریادرس ‪ -‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫توس��عه صنع��ت حمل ونق��ل هوای��ی با‬ ‫استفاده از توان داخلی یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی مسئوالن سازمان هواپیمایی کشور‬ ‫است‪ .‬به همین منظور نشست هم اندیشی‬ ‫راهکارهای توس��عه صنع��ت حمل ونقل‬ ‫هوایی با عنوان «راهکارهای اس��تفاده از‬ ‫توان داخل��ی در صنع��ت هواپیمایی» با‬ ‫حضور مسئوالن برگزار شد‪.‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫منظ��ری ادام��ه داد‪ :‬ام��اده ک��ردن‬ ‫زیرساخت فرودگ اه ها به دلیل هزینه های‬ ‫س��نگین ان توس��ط بخ��ش خصوص��ی‬ ‫امکانپذی��ر نیس��ت‪ ،‬در چنین ش��رایطی‬ ‫بای��د مالکیت فرودگاه ها در اختیار بخش‬ ‫دولتی باقی بماند‪.‬‬ ‫البت��ه وی معتقد اس��ت ک��ه در بحث‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬امکان خ��روج این صنعت‬ ‫از انحص��ار دول��ت وج��ود دارد و ش��اید‬ ‫بهترین روش همین باشد که شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی به وی��ژه در بخ��ش مدیریت‬ ‫فرودگاهی بتوانند از انحصار دولت خارج‬ ‫و به بخش خصوصی واگذار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هــم افــزایـی میــان فــعــاالن‬ ‫صنعت هوایی‬ ‫سورنا س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رییس جمه��وری از خروج اقتصاد صنعت‬ ‫هوان��وردی از انحص��ار دول��ت خبرداد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با خ��ط اعتباری در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده برای ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ح��وزه صنعت هوانوردی‪ ،‬پیش��رفت های‬ ‫چش��مگیرتری در این صنع��ت به وقوع‬ ‫خواهد پیوست‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬برای صنعت هوایی کشور‪،‬‬ ‫پیش از انقالب تاکنون هزینه های زیادی‬ ‫صرف شده و این صنعت در این سال ها به‬ ‫پیشرفت های ارزنده ای دست یافته و الزم‬ ‫اس��ت با بومی سازی و توجه به دانش این‬ ‫صنعت اشتغالزایی کنیم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه صنع��ت هوایی کش��ور‬ ‫ی��ک کارگاه ب��زرگ دانش��ی ارزش��مند‬ ‫برای کشورها محس��وب می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه پیشرفت های خوبی در حوزه‬ ‫هوایی کش��ور اتف��اق افت��اده و به تدریج‬ ‫شرکت های خصوصی دانش بنیان زیادی‬ ‫در این حوزه در حال شکل گیری هستند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬از طرف��ی اقتصاد این‬ ‫صنع��ت در حال خارج ش��دن از انحصار‬ ‫دولت اس��ت که این اتفاق باید زودتر رخ‬ ‫می داد و امیدواریم با خط اعتباری در نظر‬ ‫گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫این حوزه‪ ،‬پیشرفت های چشمگیرتری را‬ ‫در صنعت هوایی کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رییس س��تاد توس��عه فناوری و صنایع‬ ‫دانش بنی��ان هوایی و هوانوردی کش��ور‬ ‫ب��ار دیگر بر لزوم ایج��اد صنعت به جای‬ ‫‹ ‹تقویت شرکت های دانش بنیان‬ ‫خریداری ان تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫مش��خص کنیم ک��ه می خواهیم صنعتی‬ ‫خری��داری ی��ا ان را ایجاد کنی��م‪ .‬وقتی‬ ‫قرار باشد تولیدات‪ ،‬نگهداری ها‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و ن��واوری از خ��ارج از کش��ور تامی��ن‬ ‫ش��ود‪ ،‬ازمایش ها خارج از کش��ور انجام‬ ‫می ش��ود که در این ش��رایط دیگر نیازی‬ ‫به صنع��ت و فارغ التحصی��ل کارازموده‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫س��تاری ادامه داد‪ :‬به طور قطع باید به‬ ‫سمت ایجاد صنعت هوایی حرکت کنیم‬ ‫و از تجربه ه��ا و هزینه ه��ای باالی��ی که‬ ‫سال های گذش��ته در حوزه هوایی صرف‬ ‫شده‪ ،‬بیشترین بهره را ببریم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫با تاکید بر شبکه سازی و هم افزایی میان‬ ‫فع��االن صنع��ت هوایی گف��ت‪ :‬اماده ایم‬ ‫زمینه ایج��اد چنین ش��بکه ای را فراهم‬ ‫کنی��م و بهتری��ن راه��کار برای توس��عه‬ ‫صنعت هوای��ی‪ ،‬هماهنگ��ی و هم افزایی‬ ‫فعاالن این حوزه با یکدیگر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تبادل ‪ ۶۴۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫در همین رابطه نیز علیرضا جهانگیریان‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی و رییس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری ایران معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به اینکه حمل ونقل هوایی‬ ‫موتور محرک اقتصاد هر کش��ور به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ای��ن صنع��ت بیانگ��ر وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و می��زان توس��عه صنعت��ی‬ ‫کشورهاست‪ ،‬به همین دلیل توجه به ان‬ ‫از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ایج��اد اش��تغال‪ ،‬تب��ادل فرهنگی‪،‬‬ ‫توس��عه صنعت گردش��گری و کمک به‬ ‫حف��ظ محیط زیس��ت را از ویژگی ه��ای‬ ‫مثب��ت توس��عه صنعت هوای��ی عنوان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صنعت هوایی نخستین محل‬ ‫ارتباطی هر کشور با دیگر کشورهاست و‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توس��عه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگ��ی و اجتماعی جامعه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫جهانگیری��ان با اش��اره به ب��ازار تبادل‬ ‫‪۶۴۰۰‬میلی��ارد دالری این صنعت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بیش از ‪ 2‬میلی��ارد و ‪۸۰۰‬میلیون‬ ‫نف��ر در جهان با بهره گیری از این بس��تر‬ ‫ارتباط��ی جابه جا می ش��وند‪ ،‬اما صنعت‬ ‫هوایی کش��ور ب��ا چالش ه��ای گوناگونی‬ ‫روبه روست که وارداتی بودن این صنعت‬ ‫یک��ی از اصلی ترین عوامل ش��کل گیری‬ ‫این چالش ها به ش��مار می رود و ضرورت‬ ‫بومی س��ازی صنعت هوای��ی را دوچندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫ایران‪ ،‬نبود سیاس��تگذاری های مناسب‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬نبود پش��تیبانی نظام اجرایی‬ ‫کش��ور از صنعت هوایی در برنامه ریزی و‬ ‫تامین منابع را از چالش های این صنعت‬ ‫برش��مرد و اف��زود‪ :‬ض��روری اس��ت این‬ ‫صنعت که به واس��طه تحریم ها زخم های‬ ‫گوناگون��ی خورده‪ ،‬موردتوج��ه ویژه قرار‬ ‫گیرد و بازنگری و اصالح در سیاس��ت ها‬ ‫اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت خروج صنعت هوایی از‬ ‫انحصار دولت‬ ‫علی منظری‪ ،‬کارشناس صنعت هوایی‬ ‫با بیان اینکه خروج صنعت هوایی کشور‬ ‫از انحص��ار دول��ت به راحت��ی امکانپذیر‬ ‫نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ابتدا باید شرایط الزم‬ ‫برای انجام این کار فراهم ش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫باید بخش ساخت وساز هواپیما‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ن��اوگان و قطع��ات هواپیم��ا در صنعت‬ ‫هوانوردی مدنظر مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت هوای��ی ب��ا‬ ‫بی��ان اینک��ه ای��ن صنع��ت دو بخ��ش‬ ‫«زیرساخت ها» و «تولید و بهره برداری»‬ ‫را شامل می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫هزینه زیرساخت ها در صنعت هوانوردی‬ ‫باال بوده و نیازمند سرمایه گذاری عظیمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬امکان ورود بخ��ش خصوصی به‬ ‫این عرصه نبوده و از س��وی دیگر بخش‬ ‫خصوص��ی توان س��اخت و تولید هواپیما‬ ‫را ندارد‪ .‬به همین دلیل سرمایه گذاری ها‬ ‫باید در این بخش از طریق بخش دولتی‬ ‫منظ��ری در ادامه تقویت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در راس��تای توس��عه صنعت‬ ‫هوای��ی را یک��ی از اقدام��ات مثب��ت‬ ‫عن��وان و تصری��ح ک��رد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توانن��د ضم��ن مدیریت‬ ‫بخ��ش بهره ب��رداری از فرودگاه ه��ا و‬ ‫ن��اوگان‪ ،‬در زمین��ه س��اخت و تولی��د‬ ‫برخی قطعات و ل��وازم هواپیما نیز فعال‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬می توان امی��دوار بود با‬ ‫حمایت و تقویت شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای حضور بیشتر ش��اهد پیشرفت های‬ ‫چش��مگیرتری در صنعت هوایی کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫منظری خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه بخواهیم‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان را تقویت کنیم‬ ‫تا هواپیمای��ی ‪ ۱۵۰‬نفره تولید کنند‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط کنونی امکانپذیر نیست بنابراین‬ ‫بهتر اس��ت ک��ه ای��ن نوع ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان به سمت قطعه سازی و تولید‬ ‫بدن��ه و دیگر تجهی��زات هواپیما هدایت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حتی می توان این شرکت ها را به سمت‬ ‫تولی��د هواپیماهای کوچ��ک ‪ 2‬تا ‪ 3‬نفره‬ ‫سوق داد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬بازار ‪۶۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری صنعت هواپیمایی این روزها بیش‬ ‫از ه��ر زمان دیگری نیازمند اس��تفاده از‬ ‫راهکاره��ا و برنامه ریزی هایی برای بهبود‬ ‫وضعیت است‪.‬‬ ‫بی ش��ک با رونق صنای��ع دانش بنیان‬ ‫و اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین در همه‬ ‫صنایع‪ ،‬صنعت هواپیمایی نیز باید بر این‬ ‫اس��اس حرکت کرده و با استفاده از این‬ ‫دانش نس��بت به تولید محصوالت جدید‬ ‫مبتنی بر فناوری های روز اقدام کند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫افزایش کارایی صنعت با خصوصی سازی‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دهم تیر در حالی روز «صنعت و معدن» نام گرفته‬ ‫که این بخش‪ ،‬بازوی محرک اقتصادی است و نقشی‬ ‫اساس��ی در توس��عه کش��ورها دارد و اکنون بیشتر‬ ‫جوام��ع با توجه به اهمیت این بخش مهم در اینده‬ ‫سرزمین خویش‪ ،‬تالش می کنند تا زمینه های رشد‬ ‫و پیشرفت جامعه خود را فراهم اورند‪ .‬رشد و توسعه‬ ‫صنعت در یک کشور‪ ،‬نقش انکارناپذیری در اقتصاد‬ ‫پیشرو و پایدار دارد و به ارتقای سطح زندگی مردم‬ ‫ان جامع��ه کمک می کند‪ .‬صنعتی ک��ه در دهکده‬ ‫جهانی توان حضور و رقابت را نداشته باشد‪ ،‬به شکل‬ ‫طبیعی از گردونه رقابت حذف خواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری در صنایعی خاص با در نظر‬ ‫گرفتن مزیت نس��بی ان کش��ور‪ ،‬از اهمیت فراوانی‬ ‫برخوردار است که باید بر پایه تحقیق و پژوهش این‬ ‫امر محقق ش��ود‪ .‬خصوصی سازی به ویژه در صنعت‪،‬‬ ‫به افزایش کارایی عوام��ل تولید و کاهش قیمت ها‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬متوسط‬ ‫و واگ��ذاری ام��ور به مردم که ب��ه صراحت در اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی امده است‪ ،‬بی تردید الزمه حضور‬ ‫و رقابت در عرص��ه بین المللی را فراهم و همچنین‬ ‫سرمایه های زیادی را از سراسر جهان جذب می کند‬ ‫ک��ه تحقق این موضوع با توجه به انتقال مالکیت از‬ ‫بخش دولتی به بخش خصوصی یا مردم‪ ،‬امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون توس��عه صنعتی‪ ،‬نقش مهمی در پیشرفت‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته ایفا می کند و دولت ها در‬ ‫این کش��ورها از برخی صنایع پش��تیبانی می کنند‬ ‫و در بحران ها و مش��کالت اقتصادی‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫حمایتی را ب��ه کار می گیرند تا نقش این بخش که‬ ‫پویایی اقتصاد یک کشور را به دنبال دارد‪ ،‬پررنگ تر‬ ‫شود‪ .‬در تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید و صنعت نیز باید به این نکته توجه داشت که‬ ‫در گام نخست طرح های نیمه تمام و صنایعی که در‬ ‫چند سال گذشته به پایان نرسیده اند تکمیل شوند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪۲۰‬هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور‬ ‫وجود دارد که هزینه ه��ای فراوانی برای انها صرف‬ ‫شده که تکمیل این واحدها اولویت دارد تا به رونق‬ ‫اقتصادی کشور کمک کند‪ .‬میزان تسهیالت اعطایی‬ ‫به بخش خصوصی صنعتی در س��طح ملی نس��بت‬ ‫به دیگر کشورها بس��یار پایین است که با همراهی‬ ‫دولت‪ ،‬این رقم می تواند افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫میزان تس��هیالت اعطایی ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی ‪12/2‬درصد بوده که این‬ ‫عدد در کشورهای کم درامد ‪ ،28/5‬در کشورهای با‬ ‫درامد باال ‪ ،67/7‬در خاورمیانه و کش��ورهای شمال‬ ‫افریقا ‪ 32/5‬و در اروپا و اسیای مرکزی ‪ ۱۱۲‬درصد‬ ‫است‪ .‬برای داش��تن صنعتی رو به رشد‪ ،‬باید مقدار‬ ‫تسهیالت اعطایی به واحدهای صنعتی افزایش یا بد‪.‬‬ ‫اقتصاد یک کشور با صنعت پیشرو شکوفا می شود‪،‬‬ ‫به همین دلیل بخش دولتی باید به صنایع کوچک و‬ ‫متوسط توجه و حمایت بیشتری از انها کند‪ .‬تحقق‬ ‫این امر مس��تلزم ان اس��ت که به طرف بازار بورس‬ ‫و خصوصی س��ازی حرکت کنی��م‪ .‬همچنین باید به‬ ‫این مس��ئله توجه داشته باش��یم که بحث تحقیق‬ ‫و پژوه��ش در صنعت از اهمی��ت فراوانی برخوردار‬ ‫اس��ت که باید بیش از اینها به این موضوع اصلی در‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی توجه شود‪.‬‬ ‫تعامل می��ان صنعت و دانش��گاه را نیز در همین‬ ‫راستا باید بررسی کرد‪ .‬در برخی از بخش ها صنعت‬ ‫کش��ور از ظرفیت باالیی بهره مند اس��ت‪ .‬در زمینه‬ ‫فوالد‪ ،‬س��یمان و‪ ...‬تولید بس��یار خوبی وجود دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬هجری خورشیدی ‪۷۰‬میلیون تن‬ ‫س��یمان تولید شد و پس از یک س��ال این عدد به‬ ‫بیش از ‪۹۰‬میلیون تن در س��ال رس��ید‪ .‬امید است‬ ‫ک��ه با توجه به ظرفیت باالی داخلی در صنعت های‬ ‫مختلف‪ ،‬با انجام کار علمی و کارشناسی بتوان برای‬ ‫خدمت ب��ه تولید و صنعت این س��رزمین گام های‬ ‫بزرگی برداشت‪.‬‬ ‫در فرایند توس��عه صنعتی ضروری است به حفظ‬ ‫محیط زیس��ت نیز توجه داش��ته باش��یم‪ .‬نباید در‬ ‫برخی نقاط کش��ور فقط به دلیل توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و زندگ��ی را در ان ناحی��ه با خطر‬ ‫روبه رو س��اخت و حتی جایگاه گردشگری را از بین‬ ‫برد‪ .‬صنعت گردشگری در برخی از شهرهای کشور‬ ‫به عنوان صنعتی بزرگ و درامدزا محسوب می شود‬ ‫که نباید بی دلیل به ان اسیب برسد‪ .‬در نتیجه باید‬ ‫به طرف صنعت س��بز حرکت کنیم‪ .‬اقتصاد کش��ور‬ ‫س��ال ها بر نفت تکیه داشته و به همین دلیل برای‬ ‫داش��تن اقتص��اد متکی ب��ر صنعت‪ ،‬بای��د از بخش‬ ‫صنعت حمایت ش��ود تا این بخش بتواند خود را به‬ ‫جایگاه شایسته ای برساند‪ .‬امیدوارم با رفع تحریم ها‬ ‫و تکی��ه بر توان و دانش داخلی در عرصه جهانی به‬ ‫رقابت با دیگر کشورها بپردازیم که الزم است مردم‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و دولت همگی دس��ت در دس��ت‬ ‫یکدیگر دهند تا به صنعتی شایس��ته‪ ،‬پیشرو و قابل‬ ‫رقابت در عرصه جهانی دست یابیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ورود ایمیدرو به حیطه اموزش منابع انسانی بخش خصوصی‬ ‫جهش ترکیه برای تصاحب بازار محصوالت معدنی‬ ‫افزایش شعاع اقتصادی مواد معدنی با تامین اسان سوخت‬ ‫‪5‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد‬ ‫دو دلیل سلب صالحیت پروانه های معدنی‬ ‫ص��دور پروانه های معدن��ی تنها مجوز‬ ‫برداش��ت میزان معینی م��واد معدنی به‬ ‫س��رمایه گذاران می دهد که حتی افزایش‬ ‫برداش��ت بی��ش از انچه که مجاز اس��ت‬ ‫نوعی تخلف محس��وب می ش��ود و از این‬ ‫رو پروانه ها برای سرمایه گذاران هیچ گونه‬ ‫حقی از نظر مالکیت ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�لب صالحی�ت ب�ر پای�ه ضوابط‬ ‫قانون است‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ظرفیت ه��ای معدن��ی‬ ‫س��رمایه گذاران بای��د ش��رایطی را که در‬ ‫قانون معادن ابالغ ش��ده رعایت کنند در‬ ‫غیرای��ن صورت در هری��ک از مراحل اگر‬ ‫تخلفی رخ دهد معدنکار س��لب صالحیت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر نظارت ب��ر معادن در‬ ‫درباره دالیل س��لب‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫مالکی��ت پروانه ه��ای معدن��ی گف��ت‪ :‬از‬ ‫انجایی که معادن جزو انفال هستند سلب‬ ‫مالکیت وجود ندارد زیرا س��رمایه گذار با‬ ‫ثبت مع��دن تنها حق بهره ب��رداری پیدا‬ ‫می کن��د و دولت به عن��وان مالک معادن‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به نمایندگی از دولت این معادن را‬ ‫از طریق مزایده واگذار می کند‪.‬عباسعلی‬ ‫ایروان��ی با تاکید بر اینک��ه اطالق ابطال‬ ‫پروانه برای اکتش��اف و س��لب صالحیت‬ ‫برای بهره ب��رداری به کار برده می ش��ود‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پ��س از اینکه س��رمایه گذار‬ ‫مح��دوده معدن��ی را ثبت ک��رد و از نظر‬ ‫س��ازمان محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و‪...‬‬ ‫معارضی نداش��ت پروانه های اکتش��افی‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬حال اگر سرمایه گذار در‬ ‫اجرای طرح تعلل کند یا پس از اغاز طرح‬ ‫تخلفاتی رخ دهد یا براس��اس زمانبندی‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬ط��رح را اجرا نکن��د پروانه‬ ‫اکتشاف باطل و با برگزاری مزایده به فرد‬ ‫دیگری واگذار می شود‪ .‬این مسئله درباره‬ ‫پروانه های بهره برداری به گونه ای دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که اگر فرد پس از اخذ‬ ‫پروانه از نظر فنی و مالی صالحیت کافی‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬بسیاری از محدوده های معدنی که در دولت‬ ‫گذش�ته ثبت ش�ده بودند پس از تطبیق با قانون مع�ادن پروانه های انها‬ ‫ابطال یا س�لب صالحیت ش�ده اس�ت‪ .‬کارشناس�ان معتقدند این س�لب‬ ‫را نداش��ته باش��د از وی سلب صالحیت‬ ‫می ش��ود و پروان��ه از طری��ق مزایده به‬ ‫فرد دیگ��ری واگذار می ش��ود‪ .‬البته باید‬ ‫به این مس��ئله توجه ش��ود که به محض‬ ‫تخلف س��لب صالحیت نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫پس از تایید ش��ورای عال��ی معادن تذکر‬ ‫الزم داده می ش��ود ت��ا از اقدامات خارج‬ ‫از قانون معادن که ش��امل خ��روج ماده‬ ‫معدنی از محدوده ب��دون رعایت ضوابط‬ ‫قانونی یا نپرداختن حقوق دولتی اس��ت‪،‬‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬حال در صورتی که این‬ ‫تخلفات ادامه یابد با تصمیم شورای عالی‬ ‫معادن پروانه بهره برداری سلب صالحیت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او درب��اره دالی��ل افزای��ش س��لب‬ ‫صالحیت ه��ا در س��ال های اخی��ر اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در دول��ت گذش��ته ایین نام��ه ای‬ ‫مبنی بر محدود کردن بازه زمانی اجرای‬ ‫پروانه های اکتش��افی تصویب شد که در‬ ‫دولت یازده��م به اجرا درامد‪ .‬براس��اس‬ ‫ای��ن طرح معدنکاران ب��رای مواد معدنی‬ ‫طبقه یک تا ‪ 4‬یک س��ال فرص��ت دارند‬ ‫ط��رح پیش��نهادی را اج��را کنن��د و در‬ ‫صورتی بروز مش��کالت خ��اص ‪ 6‬ماه تا‬ ‫یک می توانند پروانه اکتش��افی را تمدید‬ ‫کنن��د در ص��ورت طوالنی ش��دن مدت‬ ‫اجرا پروانه ابطال می ش��ود‪ .‬این ایین نامه‬ ‫درباره معادن فلزی کمی متفاوت تر است‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که معدن��کاران پس از ثبت‬ ‫مح��دوده حداکثر در مدت ‪ 3‬س��ال باید‬ ‫طرح اکتش��افی را اج��را کنند در صورت‬ ‫بروز مشکل می توان ان را تمدید کرد اما‬ ‫پس از ان اگر به درستی اجرا نکند پروانه‬ ‫ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫ایروانی با تایید ای��ن موضوع که قانون‬ ‫عباسعلی ایروانی ‪ :‬اگر‬ ‫سرمایه گذار در اجرای‬ ‫طرح تعلل کند یا پس‬ ‫از اغاز طرح تخلفاتی‬ ‫رخ دهد یا براساس‬ ‫زمانبندی اعالم شده‪،‬‬ ‫طرح را اجرا نکند پروانه‬ ‫اکتشاف باطل و با‬ ‫برگزاری مزایده به فرد‬ ‫دیگری واگذار می شود‪.‬‬ ‫ایین نامه اص�لاح معادن چن��دان تغییر‬ ‫نک��رده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬س��لب صالحیت‬ ‫پروانه ه��ای بهره ب��رداری مع��ادن و‬ ‫ابط��ال پروانه ه��ای اکتش��افی در نتیجه‬ ‫اجرای��ی نکردن قانون معادن و نداش��تن‬ ‫توان فن��ی و مال��ی بوده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫در دول��ت یازده��م قان��ون ایین نام��ه‬ ‫اص�لاح مع��ادن تغییر چندانی نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالحیت ها تنها به دلیل نداش�تن صالحیت مالی و فنی بوده یا از س�وی‬ ‫افرادی ثبت ش�ده اس�ت که هیچ گونه برنامه ای ب�رای عملیاتی کردن ان‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سلب صالحیت برای جلوگیری از‬ ‫خرید و فروش‬ ‫پروانه های معدنی تنها یک گواهی برای‬ ‫سرمایه گذار اس��ت تا بتواند استعالم های‬ ‫الزم را از س��ازمان های ذی رب��ط معدنی‬ ‫اخذ کن��د و هیچگونه مالکیتی به ش��مار‬ ‫نمی ای��د‪ .‬از این رو وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز خواس��تار انجام اقداماتی شده‬ ‫تا تنها ماده معدنی ارزش��مند تلقی شود‬ ‫و گواهی صادر ش��ده ارزش مالی نداشته‬ ‫باشد‪ .‬این مسئله اهمیت سلب صالحیت‬ ‫پروانه ه��ای که خ��ارج از صالحیت صادر‬ ‫شده را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ی��ک عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره س��لب‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫صالحیت ه��ای معدنی ب��ه‬ ‫در گذش��ته معدنی به نام اف��رادی ثبت‬ ‫ش��ده بود که هیچگونه صالحیت مالی و‬ ‫فنی نداشته اند‪ .‬از این رو بر مبنای قانون‬ ‫مع��ادن و ایین نامه ها ب��رای جلوگیری از‬ ‫دالل��ی و خری��د و ف��روش محدوده های‬ ‫ثبت ش��ده ضمن تعیین مالک های برای‬ ‫واگذاری محدوده ها‪ ،‬مدت زمان عملیاتی‬ ‫ک��ردن طرح ه��ای معدن��ی را مح��دود‬ ‫کرده اند‪ .‬به گون��ه ای که دیگر نمی توانند‬ ‫محدوده ها را راکد نگه دارند و در صورتی‬ ‫که این اتف��اق رخ دهد مجوز محدوده از‬ ‫انها گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫اهلل وردی دهقانی با اشاره به اینکه سلب‬ ‫صالحیت معدنی سرمایه گذار را مستحق‬ ‫دریاف��ت جریمه نخواهد ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایطی ممکن است سرمایه گذار اجرای‬ ‫طرح اکتش��افی را اغاز کرده باشد اما به‬ ‫دلیل محدودی��ت مالی و فنی توان ادامه‬ ‫کار را نداش��ته باش��د‪ ،‬از این رو پروانه از‬ ‫انها گرفته خواهد ش��د و براساس قانون‬ ‫مع��ادن به ف��ردی واجد ش��رایط واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن اق��دام س��رمایه گذار را‬ ‫مس��تحق دریافت هزینه ای نخواهد کرد‬ ‫حت��ی در ش��رایطی که بخش��ی از طرح‬ ‫را اجرا کرده باش��د‪.‬او با تاکی��د بر اینکه‬ ‫ش��رکت های دولتی نیز نبای��د هیچگونه‬ ‫اولویتی در اخذ مجوزهای معدن داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت هم��واره گزارش ه��ای درباره‬ ‫اقدام��ات انجام ش��ده در زمنیه واگذاری‬ ‫مع��ادن ارائه می کند که بر اس��اس اعالم‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه برنامه های انجام ش��ده‬ ‫برای شفاف س��ازی و جلوگیری از رکود‬ ‫طرح ه��ای پیش��نهادی س��رمایه گذاران‬ ‫است‬ ‫انتقاد کرباسیان از روند خصوصی سازی معادن و صنایع معدنی در سال ‪91‬‬ ‫‪30‬هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو در قالب رد دیون واگذار شد‬ ‫مع��اون وزیرصنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس‬ ‫هی��ات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ای��ران گفت‪ :‬سیاس��ت دولت و‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬تکمیل و اجرای طرح های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی به وسیله بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمی��درو‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان در بازدی��د از موسس��ه اطالع��ات ب��ه‬ ‫مناسبت روز صنعت و معدن افزود‪ :‬ماهیت وجودی‬ ‫سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق محروم‪ ،‬پرریسک و مکان هایی است که‬ ‫بخش خصوصی تمایلی به حضور ندارد‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت‪ :‬فعالیت در یک فضای ازاد‬ ‫از نظر تس��هیل در ورود و خروج س��رمایه‪ ،‬استفاده‬ ‫از س��رمایه گذاری خارجی و همچنین بهره مندی از‬ ‫تسهیالت بانکی بین المللی سبب می شود تا به یک‬ ‫بازار رقابتی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫کرباس��یان ب��ا بیان اینک��ه تحریم ه��ای ظالمانه‬ ‫فعل��ی مانع از حضور س��رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫سرمایه گذاری در ایران شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫با رف��ع تحریم ها‪ ،‬وارد یک ب��ازار رقابتی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه رقابت پذیری تولی��دات معدنی‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران در س��طح جهان��ی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ران با وجود داش��تن انرژی ف��راوان‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی متخصص و توانمند همچنین ذخایر غنی‬ ‫معدنی به طور حت��م می تواند به لحاظ قیمت تمام‬ ‫ش��ده تولید محصوالت معدنی در بازار جهانی و با‬ ‫کشورهای دیگر رقابت کند اما وجود مواردی چون‬ ‫نبود تسهیالت ارزان بانکی و برخی محدودیت های‬ ‫صادراتی مانع از تحقق این اهداف شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره اجرای‬ ‫طرح های فوالدی گفت‪ :‬اجرای طرح ها در نقاطی که‬ ‫زیرس��اخت های الزم مانند اب‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و راه های‬ ‫ارتباطی کافی نداشته باشد‪ ،‬توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که اجرای طرح های ‪ 7‬گانه‬ ‫فوالد استانی هنوز تمام نشده است‪.‬‬ ‫کرباسیان افزود‪ :‬در شرایط فعلی اجرای طرح های‬ ‫فوالدی عالوه بر داشتن ظرفیت های ‪ 2‬تا ‪3‬میلیون‬ ‫تن��ی‪ ،‬باید در کنار س��واحل خلیج ف��ارس و دریای‬ ‫عمان باشد تا امکان صادرات محصول با هزینه های‬ ‫کمتر و رقابتی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو در سال ‪ 93‬طرح توازن‬ ‫یا طرح جامع فوالد را برای دستیابی به اهداف سند‬ ‫چشم انداز و رسیدن به ‪55‬میلیون تن فوالد به روز‬ ‫کرده‪ ،‬ضمن اینکه طرح جامع زغال سنگ را هم در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو وج��ود بخش‬ ‫خصوصی توانمند را به نفع اقتصاد کشور دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در س��ال های ‪ 82‬و ‪ 83‬به دلیل داشتن‬ ‫حضور قوی بخش خصوصی‪ ،‬کش��ور باالترین رشد‬ ‫اقتصادی را با نرخ ‪7‬درصد تجربه کرد‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادامه داد‪ :‬در گذش��ته حدود ‪30‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از اموال و دارایی های ایمیدرو ازجمله‬ ‫‪21‬هزار میلیارد تومان ان را در س��ال‪ 91‬به اس��م‬ ‫خصوصی سازی اما در قالب رد دیون واگذارشد که‬ ‫باعث شد طرح های از قبل برنامه ریزی شده واحدها‬ ‫با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با برنامه ری��زی صحیح‪ ،‬ایمیدرو در ‪2‬‬ ‫سال گذشته با مش��ارکت بخش خصوصی توانست‬ ‫بس��یاری از طرح ه��ای نیمه تمام خ��ود را فعال و‬ ‫اجرایی کن��د و برخی را تکمیل و ب��ه بهره برداری‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬در‬ ‫اس��تانه روز ملی صنعت و مع��دن به اتفاق جمعی‬ ‫از معاونان و مدیران س��ازمان‪ ،‬از موسسه اطالعات‪،‬‬ ‫م��وزه روزنامه اطالعات و نیز انتش��ارات موسس��ه‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫س��یدمحمود دعایی نیز در این دیدار تاریخچه ای‬ ‫از تاس��یس و همچنین عملکرد موسس��ه اطالعات‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫محرک توسعه معدن‬ ‫امیرعلی طاهرزاده‬ ‫مدیرکل معادن غیرفلزی ایمیدرو‬ ‫ظرفیت های معدنی به دلیل فراهم کردن ش��رایط‬ ‫اولی��ه برای توس��عه صنایع مورد نیاز هر کش��ور از‬ ‫اهمی��ت باالی��ی برخوردار هس��تند‪ ،‬به ط��وری که‬ ‫کش��ورها با اعمال سیاست های تشویقی مسیر رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور را از طریق ای��ن محصوالت هموار‬ ‫می کنند‪ .‬در شرایط کنونی کمبود اکتشافات و تهیه‬ ‫اطالعات پایه مورد نیاز سرمایه گذاران معدنی گلوگاه‬ ‫اصلی توس��عه بخش معدن است‪ ،‬از این رو سازمان‬ ‫ایمیدرو عملیات اکتش��افی را با اس��تفاده از تمامی‬ ‫س��رمایه ها و قابلیت های علمی و فنی داخل و خارج‬ ‫کشور پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در واقع ایران با وج��ود ذخایر باالیی مواد معدنی‬ ‫جزو معدود کشورهایی است که تاکنون نتوانسته از‬ ‫این ظرفیت به نحو احس��ن استفاده کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل دولت قصد دارد با جذب سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی و هدایت انها به س��مت ف��راوری نقش‬ ‫معدن را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد‪.‬‬ ‫بنابراین در توسعه بخش معدن بهره گیری از توان‬ ‫بخش خصوصی در تس��ریع بهره برداری از طرح ها و‬ ‫واحدهای ف��راوری مواد معدنی موثر اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو س��ازمان ایمیدرو نس��بت به فراخوان های جذب‬ ‫سرمایه گذار یا مشارکت س��رمایه گذاری اقدام کرده‬ ‫و بدیهی است در مواردی که سرمایه گذاری جذابیت‬ ‫الزم ب��رای بخش خصوصی را نداش��ته باش��د‪ ،‬این‬ ‫سازمان نسبت به اجرای طرح های توسعه معادن در‬ ‫چارچوب سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬اقدام می کند‪.‬‬ ‫چراک��ه در مناط��ق مح��روم اگر بخ��ش خصوصی‬ ‫ورود نکند س��ازمان ایمیدرو پ��س از مزایده تا ‪100‬‬ ‫سرمایه گذاری و با راه اندازی طرح‪ ،‬تا ‪ 3‬سال فرصت‬ ‫دارد محدوده را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد‪.‬‬ ‫بر اساس نوع معدن‪ ،‬ماده معدنی‪ ،‬میزان ذخیره و‪...‬‬ ‫ویژگی سرمایه گذاران برای واگذاری ها تعیین خواهد‬ ‫ش��د تا هریک از س��رمایه گذاران با توجه به توانایی‬ ‫فنی و مالی که دارند وارد ظرفیت های معدنی شوند‪.‬‬ ‫چراکه هریک از معادن براس��اس نوع ماده معدنی و‬ ‫ش��کل کانی ارایی به امکانات و تجهیزات مخصوص‬ ‫خود نیاز دارند به همی��ن دلیل صالحیت هریک از‬ ‫مع��ادن متفاوت ب��وده و بر پایه هم��ان‪ ،‬پروانه باید‬ ‫در مزایده ها واگذار ش��ود‪.‬ارائه تس��هیالت در تامین‬ ‫و نوس��ازی ناوگان ماش��ین االت و تجهی��زات مورد‬ ‫نی��از مع��ادن‪ ،‬یکی از مواردی اس��ت ک��ه در جذب‬ ‫سرمایه گذار موثر است‪ ،‬به همین دلیل ایمیدرو برای‬ ‫نخس��تین بار به منظور حمایت‪ ،‬عملیات بهره برداری‬ ‫از مع��ادن را برنامه ریزی کرد‪ .‬از س��وی دیگر نقش‬ ‫مح��وری صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری در معادن‬ ‫برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی‪،‬‬ ‫یکی از راهبردهای ایمیدرو اس��ت که در ان تقویت‬ ‫صندوق در پوشش کامل سرمایه گذاری در بخش ها‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬بهره برداری از معادن و در نهایت فراوری‬ ‫مواد معدنی اثرگذار است‪ .‬همچنین کاهش ریسک‪،‬‬ ‫ثب��ات در قوانین و سیاس��ت ها نیز از عوامل بس��یار‬ ‫مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند‪ .‬در واقع‬ ‫قوانین باید از ثبات برخوردار باشند تا سرمایه گذاران‬ ‫بتوانند برای فعالیت های بلندمدت خود برنامه ریزی‬ ‫کنن��د‪ .‬هرچند کاه��ش بوروکراس��ی ها و به حداقل‬ ‫رس��اندن زمان در اغاز فعالیت س��رمایه گذاران مهم‬ ‫اس��ت تا انها در محاس��به بازگشت سرمایه به سراغ‬ ‫فرصت های دیگر در سایر کشورهای نروند‪.‬حال برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی استفاده از فناوری های نوین‬ ‫در ش��رایط کاهش ذخایر‪ ،‬عیار معادن و قیمت های‬ ‫م��واد معدنی در بازارهای جهانی نقش بس��زایی در‬ ‫افزای��ش توجیه اقتصادی ذخایر معدنی ایفا می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه تقویت س��اختارهای پژوهش��ی و‬ ‫تحقیقاتی کشور‪ ،‬بهره برداری بهینه از منابع انسانی‪،‬‬ ‫ازمایشگاه ها‪ ،‬مراکز پژوهشی و کاربردی متناسب با‬ ‫استانداردهای متداول دنیا در توسعه معدن و صنایع‬ ‫معدنی موثر اس��ت‪.‬با نگاهی به س��ال های گذش��ته‬ ‫بیشترین سرمایه گذاری ها در بخش فلزاتی همچون‬ ‫اهن‪ ،‬مس و طال انجام ش��ده به ط��وری که می توان‬ ‫گفت امروز این حوزه ها بیش��ترین س��رمایه گذاری‬ ‫را در س��طح بین المللی داش��ته اند‪ .‬اما شرایط ایجاد‬ ‫ش��ده در بازار جهانی کمی معادالت سرمایه گذاران‬ ‫را بره��م زده اس��ت‪ .‬ای��ران مزیت ه��ای فراوانی در‬ ‫دسترس��ی به اب های ازاد‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬نیروی کار‬ ‫و متخصص��ان معدنی دارد ک��ه تمامی انها می تواند‬ ‫در جذب س��رمایه گذار خارجی موثر باش��د اما باید‬ ‫ب��ه این نکته توجه کرد که س��رمایه گذار بیش��تر به‬ ‫دنبال کاهش ریسک در سرمایه گذاری است‪ .‬از این‬ ‫رو دولت می تواند با بهب��ود روابط بین المللی الزم و‬ ‫ارائه راه حل های برای کاهش ریس��ک این فرایند را‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫واحد نمونه معدنی شد‬ ‫در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن ‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران به عنوان واحد نمونه معدنی‬ ‫برگزیده ش��د و م��راد علیزاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫م��س‪ ،‬لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی را از اس��حاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری دریافت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پ��رس‪ ،‬در این مراس��م که در‬ ‫محل اجالس س��ران کشور های اسالمی برگزار شد‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و معاونان و مدیران‬ ‫بیش از یک هزار واحد صنعتی و معدنی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اس��تانداران و تشکل های‬ ‫صنعتی و معدنی بخش خصوصی حضور داش��تند‪.‬‬ ‫محور مراس��م امس��ال «همدلی و هم زبانی با دولت‬ ‫و سالمت اقتصادی» با تکیه بر اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی بود‪ 283 .‬واحد‬ ‫صنعتی و معدنی‪ ،‬طرح صنعتی و پیشکسوت نمونه‬ ‫از ‪ 31‬اس��تان کشور انتخاب ش��ده بودند که از این‬ ‫تع��داد ‪ 132‬واحد صنعتی‪ 100 ،‬واح��د مربوط به‬ ‫طرح ه��ای معدن��ی و اکتش��افی و ‪ 51‬واحد هم از‬ ‫طرح ه��ای صنعتی اس��ت‪ .‬بن��ا براین گ��زارش‪3 ،‬‬ ‫کمیته صنعتی‪ ،‬معدنی و پیشکسوت نمونه به عنوان‬ ‫زیرمجموعه ستاد بزرگداش��ت روز صنعت و معدن‬ ‫مسئولیت بررسی این مجموعه ها را برعهده داشتند‬ ‫که در نهایت ‪ 15‬واحد صنعتی‪ ،‬معدنی و پیشکسوت‬ ‫انتخاب شدند و در این بین شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران به عنوان طرح نمونه معدنی برگزیده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گل گهر‪:‬‬ ‫طرح های توسعه گل گهر‬ ‫تعطیل نشده است‬ ‫هیچ یک از طرح های توس��عه مجتمع معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر تعطیل نش��ده و با جدیت در حال‬ ‫انجام کار هستیم‪.‬‬ ‫ناص��ر تق��ی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل مجتم��ع معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر در گفت وگو با مع��دن‪ 24‬با بیان‬ ‫ای��ن مطلب گفت‪ :‬توس��عه گل گهر ب��ا همکاری و‬ ‫همت مسئوالن و کارکنان امکانپذیر است‪ .‬تقی زاده‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اج��رای طرح های‪ ،‬توس��عه ای‬ ‫موج��ود و بهره برداری از این طرح ها پروژه عظیمی‬ ‫اس��ت که گل گهر دارد‪.‬مدیرعام��ل مجتمع معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر در پایان تصری��ح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت های معدنی موج��ود در ناحیه گل گهر‪،‬‬ ‫اج��رای ‪ 32‬ط��رح توس��عه ای در ‪ 3‬بخش ش��امل‬ ‫پروژه ه��ای صنعتی‪ ،‬زیرس��اختی و خدماتی‪ ،‬اداری‬ ‫و فرهنگ��ی در ‪ 3‬ف��از از س��ال ‪ 1390‬تا ‪ 1398‬در‬ ‫دستور کار شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اجرای تعدادی از این طرح ها به طور‬ ‫مستقیم به وسیله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و تعدادی دیگر با مش��ارکت سایر شرکت های فعال‬ ‫که عمده یا درصدی از سهام انها متعلق به شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر است‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو خبر داد‬ ‫رشد ‪ 40‬درصدی تولید‬ ‫در گندله سازی اردکان‬ ‫می��زان تولید گندله در مجتم��ع صنعتی اردکان‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری از مرز ‪ 860‬هزارتن‬ ‫فراتر رفت و رکورد قابل توجهی در تولید گندله این‬ ‫مجتمع به جا گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو‪ ،‬در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری افزون بر ‪866‬‬ ‫ه��زارو ‪ 872‬تن گندل��ه در مجتمع گندله س��ازی‬ ‫اردکان تولید ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ 93‬بیش از‪ 40‬درصدی رش��د داشته است‪.‬گفتنی‬ ‫اس��ت در ‪ 3‬ماه نخست سال گذش��ته حدود ‪619‬‬ ‫هزار ت��ن گندله تولید ش��ده بود‪.‬محم��ود نوریان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو با‬ ‫اع�لام ای��ن خبر گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر واحدهای‬ ‫تولید فوالد در کش��ور بخشی از نیاز خود به گندله‬ ‫را از خ��ارج تامین می کنند‪ ،‬به طوری که در س��ال‬ ‫گذش��ته بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 164‬هزار تن گندله و‬ ‫کنسانتره ‪ ،‬به ارزش تقریبی ‪ 366‬میلیون دالر وارد‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن رابطه عرضه و تقاض��ا ایجاب می کند از‬ ‫حداکثر توان و ظرفیت این مجتمع برای تامین نیاز‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی به مواد اولیه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫محم��ود نوریان اف��زود‪ :‬معدن چادرمل��و با ذخیره‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیون تن س��نگ اهن از س��ال ‪ 1378‬مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفته و با ‪ 5‬خط تولید کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬ساالنه افزون بر ‪ 10‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره تولی��د می کند و در ح��ال حاضر به‬ ‫عنوان بزرگترین تولید کننده کنس��انتره سنگ اهن‬ ‫کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سیاسی راد برنامه های اموزشی و پژوهشی ایمیدرو را تشریح کرد‬ ‫ورود ایمیدرو به حیطه اموزش منابع انسانی بخش خصوصی‬ ‫بهناز صفری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬گس��ترش و‬ ‫پیشرفت همه جانبه علم و فناوری به ویژه‬ ‫فناوری های نوین در دنیای امروز‪ ،‬تحوالت‬ ‫زیادی را در تمام ابعاد ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در این میان نقش منابع انسانی متخصص‬ ‫و ماه��ر در س��ازمان ها از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬به طور قطع کش��ورهایی‬ ‫ک��ه از دان��ش‪ ،‬اس��تعداد و قابلیت ه��ای‬ ‫منابع انس��انی خود بهره بیش��تری برده اند‬ ‫توانس��ته اند گ��وی س��بقت را از دیگ��ران‬ ‫بربایند‪.‬‬ ‫در جه��ان رقابت��ی ام��روز بهره گی��ری از‬ ‫دانش توس��عه منابع انسانی و اتکا به منابع‬ ‫انسانی خالق به عنوان با ارزش ترین منابع‬ ‫سازمانی یک مزیت رقابتی مهم و تاثیرگذار‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫ش��مس الدین سیاس��ی راد‪ ،‬مدیر اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری ایمی��درو درباره اینکه‬ ‫ب��رای ارتقای به��ره وری در ح��وزه نیروی‬ ‫انسانی چه برنامه ها و طرح های در سازمان‬ ‫ایمیدرو انجام ش��ده با‬ ‫گفت وگویی‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫€ €اموزش نیروی انسانی برای ارتقای‬ ‫بهره وری چه میزان تاثیرگذار است؟‬ ‫صاحب نظ��ران معتقدن��د رش��د فراگی��ر‬ ‫جوامع در گ��رو بکارگیری منابع انس��انی‬ ‫ماه��ر‪ ،‬متخص��ص و کارازم��وده اس��ت و‬ ‫سرمایه گذاری در تربیت این منابع منجر به‬ ‫توس��عه همه جانبه و پایدار کشورها خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اموزش کارگران و کارکنان فعال در‬ ‫رده ه��ای مختلف مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫از اولویت های این بخش به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ضرورت و اهمیت ام��وزش‪ ،‬به عنوان ابزار‬ ‫یادگیری و بس��تر رش��د فردی و اجتماعی‬ ‫و در نهای��ت ب��ه عن��وان راه ش��کوفایی‬ ‫توانمندی ها و ظرفیت های واالی انسانی بر‬ ‫کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫از انجا که سازمان های پیشرو بر این باورند‬ ‫که با تاکید بر توانمندس��ازی سرمایه های‬ ‫انس��انی خود هم��واره باید ب��رای مقابله با‬ ‫محی��ط پرتالط��م تجاری و کس��ب مزیت‬ ‫رقابتی و پویایی س��ازمانی اماده باش��ند و‬ ‫در مس��یر س��ازمان های یادگیرنده حرکت‬ ‫کنند تا بتوانن��د ظرفیت های خود را برای‬ ‫افرینش اینده مطلوب توس��عه بخش��ند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ایمی��درو نیز از این امر مس��تثنا‬ ‫نیس��ت و تالش می کند که با قرار گرفتن‬ ‫در مسیر س��ازمان های یادگیرنده در برابر‬ ‫تغییرات سریع محیطی سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‪ ،‬درعرصه بین المللی‬ ‫درشمار س��ازمان های پیش��گام محسوب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €برای ارتقای س�طح دانش مدیران‬ ‫و کارکن�ان چ�ه کارهایی انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫مدیری��ت ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫ایمی��درو با ه��دف ارتقای س��طح دانش‪،‬‬ ‫نگ��رش و مهارت ه��ا‪ ،‬افزایش به��ره وری و‬ ‫توس��عه توانمندی های مدیران وکارکنان‪،‬‬ ‫برنامه های اموزش��ی خودرا با در چارچوب‬ ‫س��ند اس��تراتژی ایمیدرو طراح��ی و اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬ایمیدرو در س��ال جاری‬ ‫در ‪ 2‬س��طح سازمانی و بخشی‪ ،‬برنامه های‬ ‫متنوعی را برای تامین نیازهای س��ازمان و‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور تهیه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهب��ود ش��اخص های بهره وری‬ ‫سازمان و بخش از طریق افزایش اثربخشی‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی و توس��عه ارتباط با‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬موسس��ات و مراکز اموزش��ی‬ ‫معتبرداخل��ی و خارجی‪ ،‬ارائ��ه اموزش ها‬ ‫به ش��یوه های نوین‪ ،‬بهبود فرایند اموزش‬ ‫مبتن��ی ب��ر اس��تانداردهای بین المللی و‬ ‫اس��تفاده از تج��ارب س��ازمان های موفق‬ ‫خارجی انجام می شود‪.‬‬ ‫بینش محوری‪ ،‬رشد و توسعه شایستگی های‬ ‫علمی و مهارتی در مدیران‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫دانش ش��غلی و اعت�لای مهارت های فنی‪،‬‬ ‫ادراکی و انسانی‪ ،‬ایجاد بستر مناسب برای‬ ‫مدیران و کارکنان به منظور ارتقای شغلی‪،‬‬ ‫نهادینه س��ازی فرهنگ اموزش مستمر در‬ ‫س��ازمان‪ ،‬فراهم کردن زمینه مناس��ب به‬ ‫منظور حل مش��کالت و مس��ائل سازمانی‬ ‫از طری��ق هم افزای��ی‪ ،‬همفکری گروهی و‬ ‫انتقال تجارب وایجاد بس��تر مناسب برای‬ ‫اج��رای برنامه ه��ای راهبردی س��ازمان از‬ ‫طریق فرهنگ سازی و اموزش از کارهایی‬ ‫است که به وس��یله این سازمان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در وهله نخس��ت اس��تفاده از فرصت های‬ ‫اموزش��ی خارج��ی و بین الملل��ی از جمله‬ ‫اهدافی اس��ت که پیگیری می شود که این‬ ‫اهداف شامل اعزام به خارج‪ ،‬اعزام مدیران‬ ‫و کارشناس��ان ستاد ایمیدرو و شرکت ها و‬ ‫طرح های تابع به دوره های اموزشی خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬اعزام ‪ 4‬گروه ‪ 5‬نفری به کش��ور‬ ‫الم��ان ب��رای ارزیابی صالحی��ت حرفه ای‬ ‫مدی��ران ایمی��درو‪ ،‬دع��وت از مدرس��ان‬ ‫خارجی‪ ،‬برگ��زاری دوره های اموزش��ی با‬ ‫دع��وت از اس��اتید و مدرس��ان خارجی به‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫€ €در ح�وزه اموزش ه�ای عموم�ی و‬ ‫تخصصی کوتاه مدت چه اهدافی دنبال‬ ‫می شود؟‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی تعیین ش��ده‬ ‫براس��اس نیازس��نجی و تدوی��ن تقوی��م‬ ‫اموزش��ی بر اساس س��رانه ‪ 40‬ساعت برای‬ ‫کارکن��ان و ‪ 60‬س��اعت ب��رای مدی��ران‪،‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی مدیریت دانش‬ ‫ویژه مدیران و کارشناسان ستاد سازمان به‬ ‫منظور فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب‬ ‫برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‬ ‫و برگزاری دوره های اموزشی توانمندسازی‬ ‫اعضای کارگروه های تخصصی س��ازمان از ‬ ‫برنامه های کوتاه مدت ایمیدرو است‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی تکمیلی بلندمدت (ارشد‬ ‫ دکترا)‪ ،‬دوره کارشناس��ی ارشد مدیریت‬‫حرفه ای کسب وکار و دوره دکترا مدیریت‬ ‫حرفه ای کس��ب وکار از دیگر کارهای انجام‬ ‫شده در این سازمان است‪.‬‬ ‫€ €برای اموزش خانواده کارکنان چه‬ ‫برنامه هایی دارید؟‬ ‫ ب��ه منظ��ور بررس��ی مس��ائل خانوادگی‬ ‫کارکن��ان و ارتقای فرهنگ کار‪ ،‬هر س��ال‬ ‫برنامه های اموزش��ی ویژه ای برای اموزش‬ ‫خانواده کارکنان س��ازمان با هدف اشنایی‬ ‫خانواده ها با مسائل موجود و ارائه راه حل ها‬ ‫و همچنی��ن ایجاد نش��اط و ش��ادی بین‬ ‫کارکنان و خانواده انان برنامه ریزی و اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €بخ�ش خصوص�ی و تش�کل های‬ ‫معدن�ی و صنای�ع معدن�ی از خدمات‬ ‫اموزشی ایمیدروچه سهمی دارند؟‬ ‫بر اس��اس تقاض��ای س��ازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در س��طوح کارگ��ری‪،‬‬ ‫تکنسین‪ ،‬کارشناس��ی و باالتر‪ 141 ،‬دوره‬ ‫اموزش��ی در ‪ 31‬اس��تان برگزار کردیم که‬ ‫به صورت اموزش های مش��ارکتی ش��امل‬ ‫اموزش ه��ای مش��ترک ب��ا س��ازمان فنی‬ ‫و حرف��ه ای و س��ازمان نظام مهندس��ی با‬ ‫برگزاری ‪ 30‬دوره اموزش��ی در ‪ 7‬اس��تان‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬همچنین اموزش های‬ ‫مش��ترک ب��ا بخ��ش خصوص��ی از دیگر‬ ‫دوره های اموزشی برگزار شده است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت کنفرانس ه��ای اموزش��ی و‬ ‫تخصص��ی براس��اس نی��از مدیریت ه��ای‬ ‫تخصصی س��ازمان با هدف ایجاد هم افزایی‬ ‫با به اش��تراک گذاش��تن دانش و تجربیات‬ ‫س��ازمان و ش��رکت های تابع نی��ز برگزار‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬از جمله تهیه ط��رح جامع‬ ‫اموزش فراوری و اس��تحصال مواد معدنی‬ ‫ب��ا توجه به نیاز موج��ود در زمینه فراوری‬ ‫و اس��تحصال مواد معدنی اس��ت که برای‬ ‫گروه های هدف تهیه می شود‪.‬‬ ‫€ €تاکن�ون ارائ�ه خدمات اموزش�ی‬ ‫تخصص�ی ب�ه متقاضی�ان خارجی هم‬ ‫ارائه کرده اید؟‬ ‫در چارچ��وب همکاری ه��ای منطق��ه ای‬ ‫دومین دوره اموزش��ی فراوری سنگ اهن‬ ‫و فل��زات پای��ه ب��رای کارشناس��ان معدن‬ ‫کشورهای عضو اکو در شهریور ما ه جاری از‬ ‫طریق مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی‬ ‫ایران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه انج��ام وظیف��ه‬ ‫سیاستگذاری و راهبری سازمان‪ ،‬مدیریت‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری س��ازمان با‬ ‫دعوت از مدیران اموزش ش��رکت های تابع‬ ‫و بنگاه های شاخص بخش اقدام به تشکیل‬ ‫این ش��ورا کرده اس��ت‪ .‬دومین جلسه این‬ ‫شورا نیز در تابستان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایمی��درو در ح��وزه اموزش و‬ ‫توانمندسازی منابع انس��انی بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬تعامالت گس��ترده ای را با‬ ‫تشکل های فراگیر در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اغاز کرده که امید اس��ت انجام این‬ ‫تعامالت منجر به توس��عه روزافزون منابع‬ ‫انسانی بخش شود‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی خبر داد‬ ‫کاهش ‪50‬درصدی صادرات برخی محصوالت معدنی‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی از‬ ‫کاهش ‪ 40‬تا ‪50‬درصدی صادرات برخی محصوالت معدنی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله ناشی از کشش بازارهای صادراتی با توجه به تغییر‬ ‫قیمت و ورود رقبای جدید است‪.‬‬ ‫کامران وکیل در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره چالش های حوزه معدن با‬ ‫اشاره به اینکه چند عارضه کلی در کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫مطرح ش��دن در دنیا این عارضه ها باید حل ش��وند‪ .‬یکی از عارضه ها‬ ‫مربوط به بهره وری می ش��ود‪ .‬در کش��ور بیشترین تعطیالت رسمی و‬ ‫ی ما می شوند‪.‬وی با‬ ‫غیررس��می را داریم که باعث نصف ش��دن بازده ‬ ‫اش��اره به مش��کل س��اختار اقتصاد نیز تصریح کرد‪ :‬یکی از عارضه ها‬ ‫مربوط به س��اختار کلی اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬درحال حاضر به اندازه‬ ‫امریکا در کش��ور بانک دایر ش��ده اس��ت و به اندازه چین شعبه های‬ ‫بانک��ی داریم‪ .‬بانک ها همگی ملک های خوبی می خرند و س��هام انها‬ ‫رو به رشد است‪.‬‬ ‫دبیر اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان محصوالت معدنی‬ ‫ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬در حقیقت نفت را به بهانه واردات می فروش��یم‬ ‫و درامد نفتی را به بانک ها می دهیم که این مس��ئله باعث تورم زایی‪،‬‬ ‫ترویج مصرف گرایی و ضربه به تولید می شود‪.‬‬ ‫وکیل با اش��اره به اینکه س��ود کار تولیدی در همه جای دنیا ‪ 15‬تا‬ ‫‪20‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که بانک ها با ‪22‬درصد سود‬ ‫تس��هیالت به مردم می دهند و این نش��ان از واسطه گری و سوداگری‬ ‫دارد‪ .‬در نهایت می توان گفت با توجه به این مس��ئله تولید در کش��ور‬ ‫ما اساس ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با پایان یافتن عمر دولت ها سیاست ها نیز تغییر می یابد‬ ‫مع��دن در هر دولتی باید با سیاس��ت های دول��ت جدید پیش رود و‬ ‫برنامه ریزی ها ‪20‬س��اله انجام ش��ود و الزم است که استراتژی توسعه ‬ ‫صنعتی معدن داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به باال بودن نرخ بهره پول‪ ،‬افزایش هزینه تمام ش��ده‬ ‫و کاه��ش به��ره وری کار تاکید ک��رد‪ :‬قانون کار در کش��ور مربوط به‬ ‫‪50‬سال پیش است و این مسئله یکی از چالش های فعالیت در حوزه‬ ‫معدن محسوب می شود‪ ،‬چراکه با این شرایط نمی توان یک پله باالتر‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫دبیر اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان محصوالت معدنی‬ ‫ایران افزود‪ :‬در کش��ور برای تکمیل زنجیره تولید زیرساختی مناسبی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وکیل با اش��اره ب��ه تاثیر تحریم ها نیز اظهار کرد‪ :‬کش��ور از اقتصاد‬ ‫منطقه ای و جهانی جدا شده است‪ .‬هنگامی که تولید نتواند به فروش‬ ‫برس��د خط تولید خفه می شود و در نهایت کارخانه بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر گردش خون در رگ اقتصاد متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی درباره انتقادهای مطرح ش��ده نسبت به خام فروشی نیز با تاکید‬ ‫بر اینکه خام فروشی یک شعار است و واقعیت ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫که بخواهیم یک کارخانه در امارات تاسیس کنید وام با بهره ‪5‬درصد‬ ‫می توانید دریافت کنید‪ ،‬خط تولیدی اروپایی به ش��ما داده می شود و‬ ‫می توانید از کارگر هندی که ‪ 2‬برابر ایرانیان کار می کنند و تعطیالت‬ ‫نیز مش��غول به کار هستند‪ ،‬اس��تفاده کنید در حالی که در ایران وام با‬ ‫بهره باال به ش��ما داده می ش��ود و نصف س��ال نیز تعطیل است‪.‬دبیر‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محص��والت معدنی ایران‬ ‫با تاکید بر اینکه سیاس��ت های دولت یکنواخت اس��ت و باید امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری وجود داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور با نوسان قانون‬ ‫مواجهی��م و با ش��رایط موجود به قدری کاال گران تمام می ش��ود که‬ ‫دیگر توان رقابت وجود ندارد و از بازار خارجی حذف می ش��ویم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬کاهش ص��ادرات هم مربوط به بخش مع��دن و هم مربوط به‬ ‫صنایع معدنی می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بحث نش��ان(برند)‪ ،‬حضور در نمایشگاه ها و فروش‬ ‫کاال ب��ه مصرف کنن��دگان اس��ت که در ای��ن حوزه ش��اهدیم نیاز به‬ ‫فرهنگ س��ازی وجود دارد‪ ،‬چرا که ش��ناخت افراد در خارج نسبت به‬ ‫کاالی ای��ران به گونه ای اس��ت ک��ه عالقه ای به خری��د ندارند‪ .‬بدبیر‬ ‫اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران در‬ ‫زمینه راه حل های موجود برای بهبود شرایط صادرات گفت‪ :‬راه حل ها‬ ‫زودبازده نیس��تند و باید تابع بازار باشیم‪ .‬اگر دسترسی ایران به بازار‬ ‫جهانی محدود به چین و عراق نبود‪ ،‬اس��یب پذیری کمتری مشاهده‬ ‫می ش��د اما تنها ش��ریک تجاری کارامد ما در سال های گذشته چین‬ ‫بود و برخی محصوالت نیز به عراق صادر می شود اما با تغییر وضعیت‬ ‫یکی ‪ -‬دو کشور در دنیا بالفاصله شاهد اثرگذاری در صادرات خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بازار مرغ تامین است‪ ،‬به فکر صادرات باشیم‬ ‫جادوی اقتصاد در افریقا‬ ‫مدیریت پول ساز اینده‬ ‫‪7‬‬ ‫اقیانوسیه جزو کشورهای عمده صادراتی ایران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش واردات از تمام قاره ها‬ ‫در بخ��ش واردات نیز در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪،‬‬ ‫‪۸‬میلی��ارد و ‪۱۰۰‬میلی��ون دالر از اس��یا‪۲ ،‬میلی��ارد و‬ ‫‪۱۰۲‬میلی��ون دالر از اروپا‪۱۱۷ ،‬میلی��ون دالر از امریکا‪،‬‬ ‫‪۱۶‬میلیون دالر از اقیانوس��یه و ‪۱۳‬میلیون دالر از افریقا‬ ‫کاال وارد کش��ور کردی��م‪ .‬در این م��دت واردات از تمام‬ ‫قاره ها کاهش داش��ت‪ .‬چین اگر چه بیش��ترین خرید از‬ ‫ایران را در اس��یا داشت اما بزرگترین واردکننده به ایران‬ ‫در همین قاره نیز محسوب می شود‪ .‬در اروپا نیز سوئیس‬ ‫بیش��ترین واردات را به ای��ران دارد‪ .‬در امریکا هم برزیل‬ ‫کش��ور عمده واردکننده کاال به ایران اس��ت‪ .‬نیوزلند در‬ ‫اقیانوسیه و س��وازیلند در افریقا نیز بیشترین واردات به‬ ‫ایران را دارا بودند‪ .‬که این امر نش��انگر بازارهای جدید در‬ ‫تجارت ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز بازرگانی مثبت با ‪ ۸۵‬کشور‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری مطرح کرد‪:‬‬ ‫زمان حرکتی جدید‬ ‫برای اتاق های بازرگانی‬ ‫ایران و ایتالیا‬ ‫از جزئیات مراودات خارجی در بهار ‪۹۴‬‬ ‫از تجارت با اروپا تا افزایش صادرات چمدانی‬ ‫زهرا اراس�ته‪ -‬گروه تجارت‪ :‬حج��م تجارت خارجی‬ ‫ایران در نخستین فصل سال به ‪۲۱‬میلیارد و ‪۲۱۴‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید که ‪۱۰‬میلی��ارد و ‪۸۶۷‬میلیون دالر ان برای‬ ‫ص��ادرات و ‪۱۰‬میلی��ارد و ‪۳۴۷‬میلی��ون دالر ه��م برای‬ ‫واردات ثبت ش��د‪ .‬در این مدت همچنان ‪۵‬کش��ور چین‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬هند و افغانس��تان جزو عمده‬ ‫خری��داران کاالهای ایرانی بودند ب��ا این تفاوت که عراق‬ ‫جایگاه خود را از مقام نخست شریک صادراتی کشورمان‬ ‫با چین تغییر داد و به این ترتیب چین به مقام اول صعود‬ ‫کرد‪ .‬یک میلیارد و ‪۹۲۸‬میلیون دالر به چین‪ ،‬یک میلیارد‬ ‫و ‪۵۰۹‬میلی��ون دالر به عراق و یک میلیارد و ‪۳۱۷‬میلیون‬ ‫دالر نیز به ام��ارات متحده عربی میزان صادرات ایران ‪۳‬‬ ‫کشور شریک تجاری نخست خود بوده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫امارها نشانگر این است که بازارهای جدید اروپایی نیز به‬ ‫تدریج جای همسایه ها و کشورهای اسیایی برای تجارت‬ ‫با ایران را خواهند گرفت‪ .‬همچنین براساس این گزارش؛‬ ‫تراز بازرگانی خارجی کش��ور (بدون احتس��اب نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و خدمات) با ‪ ۶۷‬کش��ور دنیا منفی و با ‪ ۷۴‬کش��ور دیگر‬ ‫مثبت بوده اس��ت‪ .‬تراز تجاری ایران با عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬مصر و پاکس��تان مثبت و با امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬کره‪ ،‬چین‪ ،‬س��وئیس و ترکیه منفی بوده اس��ت‪.‬از‬ ‫فروردی��ن تا خرداد امس��ال‪ ،‬صادرات به اس��یا ‪۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۷۸‬ه��زار دالر ب��وده که تنها رش��د ‪۰/۷۳‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کرد‪ .‬صادرات به اروپا نی��ز به میزان ‪۳۶۴‬میلیون‬ ‫دالر کاهش ‪۴‬درصدی داش��ت‪ .‬اما ف��روش کاال به افریقا‬ ‫با رش��د ‪۱۶‬درصدی به ‪۱۸۳‬میلیون دالر رسید‪ .‬به امریکا‬ ‫هم در این مدت ‪۷‬میلیون دالر کاال با رشد ‪۴/۸۷‬درصدی‬ ‫صادر کردیم‪ .‬اما اقیانوس��یه با ‪۵‬میلی��ون دالر واردات از‬ ‫ای��ران کاهش ‪۱۰‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬چین در اس��یا‬ ‫کشور عمده خریدار کاالهای ایرانی است‪ .‬همچنین ایتالیا‬ ‫در اروپ��ا‪ ،‬مصر در افریقا‪ ،‬برزیل در امریکا و اس��ترالیا در‬ ‫ویژه‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬ت��راز بازرگانی خارجی ای��ران (بدون‬ ‫احتس��اب صادرات نفت خ��ام و میعان��ات گازی)‪ ،‬در ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‪ ،‬کسری ‪۴/۹۷۵‬میلیون‬ ‫دالری را تجربه کرده که این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫پیش‪۱۰/۴۳۷ ،‬میلیون دالر بوده است‪ .‬ارزش واردات در‬ ‫این مدت‪۵۷/۲۱ ،‬درص��د از ارزش کل مبادالت خارجی‬ ‫کشور را تشکیل داده که این نسبت در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪۶۳/۷ ،‬درصد بوده است‪ .‬از میان ‪ ۱۶۳‬کشور طرف‬ ‫معامله در این مدت‪ ،‬تراز بازرگانی با ‪ ۸۵‬کشور‪ ،‬مثبت و با‬ ‫‪ ۷۸‬کشور دیگر‪ ،‬به نفع طرف مقابل بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۴۸‬درصدی واردات خودرو‬ ‫براس��اس امارهای گمرک در ‪3‬ماه ابتدای س��ال جاری‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۵۵‬دس��تگاه خودروی سواری به ارزش بیش‬ ‫از ‪۲۴۵‬میلیون و ‪۷۸۷‬هزار دالر وارد کش��ور ش��ده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که تعداد خودروهای وارداتی در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪۲۱‬هزار و ‪ ۴۶۴‬دستگاه به ارزش بیش‬ ‫از ‪۴۵۸‬میلیون و ‪۲۱۱‬هزار دالر ثبت شد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫از فروردین تا خرداد سال جاری از ‪۴۶‬درصد از نظر تعداد‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 920998215360102‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1081‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺘﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166400234‬ﺷــﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﻼ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺎﻛﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺣﺴــﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺎﻛﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﻼ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺰﻩ ﺿﺮﺏ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 462‬ﻭ ‪ 488‬ﻭ ‪ 709‬ﻭ ‪ 714‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 7/25‬ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﮔﻰ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺒﻮﺩﻯﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﻭﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﭼﭗ ﻭ ﻛﺘﻒ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻬﻼ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1081‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/82500‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻰ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﺰﺍﺩﻩ ﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﻰ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺠﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺳــﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﺑﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻭ ﺳﺠﺎﺩ ﻫﺮﺩ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ‪ ،‬ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 92000883‬ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 920519‬ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 615‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭﺍ ﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﻯ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1046‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ /82501‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻛﻰ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻓﻴﻌﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻓﻴﻌﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 19‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 19‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1035‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ /82502‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 9309980236700670‬ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 940997232400154‬ﺷــﺎﻛﻰ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺪﻭﻯ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬــﺎﻡ‪ -1 :‬ﺗﺨﺮﻳــﺐ ‪ -2‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺪﻭﻯ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒــﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ‪ 37‬ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 26584‬ﺟﺰءﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫‪ 158‬ﺍﺻﻠﻰ ‪ 137‬ﺑﺨﺶ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 91/10/18‬ﺗﺎ ‪93/10/18‬‬ ‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 92‬ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻪ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1392/11/20‬ﺍﺟﺮﺍﻩ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻣﺎﻫﻰ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ‪ ،‬ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺷــﺎﻛﻰ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺝ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭﺍ ﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺍﺟﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺩﺍﺋﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻗﻔﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ /82503‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫و ‪۴۸‬درص��د از نظر ارزش کاهش یافته اس��ت‪ .‬در خرداد‬ ‫امسال ‪۷‬هزار و ‪ ۵۷۷‬دستگاه خودرو به ارزش ‪۱۳۲‬میلیون‬ ‫و ‪۹۵۰‬هزار دالر از طریق گمرکات وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫در ‪3‬ماه نخست س��ال جاری ذرت دامی به عنوان یکی از‬ ‫اقالم عمده وارداتی به میزان یک میلیون و ‪۳۵‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪۳۴۶‬میلی��ون دالر بوده که از نظر وزنی و ارزش��ی‬ ‫به ترتی��ب ‪۴۳/۹۲‬درصد و ‪۳/۰۵‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته افزایش داش��ته است‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ 3‬ماه ابتدای س��ال جاری برنج به میزان ‪۲۳۵‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪۲۴۳‬میلی��ون دالر‪ ،‬دانه گندم به جز گندم دامی به‬ ‫میزان ‪ ۷۳۸‬هزارتن به ارزش ‪ ۲۱۴‬میلیون دالر و کنجاله‬ ‫سویا به میزان ‪ ۴۴۰‬هزارتن به ارزش ‪۲۰۹‬میلیون دالر به‬ ‫ترتیب جایگاه های بعدی را پس از ذرت دامی در واردات‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۷۲‬درصدی تجارت چمدانی‬ ‫در ‪۳‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از ‪۲۸/۰۰۴‬هزار دالر‬ ‫و در ه��ر روز به ط��ور متوس��ط ‪۳۰۱‬ه��زار دالر کاال از‬ ‫طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کش��ورهای‬ ‫«س��ی ای اس» ارسال شده است که این رقم تنها حدود‬ ‫‪۰/۳۴‬درص��د از ارزش کل صادرات کش��ور را تش��کیل‬ ‫می دهد‪.‬براساس امار گمرک‪ ،‬این میزان در مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۱۶/۲۲۷ ،‬هزار دالر بوده که ‪۰/۲‬درصد‬ ‫از ارزش کل ص��ادرات کش��ور را تش��کیل داد‪ .‬برای��ن‬ ‫اساس تجارت چمدانی امس��ال با رشد ‪۷۲/۵۸‬درصدی‬ ‫مواجه ش��د‪.‬در ‪۳‬ماه نخست امسال‪ ،‬گمرک لطف اباد با‬ ‫اختصاص ‪۱۱/۹۱۹‬هزار دالر ی��ا ‪۴۲/۵۶‬درصد از ارزش‬ ‫تج��ارت چمدانی رتبه اول‪ ،‬گمرک اس��تارا با اختصاص‬ ‫‪۶/۳۳۶‬ه��زار دالر ی��ا ‪ ۲۲/۶۳‬درص��د از ارزش تج��ارت‬ ‫چمدانی رتبه دوم‪ ،‬گمرک سرو با اختصاص ‪۲/۸۳۴‬هزار‬ ‫دالر ی��ا ‪۱۰/۱۲‬درص��د از ارزش تج��ارت چمدانی رتبه‬ ‫سوم‪ ،‬را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایس�نا‪ :‬احمد شیرزادیان‪ ،‬دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان‬ ‫از صادرات مرغ ایرانی با نش��ان(برند) «ح�لال» به بازار عمان خبر داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر برای فرش ایرانی در بازار عمان بازاریابی های مناس��بی‬ ‫انجام شده و امیدواریم که این کاال جای خود را در بازار این کشور باز کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬تاجیف س��یت مامت‪ ،‬نماینده معاون رییس جمهوری ترکمنستان‬ ‫گفت‪ :‬رییس جمهوری این کش��ور بر گس��ترش روابط تجاری و اقتصادی با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد‪.‬‬ ‫ترکمنس��تان از طریق ایران با اب های ازاد جه��ان ارتباط دارد که در این‬ ‫زمینه بنادر ش��هید رجای��ی و امیراباد به عنوان حلق��ه کلیدی در کریدور‬ ‫شمال ‪ -‬جنوب محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬لوان جاگاریان‪ ،‬سفیر روسیه در تهران در مراسمی به نمایندگی از‬ ‫جمهوری فدراسیون روسیه نشان دوستی روسی را به عسگراوالدی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و روسیه اعطا کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬از دستاوردهای‬ ‫بزرگی که اس��داهلل عسگراوالدی در تحکیم دوستی و همکاری با فدراسیون‬ ‫روس��یه ایجاد کرده است می توان به توسعه ارتباطات فرهنگی و بازرگانی و‬ ‫اقتصادی اشاره کرد‪.‬‬ ‫پانا‪ :‬چند ماه پس از س��فر اجیت دووال‪ ،‬مش��اور امنیت ملی دولت هند‬ ‫به ایران‪ ،‬دولت این کش��ور قصد دارد سیاس��ت سهل گیرانه تری را در زمینه‬ ‫اعطای روادید به شهروندان ایرانی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫مذاکراتی نیز برای حذف نام ایران از فهرست ارجاع اولیه در جریان است‬ ‫که این اقدام به عنوان نش��انه حس��ن نیت دولت هند در قبال یکی از قابل‬ ‫اعتماد ترین متحدانش در غرب اسیا اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫قرار گرفتن نام کش��ور در این فهرس��ت بدان معناس��ت که روادید س��فر‬ ‫به هند برای ش��هروندان ان کشور پس از بررس��ی سوابق قبلی و بر اساس‬ ‫درخواست رسمی متقاضیان انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ :‬ثبت س��فارش واردات دانه های س��ویا‪ ،‬افتابگ��ردان و کلزا از ‪۳۰‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۴‬مستلزم دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫واردات دانه های سویا‪ ،‬افتابگردان و کلزا که قبل از ‪ ۳۰‬خرداد امسال ثبت‬ ‫سفارش شده اند‪ ،‬براساس ماده ‪ ۱۱‬ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات‬ ‫و واردات به کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬کامران س��بزه میدانی‪ ،‬مدیر کل حمایت از تولیدات صنایع دستی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردش��گری کشور گفت که سال‬ ‫گذشته ‪۱۵۲‬میلیون دالر انواع صنایع دستی به کشورهای مختلف صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین یک س��ری صنایع دستی به صورت چمدانی و مسافرتی‬ ‫از کش��ور خارج می شود که امار دقیقی از انها وجود ندارد اما اگر بخواهیم‬ ‫خروج ان صنایع را هم در نظر بگیریم‪ ،‬مبلغ ارزی صادرات بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬صنعت نساجی باید احیا شود‪ ،‬به همین منظور امسال را‬ ‫س��ال صنعت نساجی نامیده ایم زیرا این بخش می تواند برای کشور ارزاوری‬ ‫بس��یار باالیی داشته باش��د ضمن انکه بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬رشته منسوخ شده را‬ ‫در سال جاری احیا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رییس دفت��ر رییس جمهوری‪ ،‬اف��ق پیش روی‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای را مثب��ت و امیدوار کنن��ده‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر ماموریت بزرگ‬ ‫پیش روی اتاق های بازرگانی مش��ترک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و دیگر کش��ورها به وی��ژه ایران و‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬امادگی ب��رای فصل نوین در مناس��بات‬ ‫بین المللی اقتصادی ایران در دوران پس از تحریم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫محم��د نهاوندیان در جلس��ه مش��ترک اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن ای��ران و ایتالیا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه این جلس��ه نقط��ه ورود به فص��ل جدید‬ ‫مناس��بات اقتصادی ایران و ایتالیاست‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫چه کار مذاکرات هس��ته ای تمام نشده اما همین‬ ‫که به جای استفاده از زبان تهدید‪ ،‬اعمال نظرهای‬ ‫یک طرف��ه و اعمال مواضع یک جانبه‪ ،‬طرفین به‬ ‫منطق و اهداف مشترک دست پیدا کردند‪ ،‬دلیل‬ ‫کافی است که نسبت به اینده مذاکرات و حصول‬ ‫توافق خوشبین باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س دفت��ر رییس جمه��وری ب��ا اش��اره به‬ ‫رفت وامده��ای هیات ه��ای اقتص��ادی مختلف از‬ ‫سراس��ر جهان به ایران در طول ‪۲۲‬ماه گذش��ته‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این مس��ئله به خوبی نشان می دهد که‬ ‫در مذاکرات هسته ای طرف های مقابل نیز تمایل‬ ‫فراوانی برای گس��ترش همکاری های اقتصادی با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر زم��ان حرکتی جدید‬ ‫برای اتاق های بازرگانی ایران و ایتالیا فرا رس��یده‬ ‫که اقتصاد این دو کش��ور بیش از پیش با امکانات‬ ‫و ظرفیت های یکدیگر اشنا شوند‪.‬‬ ‫نهاوندیان با تاکید بر اینکه افزایش ش��فافیت و‬ ‫رقابت اقتصادی در کش��ور‪ ،‬نخستین و مهم ترین‬ ‫دس��تاورد رفع تحریم هاس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ملت ایران‬ ‫اگرچه پایمردانه در مقاب��ل تحریم های اقتصادی‬ ‫ایس��تادگی کرد اما هزینه نبود شفافیت و کاهش‬ ‫رقاب��ت در بازاره��ا را مصرف کنن��دگان ایران��ی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ریی��س دفت��ر رییس جمه��وری تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫زمان ان رس��یده که تولید کننده‪ ،‬مصرف کننده و‬ ‫ارائه کنندگان خدمات در اقتصاد ایران گزینه های‬ ‫مختل��ف رقابتی را مدنظر ق��رار دهند و بهترین و‬ ‫کارامدترین راه را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان با تاکید ب��ر اینک��ه در رقابت برای‬ ‫دسترس��ی و حضور در بازار ای��ران‪ ،‬مالک درجه‬ ‫امادگی برای مشارکت هرچه بیشتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫موسس��ات مال��ی و ارائه کنن��دگان خدمات مالی‬ ‫ایتالیایی می توانند در کنار صنعتگران این کش��ور‬ ‫زمینه های حضور سریع تر و گسترده تر در اقتصاد‬ ‫ایران را فراهم کنند‪.‬رییس دفتر رییس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه مزیت رقابتی اقتصا د ایتالیا در مقایسه‬ ‫با سایر رقبا‪ ،‬شاکله اقتصادی مبتنی بر بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫جمعی��ت جوان ایران و مس��ئله جدی اش��تغال‪،‬‬ ‫سیاست دولت به طور قاطعانه حمایت از بنگاه های‬ ‫متوس��ط و کوچک اس��ت‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬همین‬ ‫هم سازی و هم ساختاری اقتصاد ‪ 2‬کشور‪ ،‬فرصت‬ ‫ویژه ای برای اقتصاد ایران و ایتالیا فراهم می کند‪.‬‬ ‫رییس دفت��ر رییس جمهوری اف��زود‪ :‬اتاق های‬ ‫مش��ترک بازرگانی ازجمله اتاق مش��ترک ایران و‬ ‫ایتالیا وظیف��ه مهم زنده نگ ه داش��تن کانال های‬ ‫اقتصادی ‪ 2‬کش��ور ب��ا وجود فش��ارها در دوران‬ ‫تحریم ه��ای ظالمان��ه علی��ه ای��ران را ب��ر دوش‬ ‫داش��ته اند‪.‬نهاوندیان تاکید کرد‪ :‬ضررهای متعدد‬ ‫ای��ن تحریم ه��ا ب��رای اقتص��اد ای��ران و ایتالیا و‬ ‫همچنی��ن مقامات سیاس��ی جهان ای��ن نکته را‬ ‫گوشزد می کنند که اثار سوءتحریم ها تنها محدود‬ ‫به کشور تحریم ش��ونده نبوده بلکه سایر کشورها‬ ‫را نی��ز تحت تاثیر قرار می ده��د‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مطمئن هستیم اقتصادهایی که با توجه به اهمیت‬ ‫و نق��ش اقتصاد ایران ارتباطات خود را با کش��ور‬ ‫حفظ کرده و در ش��رایط پرفشار تحریم از راه های‬ ‫ممک��ن این پیون��د را حفظ کردن��د‪ ،‬ثمرات این‬ ‫حف��ظ رابطه را در دوران پس از تحریم که دوران‬ ‫شکوفایی و جهش برای اقتصاد ایران است‪ ،‬کامال‬ ‫لمس خواهند کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫المپ های روشنایی وارداتی‬ ‫مشمول اجرای اجباری‬ ‫استاندارد‬ ‫‪ :‬براس��اس اع�لام دفتر ارزیاب��ی کیفیت‬ ‫کاالهای صادراتی و وارداتی واردات انواع المپ های‬ ‫روش��نایی ب��رای مص��ارف عمومی از نظ��ر ایمنی‪،‬‬ ‫عملک��ردی و تعیی��ن رتبه انرژی مش��مول اجرای‬ ‫اجباری استاندارد است‪ .‬با توجه به اینکه استاندارد‬ ‫برچس��ب انرژی المپ ها به عنوان مق��ررات فنی از‬ ‫سوی این س��ازمان اعالم شده اس��ت‪ ،‬تعیین رتبه‬ ‫انرژی المپ ها باید براس��اس اس��تاندارد ملی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬طبق مصوبه اصالح الگوی مص��رف برق‪ ،‬از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ 1389‬واردات المپ پایین تر از رتبه‬ ‫انرژی ‪ B‬ممنوع اعالم شده است‪ .‬فهرست کاالهای‬ ‫مش��مول اجرای اجباری اس��تاندارد ب��رای واردات‬ ‫براس��اس ش��ماره تعرفه گمرکی بوده و در صورت‬ ‫واردات کاالی یادش��ده از مب��ادی قانونی‪ ،‬محموله‬ ‫ب��رای اظهارنظ��ر از ادارات گمرک ب��ه ادارات کل‬ ‫استاندارد استان ها ارسال می شود و پس از بررسی‬ ‫کیف��ی محمول��ه و انطباق با اس��تانداردهای گفته‬ ‫ش��ده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬گواهی‬ ‫ارزیابی انطباق به گمرک ارائه می شود‪.‬‬ ‫گسترش خوابگاه های غیرمجاز‬ ‫در تهران‬ ‫رییس اتحادیه مهمانپذیران از گسترش خانه های‬ ‫ش��خصی اج��اره ای و خوابگاه ه��ای غیرمج��از در‬ ‫تهران انتقاد کرد‪ .‬ابراهیم بناس��از اظهار کرد‪ :‬وجود‬ ‫خانه های شخصی اجاره ای و خوابگاه های غیرمجاز‬ ‫در تهران یکی از مش��کالتی اس��ت که با ان مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬چراکه این امر موجب ش��ده فعالیت این‬ ‫صنف با رکود مواجه شود‪ .‬وی به ایسنا گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬ماه اس��ت که فعالیت صنف م��ا با رکود مواجه‬ ‫شده و درحال حاضر حدود یک سوم از فعاالن این‬ ‫صنف قصد فروش مهمانپذیر خود را دارند یا از این‬ ‫فعالی��ت کنار رفته و به ش��غل دیگری رو اورده اند‪.‬‬ ‫بناس��از ادامه داد‪ :‬خانه های ش��خصی مبله شده و‬ ‫اقامتگاه های غیرمجاز معضلی هس��تند که عالوه بر‬ ‫تبعات منفی در صنف ما‪ ،‬پیامدهای منفی فرهنگی‬ ‫و اجتماعی به همراه دارند و این قبیل اقامتگاه ها به‬ ‫مدت یک روز یا یک ماه و بر اساس توافق‪ ،‬اجاره داده‬ ‫می شوند و به شکل غیرقانونی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫گزارش‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از سهم یک درصدی ایران از صادرات مرغ منطقه‬ ‫بازار مرغ تامین است‪ ،‬به فکر صادرات باشیم‬ ‫مهدیه ش�کری‪ -‬گروه تجارت‪ :‬ایران در تولید کاالهای‬ ‫اساسی و محصوالت کشاورزی در جایگاه خوبی قرار دارد و‬ ‫حتی با مازاد تولید در برخی از محصوالت نیز مواجه است‪.‬‬ ‫به اعتقاد فعاالن بازار‪ ،‬هنوز در زیرساخت های صادراتی این‬ ‫بخش مش��کل داریم که باید فکری برای ان کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه ایران در تولید مرغ عالوه بر تامین کامل بازار داخل‬ ‫توان صادراتی هم دارد که البته باید با برنامه ریزی مقدمات‬ ‫ان را فراهم کرد‪ .‬برخی ارتقای کیفیت و برخی هم تقویت‬ ‫بازاریابی را در این بخش مهم ارزیابی می کنند‪ .‬سهم اندک‬ ‫ای��ران در صادرات مرغ در حالی خبر داغ این روزها ش��ده‬ ‫که س��ال ‪ ۹۲‬بیش از ‪ ۱۳‬هزار تن مرغ به صورت عمده به‬ ‫عراق صادر شد و سال گذشته نیز این میزان به بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار تن افزایش یافت‪ .‬مش��تریان مرغ ایران درحال حاضر‬ ‫کش��ورهایی مانند عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬مصر‪ ،‬تاجیکستان و‬ ‫ب��ه تازگی هم عمان هس��تند‪ ،‬البته به گفت��ه دبیر انجمن ‹ ‹وزن مرغ های صادراتی باید کم باشد‬ ‫تولید کنندگان جوجه یک روزه از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫دبی��ر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه با اش��اره به‬ ‫تجارت مرغ در کش��ورهای اطراف‪ ،‬ایران‬ ‫کیفیت محص��والت تولیدی گفت‪:‬‬ ‫هزینه های مالی برای‬ ‫س��هم یک درصدی دارد‪.‬حسن مهربانی‬ ‫مرغ ه��ای تولید ش��ده در کش��ور‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫سرمایه‬ ‫از نوس��انات‬ ‫یگان��ه در گفت وگو با‬ ‫مناس��ب صادرات نیس��تند چرا که‬ ‫بازار مرغ در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫در گردش در مرغداری ها وزن مرغ ه��ای تولی��دی زن��ده در‬ ‫خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬راهکار اصلی این بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد هزینه کش��ور ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کیلوگرم است و این‬ ‫وضعیت‪ ،‬خ��روج از بحران مازاد تولید در‬ ‫در حالی اس��ت که م��رغ مورد نیاز‬ ‫تولید است‪ ،‬درحالی که‬ ‫صنعت مرغداری است‪ .‬از انجا که قیمت‬ ‫این میزان برای کشوری برای صادرات به کشورهای اطراف‬ ‫تمام شده محصوالت صنعت مرغداری به‬ ‫باید وزنی ح��دود یک کیلو تا یک‬ ‫مثل ترکیه ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد و‬ ‫دلیل باال بودن قیمت نهاده ها در مقایسه‬ ‫کیلو و ‪۴۰۰‬گرم داش��ته باش��د‪ .‬به‬ ‫با دیگر کش��ورها بیشتر اس��ت؛ بنابراین حتی برای برزیل کمتر از‬ ‫گفته دبیر انجم��ن تولید کنندگان‬ ‫این مقدار است‬ ‫رقابت در بازارهای منطقه هم مش��کل تر‬ ‫جوج��ه ی��ک روزه‪ ،‬در نتیجه تولید‬ ‫خواهد بود‪.‬وی با تاکید براینکه بازار مرغ‬ ‫ما محصولی نیس��ت که به مصرف‬ ‫داخل تامین اس��ت؛ تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته واحدهای کشورهای همسایه برسد‪.‬‬ ‫تولی��دی صادرات به نس��بت خوبی داش��تند و بر اس��اس‬ ‫مهربان��ی یگان��ه با اش��اره ب��ه راهکارهایی ب��رای بهبود‬ ‫اماره��ای موجود بیش از ‪ ۴۰‬هزار تن گوش��ت مرغ و ‪ ۷۰‬وضعی��ت فعلی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تجهیزات کش��تارگاهی مورد‬ ‫هزار تن تخم مرغ صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مهربانی یگانه افزود‪ :‬نی��از برای مرغ صادرات��ی را فراهم کرده ای��م اما تعداد ان‬ ‫یکی از مش��کالت موجود این است که تولید مرغ در کشور کم اس��ت و نیاز به برنام��ه بهتری دارد‪ .‬راه��کار دوم این‬ ‫بیش��تر برای مصرف داخلی بوده و برنامه ای برای صادرات اس��ت که تولیدکنندگان وزن مرغ صادرات��ی را باال نبرند‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ت��ا این محصول ب��ه راحتی و حتی با قیمت��ی باالتر صادر‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺎﻛﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ) ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺧﺴــﺮﻭﻯ ( ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻲ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ – ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 940249‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪1394/5/28‬‬ ‫ﻭﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 118‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1175‬‬ ‫‪ /82494‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺎﻛﻲ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺣﺴــﻴﻨﻴﺎﻥ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺯﮔﺮ ( ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1163‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷــﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ – ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗــﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ‪ 940263/1163‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1394/5/19‬ﻭﺳــﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 118‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1163‬‬ ‫‪ /82495‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻚ ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺭﺟﺒﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9309980235900494‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪ /82496‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ – ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 5‬ﺩ‬ ‫‪ 940179/‬ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ /82488‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠــﻢ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻱ ﺭﻱ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ‪ 931844‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 15/2/94‬ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 931844‬ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﻧﺎﺩﺭ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ‬ ‫ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ »ﺳــﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳــﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺷــﻬﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎﺑﻠﻰ) ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ( – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺷــﻬﻴﺪ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‪-‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻃﺒﻘﻪ ﺳــﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻠﺐ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ /82498‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982149500657‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1081‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺘﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9409972166400237‬ﺷــﺎﻛﻰ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ -1 :‬ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ‪ -2‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴــﺮ»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫‪ 4‬ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻧﺒﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳــﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛــﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳــﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻣﻮﺩﺍﻯ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺰﻩ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻟﺬﺍ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑــﻪ ﻣﺎﻳﺪﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 1308‬ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ﻭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1376‬ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ‬ ‫ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈــﺮ ﻣﺎﻣــﻮﺭ‬ ‫‪ /82499‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺖ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1081‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫شود‪ .‬به گفته او برای حضور در بازارهای جهانی و افزایش‬ ‫س��هم صادرات‪ ،‬دولت نیز باید مش��وق های صادراتی برای‬ ‫صادرکنندگان در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه تولید باالست‬ ‫مش��کالت صادرات همیشه یک دلیل ندارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫به راحتی می توان ادعا کرد این مشکالت را دالیل متفاوتی‬ ‫ایجاد کر ده اند‪ .‬رییس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران‬ ‫گوشتی ایران با اشاره به هزینه های باالی تولید‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هزینه های مالی برای س��رمایه ثابت و س��رمایه در گردش‬ ‫در مرغداری ه��ا بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد هزینه تولید اس��ت‪،‬‬ ‫درحالی که این میزان برای کش��وری مث��ل ترکیه ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫درصد و حتی برای برزیل کمتر از این مقدار اس��ت‪.‬محمد‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬میزان این‬ ‫یوس��فی در گفت وگو ب��ا‬ ‫هزینه ه��ا تفاوتی حدود ‪ ۲۵‬درصدی ب��ا ایران دارد که این‬ ‫امر خود انگیزه ای برای این کشورها در صادرات مرغ ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬وی با اشاره به این موضوع که ساالنه حدود ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن مرغ به کشورهای اطراف ایران صادر می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دو مش��کل در ص��ادرات این بخش وج��ود دارد‪،‬‬ ‫نخس��ت اینکه هزینه صادرات در کشور ما گران تر از دیگر‬ ‫کشورهاس��ت و مورد دوم هم قیمت مرغ ها در کش��ورهای‬ ‫رقیب است‪.‬یوس��فی ادامه داد‪ :‬کشورهای دیگر‪ ،‬مرغ را در‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻟﻄﻒ ﺍ‪ ...‬ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔــﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻋﺎﺭﻓﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪7‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ »ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﺑﻠﻰ)‬ ‫ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ( – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‪ -‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﻮﺩ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ / 82487‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 940209/1049‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ‪ -1‬ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻴﻤﻮﺭﻳﺎﻥ ‪ -2‬ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻫﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺮﻣﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 1394/5/17‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 10:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1049‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ‪ -‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻼﻙ ‪ 64‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1049‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /82489‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ‬ ‫‪ 931333‬ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻭﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫»ﺳــﻴﺪ ﺧﻨــﺪﺍﻥ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳــﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻛﺎﺑﻠﻰ)‬ ‫ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ( – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‪ -‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﻮﺩ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ /82490‬ﻡ ﺍﻟــﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫بازاره��ای داخلی با قیمت ‪ ۳‬دالر می فروش��ند اما صادرات‬ ‫ان را ب��ا ‪ ۲‬دالر انجام می دهند و مابه تفاوت این قیمت را‬ ‫برای صادرات می پردازند تا دچار زیان نشوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر این کش��ورها در صادرات با مشکل مواجه شوند‪ ،‬از این‬ ‫طریق مشکل را حل خواهند کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ارائه وام ها و تسهیالت برای فعالیت مرغداران کشور‬ ‫با دش��واری هایی روبه رو است‪ .‬به طوری که نه تنها دریافت‬ ‫این وام ها مش��کل است‪ ،‬بلکه بازپرداخت انها نیز مشکالت‬ ‫خود را دارد‪ .‬رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬باید تالش کرد تا ش��رایط ب��رای بازار مرغ در داخل‬ ‫کشور و همچنین صادرات ان بهتر شود و این امر در وهله‬ ‫اول حمایت دولت را می طلبد‪.‬یوس��فی یکی از راهکارهای‬ ‫حمایتی را پرداخت جوایز صادراتی دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این نوع حمایت می تواند تا حد بسیاری به تولید و صادرات‬ ‫بیشتر محصوالت کمک کرده و انگیزه را برای صادرات این‬ ‫کاالها بیش��تر کند‪.‬به گفته وی این سیاست در بسیاری از‬ ‫کشورهای فعال در حوزه صادرات وجود دارد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر در این کشورها در زمین ه کاالیی خاص میزان صادرات‬ ‫باال باشد ‪ ۱۶‬درصد جایزه صادراتی به انها تعلق می گیرد و‬ ‫این خود سیاستی تشویقی است‪ .‬سیاستی که در ایران در‬ ‫مرحله حرف باقی ماند و به مرحله اجرایی نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫به هر حال با توجه به میزان تولید کافی و حتی مازاد مرغ‬ ‫در ایران و تامین بازار داخلی باید برای بخش صادراتی نیز‬ ‫چاره ای اندیش��ید که این امر نیازمند همکاری و مشارکت‬ ‫‪2‬قط��ب تولید کننده و دولت اس��ت‪ .‬در واق��ع تولیدکننده‬ ‫ب��ا رعایت ش��رایط تولید ص��ادرات محور و دول��ت نیز با‬ ‫حمایت های خود می توانند به درستی در این مسیر تجاری‬ ‫گام بردارند‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬به گفته کارشناسان‪ ،‬موفقیت‬ ‫کش��ورهای رقیب در ام��ر صادرات به دلی��ل حمایت های‬ ‫خ��وب و منطقی دولت از تولید کنندگان اس��ت‪ .‬در نهایت‬ ‫اینکه هرگونه تعلل در این امر‪ ،‬با از دست دادن بازار همراه‬ ‫خواهد شد و این در حالی است که اگر بین تولید‪ ،‬مصرف‪،‬‬ ‫ذخیره و صادرات تعادل برقرار باش��د‪ ،‬قیمت مرغ در بازار‬ ‫نیز به تعادل و ثبات می رسد‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪9410432138000797‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ‪ 940232/1035‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 1394/5/26‬ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗــﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1035‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ‬ ‫‪ /82491‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳــﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷــﻌﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980236200323‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻴﺜﻢ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﻟــﻪ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﻠــﻮچ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧــﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 1394/6/23‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ ﻣــﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪1124‬‬ ‫‪ /82492‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬــﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺎﻛﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ) ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﺷــﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻯ ( ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ‬ ‫‪1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗــﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷــﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ – ﻧﺒﺶ‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺶ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪9402651‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1394/6/1‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 118‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪ /82493‬ﻡ ﺍﻟــﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺟﺰﺍﻳــﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻗــﺪﺱ ﺗﻬــﺮﺍﻥ‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ردیف بودجه مصوبات مشخص شود‬ ‫اهمیت بازارهای عراق برای صادرات قزوین‬ ‫موج ثبات و ارامش در بازار زنجان‬ ‫‪9‬‬ ‫سیم و کابل باختر‪ ،‬برگزیده کشور‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬ش�رکت کابل باخت�ر‪ ،‬تولیدکننده س�یم و کابل از‬ ‫اس�تان کرمانش�اه به عنوان یک�ی از منتخبین در ایین�ی ویژه به‬ ‫مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مورد تجلیل واقع شد‪.‬‬ ‫این شرکت برای نخستین بار در کشور به تولید کابل پرداخته و در‬ ‫حوزه تولید سیم و کابل موفق عمل کرده است‪ .‬به طوری که حدود‬ ‫‪ 10‬ت�ا ‪ 15‬درص�د از محصوالت خود را به کش�ورهای مختلف صادر‬ ‫کرده اس�ت‪ .‬ش�رکت س�یم و کابل باختر ‪ 6‬تاییدیه از وزارت نیرو‪،‬‬ ‫€ €درباره شرکت سیم و کابل باختر به طور کلی‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫شرکت سیم و کابل باختر یکی از کارخانه های سیم و‬ ‫کابل کشور است که افزون بر ‪ 35‬سال در حال فعالیت‬ ‫است‪ .‬این ش��رکت از بهترین دستگاه های روز اروپایی‬ ‫برای تولید محصوالت خود استفاده می کند و به تولید‬ ‫بهترین س��یم و کابل مس��ی و الومینیومی می پردازد‪.‬‬ ‫ش��رکت ما در منطقه مرزی و غرب کش��ور قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ 93‬برای نخستین بار در کشور به تولید‬ ‫چندین کابل پرداختیم‪.‬‬ ‫€ €چند س�ال اس�ت که در این ش�رکت در حال‬ ‫فعالیت هستید؟‬ ‫من حدود ‪ 5‬س��ال اس��ت که مدیریت شرکت کابل‬ ‫باختر را به عهده گرفته ام‪.‬‬ ‫€ €چند نفر نیروی انسانی در این شرکت در حال‬ ‫فعالیت هستند؟‬ ‫این شرکت حدود ‪ 100‬نیروی انسانی دارد‪.‬‬ ‫€ €این ش�رکت براساس چه اس�تاندارد هایی در‬ ‫حال فعالیت است؟‬ ‫در س��ال های ‪ 93‬و ‪ 6 ،94‬تاییدی��ه از وزارت نی��رو‬ ‫گرفتی��م‪ .‬همچنی��ن در س��ال ‪ 93‬از وزارت نف��ت‬ ‫تاییدیه ای گرفتیم‪ .‬از وزارت دفاع و شرکت پتروشیمی‬ ‫نیز تاییدیه ای گرفتیم‪ .‬همچنین ازمایشگاه کابل باختر‬ ‫نیز از سال ‪ 93‬همکار شرکت استاندارد شده که کمتر‬ ‫شرکتی از ازمایشگاه اکرودیته یا همکار استاندارد بهره‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫€ €منابع مالی شرکت س�یم و کابل باختر از چه‬ ‫طریقی تامین شده است؟‬ ‫این ش��رکت تنها ب��ا منابع مالی س��رمایه گذار خود‬ ‫در ح��ال فعالی��ت بوده و تاکنون از هی��چ بانکی وام یا‬ ‫ت دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫تسهیال ‬ ‫€ €تاکنون محصوالت خود را به چه کش�ورهایی‬ ‫صادر کرده اید؟‬ ‫تاییدیه ای از وزارت نفت و تاییدیه ای از شرکت پتروشیمی دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین از سال ‪ ،93‬ازمایشگاه کابل باختر‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫اکرودیته یا همکار اس�تاندارد شده اس�ت‪ .‬به گفته مدیرعامل این‬ ‫ش�رکت س�یم و کابل باختر تاکنون هیچ وام و تسهیالتی دریافت‬ ‫نکرده و تنها با منابع مالی سرمایه گذار مربوط به فعالیت می پردازد‪.‬‬ ‫این ش�رکت م�واد اولیه مورد نیاز خ�ود را از صنایع ملی مس تهیه‬ ‫ک�رده و مابق�ی را از مواد اولی�ه مرغوب و باکیفیتی ک�ه در داخل‬ ‫در س��ال ‪ 93‬ب��ه ونزوئال‪ ،‬روس��یه و دوب��ی صادرات‬ ‫داشته ایم‪ .‬در س��ال ‪ 94‬به علت رکود و کاهش قیمت‬ ‫دالر تاکن��ون صادراتی نداش��ته ایم‪ .‬محصوالت خود را‬ ‫به کش��ور ونزوئ�لا از طریق راه ه��ای دریایی و زمینی‬ ‫منتقل کردیم‪ 2 .‬س��ال صادرات به این کشور داشتیم‪.‬‬ ‫شرکت متقاضی گاهی تقاضا می کرد از طریق خشکی‬ ‫محصوالت خ��ود را دریافت کند و گاهی درخواس��ت‬ ‫می داد تا از طریق راه های دریایی س��فارش ها ارس��ال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €س�ال گذش�ته چه میزان از تولی�دات خود را‬ ‫صادر کردید؟‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد از محصوالت خود را‬ ‫صادر کردیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه ها و اهدافی در س�ال ‪ 94‬برای این‬ ‫شرکت در نظر گرفته اید؟‬ ‫در سال ‪ 94‬قصد داریم شرکت خود را توسعه دهیم و‬ ‫تصمیم گرفته ایم محصوالت خود را به کشورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس و کشورهای همسایه صادر کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫امسال قصد داریم میزان صادرات خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫€ €چه بازارهای هدفی را برای صادرات محصوالت‬ ‫خود در نظر گرفته اید؟‬ ‫بازاره��ای هدفی که برای امس��ال در نظر گرفته ایم‪،‬‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان و س��وریه هستند‪ .‬درحال‬ ‫رایزن��ی با عراق هس��تیم و در س��وریه نیز دوس��تان و‬ ‫پایگاه های��ی وج��ود دارند که به ما کم��ک می کنند تا‬ ‫س��همی از بازار این کشور به دست اوریم و محصوالت‬ ‫خود را به بازار س��وریه صادر کنیم‪ .‬چرا که هزینه حمل‬ ‫و نقل به ونزوئال بس��یار باال اس��ت و قصد داریم امسال‬ ‫این مبلغ را در عراق صرف تبلیغات کنیم و فکر می کنم‬ ‫صادرات محصوالت ما به عراق نتیجه بسیار مثبت تری‬ ‫را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €شرکت س�یم و کابل باختر مواد اولیه خود را‬ ‫تخلیه و بارگیری ‪15‬میلیون تن کاال در بندر شهید رجایی‬ ‫‪ :‬مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی‬ ‫هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندر ش��هید رجایی از تخلیه و بارگیری‬ ‫‪15‬میلی��ون ت��ن ان��واع کاالی نفتی و‬ ‫غیرنفت��ی در بزرگتری��ن بن��در تجاری‬ ‫ایران در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال جاری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ابراهیم ایدنی با تشریح عملکرد بندر‬ ‫ش��هید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تج��اری ایران در فصل بهار‬ ‫س��ال‪ 94‬اظهار کرد‪ :‬در این مدت‪ ،‬در مجموع ‪14‬میلیون و ‪847‬هزار‬ ‫و ‪ 811‬ت��ن کاالی نفتی و غیرنفت��ی در بزرگترین بندر تجاری ایران‬ ‫تخلیه و بارگیری شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از مجموع عملیات انجام شده در‬ ‫این بندر در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری‪9 ،‬میلیون و ‪107‬هزار و ‪184‬تن‬ ‫مربوط به کاالهای غیرنفتی اس��ت و ‪5‬میلیون و ‪740‬هزار و ‪ 627‬تن‬ ‫به مواد نفتی اختصاص دارد‪ .‬ایدنی در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫ضمن اعالم این مطلب که عملیات مربوط به کاالهای نفتی بزرگترین‬ ‫بندر تجاری کش��ور در بندر نفتی خلیج فارس واقع در منطقه شرقی‬ ‫بندر ش��هید رجایی انجام می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون‪ 235 ،‬هزار و ‪ 246‬تن ان��واع فراورده های نفتی از طریق این‬ ‫بندر به کش��ورهای مختلف ترانزیت ش��د که افزایش ‪166‬درصدی را‬ ‫در این زمینه ش��اهد بودیم‪ .‬مدی��رکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از‬ ‫واردات ‪342‬ه��زار و ‪ 704‬تن ان��واع فراورده های نفتی از طریق بندر‬ ‫خلیج فارس به داخل کش��ور در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬این رقم‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ‪30‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ایدن��ی حجم کابوت��اژ کاالهای نفتی انجام ش��ده در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری را ‪3‬میلی��ون و ‪844‬هزار و ‪ 426‬تن و ص��ادرات اینگونه‬ ‫کاالها را نیز یک میلیون و ‪313‬هزار و ‪ 79‬تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر منطقه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی ضمن اش��اره به‬ ‫کش�ور تولید می ش�ود‪ ،‬تامین می کند‪ .‬به گفته کارشناسان صنعت‬ ‫سیم و کابل کشور ‪ ،‬ساالنه ‪ 300‬هزار تن سیم و کابل در کشور مورد‬ ‫نیاز اس�ت که این میزان در داخل کشور به طور کامل تولید شده و‬ ‫هیچ گونه وارداتی در زمینه این محصوالت انجام نمی ش�ود‪ .‬ایران‬ ‫در زمینه تولیدات س�یم و کابل به طور کامل خودکفا ش�ده است‪.‬‬ ‫با س�االر فخری‪ ،‬مدیر عامل شرکت سیم و کابل باختر گفت وگویی‬ ‫داشتیم که در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫فعالیت ه��ای بندری مرب��وط به تخلیه و‬ ‫بارگی��ری کااله��ای غیرنفت��ی در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 94‬گف��ت‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫‪2‬میلیون و ‪631‬هزار و ‪798‬تن از چنین‬ ‫کاالهایی وارد بندر ش��هید رجایی ش��د‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫کاهش ‪8‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ایدن��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در فص��ل به��ار‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬ترانش��یپ بیش از ‪383‬هزار ت��ن کاالی غیرنفتی نیز از‬ ‫طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر در راستای تبدیل بندر‬ ‫ش��هید رجایی به یک بندر کانونی‪ ،‬به ثبت رسید که رشد ‪2‬درصدی‬ ‫در این زمینه را ش��اهد بودیم‪.‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪2‬‬ ‫ماه اخیر‪ ،‬ترانزیت یک میلیون و ‪49‬هزار و ‪ 409‬تن کاالی غیرنفتی از‬ ‫طریق این بندر انجام شد‪.‬وی حجم کابوتاژ کاالهای غیرنفتی در فصل‬ ‫بهار س��ال‪ 94‬را ‪62‬هزار تن با رش��د ‪25‬درصدی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت‪ ،‬همچنین ‪4‬میلی��ون و ‪670‬هزار و ‪ 548‬تن مواد نفتی‬ ‫به خارج از کشور صادر ش��د‪.‬مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از‬ ‫پهلوگیری ‪ 938‬فروند انواع شناورهای بزرگ و کوچک در بندر شهید‬ ‫رجایی در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال ‪ 94‬سخن به میان اورد و ادامه داد‪ :‬از‬ ‫این میزان‪ 723 ،‬شناور بزرگ باالی یک هزار تن و ‪ 215‬شناور نیز زیر‬ ‫یک هزار تن وزن داشته است‪ .‬ایدنی در پایان گفت‪ :‬در مدت یادشده‪،‬‬ ‫تخلیه و بارگیری ‪393‬هزار و ‪ 176‬تی ای یو کانتینر در پیش��رفته ترین‬ ‫بندر کانتینری کشور انجام شد‪.‬‬ ‫وی یاداور می ش��ود‪ ،‬بندر ش��هید رجایی به عن��وان بزرگترین بندر‬ ‫تجاری ایران در فاصله ‪ 23‬کیلومتری غرب شهر بندرعباس واقع شده‬ ‫و با بهره مندی از ‪ 41‬پست اسکله و ‪ 2400‬هکتار وسعت‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫پذیرش س��االنه حدود ‪90‬میلیون تن ان��واع کاالی نفتی و غیرنفتی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫چگونه تامین می کند؟‬ ‫این ش��رکت م��واد اولیه مورد نیاز خ��ود را از صنایع‬ ‫مل��ی مس تهیه می کند و مابقی را از مواد اولیه مرغوب‬ ‫و با کیفیتی که در داخل کش��ور تولید می شود‪ ،‬تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت س�یم و کاب�ل باختر به چ�ه دلیل به‬ ‫عنوان ش�رکت منتخب در مراسم صنعت و معدن‬ ‫برگزیده شد؟‬ ‫در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب سال همدلی‬ ‫و همزبان��ی دولت و ملت نام گرفته‪ ،‬در ش��رکت کابل‬ ‫باختر نیز بین کارکنان و مدیران این همدلی ایجاد شده‬ ‫و تمامی کارکنان این شرکت با تالش و کوشش دست‬ ‫به دس��ت ه��م دادند که این ش��رکت در میان چندین‬ ‫شرکت و صنایع مختلف‪ ،‬به عنوان منتخب روز صنعت‬ ‫و معدن برگزیده شود‪.‬‬ ‫€ €این شرکت ساالنه چه میزان تولید دارد؟‬ ‫س��االنه حدود ‪ 2‬هزار تن از انواع س��یم و کابل تولید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫€ €چند ن�وع محصول در ش�رکت س�یم و کابل‬ ‫باختر تولید می شود؟‬ ‫محص��والت ما ش��امل انواع س��یم و کابل مس��ی و‬ ‫الومینیومی‪ ،‬کابل های تخصصی‪ ،‬ابزار دقیق‪ ،‬قلع اندود‪،‬‬ ‫س��یم و کابل ضد اتش‪ ،‬س��یم ها و کابل های الستیکی‪،‬‬ ‫کاب��ل زمین��ی ‪ ،‬کابل ه��ای ارم��وردار ‪ ،‬س��یم و کاب��ل‬ ‫کنستانتریک‪ ،‬سیم های خود نگه دار‪ ،‬سیم و کابل افشان‬ ‫و نیمه افش��ان‪ ،‬کابل تخت اسانسور‪ ،‬افشان الومینیوم‪،‬‬ ‫اِی س��ی اس ار‪ ،‬کابل ارجی و دیگر گروه ها اس��ت‪ .‬البته‬ ‫این محصوالت هرکدام ش��امل انواع مختلفی می شوند‪.‬‬ ‫محصوالت ما تنوعی بیش از چند هزار قلم دارد‪.‬‬ ‫€ €محصوالت مورد نیاز کدام ش�رکت ها را تامین‬ ‫می کنید؟‬ ‫طرف قرارداد ما توانیر‪ ،‬شرکت های توزیع برق‪ ،‬نهادها‬ ‫و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی هستند‪.‬‬ ‫مدیریت اب جدی گرفته می شود‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان جه��اد‬ ‫کش��اورزی هرمزگان گفت‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته تولی��د محص��ول پیاز و‬ ‫گوجه هریک از ‪2‬هزار و ‪500‬تن به‬ ‫‪10‬هزار تن افزایش یافت که این‬ ‫افزایش تولید به دلی��ل همزمانی‬ ‫با برداشت محصول با استان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬جنوب کرمان‬ ‫و فارس باعث اشباع بازار فروش شد و درنتیجه کشاورزان هرمزگانی متحمل خسارت و زیان‬ ‫ش��دند‪ .‬ناصر حیدری پوری افزود‪ :‬به همین دلیل مس��ئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫درص��دد برامدند با برنامه ریزی مناس��ب ابتدا تولید محص��والت اب بر ازجمله گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫هندوانه و ذرت را نظام مند کنند و دوما از کشت محصوالت کم اب بر با توجیه اقتصادی باال‬ ‫در طرح الگوی کشت به عنوان طرح جایگزین بهره ببرند‪ .‬وی گفت‪ :‬سطح زیرکشت گوجه و‬ ‫پیاز استان ‪14‬هزار هکتار است که با وجود اقتصادی نبودن این محصوالت باعث هدر رفتن‬ ‫س��رمایه هایی همچون اب و خاک می ش��ود‪ .‬به همین دلیل کشت دانه های روغنی همچون‬ ‫کلزا‪ ،‬پنبه‪ ،‬کنجد و افتابگردان جایگزین پیاز و گوجه می ش��ود و محصوالت جایگزین ش��ده‬ ‫کم اب بر و اقتصادی تر هس��تند‪ .‬حیدری پوری افزود‪ :‬در راستای اجرای طرح الگوی کشت و‬ ‫مدیریت اب با کشاورزان هشتبندی‪ ،‬شمیل‪ ،‬حاجی اباد و کهورستان نشست های هم اندیشی‬ ‫و بررس��ی مشکالت بخش کش��اورزی برگزار کردیم و تاکنون بیش از ‪ 8‬هزار کشاورز از این‬ ‫طرح استقبال کرده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬با انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه هرمزگان در زمینه استفاده‬ ‫از توان علمی و امکانات ازمایش��گاهی دانش��کده کش��اورزی این دانشگاه در راستای اجرای‬ ‫طرح های کش��اورزی گام دیگری برای رفع مشکل اب و مدیریت ذخایر ابی استان برداشته‬ ‫شد‪ .‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد‪ :‬ارتقای معلومات تولید کنندگان‪،‬‬ ‫اموزش کشاورزان و رعایت موارد فنی از مهم ترین موضوعاتی است که در اجرای طرح الگوی‬ ‫کش��ت باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬حیدری پوری گفت‪ :‬خارج کردن کش��اورزی از سنتی به‬ ‫مکانیزه‪ ،‬کنار گذاشتن کشت تک محصولی و روی اوردن به تنوع کشت‪ ،‬استفاده از سیستم‬ ‫ابیاری نوین‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار و رونق اقتصادی از مهم ترین اهداف اجرای طرح الگوی‬ ‫کشت و مدیریت اب است‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫عملیات اجرایی پتروشیمی‬ ‫اسداباد تیرماه اغاز می‪‎‬شود‬ ‫‪ :‬نماین��ده م��ردم اس��داباد در مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی از اغاز عملیات اجرایی پتروش��یمی اسداباد در‬ ‫تیرماه امس��ال خبر داد و گف��ت‪ :‬این پروژه برای ‪ ۹۰۰‬نفر‬ ‫به صورت مستقیم اشتغالزایی دارد‪.‬بهروز نعمتی با اشاره‬ ‫به اینکه مجوز پتروش��یمی اس��داباد از س��وی وزیر نفت‬ ‫صادر شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر به دنبال خرید‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت بوده و این مهم از طریق گش��ایش اسنادی‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬وی درب��اره واگذاری زمین برای ایجاد این‬ ‫پتروشیمی در اس��داباد نیز گفت‪ :‬چند قطعه زمین برای‬ ‫اجرای پتروش��یمی در شهرستان اسداباد مشخص شده‬ ‫ولی برخی از انها دارای معارض هستند که باید مشکالت‬ ‫موج��ود در این زمینه رفع ش��ود‪.‬نعمتی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫عملیات اجرایی پتروشیمی اس��داباد تیرماه امسال و در‬ ‫روزهای اینده اغاز می‪‎‬شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امیدواریم امسال‬ ‫به نوعی کار اجرایی شود که شاهد پیشرفت ‪۴۰‬درصدی‬ ‫کار باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه این پروژه در چند فاز طراحی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این پروژه نیازمند ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه‪‎‬گذاری بوده و برای ‪ ۹۰۰‬نفر نیز به صورت‬ ‫مستقیم اشتغالزایی به همراه دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 341‬میلیارد‬ ‫ریالی در معادن استان یزد‬ ‫ایسنا‪ :‬سرپرست حوزه معاونت معدن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان یزد از سرمایه گذاری ‪340‬میلیارد‬ ‫و ‪956‬میلیون ریالی در بخش معادن اس��تان در س��ال‬ ‫گذش��ته که موجب ایجاد ‪ 351‬فرصت شغلی نیز شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خبر داد‪ .‬علی گل اقایی به مناسبت دهم تیر ماه‬ ‫«روز صنعت و معدن» ضمن ارائه برخی امارها در حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬گفت‪ :‬معاونت معدن اس��تان در س��ال گذشته‬ ‫ب��ا صدور ‪ 48‬پروانه اکتش��اف با ارزش س��رمایه گذاری‬ ‫‪34‬میلیارد و ‪956‬میلیون ریال‪ 70 ،‬گواهینامه کشف با‬ ‫سرمایه گذاری ‪32‬میلیارد و ‪762‬میلیون ریال و ذخیره‬ ‫قطعی ‪86‬میلی��ون و ‪724‬هزار ت��ن و همچنین صدور‬ ‫‪ 45‬پروان��ه بهره ب��رداری با میزان تولی��د یک میلیون و‬ ‫‪595‬ه��زار تن و ذخیره قطع��ی ‪22‬میلیون و ‪ 355‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬موجب سرمایه گذاری ‪340‬میلیارد و ‪ 956‬میلیون‬ ‫ریال و اشتغال ‪ 351‬نفر شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صدور‬ ‫‪ 84‬اجازه برداش��ت توسط این معاونت در سال گذشته‪،‬‬ ‫منجر به استخراج ‪4‬میلیون و ‪641‬هزار تن ماده معدنی‬ ‫شده است‪ .‬گل اقایی با اشاره به دیگر فعالیت های انجام‬ ‫شده این معاونت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انجام بیش از ‪ 500‬بازدید‬ ‫از مع��ادن و تهی��ه گزارش های نظارتی در س��ال ‪ 93‬و‬ ‫محاس��به و قطعی کردن حقوق دولتی معادن به میزان‬ ‫‪3‬هزار و ‪400‬میلیارد ریال در حوزه وظایف معاونت بوده‬ ‫که انجام شده است‪.‬‬ ‫بوشهر به کارگاه سازندگی‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫‪ :‬ش��هردار بوش��هر گف��ت‪ :‬مصمم هس��تیم که به‬ ‫نمایندگی از مردم ش��هر جلوی کس��انی که برای گردش‬ ‫و تفریح به بوش��هر می ایند ابروداری کرده و کاری کنیم‬ ‫که زمان و دفعات حضور گردش��گران در بوش��هر افزوده‬ ‫شود‪ .‬شهردار بندر بوش��هر در مراسم کلنگ زنی ‪ 2‬پروژه‬ ‫عمران ش��هری شهر بوشهر با اشاره به برنامه های عمرانی‬ ‫و خدماتی شهرداری بوش��هر در روز های اتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مردم بوش��هر منتظر باش��ند که بعد از عید س��عید فطر‬ ‫دگرگونی های بزرگی در س��طح ش��هر مش��اهده کنند‪.‬‬ ‫میگل��ی نژاد با بیان این نکته که بع��د از عید فطر در تمام‬ ‫سطح شهر کارهای عمرانی و توسعه ای انجام خواهد شد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همه مجموعه شهرداری بندر بوشهر عزم خود‬ ‫را ج��زم کرده اند تا ب��ا همکاری و همدل��ی و کار بی وقفه‬ ‫ش��بانه روزی کاری کنند که شبه جزیره بوشهر به یکی از‬ ‫جاذبه های گردش��گری کشور تبدیل شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به همین دلیل مصمم هس��تیم که به نمایندگی از مردم‬ ‫ش��هر جلوی کس��انی که برای گردش و تفریح به بوشهر‬ ‫می ایند ابروداری ک��رده و کاری کنیم که زمان و دفعات‬ ‫حضور گردشگران در بوشهر افزوده شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات خراسان جنوبی‬ ‫به خراسان رضوی‬ ‫‪ :‬مدیرکل دامپزش��کی خراسان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال بیش از ‪ 12‬تن پشم گوس��فندی به خراسان‬ ‫رض��وی ارس��ال ش��د‪ .‬علیرض��ا رفعی‪‎‬پ��ور‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دامپزش��کی خراس��ان جنوبی اظهار کرد‪ :‬در ماه های‬ ‫گذش��ته مق��دار ‪ 12‬ه��زار و ‪ 500‬کیلوگ��رم پش��م‬ ‫گوس��فندی تولیدی در اس��تان پس از شست وش��و و‬ ‫ضدعفونی با نظارت دامپزش��کی مورد تایید س�لامت‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬محموله های پش��م گوسفند‬ ‫در کارگاه ه��ای پشم ش��ویی علی��ه بیماری ش��اربن‬ ‫ضدعفونی و پس از اتمام مراحل بهداشتی قرنطینه ای‬ ‫با مجوزهای بهداشتی دامپزشکی به مقصد کارگاه های‬ ‫فراوری خراس��ان رضوی حمل ش��ده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫دامپزش��کی خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬با توجه به امکان‬ ‫انتقال بیماری های دامی و قابل انتقال از دام به انسان‬ ‫توس��ط فراورده های خام دام��ی غیرخوراکی همچون‬ ‫پش��م گوس��فندی‪ ،‬اقدامات بهداش��تی و قرنطینه ای‬ ‫دامپزش��کی در ارتباط با پش��م دام ها می تواند سبب‬ ‫حفظ کیفیت و سالمت محصوالت دامی و پیشگیری‬ ‫از انتقال بیماری های دامی و مش��ترک بین انس��ان و‬ ‫دام شود‪.‬‬ ‫حمایت از تولید کنندگان بومی‬ ‫اولویت دارد‬ ‫ف�ارس‪ :‬فرمان��دار وی��ژه زاب��ل گف��ت‪ :‬حمای��ت از‬ ‫تولیدکنن��دگان بوم��ی منطقه بای��د در اولویت کار‬ ‫مدی��ران منطقه ب��رای پویای��ی این صنوف باش��د‪.‬‬ ‫هوشنگ ناظری در جلسه کمیته اشتغال با اشاره به‬ ‫تامین سرمایه در گردش کارگاه‪‎‬های کوچک زودبازده‬ ‫افزود‪ :‬تس��هیالت مورد نیاز برای پویایی کارگاه‪‎‬های‬ ‫اشتغالزا در منطقه فراهم و پرداخت شده و از هرگونه‬ ‫اشتغالزایی پایدار در سطح منطقه استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادامه داد‪ :‬امکان ام��وزش صنایع چرم‬ ‫در مجموعه هالل احم��ر برای متقاضیان این صنعت‬ ‫فراهم شده و عالقه مندان می توانند پس از گذراندن‬ ‫ای��ن دوره ها و کس��ب گواهینامه الزم از تس��هیالت‬ ‫اش��تغالزایی در حوزه های مختلف این امر اس��تفاده‬ ‫و اش��تغال پای��دار ایجاد کنند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫کیفیت مناسب اجناس تولیدی در منطقه بیان کرد‪:‬‬ ‫باید همه تولیدکنندگان ت�لاش کنند تا کاالی ارائه‬ ‫ش��ده در ب��ازار از مرغوبیت کافی برخوردار باش��د و‬ ‫بتواند با کاالهای کالنش��هرها رقابت کند و با قیمت‬ ‫مناسب در بازار منطقه به فروش برسد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذار‬ ‫در بخش گردشگری تیران و کرون‬ ‫‪ :‬فرماندار تیران و کرون گفت‪ :‬شهرستان تیران‬ ‫و ک��رون دارای اثار تاریخ��ی و مراکز دیدنی متنوعی‬ ‫اس��ت و باید زمینه جذب گردش��گر و سرمایه گذار در‬ ‫ان فراهم ش��ود‪ .‬علی رحمانی اظهار کرد‪ :‬شهرس��تان‬ ‫تیران و کرون دارای قدمتی باالی ‪ 6‬هزار سال است و‬ ‫با جذب س��رمایه گذار و ورود گردشگر می توان بهتر از‬ ‫گذشته این شهرستان را معرفی کرد‪ .‬فرماندار تیران و‬ ‫کرون درباره منطقه گردش��گری قمیشلو تصریح کرد‪:‬‬ ‫این منطقه گردش��گری در ‪ 6‬کیلومتری شمال تیران‬ ‫قرار گرفت��ه و به زودی به منطقه نمونه گردش��گری‬ ‫تبدیل خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با پیگیری های مستمر و‬ ‫راهکار جدید درصدد هستیم تا با جذب سرمایه گذار و‬ ‫موافقت اداره محیط زیست زمینه ورود گردشگران به‬ ‫این منطقه را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬ابراهی��م قربانی‪ ،‬رییس ش��ورای مبارزه‬ ‫با مواد مخدر اس��تان خراس��ان ش��مالی در همایش‬ ‫پیش��گیری از اعتیاد به مواد مخدر گفت‪ :‬در سال های‬ ‫‪ 92‬و ‪ 93‬کش��فیات مواد مخدر در اس��تان ‪ 48‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬وی با طرح این سئوال که اعتیاد‬ ‫به مواد مخدر در جامعه افزایش یا کاهش داشته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود تالش های انجام ش��ده اعتیاد به‬ ‫مواد مخدر در جامعه در حال افزایش است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد توسط‬ ‫یک دس��تگاه و ارگان به نتیجه نمی رسد و الزم است‬ ‫تمامی دس��تگاه ها با مش��ارکت جمع��ی و به صورت‬ ‫هماهنگ در این مسیر گام بردارند‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرعامل س��ازمان عمران و بهس��ازی‬ ‫ش��هرداری کاش��ان از بهره ب��رداری ط��رح توس��عه‬ ‫کارخان��ه تولید قطعات بتنی در این شهرس��تان خبر‬ ‫داد‪ .‬ابوالفضل س��اروقیان اظهار کرد‪ :‬س��ازمان عمران‬ ‫و بهسازی شهرداری کاش��ان به عنوان بازوی اجرایی‬ ‫ش��هرداری کاشان در اجرای پروژه های عمران شهری‬ ‫و تامی��ن مصال��ح مورد نیاز ش��هرداری در بخش های‬ ‫قطعات بتنی‪ ،‬اس��فالت و مصالح سنگی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫خود را همگام با برنامه های توس��عه ای ش��هرداری در‬ ‫بخش پروژه های عمرانی س��رعت و ش��تاب بیشتری‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫استان ها‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان شمالی در گفت وگو با‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫درباره سفر رهبر معظم انقالب به این استان گفت‬ ‫ردیف بودجه مصوبات مشخص شود‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬یک��ی از دالیلی که‬ ‫مسئوالن کشوری به سفرهای استانی می روند‪ ،‬بررسی‬ ‫شرایط اقتصادی استان ها از نزدیک است‪ .‬دستاورد این‬ ‫س��فرها برای مردم اس��تانی که مقام یا مسئولی از ان‬ ‫بازدی��د کرده ‪ ،‬به طور معمول مصوبات اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫در این بخش پس از بررس��ی های م��ورد نیاز مصوباتی‬ ‫اعالم می شود تا مشکالت اش��تغالزایی‪ ،‬تولید‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و دیگر مشکالت اینچنینی برطرف شوند‪ .‬استان‬ ‫خراسان شمالی هم خارج از این قاعده نیست‪ .‬در سفر‬ ‫رهبر معظم انقالب به این اس��تان در س��ال ‪ 91‬و سفر‬ ‫رییس جمه��وری در چند ماه گذش��ته به این اس��تان‬ ‫مصوباتی برای مردم خراس��ان شمالی به دست امد اما‬ ‫هنوز این مصوبات به نتیجه ای که مورد نظر مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی بوده‪ ،‬نرس��یده اس��ت‪ .‬انها معتقدند اقدامات‬ ‫نهادهایی ک��ه باید ردیف بودجه این مصوبات را تعیین‬ ‫کنند هنوز به نتیجه نرس��یده است‪ .‬این دست نیافتن‬ ‫به نتیجه س��بب ش��ده تا هنوز س��هم صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از این اعتبار تخصیص نیافته مش��خص نباش��د‬ ‫اما مسئوالن اس��تانی معتقدند که اختصاص اعتبار در‬ ‫ایجاد زیرساخت ها تحول ایجاد کرده و تاثیر بسزایی در‬ ‫توسعه صنایع خواهد داشت‪ .‬در ادامه برای بررسی این‬ ‫موضوع و دیگر مشکالت استان خراسان شمالی‬ ‫با یحیی نیکدل‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این استان به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫€ €مصوبات�ی که در س�فر رهبر معظ�م انقالب و‬ ‫رییس جمهوری به دست امد‪ ،‬دچار چه سرنوشتی‬ ‫شدند؟‬ ‫مصوبات س��فر رییس جمه��وری ‪ 700‬میلیارد اعتبار‬ ‫در حوزه های مختلف بوده اس��ت که بخش��ی از ان به‬ ‫صنعت مربوط می ش��ود اما هن��وز ابالغیه این مصوبات‬ ‫برای ما صادر نشده است‪ .‬همچنین در سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به استان خراسان شمالی که در سال ‪ 91‬انجام‬ ‫ش��د هزار و ‪ 250‬میلیارد تومان تسهیالت تصویب شد‪.‬‬ ‫مسئله ای که در این زمینه برای ما وجود دارد این است‬ ‫که ردیف بودجه این تس��هیالت در مصوبه دیده نشده‬ ‫بود و پیش��نهاد اصلی ما درباره این مصوبه‪ ،‬مش��خص‬ ‫شدن ردیف بودجه این میزان تسهیالت بود‪.‬‬ ‫این مصوبات در حوزه گازرس��انی‪ ،‬پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫اب رسانی روستایی‪ ،‬برق‪ ،‬راه سازی و این دست مسائل‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخش صنعت بیش��تر تسهیالتی است که‬ ‫از مح��ل صندوق توس��عه ملی با ن��رخ ‪ 12‬درصد داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬رییس جمه��وری هم در س��خنرانی خود در‬ ‫اس��تان خراسان ش��مالی به این موضوع اش��اره کرد و‬ ‫اکنون در انتظار ابالغیه این مصوبات هستیم تا عملیاتی‬ ‫ش��وند‪ .‬در صورتی که ابالغی��ه الزم در این زمینه برای‬ ‫اس��تان صادر ش��ود نه تنها مردم از این زیرس��اخت ها‬ ‫بهره من��د می ش��وند بلکه در بخش صنع��ت هم تغییر‬ ‫زی��ادی به وجود می ای��د‪ .‬در صورتی که گاز‪ ،‬برق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫تلفن و دیگر موارد زیرساختی تامین شوند‪ ،‬صنایع هم‬ ‫پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت و این امکان برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی هم به وجود می اید که توسعه و‬ ‫گسترش در کار خود داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €عم�ده مش�کالت بخش صنع�ت در اس�تان‬ ‫خراسان شمالی چیست؟‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫اکنون با مش��کل س��رمایه در گردش مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫پایین بودن سرمایه در گردش باعث مشکالتی در بخش‬ ‫صنعت و تولید این استان شده است که با پیگیری های‬ ‫الزم در تالش هس��تیم ت��ا با تس��هیالت بانکی میزان‬ ‫س��رمایه در گردش را افزایش دهیم تا این مش��کالت‬ ‫بر طرف شوند‪.‬‬ ‫حفظ اش��تغال موجود در استان وابس��ته به افزایش‬ ‫میزان س��رمایه در گردش اس��ت‪ .‬افزایش س��رمایه در‬ ‫گردش به چند دلیل اهمیت زیادی برای اس��تان دارد‪.‬‬ ‫در صورتی که سرمایه در گردش کاهش یابد‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولی��دی با ظرفیت کمتری کار می کنند‪ .‬در این حالت‬ ‫تعدیل نیرو و بیکاری به وجود می اید و اس��تان از رونق‬ ‫اقتصادی می افتد‪ .‬واضح است که از رونق افتادن اقتصاد‬ ‫و تولید اس��تان یعنی ف��رار س��رمایه و در این صورت‬ ‫سرمایه جدید هم وارد استان نخواهد شد‪.‬‬ ‫€ €تاسیس و احداث واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫نیاز به سرمایه ثابت دارد و این سرمایه در بعضی‬ ‫از اس�تان ها اهمیت بیش�تری نس�بت به سرمایه‬ ‫در گردش پیدا کرده اس�ت‪ ،‬در اس�تان خراسان‬ ‫شمالی این موضوع چگونه است؟‬ ‫به طور قطع اگر کسی بگوید فقط تسهیالت سرمایه‬ ‫در گردش الزم اس��ت‪ ،‬حرف غیرکارشناس��ی زده زیرا‬ ‫هم��واره در بخش تولید و صنع��ت واحدهای جدیدی‬ ‫به وج��ود می ایند و این واحدها برای تاس��یس نیاز به‬ ‫سرمایه ثابت دارند‪ .‬در استان خراسان شمالی موضوعی‬ ‫که ب��رای ما اهمی��ت دارد اولویت بندی بین س��رمایه‬ ‫در گردش و س��رمایه ثابت اس��ت‪ ،‬با احتس��اب شرایط‬ ‫کنون��ی افزایش س��رمایه در گردش برای این اس��تان‬ ‫اهمیت بیشتری دارد اما نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه‬ ‫احداث هم در اس��تان وجود دارد‪ .‬س��رمایه در گردش‬ ‫برای بعضی از واحدها گاهی اهمیت بیش��تری از حالت‬ ‫ع��ادی پیدا می کند‪ .‬به طور مث��ال بعضی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی در بخش س��رمایه ثابت مش��کلی‬ ‫ندارند و سرمایه گذاری الزم را داشته اند اما برای خرید‬ ‫ماش��ین االت و راه اندازی خط تولیدهای جدید نیاز به‬ ‫سرمایه در گردش پیدا می کنند تا رونق خود را افزایش‬ ‫دهن��د و از این منبع بتوانند برای راه اندازی خط تولید‬ ‫جدید یا خرید ماش��ین االت مورد نیاز‪ ،‬سرمایه ثابت به‬ ‫دس��ت اورند‪ .‬به این دالیل س��رمایه در گردش اولویت‬ ‫استان است اما به سرمایه ثابت هم نیاز داریم‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان صنعت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت در بخش‬ ‫معادن استان خراسان شمالی اکنون مشغول چه‬ ‫فعالیتی است؟‬ ‫چند پروژه پیشنهادی اکنون در دست تحقیق وجود‬ ‫دارد اما در این مس��یر مش��کالتی وجود دارند‪ .‬یکی از‬ ‫خواس��ته های ما تامین زیرساخت هاس��ت‪ .‬در صورتی‬ ‫که در بعضی از مناطق معدنی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫زیرساخت ها تامین شوند و اعتبارات الزم هم داده شود‪،‬‬ ‫از معادنی که ظرفیت باال دارند می توان بهره بیش��تری‬ ‫برد‪ .‬اکنون این تعامل وجود دارد و امیدواریم با توجه به‬ ‫دستاوردهای ‪ 2‬واحد صنعتی در استان خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬تع��دادی از مس��ئوالن و کارشناس��ان‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی به مناس��بت‬ ‫گرامیداشت دهه تولید از ‪ 2‬واحد صنعتی وابسته‬ ‫ب��ه صنایع معدنی و ش��رکت کویر تای��ر بازدید‬ ‫کردند و با مس��ائل و مشکالت این واحدها اشنا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع کارخانج��ات هبلکس رضوی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بلوک س��بک به ش��کل اج��ر و در‬ ‫راستای سبک سازی دیوارهای ساختمانی از نظر‬ ‫اقتصادی به صرفه است‪.‬‬ ‫علیرضا عابدی افزود‪ :‬اواخر س��ال گذش��ته با‬ ‫کیفیت باالی محصول و داش��تن ‪ 3‬اس��تاندارد‬ ‫ن را از این‬ ‫متفاوت‪ ،‬صادرات به کش��ورهای جها ‬ ‫کارخانه اغاز کردیم‪ .‬عابدی بیان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫این کارخانه شامل سیمان‪ ،‬سیلیس و اهک است‬ ‫که با مخلوط کردن و اضافه ش��دن پودر مکمل‬ ‫عمل هوادهی انجام می ش��ود‪ .‬حدود ‪ 80‬س��ال‬ ‫پیش فرمول هبلکس توسط دانشمندی سوئدی‬ ‫کش��ف ش��د و ‪ 40‬س��ال پیش نیز دانشمندی‬ ‫المانی این محصول را تجاری سازی کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع کارخانج��ات هبلکس رضوی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از ‪ 40‬س��ال گذش��ته تاکنون در‬ ‫‪ 95‬درص��د از دیوارهای جدا کنن��ده در اروپا از‬ ‫دیوارهای سبک یا هبلکس استفاده می شود که‬ ‫در ای��ران تاکنون تنها ‪ 3‬درص��د از محصول در‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ‪ 200‬هزارتنی پیش روی چدن‬ ‫کویر خاوران‬ ‫دیوارهای جدا کننده استفاده شده است‪.‬‬ ‫عاب��دی بیان ک��رد‪ :‬بلوک های وزن س��بک به‬ ‫گونه ای است که روی اب می ماند و وزن اسکلت‬ ‫را ‪ 20‬درصد کم می کند و عایق حرارت و صوت‬ ‫اس��ت و این بلوک ها در ابع��اد بزرگ ‪ 60‬در ‪25‬‬ ‫تولید ش��ده و دارای فاکت��ور مخصوص مقاومت‬ ‫و وزن مخصوص اس��ت و با توجه به درخواست‬ ‫مش��تری ضخامت های ان در اندازه های ‪،10 ،8‬‬ ‫‪ 15 ،12‬و ‪ 20‬سانتی متر تغییر می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع کارخانج��ات هبلکس رضوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ظرفیت این کارخانه تولید ‪ 600‬متر‬ ‫مکعب بلوک س��بک هوادهی ش��ده است که به‬ ‫طور مس��تقیم اش��تغال ‪ 130‬نفر را فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬عابدی اضهار کرد‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخست امسال‬ ‫با شکل گیری روند صادرات به کشور عراق نیز ‪4‬‬ ‫میلیون دالر صادرات داش��ته ایم و یکی از فواید‬ ‫این دیوارها روند سریع کار است‪ .‬در ساخت این‬ ‫دیوارها به جای استفاده از مالت ماسه و سیمان‪،‬‬ ‫چسب کاربرد دارد‪.‬‬ ‫پینگ های ش��ان‪ ،‬مدیرعام��ل کارخانه چدن‬ ‫کویر خاوران با اشاره به روند ساخت این پروژه‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در حال حاض��ر در پروژه کارخانه‬ ‫چدن خوس��ف ‪ 40‬نفر چینی و ‪ 25‬نفر ایرانی‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫رسیدن دستگاه های چدن و بزرگی انها‪ ،‬مونتاژ‬ ‫ان در حال انجام است‪ .‬پیش بینی می شود تا ‪3‬‬ ‫ماه اینده ازمایش این مجموعه ش��روع شود و‬ ‫یک ماه پس از ازمایش اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه چدن خوس��ف گفت‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه به ظرفیت تولید ‪ 100‬هزار تن چدن‬ ‫خاکستری‪ 150 ،‬هزار تن سنگ اهن و ‪ 50‬هزار‬ ‫تن کک حرارتی خواهد رسید‪.‬‬ ‫های ش��ان بیان کرد‪ :‬مواد اولیه این کارخانه‬ ‫زغال اس��ت ک��ه از طبس بوده و س��نگ اهن‬ ‫اس��ت که از معادن قلعه زری و یا خواف تهیه‬ ‫می ش��ود و با راه اندازی این کارخانه برای ‪250‬‬ ‫نفر اشتغال مس��تقیم ایجاد می شود که از این‬ ‫تعداد ‪ 225‬ایرانی و ‪ 25‬نفر چینی تا راه اندازی‬ ‫کامل و یادگیری در ‪ 3‬شیفت فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬مش��کل اب کارخانه چدن‬ ‫خوسف در حال پیگیری است و برای ازمایش‬ ‫پی��ش از افتتاح ان نیز ب��ه ‪ 6‬لیتر اب در ثانیه‬ ‫نیازمند هستیم‪.‬‬ ‫اعتبارات استانی و همکاری شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫به این ظرفیت ها دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫س��ال گذشته تالش هایی ش��د تا گام های اولیه برای‬ ‫مطالعات اکتشافی و شناسایی معادن مختلف اغاز شود‬ ‫و خوشبختانه بحث مطالعات اکتشافی به دستاوردهای‬ ‫خوبی رس��یده است‪ .‬در استان خراسان شمالی تاکنون‬ ‫در این زمینه فعالیت مناس��بی انجام نشده و امیدواریم‬ ‫با مطالعات زمین شناسی این کار به صورت اصولی انجام‬ ‫ش��ود و ظرفیت این استان در بخش معادن مشخص تر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €معادن فعال اس�تان در چه وضعیتی هستند؟‬ ‫ایا مشکالت این حوزه به معادن فعال هم رسیده‬ ‫است؟‬ ‫شهرس��تان راز و جرگالن در ش��مال استان خراسان‬ ‫ش��مالی داری معادن باکیفیتی اس��ت ک��ه اکنون هم‬ ‫در انها برداش��ت مواد معدنی انجام می شود‪ .‬البته این‬ ‫مواد به صورت خام به دیگر اس��تان ها منتقل می ش��ود‬ ‫و در واقع س��ود اصلی عاید انها می شود‪ .‬به دلیل نبود‬ ‫صنایع تبدیلی در اس��تان مش��کالتی به وجود می اید‪.‬‬ ‫تامین زیرساخت های مناسب در این زمینه می تواند به‬ ‫بخش معادن هم کمک زیادی داش��ته باشد و با ایجاد‬ ‫صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروش��ی می ش��ود به‬ ‫دستاوردهای خوبی رس��ید‪ .‬باید از بخش خصوصی در‬ ‫این بخش استفاده کرد‪.‬‬ ‫معادن مرمر در شهرستان بجنورد وجود دارند و چند‬ ‫معدن در این زمینه فعال هستند اما در این معادن هم‬ ‫باز مش��کل خام فروش��ی به دیگر استان ها وجود دارد و‬ ‫امیدواریم با تشویق بخش خصوصی صنایع تبدیلی در‬ ‫این حوزه ها به وجود بیایند تا اس��تان خراسان شمالی‬ ‫در بحث رونق تولید و اقتصاد پیشرفت بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬اکنون از مشکالت و برداشت مواد معدنی می توان‬ ‫به عنوان بخش دشوار این چرخه نام برد‪ .‬به دلیل نبود‬ ‫صنایع تبدیلی و س��رمایه گذاری مناسب در این استان‬ ‫بهره و س��ود اصلی ب��ه دیگر اس��تان ها تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫انتظ��اری که اکنون می رود این اس��ت ک��ه واحدهای‬ ‫فراوری این منابع هم در اس��تان خراس��ان شمالی به‬ ‫وجود بیایند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه مش�وق هایی ب�رای س�رمایه گذاران این‬ ‫بخش در اس�تان خراسان ش�مالی در نظر گرفته‬ ‫شده است؟‬ ‫اکن��ون در تالش هس��تیم ت��ا س��رمایه گذارانی که‬ ‫عالقه مند به س��رمایه گذاری در این بخش هس��تند را‬ ‫به اس��تان خراسان شمالی بیاوریم و با حمایت هایی که‬ ‫می توانیم از انها داشته باشیم‪ ،‬سرمایه انها را در بخش‬ ‫فراوری این محصوالت به کار گیریم‪ .‬بخش عمده ای از‬ ‫معدنداران این اس��تان امکان س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫فراوری مواد معدنی را ندارند و در این بخش باید دیگر‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫موسسه میزان باید پاسخگو باشد‬ ‫فارس‪ :‬رییس مجمع نمایندگان خراس��ان رضوی با تاکید بر اینکه موسس��ه‬ ‫میزان باید پاس��خگوی س��پرده گذاران باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬دادس��تانی در دفاع و‬ ‫جلوگیری از تضییع حقوق مردم تالش کند‪.‬‬ ‫محمدرضا محس��نی ثانی با اش��اره به وضعیت پیش امده در زمینه موسسه‬ ‫مالی و اعتباری میزان اظهار کرد‪ :‬این موسس��ه باید پاسخگوی سپرده گذاران‬ ‫و تخلفاتش باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با تماس های مکرر مردم با حوزه انتخابیه و ضرورت بررسی‬ ‫ورود به مس��ئله میزان تصمیم به برقراری ارتباط و مکاتبات مختلف با مراجع‬ ‫قانونی گرفتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما بر اس��اس وظیفه ذاتی و در راس��تای حمایت‬ ‫و دف��اع از حقوق موکالن خود در منطقه و س��پرده گذاران میزان‪ ،‬جلس��ات‬ ‫متعددی را با مسئوالن مختلف در سطح استان و کشور داشته ایم‪.‬‬ ‫محسنی ثانی با بیان اینکه پیگیری های متعدد باعث شد تا مسئوالن مرتبط‬ ‫با این موضوع متوجه اهمیت ان شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار ما از دادستانی‬ ‫استان و کشور این است که در دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تالش‬ ‫کند و برخوردهای قانونی با متخلفان داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه انتظار ما‬ ‫از مدیریت اس��تان نیز ت�لاش برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم تصمیم هایی که در این زمینه گرفته می شود همه در راستای‬ ‫حمایت و حراست از حقوق سپرده گذاران و کارکنان این موسسه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئوالن موسس��ه مالی و اعتباری میزان باید خود را بر اساس‬ ‫قانون با ش��رایط بانک مرکزی در راس��تای پرداخت مطالبات مردم هماهنگ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محسنی ثانی با تاکید بر اینکه همه موسسات مالی و اعتباری باید از قوانین‬ ‫بانک مرکزی تبعیت کنند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬این مسئله سبب اجرای درست قانون‪،‬‬ ‫ساماندهی بازار پولی کشور‪ ،‬جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اتفاقاتی مانند‬ ‫مسئله میزان می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ماراتن بیش فعال ها روی پیست خیس‬ ‫عشق «مینی ماینر»‪ ... ،‬عشق مستر بین‬ ‫ایستگاه های راه اهن ایران چند وجهی می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫چالش های پیش روی خودروسازان را در طراحی و تولید پلتفرم بررسی کرد‬ ‫پلتفرم مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد!‬ ‫مین�ا ایزدی _ گروه خودرو‪ :‬اس�تراتژی طراحی‬ ‫پلتف�رم مش�ترک در ح�دود ‪ ۱۵‬ی�ا ‪ ۲۰‬س�ال‬ ‫اس�ت ک�ه در جهان ب�اب ش�ده و از مزیت های‬ ‫باالیی برخوردار اس�ت که ش�امل کاهش قیمت‬ ‫محصوالت و افزایش س�رعت دستیابی به تنوع‬ ‫در تولید خودروها اس�ت‪ .‬در س�ند چش�م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬خودرو اهداف بسیاری برای خودروسازان‬ ‫درنظر گرفته ش�ده اس�ت‪ .‬به منظور رسیدن به‬ ‫این اهداف خودروس�ازان می توانن�د با افزایش‬ ‫تی�راژ خود به تولید ‪ ۳‬میلیون دس�تگاه خودرو‬ ‫در کش�ور دس�ت یابن�د و ب�ا ایج�اد تن�وع در‬ ‫تولی�د خودروها‪ ،‬ای�ن صنع�ت را رقابتی کنند‪.‬‬ ‫در این بین طراحی پلتفرم مش�ترک به وس�یله‬ ‫خودروس�ازان یکی از اقداماتی است که مسیر‬ ‫انه�ا را برای دس�تیابی به این اهداف اس�ان تر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این در حالی اس�ت که در سال ‪،۹۲‬‬ ‫برنامه ریزی های�ی به منظور طراحی و تولید یک‬ ‫پلتفرم جدید با مش�ارکت خودروسازان داخلی‬ ‫همچون ایران خودرو و سایپا و با حضور سازمان‬ ‫گس�ترش و نوس�ازی صنایع انجام شد که البته‬ ‫زمزمه های�ی ه�م درباره مش�ارکت ی�ک طراح‬ ‫اروپایی ب�رای طراحی این پلتفرم مش�ترک به‬ ‫گوش می رسید‪ ،‬اما با وجودتمامی این تصمیم ها‪،‬‬ ‫این فعالیت مشترک بعد از گذشت ‪ 3‬سال هنوز‬ ‫هم محقق نش�ده است‪ .‬در این میان بنا به گفته‬ ‫کارشناس�ان‪ ،‬همکاری خودروس�ازان به منظور‬ ‫طراحی یک پلتفرم مش�ترک تاثی�رات مثبتی‬ ‫را در صنع�ت خودرو خواهد گذاش�ت به طوری‬ ‫که قیمت به میزان چش�مگیری کاهش می یابد‬ ‫و خودروه�ای متنوعی تولید خواهد ش�د‪ .‬اما با‬ ‫تمام�ی این اوصاف‪ ،‬نکته قابل توجه این اس�ت‬ ‫ک�ه هزینه ه�ای طراحی پلتفرم مش�ترک برای‬ ‫خودروس�ازان داخلی بس�یار س�نگین اس�ت‪،‬‬ ‫زی�را درمجم�وع هزینه ه�ای مراح�ل طراحی‪،‬‬ ‫زنجی�ره تامی�ن و س�اخت پلتف�رم را ش�امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پلتفرم مشترک استراتژی برای کاهش‬ ‫قیمت به ش��مار م��ی رود و فرایند تولید‬ ‫خودروهای جدید را س��رعت می بخشد‪.‬‬ ‫در پلتفرم مشترک تنها با یک جابه جایی‬ ‫س��اده در قطعات‪ ،‬خودرویی جدید تولید‬ ‫می ش��ود و بدی��ن ترتیب س��رعت تولید‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در گذش��ته ب��ا جابه جای��ی کوچکترین‬ ‫قطعه به هم��راه ان تغییرات دیگری هم‬ ‫اتفاق می افتاد ک��ه در تولید خودروهایی‬ ‫با پلتفرم مشترک این اتفاق رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت محصوالت با طراحی‬ ‫پلتفرم مشترک‬ ‫در همین حال استاد دانشکده مهندسی‬ ‫خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان این‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطلب در گفت وگ��و با‬ ‫پلتفرم ساختاری اس��ت که با انجام یک‬ ‫جابه جای��ی ظاهری‪ ،‬خ��ودروی جدیدی‬ ‫می توان تولی��د کرد‪ .‬البته ب��ا انجام این‬ ‫کار حدود ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد قطعات نیز‬ ‫مشترک هستند‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی افزود‪ :‬ای��ن اقدام‬ ‫توسط ش��رکت فولکس واگن با موفقیت‬ ‫کامل انجام ش��د و بدین ترتیب توانست‬ ‫روی ی��ک پلتفرم‪ ۱۶ ،‬خ��ودروی جدید‬ ‫پیاده کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��اخت پلتفرم‬ ‫خودروی تندر ال ‪ ۹۰‬س��عی شد شرکت‬ ‫ای��ران خودرو و س��ایپا در کن��ار یکدیگر‬ ‫فعالیت کنند یعن��ی طراحی یک پلتفرم‬ ‫و س��اخت ان در ‪ 2‬شرکت مختلف انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در شروع‪ ،‬این اقدام به خوبی‬ ‫انجام می ش��د ولی در ادامه با مشکالتی‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬زیرا این ‪ 2‬شرکت به صورت‬ ‫مجزا عمل کردند یعنی از هم افزایی هایی‬ ‫که بای��د اتفاق می افت��اد در این حرکت‬ ‫مش��ترک اس��تفاده نکردند‪ .‬البته شرکت‬ ‫رنو پارس به عنوان مسئول مشترک این‬ ‫دو ش��رکت در تولید نهایی‪ ،‬س��عی کرد‬ ‫اقدامات��ی را در راس��تای هم افزایی بین‬ ‫دو خودروس��از انجام دهد که به سرانجام‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫کاکایی ب��ا تاکید بر اینکه درحال حاضر‬ ‫نیاز به طراحی یک پلتفرم مش��ترک در‬ ‫کش��ور احساس می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مزای��ای طراحی پلتفرم مش��ترک تولید‬ ‫با هزینه کمتر اس��ت ک��ه کاهش قیمت‬ ‫را در بر داش��ته و در کنار توس��عه و تنوع‬ ‫در محص��والت به رضای��ت مصرف کننده‬ ‫منتهی می شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬با طراح��ی و تولید‬ ‫پلتفرم مش��ترک توس��ط دو خودروساز‪،‬‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش و قطعات یدکی‬ ‫هم مشترک می شود که این اقدام صرفه‬ ‫اقتصادی خوبی دارد‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��کده مهندس��ی خ��ودرو‬ ‫دانش��گاه علم و صنع��ت با بی��ان اینکه‬ ‫در جه��ان غول ه��ای خودروس��ازی نیز‬ ‫با طراح��ی پلتفرم مش��ترک هزینه های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه را به حداقل رس��انده‬ ‫و می��زان ف��روش و به��ره وری را افزایش‬ ‫می دهن��د‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪ :‬الزم��ه ی��ک‬ ‫خودروس��از برای جهانی ش��دن داشتن‬ ‫پلتفرم مش��ترک است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که خودروسازان داخلی تاکنون با طراحی‬ ‫پلتفرم نتوانسته اند تنوع الزم را به وجود‬ ‫اورند و بیشتر این پلتفرم ها قدیمی است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت تنها استفاده ای که از‬ ‫کاکایی‪:‬‬ ‫یکی از مزایای‬ ‫طراحی پلتفرم مشترک‬ ‫تولید با هزینه کمتر‬ ‫است که کاهش قیمت را‬ ‫در بر داشته و در کنار‬ ‫توسعه و تنوع‬ ‫در محصوالت به‬ ‫رضایت مصرف کننده‬ ‫منتهی می شود‬ ‫پلتفرم خودروی ال ‪ ۹۰‬ش��د‪ ،‬تولید یک‬ ‫خودروی سواری و وانت بود که متاسفانه‬ ‫اس��تراتژی موفقی برای اس��تفاده از این‬ ‫پلتفرم به کار گرفته نشد‪.‬‬ ‫کاکایی تاکی��د کرد‪ :‬زمانی مش��تریان‬ ‫بهره من��دی الزم را از خری��د خودروهای‬ ‫تولی��دی خواهن��د ب��رد ک��ه خودروه��ا‬ ‫ارزان قیمت و دارای تنوع بیشتری باشند‬ ‫ک��ه تاکنون با طراحی پلتفرم خودرو این‬ ‫دو عامل در کشور محقق نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع طراحی پلتفرم مشترک‬ ‫پلتف��رم یک مفهوم بس��یار گس��ترده‬ ‫و ی��ک مجموع��ه بزرگ تشکیل ش��ده از‬ ‫زیر مجموعه ه��ای کوچکت��ر (م��اژول) با‬ ‫عمق دانش و فرایند مهندس��ی بس��یار‬ ‫باال اس��ت ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از ان را‬ ‫محاس��بات دینامیکی تش��کیل می دهد‬ ‫که این محاس��بات پیچی��ده و دیتاهای‬ ‫س��نگین دینامیکی مرحله اولیه طراحی‬ ‫پلتفرم را ش��امل می شود‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫فرایند طراح��ی اجزا (ماژول ها) ش��روع‬ ‫می ش��ود و مرحله بعدی نی��ز به فرایند‬ ‫ساخت پیش نمونه (پروتوتایپ) اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬در این مرحل��ه ازمایش های عملی‬ ‫اغاز می ش��ود و پس از اص�لاح ایرادها و‬ ‫اعم��ال تغیی��رات الزم نمونه مهندس��ی‬ ‫قطع��ات س��اخته می ش��ود‪ .‬کارش��ناس‬ ‫تحقیق��ات خودرویی پارس خ��ودرو در‬ ‫ادامه توضیح خود درباره طراحی پلتفرم‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه طراحی پلتفرم این‬ ‫اس��ت که با دارا بودن تعدادی ماژول که‬ ‫قابلیت بکارگیری در خودروهای مختلف‬ ‫(تن��وع محصول) را دارن��د‪ ،‬در دوره های‬ ‫زمانی کوتاه یک محصول جدید با هزینه‬ ‫نهایی پایین و قابلی��ت رقابتی باال تولید‬ ‫می ش��ود که این خروجی مه��م‪ ،‬هزینه‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه را توجیه می کند و‬ ‫در واقع این مفه��وم‪ ،‬طراحی یک پلتفرم‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرحسین مومن با بیان اینکه طراحی‬ ‫و س��اخت پلتفرم هزینه بر اس��ت و برای‬ ‫اینکه طراحی پلتفرم از صفر ش��روع شود‬ ‫س��رمایه زیادی باید به این کار اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر نیاز به زنجیره‬ ‫تامین قوی‪ ،‬هزینه های طراحی از یک سو‬ ‫و هزینه های س��اخت نیز از س��وی دیگر‬ ‫ب��ار س��نگینی را بر دوش خودروس��ازان‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسته به تیراژ تولید و کالس‬ ‫خ��ودرو هزینه طراحی یک پلتفرم جدید‬ ‫در بهتری��ن حالت ‪ ۱‬ت��ا ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫(ح��دود ‪ ۱۰۰۰۰‬میلیارد تومان) اس��ت‬ ‫که در شرایط کنونی طراحی یک پلتفرم‬ ‫ب��ه روز و اقتص��ادی از توان ش��رکت های‬ ‫خودروسازی داخلی‪ ،‬خارج است‪.‬‬ ‫کارش��ناس تحقیقات خودرویی پارس‬ ‫خودرو به تصمیمی که چند س��ال پیش‬ ‫در سازمان گسترش و نوسازی صنایع به‬ ‫وسیله رضا ویسه‪ ،‬معاون کنونی هماهنگی‬ ‫و نظارت معاون اول رییس جمهوری مبنی‬ ‫ب��ر قرارگرفتن خودروس��ازان در زنجیره‬ ‫تامین خودروسازان بزرگ جهانی گرفته‬ ‫بود نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬نتیجه تصمیم‬ ‫ویس��ه‪ ،‬مبنی بر اس��تقرار پلتفرم یکی از‬ ‫خودروسازان مطرح دنیا در کشور‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه ورود پلتف��رم جدید ‪ X۹۰‬ب��ه ایران‬ ‫مومن‪:‬‬ ‫تجربه نداشتن‬ ‫شرکت های داخلی‬ ‫در طراحی پلتفرم‪،‬‬ ‫هزینه های ایجادزنجیره‬ ‫تامین قطعات ومشکل‬ ‫تامین نقدینگی‬ ‫قطعه سازان از مواردی‬ ‫است که طراحی پلتفرم از‬ ‫صفر را غیرعملی می کند‬ ‫توس��ط کمپانی بزرگ رنو – نیسان شد‬ ‫و ب��ا ورود این پلتفرم انعطاف پذیر و قوی‬ ‫به ای��ران‪ ،‬خودروی تن��در ‪ ۹۰‬به صورت‬ ‫مشترک در س��ایپا و ایران خودرو تولید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو با پلتفرمش به هند رفت‬ ‫موم��ن در ادامه اف��زود‪ :‬در حال حاظر‬ ‫در ش��رکت رنو ‪ -‬نیسان بر اساس پلتفرم‬ ‫ایکس‪ ۱۲ ،۹۰‬خودروی مختلف در کالس‬ ‫س��دان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬وانت و‪ ...‬تولید می شود‬ ‫که نشان دهنده توانایی این پلتفرم است‪.‬‬ ‫ولی متاسفانه به علت اشفتگی در سیاست‬ ‫کلی صنعت خودروی کشور در چند سال‬ ‫اخی��ر ایران به نوع��ی این فرصت طالیی‬ ‫را از دس��ت داد و کمپانی رنو – نیس��ان‬ ‫با چش��م انداز تولی��د چن��د میلیونی در‬ ‫سال های پیش رو پلتفرم جدید سی ام اف‬ ‫خود را در کشور هندوستان مستقر کرده‬ ‫و به نوعی هندوستان جایگزین ایران شد‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬در ص��ورت طراحی‬ ‫پلتف��رم جدی��د از صف��ر و جدا از س��ایر‬ ‫پلتفرم های جهانی‪ ،‬دست یافتن محصول‬ ‫نهایی ب��ه کیفی��ت و قابلیت ه��ای فنی‬ ‫و دینامیک��ی الزم به منظ��ور ب��راوردن‬ ‫الزامات اس��تانداردهای جاری در کشور‪،‬‬ ‫مس��تلزم پرداخت هزینه های باال و زمان‬ ‫بس��یار طوالنی است که حتی در صورت‬ ‫اجرایی ش��دن ط��رح‪ ،‬متاس��فانه به علت‬ ‫باال رفتن قیم��ت نهایی محصول‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتص��ادی و ق��درت رقاب��ت محص��ول‬ ‫نهای��ی را در ب��ازار جهانی و بازار کش��ور‬ ‫منتف��ی می کند‪ .‬به عن��وان مثال قیمت‬ ‫محصول جدید رنو – نیس��ان بر اس��اس‬ ‫فن��اوری پلتفرم س��ی ام اف تنه��ا ‪۴۷۰۰‬‬ ‫دالر اس��ت که رس��یدن به این قیمت در‬ ‫کش��ور ما ب��ا پلتفرم داخل��ی غیرممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫موم��ن تصریح ک��رد‪ :‬تجربه نداش��تن‬ ‫ش��رکت های داخل��ی در طراحی پلتفرم‪،‬‬ ‫هزینه های ب��االی ایجاد زنجی��ره تامین‬ ‫قطع��ات و مش��کل تامی��ن نقدینگ��ی‬ ‫قطعه س��ازان از م��وارد دیگ��ری اس��ت‬ ‫ک��ه طراح��ی پلتف��رم از صف��ر را در‬ ‫کش��ور غیرعمل��ی و توجیه ناپذی��ر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت پلتفرم ه��ای جدید‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی بای��د در داخل‬ ‫کشور مستقر شود و خودروسازان داخلی‬ ‫در زنجیر تامین انه��ا قرار بگیرند؛ یعنی‬ ‫بس��یاری از قطعات س��اخت داخل شود‪،‬‬ ‫بدی��ن ترتی��ب ع�لاوه ب��ر ورود دانش و‬ ‫فن��اوری به کش��ور قیم��ت خودروها نیز‬ ‫معقول می ش��ود که در این صورت عالوه‬ ‫ب��ر تامین نیاز داخل به علت ایجاد ارزش‬ ‫اف��زوده و هزینه های پایین ت��ر تولید در‬ ‫کشور‪ ،‬صادرات خودرو نیز محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مومن تاکید کرد‪ :‬ب��ا انجام این کار در‬ ‫صورت سیاس��تگذاری هدفمند و تربیت‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬در میان م��دت ایران نیز‬ ‫مانن��د کره جنوب��ی و چین ب��ه فناوری‬ ‫طراحی پلتفرم داخلی با قیمت محصول‬ ‫نهایی توجیه پذیر‪ ،‬دست پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش برخی کارشناسان‬ ‫ب��ر طراحی پلتفرم مش��ترک ب��ه منظور‬ ‫رقابت با سایر خودروسازان خارجی تاکید‬ ‫کردند‪ ،‬زیرا به اعتقاد انها این اقدام منجر‬ ‫به کاهش قیم��ت خودروه��ای تولیدی‬ ‫و تنوع بیش��تر در تولیدات خواهد ش��د‬ ‫و به نوعی ش��رایط را برای رقابتی شدن‬ ‫و رش��د صنعت خ��ودرو فراه��م خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در این میان برخی نیز به مشکالت‬ ‫نقدینگ��ی قطعه س��ازان و هزینه ه��ای‬ ‫سنگین طراحی پلتفرم مشترک در داخل‬ ‫اش��اره کرده و تنه��ا روش برای حل این‬ ‫مش��کل را بهره گی��ری از پلتف��رم جدید‬ ‫خارجی ه��ا و قرار گرفتن خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی در زنجی��ره تامین انه��ا عنوان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیاده سازی مدل های‬ ‫متنوع روی پلتفرم‬ ‫یکسان‬ ‫حسن شجاعی فرد‬ ‫رییس دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫طراح��ی پلتف��رم مش��ترک یک��ی از اقداماتی‬ ‫است که خودروس��ازان به وسیله ان می توانند به‬ ‫حس تنوع طلبی مش��تریان داخلی پاسخ دهند‪.‬‬ ‫این طراحی اگر با هوش��مندی کافی انجام شود؛‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د را ب��ه میزان زی��ادی کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬از طرف��ی با تولید خودروه��ای متنوع‪،‬‬ ‫بخش زیادی از بازار پوش��ش داده ش��ده و میزان‬ ‫ف��روش نی��ز افزایش می یاب��د‪ .‬در واق��ع می توان‬ ‫گفت طراحی پلتفرم مش��ترک حربه ای است که‬ ‫به وس��یله خودروس��ازان به منظور ارائه مدل های‬ ‫متن��وع به ب��ازار ب��ه کار گرفته می ش��ود‪ .‬پلتفرم‬ ‫مشترک به معنای این است که طراحی ‪ 2‬خودرو‬ ‫و فناوری ه��ای به کار رفته در این خودروها از یک‬ ‫مدل اس��تخراج شده است‪ .‬به عبارتی پایه ساخت‬ ‫‪ 2‬خودرو از یک منبع نشات می گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان مبالغی که به طراحی یک پلتفرم‬ ‫اختص��اص داده می ش��ود‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬مبلغ‬ ‫هزینه های طراح��ی و ازمون پلتف��رم متفاوت با‬ ‫زمانی اس��ت که چرخه تولید هم به این مجموعه‬ ‫اضافه شود‪ .‬این مبالغ از ‪ 100‬میلیون دالر به باال‬ ‫تغییر خواهد ک��رد‪ .‬همچنین کار طراحی پلتفرم‬ ‫که به وسیله پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت درحال انجام اس��ت‪ ،‬با رقم بس��یار‬ ‫پایینی انجام می شود و مبلغی که از طرف سازمان‬ ‫علوم ‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری برای این اقدام درنظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان است که‬ ‫درحال حاضر تنها ‪ 3‬میلیارد تومان از این بودجه‬ ‫را برای طراحی این پلتفرم به پژوهشکده مهندسی‬ ‫خودرو و دانش��گاه علم و صنع��ت اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واقع طراحی پلتفرم مش��ترک منجر به تولید‬ ‫خودروه��ای متن��وع و جدید می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال فولکس واگن روی ی��ک پلتفرم حدود ‪۲۵‬‬ ‫محصول پیاده کرده اس��ت‪ .‬در ای��ران نیز حداقل‬ ‫تا ‪ ۵‬م��دل می توان روی یک پلتف��رم پیاده کرد‪.‬‬ ‫ام��ا نباید مانن��د خودرو ال‪ ۹۰‬تنه��ا به یک مدل‬ ‫روی پلتفرم اکتفا کرد‪ .‬در این میان خودروسازان‬ ‫ش��رکت های ایران خ��ودرو و س��ایپا می توانند هر‬ ‫کدام ب��ه طور جداگانه روی یک پلتفرم یکس��ان‬ ‫مدل ه��ای متنوعی را پیاده کنند‪ .‬یعنی ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو چندین مدل را ارائه کند و ش��رکت‬ ‫س��ایپا نیز روی همین پلتفرم مش��ترک اقدام به‬ ‫طراح��ی چند مدل مجزا از ش��رکت ایران خودرو‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫مدیرعامل شرکت لیزینگ‬ ‫«رایان» سایپا منصوب شد‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬مهدی‬ ‫جمال��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫گ��روه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا در حکم��ی‬ ‫حس��ن رضوان ف��ر را به‬ ‫عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫لیزین��گ رایان س��ایپا‬ ‫منصوبواززحماتمدیرعاملقبلیاینشرکتتقدیر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید‬ ‫این ش��رکت با حض��ور مدیرعامل گ��روه‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران ارش��د گروه سایپا‬ ‫در شرکت «رایان» سایپا برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬حس��ن رضوانفر س��وابقی‬ ‫چون مدیر کلی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬معاون مالی و اداری س��ازمان بازنشستگی‬ ‫کش��وری‪ ،‬مدیر امور اداری شرکت سرمایه گذاری‬ ‫تامین اجتماعی (شستا)‪ ،‬رییس حراست کل بنیاد‬ ‫مستضعفان و جانبازان‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫لیزین��گ صنعت و مع��دن‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫شرکت پاکسان‪ ،‬نایب رییس هیات مدیره شرکت‬ ‫به پخش‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت پتروش��یمی‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت نفت‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬ریی��س هیات مدیره ش��رکت تولیدی‬ ‫ته��ران‪ ،‬مدیرعامل و رییس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫خانه س��ازی اریا‪ ،‬مدیرعامل و عض��و هیات مدیره‬ ‫ش��رکت عای��ق پالس��تیک‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫شرکت فیبر بابلسر را در کارنامه کاری خود دارد و‬ ‫پیش از این مدیرعامل «لیزینگ کار افرین» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از این داود کاغذگران به مدت‬ ‫‪ ۲۲‬ماه مدیرعامل شرکت لیزینگ «رایان» سایپا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫مقایسه عملکرد برخی خودروها در روزهای بارانی‬ ‫ماراتن بیش فعال ها روی پیست خیس‬ ‫گ�روه خودرو‪ 7 :‬خودرو از انواع مختلف و یک پیس��ت‬ ‫خیس و ثب��ت داده ه��ا از ازمایش های متف��اوت که در‬ ‫نتیجه مشخص می ش��ود در زیر باران چه خودرویی بهتر‬ ‫عمل خواهد کرد‪ .‬از بین ‪ 7‬خودرو مورد اس��تفاده در این‬ ‫ازمایش‪ 5 ،‬خودرو دارای سیس��تم دیفرانس��یل ‪ 4‬چرخ‬ ‫متحرک هستند؛ «رنج روور» اسپرت با موتور سوپرشارژر‬ ‫به عنوان نماینده شاس��ی بلندها‪ ،‬پورش��ه ‪« 911‬کاررا»‬ ‫‪ S 4‬به عن��وان نماینده اس��پرت های ‪ ،GT‬فولکس واگن‬ ‫«گل��ف» ‪ R‬به عن��وان هاچ بکی س��ریع‪« ،‬ائودی» ‪RS4‬‬ ‫به عنوان خودرو خانوادگی س��ریع و نیس��ان ‪ GT-R‬به‬ ‫عنوان سوپرماش��ینی برای تم��ام فصل ها‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫‪ 2‬مدل تک دیفرانس��یل نیز مورد ازمایش قرار گرفته اند؛‬ ‫«مینی کوپ��ر» به عن��وان هاچ بک��ی متناس��ب و تویوتا‬ ‫‪ ،GT86‬مدلی که نمایانگر خودروهای دیفرانس��یل عقب‬ ‫اس��ت‪ .‬هر ‪ 2‬این مدل ها سبک وزن هستند و از تایرهای‬ ‫مناسب استفاده می کنند‪.‬‬ ‫برای این مقایس��ه‪ ،‬تایرهای مورد استفاده در مدل های‬ ‫مختل��ف می توان��د اهمی��ت زیادی داش��ته باش��د‪ .‬باید‬ ‫اذعان ک��رد تایرهای «کانتیننت��ال کراس کانتکتس» در‬ ‫«رنج روور» به طور کامل برای رانندگی در زمستان اماده‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین تمام خودروها به جز ‪ 911‬از تایرهای‬ ‫«کانتیننتال» استفاده می کنند‪ 911 .‬از تایرهای «پیرلی‬ ‫سوتوزیر» به ویژه در فصل زمستان استفاده می کند‪ .‬دمای‬ ‫ه��وا در زمان ازمایش ‪ ۱۳‬درجه بوده که از لحاظ تئوری‬ ‫برای تایرهای زمس��تانی هوای گرمی محسوب می شود؛‬ ‫ولی در عین حال‪ ،‬برخی تایرهای زمس��تانی نس��بت به‬ ‫همتایان تابس��تانی خود‪ ،‬اب بیشتری را به اطراف پخش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با این حال ازمایش های مختلفی برای خودروها در نظر‬ ‫گرفته شده و نمرات تمام انها ثبت شده است‪ .‬در نهایت‬ ‫خواهی��م دید که چ��ه خودرویی بهتری��ن عملکرد را در‬ ‫مسیرهای خیس اب و هوای بارانی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش ‪ :۱‬توقف از ‪۱۱۲‬به ‪ ۶۵‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫یک ازمایش کامال س��اده؛ تصور کنید که در مس��یری‬ ‫با سرعت مجاز در حال حرکت هستید و ناگهان شخصی‬ ‫در خ��ط ش��ما منحرف ش��ده و کنترل اش را از دس��ت‬ ‫می دهد‪ .‬شما در این لحظه باید بایستید‪ .‬در این ازمایش‪،‬‬ ‫دیفرانس��یل ‪ 4‬چرخ متحرک چندان به کار نمی اید؛ بلکه‬ ‫ای��ن تایرهای مناس��ب‪ ،‬وزن کم و توزیع وزن متناس��ب‬ ‫هس��تند که به توق��ف کمک می کنند‪ .‬ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫«مینی کوپر» در این ازمایش موفق بود و در ‪ ۲/۵۵‬متری‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫بیش��تر خودروها به رکورد «مینی کوپر» نزدیک بودند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مدلی مانند تویوتا ‪ ،GT86‬با وجود وزن کم‬ ‫و تایرهای با کیفیت (‪ )R17 45/215‬برای متوقف شدن‬ ‫به ‪ ۱/۶۰‬متر مس��افت نیاز داش��ت‪ .‬مدل ضعیف دیگر در‬ ‫این ازمایش‪ ،‬نیسان ‪ GT-R‬بود که از تایرهای ‪40/255‬‬ ‫‪ ZR20‬در جل��و و ‪« ZR20 35/285‬دانل��وپ اس��پرت‬ ‫مکس» در عقب بهره می برد‪ .‬این خودرو همچنین وزنی‬ ‫معادل ‪ ۱۷۴۰‬کیلوگرم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش ‪ :۲‬شتاب از صفر تا ‪ 48/3‬مایل بر ساعت‬ ‫در این ازمایش برخی شرایط غیرقابل پیش بینی اب و‬ ‫هوای زمس��تانی بررسی شده اند‪ .‬به این منظور چرخ های‬ ‫س��مت چپ خودروهای مورد ازمایش روی کاش��ی های‬ ‫بازالت با چس��بندگی کم و چرخ های سمت راست روی‬ ‫اس��فالت معمولی قرار گرفته اند‪ .‬س��پس با اس��تفاده از‬ ‫سیس��تم کنترل پایداری‪ ،‬برای رسیدن به سرعت ‪48/3‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت تالش شده است‪.‬‬ ‫این ازمایش‪ ،‬یکی از بهترین ازمایش های کشش است‪.‬‬ ‫جای تعجب نیس��ت که ‪ 911‬با موتور عقب اش در اینجا‬ ‫پیش��تاز اس��ت‪ .‬به عالوه‪ ،‬سیس��تم های کنترل کشش و‬ ‫پایداری ان باعث کمترین لغزش ش��ده و در نتیجه این‬ ‫خودرو توانس��ت در ش��رایط بارانی در مدت ‪ 98/2‬ثانیه‬ ‫به س��رعت ‪ 48/3‬کیلومتر بر س��اعت برسد‪ .‬هیچ کدام از‬ ‫خودروهای دیگر حتی به این زمان نزدیک هم نشده اند‪.‬‬ ‫«رنجروور»‪ ،‬در میان دیگر خودروها با ‪ 3/74‬ثانیه بهترین‬ ‫ب��وده که به لطف طراحی برجس��ته تایرها و تنظیم وزن‬ ‫مناسب ان بوده است‪« .‬ائودی» ‪ RS4‬اخرین خودرویی‬ ‫بود که توانس��ت زیر ‪ ۴‬ثانیه به سرعت ‪ 48/3‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت برسد‪ .‬در این میان‪ ،‬بدترین عملکرد‬ ‫مربوط ب��ه ‪ GT86‬ب��وده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مش��خصات مهم در این مدل وزن کم است‬ ‫که برای موفقیت در چنین ازمایش��ی‪ ،‬کارایی‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬در همی��ن حال‪ ،‬سیس��تم کنترل‬ ‫کش��ش و پایداری در ‪ GT86‬عملکرد مناس��بی از خود‬ ‫نشان نداد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمای�ش ‪ :۳‬توق�ف از س�رعت ‪ 48/3‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت روی یک سطح ترکیبی‬ ‫این ازمایش جداگانه سیس��تم ترمز‪ ،‬به ش��کلی ساده‪،‬‬ ‫همان ازمایش ش��تاب گیری تا سرعت ‪ 48/3‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت است؛ با این تفاوت که این بار باید خودرو از این‬ ‫سرعت متوقف شود‪ .‬اندازه های تایرها‪ ،‬ترمز و همین طور‬ ‫وزن بر نتایج این ازمایش تاثیرگذار هستند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫چون س��رعت باال نیس��ت‪ ،‬درجه هوش��مندی سیستم‬ ‫الکترونیک‪ ،‬ضد قفل‪ ،‬توزی��ع الکترونیکی نیروی ترمز و‬ ‫سیس��تم کنترل پایداری‪ ،‬همگ��ی در عملکرد خودروها‬ ‫نقش خواهند داشت‪ .‬شاید بتوان گفت که راننده در این‬ ‫ازمایش‪ ،‬بیشتر نقش مسافر را بازی می کند‪.‬‬ ‫نتایج این ازمایش بسیار امیدوارکننده بود‪ .‬سریع ترین‬ ‫توق��ف دوباره متعلق به ‪ 911‬اس��ت ک��ه در ‪ 3/28‬ثانیه‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬به احتمال تایرهای زمس��تانی ‪911‬‬ ‫ب��ا قابلیت پخش اب بیش��تر ب��ه اط��راف در این زمینه‬ ‫س��هم زیادی داش��ته اند‪ .‬بیش��ترین زمان نیز متعلق به‬ ‫«رن��ج روور» ب��وده که با توجه به وزن��ش در ‪ 3/93‬ثانیه‬ ‫متوقف شده اس��ت‪ .‬در همین حال اختالف بین جایگاه‬ ‫دوم (گلف ‪ )R‬و شش��م (‪ )GT86‬تنها ‪ 0/17‬ثانیه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید اشاره کرد که «مینی» نیاز بیشتری به‬ ‫تصحیح فرمان پیدا کرده اس��ت‪ .‬جا دارد در اینجا تاکید‬ ‫ش��ود که در حالت کلی‪ ،‬دیفرانس��یل ‪ 4‬چرخ متحرک‪،‬‬ ‫کشش بیشتری برای شما به همراه دارد و نه چسبندگی‬ ‫بیش��تر‪ .‬با این حال‪ ،‬مدل هایی که حداقل چس��بندگی‬ ‫جانب��ی را داش��ته اند‪« ،‬مینی کوپ��ر» و ‪ GT86‬بوده اند؛‬ ‫یعنی ‪ 2‬مدل تک دیفرانس��یل‪ .‬به نظر می رس��د در حال‬ ‫پیچی��دن‪ ،‬نیروی بیش��تر فقط ش��رایط را بدتر می کند؛‬ ‫به ع�لاوه از ُکندی سیس��تم کنترل پای��داری ‪GT86‬‬ ‫نی��ز نباید ب��ه راحتی بگذری��م‪ .‬در عین ح��ال‪ ،‬در دیگر‬ ‫مدل ها پایداری بس��یار خوبی با استفاده از سیستم های‬ ‫دیفرانسیل ‪ 4‬چرخ متحرک مشاهده شد‪ .‬بهترین عملکرد‬ ‫مربوط به فولکس واگن «گلف» ‪ R‬اس��ت‪ .‬خودرو بعدی‪،‬‬ ‫نیسان ‪ GT-R‬اس��ت که سیستم پیشرانه ان در نهایت‬ ‫قابلیت های متفاوت خود را در این ازمایش نش��ان داده‬ ‫است‪ .‬بقیه مدل ها با سیستم دیفرانسیل ‪ 4‬چرخ متحرک‪،‬‬ ‫همگی عملکرد نزدیکی به یکدیگر داشته اند‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که وضعیت تک دیفرانس��یلی ها ح��دود ‪ 0/5‬بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهایت‪ ،‬باید گفت تایرها به ش��ما چسبندگی‬ ‫می دهند و سیس��تم ‪ 4 WD‬برای ش��ما کش��ش ایجاد‬ ‫می کند؛ در همین حال تا کش��ش نباشد‪ ،‬عملکرد کاملی‬ ‫در چسبندگی جانبی مشاهده نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش ‪ :۵‬زمان یک دور در پیست‬ ‫اخرین ازمایش‪ ،‬تنها ازمایشی بوده که سیستم کنترل‬ ‫پایداری خودروها خاموش ش��ده‪ ،‬در نتیجه تمام مدل ها‬ ‫توانستند از حالت عادی سریع تر بروند‪ .‬جایگاه نخست در‬ ‫این ازمایش متعلق به گلف ‪ R‬و ‪ CS4 911‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در ‪ 911‬ش��رایط برای رقابت در یک مسابقه کامال فراهم‬ ‫اس��ت و وزن در پیچ ها به خوبی تقسیم می شود‪ .‬در گلف‬ ‫نیز سیستم ‪« 4 WD‬هالدکس» می تواند نیرو را قبل از‬ ‫چرخ های جلو‪ ،‬به چرخ های عقب بفرستد و از این طریق‬ ‫بر چس��بندگی خودرو در پیچ ها بیفزاید‪« .‬ائودی» ‪RS4‬‬ ‫نیز از سیستمی مشابه استفاده می کند‪.‬‬ ‫جایگاه چهارمی «رنج روور» اس��پرت‪ ،‬با توجه به تمایل‬ ‫سیستم دیفرانسیل به فرستادن نیرو به چرخ های عقب‪،‬‬ ‫بسیار قابل توجه است‪ .‬برای انجام این مجموعه ازمایش‪،‬‬ ‫این شک وجود داش��ت که ایا یک خودروی شاسی بلند‬ ‫مناس��ب برای این کار انتخاب ش��ده یا خیر که نمایش‬ ‫«رنج روور» اس��پرت در این ازمایش‪ ،‬این شک را به طور‬ ‫تقریبی برطرف کرد‪.‬‬ ‫تایرهای ‪ GT-R‬هیچ مزیتی برای‬ ‫ان ایجاد نمی کردند‪ ،‬ولی در همین حال‪ ،‬این‬ ‫خودرو توانست در جایگاهی باالتر از مدل های تک‬ ‫ دیفرانسیلی بایستد‪ .‬تویوتا ‪ GT86‬حتی نتوانست پا به‬ ‫پای ‪ ۶‬خودرو دیگر مس��یر را طی کند‪ .‬بدیهی اس��ت که‬ ‫‪ GT86‬خودرویی مناسب برای جاده های صاف و خشک‬ ‫است‪ ،‬وگرنه ‪ 7/5‬ثانیه از مینی کوپر و ‪ 14/85‬ثانیه نسبت‬ ‫به ‪ 911‬و گلف فاصله نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹و در نهایت‪...‬‬ ‫چه خودرویی در اب وهوای بارانی مناس��ب تر است؟‬ ‫این خودرو به طور قطع تویوتا ‪ GT86‬نیس��ت ؛ چراکه‬ ‫در تم��ام ازمایش ها‪ ،‬در رده های پایین حضور داش��ته‬ ‫است‪« .‬مینی کوپر» نیز در جایگاه ششم قرار می گیرد؛‬ ‫مدلی که نس��بت به ‪ GT86‬فاصل��ه کمتری با رقیبان‬ ‫داشته است‪ .‬رده های بعدی به ترتیب متعلق به نیسان‬ ‫‪ GT-R‬و «رنج روور» اس��پرت اس��ت که فاصله بسیار‬ ‫کمی با یکدیگر دارند و می توان گفت که هیچ یک از انها‬ ‫بر دیگری برت��ری قابل توجهی ندارد‪ GT-R .‬تایرهای‬ ‫بسیار خوبی در مسیرهای خشک دارد‪ ،‬ولی وزن کمتر‪،‬‬ ‫کنترل بهتر بدنه و قدرت فوق العاده ان نتوانسته فاصله‬ ‫زیادی با «رنج روور» به عنوان یک شاسی بلند با عملکرد‬ ‫باال ایجاد کند‪ .‬در رده باالتر‪ ،‬ائودی ‪ RS4‬قرار دارد که‬ ‫ای��ن عملکرد هم از ان انتظ��ار می رفت‪ .‬با اینکه اگر از‬ ‫تایرهای مناسب تری برای شرایط مسیر خیس استفاده‬ ‫می ش��د‪ ،‬می توانست در ازمایش ها بهتر عمل کند ولی‬ ‫در همی��ن حال نیز فاصله زی��ادی با جایگاه اول و دوم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫پورش��ه ‪ 911‬در بس��یاری از ازمایش ها ب��ا توجه به‬ ‫کشش و خصوصیات تایرهایش در مسیرهای پر از اب‪،‬‬ ‫عملکرد خوبی داشته است‪ .‬با این حال عملکرد ضعیف‬ ‫ان در ازمایش��ی مانند چس��بندگی باعث شده تا مقام‬ ‫نخست را به گلف ‪ R‬واگذار کند‪ .‬بنابراین فولکس واگن‬ ‫«گلف» ‪ R‬با کیفیت همه جانبه خود‪ ،‬در ش��تاب گیری‪،‬‬ ‫ترم��ز و چس��بندگی جانب��ی‪ ،‬خودروی��ی ای��ده ال در‬ ‫مسیرهای خیس و پر از اب خواهد بود‪.‬‬ ‫از برزیل تا ایران‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬چند؟‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬یا لوگان هم اکنون در بس��یاری از کشورهای‬ ‫قاره اروپا‪ ،‬اس��یا‪ ،‬افریقا و امریکای التین عرضه می شود‪.‬‬ ‫این خودرو اما در کش��ورهای مختل��ف با مدل‪ ،‬موتور و‬ ‫قیمت های مختلفی عرضه می ش��ود که س��عی شده در‬ ‫این گزارش به طور خالصه به برخی مدل ها و قیمت شان‬ ‫اشاره شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتص��اد نیوز‪ ،‬تن��در ‪ ۹۰‬درح��ال حاضر‬ ‫تنه��ا خورویی اس��ت که با نظارت یک ش��رکت مادر از‬ ‫کشورهای بزرگ صنعتی در ایران تولید می شود‪ .‬البته با‬ ‫اینکه قرار بود طبق قرار داد مدل های جدید این خودرو‬ ‫هم��گام با دیگ��ر نقاط جهان در ایران هم تولید ش��وند‬ ‫اما این اتفاق تاکنون رخ نداده اس��ت‪ .‬به عقیده عده ای‬ ‫بدقول��ی رنو و از نظر برخ��ی دیگر اخالل در تولید تندر‬ ‫‪ ۹۰‬در دول��ت گذش��ته در کنار تحریم ه��ا‪ ،‬مانع تولید‬ ‫مدل های جدید این خودرو در ایران شد‪.‬‬ ‫ش��رکت رن��و پیش تر عل��ت تولید نش��دن مدل های‬ ‫جدیدتر را نرسیدن به تیراژ مدنظر ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاهی‬ ‫در ایران برای بازگشت سرمایه گذاری این شرکت عنوان‬ ‫کرده بود‪ .‬تاکنون ‪ 3‬نس��ل از خودروهای تندر ‪ ۹۰‬تولید‬ ‫شده که از این ‪ ،3‬تنها نسل اول در ایران تولید می شود‪،‬‬ ‫نس��ل دوم هم قرار است به زودی و پس از رفع تحریم ها‬ ‫در ایران خودرو تولیدش اغاز شود‪ .‬اما برای تولید نسل‬ ‫سوم که هم اکنون در بازارهای اروپایی و برخی بازارهای‬ ‫امریکای التین عرضه می ش��وند‪ ،‬برنامه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫تن��در ‪ ۹۰‬یا لوگان در اروپا با نش��ان (برند) «داچیا» که‬ ‫ش��رکت زیر مجموعه رنو اس��ت‪ ،‬عرضه می شود ولی در‬ ‫دیگر نقاط جهان این خودرو با نشان (برند) رنو به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬این خودرو در افریق��ا در مراکش‪ ،‬در اروپا در‬ ‫رومانی و روس��یه‪ ،‬در اسیا در ایران و هند و در امریکای‬ ‫التین در برزیل تولید می شود یا شده است‪ .‬در هر کشور‬ ‫از موتورهای مختلفی اس��تفاده می ش��ود که هم اکنون‬ ‫موتور اس��تفاده ش��ده در مدل ایران و روس��یه از همه‬ ‫کشورهای جهان قوی تر اس��ت‪ .‬البته مدل های اروپایی‬ ‫با اینکه موتور ضعیف تری دارند اما موتورش��ان مدرن تر‬ ‫و دارای االیندگی کمتری هستند‪ .‬موتور مدل اروپا که‬ ‫نسل ‪ 3‬است‪ ،‬دارای استاندارد یورو ‪ ۵‬است اما موتورهای‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬ایرانی استاندارد یورو ‪ ۴‬را پاس می کنند‪.‬‬ ‫قیم��ت این خ��ودرو در کش��ورهای مختلف بس��یار‬ ‫متنوع اس��ت‪ .‬در اروپای غربی این خودرو در مدل پایه‬ ‫با ضعیف ترین موتور و امکانات مش��ابه مدل ‪ E۰‬ایران‪،‬‬ ‫‪۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬یورو قیمت دارد ک��ه حدود ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫تومان می ش��ود‪ .‬البته موت��ور این محصول نس��بت به‬ ‫تن��در‪ ۹۰‬مدل ‪ E۰‬در ایران داری‪ ۳۰‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫کمتری اس��ت‪ .‬موتور ‪ ۱/۲‬لیتری این خ��ودرو در اروپا‬ ‫می توان��د ‪ ۷۵‬اس��ب بخار قدرت تولید کن��د‪ .‬مدل فول‬ ‫نس��ل س��وم لوگان که تقریبا امکانات اش همسان مدل‬ ‫تندر‪ E۲ ۹۰‬فول اس��ت‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۹۳۳‬یورو قیمت دارد‬ ‫(در حدود ‪ ۳۷‬میلیون تومان )‪ .‬موتور این مدل ‪ ۹۰‬اسب‬ ‫بخار یعنی حدود ‪ ۱۵‬اس��ب بخار ضعیف تر از مدل ایران‬ ‫است‪ .‬پلتفرم نسل س��وم این خودرو که در اروپا عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬توسعه یافته پلتفرم تندر ‪ ۹۰‬نسل اول است و‬ ‫‪ X۵۲‬نامیده می شود‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو در برزیل گران تر از اروپاست‪ .‬مدل‬ ‫فول تندر ‪ ۹۰‬نسل ‪ ۳‬در برزیل با موتور ‪ ۹۸‬اسب بخاری‬ ‫‪ ۵۴‬هزار رئال برزیل قیمت دارد؛ این عدد به دالر چیزی‬ ‫نزدیک ‪ ۱۷‬هزار دالر است ( حدود ‪ ۵۶‬میلیون تومان )‪.‬‬ ‫ارزان ترین مدل در برزیل با ضعیف ترین موتور که ‪۷۷‬‬ ‫اسب بخار قدرت دارد‪ ۴۱ ،‬هزار رئال برزیل قیمت دارد‬ ‫(‪ ۱۳‬هزار دالر یا ‪ ۴۳‬میلیون تومان )‪ .‬در روس��یه نس��ل‬ ‫دوم تندر ‪ ۹۰‬یا لوگان همراه نسل سوم عرضه می شود‪.‬‬ ‫روس��یه در کنار ایران و برزی��ل از مهم ترین اهداف رنو‬ ‫برای توس��عه بازار و توس��عه تولیدات این خودرو ساز در‬ ‫خارج بازار اروپای غربی است‪.‬‬ ‫نسل دوم تندر ‪ ۹۰‬در روسیه با موتور مشابه تندر ‪ ۹۰‬‬ ‫ایران‪ ،‬یعن��ی موتور ‪ K۴M‬با قدرت ‪ ۱۰۵‬اس��ب بخار‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار روبل ( حدود ‪ ۳۲‬میلیون تومان) قیمت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ارزان تری��ن مدل تندر ‪ ۹۰‬در روس��یه ب��ا موتور ‪۱/۴‬‬ ‫لیت��ری با قدرت ‪ ۷۵‬اس��ب بخار و ب��ا قیمت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫روبل عرضه می شود (در حدود ‪ ۲۶‬میلیون تومان)‪.‬‬ ‫ام��ا تندر ‪ ۹۰‬نس��ل اول در هند به وس��یله ش��رکت‬ ‫«ماهیندرا» تولید ش��ده است‪ .‬در لوگان ساخته شده و‬ ‫در هن��د از موت��ور ‪ ۱/۵‬لیتری با قدرت ‪ ۸۷‬اس��ب بخار‬ ‫اس��تفاده شده است ( نزدیک به ‪ ۱۸‬اسب بخار ضعیف تر‬ ‫از مدل ای��ران)‪ .‬اگر موتور را در نظ��ر نگیریم‪ ،‬این مدل‬ ‫همس��ان انچه در ایران با ن��ام تندر ‪ E۲ ۹۰‬فول عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اس��ت‪ .‬این محصول در هند ‪ ۶۶۸‬هزار روپیه‬ ‫قیمت دارد که نزدیک به ‪ ۳۶‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫تن��در ‪ ۹۰‬در ایران با یک موتور یعنی مدل ‪ K۴M‬با‬ ‫قدرت ‪ ۱۰۵‬اسب بخار عرضه می شود‪.‬تندر ‪ ۹۰‬در مدل‬ ‫‪ E۲‬فول هم اکنون ‪ ۳۷‬میلیون تومان به وس��یله کارخانه‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬این خودرو در بازار حدود ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫توم��ان قیمت دارد‪ .‬مدل دن��ده اتومات تندر ‪ ۹۰‬هم در‬ ‫بازار ‪ ۵۴‬و در کارخانه ‪ ۴۷‬میلیون تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬در ایران قرار بود جایگزین پیکان شود‪ ،‬برای‬ ‫همی��ن قیمت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ی��ورو برای این خودرو در‬ ‫بازار ایران در نظر گرفته شد که با حساب یورو ان سال ها‬ ‫(‪ )۸۳-۸۴‬چیزی حدود ‪ ۸‬میلیون تومان بود‪ ،‬اما افزایش‬ ‫قیمت یورو و تاخیره��ای پیاپی در تولید این محصول‪،‬‬ ‫این هدف را محقق نکرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 6‬شرط و هزار سودا‬ ‫پایین ترین تورم ساالنه‪ ،‬فصل مشترک گزارش های دو مرجع‬ ‫ایجاد میز بازار سرمایه در وزارتخانه ها‬ ‫با کارشناسان اقتصادی مطرح شد‬ ‫لزوم مدیریت اقتصاد‬ ‫در پساتحریم‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ -‬گ�روه‬ ‫اقتص�اد‪ :‬در اس��تانه توافق‬ ‫نهایی پرونده هسته ای ایران و‬ ‫‪ 5+1‬این پرسش که در دوران‬ ‫پساتحریم‪ ،‬اقتصاد ایران در چه موقعیتی‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت؟ به پرس��ش اصلی‬ ‫فعاالن اقتص��ادی (عرضه کنندگان کاال و‬ ‫خدمات) و عموم م��ردم ایران (به عنوان‬ ‫مصرف کنن��دگان کاال و خدمات) تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬از این رو محافل اقتصادی در‬ ‫جست وجوی تحوالت اینده اقتصاد ایران‬ ‫در دوران «پساتحریم» هستند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی یکی از ملزوم��ات این دوران‪،‬‬ ‫اتخاذ سیاس��ت های مناس��بی است که‬ ‫دس��تیابی به یک اقتصاد متوازن را برای‬ ‫کشور ممکن کند‪ ،‬سیاس��ت هایی که از‬ ‫یک سو بتواند اقتصاد کشور را از وابستگی‬ ‫ب��ه نف��ت برهاند و از س��وی دیگ��ر نیز‬ ‫زمینه های گردش سرمایه‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫و اشتغال پایدار را فراهم کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د‪،‬‬ ‫مدیری��ت دوران پس��اتحریم مهم تری��ن‬ ‫اولوی��ت برای گذر از ای��ن دوران قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراک��ه س��وءمدیریت در این‬ ‫زمینه می تواند فرصت ه��ا را به تهدیدها‬ ‫مبدل کند‪.‬‬ ‫مثبت بس��یاری خواهد داش��ت‪ ،‬در این‬ ‫رابطه تصریح کرد‪ :‬اما این امر مس��تلزم‬ ‫ان اس��ت که دولت بتوان��د برنامه ریزی‬ ‫درس��تی در این زمینه داشته باشد‪ .‬این‬ ‫اس��تاد دانش��گاه به اقدام��ات و تدابیری‬ ‫که باید در دوران پس��اتحریم انجام شود‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ثبات بازار ارز و کاهش‬ ‫نوس��انات نرخ دالر و مدیریت صحیح در‬ ‫ای��ن ب��ازار ازجمل��ه اقداماتی اس��ت که‬ ‫می توان در این دوران برای بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی انجام داد‪ .‬وی در ادامه بهترین‬ ‫سیاست دوران پس��اتحریم را گرایش به‬ ‫سمت تولید داخلی دانست و یاداور شد‪:‬‬ ‫در سال های اخیر تولید به شدت مظلوم‬ ‫واق��ع ش��ده و دلیل این ام��ر را می توان‬ ‫در سیاس��ت های نااگاهان��ه دولت قبلی‬ ‫دانس��ت که ضربه های جبران ناپذیری را‬ ‫به تولید و صنعت کش��ور وارد کرد‪ .‬برای‬ ‫نمونه در بحث هدفمن��دی یارانه ها قرار‬ ‫بود ‪۳۰‬درصد از منابع هدفمندی یارانه ها‬ ‫به تولید اختصاص یابد که البته در عمل‬ ‫‹ ‹گرایش به سمت تولید داخلی‬ ‫نارس��یس امین رش��تی‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی و اس��تاد دانشگاه در این رابطه‬ ‫گف��ت‪ :‬ح��ذف‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تحریم ه��ا ب��رای اقتصاد کش��ور همانند‬ ‫یک شمشیر دولبه عمل می کند‪ ،‬چراکه‬ ‫حذف این تحریم ها از یک س��و می تواند‬ ‫تبعات مثبتی به همراه داش��ته باشد و از‬ ‫س��وی دیگر می تواند با خود نتایج منفی‬ ‫بسیاری را به همراه بیاورد‪ .‬امین رشتی در‬ ‫توضیح این مطلب یاداور شد‪ :‬هر اتفاقی‬ ‫که در اقتصاد رخ دهد‪ ،‬پیامدهای مثبت‬ ‫و منفی صرف به همراه نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫بلکه این ام��ر می تواند تبع��ات مثبت و‬ ‫منفی توامانی در پی داش��ته باش��د‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ح��ذف تحریم ها در‬ ‫ای��ران نیز به طور دقی��ق به همین معنی‬ ‫اس��ت که اگر نتوانیم به درس��تی از این‬ ‫فرصت اس��تفاده کنیم نه تنها این رویداد‬ ‫نمی تواند اثار مثبتی با خود همراه کند‪،‬‬ ‫بلکه باعث به وج��ود امدن اثار منفی در‬ ‫بخش های مختلف اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫امین رش��تی با اشاره به این موضوع که‬ ‫البته بدیهی است حذف تحریم ها تبعات‬ ‫اگر بخش تولید درگیر‬ ‫فعالیت اقتصادی شود‪،‬‬ ‫به دنبال ان مشکل‬ ‫اشتغال و بیکاری نیز تا‬ ‫حد قابل توجهی برطرف‬ ‫خواهد شد‬ ‫شاهد بودیم این اتفاق رخ نداد و این امر‬ ‫مش��کالت عدیده ای را برای فعاالن این‬ ‫بخش به وجود اورد‪.‬‬ ‫امین رش��تی با بیان اینکه بخش تولید‬ ‫منتظر اس��ت ت��ا پس از تحری��م فضای‬ ‫بهتری برای عرض اندام داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر بخش تولید درگیر فعالیت‬ ‫اقتصادی ش��ود‪ ،‬ب��ه دنبال ان مش��کل‬ ‫اشتغال و بیکاری نیز تا حد قابل توجهی‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر ش�رایط رش�د پایدار در‬ ‫تولید‬ ‫ابوالقاس��م جمش��یدی‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی ه��م در این باره‬ ‫خبر‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬باید بر سیاست هایی‬ ‫که ش��رایط رش��د پایدار در تولید را‬ ‫فراهم می کن��د‪ ،‬تمرکز کرد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتص��ادی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اقتص��اد ایران مس��یر رش��د و‬ ‫توس��عه هموار‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��د‬ ‫سیاس��ت هایی‬ ‫در جه��ت افزایش اش��تغال نی��روی کار‬ ‫و به��ره وری اتخاذ ش��ود‪ .‬کاهش مخارج‬ ‫غیرض��روری دولت و تغییر جهت مالیات‬ ‫با هدف تش��ویق تولید بای��د مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫جمشیدی گفت‪ :‬از سمت تقاضا دولت‬ ‫باید تقاضای خریده��ای خود را محدود‬ ‫کند‪ .‬از س��مت عرضه نی��ز باید از محل‬ ‫ذخایر ارزی ازاد ش��ده در بخش صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود و صنایع کشور با‬ ‫هدف توسعه صادرات نوسازی شود تا از‬ ‫رکود خارج ش��ویم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بای��د از س��رمایه گذاری خارجی حمایت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫با بانک ها و خارجی ها باید مورد تش��ویق‬ ‫و حمای��ت دول��ت و بانک مرک��زی قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬حال که تورم تا‬ ‫حدی مهار شده است‪ ،‬دولت باید برنامه‬ ‫اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫جمش��یدی با تاکی��د بر اینک��ه برای‬ ‫تحقق این هدف‪ ،‬بای��د ایجاد تحرک در‬ ‫بخش مسکن در دس��تور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه م��وازات ان دول��ت باید نرخ‬ ‫مالیات ب��ر معامالت مس��کن را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و صادرات را رواج دهیم‬ ‫همچنین در ای��ن زمینه ابوذر ندیمی‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به این موضوع که با رفع‬ ‫تحریم یک روزه نمی توان انتظار معجزه‬ ‫در اقتصاد ایران را داشت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬این یک واقعیت اس��ت که‬ ‫بهبود و رش��د اقتصادی نیازمند زمان و‬ ‫شرایط مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برای فضای پ��س از تحریم‬ ‫بای��د به چن��د نکته اساس��ی توجه ویژه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ندیم��ی اف��زود‪ :‬تاثیرگ��ذاری رف��ع‬ ‫تحریم ه��ا در کوتاه م��دت‪ ،‬بازخوردهای‬ ‫سیاس��ی به دنبال خواهد داش��ت اما در‬ ‫میان م��دت می توان��د ب��ه درامدزایی و‬ ‫سرمایه گذاری بینجامد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ای��ن موضوع که با لغو‬ ‫و رف��ع تحریم ها بس��یاری از کش��ورها‬ ‫ک��ه متاثر از این جریان ب��ا ما در ارتباط‬ ‫نبوده ان��د‪ ،‬از ای��ن پس خواه��ان ارتباط‬ ‫و س��رمایه گذاری در ای��ران خواهن��د‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای جذب این کش��ورها و‬ ‫سرمایه گذاری انها در ایران باید مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی دقیقی شود‪.‬‬ ‫ندیمی ای��ن دوران را نیازمند مدیریت‬ ‫صحیح برش��مرد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫پساتحریم باید از افزایش واردات بی رویه‬ ‫به کشور پیش��گیری کرد‪ .‬بنابراین برای‬ ‫کاه��ش واردات بای��د دو اولویت مهم را‬ ‫در نظ��ر گرفت؛ نخس��ت اینکه ضرورت‬ ‫اولوی��ت صادرات بر واردات لحاظ ش��ود‬ ‫و در مرحل��ه بع��د انتخاب گزینش��ی بر‬ ‫ورود کاالهای وارداتی انجام شود‪ ،‬چراکه‬ ‫واردات کااله��ای مصرف��ی تباه کنن��ده‬ ‫اقتصاد قلم��داد می ش��ود‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫ت��ا ح��د ممک��ن از ورود کاال ب��ه داخل‬ ‫کش��ور ممانعت به عم��ل اورد و کاالهای‬ ‫واسطه ای و سرمایه ای در اولویت واردات‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر اولوی��ت واردات بر‬ ‫کاالهایی باید باش��د که س��بب کمک به‬ ‫سرمایه گذاری و حفظ اشتغال می شوند‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس با اش��اره به اینکه‬ ‫فضای امید در جامعه پس از تحریم ها تا‬ ‫حدودی مثبت خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در وهله نخس��ت پس از رف��ع تحریم ها‬ ‫فضای روانی جامعه مدیریت خواهد شد و‬ ‫به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز کش��ورهایی که متاثر‬ ‫از غ��رب بوده اند‪ ،‬در ای��ن دوران ازادی‬ ‫عمل بیش��تری برای تعامل و برقراری با‬ ‫ش‬ ‫ای��ران خواهند یاف��ت و درنهایت بخ ‬ ‫عم��ده ای از کااله��ای مرب��وط به حوزه‬ ‫صنای��ع و مواد اولیه تامین خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ندیمی لغو تحریم ها را برای اقتصاد ایران‬ ‫مفید دانست و یاداور شد‪ :‬البته مثبت و‬ ‫مفید فایده بودن این دوران مستلزم این‬ ‫امر اس��ت که در این دوران به هیچ وجه‬ ‫دچار ش��تابزدگی نش��ویم و ب��ا مدیریت‬ ‫راهب��ردی بت��وان دوران پس��اتحریم را‬ ‫ب��رای اقتصاد ایران تبدیل به یک فرصت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫اینک��ه «اقتص��اد ای��ران در ش��رایط‬ ‫پساتحریم به کدام س��مت و سو خواهد‬ ‫رفت؟» البته پرسشی است که با تحوالت‬ ‫اقتصادی ایران با یک دهه گذشته پیوند‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر هرچند با رفع تحریم ها‬ ‫در صورت مدیریت صحیح ش��اهد اثرات‬ ‫مثبتی خواهیم بود‪ ،‬اما مسائل پیش امده‬ ‫ب��ر اقتصاد ما به نظر فراتر از تحریم ها در‬ ‫تاروپود ان ریشه دوانده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو با وجود به��ره وری پایین و‬ ‫فس��اد اقتصادی در حال گسترش‪ ،‬منابع‬ ‫ازادشده در بوروکراسی ناکارامد بی شک‬ ‫تلف خواهد شد‪.‬‬ ‫بهب��ود اقتص��اد ای��ران در بع��د کالن‬ ‫مس��تلزم مبارزه با فساد اقتصادی و مهیا‬ ‫کردن شرایط اقتصادی برای تولید است‬ ‫که این مهم به جز در یک نگاه بلندمدت‬ ‫با برنامه ریزی منس��جم به دست نخواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫خزانه داری کل کشوراعالم کرد‬ ‫تالش دولت با رشد ‪67‬درصدی پرداختی ها برای تامین منابع‬ ‫معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬رقم مصوب منابع و مصارف عمومی دولت در‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ 1393‬نس��بت به سال ‪1391‬‬ ‫رشد ‪46‬درصدی داشته‪ ،‬هرچند رشد ‪ 67‬درصدی‬ ‫پرداختی در این س��ال ها به منزل��ه تالش مجدانه‬ ‫دولت برای تامین منابع است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و‬ ‫دارایی (شادا)‪ ،‬براساس گزارش معاونت نظارت مالی‬ ‫و خزانه داری کل کش��ور‪ ،‬قوانین بودجه سنواتی به‬ ‫عنوان برنامه مالی یک ساله دولت‪ ،‬ابزار اصلی اجرای‬ ‫راهبردهای پیش بینی ش��ده در قوانین فرادستی و‬ ‫وس��یله ای برای انجام عملیات و فعالیت های دولت‬ ‫برای حصول به اهداف و برنامه های مصوب است‪.‬‬ ‫همچنین حفظ موازنه بین منابع و مصارف دولت‬ ‫از اصول اساس��ی بودجه ب��وده و پرداخت اعتبارات‬ ‫پیش بینی ش��ده در بودجه‪ ،‬من��وط به تحقق منابع‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در صورت��ی که رش��د‬ ‫پرداخت های دول��ت از محل درامده��ای مالیاتی‬ ‫تامین ش��ده باشد‪ ،‬تاثیری بر رش��د نقدینگی این‬ ‫بخش نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت رشد مصوب درامدهای مالیاتی در‬ ‫س��ال های مورد بررسی ‪ 55‬درصد بوده‪ ،‬در صورتی‬ ‫که رشد وصولی منابع یادشده ‪ 80‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این گ��زارش حاکی اس��ت‪ ،‬پرداخت��ی اعتبارات‬ ‫عمران��ی (باب��ت طرح ه��ای تمل��ک دارایی ه��ای‬ ‫س��رمایه ای) به عنوان یکی از ش��اخص های توسعه‬ ‫کش��ور‪ ،‬در س��ال ‪ 1393‬نسبت به س��ال ‪ 1391‬از‬ ‫نظر ارقام مصوب قانون بودجه تنها حدود ‪ 7‬درصد‬ ‫رش��د نش��ان می دهد در حالی که این اعتبارات از‬ ‫نظ��ر پرداختی بیش از ‪ 103‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫که عالوه ب��ر تاثیر بر رقم کل پرداختی ها‪ ،‬نش��ان‬ ‫از ع��زم دول��ت تدبیر و امید برای توس��عه کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین رش��د پرداختی متناسب با وصول منابع‪،‬‬ ‫نه تنها ضعف دولت به ش��مار نمی ای��د بلکه تالش‬ ‫مجموع��ه دول��ت در تحق��ق هرچه بیش��تر منابع‬ ‫پیش بینی ش��ده برای نیل به اهداف تعیین ش��ده را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود در روزهای گذش��ته اخباری در‬ ‫برخی از رسانه ها با عنوان رشد ‪ 70‬درصدی مخارج‬ ‫دول��ت و نقدینگی‪ ،‬ای��ا رییس جمهور از این امارها‬ ‫خبر دارد؟ منتشر شده بود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پساتحریم‬ ‫نیازمند مدیریت‬ ‫موسی حقانی‬ ‫پژوهشگر‬ ‫همه چی��ز را ب��ه تحریم گره زده اند ت��ا بازار فروش‬ ‫کاالی غرب��ی را ایج��اد کنن��د‪ ،‬در حالی که ش��رایط‬ ‫پس از تحریم نگران کننده تر از ش��رایط فعلی اس��ت‪.‬‬ ‫ضع��ف اقتصادی ایران و نقص��ان در تولید در ابتدا به‬ ‫نفت مربوط نیست‪ ،‬بلکه به واسطه سلطه بیگانگان و‬ ‫حضور جدی انها در عرصه اقتصاد ایران شاهد ضعف‬ ‫اقتصاد کش��ورمان به ویژه در حوزه تولید هس��تیم و‬ ‫نفت تنها این ماجرا را تشدید می کند‪.‬‬ ‫بخشی از علت اصلی وابستگی اقتصادی برمی گردد‬ ‫به اس��تعمار زیرا بنای اس��تعمار نابودی ایران است و‬ ‫این در حد حرف و بیانیه نیست‪ .‬برای نابودی اقتصاد‬ ‫ایران عملیات کرده اند‪ ،‬نقشه های متعدد کشیده اند و‬ ‫اجرا کرده اند و جنگ های مختلفی به راه انداخته اند‪.‬‬ ‫در تاریخ می بینیم که جلوی فعالیت های عمرانی را‬ ‫در ایران می گیرند‪ .‬بعد از جنگ های ایران و روس��یه‬ ‫در دو ق��رارداد ترکمانچای و گلس��تان بحث تس��لط‬ ‫گمرکی بیگانگان مطرح ش��ده و متاس��فانه پذیرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬اینها بر گمرکات ایران تسلط می یابند و در‬ ‫ان مقطع طبق توافقاتی که بین انگلیس و روسیه بر‬ ‫س��ر اقتصاد ایران می شود‪ ،‬این دو کشورند که تعرفه‬ ‫گمرکی ای��ران را تعیین می کنند و حقوق گمرکی را‬ ‫از ‪5‬درصد به ‪3‬درصد کاهش می دهند که نکته بسیار‬ ‫اسفباری است‪.‬‬ ‫با این تغییر نرخ تعرف��ه‪ ،‬راه برای واردات کاالهای‬ ‫دیگر کشورها به ایران بسیار هموار می شود‪ .‬در تاریخ‬ ‫داری��م که پس از این اقدام در گم��رکات ایران‪ ،‬بازار‬ ‫کشور مملو از جنس های بنجل ژاپنی شد‪ .‬این نشان‬ ‫می ده��د در ان موقع اقتصاد ژاپ��ن رفتار امروز چین‬ ‫برای اغاز صنعتی شدن خودش رادر پیش گرفته بود‪.‬‬ ‫یعنی سیاس��ت گسترش کمی تولید را دنبال می کرد‬ ‫نه گس��ترش کیفی‪ ،‬پس می بینیم که ربطی به نفت‬ ‫ندارد‪ .‬اینها سال ها تالش کردند که ما را به این سمت‬ ‫بیاورند که بازارمان مملو از تولیدات خارجی بش��ود و‬ ‫ریشه تولید در ایران بخشکد و ما هرچه درامد داریم‬ ‫خ��رج واردات کنیم‪ .‬نفت باعث تش��دید این موضوع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نفت که امد یک اتفاق بدتری هم افتاد‪ .‬نفت‪ ،‬دولت‬ ‫را هم وابس��ته به خود کرد‪ .‬در گذش��ته دولت ایران‬ ‫درام��دش از گمرکات بود و از مالیات ارتزاق می کرد‪،‬‬ ‫ول��ی بعد از این نی��ازی به این گون��ه درامدها ندارد‪.‬‬ ‫به تدری��ج حکومت ها به س��مت درام��د نفت حرکت‬ ‫کردند و این گونه ش��د که درامد نفت با حداقل اورده‬ ‫به اقتصاد ایران رخنه کرد و دولت ها را وابس��ته کرد‪.‬‬ ‫رفته رفته تولید نفت بیشتر شد و به مرور زمان اقتصاد‬ ‫ما تبدیل به یک اقتصاد صددرصد نفتی ش��د و دیگر‬ ‫هیچ تمایل��ی به تولید در داخل نماند‪ .‬یعنی اگر قبل‬ ‫از نفتی ش��دن برای واردات کاالهای خارجی مجبور‬ ‫بودیم اندک تولیدی برای مثال در زمینه کش��اورزی‬ ‫یا معادن که خودش خام فروشی است‪ ،‬داشته باشیم؛‬ ‫نف��ت امد و جای همه را گرفت‪ .‬از این روس��ت که با‬ ‫توجه ب��ه تحلیل تاریخی ارائه ش��ده‪ ،‬من نس��بت به‬ ‫ش��رایط پس از توافق نگران ترم تا ش��رایط کنونی و‬ ‫تحری��م! بعض��ی تحریم را بهان��ه ق��رار داده اند برای‬ ‫گ��ره زدن همه چیز به تحریم تا جامع��ه را اماده یک‬ ‫مصرف گرایی شدید کنند‪ .‬دائم می گویند کمپانی های‬ ‫غربی منتظر نتایج توافقاتند‪ ،‬پشت درهای ایران اماده‬ ‫بس��تن قراردادند! ما فرصت نمی کنیم به اینها جواب‬ ‫بدهیم‪ .‬اینها همان کمپانی هایی نیستند که حاضر به‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران نبودند؟ مطمئن باشید اینها‬ ‫باز هم برای س��رمایه گذاری نمی ایند و اگر هم بیایند‬ ‫فقط می خواهند کاالهای شان را در ایران بفروشند‪.‬‬ ‫ما از تحریم اسیب دیده ایم این قابل انکار نیست اما‬ ‫این اس��یب تعیین کننده ای نیست‪ ،‬انچه اقتصاد ما از‬ ‫ان رنج می برد بیش��تر سوء مدیریت و فساد اقتصادی‬ ‫است‪ .‬با مدیریت صحیح این دو نکته‪ ،‬می توانیم با اتکا‬ ‫به توان داخلی در اقتصاد از تحریم ها عبور کنیم‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند اگر بتوانیم با یک توافق خوب از تحریم ها‬ ‫عبور کنیم این نیز مطلوب هر انسان عاقلی است‪ ،‬ولی‬ ‫متاس��فانه به نظر می رسد توافقات به نحوی انتظارات‬ ‫جامعه ایرانی را به سمتی می برد که منتظر دالر ارزان‬ ‫و س��یل واردات بی رویه باش��ند و ای��ن مصرف گرایی‬ ‫وحش��تناکی را رقم می زند که خیلی خطرناک است‪.‬‬ ‫تصور نکنیم هج��وم کاالهای غربی فقط اقتصاد ما را‬ ‫وی��ران می کند؛ خیر‪ ،‬کاال می اید و با خود فرهنگ را‬ ‫هم می اورد و فرهنگ ش��ما را عوض می کند‪ .‬شکل و‬ ‫ظاهر ش��ما را هم تغییر می دهد‪ .‬مناسبات خانواده را‬ ‫هم تغییر می دهد‪ .‬نخبگان باید برای ش��رایط پس از‬ ‫تحریم از اکنون بنشینند فکر کنند و راهی بیندیشند‬ ‫که ما بازار مصرف بزرگی برای غرب نش��ویم و با حل‬ ‫مشکل س��وء مدیریت ها و فس��ادها‪ ،‬اقتصاد کشور را‬ ‫نجات دهیم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫بانک ها ‪ ۳۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان وام دادند‬ ‫مع��اون اقتصادی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫گف��ت‪ :‬می��زان تس��هیالت پرداخت��ی بانک ه��ا به‬ ‫متقاضیان به ‪ ۳۴۰‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫ش��اپور محمدی با اش��اره به س��ود س��پرده ‪۲۰‬‬ ‫درص��دی بانک ها و ‪ ۱۴‬درصدی تس��هیالت خرید‬ ‫مس��کن‪ ،‬خواس��تار ایجاد تع��ادل در میزان س��ود‬ ‫س��پرده ها و تسهیالت بانکی ش��د و گفت‪ :‬از ‪۳۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده بانک ها‬ ‫ب��ه متقاضیان‪ ،‬همچن��ان گروهی اقس��اط خود را‬ ‫پرداخت نکرده ان��د‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬البته بانک ها‬ ‫در توزیع س��رمایه خود مختار هستند‪ ،‬اما در حفظ‬ ‫س��پرده های مردم باید قوانین و مق��ررات بانکی و‬ ‫پولی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫محمدی گف��ت‪ :‬در اعطای تس��هیالت باید نرخ‬ ‫س��ود ان به صورت صحیح تعیین شود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت تعیین نرخ های نادرست‪ ،‬اقتصاد ملی را بهم‬ ‫می ریزد‪.‬‬ ‫شناورسازی نرخ سود‬ ‫تسهیالت مسکن با نرخ تورم‬ ‫معاون پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی با‬ ‫اش��اره به افزایش تسهیالت مسکن گفت‪ :‬نخستین‬ ‫اقدام باید افزایش دوره زمانی بازپرداخت و س��پس‬ ‫شناورس��ازی نرخ سود تس��هیالت متناسب با تورم‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صد او س��یما‪،‬‬ ‫سید فرشاد فاطمی اردس��تانی اظهار کرد‪ :‬اگر نرخ‬ ‫س��ود کمتر از تورم باش��د رانت به وجود می اید و‬ ‫اگر بیش از تورم باش��د مردم ت��وان بازپرداخت ان‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه مهم ترین نکته در تامین مالی‬ ‫مس��کن و نق��ش بانک ها‪ ،‬کاهش نرخ تورم اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کش��وری که تا ‪ 2‬س��ال پی��ش نرخ تورم‬ ‫بیش از ‪ 40‬درص��د بود‪ ،‬نمی توان درباره بازار پولی‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬سال اینده کشور سخن گفت‪.‬‬ ‫فاطمی اردس��تانی با بیان اینکه اول باید مطمئن‬ ‫ش��د که تورم تا دو س��ال اینده تک رقمی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مسکن کاالیی است که خانوار برای بلندمدت‬ ‫ان را خری��داری می کن��د در حالی ک��ه یک برنامه‬ ‫جامع برای مسکن نداریم و سیاست های شهرسازی‬ ‫شهرها متغیر و بدون اصول علمی است‪.‬‬ ‫معاون پژوهش��کده پولی و بانک��ی بانک مرکزی‬ ‫با اش��اره به افزای��ش روز افزون جمعی��ت تهران و‬ ‫افزایش تقاضا برای مس��کن گف��ت‪ :‬تنها چیزی که‬ ‫مسکن را کنترل کرده افزایش مداوم نرخ ان است‪،‬‬ ‫بنابر این در ش��هری مانند تهران حتی مسکن مهر‬ ‫ارزان س��اخت هم جوابگو نیس��ت‪ ،‬باید فعالیت های‬ ‫اقتصادی به گونه ای در کش��ور تقس��یم ش��ود که‬ ‫تقاضای مس��کن نیز به همه شهرها تسری یابد نه‬ ‫اینکه در تهران متمرکز شود‪.‬‬ ‫اصحاب رسانه میهمان ضیافت‬ ‫افطار بانک سامان شدند‬ ‫ضیافت افطاری بانک س��امان ب��ا حضور جمعی‬ ‫از هنرمن��دان و اصحاب رس��انه و قلم برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این مراس��م که با حضور هنرمندان‪ ،‬ش��اعران‪،‬‬ ‫مدیران رس��انه ها و خبرنگاران روزنامه ها‪ ،‬نشریات‪،‬‬ ‫خبرگزاری ه��ا و پایگاه ه��ای خبری کش��ور برگزار‬ ‫شد‪ ،‬منصور مومنی مدیر روابط عمومی و ارتباط با‬ ‫مش��تریان بانک سامان‪ ،‬از همکاری و ارتباط خوب‬ ‫رس��انه ها با بانک سامان در س��ال گذشته قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عمومی و ارتباط با مش��تریان بانک‬ ‫س��امان همچنین در س��خنان خود‪ ،‬از استاد ناصر‬ ‫بزرگمهر یاد کرد و از اهالی رس��انه درخواست کرد‬ ‫برای سالمتی این استاد مطرح ارتباطات دعا کنند‪.‬‬ ‫در حاش��یه این ضیافت اصحاب رس��انه ‪ ،‬در فضایی‬ ‫صمیمان ه با مدیران ارشد بانک سامان‪ ،‬به گفت وگو‬ ‫و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫امکان پرداخت هزینه قربانی‬ ‫حجاج در شعب بانک ملی‬ ‫درجهت تس��هیل در امور حج��اج بیت اهلل الحرام‪،‬‬ ‫ش��عب بان��ک ملی ایران در سراس��ر کش��ور اماده‬ ‫دریاف��ت وجوه مربوط به هزین��ه قربانی متقاضیان‬ ‫تش��رف به حج تمتع سال ‪ 1394‬هس��تند‪ .‬بر این‬ ‫اساس حجاج پس از مراجعه به کاروان زیارتی خود‬ ‫و دریاف��ت فیش مربوط‪ ،‬می توانن��د برای پرداخت‬ ‫هزین��ه م��ورد نظ��ر به یک��ی از ش��عب بانک ملی‬ ‫ایران در سراسر کش��ور بدون هیچگونه محدودیت‬ ‫جغرافیای��ی مراجعه کنند‪ .‬حجاج الزامی به مراجعه‬ ‫به ش��عبه واریز کننده قبض کل هزینه سفر نداشته‬ ‫و می توانن��د وجوه هزینه قربانی خود را در هر یک‬ ‫از شعب این بانک در سراسر کشور پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫شیرین حس�ینی‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬برنامه‬ ‫بانک مرکزی ب��رای خروج از رکود‪ ،‬بر رفع‬ ‫تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرک‬ ‫در بخش ه��ای پیش��ران اقتص��اد در کنار‬ ‫تسهیل شرایط فعالیت بنگاه های اقتصادی‬ ‫بنا نهاده شده اس��ت‪ .‬در همین راستا هم‬ ‫بانک مرکزی ت�لاش کرده با اجرای برخی‬ ‫اقدامات ش��رایط را ب��رای کمک به بخش‬ ‫تولی��د و خروج اقتصاد از رکود فراهم کند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ه��م در تازه ترین اقدام‪ ،‬در‬ ‫نام��ه ای خط��اب به اس��تانداران کش��ور‪،‬‬ ‫تکالیفی را برعهده بانک ها که نقش مهمی‬ ‫در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و رونق‬ ‫این بخش دارند گذاش��ته اس��ت‪ ،‬تا از این‬ ‫طریق به این هدف سرعت ببخشد‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرک��زی در این نامه از‬ ‫ی محدودیت ها ب��رای بدهکاران‬ ‫رف��ع برخ ‬ ‫غیرجاری خبر داده و تصریح کرده اس��ت‪:‬‬ ‫مقرر ش��د واحدهای تولی��دی که فعالیت‬ ‫انها از توجیه مالی مناسبی برخوردار است‬ ‫و باوجود برخ��ورداری از ت��وان و ظرفیت‬ ‫س��وداوری ب��اال‪ ،‬در برهه ای از س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬ت��ا ‪ ۱۳۹۲‬بن��ا ب��ه دالیل��ی خارج‬ ‫از حیط��ه اختی��ار و اراده نتوانس��ته اند به‬ ‫تعهدات خود در قبال ش��بکه بانکی کشور‬ ‫عمل کنند یا در فهرس��ت بدهکاران بانکی‬ ‫قرار گرفته و بالتبع در دریافت تس��هیالت‬ ‫جدید به منظور تامین س��رمایه در گردش‬ ‫با مش��کل مواجه شده اند‪ ،‬منوط به داشتن‬ ‫ش��رایطی خاص‪ ،‬مجدد در اولویت استفاده‬ ‫از تسهیالت بانکی قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط استفاده از تسهیالت بانکی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اما و اگرهای حمایت بانک مرکزی از تولید‬ ‫دس��تورالعمل ها در حد ی��ک ابالغیه باقی‬ ‫بماند و بانک ها ان را اجرا نکنند نه تنها این‬ ‫امر مشکلی از اقتصاد حل نخواهد کرد بلکه‬ ‫اعتماد عمومی نس��بت ب��ه بانک مرکزی و‬ ‫فعالیت بانک ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ 6‬شرط و هزار سودا‬ ‫‹ ‹اصالحات در بخ�ش پولی همزمان‬ ‫انجام شود‬ ‫به��روز احم��دی یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی در این باره در گفت وگو با‬ ‫با تاکی��د بر اینکه سیاس��ت های فعلی که‬ ‫بانک مرک��زی ب��رای رونق بخ��ش تولید‬ ‫در نظ��ر گرفته اس��ت می توان��د برای رفع‬ ‫مش��کالت این بخش موثر واقع شود گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی برای اعطای تسهیالت‪ ،‬چند‬ ‫اولویت را در نظر گرفته است که با توجه به‬ ‫نیاز شدید بنگاه های اقتصادی به نقدینگی‬ ‫و از س��وی دیگر کمبود منابعی که بانک ها‬ ‫ب��ا ان مواجه ان��د‪ ،‬مجبور اس��ت در چنین‬ ‫وضعیت��ی بنگاه هایی که از لحاظ اقتصادی‬ ‫دچ��ار مش��کل ش��ده اند را زی��ر حمایت‬ ‫ق��رار دهد و س��پس اقدام ب��ه تامین مالی‬ ‫بنگاه های جدید کند‪.‬‬ ‫چنانچه این منابع‬ ‫ارزشمند و کمیاب به دلیل‬ ‫نبود دقت در تعیین‬ ‫اولویت ها به بنگاه های‬ ‫فاقد شرایط الزم‬ ‫اختصاص یافته و تبدیل‬ ‫به معوقه بانکی شود‪،‬‬ ‫دیگر طرح های استان‬ ‫از دسترسی به منابع‬ ‫نام برده محروم خواهند‬ ‫ماند‬ ‫در این نامه‪ ،‬شرایط استفاده از تسهیالت‬ ‫بانکی به شرح زیر اعالم شده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬واحده��ای تولی��دی که به اس��تناد‬ ‫صورت ه��ای مال��ی حسابرسی ش��ده در‬ ‫‪3‬س��ال گذش��ته‪ ،‬به دلیل کاه��ش فروش‬ ‫ناش��ی از عوامل خ��ارج از حیط��ه اختیار‬ ‫و اراده مدیری��ت‪ ،‬ب��ا کاه��ش س��وداوری‬ ‫مواج��ه ش��ده اند‪ ،‬اما ظرف دو س��ال قبل‬ ‫از ان و باوج��ود دریاف��ت تس��هیالت و یا‬ ‫اس��تفاده از خدمات بانکی‪ ،‬در هیچ یک از‬ ‫‪،‬‬ ‫ ‬ ‫بانک ها یا موسس��ات اعتب��اری غیربانکی ‹ ‹تس�هیل فعالیت ه�ای تولی�دی و‬ ‫بدهی غیرجاری (اع��م از ریالی و یا ارزی) تجاری‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫همچنین رییس کل بانک مرکزی تشکیل‬ ‫تس��هیالت‬ ‫که‬ ‫تولی��دی‬ ‫واحده��ای‬ ‫‪-2‬‬ ‫«کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع‬ ‫قرارداد‬ ‫موضوع‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قبل��ی‬ ‫دریافتی‬ ‫تولید» را یکی دیگر از مساعدت های نظام‬ ‫تسهیالت اعطایی مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫بانک��ی به فعالیت های تولیدی برش��مرد و‬ ‫‪ -3‬واحده��ای تولیدی ک��ه تعدیل نیرو گفت‪ :‬سرپرس��تان استانی بانک ها امادگی‬ ‫نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو‪ ،‬دریافت دارند نهایت هم��کاری را با این کارگروه ها‬ ‫تس��هیالت جدید این ام��کان را برای انها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور‬ ‫فراهم می کند تا ش��رایط بازگش��ت به کار رفع هرچه س��ریع تر مش��کالت اجرایی و‬ ‫نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند‪.‬‬ ‫تس��هیل فعالیت های تولیدی و تجاری در‬ ‫وصول‬ ‫‪ -4‬واحدهای تولیدی که به دلیل‬ ‫اقتصاد فعالیت خواهند کرد‪ ،‬معمول دارند‬ ‫اجرایی‬ ‫نشدن مطالبات خود از دستگاه های‬ ‫و از اعمال یکسویه نقطه نظرات تکلیفی به‬ ‫به‬ ‫وابس��ته‬ ‫دولت��ی‪ ،‬ش��رکت های دولتی و‬ ‫بانک ها اجتناب شود‪.‬‬ ‫دولت‪ ،‬نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال‬ ‫وی تعامل مثبت‪ ،‬ارتباط موثر و هماهنگی‬ ‫شبکه بانکی کشور ایفا کنند‪.‬‬ ‫مناس��ب می��ان بانک ه��ا و کارگروه ه��ای‬ ‫اس��تمرار‬ ‫ک��ه‬ ‫‪ -5‬واحده��ای تولی��دی‬ ‫استانی را مهم خواند و تاکید کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫خارج‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫عملیات تولیدی انها بن��ا‬ ‫این منابع ارزش��مند و کمیاب به دلیل نبود‬ ‫از حیطه اختیار مدیران و براس��اس شرایط دقت در تعیین اولویت ها به بنگاه های فاقد‬ ‫کالن اقتص��ادی نظی��ر نوس��انات ناگهانی ش��رایط الزم اختصاص یافت��ه و تبدیل به‬ ‫شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده معوقه بانکی شود‪ ،‬دیگر طرح های استان از‬ ‫است‪.‬‬ ‫دسترسی به منابع نام برده محروم خواهند‬ ‫‪ -6‬واحده��ای تولیدی ک��ه دارای توان ماند‪.‬‬ ‫صادراتی بوده و اس��تمرار عملیات تولیدی‬ ‫ب��ا توجه به فراهم کردن این ش��رایط از‬ ‫انه��ا می توان��د باع��ث افزایش ص��ادرات س��وی بانک مرک��زی برای رون��ق بخش‬ ‫غیرنفتی کشور شود‪.‬‬ ‫تولید‪ ،‬اما صاحبنظ��ران حوزه اقتصادی بر‬ ‫این باورند که بانک ها در سال های اخیر به‬ ‫دالیل مختلف‪ ،‬از کم ش��دن سپرده گذاری‬ ‫در بانک ها گرفته ت��ا افزایش بدهی دولت‬ ‫به بانک ها‪ ،‬با کمبود منابع مواجه ش��ده اند‬ ‫و نق��ش حمایتی ش��ان از بخ��ش اقتصاد‬ ‫کمرنگ ش��ده اس��ت که با توج��ه به این‬ ‫ش��رایط هم ممکن اس��ت در اج��رای این‬ ‫دستورالعمل ها با موانعی مواجه شوند‪ .‬انها‬ ‫بر ای��ن باورند‪ ،‬که برای اینک��ه یک رابطه‬ ‫منطقی و اقتصادی بین نظام بانکی کشور‬ ‫و بنگاه های اقتصادی اعم از صنایع و دیگر‬ ‫بخش ه��ای تولید برقرار ش��ود‪ ،‬این مهم با‬ ‫تقویت بنیه مالی بانک ها‪ ،‬مدیریت منابع و‬ ‫تطبیق منابع با مصارف بانک ها امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها به دستورات عمل کنند‬ ‫س��هراب ش��رفی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫س��رمایه گذاری اتاق تهران در گفت وگو با‬ ‫در این باره با تاکی��د بر این موضوع‬ ‫ک��ه اقدام��ات اینچنین��ی از س��وی بانک‬ ‫مرکزی در شرایطی که بنگاه های اقتصادی‬ ‫با مشکالت زیادی مواجه هستند می تواند‬ ‫بخش��ی از معضالت فعاالن ای��ن بخش را‬ ‫مرتفع کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬اما موضوع این اس��ت‬ ‫که ای��ا بانک ها به اجرای این سیاس��ت ها‬ ‫عم��ل خواهند کرد یا خیر؟ تجربه نش��ان‬ ‫داده است بانک ها چندان تمایلی به اجرای‬ ‫دس��تورالعمل های بانک مرکزی در جهت‬ ‫حمای��ت از تولید ندارند و مش��کل کمبود‬ ‫منابع را دلیل این بی تمایلی اعالم می کنند‪.‬‬ ‫به گفته او اما به طور حتم اگر بانک ها این‬ ‫بار این دستورالعمل را تمکین کنند‪ ،‬به طور‬ ‫حتم در ش��رایط فعل��ی می تواند کمکی به‬ ‫بخش ه��ای اس��یب دیده تولی��د و صنعت‬ ‫کشور باشد هرچند این تاثیر کم باشد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه در س��ال های گذشته‬ ‫به دلیل مش��کالت اقتصادی و رکود حاکم‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحد های تولیدی با مش��کل‬ ‫روبه رو شده اند و قدرت رقابت را در فضای‬ ‫بین المللی از دست داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار‬ ‫سیاس��ت های اینچنین��ی ک��ه می تواند تا‬ ‫حدودی کمک به رفع موانع تولید باشد‪ ،‬اما‬ ‫باید توجه داشت که مشکالت این بخش ها‬ ‫باید به صورت ریش��ه ای و س��اختاری حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بنیه مالی بانک ها تقویت شود‬ ‫ابراهی��م نکو‪ ،‬دبیر کمیس��یون اقتصادی‬ ‫‪ ،‬هر کمک‬ ‫مجلس هم در گفت وگو با‬ ‫و اق��دام حمایتی از س��وی بانک مرکزی و‬ ‫سیستم بانکی را گامی مثبت در جهت رونق‬ ‫تولید و اقتصاد دانست و افزود‪ :‬این تصمیم‬ ‫بانک مرکزی اگر از سوی بانک ها عملیاتی‬ ‫ش��ود می تواند اقدامی مثبت و حرکتی در‬ ‫مس��یر حمایت از تولید کشور باشد که در‬ ‫این راس��تا الزم اس��ت بانک مرکزی‪ ،‬برای‬ ‫عملیاتی شدن این سیاست ها‪ ،‬این موضوع‬ ‫را به جد دنبال کند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬یکی از مش��کالتی که‬ ‫ما در حوزه بانکی با ان مواجه هستیم این‬ ‫اس��ت که حتی برای پرداخ��ت وام هایی با‬ ‫مبلغ کم هم منابع الزم را در اختیار نداریم‬ ‫که به طور قطع با این حجم منابع در اختیار‬ ‫بانک ها‪ ،‬روند این پرداختی ها هم با مشکل‬ ‫مواجه خواهد ش��د‪ ،‬در این شرایط به نظر‬ ‫می رس��د بانک مرکزی باید قب��ل از ابالغ‬ ‫چنین دس��تورالعمل هایی جوان��ب کار را‬ ‫بسنجد و بنیه مالی بانک ها را تقویت کند‪.‬‬ ‫نک��و بر ای��ن ب��اور اس��ت که اگ��ر این‬ ‫وی در ادام��ه سیاس��ت بانک مرکزی در‬ ‫جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی که در‬ ‫س��ال های گذشته از رکود حاکم بر اقتصاد‬ ‫دچار اسیب شده اند را مثبت ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بانک مرکزی برای حمایت و اعطای‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬بنگاه هایی را ه��دف قرار داده‬ ‫که از تولید انها مطمن اس��ت و در گذشته‬ ‫جزو ان دس��ته از بنگاه های خوش حساب‬ ‫بوده اند‪ .‬او البته با طرح این سوال که این‬ ‫سیاست ها تا حدی می توانند اقتصاد کشور‬ ‫را از وضعی��ت فعل��ی خارج کنن��د و باعث‬ ‫خروج اقتصاد از رکورد ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید توجه داشت که رشد اقتصادی فعلی با‬ ‫توجه به نرخ بیکاری موجود و ظرفیت هایی‬ ‫ک��ه در کش��ور وج��ود دارد به هیچ وج��ه‬ ‫جوابگوی اقتصاد نیس��ت‪ ،‬بنابراین رسیدن‬ ‫به رشد های باالتر اقتصاد باید هدف باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا هم برای اینک��ه بتوانیم به‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی مطلوب برس��یم باید‬ ‫اصالحات اساس��ی و بنیادی در بخش های‬ ‫پولی و اقتصادی کشور رخ دهد‪.‬‬ ‫به گفته احمدی هرچند مشخص شدن‬ ‫نتیج��ه مذاکرات می توان��د کمک کند که‬ ‫دول��ت و بانک مرک��زی در چه راس��تایی‬ ‫حرکت کنند اما با در نظر گرفتن ش��رایط‬ ‫روز کشور یکی از اولویت ها اصالح ساختار‬ ‫پولی و بانکی کشور باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالتی که‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی با ان مواجه هس��تند‬ ‫و همچنین در ش��رایطی که سیستم بانکی‬ ‫ب��ا محدودی��ت منابع مواجه اس��ت به طور‬ ‫حتم بانک ها جوابگ��وی تمامی این نیاز ها‬ ‫نخواهند بود که در این راس��تا الزم اس��ت‬ ‫س��اختار بانکی ب��ا هدف افزایش س��رمایه‬ ‫بانک ها و تقویت بنیه مالی شان تقویت شود‬ ‫و ابزارهای دیگر تامین مالی هم توسعه یابد‬ ‫تا درنهایت تمامی اینها زمینه س��از خروج‬ ‫اقتص��اد از رکود و تقویت تولید در کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫رشد نسبی قیمت ها در بازار طال و ارز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در جریان معامالت دیروز‬ ‫بازاره��ای جهان��ی‪ ،‬اون��س طال ک��ه روز‬ ‫سه ش��نبه به کمتر از ‪1166‬دالر رس��یده‬ ‫بود‪ ،‬بار دیگ��ر وارد کانال یک هزار و ‪170‬‬ ‫دالر ش��د که رشدی معادل ‪ 4‬دالر داشت‪.‬‬ ‫به هر حال در ادامه همین روند افزایش��ی‬ ‫در بازارهای جهانی‪ ،‬قیمت طال و سکه در‬ ‫بازار داخل تحت تاثیر این موضوع با رشد‬ ‫نسبی قیمت ها مواجه شد و به این ترتیب‬ ‫قیمت هر قطعه س��که به��ار ازادی طرح‬ ‫جدید و قدیم با ‪۲‬هزار تومان افزایش روی‬ ‫نرخ ‪905‬هزار تومان ایستاد‪ .‬هر قطعه سکه‬ ‫نیم و ربع هم بدون تغییر قیمت نسبت به‬ ‫روز سه شنبه‪ ،‬به ترتیب ‪ ۴۵۸‬و ‪ ۲۵۵‬هزار‬ ‫تومان دادوستد شد‪ .‬سکه یک گرمی بدون‬ ‫نوس��ان ‪170‬هزار تومان و طالی ‪۱۸‬عیار‬ ‫در مقی��اس گ��رم ‪۹۲‬ه��زار و ‪ 300‬تومان‬ ‫محاسبه ش��د‪ .‬در معامالت دیروز بازار ارز‬ ‫ه��م نرخ هر دالر امریکا ب��ه ارزش ‪3340‬‬ ‫تومان‪ ،‬یورو ب��ه ارزش ‪ 3710‬تومان و هر‬ ‫پون��د نیز به ارزش ‪ 5215‬تومان از س��وی‬ ‫صرافی ها قیمت خورد که رشد قیمت ها را‬ ‫در این بازار نس��بت به روز سه شنبه نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33120‬‬ ‫‪33400‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36810‬‬ ‫‪37100‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51590‬‬ ‫‪52150‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,035,000‬‬ ‫‪9,055,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26850‬‬ ‫‪27000‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪8,990,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8930‬‬ ‫‪9030‬‬ ‫سکه ربع ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪2,290,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25410‬‬ ‫‪25640‬‬ ‫سکه نیم ( زیر ‪) 86‬‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35260‬‬ ‫‪35580‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪8,990,000‬‬ ‫‪9,040,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪923,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪3,995,000‬‬ ‫‪4,015,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪8880‬‬ ‫‪9180‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بورس در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بورس ته��ران در اخرین‬ ‫روز معامالت��ی خ��ود و ب��ا تمدی��د یک‬ ‫هفت��ه ای مذاک��رات دوباره به ف��از انتظار‬ ‫رفت و با کاهش اندک تقاضا مواجه ش��د‪.‬‬ ‫ب��ورس تهران ک��ه در روز گذش��ته و در‬ ‫پایان ضرب االجل تعیین ش��ده هس��ته ای‬ ‫با خوش بینی ناش��ی از توافق مواجه شده‬ ‫و ب��ا افزای��ش تقاضا و رش��د قیمت ها به‬ ‫اس��تقبال نتیجه مذاکرات رفت��ه بود‪ ،‬در‬ ‫معامالت دیروز و ب��ا تمدید یک هفته ای‬ ‫زمان مذاک��رات‪ ،‬دوباره به فاز انتظار رفت‬ ‫و منفی شد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب انتظار س��هامداران برای‬ ‫انتش��ار اخب��ار مثب��ت در معام�لات روز‬ ‫گذش��ته موج��ب ادامه حرک��ت صعودی‬ ‫ب��ورس در ابتدای معامالت و وارد ش��دن‬ ‫شاخص به کانال ‪ ۶۵‬هزار واحدی شد‪ ،‬اما‬ ‫با انتشار اخباری مبنی بر تمدید مذاکرات‪،‬‬ ‫تب خرید در بورس فروکش کرد و دوباره‬ ‫فضای انتظار در تاالر شیشه ای حاکم شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ش��اخص بورس تهران که‬ ‫در ابت��دای معامالت دیروز وارد کانال ‪۶۵‬‬ ‫هزار واحدی ش��ده بود‪ ،‬در نیمه معامالت‬ ‫از روند صعودی دست کشید و با افت ‪۵۸‬‬ ‫واحدی دوباره ب��ه کانال ‪ ۶۴‬هزار واحدی‬ ‫برگشت‪.‬‬ ‫در بازار روز گذش��ته ش��رکت های ملی‬ ‫م��س‪ ،‬تاپیکو‪ ،‬گل گهر‪ ،‬هم��راه اول‪ ،‬بانک‬ ‫کارافری��ن‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬مخاب��رات و غدیر‬ ‫عام��ل موثری در کاهش ش��اخص بورس‬ ‫ب��وده و در مقابل ش��رکت هایی همچون‬ ‫کش��تیرانی‪ ،‬پاالیش��گاه بندرعباس‪ ،‬مپنا‪،‬‬ ‫پتروشیمی مبین‪ ،‬بانک سینا‪ ،‬فوالد‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو و س��ایپا تاثیر مثبتی بر ش��اخص‬ ‫ب��ورس گذاش��تند و مانع از افت بیش��تر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دی��روز همچنی��ن ش��رکت های بانکی‬ ‫و خودروی��ی ک��ه بیش��ترین تاثی��ر را از‬ ‫مذاکرات هسته ای دارند‪ ،‬مورد اقبال بازار‬ ‫سرمایه قرار گرفتند‪ ،‬بر این اساس در بازار‬ ‫روز چهارش��نبه ش��رکت های پتروشیمی‬ ‫فارابی‪ ،‬بانک س��ینا‪ ،‬لیزینگ رایان سایپا‪،‬‬ ‫بان��ک ملت و گروه بهمن از ش��رکت های‬ ‫پ��ر متقاضی بازار س��هام بودند‪ ،‬در مقابل‬ ‫ش��رکت های نورد الومینیوم و گلوکوزان‬ ‫بیش��ترین تقاض��ای ف��روش را ب��ه خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫در ب��ازار روز گذش��ته باوج��ود کاهش‬ ‫ش��اخص بورس‪ ،‬ارزش و حجم معامالت‬ ‫به دلی��ل خوش بینی ناش��ی از مذاکرات‬ ‫هس��ته ای با رشد مواجه ش��د‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه در مجم��وع ‪ ۷۳۳‬میلیون س��هم به‬ ‫ارزش ‪ ۱۵۱‬میلیارد تومان دا دو س��تد شد‬ ‫و ارزش بازار س��رمایه به سطح ‪ ۲۸۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��ید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که پیش بینی می شود با تاثیر پذیری بازار‬ ‫از تح��والت هس��ته ای‪ ،‬بازار س��رمایه در‬ ‫روزهای اینده با فراز و فرودهای ناش��ی از‬ ‫مذاکرات هسته ای مواجه شود‪.‬‬ ‫در این باره مهدی افضلیان کارش��ناس‬ ‫بازار س��رمایه با اش��اره ب��ه روند حرکتی‬ ‫ش��اخص و ب��ازار س��هام در هفته ه��ای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬بورس تهران در ‪ 2‬هفته‬ ‫گذش��ته بر مدار صعودی حرکت کرد‪ .‬به‬ ‫طوری که در هفته جاری با نوسانات قابل‬ ‫توج��ه همراه بود و بیم و امیدی را در دل‬ ‫سرمایه گذاران به وجود اورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ملت بازار‪ ،‬این کارش��ناس‬ ‫بازار س��رمایه ادامه داد‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که س��رمایه گذاران در ای��ن مقطع زمانی‬ ‫در این اندیشه هس��تند که به متغیرهای‬ ‫بنیادی موجود در بازار تکیه کنند یا اینکه‬ ‫کم��اکان دیدگاه نوس��انی و کوتاه مدت را‬ ‫مدنظر خود قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹منتفع شدن ‪ 2‬گروه‬ ‫ای��ن فعال بازار س��رمایه با بی��ان اینکه‬ ‫هر چ��ه به تاری��خ اعالم نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای نزدیک تر می ش��ویم به میزان‬ ‫این نوس��انات نیز افزوده می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نوسان های کوتاه مدت بازار هم چند وقتی‬ ‫اس��ت ادامه دار ش��ده و مانند گذشته این‬ ‫نوس��انات موجب ضرر و زیان بس��یاری از‬ ‫سرمایه گذاران شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هربار که بس��یاری افراد به‬ ‫امید روزهای مثبت اینده دست به خرید‬ ‫س��هام می زنن��د بعد از چن��د روز و فعال‬ ‫شدن حد ضرر نسبت به فروش سهام خود‬ ‫اقدام می کنند ‪ .‬چه بسا بسیاری از افراد نیز‬ ‫با ریس��ک بیش��تر ضررهای بیش��تری را‬ ‫متحمل می شوند‪.‬‬ ‫افضلی��ان اف��زود‪ :‬بنابرای��ن با ش��رایط‬ ‫ذکر شده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد‬ ‫که خوش بینی به وجودامده در مرحله اول‬ ‫به نف��ع نوس��ان گیران و در مرحله بعدی‬ ‫برخی از حقوقی های بازار بوده که باوجود‬ ‫نبود حمایت به صورت گسترده ای دست‬ ‫به فروش سهام خود زده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع متاثر از توافق هسته ای‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی ب��ر‬ ‫اینک��ه با فرض اتف��اق و رویکرد مثبت در‬ ‫مذاکرات هس��ته ای قرار اس��ت شاهد چه‬ ‫ش��رایطی در س��طح اقتص��اد کالن و در‬ ‫یک اش��ل کوچک تر یعنی بازار س��رمایه‬ ‫باشیم؟ گفت‪ :‬طبیعی است در بازه زمانی‬ ‫کوتاه م��دت نباید انتظاری برای رش��د و‬ ‫رونق اقتصادی داش��ت‪ .‬اما در میان مدت‬ ‫و بلند م��دت می توانیم ش��اهد افزایش و‬ ‫رشد سرمایه گذاری در بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد باش��یم که می توان��د در صنایعی‬ ‫مانن��د خ��ودرو‪ ،‬پیمان��کاری و نفت و گاز‬ ‫بیشتر نمود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع سرمایه گذاری‬ ‫ای��ن تحلیلگر با اش��اره به وج��ود موانع‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گف��ت‪ :‬واقعی��ت ان اس��ت ک��ه‬ ‫نب��ود کیفی��ت و امنی��ت مناس��ب ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در طول چند سال گذشته‬ ‫موجب شده سرمایه گذاران با احتیاط کامل‬ ‫وارد بازار نوظهوری مانند ایران شوند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ان؛ برای ورود در ابتدا ترجیح می دهند‬ ‫ب��ازاری مانن��د اوراق بده��ی را ب��ه منظور‬ ‫سرمایه گذاری انتخاب کرده و پس از ایجاد‬ ‫امنیت سرمایه گذاری‪ ،‬خود را برای ورود به‬ ‫سایر بازارها اماده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به ش��رایط موجود‬ ‫اگ��ر اینگونه فک��ر کنیم که بازار س��رمایه‬ ‫به عن��وان یکی از مقصد های س��رمایه گذار‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬در مرحل��ه اول منطقی به‬ ‫نظر نمی رس��د‪ .‬اما این موضوع به نوبه خود‬ ‫می تواند موجب بهبود در فضای کسب و کار‬ ‫ش��ود و به مرور زمان زمینه های الزم برای‬ ‫جذب س��رمایه گذار خارجی را در کش��ور و‬ ‫در برخی صنایع دارای ظرفیت فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بعد از مذاکرات‬ ‫افضلی��ان در پاس��خ به این س��وال که با‬ ‫مشخص ش��دن نتیج��ه مذاکرات‪ ،‬س��مت‬ ‫و س��وی ب��ازار س��رمایه چه خواه��د بود و‬ ‫س��رمایه گذاران چه واکنشی نشان خواهند‬ ‫داد؟ گف��ت‪ :‬خوش بین��ی س��رمایه گذاران‬ ‫نس��بت به مذاک��رات هس��ته ای در ابتدای‬ ‫امر ممکن اس��ت درنهایت خود را در قالب‬ ‫افزایش قیمت سهام نش��ان دهد اما سوال‬ ‫اینجاس��ت که ایا این رشد ادامه دار خواهد‬ ‫بود یا اینکه باز هم همانند گذش��ته شاهد‬ ‫توقف و ادامه حرکت خواهیم بود؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینکه تصور کنیم با ایجاد‬ ‫توافق و مثبت بودن مذاکرات یک ش��به راه‬ ‫‪ 100‬س��اله را در اقتص��اد کالن و ی��ا بازار‬ ‫س��رمایه کش��ور طی خواهیم کرد‪ ،‬تفکری‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ .‬بنابرای��ن تا زمان��ی که به‬ ‫مرور شاهد ش��کوفایی در بخش های واقعی‬ ‫اقتص��اد و از طرف��ی افزایش قیمت س��هام‬ ‫باش��یم‪ ،‬س��رمایه گذاران دو راه پی��ش روی‬ ‫خ��ود دارند؛ برخ��ی از انها فق��ط به دنبال‬ ‫نوسان گیری با دید کوت اه مدت خواهند بود‬ ‫و دس��ته دوم نیز با خرید سهام و نگهداری‬ ‫ان دی��دگاه بلند م��دت را برمی گزینن��د‪.‬‬ ‫فقط س��رمایه گذاران با توجه به اس��تراتژی‬ ‫خود و از طرفی س��طح ریس��ک مورد نظر‬ ‫تصمیم گیری مناسب را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سرمایه گذاری مسکن ‬ ‫‪149245174‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬نفت بهرا ‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪19.99‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪42941682‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪138990158‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪37612433‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪26192262‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪967‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪30287297‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪18729948‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫ن‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگرا ‬‫ت ‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬کارتن ایرا ‬ ‫ن‬ ‫ت‪-‬لیزینگ صنعت ومعد ‬ ‫ت‪-‬ایران ارقام ‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری توسعه ملی ‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪13.14‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪8.84‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪8.47‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪7.57‬‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪5.62‬‬ ‫‪583‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سرمایه گذاری مسکن ‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪224774686670‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شیشه رازی ‬ ‫‪8782‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪63164596302‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪967‬‬ ‫‪134443007473‬‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫‪7258‬‬ ‫‪57003686960‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪48175992261‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪5386‬‬ ‫‪53227065132‬‬ ‫‪47653296799‬‬ ‫ن‬ ‫ملی صنایع مس ایرا ‬ ‫ن‬ ‫صنایع ریخته گری ایرا ‬ ‫صنعتی اما‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫ب‬ ‫المپ پارس شها ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪1757‬‬ ‫‪5386‬‬ ‫‪3812‬‬ ‫‪683882‬‬ ‫‪5713‬‬ ‫‪686935‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪-4.54‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7692.5‬‬ ‫‪-0.339435397‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪725.7‬‬ ‫‪5.006511359‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10375.2‬‬ ‫‪-0.887458087‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4555.6‬‬ ‫‪-2.15425589‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1416.4‬‬ ‫‪0.596590909‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪620.5‬‬ ‫‪0.226134712‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪14569.1‬‬ ‫‪-0.55289725‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6067.2‬‬ ‫‪-0.23021772‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪46672‬‬ ‫‪-0.181790962‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪186500.3‬‬ ‫‪0.342617028‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16081.8‬‬ ‫‪-0.807391736‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪25767.3‬‬ ‫‪-0.960518426‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪18699.8‬‬ ‫‪0.460403672‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10386.4‬‬ ‫‪-0.235330279‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪286228.1‬‬ ‫‪-0.0149858‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3644.8‬‬ ‫‪2.609723825‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1964.8‬‬ ‫‪1.618825963‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12802.8‬‬ ‫‪0.503980029‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3131.2‬‬ ‫‪-0.102092905‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6406.3‬‬ ‫‪-0.06551751‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪2.187784868‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2414.4‬‬ ‫‪-0.243771433‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪5056.9‬‬ ‫‪0.029671243‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4506.1‬‬ ‫‪-0.307522124‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1840.1‬‬ ‫‪-0.054315355‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪665.9‬‬ ‫‪-0.239700375‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1620.7‬‬ ‫‪-1.525094179‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1539.1‬‬ ‫‪-0.03896863‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪698.2‬‬ ‫‪-0.042949177‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1993.3‬‬ ‫‪-0.633100698‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4679‬‬ ‫‪1.830290104‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪-0.455062571‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪143075‬‬ ‫‪-0.059792988‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪783.6‬‬ ‫‪0.358606557‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4603.6‬‬ ‫‪0.243881195‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪651.7‬‬ ‫‪1.368797636‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪619.4‬‬ ‫‪-0.225515464‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪191.8‬‬ ‫‪0.418848168‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪327.4‬‬ ‫‪0.491098834‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3405.5‬‬ ‫‪-0.155388765‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2960.7‬‬ ‫‪-0.262758969‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪74440.8‬‬ ‫‪-0.154916486‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪46703.8‬‬ ‫‪-0.113138866‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪134424.2‬‬ ‫‪-0.051303709‬‬ ‫شاخص بازده نقدی قیمت‬ ‫‪263245‬‬ ‫‪-0.123041644‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اتی‬ ‫رشد ‪ ۵۱‬درصدی حجم معامالت اتی سکه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬با کاهش بیش از یک درصدی‬ ‫قیمت اتی س��که طال روز سه شنبه در بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬حج��م تقاضا در این معامالت به‬ ‫میزان قابل توجه��ی افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خبری بورس کاالی ایران‪ ،‬در مبادالت‬ ‫اتی س��که‪ ،‬حجم سررس��یدها به ‪ ۴‬هزار و ‪۷۲‬‬ ‫قرارداد رسید‪ ،‬در حالی که قراردادهای اتی روز‬ ‫دوشنبه به دلیل نوس��ان قیمت ها با ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸۴‬قرارداد به معامالت خود پایان داد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب بازیگران اتی سه شنبه شاهد افزایش ‪۵۱‬‬ ‫درصدی حجم قراردادها به نسبت روز دوشنبه‬ ‫بودند‪ .‬به گفته کارشناس کارگزاری نهایت نگر‪،‬‬ ‫دلی��ل افزای��ش یک ه��زار و ‪ ۳۸۸‬ق��راردادی‬ ‫معامالت‪ ،‬نوسان قیمت ها در بحبوحه مذاکرات‬ ‫هس��ته ای اس��ت‪ ،‬به طوری که قیمت سکه در‬ ‫سررس��یدهای ش��هریور و دی ب��ا کاهش نرخ‬ ‫بی��ش از یک درصد و در سررس��یدهای تیر و‬ ‫ابان با نوسان کمتر از یک درصد منفی روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬احمد بیات افزود‪ :‬کاهش قیمت سکه در‬ ‫بازار نقدی و اتی تنها به دلیل انتظارات فعاالن‬ ‫از کاهش قیمت ها با توجه به رسیدن به ضرب‬ ‫االجل مذاکرات هسته ای در ‪ ۱۰‬تیر ماه بوده و‬ ‫افزایش نرخ بازار اونس جهانی نتوانست تاثیری‬ ‫بر روند قیمت ها داش��ته باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد با توجه به اینکه تمدید مذاکرات‬ ‫هس��ته ای بین ایران و گ��روه ‪ 5+1‬کوتاه مدت‬ ‫است‪ ،‬پیش بینی می ش��ود که نوسان قیمت ها‬ ‫و به طور احتمالی رشد حجم معامالت تا پایان‬ ‫مذاک��رات ادامه یابد‪ .‬بی��ات در ادامه به رابطه‬ ‫بین نوسان و افزایش حجم تقاضا در معامالت‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در زمان هایی که قیمت ها‬ ‫در بازار اتی سکه نوسانی می شود‪ ،‬حجم تقاضا‬ ‫نیز افزای��ش می یابد و معام�لات برای فعاالن‬ ‫بازار جذاب تر می شود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬نگاهی‬ ‫به امار معامالت روز گذش��ته بازار اتی نش��ان‬ ‫می دهد سکه سررس��ید تیرماه با قیمت ‪۹۰۲‬‬ ‫هزار تومان معامله ش��د ک��ه ‪0/83‬درصد افت‬ ‫نرخ را نسبت به روز دوشنبه تجربه کرد‪ .‬سکه‬ ‫تحویل ش��هریو ر نیز با قیمت ‪ ۹۰۸‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د که افت ‪ 1/02‬درصدی را در این‬ ‫روز به ثبت رساند‪.‬‬ ‫همچنین ق��رارداد تحویل ابان نیز با قیمت‬ ‫‪ ۹۱۷‬ه��زار تومان معامله ش��د و کاهش ‪0/78‬‬ ‫درصدی داش��ت‪ .‬در اخر نیز سکه تحویل دی‬ ‫با قیم��ت ‪ ۹۳۷‬هزار تومان م��ورد معامله قرار‬ ‫گرف��ت و کاه��ش ‪ 1/06‬درص��دی را به ثبت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه ‪ ۱۰۰‬هزار تن سنگ اهن سنگان‬ ‫در تاالر صادراتی‬ ‫همچنی��ن در روز گذش��ته‪ ۱۰۰ ،‬ه��زار تن‬ ‫س��نگ اهن دانه بن��دی مجتم��ع س��نگ اهن‬ ‫س��نگان با قیمت پای��ه ‪ ۱۷‬دالر در هر تن در‬ ‫تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬تاالر یادش��ده همچنین ش��اهد‬ ‫عرض��ه ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تن ان��واع قیر و ‪۱۲۰‬‬ ‫ت��ن عایق رطوبتی بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫روز و در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی‪،‬‬ ‫‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تن ان��واع قیر‪ ۲۹ ،‬هزار و ‪۲۰‬‬ ‫ت��ن وکیوم بات��وم‪ ۲۰ ،‬ه��زار و ‪ ۸۰۶‬تن انواع‬ ‫ماده ش��یمیایی‪ ،‬یک هزار ت��ن گوگرد کلوخه‬ ‫و ‪ ۲۸۰‬ت��ن ارگون روی تابل��وی عرضه رفت‪.‬‬ ‫مهم تری��ن عرضه های مواد ش��یمیایی در این‬ ‫روز ش��امل ارتوزایلین‪ ،‬اس��تایرن منومر‪ ،‬اسید‬ ‫استیک‪ ،‬اس��ید ترفتالیک‪ ،‬الکیل بنزن خطی‪،‬‬ ‫اوره صنعتی‪ ،‬بنزن‪ ،‬جوش ش��یرین‪ ،‬دی اتانول‬ ‫امی��ن‪ ،‬دی اتیل هگزانول‪ ،‬دی اتیل گالیکول‪،‬‬ ‫زایلی��ن مخلوط‪ ،‬کربنات س��دیم‪ ،‬کریس��تال‬ ‫مالمین‪ ،‬منوم اتیلن گالیک��ول‪ ،‬منومر وینیل‬ ‫استات و نرمال بوتانول بود‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین نش��ان می دهد‪۱۱ ،‬‬ ‫هزار تن شکرس��فید‪ ۹ ،‬هزار تن ذرت دانه ای‪،‬‬ ‫‪ 4‬هزار تن گندم دروم و ‪ ۲۶۰۵‬تن برنج راهی‬ ‫تاالر محصوالت کش��اورزی شد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫ش��رکت نورد فوالد صنعتی و س��اختمانی یزد‬ ‫نیز با ‪ ۳۳۰۰‬تن سبد میلگرد مخلوط‪ ،‬با قیمت‬ ‫پای��ه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ریال در تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی حضور یافت‪ .‬براس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬در این روز و در مجموع‪ ،‬حدود ‪۲۷۷‬‬ ‫هزار ت��ن ان��واع کاال در ب��ازار فیزیکی بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫تاریخ‬ ‫حجم‬ ‫شرح‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪249 1394‬‬ ‫‪22,484,150,000‬‬ ‫‪9,029,779‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪122 1394‬‬ ‫‪11,108,950,000‬‬ ‫‪9,105,697‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7,549,500,000‬‬ ‫‪9,090,806‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪157 1394‬‬ ‫‪14,226,400,000‬‬ ‫‪9,061,401‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪232 1394‬‬ ‫‪21,005,350,000‬‬ ‫‪9,054,030‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪272 1394‬‬ ‫‪24,590,500,000‬‬ ‫‪9,031,324‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,300,000‬‬ ‫‪77,300‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪152,500,000‬‬ ‫‪15,250‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪154,060,000‬‬ ‫‪77,030‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور‬ ‫‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫زیره کاال‬ ‫قرارداد اتی نام‬ ‫سبز تحویل شهریور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,500,000‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪76,940,000‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪1394‬پایانی‪(0‬ریال)‬ ‫قیمت‬ ‫تن)‬ ‫عرضه (‪0‬‬ ‫تقاضا (تن)‬ ‫‪77,000‬تن)‬ ‫حجم معامله (‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عایق ارومیه‬ ‫بام گام‬ ‫ساختمانی یزد‬ ‫صنعتی و‬ ‫نورد فوالد‬ ‫‪85100‬‬ ‫سبدقیر‬ ‫مخلوط‬ ‫میلگرد‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد‬ ‫شمش ‪1000p-99.75‬‬ ‫‪63,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی‬ ‫‪114,790‬‬ ‫زیره سبز‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪MC250‬‬ ‫قیر‬ ‫تحویل شهریور ‪63,6101394‬‬ ‫‪1000p-99.75‬‬ ‫شمش‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪502‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫‪CRS1‬‬ ‫امولسیون‬ ‫سنگقیر‬ ‫صادراتی‬ ‫بندی ‪-‬‬ ‫اهن دانه‬ ‫‪9,704‬‬ ‫‪502‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪CSS1‬‬ ‫امولسیون‬ ‫‪1394‬‬ ‫هاشمی‬ ‫قیر برنج‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪58,560‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪2,010‬‬ ‫‪560‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,134‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورم‬ ‫گندم‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورم‬ ‫گندم‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی‬ ‫‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪584‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪4050‬‬ ‫‪10,272‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی کنجاله سویا تحویل شهریور‬ ‫صادراتی‬ ‫سکه‪-‬‬ ‫اتی‪6070‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫تحویل شهریور ماه‬ ‫طال‬ ‫وارداتی‬ ‫برنج‬ ‫قیر ‪1394 - 6070‬‬ ‫صادراتی‬ ‫تحویل شهریور ماه‬ ‫سکه‪ -‬طال‬ ‫صادراتی‬ ‫اتی‪6070‬‬ ‫قرارداد قیر‬ ‫‪1394‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫طال تحویل شهریور ماه‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫‪1394‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12,710‬‬ ‫‪56,750‬‬ ‫‪8,867‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتی اتیلن‬ ‫قرارداد منو‬ ‫گالیکولتحویل شهریور ماه‬ ‫سکه طال‬ ‫‪1394‬‬ ‫دی اتیلن گالیکول‬ ‫استاتتحویل شهریور ماه‬ ‫وینیلطال‬ ‫منومرسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪1394‬‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫سکهایطال تحویل ابان ماه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫ذرت دانه‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪1394‬‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه‬ ‫‪1394‬‬ ‫ارتوزایلن طال تحویل ابان ماه‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫گندم‬ ‫سدیم‬ ‫کربنات‬ ‫سبک تحویل ابان ماه‬ ‫دورمطال‬ ‫سکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪6070‬سبک‬ ‫قیرسدیم‬ ‫کربنات‬ ‫صنعتیطال تحویل ابان ماه‬ ‫اورهسکه‬ ‫قرارداد اتی‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,750‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪58,560‬‬ ‫‪27,750‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪27,750‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪26,876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,204‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪24,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,913‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,683‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,681‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪6,681‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫غرب‬ ‫اسفالت‬ ‫مهندسی قیر و‬ ‫سنگان‬ ‫سنگ اهن‬ ‫مجتمع‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9,174,750,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫غرب‬ ‫اسفالت‬ ‫قیر و‬ ‫مهندسی‬ ‫المهدی‬ ‫الومینیوم‬ ‫شرکت‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫طال تحویل شهریور ماه ‪21,134‬‬ ‫سکهسفید‬ ‫قرارداد اتی شکر‬ ‫‪196‬‬ ‫‪27,750‬‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫‪13,673,850,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪56,342,400,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪9,179,174‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪9,138,265‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9,131,722‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪9,100,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0 28,337,000,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,176,287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,248,768‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪60,613,150,000‬‬ ‫‪35,561,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫فومن شیمی گستر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,010‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪17,911,000,000‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 16,437,100,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪660‬‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫‪-1.02‬بازرگانی دولتی ایران ‪1394/04/09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,177,081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0 38,041,900,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,251,143‬‬ ‫‪9,236,831‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,255,937‬‬ ‫‪-0.02‬بازرگانی دولتی ایران ‪1394/04/08‬‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫اذر قیر تبریز‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫‪0.45‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪0.18‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫‪1394/04/09‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫دولتی (ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫شرکت مادر‬ ‫‪1394/04/08‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫بانک ملت )‬ ‫خلیج فارس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی (ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫شرکت مادر‬ ‫بانک ملت )‬ ‫خلیج فارس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪0.15‬‬ ‫خلیج دولتی‬ ‫بازرگانی‬ ‫صنایعتخصصی‬ ‫مادر‬ ‫ایران)‬ ‫فارس(ملی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمینفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪9,555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪9,501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫بنزن‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪23,756‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫بنزن‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪23,772‬‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ملی)‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪12,780‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪322‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن اوران‬ ‫دی اتانول امین‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫شرکت بازرگانی توسعه نیشکر وصنایع جانبی‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪0.34‬بازرگانی دولتی ایران ‪1394/04/04‬‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫پاالیش‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫تعاونی تولیدی عایق بام باستان‬ ‫فومن شیمی گستر‬ ‫‪28631,668,150,000‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪30,324,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,083,911‬‬ ‫‪1394/04/03‬‬ ‫اسفالت وغرب‬ ‫مهندسی قیر‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهای وروستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫‪1394/04/07‬‬ ‫‪1394/04/06‬‬ ‫‪1394/04/04‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪10,034‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪39,154‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (اقتصاد بیدار )‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫جوش شیرین‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫زایلین مخلوط ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫استایرن منومر‬ ‫قیر ‪4050‬‬ ‫اسید ترفتالیک‬ ‫‪22,001‬‬ ‫اسید ترفتالیک‬ ‫‪22,001‬‬ ‫‪13,567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,853‬‬ ‫‪10,272‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,016‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫کربنات سدیم سنگین‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫‪7,069‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,395‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫نرمال بوتانول‬ ‫‪14,395‬‬ ‫‪27,346‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪4050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نرمال بوتانول ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫قیر ‪4050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪605‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫اتیل‪6070‬‬ ‫دی قیر‬ ‫هگزانول‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪31,230‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکتنفت‬ ‫پاسارگادشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫اتیل‪6070‬‬ ‫دی قیر‬ ‫هگزانول‬ ‫‪10,459‬‬ ‫‪31,230‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شرکتنفت‬ ‫پاسارگادشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,336‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫قیر اکام‬ ‫صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫کریستال‪-‬مالمین‬ ‫‪9,336‬‬ ‫‪42,727‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪1,285‬‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪300‬‬ ‫پتروشیمیاکام‬ ‫قیر‬ ‫خراسان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪9,454‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫نگین فخر اذربایجان‬ ‫صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫گوگرد ‪-‬کلوخه‬ ‫‪9,454‬‬ ‫‪3,010‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫پخشفخر‬ ‫شرکت ملینگین‬ ‫اذربایجان نفتی ایران‬ ‫فراورده های‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪526,473‬‬ ‫‪2718637859‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪140,201‬‬ ‫‪887109427‬‬ ‫‪88‬‬ ‫شاهرود‬ ‫شمال شرق‬ ‫مهندسی معدنی‬ ‫صنعتی و‬ ‫اهن‬ ‫تاسیسات راه‬ ‫ساختمان‬ ‫‪6327‬‬ ‫‪7388‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪913769494‬‬ ‫‪138‬‬ ‫گری‬ ‫تامین‬ ‫ریختهخزر‬ ‫ماسهدریای‬ ‫کشتیرانی‬ ‫‪7239‬‬ ‫‪8273‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪3017879945‬‬ ‫‪261‬‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫وفلزات اسالمی ایران‬ ‫جمهوری‬ ‫کشتیرانی‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪1367195995‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪556901550‬‬ ‫‪72‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگری‬ ‫‪7239‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪126,237‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪2,208,171‬‬ ‫باما‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3128‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪1972‬‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫‪8482‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫معادن بافق‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2749‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪719,712‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪2,567,916‬‬ ‫‪723136055‬‬ ‫‪345,708‬‬ ‫‪981975979‬‬ ‫‪504,231‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪456,795‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪92,910‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪51,530‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1363129448‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪105,484‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1490915‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪21‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫سهامی عام)‬ ‫معادنمپنا (‬ ‫گروه‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫خوردگیتکینکو‬ ‫کنترل‬ ‫‪1‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3626‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪20,778,286‬‬ ‫‪31335193287‬‬ ‫‪862‬‬ ‫قاسم ایران‬ ‫سرمایهگذاری مسکن‬ ‫س‪ .‬توسعه و عمران استان کرمان‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪987,616‬‬ ‫‪6392061871‬‬ ‫‪221‬‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1,167,516‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪819,787‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪2492‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪5078‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1534‬‬ ‫سرمایهگذاری رنا(هلدینگ‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪79,066‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3437‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫توسعهشهریتوسگستر‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫افست‬ ‫‪3026‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪970‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫بانک سینا‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫بانک دی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫بانک انصار‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪2,376‬‬ ‫‪1731365056‬‬ ‫‪2,658,104‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪2,123‬‬ ‫‪726475‬‬ ‫‪709592‬‬ ‫‪9402136457‬‬ ‫‪3,191,682‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪11291113512‬‬ ‫‪4955209484‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,334‬‬ ‫‪1,749‬‬ ‫‪1271058490‬‬ ‫‪678783‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪719336‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪718867‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫‪718145‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪718717‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪719513‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪964297978‬‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪910667860‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪552849148‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪577644430‬‬ ‫‪697756328‬‬ ‫‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪718797‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪141,918‬‬ ‫‪312090950‬‬ ‫‪1,491,956‬‬ ‫‪4601992586‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪166897885‬‬ ‫‪118,000,000‬‬ ‫‪1.888E+11‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪722954‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪727750‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪712333‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪3152‬‬ ‫‪719387‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪1672‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫‪1794‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪1113‬‬ ‫بیمه دی‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪320320717‬‬ ‫‪1700995144‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪488,540‬‬ ‫‪4,156,380‬‬ ‫‪1653835964‬‬ ‫‪7515825460‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪168,429‬‬ ‫‪1193598460‬‬ ‫‪464264870‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪280253038‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,749‬‬ ‫‪321,249‬‬ ‫‪78,337‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪96,448‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪14,017‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪35,097‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪127,315‬‬ ‫ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی‬ ‫ساخت محصوالت فلزی‬ ‫ماشین سازی اراک‬ ‫‪2883‬‬ ‫‪73‬‬ ‫المیران‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪70‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪74‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪166,278‬‬ ‫‪239175546‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪8,930‬‬ ‫‪41069350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1731365056‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪74,472‬‬ ‫‪4955209484‬‬ ‫‪1271058490‬‬ ‫‪749715678‬‬ ‫‪952059364‬‬ ‫‪58584174‬‬ ‫‪154147262‬‬ ‫‪193220355‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪19500000000‬‬ ‫‪133565841‬‬ ‫‪24042956‬‬ ‫‪7378655581‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪299‬‬ ‫صنایع اذراب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪16,731‬‬ ‫‪3384453667‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪475838627‬‬ ‫‪183,782‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪27968285‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪3,915,837‬‬ ‫‪338403733‬‬ ‫‪221961099‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4392‬‬ ‫‪184546000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11210196937‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪294,588‬‬ ‫دادهپردازیایران‬ ‫‪4180‬‬ ‫‪9402136457‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪418696089‬‬ ‫‪1,005,123‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪2926‬‬ ‫‪83983660‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪327687611‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫‪726475‬‬ ‫‪2676‬‬ ‫‪309,324‬‬ ‫‪2,334‬‬ ‫‪124394310‬‬ ‫‪7253420084‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪924‬‬ ‫پارس الکتریک‬ ‫‪696364473‬‬ ‫‪1632498787‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫‪5,212‬‬ ‫‪2,658,104‬‬ ‫‪263579250‬‬ ‫‪11291113512‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪7370‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪384611457‬‬ ‫خدماتانفورماتیک‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪3,191,682‬‬ ‫‪182391711‬‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪316270777‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪717438‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪12052‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪4,638‬‬ ‫‪16049321654‬‬ ‫‪44780498658‬‬ ‫‪1906‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪829,834‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪582‬‬ ‫تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازارقام‬ ‫ایران‬ ‫‪726734‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4,801,322‬‬ ‫‪52036371887‬‬ ‫‪244469039‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6116242332‬‬ ‫‪344370067‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪25,132‬‬ ‫‪347700863‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪46,517‬‬ ‫‪1131131126‬‬ ‫‪51‬‬ ‫کشاورزی ودامپروی مگسال‬ ‫‪275367828‬‬ ‫‪720858‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪5,178,520‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,503,724‬‬ ‫‪356065646‬‬ ‫‪18050000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27764‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪590720143‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪172,646‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪728790‬‬ ‫اذرماه ‪93‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫پارسیان‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪44,840‬‬ ‫‪936137673‬‬ ‫‪28853000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪328,462‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪15,824,633‬‬ ‫‪28,895,266‬‬ ‫‪37294750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,224‬‬ ‫‪683756882‬‬ ‫‪372295638‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪21,650,649‬‬ ‫‪150,705‬‬ ‫‪6025924478‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪88121500‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪535018395‬‬ ‫‪27,431‬‬ ‫‪55,919‬‬ ‫‪406,314‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫فعالیتهای وابسته به ان‬ ‫‪2,376‬‬ ‫‪ 728689‬رایانه و ‪1.23‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪20046154486‬‬ ‫‪345785470‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫دباغی‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪2,203,033‬‬ ‫موسسات اعتباری‪124,027‬‬ ‫بانکها و‪1.53‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪312,767‬‬ ‫‪1,409,163‬‬ ‫‪376510186‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪92,376,451‬‬ ‫‪110,961‬‬ ‫‪4405‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫گروه‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪1,262,698‬‬ ‫‪2431292668‬‬ ‫‪1325503473‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪89590810137‬‬ ‫‪239481508‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪79,066‬‬ ‫‪141808783‬‬ ‫‪8239158172‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪729723‬‬ ‫بانک دی‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪452629676‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪920626227‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪244,658‬‬ ‫‪69,387‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫فنرسازیخاور‬ ‫‪1105099032‬‬ ‫‪23820835417‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪12,285,801‬‬ ‫‪7,280,303‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪428234094‬‬ ‫‪209410639‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫پست بانک ایران‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪2725422101‬‬ ‫‪16466701065‬‬ ‫‪6179215479‬‬ ‫‪16008431994‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1421‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪2746‬‬ ‫‪3570404615‬‬ ‫‪50982649315‬‬ ‫‪6392061871‬‬ ‫‪30278150200‬‬ ‫‪17006010462‬‬ ‫‪-1.40‬چاپ و تکثیر ‪372,430‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪6336883478‬‬ ‫‪31335193287‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪222,107‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪730785‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪49999999350‬‬ ‫‪556288330‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪4021‬‬ ‫‪96419199‬‬ ‫‪28634890033‬‬ ‫‪1490915‬‬ ‫‪1462316682‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪533398995‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪719409‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪717901‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪251539715‬‬ ‫‪353826810‬‬ ‫‪202,234‬‬ ‫‪10,940‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪1193598460‬‬ ‫‪1506463218‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪198962952‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1652742920‬‬ ‫‪24114940‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1700995144‬‬ ‫‪2783‬‬ ‫‪4444591370‬‬ ‫‪1537287901‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫‪981975979‬‬ ‫‪3476354867‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪5,690,834‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪369,452‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪28896211032‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫‪7515825460‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪722679‬‬ ‫فنرسازیزر‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪1,988,315‬‬ ‫‪10,124,439‬‬ ‫‪723136055‬‬ ‫‪9871770424‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫‪953‬‬ ‫‪719329‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪275‬‬ ‫‪685520614‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازیایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪142‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫‪299‬‬ ‫‪1,154,703‬‬ ‫‪723901‬‬ ‫بانکاقتصادنوین‬ ‫‪548‬‬ ‫‪1623644317‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪174‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫‪4,801,322‬‬ ‫‪4,156,380‬‬ ‫‪684385‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫‪9,503,724‬‬ ‫‪728689‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪15,824,633‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪7378655581‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪3384453667‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪729723‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪7253420084‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪726734‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪44780498658‬‬ ‫‪924‬‬ ‫بانک سینا‬ ‫‪4,638‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫‪27,431‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪3437‬‬ ‫الکتریک خودرو شرق‬ ‫افست‬ ‫‪20046154486‬‬ ‫‪16049321654‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪3026‬‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪941‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫گذاریتوسعهاذربایجان‬ ‫سرمایه‬ ‫تسهیالت مسکن خرداد ‪94‬‬ ‫امتیاز‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪21,650,649‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪92,376,451‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫توسعهسازی‬ ‫رینگ‬ ‫مشهدگستر‬ ‫شهریتوس‬ ‫‪89590810137‬‬ ‫‪5,178,520‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫روان فن اور‬ ‫صنعتی‬ ‫مهندسی‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫سرمایهگذاری مسکن زاینده رود‬ ‫بانک‬ ‫صادرات ایران‬ ‫تراکتورسازی ایران‬ ‫ریختهگری‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو‬ ‫‪69,387‬‬ ‫‪1906‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪5078‬‬ ‫کمکفنرایندامین‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایران‬ ‫‪209410639‬‬ ‫‪52036371887‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28,895,266‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪28853000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪730785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪37294750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سایپا‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪18050000‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪10,940‬‬ ‫‪24114940‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫‪728790‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪5,690,834‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪376510186‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28896211032‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪141808783‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪293,160‬‬ ‫‪369,452‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫بهمنتوسعهساختمان‬ ‫گروهالمللی‬ ‫بین‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪819,787‬‬ ‫‪10,404,211‬‬ ‫‪920626227‬‬ ‫‪452629676‬‬ ‫‪20,778,286‬‬ ‫‪0.13‬ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‬ ‫‪2,862,638‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪53,993,696‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫خانه سازی باغمیشه‬ ‫ایرانسازی و‬ ‫شهر‬ ‫خودرودیزل‬ ‫‪107‬‬ ‫‪46‬‬ ‫فنی و مهندسی ‪105,484‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪2866‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪870‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1,454,762‬‬ ‫‪638,976‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2492‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪4.29‬‬ ‫‪345,708‬‬ ‫‪1,549,102‬‬ ‫‪987,616‬‬ ‫‪10,565,761‬‬ ‫‪1,167,516‬‬ ‫‪18,925,796‬‬ ‫‪1,988,315‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪6179215479‬‬ ‫‪293,160‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪311‬‬ ‫گذاری شاهد‬ ‫سرمایهخودرو‬ ‫پارس‬ ‫خودرو عمران استان کرمان‬ ‫ایرانتوسعه و‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2,567,916‬‬ ‫‪216,953‬‬ ‫فروشگاه های ‪155,504‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪3626‬‬ ‫غیرتخصصی‬ ‫خرده فروشی در‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫سازی‪،‬‬ ‫انبوه‬ ‫‪894,681‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪1105099032‬‬ ‫هایو فلزی‬ ‫استخراج کانه‬ ‫ارتباطات‬ ‫انبارداری‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8482‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪11398‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪1.27‬خدمات جنبی جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪6,802,721‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمانایران‬ ‫زامیاد‬ ‫‪312,767‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪2725422101‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪7358‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪51,530‬‬ ‫‪3,891,874‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪128,295‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪2749‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪92,910‬‬ ‫‪164,265‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪155,504‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪456,795‬‬ ‫‪617,809‬‬ ‫‪556901550‬‬ ‫‪1456028127‬‬ ‫‪2709‬‬ ‫‪5307‬‬ ‫صنعتی گل‬ ‫گهرسهامی عام‬ ‫پتروشیمی(‬ ‫معدنیو ونقل‬ ‫حمل‬ ‫‪556288330‬‬ ‫‪2,862,638‬‬ ‫‪504,231‬‬ ‫‪1,334,424‬‬ ‫‪1367195995‬‬ ‫‪7082153962‬‬ ‫‪3128‬‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3570404615‬‬ ‫‪2,208,171‬‬ ‫‪3,718,284‬‬ ‫‪3017879945‬‬ ‫‪18987389362‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪198962952‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫معادن‬ ‫سایر ابی‬ ‫استخراجو نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪126,237‬‬ ‫‪140,126‬‬ ‫باما‬ ‫توکاریل‬ ‫بافق بین المللی خلیج فارس‬ ‫معادنو نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪140,201‬‬ ‫‪80,321‬‬ ‫‪887109427‬‬ ‫‪593411490‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪719,712‬‬ ‫‪1363129448‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪913769494‬‬ ‫‪1159294708‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪2244‬‬ ‫توکاروی ایران‬ ‫معادن‬ ‫توسعهونقل‬ ‫حمل‬ ‫‪235‬‬ ‫‪526,473‬‬ ‫‪509865‬‬ ‫‪2718637859‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪41069350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫چادرملو‬ ‫معدنیوصنعتی‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪239175546‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪74,472‬‬ ‫‪1,169,841‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪30‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف‬ ‫‪1894‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪27968285‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صنعتی اما‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪5674‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫‪4123‬‬ ‫کارخانجاتتولیدیشیشهرازی‬ ‫‪8361‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5442‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫فراورده های نسوزایران‬ ‫صنایعخاکچینیایران‬ ‫پارس سرام‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪3854‬‬ ‫‪7559‬‬ ‫‪7313‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2971‬‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪416‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪257,240‬‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪6,096‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪-4.29‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-4.79‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪342,642‬‬ ‫‪835,668‬‬ ‫‪745751706‬‬ ‫‪52891008‬‬ ‫‪18057753‬‬ ‫‪1944041404‬‬ ‫‪1495546779‬‬ ‫‪170,029‬‬ ‫‪641012013‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪255,131‬‬ ‫‪253,030‬‬ ‫‪1912715971‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪15,370‬‬ ‫‪5,495,282‬‬ ‫‪12533043665‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪12,650‬‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1421588172‬‬ ‫‪44028510‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,229,321‬‬ ‫‪117,800‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5067924896‬‬ ‫‪983224342‬‬ ‫‪91915796‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,685,833‬‬ ‫‪10948988893‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪7,295,136‬‬ ‫‪3035836535‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2,049,197‬‬ ‫‪4920081100‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪19‬‬ ‫‪133565841‬‬ ‫‪10616887453‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی‬ ‫‪4.99‬‬ ‫توسعه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫وفلزاتوبندری سینا‬ ‫معادندریایی‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫‪1,454,762‬‬ ‫‪96419199‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪45502‬‬ ‫‪4444591370‬‬ ‫‪221961099‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪ 3.96‬ذغال سنگ ‪8,930‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪251539715‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫گروه مپنا (سهامی عام)‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫زغال سنگ پروده طبس‬ ‫فراوری‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫‪1672‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.42‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪16,731‬‬ ‫‪166,278‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫ابزارپزشکی‪،‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪5164‬‬ ‫‪6327‬‬ ‫‪2709‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪183,782‬‬ ‫‪1,169,841‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1,005,123‬‬ ‫‪1632498787‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪19500000000‬‬ ‫‪ -257‬پیاپی ‪43 1575‬‬ ‫‪327687611‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪294,588‬جوالی ‪ - 2015‬شماره‬ ‫‪ 15 0.00‬رمضان ‪2 - 1436‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪- 1394‬‬ ‫‪10616887453‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی‬ ‫‪257‬‬ ‫فراوری زغال سنگ پروده طبس‬ ‫‪282‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫بیمه‬ ‫اتکاییایران‬ ‫کنتورسازی‬ ‫‪5164‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪9075‬‬ ‫کنتورسازیایران‬ ‫ح ‪ .‬توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫بیمه سامان‬ ‫بیمه ملت‬ ‫ابزارپزشکی‪ ،‬اپتیکی و اندازهگیری‬ ‫‪9075‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫بازار‬ ‫بورس و‬ ‫بیمه دی‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪118,000,000‬‬ ‫‪1.888E+11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ویژه‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند‬ ‫لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ‪ 8‬درصد‬ ‫لزوم تحقق متوس�ط رش�د اقتصادی ‪ ۸‬درص�د‪ -‬ایجاد‬ ‫شبکه ملی اطالعات‪ -‬تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد‪-‬‬ ‫افزایش ت�وان دفاعی در ت�راز ق�درت منطقه ای‪-‬اولویت‬ ‫دادن به دیپلماس�ی اقتصادی‪ -‬کاس�تن از محکومیت به‬ ‫حبس با بازنگری در قوانین‪ -‬دستیابی به رتبه اول منطقه‬ ‫در علم و فناوری از مهمترین سیاست های کلی این برنامه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جناب اقای دکتر روحانی‬ ‫رییس جمهور محترم‬ ‫با سالم و تحیت‪،‬‬ ‫اینک که در استانه ی ماه های اغازین دهه‬ ‫دوم چش��م انداز ‪ 20‬سال ه کش��ور قرار داریم‪،‬‬ ‫سیاست های کلی برنامه ‪ 5‬ساله ششم توسعه‬ ‫ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫این مجموعه پس از بررس��ی های فراوان و‬ ‫مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر‬ ‫پای ه محورهای سه گانه ی «اقتصاد مقاومتی»‪،‬‬ ‫«پیشتازی در عرص ه علم و فناوری» و «تعالی‬ ‫و مقاوم سازی فرهنگی» تنظیم شده است‪.‬‬ ‫ات��کاء ب��ر توانایی های انس��انی و طبیعی‬ ‫و امکان��ات داخل��ی و فرصت ه��ای وس��یع‬ ‫برامده از زیرس��اخت های موجود در کشور‬ ‫و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه ی‬ ‫انقالبی و تکیه بر اولویت های اساس��ی امده‬ ‫در سیاست های کلی‪« :‬اصل ‪« ،»44‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی»‪« ،‬علم و فناوری»‪« ،‬نظام اداری»‬ ‫و «جمعیت» و از همه باالتر توکل به قدرت‬ ‫الیزال الهی می تواند م��ا را به رغم تمایل و‬ ‫اراده دش��منان عنود‪ ،‬با تحقق اهداف برنامه‬ ‫ششم در ارائ ه الگویی برامده از تفکر اسالمی‬ ‫در زمینه ی پیشرفت‪ ،‬که به کلی مستقل از‬ ‫نظام سرمایه داری جهانی است‪ ،‬یاری رساند‪.‬‬ ‫در تدوین این سیاس��ت ها تالش شده است‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن واقعیت ه��ای موجود در‬ ‫صحنه ی داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬مجموعه ای به‬ ‫عنوان سیاس��ت های کلی ک��ه مبنای تنظیم‬ ‫قانون ‪ 5‬سال ه ششم خواهد بود‪ ،‬تعیین شود که‬ ‫در یک دور ه ‪ 5‬ساله کامال دست یافتنی باشد‪.‬‬ ‫مراقب��ت و د ّقت نظر جناب عالی و س��ایر‬ ‫مسئوالن در قوای س��ه گانه و نظارت مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬اطمین��ان الزم را‬ ‫برای ُحسن اجرای این سیاست ها در مراحل‬ ‫تنظیم و اجرای برنامه‪ ،‬تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت قدردانی خ��ود را از تالش های‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬هیات دولت‪،‬‬ ‫دبیرخانه ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار‬ ‫در این مجموعه ها و س��ایر دس��ت اندرکاران‬ ‫تنظی��م و تدوین ای��ن سیاس��ت ها در روند‬ ‫جدید‪ ،‬ابراز دارم‪.‬‬ ‫نسخه ای از این سیاس��ت ها همزمان برای‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام ارسال می گردد‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫‪ /9‬تیر ماه‪1394 /‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سیاست های کلی برنامه ششم توسعه‬ ‫‪ -‬امور اقتصادی‬ ‫‪ -1‬رش��د اقتص��ادی ش��تابان و پای��دار و‬ ‫اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات‬ ‫و ظرفیت های کش��ور‪ ،‬متوسط رشد ‪ 8‬درصد‬ ‫در طول برنامه محقق شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬بهب��ود مس��تمر فضای کس��ب و کار و‬ ‫تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مش��ارکت و بهره گی��ری مناس��ب از‬ ‫ظرفی��ت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای‬ ‫نقش مل��ی و فراملی انه��ا در تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪.‬‬ ‫‪ -4‬توس��عه پیوندهای اقتص��ادی و تجاری‬ ‫متقابل و ش��بکه ای کشور بویژه با کشورهای‬ ‫منطقه اس��یای جنوب غربی‪ ،‬تبدیل شدن به‬ ‫قطب تج��اری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های‬ ‫پول��ی دو و چن��د جانبه با کش��ورهای طرف‬ ‫تجارت در چارچ��وب بندهای ‪ 11 ،10‬و ‪12‬‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪.‬‬ ‫‪ -5‬گس��ترش و تعمیق نظ��ام جامع تامین‬ ‫مالی و ابزارهای ان (بازار پول‪ ،‬بازار س��رمایه‬ ‫نامه ای به اقای روحانی رییس جمهوری‪ ،‬سیاست های کلی‬ ‫برنامه شش�م توسعه را ابالغ کردند‪.‬این سیاست های کلی‬ ‫بر پای ه محورهای س�ه گان ه «اقتصاد مقاومتی»‪« ،‬پیشتازی‬ ‫در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی»‬ ‫و ب�ا در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و‬ ‫خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم‪،‬‬ ‫به ارائه الگوی برامده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت‬ ‫که به کلی مس�تقل از نظام س�رمایه داری جهانی اس�ت‪،‬‬ ‫و بیمه ه��ا) با مش��ارکت اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر‬ ‫بازار س��رمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری‬ ‫و ثب��ات و پای��داری و کاه��ش خطرپذیری‬ ‫فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید‬ ‫بر ارتقای شفافیت و سالمت نظام مالی‪.‬‬ ‫‪ -6‬تامین مالی فعالیت های خرد و متوسط‬ ‫به وسیله نظام بانکی‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت‬ ‫بیمه و ابزاره��ای ان (بازارهای رقابتی‪ ،‬بیمه ‬ ‫اتکایی و‪ )...‬با مش��ارکت اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوق��ی داخلی و خارجی به منظور توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری و ثبات و پای��داری و کاهش‬ ‫خطرپذیری فعالیت ه��ای تجاری و اقتصادی‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‪ -8‬جذب س��رمایه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫و س��رمایه گذاران خارجی با ایج��اد انگیزه و‬ ‫مشوق های الزم‪.‬‬ ‫‪ -9‬اعم��ال نظ��ارت کام��ل و فراگیر بانک‬ ‫مرکزی بر بازار و موسس��ات پول��ی‪ ،‬بانکی و‬ ‫اعتباری و س��اماندهی موسس��ات و بازارهای‬ ‫غیرمتش��کل پولی و مال��ی در جهت ارتقای‬ ‫ِ‬ ‫نسبت مطالبات‬ ‫شفافیت و سالمت و کاهش‬ ‫غیرجاری به تسهیالت‪.‬‬ ‫‪ -10‬تغیی��ر نگاه به نفت و گاز و درامدهای‬ ‫حاص��ل از ان‪ ،‬از منبع تامین بودجه عمومی‬ ‫به «منابع و س��رمایه های زاینده اقتصادی» و‬ ‫دائمی شدن اساس��نامه صندوق توسعه ملی‬ ‫ب��ا تنفیذ اساس��نامه موجود و واریز س��االنه‬ ‫‪30‬درص��د از منابع حاص��ل از صادرات نفت‬ ‫و میعان��ات گازی و خال��ص ص��ادرات گاز به‬ ‫صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ‪ 2‬واحد‬ ‫درصد ساالنه به ان‪.‬‬ ‫‪ -10-1‬استقالل مدیریت حساب ها از بانک‬ ‫مرکزی‪.‬‬ ‫‪ -10-2‬ارائ��ه تس��هیالت از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت‬ ‫ارزی‪.‬‬ ‫‪ -10-3‬اس��تقالل مصارف صندوق توسعه‬ ‫ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی‪.‬‬ ‫‪ -10-4‬س��پرده گذاری ارزی حداکث��ر ‪20‬‬ ‫درصد از منابع ورودی صندوق‪ ،‬نزد بانک های‬ ‫عام��ل در قب��ال اخذ خط اعتب��اری ریالی از‬ ‫بانک های یادشده برای ارائه تسهیالت ریالی‬ ‫به بخش کشاورزی‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط‬ ‫و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی‪.‬‬ ‫‪ -11‬تکمیل زنجی��ره ارزش صنعت نفت و‬ ‫گاز و کاهش شدت انرژی‪.‬‬ ‫‪ -12‬حمای��ت از تاس��یس ش��رکت های‬ ‫غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫اکتش��اف (نه مالکیت)‪ ،‬بهره برداری و توسعه‬ ‫میادی��ن نف��ت و گاز کش��ور بوی��ژه میادین‬ ‫مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪ -13‬افزایش س��هم انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و نوین و گس��ترش نیروگاه ه��ای پراکنده و‬ ‫کوچک مقیاس‪.‬‬ ‫‪ -14‬تحقق کامل هدفمندس��ازی یارانه ها‬ ‫در جهت افزایش تولید‪ ،‬اش��تغال و بهره وری‪،‬‬ ‫کاهش ش��دت انرژی و ارتقای ش��اخص های‬ ‫عدالت اجتماعی‪.‬‬ ‫‪ -15‬واگ��ذاری طرح های جمع اوری‪ ،‬مهار‪،‬‬ ‫کنت��رل و بهره برداری از گازهای همراه تولید‬ ‫در تمامی میادین نفت و تاسیس��ات صنعت‬ ‫نفت به مردم‪.‬‬ ‫‪ -16‬افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل‬ ‫زنجی��ره ارزش صنعت نفت و گاز و توس��عه‬ ‫تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (براساس‬ ‫شاخص شدت مصرف انرژی)‪.‬‬ ‫‪ -17‬دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و‬ ‫کمک کند‪.‬سیاس�ت های کلی برنامه شش�م توسعه دارای‬ ‫‪ 80‬بند و شامل س�رفصل های امور‪« :‬اقتصادی»‪« ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات»‪« ،‬اجتماع�ی»‪« ،‬دفاعی و امنیتی»‪،‬‬ ‫«سیاس�ت خارج�ی»‪« ،‬حقوقی و قضای�ی»‪« ،‬فرهنگی» و‬ ‫«علم‪ ،‬فناوری و نواوری» است‪.‬‬ ‫متن ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی به رییس جمهور‬ ‫که همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام ارسال شده‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫پایین دس��تی نفت و گاز با تاسیس و تقویت‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ب��رای طراح��ی‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬نصب تجهیزات و انتقال‬ ‫فناوری به منظور افزایش خودکفایی‪.‬‬ ‫‪ -18‬افزای��ش مس��تمر ضری��ب بازیافت و‬ ‫برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز‪.‬‬ ‫‪ -19‬تقس��یم کار و تعیی��ن نق��ش ملی در‬ ‫مناطق‪ ،‬اس��تان ها‪ ،‬نواحی و سواحل و جزایر‬ ‫کش��ور با رعای��ت الزام��ات ان در چارچوب‬ ‫سیاس��ت های کلی مربوط‪ ،‬به منظور افزایش‬ ‫تولی��د ث��روت مل��ی و حمای��ت دول��ت از‬ ‫س��رمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫و روستایی‪.‬‬ ‫‪ -20‬اتخ��اذ برنامه ه��ا و اقدام��ات اجرایی‬ ‫برای توس��عه روس��تایی کش��ور برای تثبیت‬ ‫جمعی��ت و تش��ویق مهاج��رت ب��ه مناطق‬ ‫روس��تایی و عش��ایری (کانون تولید و ارزش‬ ‫افرین��ی) با برنامه ری��زی و مدیریت بهینه در‬ ‫س��طح ملی‪ ،‬منطقه ای و محلی‪ ،‬تعیین سهم‬ ‫واقعی در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ایجاد فرصت های جدید اقتصادی‬ ‫و حمایت های ویژه از فعالیت های کارافرینی‬ ‫و اش��تغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی‬ ‫تاسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با‬ ‫تاکید بر بند‪ 9‬سیاست های کلی کشاورزی‪.‬‬ ‫‪ -21‬توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در‬ ‫محور چابهار – خرمش��هر با تاکید بر سواحل‬ ‫مکران‪.‬‬ ‫‪ -22‬برنامه ریزی برای دس��تیابی به ضریب‬ ‫جینی ‪0/43‬‬ ‫‪ -23‬توس��عه بازاره��ای دریای��ی و ایج��اد‬ ‫مناط��ق مهم اقتص��ادی در زمینه های دارای‬ ‫مزیت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ بخش ریلی در توسعه حمل و‬ ‫اولویت‬ ‫‪-24‬‬ ‫ِ‬ ‫نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای ان‪.‬‬ ‫‪ -25‬توس��عه حم��ل و نقل ریل��ی باری با‬ ‫اولوی��ت تجهیز ش��بکه و پایانه ه��ای باری و‬ ‫اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنعت��ی و مب��ادی ورودی و خروجی مهم‬ ‫کشور و ش��بکه های ریلی منطقه ای و جهانی‬ ‫بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‬ ‫صادرات و ترانزیت بار‪.‬‬ ‫‪ -26‬افزای��ش ن��رخ رش��د ارزش اف��زوده‬ ‫بخش ه��ای صنعت‪ ،‬مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫و افزای��ش صادرات محص��والت ان با اجرای‬ ‫سیاست های کلی صنعت و معدن‪.‬‬ ‫‪ -27‬دانش بنی��ان نم��ودن ش��یوه تولید و‬ ‫محص��والت صنعت��ی و خدمات وابس��ته به‬ ‫ان‪ ،‬نشان س��ازی تج��اری و تقویت حضور در‬ ‫بازارهای منطقه و جهان‪.‬‬ ‫‪ -28‬اولویت دادن ب��ه حوزه های راهبردی‬ ‫صنعتی (از قبیل صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬مواد پیشرفته‪ ،‬ساختمان‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات‪ ،‬هوافض��ا‪ ،‬دریا‪ ،‬اب و‬ ‫کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های‬ ‫پیشرفته در انها‪.‬‬ ‫‪ -29‬اولوی��ت دادن ب��ه تامین م��واد مورد‬ ‫نیاز صنایع داخلی کش��ور با تاکید بر تکمیل‬ ‫ظرفیت زنجی��ره ارزش افزوده مواد معدنی و‬ ‫اجرای بند ‪ 3‬سیاست های کلی معدن‪.‬‬ ‫‪ -30‬تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه‬ ‫تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت‬ ‫کیفیت‪.‬‬ ‫‪ -31‬اس��تقرار نظام جام��ع و کارامد امار و‬ ‫اطالعات کشور‪.‬‬ ‫ امور فناوری اطالعات و ارتباطات‬‫‪ -32‬کس��ب جایگاه برتر منطقه در توسعه‬ ‫دول��ت الکترونی��ک در بس��تر ش��بکه ملی‬ ‫اطالعات‪.‬‬ ‫‪ -33‬توس��عه محت��وی در فض��ای مجازی‬ ‫براس��اس نقشه مهندس��ی فرهنگی کشور تا‬ ‫حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی‬ ‫شبکه های اجتماعی‪.‬‬ ‫‪ -34‬ایجاد‪ ،‬تکمیل و توس��عه ش��بکه ملی‬ ‫اطالع��ات و تامی��ن امنی��ت ان‪ ،‬تس��لط بر‬ ‫دروازه ه��ای ورودی و خروجی فضای مجازی‬ ‫و پاالیش هوش��مند ان و س��اماندهی‪ ،‬احراز‬ ‫هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‬ ‫طوری که ‪ 50‬درصد ان داخلی باشد‪.‬‬ ‫‪ -35‬بهره گیری از موقعیت ممتاز کش��ور با‬ ‫ه��دف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پس��تی‬ ‫و ترافیک��ی ارتباط��ات و اطالع��ات منطقه و‬ ‫گسترش حضور در بازارهای بین المللی‪.‬‬ ‫‪ -36‬حض��ور موثر و هدفمن��د در تعامالت‬ ‫بین المللی فضای مجازی‪.‬‬ ‫‪ -37‬افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی‬ ‫در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات تا‬ ‫رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه‪.‬‬ ‫‪ -38‬توس��عه فن��اوری فضایی ب��ا طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬ازم��ون‪ ،‬پرت��اب و بهره ب��رداری از‬ ‫س��امانه های فضای��ی و حف��ظ و بهره برداری‬ ‫حداکثری از نقاط مداری کشور‪.‬‬ ‫ امور اجتماعی‬‫‪ -39‬ارتق��ای س�لامت اداری و اقتصادی و‬ ‫مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد‬ ‫ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط‪.‬‬ ‫‪ -40‬استقرار نظام جامع‪ ،‬یکپارچه‪ ،‬شفاف‪،‬‬ ‫کارامد و چند الیه تامین اجتماعی کشور‪.‬‬ ‫‪ -41‬توانمند س��ازی و خوداتکائی اقش��ار و‬ ‫گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی‪.‬‬ ‫‪ -42‬ارتق��ای کیفی��ت و اص�لاح س��اختار‬ ‫بیمه های تامین اجتماعی پایه (ش��امل بیمه‬ ‫درمان‪ ،‬بازنشس��تگی‪ ،‬ازکارافتادگی و‪ )...‬برای‬ ‫احاد مردم‪.‬‬ ‫‪ -43‬اجرای سیاس��ت های کلی س�لامت با‬ ‫تصویب قوانین و مقررات الزم با تاکید بر‪:‬‬ ‫‪ -43-1‬تهیه پیوس��ت سالمت برای قوانین‬ ‫مرتبط و طرح های کالن توسعه ای‪.‬‬ ‫‪ -43-2‬اص�لاح س��اختار نظ��ام س�لامت‬ ‫براساس بند‪ 7‬سیاست های کلی سالمت‪.‬‬ ‫‪ -43-3‬تامی��ن مناب��ع مالی پای��دار برای‬ ‫بخ��ش س�لامت و توس��عه کم��ی و کیف��ی‬ ‫بیمه های سالمت‪.‬‬ ‫‪ -43-4‬افزای��ش و بهب��ود کیفیت و ایمنی‬ ‫خدم��ات و مراقبت ه��ای جام��ع و یکپارچه‬ ‫س�لامت در قالب ش��بکه بهداشتی و درمانی‬ ‫منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع‪.‬‬ ‫‪ -44‬توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی‪.‬‬ ‫‪ -45‬فرهنگ س��ازی و ایج��اد زمینه ه��ا و‬ ‫ترتیبات الزم برای تحقق سیاس��ت های کلی‬ ‫جمعیت‪.‬‬ ‫‪ -46‬تقویت نهاد خان��واده و جایگاه زن در‬ ‫ان و اس��تیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان‬ ‫در همه عرصه ه ا و توجه ویژه به نقش سازنده‬ ‫انان‪.‬‬ ‫‪ -47‬اولوی��ت دادن ب��ه ایثارگ��ران انقالب‬ ‫اس�لامی در تس��هیالت مال��ی و فرصت ها و‬ ‫امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های‬ ‫مختلف فرهنگی و اقتصادی‪.‬‬ ‫‪ -48‬هویت بخشی به سیمای شهر و روستا‬ ‫و بازافرینی و روزامدس��ازی معماری اسالمی‬ ‫– ایرانی‪.‬‬ ‫‪ -49‬سامان بخش��ی مناطق حاشیه نشین و‬ ‫پیش��گیری و کنترل ناهنجاری های عمومی‬ ‫ناشی از ان‪.‬‬ ‫‪ -50‬توس��عه پایدار صنع��ت ایرانگردی به‬ ‫گون��ه ای ک��ه ایرانگردهای خارج��ی تا پایان‬ ‫برنامه ششم به حداقل ‪5‬برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ -51‬حمایت از صنایع دس��تی و صیانت از‬ ‫میراث فرهنگی کشور‪.‬‬ ‫ امور دفاعی و امنیتی‬‫‪ -52‬افزای��ش توان دفاع��ی در تراز قدرت‬ ‫منطقه ای در جهت تامین منافع و امنیت ملی‬ ‫با تخصیص حداق��ل ‪ 5‬درصد بودجه عمومی‬ ‫کشور برای بنیه دفاعی‪.‬‬ ‫‪ -53‬ارتقای توان بازدارندگی کشور با‪:‬‬ ‫‪ -53-1‬توسعه توان موش��کی و فناوری ها‬ ‫و ظرفی��ت تولید س�لاح ها و تجهیزات عمده‬ ‫دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب‬ ‫با انواع تهدیدات‪.‬‬ ‫‪ -53-2‬گسترش هوشمندانه و مصون سازی‬ ‫پدافن��د غیرعام��ل ب��ا اجرای کام��ل پدافند‬ ‫غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور‪.‬‬ ‫‪ -53-3‬افزای��ش ظرفیت ه��ای ق��درت‬ ‫ن��رم و دف��اع س��ایبری و تامی��ن پدافن��د و‬ ‫امنیت س��ایبری برای زیرس��اخت های کشور‬ ‫درچارچوب سیاست های کلی مصوب‪.‬‬ ‫‪ -54‬تقوی��ت کم��ی و کیف��ی بس��یج‬ ‫مستضعفان‪.‬‬ ‫‪ -55‬تامی��ن امنیت پای��دار مناطق مرزی‬ ‫با انس��داد کامل نرم افزاری و س��خت افزاری‪،‬‬ ‫توس��عه و تقوی��ت یگان ه��ای مرزبان��ی‪،‬‬ ‫مش��ارکت دهی مرزنش��ینان در طرح ه��ای‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬توس��عه فعالیت ه��ای اطالعاتی و‬ ‫تقویت دیپلماسی مرزی‪.‬‬ ‫‪ -56‬برنامه ری��زی ب��رای کاه��ش ج��رم و‬ ‫جنایت با هدف کاهش ‪ 10‬درصدی س��االنه‬ ‫مصادیق مهم ان‪.‬‬ ‫‪ -57‬مب��ارزه هم��ه جانبه با م��واد مخدر و‬ ‫روانگردان ها در چارچوب سیاس��ت های کلی‬ ‫ابالغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ‪25‬‬ ‫درصدی اعتیاد تا پایان برنامه‪.‬‬ ‫‪ -58‬پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز‬ ‫از مبادی ورودی تا محل عرضه ان در بازار‪.‬‬ ‫ امور سیاست خارجی‬‫‪ -59‬حف��ظ و اف��زودن ب��ر دس��تاوردهای‬ ‫سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه اسیای‬ ‫جنوب غربی‪.‬‬ ‫‪ -60‬اولویت دادن به دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫با هدف توس��عه سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬ورود‬ ‫به بازاره��ای جهانی و دس��تیابی به فناوری‬ ‫ب��رای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و س��ند‬ ‫چشم انداز‪.‬‬ ‫‪ -61‬توس��عه کم��ی و کیف��ی رس��انه های‬ ‫فرامرزی با زبان های رایج بین المللی‪.‬‬ ‫‪ -62‬ایج��اد زمینه های الزم در جهت جلب‬ ‫سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج‬ ‫از کشور در توسعه ملی و تاثیر بر سیاست های‬ ‫نظام سلطه در دفاع از منافع ملی‪.‬‬ ‫‪ -63‬بهره گی��ری حداکث��ری از روش ه��ا و‬ ‫ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی‪.‬‬ ‫ امور حقوقی و قضایی‬‫‪ -64‬بازنگ��ری در قوانین جزایی به منظور‬ ‫کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل ان به‬ ‫مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها‬ ‫با جرایم‪.‬‬ ‫‪ -65‬بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و‬ ‫بازداشتگاه ها‪.‬‬ ‫‪ -66‬حمایت قضائی موثر در تضمین حقوق‬ ‫مالکی��ت و اس��تحکام قراردادها ب��ه منظور‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی و‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‪.‬‬ ‫‪ -67‬توس��عه ثبت رسمی اس��ناد و امالک‬ ‫و مالکیت ه��ای معن��وی و ثب��ت رس��می‬ ‫مالکیت ه��ای دول��ت و م��ردم ب��ر امالک و‬ ‫اراضی کش��ور در نظام کاداس��تر و گسترش‬ ‫فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی‪.‬‬ ‫ امور فرهنگی‬‫‪ -68‬تالش شایسته برای تبیین ارزش های‬ ‫انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای‬ ‫جمهوری اسالمی‪.‬‬ ‫‪ -69‬ارائه و ترویج س��بک زندگی اس�لامی‬ ‫– ایرانی و فرهنگ سازی درباره اصالح الگوی‬ ‫مصرف و سیاست های اقتصاد مقاومتی‪.‬‬ ‫‪ -70‬اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور‬ ‫و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم‪.‬‬ ‫‪ -71‬حمایت مادی و معنوی از هنرمندان‪،‬‬ ‫ن��واوران‪ ،‬محقق��ان و تولیدکنن��دگان اثار و‬ ‫محص��والت فرهنگی و هنری مق�� ّوم اخالق‪،‬‬ ‫فرهنگ و هویت اسالمی – ایرانی‪.‬‬ ‫‪ -72‬حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی‬ ‫و مردمی در فضای مجازی به منظور توس��عه‬ ‫و ترویج فرهنگ‪ ،‬مفاهیم و هویت اس�لامی ‪-‬‬ ‫ایرانی و مقابله با تهدیدات‪.‬‬ ‫‪ -73‬توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم‪،‬‬ ‫نمادها و شاخص های هویت اسالمی – ایرانی‬ ‫در ساختارهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی کشور‪.‬‬ ‫ امور علم‪ ،‬فناوری و نواوری‬‫‪ -74‬دس��تیابی به رتبه اول منطقه در علم‬ ‫و فن��اوری و تثبی��ت ان با اهتم��ام به تحقق‬ ‫سیاست های کلی علم و فناوری‪.‬‬ ‫‪ -75‬اجرای س��ند تحول بنیادین اموزش و‬ ‫پرورش و تاکید ب��ر دوران تحصیلی کودکی‬ ‫و نوجوانی‪.‬‬ ‫‪ -76‬افزایش س��هم اموزش های مهارتی در‬ ‫نظام اموزشی کشور‪.‬‬ ‫‪ -77‬توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی‪،‬‬ ‫نظریه پ��ردازی و ن��واوری در چارچ��وب‬ ‫سیاس��ت های کلی عل��م و فناوری و نقش��ه‬ ‫جامع علمی کشور‪.‬‬ ‫‪ -77-1‬س��اماندهی نظ��ام مل��ی ام��ار و‬ ‫اطالعات علمی‪ ،‬پژوهش��ی و فناوری جامع و‬ ‫کارامد‪.‬‬ ‫‪ -77-2‬تحول و ارتقای علوم انسانی به ویژه‬ ‫تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب‬ ‫اسالمی‪.‬‬ ‫‪ -78‬تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال‬ ‫و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی‬ ‫با نقش��ه جامع علمی کشور و نیازهای تولید‬ ‫و اشتغال‪.‬‬ ‫‪ -79‬گس��ترش هم��کاری و تعام��ل فعال‪،‬‬ ‫س��ازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری‬ ‫با سایر کش��ورها و مراکز علمی و فنی معتبر‬ ‫منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم و توسعه‬ ‫تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان‪.‬‬ ‫‪ -80‬توسعه و ساماندهی نظام ملی نواوری‬ ‫و حمای��ت از پژوهش ه��ای مس��ئله محور و‬ ‫تجاری س��ازی پژوهش و نواوری‪ ،‬و توس��عه‬ ‫نظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪.‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫گزارش های بانک مرکزی و مرکز امار از تغییرات خرداد ‪ 94‬شاخص های قیمت‪ ،‬در یک نقطه مشترکند‬ ‫‪19‬‬ ‫دریچه‬ ‫ارز تک نرخی‬ ‫در گرو رفع تحریم ها‬ ‫پایین ترین تورم ساالنه‪ ،‬فصل مشترک گزارش های دو مرجع‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ -‬قاس�م دهقان‪ :‬در ط�ول هفته ج�اری ‪ 3‬گزارش‬ ‫جداگان�ه از تغییرات ‪ 3‬نوع ش�اخص قیمت مربوط ب�ه خردادماه‬ ‫‪ 1394‬از س�وی ‪ 2‬مرجع منتش�رکننده این قبیل شاخص ها یعنی‬ ‫بان�ک مرکزی و مرکز امار منتش�ر ش�د که ‪ 2‬گ�زارش ان (البته‬ ‫به ص�ورت خالصه گزارش) مربوط به تغییرات ش�اخص کل بهای‬ ‫کاالها و خدمات مصرفی ش�هری ایران و تغییرات ش�اخص قیمت‬ ‫تولیدکنن�ده در ای�ران بوده و توس�ط بانک مرکزی اعالم ش�د و‬ ‫س�ومین گزارش نی�ز که به تغییرات ش�اخص کل به�ای کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی خانوارهای روس�تایی کش�ور اختص�اص دارد از‬ ‫سوی مرکز امار ایران منتشر شده است‪ .‬در رابطه با این ‪ 3‬گزارش‬ ‫با وجود انکه هیچ نقطه اش�تراکی در مورد نوع ش�اخص قیمت با‬ ‫یکدیگر نداش�ته و هر یک مربوط به یک ش�اخص قیمت خاص و‬ ‫جداگانه هستند با این حال به نوعی می توان از زاویه نوسانات این‬ ‫‪ 3‬شاخص و اجزای زیرمجموعه انها‪ ،‬حداقل در بازه زمانی ‪ 4‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬نقطه اشتراکی را یافته و مشاهده کرد‪.‬‬ ‫خردادماه ‪ 92‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تغییرات ‪ 12‬ماهه ش��اخص بهای کاال ها‬ ‫و خدم��ات مصرفی ش��هری در خردادماه‬ ‫سال جاری نیز بر پایه گزارش بانک مرکزی‬ ‫معادل ‪15/6‬درصد اعالم ش��ده اس��ت که‬ ‫کمتری��ن مقدار این ش��اخص در ‪ 5‬س��ال‬ ‫گذشته به شمار می رود‪.‬‬ ‫در طول خردادماه ‪4‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اگر‬ ‫مقادی��ر اعالم ش��ده ب��رای نوس��انات نرخ‬ ‫تورم های ماهانه‪ ،‬نقطه ب��ه نقطه و به ویژه‬ ‫تورم ساالنه (‪ 12‬ماهه منتهی به ماه مورد‬ ‫نظر) در این ‪ 4‬س��ال و برای هر ‪ 3‬گزارش‬ ‫منتشرش��ده را کنار یکدیگر ق��رار داده و‬ ‫مقایس��ه ای اجمالی می��ان انها کنیم‪ ،‬یک‬ ‫فصل مش��ترک بین انها مالحظه خواهیم‬ ‫ک��رد و ان روند کاهش��ی اکث��ر قریب به‬ ‫اتفاق انها از نقطه شروع ‪ 4‬سال قبل یعنی‬ ‫خردادم��اه ‪ 1391‬تا مقط��ع کنونی یعنی‬ ‫پایان خردادماه ‪ 1394‬است و این وضعیت‬ ‫در رابطه با ش��اخص نرخ تورم ساالنه برای‬ ‫هر ‪ 3‬گزارش به شکل کامل و صددرصدی‬ ‫رخ داده و کمتری��ن ن��رخ تغیی��رات تورم‬ ‫س��االنه اعالم ش��ده در گزارش های بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬مرکز ام��ار در پای��ان خردادماه‬ ‫سال جاری ثبت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم تولیدکننده در خرداد ‪94‬‬ ‫‹ ‹تورم خانوارهای روستایی‬ ‫از انجا که جدیدترین گزارش در بین ‪3‬‬ ‫گزارش منتشرش��ده اخیر مربوط به تغییر‬ ‫ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات مصرفی‬ ‫خانوارهای روستایی کش��ور در خردادماه‬ ‫س��ال جاری ب��وده و در عی��ن ح��ال تنها‬ ‫گزارش رس��می از وضعیت ت��ورم مناطق‬ ‫مس��کونی روستایی کشور به شمار می رود‬ ‫که از س��وی ی��ک مرجع رس��می دولتی‬ ‫یعنی مرکز امار ایران منتش��ر می شود‪ ،‬به‬ ‫همین دالیل ابتدا به بررسی و مقایسه این‬ ‫گزارش می پردازیم‪.‬‬ ‫ب��ر پای��ه نتای��ج اعالم ش��ده در گزارش‬ ‫مرک��ز امار ایران‪ ،‬در یک ماه خرداد‪1394‬‬ ‫ش��اخص کل قیم��ت کااله��ا و خدم��ات‬ ‫مصرف��ی خانوارهای روس��تایی ای��ران به‬ ‫‪ 222/4‬رس��یده است که باتوجه به مقادیر‬ ‫ای��ن ش��اخص در اردیبهش��ت ماه ‪ 94‬و‬ ‫خردادماه‪ 93‬و همچنین ‪12‬ماه منتهی به‬ ‫خردادماه امسال‪ ،‬میزان تغییر این شاخص‬ ‫در خرداد‪ 94‬نس��بت به اردیبهشت (که از‬ ‫ان با عنوان تورم ماهانه یاد می شود) معادل‬ ‫‪0/8‬درصد اعالم شد که پس از تورم ماهانه‬ ‫‪0/4‬درص��دی خردادم��اه ‪ 93‬دومین تورم‬ ‫ماهانه پایی��ن در زمینه ت��ورم خانوارهای‬ ‫روستایی کشور محسوب می شود‪ .‬همچنین‬ ‫تغییر ش��اخص مورد نظر در خردادماه ‪94‬‬ ‫نس��بت به ش��اخص خردادماه ‪ 93‬یا همان‬ ‫تورم نقطه به نقطه خردادماه سال جاری نیز‬ ‫‪13/7‬درصد محاسبه و اعالم شده است که‬ ‫مشابه تغییر همین ش��اخص در خرداد‪93‬‬ ‫(یعنی ‪13/7‬درصد) و در عین حال کمترین‬ ‫مقدار ان در ‪ 4‬سال اخیر به شمار می رود‪.‬‬ ‫کافی اس��ت بدانیم ک��ه در خردادماه ‪92‬‬ ‫ت��ورم نقطه ب��ه نقطه ت��ا ‪47/1‬درصد و در‬ ‫س��ال پیش از ان یعنی خ��رداد ‪ 91‬نیز به‬ ‫‪23/5‬درصد رسیده بود و تورم ‪13/7‬درصد‬ ‫خ��رداد‪( 94‬و البت��ه ‪ )93‬نزدیک به ‪ 4‬برابر‬ ‫از ش��اخص مشابه خود در سومین ماه بهار‬ ‫س��ال ‪ 92‬کمتر شده اس��ت‪ .‬و باالخره در‬ ‫گ��زارش مرکز امار‪ ،‬میزان تغییر ش��اخص‬ ‫کل به��ای مصرف کنن��ده خانواده ه��ای‬ ‫روستانشین کش��ور در ‪ 12‬ماهه منتهی به‬ ‫پای��ان خردادماه ‪ 94‬نس��بت ب��ه ‪ 12‬ماهه‬ ‫منتهی ب��ه خردادماه ‪ 93‬نیز با نرخ رش��د‬ ‫‪13/1‬درص��دی‪ ،‬هم��راه با اردیبهش��ت ماه‬ ‫پیش از ان (‪ )94‬حاکی از ثبت پایین ترین‬ ‫نرخ تورم س��االنه مصرف کنندگان س��اکن‬ ‫در روس��تا های کش��ورمان در طول حداقل‬ ‫‪ 40‬ماه اخیر اس��ت که می توان به امار ان‬ ‫دسترسی داشته و مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم مصرفی شهری در خرداد ‪94‬‬ ‫اوایل هفته جاری بانک مرکزی نیز اقدام‬ ‫به انتش��ار خالصه گزارش خود از تغییرات‬ ‫ش��اخص بهای کاال ه��ا و خدمات مصرفی‬ ‫ش��هری ای��ران در خردادماه س��ال جاری‬ ‫هشدار قدیمی ترین سازمان مالی جهان‬ ‫بانک های مرکزی‪ ،‬دنیا را به سوی بحران مالی سوق می دهند‬ ‫با گذشت بیش از هفت سال از اخرین و جدی ترین‬ ‫بحران های مالی جهان‪ ،‬منتقدان همچنان فدرال رزرو‬ ‫و سایر بانک های مرکزی را به دلیل نقش داشتن در‬ ‫این رکود مقصر می دانند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اقتصاد نی��وز‪ ،‬درحالی که بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جهان همچنان درگی��ر بهبود اقتصادی‬ ‫پس از بحران بزرگ مالی در س��ال ‪ 2008‬هستند‪،‬‬ ‫بانک تس��ویه بین الملل (بی ای اس) که یک سازمان‬ ‫بین المللی متش��کل از ‪ 60‬بانک مرکزی است اعالم‬ ‫ک��رده ک��ه اعضای این نه��اد درح��ال فراهم کردن‬ ‫مقدمات بحران مالی اتی هستند!‬ ‫به گزارش بیزنس اینسایدر‪ ،‬بانک تسویه بین الملل‬ ‫روز یکش��نبه هش��تاد وپنجمین گزارش ساالنه خود‬ ‫را منتش��ر کرد‪ .‬این نهاد قدیم��ی و معتبر مالی در‬ ‫گ��زارش خود هش��دار داد‪ :‬سیس��تم های سیاس��ی‬ ‫ب��ا اعم��ال سیاس��ت های خ��اص‪ ،‬به قیمت س��ود‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬خطر ع��ذاب و رنج های طوالنی مدت را‬ ‫به جان می خرن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانک های مرکزی‬ ‫جهان در واکنش به اخری��ن بحران مالی جهان در‬ ‫سال ‪ ،2008‬درحالی که بدهی ملی انها سر به فلک‬ ‫می کش��ید‪ ،‬نرخ بهره بانکی را در پایین ترین س��طح‬ ‫ممکن نگه داشتند‪.‬‬ ‫بانک تسویه بین الملل (بی ای اس) که قدیمی ترین‬ ‫نهاد مالی بین المللی محسوب می شود‪ ،‬نگران است‬ ‫مبادا این عوامل‪ ،‬به ویژه نرخ های بهره بس��یار پایین‬ ‫ن ه��م در درازمدت‪ ،‬به رش��د و بازدهی بلندمدت‬ ‫ا ‬ ‫اسیب بزند‪.‬‬ ‫این گزارش افزود‪ :‬سیاس��ت های دولت های محلی‬ ‫به ش��دت بر سودهای کوتاه مدت و تثبیت نرخ تورم‬ ‫متمرکز ش��ده اند که این مس��ئله باعث شده بینش‬ ‫خود از تصمیمات کند و پرهزینه مالی را از دس��ت‬ ‫بدهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیستم های پولی و مالی بر وخامت‬ ‫این اوضاع افزوده اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬سیاس��ت های س��هل گیرانه پولی تنها‬ ‫به کش��ورهایی که این سیاس��ت ها را اجرا می کنند‪،‬‬ ‫اس��یب نمی رس��اند‪ .‬در گزارش (بی ای اس) امده‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه سیاست های پولی در اقتصادهای اصلی‬ ‫جهان‪ ،‬عوامل شتاب دهنده را به شدت سرکوب کرد‪،‬‬ ‫اما موفق به ایجاد کشش کافی نشد؛ فشار روی نرخ‬ ‫برابری ارزی و فرار س��رمایه‪ ،‬سیاس��ت های تسهیل‬ ‫پولی و ش��رایط مال��ی را در کش��ورهایی که به این‬ ‫سیاس��ت ها نیاز ندارند‪ ،‬سرایت داد ه و سبب تقویت‬ ‫انباشت پولی و اسیب پذیری مالی شد ه است‪.‬‬ ‫بانک تس��ویه حس��اب بین الملل در پایان هشدار‬ ‫داد‪ :‬اقتصاد جهان بیش از حد به سیاست های پولی‬ ‫وابس��ته ش��ده تا تولید خود را شدت بخشد که این‬ ‫یک وضعیت هشداردهنده و ناپایدار است‪ .‬همچنین ‬ ‫سیاس��ت های مالی که امروز اجرا می ش��وند‪ ،‬به طور‬ ‫دقیق همان هایی هس��تند که زمینه ساز بحران های‬ ‫مالی شدند‪ .‬وقتی بحران مالی بعدی رخ دهد‪ ،‬بانک‬ ‫(بی ای اس) از این وحش��ت دارد که مبادا بانک های‬ ‫مرکزی برای مقابله با این بحران دست هایشان خالی‬ ‫از هرگونه ابزار موثری باشد‪.‬‬ ‫ک��رد که بر پای��ه ان تغیی��رات یک ماهه‬ ‫این ش��اخص یا همان ت��ورم ماهانه برای‬ ‫خردادم��اه ‪ 94‬براب��ر ب��ا ‪ 1/7‬درصد اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬نکته بس��یار جالب توجه در این باره‬ ‫این اس��ت که از مجم��وع ‪ 5‬ماه خرداد در‬ ‫سال های ‪ 1390‬تا ‪ 1394‬نرخ تورم ماهانه‬ ‫در ‪ 4‬س��ال مشابه یکدیگر و معادل همین‬ ‫‪ 1/7‬درصد بوده و جالب اینکه تورم ماهانه‬ ‫خردادماه در سال میانی این ‪ 5‬سال یعنی‬ ‫س��ال ‪ 92‬به طور دقیق ‪ 2‬برابر س��ال های‬ ‫قب��ل و بعد از ان یعن��ی ‪ 3/4‬درصد اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار تورم ماهان��ه‪ ،‬تورم‬ ‫نقطه به نقط��ه مصرف کنن��ده ش��هری در‬ ‫خردادماه ‪(94‬نسبت به خرداد‪ )93‬نیز برابر‬ ‫با ‪ 16/2‬درصد براورد و اعالم ش��ده است‬ ‫که به دنبال نرخ ‪ 14/6‬درصدی خرداد ‪،93‬‬ ‫کمترین تورم نقطه به نقطه خردادماه در ‪5‬‬ ‫سال اخیر بود و پس از رشد ‪45/1‬درصدی‬ ‫براس��اس دومین گ��زارش بانک مرکزی‬ ‫ک��ه س��ومین بخ��ش از ای��ن مطل��ب‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬تغیی��رات ش��اخص‬ ‫به��ای تولیدکنن��ده در ای��ران در پای��ان‬ ‫خردادماه ‪ 94‬در مقایسه با ماه پیش از ان‬ ‫‪ 1/7‬درص��د اع�لام ش��ده ک��ه در می��ان‬ ‫مجموعه ش��اخص های اشاره ش��ده در این‬ ‫گزارش‪ ،‬ضعیف تری��ن نتیجه را ثبت کرده‬ ‫است و در بین ماه های خرداد ‪ 5‬سال اخیر‪،‬‬ ‫فقط تورم ماهانه ‪2‬درصدی خردادماه ‪92‬‬ ‫را می توان نا م برد که از ش��اخص یادشده‬ ‫در سومین ماه سال جاری بیشتر بوده و در‬ ‫خردادم��اه ‪ 93‬به ‪ 0/7‬درصد هم رس��یده‬ ‫ب��ود‪ .‬اما ای��ن وضعیت در رابط��ه با تورم‬ ‫نقطه به نقطه و تورم س��االنه به طور کامل‬ ‫ص بهای‬ ‫تغییر می کند چراکه تغییر ش��اخ ‬ ‫تولیدکننده در خرداد ‪ 94‬نسبت به خرداد‬ ‫‪ 93‬معادل ‪ 7/5‬درصد اعالم شده و کمترین‬ ‫نرخ رش��د شاخص مشابه پس از خردادماه‬ ‫امس��ال در ماه پایانی بهار س��ال ‪ 91‬ثبت‬ ‫ش��ده بود ک��ه مقدار رش��د ان ‪ 18‬درصد‬ ‫یعنی بیش��تر از ‪ 2‬برابر تورم نقطه به نقطه‬ ‫تولیدکننده در پایان سومین ماه سال جاری‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫می��زان تغیی��ر س��االنه ش��اخص بهای‬ ‫تولیدکننده در خردادماه نیز در ش��رایطی‬ ‫برای س��ال ‪ 12 ، 94‬درصد اعالم شد که در‬ ‫ماه های مش��ابه س��ال ‪ 93‬و ‪ 92‬به ترتیب‬ ‫م افزایش‬ ‫تا ‪26/5‬درص��د و ‪ 35/5‬درصد ه ‬ ‫پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫با لغو تحریم ها ممکن می شود‬ ‫دسترسی ایران به ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر دارایی بلوکه شده‬ ‫فایننش��ال تایمز طی گزارش��ی نوش��ت‪ :‬لغو تحریم ها‬ ‫موجب کاهش ریس��ک سیاس��ی‪ ،‬دسترس��ی ای��ران به‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر از دارایی های بلوکه ش��ده اش‬ ‫و پیوس��تن مجدد این کشور به سیس��تم مبادالت بین‬ ‫بانکی سوئیفت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬این روزنامه انگلیسی ادامه داد در‬ ‫صورت انعقاد توافق هسته ای و تایید تبعیت ایران توسط‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬احیای اقتصادی ایران و ایجاد فرصت های‬ ‫جدید برای سرمایه گذاران خارجی از نتایج لغو تحریم ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اما حتی پیش از نهایی شدن توافق‪ ،‬این توافق به لحاظ‬ ‫اقتصادی پرس��ود به نظر می رس��د‪ ،‬زیرا حل اختالفات‬ ‫تالش های دول��ت ایران برای ایجاد ثب��ات اقتصادی در‬ ‫دراز مدت را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی‪ ،‬دسترسی‬ ‫ای��ران ب��ه ‪ 100‬ت��ا ‪ 120‬میلی��ارد دالر از دارایی ه��ای‬ ‫بلوکه ش��ده اش و پیوس��تن مجدد این کشور به سیستم‬ ‫مبادالت بین بانکی سوئیفت خواهد شد‪.‬‬ ‫دول��ت حس��ن روحانی‪ ،‬ب��رای برق��راری ت��وازن در‬ ‫بودج��ه اش به نف��ت ‪ 120‬دالری احتی��اج دارد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که دولت بودجه سال مالی ‪ 2015-16‬را با‬ ‫نفت بشکه ای ‪ 72‬دالر بسته است‪ .‬در نتیجه هزینه ها در‬ ‫طول س��ال مالی جاری نسبت به سال گذشته ‪ 9‬درصد‬ ‫فزایش خواهد یافت ک��ه کمتر از نرخ تورم (‪ 14‬درصد)‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش در ادامه افزود‪ :‬به موازات تالش ها در‬ ‫زمینه ثبات ش��اخص های کالن اقتصادی‪ ،‬دولت طرحی‬ ‫دراز مدت را برای افزایش رش��د از طریق سرمایه گذاری‬ ‫در تولید با ارزش باالی رقابتی در س��طح جهانی دنبال‬ ‫می کند تا از طریق ان وابستگی اش به صادرات نفت خام‬ ‫ی که احتماال تقاضای قوی ای‬ ‫را کاهش ده��د‪ .‬بخش های ‬ ‫برای س��رمایه گذاری در ان وجود خواهد داش��ت شامل‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬معدن‪ ،‬تکنول��وژی‪ ،‬بیمه و‬ ‫گردش��گری اس��ت‪ .‬بخش اینترنت و تجارت الکترونیک‬ ‫ایران بزرگتر از کل بقیه کش��ورهای خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقاست‪ .‬س��رانه مصرف س��االنه برق ایران هم اکنون‬ ‫حدود ‪ 2160‬کیلووات س��اعت اس��ت‪ ،‬در حالی که این‬ ‫رقم در عراق به ‪ 1300‬می رسد‪ ،‬اما سرمایه گذاری عظیم‬ ‫در ظرفیت سازی و مدرنیزه سازی شبکه توزیع برای باال‬ ‫نگه داشتن عرضه ضروری اس��ت‪ .‬دولت حسن روحانی‬ ‫ب��رای اطمین��ان از ثبات کالن اقتصادی و دس��تیابی به‬ ‫رش��د اقتص��ادی‪ ،‬نیازمند تغییرات دردناک��ی به ویژه در‬ ‫بخش مالی است تا پوپولیسم دولت سابق را خنثی کند‬ ‫و تاثیرات کاهش قیمت نفت را خنثی کند‪ .‬اما با افزایش‬ ‫امیدواری ها به نتیجه مذاکرات فضای سیاسی برای مانور‬ ‫دول��ت به منظ��ور تحمیل این ریاضت ض��روری افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪.‬بر اس��اس ای��ن گزارش کاه��ش محبوبیت‬ ‫روحان��ی می تواند منج��ر به پیروزی محافظ��ه کاران در‬ ‫انتخابات مجلس و انتخابات بعدی ریاس��ت جمهوری در‬ ‫س��ال ‪ 2018‬ش��ود‪ .‬اما در حال حاضر چنین سناریویی‬ ‫غیرمحتمل به نظر می رس��د‪ .‬امضای توافق هسته ای در‬ ‫ماه ژوئن موجب خواهد ش��د سال اینده تعداد بیشتری‬ ‫از حامیان روحانی وارد مجلس ش��وند و شانس وی برای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫رون��د ب��ازار ارز در دول��ت یازدهم ب��ه گونه ای رقم‬ ‫خورده که پیش بینی ها برای دستیابی به ارز تک نرخی‬ ‫بس��یار محتمل ش��ده و دولتم��ردان و کارشناس��ان‬ ‫بازار ارز معتقد هس��تند تک نرخی ک��ردن ارز نیاز به‬ ‫پیش ش��رط هایی دارد و مهم ترین پیش شرط ان حل‬ ‫مسائل بین المللی است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی بازار و اقتصاد کش��ور نرخ ارز ازاد‬ ‫دارای ثب��ات قاب��ل قبولی اس��ت و بان��ک مرکزی با‬ ‫سیاس��ت های کالمی و اقتصادی خود توانس��ته ثبات‬ ‫را در ب��ازار ارز حف��ظ کند‪ ،‬در کنار این مس��ائل روند‬ ‫حرکتی بی سرو صدای نرخ ارز مبادالتی نیز نویدبخش‬ ‫دس��تیابی به ارز تک نرخی است‪ ،‬البته نباید فراموش‬ ‫کرد در این راه اگر سیس��تم بانکی نتواند به درس��تی‬ ‫در رواب��ط بین الملل و انتقال پ��ول انجام وظیفه کند‬ ‫ارز تک نرخی با شکس��ت مواجه خواهد شد‪ ،‬از این رو‬ ‫دولت اغاز رس��می تک نرخی را به بعد از حل و فصل‬ ‫مسائل بین المللی موکول کرده است‪.‬‬ ‫ایران تجربه ارز تک نرخی را بارها داشته که در برخی‬ ‫مقاطع با شکست مواجه بوده است‪ ،‬برخی کارشناسان‬ ‫در این رابطه معتقدند شکست ارز تک نرخی به واسطه‬ ‫یخ زدگی نرخ ارز از س��وی دولت ها بوده است‪ ،‬انها بر‬ ‫این باورند که ارز به ویژه دالر باید ش��ناور باشد زیرا از‬ ‫مولفه های مختلفی تاثیرپذیر است‪.‬‬ ‫م��ردان اقتص��ادی دول��ت همچنی��ن معتقدن��د‬ ‫یکسان س��ازی یا به عبارت دیگر تک نرخی کردن ارز‬ ‫نباید به طور کامل خش��ک و ثابت باش��د بلکه باید با‬ ‫توجه به ش��رایط روز و مولفه های تاثیرگذار بر ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬ارز تک نرخی شده شناور باشد‪.‬‬ ‫ام��ا همانط��ور که گفته ش��د بع��د از رفع مس��ائل‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬بانک ه��ا باید بتوانند ارتب��اط بین المللی‬ ‫بین بانکی خود را به درس��تی برق��رار کنند و بهترین‬ ‫خدم��ات را از طریق این امکان در اختیار مش��تریان‬ ‫خ��ود قرار دهن��د؛ در ای��ن رابطه عضو س��ابق هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت بانک ها‬ ‫در ش��رایط فعلی که امید بس��یاری به رفع مشکالت‬ ‫بین المللی اس��ت باید خود را برای خدمات بین بانکی‬ ‫تجهیز کنند‪.‬‬ ‫مهدی رییس زاده ادامه داد‪ :‬به دلیل انکه سیس��تم‬ ‫خدم��ات بین المللی و بین بانکی کش��ور تا حدودی از‬ ‫سیس��تم های قدیمی بهره می برد باید سیس��تم های‬ ‫مورد اس��تفاده به روز ش��ود و کارمن��دان نظام بانکی‬ ‫با اخری��ن اطالعات و ش��یوه های فعالی��ت بانکداری‬ ‫بین المللی اشنایی پیدا کنند‪.‬‬ ‫حال باتوجه به مذاکرات اخیر ایران و ‪ 5+1‬و شرایط‬ ‫بسیار مناسب ثبات نرخ ارز‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی از‬ ‫احتمال کاهش نرخ ارز پس از یکسان س��ازی به دلیل‬ ‫ثبات این بازار خبر داد و تشکیل بورس ارز را راهکاری‬ ‫برای حفظ یکسان بودن نرخ ارز دانست‪.‬‬ ‫در همین حال ولی اهلل سیف در این باره به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬اکنون بازار ارز از شرایط باثباتی برخوردار بوده و‬ ‫راه اندازی بورس ارز در ش��رایط فعلی تاثیر چندانی بر‬ ‫بازار ازاد نخواهد داشت‪ .‬به طور حتم یکی از برنامه های‬ ‫ما پس ازحل مسائل بین المللی‪ ،‬یکسان سازی نرخ ارز‬ ‫بوده که پیش نی��از ان‪ ،‬برقراری ارتباط��ات بانکداری‬ ‫بین المللی مناسب است‪ .‬او همچنین در پاسخ به این‬ ‫س��وال که پس از یکسان سازی نرخ ارز‪ ،‬چه بازاری به‬ ‫عن��وان مرجع مبادالت ارزی تعیین می ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از راهکارهای موجود این اس��ت که بازار‬ ‫بین بانکی کفایت می کند‪ ،‬یعنی بانک ها‪ ،‬عناصر اصلی‬ ‫فعال در بازار ارزی بین بانکی باشند و سایر مجموعه ها‬ ‫نیز در ارتباط با بانک ها مشکل خود را حل کنند‪.‬‬ ‫س��یف تش��کیل ب��ورس ارز را راهکار دیگ��ر برای‬ ‫حفظ یکس��ان بودن نرخ ارز دانس��ت و افزود‪ :‬در دنیا‬ ‫ه��ر ‪ 2‬تجربه وجود دارد‪ .‬در ای��ران نیز پس از تجربه‬ ‫یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دهه ‪ ،80‬بازار بین بانکی‬ ‫مس��ئله را حل می کرد و به نظرمی رسد همین تجربه‬ ‫مج��دد کفایت کن��د‪ .‬البته ب��ورس نی��ز می تواند در‬ ‫معامالت اتی اثرات مثبتی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��وال که پس از‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬کدام یک از نرخ های بازار ازاد‬ ‫و مرکز مب��ادالت مدنظر خواهد ب��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک‬ ‫نرخ تعادل��ی در اقتصاد وجود دارد ک��ه نمی توان ان‬ ‫را به صورت مصنوعی تغیی��ر داد‪ .‬وظیفه اصلی بانک‬ ‫مرکزی در این بحث‪ ،‬جلوگیری از ش��وک های موقت‬ ‫ناش��ی از هیجانات است‪ ،‬لذا احساس ما این است که‬ ‫در ش��رایط باثباتی قرار داریم‪ ،‬اما ممکن است نرخ ارز‬ ‫پس از یکسان سازی تاحدی کاهش یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بورس‬ ‫و سیگنال های‬ ‫مذاکراتی‬ ‫فتح اهلل اسماعیل زاده‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫ام��روزه ه��ر جا بح��ث اقتص��ادی در ای��ران پیش‬ ‫می ای��د ش��اهد بح��ث بورس��ی‪ ،‬قیمت س��هام‪ ،‬افت‬ ‫وحش��تناک قیمت س��هام از بعد از اذر ‪ ۹۲‬و ضرر و‬ ‫زیان س��هاداران هس��تیم‪ .‬اما به نظرتان چه عواملی‬ ‫در رخداد این مس��ائل دخیل بوده اس��ت؟ متاسفانه‬ ‫اس��تراتژی اقتصادی‪ -‬صنعتی دول��ت قبل بر مبنای‬ ‫کنترل و دخالت دس��توری تدوین ش��ده بود و هرچه‬ ‫بنی��ه اقتصادی و صنعتی کش��ور ضعیف تر می ش��د‬ ‫رش��د اقتصادی با شاخص س��بز بورس به رخ کشیده‬ ‫می ش��د‪ .‬در این بین معدود کسانی هم بحث حباب‬ ‫قیمتی‪ ،‬رش��د کاذب و خس��ران تبعاتی این سبزهای‬ ‫بی پای��ه را مطرح می کردند که بنا بر دالیل سیاس��ی‬ ‫از سوی دولت وقت و مجلس‪ ،‬نادیده انگاشته می شد‪.‬‬ ‫این بحث تا انجا ادامه داش��ت که دولت عوض ش��د‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد و ریی��س بانک مرک��زی جدید در پی‬ ‫واقعی س��ازی قیمت های سهام‪ ،‬دالر و شاخص بورس‬ ‫برامدن��د‪ .‬ای��ن افراد ب��ا در پیش گرفتن سیاس��ت‬ ‫شفاف س��ازی اطالعات‪ ،‬درصدد هستند تا راه اقتصاد‪،‬‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬قیت س��هام و عدد ش��اخص را به مسیر‬ ‫خود برگردانند‪ .‬از طرف دیگر دکتر ظریف همیش��ه‬ ‫خن��دان برای رضای خدا و مل��ت در مقابل معارضان‬ ‫ایس��تاده و سخت پیگیر مس��ائل مذاکرات و سیاست‬ ‫خارجه هس��تند‪ .‬کس��ی منکر اث��رات تحریم و رفع‬ ‫تحریم بر بورس نیست‪ ،‬اما باید چند سناریو را مطابق‬ ‫با نتیجه مذاکرات پیش بینی کرد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در حالت خوش بینانه مذاکرات در ضرب االجل با‬ ‫توافقات به اتمام برس��د؛ که این سناریو باعث تسهیل‬ ‫مس��یر رواب��ط اقتص��ادی و صنعتی داخ��ل و خارج‬ ‫می شود و این امر موجب بروز امیدواری هایی است که‬ ‫شرکت ها راحت تر و بیشتر سودسازی خواهند کرد‪.‬‬ ‫اما در همین حال باید پارامتر زمان را در نظر گرفت‬ ‫و بازه زمانی تاثیرگذاری رفع تحریم ها بر س��وداوری‬ ‫ش��رکت ها را عاقالنه سنجید تا رشد قیمت سهام نیز‬ ‫معقوالنه باشد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ مذاکرات تمدید شود؛ که این سناریو باعث ادامه‬ ‫یافتن روند فعلی در اقتصاد و بورس ش��ده ‪ -‬با توجه‬ ‫به دس��تاوردهای مذاکرات و روش��ن تر شدن مواضع‬ ‫طرفین مذاکرات در بیانیه های مطبوعاتی‪ -‬و ش��وک‬ ‫کوچکی هم احتماال به اقتصاد و قیمت س��هام و دالر‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ام��ا در حال��ت بدبینانه اگر با اعم��ال رفتارهای‬ ‫مغرضان��ه ‪ 5+1‬و دش��منان تواف��ق‪ ،‬در مذاک��رات‬ ‫نتیجه مطلوب حاصل نش��ود؛ ب��ه نظرتان در بورس و‬ ‫س��هام چه اتفاقی رخ می دهد؟ نس��نجیده نظر دادن‬ ‫نامعقول اس��ت‪ ،‬اما بحث اینجاس��ت که این موضوع‬ ‫بنابر انتظارات بازار نبوده و ناامیدی نس��بی و ریزش‬ ‫قیمت های س��هام و عدد ش��اخص را باید متصور بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هم‪ ،‬چشم انداز عملیاتی سازی صادرات‪-‬‬ ‫واردات و سودس��ازی ها کمی تیره شده و ادامه رکود‬ ‫در اذهان متجلی می ش��ود‪ .‬البت��ه می تواند با رخداد‬ ‫س��ناریوی س��وم‪ ،‬اش��تباه اس��تراتژیک دولت قبل‪،‬‬ ‫توس��ط دولت فعلی تکرار ش��ود و به دلیل جلوگیری‬ ‫از فش��ارهای مخالف��ان داخلی و اذع��ان اینکه نبود‬ ‫توافق در مذاک��رات هیچ تاثیری ب��ر چرخه صنعت‪،‬‬ ‫اقتصاد و بورس نداشته و ندارد‪ ،‬مانع کاهش شاخص‬ ‫بورس ش��ده و با سیاسی کاری و دخالت دستوری در‬ ‫کوتاه م��دت همه نمادها را س��بز نش��ان دهد ولی در‬ ‫میان مدت و بلند مدت تیشه به ریشه اقتصاد‪ ،‬صنعت‬ ‫و مردم بزند‪ .‬حال باید منتظر بود و دید چه سناریویی‬ ‫رخ می دهد و چه س��یگنالی صادر می شود و بورس و‬ ‫اقتصاد چه رفتاری خواهند داشت؟!‬ ‫خبر‬ ‫اغاز پذیره نویسی هشتمین‬ ‫«ای تی اف» فرابورس ایران‬ ‫پذیره نویسی واحدهای س��رمایه گذاری «ای تی اف»‬ ‫س��پهر خبرگان نفت به عنوان هش��تمین «ای تی اف»‬ ‫فراب��ورس از ‪ 13‬تا ‪ 20‬تیرماه در بازار س��وم فرابورس‬ ‫ایران انجام می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی فرابورس‬ ‫ایران‪ ،‬صندوق س��ر مایه گذاری سپهر خبرگان نفت در‬ ‫نظ��ر دارد واحدهای س��رمایه گذاری این صندوق را از‬ ‫طریق بازار سوم فرابورس ایران پذیره نویسی کند‪.‬‬ ‫پذیره نویس��ی این صندوق سرمایه گذاری مختلط با‬ ‫نماد «س��خنم» از روز ش��نبه ‪ 13‬تیر ب��ه مدت ‪ 5‬روز‬ ‫کاری انجام می ش��ود ضمن انک��ه کارگزاری خبرگان‬ ‫س��هام مدیر صندوق و تامین س��رمایه سپهر به عنوان‬ ‫بازارگردان تعیین شده است‪ .‬مبلغ اسمی هر واحد این‬ ‫صندوق قابل معامله‪ 10،‬هزار ریال بوده و از مجموع ‪50‬‬ ‫میلیون واحد س��رمایه گذاری قابل انتشار این صندوق‪،‬‬ ‫یک میلیون به صورت ممتاز پذیره نویس��ی شده و ‪49‬‬ ‫میلیون واحد به طور عادی پذیره نویسی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بورس‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رییس سازمان بورس در اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد‬ ‫ایجادمیزبازارسرمایهدروزارتخانه ها‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬دومین نشست کمیسیون‬ ‫بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫یک مهمان ویژه داش��ت‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫اعضای کمیسیون میزبان رییس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار بودند و در فرصتی‬ ‫که داشتند پای سخنان محمد فطانت فرد‬ ‫نشس��تند و در عی��ن ح��ال نظ��رات و‬ ‫راهکارهای خود را در حوزه بازار سرمایه‬ ‫به گوش وی رساندند‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین موضوع تدوین‬ ‫ایین نام��ه بنده��ای ‪ ۱۶‬و ‪ ۲۰‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید به بحث گذاشته شد و اعضای‬ ‫بخش خصوص��ی و دولت��ی کمیس��یون‬ ‫نظرات و پیشنهادهای خود را در این باره‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی از طریق بازار سرمایه‬ ‫در این جلس��ه رییس س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار پیش��نهاد ایج��اد میز بازار‬ ‫س��رمایه در تمامی دستگاه های اجرایی و‬ ‫وزارتخانه ها را مطرح کرد‪.‬‬ ‫محمد فطانت فرد معتقد است با ایجاد‬ ‫این میز می توان به تحلیل دقیقی از اثار و‬ ‫واکنش بازار سرمایه روی صنایع مختلف‬ ‫دس��ت پیدا کرد که در اتخاذ تصمیم ها و‬ ‫سیاستگذاری ها کارساز است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به هجوم ش��رکت های‬ ‫خارجی برای ورود به بازار س��رمایه ایران‬ ‫اش��اره کرد و اگرچ��ه ان را به فال نیک‬ ‫گرفت اما معتقد است زیرساخت های الزم‬ ‫برای اس��تقبال از سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در ب��ازار س��رمایه هنوز فراهم نیس��ت‪.‬‬ ‫فطانت فرد با بیان اینکه س��ازمان بورس‬ ‫به زودی همای��ش بین المللی برای ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی برگزار خواهد کرد‬ ‫از ات��اق بازرگانی تهران خواس��ت در این‬ ‫رابطه کمک حال سازمان بورس باشد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنانش‪ ،‬به موضوع‬ ‫تامین مالی واحده��ای تولیدی از طریق‬ ‫اوراق و بازار س��رمایه اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه بازار فرابورس را برای ارائه‬ ‫ابزارهای مناس��ب به فعاالن اقتصادی در‬ ‫نظر گرفته ایم اما مهم تر از ان‪ ،‬ش��ناخت‬ ‫مدیران از ای��ن ابزاره��ا و بکارگیری ان‬ ‫است که با عضویت مدیران مالی بنگاه ها‬ ‫در تش��کل های حوزه بازار س��رمایه‪ ،‬این‬ ‫محمد فطانت فرد ‪:‬‬ ‫ب�ا ایجاد میز بازار س�رمایه در وزارتخانه ها‬ ‫می توان ب�ه تحلیل دقیقی از اث�ار و واکنش‬ ‫بازار س�رمایه روی صنایع مختلف دست پیدا‬ ‫کرد که در اتخاذ تصمیم ها و سیاستگذاری ها‬ ‫کارساز است‬ ‫شناخت تا حدود زیادی به دست می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ابزارهای مالی جدید‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬مجتبی خسروتاج‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر اس��تفاده از ابزارهای مالی جدید برای‬ ‫س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی‬ ‫تاکی��د کرد و خواس��تار پیگی��ری ان تا‬ ‫دس��تیابی به نتیجه واقعی شد چراکه به‬ ‫گفته وی‪ ،‬بانک ها توان تامین سرمایه در‬ ‫گردش مورد نی��از بنگاه های اقتصادی را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مه��دی جهانگی��ری نایب ریی��س اتاق‬ ‫ته��ران نیز فرایند تامی��ن مالی از طریق‬ ‫س��ازمان بورس را پیچی��ده عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د واحدهای تولیدی‬ ‫توفیق چندان��ی در جذب منابع از طریق‬ ‫ب��ازار س��رمایه نداش��ته اند ک��ه باید این‬ ‫موضوع پیگیری و اصالح شود‪.‬‬ ‫علی اشرف افخمی‪:‬‬ ‫موض�وع ممنوع الخروج�ی مدی�ران بنگاه های‬ ‫اقتص�ادی از ای�ن پس فقط به ش�خصیت حقیقی‬ ‫این افراد ربط پیدا نمی کند و با جابه جایی مدیران‬ ‫از ی�ک بنگاه به واح�د تولی�دی و صنعتی دیگر‪،‬‬ ‫ممنوع الخروجی انها منتقل نمی شود‬ ‫‹ ‹گزارشی از بازار سرمایه‬ ‫در این نشس��ت رییس کمیسیون بازار‬ ‫پول و س��رمایه اتاق ته��ران وضعیت این‬ ‫روزه��ای بازار س��رمایه را تش��ریح کرد‪.‬‬ ‫علی س��نگینیان با ی��اداوری اینکه بازار‬ ‫س��رمایه در دو هفته گذش��ته ش��رایط‬ ‫به نسبت متعادلی را از سر گذراند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با ای��ن حال در این مدت حجم معامالت‬ ‫در ب��ورس چن��دان قاب��ل توج��ه نبود و‬ ‫درحال حاضر نیز میانگین معامالت روزانه‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان است که در‬ ‫مقایسه با س��ال های پررونق گذشته رقم‬ ‫ناچیزی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در بازار پول‬ ‫نی��ز پس از ابالغیه بان��ک مرکزی درباره‬ ‫اصالح نرخ ها از س��وی بانک ها‪ ،‬وضعیت‬ ‫بهتری نس��بت به هفته های گذش��ته رخ‬ ‫داده اس��ت و اگرچ��ه بانک ه��ا در مقابل‬ ‫این ابالغیه ابتدا مقاومت نش��ان دادند اما‬ ‫مجتبی خسروتاج‪:‬‬ ‫باید از ابزارهای مالی جدید برای سرمایه در‬ ‫گردش واحدهای تولیدی استفاده کرد‪.‬‬ ‫زیرا بانک ها توان تامین سرمایه در گردش‬ ‫مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را ندارند‪.‬‬ ‫در هفته گذشته س��رانجام بانک ها کوتاه‬ ‫ام��ده و نرخ های بانکی روند کاهش��ی به‬ ‫خود گرفت‪ .‬س��نگینیان همچنین عنوان‬ ‫کرد که در صورت توافق نهایی هسته ای‪،‬‬ ‫کاهش نرخ های بانکی تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫علیرضا عسگری مارانی نیز با بیان اینکه‬ ‫مجموع��ه دولت هن��وز به اهمی��ت بازار‬ ‫س��رمایه واقف نشد ه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تلقی‬ ‫دولتمردان از بازار س��رمایه مانند کراوات‬ ‫اس��ت و نه ی��ک جامه و لب��اس واجب و‬ ‫ضروری‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه‪،‬‬ ‫تا زمانی ک��ه این نگرش در دولت اصالح‬ ‫نشود‪ ،‬بازار سرمایه جان نمی گیرد‪.‬‬ ‫عس��گری ماران��ی معتق��د اس��ت باید‬ ‫ریسک های سیس��تماتیک در بدنه دولت‬ ‫و وزارتخانه ه��ا کاهش پیدا کن��د تا بازار‬ ‫سرمایه بتواند نقش خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای ممنوع الخروجی ها ختم‬ ‫به خیر شد؟‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن نیز‬ ‫در این نشس��ت از صدور بخش��نامه ای از‬ ‫س��وی بانک مرکزی خبر داد که به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تاح��دود زی��ادی مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه ممنوع الخروجی مدی��ران بنگاه های‬ ‫اقتصادی را حل کرده است‪.‬‬ ‫علی اشرف افخمی درباره این بخشنامه‬ ‫توضیح داد ک��ه موضوع ممنوع الخروجی‬ ‫مدیران بنگاه های اقتص��ادی از این پس‬ ‫فقط به ش��خصیت حقیقی این افراد ربط‬ ‫پی��دا نمی کند و ب��ا جابه جایی مدیران از‬ ‫ی��ک بنگاه ب��ه واحد تولی��دی و صنعتی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ممنوع الخروج��ی انه��ا منتق��ل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬علیرضا عسگری مارانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری ملی‬ ‫ای��ران نیز توضیحات��ی ارائ��ه داد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه حق��وق ش��هروندی مدیران‬ ‫صنعتی کش��ور در س��ال های اخیر مورد‬ ‫تهدی��د قرار گرفته اس��ت‪ ،‬خطر جدی تر‬ ‫از ممنوع الخروجی را موضوع س��ه ستاره‬ ‫ک��ردن مدی��ران بنگاه ها عن��وان کرد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬این معضل درحال حاضر تهدید‬ ‫بزرگی برای واحدهای صنعتی محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬دولت مقتدر می خواهد‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪ :‬چگونگی‬ ‫خصوصی سازی و اصل ‪ ۴۴‬نیازمند بازبینی دوباره است‪.‬‬ ‫محمدجواد ایروانی در برنامه «تیتر امشب» با پرداختن‬ ‫به عملکرد ‪ ۱۰‬س��اله سازمان خصوصی سازی‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ازاد س��ازی مقدم بر خصوصی س��ازی اس��ت‪ ،‬تاکنون در‬ ‫بخش خصوصی س��ازی توفیقات چندانی حاصل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نظام اماری م��ا نیاز به اصالحاتی دارد‬ ‫و این درس��ت نیس��ت که در زمینه خصوصی سازی هر‬ ‫کس��ی از ظن خود محاس��بات اماری متفاوتی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ایروان��ی با بی��ان اینک��ه چگونگی واگ��ذاری در‬ ‫راس��تای خصوصی س��ازی نیاز به بازبینی دوب��اره دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خصوصی نیاز به دولتی مقتدر دارد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه ماحصل خصوصی س��ازی باید کمک به خدمات‬ ‫درمانی و ابادانی و سازندگی کشور باشد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫در زمینه های یادش��ده اقدامات مثبتی ش��کل نگرفته و‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬در زمین��ه تقویت تولید در‬ ‫کش��ور نبوده است‪ .‬رییس س��ازمان خصوصی سازی در‬ ‫ادامه این برنامه در بیان جمع واگذاری های ده س��اله این‬ ‫س��ازمان گفت‪ :‬تاکنون جمع ح��دودی واگذاری ها ‪۱۳۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اس��ت یعنی ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر که از‬ ‫ان رقم ‪ ۲۹‬هزار میلیارد تومان سهم دولت برای پرداخت‬ ‫به طلبکارانش بوده اس��ت و ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان هم‬ ‫به س��هام عدالت تخصیص یافته و ‪ ۷۷‬هزار میلیارد دیگر‬ ‫ب��ه باقی واگذاری های دولت در رد دیون اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عبداهلل پورحس��ینی ادامه داد‪ :‬دو ه��زار میلیارد‬ ‫تومان از ‪ ۷۷‬هزار میلیارد تومان به حقوق کارگران و ‪۷۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان دیگر به عرضه های بلوکی بورس های‬ ‫مختلف کش��ور تعلق داش��ته که از این ‪ ۷۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ۱۷ ،‬هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و بقیه‬ ‫ان هم گیر ش��به دولتی ها امده اس��ت‪ .‬ایروانی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬رد دیونی که بابت پرداخت ب��ه تامین اجتماعی‬ ‫شکل گرفته اصال بجا نیست زیرا تامین اجتماعی تمامش‬ ‫مربوط به حق الناس اس��ت‪ .‬پورحسینی با بیان اینکه در‬ ‫کش��ور ما از سیستم سهام عدالت دیگر کشورها استفاده‬ ‫نش��ده و نباید توقع داشت که مش��ابه دیگر کشورها به‬ ‫مردم س��همی از دولت داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مردم در ایران‬ ‫بع��د از ی��ک دوره ‪ ۱۰‬س��اله می توانن��د صاحب س��هم‬ ‫خودش��ان بشوند و دولت برای اورده های ‪ 2‬دهک پایین‬ ‫اجتم��اع به منبع اصلی س��هام عدالت‪ ۵۰‬درصد تخفیف‬ ‫قائل ش��ده است‪ .‬ایروانی پاس��خ داد‪ :‬باید در نظر داشت‬ ‫که ارزش اصل س��هام عدالت نسبت به شروع این پروژه‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬پس باید سود مردم هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایروان��ی درباره انحرافات ایجاد ش��ده در اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫به عنوان مثال به س��ازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این سازمان کامال عمومی است و خصوصی نیست‬ ‫که بخواهیم در پرداختن به موضوع خصوصی س��ازی به‬ ‫ان اش��اره کنیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬انحرافات به وجود امده‬ ‫ب��ه هیچ وجه انحراف نیس��ت و بلکه عین صواب اس��ت‬ ‫و به نوع��ی افزایش کارایی اس��ت‪ .‬ایروانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫رقابت پذی��ری و افزایش کارایی باید در چارچوب ضوابط‬ ‫قانون��ی ش��کل بگیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نباید هم��ه واگذاری ها با‬ ‫شتاب زدگی باش��د زیرا سبب سودجویی برخی مرفهین‬ ‫خواهد شد‪ .‬پورحس��ینی در پاسخ گفت‪ :‬در اجرای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬اگر ش��تابزده عمل ش��ود دولت به تامین اجتماعی‬ ‫و نیروه��ای مس��لح و‪ ...‬بدهکار خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نباید رد دیون را به پاس خصوصی س��ازی گذاش��ت زیرا‬ ‫افزایش کارای��ی و رقابت پذیری در رد دیون نمی گنجد‪.‬‬ ‫پورحسینی ادامه داد‪ :‬درست است که قرار بود واگذاری‬ ‫ش��رکت های مهم کلی��دی را در راس اقدامات اصل ‪۴۴‬‬ ‫قرار دهیم اما حاال بعد از ‪ ۹‬س��ال این اقدامات به تمامی‬ ‫رخ نداده اس��ت و نه به طور کامل و نه به طور غالب هم‬ ‫به این منظور نرس��یده ایم‪ .‬وی با بیان اینکه بهتر اس��ت‬ ‫با مردم ش��فاف صحبت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار به واگذاری‬ ‫دارایی ه��ای دول��ت به بخش خصوصی باش��د باید توان‬ ‫طرف مقابل را هم س��نجید‪ ،‬اگر این توان وجود نداشته‬ ‫باشد بی شک دولت هم نباید زیر بار این واگذاری ها برود‪.‬‬ ‫پورحس��ینی افزود‪ :‬اینگونه بوده که دولت در راستای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬نمره قبولی نگرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بهتر اس��ت نگاه به بخش خصوصی‬ ‫را از رانت خواری و پایگاه فس��اد تغییر دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫دنبال توانمندس��ازی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال و‬ ‫کمک به بخش تولید باشیم‪.‬‬ ‫پورحس��ینی ادامه داد‪ :‬باید نقاط انحرافی ایجاد شده را‬ ‫درس��ت رفع کرد اما نه به قیمت کوچک س��ازی دولت و‬ ‫کاس��تن از قدرت و توانایی های دولت در راستای نظارت‬ ‫بر سایر امور حکومتی‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫جای خالی «مینی ماینر»ها در خیابان های تهران‬ ‫‪21‬‬ ‫عشق«مینی ماینر»‪ ...،‬عشق‬ ‫مستربین‬ ‫حس�ن فرازمند‪-‬گ�روه خودرو‪ :‬ش�اید اگ�ر هنوز‬ ‫اتومبیل های کوچولو موچول�وی «مینی ماینر» برو‬ ‫بیای�ی در خیابان ه�ای ته�ران و ش�هرهای بزرگ‬ ‫داش�تند‪ ،‬ترافی�ک م�ا کم�ی روان تر ب�ود‪ ،‬چون‬ ‫مینی ماینرها یک�ی از کوچکترین اتومبیل هایی هس�تند که‬ ‫تاکنون تولید شده اند‪.‬‬ ‫در ان سال ها هم که این اتومبیل ریزه میزه در تهران و دیگر‬ ‫شهرهای کشور برای خود هواداران خاصی داشت‪ ،‬حساسیت‬ ‫ویژه ای به ان نشان داده نمی شد و نقش چندانی در حوادث و‬ ‫امار سرقت های خودرویی نداشت‪ .‬حتی سارقان اتومبیل هم‬ ‫انها را چندان جدی نمی گرفتند‪ ،‬در حالی که از همان ابتدا به‬ ‫خاط�ر ظریف و جمع وجور بودنش بس�یار مورد عالقه خانم ها‬ ‫واقع ش�د‪ .‬حس�ی که از ابتدا و به ش�کل ناخوداگاه در زنان‬ ‫اروپایی نیز نس�بت به این اتومبیل وجود داشت‪ .‬این روزها با‬ ‫انکه تقریبا نس�ل های قدیمی این اتومبیل در ایران منقرض‬ ‫ش�ده‪ ،‬اما هنوز افراد زیادی هس�تند که به طور جنون امیزی‬ ‫عاشق این اتومبیل ریز ه میزه هستند و البته هنوز هم عبارت‬ ‫«فلفل نبین چه ریزه!» در پش�ت شیش�ه بیش�تر انها دیده‬ ‫می ش�ود و این تنها عبارتی اس�ت که از دیرباز بین ژیان ها و‬ ‫مینی ماینرهای قدیمی به طور مشترک روی شیشه های عقب‬ ‫انها نوشته می شده است‪.‬‬ ‫دلی�ل دیگر محبوبی�ت «مینی ماینر» در جه�ان و در ایران‬ ‫هم اس�تفاده ش�خصی و هنری «مس�تر بین» در بسیاری از‬ ‫فیلم های�ش از اتومبیل زرد رنگ مینی ماینری اس�ت که گویا‬ ‫ی�ک دس�تگاه از ان را ش�رکت تولیدکننده به خود «مس�تر‬ ‫بین» اهدا کرده است‪ .‬اتومبیلی که سال پیش برخی جراید و‬ ‫س�ایت ها و خبرگزاری های جهان نوشتند که دیگر تبدیل به‬ ‫اتومبیل اس�قاطی است و قرار اس�ت به فروش برسد‪« .‬مستر‬ ‫بین» که س�ال پیش مینی ماینر معروف خود را جلو در منزل‬ ‫مس�کونی اش پارک کرده و ب�ه معرض فروش گذاش�ته بود‪،‬‬ ‫قیم�ت ‪ 8‬میلی�ون پوند ب�رای ان تعیین کرد ول�ی در ظاهر‪،‬‬ ‫خیلی ه�ا به ای�ن قیمت گذاری بی رحمان�ه او اعتراض کردند‪،‬‬ ‫اما مس�تر بین در پاس�خ به انها همان طور که در فیلم هایش‬ ‫مش�اهده می ش�ود‪ ،‬با خونس�ردی کامل گفته است‪« :‬اشکال‬ ‫ن�دارد‪ ،‬مال خ�ودم باقی می ماند»‪« .‬رووان اتکسی نس�ون»‪،‬‬ ‫بازیگر محبوب س�ینما و مردم انگلیس که به طور عمومی هم‬ ‫راهیابی به سینمای جهان‬ ‫این «مستر بین» نبود که پای «مینی ماینر» را به عالم سینما و‬ ‫هنر باز کرد‪ ،‬پیش از ان نیز مینی ماینر توانسته بود‪ ،‬به صحنه های‬ ‫بسیاری از فیلم های معروف سینمای اروپا و امریکا راه یابد‪.‬‬ ‫گرچه ط��راح اصلی مینی ماین��ر «لئونارد ل��ورد» که خود یکی‬ ‫از مدیران برجس��ته کارخانه اتومبیل س��ازی «بی ام سی» انگلیس‬ ‫ب��ود‪ ،‬فکرش را نمی کرد کوچول��وی ریزه میزه اش این قدر محبوب‬ ‫کارگردانان و بازیگران و عالقه مندان سینما شود‪.‬‬ ‫حت��ی «س��ر الک��س ایس��یوگونس» از دیگر طراحان ش��رکت‬ ‫«بی ام س��ی» که بخش های عمده و زیب��ای این خودرو را طراحی‬ ‫کرده‪ ،‬باورش نمی ش��د که حتی مردم انگلی��س در ان بحبوحه و‬ ‫بحران ناش��ی از بسته شدن شیرهای نفت عربستان به روی اروپا‪،‬‬ ‫س��وار این اتومبیل کوچک بش��وند‪ .‬او می دانس��ت مردم انگلیس‬ ‫خیلی فیس و افاده دارند و به این وسایل کوچک اهمیت چندانی‬ ‫نخواهند داد‪ .‬اما پیش بینی او درس��ت از اب درنیامد و مینی ماینر‬ ‫خیلی زود به خیابان های انگلیس و جهان راه یافت و حتی بر پرده‬ ‫نقره ای سینماهای جهان نیز به ویراژهای انچنانی پرداخت‪ .‬شاید‬ ‫اخرین حضور مینی ماینرهای کالسیک‪ ،‬شرکت در فیلم سینمایی‬ ‫ایرانی «در ارزوی ازدواج» باشد که البته اکبر عبدی در صحنه های‬ ‫بس��یاری از این فیلم مینی ماینرسوار بود‪ .‬فیلمی که در اواخر دهه‬ ‫‪ 60‬س��اخته ش��د و فروش خوبی در س��ینمای ایران از خود به جا‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫اما پیش از ان و در اوایل قرن بیست ویکم (شاید سال ‪2003‬م)‬ ‫زمانی که مدل جدیدی از مینی ماینر با نام «مینی کوپر» محبوبیت‬ ‫زی��ادی در اروپا برای خود دس��ت و پا کرد‪ ،‬یک فیلم هالیوودی با‬ ‫مضمون س��رقت و با محوریت خودرو «مینی کوپر» در سینماهای‬ ‫اروپا اکران ش��د که در ان بازیگران و چهره های مش��هوری چون‬ ‫«چارلیز ترون»‪« ،‬جیس��ون استاتهام» و «ادوارد‬ ‫«مارک والبرگ»‬ ‫ُ‬ ‫نورتون» حضور داش��تند که موضوع فیل��م نیز برنامه ریزی و طرح‬ ‫یک سرقت فوق العاده دقیق و سریع بود که قرار بود «مینی کوپر»‬ ‫نسل پیشرفته مینی ماینر در ان سهم قابل توجهی داشته باشد‪ .‬در‬ ‫این فیلم خودرو «مینی کوپر» و تیونینگ ان برای عملیاتی کردن‬ ‫نقش��ه سرقت‪ ،‬تقریبا یک س��وم از فضای فیلم را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این فیلم با نام «شغل ایتالیایی» ان قدر پرطرفدار شد که چندی‬ ‫بعد بازی کامپیوتری ان هم با همین نام منتش��ر و معروف ش��د‪.‬‬ ‫این بازی کامپیوتری که در س��بک رانندگی بود‪ ،‬با اینکه نتوانست‬ ‫به موفقیت فیلم س��ینمایی اش برس��د‪ ،‬باز هم بازار خوبی به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫نبرد «مینی ماینر» با پادشاه عربستان‬ ‫از تیتری ک��ه باالی این مطلب مش��اهده کردید‪،‬‬ ‫تعج��ب نکنید‪ .‬این یک بلوف یا خالی بندی نیس��ت‪،‬‬ ‫چ��ون اگر نگاهی کوتاه به عل��ت تولد «مینی ماینر»‬ ‫بیندازید‪ ،‬شما هم مثل «پیتر گونتارد» نویسنده این‬ ‫مطلب کوتاه در نش��ریه انگلیس��ی به همین نتیجه‬ ‫می رس��ید‪ .‬او درباره علت تولد و س��اخت مینی ماینر‬ ‫نوشته است‪:‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د هر قرن��ی خودرو وی��ژه خود را‬ ‫دارد‪ .‬الم��ان خودرو «بیتل» را معرفی کرد‪ ،‬فرانس��ه‬ ‫سیتروئن «‪2‬س��ی وی» را و امریکا فورد مدل «تی»‬ ‫را‪ .‬برای دوس��تان مان در ح��وزه اتالنتیک می توانیم‬ ‫ی (یا همان مینی ماینر خودمان) را‬ ‫«بی ام سی» مین ‬ ‫نام ببریم‪ .‬ش��رکت موتورسازی بریتیش این اتومبیل‬ ‫را در س��ال ‪1959‬میالدی معرفی کرد‪ .‬در ابتدا این‬ ‫خودرو با نا م تجاری «موریس و اس��تون» به فروش‬ ‫می رس��ید اما پس از یک دهه‪ ،‬مینی توانست خود را‬ ‫به عنوان نامی تجاری معرفی کند‪.‬‬ ‫فلس��فه س��اخت این خودرو و روانه ک��ردن ان به‬ ‫بازار‪ ،‬کمبود س��وخت بود‪ .‬دخالت بریتانیا و فرانس��ه‬ ‫در بحران کانال سوئز در سال ‪1956‬میالدی پادشاه‬ ‫عربس��تان سعودی را به خش��م اورد و او نیز ارسال‬ ‫نف��ت به اروپا را به حالت تعلی��ق دراورد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫این اقدام باعث ایجاد مشکل در صنعت خودرو سازی‬ ‫در بریتانیا شد‪ .‬اما مشتاقان رانندگی راهی برای این‬ ‫مشکل یافتند و با تولید یک اتومبیل کوچولو انقالبی‬ ‫توانس��تند اتالف انرژی و سوخت را کاهش دهند‪ .‬با‬ ‫طراح��ی و تولید اتومبیل «مینی» که فقط ‪ 10‬فیت‬ ‫طول داش��ت اما ‪ 4‬بزرگسال را در خود جای می داد‪،‬‬ ‫انها توانستند مصرف سوخت را تا اندازه قابل توجهی‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫طراح��ی ای��ن خودرو در کن��ار قابلیت ه��ای ویژه‬ ‫ان نی��از به ابتکار و ابداع داش��ت‪ .‬مینی مانند دیگر‬ ‫خودروهای زمان خود دیفرانس��یل جلو بود‪ ،‬اما یکی‬ ‫از مهم ترین پیش��رفت های این خودرو چگونگی قرار‬ ‫گرفتن موتور ان بود‪ .‬موتور این خودرو به جای اینکه‬ ‫از جل��و به عقب قرار گی��رد‪ ،‬از پهلو قرار گرفته بود و‬ ‫همین امر باعث ش��د‪ ،‬اتاق خودرو بیش��ترین فضای‬ ‫ممکن را داش��ته باش��د‪ .‬این روش قرارگیری موتور‬ ‫اکنون در تم��ام خودروهای دیفرانس��یل جلو به کار‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬مهندسان همچنین سیستم تعلیق‬ ‫مینی را ب��ه کناره های خودرو انتقال دادند که بدین‬ ‫ترتیب فض��ای داخل اتاق افزای��ش یافت‪ .‬همچنین‬ ‫طراحی س��بک و کوچک در کنار کنترل خوب‪ ،‬این‬ ‫خودرو را در تاریخ جاودان کرد‪.‬‬ ‫در جهان با عنوان «مس�تر بین» شناخته می شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫تع�داد بی ش�ماری از اتومبیل ه�ای گرانقیم�ت را در من�زل‬ ‫خود دارد‪ ،‬س�ال گذش�ته فقط برای فروش این «مینی ماینر»‬ ‫زردرنگ اطالعیه صادر کرد‪ .‬مینی ماینر زردرنگ مس�تر بین‬ ‫تاکن�ون دوبار به مح�ل تعمیرگاه اصلی کارخان�ه مینی ماینر‬ ‫رفته و با تعمیر اساس�ی و در سلامت کامل ب�ه او برگردانده‬ ‫ش�ده و به همی�ن خاطر یک تاجر مش�هور اتومبیل در لندن‬ ‫در بیانیه فروش اتومبیل مس�تربین با اس�تقبال از خرید ان‪،‬‬ ‫تبلیغی جانان�ه برای ان کرده اس�ت‪« .‬دیوید کالرک» که در‬ ‫سال های اخیر شریک کاری مس�تربین در فیلم هایش شده‪،‬‬ ‫گفته است‪ :‬اگر من قصد خرید یک اتومبیل کورسی را داشتم‪،‬‬ ‫به طور قطع اتومبیل دوس�تم «مستربین» را می خریدم چون‬ ‫تاریخ یک بخش از هنر سینمای انگلیس در پشت فرمان این‬ ‫اتومبیل کوچولو رقم خورده است‪.‬‬ ‫مستر بین که ‪ 2‬س�ال پیش از همسرش جدا شد‪ ،‬در مقابل‬ ‫دوربین های خبرنگاران چند عکس با اتومبیل های گرانقیمت‬ ‫و معروف�ی که در پارکینگ منزل خصوصی اش دارد‪ ،‬گرفته و‬ ‫گفته است‪« :‬همسرم رفت‪ ،‬مینی ماینر هم رفت‪ ،‬اما هنوز من‬ ‫هستم و این هوندا‪ ،‬استون مارتین‪ ،‬وینتچ فورد‪ ،‬فالکن‪328 ،‬‬ ‫بی ام و این رولز رویز فانتوم کوپه!!!»‬ ‫بچگی های «مینی ماینر»‬ ‫سال هاس��ت که مدل ه��ای قدیم��ی و کالس��یک مینی ماینر وارد‬ ‫کشورمان نشده اند‪ ،‬اما شماری که از نسل های دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬میالدی‬ ‫ان در کش��ورمان باقی مانده اس��ت‪ ،‬گاهی دور هم جمع می شوند و‬ ‫گردهمایی های صمیمانه ای دارند و درباره «مینی ماینر»های خود به‬ ‫بحث و تبادل نظر می پردازند‪ .‬بعض��ی از مالکان این مینی ماینرها نیز‬ ‫در وبالگ ها و سایت های اختصاصی خود‪ ،‬اتومبیل های ریزه میزه شان‬ ‫را ب��ه نمای��ش می گذارند و درباره زیبایی ها و ویژگی های ان س��خن‬ ‫می گویند‪ .‬بس��یاری از انها نیز با نام «امیرحس��ین پورس��ینا» اش��نا‬ ‫هس��تند‪ ،‬او برای نخس��تین بار جامع ترین مقاله را درب��اره تاریخ این‬ ‫اتومبیل ترجمه کرد و ان را در اختیار دوستداران مینی ماینر گذاشت‪.‬‬ ‫وی در این مقاله یاداور شده که «مینی ماینر» از همان ابتدای تولدش‬ ‫و حتی در دوران کودکی اش به بسیاری از کشورهای جهان راه یافت‬ ‫و در اس��پانیا‪ ،‬پرتغال و ایتالیا تولید ان شروع شد‪ ،‬به افریقای جنوبی‬ ‫رفت‪ ،‬در یوگس�لاوی نیز محبوب ش��د و در امریکای التین هم بارها‬ ‫خط تولید ان به راه افتاد و هواخواهان بسیاری یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹پورسینا در ادامه این مقاله نوشته است‪:‬‬ ‫نخس��تین نس��ل مینی ماینر در س��ال ‪ 1959‬میالدی متولد ش��د؛‬ ‫خودرویی که اگر با نس��ل های بعد مقایس��ه ش��ود‪ ،‬تغییرات بسیاری‬ ‫داش��ت‪ .‬در هم��ان ابتدای تولی��د در چندین مدل و با پیش��رانه های‬ ‫مختلف به تولید رسید که هرکدام برای خود دنیایی دارد و رفته رفته‬ ‫پیش��رفته تر و قدرتمندتر ش��دند‪ .‬مینی در تولید نسل اول به شدت‬ ‫در رقاب��ت با اتومبیل ه��ای دیگر بود و به همین دلی��ل وزنش کم و‬ ‫انتقال قدرت اش به چرخ های جلو درنظر گرفته شد تا بتواند با رقیب‬ ‫اصلی ان روزگار‪« ،‬فولکس بیتل» تفاوت های محسوسی داشته باشد‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر طرف��دار «مینی ماینر» در مطلبی‬ ‫تقریب��ا تبلیغاتی نوش��ته اس��ت ک��ه در کارخانه‬ ‫«مینی ماینر» می توانید به معدنی از طال دست پیدا‬ ‫کند؛ کارخانه ای که در حومه شهر اکسفورد است‬ ‫و فقط ‪ 2‬س��ال بعد از عرضه نس��ل جدید «مینی‬ ‫ماینر» به بازار اتومبی��ل جهان‪ ،‬کمپانی امروزی و‬ ‫صاحب ای��ن خودرو زیبای کوچولو‪ ،‬مجبور ش��ده‬ ‫است با توس��عه کارخانه‪ ،‬میزان تولید نسل جدید‬ ‫را به بیش از ‪ 200‬هزار دستگاه برساند‪ .‬پیش بینی‬ ‫هم ش��ده بود که در فاصله سال های ‪ 2007‬تا ‪2008‬‬ ‫می�لادی اتفاق های تازه تری برای نس��ل های امروزی‬ ‫«مینی ماینر» رخ بدهد و کمپانی مجبور خواهد بود‬ ‫که ظرفیت تولید خود را باز هم افزایش دهد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر انگلیسی نوشته است‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫هیچ گونه محدودیتی در زمینه ارائه طرح های زیبا به‬ ‫منظور توسعه مدل های مینی وجود ندارد‪ .‬ولی نباید‬ ‫فراموش کرد که تولید اتومبیل «مینی ماینر» با ابعاد‬ ‫یک فولکس واگن پاسات اشتباه است و یا تولید یک‬ ‫«مینی ماینر» دیفرانسیل عقب چیزی است که حتی‬ ‫نمی توان راجع به ان فکر کرد‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن چنین واقعیت هایی و با در دس��ت‬ ‫داشتن کتاب حاوی تاریخچه کمپانی «مینی ماینر»‬ ‫این خودرو انگلیس��ی کوچک به شدت وارد میدان رقابت شده بود و‬ ‫مسئوالن کمپانی هم برای اینکه از کورس عقب نمانند‪ ،‬مجبور شدند‬ ‫این خودرو را زیر قیمت تمام شده به فروش برساند‪ .‬ناگفته نماند این‬ ‫ض��رر را در مدل های «لوکس» که این��ه جانبی و کمربند ایمنی و ‪...‬‬ ‫اپشن حس��اب می شد‪ ،‬جبران می کرد‪ .‬به مرور و با گذشت زمان این‬ ‫اتومبیل تکمیل تر ش��د و نشان(برند)ی شد که با مالکیت انگلیسی ها‬ ‫و با نام های دیگر جزو یکی از برترین های دنیای اتومبیل ها به حساب‬ ‫امد‪ .‬مینی های امروزی نس��بت به نس��ل های قبل تغییرات بس��یاری‬ ‫دارند که از مهمترین انها می توان به بزرگ شدن درها و مخفی شدن‬ ‫لوالی انها اش��اره کرد‪ .‬شیش��ه های پنجر ه انها نیز از حالت کش��ویی‬ ‫ب��ه حالت باالبر دس��تی تغییر پیدا کرد و چه��ره جالب این خودرو با‬ ‫چراغ های دایره ای ش��کل و انحنای که روی بدنه ان دیده می ش��ود‪،‬‬ ‫اوج هن��ر و زیبایی یک طرح چند ده س��اله را به نمایش می گذارد و‬ ‫صد البته که همان مدل های کالسیک مینی ماینر را به یاد می اورد‪.‬‬ ‫نسل های بعدی و امروزی‬ ‫برنامه ریزان تولید و همین طور مدیریت کمپانی دست‬ ‫به کار تهیه فهرست ‪ 9‬مدل مختلف که تکمیل کننده‬ ‫تی��م «مینی ماینر» بوده ش��دند و از بین این ‪9‬مدل‪،‬‬ ‫بعضی ها بسیار فانتزی بودند‪ ،‬ولی درباره بعضی دیگر‬ ‫می توان گفت ش��انس زیادی برای رسیدن به مرحله‬ ‫تولید داش��تن د و در می��ان انواعی که احتمال می رود‬ ‫این��ده مینی را یکی از انها تش��کیل دهد؛ مدل هایی‬ ‫مانند «اسپیدستر» و کوپه مدل جدیدی به نام مینی‬ ‫کوپر «مونت کارلو»‪.‬‬ ‫به عقیده «جک پیتنی» که معاونت بخش امریکایی‬ ‫«مین��ی ماینر» را برعه��ده دارد هنوز هم درباره ارائه‬ ‫مدل ه��ای پیش��ین ظرفیت الزم وج��ود دارد و قصد‬ ‫کمپانی این است که طیف بیشتری از خریداران را با‬ ‫ارائه مدل هایی غیر از هاچ بک ‪ 3‬در که درحال حاضر‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬به خود جلب کند‪.‬‬ ‫از بین تمامی مدل هایی که در حد طرح و پیشنهاد‬ ‫ارائه ش��ده‪ ،‬مدل هایی مانند «اسپیدستر» کوپه «تال‬ ‫واگن» و «کراس اور» ش��انس بیشتری برای رسیدن‬ ‫ب��ه مرحل��ه تولی��د دارند‪ 2 .‬م��دل «اسپیدس��تر» و‬ ‫«کوپ��ه» با توجه به اینکه به مدل س��قف باز ش��وی‬ ‫فعلی شباهت زیادی دارد‪ ،‬امکان تولید انها در همان‬ ‫خطوط تولیدی فعلی امکانپذیر است‪ .‬بنابراین قیمت‬ ‫به مراتب ارزان تر از مدل های دیگر خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدل ه��ای تازه مینی با افزای��ش ‪ 98‬میلیمتری در‬ ‫ط��ول‪ 44 ،‬میلیمت��ری در ع��رض و ‪ 7‬میلیمتری در‬ ‫ارتفاع‪ ،‬تنومندتر شده اند و با افزایش فاصله محورهای‬ ‫جلو و عقب به می��زان ‪ 42‬میلیمتر یعنی در مجموع‬ ‫‪ 2/5‬متر‪ ،‬حاال جادارتر نیز به نظر می رسند‪ .‬فضای بار‬ ‫اکن��ون حدود ‪ 211‬لیتر گنجایش دارد که ‪ 30‬درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫و ام��ا ام��روز مین��ی ب��ا همان ش��کل و ش��مایل‬ ‫همیش��گی و اندکی جراحی زیبای��ی و افزایش طول‬ ‫و ع��رض و ارتف��اع و البته موتور ه��ا و گیربکس های‬ ‫جدید‪ ،‬راه خود را در س��ال ‪2015‬میالدی پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چندوجهی شدن‬ ‫ایستگاه های قطار‬ ‫وحید علیقارداشی‬ ‫مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر‬ ‫تاسیسات زیر بنایی راه اهن‬ ‫توسعه ‪ 3‬ایستگاه اصلی راه اهن کشور در قم‪ ،‬تهران‬ ‫و مشهد‪ ،‬قرار است با همکاری شرکت «ارپ» فرانسه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در این قرارداد هدفگذاری هایی شده که‬ ‫تاکنون کمتر در ایران انجام ش��ده اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫هدف‪ ،‬جانمایی ایس��تگاه های ش��هر تهران در حوزه‬ ‫ش��هری با هدف افزایش دسترس��ی ریلی اس��ت زیرا‬ ‫تهران یک حوزه بس��یار ب��زرگ در حمل و نقل ریلی‬ ‫اس��ت و وزیر راه و شهرس��ازی معتقد است تنها یک‬ ‫ایس��تگاه برای این ح��وزه کفایت نمی کن��د‪ .‬دومین‬ ‫هدف در مطالعات جدید برای توس��عه ایس��تگاه های‬ ‫قط��ار کش��ور‪ ،‬طراحی ایس��تگاه چندوجهی اس��ت‪.‬‬ ‫ایس��تگاه های موف��ق حمل ونقل دنیا‪ ،‬ایس��تگاه های‬ ‫چندوجهی هس��تند ک��ه در انه��ا حمل ونقل درون‬ ‫شهری و برون شهری در یک مکان با یکدیگر برخورد‬ ‫دارند و حداکثر دسترس��ی و اس��ودگی سفر را برای‬ ‫م��ردم فراهم می کنند‪ .‬از س��وی دیگر هدف راه اهن‪،‬‬ ‫طراحی ایس��تگاه راه اهن تندرو شهر تهران به عنوان‬ ‫مبدا ش��بکه راه اهن تندرو است که این هدف‪ ،‬با اغاز‬ ‫راه اهن تندرو ته��ران ـ قم ـ اصفهان کلید می خورد‪.‬‬ ‫ایس��تگاه راه اهن تهران می تواند مبدا این شبکه برای‬ ‫سراسر کش��ور باش��د‪ .‬نکته دیگر جانمایی و طراحی‬ ‫ایس��تگاه های حومه ای ش��هر تهران است که با هدف‬ ‫پوش��ش حداکثری ش��هرهای اقماری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫درحال حاضر متاسفانه سهم بسیار کمی از حمل ونقل‬ ‫حومه ای ب��ه ریل اختصاص یافته و ب��ه همین دلیل‬ ‫توس��عه قطارهای حومه ای در دستور کار دولت قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬هدف بعدی در توس��عه ایس��تگاه های‬ ‫راه اهن کشور‪ ،‬بهینه س��ازی محوطه ایستگاه راه اهن‬ ‫تهران و س��اخت یک ایس��تگاه بس��یار مدرن در این‬ ‫محوطه و طراحی و بازافرینی این محوطه است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله می تواند محرکی باش��د برای اینکه پیرامون‬ ‫ایس��تگاه راه اهن تهران که درحال حاضر از بافت های‬ ‫ضعیف و قدیمی ش��هر تهران است نیز تا حدی تغییر‬ ‫کرده و این محدوده به یکی از بهترین مناطق ش��هر‬ ‫تهران برای سکونت تبدیل شود‪.‬‬ ‫مش��هد دومین شهری است که بازافرینی و توسعه‬ ‫ایس��تگاه راه اهن و بح��ث اتصال ش��بکه حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری و ایجاد یک ایس��تگاه‬ ‫چن��د وجهی در ان‪ ،‬در برنامه اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ایستگاه مش��هد باید اماده پذیرایی از قطارهای برقی‬ ‫تهران ـ مش��هد ش��ود‪ .‬ایستگاه قطار مش��هد بعد از‬ ‫بازافرین��ی می تواند تبدیل به یک ایس��تگاه محرک‬ ‫برای توس��عه پیرامونی خود و ش��هر مش��هد باش��د‪.‬‬ ‫همچنین با توسعه پایانه شماره ‪ ۲‬راه اهن مشهد‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر داریم از حداکثر ظرفی��ت پایانه یک با تغییرات‬ ‫انجام شده استفاده کنیم و سپس پایانه ‪ ۲‬شهر مشهد‬ ‫را در ص��ورت نیاز طراحی و اجرا کنیم‪ .‬ش��هر قم نیز‬ ‫ب��ه عنوان محل ارتب��اط تهران و اصفهان در مس��یر‬ ‫قطار سریع الس��یر تهران ـ قم ـ اصفهان از ش��هرهای‬ ‫مهمی اس��ت که توسعه ایستگاه راه اهن ان در برنامه‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر برنامه بسیار جدی برای توسعه‬ ‫قطارهای حومه ای این ش��هر و تهران در دس��تور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این میان قم می تواند هم به عنوان پایانه‬ ‫قطارهای حومه ای و هم به عنوان ایستگاه میانی قطار‬ ‫سریع الس��یر اصفهان ـ تهران عمل کند‪ .‬همچنین با‬ ‫تاکید وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬قرار است ایستگاه راه اهن‬ ‫قم به حرم حضرت معصومه(س) نیز وصل شود‪ .‬نکته‬ ‫بعدی بحث پذیرایی از قطار سریع السیر در قم است‪.‬‬ ‫در طرح اولیه این قطار‪ ،‬ایستگاه مرکزی قم به عنوان‬ ‫ایستگاه سریع الس��یر پذیرفته نشده بوده اما با تاکید‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬مسیر این ایستگاه تغییر کرده‬ ‫و ایس��تگاه مرکزی قم به عنوان ایستگاه سریع السیر‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬در همکاری ش��رکت «ارپ» فرانسه با‬ ‫ایران برای بازسازی و بازافرینی ایستگاه های راه اهن‬ ‫کش��ور ما‪ ،‬چند رویکرد اصلی دنبال می شود؛ نخست‬ ‫اینکه ما فقط ایستگاه راه اهن طراحی نمی کنیم بلکه‬ ‫ایس��تگاه چندوجهی طراحی می کنیم‪ .‬در واقع برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور به این س��مت می رویم که‬ ‫مجموعه ای از ایس��تگاه های حمل ونقل را در دل یک‬ ‫ایس��تگاه داشته باش��یم‪ .‬دومین موضوع بحث توسعه‬ ‫بر مبنای حمل ونقل همگانی اس��ت یعنی انچه امروز‬ ‫در دنیا به عنوان «ت��ی او دی» (‪Transportation‬‬ ‫‪ )and development‬ش��ناخته می ش��ود‪ .‬یعنی‬ ‫ایس��تگاه ها به عنوان یک محرک توس��عه شهر دیده‬ ‫می ش��وند‪ .‬رویکرد دیگر‪ ،‬توس��عه راه اه��ن تندرو در‬ ‫کش��ور اس��ت زیرا اعتق��اد داریم یک ایس��تگاه قوی‬ ‫می تواند میزبان قطار تندرو باش��د‪ .‬همچنین مسئله‬ ‫مهم توسعه قطارهای حومه ای در برنامه است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد با همکاری با شرکت «ارپ» به عنوان یکی از‬ ‫باتجربه ترین شرکت های دنیا در این زمینه‪ ،‬بتوانیم به‬ ‫اهداف مورد نظر دست یابیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫با امضای قرارداد ‪7‬میلیون یورویی بین ایران و فرانسه‬ ‫ایستگاه های راه اهن ایران چند وجهی می شود‬ ‫اک�رم امینی ـ گروه خودرو‪ :‬توس��عه و‬ ‫بازافرینی ایس��تگاه های راه اه��ن تهران‪،‬‬ ‫ مش��هد و قم در ی��ک ق��رارداد ‪7‬میلیون‬ ‫یورویی به ش��رکتی فرانسوی سپرده شد‬ ‫ت��ا در مدت ‪ 20‬ماه‪ ،‬با حفظ عناصر ایرانی‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ایس��تگاه های قطار مهم ایران‬ ‫همچون سایر ایس��تگاه های قطار جهان‪،‬‬ ‫ش��کل مدرن ب��ه خ��ود بگی��رد و امکان‬ ‫دسترس��ی مس��افران به انواع ش��یوه های‬ ‫حمل ونق��ل را فراهم کنند ی��ا به عبارتی‪،‬‬ ‫به ایستگاه های چند وجهی تبدیل شوند‪.‬‬ ‫توس��عه قطارهای حومه ای نی��ز از اهداف‬ ‫مهم دیگری است که این شرکت فرانسوی‬ ‫در ایران دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫مراسم انعقاد قرارداد توسعه ایستگاه های‬ ‫اصل��ی راه اهن ایران بین ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و شرکت «ارپ»‬ ‫فرانس��ه روز گذشته در ساختمان راه اهن‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬ش��رکت «ارپ» طراحی و‬ ‫اجرای پروژه بازافرینی ایس��تگاه های مهم‬ ‫دنیا را در کارنامه خود دارد که می توان به‬ ‫طراحی و بازافرینی ایستگاه راه اهن شهر‬ ‫«استراسبورگ» فرانسه اشاره کرد که یک‬ ‫ایس��تگاه تاریخی است اما با طراحی‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت به ایستگاهی کامال مدرن و چند‬ ‫وجهی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه «ایتی��ن تریک��و»‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره شرکت «ارپ» فرانسه در این‬ ‫مراس��م توضیح داد‪ ،‬این شرکت همچنین‬ ‫ایس��تگاه راه اهن تورین ایتالیا را بازسازی‬ ‫کرده است‪ .‬بازسازی و بازافرینی ایستگاه‬ ‫راه اهن بمبئی که ایستگاهی تاریخی (ثبت‬ ‫شده در یونسکو) است‪ ،‬از دیگر پروژه های‬ ‫این شرکت بوده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این‬ ‫ایستگاه‪ ،‬ش��لوغ ترین ایس��تگاه قطار دنیا‬ ‫اس��ت و روزانه یک میلیون و ‪200‬هزار نفر‬ ‫در ان تردد می کنند‪ .‬ایستگاه های راه اهن‬ ‫«کازابالنکا» در مراکش و «شانگهای» در‬ ‫چی��ن نیز از دیگر پروژه های این ش��رکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه ه��ای ای��ن ش��رکت‬ ‫ب��رای بازافرین��ی ایس��تگاه های قطار در‬ ‫ایران گفت‪ :‬این برنامه ش��امل توس��عه و‬ ‫بازس��ازی ایستگاه های تهران‪ ،‬مشهد و قم‬ ‫می ش��ود که اهداف اصلی پیگیری ش��ده‬ ‫در مطالعات‪ ،‬بهینه س��ازی طراحی سایت‬ ‫ایس��تگاه ها‪ ،‬طراح��ی جامع ایس��تگاه ها‪،‬‬ ‫به روزرسانی ایستگاه های موجود و تبدیل‬ ‫ان به ایستگاه مدرن و ساخت ایستگاه های‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫به گفت��ه «تریک��و»‪ ،‬ایس��تگاه راه اهن‬ ‫تهران‪ ،‬ایستگاهی شاخص است که حدود‬ ‫‪ 80‬سال پیش س��اخته شده و با نیازهای‬ ‫امروز همخوانی ندارد‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫ش��رکت «ارپ» درب��اره برنامه ه��ای این‬ ‫شرکت برای ایستگاه راه اهن تهران گفت‪:‬‬ ‫یکی از این برنامه ها طراحی و بهینه سازی‬ ‫ایس��تگاه اس��ت‪ .‬همچنی��ن تبدی��ل این‬ ‫ایس��تگاه ب��ه ایس��تگاهی چندوجهی در‬ ‫برنامه است‪ .‬از سوی دیگر پیش بینی یک‬ ‫ایس��تگاه قطار سریع السیر و ایستگاه های‬ ‫قطار حومه ای برای تهران در برنامه است‪.‬‬ ‫ش��رکت «ارپ» همچنی��ن قرار اس��ت‬ ‫بهینه سازی محوطه و طراحی چندوجهی‬ ‫ایس��تگاه راه اهن مش��هد را انج��ام دهد‪.‬‬ ‫طراح��ی ترمین��ال ‪ 2‬این ایس��تگاه برای‬ ‫افزایش ظرفیت مس��افرپذیری این ش��هر‬ ‫نیز در دس��تور کار این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به گفته رییس هیات مدیره‬ ‫ش��رکت «ارپ»‪ ،‬این شرکت بهینه کردن‬ ‫س��ایت و طراحی ط��رح جامع ایس��تگاه‬ ‫قطار ق��م و جانمایی و طراحی ایس��تگاه‬ ‫سریع الس��یر قم در مس��یر ته��ران ـ قم ـ‬ ‫اصفهان را در برنامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت طالی�ی ادغ�ام ب�رای‬ ‫یکپارچگی حمل ونقل و شهرسازی‬ ‫محسن پورسیداقایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ای��ران در این‬ ‫مراس��م‪ ،‬ادغام وزارت راه وترابری و مسکن‬ ‫وشهرس��ازی را یک فرص��ت طالیی برای‬ ‫تحق��ق تفکر جدید مبنی ب��ر یکپارچگی‬ ‫حمل ونقل و توس��عه ش��هری دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬چنین فرصتی پیش از این پررنگ‬ ‫نب��ود و در حوزه طراحی‪ ،‬وزارت مس��کن‬ ‫فقط طرح های توسعه شهرسازی را دنبال‬ ‫می کرد و وزارت راه و ترابری نیز توس��عه‬ ‫حمل ونقل را‪ ،‬اما با ادغام این ‪ 2‬وزارتخانه‪،‬‬ ‫ای��ن نی��از ض��روری برجس��ته ش��ده که‬ ‫توسعه ش��هری بدون محوریت حمل ونقل‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن ادام��ه داد‪ :‬درحال‬ ‫حاض��ر ‪ 2‬مفه��وم اصل��ی موردتوج��ه‬ ‫وزارتخان��ه راه و شهرس��ازی اس��ت؛ یکی‬ ‫حمل ونق��ل حومه ای اس��ت ک��ه تاکنون‬ ‫کمتر به ان پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬ب��رای رفت و امد‬ ‫اس��ان به ش��هرهای اصلی و جلوگیری از‬ ‫حاشیه نش��ینی ش��هرهای بزرگ‪ ،‬ما باید‬ ‫ی��ک سیس��تم حمل ونقل م��درن و قوی‬ ‫در اطراف ش��هرهای ب��زرگ ایجاد کنیم‬ ‫ت��ا م��ردم بتوانند در فواص��ل ‪ 40‬تا ‪100‬‬ ‫کیلومتری ش��هرهای بزرگ در محل های‬ ‫مناس��ب زندگی کنند و به اسانی به شهر‬ ‫تردد کنند تا از گسترش حاشیه نشینی در‬ ‫شهرها جلوگیری شود و مردم با دسترسی‬ ‫به یک سیس��تم حمل ونقل سریع‪ ،‬ایمن و‬ ‫ارزان بتوانند در ش��هرهای اقماری زندگی‬ ‫کنن��د و برای کار و فعالیت به ش��هرهای‬ ‫بزرگ بیایند و بتوانند شب برگردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پورس��یداقایی ‪ ،‬یکپارچگی در‬ ‫حمل ونق��ل مفهوم دیگری اس��ت که در‬ ‫دستور کار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬متاس��فانه در حوزه‬ ‫حمل ونقل به طور دائم به شکل جزیره ای‬ ‫طراحی کرده ایم‪ .‬ام��روز در تهران ‪ 7‬خط‬ ‫مترو وجود دارد اما حتی یک خط مترو با‬ ‫ایستگاه های راه اهن و فرودگاه ها‪ ،‬ایستگاه‬ ‫مش��ترک ندارد‪ .‬مترو با پیگیری های اخیر‬ ‫در حال اتصال به فرودگاه مهراباد ‪ ،‬انهم از‬ ‫طریق خط انش��عابی است و فرودگاه امام‬ ‫همچنان فاقد مترو است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ادام��ه داد‪ :‬امروز‬ ‫به دنبال طراحی ایس��تگاه های چندوجهی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬یعنی ایس��تگاه هایی که شبکه‬ ‫قطارهای حومه ای‪ ،‬مترو و حتی تاکس��ی‬ ‫و اتوب��وس را در ی��ک نقطه در دس��ترس‬ ‫مردم قرار دهند تا مردم مفهوم حمل ونقل‬ ‫چندوجه��ی را تجربه کنن��د و در حداقل‬ ‫زم��ان و راحتی کامل سفرش��ان را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ایس��تگاه های چندوجهی‬ ‫مفهوم جدیدی در کش��ور ما اس��ت اما با‬ ‫توجه به تجربه اروپا در این باره‪ ،‬از شرکت‬ ‫«ارپ» خواسته ش��ده تا این مفهوم را در‬ ‫تهران‪ ،‬قم و مش��هد طراح��ی و اجرا کند‪.‬‬ ‫پورسیداقایی گفت‪ :‬کار اصلی ساخت وساز‬ ‫و توس��عه ایس��تگاه های راه اهن به وسیله‬ ‫پیمانکاران و متخصصان قوی ایرانی اجرا‬ ‫می ش��ود زیرا م��ا توانایی فنی و س��اخت‬ ‫بس��یار باالیی داریم اما مفاهیم جدید در‬ ‫طراح��ی را باید وارد کنی��م‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫این پروژه با هزین��ه حدود ‪7‬میلیون یورو‬ ‫در مدت ‪ 20‬ماه عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 4‬قلوهای بنزینی‪ -‬برقی به پایتخت رسیدند‬ ‫ابهام در خدمات پس از فروش هیبریدی ها‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه خودرو‪ 4 :‬خودرو «بی ام و»‬ ‫ای ‪ ۸‬هیبریدی ‪ ۱۵۰۰‬سی سی که به تازگی وارد کشور‬ ‫ش��ده اند چند روزی اس��ت که در یکی از خیابان های‬ ‫ب��ورس خودروهای وارداتی در یکی از نمایش��گاه های‬ ‫خ��ودروی پایتخت‪ ،‬ج��ا خوش کرده اند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫به گفته یکی از فروش��ندگان این نمایش��گاه اتومبیل‪،‬‬ ‫هنوز قیمتی برای این سوپراس��پرت ها در نظر گرفته‬ ‫نشده و به صورت ازمایشی به نمایش گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که این نمایشگاه دار به‬ ‫درباره خدمات پس از ف��روش این خودروها گفته که‬ ‫«بی ام و» ه��ای هیبریدی وارد ش��ده خدم��ات پس از‬ ‫فروش ندارند‪.‬‬ ‫چند روزی اس��ت که چهارقلوه��ای بنزینی‪ -‬برقی‬ ‫جدی��د در یکی از نمایش��گاه های اتومبیل پایتخت به‬ ‫نمایش گذاشته شده و رهگذران و حتی ماشین بازها را‬ ‫جذب خود کرده است‪ .‬با این حال پیش از این نیز پای‬ ‫خودروهای هیبریدی به بازار خودرو ایران باز شده بود‪.‬‬ ‫‪ 34‬دستگاه مرسدس بنز «اس ‪ ،»400‬لکسس و تویوتا‬ ‫کمری هیبریدی و پریوس که هنوز مراحل ازمایش��ی‬ ‫خود را برای حض��ور در بازار طی می کند‪ .‬با این حال‬ ‫هر ک��دام از ای��ن خودروها به جز مرس��دس بنز های‬ ‫«اس ‪ »400‬و تازه واردها‪ ،‬از طریق ش��رکت واردکننده‬ ‫خود درباره بحث زیرس��اخت و خدمات پس از فروش‬ ‫پشتیبانی می ش��وند‪ .‬بر این اساس برخی خودروهایی‬ ‫هیبریدی بدون در نظر گرفتن زیرساخت و پشتیبانی‬ ‫خدمات پس از ف��روش و تنها به خاطر خاص بودن و‬ ‫طراحی منحصربه فردش��ان وارد خودروی ایرانی بازار‬ ‫می شوند که فاقد خدمات پس از فروش هستند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با رویک��رد حمای��ت از ورود خودروهای پاک‬ ‫برای کاهش االیندگی و بهینه سازی مصرف سوخت‪،‬‬ ‫اق��دام به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی کرد که به نظر می رسد زیرساخت های ورود‬ ‫ای��ن خودروها در بحث خدمات پس از فروش نیز باید‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اگر چه تعداد خودروهای وارد شده هیبریدی و برقی‬ ‫به ایران کم اس��ت و به جهت خاص بودن‪ ،‬طرفداران‬ ‫این خودرو نیز خاص هستند با این حال خدمات پس‬ ‫از فروش مقوله ای است که مصرف کننده هر کاال باید‬ ‫از ان برخوردار باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دولت ب��ا صفر کردن تعرفه‬ ‫واردات خودروهای برقی و هیبریدی‪ ،‬در اصل از س��ود‬ ‫بازرگانی خود گذش��ته ت��ا از واردات خودروهای پاک‬ ‫حمایت کند‪ .‬با این حال در کنار سیاست های تشویقی‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ایجاد زیرس��اخت و خدمات پس از‬ ‫ف��روش و الزام ان ب��رای واردکنن��ده می تواند حقوق‬ ‫مصرف کننده را نیز در بر داش��ته باش��د‪ .‬معاون کاال و‬ ‫خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫با اش��اره به این مطلب درب��اره خدمات پس از فروش‬ ‫خودروه��ای هیبریدی و برقی به‬ ‫گفت‪ :‬چندین‬ ‫دس��تگاه از خودروهای هیبریدی پیش از این نیز وارد‬ ‫شده که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی برای تامین‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش فاقد خدم��ات پس از فروش‬ ‫هس��تند‪ .‬با این حال اگر واردکننده یک برنامه موجه‬ ‫ب��رای ارائه خدمات پس از فروش تعریف کند می تواند‬ ‫در ای��ن زمینه خودرو وارد ک��رده و خدمات ان را نیز‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫پیش از این ارائه نش��دن خدم��ات پس از فروش از‬ ‫طریق واردکنندگان غیررسمی خودرو مشکلی بود که‬ ‫با ابالغ دس��تور العمل واردات خ��ودرو وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مرتفع شده و با توجه به افزایش واردات‬ ‫خودرو در سال های گذشته منجر به کاهش قابل توجه‬ ‫واردات خودروهای خارجی شد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫براس��اس گزارش گمرک واردات خ��ودرو در ‪ 3‬ماهه‬ ‫اول امس��ال معادل ‪۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه بوده که‬ ‫نسبت به سال گذش��ته کاهشی ‪۵۱‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد که به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬سیاست واردات خودرو‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره الزام‬ ‫واردکنن��دگان خودرو به ارائ��ه خدمات پس از فروش‬ ‫توانس��ت از ورود بی رویه خودرو به کش��ور جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با ای��ن ح��ال ورود خودروهای هیبری��دی یا برقی‬ ‫نیز مس��تلزم ارائه خدمات پس از فروش اس��ت و باید‬ ‫زیرس��اخت های اس��تفاده از انها نیز درباره استفاده و‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بای��د توجه کرد ک��ه هیبریدی ها از فناوری بس��یار‬ ‫پیچی��ده و باالیی برخوردار هس��تند و در ش��رایطی‬ ‫که خودروهای هیبریدی دچار مش��کل ش��وند نیاز به‬ ‫تجهیزات و قطع��ات خاص خود برای تعمیر دارند که‬ ‫اگر فراهم نباش��د‪ ،‬این خودرو ها ب��رای مالکان خودرو‬ ‫بالاستفاده خواهند بود‪ .‬در همین حال یاشار فرونچی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ف��روش و بازاریاب��ی یکی از ش��رکت های‬ ‫واردکننده خودروهای هیبریدی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫زیرساخت های استفاده از این خودروها فراهم باشد و‬ ‫س��پس خودرو مورد نظر به کشور وارد شود به‬ ‫گفت‪« :‬ای ‪ »۸‬های وارد ش��ده از فناوری بسیار باالیی‬ ‫در میان خودروهای هیبریدی برخوردارند که خدمات‬ ‫پ��س از فروش و زیرس��اخت های اس��تفاده از انها نیز‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش به نظر می رسد واردکنندگان‬ ‫خودرو که پیش از ای��ن با واردات خودروهای لوکس‪،‬‬ ‫به سودهای چندصد میلیونی می رسیدند پس از فیلتر‬ ‫ش��دن واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بیش‬ ‫از ‪۲۵۰۰‬سی س��ی مس��یر س��ودجویی خود را تغییر‬ ‫داده و با صفر ش��دن تعرفه خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫برقی معادالت بازار خودروه��ای وارداتی خاص را نیز‬ ‫تغییر داده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که ورود خودروهای‬ ‫هیبریدی با ه��دف کاهش االیندگی و بهینه س��ازی‬ ‫مصرف س��وخت باید به گونه ای باش��د که درصدی از‬ ‫مصرف کنندگان خودروهای خارجی را ش��امل شود با‬ ‫این حال به نظر نمی رسد ‪ ۴‬خودرو تاز ه وارد بیش از ‪۴‬‬ ‫مصرف کننده داشته باشد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫در همایش« تجار و بازرگانان قزوین» تاکید شد‬ ‫‪23‬‬ ‫اهمیت بازارهای عراق برای صادرات قزوین‬ ‫گروه اس�تان ها‪ :‬اس��تان قزوین در سال ‪93‬‬ ‫در ح��دود ‪248‬هزار تن ان��واع کاال به ارزش‬ ‫‪189‬میلیون دالر به کش��ور عراق صادر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارقام نش��ان می دهد ک��ه از نظر‬ ‫ارزش��ی در حدود ‪50‬درصد صادرات اس��تان‬ ‫قزوین تنها به کش��ور عراق انجام می ش��ود و‬ ‫این مس��ئله بیانگر اهمیت باالی این کش��ور‬ ‫ب��رای صادرات تولی��دات و کاالهای صادراتی‬ ‫این اس��تان اس��ت‪ .‬عمده کاالهای صادراتی‬ ‫قزوین به عراق شامل‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬کولر‬ ‫اب��ی‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬انواع محصوالت پالس��تیکی‪،‬‬ ‫اه��ن االت و ف��والد‪ ،‬انواع شیش��ه‪ ،‬ورق های‬ ‫الومینیوم��ی‪ ،‬شیرخش��ک صنعت��ی‪ ،‬پ��ودر‬ ‫شوینده‪ ،‬انواع مواد غذایی همچون ماکارونی‪،‬‬ ‫سرکه‪ ،‬کنسرو ماهی‪ ،‬پریفرم‪ ،‬موتورسیکلت و‬ ‫موکت اس��ت‪ .‬البته با برپایی نمایشگاه دائمی‬ ‫ب��رای عرضه کاال به صورت مس��تقیم فرصت‬ ‫مناس��بی برای صادرات کاال به کشور عراق به‬ ‫وجود خواهد ام��د و می تواند زمینه برقراری‬ ‫ارتباط بیشتر با مسئوالن و بازرگانان استان را‬ ‫فراهم کند‪ .‬این در حالی اس��ت که با اجرایی‬ ‫شدن تفاهمنامه قزوین و کربال گام موثرتری‬ ‫برای توس��عه مناس��بات تجاری و بازرگانی با‬ ‫عراق برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹داش�تن رویکرد اقتصادی برای عبور‬ ‫از مشکالت ضروری است‬ ‫مشاور معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی برای ایجاد اشتغال و عبور از‬ ‫مش��کالت نیازمند رویکرد اقتصادی و توسعه‬ ‫صادرات ب��رای حضور گس��ترده در بازارهای‬ ‫کشورهای همسایه از جمله عراق هستیم‪.‬‬ ‫رس��تم قاسمی در همایش تجار و بازرگانان‬ ‫اس��تان قزوین در سالن اس��تانداری قزوین با‬ ‫بیان اینکه ش��اید در دهه ‪ ۶۰‬موضوع اقتصاد‬ ‫نقش زیادی در زندگی افراد نداش��ت و مردم‬ ‫به ی��ک زندگی فک��ر می کردند ام��ا امروز با‬ ‫دیجیتالی ش��دن عصر حاضر نق��ش اقتصاد‬ ‫بس��یار پر رنگ ش��ده و بی توجه��ی به ان ما‬ ‫را از قافل��ه جهانی عقب نگه م��ی دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز امنیت و فرهنگ پشت اقتصاد قرار‬ ‫خواهد گرفت و یک شبکه جهانی تعریف شده‬ ‫که همه چیز ماش��ینی ش��ده و با کارت های‬ ‫هوشمند ش��ارژی خدمات ارائه خواهد شد و‬ ‫هم��ه باید برای این تح��ول الکترونیک اماده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬نقش اقتص��اد انقدر‬ ‫مهم اس��ت که هستی بشر را تضمین می کند‬ ‫و هرکس به اقتص��اد فکر کند‪ ،‬حیاتش ادامه‬ ‫خواهد یاف��ت و در این میان ایران اس�لامی‬ ‫با داش��تن منابع غنی معدنی‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫جغرافی��ای طبیعی و فص��ول متنوع و نیروی‬ ‫انس��انی هوش��مند و متخصص و منابع بالقوه‬ ‫فراوان فرصت ارزش��مندی در اختیار فعاالن‬ ‫اقتص��ادی قرار داده که بای��د از ان به خوبی‬ ‫عرضه کااله��ای مرغوب ایرانی حرکت جدی‬ ‫داش��ته باشیم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬برپایی نمایشگاه‬ ‫دائمی ب��رای عرضه کاال به صورت مس��تقیم‬ ‫فرصت مناس��بی برای صادرات کاال به کشور‬ ‫عراق اس��ت و می تواند زمینه برقراری ارتباط‬ ‫بیشتر با مسئوالن و بازرگانان استان را فراهم‬ ‫ کند‪ .‬البته با اجرایی ش��دن تفاهمنامه قزوین‬ ‫و کربال گام موثری برای توس��عه مناس��بات‬ ‫تجاری و بازرگانی با عراق برداشته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�راق‪ ،‬بهتری�ن مقص�د ص�ادرات‬ ‫تولیدات استان قزوین‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در شرایطی که بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪۴۰۰‬هزار فارغ التحصیل داریم چقدر‬ ‫قادر خواهیم بود برای این افراد اشتغال ایجاد‬ ‫کنیم؟ در حالی که امروز همه کس��انی که در‬ ‫عرصه تولید هستند مانند رزمندگان در خط‬ ‫مقدم جبهه اقتصادی مشغول مبارزه هستند‬ ‫که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند‪.‬‬ ‫قاس��می گف��ت‪ :‬ام��روز تولید کنن��ده و‬ ‫صادرکننده و صنعتگر و بازرگان باید به عنوان‬ ‫افرادی با ارزش از تکریم مردم برخوردار باشند‬ ‫زی��را امروز نب��رد اقتصادی نیازمند س��رباز و‬ ‫فرماندهانی است که تولیدکنندگان هستند و‬ ‫اگر این افراد پولدار هم باشند چون به دیگران‬ ‫کمک می کنند جای افتخار دارد‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی باید به ص��ادرات توجه جدی ش��ود‬ ‫زیرا زمینه خوبی فراهم ش��ده و در بس��یاری‬ ‫کشورها از جمله عراق می توانیم بازارهای این‬ ‫کشور را به دست اوریم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ازار ع��راق ب��ا بیش از‬ ‫‪۳۵‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬کش��وری ثروتمند با‬ ‫منابع عظیم نفتی است که ‪۹۰‬درصد نفت ان‬ ‫در جنوب این کش��ور قرار دارد که در اختیار‬ ‫شیعیان است و با روابط کنونی قادریم حضور‬ ‫پر رنگی در ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫مش��اور مع��اون اول رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫ب��رای حضور پایدار در ب��ازار عراق باید برنامه‬ ‫داش��ته باش��یم و حجم ‪۱۳‬میلی��ارد دالری‬ ‫صادرات خود را به چند برابر برسانیم و قادریم‬ ‫کاالهای بیشتری به این کشور همسایه صادر‬ ‫کنیم‪ .‬حجم صادرات مش��تقات نفتی کش��ور‬ ‫‪۱۸‬میلیارد دالر و ص��ادرات خالص غیرنفتی‬ ‫ح��دود ‪۲۸‬میلیارد دالر اس��ت که ‪۱۳‬میلیارد‬ ‫دالر ان ب��ه عراق صادر می ش��ود که نش��ان‬ ‫می دهد عراق بازار بسیار خوبی برای ما تلقی‬ ‫می ش��ود به همین منظور توصیه می شود هر‬ ‫شرکت و واحدی که عزم جدی برای صادرات‬ ‫دارد حتما دفتری در اس��تان های عراق ایجاد‬ ‫کند و با برنامه وارد کار ش��ود‪ .‬امروز کس��ب‬ ‫حت��ی یک دالر خدمت به دولت و ملت تلقی‬ ‫می ش��ود و هم��ه باید تالش کنی��م صادرات‬ ‫کشور توسعه یابد و موانع برطرف شود‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه بخشی از موانع توسعه‬ ‫صادرات شناس��ایی و ابالغ ش��ده و باید حل‬ ‫ش��ود که بخش��ی در گمرکات مرزی اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬مرکز تصمیم گیری‬ ‫در مرزها داریم که باید متمرکز شده و ساعات‬ ‫کار گمرک و دستگاه های مرتبط شبانه روزی‬ ‫شود و یک مدیریت واحد مرزی داشته باشیم‬ ‫تا صادرکننده با س��رعت کاالی خود را صادر‬ ‫کند‪ .‬این در حالی است که با تغییر ساختارها‬ ‫باید برای صادرات در یک جا تصمیم بگیریم‬ ‫و چون دولت مصمم اس��ت موان��ع را بردارد‬ ‫امیدواریم این اتفاق با سرعت بیشتری محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در عراق هم مش��کالتی‬ ‫مانند قوانین و مقررات قدیمی‪ ،‬فس��اد و بازار‬ ‫پیچیده موجود است اما با همه این مشکالت‬ ‫م��ردم پس از ظهور داعش گرایش ش��دیدی‬ ‫ب��ه ایران دارند و به نوعی امنیت موجود خود‬ ‫را مدی��ون ایران می دانند و امروز مایلند ایران‬ ‫وارد مش��ارکت اقتصادی با انها شود‪ .‬قاسمی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬عراق هیچ تولی��دی ندارد و در‬ ‫هم��ه زمینه ه��ا مصرف کننده اس��ت و دارای‬ ‫شبکه های فرس��وده اب و برق و شبکه ریلی‬ ‫نامناس��ب اس��ت که فقط برای زیرساخت ها‬ ‫باید ‪۴۰۰‬میلی��ارد دالر هزینه کند و به چند‬ ‫میلیون مسکن نیاز دارد و بهترین مکان برای‬ ‫ایران برای صدور خدمات فنی و مهندس��ی و‬ ‫مصالح ساختمانی است‪ .‬در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪6‬میلی��ارد دالر پروژه فنی و مهندس��ی در‬ ‫عراق توس��ط ایران درحال اجراست و اگر به‬ ‫این ب��ازار برای درازمدت نگاه کنیم می توانیم‬ ‫حض��ور موفقی در این کش��ور ب��رای تجارت‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬ع��راق بیش از‬ ‫‪3‬میلیارد دالر واردات دارد که یک سوم ان از‬ ‫ترکیه تامین می شود و ایران سهم ‪۵۰‬میلیون‬ ‫دالری دارد در حال��ی که س��االنه ‪ 2‬میلیون‬ ‫زائر از عراق وارد ایران می ش��وند که اگر ویزا‬ ‫برداش��ته شود‪ ،‬این تعداد دو برابر می شود که‬ ‫می تواند ارزاوری خوبی داشته باشد‪ .‬اگر نگاه‬ ‫علمی به بازار عراق داش��ته باش��یم و به فکر‬ ‫صادرات موقت نباشیم می توانیم رقابت خوبی‬ ‫را عملیات��ی کنیم ام��ا در بازارهای جهانی ‪3‬‬ ‫شاخصه کیفیت‪ ،‬س��رعت و زمان بندی کار و‬ ‫رقابت قیمتی برای اعتمادس��ازی باید رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات اس�تان قزوین ب�ه عراق تا ‪2‬‬ ‫برابر قابل افزایش است‬ ‫اس��تاندار قزوین در جلسه تجار و بازرگانان‬ ‫استان قزوین برای بررس��ی افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی با بیان اینکه با افزایش روابط تجاری‬ ‫و بازرگان��ی بین ای��ران و ع��راق و همچنین‬ ‫افتتاح دفت��ر بازرگانی در کربال قادریم میزان‬ ‫صادرات اس��تان به عراق را حداقل تا ‪ 2‬برابر‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های اخیر‬ ‫تفاهمنامه هایی در عراق به امضا رس��یده که‬ ‫زمین��ه حضور ایران در معام�لات بازرگانی را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مرتض��ی روزب��ه تصری��ح کرد‪ :‬ن��گاه ما در‬ ‫بخش صادرات جدی اس��ت و با بسترسازی و‬ ‫توسعه مناسبات بازرگانی با کشورهای هدف‬ ‫به ویژه عراق به عنوان نخستین کشور صادراتی‬ ‫در اس��تان ت�لاش می کنیم حج��م صادرات‬ ‫چندبرابر ش��ود‪ .‬امیدواریم با تشکیل جلسات‬ ‫کارشناس��ی بتوانیم موانع توسعه صادرات را‬ ‫از پی��ش رو برداریم که در این میان اس��تفاده‬ ‫از دیدگاه بازرگانان باتجربه ضروری است‪ .‬در‬ ‫تفاهمنامه ای که با مسئوالن استان کربال امضا‬ ‫ش��ده بندهایی برای توسعه صادرات گنجانده‬ ‫ش��ده که همه تالش خود را به کار می گیریم‬ ‫تا این م��وارد اجرایی ش��ود و بتوانیم حضور‬ ‫بیشتری در اقتصاد کشور عراق داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پس از ماه مبارک رمضان هیاتی‬ ‫تجاری از استان کربال عازم قزوین خواهد شد‬ ‫تا اجرایی شدن تفاهمنامه را پیگیری کند که‬ ‫امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم‪ .‬البته با‬ ‫مشکالت امنیتی و اقتصادی که در سال های‬ ‫اخیر در عراق ایجاد شده است‪ ،‬ایران نیز نقش‬ ‫مهمی در تقویت امنیت این کش��ور داشته و‬ ‫رویکرد م��ردم عراق در اس��تفاده از کاالهای‬ ‫ایرانی بیشتر شده که باید از این فرصت برای‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوین با بیان اینکه کش��ور عراق در‬ ‫س��ال های اخیر جای��گاه نخس��ت را در بین‬ ‫کش��ور های ه��دف صادراتی اس��تان قزوین‬ ‫به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در ح��دود ‪248‬هزار تن ان��واع کاال به ارزش‬ ‫‪189‬میلی��ون دالر از اس��تان قزوی��ن به این‬ ‫کش��ور صادر ش��ده اس��ت‪ .‬این ارقام نش��ان‬ ‫می دهد که از نظر ارزشی در حدود ‪50‬درصد‬ ‫صادرات اس��تان قزوین تنها به کش��ور عراق‬ ‫انجام می ش��ود و این مس��ئله بیانگر اهمیت‬ ‫بسیار زیاد این کشور برای صادرات تولیدات و‬ ‫کاال های صادراتی این استان است‪.‬‬ ‫عل��ی پرزحمت با بیان اینکه کاالهای صادر‬ ‫ش��ده از استان بخش بسیار وس��یعی از انواع‬ ‫کاالهای صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و‪ ...‬را تش��کیل‬ ‫می دهن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬عمده کااله��ای صادراتی‬ ‫استان به عراق شامل کاشی و سرامیک‪ ،‬کولر‬ ‫ابی‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬انواع محصوالت پالس��تیکی‪،‬‬ ‫اه��ن االت و ف��والد‪ ،‬انواع شیش��ه‪ ،‬ورق های‬ ‫الومینیوم��ی‪ ،‬ش��یر خش��ک صنعت��ی‪ ،‬پودر‬ ‫شوینده‪ ،‬انواع مواد غذایی همچون ماکارونی‪،‬‬ ‫سرکه‪ ،‬کنس��رو ماهی‪ ،‬پریفرم‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫و موکت اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 1394‬مقدار ‪36‬هزار تن کاال‬ ‫به ارزش ‪25‬میلیون دالر از اس��تان قزوین به‬ ‫کش��ور عراق صادر شده اس��ت که نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل (‪29‬هزار تن به ارزش‬ ‫‪ 22‬میلی��ون دالر در ‪ 2‬ماه��ه ‪ )1393‬از نظر‬ ‫وزنی ‪24‬درصد و از نظر دالری ‪13‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان قزوین ادامه داد‪ :‬کل صادرات‬ ‫استان قزوین در ‪ 2‬ماهه ‪ 1394‬برابر ‪54‬هزار‬ ‫ت��ن به ارزش ‪45‬میلیون دالر بوده اس��ت که‬ ‫براس��اس امارهای گفته ش��ده‪ ،‬از نظر وزنی‬ ‫‪66‬درصد و از نظ��ر دالری ‪55‬درصد صادرات‬ ‫استان در این مدت به کشور عراق انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته این مس��ئول پودر ش��وینده‪،‬‬ ‫نایلون و پالس��تیک‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬کولرهای ابی‪،‬‬ ‫پریفرم‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬رزین و کاش��ی و سرامیک‬ ‫عمده ترین کاالهای صادراتی اس��تان قزوین‬ ‫در ‪2‬ماه نخس��ت س��ال جاری به کشور عراق‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫پیام ریاست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی به مناسبت روز صنعت و معدن‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرک��زی در بیانی��ه ای به مناس��بت روز‬ ‫صنعت و معدن تغییرات اساس��ی در ساختارهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تس��ریع در رش��د اقتص��ادی‪ ،‬کاهش‬ ‫نابرابری ه��ا و فقر و ارتقای س��طح فرهنگ و باور‬ ‫م��ردم و نهادهای خصوصی و دولتی را مس��تلزم‬ ‫توس��عه دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در فرایند توسعه‪،‬‬ ‫تحوالت و رش��د اقتصادی نق��ش تعیین کننده ای‬ ‫دارد و بر این اساس و به استناد اسناد باالدستی‪،‬‬ ‫بخش صنعت و معدن پیش��ران توس��عه کش��ور‬ ‫محس��وب می ش��ود پس ادعای گزافی نیست اگر‬ ‫فعاالن این بخش‪ ،‬س��رداران توسعه کشور قلمداد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫علیرضا زاوشی‪ ،‬فعاالن این عرصه را مجاهدانی‬ ‫توصیف کرد که در دش��واری ها و معضالت ناشی‬ ‫از تحریم های بین المللی‪ ،‬رسالت حفظ استقالل و‬ ‫عزت اقتصادی و سربلندی نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی را برعهده داشته و دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارزیابی تحوالت فض��ای بین الملل‬ ‫متضمن این رهیافت اس��ت که تالش در مس��یر‬ ‫افزایش ص��ادرات به مثابه صیان��ت از اقتدار ملی‬ ‫اس��ت که این مهم نیز در س��ایه همت و زحمت‬ ‫فعاالن بخش صنعت و معدن محقق خواهد شد و‬ ‫امید اس��ت که با همدلی و همزبانی دولت و ملت‬ ‫شاهد بهبود روزافزون ان باشیم‪.‬‬ ‫زاوش��ی در بخش دیگر ای��ن بیانیه بر ضرورت‬ ‫تاس��یس انجمن های تخصصی توس��ط فعاالن و‬ ‫مدیران ش��رکت های بخش صنعت و معدن تاکید‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬مطالعه مدل های توس��عه صنعتی‬ ‫و همچنی��ن تجربه فش��ارهای ناش��ی از تحریم‬ ‫و نابس��امانی های بازار س��رمایه و ارز‪ ،‬نشانگر ان‬ ‫است که تاسیس انجمن های تخصصی‪ ،‬راهبردی‬ ‫موثر در ایجاد هم افزای��ی و افزایش رقابت پذیری‬ ‫بنگاه ها محس��وب می شود که در این راستا ایجاد‬ ‫این انجمن ها بس��تری مناس��ب برای مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و جهت گیری‬ ‫موثر به منظور پیاده س��ازی راهبرد توسعه و نفوذ‬ ‫در بازار های جدید (به ویژه بازارهای بین المللی) و‬ ‫بهبود کیفی و کمی تولید فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫ارزش سرانه صادرات اس��تان مرکزی در مقایسه‬ ‫با بسیاری از استان های کشور از جایگاه مطلوبی‬ ‫برخوردار اس��ت اما ارزیابی ای��ن معیار در فضای‬ ‫بین المل��ل نش��انگر ان اس��ت که ارتقای س��طح‬ ‫فناوری به عنوان مهم ترین راهبرد توسعه صنعتی‬ ‫کشور مطرح است و از انجایی که امروزه فناوری‬ ‫به عن��وان مهم ترین مزیت رقابتی ملل محس��وب‬ ‫می ش��ود می طلبد تا صنعتگ��ران و معدنکاران به‬ ‫این موضوع نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫تامین «اکسل خودرو» ایران‬ ‫خودرو در چهارمحال وبختیاری‬ ‫‪ :‬کارخانه اکسل خودرو چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫تمام نیاز ایران خودرو را تامین می کند‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان‬ ‫اینکه اکسل خودرو در انتقال قدرت موتور به چرخ ها‪،‬‬ ‫تنظیم س��رعت و کاهش اصطکاک الس��تیک خودرو‬ ‫کارب��رد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون در نخس��تین کارخانه‬ ‫تولید اکس��ل خودرو به روش «هیدرو فرمینگ» تمام‬ ‫نیاز ایران خودرو تامین می ش��ود‪« .‬هیدرو فرمینگ»‬ ‫یک��ی از فناوری ه��ای برتر دنیا در ش��کل دهی فلزات‬ ‫است و با استفاده از ان‪ ،‬قطعات بر اثر فشار الکتریکی‬ ‫به صورت پیشرفته ش��کل دهی می شوند‪ .‬این کارخانه‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪20‬میلیارد ریالی احداث شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به واردات این قطعه از فرانسه خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون این قطعه با ‪ 45‬درصد کاهش قیمت‬ ‫نسبت به نمونه فرانسوی در بازار ارائه می شود‪ .‬البته با‬ ‫راه اندازی کارخانه تولید اکسل خودرو از ‪ 2‬سال پیش‬ ‫در ش��هرک صنعتی شهرکرد ساالنه ‪ 22‬میلیارد ریال‬ ‫صرفه جویی ارزی انجام می شود‪.‬‬ ‫بحران اب‪ ،‬نتیجه تخریب‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی خرم اباد‬ ‫با بیان اینک��ه بحران اب در لرس��تان نتیجه تخریب‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحران‬ ‫اب در کش��ور و به تبع ان در لرستان‪ ،‬نتیج ه تخریب‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیس��ت ب��وده و همین امر در‬ ‫س��طح ملی نگرانی هایی به وجود اورده است‪ .‬مرتضی‬ ‫هادی پور به مس��ئل ه تولید محصوالت کشاورزی اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در کش��ور ب��ه تامین مواد‬ ‫غذایی توجه نمی ش��ود؛ در حالی ک��ه بحران در منابع‬ ‫اب و منابع طبیعی این موضوع را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪ .‬وی اب را محور تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬به علت بحران اب و تخریب منابع‬ ‫طبیعی هر روز ش��اهد کاهش تولی��د این محصوالت‬ ‫در لرس��تان هس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که ساالنه‬ ‫‪ 10‬میلی��ارد مترمکعب از اب ه��ای زیرزمینی تحلیل‬ ‫می رود‪ ،‬چون این مس��ئله با تامین اب ش��رب جامعه‬ ‫در ارتباط اس��ت منجر به بروز نگرانی هایی شده است‪.‬‬ ‫وی از خشک ش��دن رودخانه های لرستان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه حدود ‪2‬میلیارد مترمکعب از منابع ابی‬ ‫اس��تان کاسته می ش��ود‪ .‬ما به انچه که با چشم ظاهر‬ ‫می بینیم واقف هس��تیم و از باطن قضیه که با اسیب‬ ‫جدی مواجه اس��ت بی اطالعیم که جا دارد مسئوالن‬ ‫امر به موضوع اهتمام ویژه داش��ته باش��ند‪ .‬هادی پور‬ ‫همکاری هم ه دس��تگاه های اجرایی مرتبط با موضوع‬ ‫را ضروری دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی چیزی نیس��ت که به سادگی بتوان از کنار ان‬ ‫گذش��ت‪ ،‬چرا که اینده و حیات کشاورزی و صنایع به‬ ‫وجود ان بس��تگی دارد‪ .‬هادی پور با بیان اینکه میزان‬ ‫روان اب لرستان همواره از سوی مسئوالن ‪12‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اعالم می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که این میزان به کمت��ر از ‪4‬میلیارد مترمکعب تقلیل‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬علی اکبر هاشمی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬تمام��ی امور مربوط به صدور مجوزهای معدنی‬ ‫در بخش مع��دن به صورت کام�لا الکترونیکی انجام‬ ‫می شود‪ .‬به منظور تس��هیل در امور صدور مجوزهای‬ ‫معدنی س��امانه الکترونیکی کاداس��تر راه اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از زمان راه اندازی و ش��روع به کار‬ ‫این سامانه ‪ 34‬مجوز معدنی صادر شده که شامل ‪11‬‬ ‫پروانه بهره برداری‪ 19 ،‬پروانه اکتش��اف و ‪ 4‬گواهینامه‬ ‫کشف است‪.‬‬ ‫‪ :‬بهروز اس��ودی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان س��منان از وجود بی��ش از ‪ 6‬هزار‬ ‫واحد صنفی زیرپله ای در این استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هیچ ک��دام از این واحدها مجوز فعالیت ندارند‪ .‬وی در‬ ‫زمینه نرخ ب��االی واحدهای صنفی در این اس��تان و‬ ‫تاثیر ان در دامن زدن به گرانی ها‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه این مش��کل در اس��تان وجود دارد و تعدد‬ ‫واحدهای صنفی باعث ش��ده برخ��ی کاالها با قیمت‬ ‫بیشتری به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫‪ :‬فرزاد محمدی‪ ،‬مدیر عامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی لرس��تان از برگزاری دوره اموزش��ی مبارزه با‬ ‫پولش��ویی در این ش��رکت خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫دوره اموزش��ی‪ ،‬با هدف افزایش سطح اگاهی مدیران‬ ‫و کارکنان ش��رکت با مس��ئله مبارزه با پولش��ویی و‬ ‫تهدی��دات ناش��ی از ای��ن معضل اقتص��ادی‪ ،‬اموزش‬ ‫قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تاکید بر به اجرا‬ ‫دراوردن مقررات مربوط در بخش های مختلف ادارات‪،‬‬ ‫شرکت ها و دستگاه های دولتی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات ‪ 143‬میلیون دالری‬ ‫از اذربایجان غربی‬ ‫ایس�نا‪ :‬ناظر گمرکات اذربایجان غربی از صادرات‬ ‫‪ 143‬میلیون دالر کاال از گمرکات اس��تان خبر داد‪.‬‬ ‫پرویز تقوی اظهار کرد‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخست سال ‪497‬‬ ‫ه��زار و ‪ 154‬تن کاال به ارزش ‪ 143‬میلیون دالر از‬ ‫گمرکات استان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه عمده ترین کاالهای صادراتی اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ای��ن مدت س��یمان س��فید‪ ،‬هندوانه‪،‬‬ ‫ابمیوه‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬س��ایر محصوالت نباتی و سیب‬ ‫از عمده ترین محصوالت صادراتی بوده است‪ .‬تقوی‬ ‫با بی��ان اینکه کش��ورهای عمده صادرات اس��تان‬ ‫ترکیه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش و المان هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این مدت افغانس��تان و سپس المان بیشترین رشد‬ ‫صادراتی را از کل صادرات استان به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ناظر گمرکات اذربایجان غربی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫همچنین در این مدت میزان واردات کاال ‪ 123‬هزار‬ ‫و ‪ 595‬تن و به ارزش ‪ 162‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫کشف چند محموله‬ ‫لباس قاچاق در زنجان‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان زنجان‬ ‫از کش��ف چند محموله لباس قاچاق در استان خبر‬ ‫داد‪ .‬مرتض��ی ممی��زی گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫چند محموله لباس قاچاق در اس��تان کش��ف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در کشف انجام شده‬ ‫یک هزار و ‪ 233‬بس��ته انواع لب��اس از جمله کت و‬ ‫ش��لوار‪ ،‬لباس مخصوص نوزاد و‪ ...‬کشف شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این محموله ش��امل ‪ 262‬جفت کفش‬ ‫و ‪ 2‬هزار و ‪ 616‬عدد انواع لوازم ارایش��ی خارجی از‬ ‫یک دس��تگاه خودرو کش��ف و ضبط شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعزی��رات حکومتی اس��تان زنجان با بی��ان اینکه‬ ‫پرونده متهم در ش��عبه ویژه مب��ارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز این اداره کل مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس اس��تعالم از دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫اس��تان و اخذ نظریه کارشناسی همه لوازم ارایشی‬ ‫غیرقابل مصرف انسانی است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬ب��ا حض��ور جمع��ی از مس��ئوالن ادارات و‬ ‫اتحادیه های صنفی شهرستان اسالمشهر‪ ،‬مراسم تودیع‬ ‫و معارفه روس��ای قدی��م و جدی��د اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرس��تان اسالمش��هر‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬بنا بر حکم‬ ‫صادرش��ده از س��وی مدیرکل س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان تهران‪ ،‬علی درویش��ی به عنوان رییس‬ ‫جدید اداره صنعت ‪،‬معدن وتجارت اسالمش��هر معرفی و‬ ‫محمدعلی جعفری‪ ،‬رییس سابق تودیع شد‪.‬‬ ‫‪ :‬س��ید حام��د عاملی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اردبیل خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫ت قانونی‬ ‫قاچ��اق کاال به طور تقریبی مع��ادل ارزش واردا ‬ ‫به کش��ور است و دلیل ان هم نبود طراحی درست و ایراد‬ ‫در سیس��تم است و فقدان نگرش به مسائل‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫موانع‪ ،‬در مسیر توسعه کشور است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬کام��ران س��بزه میدانی‪ ،‬مدی��رکل حمایت از‬ ‫تولی��دات س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری در استان گلس��تان گفت‪ :‬با توجه به جایگاه‬ ‫ویژه صنایع دس��تی ایران در خارج از کش��ور‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫صادرات بیشتر محصوالت این حوزه نیازمند ورود بخش‬ ‫خصوصی و حمایت مسئوالن است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬رضا مسرور‪ ،‬مدیر عامل منطقه ازاد انزلی گفت‪:‬‬ ‫از برگزاری اردوی تیم های ملی از جمله رش��ته پرافتخار‬ ‫کاراته در منطقه ازاد انزلی استقبال می کنیم‪ .‬تالش برای‬ ‫ارتقای ش��اخصه های ارزش��ی در ورزش استان و حضور‬ ‫قدرتمندانه در سطح نخست والیبال کشور قابل قدردانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬حسین اسدبگلو‪ ،‬رییس اتحادیه مواد گوشتی‬ ‫و پروتئینی ارومیه گفت‪ 3 :‬ماه نخس��ت امسال از مجموع‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 96‬مورد بازرس��ی از اصناف زیر نظر اتحادیه مواد‬ ‫گوشتی و پروتئینی ارومیه ‪ 115‬پرونده تشکیل شده که‬ ‫دارای ارزشی به مبلغ ‪14‬میلیون و ‪ 918‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مصطف��ی بیات‪ ،‬ریی��س اداره ام��ور مالیاتی‬ ‫بهارس��تان گفت‪ :‬مراح��ل اولیه طرح جام��ع مالیاتی در‬ ‫شهرس��تان بهارس��تان اجرا ش��د‪ .‬این ط��رح به منظور‬ ‫استانداردس��ازی فراین��د مالیات��ی‪ ،‬یکپارچه س��ازی‬ ‫نرم افزاره��ا و س��خت افزارهای مالیاتی‪ ،‬چابک س��ازی‪،‬‬ ‫بازمهندسی ساختارها و استفاده بهینه از این منابع از دی ‬ ‫ماه ‪ 1393‬در شهرس��تان بهارستان اغاز شده و هم اکنون‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫لو نقل و‬ ‫ف�ارس‪ :‬ناصر ال محم��دی‪ ،‬مدی��ر کل حم ‬ ‫پایانه های گیالن گفت‪ :‬طبق امار اخذ شده از ‪ 25‬دستگاه‬ ‫ترددش��مار در ‪ 3‬ماه نخست امسال‪ ،‬گیالن با ‪ 58‬میلیون‬ ‫و ‪ 203‬هزار و ‪ 756‬دستگاه تردد در راه های استان عنوان‬ ‫چهارمین اس��تان پرتردد کش��ور را پس از البرز‪ ،‬تهران و‬ ‫مازندران به دست اورد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بعد از اصالح قیمت کاالهای اساسی‬ ‫موج ثبات و ارامش در بازار زنجان‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان ها‪ :‬ایجاد ارامش در بازار‬ ‫با تامین کاالهای اساس��ی دغدغه مسئوالن استان زنجان‬ ‫در ماه مبارک رمضان اس��ت‪ .‬به گفته مس��ئوالن اس��تان‬ ‫زنج��ان در چند روز اخر ماه ش��عبان موج افزایش قیمت‬ ‫تخم مرغ در زنجان به پا خاس��ت اما در ‪ 2‬روز ابتدای ماه‬ ‫رمضان افزایش قیمت این کاال مهار ش��د‪ .‬کارشناسان بر‬ ‫این اعتقادن��د که برگزاری نمایش��گاه ها به ویژه در ایامی‬ ‫که تقاضا در بازار زیاد اس��ت‪ ،‬موجب ارامش بازار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به طوری که برپایی نمایش��گاه عرضه مستقیم کاال‬ ‫در زنج��ان توس��ط اصناف موجب برگزاری مناس��ب این‬ ‫نمایش��گاه و نیز ایجاد ارامش در بازار ش��ده است‪ .‬اکنون‬ ‫قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار زنجان اصالح شده‬ ‫و همچنین کاالهای اساس��ی مانند گوشت قرمز‪ ،‬برنج و ‪...‬‬ ‫به میزان کافی در بازار زنجان موجود است و این بازار در‬ ‫شرایط ثبات و ارامش قرار دارد‪.‬‬ ‫پی��ش از اغاز ماه رمضان که تقاضا برای خرید کاالهای‬ ‫اساس��ی افزایش یافته بود‪ ،‬جمش��ید انصاری‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫زنجان در جلس��ه ستاد تنظیم بازار این استان حاضر شد‬ ‫و بر ثبات قیمت کاالها تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مق��رر ش��ده ب��ود ت��ا‬ ‫نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاالهای‬ ‫اساس��ی از قبی��ل م��واد پروتئینی‪،‬‬ ‫گوش��ت مرغ‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬برنج و‬ ‫روغن با ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬درصد تخفیف از‬ ‫‪ 25‬خردادم��اه تا دوم تیرماه در قالب مسلمی ‪ :‬ذخیره کاالهای‬ ‫طرح ضیافت در همه شهرستان های‬ ‫اصلی به ویژه گوشت و‬ ‫استان زنجان برگزار شود‪.‬‬ ‫اکن��ون ک��ه ح��دود نیم��ی از ماه مرغ و عرضه ان به بازار‬ ‫مبارک رمضان گذش��ته‪ ،‬مس��ئوالن و نیز ثبات قیمت ها موجب‬ ‫اس��تان زنجان از ثبات قیمت کاالها‪ ،‬شده در سال جاری فضای‬ ‫روانی بازار ارام باشد‬ ‫تامین میزان کافی کاالهای اساسی و‬ ‫ایجاد ارامش در بازار زنجان همراه با‬ ‫و تنشی را در هیچ کدام‬ ‫اصالح قیمت برخی کاال ها می گویند‪.‬‬ ‫از کاالها در مقایسه با‬ ‫در قیمت کاالها باش��د‪ ،‬در ب��ازار نیز‬ ‫ثبات برقرار اس��ت اما اگر قرار باش��د‬ ‫کاالی��ی از جانب حامل ه��ای انرژی و‬ ‫لو نقل افزایش قیمت داشته‬ ‫هزینه حم ‬ ‫باش��د‪ ،‬ممکن است ارامش بازار را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫او تاکید می کند‪ :‬برگزاری جلس��ات‬ ‫ستاد تنظیم بازار و اجرای مصوبات ان‬ ‫در اس��تان زنجان ‪ 3‬کارکرد داشته که‬ ‫عرضه کاالهای اساس��ی مانند گوشت‬ ‫قرم��ز‪ ،‬مرغ منجم��د و برنج مهم ترین‬ ‫این کارکردها است‪ .‬البته در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف متولی بود که کاالهای اساسی‬ ‫برای این نمایش��گاه ب��ا همکاری اتاق‬ ‫اصن��اف زنجان و س��تاد تنظی��م بازار‬ ‫‹ ‹اصن�اف‪ ،‬متول�ی برگ�زاری‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫سال های گذشته شاهد‬ ‫نمایشگاه عرضه مستقیم کاال‬ ‫ریی��س اداره بازرس��ی و نظ��ارت‬ ‫نباشیم‬ ‫اداره‬ ‫ریی��س‬ ‫اس��ماعیل مس��لمی‪،‬‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اس��تان زنج��ان تصریح می کند‪ :‬اجرای ط��رح نظارتی در‬ ‫زنجان در گفت وگو ب��ا‬ ‫می گوید‪ :‬تا زمانی که ثبات برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال ‪25‬خرداد در بازار‬ ‫ب��ر این اعتقادند که اگر این نمایش��گاه ها توس��ط اصناف‬ ‫مدیریت شود‪ ،‬ایجاد ارامش و ثبات قیمتی را در بازار نیز‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه بدون وقفه مرغ‬ ‫رحی��م حاج نایب��ی‪ ،‬رییس اتاق اصناف اس��تان زنجان‬ ‫تاکید می کند‪ :‬نمایش��گاه عرضه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫مس��تقیم کاال با مدیریت اصناف برگزار ش��د‪ .‬همچنین با‬ ‫کنترل واحد ارزیابی و نظارت هیچ مش��کلی در برگزاری‬ ‫نمایشگاه و قیمت گذاری کاالها به وجود نیامد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در چند روز اخر ش��عبان و قبل از اغاز‬ ‫ماه رمضان قیمت تخم مرغ در بازار زنجان دچار تنش شد‬ ‫که این کاال اکنون به رقم متعادل خود رس��یده و در این‬ ‫زمینه مشکلی وجود ندارد‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قیمت تخم مرغ اصالح شده و قیمت گوشت مرغ نیز به ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬تومان در هر کیلو اصالح شده است‪.‬‬ ‫این استان اغاز ش��ده و تاکنون ‪ 939‬مورد بازرسی انجام‬ ‫ش��ده و ‪ 33‬پرونده در قالب ‪ 38‬تخلف تشکیل شده و به‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال شده است‪.‬‬ ‫مس��لمی درحالی ارزش ریالی ای��ن پرونده ها را نزدیک‬ ‫به ‪ 72‬میلیون ریال عن��وان می کند که امار تکمیلی این‬ ‫بازرسی ها بعد از اتمام طرح نظارت و بازرسی ویژه رمضان‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫او تاکید می کند‪ :‬ذخیره کاالهای اصلی به ویژه گوش��ت‬ ‫و م��رغ و عرض��ه ان به بازار و نیز ثب��ات قیمت ها موجب‬ ‫شده در س��ال جاری فضای روانی بازار ارام باشد و تنشی‬ ‫را در هیچ کدام از کاالها در مقایس��ه با س��ال های گذشته‬ ‫شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫به گفته رییس اداره بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان‪ ،‬پی��ش از اغاز ماه رمضان‬ ‫قیمت هر کیلو تخم مرغ به ‪ 5‬هزار تومان رس��یده بود که‬ ‫بعد از گذشت حدود ‪ 3‬روز به روند کاهشی رسید و اکنون‬ ‫قیمت این کاال در هر کیلو به حدود ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫رسیده که رقم متعادلی است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان برگزاری نمایشگاه هایی از قبیل نمایشگاه‬ ‫عرضه مس��تقیم کاالو فروش ویژه م��دارس و بهاره را در‬ ‫ثب��ات قیمت کاالهای پر مصرف در ب��ازر موثر می دانند و‬ ‫رییس اتاق اصناف اس��تان زنج��ان می گوید‪ :‬در تامین‬ ‫کاالهای اساسی برای تامین نیاز بازار زنجان هیچ مشکلی‬ ‫نبود و کاالها به مقدار کافی و با قیمت مناس��ب به دست‬ ‫متقاضیان رسید‪.‬‬ ‫حاج نایبی تاکی��د می کند‪ :‬هیچ موردی مبنی بر وجود‬ ‫بیماری در مرغداری های اس��تان زنجان مش��اهده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن عرضه مرغ در این اس��تان ب��دون هیچ‬ ‫مشکلی انجام می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد همکاری مسئوالن دولتی با نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی و تشکل ها در اجرای اموری مانند تنظیم‬ ‫ب��ازار در مواقع پرتقاض��ا می تواند راهکار مناس��بی برای‬ ‫کنترل بازار از نظر قیمت و عرضه کاال باشد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اقدام بهنگام مسئوالن استان زنجان با همکاری‬ ‫اتاق اصناف موجب ش��ده موج اش��فتگی بازار تا پیش از‬ ‫اغاز ماه رمضان فرو نشیند‪.‬‬ ‫اصناف نقش برجسته ای در رشد اقتصادی کشور دارند‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان گلس��تان گفت‪ :‬نی��م درصد از ‪3‬درصد رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور در بخش اصناف و بازار بوده که نقش‬ ‫ای��ن بخش را بیش از پیش نش��ان می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬همایش بزرگداش��ت روز اصن��اف با حضور‬ ‫حسن صادقلو استاندار گلستان‪ ،‬حسینقلی قوانلو رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلس��تان‪ ،‬س��لیمان‬ ‫عباس��ی نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و مدیران دستگاه های اجرایی و جمع کثیری از اصناف‬ ‫و بازاریان استان در گنبد برگزار شد‪.‬حسینقلی قوانلو با‬ ‫بیان اهمیت بخش اصناف و تاجران در کنار صنعتگران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذشته س��هم اصناف و تاجران از‬ ‫تولید ناخالص ملی ‪ 17‬تا ‪18‬درصد بوده و سهم صنعت‬ ‫‪ 18‬تا ‪19‬درصد ب��وده و می بینیم که صنعت و تجارت‬ ‫در فاصله بس��یار کمی نقشی اساسی در تولید ناخالص‬ ‫ملی کش��ور دارند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬ح��دود ‪ 3‬میلیون‬ ‫واحد صنفی در کش��ور مش��غول به فعالیت هستند که‬ ‫اگر میانگین هر واحد صنفی اش��تغال ‪ 2‬نفر محس��وب‬ ‫ش��ود‪ ،‬حداقل ‪6‬میلیون نفر در واحدهای صنفی کشور‬ ‫مش��غول به کار هستند که نشانگر این موضوع است که‬ ‫اصناف با تسهیالت بسیار کمتر اشتغال بسیار بیشتری‬ ‫از سایر واحدها ایجاد می کنند‪ .‬قوانلو افزود‪ :‬نیم درصد‬ ‫از ‪3‬درصد رشد اقتصادی کشور در بخش اصناف و بازار‬ ‫اغاز مطالعات احداث پل دوستی بین ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫ایرنا‪ :‬فرماندار شهرس��تان مرزی خداافرین گفت‪ :‬کار مطالعاتی‬ ‫احداث پل دوستی بین ‪ 2‬کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری‬ ‫اذربایجان در محدوده این شهرستان با تامین ‪3‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫از س��وی س��ازمان منطقه ازاد ارس اغاز ش��د‪ .‬امین امینیان افزود‪:‬‬ ‫در نشس��تی با حضور مدیرکل راه و شهرس��ازی اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل و معاون عمرانی س��ازمان منطق��ه ازاد ارس‬ ‫و فرمانداری خداافرین‪ ،‬ش��رکت مش��اوره «مترا» مس��ئول انجام‬ ‫مطالعات این طرح تا پایان شهریور امسال شد‪ .‬وی گفت‪ :‬عرض ‪50‬‬ ‫متری رودخانه ارس در مکان مورد نظر‪ ،‬احداث پل دوستی را با هزینه های محدود میسر کرد و محدوده قلی بگلوی این‬ ‫شهرستان را به شهر هورادیز جمهوری اذربایجان در یک کیلومتری این محدوده متصل می کند‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫مرزی خداافرین بیان کرد‪ :‬در حال حاضر خودروهای جمهوری اذربایجان به دلیل مناقشه «قره باغ» ‪ 350‬کیلومتر‬ ‫از مسیر تردد بین باکو تا نخجوان را در خاک جمهوری اسالمی ایران و از مسیر «بیله سوار» تا «جلفا» طی می کنند که‬ ‫با احداث این پل در مرز «قلی بگلو» تردد این خودروها به میزان ‪ 170‬کیلومتر کاهش می یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬با احداث پل‬ ‫لو نقل جاده ای و‬ ‫و ایجاد گمرک در این منطقه شرایط مساعد برای توسعه صادرات و واردات مواد اولیه از طریق حم ‬ ‫ریلی امکانپذیر خواهد بود‪ .‬امینیان اظهار کرد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬توافقات اولیه برای احداث شهرک سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک ایران و جمهوری اذربایجان در محدوده «قلی بگلو» نیز تسهیل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هزینه های احداث‬ ‫این پل در محدوده منفصل ‪ 3‬منطقه ازاد ارس با مشارکت این سازمان و اداره کل راه و شهرسازی اذربایجان شرقی‬ ‫تامین می شود‪ .‬فرماندار شهرستان مرزی «خداافرین» افزود‪ :‬حدود ‪20‬میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز برای احداث‬ ‫این پل از سوی اداره کل راه و شهرسازی اذربایجان شرقی و بقیه توسط سازمان منطقه ازاد ارس تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرس��تان مرزی «خداافرین» با ‪ 35‬هزار نفر جمعیت در ‪ 220‬کیلومتری تبریز اس��ت‪ .‬محدوده های منفصل ‪ 3‬و ‪4‬‬ ‫سازمان منطقه ازاد ارس با کاربری های گردشگری و کشاورزی نیز در این شهرستان واقع هستند‪.‬‬ ‫بوده که نقش این بخش را بیش از پیش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ارامشی که در سال ‪ 93‬بر بازار حاکم‬ ‫ب��ود به خاطر همکاری و تعامل اصناف و بازاریان بوده و‬ ‫امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرس��تان گنب��دکاووس در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در این همایش گفت‪ :‬بازار نقش‬ ‫مهم و ارزنده ای در پیشرفت کشور دارد‪.‬‬ ‫در ادامه سلیمان عباسی امادگی مجلس را برای ارائه‬ ‫خدمات به مردم اعالم کرد و گفت‪ :‬اگر بازار احس��اس‬ ‫می کند که موانعی برای ارائه خدمات بیش��تر به مردم‬ ‫وج��ود دارد ما به عنوان قانون گ��ذاران امادگی داریم تا‬ ‫این موانع را بر داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫می تواند مش��کالت بازاریان در زمینه بیمه‪ ،‬جواز کسب‬ ‫و‪ ...‬را از طریق تصویب قوانین برطرف کند‪.‬‬ ‫در پایان مراس��م از چند تن از معتمدان بازار اس��تان‬ ‫گلستان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر و تجلیل‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫روز ملی صنعت و معدن‪ ،‬فرصتی برای معرفی دستاوردها‬ ‫‪ :‬پیام رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اذربایجان غربی حاکی از ان است که روز ملی صنعت و معدن‬ ‫فرصتی اس��ت ت��ا با تبیین و معرفی دس��تاورد های صنعتی و‬ ‫معدنی کش��ور عزیز مان ایران اس�لامی‪ ،‬نقش کلیدی این دو‬ ‫ح��وزه را در اقتص��اد و تحقق اهداف بلند مدت کش��ور یاداور‬ ‫ش��ویم‪ .‬عرصه ای ک��ه تالش های تحس��ین برانگیز غیورمردان‬ ‫پوالدین‪ ،‬چرخ موتور پیش��رفت کشور را به حرکت دراورده و‬ ‫با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به پیش می رود‪ .‬جعفرصادق‬ ‫اس��کندری در ای��ن پیام اورده اس��ت‪ :‬تالش در عرص��ه جهاد اقتصادی ب��ا رویکرد اقتص��اد مقاومتی‬ ‫فصل خطابی بود که در سال های گذشته از سوی رهبر معظم انقالب بر قطره های دریای بی کران صنعت‬ ‫و معدن تبیین ش��د‪ .‬دس��ت های صنعتگران و هوش��مندی متخصصان جوان و پرشور کشور در برهه ای‬ ‫که ابرقدرت های غربی به دنبال بر زمین زدن صنایع مهم کش��ور عزیز ایران هس��تند‪ ،‬با سالح ایمان و‬ ‫تدبیر خود همچون دماوندی اس��توار به جنگ با متجاوزان اقتصادی ش��تافتند و الحق که امروز در کنار‬ ‫دستان پینه بسته کارگران و همراهی دولتمردان و مردم شریف‪ ،‬گام های استوار حرکت به سوی حماسه‬ ‫اقتصادی با س��رعت بیشتری پیش می رود و در این راه حماسه سازان ایرانی همانند گذشته‪ ،‬بدخواهان‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی را مجبور به فرود اوردن سر تعظیم در مقابل همت و غیرت ملت بزرگ‬ ‫ایران اس�لامی کردند‪.‬دهم تیر ماه در س��ال دولت و ملت‪ ،‬همدلی و همزبانی مصادف با روز ملی صنعت‬ ‫و معدن را می توان روز تجدید هم پیمانی و تعامل تمام دس��تگاه های اجرایی و قانون گذاری و همچنین‬ ‫مردم شریف ایران اسالمی با صنایع و معادن کشور دانست تا در برهه ای که صنعت کشور هدف تحریم ها‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬بتوان با حمایت های دستگاه های دولتی و تالش دو چندان فعاالن حوزه های صنعت و‬ ‫معدن بر مشکالت پیش رو فائق امد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با چش��م اندازی که در براب��ر اقتصادهای‬ ‫نوظهور قرار دارد‪ ،‬این طور به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه اقتص��اد جه��ان دردهه ه��ای این��ده‬ ‫تغییرات��ی مه��م در مناطق��ی از افریق��ا و‬ ‫اس��یای مرکزی را تجربه کن��د‪ .‬در این باره‬ ‫بیزنس اینس��ایدر (از سایت های مشهور در‬ ‫زمینه اقتصاد و فناوری) با تهیه گزارش��ی‬ ‫از روند توس��عه ‪ ۱۳‬کش��ور‪ ،‬انها را در گروه‬ ‫پرس��رعت ترین اقتصاده��ای جهان معرفی‬ ‫می کند‪ .‬در گزارش بیزنس اینس��ایدر امده‬ ‫است‪ :‬در س��ال های گذشته رشد اقتصادی‬ ‫باالی چین همواره یکی از موضوعات مورد‬ ‫توجه تحلیلگران بوده است‪ ،‬اما اقتصاد چین‬ ‫تنها اقتصادی نیس��ت که از رشد اقتصادی‬ ‫سریعی برخوردار است‪ .‬در ادامه این گزارش‬ ‫ب��ا ‪ ۱۳‬اقتصاد پرس��رعت و جایگاه انان در‬ ‫اقتصاد جهانی اش��نا می شویم‪ .‬این گزارش‬ ‫با استناد به پیش بینی های بانک جهانی در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی اقدام به‬ ‫معرفی کشورهایی می کند که در سال های‬ ‫پیش رو بیش��ترین میزان رش��د اقتصادی‬ ‫ساالنه را تجربه خواهند کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بیشتر این کشورها در حقیقت از‬ ‫نابرابری درامد‪ ،‬س��طح پایین درامد سرانه‬ ‫تولید ناخالص داخلی‪ ،‬بی ثباتی سیاس��ی و‬ ‫فساد رایج رنج می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�ک کش�ور افریقای�ی در ص�در‬ ‫پرسرعت ها‬ ‫رواندا نخس��تین کشوری‬ ‫است که در این فهرست به‬ ‫ان پرداخته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫کش��وری که جای گرفتن ان در میان ‪۱۳‬‬ ‫اقتصاد پر سرعت دنیا تا حد زیادی عجیب‬ ‫و دور از ذهن اس��ت ام��ا گزارش های بانک‬ ‫جهانی نشان می دهد تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کشور افریقایی در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫تا کن��ون ‪۷‬درصد ب��وده اس��ت‪ ،‬رقمی که‬ ‫براس��اس پیش بینی ها در سال ‪۲۰۱۶‬م به‬ ‫‪۷/۵‬درصد می رس��د‪ .‬همچنین نرخ متوسط‬ ‫رش��د س��االنه اقتصادی رواندا در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی ‪۷/۱۲‬درص��د‬ ‫براورد ش��ده اس��ت‪۹۰ .‬درصد از جمعیت‬ ‫روان��دا در بخ��ش کش��اورزی ی��ا پردازش‬ ‫محصوالت کش��اورزی فعالی��ت می کنند و‬ ‫گردش��گری‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬قه��وه و چای از‬ ‫دیگر منابع اقتصادی این کش��ور به حساب‬ ‫می این��د‪ .‬ای��ن گزارش ه��ا در حال��ی ارائه‬ ‫می شوند که رواندا از زمان نسل کشی سال‬ ‫‪۱۹۹۴‬م گام ه��ای مهم��ی برای پیش��رفت‬ ‫اقتصادی برداشت اما ‪۴۵‬درصد از جمعیت‬ ‫این کش��ور همچنان زیر خ��ط فقر زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د طلا عام�ل رش�د اقتص�اد‬ ‫«تانزانیا»‬ ‫تانزانی��ا دومی��ن کش��ور‬ ‫افریقایی اس��ت که اقتصاد‬ ‫ان در این فهرس��ت مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اس��ت‪ ،‬کشوری که تولید‬ ‫ناخالص داخلی ان در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪۷/۲‬درص��د گ��زارش ش��ده و پیش بینی ها‬ ‫نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ان در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ب��ه ‪ ۷/۱‬می رس��د‪.‬‬ ‫پیش بینی بانک جهانی همچنین حاکی از‬ ‫این اس��ت که تولید ناخالص داخلی تانزانیا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی همچنان ‪7/1‬درصد‬ ‫باق��ی بمان��د‪ .‬گزارش ها همچنین نش��ان‬ ‫می دهد نرخ متوسط رشد ساالنه اقتصادی‬ ‫تانزانی��ا در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی ‪۷/۱۵‬درصد باش��د‪ .‬اقتصادی که‬ ‫به تازگی به س��بب تولید طال و گردشگری‬ ‫شاهد رشد باالیی بوده است‪ .‬اما درامد ان‬ ‫بر پایه مخابرات‪ ،‬بانکداری‪ ،‬انرژی‪ ،‬معدن و‬ ‫همچنین کشاورزی برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫اما در زمینه درامد سرانه باید گفت که این‬ ‫کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری «موزامبی�ک» در‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫موزامبیک سومین کشور‬ ‫افریقای��ی اس��ت ک��ه در‬ ‫س��ال های اخی��ر ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاری های فراوان��ی که در بخش‬ ‫منابع طبیعی انجام داده توانس��ته به رشد‬ ‫اقتص��ادی مناس��بی دس��ت یاب��د‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگ��ران ب��ر این باورند ک��ه موزامبیک‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۷/۸۷‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹«میانمار» فقیر در رتبه دهم‬ ‫عن��وان دهمی��ن اقتصاد‬ ‫پر س��رعت جهان در این‬ ‫فهرس��ت ب��ه میانم��ار‬ ‫می رس��د‪ ،‬کش��وری که یک��ی از فقیرترین‬ ‫کش��ورها در منطقه جنوب ش��رق اسیا به‬ ‫حساب می اید و در سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی در‬ ‫تالش برای تعامل دوباره با اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫تحول در بخش اقتصادی خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫این کش��ور نیروی کار ج��وان و همچنین‬ ‫منابع طبیع��ی در اختیار دارد و توانس��ته‬ ‫حجم زیادی از سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫را جذب کند‪ .‬اما استانداردهای زندگی برای‬ ‫بیشتر مردم این کشور تغییر زیادی نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش ه��ا نش��ان می ده��د تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی میانمار در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫‪۸/۵‬درصد بوده اس��ت و براس��اس گزارش‬ ‫بانک جهانی می��زان تولید ناخالص داخلی‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬م ‪۸/۲‬درص��د و در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬به ‪8‬درصد می رس��د‪ .‬میزان متوسط‬ ‫رش��د اقتص��ادی س��االنه در میانم��ار در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪ ۲۰۱۷‬م نیز ‪۸/۳‬درصد‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬کشور در حال رشد اقتصادی را بررسی کرد‬ ‫جادوی اقتصاد در افریقا‬ ‫زهره رجب نیا ‪-‬گروه تجارت‪ :‬جهان درحال حاضر بخش عظیمی از پویایی اقتصاد خود را مدیون اقتصادهای نوظهور اس�ت‪.‬‬ ‫کش�ورهایی که درهیاهوی باال رفتن و پایین امدن قیمت دالر و یورو در گوش�ه ای از دنیا موتور اقتصادی جهان را به گردش‬ ‫دراورده اند‪ .‬با این همه رشد اقتصادی جهان این روزها تنها منحصر به اقتصادهای نوظهور نیست و کمی انسوتر‪ ،‬کشورهایی‬ ‫مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬روس�یه‪ ،‬برزیل و همچنین کش�ورهای افریقایی مانند اتیوپی‪ ،‬تانزانیا و رواندا نیز در تالش�ند تا با پیش�ی‬ ‫گرفتن از دیگر کشورها به رقبای اقتصادی خود نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ق��ادر باش��د از گاز طبیعی‪،‬‬ ‫زغال سنگ و تولید برق از اب کسب درامد‬ ‫کن��د که ای��ن درام��د می تواند بیش��تر از‬ ‫کمک های خارجی به این کش��ور ظرف ‪5‬‬ ‫سال باشد‪ .‬گزارش های بانک جهانی گویای‬ ‫این واقعیت است که تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کشور در س��ال جاری میالدی تاکنون‬ ‫‪۷/۲‬درص��د ب��وده اس��ت و بان��ک جهانی‬ ‫پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی ‪۷/۳‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹«چین» صادرکننده بزرگ جهان‬ ‫چی��ن چهارمین کش��ور‬ ‫م��ورد اش��اره در گزارش‬ ‫بیزینس اینس��ایدر است‪.‬‬ ‫کش��وری که ازان به عن��وان نیروی محرکه‬ ‫اقتصاد و صادرکننده بزرگ یاد می ش��ود و‬ ‫بسیاری بر این باورند که اقتصاد این کشور‬ ‫در یک دهه اینده از اقتصاد امریکا پیش��ی‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬اما دول��ت چین همزمان با‬ ‫دوره گ��ذار این کش��ور به س��وی توس��عه‬ ‫اقتصادی بر پایه مصرف گرایی با مش��کالت‬ ‫بسیاری رو به رو شده و عالوه بر این‪ ،‬درامد‬ ‫سرانه این کشور پایین تر از متوسط جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش بان��ک جهانی گوی��ای این‬ ‫واقعیت اس��ت ک��ه تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫چین در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی ‪۷/۱‬درصد‬ ‫ب��وده و پیش بینی می ش��ود تولید ناخالص‬ ‫داخلی در س��ال ‪۲۰۱۶‬م ‪۷‬درصد و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی نیز به ‪۶/۹‬درصد برسد‪ .‬این‬ ‫گ��زارش همچنی��ن نرخ متوس��ط رش��د‬ ‫اقتصادی س��االنه این کش��ور در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی را ‪۷/۱‬درص��د‬ ‫پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتکای «بوتان» به برق و جنگل‬ ‫بوتان پنجمین کش��وری‬ ‫اس��ت که اقتص��اد ان در‬ ‫حال پیشی گرفتن از دیگر‬ ‫رقباس��ت‪ .‬کش��وری کوچ��ک و نس��بتا‬ ‫غیرتوسعه یافته که به قدرت برق‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و جن��گل متکی اس��ت‪ .‬این کش��ور حجم‬ ‫زی��ادی برق به هند صادر می کند و قابلیت‬ ‫رسیدن به رشدی پایدار در چند سال اینده‬ ‫را دارد‪ .‬براساس گزارش بانک جهانی تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی بوت��ان در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی ‪ ۷/۹‬درص��د ب��وده و پیش بین��ی‬ ‫می شود اگر این کش��ور با سرعت فعلی به‬ ‫رش��د اقتص��ادی خ��ود ادامه ده��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی ان در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫به ‪ ۸/۴‬درصد و در ‪ ۲۰۱۷‬به ‪۷‬درصد برسد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین نش��ان می دهد نرخ‬ ‫متوسط رشد اقتصادی ساالنه کشور بوتان‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫‪۷/۵۵‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت مهم تری�ن منب�ع رش�د‬ ‫اقتصادی «هند»‬ ‫اما شش��مین کشوری که‬ ‫مورد تحس��ین تحلیلگران‬ ‫اقتصادی قرار گرفت کشور‬ ‫اس��یایی هن��د اس��ت‪ .‬نارن��درا م��ودی‪،‬‬ ‫نخست وزیر هند با انکه اجرای اصالحات را‬ ‫در اقتصاد هند به تاخیر انداخته با تحسین‬ ‫تحلیلگران مواجه شده است‪ .‬خدمات بخش‬ ‫صنعت مهم ترین منبع رشد اقتصادی هند‬ ‫محس��وب می ش��ود و حدود دو سوم تولید‬ ‫این کش��ور و همچنین کمتر از یک س��وم‬ ‫نیروی کار را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫اما این کشور همچنان با مشکالتی از قبیل‬ ‫فس��اد‪ ،‬فقر‪ ،‬تبعیض جنسیتی علیه زنان و‬ ‫دختران دست و پنجه نرم می کند‪ .‬براساس‬ ‫گزارش بان��ک جهانی میزان تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی هن��د در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی‪،‬‬ ‫‪۷/۴‬درصد گزارش ش��ده است و تحلیلگران‬ ‫بانک جهانی معتقدند میزان تولید ناخالص‬ ‫داخلی این کشور در سال‪2016‬به‪7/8‬درصد‬ ‫ودر س��ال ‪۲۰۱۷‬م به ‪۸‬درصد برس��د‪ .‬این‬ ‫گزارش ه��ا همچنی��ن نش��ان می دهد نرخ‬ ‫متوس��ط رشد اقتصادی س��االنه در هند از‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪ ۲۰۱۷‬را ‪ ۷/۵۷‬درصد‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۵‬درص�د جمعیت «پاپ�وا گینه نو»‬ ‫فعال در کشاورزی‬ ‫ام��ا پاپ��وا گین��ه ن��و نیز‬ ‫هفتمی��ن کش��ور در حال‬ ‫رش��د اقتص��ادی اس��ت‪.‬‬ ‫کش��وری که ‪۸۵‬درص��د از جمعیت ان در‬ ‫بخش کشاورزی کار می کنند و شمار کمی‬ ‫نی��ز در بخش ص��ادرات مناب��ع طبیعی از‬ ‫جمل��ه ذخایر معدن��ی از قبیل طال‪ ،‬مس و‬ ‫نفت فعال هس��تند‪ .‬اما دولت این کشور در‬ ‫زمینه ه��ای بس��یاری از جمل��ه امنی��ت‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬اعتم��اد ضعی��ف در‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬خصوصی س��ازی نهادهای‬ ‫دولت��ی و احیای حق حاکمی��ت نهادهای‬ ‫دولتی با مش��کالتی مواجه است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش ه��ای منابع رس��می می��زان تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی پاپ��وا گینه نو در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۵‬میالدی ‪۱۶‬درصد عنوان شده است‪.‬‬ ‫تحلیلگران اقتصادی براین باورند که تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کش��ور در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی ب��ه ‪۵‬درصد و در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬به‬ ‫‪۲/۴‬درصد کاه��ش یابد همچنی��ن میزان‬ ‫متوسط رشد اقتصادی ساالنه این کشور در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫‪۷/۶‬درصدثبت می شود‪.‬‬ ‫ع�اج»‬ ‫‹ ‹«س�احل‬ ‫صادرکننده کاکائو‬ ‫بزرگتری�ن‬ ‫ساحل عاج نیز هشتمین‬ ‫کشوری است که بیزینس‬ ‫اینس��ایدر اقتص��اد ان را‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار می ده��د و درباره ان‬ ‫می نویس��د ح��دود دو س��وم جمعیت این‬ ‫کشور در بخش کشاورزی مرتبط با صنعت‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬ای��ن کش��ور بزرگتری��ن‬ ‫تولید کننده و صادرکننده کاکائو محس��وب‬ ‫می ش��ود و همچنین یکی از بازیگران مهم‬ ‫در صنایع قهوه و روغن پالم است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی‬ ‫ساحل عاج در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۸‬درصد‬ ‫و میزان تولید ناخالص داخلی ان در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪۷/۷‬درص��د و در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م ‪۷/۵‬درصد خواهد بود‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین میزان متوس��ط رش��د اقتصادی‬ ‫س��االنه این کشور در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬تا‬ ‫‪۲۰۱۷‬م را ‪۷/۸‬درصد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار مطل�وب گاز و طلا‬ ‫در «ازبکستان»‬ ‫ام��ا نهمین کش��ور که به‬ ‫گزارش بیزینس اینسایدر‬ ‫ب��ه تندی در عرصه رش��د‬ ‫گام برمی دارد ازبکستان است کشوری که تا‬ ‫پیش از این یکی از چن��د ایالت جمهوری‬ ‫شوروی س��ابق محسوب می ش��د و اکنون‬ ‫عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ کتان را‬ ‫یدک می کش��د واز ب��ازار مطلوبی در حوزه‬ ‫گاز و طال برخوردار است‪.‬‬ ‫براس��اس تحلی��ل بان��ک جهان��ی‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کشور در سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫‪7/6‬درص��د گ��زارش ش��ده و پیش بین��ی‬ ‫می ش��ود میزان تولید ناخالص داخلی این‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی به ‪۷/۸‬‬ ‫درصد و در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬به ‪ ۸‬درصد برسد‬ ‫همچنین میزان متوس��ط رش��د اقتصادی‬ ‫س��االنه ازبکس��تان درس��ال های ‪ ۲۰۱۴‬تا‬ ‫‹ ‹«کنگو» درگیر بی ثباتی های اقتصاد‬ ‫جمه��وری دموکراتی��ک‬ ‫کنگ��و نی��ز یازدهمی��ن‬ ‫کشوری اس��ت که با تکیه‬ ‫برمنابع طبیعی عظیمی که در اختیار دارد‬ ‫تالش می کند ت��ا جاپای خود را در اقتصاد‬ ‫جهانی محکم کند اما به دلیل وجود فس��اد‬ ‫سیس��تماتیک‪ ،‬درگیری ه��ا و بی ثبات��ی‬ ‫سیاس��ی نتوانس��ته از این بخش ها درامد‬ ‫زیادی کسب کند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬اقتصاد این‬ ‫کش��ور از دهه ‪۱۹۹۰‬م به تدری��ج در حال‬ ‫بهبود بوده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش بانک‬ ‫جهانی تولید ناخالص داخلی کنگو در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۸‬درصد ودر س��ال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫‪ ۸/۵‬درص��د و ‪۲۰۱۷‬می�لادی ‪۹‬درص��د‬ ‫پیش بینی می ش��ود‪ ،‬میزان متوس��ط رشد‬ ‫اقتصادی س��االنه این کشور نیزدرسال های‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪۲۰۱۷‬م ‪۸/۶۲‬درصد پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ترکمنس�تان» چهارمی�ن کش�ور‬ ‫ذخیره کننده گاز‬ ‫اقتصاد کشور ترکمنستان‬ ‫نی��ز در گ��زارش بیزینس‬ ‫به عن��وان‬ ‫اینس��ایدر‬ ‫دوازدهمی��ن اقتص��اد در حال رش��د مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته است‪ .‬کش��وری که به‬ ‫صدور ‪ 2‬صنعت کتان و گاز متکی اس��ت و‬ ‫چهارمین ذخایر گازی جهان را در دس��ت‬ ‫دارد اما اقتصاد این کش��ور به طرز عجیبی‬ ‫غرق در فس��اد اس��ت و همین امر موجب‬ ‫شده تا این کشور در رشد اقتصادی با تاخیر‬ ‫زیادی مواجه شود‪ .‬بانک جهانی اعالم کرده‬ ‫به سبب فساد شایع‪ ،‬نظام اموزشی ضعیف‪،‬‬ ‫س��وءمدیریت دولت در بخ��ش درامدهای‬ ‫نفت��ی و گازی و نادیده گرفتن روند اجرای‬ ‫اصالحات چشم انداز اقتصادی این کشور در‬ ‫اینده ای نزدیک دلگرم کننده نیست‪ .‬با این‬ ‫همه گزارش های بانک جهانی میزان تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کشور در سال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫را ‪۸‬درصد‪ ،‬میزان تولید ناخالص داخلی ان‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬م را ‪۹‬درص��د و در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م نی��ز ‪۹‬درص��د پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫همچنین تحلیلگران اقتصادی براین باورند‬ ‫که میزان متوس��ط رش��د اقتصادی ساالنه‬ ‫ازبکس��تان در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی ‪ ۹/۰۷‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد «اتیوپی» متنوع می شود‬ ‫عنوان سیزدهمین اقتصاد‬ ‫در ح��ال رش��د جه��ان به‬ ‫اتیوپ��ی می رس��د‪ ،‬تولی��د‬ ‫ناخالص داخلی ان در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪۹/۵‬درصد گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬تحلیلگران‬ ‫اقتص��ادی برای��ن باورن��د که می��زان تولید‬ ‫ناخالص داخلی اتیوپی در س��ال ‪۲۰۱۶‬م به‬ ‫‪۱۰/۵‬درصد و در سال ‪۲۰۱۷‬م به ‪۸/۵‬درصد‬ ‫می رسد‪ .‬گزارش های بانک جهانی همچنین‬ ‫نش��ان می دهد اقتصاد اتیوپی بیشتر بر پایه‬ ‫کشاورزی اس��ت اما دولت این کشور تالش‬ ‫کرده اقتصاد ان را متنوع کند و تا این لحظه‬ ‫توانس��ته ب��ه پیش��رفت هایی در زمینه های‬ ‫صنعت نساجی و تولید انرژی دست یابد‪.‬‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫رای منفی در همه پرسی یونان‬ ‫برای منطقه یورو خبر خوبی نیست‬ ‫میشل ساپن‪ ،‬وزیر دارایی فرانسه هشدار داد‪ :‬رای‬ ‫منفی مردم یونان در همه پرسی‪ ،‬منطقه یورو را وارد‬ ‫فضای مبهمی خواهد کرد‪ .‬به گزارش واحد مرکزی‬ ‫خبر از خبرگزاری فرانسه‪،‬میشل ساپن در گفت وگو‬ ‫با ش��بکه خبری فرانس ‪ 2‬گفت‪ :‬اینکه یونان نتواند‬ ‫بدهی ه��ای خود به صندوق بین الملل��ی پول را به‬ ‫موقع پرداخت کند عواقب زیادی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اما برگزاری همه پرس��ی که الکس��یس س��یپراس‪،‬‬ ‫نخست وزیر این کشور درباره ان تصمیم گیری کرده‬ ‫اس��ت پیامدهای زیاد خواهد داش��ت‪ .‬وزیر دارایی‬ ‫فرانس��ه در بخش دیگر از س��خنان خود در همین‬ ‫باره عنوان کرد‪ :‬اگر مردم یونان در این همه پرسی با‬ ‫درخواست های بستانکاران کشورشان موافقت کنند‬ ‫مذاکرات ادامه خواهد یافت‪ .‬اما اگر مردم رای منفی‬ ‫بدهند ما وارد وادی ناش��ناخته ای خواهیم شد که‬ ‫مخاطرات ان جدی است‪ .‬این مخاطرات جدی نیز‬ ‫قبل از همه متوجه خود یونان خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز پرداخت تسهیالت دوجانبه‬ ‫چین و کره جنوبی با حذف دالر‬ ‫دو کش��ور چی��ن و کره جنوبی که پی��ش از این‬ ‫ح��ذف دالر را از مب��ادالت تج��اری کلی��د زدند‪،‬‬ ‫اکنون پرداخت تسهیالت با ارزهای جاری ‪ ۲‬کشور‬ ‫براساس پیمان پولی را نیز اغاز کرده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس به نقل از بانک مرکزی کره جنوبی‪ ،‬بانک های‬ ‫مرکزی ‪ 2‬کش��ور چین و کره جنوب��ی از تاریخ اول‬ ‫جوالی ‪ ،2015‬تسهیالت یوان‪/‬وون را با به کارگیری‬ ‫پیمان پولی دوجانبه بین یکدیگر اغاز می کنند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬پیمان پولی ‪ 2‬کشور که با مبلغ ‪360‬‬ ‫میلی��ارد یوان یا ‪ 64‬تریلیون وون امضاء ش��ده بود‬ ‫وارد مرحل��ه جدیدی می ش��ود تا ب��ازار یوان را در‬ ‫ک��ره جنوبی تثبیت کرده و کمبود نقدینگی یوانی‬ ‫را جب��ران کند‪ .‬انتظار می رود ب��ا راه اندازی مرحله‬ ‫جدی��د‪ ،‬بازار مالی یوان بتواند پاس��خگوی تقاضای‬ ‫تامین مالی یوانی به طور مس��تمر باش��د و از سوی‬ ‫دیگر به طور غیرمس��تقیم احس��اس سرمایه گذاران‬ ‫را احی��ا کرده و بازارهای مال��ی را در زمان تنش ها‬ ‫مدیریت کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این تسهیالت می تواند‬ ‫به عنوان یک عنصر کلیدی در زیرساخت های مالی‬ ‫برای توس��عه بازار یوان و سازوکار تسویه تجاری بر‬ ‫اساس پیمان پولی (که در حال حاضر بین دو کشور‬ ‫برقرار است) ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫ادامه روند کاهش نقدینگی‬ ‫در منطقه یورو‬ ‫روند کاهش نقدینگی در منطقه یورو در ماه ژوئن‬ ‫سال جاری نیز ادامه داشت‪ .‬به گزارش واحد مرکزی‬ ‫خبر‪ ،‬میزان نقدینگ��ی موجود در بازار منطقه یورو‬ ‫در ماه ژوئن به ‪0/2‬درصد رسید حال انکه رقم این‬ ‫شاخص در ماه می ‪0/3‬درصد بود‪ .‬کاهش نقدینگی‬ ‫در بازار منطقه ی��ورو خبر بدی برای بانک مرکزی‬ ‫اروپاس��ت ‪ .‬چون بانک مرک��زی اروپا در ماه مارس‬ ‫س��ال ‪ ،2015‬برای مبارزه با کاه��ش نقدینگی در‬ ‫بازار منطقه یورو‪،‬کاستن از ارزش یورو در برابر دالر‬ ‫باه��دف پایین اوردن هزینه ص��ادرات و در نتیجه‬ ‫افزایش رشد اقتصادی‪،‬سیاست گشایش پولی را به‬ ‫اجرا گذاش��ته اس��ت که به موجب ان قرار است تا‬ ‫س��پتامبر سال ‪ 2016‬م بیش از هزار میلیارد یورو‬ ‫از طری��ق بازخرید اوراق قرضه و س��هام در دس��ت‬ ‫مردم و ش��رکت ها‪ ،‬به بازار و نظام مالی کشورهای‬ ‫عض��و منطقه یورو تزریق ش��ود‪ .‬بانک مرکزی اروپا‬ ‫پیش بینی کرده با این سیاس��ت پولی که در پیش‬ ‫گرفته اس��ت میزان نقدیندگی موج��ود در بازار در‬ ‫سال ‪2015‬م حداکثر ‪0/3‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫قزاقستان به بانک اسیایی‬ ‫پیوست‬ ‫قزاقستان با امضای توافقنامه ایجاد بانک اسیایی‬ ‫برای توسعه زیرس��اخت ها به جمع سرمایه گذاران‬ ‫بانک اس��یایی پیوس��ت‪ .‬به گزارش ف��ارس به نقل‬ ‫از «کازینف��روم»‪ ،‬در مراس��م امض��ای توافقنام��ه‬ ‫ایجاد بانک اسیایی برای س��رمایه گذاری در ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها که در شهر «پکن» چین برگزار شد‪،‬‬ ‫‪ 57‬کش��ور عضو موس��س بانک اس��یایی ش��رکت‬ ‫داش��تند‪ .‬در این مراس��م «ایرباالت داسایف»‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتصاد قزاقس��تان که به نمایندگی از این کش��ور‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬از پذیرفتن مفاد توافقنامه از سوی‬ ‫نمایندگان ‪ 50‬کشور موس��س خبر داد و گفت‪7 :‬‬ ‫کش��ور باقیمانده نیز این سند را قبل از پایان سال‬ ‫‪2015‬م امضا خواهند کرد‪ .‬گفته می شود «شی جین‬ ‫پینگ» رییس جمهور چین در پایان این مراس��م با‬ ‫مقامات ارشد هیات های شرکت کننده دیدار کرد‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫بازدید مقامات دولتی‬ ‫از پاویون ایران در اکسپو‬ ‫مش��اور نهاد ریاس��ت جمهوری و رییس دبیرخانه‬ ‫هیات نظارت بر س��فرهای خارجی کارکنان دولت‬ ‫و هی��ات هم��راه ضمن حضور در پاوی��ون ایران در‬ ‫نمایشگاه اکسپو میالن ‪ ۲۰۱۵‬از بخش های مختلف‬ ‫ای��ن پاویون بازدید کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران‪ ،‬محمد علی س��ام ب��ا حضور در‬ ‫پاوی��ون ایران در محل برگزاری اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬در‬ ‫ش��هر میالن ایتالیا از بخش های نمایشی و تجاری‬ ‫این نمایش��گاه بازدید به عم��ل اورد و گفت‪ :‬پاویون‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در این دوره دارای طراحی‬ ‫مدرن اس��ت و ای��ن نمایش��گاه ب��ا توانمندی های‬ ‫ب��اال به دلی��ل حض��ور ای��ران در بین ‪ ۱۴۶‬کش��ور‬ ‫مش��ارکت کننده می توان��د ب��رای تعامل بیش��تر با‬ ‫کش��ورهای خارجی مورد استفاده قرارگیرد و منجر‬ ‫به تب��ادل فرهنگی بین ایران و س��ایر کش��ورهای‬ ‫جهان ش��ود‪ .‬وی بخش نمایش جاذبه های طبیعی‬ ‫ گردشگری ایران و دس��تاوردهای زیست فناوری‬‫را شایسته تقدیر دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬حضور در‬ ‫اینگونه نمایشگاه های جهانی می تواند موجب رشد‬ ‫جایگاه ایران باشد‪.‬‬ ‫در این بازدید مدیر وقت پایون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ایش��ان را همراهی کرده و در ادامه این بازدید‬ ‫نیز از پاویون کش��ورهای المان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫کویت بازدید داشتند‪.‬‬ ‫ایتالیا پاویون ایران را «هنری»‬ ‫توصیف کرد‬ ‫سرکنس��ول ایران در ایتالیا با اشاره به دیدار وزیر‬ ‫توس��عه تجارت ایتالی��ا‪ ،‬معاون وزیر گردش��گری و‬ ‫مدیرعامل اکس��پو میالن از پاویون ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دیدارهایی که با این مقامات بلندپایه داش��تم‪ ،‬انها‬ ‫ضمن تحس��ین جنبه های هنری ط��رح و معماری‬ ‫پاوی��ون ای��ران‪ ،‬ان را یک پاویون هن��ری توصیف‬ ‫کردند که این باعث مباهات کش��ورمان اس��ت که‬ ‫توانس��ته یک طرح هنری پیچی��ده و مدرن را اجرا‬ ‫کن��د‪ .‬محمد جوزی با تاکید ب��ر اینکه حضور ایران‬ ‫در رویدادهای بین المللی نظیر اکس��پو تاثیر زیادی‬ ‫در جای��گاه ایران در س��طح جه��ان دارد افزود‪ :‬در‬ ‫اکسپو میالن با توجه به اینکه پاویون ایران در کنار‬ ‫کشورهای تراز اول جهان قرار گرفته است‪ ،‬این تاثیر‬ ‫بیشتر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پاویون ایران در دوره های‬ ‫قبلی حضور کش��ورمان در اکس��پو به طور معمول‬ ‫به صورت س��وله اماده بوده ک��ه تغییرات اندکی در‬ ‫ان انجام می گرفته است اما در این دوره بر طراحی‬ ‫و س��اخت پاویون کش��ورمان مدیریت و‬ ‫نظ��ارت خوبی انجام ش��د ک��ه نتیجه ان‬ ‫هم حضور ایران در یک س��ازه هنری مدرن‬ ‫و ابرومن��د اس��ت ک��ه موجب اعتب��ار برای‬ ‫کش��ورمان ش��ده و یک افتخار ملی محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬جوزی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫انعکاس خبری پاویون جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫رسانه های ایتالیا و دیگر کشورها چگونه بوده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مجموع ام��اری که هم اکنون درباره‬ ‫رتبه بن��دی پاویون ها از نظر تع��داد بازدید کنندگان‬ ‫در رسانه ها مطرح می شود‪ ،‬به صورت تخمینی است‬ ‫و ب��رای ارائه ارزیابی دقی��ق باید منتظر رویدادهای‬ ‫نمایش��گاه در ماه های اینده باش��یم اما به طور کلی‬ ‫ن��گاه مطبوعات در رس��انه های ایتالیایی به پاویون‬ ‫ایران تا امروز مثبت بوده اس��ت‪ .‬س��ر کنسول ایران‬ ‫همچنین در پاسخ به سواالت دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫چه پیشنهادهایی برای افزایش تاثیر گذاری پاویون‬ ‫ایران در اکس��پو میالن دارید‪ ،‬گف��ت‪ :‬چنانچه این‬ ‫امکان فراهم شود که محصوالتی مانند پسته ایران‬ ‫که ش��هرت جهانی دارد در بسته بندی های کوچک‬ ‫به عنوان هدی��ه در اختی��ار بازدید کنندگان پاویون‬ ‫ایران قرار گیرد خیلی می تواند اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه های اخر تیر‬ ‫در ایران‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه بین المللی معادن س��نگ‪،‬‬ ‫سنگ‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مربوطه‪ ،‬سیزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنایع و تجهیزات اشپزخانه‪،‬‬ ‫حمام‪ ،‬سونا و اس��تخر و بیست و سومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی کاشی‪ ،‬س��رامیک و چینی بهداشتی در‬ ‫تهران‪ ،‬س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت‬ ‫دام‪ ،‬طیور‪ ،‬ابزیان و صنایع وابس��ته ایران در تبریز‪،‬‬ ‫سومین نمایشگاه خانه‪ ،‬مبلمان و دکوراسیون مدرن‬ ‫در اصفهان و همچنین نمایش��گاه بین المللی بورس‬ ‫بان��ک و بیمه‪ ،‬نمایش��گاه بین الملل��ی فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری و نمایشگاه بین المللی صنایع کوچک‬ ‫در مش��هد از ‪ ۳۰‬تی��ر تا دوم مرداد امس��ال برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬واژه «لجس�تیک» مع�ادل دقی�ق‬ ‫فارس�ی ندارد اما می ت�وان از ان به عن�وان «مدیریت‬ ‫زیرساخت های اساسی در بخش های مختلف صنعتی»‬ ‫ی�اد کرد‪ .‬لجس�تیک ب�ا تمرکز ب�ر ام�ور حمل ونقل و‬ ‫جابه جای�ی‪ ،‬ام�ور نگهداری موج�ودی و انب�ارداری و‬ ‫همچنین امور مدیریت ب�رای اینده یک صنعت‪ ،‬تاثیر‬ ‫مس�تقیمی بر توس�عه صنعت�ی‪ ،‬معدنی‪ ،‬تج�اری و در‬ ‫نهایت رشد بهره وری و توسعه اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫ نمایشگاه های لجستیکی را در سراسر جهان بررسی می کند‬ ‫مدیریت پول ساز اینده‬ ‫براس��اس مطالع��ات انج��ام ش��ده در‬ ‫کش��ور های مختل��ف‪ ،‬از کل هزینه ه��ای‬ ‫لجستیکی به طور متوس��ط ‪ 60‬درصد ان‬ ‫متعل��ق به بخش حمل ونقل و جابه جایی و‬ ‫‪ 35‬درص��د ان متعلق ب��ه بخش نگهداری‬ ‫موجودی و انباری و ‪ 5‬درصد ان متعلق به‬ ‫مدیریت لجس��تیک است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬مدیریت موثر حوزه لجستیک‬ ‫و زنجیره تامین و توسعه علمی و کاربردی‬ ‫ان در هر کشوری می تواند منجر به کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش مزیت رقابتی در سطوح‬ ‫مختل��ف ملی و بین المللی ش��ود‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت این س��بک مدیری��ت در طول‬ ‫س��ال نمایشگاه های گس��ترده ای با عنوان‬ ‫نمایشگاه های لجس��تیکی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش نگاه��ی می اندازی��م به‬ ‫برخی از این نمایشگاه ها که وجه مشترک‬ ‫بسیاری از انها دوساالنه بودن شان است‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹اسمارتی اکسپو ایتالیا‬ ‫مرک��ز نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی بولونیا هر سال‬ ‫از ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۱۷‬اکتب��ر‬ ‫میزبان نمایش��گاه‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫بزرگ ارتباطات‪ ،‬کیفیت و توسعه شهرهای‬ ‫هوش��مند ب��ا عن��وان تجاری «اس��مارتی‬ ‫اکس��پو» است‪ .‬نمایشگاهی که با همکاری‬ ‫دول��ت و نهادهای ش��هری در این کش��ور‬ ‫کلید می خ��ورد‪ .‬محوریت این نمایش��گاه‬ ‫حمل ونق��ل و توجه به موضوعات مرتبط با‬ ‫نگهداری و توسعه صنایع حمل ونقل است‪.‬‬ ‫این رویداد س��ابقه ای ‪ ۲۱‬س��اله دارد و در‬ ‫اخرین دوره ان مساحتی افزون بر ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫مترمربع در اختیار ‪ ۹۰۰‬مش��ارکت کننده‬ ‫تخصصی قرار گرفت تا محصوالت خود در‬ ‫حوزه لجستیک را معرفی کنند‪.‬‬ ‫رویداد دیگری ک��ه در این زمینه به طور‬ ‫مس��تمر برگ��زار می ش��ود‪ ،‬نمایش��گاه و‬ ‫کنفرانس نگهداری صنعتی در وروناس��ت‬ ‫ک��ه یک��ی از نمایش��گاه های تخصصی در‬ ‫زمینه لجس��تیک به شمار می رود و به طور‬ ‫تقریبی با فاصله ‪ ۱۰‬روز از نمایشگاه بلونیا‬ ‫در تاری��خ ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬اکتب��ر هرس��ال برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لجستیک و حمل ونقل المان‬ ‫نمایشگاه ترنسپرت لجستیک مهم ترین‬ ‫رویداد لجستیکی المان است که در مدت‬ ‫‪ ۳۰‬سال گذش��ته به صورت دو ساالنه در‬ ‫مونیخ برگزار شده است‪ .‬این نمایشگاه در‬ ‫ه��ر دوره به م��دت ‪ 4‬روز از ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اوریل‬ ‫کلید می خ��ورد و اگرچه س��ابقه کمتری‬ ‫نس��بت به نمایش��گاه های هم راس��تای‬ ‫خود دارد ام��ا همواره از نظر کیفیت‬ ‫برگزاری دارای رتبه های اول تا س��وم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه تخصص��ی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬می�لادی میزب��ان ح��دود ‪ ۲‬هزار‬ ‫مشارکت کننده از ‪ ۶۳‬کشور و بیش از ‪۵۲‬‬ ‫ه��زار بازدیدکننده متخصص بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان در ای��ن روی��داد مهم با‬ ‫نواوری های سیستم های حمل ونقل مسافر‬ ‫(اتوب��وس‪ ،‬هواپیما‪ ،‬قطار‪ ،‬کش��تی)‪ ،‬انواع‬ ‫کامیون ‪ ،‬سیستم حمل ونقل داخل کارخانه‬ ‫(لیفت تراک‪ ،‬باالبر حمل ونقل مصالح و‪،)...‬‬ ‫تجهیزات حمل ونق��ل کاال جهت ترخیص‬ ‫و بارگیری‪ ،‬سیستم های اطالعاتی‪ ،‬وسایل‬ ‫نقلیه عمومی‪ ،‬خدم��ات حمل ونقل و ده ها‬ ‫مورد مشابه دیگر اشنا می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه لجستیک تهران‬ ‫نمایش��گاه بین المللی لجستیک‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین و توزیع در تهران سابقه بسیار کمی‬ ‫دارد‪ .‬در س��ومین دوره از این نمایشگاه که‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬برپا ش��د‪ ۱۲۰ ،‬ش��رکت داخلی‬ ‫و ‪ ۴۰‬ش��رکت خارج��ی از کش��ورهای‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و‪ ...‬حضور داش��ته و اخرین توانمندی خود‬ ‫را در معرض دید عالقه مندان قرار دادند‪.‬‬ ‫برگ��زاری همزم��ان کنفران��س مل��ی و‬ ‫بین المللی لجستیک و جایزه ملی لجستیک‬ ‫با همکاری و نظارت انجمن لجستیک ایران‬ ‫در نمایش��گاه تهران باه��دف ایجاد فضای‬ ‫علم��ی پوی��ا در کنار فضای تج��اری و در‬ ‫نهایت هم افزایی در راستای معرفی هرچه‬ ‫قوی تر صنایع لجس��تیک‪ ،‬زنجیره تامین و‬ ‫توزی��ع از مهم ترین بخش های نمایش��گاه‬ ‫نوپای ایران است‪.‬‬ ‫چندی پیش مونیکا سجدل‪ ،‬برگزار کننده‬ ‫نمایشگاه لجستیک در کشور المان با اشاره‬ ‫به اهمیت بر پایی این نمایش��گاه در ایران‬ ‫گفته بود که ما نمایش��گاه لجستیک را در‬ ‫کشور هایی مانند المان‪ ،‬روسیه‪ ،‬ایتالیا و‪...‬‬ ‫برگزار می کنیم اما در مقایس��ه بازخوردها‬ ‫متوج��ه ش��دیم ک��ه در چند س��ال اخیر‬ ‫س��رمایه گذاران بس��یاری به ویژه در بخش‬ ‫حمل ونقل منتظر فرصت برای ورود به بازار‬ ‫ای��ران بوده و با اینک��ه هنوز دریافت مجوز‬ ‫ب��رای همکاری ب��ا ایران به اس��انی انجام‬ ‫نمی شود‪ ،‬ولی در شرایط فعلی که تا حدی‬ ‫اماده هستند که با‬ ‫تحریم ها برداشته شده ‬ ‫سرعت هر چه بیشتر وارد این بازار شوند‪.‬‬ ‫شرکت شانس گرفتن غرفه را پیدا می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارها در سال ‪۲۰۱۴‬م تعداد‬ ‫‪ ۱۲۸‬ش��رکت مطرح در زمینه لجس��تیک‬ ‫از ‪ ۱۹‬کش��ور جهان نظیر اس��پانیا‪ ،‬شیلی‪،‬‬ ‫ ژاپن‪ ،‬امری��کا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اروگوئ��ه‪ ،‬المان و‬ ‫ایتالی��ا در پانزدهمی��ن دوره از این رویداد‬ ‫تخصص��ی حضور داش��تند و در فضایی به‬ ‫وس��عت ‪ ۱۰‬هزار متر به معرفی محصوالت‬ ‫خود پرداختند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی لجستیک مادرید‬ ‫در اس��پانیا ی��ک رویداد ‪ 2‬روزه اس��ت که‬ ‫س��ابقه ای ‪ ۲۰‬س��اله دارد و البت��ه از دوره‬ ‫دوازده��م ب��ه بع��د تبدی��ل به دوس��االنه‬ ‫ش��د‪ .‬این امر نش��ان می دهد که برگزاری‬ ‫نمایشگاه های لجستیک الزام ساالنه ندارد‬ ‫و تم��ام کش��ورهای مه��م در ای��ن زمینه‬ ‫س��عی دارند به ص��ورت دوس��االنه انها را‬ ‫برگزار کنند‪ .‬در این نمایش��گاه تعداد ‪۵۵۰‬‬ ‫مش��ارکت کننده تخصصی اقدام به معرفی‬ ‫و نمای��ش محص��والت مختل��ف در زمینه‬ ‫حمل ونقل و زیرس��اخت های مرتبط به ان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه زیرس��اخت ها و خدم��ات‬ ‫لجستیکی در کره جنوبی سابقه ای ‪ ۵‬ساله‬ ‫دارد و از این رو یکی از تازه واردهاست‪ .‬هر‬ ‫سال از ‪ ۲۱‬الی ‪ ۲۴‬اوریل مرکز بین المللی‬ ‫کینتکس کره میزبان این نمایش��گاه بوده‬ ‫و نمایندگانی از کش��ورهای مختلف جهان‬ ‫در ان حض��ور پی��دا می کنند‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرو‬ ‫در عرصه صنایع بزرگ از جمله کش��تیرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این نمایشگاه می توان غول های‬ ‫کشتیرانی جهان را در کنار هم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه لجستیک مادرید‬ ‫‹ ‹ترنس روسیه‬ ‫ش��هر مس��کو ه��ر س��ال از ‪ ۲۲‬ت��ا ‪۲۵‬‬ ‫س��پتامبر اماده برگزاری یکی از بزرگترین‬ ‫رویداده��ای لجس��تیکی جه��ان اس��ت‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی لجستیک‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و انبارها در روس��یه رویداد ویژه و متفاوتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته مهم درباره این نمایشگاه ان است‬ ‫که فقط شرکت ها و سازمان های درجه اول‬ ‫حق عضویت و غرفه س��ازی در ان را دارند‬ ‫و از هر کش��ور نیز به طور معمول فقط یک‬ ‫نگاهی به پروژه ازمایشگاهی اکسپو ‪۲۰۱۵‬میالن‬ ‫«البوراتوریو» عنوان پروژه ای اس��ت که با همکاری چندین ازمایش��گاه‬ ‫ایتالیایی و مش��ارکت بین المللی از سوی اعضای اصلی اکسپو میالن کلید‬ ‫خ��ورده و از طرف چند ش��رکت مع��روف در زمینه غ��ذا و تغذیه حمایت‬ ‫می شود‪.‬این پروژه با هدف جمع اوری برخی از پیشنهادها و طرح های مفید‬ ‫در صنعت تحقیقات‪ ،‬برای اس��تفاده دانش اموزان‪ ،‬موسسات و اموزشگاه ها‬ ‫ب��ا توج��ه به ت��م «تغذیه س��یاره ‪ -‬انرژی ب��رای اینده» و تم ه��ای دیگر‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۱۵‬فعالیت می کند‪ .‬هدف «البوراتوریو» ایجاد ش��بکه ای بین‬ ‫دانشگاهیان و موسسات بومی و بین المللی از طریق نشست های مختلف و‬ ‫ارتباطات علمی‪ ،‬روی مواد غذایی و توس��عه پایدار در این زمینه است‪ .‬در‬ ‫خالل اکسپو‪ ،‬تدوین یک پیش نویس برای اینده پاک و پایدار برای تغذیه‬ ‫بش��ری و ایجاد زمینه های پژوهشی و فضای علمی جدید در ‪ ۴‬زمینه زیر‬ ‫پیگیری می شود‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تغذیه بش��ری و بهداشت و سالمت پایدار برای اینده (تولید‬ ‫مواد غذایی سالم وتولید غالت و‪ ...‬با کیفیت و کمیت مناسب)‬ ‫م��ا تنه��ا نمی توانیم (بررس��ی جنبه ه��ای اجتماعی‪ ،‬زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫محیط زیست پایدار در یک جامعه چند فرهنگی در جهان)‬ ‫فرهن��گ غذایی گیاهی (ارائ��ه راهکارهای عملی ب��رای انتقال فرهنگ‬ ‫غذایی مختلف و رژیم غذایی مناسب از طریق سنت غذایی در هر جامعه)‬ ‫انسان شهری (مدلی از انسان شهری هوشمند واگاه نسبت به اکوسیستم‬ ‫این سیاره در اینده جهان)‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه بین الملل�ی لجس�تیک‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‹ ‹لجستیک و بسته بندی هلند‬ ‫و ام��ا به هلن��د می رس��یم‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی لجس��تیک و بسته بندی در این‬ ‫کش��ور با نام تج��اری «ایمپک» به صورت‬ ‫دوس��االنه برپ��ا می ش��ود اما تنه��ا دو روز‬ ‫عمر می کند‪ .‬این س��رزمین به عنوان یکی‬ ‫از مهم تری��ن کش��ورهای صنعت��ی جهان‬ ‫شناخته می شود از این رو نمایشگاه ایمپک‬ ‫از عناوین با اهمیتی اس��ت که س��ابقه ‪28‬‬ ‫ساله ان باعث ش��ده در میان ‪ 5‬نمایشگاه‬ ‫لجستیکی برتر جهان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬ ‫رمانتیک ترین مکان در شهرک اکسپو میالن‬ ‫در ش��رقی ترین نقطه خیابان دکومانو (خیابان اصلی شهرک)‬ ‫تپه ه��ای مدیترانه با ارتفاع ‪ ۱۲‬متر وج��ود دارند‪ .‬این تپه ها را‬ ‫می توان یکی از بزرگترین و اصلی ترین جاذبه هایی گردش��گری‬ ‫در اکس��پو میالن ‪ 2015‬دانست که روزانه مخاطبان بسیاری از‬ ‫ان بازدید می کنند‪.‬‬ ‫در باالی این تپه ها بیشه ای از درختان و درختچه های زیتون‬ ‫وج��ود دارد که خود الهام گرفته از جنگل های مدیترانه اس��ت‪.‬‬ ‫در شب های مهتابی تپه های مدیترانه یکی از بهترین مکان های‬ ‫سایت اکسپو برای کسانی است که می خواهند یک منظره زیبا‬ ‫و شگفت انگیز از کل سایت اکسپو داشته باشند‪.‬‬ ‫مسیر پیاده روی روی این تپه ها دارای یک سقف پوشیده است‬ ‫که از گردشگران در مقابل باران و افتاب محافظت می کند‪ .‬این‬ ‫تپه ها همچنین دارای درختان بلوط‪ ،‬سرو و درختچه های پنبه‬ ‫است تا برای شما یک خاطره دل انگیز و به یاد ماندنی از سایت‬ ‫اکسپو به جا بگذارد‪ .‬نکته جالب انکه این منطقه طوری طراحی‬ ‫شده که شما را به یاد جنگل های مدیترانه می اندازد و درختان‬ ‫زیتون ان غذایی سنتی در ایتالیا را به شما یاد اور می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در س��ایت اکس��پو امده‪ ،‬هدف اصلی طراحی‬ ‫این تپه ها این اس��ت تا گردش��گران را با سیس��تم کشاورزی و‬ ‫زراعی منطقه مدیتران��ه و همچنین تنوع محصوالت زراعی ان‬ ‫اشنا کند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جهش ترکیه برای تصاحب بازار محصوالت معدنی‬ ‫یکی از اصلی ترین دالیلی که باعث ش��د ترکیه شاهد‬ ‫رش��د و توس��عه صنایع معدنی خود در سال های اخیر‬ ‫باش��د گش��ودن درهای بخش معدن کشورش بر روی‬ ‫س��رمایه گذاران و همچنین شفافیت در قوانین موجود‬ ‫در این بخش بوده اس��ت‪ .‬در واقع این عوامل منجر شد‬ ‫ترکیه حتی از کشورهای معدنی همسایه به ویژه ایران‬ ‫در صنایعی مانند فوالد پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت زمین شناختی مشابه ایران‬ ‫وضعیت زمین شناس��ی و قرارگیری ذخایر معدنی در‬ ‫کش��ور ترکیه تاثیر بس��یاری بر توس��عه و رشد صنایع‬ ‫معدنی ان دارد‪.‬‬ ‫بهروز برنا‪ ،‬معاون اکتش��افات سازمان زمین شناسی و‬ ‫درباره‬ ‫اکتش��افات معدنی ایران در گفت وگ��و با‬ ‫وضعیت زمین شناختی کشور ترکیه اظهار کرد‪ :‬شرایط‬ ‫زمین شناختی ترکیه شباهت فراوانی با ایران دارد و به‬ ‫نوعی با محدوده های (زون ه��ای) ایران مانند محدوده‬ ‫(زون) ارومیه دختر‪ ،‬س��نندج سیرجان و زاگرس پیوند‬ ‫دارد‪ .‬درواقع ش��رایط ترکیه مش��ابه ش��رایط ما اس��ت‬ ‫زیرا این کش��ور نی��ز روی کمربند ال��پ‪ -‬هیمالیا قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ترکیه ذخایر معدنی مش��ابه ایران دارد‬ ‫اما نکته مهم‪ ،‬بهره برداری مناس��ب از این ذخایر است‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال در دهه ‪ 80‬هجری شمس��ی که تولید‬ ‫طالی ما س��االنه ‪300‬کیلوگرم بود ترکیه تنها س��االنه‬ ‫‪100‬کیلوگرم طال تولید می کرد اما امروز ش��اهدیم که‬ ‫این کش��ور س��االنه ‪29/5‬تن طال تولید می کند ان هم‬ ‫ب��ه این دلیل که ترکیه در این زمینه خوب کار کرده و‬ ‫سرمایه گذاری خوبی در این بخش داشته است‪.‬‬ ‫کتای�ون ملکی ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ترکیه به عنوان کش�وری ک�ه ذخایر چندانی از‬ ‫منابع معدنی در اختیار ندارد در تالش است تا با واردات مواد اولیه و فراوری‬ ‫اکتشافات معدنی ایران پهنه زمین شناسی ایران مشابه‬ ‫ترکیه اس��ت اما گس��تردگی منابع در ایران بیش��تر از‬ ‫ترکیه اس��ت‪ .‬البته نکته اصلی که منجر به پیشرفت و‬ ‫رشد صنایع معدنی ترکیه می شود این است که قوانین‬ ‫در بخش معدن این کشور شفاف بوده و در های ورود به‬ ‫روی سرمایه گذاران باز است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به صحبت های معاون اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی ایران می توان به این‬ ‫نتیجه دس��ت یافت که توسعه و رش��د بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی ترکیه تا حد زیادی به س��رمایه گذاری و‬ ‫شفافیت قوانین این بخش بستگی دارد‪.‬‬ ‫ان با هدف و ایجاد ارزش افزوده عالوه بر افزایش درامد در این بخش‪ ،‬جایگاه‬ ‫خود را در فهرست تولیدکنندگان صنایع معدنی به ویژه فوالد ارتقا دهد‪.‬‬ ‫شده و با وجود داشتن معادنی همچون مس‪ ،‬کرومیت و‬ ‫زغال سنگ بیشتر بر ایجاد ارزش افزوده حاصل از تولید‬ ‫محصول نهایی تکیه دارد‪ .‬ترکیه ذخایر س��نگ اهن نیز‬ ‫در اختیار دارد اما هم تعداد معادن ان کم اس��ت و هم‬ ‫خلوص پایینی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود قدرتمند بخش خصوصی ترکیه به معادن‬ ‫برنا افزود‪ :‬در برخی مواد معدنی ترکیه شرایط بهتری‬ ‫نسبت به ایران دارد‪ .‬به عنوان مثال «بور»زایی در ترکیه‬ ‫مطلوب تر از ایران است‪ .‬همچنین ترکیه ذخایر خوبی از‬ ‫جیوه در اختیار دارد‪ .‬از سوی دیگر ذخایر فلزی مرسوم‬ ‫در ایران همچون س��رب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬مس و سنگ اهن‬ ‫نیز در این کش��ور دیده می ش��ود‪ .‬اما نکت��ه ای که در‬ ‫این باره وجود دارد پراکندگی معادن در ترکیه است‪.‬‬ ‫به گفته معاون اکتش��افات س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫در س��ال های اخیر کش��ور ترکی��ه در صنایع معدنی‬ ‫به ویژه تولید فوالد رشد چشمگیری داشته و توانسته در‬ ‫این زمینه تعدادی از رقبای خود را از میدان به در کند‪.‬‬ ‫احمد دنیانور‪ ،‬مدیر عامل فوالد جنوب در گفت وگو با‬ ‫درب��اره جایگاه ترکیه در تولید صنایع معدنی به‬ ‫ویژه فوالد اظهار کرد‪ :‬کشور ترکیه فاقد ذخایر انرژی و‬ ‫معادن غنی فلزی است به همین دلیل بخش عمده ای‬ ‫از تولیدات این کش��ور از واردات تامین می ش��ود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ایران دارای مزایای بسیاری در حوزه‬ ‫ان��رژی بوده و از س��وی دیگر در بخش مع��دن دارای‬ ‫ظرفیت های فلزی بسیاری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ترکیه بیش��تر روی صنایع تبدیلی متمرکز‬ ‫به گفته دنیان��ور‪ ،‬ترکیه تمرکز زی��ادی روی صنایع‬ ‫ن و فوالد دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫نساجی ‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬اه ‬ ‫مصرف س��االنه فوالد ان ‪22‬میلیون تن اس��ت درحالی‬ ‫که بی��ش از ‪37‬میلیون تن فوالد در این کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬درواقع با توجه به اینکه معادن س��نگ اهن‬ ‫زی��ادی ن��دارد ام��ا نزدیک ب��ه ‪15‬میلیون ت��ن مازاد‬ ‫تولید داش��ته که ان را وارد ‪ 3‬ب��ازار هدف خود یعنی‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬گرجستان و عراق می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ترکیه به طور عمده روی معادن زغال سنگ‪،‬‬ ‫سرب‪ ،‬طال و مس سرمایه گذاری کرده است‪ .‬البته میزان‬ ‫سرمایه گذاری ساالنه ترکیه در بخش معدن رقم بسیار‬ ‫باالیی اس��ت که توسعه این بخش را به دنبال دارد‪ .‬در‬ ‫واقع ترکیه با در اختیار داش��تن معادن و ذخایر معدنی‬ ‫میل و رغبتی برای خام فروشی ندارد و بیشتر به دنبال‬ ‫توسعه صنایع معدنی خود است‪.‬‬ ‫دنیانور ادامه داد‪ :‬ترکیه عالقه بس��یاری برای ورود به‬ ‫معادن ایران دارد و این موضوع را به طور مستقیم اعالم‬ ‫کرده و درخواس��ت داش��ته تا اج��ازه ورود به معادن از‬ ‫سوی ایران به انها داده شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد جن��وب درباره این��ده معدنی این‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬با نرخ رش��دی که ترکیه در صنایع‬ ‫خود ش��اهد است تصور من بر این است که در ‪10‬سال‬ ‫اینده ش��اهد رونق و توسعه وسیع در حوزه محصوالت‬ ‫معدنی این کش��ور باشیم‪.‬وی همچنین در پاسخ به این‬ ‫س��وال که چرا کش��ور ایران با دراختیار داشتن ذخایر‬ ‫معدنی غنی از کش��ور همچون ترکیه در صنایع معدنی‬ ‫عقب افتاده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما با در اختیار داش��تن‬ ‫نف��ت بی نیاز ش��دیم و همین موضوع باعث ش��د تا از‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در بخش ه��ای دیگر غافل بمانیم‬ ‫در نتیج��ه در بخش معدن دچار عقب ماندگی ش��دیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در س��ال های گذش��ته معادن بزرگ ما در‬ ‫اختیار دولت بود و تنها س��رمایه گذاری انجام ش��ده از‬ ‫س��وی دولت وارد ان می ش��د درحالی که در کشوری‬ ‫مانن��د ترکی��ه بخش خصوص��ی ورود بس��یار قوی در‬ ‫سرمایه گذاری بخش معدن داشته است‪.‬‬ ‫خروج تولید کنندگان کوچک از بازار اینده سنگ اهن‬ ‫با توجه ب��ه فعالیت ش��رکت های معدنی‬ ‫ب��زرگ به ط��ور حت��م درمجم��وع ح��دود‬ ‫‪200‬میلیون تن تا سال ‪2020‬م به ظرفیت‬ ‫س��نگ اهن در بازار افزوده خواهد ش��د‪ .‬اما‬ ‫مس��ئله قابل بحث این اس��ت ک��ه تقاضا تا‬ ‫چ��ه حد افزایش پیدا خواه��د کرد تا بتواند‬ ‫ای��ن می��زان عرضه را جذب کن��د‪ .‬اغلب بر‬ ‫این عقیده هس��تند که عرضه به طور کامل‬ ‫بر تقاضا پیش��ی خواهد گرفت مگر اینکه از‬ ‫میزان تولید کاسته شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ معتقدند ب��ا کاهش‬ ‫قیمت سنگ اهن تولیدکنندگان کوچکتر و‬ ‫پرهزینه تر از بازارهای جهانی بیرون خواهند‬ ‫رف��ت‪ .‬گفتنی اس��ت که مجم��وع صادرات‬ ‫سنگ اهن از اسیای جنوب شرقی‪ ،‬مکزیک‬ ‫و کشورهای «سی ای اس» در سال ‪2014‬م‬ ‫نس��بت به س��ال ‪2013‬م حدود ‪30‬میلیون‬ ‫تن افزایش پیدا کرده است‪ .‬در نگاه نخست‬ ‫دلیل این حرک��ت فقط اقتصادی بود اما در‬ ‫حقیق��ت کارخانه ه��ا ترجی��ح می دادند که‬ ‫سنگ اهن مرغوب تری را بخرند که کمتر در‬ ‫بازارهای بین المللی یافت می شد‪.‬‬ ‫تحلیلگران می گوین��د‪ :‬تولیدکنندگان در‬ ‫غ��رب افریقا‪ ،‬کانادا‪ ،‬اروپای ش��مالی و حتی‬ ‫برزیل و اس��ترالیا مجبور بودند که تولیدات‬ ‫خود را کاهش داده یا ان را به تعلیق اندازند‬ ‫چون با روند قیمت های��ی که «بی اچ پی» از‬ ‫ان به عنوان س��طح پای��دار و بلندمدت نام‬ ‫می برد‪ ،‬غیراقتصادی بودند‪ .‬از جمله س��ایر‬ ‫پروژه ه��ای عم��ده جدیدی که قرار اس��ت‬ ‫سال اینده راه اندازی شود‪ ،‬پروژه ‪55‬میلیون‬ ‫تن��ی «روی هی��ل» در غرب استرالیاس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت معدن��ی مطمئن اس��ت که‬ ‫پروژه مش��ترک س��نگ اهن ان با ش��رکت‬ ‫«پوس��کوی» کره جنوب��ی با وج��ود کاهش‬ ‫تقاضا و عرضه مازاد مانند سایر شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی‪ ،‬رقابتی خواهد بود و می گوید‬ ‫حتی اگر قیمت به زیر ‪ 60‬دالر در هر تن هم‬ ‫برسد‪ ،‬اقتصادی خواهد بود‪ .‬قیمت های فوالد‬ ‫و اهن به واس��طه رقابت بین تولیدکنندگان‬ ‫ب��زرگ و هزینه های ارزان تولید انها در بازار‬ ‫کاهش پیدا ک��رد و رقبا و دولت ها با اعمال‬ ‫مقررات جدید تولید روی قیمت ها فشار وارد‬ ‫می اوردند‪.‬‬ ‫اس��ترالیا به ش��دت تح��ت تاثی��ر کاهش‬ ‫درامده��ای ص��ادرات مواد معدن��ی به ویژه‬ ‫س��نگ اهن قرار گرفته به ط��وری که تونی‬ ‫ابوت‪ ،‬نخس��ت وزیر اس��ترالیا به درخواست‬ ‫یک نماین��ده مجلس موض��وع را به چالش‬ ‫و بررس��ی کشانده اس��ت‪ .‬انتقادات شدیدی‬ ‫از جان��ب گروه ه��ای گوناگون��ی از افزایش‬ ‫تولی��د معدنکاران انجام ش��ده ک��ه بعضی‬ ‫از ش��رکت های معدن��ی به ص��ورت ضمنی‬ ‫اش��اره کرده اند ک��ه می خواهن��د از میزان‬ ‫تولیدات شان بکاهند‪.‬‬ ‫ش��رکت «بی اچ پی» در واکنش به کاهش‬ ‫قیمت های سنگ اهن اجرای چندین پروژه‬ ‫خود را به تاخیر انداخته اس��ت اما برنامه ای‬ ‫ب��رای کاهش تولیدات مع��ادن کنونی خود‬ ‫ندارد‪ .‬ش��رکت «واله» هم اع�لام کرده که‬ ‫تولی��د مع��ادن پرهزینه و کم عی��ار خود را‬ ‫کاهش خواهد داد‪ .‬اما ش��رکت «ریوتینتو»‬ ‫مصمم اس��ت طرح ه��ای توس��عه اش را در‬ ‫اس��ترالیای غربی اجرا کرده و ظرفیت خود‬ ‫را به ‪360‬میلیون تن در س��ال برس��اند اگر‬ ‫چه اجرای پروژه های عق��ب افتاده و جدید‬ ‫خود را در استرالیا و گینه به دلیل مشکالت‬ ‫مطالعات امکان س��نجی ب��ه تاخیر انداخته‬ ‫است‪« .‬سام والش» همچنان مصرانه معتقد‬ ‫است که تقاضای جهانی سنگ اهن افزایش‬ ‫خواهد داشت که پشتوانه ان افزایش تولید‬ ‫فوالد در بازارهای جدید اسیایی به جز چین‬ ‫و هند خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های متوسط زیر فشارند‬ ‫اگر سقوط قیمت های س��نگ اهن از نظر‬ ‫سیاس��ی برای ش��رکت های بزرگ مشکلی‬ ‫ایج��اد ک��رده ام��ا چش��م انداز ب��ازار برای‬ ‫ش��رکت های متوس��ط را در جه��ان و چین‬ ‫تغییر داده است‪ .‬در امریکای شمالی شرکت‬ ‫قدیمی س��نگ اهن و گندله سازی در برزیل‬ ‫که قیمت س��نگ اهن در ماه اوریل ‪2014‬‬ ‫ت��ا اوریل ‪ 2015‬به طور میانگین به ‪ 40‬دالر‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫معدن��ی کوچکت��ر ای��ن کش��ور طرح های‬ ‫توس��عه ای خ��ود را به ط��ور کام��ل مورد‬ ‫تجدیدنظ��ر ق��رار داده ان��د‪ .‬ش��رکت «ام ام‬ ‫ایکس» در اکتبر ‪ 2014‬اعالم ورشکس��تگی‬ ‫ک��رده و فوالدس��ازان برزیل��ی «جردائو» و‬ ‫«یوزیمین��اس» ه��ر ‪ 2‬اع�لام کرده اند که‬ ‫طرح های توس��عه معادن خ��ود را در پایان‬ ‫سال مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ 2‬پ��روژه از بزرگتری��ن پروژه ه��ای غرب‬ ‫افریقا در س��یرالئون متوقف ش��د و به یکی‬ ‫از بزرگتری��ن اقتصاده��ای منطقه اس��یب‬ ‫زد‪ .‬ش��رکت معدنی «لن��دن ماینینگ» در‬ ‫اکتب��ر ‪ 2014‬اع�لام ورشکس��تگی کرده و‬ ‫متعاقب ان در ماه دس��امبر ‪ 2014‬ش��رکت‬ ‫«افریکن مینرال» هم به همین وضع دچار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��رکت «ارس��لور میت��ال» بزرگتری��ن‬ ‫فوالدساز جهان و نیز یکی از ‪ 10‬تولیدکننده‬ ‫بزرگ س��نگ اهن اهداف درام��دی خود را‬ ‫برای سال ‪2015‬م پس از انکه درامد بخش‬ ‫معدنی ان در یک س��ال ‪73/3‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫الکشمی میتال‪ ،‬مدیرعامل گروه گفت که‬ ‫انتظار نداش��ت قیمت های سنگ اهن تا این‬ ‫حد به سرعت کاهش پیدا کند‪ .‬به هر صورت‬ ‫«ارس��لورمیتال» میزان سرمایه گذاری را در‬ ‫پروژه ه��ای معدن��ی خ��ود را کاه��ش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬مثال از تولید پروژه معدن «لیبریا» تا‬ ‫‪15‬میلیون تن در سال کاسته است‪.‬‬ ‫شرکت های کوچکتر سنگ اهن استرالیایی‬ ‫سعی دارند که در رقابت با شرکت های بزرگ‬ ‫این کش��ور خود را به بازار چین (بزرگترین‬ ‫بازار سنگ اهن در جهان) نزدیک تر کنند و‬ ‫به همین منظور درصدد کاهش هزینه های‬ ‫خود هس��تند‪ .‬این دس��ته از ش��رکت های‬ ‫معدنی نیز با افت قیمت های س��نگ اهن از‬ ‫میزان تولیدات شان کاسته اند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫شرکت سنگ اهن اطلس در ماه اوریل اعالم‬ ‫کرد که معادن خ��ود را متوقف خواهد کرد‬ ‫ام��ا با افزایش قیمت ب��ه ‪ 60‬دالر در هر تن‬ ‫بعضی از معادن ان در ماه می دوباره به کار‬ ‫خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫ش��رکت «انگلو امریکن» در حال بررس��ی‬ ‫کاهش سرمایه گذاری هایش در شرکت های‬ ‫سنگ اهنی خود اس��ت‪ .‬معادن «کومبا» در‬ ‫افریقای جنوبی دارای اهمیت سیاسی است‬ ‫که ه��زاران نفر را در افریقای جنوبی به کار‬ ‫گرفته و هزاران نفر دیگر به طور غیرمستقیم‬ ‫از نظر امرار معاش به این معادن وابسته اند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران تاکی��د می کنند ک��ه همین‬ ‫ش��رایط برای مع��ادن ش��رکت «ریوتینتو»‬ ‫در کان��ادا و «س��ی ای اس» وج��ود دارد که‬ ‫همه مع��ادن با بکار گرفتن نیروی انس��انی‬ ‫نق��ش اجتماع��ی گس��ترده ای را در انج��ا‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر انگلیس��ی می گوید‪ :‬قیمت ها‬ ‫ب��ه اجب��ار قب��ل از بس��ته ش��دن مع��ادن‬ ‫«ریوتینتو» در کانادا کاهش خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این معادن در منطقه دارای اثار سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی زیادی هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬متال بولتن‬ ‫ترجمه و تلخیص‪ :‬ایمیدرو‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫خبر خوش برای مس‬ ‫با ادامه رش��د جمعی��ت دنیا‪ ،‬مردم بیش��تری در‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه به برق دسترسی پیدا‬ ‫می کنن��د و نقش منابع ان��رژی جایگزین مانند باد‪،‬‬ ‫خورش��ید و حرارت زمینی افزایش بیش��تری پیدا‬ ‫خواه��د کرد ب��ه طوری ک��ه از هم اکنون تا س��ال‬ ‫‪2040‬م رقم ‪ 8‬تریلیون دالر در س��طح جهان صرف‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬این خب��ر خوبی برای مس‬ ‫محس��وب می ش��ود که به عنوان رس��انای برق در‬ ‫هم��ه فناوری های انرژی خواه س��نتی یا انرژی های‬ ‫جایگزین م��ورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از س��وخت های فس��یلی االینده مانند زغال سنگ‬ ‫به ط��ور حت��م در س��ال های اینده کاه��ش خواهد‬ ‫یافت اما «م��س» در نیازهای انرژی رو به توس��عه‬ ‫بش��ر یک بخش غیرقابل جایگزین باق��ی می ماند‪.‬‬ ‫مص��رف جهانی مس هم افزایش خواهد یافت و این‬ ‫افزایش به دلیل تقاضای رو به رشد برای برق نیست‬ ‫بلکه فناوری های انرژی جدید در مقایس��ه با منابع‬ ‫س��نتی معموال به فلز سرخ بیش��تری نیاز دارند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال هر مگاوات ظرفیت نیروی بادی به طور‬ ‫میانگین ‪ 3/6‬تن مس مصرف می کند‪.‬‬ ‫البت��ه مس و س��ایر فل��زات پایه در ح��ال حاضر‬ ‫ب��ا موانعی ش��امل ق��وی ش��دن ارزش دالر امریکا‬ ‫و همچنی��ن کندی رش��د اقتصادی چی��ن روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬بس��یاری از فلزات پایه به ویژه مس اتکای‬ ‫زیادی به س��فارش های چین دارند ک��ه بزرگترین‬ ‫خری��دار این فلز س��رخ اس��ت و به عن��وان دومین‬ ‫اقتص��اد بزرگ جهان‪ 40 ،‬درصد از کل مصرف مس‬ ‫جهان را به خود اختصاص می دهد‪ .‬با این همه تنها‬ ‫نقطه روشنی که اکنون برای مس وجود دارد‪ ،‬بهبود‬ ‫تولید در منطقه یورو است‪.‬‬ ‫ابوظبی‪،‬‬ ‫معادن اسپانیایی را خرید‬ ‫ش��رکت بازرگانی «ترافیگوال» نیمی از س��هامش‬ ‫در ‪3‬مع��دن مس و روی اس��پانیایی را به ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری «مبادله» ابوظبی فروخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬ش��رکت مبادله با پرداخت‬ ‫ح��دود ‪ 500‬میلیون دالر در «مین��اس دو اگواس‬ ‫تنیداس» که ش��امل ‪ 3‬معدن و تس��هیالت فراوری‬ ‫در جنوب اسپانیاست‪ ،‬سهام را خریداری می کند‪.‬‬ ‫«مبادل��ه» که صن��دوق س��رمایه گذاری ابوظبی‬ ‫است‪ ،‬به طرح های دولت این امیرنشین برای متنوع‬ ‫کردن اقتصاد از منابع هیدروکربن که قسمت اعظم‬ ‫ثروتش اس��ت‪ ،‬کمک می کند‪.‬ای��ن توافق پس از ‪2‬‬ ‫س��ال س��رمایه گذاری از جانب «ترافیگ��ورا» برای‬ ‫‪ 2‬براب��ر ک��ردن ظرفیت ف��راوری در ای��ن معادن‬ ‫اسپانیایی به ‪ 4/4‬میلیون تن در سال انجام می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪« ،‬ترافیگورا» و «مبادله»‬ ‫س��ال گذش��ته یک جوینت ونچر جداگانه تشکیل‬ ‫دادن��د تا س��هم قابل توجهی را در بندر س��نگ اهن‬ ‫سود «ا ِس��ته» در برزیل به مبلغ ‪ 400‬میلیون دالر‬ ‫خری��داری کنند‪ .‬این بندر به تازگی تنها مش��تری‬ ‫خود را به دلیل تاخیر طوالنی در س��اخت و ساز از‬ ‫دس��ت داد زیرا پایانه ان با گذش��ته بیش از ‪ 3‬سال‬ ‫از زمان برنامه ریزی ان هنوز راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 100‬میلیون دالر‬ ‫خسارت به معدنکار کانادایی‬ ‫دولت مغولس��تان در پی مذاکرات ناموفق و مرگ‬ ‫اخیر رییس ش��رکت کانادایی خان ریسورسز‪ ،‬رای‬ ‫دادگاه بین الملل��ی را ک��ه در م��ارس صادر ش��د‪،‬‬ ‫پذیرفت��ه و به ای��ن معدن��کار ‪ 100‬میلی��ون دالر‬ ‫خسارت می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬س��ایخان بیل��گ چیمد‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر مغولستان به بلومبرگ گفت‪ :‬دولت به‬ ‫تعهداتش عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این همه ش��رکت خ��ان ریسورس��ز اعالم کرد‬ ‫هیچ گونه تماس مستقیمی از جانب دولت مغولستان‬ ‫ درباره این موضوع نداش��ته است‪.‬جس��د جیم داک‪،‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره خان ریسورس��ز ک��ه چهره‬ ‫ش��اخصی در صنعت مالی تورنتو به شمار می رفت‪،‬‬ ‫در اوریل در اتاق هتلی پیدا ش��د‪ .‬وی به اوالن باتار‬ ‫رفت��ه بود تا درباره پرداخت این خس��ارت گفت وگو‬ ‫کند‪.‬خان ریسورسز پس از اینکه مغولستان در سال‬ ‫‪2010‬م ذخایر اورانیوم «دورنود» را که این معدنکار‬ ‫کانادایی مالکیت ان را داش��ت‪ ،‬ملی کرد‪ ،‬خواستار‬ ‫دریافت خسارت شد‪.‬‬ ‫این شرکت کانادایی خواستار دریافت ‪ 354‬میلیون‬ ‫دالر خس��ارت به دلیل لغو مجوزهای معدنکاری از‬ ‫س��وی مغولس��تان و اعطای انها به ش��رکت روسی‬ ‫«ا ار ام زد» ش��د اما دادگاه بر مبنای پیش��نهادهای‬ ‫قبلی برای پروژه نامبرده‪ ،‬مبلغ خس��ارت را به ‪100‬‬ ‫میلیون دالر شامل بهره و هزینه ها کاهش داد‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫در ‪ 2‬سال اینده‬ ‫هند جزو ‪ 10‬مصرف کننده‬ ‫بزرگ فوالد جهان می شود‬ ‫براس��اس گزارش کیتکو‪ ،‬دولت هند اعالم کرده‬ ‫ک��ه برای کنترل واردات ف��والد تعرفه های وارداتی‬ ‫را افزایش خواهد داد‪ ،‬اما ش��رکت های فوالدسازی‬ ‫داخلی نگران این هستند که توافقات تجارت ازاد با‬ ‫ژاپن و کره جنوبی امکان صدور محصوالت از این ‪2‬‬ ‫کشور را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،24‬به دلیل عرضه مازاد جهانی‪،‬‬ ‫واردات فوالد هند در سال مالی گذشته با ‪72‬درصد‬ ‫افزایش به ‪9/3‬میلیون تن رسید‪ .‬کره جنوبی و ژاپن‬ ‫روی هم رفته ‪3/5‬میلیون تن فوالد به هند صادرات‬ ‫داش��ته اند‪ .‬واردات در ماه های اوری��ل و می با ‪55‬‬ ‫درصد افزایش به ‪1/67‬میلیون تن رسید‪ .‬اما واردات‬ ‫ف��والد از ژاپن ب��ا ‪111‬درصد و از ک��ره ‪51‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دولت هند اعالم کرده که برای حمایت و حفاظت‬ ‫از صنع��ت داخ��ل اقداماتی اتخاذ ک��رده و کیفیت‬ ‫فوالد وارداتی را مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫اما فوالدس��ازان داخلی این کش��ور معتقدند که‬ ‫‪2/5‬درص��د تعرفه وارداتی ناکافی اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫فوالدس��ازی «جی اس دبلی��و» می گوی��د ژاپ��ن و‬ ‫کره جنوبی تعرف��ه اندکی را برای صدور محصوالت‬ ‫فوالدی خود به هند می پردازند و بعید است که در‬ ‫اینده میزان تعرفه برای این کش��ورها افزایش یابد‬ ‫و کمک��ی نخواهد کرد چراک��ه ‪50‬درصد واردات از‬ ‫کشورهای «اف تی ای» (توافقات تجارت ازاد) انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در هفت��ه اخی��ر هن��د قرارداده��ای قدیم��ی با‬ ‫کشورهای کره و ژاپن را دوباره تمدید کرد تا به این‬ ‫کش��ورها در چارچوب توافقات دوجانبه‪ ،‬سنگ اهن‬ ‫مرغوب ص��ادر کند‪ .‬برخی از منتق��دان این توافق‬ ‫می گویند زمانی که این قرارداد بس��ته شد‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد هند رونق داش��ت اما درحال حاضر ش��رایط‬ ‫رکود بر فضای صنعت فوالد این کشور سایه افکنده‬ ‫و صنعت داخلی اس��یب پذیر شده است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که در طول ‪ 2‬سال اینده به دلیل تقاضای‬ ‫باال فوالد هن��د در می��ان ‪ 10‬مصرف کننده بزرگ‬ ‫فوالد قرار گیرد‪.‬‬ ‫پکن به کاهش االینده ها‬ ‫ادامه می دهد‬ ‫اداره حفظ محیط زیس��ت پک��ن اعالم کرد دولت‬ ‫محلی ب��ه کاه��ش االینده ها در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‬ ‫‪2015‬م ادامه می دهد ت��ا به هدف کاهش الودگی‬ ‫در سال جاری دست پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬پکن همانند س��ال گذشته‬ ‫کاه��ش ‪5‬درص��دی ذرات معل��ق با قط��ر کمتر از‬ ‫‪2/5‬میکرون و کاهش ‪6‬درصدی دی اکسید سولفور‬ ‫و دی اکس��ید نیتروژن را در سال جاری هدفگذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته یکی از مدیران اداره حفظ محیط زیست‬ ‫پکن‪ ،‬همه کوره های زغال سوز در مدت ‪ 6‬ماه اینده‬ ‫در منطق��ه پایتخ��ت تعطیل می ش��وند تا مصرف‬ ‫سوخت را کمتر از ‪15‬میلیون تن نگه دارد‪.‬‬ ‫این شهر همچنین س��اختار انرژی خود را بهبود‬ ‫می بخشد و ‪200‬هزار خودرو فرسوده را جمع اوری‬ ‫و بیش از ‪ 300‬کارخانه را تعطیل می کند‪ .‬همچنین‬ ‫ظرفیت صنعت سیمان را در سال جاری به ‪5‬میلیون‬ ‫تن کاهش می دهد‪.‬‬ ‫براساس گزارش شینهوا‪ ،‬پکن سال گذشته موفق‬ ‫نش��د به اهداف کاهش الودگی دس��ت پیدا کند و‬ ‫میزان ذرات معلق را تنها ‪4‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫دولت زامبیا مالیات بر ارزش افزوده ش��رکت های‬ ‫معدنی را عودت می دهد‬ ‫ب��ه گ��زارش چایناماینینگ دول��ت زامبیا دوباره‬ ‫ش��روع به بازپرداخت مالیات های ب��ر ارزش افزوده‬ ‫ش��رکت های معدنی کرده اس��ت‪ .‬این خبر را وزیر‬ ‫معدن زامبیا اعالم کرد‪.‬‬ ‫شرکت های معدنی ادعا کرده بودند که انان بیش‬ ‫از ‪600‬میلیون دالر از دولت این کشور بابت مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده طلبکار هستند و دولت در ماه فوریه‬ ‫تصمیم گرفت تا این قانون را تسهیل بخشیده و از‬ ‫صادرکنندگان بخواهند که با ارائه مدارک واردات‪-‬‬ ‫صادرات مطالبات خود را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫وزی��ر معادن و انرژی زامبیا می گوید ما متعهد به‬ ‫بازپرداخت این مالیات ها هس��تیم تا این مسئله را‬ ‫حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی خارجی که در دومین‬ ‫کش��ور بزرگ تولیدکننده م��س فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫عبارتند از گلنکور‪ ،‬فرمت کوانتم و ودانتا‪.‬‬ ‫این ش��رکت های تایید کرده اند ک��ه از ماه فوریه‬ ‫سال جاری زامبیا براساس صورت حساب این مالیات‬ ‫را به شرکت های معدنی عودت می دهند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایششعاعاقتصادیموادمعدنیباتامیناسانسوخت‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪:‬‬ ‫معدنکاری و تولید مواد معدنی هزینه های‬ ‫بس��یاری را به هم��راه دارد که یکی از انها‬ ‫مربوط به س��وخت و انرژی است‪ .‬در ایران‬ ‫س��وخت ب��ا قیم��ت مناس��ب و راحت در‬ ‫اختیار معدنکاران ق��رار گرفته و به عنوان‬ ‫یک مزیت برای فعاالن این حوزه به شمار‬ ‫می اید چراکه دیگر کش��ورهای معدنی که‬ ‫از مناب��ع طبیعی همچون نفت و گاز و‪ ...‬به‬ ‫می��زان ایران بهره مند نب��وده و محصوالت‬ ‫معدنی خ��ود را از راه ه��ای دیگر همچون‬ ‫مس��یر ابی به مقصد می رسانند‪ ،‬با کاهش‬ ‫هزینه های ناش��ی از س��وخت‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫ش��ده محصوالت معدنی خ��ود را کاهش‬ ‫می دهند‪ .‬اما به گفته کارشناس��ان تنها تا‬ ‫زمانی که قیمت س��وخت در کش��ور ارزان‬ ‫باشد و به راحتی در اختیار مصرف کنندگان‬ ‫قرار می گیرد تولید با صرفه اقتصادی همراه‬ ‫اس��ت چراکه افزایش نرخ انرژی و سوخت‬ ‫تاثی��ر قابل توجهی روی قیمت تمام ش��ده‬ ‫محصول می گذارد و در نهایت تولید برخی‬ ‫از کانی ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های معدنکاری در ایران‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬نای��ب رییس خانه‬ ‫معدن درباره هزینه های در نظر گرفته شده‬ ‫برای سوخت و انرژی مورد نیاز مواد معدنی‬ ‫گفت‪ :‬صنعت معدنکاری در تمام‬ ‫به‬ ‫دنیا به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در‬ ‫عمل زمانی مزیت ان بیش��تر می شود که‬ ‫انرژی راحت در اختی��ار فعاالن این حوزه‬ ‫قرار گیرد تا در نهایت صنعت معدنکاری را‬ ‫به یک صنع��ت واقعی تبدیل کرده و دیگر‬ ‫صنایع وابسته بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫از طرفی به دلیل ویژگی های خاص معدنی‬ ‫ایران که ذخایر فراوان با تنوع بسیار باالیی‬ ‫اس��ت و در برخی از م��واد معدنی همچون‬ ‫س��نگ های س��اختمانی به عنوان سومین‬ ‫تولیدکنن��ده در جه��ان ش��ناخته ش��ده‪،‬‬ ‫اس��تفاده اقتص��ادی از این ذخای��ر میزان‬ ‫هزینه ه��ای س��وخت و ان��رژی ب��ه عنوان‬ ‫مهم تری��ن فاکت��ور به ش��مار می اید و در‬ ‫تعیین استراتژی و سیاستگذاری بلند مدت‬ ‫نقش مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب که نرخ س��وخت‬ ‫و انرژی به عن��وان ‪ 2‬عامل تاثیرگذار روی‬ ‫قیمت تمام ش��ده محص��ول نهایی معدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ادامه گف��ت‪ :‬اگ��ر بخواهیم در‬ ‫اهک که به عنوان م��اده اولیه برای تولید‬ ‫س��یمان یا شن و ماس��ه های رودخانه ایی‬ ‫ک��ه به مص��رف طرح های عمرانی کش��ور‬ ‫می رس��د‪ ،‬در صورتی که در کش��ور وجود‬ ‫نداشت هزینه های بسیاری برای تامین انها‬ ‫از سوی تولیدکنندگان باید صرف می شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در ح��ال حاضر عالوه بر‬ ‫وج��ود ذخایر ف��راوان معدنی در کش��ور‪،‬‬ ‫منابع انرژی و سوخت راحت نیز در کشور‬ ‫وجود دارد و نباید ان را از دست داد‪ .‬بلکه‬ ‫باید در گ��ردش ارزش افزوده به کار گرفته‬ ‫ش��ود تا زمینه ای را ب��رای حضور و رقابت‬ ‫تولیدکنندگان در بازار جهانی فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت سوخت مناسب است‬ ‫تمامی بخش های معدنی به موضوع سوخت‬ ‫و اثرات ناشی از ان بپردازیم به این صورت‬ ‫اس��ت که از مرحله ابتدایی یعنی اکتشاف‬ ‫ک��ه در ان از تجهی��زات و ماش��ین االت‬ ‫س��نگینی که مصرف س��وخت های باالیی‬ ‫دارند تا بخ��ش فراوری مواد معدنی که به‬ ‫منابع انرژی نیاز اس��ت‪ ،‬هزینه های ناش��ی‬ ‫از س��وخت و انرژی رق��م باالیی را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫بهرام��ن گفت‪ :‬هم اکنون برخ��ی از مواد‬ ‫معدنی در کش��ور وجود دارن��د که ارزش‬ ‫انها در ش��رایط فعلی بسیار پایین است و‬ ‫اگر قیمت سوخت به طور ناگهانی افزایش‬ ‫پی��دا کند دیگر تولید انها توجیه اقتصادی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬مواد معدنی همچون سنگ‬ ‫گچ‪ ،‬اهک‪ ،‬الش��ه ها و‪ ...‬تاثیر ویژه ای روی‬ ‫بخش معدن دارند‪ .‬چرا که در برخی موارد‬ ‫مانند جابه جایی الشه های معدنی از میزان‬ ‫مش��خصی باالتر برود به دلیل هزینه هایی‬ ‫لو نقل انها صرف‬ ‫ک��ه برای س��وخت و حم ‬ ‫می ش��ود دیگ��ر ای��ن جابه جای��ی توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته و این کار انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های جابه جایی و سوخت‬ ‫نای��ب رییس خانه معدن ب��ه هزینه های‬ ‫ناشی از جابه جایی مواد معدنی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جابه جای��ی برخی از مواد معدنی‬ ‫همچون س��نگ اهن از نقاط مختلف کشور‬ ‫همچون مناطق ش��مالی ب��ه بنادر جنوبی‬ ‫کش��ور ب��رای ص��ادرات صرف��ه اقتصادی‬ ‫لو نقل‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬چرا ک��ه هزینه حم ‬ ‫انها رقم بس��یار باالیی را به خود اختصاص‬ ‫می دهد‪ .‬در بیشتر کشورهای معدنی به جز‬ ‫کشورهای افریقایی جابه جایی مواد معدنی‬ ‫از طری��ق خط��وط ریلی انجام می ش��ود؛‬ ‫چراک��ه می��زان هزینه ان بس��یار کمتر از‬ ‫لو نقل جاده ای اس��ت‪ .‬حتی در برخی‬ ‫حم ‬ ‫زمردهای یخی‬ ‫«زم�رد» به عنوان یک�ی از س�نگ های گرانبها‬ ‫و زینت�ی در دنی�ا ش�ناخته ش�ده و ویژگی های‬ ‫منحصربه فردی دارد‪ .‬گفته می ش�ود این س�نگ‬ ‫س�بز‪ ،‬پاکی‪ ،‬حافظه قوی و ایمان برای دارنده ان‬ ‫به ارمغان اورده و همچنین تس�کین دهنده ذهن‬ ‫ناارام نیز هس�ت و برای دارنده اش‪ ،‬منطق و خرد‬ ‫ن زمرد‬ ‫ن معد ‬ ‫و حکمت می اورد‪ .‬ام�روز ه مهم تری ‬ ‫ش از‬ ‫ن در کش�ور کلمبیا ق�رار دارد ک�ه پی ‬ ‫جه�ا ‬ ‫م میالدی ب ه وسیل ه بومیان «اینکا»‬ ‫ن ش�انزده ‬ ‫قر ‬ ‫استخراج می شد ه است‪.‬‬ ‫از کشورها همچون کانادا‪ ،‬استرالیا و برزیل‬ ‫جابه جایی مواد معدنی از طریق دریا انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او بر این باور اس��ت که میزان هزینه های‬ ‫س��وخت برای مواد معدنی اثرات بسیاری‬ ‫را روی قیم��ت نهایی محصول و همچنین‬ ‫ب��ازار داخلی و خارجی مواد معدنی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به این ترتیب اگر تغییرات ناگهانی‬ ‫قیمت سوخت در کشور به وجود اید به این‬ ‫ترتیب به راحتی ای��ران بازارهای صادراتی‬ ‫حذف می ش��ود‪ .‬به همین دلیل نیاز است‬ ‫تا استراتژی ش��فافی در پیش گرفته شود‬ ‫ت��ا نقش بهره وری را باال ب��رده و در نهایت‬ ‫اثرات قیمت سوخت روی محصول تولیدی‬ ‫را کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫بهرامن در ادامه افزود‪ :‬یکی از راهکارها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری های نوی��ن در معادن‬ ‫اس��ت ک��ه در ایران ب��ه دلیل اس��تفاده از‬ ‫ماشین االت قدیمی میزان مصرف سوخت‬ ‫باال می رود‪ .‬س��وخت نق��ش تعیین کننده‬ ‫و تاثیرگ��ذاری در ب��ازار رقابت��ی مص��رف‬ ‫داخل��ی و خارج��ی دارد و ب��ه راحتی در‬ ‫ص��ورت تغییرات ناگهانی قیمت س��وخت‬ ‫از بازار هدف صادراتی حذف می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین برای‬ ‫فعالیت ه��ای معدنکاری باید م��ورد توجه‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬نایب رییس خان��ه معدن به‬ ‫برخی دیگر از عوام��ل تاثیر گذار بر قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصول اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ام��روزه بخش معدن ای��ران به دلیل وجود‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬ملزم به اس��تفاده از برخی‬ ‫ماش��ین االت و فناوری هایی هس��تند که‬ ‫مصرف سوخت باالیی دارند و باعث افزایش‬ ‫قیمت تمام شده محصول می شوند‪ .‬در این‬ ‫جاست که نقش بهره وری و مدیریت موثر‬ ‫نب��وده و عوام��ل تاثیرگ��ذار بیرونی مانند‬ ‫تحریم ه��ا موج��ب ش��ده محدودیت هایی‬ ‫ب��رای بکارگیری تجهی��زات و فناوری های‬ ‫معدنکاری ایجاد ش��ود‪ .‬در بخش فراوری‬ ‫م��واد معدنی نیز بحث ان��رژی تاثیر واقعی‬ ‫خ��ود را روی قیمت تمام ش��ده محصول‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ن��ادر غف��اری‪ ،‬مع��اون فن��ی انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان نی��ز درباره هزینه‬ ‫س��وخت برای تولی��د مواد معدن��ی و اثار‬ ‫ان روی قیمت تمام ش��ده محصول نهایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫حاضر سوختی که در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن معدنی قرار دارد به گونه ای است‬ ‫که تولی��د محصول را ب��ه صرفه اقتصادی‬ ‫همراه می کند و دلی��ل ان را می توان نرخ‬ ‫پایین و ارزان سوخت دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود محصول نهایی به صنعت‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بعد از تمام شدن مراحل‬ ‫تولی��د‪ ،‬زمانی که محص��ول نهایی بخواهد‬ ‫وارد صنعت شود و به عنوان یک ماده اولیه‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد انرژی بسیار باالیی‬ ‫را نیاز دارد که از برق یا گاز تامین می شود‬ ‫و برای تمام مواد معدنی این موضوع صدق‬ ‫می کند‪ .‬به عنوان مثال در صنعت س��یمان‬ ‫که ایران به عن��وان یکی از تولیدکنندگان‬ ‫عمده و بزرگ منطقه به ش��مار می اید نیاز‬ ‫اس��ت تا برنامه ریزی ب��رای حفظ بازارهای‬ ‫هدف خود داش��ته باش��د‪ .‬در واقع تمامی‬ ‫موارد یاد شده نیازمند نگاه دقیق و مدبرانه‬ ‫اس��ت که بتوان��د منجر به توس��عه بازار و‬ ‫فعالیت های معدنی کش��ور ش��ود‪ .‬چرا که‬ ‫هزینه های در نظر گرفته شده برای سوخت‬ ‫و انرژی به گونه ای است که تاثیر بسزایی بر‬ ‫تولید مواد معدنی و بازار می گذارد و نباید‬ ‫تغییرات ناگهانی روی انها اعمال شود‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط‬ ‫موجود تولید برخی از م��واد معدنی که از‬ ‫ارزش باالیی در مقایس��ه ب��ا دیگر کانی ها‬ ‫برخوردار نیستند با توجیه اقتصادی همراه‬ ‫اس��ت یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مواد معدنی که‬ ‫از قیم��ت باالیی برخوردار نیس��تند عمده‬ ‫انها به مصرف داخلی می رس��ند‪ .‬حال اگر‬ ‫این ذخایر معدنی در کش��ور وجود نداشت‬ ‫برای تامین انها یا باید نسبت به واردات از‬ ‫دیگر کشورها اقدام می شد یا از دیگر مواد‬ ‫معدنی انها را تولی��د می کردیم‪ .‬هم اکنون‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر در تولی��د‬ ‫محصوالت معدنی میزان هزینه سوخت در‬ ‫کل هزینه ها رقم قابل توجهی ندارد‪ .‬اما در‬ ‫صورتی که س��وخت ازاد ش��ود باید درباره‬ ‫صرفه اقتص��ادی تولید محص��ول تصمیم‬ ‫گرفت چراکه در برنامه های اعالم شده اگر‬ ‫قیمت س��وخت با نرخ «فوب خلیج فارس»‬ ‫یعنی نرخ محص��ول صادراتی یا ‪10‬درصد‬ ‫کمتر از ان برابر شود در این صورت تولید‬ ‫برخی مواد معدنی توجیه اقتصادی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬غفاری بیان کرد‪ :‬در تولید سیمان‬ ‫میزان درصد هزینه س��وخت ‪ 17‬درصد و‬ ‫ان��رژی که ب��رای تولید ‪8‬درصد اس��ت که‬ ‫در قیمت نهایی محصول اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫حال اگر قیمت س��وخت و انرژی مطابق با‬ ‫قیمت فوب خلیج فارس اعمال شود میزان‬ ‫اعداد تفاوت خواهد داش��ت و در این زمان‬ ‫اس��ت که باید نس��بت به تولی��د محصول‬ ‫تصمیم گیری کرد البته این موضوع درباره‬ ‫تمام م��واد معدنی صدق می کند‪ .‬چراکه با‬ ‫افزایش میزان هزینه های سوخت و انرژی‪،‬‬ ‫اس��تخراج و ف��راوری برخی م��واد معدنی‬ ‫توجیه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫در راستای اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه بر ایجاد ارزش افزوده مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫نواوری در طراحی یراق االت ساختمانی‪ ،‬برگ برنده صنعت‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫طراح��ی و ن��واوری در تولی��د محصوالت‬ ‫یراق االت س��اختمانی‪ ،‬برگ برنده ای است‬ ‫ت��ا تولید داخلی بتواند ب��ا هجوم کاالهای‬ ‫چین��ی یراق االت س��اختمانی رقابت کند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر بیش از ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اب��زار و ی��ر اق االت م��ورد نیاز کش��ور در‬ ‫داخل تولید می ش��ود که ب��ه طور قطع با‬ ‫توجه به کیفی��ت پایین محصوالت چینی‬ ‫و گران بودن کاالهای اروپایی‪ ،‬تولید داخل‬ ‫می تواند با ارائه طراحی های جدید س��هم‬ ‫خود را از بازار ی��راق االت افزایش دهد‪ .‬به‬ ‫همین منظور صنعت یراق االت ساختمانی‬ ‫با همکاری دانش��گاه در تالش اس��ت تا با‬ ‫ارتباط می��ان صنعت و دانش��گاه به تنوع‬ ‫طراح��ی و خل��ق ایده های جدی��د در این‬ ‫صنعت بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت بر کاالهای وارداتی‬ ‫امیر نجار ش��ریفی‪ ،‬رییس اتحادیه قفل‪،‬‬ ‫ل��وال و یراق االت س��اختمانی در گفت وگو‬ ‫درباره پیش��رفت های انجام شده‬ ‫با‬ ‫در ای��ن صنع��ت گفت‪ :‬از نظ��ر یراق االت‬ ‫پیش��رفت های چش��م گیری در سال های‬ ‫اخیر به وجود امده اس��ت و از نظر کیفیت‬ ‫اکن��ون توان رقابت با دنی��ا را داریم‪ .‬البته‬ ‫ام��روزه فناوری ه��ای جدی��دی در زمینه‬ ‫قف��ل و دس��تگیره در دنیا ب��ه وجود امده‬ ‫ام��ا در زمینه قفل های مرس��وم و قدیمی‬ ‫تولی��دات خوبی در داخ��ل وجود دارد‪ .‬که‬ ‫به خاطر مش��کالت تولید‪ ،‬رقابت با جنس‬ ‫چینی کمی دش��وار ش��ده اس��ت‪ .‬شریفی‬ ‫در زمین��ه تن��وع در طراح��ی ی��راق االت‬ ‫س��اختمانی گفت‪ :‬بیشتر مدل هایی که در‬ ‫ایران تولید می ش��ود مطاب��ق طرح و مدل‬ ‫نش��ان های خارجی است و طراحی داخلی‬ ‫در ای��ن زمینه اندک اس��ت ام��ا کیفیت‬ ‫کاالهای ایران دارای تنوع بسیار هستند و‬ ‫از کاالی بسیار باکیفیت تا کاالی اقتصادی‬ ‫دراین صنعت تولید می ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در گذش��ته بخش��ی از واردات از‬ ‫اروپا انجام می شد؛ افزود‪ :‬اما اکنون با توجه‬ ‫به تحریم ها واردات از چین انجام می شود‪.‬‬ ‫کاالی چینی نیز درجه بندی های مختلفی‬ ‫دارد که به طور معمول کاالهای درجه ‪ 3‬به‬ ‫خاورمیانه و اس��یا اختصاص داده می شود‬ ‫که کیفیت متوس��طی دارند ام��ا برخی از‬ ‫تاجران برای سود بیش��تر اقدام به واردات‬ ‫کاالی درجه ‪ 4‬و ‪ 5‬می کنند که از کیفیت‬ ‫مناسبی برخوردار نیستند‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫قفل‪ ،‬لوال و یراق االت ساختمانی با تاکید بر‬ ‫ضرورت نظارت کیفی بر واردات یراق االت‬ ‫س��اختمانی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در حال‬ ‫حاض��ر هیچ گونه نظارتی انجام نمی ش��ود‬ ‫و باید روندی تدوین ش��ود تا اتحادیه های‬ ‫صنفی در جری��ان واردات کاال قرار بگیرند‬ ‫تا نظارت کیفی بر روی کاالها انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت‪ ،‬ضامن امنیت ساختمان‬ ‫وی ب��ا تاکید براین که ع�لاوه بر نظارت‬ ‫کیفی ب��ر واردات در زمین��ه تعرفه گذاری‬ ‫به طور قطع س��هم بازار تولی��دات داخلی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریاب��ی یک��ی از ش��رکت های‬ ‫تولید کنن��ده ابزار و یراق االت س��اختمانی‬ ‫درب��اره مش��کالت صنع��ت ی��راق االت‬ ‫س��اختمانی گفت‪ :‬این صنعت از مشکالت‬ ‫سایر صنایع مستثنا نیست و درحال حاضر‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬وابس��تگی مواد اولیه به‬ ‫واردات و مش��کالت گمرک��ی و همچنین‬ ‫تحریم ها تاثی��ر زی��ادی روی این صنعت‬ ‫گذاشته است‪ .‬اما از انجا که بخش وسیعی‬ ‫از مص��رف محصوالت ای��ن صنعت به بازار‬ ‫ساخت وساز مسکن وابس��تگی دارد‪ ،‬رکود‬ ‫مس��کن موجب رکود در این صنعت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیز باید کار کارشناس��ی انجام شود گفت‪:‬‬ ‫کااله��ای ای��ن صنع��ت از تن��وع باالی��ی‬ ‫برخوردارند‪ .‬بنابراین باید برای تعرفه گذاری‬ ‫کار کارشناس��ی مناس��بی انجام شود‪.‬زیرا‬ ‫تعرف��ه باال برای برخ��ی از کاالها می تواند‬ ‫منجر به رونق قاچاق ش��ود و تعرفه پایین‬ ‫نیز ب��رای برخی دیگر از کاالها می تواند به‬ ‫تولید کننده داخلی لطمه وارد کند‪ .‬بنابراین‬ ‫لزوم مشورت با تشکل ها به شدت احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��ریفی با اش��اره به مشکالت‬ ‫تولید کنندگان داخلی یراق االت ساختمانی‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان در تهیه م��واد اولیه‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬واردات اجن��اس بی کیفی��ت‪،‬‬ ‫قوانی��ن کار‪ ،‬مالیات ب��ر ارزش افزوده و‪ ...‬از‬ ‫مشکالت عمده تولید کنندگان این صنعت‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان‬ ‫نیز بای��د در اس��تفاده از کاالی با کیفیت‬ ‫دقت داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت یراق االت‬ ‫تو س��از رقم‬ ‫به نس��بت هزینه ه��ای ساخ ‬ ‫ناچی��زی اس��ت و از انجایی که اس��تفاده‬ ‫از ی��راق االت با امنیت ارتباط مس��تقیمی‬ ‫دارد اس��تفاده از کاالی بی کیفیت می تواند‬ ‫امنیت محیط را به خط��ر بیندازد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه قفل‪ ،‬لوال و یراق االت س��اختمانی‬ ‫با بیان اینکه اکثر مواد اولیه استفاده شده‬ ‫در این صنعت تولید داخلی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دسترس��ی تولید کنن��دگان به م��واد اولیه‬ ‫با مش��کالتی روبه رو اس��ت‪ .‬از انجایی که‬ ‫ف��روش اهن االت و‪ ...‬از طریق بورس انجام‬ ‫می شود اکثریت تولید کنندگان مواد اولیه‬ ‫خ��ود را از بازار تهی��ه می کنند‪ .‬بنابراین با‬ ‫مش��کالتی رو به رو می شوند‪ .‬چرا که برخی‬ ‫از م��واد اولی��ه همچ��ون م��واد اب کاری‬ ‫یراق االت نیز در داخل تولید نمی ش��ود و‬ ‫از طریق واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم س�رمایه گذاری ب�رای تبدیل‬ ‫ایده به تولید‬ ‫درهمین راستا فرشاد طاهری‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫شرکت تولیدکننده یراق االت صنعتی در‬ ‫درب��اره ضرورت ارتباط‬ ‫گفت وگو با‬ ‫بیش��تر صنع��ت و دانش��گاه در صنع��ت‬ ‫ی��راق االت گفت‪ :‬درحال حاض��ر در زمینه‬ ‫طراحی ابزار و یراق االت ساختمانی بیشتر‬ ‫ش��اهد واردات یا کپی برداری از نمونه های‬ ‫خارجی هستیم درحالی که ایده های خوبی‬ ‫در کشور وجود دارد که باید صنعتی سازی‬ ‫شود اما به هرحال صنعتی سازی ایده های‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬هنوز در کشور به طور متمرکز‬ ‫انجام نمی شود و برخی بنگاه های تولیدی‬ ‫نواور‪ ،‬بس��ته ب��ه ش��رایط کاری خود وارد‬ ‫هم��کاری با دانش��گاه ب��رای طراحی های‬ ‫صنعتی می شوند‪.‬‬ ‫طاهری با اشاره به میزان تولیدات داخلی‬ ‫اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د ابزار و‬ ‫یر اق االت مورد نیاز کش��ور در داخل تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مواد اولیه الزم ب��رای تولید این‬ ‫محصوالت بیش��تر از داخل تامین می شود‬ ‫که در واقع یک الیاژ سرب به نام «زاماک»‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاه��ری با بی��ان اینکه بخش��ی از ابزار‬ ‫وارداتی به کش��ور از طری��ق قاچاق تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ابزار و یرا ق االت مورد‬ ‫نیاز کشور در داخل‬ ‫تولید می شود‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه الزم برای تولید‬ ‫این محصوالت بیشتر از‬ ‫داخل تامین می شود که‬ ‫در واقع یک الیاژ سرب‬ ‫به نام «زاماک» است‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ه کش��ورهایی‬ ‫مانند عراق و اس��یای میانه صادرات دارند‬ ‫ک��ه امیدواریم با تقوی��ت طرح های ایرانی‬ ‫بتوانیم به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫نیز صادرات داش��ت ه باش��یم‪ ،‬این در حالی‬ ‫تبلیغ کاالهای خارجی به ضرر تولیدکنندگان داخلی‬ ‫خان�ه ملت‪ :‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نیاز ش��دید ب��ه منابع‬ ‫مالی دارند‪ ،‬بنابراین با به نتیجه رسیدن‬ ‫مذاکرات دسترس��ی تولیدکنندگان به‬ ‫منابع ارزی اسان تر و پول های بلوکه شده‬ ‫دولت ازاد می شود؛ بدین جهت می توان‬ ‫این��ده خوب��ی را برای بخ��ش صنعت‬ ‫متصور بود‪ .‬حس��ین گروس��ی افزود‪ :‬در راستای جبران‬ ‫کمبوده��ای مالی‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی باید به اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی توجه کنند و این نکت��ه مدنظر قرار گیرد تا‬ ‫اگر تحریم ها ادامه یابد و یا تحریم جدیدی وضع شود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان با مشکل روبه رو نشوند ؛ در حقیقت باید‬ ‫به ش��کل درونزای برون نگر نگاه کنیم‪ .‬گروس��ی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برای اینکه بخش تولید ب��ه جایگاه حقیقی خود‬ ‫برس��د باید به صورت ریشه ای مشکالت انها را پیگیری‬ ‫کرد که یک��ی از این موضوعات‪ ،‬تبلیغات‬ ‫است و «صداو سیما» می تواند تبلیغ کننده‬ ‫کاالهای ایرانی باشد‪ .‬متاسفانه نشان(برند)‬ ‫ه��ای خارج��ی از تلویزیون ای��ران برای‬ ‫تبلیغ کاالهای خود اس��تفاده می کنندکه‬ ‫الزم اس��ت دولت با وضع ش��روط خاص‪،‬‬ ‫وضعیت اگهی کاالهای خارجی را کنترل‬ ‫کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بیلبوردهای ش��هر باید‬ ‫محلی برای تبلیغ کاالهای وطنی باش��د اما نشان(برند)‬ ‫های خارجی به علت شرایط خوب فروش‪ ،‬حجم وسیعی‬ ‫از بازار اگهی را از ان خود کرده اند و همین امر بر ذائقه‬ ‫خرید مردم اثر گذاشته است‪ .‬گروسی همچنین از مردم‬ ‫درخواست کرد که کاالهای ایرانی را به کاالهای خارجی‬ ‫ترجیح دهند تا اقتصاد کش��ور از رکود خارج ش��ود‪ .‬در‬ ‫غیر صورت واحده��ای صنعتی به مرور از چرخه تولید‬ ‫حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫اس��ت که قیمت یک دس��تگیره ایتالیایی‬ ‫در بازار دس��ت کم ‪ ۲۰۰‬هزار تومان اس��ت‬ ‫که نوع ایرانی ان می تواند با یک س��وم این‬ ‫قیمت تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�راق االت چین�ی‪ ،‬ارزان ام�ا‬ ‫بی کیفیت‬ ‫فربد وزی��ری‪ ،‬مدی��ر بازاریاب��ی یکی از‬ ‫ش��رکت های تولید کننده ابزار و یراق االت‬ ‫درباره‬ ‫س��اختمانی در گفت وگو ب��ا‬ ‫وضعی��ت صنعت ی��راق االت س��اختمانی‬ ‫و تاثی��ر تن��وع در طراحی ه��ای ان گفت‪:‬‬ ‫اطالعات دقیقی در زمینه تولیدات داخلی‬ ‫یراق االت ساختمانی از لحاظ اماری وجود‬ ‫ندارد اما انچه از بازار استخراج می شود این‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۶۰‬درصد بازار در دست‬ ‫کاالهای وارداتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین سهم واردات به‬ ‫چین اختصاص دارد ک��ه از لحاظ کیفیت‬ ‫ی طیف ه��ای مختلف��ی دارد‬ ‫و درجه بن��د ‬ ‫و حت��ی برخی از اروپایی ها س��فارش های‬ ‫تولی��دی خود را با نظ��ارت بر تولیدات به‬ ‫ش��رکت های چینی می دهند ام��ا از انجا‬ ‫که ب��رای مصرف کنندگان ایرانی «قیمت»‬ ‫فاکتور مهمی است‪ ،‬معموال کاالهای چینی‬ ‫درجه پایین وارد ایران می شود‪.‬‬ ‫وزیری درب��اره واردات یراق االت اروپایی‬ ‫نی��ز تصریح ک��رد‪ :‬س��هم اندک��ی از این‬ ‫محص��والت از اروپ��ا وارد می ش��ود‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل گ��ران بودن‪ ،‬مصرف کنن��دگان ویژه‬ ‫خود را دارد وکیفیت محصوالت ایرانی در‬ ‫حد محصوالت متوسط چینی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ضعف طراح��ی و تنوع‬ ‫محص��ول در تولیدات ایران��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر طراحی ه��ا از حالت کپی برداری خارج‬ ‫و متناس��ب با نیاز بازار ایران انجام ش��ود‪ ،‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪ ۵۰‬درصدی ساخت وس�از‬ ‫مسکن‬ ‫وزیری اف��زود‪ :‬در تحقیقات��ی که روی‬ ‫امار مجوز س��اخت مس��کن انجام ش��ده‪،‬‬ ‫مجوز های صادر ش��ده از س��ال ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬‬ ‫ش��اهد ‪ 60‬درصد کاهش بوده و در طول‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۴‬نیز ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت که می ت��وان گفت‬ ‫به طور کلی ساخت وس��از و نی��از بازار به‬ ‫ساخت مس��کن به نصف رسیده و از انجا‬ ‫که در هر ساختمان متوسط ‪ ۴‬دستگیره‪،‬‬ ‫‪ ۴‬قفل و ‪ ۸‬لوال استفاده می شود‪ ،‬می توان‬ ‫کاه��ش نیاز بازار به صنع��ت یراق االت را‬ ‫محاسبه کرد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان اس��تفاده از مواد اولیه‬ ‫وارداتی در تولید تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫در محصوالت مختلف‪ ،‬متفاوت اس��ت اما‬ ‫باید این نکته را در نظر داشت که همیشه‬ ‫نباید تم��ام مواد را در داخ��ل تولید کرد‬ ‫بلکه می توان از طریق طراحی نس��بت به‬ ‫کس��ب ارزش افزوده اقدام کرد که اگر در‬ ‫این زمینه پیش��رفت داشته باشیم‪ ،‬حتی‬ ‫می توان طراحی های داخلی را صادر کرد و‬ ‫به شرکت های مختلف سفارش تولید داد‪.‬‬ ‫بنابراین ایجاد ارزش افزوده همواره تبدیل‬ ‫مواد اولیه به کاالی نهایی نیست‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریاب��ی یکی از ش��رکت های‬ ‫تولید کننده ابزار و یراق االت س��اختمانی‬ ‫با بیان اینکه هم اکن��ون طراح های بزرگ‬ ‫ایرانی در این صنعت مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اما متاس��فانه بیشتر این‬ ‫طراح ها برای ش��رکت های بزرگ خارجی‬ ‫کار می کنند در صورتی که با اس��تفاده از‬ ‫ایده ها و نواوری های انها در ایران به طور‬ ‫قطع شاهد رشد این صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫طراح��ی در صنع��ت یراق االت ب��ا ایجاد‬ ‫ارتباط درس��ت میان صنعت و دانش��گاه‬ ‫می ت��وان ع�لاوه ب��ر اش��تغالزایی ب��رای‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاهی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بسیاری برای تولیدات داخل ایجاد کرد و‬ ‫به طور قطع تنوع محصوالت موجب رونق‬ ‫تولید داخ��ل و صادرات تولی��دات ایرانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دستیابی به رشد اقتصادی با ارتقای بهره وری‬ ‫خانه مل�ت‪ :‬رییس فراکس��یون ‪1404‬‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکید بر‬ ‫ض��رورت توجه به ارتقای به��ره وری در‬ ‫دستیابی به رشد اقتصادی مناسب گفت‪:‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین‬ ‫فراکس��یون ‪ 1404‬هماهنگی های الزم‬ ‫را با تیم اقتص��ادی دولت انجام خواهند‬ ‫داد ت��ا برنامه شش��م توس��عه به صورت‬ ‫عملیاتی تدوین و تنظیم ش��ود‪ .‬رحیم زارع با تاکید بر‬ ‫لزوم تس��ریع در دس��تیابی به سیاست های کلی برنامه‬ ‫شش��م توس��عه که توس��ط رهبر معظم انق�لاب ابالغ‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمیسیون اقتصادی مجلس و‬ ‫همچنی��ن فراکس��یون ‪ 1404‬هماهنگی های الزم را با‬ ‫تیم اقتصادی دولت انجام خواهند داد تا برنامه شش��م‬ ‫توسعه به صورت عملیاتی تدوین و تنظیم شود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اباده‪ ،‬بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نماین��دگان مجلس می توانند‬ ‫نقش مهمی در فراهم س��اختن ش��رایط‬ ‫به منظ��ور لحاظ ک��ردن سیاس��ت های‬ ‫برنامه ششم توسعه داشته باشند به طور‬ ‫مثال در یکی از بندهای این سیاس��ت ها‬ ‫بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫تاکید ش��ده و با توجه به اینکه حدودا از‬ ‫تمامی نقاط کشور هموطنانی به خارج از‬ ‫کش��ور مهاجرت کرده اند بنابراین هر نماینده می تواند‬ ‫در انجام این مهم تاثیر گذار باشد‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس نهم افزود‪ :‬دس��تیابی به رشد اقتصادی شتابان‬ ‫و پایدار و اش��تغالزا با متوس��ط رشد اقتصادی ‪8‬درصد‬ ‫از موضوع��ات مهمی بوده که رهب��ر معظم انقالب در‬ ‫ابالغ سیاس��ت های برنامه ششم توسعه روی ان تاکید‬ ‫داشته اند بنابراین باید دولت شرایط انجام این مهم را با‬ ‫تسهیل کار برای تولید کنندگان فراهم کند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫شکاف میان صنعت‬ ‫و دانشگاه‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی اقتصاد‬ ‫احمد روستا‬ ‫استاد دانشگاه شهیدبهشتی‬ ‫دانشگاه در توسعه صنعت و فعالیت های اقتصادی‬ ‫نق��ش بس��یار پررنگ��ی دارد ام��ا زمان��ی می تواند‬ ‫نق��ش خود را به درس��تی ایفا کند ک��ه با صنعت و‬ ‫فع��االن اقتص��ادی ارتباط بس��یار نزدیک��ی برقرار‬ ‫ کند‪ .‬درحال حاضر در دانش��گاه واحد درسی به نام‬ ‫«کارافرین��ی» که مرتبط ب��ا دفتر ارتباط و صنعت‬ ‫است‪ ،‬وجود دارد‪ .‬اما ارتباط واقعی که نیاز صنعت و‬ ‫اقتصاد اس��ت هنوز به وجود نیامده است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل برخی از فارغ التحصیالن دانشگاه ها زمانی که‬ ‫وارد بازار کار می ش��وند با محیط کار بیگان ه بوده و‬ ‫اینجاست که ش��کاف بین دانشگاه و صنعت ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته در اینده شرایط به گونه ای می شود‬ ‫که بازار و دانش��گاه به یکدیگر نیازمند خواهند بود‪،‬‬ ‫درنتیجه الزم اس��ت که این ارتباط برقرار شود‪ .‬اما‬ ‫نخس��تین مس��ئله ای که باید به ان پرداخته شود‪،‬‬ ‫ایجاد چند واحد درسی با عنوان «کارورزی» است‬ ‫تا از ای��ن طریق ارتباط بین عل��م و صنعت عملی‬ ‫ش��ود‪ .‬بهتر اس��ت دولت در این زمین��ه از افرادی‬ ‫اس��تفاده کند که خود ب��ه ارتباط عل��م و صنعت‬ ‫عالقه مند بوده و فعالیت هایی در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��ند تا واحدهای کارورزی پربارتر و مفیدتر واقع‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین دولت می تواند با ارائه تس��هیالت‬ ‫به افراد و ش��رکت هایی که ارتباط علم و صنعت را‬ ‫افزای��ش می دهند‪ ،‬به این امر کمک ش��ایانی کند‪.‬‬ ‫این ش��رایط نش��ان می دهد که وج��ود واحدهای‬ ‫درس��ی «کاراموزی» در برخی رشته ها بسیار الزم‬ ‫بوده اما متاس��فانه نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان از جمله رش��ته های علوم انسانی مرتبط‪،‬‬ ‫رش��ته «مدیریت» اس��ت که یکی از حساس ترین‬ ‫رشته هایی به ش��مار می رود که باید اموزه های ان‬ ‫در یک فضای واقعی انجام ش��ود ت��ا نتایج مثبتی‬ ‫حاصل ش��ده و رونق ان می تواند منجر به بهبود و‬ ‫توسعه صنعت شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫توسعه صنعت مبلمان‬ ‫در مسیر دانش محوری‬ ‫رادی�و اقتص�اد‪ :‬دبیر انجم��ن صنف��ی مبلمان و‬ ‫دکوراس��یون با بیان اینکه این هنر ‪ -‬صنعت حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از ظرفیت اشتغالزایی بخش صنعت را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت مبلمان و‬ ‫دکوراسیون در مسیر دانش محوری توسعه می یابد‬ ‫و همگرایی دانشگاه ها و صنعت با این هنر روزبه روز‬ ‫بیشتر می شود‪.‬رامین س��میع زاده اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫در این عرصه پیش��رفت های خوبی داشته و امروزه‬ ‫تنوع محصوالت این ح��وزه می تواند نیازهای بازار‬ ‫را تامی��ن کن��د و با توجه ب��ه اینکه ران��ت بازاری‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬رقابت ب��رای افزایش کیفیت روند رو‬ ‫به رش��دی دارد‪.‬وی افزود‪ :‬این روند به س��اماندهی‬ ‫هزینه و قیمت تمام شده کمک خواهد کرد و البته‬ ‫هن��وز محصوالت و خدمات صنعت دکوراس��یون و‬ ‫مبلمان از مرحله نیاز لوکس خارج و به س��طح نیاز‬ ‫ضروری وارد نش��ده است به همین دلیل در دوران‬ ‫رکود اقتصادی تقاضا کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫س��میع زاده گف��ت‪ :‬در زمینه نشان(برند)س��ازی‬ ‫نی��ز اقدام��ات خوب��ی انجام ش��ده و در س��طوح‬ ‫کاردان��ی و کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د در‬ ‫دانش��گاه علمی ‪ -‬کاربردی نیز دانش��جوی صنعت‬ ‫دکوراسیون و مبلمان پذیرش می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین بر ضرورت الگوس��ازی اس�لامی و‬ ‫ایرانی در صنعت مبلمان و وسایل کودک و نوجوان‬ ‫تاکی��د و اظهار ک��رد‪ :‬مبلمان کودکان ب��ازار ثابتی‬ ‫دارد و تقریبا جزو خریدهای ضروری اس��ت و باید‬ ‫کودکان را با نشان(برند) های ایرانی اشنا کنیم‪.‬‬ ‫س��میع زاده در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ران از لح��اظ‬ ‫استانداردسازی در ساخت وس��ایل کودکان بسیار‬ ‫قوی عمل کرده و الگوس��ازی اسالمی ایرانی برای‬ ‫جوانان نیز مهم اس��ت و نباید اجازه داد واحدهای‬ ‫بی کیفی��ت موجب رقابت منفی و ناس��الم در بازار‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین خواسته و دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری است‬ ‫و بای��د در زمینه تربیت و اموزش نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫ماشین االت مدرن و به روز و سرمایه در گردش نیز‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراس��یون تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در دانش��گاه ها باید رشته هایی فراتر از صنعت‬ ‫چوب تاس��یس شود تا به توس��عه جهانی تراز این‬ ‫صنعت بینجامد و رش��ته هایی مورد نیاز است که با‬ ‫تقویت کارافرینی به رونق کس��ب و کار این حوزه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت نفت در‬ ‫اینده‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫در پی تاکید معاون اول رییس جمهوری بر توسعه صنعتی با محوریت نفت و گاز مطرح شد‬ ‫نفت‪ ،‬پاشنه اشیل صنعت‬ ‫خراط ریاض‬ ‫کارشناس نفت و مدرس دانشگاه‬ ‫صنعت نفت‬ ‫ب��ا توجه به جای��گاه صنعت نفت ایران‪ ،‬چش��م انداز‬ ‫این صنعت از اهمیت بس��یاری برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه در این رابطه اه��داف گوناگونی برای ان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که ازجمله ان می توان به کاهش‬ ‫شدت انرژی کشور به کمتر از ‪ ۰/۳‬تن نفت خام‪ ،‬حفظ‬ ‫جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک‬ ‫که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت‬ ‫تولی��د با س��ایر رقیبان این جایگاه اس��ت و همچنین‬ ‫دس��تیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز‬ ‫طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک‬ ‫اش��اره کرد که این موارد از جمله موضوعاتی است که‬ ‫در چشم انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��ایر موارد شامل دستیابی به جایگاه نخست منطقه‬ ‫به لحاظ ظرفیت پاالیش��ی به منظ��ور ایجاد باالترین‬ ‫ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کش��ور‪ ،‬دستیابی‬ ‫به جایگاه نخس��ت منطقه از لح��اظ ارزش تولید مواد‬ ‫و کااله��ای پتروش��یمیایی به منظور ایج��اد باالترین‬ ‫هیدرو کربوری کشور و دستیابی‬ ‫ارزش افزوده از منابع ‬ ‫به جایگاه نخس��ت فناوری نفت و گاز در منطقه است‪.‬‬ ‫یکی از مهمتری��ن مباحث صنعت نفت‪ ،‬تدوین برنامه‬ ‫ششم توسعه کش��ور در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫به منظور دسترس��ی به اهداف چشم انداز ملی‪ ،‬منطبق‬ ‫ب��ر ماموریت ه��ای وزارت نفت و سیاس��ت های کلی‬ ‫نظ��ام در بخش نفت و گاز اس��ت‪ .‬بر این اس��اس باید‬ ‫بررس��ی کرد ک��ه در بخش نف��ت و گاز‪ ،‬ام��روز کجا‬ ‫هستیم؟ کجا می خواهیم باش��یم؟ مجموعه اقداماتی‬ ‫که ما را ازموقعیت های کنونی به جایگاه مطلوب اینده‬ ‫راهنمایی می کند‪ ،‬چیست؟ منابع بخش نفت و گاز در‬ ‫اینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی‬ ‫ش��وند؟ ال��زام به اس��تفاده کاراتر از مناب��ع انرژی در‬ ‫فرایند جهانی شدن اقتصاد‪ ،‬ضرورت حرکت به سمت‬ ‫اقتص��اد دانش پایه‪ ،‬لزوم تفکر سیس��تمی و جامع نگر‬ ‫برنامه ریزی اس��تراتژیک برای تبدی��ل کردن ایران به‬ ‫ی��ک قدرت منطقه ای‪ ،‬توجه به ض��رورت ایفای نقش‬ ‫برتر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای تحقق بخشیدن‬ ‫به اهداف چشم انداز ملی در افق ‪۱۴۰۴‬و ضرورت تکیه‬ ‫برنام��ه بر نگاهی سیس��تماتیک ب��رای زیربخش های‬ ‫اصلی اقتصاد ایران ازجمله الزامات تدوین برنامه پنجم‬ ‫توسعه درصنعت نفت بوده است‪.‬‬ ‫حال به نظر می رس��د که ویژگی های برنامه ششم‬ ‫توس��عه در صنعت نفت باید شامل قالب سیستمی از‬ ‫مجموعه اجزای به هم پیوس��ته ک��ه با یکدیگر دارای‬ ‫تبادل داده‪ ،‬اطالعات‪ ،‬مواد و محصول هس��تند و یک‬ ‫حرکت هدف��دار را انجام می دهن��د‪ .‬همچنین اجزا و‬ ‫بخش های مختل��ف برنامه دارای هماهنگی بوده و در‬ ‫قالب یک زنجیره ارزش در مجموع صنعت دیده شوند‪.‬‬ ‫این درحالی است که تالش برای تحقق اهداف صنعت‬ ‫نفت در چارچوب یک نظام برنامه ریزی استراتژیک با‬ ‫در نظر گرفتن عوامل محیطی (قوت‪ ،‬ضعف‪ ،‬فرصت و‬ ‫تهدید) و رعایت پویایی برای پاس��خگویی به تغییرات‬ ‫محیطی درجه��ت نیازهای صنع��ت در روند تکاملی‬ ‫فعالیت ه��ای خود ازجمله موارد دیگری اس��ت که در‬ ‫این رابطه تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫ه��دف نخس��ت‪ ،‬افزایش س��هم و ارتق��ای جایگاه‬ ‫صنع��ت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در س��طح منطقه و‬ ‫جهان‪ ،‬افزایش اس��تحصال و اس��تخراج نفت و گاز با‬ ‫اولویت میدان های مش��ترک با کش��ورهای همسایه‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفیت پاالیش��ی و افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی و هدف بعدی‪ ،‬استفاده بهینه از‬ ‫ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک‬ ‫توس��عه پایدار اقتصادی کشور و همچنین استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای صنعت نفت و گاز ب��رای دفاع از منافع‬ ‫مل��ی‪ .‬این در حالی اس��ت که اعم��ال مدیریت انرژی‬ ‫به منظور جلوگیری از اسراف در مصرف سوخت کشور‪،‬‬ ‫کاهش شدت انرژی و اعطای یارانه های هدفمند باید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫هدف سوم را می توان برقراری تعامل موثر و سازنده‬ ‫با کش��ورهای تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده انرژی و‬ ‫ایفای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی‬ ‫دانست‪ .‬به این ترتیب سیاست هاى کلى اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ى در صنعت نفت عملیاتی می ش��ود‪ .‬از طرفی‬ ‫دس��تیابی به فناوری پیش��رفته در حوزه صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی برای نیل به جای��گاه دوم علمی و‬ ‫فناوری در منطقه مد نظر سیاس��ت های کلی نظام و‬ ‫برنامه ششم توسعه است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ب��ا تغییر ن��گاه به نف��ت و گاز و‬ ‫درامدهای حاصل از ان‪ ،‬از منبع تامین بودجه عمومی‬ ‫به «منابع و س��رمایه های زاین��ده اقتصادی» می توان‬ ‫استفاده کرد که در نتیجه موجب افزایش بهره وری در‬ ‫حوزه های مختلف صنعت نفت در جهت رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ‪ -‬گروه انرژی‪ :‬مهم ترین مقول�ه ای که می تواند در کوتاه مدت به‬ ‫اقتصاد کشورهای در حال توس�عه ای نظیر ایران کمک کند‪ ،‬مقوله صنعت است‪.‬‬ ‫بدیهی اس�ت که این موضوع بدون وجود تجارت و البته س�ایر بخش های معدنی‬ ‫بی معناس�ت چرا که صنعت تنها یک مقوله اقتصادی نبوده و مهم ترین رسالت ان‬ ‫تاثیر بر توسعه یافتگی اقتصاد کشور است در نتیجه تبعاتی را نیز به همراه خواهد‬ ‫داش�ت که دامنگیر تمامی بخش های صنعت (خواه خرد‪ ،‬خواه کالن) خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای�ن میان‪ ،‬صنعت نفت نیز از چنین روند توس�عه ای ب�ی بهره نمی ماند و برای‬ ‫توس�ع ه پایدار باید به همراه س�ایر بخش های صنعت رشد کند‪.‬این درحالی است‬ ‫ک�ه در روز ملی «صنعت و معدن» که با حضور مع�اون اول رییس جمهوری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بس�یاری از مقام�ات بلندپایه بخش دولتی و خصوصی‬ ‫برگزار ش�د‪ ،‬اس�حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری در س�خنرانی خود‬ ‫به مقوله توس�عه صنعت نفت و گاز اش�اره کرد و گفت‪ :‬توس�عه صنعتی کشور با‬ ‫محوریت نفت و گاز می تواند اقتصاد ایران را متحول کند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ادامه داد‪ :‬توس��عه صنعتی‬ ‫کشور باید ش��تاب گیرد و در این روند با‬ ‫محوریت صنعت نفت و گاز می توان برای‬ ‫اینده برنامه ریزی کرد‪ ،‬بنابراین توس��عه‬ ‫میدان های مشترک نفت و گاز باید مورد‬ ‫توجه ویژه قرار گیرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که توس��عه و افزایش س��اخت تجهیزات‬ ‫داخلی و اس��تفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫در بخش نفت و گاز در دستور کار دولت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از اقدامات اساس��ی دولت‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مورد باور‬ ‫همه اقتصاددانان است و باید با این هدف‪،‬‬ ‫عالمان��ه برخورد کرد نه ش��عاری‪ .‬چراکه‬ ‫در دولت «تدبیر و امید» دس��تاوردهای‬ ‫خوبی داش��تیم به طوری که رسیدن نرخ‬ ‫ت��ورم از ‪٤٠‬درصد ب��ه ‪١٥‬درصد‪ ،‬یکی از‬ ‫این دستاوردها به شمار می رود‪ ،‬همچنین‬ ‫توانستیم رش��د اقتصادی کشور را مثبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬پیش تر‬ ‫ای��ران‪٢ ،‬میلیون بش��که ص��ادرات نفت‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما در سال ‪ ٩٤‬صادرات به نصف‬ ‫رس��ید و حدود یک میلیون بش��که نفت‬ ‫خام صادر می کنیم و از نظر ارزش��ی نیز‬ ‫قیمت ه��ا از ‪ ١٠٠‬دالر به حدود ‪ ٥٥‬دالر‬ ‫رسیده است‪ .‬به این ترتیب می توان گفت‬ ‫ایران با توجه به چالش های متعدد و پیش‬ ‫رو‪ ،‬موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری‬ ‫دارد و ب��دون تردی��د س��رمایه گذاری در‬ ‫کشورمان با توجه به وجود امنیت افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫جهانگی��ری عنوان کرد‪ :‬توس��عه پایدار‬ ‫کش��ور یک ضرورت جدی است و بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬پیش��ران توسعه در اینده خواهد‬ ‫بود و در این مس��یر بخش خصوصی باید‬ ‫فعال تر از گذش��ته مش��ارکت کن��د و با‬ ‫همدلی‪ ،‬کش��ور را به سوی صنعتی شدن‬ ‫سوق دهیم‪ .‬باید جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد ایران تثبیت شود و همه تالش‬ ‫کنیم فساد سیستمی از کشور دور شود تا‬ ‫همه بتوانند سالم فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ 2‬س��ال گذشته با‬ ‫وج��ود تحریم ها مردم به این��ده امیدوار‬ ‫بوده اند و باید قدر ثبات را دانس��ت؛ ثبات‬ ‫به ای��ن معنا که بخ��ش خصوصی بداند‬ ‫تورم و نرخ ارز در اینده چه میزان است‪.‬‬ ‫گشتی در دنیای خبر‬ ‫ایرنا‪ :‬وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس‬ ‫در اخرین اصالح فهرست تحریمی خود‬ ‫مربوط به جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬یک‬ ‫ش��خص حقیقی و ‪ 8‬شخصیت حقوقی را‬ ‫از فهرس��ت تحریم های خود حذف کرد‪.‬‬ ‫محمود جنتیان‪ ،‬معاون پیش��ین سازمان‬ ‫ان��رژی اتمی ایران تنها ش��خص حقیقی‬ ‫اس��ت که از فهرس��ت تحریم��ی وزارت‬ ‫دارایی انگلیس حذف شده است‪.‬‬ ‫شرکت کش��تیرانی «س��ی اف شارپ»‬ ‫با مس��ئولیت محدود‪ ،‬شرکت کشتیرانی‬ ‫«کاس��ی ایس��ت جی ام بی اچ»‪ ،‬شرکت‬ ‫«گریت وست جیامبی ایچ» با مسئولیت‬ ‫محدود‪ ،‬ش��رکت «هپی – س��ود جی ام‬ ‫بی ایچ اند»‪ ،‬شرکت کش��تیرانی «برایت‬ ‫ن��ورد جی ام بی اچ»‪ ،‬ش��رکت «ان اچ ال‬ ‫بیسیک»‪ ،‬شرکت «ان اچ ال نوردلند جی‬ ‫ام بی ایچ» و ش��رکت «پراس��پر بیسیک‬ ‫ج��ی ام بی ایچ»‪ ،‬ش��خصیت های حقوقی‬ ‫هس��تند که از فهرس��ت تحری��م وزارت‬ ‫دارایی انگلیس خارج شده اند‪.‬‬ ‫این اش��خاص حقیقی و حقوقی دیگر‬ ‫مش��مول مس��دود بودن دارایی های این‬ ‫وزارتخانه نمی شوند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محققان پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫از مازاد گوگرد صنع��ت نفت‪ ،‬نوعی کود‬ ‫کش��اورزی تولی��د کردند که ع�لاوه بر‬ ‫افزای��ش راندمان دانه های روغنی موجب‬ ‫افزای��ش ‪ ۳۰‬درص��دی عملک��رد چن��د‬ ‫محصول کشاورزی دیگر شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬علی حکمت‪ ،‬مدیر ش��رکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفت��ی منطقه ابادان‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال حدود‬ ‫‪ 8‬ه��زار تن گاز مای��ع (ال پی جی) از این‬ ‫منطقه به خارج از کشور صادر شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ص��ادرات گاز ال پی‬ ‫جی از ایران به دیگر کشورها از مرزهای‬ ‫زمین��ی و دریایی کش��ور درح��ال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬گاز مای��ع صادراتی که از‬ ‫فراورده ه��ای ب��اارزش پاالیش��گاه نفت‬ ‫ابادان است با اس��تفاده از ‪ ۴۰۰‬دستگاه‬ ‫تانکر گازکش انجام شده است‪.‬‬ ‫حکمت بدون نام بردن ازکشور یا کشورهای‬ ‫مقص��د دریافت کننده این فراورده گفت‪:‬‬ ‫این میزان صادرات در راس��تای افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی کش��ور انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رویترز‪ :‬تولید نفت ش��یل در امریکا مهر‬ ‫تاییدی بر ادامه رون��د قیمت های پایین‬ ‫نفت خ��ام اس��ت و به نظر می رس��د با‬ ‫افزای��ش احتمال��ی نف��ت خام ای��ران به‬ ‫بازاره��ای جهان��ی در صورت دس��تیابی‬ ‫ب��ه یک تواف��ق جامع هس��ته ای در دور‬ ‫نهایی مذاکرات ته��ران و ‪ ،٥+١‬این روند‬ ‫طوالنی تر شود‪.‬‬ ‫دس��تیابی ب��ه توافق هس��ته ای در دور‬ ‫نهایی گفت وگوهای تهران و کش��ورهای‬ ‫گروه ‪ ٥+١‬می تواند تولید و صادرات نفت‬ ‫خام ایران را به طور قابل توجهی افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د به دنبال تعام��ل با جهان‬ ‫باشیم و مصمم هس��تیم که تحریم ها را‬ ‫پایان داده و زنجیر بسته ش��ده ب ه دست و‬ ‫پای صنعتگران را باز کنیم‪.‬‬ ‫حال باید بررس��ی کرد ک��ه روش های‬ ‫عملیات��ی ک��ردن چنی��ن سیاس��تی در‬ ‫بخش ه��ای باالدس��تی و پایین دس��تی‬ ‫صنعت نفت چیست‪.‬‬ ‫در ادامه این بررس��ی حسین دهدشتی‪،‬‬ ‫دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه خوش��بختانه یا‬ ‫متاسفانه ا قتصاد ایران همچنان وابستگی‬ ‫نه چندان اندکی به درامدهای نفتی دارد‬ ‫گف��ت‪ :‬گفته های‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��وری به این معنا نیس��ت که‬ ‫تنه��ا به توس��عه و افزای��ش بهره برداری‬ ‫صنعت نف��ت و گاز بپردازیم‪ ،‬بلکه چنین‬ ‫گفته هایی نشان از اهمیت جایگاه نفت و‬ ‫گاز در ایران به عنوان دارنده ذخایر عظیم‬ ‫نفتی و گازی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند منابع نفت و گاز عظیم‬ ‫باشند جزو منابع انرژی تجدیدناپذیر بوده‬ ‫و به ه��ر حال روزی به اتمام می رس��ند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د برنامه ری��زی الزم ب��رای‬ ‫بهترین نوع بهره ب��رداری از این منابع را‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬در میان تمامی پروژه های‬ ‫عمران��ی و تحقی��ق و توس��عه ای وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬پروژه های میدان های مش��ترک از‬ ‫اهمیت ویژه ای بر خوردار اس��ت‪ ،‬چنانچه‬ ‫شاهد بودیم که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫روزهای نخس��ت فعالیت خود در وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬اولویت این وزارتخانه را بهره برداری‬ ‫و توس��عه حجم برداش��ت از میدان های‬ ‫مشترک نفتی و گازی اعالم کرد‪.‬‬ ‫دهدش��تی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫بهتری��ن تصمیم ب��رای افزای��ش حجم‬ ‫بهره ب��رداری در صنعت نفت و گاز‪ ،‬تغییر‬ ‫اولویت پروژه های فرعی به اصلی اس��ت‪.‬‬ ‫به عبارت دیگ��ر وزارت نفت باید تمرکز‬ ‫س��رمایه ای خود را از پروژه هایی با درجه‬ ‫اهمیت کمت��ر روی پروژه های مربوط به‬ ‫میدان های مشترک انتقال دهد‪.‬‬ ‫در همین حال س��یدحمید حس��ینی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فراورده ه��ای نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫ل حاضر باید بر‬ ‫با اش��اره به اینکه درح��ا ‬ ‫توس��عه حج��م به��ره وری از میدان های‬ ‫مشترک نفتی و گازی کشور تمرکز کنیم ‬ ‫ به‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذشته به‬ ‫دلیل نب��ود مدیریت منس��جم و کارامد‬ ‫نتوانس��تیم انطور که شایس��ته اس��ت از‬ ‫میدان های مشترک نفتی و گازی کشور‬ ‫ک��ه در منطقه پارس در جنوب و منطقه‬ ‫ازادگان در غ��رب کش��ور وج��ود دارد‪،‬‬ ‫ بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته نمی ت��وان منکر تاثیر‬ ‫منفی تحریم های اقتصادی ش��د‪ ،‬چرا که‬ ‫در بسیاری از مواقع به دلیل نبود فناوری‬ ‫و تجهی��زات الزم نتوانس��تیم انطور که‬ ‫باید جامه عمل بر ت��ن اهداف اقتصادی‬ ‫کش��ور در صنعت نفت بپوشانیم‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب به لحاظ زمانی از ش��رکای خود‬ ‫بس��یار عقب هستیم که خوش��بختانه با‬ ‫اعمال سیاست درست وزارت نفت مبنی‬ ‫بر تمرکز فنی و س��رمایه ای بر پروژه های‬ ‫میدان های مش��ترک توانس��ته ایم بخش‬ ‫هرچند کوچکی از عقب ماندگی های خود‬ ‫را در میزان برداش��ت نف��ت و گاز از این‬ ‫میدان ها جبران کنیم‪.‬‬ ‫امادگی کشورهای صاحب فناوری در صنعت پتروشیمی ایران‬ ‫ایرنا‪ :‬عباس شعری مقدم‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه‬ ‫برنامه ریزی های خوبی برای تس��هیل‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران انجام ش��ده و از سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ داخلی و خارجی با هدف ایجاد‬ ‫ی��ک جهش ب��زرگ در ای��ن صنعت‬ ‫دع��وت می کنی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی همیش��ه از‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای مش��ارکت در‬ ‫طرح ه��ای این صنعت دعوت کرده و‬ ‫اماده هرگونه هم��کاری و حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا توجه به‬ ‫فض��ای مثبت سیاس��ی ایجاد ش��ده‬ ‫در مذاک��رات‪ ،‬کش��ورهای صاح��ب‬ ‫فن��اوری اماده حضور دوباره در ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرایط حضور‬ ‫س��رمایه گذاران جدی��د را تس��هیل‬ ‫می کنی��م و اماده هرگون��ه حمایتی‬ ‫از عالقه من��دان ب��ه س��رمایه گذاری‬ ‫در طرح های توس��عه ای پتروش��یمی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی‬ ‫با اش��اره به اینکه صنعت پتروشیمی‬ ‫به دلی��ل دارا بودن زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب می توان��د در جلوگی��ری از‬ ‫خام فروش��ی و تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی نقش افرین باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫همدلی و هم��کاری می توان جایگاه‬ ‫اصل��ی این صنعت را در اقتصاد ایران‬ ‫تقویت کرد‪ .‬این مقام مس��ئول ضمن‬ ‫تاکید بر اینکه باید حدود ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری را در صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی محقق کنیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی برای جذب این‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد دالر در ‪ ۱۰‬سال احتیاج‬ ‫به س��رمایه ‪ ۷‬میلی��ارد دالری در هر‬ ‫سال دارد‪.‬‬ ‫ش��عری مقدم اظهارک��رد‪ :‬بعض��ی‬ ‫معتقدن��د ک��ه چنی��ن برنام��ه ای‬ ‫جاه طلبان��ه و غیرممکن اس��ت‪ ،‬این‬ ‫عده به این مس��ئله اش��اره می کنند‬ ‫ک��ه در زم��ان حض��ور محمدرض��ا‬ ‫نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ش��رکت پتروش��یمی که‬ ‫بزرگتری��ن توس��عه ای��ن صنعت در‬ ‫ان زم��ان رخ داد‪ ،‬ج��ذب س��رمایه‬ ‫پتروش��یمی به طور متوس��ط ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۲/۷‬میلیارد یورو بوده‪ ،‬اما در‬ ‫مقاب��ل این اظهارنظره��ا باید به این‬ ‫نکته توجه داش��ت ک��ه در ان زمان‬ ‫فقط ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫متولی س��رمایه گذاری و جذب منابع‬ ‫مالی بود و با برداشته شدن تحریم ها‪،‬‬ ‫طیف گسترده ای از س��رمایه گذاران‬ ‫داخل��ی و خارجی را در اختیار داریم‬ ‫که مایل به سرمایه گذاری هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ا نهای��ی ش��دن مذاکرات‬ ‫هس��ته ای میان ایران و کش��ورهای‬ ‫گ��روه ‪ ٥+١‬ب��ه س��رعت برنامه های‬ ‫توس��عه ای را ب��ه پی��ش خواهی��م‬ ‫برد و امیدواریم با برداش��ته ش��دن‬ ‫محدودیت ها شاهد توسعه سریع این‬ ‫صنعت باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که تا چندی‬ ‫پیش شرکت های اروپایی‪ ،‬هیات هایی‬ ‫را به ص��ورت محرمانه به ایران اعزام‬ ‫کرده و مذاکراتی را در زمینه همکاری‬ ‫در دوران پساتحریم انجام می دادند‪،‬‬ ‫اما مدتی اس��ت که ای��ن گفت وگو ها‬ ‫جنبه علن��ی یافت��ه و حتی صحبت‬ ‫از عقد ق��رارداد و همکاری رس��می‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخی��ر ش��رکت های‬ ‫المانی و هلندی ب��رای ارائه فناوری‬ ‫برخ��ی واحدهای پتروش��یمی ایران‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫از کپی های غیر قانونی اثار موسیقی گزارش می دهد‬ ‫بیشتر از ‪ 2‬ساعت روی فروش حساب نکنید‬ ‫اقتصاد هنر‪ :‬در بازار موسیقی ایران هیچوقت‬ ‫امار دقیقی از می��زان و امار فروش البوم ها‬ ‫در دس��ترس نیست‪ .‬بیش��تر ناشران تمایلی‬ ‫ب��ه ارائه امار تیراژ البوم ه��ا ندارند و از اعالم‬ ‫میزان فروش هم طفره می روند‪ .‬شرکت های‬ ‫توزیع کنن��ده نیز به همین ش��کل از زیر بار‬ ‫ارائه امار و ارقام پخش شانه خالی می کنند‪،‬‬ ‫فروش��گاه های عرضه محصوالت موس��یقی‬ ‫هم به دلیل سیس��تم مند نب��ودن فروش‪ ،‬از‬ ‫ارائه ام��ار عاجز ند‪ .‬به طور قطع پیگیری امار‬ ‫س��وپر مارکت ها و مراکز فروش از این دست‬ ‫هم اطالعات چندان کاملی را ارائه نمی دهد‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که انتشار جدول فروش‬ ‫البوم ه��ا می تواند تاثیر بس��زایی در ترغیب‬ ‫مردم به خرید البوم ها داش��ته باشد و شور و‬ ‫ش��وق زیادی برای خرید اثار موسیقی ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬همانطور که این تجربه در باره فیلم های‬ ‫س��ینمایی در حال اکران انجام شد و موفق‬ ‫هم ب��ود‪.‬‬ ‫در ش��ماره ام��روز در نظر‬ ‫دارد ت��ا در گفت وگو با چند تن از هنرمندان‬ ‫موس��یقی ضم��ن اش��نایی با اث��ار و انگیزه‬ ‫پرداختن به این حرفه‪ ،‬به بررس��ی معضالت‬ ‫حوزه نشر و اقتصاد موسیقی بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹تو و این خونه رو باهم می خوام ‪...‬‬ ‫در همی��ن زمینه میث��م ابراهیمی‪ ،‬خواننده‬ ‫تیتراژ س��ریال «دردسرهای عظیم ‪ »2‬که این‬ ‫روزها روی انتن از ش��بکه س��وم سیما رفته و‬ ‫همچنین تیتراژ برنامه ترکیبی «عقیق» که از‬ ‫ش��بکه ‪ 5‬پخش می ش��ود درباره اینکه چگونه‬ ‫به کار حرفه ای موس��یقی وارد شده به‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ 86‬یا ‪ 87‬بود که تیتراژ برنامه ای‬ ‫ترکیبی با عنوان «خانه فیروزه ای» را با مطلع‬ ‫ش��عری «تو و این خون��ه رو باهم می خوام‪»...‬‬ ‫خواندم‪ ،‬که شروع کار حرفه ای من بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم بیش�تر به ب�ازار موس�یقی توجه‬ ‫نشان بدهند‬ ‫ابراهیم��ی درب��اره بازار موس��یقی ایران در‬ ‫سال گذشته گفت‪ :‬فروش البوم های موسیقی‬ ‫نس��بت به س��ال های گذش��ته رفته رفته کم‬ ‫می ش��ود‪ .‬حدود ‪8‬س��ال پیش بازار خوبی در‬ ‫ح��وزه موس��یقی برقرار بود چون دسترس��ی‬ ‫م��ردم ب��ه اینترنت خیلی کمتر ب��ود و امکان‬ ‫کپی از اثار به ش��کل امروزی وجود نداش��ت؛‬ ‫ب��رای همین مردم به خرید نس��خه اصلی اثار‬ ‫روی می اوردند‪ .‬امروزه در حوزه بازار موسیقی‪،‬‬ ‫ش��رکت های نش��ر و پخش موس��یقی ریسک‬ ‫انتش��ار البوم ها را با تی��راژ باال نمی پذیرند‪ ،‬به‬ ‫ش��کلی که در گذشته تیراژ معمول یک البوم‬ ‫بی��ن ‪ 400‬هزار ت��ا ‪ 600‬هزار نس��خه بود اما‬ ‫در حال حاضر س��قف تولید یک اثر موس��یقی‬ ‫از ‪ 200‬هزار نس��خه تج��اوز نمی کند‪ .‬به نظر‬ ‫من مردم باید بیش��تر به این بازار توجه نشان‬ ‫بدهن��د و بی��ش از پی��ش از ان حمایت کنند‬ ‫چون فروش البوم که در حال حاضر در کشور‬ ‫ما با رکود ش��دید مواجه است می تواند کمک‬ ‫ش��ایانی به اقتصاد و گردش مالی موس��یقی و‬ ‫در نهای��ت هنر کند‪ .‬ش��اید خیلی ها قیمت ‪3‬‬ ‫ه��زار توم��ان را برای یک الب��وم ناچیز بدانند‬ ‫ام��ا باید گف��ت همین فروش ب��ه نظر جزئی‪،‬‬ ‫مای��ه دلگرم��ی هنرمن��د و در نگاهی کالن تر‬ ‫باعث گردش پول در بازار موس��یقی می شود‪.‬‬ ‫متاسفانه مردم تمایل شان به خرید اصل البوم‬ ‫کم شده است‪ .‬ابراهیمی درباره دانلود البوهای‬ ‫تازه منتشر شده بر این نکته تاکید دارد که بعد‬ ‫از گذشت یک تا ‪ 2‬ساعت از انتشار البوم‪ ،‬اثار‬ ‫هنری موسیقی به راحتی از طریق پایگاه های‬ ‫اینترنتی قابل دس��ترس است که صدمه مالی‬ ‫بزرگی برای هنرمند و ناشر به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�ئوالن در اجرای کنسرت ها بیشتر‬ ‫همکاری کنند‬ ‫کپی اثار خوانندگان یکی از دالیل کسادی‬ ‫بازار موسیقی عنوان می شود‪ .‬خواننده تیتراژ‬ ‫«دردس��رهای عظیم ‪ »2‬درب��اره راهکارهای‬ ‫جلوگی��ری از کپ��ی بدون مجوز اث��ار گفت‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من در مرحله نخس��ت باید بیش��تر‬ ‫فرهنگ سازی شود و در مرحله دوم دسترسی‬ ‫مردم به اصل اثار بیش��تر ش��ود‪ .‬با اینکه در‬ ‫س��ال های اخیر این کار تا حدی انجام ش��ده‬ ‫و حتی در س��وپرمارکت ها هم می توان بیشتر‬ ‫البوم ه��ا را خری��داری کرد اما ب��ه نظرم این‬ ‫عملکرد ب��رای رونق دادن به بازار موس��یقی‬ ‫کافی نیس��ت و باید برای حمایت از این بازار‬ ‫و هنرمندان کار بیشتری انجام شود‪ .‬ما مردم‬ ‫خیلی فهیم و با فرهنگی داریم‪ .‬از انجایی که‬ ‫مردم حوزه مارکت موس��یقی را خیلی جدی‬ ‫نمی گیرند و نمی دانن��د که فروش یک البوم‬ ‫چق��در می تواند در چرخه اقتص��اد هنر موثر‬ ‫باش��د؛ جامعه به س��متی رفته ک��ه بعضی از‬ ‫مردم اهنگ ها و البوم ها را دانلود می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬اگر زمان‪ ،‬حجم‬ ‫و هزینه دانل��ودی که برای دریافت یک البوم‬ ‫از اینترنت صرف می ش��ود را محاس��به کنیم‪،‬‬ ‫هم��ان رقمی می ش��ود که ب��رای خرید اصل‬ ‫اثر باید هزینه کرد‪ .‬این امر نش��ان دهنده این‬ ‫اس��ت که مخاطب دوست دارد اثر راحت تر به‬ ‫دستش برسد و موضوع فقط هزینه کرد مادی‬ ‫نیس��ت‪ .‬اینجاس��ت که ضرورت در دسترس‬ ‫بودن کاال ب��رای جلوگیری از کپی غیرقانونی‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬میثم ابراهیم��ی در انتها‬ ‫برای رونق بیشتر اقتصاد موسیقی و به گردش‬ ‫درام��دن چرخ بازار موس��یقی گف��ت‪ :‬به نظر‬ ‫من بهتر اس��ت دست خوانندگان و هنرمندان‬ ‫موس��یقی در اجرای کنس��رت ها بیش��تر باز‬ ‫گذاشته شود‪ .‬با شرایط امروز فروش از طریق‬ ‫البوم می توان گفت درامدزایی موسیقی فقط‬ ‫از طریق کنسرت ها میسر می شود‪ .‬ابراهیمی با‬ ‫اشاره به سیاست مثبت وزارت ارشاد در جذب‬ ‫مخاطب هنر موسیقی گفت‪ :‬زمانی مخاطبان‬ ‫ب��رای حض��ور در کنس��رت های خوانندگان‬ ‫ایرانی انسوی اب ها به خارج از مرزها و حتی‬ ‫کش��ور های همس��ایه می رفتند‪ ،‬ام��ا امروز به‬ ‫جرات می توان گفت دیگر مثل گذشته نیست‬ ‫و تعداد مخاطب��ان این ن��وع از برنامه ها افت‬ ‫شدیدی کرده و به ایرانیان مقیم همان کشور‬ ‫محدود می ش��ود‪ .‬این ثمره پیشرفت موسیقی‬ ‫انتش��ار یک البوم موس��یقی در کشور ما با دردس��ر های فراوانی‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ ،‬از پیدا کردن حامی مالی معتبر گرفته تا دریافت‬ ‫ان��واع مجوز ها و اگر اثر با کالم باش��د‪ ،‬پی��ش از همه اینها دریافت‬ ‫تصویب از «ش��ورای شعر»‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بستن‬ ‫قرارداد با موسسات نشر و توزیع که هر کدام از این مراحل خودش‬ ‫هف��ت خانی دارد ام��ا با این حال باز هم وقتی پش��ت ویترین یک‬ ‫فروش��گاه عرضه محصوالت فرهنگی می ایس��تیم ب��ا تعداد زیادی‬ ‫البوم‪ ،‬که به تازگی روانه بازار ش��ده اند‪ ،‬مواجه می ش��ویم‪ .‬این پایان‬ ‫راه نیس��ت! بلکه به نوعی تازه ابت��دای راه عرضه یک اثر هنری در‬ ‫عاشقانه ای «زیباتر از ماه»‬ ‫الب��وم موس��یقی «زیباتر از ماه» اث��ری از گروه «کوبان��گ» به بازار‬ ‫موس��یقی رس��ید‪ .‬به گزارش بخش موسیقی ایسنا‪ ،‬ناش��ر اثر با اعالم‬ ‫ای��ن مطلب گفت‪ :‬البوم «زیباتر از ماه» عاش��قانه ای اس��ت که در ان‬ ‫با بکارگیری ملودی های س��اده و روان و اش��عار ماندگاری مانند سیف‬ ‫فرقانی‪ ،‬هوش��نگ ابتهاج‪ ،‬موالنا و حمید مص��دق تالش دارد تا ضمن‬ ‫حفظ ارزش های هنری‪ ،‬ش��نوندگان خاص و ع��ام را دربرگیرد‪ .‬صدای‬ ‫گرم و رسای علیرضا شاه محمدی که پس از ‪ 15‬سال اکنون اثر رسمی‬ ‫دیگری از او منتش��ر شده است‪ ،‬در این اثر هنری شنیده می شود‪ .‬این‬ ‫البوم ‪ 10‬قطعه را ش��امل می ش��ود‪ .‬داریوش اس��حاقی (دف و تنبک)‪،‬‬ ‫فریبا اس��حاقی (کوزه و پرکاشن)‪ ،‬میثاق اس��حاقی (تار و بم تار)‪ ،‬علی‬ ‫ثنای��ی (گیتار و گیتارباس) در اجرای قطعاتی مانند‪« :‬ای اهل ش��هر»‪،‬‬ ‫«چنگ شکسته»‪« ،‬ابر و باد و باران»‪« ،‬خاطره»‪« ،‬زیر خاکستر»‪« ،‬رنگ‬ ‫شرقی»‪« ،‬جدایی» و «ش��ب رفت» هنرنمایی کرده اند‪ .‬گروه «کوبان»‬ ‫در س��ال ‪ 83‬به وسیله داریوش اسحاقی در مشهد مقدس تاسیس شد‪.‬‬ ‫این گروه فعالیت های خود را با انجام کنسرت هایی در داخل و خارج از‬ ‫کشور ادامه داد و تاکنون ‪ 5‬عنوان البوم موسیقی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫داخ��ل و ازادی هنرمن��دان داخل کش��ور در‬ ‫برگزاری کنس��رت ها بوده است‪ .‬همین امر به‬ ‫خودی خود می تواند در چرخه اقتصادی هنر‬ ‫موسیقی بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوان�دن «دکلم�ه»‪ ،‬ورود ب�ه حوزه‬ ‫موسیقی نیست‬ ‫مهدی پاکدل‪ ،‬هنرپیشه سینما و تلویزیون‬ ‫است که به تازگی نخس��تین البوم خود را با‬ ‫ن��ام «در انعکاس کوچه ه��ای خیس» روانه‬ ‫ب��ازار ک��رده که ب��ه گفته خ��ودش به طور ‬ ‫احتمال��ی اخرین البومش نی��ز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره در گفت وگویی خودمانی با‬ ‫درباره اینکه «او به س��راغ‬ ‫خبرن��گار‬ ‫موسیقی رفت یا موسیقی به سراغ او امده»‬ ‫گفت‪ :‬شاید هیچ کدام! چون من نه تخصصی‬ ‫در موس��یقی دارم و نه ادعایی در این حوزه‪ .‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل به خود جرات و جس��ارت‬ ‫ورود به این حوزه را نمی دهم‪ .‬ورودم به این‬ ‫حوزه هم لطف یکی از دوستانم بود‪ ،‬البومی‬ ‫اهنگس��ازی ش��ده بود و برای دکلمه اشعار‬ ‫ان‪ ،‬من انتخاب ش��دم‪ .‬ورود پاکدل به حوزه‬ ‫موسیقی با واکنش های بسیاری مواجه شد‪.‬‬ ‫به طوری که بسیاری از اهالی موسیقی نسبت‬ ‫ب��ه ورود هنرمند بازیگر به حوزه موس��یقی‬ ‫عرصه موس��یقی است‪ .‬تجربه بازار موسیقی ایران نشان می دهد که‬ ‫به واسطه دانلود غیرقانونی و دریافت موسیقی از مجاری غیرقانونی‪،‬‬ ‫عرضه اهنگ ها س��ود چندانی را عاید هنرمند نمی کند و باید برای‬ ‫کسب درامد دل به برگزاری کنسرت ها خوش کرد‪ ،‬که بدون شک‪،‬‬ ‫برگزاری کنس��رت یک البوم جدید از انتشار ان به مراتب سخت تر‬ ‫و پرهزینه تر اس��ت‪ .‬امری که برای خوانندگان مطرح و نام اش��نای‬ ‫موس��یقی ما همیشه با دردس��ر های فراوانی همراه بوده‪ ،‬چه برسد‬ ‫ب��ه هنرمندی نوپا که تنها با انگیزه دیده ش��دن با صرف هزینه های‬ ‫هنگفت‪ ،‬ریسک ضرر مالی را به جان خریده است‪.‬‬ ‫انتشار البوم مناجات ماه عسل‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬این البوم صوتی که به تازگی از س��وی موسس��ه‬ ‫فرهنگی‪ -‬هنری رس��انه افتاب منتش��ر و روانه بازار ش��ده شامل ‪15‬‬ ‫قطعه اس��ت که ‪ 8‬قطعه ان شامل ترک هایی با مضامین ارتباط بنده‬ ‫و معب��ود و بقیه انها قطعات کوتاه س��خنرانی هاش��می نژاد‪ ،‬مومنی‪،‬‬ ‫حسینی قمی‪ ،‬علوی و دکتر دولتی است که در دسترس عالقه مندان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اشعار این البوم را که با جلدی نفیس و طالکوب منتشر شده‪ ،‬نیلوفر‬ ‫شادمهری سروده که با صدای «امید روشن بین» اجرا شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه فرهنگی‪ -‬هنری رس��انه افتاب‪ ،‬تولید کنن��ده اثار فاخر‬ ‫مذهبی و هنری در قالب البوم های صوتی مناس��بتی و خالق نواهای‬ ‫ماندگاری چون «به طاها به یاس��ین» اس��ت که البوم ماه عسل را به‬ ‫همراه کتاب منتخب ادعیه ماه رمضان‪ ،‬با قیمت ‪ 80‬هزار ریال به بازار‬ ‫عرضه کرده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر عوامل تهیه این اثر می توان به رضا اقتصادی‪ ،‬مدیر تولید‪،‬‬ ‫امید روشن بین‪ ،‬اواپردازی و تنظیم‪ ،‬وحید بقراط پور‪ ،‬صدابردار و علی‬ ‫شیردستیان‪ ،‬طراحی گرافیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫واکنش نشان دادند‪ .‬پاکدل در این باره گفت‪:‬‬ ‫من اگر می دانستم در قبال خواندن «دکلمه»‬ ‫این حجم از موضع گیری ها به وجود می اید‪،‬‬ ‫ش��اید ای��ن کار را انجام نم��ی دادم‪ .‬من فکر‬ ‫نمی کن��م خوان��دن دکلم��ه ورود ب��ه حوزه‬ ‫موسیقی به حس��اب بیاید و برخوردی که از‬ ‫س��مت فعاالن حوزه موسیقی با این اثر شد‬ ‫را نمی پس��ندم‪ .‬گویی در جامعه موسیقی ما‬ ‫تاکنون همه در س��طح بسیار باالیی در حال‬ ‫تولید و عرضه اثار بودند و این کار تبدیل به‬ ‫وصله ناجور این تولیدات ش��ده است! پاکدل‬ ‫درباره حال و هوای اش��عار و موس��یقی این‬ ‫البوم گفت‪ :‬من برای خود استانداردهایی در‬ ‫زمینه موس��یقی و انتخاب شعر دارم و برای‬ ‫اجرای این کار نیز سعی شد از استانداردهای‬ ‫مورد نظر اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی درباره تجربه‬ ‫نخس��تین البوم��ش می گوید‪ :‬من ت��ا امروز‬ ‫زی��اد در جری��ان واکنش های ش��هروندان و‬ ‫مخاطب��ان نبوده ام اما بیش��تر نظراتی که از‬ ‫این طریق در ش��بکه های اجتماعی دریافت‬ ‫شده‪ ،‬نشان دهنده ان است که نظرات به طور‬ ‫عمده مثبت بوده و مخاطبان نس��بت به من‬ ‫لطف داش��ته اند‪ .‬ش��اید ه��م انهایی که نظر‬ ‫منفی دارند در رودربایس��تی نمی گویند! این‬ ‫کار‪ ،‬یعنی «دکلمه اش��عار» خیلی ش��بیه به‬ ‫کار های نمایش��ی و درام است تا خوانندگی؛‬ ‫برای همین هم عالقه داش��تم در اجرای این‬ ‫کار قدم بگذارم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش؛ فقط ‪ 2‬ساعت‬ ‫مهدی پاکدل در پاسخ به پرسش خبرنگار‬ ‫درباره رعایت نک��ردن حق تالیف اثار‬ ‫هن��ری و تاثیر ان ب��ر چرخ��ه اقتصاد هنر‬ ‫این گونه گفت‪ :‬متاس��فانه این نوعی بیماری‬ ‫است که جامعه را فرا گرفته به ویژه برای اهل‬ ‫موس��یقی‪ .‬من از دوس��تانم که در این حوزه‬ ‫حرفه ای کار می کنند ش��نیده ام که بیش��تر‬ ‫از ‪ 2‬س��اعت نبای��د روی فروش ی��ک البوم‬ ‫حساب کرد‪ ،‬یعنی هنوز کمتر از ‪ 2‬ساعت از‬ ‫پخش البومی نگذشته‪ ،‬ان اثر روی اینترنت‬ ‫و فض��ای مجازی قابل دانلود می ش��ود‪ .‬این‬ ‫موضوع واقعا تاسف بار است‪ .‬به نظر شما این‬ ‫چه معنایی دارد؟ اینکه کسی حق عده ای را‬ ‫که ساعت ها برای تولید اثری وقت گذاشته اند‬ ‫و هزین��ه کرده اند را با انتش��ار غیرقانونی اثر‬ ‫پایمال می کند‪ ،‬غیر از «دزدی» است؟ حوزه‬ ‫سینما هم به همین معضل دچار شده است‪.‬‬ ‫گروهی چند ماه برای تولید یک فیلم زحمت‬ ‫می کش��ند و این اف��راد خیلی راحت و بدون‬ ‫هیچ ع��ذاب وجدانی کم��ر تهیه کننده را با‬ ‫انتش��ار غیرقانونی فیلم می ش��کنند‪ .‬در واقع‬ ‫کمر هنر را می ش��کنند‪ .‬پاک��دل درباره بازار‬ ‫هن��ر و برخورد با رعای��ت نکردن حق مولف‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به راحتی می توان با کس��انی که‬ ‫با انتش��ار البوم های موس��یقی و اثار هنری‬ ‫ب��ه بدنه اقتصاد هنر ضرب��ه می زنند برخورد‬ ‫کرد‪ .‬به نظر من تمام پایگاه های اینترنتی که‬ ‫البوم ه��ا را برای دانل��ود می گذارند از طریق‬ ‫«ای پی» قابل شناس��ایی هستند‪ .‬متاسفانه‬ ‫در کش��ور م��ا عزم کاف��ی برای برخ��ورد با‬ ‫تخلف��ات فرهنگی وجود ن��دارد‪ .‬این بازیگر‬ ‫س��ینما و تلویزیون در اخ��ر در باره اینکه ایا‬ ‫قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارد یا نه‬ ‫گفت‪« :‬این نخس��تین و اخرین بار بود! فقط‬ ‫یک تجربه و ازمایش ان هم به خاطر قرابتش‬ ‫با حوزه نمایش و درام‪».‬‬ ‫دوتارنوازان خراسانی در اکسپوی میالن‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬گروه موس��یقی «ش��مس» از شهرس��تان خواف بخشی‬ ‫از رپرتوارهای موس��یقی و ایین های نمایش��ی منطقه خراس��ان جنوبی و‬ ‫رضوی را در اکسپوی ‪ 2015‬میالن به نمایش می گذارد‪ .‬دوتارنوازان خواف‪،‬‬ ‫مخاطبان خود در ایتالیا را با نواهایی محلی همچون ابیاتی در بدرقه حجاج‬ ‫س��روده طبیب اصفهانی و مقام های «اهلل مدد» و «اهلل» اش��نا می کنند‪،‬‬ ‫همچنی��ن قطعات��ی در مدح امام رضا(ع) و حضرت علی(ع) نیز اجرا کرده‬ ‫و دوبیتی های محلی خراس��ان را به مخاطبانی از کش��ورهای مختلف دنیا‬ ‫معرف��ی می کنن��د‪ .‬در ایین چوب ب��ازی دو نماینده از دو قوم با هم مبارزه‬ ‫کرده و در نهایت با دوستی این رقابت را به پایان می برند‪ ،‬حرکات نمایشی‬ ‫این ایین‪ ،‬مراحل مبارزه جس��مانی این دو فرد را نش��ان می دهد‪ .‬به همت‬ ‫موسس��ه توس��عه هنرهای معاصر و کمیته فرهنگ و هنر اکسپوی ‪2015‬‬ ‫میالن‪ ،‬گروه های موس��یقی نواحی کش��ورمان‪ ،‬موسیقی محلی‪ ،‬حرکات و‬ ‫ایین های نمایشی را برای معرفی اداب و رسوم و موسیقی خود در مدت‬ ‫برگزاری این اکسپو اجرا می کنند‪ .‬اکسپوی ‪ 2015‬میالن با موضوع «تغذیه‬ ‫زمین‪ ،‬انرژی برای حیات» از ‪ 11‬اردیبهش��ت تا ‪ 9‬ابان ‪ 1394‬در ش��هر‬ ‫میالن ایتالیا برگزار شده و ‪ 145‬کشور در این رویداد جهانی شرکت دارند‪.‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫‹ ‹باخ‪ ،‬بتهوون و باقی بروبچه ها‬ ‫نویسنده‪ :‬دیوید دبلیو باربر‬ ‫مترجم‪ :‬پیام روشن‬ ‫نشر‪ :‬موسسه فرهنگی ‪ -‬هنری ماهور‬ ‫نـویس��نـده ایــن‬ ‫کتـــ��اب فوق العاده‬ ‫ادم ش��وخی است و‬ ‫ای��ن را می توانی��د از‬ ‫عنوانی که برای یک‬ ‫کتاب تاریخ موسیقی‬ ‫انتخاب کرده‪ ،‬متوجه‬ ‫شوید‪« .‬باخ‪ ،‬بتهوون‬ ‫و باق��ی بروبچه ها» یا‬ ‫به قول نویس��نده تاریخ موس��یقی ان گونه که باید‬ ‫اموخته ش��ود‪ ،‬اطالعاتی دقی��ق را راجع به بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬موسیقیدان با روشی ملموس و روان در اختیار‬ ‫ش��ما می گذارد‪ .‬نویسنده ش��وخی های بسیاری با‬ ‫موسیقیدانان کالس��یک اروپای قدیم کرده و بیش‬ ‫از هر چیز خواس��ته ت��ا مطالب مضحک و خنده دار‬ ‫زندگ��ی انان را برای خوانن��ده بیان کند تا مطالب‬ ‫مهم نیز به راحتی در حافظه بلندمدت خواننده جا‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ بزرگ موسیقی‬ ‫نویسنده‪ :‬روالن دوکاندو‬ ‫مترجم‪ :‬شهره شعشعانی‬ ‫نشر‪ :‬راه مانا ‪ -‬دنیا‬ ‫فـرهنـ��گ بـزرگ‬ ‫موسیـقـی از نظــــر‬ ‫گرداورنـــ��د ه اش‬ ‫مـی تـو ا نـس��ــــت‬ ‫عنــ��وان «فرهن��گ‬ ‫مــوس��یـقیــدانـان‬ ‫کالس��یک» را ب��ه‬ ‫خود بـگیـــرد‪ .‬ایـن‬ ‫کتاب مبن��ای کار خود را کت��اب ‪Dictionnair‬‬ ‫‪ des musicians‬تالی��ف روالن دوکان��دو ق��رار‬ ‫داده و زندگی و س��اخته های نزدی��ک به ‪ 800‬اثر‬ ‫ب��زرگ را دربرمی گیرد‪ .‬در عین حال در موارد ابهام‬ ‫و چگونگی کیفیت س��اخت و پیدایش س��بک ها و‬ ‫مکات��ب مختل��ف‪ ،‬از فرهنگ ه��ای دیگ��ری مثل‬ ‫دایره المعارف بزرگ الروس‪ ،‬فرهنگ جدید موسیقی‬ ‫و مجموعه کتاب های موسیقیدانان بزرگ و فرهنگ‬ ‫جدید موسیقی اکس��فورد و‪ ...‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫همچنین در شرح حال اهنگساز ها ‪ 3‬بخش اساسی‬ ‫در نظر گرفته شده که بخش نخست به بیوگرافی یا‬ ‫شرح شخصیت مورد نظر‪ ،‬چگونگی رشد و تحصیل‪،‬‬ ‫س��فرها‪ ،‬مشاغل دوران مختلف حیات‪ ،‬سبک کار و‬ ‫وابستگی او به مکاتب گوناگون امده است‪ .‬در بخش‬ ‫دوم با عنوان کار های اصلی‪ ،‬تالش ش��ده تا از تمام‬ ‫اهنگسازان ولو ناتمام‪ ،‬حتی از یک نسخه از ان اثار‬ ‫الاقل نامی برده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی‬ ‫نویسنده‪ :‬داریوش صفوت‬ ‫نشر‪ :‬کتابسرای نیک‬ ‫ای��ن کت��اب از ‪8‬‬ ‫قسمت یا همانطور که‬ ‫از اس��مش برمی اید‪،‬‬ ‫گفتار تش��کیل شده‬ ‫ک��ه عبارتن��د از‪۱ :‬ـ‬ ‫علم و دین‪ ،‬س��راغاز‬ ‫‪۲‬ـ خـاطـراتــ��ی از‬ ‫کالس در استـاد صبا‬ ‫‪۳‬ـ معنوی��ت و معنا‬ ‫ح ‪۵‬ـ‬ ‫در موس��یقی ‪۴‬ـ رابطه متقابل موس��یقی و رو ‬ ‫پژوهشی در ویژگی های موسیقی ایران ‪۶‬ـ اشاراتی‬ ‫به فلسفه موس��یقی ‪۷‬ـ عرفان و موسیقی ایران ‪۸‬ـ‬ ‫درباره موسیقی و موسیقیدانان ایرانی‪ .‬نویسنده در‬ ‫بخشی از کتاب می گوید‪ :‬اگر ما درباره مسائل فنی‬ ‫و تخصصی به تجزیه و تحلیل مس��ائل موس��یقی و‬ ‫قوانین ان بپردازیم‪ ،‬این می شود دانش موسیقی اما‬ ‫اگر خود موسیقی را از دیدگاهی کلی بررسی کنیم‪،‬‬ ‫می شود فلس��فه موس��یقی‪ .‬الزم به یاداوری است‬ ‫ک��ه این دو مبحث در ط��ول یکدیگرند نه درعرض‬ ‫یکدیگر‪ ،‬یعنی برای واردش��دن به فلسفه موسیقی‬ ‫باید از موس��یقی اطالعات اجمالی به دست اورد تا‬ ‫بشود فلسفه موسیقی را درک کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬تیر ‪ 15 - 1394‬رمضان ‪ 2 - 1436‬جوالی ‪ - 2015‬شماره ‪ -257‬پیاپی ‪1575‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫نظامی گنجوی‪:‬‬ ‫ای عقل مرا کفایت از تو‬ ‫جستن ز من و هدایت از تو‬ ‫من بد دل و راه بیمناکست‬ ‫چون راهنما تویی چه باکست‬ ‫تهنیت‬ ‫میالد باسعادت‬ ‫کریم اهل بیت حضرت‬ ‫امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫در ‪ 15‬رمضان سال سوم هجری قمری در خانه‬ ‫نوران��ی امیر مومنان حض��رت علی (ع) و حضرت‬ ‫فاطم��ه زهرا (س) نوزادی به دنی��ا امد که جلوه‬ ‫کرامت‪ ،‬درخش��ش و نور بود‪ .‬ایشان حضرت امام‬ ‫حس��ن مجتبی (ع) بودند که با میالدش��ان‪ ،‬قلب‬ ‫حضرت محمد(ص)‪ ،‬پیامبر گرامی اسالم را غرق‬ ‫شعف و شادمانی کردند‪.‬‬ ‫رس��ول اکرم (ص) بالفاصله پ��س از والدتش‪،‬‬ ‫ایش��ان را در اغوش گرفت و در گوش راس��تش‬ ‫اذان و در گوش چپش اقامه گفت‪ .‬س��پس براى‬ ‫او گوس��فندى قربانى کرد‪ .‬س��رش را تراش��ید و‬ ‫هم��وزن موى س��رش ‪ -‬که ی��ک درم و چیزى‬ ‫افزون بود ‪ -‬نقره به مس��تمندان داد‪ .‬پیامبر(ص)‬ ‫دس��تور داد تا س��رش را عطراگین کنند و از ان‬ ‫هنگام ایین عقیقه و صدقه دادن به هموزن موى‬ ‫سر نوزاد سنت شد‪.‬‬ ‫پیامبر اکرم (ص) به حضرت امام حس��ن (ع) و‬ ‫برادرش��ان امام حسین(ع) عالقه خاصى داشت و‬ ‫بارها مى فرمود که حس��ن و حسین فرزندان من‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حضرت ام��ام حس��ن(ع) اندکی بیش��تر از ‪7‬‬ ‫س��ال در اغوش ج��د بزرگ��وارش پیامبر گرامی‬ ‫اسالم(ص) بزرگ شد‪.‬‬ ‫حضرت امام حس��ن (ع) پس از ش��هادت پدر‬ ‫بزرگوار خود به امامت رسید‪.‬‬ ‫حضرت امام حس��ن (ع) از جهت منظر‪،‬اخالق‪،‬‬ ‫پیکر و بزرگوارى به رسول اکرم (ص) بسیار مانند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تاریخ نگاران نوشته اند‪ :‬حضرت امام حسن (ع)‬ ‫در کماالت انس��انى یادگار پدر و نمونه کامل جد‬ ‫بزرگوار خود ب��ود‪ .‬تا پیغمبر (ص) زنده بود‪ ،‬او و‬ ‫برادرش امام حسین(ع) در کنار ان حضرت جاى‬ ‫داش��تند‪ ،‬گاهى انان را بر دوش خود س��وار مى‬ ‫کرد و مى بوسید و مى بویید‪.‬‬ ‫از پیغمبر اکرم (ص) روایت کرده اند که درباره‬ ‫امام حسن (ع)و امام حس��ین (ع) مى فرمود‪ :‬این‬ ‫دو فرزند من‪ ،‬امام هس��تند خواه برخیزند و خواه‬ ‫بنش��ینند (کنای��ه از این که در هر ح��ال امام و‬ ‫پیشوایند)‪.‬‬ ‫درباره جود و بخشش حضرت امام حسن (ع) و‬ ‫همچنین حلم و گذشت ایشان‪ ،‬احادیث بسیاری‬ ‫برجای مانده است‪.‬‬ ‫پس از ش��هادت جانگداز پدر گرامی شان امیر‬ ‫مومنان حضرت علی (ع)‪ ،‬حضرت امام حسن (ع)‬ ‫ب��ه جمع مس��لمان ام��د و بر ف��راز منب��ر پدر‬ ‫گرامی شان ایستاد و فرمود‪:‬‬ ‫همانا در این ش��ب ان چنان کسى(شخصیتی)‬ ‫وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفته اند‬ ‫و ایندگان به او نخواهند رسید‪.‬‬ ‫و انگاه درباره شجاعت و جهاد و کوشش هایى‬ ‫ک��ه حضرت عل��ى (ع ) در راه اس�لام انجام داد‬ ‫و پیروزی هایى که در جنگ ها نصیب وى ش��د‪،‬‬ ‫س��خن گفت و اش��اره کرد که از مال دنیا در دم‬ ‫مرگ فقط ‪ 700‬درهم داش��ت از س��همیه اش از‬ ‫بیت المال‪.‬‬ ‫حضرت امام حس��ن (ع) انقدر به بخشندگی و‬ ‫سخاوت معروف بود که ایشان را کریم اهل بیت‬ ‫نامی ده اند‪.‬‬ ‫ایش��ان در تمام مدت امامت خود که ‪10‬سال‬ ‫طول کشید‪ ،‬با کمال بردباری و شکیبایی در برابر‬ ‫دش��منانی همچون معاویه ایس��تادگی کردند و‬ ‫پرچم صلح را برافراشته نگه داشتند‪ ،‬سرانجام در‬ ‫س��ال پنجاهم هجرى به تحریک معاویه به دست‬ ‫همس��ر خود (جعده) مسموم و شهید و در بقیع‬ ‫مدفون شدند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫حضرت امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند‪ :‬انسان تا وعده نداده ازاد است اما وقتی وعده می دهد‪ ،‬زیربار مسئولیت می رود و تا به وعده اش عمل نکند‪ ،‬رها نمی شود‪.‬‬ ‫رقابت علمی ایران با کشورهای پیشرفته‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری گفت‪:‬‬ ‫رون��د پیش��رفت عل��م در کش��ور نه تنها‬ ‫کاه��ش نیافته‪ ،‬بلکه در بس��یاری از علوم‬ ‫ب��ا کش��ورهای پیش��رفته جه��ان رقابت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد فره��ادی در‬ ‫دیدار با رییس سازمان بسیج دانشجویی‬ ‫و مس��ئوالن بسیج دانش��جویی برخی از‬ ‫دانش��گاه های تهران‪ ،‬بر مشارکت هر چه‬ ‫بیش��تر اعضای تش��کل های دانش��جویی‬ ‫در انجام برنامه های فرهنگی دانش��گاه ها‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ .‬وی در بخ��ش دیگ��ری‬ ‫از س��خنان خ��ود‪ ،‬ب��ا تاکید ب��ر تجهیز‬ ‫ازمایش��گاه های دانش��گاه ها و مراک��ز‬ ‫پژوهش��ی کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال جاری‬ ‫برای تجهیز ازمایش��گاه های دانش��گاهی‬ ‫ردیف بودجه مس��تقلی اختصاص داده ایم‬ ‫و در کن��ار ان‪ ،‬ش��بکه ازمایش��گاه های‬ ‫مرج��ع را راه ان��دازی کرده ایم ت��ا مراکز‬ ‫اموزش عالی بتوانند به راحتی از امکانات‬ ‫ازمایشگاهی یکدیگر استفاده کنند‪ .‬وزیر‬ ‫علوم درباره دانش��گاه های نس��ل س��وم و‬ ‫کار افری��ن نیز افزود‪ :‬ما برای رس��یدن به‬ ‫دانشگاه های نسل س��وم و کارافرین باید‬ ‫خبرگزاری های جدید تاسیس نمی شوند‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی با اشاره به وجود‬ ‫‪ 46‬خبرگزاری در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬تاسیس خبرگزاری‬ ‫جدید فعال در دس��تور کار‬ ‫ما نیست‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫عل��ی جنت��ی در ضیافت‬ ‫افطاری دولت با اصحاب رسانه گفت‪ :‬در‬ ‫این دوره تالش وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی بر این بوده ک��ه فرایند صدور‬ ‫مجوز نشریه ها به حداقل برسد‪ .‬قبال بین‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 10‬سال این فرایند طول می کشید‬ ‫تا نش��ریه ای مجوز بگی��رد اما هم اکنون‬ ‫به ط��ور میانگین این مجوزها در مدت ‪3‬‬ ‫ماه صادر می شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه تاکن��ون در ای��ن‬ ‫دولت هزار و ‪ 761‬نش��ریه‬ ‫مج��وز گرفته ان��د گف��ت‪:‬‬ ‫جلس��ات هیات نظارت بر‬ ‫مطبوعات به ط��ور دائمی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪862 .‬‬ ‫پایگاه خبری داریم که در‬ ‫ای��ن دوره به ‪ 143‬پای��گاه خبری مجوز‬ ‫داده ای��م و امادگی ان را داریم که برای‬ ‫صده��ا پایگاه خبری دیگ��ر مجوز صادر‬ ‫کنی��م‪ .‬جنتی اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫ت�لاش کردیم تا هم��ه فعالیت های این‬ ‫دوره به ش��کل الکترونیک باش��د‪ .‬برای‬ ‫همین‪ ،‬ام��روز دیگر نیازی ب��ه مراجعه‬ ‫حضوری نیس��ت و همه کارها در سامانه‬ ‫الکترونیک انجام می شود‪.‬‬ ‫بحران اب در تابستان‬ ‫روزی‪ ،‬روزگاری قری��ه ته��ران قب��ل از‬ ‫اینک��ه پایتخ��ت ش��ود و پی��ش از روی‬ ‫کارام��دن سلس��له قاجاری��ه و اینک��ه‬ ‫اقامحمدخان قاجار این روستا را به عنوان‬ ‫پایتخت انتخاب کند‪ ،‬روستای سرسبزی‬ ‫ب��ود ک��ه اب گوارای��ی داش��ت و تهران‬ ‫درحقیق��ت یک نقطه ییالقی ب��ود اما با‬ ‫گذش��ت ‪ 3‬قرن از پایتخت شدن تهران‪،‬‬ ‫ای��ن ابرش��هر‪ ،‬این روزها در ت��ب گرما و‬ ‫بی اب��ی می س��وزد و‪ ...‬ابرش��هری که در‬ ‫این زم��ان‪ ،‬روزها نزدیک ب��ه ‪15‬میلیون‬ ‫جمعیت با محاسبه شهرک های اطرافش‬ ‫دارد معضل بزرگش کم ابی و بحران اب‬ ‫اس��ت‪ .‬کجا هستند گذشتگانی که تهران‬ ‫برنامه ها و رشته های تحصیلی دانشگاهی‬ ‫را بازبینی و بازنگری کنیم تا این رشته ها‬ ‫حالتی کارامد و کاربردی داش��ته باشند‬ ‫و همچنی��ن در ای��ن زمینه رش��ته هایی‬ ‫را ک��ه در دنیای ام��روزی دیگر کاربردی‬ ‫ندارند ح��ذف کنیم‪ .‬فره��ادی همچنین‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه رهب��ر معظ��م انقالب بر‬ ‫ارتق��ای کیفی��ت ام��وزش عالی کش��ور‬ ‫تاکی��د فراوان داش��ته اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫طرح‪ ،‬امایش اموزش عالی مراحل پایانی‬ ‫خود را می گذران��د و پس از تصویب این‬ ‫طرح مواردی از قبیل پذیرش دانش��جو‪،‬‬ ‫ارائ��ه خدم��ات‪ ،‬بودجه و س��ایر امکانات‬ ‫دانش��گاه های کش��ور براس��اس ظرفیت‪،‬‬ ‫اس��تعدادها و امکان��ات مناط��ق مختلف‬ ‫کشور انجام می شود‪ .‬وی افزایش پذیرش‬ ‫دانشجویان خارجی را از دیگر فرمایشات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪21‬هزار دانش��جوی خارجی در‬ ‫دانش��گاه های کش��ور تحصی��ل می کنند‬ ‫که این میزان بای��د به ‪20‬درصد ظرفیت‬ ‫پذیرش دانش��گاه های کشور افزایش یابد‬ ‫و البت��ه اولوی��ت پذیرش با کش��ور های‬ ‫مسلمان‪ ،‬دوست و همسایه است‪.‬‬ ‫ایجاد بستر فناورانه برای انتشار ازاد اطالعات‬ ‫معاون حقوقی رییس جمهوری‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اجرای��ی ش��دن‬ ‫قان��ون انتش��ار و دسترس��ی‬ ‫ازاد ب��ه اطالع��ات‪ ،‬زمان ب��ر و‬ ‫نیازمن��د بس��ترهای فناوران��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش مه��ر‪ ،‬الهام‬ ‫امین زاده گفت‪ :‬اطالعات تمام‬ ‫سازمان های دولتی و خصوصی به نحوی‬ ‫برای مردم ش��فاف و قابل دسترس باشد‬ ‫که مردم بتوانن��د در تصمیم گیری هایی‬ ‫که در این��ده انجام می دهن��د‪ ،‬بهترین‬ ‫تصمیم ها را بگیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه ای��ن کار زمان بر و‬ ‫نیازمن��د بس��ترهای فناورانه اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه استان س��منان نامزد شده‬ ‫که این قانون را در سطح استان عملیاتی‬ ‫کن��د و ب��ه زودی ای��ن‬ ‫موضوع در همه اس��تان ها‬ ‫هم ش��کل گی��رد‪ .‬معاون‬ ‫حقوق��ی رییس جمه��ور‬ ‫درباره میزان امیدواری اش‬ ‫ب��ه اجرای منش��ور حقوق‬ ‫شهروندی که از سوی این‬ ‫معاونت تدوین ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫موضوع حقوق شهروندی در ‪ 2‬سال اخیر‬ ‫گفتم��ان غالب پیدا ک��رده و در فرهنگ‬ ‫ایرانی جا افتاده است؛ این گفتمان دارای‬ ‫مولفه های فرهنگ اعتدال‪ ،‬غیرسیاس��ی‬ ‫و خدمت رس��انی شایسته به مردم است‪.‬‬ ‫امی��ن زاده افزود‪ :‬اجرای منش��ور حقوق‬ ‫شهروندی نیازمند اطالع رسانی بیشتر به‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫این تهران گرم و بی اب‬ ‫را منطقه ای ییالقی می دانستند‪ ،‬افسوس‬ ‫از ان حوض های قدیمی پراب در تهران‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪ 19‬درص�د بارندگ�ی‬ ‫درتهران‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران عنوان کرد‪ :‬میزان بارندگی پایتخت‬ ‫از ابتدای سال ابی یعنی از ابتدای مهرماه‬ ‫‪ 1393‬تاکنون افزون بر ‪ 266‬میلیمتر بوده‬ ‫که در مقایس��ه با امار دراز مدت ‪46‬س��اله‬ ‫ک��ه حد معمول ان ‪330‬میلیمتر اس��ت‪،‬‬ ‫‪19‬درصد کاهش را نشان می دهد‪ .‬خسرو‬ ‫ارتقایی‪ ،‬با اش��اره به اخرین وضعیت امار‬ ‫بارندگی در استان تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مسئله موجب تشدید وضعیت بحران ابی‬ ‫عکس روز‬ ‫همه کرامت ما مال کودکان در روز اکرام‬ ‫ش��ده که البته ورود به فصل تابس��تان و‬ ‫گرم��ای ه��وا نیز در این امر بی تاثیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه در روزهای‬ ‫ابتدای��ی س��ال جاری وضعی��ت بارندگی‬ ‫خوبی داش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه از نیمه‬ ‫ت تا به امروز بارندگی جدی در‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫سطح استان نبوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطق��ه ای تهران حاصل بارندگی ها را‬ ‫تجمیع ‪200‬میلیون مترمکعب اب پشت‬ ‫سدها عنوان و اظهار کرد‪ :‬براساس اخرین‬ ‫امار وضعیت ذخایر در سد امیرکبیر ‪182‬‬ ‫میلیون‪ ،‬س��د لتیان ‪70‬میلیون‪ ،‬س��د الر‬ ‫‪149‬میلیون‪ ،‬س��د طالقان ‪246‬میلیون و‬ ‫سد ماملو ‪ 167‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫‹ ‹خالی شدن ‪48‬درصد مخازن اب‬ ‫سدها‬ ‫مه�ر‪ :‬میزان اب ذخیره ش��ده در مخازن‬ ‫س��دهای کش��ور در ابت��دای تابس��تان‬ ‫س��ال جاری نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪۳ ،‬میلیارد و ‪۸۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب کمتر ش��ده و ‪۴۸‬درصد کل‬ ‫مخازن نیز خالی است‪ .‬حجم اب ورودی‬ ‫به مخازن س��دهای کشور از ابتدای سال‬ ‫ابی جاری تا پایان هفته نخس��ت تیرماه‬ ‫به ‪۲۵‬میلی��ارد و ‪۳۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫رسیده که این میزان در مدت مشابه سال‬ ‫ابی گذش��ته ‪۲۹‬میلی��ارد و ‪۲۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گزارش شده بود‪.‬‬ ‫ثبت جهانی تبریز و اصفهان‬ ‫معاون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری از ثبت ‪ 2‬شهر اصفهان و‬ ‫تبریز در شورای جهانی صنایع دستی «دبلیوسی سی»‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهم��ن نامورمطلق بیان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون در حوزه صنایع دستی‪ ،‬شهر یا مکانی را‬ ‫ثبت نکرده بودیم‪ .‬نمایشگاه صنایع دستی ‪ 20‬خرداد‬ ‫س��ال جاری و همچنین نشس��ت تخصصی منطقه ای‬ ‫غرب اس��یا که همزمان با ان انجام شد‪ ،‬موجب شد‪،‬‬ ‫فکرهای تازه ای به ذهن مان برس��د و اتفاقات تازه ای‬ ‫در عرص��ه بین الملل بیفتد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین اتفاقات این بود که پیش از این تاریخ‪ ،‬فقط‬ ‫‪ 2‬هنرمند ما عضو ش��ورای جهانی بودند‪ ،‬اما درحال‬ ‫حاضر این هنرمندان بیش از ‪ 10‬نفر هستند و هرچه‬ ‫این تعداد افزایش یابد‪ ،‬قدرت چانه زنی ما در سازمان‬ ‫جهان��ی صنایع دس��تی باال م��ی رود و ارتباطات ما با‬ ‫همتایان خود و نمایشگاه های دیگر بیشتر می شود‪.‬‬ ‫تاللو کالم موال‬ ‫راز داری (‪)6‬‬ ‫شش��مین بخ��ش از فرمان م��والی متقیان علی‬ ‫علیه الس�لام به مالک اش��تر نخعی فرمانده س��پاه‬ ‫ایشان و فرمانروای مصر به موضوع مهم «راز داری»‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫از رعی��ت‪ ،‬انان که عیب جوترند از خود دور کن‪،‬‬ ‫زیرا مردم عیوبى دارند که والى در پنهان داشتن ان‬ ‫از همه س��زاوارتر است‪ ،‬پس مبادا انچه بر تو پنهان‬ ‫است اشکار گردانى و انچه که هویداست بپوشانى‪،‬‬ ‫که داورى در انچه از تو پنهان است با خداى جهان‬ ‫مى باش��د‪ ،‬پس چن��دان که مى توانى زش��تى ها را‬ ‫بپوشان‪ ،‬تا ان را که دوست دارى بر رعیت پوشیده‬ ‫ماند‪ ،‬خدا بر تو بپوشاند‪ .‬گره هر کینه اى را در مردم‬ ‫بگش��اى و رشته هر نوع دش��منى را قطع کن و از‬ ‫انچه که در نظر روشن نیست کناره گیر‪ .‬در تصدیق‬ ‫س��خن چین شتاب مکن‪ ،‬زیرا سخن چین گرچه در‬ ‫لباس اندرزدهنده ظاهر مى شود اما خیانتکار است‪.‬‬ ‫در سایه رمضان‬ ‫روز اکرام در ماه رمضان‬ ‫پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان‪ ،‬میالد باسعادت‬ ‫فرزند ارش��د حض��رت امیرمومن��ان(ع) و حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) دومین امام شیعیان جهان حضرت‬ ‫امام حسن مجتبی(ع) است که روز اکرام نام گرفته‬ ‫است‪ .‬در این روز روزه داران عزیز باید بیش از پیش‬ ‫به فک��ر ایتام و نیازمندان‪ ،‬فقیران و‪ ...‬باش��ند و در‬ ‫سفره های افطار خود مستمندان را دریابند‪.‬‬ ‫‹ ‹میدان مسابقه رمضان‬ ‫فارس‪ :‬امام حسن مجتبی(ع) در روایتی ماه مبارک‬ ‫رمضان را میدان مس��ابقه برای رسیدن به سعادت‬ ‫در مس��یر اطاعت الهی از س��وی بن��دگان خداوند‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬ایشان خود به این ماه بسیار اهتمام‬ ‫داش��تند و حتی ادعیه زیادی نیز از ایش��ان درباره‬ ‫م��اه مبارک رمضان باقی مانده اس��ت‪ .‬ب��ه نقل از‬ ‫کت��اب «اقبال االعمال» ایش��ان درب��اره روزه داری‬ ‫ک دعاى ‬ ‫می فرمایند‪ :‬ه��ر روزه دارى هنگا م افطار ی ‬ ‫ن لقم ه افطار بگو‪:‬‬ ‫س در اولی�� ‬ ‫اجابت ش��د ه دارد‪ .‬پ ‬ ‫ ‬ ‫ش تو فراگیر و‬ ‫«به نام خ��دا‪ ،‬اى خدایى ک ه ام��رز ‬ ‫ع است ‪ ،‬مرا ببخش ‪ ».‬ایشان در حدیث دیگری‬ ‫وسی ‬ ‫به نقل از پیامبر اس�لام(ص) کمک به برادر مومن‬ ‫را حتی از روزه داری و شب زنده داری برای عبادت‬ ‫نی��ز واالتر دانس��ته اند‪ .‬امام حس��ن مجتبی(ع) در‬ ‫حدیثی می فرمایند‪ :‬خداون��د متعال ماه رمضان را‬ ‫ب��راى بندگان خود میدان مس��ابقه ق��رار داد‪ .‬پس‬ ‫ع��ده اى در ان ماه با اطاعت و عبادت به س��عادت‬ ‫و خوش��نودى اله��ى از یکدیگ��ر س��بقت خواهند‬ ‫گرفت و گروهى از روى بى توجهى و س��هل انگارى‬ ‫خس��ارت و ضرر مى کنند‪ .‬بنابراین انچه برگرفته از‬ ‫احادیث امام حسن(ع) است کسب عبادت‪ ،‬اطاعت‬ ‫و خوش��نودی خدا در ماه مبارک رمضان و اهتمام‬ ‫در این مسیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح اکرام ایتام‬ ‫ایرنا‪ :‬طرح ه��ای اکرام ایتام و محس��نین‪ ،‬از جمله‬ ‫طرح هایی هستند که کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫به منظور استفاده از مشارکت مردمی در رسیدگی‬ ‫ب��ه نیازمن��دان اج��را می کند‪ .‬ط��رح اک��رام ایتام‬ ‫اختص��اص ب��ه کودکان��ی دارد که پدر خ��ود را از‬ ‫دس��ت داده اند یا پ��در و مادر انه��ا از یکدیگر جدا‬ ‫شده اند و زیر سرپرس��تی مادرشان هستند یا اینکه‬ ‫پدرش��ان در قید حیات است اما به هردلیل قادر به‬ ‫تامین معاش خانواده نیس��ت‪ .‬مدیرکل حمایت های‬ ‫اجتماع��ی کمیته امداد امام خمینی(ره) در این باره‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬طرح اکرام (ایتام و محس��نین) چند‬ ‫سالی اس��ت که با هدف حمایت از ایتام و کودکان‬ ‫خانواده ه��ای نیازمن��د به هم��ت کمیت��ه امداد و‬ ‫مش��ارکت حامیان خیر ش��کل گرفت و توانست در‬ ‫مسیر خود به تعالی قابل توجهی دست یابد‪.‬‬ ‫رضا نوروزی افزود‪ :‬براس��اس امار به دس��ت امده‬ ‫حدود ‪247‬هزار و ‪ 701‬نفر از کودکان مشمول طرح‬ ‫اکرام زیر حمایت ‪829‬هزار و ‪ 108‬حامی هستند‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول به طور متوسط سرانه ماهانه‬ ‫دریافت نق��دی از حامیان ایتام بی��ش از ‪244‬هزار‬ ‫ریال در س��ال گذشته بود که نسبت به دوره مشابه‬ ‫قبل این دریافتی ‪7/45‬درصد رشد داشته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!