روزنامه صمت شماره 235 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 235

روزنامه صمت شماره 235

روزنامه صمت شماره 235

‫چشم ژرمن ها‬ ‫به افتاب کرمان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪1436‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2015‬‬ ‫سال بیست وششم دوره جدید شماره ‪ 235‬پیاپی ‪ 32 1553‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫المانی ها در حوزه انرژی های نو و خورشیدی به دستاوردهای‬ ‫خوبی رسیده اند و در دنیا از مدعیان این فناوری هستند‪ ،‬انها‬ ‫اکنون قص��د دارند این فناوری را به اس��تان کرمان بیاروند‬ ‫و در چن��د بخش این اس��تان کش��ورمان در انرژی های نو و‬ ‫خورش��یدی س��رمایه گذاری کنند‪ .‬س��فیر المان که چندی‬ ‫پیش به اس��تان کرمان سفر کرده بود‪ ،‬در دیداری با اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی کرمان گفته بود‪ :‬نس��بت به مذاکرات هسته ای‬ ‫خوش بین هس��تیم و امید است همکاری ما با ایران فقط به‬ ‫زمینه اقتصادی محدود نش��ود بلک��ه در کنار ان زمینه های‬ ‫فرهنگی هم مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید‪ ،‬امیدوار به پرداخت یارانه‬ ‫صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رشد تقاضا با افزایش‬ ‫تسهیالت خرید خودرو‬ ‫‪11‬‬ ‫سهم ایران در بازار جهانی‬ ‫نفتاحیامی شود‬ ‫‪30‬‬ ‫اقتصاد بازار میوه‬ ‫ازاد یا کنترل شده؟‬ ‫کاهش تصدیگری دولت‬ ‫عاملی برای اشتغالزایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بانک ها تکلیفی برای‬ ‫حمایت از بورس ندارند‬ ‫کشتی تجارت با روس ها‬ ‫به اب افتاد‬ ‫‪20‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در معدن ‪ ،‬رویا یا واقعیت؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪27‬‬ ‫پرداخت یارانه‬ ‫به تولیدکننده واقعی‬ ‫انرژی‪ ،‬سهمی عادالنه‬ ‫برای همه نسل ها‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫محمدرضا خان محمدی خرمی‬ ‫نایب رییس کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫صنعتی سازی‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫اعطای وام‬ ‫خرید خودرو‬ ‫رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردبیل‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫سید حامد عاملی‬ ‫‪3‬‬ ‫خیابان هایی که‬ ‫پیاده راه شدند‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الهام فالح منشادی‬ ‫کارشناس پژوهشی مرکز مطالعات‬ ‫و برنامه ریزی شهر تهران‬ ‫‪22‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انرژی‬ ‫سهمی عادالنه‬ ‫برای همه نسل ها‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از ان زم��ان که انتوان دوس��نت اگزوپری – نویس��نده کتاب‬ ‫جاودانه ش��ازده کوچولو ـ تذکر مهم خود را به جوامع مس��ت از‬ ‫انقالب صنعتی اروپا داد ـ که البته بعدها روزولت رییس جمهوری‬ ‫وقت امریکا هم در س��خنرانی تاریخی اش به ان اس��تناد و تاکید‬ ‫ک��رد ـ که «ما ن��ه وارثان ثروت امروز‪ ،‬بلکه امانت داران س��رمایه‬ ‫فرزندان مان هستیم»؛ هیچ گاه به قدر امروز‪ ،‬در گردنه های پرپیچ‬ ‫و خم این عمر کوتاه‪ ،‬به غفلت بزرگ مان پی نبرده و نیندیش��یده‬ ‫بودی��م و امروز اس��ت که با ن��گاه به چهره معص��وم فرزندان مان‬ ‫می فهمیم که میراث اس�لاف‪ ،‬فقط حق ما نیس��ت و همچنانکه‬ ‫گذش��تگان‪ ،‬سهم ما را ـ در فردای شان ـ حراست کرده و تحویل‬ ‫ما دادند‪ ،‬ما نیز مس��ئولیم تا س��هم فرزندان و اخالف مان را ـ که‬ ‫به امانت نزد ماست ـ به سالمت تقدیم انان کنیم؛ و شاید بتوان‬ ‫در س��ایه چنی��ن نگرش مس��ئوالنه و بینش انس��انی‪ ،‬بر مصرف‬ ‫مسرفانه ای که امروز حاکم بر رفتار ما با منابع زیست محیطی مان‬ ‫است‪ ،‬تجدیدنظری اگاهانه کنیم‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬ذخایر زیرزمینی (نظیر س��وخت های فس��یلی) و معادن‪،‬‬ ‫منابع��ی تجدیدپذیر و قابل بازیافت نیس��تند ـ یا الاقل در کوتاه‬ ‫زمان‪ ،‬چنین نخواهند بود ـ بنابراین مصرف بی رویه و نامسئوالنه‬ ‫انها‪ ،‬نه فقط اینده کره خاکی را به مخاطره خواهد انداخت‪ ،‬بلکه‬ ‫می توان��د بر رفتار و اخالق امروز و فردای ملت ها نیز تاثیر س��وء‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫اگ��ر ما ب��رای ایندگان‪ ،‬هیچ ارزش و س��همی قائل نباش��یم و‬ ‫ب��ا نگاهی متجاوزانه حق ان��ان را نادیده بگیری��م‪ ،‬نمی توانیم از‬ ‫تجاوزات امروز و فردای بیگانگان به مرزهای جغرافیایی‪ ،‬گالیه مند‬ ‫ش��ویم و زیاده خواهی ها و افراط گری های س��لطه جویان امروز را‬ ‫غیرانسانی تر از تجاوزات نسل حالی بدانیم که به سرمایه هایی که‬ ‫از اخالف‪ ،‬در نزد ما به امانت گذاشته شده و بخشی از ان متعلق‬ ‫به ایندگان است‪ ،‬بی حرمتی و ناسپاسی می کنند!‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬توزیع نابرابر مناب��ع در جغرافیای مختلف این‬ ‫س��یاره‪ ،‬کش��ورهای برخوردار از این ذخایر ارزشمند را در سایه‬ ‫تهدی��د و جنگ دائمی قرار داده اس��ت و رقابت ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫س��کان رهب��ری را در پس پرده سیاس��ت و در پن��اه توجیهات‬ ‫امنیتی‪ ،‬در دست دارند‪.‬‬ ‫در این میان خاورمیانه که به دلیل وجود ذخایر انبوه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و س��ایر معادن غنی از کانی های ارزشمند‪ ،‬به الدورادوی غربی ها‬ ‫و کش��ورهای تش��نه توسعه تبدیل ش��ده‪ ،‬بیش از هر جغرافیای‬ ‫دیگری‪ ،‬در اتش جنگ های بی بنیاد و بی دلیل می سوزد‪.‬‬ ‫جنگ های��ی که از ان رو بی پایان به نظر می رس��ند که حضور‬ ‫ناوگان های جنگی و ارتش های پیش��اهنگ و دیده بان ابرقدرت ها‬ ‫را در ای��ن خطه زرخیز و ثروتمن��د‪ ،‬توجیه کنند و مادام که این‬ ‫ذخایر وجود دارند و تامین کننده نیازهای صنایع ان سوی اب ها‬ ‫و مزیت رقابتی محصوالت ان کش��ورها به ش��مار می روند‪ ،‬غرب‬ ‫همچنان همس��ایه دیوار به دیوار مرزهای حاش��یه خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان باقی خواهد ماند!‬ ‫می دانیم که جنگ امروز «نف��ت»‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور‪،‬‬ ‫جایگزینی به نام «اب» خواهد داش��ت و جنگ های هزاره سوم‪،‬‬ ‫بیش از هر چیز بر س ِر منابع ابی شکل خواهند گرفت‪ .‬منابعی که‬ ‫کش��ورهای نفت خیز امروز خاورمیانه‪ ،‬از ان کم بهره اند و بعید به‬ ‫نظر می رسد که تا ان زمان‪ ،‬کشورهای قدرتمند غربی که از وفور‬ ‫مناب��ع ابی برخوردارند‪ ،‬به قدر ام��روز خاورمیانه‪ ،‬خود را یتیمی‬ ‫وابس��ته به سایه پدرخوانده های بیگانه و به ویژه شرق تصور کنند‬ ‫و مناب��ع ابی خود را با همان دس��ت و دلب��ازی که امروز در هبه‬ ‫کردن های منابع انرژیک و س��وختی این منطقه حس می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ا مردم دیگر نقاط جهان تقس��یم کنند و از ابرها و س��فره های‬ ‫زیرزمینی و رودها و دریاچه های خود‪ ،‬سهم چندانی برای دیگران‬ ‫قائل شوند!‬ ‫اما این فقط «اینده نزدیک» نیست که پر از کابوس «تشنگی»‬ ‫و درد بی فرج��ام کش��ورهای کویری اس��ت ـ میراثی که ما برای‬ ‫فرزندان مان به جای می گذاریم! ـ بلکه متاسفانه حتی انچه امروز‬ ‫نیز ان را «ثروت ملی» می خوانیم و یگانه س��رمایه مادی و ارزان‬ ‫ما برای نیل به توس��عه اس��ت‪ ،‬رویای ش��یرین خواب کشورهای‬ ‫نفت خی��ز منطقه را تعبیر نکرده و دس��تاوردی ک��ه ارزویش را‬ ‫داریم‪ ،‬محقق نس��اخته اس��ت و س��تون های دودی ک��ه از نقطه‬ ‫به نقطه کش��ورهای عرب منطقه به اس��مان بلند است و صدای‬ ‫ضجه ه��ای دردناکی که از حنجره های خش��کیده پیر و جوان به‬ ‫گوش می رسد‪ ،‬گواه این واقعیت است که کارگردانان این سناریو‪،‬‬ ‫به س��رعت فرصت های حال ملت های توسعه نیافته منطقه را در‬ ‫حریق ش��عله های بغ��ض و نفرت قومی و مذهبی می س��وزانند و‬ ‫مادام که این خش��ونت ها ـ که جز ملعبه هایی سیاسی نیستند!‪-‬‬ ‫همچنان ش��عله ورند و خانمان سوز‪ ،‬س��ود حاصل از پررونق ترین‬ ‫بازار کس��ب وکار جه��ان که متعلق ب��ه «انرژی» اس��ت‪ ،‬نصیب‬ ‫انان��ی می ش��ود که عروس��ک بازان این ت��راژدی خونبارند و این‬ ‫خیمه شب بازی سیاه را مدیریت می کنند!‬ ‫و بعی��د به نظر می رس��د که بعد از گذر از این تابس��تان داغ و‬ ‫پرنعمت و در ش��امگاهی که افتاب نفت غروب می کند‪ ،‬بتوان در‬ ‫بی س��رپناهی زمستان استخوان سوز فردای بی نفت‪ ،‬فقر و ناداری‬ ‫اقتصادی را تحمل کرده و تاب اورد‪.‬‬ ‫و این واقعیت ش��ومی است که می توان هم اکنون نیز ان را در‬ ‫فاصل��ه ای کمی ان س��وتر از دهانه چاه های نف��ت در حال َفوران‬ ‫ام��روز منطقه دید‪ .‬تصویری گویا و دهش��ت انگیز از اینده ای که‬ ‫بسیار نزدیک است و در کمین همه ماست!‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هیات پارلمان اروپا در تهران‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به سابقه خوب همکاری های‬ ‫اقتصادی و تجاری میان کش��ورهای اروپای��ی و ایران گفت‪ :‬همکاری‬ ‫اقتصادی میان ایران و اروپا تامین کننده منافع مشترک طرفین بوده و‬ ‫در این راستا رایزنی و گفت وگو میان نمایندگان مجالس تسهیل کننده‬ ‫مبادالت تجاری و اقتصادی فیمابین باشد‪ .‬به گزارش خبرگزاری خانه‬ ‫ملت‪« ،‬المار بروک» رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا که در‬ ‫راس هیاتی از اعضای این پارلمان به ایران سفر کرده است‪ ،‬بعدازظهر‬ ‫دی��روز با علی الریجانی دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬وی در ابتدای این‬ ‫دیدار با اش��اره به سابقه خوب همکاری های اقتصادی و تجاری میان‬ ‫کشورهای اروپایی و ایران گفت‪ :‬همکاری اقتصادی میان ایران و اروپا‬ ‫تامین کنن��ده منافع مش��ترک طرفین بوده و در این راس��تا رایزنی و‬ ‫گفت وگو میان نمایندگان مجالس تس��هیل کننده مبادالت اقتصادی‬ ‫فیمابین باش��د‪ .‬الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‬ ‫ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا گفت‪ :‬مبارزه مشترک ایران و‬ ‫اروپا با پدیده قاچاق مواد مخدر از افغانستان و ترانزیت ان به اروپا از‬ ‫موضوعات مهم در همکاری های فیمابین است‪.‬‬ ‫ایران در یک قدمی عضویت رسمی در سازمان شانگهای‬ ‫همه کشورهای منطقه در نبرد با تروریسم مشارکت کنند‬ ‫ش��د پیش بینی می ش��ود که «رش��ید عالم اف»‬ ‫سفیر تاجیکس��تان در چین نیز به عنوان دبیرکل‬ ‫س��ازمان همکاری های شانگهای انتخاب شود که‬ ‫ای��ن انتخاب به دلیل روابط خوب تاجیکس��تان با‬ ‫ایران در پذیرش کش��ورمان به عنوان عضو اصلی‬ ‫شانگهای تاثیر دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس تحلیل رس��انه های تاجیکی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د در ص��ورت پذیرفت��ه ش��دن نماینده‬ ‫تاجیکس��تان به عن��وان دبیرکل این س��ازمان و‬ ‫همچنین پیشنهاد مسکو‪ ،‬در جلسه اتی اجالس‬ ‫شانگهای‪ ،‬ایران که هم اکنون به عنوان عضو ناظر‬ ‫در این س��ازمان حضور دارد‪ ،‬به عنوان عضو اصلی‬ ‫این سازمان انتخاب شود‪.‬‬ ‫مشکل کمک کنند‪ .‬پنجم اینکه انهایی که اکنون‬ ‫به افراطی گری و تروریسم کمک می کنند‪ ،‬ممکن‬ ‫است فردا قربانی این ایده های شیطانی باشند‪.‬‬ ‫ظری��ف همچنین درب��اره «سیاس��ت دوگانه»‬ ‫برخی کش��ورها در نبرد با تروریسم و تالش برای‬ ‫اس��تفاده از افراطی های داعش برای دستیابی به‬ ‫اهداف سیاسی خود هشدار داد‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه کش��ورمان گف��ت‪ :‬ای��ران اماده‬ ‫همکاری با روسیه در حوزه صادرات گاز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مایل هس��تیم با س��ایر کش��ورها‪ ،‬از‬ ‫جمله روس��یه در تامین ان��رژی جهان همکاری‬ ‫کنیم چرا که فرصت های بسیاری برای تعامل در‬ ‫زمینه منابع انرژی موجود است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د در ص��ورت پذیرفته ش��دن‬ ‫نماینده تاجیکستان به عنوان دبیرکل این سازمان‬ ‫و همچنین پیشنهاد مسکو‪ ،‬در جلسه اتی اجالس‬ ‫شانگهای‪ ،‬ایران به عنوان عضو اصلی این سازمان‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر‬ ‫کشور جمهوری اسالمی ایران در نشست وزیران‬ ‫کشور سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خبرگزاری رسمی دولت که‬ ‫خبرن��گار ان در محل برگزاری این نشس��ت نیز‬ ‫حضور داشت از احتمال عضویت رسمی ایران در‬ ‫سازمان شانگهای خبر داد‪.‬‬ ‫بر این اساس و بنا به گمان هز نی های رسانه های‬ ‫تاجیک‪ ،‬به موجب پیش��نهاد روس��یه و همچنین‬ ‫مس��اعدت تاجیکس��تان‪ ،‬ایران در جلس��ه سال‬ ‫جاری میالدی سران کش��ورهای عضو شانگهای‬ ‫در روس��یه‪ ،‬از عضو ناظر به عضو رس��می تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس مباحث جلسه شورای وزیران خارجه‬ ‫سازمان همکاری شانگهای که در دوشنبه برگزار‬ ‫دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام از رد طرح‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره استانی و شهرستانی‬ ‫شدن انتخابات مجلس در نشست دیروز مجمع خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صد او سیما‪ ،‬محسن رضایی‬ ‫در نشس��تی خبری گفت‪ :‬طرح جدید و پیش��نهاد‬ ‫مجلس شورای اس�لامی این بود که ایده استانی و‬ ‫شهرستانی شدن انتخابات مجلس در سیاست های‬ ‫کلی انتخابات دیده شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان گف��ت‪ :‬همه‬ ‫کشورهای خاورمیانه باید در نبرد با تروریسم در‬ ‫این منطقه مشارکت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدج��واد ظری��ف در‬ ‫مصاحبه با تلویزیون روس��یه ‪ ۲۴‬افزود‪ :‬معتقدیم‬ ‫همه کش��ورهای منطق��ه باید علیه تروریس��م و‬ ‫افراطی گ��ری بجنگند‪ ،‬به برق��راری صلح و ثبات‬ ‫اوض��اع کم��ک کنند و ب��ه اف��راد نیازمند کمک‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش خبرگزاری صدا و س��یما به‬ ‫نقل از ایتارتاس‪ ،‬ظریف گفت‪ :‬ما درباره همه این‬ ‫مسائل موضعی تثبیت شده داریم‪ .‬نخستین محور‬ ‫موضع ما این اس��ت که مردم کش��ورهای منطقه‬ ‫بای��د خودش��ان درب��اره سرنوشت ش��ان تصمیم‬ ‫بگیرند‪ .‬دومین محور این اس��ت که این مس��ائل‬ ‫فقط راه حلی صلح امیز دارند‪ .‬سوم اینکه هرگونه‬ ‫فعالی��ت نظام��ی در منطقه فقط به بدتر ش��دن‬ ‫اوضاع می انجامد و به جنگ با تروریس��م کمکی‬ ‫نمی کند‪ .‬چه��ارم اینکه کش��ورهای منطقه باید‬ ‫به جای اینکه بخش��ی از درگیری باشند‪ ،‬به حل‬ ‫طرح استانی شدن انتخابات از دستور کار مجمع خارج شد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موافق��ان و‬ ‫مخالف��ان بحث های طوالنی‬ ‫در ای��ن باره کردن��د و وقت‬ ‫قابل توجه��ی از جلس��ه ب��ه‬ ‫همی��ن موض��وع اختصاص‬ ‫یافت؛ عده ای از منافع طرح‬ ‫صحبت کردند و گفتند این‬ ‫موجب خواهد شد افراد نخبه و با قابلیت های بیشتر‬ ‫وارد مجلس شوند‪ .‬عده ای نیز از نواقص طرح سخن‬ ‫پروتکل الحاقی‪ ،‬ابزار اثبات مدعای ما است‬ ‫عل��ی خرم‪ ،‬نماینده پیش��ین ایران در مقر اروپایی س��ازمان ملل‪،‬‬ ‫قیاس ایران و عراق را قیاس مع الفارق می داند و معتقد است هیچ گاه‬ ‫‪ 7‬وزیر خارجه کش��ورهای قدرتمن��د دنیا روزهای متمادی را صرف‬ ‫مذاکره درباره عراق نکردند‪.‬‬ ‫عل��ی خ��رم در گفت وگو ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬نزدیک به ‪ 2‬س��ال قبل‬ ‫ماموریتی به تیم مذاکره کننده هس��ته ای کش��ورمان داده شد که از‬ ‫ی��ک طرف صنعت هس��ته ای را حفظ ک��رده و از طرف دیگر تالش‬ ‫کنند تحریم ها علیه کش��ورمان لغو شود و در این زمینه برنامه اقدام مشترکی تدوین شد که دو‬ ‫بخش موقت و دائم داشت‪.‬‬ ‫خرم اضافه کرد‪ :‬برای اینکه اژانس بین المللی انرژی اتمی صلح امیز بودن فعالیت های هسته ای‬ ‫ایران را تایید کند‪،‬باید بتواند با کمک پروتکل الحاقی هرگاه الزم بود از ایران بازدید و اعالم کند‬ ‫ک��ه ایران فعالیت ه��ای پنهانی ندارد‪ .‬خرم همچنین درباره اقدام��ات منتقدان تیم مذاکره کننده‬ ‫هسته ای و اینکه گاه می گویند این انتقادات قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این قبیل اقدامات در صورتی به نفع تیم مذاکره کننده است که با هماهنگی مذاکره کنندگان‬ ‫باشد و منافع ملی را پوشش دهد و در عین حال با مقررات بین المللی هم مغایرت نداشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل ادامه داد‪ :‬این طور نیست که هر چه خواستیم‪،‬‬ ‫بگوییم و بعد ادعا کنیم اینها به نفع تیم مذاکره کننده هسته ای است؛ این اشتباه محض است‪.‬‬ ‫گفتند و معتقد بودند درباره‬ ‫ای��ن طرح باید در دانش��گاه‬ ‫مطالعه عمیق تری شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در مجم��وع‬ ‫پ��س از رای گیری‪ ،‬این طرح‬ ‫ح��ذف و مقرر ش��د فعال در‬ ‫سیاس��ت های کلی انتخابات‬ ‫صحبتی درباره استانی و شهرستانی شدن انتخابات‬ ‫مطرح نشود‪.‬‬ ‫دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این طرح که پیش��نهاد ش��ده بود یکی از‬ ‫سیاس��ت های کلی انتخابات باش��د‪ ،‬از دس��تور کار‬ ‫خارج ش��د و افراد مدافع ان نتوانس��تند افراد دیگر‬ ‫را قانع کنند‪.‬‬ ‫رضایی گف��ت‪ :‬به این ترتی��ب پیگیری این طرح‬ ‫دیگر برعهده مجلس ش��ورای اس�لامی و ش��ورای‬ ‫نگهبان اس��ت و اعضای مجمع ضرورتی برای طرح‬ ‫ان در سیاست های کلی تشخیص ندادند‪.‬‬ ‫ضرورت شکل گیری گفت وگوهای یمنی‪ -‬یمنی‬ ‫معاون وزیر امورخارجه در گفت وگ��وی تلفنی با نماینده دبیرکل‬ ‫س��ازمان ملل در ام��ور یمن با اش��اره به طرح سیاس��ی ‪ 4‬ماده ای‬ ‫ارائه ش��ده از جانب ایران درباره یم��ن‪ ،‬تحقق گفت وگوهای یمنی‪-‬‬ ‫یمنی را بدون مداخله خارجی مهم دانس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫موج‪ ،‬اس��ماعیل ولد ش��یخ احمد در این گفت وگوی تلفنی با اشاره‬ ‫به رایزنی های��ش با گروه های یمنی و انص��اراهلل‪ ،‬به موفقیت راهکار‬ ‫سیاس��ی در این کش��ور ابراز خوش بینی کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬قرار است‬ ‫گفت وگوهای گروه های یمنی ‪ 24‬خرداد در ژنو اغاز شود و تالش های دبیرکل سازمان ملل متحد‬ ‫ب��رای توقف حمالت به یمن به ویژه با نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان ادامه دارد‪ .‬حس��ین‬ ‫امیرعبداللهی��ان نیز در این گفت وگوی تلفنی با قدردانی از تالش های نماینده دبیرکل س��ازمان‬ ‫ملل متحد در امور یمن و با انتقاد ش��دید از حمالت عربس��تان ضد مردم بی دفاع این کشور‪ ،‬بر‬ ‫توقف فوری حمالت نظامی به یمن تاکید کرد و با اشاره به محاصره همه جانبه مردم این کشور‪،‬‬ ‫تالش موثر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به این اقدامات ضد بشری را خواستار شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر امورخارجه با حمایت از تالش های س��ازمان ملل متحد و با اشاره به طرح سیاسی‬ ‫‪ 4‬ماده ای ارائه شده از جانب وزیر امورخارجه کشورمان درباره یمن‪ ،‬تحقق گفت وگوهای یمنی‪-‬‬ ‫یمنی را بدون مداخله خارجی مهم دانس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬س��ازمان ملل متحد باید با اقدامات‬ ‫جدی و مبتنی بر منشور این سازمان‪ ،‬زمینه چنین تجاوزاتی را در جهان معاصر از میان بردارد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫میلیون ه��ا ت��ن از م��ردم ترکی��ه ام��روز در‬ ‫تو پنجمین انتخاب��ات پارلمانی کشورش��ان‬ ‫بیس�� ‬ ‫پ��ای صندوق های رای می روند تا ‪ 550‬قانونگذار را‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫دول��ت اوبام��ا در ح��ال بررس��ی یک س��ری‬ ‫پاس��خ های خصمانه ب��رای مقابله با روس��یه بنابر‬ ‫این ادعا که مس��کو یک معاهده هسته ای دو جانبه‬ ‫مربوط به جنگ سرد را نقض کرده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری اوکراین به ارتش این کش��ور‬ ‫اعالم کرد که برای «حمله تمام عیار» احتمالی روسیه‬ ‫در سراسر مرزهای مشترک با اوکراین اماده باشند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری روس��یه در مصاحبه ای ضمن‬ ‫اعالم اینکه مسکو به طور کامل از توافقنامه مینسک‬ ‫در زمینه بحران اوکراین حمایت می کند اما دولت‬ ‫کی ی��ف مانع از حص��ول پیش��رفت در اجرای این‬ ‫توافقنامه شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسکو در حال‬ ‫تقویت ظرفیت ه��ای نظامی و تهاجمی برون مرزی‬ ‫خود نیست و تنها به تهدیدهای امنیتی ایجاد شده‬ ‫از سوی امریکا و توس��عه نظامی ناتو در مرزهایش‬ ‫واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫ریی��س کمیته امنیتی و دف��اع پارلمان عراق‬ ‫اعالم کرد ک��ه جنگنده های س��عودی در نزدیکی‬ ‫منطق��ه االنبار در حال پرواز بوده اند که به وس��یله‬ ‫نیروی هوایی ارتش عراق از این منطقه دور شده اند‪.‬‬ ‫هزاران نفر از گروه های جامعه مدنی ترکیه در‬ ‫استان «دیاربکر» واقع در جنوب شرقی این کشور‬ ‫تظاهرات برپا کردند ت��ا وقوع دو انفجار روز جمعه‬ ‫در محل تجمع ح��زب دموکراتیک خلق ترکیه در‬ ‫استانه انتخابات پارلمانی را محکوم کنند‪.‬‬ ‫جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین «حماس»‬ ‫از رای دادگاه مصر در لغو حکم تروریستی نامیدن‬ ‫این جنبش استقبال کرد‪.‬‬ ‫«اورنگزی��ب فاروق��ی» رهب��ر گروه «س��پاه‬ ‫صحابه» که در حال حاضر با نام جدید «اهل سنت‬ ‫و الجماع��ت» فعالی��ت می کن��د‪ ،‬در ایالت پنجاب‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫رسانه های عربی گزارش دادند که چند انفجار‬ ‫مهیب ش��هر تعز در یم��ن را لرزاند و جنگنده های‬ ‫سعودی مناطق مرزی یمن را بمباران کرده اند‪.‬‬ ‫س��ازمان ملل متح��د در نشس��ت فوق العاده‬ ‫ش��ورای امنیت درباره تحوالت اوکراین خواس��تار‬ ‫پایبن��دی کام��ل ب��ه اتش ب��س در این کش��ور و‬ ‫محافظت از غیرنظامیان اوکراینی شد‪.‬‬ ‫معاون استانداری ذی قار عراق از مرگ «طارق‬ ‫عزیز» وزیر خارجه و معاون صدام به علت س��کته‬ ‫قلبی خبر داد‪.‬‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل تشدید حمالت‬ ‫تروریس��تی در س��وریه را که تلف��ات جانی زیادی‬ ‫بر جای گذاشته و خس��ارات سنگینی به بار اورده‬ ‫است‪ ،‬بشدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫اخی��را اختالف میان قاه��ره و ریاض به دلیل‬ ‫اصرار عربس��تان بر حضور حزب تجمع اصالح طلب‬ ‫یمن (اخوان المسلمین) در هر ائتالف دولتی مورد‬ ‫تواف��ق پس از پایان عملیات نظامی علیه یمن‪ ،‬باال‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫یک مق��ام امنیتی امریکا اع�لام کرد‪ :‬تحقیق‬ ‫در ارتب��اط با س��رقت داده های پرس��نلی کارکنان‬ ‫امریکای��ی که موجب تنش در روابط واش��نگتن و‬ ‫پکن ش��ده به عنوان یک موض��وع امنیت ملی در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه س��وریه خواستار اقدام قاطع و‬ ‫فوری جامعه بین المللی برای وادار کردن ترکیه به‬ ‫کنترل مرزهایش و جلوگیری از قاچاق اس��لحه به‬ ‫خاک سوریه شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زیربناهای صنعت ریلی‪ ،‬نیازمند ‪ 35‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫صنعت با فناوری نانو‪ ،‬کارامد تر و سوداورتر می شود‬ ‫سهم ایران در بازار جهانی نفت احیا می شود‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با رد ادعای پرداخت ‪300‬میلیارد تومان یارانه تولید مطرح کرد‬ ‫تولید امیدوار به پرداخت یارانه‬ ‫ملیحه خورده پا ‪-‬گروه صنعت‪ :‬پرداخت‬ ‫یارانه تولید از زمان اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا تاکنون ب��ه یک��ی از جدی ترین‬ ‫مطالب��ات تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران‬ ‫تبدیل ش��ده ام��ا تاکن��ون ای��ن یارانه در‬ ‫اختی��ار تولیدکنندگان قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫هر چند براساس قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫باید ‪۳۰‬درص��د از منابع حاص��ل از اجرای‬ ‫ای��ن قانون در اختی��ار واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی قرار می گرفت تا از یک سو تولیدات‬ ‫ایران قدرت رقابت پذیری خود را از دس��ت‬ ‫ن��داده و از س��وی دیگر بخش��ی از افزایش‬ ‫هزینه های تولید جبران شود اما با گذشت‬ ‫بیش از ‪ ۴‬س��ال از اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا تاکنون به بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫کش��ور یارانه ای پرداخت نش��ده و این امر‬ ‫منجربه قطع امید تولیدکنندگان از دریافت‬ ‫یارانه این بخش ش��ده است‪ .‬گفتنی است؛ ‬ ‫هر چند تولیدکنندگان نس��بت به دریافت‬ ‫نکردن یارانه گالیه و انتقادات زیادی دارند‬ ‫اما به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬س��خنگوی دولت و رییس سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی در شش��م خرداد‬ ‫س��ال جاری اعالم کرد که دول��ت در ‪۲‬ماه‬ ‫گذش��ته ‪۳۰۰‬میلیارد تومان یارانه به بخش‬ ‫تولید پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یاران�ه ای ب�ه تولید پرداخت نش�ده‬ ‫است‬ ‫ب��ا وجود اعالم س��خنگوی دولت و رییس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر‬ ‫پرداخت یارانه ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی به بخش‬ ‫تولید کش��ور‪ ،‬محس��ن صالحی نی��ا‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫یارانه ای به بخش تولید پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایین نام��ه ای ب��رای پرداخت‬ ‫یارانه ب��ه بخش تولید تدوی��ن کردیم و ان‬ ‫را در اختیار س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کش��ور قرار دادیم تا پس از تصویب نس��بت‬ ‫به پرداخت یارانه واحدهای تولیدی براساس‬ ‫اولویت بندی‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬باید بخش��ی از منابع‬ ‫حاصل از اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها‬ ‫در اختی��ار واحدهای تولی��دی برای اصالح‬ ‫ساختار‪ ،‬بازسازی و نوسازی تجهیزات‪ ،‬کمک‬ ‫به تامین سرمایه در گردش و پرداخت سود‬ ‫تسهیالت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای پرداخت‬ ‫یارانه تولید ابتدا الزم اس��ت تا اعداد و ارقام‬ ‫منابع حاصل از اجرای این قانون نهایی شده‬ ‫و سپس نسبت به پرداخت یارانه تولید اقدام‬ ‫شود اما مهم ترین نکته این است که تاکنون‬ ‫یاران��ه ای به تولیدکنندگان پرداخت نش��ده‬ ‫در حالی که دولت مدعی اس��ت بخشی از‬ ‫این یارانه را به تولیدکنندگان داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید مبنای دقیق‬ ‫و مس��تندات پرداخ��ت یارانه تولی��د را به‬ ‫بخش های مختلف اعالم کند‪ ،‬افزود‪ :‬امکان‬ ‫بررس��ی این موضوع در کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی با حضور مسئوالن‬ ‫وجود دارد اما نخس��ت این ام��ر باید مورد‬ ‫تصویب هیات رییسه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��ت و ما امیدواریم تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫یارانه خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��امی‬ ‫تم��ام واحده��ای تولیدی را ب��رای دریافت‬ ‫یارانه جمع اوری کرده و در اختیار س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی قرار داده تا براس��اس‬ ‫اولویت و ظرفیت واحدهای تولیدی نس��بت‬ ‫به پرداخت یارانه به انها اقدام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از یارانه تولید‬ ‫مقرر شده تا در قالب سود تسهیالت پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر ایین نامه پرداخت یارانه‬ ‫تولید تصویب ش��ود به ط��ور قطع واحدهای‬ ‫تولیدی برای دریافت تس��هیالت به بانک ها‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫معاون وزیر‬ ‫ارزان‬ ‫دولت‪،‬‬ ‫س��خنگوی‬ ‫ش��اید‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫‹ ‹دول�ت بــ�رای پرداخ�ت یاران�ه‪،‬‬ ‫اینکه امی��دوارم تولیدکنندگان نیز یارانه ای حس��اب کردن ن��رخ ان��رژی مصرف��ی برای مستندات ارائه دهد‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور قطع دولت واحدی های تولیدی و صنعتی را به حس��اب‬ ‫گفتنی است ؛ روح اهلل عباسپور‪ ،‬سخنگوی‬ ‫موظف به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه برای تولید گذاشته است‪.‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫پرداخت یارانه تولید براساس قانون است اما‬ ‫قیمت‬ ‫ل حاضر‬ ‫پورفالح ادام��ه داد‪ :‬در حا ‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫باید منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی گازوییل بی��ن ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬تومان تعیین از دریاف��ت نکردن حتی ی��ک ریال از یارانه‬ ‫یارانه ها به نحوی توزیع ش��ود که این یارانه ش��ده اما این سوخت با تخفیف ‪۵۰‬درصدی تولید س��خن می گویند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت باید‬ ‫ص��رف پرداخ��ت یارانه نقدی م��ردم و هم در اختیار واحده��ای تولیدی قرار می گیرد ‪ ،‬مبنای دقی��ق و مس��تندات پرداخت یارانه‬ ‫صرف یارانه تولید شود و ما امیدواریم دولت بنابراین ش��اید رییس س��ازمان مدیریت و تولید را اعالم کند‪.‬‬ ‫سرانجام در س��ال جاری بتواند یارانه بخش برنامه ری��زی مابه تفاوت نرخ س��وخت را به‬ ‫وی درباره اظهارات س��خنگوی دولت در‬ ‫تولید را پرداخت کند‪.‬‬ ‫حس��اب پرداخت یارانه ب��ه تولیدکنندگان زمینه پرداخت یاران��ه ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫‹ ‹تا امروز یارانه ای دریافت نکرده ایم گذاشته است‪.‬‬ ‫به تولید در سال ‪ ،۹۴‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫همچنی��ن احم��د پورفالح‪ ،‬مش��اور وزیر‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیش��تر تولیدکنن��دگان از دریافت نکردن‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس کمیسیون تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۴‬هی��چ کمک حتی یک ریال یارانه تولید سخن می گویند‬ ‫صنایع ات��اق بازرگانی ایران نیز در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫پیرام��ون گفته های س��خنگوی‬ ‫دولت مبنی بر پرداخ��ت یارانه ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان��ی به تولید اظهار کرد‪ :‬به عنوان رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی ایران که با‬ ‫تمام واحدهای کوچک و متوس��ط صنعتی‬ ‫کش��ور در ارتباط هس��تم تاکنون اماری از‬ ‫پرداخت یارانه به تولید دریافت نکرده ام‪.‬‬ ‫بالعوض��ی به واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫پرداخت نشده است و به طور قطع واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط مشمول دریافت‬ ‫این یارانه نشده اند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت در سال ‪۹۲‬‬ ‫نیز یارانه ای را در اختیار واحدهای صنعتی‬ ‫بزرگ و وابس��ته به دولت از جمله فوالد و‬ ‫س��یمان قرار داد و ان را به حس��اب تمام‬ ‫بخ��ش تولید گذاش��ت بنابرای��ن احتمال‬ ‫می رود ک��ه ‪۳۰۰‬میلیارد توم��ان یارانه ای‬ ‫که س��خنگوی دولت از ان صحبت به میان‬ ‫اورده نیز مش��مول همین نوع از کمک ها‪،‬‬ ‫ ان هم پرداخت یارانه به واحدهای صنعتی‬ ‫بزرگ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزییات یارانه پرداختی در سال جاری‬ ‫وضعیت عملکرد ماده ‪ ۸‬قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫ردیف‬ ‫ماه‬ ‫توضیحات‬ ‫مبلغ (به میلیارد ریال)‬ ‫‪۱‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫پرداخت به وزارت اموزش و پرورش (بابت شیر مدارس)‬ ‫‪۱۶۰۰‬‬ ‫پرداخت به وزارت جهادکشاورزی (بابت افزایش قیمت کمباین)‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫خرداد‬ ‫پرداخت به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (بابت کارخانه های سیمان مازوت سوز)‬ ‫‪۸۳‬‬ ‫پرداخت به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (بابت کارخانه قند دزفول)‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫پرداخت به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (بابت صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندسی کاالهای غیرنفتی)‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫جمع کل‬ ‫برگزاری دومین مراسم ساالنه « ‪»IMI Open House‬‬ ‫ ‪ :‬دومین مراس��م س��االنه «‪ »IMI Open House‬با ش��عار‬ ‫«ام��وزش حرفه ای تخصص ماس��ت» ‪ 19‬خرداد در س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی برگزار می ش��ود‪ .‬معرفی و ثبت نام همه دوره های اموزش��ی در‬ ‫س��طوح مختلف‪ ،‬حضور مدی��ران اموزش س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫کارشناسان این حوزه برای تعامل با مخاطبان‪ ،‬بازدید از فضاها و امکانات‬ ‫اموزشی از برنامه های«‪ »IMI Open House‬است‪ .‬بنابه این گزارش‪،‬‬ ‫از مزایای حضور در ای��ن برنامه ثبت نام رایگان ازمون ورودی دوره های‬ ‫عالی مدیریت و تعیین س��طح زبان انگلیس��ی مخاطبان دوره های عالی‬ ‫«‪ »IELTS Mock Exam‬به صورت رایگان یاد شده است‪.‬‬ ‫‪۳/ ۰۷۰/ ۶۴۳‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬محمدباقر نوبخت‬ ‫س��خنگوی دول��ت در ‪ ۶‬خ��رداد از پرداخت‬ ‫یاران��ه ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی ب��ه بخش تولید‬ ‫خبر داد که در اردیبهش��ت ماه‪ ،‬سهم وزارت‬ ‫اموزش و پرورش بابت شیر مدارس یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریال و س��هم وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی باب��ت افزایش قیم��ت کمباین‬ ‫‪ 3‬میلیارد و ‪ ۵۹۵‬میلیون تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در خردادماه ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بابت کارخانه های س��یمان‬ ‫مازوت سوز ‪ ۸۳‬میلیارد و ‪ 504‬میلیون تومان‬ ‫باب��ت کارخانه قند دزفول نی��ز ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و همچنین بابت صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندسی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد ریال یارانه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم رییس س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی؛ به تازگی یک ه��زار میلیارد‬ ‫ریال به منظور کمک به حمل ونقل ریلی به‬ ‫وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس م��اده ‪ ۸‬قان��ون هدفمندکردن‬ ‫یارانه ها‪ ،‬دولت مکلف اس��ت ‪۳۰‬درصد خالص‬ ‫وج��وه حاصل از اج��رای این قان��ون را برای‬ ‫پرداخ��ت کمک های بالعوض‪ ،‬یا یارانه س��ود‬ ‫تس��هیالت و یا وجوه اداره ش��ده برای اموری‬ ‫از قبیل بهینه س��ازی مصرف ان��رژی‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختار فناوری واحده��ای تولیدی‪ ،‬جبران‬ ‫بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز طبیعی و فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬گس��ترش و بهبود حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان بخش کش��اورزی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬حمایت از تولید نان صنعتی‪ ،‬حمایت‬ ‫از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات‬ ‫الکترونیکی هزینه کند‪.‬‬ ‫با وجود گفته های سخنگوی دولت مبنی‬ ‫ب��ر پرداخت یاران��ه ‪۳۰۰‬میلی��ارد تومانی‪،‬‬ ‫ش��اهد اظه��ار بی اطالعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬فعاالن بخ��ش خصوصی و حتی‬ ‫مس��ئوالن دولت��ی از پرداخت ای��ن میزان‬ ‫از یاران��ه به تولید کنندگان هس��تیم‪ .‬حال‬ ‫مهم ترین س��وال این است که ایا این یارانه‬ ‫به تولیدکنندگان پرداخت ش��ده اس��ت یا‬ ‫خیر و یا اینکه بار دیگر یارانه تولید به جای‬ ‫هدایت به س��مت واحدهای تولیدی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نصیب واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫وابسته به دولت شده است؟‬ ‫پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت‬ ‫ ‪ :‬پنجمین کنفران��س بین المللی مدیری��ت کیفیت با همکاری‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪،‬‬ ‫در روزهای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬ابان ماه امسال در مرکز همایش های صدا و سیما‬ ‫برگزار می شود‪.‬موضوع محوری این کنفرانس «نهضت کیفیت‪ ،‬موفقیت‬ ‫پایدار‪ ،‬رقابت پذیری» انتخاب و تالش ش��ده اقداماتی که در راس��تای‬ ‫روابط بهتر و تعامل بیش��تر با دیگر کشورها در حال انجام است بتواند‬ ‫راهگش��ای فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی در فضای جدید‬ ‫باشد‪ .‬نخستین دوساالنه «عکس کیفیت» و دومین جشنواره «فیلم و‬ ‫کیفیت» در راستای ارتقای فرهنگ کیفیت‪ ،‬تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یارانه به تولیدکننده‬ ‫واقعی پرداخت شده‬ ‫است؟‬ ‫محمدرضا خان محمدی خرمی‬ ‫نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدت ها اس��ت که‬ ‫به دنبال دریافت س��هم تولی��د از منابع هدفمندی‬ ‫یارانه ها است اما تاکنون برای رسیدن به این هدف‪،‬‬ ‫ توفیقی به دست نیامده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی‬ ‫و ض��رورت حمای��ت مال��ی از انها‪ ،‬به ط��ور قطع‬ ‫پرداخ��ت یارانه به تولیدکنن��دگان یکی از بهترین‬ ‫ش��یوه ها برای حمایت از تولیدکنندگان به ش��مار‬ ‫می رود اما از زمان اجرای این قانون تاکنون یارانه ای‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬اشتغالزایی و حفظ فرصت های‬ ‫ش��غلی و پایدار نگه داش��تن ظرفی��ت واحدهای‬ ‫تولیدی و همچنین تالش ب��رای افزایش ظرفیت‬ ‫واحدهای صنعتی از ضروری ترین اقداماتی اس��ت‬ ‫که باید در عرصه اقتصادی کش��ور انجام ش��ود تا‬ ‫عالوه بر حفظ شرایط موجود‪ ،‬امکان دسترسی به‬ ‫اهداف توسعه ای را نیز برای کشور و حوزه صنعت‬ ‫میسر کند‪.‬‬ ‫متاسفانه در ش��رایط فعلی‪ ،‬بسیاری از واحدهای‬ ‫تولی��دی کش��ور‪ ،‬ظرفیت های خود را ب��رای ادامه‬ ‫فعالی��ت از دس��ت داده اند زیرا از یک س��و به دلیل‬ ‫نداش��تن نقدینگی ناگزیر ب��ه کاهش ظرفیت روی‬ ‫اورده اند و از سوی دیگر به دلیل باالرفتن هزینه های‬ ‫تولید و افزایش قاچاق کاال‪ ،‬تولیدکنندگان ایرانی نه‬ ‫تنها بازارهای هدف صادراتی بلکه بازار داخلی خود‬ ‫را نیز از دست داده اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایطی که تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫ب��ه دلی��ل مش��کالت ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬ش��یوه‬ ‫سیاس��تگذاری ها و مدیریت ه��ا ب��ا ان روب��ه رو‬ ‫هس��تند بنابراین الزم است نس��بت به رفع مشکل‬ ‫تولیدکنن��دگان و حداق��ل تامین مناب��ع مالی انها‬ ‫اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان ک��ه منج��ر ب��ه کاه��ش قدرت‬ ‫رقابت پذی��ری انه��ا ش��ده‪ ،‬افزای��ش هزینه های‬ ‫تولی��د به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و‬ ‫گران شدن قیمت سوخت است که براساس قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها باید ای��ن افزایش هزینه ها با‬ ‫پرداخت یاران��ه هدفمندی ب��ه تولیدکنندگان از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬جبران شود‪.‬‬ ‫تش��دید تحریم ه��ا در ط��ول س��ال های اخی��ر‬ ‫مش��کالتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‬ ‫و باعث شده محصوالت ایرانی بازارهای هدف خود‬ ‫را از دس��ت دهند اما تحریم ها بخش��ی از مشکل‬ ‫تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫یک��ی از جدی تری��ن عوامل��ی که موجب ش��ده‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی ق��درت رقابت خ��ود را از‬ ‫دس��ت بدهند این اس��ت که انها به دلیل افزایش‬ ‫هزینه ه��ا که بخش��ی از ان ناش��ی از اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها اس��ت‪ ،‬ق��درت رقابت خود را از‬ ‫دست داده اند و این درحالی است که براساس قانون‬ ‫بای��د با پرداخت یارانه به بخش تولید این مش��کل‬ ‫تولیدکنن��دگان برطرف ش��ود اما تاکن��ون چنین‬ ‫اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬س��خنگوی دول��ت از پرداخت‬ ‫یارانه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی به بخش تولید خبر داده‬ ‫است‪ ،‬اما باید به واقع مشخص شود که ایا این رقم‬ ‫در اختی��ار تولیدکنن��دگان واقعی بخش خصوصی‬ ‫قرار گرفته اس��ت یا اینکه همانند س��ال های قبل‬ ‫رقم��ی در اختی��ار واحدهای تولی��دی دولتی قرار‬ ‫گرفته و دولتم��ردان از پرداخت این رقم به عنوان‬ ‫یارانه تولید صحبت به میان می اورند‪.‬‬ ‫بررسی های مجلس از ‪ 3‬سال قبل نشان می دهد‬ ‫برای حمای��ت از تولید باید ‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یاران��ه ب��ه تولیدکنن��دگان پرداخت ش��ود اما این‬ ‫رق��م نه تنها در اختیار تولیدکنن��دگان قرار نگرفت‬ ‫بلک��ه میزان ان به ‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان کاهش‬ ‫یاف��ت و البته پ��س از مدتی این رق��م به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان و پ��س از ان ‪ ۵۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و درنهایت به ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان رس��ید اما تمام‬ ‫ش��واهد نشانگر این واقعیت است که باز هم خبری‬ ‫از پرداخ��ت یارانه به تولیدکنن��دگان واقعی بخش‬ ‫خصوصی نیست‪.‬‬ ‫مجل��س به طور قطع خواس��تار پرداخ��ت یارانه‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان واقعی اس��ت و به ط��ور حتم‬ ‫جزئیات پرداخ��ت یارانه ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومانی به‬ ‫تولیدکنندگان را پیگیری خواهیم کرد تا مشخص‬ ‫شود که ایا واقعا این رقم در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫واقعی بخش خصوصی قرار گرفته و یا اینکه به اسم‬ ‫یارانه تولید این رقم به واحدهای تولیدی وابسته به‬ ‫دولت پرداخت شده است؟‬ ‫دیدگاه‬ ‫نقش سازمان های متولی بهره وری‬ ‫در بهره وری کشورها‬ ‫عباس صادقی‪ ،‬قائم مقام سامانه ملی اندازه گیری‬ ‫ش�اخص های بهره وری ایران‪ :‬به��ره وری به معنی‬ ‫توانای��ی بکارگیری مق��دار کمت��ری از منابع مصرفی‬ ‫و تولی��د ی��ا ارائه خدمات بهتر و بیش��تر و ب��ه عبارتی‬ ‫س��اده تر زحمت کمتر‪ ،‬نتیجه بیش��تر اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫توج��ه و دقت زیاد ب��ه موضوع بهره وری در اس��تنباط‬ ‫معنا و مفهوم درس��ت ان اش��تباه می ش��ود‪ .‬بیش��تر‬ ‫اف��راد‪ ،‬بهره وری را در هزین��ه کمتر برای یک محصول‬ ‫تولیدش��ده می پندارند‪ .‬درست اس��ت که هزینه کمتر‬ ‫برای یک محصول تولیدش��ده موضوع مهمی اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا به طور قطع نش��ان دهنده به��ره وری در تولید ان‬ ‫محصول نیست‪ .‬متاسفانه امار ها ی منتشرشده گویای‬ ‫ان اس��ت که در رش��د بهره وری پیشرفت چشمگیری‬ ‫نداش��ته ایم و درواقع سهم بهره وری در رشد اقتصادی‬ ‫نه تنه��ا اندک بوده بلکه فاصله بس��یار زیادی با اهداف‬ ‫برنامه ه��ای چه��ارم و پنج��م توس��عه دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫فراهم س��ازی بس��تر و زیرس��اخت های مناسب برای‬ ‫تش��خیص‪ ،‬تعریف‪ ،‬طراحی و اج��رای طرح های بهبود‬ ‫به��ره وری در بنگاه های اقتص��ادی یک ضرورت جدی‬ ‫اس��ت‪ .‬یافته ها نش��ان می دهد که نظام اماری ایران در‬ ‫زمینه اندازه گیری شاخص های بهره وری فاصله زیادی‬ ‫با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‬ ‫(‪ )OECD‬که در این زمینه در جهان پیشرو هستند‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬تجربه دیگر کشور ها در حرکت به سمت بهره وری‬ ‫را می توان در داش��تن سازمان مقتدر و تصمیم گیرنده‬ ‫در زمینه بهره وری که وظیفه هدفگذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازی و هماهنگ کنندگ��ی را برعهده دارد‪،‬‬ ‫دانس��ت‪ .‬این س��ازمان ها خود وارد حوزه اجرا نش��ده‬ ‫و برنامه ری��زی و هماهنگی ه��ا و یکپارچه س��ازی‬ ‫اندازه گی��ری را انجام می دهند ک��ه در ادامه‪ ،‬عملکرد‬ ‫چند کشور را مرور می کنیم‪:‬‬ ‫مالزی‪ :‬سازمان ملی بهره وری مالزی در سال ‪۱۹۶۲‬م از‬ ‫سوی س��ازمان ملل تامین مالی شده و به وسیله سازمان‬ ‫بین المللی کار تاس��یس ش��د‪ .‬در مالزی‪ ،‬سهم بهره وری‬ ‫کل عوامل «تی اف پی» در رش��د اقتصادی بین سال های‬ ‫(‪ 42/5 )۲۰۰۱-۲۰۱۰‬درصد بوده که مهم ترین ابزارهای‬ ‫حرکت بهره وری در این کش��ور ش��امل ام��وزش‪ ،‬ایجاد‬ ‫انگیزه‪ ،‬تغییرات در سیس��تم ها و فرایندها‪ ،‬تقویت روابط‬ ‫هم��کاری بین المللی در زمینه ارتق��ای بهره وری و تهیه‬ ‫گزارش پیشرفت و مشکالت ارتقای بهره وری است‪.‬‬ ‫ژاپ�ن‪ :‬مرک��ز بهره وری توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫ژاپ��ن در س��ال ‪۱۹۹۴‬م از ادغام مرکز مل��ی بهره وری با‬ ‫کنگره اقتص��ادی و اجتماعی ژاپن به وجود امد و درحال‬ ‫ حاضر عالوه بر انج��ام وظایف مرتبط با ارتقای بهره وری‪،‬‬ ‫انجمن های ذی ربط و مراک��ز ملی بهره وری منطقه ای را‬ ‫تاسیس و نظارت می کند‪.‬‬ ‫حرکت بهره وری در ژاپن در س��ال ‪۱۹۹۵‬م اغاز ش��د؛‬ ‫در این حرکت ‪ 3‬اصل مدنظر قرار گرفته که ش��امل موارد‬ ‫ذیل می شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ انتقال مازاد کارگران به س��ایر بخش ها برای کنترل‬ ‫سطح بیکاری‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ مطالع��ه بحث و مذاک��ره و اجرایی کردن روش های‬ ‫علمی اندازه گیری‪ ،‬تحلیل و بهبود بهره وری‬ ‫‪-۳‬توزیع نتایج حاصل از بهبود بهره وری‬ ‫جمه�وری کره‪ :‬مرک��ز ملی بهره وری ک��ره به صورت‬ ‫غیردولت��ی در س��ال ‪۱۹۵۷‬م تاس��یس ش��د‪ .‬این مرکز‬ ‫خدمات گسترده ای در سطح ملی برای افزایش بهره وری‬ ‫در صنایع کره ای انجام می دهد‪ .‬در این کش��ور بهره وری‬ ‫س��هم باالیی در تامین رش��د اقتصادی داشته و توانسته‬ ‫این کش��ور را از رتبه کشور های فقیر به گروه کشور های با‬ ‫درامد باالی متوسط برساند‪ .‬گفتنی است سهم بهره وری‬ ‫در رش��د اقتصادی این کش��ور در دوره (‪)۱۹۸۰-۲۰۰۱‬‬ ‫‪25/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫ایران‪ :‬ایران نیز از سال ‪۱۹۶۵‬م (‪۱۳۴۴‬شمسی) بدون‬ ‫اینکه سازمان بهره وری داشته باشد به عضویت سازمان‬ ‫بهره وری اسیایی (‪ )APO‬درامد‪ ،‬بعد از انقالب نیز پس‬ ‫از اندکی وقفه در س��ال ‪ ۱۳۶۷‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫عضویت ایران را تصویب کرد و سازمان صنایع سنگین‬ ‫مس��ئولیت دبیرخانه ای ان را بر عهده گرفت و در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬به طور رسمی س��ازمان ملی بهره وری با اهداف‬ ‫و وظایف تس��هیل حرکت بهره وری در کش��ور‪ ،‬انتقال‬ ‫تجربه های سایر کشورها در حرکت بهره وری به کشور‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ بهره وری‪ ،‬گسترش همکاری های ملی‪،‬‬ ‫بین المللی و منطقه ای بهره وری س��اماندهی نهاد های‬ ‫تخصصی بهره وری ش��روع به کار کرد‪ .‬در برنامه چهارم‬ ‫و پنجم توسعه اقتصادی عنوان شده که ‪ 31/3‬درصد از‬ ‫رش��د اقتصادی کشور ساالنه از طریق ارتقای بهره وری‬ ‫تامین شود اما تغییرات و روند شاخص های بهره وری از‬ ‫س��ال ‪ 1384‬تاکنون (سال های اجرای برنامه چهارم و‬ ‫پنجم) حاکی از ان است که اقتصاد کشور به طور عمده‬ ‫بر پایه اس��تفاده بیش��تر از منابع بوده و با توجه به روند‬ ‫نزولی ش��اخص های بهره وری در برخی از س��ال ها‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد که مش��کالت و نقاط ضعف جدی در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر تمایل نداشتن سرمایه گذاران و بازگشت دیرهنگام سرمایه بیانکردند‬ ‫زیربناهای صنعت ریلی‪ ،‬نیازمند ‪ 35‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫فرشته فریادرس‪ -‬گروه صنعت‪ :‬توسعه‬ ‫صنع��ت ریلی و بومی ش��دن ان با توجه به‬ ‫ارزان ب��ودن حمل ونق��ل ریل��ی در منطقه‬ ‫تحول قاب��ل توجهی در اقتص��اد ایران ایفا‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی است که به زعم برخی‬ ‫کارشناسان‪ ،‬درحال حاضر در ایران با مشکل‬ ‫بی رغبتی س��رمایه گذاران خصوصی و نبود‬ ‫سرمایه گذار خارجی روبه رو هستیم که این‬ ‫بی رغبتی می تواند ناشی از قوانین و مقررات‬ ‫تو پاگیر و تاخیر بلندمدت در‬ ‫موازی‪ ،‬دس�� ‬ ‫بازگش��ت اصل س��رمایه باش��د‪ .‬به گونه ای‬ ‫که عب��اس اخوندی‪ ،‬وزیر راه وشهرس��ازی‬ ‫پی��ش از این درب��اره حمل ونقل ریلی گفته‬ ‫بود‪« :‬ورود به حمل ونقل جاده ای نسبت به‬ ‫حمل ونقل ریلی به سرمایه کمتری نیاز دارد‬ ‫و سیاست ها باید مش��وق گرایش به سمت‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش حمل ونقل ریلی‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬مع��اون وزی��ر‬ ‫راه وشهرس��ازی ب��ا تاکید بر اینک��ه اجرای‬ ‫برنامه ه��ای بخ��ش ریلی از قبیل توس��عه‬ ‫زیربناه��ا‪ ،‬دوخطه س��ازی برخی مس��یرها‪،‬‬ ‫واگن ه��ا‪ ،‬لکوموتی��و و خط��وط جدی��د به‬ ‫‪۸۶‬هزارمیلی��ارد تومان س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد که س��هم س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش زیربناها از رقم یاد ش��ده ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است که این رقم بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد از کل سرمایه گذاری را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه ب��ر ‪2‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫خط برقی ریلی‪ ،‬بهسازی و نوسازی خطوط‬ ‫قدیم��ی‪ ۲۷ ،‬هزار دس��تگاه واگن جدید به‬ ‫هم��راه افزون بر ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه لکوموتیو تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬مورد نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری از سوی دولت انجام‬ ‫شود‬ ‫مس��عود دانش��مند‪ ،‬ریی��س کمیس��یون‬ ‫حمل ونق��ل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫اشاره به سرمایه گذاری در بخش زیرساختی‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی به‬ ‫هم��ه جای دنی��ا س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫ریلی از س��وی دولت انجام می ش��ود و تنها‬ ‫در کش��وری نظیر امری��کا‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫توانس��ته ب��ه این عرص��ه ورود پی��دا کند‪،‬‬ ‫چراکه سرمایه گذار بخش خصوصی به دلیل‬ ‫نداش��تن س��رمایه الزم‪ ،‬ت��وان ورود به این‬ ‫عرصه را ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش زیربنایی صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی س��ود چندانی برای بخش‬ ‫خصوصی ن��دارد‪ ،‬از این رو بخش خصوصی‬ ‫تمایل زیادی به این سرمایه گذاری ندارد‪.‬‬ ‫دانش��مند معتق��د اس��ت که در بیش��تر‬ ‫کشورها احداث جاده ها‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونق��ل ریل��ی و دیگر‬ ‫پروژه ه��ای عظی��م ب��ه دلیل حج��م باالی‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬به وسیله خود دولت انجام‬ ‫می ش��ود اما در عین حال دولت می تواند از‬ ‫فاینانس خارجی استفاده کند‪.‬‬ ‫دولت از چه طریقی می تواند سرمایه گذاران‬ ‫را ب��رای ورود ب��ه این عرص��ه ترغیب کند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ورود س��رمایه گذاران برای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی نیازمند یک بررس��ی همه جانبه است‬ ‫و چنانچ��ه دول��ت توان مالی برای توس��عه‬ ‫زیرس��اخت ها در این عرصه را ندارد‪ ،‬باید از‬ ‫فاینانس خارجی به طور مثال فاینانس کشور‬ ‫چین یا هند اس��تفاده کند‪ .‬به ش��رط اینکه‬ ‫دول��ت دارایی این پروژه ه��ا را تضمین کند‬ ‫تا س��رمایه گذاران خارجی بتوانند از طریق‬ ‫تضمی��ن دول��ت در بانک ه��ای بین المللی‬ ‫فاینان��س انجام دهند‪ ،‬تا اعتب��ار الزم برای‬ ‫اجرای این پروژه ها را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی مناس��ب نب��ودن ن��رخ‬ ‫بازگش��ت داخلی س��رمایه گذاری ریلی در‬ ‫مقایسه با س��ایر بخش های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫فقر س��رمایه گذاری جدی ش��رکت راه اهن‬ ‫و دولت در توس��عه ن��اوگان با فرض حضور‬ ‫بخ��ش غیردولت��ی در این عرص��ه و جذب‬ ‫س��رمایه های بخ��ش غیردولت��ی ب��رای‬ ‫بازپرداخت خری��د ناوگان موجود راه اهن از‬ ‫عوامل بازدارنده توسعه مطلوب ناوگان ریلی‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫دانش��مند در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫همچنین نبی اله احم��دی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫داراب و عضو کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های صنع��ت حمل ونق��ل ریلی‬ ‫یکی از الزامات توس��عه اقتصادی و صنعتی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬ب��ه‬ ‫صنع��ت حمل ونق��ل ریلی در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته بسیار گسترده است و این کشورها‬ ‫قدم های بزرگی در این عرصه برداش��ته اند‪.‬‬ ‫این درحالی است که کشور ما در این زمینه‬ ‫دچار ضع��ف بوده و گام ه��ای مثبتی برای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های صنعت حمل ونقل‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از اینکه نیازمن��د اراده ای‬ ‫قوی برای توسعه حمل ونقل ریلی هستیم‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬توس��عه حمل ونق��ل ریلی‪،‬‬ ‫زمینه س��از و پیش نیاز توس��عه اقتصادی و‬ ‫رشد س��رمایه گذاری است‪ ،‬بنابراین باید در‬ ‫‹ ‹مناس�ب نب�ودن ن�رخ بازگش�ت‬ ‫سرمایه گذاری ریلی‬ ‫نحوه مدیریت این صنعت بازنگری شود‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه در برنامه ریزی های‬ ‫انج��ام ش��ده توج��ه کمت��ری به توس��عه‬ ‫زیرساخت های ریلی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که بحث زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫به طور قطع تاثیر ان بر توس��عه حمل ونقل‬ ‫ریلی کشور قابل مشاهد خواهد بود‪ .‬اگرچه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته مصوباتی در ارتباط‬ ‫با توس��عه زیرس��اخت های حمل ونقل ریلی‬ ‫ت این مصوبات بین‬ ‫تهیه شده‪ ،‬اما پیش��رف ‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد بوده و هنوز بخش بزرگی‬ ‫از مصوبات حوزه ریلی اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی به توسعه زیرساخت های‬ ‫ریلی‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه توس��عه زیربناهای‬ ‫بخ��ش حمل ونق��ل ریلی نیازمن��د ‪۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قط��ع بودجه داخل��ی‪ ،‬تکافوی نیاز‬ ‫‪۳۵‬هزار میلیاردی ای��ن بخش را نمی دهد‪،‬‬ ‫به ط��وری که س��ال گذش��ته ب��رای حوزه‬ ‫عمران��ی کل کش��ور حدود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۳۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان تامین اعتبار انجام ش��د‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو دول��ت نمی تواند تمام اعتب��ار را به‬ ‫بخش حمل ونقل ریلی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه در ایران با مشکل‬ ‫بی رغبتی س��رمایه گذاران خصوصی و نبود‬ ‫س��رمایه گذار خارجی روبه رو هستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫‪ 2‬شرط برای واردات واگن های دست دوم‬ ‫تسنیم‪ :‬چندی پیش مدیرعامل واگن سازی پارس نسبت‬ ‫به ب��روز بحران به واس��طه ورود واگن های دس��ت دوم به‬ ‫کش��ور هشدار داد که در همین زمینه مدیرعامل شرکت‬ ‫راه اهن نیز با تاکید بر اینکه واگن دس��ت دوم وارد کشور‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬از واردات مش��روط این نوع واگ��ن خبر داد‪.‬‬ ‫ن دس��ت دوم باری وارد‬ ‫محس��ن پورسیداقایی گفت‪ :‬واگ ‬ ‫کش��ور نمی ش��ود و واردات واگن های مسافری دست دوم‬ ‫هم منوط به این اس��ت که واردکننده ب��ه تعداد واردات‬ ‫واگن دست دوم‪ ،‬واگن از رده خارج کند یا اینکه به تعداد‬ ‫واگن های دس��ت دومی که وارد می ش��ود‪ ،‬بای��د قرارداد‬ ‫ساخت واگن نو با س��ازندگان داخلی منعقد شود‪.‬چندی‬ ‫ی اماده فرود در فرودگاه های ایران‬ ‫سرمایه گذاران خارج ‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه های کش��ور گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذار خارجی اماده ورود به فرودگاه های ایران هستند و در حال‬ ‫ارزیابی ش��رایط برای روزهای پس از تحریم به سر می برند‪ .‬غالمحسین باقریان افزود‪:‬‬ ‫تعداد زیادی از فرودگاه های مس��افرتی ایران با توجه به ش��رایطی که دارند‪ ،‬به عنوان‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری مطلوب به حس��اب می ایند که این موضوع می تواند برای‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم باشد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه های کش��ور با اش��اره به محدودیت های‬ ‫اعمال ش��ده علیه صنعت هوایی ای��ران در چارچوب تحریم ه��ای بین المللی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هرچند ما در طول ماه های گذش��ته مذاکرات خوبی با سرمایه گذاران بین المللی‬ ‫برای ایجاد س��رمایه گذاری های جدید در فرودگاه ها داش��ته ایم‪ ،‬اما تحریم ها از نهایی‬ ‫شدن بس��یاری از انها جلوگیری کرد‪ .‬سرمایه گذاران خارجی اماده ورود به طرح های‬ ‫فرودگاهی ما هستند به شرط اینکه تکلیف تحریم ها روشن شود‪.‬‬ ‫شرکت شهرک اهی صنعتی استان مرکزی‬ ‫پیش مدیرعامل واگن س��ازی پارس اظهار کرده بود‪ :‬تا ‪۵‬‬ ‫سال اینده واردات واگن های دست دوم به یک بحران برای‬ ‫شبکه ریلی تبدیل می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه تغییر‬ ‫فناوری در س��رعت و ایمنی قطارها روی می دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این تغییر فناوری باعث شده تا کشورهای پیشرفته به‬ ‫فکر امحای واگن های دست دوم از رده خارج خود بیفتند‪.‬‬ ‫در این راس��تا کشورهای در حال توسعه به عنوان بهترین‬ ‫گزینه امحای واگن های دست دوم انتخاب می شوند و این‬ ‫کرد‪ :‬این بی رغبتی می تواند تا حدی ناش��ی‬ ‫تو پاگیر و تاخیر‬ ‫از قوانی��ن و مقررات دس�� ‬ ‫بلندم��دت در بازگش��ت اص��ل س��رمایه و‬ ‫سوددهی اندک پروژه ها باشد‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه توس��عه زیربناهای‬ ‫صنعت ریلی نیازمند سرمایه عظیمی است‬ ‫که بخش خصوصی توان ورود به این عرصه‬ ‫را ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از نیاز به این‬ ‫میزان سرمایه را می توان از طریق اعتبارات‬ ‫کل کش��ور تامین ک��رد اما یک��ی دیگر از‬ ‫راه های تامین اعتبار بحث فاینانس خارجی‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه فاینانس چین می تواند‬ ‫پش��توانه ای قوی برای اج��رای پروژه ها در‬ ‫صنعت ریلی کشور باشد‪ .‬همچنین می توان‬ ‫تس��هیالت ارزانقیمت صندوق توسعه ملی‬ ‫را در اختیار س��رمایه گذاران قرار داد‪ .‬یعنی‬ ‫تنه��ا ‪۱۰‬درص��د س��رمایه به وس��یله خود‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی تامین ش��ود‬ ‫و مابق��ی از طریق صندوق توس��عه ملی در‬ ‫اختیار انها قرار گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬البت��ه یکی از‬ ‫متداول ترین تجربه های جهانی برای تامین‬ ‫منابع مال��ی پروژه های عظیم‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫روش های هم��کاری عموم��ی ‪ -‬خصوصی‬ ‫(‪)Public – Private partnership‬‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه های بخش غیردولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬مزیت مهم این روش ها‪ ،‬حفظ منافع‬ ‫دو ط��رف هم��کاری یعنی دول��ت و بخش‬ ‫غیردولتی به طور همزمان اس��ت‪ .‬درصورت‬ ‫استفاده از این مدل ها به ویژه در پروژه های‬ ‫نیمه تمام بزرگراه‪ ،‬راه اهن و نیروگاه می توان‬ ‫بدون نیاز به بودج ه جدید‪ ،‬نسبت به تکمیل‬ ‫و بهره ب��رداری از این طرح ه��ا اقدام کرد‪ .‬از‬ ‫انجا ک��ه در این روش نقش س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫س��ازنده و بهره بردار هر س��ه ب��ر عهده یک‬ ‫ش��رکت حقوقی اس��ت‪ ،‬باعث می ش��ود تا‬ ‫منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت‬ ‫در س��اخت و بهره برداری پروژه همراس��تا‬ ‫ش��ود‪ .‬با اس��تفاده از روش ه��ای همکاری‬ ‫عمومی ‪ -‬خصوصی برای گس��ترش شبکه‬ ‫ریلی کش��ور به دلیل کاه��ش نیاز دولت به‬ ‫بودجه ه��ای عمرانی و درگیر ش��دن منافع‬ ‫بخش غیردولت��ی در اجرای پروژه‪ ،‬می توان‬ ‫ش��اهد افزایش قابل توجه سرعت و کیفیت‬ ‫اجرای پروژه های ریلی ب��ود؛ از این رو برای‬ ‫اجرای موفق این پیش��نهاد ضروری اس��ت‬ ‫تا ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اقدامات الزم را برای واگذاری بهره برداری از‬ ‫شبکه ریلی به بخش غیردولتی در راستای‬ ‫اجرای م��اده اول قانون دسترس��ی ازاد به‬ ‫شبکه ریلی انجام دهد‪.‬‬ ‫واگن ها با قیمت بس��یار ارزان به فروش می رس��د‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ایران یکی از کش��ورهای درحال توسعه است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واگن های دس��ت دوم پس از ورود به کش��ور‬ ‫بازسازی ش��ده و مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫واگن پارس با تاکید بر اینکه شاید این واگن ها برای زمان‬ ‫کنونی مناس��ب باش��ند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما واقعیت ان اس��ت‬ ‫که واگن های دس��ت دوم برای ‪ ۵‬س��ال اینده ما را دچار‬ ‫بحران می کنند‪ .‬محمدی یاداور شد‪ :‬شرکت راه اهن برای‬ ‫جلوگیری از ورود واگن های دست دوم تصمیم گیری هایی‬ ‫کرده که امیدواریم اجرایی شود‪.‬‬ ‫«فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫دو مرحله ای روشنایی شهرک صنعتی خیراباد»‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خیراباد به شماره (‪ )200941072000006‬را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1394/03/17‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1394/03/27‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪1394/04/11‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه تاریخ ‪1394/04/13‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اراک ـ بلوار فاطمیه ـ جنب استانداری مرکزی ـ تلفن‪ 08633443200 :‬کارشناس ذی ربط تلفن‪ 08633443231 :‬واحد مناقصات‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 27313131‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫معادن بکر ایران نیازمند اکتشافی نو‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی در معدن ‪ ،‬رویا یا واقعیت؟‬ ‫دنیای اعجاب انگیز سنگ های معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬برنامه ریز‬ ‫طرح ها شود‬ ‫جواد صالحی‬ ‫استاد اقتصاد‬ ‫براس��اس اصل‪ 44‬قانون اساس��ی س��ازمان های‬ ‫توس��عه ای موظفند پروژه های جدی��دی را تعریف‬ ‫کنند و پس از بهره برداری تا ‪ 3‬س��ال بر انها تملک‬ ‫داش��ته باشند و شرایط را برای واگذاری انها فراهم‬ ‫کنند‪ .‬حال در ش��رایطی که این س��ازمان ها باید بر‬ ‫ای��ن وظیفه خ��ود تمرکز کنند تدوین اس��تراتژی‬ ‫در اولویت ق��رار می گیرد‪ .‬به گونه ای که س��ازمان‬ ‫ایمیدرو با تعیین سیاس��ت های اجرای��ی می تواند‬ ‫انجام پروژه ها را به ش��رکت های تاب��ع واگذار کند‬ ‫و خ��ود عالوه بر اینکه روابط بین این ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه را به صورت متعادل برقرار کنند نظارت‬ ‫بر تسریع اجرای پروژه ها را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر س��ازمان های توس��عه ای مانند‬ ‫ایمیدرو با واگذاری بخش��ی از وظایف اجرایی خود‬ ‫به س��ازمانی چابک تری تبدیل خواهد ش��د و این‬ ‫مس��ئله در تعریف پروژه های جدی��د نیز اثرگذارتر‬ ‫خواه��د بود چراکه این س��ازمان در مناطق محروم‬ ‫که ش��رکت های خصوصی تمایل چندانی به حضور‬ ‫ندارد نقش پررنگ تری خواهد داشت و این مسئله‬ ‫در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای محدوده های‬ ‫معدنی نیز می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫در واقع س��ازمان ها با ایجاد ارتباط دوجانبه بین‬ ‫زیرمجموعه ها و همچنی��ن باال به پایین و برعکس‬ ‫س��رعت انتقال اطالعات را بیش��تر می کنند و این‬ ‫مس��ئله می تواند در رفع موانع اجرایی نقش مهمی‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫سازمان ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی همچنین‬ ‫در تعامل با ش��رکت های خصوصی می تواند اجرای‬ ‫پروژه ها را به صورت مشارکتی انجام دهد‪ .‬سیاستی‬ ‫که هم اکنون از س��وی این سازمان در حال تقویت‬ ‫ش��دن اس��ت تا ع�لاوه ب��ر اینکه مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگی برطرف ش��ود از توان شرکت ها به صورت‬ ‫هم افزا بهره مند ش��وند‪ .‬بنابراین س��ازوکارهای این‬ ‫س��ازمان باید از حالت اجرایی به سمت برنامه ریزی‬ ‫حرکت کند و ش��رکت های تابع به صورت مستقیم‬ ‫عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫از نقش حذف مالیات بر درامد بخش معدن گزارش می دهد‬ ‫نگاه اجرایی دولت به معدن در افق توسعه‬ ‫حامدشایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬حذف معافیت مالیات‬ ‫بر درامدهای معدنکاران به عنوان یک مش��وق از سوی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدند اجرای این پیش��نهاد‪ ،‬راهکاری برای توس��عه‬ ‫پایدار کش��ور و فراهم کردن شرایط برای رونق معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در اجالس بین المللی‬ ‫معدن و صنایع معدنی که هفته گذش��ته برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫پیش��نهاد معافیت مالیات ب��ر درامد بخش معدن برای‬ ‫جهش در این بخش و جذب سرمایه با نگاهی به ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده در مواد معدنی خبر داده بود‪ .‬این موضوع‬ ‫در شرایط کنونی به دلیل رکود حاکم بر فضای اقتصادی‬ ‫کشور اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت با نگاه توسعه پایدار‬ ‫در نظر گرفته می شود سرمایه در ان مناطق به گردش‬ ‫درمی ای��د و این موض��وع به توس��عه اقتصادی کمک‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬درواقع درامده��ای مالیاتی دولت صرف‬ ‫هزینه های کش��ور می ش��ود و حذف ان در یک بخش‬ ‫اقتص��ادی با رویکرد بکارگی��ری ان در همان بخش به‬ ‫رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و این ابزار در اشتغال‬ ‫نیز اثر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه باید بنگاه های اقتصادی بزرگ در‬ ‫بخش معدن حمایت شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این حمایت ها‬ ‫بس��تر بزرگ ش��دن واحدهای معدنی را برای کشور به‬ ‫ارمغان می اورد‪ .‬حال هرقدر شرکت های بزرگ در بخش‬ ‫معدن ش��کل گیرد در هریک از حوزه های اکتش��اف تا‬ ‫ف��راوری تغییرات مثبتی رخ می دهد به گونه ای که اگر‬ ‫اکتشافات عمقی شود واحد های فراوری توسعه خواهند‬ ‫یافت‪ .‬هم اکنون بس��یاری از واحد های معدنی کشور با‬ ‫کمبود نقدینگی مواجه هس��تند و طرح های توسعه ای‬ ‫دستخوش بحران های بازار شده اند‪.‬‬ ‫ب��ر درامد معادن کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در قانون بودجه‬ ‫‪ 94‬پیش��نهادهای خوبی برای حمایت از بخش معدن‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت چراکه بخش معدن به دلیل ظرفیت‬ ‫رقابت پذیری که دارد بع��د از نفت در اولویت دوم قرار‬ ‫می گیرد بنابرای��ن باید حمایت های الزم انجام ش��ود‪،‬‬ ‫همان گون��ه ک��ه ف��راوری در الیحه رفع موان��ع تولید‬ ‫رقابت پذی��ر مش��مول برخی معافیت ها ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند از معافیت های مالیاتی نیز بهره مند ش��ود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر الزم اس��ت دول��ت مالیات بر درامد بخش‬ ‫معدن را با رویکرد توسعه واحد های پایین دستی حذف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت رونق می اورد‬ ‫برنامه های ایمیدرو برای تقویت زنجیره ارزش‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی از امض��ای تفاهمنامه این‬ ‫صندوق با بان��ک دی به منظور صدور ضمانت نامه‬ ‫ب��رای طرح های معدن��ی و صنای��ع معدنی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو محمدرضا ش��هاب الدین‬ ‫ش��همیرزادی گفت‪ :‬در پی اع�لام امادگی بانک‬ ‫دی برای ارائه تس��هیالت بانکی به معدنکاران در‬ ‫نامه ای به رییس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬جلسه ای با‬ ‫ریاس��ت این بانک انجام و قرار شد برای مشتریان‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی متقاضی بان��ک دی پس از‬ ‫بررسی شرایط‪ ،‬ضمانت نامه از سوی صندوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صادر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این صندوق برای س��رمایه گذاران‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی از اکتش��اف تا ف��راوری‪ ،‬تا‬ ‫‪ 80‬درصد می��زان تس��هیالت ضمانت نامه صادر‬ ‫می کند‪.‬مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی همچنین ب��ه «طرح اعطای‬ ‫یاران��ه تا س��قف ‪ 10‬درصد ب��ه طرح های معدنی‬ ‫از اکتش��اف تا فراوری» اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح در حال تدوین است و در صورت تصویب در‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬اجرایی ش��ده و میزان یارانه‬ ‫تصویب شده‪ ،‬به طرح های خاص در حوزه اکتشاف‬ ‫تا فراوری پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫قانون عجیب واردات ماشین االت معدنی‬ ‫ماشین االت معدنی خودروی لوکس نیستند!‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماش��ین االت‬ ‫معدنی گفت‪ :‬انتظار نوسازی و بهسازی ماشین االت معدنی‬ ‫در مع��ادن در ش��رایطی وجود دارد که همچنان براس��اس‬ ‫ایین نام��ه واردات خودرو‪ ،‬ماش��ین االت معدن��ی با تعرفه‬ ‫خودرو سواری وارد کشور می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬عبدالرضا صالحی با اش��اره به اینکه‬ ‫در حال حاضر س��ن ماشین االت معدنی به ‪ 40‬تا ‪ 50‬سال‬ ‫می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک به دو س��ال پیش و همزمان با روی کار امدن‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬قرار ش��د برای واردات ماشین االت جدید و به روز معادن‬ ‫‪ 360‬میلی��ارد تومان وام به واردکنندگان پرداخت ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫تصمیم برای ارائه تسهیالت از طریق ایمیدرو و با تفاهم دو بانک ملت و‬ ‫تجارت و با ضمانت صندوق بیمه توسعه معادن اتخاذ شد‪ ،‬اما تاکنون یک‬ ‫ریال از این رقم هم به واردکنندگان ماش��ین االت پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫صالحی با بیان اینکه سال هاس��ت هیچ س��رمایه گذاری جدی در بخش‬ ‫نوسازی و بهسازی ماشین االت و تجهیزات معدنی در کشور‬ ‫انجام نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول سال های تحریم هیچ‬ ‫چاره ای جز خرید ماش��ین االت چینی نامرغوب نداشته ایم‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی با تاکی��د بر اینکه مش��کل مع��دن و فعالیت های‬ ‫معدنی در کشور تنها به دلیل تحریم ها نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اصلی ترین مش��کالت بخش مع��دن از تحریم های داخلی‬ ‫تو پاگیر نش��ات می گیرد؛ به طور نمونه‬ ‫نظیر اعمال قوانین زائد و دس�� ‬ ‫ماشین االت معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه بندی‬ ‫شده است‪.‬به گفته صالحی براساس ایین نامه واردات خودرو‪ ،‬تعرفه ورود‬ ‫یک ماش��ین س��نگین معدنی همانند یک خودروی س��واری ‪ 20‬درصد‬ ‫تعیین ش��ده است‪.‬وی افزود‪ :‬این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که‬ ‫در همه جای دنیا ماش��ین االت و تجهیزات معدن��ی به عنوان یک ابزار‬ ‫برای اشتغالزایی و درامدزایی تلقی می شوند‪.‬‬ ‫کشف ذخایر عظیم از عناصر نادر خاکی در سنگان‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫اکتش��اف عناصر نادر خاکی به عنوان عناصری استراتژیک و هوشمند‪،‬‬ ‫با تکیه بر دانش فنی و در پروژه پژوهش��ی در مدت دو س��ال در معدن‬ ‫سنگ اهن سنگان میس��ر ش��د‪.‬عباس گل محمدی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توس��عه و اکتشاف مجتمع سنگ اهن س��نگان در گفت وگو با معدن ‪24‬‬ ‫ب��ا اعالم این مطل��ب گفت‪ :‬مراحل تکمیلی و امکان س��نجی این ذخیره‬ ‫قاب��ل توجه‪ ،‬با محوریت طرح عناصر نادر خاک��ی ایمیدرو دنبال خواهد‬ ‫ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به گرایش جهانی به س��مت صنایع پیش��رفته و‬ ‫فلزات اس��تراتژیک و مصرف عناصر نادر خاکی به عنوان عناصر هوشمند‬ ‫و م��واد اولیه برخی از این صنایع‪ ،‬لزوم پی جویی و اکتش��اف این عناصر‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت احس��اس ش��ده و متولی این موضوع‬ ‫ایمیدرو اس��ت‪.‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و اکتشاف مجتمع سنگ اهن‬ ‫س��نگان ادامه داد‪ :‬براس��اس تحقیقات انجام شده در دو سال گذشته در‬ ‫قالب پایان نامه ای در مقطع دکترای زمین شناس��ی اقتصادی در دانشگاه‬ ‫فردوس��ی مشهد‪ ،‬وجود انومالی عناصر نادر خاکی در بعضی از توده های‬ ‫معادن س��نگ اهن سنگان محرز ش��د‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫موض��وع در ش��ورای پژوه��ش مجتم��ع س��نگان مطرح و‬ ‫به منظور عملیاتی شدن به طرح عناصر نادر خاکی ایمیدرو‬ ‫اصــالحـیه‬ ‫محول ش��د‪ .‬در ادامه این کار به وسیله معاونت برنامه ریزی‪،‬‬ ‫در اگهی مزایده عمومی دپوی معدنی واقع در شهرستان محالت استان‬ ‫توسعه و اکتشاف و مدیریت اکتشاف معدن سنگان پیگیری‬ ‫مرکزی که در تاریخ ‪ 94/03/12‬در روزنامه گسترش‬ ‫چاپ گردیده‬ ‫شد و با اخذ چند نمونه هدفمند و انالیز انها با طرح عناصر‬ ‫اس��ت‪ ،‬سایت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی به نشانی‬ ‫خاکی در ایمیدرو‪ ،‬صحت وجود عناصر نادر خاکی در برخی‬ ‫‪ http://mkz.mimt.gov.ir‬تصحیح می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫افق های معدن سنگان اثبات شد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫ایمی��درو ب��رای ارتقای به��ره وری و‬ ‫تقویت زنجی��ره ارزش در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ‪ 8‬راه��کار را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران‪ ،‬ارتق��ای به��ره وری و‬ ‫تقویت زنجی��ره ارزش در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬از جمله سیاست های‬ ‫ایمیدرو در س��ال ‪ 94‬اس��ت که برای‬ ‫تحق��ق ان‪ ،‬راهبرده��ای مختلف��ی از‬ ‫جمله «همسوس��ازی اس��تراتژی های‬ ‫س��ازمان و واحدهای تاب��ع و واگذاری‬ ‫وظای��ف اجرایی به واحده��ای تابع در‬ ‫تطابق با نظام کنترل مدیریت»‪« ،‬رفع‬ ‫موانع صادراتی»‪« ،‬بهبود سیستم های‬ ‫مدیریتی و کیفیت و تنوع محصوالت»‬ ‫و «افزای��ش ارزش اف��زوده محصوالت‬ ‫تولیدی و جلوگیری از خام فروشی مواد‬ ‫معدنی» را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪« ،‬تقویت صن��دوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای‬ ‫پوش��ش ریس��ک فعالیت های معدنی‬ ‫در کل زنجی��ره اکتش��اف ت��ا صنایع‬ ‫پایین دستی»‪« ،‬پیاده س��ازی سیستم‬ ‫محاس��به قیم��ت تمام ش��ده‪ ،‬کنترل‬ ‫هزینه ه��ا به منظ��ور حف��ظ و کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت و خدمات‬ ‫و برنامه ریزی به منظور کاهش هزینه ها‬ ‫و رقابت��ی کردن قیم��ت محصوالت و‬ ‫خدم��ات»‪« ،‬افزایش ش��فافیت مالی و‬ ‫دریافت مطالب��ات و تضامین مضاعف‬ ‫و کاه��ش تعداد بنده��ای گزارش های‬ ‫حسابرس��ی» و نیز «توس��عه متعادل‬ ‫کل زنجیره ارزش و تامین پایدار منابع‬ ‫مورد نیاز» از دیگر راهبردهای ایمیدرو‬ ‫برای ارتقای بهره وری و تقویت زنجیره‬ ‫ارزش ب��ا توجه ب��ه اف��ت قیمت های‬ ‫جهانی محص��والت معدن��ی و صنایع‬ ‫معدنی در سال جاری است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه ایمیدرو برنامه های‬ ‫تش��ویقی مختلف��ی را ب��رای ارتق��ای‬ ‫بهره وری در ش��رکت های تابع از جمله‬ ‫«فعال س��ازی ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫تبصره ‪ 5‬ماده ‪ 14‬قانون معادن و اجرای‬ ‫ماده ‪ 64‬ایین نامه اجرایی ان با جلب‬ ‫موافقت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‬ ‫و «تدوی��ن دس��تورالعمل معافی��ت‬ ‫حداکثر ‪20‬درصدی بهره برداران معادن‬ ‫از پرداخ��ت حق��وق دولتی به ش��رط‬ ‫اقدام در ‪ 5‬فعالیت بهینه س��ازی روش‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه و بهره وری با همکاری‬ ‫معاونت های ذی ربط در ستاد وزارتخانه‬ ‫و تش��کل های مرب��وط» در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه‬ ‫صندوق بیمه معدنی با بانک دی‬ ‫معدن‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی دنبال می شود‬ ‫حسین گروسی با تاکید بر اینکه دولت باید اطالعات‬ ‫الزم از مع��ادن را به دس��ت اورد‪ ،‬افزود‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫برنامه ه��ای حمایتی در بخش مع��دن‪ ،‬هدایت انها به‬ ‫سمت ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معدن‬ ‫محمدرض��ا بهرامن با بر ش��مردن مزایای اجرای این‬ ‫پیشنهاد ادامه داد‪ :‬وقتی برای بخش معدن مزیت هایی‬ ‫ارائ��ه مش��وق ها ب��رای ج��ذب س��رمایه و رونق در‬ ‫بخش هایی که با رکود اقتصادی مواجه هس��تند‪ ،‬یکی‬ ‫از راهکارهای موثر به حساب می اید‪.‬‬ ‫از این رو عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫درباره ضرورت ح��ذف مالیات‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ح��ال دولت با اخذ امار و اطالع��ات از معادنی که به‬ ‫فراوری می پردازند‪ ،‬می تواند این مش��وق ها را برای انها‬ ‫در نظ��ر گیرد ت��ا در افق بلندمدت ای��ن حمایت ها به‬ ‫توس��عه کشور کمک کنند و درنهایت درامدهای دولت‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بیشتر معادن در مناطق دورافتاده‬ ‫واقع ش��ده اند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬حمای��ت از معادن به طور‬ ‫قطع در رش��د اقتصادی و توسعه پایدار موثر است زیرا‬ ‫بیشتر معادن کش��ور در مناطق دورافتاده واقع شده اند‬ ‫و این رونق زمینه اش��تغال بیشتر را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫هرچند معادن مناطق محروم از تخفیف های ویژه ای نیز‬ ‫بهره مند هستند‪.‬‬ ‫گروس��ی افزود ‪ :‬در قانون مع��ادن‪ ،‬تخفیف در حقوق‬ ‫دولتی برای معدندارانی که در مس��ائل زیست محیطی‬ ‫و زیرس��اخت ها اقدامات مثبتی انجام می دهند در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که این مسئله نش��ان دهنده ان است که‬ ‫همواره ارائه مشوق با تعیین چارچوب های خاص بوده‪،‬‬ ‫از این رو در اجرای پیش��نهاد حذف مالی��ات بر درامد‬ ‫معادن‪ ،‬دولت می تواند با تعیین س��ازوکارهای اجرایی‪،‬‬ ‫ای��ن برنامه را من��وط به فعالی��ت در بخش های خاص‬ ‫کند؛ این موضوع عالوه ب��ر رونق اقتصادی‪ ،‬هزینه های‬ ‫دولت برای ان بخش ها را نیز کاهش می دهد و به نوعی‬ ‫مدیریت هزینه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫مناط��ق مح��روم به دلی��ل جلوگی��ری از مهاجرت و‬ ‫ایجاد توس��عه پایدار از مناطق هدف در توس��عه پایدار‬ ‫هس��تند‪ ،‬از این رو معادن به عنوان یکی از ظرفیت های‬ ‫اقتصادی این مناطق هس��تند که ب��ه این اهداف جامه‬ ‫عمل می پوش��انند‪ .‬نایب رییس خانه معدن ایران درباره‬ ‫پیش��نهاد حذف مالی��ات بر درامد مع��ادن و اثرات ان‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجایی که این‬ ‫در مناط��ق محروم به‬ ‫پیشنهاد از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫فردی که س��ال ها تجربه اجرایی داشته ارائه شد‪ ،‬نشان‬ ‫از نقش باالی اجرایی ش��دن این پیش��نهاد در توسعه‬ ‫اقتص��ادی کش��ور دارد به گونه ای که اگ��ر در یک بازه‬ ‫زمانی ‪5‬ساله معادن از پرداخت مالیات بر درامد معاف‬ ‫شوند مزایایی همچون جذب سرمایه‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬ایجاد‬ ‫واحدهای پایین دستی و زیرساختی را به همراه خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل این نگاه را نباید از جنبه درامدزایی‬ ‫بلکه باید با چش��م انداز توس��عه ای به وی��ژه در مناطق‬ ‫محروم دنبال کنیم که یار دولت به حساب می اید‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در حاشیه اجالس معدن و صنایع معدنی‬ ‫‪ 3‬طرح فوالد خوزستان به‬ ‫سرمایه گذاران معرفی شد‬ ‫برگ��زاری اج�لاس بین المللی مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران در برج میالد تهران به فرصتی برای‬ ‫گردهمای��ی و تبادل نظر بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫صاحب نام داخلی و خارجی تبدیل ش��د‪ .‬اجالسی‬ ‫ک��ه به ط��ور قط��ع در ص��ورت بهب��ود وضعی��ت‬ ‫اقتص��ادی ایران و اتخ��اذ سیاس��ت های حمایتی‬ ‫از س��رمایه گذاران از س��وی دول��ت می تواند نتایج‬ ‫ارزش��مندی را برای بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور در پی داشته باش��د‪ .‬جعفر جنامی نیا‪ ،‬مدیر‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه اقتصادی و س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان زمان برگزاری اجالس را‬ ‫بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬فوالد خوزستان‬ ‫نیز در این اجالس ‪ 3‬طرح را برای س��رمایه گذاری‬ ‫معرفی ک��رد از جمله طرح افزای��ش ظرفیت ‪400‬‬ ‫هزار تنی ک��ه همان طرح توس��عه تولید فوالد به‬ ‫منظور رس��اندن ظرفیت شرکت از ‪ 3/6‬میلیون تن‬ ‫کنونی به ‪ 4‬میلیون تن اس��ت و س��رمای ه موردنیاز‬ ‫برای اجرای این طرح ‪ 94‬میلیارد تومان در بخش‬ ‫ریالی و ‪ 55‬میلیون یورو در بخش ارزی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طرح دوم‪ ،‬احداث فوالد ش��ادگان به‬ ‫ظرفی��ت ‪800‬هزار تن اس��ت که البت��ه هم اکنون‬ ‫درح��ال اجراس��ت‪ .‬در این پروژه قرار اس��ت ‪800‬‬ ‫هزار تن ش��مش فوالد تولید ش��ود و پروژه شامل‬ ‫یک بخش احیای مستقیم و یک بخش فوالدسازی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬می��زان س��رمایه گذاری موردنیاز این‬ ‫پ��روژه نیز ‪ 563‬میلیارد توم��ان در بخش ریالی و‬ ‫‪ 116‬میلیون یورو در بخش ارزی اس��ت‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪:‬طرح س��وم نیز پروژه توس��عه فوالد ش��ادگان‬ ‫اس��ت که در ان قرار اس��ت این پ��روژه از ظرفیت‬ ‫اولیه ‪ 800‬هزار تن به ظرفیت س��االنه ‪2/5‬میلیون‬ ‫ت��ن ارتقا یابد‪ .‬همچنی��ن در کنار ای��ن پروژه نیز‬ ‫خطوط نورد ف��والدی با قابلیت تولید ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫تن محصول فوالدی احداث خواهد ش��د‪ .‬مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری موردنی��از برای این پ��روژه نیز در‬ ‫بخ��ش ریال��ی ‪ 1600‬میلیارد توم��ان و در بخش‬ ‫ارزی ‪ 464‬میلیون یورو است‪.‬جنامی نیا ادامه داد‪:‬‬ ‫فوالد خوزس��تان در سال جاری تولید حداقل ‪3/5‬‬ ‫میلیون تن ش��مش ف��والدی را هدف گذاری کرده‬ ‫است که امیدواریم به صادرات یک میلیون تنی نیز‬ ‫در سال جاری دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫باالترین حاشیه سود ناخالص‬ ‫در اختیار صنعت مس‬ ‫نتایج بررس��ی مقایس��ه ای فلزاتی همچون مس‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬نیکل‪ ،‬قلع و فوالد نشان‬ ‫می ده��د ک��ه س��رمایه گذاری در صنای��ع مس از‬ ‫باالترین حاشیه سود ناخالص برخوردار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن نی��وز‪ ،‬بهروز رحمت��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫امور س��هام‪ ،‬س��رمایه گذاری و مجامع شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ای��ران با بیان این مطل��ب افزود‪ :‬این‬ ‫نتایج حاصل بررس��ی اعداد و ارقام مطابق جدولی‬ ‫اس��ت که بر اساس ان قیمت تمام شده هر کدام از‬ ‫این فلزات با قیمت فروش در ‪ 10‬س��ال گذش��ته‬ ‫مقایسه ش��ده اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬بدون شک شروع‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت مس از حوزه اکتشافات‬ ‫و حوزه معدنی اس��ت و به طور تقریبی بیش از ‪90‬‬ ‫درص��د ارزش افزوده هم مربوط ب��ه حوزه معدنی‬ ‫و تغلیظ خواهد بود‪.‬مدیر امور س��هام شرکت ملی‬ ‫م��س‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬حتی زمانی که اوض��اع و احوال‬ ‫اقتصادی بعضی از کشورها مناسب نباشد و بعضی‬ ‫از ش��رکت ها با مشکل مواجه باش��ند‪ ،‬تنها بخشی‬ ‫که به نظر م��ن نباید هیچ وقت م��ورد غفلت واقع‬ ‫شود‪ ،‬حوزه اکتش��افات معدنی است و همواره باید‬ ‫بخش��ی از درامد شرکت در حوزه اکتشافات صرف‬ ‫ش��ود تا به پیدا ش��دن ذخایر و اندیس های جدید‬ ‫معدنی بینجامد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن بکر ایران نیازمند اکتشافی نو‬ ‫بهناز صفری – گروه معدن‪ :‬ایران س�رزمینی پر‬ ‫از معادن و ذخایر معدنی است که هنوز بسیاری‬ ‫از ای�ن مناط�ق بکر مانده و کش�ف نش�ده اند و‬ ‫علت ان می تواند مس�ائل و مشکالتی باشد که‬ ‫هنوز پس از گذشت س�ال های متمادی برطرف‬ ‫نش�ده زیرا با وجود اینکه محصوالت معدنی ما‬ ‫می توان�د‪ 850‬میلیارد دالر گ�ردش مالی ایجاد‬ ‫کند اما تنها ‪ 10‬میلیارد دالر ان نصیب کشور ما‬ ‫می شود و این نشان می دهد که باید تغییراتی در‬ ‫قوانین و مقررات‪ ،‬مدیریت معادن و اس�تفاده از‬ ‫فناوری های نوین ایجاد شود‪ .‬سعید صمدی‪ ،‬مدیر‬ ‫پیشین معادن گل گهر و مهدی اباد و کارشناس‬ ‫معدن و صنایع معدنی درباره چالش های موجود‬ ‫انج�ام داده‬ ‫در مع�دن گفت وگوی�ی ب�ا‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایا ایران توانس�ته در بخش معدن و صنایع پیوسته باشند‪.‬‬ ‫معدنی به جایگاه مناسبی دست یابد؟‬ ‫€ €ایا در کشور ما معادن شناخته نشده ای هم‬ ‫ذخایر‬ ‫و‬ ‫مع��دن‬ ‫درح��ال حاضر ایران مقام نخس��ت‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫معدنی منطق��ه را به خود اختصاص داده اما با وجود درکش��ورمان هنوز معادن بکر و کشف نشده فراوانی‬ ‫تمام ظرفیت های موجود پیش��رفت قابل مالحظه ای وج��ود دارد که باید اکتش��افات گس��ترده ای در این‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی نداش��ته درحالی که مناطق انجام ش��ود زیرا هنوز پایه اصلی اکتش��افات‬ ‫ب��ا چنین ذخای��ر و معادنی این بخ��ش از تولید باید مربوط به اکتش��افاتی اس��ت که دردهه ‪ 40‬به وسیله‬ ‫بتواند در حوزه اقتصادهم جایگاه مناسبی پیدا کند و روس ه��ا در کش��ور انجام ش��ده و دیگر پ��س از ان‬ ‫در منطقه حرفی برای گفتن داش��ته باشد ولی هنوز اکتشافات گسترده ای انجام نشده‬ ‫چنین نتایجی حاصل نشده است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه مع��ادن و مناطق‬ ‫چقدر‬ ‫ایران‬ ‫معدنی‬ ‫€ €گردش مال�ی محصوالت‬ ‫زی��ادی ب��رای کار در این زمینه‬ ‫است؟‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫‪850‬‬ ‫ح��دود‬ ‫ما‬ ‫کش��ور‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫ب��ا‬ ‫€ €در حوزه مع�دن و صنایع‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫محصوالت‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬ ‫معدن�ی جای�گاه ای�ران در‬ ‫داش��ت اما در بهترین ش��رایط کمت��ر از ‪10‬میلیارد منطقه چگونه است؟‬ ‫دالر از این گردش مالی نصیب مان می ش��ود که رقم ایران نسبت به کشورهای همسایه‬ ‫مناسبی برای این میزان ذخایر معدنی نیست‪.‬‬ ‫اط��راف خود از مع��ادن و ذخایر‬ ‫€ €در حوزه اکتش�افات معدنی‬ ‫خوبی برخ��وردار اس��ت‪ .‬ترکیه‪،‬‬ ‫ایران چه مشکالتی وجود دارد؟‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‬ ‫اکتشافات‬ ‫اصلی‬ ‫پایه‬ ‫در کش��ورهای دیگر متوسط عمق‬ ‫و عربس��تان کش��ورهای معدنی‬ ‫اکتش��افات ‪ 900‬مت��ر اس��ت‪ ،‬این‬ ‫اکتشافاتی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محسوب نمی شوند ولی در ترکیه‬ ‫درحال��ی اس��ت ک��ه در کش��ور ما‬ ‫‪40‬‬ ‫دردهه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫میزان تولید فوالد بیشتر از ایران‬ ‫متوس��ط عمق اکتش��افات به ‪100‬‬ ‫به وسیله روس ها در‬ ‫اس��ت و ‪ 70‬درصد ف��والد مورد‬ ‫متر می رسد و این فاصله زیاد نشان کشور انجام شده و دیگر نیاز خود را از اه��ن قراضه تهیه‬ ‫می ده��د هن��وز بای��د فعالیت های‬ ‫می کن��د و ‪ 30‬درصد دیگر را هم‬ ‫پس از ان اکتشافات‬ ‫زی��ادی در حوزه معدن انجام دهیم‬ ‫گسترده ای انجام نشده س��نگ اهن وارد می کن��د‪ .‬ترکیه‬ ‫تا حداقل به یک حد متوسط دست‬ ‫فقط در زغال س��نگ حرفی برای‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬انچه که باعث می ش��ود است در حالی که معادن‬ ‫گفتن دارد‪ ،‬اما با این حال از تمام‬ ‫ما درحوزه اکتش��اف و استخراج با و مناطق زیادی برای کار‬ ‫امکانات برای پیشبرد کشورشان‬ ‫در این زمینه وجود‬ ‫سایر کش��ورها فاصله زیادی داشته‬ ‫استفاده می کنند و با هر مشکلی‬ ‫دارد‬ ‫باشیم این اس��ت که در کشورمان‬ ‫عقب نمی نشینند‪.‬‬ ‫هنوز مش��کالت فن��اوری‪ ،‬مدیریت‬ ‫ایران در غرب اس��یا تنها کش��ور‬ ‫و برنامه ری��زی وج��ود دارد‪ .‬یعنی‬ ‫دارای ذخایر معدنی غنی اس��ت‬ ‫ ازموده‬ ‫ر‬ ‫کا‬ ‫مدیران‬ ‫عالوه ب��ر فناوری های نوین‪ ،‬باید از‬ ‫و در افغانس��تان ه��م مناب��ع خوبی وج��ود دارد اما‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫با برنامه های مدون در معادن‬ ‫کشورهای دیگر برای اینکه وارد بازار افغانستان شوند‬ ‫‪3‬مورد حلقه های یک زنجیر هس��تند که باید به هم باید از ایران عبور کنند زیرا افغانستان به دریای ازاد‬ ‫راه ندارد و بهترین مس��یر عبور‪ ،‬اب های خلیج فارس درح��ال حاضر با وجود فناوری ه��ای جدید می توان‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر عربس��تان ه��م وارد کننده مشکالت موجود در بخش اس��تخراج را رفع کرد اما‬ ‫س��نگ اهن اس��ت بنابرای��ن می ت��وان گف��ت ایران باید در قوانین معدنی تجدید نظرهای انجام ش��ده و‬ ‫سرزمینی با موقعیت اس��تراتژیکی خاص برگرفته از مش��کالت مدیریتی هم تا حد امکان برطرف شود تا‬ ‫مواد معدن��ی غنی و موقعیت ترانزیتی ویژه‪ ،‬می تواند در این حوزه با چالش های کمتری روبه رو شویم‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی بسیار بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بخش معدن نیازمند ثبات در بخش انرژی‪،‬‬ ‫€ €وضعی�ت نیروی ه�ای متخص�ص مع�دن در س��رمایه گذاری و قوانی��ن اس��ت زیرا همی��ن ثبات‬ ‫باع��ث جذب س��رمایه گذاران در این حوزه می ش��ود‬ ‫ایران چگونه است؟‬ ‫در ایران حدود ‪ 40‬هزار در واق��ع ب��دون س��رمایه های کالن نمی توان بخش‬ ‫دان��ش اموخته رش��ته معدن را رونق بخش��ید به ویژه اگ��ر بتوانیم از وجود‬ ‫معدن و زمین شناس��ی سرمایه گذاران خارجی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ای��ن € €ای�ا تاکن�ون س�رمایه گذاران خارجی برای‬ ‫ظرفی��ت بخش معدن وارد کشور شده اند؟‬ ‫موض��وع‬ ‫بزرگ��ی برای کش��ورما حدود ‪ 40‬س��ال اس��ت معدنکاری مدرن در کش��ور‬ ‫محسوب می ش��ود ‪ .‬در اغاز ش��ده ول��ی در طول ای��ن مدت کمت��ر توفیق‬ ‫نتیجه ب��ا وجود چنین استفاده از سرمایه گذاری خارجی را داشته ایم‪ .‬مزیت‬ ‫ظرفیت ه��ای عظیمی سرمایه گذاری خارجی تنها به خاطر بحث مالی نیست‬ ‫زیرا مسائل مالی یک بعد قضیه‬ ‫اگ��ر بتوانیم کاس��تی ها موجود را رفع‬ ‫اس��ت ابع��اد دیگر ان ش��امل‬ ‫کنی��م با ثب��ات در قوانی��ن و مقررات‬ ‫در ایران حدود‬ ‫ورود دان��ش فن��ی و فن��اوری‬ ‫می توانیم ش��رایط بهتری را در معادن‬ ‫‪ 40‬هزار دانش اموخته اس��ت که همراه س��رمایه وارد‬ ‫و صنایع معدنی ایران رقم بزنیم‪.‬‬ ‫می ش��ود‪.‬در ایران ظرفیت های‬ ‫€ €گ�ردش س�رمایه در مع�ادن‬ ‫رشته معدن‬ ‫معدن��ی فراوان��ی وج��ود دارد‬ ‫چگونه است و چقدر زمان می برد؟‬ ‫و زمین شناسی‬ ‫ذخای��ری ک��ه بس��یاری از‬ ‫گ��ردش س��رمایه در معادن با س��ایر‬ ‫وجود دارد که این‬ ‫کش��ورهای دنیا از ان محروم‬ ‫حوزه ه��ای اقتصادی تف��اوت فراوانی‬ ‫موضوع ظرفیت‬ ‫هس��تند ولی با ای��ن وجود در‬ ‫دارد‪ .‬در ایران گردش مالی معادن بین‬ ‫بزرگی برای معادن‬ ‫‪ 40‬س��ال گذشته هیچ شرکت‬ ‫‪5‬تا ‪ 10‬س��ال است یعنی از زمانی که‬ ‫مختلف کشور‬ ‫خارجی برای سرمایه گذاری به‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش معدن شروع‬ ‫ما محسوب‬ ‫ایران نیامده زیرا س��رمایه گذار‬ ‫می ش��ود تا زمانی که ب��ه بهره برداری‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫خارج��ی ب��ا زور ی��ا تبلیغات‬ ‫برس��د حداق��ل ‪5‬س��ال زم��ان الزم‬ ‫به ای��ران نمی اید بلک��ه تمام‬ ‫اس��ت بنابراین انگیزه س��رمایه گذاری‬ ‫م��وارد را از زوایای��ی گوناگون‬ ‫پایین می اید ح��ال اگر اعتماد به این‬ ‫بررس��ی می کند و در صورتی‬ ‫بخش هم وجود نداش��ته باشد شرایط‬ ‫مشکل تر می شود‪.‬‬ ‫ک��ه مش��کلی در ح��وزه س��رمایه گذاری و امنی��ت‬ ‫€ €مش�کالت ح�وزه مع�دن چگون�ه مرتف�ع وج��ود نداش��ته باش��د ب��رای س��رمایه گذاری اعالم‬ ‫می شود؟‬ ‫امادگی می کند‪.‬‬ ‫توسعه الومینیوم المهدی در گرو تعیین تکلیف در واگذاری است‬ ‫خصوصی س��ازی تکلیف ما را زودتر مشخص کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت الومینیوم المهدی هرمزال با بیان‬ ‫این مطل��ب تاکید کرد‪ :‬طرح های توس��عه ای بزرگ‬ ‫این ش��رکت به دلیل بالتکلیفی در واگذاری متوقف‬ ‫شده اند‪ .‬به همین دلیل اصلی ترین خواسته ما تعیین‬ ‫تکلیف هرچه س��ریع تر واگذاری الومینیوم المهدی‬ ‫هرمزال است‪.‬‬ ‫او که ‪ 5‬م��اه از حض��ورش در راس مدیریت غول‬ ‫الومینیوم کش��ور می گذرد از وضعیت عرضه شمش‬ ‫الومینی��وم در بورس کاال نیز گالیه می کند و اعتقاد‬ ‫دارد ک��ه ادامه روند فعلی عرض��ه در بورس کاال به‬ ‫تعطیلی صنعت باالدس��تی الومینیوم کش��ور منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مای��ن نیوز‪ ،‬وی با اش��اره به وضعیت‬ ‫تولی��د الومینی��وم المهدی هرم��زال در ‪ 5‬ماه اخیر‬ ‫گفت‪ :‬در این مدت تولید ش��رکت برای نخستین بار‬ ‫رک��ورد زد به طوری که در اردیبهش��ت ماه ‪ 16‬هزار‬ ‫و‪ 422‬تن ش��مش تولید کردیم که بیشترین میزان‬ ‫تولید در المهدی بوده اس��ت‪ .‬در ‪ 2‬ما ه نخست سال‬ ‫نیز نیز هر ماه میزان تولید به طور متوسط حدود ‪16‬‬ ‫هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بااین حال معتقدیم برای توس��عه‬ ‫الومینی��وم المه��دی هرمزال بح��ث اصلی موضوع‬ ‫واگذاری این ش��رکت است‪ .‬سازمان خصوصی سازی‬ ‫در اخرین روزهای س��ال قبل از برنده شدن یک نفر‬ ‫در مزای��ده واگذاری ش��رکت خبر داد اما بعد رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو تاکید ک��رد که چیزی در این‬ ‫زمینه قطعی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکن��ون برن��ده ای اع�لام نش��ده و تا‬ ‫جای��ی که به ما مربوط اس��ت این موضوع در حیطه‬ ‫مسئولیت سازمان خصوصی س��ازی است که تا این‬ ‫لحظ��ه به طور رس��می هیج برنده ای را ب��ه ما اعالم‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬البته ما خیلی در ای��ن زمینه مداخله‬ ‫نداریم و اگر در جایی از ما مش��ورت و نظر بخواهند‬ ‫نظر خود را ارائه می دهیم ولی تصمیم گیری در این‬ ‫زمینه بر عهده سازمان خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫قدمی درب��اره چگونگ��ی روند طرح های توس��عه‬ ‫ی اند‬ ‫ش��رکت اضافه کرد‪ :‬وضعیت پ��روژه میله گذار ‬ ‫تقریبا تمام ش��ده و اماده بهره برداری اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫دیگ��ری نیز داریم که البته درح��ال حاضر به دلیل‬ ‫بحث س��ازمان خصوصی س��ازی متوقف مانده است‪.‬‬ ‫چون در ش��رایط واگذاری و خصوصی سازی اجرای‬ ‫طرح ه��ا و س��رمایه گذاری هایی که ب��ار مالی جدی‬ ‫داش��ته باش��ند متوقف می ماند و اجرای انها ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح‪ ،‬احداث کارگاه بیلت با ظرفیت ‪60‬‬ ‫هزار تن بوده که قرار اس��ت در دو فاز ‪ 30‬هزار تنی‬ ‫عملیاتی شود‪ ،‬مطالعات ان انجام شده و اماده اقدام‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مجموع سرمایه گذاری این پروژه‬ ‫حدود‪ 50‬میلیارد تومان خواهد بود که البته بخشی‬ ‫از این پروژه در سیس��تم فعل��ی موجود بوده و از ان‬ ‫اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬در عمل برای فاز نخس��ت‬ ‫حدود ‪ 35‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری نیاز داریم‬ ‫و ب��رای فاز دوم با ‪15‬میلیارد تومان می توانیم کار را‬ ‫تم��ام کنیم‪.‬مدیرعامل الومینیوم المهدی هرمزال با‬ ‫بیان اینکه پروژه سیلو س��ازی الومینیوم هم به دلیل‬ ‫بحث خصوصی س��ازی فعال متوقف شده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه تحکیم بستر را انجام دادیم و زیرسازی‬ ‫کامل شده و اماده احداث سیلو هستیم که بخشی از‬ ‫کارهای اولیه ان نیز در هیات مدیره انجام شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫بازدید‬ ‫از کاهش زمان ترخیص کاال‬ ‫تا تسهیل ترانزیت‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی به تازگی از س��امانه جامع‬ ‫گمرکی بازدید کرد و در این مراس��م‪ ،‬بر تس��هیل‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف حمل ونق��ل کش��ور‪ ،‬تجارت‬ ‫بین المللی و ترانزیت با اتصال به این س��امانه تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬عباس اخوندی ب��ا بیان اینکه ب��ا راه اندازی‬ ‫س��امانه «اظهار از راه دور س��امانه جامع گمرکی»‬ ‫مدت ترخیص کاال به کمتر از ‪ 3‬روز کاهش می یابد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اتصال این سامانه به بخش های مختلف‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور‪ ،‬تجارت بین الملل��ی و ترانزیت‬ ‫تسهیل می شود‪ .‬وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه‬ ‫پنج��ره واحد تج��ارت فرامرزی تاثیر بس��یاری در‬ ‫تسهیل تجارت ایران دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫این سیس��تم انواع مختلف کاال در مدت حدود ‪۶۵‬‬ ‫س��اعت و کمتر از ‪ 3‬روز ترخیص می شوند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که پیش از این ترخیص کاال در مدت‬ ‫زمان بیش از ‪ ۳۰‬روز نیز گزارش شده بود‪.‬‬ ‫اخوندی ادامه داد‪ :‬با اجرای این امر کاال از لحظه‬ ‫حرکت از مبدا ردیابی می ش��ود؛ حتی براساس این‬ ‫سیستم قبل از اینکه کاال وارد بندر شود‪ ،‬به وسیله‬ ‫سیستم و بدون توقف‪ ،‬برگه ترخیص صادر می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سامانه اظهار از راه دور گمرک‬ ‫با تمام بخش های حمل ونقل زمینی‪ ،‬دریایی و ریلی‬ ‫یکپارچه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی این سیستم‬ ‫در نظر داریم سیستم یکپارچه تجاری را راه اندازی‬ ‫کنی��م که این اقدام می تواند تج��ارت بین المللی و‬ ‫ترانزیت را تس��هیل کند‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با‬ ‫بیان اینکه اطالعات سامانه اظهار از راه دور گمرک‬ ‫با س��ایر کشورها نیز مبادله می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر قرار‬ ‫است کاالیی از چند کشور عبور کند‪ ،‬تمام اطالعات‬ ‫مسیر از مبدا به کشورهای بین راه تا مقصد مبادله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اخوندی اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی س��امانه یادشده‬ ‫می توانیم در پایانه های مرزی کشور‪ ،‬سیستم پنجره‬ ‫واحد را با کشورهای همسایه فعال و تمام اطالعات‬ ‫را به طور الکترونیک با کش��ورهای همسایه مبادله‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬باید تمام کاالها از لحظه ای که از یک‬ ‫گم��رک ترخیص و ب��ه گمرک بعدی می رس��ند و‬ ‫حتی کاالهایی که وارد بندر می شوند‪ ،‬ردیابی شود‬ ‫تا مش��خص شود کاال چه مس��یری را طی می کند‪.‬‬ ‫اخون��دی ادامه داد‪ :‬این س��امانه در حال اتصال به‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��ت که‬ ‫می تواند مسیر عبور کاال را مشخص کند‪ .‬همچنین‬ ‫با اس��تفاده از این سیس��تم مش��خص می شود که‬ ‫ایا محموله ای از مس��یر خارج ش��ده یا کامیون در‬ ‫نقاط غیرمجاز نیز توقف داش��ته یا خیر‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی افزود‪ :‬س��امانه اظهار از راه دور گمرک‬ ‫ارتب��اط بین ترخیص کنن��ده و صاحب کاال را قطع‬ ‫می کند که این امر امکان فس��اد و رشوه گیری را تا‬ ‫حد زیادی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترغیب مردم به سمت تجارت رسمی‬ ‫ریی��س کل گمرک ایران نیز در این بازدید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر سیاس��ت هایی را در پیش بگیریم که کاال‬ ‫از مس��یر رس��می وارد ش��ود‪ ،‬به طور قطع خدمت‬ ‫بیش��تری به تولید و اقتصاد کشور کرده ایم تا اینکه‬ ‫غیرقانونی عمل کردن به یک عادت و عرف‪ ،‬مس��یر‬ ‫و شبکه تبدیل شود‪ .‬کرباسیان افزود‪ :‬معضل قاچاق‬ ‫کاال راه حل اقتصادی دارد و همان گونه که خیلی از‬ ‫کشورها در این زمینه به موفقیت های خوبی دست‬ ‫یافته ان��د‪ ،‬ما هم می توانی��م این پدیده را به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫باید کاری کنیم که مردم به سمت تجارت رسمی‬ ‫برون��د‪ .‬وی درب��اره راه اندازی س��امان ه الکترونیکی‬ ‫گم��رک و اثر ان بر کاه��ش واردات غیرقانونی کاال‬ ‫گفت‪ :‬این س��امانه ها با سرعت بخش��یدن به کار و‬ ‫ممانعت از مراجعه افراد به س��ازمان های مختلف و‬ ‫به طور کلی تسهیل در امور و فرایند تجاری موجب‬ ‫کاه��ش قاچاق و تش��ویق واردکننده به وارد کردن‬ ‫کاالی خود از مبادی قانونی می شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هلدینگ؛ حوزه تخصصی سرمایه گذاری جهانی‬ ‫حمایت ‪ 3‬وزارتخانه از یک نمایشگاه بین المللی‬ ‫اقتصاد بازار میوه؛ ازاد یا کنترل شده؟‬ ‫‪7‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه های تجاری برای تسهیل مبادله با «کشور یخی»‬ ‫کشتی تجارت با روس ها به اب افتاد‬ ‫زه�را طهرانی‪ -‬گروه تج�ارت‪« :‬ماهی را هر وقت از‬ ‫اب بگیری‪ ،‬تاز ه است‪ ».‬بیش از یکسال است که روسیه‬ ‫با تحریم های اروپا و امریکا دست و پنجه نرم می کند و‬ ‫در اقدامی متقابل‪ ،‬واردات از این کشورها را نیز ممنوع‬ ‫کرده اس��ت که ب��ا این اقدام فرصتی ب��رای ایران برای‬ ‫حضور در بازارهای روس��یه فراهم شد‪ .‬هرچند تاکنون‬ ‫نتیجه رضایت بخش��ی نداش��ته اما هنوز هم دیر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته کارشناسان اقتصادی روسیه‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مشکالت تجارت با روسیه روادید بازرگانان‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و مس��ائل بانکی است که خوشبختانه به تازگی با انعقاد‬ ‫تفاهمنامه ه��ای متعدد دو مش��کل نخس��ت در مرحله‬ ‫نهای��ی حل و فصل ش��دن ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬دیروز‬ ‫تفاهمنامه ای امضا ش��د که بر اساس ان خطوط منظم‬ ‫کش��تیرانی در حوزه دریای خزر راه اندازی می شوند تا‬ ‫به این ترتی��ب صادر کنندگان بتوانند راحت تر کاالهای‬ ‫خود را به روسیه و بازارهای حوزه دریای خزر برسانند‪.‬‬ ‫مراس��م امضای تفاهمنامه میان سازمان توسعه تجارت‬ ‫و کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران در حالی برگزار‬ ‫ش��د که قرار است به زودی ‪ 3‬خط کشتیرانی از ‪ 3‬بندر‬ ‫ش��مالی کش��ور ش��امل بندر انزلی‪ ،‬بندر نوشهر و بندر‬ ‫امیراباد راه اندازی ش��ود تا هر ماه بر اساس زمان بندی‬ ‫دقی��ق‪ 6 ،‬س��فر ب��ه بندره��ای اکتائو در قزاقس��تان و‬ ‫اس��تراخان در روسیه داش��ته باشند‪ .‬کش��تی های به‬ ‫کارگرفته ش��ده در این خطوط ظرفیت حمل ‪ ۲۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬ت��ن کاال را دارند و ب��ا بهره گیری از کانتینرهای‬ ‫یخچال دار می توانند کاالهای حساس از جمله گل وگیاه‬ ‫و میوه را نیز جابه جا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی خطوط کشتیرانی با یارانه دولت‬ ‫ریی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت در مراس��م انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری با ش��رکت کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گفت‪ :‬خطوط کشتیرانی در دریای خزر‬ ‫به مقصد روسیه و قزاقستان با یارانه دولتی به راه افتاده‬ ‫و از این پس صادرکنندگان می توانند از برنامه مس��تمر‬ ‫و منظم این خطوط بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫ولی اله افخمی راد ایجاد ش��رایط رقابتی برای تاجران‬ ‫و بازرگان��ان ایرانی در بازارهای هدف را از جمله اهداف‬ ‫راه ان��دازی این خطوط دانس��ت و افزود‪ :‬ب��ا این اقدام‬ ‫کاالهای س��اخت ای��ران در بازارهای ه��دف با قیمت‬ ‫مناسبی ارائه و از قدرت رقابت برخوردار می شوند‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه یکی از مش��کالت صادرکنندگان ایرانی‬ ‫برخی دیرکردها در ارس��ال کاال و رساندن ان به دست‬ ‫خریدار خارجی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر صادرکنندگان‬ ‫نتوانند براس��اس تعهداتی که به خریداران دارند کاالی‬ ‫خ��ود را به موق��ع به مقصد برس��انند‪ ،‬به م��رور زمان‬ ‫بازارهای هدف را از دس��ت می دهند‪ ،‬بنابراین ضروری‬ ‫ب��ود که برنامه ری��زی منظمی ب��رای راه اندازی خطوط‬ ‫حمل ونقل انجام ش��ود‪.‬رییس سازمان توسعه تجارت با‬ ‫بیان اینکه س��ایر معابر ابی از جمله کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج ف��ارس هدف بعدی ای��ن س��ازمان در راه اندازی‬ ‫خطوط کش��تیرانی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در گام بعدی‬ ‫خلیج فارس و کش��ورهای حوزه ان را در برنامه داریم تا‬ ‫از این طریق جهش��ی را در صادرات کشور ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫خطوط کش��تیرانی دریای خزر از یارانه دولت بهره مند‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از صادرکنندگانی که با روس��یه و‬ ‫قزاقس��تان مراودات تج��اری دارن��د‪ ،‬می خواهیم که با‬ ‫برنامه ریزی و تحویل کاالهای خود به شرکت کشتیرانی‬ ‫از تس��هیالتی که دولت برای انها فراهم کرده در جهت‬ ‫افزایش صادرات خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این کش��تی ها از س��وی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت چارتر ش��ده بنابرای��ن صادرکنندگان‬ ‫از حم��ل کاالی خ��ود در موعد مقرر مطمئن باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر تاجران و بازرگانان بتوانند کاالهای صادراتی‬ ‫خود را از طریق این خطوط کش��تیرانی ارس��ال کنند‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت در گام بعدی قادر خواهد بود‬ ‫س��هم کمتری از این یارانه را متقبل شده و ان را برای‬ ‫راه اندازی خطوط دیگر سرمایه گذاری کند‪ .‬افخمی راد با‬ ‫بیان اینکه وظیفه س��ازمان توسعه تجارت این است که‬ ‫در س��ایر بخش ها هم امکان��ات الزم صادراتی را فراهم‬ ‫کن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬یکی از اقدامات این��ده ما کمک به‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی برای افزایش تعداد پروازها به‬ ‫مقصد کش��ورهای هدف اس��ت‪ .‬اگر م��ا نتوانیم با این‬ ‫کش��ورها برنامه منظم پروازی داشته باشیم‪ ،‬تجارت با‬ ‫این کش��ورها سخت و دش��وار خواهد شد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه برگزاری کمیس��یون مش��ترک ایران و قزاقس��تان‬ ‫در تاش��کند گفت‪ :‬متاس��فانه خطوط هوای��ی ایران به‬ ‫قزاقس��تان فقط در هر هفته یک پ��رواز دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫توس��عه صادرات به این کش��ور به واس��طه مش��کالت‬ ‫حمل ونقل برای صادرکنندگان دش��وار اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت یاداور شد‪ :‬در ش��ورای عالی‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی مصوب ش��ده ک��ه پروازهای منظم‬ ‫باری و مس��افری به کشورهای هدف راه اندازی شود‪ .‬ما‬ ‫درصدد عملیاتی کردن این تصمیم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت انتقال ‪ ۳۶‬هزار تن کاال در هر هفته‬ ‫محمدحس��ین داجمر‪ ،‬ریی��س کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران نیز در مراس��م امضای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫گف��ت‪ :‬با راه ان��دازی خط��وط کش��تیرانی دریای خزر‬ ‫ظرفیت انتقال ‪ 18‬ت��ا ‪ 36‬هزار تن کاال در هر هفته به‬ ‫وج��ود ام��ده اس��ت‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا توجه به‬ ‫سیاس��ت گذاری های س��ازمان توس��عه تج��ارت‪ ،‬برای‬ ‫کش��ورهایی که ظرفیت صادرات در انه��ا وجود دارد‪،‬‬ ‫خط��وط منظ��م دریایی ب��ا یارانه راه اندازی می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس از مدتی که تجارت با یک کش��ور به‬ ‫ان��دازه قابل قبولی رس��ید‪ ،‬لزومی به اعط��ای یارانه به‬ ‫خطوط حمل ونقل ان کشور نیست و ما این یارانه را به‬ ‫راه اندازی خطوط دیگ��ر اختصاص خواهیم داد‪ .‬داجمر‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از تس��هیالتی که برای این کش��تی ها‬ ‫پیش بین��ی ش��ده‪ ،‬کانتینره��ای یخچال دار اس��ت که‬ ‫امیدواریم مورد استفاده صادرکنندگان قرار بگیرد‪ .‬وی‬ ‫امضای تفاهمنامه با س��ازمان توسعه تجارت را یک گام‬ ‫اصلی برای توس��عه صادرات غیرنفتی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫امیدواری��م با همکاری این دو مجموعه رش��د صادرات‬ ‫غیرنفتی را به طور چشمگیری شاهد باشیم‪.‬‬ ‫علی اکبر غنجی‪ ،‬مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر نیز‬ ‫در این مراسم گفت‪ :‬صادرکنندگان از طریق این خطوط‬ ‫کش��تیرانی می توانند محصوالت خود را در تناژ بسیار‬ ‫کم هم به کش��ورهای هدف ص��ادر کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر برنامه ریزی داشته باشند‪ ،‬اقالم صادراتی‬ ‫انها بدون اینکه به انبارهای کاالیی س��پرده ش��ود‪ ،‬به‬ ‫طور مس��تقیم در کشتی بار می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اقدام بی تردی��د کاهش هزینه ها را برای صادرکنندگان‬ ‫به هم��راه دارد‪ ،‬عالوه بر اینکه قیمت این س��رویس ها‬ ‫نسبت به بازارهای منطقه ای با ارزان تر ارائه می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنامه همکاری سازمان توسعه تجارت‬ ‫و ش��رکت کشتیرانی هر ‪ 15‬روز یک سفر از بندر انزلی‬ ‫ب��ه مقص��د اس��تراخان و ماهانه یک س��فر از انزلی به‬ ‫اکتائو برنامه ریزی شده است‪ .‬از بندر امیراباد به مقصد‬ ‫استراخان نیز ماهانه یک سفر و به مقصد اکتائو هر ‪15‬‬ ‫روز یک سفر ترتیب داده شده است‪ .‬بدین ترتیب در هر‬ ‫ماه ‪ 6‬س��فر دریایی از بنادر ایران به روسیه و قزاقستان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکل روادید در اینده نزدیک‬ ‫رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه ب��ا بیان اینکه‬ ‫حمل ونقل دریایی کش��ور به طور کامل فعال نیس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬انعقاد تفاهمنامه ب��رای راه اندازی خطوط‬ ‫کش��تیرانی در دری��ای خزر می تواند تاثیر بس��زایی در‬ ‫تجارت با روس��یه داش��ته باشد‪ .‬اس��داهلل عسگراوالدی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در این میان باید‬ ‫کش��تی های کوچک با ظرفی��ت ‪ ۵۰۰‬تا هزار تن که به‬ ‫نام «رو رو» معروف اس��ت را هم در دریای خزر تقویت‬ ‫کنیم چون تعداد انها کم اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫باید کش��تی های کوچک تهیه شود تا بتوان حمل ونقل‬ ‫را توس��عه داد‪ ،‬افزود‪ :‬روس ها اگ��ر از تحریم ها تبعیت‬ ‫کنند ممکن است کش��تیرانی ایران را نپذیرند و شاید‬ ‫هم بپذیرند‪ .‬هنوز خبر قطعی در این باره به دست نیامده‬ ‫است‪ .‬عس��گراوالدی همچنین از امضای تفاهمنامه ای‬ ‫می��ان وزیران ام��ور خارجه ایران و روس��یه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این تفاهمنامه مسائل روادید بازرگانان‬ ‫و ویزای تجاری نیز حل و به این ترتیب ش��رایط حضور‬ ‫تاجران در بازار روس��یه نیز تس��هیل می شود‪ .‬به گفته‬ ‫رییس اتاق مشترک ایران و روسیه‪ ،‬این تفاهمنامه امضا‬ ‫ش��ده و در مرحله نهایی تایید ق��رار دارد که امیدواریم‬ ‫تا ‪۱۰‬روز اینده ش��اهد حل مشکل روادید و ویزاها نیز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بایدها و نبایدهای‬ ‫الحاق ایران به‬ ‫سازمان تجارت جهانی‬ ‫محمدرضا سبزعلیپور‬ ‫رییس مرکز تجارت جهانی ایران‬ ‫عضویت در س��ازمان تجارت جهان��ی یا دبلیوتی او‬ ‫زمانی برای ایران مفید و س��ودمند است که کشوری‬ ‫کامال صادراتی باشد و روی صنایع مادر سرمایه گذاری‬ ‫ریش��ه ای و بنیادی انجام شده باشد؛ نه مثل االن که‬ ‫کشوری وارداتی هستیم‪ .‬باید در نظر داشت که صرف‬ ‫پذیرش درخواس��ت عضویت ایران از طرف س��ازمان‬ ‫تجارت جهان��ی (دبلیوتی او) هی��چ اتفاق خاصی رخ‬ ‫نداده و ش��رایط چندان فرقی با قبل از پنجم خرداد‬ ‫‪( ۸۴‬یعنی پیش از پذیرش درخواس��ت) نکرده است‪.‬‬ ‫امروزه فرایند جهانی ش��دن در س��طح بین الملل به‬ ‫طور ج��دی از جانب س��ازمان ملل و س��ازمان های‬ ‫تخصصی وابس��ته به ان م��ورد حمایت قرار گرفته و‬ ‫به پیش برده می ش��ود‪ .‬در بعد جهانی سازی اقتصاد‬ ‫نیز می توان مش��اهده کرد که ‪ 3‬سازمان بین المللی‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول‪ ،‬بانک جهانی و س��ازمان‬ ‫تجارت جهان��ی به عنوان س��ازمان های تخصصی در‬ ‫حیطه اقتصاد‪ ،‬سیاست هایی را در پیش گرفته اند که‬ ‫به طور کامل در جهت جهانی کردن اقتصاد قرار دارد‬ ‫و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده‬ ‫اقتصاد جهانی را برعهده دارند‪ ،‬بنابراین با استفاده از‬ ‫ابزارهایی که در اختیارشان است کشورهای مختلف‬ ‫جهان به ویژه کش��ورهای در حال توسعه را به سمت‬ ‫سیاس��ت هایی ک��ه در پیش گرفته اند س��وق داده و ‬ ‫کش��وری را که در جهت این سیاست ها حرکت نکند‬ ‫به اش��کال مختلف زیر فش��ار قرار می دهند‪ .‬به بیانی‬ ‫بهتر‪ ،‬عملکرد سازمان های یادشده سبب نوعی اجبار‬ ‫برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی‬ ‫می ش��ود و هر کش��وری که بنابه هر دلیلی امادگی‬ ‫حضور در این فرایند را نداشته باشد خود را در مسیر‬ ‫انزوا می بیند‪.‬‬ ‫پذی��رش اولی��ه درخواس��ت کش��وری از ط��رف‬ ‫دبلیوت��ی او ‪ ،‬رون��د معمول��ی و طبیعی کار اس��ت و‬ ‫احتیاجی به ش��ادی و جشن گرفتن ندارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫به دلی��ل نبود اطالع رس��انی صحیح و ش��فاف و نبود‬ ‫اگاهی های الزم در این زمینه‪ ،‬بیش��تر مردم و حتی‬ ‫برخی از مس��ئوالن پذیرش درخواست عضویت ناظر‬ ‫ایران را با عضویت در دبلیوتی او اش��تباه می گیرند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه دوباره زمزمه هایی برای پیوستن ایران‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی مطرح ش��ده‪ ،‬باید توجه‬ ‫داشت که مش��کالت ایران برای پیوستن به سازمان‬ ‫تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‬ ‫می ش��ود‪ .‬به غیر از معضالت و نابس��امانی های فعلی‬ ‫حاک��م بر اقتصاد ای��ران‪ ،‬برخی از قوانی��ن داخلی با‬ ‫مقررات دبلیوتی او همخوانی ندارند؛ از جمله اصل‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و‬ ‫معادن بزرگ‪ ،‬بانکداری‪ ،‬رادیو و تلویزیون‪ ،‬کشتیرانی‪،‬‬ ‫هواپیمای��ی و‪( ....‬یعنی حضور بی��ش از حد دولت و‬ ‫شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش‬ ‫خصوصی در فعالیت های اقتصادی) همچنین قوانین‬ ‫مربوط به بیمه خارجی‪ ،‬سرمایه گذاری خارجیان در‬ ‫ای��ران‪ ،‬تعرف ه باالی واردات و برخ��ی دیگر از قوانین‬ ‫نی��ز از بُع��د داخلی با مق��ررات دبلیوت��ی او مغایرت‬ ‫دارند‪ .‬اما مش��کالت و موانع خارجی مهم ترین س��د‬ ‫در براب��ر الحاق ایران ب��ه دبلیوتی او اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫پیوس��تن به س��ازمان تجارت جهانی مزایای زیادی‬ ‫ب��رای ایران در برخواهد داش��ت بنابراین دس��تیابی‬ ‫به این امر وابس��ته به رفع مش��کالت سیاسی ایران‬ ‫با بیشتر کش��ورهای جهان به ویژه بازیگران اصلی و‬ ‫قدرتمندان عرصه تجارت جهانی و همچنین اعضای‬ ‫بزرگ و تصمیم گیرنده این سازمان است‪ .‬به طور قطع‬ ‫شرایط پیوس��تن یا عضویت هر کشوری در سازمان‬ ‫تجارت جهان��ی در گرو موافقت تمامی کش��ورهای‬ ‫عضو با عضویت کش��ور جدید است و چنانچه یکی از‬ ‫اعضای هم مخالف باش��د به طور قطع عضویت کشور‬ ‫تقاضا کننده مورد قبول واقع نمی شود‪ .‬مهم ترین مانع‬ ‫پیوس��تن ایران به این سازمان رای منفی امریکاست‬ ‫که بی تردید باعث می ش��ود تا اجماع الزم به نفع ما‬ ‫به وج��ود نیامده و پذیرش ایران م��ورد موافقت قرار‬ ‫نگی��رد‪ .‬در ضم��ن واقعیت را هم نبای��د کتمان کرد‬ ‫زیرا امریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده و بر‬ ‫این اس��اس بیشتر اعضا نیز از این کشور حرف شنوی‬ ‫دارن��د‪ .‬در واقع مخالف��ت امریکا با الح��اق ایران به‬ ‫دبلیوتی او بر تصمیم س��ایر کشورها بسیار تاثیر گذار‬ ‫است‪ .‬البته جدا از امریکا‪ ،‬حتی اگر یک عضو ضعیف‬ ‫هم با پذی��رش ایران مخالفت کن��د باز هم عضویت‬ ‫ایران در دس��تور کار دبلیوتی او قرار نمی گیرد‪ .‬درکل‬ ‫چنانچه در فضای پرتنش سیاسی قرار داشته باشیم‬ ‫به یقین با س��ختگیری هایی در روند الحاق ایران به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی مواجه می ش��ویم که در این‬ ‫زمینه اعمال تحریم های خارجی نیز باعث تاخیر در‬ ‫روند این الحاق خواهد ش��د ک��ه ان وقت ایران باید‬ ‫شرایط سختگیرانه تری را برای این الحاق بپذیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکلیف مالیات اصناف‬ ‫امروز مشخص می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس اتاق اصن��اف ای��ران از تعیین تکلیف‬ ‫نهای��ی مالیات اصناف در جلس��ه امروز (‪ 17‬خرداد)‬ ‫نمایندگان اصناف با س��ازمان امور مالیاتی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬به دنب��ال توافق مالیاتی عادالنه هس��تیم‪.‬‬ ‫علی فاضل��ی افزود‪ :‬تاکن��ون نماین��دگان اصناف و‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬چندین جلسه مشترک برای‬ ‫ساماندهی اوضاع پرداخت مالیات ها و تعیین تکلیف‬ ‫نهایی مالیات بر مش��اغل و مالی��ات بر ارزش افزوده‬ ‫اصناف داش��ته اند که بر این اس��اس‪ ،‬جلس��ه نهایی‬ ‫امروز برگزار می شود‪ .‬رییس اتاق اصناف ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر این اس��اس در این جلس�� ه ک��ه به صورت‬ ‫مش��ترک میان اصناف و سازمان امور مالیاتی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬موضوعات جمع بندی و در نهایت‪ ،‬مالیات‬ ‫اصناف تعیین تکلیف نهایی می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه دنبال توافق مالیاتی عادالنه هس��تیم و بنابراین‬ ‫چانه زنی ها ادامه خواهد یافت‪ ،‬اما امیدواریم بتوانیم‬ ‫به یک توافق جامع و عادالنه برسیم‪.‬‬ ‫عوامل موثر‬ ‫بر رکود بازار پارچه‬ ‫اتاق اصناف‪ :‬رییس اتحادیه بنکداران پارچه گفت‪:‬‬ ‫واردات بی روی��ه و قاچاق پوش��اک موجب تعطیلی‬ ‫واحدهای نس��اجی و مقرون ب��ه صرفه نبودن تولید‬ ‫پارچه در کش��ور شده است‪ .‬امیر قدیمی نژاد‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه بنکداران پارچه‪ ،‬با اش��اره به رکود موجود‬ ‫در بازار پارچه گفت‪ :‬متاس��فانه در سال های گذشته‬ ‫تع��داد واحدهای صنفی از ‪۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬به ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واحد کاه��ش یافت‪ .‬به گفته رییس اتحادیه‬ ‫بنکداران پارچه ‪۸۰‬درصد پارچه های وارداتی از چین‬ ‫به کش��ور وارد می ش��ود و هند و ترکیه و کره نیز از‬ ‫دیگر صادرکنندگان پارچه به ایران هستند‪.‬‬ ‫مصرف ساالنه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫عینک طبی در کشور‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬رییس اتحادیه عینک سازان‬ ‫با اش��اره به اینکه س��االنه ‪۵‬میلیون عینک طبی در‬ ‫کشور مصرف می شود گفت‪ :‬علت قیمت باالی برخی‬ ‫عینک ها استفاده از روکش طال و سنگ های قیمتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمید ثابت قدم با اش��اره به قیم��ت عینک در بازار‬ ‫گفت‪ :‬یک عینک اس��تاندارد وارداتی از کشور چین‬ ‫ب��ه قیمت ‪ ۱۵۰‬تا ‪۱۶۰‬هزار تومان در بازار به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬عینک های نش��ان(برند) که از‬ ‫کش��ورهایی مانند ایتالیا وارد می شوند از ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان تا بیش از یک میلیون توم��ان قیمت دارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه عینک س��ازان تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫فرهن��گ اس��تفاده از عینک در کش��ور به خوبی جا‬ ‫نیفت��اده در حالی که اس��تفاده از عینک های افتابی‬ ‫ضروری اس��ت ولی مردم برای یک گوشی موبایل تا‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون تومان هزینه می کنند اما ان طور که باید‬ ‫به سالمت چشم ها اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫افزایش تولید در گرو‬ ‫توانمندسازی تولیدکنندگان‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان‬ ‫گرم ابی اظهارک��رد‪ :‬امارهایی که ش��یالت از تولید‬ ‫ابزیانی ارائه می دهد در واقعیت محقق نش��ده است‪.‬‬ ‫حس��ن اقازاده گفت‪ :‬وضعیت س��ال زراعی ماهیان‬ ‫گرم ابی به تازگی اغاز شده و پیش بینی ما برای سال‬ ‫جدید خوش��ایند است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور معمول‬ ‫شیالت هر ساله میانگینی از تولید را مطرح می کند‬ ‫برای مثال ‪۲۰‬درصد افزیش تولید خواهیم داشت‪ ،‬با‬ ‫اینکه ش��یالت به صورت قطعی این امارها را مطرح‬ ‫می کند ام��ا به طور میدانی هرگز محقق نمی ش��ود‪.‬‬ ‫اقازاده تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که س��طح زیرکش��ت‬ ‫خاصی اضافه نشود‪ ،‬تجهیزات خاصی نصب نشود یا‬ ‫اینکه علم جدیدی به صنعت ابزی پروری وارد نشود‬ ‫افزایش تولیدی در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫کله پاچه بدون تغییر قیمت‬ ‫دستی ‪۳۸‬هزار تومان‬ ‫ایسنا‪ :‬نایب رییس شورای اصناف گفت‪ :‬اتحادیه های‬ ‫فروش��ندگان خوراکی های محب��وب در ماه رمضان‪،‬‬ ‫ت هس��تند که در این زمینه‬ ‫خواس��تار افزایش قیم ‬ ‫قیم��ت جدید زولبی��ا‪ ،‬بامیه‪ ،‬اش و حلی��م در اتاق‬ ‫اصناف در حال بررس��ی است اما هر دست کله پاچه‬ ‫بدون افزایش قیمت حداکثر ‪۳۸‬هزار تومان فروخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬جالل الدین شکریه افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫ه��ر کیلوگرم زولبیا و بامیه ب��ا قیمت ‪ ۸۲۰۰‬تومان‬ ‫به فروش رسید که برای س��ال جاری افزایش ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪۱۵‬درص��دی قیمت (کیلویی ‪۱۱‬هزار تومان) به اتاق‬ ‫اصناف پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫وضعیت بازار میوه و تره بار را در استانه ماه مبارک رمضان بررسی می کند‬ ‫اقتصاد بازار میوه ؛ ازاد یا کنترل شده؟‬ ‫مهدیه ش�کری ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بازار میوه و‬ ‫ت��ره بار تهران این روزها اماده اس��تقبال از ماه‬ ‫مبارک رمضان می ش��ود‪ .‬بنابراین س��ازمان ها‬ ‫و دس��تگاه های مرب��وط در تالش هس��تند که‬ ‫میوه های پر مصرف این ماه را با قیمتی مناسب‬ ‫و در عین حال به طور سالم وارد بازار کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برخی خبرگزاری ها از ورود‬ ‫میوه های ناس��الم از مبادی غیرقانونی به کشور‬ ‫خبر داده اند‪ .‬خس��رو ابراهیمی نیا‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رییس��ه اتاق اصناف تهران‪ ،‬درباره این موضوع‬ ‫می گوید‪ :‬دولت همواره در تالش است تا از ورود‬ ‫غیرقانونی این میوه ها به کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫حسین مهاجران‪ ،‬رییس اتحادیه میوه و تره بار‬ ‫از ناممکن‬ ‫ته��ران نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫بودن نظارت بر ورود این میوه ها به کش��ور خبر‬ ‫می دهد‪.‬در روزهای اخیر برخی خبرگزاری ها‬ ‫از ورود برخ��ی انواع میوه ها به کش��ور و عرضه‬ ‫ان در میادی��ن میوه و تره ب��ار خبرداده اند‪ ،‬که‬ ‫کشور در تولید انها خودکفا بوده است‪ .‬در واقع‬ ‫با تاکیده��ا و حتی نظارت های دس��تگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬باز هم راه های��ی غیرقانونی برای ورود‬ ‫این گون��ه میوه ها از کش��ورهای مختلف وجود‬ ‫داشته است‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان میوه‬ ‫و س��بزی تهران درباره ای��ن موضوع به‬ ‫می گوید‪ :‬وقتی میوه ها به طور قاچاق وارد بازار‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نظارت اتحادیه ب��ر انها نیز معنایی‬ ‫نخواهد داش��ت و به عبارتی نمی توان سالمت‬ ‫یا دیگر ویژگی های انها را بازرس��ی کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ممکن است میوه هایی وارد بازار در بازار‬ ‫میوه و تره بار ش��وند که الوده هستند‪ .‬حسین‬ ‫مهاجران همچنین از قیمت میوه های مختلف‬ ‫در ب��ازار میوه و تره بار خبر می دهد و می گوید‪:‬‬ ‫در بازارمی��وه و تره بار ته��ران میوه هایی چون‬ ‫هلو و ش��برنگ از کش��ور ترکیه وارد شده و هر‬ ‫کیلو گرم ان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬هزار تومان قیمت دارد‪.‬‬ ‫میادی��ن میوه و تره بار عرضه می ش��دند‪ .‬میوه‬ ‫فروش��ی های سطح ش��هر انواع میوه و سبزی‬ ‫تازه را عرض��ه می کردند که در گروه میوه های‬ ‫تازه بهای طالب��ی معادل ‪۰/۷‬درصد و موز ‪۰/۹‬‬ ‫درصد کاهش ولی قیمت س��ایر اقالم این گروه‬ ‫بین ‪۰/۴‬درصد تا‪ ۲۱/۹‬درص��د افزایش یافت‪.‬‬ ‫اما گفت وگو با کارشناس��ان حکایت از کاهش‬ ‫قیمت میوه ها در ماه مبارک رمضان دارد‪.‬‬ ‫میوه های دیگر نیز ش��امل گالب��ی که از چین‬ ‫وارد شده‪ ،‬کیلویی ‪ ۱۳‬هزار تومان‪ ،‬لیموترش از‬ ‫کش��ورهای افریقایی‪ ،‬ترکیه و برزیل وارد شده‬ ‫و کیلویی ‪ ۱۲‬هزار تومان و انگور شیلی کیلویی‬ ‫‪ ۳۳‬هزار توم��ان فروخته می ش��ود که تمامی‬ ‫ای��ن میوه ها به طور غیرقانونی وارد بازار ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬برخی مسئوالن وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی درباره این موضوع گفته اند‪:‬‬ ‫اگ��ر وزیر جهاد کش��اورزی ه��م کانتینرهای‬ ‫میوه را با چشم خود ببیند که بدون مجوز وارد‬ ‫کش��ور می شوند‪ ،‬نمی تواند جلوی ان را بگیرد‪،‬‬ ‫زیرا ای��ن قضیه از لحاظ قانونی‪ ،‬به مس��ئوالن‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی ربطی ندارد و ابزارهای‬ ‫الزم در اختی��ار نهادهایی اس��ت ک��ه از مرزها‬ ‫نگهبان��ی می کنند‪ .‬به گفته جمال مدرس��ی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجارت و س��رمایه گذاری وزارت‬ ‫جهادکشاورزی واردات میوه از سال ‪ ۹۰‬ممنوع‬ ‫اس��ت و با توجه به ظرفیت تولی��د داخل ‪ ،‬این‬ ‫ممنوعیت همچن��ان ادامه خواهد داش��ت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬وظیفه مبارزه با قاچاق میوه به عهده‬ ‫این وزارتخانه نیس��ت و باید از راه های دیگری‬ ‫این موضوع را پیگیری کرد‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫ک��ه چندی پیش وزیر جهاد کش��اورزی گفته‬ ‫ب��ود واردات پیل��ه وری (تبادل کاال به وس��یله‬ ‫مرزنش��ینان) افزایش یافته و پرتقال هایی که‬ ‫از این طریق وارد کش��ور می ش��وند ب��ازار را به‬ ‫هم می ریزد‪.‬‬ ‫ب��ا نزدیک ش��دن به م��اه مب��ارک رمضان‬ ‫قیمت میوه و س��بزی از موضوعاتی اس��ت که‬ ‫مورد توجه ق��رار می گیرد‪ .‬تالش دولت در این‬ ‫روزها ب��ه کاهش قیمت میوه های پرمصرف در‬ ‫ماه مبارک رمضان اس��ت‪ .‬حس��ین مهاجران‬ ‫می گوید‪ :‬عمده‬ ‫درب��اره این موضوع ب��ه‬ ‫میوه ماه مبارک رمضان‪ ،‬هندوانه اس��ت که در‬ ‫این ماه‪ ،‬قیم��ت ان کاهش می یابد چراکه این‬ ‫میوه از چند مرجع وارد بازار می ش��ود‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫هندوانه ‪ 4‬اس��تان گرمسیری از جمله چابهار‪،‬‬ ‫بوش��هر‪ ،‬بندرعباس و جیرفت تمام ش��د و دو‬ ‫استان بهبهان و ش��یراز به زودی هندوانه های‬ ‫تولیدی خود را وارد بازار می کنند‪.‬‬ ‫دزفول نی��ز به عنوان تولیدکنن��ده هندوانه‬ ‫ارزان و اصلی ترین تولیدکننده هندوانه ایران‪،‬‬ ‫در روزه��ای اینده محصوالت خود را وارد بازار‬ ‫می کند و تا اغاز ماه رمضان به طور کامل بازار را‬ ‫در اختیار می گیرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش بانک مرک��زی در هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در میدان ه��ای زیر نظر ش��هرداری‬ ‫ته��ران پرتق��ال درجه یک‪ ،‬گی�لاس و گالبی‬ ‫عرضه نمی ش��د و هلو عرضه کمی داش��ت ولی‬ ‫سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از انها‬ ‫از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها‬ ‫متف��اوت بودن��د‪ ،‬ب��ه ن��رخ مصوب س��ازمان‬ ‫خس��رو ابراهیمی نی��ا‪ ،‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫‹ ‹اخرین امار قیمت میوه ها در بازار‬ ‫نگاه روز‬ ‫س�امان روح بخشان‪-‬کارش�ناس مرک�ز ملی تایید‬ ‫صالحیت ایران ‪ :‬خرید و فروش یا به عبارتی دادوس��تد‬ ‫از قدیمی ترین مراودات در جوامع بش��ری است‪ .‬از همان‬ ‫وقت که انس��ان ابتدایی نیازهای خویش را ش��ناخت‪ ،‬در‬ ‫پی برطرف کردن این نیازها بود‪ .‬قدیمی ترین دادوستدها‬ ‫به ش��کل پایاپای یا کاالبه کاال انجام می شد‪ .‬بشر دریافته‬ ‫بود باید چیزی بدهد تا بخش��ی از نیازهایش رفع ش��ود‪.‬‬ ‫این فرایند انقدر با نیازهای انس��ان پیوند خورده بود که‬ ‫مرحل��ه به مرحله همراه با او و زندگی اش تکامل یافت‪ .‬تا‬ ‫امروز که فرایندهای مبادله ای در باالترین سطح فناوری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در طول تمامی قرن ها که دادوس��تد به‬ ‫دست انس��ان انجام می شد‪ ،‬همواره توجه به یک نکته از‬ ‫نخس��تین موارد در انجام شدن یا نشدن مبادالتش بود؛‬ ‫«براورده ش��دن نیازها» مقوله ای بود که از ابتدای تاریخ‬ ‫تاکنون در انجام مبادالت مد نظر بش��ر قرار داشته است‪.‬‬ ‫شاید «کیفیت» واژه ای نسبی باشد و هر شخص برداشت‬ ‫متفاوتی از ان مدنظرش باشد‪ .‬ولی دقیق تر که می شویم‬ ‫انسان ها در همه مبادالت شان انتظار دارند انچه می خرند‬ ‫منطبق با نیازشان باشد این انطباق با نیازها و خواسته ها‬ ‫هم��ان مفهومی اس��ت که از ان با نام احس��اس رضایت‬ ‫یاد می ش��ود‪ .‬البته با گذشت زمان‪ ،‬سازمان هایی به وجود‬ ‫امدند که برای زندگی مطلوب تر انسان ها‪ ،‬مقرراتی وضع‬ ‫کردند‪ .‬مس��ائلی که این روزها از ان به عنوان استانداردها‬ ‫ی��اد می ش��ود‪ .‬این اس��تانداردها در کن��ار قوانین ملی و‬ ‫بین المللی به سایر نیازها و خواسته های بشر افزوده شده‬ ‫‹ ‹میوه های ماه مبارک رمضان‬ ‫با‬ ‫ات��اق اصناف ته��ران در گفت وگ��و با‬ ‫اش��اره به وضعیت به نس��بت خوب بازار میوه‬ ‫م��اه مبارک رمض��ان می گوید‪ :‬ب��ازار میوه ماه‬ ‫مب��ارک رمضان در ش��رایط متعادلی قرار دارد‬ ‫و ام��کان کاهش قیمت میوه ه��ای این ماه نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬در س��ال جاری ش��رایط برای رشد‬ ‫میوه ها بسیار خوب بوده و پیش بینی می کنیم‬ ‫میوه های پرمص��رف ماه مبارک رمضان‪ ،‬یعنی‬ ‫هندوانه و خربزه‪ ،‬کاهش قیمت داش��ته باشند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره میوه های قاچاق موجود در‬ ‫ب��ازار تصریح می کند‪ :‬هم��واره برخی افراد در‬ ‫کشور بوده اند که سعی در وارد کردن میوه های‬ ‫فانت��زی و خارج از فص��ل از راه های غیرقانونی‬ ‫داش��ته اند و دولت نیز همواره در حال مبارزه با‬ ‫این افراد بوده و اقدام انها را ناپسند می دانسته‬ ‫چراکه مردم از این موضوع اطالع نداش��ته و از‬ ‫میوه های قاچاق که ممکن اس��ت الوده باشند‬ ‫اس��تفاده می کردند‪ .‬ابراهیمی نیا معتقد است‪:‬‬ ‫اف��راد باید تالش کنن��د میوه های��ی را از بازار‬ ‫خریداری کنند که سالم بوده و به طور قانونی به‬ ‫کشور وارد شده اند؛ این اقدام حتی در راستای‬ ‫تالش برای اقتصاد مقاومتی خواهد بود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه س��ازمان تعزی��رات نیز در ح��ال مبارزه‬ ‫با افرادی اس��ت که ای��ن میوه ه��ا را از مبادی‬ ‫غیرقانونی وارد کشور می کنند‪.‬‬ ‫کااله��ای وارداتی با کاالهای تولید داخل را در‬ ‫نظ��ر بگیری��م؛ یعنی اگ��ر واردات کاالها ارزان‬ ‫تمام می ش��ود‪ ،‬ایرادی ندارد که ان کاال را وارد‬ ‫ب��ازار کنیم‪ .‬به این ترتیب واردات برخی کاالها‬ ‫که به اقتصاد کش��ور خس��ارتی وارد نمی کند‪،‬‬ ‫بدون اش��کال اس��ت‪ .‬اما این وضعیت شاید در‬ ‫زمینه برخ��ی کاالها به تولید داخل لطمه بزند‬ ‫در ای��ن بازارها ک��ه واردات منجر ب��ه افزایش‬ ‫قیمت محصول می ش��ود‪ ،‬دولت باید به مسئله‬ ‫ورود کرده و این مشکل را از بین ببرد‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت اگر کاال و حت��ی میوه ای ک��ه وارد بازار‬ ‫داخل می ش��ود الوده باشد اداره بهداشت باید‬ ‫ب��ر ان نظارت کرده و حت��ی نظر بدهد‪ .‬در واقع‬ ‫توجه به سالمت کاالهای وارداتی از پروتکل ها‬ ‫و قواعدی است که تمامی کشورها به ان توجه‬ ‫می کنند و وظیفه دولت اس��ت که بر س�لامت‬ ‫این کاال نظارت داش��ته باش��د و این مربوط به‬ ‫مسائل اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫احمد دوست حس��ینی‪ ،‬قائم مقام سابق وزیر‬ ‫با‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در گفت وگو با‬ ‫اشاره به این موضوع که باید تکلیف ما در حوزه‬ ‫اقتصاد روشن ش��ود بیان می کند‪ :‬باالخره باید‬ ‫مش��خص کنیم که تابع اقتصاد ازاد هستیم یا‬ ‫اقتصاد کنترل ش��ده؟ چراک��ه برخی افراد فکر‬ ‫می کنن��د واردات کاال و محص��والت‪ ،‬نوع��ی‬ ‫خیانت به کشور محسوب می شود این در حالی‬ ‫اس��ت که به نظر می رس��د باید رقابت قیمتی‬ ‫ش برای جلوگیری از‬ ‫انچه مس��لم اس��ت تال ‬ ‫ورود غیرقانون��ی میوه ها به ب��ازار میوه و تره بار‬ ‫کش��ور باید ب��ا روندی جدی تر ادام��ه یابد و از‬ ‫س��ویی به افراد و مردم نی��ز اگاهی و اطالعاتی‬ ‫مبنی بر خریداری نکردن میوه های ناسالم که‬ ‫به بازار میوه کش��ور نیز ضرب��ه وارد می کنند‪،‬‬ ‫داده ش��ود‪ .‬هم��کاری م��ردم با دول��ت در این‬ ‫زمینه موجب دس��ت یافتن به اقتصاد مقاومتی‬ ‫به معنای واقعی ان خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نظارت بر کاالهای وارداتی‬ ‫به مناسبت روز جهانی تایید صالحیت‬ ‫و در مجموع الزاماتی را برای داد و ستدهای وی تشکیل‬ ‫دادند‪ .‬ایا یک انسان به عنوان اخرین حلقه از زنجیره تولید‬ ‫تا مصرف می تواند تمامی این الزامات را بررسی کرده و از‬ ‫انطباق محصول نهایی با نیازها‪ ،‬خواسته ها‪ ،‬استانداردها و‬ ‫قوانین اطمینان حاصل کند؟ بی تردید پاسخ به این سوال‬ ‫منفی اس��ت! برای بررسی انطباق داشتن یا نداشتن یک‬ ‫محصول با استاندارد ها (که می تواند شامل خدمات نیز‬ ‫باش��د) نهادهایی شکل گرفتند که به شکل نظام مند این‬ ‫کار را انجام دهند‪ .‬به این نهادها‪ ،‬نهادهای ارزیابی انطباق‬ ‫و ب��ه کاری که انجام می دهند‪ ،‬ارزیابی انطباق می گویند‪.‬‬ ‫ارزیابی انطباق یک فرایند نظام مند و به طور معمول مدون‬ ‫است که با استفاده از روش های مختلف در پی بررسی و‬ ‫ارزیابی یک موضوع‪ ،‬مورد‪ ،‬محصول یا فرایند با الزامات از‬ ‫پیش تعیین ش��ده است‪ .‬امروزه ‪ 3‬دسته اصلی برای انواع‬ ‫فرایندهای ارزیابی انطباق در دنیا ش��ناخته می شوند که‬ ‫عبارتند از‪ :‬بازرسی‪ ،‬ازمون‪ ،‬گواهی کردن و ‪ 3‬دسته اصلی‬ ‫نی��ز برای انواع نهادهای ارزیاب��ی انطباق وجود دارند که‬ ‫عبارتند از نهاد بازرس��ی‪ ،‬ازمایشگاه و نهاد گواهی کننده‪.‬‬ ‫اما در این میان س��وال دیگری نیز مطرح می شود؛ ایا هر‬ ‫نهادی که با موضوعیت یادشده شکل بگیرد‪ ،‬امکان تامین‬ ‫اطمینان برای انس��ان سوال اول ما را در انطباق محصول‬ ‫مد نظرش با الزامات (نیازها‪ ،‬خواس��ته ها‪ ،‬اس��تانداردها و‬ ‫قوانین) فراهم می کند؟ در پاسخ باید گفت‪ :‬خیر؛ ممکن‬ ‫است نهادهای ارزیابی انطباق شکل گرفته‪ ،‬از شایستگی‬ ‫و صالحیت الزم برای این کار برخوردار نبوده و کارش��ان‬ ‫را به طور عمدی یا س��هوی به درس��تی انجام ندهند‪ .‬اما‬ ‫باید دید چاره کار کجاس��ت؟! اینجاس��ت که سازوکاری‬ ‫در سطح دنیا ش��کل می گیرد که از ان با نام نظام تایید‬ ‫صالحیت یاد می ش��ود‪.‬مراجع ملی تایید صالحیت در هر‬ ‫کش��ور یا هر حوزه جغرافیای��ی‪ ،‬نهادهای ارزیابی انطباق‬ ‫(نهاد بازرس��ی‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬نهاد گواهی کننده) شایسته و‬ ‫ذی ص�لاح را که به اختیار خودش��ان به این مراجع ملی‬ ‫مراجعه کرده اند‪ ،‬مشخص می کنند‪ .‬این کار از طریق یک‬ ‫فرایند دقیق‪ ،‬مدون و نظام مند و براساس استانداردهای‬ ‫ویژه ای انجام ش��ده و در انتها منجر به تفکیک نهادهای‬ ‫ارزیاب��ی انطب��اق ذی صالح از س��ایرین می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫س��ازوکار تایید صالحیت عالوه بر اینکه در س��طوح ملی‬ ‫عمل می کند‪ ،‬در س��طح بین المللی(جهانی) نیز از طریق‬ ‫«نظام ه��ای جهانی شناس��ایی رس��می»‪ ،‬مراج��ع تایید‬ ‫صالحیت کارامد و جهان ش��مول را مشخص می کند تا‬ ‫مراجع مختلف تایید صالحیت در کشورها‪ ،‬براساس یک‬ ‫برنامه و الزام سراس��ری عمل ک��رده و بتوانند به تکمیل‬ ‫چرخه تایید صالحیت جهانی کمک کنند‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫همه مراجع تایید صالحیت کشورها سعی دارند از طریق‬ ‫پذیرش و رعایت اصول و الزامات بین المللی تعریف شده‪،‬‬ ‫به دایره مراجع تایی��د صالحیت مورد قبول جهانی وارد‬ ‫ش��وند تا بدین وس��یله نهاده��ای ارزیابی انطب��اق تایید‬ ‫صالحیت شده از سوی انها‪ ،‬قابلیت فرامرزی پیدا کرده و‬ ‫مواردی که از سوی این نهادهای ارزیابی انطباق‪ ،‬بازرسی‪،‬‬ ‫ازمون یا گواهی ش��ده اند‪ ،‬در سراسر جهان مورد پذیرش‬ ‫قرار گیرند‪ .‬با این کار از چندباره کاری جلوگیری ش��ده‬ ‫و کارایی و بهره وری به حداکثر ممکن خواهد رس��ید‪ .‬در‬ ‫واقع دیگر الزم نیست یک محصول بیش از یک بار ازمون‪،‬‬ ‫بازرسی یا گواهی شود‪ .‬عالوه بر این نیازی نیست که یک‬ ‫نهاد ارزیابی انطباق‪ ،‬بیش از یکبار از سوی یکی از مراجع‬ ‫تایید صالحی��ت ملی در حوزه ه��ای مختلف جغرافیایی‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬تایید صالحیت ش��ود‪ .‬این موضوع با عنوان‬ ‫«تایید صالحیت یکب��اره و ارزیابی انطب��اق یکباره» در‬ ‫س��طح دنیا شناخته می ش��ود‪ .‬در نهایت سازوکار تشریح‬ ‫ش��ده‪ ،‬منج��ر به تحق��ق هدف اصل��ی نظام ه��ای تایید‬ ‫صالحیت که همانا «تس��هیل تجارت ه��ای فرامرزی» از‬ ‫طریق نشر اطمینان در دنیا است‪ ،‬خواهد شد‪ .‬از انجا که‬ ‫مبادالت و دادوستدها در سطح دنیا در هر مقوله ای انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین نظام تایید صالحیت به طور تقریبی با‬ ‫هر موضوعی ارتباط دارد‪ .‬س��ال جاری‪ ،‬روز جهانی تایید‬ ‫صالحی��ت ب��ا تمرکز بر نق��ش تایید صالحی��ت در ارائه‬ ‫مراقبت های اجتماعی و بهداش��تی معرفی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬س��ال اس��ت که ‪ ۹‬ژوئن به طور مش��ترک از‬ ‫س��وی دو مرجع بین المللی تایید صالحیت یعنی ‪IAF‬‬ ‫و ‪ ILAC‬به عن��وان روز جهانی تایی��د صالحیت گرامی‬ ‫داش��ته می شود‪ .‬سال جاری همزمان با سایر نقاط جهان‪،‬‬ ‫برای نخستین بار در جمهوری اسالمی ایران‪ ۱۸ ،‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬ب��ه عنوان روز جهانی تایید صالحیت در کش��ور‬ ‫گرامی داش��ته می شود‪ .‬این بزرگداشت با محوریت مرکز‬ ‫ملی تایید صالحیت ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چشم ژرمن ها به افتاب کرمان‬ ‫طلسم صادرات فرش کرمانشاه شکسته شد‬ ‫تشکیل کارگروه احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫‪9‬‬ ‫هزینه ‪ 113‬میلیارد تومانی در بخش صنعت اردبیل از محل درامدهای شهرک های صنعتی‬ ‫تامین زیرساخت ها همزمان با اجرای طرح های صنعتی‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه استان ها‪ :‬صنعت در استان اردبیل در‬ ‫حالی گام های رو به جلو را بر می دارد که هنوز زیرس��اخت های‬ ‫پیش رو مهیا نیس��ت و در واقع همزمان با توس��عه طرح های‬ ‫صنعتی‪ ،‬زیرس��اخت های مورد نیاز هم از س��وی مس��ئوالن‬ ‫مربوط تامین می شود به طوری که حدود ‪113‬میلیارد تومان‬ ‫از محل درامدهای شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫برای تامین زیرس��اخت های صنعتی در ش��هرک های استان‬ ‫هزینه شده اس��ت‪ .‬به گفته مس��ئوالن در حال حاضر کمبود‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای صنعتی‬ ‫در اس��تان اردبیل اس��ت‪ .‬انه��ا بر این اعتقادن��د که ‪ 35‬طرح‬ ‫صنعتی در حال اج��را در اردبیل نیاز به همراهی ‪ 80‬درصدی‬ ‫بانک ها و س��ازمان های ذی ربط دارد‪ .‬بارها مسئوالن استانی‬ ‫اردبی��ل ب��ر این نکته تاکید داش��ته اند که صنعت در اس��تان‬ ‫کمتر برخوردار اردبیل نوپا اس��ت و صنایع مادر در ان سهمی‬ ‫ندارن��د اما عم��ده واحدهای صنعتی و تولی��دی در اردبیل را‬ ‫صنایع پایین دس��تی تشکیل می دهند و نیازمند منابع مالی و‬ ‫کمک های اعتباری هس��تند تا توسعه یافته و اشتغال پایدار را‬ ‫برای استان به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های میلیاردی در تامین زیرساخت‬ ‫ابراهیم فریدی‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اردبیل در‬ ‫می گوید‪ :‬حدود‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫‪ 113‬میلی��ارد توم��ان از مح��ل‬ ‫درامد ه��ای س��ال ‪ 93‬در بخ��ش‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی‬ ‫استان اردبیل هزینه شده است‪ .‬هزینه کرد این رقم تاکنون در‬ ‫بین اس��تان های دیگر سابقه نداشته است؛ این برای نخستین‬ ‫بار اس��ت که ‪80‬میلی��ارد تومان از محل درامدهای ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی برای شهرک سازی و احداث زیرساخت ها‬ ‫نف��ری خبر داده بودند‪ .‬ضمن انکه قرار اس��ت ‪ ۳۵‬طرح جدید‬ ‫با س��رمایه گذاری های بخش خصوصی در سال ‪ 94‬در استان‬ ‫اردبیل به مرحله اجرا برس��د اما الزمه اجرایی ش��دن ان را در‬ ‫گرو مش��ارکت بانک های عامل و پرداخت تس��هیالت دانسته‬ ‫بودند‪ .‬چراکه این طرح ها نیاز به همراهی ‪ ۸۰‬درصدی بانک ها‬ ‫و دستگاه های همراه کننده دارند تا به انجام برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی و حرکت رو به جلوی صنعت‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه این اق��دام در جذب‬ ‫س��رمایه گذار و ایجاد رفاه در بخش صنعت اردبیل تاثیر گذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬می افزاید‪ :‬از محل اعتبارات جاری اس��تانی ‪ 8‬میلیارد‬ ‫تومان و از محل اعتب��ارات عمرانی ‪ 2‬میلیارد تومان در فراهم‬ ‫کردن زیرساخت های صنعتی در شهرک های صنعتی اردبیل‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬این رقم نیز نسبت به س��ایر استان ها در‬ ‫مقایس��ه با استان اردبیل بیشتر است‪ .‬فریدی تصریح می کند‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته می��زان درام��د دریافت��ی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان اردبیل نسبت به سال ‪ 93‬کمتر‬ ‫بوده اس��ت و به دنبال ان صرف هزینه در بخش زیرساخت ها‬ ‫نی��ز کمتر بوده در صورتی که تامین زیرس��اخت های الزم در‬ ‫شهرک های صنعتی در جذب س��رمایه گذار بسیار تاثیر گذار‬ ‫است‪ .‬مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫اظهار می کند‪ :‬متاس��فانه اعتبارت استانی در سال گذشته در‬ ‫اس��تان اردبیل از اس��تان های کمتر برخ��وردار نیز کمتر و در‬ ‫حدود ‪2/5‬میلیارد تومان بوده اس��ت که می طلبد مس��ئوالن‬ ‫استانی با وجود حمایت هایی که انجام می دهند‪ ،‬از محل ماده‬ ‫‪ 180‬نیز با اختصاص اعتبارات بیش��تر به تامین زیرساخت ها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی استان اردبیل کمک کنند‪ .‬فریدی بر‬ ‫این اعتقاد اس��ت که در کشور شاید به ندرت این میزان هزینه‬ ‫در بحث زیرس��اخت ها انجام شود اما در قسمت شهرک سازی‬ ‫این هزینه ها انجام ش��د تا به توس��عه صنعت در استان اردبیل‬ ‫سرعت بخشد‪.‬‬ ‫او یاداوری می کند‪ :‬در اس��تان اردبی��ل صنعت مادری که در‬ ‫صنایع پایین دس��تی نیز تاثیرگذار باشد‪ ،‬تاکنون ایجاد نشده‬ ‫اس��ت و اکنون نیز امکان ایجاد ان از سوی دولت وجود ندارد‪.‬‬ ‫در حالی که ‪ 98‬درصد صنایع در اس��تان اردبیل صنایع پایین‬ ‫دس��تی اس��ت اما با وجود ظرفیت ها باید برای توسعه و رونق‬ ‫صنعت در اس��تان اردبیل این امکان فراهم شود تا صنایع مادر‬ ‫خصوصی یا نیمه دولتی در این استان ایجاد شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که پیش از این مس��ئوالن اس��تانی از بهره برداری یک‬ ‫هزار و ‪ ۳۰‬واحد صنعتی در س��ال ‪ 93‬با ظرفیت اشتغال ‪۷۰۰‬‬ ‫فرش��اد عابدی‪ ،‬معاون صنایع س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت‬ ‫تجارت اس��تان اردبیل در گفت وگو با‬ ‫در استان اردبیل رو به جلو است و با افتتاح طرح های جدید از‬ ‫پیشرفت مناسب برخوردار است‪ 35 .‬طرح صنعتی د ر استانه‬ ‫بهره برداری است که در صورت تکمیل سرمایه برای ‪ 12‬هزار‬ ‫نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬اکنون مش��کل عمده صنعت در اس��تان‬ ‫اردبیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و از انجایی‬ ‫که بخش صنعت در این اس��تان بیش��تر تازه تاس��یس است‪،‬‬ ‫برخ��ی از واحدهای صنعتی و تولیدی احداث ش��ده و برخی‬ ‫دیگر در حال احداث است‪.‬‬ ‫معاون صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان اردبیل گالیه می کند‬ ‫که تس��هیالت بانکی ب��رای تکمیل‬ ‫صنع��ت در اس��تان اردبی��ل تا یک‬ ‫میلی��ارد تومان پرداخت و بیش��تر از‬ ‫ای��ن مق��دار به ته��ران ارج��اع داده‬ ‫می ش��ود بنابراین طرح های بزرگ و اشتغالزا در استان اردبیل‬ ‫به دلیل سختی ها و مشکالت پیش رو ایجاد نمی شود‪ .‬بنابراین‬ ‫پیشنهاد شده که منابع تولید و صنعت در صندوق توسعه ملی‬ ‫به صورت استانی اختصاص پیدا کند تا در راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی با مشکل سرمایه مواجه نشویم‪.‬‬ ‫ش کرت مهندسی توسعه ساختمان و سازه اهی فوالدی ایستا‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت صنعتی سازی‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫سید حامد عاملی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اردبیل‬ ‫صنعتی س��ازی در مناطق محروم و یا اس��تان های‬ ‫کمتر برخوردار یک انتخاب نیس��ت بلکه یک ضرورت‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع اگر تاکید در بخش صنعت نباش��د‪ ،‬از‬ ‫خام فروشی جلوگیری نشده و اشتغالزایی و ارزش افزوده‬ ‫ایجاد نخواهد شد‪ .‬بنابراین اگر می خواهیم محرومیت‬ ‫و کم برخورداری را از اس��تان اردبی��ل دور کنیم‪ ،‬باید‬ ‫توسعه و حمایت از صنعت در دستور کار دستگاه های‬ ‫اجرایی این اس��تان باشد‪ .‬در حال حاضر نقش صنعت‬ ‫در اقتصاد اس��تان اردبیل ‪ 6‬درصد اس��ت در صورتی‬ ‫ک��ه با رش��د این رقم بس��یاری از اهداف اس��تانی در‬ ‫بخش های مختلف رفاهی و اجتماعی تامین می شود‪.‬‬ ‫الزمه توس��عه این رقم ایجاد زیرس��اخت های مناسب‬ ‫برای توسعه صنعت در اردبیل است‪.‬‬ ‫بع��د از تامی��ن زیرس��اخت ها‪ ،‬تامین مناب��ع مالی‬ ‫اصلی تری��ن عام��ل در توس��عه صنع��ت اس��ت که با‬ ‫وجود کمب��ود منابع مالی بانک��ی در واقع صنعت نیز‬ ‫ب��ا کمبود نقدینگ��ی مواجه می ش��ود‪ .‬هدایت فعاالن‬ ‫صنعت��ی به تولید محصوالت صادرات محور و توس��عه‬ ‫بازاره��ای صادراتی نیز از جمله عواملی اس��ت که در‬ ‫توس��عه صنعتی اردبیل نقش افرینی می کند‪ .‬صادرات‬ ‫محص��والت نی��ز نیازمن��د اتحادیه ها و تش��کل های‬ ‫کارامدتر است‪ .‬بازاریابی صادرات و حضور در بازارهای‬ ‫جهانی یک اقدام علمی و فنی اس��ت که نیاز به افراد‬ ‫متبح��ر دارد‪ .‬در واقع محصول تولید ش��ده واحدهای‬ ‫صنعتی اگر بازاریابی نش��ده باش��د‪ ،‬نمی تواند توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬اش��تغالزایی داش��ته و حتی توسعه پایدار را در‬ ‫بخ��ش صنعت ایجاد کند که د رنهایت همین رکود در‬ ‫بخش صنعت را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در اس��تان ها و مناطق محروم که زیرس��اخت های‬ ‫زیادی نیز وجود ندارد‪ ،‬باید برای جذب س��رمایه گذار‬ ‫ج��دای از تزریق منابع امتیازات ویژه تری نس��بت به‬ ‫س��ایر استان ها ایجاد ش��ود‪ .‬البته کمپینی برای بحث‬ ‫زیرس��اخت ها برای اس��تان های محروم وج��ود ندارد‬ ‫در حالی که پیشرفت صنعتی در استان های غیرمحروم‬ ‫سریع تر انجام می ش��ود‪ .‬نا هماهنگی بین دستگاه های‬ ‫اجرایی نیز از عواملی است که در توسعه صنعتی مانع‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فوالدی ایستا‬ ‫حمید میرزاعلی‪ -‬گرگان‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اتفاق‬ ‫هیات همراه در س��فر خود به ش��هر گرگان از محل کارخانه شرکت‬ ‫مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فوالدی ایستا بازدید کردند‪،‬‬ ‫که در پی این بازدید مدیرعامل ش��رکت ایستا گفت‪ :‬این شرکت در‬ ‫سال ‪ 1384‬با تکیه بر پشتوانه تجربه بیش از ‪35‬ساله مدیران خود و‬ ‫با نگرش بهبود وضعیت صنعت ساخت وساز و ارتقای خدمات فنی و‬ ‫مهندسی و افق صادرات غیرنفتی گسترده‪ ،‬در استان گلستان‪،‬شهرک‬ ‫صنعتی اق قال تاس��یس گردیده که در س��ال ‪ 1386‬با کسب پروانه‬ ‫بهره برداری از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایجاد اش��تغال به‬ ‫می��زان ‪ 21‬نفر ش��روع به تولید کرد و این اش��تغال زایی با توجه به‬ ‫توس��عه ش��رکت و افزایش توان‪ ،‬به ‪ 145‬نفر به صورت استخدامی و‬ ‫‪ 200‬نفر به صورت پیمانی در حال حاضر منجر گردیده است و از این‬ ‫تعداد حدودا ‪ 45‬نفر از پرس��نل واحدهای فنی و مهندسی و الباقی‬ ‫نفرات دوره های مهارت های فنی و حرفه ای گذرانده اند‪.‬‬ ‫ایش��ان عنوان کردند‪ :‬فعالیت شرکت متش��کل از دو بخش‪ ،‬یکی‬ ‫ساخت انواع سازه های فوالدی و دیگری ساخت انواع ابنیه می باشد‪،‬‬ ‫که در هر دو قسمت پروژه هایی بزرگی همچون پتروشیمی گلستان‪،‬‬ ‫پتروش��یمی زنجان و چندین مسکن مهر اس��تانی به صورت ‪EPC‬‬ ‫و مجتم��ع تج��اری افتاب ‪ 3‬در بافت فرس��وده گ��رگان به صورت‬ ‫سرمایه گذاری و بعنوان مجری‪ ،‬و مجتمع تجاری خدماتی در خیابان‬ ‫پنجم اذر گرگان به صورت س��رمایه گذاری و بعنوان مجری در حال‬ ‫انجام و یا به اتمام رسانیده است‪ .‬همچنین شرکت مهندسی توسعه‬ ‫س��اختمان و سازه های فوالدی ایستا همواره از بدو تاسیس عالوه بر‬ ‫تامین قس��متی از نیاز داخلی نس��بت به صدور کاال و خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی به کشورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان و کشورهای حوزه ‪CIS‬‬ ‫اقدام کرده است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬صادرات این شرکت به کشورهای‬ ‫مذکور در س��ال ‪ ،1393‬با رشدی ‪ %100‬نسبت به سال های ماقبل‬ ‫خود همراه بوده اس��ت‪ .‬در حال حاضر کش��ور ترکمنستان یکی از‬ ‫بازارهای هدف اصلی تولیدات شرکت به حساب می اید‪.‬‬ ‫مهندس ش��هیدی با بیان اینکه این واحد نخس��تین و بزرگترین‬ ‫واحد تولید کننده انواع سازه های فوالدی در استان گلستان می باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد که گذش�ته درخشان متکی بر اندوخته های علمی‬ ‫و فنی مدیران‪ ،‬مهندس�ین‪ ،‬تکنس�ین ها و پرس�نل گروه در‬ ‫کنار بهره گی�ری از اخرین فناوری های صنعت س�اختمان و‬ ‫الت�زام ب�ه رعایت اس�تاندارد های جهان�ی در تمامی مراحل‬ ‫س�اخت و اجرا‪ ،‬گ�روه را موف�ق به دریافت س�فارش صدها‬ ‫سازه و پروژه ساختمانی در کشور و خارج از کشور گردانیده‬ ‫است‪ .‬اعتبار برخاس�ته از ایفای به هنگام تعهدات پیش بینی‬ ‫ش�ده در قراردادهای منعقده‪ ،‬منجر به تش�ویق بس�یاری از‬ ‫س�رمایه گذاران به مش�ارکت در اجرای طرح های ساختمانی‬ ‫بزرگ اعم از مس�کونی‪ ،‬اداری و تجاری در استان گلستان و‬ ‫سایر استان های کشور با شرکت گردیده است‪.‬‬ ‫در پایان ای��ن بازدید اقای مهندس نعم��ت زاده‪ ،‬با بیان اینکه در‬ ‫استان گلستان زمینه های فعالیت های اقتصادی بسیار خوبی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به طور قطع واحدهای صنعتی خوبی از لحاظ کیفی در‬ ‫این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫استان گلستان در سال ‪.1389‬‬ ‫‪ .6‬پروانه تحقیق و توسعه از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گلستان در سال ‪.1392‬‬ ‫‪ .7‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رش��ته ساختمان و ابنیه از‬ ‫وزارت کشور‪ -‬استانداری گلستان در سال ‪.1393‬‬ ‫‪ .8‬پروانه پایه یک انبوه س��ازی از وزارت راه و شهرس��ازی در سال‬ ‫‪.1392‬‬ ‫‪ .9‬اس��تاندارد کارخانه ای از اداره کل اس��تاندار استان گلستان در‬ ‫سال ‪.1392‬‬ ‫‪ .10‬گواهینامه استاندارد ‪ 3834 ISO‬از شرکت ‪ CCPL‬در سال‬ ‫‪.1393‬‬ ‫‪ .11‬گواهینام��ه اس��تاندارد ‪ 9001 ISO‬از ش��رکت – ‪TUV‬‬ ‫‪ Intercert‬در سال ‪.1393‬‬ ‫‪ .12‬گواهینام��ه اس��تاندارد ‪ 14001 ISO‬از ش��رکت – ‪TUV‬‬ ‫‪ Intercert‬در سال ‪.1393‬‬ ‫‪ .13‬گواهینامه استاندارد ‪ 18001 OHSAS‬از شرکت – ‪TUV‬‬ ‫‪ Intercert‬در سال ‪.1393‬‬ ‫‪ .14‬استقرار سیستم های مدیریت ارزیابی و رضایت مندی مشتریان‬ ‫در سال ‪.1391‬‬ ‫افتخارات‪:‬‬ ‫مجوز ها و استانداردها‪:‬‬ ‫‪ .1‬جواز تاسیس از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‬ ‫در سال ‪.1383‬‬ ‫‪ .2‬پروانه بهره برداری از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گلستان در سال ‪.1386‬‬ ‫‪ .3‬جواز واحد فنی و مهندسی از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان گلستان در سال ‪.1389‬‬ ‫‪ .4‬پروانه واحد فنی و مهندسی از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان گلستان در سال ‪.1393‬‬ ‫‪ .5‬گواهی تحقیق و توس��عه از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ .1‬طرح نمونه اس��تان گلستان از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گلستان در سال ‪.1385‬‬ ‫‪ .2‬واحد نمونه صنعتی اس��تان گلستان از سازمان‬ ‫مشخصات و پیشینه مدیرعامل‪:‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلس��تان در سال ‪-90-88‬‬ ‫* نام و نام خانوادگی‪ :‬امید شهیدی‬ ‫‪.92-91‬‬ ‫* تحصیالت‪ :‬لیسانس مهندسی عمران‬ ‫* عضو دفتر فنی ش��رکت صنعتی سوله خراسان از سال‬ ‫‪ .3‬واحد تحقیق و توسعه نمونه از سازمان صنعت‪،‬‬ ‫‪ 1381‬تا ‪.1384‬‬ ‫معدن و تجارت گلستان در سال ‪.1392‬‬ ‫* مدیری��ت فنی و مهندس��ی ش��رکت صنعتی س��وله‬ ‫معدن‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫‪ .4‬صادر کننده برتر استان از سازمان‬ ‫خراسان از سال ‪ 1384‬تا ‪.1386‬‬ ‫و تجارت گلستان در سال ‪ 1391‬و ‪.1392‬‬ ‫* مدیری��ت فنی و مهندس��ی و مدیر کارخانه ش��رکت‬ ‫‪ .5‬واحد مهندسی نمونه استانی از سازمان صنعت‪،‬‬ ‫سازه های فوالدی ایستا از سال ‪ 1386‬تا ‪.1391‬‬ ‫* نایب رییس هیات مدیره شرکت سازه های فوالدی ایستا از سال ‪ 1390‬تا سال ‪.1391‬‬ ‫معدن و تجارت گلستان در سال ‪.1393‬‬ ‫* عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سازه های فوالدی ایستا از سال ‪ 1391‬تاکنون‪.‬‬ ‫‪ .6‬واحد صنعتی نمونه در جشنواره امتنان از اداره‬ ‫کار و امور اجتماعی در سال ‪.1393‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪57‬درصدی صادرات‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫ ‪ :‬معاون ام��ور بازرگانی‬ ‫و توس��عه تج��ارت خراس��ان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬در دو ماه نخست‬ ‫سال‪ 94‬حدود ‪27‬میلیون دالر‬ ‫کاال از خراس��ان جنوبی ص��ادر‬ ‫ش��د که رش��د ‪57‬درصدی را‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد‪ .‬به‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬مهدی‬ ‫گ��زارش خبرنگار‬ ‫ماهگل��ی اف��زود‪ :‬از ابت��دای امس��ال ‪ 669‬اظهارنامه‬ ‫صادراتی بیش از ‪26‬میلیون دالر به وزن ‪106‬هزار تن‬ ‫کاال از مبادی بازارچه ای و گمرکی اس��تان صادر شده‬ ‫اس��ت که از نظر ارزش��ی رش��دی معادل ‪57‬درصد و‬ ‫از نظ��ر وزن��ی ‪105‬درصد را نش��ان می دهد‪ .‬ماهگلی‬ ‫میزان صادرات م��اده ‪ 116‬امور گمرکی در این مدت‬ ‫را درمجموع ‪195‬هزار تن به ارزش بیش از ‪90‬میلیون‬ ‫دالر عن��وان کرد و افزود‪ :‬این صادرات نیز نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل از لحاظ وزنی ‪70‬درصد و از‬ ‫نظر ارزش‪30 ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫فرصتی برای نساجی سنتی‬ ‫ف�ارس‪ :‬محمدحس��ین دهقانی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫صنایع دس��تی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬معاونت صنایع‬ ‫دستی و هنرهای سنتی کشور سال ‪ 94‬را سال صنایع‬ ‫نساجی س��نتی ایران نامگذاری کرده و بر احیای این‬ ‫رشته ها در تمام کشور از جمله استان اصفهان متمرکز‬ ‫شده است‪ .‬دهقانی با بیان اینکه معاونت صنایع دستی‬ ‫اس��تان اصفهان نیز به منظور تقویت صنایع نس��اجی‬ ‫س��نتی ایران اقدام به احداث خانه های صنایع دستی‬ ‫نساجی سنتی ایران کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خانه های‬ ‫صنایع دس��تی ش��رق اصفهان و خانه صنایع دس��تی‬ ‫کاش��ان در اینده نزدیک به بهره برداری می رسد‪ .‬وی‬ ‫بسترسازی برای تولید و تقویت نساجی سنتی استان‬ ‫اصفه��ان و همچنین ایجاد فضاهای اموزش��ی و حل‬ ‫مش��کالت مربوط به ف��روش را از برنامه های معاونت‬ ‫صنایع دس��تی اس��تان اصفهان در این زمینه دانست‪.‬‬ ‫دهقانی اضافه کرد‪ :‬اهداف معاونت صنایع دستی کشور‬ ‫برای احیای این رش��ته ها در تمام استان ها بر مبنای‬ ‫همکاری و تعامل مراکز اموزش علمی و دانشگاه های‬ ‫هنر‪ ،‬سرمایه گذاران بخش خصوصی‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫تاجران نهاده شده است و استان اصفهان نیز این روند‬ ‫را دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫در بررسی‬ ‫از اخرین جلسات مشترک بین اعضای اتاق بازرگانی کرمان با سفیر المان به دست امد‬ ‫چشم ژرمن ها به افتاب کرمان‬ ‫امیر مه�رزاد ـ گروه اس�تان ها‪ :‬المانی ها‬ ‫در ح��وزه انرژی ه��ای ن��و و خورش��یدی به‬ ‫دس��تاوردهای خوبی رس��یده اند و در دنیا از‬ ‫مدعیان این فناوری هستند‪ ،‬انها اکنون قصد‬ ‫دارند این فناوری را به استان کرمان بیاروند و‬ ‫در چند بخش این اس��تان کشورمان از جمله‬ ‫انرژی های نو و خورش��یدی س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ ،‬ام��ا مش��کالتی در این مس��یر وجود‬ ‫دارد‪ .‬در چند ماه گذش��ته ش��اید بیش��ترین‬ ‫اخبار درب��اره روند مذاکرات هس��ته ای ایران‬ ‫ب��ا کش��ورهای ‪ 5+1‬بوده اس��ت و همه ما به‬ ‫نوعی این اخبار را با جدیت بیشتری پیگیری‬ ‫می کنیم چرا ک��ه تاثیر تحریم ها را بر اقتصاد‬ ‫و معیش��ت خ��ود درک کرده ایم‪ .‬اکنون که با‬ ‫گذشت زمان احتمال می رود روابط اقتصادی‬ ‫کش��ورمان بهبود یابد‪ ،‬بعضی از کش��ورهای‬ ‫دنی��ا نه تنها ب��رای س��رمایه گذاری در ایران‬ ‫برنامه ری��زی می کنن��د بلک��ه جزئی��ات این‬ ‫سرمایه گذاری ها را هم مشخص کرده اند‪.‬‬ ‫المانی ها که بنابه گفته کارشناس��ان یکی از‬ ‫ش��رکای اقتصادی ایران محس��وب می شوند‪،‬‬ ‫این بار قصد عزیمت به استان کرمان را دارند‬ ‫و به نظر می رسد اس��تان کرمان نیز ظرفیت‬ ‫خوبی برای پذیرش سرمایه المانی ها دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫ ‪ :‬رضا بمانی‪ ،‬مدیر س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان رفسنجان گفت‪ :‬با توجه به موقعیت زمانی‬ ‫محصول پسته و نیاز به مدیریت صحیح ان‪ ،‬گردهمایی‬ ‫اش��نایی با بیماری «گموز» و عوارض « نماتد» پسته‬ ‫در شهرستان رفسنجان برگزار شد‪ .‬در این گردهمایی‬ ‫مسائل و مش��کالت تولید پسته و مسائل اب و تغذیه‬ ‫گیاهی مورد بحث و بررس��ی قرار گرف��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این جلس��ه با حضور تعدادی از کارشناسان کشاورزی‬ ‫و ‪ 148‬نفر از کشاورزان پیشرو شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫ ‪ :‬یحی��ی نیک��دل‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان ش��مالی با بیان اینکه در ‪3‬‬ ‫س��ال گذش��ته بیش از ‪26‬هزار کارت مبادالت مرزی‬ ‫در اس��تان صادر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬از این تع��داد بیش از‬ ‫‪24‬هزار کارت تحویل مرزنش��ینان شد‪ .‬یحیی نیکدل‬ ‫هدف از الکترونیکی کردن کارت های مبادالت مرزی‬ ‫را دسترس��ی اس��ان به امار و اطالعات مرزنشینان و‬ ‫انج��ام ام��ور مبادالت م��رزی عنوان ک��رد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مرزنش��ینانی که تاکنون در س��امانه مرزنشینان‬ ‫نام نویسی نکرده اند‪ ،‬می توانند تا پایان خرداد با مراجعه‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫ ‪ :‬ناص��ر طاهری‪ ،‬مدیر حفظ نباتات اس��تان‬ ‫کرمان گفت‪ :‬کارگاه اموزش��ی مدیریت تلفیقی افات‬ ‫«چوبخوار» و «جوانه خوار» و بیماری های «الترناریا»‪،‬‬ ‫«س��فیدک پودری»‪« ،‬ورتیس��یلیوم» و «فوزاریوم»‬ ‫روی گل محمدی و همچنین بیماری های گردو جهت‬ ‫اش��نایی باغداران در شهرستان بردس��یر برگزار شد‪.‬‬ ‫این کارگاه اموزش��ی توسط مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان بردسیر و با ش��رکت کارشناسان و ناظران‬ ‫گیاه پزشکی شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫ ‪ :‬غالمرض��ا افراسیابی کش��کولی‪ ،‬ریی��س‬ ‫انجمن صنفی دفاتر پیش��خوان ف��ارس گفت‪ :‬کاهش‬ ‫فاصل��ه مراکز خدم��ات دولتی با مخاطب��ان و توزیع‬ ‫متناس��ب امکانات در ش��هرها و روس��تاهای کش��ور‪،‬‬ ‫ضرورت ایجاد مراکز و دفاتری را در گس��تره ش��هرها‬ ‫و حتی در روس��تاهای کش��ور ب��رای عملیاتی کردن‬ ‫ای��ن خدم��ات‪ ،‬اجتناب ناپذیر کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دفاتر پیش��خوان که وظایف ش��ان ارائه بخشی از‬ ‫خدمات س��ازمان های دولتی در تمامی نقاط ش��هری‬ ‫و روس��تایی اس��ت و به نام «دفاتر پیشخوان خدمات‬ ‫دولت» شناخته می شوند‪ ،‬نقش اجرایی همین خدمات‬ ‫را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫س��فیر المان ک��ه چندی پیش به اس��تان‬ ‫کرمان س��فر کرده بود‪ ،‬در دیداری با اعضای‬ ‫ات��اق بازرگان��ی کرمان گفته بود‪ :‬نس��بت به‬ ‫مذاک��رات هس��ته ای خوش بی��ن هس��تیم و‬ ‫امید اس��ت هم��کاری ما ب��ا ای��ران فقط به‬ ‫زمین��ه اقتصادی محدود نش��ود بلکه در کنار‬ ‫ان زمینه های فرهنگی ه��م مورد توجه قرار‬ ‫گیرند‪ .‬المان عالقه زی��ادی برای همکاری با‬ ‫ای��ران دارد اما موانعی مانن��د تحریم ها مانع‬ ‫این گس��ترش ارتباط ش��ده است‪ « .‬میکاییل‬ ‫ب��ارون فون اش��تنبرگ» همچنین به اعضای‬ ‫ات��اق بازرگانی کرمان خب��ر داده بود که اگر‬ ‫مذاکرات به نتیجه برسد‪ ،‬شرکت های المانی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در کرم��ان پیش��گام‬ ‫خواهند بود‪ .‬کش��ور المان در گذشته شریک‬ ‫نخست اقتصادی ایران بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مثلث توسعه در استان کرمان چیست؟‬ ‫علیرض��ا منظری توکل��ی‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫بافت‪ ،‬راب��ر و ارزوئیه در خانه ملت‪ ،‬همدلی و‬ ‫هماهنگی بین مس��ئوالن را یکی از مهم ترین‬ ‫عوام��ل برای ج��ذب س��رمایه گذار می داند و‬ ‫همچنی��ن معتقد اس��ت که اس��تان کرمان‬ ‫زمینه های بسیار مطلوبی برای جذب سرمایه‬ ‫دارد‪ .‬این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می گوی��د‪ :‬مهم ترین‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عام��ل برای س��رمایه گذاری در ی��ک منطقه‬ ‫این است که مس��ئوالن و مردم باهم وحدت‬ ‫داش��ته باشند و خوشبختانه در استان کرمان‬ ‫ای��ن وحدت به وج��ود ام��ده و در ادامه این‬ ‫وحدت شاهد استقبال سرمایه گذاران خارجی‬ ‫و داخل��ی از س��رمایه گذاری در این اس��تان‬ ‫کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ایده ای خب��ر می دهد که‬ ‫معروف به مثلث توسعه در استان کرمان است‬ ‫و در این باره می گوید‪ :‬ایده ای در استان کرمان‬ ‫وجود دارد که معروف به مثلث توسعه است‪.‬‬ ‫این مثلث ش��امل ‪ 3‬ضلع نمایندگان مردم‬ ‫کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬فرماندار‬ ‫و س��رمایه گذاران می ش��ود و در وس��ط این‬ ‫مثلث امام جمعه اس��تان کرم��ان قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬با تدابی��ری که در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫در شهرس��تان ها ه��م این مثل��ث وجود دارد‬ ‫و امیدواریم این طرح در راس��تای توس��عه و‬ ‫اش��تغال برای مردم اس��تان کرمان کارگش��ا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منظری توکلی درباره ش��رایط اجتماعی و‬ ‫اقتصادی اس��تان کرمان معتقد است‪ :‬با توجه‬ ‫به وحدتی که بین مس��ئوالن استانی و مردم‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬به لحاظ اجتماع��ی و اقتصادی‬ ‫ش��رایط مطلوب��ی در اس��تان وج��ود دارد تا‬ ‫سرمایه گذاران وارد شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه اس��تان کرمان به‬ ‫عنوان بهش��ت معادن کش��ور نام گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬عالوه بر معادن بسیار متنوع‬ ‫و گسترده‪ ،‬این استان در بخش کشاورزی هم‬ ‫فعالیت و تولید قابل توجهی دارد و محصوالت‬ ‫باغی در استان جایگاه خاصی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره مهم ترین زمینه برای س��رمایه گذاری‬ ‫می افزای��د‪ :‬مهم تری��ن زمین��ه و بس��تر برای‬ ‫س��رمایه گذاری امکاناتی است که ان منقطه‬ ‫دارد و خوش��بختانه اس��تان کرمان امکانات‬ ‫بس��یار باالیی برای سرمایه گذاری دارد‪ .‬دیگر‬ ‫موضوع��ی ک��ه بس��تر س��رمایه گذاری را در‬ ‫اس��تان ها ایجاد می کند‪ ،‬امنی��ت اجتماعی و‬ ‫مالی و یکزبانی مردم و مس��ئوالن اس��ت که‬ ‫امروز این ها در استان فراهم هستند‪.‬‬ ‫منظری توکلی در ادامه با اش��اره به اهمیت‬ ‫نیروی کار در س��رمایه گذاری توضیح می هد‪:‬‬ ‫نیروهای متخصصی در استان کرمان هستند‬ ‫ک��ه می توانن��د در بخش ه��ای متف��اوت به‬ ‫سرمایه گذاران کمک کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تقبال مس��ئوالن و م��ردم‬ ‫در اس��تان کرمان از س��رمایه گذاری توضیح‬ ‫ید ه��د‪ :‬اس��تان کرم��ان اکن��ون عط��ش‬ ‫م ‬ ‫س��رمایه گذاری دارد و امیدواری��م ب��ا تدبیر‬ ‫مسئوالن س��رمایه گذاری و میزان اشتغالزایی‬ ‫در استان افزایش یابد و استان کرمان راحت تر‬ ‫در مسیر توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه ژرمن ها در راه استان کرمان‬ ‫به منظور جذب س��رمایه در استان کرمان‬ ‫یک��ی از اتفاقاتی که می تواند دس��تاوردهای‬ ‫خوبی برای کرمان داش��ته باش��د و همچنین‬ ‫اهمیت بس��یار زیادی نیز دارد‪ ،‬ورود س��فیر‬ ‫المان به اس��تان کرمان اس��ت‪ .‬پس از ورود‬ ‫« میکاییل بارون فون اش��تنبرگ» به اس��تان‬ ‫کرمان جلس��ات مش��ترکی بی��ن او و بعضی‬ ‫از اعض��ای اتاق بازرگانی کرمان و مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی برگزار شد که بر اساس ان قرار است‬ ‫سرمایه گذاران المانی برای سرمایه گذاری در‬ ‫این اس��تان اطالعات الزم را کس��ب و سپس‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫« فون اشتنبرگ»‪ ،‬س��فیر المان همچنین‬ ‫در جلس��ه با اعض��ای اتاق بازرگان��ی کرمان‬ ‫یکی از اهداف المانی ها در این اس��تان را این‬ ‫گونه توضیح داده بود‪ :‬اس��تان کرمان‪ ،‬استانی‬ ‫بکر در زمینه انرژی های بادی و خورش��یدی‬ ‫است و کش��ور المان در زمینه انرژی های نو‬ ‫تجربه های بسیار خوب و فناوری به روز دارد‪.‬‬ ‫محس��ن رش��ید فرخی‪ ،‬عضو هیات رییسه‬ ‫ات��اق بازرگانی کرم��ان در گفت وگو با‬ ‫ب��ه دس��تاوردهای این جلس��ه می پ��ردازد و‬ ‫در این ب��اره می گوید‪ :‬کش��ور المان در بخش‬ ‫صنعت همیش��ه کشور قابل اعتمادی برای ما‬ ‫بوده و در جلسه مشترک با سفیر المان که در‬ ‫استان کرمان برگزار شد‪ ،‬درباره ان بحث هایی‬ ‫کردیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه همیشه ایران و‬ ‫المان روابط اقتصادی خوبی باهم داش��ته اند‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬کش��ور المان در بخش صنعت‬ ‫همیش��ه ش��ریک تجاری قابل اعتمادی بوده‬ ‫است و در جلساتی که بین ما و انها برگزار شد‬ ‫هم به این نکته اشاره کردیم و سرمایه گذاران‬ ‫المانی هم خوش��بختانه همی��ن دید را به ما‬ ‫دارند‪ .‬رش��ید فرخی همچنی��ن می گوید‪ :‬در‬ ‫بخ��ش صنع��ت به وی��ژه صنعت برق ب��ا انها‬ ‫صحبت هایی داشتیم و قرار است المانی ها در‬ ‫یک��ی از نیروگاه هایی که قص��د احداث ان را‬ ‫داریم‪ ،‬مشارکت کنند‪ .‬عضو هیات رییسه اتاق‬ ‫بازرگانی کرمان همچنین درباره تحریم هایی‬ ‫ک��ه علیه ای��ران به تصویب رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بعضی از مشکالت مانند تحریم های‬ ‫ناعادالنه ای که علیه ایران به تصویب رس��ید‪،‬‬ ‫م��ا را در بخ��ش صنعت با مش��کالتی مواجه‬ ‫ک��رد‪ .‬البته خوش��بختانه توانس��تیم تا حدی‬ ‫با انه��ا مقابل��ه و روابط اقتص��ادی خودمان‬ ‫را با دنیا حفظ کنیم‪ .‬رش��ید فرخی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه کش��ور الم��ان در صنع��ت برق و‬ ‫انرژی ه��ای خورش��یدی توانایی های بس��یار‬ ‫خوب��ی دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬به دلیل توانایی و‬ ‫ظرفیت باالیی که کشور المان در انرژی های‬ ‫تجدید پذی��ر و خورش��یدی دارد‪ ،‬قصد داریم‬ ‫در این حوزه با س��رمایه گذاران و شرکت های‬ ‫المانی فعالیت های مش��ترکی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت مش��ترک با ش��رکت های‬ ‫المانی در بخش صنایع ریلی در استان کرمان‬ ‫می گوید‪ :‬در بخش صنایع ریلی از تولید واگن‬ ‫تا ریل قصد همکاری با شرکت های المانی را‬ ‫داریم و در این باره هم با انان به نتایج خوبی‬ ‫رس��یده ایم و قرار است در جلسات اینده این‬ ‫موضوعات را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه ات��اق بازرگانی کرمان‬ ‫درباره س��رمایه گذاری شرکت های المانی در‬ ‫بخش معادن اس��تان کرم��ان ادامه می دهد‪:‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مباحث��ی که در این جلس��ه‬ ‫پیگیری شد‪ ،‬بحث سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫المانی در بخش معادن استان کرمان بود که‬ ‫خوشبختانه در این بخش توانستیم نظر سفیر‬ ‫المان را در بخ��ش معدن جلب کنیم و برای‬ ‫بررسی های بیشتر قرار است با المانی ها وارد‬ ‫مذاکره شویم‪.‬‬ ‫در بازدید علی همتی از معادن شهرستان بوانات مطرح شد‬ ‫فعالیت ‪ 47‬معدن با ذخیره قطعی ساالنه ‪ 49‬میلیون تن‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس به اتفاق‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی این سازمان از تعدادی معدن بوانات‬ ‫بازدیدکرد‪.‬‬ ‫از فارس‪ ،‬علی همتی ضمن بازدید و بررسی‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫مس��ائل و مش��کالت معادن و صنایع معدنی در این منطقه از نزدیک با‬ ‫میزان‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬قابلیت و توانمندی های معادن غنی در این منطقه اشنا‬ ‫شد و گفت‪ :‬بهره برداری از معادن غنی بوانات با استفاده از علم و دانش و‬ ‫فناوری روز دنیا عالوه بر اینکه در استان از لحاظ رونق اقتصادی و ایجاد‬ ‫اش��تغال تاثیر مستقیم دارد‪ ،‬در امر توسعه صادرات و رقابت در بازارهای‬ ‫جهانی نیز موثر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا مش��ارکت س��رمایه گذاران و فراه��م ک��ردن ش��رایط‬ ‫س��رمایه گذاری در ایج��اد و راه ان��دازی معادن و صنای��ع معدنی ضمن‬ ‫جلوگیری از خام فروشی فراورده های معدنی در امر فراوری این معادن‪،‬‬ ‫به تاثیرات بسیار مفیدی در رونق و توسعه اقتصادی استان فارس دست‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس در‬ ‫ادامه توضیح داد‪ :‬در بوانات ‪ 47‬معدن فعال با ذخیره قطعی ‪ 49‬میلیون‬ ‫تن با سرمایه گذاری ‪ 755‬میلیارد ریال و اشتغال بیش از هزار نفر وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬همچنین ‪ 29‬پروانه اکتش��اف و ‪ 7‬گواهینامه کشف صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تعداد کل پروانه های بهره برداری معادن فعال استان فارس ‪ 505‬پروانه‬ ‫با ذخیره قطعی ‪ 2‬هزار و ‪ 375‬میلیون تن با میزان سرمایه گذاری ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 933‬میلیارد ریال و استخراج ساالنه ‪ 46‬میلیون تن و اشتغال ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ 150‬نفر است‪ .‬از مهم ترین معادن بوانات می توان به کوه سفید فنجان‬ ‫و مرمریت گشایش اشاره کرد‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی می تواند پل ارتباطی افریقای جنوبی و شرق باشد‬ ‫ایرنا‪ :‬سفیر افریقای جنوبی در ایران با بیان اینکه برخی‬ ‫ش��رکت های افریقای جنوبی قصد دارند با کش��ورهای‬ ‫چی��ن و هن��د به مب��ادالت اقتص��ادی بپردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی و ظرفیت های موجود در اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی اگر به درستی معرفی و عرضه شوند‪،‬‬ ‫این استان می تواند در مسیر حرکت شرکت های کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«ویلی��ام وایت هد» در نشس��ت مش��ترک با اعضای‬ ‫هیات رییسه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫بیرجند اف��زود‪ :‬با توجه به س��فر هیات تج��اری ایران‬ ‫در ش��هریور ماه امس��ال به افریقای جنوب��ی‪ ،‬تاجران و‬ ‫تولیدکنندگان این اس��تان نی��ز می توانند با هماهنگی‬ ‫اتاق بازرگانی تهران حضور داشته باشند و برای بررسی‬ ‫ظرفیت های این استان جلساتی برگزار کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره توانمن��دی افریق��ای جنوب��ی در زمینه‬ ‫فراوری محصوالت وابس��ته به بز گفت‪ :‬دریافتم که این‬ ‫منطقه در زمینه حیوان بز بسیار فعال است و با توجه به‬ ‫تجربیات و دانش ما در زمینه فراوری محصوالت وابسته‬ ‫به بز‪ ،‬همکاری های خوبی می توانیم با هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫ وای��ت ه��د اف��زود‪ :‬همچنی��ن دو بن��در دورب��ان و‬ ‫ژوهانس��بورگ می توانند مکان های خوبی برای واردات‬ ‫زعفران خراسان جنوبی باشند که البته تحقق همه اینها‬ ‫نیازمند برپایی جلسات متعدد و دو جانبه است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫خودرو‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫خودرویی که ‪ ۱۰‬نسل را پشت سر گذاشت‬ ‫عریضه ای بر عوارض و مالیات اتومبیل‬ ‫حرکت منوریل قم در راهبندان بودجه‬ ‫‪11‬‬ ‫تاثیر وام ‪ 15‬میلیونی بر بازار خودرو را بررسی کرد‬ ‫رشد تقاضا با افزایش تسهیالت خرید خودرو‬ ‫نی�ره دوخائی‪ -‬گروه خودرو‪ :‬پس از انکه‬ ‫در روزهای میانی اردیبهشت ماه (‪ )۱۳۹۴‬در‬ ‫جلسه ش��ورای پول و اعتبار سقف وام خرید‬ ‫خ��ودرو از ‪ ۷‬میلیون تومان ب��ه ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫توم��ان افزای��ش یاف��ت‪ ،‬ش��یوه نامه اعطای‬ ‫تس��هیالت خرید خ��ودرو در یازدهم خرداد‬ ‫به شبکه بانکی و موسسات اعتباری توسعه‪،‬‬ ‫عسکریه و کوثر ابالغ شد‪.‬‬ ‫در این ش��یوه نامه ‪ ۶‬بندی که با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه ش��ده‬ ‫ اس��ت‪ ،‬چند نکته به چشم می خورد؛ نخست‬ ‫انکه این ش��یوه نامه برای اعطای تس��هیالت‬ ‫خرید خودروهای تولید داخل تنظیم ش��ده‬ ‫که نش��ان از حمایت خودرو داخلی و رش��د‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار و صنعت خودرو کشور‬ ‫دارد‪ .‬دومین وجه قوت این شیوه نامه‪ ،‬صدور‬ ‫چ��ک به مبلغ پیش فاکتور در وجه ش��رکت‬ ‫تولیدکننده است که به نظر می رسد براساس‬ ‫ای��ن بند‪ ،‬وام در نظر گرفته ش��ده به دس��ت‬ ‫متقاضی خودرو رسیده و صرف خرید خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که در‬ ‫گذش��ته بس��یاری از متقاضیان این وام پس‬ ‫از دریاف��ت ان از بانک‪ ،‬ب��ا مبلغ مورد نظر به‬ ‫خرید دیگر کاالها می پرداختند که از اعطای‬ ‫این تسهیالت سود واقعی وارد چرخه صنعت‬ ‫خودرو نمی شد‪.‬‬ ‫به خرید خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫به احتمال زی��اد افزایش وام خرید خودرو‬ ‫میزان تقاضا در ب��ازار را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫از انجای��ی که تولید خودرو س��ال گذش��ته‬ ‫حرکتی رو به رش��د داشته‪ ،‬این عضو انجمن‬ ‫قطعه س��ازان اطمین��ان خاط��ر می دهد که‬ ‫خودرو به اندازه کافی در کش��ور تولید شده‬ ‫اس��ت بنابراین ب��ا افزایش تقاض��ا در میزان‬ ‫‹ ‹رش�د تولی�د‪ ،‬دس�تاورد افزایش وام‬ ‫خرید خودرو‬ ‫یک��ی از اعض��ای هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫قطعه س��ازان نیز این بند از شیوه نامه اعطای‬ ‫تسهیالت خرید خودرو را نکته مثبتی در ان‬ ‫اظهار می کند‪:‬‬ ‫دانسته و درگفت وگو با‬ ‫بر مبنای بند چهارم این ش��یوه نامه (صدور‬ ‫چ��ک به مبلغ پیش فاکتور در وجه ش��رکت‬ ‫تولیدکنن��ده) پ��ول به صورت مس��تقیم به‬ ‫خودروساز پرداخت می شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش می افزای��د‪ :‬در‬ ‫گذش��ته مبل��غ وام خ��ودرو ک��ه در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می گرفت‪ ،‬گاهی وام گیرندگان‬ ‫پ��ول دریافتی را به خری��د خودرو اختصاص‬ ‫نمی دادند‪ ،‬در نتیجه این وام ها کمک زیادی‬ ‫به خودروسازان نمی کرد اما این روش جدید‬ ‫باعث می شود که متقاضیان به طور مستقیم‬ ‫عرضه مشکلی به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫نرخ سود وام خودرو مطابق نرخ سود عقود‬ ‫مبادله ای مصوب ش��ورای پول و اعتبار (‪۲۱‬‬ ‫درصد) تعیین ش��ده است‪ .‬نجفی منش تنها‬ ‫ایرادی که بر این دس��تورالعمل وارد است را‬ ‫میزان نرخ س��ود بانکی ان می داند و معتقد‬ ‫اس��ت اگر به ‪ ۱۰‬درصد می رس��ید‪ ،‬در مردم‬ ‫تمایل بیش��تری ب��رای دریاف��ت وام خودرو‬ ‫ایجاد می شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه می افزای��د‪ :‬مبلغ وام‬ ‫خ��ودرو ب��ه گونه ای تعیین ش��ده که قش��ر‬ ‫کم درامد جامعه بتوانند از طریق ان صاحب‬ ‫خودرو ش��وند‪ ،‬بنابرای��ن افزایش تقاضا برای‬ ‫خرید خودرو به رش��د تولید در این صنعت‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از نکته ه��ای مغفول مان��ده در این‬ ‫شیوه نامه‪ ،‬درباره مشخص نشدن مدت زمانی‬ ‫اس��ت ک��ه خودروس��ازان و نمایندگی های‬ ‫مجاز خودرو موظف هس��تند پس از دریافت‬ ‫رس��ید از متقاضی خ��ودرو را تحویل دهند‪.‬‬ ‫نجفی من��ش در این باره می گوی��د‪ :‬از زمانی‬ ‫ک��ه مبلغ وام خری��دار در وجه خودروس��از‬ ‫واریز می شود‪ ،‬حتی اگر متقاضی در ان زمان‬ ‫نتوان��د خودرو خود را تحوی��ل بگیرد‪ ،‬به ان‬ ‫پول س��ود تعلق خواهد گرفت و اگر دریافت‬ ‫خ��ودرو در مدت زم��ان طوالن��ی رخ دهد‪،‬‬ ‫وام گیرنده ضرر زیادی نمی بیند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬مدت زم��ان تحویل‬ ‫خودرو‪ ،‬به خودروس��از و به م��دل موردنظر‬ ‫خری��دار بس��تگی دارد‪ .‬ام��کان دارد برخی‬ ‫خودروه��ا فوری به متقاضی��ان تحویل داده‬ ‫شده و بعضی دیگر در مدت زمان ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫روز اماده تحویل شوند‪.‬‬ ‫براس��اس بند ششم این شیوه نامه‪ ،‬بانک ها‬ ‫بای��د از ت��وان مالی متقاضی تس��هیالت در‬ ‫بازپرداخ��ت اقس��اط وام خ��ودرو اطمینان‬ ‫حاصل کنند‪ .‬ب��ه عقیده نجفی منش بانک ها‬ ‫از طری��ق ضامن های��ی ک��ه وام گیرن��دگان‬ ‫معرف��ی می کنن��د‪ ،‬از توان مال��ی متقاضی‬ ‫برای بازپرداخت اقساط وام مطمئن خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش تس�هیالت خری�د خ�ودرو‪،‬‬ ‫محرکی برای خروج از رکود‬ ‫هنگامی که یک دستورالعمل ابالغ می شود‪،‬‬ ‫زمان اجرایی ش��دن ان اهمیت دارد‪ .‬به گفته‬ ‫بهنام ملکی‪ ،‬کارش��ناس و پژوهش��گر مسائل‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬از زمان��ی که قانونی ابالغ ش��ده و‬ ‫زمان ان مش��خص اس��ت‪ ،‬باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط هم قان��ون باید کارامد بوده و‬ ‫قابلیت اجرا داشته باشد و هم نظارت های الزم‬ ‫به ان شکل اجرایی دهد‪ .‬قانون باید به گونه ای‬ ‫تدوین شود که این فرایند با کمترین مداخله‬ ‫و هزینه ش��کل بگیرد‪ .‬ملکی شیوه نامه اعطای‬ ‫تسهیالت خرید خودروهای داخلی را محرک‬ ‫و مش��وقی برای خروج از رکود صنعت خودرو‬ ‫اظهار می کند‪:‬‬ ‫می داند و در گفت وگو با‬ ‫هر اقدام و مشوقی که در جهت توسعه خرید‬ ‫کااله��ای داخل��ی باش��د‪ ،‬می توان��د تقاضا را‬ ‫تحریک کند و باال رفتن تقاضا‪ ،‬افزایش عرضه‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪ .‬این افزایش‪ ،‬اقتصاد‬ ‫را تاحدودی از رکود خارج خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه در‬ ‫خودروسازان‬ ‫تک خبر‬ ‫ازمایشگاه پارس خودرو مورد تایید رنو‬ ‫س�ایپا نی�وز‪ :‬ازمایش��گاه‬ ‫کیفی��ت پارس خ��ودرو در‬ ‫زمینه ازمون های رنگ و مواد‬ ‫شیمیایی خودرو‪ ،‬ازمون های‬ ‫مکانیکی مواد فلزی و پلیمری‬ ‫و کالیبراس��یون تجهی��زات‬ ‫مرتبط با خودرو فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ارتقای س��طح کیفی محص��والت و نظارت‬ ‫دقیق ب��ر کیفیت ان با هم��کاری نزدیک‬ ‫خودروس��ازان برتر از جمله رنو و نیس��ان‬ ‫همگام ب��ا افزایش تیراژ تولید در ش��رکت‬ ‫پارس خودرو منجر به ایجاد ازمایش��گاهی‬ ‫مجه��ز ب��ه فن��اوری روز دنیا که ب��ر پایه‬ ‫بهره گیری از دان��ش فنی کارکنان مجرب‪،‬‬ ‫ملزوم��ات و اس��تانداردهای بین المللی در‬ ‫فضای مناسب شده اس��ت‪ .‬معاون کیفیت‬ ‫پارس خ��ودرو با اع�لام این خب��ر که این‬ ‫شرکت امادگی دارد تجارب و دستاوردهای‬ ‫علمی خ��ود را در زمینه کیفیت در اختیار‬ ‫صنعتگران و دانش پژوهان قرار دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ازمایش��گاه کیفیت این ش��رکت در زمینه‬ ‫ازمون های رنگ و مواد ش��یمیایی خودرو‪،‬‬ ‫ازمون ه��ای مکانیکی مواد فلزی و پلیمری‬ ‫و کالیبراس��یون تجهیزات مرتبط با صنعت‬ ‫خ��ودرو از قبی��ل تجهی��زات اندازه گیری‬ ‫ش��یوه نامه های ابالغی به بانک ها تا چه اندازه‬ ‫امکان اصالح و بازنگری وجود دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫ب��رای اجرای نهای��ی هر ش��یوه نامه ابتدا باید‬ ‫مدت زمانی به طور ازمایشی در نظر گرفته شده‬ ‫و پس از مشخص شدن بازخوردها‪ ،‬جنبه های‬ ‫منفی ان حذف و نقاط قوت ان تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا این ش��یوه نامه انتظ��ار بر این‬ ‫اس��ت که سیس��تم بانکی این دوراندیشی ها‬ ‫را انج��ام داده و متولی��ان ان ب��ا اس��تفاده از‬ ‫تخصص نیروه��ای خبره‪ ،‬چالش ها را به خوبی‬ ‫شناسایی و بهترین راهکار را برنامه ریزی کرده ‬ ‫باش��ند‪ .‬ملکی می افزاید‪ :‬اقدامات این چنینی‬ ‫در مقطع کنونی ک��ه رکود در خرید و فروش‬ ‫خودروهای تولید داخل مشاهده می شود‪ ،‬الزم‬ ‫و ضرورتی اس��ت زیرا ب��ه تقویت طرف تقاضا‬ ‫کمک خواهد کرد و تولید هم بیش��تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته این گونه تصمیم ها مقطعی اس��ت‬ ‫و نبای��د در بلندمدت به دنب��ال این راهکارها‬ ‫باش��یم‪ .‬به اعتق��اد وی برای خ��روج از رکود‬ ‫ب��ازار خ��ودرو بای��د راهکارهای اساس��ی تری‬ ‫اندیش��یده ش��ود و در نظر گرفتن مشوق هایی‬ ‫از طرف دول��ت برای صادرات خودرو می تواند‬ ‫تقاض��ای کل و بیرونی را افزای��ش دهد‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی پیش��نهاد می دهد دولت‬ ‫باید برای این دس��تورالعمل بین کالنش��هرها‬ ‫و غیرکالنش��هرها تفکی��ک قائ��ل ش��ود‪ .‬در‬ ‫کالنش��هرها ظرفیت خ��ودرو تقریب��ا به حد‬ ‫اش��باع رسیده اس��ت و نباید به دنبال تشویق‬ ‫ان بود‪ .‬این مشوق ها باید برای صادرات مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ .‬بنابراین مشکل رکود بازار‬ ‫خودرو باید در دراز مدت حل ش��ود که تعیین‬ ‫مش��وق هایی ب��رای صادرات یک��ی از بهترین‬ ‫راه هاس��ت‪ .‬براساس این گزارش ارائه راهکارها‬ ‫و تمهیداتی که به رونق صنعت خودرو کش��ور‬ ‫حت��ی در کوتاه مدت منجر ش��ود‪ ،‬چرخ های‬ ‫اقتص��ادی خ��ودرو را به حرک��ت در می اورد؛‬ ‫حرکت��ی که حتی اگر در ابتدا کند باش��د‪ ،‬در‬ ‫درازمدت ش��تاب گرفته و اتخاذ تصمیم هایی‬ ‫مدت دار‪ ،‬رونق را به این صنعت باز می گرداند‪.‬‬ ‫در ش��یوه نامه اعطای تسهیالت خرید خودرو‪،‬‬ ‫چشم اندازی روش��ن ترسیم شده است که در‬ ‫کن��ار دیگر تصمیم های کارب��ردی‪ ،‬رونق بازار‬ ‫خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫پارامتر های الکتریکی‪ ،‬ابعادی‪،‬‬ ‫فشار‪ ،‬گش��تاور و دما فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬بهنام خلج افزود‪ :‬سطح‬ ‫کیفی ازمایش��گاه به گونه ای‬ ‫اس��ت ک��ه در ادیت ه��ای‬ ‫مختل��ف‪ ،‬نظیر رن��و منتخب‬ ‫شناخته شده و موفق به اخذ‬ ‫تاییدیه از شرکت رنو در زمینه ازمون های‬ ‫کیفی رنگ خودرو و انجام ازمایش صنعتی‬ ‫رنگ خودرو شده و به عنوان تنها ازمایشگاه‬ ‫مرجع رنو در ایران شناخته شده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گذراندن دوره های اموزش��ی‬ ‫تخصص��ی کارکنان ای��ن واح��د در مرکز‬ ‫تحقیقات ش��رکت رنو فرانسه(تکنوسنتر) و‬ ‫اخ��ذ گواهینامه انجام ازم��ون از این مرکز‬ ‫باعث ش��ده ازمایش��گاه پارس خودرو تنها‬ ‫مرجع مورد تایی��د رنو برای انجام ازمایش‬ ‫خوردگ��ی (‪ 1‬ای سی س��ی) در خاورمیان��ه‬ ‫باش��د‪ .‬خلج با اش��اره به اهتم��ام مدیریت‬ ‫ارشد این ش��رکت در جاری سازی سیستم‬ ‫مدیریت کیفی «ایزو‪ ،»۱۷۰۲۵‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ازمایش��گاه کیفی��ت پارس خ��ودرو‬ ‫موف��ق به اخذ تاییدی��ه از مرکز ملی تایید‬ ‫صالحیت ایران در دو زمینه انجام ازمون و‬ ‫کالیبراسیون شده است‪.‬‬ ‫حضور رقبا نگران مان نمی کند‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ص��ادرات لیف��ان چین با‬ ‫ابراز خوش��بینی نسبت به‬ ‫بیانی��ه س��وییس و توافق‬ ‫احتمالی هس��ته ای گفت‪:‬‬ ‫ای��ن خودروس��از چین��ی‬ ‫سال های طوالنی در ایران‬ ‫حضور داشته و در بازار این کشور بزرگ‬ ‫شده و این موضوع پشتوانه بسیار خوب‬ ‫ب��رای رقابت با س��ایر رقبا در ش��رایط‬ ‫جدید ایران به شمار می اید‪ .‬مارک تیمبر‬ ‫در حاش��یه کنفرانس عرض��ه جهانی و‬ ‫ازمایش مدل های جدید لیفان با تاکید‬ ‫بر اینکه توافق��ات احتمالی بین ایران و‬ ‫کش��ورهای ‪ 5+1‬اثار و تبعات مثبتی به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ایر رقبا در‬ ‫ش��رایط جدیدی که پس از توافق برای‬ ‫ای��ران ایجاد می ش��ود‪ ،‬درصدد ش��روع‬ ‫فعالیت خ��ود خواهند بود و مدت زمان‬ ‫زی��ادی الزم دارند تا محص��والت خود‬ ‫را در ب��ازار ایران ارائه کنن��د‪ ،‬در حالی‬ ‫که «لیف��ان موت��ورز» هم اکنون حضور‬ ‫قدرتمن��دی در ب��ازار این کش��ور دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با رفع تحریم ها روابط‬ ‫کاری بین لیفان با شرکای ایرانی توسعه‬ ‫پی��دا خواهد ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توافقات هس��ته ای به طور‬ ‫قط��ع حجم ب��ازار خودرو‬ ‫ایران را به سرعت زیادی‪،‬‬ ‫افزایش می ده��د که این‬ ‫س��بب می شود س��هم هر‬ ‫ی��ک از خودروس��ازان نیز‬ ‫افزایش یاب��د‪ ،‬بنابراین از حضور س��ایر‬ ‫رقبا در ای��ن بازار نگران نیس��تیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین در پاسخ به این پرسش که «با‬ ‫توجه به تغییر نگرش مشتریان ایرانی در‬ ‫ح��وزه کیفیت‪ ،‬برنامه لیفان برای بهبود‬ ‫تولیدات خود در بازار ایران چیس��ت؟»‬ ‫گفت‪ :‬براساس سیاست اعالمی «کرمان‬ ‫موتور» (نماینده رسمی لیفان در ایران)‬ ‫هی��چ خودروی��ی حتی ب��ا کوچکترین‬ ‫مش��کل کیفی به بازار عرض��ه نخواهد‬ ‫ش��د و قبل از حضور هر خودرویی باید‬ ‫تم��ام ازمون ه��ای الزم و م��ورد تایید‬ ‫س��ازمان های مس��ئول در ایران را پاس‬ ‫کن��د‪ .‬تیمبر س��پس از عرضه مدل های‬ ‫جدید خودروسازی لیفان در ایران خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬به زودی‪ ،‬خودروهای لیفان‬ ‫ایکس‪ ۵۰‬و ‪ ۸۲۰‬در ایران تولید و روانه‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫واگذاری قیمت خودرو‬ ‫به حاشیه بازار‬ ‫عص�ر خ�ودرو‪ :‬س��ید‬ ‫ محم��د بیاتی��ان‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬در‬ ‫چند س��ال اخی��ر فق��ط دالالن و واس��طه ها بودند‬ ‫ک��ه از قیمت گ��ذاری خودرو س��ود کرده ان��د و اگر‬ ‫قیمت ها در حاش��یه ب��ازار تعیین ش��ود‪ ،‬هم به نفع‬ ‫مصرف کننده و هم تولید کنن��ده خواهد بود‪ .‬بیاتیان‬ ‫درباره قیمت گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت‪ :‬دولت هم به‬ ‫این نتیجه رس��یده که قیمت ها باید در حاشیه بازار‬ ‫تعیین ش��ود و اگر به طور دستوری تعیین شود‪ ،‬هم‬ ‫به ض��رر مصرف کننده و هم تولید کننده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این چند س��ال فقط دالالن و واسطه ها‬ ‫بودند که از قیمت گذاری خودرو سود کرده اند و تصور‬ ‫می کنم ش��ورای رقابت‪ ،‬دولت و خودروسازان به این‬ ‫نتیجه رسیدند که اگر حاشیه بازار قیمت ها را تعیین‬ ‫کند‪ ،‬به نفع همه خواهد بود و ش��ورای رقابت باید از‬ ‫ای��ن چرخه خودش را بیرون بکش��د‪ .‬بیاتیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید توجه داش��ت در یک بازه ‪6‬ماه شاید شاهد‬ ‫نابس��مانی در بازار خودرو باش��یم اما بازار خودش را‬ ‫پیدا می کن��د و فکر می کنم ه��م تولید کننده و هم‬ ‫مصرف کننده از وضعیت اینده راضی خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫تولید ‪۱۳/۵‬درصد قطعات‬ ‫ساپکو در خراسان رضوی‬ ‫ش�اتا‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬این استان با داشتن ‪ ۳۵۰‬واحد‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬حدود ‪۱۸‬درصد ظرفیت قطعه سازی‬ ‫کش��ور را در اختیار دارد ‪ .‬راضیه علیرضایی با اعالم‬ ‫این خب��ر گفت‪ :‬صنعت خودرو به دلیل ماهیت ویژه‬ ‫خود با ش��مار زیادی از صنای��ع فلزی‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماشین سازی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬رایانه و نساجی‬ ‫در ارتباط است و ارزش افزوده مناسب ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنعت س��اخت قطعات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو با س��ابقه طوالن��ی که با ش��روع ب��ه کار‬ ‫ش��رکت قطع��ات اتومبیل رضا در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬در‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی فعالیت خود را اغاز کرد‪،‬‬ ‫درحال حاضر در مقایسه با دیگر صنایع فعال در این‬ ‫اس��تان از نظر تعداد ‪۶/۱‬درصد واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫از نظر س��رمایه گذاری ‪۷/۵‬درصد و از نظر اش��تغال‬ ‫‪۷/۶‬درص��د ش��اغالن بخ��ش صنعت اس��تان را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی س��هم کارخانه های‬ ‫تولید قطعات و مجموعه ه��ای خودرو از کل ارزش‬ ‫تولیدات صنعتی استان خراسان رضوی را ‪۱۰‬درصد‬ ‫عن��وان ک��رد‪ .‬علیرضایی با اش��اره به جای��گاه برتر‬ ‫اس��تان در تولید قطعات خودرو تاکید کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی درحال حاضر ح��دود ‪۱۳/۵‬درصد‬ ‫قطع��ات خ��ودرو را ب��رای ش��رکت س��اپکو تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی توان فنی باالی نیروی انسانی متخصص جوان‬ ‫و با تجربه‪ ،‬ایجاد ظرفیت ها و زیرس��اخت های الزم‬ ‫برای س��اخت قطعات و موقعیت جغرافیایی مطلوب‬ ‫را از مزیت ه��ای نس��بی صنع��ت خ��ودرو و صنایع‬ ‫قطعه سازی در استان خراسان رضوی برشمرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثار مثبت اعطای‬ ‫وام خرید خودرو‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزایش وام خرید خودرو که به تازگی شیوه نامه ان‬ ‫با عنوان اعطای تس��هیالت خرید خ��ودرو به بانک ها‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬اقدام مثبتی است که عالوه بر رونق بازار‪،‬‬ ‫رش��د تولید در صنعت خودروی کش��ور را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ب��ا در نظر گرفتن تس��هیالتی برای‬ ‫خرید خ��ودرو‪ ،‬به صورت طبیعی اش��خاصی که نیاز‬ ‫به خرید خ��ودرو دارند‪ ،‬برای دریاف��ت این وام اقدام‬ ‫خواهند کرد و بخش��ی از نقدینگی خ��ود را در کنار‬ ‫وام‪ ،‬به خرید خودرو اختصاص خواهند داد‪ .‬البته باید‬ ‫به این موضوع توجه داش��ت که در زمینه تس��هیالت‬ ‫خرید خودرو بازار حاش��یه ای ایجاد نش��ود به گونه ای‬ ‫که عده ای از این تس��هیالت استفاده کرده و مبلغ ان‬ ‫را در جاهای��ی به جز خرید خ��ودرو هزینه کنند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط کس��انی که در اولویت دریافت وام قرار‬ ‫دارند و ب��رای خرید خودرو برنامه ری��زی کرده اند‪ ،‬از‬ ‫گرفتن این وام محروم خواهند شد‪ .‬بنابراین بر اساس‬ ‫این ش��یوه نامه مبل��غ وام فقط بای��د در زمینه خرید‬ ‫خودرو هزینه ش��ود و دس��ت سوءاس��تفاده کنندگان‬ ‫نبای��د به ان برس��د‪ .‬از انجایی که تس��هیالت خرید‬ ‫خودرو مش��ارکتی اس��ت‪ ،‬نرخ س��ود ان باید میزان‬ ‫س��وداوری یا هزینه بانک ها را پوشش دهد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر با توجه به این نکته ک��ه بانک ها در این زمینه‬ ‫یارانه ای از طرف دولت دریافت نمی کنند و هزینه های‬ ‫افزایش وام خرید خودرو باید توسط منابع موجود در‬ ‫بانک ها تامین ش��ود بنابراین در ش��رایط کنونی نرخ‬ ‫س��ود ‪۲۱‬درصدی که ب��رای ای��ن وام در نظر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬به نظر منطقی می اید‪ .‬اگر دولت در این‬ ‫زمینه وارد ش��ده و یارانه مشخصی را به بانک ها برای‬ ‫ارائه تسهیالت خرید خودرو پرداخت کند‪ ،‬مشتریان‬ ‫می توانند انتظار کاهش نرخ س��ود این وام را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال هنگامی ک��ه در بخ��ش کش��اورزی‬ ‫تس��هیالتی با نرخ پایین داده می ش��ود‪ ،‬دلیل ان به‬ ‫پرداخت بخشی از هزینه ها توسط دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که این قبیل تس��هیالت بانکی‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم را افزایش می دهد و بی شک میزان‬ ‫تقاض��ا در بازار را ب��اال خواهد ب��رد‪ .‬بنابراین افزایش‬ ‫تس��هیالت در زمینه خرید خودرو عالوه بر انکه رشد‬ ‫خرید خودروی داخلی را ب��ه همراه دارد‪ ،‬تا حدودی‬ ‫نیز منجر به رونق بازار خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی تاریخچه شورولت ایمپاال‬ ‫خودرویی که ‪ ۱۰‬نسل را پشت سر گذاشت‬ ‫‹ ‹نس�ل اول‪ :‬ش�ورولت ایمپ�اال اس�پرت کوپه‬ ‫مدل ‪۱۹۵۸‬‬ ‫ایمپ��اال مدل ‪ ۱۹۵۸‬که بر پای��ه خودروی نمایش‬ ‫داده ش��ده در «جی ا م موتورما» ‪ ۱۹۵۶‬ساخته شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬از یک طراحی منحصر به فرد کالس��یک دوران‬ ‫«هارل��ی ارل» با اِلمان ه��ای کرومی بزرگ که روی‬ ‫گل گیرها کشیده ش��ده بودند‪ ،‬بهره می برد‪ .‬در این‬ ‫مدل‪ ،‬ش��ورولت نخس��تین بار از چراغ ه��ای جلوی‬ ‫دوتایی و چراغ های عقب س��ه تایی استفاده می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از پیش��رفت های مهم در شاس��ی این مدل‪،‬‬ ‫حرک��ت از فنرهای صفحه نیمه بیضی به کویل ها در‬ ‫عقب بود‪.‬‬ ‫ گروه خودرو‪ :‬با اینکه تولید «ایمپاال» د و بار متوقف و س�پس از سر گرفته‬ ‫شده اس�ت‪ ،‬ولی همچنان به عنوان یکی از متش�خص ترین نام ها در بین‬ ‫محص�والت ش�ورولت باقی مانده و در برخی س�ال ها‪ ،‬حتی در فهرس�ت‬ ‫پرفروش ترین ه�ا در ب�ازار امری�کا نی�ز جای گرفته اس�ت‪ .‬ب�ا این حال‪،‬‬ ‫مدل های بسیار موفق دهه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬میالدی همراه با زنجیره ای از مدل های‬ ‫ناامید کنن�ده برای ایمپاال باعث ش�د این خودرو به یکی از ش�اخص های‬ ‫«خودروه�ای کرایه ای» تبدیل ش�ود‪ .‬اما مدل اخیر ایمپ�اال برای ‪ ۲۰۱۴‬با‬ ‫یک طراحی جدید و برجس�ته‪ ،‬فناوری های مدرن و پیشرانه ها با انژکتور‬ ‫مس�تقیم و یک موتور چهار سیلندر هیبریدی شده باعث شد این تصویر‬ ‫از ایمپ�اال تغییر کند‪ .‬در این میان ایمپاال تا رس�یدن به این نقطه مس�یر‬ ‫زیادی را پیموده اس�ت؛ موضوعی که در ادامه ان را نسل به نس�ل بررسی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل دوم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۱۹۵۹‬‬ ‫وقتی بیل میشل جایگزین «ارل» در ریاست بخش‬ ‫طراحی جنرال موتورز شد‪ ،‬مدل ایمپاال صاحب یک‬ ‫طراحی خمیده تر ب��ا ارتفاع کمتر و عریض تر همراه‬ ‫ب��ا یک بال عقب غیرعادی ش��د‪ .‬مدل های چهار در‬ ‫«هاردتاپ» و س��دان ها ب��ه فرم های بدن��ه کوپه و‬ ‫«کانورتیبل» در نسل اول اضافه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل چهارم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۱۹۶۵‬‬ ‫طراحی جمع و جور و با ویژگی های کالسیک بیشتر‬ ‫که در مدل ‪ ۱۹۶۵‬از ایمپاال وجود داشت‪ ،‬باعث شد‬ ‫تولید این خودرو از مرز یک میلیون دستگاه در سال‬ ‫عبور کند که رکوردی برای یک مدل در خط تولید‬ ‫محس��وب می ش��د‪ .‬همچنین در این نسل‪« ،‬ایمپاال‬ ‫کاپری��س» به عن��وان نم��اد خودروه��ای چهار در‬ ‫«هاردتاپ» شورولت از راه رسید‪.‬‬ ‫چه��ار نوع موتور ‪ V8‬که حجم انها از ‪ ۶/۴‬تا ‪۴/۷‬‬ ‫لیتر متفاوت بود‪ ،‬در این نسل از ایمپاال ارائه می شد‪.‬‬ ‫موت��ور پای��ه در این م��دل‪ ،‬یک ‪ ۱/۴‬لیتری ش��ش‬ ‫سیلندر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل دهم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۲۰۱۴‬‬ ‫‹ ‹نسل ششم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۱۹۷۷‬‬ ‫در پاس��خ به نخس��تین بحران انرژی که در پاییز‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۳‬میالدی رخ داد‪ ،‬ایمپاال در مدل ‪۱۹۷۷‬‬ ‫در یک فرم کوچک شده جدید ظاهر شد که با ابعاد‬ ‫کوچکت��ر‪ ،‬وزن کلی کمتری داش��ت‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫فضای حمل وسایل بزرگتری برای ان درنظر گرفته‬ ‫شده و تنها اندکی از فضای داخلی کاسته شده بود‪.‬‬ ‫همین ویژگی های کاربردی از مدل ش��ورولت باعث‬ ‫شد در رده باالی امار فروش قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این نس��ل‪ ،‬تقاضا برای ایمپاال رفته رفته کم شد‬ ‫که بخشی از ان به غافل ماندن شورولت از مهندسی‬ ‫ای��ن مدل بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ایمپاال پس از مدل ‪۱۹۸۵‬‬ ‫به بازنشس��تگی رفت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تولید خودروی‬ ‫اصلی با فرم سدان و واگن با عنوان «کاپریس» ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل هفتم‪ :‬شورولت ایمپاال ‪ SS‬مدل ‪۱۹۹۴‬‬ ‫پلتفرم نس��ل ششم پا به س��ن گذاشته ایمپاال در‬ ‫س��ال ‪۱۹۹۱‬م بازنگ��ری ش��د و ایمپاال ب��رای مدل‬ ‫‪ ۱۹۹۴‬تولدی دوباره یافت‪ .‬این مدل که منحصرا ً به‬ ‫صورت چهار در بود‪ ،‬از طراحی گرد گوش��ه بیرونی و‬ ‫نشان ‪ SS‬استفاده می کرد‪ .‬تولید ایمپاال بار دیگر در‬ ‫سال ‪۱۹۹۶‬م متوقف شد تا فضا برای سوار شدن بر‬ ‫موج شاسی بلند در صنعت خودرو باز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل هشتم‪ :‬شورولت ایمپاال ‪ LS‬مدل ‪۲۰۰۰‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬ن��ام «ایمپاال» دوب��اره به عنوان‬ ‫ی��ک مدل چهاردر ب��ا پیش��رانه ‪ V6‬و پلتفرم بدنه‬ ‫‪ W‬جنرال موتورز احیا ش��د‪ .‬ایمپاال ‪ ۲۰۰۰‬در تریم‬ ‫پایه خود گنجایش ‪ ۶‬سرنش��ین را داش��ت که برای‬ ‫تریم های باالتر این ظرفیت به ‪ ۵‬سرنشین می رسید‪.‬‬ ‫یک موتور سوپرشارژر ‪ ۸/۳‬لیتری ‪ V6‬که قدرتی‬ ‫‹ ‹نسل پنجم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۱۹۷۱‬‬ ‫اخری��ن موتور بزرگ��ی که برای م��دل ‪ ۱۹۷۱‬از‬ ‫ایمپ��اال اضاف��ه ش��د‪ ،‬بزرگترین موت��وری بوده که‬ ‫تاکن��ون ش��ورولت تولید کرده اس��ت‪ .‬ظهور بنزین‬ ‫بدون س��رب در س��ال ‪۱۹۷۲‬م باعث کاهش نسبت‬ ‫فش��ردگی‪ ،‬کاهش قدرت و اف��ت عملکرد خودرو ها‬ ‫ش��ده بود‪ .‬همچنین‪ ،‬در این س��ال‪ ،‬برای اخرین بار‬ ‫نشان ایمپاال برای یک «کانورتیبل» استفاده شد‪.‬‬ ‫مدل ‪ ۱۹۷۳‬نیاز به سپرهای ضربه گیر پیدا کرد که‬ ‫یک گام قابل توجه به سمت عقب محسوب می شد‪.‬‬ ‫گروه خ�ودرو‪ :‬ام��روزه ادمک های «ازمایش‬ ‫تصادف» نسبت به دوره های پیشین باهوش تر‬ ‫شده اند‪ .‬این ادمک ها با هر شکل و اندازه ای در‬ ‫دسترس محققان قرار دارند و در بدترین حالت‬ ‫انج��ام دادن این ازمایش‪ ،‬استخوان های ش��ان‬ ‫شکس��ته شده‪ ،‬به ستون فقرات انها فشار وارد‬ ‫ام��ده و مفاصل انها به ش��دت خ��رد و خمیر‬ ‫می ش��وند و از جا در می ایند اما به جای اینکه‬ ‫با عجله به سمت بیمارستان برده شوند‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی و موش��کافی مهندسان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫گروه��ی از مهندس��ان اطالعات ضبط ش��ده‬ ‫ازمایش تصادف را جم��ع اوری کرده و دوباره‬ ‫هر کدام از قس��مت های شکس��ته ادمک ها را‬ ‫جایگزین می کنند و با نتایج به دست امده به‬ ‫سمت ساخت خودروهای ایمن پیش می روند‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای گذش��ته ادمک ه��ا‪ ،‬اف��رادی‬ ‫خوش تی��پ در اندازه انس��ان بودن��د و از فوم‬ ‫الستیک و فوالد س��اخته می شدند اما امروزه‬ ‫ادمک ه��ای «ازمایش تص��ادف» از ابزاری با‬ ‫فن��اوری ب��اال اس��تفاده می کنند ک��ه زندگی‬ ‫بی ش��ماری از انس��ان ها را نج��ات می ده��د‪.‬‬ ‫در ازمایش��گاه ازمایش انس��ان گونه «جنرال‬ ‫موتورز» در «میلفورد» میشیگان‪ ،‬ادمک های‬ ‫ازمای��ش هزاران بار اطالع��ات را در یک ثانیه‬ ‫‹ ‹نسل نهم‪ :‬شورولت ایمپاال ‪ SS‬مدل ‪۲۰۰۹‬‬ ‫این نس��لی بود که برای سال ‪ ۲۰۰۶‬از راه رسید‪.‬‬ ‫ش��ورولت در این نس��ل‪ ،‬در تالش برای نگه داشتن‬ ‫جایگاه ایمپاال ‪ ،SS‬برای نخس��تین بار از یک موتور‬ ‫‪ V8‬ب��ا حج��م به نس��بت کوچ��ک ‪ ۳/۵‬لیت��ری با‬ ‫دیفرانس��یل جلو استفاده کرد‪ .‬ایمپاال درحال حاضر‪،‬‬ ‫از نسل س��وم پلتفرم ‪ W‬جنرال موتورز بهره می برد‪.‬‬ ‫البته این پکیج تنها س��ه مدل س��ال دوام اورد‪ ،‬ا ّما‬ ‫اضافه شدن س��طوح ترمی و پکیج های پلیس باعث‬ ‫ایجاد حال و هوایی تازه در ایمپاال می شد‪.‬‬ ‫خودروی پلیس کاپریس با دیفرانس��یل عقب که‬ ‫در اس��ترالیا ساخته می شد‪ ،‬ایمپاال ‪ ،C1-9‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۲‬م بازنشس��ته ش��د؛ ولی ایمپاال های شهری از‬ ‫این نسل تا سال ‪۲۰۱۳‬م ادامه یافتند‪.‬‬ ‫م��دل جدید ایمپاال ‪ ۲۰۱۴‬س��ر و ص��دای زیادی‬ ‫در نمایش��گاه اتومبیل نیوی��ورک ‪ ۲۰۱۲‬ایجاد کرد‬ ‫و س��پس به خط��وط تولی��د در اوش��اوا‪ ،‬اونتاریوی‬ ‫کان��ادا و هامس��ترامک میش��یگان در امری��کا راه‬ ‫یاف��ت‪ .‬همچنین پلتفرم س��الخورده ‪ W‬جای خود‬ ‫را ب��ه پلتفرم جدید اپس��یلون ‪ II‬داد ک��ه با بیوک‬ ‫الکراس و کادیالک ‪ XTS‬مش��ترک ب��ود‪ .‬طراحی‬ ‫ای��ن پلتف��رم جدی��د توس��ط «اوپل» انجام ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل سوم‪ :‬شورولت ایمپاال مدل ‪۱۹۶۳‬‬ ‫ایمپااله��ای م��دل ‪ ۱۹۶۱‬ک��ه در طراح��ی انها‬ ‫تجدید نظر ش��ده بود‪ ،‬ب��ا یک طراح��ی جعبه ای و‬ ‫ابعادی منظم‪ ،‬رویکردی محافظه کارانه را به نمایش‬ ‫گذاش��ت‪ .‬در این نس��ل‪ ،‬ایمپاال یک فرم بدنه واگن‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫پ��س از س��پری ش��دن دوران اولی��ه خودروهای‬ ‫عضالنی‪ ،‬نخستین نشان ‪ SS‬روی یک مدل تولید و‬ ‫همین طور موتور بزرگ نمادین ‪ ۷/۶‬لیتری روی این‬ ‫نسل از ایمپاال ارائه شد‪.‬‬ ‫برابر ‪ ۲۴۰‬اس��ب بخار به همراه داشت‪ ،‬انرژی زیادی‬ ‫ب��رای مدل های ‪ ۲۰۰۴‬و ‪ ۲۰۰۵‬از ایمپاال ‪ SS‬ایجاد‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫اشنایی با ادمک های ازمایش تصادف‬ ‫ضب��ط کرده و منتقل می کنن��د‪ .‬این ادمک ها‬ ‫ک��ه به بیش از ‪ ۸۰‬سنس��ور متصل هس��تند‪،‬‬ ‫می توانن��د به مهندس��ان ایمنی اطالعات الزم‬ ‫درب��اره اینکه چه مق��دار و چه نیروهایی را در‬ ‫تصادف تحمل کرده اند‪ ،‬بدهند‪.‬‬ ‫«جک جنس��ن» مهندس ایمن��ی «جنرال‬ ‫موتورز» و مدیر فنی «ازمایش��گاه ادمک» در‬ ‫«میلفورد» معتقد اس��ت ازمایش های تصادف‬ ‫به شما معیار می دهد‪ .‬وی توضیح می دهد‪ :‬نوع‪،‬‬ ‫ش��کل‪ ،‬اندازه و تعداد ادمک ها به کارشناسان‬ ‫ای��ن فرصت را می دهد تا ازمایش های تصادف‬ ‫را در شرایط گوناگون و متفاوت انجام دهند‪ .‬در‬ ‫این میان ش��رکت «جنرال موتورز» تقریبا ‪۲۵‬‬ ‫میلیون دالر برای ‪ ۲۰۰‬ادمک ازمایش تصادف‬ ‫سرمایه گذاری کرده است‪ .‬همان طور که گفته‬ ‫ش��د این ادمک ها مانند اعضای یک خانواده با‬ ‫هر س��ن و اندازه ای هس��تند؛ به صورتی که از‬ ‫‪ 6‬ف��وت و ‪ ۲۳۳‬پوند وزن ادم��ک مرد گرفته‬ ‫ت��ا ادمک��ی با ‪ 5‬فوت ق��د و ‪ ۱۰۵‬پوند وزن از‬ ‫جنس ادمک زن‪ .‬اینها ادمک هایی هستند که‬ ‫شبیه بچه ها‪ ،‬نوپاها و حتی نوزادان متولد شده‬ ‫هس��تند‪ .‬هر کدام از انها بخش��ی از ابزاراالت‬ ‫ماشینی هستند که به سنسورها مجهز شده اند‬ ‫تا نیروی تاثی��ر تصادف را ضبط کنند‪ .‬در این‬ ‫بین مدل های جدید و بسیار پیشرفته بیش از‬ ‫‪۴۰۰‬هزار دالر می ارزند‪.‬‬ ‫در بیشتر موارد‪ ،‬استخوان های پالستیکی و‬ ‫قفسه دنده های الستیکی و فوالدی در طراحی‬ ‫ادمک ها گنجانده شده اند تا تاثیر تصادف روی‬ ‫پوست و اس��تخوان بدن انسان را بهتر بتوانند‬ ‫الگوبرداری کنند‪ .‬س��اختار اساسی هر ادمکی‬ ‫یک اس��کلت فوالدی قوی و محکم اس��ت که‬ ‫ترکیب��ی از الس��تیک‪« ،‬وینی��ل» و فوم ان را‬ ‫پوش��انده اس��ت‪« .‬جنرال موت��ورز» الگویی را‬ ‫برای طراحی های ادمک «ازمایش تصادف» با‬ ‫مدل « هیبرید‪ »3‬ایجاد کرده اس��ت که شروع‬ ‫توس��عه و گسترش ان به دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی‬ ‫باز می شود‪ .‬برای انجام هر «ازمایش تصادف»‬ ‫که شامل خودرو و ادمک است یک خودروساز‬ ‫صدها شبیه س��از کامپیوتری را انجام داده که‬ ‫اطالع��ات را پش��تیبانی کرده و س��ناریوهای‬ ‫ازمای��ش بی ش��ماری را انجام می ده��د‪ .‬این‬ ‫شبیه س��ازهای واقعی هر چیزی ازجمله اندازه‬ ‫سرنشین تا شرایط اب و هوا و حتی اصطکاک‬ ‫‹ ‹نس�ل یازده�م‪ :‬ش�ورولت ایمپ�اال ‪ LT‬مدل‬ ‫‪۲۰۱۵‬‬ ‫در ایمپ��االی جدی��د با اینکه تغیی��رات اندکی در‬ ‫ابع��اد داخل��ی و خارج��ی رخ داده‪ ،‬ول��ی چیزهای‬ ‫جدید زیادی به عنوان یک س��دان خانوادگی دارد‪.‬‬ ‫نخس��تین موتوره��ای چهار س��یلندر (ب��ا و بدون‬ ‫سیس��تم هیبریدی متوس��ط ‪ ،)eAssist‬طراح��ی‬ ‫ش��گفت انگیز در داخل کابین‪ ،‬ارتقای سطح طراحی‬ ‫بدن��ه و مجموعه ای از فناوری ه��ای مدرن ایمنی و‬ ‫ویژگی ه��ای اطالعات و س��رگرمی در قالب نس��ل‬ ‫بعدی سیس��تم «مای لینک»‪ ،‬از جمله موارد جدید‬ ‫در ایمپاال ‪ ۲۰۱۵‬هس��تند‪ .‬همچنین این نخس��تین‬ ‫مدل از ایمپاال اس��ت که با ان می توان در سکوت و‬ ‫ارامش رانندگی کرد‪ .‬بر اساس این گزارش با بررسی‬ ‫تاریخچ��ه برخی خودروها و گذر انها از زمان و تاثیر‬ ‫انه��ا روی تاریخ صنعت خودرو می توان گفت برخی‬ ‫از این نشان (برند)ها و مدل ها ماندگار بوده حتی در‬ ‫ایران نیز شناخته ش��ده هستند‪ .‬در این میان نباید‬ ‫این نکته را فراموش کرد که خودروس��ازان بزرگ به‬ ‫برخی محصوالت خود توجه بیش��تری نشان داده و‬ ‫به عبارتی نورچشمی انها هستند از این رو اگر چه در‬ ‫برخی مواقع تولید این گونه مدل ها را متوقف کردند‬ ‫با این حال همچنان برای تولید مدل های جدید انها‬ ‫روی خوش نشان می دهند‪.‬‬ ‫خودرو روی جاده را مورد توجه قرار می دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود ام��روزه در عص��ر دیجیتالی که‬ ‫ق��رار داری��م ادمک های «ازمای��ش تصادف»‬ ‫برای ایمنی خودروها از اهمیت بس��یار باالیی‬ ‫برخوردارند و در اندازه های گوناگونی س��اخته‬ ‫ش��ده اند ت��ا بتوانند وظای��ف وی��ژه ای مانند‬ ‫تصادف های از جلو‪ ،‬کنار و عقب را انجام دهند‪.‬‬ ‫پروفس��ور «لت��ا جیکبس��ون» متخص��ص‬ ‫فن��ی خودروه��ای «ول��وو» در مرک��ز ایمنی‬ ‫ی را شروع کرده تا‬ ‫«گوتنبرگ» س��وئد‪ ،‬فناور ‬ ‫به هن��گام تصادف از عق��ب‪ ،‬مهره های گردن‬ ‫جابه جا نش��ود‪ .‬این کار با همکاری مش��ترک‬ ‫«ولوو»‪« ،‬ساب»‪ ،‬دانشگاه فنی «چاملر سوئد»‬ ‫و «اتولی��و» و «بایوری��د» (ادم��ک «ازمایش‬ ‫تصادف» از عقب) به توسعه و گسترش وسایل‬ ‫ایمنی کمک می کند ت��ا جا به جایی مهره های‬ ‫گ��ردن در تص��ادف از عقب کمت��ر رخ دهد؛‬ ‫هم اکنون خودروس��ازان در سراس��ر دنیا این‬ ‫ادمک را برای اهداف ازمایش��ی خود مطابقت‬ ‫داده اند‪« .‬جیکبس��ون» توضیح می دهد‪ :‬حتی‬ ‫یک دس��تگیره در نیز جنبه ه��ای ایمنی دارد‬ ‫بنابراین برای س��اخت یک خودرو باید تمامی‬ ‫زوای��ای ایمن��ی ان را مد نظر ق��رار داد تا هر‬ ‫سرنش��ین بتواند بعد از تصادف در را باز کند‪.‬‬ ‫وی که ب��ا گروه��ی متش��کل از تقریبا ‪۱۰۰‬‬ ‫مهندس ایمنی ب��ا همکاری دپارتمان طراحی‬ ‫کار می کن��د‪ ،‬روزان��ه بیش از پن��ج «ازمایش‬ ‫تصادف» را در ازمایشگاه ایمنی «ولوو» انجام‬ ‫می ده��د‪ .‬در ای��ن ازمایش خ��ودرو به مانعی‬ ‫ثابت برخورد می کند و به خودرو فش��ار بسیار‬ ‫زیادی وارد می اید و تنها به قس��مت کوچکی‬ ‫از ساختار جلویی ادمک ضربه زده می شود‪ .‬در‬ ‫شانه های ادمک‪ ،‬طراحی اصالح شده ای صورت‬ ‫گرفته ت��ا در این ازمایش دش��وار بهتر بتواند‬ ‫نیروه��ای وارد امده بر این قس��مت را ثبت و‬ ‫ضبط کند‪.‬‬ ‫پ��س از اینک��ه دوره کاری به اتمام رس��ید‪،‬‬ ‫بعضی از ادمک های خوش ش��انس این فرصت‬ ‫را دارن��د تا ب��ه زمان بازنشس��تگی برس��ند‪.‬‬ ‫تابستان سال گذشته‪ ،‬پس از ‪ ۱۵‬سال خدمات‬ ‫انسان دوس��تانه‪ ،‬ادمک مدل ‪ ۵۰‬اینچ‪-‬یک به‬ ‫بازنشس��تگی رسمی نائل شد و هنگامی که به‬ ‫موزه ملی «اسمیت سونیان» برای تاریخ امریکا‬ ‫در «واش��نگتن دی سی» اعطا ش��د با وجود‬ ‫اینکه بازوها و پاهای بی شماری را در راه انجام‬ ‫وظیف��ه از دس��ت داد‪ ،‬باز هم دس��ت نخورده‪،‬‬ ‫صحیح و سالم بوده و در معرض نمایش عموم‬ ‫قرار داده شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی به صورت «هدفمند»‬ ‫بیمه ها ‪ 542‬میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند‬ ‫بانک ها تکلیفی برای حمایت از بورس ندارند‬ ‫‪13‬‬ ‫زنگ خطر ‪ 10‬میلیون بیکار تا دهه اینده‬ ‫کاهش تصدیگری دولت‪ ،‬عاملی برای اشتغالزایی‬ ‫با توجه به شرای��ط کنونی اقتصاد ایران‬ ‫بعید به نظر می رسد جمعیت جویای کار‪،‬‬ ‫دوران طالی��ی را برای اقتص��اد ایران رقم‬ ‫بزنند و احتمال بحران بیکاری تا یک دهه‬ ‫محتمل تر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره طالیی جمعیت ایران‬ ‫به عقیده جمعیت شناسان‪ ،‬چنانچه سهم‬ ‫گ��روه سنی ‪۱۵‬تا ‪ ۶۴‬سال��ه به حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد جمعیت کل کشور برسد‪ ،‬ان کشور‬ ‫وارد پنجره جمعیتی ش��ده و از این زمان‬ ‫به بعد‪ ،‬ب��ه عنوان یک فرص��ت جمعیتی‬ ‫از ان ی��اد می ش��ود‪ .‬اهمی��ت جمعیت در‬ ‫ای��ن دوره سنی به ای��ن دلیل است که به‬ ‫لحاظ اقتص��ادی این گروه سنی فعال شده‬ ‫و در س��ن کار ق��رار گرفته و افزایش سهم‬ ‫انه��ا می تواند باعث رش��د سریع تر اقتصاد‬ ‫و کاه��ش ب��ار وابس��تگی خانواده ها شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ب��ازار ک��ار از وضعیت فعلی‬ ‫جمعیت دو ن��وع تعبیر دارند که یک نگاه‬ ‫وجود فرصت هایی در کشور برای استفاده‬ ‫ی ک��ار است و دیگری‬ ‫از ت��وان بزرگ نیرو ‬ ‫نگ��اه تهدیدامیز اس��ت و ان زمانی است‬ ‫که کش��ور نتواند ب��رای مدیریت جمعیت‬ ‫و استف��اده از توانمندی ه��ای بالق��وه ان‬ ‫برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫ کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬اگ��ر وضعی��ت‬ ‫سیاست گذاری ه��ای ب��ازار ک��ار‪ ،‬بنگاه ها‪،‬‬ ‫میزان رش��د اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫داخلی و خارج��ی و همچنین برنامه ریزی‬ ‫ب��رای استف��اده از ‪ ۴۰‬میلی��ون جمعیت‬ ‫غیرفع��ال کش��ور به همین من��وال باشد‪،‬‬ ‫تا یک دهه اینده‪ ،‬بیک��اری به مرز انفجار‬ ‫می رسد و تا ‪ ۱۰‬میلیون نفر افزون خواهد‬ ‫ش��د و این زنگ خطری برای برنامه ریزان‪،‬‬ ‫دولت ها و سیاست گذاران کش��ور است که‬ ‫باید ب��ه مقوله اشتغال توج��ه و نگاه ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی ب��ر این باورند که‬ ‫برای کاهش نرخ بیکاری باید شاهد کاهش‬ ‫تصدیگ��ری دولت در اقتص��اد بود تا بتوان‬ ‫فضا و میدان بیش��تری به بخش خصوصی‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تا دولت کارفرماس�ت‪ ،‬مشکلی حل‬ ‫نخواهد شد‬ ‫در این ب��اره حمی��د حاج اسماعیل��ی‪،‬‬ ‫کارشناس بازار ک��ار در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬جمعی��ت فعلی ای��ران هنوز‬ ‫جوان به شمار می رود‪ ،‬بنابراین تا سال های‬ ‫اینده نی��ز به شدت جوان خواه��د ماند و‬ ‫ت جایی برای نگرانی نیس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن جه ‬ ‫حاج اسماعیلی ی��اداور شد‪ :‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و ورف��اه اجتماعی که‬ ‫بای��د مس��ئول برنامه ری��زی و هماهنگی‬ ‫دستگاه ها ب��رای اشتغالزایی باشد به دلیل‬ ‫تعدد مسئولیت ها و فعالیت ها دچار نوعی‬ ‫خبر‬ ‫سارا اصغری ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬سیاست های افزایش جمعیتی در دهه ‪ 60‬با گذشت ‪ 3‬دهه‪ ،‬بازار اشتغالزایی در ایران‬ ‫را با مش�کالتی روبه رو کرده اس�ت‪ .‬البته قرار گرفتن جمعیت ایران در دوره طالیی ورود به بازار کار و تداوم این‬ ‫روند تا س�ال ‪ 1410‬نکته ای اس�ت که دولتمردان باید با حساسیت بیش�تری ان را دنبال کنند‪ ،‬چراکه کارشناسان‬ ‫معتقدند‪ ،‬استفاده از این فرصت تاریخی به معنای شکوفایی جهشی اقتصاد بوده و بی برنامگی باعث انفجار بیکاری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سردرگمی شده است‪.‬‬ ‫حاج اسماعیل��ی با اش��اره به ام��ار نرخ‬ ‫بیکاری در گروه های مختلف خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬ن��رخ بیکاری گروه سن��ی ‪ ۱۵‬تا ‪۲۹‬‬ ‫سال باالست که براساس امارهای رسمی‬ ‫این نرخ در گروه جوانان‪ ،‬حدود ‪۲۵‬درصد‬ ‫ب��ه باالست‪ .‬از سوی دیگر در سایر گروه ها‬ ‫مانند فارغ التحصی�لان و زنان این نرخ به‬ ‫رقم بیشتری می رسد‪.‬‬ ‫به ط��وری که نرخ بیک��اری در زنان ‪۴۰‬‬ ‫درصد و در می��ان فارغ التحصیالن‪ ،‬باالی‬ ‫‪ ۴۵‬درص��د اس��ت‪ .‬از ای��ن رو اگ��ر به طور‬ ‫میانگی��ن ن��رخ بیک��اری جوان��ان‪ ،‬زنان و‬ ‫فارغ التحصیالن با هم در نظر گرفته شوند‪،‬‬ ‫میانگین نرخ بیکاری ب��ه باالی ‪۳۵‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪ .‬البت��ه بخش قابل توجهی از‬ ‫این جمعیت متولدین دهه ‪ 60‬هستند که‬ ‫امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب‬ ‫شده اند‪ .‬به اعتقاد این کارشناس بازار کار‪،‬‬ ‫در حقیقت نس��بت کارجویان در کشور به‬ ‫نس��بت زمینه های اشتغال بسیار باالست‬ ‫و میزان تقاضا ب��ا زمینه اشتغال در حالت‬ ‫تناسب قرار ن��دارد‪ .‬بنابراین ب��رای اینکه‬ ‫دولت بتواند ای��ن گروه های جویای کار را‬ ‫وارد بازار کار کند‪ ،‬بس��ترهای بس��یاری را‬ ‫باید فراهم اورد که به طور قطع توانایی این ‬ ‫کار در سال جاری فراهم نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه عام��ل تعیین کننده‬ ‫دولت در رفع مش��کل بیکاری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای گش��ایش در بازار کار و کاهش‬ ‫امار بیک��اری‪ ،‬عامل کلیدی دولت به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬چراکه تا زمانی که دولت در بازار‬ ‫کار‪ ،‬تصدیگ��ری می کن��د و کارفرماست‪،‬‬ ‫گشایش��ی در این زمین��ه رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫بنابراین نخستین اقدام برای گشایش این‬ ‫ام��ر از یک سو کاهش تصدیگری دولت در‬ ‫بازار و از سوی دیگر واگذاری فعالیت بازار‬ ‫به مردم و بخش خصوصی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی مهم ترین اقدام دولت در این زمینه را‬ ‫ایجاد فضای مناسب از سوی دولت دانست‬ ‫و گفت‪ :‬زمانی ک��ه فعالیت های اقتصادی‬ ‫رونق گیرد فضا برای بخش خصوصی بازتر‬ ‫می شود و زمینه اشتغال نیز فراهم تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬حاج اسماعیلی یک��ی از سیاست های‬ ‫بس��یار مهم برای فعالیت بخش خصوصی‬ ‫در ب��ازار را سیاست های پول��ی و مالی در‬ ‫کشور دانس��ت و گفت‪ :‬سیاست های پولی‬ ‫و مال��ی ما هم اکنون ض��د تولید و فعالیت‬ ‫بنگاه ها عمل می کند‪ ،‬چراکه بیش��تر این‬ ‫سیاست ه��ا در خدمت بنگاه های وابس��ته‬ ‫به خود بانک ها و موسس��ه های مالی است‪.‬‬ ‫همین سیاست ه��ا‪ ،‬ضدتولید عمل کرده و‬ ‫به مردم اجازه نمی دهد تا به راحتی از ابزار‬ ‫و امکانات به شکل یکسان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به نرخ سود بانکی‬ ‫ی��اداور شد‪ :‬ای��ن نرخ س��ود بانکی هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولیدات را نیز ب��اال خواهد برد‬ ‫و به تبع قدرت ریس��ک را افزایش خواهد‬ ‫داد‪ ،‬بنابرای��ن در چنی��ن فضای��ی کمت��ر‬ ‫سرمایه گذاری حاضر خواهد شد که ریسک‬ ‫باالی بازار را بپذیرد‪ .‬از این رو تا زمانی که‬ ‫ریس��ک ها روند کاهش��ی به خود نگیرند‪،‬‬ ‫به ط��ور یقی��ن فعالیت بخ��ش خصوصی‬ ‫افزایش��ی نخواهد یاف��ت‪ .‬بنابراین ظرفیت‬ ‫اشتغ��ال هر روز در کش��ور م��ا کوچک و‬ ‫کوچک ت��ر می شود‪ ،‬چراک��ه سیاست های‬ ‫دولت به نفع بخش خصوصی‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫مردم و رقابت تولیدی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه ه�ای کوچ�ک و زودب�ازده‪،‬‬ ‫اشتغالزا هستند‬ ‫در این ب��اره اسماعی��ل جلیل��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫اسالم��ی در گفت وگو با‬ ‫ایجاد اشتغال در کش��ور نیازمند تغییرات‬ ‫اساس��ی در ساخت��ار زیربنایی بخش های‬ ‫تولید و خدمات در کشور است‪ .‬در صورت‬ ‫ادامه وضعی��ت اقتصادی کش��ور می توان‬ ‫پیش بین��ی کرد که امار بیک��اری در دهه‬ ‫پیش رو به رقم باالیی برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه ریزی های مناسب‬ ‫از سوی مسئوالن ذی ربط تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫برنامه ریزی مناسبی از سوی وزارتخانه های‬ ‫مربوط انجام شود و افزایش مش��ارکت‬ ‫بخش خصوص��ی در سرمایه گذاری در‬ ‫بخش ه��ای تولیدی و خدم��ات مورد‬ ‫توجه ق��رار گیرد‪ ،‬می ت��وان پیش بینی‬ ‫ک��رد که اشتغ��ال از وضعی��ت کنونی‬ ‫خ��ود خارج شده و شاه��د کاهش امار‬ ‫بیکاری خواهیم بود‪ .‬جلیلی به همکاری‬ ‫دستگاه های مختلف به منظور افزایش‬ ‫می��زان اشتغال در کش��ور اشاره کرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬دستگاه ها و وزارتخانه های‬ ‫مختلف مانن��د وزارتخانه های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬نیرو‪ ،‬نف��ت و جهاد‬ ‫کش��اورزی از یک س��و و واحده��ا و‬ ‫موسسه های مالی و بانکی و اعتباری از‬ ‫سوی دیگر می توانند زمینه ساز افزایش‬ ‫رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد‬ ‫معافیت های جدید مالیاتی برای تولید‬ ‫رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران‬ ‫از طرح های متعدد سازم��ان امور مالیاتی‬ ‫برای جلوگی��ری از فرار مالیاتی خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین این طرح ها استقرار طرح‬ ‫جامع امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬حسین بنی صفار ایجاد‬ ‫بانک اطالعاتی ماده ‪ 169‬مکرر و تشخیص‬ ‫پرونده ه��ای مالیاتی از این بانک اطالعاتی‬ ‫را یکی از راه های جلوگیری از فرار مالیاتی‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬وی با اشاره ب��ه اینکه بیش از‬ ‫‪ 40‬صن��ف و اتحادیه ملزم ب��ه استفاده از‬ ‫صندوق ه��ای فروش شده ان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬‬ ‫استفاده از صندوق های فروش یک موضوع‬ ‫ج��دی است که اگر صنوف استفاده نکنند‬ ‫ب��رای انها تبع��ات قانون��ی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ریی��س امور مالیاتی شه��ر و استان تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه مودیان مالیاتی باید تابع‬ ‫قانون باشن��د‪ ،‬یاداور شد ‪ :‬حمایت از تولید‬ ‫از برنامه های سازمان ام��ور مالیاتی است‪.‬‬ ‫بنی صفار افزود‪ :‬ب��رای سرمایه گذاری های‬ ‫جدی��د و اج��رای طرح ه��ای توسعه ای در‬ ‫واحدهای تولی��دی بر اساس م��اده ‪132‬‬ ‫معافیت های مالیات��ی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬این واحد ها در مناطق توسعه یافته‬ ‫به مدت ‪ 4‬س��ال از ‪ 80‬درصد درامدهای‬ ‫ابرازی و در مناط��ق کمتر توسعه یافته به‬ ‫می��زان ‪ 100‬درص��د از پرداخ��ت مالیات‬ ‫معاف هستند‪.‬‬ ‫بنی صف��ار با اشاره ب��ه اینکه در اصالح‬ ‫قان��ون مالیات های مس��تقیم نیز که در‬ ‫مراحل نهایی است معافیت های حمایتی‬ ‫ب��رای تولی��د در نظر گرفت��ه شده است‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬همچنی��ن در اصالح قانون‬ ‫مالیات‪ ،‬دامنه رقابت برای صاحبان صنایع‬ ‫و بخش های اقتصادی مناسب تر می شود‪.‬‬ ‫رییس ام��ور مالیاتی شهر و استان تهران‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در صورت ابالغ و اجرای‬ ‫ای��ن قانون‪ ،‬وص��ول مالی��ات فراگیرتر و‬ ‫برخی معافیت ها نیز لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫اشتغ��ال در کش��ور باشن��د و در نهایت با‬ ‫بهره گی��ری از ظرفیت هایی که در خارج از‬ ‫کش��ور وجود دارد و ایجاد امنیت‪ ،‬می توان‬ ‫زمین��ه ورود سرمایه گ��ذاران خارج��ی به‬ ‫داخل را تسهیل کرد و سبب افزایش ایجاد‬ ‫اشتغال در کش��ور شد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در خانه ملت با اشاره به برنامه های مناسب‬ ‫برای اشتغالزایی ادام��ه داد‪ :‬مجموع نظام‬ ‫بانک��ی و گردش نقدینگ��ی در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی از یک سو و بهره گیری از‬ ‫مشاغل و صنایع کوچک و زودبازده‪ ،‬به ویژه‬ ‫با تاکی��د بر خوشه ه��ای صنعتی از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬می توانند زمینه ساز افزایش اشتغال‬ ‫در کشور باشند‪ .‬وی در پاسخ به این سوال‬ ‫که ک��دام بخش ـ خدمات‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫صنعت ـ در زمین��ه اشتغالزایی بر دیگری‬ ‫ارجحی��ت دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه های مختلف در زمینه اشتغال وابسته‬ ‫ب��ه مزیت های گوناگون ب��ا توجه به اقلیم‬ ‫کش��ور است‪ .‬از این رو براساس مزیت های‬ ‫مناطق مختلف در کش��ور و تمرکز بر این‬ ‫مزیت ها‪ ،‬می توان بخش هایی چون صنعت‪،‬‬ ‫کش��اورزی ی��ا خدمات را به ک��ار گرفت و‬ ‫گسترش داد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمی ت��وان ب��دون توج��ه به‬ ‫مزیت ه��ا و زیرساخت ه��ا تنه��ا ی��ک‬ ‫بخ��ش را ب��ر بخش دیگ��ر ترجی��ح داد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اشاره ب��ه اقتصاد تک محصولی در کش��ور‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مزیت ما ت��ا امروز در‬ ‫زمین��ه نف��ت و فراورده های نفت��ی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برای نجات ای��ن اقتصاد ابتدا‬ ‫بای��د ان را از نفت رهاند و در نگاه کالن تر‬ ‫در این��ده باید در مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫و صنایع تبدیلی و کش��اورزی‪ ،‬استفاده از‬ ‫فناوری های برتر و شرکت های دانش بنیان‬ ‫در ح��وزه نرم اف��زاری و سخت اف��زاری‬ ‫سرمایه گذاری کرد و سبب افزایش قابلیت‬ ‫این بخش ها در زمینه اشتغالزایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫اگ��ر بی برنامگی در زمین��ه اشتغال‬ ‫به همین منوال ادام��ه داشته باشد و‬ ‫سیاست گذاری ها ب��ر پایه های درست‬ ‫و مناسب��ی در بخش اشتغال و تربیت‬ ‫نی��روی کار انج��ام شود‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫اسیب ه��ا و مس��ائل فعلی ب��ازار کار‬ ‫ایران حل نش��ده باقی خواهد ماند‪ .‬در‬ ‫زمینه حل معضل بازار کار در کش��ور‪،‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقد به کاهش‬ ‫تصدیگری دول��ت در زمینه اشتغال و‬ ‫افزایش بنگاه ه��ای کوچک و زودبازده‬ ‫در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫بنی صف��ار در ادامه از اغاز اجرای طرح‬ ‫جام��ع مالی��ات در شهر و است��ان تهران‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬در اج��رای این طرح و‬ ‫با هدف یکپارچه سازی مدیریت و اجرای‬ ‫یکنواخ��ت و سریع طرح جام��ع‪ ،‬ادارات‬ ‫امور مالیاتی شهر و استان تهران از اوایل‬ ‫خرداد ادغام و یکپارچه سازی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمی��ت شهر و استان‬ ‫تهران در درامدهای مالیاتی کشور گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ 50‬درصد درام��د مالیاتی سال‬ ‫گذشت��ه مربوط به شه��ر و استان تهران‬ ‫اس��ت و امس��ال هم سه��م ‪ 55‬درصدی‬ ‫از پیش بین��ی ‪ 75‬ه��زار و ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان درامدهای مالیاتی سال ‪ 94‬خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫یکپارچگی قوا‪،‬‬ ‫الزمه اقتصادمقاومتی‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫الزم��ه اج��رای سیاست ه��ای اقتص��اد مقاومت��ی‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی و یکپارچگ��ی ق��وای سیاسی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم اقتص��اد‪ ،‬جهت گیری صحیحی داشته باشد‪،‬‬ ‫قوای سیاسی باید منافع ملی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی را‬ ‫جایگزین منافع شخصی کرده و با همدلی برنامه های‬ ‫اقتصادی را پیش ببرند‪ .‬از این رو ائتالف و اتحاد الزمه‬ ‫پیش��برد منافع ملی خواهد بود‪ .‬تقابل ق��وا نیروها را‬ ‫خنث��ی می کن��د و ممکن اس��ت توسع��ه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کشور را سال ها به تعویق بیندازد‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجل��س باید ب��ا تدوین قوانی��ن‪ ،‬اج��رای مولفه های‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئوالن‬ ‫را ب��ه تحقق اه��داف این سیاست ه��ا رهنمود کند و‬ ‫دولت نیز شاخص های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫را مح��ور سیاست ه��ای خود قرار ده��د و با موانع ان‬ ‫برخ��ورد کند‪ .‬از سوی دیگ��ر از قوه قضائیه نیز انتظار‬ ‫می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین‪ ،‬ضمن تقویت‬ ‫قانونگرای��ی و افزایش امنیت سرمایه گذاری‪ ،‬با مفاسد‬ ‫اقتصادی و رانت جوی��ی برخورد کرده و زمینه اجرای‬ ‫موث��ر اه��داف سیاست های اقتصاد مقاومت��ی را مهیا‬ ‫کن��د‪ .‬در همه دنیا‪ ،‬رییس حکوم��ت اکثریت مجلس‬ ‫را داراس��ت ام��ا در ای��ران این گونه نیس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫یکپارچگ��ی بین دو قوا به ویژه ق��وای مجریه و مقننه‬ ‫تضاد منافع را حذف خواهد کرد‪ .‬البته تضاد منافع در‬ ‫گروه های اقتصادی و سیاسی دنیا نیز وجود دارد اما به‬ ‫محض اینکه انتخابات انجام می شود و اکثریت مجلس‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور را انتخ��اب می کنند‪ ،‬ای��ن یکپارچگی‬ ‫به وج��ود می اید و مصوبات مورد تایید هر دو قوه قرار‬ ‫گرفته و با قدرت اج��را می شود‪ .‬در جهان امروز همه‬ ‫اج��زا با هم پیوند دارند و این گونه نیس��ت که در یک‬ ‫رابطه علت و معلولی بین دو متغیر‪ ،‬بتوان با تغییر یک‬ ‫مهره یا یک سیاست‪ ،‬کارها را به نتیجه رساند‪ ،‬چراکه‬ ‫در جهان امروز تغییر یک مهره‪ ،‬وابسته به متغیرهای‬ ‫دیگ��ر است‪ ،‬از این رو باید تکه ه��ای پازل در کنار هم‬ ‫ق��رار داده شوند تا اقتصاد کش��ور ب��ه حرکت دراید‪.‬‬ ‫گاه��ی می خواهیم جنب و جوش��ی در اقتصاد ایجاد‬ ‫کنیم ام��ا فرهنگ جامعه اج��ازه نمی دهد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سیاستمداران ما باید همزمان روی فرهنگ مردم نیز‬ ‫کار کرده و خواسته واقعی مردم را بدانند‪ ،‬چراکه مردم‬ ‫مجری اصلی سیاست های دولت هستند و در صورتی‬ ‫که سیاست ها را درست و واقع بینانه تش��خیص دهند‪،‬‬ ‫دول��ت را حمایت خواهند کرد‪ .‬در حقیقت وقتی مردم‬ ‫دولت را انتخاب کرده اند به او اعتماد دارند؛ پس دولت‬ ‫ه��م باید روی حمایت مردم حس��اب کن��د و نباید در‬ ‫اج��رای سیاست های اقتصادی مفی��د که همین مردم‬ ‫مجری ان هس��تند‪ ،‬تردید کند‪ ،‬بلکه باید منافع کالن‬ ‫جامعه را در نظ��ر بگیرد و به رضایت کوتاه مدت مردم‬ ‫بس��نده نکند‪ .‬در حالی که دول��ت با حذف یارانه نقدی‬ ‫می توان��د رقم کالنی و تقریبا یک سوم بودجه را ازاد و‬ ‫ب��ه سمت صنعت و حمایت های صنعتی هدایت کند و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬جلوی واردات را بگیرد و از بهبود فناوری‬ ‫حمایت کند اما دولت در عمل این اقدامات را به تعویق‬ ‫می اندازد‪ .‬هم اکنون دولت به خاطر کاهش درامدهای‬ ‫نفتی مجبور است اقداماتی را انجام دهد و ضرورت های‬ ‫اقتصادی را شناسایی و اجرایی کند و نباید به این فکر‬ ‫کند که با این اقدام��ات‪ ،‬حمایت مردم سلب می شود‪،‬‬ ‫چراک��ه مردم اگر ببینند سیاست های دولت‪ ،‬درست و‬ ‫موفقیت امیز است‪ ،‬قطعا رنج کوتاه مدت و روزمره را به‬ ‫خاط��ر اینده خوب تحمل خواهند کرد‪ .‬نباید سیاست‬ ‫دولت های نهم و ده��م که به رضایت کوتاه مدت اکتفا‬ ‫می ک��رد را ادامه داده و با حذف نکردن یارانه به مردم‬ ‫اوان��س بدهیم‪ ،‬چراکه به تعویق انداختن سیاست های‬ ‫اساسی و ضروری‪ ،‬مشکالت اقتصادی جامعه را تشدید‬ ‫می کند‪ .‬یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید‬ ‫داخل��ی و رشد ان با ه��دف افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫است‪ .‬با توسعه صادرات غیرنفتی تقاضا برای محصوالت‬ ‫و خدمات تولیدی کش��ور فراهم می شود‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است‪ ،‬نه��م اسفند سالگرد اب�لاغ سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی از سوی مقام معظم رهب��ری است و اکنون‬ ‫‪ 10‬س��ال از ابالغ سیاست های کلی اصل ‪ 44‬می گذرد‬ ‫و به نظر می رسد‪ ،‬زم��ان نقش افرینی واقعی مردم در‬ ‫عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها فرارسیده تا راه برای‬ ‫فعالیت بخش خصوصی‪ ،‬تعاونی و کارافرینان گش��وده‬ ‫ش��ود اما شرط الزم برای توسعه ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫ورود ک��االی ایرانی به بازارهای جهانی‪ ،‬به وجود امدن‬ ‫امکان رقاب��ت تولیدات داخلی ب��ا محصوالت خارجی‬ ‫اس��ت و این رقاب��ت در گرو بهبود به��ره وری تولید و‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان است‪ .‬ضمن اینک��ه برای حرکت‬ ‫ب��ه سمت تعامالت اقتص��ادی هدفمند ب��ا خارج باید‬ ‫تمام��ی سیاست های اقتصادی ب��ر محور تقویت تولید‬ ‫ملی و اشتغال قرار گیرد‪ ،‬به نحوی که بستن کانال های‬ ‫خارجی نتواند مس��یر رشد بلندم��دت اقتصاد ملی را‬ ‫مختل کند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫بانک ها هنوز به بنگاه داری‬ ‫عالقه دارند‬ ‫رییس کمیس��یون اصل ‪ ٩٠‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا اشاره به پیگیری پرونده بنگاهداری بانک ها در این‬ ‫کمیسیون گفت‪ :‬مقرر شد بانک مرکزی و وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی بر کاهش سرمایه گذاری بانک ها تا‬ ‫‪ ٤٠‬درصد سرمایه خود نظارت کنند اما هنوز بانک ها‬ ‫عالقه زیادی به بنگاه داری دارند‪ .‬محمدعلی پورمختار‬ ‫ب��ه ایرنا گف��ت‪ :‬پیگیر ای��ن موضوع هس��تیم و چند‬ ‫جلس��ه نیز با مدیران بانک ه��ا‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی ب��رای بررسی این موضوع در‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ٩٠‬برگزار کرده ای��م‪ .‬نماینده مردم‬ ‫کبودراهن��گ با بی��ان اینکه در این جلس��ات درباره‬ ‫نح��وه بنگاه��داری و الزامات خ��روج از این وضعیت‬ ‫بح��ث شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه بانک‬ ‫مرک��زی اجازه داده بانک ها تا ‪ ٤٠‬درصد سرمایه خود‬ ‫در عرصه بنگاه��داری برای تامی��ن هزینه ها فعالیت‬ ‫کنن��د‪ ،‬متاسفانه برخی از بانک ه��ا بیش از ‪ ٥٠‬درصد‬ ‫و البت��ه برخی دیگر نیز زیر ‪ ٤٠‬درصد از سرمایه خود‬ ‫را در بنگاهداری هزینه می کنند‪ .‬پورمختار ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی دیگر از بانک ها ‪ ٦٠‬درصد از سرمایه خود را در‬ ‫بنگاه��داری هزینه کرده اند که مق��رر شد وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای متعادل شدن‬ ‫ای��ن موض��وع اقداماتی را انجام دهند اما کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ٩٠‬معتقد است ‪ ٤٠‬درصد هم بس��یار زیاد است‬ ‫چون وظیفه بانک‪ ،‬تامین مالی و حمایت از پروژه های‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫بانکپاسارگاد‬ ‫برترینسازمانبهره ورکشورشد‬ ‫بانک پاسارگاد در ششمین دوره جایزه ملی‬ ‫بهره وری در موفقیتی دیگر‪ ،‬عنوان برترین‬ ‫سازمان بهره ور کشور را از ان خود کرد‪ .‬در‬ ‫شش��مین دوره جایزه ملی به��ره وری که در تاریخ ‪۱۱‬‬ ‫خ��رداد و در مح��ل دفت��ر معاون��ت و برنامه ری��زی‬ ‫ریاست جمه��وری برگ��زار ش��د‪ ،‬بانک پاسارگ��اد برای‬ ‫شش��مین س��ال متوالی موفق ب��ه دریاف��ت تندیس‬ ‫بهره وری ش��د‪ .‬همچنین این بانک ب��ه دلیل اقدامات‬ ‫ارزشمن��د و موفقیت ه��ای بس��یار در مس��یر افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬به عنوان برترین سازمان بهره ور کشور انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬براساس این خب��ر‪ ،‬ارتقای مس��تمر بهره وری و‬ ‫کیفیت‪ ،‬به عنوان یکی از راهبردهای کالن بانک پاسارگاد‬ ‫انتخ��اب و همواره به ان توجه ویژه می شود‪ .‬این توجه‬ ‫نش��ان از عمق نگاه استراتژیک‪ ،‬دوراندیش��ی و اشراف‬ ‫کامل ب��ه تحوالت اقتص��ادی‪ ،‬مدیریت��ی و همچنین‬ ‫نیازهای سازمانی بانک پاسارگاد به عنوان بانکی پیشرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک صادرات‬ ‫پیشگام در استقرار نظام‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫بانک صادرات ایران موفق به کس��ب لوح‬ ‫تقدی��ر و تندی��س به عنوان پیش��گام در‬ ‫استقرار نظام اقتصاد مقاومتی در نخستین‬ ‫دوره جایزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد ارتقا و بهره وری‬ ‫شد‪ .‬این عنوان پس از بررسی های انجام شده و در طول‬ ‫فراین��د ارزیابی جایزه مل��ی مدیریت به بانک صادرات‬ ‫ای��ران تعلق گرفت و لوح تقدی��ر و تندیس مربوطه در‬ ‫ایین ویژه ای به مدیر عامل این بانک اعطا شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫راهکاری که خطر بازگرداندن تورم به اقتصاد را کاهش می دهد‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی به صورت «هدفمند»‬ ‫شیرین حسینی‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬به صورت منطقی نظام‬ ‫بانکی به عنوان ی��ک رکن مهم در اقتصاد‪ ،‬در حل و فصل‬ ‫مش��کالت و بهبود اوضاع اقتصادی نقش تعیین کننده ای‬ ‫دارد‪ .‬این شبکه از طریق تجهیز منابع و تدارک نقدینگی‪،‬‬ ‫ارائه اب��زار پرداخت‪ ،‬اعطای تس��هیالت‪ ،‬ایجاد تعامل بین‬ ‫سرمایه گذاری و پس انداز و همچنین ایجاد تعادل در بخش‬ ‫خارجی‪ ،‬بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد‪ .‬از همین رو‬ ‫فعاالن اقتصادی گام نخست در حل مشکالت اقتصادی و‬ ‫رشد این بخش را ارائه تس��هیالت و حمایت هرچه بیشتر‬ ‫بانک ه��ا از بخش تولید و صنعت کش��ور می دانند‪ ،‬اقدامی‬ ‫ک��ه به گفته بانکی ها اگر بدون برنامه انجام شود‪ ،‬می تواند‬ ‫خطر بزرگی برای اهداف تورمی در کش��ور داشته باشد و‬ ‫به سیاست های اعمال شده در این بخش خدشه وارد کند؛‬ ‫موضوعی که پیش از این کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫نس��بت به ان هش��دار داده است‪ ،‬یعنی بازگشت تورم‪ .‬به‬ ‫گفته کمیجانی تورم با نقدینگی رابطه مس��تقیم دارد و با‬ ‫ی باید منتظ��ر رشد نرخ تورم بود‪ ،‬درواقع‬ ‫افزایش نقدینگ ‬ ‫ی باید ارائه کاال و خدمات‬ ‫در مقابل هر میزان رشد نقدینگ ‬ ‫در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نش��ود‪ ،‬تورم‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬در چنین شرایط��ی کارشناسان اقتصادی‬ ‫برای جلوگیری از تحق��ق این احتماالت بر این باورند که‬ ‫سیاست ه��ای حمایتی بانک ه��ا در بخش های اقتصادی و‬ ‫ارائه تس��هیالت به این بخش ها باید ب��ه گونه ای باشد که‬ ‫خط��ر بازگرداندن تورم به اقتص��اد را کاهش دهد و باعث‬ ‫خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور نشود به این صورت‬ ‫که میزان حجم پرداختی بانک ها در حد توانش��ان باشد و‬ ‫باع��ث بدهکار شدن شان به بانک مرکزی نش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫ای��ن کارشناسان در صورتی که مناب��ع به شکل هدفمند‬ ‫و مدیریت شده پرداخت ش��ود به طور حتم این امر نه تنها‬ ‫باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد‪ ،‬بلکه اثار‬ ‫تورمی را در کشور نیز خنثی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت دهی بانک ها نشانه رشد اقتصادی‬ ‫مهدی تقوی یکی از کارشناسان اقتصادی در این رابطه‬ ‫ضمن بیان این مطلب که ورود تس��هیالت بانکی به بخش‬ ‫تولید نه تنها موجب رونق بخش های مختلف تولید و ایجاد‬ ‫اشتغال می شود بلکه این امر رشد اقتصادی کش��ور را نیز‬ ‫بهبود می بخشد‪ ،‬درباره احتمال بازگشت تورم با پرداخت‬ ‫تس��هیالت از س��وی بانک ها‪ ،‬برای��ن باور اس��ت‪ :‬اگر این‬ ‫هم باالتر رفته و به زودی از رکود خارج شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت بدون قرض از بانک مرکزی‬ ‫تسهیالت به مردم داده شود هرچند حجم پول را افزایش‬ ‫می دهد ام��ا وقتی با همین پول کاالی��ی خریداری شود‪،‬‬ ‫اقتصاد شروع ب��ه حرکت می کند‪ ،‬بنابراین پرداخت حجم‬ ‫زیاد تسهیالت در تورم نقش چندانی ندارد‪.‬‬ ‫تقوی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه اگر رشد اقتصادی با این‬ ‫تس��هیالت ‪۲‬درصد اضافه و موج��ب ورود کاالی جدید به‬ ‫ب��ازار شود با خرید این کااله��ا‪ ،‬رشد اقتصادی هم حاصل‬ ‫می شود چراکه این تسهیالت برابر با ورود کاالی جدید به‬ ‫ب��ازار و افزایش قدرت خرید خواه��د بود‪ .‬وی با بیان انکه‬ ‫تس��هیالت بانکی تاثیر زیادی بر ن��رخ تورم ندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دول��ت یازدهم تورم را از‪۴۰‬درص��د به زیر‪۲۰‬درصد‬ ‫رسانده که این نش��ان می دهد سیاست گ��ذاران اقتصادی‬ ‫در دولت یازدهم بهت��ر از سیاست گذاران اقتصادی دولت‬ ‫دهم بوده ان��د‪ .‬این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان‬ ‫یکی از مسئوالن بانک مرکزی درباره خطر بازگشت تورم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی تولیدی ها تس��هیالت را می گیرند‬ ‫اق��دام به خرید م��واد اولیه می کنند از ای��ن طریق موتور‬ ‫تولید حرکت می کند و بنابرای��ن نباید خیلی نگران تورم‬ ‫ب��ود‪ .‬تقوی گفت‪ :‬به خاطر رکود حاکم بر کش��ور بانک ها‬ ‫نمی توانستند تسهیالت زیادی داده و سود ایجاد کنند اما‬ ‫االن وض��ع بانک ها در حال بهتر شدن است و تس��هیالت‬ ‫بهتر پرداخ��ت می کنند‪ .‬این کارشن��اس اقتصادی افزود‪:‬‬ ‫اگر مثال پیش بینی نرخ رشد فعالیت های تولیدی ‪۳‬درصد‬ ‫است و بانک ها ‪۵‬درصد تس��هیالت خود را اضافه کردند و‬ ‫این ‪۲‬درص��د وارد بخش خدمات شد‪ ،‬اشتغال ایجاد کرده‬ ‫و رش��د اقتصادی را هم افزایش می دهد‪ .‬تقوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫باال رفتن میزان تسهیالت دهی بانک ها نشانه این است که‬ ‫اقتص��اد در حال رشد و خ��روج از رکود است و پیش بینی‬ ‫می شود با سیاست های دول��ت روحانی رشد اقتصادی باز‬ ‫محمد ربیع زاده یکی دیگ��ر از کارشناسان اقتصادی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه سیاست های اصلی بانک ها‬ ‫ارائه تسهیالت به بخش های مختلف اقتصاد با هدف رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها می توانند با‬ ‫ارائه تسهیالت مناسب‪ ،‬به بخش های نیازمند منابع‪ ،‬انها را‬ ‫حمایت کنند و زمینه ساز رشد و و توسعه شان شوند و این‬ ‫یکی از برنامه هایی است که باید مورد توجه بانک مرکزی‬ ‫و سیستم بانکی قرار گیرد‪ .‬او البته در این بین‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫ک��ه بانک ها باید به این موضوع هم توجه داشته باشند که‬ ‫این تس��هیالت براساس میزان منابعی که در اختیار دارند‬ ‫پرداخ��ت شود و از حد توان بانک ها خارج نش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫این امر می تواند تبعات منفی بسیاری را به جای بگذارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه افزایش نرخ تورم‪ ،‬اضافه برداشت و‬ ‫بدهک��ار شدن به بانک مرکزی از جمله تبعات منفی است‬ ‫که می تواند در این راستا بانک ها را تهدید کند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بانک ها در ای��ن راستا باید انضباط مالی داشته باشند و از‬ ‫قرمز شدن حس��اب شان در بانک مرکزی خودداری کنند‪،‬‬ ‫چراکه خلق بیشتر پول و افزایش نقدینگی می تواند عاملی‬ ‫برای بازگرداندن تورم باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس اقتصادی معتقد اس��ت براساس ضوابط‬ ‫و قوانی��ن‪ ،‬بانک ها باید تا سقف ‪۷۰‬درصد از منابعش��ان را‬ ‫تس��هیالت پرداخت کنند تا این ام��ر درنهایت اثار تورمی‬ ‫در کشور نداشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی که این منابع‬ ‫به شکل هدفمند و منطقی ب��ه بخش های دارای نیازمند‬ ‫نقدینگ��ی پرداخت ش��ود به طور حتم نه تنه��ا اثار مثبتی‬ ‫ب��ه همراه خواهد داشت‪ ،‬بلک��ه می تواند زمینه ساز رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی کش��ور را نیز فراهم کند‪ .‬با توجه به این‬ ‫اص��ل که یکی از وظایف مه��م بانک ها هم همین موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیچ حساب بانکی برای حذف یارانه چک نشد‬ ‫حذف یاران��ه پردرامده��ا در حالی مدتی‬ ‫اس��ت به ط��ور رسمی کلید خ��ورده و اعالم‬ ‫ح��ذف یاران��ه پردرامدهای تهران��ی شائبه‬ ‫سرکش��ی احتمالی به حس��اب های بانکی را‬ ‫ایجاد کرده است که کمیجانی قائم مقام بانک‬ ‫مرک��زی هرگونه مراجعه دول��ت برای چک‬ ‫کردن حس��اب های بانکی مردم را رد کرد‪ .‬از‬ ‫هم��ان ابتدا که دولت پای��ه را بر شناسایی و‬ ‫ح��ذف یارانه پردرامدها و غربالگری فهرست‬ ‫یارانه بگیران قرار داد‪ ،‬همواره تاکید داشت که‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫اگـهی مناقصـه‬ ‫اگرچه بررسی حس��اب های بانکی می تواند از‬ ‫مطمئن ترین منابع اطالعاتی برای غربالگری‬ ‫باشد‪ ،‬اما جای��ی در بین بانک های اطالعاتی‬ ‫نداشت��ه و خ��ط قرمز شناسای��ی دهک های‬ ‫درامدی است‪ .‬این در حالی است که از اواخر‬ ‫سال گذشته که حذف یارانه بگیران ثروتمند‬ ‫شروع ش��ده و در دو ماه اخیر نیز تعدادی از‬ ‫این جمع خارج شده اند‪ ،‬به ظاهر حساب های‬ ‫بانکی جزو معیار ح��ذف یارانه بگیران نبوده‬ ‫است؛ ب��ه گونه ای که حتی در فرم مربوط به‬ ‫ثبت اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی هم‬ ‫اشاره ای به این موضوع نشده است‪.‬‬ ‫اما اع�لام اخیر صال��ح ـ مع��اون سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی ـ مبنی ب��ر اینکه‬ ‫«دولت تنها یارانه ‪ ۵۰‬هزار نفر از تهرانی هایی‬ ‫را ک��ه درامد باال و میلی��اردی داشتند‪ ،‬قطع‬ ‫کرد» ابهامات��ی را درباره بانک های اطالعاتی‬ ‫شناسای��ی می��زان درام��د ای��ن میلیاردرها‬ ‫ایج��اد ک��رد‪ .‬در حالی اشاره مع��اون نوبخت‬ ‫ب��ه حذف شدگانی با عنوان میلیاردر و درامد‬ ‫نبض بازار‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا شرکت های معتبر که دارای صالحیت و شماره اقتصادی می باشند با در دست داشتن معرفی نامه‬ ‫کتب��ی از تاریخ ‪ 1394/03/23‬تا پایان وق��ت اداری ‪ 1394/04/03‬جهت دریافت اسناد مناقصه به ادرس‬ ‫زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬فهرست اقالم مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ 80‬دستگاه دوربین مداربسته و ‪ 6‬دستگاه ضبط کننده ‪( NVR‬طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫‪ -2‬فرصت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1394/04/06‬تا پایان وقت اداری ‪ 1394/04/15‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاریخ گش��ایش پیش��نهادات و برگزاری مناقصه ساعت ‪ 10‬صب��ح ‪ 1394/04/16‬در محل اداره کل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ 150/000/000‬ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه‬ ‫به شماره حساب ‪ 2170101052005‬بنام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای نزد بانک ملی شعبه دارایی بوشهر‬ ‫از شرکت کنندگان در مناقصه اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بدیه��ی اس��ت هزینه درج اگهی در روزنامه و سایر هزینه های برگزاری به عهده برنده مناقصه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بوشهر‪ -‬میدان قدس‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری‪ -‬اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر‪ -‬امور اداری‬ ‫تلفن تماس‪077-33330126 :‬‬ ‫باال که هرکدام مناب��ع مالی را دربر می گیرد‬ ‫احتم��ال بررسی حس��اب های بانک��ی برای‬ ‫شناسای��ی میزان درامد و مناب��ع ورودی به‬ ‫ان را بی��ش از پیش افزایش داد که به گفته‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی هرگونه تردیدی در این‬ ‫زمینه قاب��ل رد است‪ .‬کمیجانی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با ابراز بی اطالعی از اعالم حذف ‪50‬‬ ‫ه��زار میلیاردر تهران��ی از یارانه نقدی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تا حاال هیچ پیش��نهادی برای سرکشی‬ ‫به حس��اب های بانکی نداشته ایم و حس��ابی‬ ‫چک نشده است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا بانک مرکزی تضمین می دهد که هیچ‬ ‫دسترسی به حس��اب های بانکی برای حذف‬ ‫یاران��ه نقدی نداشته اس��ت؟ گفت‪ :‬سیاست‬ ‫بان��ک مرکزی از ابتدا ه��م همین بوده و ان‬ ‫را ادام��ه خواه��د داد‪ .‬قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است‬ ‫که نباید به حساب های بانکی مردم هیچ نوع‬ ‫مراجع��ه ای شود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این اطالعات‪،‬‬ ‫اطالع��ات محرمان��ه ای است ک��ه در اختیار‬ ‫شبکه بانکی قرار داشته و کس��ی نمی تواند از‬ ‫ان استفاده کند‪.‬‬ ‫افت ‪10‬هزارتومانی سکه در یک روز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در پی کاهش ‪ ۱۶‬دالری طال‬ ‫در بازاره��ای جهانی‪ ،‬نرخ سکه نی��ز در بازار‬ ‫داخل با افت ‪۱۰‬هزار تومانی همراه شد و نرخ‬ ‫هر گرم طالی زرد ‪۱۸‬عی��ار نیز به ‪۹۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان رسید‪ .‬در حالی که پس از انتشار‬ ‫امارهای قوی از ب��ازار کار امریکا که احتمال‬ ‫افزای��ش نرخ بهره در امس��ال را تقویت کرد‪،‬‬ ‫ارزش دالر افزای��ش یاف��ت‪ ،‬قیمت طال نیز به‬ ‫پایین تری��ن رق��م ‪ ۱۱‬هفته گذشت��ه رسید و‬ ‫سومین هفته متوالی کاهش��ی را سپری کرد‪،‬‬ ‫به طوری که این فلز گرانبها در بازارهای جهانی‬ ‫ب��ا افت ‪ ۱۶‬دالری همراه شد و به ‪ ۱۱۶۲‬دالر‬ ‫رسی��د‪ .‬این افت قیمت سبب ش��د نرخ ها در‬ ‫ب��ازار داخل متاثر از این جری��ان با تغییراتی‬ ‫همراه ش��ده و قیمت ها در ب��ازار طال و سکه‬ ‫با سقوط هم��راه شود‪ .‬به این ترتیب در بازار‬ ‫دیروز هر قطعه سکه تم��ام با ‪۱۰‬هزار تومان‬ ‫افت‪۹19 ،‬ه��زار تومان‪ ،‬نیم سک��ه ‪۴۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬ربع سک��ه ‪۲۶۰‬هزار توم��ان و سکه‬ ‫گرمی ‪۱۷۹‬هزار توم��ان اعالم شد‪ ،‬همچنین‬ ‫هر گرم طالی زرد ‪۱۸‬عیار نیز ‪۹۴‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان قیمت خورد‪ .‬از سوی دیگر قیمت دالر‬ ‫در بازار یک تومان ارزان شد و صرافان بازار ارز‬ ‫نرخ هر دالر ازاد را برای فروش ‪ ۳۳۱۳‬تومان‪،‬‬ ‫هر یورو ب��ا ‪ ۴۵‬تومان رشد ‪ ۳۷۰۰‬تومان‪ ،‬هر‬ ‫پون��د نیز با ‪ ۳۰‬توم��ان افزایش ‪ ۵۰۹۵‬تومان‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫(قیمت ها به ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫فروش‬ ‫خرید‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33170‬‬ ‫‪33270‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪36600‬‬ ‫‪36720‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪50930‬‬ ‫‪51100‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,165,000‬‬ ‫‪9,195,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪26950‬‬ ‫‪27070‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,130,000‬‬ ‫‪9,180,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪923,600‬‬ ‫‪941,100‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25490‬‬ ‫‪25770‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,055,000‬‬ ‫‪4,075,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35070‬‬ ‫‪35300‬‬ ‫سکه امامی ( زیر ‪)86‬‬ ‫‪9,130,000‬‬ ‫‪9,180,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12520‬‬ ‫‪12660‬‬ ‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شاخص همچنان درجا می زند‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫بورس تا اطالع بعدی نیمه تعطیل!‬ ‫گ�روه اقتص�اد – مهدیه انوش�ه‪ :‬هفته‬ ‫گذشت��ه ب��ازار سه��ام در حال��ی روزه��ای‬ ‫کم رمقی را ثبت کرد که پیش بینی می شد‬ ‫ب��ا اغ��از هفته جدی��د و نزدی��ک شدن به‬ ‫پای��ان موع��د مذاکرات ریس��ک پذیری در‬ ‫ش یافته و شاخص ه��ا و حجم‬ ‫ب��ازار افزای�� ‬ ‫معامالت شرایط بهت��ری را تجربه کند‪ .‬به‬ ‫از ب��ازار سهام روز‬ ‫گ��زارش خبرنگار‬ ‫گذشته روند معامالت برخالف تصور اهالی‬ ‫بازار بود‪ .‬رخوت همچنان بر سر تاالر حافظ‬ ‫خیم��ه زده و خیال رفتن ن��دارد‪ .‬شاخص‬ ‫ب��ه سختی فقط ‪ 7‬واحد ب��اال رفت و ارزش‬ ‫معام�لات حتی به ‪ 60‬میلی��ارد تومان هم‬ ‫نرسید ک��ه از این حجم بخش قابل توجهی‬ ‫متعلق ب��ه معام�لات بلوک��ی پتروشیمی‬ ‫مبی��ن و پتروشیم��ی پردیس ب��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب به نظر می رس��د بازار سهام تصمیم‬ ‫دارد همچنان چش��م انتظار مشخص شدن‬ ‫نتیج��ه مذاکرات و تا اط�لاع ثانوی تعطیل‬ ‫باشد! در نگاهی به خبرها می بینیم که وزیر‬ ‫اقتصاد دست��ور حمایت بانک ها از بورس را‬ ‫فراموش کرد و در سخنانی چنین حمایتی‬ ‫را اختی��اری و در حدود تصمیمات بانک ها‬ ‫دانس��ت‪ .‬این بدقولی وزیر برای چندمین بار‬ ‫نگاه سرمایه گ��ذاران را به وعده های دولتی‬ ‫از ب��ازار سهام پ��ر از تردی��د و بی اعتمادی‬ ‫ک��رد‪ .‬از سوی دیگ��ر محمدج��واد ظریف‬ ‫در گفت وگوی��ی با خبرنگار ف��ارس درباره‬ ‫روند مذاکرات تاکی��د کرده است‪ :‬خودمان‬ ‫را محدود ب��ه زمان نمی کنی��م و محتوای‬ ‫تواف��ق برای ما مهم اس��ت‪ .‬این خبر‪ ،‬امید‬ ‫ب��ه نهایی شدن مذاکرات در ‪ 10‬تیر را برای‬ ‫سهامداران به ناامیدی تبدیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امار معامالت‬ ‫در ادام��ه ب��ا نگاهی ب��ه ام��ار معامالت‬ ‫ب��ورس می بینیم که دیروز شاخص ‪ 7‬واحد‬ ‫مثبت شد و در ع��دد ‪ 63‬هزار و ‪ 297‬قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین گفتن��ی است در این روز‬ ‫سهامداران بیش از ‪ 583‬میلیون برگه سهم‬ ‫و ح��ق تقدم را به ارزش ‪ 583‬میلیارد ریال‬ ‫در ‪ 27‬هزار نوبت معامالتی دادوستد کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این روز مخاب��رات و فوالد‬ ‫خوزست��ان بیش��ترین تاثی��ر مثب��ت را بر‬ ‫شاخ��ص بورس ثبت کردن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که نماده��ای پاالیش نفت بندرعباس‪،‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬کش��تیرانی‪ ،‬بان��ک پاسارگاد و‬ ‫سرمایه گ��ذاری معادن و فلزات بیش��ترین‬ ‫تاثیر منف��ی را برشاخص ثب��ت کردند‪ .‬در‬ ‫این روز شاخ��ص ازاد شناور ‪ 68‬واحد افت‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن درحالی است ک��ه شاخص بازار‬ ‫اول رش��دی ‪ 12‬واحدی داشت اما شاخص‬ ‫ب��ازار دوم ‪ 23‬واحد نزول��ی شد‪ .‬همچنین‬ ‫گروه ه��ای خ��ودرو‪ ،‬فراورده ه��ای نفتی و‬ ‫فل��زات اساسی در ص��در برترین گروه های‬ ‫ب��ازار ق��رار گرفتن��د‪ .‬گفتنی اس��ت دیروز‬ ‫داروپخش‪ ،‬تراکتورسازی ایران‪،‬فراورده های‬ ‫نس��وز پارس‪ ،‬نوس��ازی و ساختمان تهران‪،‬‬ ‫لبنیات پاک‪ ،‬افس��ت و رینگ سازی مشهد‬ ‫بیش��ترین رشد قیمت را ثب��ت کردند‪ .‬در‬ ‫مقابل نمادهای چینی ایران‪ ،‬کاشی پارس‪،‬‬ ‫پتروشیم��ی اب��ادان‪ ،‬روزدارو‪ ،‬ملی سرب و‬ ‫روی‪ ،‬ریخته گری ایران و گرانیت بهس��رام‬ ‫نام شاخص‬ ‫بیش��ترین کاه��ش قیمت را ثب��ت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گ��روه صنعت��ی ب��ارز‪ ،‬لبنیات‬ ‫پ��اک‪ ،‬فراورده های نس��وز پارس‪ ،‬شیش��ه‬ ‫رازی‪ ،‬داروپخ��ش و گلوکوزان سنگین ترین‬ ‫صف های خری��د را داشتن��د‪ .‬طوالنی ترین‬ ‫صف های فروش هم متعلق به نمادهای نفت‬ ‫پ��ارس‪ ،‬پتروشیمی فن��اوران‪ ،‬سیمان خزر‪،‬‬ ‫بین الملل��ی محصوالت پ��ارس‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫ن و ح��ق تقدم لیزینگ‬ ‫اب��ادان‪ ،‬سیمان قائ ‬ ‫رایان سایپا بود‪ .‬در پایان معامالت روز شنبه‬ ‫حق تقدم لیزینگ رایان سایپا‪ ،‬سایپا دیزل‬ ‫و بانک صادرات بیش��ترین حجم معامالت‬ ‫را داشتن��د‪ .‬بیش��ترین ارزش معامالت هم‬ ‫متعل��ق به نمادهای تولی��د اتومبیل سایپا‪،‬‬ ‫پتروشیمی مبین و پتروشیمی پردیس بود‪.‬‬ ‫کرده است که ‪ ۲‬ری��ال کمتر از پیش بینی‬ ‫ن ( شپترو )‪ :‬این‬ ‫ی ابادا ‬ ‫قبلی است‪ .‬پتروشیم ‬ ‫شرک��ت براساس صورت ه��ای مالی ‪۱۲‬ماه‬ ‫حس��ابرسی شده اش اعالم ک��رده است به‬ ‫ازای هر سهم خود ‪ ۲۰۶۸‬ریال محقق کرده‬ ‫درحالی که با درنظر گرفتن افزایش سرمایه‬ ‫شرکت ای��ن مبلغ به ‪ ۵۲۵‬ری��ال می رسد‬ ‫و نش��ان از عملک��ردی کمت��ر از اخری��ن‬ ‫پیش بینی شرکت به مبلغ ‪ ۶۳۵‬ریال است‪.‬‬ ‫شرکت همکاران سیستم (سیستم)‪ :‬جلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده این‬ ‫شرک��ت در محل مرک��ز مطالعات با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۹۱‬درصد سهامداران رسمیت یافت‬ ‫و تقس��یم ‪ ۴۰۰‬ریال سود نقدی به ازای هر‬ ‫سهم از مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫شرکت لیزینگ ایرانیان ( وایران )‪ :‬جلس��ه‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در‬ ‫محل فرهنگس��رای پارک اندیشه با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۸۵‬درصد سهامداران رسمیت یافت‬ ‫و تقس��یم ‪ ۳۰۰‬ریال سود نقدی به ازای هر‬ ‫سهم از مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور ( کنور)‪:‬‬ ‫ای��ن شرکت در گ��زارش ‪۱۲‬ماه مبلغ ‪۱۷۶‬‬ ‫ریال سود برای هر سهم محقق کرده است‬ ‫درحالی که ‪ ۲۴۷‬ریال سود پیش بینی کرده‬ ‫ب��ود‪ .‬دلیل ای��ن تعدیل منف��ی‪ ،‬شناسایی‬ ‫زی��ان کاهش ارزش موجودی کم عیار اعالم‬ ‫ب (بش��هاب)‪:‬‬ ‫س شها ‬ ‫پ پار ‬ ‫شده است‪ .‬الم ‬ ‫ای��ن شرکت مبلغ ‪ ۱۵۷۹‬ری��ال سود برای‬ ‫ه��ر سهم در گ��زارش ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ۹۳‬محقق‬ ‫در خص��وص رون��د ب��ازار سرمای��ه یک‬ ‫کارشن��اس ب��ازار سرمای��ه معتق��د است‬ ‫انتظارات شکل گرفته بعد از توافق هسته ای‬ ‫از س��وی سرمایه گذاران موجب وابس��تگی‬ ‫شدید بین چشم انداز بازار سرمایه و نتیجه‬ ‫مذاک��رات شده است‪ .‬علی صادقین با اشاره‬ ‫به ای��ن موضوع که بازار سرمایه کش��ور به‬ ‫دنبال رک��ود و تزریق نش��دن نقدینگی به‬ ‫کل بخش های اقتص��ادی از نبود نقدینگی‬ ‫رنج می ب��رد‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط ب��ورس جدا از‬ ‫اقتصاد نیس��ت بنابراین ت��ا زمانی که رکود‬ ‫و نب��ود جری��ان نقدینگ��ی در بخش های‬ ‫اقتص��ادی مش��هود باشد نمی ت��وان درباره‬ ‫رون��ق قابل توجه ب��ورس اظهارنظری کرد‪.‬‬ ‫وی به ریس��ک غیرسیس��تماتیک سیاسی‬ ‫‹ ‹اخرین گزارش های کدال‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناس‬ ‫ب��ازار سرمای��ه که مدت زی��ادی است بازار‬ ‫را با نوسان ه��ای قابل توجهی روبه رو کرده‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬انتظارات مربوط به توافق‬ ‫و به دنبال ان تزریق نقدینگی به بخش های‬ ‫مولد و تحرک بیش��تر بخ��ش حقیقی بازار‬ ‫از س��وی سرمایه گ��ذاران سبب وابس��تگی‬ ‫ب��ه مذاکرات ش��ده است‪ .‬صادقی��ن درباره‬ ‫پیش بین��ی خ��ود از وضعیت ب��ورس با دو‬ ‫پیش ف��رض حصول و عدم حص��ول توافق‬ ‫هس��ته ای در بازه زمانی کوتاه مدت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این است ک��ه در صورت به نتیجه‬ ‫رسیدن مذاکرات هم بخش حقیقی بازار در‬ ‫کوتاه مدت امکان رشد سریع ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫نبای��د زودت��ر از سال ‪ 95‬انتظ��ار زیادی از‬ ‫پیش بینی ه��ای اعالمی شرکت ها در میزان‬ ‫سود و درامد ایش��ان داشته باشیم‪ .‬اگرچه‬ ‫معتق��دم انتظ��ارات مثب��ت در کوتاه مدت‬ ‫می تواند تا حدودی رش��د در بازار را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت توافق نشدن‬ ‫در کوتاه م��دت به شدت بازار ب��ا انتظارات‬ ‫منف��ی روند کاهش��ی خواه��د داشت و در‬ ‫مقابل بازارهای رقی��ب همچون طال‪ ،‬ارز و‬ ‫مس��کن به شکل سفته بازی رشد باالیی را‬ ‫تجربه خواهند ک��رد‪ .‬صادقین یک توصیه‬ ‫به سهامداران حقیقی کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینک��ه درحال حاضر قیم��ت سهم ها بر‬ ‫اساس ارزش جایگزینی در محدوده بس��یار‬ ‫پایینی معامله می شوند‪ ،‬به سهامدارانی که‬ ‫قصد ورود به بورس در شرایط فعلی را دارند‬ ‫توصیه می شود سهم های موردنظر خود را با‬ ‫دید بنیادی خریداری کنند‪.‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ت‪-‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪28711665‬‬ ‫‪950‬‬ ‫ت‪-‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪950‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪14060444‬‬ ‫تراکتورسازیایران‬ ‫‪4949‬‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫‪8282189‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫‪5516247‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫پارس خودرو‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪19248994‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪13536345‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪6080741‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪3216‬‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫ت‪-‬مس شهیدباهنر‬ ‫فراوردههای نسوز پارس‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫نوسازیوساختمانتهران‬ ‫درصد‬ ‫‪39.09‬‬ ‫‪5069‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪6.61‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫تغییر‬ ‫‪4.93‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪103‬‬ ‫‪76764000000‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-11.08‬‬ ‫ت‪-‬عمران وتوسعه فارس ‬ ‫‪794‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫‪24831145927‬‬ ‫ت‪-‬فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪277‬‬ ‫‪19233630725‬‬ ‫ن‬ ‫پتروشیمی ابادا ‬ ‫‪3322‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪1014959‬‬ ‫‪73543938310‬‬ ‫توکافوالد(هلدینگ ‬‫ت ‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫‪7952‬‬ ‫‪26518782245‬‬ ‫ت‪-‬نیروکلر‬ ‫‪1004469‬‬ ‫‪22891841230‬‬ ‫ت‪-‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫سرمایهگذاری صنعت نفت‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪950‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪27276071750‬‬ ‫کاشی پارس ‬ ‫‪126‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-5.14‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫میزان شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7070.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪654.2‬‬ ‫‪-0.592615104‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪10220.8‬‬ ‫‪-0.306275726‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪-1.672882259‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1316.3‬‬ ‫‪0.381300999‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪644.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪16766.8‬‬ ‫‪-0.784643242‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5334.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪52474.6‬‬ ‫‪4.669731816‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪178877.6‬‬ ‫‪-0.410156652‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19445‬‬ ‫‪0.019546119‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪27280.7‬‬ ‫‪0.124050809‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17856.7‬‬ ‫‪0.737334988‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪10676.6‬‬ ‫‪1.860402992‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪293168.3‬‬ ‫‪0.020026638‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪3704.3‬‬ ‫‪4.255438912‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11746.2‬‬ ‫‪0.112503196‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3179.7‬‬ ‫‪0.050344545‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6377.7‬‬ ‫‪-0.078336754‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪40-‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫‪-0.280636109‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2446.3‬‬ ‫‪-0.061279516‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4932.9‬‬ ‫‪0.341734302‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4357.7‬‬ ‫‪-0.045874716‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1898.3‬‬ ‫‪-1.468908959‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪693.4‬‬ ‫‪-0.244569127‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1649.5‬‬ ‫‪0.769747694‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1482.6‬‬ ‫‪-0.006744453‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪642.9‬‬ ‫‪-0.263729445‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1843.8‬‬ ‫‪-0.99871134‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪4178‬‬ ‫‪-0.642092747‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪543.6‬‬ ‫‪1.474705992‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪132938.3‬‬ ‫‪-0.244476945‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪0.179579271‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4559‬‬ ‫‪-0.054806533‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪616.5‬‬ ‫‪-0.194269063‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪548.1‬‬ ‫‪-0.036476382‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪191.5‬‬ ‫‪0.524934383‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪312.6‬‬ ‫‪-0.382409178‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3362.1‬‬ ‫‪-0.195921275‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2886.4‬‬ ‫‪-0.159114493‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪72432.2‬‬ ‫‪-0.093792845‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪45665.6‬‬ ‫‪0.026284893‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪130635.6‬‬ ‫‪-0.017909214‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪52221.2‬‬ ‫‪0.06438311‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8792.2‬‬ ‫‪0.011375011‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪121605.5‬‬ ‫‪0.002138107‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪26488‬‬ ‫‪0.012460024‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63297.6‬‬ ‫‪0.012324261‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9908.8‬‬ ‫‪0.012111914‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪708.8‬‬ ‫‪-0.225225225‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪0.019278967‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪16‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫بیمه سامان‬ ‫بورس و بازار‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫نام شرکت‬ ‫ذغال سنگ نگین ط بس ‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫‪1708‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫تامین ماسه ریخته گری ‬ ‫‪7331‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی ‬ ‫ت‬ ‫ح ‪ .‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫ن‬ ‫معادن منگنزایرا ‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫باما‬ ‫معدنی وصنعتی چادرملو‬ ‫‪3130‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪3228‬‬ ‫معادن بافق ‬ ‫‪1,205‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‬ ‫‪223‬‬ ‫‪3585‬‬ ‫‪88,487‬‬ ‫‪149031790‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫ت‬ ‫توسعه معادن وفلزا ‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪54,429‬‬ ‫‪159,449‬‬ ‫‪489067543‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪26,613‬‬ ‫‪84789298‬‬ ‫‪14‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫قاسم ایران‬ ‫‪24‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫سایپا دیزل ‬ ‫‪32,468‬‬ ‫‪90,973‬‬ ‫‪111,866‬‬ ‫حفاری شمال‬ ‫‪3947‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪2,821,017‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1,816,280‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪372,254‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪2370‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫ن‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایرا ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫ح ‪ .‬عمران وتوسعه فارس ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪3400‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫‪3639‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن ‬ ‫‪1594‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سخت اژند‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫ن‬ ‫سرمایه گذاری توسعه اذربایجا ‬ ‫ن‬ ‫سامان گستراصفها ‬ ‫افست ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪383975080‬‬ ‫‪231073120‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1642947957‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪107,055‬‬ ‫‪364008257‬‬ ‫‪298,887‬‬ ‫‪1087603124‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪21932000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪16092425‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪422,425‬‬ ‫‪1436977238‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪737706‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪21,058‬‬ ‫‪15534621246‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪736642‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر ‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری ‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪735088‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫‪734791‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪732619‬‬ ‫‪2018304‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14,060,444‬‬ ‫‪11796728009‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪3493892828‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3814515093‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪3,552,595‬‬ ‫‪3,712‬‬ ‫‪4,172,100‬‬ ‫‪2,163,828‬‬ ‫‪933,371‬‬ ‫‪7671234783‬‬ ‫‪2733046826‬‬ ‫‪2422797242‬‬ ‫‪1636131347‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪2,409,775‬‬ ‫‪4209839789‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪756795853‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪802391545‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1,504,751‬‬ ‫‪2261163314‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪725240‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪1,265‬‬ ‫‪917428909‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪735766‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪719116‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫‪734119‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪1315807907‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪1,804‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪665132840‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1297285033‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪517553997‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪432,446‬‬ ‫‪1181473193‬‬ ‫‪78‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪734429‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪473706405‬‬ ‫‪60‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪726793‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪729401‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫ن‬ ‫بانک پارسیا ‬ ‫‪726403‬‬ ‫‪727631‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪379,532‬‬ ‫‪644942261‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪284412854‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪252312649‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪462‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه‪93‬‬ ‫‪734917‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪729227‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪736416‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪196‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابان ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفندماه‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪727207‬‬ ‫‪728459‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن خردادماه‪93‬‬ ‫‪735143‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫بانک اقتصادنوین ‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪3163034327‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪174209849‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫بانک کارافرین ‬ ‫‪318‬‬ ‫‪84,903‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذر ماه ‪92‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪720780‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1,071,543‬‬ ‫‪168,517‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی ‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1,301,484‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪136,589‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪218,520‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫بیمه اتکایی ایرانیان‬ ‫‪1762‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪25,690‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪7444‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫کشتیرانی دریای خزر‬ ‫‪9117‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1183‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪1218‬‬ ‫بیمه دی‬ ‫بیمه میهن‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫بیمه سامان‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی ‬ ‫حمل و نقل ابی ‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪229883398‬‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪727808‬‬ ‫‪335969570‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪418676165‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1,184,997‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ‪93‬‬ ‫‪244202511‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪177015503‬‬ ‫‪722904‬‬ ‫‪729649‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪500610042‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪304362713‬‬ ‫‪576,224‬‬ ‫‪144337499‬‬ ‫‪59831253‬‬ ‫‪197236056‬‬ ‫‪98509119‬‬ ‫‪125415690‬‬ ‫‪2133469774‬‬ ‫‪229889514‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2291033369‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪165880270‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪676733058‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪158,819‬‬ ‫‪191759063‬‬ ‫‪207,692‬‬ ‫‪928379935‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪60780436‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪36,240‬‬ ‫‪36,097‬‬ ‫‪489458538‬‬ ‫‪231213983‬‬ ‫‪45275741‬‬ ‫‪55568087‬‬ ‫‪98,611‬‬ ‫‪88,487‬‬ ‫‪898989204‬‬ ‫‪149031790‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪62,479‬‬ ‫حمل و نقل ابی ‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات ‪1,205‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪113,051‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‬ ‫‪1,120,796‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪54,429‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی ‪291,698‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪225,679‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪1,959,534‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪87861275‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪36,097‬‬ ‫ خوردگی تکین کو‬ ‫کنترنل بافق ‬ ‫معاد‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪479,907‬‬ ‫‪25,690‬‬ ‫‪74,246‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪10154‬‬ ‫‪90,973‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫خرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی ‬ ‫‪26,613‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪62,479‬‬ ‫‪465105826‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪98,611‬‬ ‫‪898989204‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ن‬ ‫معادن منگنزایرا ‬ ‫ چادرملو)‬ ‫سهامی عام‬ ‫گروه مپنا (‬ ‫ وصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫پارس خودرو‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫زامیاد‬ ‫ن‬ ‫نوسازی وساختمان تهرا ‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫ایران خودرودیزل ‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫سایپا‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫رینگ سازی مشهد‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫ن‬ ‫صنایع ریخته گری ایرا ‬ ‫ن‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایرا ‬ ‫ن‬ ‫اهنگری تراکتورسازی ایرا ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫سرمایه گذاری رنا(هلدینگ ‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن اور‬ ‫ح ‪ .‬عمران وتوسعه فارس ‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫سخت اژند‬ ‫مهرکام پارس ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫ن‬ ‫موتورسازان تراکتورسازی ایرا ‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫فنرسازی خاور‬ ‫سرمایه گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫مهندسی نصیرماشین ‬ ‫ن‬ ‫ گذاری توسعه اذربایجا ‬ ‫سرمای‬ ‫فنرسازهی زر‬ ‫نی مسکن ‬ ‫سرمایه‬ ‫ گذار ‬ ‫رادیاتور ایرا‬ ‫ن‬ ‫سامان گستراصفها ‬ ‫کمک فنرایندامین ‬ ‫الکتریک خودرو شرق ‬ ‫افست ‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫ن‬ ‫ریخته گری تراکتورسازی ایرا ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫محورسازان ایران خودرو‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫ن‬ ‫قطعات اتومبیل ایرا ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫بانک تجارت‬ ‫نیرو محرکه ‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫سازه پویش ‬ ‫بانک دی‬ ‫ن‬ ‫لنت ترمزایرا ‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫سایپااذین ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫ایران ارقام ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫ح ‪ .‬ایران ارقام ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫خدمات انفورماتیک ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫افرانت‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫بانک انصار‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫پارس الکتریک ‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫ب‬ ‫صنایع اذرا ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫ح ‪ .‬ماشین سازی اراک ‬ ‫ن‬ ‫بانک پارسیا ‬ ‫ماشین سازی اراک ‬ ‫صنعتی اما‬ ‫جام دارو‬ ‫ن‬ ‫المیرا ‬ ‫سایپاشیشه ‬ ‫فراورده های نسوزاذر‬ ‫ن‬ ‫فراورده های نسوزایرا ‬ ‫کارخانجات تولیدی شیشه رازی ‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫ن‬ ‫پشم شیشه ایرا ‬ ‫فراورده های نسوز پارس ‬ ‫بازرگانی و تولیدی مرجان کار‬ ‫ن‬ ‫شیشه همدا ‬ ‫پارس سرام ‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪6963‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪2318‬‬ ‫‪737706‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪736642‬‬ ‫‪5759‬‬ ‫‪736273‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪20858‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪735088‬‬ ‫‪732619‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪734791‬‬ ‫‪4384‬‬ ‫‪735766‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪719116‬‬ ‫‪12022‬‬ ‫‪725240‬‬ ‫‪4068‬‬ ‫‪734119‬‬ ‫‪2734‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪726403‬‬ ‫‪7491‬‬ ‫‪734429‬‬ ‫‪727631‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪726793‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪3426‬‬ ‫‪11564‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪3853‬‬ ‫‪9534‬‬ ‫‪8780‬‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪5548‬‬ ‫‪2918‬‬ ‫ن‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگ صنعت ومعد ‬ ‫لیزینگ خودروغدیر‬ ‫‪2194‬‬ ‫سرمایه گذاری سایپا‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه ‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫ح‪.‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪32,070‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,117‬‬ ‫سایر محصوالت کانی غیرفلزی ‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سایر واسطه گریهای مالی ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سرمایه گذاریها ‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪5078973078‬‬ ‫‪397457325‬‬ ‫‪622527061‬‬ ‫‪391,181‬‬ ‫‪176,795‬‬ ‫‪268,107‬‬ ‫‪111,025‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1053049657‬‬ ‫‪2551712019‬‬ ‫‪211864360‬‬ ‫‪889096901‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪64817905‬‬ ‫‪2322250804‬‬ ‫‪489067543‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪84789298‬‬ ‫‪1386783953‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪5971256200‬‬ ‫‪19233630725‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪179845563‬‬ ‫‪392988408‬‬ ‫‪753905710‬‬ ‫‪261995268‬‬ ‫‪10861505757‬‬ ‫‪6903947123‬‬ ‫‪7073438446‬‬ ‫‪4427659977‬‬ ‫‪5222580229‬‬ ‫‪2289939109‬‬ ‫‪3815271607‬‬ ‫‪1740529682‬‬ ‫‪5096057290‬‬ ‫‪965682449‬‬ ‫‪1869990662‬‬ ‫‪924579810‬‬ ‫‪2820908436‬‬ ‫‪822368945‬‬ ‫‪1604323925‬‬ ‫‪383975080‬‬ ‫‪6388151294‬‬ ‫‪278980196‬‬ ‫‪1112085879‬‬ ‫‪231073120‬‬ ‫‪1233349727‬‬ ‫‪74926255‬‬ ‫‪222386166‬‬ ‫‪1642947957‬‬ ‫‪300762723‬‬ ‫‪364008257‬‬ ‫‪175800092‬‬ ‫‪87861275‬‬ ‫‪420116344‬‬ ‫‪1087603124‬‬ ‫‪847961029‬‬ ‫‪2018304‬‬ ‫‪130861676‬‬ ‫‪21932000‬‬ ‫‪175803287‬‬ ‫‪16092425‬‬ ‫‪231534961‬‬ ‫‪151743099‬‬ ‫‪1436977238‬‬ ‫‪78477116‬‬ ‫‪31486025‬‬ ‫‪15534621246‬‬ ‫‪162512703‬‬ ‫‪11796728009‬‬ ‫‪606435390‬‬ ‫‪7671234783‬‬ ‫‪46430598‬‬ ‫‪3493892828‬‬ ‫‪107961760‬‬ ‫‪2733046826‬‬ ‫‪22181050‬‬ ‫‪3814515093‬‬ ‫‪94156600‬‬ ‫‪2422797242‬‬ ‫‪25827000‬‬ ‫‪1636131347‬‬ ‫‪181750‬‬ ‫‪4209839789‬‬ ‫‪1222750‬‬ ‫‪1315807907‬‬ ‫‪756795853‬‬ ‫‪199709977‬‬ ‫‪802391545‬‬ ‫‪516127524‬‬ ‫‪665132840‬‬ ‫‪533205412‬‬ ‫‪2261163314‬‬ ‫‪81815103‬‬ ‫‪1297285033‬‬ ‫‪77938896‬‬ ‫‪917428909‬‬ ‫‪63049572‬‬ ‫‪517553997‬‬ ‫‪16849527‬‬ ‫‪1181473193‬‬ ‫‪304362713‬‬ ‫‪9807914528‬‬ ‫‪473706405‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪847‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪500610042‬‬ ‫‪9038626056‬‬ ‫‪244202511‬‬ ‫‪1212123200‬‬ ‫‪644942261‬‬ ‫‪991088949‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪25628016‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪114425760‬‬ ‫‪1,302,506‬‬ ‫‪1507166475‬‬ ‫‪1685485253‬‬ ‫‪2354025237‬‬ ‫‪358013763‬‬ ‫‪592575790‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪798250000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7,363‬‬ ‫‪41228900‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪79,543‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪406046305‬‬ ‫‪3055000‬‬ ‫‪1407150‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28,708,665‬‬ ‫‪27273231750‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪2,218,200‬‬ ‫‪808904343‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪407,414‬‬ ‫‪893885981‬‬ ‫‪4,268,828‬‬ ‫‪1,670,274‬‬ ‫‪367,372‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪5,152,363‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,121,201‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪7547300‬‬ ‫‪4570150808‬‬ ‫‪2357148652‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪465105826‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,346,836‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪55568087‬‬ ‫‪2999000‬‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪5337‬‬ ‫‪365‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر ‬ ‫‪96,881‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪422,425‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪58,727‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری ‬ ‫‪13,669‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪21,058‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪71,239‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪14,060,444‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪408,374‬‬ ‫‪13.88‬‬ ‫‪3,552,595‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪13,943‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪18,855‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪3,712‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪12,702‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪4,172,100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪45,912‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,163,828‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪933,371‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,409,775‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫رایانه و فعالیت های وابسته به ان ‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪90,243‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪117,743‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪177,868‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1,504,751‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪75,999‬‬ ‫‪-4.52‬‬ ‫‪1,804‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪6,203‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1,265‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪6,262‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪432,446‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی ‬ ‫‪419‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1,309,302‬‬ ‫‪4.26‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزی ‬ ‫‪688‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪3,404,789‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪887,198‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪379,532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪344,466‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫ن‬ ‫لیزینگ ایرا ‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪31,223‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪247,816‬‬ ‫‪3824‬‬ ‫‪950‬‬ ‫ن‬ ‫لیزینگ صنعت ومعد ‬ ‫خدمات فنی و مهندسی ‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪32,468‬‬ ‫‪335,500‬‬ ‫‪159,449‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫ن‬ ‫صنایع خاک چینی ایرا ‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪93,741‬‬ ‫‪7786‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪115,574‬‬ ‫‪3,992,852‬‬ ‫‪80,985‬‬ ‫‪111,866‬‬ ‫‪187,059‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪7414‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ‬ ‫خودرو و ساخت قطعات ‬ ‫‪1,512,882‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3947‬‬ ‫‪19,248,994‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪999‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت ‬ ‫‪13,536,345‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪2,821,017‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪5,247,664‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪1,445,702‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪2,023,128‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪1,816,280‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪4,820,834‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪734,308‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4,081,064‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪372,254‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪865,670‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪491,886‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪621,895‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪4536‬‬ ‫‪274,331‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪871,108‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪210,665‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪2,552,036‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪210,468‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1,071,729‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1037‬‬ ‫‪184,643‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪147,799‬‬ ‫‪-4.50‬‬ ‫‪8345‬‬ ‫‪94,375‬‬ ‫‪-8.10‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪140,781‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪479,907‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪188,313‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪107,055‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪63,998‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪39,835‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪149,618‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪298,887‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫‪207,970‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪4077‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪86,507‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪5680‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪60780436‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪45275741‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪924579810‬‬ ‫‪74926255‬‬ ‫‪4559‬‬ ‫‪7331‬‬ ‫‪2134‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪928379935‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ت‬ ‫تایدواترخاورمیانه ‬ ‫توسعه معادن وفلزا‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫ت‬ ‫ح ‪ .‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫باما‬ ‫‪39,835‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫‪94,375‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪184,643‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫‪210,665‬‬ ‫‪-8.10‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫‪491,886‬‬ ‫‪965682449‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪40426‬‬ ‫پیمانکاری صنعتی ‬ ‫‪36,240‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪3585‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪736273‬‬ ‫بانک دی‬ ‫‪734,308‬‬ ‫‪1740529682‬‬ ‫‪2289939109‬‬ ‫‪210,468‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪1,445,702‬‬ ‫‪278980196‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪6903947123‬‬ ‫‪4427659977‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫‪5971256200‬‬ ‫‪274,331‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪261995268‬‬ ‫‪822368945‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تامین ماسه ریخته گری ‬ ‫توکاریل‬ ‫‪392988408‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت ‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندری سینا‬ ‫‪40‬‬ ‫‪64817905‬‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫کشتیرانی دریای خزرس ‬ ‫ذغال سنگ نگین ط ب‬ ‫‪2551712019‬‬ ‫‪1,959,534‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪9117‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1,512,882‬‬ ‫ن‬ ‫نوسازی وساختمان تهرا ‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪207,692‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن‬ ‫‪397457325‬‬ ‫‪3,992,852‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1762‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪7444‬‬ ‫‪38‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪7547300‬‬ ‫‪889096901‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪231213983‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪218,520‬‬ ‫‪489458538‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1,233,595‬‬ ‫‪1,340,248‬‬ ‫‪1,755,873‬‬ ‫‪8940342092‬‬ ‫‪3742225019‬‬ ‫‪484532497‬‬ ‫‪98168740‬‬ ‫‪5416536291‬‬ ‫‪1664747495‬‬ ‫‪1239296355‬‬ ‫‪1681880822‬‬ ‫‪507950209‬‬ ‫‪577596920‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪115‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪2240‬‬ ‫ن‬ ‫لیزینگ صنعت ومعد ‬ ‫‪1323‬‬ ‫لیزینگ خودروغدیر‬ ‫ن‬ ‫لیزینگ ایرا ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری سایپا‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه ‬ ‫ دماوند‬ ‫ اتیه‬ ‫ح ‬ ‫س ‬ ‫ گذارن یط ب‬ ‫سرمایگه نگی‬ ‫ذغا‪ .‬ل سن‬ ‫ح‪.‬سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫‪379‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫ گذارهی مل‬ ‫نه‬ ‫سرمای‬ ‫ ریختت ه گری ‬ ‫ ماس‬ ‫تامی‬ ‫ن‬ ‫سرمایه گذاری صنعت ومعد ‬ ‫‪642‬‬ ‫‪7331‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫ توسعه ملی ‬ ‫ گذار‬ ‫سرمای‬ ‫ح ‪ .‬‬ ‫ت‬ ‫ وفلزای ‬ ‫ معادهن‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران‬ ‫ت‬ ‫ح ‪ .‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز‬ ‫باما‬ ‫ توسعه ملی ‬ ‫سرماینه گذاری‬ ‫ن‬ ‫ منگنزایرا ‬ ‫معاد‬ ‫ سپه ‬ ‫سرماییه گذار‬ ‫ چادرملو‬ ‫ وصنعتیی‬ ‫معدن‬ ‫ن‬ ‫ گذاری ملی ایرا ‬ ‫سرماینه بافق ‬ ‫معاد‬ ‫ن‬ ‫گروه صنایع بهشهرایرا ‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫سرمایه گذاری نیرو‬ ‫سرمایه گذاری پردیس‬ ‫حفاری شمال‬ ‫سرمایه گذاری بوعلی ‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪3585‬‬ ‫‪1715‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪1704‬‬ ‫صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫س‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪ .‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫نوسازی وساختمان تهرا ‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫ گذار ‬ ‫سرماینه تهرا‬ ‫سیما‬ ‫ن‬ ‫نی ساختمان ایرا ‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫ شرق ‬ ‫سیمان‬ ‫ توسعه ساختمان‬ ‫ المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمان خوزستان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪3238‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫ن‬ ‫سیمان سپاها ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان‬ ‫ح ‪ .‬عمران وتوسعه فارس ‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫سخت اژند‬ ‫سیمان شاهرود‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫ن‬ ‫سرماینه هگمتا ‬ ‫سیما‬ ‫ گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سیما‬ ‫ن‬ ‫ن توسعه اذربایجا ‬ ‫ کاروی‬ ‫سرماینه گذار‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫ مسکن ‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سیمانن خاش ‬ ‫ن‬ ‫ گستراصفها ‬ ‫ساما‬ ‫ن‬ ‫سیمان صوفیا ‬ ‫ب‬ ‫ت ن غر ‬ ‫سیما‬ ‫افس‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫بانک صادرات ایران(هلدینگ ‬ ‫سرمایه گذاری غدیر‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫بانک ملت‬ ‫سرمایه گذاری صندوق بازنشستگ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردینی ‪94‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫بانک تجارت‪ .‬گنجینه اینده روشن‬ ‫صندوق س‬ ‫پاداش سهامداری توسعه‪1‬‬ ‫صندوق س‪ .‬‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫زمین و ساختمان نسیم‬ ‫ص‪.‬س‪.‬‬ ‫بانک دی‬ ‫اعتماد افرین پارسیان‬ ‫صندوق س‪ .‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫سهام‬ ‫صندوق سرمایه گذاری اساس‪-‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫مختلط‬ ‫صندوق سرمایه گذاری صنوین‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93-‬‬ ‫‪ -93‬سهام‬ ‫ شرکت فیروزه‬ ‫صندوق شاخص‪30‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‬ ‫سهام‬ ‫صندوق سرمایه گذاری اطلس‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93-‬‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫پتروشیمی مبین‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫پاالیش نفت تهران‬ ‫بانک انصار‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‪92‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪5988‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪3655‬‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪5301‬‬ ‫‪737706‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪10788‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪10510‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪735088‬‬ ‫‪11784‬‬ ‫‪732619‬‬ ‫‪10323‬‬ ‫‪734791‬‬ ‫‪8934‬‬ ‫‪735766‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪726793‬‬ ‫‪13080‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-8.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر ‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪549,130‬‬ ‫‪2,409,775‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪2,675‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪3,430‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪1,314,580‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1,030,135‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪314,791‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪238,026‬‬ ‫‪379,532‬‬ ‫‪124,595‬‬ ‫‪25,969‬‬ ‫‪4,411‬‬ ‫‪4,319,522‬‬ ‫‪3,791,737‬‬ ‫‪631668475‬‬ ‫‪7671234783‬‬ ‫‪595035034‬‬ ‫‪3493892828‬‬ ‫‪1307581600‬‬ ‫‪1636131347‬‬ ‫‪5771356300‬‬ ‫‪4209839789‬‬ ‫‪90038100‬‬ ‫‪1315807907‬‬ ‫‪31521050‬‬ ‫‪756795853‬‬ ‫‪103230000‬‬ ‫‪802391545‬‬ ‫‪30643620‬‬ ‫‪665132840‬‬ ‫‪2261163314‬‬ ‫‪17738909357‬‬ ‫‪1297285033‬‬ ‫‪32800000000‬‬ ‫‪917428909‬‬ ‫‪517553997‬‬ ‫‪26518782245‬‬ ‫‪1181473193‬‬ ‫‪24831145927‬‬ ‫‪304362713‬‬ ‫‪6333134840‬‬ ‫‪473706405‬‬ ‫‪5031868067‬‬ ‫‪500610042‬‬ ‫‪2551723753‬‬ ‫‪244202511‬‬ ‫‪3108480247‬‬ ‫‪644942261‬‬ ‫‪1772093279‬‬ ‫‪923233451‬‬ ‫‪669015379‬‬ ‫‪199524965‬‬ ‫‪55459503‬‬ ‫‪9311071375‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪928257865‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪313,097‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪143,854‬‬ ‫‪287160169‬‬ ‫‪85,482‬‬ ‫‪248854546‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪3034‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪130,409‬‬ ‫‪105,825‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪424,043‬‬ ‫‪246969777‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ن‬ ‫قند شیرین خراسا ‬ ‫حفاری شمال‬ ‫کارخانجات قند قزوی ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫قندنقش جها ‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫ن‬ ‫قند لرستا ‬ ‫ن‬ ‫نوسازی وساختمان تهرا ‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫تولیدی گرانیت بهسرام ‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫تولیدی کاشی تکسرام ‬ ‫توریستی ورفاهی ابادگران ایران‬ ‫چینی ایران‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‬ ‫ح ‪ .‬صنایع کاشی وسرامیک سینا‬ ‫ن‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایرا ‬ ‫کاشی پارس ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک سینا‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ تایرن وتوسعه فار ‬ ‫س‬ ‫ایرا‪ .‬نعمرا‬ ‫ح ‬ ‫ یاساتایرورابر‬ ‫ایرا‬ ‫سخنت اژند‬ ‫عمران وتوسعه فارس ‬ ‫ن‬ ‫تراکتورسازی ایرا ‬ ‫ گذاری مسکن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫ن‬ ‫ گستراصفها ‬ ‫سامان‬ ‫تکنوتار‬ ‫‪505807192‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫قند و شکر ‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7547300‬‬ ‫‪25091834‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪88,487‬‬ ‫‪8,712‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54,429‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی ‪495,148‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪1,959,534‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪470,319‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪3,992,852‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪97,771‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪111,866‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪45,195‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪9298‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪32,468‬‬ ‫‪7,980‬‬ ‫‪159,449‬‬ ‫‪21,807‬‬ ‫‪19,452‬‬ ‫‪479,907‬‬ ‫‪44,720‬‬ ‫‪107,055‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات ‬ ‫‪39,835‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2,773,144‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪298,887‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪3,716,371‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر ‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری ‬ ‫‪359,426‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪21,884‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪37,328‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪7618‬‬ ‫بانک دی‬ ‫ب‬ ‫پ پارس شها ‬ ‫ح ‪ .‬الم‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪93‬‬ ‫ب‬ ‫المپ پارس شها ‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن اذرماه ‪93‬‬ ‫پارس سویچ ‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪735088‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪732619‬‬ ‫‪3909‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه‪93‬‬ ‫نیروترانس ‬ ‫‪734791‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫‪735766‬‬ ‫‪6016‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه ‪92‬‬ ‫ن‬ ‫فیبر ایرا ‬ ‫‪719116‬‬ ‫‪3249‬‬ ‫‪725240‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن ابانماه‪93‬‬ ‫ن‬ ‫موتوژ ‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن مرداد ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن مهرماه‪93‬‬ ‫پلی اکریل ‬ ‫بانک انصار‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن دی ماه ‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪734119‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪726403‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪734429‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪727631‬‬ ‫‪4913‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫‪726793‬‬ ‫‪5802‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪3189‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪10385‬‬ ‫ن‬ ‫بانک پارسیا ‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫ح ‪ .‬نیروکلر‬ ‫تولیدمواداولیه والیاف مصنوعی ‬ ‫ن‬ ‫پتروشیمی ابادا ‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪3322‬‬ ‫گروه صنعتی پاکشو‬ ‫‪9967‬‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫‪16999‬‬ ‫ن‬ ‫پاکسا ‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫محصوالت چوبی ‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫محصوالت شیمیایی ‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫دوده صنعتی پارس ‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫لبنیات پاک ‬ ‫‪17300‬‬ ‫‪21007‬‬ ‫ح ‪ .‬کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪1640‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫‪4124‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪3698‬‬ ‫‪5084‬‬ ‫‪7161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪-8.70‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪33290000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مارگارین ‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪25091834‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫گلوکوزا ‬ ‫‪14,060,444‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪933,371‬‬ ‫‪38,913‬‬ ‫‪2,409,775‬‬ ‫‪60,535‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪7,347‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪18,050‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪71659500‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪1,363,347‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪1,386,988‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪382,797‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪528,038‬‬ ‫‪289,148‬‬ ‫‪340,656‬‬ ‫‪94,540‬‬ ‫‪121,754‬‬ ‫‪13,916‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪3814515093‬‬ ‫‪6242531430‬‬ ‫‪2422797242‬‬ ‫‪8166705766‬‬ ‫‪1636131347‬‬ ‫‪142034200‬‬ ‫‪4209839789‬‬ ‫‪80896342‬‬ ‫‪1315807907‬‬ ‫‪45637055‬‬ ‫‪756795853‬‬ ‫‪67567000‬‬ ‫‪802391545‬‬ ‫‪12055750‬‬ ‫‪665132840‬‬ ‫‪1989168‬‬ ‫‪1297285033‬‬ ‫‪84994297‬‬ ‫‪917428909‬‬ ‫‪304362713‬‬ ‫‪3081381767‬‬ ‫‪473706405‬‬ ‫‪2159132916‬‬ ‫‪500610042‬‬ ‫‪1872160069‬‬ ‫‪244202511‬‬ ‫‪3063586268‬‬ ‫‪360837912‬‬ ‫‪22,215‬‬ ‫‪57,963‬‬ ‫‪7,169‬‬ ‫‪4,922‬‬ ‫‪1131659232‬‬ ‫‪256598684‬‬ ‫‪2070440202‬‬ ‫‪275786096‬‬ ‫‪183581957‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪59241192‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪363482341‬‬ ‫‪53627210‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17,583‬‬ ‫‪172435035‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪10000110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪30,830‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,647,126‬‬ ‫‪67365400‬‬ ‫‪31140000000‬‬ ‫‪9979000‬‬ ‫‪1784929149‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪42497‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪254421291‬‬ ‫‪373,734‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2675121435‬‬ ‫‪3249‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪131910080‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪193,831‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3493892828‬‬ ‫‪499523325‬‬ ‫‪2733046826‬‬ ‫‪799399731‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪7671234783‬‬ ‫‪1067073‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11796728009‬‬ ‫‪3083840‬‬ ‫‪988,007‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪6,080,741‬‬ ‫‪432,446‬‬ ‫‪3,661,459‬‬ ‫‪46,992‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪781173213‬‬ ‫‪16092425‬‬ ‫‪56272828‬‬ ‫‪517553997‬‬ ‫‪12377699153‬‬ ‫‪1181473193‬‬ ‫‪5615692931‬‬ ‫‪1,804‬‬ ‫‪27,145‬‬ ‫‪1,265‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3266025638‬‬ ‫‪2018304‬‬ ‫‪836200071‬‬ ‫‪21932000‬‬ ‫‪1,504,751‬‬ ‫‪38,152‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪87861275‬‬ ‫‪13724913299‬‬ ‫‪1087603124‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2261163314‬‬ ‫محصوالت غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر ‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪202726658‬‬ ‫‪364008257‬‬ ‫‪97,084‬‬ ‫‪11528‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪231073120‬‬ ‫‪702232984‬‬ ‫‪74926255‬‬ ‫‪82582182‬‬ ‫‪1642947957‬‬ ‫‪973589249‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫گلتاش ‬ ‫‪2289939109‬‬ ‫‪2396128088‬‬ ‫‪1740529682‬‬ ‫‪2225814418‬‬ ‫‪965682449‬‬ ‫‪304969060‬‬ ‫‪924579810‬‬ ‫‪60198880‬‬ ‫‪822368945‬‬ ‫‪504951474‬‬ ‫‪383975080‬‬ ‫‪26066898‬‬ ‫‪278980196‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪17961‬‬ ‫پارس پامچال ‬ ‫‪14476857‬‬ ‫‪6903947123‬‬ ‫‪26250210‬‬ ‫‪4427659977‬‬ ‫‪137,954‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪7699‬‬ ‫‪72083800‬‬ ‫‪5971256200‬‬ ‫‪23261880‬‬ ‫‪426452270‬‬ ‫نیروکلر‬ ‫پتروشیمی خارک ‬ ‫‪84789298‬‬ ‫‪12540695‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2839‬‬ ‫ن‬ ‫صنایع شیمیایی ایرا ‬ ‫‪489067543‬‬ ‫‪53947738‬‬ ‫‪261995268‬‬ ‫‪25541970‬‬ ‫‪126,871‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪6269‬‬ ‫‪392988408‬‬ ‫‪142472211‬‬ ‫‪64817905‬‬ ‫‪17649569‬‬ ‫‪1320486661‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪638652522‬‬ ‫‪2551712019‬‬ ‫‪419689331‬‬ ‫‪889096901‬‬ ‫‪131039255‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪379,532‬‬ ‫‪163,449‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪8264‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪397457325‬‬ ‫‪644942261‬‬ ‫‪511190151‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12,112‬‬ ‫‪21,058‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪194,576‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫ماشین االت و دستگاه های برقی ‪3,712‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪736273‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21294796‬‬ ‫‪15534621246‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫ ترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫صنایع جوشکاب یزد‬ ‫‪149031790‬‬ ‫‪19689533‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪4,172,100‬‬ ‫‪779,564‬‬ ‫‪2,163,828‬‬ ‫‪1,071,989‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪79267801‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13,665‬‬ ‫‪422,425‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن فروردین‪94‬‬ ‫ابسال ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اسفند ‪93‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪36853573‬‬ ‫‪1436977238‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪736642‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫سرما افرین ‬ ‫ح ‪ .‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫کشت وصنعت پیاذر‬ ‫‪16‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‬ ‫‪-8.70‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪3,552,595‬‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪79267801‬‬ ‫‪8,712‬‬ ‫‪35696‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪20935628‬‬ ‫‪33290000‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫ماشین سازی نیرومحرکه ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت‪94‬‬ ‫پگاه اذربایجان غربی ‬ ‫‪26‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪737706‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫سرما افرین ‬ ‫‪531846223‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪46,677‬‬ ‫‪19689533‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪4949‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫پتروشیمی فناوران‬ ‫‪107624645‬‬ ‫‪52,253‬‬ ‫گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ‬ ‫‪505807192‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫قند مرودش ‬ ‫معادن باف‬ ‫قت ‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫شکرشاهرود‬ ‫ وصنعتی چادرملو‬ ‫معدنی‬ ‫ن‬ ‫قندهکمتا ‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-5.14‬‬ ‫‪75,617‬‬ ‫‪90,973‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪12,571‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪26,613‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪13,588‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪923‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ‬ ‫‪23,188‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪1,512,882‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3947‬‬ ‫‪17,880‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت ‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪10115‬‬ ‫‪2,821,017‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪7,310‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪3769‬‬ ‫‪1,445,702‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫کاشی و سرامیک ‬ ‫‪1,816,280‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪876,249‬‬ ‫‪-4.14‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪734,308‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪1,941,416‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪372,254‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪135,240‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪491,886‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪28,143‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪274,331‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪63,926‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪210,665‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪5,577‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪4910‬‬ ‫‪210,468‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫الستیک و پالستیک ‬ ‫‪184,643‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪243,526‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪2884‬‬ ‫‪94,375‬‬ ‫‪-8.10‬‬ ‫‪794‬‬ ‫ن‬ ‫ منگنزایرا ‬ ‫معادن‬ ‫ن‬ ‫قنداصفها ‬ ‫‪87‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪175,303‬‬ ‫ت‬ ‫ح ‪ .‬توسعه معادن وفلزا ‬ ‫فراوردههای غذایی وقند چهارمحال‬ ‫باما‬ ‫فراورده های غدایی وقندپیرانشهر‬ ‫پتروشیمی فارابی ‬ ‫‪593244349‬‬ ‫‪20935628‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪8662‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪57,153‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪7331‬‬ ‫ن‬ ‫معدنی امالح ایرا ‬ ‫‪42‬‬ ‫‪146175663‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪2634‬‬ ‫‪9724‬‬ ‫‪175,303‬‬ ‫‪-5.14‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪531846223‬‬ ‫‪75,617‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪659037743‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪843,197‬‬ ‫‪744,580‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3981509064‬‬ ‫‪1280373467‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪4117218369‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫ توسع ‬ ‫ی ایرا‬ ‫کمبای‬ ‫ن‬ ‫نه اذربایجا ‬ ‫ سازی‬ ‫ن گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫ن توشه ‬ ‫ مسکس‬ ‫ گذاریی پار‬ ‫سرمای‬ ‫سرمایهه گذار‬ ‫‪1,447,898‬‬ ‫‪2,970,933‬‬ ‫‪2977327161‬‬ ‫اخرین قیمت‬ ‫‪879‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2326‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪2741270505‬‬ ‫‪4594‬‬ ‫ن‬ ‫فراوری موادمعدنی ایرا ‬ ‫‪6066450‬‬ ‫‪16092425‬‬ ‫‪1193550‬‬ ‫‪277‬‬ ‫صنایع الستیکی سهند‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪424,043‬‬ ‫‪248854546‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -235‬پیاپی ‪26 1553‬‬ ‫‪146175663‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪2558‬‬ ‫‪57,153‬ژوئن ‪ -2015‬شماره‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪7 -1436‬‬‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪1394‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪107624645‬‬ ‫‪46,677‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪2634‬‬ ‫‪44033273‬‬ ‫‪2018304‬‬ ‫‪3580680‬‬ ‫‪21932000‬‬ ‫‪157676200‬‬ ‫‪87861275‬‬ ‫‪66752200‬‬ ‫‪1087603124‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪4179‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪4618‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪671435369‬‬ ‫‪2155429593‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ ‬ ‫‪80889349‬‬ ‫‪1642947957‬‬ ‫‪131104445‬‬ ‫‪364008257‬‬ ‫‪154441558‬‬ ‫‪231073120‬‬ ‫‪160499912‬‬ ‫‪74926255‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪1,120,714‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1137418010‬‬ ‫‪383975080‬‬ ‫‪331484491‬‬ ‫‪278980196‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪965682449‬‬ ‫‪333711756‬‬ ‫‪924579810‬‬ ‫‪1044574836‬‬ ‫‪822368945‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10847941240‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪3315972‬‬ ‫‪2289939109‬‬ ‫‪10081000‬‬ ‫‪1740529682‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪3331670‬‬ ‫‪6903947123‬‬ ‫‪3226400‬‬ ‫‪4427659977‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫ن‬ ‫فروسیلیس ایرا ‬ ‫‪33,215‬‬ ‫‪2,163,828‬‬ ‫‪121,210‬‬ ‫‪933,371‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2558‬‬ ‫‪17860000‬‬ ‫‪5971256200‬‬ ‫‪2161744‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪85,482‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪3585‬‬ ‫‪3146‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪2733046826‬‬ ‫‪8196700000‬‬ ‫‪3814515093‬‬ ‫‪345441900‬‬ ‫‪2422797242‬‬ ‫‪2,059,051‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪9085362‬‬ ‫‪84789298‬‬ ‫‪12024100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫ت‬ ‫قند نیشابورن وفلزا ‬ ‫توسعه معاد‬ ‫‪304‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪5642‬‬ ‫‪282697850‬‬ ‫‪489067543‬‬ ‫‪246185345‬‬ ‫‪261995268‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪149811218‬‬ ‫‪392988408‬‬ ‫‪213523546‬‬ ‫‪64817905‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪39‬‬ ‫نوردوقطعات فوالد ‬ ‫ی‬ ‫تامین ماسه ریخته گری ‬ ‫‪227,659‬‬ ‫‪21,058‬‬ ‫‪474,943‬‬ ‫‪14,060,444‬‬ ‫‪335,243‬‬ ‫‪3,552,595‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫‪158872925‬‬ ‫‪2551712019‬‬ ‫‪188441535‬‬ ‫‪889096901‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪257‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫ن‬ ‫فراوری موادمعدنی ایرا ‬ ‫‪1205086096‬‬ ‫‪15534621246‬‬ ‫‪1180043790‬‬ ‫‪11796728009‬‬ ‫‪1,458,068‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ ‬ ‫ن ط بس ‬ ‫س نگی‬ ‫ سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫ ایرا ‬ ‫فروسیلی‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1,754‬‬ ‫‪422,425‬‬ ‫‪2,438,829‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪162‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪5744350‬‬ ‫‪1436977238‬‬ ‫‪13224‬‬ ‫فلزات اساسی ‬ ‫‪575617234‬‬ ‫‪397457325‬‬ ‫‪380641922‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ح‪.‬فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪507950209‬‬ ‫‪149031790‬‬ ‫‪577596920‬‬ ‫‪7547300‬‬ ‫‪211‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع‬ ‫ن‬ ‫ سازی ایرا ‬ ‫پم‬ ‫افسپت ‬ ‫‪17792‬‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪2,120‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫ح‪.‬فوالد الیاژی ایران‬ ‫‪21,510‬‬ ‫‪298,887‬‬ ‫‪9,381‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪37,602‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫‪46,272‬‬ ‫‪107,055‬‬ ‫‪70,996‬‬ ‫‪39,835‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫شرکتهای چند رشته ای صنعتی ‬ ‫بانکها و موسسات اعتباری ‬ ‫ح‪.‬هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه‬ ‫سرمایه گذاری توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪48,528‬‬ ‫‪184,643‬‬ ‫‪115,780‬‬ ‫‪94,375‬‬ ‫‪45,298‬‬ ‫‪479,907‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫ن‬ ‫الومینیوم ایرا ‬ ‫‪898,951‬‬ ‫‪210,665‬‬ ‫‪323,362‬‬ ‫‪210,468‬‬ ‫‪173,900‬‬ ‫ن‬ ‫لوله وماشین سازی ایرا ‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫‪372,254‬‬ ‫‪539,713‬‬ ‫‪491,886‬‬ ‫‪426,639‬‬ ‫‪274,331‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪1221‬‬ ‫کالسیمین ‬ ‫‪2,286‬‬ ‫‪1,816,280‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪734,308‬‬ ‫‪7952‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪726403‬‬ ‫نورد الومینیوم ‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫انبوه سازی‪ ،‬امالک و مستغالت ‪1,261‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,170‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,821,017‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪1,445,702‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3,334,927‬‬ ‫‪432,446‬‬ ‫‪8,282,189‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪144,188‬‬ ‫‪90,973‬‬ ‫‪5,964‬‬ ‫‪26,613‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪1,265‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای ‬ ‫‪705‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪734119‬‬ ‫پاالیش نفت تبریز‬ ‫ن‬ ‫ملی سرب وروی ایرا ‬ ‫‪97,060‬‬ ‫‪111,866‬‬ ‫‪127,025‬‬ ‫‪32,468‬‬ ‫‪183,804‬‬ ‫‪159,449‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪3216‬‬ ‫‪719116‬‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪725240‬‬ ‫‪7814‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪896,395‬‬ ‫‪54,429‬‬ ‫‪371,214‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخارواب گرم ‪1,504,751‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪5,516,247‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1,804‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫پاالیش نفت شیراز‬ ‫ن‬ ‫ملی صنایع مس ایرا ‬ ‫‪447,741‬‬ ‫‪479292394‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,340,248‬‬ ‫‪88,487‬‬ ‫‪1,755,873‬‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪240,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪736642‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ‪3,712‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪736273‬‬ ‫‪819,670‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4,172,100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪7410‬‬ ‫ح ‪ .‬مس شهیدباهنر‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫‪1,121,201‬‬ ‫‪1681880822‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1,233,595‬‬ ‫‪1239296355‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪430‬بورس و بازار‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪1664747495‬‬ ‫سرمایه گذاری توکافوالد(هلدینگ‬ ‫صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1,346,836‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫سیمان‪ ،‬اهک و گچ ‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪98168740‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5,152,363‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪893885981‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5416536291‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی ‬ ‫‪302,580‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪1,959,534‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪190,433‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪3,992,852‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪4661‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1669‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫الومراد‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫‪10129‬‬ ‫نفت پارس ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪3423‬‬ ‫‪2941‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫امتیازتسهیالت مسکن شهریورماه‪93‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن شهریور ‪92‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4849‬‬ ‫‪734429‬‬ ‫‪4884‬‬ ‫‪727631‬‬ ‫پاالیش نفت الوان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن بهمنماه ‪92‬‬ ‫ن‬ ‫ک بهرا ‬ ‫بانت‬ ‫نف‬ ‫ن‬ ‫ پارسیا ‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ‬ ‫‪23,300‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪1,512,882‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3947‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫ گذاریی بهمن ‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫ شاهد‬ ‫ن‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاری ملی ایرا ‬ ‫شهر سازی و خانه سازی باغمیشه‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سرمایه گذاریها ‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪367,372‬‬ ‫‪484532497‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪407,414‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1,670,274‬‬ ‫‪3742225019‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ن‬ ‫الومینیوم ایرا ‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫‪5642‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪105,825‬‬ ‫‪593244349‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪450,136‬‬ ‫‪360,984‬‬ ‫‪263,783‬‬ ‫‪291,549‬‬ ‫‪105,977‬‬ ‫‪4,855‬‬ ‫‪1620210659‬‬ ‫‪1664767811‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1835245524‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪552035770‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪947162722‬‬ ‫‪279695165‬‬ ‫‪197588790‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫نگاهی به بازار های بورس کاال‬ ‫رونق صادرات در بازار نقدی؛ رکود معامالت در اتی سکه‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬روز گذشته ت��االر صادراتی‬ ‫ب��ورس کاالی ایران شاهد عرضه ‪100‬هزار تن‬ ‫سنگ اهن دانه بندی مجتمع سنگ اهن فالت‬ ‫مرکزی ایران به قیمت پایه ‪ 32‬دالر در هر تن‬ ‫بود‪ .‬براس��اس این گزارش روز گذشته ‪46‬هزار‬ ‫تن سبد میلگ��رد و تیراهن شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان به قیمت ‪15‬هزار ریال در هر کیلوگرم‬ ‫و به صورت سلف و ‪ 110‬تن سبد میلگرد ‪ 28‬تا‬ ‫‪ 14‬مجتمع فوالد خراسان در تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی بورس ک��االی ایران عرضه‬ ‫شد‪ .‬این گزارش حاکی است‪111 ،‬هزار و ‪790‬‬ ‫تن ذرت دانه ای استان های مرکزی‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قزوی��ن‪ ،‬سمنان و خراسان‬ ‫رض��وی‪ 790 ،‬ت��ن برنج هاشم��ی استان های‬ ‫مازن��دران و گلس��تان‪4 ،‬هزار ت��ن برنج طارم‬ ‫استان ه��ای مازن��دران و گلس��تان‪4 ،‬هزار تن‬ ‫گن��دم دوروم استان های ف��ارس‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫کرم��ان و کهگیلویه و بویراحمد‪ 400،‬تن برنج‬ ‫واردات��ی هندوستان و ‪ 400‬ت��ن برنج وارداتی‬ ‫تایلن��د و ‪ 500‬تن شکر سفید شرکت کش��ت‬ ‫و صنعت جوین در تاالر محصوالت کشاورزی‬ ‫بورس کاالی ای��ران عرضه شد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫‪6‬ه��زار و ‪ 900‬ت��ن قی��ر و عای��ق رطوبتی در‬ ‫تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫همچنین تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی‬ ‫بورس ک��االی ایران در این روز عرضه های ‪86‬‬ ‫هزار و ‪ 822‬تن انواع کاال را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به بازار اتی‬ ‫قیمت اونس دیروز در بازارهای جهانی بعد از‬ ‫انتشار گزارش وزارت کار امریکا به پایین ترین‬ ‫سط��ح خ��ود در ‪ 5‬هفته اخیر رسی��د و برای‬ ‫سومین هفته متوالی با کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫انتش��ار امارهای اقتصادی که نشانگر بهبود‬ ‫اوض��اع در امریکاست تاثیر زی��ادی بر افزایش‬ ‫ارزش دالر و اف��ت قیم��ت ط�لا داشته است‪،‬‬ ‫به طوری که قیمت هر اونس طال روز گذشته به‬ ‫مرز ‪ 1178‬دالر رسید که نزدیک به پایین ترین‬ ‫سط��ح در ‪ 5‬هفت��ه اخیر بوده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که قیمت طال در این روز برای‬ ‫لحظاتی به کمتر از ‪ 1172‬دالر هم رسیده بود‪.‬‬ ‫به عقیده برخ��ی تحلیلگ��ران احتمال افت‬ ‫بیش��تر قیمت ط�لا وج��ود دارد به طوری که‬ ‫اگر اونس ب��ه سط��ح ‪ 1200‬دالری برنگردد‪،‬‬ ‫قیم��ت طال به زودی به کمت��ر از ‪ 1171‬دالر‬ ‫نیز کاه��ش یابد و با ادامه ای��ن روند رسیدن‬ ‫ط�لا به قیم��ت ‪ 1143‬دالر در هر اونس برای‬ ‫کوتاه م��دت دور از ذه��ن نیس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫سیاوش سلیمانی‪ ،‬یکی از کارشناسان بازار اتی‬ ‫سکه پیش بینی می کند که روند معامالتی اتی‬ ‫سکه در معامالت هفته جاری در بورس کاالی‬ ‫ایران به دو دلیل با کاهش روبه رو خواهد شد؛‬ ‫نخس��ت اینکه با توجه به رشد نسبی تقاضا در‬ ‫هفته های اخیر به نظ��ر می رسد که از ابتدای‬ ‫هفت��ه جاری حجم تقاضا کاه��ش یابد و دوم‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود روند فعلی قیمت اونس با‬ ‫شروع معامالت بازارهای جهانی از روز دوشنبه‬ ‫ادامه یابد که این موضوع نیز عاملی تاثیر گذار‬ ‫بر قیمت سکه در بازار داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتی‪ ،‬میزبان مهمانی جدید‬ ‫ام��ا روز گذشت��ه پ��س از تصوی��ب اجرای‬ ‫مکانیس��م قیم��ت تضمین��ی به ج��ای خرید‬ ‫تضمینی محصوالت کشاورزی از طریق بورس‬ ‫ک��االی ایران در هی��ات دولت‪ ،‬نم��اد گواهی‬ ‫سپرده کاالیی ج��و در سامانه معامالت بورس‬ ‫درج شد تا رفته رفته با حمایت دولت و توسعه‬ ‫نظام انبارداری بورس کاال‪ ،‬انگیزه معامله گران‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ت��االر محصوالت کش��اورزی‬ ‫افزای��ش یاب��د‪ .‬مدیرعامل کارگ��زاری اقتصاد‬ ‫بی��دار در ای��ن زمینه به پایگ��اه خبری بورس‬ ‫کاالی ایران گفت‪ :‬براس��اس ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪ 33‬قانون افزایش بهره وری کش��اورزی‪،‬‬ ‫کش��اورزان به جای تحوی��ل محصول خود به‬ ‫دولت و دریافت وجه‪ ،‬محصول خود را به یکی‬ ‫از انباره��ای پذیرش شده ب��ورس کاالی ایران‬ ‫تحوی��ل داده و قبض انب��ار دریافت می کنند‪،‬‬ ‫سپس محصول خود را به پش��توانه قبض انبار‬ ‫در بورس کاالی ایران به فروش می رسانند‪ .‬به‬ ‫گفته حس��ن رضایی پور قب��ض سپرده کاالیی‬ ‫می تواند چندین بار خرید و فروش شود بدون‬ ‫انک��ه نیازی به جا به جایی محص��ول از انبارها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫شرح‬ ‫برنج طارم‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫شکر سفید‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪56,300‬‬ ‫حجم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫سبد میلگرد ‪28‬تا‪A3-14‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫اتی‬ ‫بازار‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫تاریخ‬ ‫درصد تغییر قیمت تسویه‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫سبز ایتحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره‬ ‫ذرت دانه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪75,000,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫سبز ایتحویل خرداد ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی زیره‬ ‫ذرت دانه‬ ‫‪01‬‬ ‫‪75,400,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫طال ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0 2,165,100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,415,000‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫طال ای‬ ‫ذرت دانه‬ ‫تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫قرارداد اتی سکه‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5,5002,446,700,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪9,415,769‬‬ ‫تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل تیر ماه ‪1394‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫قرارداد اتی زیره سبز تحویل شهریور ‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪9,422,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,405,862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪942,100,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,727,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪77,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,153,000,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,558,889‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫طال دورم‬ ‫قرارداد اتی سکه گندم‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 4,587,350,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,566,944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫مادر ‪0.03‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫طال دورم‬ ‫قرارداد اتی سکه گندم‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪0 9,660,150,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,564,505‬‬ ‫تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫مادر ‪0.15‬‬ ‫طال‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه قیر‬ ‫تحویل شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2988,976,800,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪9,549,787‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,648,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪16,133,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪19,488,750,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,362,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,780,882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,795,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,775,708‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪0.2‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪0.05‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫‪ 6070‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫‪998‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪790100,260,850,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪10,045,574‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-0.17‬نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪ 6070‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0124,729,700,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,062,349‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.14‬نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫قرارداد اتی قیر‬ ‫‪MC250‬تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫سکه طال‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪16592,900,650,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪10,075,992‬‬ ‫‪0.19‬نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل دی ماه ‪94‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪37,694,950,000‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪10,056,963‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫قرارداد اتی سکه طال تحویل ابان ماه ‪1394‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫عرضه (تن)‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫قیمت تسویه (ریال)‬ ‫ارزش (ریال)‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪74,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪74,940‬‬ ‫‪74,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪575‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪6070‬‬ ‫قیرنام کاال‬ ‫قیمت ‪0‬‬ ‫پایانی (ریال)‬ ‫‪2,000‬تن)‬ ‫عرضه (‬ ‫تقاضا‪(0‬تن)‬ ‫حجم ‪0‬‬ ‫معامله (تن)‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫عرضه کننده‬ ‫‪110‬‬ ‫شرکت فوالد خراسان‬ ‫‪A3-146070‬‬ ‫میلگرد ‪28‬تا‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خراسان‬ ‫نفتفوالد‬ ‫شرکت‬ ‫پاسارگاد‬ ‫تقاضا (تن) حجم معامله (تن)‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫‪1394/03/12‬‬ ‫‪1394/03/11‬‬ ‫‪1394/03/10‬‬ ‫‪1394/03/09‬‬ ‫بازار نقدی‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫سبد میلگرد و تیراهن‬ ‫‪15,567‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪6070‬تیراهن‬ ‫میلگرد و‬ ‫سبد قیر‬ ‫‪15,567‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫پاسارگاداصفهان‬ ‫ذوب اهن‬ ‫شرکتنفت‬ ‫سنگ اهن دانه بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫‪926‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫مجتمع سنگ اهن فالت مرکزی ایران‬ ‫بندی ‪ -‬صادراتی‬ ‫دانه‪6070‬‬ ‫سنگ اهن قیر‬ ‫‪926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاسارگادمرکزی ایران‬ ‫اهن فالت‬ ‫مجتمع سنگنفت‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪10,856‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪1,200‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫اصفهان قیر‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج‪85100‬‬ ‫قیر‬ ‫وارداتی‬ ‫‪9,779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اذر دوام‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫یولدولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫وارداتی‬ ‫قیر برنج‬ ‫صادراتی‬ ‫‪- 6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,738‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫بازرگانی افتاب‬ ‫معماران تجارت‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( بانک ملت )‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بندر امام‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دولتی ایران‬ ‫بازرگانی‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫مادر تخصصی‬ ‫ایرانولکس کاال )‬ ‫دولتیسی‬ ‫بازرگانیفارس (‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪160‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪320‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫کاال )‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫برنج هاشمی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫پارازایلین‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫برنج وارداتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫کاستیک‬ ‫سود‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫برنج طارم‬ ‫برنج طارم‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫شکر سفید‬ ‫شکر سفید‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫مایع)‬ ‫امونیاک (‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪12,390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,290‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫مایع)‬ ‫امونیاک (‬ ‫دانه ای‬ ‫ذرت‬ ‫‪12,390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خراسانو کشاورزی ایران‬ ‫پتروشیمیروستایی‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای‬ ‫ایزودانه ای‬ ‫تولوئن دیذرت‬ ‫سیانات (‪)TDI‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫تعاونیهای روستایی‬ ‫پتروشیمی وایران(پ)‬ ‫مرکزی بازرگانی‬ ‫اتحادیه شرکت‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪ OFF - E7244‬درجه ‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سی ولکس کاال )‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت امورف ‪ OFF -‬درجه ‪1‬‬ ‫‪30,393‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫ترفتاالتای‪LUMP1‬‬ ‫پلی اتیلنذرت دانه‬ ‫‪16,185‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫فارسو(پارسیان)‬ ‫تعاونیهایخلیج‬ ‫مرکزیپتروشیمی‬ ‫اتحادیهصنایع‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫روستایی‬ ‫پلی اتیلنذرت دانه‬ ‫ترفتاالتای‪LUMP2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ایران‬ ‫روستایی و‬ ‫صنایع تعاونیهای‬ ‫شرکتمرکزی‬ ‫اتحادیه‬ ‫کشاورزیاشنا)‬ ‫فارس(سهم‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪300‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪ OFF - PEWAX‬درجه ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلی اتیلن سنگین ‪LMP‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫دورم ‪LMP‬‬ ‫پلی اتیلنگندمسنگین‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت پتروشیمی جم‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(بانک تجارت)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مسکن)‬ ‫دولتی(ب‪.‬‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫تخصصیپتروشیمی‬ ‫شرکتمادربازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫‪6070‬‬ ‫فیلم ‪0200‬‬ ‫پلی اتیلنقیرسبک‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪44,802‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پتروشیمینفت‬ ‫پاالیش‬ ‫بندرجیامام‬ ‫گندم دورم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪667‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪298‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪667‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت بطری ‪ OFF - BG821‬درجه ‪1‬‬ ‫‪32,370‬‬ ‫‪240‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪ OFF - SUPER BRIGHT‬درجه ‪1‬‬ ‫‪31,383‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ OFF - TG641‬درجه ‪1‬‬ ‫نساجی‬ ‫‪MC250‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت قیر‬ ‫‪30,170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫پلی اتیلن قیر‬ ‫‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫ترفتاالت نساجی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,869‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫‪34,869‬‬ ‫قیر امولسیون ‪CRS1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪ OFF - SUPER BRIGHT‬درجه ‪1‬‬ ‫‪31,383‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪790‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪165‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪415‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪575‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,244‬‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فارس(پارسیان)‬ ‫پاالیشخلیج‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫نفت جی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803‬‬ ‫نفت جی‬ ‫فارس(صباجهاد)‬ ‫پاالیشخلیج‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪176‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪165‬‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫پاالیش نفت جی‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ص)‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(پارسیان)‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪34,869‬‬ ‫‪9,313‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪198‬‬ ‫پاسارگادفارس(ص)‬ ‫پتروشیمی خلیج‬ ‫صنایع‬ ‫نفت‬ ‫‪6070‬روشن ‪1502‬‬ ‫بوتادین رابر‬ ‫استایرن قیر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪575‬‬ ‫پاسارگادامام‬ ‫پتروشیمی بندر‬ ‫نفت‬ ‫وکیوم‪6070‬‬ ‫قیر‬ ‫باتوم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫شرکت نفت‬ ‫پاسارگادبندرعباس‬ ‫پاالیش نفت‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪8,117‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫عایق رطوبتی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪11,580‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫بایر طوس شرق‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫قیر ‪BBP‬‬ ‫عایق رطوبتی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫تاریخ اخرین بروزرسانی‪15:10:13 - 1394/03/16 :‬‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهم اشنا)‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪10,327‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪15,285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رایکا شایلین‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫گزارش عملکرد فروردین ماه ‪ 94‬بازار بیمه نشان داد‬ ‫‪19‬‬ ‫بیمه ها ‪ 542‬میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار بیمه ایران که مطابق اخرین امار مرجع موجود تا انتهای نخستین ماه از فصل بهار ‪ 1394‬متشکل از ‪26‬‬ ‫ش�رکت بیمه فعال در داخل کش�ور می شود نتیجه عملکرد یک ماهه خود در س�ال جاری را در دو رقم اصلی و یک نسبت‬ ‫مهم خالصه ش�ده می بیند به این معنی که مجموع ‪ 25‬ش�رکت خصوصی بیمه در کنار تنها ش�رکت دولتی این حرفه یعنی‬ ‫بیم�ه ای�ران‪ ،‬بابت ‪ 2‬میلی�ون و ‪ 554‬هزار و ‪ 803‬فقره بیمه نامه ای که صادر کرده اند مبلغ�ی بیش از یک هزار و ‪ 26‬میلیارد‬ ‫تومان حق بیمه عایدش�ان ش�د که با وجود رش�د ‪ 6/4‬درصدی تعداد بیمه نامه ها‪ ،‬حق بیمه های تولیدی انها ‪ 28/2‬درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش عملکرد ب��ازار بیمه‪،‬‬ ‫کس��ب درامد شرکت های بیمه‪ ،‬پرداخت‬ ‫خس��ارت ب��ه بیمه گ��زاران زیان دیده به‬ ‫عن��وان مهم تری��ن بخ��ش از هزینه های‬ ‫شرکت های بیمه گر‪ ،‬در فروردین ماه ‪94‬‬ ‫به ح��دود ‪ 542‬میلی��ارد و ‪ 480‬میلیون‬ ‫توم��ان منتهی شد ک��ه چیزی نزدیک به‬ ‫‪ 53‬درص��د حق بیمه ه��ای تولیدشده به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫شرکت های عضو ب��ازار بیمه ایران این‬ ‫مق��دار خس��ارت را در ازای یک میلیون‬ ‫و ‪ 240‬ه��زار و ‪ 800‬پرون��ده خس��ارت‬ ‫بررسی و پرداخت شده در طول نخستین‬ ‫ماه از نخس��تین فص��ل سال جاری هزینه‬ ‫کرده ان��د و جالب اینج��ا است که درست‬ ‫برعکس وضعیت رشد شاخص های تولید‬ ‫حق بیمه‪ ،‬در بخش خس��ارت ها مالحظه‬ ‫می کنی��م که با وج��ود رشد ‪ 23‬درصدی‬ ‫تع��داد پرونده ه��ای خس��ارت در زم��ان‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬حج��م ریالی این خس��ارت ها‬ ‫تنه��ا رش��دی ب��ه ان��دازه ‪ 4/6‬درصد را‬ ‫نش��ان می ده��د در صورتی ک��ه یک ماه‬ ‫پی��ش از این مقطع یعنی در پایان اسفند‬ ‫‪ ،93‬در کن��ار رش��د ‪14/4‬درصدی تعداد‬ ‫موارد خس��ارت پرداخت ش��ده‪ ،‬مبلغ این‬ ‫خس��ارت ها نیز افزایش��ی معادل ‪20/05‬‬ ‫درصد را ثبت کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت خسارت ها در بازار بیمه‬ ‫به عن��وان ی��ک گالیه تاریخ��ی‪ ،‬تا انجا‬ ‫ک��ه بایگان��ی خاط��رات و البت��ه سوابق‬ ‫عملکرد شرکت ه��ای بیمه یاری می کند‪،‬‬ ‫شرکت های ارائه دهن��ده خدمات بیمه ای‬ ‫هم��واره از اقبال اندک بازار بیمه و به ویژه‬ ‫زیاندهی دائمی مهم ترین بخش از پرتفوی‬ ‫فعالیت های انان یعنی بیمه های اتومبیل‬ ‫ـ متش��کل از س��ه بیمه نامه شخص ثالث‬ ‫و م��ازاد‪ ،‬بدنه خودرو و حوادث اتومبیل ـ‬ ‫گالیه مند بوده و نس��بت به اجباری بودن‬ ‫عرضه بیمه نام��ه شخص ثالث توسط انها‬ ‫که براساس نص قانون بیمه‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫تکلیف شده است‪ ،‬معترض بوده و هستند‪.‬‬ ‫اما اینطور که شواهد و قرائن مستتر در‬ ‫گزارش عملکرد سال ‪ 1393‬بازار بیمه به‬ ‫وضوح نش��ان دادند‪ ،‬با شروع ایام فعالیت‬ ‫بازار بیمه از ابتدای سال گذشته چرخش‬ ‫چرخ فعالیت شرکت های بیمه که به طور‬ ‫معم��ول با انها سر ناسازگ��اری داشت‪ ،‬با‬ ‫می��ل و اراده ای��ن شرکت ه��ا هم داستان‬ ‫ش��ده و این ط��ور ک��ه به نظ��ر می رسد‪،‬‬ ‫حداقل در ماه ه��ای ابتدایی سال ‪ 94‬نیز‬ ‫بازار همچن��ان به کام بیمه گ��ران است‪.‬‬ ‫این حقیقت در مقادیر نس��بت خس��ارت‬ ‫ در فروردین ماه سال جاری‬ ‫مالحظهمی کنیمکهنسبت‬ ‫خسارت کل بازار بیمه در‬ ‫این یک ماهه با حدود ‪11/9‬‬ ‫واحد کاهش یا رشد منفی‬ ‫که در حقیقت‪ ،‬برای این‬ ‫شرکت ها به معنی رشد‬ ‫مثبت است‪ ،‬تا حد ‪52/87‬‬ ‫درصد نیز کاهش پیدا کرده‬ ‫است و این یعنی افزایش‬ ‫میزان درامد و سوداوری‬ ‫بیمه گرانایران‬ ‫بازار بیمه در ماه ه��ا و سال های اخیر نیز‬ ‫اشک��ارا نمایان است و این شاخص که در‬ ‫سال هایی مانند سال های ‪ 1388‬تا ‪1392‬‬ ‫به کمت��ر از ‪ 74‬درص��د متمایل نمی شد‬ ‫در پای��ان اسفند ماه س��ال ‪ 1393‬تا مرز‬ ‫‪ 59‬درص��د تقلیل پیدا کرد و با ادامه این‬ ‫روند‪ ،‬در فروردین ماه سال جاری مالحظه‬ ‫می کنیم که نسبت خسارت کل بازار بیمه‬ ‫در این ی��ک ماهه با ح��دود ‪ 11/9‬واحد‬ ‫دریچه‬ ‫کاهش یا رشد منفی که در حقیقت‪ ،‬برای‬ ‫این شرکت ها به معنی رشد مثبت است‪،‬‬ ‫تا حد ‪ 52/87‬درصد نیز کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت و این یعنی افزایش میزان درامد و‬ ‫سوداوری بیمه گران ایران‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های بیمه در سال جاری‬ ‫شرکت بیمه ای��ران در حال حاضر تنها‬ ‫شرک��ت بیمه دولتی کش��ور محس��وب‬ ‫می شود و به تنهای��ی به طور معمول بین‬ ‫‪ 35‬تا ‪ 45‬درصد سه��م بازار را در اختیار‬ ‫خود دارد‪ .‬گزارش فروردین ماه ‪ 1394‬نیز‬ ‫حاکی از ان است که این شرکت یک تنه‬ ‫با تولید‪ 374‬میلیارد و ‪ 665‬میلیون تومان‬ ‫حق بیمه در این ماه‪ ،‬ضمن رشد ‪12/56‬‬ ‫درص��دی‪ 36/5 ،‬درص��د از کل حق بیمه‬ ‫تولید شده در بازار بیمه کش��ور را به نام‬ ‫خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با پرداخ��ت ‪ 42/3‬درصد از‬ ‫مجموع خس��ارت های بازار در نخس��تین‬ ‫ماه امس��ال به مبلغ ‪ 229‬میلیارد و ‪571‬‬ ‫میلیون تومان در نهایت‪ ،‬نس��بت خسارت‬ ‫خ��ود در این ب��ازار را ‪ 4/68‬واحد کاهش‬ ‫داده و ب��ه ‪ 61/27‬درصد رسانده است در‬ ‫حالی ک��ه در اسفند ماه سال گذشته این‬ ‫شاخص برای بیمه ایران به ‪ 70/42‬درصد‬ ‫رسیده بود و سهم خسارت های پرداختی‬ ‫این شرکت نی��ز در پایان سال ‪ 93‬معادل‬ ‫‪48/4‬درصد اعالم شده بود‪.‬‬ ‫‪ 3‬شرک��ت پی��ش از این دولت��ی بیمه‬ ‫شام��ل بیمه های اسی��ا‪ ،‬دان��ا و البرز نیز‬ ‫همچ��ون گزارش ه��ای پیش��ین البته با‬ ‫ماهی��ت غیردولتی‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را در‬ ‫بازار بیمه داشته و دارند که بیمه اسیا در‬ ‫راس انه��ا در طول فروردین ماه ‪ 1394‬با‬ ‫تولید ‪ 14‬درصد از حق بیمه بازار به مبلغ‬ ‫‪ 144‬میلیارد و ‪ 637‬میلیون تومان رشدی‬ ‫نزدیک به ‪ 60‬درصد را در این زمینه به نام‬ ‫خود ثبت کرد و در کنار ان‪ ،‬با پرداخت ‪50‬‬ ‫میلیارد و ‪ 307‬میلیون تومان خسارت در‬ ‫یک ماهه نخس��ت سال جاری‪ 9/3 ،‬درصد‬ ‫از مجموع خس��ارت های بازار را پرداخت‬ ‫کرد ک��ه البت��ه رش��دی ‪ 12/9‬درصدی‬ ‫نسبت به دوره مش��ابه سال قبل را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نس��بت خس��ارت بیمه اسیا نیز در یک‬ ‫ماهه فروردین ‪ 94‬به ‪ 34/78‬درصد ختم‬ ‫شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ‪93‬‬ ‫به می��زان ‪ 13/99‬واحد کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��س از این شرکت ها که ب��ه انها اشاره‬ ‫ش��د‪ 3 ،‬شرکت بیمه دیگ��ر شاخص تر به‬ ‫نظر می رسن��د از این لحاظ که سهم حق‬ ‫بیم��ه تولیدی انها در بازار بیش��تر از ‪5/5‬‬ ‫درص��د است در حالی ک��ه سهم هیچ یک‬ ‫از شرکت ه��ای بیم��ه دیگر ب��ه ‪ 4‬درصد‬ ‫نیز نرسی��ده است‪ .‬اما بیم��ه البرز با ‪7/4‬‬ ‫درص��د‪ ،‬بیمه دان��ا با ‪ 5/5‬درص��د و بیمه‬ ‫سرنوشت بدهی دولت به بانک ها‬ ‫و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای یادشده در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕ ﺮ از ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در همین زمینه اکبر کمیجانی‪ ،‬قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫از انتش��ار اوراق خزانه اسالمی ب��ه زودی برای پرداخت‬ ‫بدهی دولت به نظام بانکی خبرداد و گفت‪ :‬این اوراق به‬ ‫منظور تسویه بدهی دولت میان پیمانکاران توزیع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره ب��ه مدت زمان اوراق با سررسید ‪ ۳‬ساله‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به همی��ن دلیل این اوراق می تواند به بازار‬ ‫سرمایه وارد شود و قب��ل از سررسید وارد معامله شود‬ ‫مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬ازدواج اولی ها‪ ،‬کمک هزینه یک ماه حقوق خود را‬ ‫براساس میانگین حقوق و مزای��ای ‪ 2‬سال قبل از ازدواج‬ ‫به طور بالع��وض از تامین اجتماع��ی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫سیروس نصیری‪ ،‬مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬با اشاره به استناد ماده ‪ 85‬قانون تامین‬ ‫اجتماع��ی اظهار ک��رد‪ :‬ازدواج اولی ها ب��ا حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه بیمه قبل از ازدواج‪ ،‬مش��مول دریافت کمک هزینه‬ ‫ازدواج‪ ،‬مع��ادل یک ماه حقوق خ��ود براساس میانگین ‪2‬‬ ‫سال قبل از ازدواج با رعایت حداقل مزد ان سال می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره مشموالن این ماده تصریح کرد‪ :‬عقد دائم ثبت‬ ‫ش��ده در دفاتر اسناد رسمی‪ ،‬ارتباط شغل��ی با کارفرما و‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه بیمه قبل از ازدواج از جمله شرایطی‬ ‫است که زوج ها باید برای دریافت کمک هزینه دارا باشند‪.‬‬ ‫نصی��ری با بیان اینکه زوج ها ب��ا ارائه شناسنامه‪ ،‬عقدنامه‬ ‫و تعهد به شعبه‪ ،‬مورد تحقی��ق سازمان تامین اجتماعی‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با بررسی های الزم برای پرداخت‬ ‫وجه‪ ،‬اگر ارقام به دست امده بیش از حداقل مزد فرد باشد‬ ‫همان مبلغ پرداخت می ش��ود و چنانچه کمتر از حداقل‬ ‫باشد با رعایت حداق��ل دستمزد پرداخت انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرک��ل امور فنی بیمه شدگان در پایان گفت‪ :‬هر یک از‬ ‫زوج هایی که به طور جداگانه دارای شرایط مشخص شده‬ ‫باشند مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج هستند‪.‬‬ ‫تقسیط بدهی مودیان شهرداری‬ ‫تهران‬ ‫اغاز انتشار اسناد خزانه اسالمی‬ ‫کل بدهی دولت ب��ه شبکه بانکی در حالی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان اعالم شده که دولت قص��د دارد برای‬ ‫تسویه ان‪ ،‬انتشار اوراق خزانه اسالمی را به زودی کلید‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ای��ن روزها موضوع بدهی بانک ها به‬ ‫بان��ک مرکزی و تاثیر ان بر رشد پایه پولی نقل محافل‬ ‫کارشناسی است و حتی برخی از اعضای تیم اقتصادی‬ ‫دولت در این زمینه اختالف نظرهایی دارند و ان را علنی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی است که هنوز هیچ اق��دام عملی برای‬ ‫پرداخت بدهی های دولتی به شبکه بانکی کش��ور اغاز‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین امار و اطالعات‪ ،‬کل بدهی دولت به‬ ‫شبک��ه بانکی در سال گذشته حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان اس��ت و یکی از مش��کالت اقتص��ادی در کنار‬ ‫معوق��ات بانکی و نظارت بر موسس��ات پولی و مالی بر‬ ‫شمرده می شود‪.‬‬ ‫ح��ال بانک مرکزی ب��رای بازپرداخ��ت بدهی دولت‬ ‫انتش��ار اوراق خزانه اسالم��ی را مدنظر ق��رار داده که‬ ‫به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن اسن��اد که ب��رای تامی��ن مالی دولت منتش��ر‬ ‫می شود‪ ،‬در مقایسه با سایر ابزارهای بازار پولی از درجه‬ ‫نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند و زودتر معامله‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اسناد ﺧﺰاﻧﻪ جزو اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ‬ ‫خبرخوان‬ ‫پاداش تامین اجتماعی‬ ‫به ازدواج اولی ها‬ ‫و در سررسی��د نق��دی پرداخت خواه��د شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر اوراقی که منتشر می شود برخی یک ساله‪ ،‬برخی‬ ‫دو ساله و برخی هم ‪ 3‬ساله هس��تند‪ .‬کمیجانی با بیان‬ ‫اینکه فردی که بابت بده��ی خود این اوراق را دریافت‬ ‫می کند‪ ،‬زودتر از موعد می تواند در بازار ان را نقد کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در سررسید هم بابت اصل و سود ان تعهد دولت‬ ‫وج��ود دارد و در هنگام پایان سررسید سودها پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بان��ک مرکزی ب��ا پیش بینی اینک��ه بازار‬ ‫عالقه مند ب��ه این اسناد مالی باشد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اوراق خزان��ه اسالم��ی ابزار متداولی اس��ت که تاکنون‬ ‫استف��اده نش��ده و وزارت اقتصاد این را ب��ه عنوان گام‬ ‫نخستین اغاز کرده است و امیدواریم که بازار نسبت به‬ ‫انتشار ان تمایل نشان بدهد‪.‬‬ ‫پارسیان با تولی��د ‪ 5/55‬درصد از مجموع‬ ‫حق بیمه های ب��ازار‪ ،‬عملکرد شاخص تری‬ ‫داشته اند و عالوه بر این‪ ،‬در زمینه خسارت‬ ‫پرداختی نیز سهم این ‪ 3‬شرکت به ترتیب‬ ‫‪ 4/39‬درصد‪ 9/47 ،‬درصد و ‪ 8/65‬درصد‬ ‫اع�لام شده که در ای��ن بخش نیز سرامد‬ ‫سایر شرکت ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت نی��ز در پای��ان فروردین ماه‬ ‫‪ 1394‬نس��بت خس��ارت بیم��ه الب��رز با‬ ‫‪ 23/14‬واح��د کاه��ش ب��ه ‪ 31/4‬درصد‬ ‫رسید‪ ،‬بیمه دانا نی��ز ‪ 7/65‬واحد کاهش‬ ‫در ای��ن شاخص را تجربه کرد تا نس��بت‬ ‫یاد شده برای ان به عنوان یکی از باالترین‬ ‫نس��بت های خس��ارت و تقریب��ا در مرز‬ ‫زیانده��ی مطلق به ‪ 90/96‬درصد برسد و‬ ‫بیمه پارسیان نی��ز ‪ 7/65‬واحد رشد این‬ ‫نس��بت را تجربه کرد تا نس��بت ‪82/33‬‬ ‫درصدی را برای خود ثبت کرده و خود را‬ ‫در معرض ضرر و زیان تمام و کمال ببیند‪.‬‬ ‫وزیر گمرکات ترکیه خبر داد‬ ‫مذاکره ایران با «زراعت بانک»‬ ‫ترکیه برای تسهیل تجارت با دیگر‬ ‫کشورها‬ ‫وزی��ر گمرکات و تجارت ترکیه گف��ت‪ :‬ایران در حال‬ ‫مذاک��ره با زراع��ت بانک ترکیه برای استف��اده از برخی‬ ‫خدمات این بانک است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری دیلی صباح‪،‬‬ ‫نورتی��ن کانیکلی همچنین خاطر نش��ان کرده که ایران‬ ‫خواست��ار بهره گرفتن از تجربی��ات بانک دولتی زراعت‬ ‫ترکی��ه است و به انکارا پیش��نهاد کرده ت��ا از خدمات‬ ‫مدیریت مالی و مش��اوره زراعت بانک به منظور تسهیل‬ ‫و ارتق��ای روابط تجاری با دیگر کش��ورها استفاده کند‪.‬‬ ‫کانیکلی افزود‪ :‬ای��ران قبال با (بانک دولتی) هالک بانک‬ ‫همکاری داشت��ه است‪ .‬اکنون انه��ا می خواند با زراعت‬ ‫بانک نیز همکاری کنن��د‪ .‬کانیکلی با بیان اینکه زراعت‬ ‫بانک فعالیت های��ی در زمینه مدیریت مالی برای وزارت‬ ‫خزان��ه داری ترکیه دارد که ایران از ان اگاه است گفت‪،‬‬ ‫مذاک��رات در جری��ان است و مقامات��ی از بانک مرکزی‬ ‫ترکیه در چارچوب مقررات بین المللی در این مذاکرات‬ ‫شرکت دارند‪.‬‬ ‫کانیکل��ی همچنی��ن گف��ت‪ :‬اگر تحریم ه��ای تجاری‬ ‫برداشت��ه شود‪ ،‬ای��ن روابط ب��ه شکل روان ت��ری ادامه‬ ‫خواه��د یاف��ت زیرا برای ترکیه بس��یار مه��م است که‬ ‫بتوان��د با اطمین��ان در رابطه با امور بانک��داری با ایران‬ ‫صحب��ت کن��د و هر گام در ای��ن زمینه ب��ه نفع ترکیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مراسم امض��ای تفاهمنامه طرح تقس��یط‬ ‫بدهی مودیان شه��رداری تهران و معاونت‬ ‫مالی و اقتصاد شه��ری شهرداری تهران در‬ ‫بانک شهر برگ��زار شد‪ .‬در این مراس��م پورزرندی‪ ،‬مدیر‬ ‫عام��ل بانک شهر کمک به شه��رداری تهران را از وظایف‬ ‫بان��ک شهر برشمرد و اج��رای این ط��رح را افتخار و کار‬ ‫بزرگ��ی برای بانک شهر و شهرداری تهران دانس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ 3 :‬عامل مه��م صحت‪ ،‬دقت و سرع��ت مهم ترین‬ ‫فاکتور ب��رای اجرای این طرح است‪ ،‬وی همچنین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح از سال های قبل دغدغه مدیریت شهری و‬ ‫شه��ردار ته��ران می باشد ک��ه تاکنون اجرا نش��ده بود و‬ ‫امیدواریم با درایت همکاران بانک شهر در اجرای صحیح‬ ‫ای��ن طرح سربلند باشیم‪ .‬در ادام��ه این مراسم‪ ،‬گودرزی‬ ‫معاون مال��ی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز ضمن‬ ‫قدردان��ی از بان��ک شهر برای اجرای ای��ن طرح گفت‪ :‬در‬ ‫صورت اج��رای صحیح ان کمک زیادی ب��ه درامدهای‬ ‫شهرداری تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫تعیین نرخ حق الوکاله‬ ‫بانک ایران زمین ‪2/5‬درصد‬ ‫ب��ا تصویب هیات مدیره بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫ن��رخ حق الوکال��ه بانک برای س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫مع��ادل ‪2/5‬درص��د تعیین ش��د‪ .‬در جهت‬ ‫قان��ون عملیات بانکداری بدون ربا و ب��ا استناد به ماده ‪۳‬‬ ‫بسته سیاسی ‪ -‬نظارتی نظام بانکی کشور مصوب شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار ن��رخ حق الوکاله به کارگی��ری سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری ب��رای سال ‪ ۱۳۹۴‬در بان��ک ایران زمین‬ ‫‪2/5‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫تقدیر بانک مرکزی‬ ‫از بانک تجارت‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��ور با اه��دای لوح‬ ‫تقدیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ه ریی��س هیات مدی��ره بانک تج��ارت از‬ ‫عملک��رد این بانک در اجرای طرح چکاوک قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در مراسمی با حضور مع��اون اول رییس جمهور و رییس‬ ‫ک��ل بانک مرکزی‪ ،‬سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک‪،‬‬ ‫رونمای��ی و به ط��ور کام��ل در بانک های سراسر کش��ور‬ ‫عملیاتی شد‪ .‬جهانگیری در سخنانی در این مراسم ضمن‬ ‫تقدیر از عملکرد سیستم بانکی کشور به عنوان پیش قراول‬ ‫تحق��ق دولت الکترونی��ک‪ ،‬اجرای طرح چک��اوک را در‬ ‫افزایش اطمین��ان و ارامش خاطر مردم موثر دانس��ت و‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬اقداماتی از این دست می تواند بس��یاری از‬ ‫چالش های موجود در سیستم بانکی کشور را مرتفع کند‪.‬‬ ‫وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی کش��ور‬ ‫در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری و تالش برای انضباط‬ ‫پولی کش��ور افزود‪ :‬حفظ استقالل بانک مرکزی در اتخاذ‬ ‫سیاست های پولی همواره مدنظر دولت قرار داشته و این‬ ‫مهم یکی از عوامل اصل��ی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی در کشور است‪ .‬در ادامه این مراسم سیدمجتبی‬ ‫فهیم هاشم��ی‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره بانک تج��ارت به‬ ‫نمایندگی از محمدابراهیم مق��دم مدیرعامل این بانک‪،‬‬ ‫ل��وح تقدیر بان��ک مرکزی جمهوری اسالم��ی ایران را از‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��ور دریافت ک��رد‪ .‬در این لوح از‬ ‫«مجموع��ه منس��جم و متعه��د بانک تج��ارت به خاطر‬ ‫همک��اری تحس��ین برانگیز در اجرای ط��رح چکاوک»‬ ‫قدردانی شده است‪.‬‬ ‫اخبار شرکت ها‬ ‫‪ ۴۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫ ‬ ‫سود انباشته پتروشیمی ابادان‬ ‫شرکت پتروشیمی اب��ادان در دوره ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫ب��ه ‪ ۲۹‬اسفند س��ال مال��ی ‪ ۹۳‬مبل��غ ‪۴۴۰‬میلیارد‬ ‫و ‪۷۸۷‬میلی��ون ری��ال س��ود انباشته پای��ان دوره در‬ ‫حساب های خود منظور کرد‪ .‬این شرکت صورت های‬ ‫مال��ی یک سال��ه ‪ ۹۳‬را ب��ه صورت حس��ابرسی شده‬ ‫منتشر کرد‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬پتروشیمی ابادان‬ ‫از مح��ل فروش خالص مع��ادل ‪2‬هزار و ‪۱۹‬میلیارد و‬ ‫‪۵۵۸‬میلیون ریال درامد داشت‪ .‬از درامد این شرکت‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته کس��ر شد و سود‬ ‫ناخالص دوره ب��ه ‪۳۶۹‬میلی��ارد و ‪۷۵۸‬میلیون ریال‬ ‫رسی��د‪ .‬از سود ناخالص دوره نی��ز هزینه های اداری‬ ‫و عمومی کس��ر و پ��س از افزوده ش��دن درامدهای‬ ‫غیرعملیاتی به ان‪ ،‬معادل ‪۳۰۲‬میلیارد و ‪۷۱۶‬میلیون‬ ‫ری��ال سود عملیات��ی به دست امد‪ .‬از س��ود عملیاتی‬ ‫دوره نیز هزینه های مالی کس��ر و پس از اضافه شدن‬ ‫درامده��ای غیرعملیات��ی به ان‪ ،‬س��ود خالص دوره‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۳۰‬میلیارد و ‪ ۸۳۸‬میلیون ریال محاسبه و‬ ‫بر این اساس مبلغ ‪ ۲۰۶۸‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۱۶‬ریال سود‬ ‫ ‬ ‫برای هر سهم سیمان اصفهان‬ ‫شرکت سیم��ان اصفه��ان در دوره ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اسفندماه سال مال��ی ‪ ۹۳‬مبلغ ‪۲۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪۲۶۵‬میلیون ریال سود خالص کس��ب ک��رد و از این‬ ‫باب��ت مبلغ ‪ ۱۱۱۶‬ریال سود ب��ه ازای هر سهم کنار‬ ‫گذاشت‪ .‬این شرکت صورت های مالی یک ساله ‪ ۹۳‬را‬ ‫به صورت حس��ابرسی نشده منتشر کرد‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزای��د سیم��ان اصفهان از محل ف��روش خالص‬ ‫معادل ‪۸۵۹‬میلیارد و ‪۴۸۲‬میلیون ریال درامد داشت‪.‬‬ ‫از درام��د این شرکت بهای تم��ام شده کاالی فروش‬ ‫رفته کس��ر شد و سود ناخال��ص دوره به ‪۳۱۶‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۷‬میلی��ون ریال رسی��د‪ .‬از سود ناخالص دوره نیز‬ ‫هزینه های اداری‪ ،‬عمومی و هزینه های عملیاتی کسر‬ ‫ش��د و معادل ‪۲۵۶‬میلی��ارد و ‪۳۳۸‬میلیون ریال سود‬ ‫عملیات��ی به دست ام��د‪ .‬از سود عملیات��ی دوره نیز‬ ‫هزینه های مال��ی و مالیات و هزینه های غیر عملیاتی‬ ‫کس��ر شد و سود خالص دوره مع��ادل ‪۲۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪۲۶۵‬میلیون ریال محاسبه و بر این اساس مبلغ ‪۱۱۱۶‬‬ ‫ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد‪ .‬به سود‬ ‫خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شده‬ ‫و در نهای��ت مبلغ ‪۲۲۶‬میلی��ارد و ‪۶۵۰‬میلیون ریال‬ ‫سود انباشته پایان دوره در حس��اب های این شرکت‬ ‫منظور شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خلف وعده کرد‬ ‫بانک ها تکلیفی برای حمایت از بورس ندارند‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬در حالی ک��ه وزیر اقتصاد‬ ‫در اردیبهش��ت ماه در زمینه حمایت از بازار‬ ‫سرمایه ‪ ۵‬بانک بزرگ کش��ور را موظف به‬ ‫انج��ام اقداماتی ب��رای رونق ب��ازار سرمایه‬ ‫کرده بود‪ ،‬در تازه ترین اظهار نظر خود اعالم‬ ‫کرده وزارت اقتصاد به هیچ وجه به بانک ها و‬ ‫سایر اشخاص تکلیفی در مورد بازار سرمایه‬ ‫نمی کند و پی��ش از ای��ن هم چنین کاری‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫رکود دامن��ه دار بورس ته��ران از دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬تاکن��ون و زی��ان و اعتراضات جدی‬ ‫سهامداران بورس ب��ه این وضعیت موجب‬ ‫شد وزی��ر اقتص��اد در ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت ماه‬ ‫جلس��ه ویژه و کوتاهی با چند بانک مطرح‬ ‫کش��ور برگزار کرده و به انه��ا توصیه کند‬ ‫که با تزری��ق منابع از بورس حمایت کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب ادامه رون��د نامطلوب بورس‬ ‫موج��ب شد بانک های ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫تج��ارت و سپه مس��ئول حمای��ت از بازار‬ ‫سرمای��ه شوند و حمایت خ��ود را از طریق‬ ‫تقویت سهام شرکت های خود در بازار انجام‬ ‫دهند‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند حمایت‬ ‫بانک ه��ا از بورس که با دستور وزیر اقتصاد‬ ‫انجام می شود‪ ،‬راهکار کوتاه مدتی است که‬ ‫تا حدودی می تواند وضعیت رکودی بورس‬ ‫را التیام بخش��د اما به منزله برطرف کردن‬ ‫هم��ه دغدغه ه��ا در بازار سرمایه نیس��ت‪،‬‬ ‫زی��را سیاست ه��ای انقباضی‪ ،‬پول��ی‪ ،‬مالی‬ ‫و تصمیم��ات کالن اقتص��ادی دولت باعث‬ ‫به وج��ود امدن وضعیت رک��ودی در بازار‬ ‫سرمایه شده است‪.‬‬ ‫گرچه بانک ها حمای��ت جدی و عملی از‬ ‫بازار سرمایه انج��ام ندادند و این دستور به‬ ‫دلیل کمب��ود منابع بانک ه��ا و کوتاه مدت‬ ‫ب��ودن راهک��ار م��ورد انتق��اد کارشناسان‬ ‫صورت های مالی فراورده های‬ ‫تزریقی و دارویی ایران‬ ‫شرک��ت فراورده های تزریق��ی و دارویی ایران در‬ ‫دوره ‪۱۲‬م��اه منته��ی به ‪ ۲۹‬اسفندم��اه سال مالی‬ ‫‪ ۹۳‬مبلغ ‪۳۵۶‬میلی��ارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال درامد‬ ‫حاصل از فروش داشت‪.‬‬ ‫این شرک��ت صورت های مالی یک ساله ‪ ۹۳‬را به‬ ‫صورت حس��ابرسی شده منتش��ر کرد‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزای��د‪ :‬فراورده های تزریق��ی و دارویی ایران از‬ ‫محل ف��روش خالص مع��ادل ‪ ۳۵۶‬میلیارد و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلی��ون ریال درامد داش��ت‪ .‬از درامد این شرکت‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود‬ ‫ناخالص دوره به ‪ ۳۵۶‬میلیارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫از س��ود ناخال��ص دوره نیز هزینه ه��ای اداری‪،‬‬ ‫عمومی کسر شده و پس از افزوده شدن درامدهای‬ ‫غیرعملیات��ی ب��ه ان مع��ادل ‪ ۳۲۴‬میلی��ارد و ‪۳۸‬‬ ‫میلیون ریال سود عملیاتی به دست امد‪.‬‬ ‫موج��ود در بورس باشد و بازار سرمایه را از‬ ‫شرایط رکودی خارج کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری بورس و بانک‬ ‫که اطالعات به ص��ورت شفاف و کامل در‬ ‫معرض دید و نظر همه فعاالن بازار سرمایه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل‬ ‫شرای��ط خاص کش��ور و همچنی��ن رفتار‬ ‫هیجانی برخی سهامداران دانست و افزود‪:‬‬ ‫در شرایطی که بیشتر تحلیلگران معتقدند‬ ‫براساس شرای��ط واقعی سه��ام بنگاه های‬ ‫حاضر در بورس از ارزش مطلوبی برخوردار‬ ‫اس��ت و هیچ دلیلی برای فروش انها وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬قاعدت��ا براساس منط��ق اقتصادی‬ ‫هم اکنون زمان خرید سهام است‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬اگر از‬ ‫بنده سوال کنند که دارایی خود را در چه‬ ‫بخشی سرمایه گذاری کنم‪ ،‬به طور قطع در‬ ‫شرایط فعلی با توجه به سایر بازارها‪ ،‬با نگاه‬ ‫بلندمدت بازار سرمای��ه را معرفی می کنم‬ ‫و قطع��ا ای��ن بازار بس��یار مطمئن است و‬ ‫قابلی��ت سرمایه گ��ذاری دارد؛ در چنی��ن‬ ‫طی�ب نیا‪ :‬براساس شرای��ط واقعی سهام‬ ‫بنگاه های حاضر در بورس از ارزش مطلوبی‬ ‫برخ��وردار است و هیچ دلیل��ی برای فروش‬ ‫انها وجود ندارد‬ ‫نگاهی بر پرتفوی یک ماهه‬ ‫«وغدیر»‬ ‫ارزش ب��ازار شرک��ت سرمایه گ��ذاری غدی��ر در‬ ‫دوره ی��ک م��اه منتهی ب��ه ‪ 31‬اردیبهش��ت ماه ‪94‬‬ ‫ب��ه ‪ 58‬ه��زار و ‪ 402‬میلی��ارد و ‪ 389‬میلیون ریال‬ ‫رسید‪ .‬این شرکت با انتش��ار صورت وضعیت پرتفوی‬ ‫سرمایه گذاری ه��ا در دوره یک م��اه منته��ی ب��ه ‪31‬‬ ‫اردیبهش��ت ماه ‪ 94‬اع�لام کرد‪ :‬در ابت��دای این دوره‬ ‫تع��دادی از سه��ام چن��د شرکت بورس��ی را با بهای‬ ‫تمام ش��ده ‪15‬هزار و ‪414‬میلیارد و ‪768‬میلیون ریال‬ ‫و ارزش ب��ازار ‪58‬هزار و ‪684‬میلیارد و ‪7‬میلیون ریال‬ ‫در سبد سهام خود داشت‪.‬‬ ‫به��ای تمام ش��ده ای��ن شرک��ت در اردیبهش��ت‬ ‫س��ال گذشته ب��ا ‪106‬میلی��ارد و ‪ 49‬ری��ال افزایش‬ ‫مع��ادل ‪15‬ه��زار و ‪520‬میلی��ارد و ‪817‬میلی��ون‬ ‫ری��ال محاسب��ه ش��د در حالی ک��ه ارزش ب��ازار ان‬ ‫نی��ز با کاه��ش ‪281‬میلیارد و ‪618‬میلی��ون ریال به‬ ‫مبل��غ ‪58‬ه��زار و ‪402‬میلی��ارد و ‪389‬میلیون ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫قرار گرف��ت که وزیر اقتص��اد در تازه ترین‬ ‫اظهار نظ��ر خود اعالم کرد اگر نشس��تی با‬ ‫مدیران عام��ل بانک ها برگزار شده‪ ،‬به طور‬ ‫عمده برای مهار کردن رفتار هیجانی برخی‬ ‫سهامداران است‪ ،‬در غیر این صورت اعتقاد‬ ‫جدی وج��ود دارد که در بازار سرمایه هیچ‬ ‫مقامی مجاز به دخالت نیس��ت و باید اجازه‬ ‫دهیم قیمت سهام براساس شرایط بازار به‬ ‫صورت کامال رقابتی تعیین شود‪.‬‬ ‫شرایط��ی برخی فع��االن اق��دام به عرضه‬ ‫سه��ام می کنن��د و همین عرض��ه موجب‬ ‫کاه��ش قیمت سهام به زی��ر ارزش واقعی‬ ‫می شود که به طور طبیعی سهامداران خرد‬ ‫از این فراین��د ضرر می کنند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که به طور معمول سهامداران بزرگ‬ ‫با نظر مشاوران معامالت را انجام می دهند‬ ‫و به همین دلیل کمتر دچار رفتار هیجانی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عل��ی طیب نیا درب��اره جلس��ه اخیر با ‪۵‬‬ ‫بانک ب��رای حمایت از بازار سرمایه و نتایج‬ ‫ان گفته بود‪ :‬ب��ازار سرمایه جایی است که‬ ‫اوراق به صورت کام�ل ً‬ ‫ا رقابتی و ازاد مورد‬ ‫معامله قرار می گیرد و این در شرایطی است‬ ‫طیب نی��ا با بی��ان اینکه نه��ادی به نام‬ ‫صن��دوق توسعه ب��ازار سرمای��ه در سال‬ ‫گذشته ایج��اد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر صندوق تثبیت‬ ‫بازار تصویب شد که وظیفه ان تنظیم بازار‬ ‫‹ ‹رفتار هیجانی سهامداران‬ ‫‹ ‹حمایت دولت از بازار سرمایه‬ ‫اقا دوست‪ :‬بانک ها‬ ‫می توانند با ورود به‬ ‫این بازار به عنوان‬ ‫پرقدرت ترین و بهترین‬ ‫ابزار بازار سرمایه را‬ ‫از وضعیت فعلی نجات‬ ‫دهند‬ ‫است و مداخله ان در بازار به طور عمده از‬ ‫طری��ق خرید و فروش است و با این هدف‬ ‫وضعیت با ثبات در بازار ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد تصریح ک��رد‪ :‬در زمانی که‬ ‫صحبت از ثبات می شود منظور این نیست‬ ‫که قیمت ه��ا تثبیت شود‪ ،‬بلکه منظور ان‬ ‫است که رفتار هیجانی بازار وجود نداشته‬ ‫باشد؛ پیش بینی های��ی که وجود دارد این‬ ‫است که در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی‬ ‫مناسبی ب��رای فعاالن اقتص��ادی خواهد‬ ‫داشت و از این روند استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان انکه‪ ،‬دولت ب��ه دنبال این‬ ‫اس��ت ک��ه بخش عم��ده تامی��ن سرمایه‬ ‫بلندم��دت بنگاه های اقتص��ادی و به ویژه‬ ‫بنگاه های ب��زرگ را از طریق بازار سرمایه‬ ‫انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی بازار سرمایه‬ ‫می تواند ای��ن نقش را ایفا کند که در بازار‬ ‫ثانوی��ه رونق مناسبی وج��ود داشته باشد‪،‬‬ ‫البته دولت از رونق ب��ازار سرمایه حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫طیب نی��ا با اشاره ب��ه اینکه بخش عمده‬ ‫تامی��ن مال��ی بنگاه های ب��زرگ از طریق‬ ‫ب��ازار سرمایه انجام خواه��د شد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایطی بازار سرمایه می تواند نقش تامین‬ ‫مالی برای بنگاه ها داشته باشد که در بازار‬ ‫البته در این می��ان برخی از کارشناسان‬ ‫ب��ازار سرمایه اعتقادی به حمایت بازار پول‬ ‫از بازار سرمایه ندارند و براین باور هس��تند‬ ‫که این دو بازار باید به شکل هماهنگ شده‪،‬‬ ‫همکاری ش��ان را افزایش دهن��د تا این امر‬ ‫درنهایت هم به نفع بخش اقتصاد و هم هر‬ ‫دو بازار باشد‪.‬‬ ‫شاهین شایان ارانی ساختار بورس و نظام‬ ‫بانکی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت‪:‬‬ ‫درصورتی که بانک ها طبق ضوابط و قوانین‬ ‫خودشان عم��ل کنند و بورس هم براساس‬ ‫ساختاری که برای��ش تعریف شده فعالیت‬ ‫کند این امر درنهایت باعث رفع مش��کالت‬ ‫موج��ود خواهد ش��د‪ .‬وی با تاکی��د بر این‬ ‫موضوع که ب��رای افزایش همکاری این دو‬ ‫ب��ازار نیازمند سیاست های کالن هس��تیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اعتقاد دارم که همکاری این دو بازار‬ ‫باید ضابطه مند‪ ،‬قاعده مند و منطقی باشد؛‬ ‫خالئی که درحال حاضر احساس می شود‪.‬‬ ‫شایان اران��ی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه‬ ‫هماهنگی های��ی که در سط��ح کالن الزم‬ ‫اس��ت بین این دو ب��ازار وجود داشته باشد‬ ‫درحال حاض��ر وج��ود ن��دارد و تحقق این‬ ‫امر نیازمند این است که مس��ئوالن بورس‬ ‫و بانک ه��ا براس��اس برخ��ی هماهنگی ها‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای مش��ترکی داشت��ه باشند تا‬ ‫فعالیت بازار سرمایه و پول منسجم تر شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بر نقش اثرگذار بازار پول و‬ ‫سرمایه در تامین مالی بخش های اقتصادی‬ ‫تاکید کرد و گف��ت‪ :‬مطلوب است که نظام‬ ‫بانکی در تامین مالی کوتاه مدت و بورس در‬ ‫تامین مال��ی بلندمدت طرح ها و پروژه های‬ ‫ثانویه رونق مناسب��ی وجود داشته باشد و‬ ‫ب��ه طور یقین دولت از رون��ق بازار سرمایه‬ ‫حمای��ت می کند و تمام ت�لاش دولت در‬ ‫دو سال گذشته این بود که مشکالت بازار‬ ‫سرمایه شناسایی و مرتفع شود تا یک بازار‬ ‫سرمایه شف��اف و به طور کام��ل رقابتی با‬ ‫بازدهی مناسب برای مردم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها در نقش حامی برای بورس‬ ‫کارشناس��ان دیدگاه ه��ای متفاوت��ی در‬ ‫این باره دارند‪ ،‬مدیرعامل شرکت کارگزاری‬ ‫اثل و کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد‬ ‫است نظ��ام بانکی می توان��د حامی خوبی‬ ‫برای بورس باشد و این بخش را در شرایط‬ ‫کنونی حمایت کند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم اقادوست در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ب��ازار سرمای��ه درحال حاضر از رمق‬ ‫افت��اد و با رکود مواجه اس��ت و با توجه به‬ ‫سیاست بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها می توانند با‬ ‫ورود ب��ه این بازار به عن��وان پرقدرت ترین‬ ‫ش�ایان ارانی‪ :‬مطلوب است که نظام بانکی در‬ ‫تامی��ن مالی کوتاه مدت و بورس در تامین مالی‬ ‫بلندمدت طرح ها و پروژه های اقتصادی فعالیت‬ ‫کنند‬ ‫و بهترین ابزار‪ ،‬ب��ازار سرمایه را از وضعیت‬ ‫فعلی نجات دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینک��ه البت��ه این نفع‬ ‫دوطرف��ه است و بانک ها ه��م می توانند به‬ ‫دلی��ل جذاب شدن نرخ سهام شرکت ها‪ ،‬با‬ ‫خری��داری ان منتفع شون��د‪ ،‬افزود‪ :‬به این‬ ‫ترتی��ب اگ��ر مکانیزمی که بان��ک مرکزی‬ ‫طراحی کرده به شک��ل مطلوبی اجرا شود‬ ‫این امر درنهایت ب��ه نفع دو بخش خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته اقادوست‪ ،‬درصورتی که بانک ها‬ ‫براساس استانداردهای��ی که بانک مرکزی‬ ‫برایش��ان تعریف کرده اقدام به خرید سهم‬ ‫ی��ا سرمایه گذاری در ب��ورس کنند این امر‬ ‫می تواند گامی در جهت رونق شرکت های‬ ‫اقتص��ادی فعالیت کنند‪ .‬ب��ه نظر می رسد‬ ‫بازار سرمایه نباید درگیر حمایت های مالی‬ ‫کوتاه مدت طرح ها و پروژه ها شود‪ .‬البته این‬ ‫وابسته به زمانی است که بازار سرمایه کمی‬ ‫از رونق برخوردار شود و رشد کافی کند‪.‬‬ ‫اما ب��ه ط��ور کل��ی حمای��ت بانک ها از‬ ‫بورس ک��ه با دست��ور وزیر اقتص��اد انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬راهک��ار کوتاه مدت��ی است که تا‬ ‫حدودی می تواند وضعی��ت رکودی بورس‬ ‫را التیام بخش��د اما به منزله برطرف کردن‬ ‫تمام��ی دغدغه ها در بازار سرمایه نیس��ت‪،‬‬ ‫زی��را سیاست ه��ای انقباضی‪ ،‬پول��ی‪ ،‬مالی‬ ‫و تصمیم��ات کالن اقتص��ادی دولت باعث‬ ‫به وج��ود امدن وضعیت رک��ودی در بازار‬ ‫سرمایه شده است‪.‬‬ ‫بلوک ‪ 4/78‬درصدی مخابرات ایران روی میز فروش‬ ‫ریی��س سازمان خصوصی س��ازی از عرضه‬ ‫‪2‬میلی��ارد و ‪190‬میلی��ون سه��م شرک��ت‬ ‫مخاب��رات ایران به وکال��ت از شرکت توسعه‬ ‫اعتماد مبین در بورس تهران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬علی اش��رف عبداهلل‬ ‫پوری حسینی ‪ ،‬از عرضه بلوک ‪4/78‬درصدی‬ ‫معادل ‪2‬میلیارد و ‪190‬میلیون و ‪762‬هزار و‬ ‫‪ 354‬سهم شرک��ت مخابرات ایران در تاریخ‬ ‫‪ 25‬خردادماه جاری خبر داد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫خصوصی سازی این بلوک غیرمدیریتی را به‬ ‫وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین به دلیل‬ ‫وص��ول نش��دن مطالب��ات و معوق��ه شدن‬ ‫بدهی ها روی میز فروش می برد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬قیمت پایه هر‬ ‫سهم شرکت مخابرات در این واگذاری مبلغ‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 236‬ریال تعیی��ن شده و از طریق‬ ‫ب��ازار اول بورس با شرایط یکجا و نقد یا نقد‬ ‫و اقس��اط (‪35‬درصد نقد و مابقی اقساط) از‬ ‫طریق شرک��ت کارگزاری بان��ک ملی ایران‬ ‫دوشنب��ه ‪ 2‬هفت��ه اینده روی می��ز فروش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬کارگ��زاران خریدار‬ ‫در صورتی مجاز ب��ه ورود سفارش خرید به‬ ‫سامان��ه معامالتی در روز عرض��ه این بلوک‬ ‫هستند که ‪3‬درصد ارزش سهام مورد معامله‬ ‫را براس��اس قیم��ت پای��ه به طور نق��د یا به‬ ‫صورت ضمانتنام�� ه بانکی بدون قید و شرط‬ ‫از مشتری دریافت کرده و به حساب شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه‬ ‫وجوه واریز یا به این شرکت ارائه دهند‪.‬‬ ‫در این باره سخنگوی مخابرات ایران گفت‪:‬‬ ‫در صورت پرداخت نش��دن ‪ ۴‬قسط از بدهی‬ ‫ناشی از واگذاری‪ ،‬سازم��ان خصوصی سازی‬ ‫می تواند نسبت به فروش وثیقه ها اقدام کند‪.‬‬ ‫هم اکنون تنها یکی از اقساط پرداخت نشده‬ ‫که به زودی در وجه سازمان خصوصی سازی‬ ‫واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫داود زارعی��ان درب��اره اع�لام سازم��ان‬ ‫خصوصی س��ازی مبن��ی ب��ر ف��روش بلوک‬ ‫‪4/78‬درصدی سهام مخابرات به دلیل بدهی‬ ‫سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین)‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توسعه اعتم��اد مبین تا پایان سال ‪93‬‬ ‫تمامی اقساط شامل ‪20‬درصد مبلغ نقد اولیه‬ ‫و ‪ 10‬قس��ط از ‪ 16‬قسط (هر قسط به مبلغ‬ ‫‪5‬هزار میلیارد تومان) را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عموم��ی شرکت مخابرات‬ ‫ایران افزود‪ :‬قس��ط دوم ای��ن دوره مربوط به‬ ‫اردیبهش��ت ماه است که بای��د در ‪94/2/19‬‬ ‫پرداخ��ت می ش��د که هنوز پرداخت نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن زمین��ه سازم��ان‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای�� ‬ ‫خصوصی سازی ب��دون توجه به مفاد قرارداد‬ ‫فروش مخابرات به وی��ژه ماده ‪ 8-5‬که اعالم‬ ‫کرده در صورت پرداخت نش��دن ‪ 4‬قسط از‬ ‫بدهی ناشی از واگذاری‪ ،‬این سازمان می تواند‬ ‫نس��بت به فروش وثیقه ها اق��دام کند‪ ،‬خبر‬ ‫فروش بل��وک ‪4/78‬درصدی را اعالم کرده و‬ ‫این کار غیرمتعارف ب��ا گذشت کمتر از ‪30‬‬ ‫روز از سررسید یک قسط انجام شده است‪.‬‬ ‫زارعی��ان گف��ت‪ :‬ای��ن درحال��ی است که‬ ‫مبنای قانون اصل‪ 44‬نیز تقویت شرکت های‬ ‫ف ان‪.‬‬ ‫خصوصی است نه تضعی ‬ ‫مدیر کل رواب��ط عمومی شرکت مخابرات‬ ‫ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬اکنون ب��ا توجه به نظر‬ ‫سازم��ان خصوصی س��ازی شرک��ت توسعه‬ ‫اعتماد مبی��ن امادگی خود را برای پرداخت‬ ‫قسط اخیر اعالم می کند و این مبلغ به زودی‬ ‫در وجه سازمان خصوصی سازی واریز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گزارش خودرو‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫دریافت عوارض از حیوانات تا اتومبیل های سواری‬ ‫‪21‬‬ ‫عریضه ایبرعوارضومالیاتاتومبیل‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه خودرو‪ :‬تمام ش��واهد تاریخی و‬ ‫مدارک و مس��تندات نش��ان می دهد که دریافت عوارض از‬ ‫وس��ایل نقلیه‪ ،‬متعلق به عصر حاضر نیس��ت و مس��ئوالن‬ ‫کاروانس��راهای عباسی در عهد صفویان بابت ورود و خروج‬ ‫ش��ترها به کاروانس��راها و دادن اجازه حرکت در مسیرهای تعیین شده‬ ‫می��ان والیات‪ ،‬عوارضی از س��اربان ها یا مس��ئوالن کاروان ه��ا دریافت‬ ‫می کرده اند‪ .‬اما دریافت و پرداخت این گونه عوارض قانون مکتوبی نبوده‬ ‫اس��ت تا انکه س��رانجام در ‪ 19‬بهمن ‪ 1304‬نخس��تین قانون با عنوان‬ ‫«مالی��ات راه و الغ��اء عوارض و مالیات های بلدی(ش��هری)» به تصویب‬ ‫مجلس ش��ورای ملی وقت رسید‪ ،‬قانونی که در ان مشخص شده بود از‬ ‫حمل هر یک من س��یگارت ‪ 5‬قران دریافت ش��ود‪ .‬این قانون همچنین‬ ‫مقرر کرده بود که از ش��تر‪ ،‬اس��ب‪ ،‬اس��تر‪ ،‬گاو نر‪ ،‬گاو م��اده‪ ،‬گاومیش‪،‬‬ ‫گوساله و االغ که از سرحدات مملکتی وارد می شود‪ ،‬هر راس ‪ 3‬قران و‬ ‫باب��ت ه��ر راس گوس��فند‪ ،‬ب��ز و ب��ره نیز ی��ک ق��ران بای��د دریافت‬ ‫ش��ود‪ .‬اما نکته جالب ان قانون درباره دریافت عوارض از درشکه‪ ،‬گاری‬ ‫و سایر وس��ایل نقلیه چرخدار است که بابت هر من وزن انها ‪10‬شاهی‬ ‫عوارض دریافت می ش��ده اس��ت‪ .‬قانون گذار به مجریان دریافت اینگونه‬ ‫ع��وارض تاکید کرده بود که دریافت اینگونه عوارض فقط یک بار امکان‬ ‫دارد‪ ،‬ان ه��م موقع ورود یا خروج و دیگر به هیچ عنوان در بین راه ها و‬ ‫ش��هرها نباید پولی دریافت ش��ود‪ .‬قانون یاد شده که مشتمل بر ‪ 7‬ماده‬ ‫س مجلس ش��ورای مل��ی وقت به‬ ‫بوده توس��ط س��یدمحمد تدین‪ ،‬ریی ‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ شده‪ ،‬همچنین یاداور شده است که چهارپایان‬ ‫و وس��ایل نقلیه ای که به صورت موقت وارد ایران می ش��وند‪ ،‬یا از ایران‬ ‫خارج می شوند؛ از پرداخت هر گونه مالیات در این قانون معاف هستند‬ ‫و فق��ط در ازای تعویض یا دریافت پ�لاک (نمره) یا مهر مخصوص (که‬ ‫برای تشخیص به انها داده می شود) یک قران از انها دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫در ان قان��ون همچنی��ن دریافت مالی��ات در قالب ع��وارض خودرو به‬ ‫ش��کل های گوناگون امده است‪ ،‬از جمله اینکه مصوب شده است که از‬ ‫وس��ایل نقلیه مبلغی به عنوان «حق الثبت» دریافت شود و مبالغ ان به‬ ‫شرح زیر تعیین شده است‪:‬‬ ‫ از اتومبیل ه��ای بارکش و اتومبیل های کرایه و تجاری و مس��افری‬‫ساالنه دستگاهی ‪ 66‬تومان‪.‬‬ ‫ از اتومبیل های شخصی ساالنه دستگاهی ‪ 36‬تومان‪.‬‬‫ از گاری ها و دلیجان های سه اس��به و چهاراس��به ساالنه دستگاهی‬‫‪ 30‬تومان‪.‬‬ ‫ از کالس��که و درش��که های کرایه برای هر مسافر ساالنه دستگاهی‬‫‪ 21‬تومان‪.‬‬ ‫ از ارابه های یک اس��به‪ ،‬دواس��به و کالس��که و درشکه های شخصی‬‫ساالنه دستگاهی ‪ 18‬تومان‪.‬‬ ‫ از دوچرخه اتش��ی (موتورسیکلت) ساالنه دستگاهی ‪ 12‬تومان و از‬‫دوچرخه پایی س��االنه دس��تگاهی یک تومان عوارض و مالیات دریافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در اخرین س��طرهای این قانون همچنین تاکید شده است که هر گاه‬ ‫این قانون از طرف عمال مالیه (ماموران وزارت دارایی) یا یکی از بلدیه ها‬ ‫(شهرداری ها) یا موسسات دیگری نقض گردد‪ ،‬عضو مسئول به طور دائم‬ ‫از خدمت دولت منفصل خواهد شد!‬ ‫بحث و جدل نمایندگان مجلس قاجار برای عوارض اتومبیل‬ ‫منعقد شدن و به تصویب رسیدن برخی از قوانین‬ ‫مرب��وط به دریافت عوارض و مالی��ات از اتومبیل و‬ ‫هرگونه وس��ائل نقلیه‪ ،‬در دوره های مختلف مجلس‬ ‫ش��ورای ملی و مجلس ش��ورای اس�لامی همیشه‬ ‫یک��ی از مس��ائل بحث برانگیز و البته پرحاش��یه و‬ ‫پرنکته هم بوده اس��ت؛ در اینج��ا بریده ای از بحث‬ ‫و جدل نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی‬ ‫درباره تصویب دریافت ع��وارض از چهارچرخه ها و‬ ‫اتومبیل ه��ا را می خوانید‪ .‬خودت��ان قضاوت کنید؛‬ ‫بحث با س��خنان یکی از نمایندگان مجلس ش��روع‬ ‫می شود که دستور جلسه را می خواند و می گوید‪:‬‬ ‫درش��که و کالس��که هاى اربابى‪ :‬یک ماهه ‪ ۵‬قران‪،‬‬ ‫یک ساله ‪ ۶‬تومان‪ ،‬درشکه و کالسکه کرایه‪ :‬یک ماهه‬ ‫‪ ۲۵‬قران‪ ،‬یک س��اله ‪ ۳۰‬توم��ان‪ ،‬گارى‪ :‬یک ماهه ‪۳‬‬ ‫تومان‪ ،‬ساالنه ‪ 18‬تومان‪ ،‬دوچرخه‪ :‬یک ماهه ‪ 6‬زار‪،‬‬ ‫س��االنه ‪7‬تومان و ‪ 2‬زار چرخ بستنى‪ :‬یک ماهه یک‬ ‫قران‪ ،‬یک س��اله ‪ 12‬قران‪ ،‬اتومبی��ل‪ :‬یک ماهه یک‬ ‫تومان‪ ،‬یک س��اله ‪ 12‬تومان‪ ،‬واگن‪ :‬ماهى ‪ 3‬تومان‪،‬‬ ‫دلیجان و گارى که از خارج وارد شهر می شوند‪ :‬هر‬ ‫دفعه هنگام ورود به شهر ‪ 4‬زار (‪ 4‬ریال)‪.‬‬ ‫اقا میرعماد‪ :‬از چرخ بس��تنی فروش نباید چیزی‬ ‫گرفت؛ زیرا این چرخ اس��باب و حامل رزق اوست‪.‬‬ ‫صحیح نیست که از او چیزی گرفته شود‪.‬‬ ‫وکیل التج��ار‪ :‬یک نکته ای هس��ت که در اینجا به‬ ‫کلی فراموش شده است و ان مسئله «تراموا» است‬ ‫که در ش��هر گردش می کند و راه عبور مردم را هم‬ ‫س��د کرده‪ ،‬در هر جای خارجه رسم است که یک‬ ‫قس��متی از منفعت ان را س��االنه باید به «بلدیه»‬ ‫بدهند‪ .‬نمی دانم در اینجا ان را می دهند یا نه!‬ ‫رییس‪ :‬این مسئله را باید به امتیازنامه رجوع کرد‬ ‫تا معلوم شود‪.‬‬ ‫اقا س��ید مهدی‪ :‬در این ب��اب «بلدیه» خودش با‬ ‫رییس راه اهن طرف گفت وگو است‪.‬‬ ‫حسینقلی خان نواب‪ :‬این الیحه ایا قانون خواهد‬ ‫بود یا نه؟! اگر قانون اس��ت‪ ،‬مثل سایر لوایح قانون‬ ‫باید چاپ ش��ده به وکال داده ش��ود تا دقت خود را‬ ‫نموده‪ ،‬ان وقت مذاکره شود‪.‬‬ ‫ریی��س‪ :‬چون مدتی اس��ت این الیح��ه را بلدیه‬ ‫فرستاده اس��ت و اکثر هم مس��بوق به این مسئله‬ ‫هستند‪ ،‬از این جهت گفته شد که زودتر مطرح شده‪،‬‬ ‫تمام شود‪ .‬حاال هم اگر رای می دهید‪ ،‬چاپ بشود‪.‬‬ ‫وکیل الرعایا‪ :‬صحیح است؛ قانون باید محل توجه‬ ‫باش��د و چاپ شده دقت بشود‪ ،‬اما نه این الیحه که‬ ‫مطالب ان واضح و روشن است‪.‬‬ ‫احتش��ام االطبا‪ :‬این الیحه بای��د زودتر از مجلس‬ ‫بگذرد؛ چون مردم بلدی��ه اتصاال اعتراض می کنند‬ ‫و او ه��م می خواهد مالیات بگیرد‪ .‬کالس��که چی ها‬ ‫و درش��که چی ها نمی دهن��د و می گویند تا مجلس‬ ‫قانونی نگذارد‪ ،‬نمی دهیم‪.‬‬ ‫اق��ا میرزا محم��ود‪ :‬چون یک فص��ل این الیحه‬ ‫راجع به واگن است‪ ،‬باید به این مطلب دقت بشود‪.‬‬ ‫پ��س باید همان طوری که اقای نواب گفتند‪ ،‬امروز‬ ‫بدهن��د چاپ کنند و به وکال داده ش��ود و یک روز‬ ‫هم وکال نظر خودشان را داده ان وقت مطرح شده‬ ‫و تصویب شود؛ چون قانون است باید طوری باشد‬ ‫که محل ایراد واقع نشود‪.‬‬ ‫اقا سید مهدی‪ :‬مسئله واگن که گفته شد‪ ،‬واگن‬ ‫داخل در این الیحه نیست‪ ،‬خود «بلدیه» با رییس‬ ‫راه اه��ن گفت وگو می کند‪ .‬هر ط��وری که قرارداد‬ ‫او تمام ش��د ان وقت می نویس��ند‪ ،‬اما اداره بلدیه‬ ‫حاال مدت ‪ 3‬ماه اس��ت ک��ه کار نمی کند و او هم‬ ‫می خواهد که از درشکه و کالسکه ها عوارض بگیرد؛‬ ‫به او نمی دهند و متمس��ک می ش��وند به اینکه تا‬ ‫قانون تمام نش��ود‪ ،‬نخواهیم داد‪ .‬حاال می گویید باز‬ ‫پرداخت عوارض اتومبیل های امروزی‬ ‫ت��ا پی��ش از تصویب قانون ع��وارض خودرو در س��ال ‪،1381‬‬ ‫ع��وارض از اتومبیل ه��ا با عنوان عوارض ش��ماره گذاری‪ ،‬عوارض‬ ‫انتقال و عوارض س��االنه دریافت می ش��د که بد نیست در اینجا‬ ‫درباره هریک توضیحاتی بدهیم‪.‬‬ ‫در روزه��ای نه چندان دور‪ ،‬خودرو با پالک غیر برجس��ته و به‬ ‫رن��گ قهوه ای که به اصطالح به ان «پ�لاک موقت» می گفتند‪،‬‬ ‫وارد بازار می ش��د و مالکان فقط ‪15‬روز فرصت داش��تند نسبت‬ ‫به ش��ماره گذاری اقدام کنند و مالکانی ک��ه برای دریافت پالک‬ ‫اقدام می کردند‪ ،‬باید ابتدا اتومبیل ش��ان به وس��یله کاردان فنی‬ ‫بازدید می شد و پس از تایید شماره موتور و شاسی با مشخصات‬ ‫کارتک��س و دریاف��ت حق ش��ماره گذاری‪ ،‬مودی ب��رای عوارض‬ ‫ش��ماره گذاری و ساالنه مراجعه و پس از پرداخت عوارض و ثبت‬ ‫مهر روی کارتکس برای دریافت پالک به اداره راهنمایی مراجعه‬ ‫می کرد‪ .‬این پالک ش��ماره ثابت خودرو و شناسه اصلی به حساب‬ ‫می ام��د و عوارض ش��ماره گذاری تا دو برابر عوارض س��االنه ان‬ ‫خودرو بود‪.‬‬ ‫عوارض انتقال هم به ازای هر نوبت انتقال قطعی س��ند مالکیت‬ ‫باید با عنوان «عوارض انتقال» و معادل ‪50‬درصد عوارض ساالنه‬ ‫همان خودرو پرداخت می شد‪.‬‬ ‫همچنین عوارض س��االنه که مبنای ان تعداد چرخ‪ ،‬س��یلندر‪،‬‬ ‫مح��ور و ن��وع خودرو ب��ود و معموال هم هر ‪ 5‬تا‪ 10‬س��ال یکبار‬ ‫افزایش پیدا می کرد‪ ،‬با توجه به اینکه عوارض به صورت مبلغ های‬ ‫ریالی تعیین می شد و متناسب با تورم تعدیل نمی شد‪ ،‬به تدریج‬ ‫هم این قانون بماند‪ ،‬مدتی طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫رییس‪ :‬بای��د زودتر عجل��ه کرد تا اینک��ه بلدیه‬ ‫مشغول کار بشود‪.‬‬ ‫ش��رف الدوله‪ :‬زودتر باید این قان��ون را تمام کرد‬ ‫و ب��ه بلدیه داد تا اینکه در مق��ام اصالح خیابان ها‬ ‫براید‪.‬‬ ‫اق��ا میرزا اقا مجاهد‪ :‬این قانون را باید چاپ کرد‬ ‫و ب��ه تمام وکال داد ت��ا اینکه درس��ت مالحظه و‬ ‫دق��ت نمایند و دیگر اینکه قانون باید فقره به فقره‬ ‫خوانده و تصحیح شده‪ ،‬تصویب شود‪.‬‬ ‫رییس‪ :‬ح��اال که می گویید بای��د چاپ کرد‪ ،‬چه‬ ‫ضرر دارد که همه مواد ان چاپ شده به تمام وکال‬ ‫داده شود؟‬ ‫همین بُ��رش کوچک از مذاکرات مجلس و بحث‬ ‫و جدل نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی‬ ‫نش��انگر ان اس��ت که از ابتدا حرکت وسایل نقلیه‬ ‫ع��وارض زیادی ب��رای خیابان ها‪ ،‬معاب��ر و جاده ها‬ ‫داش��ته اس��ت که باید از محل دریاف��ت مالیات و‬ ‫عوارض از اتومبیل ها س��اماندهی می شد‪ ،‬از این رو‬ ‫در زمین��ه دریافت و نحوه هزینه کردن این پول ها‪،‬‬ ‫در تمام دوره های مجلس و دولت ها مباحث زیادی‬ ‫مطرح بوده اس��ت که از حوصله این گزارش خارج‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه اتومبیل هایی عوارض نمی دادند؟!‬ ‫‪2‬درصد‪ ،‬تغییر دیگری نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض شماره گذاری‬ ‫تاثیر گذاری و سهم خود از درامد شهرداری ها را از دست داد‪.‬‬ ‫اما عوارض س��االنه از ابتدای س��ال ‪ 82‬به استناد قانون اصالح‬ ‫موادی از برنامه س��وم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و‪ ...‬موسوم به «تجمیع عوارض» برمبنای یک هزارم‬ ‫قیمت خودرو که براس��اس تعرفه وزارت اقتصاد ابالغ می ش��ود‪،‬‬ ‫تعیین و مقرر ش��د به ازای هر ماه تاخی��ر در پرداخت و به عنوان‬ ‫بدهی معوقه س��االنه ‪2/5‬درصد جریمه دیرکرد اخذ ش��ود‪ .‬این‬ ‫عوارض به تمامی خودروهای س��واری و وانت دوکابین اختصاص‬ ‫داش��ت و تمامی موتورس��یکلت ها‪ ،‬وانت تک کابین‪ ،‬مینی بوس‪،‬‬ ‫اتوبوس و کش��نده ها از ابتدای س��ال ‪ 82‬از عوارض ساالنه معاف‬ ‫شدند‪ .‬این قانون تا شهریور سال ‪ 87‬ادامه داشت و از ابتدای مهر‬ ‫س��ال ‪ 87‬قانون مالیات بر ارزش اف��زوده جایگزین قانون تجمیع‬ ‫شد که در این زمینه به غیر از کاهش جریمه دیر کرد از ‪ 2/5‬به‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ 82‬عوارض شماره گذاری بر مبنای یک درصد‬ ‫قیمت خودرو از محل فروش کارخانه تولیدی داخل به حس��اب‬ ‫دارایی و به صورت متمرکز واریز و به نس��بت بین شهرداری های‬ ‫سراسر کشور توزیع و همزمان ‪2‬درصد نیز مالیات اخذ می شود و‬ ‫برای خودروهای وارداتی نیز اداره دارایی شهری که شماره گذاری‬ ‫خودرو در ان انجام می ش��ود عوارض مع��ادل یک درصد ارزش‬ ‫تعیین ش��ده به وسیله گمرک را اخذ می کند‪ .‬از این رو دارندگان‬ ‫خودرو موظف هستند قبل از شماره گذاری کارتکس خودرو را با‬ ‫عنوان تبصره ‪ 13‬ب��ه اداره راهنمایی تحویل و به ازای هر خودرو‬ ‫یک خودرو‪ ،‬را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویض پالک‬ ‫تا سال ‪ 82‬پالک با نام شهر شماره گذاری می شد‪ ،‬برای مثال با‬ ‫شماره ‪ 11 ،14‬و‪ ...‬صادر و از ابتدای تولید تا زمان اسقاط خودرو‬ ‫به عنوان عدد ثابت و شناس��ه خودرو محس��وب شده اما از سال‬ ‫‪ 83‬تمام��ی خودروهای جدید و قدیم موظف ش��دند پالک ملی‬ ‫را جایگزین کنند‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای این کار شامل ‪ 250000‬ریال فیش واریزی‪،‬‬ ‫داشتن برگه عدم خالفی‪ ،‬حضور مالک و خودرو در محل تعویض‬ ‫پالک است‪ .‬همچنین شناسه شماره موتور و شاسی عدد اصلی و‬ ‫ثابت برای خودرو مالک مورد نظر است‪ ،‬بنابر این با هر بار انتقال‬ ‫مالکیت پالک نیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫ان دس��ته از اتومبیل های��ی که در‬ ‫س��ال های قب��ل از پی��روزی انقالب‬ ‫اس�لامی از پرداخت هرگونه عوارض‬ ‫و مالی��ات طف��ره می رفتن��د‪ ،‬ی��ک‬ ‫مستمس��ک قانون��ی هم داش��تند و‬ ‫ان الحاق یک م��اده واحده به قانون‬ ‫« معافی��ت اتومبیل ه��ای مام��وران‬ ‫سیاس��ی کش��ور های خارجی مقیم‬ ‫دربار شاهنش��اهی از پرداخت حقوق‬ ‫و عوارض گمرکی و س��ود بازرگانی»‬ ‫ب��ود ک��ه ب��رای انه��ا و بس��یاری از‬ ‫بستگان ش��ان فرصتی فراهم می کرد‬ ‫که از زیر بار پرداخت این نوع پول ها‬ ‫در بروند‪.‬‬ ‫ای��ن ماده واحده مص��وب یک دی ‬ ‫س��ال ‪ 1343‬بود و بع��د از تصویب؛‬ ‫س مجلس شورای‬ ‫عبداهلل ریاضی‪ ،‬ریی ‬ ‫ملی وقت ان را به دستگاه های مربوط‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬در این م��اده واحده امده‬ ‫بود‪« :‬ماموران سیاس��ی کش��ور های‬ ‫خارج��ی مقی��م دربار شاهنش��اهی‬ ‫می توانن��د اتومبیل های خ��ود را در‬ ‫صورت رعایت معامله متقابل نس��بت‬ ‫به ماموران سیاس��ی شاهنش��اهی در‬ ‫کش��ور های خارجی‪ ،‬ب��دون پرداخت‬ ‫هرگون��ه ع��وارض و حق��وق گمرکی‬ ‫و س��ود بازرگانی به دیگ��ری واگذار‬ ‫نمایند‪ ،‬مش��روط بر اینک��ه واگذاری‪،‬‬ ‫زودتر از ‪ 3‬سال از تاریخ ورود اتومبیل‬ ‫صورت نگیرد‪».‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تلخ و شیرین‬ ‫خیابان هایی که‬ ‫پیاده راه شدند‬ ‫الهام فالح منشادی‬ ‫کارشناس پژوهشی مرکز مطالعات‬ ‫و برنامه ریزی شهر تهران‬ ‫اگرچه جنبش احداث پیاده راه ها از حدود ‪۷۰‬س��ال‬ ‫پیش در دنیا و در کش��ورهای اروپایی (به ویژه المان و‬ ‫هلند) رواج پیدا کرده است اما در ایران تجربه ای جدید‬ ‫بوده و به دهه اخیر باز می گردد‪ .‬در این میان در تهران‪،‬‬ ‫مدیریت ش��هری با جدیت رویکرد ایجاد پیاده راه ها را‬ ‫دنبال می کند و احداث پیاده راه هایی چون ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫(ش��هدا)‪۱۵ ،‬خرداد‪ ،‬سپهس��االر‪ ،‬صوراس��رافیل‪ ،‬باب‬ ‫همایون‪ ،‬ناصر خس��رو‪ ،‬مروی‪ ،‬صابونیان‪ ،‬احسانی‪ ،‬شاه ‬ ‫عبدالعظیم و برادران مظفر نتیجه این رویکرد است‪.‬‬ ‫یکی از شاخص های مهم که باید در احداث پیاده راه‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ود‪ ،‬مش��ارکت حداکثری کس��به و‬ ‫س��اکنان در احداث و نگهداری پیاده راه است‪ .‬اگر چه‬ ‫موضوع مشارکت مردمی از مباحث سابقه دار در ادبیات‬ ‫جهانی شهرس��ازی است اما هنوز س��واالت جدی در‬ ‫ارتباط با چگونگی فرایند درگیر کردن مردم در مسائل‬ ‫ش��هری‪ ،‬پیش روی شهرس��ازان در کشورهای در حال‬ ‫توس��عه مانند ایران وج��ود دارد‪ .‬این موض��وع به ویژه‬ ‫در ارتب��اط با پروژه ه��ای احیا و باز زنده س��ازی مانند‬ ‫احداث پیاده راه ها که خلق فضاهای ش��هری س��رزنده‬ ‫را م��ورد توجه قرار می دهند‪ ،‬دارای اهمیت بیش��تری‬ ‫اس��ت‪ .‬تجربه مدیریت پیاده راه در خیابان سپهس��االر‬ ‫(خیابان صف) در مقابل ‪ ۱۷‬شهریور (امام حسین(ع))‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه تا چ ه ان��دازه مش��ارکت مردمی‬ ‫می تواند در خلق فضایی س��رزنده‪ ،‬پویا و متمایز‪ ،‬موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خیابان ‪ ۱۷‬ش��هریور که در مرز ش��رقی منطقه ‪۱۲‬‬ ‫تهران قرار گرفته‪ ،‬در سلسه مراتب معابر شهری دارای‬ ‫نقش ش��ریانی درجه دو بوده و سهم مهمی در انتقال‬ ‫جریان ترافیک در این منطقه داش��ته اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر این منطق��ه از دیرباز به عنوان ب��ورس خرید و‬ ‫فروش خودرو و موتورسیکلت در تهران شهرت داشته‬ ‫اس��ت؛ فعالیتی که کمترین همراس��تایی را با ماهیت‬ ‫پی��اده راه دارد‪ .‬این خیابان در س��ال ‪ ۹۱‬ب��ه پیاده راه‬ ‫تبدیل ش��د؛ اقدامی که با نارضایتی جدی س��اکنان و‬ ‫کس��به همراه بود‪ .‬عالوه بر نارضایتی های جدی ناشی‬ ‫از انتق��ال بار ترافیکی این معبر ب��ه خیابان های جمع‬ ‫و پخش کننده و معابر فرعی اطراف‪ ،‬بس��تن این معبر‬ ‫موجب مش��کالت جدی ساکنان در دسترسی به سایر‬ ‫خیابان ها شد‪ .‬همچنین دسترسی کوچه های بن بست‬ ‫ک��ه تنها راه ارتباط س��واری انها معبری اس��ت که به‬ ‫پیاده راه تبدیل شده‪ ،‬ساکنان را با مشکل جدی مواجه‬ ‫می کن��د‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به اینک��ه این محور‪،‬‬ ‫مح��ل تجمع تعداد زی��ادی از نمایش��گاه های خودرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬نارضایتی جدی بین ش��اغالن دیده می ش��ود‬ ‫که نش��ان می دهد مطالعات اجتماع��ی و اقتصادی در‬ ‫طرح تبدی��ل یک محور به پیاده‪ ،‬نادیده گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بسته ش��دن مغازه ها همراه با بس��ته شدن راه‬ ‫عب��ور خودرو‪ ،‬این فضا را به یک فضای بی روح‪ ،‬س��رد‬ ‫و ناام��ن تبدیل کرده اس��ت‪ .‬در مقاب��ل تجربه موفق‬ ‫سپهس��االر در جلب مش��ارکت مردم��ی در نگهداری‬ ‫پیاده راه‪ ،‬می تواند در سایر پیاده راه های موجود و بالقوه‬ ‫تهران تکرار شود‪ .‬خیابان سپهساالر یکی از مکان های‬ ‫تاریخی تهران است که به عنوان بازار کیف و کفش در‬ ‫تهران دارای ش��هرت زیادی است‪ .‬این خیابان در سال‬ ‫‪ ۸۵‬با تصمیم ش��هردار وقت و با هزینه ش��هرداری‪ ،‬به‬ ‫پیاده راه تبدیل ش��د‪ .‬نکته قابل توجه در این پیاده راه‪،‬‬ ‫تش��کیل هیات امنایی متشکل از کس��به و با انتخاب‬ ‫مستقیم از سوی س��اکنان است که وظیفه مدیریت و‬ ‫نگهداری پیاده راه را ب��ر عهده دارند‪ .‬این افراد با توجه‬ ‫به حس مالکیت و تعلق نس��بت به فضا‪ ،‬اقدامات جدی‬ ‫در ایج��اد فضایی متفاوت‪ ،‬زیب��ا و ایمن کرده اند‪ .‬بنا بر‬ ‫گفته کسبه‪ ،‬در گذشته ماهانه ‪ ۳۰‬هزار تومان به وسیله‬ ‫کس��به برای تامین نظافت‪ ،‬ارتقای مبلمان ش��هری و‬ ‫اس��تخدام نگهبان برای این معبر پرداخت می ش��د اما‬ ‫درحال حاضر با اجاره دکه های اغذیه فروشی این هزینه‬ ‫نیز پرداخت نمی ش��ود‪ .‬امنیت در این پیاده راه بس��یار‬ ‫باالست‪ .‬هیات امنا هر اقدام مشکوکی را زیرنظر داشته‬ ‫و با اس��تخدام ‪ ۲۵‬نگهبان‪ ،‬امنیت فضا را تامین کرده و‬ ‫با هرگونه اقدام ناشایست مانند دستفروشی غیرمجاز‪،‬‬ ‫دادزنی و‪ ...‬با مش��ارکت خود کس��به مقابله می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین اختصاص درامد حاصل ش��ده برای مبلمان‬ ‫ش��هری‪ ،‬فضایی متفاوت از دیگر پیاده راه های معمول‬ ‫احداث شده به وسیله شهرداری را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تجربه پیاده راه خیابان سپهس��االر در مقابل خیابان‬ ‫‪ ۱۷‬شهریور نشان می دهد که مدیریت شهری می تواند‬ ‫ب��دون پرداخت هزین��ه و تنها با اعتماد ب��ه نیروهای‬ ‫مردم��ی‪ ،‬به خلق فضاهایی س��رزنده‪ ،‬پویا‪ ،‬ایمن و زیبا‬ ‫اقدام کند‪ ،‬این در حالی است که صرف هزینه های باال‬ ‫در ارتقای کالبدی فضا‪ ،‬بدون جلب رضایت و مشارکت‬ ‫مردمی‪ ،‬نتیجه ای جز شکست پروژه و خلق یک فضای‬ ‫متروک و مرده نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫بررسی‬ ‫حمل و نقل و بازار‬ ‫‪auto@smtnews.ir‬‬ ‫درباره یک پروژه ریلی نشان می دهد‬ ‫حرکت منوریل قم در راهبندان بودجه‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گ�روه خ�ودرو‪ :‬اگرچه‬ ‫مش��کالت مال��ی و برخی اخت�لاف نظرها‬ ‫درباره مسیر‪ ،‬روند س��اخت و تجهیز پروژه‬ ‫منوری��ل قم را با تاخیر مواج��ه کرده اما با‬ ‫بهره برداری از بخش��ی از فاز نخس��ت این‬ ‫پروژه‪ ،‬نخس��تین منوریل کشور به زودی و‬ ‫در سال جاری اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاکنون وعده های مختلف��ی درباره زمان‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن پ��روژه بی��ان ش��ده؛‬ ‫محمدصادق صالحی منش‪ ،‬استاندار قم‪ ،‬در‬ ‫پاییز سال گذشته اعالم کرد که این پروژه‬ ‫با وجود همه مش��کالت‪ ،‬بای��د تا دهه فجر‬ ‫به بهره برداری برس��د و از همه مس��ئوالن‬ ‫خواست تا همکاری های الزم را برای اتمام‬ ‫این پروژه در زمان اعالم شده‪ ،‬داشته باشند‬ ‫اما پ��س از چندی و بع��د از بازدید از این‬ ‫پروژه‪ ،‬اظهار کرد که با توجه به مش��کالت‬ ‫بودج��ه ای دولت‪ ،‬ای��ن افتت��اح امکانپذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی در ان زم��ان اب��راز امیدواری‬ ‫ک��رد که منوریل تا پایان س��ال ‪ ۹۳‬به طور‬ ‫ازمایشی اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین اعتبار؛ مشکل اصلی پروژه‬ ‫کلن��گ پروژه منوریل در مردادماه ‪ ۸۸‬در‬ ‫قم به زمین زده ش��د‪ .‬این پروژه مس��یری‬ ‫‪ ۱۸‬کیلومت��ری از پارک س��وار ش��مالی قم‬ ‫تا ش��هرک پردیسان را ش��امل می شود که‬ ‫اج��رای ان در دو فاز تعریف ش��ده اس��ت؛‬ ‫مس��یر فاز نخس��ت ان ش��امل ‪ ۶‬کیلومتر‪،‬‬ ‫از پارک س��وار ش��مالی تا خیابان مطهری‬ ‫و مس��یر فاز دوم‪ ،‬از مصالی قم تا ش��هرک‬ ‫پردیسان را شامل می شود‪.‬‬ ‫بعد از برگزاری مناقصه و مش��خص شدن‬ ‫پیمانکار فاز نخس��ت‪ ،‬این بخ��ش در اجرا‬ ‫به دو قس��مت تقسیم ش��د؛ قسمت اول از‬ ‫پارک س��وار تا میدان مطهری و بخش دوم‬ ‫از میدان مطهری تا مصالی قم‪ ،‬در اولویت‬ ‫اجرا قرار گرفت‪ .‬درحال حاضر بخش زیادی‬ ‫از عملیات اجرایی و اماده سازی بخش اول‬ ‫از فاز نخس��ت انجام ش��ده و اماده س��ازی‬ ‫ایس��تگاه ها و تامین واگ��ن و تجهیزات ان‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت‪ .‬به گفت��ه یک عضو‬ ‫شورای ش��هر قم‪ ،‬این بخش فاصله زیادی‬ ‫‪ ،‬با بیان اطالعات‬ ‫ق��م در گفت وگو با‬ ‫باال یاداوری کرد ک��ه بهره برداری از بخش‬ ‫اول فاز نخس��ت پروژه منوریل قم‪ ،‬منتظر‬ ‫تامین اعتبارات اس��ت‪ .‬به گفت��ه ذاکریان‪،‬‬ ‫تامین مناب��ع مالی پروژه منوری��ل از ابتدا‬ ‫بر عهده دولت گذاش��ته شد اما با توجه به‬ ‫اینکه دولت در یک س��ال اخیر‪ ،‬تنگناهای‬ ‫مالی زیادی داش��ته‪ ،‬تزری��ق بودجه به این‬ ‫پروژه انجام نشده است‪.‬‬ ‫به گفته ذاکری��ان‪ ،‬یکی از دالیل مهم به‬ ‫تعویق افتادن ساخت کل پروژه منوریل قم‪،‬‬ ‫عبور بخش��ی از این مس��یر از مقابل حرم‬ ‫حضرت معصومه(س) و اختالف نظرهای به‬ ‫‹ ‹تاریخچه فنی پروژه‬ ‫و باید پروژه هایی مانن��د مترو که در زمان‬ ‫کوتاه تری به سرانجام می رسد را در دستور‬ ‫کار ق��رار داد‪ .‬پورمحم��دی تاکید کرد که‬ ‫بای��د ب��رای هزینه پول و س��رمایه کش��ور‬ ‫اولویت بندی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معنایافت�ن کریدوره�ای ریلی قم با‬ ‫افتتاح کامل منوریل‬ ‫با بهره برداری ندارد و به زودی حرکت قطار‬ ‫به طور ازمایشی در ان کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫ عباس ذاکریان‪ ،‬س��خنگوی شورای شهر‬ ‫وجود امده در این باره است‪.‬‬ ‫انط��ور ک��ه این عضو ش��ورای ش��هر قم‬ ‫ل حاض��ر تنها قس��متی‬ ‫می گوی��د‪ ،‬درح��ا ‬ ‫از پ��روژه منوری��ل که اجم��اع نظر در کل‬ ‫اس��تان و بین همه کارشناس��ان درباره ان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قس��مت اول فاز نخست است و‬ ‫برای همین در اولویت قرار گرفته‪ ،‬هرچند‬ ‫مش��کالت مالی دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬قسمت‬ ‫دوم فاز نخست‪ ،‬همچنان محل اختالف نظر‬ ‫است و برخی معتقدند عبور منوریل در این‬ ‫بخش پروژه از مقابل حرم‪ ،‬صحیح نیس��ت؛ ‬ ‫برخ��ی نیز این نظر را رد می کنند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در بخ��ش دوم فاز نخس��ت نیز بخش‬ ‫زی��ادی از کارها انجام ش��ده و فقط بخش‬ ‫مقابل حرم‪ ،‬بالتکیف مانده است‪.‬‬ ‫اگرچه ذاکری��ان‪ ،‬بیان رقم��ی به عنوان‬ ‫بودج��ه مورد نی��از ب��رای پایان پ��روژه را‬ ‫ناممکن دانس��ت‪ ،‬اما س��ید محمد اتش زر‪،‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از اعضای ش��ورای ش��هر قم‪،‬‬ ‫چندی پی��ش‪ ،‬بودجه مورد نی��از برای فاز‬ ‫نخست پروژه را حدود ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی کرده ب��ود و افزود‪ :‬برای تکمیل‬ ‫هر کیلومتر با تمامی تجهیزات ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه نیاز اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬مدت هاست به عنوان یکی‬ ‫از موانع پیش��رفت‪ ،‬این پروژه بوده اس��ت؛‬ ‫شهریورماه گذش��ته مصطفی پورمحمدی‪،‬‬ ‫وزی��ر دادگس��تری اعالم کرد ک��ه تاکنون‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد توم��ان به اجرای منوریل قم‬ ‫اختص��اص یافته اما همچن��ان پول زیادی‬ ‫الزم است تا از ان بهره برداری شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هش��دارهایی که پیش تر‬ ‫درب��اره هزینه ه��ای ب��االی اج��رای پروژه‬ ‫منوریل به مس��ئوالن وقت داده ش��ده بود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬برای ای��ن پروژه مطالع��ات زیادی‬ ‫انجام ش��ده و به مسئوالن وقت گفتیم برای‬ ‫اجرای ان اگر مفید هم باش��د اکنون زمان‬ ‫مناس��بی نیس��ت چرا که این ط��رح هزینه‬ ‫زی��ادی در بر دارد و خروجی ان متناس��ب‬ ‫با پولی که س��رمایه گذاری می شود‪ ،‬نیست‬ ‫براساس مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫ترافیک کش��ور‪ ،‬برای ش��هر قم دو کریدور‬ ‫ترافیکی تعیین ش��ده یکی کریدور ش��رق‬ ‫ـ غرب که س��امانه ریلی تعریف شده برای‬ ‫ان‪ ،‬مترو اس��ت‪ ،‬دیگری کریدور ش��مال ـ‬ ‫جنوب که سیستم ریلی ان‪ ،‬منوریل تعریف‬ ‫شده است‪ .‬به گفته سخنگوی شورای شهر‬ ‫قم این کری��دور زمانی معن��ا پیدا می کند‬ ‫ک��ه کل این پ��روژه به بهره برداری برس��د‪.‬‬ ‫در بخش ش��مالی فاز نخس��ت منوریل قم‪،‬‬ ‫پایانه ش��مالی این ش��هر ق��رار دارد‪ ،‬جایی‬ ‫که با وجود ایس��تگاه قطار پرسرعت تهران‬ ‫ـ ق��م و پایان��ه اتوبوس برون ش��هری‪ ،‬یک‬ ‫پایانه ترکیبی محسوب می شود و می تواند‬ ‫بخش قابل توجهی از مس��افران را به ش��هر‬ ‫منتق��ل کند‪ .‬انته��ای فاز نخس��ت نیز در‬ ‫ش��هرک پردیس��ان اس��ت و راه اندازی ان‬ ‫عنصر مهمی برای تس��هیل در دسترس��ی‬ ‫مردم به این شهرک خواهد بود‪ .‬سخنگوی‬ ‫ش��ورای شهر قم‪ ،‬با بیان این مطلب‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با وجود همه مزای��ای موجود‪ ،‬تنها با‬ ‫بهره برداری از بخشی از فاز نخست‪ ،‬کریدور‬ ‫ش��مال ـ جنوب قم محقق نخواهد ش��د و‬ ‫برای بازده��ی مطلوب این پروژه‪ ،‬باید همه‬ ‫مسیر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش اگرچ��ه ایجاد‬ ‫پروژه های��ی همچ��ون منوری��ل در‬ ‫کالنشهرهایی مانند قم‪ ،‬نقش بسیار مهمی‬ ‫در س��اماندهی ترافیک شهری دارد‪ ،‬با این‬ ‫ح��ال با توجه به نی��از چنین پروژه هایی به‬ ‫بودجه های کالن‪ ،‬به نظر می رسد مطلوب تر‬ ‫ان اس��ت ک��ه اولویت تخصی��ص اعتبار و‬ ‫کلنگ زنی به پروژه هایی داده ش��ود که در‬ ‫مدت زمان کمتری‪ ،‬ب��ه بازدهی مورد نظر‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫(تومان)‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا اس ای ‪( 111‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,800,000‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫وانت بار دو‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سایپا اس ای ‪(131‬تنوع رنگ)‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪20,100,000‬‬ ‫سایپا تی ال ‪ .131‬پایه گازسوز (رنگ سفید)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪20,613,000‬‬ ‫سمند ای اف ‪ .7‬دوگانه سوز ‪ -‬دو ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪31,276,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪ . 131‬پایه گازسوز (تنوع رنگ)‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪21,480,000‬‬ ‫سمند ال ایکس ‪ .‬کد ‪29339‬‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,843,000‬‬ ‫سایپا ‪ 132‬تی ال‬ ‫ناموجود‬ ‫‪19,100,000‬‬ ‫سمند – اس ای (کد ‪)57310‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫‪27,438,000‬‬ ‫سایپا اس ای ‪132‬‬ ‫‪20,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫پژو جی ال ایکس ‪ 405‬دوگانه سوز‪ .‬کد ‪27222‬‬ ‫‪30,900,000‬‬ ‫‪30,420,000‬‬ ‫سایپا ‪ 141‬اس ای (تنوع رنگ)‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪19,680,000‬‬ ‫پژو ‪405‬جی ال ایکس (کد ‪)25634‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫‪28,881,000‬‬ ‫تیبا اس ایکس یورو ‪( 4‬تنوع رنگ)‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪ .‬دو ایربگ ‪1/8‬‬ ‫‪47,800,000‬‬ ‫‪45,330,000‬‬ ‫تیبا ‪ – 2‬هاچ بک ای ایکس‬ ‫‪27,800,000‬‬ ‫‪27,900,000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪34,700,000‬‬ ‫‪32,499,000‬‬ ‫تیبا ای ایکس یورو ‪4‬‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,610,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬کد ‪28228‬‬ ‫‪36,300,000‬‬ ‫‪35,327,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک اس ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪27,360,000‬‬ ‫پژو پارس سال ‪ .‬دوگانه سوز (کد ‪)28314‬‬ ‫‪37,600,000‬‬ ‫‪36,769,000‬‬ ‫اریو ‪( 1600‬اتوماتیک)‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪54,460,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 2‬کد ‪26028‬‬ ‫‪32,400,000‬‬ ‫‪32,516,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ - 1600‬دنده ای‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪75,650,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34,200,000‬‬ ‫‪34,452,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪ – 2000‬اتوماتیک‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫‪90,790,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی ‪ . 8‬کد ‪27430‬‬ ‫‪36,900,000‬‬ ‫‪37,231,000‬‬ ‫زوتی ‪ .‬زد ‪300‬‬ ‫‪73,500,000‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫‪33,232,000‬‬ ‫برلیانس ‪ -‬وی‪5‬‬ ‫‪94,300,000‬‬ ‫‪99,900,000‬‬ ‫رنو تندر ای ‪ . 2‬تک ایربگ‬ ‫‪42,800,000‬‬ ‫‪36,155,000‬‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫‪86,800,000‬‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف ‪7‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪42,392,000‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫طلسم صادرات فرش کرمانشاه‬ ‫شکسته شد‬ ‫صبا رضایی – گروه استان ها‪ :‬با صادرات‬ ‫‪ 205‬تخته فرش دستباف از استان کرمانشاه‬ ‫می ت��وان گفت طلس��م ص��ادرات این فرش‬ ‫پس از گذش��ت س��ال ها شکسته شد‪ .‬فرش‬ ‫کرمانش��اهی همواره رون��ق خوبی در داخل‬ ‫کشور داش��ته اما صادرات ان به کشورهای‬ ‫خارجی ‪ 20‬سال با مانع مواجه شده بود‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان‪ ،‬تولید فرش دستباف در‬ ‫استان کرمانشاه شغل دوم مردم این استان‬ ‫محسوب شده و بسیاری از زنان کرمانشاهی‬ ‫در منازل خود به فرش��بافی اش��تغال دارند‪.‬‬ ‫همچنین در این اس��تان ح��دود ‪ 70‬کارگاه‬ ‫فرشبافی وجود دارد که به صورت متمرکز و‬ ‫غیرمتمرکز به تولید فرش می پردازند‪ .‬گرچه‬ ‫مردم استان کرمانش��اه برای گذران زندگی‬ ‫خود به صورت سفارش��ی طرح فرش تبریز‬ ‫و ش��یراز را می بافند‪ ،‬اما اس��تان کرمانش��اه‬ ‫طرح ه��ای بیجار‪ ،‬بازو بندی‪ ،‬حس��ین اباد‪،‬‬ ‫گلسرخ‪ ،‬سورن اباد‪ ،‬دوگل حبشی‪ ،‬اکبراباد‬ ‫و گالبی را از س��ال های دور در نقش و نگار‬ ‫فرش های خود حفظ کرده است‪.‬‬ ‫در شهرس��تان سنقر که مرکز تولید فرش‬ ‫دستباف در استان کرمانشاه است‪ ،‬فرش هایی‬ ‫از ‪ 12‬رج تا ‪ 80‬رج بافته می شوند‪ .‬بیشترین‬ ‫درام��د مردم این شهرس��تان از فرش��بافی‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬از مرحله نخست تولید تا‬ ‫فرش های بافته ش��ده اماده تحویل‪ ،‬همگی‬ ‫در این شهرستان انجام می شوند‪.‬‬ ‫مدی��ران اس��تان کرمانش��اه پ��س از‬ ‫پیگیری های فراوان موفق ش��دند حدود ‪14‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬نفر از بافندگان روستایی استان‬ ‫کرمانشاه را از مزایای بیمه تامین اجتماعی‬ ‫بهره مند کنند‪.‬‬ ‫علی رضا چراغی‪ ،‬رییس اداره فرش استان‬ ‫می گوید‪ :‬پس از گذشت‬ ‫کرمانشاه به‬ ‫‪ 20‬سال توسط یکی از تولید کنندگان فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬این محصول را صادر کردیم و این‬ ‫کار ش��روع موفقی برای اینده است‪ .‬امسال‬ ‫ح��دود ‪ 2‬تن مع��ادل ‪ 205‬تخت��ه فرش به‬ ‫کش��ور عراق صادر کردیم‪ .‬بیشتر فرش های‬ ‫بافته ش��ده در کرمانش��اه از س��وی تاجران‬ ‫کرمانشاهی به تهران منتقل شده و از گمرک‬ ‫پایتخت به دیگر نقاط جهان صادر می شود‪.‬‬ ‫زمینه صادرات فرش از کرمانشاه توسط یکی‬ ‫از تولیدکنندگان کرمانش��اهی فراهم شده و‬ ‫با همکاری اداره فرش و اداره گمرک استان‬ ‫کرمانشاه پس از مدت ها فرش این استان از‬ ‫گمرک استان کرمانشاه صادر شد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬به طور معم��ول فرش های‬ ‫کرمانش��اهی همواره فروش خوبی داش��ته‬ ‫و فرش��بافان این اس��تان هرگز مشکلی در‬ ‫حوزه بازار و خریدار نداش��تند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫بافندگان کرمانش��اهی از ش��هرهای تبریز و‬ ‫ش��یراز س��فارش گرفته و فرش های انها به‬ ‫صورت سفارش��ی به اس��تان های اذربایجان‬ ‫ش��رقی و اس��تان فارس ارس��ال می شوند‪.‬‬ ‫ام��روزه تولیدکنندگان با توجه به س��فارش‬ ‫فرش خود را می بافند و اگر س��فارش بافت‬ ‫فرش ه��ای تبریزی و یا دیگر طرح ها به انها‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬فرش های اس��تان های دیگر را‬ ‫می بافند که فرش های سفارش��ی در بیشتر‬ ‫موارد برای صادر کردن به کش��ورهای دیگر‬ ‫بافته می شوند‪.‬‬ ‫چراغ��ی عن��وان می کند‪ :‬در چند س��ال‬ ‫گذشته نظارت ش��دیدی بر بیمه فرشبافان‬ ‫و قالیبافان اس��تان کرمانشاه اعمال کرده ایم‬ ‫و فرش��بافان نیز تولیدات خوب��ی را به بازار‬ ‫ارائه کرده اند‪ .‬گرچه امارهای میزان تولیدات‬ ‫فرش به دلیل خانگی بودن ش��غل فرشبافی‬ ‫هرگز دقیق نیس��ت اما با توجه به اماری که‬ ‫از بافندگان فرش اس��تان کرمانشاه گرفتیم‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 48‬هزار متر مربع فرش‬ ‫در اس��تان کرمانشاه بافته شده است‪ .‬بیشتر‬ ‫این فرش ها به استان های دیگر یا به خارج از‬ ‫کشور ارسال شده اند‪ .‬عمده فعاالن در حوزه‬ ‫فرش دس��تباف استان کرمانش��اه بافندگان‬ ‫خانگ��ی هس��تند‪ .‬به جز این اف��راد بیش از‬ ‫‪ 70‬کارگاه فرش��بافی به ص��ورت متمرکز و‬ ‫غیرمتمرکز در استان کرمانشاه موجود بوده‬ ‫که عمده بافندگان ما زیر نظر این کارگاه ها‬ ‫به تولید فرش می پردازند‪.‬‬ ‫علی رضا چراغی‪ :‬اداره‬ ‫فرش استان کرمانشاه‬ ‫هر ساله در این استان‬ ‫نمایشگاه تخصصی فرش‬ ‫در اردیبهشت یا خرداد‬ ‫ماه برگزار می کند‪ .‬در ‪18‬‬ ‫خرداد ماه امسال نیز قرار‬ ‫است این نمایشگاه برگزار‬ ‫شود‪ .‬از فرشبافان استان‬ ‫کرمانشاه و سایر استان ها‬ ‫برای حضور در این‬ ‫نمایشگاه دعوت می شود‬ ‫او می گوید‪ :‬در س��ال های گذش��ته برای‬ ‫اجرای قانون بیمه فرشبافان استان کرمانشاه‬ ‫تعام��ل خوبی با اداره تامی��ن اجتماعی این‬ ‫استان داش��تیم و در حال حاضر حدود ‪14‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬نفر از بافندگان روستایی استان‬ ‫کرمانشاه در حال اس��تفاده از مزایای بیمه‬ ‫قالیبافی هس��تند‪ .‬این افراد عمده تولیدات‬ ‫فرشبافی را انجام داده و ما نظارت مستقیم‬ ‫بر تولیدات این افراد داریم‪ .‬به گفته چراغی‪،‬‬ ‫اداره فرش اس��تان کرمانش��اه هر س��اله در‬ ‫این اس��تان نمایش��گاه تخصص��ی فرش در‬ ‫اردیبهش��ت یا خرداد ماه برگ��زار می کند‪.‬‬ ‫در ‪ 18‬خرداد ماه امس��ال نیز قرار است این‬ ‫نمایشگاه برگزار ش��ود‪ .‬از فرشبافان استان‬ ‫کرمانش��اه و س��ایر اس��تان ها برای حضور‬ ‫در این نمایش��گاه دعوت می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه تولیدکنندگان فرش دس��تباف‬ ‫ب��ازار خوبی ب��رای ف��روش فرش های خود‬ ‫دارن��د‪ .‬در ابان ماه امس��ال نیز نمایش��گاه‬ ‫ف��رش برگزار می ش��ود که این نمایش��گاه‬ ‫وی��ژه تولیدکنندگان و فرش��بافان اس��تان‬ ‫کرمانش��اه بوده و همواره از فروش خود در‬ ‫این نمایشگاه راضی هستند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬بیش��تر طرح ه��ای قدیمی‬ ‫فرش استان کرمانش��اه در این استان بافته‬ ‫می شوند اما بیشتر تولیدکنندگان ما با توجه‬ ‫به س��فارش مش��تری طرح فرش را انتخاب‬ ‫کرده و تنها برخی از کارگاه های فرش��بافی‬ ‫اس��تان کرمانش��اه از طراح��ان ف��رش نیز‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متالطم فرش کرمانشاه‬ ‫گرچه مدیران استان کرمانشاه معتقدند که‬ ‫بازار فروش فرش های کرمانشاهی همواره از‬ ‫رونق برخ��وردار ب��وده ام��ا تولیدکنندگان‬ ‫می گوین��د که در حال حاضر بازار فرش این‬ ‫اس��تان با مشکالت بی ش��ماری مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد نادر حیدریان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫تعاونی فرش دس��تباف ب��ه‬ ‫س��نقر مرک��ز تولی��د و بافندگ��ی فرش در‬ ‫استان کرمانش��اه بوده و حدود ‪ 90‬درصد از‬ ‫فرش های استان کرمانشاه در این شهرستان‬ ‫بافت��ه می ش��ود‪ .‬گ��ره بافت ای��ن فرش ها‪،‬‬ ‫گ��ره ترکی ب��وده و تقریبا تم��ام طرح های‬ ‫فرش های کش��ور در این شهرس��تان بافته‬ ‫می شوند‪ .‬بس��یاری از طرح هایی که در این‬ ‫اس��تان بافته می ش��وند ادغامی از طرح های‬ ‫مختلف هس��تند طرح هایی که از گذش��ته‬ ‫در این منطقه ب��وده مانند طرح های بیجار‪،‬‬ ‫بازو بندی‪ ،‬حسین اباد‪ ،‬گلسرخ‪ ،‬سورن اباد‪،‬‬ ‫دوگل حبش��ی‪ ،‬اکبراباد و گالبی که در این‬ ‫منطقه بافته می شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او در حال حاض��ر طرح ها را به‬ ‫نام مناطق مختلف می شناس��ند‪ .‬در س��نقر‬ ‫فرشبافی برای تکمیل معاش زندگی بوده و‬ ‫شغل نخست مردم این منطقه نیست‪ .‬بیشتر‬ ‫بافن��دگان فرش در این شهرس��تان خانم ها‬ ‫راه اندازی واحدهای راکد‪ ،‬راهکاری برای اشتغالزایی‬ ‫ایسنا‪ :‬استاندار کرمانشاه راه اندازی واحدهای‬ ‫راکد را یک راهکار مناسب و ارزشمند برای‬ ‫اشتغالزایی و کارافرینی دانست‪.‬‬ ‫ابراهیم رضایی بابادی در حاشیه بازگشایی‬ ‫یک واحد راکد و بازدید از چند واحد تولیدی‬ ‫این استان اظهار کرد‪ :‬حضور در مجموعه هایی‬ ‫که مدیران ان همت کرده ان��د و یک واحد غیرفعال را‬ ‫با این مش��خصات و ویژگی ها دوباره راه اندازی کرده اند‪،‬‬ ‫بس��یار خوش��حال کننده اس��ت و اینگون��ه تالش های‬ ‫ارزشمند به ایجاد شغل های تازه کمک می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کمک های وی��ژه دولت تدبیر و امید‬ ‫در زمین��ه راه اندازی واحدهای صنعت��ی راکد در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیریت ارش��د اس��تان تمام توان خ��ود را در‬ ‫زمینه راه اندازی واحدهای راکد‪ ،‬توسعه واحدهای فعال‬ ‫موجود و ایجاد واحدهای تولیدی جدید به کار گرفته و‬ ‫کمک هایی که نیاز اس��ت را ارائه خواهد کرد‬ ‫ت��ا صنایع ما تبدیل به مجموعه ای قوی و در‬ ‫خور شان استانی تاریخی و فرهنگی همچون‬ ‫کرمانش��اه ش��وند ک��ه در مقاط��ع مختلف‬ ‫نقش افرینی های برجسته ای داشته است‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه افزود‪ :‬با تالش هایی که‬ ‫در سال گذشته انجام ش��د‪ 42 ،‬واحد غیرفعال دوباره‬ ‫به چرخه تولید بازگش��تند و امس��ال نیز امیدواریم با‬ ‫تالش های گس��ترده ای که در حال انجام است‪ ،‬تعداد‬ ‫بیشتری را به روند تولید بازگردانیم‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه در کنار افتتاح شرکت گلمهرغرب‬ ‫به بازدید از ش��رکت ش��یر و لبنیات بیستون‪ ،‬کارخانه‬ ‫قند بیستون و واحد تولید شن و ماسه و اسفالت رئوفی‬ ‫پرداخت و از نزدی��ک فعالیت های تولیدی و همچنین‬ ‫برنامه های توسعه این واحدها را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪23‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طرح ملی ناتمام در همدان‬ ‫فارس‪ :‬معاون ام��ور عمرانی‬ ‫استانداری همدان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ه دلی��ل وج��ود پروژه های‬ ‫نیمه تمام متعدد در این استان‬ ‫در شرایط کنونی کلنگ زنی و‬ ‫ش��روع پروژه ای جدید کمتر‬ ‫انجام می شود‪ .‬محمودرضا عراقی با بیان اینکه اتمام‬ ‫پروژه ه��ا نیازمند اعتبار اس��ت و بای��د مدیران برای‬ ‫ج��ذب اعتبار نهای��ت تالش خود را ب��ه کار گیرند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مهم ترین پروژه های ناتمام همدان که باید به‬ ‫شکل جدی دنبال شود‪ ،‬ش��امل پروژه های ابرسانی‬ ‫از س��د تالوار به همدان‪ ،‬راه اهن ته��ران ـ همدان ـ‬ ‫س��نندج و راه اهن غرب کشور است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫پروژه های استانی برای اتمام به ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز دارند که امسال ‪233‬میلیارد تومان از دو‬ ‫محل اعتبارات عمرانی استانی و ماده ‪180‬به همدان‬ ‫ابالغ می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور عمرانی اس��تانداری همدان ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی رغبتی برای‬ ‫سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها ندارند‪ ،‬یاداوری کرد‪:‬‬ ‫در حدود ‪3‬هزار میلیارد تومان پروژه ملی در اس��تان‬ ‫همدان در حال اجرا بوده و هنوز تمام نشده است‪.‬‬ ‫هس��تند‪ .‬حیدریان عنوان می کند‪ :‬در سنقر‬ ‫مشکالت بس��یاری در حوزه فرشبافی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عنوان نمونه حتی جاده مناس��بی‬ ‫برای دسترسی به این شهرستان وجود ندارد‬ ‫و حمل و نقل فرش ها همواره با مش��کالت‬ ‫بس��یاری همراه است‪ .‬همچنین شرایط بازار‬ ‫فرش نیز مناس��ب نبوده که موجب کاهش‬ ‫قیمت فرش ها ش��ده و کش��ورهای دیگر با‬ ‫قیم��ت اندک فرش ه��ای خود را ب��ه ایران‬ ‫ارس��ال می کنند‪ .‬نیمی از درامد مردم سنقر‬ ‫از پشمی که برای بافت فرش به کار می رود‬ ‫گرفته تا فرش های بافته ش��ده از فرشبافی‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬کارگاه فرشبافی من به صورت‬ ‫نیم��ه متمرکز فعالیت می کن��د؛ این کارگاه‬ ‫‪ 10‬نفر کارمند ثابت داش��ته و ‪ 600‬قرارداد‬ ‫فرش��بافی برای تولی��د ‪ 600‬تخته فرش در‬ ‫تمام اندازه ها و تم��ام طرح و رنگ ها در ان‬ ‫منعقد شده اس��ت‪ .‬کارگاه ما ساالنه هزار و‬ ‫‪ 200‬تخت��ه فرش تولید می کند‪ .‬محصوالت‬ ‫تولید شده در این کارگاه؛ فرش‪ ،‬گبه و تابلو‬ ‫ف��رش هس��تند‪ .‬قیمت ای��ن فرش ها متری‬ ‫‪ 500‬هزار تومان اس��ت‪ .‬از ‪ 12‬رج تا ‪ 80‬رج‬ ‫در سنقر فرش بافته می شود‪ .‬فرش های ما به‬ ‫تهران و شیراز ارسال می شوند‪.‬‬ ‫این استان‪ ،‬مردم استان کرمانشاه همواره در‬ ‫فصل زمس��تان به فرشبافی می پردازند تا از‬ ‫این طریق به اقتصاد خان��واده کمک کنند‪.‬‬ ‫مردم این س��رزمین مردم کوش��ایی بوده و‬ ‫فرهنگ کار و تالش در میان مردم کرمانشاه‬ ‫ریشه تاریخی دارد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ای��ن موارد ب��ر بافت فرش‬ ‫کرمانشاهی تاثیر گذاش��ت و موجب شد تا‬ ‫نواوری ها و ابتکاراتی را در حوزه طرح و نقش‬ ‫و رنگ فرش داشته باشیم‪ .‬به ویژه فرش های‬ ‫حسین اباد سنقر‪ ،‬فرش سید عبداهلل‪ ،‬فرش‬ ‫س��یخ کبابی‪ ،‬فرش دوگل‪ ،‬فرش سه گل و‪...‬‬ ‫از جمله فرش هایی هستند که در این استان‬ ‫تولید می شوند‪ .‬استان کرمانشاه دارای مواد‬ ‫اولیه مرغوبی برای فرش��بافی ب��وده و لوازم‬ ‫اندکی برای بافت فرش در این اس��تان نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬این موارد دست به دست هم داده تا‬ ‫فرش��بافی در استان کرمانش��اه رونق خوبی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬همین ویژگی ها در بازار خارج‬ ‫از کشور جای خود را پیدا کرد و موجب شد‬ ‫تا شناس��نامه خاص و ویژه باشد‪ .‬این خاص‬ ‫بودن ب��ه دلیل مواد اولی��ه مرغوب‪ ،‬روحیه‬ ‫هنرمندی مردم استان کرمانشاه و شیوه های‬ ‫جدید نواورانه در حوزه فرشبافی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرش کرمانشاه ریشه تاریخی دارد‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬هنر فرشبافی میان‬ ‫مردم کرمانشاه ریشه تاریخی دارد‪ .‬مردم این‬ ‫اس��تان با بافندگی به اقتصاد خانواده کمک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نصرت اهلل س��پهر‪ ،‬معاون صنایع دس��تی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه به‬ ‫می گوید‪ :‬به دلیل بافت یکدستی که‬ ‫فرش استان کرمانشاه دارد از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار بوده است‪ .‬هنر فرشبافی متعلق به‬ ‫ایرانیان بوده و مردم ایران تجربه ای به قدمت‬ ‫تاریخ در حوزه فرشبافی دارند‪ .‬با وجود این‬ ‫تجربه چند هزار س��اله‪ ،‬شرایط اب و هوایی‬ ‫استان کرمانش��اه و روحیه هنرمندانه مردم‬ ‫سپهر عنوان می کند‪ :‬از سوی اداره میراث‬ ‫فرهنگی استان کرمانشاه اقداماتی در جهت‬ ‫بهبود اوضاع فرش��بافی در این استان انجام‬ ‫شده‪ ،‬به عنوان نمونه کارگاه های فرشبافی در‬ ‫استان کرمانشاه را توسعه دادیم‪ ،‬کارگاه ها و‬ ‫مغازه هایی را در اختیار هنرمندان فرشبافی‬ ‫قرار دادیم‪ .‬دوره های اموزشی مصالح و مواد‬ ‫خام فرشبافی را برگزار کردیم‪.‬‬ ‫تبادل کاال در بنادر گوانگ دونگ چین و بندر رجایی‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون اس��تاندار گوانگ دون��گ چین گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون س��االنه ‪ 70‬هزار تن کاال بین بندر ش��هید‬ ‫رجایی و بنادر این استان جابه جا می شود‪.‬‬ ‫لی��و جی گنگ در نشس��ت مش��ترک با مس��ئوالن‬ ‫لو نقل و عمران اس��تان هرمزگان ک��ه به میزبانی‬ ‫حم ‬ ‫بزرگتری��ن بندر تجاری ایران برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫استان گوانگ دونگ بزرگترین بنادر صادراتی و وارداتی‬ ‫چین را در اختیار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این اس��تان بیش‬ ‫از ‪ 300‬بندر بزرگ و کوچک وجود دارد که بزرگترین‬ ‫بندر ان با تخلیه و بارگیری ساالنه ‪ 50‬میلیون تی ای یو‬ ‫کانتینر در سال‪ ،‬با ‪ 320‬بندر دنیا و ‪ 100‬کشور جهان‬ ‫از جمله ایران ارتباط دریایی و تجاری دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬هم اکنون همکاری های گس��ترده ای‬ ‫بین بنادر گوانگ دونگ و ش��هید رجای��ی وجود دارد‬ ‫به طوری که س��االنه ‪ 70‬هزار تن کاال بین بندر شهید‬ ‫رجایی و بنادر این استان جابه جا می شود‪ .‬وی از سرعت‬ ‫پیشرفت های انجام شده در بندر شهید رجایی به عنوان‬ ‫مهم ترین و بزرگترین بندر ایران ابراز خرسندی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از اینکه با چنین سیس��تمی همکاری می کنیم‪،‬‬ ‫مفتخر هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تاندار گوان��گ دون��گ چی��ن در بخش‬ ‫پایان��ی اظهارات خود بررس��ی فرصت های مش��ترک‬ ‫س��رمایه گذاری را مهم ترین هدف س��فر هیات چینی‬ ‫به اس��تان هرمزگان اعالم کرد‪ .‬بندر شهید رجایی در‬ ‫حال حاض��ر بزرگترین‪ ،‬مجهز ترین و پرترددترین بندر‬ ‫کانتینری کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬این بندر در غرب‬ ‫شهر بندرعباس واقع و س��االنه پذیرای هزاران کشتی‬ ‫از تمام نقاط دنیاس��ت‪ .‬بنادری مانن��د رجایی و باهنر‬ ‫در مجاورت بندرعب��اس به دلیل تبادالت بین المللی از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫کارخانه قند دزفول‬ ‫دوباره راه اندازی می شود‬ ‫ایرن�ا‪ :‬نماینده مردم ش��وش‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫اختصاص و تامین ‪ 100‬میلیارد‬ ‫ریال اعتب��ار ب��رای راه اندازی‬ ‫دوباره کارخانه قند دزفول که‬ ‫از سال ‪ 82‬پس از واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی تعطیل شده است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سیدراضی نوری گفت‪ :‬راه اندازی دوباره کارخانه قند‬ ‫دزفول توس��ط هیات حمایت از صنایع ورشکس��ته‬ ‫ش��امل وزیر نف��ت‪ ،‬وزیر کار‪ ،‬وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی و مدیریت جهاد کش��اورزی در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گرفته و این اعتبار به صورت بالعوض از محل‬ ‫هدفمندی یارانه ها به راه اندازی و بازگشایی کارخانه‬ ‫قند دزفول اختصاص یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش می شود‬ ‫‪ 100‬میلیارد ریال دیگر نیز از طریق تسهیالت بانکی‬ ‫برای راه اندازی کارخانه قن��د دزفول اختصاص یابد‬ ‫ک��ه پیگیری از طریق دو بانک کش��اورزی و صنعت‬ ‫و معدن در حال انجام اس��ت‪ .‬نوری با اشاره به اینکه‬ ‫با تامین و صرف این اعتبارات مش��کل کارخانه قند‬ ‫دزفول حل خواهد ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این اعتبارات‬ ‫صرف کش��ت چغندرقند و بازس��ازی و نوس��ازی و‬ ‫نگهداری نیروی انسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی کل هزین��ه الزم ب��رای احی��ای کارخان��ه قند‬ ‫دزفول را ه��زار و ‪ 100‬میلیارد ری��ال عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با تامین این اعتب��ار ‪ 350‬میلیارد ریال برای‬ ‫کش��ت چغندرقند و مابقی برای بازسازی و نوسازی‬ ‫و نگه��داری کارخان��ه هزینه می ش��ود‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس افزود‪ :‬براساس نظر کارشناسان حدود ‪ 9‬ماه‬ ‫برای راه اندازی دوباره کارخانه قند دزفول زمان الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬نوری گفت‪ :‬با راه ان��دازی دوباره کارخانه قند‬ ‫دزفول ضمن جذب نیروی کار جدید از تجربه افراد‬ ‫بازنشسته و س��ابق کارخانه قند دزفول نیز استفاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫مهر‪ :‬اذرنوش عموزاده‪ ،‬مدیر امور سرمایه گذاری‬ ‫جهاد کش��اورزی اس��تان ایالم گفت‪ :‬اس��تان ایالم‬ ‫مس��تعد ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت های محصوالت کشاورزی در استان‬ ‫ایالم باعث ش��ده این اس��تان ظرفیت بسیار باالیی‬ ‫برای ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی داش��ته باش��د‬ ‫و این مهم در دس��تور کار س��ازمان ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر اقدامات مناسبی در زمینه طرح های‬ ‫سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان انجام شده‬ ‫است‪ .‬طرح هایی در زمینه کشتارگاه‪ ،‬تولید بستنی‪،‬‬ ‫صنایع تولید ترش��ی جات‪ ،‬روغن کشی و‪ ...‬برای این‬ ‫استان طراحی شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬احد ظفری‪ ،‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫نهاوند گفت‪ :‬س��االنه بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن گش��نیز‬ ‫معادل ‪ ۶۵‬درصد گش��نیز تولیدی کشور در نهاوند‬ ‫تولید می ش��ود‪ ۹۸ .‬درصد گشنیز استان همدان از‬ ‫‪ 4‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی شهرس��تان نهاوند‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬یکی از دالیل استقبال کشاورزان از‬ ‫کاشت این محصول کم اب بودن و قیمت خوب ان‬ ‫در مقایسه با سایر کشت ها است‪ .‬درصورتی که یک‬ ‫کارخانه فراوری این محصول در شهرستان یا استان‬ ‫همدان احداث ش��ود‪ ،‬به طور قطع س��ود بیش��تری‬ ‫نصیب کشاورزان شده و دست واسطه ها از بازار این‬ ‫محصول کوتاه می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه استان لرستان‬ ‫در گر و اراده جدی‬ ‫علی کائیدی‬ ‫نماینده مردم پلدختر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫در اس��تان لرس��تان چندین پروژه نیمه تمام و‬ ‫کلنگ خورده وجود دارد که بیش��تر این پروژه ها‬ ‫بیش از یک دهه به حال خود رها ش��ده اند که با‬ ‫گوشه چشمی می توانند برای بسیاری از جوانان‬ ‫جویای کار‪ ،‬اش��تغال ایج��اد کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که با راه اندازی پ��روژه ازادراه خرم‪-‬زال‬ ‫بیش از ‪ 3‬ه��زار نفر بیکار ب��ه جمعیت بیکاران‬ ‫اس��تان که همه قبل از این پروژه شاغل بودند‪،‬‬ ‫اضافه ش��ده است‪ .‬لرس��تان از لحاظ کشاورزی‬ ‫می تواند یکی از قطب های مهم در این صنعت به‬ ‫شمار اید زیرا بیش از ‪ 6‬هزار هکتار از زمین های‬ ‫کش��اورزی در شهرس��تان پلدختر وج��ود دارد‬ ‫که نیازمند ابرس��انی اس��ت و ب��ا تحقق این امر‬ ‫می توان برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کرد‪ .‬من‬ ‫مانده ام دولت ها چگونه می خواهند اش��تغالزایی‬ ‫ایجاد کنند؟ دشت واشیان‪ ،‬دشت جایدر‪ ،‬دشت‬ ‫رنگین بان و‪ ...‬سایر پروژه های نیمه تمامی که در‬ ‫منطق��ه پلدختر وجود دارند‪ ،‬اگر افتتاح ش��وند‪،‬‬ ‫می توانند بی��ش از ‪ 4‬هزار نفر را جذب بازار کار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وجود پروژه های نیمه تمام در اس��تان لرستان‬ ‫در شرایطی به حال خود رها شده که بیکاری در‬ ‫این استان به مرز انفجار رسیده است‪ .‬نبود شغل‬ ‫و به تبع ان درام��د عاملی برای مهاجرت مردم‬ ‫به ش��هرهای دیگر شده اس��ت‪ .‬البته مسئوالن‬ ‫استانی از جمله استاندار وقت تالش های فراوانی‬ ‫ب��رای احیای صنایع مختلف انجام داده اند اما به‬ ‫تنهایی نمی توان هدف��ی را پیش برد مگر اینکه‬ ‫از مرک��ز حمایت های الزم ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه برخی پروژه ه��ا بی��ش از ‪ 80‬درصد‬ ‫و برخ��ی دیگ��ر کمت��ر از ‪ 30‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داشته اند ولی هیچ گونه اراده ای برای به‬ ‫بهره برداری رس��یدن ای��ن پروژه ها در هیچ یک‬ ‫از دولت ها وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬یک گالیه هم‬ ‫از بانک ها به دلیل در اختیار داش��تن سرمایه و‬ ‫اعتب��ارات الزم باید کرد ک��ه هیچ گونه همکاری‬ ‫برای اتم��ام و راه اندازی پروژه ه��ای نیمه تمام و‬ ‫راک��د انج��ام نمی دهند‪ .‬به عقیده م��ن با وجود‬ ‫ظرفیت هایی که در زمینه کشاورزی و دامداری‬ ‫در اس��تان لرس��تان وجود دارد‪ ،‬باید این استان‬ ‫به عنوان مرکز ازمایش��ی کشاورزی و دامپروری‬ ‫کشور قرار داده شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬رض��ا بابای��ی‪ ،‬مدیر کارخانه س��یمان‬ ‫ش��هرکرد گفت‪ :‬امس��ال ‪ 233‬هزار تن کلینکر‬ ‫و ‪ 138‬هزار تن س��یمان در ای��ن کارخانه تولید‬ ‫ش��د که تولید کلینکر امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه پارس��ال ‪ 34‬درصد رشد داش��ته است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری بیش از ‪ 37‬هزار تن س��یمان و‬ ‫کلینکر از کارخانه س��یمان ش��هرکرد به خارج‬ ‫از کش��ور صادر ش��د‪ .‬این محص��ول تولیدی به‬ ‫کش��ور های عراق و مصر صادر شده که ارزاوری‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 300‬هزار دالری را به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون انواع س��یمان‪ ،‬با مقاومت های‬ ‫باال‪ ،‬زودس��خت و خاص صنایع در این کارخانه‬ ‫تولید می شود که اشتغالزایی ‪ 400‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬علی حقیقی اصل‪ ،‬معاون پژوهش��ی و‬ ‫فناوری دانش��گاه س��منان از امضای تفاهمنامه‬ ‫بین ش��ورای اس�لامی ش��هر‪ ،‬ش��هرداری و این‬ ‫دانش��گاه خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن تفاهمنامه در‬ ‫زمینه تدوین س��ند چش��م انداز توس��عه ش��هر‬ ‫س��منان امضا ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از رسالت های‬ ‫این دانش��گاه کمک به حل مس��ائل و مشکالت‬ ‫استان به ویژه سمنان است و در زمینه انجام این‬ ‫رسالت قرار شد در تفاهمنامه ای سند چشم انداز‬ ‫توسعه شهر سمنان توسط تیمی متشکل از ‪۱۵‬‬ ‫نفر ش��امل اعضای هیات علمی این دانش��گاه و‬ ‫اساتید مجرب کشوری تهیه شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬علی اکب��ر جاللی‪ ،‬پدر عل��م و فناوری‬ ‫اطالع��ات ایران گفت‪ :‬قزوین ب��ه دلیل نزدیکی‬ ‫به پایتخت‪ ،‬ظرفیت های بسیار خوب دانشگاهی‬ ‫و قابلیت ه��ای صنعت��ی و گردش��گری‪ ،‬پایلوت‬ ‫تحقق ش��هر الکترونیک کشور می شود‪ .‬در شهر‬ ‫الکترونیک اداره امور ش��هروندان شامل خدمات‬ ‫و س��رویس های دولت��ی و س��ازمان های بخش‬ ‫خصوص��ی به ص��ورت برخط (انالی��ن) و به طور‬ ‫ش��بانه روزی‪ ،‬در ‪ 7‬روز هفته با کیفیت و ضریب‬ ‫ایمنی باال با اس��تفاده از ابزار فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات و کاربردهای ان انجام می شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫احیای پروژه های نیمه تمام در لرستان توسعه اقتصاد و اشتغال را به همراه خواهد داشت‬ ‫تشکیل کارگروه احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه استان ها‪:‬‬ ‫لرس��تان ازجمله اس��تان های کشور است‬ ‫ک��ه در زمینه ه��ای صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫و همچنی��ن بخش ه��ای کش��اورزی و‬ ‫گردش��گری دارای ظرفیت باالیی اس��ت‪.‬‬ ‫رویکرد مسئوالن اجرایی استان لرستان بر‬ ‫احیای توانمندی ها و پروژه های اقتصادی‬ ‫نیمه تعطی��ل و راکدمان��ده ای��ن اس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬زمینه س��ازی برای جذب و جلب‬ ‫س��رمایه های بخش خصوصی و مشارکت‬ ‫ای��ن بخ��ش در ب��ه حرک��ت در اوردن‬ ‫چرخ های اقتصادی لرس��تان با مش��ارکت‬ ‫فع��ال و موث��ر دولت و بخ��ش خصوصی‬ ‫امکانپذیر اس��ت‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬پرونده‬ ‫احیا و فعالیت دوباره بس��یاری از طرح ها‬ ‫و واحدهای صنعت��ی‪ ،‬تولیدی و خدماتی‬ ‫استان لرستان که در سال های گذشته به‬ ‫دالیل مختلفی ب��ه حالت تعطیل درامده‬ ‫ی��ا ب��ا کمترین توانمن��دی به ام��ر تولید‬ ‫می پرداختند‪ ،‬روی میز مس��ئوالن اجرایی‬ ‫این استان و دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخی از ای��ن پروژه ها مانند‬ ‫مجتم��ع کش��ت و صنعت لرس��تان که‬ ‫یک��ی از بزرگترین واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی در این اس��تان به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫گویای این اس��ت که مس��ئوالن لرستان‬ ‫ع��زم خود را جزم کرده اند تا بار دیگر اب‬ ‫رونق اقتصادی و اش��تغال را به رودخانه‬ ‫خشک شده تعطیلی واحدهای تولیدی و‬ ‫بیکاری جوانان استان برگردانند‪.‬‬ ‫هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار لرستان چندی‬ ‫پیش در جلسه شورای گفت وگوی بخش‬ ‫خصوص��ی و دولت ک��ه با حض��ور وزیر‬ ‫دادگس��تری برگزار ش��د‪ ،‬از وجود ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬پ��روژه نیمه تمام و تعطیل ش��ده‬ ‫در لرس��تان گفت��ه ب��ود ک��ه احی��ای‬ ‫توانمندی های اس��تان لرستان تحولی در‬ ‫بخش توس��عه و اقتصاد ایج��اد می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر س��ند امایش لرس��تان به‬ ‫صورت استانی و شهرستانی تهیه و برش‬ ‫شهرستانی ان انجام شده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این س��ند اشتغال این اس��تان به صورت‬ ‫اس��تانی و شهرس��تانی تهیه ش��ده و در‬ ‫اختیار فرمانداران شهرس��تان های استان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬تا مشخص شود برای‬ ‫توس��عه این شهرستان ها هر کدام باید به‬ ‫چه سمتی حرکت کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬تاکنون لرستان از توانمندی‬ ‫گردشگری استفاده نکرده و در مبدا قرار‬ ‫داشته است‪ ،‬نه مقصد؛ از این رو سیاست ‬ ‫ما در اس��تان این اس��ت که لرستان را از‬ ‫مبدا گردش��گری خارج کرده و به مقصد‬ ‫گردشگری تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫بازوند با اش��اره به راه ان��دازی مجتمع‬ ‫کش��ت و صنعت استان لرس��تان بعد از‬ ‫‪ 16‬سال ان را نخس��تین سرمایه گذاری‬ ‫خارجی کش��ور دانس��ته که در اس��تان‬ ‫لرس��تان انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬پروژه کشت و صنعت را‬ ‫فعال کرده که این امر باعث خوش��حالی‬ ‫مردم لرستان شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار لرس��تان درب��اره طرح های‬ ‫نیمه تم��ام یا در ح��ال اج��را از مجتمع‬ ‫گلخانه ای اس��تان لرس��تان ک��ه به علت‬ ‫کم ابی اس��تان مورد توجه اس��ت‪ ،‬گفته‬ ‫بود و رویکرد بخش کش��اورزی به توسعه‬ ‫کش��ت گلخان��ه ای را در مقابله با کم ابی‬ ‫استان لرس��تان موثر دانسته بود چرا که‬ ‫از هدررف��ت اب ها جلوگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫‪ 10‬س��د ابی در این اس��تان وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ 2‬س��د از این تعداد با حضور معاون اول‬ ‫رییس جمهوری به بهره برداری رسیده که‬ ‫با بهره ب��رداری از انها ‪7‬هزار هکتار زمین‬ ‫ابی و زمینه ‪2‬هزار و ‪ 500‬تا ‪ 3‬هزار شغل‬ ‫در استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫فرزاد محمدی‪ :‬در سال جاری‬ ‫با برنامه ریزی هایی که‬ ‫انجام شده‪ ،‬اولویت کاری‬ ‫خود را بر مبنای احیای‬ ‫واحد های راکد و تعطیل قرار‬ ‫داده ایم‪ .‬زیرا این واحدها با‬ ‫سرمایه گذاری هایی که از‬ ‫قبل انجام شده بود‪ ،‬نیازی‬ ‫به سرمایه گذاری دوباره‬ ‫برای راه اندازی ندارند‬ ‫به گفته بازون��د‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ازنا راه اندازی ش��ده و منطق��ه اقتصادی‬ ‫بروج��رد در ح��ال واگ��ذاری ب��ه ی��ک‬ ‫س��رمایه گذار اس��ت‪ .‬ایج��اد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی برای شهرستان خرم اباد نیز در‬ ‫حال پیگیری است‪ .‬طرح توسعه فرودگاه‬ ‫خرم اب��اد با ‪53‬میلیارد تومان اعتبار و در‬ ‫قالب ‪ 9‬پروژه توس��ط ق��رارگاه خاتم در‬ ‫حال انجام است و پروازهای این فرودگاه‬ ‫از هفت��ه ای ‪ 5‬پرواز به ‪ 30‬پرواز رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل س�تاد احی�ای واحدهای‬ ‫تولید راکد در لرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫با‬ ‫اس��تان لرس��تان در گفت وگو با‬ ‫بیان اینکه در حدود ‪35‬درصد واحدهای‬ ‫بهره برداری ش��ده تولیدی در شهرک های‬ ‫صنعتی این استان به صورت نیمه تعطیل‬ ‫یا تعطیل هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره نوع‬ ‫تولیدی ه��ا نمی توان به ش��رکت خاصی‬ ‫اش��اره کرد ولی بیشتر واحدهای تولیدی‬ ‫استان در زمینه صنایع شیمیایی مشغول‬ ‫به فعالیت هستند و در بین تمام واحدها‬ ‫در حدود ‪ 30‬تا ‪35‬درصد راکد و تعطیل‬ ‫وجود دارد‪ .‬ف��رزاد محمدی علت این امر‬ ‫را م��واردی چون افزایش ن��رخ ارز اعالم‬ ‫می کند و می افزاید‪ :‬عالوه بر این افزایش‬ ‫بهای حامل های انرژی‪ ،‬توجیه پذیر نبودن‬ ‫محصوالت تولید ش��ده در واحد تولیدی‬ ‫و حفظ نکردن ش��رایط رقابتی‪ ،‬اختالف‬ ‫بی��ن ش��رکای کاری و‪ ...‬از دیگر عوامل‬ ‫راکد ش��دن یا به تعطیلی کش��یده شدن‬ ‫این واحدها است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه می افزای��د‪ :‬این عوامل از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که در س��طح ملی‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحد ه��ای تولی��دی ب��ا ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬البته در س��ال جاری با‬ ‫برنامه ریزی هایی که انجام ش��ده‪ ،‬اولویت‬ ‫کاری خ��ود را بر مبنای احیای واحد های‬ ‫راکد و تعطیل قرار داده ایم‪.‬‬ ‫زیرا این واحدها با س��رمایه گذاری هایی‬ ‫ک��ه از قب��ل انجام ش��ده بود‪ ،‬نی��ازی به‬ ‫س��رمایه گذاری دوب��اره ب��رای راه اندازی‬ ‫ندارن��د و فقط ب��ا احیای انه��ا می توان‬ ‫بار دیگر این واحده��ا را به چرخه تولید‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارگ��روه رفع موانع‬ ‫تولی��د به ریاس��ت اس��تاندار در اس��تان‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬رویکرد‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی نیز شناسایی‬ ‫واحدهای راکد و تعطیل است و با بررسی‬ ‫مش��کالت موج��ود برای رفع انه��ا اقدام‬ ‫می شود‪ .‬البته بیشتر این واحدها مشکل‬ ‫کمب��ود نقدینگی دارند ک��ه در کنار ان‬ ‫برخی دیگر از واحد ها دارای مش��کالتی‬ ‫مانن��د ب��ه روز نبودن دس��تگاه های مورد‬ ‫اس��تفاده‪ ،‬بیمه و نبود ب��ازار برای فروش‬ ‫محصوالت تولیدی هستند‪.‬‬ ‫محمدی می افزای��د‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫که در ش��هرک های صنعتی ق��رار دارند‪،‬‬ ‫بیش��تر واحدهای خرد و کوچک هستند‬ ‫که اگر ب��ا میانگین هر واحد تولیدی ‪15‬‬ ‫نفر نیروی کار در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫هزار و ‪ 500‬نفر به صورت مستقیم اشتغال‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫به صورت مس��تقیم این می��زان می تواند‬ ‫چندین برابر رقم اعالم شده باشد‪.‬‬ ‫افزایش تولید در صنعت قطعات خودرو‬ ‫استان سمنان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان س��منان گفت‪ :‬این اس��تان در حال حاضر در‬ ‫حوزه سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن نسبت‬ ‫به س��ال های قبل وضعیت مناس��بی ندارد و این مهم‬ ‫به علت مهیا نبودن فضای کسب وکار و تصمیم گیری‬ ‫نکردن سرمایه گذاران است که با توجه به ابالغ قانون‬ ‫رفع موانع تولید؛ استان سمنان در اینده ای نزدیک به‬ ‫یکی از مناطق ممتاز س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در کشور تبدیل می شود‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی اضافه کرد‪ :‬در سطح استان در گروه‬ ‫صنع��ت قطعات خ��ودرو و صنایع وابس��ته به ان نیز‬ ‫شاهد رونق و افزایش تولید نسبت به دو سال گذشته‬ ‫هستیم و در سایر گروه های صنعت نیز وضعیت تولید‬ ‫رو به بهبود است‪ .‬صنعت و معدن سمنان در ‪ 3‬بخش‬ ‫منابع مالی‪ ،‬مواد اولیه و بازار مشکل جدی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به تحریم های جهانی‬ ‫علیه ایران در س��ال های اخیر‪ ،‬اقتصاد کش��ور شرایط‬ ‫خاص��ی را تحمل می کن��د و به همی��ن دلیل بخش‬ ‫صنعت و معدن اس��تان سمنان نیز در ‪ 3‬حوزه تامین‬ ‫منابع مالی‪ ،‬مواد اولیه و بازار با مشکالت جدی مواجه‬ ‫نظارت و ساماندهی تورهای طبیعت گردی سمنان‬ ‫‪ :‬رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری شهرستان شاهرود از استمرار اجرای‬ ‫طرح نظارت و ساماندهی تورهای طبیعت گردی در‬ ‫شهرستان شاهرود خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا حسنی گفت‪ :‬طرح نظارت و ساماندهی‬ ‫با هدف بررسی نحوه اجرای تورهای طبیعت گردی‬ ‫در جاذبه های طبیعی شهرستان شاهرود اغاز شده‬ ‫و تا پایان فصل تابس��تان ادامه دارد‪ .‬براس��اس این‬ ‫طرح تمام��ی تورهای محلی و کش��وری حاضر در‬ ‫جن��گل ابر و دیگ��ر مناطق (جنگل اولنگ‪ ،‬ابش��ار‬ ‫مجن و‪ )...‬از نظر داش��تن مجوز قانونی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از راهنمای محل��ی دارای مجوز و نوع ترکیب تور‪،‬‬ ‫زیر نظارت کامل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی یکی از اهداف این طرح را شناسایی و برخورد‬ ‫قانون��ی با افراد خاطی که بدون کس��ب مجوز الزم‬ ‫نس��بت به اجرای تور اقدام می کنن��د‪ ،‬عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬حمایت از گردش��گران‪ ،‬بررس��ی چگونگی‬ ‫رعایت ضواب��ط و مقررات توره��ای طبیعت گردی‬ ‫مجاز و نیز میزان رضایت مندی گردشگران از نحوه‬ ‫اجرای تور از دیگر اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��منان با همت مدیران‪ ،‬مهندسان و‬ ‫کارگران واحدهای تولیدی بر بسیاری از این چالش ها‬ ‫پیروز ش��ده اس��ت و همچنین دولت تدبیر و امید با‬ ‫اج��رای سیاس��ت های اقتصادی ابالغ��ی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب با عنوان اقتص��اد مقاومتی و تثبیت و ارامش‬ ‫در حوزه اقتصادی کش��ور شرایط به نسبت طبیعی را‬ ‫برای فعالیت واحدهای تولی��دی موجود فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقابله با گران فروشی و کم فروشی در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪ :‬رییس اداره نظارت و بازرسی صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت کهگیلوی��ه و بویراحمد از‬ ‫تش��کیل کمیت��ه س��اماندهی ب��ازار در ایام‬ ‫تعطیالت تابستانی در یاسوج خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با هرگونه گران فروش��ی و کم فروشی در این‬ ‫استان مقابله خواهیم کرد‪.‬‬ ‫س��االر حس��ین‪‎‬پور با اش��اره به اینکه با توجه به‬ ‫ش��رایط اب وهوایی شاهد حضور گردشگران زیادی‬ ‫در س��طح استان به ویژه شهر یاسوج هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م بتوان خدمات ارزنده ای به گردش��گران‬ ‫ارائه داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حضور فراوان گردشگر در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از دالیل باال بودن گردش��گر در استان‬ ‫را تن��وع اب وهوای��ی عنوان کرد و افزود‪ :‬در س��تاد‬ ‫ساماندهی تسهیالت سفر اگر هر کدام‬ ‫از دستگاه‪‎‬ها نباشند‪ ،‬خدمات به خوبی‬ ‫ارائه نمی‪‎‬ش��ود و هر دستگاه بر حسب‬ ‫وظیفه خود باید وارد میدان عمل شود‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬گردشگر با ورود‬ ‫به اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد باید‬ ‫هزینه کند تا توس��عه اس��تان را به همراه داش��ته‬ ‫باش��د؛ ما مس��ئوالن نیز باید خدمات ارائه دهیم تا‬ ‫گردشگران زیادی را جذب کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س اداره نظارت و بازرس��ی صنعت و معدن‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد با بی��ان اینکه در بحث نان‬ ‫مش��کل خاصی نداریم و تمهیدات الزم برای پخت‬ ‫نان اتخاذ ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هماهنگی های الزم‬ ‫برای ارائه خدمات مطلوب انجام شده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪25‬‬ ‫با نگاهی به مشهورترین شرکت های هلدینگ جهان بررسی می کند‬ ‫هلدینگ؛ حوزه تخصصی سرمایه گذاری جهانی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬اقدام به خصوصی س��ازی‬ ‫با ه��دف کوچ��ک ک��ردن ش��رکت های‬ ‫دولتی که س��ال های متمادی در مس��یر‬ ‫بزرگ شدن حرکت کرده اند‪ ،‬کاری بسیار‬ ‫سخت اما ممکن است‪ .‬یکی از نسخه های‬ ‫تجویزی برای کوچک س��ازی دولت‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��رکت های هلدینگ و س��پس واگذاری‬ ‫انها به بخش خصوصی است‪ .‬در واقع باید‬ ‫گفت یک��ی از روش های کنت��رل و اداره‬ ‫دارایی های کش��ور ها ایجاد ش��رکت های‬ ‫«هلدینگ» است‪.‬‬ ‫ش��رکت هلدین��گ‪ ،‬گروه ش��رکت ها یا‬ ‫ش��رکت مادر‪ ،‬ش��رکت هایی هس��تند که‬ ‫در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته رش��د چشمگیری‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫اثرگذاری این ش��رکت ها در بخش های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی بس��یار زیاد اس��ت و‬ ‫بسیاری از کشورها به اسم شرکت های شان‬ ‫ش��ناخته می ش��وند‪ .‬برای مثال «نوکیا»‬ ‫مشهورتر از کشور سازنده ان یعنی فنالند‬ ‫اس��ت یا شهرت «سامسونگ » و «ال جی»‬ ‫از کره بیشتر است‪.‬‬ ‫درواق��ع بای��د گفت نقش ش��رکت های‬ ‫هلدین��گ در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫به قدری زیاد اس��ت که حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫دارایی های ایاالت متحده امریکا به دس��ت‬ ‫ش��رکت های هلدین��گ کنت��رل و اداره‬ ‫می ش��وند این تناس��ب به طور تقریبی در‬ ‫اروپا نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫کارشناسان مدیریت برنامه ریزی بر این‬ ‫باورند که در کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫نی��ز بخش عم��ده ای از اقتصاد به دس��ت‬ ‫گروه های صنعتی اداره و کنترل می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اثربخش��ی فعالیت ه��ا در‬ ‫اقتصاد نوی��ن جهان��ی ب��ه اثربخش��ی‬ ‫راهبردهای ش��رکت های هلدینگ بستگی‬ ‫دارد و بق��ای مدی��ران عام��ل این گون��ه‬ ‫ش��رکت ها نیز به اثربخش��ی راهبردهای‬ ‫شرکت ش��ان وابس��ته اس��ت‪ .‬حت��ی این‬ ‫موضوع درباره مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫کوچک ت��ر که ب��ا ش��رکت های هلدینگ‬ ‫رقابت می کنند نیز صادق است و انها باید‬ ‫از راهبرد این گونه شرکت ها درک درستی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ح��ال ای��ن س��وال مطرح می ش��ود که‬ ‫ایا نح��وه اداره ش��رکت های هلدینگ که‬ ‫در واق��ع گروهی از ش��رکت ها هس��تند با‬ ‫ش��رکت های معمولی یکس��ان است؟ ایا‬ ‫مهارت های مدیران در این گونه شرکت ها‬ ‫ب��ا مهارت های مدیران س��ایر ش��رکت ها‬ ‫یکس��ان اس��ت؟ ایا نح��وه تصمیم گیری‪،‬‬ ‫نظ��ارت و کنت��رل‪ ،‬سلس��له مرات��ب و‬ ‫اختیارات با ش��رکت های معمولی یکسان‬ ‫است؟ نوع س��ازماندهی و ساختار چطور؟‬ ‫بر اس��اس تحقیقات انجام شده پاسخ این‬ ‫سواالت منفی است‪ ،‬اما متاسفانه بسیاری‬ ‫از مدیران در عمل‪ ،‬ش��رکت های هلدینگ‬ ‫را مثل شرکت های معمولی اداره می کنند‪.‬‬ ‫اداره ش��رکت های هلدین��گ نی��از‬ ‫ب��ه مهارت ه��ای متفاوت��ی از اداره انواع‬ ‫شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫امریکایی به مجموعه ای پیچیده از ترکیب‬ ‫محصوالت و بازارها تبدیل شدند‪ .‬در نیمه‬ ‫اول قرن بیستم میالدی‪ ،‬رشد بیشتر این‬ ‫شرکت ها‪،‬با وجود تنوع فعالیت ها‪ ،‬مثبت و‬ ‫مطلوب بود‪.‬‬ ‫ش��رکت های هلدینگ در ایاالت متحده‬ ‫متولد ش��دند و بزرگترین انها نیز در این‬ ‫کشور مستقر هستند‪.‬‬ ‫هلدینگ ه��ا ام��روزه در زمینه ه��ای‬ ‫تخصصی فعالی��ت می کنند؛ ب��رای مثال‬ ‫یک��ی از انها بیش��تر در زمین��ه بانکداری‬ ‫فعال اس��ت و یکی در زمینه فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای و دیگری در حوزه خودروسازی‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو ب��ه معرفی بزرگترین و‬ ‫مشهورترین هلدینگ های جهان که بیشتر‬ ‫در امریکا فعالیت می کنند می پردازد‪ .‬این‬ ‫گزارش برگرفته از امار ارائه شده از سوی‬ ‫خبرگزاری صدای اقتصاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹«جی پی مورگان»‪ :‬بانکداری‬ ‫ج��ان پیرپون��ت م��ورگان‪ ،‬بانک��دار و‬ ‫مجموعه دار هنری امریکایی بود که در قرن‬ ‫نوزدهم میالدی بر موسس��ات مالی امریکا‬ ‫سلطه داش��ت‪ .‬او در سال ‪۱۸۹۲‬م موجب‬ ‫ادغام ادیسون جنرال الکتریک و تامسن ‪-‬‬ ‫هیوستون الکتریک برای تشکیل «جنرال‬ ‫الکتریک» ش��د‪ .‬از میراث مورگان‪ ،‬شرکت‬ ‫«جی پ��ی م��ورگان چیس ان��د کامپنی»‬ ‫تش��کیل شده که یک شرکت هلدینگ در‬ ‫زمینه امور مالی و بانکی است‪ .‬این شرکت‬ ‫صاحب بانک های جی پی مورگان است که‬ ‫بزرگترین بانک در ایاالت متحده و پس از‬ ‫بانک «اچ اس بی سی» و دومین بانک بزرگ‬ ‫جهان با حدود ‪2/5‬تریلیون دالر س��رمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫از ادغ��ام دو ش��رکت «چی��س منهت��ن‬ ‫کورپوریشن» و «جی پی مورگان» به وجود‬ ‫امد و اکن��ون بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزارکارمند‬ ‫دارد‪ .‬ش��عبه ها و دفات��ر ش��رکت جی پی‬ ‫م��ورگان در بهتری��ن برج های ش��هرهای‬ ‫ب��زرگ ایاالت متح��ده دی��ده می ش��ود‪.‬‬ ‫بان��ک مربوط ب��ه این ش��رکت‪ ،‬یکی از ‪4‬‬ ‫بانک بزرگ امریکاس��ت که ش��امل بانک‬ ‫«امریکا»‪« ،‬س��یتی گروپ»‪« ،‬ولز فارگو»‬ ‫و «جی پی مورگان» می ش��ود‪ .‬بانک امریکا‬ ‫و س��یتی گروپ هم شرکت های هلدینگی‬ ‫هس��تند که رتبه دوم و س��وم بیش��ترین‬ ‫سرمایه را در ایاالت متحده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹«سون اند ای»‪ :‬خرده فروشی‬ ‫‹ ‹نخستین شرکت هلدینگ در جهان‬ ‫تا ده��ه ‪۱۹۶۰‬م بیش��تر ش��رکت های‬ ‫متوس��ط و تمام��ی ش��رکت های ب��زرگ‬ ‫روی خط بین الملل‬ ‫ افزایش نرخ اجاره‬ ‫کشتی های کوچک‬ ‫نرخ اجاره کشتی های کوچک تر در خطوط درون‬ ‫اسیایی به باالترین میزان خود در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫رس��ید‪ .‬به گ��زارش مانا‪ ،‬ب��ا افزای��ش تقاضا برای‬ ‫کش��تی های کوچک تر در خط درون اسیایی‪ ،‬نرخ‬ ‫کرایه این کشتی ها رو به افزایش گذاشت‪.‬در طول‬ ‫‪ 12‬ماه گذش��ته‪ ،‬شاخص اجاره کانتینربر موسسه‬ ‫الفاالینر‪39 ،‬درصد افزایش داش��ته و این در حالی‬ ‫اس��ت که نرخ کرایه حمل کانتینری شانگهای نیز‬ ‫در زمان مش��ابه ‪39‬درصد کاه��ش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫س��رازیر ش��دن کش��تی های بزرگ در حمل ونقل‬ ‫دریایی ش��رق – غرب برخالف رشد مالیم تقاضا‪،‬‬ ‫تاثیر منفی را روی نرخ کرایه ها گذاشته است‪.‬‬ ‫ رواج اعطای وام های کوچک‬ ‫در سوئد‬ ‫ش��رکت هلدینگ «س��ون ان��د ای» در‬ ‫ژاپن مس��تقر است‪ .‬این ش��رکت صاحب‬ ‫ن ان د ای است که در‬ ‫ش��رکت ژاپنی س��و ‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬می�لادی در ش��هر توکی��وی ژاپن‬ ‫تاس��یس ش��د و اکنون پنجمین ش��رکت‬ ‫بزرگ فروش��گاه های زنجیره ای در جهان‬ ‫اس��ت که بیش از ‪ ۳۵‬ه��زار کارمند دارد‬ ‫و در بی��ش از ‪ ۱۰۰‬کش��ور جهان فعالیت‬ ‫ن اند ای‪،‬‬ ‫می کنند‪ .‬ش��رکت هلدینگ سو ‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی با ادغام ش��رکت‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای امریکایی «سون‬ ‫ایل��ون»‪ ،‬فروش��گاه های خواربار فروش��ی‬ ‫و لباس فروش��ی «ایت��و ی��وکادا» و نی��ز‬ ‫رستوران های زنجیره ای «دنیز»‪ ،‬به وجود‬ ‫امد‪ .‬این ش��رکت‪ ،‬حدود ‪ ۴۱‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫فروش��گاه در س��طح جه��ان و ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬فروش��گاه در س��طح ژاپن دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت هلدینگ اعالم کرده ک��ه روزانه‬ ‫ح��دود ‪۴۰‬میلی��ون نفر از فروش��گاه های‬ ‫زیر مجموعه اش در س��طح جه��ان‪ ،‬بازدید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«جنرال موتورز»‪ :‬خودروسازی‬ ‫«جن��رال موتورز» یکی از مش��هورترین‬ ‫شرکت های خودروس��ازی در جهان است‬ ‫که خودروهایی با نشان (برند)های معروف‬ ‫شورولت‪ ،‬بیوک‪ ،‬کادیالک‪ ،‬ایسوزو و اوپل‬ ‫را تولید می کند‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت هلدین��گ ح��دود ‪۲۰۲‬‬ ‫ه��زار نف��ر را در ‪ ۱۵۷‬کش��ور جه��ان به‬ ‫اس��تخدام خود دراورده است‪ .‬شرکت های‬ ‫زیرمجموعه هلدینگ جن��رال موتورز‪ ،‬در‬ ‫زمین��ه طراحی خ��ودرو‪ ،‬تولی��د قطعات‪،‬‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬تعمی��ر خ��ودرو‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و فروش خ��ودرو‪ ،‬خدمات مالی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مرب��وط به امنی��ت خودرو و حت��ی تولید‬ ‫اطالعات درب��اره خودرو‪ ،‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫در بیشتر کش��ورها‪ ،‬جنرال موتورز به طور‬ ‫کامل مالکیت ش��رکت ها را در اختیار دارد‬ ‫اما در کشوری مثل چین‪ ،‬به طور اشتراکی‬ ‫خدمات خود را ارائه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹«یونایتد کانتیننتال»‪ :‬صنایع هوایی‬ ‫ش��رکت هلدینگ یونایتد کانتیننتال در‬ ‫سال ‪۲۰۱۰‬م از ادغام دو شرکت «یونایتد‬ ‫ایرالینز» و «یونایتد کانتیننتال» به وجود‬ ‫امد‪ .‬وقتی که این دو شرکت ادغام شدند‪،‬‬ ‫ن��ام کانتیننتال و عالمت یونایتد برای انها‬ ‫باقی ماند‪ .‬ش��رکت هواپیمایی زیر مجموعه‬ ‫این ش��رکت هلدینگ‪ ،‬یعنی کانتیننتال‪،‬‬ ‫بزرگترین ش��رکت هوایی جهان و یکی از‬ ‫معدود ش��رکت هایی اس��ت که در ‪ 6‬قاره‬ ‫جهان فعالی��ت می کند‪ .‬ناوگان هوایی این‬ ‫ش��رکت ش��امل حدود ‪۷۰۰‬هواپیما است‬ ‫ک��ه بیش��تر هواپیماها بوئینگ و س��پس‬ ‫ایرب��اس هس��تند و ب��ه تمام نق��اط مهم‬ ‫جهان‪ ،‬پرواز دارند‪ .‬این شرکت دارای چند‬ ‫ش��رکت زیرمجموعه خود شامل «ایرویس‬ ‫سرویسز»‪« ،‬کانتیننتال ایرالینز»‪ ،‬شرکت‬ ‫بیمه «فور استار» و‪ ...‬است‪ .‬هر یک از این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬دارای زیر مجموعه هایی هستند‪.‬‬ ‫حوزه فعالی��ت مجموع این ش��رکت ها‪،‬‬ ‫خدم��ات هوایی‪ ،‬مس��افرتی‪ ،‬هتل��داری‪،‬‬ ‫خدمات سرویس هواپیما‪ ،‬ساخت و تعمیر‬ ‫قطعات‪ ،‬ش��رکت های مدیریتی و بیمه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«دل»‪ :‬فناوری اطالعات‬ ‫ش��رکت «دل» یک هلدین��گ فناوری‬ ‫اطالعات جهانی اس��ت که در ایران فقط‬ ‫رایانه های ان شناخته شده اما باید گفت‬ ‫این ش��رکت هلدینگ‪ ،‬دارای بخش های‬ ‫مختلفی اس��ت که یکی از انها‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش دستگاه های رایانه است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬عالوه ب��ر رایان��ه‪ ،‬انواع‬ ‫ابزاره��ای دیگ��ر مربوط ب��ه رایانه مانند‬ ‫پرینتر‪ ،‬اس��کنر‪ ،‬دس��تگاه های بازی های‬ ‫رایانه ای و تبلت و موبایل را می سازد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬این ح��وزه‪ ،‬یک��ی از‬ ‫بخش هایی اس��ت که ش��رکت هلدینگ‬ ‫دل در ان فعال اس��ت؛ دل ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه ای دارد ک��ه در زمینه تولید‬ ‫و تحلی��ل اطالعات‪ ،‬خدمات مش��اوره ای‬ ‫در زمینه های فناوری اطالعات‪ ،‬فروش و‬ ‫بازاریاب��ی و خدمات فناوری اطالعات نیز‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«دبلیو پی پی»‪ :‬تبلیغات‬ ‫«دبلیوپی پی» ش��رکت هلدینگی است‬ ‫که در سال ‪۱۹۷۱‬م با نام شرکت «وایر اند‬ ‫پالس��تیک پروداکت» تاس��یس ش��د و‬ ‫در اغ��از در زمینه تولی��د کابل های برق‬ ‫فعالی��ت می کرد اما در س��ال های بعد‪ ،‬با‬ ‫خری��داری و ادغام ش��رکت های فعال در‬ ‫ح��وزه تبلیغات‪ ،‬فعالیت های��ش را بر این‬ ‫بخش متمرکز کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت اکنون بزرگترین شرکت‬ ‫هلدینگ جهان در زمینه تبلیغات اس��ت‬ ‫که ‪۳‬هزار ش��عبه در ‪ ۱۱۰‬کشور جهان و‬ ‫‪ ۱۶۲‬هزار کارمند دارد‪ .‬دفتر مرکزی این‬ ‫شرکت در ش��هر لندن انگلیس قراردارد‬ ‫و دفتر عملیاتی ان نیز در ش��هر دوبلین‬ ‫ایرلند مستقر است‪.‬‬ ‫تع��داد ش��رکت های زیرمجموع��ه این‬ ‫هلدینگ‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت بزرگ و‬ ‫مطرح در زمینه تبلیغات است‪.‬‬ ‫افزایش ارزش یورو در برابر دالر‬ ‫همکاری های گازی هند و روسیه افزایش می یابد‬ ‫در معام�لات پای��ان هفته بازار مال��ی لندن ارزش یورو در براب��ر دالر‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬احتی��اط کارگزاران و‬ ‫س��رمایه گذاران در دادوس��تدهای ارزی بازار مالی لندن‪ ،‬با توجه به اینکه هنوز معلوم نیست طلبکاران یونان‬ ‫درباره بدهی های این کشور به توافق برسند یا خیر‪ ،‬بیشترین نقش را در افزایش ارزش پول مشترک اروپا در‬ ‫برابر دالر در بازار ارزی داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رویترز‪ ،‬هر یورو در بازار بین المللی مبادالت ارزی لندن‪ ،‬در مقابل یک دالر و ‪ 12‬س��نت و ‪62‬‬ ‫واحد پایه یک سنت خرید و فروش شد‪ .‬ارزش برابری این دو ارز در پایان معامالت به نسبت یک یورو به یک‬ ‫دالر و ‪ 12‬سنت و ‪ 39‬واحد پایه یک سنت بود‪.‬‬ ‫صصارزش برابری واحد پول اروپا با ین نیز در بازار بین المللی مبادالت ارزی لندن افزایش یافت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که ارزش برابری این جفت ارزی به نسبت یک یورو به ‪ 140/50‬ین رسید‪.‬‬ ‫وزیر نفت هند در دیدار با همتای روس خود‪ ،‬گفت‪ :‬توافق کردیم تا برای بررسی احداث خط لوله های انتقال‬ ‫گاز و نفت از روسیه به هند مطالعات مشترکی انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش موج‪ ،‬پس از دیدار دارمندرا پرادان‪ ،‬وزیر نفت و گاز هند با الکساندر نوواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه در‬ ‫وین‪ ،‬وزارت نفت و گاز هند اعالم کرد‪ ،‬دهلی نو قصد دارد احتمال خرید نفت و گاز از روس��یه را مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار ده��د‪ .‬وزیر نفت هند در این دی��دار همچنین اظهار کرد‪ :‬هند به واردات ال ان جی و نفت خام از روس��یه‬ ‫عالقه مند است‪.‬‬ ‫دو طرف در این دیدار به بررس��ی طرح های س��رمایه گذاری هند در روسیه پرداختند‪ .‬وزیر انرژی روسیه نیز‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت ها در هند بسیار گسترده است‪ ،‬زیرا؛ در حال حاضر حجم گاز مصرفی در هند کم است و بخش‬ ‫زیادی از جمعیت این کشور به خدمات در بخش انرژی های مدرن نیاز دارند‪.‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ،۲۰۰‬نف��ر مبلغ ‪۲۰‬میلی��ون کرون از‬ ‫ش��رکت دولتی «المی» در س��وئد ک��ه میکرووام‬ ‫ق��رض می ده��د‪ ،‬وام گرفته اند‪ .‬به گ��زارش رادیو‬ ‫س��وئد‪ ،‬گ��ذر از بی��کاری تا ش��روع کس��ب وکار‬ ‫ش��خصی‪ ،‬یکی از اهداف سیس��تم میک��رووام در‬ ‫اتحادیه اروپاست‪« .‬کارینا نوردستروم»‪ ،‬که رییس‬ ‫وام دهی المی اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬جوانان و صاحبان‬ ‫ش��رکت های خارجی تب��ار و گاه��ی اوقات حتی‬ ‫خانم ها‪ ،‬از گروه های هدف میکرو وام هستند چون‬ ‫بیش��تر این افراد‪ ،‬برای دریافت وام های تجاری از‬ ‫ب��ازار در زمانی که می خواهند کس��ب وکار خود را‬ ‫شروع کنند‪ ،‬با مشکل روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ کاهش بی سابقه‬ ‫ارزش شاخص سهام بورس اتن‬ ‫ب��ه دنبال افزایش نگرانی ها درباره توان یونان در‬ ‫پرداخ��ت بدهی هایش‪ ،‬ش��اخص کل اوراق بهادار‬ ‫اتن کاهش یافت‪ .‬به گ��زارش واحد مرکزی خبر‪،‬‬ ‫یونان اعالم کرد ت��وان بازپرداخت بدهی هایش را‬ ‫در حال حاضر ندارد و در نظر دارد اقساط وام های‬ ‫سررس��ید ش��ده اش را در پایان ماه ژوئن پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نرخ بهره بانک مرکزی‬ ‫بریتانیا تغییر نکرد‬ ‫سیاس��تگذاران بان��ک مرک��زی بریتانی��ا (بانک‬ ‫انگلس��تان) در نرخ بهره این نهاد حتی ‪0/5‬درصد‬ ‫تغییر ایج��اد نکردند‪0/5 .‬درص��د پایین ترین حد‬ ‫تاریخی نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا محس��وب‬ ‫می ش��ود که ‪ 6‬س��ال پیش تعیین شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش یورو نیوز نرخ تورم منفی در ماه اوریل که‬ ‫از هدف ‪۲‬درصدی بانک مرکزی این کشور فاصله‬ ‫زیادی دارد و همچنین کندی روند رشد اقتصادی‬ ‫بریتانیا موجب شده اس��ت که سیاستگذاران این‬ ‫نهاد در پایان نشس��ت کمیته سیاست پولی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬در نرخ بهره بانکی خ��ود تغییری ایجاد‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫ارژانتین ‪،‬ملزم به پرداخت‬ ‫‪5‬میلیارد دالر به طلبکاران‬ ‫قاض��ی پرون��ده بده��ی ارژانتی��ن در نیویورک‬ ‫روز جمع��ه ارژانتی��ن را ب��ه بازپرداخ��ت‬ ‫‪5‬میلیارد و ‪200‬میلیون دالر به طلبکاران مختلف‬ ‫این کش��ور محکوم کرد‪« .‬توم��اس گریزا» قاضی‬ ‫دادگاهی در نیویورک اوایل ش��ب جمعه این حکم‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬به گزارش واح��د مرکزی خبر‪ ،‬وی‬ ‫پیش تر هم حکمی را به نفع «صندوق های کرکس»‬ ‫امریکایی «ان‪.‬ام‪.‬ال کاپیتال» و «اورلیوس» صادر و‬ ‫ارژانتی��ن را ملزم کرده بود پرداخت یک میلیارد و‬ ‫‪330‬میلیون دالر از اوراق قرض ه فروخته ش��ده به‬ ‫این صندوق ه��ا را در اولویت بازپرداخت های خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫اغاز ساخت خط لوله گاز‬ ‫«ترک استریم»‬ ‫سخنگوی شرکت خط لوله گاز «ترک استریم»‬ ‫که قرار اس��ت گاز روسیه را به ترکیه انتقال دهد‪،‬‬ ‫گفت کار س��اخت این خط لوله ی��ک هزار و صد‬ ‫کیلومتری در پایان ماه ژوئن اغاز خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش موج این مقام مسئول در کنفرانس جهانی‬ ‫گاز در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت بر اساس‬ ‫توافقی که در ماه مه با گروه ساختمانی «سایپم»‬ ‫نهایی ش��د کار ساخت نخستین بخش از ‪ 4‬بخش‬ ‫این خط لوله در پایان ژوئن ش��روع می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس‪ ،‬اعالم ش��د که نام این خط لوله که‬ ‫ظرفیت ان ‪63‬میلیارد متر مکعب است از «ترکیش‬ ‫استریم» به «ترک استریم» تغییر یافته است‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نخستین نمایشگاه دریایی‬ ‫کشورهای اسالمی برپا شد‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی و خبری نمایش�گاه های‬ ‫ای�ران‪ :‬معاون امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی از برگزاری نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بین المللی دریایی کشورهای اسالمی در تهران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫جلیل اسالمی گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی دریایی‬ ‫کشورهای اس�لامی می تواند عالوه بر نقش موثری‬ ‫که در شناس��ایی ظرفیت های دریایی دارد‪ ،‬موجب‬ ‫همکاری‪ ،‬تعامل و تالش گروهی ارگان های ذی ربط‬ ‫دریایی کشور و بخش خصوصی شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی تا‬ ‫‪ ۱۹‬خرداد ماه با حضور و مش��ارکت ده ها ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی و همچنین س��ازمان های مختلف‬ ‫بین المللی درمصالی بزرگ امام خمینی(ره) تهران‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه شامل بخش های متنوعی از قبیل‬ ‫ارائه توانمندی ها و دستاوردها در زمینه کشتیرانی‬ ‫و حمل ونقل دریایی‪ ،‬صنایع کشتی س��ازی‪ ،‬صنایع‬ ‫فراس��احل نفت و گاز‪ ،‬خدمات دریای��ی و بندری‪،‬‬ ‫امور نظامی و دفاعی‪ ،‬اقیانوس شناسی و هواشناسی‪،‬‬ ‫الکترونی��ک و مخاب��رات‪ ،‬گردش��گری و تفریحات‬ ‫دریایی‪ ،‬حقوق دریایی‪ ،‬موسس��ات رده بندی‪ ،‬بیمه‬ ‫و موسس��ات اعتباری‪ ،‬نقشه برداری و هیدروگرافی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت دریایی‪ ،‬مناطق ازاد ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫ش��یالت و ابزی��ان‪ ،‬تجس��س و نج��ات دریای��ی‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز عال��ی علوم و فن��ون دریایی‪،‬‬ ‫انجمن ه��ا و اتحادیه ه��ا ب��ا برگ��زاری کارگاه های‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه کاال‬ ‫در نقاط صفر مرزی‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی و خبری نمایش�گاه های‬ ‫ایران‪ :‬سرکنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫سلیمانیه عراق با تاکید بر برپایی نمایشگاه کاال در‬ ‫نقاط صفر م��رزی گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد مفاد‬ ‫تفاهمنامه های کردستان ایران با سلیمانیه قابلیت‬ ‫اجرا دارد‪.‬‬ ‫سعداهلل مس��عودیان در جلسه کارگروه اقتصادی‬ ‫کردس��تان که در سالن ش��هدای گمنام استانداری‬ ‫کردستان تشکیل ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر رویکرد مدیران‬ ‫استان بر پایه س��اماندهی بیکاری‪ ،‬افزایش تولید و‬ ‫باالبردن رش��د اقتصادی اس��تان باشد بی شک در‬ ‫رفع مش��کالت استان و برقراری ارتباطات بیشتر با‬ ‫سلیمانیه موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در کن��ار تمامی ویژگی هایی که‬ ‫اس��تان های مختلف ایران اسالمی دارند کردستان‬ ‫جزو معدود اس��تان های کش��ور اس��ت که هم مرز‬ ‫مش��ترک با عراق و ه��م قرابت فرهنگ��ی با اقلیم‬ ‫کردستان عراق دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تولید و تجارت کش��ورما در سال گذشته به سمت‬ ‫کشورعراق بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد کااله��ای تولیدی و تجاری ایران از مرزهای‬ ‫اقلیم کردستان وارد عراق شده است‪.‬سرکنسولگری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در س��لیمانیه عراق ادامه‬ ‫داد‪ :‬از می��زان ص��ادرات ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالری از‬ ‫مرزهای کردس��تان ای��ران به س��لیمانیه حدود ‪۵‬‬ ‫درصد ان مربوط به تولیدات این استان بوده است‪.‬‬ ‫مس��عودیان افزود‪ :‬اس��تان های دیگر کشورمان در‬ ‫حوزه صادرات محصوالت خود از مرزهای کردستان‬ ‫به سلیمانیه و اقلیم کردستان عراق گوی سبقت را‬ ‫از کردستان ربوده اند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬وجود قراب��ت فرهنگ��ی میان‬ ‫کردس��تان ایران و اقلیم کردس��تان عراق می تواند‬ ‫تسهیل کننده صادرات کاال و خدمات از این استان‬ ‫به سلیمانیه و سایر استان های اقلیم باشد‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مسئوالن و مدیران استان کردستان می توانند‬ ‫از تجربیات فعالیت س��ایر اس��تان های مرزنش��ین‬ ‫کشورمان در نحوه برقراری ارتباط و انجام اقدامات‬ ‫و فعالیت های مختلف استفاده کنند‪.‬‬ ‫مس��عودیان خواستار ارائه راهکارهای عملی برای‬ ‫صدور نیروی انسانی از کردستان ایران به سلیمانیه‬ ‫ش��د و اظهارکرد‪ :‬باید مش��خص شود ایا کردستان‬ ‫ظرفیت الزم برای تامین نیروی انس��انی متخصص‬ ‫در س��لیمانیه را دارد و بع��د در فراین��د ی ‪ ۶‬ماهه‬ ‫نیازهای موجود در این استان اقلیم کردستان عراق‬ ‫را شناسایی و س��پس زمینه جذب نیروهای ایرانی‬ ‫ب��ه انجا را فراهم می کنی��م‪.‬وی بیان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫گم��رکات یک��ی از کارهایی که پیگی��ری خواهیم‬ ‫کرد مربوط به فعال کردن مرز س��یرانبند بانه است‬ ‫ک��ه به طور قطع ب��ا تحقق این مهم ش��اهد بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی استان خواهیم بود‪.‬سرکنسولگری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران درس��لیمانیه عراق ادامه‬ ‫داد‪ :‬تفاهمنامه های زیادی در وزارت کش��ور منعقد‬ ‫می ش��ود ول��ی بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد انها ب��ه نتیجه‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬س��ال ‪۹۴‬‬ ‫سال وقوع اتفاقات بزرگ در عرصه نمایشگاهی‬ ‫است‪ .‬این جمله را پیش از این بارها گفته ایم و‬ ‫سعی داریم همواره بر ان تاکید کنیم‪ .‬یکی از‬ ‫عناوین مهم نمایشگاه های امسال‪« ،‬پروجکت‬ ‫ایران» اس��ت که از فردا ‪ 18‬خرداد در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران شاهد‬ ‫برگزاری ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫اگرچه پی��ش از این در چن��د گفت وگو و‬ ‫گ��زارش ماهیت «پروجکت ایران» را ش��رح‬ ‫دادیم اما همواره جای بررسی طرف خارجی‬ ‫این نمایش��گاه که یک ش��رکت لبنانی به نام‬ ‫«ای اف پی» است‪ ،‬خالی بود‪ .‬در روزهای اخیر‬ ‫فرصتی دس��ت داد تا با حیدر مشیمش مدیر‬ ‫لبنانی این نمایشگاه به طور مفصل گفت وگو‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫کنیم ‪ .‬با‬ ‫€ € ب�رای ش�روع بهتر اس�ت ش�رکت‬ ‫«ای اف پی» لبنان را بیش�تر بشناس�یم‪.‬‬ ‫لطفا یک شناسنامه کلی از این مجموعه‬ ‫به مخاطبان ارائه بدهید‪.‬‬ ‫شرکت ما یکی از بزرگترین برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه های بین المللی در خاورمیانه است‬ ‫که بیش از ‪ ۳۵‬س��ال سابقه دارد‪ .‬تاکنون در‬ ‫‪ ۷‬کشور اسیایی از جمله عربستان سعودی‪،‬‬ ‫قطر‪ ،‬عراق ‪ ،‬مصرو‪ ...‬نمایش��گاه برگزار کردیم‬ ‫و در اخری��ن تجرب��ه نی��ز ب��ه س��راغ ایران‬ ‫امده ایم‪ .‬موضوع و اساس کار ما حوزه صنعت‬ ‫س��اختمان اس��ت و بزرگترین نمایشگاه های‬ ‫جهان در ای��ن زمینه را مدیری��ت می کنیم‪.‬‬ ‫امیدوار هس��تیم که تجربه ت��ازه ما در حوزه‬ ‫صنعت ساختمان در کشور بزرگی مثل ایران‪،‬‬ ‫با موفقیت همراه باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�رایط برگ�زاری نمایش�گاه های‬ ‫تخصصی در لبنان به چه ش�کل اس�ت‪.‬‬ ‫ایا غیراز «ای اف پی» شرکت های مطرح‬ ‫دیگری در کشور شما فعال هستند؟‬ ‫لبن��ان س��رزمین کوچکی اس��ت بنابراین‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی ان نی��ز گس��تردگی‬ ‫چندانی ندارد‪ .‬شرکت ما بزرگترین مجموعه‬ ‫نمایشگاهی ان اس��ت که با توجه به مسائل‬ ‫مختل��ف از جمل��ه امکانات مح��دود و فضای‬ ‫ان��دک نمایش��گاهی ترجی��ح می دهی��م به‬ ‫برگزاری رویدادهای مختلف در دیگر کشورها‬ ‫دست بزنیم‪.‬‬ ‫€ € ش�ما در ایران به دنب�ال چه منافعی‬ ‫هستید؟‬ ‫در حقیق��ت حضور ما در ایران به واس��طه‬ ‫عالق��ه ش��رکت های اروپای��ی کلی��د خورد‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های فعال اروپایی از سال ها‬ ‫قبل تمایل داش��تند به بازار ایران ورود پیدا‬ ‫کنند اما ش��رایط سیاس��ی ایران مانع از این‬ ‫اتفاق می شد‪ .‬اکنون با توجه به اینکه شرایط‬ ‫حض��ور بین المللی در ایران نس��بت به قبل‬ ‫مس��اعدتر شده‪ ،‬ش��رکت های خارجی سعی‬ ‫می کنن��د از طری��ق نمایش��گاه های مختلف‬ ‫حضور خود را در این سرزمین تثبیت کنند‪.‬‬ ‫این ی��ک فرصت عال��ی برای ش��رکت ما به‬ ‫حس��اب می اید تا رابطی ب��رای رقم خوردن‬ ‫این اتفاق باش��یم‪ .‬بیشتر ش��رکت ها در ایران‬ ‫به دنبال نمایندگی های فعال برای خودشان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ € فکر می کنید حضور شرکت شناخته‬ ‫شده «ای اف پی» در ایران چقدر به رشد‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی این کش�ور کمک‬ ‫خواهد کرد؟‬ ‫تم��ام هدف این نمایش��گاه گش��ودن یک‬ ‫دروازه ت��ازه ب��ه روی کش��ورهای مختل��ف‬ ‫جه��ان ب��رای ورود به بازاره��ای مهم ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬در نخس��تین دوره از این نمایش��گاه‬ ‫حض��ور ‪۱۵‬کش��ور از جمله اتریش‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا و‪ ...‬قطعی و نهایی ش��ده است‪.‬‬ ‫زمانی که م��ا در عرصه بین الملل��ی از ایران‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬همه این کشور را به عنوان‬ ‫بزرگترین ب��ازار در خاورمیانه می شناس��ند‪.‬‬ ‫من فکر می کنم ایران ظرفیت های اقتصادی‬ ‫بس��یار زیادی دارد که به عل��ت تحریم های‬ ‫اخیر‪ ،‬بی استفاده مانده و اکنون زمان استفاده‬ ‫از انهاس��ت‪ .‬در هر حال اگر نمایشگاه اول به‬ ‫خوبی رقم بخورد‪ ،‬شرایط برای دوره های دوم‬ ‫و سوم ان هموارتر خواهد شد‪.‬‬ ‫€ € چق�در ب�ا نمایش�گاه های صنع�ت‬ ‫س�اختمان در ایران اش�نا هس�تید و تا‬ ‫چه حد انها را پوی�ا و تاثیرگذار ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫اطالع��ات کام��ل و جامع��ی درب��اره‬ ‫نمایش��گاه های صنع��ت س��اختمان به ویژه‬ ‫در تهران داریم‪ .‬این نمایش��گاه ها در س��طح‬ ‫مطل��وب و قابل توجه��ی برگزار می ش��وند و‬ ‫چنانچه ب��ر جنبه ه��ای جهانی انه��ا تاکید‬ ‫بیشتری شود‪ ،‬به طور قطع هر یک به تنهایی‬ ‫می توانند ی��ک رقیب خوب برای پروجکت و‬ ‫شرکت «ای اف پی» باشند‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوعی که هم اکنون در صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران مورد اهمیت است‪ ،‬حضور‬ ‫شرکت های خارجی است که می تواند بر تمام‬ ‫جنبه های ان تاثی��ر بگذارد‪ .‬ناگفته نماند که‬ ‫بیش��تر محص��والت مش��ارکت کنندگان این‬ ‫نمایشگاه برای نخستین بار است که به ایران‬ ‫وارد می شود و واردات انها پیش از این سابقه‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬برای مثال دانش دستیابی به‬ ‫برخی خدمات فنی مهندس��ی و فناوری های‬ ‫روز اروپایی در صنعت سیمان یا دیگر مصالح‬ ‫س��اختمانی که در ایران وجود ن��دارد‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در نمایش��گاه پروجکت معرفی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €تحق�ق اهدافی ک�ه ش�ما در زمینه‬ ‫صنعت نمایشگاهی ایران مدنظر دارید تا‬ ‫چه حد امکا نپذیر و قطعی است؟‬ ‫همه چیز بس��تگی به دولت ایران و تالش‬ ‫انها برای تداوم همکاری ه��ا دارد‪ .‬بازار ایران‬ ‫یک تف��اوت عمده با بازاره��ای اروپایی دارد‬ ‫که البته یک نقطه ضعف برای ان محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬اروپایی ها روی بخش «مارکتینگ»‬ ‫بیش��تر تمرکز دارند اما ایرانی ها بیش��تر در‬ ‫نمایشگاه های خود به دنبال فروش محصوالت‬ ‫هس��تند‪ .‬در واقع تمرکز نکردن بر صادرات و‬ ‫ی بین المللی می تواند یکی از عواملی‬ ‫بازاریاب�� ‬ ‫باشد که ایران را در رسیدن به جایگاه ایده ال‬ ‫و هم��کاری مطل��وب با کش��ورهای اروپایی‬ ‫اسیب پذیر می کند‪.‬‬ ‫ف پی» لبنان‬ ‫کت «ای ا‬ ‫وزارتخانه‬ ‫حمایت ‪3‬‬ ‫ین المللی‬ ‫نمایشگاه ب‬ ‫از یک‬ ‫فت وگوی‬ ‫گ‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ماینده شر‬ ‫با ن‬ ‫معتقد هس��تم که فع��االن اقتص��ادی در‬ ‫ایران باید س��عی کنند در تمام کش��ورهای‬ ‫مه��م نمایندگی های فعال داش��ته باش��ند و‬ ‫روی مباحثی از جمله بسته بندی و تبلیغات‬ ‫همه جانبه محصوالت خود متمرکز باش��ند‪.‬‬ ‫خیل��ی از محص��والت ایران��ی در بازاره��ای‬ ‫اروپایی نایاب هستند؛ بنابراین باید در زمینه‬ ‫صادرات انها تالش های مضاعفی به کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکته دیگر انکه صاحبان صنایع باید نکات‬ ‫کلی��دی و مهم��ی را از مش��ارکت کنندگان‬ ‫یکی از مهم ترین نقاط‬ ‫قوت نمایشگاه تهران‪،‬‬ ‫قرارگیری ان در مرکز‬ ‫شهر و در نقطه ای است‬ ‫که دسترسی به ان‬ ‫بسیار اسان و بدون‬ ‫دردسر است‪ .‬امکانات‬ ‫مورد نیاز برای برپایی‬ ‫یک نمایشگاه ایده ال‬ ‫هم در زیرساخت های‬ ‫نمایشگاهی ایران‬ ‫وجود دارد‬ ‫خارجی این نمایشگاه ها یاد بگیرند‪ .‬بازاریابی‬ ‫ی��ا خرید و ف��روش یک محص��ول نمی تواند‬ ‫ب��ه تنهایی س��ازنده باش��د بلکه نیاز اس��ت‬ ‫هم��ه فعاالن عرص��ه اقتصادی در ای��ران‪ ،‬با‬ ‫فناوری های روز اروپا اشنا شوند و درباره انها‬ ‫تحقیق و پژوهش کنند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ای��ران باید س��عی کند چهره‬ ‫واقعی خود را به تمام کشورهای جهان نشان‬ ‫دهد‪ .‬شرکت های بزرگ در برخی نقاط دنیا‪،‬‬ ‫تصویر درستی از این سرزمین ندارند و ان را‬ ‫جنگ زده و عقب مان��ده فرض می کنند‪ .‬اما‬ ‫در واقعیت اینطور نیس��ت و ایران از ثبات و‬ ‫امنیت قابل قبولی برخوردار بوده و امروز الزم‬ ‫است تا انطور که واقعیت دارد جلوه کند‪.‬‬ ‫€ €ام�ا برای ارائه ی�ک تصویر معقول از‬ ‫ای�ران نمی ت�وان فقط به برگ�زاری یک‬ ‫نمایش�گاه ‪ ۴‬روزه بس�نده کرد‪ .‬این طور‬ ‫نیست؟‬ ‫دقیق��ا! به همی��ن دلیل ما ب��ا همکاری‬ ‫مقام��ات ایرانی قصد داری��م در زمان حضور‬ ‫کشورهای خارجی‪ ،‬تورهای تفریحی از جمله‬ ‫ضیافت ش��ام در برج میالد‪ ،‬گشت و گذار در‬ ‫بازارهای ش��ناخته شده و معرفی مکان های‬ ‫مهم پایتخ��ت را برگزار کنیم تا‬ ‫به این شناخت کمک‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫€ €دولت ایران و به طور مشخص وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت در زمین�ه‬ ‫برپایی نمایش�گاه پروجک�ت ایران چه‬ ‫همکاری هایی با شما دارد؟‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه ‪ 3‬وزارتخانه به طور‬ ‫همه جانب��ه با م��ا هم��کاری دارن��د‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و وزارت نیرو همزمان‪ ،‬پروجکت‬ ‫ایران را پشتیبانی می کنند‪ .‬فکر می کنم این‬ ‫نخستین نمایشگاه خارجی در کشور شماست‬ ‫ک��ه ‪ 3‬وزارتخانه ان را حمایت می کنند‪ .‬این‬ ‫باعث شده که سفارتخانه کشورهای دیگر به‬ ‫این نمایش��گاه اعتماد ک��رده و در تمام ابعاد‬ ‫همکاری های الزم را انجام دهند‪ .‬به نظرم این‬ ‫ش��رایط برای دولت ایران هم بسیار مطلوب‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬در واقع دولت با این ابتکارعمل‬ ‫ش��رایط ایده ال تجارت با کشورهای دیگر را‬ ‫رقم زده و باید ان را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫€ €به طور معمول کار بازاریابی و تبلیغات‬ ‫نمایش�گاهی در کشورهای اروپایی را به‬ ‫چه شکل انجام می دهید؟‬ ‫در ه��ر کش��ور رابط هایی داری��م که برای‬ ‫ای��ن مهم به م��ا کم��ک می کنن��د‪ .‬به طور‬ ‫مثال در المان‪ ،‬ش��رکت نمایشگاهی «مسه‬ ‫اش��توتگارت» این کار را انج��ام می دهد‪ .‬در‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬فرانس��ه و اتریش س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت انها با ش��رکت ما هماهنگ هستند و‬ ‫در کشورهای دیگر نیز از طریق سفارتخانه ها‬ ‫اق��دام می کنیم‪ .‬به طور تقریبی ‪ ۵۰‬س��ازمان‬ ‫مختلف در این زمینه با ما همکاری می کنند‪.‬‬ ‫م��ا به دو روش تبلیغ��ات را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫یکی در داخل کشور میزبان و دیگری خارج‬ ‫از کشور‪.‬‬ ‫برای تبلیغات داخلی از روزنامه ها‪ ،‬مجالت‬ ‫و دیگر رس��انه های جمعی استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫اما ب��رای تبلیغات خارج��ی از طریق پایگاه‬ ‫اط�لاع رس��انی و ثبت ن��ام اینترنت��ی اقدام‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ب��ه تم��ام مخاطبان مان در‬ ‫سراس��ر جهان پیام الکترونیکی ارسال کرده‬ ‫و از انه��ا به طور رس��می دع��وت می کنیم‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم انکه تم��ام مخارج‬ ‫ثبت نام کنندگان از جمله رفت‬ ‫و امد‪ ،‬ویزا‪ ،‬هتل و‪...‬‬ ‫برعه��ده خ��ود‬ ‫شرکت «ای اف پی» است‪.‬‬ ‫€ €تقب�ل مخ�ارج مش�ارکت کنندگان‪،‬‬ ‫هزین�ه گزاف�ی را به مجموع�ه تحمیل‬ ‫می کن�د‪ .‬ای�ن کار چ�ه نفعی برای ش�ما‬ ‫دارد؟‬ ‫در درجه اول اعتبار بس��یار زیادی به نام و‬ ‫عنوان نمایش��گاهی ما اضافه می کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه ما از این طریق یک امتیاز به امکانات‬ ‫نمایش��گاهی خودمان اضافه کردیم و به این‬ ‫وسیله نسبت به دیگر شرکت ها یک پله باالتر‬ ‫قرار می گیریم‪ .‬از طرف دیگر سعی می کنیم‬ ‫میزان حضور ش��رکت های خارجی در کشور‬ ‫میزب��ان را به باالترین حد ممکن برس��انیم‪.‬‬ ‫یعن��ی بیش��ترین تع��داد مش��ارکت کننده‪.‬‬ ‫بنابراین باید برخی مزیت های جانبی را برای‬ ‫مشتریان خود در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫€ €مت�راژ نمایش�گاه ش�ما در مجموع‬ ‫چقدر است؟‬ ‫نخستین دوره این نمایشگاه در یک سالن‬ ‫اصلی با متراژ مفید ‪۱۵۰۰‬متر برگزار می شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه عنوان ی�ک کارش�ناس زبده در‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی‪ ،‬زیرس�اخت های‬ ‫ای�ن صنعت را در ای�ران چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫در مجم��وع ان را مثب��ت می دان��م‪ .‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن نق��اط قوت نمایش��گاه تهران‪،‬‬ ‫قرارگی��ری ان در مرکز ش��هر و در نقطه ای‬ ‫است که دسترسی به ان بسیار اسان و بدون‬ ‫دردسر است‪ .‬امکانات مورد نیاز برای برپایی‬ ‫یک نمایش��گاه ایده ال هم در زیرساخت های‬ ‫نمایشگاهی ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫البته نکته مهمی که به طور حتم باید برای‬ ‫ادامه همکاری های خارجی به ان توجه کرد‪،‬‬ ‫برخی قوانین دس��ت و پا گیر نمایشگاهی در‬ ‫ایران اس��ت که تا حدودی کار ما را دش��وار‬ ‫می کن��د و نیاز اس��ت کمی در ای��ن زمینه‬ ‫سختگیری ها را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫ای��ن قوانین اگرچه اهمیت چندانی ندارند‬ ‫و ب��ه ماهیت کار لطمه نمی زنن��د اما در هر‬ ‫حال نبود انها به رش��د صنعت نمایش��گاهی‬ ‫منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی در معدن ‪ ،‬رویا یا واقعیت؟‬ ‫محبوبه ناطق ـ گروه معدن‪ :‬با نزدیک ش�دن ب�ه زمان احتمالی رفع‬ ‫تحریم های بین المللی‪ ،‬مدتی است که اخبار گوناگونی از تمایل شدید‬ ‫ش�رکت های خارجی برای حض�ور و س�رمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫ایران منتش�ر می شود‪ .‬نگاه واقع بینانه کارشناسان حاکی از ان است‬ ‫که این روزها حضور هیات های اقتصادی بین المللی‪ ،‬بیش�تر نشان از‬ ‫تمای�ل به انجام خدمات مهندس�ی‪ ،‬فروش تجهیزات و ماش�ین االت‬ ‫و انتق�ال دانش فنی دارد‪ ،‬نه س�رمایه گذاری‪ .‬نگاه س�رمایه گذاران و‬ ‫فعاالن معدنی در خارج از کش�ور می تواند برخ�ی نکات را که از نظر‬ ‫دور مان�ده روش�ن کند به ویژه اگ�ر ایرانی بوده و مدت�ی نیز درایران‬ ‫با فعالیت های معدنی کش�ور اش�نا باش�ند‪ .‬با این حال این نظرات به‬ ‫تنهایی نمی تواند نش�ان دهنده تمام�ی واقعیت های موجود در عرصه‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران باشد اما خواندن ان دور از لطف نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه امار و ارقام واقعی‬ ‫بهم��ن رش��یدی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫زمین شناسی اقتصادی یک شرکت اکتشافی‬ ‫در اس��ترالیا در این ب��اره می گوید‪ :‬ایران تنها‬ ‫در زمین��ه مع��ادن گچ و باری��ت دارای رتبه‬ ‫برتر در دنیاس��ت و از نظر ذخایر و تولیدات‬ ‫معدنی‪ ،‬در هیچ م��اده ای جزو ‪ 10‬رتبه برتر‬ ‫دنیا نیست‪ .‬از س��وی دیگر در زمینه صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬ایران تنها در تولید س��یمان رتبه ‪4‬‬ ‫و در تولید فوالد رتبه ‪ 15‬را داراس��ت که ان‬ ‫هم به واس��طه مزیت ان��رژی ارزان به عنوان‬ ‫ش��اخص اصلی در تولید س��یمان و فوالد به‬ ‫دس��ت اورده است‪ .‬در نتیجه ایران به عنوان‬ ‫یک بازیگر مهم و تاثیر گذار جهانی در عرصه‬ ‫داد و س��تد مواد معدنی استراتژیک و صنایع‬ ‫مترتب بران محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا این حال تاکید می کند‪ :‬س��رزمین‬ ‫ایران به لحاظ جایگاه ویژه زمین ش��ناختی‪،‬‬ ‫ب��ا دارابودن ‪ 67‬م��اده معدن��ی از نظر تنوع‬ ‫ذخایر یکی از شاخص ترین کشورهای جهان‬ ‫به شمار می اید و قرار گرفتن کشورمان روی‬ ‫کمربن��د متالوژن��ی تتیس‪ ،‬موقعیت بس��یار‬ ‫امید بخش��ی را از لحاظ یافتن ذخایر فلزات‬ ‫پای��ه و گرانبها ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این بدان‬ ‫معنی اس��ت ک��ه از نظر ظرفیت اکتش��افی‪،‬‬ ‫ای��ران می تواند جزو رتبه ه��ای برتر جهانی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬ولی این شرط کافی نیست چراکه‬ ‫اگ��ر تنها ظرفی��ت و قابلی��ت معدنی مالک‬ ‫باشد‪ ،‬افغانستان مس��تعدترین کشور جهان‬ ‫ب��رای معدنکاری اس��ت و باید م��ورد هجوم‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی قرار گیرد‪.‬‬ ‫دولت‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد زمین شناسی با اشاره‬ ‫به اینکه در ارمنس��تان‪ ،‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ 17‬ش��رکت معدنی خارج��ی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬تولید ساالنه طالی ارمنستان‬ ‫معادل تولید طال در ایران است‪ ،‬یا در منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬عربس��تان سعودی که همواره به‬ ‫عنوان یک کشور س��رمایه دار نفتی شناخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اندک اندک جای خود را در میان‬ ‫تولید کنن��دگان م��واد معدنی ب��از می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت دولتی «معادن» عربستان به عنوان‬ ‫شرکت توسعه ای با مشارکت سرمایه گذاران‬ ‫بین الملل��ی و بهره گیری از س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬در بخش های مختلف معدنی فعال‬ ‫بوده و تولید طال در عربستان‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪ 2‬برابر ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری خارج�ی راه نجات‬ ‫ایران‬ ‫رش��یدی تصریح می کند‪ :‬در مقام مقایسه با‬ ‫دو کشور همسایه شمال غربی‪ ،‬یعنی ترکیه‬ ‫و ارمنس��تان که بخش��ی از همی��ن کمربند‬ ‫متالوژنیک تتیس سرزمین ش��ان را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ ،‬خواهیم یاف��ت که یافته های فعلی‬ ‫معدنی با تولیدات مواد معدنی کشور به هیچ‬ ‫وجه قابل مقایس��ه نیس��ت‪ .‬دلیل اصلی نیز‬ ‫فقدان سرمایه گذاری در اکتشاف ظرفیت های‬ ‫معدنی است که در واقع بار اصلی ان باید بر‬ ‫دوش س��رمایه گذاران بین المللی باش��د‪ ،‬نه‬ ‫وی اضاف��ه می کن��د‪ :‬فرام��وش نکنیم که‬ ‫ب��ر اس��اس س��ازوکارعرضه و تقاض��ا‪ ،‬تنها‬ ‫بهره برداری و تولید از منابع طبیعی است که‬ ‫در تعیین رتبه و اهمیت کش��ورها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت نه میزان منابع و ذخایر‪ .‬رتبه جهانی‬ ‫نف��ت و گاز ای��ران از نظر تولی��د و منابع بر‬ ‫کس��ی پوشیده نیس��ت‪ .‬ایران دومین دارنده‬ ‫مناب��ع گازی و در منابع نفت��ی رتبه چهارم‬ ‫دنیاس��ت اما تحریم صنعت نفت ایران تاثیر‬ ‫قابل توجهی در تامین انرژی دنیا نگذاش��ت‪،‬‬ ‫بلکه با س��رریز تولید س��ایر کش��ورها‪ ،‬ایران‬ ‫بخش قابل توجهی از بازار را از دس��ت داد و‬ ‫از س��وی دیگر با اقتصادی شدن تولید نفت‬ ‫از ش��یل های نفت��ی‪ ،‬قیمت نف��ت با کاهش‬ ‫ش��دیدی مواجه شد‪.‬رشیدی می گوید‪ :‬ایران‬ ‫در عمل می تواند ب��ا بهره گیری از تجربیات‬ ‫این کش��ورها و با ایجاد شرایط جذاب برای‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی‪ ،‬در سال های اینده‬ ‫با کمترین اس��تفاده از منابع مالی داخلی به‬ ‫جای��گاه واقعی در می��ان اقتصادهای معدنی‬ ‫جهان دست یابد‪ .‬تسهیل و تسریع در چنین‬ ‫امری‪ ،‬بی شک یکی از وظایف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬وی می افزاید‪ :‬از اواسط‬ ‫دهه ‪ 70‬شمس��ی و شروع برنامه های ‪ 5‬ساله‬ ‫دوم توس��عه‪ ،‬موضوع سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در بخش معدن به ویژه اکتش��اف مورد توجه‬ ‫قرار گرفت و چندین ش��رکت س��رمایه گذار‬ ‫بین المللی معدنی در ایران از جمله ریوتینتو‪،‬‬ ‫یونیون ریسورس و پرشین گلد حضور یافتند‬ ‫که تقریبا همگی با بداقبالی‪ ،‬سیاست زدگی‪،‬‬ ‫کارش��کنی و موضع گیری ه��ای س��لیقه ای‬ ‫مواجه ش��دند‪ .‬بنابراین در وهله نخست نیاز‬ ‫اس��ت این تصویر اصالح شود‪.‬وی همچنین‬ ‫تاکی��د می کن��د‪ :‬واقعیت این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط دش��وار کنونی و رکود فعالیت های‬ ‫معدنی در سراس��ر جهان‪ ،‬از هر گونه تمایل‬ ‫احتمال��ی س��رمایه گذاران بین الملل��ی باید‬ ‫استقبال کرد‪ ،‬چرا که همین فرصت نیزشاید‬ ‫از دست برود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنگناهای سرمایه گذاران بین المللی‬ ‫معدنی‬ ‫به نظر می رس��د با توجه به شرایط کنونی‪،‬‬ ‫تمایل سرمایه گذاران خارجی بیشتر در حوزه‬ ‫صنایع معدنی متمرکز باش��د ان هم به دلیل‬ ‫مزیت و بهره مندی از ان��رژی ارزان‪ .‬چنانکه‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫پیش��تر گفته بود س��رمایه گذاران خارجی از‬ ‫صنایع معدنی بیش از سایر حوزه ها استقبال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اولویت های بعدی س��رمایه گذاران را عرصه‬ ‫اکتشاف و سرمایه گذاری در پهنه های بزرگ‬ ‫اکتشافی به امید یافتن ذخایر پنهان می داند‪.‬‬ ‫رش��یدی‪ ،‬کارشناس ارش��د زمین شناسی‬ ‫اقتصادی با اش��اره به اینکه حضور بنگاه های‬ ‫چند ملیتی و ش��رکت های بزرگ معدنی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬می تواند با گس��تره وسیعی از اثرات‬ ‫اقتصادی ـ اجتماعی روبه رو باش��د و به طور‬ ‫مس��تقیم یا غیرمس��تقیم منافع اقتصادی و‬ ‫اجتماعی را عاید کشور میزبان کند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫البته این مهم در صورتی عملی خواهد ش��د‬ ‫که در کش��ور س��رمایه پذیر‪ ،‬نیازهای اولیه و‬ ‫بسترسازی های الزم فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه مش��کالت‪ ،‬ضعف ه��ا و‬ ‫تنگناه��ای س��رمایه گذاری در ایران اش��اره‬ ‫ی ـ اقتصادی‬ ‫می کند و می افزاید‪ :‬ثبات سیاس ‬ ‫و مش��کالت در رواب��ط بین الملل(مب��ادالت‬ ‫تج��اری و روادی��د) و ضع��ف در ارتب��اط‬ ‫فرهنگی عامل اولیه بازدارنده سرمایه گذاری‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر رف��ع موانع‬ ‫قانون��ی و ض��رورت اص�لاح قوانی��ن به ویژه‬ ‫قان��ون مع��ادن و ایین نام��ه اجرای��ی ان‬ ‫گام اصلی در جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫معدنی اس��ت‪.‬وی با اشاره به اینکه همچنین‬ ‫بحث مالکی��ت معادن ب��زرگ و انفال هنوز‬ ‫شفاف نش��ده‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬ناهماهنگی و‬ ‫ابهامات در تصمیم گیری ها و موافقتنامه های‬ ‫اغازین و برخوردهای سلیقه ای در ادامه کار‪،‬‬ ‫فعالیت س��رمایه گذاران خارجی را با مشکل‬ ‫مواج��ه می کند‪ .‬همچنین ضع��ف در حل و‬ ‫فصل و رف��ع موانع زمین��ه تثبیت حضور و‬ ‫ادام��ه فعالی��ت س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫بخش معدن را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫رش��یدی ب��ا بی��ان اینک��ه داده ه��ای‬ ‫زمین شناس��ی – اکتشافی سال های گذشته‬ ‫نی��از به اعتبارس��نجی دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬اعداد‬ ‫و ارق��ام عی��ار و ذخیره مع��ادن‪ ،‬پروانه های‬ ‫بهره ب��رداری و ذخایر ش��ناخته ش��ده‪ ،‬باید‬ ‫مطابق استانداردهای بین المللی تخمین زده‬ ‫ش��ده و ارزیابی ش��ود تا ذخایر معدنی برای‬ ‫ارزش��گذاری در بازارهای مالی و بورس های‬ ‫بین المللی قابل استناد باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می کند‪ :‬متاس��فانه از انجایی‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان مرجع‬ ‫فنی بخش معدن در کش��ور‪ ،‬عضو هیچ یک‬ ‫از کمیته ه��ای بین المللی ذخای��ر معدنی و‬ ‫گزارش نویس��ی اس��تاندارد معدنی از جمله‬ ‫‪ CRIRSCO، CMMI‬و س��ایر نهاد های‬ ‫مش��ابه نیس��ت‪ ،‬دارندگان پروانه اشتغال از‬ ‫این سازمان به عنوان کارشناس صالحیت دار‬ ‫محسوب نمی شوند‪.‬‬ ‫جزئیات برگزاری کنفرانس اهن و فوالد ایران در کیش‬ ‫کنفرانس «اهن و فوالد ایران» ‪ 23‬تا ‪ 25‬ش��هریورماه‬ ‫سال جاری (‪ 14‬تا سپتامبر ‪ )2015‬به وسیله متال بولتن‬ ‫در جزیره کیش برگزار می ش��ود‪ .‬کنفرانسی که از جهات‬ ‫مختلف اهمیت زیادی برای صنعت فوالد و زنجیره تولید‬ ‫فوالد ایران دارد‪.‬‬ ‫این برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه متال بولتن تصمیم‬ ‫گرفته کنفرانس��ی بین المللی را ب��ه میزبانی ایران برگزار‬ ‫کن��د‪ .‬اگرچه در نام کنفرانس اه��ن و فوالد ایران عنوان‬ ‫بین المللی وجود ن��دارد اما انتظار می رود کنفرانس اهن‬ ‫و ف��والد ایران با حضور گس��ترده س��خنرانان و مهمانان‬ ‫خارجی برگزار شود‪.‬‬ ‫کلید برگ��زاری کنفرانس اهن و فوالد ایران در جریان‬ ‫برگ��زاری کنفرانس اهن و فوالد خاورمیانه در دوبی زده‬ ‫ش��د‪ .‬در همان کنفرانس پیش��نهاد برگزاری کنفرانسی‬ ‫مش��ابه در ایران مطرح ش��د و متال بولتن نیز بالفاصله‬ ‫بعد از بررس��ی جوانب این پیش��نهاد را عملیاتی کرد‪.‬به‬ ‫گ��زارش ماین نیوز بندیکت اس��میث‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‬ ‫رویداده��ای متال بولتن درباره فعالیت های انجام ش��ده‬ ‫برای برگ��زاری کنفرانس اهن و فوالد ای��ران در جزیره‬ ‫کی��ش‪ ،‬گفت‪ :‬این کنفرانس رویداد بزرگی برای ایران به‬ ‫عنوان یکی از بزرگترین بازارهای رو به رش��د در صنعت‬ ‫اهن و فوالد اس��ت و ما اشتیاق زیادی برای برگزاری این‬ ‫روی��داد داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬انچه که تاکنون انجام داده ایم‪،‬‬ ‫همکاری نزدیک با ایمیدرو بوده تا اطمینان حاصل کنیم‬ ‫همه سخنرانان مهم از ش��رکت های فوالد و شرکت های‬ ‫س��نگ اهن ایران حض��ور خواهند داش��ت و گام بعدی‬ ‫دعوت او سخنرانان و مهمانان بین المللی است تا صنعت‬ ‫اهن و فوالد جهان و ایران را در این رویداد دور هم جمع‬ ‫کنیم‪ .‬در حال حاضر نیز به دنبال نهایی کردن موضوعات‬ ‫مورد بررس��ی در کنفرانس و س��خنرانی ها هستیم که تا‬ ‫‪ 4‬هفت��ه اینده فهرس��ت کاملی از انه��ا را ارائه خواهیم‬ ‫کرد و در مرحله بعد به ارس��ال دعوتنامه و اطالعیه های‬ ‫مرب��وط به کنفران��س خواهیم پرداخ��ت‪.‬وی در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه متال بولتن براساس استانداردهای خاصی‬ ‫کنفرانس برگزار می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما اس��تانداردهای‬ ‫باالیی برای س��خنرانان و همچنین ش��رکت کنندگان در‬ ‫کنفران��س در نظر گرفتیم‪ 500 .‬تا ‪ 600‬ش��رکت کننده‬ ‫در ای��ن کنفران��س داریم که همه انها اف��راد رده باالیی‬ ‫در سطح مدیران عامل ش��رکت ها و تصمیم گیرنده های‬ ‫ارشد هستند که در حاشیه کنفرانس ها به دیدار و امضای‬ ‫ق��رارداد می پردازند‪ .‬این محیطی اس��ت که تالش داریم‬ ‫در کنفرانس های مان ایجاد کنیم و مطمئن هس��تیم که‬ ‫در کنفرانس جزیره کیش شرکت کنندگان مهمی حضور‬ ‫داشته و قراردادهایی امضا می شود به ویژه که امیدواریم‬ ‫تحریم ها به زودی رفع شوند‪.‬وی درباره قابلیت برگزاری‬ ‫چنین رویدادی در ایران نیز اظهار کرد‪ :‬اش��تیاق زیادی‬ ‫در بازار برای چنین کنفرانس��ی و فرصت اشتراک گذاری‬ ‫دان��ش و تعامل با جامعه و صنع��ت جهانی اهن و فوالد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از این رو امکان برگزاری این رویداد را بررسی‬ ‫کرده ایم و البته به طور قطع موانعی از نظر تحریم ها وجود‬ ‫دارد که برای حل انها تالش کرده ایم و برای برگزاری این‬ ‫کنفرانس در ایران اجازه داریم و بسیار مشتاق هستیم که‬ ‫با صنعت فوالد ایران به ویژه در شرایط فعلی که تحریم ها‬ ‫در حال کاهش اس��ت‪ ،‬همکاری کنی��م‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این نخس��تین کنفرانس از سلس��له کنفرانس هایی است‬ ‫که امیدواری��م در ایران برگزار کنی��م و چنین برنامه ای‬ ‫با تغییر تحریم ها در ماه های اخیر امکانپذیر ش��ده است‪.‬‬ ‫اگر تحریم ها برداشته شوند می توانیم در اصفهان‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫تهران یا ش��اید اهواز کنفرانس مالی‪ ،‬س��رمایه گذاری یا‬ ‫کنفرانس نفت و گاز و فلزات غیراهنی را برگزار کنیم اما‬ ‫باید ابتدا ببینیم کنفرانس س��پتامبر اهن و فوالد چگونه‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫«اتوتک» در بافق‬ ‫گندله سازی احداث می کند‬ ‫ش��رکت اتوتک فنالند اعالم کرد قرار اس��ت یک‬ ‫واحد تولید گندله س��نگ اهن را در بافق استان یزد‬ ‫طراح��ی کرده و خدمات و فن��اوری مورد نیاز ان را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای معدن به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫پالتز‪ ،‬گروه مهندس��ی اتوتک فنالند اعالم کرد‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت سفارشی از مجتمع س��نگ اهن بافق ایران‬ ‫دریافت کرده و قرار اس��ت یک واح��د تولید گندله‬ ‫س��نگ اهن را در بافق اس��تان ی��زد طراحی کرده و‬ ‫خدمات و فناوری های مورد نیاز ان را تامین کند‪.‬‬ ‫طرف های قرارداد توافق کرده اند ارزش این قرارداد‬ ‫را افش��ا نکنند‪ ،‬ام��ا به گفته اتوت��ک‪ ،‬معموال ارزش‬ ‫چنین قراردادهایی بس��ته به بزرگ��ی و ویژگی های‬ ‫فن��ی ط��رح به ‪ 80‬ت��ا ‪100‬میلی��ون ی��ورو (‪ 87‬تا‬ ‫‪109‬میلیون دالر) می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه جدی��د تولید گندله س��نگ اهن به‬ ‫ظرفی��ت ‪5‬میلی��ون تن در س��ال بخش��ی از برنامه‬ ‫سرمایه گذاری سبز شرکت محسوب می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت اتوت��ک در زمینه صدور مج��وز فناوری‪،‬‬ ‫طراحی اولیه کارخانه های تولید گندله س��نگ اهن‪،‬‬ ‫طراح��ی جزئیات و تامین تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫مورد نیاز و انجام خدمات مشاوره برای نصب سایت‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬بر اساس اعالم این شرکت‪ ،‬پیش بینی‬ ‫ش��ده که این کارخان��ه در س��ال ‪2018‬م عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عادل هتاب‪ ،‬از مسئوالن شرکت اتوتک در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬فناوری تولی��د گندله س��نگ اهن اتوتک به‬ ‫دلی��ل توانایی ف��راوری انواع مختلف س��نگ اهن و‬ ‫س��ابقه قوی که م��ا در دنیا و ای��ران داریم‪ ،‬انتخاب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فناوری های ما به طور گس��ترده ای در‬ ‫ش��رکت های تولید س��نگ اهن و مس ای��ران مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد و اتوتک فناوری های پایداری‬ ‫را از دهه ‪1970‬م تاکنون به ایران تحویل داده است‪.‬‬ ‫م��ا همچنین در ح��ال حاضر مش��غول اجرای چند‬ ‫پروژه دیگر در ایران هستیم‪.‬‬ ‫فناوری جدید تولید مس‬ ‫در چین به ثبت رسید‬ ‫فناوری جدید ذوب مس از مرحله ارزیابی به وسیله‬ ‫انجمن صنایع فلزات غیراهنی چین گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمیدرو به نقل از چایناماینینگ‪ ،‬این‬ ‫فناوری متعلق به یک ش��رکت چینی اس��ت که در‬ ‫منطقه خودمختار مغولستان در شهر چیفنیگ قرار‬ ‫دارد‪ .‬این فن��اوری جدید یک گام به کاهش مصرف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش هزینه ها‬ ‫در صنعت مس نزدیک تر شده است‪.‬‬ ‫از م��اه نوامبر ‪ 2014‬این واح��د جدید ذوب مس‬ ‫راه ان��دازی ش��ده که ظرفی��ت س��االنه ان ‪ 100‬تا‬ ‫‪130‬هزار تن است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این فناوری جدید‬ ‫از می��زان تولید گوگرد کنترل نش��ده و در نتیجه از‬ ‫هزینه دفع مواد باطله می کاهد‪.‬‬ ‫در چین به سرعت روش های ذوب مس ابداع شده‬ ‫و بالفاصله جایگزین می شود‪ .‬فناوری جدید مطلوب‬ ‫تولید مس در چین است چون نیاز ان به مواد اولیه‬ ‫پایی��ن بوده‪ ،‬کارامدی ان باالس��ت و تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای را پایین می اورد‪.‬‬ ‫استخراج مس از بستر دریا‬ ‫بهتر از معدنکاری سنتی‬ ‫تحقیقات جدیدی که به س��فارش شرکت معدنی‬ ‫کانادایی ناتیلوس مینرالز انجام ش��د‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که استخراج مس از بستر دریا الودگی محیط زیستی‬ ‫کمتری نسبت به معدنکاری سنتی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش ک��ه از س��وی «ارث اکونومیکس»‬ ‫منتش��ر شد‪ ،‬به مقایسه پروژه طال و مس سولوارا که‬ ‫در دریای بیس��مارک در شمال گینه نو قرار دارد با‬ ‫‪ 3‬معدن مس س��نتی بینگام کانیون (یوتای امریکا)‪،‬‬ ‫پرامیننت هیل (استرالیای جنوبی) و اینتاگ (پروژه‬ ‫پیشنهاد شده در اکوادور) پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای تجزی��ه و تحلیل پیامده��ای اجتماعی‬ ‫و محیط زیس��تی ه��ر یک از این مع��ادن‪ ،‬تحقیقات‬ ‫یادش��ده به ای��ن نتیجه رس��ید که معدن��کاری در‬ ‫ک��ف دریا نه تنها برای جوام��ع نزدیک به ان مزایای‬ ‫اقتصادی ب��ه همراه دارد بلکه پیامدهای اجتماعی و‬ ‫محیط زیستی معدنکاری مس را به حداقل می رساند‪.‬‬ ‫تحقیقات اثبات کرد پروژه «سولوارا ‪ »1‬بسیار بهتر‬ ‫از معادن مس زمینی پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫ناتیلوس س��ال گذش��ته اختالفات جدی با دولت‬ ‫پاپوا گینه نو را حل کرد و از ان زمان به س��رعت در‬ ‫حال پیشرفت در اجرای این پروژه است‪ .‬این شرکت‬ ‫انتظار دارد همه ابزاره��ای معدنکاری دریایی اش تا‬ ‫اواسط سال ‪2016‬م اماده شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫روند تولید فوالد نزولی‬ ‫نمی شود‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬در چش��م انداز ‪ 1404‬تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد هدفگذاری شده که در این زمینه‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند به دلی��ل نبود توازن‬ ‫بین حلقه های تولید و بی ثباتی در تقاضای جهانی‪،‬‬ ‫دستیابی به این اس��تراتژی در هاله ای از ابهام قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون برنامه ریزی وزارت‬ ‫‪ ،‬با‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫اشاره به اینکه برخی شاخص های توسعه به افزایش‬ ‫تولید و رس��یدن به محصوالتی خاص برمی گردد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بهبود تولید برخی محصوالت همچون‬ ‫فوالد بس��تری برای توسعه اس��ت‪ ،‬چرا که وقتی در‬ ‫این حلقه به محصول شمش فوالد می رسیم تازه به‬ ‫تنوع محصوالت دس��ت می یابیم‪ .‬برای نمونه برخی‬ ‫کش��ورهای برتر دنیا همچون چی��ن‪ ،‬هند و امریکا‬ ‫نوساناتی در تولید این محصول دارند‪ .‬با این حال در‬ ‫س��ازوکار اصلی تولید فوالد برنامه منسجمی دارند‪،‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت میزان تولی��د انها تا حدودی‬ ‫کاهش داش��ته باش��د اما در رتبه بن��دی همچنان‬ ‫جایگاه ثابتی دارند‪ ،‬برای نمونه گفته می شود چین‬ ‫تولید خ��ود را در فوالد کاهش داده با این حال در‬ ‫جایگاه بزرگترین تولیدکننده فوالد قرار دارد‪.‬‬ ‫ابوی��ی مهریزی ب��ا بیان اینکه رون��د تولید فوالد‬ ‫نزولی نخواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تنها در صورتی که‬ ‫محصوالت جایگزین‪ ،‬ارزش افزوده باالتری نسبت به‬ ‫ف��والد و قابلیت جایگزینی این محصول را داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬ممکن است روی تولید فوالد تاثیر بگذارند‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به اینکه در چش��م انداز فوالد ایران‬ ‫رس��یدن به ‪ 55‬میلیون تن فوالد مدنظر اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بخش��ی از ان برای تامین نیاز داخلی‬ ‫و بخش��ی برای افزایش درامدهای صادراتی در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪.‬وی با بیان اینکه برنامه ریزی در‬ ‫تمام زنجیره درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مواردی ک��ه در این برنامه در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫افزای��ش صادرات ش��مش ف��والد بر می��زان نیاز و‬ ‫واردات کشور است‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن مبنا ن��وع و می��زان زنجی��ره با نظر‬ ‫کارشناسان پیش بینی ش��ده به گونه ای که در ان‬ ‫تولید ‪ 5‬میلیون ت��ن قراضه‪ 6 ،‬میلیون تن فوالد از‬ ‫کارخانه های کوره بلند و زغال حرارتی و همچنین از‬ ‫مواد اولیه سنگ اهن و سنگ هماتیت مد نظر است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ 44 ،‬میلیون تن دیگر با اس��تفاده از‬ ‫روش احیا درنظر گرفته شده که براساس ان میزان‬ ‫گندله‪ ،‬کنسانتره و سنگ اهن مورد نیاز تعیین شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین با توجه به اینکه جزییات تولید با نظر‬ ‫کارشناسان تهیه شده‪ ،‬دس��تیابی به ان امکانپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری تولید بر اساس فاکتورهای مختلف‬ ‫ابویی مهری��زی درباره مدیریت چش��م انداز فوالد‬ ‫در کش��ور تصریح کرد‪ :‬از انجا که کش��ور از ذخایر‬ ‫باالی م��واد معدنی‪ ،‬نی��روی انس��انی متخصص و‬ ‫ان��رژی برخوردار اس��ت و از طرف دیگ��ر در تولید‬ ‫این محصول س��ابقه داریم‪ ،‬با تکمیل زنجیره تولید‬ ‫می توانیم محصوالت ان را به شکل اقتصادی تولید‬ ‫کنی��م‪ .‬از این رو مدیریت درس��ت در این بخش به‬ ‫بازدهی بهینه و سرمایه گذاری برمی گردد‪ .‬به همین‬ ‫منظور الزم است واحد فراوری مواد معدنی در کنار‬ ‫معادن قرار گیرد زیرا با استقرار درست این صنایع‬ ‫و کاهش هزینه های حمل ونقل‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫محصوالت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه هم اکنون پیشرفت طرح های مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار می گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براس��اس امار و‬ ‫ارقام‪ ،‬پیشرفت فیزیکی طرح های حلقه های میانی‬ ‫فوالد چش��م انداز ‪ 1404‬در دو مقطع زمانی تا سال‬ ‫‪ 1397‬و از ‪ 1397‬ب��ه بع��د تا س��ال ‪ 1404‬درنظر‬ ‫گرفته ش��ده تا در دستیابی به ان اطمینان حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین با توجه به هدف در این ایس��تگاه ها‬ ‫می��زان تولید ان مورد بازنگری ق��رار می گیرد تا با‬ ‫نگاهی اصالحی مواد اولیه و توازن حلقه های تولید‬ ‫بررسی شود‪ .‬چراکه بر مبنای اصل اقتصادی دولت‬ ‫و وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تولی��د باید برای‬ ‫توسعه صادرات باشد‪.‬‬ ‫ابوی��ی مهری��زی تصریح ک��رد‪ :‬حال در مس��یر‬ ‫دستیابی به چشم انداز‪ ،‬بعضی از موارد تدوین شده‬ ‫باید بازنگری شده تا سرمایه گذاری و ظرفیت سازی‬ ‫ش��ود‪.‬او با تایید این موضوع که بخش معدن از نظر‬ ‫دولت باید محور اصلی توس��عه ق��رار گیرد‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی که نفت و گاز ج��زو منابع معدنی‬ ‫هس��تند به صورت افق��ی باید برنامه ریزی ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل بخش خصوص��ی می تواند محور‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش باش��د تا دولت نیز به‬ ‫مسائل حاکمیتی بپردازد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دنیایاعجابانگیزسنگ هایمعدنی‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪:‬‬ ‫خاصیت ه��ا و ویژگی ه��ای متن��وع مواد‬ ‫معدن��ی ازجمل��ه س��نگ های قیمت��ی‬ ‫و نیمه قیمت��ی س��بب ش��ده ت��ا بش��ر‬ ‫اس��تفاده های فراوانی از انه��ا در زندگی‬ ‫روزمره داشته باشد‪ .‬استفاده از سنگ های‬ ‫معدنی از س��ال های بسیار دور اغاز شده‬ ‫و تا ب��ه امروز ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گونه ای که با بیش��تر ش��دن مطالعات و‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده روی انها ویژگی ها‬ ‫و خواص بیشتری از انها همچون خواص‬ ‫درمانی کش��ف شده و شاخه ای به عنوان‬ ‫گوه��ر درمان��ی در علم پزش��کی تعریف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اعتقادات مذهبی در ادیان‬ ‫مختلف و اس��تفاده از سنگ های معدنی‬ ‫نی��ز از جمله مواردی اس��ت که می توان‬ ‫به ان اش��اره کرد‪ .‬در واقع اعجاز موجود‬ ‫در م��واد معدنی و کاربردهای فراوان انها‬ ‫در صنایع مختلف س��بب شده تا ارزش و‬ ‫جایگاه ویژه ای در جهان کسب کند‪.‬‬ ‫سید احمد مش��کانی‪ ،‬استاد دانشگاه و‬ ‫کارش��ناس معدن درباره خواص درمانی‬ ‫س��نگ ها و اینک��ه از چ��ه زمان��ی مورد‬ ‫اس��تفاده بش��ر قرار گرفتند در گفت وگو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قدمت اس��تفاده از‬ ‫با‬ ‫خ��واص درمانی س��نگ ها و جواهرات به‬ ‫ن به فکر استفاده از مواد‬ ‫زمانی که انس��ا ‬ ‫موج��ود در طبیعت افتادب��ر می گردد و‬ ‫دلی��ل ان را می توان در دس��ترس بودن‬ ‫س��نگ ها و کانی ها برای انسان های اولیه‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫البته این در حالی اس��ت که شواهد و‬ ‫مستندات موجود برای استفاده و کاربرد‬ ‫سنگ ها که در این زمینه وجود دارد تنها‬ ‫برای چند هزار سال گذشته موجود است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد تمدن ه��ای اولیه به ارزش‬ ‫واقعی س��نگ ها و کانی ها پی بردند و به‬ ‫مرور زمان با تجربه به نتایج درخشانی در‬ ‫زمینه کاربرد و خواص درمانی س��نگ ها‬ ‫رس��یدند‪ .‬به این ترتیب که بشر دریافته‬ ‫ب��ود که برخی از س��نگ ها دارای خواص‬ ‫مغناطیسی و درمانی هستند‪.‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬س��نگ ها دارای خواص بس��یاری‬ ‫هس��تند ک��ه از جمل��ه مهم تری��ن انها‬ ‫می توان به خاصیت مغناطیسی‪ ،‬درمانی‪،‬‬ ‫دارویی‪ ،‬زیبایی و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬از طرفی‬ ‫بای��د توجه کرد که همزمان با پیش��رفت‬ ‫در علوم و دانش فنی و بررس��ی و مطالعه‬ ‫بیش��تر سنگ ها بشر به خواص دیگری از‬ ‫انه��ا پی می برد‪ .‬به نحوی که موسس��ات‬ ‫تحقیقاتی بزرگ کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫در ای��ن زمین��ه درحال انج��ام مطالعات‬ ‫تحقیقاتی هستند تا محصوالت جدیدی‬ ‫را به بازار ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گوهردرمانی و سوءاستفاده از ان‬ ‫این کارشناس معدن عنوان کرد‪ :‬امروزه‬ ‫یک رش��ت ه علمی به عنوان گوهردرمانی‬ ‫(جم تراپی) در جه��ان وجود دارد که به‬ ‫عنوان طب مکم��ل معرفی و طبقه بندی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما این در حالی اس��ت که در‬ ‫ایران افراد مختلفی از یک فالگیر ساده تا‬ ‫افرادی که خود را محقق و صاحب دانش‬ ‫در این ح��وزه می دانند ب��ا ارائه مطالبی‬ ‫که بیشتر از کتاب های قدیمی استخراج‬ ‫شده دست به فریب اذهان عمومی زده و‬ ‫این ش��اخه از علم را به نوعی خدش��ه دار‬ ‫می کنن��د‪ .‬در مقابل مردم نی��ز به دلیل‬ ‫طبیعی ب��ودن این م��واد تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرند‪.‬مش��کانی معتق��د اس��ت ک��ه‬ ‫اس��تفاده از س��نگ ها و خ��واص ان در‬ ‫تمامی کشورها وجود داشته و ارتباطی به‬ ‫قومی��ت‪ ،‬مذهب و اعتقادات جوامع ندارد‬ ‫و تنها مقدار یا ش��یوه استفاده از سنگ ها‬ ‫با هم متفاوت اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال در‬ ‫کشور های پیش��رفته داروهایی با عنوان‬ ‫مینرال استفاده می شود اما در کشور های‬ ‫کمتر توس��عه یافته به صورت سنتی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬همچنین بعضی‬ ‫از کانی ها به عن��وان زیوراالت در تمامی‬ ‫کش��ور ها مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫این کانی ها که هرک��دام خواص درمانی‬ ‫مخصوص به خود را دارند از دیرباز مورد‬ ‫استفاده قرار می گرفته اند‪.‬‬ ‫در کش��ور های پیش��رفته از جواهرات‬ ‫طبیعی بس��یار استفاده می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫حد و مرزی وجود ندارد‪ .‬در نقاط مختلف‬ ‫یک کش��ور هم اس��تفاده از این سنگ ها‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی ه�ای منحص�ر ب�ه ف�رد‬ ‫کانی ها‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه خ��واص س��نگ ها‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��نگ های معدنی‬ ‫کاربرده��ای مختلفی دارن��د‪ .‬از خاصیت‬ ‫مغناطیس��ی برخی کانی ها ب��رای انرژی‬ ‫دریچه‬ ‫بخش��ی اس��تفاده می ش��ود؛ ب��ه عنوان‬ ‫مثال استفاده از س��نگ کوارتز‪ ،‬حدید و‬ ‫همچنین مچ بند های مس��ی برای مردان‬ ‫و‪ ...‬باع��ث ایجاد ت��وازن ان��رژی در بدن‬ ‫می شود‪ .‬همچنین کانی های که به عنوان‬ ‫جواه��ر کاربرد داش��ته و برای س��اخت‬ ‫وس��ایل تزئینی به کار می روند هر کدام‬ ‫خاصیت وی��ژه خود را دارن��د؛ به عنوان‬ ‫مثال یاقوت باعث تقویت سیس��تم بدن‪،‬‬ ‫تنظیم ضربان قلب و فشار خون می شود‪.‬‬ ‫همچنین کانی زمرد باعث تقویت چشم‪،‬‬ ‫معده و هوش ش��ده و کانی الماس نیز از‬ ‫پیری زودرس جلوگیری کرده و با تقویت‬ ‫اراده و هوش باعث افزایش فعالیت بیشتر‬ ‫در انسان می شود‪.‬‬ ‫مش��کانی با بی��ان اینک��ه از کانی های‬ ‫معدن��ی در زمینه ه��ای دارویی مختلف‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در صنع��ت‬ ‫پزش��کی از برخی مواد معدنی به عنوان‬ ‫پرکننده اس��تفاده ش��ده و جنبه درمانی‬ ‫دارند که ازجمل��ه مهم ترین انها می توان‬ ‫به کلسیت‪ ،‬بوراکس‪ ،‬سلستین‪ ،‬بنتونیت‪،‬‬ ‫کائولن‪ ،‬رالگار و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در گذشته از سنگ های‬ ‫معدنی در ساخت کاخ ها استفاده می شده‬ ‫و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هم اکنون‬ ‫بهترین معمارهای جه��ان دنباله رو این‬ ‫روش هس��تند‪ .‬ب��ه عنوان مثال س��نگ‬ ‫مرمر(اونیکس) که باعث ایجاد ارامش در‬ ‫بدن انس��ان می شود در کف ساختمان ها‬ ‫به کار می رود و حتی می توان نمونه هایی‬ ‫از کارب��رد ای��ن س��نگ را در مکان های‬ ‫متبرکه کشور نیز مشاهده کرد‪ .‬همچنین‬ ‫از ظروف نقره برای س��م زدایی‪ ،‬از ظروف‬ ‫مس��ی برای ایجاد نش��اط وجلوگیری از‬ ‫پی��ری زودرس و از ظ��روف چدنی برای‬ ‫تقویت عروق استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتدال در اس�تفاده از س�نگ ها و‬ ‫ویژگی های ان‬ ‫مش��کانی در پاس��خ به اینکه ایا باورها‬ ‫و اعتقادات مذهبی نقش��ی در استفاده از‬ ‫کانی ها دارند‪ ،‬در ادام��ه افزود‪ :‬ابتدا باید‬ ‫به سخن گوهر بار حضرت علی(ع) اشاره‬ ‫کرد که در تمام امور حد وس��ط را داشته‬ ‫باشید و از افراط و تفریط پرهیز کنید‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع درب��اره اس��تفاده از‬ ‫س��نگ هایی ک��ه خواص وی��ژه ای دارند‬ ‫نیز صدق می کند‪ ،‬چراکه خواص درمانی‬ ‫س��نگ ها و کانی ها باور یا اعتقاد نیس��ت‬ ‫اما باورها و اعتقادات باعث شده تا برخی‬ ‫افراد در اس��تفاده از انها افراط یا تفریط‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در اس�لام س��فارش ب��ه اس��تفاده از‬ ‫انگش��ترهای عقیق‪ ،‬فی��روزه‪ ،‬حدید و‪...‬‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در گذشته اس��تفاده از این‬ ‫سنگ ها بیش��تر جنبه اعتقادی داشته و‬ ‫اما هم اکنون با توجه به پیشرفت دانش و‬ ‫مطالعات گس��ترده ای که روی این بخش‬ ‫انجام داده‪ ،‬توانس��ته به خ��واص درمانی‬ ‫سنگ ها نیز دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باوره�ا و روایات مذهب�ی درباره‬ ‫سنگ ها‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از رکاب نقره‬ ‫انگش��تر به دلیل س��م زدا ب��ودن این فلز‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین یکی از نکاتی که درباره‬ ‫استفاده از طال وجود دارد تاثیرات ان روی‬ ‫سیس��تم بدن انسان است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ک��ه روی هورمون های مردان تاثیر منفی‬ ‫داش��ته و مضر اس��ت اما در مقابل باعث‬ ‫تقویت هورمون های زنان می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫الزم به یاداوری است که خواص سنگ ها‬ ‫طبیع��ی و متعل��ق ب��ه زمین و ش��رایط‬ ‫حاکم روی ان بوده که روی سنگ ها نیز‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪.‬این کارشناس معدنی به‬ ‫تس��بیح به عنوان یکی دیگر از وس��ایلی‬ ‫که از سنگ های معدنی ساخته می شود‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬تسبیح یکی دیگر از‬ ‫وس��ایل یا ابزاری اس��ت که از کانی های‬ ‫معدنی ساخته می ش��ود و استفاده از ان‬ ‫در تمام��ی ادیان وجود دارد و در س��نن‬ ‫مختل��ف رهب��ران انها چیزی ش��بیه به‬ ‫تسبیح دارند‪ .‬گفتنی است که از نظر علم‬ ‫روانشناس��ی ثابت شده که یاد خدا باعث‬ ‫ارامش می شود و این یاد معموال با تسبیح‬ ‫نمادین شده است‪ .‬از طرفی خود تسبیح‬ ‫ب��ه نوعی باعث ارامش روحی و روانی هر‬ ‫فرد مذهبی یا غیرمذهبی می شود ‪ .‬حال‬ ‫اگر تس��بیح با سنگ خاصی ساخته شود‬ ‫اثار متفاوتی خواهد داشت‪ .‬تسبیح «شاه‬ ‫مقصود» نمونه بارزی اس��ت که می توان‬ ‫به ان اش��اره کرد چرا که دس��ت گرفتن‬ ‫ان باع��ث ارامش ب��دن‪ ،‬اعصاب‪ ،‬گردش‬ ‫خ��ون و دور ش��دن افس��ردگی و ضعف‬ ‫از ب��دن می شود‪.‬مش��کانی معتقد اس��ت‬ ‫که خواص س��نگ های معدن��ی به دلیل‬ ‫عناص��ر موجود در این سنگ هاس��ت که‬ ‫همگی ماهیت طبیعی دارند و روی بدن‬ ‫انس��ان تاثیرگذار هستند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫الزم اس��ت از زیوراالتی همچون انگشتر‪،‬‬ ‫تس��بیح‪ ،‬گردنبند و مچ بند که در ساخت‬ ‫انها س��نگ ها و فلزی معدنی به کار برده‬ ‫شده‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از س�نگ ها ب�ا توج�ه به‬ ‫ویژگی های ان‬ ‫اما محمد رسا یکی دیگر از فعاالن حوزه‬ ‫مع��دن نیز درباره اس��تفاده از س��نگ های‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫معدنی و خاصیت های انها به‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده شناخت بیشتری از‬ ‫تاثیرات روانی حاصل از سنگ ها نسبت به‬ ‫خواص درمانی ان ارائه کرده اس��ت؛ سنگ‬ ‫مرم��ر در ایج��اد حس ارام��ش و افزایش‬ ‫تمرکز افراد‪ ،‬اثر اش��کاری دارد و در مقابل‬ ‫ان سنگ گرانیت‪ ،‬خشونت ذاتی خود را به‬ ‫فرد منتقل کرده و در نتیجه‪ ،‬باعث خستگی‬ ‫و افزایش تنش های عصبی می ش��ود البته‬ ‫گفتنی اس��ت که برای محیط های داخلی‬ ‫بای��د س��نگ گرانی��ت از نظر تشعش��عات‬ ‫رادیواکتی��وی نیز مورد ازمایش قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬اش��نایی ب��ا خواص و‬ ‫تاثیرات روانی س��نگ ها منحصر به کشور‬ ‫ی��ا منطقه خاصی نیس��ت بلک��ه در طول‬ ‫تاریخ‪ ،‬انس��ان با اثرات سنگ های معدنی از‬ ‫سنگ های ساختمانی گرفته تا سنگ های‬ ‫قیمتی اش��نا بوده و از انها بهره برده است‪.‬‬ ‫در کل می توان گفت که مردم مشرق زمین‬ ‫اشنایی بیشتری با این موضوع داشته و در‬ ‫سطح گسترده تری هم از ان بهره برده اند‪.‬‬ ‫رس��ا با بیان اینکه اس��تفاده از سنگ های‬ ‫نیم��ه قیمتی در روای��ات و احادیث امده‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اثرات روانی س��نگ های تزئینی‬ ‫مانن��د مرمر برای انس��ان در ط��ول تاریخ‬ ‫شناخته شده است‪ ،‬تا انجا که در بسیاری‬ ‫از اماک��ن مذهبی از جمله اس��تان مقدس‬ ‫ائمه اطهار‪ ،‬حسینیه ها و ‪ ...‬بکار رفته است‪.‬‬ ‫همچنین در کش��ورهایی مثل کره و ژاپن‬ ‫س��نگ مرمر در تزئی��ن خانه ها یا حتی در‬ ‫تختخواب ها برای ایجاد حس ارامش و دفع‬ ‫انرژی های منفی بکار می رود‪ .‬رس��ا معتقد‬ ‫اس��ت که س��نگ‪ ،‬محصولی طبیعی است‬ ‫و ب��ه طور قطع کارب��رد ان در محل کار یا‬ ‫محل زندگی حتی اماکن عمومی همچون‬ ‫پارک ه��ا‪ ،‬پیاده روه��ا و‪ ...‬می توان��د اثرات‬ ‫روان��ی مثبتی بر افراد بگذارد که اس��تفاده‬ ‫از مواد مصنوعی چنین اثراتی را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بازار فروش داخلی راه نجات سنگ اهنی ها‬ ‫پروا سلطانی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولید کنندگان و صادر کنندگان‬ ‫سنگ اهن‬ ‫نداش��تن ثبات قیمت از یک س��و و کاهش قیمت‬ ‫سنگ اهن در بازار جهانی از مواردی است که باعث‬ ‫شده برخی از تولیدکنندگان سنگ اهن محصوالت‬ ‫خود را در انبارها نگهداری کنند‪.‬‬ ‫البته الزم به یاداوری است نبود بازار داخلی برای‬ ‫فروش سنگ اهن در کشور از دیگر دالیل دپو شدن‬ ‫سنگ اهن است و می توان گفت که اقدام فعاالن این‬ ‫حوزه برای جلوگی��ری از تعطیلی معادن و بیکاری‬ ‫نیروهای انسانی فعال در معادن است‪.‬‬ ‫در حال حاضر از نوس��ان های قیمت س��نگ اهن‬ ‫کاس��ته ش��ده اما افزای��ش قیمتی وجود نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفی براس��اس کارشناس��ی های انجام شده‪،‬‬ ‫س��ال ‪2015‬م س��ال خوب��ی برای افزای��ش قیمت‬ ‫س��نگ اهن نیس��ت‪ .‬اما با این حال امید اس��ت که‬ ‫با بهتر ش��دن ش��رایط در بازار داخلی امکان فروش‬ ‫محصوالت فراهم ش��ده و به این ترتیب باعث رونق‬ ‫فعالیت های معدنی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در صورتی ک��ه تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫با چانه زنی هزینه ه��ای حمل ونقل را کاهش دهند‬ ‫موجبات کاهش قیمت تمام شده محصول را فراهم‬ ‫خواهند کرد‪ .‬پیش بینی کارشناسان جهانی در حوزه‬ ‫سنگ اهن این گونه خبر می دهد که تا سال ‪2016‬م‬ ‫و حتی ‪2017‬م قیمت س��نگ اهن افزایشی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه فعاالن س��نگ اهنی در ایران‬ ‫تاکنون در مقابل مشکالت به نوعی مقاومت کرده و‬ ‫به فعالیت خود ادامه داده اند‪ .‬در واقع سنگ اهنی ها‬ ‫امی��د دارند که دول��ت با همدلی بیش��تر با انها در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف همچ��ون اخذ حق��وق دولتی‬ ‫مربوط به س��ال های گذش��ته و اس��تمهال ان‪ ،‬به‬ ‫معدنکاران کمک بزرگی برساند چراکه تمامی موارد‬ ‫یاد ش��ده در قیمت تمام ش��ده محص��ول تاثیرگذار‬ ‫است و در صورتی که مدیریتی روی هزینه ها وجود‬ ‫داشته باشد امکان تولید محصول با صرفه اقتصادی‬ ‫مهیا ش��ده و به این ترتی��ب معدنکارانی که تاکنون‬ ‫با ش��رایط حاکم بر این حوزه به فعالیت خود ادامه‬ ‫داده اند انگیزه بیشتری پیدا کرده و در نتیجه دیگر‬ ‫خبری از تعطیلی معادن نخواهد شد‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫ایران و تولید واکسن های نوترکیب و حیاتی‬ ‫هم اکنون ایران به دانش فنی در تولید واکسن های نوترکیب‬ ‫و حیاتی که از س��وی س��ازمان بهداش��ت جهانی (‪)WHO‬‬ ‫س��فارش شده‪ ،‬دست یافته اس��ت‪ .‬از جمله این اقالم می توان‬ ‫ب��ه واکس��ن های نوترکی��ب‪ ،‬هپاتیت‪ ،‬ضدسل(بی س��ی جی)‪،‬‬ ‫«ام ام ار» و انفلوانزا اشاره کرد‪.‬مصطفی قانعی‪ ،‬رییس انستیتو‬ ‫پاس��تور ای��ران در این باره گفت‪ :‬با حمای��ت ویژه رهبر معظم‬ ‫انقالب و در نتیجه راه اندازی س��ایت ویژه تولید واکسن‪ ،‬با نام‬ ‫مرکز تولیدی تحقیقات انس��تیتو پاس��تور‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫‪29‬‬ ‫واکس��ن های هپاتیت در این مجموعه تولید شد‪ .‬تقریبا تمام‬ ‫کشورهای جهان‪ ،‬داروها و واکسن های نوترکیب خود را از ‪ 3‬یا‬ ‫‪ 4‬کشور وارد می کنند‪ .‬ایران از جمله کشورهایی است که علم‬ ‫و توانمندی تولید این داروها و واکسن ها را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بررسی برنامه های حمایتی دولت برای ورود فناوری نانو به صنایع کشور‬ ‫صنعت با فناوری نانو‪ ،‬کارامد تر و سوداورتر می شود‬ ‫محس�ن معصومی ـ گروه دانش بنیان‪:‬‬ ‫درح��ال حاض��ر‪ ،‬به طور تقریب��ی صنعتی‬ ‫را نمی ت��وان یافت ک��ه تحت تاثیر نانو قرار‬ ‫نگرفته باش��د‪ .‬صنایعی که بیش��تر از این‬ ‫فناوری اس��تفاده کرده ان��د‪ ،‬موفقیت های‬ ‫بیشتری را هم به دست اورده اند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬دانش نانو در ایران از‬ ‫رش��د قابل مالحظه ای برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از مقاله های علمی پژوهش��گران‬ ‫ایران��ی در ح��وزه نانو‪ ،‬در مج�لات معتبر‬ ‫علمی جهان‪ ،‬مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در تولی��د م��واد نانویی ه��م موفقیت های‬ ‫خوب��ی به دس��ت ام��ده اس��ت‪ .‬هم اینک‪،‬‬ ‫بخ��ش وس��یعی از مواد نانویی در کش��ور‬ ‫تولید می شود‪ .‬اما در زمینه توسعه فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬اینها به تنهایی کافی نیس��تند‪ .‬ورود‬ ‫به بازار جهانی فناوری نانو‪ ،‬باید س��رلوحه‬ ‫فعالیت ه��ای کش��ور در این زمینه باش��د‪.‬‬ ‫صنایع کشور می توانند با استفاده از فناوری‬ ‫نانو‪ ،‬کیفی��ت محصوالت خ��ود را افزایش‬ ‫داده و خ��ود را اماده رقاب��ت در بازار های‬ ‫جهان��ی کنن��د‪ .‬حج��م س��رمایه گذاری‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬بدون اغ��راق‪ ،‬روزانه افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬پیش بینی می ش��ود ک��ه گزارش ‬ ‫مالی ح��وزه فناوری نانو در ایران تا س��ال‬ ‫‪2015‬م ب��ه ه��زار میلیارد تومان برس��د‪.‬‬ ‫بخش های قابل توجهی از این گردش مالی‬ ‫به فروش محصوالت فناوری نانو‪ ،‬تجهیزات‬ ‫فناوری نانو و خدمات ارائه ش��ده با فناوری‬ ‫نانو مربوط می ش��ود‪ .‬محص��والت فناوری‬ ‫نان��و در ایران به طور عم��ده در حوزه های‬ ‫بهداش��ت و سالمت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تصفیه اب‬ ‫و پس��اب‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬نانو الیاف و ساختمان‬ ‫ویژه‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش تجهیزات فناوری نانو هم‬ ‫موفقیت های خوبی به دس��ت امده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 35‬دستگاه تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫در حوزه فناوری نانو‪ ،‬در کشور ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته دکتر س��عید سرکار‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫فناوری نانو این دس��تگاه ها از چند س��ال‬ ‫پیش در محور تحریم ها قرار داشته و یکی‬ ‫از گلوگاه های توس��عه این فناوری به شمار‬ ‫می رفت‪ .‬از این رو کار طراحی و ساخت این‬ ‫دستگاه ها در داخل کشور انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ا این هم��ه‪ ،‬عالوه بر موارد یادش��ده‪،‬‬ ‫تالش ه��ا‪ ،‬باید بیش��تر به افزایش س��هم‬ ‫ایران در بازار جهانی فناوری نانو و توسعه‬ ‫ن معطوف شود‪.‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیا ‬ ‫خوش��بختانه‪ ،‬ش��عار های چندین ساله‬ ‫مبتن��ی ب��ر ارتب��اط مراک��ز پژوهش��ی و‬ ‫دانش��گاهی ب��ا صنع��ت در ح��ال عملی‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬س��تاد فناوری نانو در چند‬ ‫سال گذش��ته کارنامه موفقی را در ترویج‬ ‫و توس��عه فن��اوری نانو در کش��ور از خود‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬اما این س��تاد به تنهایی‬ ‫نمی تواند تمام بار توس��عه نان��و را به ویژه‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬به دوش بکش��د‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید زمینه های‬ ‫تجاری س��ازی فناوری نان��و را فراهم کند‪.‬‬ ‫در هفته گذشته مس��ئوالن و کارشناسان‬ ‫س��تاد فن��اوری نان��و و معاونت اموزش��ی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه‬ ‫مشترکی تعهدنامه ای را برای افزایش نقش‬ ‫فناوری نانو در صنعت کش��ور امضا کردند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز متعهد‬ ‫ش��د از مطالعات و دس��تاورد های فناوری‬ ‫نانو در برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری‬ ‫بخش تولید‪ ،‬حمایت کند‪ .‬از دیگر تعهدات‬ ‫این وزارتخانه می توان به حمایت از ساخت‬ ‫نمونه اولیه محصوالت و تجهیزات صنعتی‬ ‫درح��وزه فن��اوری نانو‪ ،‬همکاری با س��تاد‬ ‫فناوری نانو در برقراری ارتباط با صاحبان‬ ‫فناوری و ش��رکت های سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی و نیز همکاری با س��تاد فناوری‬ ‫نانو در برگزاری نمایش��گاه ها و جشنواره ها‬ ‫و همایش ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬یک��ی از اولویت های‬ ‫مهمی ک��ه باید ب��ه ان پرداخت‪ ،‬تبیین‬ ‫اولویت ه��ای پژوهش��ی فن��اوری نانو در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو س��تاد فناوری نانو هم متعهد شد‬ ‫ک��ه از مطالع��ات و پروژه های پژوهش��ی‬ ‫برای تجاری س��ازی طرح ها از مخترعان‬ ‫و پژوهشگران واحد های تحقیق و توسعه‬ ‫(‪ )R&D‬بنگاه ه��ای صنعت��ی و معدنی‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫س��تاد فن��اوری نانو همچنی��ن متعهد‬ ‫ش��د که در حمای��ت از ثب��ت اختراعات‬ ‫بین المللی و تدوین اس��تاندارد های ملی‬ ‫و بین المللی با مش��ارکت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت فعالیت کند‪.‬‬ ‫با اجرای این تعهدات‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫ب��ود‪ ،‬دیگر طرح ه��ای پژوهش��ی مراکز‬ ‫علمی و دانش��گاهی‪ ،‬در ارشیو ها بایگانی‬ ‫نش��ده و راه خ��ود را ب��ه صنایع کش��ور‬ ‫بازکنند و صنع��ت نیاز های فناورانه خود‬ ‫را از پروژه ها‪ ،‬مراکز دانشگاهی و پژوهشی‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان اعمال می شود‬ ‫تامین هزینه تولید و معافیت مالیاتی دانش بنیان ها‬ ‫قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان که از سال ‪ 1386‬در معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده بود‪ ،‬در سال ‪ 1389‬در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تصویب شد‪ .‬با ابالغ ایین نامه اجرایی قانون تصویب شده‬ ‫در س��ال ‪ ،1391‬کار اجرایی ش��رکت های دانش بنیان از ش��هریور ‪1392‬‬ ‫شروع ش��د‪ .‬همزمان‪ ،‬ایین نامه تشخیص صالحیت ش��رکت ها‪ ،‬ایین نامه‬ ‫انتخاب شرکت های ارزیاب‪ ،‬شیوه نامه معیار های کاال و خدمات دانش بنیان‬ ‫به وسیله کار گروه های مربوط تدوین شد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی کرامتی‪ ،‬معاون ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری حمایت ها و تس��هیالت قابل اعطا به‬ ‫بخش ه��ای خصوص��ی دانش بنی��ان را معافیت مالیاتی‪ ،‬ع��وارض‪ ،‬حقوق‬ ‫گمرکی‪ ،‬سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ‪ 15‬سال و تامین تمام‬ ‫یا بخشی از هزینه های تولید و عرضه محصوالت انها با تسهیالت کم بهره‬ ‫اندازه گیری داروی ضدلختگی خون‬ ‫س��تاد توس��عه فناوری نانو گزارش داد‪ :‬محققان دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان موفق به ساخت حس��گری شده اند که با دقت و حساسیت‬ ‫باالیی قادر به تعیین مقادیر گونه ای داروی ضدلختگی خون اس��ت‪.‬‬ ‫این حس��گر به روش��ی س��اده و با صرف هزین ه کمی ساخته شده و‬ ‫استفاده از ان نیاز به مهارت باالیی ندارد‪.‬‬ ‫پروتامین داروی بس��یار مهمی اس��ت که در عمل جراحی قلب و‬ ‫ع��روق‪ ،‬به عنوان ی��ک عامل ضد هپارین (جلوگیری از لخته ش��دن‬ ‫خون) اس��تفاده می ش��ود‪ .‬مصرف بی��ش از حد پروتامی��ن تاثیرات‬ ‫نامطل��وب متداول��ی‪ ،‬از جمله کاهش ناگهانی فش��ار خ��ون‪ ،‬تنگی‬ ‫نفس‪ ،‬گر گرفتگی و احساس گرما را به همراه دارد‪ .‬از این رو معرفی‬ ‫روش های س��ریع و دقیق ب��رای اندازه گیری پروتامی��ن مورد توجه‬ ‫محققان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن کار تحقیقاتی‪ ،‬برای اندازه گیری س��ریع داروی پروتامین‪،‬‬ ‫یک حس��گر س��اده و بس��یار حس��اس بر پایه فلورسانس سنجی‪ ،‬با‬ ‫اس��تفاده از نقاط کوانتومی کادمیم‪ -‬تلورید معرفی شده است‪ .‬نتایج‬ ‫این طرح می تواند در ازمایش��گاه های تشخیص طبی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ی��ا بدون به��ره اعالم کرد‪ .‬محمدمهدی کرامت��ی در همین زمینه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬حدود ‪ 8‬هزار شرکت دانش بنیان تش��کیل پرونده داده اند که از این‬ ‫ش��رکت ها ‪ 3‬هزار و ‪ 300‬ش��رکت ارزیابی شده اند‪ .‬حدود ‪ 700‬شرکت در‬ ‫دست کارگزاران است که باید ارزیابی شوند‪ .‬درحال حاضر ‪ 1500‬شرکت‬ ‫تاییدیه خود را از معاونت ارزیابی شرکت های دانش بنیان دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫تاکن��ون صندوق ن��واوری حدود ‪ 170‬میلیارد تومان وام و تس��هیالت به‬ ‫شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است‪ .‬از حمایت های دیگری که از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به عمل امده است می توان به لیزینگ خریداران‬ ‫محصوالت دانش بنیان در نمایش��گاه ساخت تجهیزات داخل کشور اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬محمدمهدی کرامت��ی درب��اره معافیت های مالیاتی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان گفت‪ :‬از س��ال ‪ 1392‬حدود ‪ 55‬ش��رکت دانش بنیان معافیت‬ ‫مالیاتی داشته اند که این تعداد از سال‪ 1393‬به ‪ 1400‬شرکت دانش بنیان‬ ‫فراخوان طرح های‬ ‫پژوهشی و فناوری‬ ‫س��تاد علوم و فناوری های س��لول های بنیادی‬ ‫معاون��ت علم و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در‬ ‫فراخوانی اعالم ک��رد از طرح های برتر در زمینه‬ ‫س��لول های بنیادی و پزش��کی حمایت می کند‪.‬‬ ‫پذیرش طرح ها در دو قسمت پایه و بالینی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تحقیق��ات س��لول های بنی��ادی‪ ،‬س��لول های‬ ‫درمانی‪ ،‬ایمنی درمانی با سلول‪ ،‬طب و مهندسی‬ ‫بافت‪ ،‬حوزه هایی هس��تند که مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در دوره های قبل‪ ،‬فراخوان حمایت از طرح های‬ ‫پژوهش��ی و فناوری در زمینه سلول های بنیادی‬ ‫و پزش��کی یک بار اعالم ش��د و پژوهشگران تنها‬ ‫یک بار فرصت داش��تند تا طرح های خود را ارائه‬ ‫کنن��د‪ ،‬اما این ب��ار‪ ،‬فراخ��وان در دو نوبت برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬نوبت اول فراخوان طرح های پژوهشی‬ ‫و فن��اوری در تیرم��اه و نوب��ت دوم در ابان م��اه‬ ‫سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫امیرعلی حمیدیه‪ ،‬دبیر س��تاد توس��عه علوم و‬ ‫ت علمی و فنی‬ ‫فناوری س��لول های بنیادی معاون ‬ ‫ریاست جمهوری در همین زمینه گفت‪ :‬ما قصد‬ ‫داریم تا در دوره های بعدی بتوانیم این فراخوان‬ ‫را به صورت دائمی برگزار کنیم تا پژوهش��گران‬ ‫بتوانن��د در ه��ر موقع از س��ال طرح های خود را‬ ‫ارائه کنند‪ .‬طرح های ارس��الی در مرحله اول پس‬ ‫از تکمیل فرم چکیده طرح توس��عه‪ ،‬توسعه تیم‬ ‫داوری م��ورد ارزیابی قرار می گیرد و س��پس در‬ ‫مرحل��ه دوم برای طرح های پذیرفته ش��ده‪ ،‬فرم‬ ‫پیش نویس کامل طرح ارسال می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارائه جدیدترین محصوالت‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫نمایش��گاه تخصصی فناوری اطالعات‪ ،‬همزمان‬ ‫با برگ��زاری س��ومین همایش مدی��ران فناوری‬ ‫اطالعات مراکز علمی کشور ‪ 20‬خردادماه در تاالر‬ ‫ایوان ش��مس برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫اخرین دستاوردهای علمی و تجربی دانشگاهیان‪،‬‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری و ش��رکت های فناوری‬ ‫اطالع��ات را ب��ه نمایش خواهد گذاش��ت‪ .‬احمد‬ ‫گنج��ی‪ ،‬دبی��ر اجرایی همایش مدی��ران فناوری‬ ‫اطالع��ات اعالم کرده ک��ه در این نمایش��گاه به‬ ‫روال س��ال های گذشته‪ ،‬جدیدترین محصوالت و‬ ‫خدمات موسسات فعال در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫در نظر گرفتن تسهیالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی همچنین یکی دیگر از دستاورد های اجرایی‬ ‫و ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان را معافیت س��ربازی نخبگان فعال در‬ ‫شرکت های دانش بنیان عنوان کرد‪.‬‬ ‫تشخیص افراد معتاد با استفاده از فناوری نانو‬ ‫ب��ه گ��زارش مرک��ز رواب��ط عموم��ی و‬ ‫اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه ایالم‬ ‫موفق به س��اخت نوعی حس��گر شده اند که‬ ‫قادر اس��ت مقادیر بس��یار ناچیز کوکائین را‬ ‫در خون افراد تش��خیص دهد‪ .‬این حس��گر‪،‬‬ ‫س��رعت و دق��ت باالی��ی دارد و هزینه های‬ ‫تشخیص را برای مراکز تشخیصی و درمانی‬ ‫به میزان زیادی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫کوکائی��ن یک��ی از اعتیاداورتری��ن و‬ ‫خطرناک ترین مواد س��وءمصرفی اس��ت که‬ ‫مقدار بی��ش از حد ان می تواند موجب بروز‬ ‫مشکالت قلبی‪ ،‬تنفسی و حتی منجر به مرگ‬ ‫شود‪ .‬با توجه به اهمیت شناسایی کوکائین‪،‬‬ ‫نیاز به یک روش س��اده و گزینش پذیر است‬ ‫که در زمان کوتاه��ی بتواند مقدار این ماده‬ ‫را در نمونه های سرم خون انسانی به راحتی‬ ‫فراخوان‬ ‫اندازه گی��ری کند‪ .‬هدف ای��ن پروژه طراحی‬ ‫حسگری بسیار حساس و گزینش پذیر برای‬ ‫اندازه گیری و تشخیص کوکائین است‪.‬‬ ‫به گفته محمود روش��نی‪ ،‬در اندازه گیری‬ ‫کوکائین به روش های مرس��وم‪ ،‬از دستگاه ها‬ ‫و تجهیزات گرانقیمتی از جمله دستگاه های‬ ‫اچ پی ال سی‪ ،‬جی س��ی و‪ ...‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫در این روش ها‪ ،‬اماده س��ازی و تهی ه نمونه‪،‬‬ ‫وقت گیر و پیچیده بوده و زمان زیادی برای‬ ‫اندازه گی��ری نی��از اس��ت‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫اس��ت ف��رد معت��اد از عوام��ل بالک کننده‬ ‫استفاده کرده باش��د که تشخیص کوکائین‬ ‫را غیرممکن می کند‪.‬‬ ‫روش��نی در ادامه افزود‪ :‬با حسگر طراحی‬ ‫ش��ده در این ط��رح‪ ،‬هزین ه اماده س��ازی و‬ ‫تهی ه نمونه بس��یار کمتر است و اندازه گیری‬ ‫و تش��خیص می��زان کوکائی��ن با س��رعت‬ ‫بیش��تری انجام می ش��ود‪ .‬همچنین به دلیل‬ ‫گزینش پذیری بسیار باالی حسگر‪ ،‬چنانچه‬ ‫ف��رد معت��اد مقدار بس��یار کم��ی کوکائین‬ ‫مصرف کرده باش��د و بخواه��د با روش های‬ ‫غیرمعمول اثر مصرف را بالک کند‪ ،‬به کمک‬ ‫این کیت تش��خیصی نمی تواند مصرف خود‬ ‫را کتمان کند‪.‬‬ ‫این کیت تش��خیصی هیچگونه اثر جانبی‬ ‫نداش��ته و با داشتن یک قطره از سرم خون‬ ‫فرد معتاد‪ ،‬تشخیص به راحتی انجام می شود‪.‬‬ ‫به کمک کیت تشخیصی حاصل‪ ،‬معتادان‬ ‫و مصرف کنن��دگان کوکائی��ن ب��ه راحت��ی‬ ‫تش��خیص داده خواهند شد‪ .‬س��ازمان هایی‬ ‫چون س��تاد مب��ارزه با مواد مخ��در‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬پزش��کی قانونی‪ ،‬مراکز بهداش��تی‬ ‫درمانی و کلینیک های ترک اعتیاد می توانند‬ ‫از حسگر طراحی شده استفاده کنند‪.‬‬ ‫ازمایش��گاه های خصوص��ی عض��و ش��بکه‬ ‫ازمایش��گاهی فناوری های راهبردی‪ ،‬با پیوستن‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬ضمن بهره مندی از‬ ‫تس��هیالت صندوق نواوری و ش��کوفایی و قانون‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند‬ ‫به پیش��برد و گس��ترش تحقیق و پژوهش کشور‬ ‫نیز کم��ک کنند‪ .‬این حمایت ه��ا در قالب خرید‬ ‫تجهی��زات و م��واد ازمایش��گاهی‪ ،‬تخفیف ه��ای‬ ‫مالیاتی و تسهیالت لیزینگی و دیگر حمایت های‬ ‫قانونی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رض��ا اس��دی فرد‪ ،‬مدیر ش��بکه ازمایش��گاهی‬ ‫فناوری ه��ای راهبردی گف��ت‪ :‬حمایت های مورد‬ ‫نظر فقط برای بخش های خصوصی در نظر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حمایت از بخش خصوصی می تواند‬ ‫ب��ه حرکت چرخه اقتصاد دانش بنیان کمک کند‪.‬‬ ‫پشتیبانی از این ازمایشگاه ها‪ ،‬انگیزه مضاعفی را‬ ‫در بخش های خصوصی ب��رای فعالیت در زمینه‬ ‫ایجاد ازمایشگاه های فناورانه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هم اینک ح��دود ‪ 170‬نفر عضو‬ ‫این ش��بکه هس��تند‪ .‬این در حالی است که ‪50‬‬ ‫ازمایش��گاه دیگر درخواست عضویت در شبکه را‬ ‫ارائه داده اند‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪ 1600‬دستگاه‬ ‫در این ش��بکه به اشتراک گذاشته شده که از این‬ ‫ازمایش��گاه ها فقط ‪10‬درصد به بخش خصوصی‬ ‫تعلق دارد‪ .‬با ارائه تس��هیالت در نظر گرفته شده‬ ‫برای ش��رکت های دانش بنیان به ازمایشگاه های‬ ‫خصوص��ی فعالیت انها در زمینه های پژوهش��ی‬ ‫به طور قطع افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت پتروشیمی‬ ‫در دوران پساتحریم‬ ‫عبداهلل تمیمی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیاز به توضیح نیس��ت ک��ه انتش��ار بیانیه لوزان‬ ‫یکی از بزرگترین رخدادهای سیاس��ی در سال های‬ ‫اخی��ر ب��وده و از انجا که مقوله سیاس��ت و اقتصاد‬ ‫به یکدیگر وابس��ته اند‪ ،‬بی شک انتش��ار این بیانیه و‬ ‫در پ��ی ان امضای توافقنامه در تیر ماه س��ال جاری‬ ‫تاثیر قابل توجهی بر تمام بخش های اقتصادی کشور‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در این می��ان صنعت نفت و صنایع‬ ‫وابس��ته به ان‪ ،‬بیش��ترین تاثیرپذیری را از شرایط‬ ‫سیاس��ی دارد ‪ ،‬چراکه بیشترین فش��ار تحریم ها را‬ ‫می ت��وان در بخش صادرات نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی و سایر فراورده هایی که به طور مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم از نف��ت تهیه می ش��وند‪ ،‬مش��اهده‬ ‫کرد‪ .‬از س��ویی‪ ،‬تحری��م بانک مرک��زی و در نتیجه‬ ‫جلوگیری از ورود درامدهای نفتی به داخل کشور‪،‬‬ ‫مشکالت این صنعت را تشدید کرده است‪ .‬این فراز‬ ‫و نش��یب ها در ش��رایطی رخ می دهد ک��ه با افتتاح‬ ‫ف��از ‪ ۱۲‬پارس جنوب��ی حجم زی��ادی از گاز‪ ،‬اماده‬ ‫صادرات و ارس��ال به واحدهای پتروش��یمی بوده و‬ ‫بدیهی اس��ت چنین تحولی‪ ،‬صنعت پتروش��یمی را‬ ‫با توسعه قابل توجهی روبه رو کرده که ایستادگی در‬ ‫مقاب��ل ان بی فایده بوده اس��ت‪ .‬ایران در تمام طول‬ ‫دوران تحریم به صادرات فراورده های باالدس��تی و‬ ‫پایین دستی پتروشیمی خود با وجود محدود بودن‬ ‫ادام��ه داده‪ ،‬هر چن��د که این صادرات به دش��واری‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬واضح اس��ت در چنین شرایطی‬ ‫لغو تحریم ها می تواند چقدر تاثیر بر توسعه صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و فراورده های پتروشیمیایی داشته باشد‪.‬‬ ‫مکمل این ش��رایط را می ت��وان تصمیم بجای وزیر‬ ‫نفت مبنی بر پرهیز از خام فروشی نفت و تبدیل ان‬ ‫ب��ه محصوالتی با ارزش افزوده دانس��ت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با عملیاتی ش��دن تمامی این تصمیم ها‪،‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی وارد مرحله جدیدی ش��ود که‬ ‫بی ش��ک میزان تولی��دات ان به طور چش��مگیری‬ ‫افزای��ش خواهد یاف��ت‪ ،‬بنابراین بای��د دید که این‬ ‫صنعت توانایی اداره چنین تحوالتی را خواهد داشت‬ ‫یا خیر‪ .‬تاکن��ون تمامی فعالیت های ایران در زمینه‬ ‫فناوری هس��ته ای با تحریم هایی از س��وی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا و امریکا مواجه بوده که ب��ا امضای تفاهمنامه‬ ‫و در پ��ی ان به امضا رس��یدن توافقنام��ه نهایی در‬ ‫تیرماه س��ال جاری و لغو تحریم ه��ا در روزهای پس‬ ‫از ان‪ ،‬تحریم های��ی ک��ه از س��وی اتحادی��ه اروپا و‬ ‫برخی از ش��رکت های امریکایی که به تازگی اقتصاد‬ ‫ایران را م��ورد تحریم قرارداده اند‪ ،‬لغو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫امض��ای تفاهمنامه میان ای��ران و ‪ 5+1‬به طور کلی‬ ‫تاثیر مثبتی بر اقتص��اد ایران به ویژه صنعت نفت و‬ ‫تمامی مشتقات ان خواهد داشت به طوری که حتی‬ ‫تفاهمنامه اولیه باعث شکل گیری فضای مثبتی برای‬ ‫ورود شرکت های اروپایی به ایران شده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب شاهد حضور ش��رکت های بین المللی زیادی‬ ‫برای خرید و همچنین سرمایه گذاری در حوزه نفت‪،‬‬ ‫گاز و محصوالت پتروشیمی در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫ورود ش��رکت های اروپایی ی��ا امریکایی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��اد‬ ‫نیازمند گذر زم��ان بوده و در فرصت کوتاهی اتفاق‬ ‫نمی افت��د اما به نظر می رس��د چنی��ن روندی برای‬ ‫صنعت پتروش��یمی کوتاه تر باش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫می ت��وان امی��دوار بود که حجم س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش های پایین دس��تی پتروش��یمی افزایش یابد‪.‬‬ ‫صنعت پتروشیمی بس��یار سرمایه بر بوده و نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری های کالن اس��ت‪ ،‬بنابراین با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایط‪ ،‬بهتر اس��ت برای چنین حجمی از‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬از سرمایه های خارجی نیز بهره ببریم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که لغو تحریم ها فضای مناسبی‬ ‫را ب��رای حضور س��رمایه گذاران خارج��ی به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬از جمله نیازهای دیگر پتروشیمی می توان‬ ‫ب��ه نیاز به فناوری و تجهی��زات روز دنیا که موجب‬ ‫اقتصادی تر شدن صنعت پتروشیمی می شود‪ ،‬اشاره‬ ‫ل حاضر بخش قابل توجهی از تجهیزات‬ ‫کرد‪ .‬در حا ‬ ‫م��ورد نیاز واحدهای پتروش��یمی در داخل کش��ور‬ ‫تولید می شود‪ ،‬در این میان برخی از تجهیزات تنها‬ ‫در اختیار برخی از ش��رکت های غربی اس��ت که با‬ ‫لغ��و تحریم ها می توان از این ابزارها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫از طرفی بس��یاری از تجهیزات داخلی پتروش��یمی‬ ‫نیازمند هماهنگ شدن با اخرین پیشرفت های روز‬ ‫اس��ت که امیدواریم با لغ��و تحریم ها بتوانیم چنین‬ ‫مش��کالتی را برطرف کنیم‪ .‬برای کوچکترین نقل و‬ ‫انتقال��ی مجبور به پرداخ��ت کارمزد قابل توجهی به‬ ‫بان��ک میزبان بودی��م که از این ب��ه بعد پیش بینی‬ ‫می ش��ود تمامی این نقل وانتقاالت پولی در سیستم‬ ‫بانکداری داخلی رخ دهد تا س��ود حاصل از گردش‬ ‫مالی ان نیز نصیب تولیدکنندگان داخلی شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫انـرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در ادامه نشست سران اوپک و با تاکید وزیر نفت عنوان شد‬ ‫سهم ایران در بازار جهانی نفت احیا می شود‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪ -‬گروه ان�رژی‪ :‬امضای تفاهمنامه‬ ‫لوزان در وهله نخس��ت موج مثبت قابل توجهی را در‬ ‫زمینه جذب س��رمایه گذاران خارج��ی به صنعت نفت‬ ‫ایران به دنبال داش��ت‪ .‬براس��اس قرارداد موجود‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د که توافقنامه نهایی لوزان در تیرماه س��ال جاری‬ ‫ب��ه امضا رس��یده و در ادام��ه ان تمام��ی تحریم های‬ ‫اقتصادی علیه ایران لغو شود‪ .‬نکته ای که در این میان‬ ‫مطرح شد‪ ،‬ش��رایط صنعت ایران به ویژه صنعت نفت‬ ‫در دوران پس��اتحریم بود و حال مرحله بعدی امضای‬ ‫تفاهمنام��ه لوزان مق��ارن با برگزاری صد و ش��صت و‬ ‫هفتمین نشس��ت اوپک ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب می توان‬ ‫گفت اکنون ایران با ش��رایط متفاوتی در این نشس��ت‬ ‫که البته سمینار نفتی ان به ریاست بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت برگزار شد‪ ،‬حاضر خواهد شد‪ .‬این بار تفاهمنامه با‬ ‫‪ ۶‬قدرت جهانی در حالی است که روسیه اعالم امادگی‬ ‫کرده اس��ت به محض امض��ای توافقنامه نهایی ‪ 5+1‬با‬ ‫ایران ام��اده همکاری در تمام��ی زمینه های نظامی با‬ ‫جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫لغ��و تحریم ه��ای اقتص��ادی علیه ای��ران از طرفی‬ ‫و قابلی��ت وی��ژه ای ک��ه صنعت نف��ت ای��ران برای‬ ‫س��رمایه گذاری دارد از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬موج��ب ولع‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در ایران ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که س��رمایه گذاران خارجی به دنبال‬ ‫فضای امن برای س��رمایه گذاری هستند درحالی که‬ ‫وجود گروه تروریستی داعش در منطقه خاورمیانه و‬ ‫البته کدر ش��دن رابطه عربستان با ایران و همچنین‬ ‫استقبال روس��یه از همکاری نظامی با ایران می تواند‬ ‫فضای مبهمی بر سپهر س��رمایه گذاری ترسیم کند‪.‬‬ ‫البته هدف بسیاری از رس��انه های غربی ناامن نشان‬ ‫دادن منطق��ه خاورمیانه اس��ت‪ .‬چراکه ای��ران را به‬ ‫عنوان یک قدرت منطق��ه ای و حتی در برخی موارد‬ ‫فرامنطقه ای می شناس��ند‪.‬حال در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران س��بب ش��د‬ ‫ص��ادرات نفت این کش��ور کاهش یاب��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ ٦‬قدرت جهان به منظور دس��تیابی‬ ‫به توافق نهایی می تواند موجب لغو تحریم ها شود‪.‬‬ ‫در حاش��یه نشست س��ران اوپک ش��اهد استقبال‬ ‫بی سابقه شرکت ها و س��رمایه گذاران بزرگ اروپایی‪،‬‬ ‫اس��یایی و امریکایی ب��ه منظور س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف صنعت نف��ت کش��ور بوده ایم‪.‬‬ ‫اس��تقبالی که به بهترین وجه ممکن از س��وی وزیر‬ ‫نفت کشور مدیریت ش��د‪ ،‬چراکه ایران درحال حاضر‬ ‫ش�انا‪ :‬مدی��ران عامل ‪ ١٥‬ش��رکت بزرگ‬ ‫فرانس��ه در حاش��یه کنفرانس جهانی گاز و‬ ‫جلس��ه با اتحادیه کارفرمایان فرانس��ه برای‬ ‫حضور در صنعت گاز ایران به طور مس��تقیم‬ ‫با مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران مذاکره‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عراقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫گاز ای��ران ک��ه ب��رای حض��ور در کنفرانس‬ ‫جهانی گاز به فرانس��ه سفر کرده است گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها امادگی خود را برای حضور‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و مش��ارکت در پروژه ه��ای‬ ‫مختلف صنعت گاز ایران اعالم کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن مالقات ها در غرفه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران و در نمایشگاه پاریس‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حاش��یه کنفرانس‬ ‫جهانی گاز ش��رکت نفت فرانس��ه و شرکت‬ ‫ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی حساس��ی دارد و برای‬ ‫اقدام به هر کاری باید جوانب زیادی را درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که عل��ی اکب��روف‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫«لوک اویل» بزرگترین ش��رکت نفتی خاورمیانه بعد‬ ‫از دیدار با وزیر نفت ایران‪ ،‬از تمایل این شرکت نفتی‬ ‫و گازی برای بازگش��ت به ای��ران بعد از لغو تحریم ها‬ ‫خبر داده است‪ .‬مدیرعامل شرکت نفتی و گازی لوک‬ ‫اویل روس��یه بعد از دیدار هفته گذشته خود با بیژن‬ ‫زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران در وین‪ ،‬اعالم کرد این شرکت‬ ‫روس عالقه دارد تا بعد از لغو تحریم های ضد ایرانی‪،‬‬ ‫به بازار این کشور بازگردد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر انکه دیدارش با وزیر نفت ایران بسیار‬ ‫معن��ادار بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما در حال حاضر مش��غول‬ ‫بررس��ی فرصت های ورود به ایران بعد از لغو تحریم ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬لوک اویل «میدان اناران» را در ایران کشف‬ ‫کرد و عالقه دارد بار دیگر به ان میدان بازگردد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل «لوک اویل» تاکید کرده که در دیدارش‬ ‫با وزیر نفت ایران هیچ پروژه ای به جز «میدان اناران»‬ ‫مورد بحث قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫اکب��روف با اش��اره ب��ه انکه ای��ران به مش��ارکت با‬ ‫س��رمایه گذاران عم��ده عالقه مند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در یک مرحله حس��اس قرار داریم‪ .‬مسئله مهم قوانین‬ ‫توسعه میادین است که بعد از لغو تحریم ها به تصویب‬ ‫می رس��ند و ای��ران نیز همایش��ی را در این ب��اره برای‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی برگزار می کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫بسیار خوش��بین بوده و منتظر همکاری های خوبی با‬ ‫ایران بعد از لغو تحریم ها هس��تیم‪ .‬این ش��رکت چند‬ ‫ماه پیش نیز در اظهارنظری از تمایل این شرکت برای‬ ‫بازگش��ت به ایران و فعالیت دوباره در «میدان اناران»‬ ‫خبر داده بود‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر نفت ایران با اعالم اینکه بیش��تر‬ ‫اعض��ای اوپک بر عادالنه بودن قیمت ‪ ٧٥‬دالر برای هر‬ ‫بش��که نفت توافق دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این باور هستیم که‬ ‫بیش��تر اعضای اوپک معتقدند قیم��ت حدود ‪ ٧٥‬دالر‬ ‫برای هر بشکه نفت برای هر دوطرف عادالنه است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که وزیران نفت ع��راق‪ ،‬انگوال و ونزوئال‬ ‫نی��ز هفت��ه جاری قیم��ت ‪ ٧٥‬ت��ا ‪ ٨٠‬دالر را برای هر‬ ‫بشکه نفت عادالنه خواندند‪ .‬در ادامه این نشست زنگنه‬ ‫با بی��ان اینکه ایران از قیمت ه��ای کنونی نفت راضی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد که ایران قص��د دارد تا دو ماه پس‬ ‫از لغو تحریم ها ‪ ٥٠٠‬هزار بش��که در روز به تولید نفت‬ ‫خ��ود بیفزاید و ظرف ‪ ٦‬تا ‪ ٧‬م��اه این میزان را به یک‬ ‫میلیون بشکه در روز افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬فکر نمی کنم ش��اهد افت جدیدی‬ ‫در قیمت های نفت در نتیجه افزایش عرضه باشیم زیرا‬ ‫دیگ��ر اعضای اوپک برای باز ش��دن جا و فضا‪ ،‬تولید را‬ ‫کاهش خواهند داد‪ ،‬چراکه نامه ای به کش��ورهای عضو‬ ‫اوپک نوشته و این حق ماست که سهم خود را از بازار‬ ‫پس گیریم‪.‬‬ ‫نشست ‪ ١٦٧‬سران اوپک در غیاب وزیر نفت نیجریه‬ ‫ب��ه ریاس��ت «محمدب��ن صالح الس��اده»‪ ،‬نایب رییس‬ ‫دوره ای س��ابق این سازمان و وزیر صنعت و انرژی قطر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ادامه این گردهمایی سران کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت جهان‪ ،‬همه وزیران نفت کش��ورهای عضو متعهد‬ ‫ش��ده اند که به س��قف تولید روزانه ‪ ٣٠‬میلیون بشکه‬ ‫نف��ت پایبند باش��ند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه وزیران‬ ‫نفت کش��ورهای صادر کننده نفت ضمن خوش��بینی و‬ ‫پذیرش عمومی ش��رایط فعلی ب��ازار نفت و قیمت ان‬ ‫نسبت به بهبود بازار در نیمه دوم سال ‪ ٢٠١٥‬میالدی‬ ‫بس��یار امیدوار هستند‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران در‬ ‫حاشیه سمینار اوپک در روز سوم ژوئن (چهارشنبه ‪١٣‬‬ ‫خردادماه) ارس��ال نامه به اوپک را تایید کرد و درباره‬ ‫محتوای ای��ن نامه گفت‪ :‬ایران پس از لغو تحریم ها در‬ ‫فاصل��ه ای کوتاه‪ ،‬تولید نفت خ��ود را به مقدار پیش از‬ ‫تحریم ه��ا خواهد رس��اند و از اوپک خواس��ته ایم این‬ ‫مسئله را در تصمیم های خود لحاظ کند‪.‬‬ ‫بد نیس��ت ی��اداوری کنیم که س��قف تولید روزانه‬ ‫‪ ٣٠‬میلیون بش��که نفت اوپک از سال ‪ ٢٠١١‬میالدی‬ ‫تاکنون ثابت مانده اس��ت‪ .‬اعضای این س��ازمان زمان‬ ‫اجالس عادی بعدی را چهارم دس��امبر ‪ ٢٠١٥‬تعیین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ادامه نیم نگاهی داشتیم به گزارش های دبیر کل‬ ‫اوپک درباره چش��م انداز بازاره��ای جهانی نفت خام‪.‬‬ ‫البته گزارش هیات کمیسیون اقتصادی اوپک و دیگر‬ ‫گزارش ه��ای واحده��ای اداری اوپک مورد بررس��ی‬ ‫اعضا قرار گرفت‪ .‬رییس هیات نمایندگان اکوادور در‬ ‫نشست ‪ ١٦٧‬اوپک به تشریح روند شکایت این کشور‬ ‫علیه ش��رکت های «ش��ورون» و «تگزاکو پترولیوم»‬ ‫پرداخ��ت و اعض��ای اوپک نی��ز حمایت خ��ود را از‬ ‫دول��ت اکوادور و حق حاکمی��ت ان بر منابع طبیعی‬ ‫این کش��ور اعالم کردند‪ .‬وزیران نفت اوپک همچنین‬ ‫ایوان اورالنا‪ ،‬نماینده ونزوئال را به عنوان رییس جدید‬ ‫هیات عامل اوپک تا پایان دسامبر سا ل جاری میالدی‬ ‫منص��وب کردن��د‪ ،‬همچنین محمد حام��ل‪ ،‬نماینده‬ ‫الجزای��ر در هیات عامل اوپک ب��رای همین مدت به‬ ‫عنوان جانشین وی انتخاب شد‪.‬‬ ‫صف ارایی شرکت های فرانسوی برای حضور درصنعت گاز ایران‬ ‫بوت��اش ترکیه نیز ب��ا هیات ایران��ی مذاکره‬ ‫کردن��د‪ .‬مع��اون وزیر نف��ت ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫اتحادیه ش��امل ‪ ١٠٠‬شرکت بزرگ فرانسوی‬ ‫از جمل��ه توتال‪ ،‬ایرباس‪ ،‬چندین بانک بزرگ‬ ‫و شرکت های سرمایه گذار است که در حوزه‬ ‫انرژی‪ ،‬خطوط انتقال‪ ،‬س��اخت پاالیش��گاه‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی و دیگر بخش های صنعت نفت‬ ‫و گاز حض��ور دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران در این جلسه که با‬ ‫هماهنگی س��فارت ایران در فرانس��ه برگزار‬ ‫ش��ده بود ارائه و در ادامه به پرسش های انها‬ ‫در زمینه های مختلف پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫عراقی یاداور شد‪ :‬شرکت ملی گاز ایران در‬ ‫نمایش��گاه پاریس‪ ١٨ ،‬پروژه بزرگ از جمله‬ ‫خط نه��م و یازده��م سراس��ری‪ ،‬ادامه خط‬ ‫هفتم سراسری‪ ،‬طرح های ذخیره سازی و‪ ...‬را‬ ‫برای س��رمایه گذاری معرفی کرده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اس��تقبال بسیار خوبی از‬ ‫حضور ایران در کنگره جهانی گاز و نمایشگاه‬ ‫ش��ده اس��ت ودر ای��ن جلس��ه ها روش های‬ ‫سرمایه گذاری بی او تی‪ ،‬بی او او‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم و‪ ...‬به طور کامل تش��ریح شد‪ .‬وی‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬اتف��اق مهم دیگری ک��ه در این‬ ‫دوره از نمایش��گاه و کنفران��س جهان��ی گاز‬ ‫افت��اد‪ ،‬انتخ��اب دو نف��ر از هی��ات ایرانی به‬ ‫عنوان رییس کمیته تخصصی و عضو کمیته‬ ‫برگزاری ‪ 3‬سال اینده کنفرانس بود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬هیات ایران��ی در این دوره ریاس��ت‬ ‫احتمال ورود «سیراف» به صنعت پالستیک‬ ‫ش�انا‪ :‬علیرض��ا صادق اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل و نای��ب رییس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫زیرس��اخت پاالیشی سیراف با بیان این که چش��م انداز سیراف در فاز دوم‪ ،‬ورود‬ ‫به صنعت پالس��تیک است‪ ،‬گفت‪ :‬البته این چشم انداز با توجه به اینده بازارهای‬ ‫بین الملل��ی قابل تغییر اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان این که البته به ط��ور قطع نمی توان‬ ‫اطمینان داشت که بخش خصوصی در سیراف برای سال های اینده چه تصمیمی‬ ‫می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورود به فاز بنزین س��ازی‪ ،‬اروماتیک س��ازی یا الفین س��ازی‬ ‫گزینه هایی است که پیش روی ما قرار دارد؛ اما انچه قطعی به نظر می رسد این‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی تصمیم دارد زیرس��اخت های ای��ن مجموعه را تقویت‬ ‫کند‪ .‬صادق ابادی با بیان این که ما در پی بهبود وضع فعلی و ایجاد یک ساختار‬ ‫قوی برای ورود همیش��گی به بازارهای بین المللی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که‬ ‫یک شرکت و یا کشور در گیرودار برنامه ریزی بلندمدت بماند‪ ،‬از تغییرات جهانی‬ ‫ی خود را نسبت به بازارها از دست می دهد‪.‬‬ ‫غافل می ماند و هوشیار ‬ ‫این مقام مسئول با بیان این که تنها می توان یک چشم انداز برای اینده ترسیم‬ ‫کرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیش بینی ما نسبت به اینده بازارهای بین المللی‪ ،‬افزایش تقاضا‬ ‫و رونق صنعت پالستیک است؛ بنابراین‪ ،‬احتمال ورود مجموعه پاالیشی سیراف‬ ‫به این حوزه در فاز بعدی وجود دارد‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران (سهامی خاص)‬ ‫این نشس��ت حمیدرضا عراق��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران اظه��ار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه های��ی که برای موفقیت الزم اس��ت‪،‬‬ ‫توسعه بوده که شرکت های داخلی همسو با‬ ‫این سیاست باید به کشورهای همسایه نیز‬ ‫خدم��ات صادر کنند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫طول ‪ ٥٠‬سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران‬ ‫اقدام های خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گازرس��انی به ش��هرها‪ ،‬صنایع و نیروگاه ها‬ ‫از جمله این فعالیت ه��ا بوده که این موارد‬ ‫عالوه بر اشتغالزایی تاثیر زیادی در حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت داشته است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که به دلیل اینکه ش��رکت ملی گاز‬ ‫ای��ران وارد فضاهای جدیدی می ش��ود این‬ ‫فعالیت ه��ا کافی نیس��ت و بای��د تغییراتی‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‪ 3‬پن��ل تخصصی را نی��ز برعهده داش��تند‪.‬‬ ‫کنفرانس جهانی گاز بزرگترین و مشهورترین‬ ‫گردهمایی فعاالن صنعت گاز جهان است که‬ ‫حدود ‪ 4‬هزار نفر از بیش از ‪ ١٠٠‬کشور دنیا‬ ‫را گرد هم می اورد‪.‬‬ ‫اتحادیه بین المللی گاز در سال ‪١٩٣١‬م به‬ ‫عنوان یک س��ازمان غیرانتفاعی پایه گذاری‬ ‫شد‪ .‬ماموریت ای جی یو حمایت از (صنعت)‬ ‫گاز ب��ه عنوان ی��ک بخ��ش جدایی ناپذیر‬ ‫سیس��تم پایدار ان��رژی جه��ان‪ ،‬همچنین‬ ‫تقویت زمینه های پیش��رفت سیاسی‪ ،‬فنی‬ ‫و اقتصادی صنعت گاز اعالم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دوره بعدی ای جی یو‪ 3‬سال‬ ‫دیگ��ر در امریکا برگزار می ش��ود‪ .‬در ادامه‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شماره ‪ 94/02‬منطقه الوان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1394/1175 :‬‬ ‫برگزارکننده مزایده‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫مورد مزایده‬ ‫فروش انواع ماشین االت سنگین مستعمل‬ ‫مقدار ‪ /‬میزان کاال‬ ‫تعداد ‪ 23‬دستگاه‬ ‫محل بازدید و‬ ‫تحویل کاال‬ ‫منطقه الوان‬ ‫نرخ پایه کارشناسی‬ ‫به مبلغ ‪ 1/495/000/000/-‬ریال‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫از اولین روز اگهی تا ‪ 7‬روز پس از انتشار نوبت دوم اگهی‬ ‫محل دریافت اسناد‬ ‫مزایده‬ ‫تلفنهای تماس‬ ‫تهران ـ خیابان ولی عصر(عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع شهید مدرس‪ ،‬کوچه تورج‪،‬‬ ‫کوچه خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد فروش‪ ،‬طبقه ‪ ،6‬اتاق ‪6/14‬‬ ‫‪23942617‬‬ ‫‪23942653‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بوی کاغذکاهی زرد‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران و‬ ‫ناشران محترمی که تمایل‬ ‫دارند تازه های نشر خود‬ ‫را در این ستون معرفی‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند دو جلد‬ ‫از کتاب های مورد نظر را‬ ‫به نشانی روابط عمومی‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫بازدید دولتمردان از اثار هنری‪ ،‬حمایتی موثر‬ ‫در جامع��ه ای که هنرمن��دان متعهد ب��ا بهره گیری‬ ‫از اس��تعداد ظریف و خدادادی خوی��ش اثاری را خلق‬ ‫می کنند که روح هر انس��انی را تحت تاثیر قرار می دهد‪،‬‬ ‫حمایت و پش��ت گرمی از اهالی هن��ر نقش مهمی در‬ ‫اعتالی این ارزش اصیل انسانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در س��ال هایی ن��ه بس��یار دور که هنره��ای مختلف‬ ‫در کش��ور م��ورد غفلت واق��ع ش��ده بود و هنرمند در‬ ‫شرایطی بسیار دشوارتر از انکه اینک با ان روبه روست‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های بزرگ و بین المللی هنوز رونق نداش��ت‬ ‫و به ن��درت برگزار می ش��د‪ .‬تا اینکه در این س��ال ها با‬ ‫اتفاقاتی به نام اکسپوها و حراج های هنری‪ ،‬نااشنایی و‬ ‫غربت مردم با خرید و استقبال اثار هنری به دوستی با‬ ‫دنیای هنر و هنرمند بدل شد که رخدادهای حراج های‬ ‫مختلف هنری مصداقی بر این تغییر امیدوارانه قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طوری که دیگر تردی��دی وجود ندارد که‬ ‫برگزاری نمایش��گاه و گالری های هنری در رونق بخشی‬ ‫به فضای فرهنگی‪ ،‬هنری تهران و در اینده شهرستان ها‬ ‫در اعتالی هنر در جامعه موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از هنرمن�دان ب�ا دعوت از مس�ئوالن‬ ‫دولتی برای بازدید اثار هنری‬ ‫تاکنون بحث ها و جلس��ات بی شماری درباره حمایت‬ ‫از هنرمندان کشور به صورت مقاالت مختلف درسطوح‬ ‫همایش ه��ای متعدد ارائه ش��ده و البت��ه ناگفته نماند‬ ‫که یک از بی ش��مار نیز به نتیجه رس��ید ه است‪ .‬اما به‬ ‫راهکاری بسیار مهم و البته ساده و موثر در این مباحث‬ ‫کمتر اشاره شده که دعوت از مسئوالن و مقامات دولتی‬ ‫در افتتاحیه ها و باز گش��ایی نمایش��گاه های اثار هنری‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی در دور ه‬ ‫هش��تم و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در باره نقش‬ ‫اقتصاد در رونق و ش��کوفایی هن��ر چنین گفت‪ :‬کارهای‬ ‫زیادی باید در امور اقتصادی انجام دهیم تا هنر اصیل مان‬ ‫رونق یابد‪ .‬گام نخس��ت این است که پیوندی بین هنر و‬ ‫اقتصاد زده ش��ود تا هنرمند زندگی اش ب��ا هنرش اداره‬ ‫شود‪ .‬هنرمند اگر پشتوانه اقتصادی داشته باشد‪ ،‬ان وقت‬ ‫دیگران هم تشویق می شوند و بازار انها گرم می شود‪ .‬در‬ ‫گذشته هم کارهای فاخری به دلیل حمایت های بی دریغ‬ ‫متمکنی��ن از هنرمندان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬باید با وضع‬ ‫قوانین و توجه مردم و مس��ئوالن چرخشی به سمت هنر‬ ‫اصیل اس�لامی و ایرانی به وجود بیاید و از این بخش به‬ ‫درستی حمایت کنیم‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی که این کار با جای��گاه و منظری که در‬ ‫جامعه دارد از اولویت های موثر برخوردار و به طور قطع‬ ‫برای هنرمندان نتیجه بخش است و به نظر می رسد که‬ ‫دستگاه های فرهنگ ساز باید نسبت به این رویداد توجه‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید چرخش�ی به س�مت هنر اصیل اسلامی و‬ ‫ایرانی داشته باشیم‬ ‫دکت��ر غالمعلی حدادعادل‪ ،‬نماین��ده مردم تهران در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و عضو ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی با حضور در گالری ش��ماره یک فرهنگس��رای‬ ‫نیاوران از نمایشگاه خوشنویسی و خط ـ نقاشی مهدی‬ ‫فالح با عنوان «نغمه قلم» بازدید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید که با همراهی عل��ی مرادخانی‪ ،‬معاون‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و همچنین سید‬ ‫عباس س��جادی‪ ،‬مدیر عامل بنی��اد افرینش های هنری‬ ‫نیاوران انجام ش��د‪ ،‬حداد عادل ب��ا گفتن این نکته که از‬ ‫دیدن چنین اثاری لذت بردم خاطر نشان کرد‪ :‬از مشاهده‬ ‫این خط ها و نقاشی ‪ -‬خط ها و ترکیب زیبای رنگ ها لذت‬ ‫بردم‪ .‬اقای مهدی فالح از هنرمندان خوب و شناخته شده‬ ‫در عرصه فرهنگ و هنر به ویژه هنر خوشنویسی هستند‬ ‫و من از فرهنگس��رای نیاوران به دلی��ل برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاه خوب و فاخری کمال تشکر و سپاس را دارم‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه ها اقدام بسیار مفید و موثری در‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر اصیل اسالمی و ایرانی است‪ .‬رییس‬ ‫بجاس��ت ک��ه در این بی��ن ی��اداور ش��ویم تاکنون‬ ‫شخصیت های بسیاری همچون غالمحسین امیر خانی‪،‬‬ ‫امین اهلل رش��یدی‪ ،‬اس��تاد مهدی اقبال ال اقا و ‪ ...‬از این‬ ‫نمایش��گاه بازدید داش��ته اند‪ .‬گفتنی اس��ت نمایشگاه‬ ‫خوشنویس��ی و خط ‪ -‬نقاش��ی مدرن مه��دی فالح با‬ ‫عن��وان «نغمه قلم» تا ‪ 20‬خردادماه در گالری ش��ماره‬ ‫یک فرهنگسرا دایر است ‪.‬‬ ‫در نخستین ایین سال نوای موسیقی ایران در نیاوران از مقام هنری ابراهیم لطفی تجلیل شد‬ ‫انگاه که موسیقی به استادان ساز و نوا تعظیم می کند‬ ‫سپیده سحر‪ -‬نخستین برنامه سال نوای‬ ‫موسیقی ایران و ایین نکوداشت و تجلیل‬ ‫از مق��ام هن��ری ابراهیم لطف��ی‪ ،‬نوازنده‬ ‫صاحبنام و بنیانگذار «گروه کوارتت زهی‬ ‫تهران» ب��ا حضور احمد پژم��ان‪ ،‬وارطان‬ ‫س��اهاکیان‪ ،‬هوش��نگ کام��کار‪ ،‬کامبی��ز‬ ‫روشن روان‪ ،‬پدرام فریوسفی‪ ،‬فواد حجازی‪،‬‬ ‫ارس�لان کام��کار‪ ،‬رافائل میناس��کانیان‪،‬‬ ‫سید محمد حس��ین مق��دس تفرش��ی‪،‬‬ ‫محمد علی لقاء‪ ،‬فریدون شهبازیان‪ ،‬حمید‬ ‫دیبازر‪ ،‬طهمورث پورناظری‪ ،‬بردیا کیارس‪،‬‬ ‫خاچی��ک بابائی��ان‪ ،‬محس��ن الهامی��ان‪،‬‬ ‫استادان موس��یقی‪ ،‬فعاالن حوزه فرهنگ‬ ‫هنر و جم��ع زیادی از ش��اگردان وی در‬ ‫س��الن خلیج فارس فرهنگس��رای نیاوران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مجری برنامه پس از خوش��امدگویی به‬ ‫حضار و مدعوین‪ ،‬از خصوصیات اخالقی و‬ ‫رفتاری ابراهیم لطفی چنین گفت‪ :‬لطفی‬ ‫از جمله معلمان متین و ارام است‪ .‬وی از‬ ‫دوران کودکی با نش��ان دادن هوش باالی‬ ‫خود توانست وارد دنیای حرفه ای موسیقی‬ ‫شود‪ .‬نوازندگی او در ارکستر های مختلف‬ ‫بس��یار خوب و عالی بود‪ .‬نظر ش��اگردان‬ ‫اس��تاد لطف��ی درباره او چنین اس��ت که‬ ‫وقت��ی در کالس درس وی حض��ور پیدا‬ ‫می کنیم‪ ،‬اعتماد به نفس باالیی به دست‬ ‫می اوری��م‪ .‬ع��ده ای دیگر از ش��اگردانش‬ ‫نی��ز او را جامعه شناس��ی اگاه می نامن��د‬ ‫چراک��ه نه تنها وی راه درس��ت نواختن را‬ ‫می اموزد بلکه در ابع��اد دیگر دنیای هنر‬ ‫نیز گره گشاست‪ .‬شاگردانش معتقدند وی‬ ‫به ج��ای حرف زدن هر انچه برای اموزش‬ ‫دارد در نواختنش و در کالس های درسش‬ ‫به هنرجو می اموزد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاگردان ابراهیم لطفی چهارفصل‬ ‫«انتونیو ویوالدی» را اجرا کردند‬ ‫در این مراسم ش��اگردان ابراهیم لطفی‬ ‫چهارفص��ل «انتونی��و ویوال��دی» را اجرا‬ ‫کردند و پس از ان‪ ،‬سید عباس سجادی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بنی��اد افرینش ه��ای هنری‬ ‫نیاوران از وی خواست تا به عنوان نخستین‬ ‫سخنران به روی سن حضور یابد‪.‬‬ ‫س��جادی با اش��اره ب��ه مق��ام و جایگاه‬ ‫هنری ابراهیم لطفی در س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫ایش��ان معلم��ی کوش��ا در ام��ر اموزش‬ ‫موس��یقی هس��تند‪ .‬لطفی انسانی نجیب‪،‬‬ ‫دلس��وز و ب��ا روحیه متعالی اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫گرامیداشت شخصیتی است که به معنای‬ ‫واقعی کلمه یک معلم اس��ت‪ .‬ش��خصیتی‬ ‫که می توانس��ت با حضور در ارکسترهای‬ ‫مختلف بیش��تر دیده ش��ود و شاگردانش‬ ‫از دس��ت پرورده های ایشان هستند‪ .‬استاد‬ ‫ابراهیم لطفی ازجمله هنرمندان شایسته‬ ‫موس��یقی کالسیک کش��ورمان است که‬ ‫زمانی که در فرهنگسرای نیاوران ارکستر‬ ‫مجلسی به وسیله مجتبی اقدامی تاسیس‬ ‫ش��د او هم��واره در فعالیت ه��ا حضوری‬ ‫موثر داش��ت و اگر قدر ای��ن هنرمندان را‬ ‫ندانیم‪ ،‬هنر‪ ،‬این میراث ارجمند را به ارث‬ ‫نبرده ایم و امانتداران خوبی نیستیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا دیبا زر‪ ،‬اهنگساز و منتقد نیز‬ ‫به عنوان س��خنران بع��د در صحبت هایی‬ ‫درباره دالی��ل احترامش به ابراهیم لطفی‬ ‫گف��ت‪ :‬ع��ده ای می روند و ع��ده ای به هر‬ ‫دلیلی می مانن��د‪ .‬اقای لطفی جزو افرادی‬ ‫هس��تند که پذیرفتند‪ ،‬بمانند و این خطه‬ ‫از ک��ره زمی��ن را ب��رای زندگ��ی انتخاب‬ ‫کردن��د‪ .‬این انتخ��اب در ح��وزه اموزش‬ ‫موس��یقی در حیطه موس��یقی کالسیک‬ ‫بسیار هوشمندانه بود چراکه فکر می کرد‬ ‫در اینجا بهتر می تواند مفید واقع ش��ود تا‬ ‫حض��ور در خارج از کش��ور‪ .‬من برای این‬ ‫عزیزان��ی که این خطه را ب��رای انجام کار‬ ‫موس��یقی انتخاب کرده اند احترام زیادی‬ ‫قائلم‪ .‬یک نس��لی بع��د از انقالب تصمیم‬ ‫گرفتند میراث موسیقی کالسیک در ایران‬ ‫منقطع نش��ود‪ .‬ماندن��د و جوانانی که در‬ ‫جریان بعضی از تحوالت ان موقع نبودند‬ ‫را از انتق��ال این میراث مح��روم نکردند‪.‬‬ ‫کنی��د انچه من تاکن��ون انجام دادم فقط‬ ‫وظیف��ه ب��وده و غی��ر از این هم نیس��ت‪.‬‬ ‫فق��ط در اینجا چن��د ارزو دارم‪ .‬من ارزو‬ ‫دارم صلح‪ ،‬امنیت‪ ،‬رفاه و سالمت در همه‬ ‫دنیا برای مردم جهان وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫م��ن ارزو دارم ع��دل و برابری بر جنگ و‬ ‫خش��ونت غلبه کند و من ارزو دارم رشد‬ ‫و تعالی هرچه بیشتر برای هنر ایران زمین‬ ‫روزافزون باشد‪.‬‬ ‫این مهم بسیار ارزش��مند است‪ .‬امیدوارم‬ ‫تصمیمی که برای مان��دن گرفته ایم را به‬ ‫فال نیک بگیریم و این سرزمین را بسازیم‪.‬‬ ‫حض��ور ابراهی��م لطف��ی در ام��ر اموزش‬ ‫تصمیمی باارزش است‪.‬‬ ‫عل��ی جعفری پوی��ان‪ ،‬نوازن��ده ویولن و‬ ‫مبتکر ویژه برنامه «س��ال نوا» نیز در این‬ ‫برنامه گفت‪ :‬ای��ن برنامه که در چارچوب‬ ‫نخستین ویژه برنامه س��ال نوای موسیقی‬ ‫ایران برگزار می ش��ود تالش تعداد زیادی‬ ‫از شاگردان ابراهیم لطفی است که امشب‬ ‫فقط تعدادی از انها بین ما حضور دارند و‬ ‫به نظر من برای اس��تاد ابراهیم لطفی که‬ ‫حداقل مسیر زندگی من را تغییر داد کار‬ ‫بسیار کوچکی است که می توانستیم برای‬ ‫وی انجام دهیم‪.‬‬ ‫این نوازنده ویول��ن در بخش دیگری از‬ ‫صحبت ه��ای خود پیرامون پروژه «س��ال‬ ‫نوا» تصریح کرد‪ :‬م��ا به هنرمندان زیادی‬ ‫مدیون هس��تیم که در این مدت خیلی از‬ ‫انها بی خبری��م‪ .‬هنرمندانی چون منوچهر‬ ‫انصاری‪ ،‬علیرضا خورش��یدفر‪ ،‬علی رییس‬ ‫فرش��ید‪ ،‬منوچهر بیگلری‪ ،‬رحمت افشار‪،‬‬ ‫خاچیک باباییان و ارسالن کامکار که اگر‬ ‫بتوانیم به س��هم خ��ود از زحمات انها در‬ ‫این چند س��ال تقدیر کنی��م‪ ،‬کوچکترین‬ ‫کاری است که انجام داده ایم‪ .‬به هر ترتیب‬ ‫امی��دوارم بتوانیم مراس��م «س��ال نوا» را‬ ‫برگزار کنیم و با معرفی یک هیات انتخاب‬ ‫این پروژه را در طول سال نیز برگزار کنیم‪.‬‬ ‫البته ما در ابتدا می خواستیم که این پروژه‬ ‫«سال نوای موسیقی کالسیک» نام بگیرد‬ ‫ما به هنرمندان زیادی‬ ‫مدیون هستیم‪،‬‬ ‫هنرمندانی چون منوچهر‬ ‫انصاری‪ ،‬علیرضا‬ ‫خورشیدفر‪ ،‬علی رییس‬ ‫فرشید‪ ،‬منوچهر بیگلری‬ ‫و‪ ...‬که اگر بتوانیم به‬ ‫سهم خود از زحمات انها‬ ‫در این چند سال تقدیر‬ ‫کنیم‪ ،‬کوچکترین کاری‬ ‫است که انجام داده ایم‬ ‫اما عباس س��جادی پیشنهاد داد به خاطر‬ ‫اینکه این فضای ارزش��مند محدود نشود‪،‬‬ ‫پروژه به نام «س��ال نوای موسیقی ایران»‬ ‫برای مخاطبان معرفی شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه این برنامه البوم��ی از اجرای‬ ‫کوارت��ت زه��ی تهران که در س��ال ‪ ۷۸‬با‬ ‫نوازندگی ابراهیم لطفی انجام ش��ده بود‪،‬‬ ‫هم��راه با یک تندیس وی��ژه به طراحی و‬ ‫س��اخت فری��د احمدی در حض��ور احمد‬ ‫پژم��ان‪ ،‬بردیا کیارس‪ ،‬علی جعفری پویان‪،‬‬ ‫ارسالن کامکار و س��یدعباس سجادی به‬ ‫ابراهی��م لطفی اهدا ش��د و سپاس��نامه و‬ ‫هدیه ای از سوی بنیاد افرینش های هنری‬ ‫نیاوران نیز در این مراسم به وی اهدا شد‪.‬‬ ‫ابراهیم لطفی به عنوان اخرین سخنران‬ ‫در س��خنانی گفت‪ :‬ان قدر از من تعریف‬ ‫کردن��د که نمی دانم چط��ور راه بروم‪ .‬باور‬ ‫تو گویی‬ ‫ارس�لان کام��کار نی��ز در گف ‬ ‫پیرامون این برنامه خاطرنشان کرد‪ :‬مراسم‬ ‫خوب‪ ،‬با ش��کوه و صمیمی بود‪ .‬همانطور‬ ‫که در فیلم هم گفتم ‪34‬س��ال است بنده‬ ‫با وی معاش��رت دارم‪ .‬معلمی بسیار خوب‬ ‫و بااخ�لاق اس��ت‪ .‬وی ش��اگردان زیادی‬ ‫تحویل ارکس��ترهای موجود در ایران داده‬ ‫است‪ .‬سال جاری نخس��تین سالی بود که‬ ‫این برنامه برگزار ش��د‪ .‬امیدوارم همه ساله‬ ‫چنین مراس��می برای موزیسین هایی که‬ ‫زیاد دیده نمی شوند برگزار شود‪.‬‬ ‫کامبی��ز روش��ن روان نی��ز در س��خنان‬ ‫کوتاهی عنوان کرد‪ :‬مراس��م خوب و عالی‬ ‫بود‪ .‬اقای لطفی در زمینه اموزش از اساتید‬ ‫زبده و خبره هستند‪ .‬شخصیت وی جدی‬ ‫و دقیق و منظم است‪ .‬شاگردان وی لطفی‬ ‫را معلمی برجس��ته می نامند و به نظر من‬ ‫برای چنین شخصیتی باید چنین مراسمی‬ ‫گرفته شود‪ ،‬دست همه کسانی که چنین‬ ‫مراسمی را برگزار می کنند‪ ،‬می فشارم‪.‬‬ ‫در پایان این مراس��م ه��م با اجرای یک‬ ‫قطعه موسیقایی به وس��یله بردیا کیارس‪،‬‬ ‫عل��ی جعفری پوی��ان و دیگ��ر ش��اگردان‬ ‫اس��تاد ابراهی��م لطفی تولد ای��ن هنرمند‬ ‫پیشکس��وت موسیقی کالسیک کشورمان‬ ‫جشن گرفته شد‪.‬‬ ‫اجرای یک قطعه موس��یقایی به رهبری‬ ‫ارکس��تر سهراب کاش��ف و پخش فیلمی‬ ‫مستند از ابراهیم لطفی از دیگر بخش های‬ ‫مراس��م نکوداش��ت این هنرمند با اجرای‬ ‫فرهاد هراتی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه شناسی رمان فارسی‬ ‫عس��گر عس��گری‬ ‫حسنکلو‬ ‫نشر‪ :‬نگاه‬ ‫چاپ نخست‪۹۴ :‬‬ ‫تحلی��ل‬ ‫جامعه ش��ناختی در‬ ‫درج��ه نخس��ت ب��ه‬ ‫توصی��ف رابط��ه بین‬ ‫جامع��ه و اث��ر ادب��ی‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬در ی��ک‬ ‫سوی این تحلیل واقعیت های اجتماعی قرار دارد و‬ ‫در سوی دیگر بازتاب ان در جهان تخیلی و هنری‬ ‫اثر ادبی‪ .‬بنابراین محق��ق باید از طرفی به توصیف‬ ‫اوض��اع سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگی‬ ‫جامع��ه و از ط��رف دیگر به چگونگ��ی انعکاس اثر‬ ‫ادب��ی بپردازد‪ .‬ب��ه همین دلیل توج��ه به تحوالت‬ ‫تاریخ معاصر ایران در ضمن مطالعه رمان فارسی و‬ ‫نقد جامعه شناختی ان از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگری‬ ‫کت��اب «بازیگری»‬ ‫نوش��ته ج��ان اب��وت‬ ‫ب��ا ترجم��ه اردش��یر‬ ‫مهراب��ادی به وس��یله‬ ‫نش��ر نخستین منتشر‬ ‫و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫مهر‪ ،‬جان ابوت مولف‬ ‫ای��ن کت��اب‪ ،‬بازیگر و‬ ‫مدیر مدرسه هنرهای‬ ‫اموزش��ی لندن اس��ت‪ .‬کتاب «بازیگری» دوره ای‬ ‫فش��رده از تکنیک ه��ای ضروری ب��رای یک بازیگر‬ ‫را ش��امل می ش��ود ک��ه در ان به مجموع��ه ای از‬ ‫تجربه های عملی برای دانس��تن و استفاده کردن از‬ ‫تکنیک های بازیگری اشاره شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن کتاب راه ه��ای مختلفی ب��رای تجزیه و‬ ‫تحلیل متن و س��اخت یک ش��خصیت با توجه به‬ ‫رهیافت ها و اموزه های استانیسالوس��کی و مایزنر‪،‬‬ ‫در کنار تکنیک های جدیدی که نویس��نده‪ ،‬انها را‬ ‫در طول س��ال ها اموزش داده است‪ ،‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫مطال��ب کتاب‪ ،‬طی��ف گس��ترده ای از تکنیک های‬ ‫تمرینی‪ ،‬بداهه س��ازی و مجموعه ای از تمرین های‬ ‫عملی خالقان��ه برای تحریک تخیل و ایجاد اعتماد‬ ‫به نفس در بازیگری را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۲۴۰‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫نسخه و قیمت ‪150‬هزار ریال منتشر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوستان قدیمی‬ ‫در رمان «دوس��تان قدیمی»‪ ،‬نویس��نده ای تنبل‬ ‫ب��ا نویس��نده دیگری ک��ه زندگی اش سروس��امان‬ ‫ندارد‪ ،‬اش��نا می ش��ود و اتفاقات پرحاشیه ناشی از‬ ‫این اشنایی‪ ،‬گاه پرش��ور و خنده دار و گاه دردناک‬ ‫و اندوه بار‪ ،‬در خالل داس��تان روایت می ش��ود‪ .‬این‬ ‫رم��ان با طنز و ن��گاه بی تعارف‪ ،‬مس��ائل اجتماعی‬ ‫جامعه امریکا را نش��ان می دهد‪ .‬اس��تفن دیکسون‬ ‫شیوه نگارش��ی خود را در این رمان‪« ،‬نگارش یک‬ ‫پاراگراف و یک نقطه» نامیده است‪.‬‬ ‫این کتاب به قیمت ‪ ۱۱0‬هزار ریال منتش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمویم جمشید خان‬ ‫نویس��نده‪ :‬بختی��ار‬ ‫علی‬ ‫ترجمه‪ :‬رض��ا کریم‬ ‫مجاور‬ ‫نشر افراز‬ ‫چاپ نخست‪۹۴ :‬‬ ‫جمش��ید خ��ان‬ ‫حکایت انسان پوشالی‬ ‫و درون تهی این روزگار‬ ‫پوشالی است که با هر‬ ‫ب��ادی از جا کنده می ش��ود و هی��چ پناهگاه امن و‬ ‫محکمی س��راغ ن��دارد‪ .‬حکایت تنهای��ی بی انتهای‬ ‫انسان معاصر است… حکایت سرگشتگی در فضای‬ ‫بی کران این جهان و این زمان و قصه انس��ان پا در‬ ‫هوای دوران ماست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 19- 1394‬شعبان ‪ 7 -1436‬ژوئن ‪ -2015‬شماره ‪ -235‬پیاپی ‪1553‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگ اخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫اقبال الهوری‪:‬‬ ‫جهان از عشق و عشق از سینه تست‬ ‫ی دیرینه تست‬ ‫سرورش از م ‬ ‫جز این چیزی نمی دانم ز جبریل‬ ‫که او یک جوهر از ایینه تست‬ ‫اخبار علمی ‪ -‬پزشکی‬ ‫رونمایی از تونل عمودی باد‬ ‫مهر‪ :‬رییس مرکز طرح های کالن ملی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری از رونمایی تونل عمودی‬ ‫ب��اد که یکی از طرح های کالن ملی اس��ت‪ ،‬خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این طرح برای نخس��تین بار در ایران انجام‬ ‫می شود‪ .‬پیمان صالحی در باره طرح کالن ملی تونل‬ ‫عمودی باد گفت‪ :‬این تونل‪ ،‬برای نخستین بار در ایران‬ ‫ایجاد شده که برای اموزش چتر بازی و همچنین امور‬ ‫تفریح��ی کاربرد دارد‪ .‬وی با بیان اینکه تمامی دانش‬ ‫فنی این طرح در ایران تولید و اجرایی ش��ده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ویژگی های این طرح‪ ،‬فناوری خاص و بس��یار‬ ‫باالی ان است که کمتر کشوری توانسته به ان دست‬ ‫یابد و این پروژه یک طرح ملی است که توانسته یک‬ ‫فناوری بومی را به منصه ظهور برساند‪.‬‬ ‫ایران رتبه نخست‬ ‫پیوند کلیه در خاورمیانه‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس نخس��تین کنگره بین المللی نفرولوژی‪،‬‬ ‫ارولوژی با اش��اره به پیش��رفت های کشور در زمینه‬ ‫پیون��د کلی��ه گفت‪ :‬ای��ران از نظر پیون��د کلیه رتبه‬ ‫نخس��ت خاورمیان��ه را در اختی��ار دارد‪ .‬دکتر بهزاد‬ ‫عین الله��ی‪ ،‬در نشس��ت خب��ری نخس��تین کنگره‬ ‫بین المللی نفرول��وژی و ارولوژی ایران تعداد بیماران‬ ‫دیالیزی در کش��ور را بیش از ‪ 25‬هزار نفر اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تاکنون بی��ش از ‪ 35‬هزار پیون��د کلیه در‬ ‫کشور انجام ش��ده که نزدیک به ‪ 5‬هزار مورد ان در‬ ‫بیمارس��تان بقیه اهلل تهران بوده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه هر س��ال تعدادی پیوند کلیه در کش��ور انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه با کشورهای همسایه‬ ‫مانند ترکیه که مقام نخس��ت علم��ی منطقه را دارد‬ ‫فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫ساخت دستگاه‬ ‫جوشکاری خال در ایران‬ ‫ ایس�نا‪ :‬پژوهش��گران پارک علم و فن��اوری پردیس‬ ‫موفق به س��اخت دستگاه جوش��کاری در خال شدند‬ ‫که قادر اس��ت فلزات مختلف را بدون ایجاد الودگی‬ ‫زیس��ت محیطی به صورت عمیق ب��ه یکدیگر جوش‬ ‫دهد‪ .‬محسن شفاهی از محققان این طرح گفت‪ :‬این‬ ‫دس��تگاه دارای تفنگ الکترونیکی ب��ا توان ‪ 2‬تا ‪10‬‬ ‫کیلو وات است‪ .‬این تفنگ پرتوهای الکتریکی ایجاد‬ ‫می کند که با قطعه مورد نظر برخورد می کندو باعث‬ ‫ذوب منطقه ای و جوشکاری قطعه می شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این جوش��کاری در خال انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این نوع جوش��کاری بر خالف‬ ‫سایر روش ها الودگی های زیست محیطی در پی ندارد‪.‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫بیمارستان سلول درمانی‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس جهاد دانش��گاهی منطقه چهارمحال‬ ‫و بختیاری از راه اندازی بیمارس��تان سلول درمانی که‬ ‫از برنامه های پژوهش��گاه رویان است خبر داد ‪ .‬دکتر‬ ‫حمیدرضا طیبی با تاکید بر ضرورت کاربردی ش��دن‬ ‫تحقیق��ات عل��وم س��لولی تصری��ح کرد‪ :‬ه��ر چند‬ ‫هم اکن��ون درمان بیماری های قرنیه چش��م و لک و‬ ‫پیس با روش س��لول درمانی انجام می ش��ود اما این‬ ‫روش درمانی باید توسعه یابد ‪‎.‬طیبی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هرچند در چهارمحال و بختیاری در حوزه پزش��کی‬ ‫ایجاد کلینیک ناب��اروری در اولویت قرار دارد‪ ،‬اما ما‬ ‫از تحقیقات علوم س��لولی در این استان نیز استقبال‬ ‫می کنیم ‪ .‬وی رس��الت جهاد دانشگاهی چهارمحال و‬ ‫بختیاری را در زمینه توسعه این استان و تولید ثروت‬ ‫یاداور شد و افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های این استان‬ ‫در زمینه های مختلف باید جهاد دانش��گاهی در این‬ ‫زمینه فعالیت های پژوهشی خود را اغاز کند و با رفع‬ ‫مشکالت برای تولید ثروت برای استان گام بردارد‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر اموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫دبیر گروه خودرو‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫مدیر سازمان اگهی ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه استان ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫امیرمومنان حضرت علی علیه السالم می فرمایند‪« :‬هر گاه تو را درودی گفتند‪ ،‬در پاسخ ان درودی بهتر بگو و هرگاه دست احسانی به سوی تو دراز شد‬ ‫ان را به احسانی بیشتر پاداش ده‪ ،‬با این حال فضیلت از ان کسی است که سالم و احسان را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با بولتن نیوز‪:‬‬ ‫مدیر مسئول روزنامه‬ ‫یک چهره‬ ‫مطبوعات همه کارکنان‬ ‫خو د را بیمه کنند‬ ‫مدی��ر مس��ئول روزنام��ه اقتص��ادی‬ ‫» با اش��اره به جوانب‬ ‫«گسترش‬ ‫مثب��ت طرح جدی��د بیم��ه ای معاونت‬ ‫مطبوعات��ی گف��ت‪ :‬هم اکن��ون بیم��ه‬ ‫خبرن��گاران به ط��ور کلی به دو ش��یوه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت بولت��ن نیوز‪ ،‬ناصر‬ ‫بزرگمهر تصریح کرد‪ :‬بنابر طرح جدید‬ ‫ارائه ش��ده توس��ط معاونت مطبوعاتی‪،‬‬ ‫خبرنگاران یا می باید به صورت شخصی‬ ‫و از طری��ق این معاونت خ��ود را بیمه‬ ‫کنند یا با هماهنگی با رس��انه ای که در‬ ‫ان مش��غول به کارند‪ ،‬ب��رای بیمه خود‬ ‫اقدام کنند ‪.‬‬ ‫ مدیرمس��ئول روزنام��ه اقتص��ادی‬ ‫» با تاکید بر محاسن‬ ‫«گس��ترش‬ ‫و ویژگی های مثبت طرح جدید بیمه ای‬ ‫معاون��ت مطبوعات��ی‪ ،‬اف��زود‪ :‬بهترین‬ ‫م��دل برای بیمه خبرنگاران این اس��ت‬ ‫که تمامی رس��انه ها اعم از مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری ها و دیگر رسانه های مجازی‪،‬‬ ‫نیروهای شان را بیمه کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وقتی رس��انه ای نیروها و‬ ‫کارکنانش را ب��ه لحاظ حقوق و درامد‬ ‫و بیمه مورد توجه و حمایت قرار ندهد‪،‬‬ ‫به طور طبیعی نباید انتظار داشته باشد‬ ‫دولت و معاونت مطبوعاتی هزینه ای به‬ ‫او بپردازد‪.‬‬ ‫ مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬م��ا بای��د کار روزنامه و‬ ‫مطبوع��ات را هم مانند دیگر مش��اغل‬ ‫درنظ��ر بگیریم‪ ،‬ان چنان که س��ایرین‬ ‫موظف هس��تند تمامی کارکنان شان را‬ ‫بیمه کنن��د‪ ،‬روزنامه ها و مطبوعات نیز‬ ‫موظفند نیروهای خود را بیمه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما باید این باور را در جامعه‬ ‫و به ویژه درمیان اهالی مطبوعات ایجاد‬ ‫کنیم ک��ه مدیران مس��ئول و صاحبان‬ ‫اقبال الهوری‬ ‫فیلسوف فارسی زبان‬ ‫امتیاز باید تمام��ی نیروهای خود را در‬ ‫حوزه های مختلف حمایت کنند‪.‬‬ ‫این روزنامه نگار پیشکسوت با اشاره به‬ ‫اغاز فعالیت اش در س��ال ‪ 50‬به عنوان‬ ‫خبرن��گار در روزنامه اطالع��ات‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬البته فضای کار رس��انه ای درحال‬ ‫حاضر بس��یار تغییر کرده و گویا امروز‬ ‫همه خبرنگاران تیمس��ار هس��تند و به‬ ‫ش��کل اساس��ی درجه بندی مرسوم در‬ ‫گذشته رعایت نمی ش��ود‪ .‬با این همه‪،‬‬ ‫انچنان ک��ه در ان روزها به عنوان یک‬ ‫خبرنگار انتظار داش��تم‪ ،‬روزنامه من را‬ ‫بیمه کن��د‪ ،‬اکنون که خ��ود به عنوان‬ ‫مدیرمسئول در فضای مطبوعات کشور‬ ‫فعالی��ت دارم‪ ،‬وظیف��ه خ��ود می دانم‬ ‫مقدمات اس��تفاده همکاران خبرنگار را‬ ‫از حقوق شان فراهم کنم‪.‬‬ ‫بزرگمه��ر در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫جوس��ازی ها و خب��ر س��ازی هایی که‬ ‫در هفته ه��ای گذش��ته در برخ��ی‬ ‫خبرگزاری ها انجام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫من فکر می کنم انگیزه های سیاس��ی و‬ ‫جناحی موجب ب��ه وجود امدن چنین‬ ‫جوسازی هایی ش��ده و تا جایی که من‬ ‫به عنوان یک فعال رس��انه ای می دانم‪،‬‬ ‫معاونت مطبوعاتی به هیچ عنوان قصد‬ ‫ندارد‪ ،‬بیمه خبرن��گاران را قطع کند و‬ ‫در طول این مدت به همه روزنامه هایی‬ ‫که کارکنان شان را بیمه کرده اند‪ ،‬کمک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫شب «پوری سلطانی» نویسنده و مترجم‬ ‫ش��ب پ��وری س��لطانی از مجموعه‬ ‫ش��ب های بخارا‪ ،‬امروز (‪ 17‬خردادماه)‬ ‫در محل موقوفات دکتر افش��ار برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگ��زاری مهر‪،‬‬ ‫شب پوری سلطانی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬مترجم‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه و همس��ر مرتض��ی‬ ‫کی��وان‪ ،‬ب��ا حض��ور هوش��نگ ابتهاج‪،‬‬ ‫بهاءالدین خرمشاهی‪ ،‬فتح اهلل مجتبایی‪،‬‬ ‫نوش افرین انصاری‪ ،‬کامران فانی‪ ،‬سید‬ ‫عب��داهلل انوار و فری��ده رهنما در محل‬ ‫موقوفات دکتر افشار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��ب پ��وری س��لطانی از مجموعه‬ ‫ش��ب های بخاراس��ت ک��ه به وس��یله‬ ‫علی دهباش��ی برگزار می ش��ود‪ .‬ورود‬ ‫ب��رای تمامی عالقه مندان ازاد اس��ت و‬ ‫دوس��تداران پوری س��لطانی می توانند‬ ‫یکش��نبه س��اعت ‪ ۱۷‬به خیاب��ان ولی‬ ‫عص��ر‪3 ،‬راه زعفرانی��ه‪ ،‬خیاب��ان عارف‬ ‫نسب‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۱۲‬کانون زبان فارسی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در این ش��ب فیل��م مس��تند «برای‬ ‫کتابهای��م» به کارگردان��ی رضا حائری‬ ‫نمایش داده می شود و اجرای موسیقی‬ ‫زنده به وس��یله گروه موس��یقی «سرو‬ ‫ازاد» از دیگر برنامه های این شب است‪.‬‬ ‫پوری پوراندخت س��لطانی (‪)۱۳۱۰‬‬ ‫از پایه گ��ذاران عل��وم کتاب��داری و‬ ‫اطالع رسانی در ایران است‪.‬‬ ‫حذف رابطه پولی بین پزشک و بیمار‬ ‫ریی��س س��ازمان نظ��ام پزش��کی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫ناراضی ب��ودن پزش��ک و بیم��ار از‬ ‫مهم تری��ن دالیل بیماربودن سیس��تم‬ ‫درمانی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکت��ر علیرضا زالی‬ ‫افزود‪ :‬در اج��رای طرح ها و روش های‬ ‫درمانی غلط‪ ،‬هم پزش��ک و هم بیمار‬ ‫متضرر می ش��وند که ایجاد رابطه مالی‬ ‫بین پزشک و بیمار از مهم ترین دالیل‬ ‫اج��رای روش های اش��تباه از س��الیان‬ ‫عکس روز‬ ‫اتش سوزی جنگل های ایالم‬ ‫گذش��ته تاکن��ون بوده اس��ت که این‬ ‫رابط��ه باید هر چه س��ریع تر و به طور‬ ‫کام��ل قطع ش��ود‪ .‬وی اظه��ار کرد با‬ ‫حذف این رابطه برای همیش��ه شاهد‬ ‫ازبین رفتن دغدغه پزش��کان و بیماران‬ ‫در موضوعات مختلف درمانی خواهیم‬ ‫ب��ود زیرا رابطه مالی طرفین (پزش��ک‬ ‫و بیم��ار) بیش��ترین اس��یب ها را ب��ه‬ ‫پزش��کانی همچون پزش��کان عمومی‪،‬‬ ‫پزش��کان متخصص ک��ودکان و برخی‬ ‫تخصص ها زده است‪.‬‬ ‫س��لطانی جایزه ترویج علم ایران را از‬ ‫سوی انجمن کتابداری و اطالع رسانی‬ ‫ایران دریافت کرده است‪.‬‬ ‫پوری س��لطانی چند س��الی را خارج‬ ‫از ایران زیس��ت اما به ایران بازگش��ت‬ ‫و پ��س از مدتی مرکز مل��ی کتابداری‬ ‫را پایه گ��ذاری کرد و به عضویت هیات‬ ‫علم��ی ان درام��د‪ .‬او همچنی��ن عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه تهران و اس��تاد‬ ‫گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بوده‬ ‫است‪ .‬از جمله اثار او عبارتند از‪:‬‬ ‫س��رعنوان های موضوع��ی فارس��ی‪،‬‬ ‫کتابخانه ملی ایران‬ ‫دانشنامه کتابداری و اطالع رسانی‬ ‫تک خبر‬ ‫اجرای طرح افطار تا سحر‬ ‫در سینماها‬ ‫خدمات فنی‪ ،‬ته��ران‪ :‬کتابخانه ملی‬ ‫ای��ران (ای��ن کت��اب از مناب��ع ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد در ایران است)‬ ‫راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران‪،‬‬ ‫با همکاری رضا اقت��دار‪ ،‬کتابخانه ملی‬ ‫ایران‬ ‫وزیر بهداشت و انجام ‪12‬عمل جراحی چشم در فریدونشهر‬ ‫وزیر بهداشت با حضور در فریدونشهر‬ ‫روستای اس�لام اباد در ‪ 250‬کیلومتری‬ ‫اس��تان اصفهان ‪ 12‬عمل جراحی چشم‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به حضور تیم‬ ‫نوراوران سالمت در فریدونشهر روستای‬ ‫اسالم اباد واقع در ‪ 250‬کیلومتری استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬وزیر بهداشت نیز با پیوستن به‬ ‫ای��ن تیم‪ 22 ،‬نف��ر را معاینه و ‪ 12‬عمل‬ ‫جراحی رایگان انجام داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توجه به انکه س��رطان‬ ‫همایش دو روزه بزرگداشت اقبال الهوری‪ ،‬شاعر‪،‬‬ ‫فیلسوف‪ ،‬سیاستمدار و متفکر مسلمان فارسی زبان‬ ‫پاکس��تانی از سوی حوزه هنری و موسسه فرهنگی‬ ‫اکو برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این همایش بین المللی که شعرای‬ ‫سرش��ناس و فرهیخت��گان و ادیب��ان در ان حضور‬ ‫خواهند داشت‪ ۲۴ ،‬تا ‪ ۲۶‬خرداد ‪ ۱۳۹۴‬در تهران و‬ ‫اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مراس��م افتت��اح‬ ‫همایش بزرگداشت‬ ‫عالم��ه اقب��ال‬ ‫الهوری‪ ،‬ادیبی که‬ ‫اش��عار زی��ادی به‬ ‫زبان های فارسی و‬ ‫اردو س��رود ه است‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۴‬خرداد‪،‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۷‬در سالن‬ ‫س��وره حوزه هنری‬ ‫واقع در تهران‪ ،‬خیابان س��میه‪ ،‬نرس��یده به خیابان‬ ‫حافظ افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫اقبال الهوری یکی از نامورترین و سرشناس ترین‬ ‫ش��اعران پارس��ی گوی غیرایرانی اس��ت ک��ه نظیر‬ ‫ش��اعر بزرگ��ی همانن��د بی��دل دهل��وی پذیرش‬ ‫وی��ژه ای در ایران یافته اس��ت‪ .‬از کل ‪ ۱۲‬هزار بیت‬ ‫ش��عری که اقبال س��روده‪ ۷ ،‬هزار بیت ان فارسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر س��ال ب��ا فرارس��یدن ماه مب��ارک رمضان؛‬ ‫طرحی اجرا می ش��ود که براساس ان سینماهای‬ ‫م نمایش‬ ‫کش��ور از افطار تا سحر باز هستند و فیل ‬ ‫می دهن��د‪ .‬س��ینماداران عالقه دارن��د این طرح‬ ‫امسال هم اجرا شود‪.‬‬ ‫ ب��ه گزارش ایلن��ا محمدقاصد اش��رفی (رییس‬ ‫انجمن س��ینماداران) با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫این طرح گفت‪ :‬قرار بود در هفته گذشته نامه ای‬ ‫را به نیروی انتظامی ارس��ال کنیم و درخواس��ت‬ ‫اجرای این طرح را به انها ارائه دهیم اما متاسفانه‬ ‫به دلیل مش��غله های کاری و تعطیالت امکانپذیر‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫پس��تان به عنوان س��رطان ش��ایع زنان‬ ‫در ایران نیز مطرح اس��ت که در صورت‬ ‫تش��خیص بهن��گام‪ ،‬درم��ان ان قطعی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬مقرر ش��ده دس��تگاه پرتابل‬ ‫ماموگرافی در قالب یک کانکس مجزا به‬ ‫مجموعه خدم��ات درمانی تیم نوراوران‬ ‫س�لامت اضافه ش��ود‪ .‬رونمایی و افتتاح‬ ‫دستگاه پرتابل ماموگرافی تیم نوراوران‬ ‫سالمت نیز با حضور وزیر بهداشت انجام‬ ‫ش��د و از ای��ن پس خدم��ات غربالگری‬ ‫سرطان پستان را نیز ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫ویزای الکترونیک در هند‬ ‫وزارت گردشگری هند اعالم کرد تعداد گردشگرانی‬ ‫که در ماه می سال جاری از ویزای الکترونیک استفاده‬ ‫کردند‪ ،‬نس��بت به همین بازه زمانی در سال گذشته‬ ‫میالدی بیش از ‪700‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا تعداد گردشگران خارجی که در ماه‬ ‫می ‪ 2015‬از ویزای الکترونیک خود استفاده کردند‬ ‫‪15‬ه��زار و ‪ 659‬نفر بوده که این رقم نس��بت به ماه‬ ‫می سال گذشته ‪754/3‬درصد رشد داشته است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪2014‬م این رقم ‪ 1833‬بوده است‪ .‬دولت این‬ ‫کش��ور در رویه جدید خود صدور روادید الکترونیک‬ ‫را برای ‪ 77‬کش��ور از جمله روس��یه‪ ،‬امریکا و المان‬ ‫میسر کرده اس��ت‪ .‬براس��اس امار ارائه شده‪ ،‬تعداد‬ ‫گردش��گران خارجی که از م��اه ژانویه تا می ‪2015‬‬ ‫از این ویزا اس��تفاده کردند‪ ،‬یک میلیون و ‪10‬هزار و‬ ‫‪ 657‬نفر بوده که این رقم در س��ال گذش��ته ‪9841‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن هفت��ه از طریق ش��ورای‬ ‫صنفی نمایش و وزارت ارشا د نامه ای برای نیروی‬ ‫انتظام��ی ارس��ال می کنیم و از انها درخواس��ت‬ ‫می کنیم که طرح افطار تا س��حر امسال نیز اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه قصد داریم‬ ‫عالوه بر این طرح؛ تمهیدات دیگری نیز برای ماه‬ ‫مب��ارک رمضان ت��دارک ببینیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫پیشنهادهای ما تغییر قیمت بلیت سینماهاست‬ ‫و قصد داریم در صورت موافقت؛ قیمت بلیت در‬ ‫ماه رمضان به گونه ای باش��د که اس��تقبال مردم‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین ش��ورای صنفی نمایش‬ ‫برای فیلم هایی ک��ه در ماه مبارک رمضان اکران‬ ‫خود را اغ��از می کنند‪ ،‬تس��هیالت خوبی درنظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬میزان فروش این فیلم ها به عنوان‬ ‫کف فروش محس��وب نمی ش��ود و چن��د هفته‬ ‫به صورت تشویقی اکران می شوند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!