روزنامه رویداد امروز شماره 1228 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1228

روزنامه رویداد امروز شماره 1228

روزنامه رویداد امروز شماره 1228

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صرفه جویییک هزار‬ ‫مگاواتیباخاموش کردن‬ ‫یک المپ در هر خانه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 14‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 05‬دسامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 29‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1228‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫اختیار کاملدانشگاه ها‬ ‫برای برگزاری ازمون غیرحضوری‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪32‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دامنه نوسان در مسیر رفع محدودیت‬ ‫بورس با بازکردن دامنه نوسان مخالفتی ندارد اما اجرای این فرایند زمانبر خواهد بود و باید در چارچوب‬ ‫یک برنامه مدون نهایی شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫ذوب اهناز خوشاتیه ترین‬ ‫صنایعفوالدیکشوراست‬ ‫ گردد‬ ‫اعتماد به بورس باز می ‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫‪04‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫ستارهنساجیبرایحضور‬ ‫در جمعشاگردان اسکوچیچ اعالم امادگی کرد‬ ‫چراغ سبز شجاعی‬ ‫برای بازگشت به تیم ملی‬ ‫‪03‬‬ ‫از قدیمی ترین اسنادو اثار‬ ‫شهید مدرس در کاشمر رونمایی شد‬ ‫معرفیشهیدمدرس‬ ‫به عنواناسطوره‬ ‫علمی و فرهنگی‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫می و فرهنگی‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫چهارعنوان کتاب‬ ‫چاپ‬ ‫جامعه نابینایان‬ ‫خط بریل ویژه‬ ‫با‬ ‫ساللپنجم‬ ‫‪/ /1400‬سا‬ ‫رونمایی شد‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫همکاریجامعه‬ ‫اذرماه‬ ‫‪1108‬اذر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫اشاره کرد کهبا‬ ‫مدرس در کاشمر‬ ‫ـن االئمه انتشــار‬ ‫و اثار شهید‬ ‫نابینایــان ثامـ‬ ‫مقدس ‪-‬رویداد امروز‪:‬‬ ‫قدیمیترین اسناد‬ ‫این کتب در اختیار‬ ‫مشــهد‬ ‫داده ایــم و‬ ‫ـهردار و رییــس‬ ‫از‬ ‫معــاون شـ‬ ‫میگیرد‪ .‬معاون‬ ‫این افراد قرار‬ ‫گــی و اجتماعی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ســازمان فرهن‬ ‫رییــس ســازمان‬ ‫او به بزرگی یاد‬ ‫شــهردار و‬ ‫شــود و همگان از‬ ‫مشهد از چاپ چهار‬ ‫یادش برگزار می‬ ‫رضوی باید یک‬ ‫اجتماعی شهرداری‬ ‫شهرداری‬ ‫طوسی اختصاص‬ ‫مجتبیمنتظری‬ ‫فرهنگی و‬ ‫حجتاالسالم عطاران‬ ‫با خط بریل ویژه‬ ‫خراسان‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنــون از‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫فرهنگی استان قدس‬ ‫مشــهد بیــان‬ ‫نمونه برای کل‬ ‫نابینایان خبرداد‪ .‬سید‬ ‫شنبههای علمی و‬ ‫جلد‪ ،‬سی جز از قران‬ ‫برنامه سه‬ ‫جامعه‬ ‫الگو و‬ ‫ارزشمند برشمرد‬ ‫نشانی بهشت ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مدرس (ره) را اقدامی‬ ‫ــری در حاشــیه‬ ‫مناسبت سالروز‬ ‫مجتبــی منتظ‬ ‫تفریحی کتاب‬ ‫به نام شهید‬ ‫گلســتان ســعدی‬ ‫کشور باشد‬ ‫بهترین انتخــاب برای‬ ‫شــهد مقدس ‪:‬به‬ ‫رونمایی از فضای‬ ‫و دیوان حافظ و‬ ‫ـهید مــدرس (ره)‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬م‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬جلد‬ ‫ایین بهره برداری و‬ ‫ســن مــدرس (ره)‬ ‫چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫و افزود‪ :‬شـ‬ ‫و اســطوره علمی‬ ‫ــرانی ویــژه افراد‬ ‫ا‪ ...‬شــهید ســید ح‬ ‫اســتان با حضور‬ ‫جلد با خط بریل به‬ ‫عنوان یک شــخصیت‬ ‫و ناوگان اتوبوس‬ ‫شــهادت ایت‬ ‫فرهنــگ عمومی‬ ‫شــهید بزرگــوار در‬ ‫حاضــر نیز ‪۱۰۰‬‬ ‫ورزشــی‪ ،‬کتب‬ ‫اقدامات گام نخست‬ ‫معرفی به‬ ‫راحل‬ ‫نشســت شــورای‬ ‫امام‬ ‫ان‬ ‫ـال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ولیفقیهدراستان‬ ‫ـی نفیس مرتبط‬ ‫هــار کــرد‪ :‬در حـ‬ ‫دقت در تعابیری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫دارای معلولیــت‪ ،‬اظ‬ ‫رئیسجمهور‪،‬نماینده‬ ‫ـار تاریخـ‬ ‫فرهنگی است و‬ ‫جامعه منتظری‬ ‫رونمایی در قالب‬ ‫فرهنگیمابرایجامعه‬ ‫نستوه بکار بردهاند‪،‬‬ ‫معاونپارلمانی‬ ‫اثـ رونمایی شد‪ .‬این مراسم‬ ‫خط بریل بــرای‬ ‫معاون پارلمانی‬ ‫بودهاستو خدمات‬ ‫و جایگاه علمی این عالم‬ ‫عنــوان کتاب بــا‬ ‫رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫علمــی و فرهنگی‬ ‫ـت‪ .‬او عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ها تحت ما‬ ‫چهــار‬ ‫ســتاندار خراسان‬ ‫ـن سهشــنبههای‬ ‫فرهنگ عمومی استان‬ ‫از ان‬ ‫ادامه خواهد داشـ‬ ‫درباره انتخابراتائیدمیکند‪.‬‬ ‫وا‬ ‫یکصدوپنجمیـ‬ ‫معلولین به چاپ رسیده که یکی مختصری نابینایــان‬ ‫اثاری‬ ‫شورای‬ ‫چاپخانهایرادر شهر‬ ‫ان‪،‬‬ ‫این‬ ‫نشست‬ ‫گــزار شــد و طــی‬ ‫درستی‬ ‫رئیسجمهور در‬ ‫الگویی برای‬ ‫شهید سپهبد حاج‬ ‫بهشت» شامل شرح‬ ‫در کنار اینموارد‬ ‫قــدس رضــوی بر‬ ‫مدرس (ره)‪،‬‬ ‫اجتماعات سردار‬ ‫ایشان همچنین‬ ‫اســتان‬ ‫(ره) و فرزندانش‬ ‫عنوان «نشــانی‬ ‫کاغذهای سبک و‬ ‫ایت ا‪...‬‬ ‫که در محل سالن‬ ‫مکاتبات شــهید مدرس‬ ‫(ع)‪ ،‬زیارت نامه‬ ‫ـد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫خط بریل را بر روی‬ ‫زندگانی حضرت رضا‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫استانداری برگزار شـ‬ ‫همچون‬ ‫داد‪ :‬مشهد که‬ ‫ـهید برای فرزندش‬ ‫مستقر کردهایمکه‬ ‫ـدرس (ره) بــه دلیل‬ ‫از‬ ‫قاســم سلیمانی‬ ‫می شــود‪ .‬او ادامه‬ ‫دســتنویس شـ‬ ‫تهیه و ابالغ شد اما‬ ‫چاپمیرساند‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‪...‬‬ ‫تبعید‪،‬‬ ‫اهلل‬ ‫ـت‬ ‫استانداردبه‬ ‫ــارت نامــه امین‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایـ‬ ‫مهندسی فرهنگی کشور‬ ‫در زمان‬ ‫سه توصیه به او‬ ‫نیازهای مطالعه‬ ‫داشت‪ ،‬از سوی بزرگان‬ ‫و زی‬ ‫توان به دوره سی‬ ‫قران شخصی و‬ ‫سفارشات بتوانیم پیگیر‬ ‫صورت نگرفت‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬نقشه‬ ‫دیگر کتاب ها می‬ ‫فاطمه در پشت‬ ‫علمی و فقهی که‬ ‫اخیر به ان توجهی‬ ‫«دعا کردن برای‬ ‫فاخر با این‬ ‫همچنین از‬ ‫جایگاه‬ ‫از پنــج نماینــده‬ ‫این هشت سال‬ ‫نکردن نماز و قران»‪،‬‬ ‫خط بریــل و دو اثر‬ ‫یک اهتمام جدی‬ ‫بهعنــوان یکــی‬ ‫جامعهنابینایانباشیم‪.‬‬ ‫در‬ ‫درباره «ترک‬ ‫ـدی قران کریــم با‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید با‬ ‫ـی» و ‪ 24‬نمونه‬ ‫(ره) نجــف و ایــران‬ ‫مجلس شــورای ملی‬ ‫جلـ‬ ‫سید محمد حسینی‬ ‫و دیوانحافظ)‬ ‫«قناعــت در زندگـ‬ ‫اثار شــهید مدرس‬ ‫مهم صورت بگیرد و‬ ‫(گلستانسعدی‬ ‫ـارت بر مصوبــات‬ ‫ـدر و مــادر» و‬ ‫قرار دادن اســناد و‬ ‫ســبت به این امر‬ ‫دوره زندگانی شهید‬ ‫ادبیاتفارسی‬ ‫یــد کرد و بــرای نظـ‬ ‫ســی گفــت‪ :‬این‬ ‫خواهی دســترس‬ ‫جبران مافات ن‬ ‫پـ تاریخی ضرب شــده در‬ ‫موجود در خراسان‬ ‫غنی در جامعه تاک‬ ‫ـود‪ .‬عطــاران طو‬ ‫در مقابــل زیاده‬ ‫و روحیه انقالبی‬ ‫ـوان یــک الگوی‬ ‫ســکه‬ ‫در انتخابشــده بـ‬ ‫عالوه بــر ایســتادن‬ ‫دارای شــخصیت‬ ‫جامعه را بهعنـ‬ ‫با یک عزم‪ ،‬اراده‬ ‫ـهید مــدرس (ره)‬ ‫شایستهای تحقق‬ ‫(ره) رونمایی شد‪.‬‬ ‫فقیــه‬ ‫ـق و حقیقــت‪،‬‬ ‫جــود زیارتگاه شـ‬ ‫روز بود و مســائل‬ ‫این نقشه به نحو‬ ‫مدرس‬ ‫پرداختن به شــهید راه حـ‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬و‬ ‫ترینایناسنادمربوطبهطرح رضاخان‪ ،‬مجتهدی به‬ ‫برجســته بــود کــه‬ ‫رضوی امیدواریم‬ ‫خراسان رضوی باید‬ ‫االسالم طاهری با‬ ‫ظرفیت خوبی برای‬ ‫همچنینقدیمی‬ ‫ـی و مجاهــدی‬ ‫تاکید بر اینکه استان‬ ‫تبیین میکرد‪ .‬حجت‬ ‫اشــکاالت شــهید‬ ‫است علمــی‪ ،‬سیاسـ‬ ‫کاشمر فرصت و‬ ‫همچنان الگویی‬ ‫ـتان در مجلس و‬ ‫پیدا کند‪ .‬او با‬ ‫شهیدزندهتاریخ‬ ‫برای مردم‬ ‫ـد‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫وزندگی ان شهید‪ ،‬یک‬ ‫سال از شهادت‪،‬‬ ‫الیحه راه سیسـ‬ ‫مختلفشخصیتیاین‬ ‫برای کل کشــور باشـ‬ ‫هجــری قمری و‬ ‫عمل به باگذشت ‪٨۴‬‬ ‫ابعاد شخصیتی‬ ‫ـس‪ ،‬حوزههــای‬ ‫ـش نشــانی در‬ ‫زهد و ابعاد‬ ‫یک الگو و نمونه‬ ‫ان در ســال ‪1344‬‬ ‫بیان اینکه‬ ‫باید کل کشور را در‬ ‫شــخصیت ایشــان و‬ ‫نماینــدگان مجلـ‬ ‫و ســازمان اتـ‬ ‫زمینههاست افزود‪:‬‬ ‫مــدرس (ره) بــه‬ ‫بارگاه مطهر رضوی‬ ‫ـا الگو قرار دادن‬ ‫درخواســت مرحوم‬ ‫جامعه مناســب بــرای‬ ‫مناسب در تمامی‬ ‫مدیرعامل موسســه‬ ‫است طرح بسیار‬ ‫راستا انوار تابناک‬ ‫او کمک تــا بـ‬ ‫ـا موضوع تصویــر‬ ‫نوع تعامل با مردم‬ ‫موفقیتهایروزافزوندر‬ ‫الگوی‬ ‫حال برگزاری‬ ‫جوانان اســت‪.‬‬ ‫مدرس (ره) داشت به‬ ‫مقدس ‪-‬رویــداد امروز‪:‬‬ ‫ســند دیگر بـ‬ ‫معنویت اینجا و‬ ‫دیدگاههایش‪،‬به‬ ‫علمیه قم و‬ ‫قدس رضوی ادامه‬ ‫حــوزه همســایه‬ ‫طبسی‪ ،‬مبنی بر واگذاری اداره امور تقوایی که ایت ا‪...‬‬ ‫بربگیرد‪ .‬باید گفت‬ ‫مشــهد‬ ‫خطیری بر عهده‬ ‫هانباشدو نتیجه‬ ‫بقاع متبرکه استان‬ ‫خوبــی در‬ ‫ایت ا‪ ...‬واعظ‬ ‫ـورای اسالمی شهر‬ ‫است و لذا مسئولیت‬ ‫بهدنیاو مسئولیت‬ ‫به اســتان قدس‬ ‫فرهنگی و‬ ‫دستیابیم‪.‬‬ ‫جایگاه برجســته‬ ‫سخنگوی شـ‬ ‫ســاب مــی اید و‬ ‫عنوان اسطوره‬ ‫ایت ا‪ ...‬مدرس (ره)‬ ‫میکردوابسته‬ ‫بسیار تاثیرگذار‬ ‫خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫زاهدانه اســت‪ .‬او‬ ‫مــداری بــه ح‬ ‫مدرس (ره) در کنار‬ ‫مدرس (ره) به‬ ‫ارامگاه شــهید‬ ‫ـاره به اجرای طرح‬ ‫الگویی برای زندگی‬ ‫در ایــن مراســم‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫معرفی شهید‬ ‫داد‪ :‬شــهید‬ ‫بــود که هیچگاه‬ ‫مشهد با اشـ‬ ‫صورت گســترده و‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬شمســی‬ ‫اعضای شــورای‬ ‫ایــن زندگی‬ ‫فقیه در خراســان‬ ‫شهید مدرس (ره)‬ ‫اقتــدار و صالبتی‬ ‫امیدوارم به‬ ‫ضــوی‪ ،‬در ســال‬ ‫ایمن» در مشهد‬ ‫الهدی نماینــده ولی‬ ‫مسئوالن ما باید‬ ‫علمی و فرهنگی‬ ‫استان علمــی‪ ،‬دارای‬ ‫ر‬ ‫«همســایگی‬ ‫نمیرفت و یکتنه‬ ‫ســطح شهر اجرا‬ ‫دراینباره گفت‪:‬‬ ‫ســید احمد علم‬ ‫فرهنگیوبقاعمتبرکه‬ ‫کوتاهیاظهار کرد‪:‬‬ ‫ـته به دنیا نباشــند‬ ‫چشمگیر در‬ ‫خواستههای رضاخان‬ ‫موسی الرضا حاجی‬ ‫ایــن طرح باعث‬ ‫رونماییشد‪.‬‬ ‫جلسهطیسخنان‬ ‫مدیرعاملموسسه‬ ‫قرار دهند و وابسـ‬ ‫تمثال شهید ایت ا‪...‬‬ ‫گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫جایگاه شــهید زیر بار‬ ‫داد‪ :‬نمایندگان‬ ‫بگلــو همچنین‬ ‫رضویهمدر این‬ ‫را الگوی خود‬ ‫مراسم همچنین از‬ ‫رضوی با چاشنی‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســتاد‪ .‬او ادامــه‬ ‫بگلو‬ ‫شــود‪ .‬حاجی‬ ‫در این مراســم به‬ ‫مشکالت مختلف‬ ‫ســتاندار خراسان‬ ‫در این‬ ‫ـت دادن جایــگاه‬ ‫از در برابــر او میای‬ ‫هاشمابادی هنرمند‬ ‫قدس رضوی نیز‬ ‫مختلــف مردم باید‬ ‫جلوگیری از‬ ‫های شهری‪ ،‬بیان‬ ‫امیدواریم خدمات ا‬ ‫اگرچه ‪ ٨۴‬ســال‬ ‫و تــرس از دسـ‬ ‫که توسط مرتضی‬ ‫موفقیتهایی را‬ ‫گــر از ویژگیهای‬ ‫ایمنی ســاختمان‬ ‫روحانیون و اقشــار‬ ‫ــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهری می شود و‬ ‫مدرس (ره)‬ ‫ـد و در این عرصه‬ ‫ــمر بــه یکــی دی‬ ‫در خصوص‬ ‫مــدرس (ره) اش‬ ‫اما فرمایش مجلس‪،‬‬ ‫در حوزه های‬ ‫باوجوداین جایگاه‪،‬‬ ‫ساختمانهای بسیار‬ ‫فرهنگ همراه باشـ‬ ‫رئال‪ ،‬با رنگ و روغن و در ابعاد امامجمعــه کاش‬ ‫توانندباحقوقخود‬ ‫اینجلسهاظهار‬ ‫شــاره و تصریــح‬ ‫مدرس (ره) میگذرد‪،‬‬ ‫کاشمری‪ ،‬در سبک‬ ‫شهید مدرس (ره)‬ ‫سطح شهر مشهد‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫رضوی‬ ‫ا‬ ‫(ره)‬ ‫شهروندان‬ ‫ـدرس‬ ‫استاندار خراسان‬ ‫شــهادت شــهید‬ ‫تا تاریخ بدانند که‬ ‫حاصل کرد‪ :‬در‬ ‫شــخصیتی ایــت ا‪ ...‬مـ‬ ‫بــود و در کاخ‬ ‫بهواسطهان‬ ‫الزم را ندارنــد و مــا‬ ‫شده رونمایی شد‪.‬‬ ‫کسب کنند‪.‬‬ ‫مبتنی بر اهداف‬ ‫مدرس زنده است‬ ‫سیاست‪ ،‬با نگاه‬ ‫ـت‪ ،‬سادهزیســت‬ ‫الزم را‬ ‫داریــم کــه ایمنــی‬ ‫‪ 100‬در ‪ 70‬ساخته‬ ‫هدف نهایی ما‬ ‫امام که فرمودند‬ ‫مرد عرصه دیانت و‬ ‫ـت اعتبــار و صالبـ‬ ‫نسبت به همسایه داری اشنایی خصوص مرتفعــی‬ ‫وابسته به دنیا و‬ ‫بدیهی است که‬ ‫این ســاختمانها‬ ‫ویژهای دقیق‬ ‫ـاهده و درک اسـ‬ ‫کرد‪ :‬این بزرگ‬ ‫فرهنگ است که زمینه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مدرس (ره)‬ ‫حاجــی بگلــو در‬ ‫جهت امدادرســانی‬ ‫اقتصاد داشت توجه‬ ‫به عینــه قابلمشـ‬ ‫شهید‬ ‫به زندگی نمیکرد‪.‬‬ ‫مقدس اسالمی‪ ،‬امر‬ ‫ـد‪ .‬موســی الرضــا‬ ‫های نردبانــی‬ ‫زنــده اســت‬ ‫عمیقی که به موضوع‬ ‫ــات اولیه ایمنی‬ ‫شــمند و فاخری‬ ‫کننـ‬ ‫عالیه نظام‬ ‫ـای گوناگون رقم‬ ‫ایمن» در مجتمع‬ ‫داخلی داشت و‬ ‫یــم؛ وقتی امکان‬ ‫مسئولیتها نبود‬ ‫همواره مراســم ارز‬ ‫ـانها را در حوزههـ‬ ‫حمایت از تولیدات‬ ‫طرح «همسایگی‬ ‫مراســم بــا تاکید بر‬ ‫در اختیــار ندار‬ ‫بهطوریکــه‬ ‫ســاخت به این‬ ‫تکامل انسـ‬ ‫اجرای‬ ‫به استفاده و‬ ‫ـه کاشــمر در این‬ ‫شــهد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه فعالیتهای‬ ‫خارج نشــود‪ .‬او بر‬ ‫نداریم نباید مجوز‬ ‫امامجمعـ‬ ‫تجاری ســطح م‬ ‫رشــد و یعقوبعلی نظری افزود‪ :‬در‬ ‫بهعنوان الگویی‬ ‫شــور وابسته به‬ ‫همسایه را در اختیار‬ ‫مســکونی و‬ ‫داده شود‪ .‬او تصریح‬ ‫تالش میکرد ک‬ ‫مدرس (ره) بهتنهایی‬ ‫را مدنظر داشــته‬ ‫میزند‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگی و‬ ‫ها در این ارتفاع‬ ‫اینکه شهید‬ ‫ــادی و فرهنگی‬ ‫ـت‪ :‬این مجاهد‬ ‫طرح بسیار خوبی در‬ ‫شهروندان ساختمان‬ ‫ـود بایــد نگاه اعتق‬ ‫بازنگری الزم را در مورد‬ ‫راهگشــا اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫خود با اشاره به‬ ‫نگهداری والدین شهدا‪:‬‬ ‫خـ‬ ‫برگزاری بوده و اشنایی‬ ‫مدیریت شهری باید‬ ‫قوی مطرح و‬ ‫دیگری از سخنان‬ ‫داری در حال‬ ‫همسایه کرد‪:‬‬ ‫خصوص ایمنی این‬ ‫باشیم‪ .‬او در بخش‬ ‫در بازدید از مرکز‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ـبت به همســایه و‬ ‫پروانهها به ویژه در‬ ‫تولیت استان قدس‬ ‫خانواده در فرهنگ‬ ‫حقوق خود نسـ‬ ‫فعالیت صدور‬ ‫در مورد استحکام‬ ‫اهمیت جایــگاه‬ ‫با‬ ‫خانواده میتواند‬ ‫اپارتماننشینی‪،‬‬ ‫و علی الخصوص‬ ‫خانواده اســت و‬ ‫بندگانش را دوســت‬ ‫بهویژهدر زندگی‬ ‫ساختمانها‬ ‫مواردی که به ایمنی‬ ‫حــد اجتماعی ما‬ ‫داری‬ ‫ـرد‪ :‬خداوند تمام‬ ‫وا‬ ‫ساختمان‪ ،‬پله فرار و سایر‬ ‫رفتارهایاجتماعیباشد‪.‬‬ ‫و تصریــح کـ‬ ‫جایــگاه ویژهای‬ ‫پسندیدهایاست‪.‬‬ ‫معظــم شــهدا از‬ ‫مظهر خیلیاز‬ ‫شــهروندان بتوانند این‬ ‫کند؛داشتهباشد‪.‬‬ ‫دارد امــا والدیــن‬ ‫ساختمانهاکمکمی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اگر‬ ‫ـتند زیرا پارههای‬ ‫ـن»‪ ،‬کارویــژهای بــا‬ ‫متعال برخوردار هسـ‬ ‫او‬ ‫روزمره خود رعایت‬ ‫«همســایگی ایمـ‬ ‫نزد پروردگار‬ ‫فرهنگی را در زندگی‬ ‫مسابقه بینالمللی‬ ‫خدا و امت اســالم‬ ‫طــرح‬ ‫بهمسائلایمنی‬ ‫مسائل‬ ‫راه دفــاع از دین‬ ‫حوزه همســایه‬ ‫همسایهمداریو توجه‬ ‫ـوی بــا حضــور در‬ ‫از مشــکالت در‬ ‫دومین‬ ‫تــن خــود را در‬ ‫والمسلمینمرویبا‬ ‫این رویکرد‬ ‫کنند‪ ،‬بســیاری‬ ‫ــتان قــدس رضـ‬ ‫بوده کــه به همت‬ ‫روان برگزار‬ ‫اند‪.‬حجتاالسالم‬ ‫یا در صورت بروز‬ ‫تولیــت اس‬ ‫هــای بزرگ شــهر‬ ‫والدیــن شــهدای‬ ‫تقدیم کرده‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد‬ ‫هستند و رسیدگی به‬ ‫عکس هنر و‬ ‫ســاختمان‬ ‫ســالمندان «ایثــار» بــا‬ ‫شهرداری مشهد در‬ ‫مداری‬ ‫خلق عیال خداوند‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‬ ‫گفتوگــو کــرد‪.‬‬ ‫مرکــز‬ ‫بیان اینکه‬ ‫خشنودی پروردگار‬ ‫حوادث خیلی راحت‬ ‫مرکــز دیــدار و‬ ‫ادامه سازمان‬ ‫میشود‬ ‫بندگان خدا موجب‬ ‫بســتری در ایــن‬ ‫اسالمی شهر مشهد‬ ‫مــروی با حضور‬ ‫هر یک از‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫پدران و مادران شهدا‬ ‫سخنگوی شورای‬ ‫والمســلمین احمد‬ ‫ســازمان فرهنگی‬ ‫پزشــکی مشــهد‬ ‫جایگاه و منزلت‬ ‫حجتاالسالم‬ ‫معظم شهدای مشهد‬ ‫طرح که با همکاری‬ ‫علمی دانشــگاه علوم‬ ‫میشود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬مادران و پدران‬ ‫نگهداری از والدین‬ ‫داد‪ :‬ایــن‬ ‫عضو هیئت‬ ‫عکس هنر و روان‬ ‫ـالم اشــاره کرد و‬ ‫در مرکز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬والدین‬ ‫مسابقه بینالمللی‬ ‫از منظر اسـ‬ ‫الگوهای فداکاری‪،‬‬ ‫مادران شهدا دیدار و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دومین‬ ‫افتخار ملت ایران و‬ ‫حامیانبیمارانمبتالبه‬ ‫با پدران و‬ ‫الهی و گنجینههای‬ ‫شهدا مایه‬ ‫سیدموسیحجازیاز‬ ‫خاص و مقــرب‬ ‫یادوارهدکتر‬ ‫ـود‪ .‬علی طالیی‪ ،‬با‬ ‫شــهدا بندگان‬ ‫استقامتهستند‪.‬‬ ‫خدمت به انها‬ ‫ـکی برگزار میشـ‬ ‫صبر و‬ ‫اسالمی هستند که‬ ‫اختالالت روانپزشـ‬ ‫حجازیاز حامیان‬ ‫ارزشمند نظام‬ ‫نزد پروردگار دارد‪.‬‬ ‫دکتر سیدموسی‬ ‫معنوی و اجری عظیم‬ ‫اشارهبهاینکهمرحوم‬ ‫ـاغ زندگی فراهم‬ ‫و بنیانگذار اولین‬ ‫افتخاری‬ ‫مسئوالن و کارکنان این‬ ‫درخــت در بـ‬ ‫اختالالت روانپزشکی‬ ‫تقدیر از خدمات‬ ‫مبتالبه‬ ‫کــه مــی تواننــد‬ ‫دومین‬ ‫بیماران‬ ‫کشور بود گفت‪:‬‬ ‫او ضمن‬ ‫توفیقیالهیدانست‬ ‫شــده اســت‬ ‫مقدس ‪-‬رویداد امــروز‪:‬‬ ‫روانپزشکی در شرق‬ ‫خدمتبهاولیاءشهدارا‬ ‫ـی که مشــخص‬ ‫توسط دانشگاه‬ ‫بیمارستان‬ ‫مشــهد‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫مرکز‪،‬‬ ‫در محــل هایـ‬ ‫عکس هنر و روان‬ ‫ســازمان فــاوا‬ ‫ــابقه بینالمللی‬ ‫صنایعو معادن‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫درختــان موجود و‬ ‫گروهروانپزشکی‬ ‫خـــبر‬ ‫مس‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫شــده بــرای‬ ‫دانشکدهپزشکی‪،‬‬ ‫مشهد از امکان ثبت‬ ‫علومپزشکیمشهد‪،‬‬ ‫درخت جدید ثبت‬ ‫شهرداری‬ ‫نمایندگیفدراسیون‬ ‫یا کاشــت‬ ‫کلوپعکسفوکوس‪،‬‬ ‫کاشت درخت در باغ‬ ‫و باهمکاری‬ ‫و پیگیری‬ ‫مجوز برگزار میشود‪.‬‬ ‫دنبال این است که‬ ‫درخواستکنند‪.‬‬ ‫عکاسی در ایران با‬ ‫و خاطره توســط‬ ‫محمدجواد‬ ‫شــورای اسالمی‬ ‫هــای زندگــی‬ ‫بینالمللی هنر‬ ‫ـاره به اینکه پس از‬ ‫بود‪ .‬مجلس‬ ‫مسابقه عکاسی‬ ‫تثبیت برســاند و‬ ‫رجائیان‬ ‫او با اشـ‬ ‫هنر و روانبخش‬ ‫بــه صــورت غیــر‬ ‫چه ســریعتر به‬ ‫دومین جشنواره‬ ‫شــهروندان و‬ ‫این طرح را هر‬ ‫انها ثبت شــود و‬ ‫مسابقهرایگاناست‪،‬‬ ‫اقتصادی کند که هم‬ ‫دبیر‬ ‫ســت درخت بنام‬ ‫هزینهثبتناماین‬ ‫سفارتخانههای ما را‬ ‫ثبــت درخوا‬ ‫حضوری خبر داد‪.‬‬ ‫بااشارهبهاینکه‬ ‫درخت نصب خواهد‬ ‫شامل اسیبهای‬ ‫نفع امنیت ملی ما‬ ‫چهره‬ ‫شــاره به خدمات‬ ‫موضوعات مسابقه‬ ‫بنام خودشان روی‬ ‫جــواد رجائیان با ا‬ ‫ملی ما و هم به‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫معادنمجلسشورای‬ ‫گفت‪ :‬پالکی‬ ‫منافع‬ ‫ـد‬ ‫برایدرگذشتگان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫های‬ ‫مح‬ ‫نفع‬ ‫باشند‬ ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫سفارتخانهها اقتصادی‬ ‫ـوزه فضــای ســبز‪،‬‬ ‫گیری کرونا‪،‬ابتالبه‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬همچنین‬ ‫کمیسیونصنایعو‬ ‫الکترونیــک فــاوا در حـ‬ ‫شناختیدر ایامهمه‬ ‫رئیس‬ ‫است‪ ،‬ما اگر چهره‬ ‫چهره سفارتخانههای‬ ‫مواردی شد‪،‬‬ ‫اند نیز باغ خاطره‬ ‫اورژانسهــای اجتماعی‪،‬‬ ‫امریکا دیگــر قادر‬ ‫روان‬ ‫شهرداری عمدتا در‬ ‫اهدا عضو داشته‬ ‫گفت‪ :‬ضروری است‬ ‫ــورها کار کننــد‪،‬‬ ‫و ادامــه زندگــی‪،‬‬ ‫خدمات الکترونیک‬ ‫و افرادی که‬ ‫اسالمی‬ ‫این مهم به نفع‬ ‫و بــا همــه کش‬ ‫مراجعه به سایت‬ ‫روانپزشــکی‬ ‫تفاوتها‪،‬تاباوری‬ ‫کمیسیون صنایع‬ ‫شودو تعدادزیادی‬ ‫شود چراکه تحقق‬ ‫گرفته شده که افراد با‬ ‫ارتباطموثر‪،‬پذیرش‬ ‫تحریم کند‪ .‬رئیس‬ ‫محدودشناختهمی‬ ‫اقتصادی‬ ‫قادر‬ ‫درنظر‬ ‫ایران‬ ‫مثبت‪،‬‬ ‫صورت الکترونیک‬ ‫نیســت ما را‬ ‫بوده و دیگر امریکا‬ ‫اختالالت روان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫خاصو‬ ‫والدگری‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫شــهروندان شناخته‬ ‫درخواست خود را به‬ ‫ملی و امنیت کشور‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫حاشیهنشــینی و‬ ‫خدمات برای عموم‬ ‫منافع‬ ‫رویدادامروز‪،‬عزت‬ ‫مذکور‬ ‫روانشــناختی‪،‬‬ ‫نهالی در این باغ به‬ ‫دنیای روانیشان‪،‬‬ ‫و معادن‬ ‫از این‬ ‫ـش خصوصــی و‬ ‫نیست‪.‬به گزارش‬ ‫درگذشتگانشان‬ ‫ســالمت روان‪ ،‬کودکان و‬ ‫هــا بایــد بــه بخـ‬ ‫بهتحریمایران‬ ‫خدمات ثبت و بیاد‬ ‫بازدید از شــهرک‬ ‫ظرفیــت بانک‬ ‫شدهنیست‪.‬‬ ‫درختان موجود‬ ‫و مشــکالت‬ ‫اسیبپذیر‪ ،‬سالمندان‬ ‫بخش وجود دارد‬ ‫شــتی در حاشــیه‬ ‫ـته می شــود و یا از‬ ‫ایــن مــوارد ارائه‬ ‫سالمت روان در زنان‬ ‫عظیمی که در این‬ ‫ا‪ ...‬اکبــری تاالرپ‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫نام انها کاشـ‬ ‫ایران عضو ســازمان‬ ‫سرمایههای‬ ‫کودکازاری‪،‬‬ ‫چارچوب یک یا چند‬ ‫محروم‪ ،‬اختصاص‬ ‫درختدر باغزندگی‬ ‫بنامشانثبتمیشود‪.‬‬ ‫ـمر افــزود‪ :‬کشــور‬ ‫های ارسالی باید در‬ ‫سرمایهگذاران مناطق‬ ‫الکترونیکدر حوزه کاشت‬ ‫صنعتی کاشـ‬ ‫همکارانمان در درختی‬ ‫باید بهعنوان یک‬ ‫است و عکس‬ ‫شــهرداری مشــهد‬ ‫با بیان اینکه هر‬ ‫بهویژه‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫بینالمللی است و‬ ‫ـل ســازمان فــاوا‬ ‫ـابقه باشــند‪ .‬طالیی‬ ‫است که با همکاری‬ ‫حــال تقاضاهــای‬ ‫ملل و جامعه‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫موضوعات مسـ‬ ‫بخش به دست‬ ‫و باغ خاطره‬ ‫ـن درخواســت با‬ ‫یابــد‪ ،‬بااین‬ ‫عکس ارسال کند‪،‬‬ ‫مقامات متصدی‬ ‫انجام می شود که‬ ‫از‬ ‫سهم خود را از این‬ ‫ـام تمــام مراحل ایـ‬ ‫تواند درمجموع ده‬ ‫طریق مجلس به‬ ‫فضای ســبز‬ ‫کشور انقالبی‬ ‫گفــت‪ :‬انجـ‬ ‫شــرکتکننده می‬ ‫گذشته طرح دوفوریتی‬ ‫ثبتشده و از‬ ‫شــمند شــهرداری‬ ‫دریافت عکسها ‪22‬‬ ‫واحدهــای تولیدی‬ ‫ســازمان پارکها و درخواست به صورت تمام‬ ‫درگاه خدمات هو‬ ‫این راســتا از سال‬ ‫ــر بتواننــد یــک‬ ‫مهلت ثبتنام و‬ ‫مییابــد‪.‬او افــزود‪:‬‬ ‫طی ان پس از ثبت‬ ‫مراجعه به‬ ‫اورند‪ ،‬در‬ ‫ســفارتخانهها اگ‬ ‫ـادن مجلــس در‬ ‫بیان کرد‪ :‬اخرین‬ ‫ــوی فــاوا فراهم‬ ‫‪ 1400‬اســت و اعالم‬ ‫انعــکاس‬ ‫صادرات محور داشته‬ ‫اشخاص کاشتهمیشود‪.‬‬ ‫هرکــدام از ایــن‬ ‫ـیون صنایــع و معـ‬ ‫‪ sm.mashhad.‬از س‬ ‫پایان داوری ‪ 30‬اذر‬ ‫وضعیــت اقتصــادی‬ ‫ویژگی فناورپایه و‬ ‫از ســوی کمیسـ‬ ‫الکترونیکنهالبهنام‬ ‫گــر کشــورها در‬ ‫بــه ادرس ‪ir‬‬ ‫اقتصادیتوسطدولت‬ ‫اذر ســال جاری و‬ ‫گذار جــذب کننــد‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬عالقهمندان‬ ‫باید دو‬ ‫کــه ســفرای دی‬ ‫صادرات محور باشــد‬ ‫ـری و ثبــت‬ ‫استقرار دیپلماسی‬ ‫انالین ‪ 2‬دی ‪ 1400‬اسـ‬ ‫حضور ســرمایه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در طرح‬ ‫اســت‪ ،‬درحالی‬ ‫چراکه اگــر تولیدی‬ ‫رجائیــان بــا بیــان اینکــه پیگیـ درخت شده است‪.‬‬ ‫خصوص‬ ‫نتایج در مراســم‬ ‫مناطق کشــورمان‬ ‫متقاضیان می توانند با‬ ‫میشــود‪ .‬اکبری‬ ‫خصوص شــرایط‬ ‫باشــند‬ ‫المللی پیش میرود‬ ‫ـال و نامگــذاری‬ ‫هــرروز دریکی از‬ ‫کشــور بهتر‬ ‫اطالعات بیشــتر در‬ ‫باید چهره سفیران‬ ‫رجائیان اضافه کرد‪:‬‬ ‫استانداردهای بین‬ ‫تدوینشدهاست‪.‬‬ ‫ســت کاشــت نهـ‬ ‫اســتعدادهای انهــا‬ ‫ـرح اســتقرار ایــران‬ ‫میتواننــد جهت‬ ‫دیپلماسی اقتصادی‬ ‫تکمیل یک فرم ساده‬ ‫‪www.Psyche.Salon.‬‬ ‫منطبق بر‬ ‫درخوا‬ ‫ـاده و بهمرور دچار‬ ‫ابتدا به صورت کامال‬ ‫ـت‪ :‬بــر اســاس طـ‬ ‫و ظرفیتهــا و‬ ‫ـتقرار‬ ‫به این سایت و‬ ‫مهم‬ ‫ـایت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫عقب‬ ‫ـ‬ ‫دا‬ ‫که‬ ‫س‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ادرس‬ ‫یاب‬ ‫است‬ ‫ـار‬ ‫و‬ ‫در صــورت تحقـ‬ ‫او اظهـ‬ ‫کمیســیون صنایــع‬ ‫ـت باید چهره می‬ ‫غیــر ایــن صورت‬ ‫اینترنتی مراجعه‬ ‫ارسال عکسها به‬ ‫ازجمله مواردی‬ ‫دریافت کــرده و بقیه‬ ‫صــادی شــود کــه‬ ‫ردپایی از در‬ ‫میکننــد‪ .‬رئیــس‬ ‫اقتصادی توســط دولـ‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫شــماره رهگیــری‬ ‫هماینک اقت‬ ‫چراکه را ارزیابــی‬ ‫الکترونیکی و از طریق‬ ‫ـد کرده و شــاهد‬ ‫دیپلماســی‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫پذیر اینترنتی‬ ‫افول میشود‪.‬‬ ‫اســالمی گفت‪:‬‬ ‫ارسالپیامکو یا‬ ‫دنیا تغییر یابد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫صورت حضوری امکان‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫هماهنگیاز طریق‬ ‫سفارتخانههای ایران در‬ ‫امــور اقتصاد کشــورمان رش کشــورهای دیگر خواهیم‬ ‫‪ Photo‬قدردانی دانشجویان‬ ‫خروجی معادن‬ ‫اجرایی شــده و به‬ ‫ـی مراحلرابا‬ ‫نمایندگــی وزارت‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫کشورمان‬ ‫اطال‬ ‫‪20‬‬ ‫ـوالت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫سفارتخانههای‬ ‫ـرد‪ :‬امــا بــه دلیــل‬ ‫تلفنیانجامدهند‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬محصـ‬ ‫‪ 120‬ســفارتخانه‬ ‫هماینک‬ ‫نیســت‪ ،‬اظهارکـ‬ ‫کشــورهای دیگــر قــرار‬ ‫صــادی برخــوردار‬ ‫زیادی تماس‬ ‫پزشکی با زبان‬ ‫عزیزی که از این‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫ـد و از چهــره اقت‬ ‫کرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫خارجــه ایــران در‬ ‫شهروندان از این امکان‬ ‫رشتههای‬ ‫مفیــدی ندارنـ‬ ‫او تصریح‬ ‫برای کشــورمان‬ ‫تمایلداشتهباشند‬ ‫بدترین حالــت‬ ‫استفادهمیکننداگر‬ ‫مدافعان سالمت‬ ‫نیســتند کــه ایــن‬ ‫وزیر صمت خبر داد‬ ‫این خدمت‬ ‫نداشتهایم‪.‬‬ ‫نهالهمشرکتکنند‬ ‫هنر از‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ادرس‬ ‫معاون‬ ‫در مراسمکاشت‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا‬ ‫است میتوانند‬ ‫پیامکو یابرقراری‬ ‫ستودنی است‬ ‫پارک واقع شــده‬ ‫هماهنگیاننیز از طریق‬ ‫که در منطقه کوه‬ ‫و ســرمایهگذاران‬ ‫ـخص شــده و که‬ ‫دوباغ‬ ‫بخش خصوصــی‬ ‫تلفنیانجاممیشود‪.‬‬ ‫‪ sm.mashhad.‬مشـ‬ ‫ـکی مشــهد با بیان‬ ‫عمدتا توســط‬ ‫ادرس تماس‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫شــهرداری مشــهد‬ ‫در ســایت ‪ ir‬درخواست انجام شود این‬ ‫سرپرســت دان‬ ‫ـل ســازمان فــاوا‬ ‫مدافعان ســالمت‬ ‫جدیداحیاشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫صنایــع کوچــک و‬ ‫زمانی که ثبت‬ ‫ماه‪ ،‬بحران کرونا‬ ‫درخت هزینــه ای از‬ ‫داشــت‪ :‬ســازمان‬ ‫اینکه در طول ‪۲۲‬‬ ‫نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫برای ثبت و کاشــت‬ ‫سالمت را به جامعه‬ ‫او اظهــار‬ ‫جــاد کلینیکهای‬ ‫نهال به افزود‪:‬‬ ‫ها به شهروند‬ ‫و این درخت هم‬ ‫بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫صنعتــی ایران بــا ای‬ ‫کرد‪ :‬برای کاشــت‬ ‫دریافت نمی شود‬ ‫در حوزههای‬ ‫سهم خود از تمامی‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫شــهرکهای‬ ‫رجائیــان تصریح‬ ‫ثبت شهروندان‬ ‫‪ ۹۰۰‬مشاور‪ ،‬بررسی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به‬ ‫داشته باشد توسط‬ ‫معاون وزیر صمت و‬ ‫شــهروندان امــکان‬ ‫به خدمت گرفتن‬ ‫هدیه کردند‪،‬‬ ‫مجموعه وجود‬ ‫زبان هنر قدردان‬ ‫ایران گفت‪ ۶۰:‬هکتار‬ ‫کسبوکار و‬ ‫فــراد‪ ،‬دو گــروه از‬ ‫تازگی مادامی که‬ ‫انجام میدهــد و از‬ ‫های پزشــکی که با‬ ‫ـهری و فضــای ســبز‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫نــام ا‬ ‫واحدهــای صنعتی را‬ ‫ـدا عزیزانی کــه به‬ ‫دانشــجویان رشته‬ ‫ـان در خدمــات شـ‬ ‫میکنم‪.‬بهگزارش‬ ‫کوچک و‬ ‫‪ ۲‬تربتحیدریه‬ ‫ســت دارنــد‪ ،‬ابتـ‬ ‫و پایــش‬ ‫مناسب برای حل‪،‬‬ ‫برای همکارمـ‬ ‫سالمتبودندتقدیر‬ ‫ـماره‬ ‫ـ‬ ‫درخوا‬ ‫ش‬ ‫صنعتی‬ ‫فرزند شــده اند که‬ ‫مشاورها راهکارهای‬ ‫نگهداریمیشود‪.‬‬ ‫ـه اراضی شــهرک‬ ‫هنرمندانعرصه‬ ‫مراســم اختتامیه‬ ‫حــوزه کانیهای‬ ‫شهداریمشهد‬ ‫کرده یا صاحب‬ ‫بـ‬ ‫طریق این‬ ‫محمدعلــی کیانی در‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫تولیدیاتخاذمینماید‪.‬‬ ‫ازدواج‬ ‫الکترونیک کاشت‬ ‫رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫بــرای اســتقرار‬ ‫قدردانیدانشجویان‬ ‫مشکالتواحدهای‬ ‫ثبت درخواســت‬ ‫ســرامیک با توجه‬ ‫های تسهیل و رفع‬ ‫جشنوارهسیمرغ گفت‪:‬‬ ‫انها امکان‬ ‫ویژه تولید کاشــی و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫غیرفلزی به‬ ‫هنرمندانعرصهسالمت‬ ‫یازدهمین‬ ‫در زمینه کائولن‪،‬‬ ‫رسولیان‬ ‫تصمیماتکلینیک‬ ‫معدنی این شهرســتان‬ ‫پزشکیبازبانهنر از‬ ‫استانینیز متناسببا‬ ‫فال نیک میگیریم‪.‬‬ ‫رشتههای‬ ‫به مزیت‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬علــی‬ ‫موانعتولید‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫این کار ارزشی را به‬ ‫ـود‪ .‬بــه گــزارش رویـ‬ ‫‪iran‬‬ ‫منابع مالی موردنیاز‬ ‫ستودنی است و‬ ‫افــزوده میشـ‬ ‫دوره خود هنرهای‬ ‫یــد امــروز رئیس‬ ‫کسبوکار‪،‬‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫حقوقیشــان را از‬ ‫تمامی پیامبــران در‬ ‫ـاره بــه نتیجــه بازد‬ ‫‪iran‬‬ ‫بانکها و مشــکالت‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫بر‬ ‫ـ‬ ‫تصریح‬ ‫ب‬ ‫ـولیان‬ ‫باید‬ ‫از‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫که کارهای هنری‬ ‫رسـ‬ ‫او‬ ‫طریق‬ ‫و مجوزهای الزم‬ ‫داشتند و ما معتقدیم‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫کمیسیونصنایعو معادن‬ ‫را از دادگستری پیگیری میکند‬ ‫‪iran‬‬ ‫کرد‪ :‬نقش هنر در‬ ‫عظیمی‬ ‫صنعتی شماره ‪۱‬‬ ‫ها طریق‬ ‫صادر مینماید‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫کیانی بیان‬ ‫صنعتی در شهرکهای‬ ‫ماشیناالت انها را نیز‬ ‫راکد و احیای ان‬ ‫‪iran‬‬ ‫اساس نگاه شرعی باشد‪ .‬ســالمت بسیار اثربخش‬ ‫چند واحد‬ ‫هایی نیز از طریق‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫برای تامین‬ ‫ـد توســط بخــش‬ ‫حیدریه افزود‪ :‬پیگیری‬ ‫ها ازجمله عرصه‬ ‫ـد شناســایی‬ ‫مــه فعــال و راکـ‬ ‫همه عرصه‬ ‫خالقیــت هنــری‬ ‫ـت دولــت و تاکیـ‬ ‫و ‪ ۲‬تربت‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫معدن‪ ،‬تجــارت برای‬ ‫تــا واحدهــای نی‬ ‫ـنواره ســیمرغ وقتــی‪،‬‬ ‫ـد گفــت‪ :‬سیاسـ‬ ‫تدوینشده و در‬ ‫چرخهتولیدبازگردد‪.‬‬ ‫ملی‪ ،‬صنعــت و‬ ‫حوزه در ایــن بازدیـ‬ ‫بــوده و در جشـ‬ ‫واحدهــای راکد‬ ‫بانکهــای‬ ‫علوم پزشکی سراسر‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا از ابتدای سال خصوصیتوانمندبه‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫بــر فعالســازی‬ ‫علی رسولیان‬ ‫هنرمند دانشگاههای‬ ‫تسهیالت موردنیاز‬ ‫ـدی راکد در کشــور‬ ‫رئیسجمهــوری‬ ‫هــا متمرکزشــده‬ ‫دانشجویان‬ ‫امیدواریم از این‬ ‫تامین‬ ‫‪ ۹۵۰‬واحــد تولیـ‬ ‫ظرفیــت تولیــد ان‬ ‫واقع لذت بردیم و‬ ‫جــاری تاکنــون‬ ‫غیرفلزیانجاممیگیرد‪.‬‬ ‫کشور را دیدیم به‬ ‫ـازمان و افزایــش‬ ‫منســجمی برای‬ ‫بیشتر این هنرهای‬ ‫کانیهای‬ ‫و مدیرعامــل سـ‬ ‫ـن راســتا برنامــه‬ ‫رشد و شکوفایی‬ ‫ـاون وزیــر صمــت‬ ‫اســت‪ ،‬در همیـ‬ ‫به بعد هم شاهد‬ ‫ازجمله دانشــجویان‬ ‫معـ‬ ‫صنعتی ایــران نیز‬ ‫تمامی دانشــجویان‬ ‫ـک و شــهرکهای‬ ‫صنایــع کوچـ‬ ‫زیبا از ســوی‬ ‫علومپزشکیباشیم‪.‬‬ ‫دانشگاههای‬ ‫معرفی ش‬ ‫با حقوق مربوط‬ ‫شهروندان‬ ‫اشنایی بیشتر داری ضروری است‬ ‫به همسایه‬ ‫امادهسازیپالسکو‪۱۴۰۰‬‬ ‫مقربالهیهستند‬ ‫لدینشهدابندگان‬ ‫وا‬ ‫در باغ خاطره و‬ ‫درخت‬ ‫امکان کاشت درگاه های اینترنتی‬ ‫زندگی از طریق‬ ‫اتخاذرویکرداقت‬ ‫سفارتخانههای‬ ‫صادیدر‬ ‫رویدادایران‬ ‫پس از فرو ریختن ساختمان پالسکو در دی ماه سال ‪ ۱۳۹۵‬که منجر به‬ ‫شهادت‪ ۱۶‬تنازاتش نشانانشد‪،‬درسال‪ ۱۴۰۰‬ساختمانپالسکوجدیدی‬ ‫جای ان ساخته شده است‪ .‬این ساختمان‪ ۲۰‬طبقه ارتفاع دارد و هر یک از‬ ‫طبقاتبهنامیکیازاتشنشانانشهیدنام گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫ایرانضروریاست‬ ‫اصفهان‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫یدریهتوسعهمییابد‬ ‫صنعتیتربتح‬ ‫شهرک‬ ‫اتخاذرویکرداقتصادی‬ ‫در سفارتخانه هایایران‬ ‫ضروریاست‬ ‫گــزارش‬ ‫حقوق بگیرثابت‬ ‫زمین گیرمی شود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫(شماره ‪ )1٤00-1-1-٤٥‬شماره سامانه ستاد(‪)2000007000000091‬‬ ‫‪-1‬نام مناقصه گزار ‪ :‬شــرکت توزیع بــرق فارس به ادرس شــیراز‬ ‫شرکت توزیع نیروی خیابــان معــدل حدفاصل فلســطین و مالصــدرا تلفن امور تــدارکات‬ ‫برق فارس‬ ‫‪071-32317869‬تلفن شرکت ‪071-32319٥7٤-80‬‬ ‫‪- 2‬موضوع مناقصه ‪ :‬مناقصه مناقصه خرید انواع تابلو های قابل کنترل سنجش و پایش از راه دور‬ ‫مشترکین سه فاز عادی و دیماندی فشار ضعیف با بدنه کامپوزیت‬ ‫‪- 3‬زمــان دریافت اســناد مناقصــه‪ :‬از تاریــخ ‪ 1٤00/09/1٤‬لغایت ســاعت ‪19:00‬‬ ‫مورخ ‪ 1٤00/09/ 18‬به مدت ‪ ٥‬روزکاری‬ ‫‪- 4‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد ‪ :‬فیش واریزی به مبلغ ‪ 220000‬ریال واریز به حساب‬ ‫جاری شماره ‪ 07860 - 7٤827‬بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز‬ ‫‪- 5‬ادرس محل دریافت اســناد ‪ :‬دسترســی به اگهی مناقصه از طریق شــبکه اطالع رسانی‬ ‫معامالت توانیر به نشــانی ‪www.tavanir.org.ir‬و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس به‬ ‫ادرس ‪ www.farsedc.ir‬اســناد مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪2000007000000091‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪- 6‬ادرس محل دریافت پیشــنهاد ‪ :‬شــیراز ‪ -‬خیابان معدل ‪ -‬حدفاصل فلسطین و مالصدرا ‪-‬‬ ‫ساختمان ‪ - 1٤7‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ‪ -‬امورتدارکات ‪ -‬تلفن ‪071-32318617‬‬ ‫‪- 7‬زمان تحویل اسناد ‪ 10:‬صبح روز شنبه مورخ ‪1٤00/10/0٤‬‬ ‫ســید غنی نظری‪ ،‬عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به بحث‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی حقــوق در ســال اینده می گوید طبــق قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه باید بر اساس میزان تورم حقوق افزایش پیدا کند؛ اینکه‬ ‫حقوق به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند‪ ،‬معنایش این است که‬ ‫حقوق بگیر ثابت زمین گیر می شود‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫محل برگزاری مناقصه ‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ‪ -‬طبقه چهارم ‪ -‬سالن اجتماعات‬ ‫‪- 9‬زمان بازگشــایی پاکات ‪ :‬پاکات ارزیابی کیفی شــرکت ها ‪ /‬مناقصه گر‪ /‬ساعت ‪13‬‬ ‫روز شــنبه مورخ ‪ 1٤00/10/0٤‬با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد و‬ ‫در صورت کســب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در ســاعت و تاریخ اعالم شده که در زمان‬ ‫بازگشــایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد‪ ،‬مفتوح می گردد و به پیشنهادهای فاقد امضاء‬ ‫مشــروط ‪ ،‬مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند ‪ 7‬اگهی مناقصه واصل شــود‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ذکر شــماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشــنهاد دهندگان در جلســه ازاد‬ ‫است‬ ‫‪- 11‬تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬مبلغ ‪ 203.778.800.000‬ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی ‪ ،‬چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور‬ ‫مالی این شــرکت می باشدکه بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل‬ ‫مناقصه گزار گردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شــده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و‬ ‫‪ )......‬قابل قبول نمی باشد ‪.‬‬ ‫‪-12‬شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪- 13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪123362٥ :‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق فارس‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (با ارزیابی ساده)‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید مربوط به ‪P/F: HALLIBURTON & KUSTER :‬‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره تقاضا ‪ /‬مناقصه‬ ‫مبلغ براورد ( یورو )‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪Tender No.: FP/12-00/124‬‬ ‫‪Indent No.: 08-22-9845158‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪2000093985000823‬‬ ‫‪05‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های‬ ‫محله محور منطقه سه‬ ‫اصفهان تا پایان ‪1401‬‬ ‫برگزاریمرحلهدومتقدیر‬ ‫مازندران‬ ‫از دانش اموزان برگزیده‬ ‫پویش ملی به رنگ مدرسه‬ ‫استانمازندران‬ ‫گلستان‬ ‫اتش سوزی در ‪ ۶‬نقطه از‬ ‫جنگل هایگلستان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه برون سپاری خدمات نقلیه شهرداری بندر بوشهر و منطق و سازمانهای وابسته به شرح ذیل را به پیمانکاران‬ ‫واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت‬ ‫که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫براورد اولیه‬ ‫به صورت ماهیانه‬ ‫( ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫برون سپاری‬ ‫خدمات نقلیه‬ ‫شهرداری بندر‬ ‫بوشهر و منطق و‬ ‫سازمانهای وابسته‬ ‫‪6/309/958/544‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪۲000005۷01000065‬‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫‪ 1۲‬ماه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫‪1400/09/۲4‬‬ ‫اخرین‬ ‫مهلت تحویل‬ ‫پاکات‬ ‫‪1400/10/05‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫‪1400/10/06‬‬ ‫صالحیت‬ ‫مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه ( ریال )‬ ‫صالحیت‬ ‫اداره کل‬ ‫کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در‬ ‫کد حمل‬ ‫و نقل‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل واخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد) بارگذاری گردد ‪ .‬ضمن ًا اصل پاکت الف ( تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه ) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ /10‬ده مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه‬ ‫نقد به حساب سپرده شماره ‪ 1000181356907‬پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪/‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس ‪ :‬بوشهر ‪-‬میدان شهرداری ‪ -‬شهرداری مرکزی ‪ -‬طبقه دوم ‪ -‬اداره امور پیمان‬ ‫تلفن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب‪ /‬مدارک حقوقی ( اساسنامه ‪ /‬اگهی تامین تا اخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود‪.‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ده روز پس از ان ادامه خواهد داشت‪ (.‬از تاریخ ‪ 1400/09/14‬تا تاریخ ‪).1400/09/25‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد‬ ‫‪ 30‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد ‪ (.‬تاریخ ‪)1400/10/26‬‬ ‫بازگشایی پاکات ‪ (.‬تاریخ ‪)1400/10/26.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬باالتر از میدان فرودگاه ‪ -‬شرکت ملی حفاری ایران ‪ -‬ساختمان پایگاه عملیاتی‪ -‬طبقه اول‪ -‬سالن ‪ 113-‬اداره تدارکات خارجی‬ ‫کاال‪ -‬خانم جوانان – ‪ -06134148660‬اقای موگهی ‪4148657‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫یورو ‪2,315‬‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫طبق تبصره ماده ‪ 9‬ائیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش‬ ‫میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا ( ‪ ) www.sanarate.ir‬زمان تسلیم پیشنهاد ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ضمانتنامه های مطابق ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬ه تاریخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحات بعدی ان‪.‬‬ ‫در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4001114006376636‬تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( شماره شبا‬ ‫‪) IR 350100004001114006376636‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫‪ 90‬روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد)‬ ‫محل تحویل ضمانتنامه‬ ‫اهواز‪ -‬بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه ‪ -‬شرکت ملی حفاری ایران ‪ -‬ساختمان پایگاه عملیاتی ‪-‬طبقه اول پارت ‪ - B‬اتاق ‪ -107‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬شماره تماس‪061 34148580 -061 34148569 :‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫کانالهای اطالعرسانی شرکت ملی حفاری ایران ‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫اداره تدارکات خارجی کاال‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪1233793‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه بهسازی پیاده روهای سطح شهر پشت پارک بانوان و خیابان شهید خوشبخت به شرح ذیل را به پیمانکاران‬ ‫واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت‬ ‫که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫رد یف‬ ‫‪6‬‬ ‫وان اسطوره عل‬ ‫هید مدرس بهعن‬ ‫برنامهتحولیدادسراها‬ ‫تدوینمی شود‬ ‫رد یف‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪1226‬‬ ‫شماره‪1223‬‬ ‫پنجم‪//‬شماره‬ ‫رویاد دخراسان رضوی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫موضوع‬ ‫براورد اولیه از‬ ‫فهرست بهای پایه‬ ‫‪ ( 1400‬ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی‬ ‫پیاده روهای‬ ‫سطح شهر پشت‬ ‫پارک بانوان‬ ‫و خیابان شهید‬ ‫خوشبخت‬ ‫‪9/۲9۲/6۲0/040‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪۲000005۷01000064‬‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫‪1400/08/۲0‬‬ ‫اخرین‬ ‫مهلت تحویل‬ ‫پاکات‬ ‫‪1400/10/01‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫‪1400/10/04‬‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫( ریال )‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل واخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد) بارگذاری گردد ‪ .‬ضمن ًا اصل پاکت الف ( تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه ) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ /10‬ده مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه‬ ‫نقد به حساب سپرده شماره ‪ 1000181356907‬پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪/‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس ‪ :‬بوشهر ‪-‬میدان شهرداری ‪ -‬شهرداری مرکزی ‪ -‬طبقه دوم ‪ -‬اداره امور پیمان‬ ‫تلفن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫غربی ها صادق‬ ‫باشند مذاکرات‬ ‫به نتیجه می رسد‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تیم مذاکره کننده‬ ‫ایــران در ویــن را ورزیــده‪ ،‬امان ـت دار و اگاه بــه مســائل‬ ‫دیپلماتیــک ارزیابی کــرد و گفت‪ :‬اگر طــرف اروپایی و‬ ‫امریکایی صداقت داشــته باشــند مذاکــرات به نتیجه‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫محمدکاظم انبارلویی‪ ،‬عضو شــورای مرکزی حزب‬ ‫موتلفه اســامی در گفت وگو با خبرنگار سیاســی ایرنا‬ ‫دربــاره مذاکرات هســته ای در وین گفــت‪ :‬هدف تیم‬ ‫مذاکره تنها بحث هسته ای نیست بلکه بحث اصلی‬ ‫رفع همه تحریم ها و راستی ازمایی و دریافت تضمین‬ ‫تعهــدات طــرف مقابــل اســت‪ .‬او با اشــاره بــه برخی‬ ‫حشــده در فضــای رســانه ای دربــاره تیم‬ ‫مباحــث مطر ‬ ‫مذاکره کننــده گفــت‪ :‬انتقاد از تعــداد افــراد حاضر در‬ ‫یهــا با بیــش از ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫مذاکــرات زمانــی کــه امریکای ‬ ‫یشــوند و از‬ ‫مذاکره کننــده در ایــن مذاکــرات حاضر م ‬ ‫صهــای دیگر برای مذاکره‬ ‫وزارت خزان ـه داری و تخص ‬ ‫حضور می یابند‪،‬چندانموجهنیست‪.‬انبارلویی گفت‪:‬‬ ‫مــن بارهــا تاکید کــردم که باید مقامات دســتگاه های‬ ‫مرتبــط بــا تحریــم در مجموعــه مذاکره کننــدگان‬ ‫حضورداشــته باشــند تا خســارت هایی کــه براثر عدم‬ ‫اجــرای تعهــدات به وجود امده اســت را جبران کنند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه تیم ایــران در مذاکرات ویــن ورزیده‬ ‫و اگاه به مسائل دیپلماتیک است‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز تیم‬ ‫مذاکره کننده بر موضوع رفع تحریم ها هم باوجوداین‬ ‫استعداد علمی و فنی‪ ،‬اگر طرف اروپایی و امریکایی‬ ‫صداقــت داشــته باشــد مــا را به نتیجه خواهد رســاند‬ ‫و معتقــدم ایــن تیم بــا اعتمادبه نفس و امان ـت داری‬ ‫می توانــد مذاکــرات را مدیریــت کنــد‪ .‬ایــن تحلیلگــر‬ ‫سیاسی درباره برخی تالش ها برای گره زدن مذاکرات‬ ‫به مســائل داخلی و ایجاد هیجانات خاص در کشــور‬ ‫یهــا حمــات خــود را علیــه دولــت و‬ ‫گفــت‪ :‬امریکای ‬ ‫تیــم مذاکره کننــده از داخــل و خــارج اغــاز کردنــد که‬ ‫یکــی از ان ها همین بحث بحران اب و سوءاســتفاده‬ ‫از مشــکالت مــردم اصفهــان بــود‪ .‬ان ها تــاش کردند‬ ‫ایــن موضــوع را به یک بحــران تبدیل کننــد و از ان در‬ ‫استانه مذاکرات سوء کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫در فضــای رســانه ای تالش می کننــد این گونه القا کنند‬ ‫کــه دس ـت ها و ابزارهایی در داخل ایــران دارند که در‬ ‫صــورت عدم نتیجه گیری در مذاکــرات و قبول نکردن‬ ‫زیاده خواهی های امریکا از سوی ایران می توانند کشور‬ ‫را به هم بریزند که این موضوع جدیدی نیست و زمان‬ ‫فتنه ‪ ۸۸‬هم وجود داشته است اما این تصورات غلط‬ ‫اســت و راه به جایی نمی برد‪ .‬انبارلویی با بیان اینکه‬ ‫امریکایی ها از هر بهانه ای برای بحران سازی در داخل‬ ‫ایران استفاده می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نظام ایران با ثبات‬ ‫و مســتقل اســت و همانند ‪ ۴۳‬ســال گذشــته هرگونه‬ ‫بحران ها و فتنه گری ها را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رعایت اصول بهداشتی‬ ‫تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی‬ ‫مقابله با کرونا با قدردانی از همه دست اندرکاران‬ ‫مقابلــه با کرونا به ویژه کادر بهداشــت و درمان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش میــزان ابتــا بــه کرونــا و‬ ‫پایدار ماندن شــرایط موجــود‪ ،‬نیازمند توجه به‬ ‫اجرای شــیوه نامه های بهداشــتی و حساسیت در‬ ‫رعایت اصول پیشــگیری است‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬رئیس جمهــور‬ ‫بــا تاکید بر اینکه نباید کمبود واکســن در کشــور‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجــه به افزایش‬ ‫تولیــد واکســن داخلــی و تامیــن واکس ـن های‬ ‫وارداتی پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با‬ ‫تزریق دوز سوم‪ ،‬کمبودی در این زمینه در کشور‬ ‫وجود نداشــته باشد‪.‬رئیسی بار دیگر بر اهمیت‬ ‫کنتــرل تردد از مرز های زمینــی‪ ،‬هوایی و دریایی‬ ‫و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن نظــارت دقیق و هوشــمند‬ ‫بــر بازگشــایی مــدارس‪ ،‬ادارات و کس ـب وکارها‬ ‫را به منظــور رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫بــرای صیانــت از جــان مــردم‪ ،‬ضروری دانســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به کمبود پزشک‬ ‫نبــاره‬ ‫متخصــص در شهرســتان ها‪ ،‬گفــت‪ :‬درای ‬ ‫مقررشــده کارگروهــی از موافقیــن و مخالفیــن‬ ‫افزایــش جــذب پزشــک‪ ،‬مشــکالت موجــود در‬ ‫ایــن زمینــه از جمله توزیــع ناعادالنه پزشــک در‬ ‫ســطح کشور را بررسی و پیشــنهادات کارشناسی‬ ‫خــود را بــرای تصمیم گیــری نهایــی بــه شــورای‬ ‫عالــی انقالب فرهنگی ارائه دهند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫بــا بیــان خطــرات ناشــی از الودگــی هــوا به ویژه‬ ‫نشــهرها‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه های ذی ربط با‬ ‫در کال ‬ ‫جدیــت برای رفع مشــکل الودگی هوا و صیانت‬ ‫از جان مردم چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر پرهیــز از واکسیناســیون‬ ‫کــودکان زیــر ‪ ۱۲‬ســال تصریح کــرد‪ :‬تــا زمانی که‬ ‫کار پژوهشــی و علمــی دقیقــی در ایــن زمینــه‬ ‫انجام نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این‬ ‫کار انجــام شــود و دولت به عنــوان مجری قطعا‬ ‫از امور مشــکوک و تجربه نشــده‪ ،‬در بخش های‬ ‫مختلــف به ویژه حــوزه ســامت و اقتصاد پرهیز‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر ادامه واکسیناســیون‬ ‫اتباع خارجی بیان داشــت‪ :‬بعضی از کشــور های‬ ‫اروپایی تازه به فکر این کارافتاده اند درحالی که‬ ‫جمهــوری اســامی ایران از همــان ابتدا به خاطر‬ ‫توجه به مســائل انســانی واکسیناســیون تمامی‬ ‫اتبــاع خارجــی را اغــاز کــرده و بــا جدیــت ان را‬ ‫شهــای‬ ‫ادامــه خواهــد داد‪.‬در ایــن جلســه گزار ‬ ‫جداگانه ای از وضعیت کرونا در ایران و جهان و‬ ‫شیوع سویه جدید اومیکرون‪ ،‬روند واکسیناسیون‬ ‫در کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با‬ ‫کرونا ارائه شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتقاد نماینده مجلس از طرح موضوع افزایش‪ ۱۰‬درصدی حقوق در سال اینده‬ ‫حقوق بگیر ثابتزمین گیر می شود‬ ‫ســید غنــی نظــری‪ ،‬عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه بحــث افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی حقــوق در ســال اینده‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه بایــد بــر اســاس‬ ‫میــزان تورم حقــوق افزایش پیدا کنــد؛ اینکه حقوق به اندازه‬ ‫یک چهــارم تــورم افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬معنایــش این اســت که‬ ‫حقوق بگیر ثابت زمین گیر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش عصر ایران‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬االن تورم در کشــور‬ ‫بــه ‪ ۴۰‬درصــد رســیده اســت و طبــق قانــون برنامــه ششــم‪،‬‬ ‫حقــوق بایــد همــان ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیــدا کند‪ .‬با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایــش حقــوق‪ ،‬یعنــی‪ ۳۰ ،‬درصــد مخــارج و هزینه هــای‬ ‫زندگــی کارمنــد در هواســت‪ .‬این فرد اگر دهک شــش اســت‪،‬‬ ‫بــه دهــک چهار ســقوط می کند‪ ،‬ضر یــب جینــی افزایش پیدا‬ ‫می کند و فاصله طبقاتی بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫نظــری بیــان کــرد‪ :‬حقوق باید متناســب با تورم و شــرایط‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2947‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/27 -۱۰۲۲۸‬هیات دوم اقای مرتضی ابراهیمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12164‬کدملی ‪ 1283230550‬صادره اصفهان فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 159/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 445‬فرعی از‬ ‫‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ربابه فخاری زاده‬ ‫از سند شماره ‪ 36203‬مورخ ‪ 1332/5/26‬دفترخانه شماره ‪ ۱۹‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1400/08/27 -۱۰۲۲۷‬هیات دوم خانم فاطمه رضائی برزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۰۵‬کدملی ‪ 1290816859‬صادره اصفهان فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 159/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 445‬فرعی از ‪ 36‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ربابه فخاری زاده از سند‬ ‫شماره ‪ ۳۶۲۰۳‬مورخ ‪ 1332/5/26‬دفترخانه شماره ‪ ۱۹‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1234731‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪۱۴۰۰۰۰۹۴۳‬‬ ‫‪ -9-2946‬شماره مزایده‪ 140003902003000275 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/09/11 :‬شماره‬ ‫پرونده‪ 140004011165000019 :‬سه حبه و هشت دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ اپارتمان پالک ثبتی ‪ ۱۴۶۷۲‬فرعی از ‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪۱۳۱۳۵‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ ۱۹‬در طبقه ‪ ۲‬و واقع در بخش ‪ 05‬ناحیه ‪ ۰۰‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان استان اصفهان به مساحت ‪ 126/45‬متر مربع مربع بانضمام پارکینگ‬ ‫قطعه ‪ ۹۳‬به مساحت ‪ 10/5‬واقع در زیرزمین دوم و انباری قطعه ‪ ۶۳‬به مساحت ‪ 4/57‬واقع‬ ‫در زیرزمین دوم متر مربع واقع در اصفهان خیابان برازنده مجتمع مسکونی برج اسمان بلوک‬ ‫اطلس‪ ،‬مالکیت علیرضا‪/‬احمدیان فرزند شکراله شماره شناسنامه ‪ ۹۰۵‬تاریخ تولد ‪1332/10/17‬‬ ‫صادره از شهرضا دارای شماره ملی ‪ ۱۱۹۸۹۲۸۸۲۴‬با جز سهم ‪ ۶‬از کل سهم ‪ ۶‬بعنوان مالک‬ ‫شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ ۸۹۷۴۸‬تاریخ ‪ 1398/06/25‬دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪ ۱۰۸‬شهر اصفهان استان اصفهان‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره‬ ‫چاپی ‪ 501967‬سری الف سال ‪ ۹۸‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139820302026018343‬ثبت‬ ‫کوتاهنوزدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره ‪ ۱۳۱۳۵‬فرعی از‬ ‫اخبارقطعه‬ ‫گردیده است‪ .‬اپارتمان‬ ‫‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی‪ ،‬به مساحت (‪ )126/45‬یکصد و بیست و شش متر و چهل و پنج دسیمتر مربع‪،‬‬ ‫واقع در سمت شمال غربی طبقه دوم بلوک ‪ ۱‬که (‪ )11/61‬یازده متر و شصت و یک دسیمتر‬ ‫مربع ان تراس مسقف‪ ،‬است‪ .‬به حدود‪ :‬شماال‪ :‬در یازده قسمت‪ ،‬که قسمتهای دوم و ششم‬ ‫و دهم ان شرقی‪ ،‬قسمتهای چهارم و هشتم ان غربی‪ ،‬است‪ .‬بطول های‪ )1/30( :‬یک متر و‬ ‫سی سانتیمتر‪ )0/25( ،‬بیست و پنج سانتیمتر‪ )1/05( ،‬یک متر و پنج سانتیمتر‪ )0/25( ،‬بیست و‬ ‫پنج سانتیمتر‪ )1/70( ،‬یک متر و هفتاد سانتیمتر‪ )0/25( ،‬بیست و پنج سانتیمتر‪ )0/40( ،‬چهل‬ ‫سانتیمتر‪ )0/25( ،‬بیست و پنج سانتیمتر‪ )2/35( ،‬دو متر و سی و پنج سانتیمتر‪ )0/23( ،‬بیست‬ ‫و سه سانتیمتر‪ )0/70( ،‬هفتاد سانتیمتر‪ ،‬اول دیوار و پنجره است‪ ،‬دوم تا چهارم دیواریست‪،‬‬ ‫پنجم دیوار و پنجره است‪ ،‬ششم تا هشتم دیواریست‪ ،‬نهم دیوار و پنجره است‪ ،‬دهم و یازدهم‬ ‫دیواریست‪ ،‬اول تا یازدهم به فضای مشاعی شرقا‪ :‬در هفت قسمت‪ ،‬که قسمتهای پنجم و ششم‬ ‫ان شمالی‪ ،‬قسمت سوم ان جنوبی‪ ،‬است‪ .‬بطول های‪ )0/84( :‬هشتاد و چهار سانتیمتر‪)3/32( ،‬‬ ‫سه متر و سی و دو سانتیمتر‪ )1/10( ،‬یک متر و ده سانتیمتر‪ )1/20( ،‬یک متر و بیست سانتیمتر‪،‬‬ ‫(‪ )1/10‬یک متر و ده سانتیمتر‪ )1/71( ،‬یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر‪ )4/25( ،‬چهار متر و‬ ‫بیست و پنج سانتیمتر‪ ،‬اول و دوم دیواریست‪ ،‬سوم و چهارم دیوار و پنجره است‪ ،‬پنجم تا هفتم‬ ‫دیواریست‪ ،‬اول به فضای مشاعی دوم به راه پله و اسانسور مشاعی سوم تا پنجم به داکت ششم‬ ‫به راه پله و اسانسور مشاعی هفتم به داکت جنوبا‪ :‬در هفت قسمت‪ ،‬که قسمتهای دوم و سوم ان‬ ‫شرقی‪ ،‬قسمت پنجم ان غربی‪ ،‬است‪ .‬بطول های (‪ )4/64‬چهار متر و شصت و چهار سانتیمتر‪،‬‬ ‫(‪ )1/34‬یک متر و سی و چهار سانتیمتر‪ )0/21( ،‬بیست و یک سانتیمتر‪ )8/67( ،‬هشت متر و‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فعلــی افزایــش داشــته باشــد‪ .‬او در پاســخ بــه این ســوال که‬ ‫دولــت ایــن ادعــا را دارد کــه منابعــش بــرای افزایــش بیــش‬ ‫از ده درصــد محــدود اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت می توانــد از‬ ‫جاهــای دیگــر بزنــد؛ شــرکت های ز یــان ده را جم ـع اوری‬ ‫یــا ادغــام کنــد‪ .‬بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس‪ ،‬دولــت باید‬ ‫حقــوق نجومــی را کاهــش دهــد‪ ،‬دریکــی از شــرکت های کــه‬ ‫بالغ بــر پنجاه هــزار نفــر کارکنــان دارد‪ ،‬متوســط بیس ـت وپنج‬ ‫میلیــون تومــان حقــوق می دهنــد‪ .‬ببینیــد هیئت مدیــره بانــک‬ ‫ســپه چقــدر حقــوق می گیرنــد هیئت مدیــره بانــک تجــارت با‬ ‫یــک صلوات چــه میزان حقوقشــان افزایش پیــدا کرد‪ ،‬این ها‬ ‫را جمــع کننــد‪ ،‬نــه اینکــه حقــوق کارمنــد ضعیــف را روزبه روز‬ ‫کمتــر کننــد‪ .‬عضــو کمیســیون اقتصــادی گفــت‪ :‬ما هــر کاری را‬ ‫می خواهیــم انجــام دهیم‪ ،‬فقط حقــوق کارمندان‪ ،‬معلمان و‬ ‫کارگــران را زیاد می بینیــم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم‪ ،‬از گرده‬ ‫شصت و هفت سانتیمتر‪ )1/62( ،‬یک متر و شصت و دو سانتیمتر‪ )0/33( ،‬سی وسه ‪)5/55(،‬‬ ‫پنج متر و پنجاه و پنج سانتیمتر‪ ،‬اول دیواریست‪ ،‬دوم درب و دیوار است‪ ،‬سوم تا هفتم دیواریست‬ ‫مشترک‪ ،‬اول و دوم به راه پله و اسانسور مشاعی سوم تا هفتم به اپارتمان قطعه ‪ ۲۷‬غربا‪ :‬در‬ ‫هفت قسمت‪ ،‬که قسمتهای سوم و چهارم ان شمالی‪ ،‬است‪ .‬بطول های‪ )0/10( :‬ده سانتیمتر‪،‬‬ ‫قوس درونی (‪ )6/07‬شش متر و هفت سانتیمتر‪ )1/55( ،‬یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر‪،‬‬ ‫(‪ )3/78‬سه متر و هفتاد و هشت سانتیمتر‪ )4/82( ،‬چهار متر و هشتاد و دو سانتیمتر‪)0/90( ،‬‬ ‫نود سانتیمتر‪ )0/15( ،‬پانزده سانتیمتر‪ ،‬اول دیواریست‪ ،‬دوم نیم دیوار جلوی بالکن‪ ،‬سوم تا پنجم‬ ‫دیواریست‪ ،‬ششم دیواریست بصورت پخ‪ ،‬هفتم دیواریست‪ ،‬اول و دوم به فضای مشاعی سوم تا‬ ‫هفتم به فضای مشاعی مشخصات منضمات ملک‪ :‬پارکینگ قطعه ‪ ۹۳‬به مساحت ‪ 10/5‬واقع در‬ ‫زیرزمین دوم به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬بطول (‪ )5/00‬پنج متر‪ ،‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‪،‬‬ ‫شرقا‪ :‬بطول (‪ )2/10‬دو متر و ده سانتیمتر‪ ،‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‪ ،‬جنوبا‪ :‬بطول‬ ‫(‪ )5/00‬پنج متر‪ ،‬خط فرضی به محوطه مشاعی است‪ ،‬غربا‪ :‬بطول (‪ )2/10‬دو متر و ده سانتیمتر‪،‬‬ ‫خط فرضی به محوطه مشاعی است‪ ،‬انباری قطعه ‪ ۶۳‬به مساحت ‪ 4/57‬واقع در زیرزمین دوم‬ ‫به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬بطول (‪ )2/67‬دو متر و شصت و هفت سانتیمتر‪ ،‬دیواریست‪ ،‬به ستون‬ ‫شرقا‪ :‬بطول(‪ )1/71‬یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر‪ ،‬دیواریست مشترک‪ ،‬به انباری قطعه ‪۶۴‬‬ ‫جنوبا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬بطول های‪ )0/07( :‬هفت سانتیمتر‪ )2/60( ،‬دو متر و شصت سانتیمتر‪ ،‬اول‬ ‫دیواریست مشترک‪ ،‬دوم درب و دیوار است‪ ،‬اول به انباری قطعه ‪ ۶۴‬دوم به محوطه پارکینگ‬ ‫غربا‪ :‬بطول (‪ )1/71‬یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر‪ ،‬دیواریست مشترک‪ ،‬به انباری قطعه ‪۶۲‬‬ ‫مشخصات ملک طبق نظر کارشناس اپارتمان مورد نظر یک باب اپارتمان مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 126/45‬متر مربع به شماره ‪ ۲۶‬در سمت شمال غربی طبقه دوم یک مجتمع مسکونی ‪۱۶‬‬ ‫طبقه و ‪ ۱۲۵‬واحدی قرار دارد‪ .‬سمت غرب اپارتمان از خیابان برازنده و سمت شمال از حیاط‬ ‫مجتمع نور دارد‪ .‬اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه و بلوک‪ ،‬کف سرامیک‪ ،‬دیوارها گچ و‬ ‫رنگ و سقف کناف‪ ،‬سرویس بهداشتی و اشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت ام دی اف‪،‬‬ ‫درب های داخلی چوبی‪ ،‬پنجره ها الومینیومی دوجداره‪ ،‬سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی‬ ‫و سیستم سرمایشی کولر ابی و دارای انشعابات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و قدمتی در حدود ‪ ۱۰‬سال می‬ ‫باشد‪ .‬مجتمع دارای اسانسور و دوربین مداربسته‪ ،‬سیستم اطفاء حریق و نگهبانی است‪ .‬نمای‬ ‫خارجی سنگ و اجر‪ ،‬کف مشاعات و دیوارها تا ‪ 1/2‬متر سنگ‪ ،‬دیوارهای پارکینگ سرامیک‬ ‫با کف موزائیک و کاربری طبقات عبارتند از‪ :‬طبقه همکف البی‪ ،‬دو طبقه زیرزمین پارکینگ و‬ ‫سیزده طبقه باالی همکف نیز مسکونی است‪ .‬که در قبال طلب خانم طیبه پاکدل بابت مهریه‬ ‫مندرج در سند ازدواج‪ :‬شماره سند‪ ،۱۱۷۴ :‬تاریخ سند‪ ، 1358/04/13 :‬دفتر خانه ازدواج ‪ ۱۰۵‬و‬ ‫طالق ‪ ۱۲۳‬شهر ارسنجان استان فارس‪ ،‬توقیف گردیده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/09/30‬در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی‬ ‫خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش‬ ‫میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 1/000/000/000‬ریال (معادل یکصد میلیون تومان) شروع و به هرکس‬ ‫خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬این اگهی یک مرتبه در سایت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه رویداد امروز در تاریخ ‪ 1400/09/14‬چاپ و منتشر‬ ‫می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد و‬ ‫خریداران جهت شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به شماره‬ ‫حساب‪ IR090100004061013207670192 :‬بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک کشور با شناسه واریز ‪ 998108561161070070570000000000‬نزد بانک مرکزی‬ ‫بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند‪ .‬برنده مزایده ملکف است مابه التفاوت مبلغ فروش را‬ ‫ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و‬ ‫به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم‬ ‫از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود‬ ‫مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم‬ ‫عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ‪.‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1234750‬م الف‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-2961‬محکوم به به موجب رای شماره ‪ 212‬تاریخ‪ 97/3/19 :‬حوزه‪ 3 :‬شورای حل اختالف‬ ‫شهرستان اران و بیدگل به موجب رای شماره – تاریخ ‪ -‬شعبه سوم که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیه‪ :‬قاسم وفائی زرین ابادی نام پدر‪ - :‬شغل‪ - :‬نشانی محل اقامت‪ :‬ساری بلوار‬ ‫چمران بلوار ستایش طبقه فوقانی بانک تجارت ‪.‬محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ‬ ‫بیست و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره ‪ 090690‬مورخ‬ ‫‪ 1390/2/14‬و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال پرداخت خسارات دادرسی‬ ‫کارمنــد ان را می گیــرم‪ ،‬ولــی در مورد مولدســازی دارایی های‬ ‫دولــت کاری نمی کنیــم در حــال حاضــر در تهــران برخــی‬ ‫دســتگاه های دولتی ‪ ۱۵‬ســاختمان دارند‪ .‬با ایــن وضعیت که‬ ‫تمامــی کارهــا الکترونیکــی انجام می شــود چــه لزومی به این‬ ‫تعــداد ســاختمان اســت‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬بایــد مدیر یــت انرژی‬ ‫ســاختمان های دولتــی به درســتی انجام شــود‪ .‬میــزان مصرف‬ ‫انرژی در دســتگاه های دولتی زیاد اســت در ساختمان شرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران هم بخاری روشــن اســت هم پنجره باز اســت‬ ‫بایــد فکــری بــه حــال ایــن نــوع هزینه هــا در دســتگاه های‬ ‫دولتــی شــود‪ .‬نماینــده مــردم خلخــال در مجلس خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد محاســبه شــود دســتگاه های دولتــی چــه تعــداد‬ ‫شــرکت های زیان ده و ســاختمان های اضافی دارند؛ این ها را‬ ‫بفروشــند‪ ،‬پولش را در خزانه بریزند و برای اشــتغال‪ ،‬تولید و‬ ‫سرمایه گذاری اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اختیار کاملدانشگاه ها‬ ‫برایبرگزاریازمونغیرحضوری‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫بــه امکانــات خوابگاهــی و‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬در مــورد نحــوه‬ ‫فضــای اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫برگــزاری ازمــون دانشــگاه ها‬ ‫کــه دارنــد‪ ،‬برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫در زمانــی کــه جهــش جدیدی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫از کرونــا مشاهده شــده اســت‬ ‫فنــاوری‪ ،‬در مورد برنامه این‬ ‫محمدعلی‬ ‫گفــت‪ :‬مــا ایــن اختیــار را بــه‬ ‫وزارتخانــه بــرای نحــوه ارائه‬ ‫زلفی گل‬ ‫دانشگاه ها داده ایم تا بر اساس‬ ‫خدمــات اموزشــی در تــرم‬ ‫اولویت بندیدر اینزمینهتصمیم گیریکنند‪.‬‬ ‫اینــده‪ ،‬افــزود‪ :‬البتــه تصمیــم اصلــی در ایــن‬ ‫به گــزارش خانه ملــت‪ ،‬محمدعلی زلفی مــورد را ســتاد ملــی مقابله با کرونــا می گیرد‬ ‫گل اضافه کرد‪ :‬به این صورت که ابتدا برای و اگــر جهــش جدیــدی از ویــروس کرونــا‬ ‫دانشــجویان مقطــع دکتــری بعد کارشناســی مشــاهده شــود قطعا هر تصمیمی که اتخاذ‬ ‫ارشــد ســپس دوره هــای کارشناســی بــا توجه کند تابع ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫دولتواقعیاترابپذیرد‬ ‫عضو کمیسیون شوراها و امور‬ ‫عضو کمیسیونامور داخلی کشور‬ ‫داخلی کشور گفت‪ :‬دانستن حق‬ ‫و شــوراها در ادامــه در خصــوص‬ ‫مــردم اســت‪ ،‬از دانســتن مــردم‬ ‫ســایر مــواردی که در این جلســه‬ ‫نهراسیموتالشنکنیمکهدانستن‬ ‫مطرح کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مردم را محدود کنیم و اینترنت را‬ ‫کنار اینکه در اقتصاد باید به مردم‬ ‫احمدعلیرضابیگی‬ ‫محدودکنیم‪.‬بهگزارشایلنا‪،‬احمد‬ ‫اعتماد کنیم‪ ،‬نکته دیگر دانستن‬ ‫علیرضابیگی نماینــده مردم تبریز‬ ‫حق مردم است‪ ،‬از دانستن مردم‬ ‫در مجلس شــورای اســامی که یکی از نمایندگانی نهراسیم و تالش نکنیم که دانستن مردم را محدود‬ ‫بود کهدر جلسهدولتو مجلسبه قیدقرعهامکان کنیمواینترنترامحدودکنیم‪.‬اوادامهداد‪:‬همچنین‬ ‫صحبتپیداکرد‪،‬در خصوصارزیابیعملکرددولت مسئلهدیگر ان کهاعتراضهمحقمردماست‪،‬اصل‬ ‫و طــرح برخی انتقادات از ســوی نمایندگان به ویژه ‪ ۲۷‬قانــون اساســی این حــق را به مــردم داده که در‬ ‫انچه بر اساس شنیده ها در جلسه مشترک دولت و صوتی که تجمعشــان مســلحانه و مغایر با اسالم‬ ‫مجلس مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما از دولت انتظار نباشد‪ ،‬بتوانند تجمع کنند‪ .‬این رفتاری که در مقابل‬ ‫داریم که واقعیات را بپذیرد و تسلیم واقعیات شود‪ .‬پاستور با تجمع کنندگان شد فارغ از اینکه حرفشان‬ ‫به فرض در حوزه اقتصاد ما داریم در دیگ جوشان نابجــا بوده یا نه و یا رفتــاری که در اصفهان صورت‬ ‫تــورم مــدام دالر می ریزیــم که قیمــت دالر را پایین گرفتهاست‪،‬رفتار مقبولینیستوروانیستبامردم‬ ‫بیاوریــم درحالی که چــاره و را هحــل ان جای دیگری این گونهرفتار شود‪.‬علیرضابیگیدر واکنشبهاینکه‬ ‫است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما باید در حوزه اقتصاد به مردم ممکــن اســت برخی حامیــان دولت بگویند برخی‬ ‫اعتمــاد کنیــم و ثــروت مــردم را به مــردم برگردانیم‪ ،‬برخوردها توسط نیروهای مسلح انجام می شود که‬ ‫دولت لنگ‪ ۱۰۰‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر نیست که یک مجموعه مستقل از دولت است و ذیل دولت‬ ‫مجموعه هایعظیمیچونکشتوصنعتمغانرا نیست‪،‬گفت‪:‬اگر ایننیروهاهمواردمی شوندبنابه‬ ‫بدهندبهفالنی کهایناعداداکنوندر تهرانقیمت درخواست دولت وارد می شوند‪ ،‬مگر اینکه شرایط‬ ‫ســه اپارتمان اســت‪ ،‬دولت به این مبالغ نیاز ندارد‪ .‬خیلیبحرانیوغیرقابل کنترلشدهباشدکهبخواهند‬ ‫نماینده تبریز در مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬ما از ســید ابراهیم بدون نظر دولت وارد عمل شوند؛ وگرنه در حالت‬ ‫رئیسی خواستیم که ثروت مردم به مردم بازگردانده عادیبنابهدرخواستدولتواستاندار است‪،‬یعنی‬ ‫شود‪،‬واقعیت هایاقتصادیپذیرفتهشودوبااقتصاد زمانی که نیروی انتظامی اظهار ناتوانی کند و بگوید‬ ‫ماننــد یک موجــود زنده برخورد شــود‪ .‬دیگــر دوره اداره موضوع از دســت من خار جشــده اســت‪ ،‬سایر‬ ‫کارهای مســکن وار و تبلیغاتی گذشــته است اساسا نیروهایمسلحواردمی شود؛وگرنهنمی توانندورود‬ ‫ما باید بتوانیم به مردم یک جواب ملموس بدهیم‪ .‬کننداصالاموزشایننیروهابرایاینکار نیست‪.‬‬ ‫و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله‬ ‫وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت شصت هزار ریال بابت درخواست اجرائیه در حق خواهان و‬ ‫همچنین هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه است‪ .‬رای صادره غیابی است‪ .‬مشخصات محکوم ‪:‬‬ ‫اصغر مهرابادی ارانی با وکالت مصیب مرشدی نام پدر‪ :‬رمضانعلی شغل‪ :‬ازاد نشانی محل اقامت‪:‬‬ ‫اران و بیدگل‪ ،‬مسلم اباد‪ ،‬کوچه پارک الله ‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد‪،‬محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد‬ ‫یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به‬ ‫از ان میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‪ ،‬باید ظرف مهلت‬ ‫مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید‪.‬‬ ‫زهره گرامی نوش ابادی ‪ -‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف اران و بیدگل ‪/1234625‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2937‬برابر رای شماره ‪ ۲۲۴۷‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای کیامرث شیرانی ایل بیگی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۳‬کدملی ‪ ۴۶۲۲۸۷۷۳۶۸‬صادره فرزند جعفرقلی در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 166/93‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫جعفر نامدار دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1234698‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2956‬برابر رای شماره ‪ ۲۲۰۸‬مورخ ‪ 1400/7/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای غالمرضا بخشیان لنجی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۵۴‬کدملی ‪ ۱۲۸۴۷۲۰۰۸۱‬صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 126/60‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫سیف اله دهخدا (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1234728‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک ‪ 32074‬فرعی از ‪157‬‬ ‫اصلی‬ ‫‪ -9-2962‬اسناد مالکیت کاداستری شش دانگ یک باب واحد تجاری بشماره ‪ ۳۲۰۷۴‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۵۷‬اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از ‪ ۴۰۹۳‬فرعی از اصلی مذکور حوزه‬ ‫ثبتی ناحیه یک کرج بمساحت ‪ 43/84‬متر مربع واقع در طبقه همکف که ‪ 1/98‬متر مربع ان‬ ‫راه پله داخلی است بانضمام انباری تجاری منضم قطعه یک تفکیکی بمساحت ‪ 67/33‬متر مربع‬ ‫واقع در زیرزمین یک که هفتاد دسیمتر مربع ان جزء اصالحی اتی و یک متر مربع ان راه پله‬ ‫داخلی است بانضمام بالکن تجاری قطعه یک تفکیکی بمساحت ‪ 28/38‬متر مربع واقع در نیم‬ ‫طبقه فوقانی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و‬ ‫ائین نامه اجرایی ان بنام اقایان هادی توحیدی بسطامی نسبت به ‪ ۸۶‬سهم مشاع و عبدالمجید‬ ‫توحیدی بسطامی نسبت به ‪ ۵۷‬سهم مشاع و خانم زهرا سادات رضاعی نسبت به ‪ ۵۷‬سهم‬ ‫مشاع از ‪ ۲۰۰‬سهم شش دانگ و صادر شد‪ .‬حالیه با عنایت بمراتب فوق‪ ،‬اقای هادی توحیدی‬ ‫بسطامی مالک مشاعی پالک فوق الذکر بموجب درخواستهای وارده به شماره ‪ ۹۰۳۳۹۶۷‬مورخه‬ ‫‪ 1400/07/25‬و ‪ ۹۰۳۷۲۸۸‬مورخه ‪ 1400/08/12‬به استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع‬ ‫تقاضای افراز سهمی خود بطرفیت دیگر مالکین مشاعی را نموده است که انجام ان برابر مقررات‬ ‫به نماینده ثبت محول گردید که مطابق ماده دو ائین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع‬ ‫نماینده ثبت گواهی نموده است که سند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده‪ ،‬با عنایت به‬ ‫نامه شماره ‪ ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۱۴۵۱۲‬مورخه ‪ 1400/08/01‬موضوع افراز پالک فوق به اطالع‬ ‫شهرداری مرکزی کرج رسانیده شد و بموجب نامه شماره ‪ 67/5/93441‬مورخه ‪1400/08/06‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با افراز پالک ‪ 157/32074‬به علت مغایرت با‬ ‫ضوابط شهرسازی مخالفت نموده و پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم نمود‪ .‬که در این رابطه‬ ‫صورتمجلس عدم قابلیت افراز به شماره ‪ ۱۴۰۰۸۵۶۳۱۰۰۹۰۱۵۴۱۷‬مورخ ‪ 1400/08/12‬صادر‬ ‫و جهت ابالغ به خواهان و خواندگان از طریق شعبه اجرای ثبت کرج اقدام شد‪ ،‬لیکن با توجه‬ ‫به اعالم شعبه اجرای ثبت کرج صورتمجلس عدم افراز به خوانندگان ابالغ نگردیده‪ ،‬فلذا با‬ ‫عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده ‪ ۱۸‬ایین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا یک نوبت‬ ‫در روزنامه رسمی جهت ابالغ اگهی می گردد تا چنانچه متقاضی و دیگر مالکین مشاعی نسبت‬ ‫به این صورتجلسه عدم قابلیت افراز اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز پس از نشر این اگهی‬ ‫اعتراض خود را به دادگاه صالح محل وقوع ملک ارائه نمایند‪ ،‬در غیر این صورت این اداره وفق‬ ‫مقررات وظیفه قانونی خود عمل می نماید‪ .‬عباسعلی شوش پاشا‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ناحیه یک کرج م‪/‬الف ‪/802‬ف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ‪ 405GLXi‬به رنگ نقره ای متالیک‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 246 -67‬س ‪ 28‬به شماره موتور ‪12489067843‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAM01CA6AE869989‬مدل ‪ 1389‬به نام‬ ‫سیدامیرحسین حسینی فرزند سیدمرتضی شماره شناسنامه ‪1272844080‬‬ ‫کدملی ‪ 1272844080‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو اریو به رنگ مشکی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 177 -43‬ل ‪ 93‬به شماره موتور ‪ TNN4G16AJ0080856‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAS321200K4922564‬مدل ‪ 1398‬به نام زهرا کیمیایی فر‬ ‫فرزند فرشاد شماره شناسنامه ‪ 6600134615‬کدملی ‪ 6600134615‬صادره از‬ ‫دولت اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید ‪ DM‬هاچ بک به رنگ سفید‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 126 -43‬ی ‪ 48‬به شماره موتور ‪ 00030126‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1442276132684‬مدل ‪ 1376‬به نام محمد صادقی افجدی فرزند‬ ‫حسین شماره شناسنامه ‪ 0‬کدملی ‪ 1100067094‬صادره از فالورجان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دعوتوزیر جهادکشاورزیبرایصیانت‬ ‫از منابعطبیعیکشور‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از‬ ‫ما مربوط بــه راه ها و بزرگراه ها‬ ‫اســاتید دانشــگاه ها‪ ،‬نخبــگان‬ ‫و شــهرها اســت‪ .‬ســاداتی نــژاد‬ ‫کشوری‪ ،‬سازمان های مردم نهاد‬ ‫در ادامــه بــا بیان این که حفظ‬ ‫کــه در زمینــه حفظ منابــع اب‬ ‫منابعطبیعییکرسالتاست‪،‬‬ ‫و خــاک‪ ،‬احیــای منابع طبیعی‬ ‫گفت‪ :‬در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫جواد ساداتی نژاد‬ ‫و مقابله با بیابان زایی فعالیت‬ ‫و ســازمان جنگلها اصال مقابله‬ ‫کرده انــد دعوت به همکاری با‬ ‫با توســعه نداریم‪ .‬سیاســت ما‬ ‫کارگروهمقابلهبابیابان زایی کرد‪.‬به گزارشایسنا‪ ،‬ایستادن در برابر توسعه نیست‪ .‬سازمان جنگلها‬ ‫ســیدجواد ساداتی نژاد در نشست کارگروه ملی و منابعطبیعیدر تماماستان هایکشور باحفظ‬ ‫مقابلــه با بیان زایی که با حضور رئیس ســازمان شــرایط زیست محیطی و منابع طبیعی حامی‬ ‫جنگ لهــا‪ ،‬رئیــس ســازمان هواشناســی‪ ،‬رئیــس اشــتغال اســت‪ .‬این موضوع باید علمی و دقیق‬ ‫ســازمان مدیریــت بحــران کشــور و جمعــی از انجام شــود و کار بســیار حساسی اســت‪ .‬وی در‬ ‫مدیران سازمان محیط زیست‪ ،‬اموزش و پرورش ادامه گفت‪ :‬کشورهای موفق جهان کشورهایی‬ ‫و معاونت علمی ریاســت جمهوری برگزار شــد هستند که ضمن ایجاد اشتغال و توسعه بهترین‬ ‫با بیان اینکه حیات ما وابسته به منابع طبیعی منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را دارند‪ .‬هیچ‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای حفاظت از اب و خاک تقابلی بین حفظ منابع طبیعی و توسعه وجود‬ ‫کشور عزم ملی داشته باشیم و دستگاه اجرایی نــدارد‪ .‬ایــن الگــو را بایــد در این کارگــروه تدوین‬ ‫و دولتــی همــه در این بخش مشــارکت داشــته کنیــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبری‬ ‫باشند و وظایف خود را انجام دهند‪ .‬وی ادامه فرمودند قضیه خاک از قضیه اب مهمتر است‪،‬‬ ‫داد‪ :‬ایــن کارگــروه که بعد از ‪ ۴‬ســال مجددا اغاز گفــت‪ :‬اب عنصرتجدید پذیر اســت‪ .‬ولی خاک‬ ‫به کار کرده اســت بایستی در دولت سیزدهم و تا ‪ ۷۰۰‬ســال طول می کشــد تا یک ســانتی متر از‬ ‫با نگاه ویژه رئیس جمهوری به محیط زیست و ان داشته باشیم‪ .‬بنابراین این سرمایه بزرگ یک‬ ‫منابع با اهتمام و قدرت پیش برود‪ .‬وزیر جهاد ســرمایه بی نظیر و بی جایگزین اســت‪ .‬ساداتی‬ ‫کشاورزیاضافهکرد‪:‬بستر حیاتمامنابعطبیعی نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬موضوعــات فرونشســت و‬ ‫و اب و خاک است‪ .‬اگر نتوانیم خاک حاصلخیز مســائل مربوط به فرسایش ابی و خاکی نشان‬ ‫را حفــظ کنیــم و جلوی تخریــب را بگیریم برای می دهد که در این بخش رســالت بزرگی داریم‪.‬‬ ‫نسل اینده چیزی باقی نمی ماند بنابراین حفظ این مســئولیت امــروز به کارگــروه ملی مقابله با‬ ‫ایــن عناصــر وظیفه اصلــی و مهم ما اســت‪ .‬وی بیابان زایی سپرده شده است‪ .‬بزرگترین کاری که‬ ‫با اشــاره به اینکه ترکیب اعضای کارگروه نشــان ایــن کارگــروه می توانــد انجام دهد ســپردن امور‬ ‫دهنده اهمیت موضوع است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اموزش بــه مــردم و بــه صحنــه اوردن انها اســت‪ .‬مردم‬ ‫و پــرورش در ایــن کارگروه اســت یعنــی فرزندان طبیعت را دوست دارند و بزرگ ترین مدافعان‬ ‫ما امروز در مدارس تقویت م ‬ ‫یشــوند‪ .‬اموزش و اب و خاک کشور هستند‪ .‬باید این مسئولیت را‬ ‫پرورش نقش مهمی در تربیت نسل اینده دارد‪ .‬به انها بسپاریم‪ .‬شاید با حمایتی اندک بتوانیم‬ ‫اگر وزارت راه و شهرسازی در این کارگروه حضور میلیون حافظ اب و خاک و همیار در این بخش‬ ‫دارند به دلیل این اســت که بخشــی از توســعه داشتهباشیم‪.‬‬ ‫دامنهنوساندر مسیر رفعمحدودیت‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ناشــر توزیع سود نقدی‬ ‫و اوراق بهــادار کشــور از‬ ‫یکی از معضــات مهم بورس‬ ‫برنامه ریــزی بــرای بــاز کــردن‬ ‫شــده اســت زیــرا تــا چند ســال‬ ‫دامنــه نوســان در ایــن بــازار‬ ‫قبل یک شرکت تنها چند هزار‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫ســهامدار داشت اما با افزایش‬ ‫مجیدعشقی‬ ‫مجیــد عشــقی در صبحانــه‬ ‫جدی فعالیت ها در این حوزه‬ ‫کاری مشــترک بــا اعضــای اتاق‬ ‫توزیع ســود نقدی مســتقال به‬ ‫بازرگانــی تهــران اظهار کرد‪ :‬مــا در این تردیدی یــک چالــش تبدیــل شــده اســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫نداریــم که باید موضوع بازکردن دامنه نوســان بــه برنامه ریــزی بــورس برای شــرکت های پروژه‬ ‫در دستور کار قرار گیرد اما این موضوع باید به محــور اظهــار کــرد‪ :‬در این زمینه پذیره نویســی‬ ‫شکل تدریجی و در یک زمانبندی خاص انجام نخســتین شــرکت انجــام شــده که بــا توجه به‬ ‫شــود که قطعــا در برنامه های ما جــا دارد‪ .‬وی دستورالعمل های سختگیرانه قدری طوالنی به‬ ‫بــا بیان این که تا چند ســال قبل تعداد فعاالن نظر می رسد اما قطعا یکی از برنامه های اصلی‬ ‫بــازار ســرمایه در ایــران بســیار محــدود بــود‪ ،‬ما استفاده از ظرفیت این شرکت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۴‬تا حدود ســه ســال بــه گفته رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫قبل ذینفعان بازار بسیار محدود بودند و تعداد این ســازمان در جریان اســت که اعتمــاد مردم‬ ‫انها حتی به سه میلیون نفر نیز نمی رسید‪ ،‬اما در بــه بــورس تا حدی از بیــن رفته که این موضوع‬ ‫دو سال گذشته ناگهان تعداد فعاالن این بازار تحت تاثیر عوامل زیادی در سال گذشته بوده‬ ‫به شــکل قابل توجهــی افزایش پیدا کــرد و به اســت‪ .‬ایــن امیــدواری وجــود دارد که در ســال‬ ‫مرز ‪ ۶۰‬میلیون کد بورســی رسید‪ .‬رئیس سازمان جــاری بــا حمایــت دولت و حتی لحــاظ کردن‬ ‫بــورس و اوراق بهــادار کشــور بــا اشــاره به لزوم شــرایط بورس در بودجه اعتماد از دست رفته‬ ‫هماهنگ شدن زیرساخت های بورس با افزایش مــردم بــار دیگر باز گردد‪ .‬عشــقی درباره دامنه‬ ‫تعــداد فعاالن در این بازار تصریح کرد‪ :‬از نظر نوسان نیز توضیح داد‪ :‬دامنه نوسان چند بعد‬ ‫مــا قانــون تجارت و برخــی از مقــررات موجود متفاوت دارد یکی از مشــکالتی که امروز با ان‬ ‫تگــذاری دســتوری‬ ‫جوابگــوی نیازهــای فعلــی نیســت‪ .‬بــه عنوان مواجــه هســتیم بحث قیم ‬ ‫مثال در قانون تجارت قید شــده که شــرکت ها است که حذف محدودیت ها در دامنه نوسان‬ ‫هشــت مــاه فرصــت پرداخــت ســود دارنــد اما را نیــز بــا مشــکل مواجــه می کند‪ .‬بــه گفته وی‬ ‫بــا توجه بــه فناوری های نوین چنیــن گزینه ای بورس با بازکردن دامنه نوســان مخالفتی ندارد‬ ‫در شــرایط فعلی عمال اهمیتی ندارد‪ .‬عشــقی امــا اجرای این فرایند زمانبر خواهد بود و باید‬ ‫ادامــه داد‪ :‬امروز با حدود ‪ ۶۰‬میلیون ســهامدار در چارچوب یک برنامه مدون نهایی شود‪.‬‬ ‫امادگیاتاقبازرگانی‬ ‫برای کمک به بورس‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانی تهــران می گوید که این‬ ‫تشکل بخش خصوصی امادگی دارد تا در تمامی‬ ‫بخش هابهبهبودشرایطبازار سرمایه کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود خوانساری در نشست‬ ‫اعضــای اتــاق بازرگانی تهــران با رئیس ســازمان‬ ‫بــورس‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬یکی از معضالت مهمی که‬ ‫بــازار ســرمایه ایران بــا ان رو به روســت دخالت‬ ‫مستقیم دولت در این بازار است‪ .‬با وجود انکه‬ ‫سازمان بورس یک سازمان غیردولتی به حساب‬ ‫می ایــد اما ما شــاهد مداخله دولــت در امور ان‬ ‫هســتیم که بخشــی از مشــکالتی که امروز این‬ ‫بازار با انمواجهاستتحتتاثیر همین دخالت‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکه با در کنار هم‬ ‫قرار گرفتن بورس و اتاق بازرگانی می توان انتظار‬ ‫داشــت که الاقل بخشــی از مشــکالت این بازار‬ ‫حل شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برخی از مشکالت سازمان‬ ‫بورس به شــکل مســتقل امکان حل شدن ندارد‬ ‫امــا اتــاق بازرگانــی امــکان مطــرح کــردن انهــا و‬ ‫انجام پیگیری های الزم برای حل این معضالت‬ ‫را خواهــد داشــت‪ .‬رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬نظرات بخش خصوصی باید در زمان‬ ‫اتخاذ تصمیمات جدید لحاظ شود‪ .‬این بخش‬ ‫با توجه به تجرب ـه ای که در حوزه های مختلف‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬قطعا نظرات کارگشا و مهمی را‬ ‫در رابطه با سیاست های جدید خواهد داشت و‬ ‫در صورت استفاده به موقع از این نظرات‪ ،‬جلوی‬ ‫بسیاری از مشکالت در اینده گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته خوانساری‪ ،‬یکی از خواسته های بخش‬ ‫خصوصــی از رئیس ســازمان بــورس‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫اعــام دســتوری فــروش یا عــدم فروش ســهام از‬ ‫سوی دولت است که در سال های گذشته به بازار‬ ‫ســرمایه و اعتماد سهامداران اســیب جدی وارد‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اقتصــاد ما در‬ ‫سال های گذشته با مشکالت و محدودیت های‬ ‫جــدی مواجــه بــوده و بــه نظر می رســد بخش‬ ‫تهــا در ســال جــاری و‬ ‫مهمــی از ایــن محدودی ‬ ‫ســال اینــده نیز ادامه پیدا کنــد‪ .‬از این رو بخش‬ ‫خصوصــی و به طور خاص اتاق بازرگان امادگی‬ ‫دارد تــا نظــرات و کمک های خــود را برای بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی ارائه کند و در این بین بورس نیز‬ ‫یکیاز بخش هاییاست کهمی تواندروی کمک‬ ‫بخشخصوصیحسابباز کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫ذوب اهن از خوش اتیه ترین صنایع فوالدی کشور است‬ ‫مدیــر عامــل ذوب اهــن اصفهــان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجه به طرح ازادسازی قیمت حامل های انرژی‬ ‫در راستای واقعی شدن قیمت ها‪ ،‬ذوب اهن به‬ ‫علت اســتفاده از روش کوره بلند‪ ،‬کمترین اسیب‬ ‫را خواهد دید و در شمار خوش اتیه ترین صنایع‬ ‫فوالدی کشور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬منصور یــزدی زاده‬ ‫در ارتبــاط با وضعیت تولید محصوالت فوالدی‬ ‫در ذوب اهــن اصفهــان اظهــار کرد‪ :‬خــرداد ‪۹۷‬‬ ‫در حالی ذوب اهن را تحویل گرفتم که شــرایط‬ ‫حاکــم بر ان‪ ،‬این شــرکت را به مرز ورشکســتگی‬ ‫رسانده بود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل ذوب اهــن اصفهــان بــه زیــان‬ ‫انباشــته یک هزار میلیارد تومانی این شــرکت در‬ ‫گذشــته اشــاره کرد که باعث شــد مشــمول ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬شود و ارتباط ان با تمام بانک ها قفل شده‬ ‫بــود و ادامــه داد‪ :‬ذوب اهــن با مشــکالت مالی‬ ‫بســیاری مواجــه بــود و تــوان پرداخــت بدهی را‬ ‫نداشــت به این صورت که حتی حقوق پرســنل از‬ ‫محل تســهیالت بانکی با ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۸‬درصد ســود‬ ‫یشــد کــه بــا جریم ههــای ان بــه ‪۳۰‬‬ ‫پرداخــت م ‬ ‫درصد می رسید‪.‬‬ ‫یــزدی زاده اظهــار داشــت‪ :‬در ان زمــان‬ ‫پروژ ههــای ذوب اهــن همچــون پــی ســی ای ‪،‬‬ ‫ریل‪ ،‬اکسیژن و ‪ ...‬متوقف بود و تامین قطعات‬ ‫و نیازهــا امکان پذیــر نبــود و شــرایط بــه ســمتی‬ ‫می رفت که باید این شرکت واگذار می شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مخالــف جــدی وا گــذاری‬ ‫ذوب اهــن بــودم بنابراین با داشــتن کارشناســان‬ ‫و کارگــران فهیــم توانســتیم بار دیگــر ذوب اهن‬ ‫را به رغــم وجــود ایــن دیدگاه کــه ذوب اهن بعد‬ ‫از ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬ســال فرســوده شــده اســت‪ ،‬روی پــا‬ ‫نگهداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فرایند تولید در ذوب اهن‬ ‫مطابق با فرایند جهانی اســت و هم اکنون بالغ‬ ‫بر ‪ ۷۵‬درصد فوالد در جهان به روش کوره بلند‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫یزدی زاده با اشاره به اینکه متاسفانه از سوی‬ ‫برخــی این دیدگاه وجود داشــت کــه ذوب اهن‬ ‫یتــوان از روش تولیــد‬ ‫بایــد وا گــذار شــود و یــا م ‬ ‫فــوالد در فــوالد مبارکــه اســتفاده کــرد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬عملیاتی کردن این ســخنان به معنای مرگ‬ ‫ذوب اهن است‪ ،‬قیاس ذوب اهن با شرکت های‬ ‫بــزرگ فوالدی در کشــور مع الفارق اســت به این‬ ‫صــورت که ســایر واحدهای تولیــدی برای احیای‬ ‫ســنگ اهن از گاز طبیعی استفاده می کنند که به‬ ‫وفور در دســترس اســت و بســیار ارزان در اختیار‬ ‫انهــا قــرار می گرفــت کــه البتــه اکنــون بــا چالــش‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این در حالی اســت که ذوب اهن‬ ‫برای احیای ســنگ اهن از ذغال و کک اســتفاده‬ ‫می کند و برای این کار نیاز به روی پا نگهداشتن‬ ‫تمــام معــادن ذغال ســنگ کشــور اســت و چون‬ ‫در مواقعــی نیــاز کمی و کیفــی ذوب اهن تامین‬ ‫یشــود اقدام به واردات بــا قیمت های گزاف‬ ‫نم ‬ ‫یشــود بــه طــوری کــه کک را با قیمــت جهانی‬ ‫م ‬ ‫‪ ۷۰۰‬دالر و ذغــال ســنگ را بــا قیمــت ‪ ۴۰۰‬دالر‬ ‫خریداری می کنیم که قابل قیاس با قیمت انرژی‬ ‫سایر فوالدسازان کشور نیست‪.‬‬ ‫یــزدی زاده گفــت‪ :‬بــا توجــه به اینکــه قیمت‬ ‫انــرژی بــرای تولیــد ذوب اهن مانند ســایر نقاط‬ ‫دنیا گران است‪ ۵۰ ،‬درصد قیمت تمام شده این‬ ‫شــرکت اختصاص به حامل های انرژی دارد حال‬ ‫تهــای حامل های‬ ‫انکــه بــا وجــود افزایــش قیم ‬ ‫انرژی‪ ،‬این نســبت برای ســایر فوالدسازان کشور‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اســت‪ .‬مدیر عامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫بــا بیــان اینکــه ذوب اهن فرســوده نیســت بلکه‬ ‫بایــد فعالیت هایی انجام شــود که قیمت انرژی‬ ‫کاهــش یابــد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقدامــات ما در این‬ ‫زمینه استفاده از روش تزریق پودر ذغال به کوره‬ ‫بلند با اســتفاده از سیســتم «پی ســی ای» اســت‬ ‫یشــود و پروژه ان اجرا شــد‪.‬‬ ‫که جایگزین کک م ‬ ‫از انجایی که مشابه ان در داخل نیست و طرف‬ ‫خارجی هم حاضر به اموزش پرســنل ما نمی شد‬ ‫بنابرایــن بــه روش ســعی و خطــا و اســتفاده از‬ ‫مشــاوران خارجــی روش پی ســی ای را در ذوب‬ ‫اهن راه اندازی کردیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با مجموعه اقدامات انجام شــده‬ ‫هم اکنون ذوب اهن از ان شرایط سختی که این‬ ‫شــرکت را بــه مرحله ورشکســتگی نزدیــک کرده‬ ‫بود خارج شــده اســت و به نقطه مطلوب رســید‬ ‫و امیدواری برای اینده ایجاد شــده به ویژه برای‬ ‫سهامداران که از سال ‪ ۹۲‬به پیشرفت ذوب اهن‬ ‫دلبسته اند‪.‬‬ ‫یــزدی زاده بیــان کــرد‪ :‬اجــرای پروژه هایــی‬ ‫همچــون پــی ســی ای کــه قیمــت تمــام شــده را‬ ‫کاهــش می دهــد و همچنیــن تولیــد ریــل که یک‬ ‫محصــول اســتراتژیک اســت و دروازه ای شــد بــه‬ ‫ســمت تولید محصوالت با ارزش افــزوده باالتر‪،‬‬ ‫موفقیــت امــروز ذوب اهن را رقم زد که در واقع‬ ‫ثمره یک کار جمعی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بانکپاسارگادبرایهفتمینبار بانکسالایرانشد‬ ‫نشریه«بنکر»برایهفتمینسالبانکپاسارگاد‬ ‫را به عنوان بانک ســال جمهوری اســامی ایران در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬انتخــاب کرد‪ .‬براســاس ایــن رتبه بندی‪،‬‬ ‫بانک پاســارگاد از نظر نرخ بازده ســرمایه (‪)ROC‬‬ ‫رتبه اول خاورمیانه و رتبه ‪ ۱۳‬جهانی را نیز کســب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ارزیابــی «بانک ســال ‪ »۲۰۲۱‬بنکر‪ ،‬مدیران‬ ‫ایننشریهپساز در نظر گرفتنتمامیشاخص های‬ ‫عملکــردی‪ ،‬مالی و ســایر شــاخص های مربوط به‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬عنــوان «بانــک ســال ‪ ۲۰۲۱‬جمهــوری‬ ‫اسالمی ایران» را برای هفتمین بار به بانک پاسارگاد‬ ‫اهدا کردند‪ .‬بانک پاســارگاد قبل تر در ســا ل ‪ ۲۰۱۰‬و‬ ‫سال های متوالی‪ ۲۰۱۲‬تا‪ ۲۰۱۶‬موفق به کسب این‬ ‫عنوان شده بود و از این حیث پرافتخارترین بانک‬ ‫ایرانیشناختهمی شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیران نشــریه بنکر‪ ،‬ارزیابی انتخاب‬ ‫کهــای برتــر کشــورها ســختگیرانه ترین‪،‬‬ ‫بان ‬ ‫تحلیلی ترینودقیق ترینارزیابیساالنهایننشریه‬ ‫است‪ .‬دلیل چنین سختگیری و دقتی تعداد باالی‬ ‫کهــای متقاضــی و اهمیت عنــوان اهدایی به‬ ‫بان ‬ ‫این بانک هاســت‪ .‬مدیــران این موسســه‪ ،‬معرفی‬ ‫یک بانک به عنوان بانک سال یک کشور را به ویژه‬ ‫در دوره اخیــر‪ ،‬دال بــر توانایی مالی و ایفای نقش‬ ‫کلیدی ان بانک در اقتصاد و اینده بازار می دانند‪.‬‬ ‫در این بررسی شاخص های مالی نظیر سرمایه‬ ‫الیه یک (‪ )Capital ۱-Tier‬و تغییرات ان‪ ،‬میزان کل‬ ‫دارایی ها‪ ،‬سود خالص‪ ،‬نرخ بازده حقوق صاحبان‬ ‫سهام‪ ،‬نسبت هزینه به درامدها‪ ،‬توان بازپرداخت‬ ‫بدهی و درصد تسهیالت غیرجاری‪ ،‬تحلیل و مورد‬ ‫بررســی قرار می گیرند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شــاخص های‬ ‫غیرمالی مانند ابتکارات استراتژیک بانک در ایجاد‬ ‫مزیترقابتی‪،‬محصوالتنواورانهوخدماتجدید‬ ‫در حوزه بانکداری‪ ،‬تالش های بانک برای توســعه‬ ‫کس ـب وکارهای نــو‪ ،‬اقدامات انجا مشــده در زمینه‬ ‫یهــای مالی و بانکی (فی نتــک) و درنهایت‬ ‫فناور ‬ ‫ســرمایه گذاری های جدیــد بــرای گســترش دایــره‬ ‫خدماتبانکنیز به دقتارزیابیمی شوند‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اســت با توجه به شــیوع وسیع‬ ‫کرونــا در جهــان طی دو ســال اخیر‪ ،‬موسســه بنکر‬ ‫همچنیــن در دو دوره گذشــته بــه بررســی جــدی‬ ‫کهــا برای‬ ‫تمهیــدات به کاربست هشــده توســط بان ‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی از کس ـب وکارها و مشــتریان‬ ‫اسیب دیده از پیامدهای همه گیری کرونا پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشــریه بنکــر (‪ )The Banker‬وابســته بــه‬ ‫‪ Financial Times‬با قدمتی ‪ ۹۵‬ســاله از نخســتین‬ ‫مجالتتخصصیبانکداریدر جهانویکیمراجع‬ ‫اصلــی اطالعــات و تحلی لهــای حــوزه بانکــداری‬ ‫بین المللیو بازار سرمایهبهشمار می رود‪.‬‬ ‫بانــک داده ایــن نشــریه بــا در اختیــار داشــتن‬ ‫اطالعات بیش از چهارهزار بانک از سراســر جهان‬ ‫می تواند به خوبی بنیه مالی و عملکردی و درجه‬ ‫سالمت بانک ها را از طریق ارزیابی شاخص هایی‬ ‫مانند میزان سرمایه پایه‪ ،‬نسبت کفایت سرمایه و‬ ‫سایر نسبت های سوددهی و عملکردی در مقابل‬ ‫رقبایشانترسیمکند‪.‬‬ ‫ایــن نشــریه همچنیــن بــه جــز انتشــار و‬ ‫انعــکاس اخبار و تفســیرهای مالی و اقتصادی‪،‬‬ ‫هرســاله حدود ‪ ۸۰,۰۰۰‬بانک و موسسه مالی را‬ ‫در ســطح دنیا ارزیابی‪ ،‬و از بین ان ها بر اســاس‬ ‫معیارهــای ویژه خود‪ ،‬هــزار بانک برتر را به دو‬ ‫صــورت کلــی وجزئــی (بــر اســاس شــاخص های‬ ‫خــاص) طبقه بنــدی و ذیل لیســت هایی منتشــر‬ ‫می کند‪.‬طبق اخرین رتبه بندی این نشریه در سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬بانــک پاســارگاد به عنوان تنهــا بانک ایرانی‬ ‫حاضر در این لیست معرفی شده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬هرساله جوایزی توسط این موسسه به برترین‬ ‫بانک هر کشور و منطقه‪ ،‬برترین بانک اسالمی هر‬ ‫کشــور‪ ،‬برترین بانک ســرمایه گذاری‪ ،‬برترین بانک‬ ‫خصوصی‪ ،‬برترین وزیر اقتصاد‪ ،‬برترین رئیس بانک‬ ‫مرکزی‪،‬برتریننواوریدر فناوریو برترینمعامالت‬ ‫اهدامی شود‪.‬‬ ‫گفتنیاستبر اساسسایر ارزیابی هایاخیر این‬ ‫موسسه‪ ،‬بانک پاسارگاد در سال ‪ ۲۰۲۰‬در بین هزار‬ ‫بانک برتر جهان؛ از نظر نرخ بازده سرمایه (‪)ROC‬‬ ‫رتبه‪ ۱۳‬جهانی و اول خاورمیانه را کسب کرده است‬ ‫و از منظر نرخ بازده دارایی ها (‪ )ROA‬نیز رتبه ‪۱۲۱‬‬ ‫جهانی و ‪ ۱۶‬خاورمیانه را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بانک پاســارگاد همچنین تابســتان گذشــته به‬ ‫عنــوان بانــک برتــر اســامی ایــران در ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫برگزیــده شــد و از نظــر ارزش برنــد نیــز تنهــا بانک‬ ‫ایرانی حاضر بین‪ ۵۰۰‬برند برتر بانکی ارزیابی شده‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬توسط بنکر و موسسه برندفاینانس‬ ‫(‪ )BrandFinance‬بــود کــه در ان رتبه بنــدی موفق‬ ‫شــد با ‪ ۸۹‬پله صعود‪ ،‬در جایگاه ‪ ۲۹۰‬بین برترین‬ ‫برندهایبانکیجهانقرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واریز ‪ ۵‬هزار میلیاردتومان اوردهمتقاضیاننهضتملیمسکنبهحسابسازندگان‬ ‫مدیرعامــل بانک مســکن با بیان اینکه بیش از پنــج هزار میلیارد‬ ‫تومــان از محــل اورده متقاضیان به حســاب ســازندگان نهضت ملی‬ ‫مسکن واریز شد‪ ،‬از پرداخت‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت برای اجرای‬ ‫این طرح به متقاضیان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمود شایان در خصوص‬ ‫مشــارکت ایــن بانــک در اجــرای طرح نهضــت ملی مســکن و میزان‬ ‫تسهیالتیکهبهاینبخشو متقاضیانانتخصیصیافتهاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫بر اساس تصمیم دولت‪ ،‬سهم بانک مسکن برای تخصیص تسهیالت‬ ‫بــه بخــش مســکن ‪ ۶۳‬هزار میلیارد تومان اســت که بــا پرداخت این‬ ‫تسهیالت‪ ۲۱۰‬هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن احداث‬ ‫خواهد شد‪.‬وی گفت‪ :‬تاکنون‪ ۱۶۸‬هزار نفر سهم خود را برای احداث‬ ‫واحدهای اقدام ملی مســکن واریز کرده و تســهیالت را نیز دریافت‬ ‫کردند‪.‬شــایان ادامــه داد‪ :‬همچنین تاکنون ‪ ۱۶۸‬هزار نفــر اورده اولیه‬ ‫خودرابرایاغاز به کار و تکمیلواحدهایمسکونیطرحنهضتملی‬ ‫مسکن پرداخت کرده اند که این میزان معادل ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین از این میزان اورده متقاضیان‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومانبهپروژه هاتخصیصیافتهاست‪.‬‬ ‫شایان توضیح داد‪ :‬از محل تسهیالت بانکی نیز تاکنون بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیاردتوماناز طریقشعببانکمسکنبرایاجراو تکمیلپروژه ها‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارائهپیشنهادبازگشاییسامانهنهضتملیمسکنبرایسایر شهرها‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که سامانه برای ثبت نام تمامی شهرها‬ ‫بــاز شــود‪ ،‬بعــد از ثبت نــام و پاالیــش متقاضیان‪،‬‬ ‫تعداد متقاضی موثر هر شهر شناسایی می شود و‬ ‫این امکان فراهم می شود تا همزمان تامین اراضی‬ ‫نسبتبهتعدادمتقاضیانموثر صورتپذیرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‬ ‫(اصفهان)؛ جلســه بررســی وضعیت طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن بــا حضــور مقــام عالــی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور‪،‬‬ ‫مدیران کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل شهرهای جدید و دیگر اعضا برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه وزیــر راه و شهرســازی ضمــن‬ ‫بررســی وضعیــت و رونــد پیشــرفت طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬نکات حائز اهمیت در راستای اجرای‬ ‫هر چه بهتر این طرح را بیان داشــت و بر اســتفاده‬ ‫خصوصا‬ ‫حداکثــری از همه پتانســیل های موجــود‬ ‫ً‬ ‫شرکت های دانش بنیان در حوزه ساختمان و ارتقاء‬ ‫دانش فنی مسکن در سطح کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫یقــران مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫علیرضــا قار ‬ ‫اســتان اصفهــان کــه بــه منظور شــرکت در جلســه‬ ‫شورای مسکن به تهران سفر کرده بود‪ ،‬در حاشیه‬ ‫این جلسه به تشریح اخرین وضعیت سامانه ای و‬ ‫اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان‬ ‫اصفهان پرداخت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در ثبت نام های‬ ‫قبلــی (طرح اقدام ملی مســکن)‪ ،‬از کل متقاضیان‬ ‫ثبــت نام شــده در ســامانه‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰‬درصد انان‬ ‫واجد شــرایط شــناخته شــدند که از این میزان نیز‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۲‬درصد در ســطح کشــور واریز وجه‬ ‫داشتند لذا با توجه به تجربه کسب شده پیشنهاد‬ ‫یشــود که ســامانه برای مابقی شهرها که امکان‬ ‫م ‬ ‫تامین زمین دارند نیز بازگشایی شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در بعضی از شهرهای استان با کمبود اراضی‬ ‫دولتی مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که سامانه‬ ‫برای ثبت نام تمامی شهرها باز شود‪ ،‬بعد از ثبت‬ ‫نــام و پاالیش متقاضیان‪ ،‬تعداد متقاضی موثر هر‬ ‫شهر شناسایی می شود و این امکان فراهم می شود‬ ‫تا همزمان تامین اراضی نسبت به تعداد متقاضیان‬ ‫موثر صورت پذیرد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهانافزود‪:‬بدیهیاستاینموضوعمی بایست‬ ‫در شهرهایی انجام شود که امکان تامین زمین به‬ ‫طــرق مختلــف از جمله الحــاق به محــدوده و ‪...‬‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬وی اذعــان داشــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر از ‪ ۱۰۹‬شــهر اســتان اصفهان برای تعداد ‪۴۳‬‬ ‫شهر تامین زمین شده که هم اکنون امکان ثبت نام‬ ‫در سامانه برای این شهرها فراهم است و برای ‪۳۴‬‬ ‫شــهر دیگر نیز از طریق الحــاق به محدوده زمین‬ ‫تامین شده است‪ .‬قاری قران با اشاره به استفاده از‬ ‫ظرفیتبافتفرسودهدر طرحنهضتملیمسکن‬ ‫بیان داشت‪ :‬بنظر می رسد در شرایط کنونی اینکه‬ ‫ساکنین در بافت فرسوده به صورت تک نفره اقدام‬ ‫به بهسازی و ساخت و ساز کنند جوابگو نخواهد‬ ‫بود لذا نیاز به الگویی است که با اجرای ان برکاتش‬ ‫نصیــب عــده زیادی شــود‪ .‬وی به پروژه بازافرینی‬ ‫همتاباداصفهانبهعنوانیکپروژهخاصو ویژه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این پروژه عرصه تحت اختیار‬ ‫ســاکنین ایــن منطقه که از محــات مصوب بافت‬ ‫فرســوده اســت بصورت گروهی تجمیع شده و به‬ ‫بلوک هایچهار تاپنجطبقهتبدیلمی شودو اراضی‬ ‫باقیمانــده جهــت فراهــم اوردن خدمــات شــهری‬ ‫به کار می رود لذا این الگو می تواند به عنوان یک‬ ‫نمونهعملیدر کل کشور توسعهپیدا کند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫صدور گواهی تمکن مالی‬ ‫به زبان انگلیسی در ‪167‬‬ ‫شعبه منتخب بانک اینده‬ ‫با اضافه شــدن ‪ 30‬شــعبه جدید‪ ،‬تعداد شــعب‬ ‫منتخــب صادرکننــده گواهــی تمکــن مالــی بــه زبان‬ ‫انگلیســی در بانــک اینده به ‪ 167‬شــعبه در سراســر‬ ‫کشور‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬بانک اینده در راستای افزایش‬ ‫رضایت مندی و خدمت رســانی بیش تر به مشتریان‪،‬‬ ‫نســبت به افزایش شــعب منتخب خود برای صدور‬ ‫گواهــی حســاب (تمکــن مالــی) بــه زبان انگلیســی‪،‬‬ ‫اقــدام نموده اســت‪ .‬مشــتریان محتــرم می توانند با‬ ‫مراجعــه بــه هــر یــک از شــعب منتخــب در سراســر‬ ‫کشــور کــه فهرســت ان در وب ســایت رســمی بانک‬ ‫اینــده به نشــانی ‪ ir.ba24‬موجود اســت‪ ،‬نســبت به‬ ‫دریافــت گواهــی حســاب خــود بــه زبــان انگلیســی‬ ‫اقدام کنند‪ .‬یاداور می شود؛ گواهی های تمکن مالی‬ ‫صنــدوق ســرمایه گذاری (گســترش فــردای ایرانیــان‪/‬‬ ‫تجربــه ایرانیــان)‪ ،‬ســهام و حســاب های ارزی پس از‬ ‫ثبت درخواســت مذکور در هر یک از شــعب بانک‬ ‫اینــده‪ ،‬ضمــن هماهنگی با مدیریت امــور بانکداری‬ ‫صرفــا توســط امور یاد شــده صــادر و به‬ ‫بین الملــل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫نگاه نوین به مسائل‬ ‫مالیاتی و مدل های جذب‬ ‫سرمایه از بورس‬ ‫سلســله نشســت های رویــداد انتقــال تکنولــوژی‬ ‫هیئت علمی فناور این هفته با موضوع نگاهی نوین‬ ‫به مسائل مالیاتی‪ ،‬مدل های جذب سرمایه از بورس‬ ‫و سیستم های محاســبه قیمت تمام شده برگزارشد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی اصفهان در‬ ‫این نشست سیامک کورنگ بهشتی مسئول دپارتمان‬ ‫تخصصی حســابداری‪ ،‬حسابرســی و مالی گفت‪ :‬در‬ ‫اواخر قرن پانزدهم ریاضیدانی ایتالیایی به نام لوکا‬ ‫پاچیولــی کــه امــروز به عنــوان پدر علم حســابداری‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬بــا طراحــی سیســتم حســابداری‬ ‫دوطرفه بستر الزم برای حسابداری اصولی را فراهم‬ ‫گ‪‎‬ترین مزیت این سیستم‬ ‫کرد‪ .‬وی خودکنترلی را بزر ‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬پس از وقوع انقالب صنعتی‬ ‫نیــز ادام اســمیت اقتصــاددان اســکاتلندی به عنوان‬ ‫پایــه گــذار مکتب کالســیک در کتاب بررســی علل و‬ ‫ماهیت ثروت ملل موضوع تمرکز ســرمایه و تقســیم‬ ‫کار را بــه عنوان عامــل افزایش بهره وری مطرح کرد‪.‬‬ ‫کورنگ بهشــتی با تشــریح روند دراختیار قــرار دادن‬ ‫ســرمایه مالکیــن خــرد بــه مدیــران حرفــه ای گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن زمــان وجــود نظام های مالی بــرای اطمینان‬ ‫از رونــد درســت مدیریــت ســرمایه بیــش از پیــش‬ ‫احساس شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از فعالیت حسابداران‬ ‫حرفــه ای بــرای جلوگیری از خطای ســهوی و عمدی‬ ‫حســابداران‪ ،‬خدمات حسابرسان مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مسئول دپارتمان تخصصی حسابداری سرای‬ ‫نواوری ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و سند‬ ‫حسابداری‪ ،‬طبقه بندی اطالعات در دفتر کل و دفتر‬ ‫معیــن‪ ،‬تهیــه صورت های مالی و تفســیر نتایــج را از‬ ‫وظایف حســابداران دانســت‪ .‬وی در ادامه راهبری‬ ‫درســت مدیــر بــرای ایجــاد انگیــزه الزم در نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬مواداولیــه مناســب‪ ،‬تجهیــزات پیشــرفته‪،‬‬ ‫بکارگیــری روش هــای صحیــح تولیــد‪ ،‬فراه مســازی‬ ‫شــرایط بهداشــتی محیط کار و‪ ...‬را از جمله عوامل‬ ‫موثــر در افزایــش بهره وری محیط کار عنــوان کرد و‬ ‫بــه ارایه توضیحاتی در خصوص حسابرســی داخلی‬ ‫و مســتقل‪ ،‬روش های سیستم های قیمت تمام شده‬ ‫صنعتــی پرداخــت‪ .‬الزم به ذکر اســت رویداد انتقال‬ ‫تکنولوژی هیئت علمی فناور به همت سرای نواوری‬ ‫اتاق بازرگانی و دانشگاه با همکاری واحد خدمات‬ ‫بــه اعضــاء‪ ،‬امــور تشــکل ها و دفاتر منطقــه ای طی‬ ‫‪ 18‬هفتــه به معرفی دپارتمان های تخصصی ســرای‬ ‫نــواوری و ارائــه مشــاوره های رایــگان بــه فعــاالن‬ ‫اقتصــادی در قالــب میزهــای مشــاوره تخصصــی‬ ‫دپارتمان ها می پردازد‪.‬‬ ‫پیشرفت چشمگیر‬ ‫ذوب اهن اصفهان در‬ ‫بومی سازی قطعات خط‬ ‫تولید ریل‬ ‫اطمینان ذوب اهن اصفهان به توان شرکت های‬ ‫داخلی بار دیگر موجب بومی سازی یک قطعه مهم‬ ‫در تولیــد ریــل ملی شــد‪ .‬محمــد امین یوســف زاده‪،‬‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان در ارتباط با‬ ‫بومی ســازی قطعات خط تولید ریل گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به حساسیت و اهمیت تولید ریل که در خط تولید‬ ‫ان از قطعــات بســیار پیشــرفته و هایتــک اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬اقدام به بومی ســازی این قطعات کردیم‪.‬‬ ‫یســازی‬ ‫وی با بیان اینکه از ســه ســال پیش کار بوم ‬ ‫یســازی‬ ‫قطعــات ریــل اغــاز شــد و در فــاز اول بوم ‬ ‫مته ریل انجام شــد‪ ،‬گفت‪ :‬رژیم صهیونیســتی تولید‬ ‫کننــده مته ریل اســت و این احســاس بــه وجود امد‬ ‫که به بن بست بزرگی رسیدیم‪ .‬برای حل این مشکل‬ ‫به توانمندی شــرکت های داخلــی اطمینان کردیم و‬ ‫شــرکت های مختلفی اعالم امادگی کردند و در بین‬ ‫انها یک شــرکت در ســاخت مته بســیار موفق عمل‬ ‫کــرد بــه گونه ای کــه میزان بهره بــرداری از ان بیش از‬ ‫مــدل رژیــم صهیونیســتی بود و باعث شــگفتی همه‬ ‫شــد‪ .‬مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اگر با مته رژیم صهیونیستی قرار بود کار کنیم‪ ،‬قادر‬ ‫به ایجاد ‪ ۱۰۰‬سوراخ بودیم اما با مته ساخت داخل‬ ‫‪ ۱۵۰‬سوراخ با قطر مشخص را می توان ایجاد کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫برنامه ریزی برای گذر از‬ ‫تابستان ‪ ۱۴۰۱‬در برق‬ ‫منطقه ای غرب‬ ‫نخســتین جلســه کمیتــه گــذر از پیــک تابســتان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬در شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب بــه‬ ‫صــورت ویدیــو کنفرانــس و بــا حضور علی اســدی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب‪ ،‬مدیران‬ ‫شــرکت توانیر و شــرکت مدیریت شــبکه برق کشور‬ ‫و مدیــران شــرکت های توزیــع بــرق اســتان های‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬کردســتان و ایالم برگزار شــد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این جلسه‪ ،‬اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫غرب با اشــاره به شــرایط سخت تابستان سال قبل‬ ‫و شــرایط اب و هوایی‪ ،‬بر لزوم برنامه ریزی دقیق‬ ‫بــرای گــذر موفــق از پیــک بار تابســتان ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تاکیــد کــرد ‪ .‬وی در پایــان ســخنان خــود بــر لــزوم‬ ‫توجیه رسانه ها و مسئولین استانی جهت همراهی‬ ‫بیشــتر در گذر موفق از پیک تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬تاکید‬ ‫کــرد‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬کارشناســان معاونــت‬ ‫بهره برداری وضعیت شــبکه را تشــریح و در ادامه‪،‬‬ ‫همــکاران معاونــت برنامه ریزی بــه ارائه طرح های‬ ‫دارای اولویــت شــبکه بــرای عبــور از پیــک ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬پرداختنــد‪ .‬ســپس طرح های قابل بهره برداری‬ ‫تــا پیــک ســال اینــده و احتمال های ممکــن در این‬ ‫خصوص مورد بررسی و راهکار های عبور از تابستان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫پایان این جلسه‪ ،‬با توجه به اهمیت توسعه شبکه‬ ‫انتقــال بــه منظــور عبــور موفــق از پیــک ســال های‬ ‫اینده‪ ،‬مقرر شد نحوه هماهنگی و اجرای برنامه ها‬ ‫در جلســه بعــد پیگیــری شــود‪ .‬گفتنــی اســت در‬ ‫ابتــدای این جلســه ‪ ،‬گزارشــی از وضعیت هریک از‬ ‫شرکت ها ارائه و بر لزوم هماهنگی با دیسپاچینگ‬ ‫منطق ـه ای غــرب تاکیــد گردیــد‪ .‬در ایــن جلســه هر‬ ‫یــک از شــرکت های توزیــع نیــروی برق اســتان های‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬کردســتان و ایــام نقطه نظــرات خود را‬ ‫جهت هماهنگی بیشتر اعالم کردند‪.‬‬ ‫بازدید معاونین شرکت‬ ‫مدیریت منابع اب ایران از‬ ‫چند پروژه ابی مازندران‬ ‫محمدحســین باجان_ رویداد‪ :‬معاونین حوضه‬ ‫ابریــز اترک و حوضه های شــمالی شــرکت مدیریت‬ ‫منابــع اب ایــران از چنــد پــروژه ابــی در مازنــدران‬ ‫بازدیــد کر دنــد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫اب منطق ـه ای مازنــدران ‪ ،‬به منظــور مدیریت بهتر‬ ‫بخــش اب مازنــدران جلس ـه ای بــا حضــور بزرگــی‬ ‫معــاون حفاظــت و بهر هبــرداری امــور اجتماعــی و‬ ‫شــاه حســینی معــاون مطالعــات پایــه و تخصیــص‬ ‫حوضــه ابریــز اتــرک و حوض ههــای شــمالی شــرکت‬ ‫مدیریــت منابــع اب ایــران و همچنیــن معــاون‬ ‫حفاظــت و بهر هبــرداری شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫مازنــدران در ســالن جلســات ایــن شــرکت برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬نیــری‪ ،‬معــاون حفاظــت و بهر هبــرداری‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای مازندران ضمــن ارائه گزارش‬ ‫شهــا و مشــکالت مربــوط به وضعیت کمی‬ ‫از چال ‬ ‫و کیفی اب در بخش سطحی و زیرزمینی در استان‬ ‫شهــای مربــوط بــه رودخان ههــای‬ ‫مازنــدران چال ‬ ‫مازنــدران را مــورد بررســی قــرار داد‪ .‬پــس از اتمــام‬ ‫جلســه از پروژ ههــای در حال انجــام بند (و) تبصره‬ ‫‪ ۸‬قانون بودجه طرح های مهندسی رودخانه ها در‬ ‫حــوزه تاالر‪ ،‬بهمنیر‪ ،‬زیراب و بابلســر بازدید بعمل‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان گلستان‬ ‫در راستای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬معاون وزیر و‬ ‫مشاور اجتماعی صنعت نفت از مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫استان گلستان تقدیر کرد‪ .‬معاون وزیر و رئیس پنجمین‬ ‫همایش مســئولیت اجتماعی صنعت نفت به همراه‬ ‫مشــاور اجتماعــی وزیر نفت و دبیر همایــش مذکور‪،‬‬ ‫با ارســال لوح ســپاس مشــترک از زحمات و تالش های‬ ‫ارزندهعلیطالبی‪،‬مدیرعاملشرکت گاز استان گلستان‬ ‫تشــکر و قدردانــی کردنــد‪ .‬درایــن لــوح کــه در زمینــه‬ ‫تدوین و ارائه گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی‬ ‫شــرکت اهداء شــد‪ ،‬توفیقــات روزافــزون مدیرعامل و‬ ‫کارکنان گاز گلســتان را در مســیر بالندگی فعالیت ها و‬ ‫توسعه مسئولیت اجتماعی مسالت نمودند‪ .‬در همین‬ ‫رابطه طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان نیز‬ ‫بــه نوبــه خــود از محبــت ابــراز شــده تقدیر نمــوده و‬ ‫هرگونه خدمت و تالش دراین زمینه را توفیق و افتخار‬ ‫ارزشــمندی برای خود و مجموعه کارکنان گاز گلستان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نصب بی سیار‬ ‫‪ ۶٣‬کیلوولت چاهان در‬ ‫مراحل پایانی‬ ‫مدیــر هماهنگــی و بهین هســازی شــرکت بــرق‬ ‫منطق ـه ای سیســتان و بلوچســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مراحــل تکمیلــی بــی ســیار ‪ ۶٣‬کیلوولــت پســت‬ ‫چاهــان انجــام گردیــد و بــا حــذف ک ـت اوت فیــوز‬ ‫‪ ۶٣‬کیلو ولــت پســت مذکور و نصب بریکر و ســایر‬ ‫تجهیزات مربوطه‪ ،‬حفاظتهای الکتریکی پســت نیز‬ ‫بــزودی در مــدار قــرار خواهنــد گرفــت و عملیــات‬ ‫مانور تجهیزات نیز با نصب یکدستگاه تابلو کنترل‬ ‫بصــورت ریمــوت در دســترس بهر هبــرداران پســت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫صرفه جویی یک هزار مگاواتی با خاموش کردن‬ ‫یک المپ در هر خانه‬ ‫اگر هر خانواده از ‪ ۲۴‬میلیون خانواده ای که در‬ ‫کشور زندگی می کنند فقط یک المپ‪ ۴۰‬واتی را در‬ ‫زمان اوج مصرف (‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬عصر) در خانه یا محل‬ ‫کار خاموش کند‪،‬یک هزار مگاواتاز پیکبار شبکه‬ ‫برق کشور کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬نگرانــی از تامیــن بــه موقــع‬ ‫سوخت نیروگاه ها این روزها به یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی صنعت برق تبدیل شــده است‪ ،‬زیرا هر چه‬ ‫میزانمصرف گاز طبیعیدر بخشخانگیو تجاری‬ ‫افزایــش یابــد‪ ،‬امکان تامین ســوخت گاز مورد نیاز‬ ‫نیروگاه هادشوارتر خواهدشد‪.‬‬ ‫پیشتر مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران‬ ‫با بیان اینکه در نخستین روز اذرماه ‪ ۷۴۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز طبیعیدر کشور مصرفشده‪،‬از اغاز‬ ‫محدودیت گازرســانی به صنایع و پتروشیمی های‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا جوالیــی افزود‪ :‬مقــدار مصرف گاز‬ ‫طبیعی روز اول اذر ماه در بخش خانگی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنایع غیرعمده ‪ ۵۲۱‬میلیون مترمکعب‪ ،‬صنایع‬ ‫عمــده ‪ ۱۲۹‬میلیــون مترمکعــب و نیروگا ههــا ‪۹۸‬‬ ‫میلیــون متــر مکعب بــوده اســت و نیز مقــدار گاز‬ ‫قشــده به شبکه خطوط سراسری هم در این‬ ‫تزری ‬ ‫زمان‪ ۸۱۱‬میلیون متر مکعب بود‪.‬‬ ‫بر اساسامار شرکتتوانیر‪ ،‬کشور ایرانششمین‬ ‫کشور جهان با شدت مصرف انرژی باال است‪ .‬این‬ ‫میزان باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران بیانگر‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مصرف بیشــتر انرژی از میانگین جهانی‬ ‫برای تولید کاال و خدمات مشــابه اســت‪( .‬شــدت‬ ‫انرژی‪ ،‬شــاخص کارایی مصرف انرژی در یک کشور‬ ‫است)‪.‬سیاس ـت های تعرف ـه ای و کاهــش قیمــت‬ ‫واقعی برق در سال های گذشته‪ ،‬عادت ناپسندیده‬ ‫بدمصرفی را در جامعه نهادینه کرده و با توجه به‬ ‫کاهش نسبی قیمت برق در مقایسه با قیمت لوازم‬ ‫برقی‪ ،‬مشترکان را به سمت استفاده از لوازم یک بار‬ ‫مصرف اما ارزان سوق داده است‪.‬‬ ‫اســتمرار ایــن پدیــده ناخوشــایند در چند دهه‬ ‫گذشــته موجب شــده که شــدت مصرف انرژی در‬ ‫ایــران بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۰‬تــا ‪( ۲۰۱۹‬در رونــدی‬ ‫معکوس با دیگر کشورهای جهان) ‪ ۷۵‬درصد رشد‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه در هیچ یک از کشــورهای عضــو اژانس‬ ‫بین المللی انــرژی‪ ،‬میزان مصرف انرژی بــه ازای هر‬ ‫مترمربــع در بخش خانگی با وجــود اب و هوایی‬ ‫کهــزار مــگاژول‬ ‫بــه مراتــب ســردتر از ایــران‪ ،‬از ی ‬ ‫تجاوز نمی کند حال انکه مطابق اطالعات ترازنامه‬ ‫هیدروکربوری کشــور‪ ،‬مصرف سالیانه انرژی بخش‬ ‫خانگی کشور مابهازایهر مترمربعمعادلیک هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬مگاژول بوده است‪( .‬شاخص مصرف انرژی‬ ‫در بخشخانگیکشور حدود‪ ۴۶۰‬کیلوواتساعت‬ ‫در سال به ازای هر متر مربع بوده که برای قیاس با‬ ‫امار جهانی به مگاژول تبدیل شده است)‪.‬‬ ‫همچنیناصالحقیمتحامل هایانرژی‪،‬بخش‬ ‫فرهنگ مصرف بهینه انرژی و اجرای مقررات بخش‬ ‫انــرژی کشــور از جمله راهکارهایی اســت که برای‬ ‫صیانت از منابع انرژی باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس سرشماری ســال ‪ ،۱۳۹۵‬در کشور ‪۲۴‬‬ ‫میلیون خانوار زندگی می کننــد که اگر هر خانواده‬ ‫ایرانی در زمان پیک روز (ســاعت ‪ ۱۳‬تا ‪ )۱۶‬در هر‬ ‫کجا که حضور دارند (خانه یا محل کار ) دست کم‬ ‫کهــزار‬ ‫یــک المــپ ‪ ۴۰‬واتــی را خامــوش کننــد‪ ،‬ی ‬ ‫مــگاوات از پیــک بــار شــبکه بــرق کشــور کاســته‬ ‫یشــود؛ اقدامــی کــه به ظاهر پیش پا افتــاده اما‬ ‫م ‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪.‬یک المپ‪ ۴۰۰‬واتی (با فرض‬ ‫روشن بودن در ‪ ۱۲‬ساعت شبانه روز ) ماهانه ‪۱۴۴‬‬ ‫کیلووات ســاعت بــرق مصرف می کند کــه معادل‬ ‫مصرف یک خانوار با مصرف متوسط است‪.‬‬ ‫خامــوش کــردن یــک المــپ اضافی روشــنایی‬ ‫معابر می تواند به معنی یک خانوار برق دار بیشتر‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان صرفه جویی در مصرف سوخت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شهــای‬ ‫در شــرایطی کــه صنعــت بــرق بــا چال ‬ ‫مختلفــی مواجــه اســت‪ ،‬تبییــن صادقانه شــرایط‬ ‫موجــود و از ایــن طــرف حضــور مشــترکان در‬ ‫مشارکتی موثر‪ ،‬می تواند عالجی واقعی برای رشد‬ ‫لجام گسیختهمصرفبرقدر کشور باشد‪.‬‬ ‫«مســعود صادقــی» مدیــرکل دفتر نظــارت بر‬ ‫توزیع توانیر در این باره گفت ‪ :‬بنا به دالیلی اکنون‬ ‫کشور درگیر کمبود سوخت از جنس گاز و سوخت‬ ‫مایع اســت و هرچنــد احتمال دارد ســوخت مایع‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬اما ممکن است نقطه تحویل‬ ‫برایتولیدبرقمناسبنباشد‪،‬بهاینمعنی کهبرای‬ ‫انتقال در نقطه مصرف که به طور معمول شمال‬ ‫کشور است‪ ،‬با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اساس شرکت توانیر برنامه‬ ‫صرفه جویی در مصرف را به عنوان یک اســتراتژی‬ ‫مهــم در اولویت قــرار داد و طرح های مختلفی در‬ ‫ایــن زمینه طراحی شــد که نیاز به همت همگانی‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا موضــوع کمبــود ســوخت یــک موضــوع‬ ‫جهانی اســت و برخی کشــورها درگیر این موضوع‬ ‫شهــای مختلــف به دنبــال صرفه‬ ‫شــده اند و از رو ‬ ‫جوییهستند‪.‬‬ ‫این مقام مسوول‪ ،‬بحث صرفه جویی را بحثی‬ ‫ضروری و حیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬مساله‬ ‫بهینه سازی روشنایی معابر از جمله مواردی است‬ ‫که در بحث صرفه جویی بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫صادقــی گفــت‪ :‬روشــنای معابــر از گذشــته به‬ ‫گونه ای طراحی شده که در برخی نقاط بیش از حد‬ ‫است درحالی که نیاز به این میزان روشنایی نیست‬ ‫و بایــد ان را اصــاح کــرد‪ ،‬زیــرا در این شــرایط بین‬ ‫خاموشی منازل و تعدیل روشنایی معابر‪ ،‬انتخاب‬ ‫ماتعدیلروشناییمعابر خواهدبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هدف گذاری برای ایجاد‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت بار در شبکه برق‬ ‫گزارش وزارت نیرو نشــان می دهد‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫و مدیریت مصرف برق در دستور کار بوده به طوری ‬ ‫کهبرنامه ریزیبرایتدوینبستهبهینه سازیمصرف‬ ‫انــرژی و هدفگــذاری بــرای ایجــاد ‪ ۱۰‬هــزار مگاوات‬ ‫ظرفیتبار در شبکهبرقدر ‪ ۱۰۰‬روز اولدولتانجام‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫ب ـ ه گــزارش ایرنــا‪ ،‬یکــی از برنام ههــای علــی‬ ‫اکبرمحرابیــان در زمان معرفی به عنــوان وزیرنیروی‬ ‫دولت سیزدهم تاکید بر اعمال مدیریت مصرف در‬ ‫بخش اب و برق بود‪.‬‬ ‫وی در یکــی از برنام ههــای خبری گفته بود‪ :‬اگر‬ ‫مردم در منافع حاصل از صرفه جویی شریک باشند‬ ‫صرفه جویــی بهتــر نتیجــه خواهــد داد‪ .‬محرابیــان‬ ‫گفتــه بود مصمم اســت مــردم را در منافع حاصل از‬ ‫صرفه جوییشریککند‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬این وزارتخانه با بررسی چالش ها و‬ ‫اسیب شناسیدقیق‪،‬فعالیت گسترده ایدر صنعت‬ ‫اب و برق انجام داده و توانسته با اقدام های جدی‬ ‫خود در این حوزه‪ ،‬عملکرد مناسبی را در ‪ ۱۰۰‬روز اول‬ ‫فعالیتدولتبهثبتبرساند‪.‬‬ ‫صرفه جویــی و مدیریــت مصرف برق همــواره‬ ‫یکــی از موضو عهــای جــدی و اساســی اســت کــه از‬ ‫چندین ســال قبــل مــورد توجه بــوده اما با اســتقرار‬ ‫دولت سیزدهم این مبحث مورد تاکید قرار گرفت و‬ ‫اقدام هایجدیدیدر اینزمینهاغاز شد‪.‬‬ ‫تدوین بسته بهینه سازی مصرف انرژی بر مبنای‬ ‫برنامه ریزیجدیبرایشناساییوبرخوردباماینرهای‬ ‫غیرمجاز تولید رمزارزها‪ ،‬اصالح الگوی مصرف برق‬ ‫در بخــش خانگــی‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای دادن پاداش‬ ‫به مشــترکانی که مصرف خود را کاهش می دهند‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی برای نصب کنتورهای هوشــمند برق و‬ ‫جایگزینیبا کنتورهایموجودو تجهیز چاه هایاب‬ ‫کشــاورزی و اجرای ســامانه پایش مدیریت مصرف‬ ‫خانگی برای ایجاد ظرفیت بالغ بر ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫بار قابلمدیریتاز جملهایناقدام هااست‪.‬‬ ‫برنام ـ ه کوتــاه و میــان مدت صنعت بــرق برای‬ ‫ســال های اتی نیز شــامل تداوم احکام قانونی مورد‬ ‫نیــاز از جملــه بنــد (د) تبصــره‪ ۱۵‬در قوانین بودجه‬ ‫ســاالنه‪ ،‬ارائه تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های‬ ‫دانــش بنیان فعال در زمینه تولید کنتورهای فهام و‬ ‫تجهیزاتبهینه سازیمصرف‪،‬همکاریوزارتصمت‬ ‫برایرفعموانعتولیدکنتورهایفهاموتجهیزاتبهینه‬ ‫سازی مصرف از جمله تامین منابع ارزی و مواد اولیه‬ ‫موردنیاز و استفادهاز ظرفیتتهاتر فروشنفتخام‬ ‫و میعاناتگازیصادراتیاست‪.‬‬ ‫ظرفیــت نصــب شــده فعلــی نیروگا ههــای‬ ‫تجدیدپذیر‪ ۹۳۱‬مگاواتبودهکهوزارتنیروباتوجه‬ ‫به برنامه ارائه شــده وزیر نیرو تکلیف ســنجیده ای‬ ‫بــرای خود اماده کرده و ان هم افزایش نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر ظرفچهار سالایندهاست‪.‬‬ ‫ســازمان ســاتبا فراخــوان احــداث نیروگا ههــای‬ ‫تجدیدپذیر را از محل ظرفیت مــاده ‪ ۱۲‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید منتشر کرده که طبق ان‪ ۳۱‬شرکت برای‬ ‫ایجاد نیروگاه های جدید با ظرفیت‪ ۴۴‬هزار و ‪۳۶۶‬‬ ‫مگاواتاعالمامادگیکرده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شتاب در اجرای مسیرهای راه اندازی اولیه پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫نشســت بررســی وضــع پیشــرفت پاالیشــگاه‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبی بــا هدف شــتاب در اجرای‬ ‫مســیرهای راه انــدازی اولیــه و تحقــق تولیــد در‬ ‫پاالیشــگاه این طرح‪ ،‬با حضور مدیرعامل شرکت‬ ‫نفت و گاز پارس برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت نفــت و گاز پارس‪،‬‬ ‫محمد مشکین فام در بازدید هفتگی از طرح های‬ ‫توسعه ای این شرکت‪ ،‬با حضور در پاالیشگاه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی‪ ،‬از مســیرهای راه انــدازی اولیــه‬ ‫تهــای اجرایــی در ایــن بخــش‬ ‫(‪ )FTP‬و فعالی ‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در نشســتی بــا رویکرد بررســی پیشــرفت‬ ‫مســیرهای راه انــدازی اولیــه در پاالیشــگاه فاز ‪۱۴‬‬ ‫پــارس جنوبــی‪ ،‬با اشــاره بــه رفع مســائل کارگران‬ ‫شاغل در پاالیشگاه‪ ،‬بر ضرورت همکاری و اجرای‬ ‫تدابیر ویژه توسط پیمانکاران در جبهه های کاری‬ ‫به منظــور شــتاب در تحقــق تولید و دســتیابی به‬ ‫اولویت های تعیین شده تا پیش از زمستان امسال‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشســت ضمن ارائه گزارش اقدام های‬ ‫انجام شده و در حال پیگیری‪ ،‬راهکارهای مدیریتی‬ ‫ش روی‬ ‫الزم و مناســب‪ ،‬بــا هــدف رفع موانع پی ـ ‬ ‫فعالیت پیمانکاران از سوی کارفرما ارائه شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس در‬ ‫نخســتین روز برنامه بازدید هفتگــی از طرح های‬ ‫در حــال اجــرای ایــن شــرکت در پارس جنوبــی‪ ،‬از‬ ‫محــل اتصــال خــط لولــه انتقــال میعانــات گازی‬ ‫پاالیشــگاه های پــارس ‪ ۲‬بــه مخــازن متمرکــز و‬ ‫ایســتگاه های اندازه گیــری میعانــات گازی پــارس‬ ‫جنوبی در ســایت یک عســلویه و ایســتگاه پمپاژ‬ ‫میعانات گازی در محل پاالیشــگاه فازهای ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مراحــل اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیــات ســاخت ایــن خــط لولــه ‪ ۳۲‬اینچــی به‬ ‫طــول حــدود ‪ ۶۰‬کیلومتر‪ ،‬پیش تر تکمیل شــده و‬ ‫فعالیت های اجرایی در نقطه پایانی اتصال خط‬ ‫لوله به مخازن متمرکز در عسلویه و ایستگاه پمپاژ‬ ‫میعانات گازی در پارس ‪ ۲‬رو به پایان است‪.‬‬ ‫مشــکین فام تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫خط‪ ،‬قابلیت جدیــدی در زمینه افزایش ظرفیت‬ ‫انتقــال و ذخیر هســازی میعانــات گازی در پــارس‬ ‫یشــود‪.‬تولید گاز از فــاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبــی ایجاد م ‬ ‫جنوبی اکنون در جریان اســت و با بهره برداری از‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ،۱۴‬ظرفیت ایران برای فراورش گاز‬ ‫طبیعی افزایش خواهد یافت که با افزایش تولید‬ ‫گاز از فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی و سایر میدان های گازی‬ ‫مانند پارس شمالی‪ ،‬می توان از این ظرفیت برای‬ ‫پایداری شبکه گاز استفاده کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دریافت گواهینامهسیستممدیریت کیفیت ‪ISO9001:2015‬‬ ‫توسطابفایاصفهان‬ ‫سیســتم مدیریــت کیفیــت ‪9001:2015 ISO‬‬ ‫شناخته شده ترین اســتاندارد مدیریتی در جهان‬ ‫است که در سال ‪ ۲۰۱۵‬ویرایش جدید (پنجمین‬ ‫نسخه) ان توسط سازمان بین المللی استانداردها‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫ابفای اســتان اصفهان پس از ممیزی خارجی‬ ‫توســط شــرکت مــودی اینترنشــنال‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ‪ISO‬‬ ‫‪ 9001:2015‬شد‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهان گفت‪ :‬پس از اســتقرار‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت ‪ 9001:2015 ISO‬در ستاد‬ ‫مرکــزی‪ ،‬مناطــق ‪ 2‬و ‪ 6‬شــهر اصفهــان و مناطــق‬ ‫خودگــردان برخــوار‪ ،‬خمینــی شــهر‪ ،‬نجــف اباد‪،‬‬ ‫لنجان‪ ،‬تصفیه خانه اب بابا شــیخعلی و تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شمال‪ ،‬این گواهینامه با اعتبار سه‬ ‫سال برای ابفای استان اصفهان صادر شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مجتبــی قبادیــان‬ ‫در خصــوص سیســتم مدیریــت کیفیــت ‪ISO‬‬ ‫‪ 9001:2015‬افزود‪ :‬این سیستم شناخته شده ترین‬ ‫اســتاندارد مدیریتی در جهان اســت که در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ویرایش جدید (پنجمین نسخه) ان توسط‬ ‫سازمان بین المللی استانداردها ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی مبنــای اســتقرار سیســتم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ 9001:2015 ISO‬را بــر اســاس اســتانداردهای‬ ‫بین المللــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫فرایند‪ ،‬توانایی ارائه خدمات مستمر به مشترکین‬ ‫یشــود‬ ‫به منظور افزایش رضایت مردم فراهم م ‬ ‫چرا که هدف از اجرای این استاندارد بین المللی‪،‬‬ ‫یکســانی در ســاختار سیســتم های مختلــف‬ ‫مدیریت کیفیت است‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا بیــان این که‬ ‫بــه کارگیری یک سیســتم مدیریــت کیفیت‪ ،‬یک‬ ‫تصمیم استراتژیک برای شرکت است که زمینه را‬ ‫برای فعالیت های توســعه پایدار فراهم می کند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬براورد هســازی مســتمر الزامــات و‬ ‫پرداختن به نیازها و انتظارات اینده‪ ،‬در اســتقرار‬ ‫ایــن سیســتم مدیریــت کیفیــت‪ ،‬باعــث افزایش‬ ‫پویایــی‪ ،‬اصــاح‪ ،‬بهبــود‪ ،‬نــواوری و خالقیت در‬ ‫انجام کارها می شود‪.‬‬ ‫قبادیــان مزایــای اســتقرار سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت ‪ 9001:2015 ISO‬را افزایــش بهــره وری و‬ ‫مزیــت رقابتــی‪ ،‬مشــخص نمــودن مســئولیت ها‬ ‫در سراســر ســازمان‪ ،‬بهینه کردن فرایندها‪ ،‬کنترل‬ ‫مناســب مســتندات‪ ،‬بهبــود ارتبــاط بــا کارکنان و‬ ‫مشــتریان‪ ،‬فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت‬ ‫بهبود مســتمر‪ ،‬کاهش هزینه ها و افزایش سطح‬ ‫رضایت مشتریان عنوان کرد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت ممیــزی خارجــی توســط‬ ‫شــرکت مودی اینترنشنال در تاریخ های ‪ 30‬ابان‪،‬‬ ‫یکم و دوم اذرماه جاری انجام شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ظرفیتساالنهتولیدبرقدر شهرک های‬ ‫صنعتیافزایشمی یابد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪:‬‬ ‫تامینزیرساخت هایصنعتیو‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل‬ ‫تجاری در بخش های مختلف‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫اب‪ ،‬بــرق و گاز و زمیــن اســت‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫کــه در ایــن زمینــه برنام ههــای‬ ‫درصدد هستیم طی تفاهمی با‬ ‫منســجمی را تنظیــم کــرده کــه‬ ‫علی رسولیان‬ ‫وزارتنیروظرفیتتولیدوتامین‬ ‫بخشی از تحقق این برنامه ها‬ ‫بــرق برای برخی از شــهرک های‬ ‫به نحوه همکاری دستگاه های‬ ‫صنعتی از جمله شــهرک صنعتی کاشــمر را تا دو اجرایــی خدمات رســان مربــوط می شــود‪ .‬وی‬ ‫برابــر افزایــش دهیــم‪ .‬علی رســولیان در حاشــیه بیان کرد‪ :‬بازچرخانی پساب شهرک های صنعتی‬ ‫بازدید رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از روش های موثر برای تامین اب مورد نیاز‬ ‫شورایاسالمیاز شهرکصنعتی کاشمر در جریان واحدهای تولیدی است که حداقل می توان سه‬ ‫ســفر رییس مجلس بــه این شهرســتان در جمع هزار لیتر اب از این محل تامین کرد و دوباره در‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬با وجود اینکه قانون وزارت نیرو بخش تولید مورد استفاده قرار داد که اجرای این‬ ‫را موظــف کرد که تا ورودی شــهرک صنعتی برق مهم را در قالب ایجاد تصفیه خانه اغاز کردیم‪.‬‬ ‫را تامیــن نماید اما بــرای حمایت از بخش تولید‪ ،‬رسولیانبااشارهبهبازدیدرییسکمیسیونصنایع‬ ‫ســازمان صنایع کوچک مشــارکت‪ 30‬درصدی در و معادن مجلس شورای اسالمی از تصفیه خانه‬ ‫ایجاد پســتهای برق و شــبکه انتقال را تقبل کرده شــهرک صنعتی کاشــمر‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که‬ ‫اســت‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬راهکارهایی از جمله ایــن تصفیه خانه در ســال اینده بــه بهره برداری‬ ‫توسعهبرقاز طریقنصبنیروگاه هایخورشیدی برســد‪ .‬وی اســتفاده از اب بدست امده از محل‬ ‫بویژه برای شهرک های صنعتی که مشکالت اب صرفه جویــی بخــش کشــاورزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫و زیست محیطی دارند در دستور کار قرار گرفته حتما باید وزارت جهاد کشاورزی کمک کند که با‬ ‫اســت‪ .‬معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت حفظ تولید ان بخش‪ ،‬بتوان سهم اب صنعت را‬ ‫گفت‪ :‬زمین رایگان در شهرک ها و نواحی صنعتی افزایش داد و اشــتغال این بخــش را حفظ کرد‪.‬‬ ‫برای نصب نیروگاه سی‪.‬اچ‪.‬پی و کوچک مقیاس معــاون وزیــر صمت اظهار امیــدواری کــرد که از‬ ‫نیز در حال واگذاری است تا دیگر هیچ کمبودی محل بازچرخانی پساب صنعتی و صرفه جویی‬ ‫در تامیــن بــرق شــهرک ها وجود نداشــته باشــد‪ .‬اب کشاورزی بتوان به تعادل بخشی تامین اب‬ ‫مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های در شــهرک های صنعتی دســت یافت‪ .‬رســولیان‬ ‫صنعتی ایران تامین اب را یکی از مشکالت جدی کمبــود منابع مالــی را یکی از مشــکالت صنایع‬ ‫واحدهایصنعتی کشور دانست و گفت‪ :‬در این کوچــک کشــور ذکــر و اظهــار امیــدواری کــرد که‬ ‫راستا سازمان صنایع کوچک چندین مسیر را برای بانک ها سهم بیشتری از تسهیالت خود را به این‬ ‫تامیــن اب مورد نیــاز واحدهای صنعتی در نظر صنایع اختصاص دهند چرا که طی دو سال اخیر‬ ‫گرفته که مهم ترین ان اســتفاده از پساب است‪ .‬صاحبانصنایعبهتامینمالیوارز موردنیاز کشور‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬مهم ترین مسئولیت سازمان کمکشایانینمودهلذابایدبتوانباحمایتاز انها‬ ‫صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران‪ ،‬مانعاسیببیشترشانشد‪.‬‬ ‫تامینابمناطقتحتپوشش‬ ‫سامانهابرسانیاصفهاناز تصفیهخانه‬ ‫باباشیخعلی‬ ‫ســخنگوی ابفــای اســتان‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬لیتــر بــر ثانیه اب‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬تمــام اب‬ ‫تولید و تصفیه می کرد درحالی‬ ‫مورد نیاز شــهرها و روســتاهای‬ ‫کــه مصــرف اب در برخــی از‬ ‫تحت پوشش سامانه ابرسانی‬ ‫ساعات اوج مصرف به حدود‬ ‫اصفهان بزرگ در حال حاضر از‬ ‫‪ ۱۸‬هزار لیتر در ثانیه می رسید‬ ‫مهرداد‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخعلی‬ ‫و همیــن کمبــود ‪ 4300‬لیتــر در‬ ‫خورسندی‬ ‫تامینمی شود‪.‬‬ ‫ثانیه ای موجب کاهش فشــار‬ ‫مهــرداد خورســندی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــبکه و قطع اب در تعداد زیادی از شــهرها و‬ ‫ســردی هــوا و شــرایط دمایــی موجــود‪ ،‬میــزان روستاهامی شد‪ .‬سخنگویابفایاستاناصفهان‬ ‫‪ ۱۱‬متــر مکعــب بر ثانیه ابی که از تصفیه خانه گفت‪ :‬برای رفع این مشکل در تابستان امسال‬ ‫اب بابا شیخعلی (سامانه اول اب رسانی) وارد نزدیک به‪ 62‬میلیون لیتر اب با استفاده از ‪5800‬‬ ‫مــدار بهره بــرداری می شــود کفاف نیاز شــرب و تانکر ابرســان بین شــهروندان و روســتاییان به‬ ‫بهداشــت جمعیــت ‪ 58‬شــهر و ‪ 380‬روســتای ویــژه در شــهرهای اصفهــان‪ ،‬فالورجــان‪ ،‬زیــار‪،‬‬ ‫طرح ابرســانی اصفهان بــزرگ را می دهد‪ .‬مدیر بهارســتان‪ ،‬دولت اباد و اردســتان توزیع شد که‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی ابفای استان در تاریخ ‪ 55‬ساله این شرکت بی سابقه بود‪.‬‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬به دنبال سرد شدن هوا و کاهش‬ ‫وی با بیان این که ابفای اســتان اصفهان با‬ ‫میــزان مصرف مشــترکین‪ ،‬در حــال حاضر هیچ بهره گیری از ســامانه های تله متری و تله کنترل‬ ‫ابی از چاه های متفرقه استحصال و وارد شبکه ســعی در مدیریــت فشــار و تامیــن اب شــرب‬ ‫ابرســانی ایــن مناطــق نمی شــود و اب تصفیــه پایدار جمعیت تحت پوشش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امید‬ ‫خانه باباشــیخعلی کفاف شــرب و بهداشت را است شهروندان گرامی و روستاییان محترم نیز‬ ‫می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت اب و فاضالب همچنــان بــا رعایــت صرفه جویــی و مدیریت‬ ‫اســتان اصفهان در تابستان امســال از چاه ها و مصــرف بهینــه اب‪ ،‬ایــن شــرکت را در ارائــه‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخعلی در مجموع تا ‪ ۱۳‬خدمات بی وقفه به مردم یاری کنند‪.‬‬ ‫تجهیز تاسیساتابمبارکهبهسامانه های‬ ‫کنترل و پایش از راه دور‬ ‫مدیــر اب و فاضــاب‬ ‫اب میــان شــهرها و روســتاهای‬ ‫مبارکــه گفــت‪ :‬از ســال گذشــته‬ ‫تحــت پوشــش منطقــه مبارکه‬ ‫تــا کنــون بــا اصــاح ‪ 15‬کیلومتر‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫شبکه فرســوده اب در شهرها و‬ ‫نصب‪ ۲۰‬دستگاهفلومتر‪،‬میزان‬ ‫روستاهایتحتپوشش‪،‬میزان‬ ‫خروجی اب به صورت دقیق با‬ ‫یادگاری‬ ‫مرتضی‬ ‫هــدر رفــت اب از ‪ 34‬بــه ‪27‬‬ ‫هدف مدیریت تامین و توزیع‬ ‫درصد کاهشیافت‪.‬‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت و اب‬ ‫تمامیتاسیساتو خطوطانتقالابمنطقه بــه صورت عادالنه میان مشــترکین توزیع شــد‪.‬‬ ‫مبارکهبهسامانههایتله متریو تله کنترلمجهز یــادگاری کاهش هدر رفت را در مدیریت تامین‬ ‫شد‪ .‬مدیر اب و فاضالب مبارکه با اعالم این خبر و توزیع منابع ابی بسیار حائز اهمیت دانست‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضر با نصب هفت دســتگاه و اظهار کرد‪ :‬از سال گذشته تا کنون با اصالح ‪15‬‬ ‫کنترل دبی و ‪ 20‬دســتگاه فلومتر مغناطیســی بر کیلومتر شبکه فرسوده اب در شهرها و روستاهای‬ ‫روی ‪ 15‬بــاب مخــزن‪ 9 ،‬فقره چــاه و‪ 200‬کیلومتر تحت پوشش‪ ،‬میزان هدر رفت اب از ‪ 34‬به ‪27‬‬ ‫خطــوط انتقــال در‪ 6‬شــهر و ‪ 23‬روســتای تحت درصــد کاهــش یافــت‪ .‬وی در عین حــال عنوان‬ ‫پوشــش ابفــای مبارکــه‪ ،‬این تاسیســات بــه طور کــرد‪ 20 :‬درصــد از شــبکه توزیــع اب شــهری و ‪50‬‬ ‫کامل به صورت برخط کنترل و پایش می شوند‪ .‬درصــد از شــبکه توزیع اب روســتایی در منطقه‬ ‫مرتضییادگاریبابیاناین کهدر تابستانامسال مبارکه فرسوده است که بازسازی و اصالح ان در‬ ‫تخصیص اب از سامانه اصفهان بزرگ به مبارکه دســتور کار قرار دارد‪ .‬مدیر ابفای مبارکه با بیان‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 20‬درصــد این که راه اندازی سامانه تله متری در تاسیسات‬ ‫کاهشداشت‪ ،‬گفت‪:‬باوجوداین‪،‬بهدلیل کنترل اب‪ ،‬کاهــش حــوادث در شــبکه ابرســانی را بــه‬ ‫و پایش تاسیسات ابی از طریق سامانه های تله همراه داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یکــی از مزیت های‬ ‫متــری و تله کنترل‪ ،‬اب شــرب ‪ 53‬هزار مشــترک اســتفاده از این فنــاوری در مدیریت منابع ابی‪،‬‬ ‫در شهرها و روستاهای منطقه مبارکه به صورت هوشمندســازی فشار شــبکه اب است که منجر‬ ‫پایدار تامین شد و مردم با هیچ گونه قطعی و بــه کاهش ‪ 9‬درصدی حوادث نســبت به مدت‬ ‫افت فشار مواجه نشدند‪ .‬وی تجهیز تاسیسات مشابه سال گذشته و کاهش ‪ 16‬درصدی نسبت‬ ‫ابی به سیستم تله متری را موجب توزیع عادالنه به سال‪1398‬شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 26‬بند خاکی طی سه سال در استان‬ ‫سمنان احداث شد‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره‬ ‫ســال های اخیر با اجــرای ‪۵۱۴‬‬ ‫کل منابـع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫هزار مترمکعبعملیاتخاکی‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪ ۲۶ :‬بند‬ ‫ساختهشد‪.‬‬ ‫خاکــی طی ســه ســال گذشــته‬ ‫راســتین بیان کــرد‪ :‬هدف از‬ ‫باهدف ابخوان داری و تقویت‬ ‫اجرای طرح های ابخــوان داری‬ ‫محمد راستین‬ ‫سفره های اب زیرزمینی در این‬ ‫و کنتــرل ســیل‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫استانساختهشد‪.‬‬ ‫فرســایش خاک‪ ،‬کاهش اثرات‬ ‫محمد راستین گفت‪ :‬طی سه سال تعداد‪ ۲۶‬خشکســالی و تغییــر اقلیم‪ ،‬تغذیه ســفره های‬ ‫مورد بند خاکی در استان سمنان به منظور کنترل زیرزمینی‪ ،‬اســتحصال اب های سطحی‪ ،‬کاهش‬ ‫سیلو ابخوان داریموردبهره برداریقرار گرفت‪ .‬خسارات سیل به تاسیسات زیر بنایی و اراضی‬ ‫معاون ابخیزداری اداره کل منابـع طبیعی و کشاورزی و باغ ها است‪.‬‬ ‫ابخیزداری استان سمنان گفت‪ :‬برای احداث‪۲۶‬‬ ‫معاون ابخیــزداری اداره کل مناب ــع طبیعی‬ ‫مورد بند خاکی در استان سمنان‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال و ابخیــزداری اســتان ســمنان تصریــح کــرد‪ :‬این‬ ‫از محــل صندوق توســعه ملی اعتبار تخصیص بندهــای خاکی بر اســاس ضرورت و شناســایی‬ ‫یافــت‪ .‬او افــزود‪ :‬با این اعتبار طبق برنامه ریزی مناطق ســیل خیز در تمام شهرستان های استان‬ ‫انجا مشــده بیشــترین تعــداد بنــد خاکــی طــی احداث شد‪.‬‬ ‫رسیدنبهتوسعهپایدار باتحقیقو پژوهش‬ ‫امکان پذیر است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬پژوهش‬ ‫اقتصــادی اســتاندار قزویــن‬ ‫یکی از مهم ترین مسائل کشور‬ ‫گفت‪ :‬پژوهش زیربنای توسعه‬ ‫اســت و اگــر نتوانیــم بــه ایــن‬ ‫پایدار در جامعه اســت و برای‬ ‫موضــوع بــه هــر دلیــل توجــه‬ ‫رســیدن بــه ایــن مهم بایــد به‬ ‫کنیــم قطعـ ًـا در کارهــای دیگر‬ ‫عیسی قبادی‬ ‫مقوله تحقیق و پژوهش توجه‬ ‫نیز توفیــق نخواهیم داشــت‪.‬‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫این مســئول‪ ،‬اســاس تحقیق و‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬عیســی قبادی در مراســم پژوهش را تفکر دانست و افزود‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫زنگ پژوهش که در پژوهش سرای دانش اموزی جامع ـه ای پویا و اثربخش داشــته باشــیم باید‬ ‫قزویــن برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬این هفتــه‪ ،‬فرصت ایده جســتجوگری را در دانش اموزان را تقویت‬ ‫مناســبی بــرای توجــه و تمرکــز بــر روی ابعــاد کنیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬پژوهش یکی از اساسی ترین‬ ‫مختلــف مســئله پژوهش و فنــاوری در کشــور نیازهابراینیلبهپیشرفتو توسعههمه جانبه‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه در جهان امروز پیشرفت یک کشور است و قدرت و استقالل هر کشوری‬ ‫و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار بــر پژوهش و تولید علم اســتوار اســت‪ .‬معاون‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پژوهــش و تولیــد علــم هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تعالی‬ ‫و فنــاوری از مهم تریــن عناصر رشــد و توســعه و پیشــرفت در حوز ههــای مختلــف اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬صنعتــی و اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و سیاســی را منــوط بــه‬ ‫سیاسی کشور به حساب می اید‪ .‬قبادی با تاکید توسعه علم و فناوری دانست و افزود‪ :‬پژوهش‬ ‫بــر اینکه تحقیق و پژوهــش یکی از مهم ترین مهم ترینموضوعیاستکهبایددر کارهاداشته‬ ‫مولفه ها و ایتم های رشــد و توســعه هر کشــور باشــیم‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬باید بــه اموزش وپرورش‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اهمیت پژوهش در دنیای امروز خــاق‪ ،‬تفکر محور و پژوهش محــور روی اورد‬ ‫بر همگان ثابت شده است‪ .‬او بر ضرورت توجه و گسترش فرهنگ پژوهش و پرسشگری را یک‬ ‫به مباحث تولید علم و داشتن باروحیه تحقیق شعار اساسی در اموزش وپرورش دانست‪.‬‬ ‫رتبهنخستگیالندر پوششواکسیناسیون‬ ‫کووید‪۱۹‬‬ ‫معاون علوم پزشکی گیالن‬ ‫دس ـت ها و دوری از دورهمــی‬ ‫گفت‪:‬برایکنترلبیماریکووید‬ ‫ها از اهمیت بسیاری در کنترل‬ ‫و ســویه های جدیــد ان بایــد‬ ‫شــیوع ویروس کوویــد ‪ ۱۹‬دارد‪.‬‬ ‫پوشش واکسیناسیون به باالی‬ ‫حیــدرزاده از فعالیــت بیــش از‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد جمعیــت هــدف‬ ‫‪ ۴۰۰‬مرکز روزانه واکسیناســیون‬ ‫ابتین حیدرزاده‬ ‫برســد‪ .‬دکتــر ابتیــن حیــدرزاده‬ ‫در گیــان خبــر داد و تصریــح‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره‬ ‫کــرد‪ :‬تــاش شــبانه روزی حوزه‬ ‫به رتبه نخست گیالن در پوشش واکسیناسیون بهداشت دانشگاه در تمام شهرها و روستاهای‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در ســطح کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تالش استانهمچنانبرایپوشش کاملواکسیناسیون‬ ‫شبانه روزی همه کارکنان حوزه بهداشت استان‪ ،‬کوویــد ‪ ۱۹‬ادامــه دارد و همــکاری بیش ازپیــش‬ ‫تاکنــون ‪ ۸۱‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال مــردم را می طلبــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه پوشــش ‪۹۳‬‬ ‫اســتان هر دو دوز واکســن کووید ‪ ۱۹‬را دریافت درصــدی جامعــه هدف گیــان در نوبــت اول‪،‬‬ ‫کرده انــد‪ .‬او بــا بیان اینکه بیش از یک میلیون و اضافــه کــرد‪ :‬بیــش از دو میلیــون و ‪ ۶۳‬هزار نفر‬ ‫‪ ۸۱۱‬هــزار نفــر در گیــان تحــت پوشــش کامل هــم دوز اول را دریافــت کرده اند و هنوز حدود‬ ‫واکسیناســیون کوویــد ‪ ۱۹‬قرارگرفته انــد‪ ،‬افــزود‪ ۲۰۰ :‬هزار نفر واکسننزدند‪.‬معاونعلومپزشکی‬ ‫بــرای کنترل بیمــاری کووید و ســویه های جدید گیالن‪ ۱۳ ،‬شهرســتان گیــان را در وضعیت ابی‬ ‫ان بایــد پوشــش واکسیناســیون بــه بــاالی ‪ ۸۵‬کروناییدانستو گفت‪:‬اخرینارزیابی هانشان‬ ‫درصد جمعیت هدف برسد‪ .‬معاون بهداشتی می دهد که شهرستان های تالش و الهیجان که‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان گفــت‪ :‬در کنار ابی کرونایی بودند به زرد کرونایی تغییر رنگ‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬رعایــت پروتکل های بهداشــتی دادهو شهرستان هایرودبار و استارانیز همچنان‬ ‫شامل استفاده از ماسک و شست وشوی مرتب زردهستند‪.‬‬ ‫وجود‪ ۴۶‬هزار مددجوی معلول‬ ‫در استان همدان‬ ‫مدیرکل بهزیســتی اســتان همــدان از وجود‬ ‫‪ ۴۶‬هزار مددجوی معلولین جســمی‪ ،‬ذهنی و‬ ‫حرکتی در استان همدان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر مهدی دیناری اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از مجموع ‪ ۴۶‬هــزار نفر نیز ‪ ۱۶‬هزار نفر‬ ‫به صورت مستمری خدمات دریافت می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪ ۴۶‬هزار نفر معلولین‬ ‫نیز ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر پشت نوبتی هستند که‬ ‫پرونده های ان ها در کمیسیون پزشکی تائید و‬ ‫ثبت سامانه شده است و اعتبار ان نیز نهایی‬ ‫شده که امید است این ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر نیز‬ ‫از خدمات مجموعه بهزیستی هر چه سریع تر‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬دکتــر دیناری تصریح کــرد‪۱۹ :‬‬ ‫هــزار نفــر از مددجویــان مجموعه بهزیســتی‬ ‫ب هصــورت غیرمســتقیم از خدمات بهزیســتی‬ ‫یشــوند‪ .‬او ب هشــدت و ضعیــف‬ ‫بهره منــد م ‬ ‫معلولیت های افراد اشاره کرد و گفت‪ ۹ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر معلولیت خفیف‪ ،‬ســه هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫نفر متوسط‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر شدید و بیش‬ ‫از شش هزار نفر معلولیت خیلی شدید داریم‪.‬‬ ‫دکتــر دینــاری به نامشــخص بــودن وضعیت‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬هزار پرونده در بهزیســتی اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مجموعــه بهزیســتی بــه دنبال‬ ‫تکمیل کردن این پرونده هاست‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫از مجموعــه معلولیــن پنــج هــزار و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر معلولین بینایی‪ ۲۱ ،‬هــزار نفر اعصاب و‬ ‫روان هســتند‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی همــدان به‬ ‫هزینــه کمک های درمانــی مددجویان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬این رقم در برابر نیــاز این افراد‬ ‫ناچیز بوده که در این راستا سایر ارگان ها باید‬ ‫از بهزیســتی حمایــت کننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫بســازی معابر ارگان های مختلف‬ ‫ستاد مناس ‬ ‫وجــود دارنــد و تمامــی ســاختمان هایی کــه‬ ‫یشــوند همگــی بایــد ازنظر‬ ‫جدیــد ســاخته م ‬ ‫مناسب سازی باید تاییدیه مطلوب را دریافت‬ ‫کنند همچنین مناسب سازی معابر و خیابان ها‬ ‫بســازی بــه شــکلی‬ ‫بایــد ازنظــر بحــث مناس ‬ ‫طراحــی شــوند و بــا تغییــر کنند کــه معلولین‬ ‫بتواننــد به راحتــی تردد کنند تا مشــکلی برای‬ ‫ان ها به وجود نیاید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫در بازدیدمدیرانشهریاصفهانمطرحشد‪:‬‬ ‫بهره برداریاز پروژه هایمحلهمحور منطقهسهاصفهانتاپایان‪1401‬‬ ‫شهردار اصفهانباتاکیدبر اینکهمدیریتشهری‬ ‫بایدرویطرح های کالنمتمرکزشدهو زمانرادر اجرا‬ ‫به حداقل برســاند‪ ،‬گفت‪ :‬با استقرار کنترل پروژه در‬ ‫این دوره مدیریت شهری تا حد زیادی می توان روند‬ ‫فرسایشــی طرح ها را کاهــش داد‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امروز‪،‬علیقاسم زادهدر جلسهبازدیدمدیرانشهری‬ ‫از منطقهسهشهر اصفهانبابیاناینکهیکیاز اصول‬ ‫مورد تاکید در این دوره مدیریت شــهری شــفافیت‬ ‫است که در نقطه مقابل ابهام قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی پدیده ای دچار ابهام باشد با تاویل و برداشت‬ ‫هایشخصیمواجهمی شودامااگر شفافیتحاکم‬ ‫باشد‪،‬محلتفسیر نیستوایجاداضطرابنمیکند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از مصادیــق شــفافیت در‬ ‫قراردادهای شهرداری با شهروندان تجلی دارد و باید‬ ‫رویاینموضوعحساسیتویژهایجادشود‪.‬‬ ‫لزوم اگاه سازی مردم از حقوق خود در‬ ‫قرارداد با شهرداری‬ ‫شــهردار اصفهان با بیان اینکه اگر قرار اســت به‬ ‫سویاعتمادسازیبرویمبایدشفافیترادر دستور کار‬ ‫قرار دهیم چراکه مردم حق دارند از جزئیات قرارداد‬ ‫خودباشهرداریاگاهباشند‪،‬افزود‪:‬البتهشفافیتبه‬ ‫معنایبرمالسازیاطالعاتو اسرار سازمانینیست‪.‬‬ ‫او باتاکیدبر سرعت گرفتنطرح هایدر حالاجرادر‬ ‫سطح شهر به ویژه در مناطقی مانند منطقه سه که‬ ‫رفت وامد مردم در ان زیادتر از ســایر مناطق است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برخی موارد پروژه هایی مانند طرح میدان‬ ‫امام علی (ع) فرسایشی می شود از همین رو صالح‬ ‫این اســت که مدیریت شــهری روی طرح های کالن‬ ‫متمرکزشــده و زمــان را در اجــرا بــه حداقل برســاند‪.‬‬ ‫قاسم زادهبیانکرد‪:‬در همینراستامنطقهسهنسبت‬ ‫بهاجرایهرچهسریع تر رفیوژ میانیخیابانولیعصر‬ ‫اقدامکند‪.‬‬ ‫استفادهازپتانسیلمناطقتاریخیاصفهان‬ ‫برایبهره برداریازتفرجگاه هایپاکشهری‬ ‫او با اشاره به اینکه مردم نسبت به توان شهر و‬ ‫شهرداری داوری می کنند گفت‪ :‬از همین رو با استقرار‬ ‫کنترلپروژهدر ایندورهمدیریتشهریتاحدزیادی‬ ‫می توانروندفرسایشیطرح هاراکاهشداد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان با تاکید بر اینکه منطقه ســه‬ ‫پتانســیل های بســیاری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی ادعا‬ ‫دارند اگر از استعدادها و ظرفیت مناطق یک و سه‬ ‫به خوبیاستفادهشود‪،‬می تواندرامدکالنشهرداری‬ ‫و ایدهتفرجگاهپاکشهریرامحقق کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته این ادعا باید بررســی شــود و‬ ‫اگر نمی تواندرامد کالن شهریرااز اینمسیر محقق‬ ‫کرد اما می توان از این پتانسیل ها برای بهره برداری از‬ ‫تفرجگاه هایپاکشهریبهره مندشد‪.‬‬ ‫پروژه های محله محور منطقه سه تا پایان‬ ‫‪ 1401‬بهره برداری می شود‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬حسین کارگر‪ ،‬مدیر منطقه سه‬ ‫شــهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬محدوده منطقه سه‬ ‫اصفهان از جنــوب غربی میدان انقالب تا چهارباغ‬ ‫عباسی و میدان شهدا را در برمی گیرد‪ ،‬همچنین در‬ ‫امتداداینمحدودهشرقچهارباغو چهارباغپایین‪،‬‬ ‫جنــوب خیابــان مــدرس‪ ،‬میــدان قدس و ســروش تا‬ ‫بزرگمهرومنتهی الیهمشتاق‪،‬خیابانکمالاسماعیلو‬ ‫مجدداخیابانانقالبجزوبخش هایتحتپوشش‬ ‫منطقه سه است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مساحت منطقه سه‬ ‫حدود یک هزار و ‪ 148‬هکتار و دارای جمعیت ‪110‬‬ ‫هــزار و ‪ 528‬نفر اســت که این جمعیــت در روز به‬ ‫خاطر تمرکز بازار و مناطق گردشــگری در ان‪ ،‬به دو‬ ‫برابر هممی رسد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫منطقــه ســه دارای‪ 14‬محلــه اســت‪ ،‬افزود‪ :‬یکــی از‬ ‫مشکالت این منطقه میزان ارتفاع ساخت وسازها و‬ ‫تراکمو پروانهساختمانیاست کهدر برخیمحالت‬ ‫منطقه وجود دارد و درامدهای ما را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪.‬او مرکزیتاینمنطقهدر سهدورهپایتختی‬ ‫اصفهــان در ادوار گذشــته را مهم تریــن ویژگــی ان‬ ‫برشمردو گفت‪:‬تمرکز مراکز اداری‪،‬تجاری‪،‬خدماتی‬ ‫و مذهبیدر اینمنطقهاز دیگر ویژگی هایاناست‬ ‫به طوری که در این منطقه ‪ 241‬مسجد‪ 108 ،‬هیئت‬ ‫مذهبی‪ 15،‬امامزاده‪ 5،‬مقبره‪ 17،‬حوزهعلمیهمستقر‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارگر‪ ،‬تعداد شــهدای منطقه ســه را ‪ 800‬شــهید‬ ‫واالمقــام ذکــر کــرد و افزود‪ :‬ازجمله مشــخصه های‬ ‫برجستهدیگر منطقه‪،‬وجودبازار سنتیوتجاری های‬ ‫متعدد است به طوری که در بازار سنتی اصفهان‪27‬‬ ‫هزار باب تجاری و درمجموع در ســطح منطقه ‪29‬‬ ‫هزار بابتجاریفعالیتدارد‪.‬‬ ‫تاریخی‪،‬تراکمعبور و مرور در مرکز شهر‪،‬عدمتعیین‬ ‫تکلیف برخی از طرح های اماده بهر هبــرداری‪ ،‬عدم‬ ‫تعیینتکلیفخانه هایتاریخیمنطقه‪،‬کمبودنیروی‬ ‫انسانیدر شهرداریمنطقهسهبرخیاز چالش های‬ ‫کنونیماست‪.‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫طرح تفصیلی گذرهای فرعی و عدم عقب نشــینی‬ ‫خانه های میراثی در کنار خانه های معمولی در یک‬ ‫گذر ســبب نارضایتی مردم شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫دیگــر از دغدغه های ما عدم بارگزاری بازار و میدان‬ ‫امــام علــی (ع) در سیســتم ســرای هشــت به علت‬ ‫مسقفبودناینمکان هاست‪.‬‬ ‫استقرار‪ 450‬واحد تجاری و کارگاهی به عنوان‬ ‫بهره برداری از حمام شاهزاده ها و خسرو اقا‬ ‫او اســتقرار مشــاغل مزاحــم ازجملــه کارگاه های‬ ‫طالســازی در محــدوده بازار را از مشــکالت منطقه‬ ‫عنــوان و اظهــار کــرد‪ :‬مــردم گالیه های متعــددی از‬ ‫االینــده بودن این مشــاغل دارند به طوری که برخی‬ ‫واحدهایمسکونیوتجاریبهکارگاهتبدیل شده اند‬ ‫اما رای کمیسیون ماده‪ 5‬در رابطه با مشاغل مزاحم‬ ‫تغییــر ســاعت کاری به جای تعطیلی واحد اســت‪.‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تعداد کارگاه ها‬ ‫یا مغازه های مشــمول مشــاغل مزاحم را‪ 450‬واحد‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬از دیگر امکانات منطقه می توان‬ ‫کصــد خانه تاریخی که البته تبدیل به‬ ‫بــه وجود ی ‬ ‫مخروبه شده اند اشاره کرد که نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫بخشخصوصیبرایمرمتو بهره برداریدارد‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهاینکهبالتکلیفیگذر اقانورالهنجفی‬ ‫باوجود‪ 90‬درصد ازادسازی پروژه از دیگر چالش های‬ ‫منطقهسهاست‪،‬تصریح کرد‪:‬وضعیت کنونیپروژه‬ ‫که باعث گردوخاک شده است‪ ،‬نارضایتی مردم را به‬ ‫همراهدارد‪.‬‬ ‫کارگــر از تحقــق ‪ 110‬درصــدی بودجه منطقه در‬ ‫ســال ‪ 99‬و تحقــق ‪ 146‬درصــدی بودجه امســال تا‬ ‫نهماذرماهخبر دادو گفت‪:‬درصدتخصیصبودجه‬ ‫عمرانــی تاکنــون‪ 66‬درصــد و در بخــش جــاری‪74‬‬ ‫درصدبودهاست‪.‬‬ ‫او به مهم ترین پروژه های منطقه اشــاره و اظهار‬ ‫کرد‪:‬حمامشاهزاده هابااعتبار‪50‬میلیاردتومانتملک‬ ‫و نوسازی شد اما اکنون بالتکلیف است‪ ،‬همچنین‬ ‫حمامخسرواقاباتوجهبهاینکهبخشیاز انمتعلق‬ ‫بهمیراثفرهنگیاست‪،‬نیازمندتعیینتکلیفاست‪.‬‬ ‫مشاغلمزاحمدرمنطقه‬ ‫‪ 30‬خانه تاریخی به اقامتگاه و رستوران تبدیل‬ ‫شد‬ ‫او از اقدام منطقه برای نوسازی‪ 30‬خانه تاریخی‬ ‫طــی دو ســال گذشــته و تبدیــل ان ها به رســتوران و‬ ‫اقامتگاهخبر دادو گفت‪ 263:‬هکتار بافتفرسوده‬ ‫در منطقــه وجــود دارد که نیــاز به اعتبار ویــژه برای‬ ‫نوسازی ان وجود دارد‪.‬‬ ‫کارگــر محــور گردشــگری منطقــه از طوقچــی تا‬ ‫چهارباغ عباســی را از فرصت های منطقه برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬مراکز گردشگری در این مسیر قابل مرمت و‬ ‫بهره برداریبرایتوسعهصنعتتوریسماست‪.‬‬ ‫اودسترسیدشوار خودروهایاتش نشانیبهبازار‬ ‫سنتی اصفهان و سد معبر واحدهای تجاری مستقر‬ ‫در ایــن بــازار را ازجملــه مهم ترین تهدیدها عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪:‬عدمتوجهمجموعهدستگاه هایمربوطه‬ ‫ب هضــرورت حفــظ و نگهــداری بناهــای دارای ارزش‬ ‫بالتکلیفاست‬ ‫اجرایطرحمحلهگردشگریشیخبهایی‬ ‫مدیــر منطقه ســه شــهرداری اصفهــان از اجرای‬ ‫پروژه مشارکتی شیخ علیخان سخن گفت و افزود‪:‬‬ ‫بســازی میدان نقش جهان و خیابان بزرگمهر‬ ‫مناس ‬ ‫به صورتپایلوتبرایمعلوالنو کلنگزنیپارکینگ‬ ‫سنبلستانازدیگرطرح هاست‪.‬‬ ‫اوبهپروژه هایمحلهمحوریهمچونطرح های‬ ‫کوتاه‪ ،‬میان و بلندمدت محله شهشهان و درگهان و‬ ‫امامزاده اســماعیل‪ ،‬راه اندازی دفتر بازافرینی‪ ،‬خانه‬ ‫کودک و ورزشــگاه در محله دردشــت‪ ،‬احــداث گذر‬ ‫بازار دردشــت‪ ،‬کف ســازی و بدنه ســازی دردشــت‪،‬‬ ‫بهبودمحیطیدر محلهمسجدجامعو طرحمحله‬ ‫گردشگری شیخ بهایی نیز اشاره کرد که تا پایان سال‬ ‫‪1401‬بهره برداریمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری مرحله دوم تقدیر از دانش اموزان برگزیده پویش ملی‬ ‫به رنگ مدرسه استان مازندران‬ ‫محمدحسین باجان_رویداد‪ :‬با حضور معاونین‬ ‫اداره کل نوســازی مــدارس مازنــدران مرحلــه‬ ‫دوم جوایــز دانــش امــوزان برنــده در مســابقه‬ ‫پویــش بــه رنگ مدرســه اهدا شــد‪ .‬این مراســم‬ ‫بــا حضــور مهندس اســتادیان معاونت توســعه‬ ‫مدیریت و پشتیبانی‪ ،‬مهندس احمدی معاونت‬ ‫مشــارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس‬ ‫مازنــدران‪ ،‬ســید حســین هاشــمی مدیرعامــل‬ ‫مجمع خیرین استان مازندران و خانواده دانش‬ ‫امــوزان برتــر در دفتــر مدیرکل نوســازی مدارس‬ ‫انجــام شــد‪ .‬احمــدی‪ ،‬معاونــت مشــارکت های‬ ‫مردمی اداره کل نوســازی مدارس اســتان ضمن‬ ‫گــزارش عملکرد دانش امــوزان مازندران در این‬ ‫پویش گفت‪ :‬پویش ملی به رنگ مدرســه ویژه‬ ‫دانــش امــوزان ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬ســال بود که هــدف ان‬ ‫نهادین هســازی فرهنــگ کار خیر مدرس هســازی از‬ ‫ســنین کودکی اســت‪ .‬او در خصوص این پویش‬ ‫شهــای‬ ‫ملــی گفــت‪ :‬ایــن پویــش در ادامــه پوی ‬ ‫طرح اجر به اجر بعد از پویش های مهر محرم‪،‬‬ ‫مهــر مدرســه و مهر بانــوان اجرا شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬مهتــا پــور باقــر امیــری از بابــل‬ ‫‪ ،‬اوش احمــدی از قائمشــهر ‪ ،‬زینــب طالبــی‪،‬‬ ‫فــرگل فرهادی و ســارینا خلخالی از ســاری‪ ،‬تینا‬ ‫اســدی از ســوادکوه* موفــق شــدند بــا ارســال‬ ‫نقاشی هایشــان و کسب بیشــترین ارا برنده این‬ ‫مســابقه شوند که جوایزشــان را اسپانسر حامی‬ ‫این پویش شــرکت میهن اهدا نمود‪ .‬اســتادیان‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل‬ ‫نوســازی مدارس اســتان در پایان مراســم ضمن‬ ‫تقدیــر از دانــش امــوزان جهــت شــرکت در این‬ ‫پویــش گفت‪« :‬شــرکت میهن» به عنــوان حامی‬ ‫ایــن پویــش‪ ،‬عالوه بــر تامیــن جوایز مســابقه‪،‬‬ ‫بــه ازای هــر نقاشــی نیــز‪ ،‬هزینه یک اجــر را به‬ ‫مدرسه سازی اهدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایپویشمردمیبذرکاریو بذر پاشیعرصههایمنابعطبیعیسمنان‬ ‫مدیــر کل منابــع طبیعــی وابخیزداری اســتان‬ ‫ســمنان از اجــرای پویــش مردمی بــذرکاری برای‬ ‫احیای ده هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی‬ ‫اســتان ســمنان بمناســبت «روزجهانی خــاک» در‬ ‫پارک جنگلی کومش شهرستان سمنان در روز ‪۱۴‬‬ ‫اذر خبــر داد؛ و عنــوان کــرد‪ :‬پویــش یادشــده در‬ ‫راســتای اجرای پویشی وســیع تر با عنوان «ایران‬ ‫سرســبز؛ هر ایرانی یک درخت» تا پایان اســفند‬ ‫سالجاری برگزار می شود‪ .‬جعفر مرادی در جلسه‬ ‫هماهنگــی اجــرای پویش مردمی بــذرکاری برای‬ ‫احیــای عرصــه هــای منابــع طبیعــی با اشــاره به‬ ‫تامیــن بــذر مــورد نیــاز بــرای اجرای ایــن پویش‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف احیــا ء و زاد اوری‬ ‫جنگلهــا و عرصــه هــای منابــع طبیعی بــا حضور‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری ســمنان و مدیــرکل بیابــان ســازمان‬ ‫جنگلها‪ ،‬مراتع وابخیزداری کشور در پارک جنگلی‬ ‫کومش اغاز خواهد شد‪ .‬مدیر کل منابع طبیعی‬ ‫وابخیــزداری اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫پویش مردمی از ســاعت ‪ ۱۰‬صبح روز چهاردهم‬ ‫اذر به صورت همزمان درکل اســتان ســمنان اغاز‬ ‫و تــا پایــان هفتــه منابع طبیعی و ابخیــزداری در‬ ‫اســفند مــاه ســالجاری ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پویش در اســتان سمنان با حضورمحمدحمیدی‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری سمنان اجرا خواهد شد‪ .‬او با دعوت‬ ‫از عموم مردم برای مشارکت در پویش بذرکاری‬ ‫در سطح جنگل ها و مناطق تعیین شده توسط‬ ‫ادارات منابــع طبیعــی وابخیــزداری شهرســتانها‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن برنامــه مردمــی بــا مشــارکت‬ ‫دوســتداران محیــط زیســت و منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫همراهــی و همکاری شــورای اســامی روســتاها‪،‬‬ ‫مردم‪ ،‬جوامع محلی‪ ،‬مسئولین دولتی و محلی‪،‬‬ ‫تشــکلهای زیســت محیطــی‪ ،‬بســیج ســازندگی‪،‬‬ ‫هــال احمــر باهــدف حفــظ و احیــا جنگ لهــا‪،‬‬ ‫مراتع و عرصه های بیابانی اجرا می شود‪ .‬مدیر‬ ‫کل منابــع طبیعــی اســتان هــدف از اجــرای ایــن‬ ‫نــوع پویش مردمی را تالش بــرای پای کار اوردن‬ ‫مــردم در حــوزه حفاظــت و حراســت از جنگلها‬ ‫ومراتع به عنوان ســرمایه های خــدادادی عنوان‬ ‫و ابــراز امیدواری کــرد‪ :‬با اجرای طرح های از این‬ ‫دست شاهد توسعه روز افزون جنگل های استان‬ ‫باشیم‪ .‬مرادی حقیقی تصریح کرد‪ :‬بدون تردید‬ ‫مــردم مهمترین وموثرین نقــش را در حفاظت از‬ ‫جنگلها ومراتع بر عهده دارند و مشارکت مردم‬ ‫در احیای جنگل ها ومراتع را با توجه به افزایش‬ ‫تغییــرات اقلیم و خشکســالی های پــی در پی‪،‬‬ ‫اقدامــات مخــرب انســانی و چرای بیــش از حد‬ ‫دام ها بســیار مهم و اثر گذار دانســت و افزود‪:‬‬ ‫توانســته ایم در اجــرای طــرح هــای جنگلــکاری‬ ‫مشارکتی ضمن فرهنگ سازی و تشویق وترغیب‬ ‫مردم نسبت به حفظ و احیای عرصه های منابع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬به نوعی بــه مردم اگاهی دهیــم که در‬ ‫این کار عام المنفعه وپسندیده سهیم شوند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اتش سوزی در ‪ ۶‬نقطه از‬ ‫جنگل هایگلستان‬ ‫جانشــین یگان حفاظت منابع طبیعی گلســتان‬ ‫شســوزی‬ ‫گفت‪ ۶ :‬نقطه جنگلی در گلســتان دچار ات ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمد اریانفر اظهار کرد‪ :‬شاهد حریق در ‪ ۶‬نقطه‬ ‫از جنگل های گلستان هستیم‪ .‬جانشین یگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی استان گلستان افزود‪ :‬در جنگل روستای‬ ‫برفتان علی اباد کتول شاهد اتش سوزی بوده و وزش‬ ‫باد گرم عملیات اطفا را سخت کرده است‪ .‬او با بیان‬ ‫ایــن وســعت درگیــر حریق بعــد اطفا ارزیابــی اعالم‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون نیروهای قرقبان‪ ،‬جنگلبان‬ ‫و نیروهــای مردمی مشــغول اطفای حریق هســتند‪.‬‬ ‫اریانفر بیان کرد‪ :‬همچنین سه منطقه در مینودشت و‬ ‫دو منطقه در گالیکش هم از صبح دچار حریق شده‬ ‫بــود که بــا توجه به وزش باد عملیات اطفا همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬طبق گفته جانشین یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعی اســتان گلســتان وزش باد گرم‪ ،‬افزایش دما و‬ ‫عامل انسانی علت اتش سوزی جنگل ها بوده است‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪3900‬‬ ‫بیمه نامه در زیر بخش های‬ ‫کشاورزی سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫معاون بیمه ای بانک کشــاورزی اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا اشــاره به اهمیت بیمــه محصوالت‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬از اغــاز ســال زراعــی ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫تاکنــون ‪ ٣‬هــزار و ‪ ٩٢١‬فقــره بیمه نامــه در زیــر‬ ‫بخش هــای مختلــف کشــاورزی صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالحمید فیروزی افزود‪ :‬این بیمه نامه ها مربوط به‬ ‫بیمه ‪ ۵٩‬هزار و ‪ ٣٧۵‬راس دام‪ ۲١ ،‬هکتار محصوالت‬ ‫باغی‪ ۶٠٩ ،‬هکتار محصوالت زراعی است که از اغاز‬ ‫سال زراعی جدید تحت پوشش بیمه قرارگرفته اند که‬ ‫نســبت به مدت مشابه ســال زراعی گذشته در بیمه‬ ‫دام به میزان ‪ ٢٣۶‬درصد‪ ،‬در بیمه محصوالت باغی‬ ‫بــه میــزان ‪ ٢١٢‬درصــد و در بیمه محصــوالت زراعی‬ ‫بــه میــزان ‪ ۱۹‬درصــد عملکــرد داشــته ایم‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین برنامه در دست اقدام در سال زراعی‬ ‫جدیــد اجــرای بیمــه کشــت های قــراردادی خصوصا‬ ‫محصول گندم است‪.‬‬ ‫همه برای حفظ اب و‬ ‫اراضی کشاورزی استان‬ ‫البرز متحد شویم‬ ‫استاندار البرز به اتفاق معاون وزیر جهاد و رئیس‬ ‫ســازمان جنگل ها‪ ،‬ســاختمان جدیــد اداره کل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری البــرز را افتتــاح و از پروژه های‬ ‫حــوزه کالک و جهان نمــا بازدیــد بــه عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫مجتبی عبداللهی در حاشــیه افتتاح ساختمان منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان کــه روز پنجشــنبه بــا‬ ‫حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت‪ ،‬با‬ ‫قدردانی از اقدامات صورت گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬امید است‬ ‫افتتاح این ســاختمان منشــا اقداماتی ویژه در حوزه‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان شود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان اینکه‬ ‫مدیــران بــرای جبران کمبودها از هم پیشــی بگیرند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه ها باید هماهنگی بیشتری داشته باشند‬ ‫و چاره اندیشی کنند و ضرورت دارد روحیه کار تیمی‬ ‫با اهداف مشترک در استان تقویت شود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر حــوادث‬ ‫مختلفــی در حوزه منابع طبیعی و ابخیزداری کشــور‬ ‫رخ داده‪ ،‬گفــت‪ :‬رهبــری در جلســات تخصصــی‬ ‫در خصــوص حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی‬ ‫بیانــات و فرمان های متعددی داشــته اند‪ .‬عبداللهی‬ ‫افزود‪ :‬متاســفانه شــاهد دســت اندازی ها و تصرفات‬ ‫بســیاری در حوزه منابع طبیعــی بوده ایم و صدمات‬ ‫جبران ناپذیــری را در پــی داشــته اســت‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون تالش های خوبی در این راســتا صورت گرفته‬ ‫ولی کافی نیست و باید با جدیت بیشتری وارد عمل‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫استاندار البرز افزود‪ :‬دستگاه ها باید هماهنگی‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند و چاره اندیشــی کننــد و‬ ‫ضــرورت دارد روحیــه کار تیمی با اهداف مشــترک‬ ‫در اســتان تقویت شــود‪ .‬او گفت‪ :‬خسارات گذشته‬ ‫جــای خوددارنــد و اکنــون بایــد برای جبــران ان ها‬ ‫اقــدام کنیــم و اجــازه ندهیــم اراضــی کشــاورزی و‬ ‫باغ هــا تخریــب شــوند و کاربــری ان ها تغییــر کند‪.‬‬ ‫عبداللهــی افــزود‪ :‬اداره منابــع طبیعــی بایــد در‬ ‫جهــت حفــظ منابــع اب و فضــای ســبز اســتان بــا‬ ‫دســتگاه های مربوطــه همپوشــانی و هم افزایــی‬ ‫داشــته باشــد و برنامــه مشــترک تعریــف کنــد‪ .‬او‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای افزایــش فضای ســبز اســتان بــه مردم‬ ‫نقــش و برنامــه بدهیــم و بــا راه انــدازی پویش هر‬ ‫شــهروند یــک درخــت‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد نشــاط‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سرانه های فضای سبز را نیز ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫مســعود منصوری معاون وزیر جهاد کشــاورزی نیز‬ ‫اســتاندار البــرز را به عنــوان همیــار طبیعت معرفی‬ ‫کــرده و افــزود‪ :‬کشــور مــا فرســایش ابــی و خا کــی‬ ‫فراوانی دارد و بیش از ‪ 16‬تن در هکتار فرســایش‬ ‫خا ک داریم‪ .‬او گفت‪ :‬حدود ‪ 450‬شهر در کشور در‬ ‫محدوده ســیالب خیز قــرار دارند‪ .‬منصوری افزود‪:‬‬ ‫ابخیزداری می تواند ‪ 70‬درصد ســیالب ها را کاهش‬ ‫دهــد ازایــن رو بایــد ابخیــزداری به عنــوان یــک امر‬ ‫مهم برای پیشگیری از حوادث جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار استاندار البرز به اتفاق معاون‬ ‫وزیــر جهاد و رئیس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬از پروژه های‬ ‫ابخیــزداری حــوزه کالک و جهان نمــا بازدید به عمل‬ ‫اوردند‪.‬‬ صفحه 5 ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫سالل پنجم ‪ /‬شماره ‪1223‬‬ ‫‪//1400‬سا‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫اذر ماه‬ ‫‪14‬اذر‬ ‫یکشنبه‪08‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫خراسان رضوی باید یک‬ ‫الگو و نمونه برای کل‬ ‫کشور باشد‬ ‫نشســت شــورای فرهنــگ عمومی اســتان با حضور‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور‪،‬نمایندهولی فقیهدراستان‬ ‫و اســتاندار خراسان رضوی برگزار شد‪ .‬معاون پارلمانی‬ ‫رئیس جمهور در نشست شورای فرهنگ عمومی استان‬ ‫که در محل سالن اجتماعات سردار شهید سپهبد حاج‬ ‫قاســم سلیمانی استانداری برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۲‬نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه و ابالغ شد اما‬ ‫در این هشت سال اخیر به ان توجهی صورت نگرفت‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی ادامه داد‪ :‬باید با یک اهتمام جدی‬ ‫جبران مافات نســبت به این امر مهم صورت بگیرد و‬ ‫با یک عزم‪ ،‬اراده و روحیه انقالبی موجود در خراسان‬ ‫رضوی امیدواریم این نقشه به نحو شایسته ای تحقق‬ ‫پیدا کند‪ .‬او با تاکید بر اینکه استان خراسان رضوی باید‬ ‫یک الگو و نمونه برای کل کشــور باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫راستا انوار تابناک بارگاه مطهر رضوی باید کل کشور را در‬ ‫بربگیرد‪ .‬باید گفت معنویت اینجا و نوع تعامل با مردم‬ ‫بسیار تاثیرگذار است و لذا مسئولیت خطیری بر عهده‬ ‫اعضای شــورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫ســید احمد علم الهدی نماینــده ولی فقیه در خراســان‬ ‫رضویهمدر اینجلسهطیسخنا ن کوتاهیاظهار کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم خدمات اســتاندار خراسان رضوی با چاشنی‬ ‫فرهنگ همراه باشــد و در این عرصه موفقیت هایی را‬ ‫کسب کنند‪.‬استاندار خراسانرضویدر اینجلسهاظهار‬ ‫کرد‪ :‬بدیهی است که هدف نهایی ما مبتنی بر اهداف‬ ‫عالیه نظام مقدس اسالمی‪ ،‬امر فرهنگ است که زمینه‬ ‫رشــد و تکامل انســان ها را در حوز ههــای گوناگون رقم‬ ‫می زند‪ .‬یعقوبعلی نظری افزود‪ :‬در همه فعالیت های‬ ‫خــود بایــد نگاه اعتقــادی و فرهنگی را مدنظر داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‬ ‫اهمیت جایــگاه خانواده در فرهنگ خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫واحــد اجتماعی ما خانواده اســت و خانواده می تواند‬ ‫مظهر خیلیاز رفتارهایاجتماعیباشد‪.‬‬ ‫دومین مسابقه بین المللی‬ ‫عکس هنر و روان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دومین مسابقه بین المللی عکس هنر و روان‬ ‫یادوارهدکتر سیدموسیحجازیاز حامیانبیمارانمبتالبه‬ ‫یشــود‪ .‬علی طالیی‪ ،‬با‬ ‫اختالالت روان پزشــکی برگزار م ‬ ‫اشارهبهاینکهمرحومدکتر سیدموسیحجازیاز حامیان‬ ‫بیماران مبتالبه اختالالت روان پزشکی و بنیان گذار اولین‬ ‫بیمارستان روان پزشکی در شرق کشور بود گفت‪ :‬دومین‬ ‫مســابقه بین المللی عکس هنر و روان توسط دانشگاه‬ ‫علومپزشکیمشهد‪،‬دانشکدهپزشکی‪،‬گروهروان پزشکی‬ ‫و باهمکاری کلوپعکسفوکوس‪،‬نمایندگیفدراسیون‬ ‫بین المللی هنر عکاسی در ایران با مجوز برگزار می شود‪.‬‬ ‫دبیر دومین جشنواره هنر و روان بخش مسابقه عکاسی‬ ‫بااشارهبهاینکههزینهثبت ناماینمسابقهرایگاناست‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬موضوعات مسابقه شامل اسیب های‬ ‫روان شناختیدر ایامهمه گیری کرونا‪،‬ابتالبهبیماری های‬ ‫سهــای اجتماعی‪،‬‬ ‫روان پزشــکی و ادامــه زندگــی‪ ،‬اورژان ‬ ‫والدگریمثبت‪،‬ارتباطموثر‪،‬پذیرشتفاوت ها‪،‬تاب اوری‬ ‫روا نشــناختی‪ ،‬حاشیه نشــینی و اختالالت روان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و مشــکالت ســامت روان‪ ،‬کودکان و دنیای روانی شان‪،‬‬ ‫کودک ازاری‪ ،‬سالمت روان در زنان اسیب پذیر‪ ،‬سالمندان‬ ‫است و عکس های ارسالی باید در چارچوب یک یا چند‬ ‫از موضوعات مســابقه باشــند‪ .‬طالیی با بیان اینکه هر‬ ‫شرکت کنندهمی توانددرمجموعدهعکسارسالکند‪،‬بیان‬ ‫سهــا ‪ 22‬اذر‬ ‫کــرد‪ :‬اخرین مهلت ثبت نام و دریافت عک ‬ ‫سال جاری و پایان داوری‪ 30‬اذر ‪ 1400‬است و اعالم نتایج‬ ‫در مراسمانالین‪ 2‬دی‪ 1400‬است‪.‬عالقه مندانمی توانند‬ ‫جهتاطالعاتبیشتر در خصوصشرایطارسالعکس ها‬ ‫بهادرسسایت‪ www.Psyche.Salon.Photo‬مراجعهکنند‪.‬‬ ‫قدردانی دانشجویان‬ ‫رشته های پزشکی با زبان‬ ‫هنر از مدافعان سالمت‬ ‫ستودنی است‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با بیان‬ ‫اینکه در طول ‪ ۲۲‬ماه‪ ،‬بحران کرونا مدافعان ســامت‬ ‫در حوزه های بهداشت و درمان‪ ،‬سالمت را به جامعه‬ ‫هدیه کردند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬به سهم خود از تمامی‬ ‫دانشــجویان رشته های پزشــکی که با زبان هنر قدردان‬ ‫هنرمندانعرصهسالمتبودندتقدیر می کنم‪.‬بهگزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬محمدعلــی کیانی در مراســم اختتامیه‬ ‫یازدهمینجشنوارهسیمرغ گفت‪:‬قدردانیدانشجویان‬ ‫رشته هایپزشکیبازبانهنر از هنرمندانعرصهسالمت‬ ‫ستودنی است و این کار ارزشی را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬تمامی پیامبــران در دوره خود هنرهای‬ ‫عظیمی داشتند و ما معتقدیم که کارهای هنری باید بر‬ ‫اساس نگاه شرعی باشد‪ .‬کیانی بیان کرد‪ :‬نقش هنر در‬ ‫همه عرصه ها ازجمله عرصه ســامت بسیار اثربخش‬ ‫بــوده و در جشــنواره ســیمرغ وقتــی‪ ،‬خالقیــت هنــری‬ ‫دانشجویان هنرمند دانشگاه های علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور را دیدیم به واقع لذت بردیم و امیدواریم از این‬ ‫به بعد هم شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این هنرهای‬ ‫زیبا از ســوی تمامی دانشــجویان ازجمله دانشــجویان‬ ‫دانشگاه هایعلومپزشکیباشیم‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫از قدیمی ترین اسناد و اثار شهید مدرس در کاشمر رونمایی شد‬ ‫معرفی شهید مدرس به عنوان اسطوره علمی و فرهنگی‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس ‪:‬به مناسبت سالروز‬ ‫شــهادت ایت ا‪ ...‬شــهید ســید حســن مــدرس (ره)‬ ‫اثــار تاریخــی نفیس مرتبط با ان شــهید بزرگــوار در‬ ‫کاشمر رونمایی شد‪ .‬این مراسم رونمایی در قالب‬ ‫یکصدوپنجمیــن س هشــنبه های علمــی و فرهنگی‬ ‫اســتان قــدس رضــوی برگــزار شــد و طــی ان‪ ،‬اثاری‬ ‫همچون مکاتبات شــهید مدرس (ره) و فرزندانش‬ ‫در زمان تبعید‪ ،‬دس ـت نویس شــهید برای فرزندش‬ ‫فاطمه در پشت قران شخصی و سه توصیه به او‬ ‫درباره «ترک نکردن نماز و قران»‪« ،‬دعا کردن برای‬ ‫پــدر و مــادر» و «قناعــت در زندگــی» و ‪ 24‬نمونه‬ ‫ســکه تاریخی ضرب شــده در دوره زندگانی شهید‬ ‫مدرس (ره) رونمایی شد‪.‬‬ ‫همچنینقدیمی ترینایناسنادمربوطبهطرح‬ ‫الیحه راه سیســتان در مجلس و اشــکاالت شــهید‬ ‫مــدرس (ره) بــه ان در ســال ‪ 1344‬هجــری قمری و‬ ‫ســند دیگر بــا موضوع تصویــر درخواســت مرحوم‬ ‫ایت ا‪ ...‬واعظ طبسی‪ ،‬مبنی بر واگذاری اداره امور‬ ‫ارامگاه شــهید ایت ا‪ ...‬مدرس (ره) به اســتان قدس‬ ‫رضــوی‪ ،‬در ســال ‪ ‎۱۳۷۳‬شمســی در ایــن مراســم‬ ‫رونماییشد‪.‬‬ ‫در این مراسم همچنین از تمثال شهید ایت ا‪...‬‬ ‫مدرس (ره) که توسط مرتضی هاشم ابادی هنرمند‬ ‫کاشمری‪ ،‬در سبک رئال‪ ،‬با رنگ و روغن و در ابعاد‬ ‫‪ 100‬در ‪ 70‬ساخته شده رونمایی شد‪.‬‬ ‫شهید مدرس (ره) وابسته به دنیا و‬ ‫مسئولیت ها نبود‬ ‫امام جمعــه کاشــمر در این مراســم بــا تاکید بر‬ ‫اینکه شهید مدرس (ره) به تنهایی به عنوان الگویی‬ ‫قوی مطرح و راهگشــا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این مجاهد‬ ‫یادش برگزار می شــود و همگان از او به بزرگی یاد‬ ‫می کنند‪ .‬حجت االسالم عطاران طوسی اختصاص‬ ‫برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی استان قدس‬ ‫به نام شهید مدرس (ره) را اقدامی ارزشمند برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬شــهید مــدرس (ره) بهترین انتخــاب برای‬ ‫معرفی به عنوان یک شــخصیت و اســطوره علمی‬ ‫و فرهنگی است و دقت در تعابیری که امام راحل‬ ‫درباره جایگاه علمی این عالم نستوه بکار برده اند‪،‬‬ ‫درستیاینانتخابراتائیدمی کند‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬مدرس (ره)‪ ،‬الگویی برای‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫فقیــه عالوه بــر ایســتادن در مقابــل زیاده خواهی‬ ‫رضاخان‪ ،‬مجتهدی به روز بود و مســائل جامعه را‬ ‫برای مردم تبیین می کرد‪ .‬حجت االسالم طاهری با‬ ‫بیان اینکه ابعاد شخصیتی وزندگی ان شهید‪ ،‬یک‬ ‫الگوی مناسب در تمامی زمینه هاست افزود‪ :‬زهد و‬ ‫تقوایی که ایت ا‪ ...‬مدرس (ره) داشت به او کمک‬ ‫می کردوابستهبهدنیاو مسئولیت هانباشدو نتیجه‬ ‫ایــن زندگی الگویی برای زندگی زاهدانه اســت‪ .‬او‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬مسئوالن ما باید شهید مدرس (ره)‬ ‫را الگوی خود قرار دهند و وابســته به دنیا نباشــند‬ ‫و تــرس از دســت دادن جایــگاه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫امام جمعــه کاشــمر بــه یکــی دیگــر از ویژگی های‬ ‫شــخصیتی ایــت ا‪ ...‬مــدرس (ره) اشــاره و تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬این بزرگ مرد عرصه دیانت و سیاست‪ ،‬با نگاه‬ ‫عمیقی که به موضوع اقتصاد داشت توجه ویژه ای‬ ‫به استفاده و حمایت از تولیدات داخلی داشت و‬ ‫تالش می کرد کشــور وابسته به خارج نشــود‪ .‬او بر‬ ‫دســترس قرار دادن اســناد و اثار شــهید مدرس (ره)‬ ‫به عنــوان یــک الگوی غنی در جامعه تاکیــد کرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬وجــود زیارتگاه شــهید مــدرس (ره) در‬ ‫کاشمر فرصت و ظرفیت خوبی برای پرداختن به‬ ‫ابعادمختلفشخصیتیاینشهیدزندهتاریخاست‬ ‫تــا بــا الگو قرار دادن شــخصیت ایشــان و عمل به‬ ‫دیدگاه هایش‪،‬بهموفقیت هایروزافزوندر جامعه‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫معرفی شهید مدرس (ره) به عنوان اسطوره‬ ‫علمی و فرهنگی‬ ‫مدیرعاملموسسهفرهنگیوبقاعمتبرکهاستان‬ ‫قدس رضوی نیز در این مراســم به جایگاه شــهید‬ ‫مــدرس (ره) اشــاره کرد و گفت‪ :‬اگرچه ‪ ٨۴‬ســال از‬ ‫شــهادت شــهید مدرس (ره) می گذرد‪ ،‬اما فرمایش‬ ‫دقیق امام که فرمودند مدرس زنده است تا تاریخ‬ ‫زنــده اســت به عینــه قابل مشــاهده و درک اســت‬ ‫یکــه همواره مراســم ارزشــمند و فاخری به‬ ‫به طور ‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــت ا‪ ...‬مــدرس (ره) بــه دلیل‬ ‫جایگاه علمی و فقهی که داشت‪ ،‬از سوی بزرگان‬ ‫نجــف و ایــران به عنــوان یکــی از پنــج نماینــده‬ ‫بــرای نظــارت بر مصوبــات مجلس شــورای ملی‬ ‫بشــده بــود‪ .‬عطــاران طوســی گفــت‪ :‬این‬ ‫انتخا ‬ ‫شــهید راه حــق و حقیقــت‪ ،‬دارای شــخصیت‬ ‫علمــی‪ ،‬سیاســی و مجاهــدی برجســته بــود کــه‬ ‫باگذشت ‪ ٨۴‬سال از شهادت‪ ،‬همچنان الگویی‬ ‫مناســب بــرای نماینــدگان مجلــس‪ ،‬حوز ههــای‬ ‫علمیه قم و جوانان اســت‪ .‬مدیرعامل موسســه‬ ‫فرهنگی و بقاع متبرکه استان قدس رضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــهید مدرس (ره) در کنار جایگاه برجســته‬ ‫علمــی‪ ،‬دارای اقتــدار و صالبتی بــود که هیچ گاه‬ ‫زیر بار خواسته های رضاخان نمی رفت و یک تنه‬ ‫در برابــر او می ایســتاد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬روحانیون و اقشــار مختلــف مردم باید‬ ‫بدانند که شهید مدرس (ره) باوجوداین جایگاه‪،‬‬ ‫اعتبــار و صالبــت‪ ،‬ساده زیســت بــود و در کاخ‬ ‫زندگی نمی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیت استان قدس در بازدید از مرکز نگهداری والدین شهدا‪:‬‬ ‫والدینشهدابندگانمقربالهیهستند‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــا حضــور در‬ ‫مرکــز ســالمندان «ایثــار» بــا والدیــن شــهدای‬ ‫بســتری در ایــن مرکــز دیــدار و گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمد مــروی با حضور‬ ‫در مرکز نگهداری از والدین معظم شهدای مشهد‬ ‫با پدران و مادران شهدا دیدار و اظهار کرد‪ :‬والدین‬ ‫شــهدا بندگان خاص و مقــرب الهی و گنجینه های‬ ‫ارزشمند نظام اسالمی هستند که خدمت به ان ها‬ ‫افتخاری معنوی و اجری عظیم نزد پروردگار دارد‪.‬‬ ‫او ضمن تقدیر از خدمات مسئوالن و کارکنان این‬ ‫مرکز‪،‬خدمتبهاولیاءشهداراتوفیقیالهیدانست‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬خداوند تمام بندگانش را دوســت‬ ‫دارد امــا والدیــن معظــم شــهدا از جایــگاه ویژه ای‬ ‫نزد پروردگار متعال برخوردار هســتند زیرا پاره های‬ ‫تــن خــود را در راه دفــاع از دین خدا و امت اســام‬ ‫تقدیم کرده اند‪.‬حجت االسالم والمسلمینمرویبا‬ ‫ق عیال خداوند هستند و رسیدگی به‬ ‫بیان اینکه خل ‬ ‫هر یک از بندگان خدا موجب خشنودی پروردگار‬ ‫می شود‪ ،‬به جایگاه و منزلت پدران و مادران شهدا‬ ‫از منظر اســام اشــاره کرد و گفت‪ :‬مادران و پدران‬ ‫شهدا مایه افتخار ملت ایران و الگوهای فداکاری‪،‬‬ ‫صبر واستقامتهستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس کمیسیونصنایعو معادنمجلسشورایاسالمی‬ ‫اتخاذرویکرداقتصادیدر سفارتخانه هایایرانضروریاست‬ ‫رئیس کمیسیونصنایعو معادنمجلسشورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬ضروری است چهره سفارتخانه های‬ ‫ایران اقتصادی شود چراکه تحقق این مهم به نفع‬ ‫منافع ملی و امنیت کشور بوده و دیگر امریکا قادر‬ ‫بهتحریمایراننیست‪.‬به گزارشرویدادامروز‪،‬عزت‬ ‫ا‪ ...‬اکبــری تاالرپشــتی در حاشــیه بازدید از شــهرک‬ ‫صنعتی کاشــمر افــزود‪ :‬کشــور ایران عضو ســازمان‬ ‫ملل و جامعه بین المللی است و باید به عنوان یک‬ ‫کشور انقالبی سهم خود را از این بخش به دست‬ ‫اورند‪ ،‬در این راســتا از سال گذشته طرح دوفوریتی‬ ‫از ســوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در‬ ‫خصوصاستقرار دیپلماسیاقتصادیتوسطدولت‬ ‫تدوین شدهاست‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس طــرح اســتقرار‬ ‫دیپلماســی اقتصادی توســط دولــت باید چهره‬ ‫سفارتخانه های ایران در دنیا تغییر یابد‪ ،‬چراکه‬ ‫هم اینک سفارتخانه های کشورمان هیچ خروجی‬ ‫مفیــدی ندارنــد و از چهــره اقتصــادی برخــوردار‬ ‫نیســتند کــه ایــن بدترین حالــت برای کشــورمان‬ ‫یکــه ســفرای دیگــر کشــورها در‬ ‫اســت‪ ،‬درحال ‬ ‫ایــران هــرروز دریکی از مناطق کشــورمان حضور‬ ‫نهــا‬ ‫تهــا و اســتعدادهای ا ‬ ‫می یابنــد و ظرفی ‬ ‫را ارزیابــی می کننــد‪ .‬رئیــس کمیســیون صنایــع و‬ ‫معادن مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬هم اینک‬ ‫‪ 120‬ســفارتخانه و ‪ 20‬نمایندگــی وزارت امــور‬ ‫خارجــه ایــران در کشــورهای دیگــر قــرار دارد‪،‬‬ ‫هرکــدام از ایــن ســفارتخانه ها اگــر بتواننــد یــک‬ ‫ســرمایه گذار جــذب کننــد‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی‬ ‫یشــود‪ .‬اکبری اضافه کرد‪ :‬در طرح‬ ‫کشــور بهتر م ‬ ‫اســتقرار دیپلماسی اقتصادی باید چهره سفیران‬ ‫اقتصــادی شــود کــه در صــورت تحقــق این مهم‬ ‫اقتصاد کشــورمان رشــد کرده و شــاهد ردپایی از‬ ‫محصــوالت ایرانی در کشــورهای دیگر خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مجلس شــورای اسالمی دنبال این است که‬ ‫این طرح را هر چه ســریع تر به تثبیت برســاند و‬ ‫چهره سفارتخانه های ما را اقتصادی کند که هم‬ ‫به نفع منافع ملی ما و هم به نفع امنیت ملی ما‬ ‫است‪ ،‬ما اگر چهره سفارتخانه ها اقتصادی باشند‬ ‫و بــا همــه کشــورها کار کننــد‪ ،‬امریکا دیگــر قادر‬ ‫نیســت ما را تحریم کند‪ .‬رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫کهــا بایــد بــه بخــش خصوصــی و‬ ‫ظرفیــت بان ‬ ‫سرمایه های عظیمی که در این بخش وجود دارد‬ ‫به ویژه سرمایه گذاران مناطق محروم‪ ،‬اختصاص‬ ‫نحــال تقاضاهــای واحدهای صنعتی‬ ‫یابــد‪ ،‬باای ‬ ‫ثبت شده و از طریق مجلس به مقامات متصدی‬ ‫انعــکاس می یابــد‪.‬او افــزود‪ :‬واحدهــای تولیدی‬ ‫باید دو ویژگی فناورپایه و صادرات محور داشته‬ ‫باشــند چراکه اگــر تولیدی صادرات محور باشــد‬ ‫منطبق بر استانداردهای بین المللی پیش می رود‬ ‫در غیــر ایــن صورت عقب افتــاده و به مرور دچار‬ ‫افول می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون وزیر صمت خبر داد‬ ‫شهرکصنعتیتربت حیدریهتوسعهمی یابد‬ ‫معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ ۶۰:‬هکتار‬ ‫بــه اراضی شــهرک صنعتی شــماره ‪ ۲‬تربت حیدریه‬ ‫بــرای اســتقرار واحدهای صنعتی حــوزه کانی های‬ ‫غیرفلزی به ویژه تولید کاشــی و ســرامیک با توجه‬ ‫به مزیت معدنی این شهرســتان در زمینه کائولن‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬علــی‬ ‫افــزوده م ‬ ‫رســولیان بــا اشــاره بــه نتیجــه بازدیــد امــروز رئیس‬ ‫کمیسیونصنایعو معادنمجلسشورایاسالمیاز‬ ‫چند واحد صنعتی در شهرک های صنعتی شماره ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬تربت حیدریه افزود‪ :‬پیگیری هایی نیز از طریق‬ ‫کهــای ملی‪ ،‬صنعــت و معدن‪ ،‬تجــارت برای‬ ‫بان ‬ ‫تامین تسهیالت موردنیاز واحدهای صنعتی حوزه‬ ‫کانی هایغیرفلزیانجاممی گیرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایــران نیز‬ ‫در ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬سیاســت دولــت و تاکیــد‬ ‫رئیس جمهــوری بــر فعا لســازی واحدهــای راکد‬ ‫نهــا متمرکزشــده‬ ‫و افزایــش ظرفیــت تولیــد ا ‬ ‫اســت‪ ،‬در همیــن راســتا برنامــه منســجمی برای‬ ‫شناســایی واحدهای تولیدی راکد و احیای ان ها‬ ‫تدوین شده و در حال اجرا است‪.‬‬ ‫علی رسولیان افزود‪ :‬در این راستا از ابتدای سال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۹۵۰‬واحــد تولیــدی راکد در کشــور‬ ‫عمدتا توســط بخش خصوصــی و ســرمایه گذاران‬ ‫جدیداحیاشدهاست‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایران بــا ایجــاد کلینیک های‬ ‫کسب وکار و به خدمت گرفتن ‪ ۹۰۰‬مشاور‪ ،‬بررسی‬ ‫و پایــش واحدهــای صنعتی را انجام می دهــد و از‬ ‫طریق این مشاورها راهکارهای مناسب برای حل‪،‬‬ ‫مشکالتواحدهایتولیدیاتخاذمی نماید‪.‬‬ ‫رسولیان اضافه کرد‪ :‬کارگروه های تسهیل و رفع‬ ‫موانعتولیداستانینیز متناسبباتصمیماتکلینیک‬ ‫کسب وکار‪ ،‬منابع مالی موردنیاز واحدهای تولیدی‬ ‫یشــان را از‬ ‫را از طریق بانک ها و مشــکالت حقوق ‬ ‫طریق دادگستری پیگیری می کند و مجوزهای الزم‬ ‫برای تامین ماشین االت ان ها را نیز صادر می نماید‬ ‫تــا واحدهــای نیمــه فعــال و راکــد توســط بخــش‬ ‫خصوصیتوانمندبهچرخهتولیدبازگردد‪.‬‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چاپ چهارعنوان کتاب‬ ‫با خط بریل ویژه جامعه نابینایان‬ ‫مشــهد مقدس ‪-‬رویداد امروز‪:‬‬ ‫اشاره کرد کهباهمکاریجامعه‬ ‫معــاون شــهردار و رییــس‬ ‫نابینایــان ثامــن االئمه انتشــار‬ ‫ســازمان فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫داده ایــم و این کتب در اختیار‬ ‫شهرداری مشهد از چاپ چهار‬ ‫این افراد قرار می گیرد‪ .‬معاون‬ ‫عنوان کتاب با خط بریل ویژه‬ ‫شــهردار و رییــس ســازمان‬ ‫مجتبیمنتظری‬ ‫جامعه نابینایان خبرداد‪ .‬سید‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫مجتبــی منتظــری در حاشــیه‬ ‫مشــهد بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون از‬ ‫ایین بهره برداری و رونمایی از فضای تفریحی کتاب نشانی بهشت ‪ ۱۰۰۰‬جلد‪ ،‬سی جز از قران‬ ‫ورزشــی‪ ،‬کتب و ناوگان اتوبوســرانی ویــژه افراد در ‪ ۱۰۰‬جلد و دیوان حافظ و گلســتان ســعدی‬ ‫دارای معلولیــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر نیز ‪ ۱۰۰‬جلد با خط بریل به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫چهــار عنــوان کتاب بــا خط بریل بــرای جامعه منتظری تصریح کرد‪ :‬این اقدامات گام نخست‬ ‫معلولین به چاپ رسیده که یکی از ان ها تحت مابودهاستو خدماتفرهنگیمابرایجامعه‬ ‫عنوان «نشــانی بهشت» شامل شرح مختصری نابینایــان ادامه خواهد داشــت‪ .‬او عنــوان کرد‪:‬‬ ‫از زندگانی حضرت رضا (ع)‪ ،‬زیارت نامه ایشان همچنیندر کنار اینمواردچاپخانهایرادر شهر‬ ‫و زیــارت نامــه امین اهلل می شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مشهد که خط بریل را بر روی کاغذهای سبک و‬ ‫همچنین از دیگر کتاب ها می توان به دوره سی استانداردبهچاپمیرساند‪،‬مستقر کردهایمکه‬ ‫جلــدی قران کریــم با خط بریــل و دو اثر فاخر با این سفارشات بتوانیم پیگیر نیازهای مطالعه‬ ‫ادبیاتفارسی(گلستانسعدیو دیوانحافظ) جامعهنابینایانباشیم‪.‬‬ ‫اشنایی بیشتر شهروندان با حقوق مربوط‬ ‫به همسایه داری ضروری است‬ ‫مشــهد مقدس ‪-‬رویــداد امروز‪:‬‬ ‫و ســازمان اتــش نشــانی در‬ ‫سخنگوی شــورای اسالمی شهر‬ ‫حال برگزاری است طرح بسیار‬ ‫مشهد با اشــاره به اجرای طرح‬ ‫خوبــی در حــوزه همســایه‬ ‫«ه مســایگی ایمن» در مشهد‬ ‫مــداری بــه حســاب مــی اید و‬ ‫گفــت‪ :‬اجرای ایــن طرح باعث‬ ‫امیدوارم به صورت گســترده و‬ ‫موسی الرضا حاجی‬ ‫جلوگیری از مشکالت مختلف‬ ‫چشمگیر در ســطح شهر اجرا‬ ‫بگلو‬ ‫در حوزه های شهری می شود و‬ ‫شــود‪ .‬حاجی بگلــو همچنین‬ ‫بهواسطهانشهروندانمی توانندباحقوقخود در خصوص ایمنی ســاختمان های شهری‪ ،‬بیان‬ ‫نسبت به همسایه داری اشنایی الزم را حاصل کرد‪ :‬در سطح شهر مشهد ساختمان های بسیار‬ ‫کننــد‪ .‬موســی الرضــا حاجــی بگلــو در خصوص مرتفعــی داریــم کــه ایمنــی الزم را ندارنــد و مــا‬ ‫اجرای طرح «هم سایگی ایمن» در مجتم ع های نردبانــی جهت امدادرســانی این ســاختمان ها‬ ‫مســکونی و تجاری ســطح مشــهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اختیــار نداریــم؛ وقتی امکانــات اولیه ایمنی‬ ‫طرح بسیار خوبی در حوزه فرهنگی و همسایه را در اختیار نداریم نباید مجوز ســاخت به این‬ ‫داری در حال برگزاری بوده و اشنایی شهروندان ساختمان ها در این ارتفاع داده شود‪ .‬او تصریح‬ ‫با حقوق خود نســبت به همســایه و همسایه کرد‪ :‬مدیریت شهری باید بازنگری الزم را در مورد‬ ‫داریبهویژهدر زندگیاپارتماننشینی‪،‬فعالیت صدور پروانه ها به ویژه در خصوص ایمنی این‬ ‫پسندید هایاست‪.‬‬ ‫ساختمان ها و علی الخصوص در مورد استحکام‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬اگر شــهروندان بتوانند این ساختمان‪ ،‬پله فرار و سایر مواردی که به ایمنی‬ ‫مسائل فرهنگی را در زندگی روزمره خود رعایت ساختمان هاکمکمی کند؛داشتهباشد‪.‬‬ ‫کنند‪ ،‬بســیاری از مشــکالت در حوزه همســایه‬ ‫طــرح «هم ســایگی ایمــن»‪ ،‬کارویــژه ای بــا‬ ‫مداری اتفاق نخواهد افتاد یا در صورت بروز این رویکردهمسایهمداریو توجهبهمسائلایمنی‬ ‫حوادث خیلی راحت رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ســاختمان هــای بزرگ شــهر بوده کــه به همت‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر مشهد ادامه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در‬ ‫داد‪ :‬ایــن طرح که با همکاری ســازمان فرهنگی حال اجرا است‪.‬‬ ‫امکان کاشت درخت در باغ خاطره و‬ ‫زندگی از طریق درگاه های اینترنتی‬ ‫مشــهد مقدس ‪-‬رویداد امــروز‪:‬‬ ‫درخــت در بــاغ زندگی فراهم‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فــاوا‬ ‫شــده اســت کــه مــی تواننــد‬ ‫شهرداری مشهد از امکان ثبت‬ ‫در محــل هایــی که مشــخص‬ ‫و پیگیری کاشت درخت در باغ‬ ‫شــده بــرای درختــان موجود و‬ ‫هــای زندگــی و خاطره توســط‬ ‫یا کاشــت درخت جدید ثبت‬ ‫محمدجواد‬ ‫شــهروندان و بــه صــورت غیــر‬ ‫درخواستکنند‪.‬‬ ‫رجائیان‬ ‫حضوری خبر داد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه پس از‬ ‫محمــد جــواد رجائیان با اشــاره به خدمات ثبــت درخواســت درخت بنام انها ثبت شــود و‬ ‫الکترونیــک فــاوا در حــوزه فضــای ســبز‪ ،‬گفت‪ :‬پالکی بنام خودشان روی درخت نصب خواهد‬ ‫خدمات الکترونیک شهرداری عمدتا در مواردی شد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬همچنینبرایدرگذشتگان‬ ‫خاصو محدودشناختهمیشودو تعدادزیادی و افرادی که اهدا عضو داشته اند نیز باغ خاطره‬ ‫از این خدمات برای عموم شــهروندان شناخته درنظر گرفته شده که افراد با مراجعه به سایت‬ ‫شدهنیست‪.‬‬ ‫مذکور درخواست خود را به صورت الکترونیک‬ ‫او افــزود‪ :‬یکــی از ایــن مــوارد ارائه خدمات ثبت و بیاد درگذشتگانشان نهالی در این باغ به‬ ‫الکترونیکدر حوزه کاشتدرختدر باغزندگی نام انها کاشــته می شــود و یا از درختان موجود‬ ‫و باغ خاطره است که با همکاری همکارانمان در درختیبنامشانثبتمیشود‪.‬‬ ‫ســازمان پارکها و فضای ســبز انجام می شود که‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری مشــهد‬ ‫طی ان پس از ثبت درخواست به صورت تمام گفــت‪ :‬انجــام تمــام مراحل ایــن درخواســت با‬ ‫الکترونیکنهالبهناماشخاص کاشتهمیشود‪ .‬مراجعه به درگاه خدمات هوشــمند شــهرداری‬ ‫رجائیــان بــا بیــان اینکــه پیگیــری و ثبــت بــه ادرس ‪ sm.mashhad.ir‬از ســوی فــاوا فراهم‬ ‫درخواســت کاشــت نهــال و نامگــذاری درخت شده است‪.‬‬ ‫ازجمله مواردی است که از ابتدا به صورت کامال‬ ‫رجائیان اضافه کرد‪ :‬متقاضیان می توانند با‬ ‫الکترونیکی و از طریق ثبت درخواست اینترنتی مراجعه به این سایت و تکمیل یک فرم ساده‬ ‫اجرایی شــده و به صورت حضوری امکان پذیر اینترنتی شــماره رهگیــری دریافت کــرده و بقیه‬ ‫نیســت‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬امــا بــه دلیــل بــی اطالعــی مراحلراباهماهنگیاز طریقارسالپیامکو یا‬ ‫شهروندان از این امکان ثبت درخواست زیادی تماستلفنیانجامدهند‪.‬‬ ‫نداشتهایم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬شــهروندان عزیزی که از این‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا اضافه کرد‪ :‬ادرس این خدمتاستفادهمیکننداگر تمایلداشتهباشند‬ ‫دوباغ که در منطقه کوه پارک واقع شــده است میتواننددر مراسم کاشتنهالهمشرکت کنند‬ ‫در ســایت ‪ sm.mashhad.ir‬مشــخص شــده و کههماهنگیاننیز از طریقپیامکو یابرقراری‬ ‫زمانی که ثبت درخواست انجام شود این ادرس تماستلفنیانجاممیشود‪.‬‬ ‫ها به شهروند نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری مشــهد‬ ‫رجائیــان تصریح کرد‪ :‬برای کاشــت نهال به افزود‪ :‬برای ثبت و کاشــت درخت هزینــه ای از‬ ‫نــام افــراد‪ ،‬دو گــروه از شــهروندان امــکان ثبت شهروندان دریافت نمی شود و این درخت هم‬ ‫درخواســت دارنــد‪ ،‬ابتــدا عزیزانی کــه به تازگی مادامی که مجموعه وجود داشته باشد توسط‬ ‫ازدواج کرده یا صاحب فرزند شــده اند که برای همکارمــان در خدمــات شــهری و فضــای ســبز‬ ‫انها امکان ثبت درخواســت الکترونیک کاشت شهداریمشهدنگهداریمیشود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خوشحالی دی ماریا از همبازی شدن‬ ‫با مسی‬ ‫انخل دی ماریا ستاره سابق‬ ‫اتفاق ممکن بود و من بســیار‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬می گویــد در‬ ‫خوشــحالم کــه چنیــن اتفاقی‬ ‫استانه پیوستن به بارسلونا قرار‬ ‫برایم افتاد‪ ».‬دی ماریا در ادامه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬انخل دی ماریا‬ ‫درباره هم تیمی شدن با مسی‬ ‫در فاصلــه ســال های ‪ 2010‬تــا‬ ‫گفت‪« :‬همیشه رویای بازی در‬ ‫دی ماریا‬ ‫‪ 2014‬در رئــال مادریــد حضــور‬ ‫کنــار او را داشــتم‪ .‬ایــن اتفاقی‬ ‫داشت و موفق شد با این تیم‬ ‫بســیار خــاص اســت‪ .‬مســی‬ ‫به قهرمانی در لیگ قهرمانان برسد‪ .‬او در سال واقعــا دیوانــه اســت‪ .‬کســب هفت تــوپ طال‬ ‫‪ 2014‬از این تیم جداشده و به منچستریونایتد اتفاقی دیوانه وار اســت‪ .‬ازنظر من تمام توپ‬ ‫رفــت و پــس از یک فصــل بــه پاری ســن ژرمن طالهایی که در این سال ها به بازیکنان دیگری‬ ‫یشــد‪ ،‬چون او‬ ‫پیوست تا به یکی از مهره های کلیدی این تیم داده شــد نیز باید به او اهدا م ‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬پیوســتن لیونل مســی به پی اس واقعــا بهترین بازیکن دنیا اســت‪ ».‬این ســتاره‬ ‫جی در تابســتان امســال باعث شد که این دو پاری سن ژرمن در تابستان امسال گل قهرمانی‬ ‫بازیکن برای اولین بار در رده باشــگاهی نیز با ارژانتین در فینال کوپا امه ریکا برابر برزیل را به‬ ‫یکدیگر هم بازی شــوند‪ .‬حاال دی ماریا مدعی ثمر رســاند‪ .‬او درباره حســی کــه پس ازاین گل‬ ‫شــده که پیش ازاین نیز احتمال هم بازی شدن داشت گفت‪« :‬واقعیت این است که زدن این‬ ‫این دو نفر وجود داشته است‪ .‬او در گفتگو با گل زندگی من را تغییر داد‪ .‬شــاهد خوشحالی‬ ‫‪ TNT‬اســپورت اظهار داشــت‪« :‬من در اســتانه دوســتان‪ ،‬خانــواده‪ ،‬همســر و دخترانــم بودم‪.‬‬ ‫پیوســتن بــه بارســلونا بــودم و تنهــا دلیــل این پس از بازی به روساریو رفتم و شادی دیوانه وار‬ ‫تصمیم این بود که می خواســتم در کنار مسی مردم در فرودگاه و شهر را دیدم‪ .‬خوشحالم که‬ ‫بازی کنم‪ .‬بااین حال حضورم در پاریس بهترین این رویا درنهایت به واقعیت پیوست‪».‬‬ ‫پیام محبت امیز اینتر‬ ‫برای مدافع میالن‬ ‫باشــگاه اینتــر در اقدامــی‬ ‫اریکســن‪ ،‬هم تیمی اش در تیم‬ ‫قابل تقدیــر پیامــی را بــرای‬ ‫ملی دانمارک‪ ،‬شده بود واکنش‬ ‫ســیمون کیائر‪ ،‬مدافع مصدوم‬ ‫نشــان داده اســت‪ .‬کیائر یکی‬ ‫میــان‪ ،‬منتشــر کــرد‪ .‬کیائــر به‬ ‫از کســانی بــود کــه درصحنــه‬ ‫دلیلمصدومیتاز ناحیهرباط‬ ‫ایســت قلبی ایــن بازیکن اینتر‬ ‫کیائر‬ ‫صلیبی پای چــپ تحت عمل‬ ‫در نزدیکی او قرار داشــت و با‬ ‫جراحــی قرارگرفتــه و تــا شــش‬ ‫انجــام اقدامــات الزم پیــش از‬ ‫مــاه اینــده قــادر به حضــور در میــدان نخواهد حضور تیم پزشکی توانست در بهبود شرایط او‬ ‫بود‪ .‬باشگاه میالن نیز خبر انجام عمل جراحی نقش بســزایی را ایفا کند‪ .‬در متن منتشرشده از‬ ‫روی پــای ایــن بازیکــن و دوری طوالنی مدت او سوی باشگاه اینتر در شبکه های اجتماعی امده‪:‬‬ ‫از میادین فوتبال را تایید کرد‪ .‬غیبت این مدافع «یک قهرمان تنها با نحوه فوتبال بازی کردنش‬ ‫در زمین برای میالن بسیار دشوار است و استفانو شناخته نمی شود‪ .‬زود برگرد سیمون‪ ،‬ما در سن‬ ‫پیولی نیز تایید کرد که این باشــگاه احتماال در سیرو منتظرت هستیم تا تو را ان طور که شایسته‬ ‫پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به دنبال جذب هستیتشویقکنیم‪».‬‬ ‫جانشین برای او خواهد بود‪ .‬حاال باشگاه اینتر‬ ‫میــان و اینتــر در حــال حاضــر بــا ‪ 34‬و ‪35‬‬ ‫با انتشــار بیانیه ای نســبت به این اتفاق تلخ در امتیــاز در کورس قهرمانی ســری ‪ A‬قــرار دارند و‬ ‫دوران حرف ـه ای قهرمــان یــورو ‪ 2020‬که با اقدام سعیمی کنندجایناپولی‪ 36‬امتیازیرادر صدر‬ ‫به موقــع خــود باعــث نجــات جــان کریســتین جدول این لیگ از ان خود کنند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2618‬برابر رای شماره ‪ 1400/07/28-140060302016000904‬هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید نصر اصفهانی فرزند حسنعلی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۲۷۰۳۷۰۵۹۶‬صادره از اصفهان در یک باب گلخانه در حال فعالیت به مساحت‬ ‫‪ 3639/52‬مترمربع در پالک ثبتی ‪ ۵۴‬اصلی روستای میراباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقای مهدیقلی مرادی فرزند رجبعلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/14 :‬سید محمد حسن‬ ‫مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1225290‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2612‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۴۳۸‬مورخ ‪ 1400/07/13‬اقای مرتضی تقی جراح نجف ابادی فرزند محمدعلی‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ ۶۴‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۵۸۳‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۲‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/14 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1224496‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2939‬چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور شماره پالک ‪ ۳۳‬فرعی‬ ‫از ‪ ۲۲۵۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۶‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سعیدرضا و مهناز و‬ ‫مرضیه بنی اصفهانی به نسبت سهم االرث از چهار و نیم دانگ مالکیت مرحوم اسداله بنی‬ ‫اصفهانی (مطابق دادنامه گزارش اصالحی تقسیم ترکه شماره ‪ ۹۰۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۱۰۰۲‬مورخ‬ ‫‪ )1390/07/26‬و اقای احمد قدیری یک و نیم دانگ در جریان ثبت است و با توجه به اینکه‬ ‫بدلیل تکمیل نبودن صورتمجلس تحدیدی از تحدید حدود خارج گردیده لذا به استناد ماده ‪ ۱۴‬و‬ ‫‪ ۱۵‬قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/10/08‬ساعت ‪ ۹‬صبح در‬ ‫محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد‬ ‫که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و‬ ‫طبق ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را‬ ‫به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند‬ ‫به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید‬ ‫سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/09/14:‬رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان ‪ -‬ناصر صیادی صومعه‬ ‫‪/1233546‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2940‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪2920‬و‪ 2921‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای عباس اسالمی بیدگلی به‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اخباری بهترین گلر لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا شد‬ ‫ستاره نساجی برای حضور‬ ‫در جمع شاگردان اسکوچیچ اعالم امادگی کرد‬ ‫چراغ سبز شجاعی‬ ‫برای بازگشت به تیم ملی‬ ‫مســعود شــجاعی می گویــد کــه اگــر کادرفنی‬ ‫تیــم ملــی راغب باشــند‪ ،‬او امادگــی ایــن را دارد و‬ ‫مطمئن است که می تواند به تیم ملی کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬شــجاعی ستاره پیشین تیم‬ ‫اوساســونا کــه در بازگشــت بــه ایران ســه فصل با‬ ‫پیراهن تراکتور نقش افرینی کرد‪ ،‬در گفتگوی تازه‬ ‫خود درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کرده؛ از‬ ‫پیوستن به اوساسونا تا ماجرای انتقال نافرجام به‬ ‫رئال ساراگوسا و همچنین کار کردن زیر نظر مربی‬ ‫‪ 37‬ساله تیم الس پالماس‪.‬کاپیتان اسبق تیم ملی‬ ‫امــا در بخش دیگری از این مصاحبه برای حضور‬ ‫دوباره در تیم ملی اعالم امادگی کرده و گفته که‬ ‫مطمئن است که می تواند به تیم ملی کمک کند‬ ‫و اگر اســکوچیچ بخواهد او اماده این کار اســت‪.‬‬ ‫مسعود شجاعی همچنین به کار زیر نظر کارلوس‬ ‫ک ـی روش اشــاره کــرده و گفتــه که اگــر ‪ VAR‬بود‪،‬‬ ‫ایران می توانست با امتیاز از بازی با ارژانتین خارج‬ ‫شود و به مرحله بعدی صعود کند‪.‬بخش هایی از‬ ‫این گفتگوی طوالنی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫قبول پیشنهاد نساجی تصمیم درستی بود‬ ‫مــن بــا توجــه بــه شــرایطی کــه بــود بعد از‬ ‫اینکــه بعــد از ‪ ۱۳-۱۲‬ســال بــه ایران برگشــتم‪.‬‬ ‫اوایــل کمــی ســخت بــود و بعــد از اینکــه در‬ ‫تراکتــور بــازی کــردم تصمیــم داشــتم دوبــاره‬ ‫حداقل به اروپا برگردم‪ ،‬نه به لیگ های درجه‬ ‫یــک ولی دوســت داشــتم در یونــان یا حداقل‬ ‫کشــورهای حاشــیه خلیج فارس مثل قطر بازی‬ ‫کنــم ولی پیشــنهادهایی که رســیده بود خیلی‬ ‫خــوب نبــود؛ نــه فقــط مالــی‪ ،‬از نظــر شــرایط‬ ‫تیمی هم همینطور‪ .‬چند پیشــنهاد هم داشــتم‬ ‫کــه اصــا جــدی نبــود و انهایی هم کــه جدی‬ ‫بود خودم خیلی راغب نبودم چون من تجربه‬ ‫بــازی در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و‬ ‫یونان را داشــتم و شــرایط را می شناسم و درک‬ ‫می کنــم‪ .‬بنابرایــن تصمیــم گرفتــم که بــا توجه‬ ‫بــه شــرایط و شــناختی کــه بــود‪ ،‬ایــران بمانم‪.‬‬ ‫پیشــنهادی از نســاجی رســید کــه البتــه قبــل از‬ ‫ان مــن بــا اقــای الهامی ســرمربی تیــم صحبت‬ ‫کــرده بــودم و راغــب بــودم یک ســال دیگر با‬ ‫ایشــان کار کنم‪ .‬من تجربه کار کردن با ایشــان‬ ‫را در تراکتور را هم داشــتم و خیلی هم خوب‬ ‫بــود و همانطور که گفتم خودم مشــتاق بودم‬ ‫بــا ایشــان کار کنم چون به نظــرم جزو معدود‬ ‫مربی های با دانشــی هســتند کــه در ایران کار‬ ‫می کنند و هم ســابقه خوبی دارند‪ .‬هم از نظر‬ ‫فنی ایشــان می توانســت هم به من کمک کند‬ ‫کــه ســال خوبــی داشــته باشــم و من هــم فکر‬ ‫کــردم می توانــم امســال به نســاجی کمک کنم‬ ‫که امیدوارم جایگاه بهتری داشته باشد و برای‬ ‫همین تصمیم گرفتم با نســاجی قرارداد ببندم‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 106‬کدملی ‪ 6199467205‬فرزند فضل اله و خانم فاطمه عامری بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 104‬کدملی ‪ 6199535741‬فرزند اقامرتضی (بالمناصفه)‪ ،‬نسبت به ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 343.25‬مترمربع پالک شماره ‪ 3292‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد‬ ‫بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی عباس‬ ‫اسالمیبیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 2927‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای ابوالحسن قادری بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 167‬کدملی ‪ 6199684311‬فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 295‬مترمربع پالک شماره ‪ 14‬فرعی مفروز و مجزی از ‪6‬و‪7‬و‪ 8‬فرعی و مشاعات از ‪ 66‬اصلی‬ ‫واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫علی محمد قادری و وراث حسن قادری بیدگلی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪2928‬و‪ 2929‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای کاظم خزیری بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 9012‬کدملی ‪ 6199252421‬فرزند رحمت اله و خانم اشرف سادات شیروانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 445‬کدملی ‪ 6199717945‬فرزند سیدعلی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 308.78‬مترمربع پالک شماره ‪ 17‬فرعی مفروز و مجزی از ‪1‬و‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬و‪ 12‬فرعی و قسمتی از‬ ‫مشاعات از ‪ 553‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی ابراهیم خلفی و علی مدیحی و محمدحسین مدیحی و جمیله عنایتی‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 2923‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای مهدی سیاری ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 11073‬کدملی ‪ 6199150708‬فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪308.5‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 28‬فرعی مفروز و مجزی از ‪12‬و‪19‬و‪20‬و‪21‬و‪ 22‬فرعی از ‪ 2270‬اصلی‬ ‫واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫راضیه اب اور ارانی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 2924‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای حمید ابدال محمودابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 34‬کدملی ‪ 5110647291‬فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 131.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 3551‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی رضا مقابلی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪ 2925‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای میثم جهان فرد به شناسنامه شماره ‪362‬‬ ‫کدملی ‪ 6199734777‬فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 157.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2807‬فرعی و ‪ 3552‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 2926‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬اقای میثم جهان فرد به شناسنامه شماره ‪362‬‬ ‫کدملی ‪ 6199734777‬فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 157.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2806‬فرعی و ‪ 3553‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 2774‬مورخ ‪ 1400/08/17‬هیات‪ :‬خانم فاطمه فخرالدین به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 9004‬کدملی ‪ 6199129997‬فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪136.75‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 2146‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 235‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی عباس اوقانی‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 2930‬مورخ ‪ 1400/09/01‬هیات‪ :‬خانم اشرف مشرقی به شناسنامه شماره ‪10554‬‬ ‫کدملی ‪ 6199145518‬فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124.60‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2147‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 128‬و ‪ 132‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪2427‬و‪ 2428‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای محمد کمال ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12‬کدملی ‪ 6199731281‬فرزند غالمحسین و خانم مریم ملکیان ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 837‬کدملی ‪ 6199753267‬فرزند عبداله (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 88.46‬مترمربع پالک شماره ‪ 1258‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 342‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع‬ ‫در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی غالمحسین کمال‬ ‫و بانو افضل شریفیان‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪2429‬و‪ 2430‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای محمد کمال ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12‬کدملی ‪ 6199731281‬فرزند غالمحسین و خانم مریم ملکیان ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 837‬کدملی ‪ 6199753267‬فرزند عبداله (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 14.20‬مترمربع پالک شماره ‪ 1259‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 342‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع‬ ‫در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی غالمحسین کمال‬ ‫و بانو افضل شریفیان‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 2948‬مورخ ‪ 1400/09/03‬هیات‪ :‬اقای محمدرضا محمدیه به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1250156531‬کدملی ‪ 1250156531‬فرزند فرهاد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 345‬مترمربع پالک شماره ‪ 1915‬مفروز و مجزی از ‪ 152‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد‬ ‫ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین محمدیه‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 2949‬مورخ ‪ 1400/09/03‬هیات‪ :‬اقای حمیدرضا محمدیه به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1250156521‬کدملی ‪ 1250156521‬فرزند فرهاد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫و فکر می کنم که با توجه شــرایطی که در این‬ ‫چند ماه داشتم تصمیم درستی هم بود و خدا‬ ‫را شکر همه چیز خیلی خوب است‪.‬‬ ‫تیم ملی شریط فوق العاده ای دارد‬ ‫تیم ملی شرایط فوق العاده ای دارد و خیلی‬ ‫خوب بازی می کند و یک شانس بزرگی هم که تیم‬ ‫ملــی ایــران االن دارد این اســت کــه بازیکنانی که‬ ‫بازی می کنند همه در باشگاه هایشان در بهترین‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــرایط هســتند و ایــن همیشــه تکرار نم ‬ ‫شاید خیلی وقت ها بوده که ما بازیکان زیادی در‬ ‫اروپا یا حتی داخل ایران داشــتیم ولی زمانی نبود‬ ‫که همه انقدر ســرحال باشــند و در تیم هایشــان‬ ‫خوب کار کنند و این اتفاق االن در حال رخ دادن‬ ‫اســت که باید بهترین اســتفاده را کنیم؛ کمااینکه‬ ‫این کار را کرده ایم و نتیجه اش هم این شــده که‬ ‫تیــم همه بــازی هایش را خوب بــازی می کند و با‬ ‫اقتدار می برد‪ .‬البته نباید زحمت های کادرفنی را‬ ‫نادیده گرفت؛ انها هم زحمت می کشند و در این‬ ‫موفقیت نقش دارند‪.‬‬ ‫حضور در ترکیب تیم ملی‬ ‫من همیشــه تالشــم را می کنم که در تیم ملی‬ ‫حضور داشته باشم و همیشه هم فکر می کنم تا‬ ‫زمانی که مفید هستم به بازی کردنم ادامه خواهم‬ ‫داد و زمانــی که احســاس مفید بــودن برای تیمم‬ ‫نداشــته باشم خودم خداحافظی می کنم و دیگر‬ ‫ادامــه نمــی دهم ولی با توجه به شــرایط روحی‬ ‫و بدنــی و فنــی کــه در حال حاضــر دارم مطمئنم‬ ‫که می توانم کمک کنم حاال اینکه کادرفنی نظرش‬ ‫چــه باشــد بحثــش فــرق میکنــد و انهــا بایــد نظر‬ ‫بدهنــد کــه مــن می توانــم کمک کنــم یا خیــر‪ .‬در‬ ‫مورد اینکه من می توانم کمک کنم بهتر است با‬ ‫توجه به اینکه در خدمت باشگاه نساجی هستم‬ ‫اقای الهامی می توانند بگویند من می توانم کمک‬ ‫کنم یا خیر چون ایشان هم ادم رکی هستند و اگر‬ ‫فکر میکردند من نمی توانم کمک کنم هیچوقت‬ ‫نمی خواستند که من انجا باشم‪.‬‬ ‫حرف پایانی‬ ‫متاسفانه فوتبال ما حال و روز خوبی ندارد رو‬ ‫رو به افول است‪ .‬امیدوارم با نتایجی که تیم ملی‬ ‫می گیرد و حضور تیم جام جهانی که انشااهلل این‬ ‫اتفاق رخ بدهد‪ ،‬مقداری هم لیگ و فوتبالمان را‬ ‫سر و سامان پیدا کند و در اخر هم توجه به تیم‬ ‫های پایه است که اینده ساز فوتبال هستند؛ باید‬ ‫به انها توجه شود‪ .‬اگر بخواهیم اماده خور باشیم‬ ‫یشــود که دیگر بازیکنی نداریم‬ ‫نتیجه اش این م ‬ ‫کــه در ‪ ۱۸‬ســالگی پدیــده لیــگ باشــد و کــم کــم‬ ‫یشــود که ترانســفر بازیکن به خارج‬ ‫باعث این م ‬ ‫از کشور نداشته باشیم و این اتفاق بدی است که‬ ‫االن خودش را نشان نمی دهد ولی ساله ای اینده‬ ‫خیلیضرر می کنیم‪.‬‬ ‫‪ 319‬مترمربع پالک شماره ‪ 1916‬مفروز و مجزی از ‪ 152‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد‬ ‫ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین محمدیه‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1234682‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2942‬شماره‪ ، 140060302006005762 :‬تاریخ‪ 1400/09/06 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002232‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سعید ملک زاده ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 269‬دفتر ‪ 192‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سعید ملک زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 176‬کدملی ‪ 1141021269‬صادره فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب انبار به‬ ‫مساحت ‪ 997/30‬مترمربع پالک شماره ‪ 594‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪40/14‬‬ ‫متر به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقا به طول ‪ 25‬متر درب و نیم دیوار به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 40‬متر‬ ‫به دیواریست باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 24/90‬متر نیم دیوار به باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/14 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1234216‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2951‬شماره‪ ، 140060302006005616 :‬تاریخ‪ 1400/09/01 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006001332‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم جعفر‬ ‫علیرضائی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند‬ ‫‪ 6339‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫جعفر علیرضائی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 2571‬کدملی ‪ 1141262835‬صادره فرزند‬ ‫قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 301/5‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1341‬فرعی از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نمایدبا توجه به گواهی کارشناس دال بر اثبات مالکیت‬ ‫به امضای متقاضی و دارای اعیانی بودن زمین مورد تقاضا رای صادر می شود‪ ،‬شما ً‬ ‫ال به طول‬ ‫‪ 10/40‬متر دیوار و جای درب است به گذر ‪ ،‬شرقا به طول ‪ 20/30‬متر به دیوار باقیمانده‬ ‫‪ ،122/1341‬جنوبًا به طول ‪ 16/90‬متر به دیوار دیوار به باقیمانده ‪ ، 122/1341‬غربًا به طول‬ ‫‪ 25/10‬متر به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/14 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/29 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1234387‬م الف‬ ‫بازیکــن تراکتور به عنــوان بهتریــن دروازه بان لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا انتخاب شــد‪.‬تراکتور با درخشــش خط‬ ‫دفاعیو دروازهبانخود‪،‬عملکردخوبیدر دور گروهی‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا‪ 2021‬داشت‪ .‬این تیم جز بازی اول در‬ ‫هیچ بازی دیگری در این مرحله گل نخورد و با پنج کلین‬ ‫شیت‪ ،‬راهی دور حذفی شد‪.‬محمدرضا اخباری‪ ،‬دروازه‬ ‫بان تیم تراکتور که در کنار عملکرد خوب دفاعی تیم‪،‬‬ ‫نقــش پررنگی در این کلین شــیت ها و صعــود تراکتور‬ ‫داشت به عنوان بهترین دروازه بان دور گروهی انتخاب‬ ‫شــد و با توجه به رکورد قابل توجهش در نظرســنجی‬ ‫نهایــی ‪ AFC‬بــرای انتخــاب بهتریــن دروازه بــان کل‬ ‫مسابقات لیگ قهرمانان اسیا ‪ 2021‬هم در بین نامزدها‬ ‫حضور داشت‪.‬ســایت کنفدراســیون فوتبال اســیا هفته‬ ‫گذشته با ایجاد یک نظرسنجی پنج گزینه ای‪ ،‬از کاربران‬ ‫خود خواســت تا بهترین دروازه بان این فصل ‪ ACL‬را‬ ‫انتخاب کنند‪.‬در ایننظرسنجیرقابتاصلیبیندروازه‬ ‫بان تیم قهرمان (الهالل) و دروازه بان تیم تراکتور وجود‬ ‫داشت‪.‬در پایان نظرسنجی یاد شده محمدرضا اخباری‬ ‫موفق شد با سبقت از عبداهلل المایوف‪ ،‬دروازه بان تیم‬ ‫الهالل‪ ،‬رتبه نخست را مال خود کند‪ .‬دروازه بان تراکتور‬ ‫‪54/91‬درصــد از ارا را بــه خــود اختصــاص داد و ایــن در‬ ‫حالی بود که المایوف موفق به کســب ‪38/98‬درصد‬ ‫ارای کاربران‪ AFC‬شد تا در رتبه دوم جای بگیرد‪ .‬جالب‬ ‫اینجاست که جمع ارای ‪ 3‬گزینه دیگر روی هم حدود‬ ‫پنج درصد بود‪.‬‬ ‫یک ایرانی رقیب طارمی‬ ‫برای جایزه پوشکاش‬ ‫تعریــف و تمجیدها از گل زیبای حســین طیبی در‬ ‫پرتغال ادامه دارد‪.‬بنفیکا که حســین طیبی را در اختیار‬ ‫دارد به مصاف هاالداس مجارســتان رفت و در نهایت‬ ‫موفق شــد به پیروزی ‪ ۸‬بر ‪ ۳‬دســت پیدا کند‪ .‬در این‬ ‫دیدار حسینطیبیتوانستدو گلبهثمر برساندکهگل‬ ‫اول او فوق العاده بود و توانست از زاویه بسته دروازه‬ ‫حریف را باز کند تا حیرت همه را برانگیزد‪.‬خیلی ها در‬ ‫شــبکه های اجتماعی همچنان در حال بررسی این گل‬ ‫هستند و واکنش ها به این گل ادامه دارد‪ .‬در حالی که‬ ‫جایزه پوشکاش مربوط به بهترین گل سال فوتبال است‬ ‫ولی کاربران از این گل به عنوان زیباترین گل یاد کردند و‬ ‫خواهان دادن جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبی‬ ‫هســتند‪ .‬این در حالی اســت که مهدی طارمی مهاجم‬ ‫ایرانی نامزد ایرانی برای جایزه پوشکاش است‪.‬حسین‬ ‫طیبــی لژیونر ایرانی به دلیل مصدومیت نتوانســت در‬ ‫جام جهانی لیتوانی تیم ملی فوتسال ایران را همراهی‬ ‫کند که برابر قزاقســتان شکســت خورد و از رســیدن به‬ ‫جمعچهار تیمبرتر بازماند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب شعله اسفندیاری فرزند علی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1100067086‬صادره از فالورجان در مقطع کارشناسی رشته‬ ‫مهندسی تکنولوژی معماری صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره‬ ‫‪ 35008‬و مورخ ‪ 93/11/12‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد‬ ‫ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شادی السادات متقن فرزند سیدابوالقاسم‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 60794‬صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته فرش‬ ‫صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره ‪ 68034‬مورخ ‪ 89/12/23‬مفقود‬ ‫گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را‬ ‫به دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب راضیه دست انداز فرزند حسین به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3910‬صادره از بندرعباس در مقطع کارشناسی ناپیوسته‬ ‫رشته اموزش زبان انگلیسی صادره از دانشگاه ازاد واحد بندرلنگه به شماره‬ ‫‪ 07-16-12/251‬و کد بایگانی ‪ 70-66‬و کد دانشجویی ‪870992545‬‬ ‫مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل‬ ‫مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندرلنگه ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو مزدا ‪ 2000‬به رنگ نقره ای – نقره‬ ‫ای متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 556 -53‬د ‪ 12‬به شماره موتور‬ ‫‪ FE137835‬و شماره شاسی ‪ NAGDPX2PC18D34848‬مدل ‪1389‬‬ ‫به نام محمدحسن جمشیدی افارانی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ‪2144‬‬ ‫کدملی ‪ 1285725190‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب دانیال ذبیحی فرزند محمد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1742199380‬صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از‬ ‫واحد دانشگاهی اصفهان (خوراسگان) با شماره سریال ‪ 4041564‬مفقود‬ ‫گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را‬ ‫به دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) به نشانی اصفهان‪ -‬خ جی‬ ‫شرقی‪ -‬ارغوانیه ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت انرژی تیپ‪CDI - 125‬‬ ‫مدل ‪ 1392‬به رنگ خاکستری_نوک مدادی شماره پالک ایران‬ ‫‪ 88562-768‬به شماره موتور ‪ NRG91335217‬به شماره‬ ‫تنه‪ N1K *** 125E9203494‬به نام حامد کریمی خشتی فرزند‬ ‫جواد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 14‬اذر ماه ‪ 05 / 1400‬دسامبر ‪ 29 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1228‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫هیچ سایت همسریابی در کشور‬ ‫مجوز فعالیت ندارد‬ ‫رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا ناجا می گوید‪ :‬فقط‬ ‫ســایت همــدم مجــاز و ان هــم مجاز به همسان ســازی در بســتر همســریابی در کشــور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫است‪.‬ســرهنگ علی محمــد رجبــی در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬هیچ ســایت همســریابی در کشــور مجوز فعالیت ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬فقط سایت و‬ ‫مجموعه همدم که ان هم یک ســایت همســریابی نیســت و یک سایت همسان گزینی‬ ‫اســت‪ ،‬مجاز به فعالیت در این زمینه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی تصر یــح کرد‪ :‬پلیــس فتا در حوزه فعالیت همســریابی به هیچ فرد‬ ‫یــا گروهــی مجــوز نمی دهــد چراکه متولی و مســئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش‬ ‫و جوانان است‪ .‬این در حالی است که برخی از سایت ها با عنوان همسریابی اقدام‬ ‫بــه فعالیــت می کننــد و گرداننــدگان این ســایت ها در فضای مجازی نیــز با راه اندازی‬ ‫کانال هایــی اقــدام بــه درج ا گهــی بــا مضمــون معرفــی گزینه هــا از میــان دختــران و‬ ‫پســران برای ازدواج می کنند‪.‬‬ ‫برنامه تحولی دادسراها تدوین می شود‬ ‫دادســتان کل کشــور بــا اشــاره بــه برنامــه‬ ‫تحولیدستگاهقضاکهموردتاکیدمقاممعظم‬ ‫رهبری و روسای پیشین و کنونی قوه قضاییه‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه تحولــی در دادســراهای‬ ‫سراسر کشور در حال تدوین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محمدجعفر منتظریروز شنبهدر مراسمتکریم‬ ‫و معارفــه رئیس کل دادگســتری اســتان تهران‬ ‫و دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران افزود‪:‬‬ ‫برنامه تحولی در دادسراهای سراسر کشور در‬ ‫دست تدوین است و تدوین ان به زودی پایان‬ ‫می یابد اما دادســتانی تهران به دلیل شــرایط‬ ‫خاص خود نیازمند برنامه تحولی ویژه اســت‬ ‫بنابراین از دادستان جدید تهران انتظار داریم‬ ‫با فوریت و در کوتاه ترین زمان برنامه تحولی‬ ‫در دادسرای تهران را ارائه کند و کار خطیر خود‬ ‫را با یک برنامه زمان بندی و مدون اغاز کند و‬ ‫پیش ببرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬علی صالحی دادستان‬ ‫جدیــد تهــران دارای تجــارب ارزشــمندی در‬ ‫سنگرهای مختلف قضایی ازجمله دادستانی‬ ‫فارس و ریاســت دادگســتری هرمزگان است و‬ ‫برای او در سنگر جدید نیز ارزوی توفیق دارم‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور اظهار داشت‪ :‬علی القاصی‬ ‫ مهــر در ‪ ۳۱‬مــاه حضــور در ســنگر دادســتانی‬ ‫تهران‪ ،‬تالش های شبانه روزی داشت و برای او‬ ‫نیز در ســمت ریاست دادگستری تهران ارزوی‬ ‫موفقیتدارم‪.‬‬ ‫لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای‬ ‫سند تحول قضایی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق‬ ‫معاون اول قوه قضاییه نیز گفــت‪ :‬در اجرای‬ ‫سند تحول قضایی نیازمند تدوین برنامه های‬ ‫عملیاتــی در حوز ههــای مختلــف هســتیم و‬ ‫مهمترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند‬ ‫برنامه های عملیاتی اســت حوزه دادســراها و‬ ‫دادگاه ها هســتند‪ .‬او با اشاره به انتظاراتی که‬ ‫از رئی ـس کل جدیــد دادگســتری اســتان تهران‬ ‫و دادســتان جدیــد تهــران وجــود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان تهران و دادستان‬ ‫تهــران در اجرای ســند تحــول قضایی‪ ،‬برنامه‬ ‫زمان بندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته‬ ‫باشــند که این برنامه عملیاتی باید برای سایر‬ ‫اســتان های کشــور نیز الگو باشــد‪ .‬معاون اول‬ ‫قــوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬ضرورت هماهنگی‬ ‫میــان رئی ـس کل دادگســتری اســتان تهــران و‬ ‫دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است‬ ‫و هماهنگیدادستانتهرانبادادستانی کلنیز‬ ‫از ضروریاتانکارناپذیر است‪.‬‬ ‫ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد‬ ‫اقتصادی با رئیس کل دادگستری‬ ‫استان تهران است‬ ‫او هماهنگــی بیشــتر در مقابلــه با فســاد‬ ‫اقتصادی را از برنامه های اصلی دســتگاه قضا‬ ‫دانست و گفت‪ :‬نظارت رئیس کل دادگستری‬ ‫بــر شــعب رســیدگی بــه مفاســد اقتصــادی از‬ ‫اولویت ها است و ازاین پس با پایان ماموریت‬ ‫اقــای مســعودی مقــام در منصــب ریاســت‬ ‫مجتمــع ویــژه مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی‪،‬‬ ‫ریاســت این مجتمع بــا رئیس کل دادگســتری‬ ‫استان تهران خواهد بود و بنده نیز هر سه ماه‬ ‫یک بار وضعیت پرونده های مجتمع مفاســد‬ ‫اقتصادی را از رئیس کل دادگستری تهران جویا‬ ‫خواهم شــد‪ .‬مصدق اظهار داشــت‪ :‬ریاســت‬ ‫کل دادگســتری استان تهران و دادستان تهران‬ ‫بــه موضوعــات شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫و مقابلــه با اســیب های اجتماعی و فرهنگی‬ ‫و حاشیه نشــینی توجه ویژه داشــته باشند‪ .‬او‬ ‫کاهش اطاله دادرســی را از ضروریات دانست‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از اســتان های موفق در کاهش‬ ‫اطاله دادرسی‪ ،‬استان هرمزگان بود که صالحی‬ ‫دادستان جدید تهران‪ ،‬ریاست کل دادگستری‬ ‫ان اســتان را بر عهده داشــت‪ .‬معاون اول قوه‬ ‫قضاییــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز همه قــوا و‬ ‫دســتگاه ها در مســیر گام دوم انقالب هستند‬ ‫و صداوســیما نیــز در دوره جدیــد بــا نشــان‬ ‫دادن همــه ابعــاد و زوایــای وقایع در جامعه‬ ‫اعتماد زایی می کنــد و اجازه نمی دهد وقایع‬ ‫را رســانه های بیگانــه با تحریــف‪ ،‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫در این مراســم محمدجواد حشــمتی مهذب‬ ‫رئیس سابق دادگستری کل استان تهران گفت‪:‬‬ ‫قاضــی و حکم دو موضوع مهم و قابل توجه‬ ‫به شمار می رود و قوه قضاییه هیچ شانی جز‬ ‫رسیدگی به حکم‪ ،‬شکایت و دعاوی ندارد که‬ ‫ایــن اقدامات نیز بر عهــده همکاران قضایی‬ ‫قرارگرفته و از این حیث قاضی اهمیت زیادی‬ ‫در قوه قضاییه دارد‪ .‬حشمتی مهذب با اشاره‬ ‫به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه‬ ‫قاضــی را باید عزیز بدارید‪ ،‬افــزود‪ :‬اگر قاضی‬ ‫عزیز داشــته شــود ارباب رجوع نیز مورداحترام‬ ‫و تکریــم جدی قرار می گیــرد و در این صورت‬ ‫حســنه در همــه ارکان قــوه قضاییــه جــاری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اگــر قاضــی عزیــز‬ ‫داشته شود بدون شک ارای متقن تر خواهیم‬ ‫داشــت و خیــال مــردم ازاین جهــت اســوده‬ ‫یشــود و از ســویی بــا عزیــز داشــتن قاضــی‬ ‫م ‬ ‫شــاهد رفــع اطاله دادرســی نیز خواهیــم بود‪.‬‬ ‫حشــمتی اضافه کرد‪ :‬خروجــی همه تالش ها‬ ‫و کارهــای مــا بایــد در جهــت تثبیــت نظــام‬ ‫جمهوری اســامی و ارزش های نظام باشد‪ .‬او‬ ‫از ایت اهلل رئیســی رئیس ســابق دستگاه قضا‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمحسنیاژه ایرئیس‬ ‫قــوه قضاییه و ســایر همــکاران قضایی خود‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬در این مدت اگر خدمتی‬ ‫ارائه شد حاصل تالش همکاران در بخش های‬ ‫مختلف دادگســتری استان تهران بود و بدون‬ ‫شک اقای القاصی مهر با درایت و تدبیر خود‬ ‫ادامهمسیر می دهند‪.‬‬ ‫اعاده ‪ ٩٣‬هزار و ‪ ٥٠٠‬میلیارد ناموت به‬ ‫بیت المال‬ ‫همچنیــن علــی القاصــی مهــر رئی ـس کل‬ ‫دادگســتری استان تهران با اشــاره به اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه در زمــان تصــدی خــود در‬ ‫دادستانی استان تهران گفت‪ :‬تمرکز بر مسئله‬ ‫تعییــن تکلیف پروند ههــای معوقه و کاهش‬ ‫اطالــه دادرســی بــرای تســریع در رســیدگی به‬ ‫امورات مردم اقدامات زیادی صورت گرفت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬امار موجودی پرونده های دادسرای‬ ‫تهــران ‪ ٢٨٢‬هــزار و ‪ ٨٣‬فقــره در اول خــرداد‬ ‫تشــده‬ ‫‪ ٩٨‬بود که این ها جزو پرونده های ثب ‬ ‫بودنــد و با تالش همــکاران‪ ،‬این عدد به ‪١٣٦‬‬ ‫هزار کاهش یافت و درواقع ‪ ١٤٥‬هزار پرونده‬ ‫قدیمــی تعیین تکلیــف شــدند‪ .‬القاصی مهر‬ ‫افــزود‪ :‬کاهش ورودی پروند ههــا در این دوره‬ ‫‪ ٢٠‬درصد اســت و همکاران توانســتند ورودی‬ ‫را کاهــش دهند‪ .‬همچنین پرونده های مســن‬ ‫و قدیمــی نیــز ‪ ١٥٢‬هــزار فقره بود کــه به ‪٨٢‬‬ ‫هزار فقره کاهش یافت‪ ،‬از سویی دیگر تالش‬ ‫بــرای تعیین تکلیــف پرونده های زندانــی دار‬ ‫نیز موردتوجه قرار گرفت و با تالش همکاران‬ ‫درصد متهمان نسبت به محکومان در ابتدای‬ ‫کار ‪ ٤٢‬درصــد بــود کــه بــه ‪ ٢٣‬درصــد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امتیازات عملکردی به ‪٥٠‬‬ ‫درصــد ارتقا یافت‪ .‬ابالغات الکترونیک از ‪٦٧‬‬ ‫بــه ‪ ٩١‬درصــد رســید‪ ،‬در این دوره نیز ســامانه‬ ‫مراجع انتظامی به سامانه قوه قضاییه متصل‬ ‫شد و تمام درخواست ها از طریق این سامانه‬ ‫قابل پذیــرش اســت‪ .‬القاصی مهر با اشــاره به‬ ‫برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همــه برخوردها ب هصــورت نظام مند‪ ،‬قانونی‬ ‫و ب ـه دوراز هرگونه هیاهو برخوردهای خوبی‬ ‫صورت گرفت که از ســوی رســانه ها به ســمع‬ ‫و نظر مردم رســید‪ .‬او تصریــح کرد‪ :‬برخورد با‬ ‫مفاسد‪،‬دانه درشت هاو صاحباننفوذاولویت‬ ‫ما بود که با اجرای صحیح قانون و قاطعیت‬ ‫نسبت به این افراد‪ ،‬امیدواری در مردم ایجاد‬ ‫شود‪ .‬در این راستا ‪ ٢٤‬هزار و ‪ ٣٩‬فقره پرونده‬ ‫با موضوع جرائم اقتصادی در دادسرای تهران‬ ‫تشکیلشدو پیگیریوصولمطالباتبانک ها‬ ‫و بازگشت به بیت المال نیز در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬رئیس کلدادگستریاستانتهرانافزود‪:‬‬ ‫در این دوره بازگشت به بیت المال و مطالبات‬ ‫مردم و سرمایه بانک ها در اولویت قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه پرونده به دادگاه ارســال شــود و‬ ‫صرفــا در مرحلــه تحقیقــات‪ ٩٣ ،‬هــزار و ‪٥٠٠‬‬ ‫میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا وصول و‬ ‫به بیت المال اعاده شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫وصــول ‪ ١٧١٦‬میلیارد تومــان در مرحله اجرای‬ ‫حکــم و ‪ ١٤‬میلیارد و ‪ ٥٠٠‬میلیون تومان جزای‬ ‫نقدی نیز در سال ‪ ١٤٠٠‬صورت گرفت‪ .‬القاصی‬ ‫مهر گفت‪ :‬پروند ههــای زیادی در بخش های‬ ‫ارزهــای حاصل از صادرات و واردات تشــکیل‬ ‫شــد‪ .‬همچنین پرونده متهمان مداخله ارزی‪،‬‬ ‫به دادگاه ارســال شــد که بخشــی از ان منتهی‬ ‫به صدور حکم و بخشی نیز در حال رسیدگی‬ ‫اســت‪ .‬او بابیان اینکه در مجموعه دادســرای‬ ‫تهران سعی کردیم استقالل دادسرا با رعایت‬ ‫تعامــل با همکاران اطالعاتی و امنیتی حفظ‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬از ســویی دیگر برنامه عملیاتی‬ ‫دادســرای تهران را در ســال ‪ ١٤٠٠‬تدوین کردیم‬ ‫کــه مشــتمل بــا ‪ ١٢‬راهبــرد بود کــه پیش بینی‬ ‫مــا این بود تا پایان ســال امارهای زمین مانده‬ ‫به روز شود که با تالش همکاران در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬القاصــی مهــر با اشــاره بــه برنامه های‬ ‫دادگستری استان تهران ادامه داد‪ :‬تاکید ما بر‬ ‫بحث تمرکز بر رفع اطاله دادرســی اســت زیرا‬ ‫کار مردم در نظام قضایی باید به روز رسیدگی‬ ‫شود همچنین رسیدگی به پرونده های زندانی‬ ‫دار را نیــز اولویــت قــرار می دهیــم‪ .‬او با تاکید‬ ‫بــر ضرورت توجه به امنیت شــغلی همکاران‬ ‫قضایــی خــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ما قضات پاکدســت و‬ ‫شــجاعی داریــم کــه باید امنیت شــغلی ان ها‬ ‫تضمین شود تا با ارامش فکری کارشان تا انجام‬ ‫دهندهمچنینالزماستتاشجاعانهاز احکام‬ ‫ان ها دفاع شده تا عدالت تحقق یابد‪.‬‬ ‫تشریح اولویت های دادستان جدید‬ ‫تهران‬ ‫علــی صالحــی دادســتان جدیــد تهــران در‬ ‫مراسم معارفه خود‪ ،‬ضمن تشریح برنامه های‬ ‫دادستانی تهران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬انتظارات مقام‬ ‫معظــم رهبــری از دســتگاه قضــا کــه در حکم‬ ‫انتصابحجت االسالم والمسلمیناژه ایمندرج‬ ‫بود‪ ،‬به مثابه منشــوری برای دســتگاه قضایی‬ ‫اســت و من نیز این موضوع را به منزله الزامی‬ ‫برای خود و همکارانم در دادسرای عمومی و‬ ‫انقالب تهران می دانم و تالش خواهم کرد این‬ ‫منویات را عملیاتی سازم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تکریم‬ ‫ارباب رجوع‪ ،‬ارتقای سرمایه اجتماعی‪ ،‬مقابله‬ ‫قاطعانه با مخالن امنیت مردم‪ ،‬مبارزه بدون‬ ‫اغماض با مفسدان اقتصادی‪ ،‬تکریم همکاران‬ ‫قضایــی‪ ،‬نظــارت مســتمر و روزانــه بر سراســر‬ ‫دادسراهاو زیرمجموعه هابه صورتحضوریو‬ ‫سیستمی‪،‬تعاملباضابطاندر راستایافزایش‬ ‫امنیــت مــردم‪ ،‬حفظ حقــوق عامــه و مقابله‬ ‫بــا متعدیان بــه این حقــوق‪ ،‬ارتقای وضعیت‬ ‫زندان ها و کاهش جمعیت کیفری با بهره گیری‬ ‫از تاسیســات ارفاقــی و حضــور در مســاجد و‬ ‫حســینیه ها و دیــدار بــدون واســطه بــا مــردم‬ ‫ازجمله اولویت های دادستانی تهران در دوره‬ ‫جدید خواهد بود‪ .‬در این مراسم احکام علی‬ ‫القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران‬ ‫و علــی صالحــی دادســتان عمومــی و انقالب‬ ‫تهرانتوسطحجت االسالم والمسلمینمصدق‬ ‫به ان ها اعطاء شــد و از خدمات محمدجواد‬ ‫حشــمتی مهذب رئیس کل پیشین دادگستری‬ ‫استان تهران که ازاین پس در سنگر دیوان عالی‬ ‫کشور خدمتخواهد کرد‪،‬تقدیر بهعملامد‪.‬‬ ‫وقوع سالی بیش از‪ ۴۰۰‬هزار سقط جنین در کشور‬ ‫دبیر مرکز مطالعاتجمعیت‪،‬سقط جنینرایکیاز متغیرهایبسیار‬ ‫تعیین کننده در تعداد تولدها عنوان کرد و بابیان اینکه بر اساس حداقل‬ ‫امار مورد تائید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی ساالنه بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار سقط جنین انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای درست قانون جوانی‬ ‫جمعیتمی تواندباعثکاهشمحسوسامار سقط جنینشود‪.‬‬ ‫صالح قاســمی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به اینکه طی پنج سال‬ ‫گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعداد‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۵۷۰‬هزار تولد در ســال‪ ۹۴‬به یک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هزار تولد‬ ‫در سال‪ ۹۹‬رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی‬ ‫تولدهاهمچنانادامهدارد‪.‬او یکیاز پدیده هاییکهامارهاو شاخص های‬ ‫جمعیتی را تحت تاثیر قرار می دهد را موضوع سقط جنین عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬موضوع سقط جنین یکی از متغیرهای بسیار تعیین کننده بر روی‬ ‫تعداد تولدهاست و اماری که در رابطه با سقط جنین ساالنه وجود دارد‬ ‫و موردتائیدقطعیوزارتبهداشتو سازمانپزشکیقانونیاست‪،‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار سقط در سال را نشان می دهد که حداکثر حدود ‪ ۳‬درصد از‬ ‫اینسقط هاناشیاز روابطخارجاز عرفیابهتعبیریغیر مشروعاست‪.‬‬ ‫دبیــر مرکز مطالعات جمعیت ادامــه داد‪ ۹۶:‬درصد از این ســقط ها‬ ‫نیــز در نهاد قانونی و شــرعی خانواده رخ می دهد که حــدود‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫ایــن ســقط ها به ســقط های غیرارادی و مشــکالت پزشــکی کــه در مادر‬ ‫اتفاق می افتد مربوط می شود اما مابقی سقط ها‪ ،‬سقط های ارادی است‬ ‫که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی‬ ‫قانونی کهتحتعنوانسقطجناییو غیرقانونیاز ان هایادمی کنیم‪،‬رخ‬ ‫می دهد‪.‬قاسمیدر بخشدیگریاز سخنانخوددر پاسخبهسوالیمبنی‬ ‫بر اینکهایادر قانونجوانیجمعیت‪،‬برایافرادی کهبهدلیلازدواج های‬ ‫ثبت نشده و یا صیغه ای‪ ،‬به خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه‬ ‫یا بی هویت ماندن فرزندشــان اقدام به ســقط می کنند‪ ،‬راهکاری لحاظ‬ ‫شده است؟ توضیح داد‪ :‬این پدیده‪ ،‬پدیده ای قانونی نیست و فرهنگی‬ ‫است؛اینکهبرخی هاتعمددارند کهازدواجشانراثبترسمینکنندیااگر‬ ‫ازدواجشانراثبترسمیمی کنندمسئولیتانفرزندرابهعهدهنمی گیرند‬ ‫یا نگران عکس العملی هســتند که جامعه نســبت به فرزند ان ها نشان‬ ‫خواهد داد؛ این ها ریشه در فرهنگ و نگرش دارد‪ .‬او با اشاره به اینکه باید‬ ‫حتما راهکارهایی وجود‬ ‫برای ازدواج های ثبت نشده راهکاری پیدا کرد و ً‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪:‬اماراهکار حلاینمسئلهو پدیدهاجتماعی‪،‬قانونینیستو‬ ‫فرهنگی است و باید به عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به ان نگاه شود و‬ ‫درصددرفعگرهذهنیو فرهنگیکسانیباشیمکهاصرار دارندازدواجشان‬ ‫را ثبت نکنند‪.‬دبیر مرکز مطالعات جمعیت همچنین در بخش دیگری از‬ ‫توضیحات خود یاداور شد‪ :‬بخشی از سقط ها ناشی از فرزند ناخواسته‬ ‫اســت و بخش بیشــتر دیگری از ســقط ها مربوط به نگرانی هایی است‬ ‫که فرایند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین‬ ‫یشــود؛ هم نگرانی هایی که در حوزه ســالم یا ناســالم بودن جنینشان‬ ‫م ‬ ‫به دلیل غربالگری های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و هم‬ ‫هزین ههــای بســیار زیادی که به خانواده ها تحمیل می کند‪ ،‬زیــرا برخی از‬ ‫خانواده هاتوانپرداختاینهزینه هاراندارندو از ترستولدفرزندناسالم‬ ‫یامعلولاقدامبهسقطمی کنند‪.‬‬ ‫لزوموروداضطراریدولتبهمسئلهتغذیهاقشاراسیب پذیر‬ ‫دبیــر انجمــن تغذیــه ایــران و عضــو هیئت علمــی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت‪ :‬دهک های‬ ‫پایین که به لحاظ اقتصادی مشکالت خاص خودشان را‬ ‫دارند‪،‬درخطر مواجههباناامنیغذاییهستند‪.‬‬ ‫جالل الدیــن میرزای رزاز در ارتباط با راهکارهایی که‬ ‫یتــوان بــرای بهبود وضعیــت تغذیه در کشــور به کار‬ ‫م ‬ ‫گرفتبهایلنا گفت‪:‬به صورت کلیو بهدلیلتحریم های‬ ‫ظالمانــه و شــرایط اقتصــادی موجــود‪ ،‬احتمـ ِـال ایجــاد‬ ‫ناامنی غذایی در کشــور شدت گرفته است و گروه های‬ ‫اسیب پذیر یعنیدهک هایپاییناقتصادیکهبهلحاظ‬ ‫اقتصــادی مشــکالت خــاص خودشــان را دارنــد درخطر‬ ‫مواجهــه با ایــن ناامنی غذایی هســتند؛ بنابراین توجه‬ ‫ویژه مســئوالن و حاکمیت بســیار الزم است که اقشاری‬ ‫کهشکننده تر واسیب پذیر هستندراحمایتکنند‪.‬میرزای‬ ‫رزاز گفــت‪ :‬ادارات و تشــکیالت مختلفــی در ایــن زمینه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مانند کمیته حضرت امام خمینی‪ ،‬ســازمان‬ ‫بهزیســتی و ســازمان های مردم نهــاد که اطالعــات افراد‬ ‫اسیب پذیر را به صورت مستند در اختیاردارند و به صورت‬ ‫مســتمر ولو ناچیــز از این افــراد حمایت هایی می کنند؛‬ ‫بنابراین امار خانواده هایی که به لحظه اقتصادی گرفتار‬ ‫یشــده اند و الزم است‬ ‫هســتند را داریم و از قبل شناسای ‬ ‫کار جدیدی در این زمینه انجام دهیم‪ .‬کمیته امداد امام‬ ‫خمینی و سازمان بهزیستی در همه استان ها دفتردارند‪.‬‬ ‫بــرای حمایــت از تغذیه می تواننــد و ضروری اســت که‬ ‫در قالب سبدهای حمایت تغذیه به ان ها کمک کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کمیته امداد در حال حاضر مبلغ ناچیز و کمی‬ ‫به افراد کمک می کند‪ .‬ما می دانیم این افراد چه کسانی‬ ‫هستند‪ ،‬کجا هســتند‪ ،‬خانواده های بی سرپرست و زنان‬ ‫سرپرستخانوار رامی شناسیمو مدارکان همگیموجود‬ ‫هستند‪ .‬مهم است که جدا از پول به ان ها سبد حمایت‬ ‫غذایی و تغذیه برسانیم چراکه مسئله تغذیه جداست‪.‬‬ ‫میرزایرزاز گفت‪:‬زمانیقرار بودبهاقشار اسیب پذیر پول‬ ‫پرداخت شود که مشخص شد دادن پول باعث برطرف‬ ‫شدن مشکالت تغذیه نمی شود و ان ها پول را درجاهای‬ ‫دیگــری که گرفتار هســتند خرج می کنند‪ .‬نیاز اســت که‬ ‫ســبدهای حمایتــی غذایــی به خصــوص در اســتان های‬ ‫محروم و در حاشــیه کال نشــهرها که اقشــار اسیب پذیر‬ ‫در انجا زندگی می کند‪ ،‬توزیع شود‪ .‬دبیر انجمن تغذیه‬ ‫ایران افزود‪ :‬اگر امکاناتشان محدود است‪ ،‬ازانجایی که‬ ‫ســالمندان‪ ،‬زنان باردار و شــیرده و کودکانی که به ســن‬ ‫دبستان و بلوغ می رسند به توجه ویژه تری نیاز دارند‪ ،‬در‬ ‫اولویت قرار دهند‪ .‬سبد ها باید به صورت ماهانه توزیع‬ ‫شوند که بعدا می تواند به دو هفته نیز تقلیل پیدا کند‪.‬‬ ‫میــرزای رزاز در ارتبــاط بــا مــواد غذایــی که بایــد در این‬ ‫سبدها گنجانده شود‪ ،‬گفت‪ :‬چندین برنامه در ارتباط با‬ ‫سبدها نوشته شده است‪ .‬نخست تنوع غذایی از همه‬ ‫یشــود‬ ‫گرو ههــای تغذی ـه ای باید در ان دیده شــود‪ .‬نم ‬ ‫گفت فقط برنج و روغن توزیع شود و باید همه مواد‬ ‫غذایی به عنوان بخشــی از هرم غذایی در این سبدها‬ ‫در نظر گرفت هشــده و توزیع شود‪ .‬استاد دانشگاه علوم‬ ‫کامال‬ ‫پزشکی شهید بهشتی افزود‪ :‬محتویات این سبدها ً‬ ‫مشخص است و بیشتر از تعیین محتویات این سبدها‬ ‫به یک عزم ملی نیاز داریم و اینکه توج ه مسئوالن به‬ ‫این مســئله جلب شــود‪ .‬برای باقی راه مردم و جامعه‬ ‫دانشگاهی هستند و کمک می کنند‪ .‬ما در حدود ‪ ۹‬هزار‬ ‫فارغ التحصیل تغذیه در کشور داریم‪ .‬اگر این عزم ملی‬ ‫شــروع شود‪ ،‬همه فارغ التحصیالن رشته تغذیه باکمال‬ ‫میل و ســخاوت کامل در خدمت این طرح هســتند‪ .‬او‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬بیشــترین مــوادی کــه مــا در ان با فقر‬ ‫تغذیهمواجههستیم‪،‬گروهپروتئینو لبنیات‪،‬سبزیجات‬ ‫و به ویــژه میوه اســت‪ .‬در بخش کربوهیدرات و چربی‬ ‫اقشــار اسیب پذیر به دلیل سوبسیدهایی که دولت در‬ ‫این بخش می دهد‪ ،‬تامین هستند‪ .‬مشکل ما این است‬ ‫که همه وعده های غذایی این اقشــار در کربوهیدرات‬ ‫یکــه از پروتئین و‬ ‫و چربــی محدودشــده اســت‪ ،‬درحال ‬ ‫لبنیات میوه و سبزیجات به دلیل شرایط اقتصادی بهره‬ ‫نمی برنــد‪ .‬عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫شهید بهشتی افزود‪ :‬به این دلیل که سیستمی هوشمند‬ ‫در حــوزه سوبســید نداریــم‪ ،‬بــه فــردی کــه در دهــک‬ ‫باالیی قرار دارد و منابع مالی زیادی دارد‪ ،‬سوبسید نان‬ ‫می دهند و به کسی هم که اسیب پذیر و قوت غالبش‬ ‫نــان اســت‪ ،‬او هــم از سوبســید نــان اســتفاده می کند‪.‬‬ ‫میــرزای رزاز در ادامــه با اشــاره به برنامه هایی که باید‬ ‫در ارتباط با تغذیه کودکان در نظر گرفته شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حوزه تغذیه در مدارس در نظر داشتیم که کودکان‬ ‫مواد غذایی که از بوفه دریافت می کنند‪ ،‬سالمت محور‬ ‫باشد که البته در حال حاضر نیستند‪ ،‬اما درعین حال در‬ ‫این شرایط حاد مدارس مناطق و استان های محروم و‬ ‫حاشیه شهرها‪ ،‬محل بسیار مناسبی برای توزیع انواع و‬ ‫اقســام مواد غذایی هســتند‪ .‬توزیع میوه و شیر یکی از‬ ‫کارهای بسیار مهم است که می تواند به بهبود وضعیت‬ ‫تغذیه در این استان ها کمک کند‪ .‬به این صورت می شود‬ ‫کــودکان را که از اســیب پذیرترین افراد خانواده هســتند‬ ‫ازنظر تغذیه ایپوششداد‪.‬‬ ‫چشمبیونیکبیناییرا‬ ‫احیا می کند‬ ‫یک دستگاه ازمایشی برای احیای بینایی ابداع شده است که به نظر می رسد استفاده از‬ ‫ان ایمن باشد‪.‬‬ ‫احتماالنوعیبینایی‬ ‫اما‬ ‫نشده‬ ‫ازمایش‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫انسا‬ ‫روی‬ ‫هنوز‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫مهر‪،‬‬ ‫بهگزارش‬ ‫ً‬ ‫اولیه را برای کاربر خود فراهم می کند‪ .‬دستگاه مذکور یک پروتز به «چشم بیونیک فونیکس‬ ‫‪ »۹۹‬است و محققان دانشگاه سیدنی و نیوساوث ولز ان را ابداع کرده اند‪ .‬چشم بیونیک‬ ‫مذکور برای بیمارانی توســعه یافته که درنتیجه ابتال به بیماری هایی مانند «ورم رنگیزه ای‬ ‫شبکیه»(رتینیتپیگمنتوزا)نابیناشده اند‪.‬در اینبیماریشبکیهاسیب دیدهاماعصببینایی‬ ‫دست نخورده باقی می ماند‪ .‬سیستم مذکور شامل یک دوربین ویدئویی کوچک است که‬ ‫روی عینکی ســوار می شــود که از صحنه های روبروی کاربر عکس می گیرد‪ .‬این تصاویر به‬ ‫سیگنال هایبی سیمیتبدیلمی شودکهاز دوربینبهماژولارتباطیایمپلنتشدهزیرپوست‬ ‫گوش کاربر انتقال می یابند‪ .‬ماژول ســیگنال های ویدئویی را به شــکل پالس های الکتریکی‬ ‫رمزگذاریمی کند کهبهماژولتحریکیمنتقلمی شوند کهدر شبکیهچشمانبیمار ایمپلنت‬ ‫شده اند‪.‬ایندستگاهمی توانداعصابمعیوبشبکیهرادور بزندوبه طور مستقیمسلول های‬ ‫گانگلیون سالم شبکیه را تحریک کند‪ .‬این سلول ها وظیفه جمع اوری داده از سلول های دیگر‬ ‫شبکیه و انتقال ان به اعصاب بینایی مغز را بر عهده دارند‪ .‬ساموئل اگنبرگر محقق دانشگاه‬ ‫سیدنیدراین بارهمی گوید‪:‬مادر خصوصکیفیتبیناییاحیاشده‪،‬متوجهشدیماینقابلیت‬ ‫بسیار متفاوتاز بینایینرمالاست‪.‬طرح هایاولیهمشابهاز شبیه سازیالکتریکیشبکیهدر‬ ‫سراسر جهان روی انسان ها ازمایش شده و نتایج متفاوتی در برداشته اند؛ اما باید اشاره کنیم‬ ‫اینپروتز اطالعاتیسادهدربارهمحیطفردمانندردیابیموانعفراهممی کندتاان هابتوانند‬ ‫مسیریابی کنند‪ ،‬جهت را دریابند یا حتی حروف بزرگ را بخوانند‪ .‬در یک ازمایش سه ماهه‬ ‫پروتز در گوسفندهاایمپلنتشدو بدنان هابه خوبیچشممصنوعیراتحملکرد‪.‬محققان‬ ‫اکنونمشغولارائهدرخواستبرایازمایشبالینیپروتز مذکور شده اند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۸‬درصدی فروش‬ ‫تجهیزاتازمایشگاهینانو‬ ‫با حمایت ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی یک سال‬ ‫اخیر فروش تجهیزات ازمایشــگاهی نانو ‪ ۴۸‬درصد رشــد داشته است‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۴۸‬درصــدی فــروش تجهیــزات ازمایشــگاهی نانو به گزارش صداوســیما؛‬ ‫یکی از حمایت های ارائه شده در معاونت علمی و فناوری توسعه بازار تجهیزات‬ ‫ازمایشــگاهی داخلــی اســت‪ .‬تولیــدات حــوزه نانــو نیــز از ایــن خدمــات بهره منــد‬ ‫هســتند‪ .‬طرح ســاخت تجهیزات ازمایشــگاهی و صنعتی نانو که با حمایت ســتاد‬ ‫نانــو معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری اجرایی شــده اســت گامی موثر‬ ‫در مدیریت و توســعه فناوری و کســب وکار در کشور است‪ .‬این کار نقشی مهم و‬ ‫راهبــردی در رونــق اقتصادی‪ ،‬ثروت افرینی‪ ،‬حفظ دارایی های فکری و تخصصی‬ ‫و پیشــگیری از خروج ارز دارد‪ .‬این طرح که از ســال ‪ ۸۵‬در ســتاد اغاز شــد‪ .‬روند‬ ‫ســاخت و تولیــد تجهیــزات ازمایشــگاهی و صنعتــی نانــو را به یک بــاره با جهشــی‬ ‫درخــور مواجــه کرد و اکنــون بخش قابل توجهــی از حجم فــروش تجهیزات حوزه‬ ‫نانو متعلق به دســتگاه های ازمایشــگاهی اســت و مشــتریان اصلی این تجهیزات‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی هســتند‪ .‬امار ها گواهی می دهند که طی یک ســال‬ ‫اخیــر فــروش ایــن تجهیزات ‪ ۴۸‬درصد رشــد داشــته اســت‪ .‬عــددی قابل توجه که‬ ‫نشــان دهنده توانمنــدی و ظرفیــت داخلــی موجــود بــرای طراحــی و ســاخت این‬ ‫دســتگاه های گران قیمتــی اســت که پیش ازایــن از بازار خارجی تامین می شــد؛ اما‬ ‫بــا اغــاز فراینــد حمایــت از تولید محصــوالت‪ ،‬طراحی و عرضه داخلی ان ها رشــد‬ ‫کــرد و تولیدکننــدگان ایرانی به ســمت بازار هدایت شــدند‪ .‬بر اســاس گزارش های‬ ‫منتشرشــده‪ ،‬میزان فروش این محصوالت و تجهیزات ســال ‪ ۱۷۹ ،۹۲‬میلیارد ریال‬ ‫بود که این عدد ســال ‪ ۹۸‬به ‪ ۷۰۱‬میلیارد ریال رســید و امروز رقمی بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال را ثبت کرده اســت‪.‬‬ ‫واردات داروی بیماران تاالسمی‬ ‫ممنوعنیست‬ ‫مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو‪ ،‬در ارتباط بااینکه گفته می شود تامین داروی‬ ‫بیماران تاالسمی دچار مشکل شده است‪ ،‬توضیحاتیارائهداد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سیدحیدر محمدی‪ ،‬با عنوان این مطلب که داروی بیماران تاالسمی‬ ‫بــه شــکل تزریقــی و خوراکی در بازار دارویی کشــور وجــود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر دو فــرم دارو در‬ ‫کشــور تولید می شــود و واردات هم دارد‪ .‬او در خصوص واردات داروی بیماران تاالســمی‪،‬‬ ‫افزود‪:‬هرچندبر اساسسیاستوزارتبهداشت‪،‬وقتیداروییدر داخلتولیدمی شود‪،‬نباید‬ ‫مشابهخارجیواردشود‪،‬امابرایدارویبیمارانتاالسمیاینممنوعیتراایجادنکردیم؛اما‬ ‫مشکلی که االن داریم این است که کمپانی تولیدکننده فرم تزریقی وارداتی فقط برای ایران‬ ‫و عراق تولید می شود و تولیدکننده ان گفته دیگر برای ان ها خیلی مصرف ندارد‪ .‬محمدی با‬ ‫عنواناینمطلب کهدنیابهسمتدارویخوراکیبیمارانتاالسمیمی رود‪ ،‬گفت‪:‬مادر حال‬ ‫تهیهفرمخوراکیدارویبیمارانتاالسمیهستیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!