روزنامه رویداد امروز شماره 1224 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1224

روزنامه رویداد امروز شماره 1224

روزنامه رویداد امروز شماره 1224

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫برجامبهنتیجهبرسد‬ ‫بازارمسکن‬ ‫رونقمی گیرد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 09‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1224‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫هوشمندسازیاقتصادرویکرد‬ ‫قطعیدولتاست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫بوشهر‬ ‫‪32‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪04‬‬ ‫ایران‪ ،‬گاز ترکمنستان‬ ‫را به اذربایجان‬ ‫سواپ می کند‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد‬ ‫اغاز مذاکرات با اراده جدی‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫‪03‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگوباحمیددرخشانپیرامون‬ ‫ایندهنیمکتمربیگریتیمملی‬ ‫ما تاکید کردیم که به دنبال راستی ازمایی اقدامات ایاالت متحده ذیل قطعنامه‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت هستیم و این یکی از خطوط اصلی ما‬ ‫سیاست‬ ‫در گفت وگوها و مذاکرات خواهد بود‬ ‫بایدعملکرداسکوچیچ‬ ‫را بررسی کنیم‬ ‫‪02‬‬ ‫در طرحجهشتولیدمسکن‬ ‫‪ 50‬هزار واحد‬ ‫مسکونیدر استان‬ ‫ساختهمی شود‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪1224‬‬ ‫شماره‪1223‬‬ ‫پنجم ‪/‬شماره‬ ‫‪/‬‬ ‫رویاد دبوشهر‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫گاز پارس جنوبی‬ ‫مجتمع‬ ‫کارکنان حراست جوانمردی هستند‬ ‫مصداق کامل‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‪ 50‬هزار واح‬ ‫یشود‬ ‫تان ساخته م ‬ ‫د مسکونی در اس‬ ‫تشریفاتیبرایپروازمحمد‬ ‫پهنای باند ورودی‬ ‫فزایش دو برابری‬ ‫ا‬ ‫استان بوشهر‬ ‫طرحهایراهداری‬ ‫اغاز‬ ‫زمستانیدر بوشهر‬ ‫ستان جهادی است‬ ‫رکت اب و فاضالب ا‬ ‫اقدامات ش‬ ‫ز یرساختهای‬ ‫تقویتمیشود‬ ‫مانیدر شمالاستان‬ ‫در‬ ‫جنوب مرکز جهاد‬ ‫اراضی‬ ‫ازادسازی شد‬ ‫اقداماتشرکت‬ ‫اب و فاضالب استان‬ ‫جهادیاست‬ ‫بوشهر پاکسازی شد‬ ‫گــزارش‬ ‫افزایش‪ ۵۰۰‬مگاواتی‬ ‫ظرفیت نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر تا تابستان‪۱۴۰۱‬‬ ‫پذیر را یکی از برنامه های خود در هنگام معرفی به عنوان وزیر نیروی دولت‬ ‫سیزدهمبرشمردهبود‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد‪ ،‬فروش شــش دانگ دو واحد اداری به پالک ثبتی شماره ‪ 3۱9۵‬اصلی بخش‪ 4‬قزوین (واحدهای‬ ‫شــماره ‪ 3‬و ‪) 4‬واقع در ضلع غربی طبقه پنجم برج خلیج فارس به نشــانی قزوین ‪ -‬ضلع شمال شرقی پل طالقانی را با مشخصات جدول ذیل از طریق‬ ‫شرکت اب و فاضالب مزایده عمومی به فروش رســاند‪ ،‬لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده فوق را دارند دعوت می گردد‪ ،‬بمنظور کسب‬ ‫استان قزوین‬ ‫اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده از مورخه ‪ ۱400/09/۱3‬لغایت ‪ ۱400/09/20‬با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ‪ 800/000‬ریال به‬ ‫حساب شماره ‪ 40468۵64۷8‬و کد شناسه ‪ 3۷000802۵۱۱4‬بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫در ســاعات اداری روزهای غیر تعطیل به اداره قراردادهای این شــرکت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ‪ ۱0:30‬مورخه ‪ ۱400/ ۱0/0۱‬به واحد دبیرخانه این‬ ‫شــرکت واقع در؛ قزوین‪ ،‬چهار راه ولیعصر«عج»‪ ،‬ابتدای بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬کوچه گلســتان پنجم‪ ،‬شماره ‪ 4‬ارائه نمایند‪ .‬ضمن ًا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ‪۱۱:30‬‬ ‫مورخه ‪ ۱400/۱0/0۱‬در محل سالن جلسات ساختمان ستاد ولیعصر شرکت می باشد‪ .‬شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد‬ ‫از مدت مقرر در اگهی مزایده واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫مشخصات موضوع مزایده‬ ‫توضیحات‬ ‫وضعیت‬ ‫سند‬ ‫قیمت کارشناسی‬ ‫(به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‬ ‫(به ریال)‬ ‫واحد اداری‪ -‬تجاری به استناد بیع نامه شماره ‪/15334/98/1‬د مورخه‬ ‫‪ 1398/10/08‬به مساحت ‪ 102/20‬متر مربع در ضلع غربی طبقه پنجم برج خلیج‬ ‫فارس (واحد ‪ ) 3‬با حق استفاده از یک پارکینگ مسقف‪.‬‬ ‫سند عادی‬ ‫(بیع نامه)‬ ‫‪24.017.000.000‬‬ ‫‪850.600.000‬‬ ‫واحد اداری‪ -‬تجاری به استناد بیع نامه شماره ‪/15334/98/2‬د مورخه‬ ‫‪ 1398/10/08‬به مساحت ‪ 111/40‬متر مربع در ضلع غربی طبقه پنجم برج خلیج‬ ‫فارس (واحد ‪ ) 4‬با حق استفاده از یک پارکینگ مسقف‪.‬‬ ‫سند عادی‬ ‫(بیع نامه)‬ ‫‪25.622.000.000‬‬ ‫نشانی مزایده گزار ‪ :‬قزوین‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج»‪ ،‬ابتدای بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬کوچه گلستان پنجم‪ ،‬شماره ‪. 4‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫هزینه اگهی به تناسب مبلغ کارشناسی مزایده به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد‪.‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ ،‬تحویل و گشایش پیشنهادات‪ :‬نشانی مزایده گزار‪.‬‬ ‫«روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قزوین»‬ ‫‪898.660.000‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی تامین کنندگان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ ۱383‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و ائین نامه اجرایی بند (ج) از ماده (‪ )۱2‬قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی‪ ،‬بمنظور خرید کاال مطابق مشــخصات زیر از کلیه‬ ‫شرکت اب و‬ ‫فاضالب تولید کنندگان دارای مجوز فعالیت‪ ،‬جهت شرکت در مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‪.‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬تخلیه و تحویل ‪ 20000‬متر لوله (‪ )PE‬پلی اتیلن در محل پروژه خط انتقال التیدان شهرستان چابهار‪.‬‬ ‫‪ -3‬دستگاه نظارت‪ :‬نظارت بر اجرای تعهدات بر عهده بازرس مورد تائید کارفرما می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪( ۷۱00000000 :‬هفت میلیارد و یکصد میلیون) ریال‬ ‫‪ -5‬مدت زمان تحویل کاال‪( 2 :‬دو) ماه‬ ‫‪ -6‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از تاریخ ‪ ۱400/09/08‬لغایت ‪ ۱400/09/۱3‬می باشد‪.‬‬ ‫ اخرین مهلت بارگذاری استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ساعت ‪ ۱4‬مورخ ‪ ۱400/09/2۷‬می باشد‪.‬‬‫تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ ۱400/09/28‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ ۱400/۱0/0۱‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬نشانی تحویل استعالم ارزیابی‪:‬‬ ‫زاهدان‪ -‬بلوار قلنبر‪ -‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‪ -‬دفتر قراردادها ‪ -‬تلفن‪)0۵4( 3344۵2۱3 :‬‬ ‫لــذا تولیــد کنندگان واجد شــرایط مــی توانند پس از چــاپ نوبت اول اگهی بــا مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار) ریال‪ ،‬استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات استعالم‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات (مستندات مربوط به ارزیابی کیفی)‪( ،‬الف)‪( ،‬ب) و (ج) را مطابق‬ ‫با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫* با توجه به اینکه مناقصه بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی برگزار خواهد گردید‪ ،‬پاکات پیشنهادی مناقصه گرانی بازگشایی‬ ‫خواهد شد که در مرحله ارزیابی کیفی حائز حداقل امتیاز الزم شده باشند‪.‬‬ ‫دفتر قراردادها و امور حقوقی شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫وزیرنیروبااشارهبهظرفیتجدیدنیروگاه هایتجدیدپذیرگفت‪ ۵۰۰:‬مگاوات‬ ‫شد‪ .‬علی اکبر محرابیان احداث ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه انرژی های تجدید‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪400/۵‬‬ ‫‪400/5‬‬ ‫خراسان‬ ‫رضوی‬ ‫نیروگاه جدید انرژی های تجدید پذیر به توان تولید برق کشور افزوده خواهد‬ ‫اب ؛ نخستین واژه ای که فرزندانمان می اموزند‬ ‫شماره‬ ‫مزایده‬ ‫رویدادایران‬ ‫پرواز با بالگرد اخرین ارزوی محمد‪ ،‬کودک مبتال به سرطان خون بود که با‬ ‫کمک پایگاه یکم هوانیروز ارتش و موسسه خیریه به نام «مهر ایینان مهر»‬ ‫محقق شد‪« .‬محمد عبدی» هفت ساله از چهار سال گذشته تا کنون با نوعی‬ ‫بیماری صعبالعالجسرطانخونبهنام«ایالال»دستوپنجهنرممی کند‬ ‫وانطورکهپزشکانمیگویندفاصله ایبازمین گیرشدنندارد‪.‬‬ ‫تحقیقات بوشهر‬ ‫نوار ساحلی شهر‬ ‫صدهاابهام‬ ‫در پرونده سدها‬ ‫عکس ‪:‬ایرنا‬ ‫‪/ /1400‬ساساللپنجم‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫ـق اکنــون خوش‬ ‫اذرماه‬ ‫شنبه‪0908‬اذر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سه‬ ‫ســازمانی دقیـ‬ ‫طــی این ســالها‬ ‫تولید مسکن‬ ‫درخشــیده و‬ ‫مجتمعگاز پارس‬ ‫در طرح جهش‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ســیار درخشانی‬ ‫رشــد و نمود ب‬ ‫ـت‪ :‬کارکنان پرتالش‬ ‫مدیرعامل مجتمع‬ ‫جنوبی گفـ‬ ‫داشــتهاند‪.‬‬ ‫عــهی حراســت‬ ‫یادداشت‬ ‫مــا در مجمو‬ ‫جنوبی با بیان اینکه‬ ‫گاز پــارس‬ ‫مجتمع گازی کشور‪،‬‬ ‫جهشتولیدمسکن‬ ‫تولید مسکن در‬ ‫ـت مجتمــع گاز‬ ‫بزرگترین‬ ‫هادی هاشم زاده‬ ‫تصریح کرد‪:‬طرح‬ ‫کارکنــان حراسـ‬ ‫جوانمردیهستند‬ ‫تولیدمسکن‬ ‫جهش‬ ‫ونایبندعسلویه‬ ‫مصداقکامل‬ ‫ـی از ســرمایههای‬ ‫فرهنگ‬ ‫جدیدعالیشهر بوشهر‬ ‫پــارس جنوبـ‬ ‫بوشهر محقق‬ ‫های عظیم مجتمع‬ ‫در شهر های‬ ‫شهر عالیشهر بوشهر‬ ‫باشند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫و از سرمایه‬ ‫استان‬ ‫شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫مجتمع گازی می‬ ‫بــی هســتند‪ .‬به‬ ‫اجرا می‬ ‫در عظیم این‬ ‫ساخت‪ 2‬هزار و ‪100‬‬ ‫گاز پــارس جنو‬ ‫گاز پارسجنوبی‬ ‫میشود‬ ‫هاشم زاده فرهنگ‬ ‫شهر نایبند عسلویه‬ ‫حراستمجتمع‬ ‫ـتان بوشهر با اشاره‬ ‫رویداد امروز؛ هادی‬ ‫‪ 6‬هزار و در‬ ‫تمامی کارکنان‬ ‫سرلوحهی کار خود‬ ‫و شهرســازی اسـ‬ ‫گزارش‬ ‫پاالیشگاهیحراست‬ ‫ابالغشدهاست‪.‬‬ ‫اسالمی استان بوشهر‬ ‫راه‬ ‫حرفهای و اسالمی را‬ ‫مدیرکل‬ ‫ـکونی در طــرح‬ ‫واحدمسکونی‬ ‫بامدیرانستادیو‬ ‫بنیاد مسکن انقالب‬ ‫شــش اخالق‬ ‫مسکونی روستایی‬ ‫هــزار واحــد مسـ‬ ‫ـتیبان کارکنان و منشــا‬ ‫نشست‬ ‫بــی گفــت‪ :‬درخ‬ ‫مدیرکل‬ ‫بــه ســاخت ‪۵۰‬‬ ‫مسکن را در بوشهر‬ ‫درصد واحدهای‬ ‫اند و همواره پشـ‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫ـع گاز پــارس جنو‬ ‫دولت جهش تولید‬ ‫در قرار داده‬ ‫‪58‬‬ ‫خلقیمیباشند‪.‬‬ ‫مسکن در استان‬ ‫مجتمـ‬ ‫گاز پارسجنوبی‬ ‫گفت‪ :‬همگام با‬ ‫مردمداریو خوش‬ ‫فرصتی را از دست‬ ‫جهش تولید‬ ‫مقاومسازی شد‬ ‫مســکونی زمین‬ ‫حراستمجتمع‬ ‫خیرخواهی‪،‬‬ ‫این راستا هیچگونه‬ ‫بوشهر با اشاره به‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫ی‬ ‫پارس جنوبی اکنون‬ ‫مجموعه‬ ‫شرکت‬ ‫رقم میزنیم و در‬ ‫استان‬ ‫عنوان«حراستبرتر‬ ‫برای ســاخت ‪۱۲‬‬ ‫نشست با امامجمعه‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫اینکه مجتمع گاز‬ ‫سومینسالپیاپیبه‬ ‫توسط این نهاد‬ ‫هاشم او با بیان‬ ‫علیرضا مقدم در‬ ‫تاسیساتپاالیشگاهی‪،‬‬ ‫در ‪ 12‬شهر استان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫افتخار ومباهاتاست‪.‬‬ ‫امادهشدهاست‪.‬‬ ‫نیازهای ضروری‬ ‫وسعتبسیار گسترده‬ ‫جهش تولید مســکن‬ ‫ساخت مسکن‬ ‫نخواهیم داشت‪ :‬تامین مسکن از‬ ‫ملیگاز ایران«مایه‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫خدماتی و شــهرکهای‬ ‫خــار بزرگ با‬ ‫ســتمی بــه طــرح‬ ‫کرد‪ :‬اکنون در طرح‬ ‫برازجان اظهار‬ ‫نقطه از شهرستان‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن افت‬ ‫فــرزاد ر‬ ‫ـروگاه بــرق‪ ،‬اســکلهی‬ ‫ساالنه یکمیلیون‬ ‫خاطرنشان‬ ‫در ادامــه عنــوان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ـت‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جغرافیایسهشهرستان‬ ‫بسیار دقیق و نیـ‬ ‫ـاخت‬ ‫ا‬ ‫ـاخت‬ ‫تصریح‬ ‫و با اشــاره به سـ‬ ‫ـکونی در حال سـ‬ ‫جامعه است‪ .‬او‬ ‫ساخت مسکن در‬ ‫زاده روشمندی و ارزیابیهای‬ ‫مسکونیکهدر گسترهی‬ ‫پرداخت‬ ‫‪ 674‬واحــد مسـ‬ ‫داشت‪ :‬در مدت‬ ‫زمین مناســب جهت‬ ‫فراهم شــدن بســتر‬ ‫در استانها اظهار‬ ‫باوجودبرکتبیشترین‬ ‫مبتنی بر‬ ‫حراست شرکت‬ ‫مرحله امادهســازی و‬ ‫دشتســتان اگر‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫ساختوســاز خواهیم‬ ‫منطقهقرارگرفتهو‬ ‫سطح مجموعه‬ ‫در کشور ساخته‬ ‫برخی در‬ ‫صــد دارد‪ .‬علیرضا‬ ‫محقق بزرگدر‬ ‫باشــیم‪ ،‬اقدام به‬ ‫منظمی که در‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫پرتالش‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫شــرفت تــا ‪ 40‬در‬ ‫اختیار داشــته‬ ‫نفت جاری است‪،‬‬ ‫‪ 4‬سال ‪ 4‬میلیون‬ ‫رایزنی بــا اداره کل‬ ‫نیروی انســانی ماهر و‬ ‫هزار واحد است‪.‬‬ ‫و برخــی هم پی‬ ‫گاز ایران و وزارت‬ ‫صــورت از طریــق‬ ‫مسکونی روستایی‬ ‫نشست امــار‬ ‫سهم استان بوشهر ‪50‬‬ ‫حیاتی در مجتمع‬ ‫ـکن در مرکز اســتان‬ ‫ملی‬ ‫ـرد‪ ،‬در غیــر ایــن‬ ‫ســازی واحدهای‬ ‫اســت‪ .‬او در این‬ ‫محدوده روســتا اضافه‬ ‫شاخصهای مهم و‬ ‫میشود که‬ ‫جهش تولید مسـ‬ ‫کـ‬ ‫ــش خصوصی و‬ ‫مقدم‪ ،‬مقاوم‬ ‫و بهدســتامده‬ ‫در مقاومســازی‬ ‫جنوبی وجود این‬ ‫زمینهایی را به‬ ‫کرد‪ :‬در طرح‬ ‫ـهری‪ ،‬روســتایی‪ ،‬بخ‬ ‫ســت و نیروهای‬ ‫شهر جدید عالی‬ ‫شــده‬ ‫ـرارداد و افــزود‪:‬‬ ‫منابع طبیعی‪،‬‬ ‫‪ 350‬میلیون تومانی‬ ‫مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬ســازمان حرا‬ ‫داد‪ .‬امامجمعه‬ ‫او مســکن شـ‬ ‫واحدهای مسکونی در‬ ‫ـوده را از طرحهای‬ ‫را مورداشــاره قـ‬ ‫اعضاء هیئتمدیره‬ ‫مردم قرار خواهیم‬ ‫تسهیالت بانکی‬ ‫اکنون ‪ 58‬درصد‬ ‫ـتند گاز پــارس‬ ‫نمودهوهموارهدر‬ ‫ـکن در بافت فرسـ‬ ‫برای بوشــهر‪،‬‬ ‫گرفتهشده است‪.‬‬ ‫تولید مسکن‬ ‫که‬ ‫میکنیم و در اختیار‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫ســی حضور داشـ‬ ‫افرینی‬ ‫مجموعهرامتمایز‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫نقش‬ ‫ـاخت‬ ‫تو‬ ‫نظر‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫مسکن دانست و بیان‬ ‫شــهر‪ 300 ،‬میلیون‬ ‫صورت ویدئو کنفران‬ ‫شهر چغادک در‬ ‫نشست با اشاره به‬ ‫سـ‬ ‫ارزشمنداین‬ ‫مقاومســازی شده‬ ‫جهتشکوفایی‬ ‫برای مرکز اســتان بو‬ ‫ـاخت شهر و یا‬ ‫نیــز به‬ ‫برازجان نیز در این‬ ‫شده در جهش تولید‬ ‫گاز پارس جنوبی‬ ‫عالیشهر بوشهر‬ ‫ـکونی روســتایی‬ ‫و در سایههمدلی‬ ‫محرومــان‪ ،‬اظهــار‬ ‫میلیون تومانی برای سـ‬ ‫شهر‬ ‫حراست مجتمع‬ ‫تدوین‬ ‫تولید مسکن تا ‪15‬‬ ‫مسکونی در‬ ‫واحدهای مسـ‬ ‫امادگیکامل‬ ‫تامیــن مســکن‬ ‫گــر بــا دریافــت‬ ‫‪ 6000‬واحد‬ ‫افزود‪ :‬کارکنان‬ ‫ـایر شــهر ها و ‪250‬‬ ‫نویسی در طرح جهش‬ ‫های شبانهروزی و با‬ ‫و ‪ 180‬واحــد دی‬ ‫بنیــاد مســکن در‬ ‫میشــود‪ .‬او با بیان‬ ‫عمــران و ابادانی‬ ‫ـازی اســتان سـ‬ ‫کشور گامبرمیدارند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬نام‬ ‫و امســال ‪ 2‬هــزار‬ ‫همدلی و تالش‬ ‫ســتاها پرداخت‬ ‫های صــورت گرفته‬ ‫ساخته میشود‬ ‫مدیرکل راه و شهرسـ‬ ‫انضباط اقتصاد‬ ‫در ســایهی‬ ‫مقاوممیشوند‪.‬‬ ‫مســکن در رو‬ ‫داشــت‪ :‬بــا تالش‬ ‫اذرمــاه ادامه دارد‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ 600‬واحد‬ ‫ســتمی مبتنی بر‬ ‫شرکتعمرانعالیشهر بوشهر همبا تسهیالتبانکینوسازیو‬ ‫سطحشهرستان‬ ‫متقاضی مسکن‬ ‫ــرای ســاخت ‪12‬‬ ‫نگاه مدیریت سی‬ ‫توسطبنیادمسکندر‬ ‫طرح مقاومســازی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫نام ‪ 15‬هزار و ‪462‬‬ ‫مسکونی در این شهر‬ ‫اینکــه تاکنــون ب‬ ‫یک‬ ‫قابلمالحظهای‬ ‫اینکه از ســال ‪84‬‬ ‫امادهشده است‬ ‫بازدیدهای میدانی این‬ ‫بوشهر از ثبت‬ ‫شــش هزار واحد‬ ‫ـش این افــراد در‬ ‫او بــا بیان‬ ‫استان بوشــهر زمین‬ ‫اغازشدهاست گفت‪:‬‬ ‫صورت گرفته که در‬ ‫اماده بیان اینکه‬ ‫گفــت‪ :‬پاالیـ‬ ‫اکنون برای ساخت‬ ‫مســکونی در‬ ‫روستایی‬ ‫دشتســتان‬ ‫االسالم حسن مصلح‬ ‫بخشهــا اراضــی‬ ‫ساخته میشود گفت‪:‬‬ ‫در اســتان خبــر داد و متقاضی در طرح جهش‬ ‫شده و واحدهایمسکونی مسکونی روستایی استان‬ ‫ـا احتســاب دیگر‬ ‫مالحظه است‪ .‬حجت‬ ‫‪ 48‬در ‪ 4‬سال‬ ‫انجام است و اورده‬ ‫زمین ان امادهسازی‬ ‫این افــزود‪ :‬بـ‬ ‫صــورت گرفته در‬ ‫مهم قابل‬ ‫تولیــد مســکن تــا‬ ‫از ‪ 77‬هزار واحد‬ ‫حال‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫تومان تعیینشــده و‬ ‫مقاومســازیهای‬ ‫مقاتلی با تاکنون‬ ‫ســکن در جهــش‬ ‫سازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل ‪ 2‬هزار‬ ‫ســکن ‪ 40‬میلیون‬ ‫مــن قدردانــی از‬ ‫ســاخت م‬ ‫اغاز میشود‪ .‬علی‬ ‫‪ 58‬درصد ان مقاوم‬ ‫مسکن مناسب‬ ‫امکانپذیر میشود‪.‬‬ ‫تولید م‬ ‫ض‬ ‫زمیــن بهصورت‬ ‫زودی ساخت انها‬ ‫نسبت به ایجاد‬ ‫جهش بوشهر‬ ‫که ضمــن واگذار‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫سوی دیگر نبود‬ ‫ســتان دشتستان‪،‬‬ ‫واحدهای به‬ ‫تسهیالت مسکن در طرح‬ ‫در حالــی اســت‬ ‫رستمی هزار‬ ‫مشکالت بخش مسکن‬ ‫تجهیزات و از‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫زیربنا‬ ‫است‪.‬‬ ‫بوشهر‬ ‫اشاره به پرداخت‬ ‫در نظر گرفتهشده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬رفع‬ ‫یعنــی پرداخت‬ ‫تولید راه و شهرســازی استان مترمربع دانست و بیان‬ ‫رایگان تخفیفها‬ ‫تاکید کرد و‬ ‫ســت و همکاری‬ ‫منابع نقدی‬ ‫مخابــرات منطقــه‬ ‫بانکی در طرح جهش‬ ‫و جهــادی ا‬ ‫مسکونی را بین ‪ 75‬تا ‪100‬‬ ‫صورتحســابها‬ ‫مدیــر‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫نیازمنــد اقدامــی انقالبی تســهیلگری در پرداخت‬ ‫بهموقــع‬ ‫ـب ایــن شــرکت از‬ ‫کرد‪ :‬در طرح جهش‬ ‫به‬ ‫عامــل بــا مــردم و‬ ‫بوشــهر طلـ‬ ‫ـده اســت که ارائه‬ ‫پرداخت و خاطرنشان‬ ‫بانکهــای‬ ‫موجب شـ‬ ‫مسکن‬ ‫اجرایی‪ ،‬مــردم و‬ ‫دســتگاههای‬ ‫مسکنرامیطلبد‪.‬‬ ‫باکیفیت به مردم با‬ ‫گـــزارش‬ ‫تسهیالت‬ ‫خدمات‬ ‫میلیــارد تومــان‬ ‫کانون پرورش‬ ‫اپراتورهــا را ‪۶۰‬‬ ‫زیادی روبهرو شود‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫فعالیت ‪23‬‬ ‫علیمهرپویا‬ ‫خوشبختانه امسال و‬ ‫مخابرات منطقه بوشهر‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫به دنبال دارد که‬ ‫ـزارش ایســنا‪ ،‬علــی‬ ‫مدیر‬ ‫مشکالتی را‬ ‫متر در این محور‬ ‫مشترکین تلفن‬ ‫بــه گـ‬ ‫فکری‬ ‫باکسی به طول ‪۵۰‬‬ ‫اینکه ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫ـار کــرد‪ :‬با شــیوع‬ ‫با احداث پل‬ ‫در با اشاره به‬ ‫مهرپویــا اظهـ‬ ‫انسداد و مشکالت‬ ‫خــود را بهموقع‬ ‫در بوشهر‬ ‫ـد ســایر ادارات‬ ‫زمستان امسال زمان‬ ‫بوشــهر قبــوض‬ ‫بــرات هــم ماننـ‬ ‫ثابت اســتان‬ ‫امید داریم‬ ‫معاون راهداری اداره‬ ‫کرونــا مخا‬ ‫کــرد‪ :‬بدهــکاری‬ ‫شــرایط کرونایی‬ ‫کــودکان و نوجوانان‬ ‫نمیکننــد‪ ،‬عنــوان‬ ‫به حداقل برســد‪.‬‬ ‫ـختی قرار گرفت و‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫کانون پــرورش فکری‬ ‫کرد‪ .‬پرداخــت‬ ‫این محور‬ ‫استانباعملیاتی‬ ‫ـکاری مشــتریان‬ ‫شــرایط سـ‬ ‫راهداری اداره کل‬ ‫مدیــرکل‬ ‫این شرکت ایجاد‬ ‫حملونقلجادهای‬ ‫کانون پرورش فکری‬ ‫دولتــی و بدهـ‬ ‫معاون‬ ‫محدودیتهایی را برای‬ ‫راهداریزمستانی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫کلراهداریو‬ ‫فعالیت ‪ ۲۳‬مرکز‬ ‫محورهــا افزود‪:‬‬ ‫دادهاند تا منابع‬ ‫بوشهر گفت‪:‬طرح‬ ‫دو برابــری پهنــای‬ ‫استان بوشهر از‬ ‫لکهگیری اســفالت‬ ‫بوشهر خبر داد‪ .‬به‬ ‫دستبهدســت هم‬ ‫استان‬ ‫ـش‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ونقل‬ ‫ی‬ ‫جاده‬ ‫افزا‬ ‫طرح‬ ‫نوجوانان در سطح استان‬ ‫او بــا اشــاره بــه‬ ‫راهداریو حمل‬ ‫خوانــدن‬ ‫ازانجاکه عمومی‬ ‫ازجمله عملیات جاری‬ ‫کاهش پیــدا کند‪.‬‬ ‫امادگیهر چهبیشتر‬ ‫شب کانون پرورش‬ ‫کودکان و‬ ‫بوشهر‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بــرات بهشــدت‬ ‫لکهگیری محورها‬ ‫باهدف‬ ‫ـادهای در فصول‬ ‫رسولی در برنامه‬ ‫نقــدی مخا‬ ‫باند ورودی استان‬ ‫عملیات‬ ‫زمان که گزارشی‬ ‫داریم شهرداریهای‬ ‫خدمت بــه کاربران جـ‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سمیه‬ ‫نــا از شــبکههای‬ ‫شمار میاید و هر‬ ‫بههمتانجمن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انتظار‬ ‫ـردم در بحــران کرو‬ ‫بــرای ارائه‬ ‫تاکنون بیش از ‪۱۴‬‬ ‫نوجوانانبندرگناوهکه‬ ‫این اداره کل به‬ ‫ـرکت مهرپویا‬ ‫های راهداری به‬ ‫اســتفاده مـ‬ ‫نقاط فضای سبز‬ ‫ـتان شروعشده و‬ ‫فکریکودکانو‬ ‫مجازی بیشــتر شــد شـ‬ ‫ـامانه و یا گشــت‬ ‫بستر فضای مجازی‬ ‫بوشهر همچون سایر‬ ‫بارندگی در اسـ‬ ‫محورهای ارتباطی‬ ‫چه از طریق سـ‬ ‫شده در‬ ‫اجتماعی و فضای‬ ‫استان استان‬ ‫زمان گشت ویژه این‬ ‫یــزات مخابرات‬ ‫دهانه پل در سطح‬ ‫پهنای باند ورودی‬ ‫هوای تازه بهصورت ضبط فعالیت ‪ ۲۳‬مرکز کانون‬ ‫ـرای نصب تجه‬ ‫برسد در کوتاهترین‬ ‫هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫معاون راهداری اداره‬ ‫و پارکهــا را بـ‬ ‫مخابرات استان بوشهر‬ ‫دست ما‬ ‫یافت‪ ،‬ضمن اشــاره به‬ ‫کندو باقیدفوریت‬ ‫برای هــر نقطهای‬ ‫یــت و در برخی‬ ‫الیروبی شــده اســت‪.‬‬ ‫سطح استان بوشهر‪،‬‬ ‫محلحضور پیدامی‬ ‫انتشــار‬ ‫مــا بگذارنــد‪ .‬ما‬ ‫ـت به ‪ ۲۰‬گیگابا‬ ‫اســتان‬ ‫ای اســتان بوشــهر‬ ‫به در اختیــار‬ ‫سیار و پستی در‬ ‫سازماندر‬ ‫را از ‪ ۱۰‬گیگابایـ‬ ‫میشــود همچنین‬ ‫هزینه اجاره ان را تا‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫بهصورت ثابت‪،‬‬ ‫از یک گیگابایت‬ ‫گرم و صمیمی اما‬ ‫رفع مشــکل اقــدام‬ ‫دستگاه ان از میشود‬ ‫کل راهــداری و‬ ‫باهدف امادگی هر‬ ‫خانهای کوچک‪،‬‬ ‫نســبت بــه‬ ‫ســطح جادههای‬ ‫پرداخت میکنیم‪.‬‬ ‫شهرستانها برحســب نیاز مخابراتمنطقه که‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کانون‬ ‫راهداری زمستانی‬ ‫زمســتانی‪ ،‬وظیفه‬ ‫مدیرکل کانون پرورش‬ ‫هزار تن اســفالت در‬ ‫سال بعد هم پیش‬ ‫گفت‪ :‬طرح‬ ‫افزایشداد‪.‬مدیر‬ ‫برای ارائه خدمت‬ ‫انجام طــرح راهداری‬ ‫تاکنون ‪۷۸‬‬ ‫و اندیشه است‪.‬‬ ‫ـت گاهی ‪۱۰‬‬ ‫ـت‪ .‬اخترشــناس با‬ ‫‪ ۱۰‬گیگابایت‬ ‫اینکه تمام شهرهای‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫کشی عــالوه بــر‬ ‫بزرگ در اهداف‬ ‫مدت ‪ ۸‬ماهه نخسـ‬ ‫ویژه محورهایی که‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬هدف‬ ‫پخش گردیده اسـ‬ ‫مقام مســئول بابیان‬ ‫چه بیشتر‬ ‫اجرای طرح خط‬ ‫نگهداری این راهها به‬ ‫ـهر تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اســتان اجرا و‬ ‫نوجوانان اســتان‬ ‫محورهای استان باز‬ ‫شبکه تلفن این‬ ‫مجهــز هســتند‪،‬‬ ‫ـادهای در فصول بارندگی در اســتان خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫بوشـ‬ ‫فکری کودکان و‬ ‫نوبت تجهیز و‬ ‫خطرافرینی حساس‬ ‫در بین کودکان و‬ ‫حال حاضر همه‬ ‫ـهر بــه ‪ ۳g‬و ‪۴g‬‬ ‫هزار تلفن ثابت به‬ ‫بــه کاربــران جـ‬ ‫متوسط حداقل دو‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬دهانه‬ ‫تردد و هم ازلحاظ‬ ‫کشف استعداد‬ ‫بیان اینکه در‬ ‫اســتان بوشـ‬ ‫امسال تعداد ‪۴‬‬ ‫ساحلی شیف‪-‬گناوه به‬ ‫تجهیــزات ســیمی و‬ ‫تاکنون بیش از ‪۱۴‬‬ ‫کانون پرورش فکر و‬ ‫محورها‪ ،‬ساالنه بهطور‬ ‫هم ازلحاظ‬ ‫ـر نــوری و ‪ edsl‬بر‬ ‫معاونراهداریاداره‬ ‫ایران عزیز است‪.‬‬ ‫ــد‪ :‬بــا تعویــض‬ ‫یاداور شد‪ :‬تنها محور‬ ‫جــام میشــود و‬ ‫شروعشــده و‬ ‫شــده اســت‪ .‬فیبـ‬ ‫استانالیروبیشده‬ ‫ایندبر عهدهدارد‪.‬‬ ‫کل یــاداور ش‬ ‫هــا در اســتان ان‬ ‫استان برای ساختن‬ ‫ماشیناالت سنگین و‬ ‫ثابــت اضافه‬ ‫داد‪ :‬است‬ ‫ـرعت اینترنت را‬ ‫محورهایارتباطی‬ ‫بهشمار می‬ ‫ـترک اضافه شــد‪۹۰ ،‬‬ ‫خطکشــی محور‬ ‫ایندهٔفعالیت کانون پرورش‬ ‫نوجوانان‬ ‫جادهای استان ادامه‬ ‫جدید مشــکل سـ‬ ‫تردد‬ ‫استان‬ ‫سطح‬ ‫برای‬ ‫های‬ ‫پل‬ ‫بوشهر‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫جهت احداث‬ ‫پل‬ ‫ـتر ســیم ‪ ۶‬هزار م‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬کیلومتر از راه‬ ‫فیبــر نــوری‬ ‫محورهای گوناگون‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫ـناس افزود‪ :‬استان‬ ‫از یک ماه اینده‬ ‫ــهر حل کردیم‪.‬‬ ‫بسـ‬ ‫افزایش پوشش دهی‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫عبدالکریم اخترشـ‬ ‫محورهایشریانیاستان‬ ‫رسولی به‬ ‫است که تا کمتر‬ ‫ـوند‪ .‬او بــا کل‬ ‫بیان داشت‪ :‬کانون‬ ‫شــغاب» شــهر بوش‬ ‫مخابراتی بهمنظور‬ ‫است‪.‬‬ ‫راه شــامل بزرگراه‪،‬‬ ‫کامیونها ممنوع‬ ‫رو خطکشــی شـ‬ ‫نوجوانان پرداخت و‬ ‫جم‪-‬سیرافازجمله‬ ‫‪ ۲۵‬در «پارک‬ ‫معاونراهداریاستان‬ ‫خواجهها توســعه و‬ ‫جدید‬ ‫ـزار ‪ ۲۳۴‬کیلومتر‬ ‫ماههــای پیــش‬ ‫فکری کودکان و‬ ‫اضافه شــد و در‬ ‫ســتان شــاهد بروز‬ ‫جادهای محور‬ ‫هنری‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫برطرفمیشود‪.‬‬ ‫دارای چهــار هـ‬ ‫ـن در قســمتی از‬ ‫راهداری نیــز در‬ ‫همراه به شــبکه‬ ‫ـاله و در فصل زم‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫اینموضوع‬ ‫است که اداره کل‬ ‫جی همچنیـ‬ ‫اهمیت ارتباط مردم با‬ ‫انجام شــد و برای‬ ‫انتن تلفن‬ ‫اســت که هرسـ‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬رشته‬ ‫اشاره به مشــارکت‬ ‫اینترنتموبایلتری‬ ‫محدودیت تردد‬ ‫فرعی و روستایی‬ ‫ادامــه اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســتر فیبــر نــوری‬ ‫پایان با اشاره به‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫ازجمله ریــزش کــوه و‬ ‫اصلی‪،‬‬ ‫در فصل زمســتان‬ ‫از استانتکنولوژی‬ ‫فعالیــت دارد‪ .‬او در‬ ‫ـان تعویــض ب‬ ‫بوشهر در‬ ‫حملونقــل جادهای‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫ســتان هرســاله و‬ ‫نقطه‬ ‫شهرستانهادر طرحراهداریزمستانی راهداری مشــکالتی‬ ‫ادبــی‪ ،‬دینــی و‪...‬‬ ‫یافت‪.‬مهرپویا خاطرنشـ‬ ‫ریزیهــای صورت‬ ‫بناشدهکهاینایندهدر‬ ‫منطقه امامزاده‬ ‫اداره راهــداری و‬ ‫و حملونقــل ا‬ ‫ـتیم که با برنامه‬ ‫الیروبیپلهاو ابنیه‬ ‫زمستانیباهمکاری‬ ‫اولین بار در‬ ‫ســامانه ‪۱۴۱‬‬ ‫فورجــی توســعه‬ ‫ایران»‬ ‫از دو جهت مهم‬ ‫شــتیم اینترنت را‬ ‫بــرای مردم هسـ‬ ‫ویژهایشاملتنقیهو‬ ‫عملیاتراهداری‬ ‫مخابــرات دارد‬ ‫کانونبر پایهٔ «ایندهٔ‬ ‫تجهیزاتنسبت‬ ‫مردم با این سامانه‬ ‫ازاینرو کانون برای‬ ‫امکانات فرکانســی دا‬ ‫ها و راهدارخانهها‬ ‫و پشــتیبانی که در شــرکت‬ ‫و بازسازی طرح‬ ‫استقرار ماشیناالتو‬ ‫شالودهٔ‬ ‫کودکان امروز است و‬ ‫گفت‪ :‬ارتباط‬ ‫مخابرات کمبود‬ ‫اقدامات شستشوی عالئم و تعمیر‬ ‫ظــه از شــبانهروز‬ ‫جادهای شهرستان‬ ‫ـترک ارائه کردیم‪.‬‬ ‫گرفتهازجمله‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دستان کوچک‬ ‫شده است‪ .‬او در‬ ‫ـت اینکــه در هرلح‬ ‫دارد‪ .‬رسولی تصریح‬ ‫داد‪ :‬و حملونقل‬ ‫رادیو برای ‪ ۴۰‬مشـ‬ ‫مختص خود شرکت‬ ‫فنی‪ ،‬نصب و‬ ‫استان در حال انجام‬ ‫موقع اقدام‬ ‫و ارزشــمند اسـ‬ ‫انجام دهد‪ .‬او ادامه‬ ‫برنامهای هدفمند‬ ‫ارائه بر بســتر‬ ‫انجام میشود‬ ‫شوندو هماینکه‬ ‫ـهر بــا بیان اینکه‬ ‫محورهای ارتباطی‬ ‫تکتک کودکان‬ ‫روشنایی در انها‬ ‫و ‪ 120‬به ریزش برداریها به بوشهر‪-‬بندر گناوه که یکی‬ ‫تمام اپراتورهایی‬ ‫وضعیتراههامطلع‬ ‫کانوناز فعالیتهای‬ ‫مخابرات منطقه بوشـ‬ ‫کوهستانی در تمامی‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 200‬نیــروی راهــدار‬ ‫بلکه با استفاده‬ ‫میتواننداز‬ ‫و کتابخوانیدر‬ ‫خصوص محور ساحلی‬ ‫فعالیت و مدیــر‬ ‫ایرادات و مشکالت‬ ‫ـی در محورهای‬ ‫ـهر در سال جاری‬ ‫نیست‬ ‫بــا کمــک بیش از‬ ‫کتاب‬ ‫است و در فصول‬ ‫ـایی نقاط ریزشـ‬ ‫کتابخانههای تخصصی‬ ‫خود در خصوص‬ ‫‪ vdsl‬در شــهر بوشـ‬ ‫ـتان مشــغول به‬ ‫فــع اب اســت و‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫انشاهلل محورها برای‬ ‫محورهای شریانی استان‬ ‫شناسـ‬ ‫با گزارشهای‬ ‫میشــود که در اسـ‬ ‫شد‪ :‬ســرویس‬ ‫ـازی کانالهــای د‬ ‫مقولهٔ کانون در استان را‬ ‫ریزشهــا در مناطــق‬ ‫این ســرویس در‬ ‫ماشیناالت راهداری‬ ‫ــود‪ .‬دیگر از‬ ‫بــرداری و پاکسـ‬ ‫انسداد بخشی از این‬ ‫اصلی و مراکز‬ ‫هستند‪ .‬او یاداور‬ ‫کانونپرورشفکری‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـالح‪ ،‬انســداد و یــا‬ ‫اقدامات دستگاه‬ ‫بارندگی اماده میش‬ ‫و ریــزش‬ ‫خدمات به مردم‬ ‫شاهد ابگرفتگی و‬ ‫ارائه خواهد‬ ‫معرفیکرد‪.‬مدیر‬ ‫اعــم از اصـ‬ ‫ارتباطیبخشدیگریاز‬ ‫سریعتر خدمات‬ ‫شــتری برخوردار‬ ‫ایمن مردم در فصل‬ ‫ارائه‬ ‫کودکانونوجوانان‬ ‫های اجرایی یکی‬ ‫های بارندگی‬ ‫از محورهایی که‬ ‫اجرای هر چهبهتر و‬ ‫دیگر مهمانبرنامه‬ ‫‪ adsl‬از ســرعت بی‬ ‫حاشیهمحورهای‬ ‫استانکهدر تردد‬ ‫و دستگاه‬ ‫و نگهــداری از راه‬ ‫گفت‪:‬یکیدیگر‬ ‫مرکز گناوهنیز که‬ ‫کوهستان در‬ ‫مقایســه با‬ ‫حملونقلجادهای‬ ‫اینترنت ‪ vdsl‬تا ‪۵۰‬‬ ‫بــه لزوم حفــظ‬ ‫مسیر هستیمنیز‬ ‫کودکانو نوجوانان‬ ‫بدهی سازمانها مخابرات بوشــهر اســت‬ ‫یکیدوروزهمیشود‬ ‫در گناوه پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـناس‬ ‫راهداری‬ ‫طوریکه سرعت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ایفا‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫اختر‬ ‫مهمی‬ ‫زمستانی‬ ‫و‬ ‫ریزشیشناسایی‬ ‫زمستانباعثانسداد‬ ‫افزود‪:‬بخشقابل‬ ‫تاریخچه تاســیس کانون‬ ‫مشــکالت شــرکت‬ ‫راهدارینقش‬ ‫ـوی اســت به‬ ‫به مشتریان ارائه‬ ‫تاکنوننقاطمتعدد‬ ‫شریانیهمتاکید کردو‬ ‫از‬ ‫محسوب در فصل‬ ‫ـع قبــوض از سـ‬ ‫است که همهساله‬ ‫بود به ســیر‬ ‫در خرداد ســال‪۷۰‬‬ ‫است که مخابرات‬ ‫همینرابطه‬ ‫نشــدن بهموقـ‬ ‫معاون راهداری‬ ‫ـاحلی بوشــهر – گناوه‬ ‫ــون مرکــز گنــاوه‬ ‫های شریانی کشور‬ ‫رو مگابایت‬ ‫پرداخــت‬ ‫صورت پذیرفته اســت‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کان‬ ‫های استان جزء راه‬ ‫ای محور سـ‬ ‫ـش جــدی روبه‬ ‫ـوان دومین مرکز‬ ‫و‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫ــی مــا را بــا چالـ‬ ‫اقدام الزم‬ ‫ـادهای اســتان راه‬ ‫امام رضا (ع) بهعنـ‬ ‫کابل و میکند‪.‬‬ ‫ادارات دولت‬ ‫اداره کل راهداری و‬ ‫و حملونقــل جـ‬ ‫ـالد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫با‬ ‫ـان‬ ‫یکســو ســرقت‬ ‫گناوه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫ـداری‬ ‫ز‬ ‫و هم‬ ‫اســتان میشود‬ ‫با راهاندازی مرکز‬ ‫اداره کل راهـ‬ ‫اســت چراکه از‬ ‫کشــی محورهای‬ ‫بوشهر افتتاح شد و‬ ‫کــرده‬ ‫بیــان لزوم خط‬ ‫کانون استان‬ ‫نظر استان فارس‬ ‫بوشــهر با‬ ‫که تا ان ســال زیر‬ ‫کانون اســتان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬فعالیتهای‬ ‫ـد‪ .‬فاطمه ارشــادی‬ ‫بود‪ ،‬مســتقل شـ‬ ‫گـــزارش‬ ‫کانونفقطمحدود‬ ‫شهر تاقبلاز افتتاح‬ ‫فرهنگیسطح‬ ‫افتتاح کانون کودکان و‬ ‫ـت‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مساجد بود اما با‬ ‫نخســت به ظرفیـ‬ ‫فارسی احداث خواهد‬ ‫به پایگاههای‬ ‫کــه در مرحله‬ ‫در کانونپیشقدم‬ ‫قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫زیادیبرایعضویت‬ ‫سلمان‬ ‫مــدار بهرهبرداری‬ ‫نوجوانان‪،‬تعداد‬ ‫مترمکعــب وارد‬ ‫ـزود‪ :‬بــا توافــق‬ ‫برگزاری کالسها در‬ ‫پروژه ابشــیرینکن‬ ‫شــد‪ .‬او افـ‬ ‫حدی بود که برای‬ ‫بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫حمزهپور از اجرا ‪۲‬‬ ‫شدند‪ ،‬استقبال به‬ ‫شــهردار‬ ‫ـه فیمابین مرکز‬ ‫عبدالحمید‬ ‫ادامه اضافه کرد‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬پروژه‬ ‫صــورت گرفتـ‬ ‫میچیدیــم‪ .‬او در‬ ‫ـوب مرکــز جهــاد‬ ‫بوشهر خبر داد و‬ ‫ـاط مرکز صندلی‬ ‫بوشهر‪،‬گناوهو دیلم‬ ‫اراضــی جنـ‬ ‫ـات و شــیالت و‬ ‫ـر صندلی دو نفر‬ ‫در ســاحل‬ ‫مترمکعب دارای‬ ‫حیـ‬ ‫جهــاد تحقیقـ‬ ‫عبدالکریمجمیرینماینده‬ ‫نــاوه باید روی هـ‬ ‫بوشــهر جهــت‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫کتابخانــه کانون گ‬ ‫ابشیرینکن به‬ ‫ـروژه خط انتقال‬ ‫میگــوی کشــور با‬ ‫تحقیقــات‬ ‫کتاب صفی بزرگ‬ ‫که تالش میشود‬ ‫در‬ ‫ـد اجرایی ســه پـ‬ ‫پژوهشــکده‬ ‫نشستند و برای تحویل‬ ‫کمربندی ساحلی‬ ‫پیشرفت فیزیکی است‬ ‫در مجلــس از رونـ‬ ‫تکمیل رینگ‬ ‫بوشهر‪۱۷،‬کیلومترخط‬ ‫در جهتپدافند‬ ‫از بچهها می‬ ‫فقط صرف ثبت‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‬ ‫افتتاح شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫اجرااینرینگ‬ ‫مناطقشمالیشهر‬ ‫هر روز دو ســاعت‬ ‫حسینحیدری‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫عید نوروز تکمیل و‬ ‫رسانی‬ ‫و‬ ‫ازادسازی شد‪.‬‬ ‫گرفت‬ ‫ـات‬ ‫مدیریــت بحــران‬ ‫اب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ارشادی‬ ‫می‬ ‫تاسی‬ ‫از‬ ‫شــکل‬ ‫تا قبل‬ ‫کنتامخزنذخیره‬ ‫‪ ۱‬و همچنیــن‬ ‫امانتمیگرفتند‪.‬‬ ‫غیرعامــل و‬ ‫ـین حیدری افــزود‪:‬‬ ‫ـال ابشــیرینکن‬ ‫انتقالاینابشیرین‬ ‫میشدکهاعضابه‬ ‫امــروز‪ ،‬حسـ‬ ‫ـرداری‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫با عنوان پروژهای‬ ‫انتقـ‬ ‫کتابهایی‬ ‫جمیری بهاجراخط‬ ‫فعالیتهایکانون‬ ‫انتقال در مرحله‬ ‫شهرداری بندر بوشهر‬ ‫ـن در حال بهرهبـ‬ ‫کانونمتذکرشد‪:‬‬ ‫ســازی شــده واقع‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این خط‬ ‫ابشربمردمدارد‪.‬‬ ‫ابشــیربن کـ‬ ‫ــی است که‬ ‫اشارهبهتاثیرگذاری‬ ‫محدوده ازاد‬ ‫هزار مترمکعبی‬ ‫دنبال خواهــد کرد‪.‬‬ ‫در پایداریتامین‬ ‫های اصلی شــهر‬ ‫قدیمیکانونفرزندان‬ ‫شــرفت فیزیکی‬ ‫که مســیر دسترس‬ ‫با‬ ‫ابشیرینکن‪۱۷‬‬ ‫شــان مهمی‬ ‫ایــن موضــوع را‬ ‫افتتاحیکیاز پروژه‬ ‫ـش از ‪ ۹۰‬درصد پی‬ ‫بودهکهاکنوناعضای‬ ‫خواجههــا اســت‬ ‫هزار مترمکعبی و‬ ‫ابرســانی خاطرن‬ ‫اولویــتدار‬ ‫کرد‪:‬تاپایانامسالبا‬ ‫پایــان و دارای بیـ‬ ‫بازدید کــرد‪ .‬نماینده‬ ‫گذرهای جدید باهدف‬ ‫در کــوی‬ ‫چناناثرگذار‬ ‫به مــردم در حوزه‬ ‫فاضالباستانبوشهر‬ ‫هــزار اضافه‬ ‫به ظرفیت تولید‬ ‫احداث شــهر بوشــهر‬ ‫جنوبی شــهر به نوار ساحلی را کوتاهتر حیدری عنوان کرد‪ :‬اجرا‬ ‫ثبتناممیکنند‪.‬‬ ‫مطلــوب‬ ‫مدیرعاملشرکتابو‬ ‫بــه ظرفیــت ‪۵۲‬‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫در حــال‬ ‫خودرادر اینمرکز‬ ‫در ایــن بازدید از‬ ‫در اولویتهــای‬ ‫محالت‬ ‫ابشیرینکن‪۱۷،‬‬ ‫ـروژه ابشــیرینکن‬ ‫این گذر همچنین‬ ‫ـیرینکن ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫دیلم در مجلــس‬ ‫روانســازی ترافیــک‬ ‫در دشتستان‬ ‫گذاری در اجرا ابشـ‬ ‫میشود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیان کرد‪ :‬احداث‬ ‫کــرد‪ ۲ :‬پـ‬ ‫فارسبوشهر در حال‬ ‫بوشــهر‪ ،‬گنــاوه و‬ ‫دسترسی تســهیل و‬ ‫استان قدردانی کرد‬ ‫بهتناسب تامین‬ ‫میکند‪ .‬او‬ ‫میزان ســرمایه‬ ‫شرب بوشهر افزوده‬ ‫میز ملی خرما‬ ‫تومان دانســت و‬ ‫است که در این راستا‬ ‫ترافیک در محور‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫یکی از راهبردهای‬ ‫مترمکعبدر کنار ساحلخلیج مشکالت مهم اب‬ ‫ـهر را‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫منجر به روانسازی‬ ‫استان بوشهر نیز‬ ‫ـهر شهرداری‬ ‫خدمات‬ ‫فاضالباستانبوشهر‬ ‫مترمکعب بوشـ‬ ‫ـای جدیــد اقدام‬ ‫تکمیل انها یکی از‬ ‫دیرینه شهر بوشهر‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫شــمال شــهر بوشـ‬ ‫برگزار میشود‬ ‫ـبت بــه اجــرا گذرهـ‬ ‫شیرینســازی اب‬ ‫اقداماتشرکتابو‬ ‫اجرا است که با‬ ‫این پروژه مشکل‬ ‫جنوبی به مناطق‬ ‫بوشهر‪ ،‬گناوهو دیلم‬ ‫تامین اب شــرب را‬ ‫ـرض اعتبــار نسـ‬ ‫و گفت‪:‬‬ ‫واقعا جهادی اســت‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬با افتتاح‬ ‫مناطق‬ ‫میشود‪.‬نماینده‬ ‫تابستان‬ ‫وزارت نیــرو در‬ ‫داد‪ :‬ایــن گــذر بــا عـ‬ ‫دانستو تصریح‬ ‫رســانی‬ ‫مردمبرطرف‬ ‫و تجارت اســتان‬ ‫پروژه ابشــیرینکن‬ ‫شرببرطرفمیشودو قطعاً‬ ‫ـت‪ .‬حیــدری ادامــه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫روستاهایساحلی‬ ‫در اجــرا طرحهای اب ظرفیتهای مهم تامین‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫مواجه در تامیناب‬ ‫ـورای اســالمی به‬ ‫ـجو به بیمارستان‬ ‫اسـ‬ ‫دریادر شهرهاو‬ ‫معــاون ســازمان‬ ‫شدتکاهشمییابد‪.‬‬ ‫در مجلس شـ‬ ‫عبدالکریم جمیری یکی از‬ ‫حدفاصل پارک دانشـ‬ ‫مشــکالت ابرسانی‬ ‫ســتان دشتســتان‬ ‫بیان کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫ایندهمشکالتبه‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ملی خرما در شهر‬ ‫شــهر بوشهر که با‬ ‫‪ 32‬متر‬ ‫مترمکعب پرداخت و‬ ‫خلیجفارس دانســت‬ ‫ـتور کار قرارگرفته‬ ‫شــهر گفت‪ :‬میــز‬ ‫شیرینکن کرد‬ ‫ملی خرما در اذرماه‬ ‫ـت‪ ۱۷ .‬هزار‬ ‫شــیرینکن در دسـ‬ ‫بو‬ ‫اب شــرب را‬ ‫پایان امسال اب‬ ‫مهمی در حال اجرا اسـ‬ ‫ـنواره و نمایشــگاه‬ ‫اســت طــرح اب‬ ‫مجری این طرح تا‬ ‫همزمان با جشـ‬ ‫راســتا طرحهــای‬ ‫محمدزادهاظهار‬ ‫میشود کهنقش‬ ‫قدردانی وعده‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ابوالقاسم‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫مترمکعببوشهر تکمیل‬ ‫در‬ ‫ســتان بوشــهر با‬ ‫برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫ـی از جنــس انس‬ ‫مجمع نمایندگان ا‬ ‫ملی خرما از ‪ ۹‬تا‬ ‫سالجاری‬ ‫ـانی ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫عــال خــود پیامـ‬ ‫عضو‬ ‫نمایشگاه و جشنواره‬ ‫فاضالب در خدماترسـ‬ ‫بــا حضــور ف‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با‬ ‫بــه هــم ســن و‬ ‫تالش شــرکت اب و‬ ‫حضور مسئولین‬ ‫پسماند شهرداری‬ ‫محیــط پیرامونــی‬ ‫میز ملی خرما با‬ ‫از‬ ‫ـازمان مدیریت‬ ‫و الفــت بــا‬ ‫اذرماه سال جاری‪،‬‬ ‫رئیس سـ‬ ‫بیان کــرد‪ :‬برگزاری‬ ‫شد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ضــور شــماری از‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫خود منتقل کــرد‪ .‬او‬ ‫بوشهر برگزار خواهد‬ ‫گـــزارش‬ ‫ـهر گفــت‪ :‬بــا ح‬ ‫ســت ســاالن‬ ‫کشور در استان‬ ‫بنــدر بوشـ‬ ‫ســازی ســاحلی‬ ‫افزود‪:‬میز ملیخرما‬ ‫ســتدار محیطزی‬ ‫شده است‪ .‬او ادامه‬ ‫یــی بــرای پاک‬ ‫تجاریاستانبوشهر‬ ‫ها و کودکان دو‬ ‫ویژهبرنامهها‬ ‫خیریه دیلم هزینه‬ ‫پاکیزه نگهداشتن‬ ‫توانمندیهای‬ ‫خانواده‬ ‫خرماخیز‪،‬مسئولین‬ ‫پاکســازی شــد‪ .‬به‬ ‫موسسههای‬ ‫بیمارستان دیلم شامل‬ ‫ـمند در راســتای‬ ‫حضور استانهای‬ ‫ـاحلی شــهر بوشــهر‬ ‫فرصتی ارزشـ‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫در استانبوشهر با‬ ‫شهروندان نیز با میل‬ ‫توسعه بازار خرما در‬ ‫نوار سـ‬ ‫ســبی در تشــریح‬ ‫داد‪ :‬بخش‬ ‫بخشهابیشاز ‪۲۰‬‬ ‫است و بدون شک‬ ‫باهدف کمک به‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬گرشا‬ ‫است کهبرایاین‬ ‫کشــور و اســتانی‬ ‫ـازی نوار شهر‬ ‫گــزارش رویـ‬ ‫داشتن شهر خود‬ ‫ـوی ســازمان صمت‬ ‫‪ccu,icu,nicu‬‬ ‫است‪.‬محمدیزاده‬ ‫ـرد‪ :‬در اییــن پاکسـ‬ ‫بیشتری در پاکیزه نگه‬ ‫تا ‪ ۱۲‬اذرماه از سـ‬ ‫سرمایهگذاریشده‬ ‫ـن خبــر اظهــار کـ‬ ‫کودکانی و رغبت‬ ‫ســطح کشــور از ‪۹‬‬ ‫معاون سازمان صمت‬ ‫زیرساختهایدرمانیدر‬ ‫میلیاردتومان‬ ‫ایـ‬ ‫شهرستانهای‪۱۰‬‬ ‫همه حضور پررنگ‬ ‫تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر گفت‪:‬‬ ‫حالحاضر همه‬ ‫اقداممیکنند‪.‬‬ ‫ساحلی مهمتر از‬ ‫استان بوشهر‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬در‬ ‫نخست امسال ‪۹۹‬‬ ‫محیطزیســت بود که‬ ‫کمخطر در عرصه‬ ‫تقویتمیشود‪.‬‬ ‫بیان اینکه در نیمه‬ ‫دغدغه مند نســبت به‬ ‫بوشهر در شرایطابیو‬ ‫شمالاستانبوشهر‬ ‫استان بوشهر با‬ ‫صادرشده است‬ ‫ـدیزاده در افتتاح‬ ‫گانهاستان‬ ‫مردمدر اینحوزه‬ ‫ارزش ‪ ۸۶‬میلیون دالر‬ ‫هــر‪ ،‬احمد محمـ‬ ‫دارد کهمشارکت‬ ‫بــه گزارش م‬ ‫هزار تن خرما به‬ ‫بهمیزبانیسازمان‬ ‫دیلماظهارداشت‪:‬‬ ‫ویروس کروناقرار‬ ‫هایویژهبیمارستان‬ ‫میز ملیخرماکه‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫عنوانکرد‪:‬در جلسه‬ ‫بخشمراقبت‬ ‫ساخت و تجهیز بخش‬ ‫قابلتحسیناست‪.‬‬ ‫شــد‪ ،‬اســتانهای‬ ‫دیر اقداماتبسیار‬ ‫ـهر برگــزار خواهد‬ ‫سالمتشهرستان‬ ‫نقاط کرد‪ :‬برای‬ ‫با همکاری یکی از‬ ‫مــت اســتان بوشـ‬ ‫خیریندر حوزه‬ ‫بهداشتی و درمانید ر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫ـئولین وزارتخانه‬ ‫تقدیر است‪.‬اوتوسعه‬ ‫ص‬ ‫بیمارستان دیلم‬ ‫خرما با اتفاق مسـ‬ ‫توسعه زیرساختهای‬ ‫داشتهاندکهشایسته‬ ‫استاندار بوشهر بیان‬ ‫جنوبــی تولیدکننده‬ ‫خوبیرا‬ ‫ســتان بهمنظــور‬ ‫اســتان بوشــهر را‬ ‫استانخواهیمداشت‪.‬‬ ‫ـران اقتصــادی ا‬ ‫درمانی در شــمال‬ ‫برای مختلف‬ ‫ـت و دیگــر مدیـ‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫بازار خرما در سطح‬ ‫کرد‪ :‬نــگاه ویــژهای‬ ‫صمـ‬ ‫کمک به رونق بیشتر‬ ‫دانســت و اضافــه‬ ‫همافزایی و‬ ‫ضــروری‬ ‫گیریخواهدشد‪.‬‬ ‫بینالمللیتصمیم‬ ‫کشور و‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪08‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫دستور استاندار‬ ‫خراسان رضوی برای رفع‬ ‫موانع تولید در شهرک‬ ‫صنعتی کالت‬ ‫تجلیلازاقداماتنهاد‬ ‫چاراویماق‬ ‫ابادانیوپیشرفتبنیاد‬ ‫علویچاراویماق‬ ‫برگزاری اولین جلسه شورای‬ ‫مازندران‬ ‫اداری اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان مازندران‬ ‫چالش هایتوسعهفرهنگ وهنر در فضایمجازی؛‬ ‫راهکار چیست؟‬ ‫دامنه تاثیرگذاری فضای مجازی بر زندگی‬ ‫مردم بویژه در بخش فرهنگی گسترده بوده و‬ ‫این مساله سبب شده تا وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی بــر ضــرورت تولید محتــوای فاخر در‬ ‫حوزه فرهنگ وهنر از یک ســو و تشــکیل اتاق‬ ‫فکر و اندیشهدر «مرکز توسعهفرهنگ وهنر در‬ ‫فضای مجازی» با هدف توسعه موضوع های‬ ‫فرهنگیدر کشور تاکیدکند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرناپــاس‪ ،‬محمدمهــدی‬ ‫اسماعیلی چندی پیش در نشستی با رئیس و‬ ‫جمعی از مدیران مرکز توسعه فرهنگ و هنر‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬ترویج و گسترش فعالیت ها‬ ‫و برنام ههــای نواورانــه ایــن مرکــز همچــون‬ ‫پویش های تولید محتوا‪ ،‬نشــر اثار فاخر سواد‬ ‫رسانه ای و برنامه های اموزشی ویژه مدیران و‬ ‫کارشناسانراخواستار شدو بر لزومتشکیلاتاق‬ ‫فکر و اندیشه ورزی مرکز توسعه فرهنگ و هنر‬ ‫در فضای مجازی تاکید کرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســخنان و تاکیدهــای‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی این پرسش ها مطرح‬ ‫یشــود کــه مرکــز توســعه فرهنگ و هنــر در‬ ‫م ‬ ‫فضای مجازی و چنین مراکز و موسسه هایی‬ ‫چه ظرفیت هایی برای گسترش فرهنگ و هنر‬ ‫در این فضا دارند؟ تا کنون چه اقداماتی انجام‬ ‫شــده و بــرای ادامه راه‪ ،‬چــه راهکارهایی الزم‬ ‫است؟‬ ‫در همینزمینهباسمیهرمضان ماهیاستاد‬ ‫دانشــگاه و عضو هیات علمی دانشگاه سوره‬ ‫و همچنین مهدی موالیی مدیر اداره توسعه‬ ‫کسب وکارهای دیجیتال موسسه فرهنگ وهنر‬ ‫در محیط مجازی (فهم) و مدیر سامانه زی نو‬ ‫گفت وگوکردیم‪.‬‬ ‫ضرورت شناخت قابلیت ها پیش از‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫رمضان ماهــی دربــاره ظرفیــت مراکــزی‬ ‫همچون مرکز توســعه فرهنــگ و هنر و دیگر‬ ‫مراکــز فرهنگی در فضای مجازی‪ ،‬به خبرنگار‬ ‫ایرناپــاس گفــت‪ :‬امــروزه اســتفاده از فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬جزء جدایی ناپذیری از زندگی شــده‬ ‫و همه اقشــار جامعه برای انجام امور روزمره‬ ‫زندگی مجبورند به راه های مختلف از فضای‬ ‫مجازی استفاده کنند‪ .‬همین موضوع‪ ،‬قابلیت‬ ‫بســیار فزاینــده و جدیــدی را پی ـش روی ما باز‬ ‫می کنــد که به همــان میزان می تواند ســازنده‬ ‫باشد ‪ ،‬می توانددردسرساز همشود‪.‬‬ ‫در واقع قابلیت های فضای مجازی کمک‬ ‫شــایانی بــه زندگی معاصر به لحاظ پیشــبرد‬ ‫کارها و ســرعت انجام امور کرده اســت‪ .‬برای‬ ‫نمونه مراجعه به بانک ها‪ ،‬جابه جایی پول‪،‬‬ ‫خریــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬پرداخــت قبــوض‪ ،‬چــک و ‪...‬‬ ‫بســیار ســاده‪ ،‬ســریع و فــارغ از زمــان و مــکان‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به همین تناسب‬ ‫بسترهای سوء استفاده نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫به نظرم شناســایی این بخش منفی و ســپس‬ ‫برنامه ریزی درست برای فرهنگ سازی عمومی‬ ‫و جمعی‪ ،‬یکی از اصلی ترین مسائلی است که‬ ‫باید توسط متولیان امر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫پراکنده شــدن ســریع شــایعه ها‪ ،‬وایرال شدن‬ ‫اخبــار یــا کلیپ ها و ‪ ...‬نشــانگر قــدرت باالی‬ ‫فضــای مجازی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بنابراین به‬ ‫ـازی‬ ‫نظر می رســد در نخســتین گام فرهن ‬ ‫گسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫شــیوه اســتفاده از فضــای مجــازی‪ ،‬شــناخت‬ ‫قابلیت هاوچگونگیاستفادهدرستاز انباید‬ ‫توسط مراکزی چون مرکز توسعه فرهنگ وهنر‬ ‫و دیگــر مراکــز فرهنگــی‪ ،‬برنامه ریــزی و اجــرا‬ ‫شــود‪ .‬این مهم نیازمند اموزش زبان رســانه ای‬ ‫اســت‪ .‬در واقع فضای مجازی‪ ،‬عالمی اســت‬ ‫کــه زبــان خاص خــود را دارد؛ زبانی که تنها به‬ ‫لغات وابســته نیســت! بلکه به دلیل استفاده‬ ‫از عکــس‪ ،‬تصویر‪ ،‬نماد‪ ،‬نشــانه‪ ،‬ویدئو‪ ،‬صدا‬ ‫و‪ ...‬بسیار قدرتمند و تاثیرگذار است‪ .‬در واقع‬ ‫می توان گفت امروزه صنعت رسانه مهمترین‬ ‫بخــش جامعــه را تشــکیل می دهــد و در این‬ ‫میان‪ ،‬فضای مجازی امری دم دســتی‪ ،‬فردی و‬ ‫ارزان اســت که امکان تاثیرگذاری را برای همه‬ ‫انسان هاممکن کردهاست‪.‬‬ ‫بذر فرهنگ در خاک حاصلخیز رشد‬ ‫می کند‬ ‫این اســتاد دانشگاه درباره ضرورت اموزش‬ ‫ســواد رســانه ای نیــز گفــت‪ :‬در دنیای گذشــته‬ ‫رسانه هایی همچون تلویزیون‪ ،‬رادیو‪ ،‬سینما‪،‬‬ ‫روزنامــه و غیــره همــواره توســط یــک ارگان و‬ ‫به صورت جمعی‪ ،‬سیاســت گذاری و فعالیت‬ ‫می کرد اما امروزه به دلیل همه گیر شدن فضای‬ ‫مجازی‪،‬هر فردبهیکرسانهتبدیلشده است‬ ‫که به راحتی می تواند نظرها‪ ،‬افکار و اثارش را‬ ‫ترویج دهد و در عرصه عمومی هم تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن دلیــل نیــاز‬ ‫اســت در گام نخست‪ ،‬زبان این عالم نوظهور‬ ‫را امــوزش داد؛ متاســفانه هنــوز در این عرصه‬ ‫کار جدی انجام نشــده اســت‪ .‬همان گونه که‬ ‫سواداموزی و یادگیری خواندن و نوشتن باعث‬ ‫ارتقاء و پیشــرفت یک جامعه می شود‪ ،‬بعه‬ ‫طور قطع اموزش ســواد رسانه ای نیز ضرورتی‬ ‫اســت کــه می توانــد به صــورت خودخواســته‬ ‫کنترل گر هم باشد‪ .‬وقتی فردی بداند صحت‬ ‫یــک خبر‪ ،‬یک تبلیغ‪ ،‬یک فیلــم و ‪ ...‬را از کجا‬ ‫پیداکندشایددیگر نیازیبهسانسور‪،‬فیلترینگ‬ ‫و‪ ...‬نباشد‪ .‬رمضان ماهی درباره میزان موفقیت‬ ‫این مراکز نیز بیان کرد‪ :‬به اعتقاد من هنوز راه‬ ‫نرفتهبسیاریپیشرویاینمراکز است‪.‬عرصه‬ ‫فرهنگیوفعالیت هایاینزمینهاموریهستند‬ ‫کــه به زمان نیــاز دارند و بر خالف بســیاری از‬ ‫عرصه هایدیگراجتماعی‪،‬تاثیرگذاریفرهنگی‬ ‫و هنری امری نیست که یک شبه یا یک ساله‬ ‫ممکنشود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬بذر فرهنگ نیازمند کاشــته‬ ‫شــدن در خاکــی حاصلخیــز اســت‪ .‬امیــدوارم‬ ‫درست‬ ‫مســئوالن امر‪ ،‬با شناســایی و مطالعه‬ ‫ِ‬ ‫زمینه های فرهنگ ســازی از یک سو و مطالعه‬ ‫شهــا‬ ‫اسیب شناســانه روی اشــکاالت و چال ‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬بتوانــد ســناریوهای اینــده را‬ ‫پیش بینیو براساسانبرنامه ریزی کوتاه مدت‬ ‫و طوالنی مدت خوبی را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی بــا ارائــه پیشــنهادی دربــاره راهکارها‬ ‫و اقدامــات الزم بــرای موفقیت در این عرصه‬ ‫گفــت‪ :‬امروزه بحثــی در محافل علمی وجود‬ ‫دارد به نام اینده پژوهی؛ نگاه اینده پژوهانه به‬ ‫معنای ترسیم اینده ای قطعی نیست‪ .‬بلکه در‬ ‫این شیوه مطالعه اکادمیک‪ ،‬تالش می شود با‬ ‫مطالعه دقیق و عملی گذشــته و حال‪ ،‬بتوان‬ ‫نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اهداف کالن‬ ‫را شناســایی و براســاس ان‪ ،‬دورنمــای اینــده را‬ ‫حدس زد و برای ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬در ایــن شــیوه‪ ،‬وقتــی نقاط‬ ‫قوت وضعــف در کنــار قابلیت هــا و کمبودها‬ ‫اســتخراج شــد بــه برنامه نویســی پرداختــه‬ ‫می شــود‪ .‬ارتبــاط میان متغیرها و میــزان تاثیر‬ ‫کل مجموعه سنجیده‬ ‫هر یک بر دیگری و بر ِ‬ ‫و از ایــن راه‪ ،‬مهمتریــن مولفه هــا با بیشــترین‬ ‫میزانتاثیرگذاریمشخصمی شود‪.‬گامبعدی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای کم کردن این تاثیرگذاری (در‬ ‫وجه متغیر اسیب رسان) یا قوت بخشیدن به‬ ‫متغیرهایتقویت کنندهاست‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود‪ :‬در واقــع در‬ ‫این شیوه تالش می شود به تدریج مولفه های‬ ‫منفی در عرصه پیشرفت حذف و متغیرهای‬ ‫مثبــت تقویت شــوند‪ .‬به طــور نمونه امــروزه‬ ‫کسب وکارهای اینترنتی به شدت توسعه یافته‬ ‫اســت‪ .‬همه گیری کرونا و تعطیلی عرصه های‬ ‫کار نیز به عنوان یک اهرم پیش برنده موجب‬ ‫توســعه این فضا شــده است‪ .‬به طور معمول‬ ‫اموزشفرهنگو شیوه هایکسب وکار اینترنتی‬ ‫برایجامعه ایکهدولتمردانشخواستار ازدیاد‬ ‫جمعیت هم هســتند‪ ،‬امــری ضروی بــوده اما‬ ‫نیازمنــد امــوزش و پژوهــش اســت‪ .‬هــرگاه در‬ ‫امور توسعه گرا‪ ،‬به علم توجه شده‪ ،‬رهاوردش‬ ‫دنیای پرتغییر و سریع‬ ‫پیشــرفت بوده است‪ِ .‬‬ ‫امروز‪ ،‬عرصه تجرب ه نیست؛ نمی شود هر چیز‬ ‫را تجربه کرد و با ازمون و خطا کار را پیش برد‪.‬‬ ‫گاهی اسیب وارد شده توسط چنین عملکردی‬ ‫بسیار اساسیو پرهزینهاست‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مشکل در در تهران و‬ ‫واشنگتن است‬ ‫یــک تحلیلگر ارشــد مســائل سیاســت خارجی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مشــکل در ویــن‪ ،‬مقــر اژانــس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمــی نیســت بلکــه در تهــران‬ ‫و واشــنگتن اســت‪ .‬ایــن دو ا گــر اراده کننــد و به‬ ‫توافق برســند‪ ،‬اژانس در حاشیه قرار می گیرد‪ .‬از‬ ‫این جهت اینکه بگوییم گزارش گروســی یک اثر‬ ‫مخربی دارد و همه ی نقش ـه ها را نابود می کند‪،‬‬ ‫خیــر اینطــور نیســت‪.‬امیر علی ابوالفتح در پاســخ‬ ‫بــه پرسشــی مبنی بــر اینکــه پیش بینی اش از دور‬ ‫هفتــم مذا کــرات چیســت و چه اتفاقــی می افتد‪،‬‬ ‫مطــرح کــرد‪ :‬اتفاقاتی کــه می افتد این اســت که‬ ‫همچــون دور هــای قبلــی‪ ،‬هیئت هــا در جلســه‬ ‫حاضــر می شــوند‪ ،‬تبــادل نظــر می کننــد‪ ،‬مواضــع‬ ‫خــود را بــه اطــاع هــم می رســانند و ماحصــل‬ ‫نشســت کمیســیون مشــترک ایــران و گــروه ‪۴+۱‬‬ ‫از طر یــق رابط هــا بــه اطــاع امریکایی ها که در‬ ‫حاشــیه نشســت حضور دارند‪ ،‬می رسد و دیدگاه‬ ‫امریکایی هــا دوبــاره بــه جلســه برمی گــردد و‬ ‫بــه اطــاع مقامــات تیــم مذاکره کننــده ی ایرانــی‬ ‫می رســد‪ .‬ایــن رفت و برگشــت انجام می شــود و‬ ‫ا گــر دیــدگاه ایــران و امر یــکا تغییــر کرده باشــد‪،‬‬ ‫زمینــه بــرای توافــق فراهــم می شــود کــه من دور‬ ‫از انتظــار می دانــم و فکــر نمی کنــم ایــن اتفــاق‬ ‫بیافتــد؛ البتــه امیــدوارم پیش بینــی مــن غلــط از‬ ‫اب دربیایــد و خوشــحال می شــوم کــه ایــن خبــر‬ ‫را بشــنوم کــه غلــط بــوده‪ ،‬امــا شــواهد و قرائــن‬ ‫نشــان می دهد کــه زمینه برای رســیدن به توافق‬ ‫در زمــان کوتــاه فراهــم نیســت‪ .‬مــن اطالعــات‬ ‫محرمانــه و مســائل پشــت پــرده را خبــر ندارم و‬ ‫بــر اســاس اطالعات اشــکار می توانــم نظر دهم‪،‬‬ ‫اما اگر مســائلی در پش ـت پرده و محرمانه باشــد‬ ‫و بــر اســاس ان هــا قــرار باشــد کــه تحوالتــی رخ‬ ‫دهــد را مــن اطالعــی ندارم‪.‬به گــزارش انتخاب‪،‬‬ ‫ایــن کارشــناس سیاســت خارجــی در خصــوص‬ ‫امــکان توافــق موقــت‪ ،‬گفت‪ :‬این هــم می تواند‬ ‫یک گزینه باشــد‪ ،‬ولی چندان محتمل نمی دانم؛‬ ‫بــه ایــن دلیل کــه ایران به مواضع خــودش یعنی‬ ‫اینکه تحریم ها یک جا برداشــته و راستی ازمایی‬ ‫و تضمیــن داده شــود‪ ،‬اصــرار دارد‪.‬او در ادامــه‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬دفعه قبل که توافــق موقت حاصل‬ ‫شــد بــا ایــن نیــت بــود کــه یــک فرصــت زمانــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه توافــق نهایــی و نوشــتن یــک‬ ‫ســند بــا جزئیــات‪ ،‬داده شــود‪ .‬در واقــع طرفیــن‬ ‫گفتنــد که در هــر نقطه ای که قرار داریم‪ ،‬توقف‬ ‫می کنیــم تــا یــک یــک متنــی را باهــم تهیــه کنیم؛‬ ‫امــا االن قــرار نیســت متنــی تهیــه شــود و توافق‬ ‫موقت شــود برای ‪ ۶‬ماه؛ پذیرفتن توافق موقت‬ ‫یعنــی اینکــه روی کاغــذ اقــای بایدن می نویســد‬ ‫بــه عنــوان رئیــس جمهور امر یــکا بنابــر اختیاراتم‬ ‫امضــا می دهم کــه تحریم های ایران را به حالت‬ ‫تعلیــق در میــاورم و بعــد هــم ایــن امــر محقــق‬ ‫می شــود و امر یــکا بــه مذا کــرات بــاز می گــردد؛‬ ‫بنابرایــن ایــن مســئله دیگــر نیــازی بــه توافــق‬ ‫موقــت نــدارد و از اول هــم می توانند این کار را‬ ‫بکننــد‪ .‬از ایــن جهــت یــک گزینه خوبی هســت‪،‬‬ ‫ولــی بــه ان نیازی نیســت چــرا که معلوم نیســت‬ ‫بعدش قرار اســت چه شــود‪ .‬با این تفاســیر‪ ،‬من‬ ‫چنــدان ان را محتمــل نمی دانم‪.‬ابوالفتح در باره‬ ‫اینکه ســفر گروســی بــه ایــران و بی نتیجه خواند‬ ‫مذا کــرات از ســوی او‪ ،‬چــه تاثیــری بــر مذاکرات‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این موضوع یکی از موضوعات‬ ‫جنــگ روایت هاســت‪ .‬جمهــوری اســامی گفــت‬ ‫مذا کــرات خوب و نتیجــه بخش بوده و در حال‬ ‫تنظیم یک توافق با اژانس هســتیم‪ ،‬از ان طرف‬ ‫روایــت گروســی این بود کــه نتیجــه بخش نبوده‬ ‫و گزارشــش هــم به اطالع شــورای حکام و اژانس‬ ‫رســیده اســت‪ .‬روایت ایران اگر صحیح باشــد‪ ،‬بله‬ ‫اثر مثبت دارد‪ ،‬اما اگر روایت اقای گروسی صحیح‬ ‫باشــد‪ ،‬اثــر منفــی دارد‪ .‬بــا این حال بایــد این را در‬ ‫نظــر بگیریــم که وین بخواهد به نتیجه برســد‪ ،‬به‬ ‫نظر گروســی مبنی بر موفقیت امیز بودن یا نبودن‬ ‫مذا کــرات بســتگی نــدارد چرا که وین اســت که به‬ ‫گروســی می گویــد مثبــت عمــل کن یا نــه‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫مشــکل در جای دیگر اســت؛ مشکل در وین‪ ،‬مقر‬ ‫اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی نیســت بلکــه در‬ ‫تهران و واشــنگتن اســت‪ .‬این دو اگر اراده کنند و‬ ‫بــه توافق برســند‪ ،‬اژانس در حاشــیه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از این جهت اینکه بگوییم گزارش گروسی یک اثر‬ ‫مخربــی دارد و همه ی نقش ـه ها را نابــود می کند‪،‬‬ ‫خیر اینطور نیســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد‬ ‫اغاز مذاکرات با اراده جدی‬ ‫هیئــت مذاکره کننــده ایــران بــا عــزم و اراده‬ ‫جــدی وارد ویــن شــده و بــه گفت وگوهــای‬ ‫نتیجه بخــش فکــر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ا گــر امریکا با‬ ‫ایــن اصل به میدان بیاید که بخواهد بن بســت‬ ‫را حل کند‪ ،‬گفت وگوها در مسیر درست خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده همچنین‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی دربــاره چگونگــی راســتی‬ ‫ازمایــی رفــع تحری مهــا اظهــار کــرد‪ :‬مــا تاکیــد‬ ‫کردیــم کــه بــه دنبــال راســتی ازمایــی اقدامات‬ ‫ایاالت متحــده ذیــل قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای‬ ‫امنیــت هســتیم و این یکی از خطــوط اصلی ما‬ ‫در گفت وگوهــا و مذاکــرات خواهــد بــود‪ .‬او با‬ ‫بیــان اینکه هیئــت مذاکره کننده با عــزم و اراده‬ ‫جــدی وارد ویــن شــده و بــه گفت وگوهــای‬ ‫نتیجه بخــش فکــر می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ا گــر تیــم‬ ‫طــرف مقابــل برای اطمینــان از رفع تحریم های‬ ‫فراســرزمینی وارد مذاکــرات شــود‪ ،‬ان وقــت‬ ‫مذاکــره در مســیر درســتی قرار دارد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دستگاه دیپلماسی افزود‪ :‬به گمانه زنی ها دامن‬ ‫نزنیــد ا گــر امریکا بــا این اصــل به میــدان بیاید‬ ‫کــه بخواهــد بن بســت را حل کنــد‪ ،‬گفت وگوها‬ ‫در مســیر درســت خواهد بود‪ .‬خطیــب زاده در‬ ‫پاســخ به این ســوال که ایا هنوز بن بس ـت های‬ ‫وین باقی مانده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مسئول وضعیت‬ ‫فعلــی کــه در ان قرار داریم چه از حیث خروج‬ ‫و چــه تحریــم و هــم از حیــث بن بســتی کــه در‬ ‫دور قبلــی اتفــاق افتــاد‪ ،‬ایاالت متحــده اســت‪.‬‬ ‫امریکا هم مذاکرات را تطویل کرد و هم بخشی‬ ‫از بن بس ـت ها را طــوری تعریــف کــرده کــه ا گــر‬ ‫بــرای حل وفصل این بن بس ـت ها بــه وین نیاید‬ ‫شــرایط سختی خواهیم داشت‪ .‬انچه می توانم‬ ‫بگویم این اســت که اراده جدی با عزم واقعی‬ ‫و حســن نیــت امیدواریم در زمــان ممکن برای‬ ‫رفع تحریم های ایاالت متحده اقدام کنیم و اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد نتایج ان به سرعت قابل اعالم‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره اظهــارات‬ ‫اخیــر رابــرت مالی نماینده ویــژه امریکا در امور‬ ‫ایــران مبنی بــر مذاکره مســتقیم دو طرف و نیز‬ ‫جدیــت تهــران در مذاکــرات گفــت‪ :‬ما بــا اراده‬ ‫جــدی و حســن نیــت وارد ویــن شــده ایم و اگر‬ ‫ایاالت متحــده برای رفع واقعی تحریم ها بیاید‬ ‫قطعــا می تواند بلیت بازگشــت بــه اتاق برجام‬ ‫را دریافــت کنــد وگرنــه همچنــان خــارج از میــز‬ ‫برجــام خواهــد مانــد‪ .‬فراموش نکننــد انانی که‬ ‫فهــا را امــروز می زننــد خود بخشــی از‬ ‫ایــن حر ‬ ‫این کارزار شکست حداکثری هستند که ترامپ‬ ‫ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫امریکایی ها در ‪ ۶‬دور مذاکره به دنبال‬ ‫حفظ میراث ترامپ بودند‬ ‫یهــا متاســفانه در ‪۶‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬امریکای ‬ ‫دور مذاکــره وقــت مــا و انــرژی ‪ 4+1‬را گرفتند تا‬ ‫میــراث شکس ـت خورده ترامــپ را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫توصیــه مــن این اســت برای این هــدف به وین‬ ‫بیاینــد کــه تحریم هایی کــه از ســال ‪ 2015‬علیه‬ ‫ایــران اعمال کردند‪ ،‬برطرف و بن بس ـت ها حل‬ ‫شــود‪ .‬برچس ـب های ســاختگی علیــه ایــران کــه‬ ‫بایــد مرتفــع شــود‪ .‬خطی ـب زاده بــا بیــان اینکه‬ ‫االن در ابتــدای گفت وگوهــا در دولت جدیدی‬ ‫دربــاره کســی قضــاوت نمی کنــم امــا امیدواریم‬ ‫طرف های مقابل با همین عزم و جدیت هیئت‬ ‫ایرانــی در مذاکــرات حاضر شــوند‪ .‬به گفته این‬ ‫دیپلمات عالی رتبه کشــورمان‪ ،‬انچه برای ایران‬ ‫مهــم اســت اطمینــان از رفــع تحریم هاســت و‬ ‫امیدواریم ان ها هم به همین اولویت و دغدغه‬ ‫ایــران احتــرام بگذارنــد‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجه تصریح کرد‪ :‬عزم جدی‪ ،‬اراده و ظرفیت‬ ‫در تیــم ایرانــی جمــع اســت و ا گــر در طــرف‬ ‫یهــا وجود داشــته باشــد‬ ‫مقابــل هــم ایــن ویژگ ‬ ‫گفت وگوهــا بــه ســمت خوبــی پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫خطیــب زاده دربــاره زمان بنــدی گفت وگوهــای‬ ‫ویــن هــم اظهار کرد‪ :‬بعد از اغاز مذاکرات باید‬ ‫دربــاره زمان بنــدی صحبت شــود االن نمی توان‬ ‫زمان بنــدی کــرد امــا امــروز دربــاره بســیاری از‬ ‫موضوعات گفت وگو خواهد شد‪.‬‬ ‫گفت وگوها با گروسی ناتمام ماند‬ ‫هســتیم که با حسن نیت و عزم و اراده واقعی‬ ‫و با هدف یک سری گفت وگوهای نتیجه بخش‬ ‫واردشده است‪ ،‬گفت‪ :‬طرف های ما این پنجره‬ ‫فرصــت را مغتنــم بشــمارند چــون ایــن پنجــره‬ ‫فرصــت تا ابــد بازنخواهد ماند‪ .‬ایــن دیپلمات‬ ‫کشــورمان در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنی بر‬ ‫یشــود هــم به برجــام رســید و هم‬ ‫اینکــه ایــا م ‬ ‫صنعت هسته ای را حفظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دوگانه ها‬ ‫را قبول نداریم همان قدر که بر حفظ و صیانت‬ ‫صنعت هسته ای معتقدیم‪ ،‬همان قدر در جهت‬ ‫رفــع تحریم های ظالمانه حرکــت می کنیم و به‬ ‫یســازی اهــرم فشــار می پردازیم و هیچ یک‬ ‫خنث ‬ ‫از راهبردها را جایگزین راهبرد دیگر نکردیم‪.‬‬ ‫هیچ گفت وگوی دوجانبه با هیئت‬ ‫امریکایی انجام نمی شود‬ ‫ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال که ایا بــا امریکا در ویــن مذاکره‬ ‫مســتقیم خواهیــم داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬خیــر‪ .‬هیــچ‬ ‫گفت وگوی دوجانبــه با هیئت امریکایی انجام‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن دیپلمــات عالی رتبــه کشــورمان‬ ‫نم ‬ ‫دربــاره حواشــی ایجادشــده دربــاره ترکیــب تیم‬ ‫مذاکره کننده ایران گفت‪ :‬جمله معروفی اســت‬ ‫کــه می گویــد به متن توجه کنید نه به حواشــی‬ ‫البته این حاشیه ای که همه دوست دارند بر متن‬ ‫غلبه کند‪ ،‬از عزم جدی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای تشــکیل یک تیم ملی‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫ملــی و اراده جــدی بــرای رفــع تحریم هایی که‬ ‫ضد ایران اعما لشــده‪ ،‬حکایــت دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران در وین نشــان‬ ‫می دهــد ما در چــه ابعادی برای رفع تحریم ها‬ ‫نهــا بــا همــان رویکرد‬ ‫تمرکــز خواهیــم کــرد‪ .‬ای ‬ ‫دولت سیزدهم که رفع تحریم هاست با جدیت‬ ‫در وین حاضر شــدند‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به‬ ‫اینکــه ایــا این خبر امریکا که یــک ملوان ایرانی‬ ‫را نجــات داده درســت اســت یــا نــه گفــت‪ :‬از‬ ‫جزییات اطالع ندارم و موضوع را باید از نیروی‬ ‫مرزبانی و مسلح بپرسید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در ادامــه‬ ‫بــا اشــاره بــه ســفر باقــری معــاون سیاســی وزیر‬ ‫خارجــه بــه منطقــه گفــت‪ :‬وزارت امــور خارجه‬ ‫بخش موثری از اقدامات خود را در کشــورهای‬ ‫یکــرد به ویژه طــی ماه های‬ ‫همســایه پیگیری م ‬ ‫اخیر در چهارچوب سیاســت همسایگی روابط‬ ‫با کشــورهای حوزه خلیج فارس را پیگیری کرده‬ ‫اســت‪ .‬در این راســتا اقای باقری طی هفته های‬ ‫اخیــر به عمان و در ادامه به کشــورهای کویت‬ ‫و امــارات ســفر کــرد‪ .‬ایــن دیپلمــات عالی رتبــه‬ ‫همچنیــن دربــاره ادعــای وزیــر دفــاع اســراییل‬ ‫مبنــی بــر اینکــه ایــران از چابهــار و قشــم بــرای‬ ‫تهــای پهپادی اســتفاده می کنــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالی ‬ ‫ایــن موضــوع ارزش جــواب دادن نــدارد فقــط‬ ‫جفــارس و امنیــت ملــی‬ ‫اینکــه جغرافیــای خلی ‬ ‫پیرامونــی جمهــوری اســامی و حاکمیــت ملــی‬ ‫جمهوری اسالمی قابل خدشه نیست و هرکاری‬ ‫که در راستای صیانت از این پهنه بدانیم انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫تالش می کنیم با ابزار گفت وگو پرونده های‬ ‫اختالفی را حل کنیم‬ ‫او افــزود‪ :‬درواقع فارغ از اتفاقات در وین‪،‬‬ ‫ســفرهای دیگــری هم از ســوی معاون سیاســی‬ ‫یشــود‪ .‬تصمیمات بســیار‬ ‫وزیــر خارجه انجام م ‬ ‫خوبــی در امارات و کویت اتخاذشــده اســت و‬ ‫مــا تالش می کنیم با ابــزار گفت وگو پرونده های‬ ‫اختالفی را حل کنیم‪.‬‬ ‫خطیب زاده همچنین درباره اراده و جدیت‬ ‫کشــورهای اروپایی در نشســت وین گفت‪ :‬من‬ ‫این دیپلمات عالی رتبه کشورمان همچنین‬ ‫دربــاره ســفر مدیــرکل اژانس بین المللــی انرژی‬ ‫اتمــی گفــت‪ :‬ســفر گروســی بــه تهــران در‬ ‫یهــای فنــی ایــران و اژانــس‬ ‫چارچــوب همکار ‬ ‫انجــام شــد گفت وگوهای خوبــی در چارچوب‬ ‫همکاری های عادی و فنی در ســطوح مختلف‬ ‫انجــام شــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬ایــن گفت وگوهــا‬ ‫ناتمــام مانــد به خاطر اینکــه در برخی واژه ها‬ ‫و مفاهیــم کــه برای هــر دو حتما حائز اهمیت‬ ‫بــوده بــه توافق قطعی نرســیدیم؛ اما بندهای‬ ‫توافق تقریبا نهایی شده است‪ .‬خطیب زاده با‬ ‫بیــان اینکــه مراودات میــان دو طرف همچنان‬ ‫در ســطوح مختلــف ادامــه پیــدا خواهــد کرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هیئــت جمهــوری اســامی ایــران طــی‬ ‫روزهــای اتــی در خصــوص نهایــی ســازی متــن‬ ‫جلساتی را با اژانس خواهد داشت‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه همچنین با اشــاره به ســفر‬ ‫رئیس جمهوری به ترکمنســتان و دســتاوردهای‬ ‫اجــاس ا کــو گفــت‪ :‬عــاوه بــر گفت وگوهایی‬ ‫در قالــب مذا کــرات چندجانبــه‪ ،‬گفت وگوهای‬ ‫دو و س ـه جانبه سران کشورها هم انجام شد و‬ ‫دســتورهایی در چارچوب این سازمان پیگیری‬ ‫شــد‪ .‬ایــن دیپلمــات عالی رتبــه کشــورمان بــا‬ ‫یشــود برخی مشــکالت و‬ ‫بیــان اینکــه تالش م ‬ ‫موانع از ســر همکاری ها برداشــته شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اجــاس ا کــو گام بســیار جــدی و روبه جلــو در‬ ‫ارتقــای همکاری ها بود‪ .‬خطیب زاده همچنین‬ ‫دربــاره ادعاهــای کانــادا و دو کشــور اروپایــی‬ ‫مبنــی بــر طفــره رفتــن ایــران از پاســخگویی‬ ‫طشــده اوکراینی گفت‪:‬‬ ‫دربــاره هواپیمــای ساق ‬ ‫جمهــوری اســامی طــی ما ههــا از ایــن اتفــاق‬ ‫نا گــوار تــاش کــرد مســئوالنه و بــا همــه ابعاد‬ ‫همــکاری‪ ،‬موضــوع را پیگیــری کنــد و تــاش‬ ‫کردیــم بــا تشــکیل کمیســیون ها و کارگروه های‬ ‫مشــترک با اوکراین مســائل فنــی را جلو ببریم‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ضمن تســلیت‬ ‫مجــدد به خانواد ههــای داغ دیــده ادامه داد‪:‬‬ ‫یکــه دادگاه مســیر خــود را طی می کند‪،‬‬ ‫درحال ‬ ‫برخی کشورها به دنبال تجارت از غم و اندوه‬ ‫و ناراحتــی خانواده های جانباختگان هســتند‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬بیانیه جمهوری اسالمی در این‬ ‫خصــوص متعاقبــا توســط وزارت امــور خارجه‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موافقترهبریبااستعفای ایتا‪...‬جنتی‬ ‫رهبــر انقــاب در حکمــی حجت االســام موس ـی پور را بــه‬ ‫ریاست رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منصوب کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رهبر انقالب اســامی با پذیرش اســتعفای‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬جنتــی و تقدیــر از زحمــات ایشــان؛ طــی حکمــی‬ ‫حجت االســام اقــای حــاج شــیخ محمدحســین موس ـی پور را به‬ ‫سمت ریاست رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منصوب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫متن حکم رهبر انقالب به این شرح است‪ :‬شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغــات اســامی در شــمار نهادهای قانونی فعــال و اثرگذار در‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2844‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -۱۰۰۸۱‬هیات سوم خانم فاطمه جان نثاری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۸۰۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۴۳۸۶۰۷‬صادره اصفهان فرزند اکبر در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 239/68‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۶۴‬و ‪ ۶۵‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و حسنعلی عباسی پالک ‪۶۴‬‬ ‫فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۳‬و قولنامه ای و پالک ‪ ۶۵‬فرعی طبق سند‬ ‫الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۲‬و صفحات ‪ ۱۷۳‬و ‪ ۱۷۹‬و ‪ ۱۸۲‬دفتر ‪۴۸۱‬‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -10082‬هیات سوم اقای حسنعلی عباسی بهارانچی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۴۹۴۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۳۸۴۳۳۶‬صادره اصفهان فرزند اصغر در نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 239/68‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۶۴‬و ‪ ۶۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و فاطمه جان‬ ‫نثاری پالک ‪ ۶۴‬فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۳‬و قولنامه ای و پالک ‪۶۵‬‬ ‫فرعی طبق سند الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۲۴۱۲‬و صفحات ‪ ۱۷۳‬و ‪ ۱۷۹‬و ‪ ۱۸۲‬دفتر ‪۴۸۱‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫طول چند دهه و منشا بصیرت افزائی و ارمان گرائی در بزرگداشت‬ ‫یادبودهــا و مناســبت های انقــاب اســامی بــوده و در ســایه ی‬ ‫مدیریت موفق جناب ایت ا‪ ...‬اقای جنتی دامت برکاته خدمات‬ ‫ارزشــمندی بــه کشــور کرده اســت‪ .‬اکنــون با عنایت به اســتعفای‬ ‫جناب اقای جنتی و با تشــکر و تقدیر از زحمات فراوان ایشــان‪،‬‬ ‫جناب حجت االســام اقای حاج شــیخ محمدحســین موس ـی پور‬ ‫دام توفیقــه را بــه مدیریــت ایــن شــورا منصــوب می کنــم‪ .‬انتظــار‬ ‫م ـی رود مشــی ایــن شــورا به تبعیــت از شــیوه ی راهنمایــان بزرگ‬ ‫دینی‪ ،‬بر اســاس تبیین و عمق بخشــی به شعارها و رساندن پیام‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1233006‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2846‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/09/01-10320‬هیات اول اقای محمد نامداری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 3246‬کدملی ‪ 1285936809‬صادره اصفهان فرزند عباس در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 176/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 308‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد انصاری مورد ثبت صفحه ‪121‬‬ ‫دفتر ‪ 160‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/09/01-10322‬هیات اول اقای محمدرضا واعظ تهرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 158‬کدملی ‪ 5499375372‬صادره تیران و کرون فرزند اسکندر در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 176/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 308‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد انصاری مورد ثبت صفحه ‪121‬‬ ‫دفتر ‪ 160‬امالک‬ ‫صادقانه و صمیمی به دل های مخاطبان باشــد‪ .‬این شــورا از اغاز‬ ‫بر این اســاس شــکل گرفته و حرکت کرده و باید هرچه بیشــتر به‬ ‫ان اهتمام ورزد‪ .‬توصیه ی این جانب مردمی کردن بزرگداش ـت ها‬ ‫و فعال کردن مســاجد و نهادهای مردمی و به کارگیری ابتکارات‬ ‫و خالقیت های جوانان انقالبی و طراوت و تازگی بخشــیدن به‬ ‫مراســم دینــی و انقالبــی اســت‪ .‬توصی ـه ی دیگر چابک و ســبک‬ ‫کردن تشــکیالت و زدودن زائده ها و فرســودگی های ان اســت‪ .‬از‬ ‫خداونــد متعــال توفیقات ایشــان را مســالت می کنــم و مجددا از‬ ‫ایت ا‪ ...‬اقای جنتی تشکر می نمایم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫وضعیتواکسیناسیون‬ ‫رضایت بخشاست‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت‬ ‫شــدن مدت زمانــی انــدک از‬ ‫ملی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫اغاز به کار دولت ســیزدهم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش دولــت بــرای‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫عمومــی‪،‬‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫بیــش از ایــن نبایــد از دولت‬ ‫جامعــه را بــه ارامش رســاند‬ ‫انتظــار داشــته باشــیم‪ ،‬چون‬ ‫حسن همتی‬ ‫و مجموعــه اقدامــات‬ ‫ایــن دولــت تازه مستقرشــده‬ ‫صــورت گرفتــه قابل ســتایش‬ ‫و نبایــد انتظــار اقدامــات‬ ‫اســت‪ .‬حســن همتی در گفت وگو با ایرنا در اساســی در ایــن مدت کوتاه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مــورد برنامــه دولــت بــرای واردات واکســن او ابــراز امیدواری کرد بــا به کارگیری مدیران‬ ‫و پوشــش صدمیلیونــی واکسیناســیون‪ ،‬در جــوان و تازه نفــس در دولــت و جابجایــی‬ ‫‪ ۱۰۰‬روز فعالیــت دولــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در دولــت مدیران قبلی که مســبب شرایط امروز کشور‬ ‫گذشــته یــا واکســن پیــدا نمی شــد یــا احتکار هســتند شــاهد نتایــج مثبــت در بخش هــای‬ ‫م ‬ ‫یشــد‪ ،‬ولــی از شــروع دولت ســید ابراهیم مختلف باشــیم‪ .‬نماینده شــاهین دژ و تکاب‬ ‫رئیســی و تالش هــای معــاون اول‪ ،‬وضعیت همچنیــن بــا اشــاره بــه نوســان قیمت هــا در‬ ‫رضایت بخش اســت و نتایج باالتر از ســطح بــازار‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه این بــه معنای کــم کاری‬ ‫انتظارات بوده اســت‪ .‬نماینــده مردم تکاب دولت نیســت زیرا همــه می دانیم که دولت‬ ‫و شــاهین دژ (اذربایجــان غربــی) در مجلس خرابــه ای را ازنظــر اقتصــادی و مالی تحویل‬ ‫یازدهــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حــوزه مقابلــه بــا گرفــت و طبیعی اســت در ابتدای شــروع به‬ ‫بیمــاری کرونــا ارامــش نســبی خوبــی در کار دولت این روند را شاهد باشیم‪ .‬همتی با‬ ‫کشــور برقــرار اســت‪ .‬مــردم بــرای دریافــت تاکیــد بر اینکه مردم انتظار دارند مســئوالن‬ ‫واکســن دیگــر نیــاز بــه پارتی بــازی ندارنــد‪ .‬بیشتر در مورد قیمت ها ورود کنند‪ ،‬از تالش‬ ‫عملکــرد دولــت جدیــد از ایــن بابــت خوب و زحمــات شــبانه روزی دولــت قدردانــی و‬ ‫اســت و مجموعــه تالش های صــورت گرفته ابراز امیدواری کرد اصالح قیمت ها با شیب‬ ‫قاب لســتایش است‪ .‬همتی با اشاره به سپری مالیمی صورت گیرد و بازار به ارامش برسد‪.‬‬ ‫مجلسیازدهمحالتانفعالی‬ ‫پیداکردهاست‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫ملتایرانافزود‪:‬ریشه هایاین‬ ‫اصالح طلــب تاکیــد کــرد کــه‬ ‫رفتارها مشــخص است به کجا‬ ‫مجلس یازدهم مخصوصا بعد‬ ‫بازمی گردد نظــام انتخاباتی ما‬ ‫از روی کار امدن دولت سیزدهم‬ ‫دچار مشکل است رقابت های‬ ‫یــک حالت انفعالــی پیداکرده‬ ‫سیاســی در سیاســت ما درست‬ ‫احمدحکیمی پور‬ ‫است‪ .‬احمد حکیمی پور‪ ،‬دبیر‬ ‫تعریف نشــده و نظــام حزبــی‬ ‫کل حــزب اراده ملــت ایــران‬ ‫مــا معیوب اســت فکر می کنم‬ ‫دربــاره این که حدود ‪ ۲‬ســال از عملکرد مجلس مجلــس زمان زیادی ندارد تا بخواهد نشــان که‬ ‫یازدهم می گذرد اما به گفته کارشناسان و افکار موفق عمل کرده اســت‪ .‬حکیمی پور در پاســخ‬ ‫عمومی خروجی چندان مثبتی نداشــته اســت‪ ،‬بــه ســوالی مبنــی بــر این کــه بــا این عملکــردی‬ ‫گفت‪ :‬معتقدم نمایندگان خالف ان شعاری که که نماینــدگان مجلــس یازدهم داشــته اند رفتار‬ ‫دادنــد و انتظــاری کــه در جامعه ایجــاد کردند‪ ،‬انتخاباتی مردم در سال‪ ۱۴۰۲‬و دوازدهمین دوره‬ ‫تاکنون نتوانسته اند به خروجی ملموسی برسند‪ .‬انتخاباتمجلسشورایاسالمیچگونهخواهد‬ ‫بــه گزارش ایلنا‪ ،‬دبیر کل حــزب اراده ملت ایران بود‪ ،‬گفت‪:‬چیزی کهمشخصاستایناست که‬ ‫یاداور شد‪ :‬نمایندگان مجلس یازدهم در زمینه اگر انتخابات در کشور ما رقابتی بود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫شفا ‬ ‫فســازی و گره گشــایی فقط می خواســتند این نمایندگان امروز در مجلس کرسی نداشتند‪.‬‬ ‫گر ههــا را بــه لحــاظ حقوقــی بــاز و شــفافیت و او یاداور شــد‪ :‬اغلب نماینــدگان این مجلس در‬ ‫ی اصلی شان‬ ‫نظارت را حال چه میدانی و چه ساختاری دنبال شــرایطی به مجلس امدند که رقبا ‬ ‫کنند اما کارنامه ای تاکنون مشاهده نکرده ایم‪ .‬او حتــی در بیــن اصولگرایــان کنــار گذاشت هشــده‬ ‫ادامهخاطرنشانکرد‪:‬چهخوباستنمایندگان بودنــد‪ ،‬ایــن مجلــس محصــول رقابــت واقعی‬ ‫ی نیســت و اگر رقبــای باکیفیت‬ ‫بعــد از گذشــت ایــن مــدت از مجلــس گــزارش بــا رقیبــان اصلــ ‬ ‫ادواری ‪ ۶‬یــا یک ســاله ارائــه دهنــد کــه چه کاری درصحنه حضور داشتند قطعا این نمایندگان در‬ ‫تاکنــون انجــام داده اند ایا در این مدت شــرایط مجلس نبودند‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫و وضعیــت جامعه بهبــود پیداکرده اســت؟ ایا خاطرنشــان کرد‪ :‬کشــور نیاز دارد رقابت واقعی‬ ‫به سمت کم کردن مشکالت رفته اند؟ به مردم شکل بگیرد و حکمرانی حزبی در کشور در زمان‬ ‫در این زمینه گزارش دهند تا ان ها هم در جریان انتخابات خودش را نشان دهد که در حال حاضر‬ ‫باشند‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد‪ :‬این مســئله وجود ندارد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬اکثریت‬ ‫احساس می کنم مجلس یازدهم مخصوصا بعد نمایندگان این مجلس بار اولشــان اســت که در‬ ‫از روی کار امــدن دولــت ســیزدهم یــک حالــت قوهمقننهحضور پیدامی کنندحتیرئیسپارلمان‬ ‫انفعالی پیداکرده اســت‪ .‬او یاداور شد‪ ۲۰۰ :‬نفر هــم همین وضعیــت را دارد؛ بنابراین تجربه کار‬ ‫از نمایندگان برای کاندیداتوری اقای رئیسی نامه پارلمانی بســیار کم اســت‪ .‬دبیر کل حــزب اراده‬ ‫نوشتند و هنوز در مرحله دولت راه افتاده اند تا ملت ایران تاکید کرد‪ :‬مجلس یازدهم به سمت‬ ‫بخواهند کارگشــایی کنند؛ بنابراین خوب است نیمهدومخودشنزدیکمی شودو نمایندگانش‬ ‫که گزارش جامع و کاملی داده شود که چه کاری یک سال بیشــتر وقت ندارند خودشان را نشان‬ ‫توانســته اند‪ ،‬انجــام دهند‪ .‬دبیر کل حــزب اراده دهند کهچه کارهایتاکنونانجامداده اند‪.‬‬ ‫ازادی اعتراض‪ ،‬حق مردم است‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی با اشاره به اینکه‬ ‫ازادی اعتراض حق مردم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نظام ما‬ ‫و انقالب ما یکی از مشخصه هایش ازادی است‬ ‫و ازادی اعتراض در چارچوب قانون جزو حقوق‬ ‫حقهمردمبهشمار می رود‪.‬معین الدینسعیدی‪،‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی مجلــس در رابطه با‬ ‫اعتراضات اخیر کشــاورزان اصفهانی به مســئله‬ ‫کمبــود اب و وقایــع روزهای اخیر‪ ،‬گفــت‪ :‬من از‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1231520‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -91-2842‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/27-۰۲۲۹‬هیات دوم اقای جالل جانثاری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۴۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۶۸۰۱۸۳‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 184/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۳‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین جان نثاری و زهرا ترک الدانی از‬ ‫سند شماره ‪ ۵۱۶۱۳‬مورخ ‪ 1328/6/23‬دفترخانه شماره ‪ ۶‬اصفهان و سند ‪ ۷۲۵۶۶‬مورخ ‪1344/2/11‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۶‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1400/08/27-۱۰۲۳۰‬هیات دوم خانم سهیال مستاجران گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1130042863‬کدملی ‪ 1130042863‬صادره خمینی شهر فرزند مهدی در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 184/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۳‬فرعی از ‪۱۳‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین جان نثاری و زهرا‬ ‫ابتدای شــروع کارم در مجلس شــورای اســامی‬ ‫نســبت بــه وقــوع اتفاقاتــی نظــر ایــن هشــدار‬ ‫داده بــودم و مشــخصا عرض کــرده بودم که با‬ ‫ایــن شــرایطی که اکنون کشــور در حــال تجربه‬ ‫ان است‪ ،‬ازجمله شرایط خشکسالی و کاهش‬ ‫بارش ها؛ماپیش بینیمی کنیماگر حکمرانیاب‬ ‫ما دچار یک تحول بنیادین نشود‪ ،‬بحث بحران‬ ‫اب می تواند منجر به فجایع امنیتی شود‪.‬‬ ‫ترک الدانی از سند شماره ‪ 51613‬مورخ ‪ 1328/6/23‬دفترخانه شماره ‪ 6‬اصفهان و سند ‪ 72566‬مورخ‬ ‫‪ 1344/2/11‬دفترخانه ‪ 6‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1231657‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2840‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/26-10197‬هیات چهارم خانم نرگس هاشمی ده چی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1755‬کدملی ‪ 1284818705‬صادره اصفهان فرزند سید کمال در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 272/15‬مترمربع از پالک شماره ‪ 448‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند انتقالی به شماره های ‪ 106050‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/15‬و ‪ 108431‬مورخ ‪ 13400/06/27‬دفترخانه ‪ 112‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1231564‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هوشمندسازیاقتصادرویکردقطعی‬ ‫دولتاست‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برمی گردد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هوشمند‬ ‫بــا بیــان اینکــه هوشمندســازی‬ ‫شــدن نظارت گمرکی از طریق‬ ‫اقتصــاد رویکرد قطعــی دولت‬ ‫دستگاه هایایکسریکانتینری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر از‬ ‫تولیــد داخــل یکــی از نقــاط‬ ‫‪ ۱۵‬دستگاه ایکس ری کانتینری‬ ‫قابــل توجــه در فراینــد نظارت‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫به ‪ ۱۷‬دســتگاه رســیده ایم و در‬ ‫و کنتــرل گمرکــی و ترانزیتــی‬ ‫یکی ‪ -‬دو ســال اینده نیز بیش‬ ‫اســت کــه اکنون از ‪ ۱۵‬دســتگاه‬ ‫از ایــن مقدار به ظرفیت فعلی اضافه م ‬ ‫یشــود ایکــس ری کانتینــری به ‪ ۱۷‬دســتگاه رســیده ایم‬ ‫کــه در ســه مــاه اینــده هــر ســه مــاه یکبــار یک و در یکــی دو ســال اینده بیــش از این مقدار به‬ ‫افتتاح جدید در حوزه ایکس ری های کانتینری با ظرفیت فعلی اضافه می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سه‬ ‫محوریت تولید داخل خواهیم داشت‪ .‬به گزارش ماه اینده هر سه ماه یکبار یک افتتاح جدید در‬ ‫ایسنا‪ ،‬احسان خاندوزی به همراه معاون علمی حوزه ایکس ری های کانتینری با محوریت تولید‬ ‫و فنــاوری رئیس جمهــور و جانشــین وزیر دفاع داخل خواهیم داشــت‪ .‬هوشمندســازی رویکرد‬ ‫و پشــتیبانی نیروهای مســلح از مرکز شبیه سازی قطعــی دولتــی ســیزدهم اســت و بــا ســرعت و‬ ‫ســامانه جامع امــور گمرکی‪ ،‬کشــفیات گمرک و جدیت به این سمت حرکت خواهد کرد که در‬ ‫مانیتورینگسامانه هایایکسریگمرکاتبازدید این زمینه از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و‬ ‫کرد‪ .‬در این بازدید‪ ،‬با دســتور ویدئو کنفرانســی هوش مصنوعی برای نظــارت بر ایکس ری های‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو سامانه ایکس کانتینری استفاده می کنیم‪ .‬خاندوزی ادامه داد‪:‬‬ ‫ری کانتینری ساخت شرکت دانش بنیان داخلی متصــل کــردن ســامانه های اقتصــادی کشــور به‬ ‫در گمرکاتشهیدرجاییاستانهرمزگانو اینچه ســامانه های مرتبط به حوزه تجارت و گمرک از‬ ‫برون استان گلستان رونمایی شد‪ .‬وزیر اقتصاد در اولویت هاست تا با جدیت بیشتری سامانه های‬ ‫این بازدید با بیان اینکه بخشی از این پیشرفت ذیل وزارتخانه ها به یکدیگر متصل شوند که از‬ ‫در حوزه ایکس ری های کانتینری تولید داخل به یکپارچگی اطالعات بــرای حکمرانی اقتصادی‬ ‫خدمات شهید فخری زاده در گمرک اینچه برون دقیق تر وهوشمندتر استفادهکنیم‪.‬‬ ‫بسیجیانبرایحلمشکلارتباطات‬ ‫روستاهاواردمیدانشوند‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫برنامه ریزی ویژگــی دوم روحیه‬ ‫اطالعــات با تاکید بر اینکه حل‬ ‫بسیجی است گفت‪ :‬بسیجیان‬ ‫بسیاریاز مشکالتکشور روحیه‬ ‫اگــر در عرص ـه ای حضــور پیــدا‬ ‫بسیجیمی خواهد‪،‬تاکیدکردکه‬ ‫می کنندبایدعالمانه‪،‬متخصصانه‬ ‫دانشمندانومتخصصانبسیجی‬ ‫و با برنامه ریزی مدبرانه باشــد‪.‬‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫بسیجی باید در کارش الگو باشد‬ ‫اطالعــات بــرای حل مشــکالت‬ ‫و وظیفه اداری و تخصصی خود‬ ‫ارتباطی کشــور مخصوصــا برقــراری ارتباطــات در رابهبهترینشکلممکنانجامدهد‪.‬خلوصنیت‬ ‫روســتاهای باالی‪ ۲۰‬خانوار باقی مانده در کشــور و کار برای رضای خدا هم سومین ویژگی شاخص‬ ‫وارد میدان شوند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور‪ ،‬روحیه بســیجی اســت‪ .‬وی با بیان اینکه این سه‬ ‫به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان ویژگی باید در بســیجیان متبلور شــود چراکه این‬ ‫و اعضــای مرکز بســیج وزارت ارتباطــات و فناوری روحیهبسیجیمی تواندکلیدحلمشکالتکشور‬ ‫اطالعات‪ ،‬شــرکت ها و ســازمان های تابعــه دیدار باشــد گفت‪ :‬ماموریت اصلی مرکز بســیج وزارت‬ ‫کرد‪ .‬او ضمن تبریک هفته بسیج و گرامی داشت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات هــم بایــد ترویــج‬ ‫یادوخاطرهمجاهدت هاوایثارگری هایبسیجیان ایــن روحیــه در بدنــه وزارت ارتباطات باشــد و ان‬ ‫در دوراندفاعمقدسو در طولسال هایفعالیت را تبدیــل به فرهنــگ در وزارتخانه کند که اگر این‬ ‫از زمان تشــکیل ان به فرمان بنیان گذار انقالب تا فرهنگجابیفتدخودبه خودهمهمشکالتمردم‬ ‫به امروز گفت‪ :‬بســیجیان تاکنون ثابــت کرده اند در وزارت ارتباطات حل م یشــود‪ .‬مردم به دنبال‬ ‫که می توانند گره گشای بسیاری از مشکالت کشور حل مشکالت هستند و اگر ببینند خادمانشان به‬ ‫باشند که نمونه های ان را در دوران دفاع مقدس‪ ،‬دنبالحلمشکالتشانهستنداعتمادشانبه نظام‬ ‫دوران ســازندگی و ایــن اواخر در مبــارزه با ویروس مقــدس جمهوری اســامی بیشــتر م یشــود‪ .‬وزیر‬ ‫کروناشاهدبودیم‪.‬ویدر ادامهبااشارهب هضرورت ارتباطاتدر ادامهبااشارهبه ضرورتتجلیروحیه‬ ‫تمرکز بر حلمشکالتاقتصادیگفت‪:‬در شرایط بسیجیبرای کمکبهتوسعهارتباطاتدر اقصی‬ ‫کنونی نیز بسیج و بسیجیان می توانند گره گشای نقاط کشور گفت‪ :‬ما امروز در این جلسه از شما‬ ‫مشــکالت اقتصادی کشــور باشــند و در مجموع تقاضــا داریم کــه برای حل مشــکالت ارتباطی در‬ ‫کلیدحلبسیاریاز مشکالت کشور داشتنروحیه نقاط دور افتاده و بویژه حل مشکالت ارتباطات‬ ‫بسیجی است‪ .‬وزیر ارتباطات با بیان اینکه روحیه در روستاهای کشور وارد میدان شوید‪ .‬طبق اعالم‬ ‫بسیجی سه ویژگی شاخص دارد گفت‪ :‬نخستین وزارت ارتباطــات‪ ،‬وی افــزود‪ :‬از مجموع حدود‪۴۰‬‬ ‫ویژگــی روحیــه بســیجی‪ ،‬کار و تــاش مجاهدانه هــزار روســتای باالی بیســت خانوار کشــور‪ ،‬بیش‬ ‫شــبانه روزی اســت‪ .‬هر جــا کار و ماموریتی باشــد از ‪ ۵‬هزار روســتا فاقد هر نوع ارتباطی هســتند که‬ ‫باید بسیجیان حضور فعال و پررنگ پیدا کنند و مشــکالت بســیار زیادی را برای هموطنــان عزیز‪،‬‬ ‫با روحیه بسیجی ان را به صورت شبانه روزی و در مخصوصا در شــرایط شــیوع کرونا که اســتفاده از‬ ‫کوتاه ترینزمانممکنبهسرانجامبرسانند‪.‬زارع پور بسترهایارتباطیبهضرورتیاجتنابناپذیرتبدیل‬ ‫بــا تاکید بر اینکــه کار عالمانه و متخصصانه و با شده‪،‬ایجاد کردهاست‪.‬‬ ‫برنامه ریزیاستقرار صنایعمونتاژ‬ ‫در سوریه‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمــت)‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر بتوانیــم صنایع مونتــاژ را در ســوریه‬ ‫مستقر کنیم‪،‬می توانیماز ظرفیتتجارتازادبین‬ ‫کشورهای عربی استفاده و به مصر‪ ،‬اردن و سایر‬ ‫کشورها صادرات داشته باشیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سید رضا فاطمی امین در جریان سفر به سوریه‬ ‫گفت‪:‬ایرانباسوریهپیوندهایعمیقفرهنگیو‬ ‫اجتماعی دارد‪ ،‬اما در بعد اقتصادی این روابط‬ ‫ضعیف است و تقویت نشده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بهفعالیتخطوطتولیدایرانیدر سوریهاز جمله‬ ‫در بخش لوازم خانگی و برنامه ریزی برای فعال‬ ‫کــردن خط تولیــد خــودرو در این کشــور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ســوریه یک کشــور در حال بازســازی اســت‬ ‫و امــکان ســرمایه گذاری گســترده در این کشــور‬ ‫وجــود دارد‪ .‬از طــرف دیگــر ســوریه در اســتانه‬ ‫ورود مجــدد به اتحادیه عرب اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫به گفته وی اگر بتوانیم صنایع مونتاژ را در این‬ ‫کشور مستقر کنیم‪ ،‬می توانیم از ظرفیت تجارت‬ ‫ازاد بین کشــورهای عربی اســتفاده و به مصر‪،‬‬ ‫اردن و ســایر کشــورها صادرات داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول همچنین در حاشیه دیدار با‬ ‫وزیر اقتصاد سوریه در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمرکــز مــن در این ســفر روی روابــط اقتصادی‬ ‫در بخش های مختلف با کشور سوریه است و‬ ‫حتــی می توان طرح های چند جانبه ای داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬برای مثال می توان محصوالت متعددی‬ ‫در ســوریه تولید و به دیگر کشــورهای عربی و‬ ‫منطقه صادر کرد‪ .‬وی درباره ارتقای همکارهای‬ ‫تجــاری و اقتصــادی نیــز‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اولیــن‬ ‫نکته ای که ما بر ان متمرکز خواهیم شد متعادل‬ ‫کردن تراز تجاری دو کشور است؛ قطعا سوریه‬ ‫با مشــکالتی جدی در زمینه اقتصــادی مواجه‬ ‫است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی‬ ‫نباشد‪.‬بنابرایننکته کلیدیاینجاست کهروابط‬ ‫اقتصــادی متعادلی ایجاد کنیم کــه دو طرف از‬ ‫ان نفع ببرند‪ .‬سامر الخلیل‪ ،‬وزیر اقتصاد سوریه‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬قانــون ســرمایه گــذاری جدیــد این‬ ‫کشور فرصت های خوبی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫شــرکت های ایرانــی از تجربــه و توانمندی های‬ ‫قابــل توجهــی برخوردارند‪ ،‬مــا عالقمندیم که‬ ‫تهــای پیش رو در‬ ‫ان ها را به اســتفاده از فرص ‬ ‫ســایه معافیت های گمرکی و مالیاتی بهره مند‬ ‫کنیم‪ .‬شکی نیست که مقامات اقتصادی تهران‬ ‫و دمشــق بــه دنبال تکامل تجــاری و اقتصادی‬ ‫برامدنــد که منافــع دو کشــور را تامین می کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امروز‪ ،‬در صدر‬ ‫هیاتــی اقتصــادی وارد ســوریه شــد‪ .‬او در ایــن‬ ‫سفر سه روزه قرار است ضمن دیدار با حسین‬ ‫عرنوس نخست وزیر سوریه‪ ،‬با شماری از وزیران‬ ‫سوری از جمله اقتصاد و بازرگانی خارجی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫دارایــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬تجــارت داخلــی و حمایــت از‬ ‫مصرف کننده دیدار و درباره راهکارهای گسترش‬ ‫همکاری های اقتصادی و تجاری تهران و دمشق‬ ‫باان ها گفت وگو کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫تحققشفاف سازیباالکترونیکیشدنبارنامه ها‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫در راستای حذف بروکراسی اداری‪ ،‬الکترونیکی‬ ‫شــدن بارنامه های مدیریت کنتــرل مــواد در فوالد‬ ‫مبارکهمحققگردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬محمــد یزدانیــان‪،‬‬ ‫رئیــس واردات و انبارهــای فــوالد مبارکــه بــا اشــاره‬ ‫به الکترونیکی شــدن بارنام ههــای مدیریت کنترل‬ ‫مواد در این شرکت اظهار کرد‪ :‬این اقدام منجر به‬ ‫پرداخت به روز دستمزد خودروهای حمل مواد به‬ ‫فوالد مبارکه گردیده و از اتالف زمان‪ ،‬فعالیت های‬ ‫فاقدارزش افزودهو دارایبهره وریجلوگیریخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر ضــرورت حــذف فعالیت های‬ ‫فاقد ارزش افزوده در صنایع بزرگ به خصوص فوالد‬ ‫مبارکه ادامه داد‪ :‬هرچه بتوانیم فعالیت های فاقد‬ ‫ارزش افزوده(فعالیت هاییکهبرایسازمانمزایایی‬ ‫نداشــته و بــه تولیــد ثــروت در مجموعــه کمکــی‬ ‫نمی کنــد) را کاهــش دهیــم‪ ،‬بهره وری و اثربخشــی‬ ‫تهــا افزایــش می یابــد؛ الکترونیکــی شــدن‬ ‫فعالی ‬ ‫بارنام ههــای مدیریت کنترل مــواد در فوالد مبارکه‬ ‫نیز عالوه بر ارتقای بهره وری و اثربخشی‪ ،‬رضایت‬ ‫رانندگان و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حذف کاغذ با الکترونیکی شدن بارنامه ها‬ ‫رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشــاره‬ ‫به مشــکل تاخیــر پرداخــت هزینه های انتقــال بار‬ ‫بــه دلیــل وجود واســطه (پیمانــکار فــوالد مبارکه)‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬اینمعضلمنجر بهبروز اختالفاتی‬ ‫یشــد که با‬ ‫میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه م ‬ ‫الکترونیکی شدن بارنامه ها برطرف گردید و عالوه‬ ‫بر ان‪،‬بروکراسیو کاغذبازیدراین بینحذف گردید‬ ‫و با جلوگیری از اقدامات فیزیکی‪ ،‬در زمان مدیران‪،‬‬ ‫متصدیان و دیگر دست اندرکاران نیز صرفه جویی‬ ‫شــد؛ همچنیــن دقت بررســی مــدارک نیــز افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬بررسی حجم زیادی از اسناد‬ ‫فوالد مبارکه (که میزان ان به بیش از ‪ 200‬سند در روز‬ ‫می رسد) به میزان قابل توجهی از کار دقیق و مداوم‬ ‫نیازمند است که با اقدام انجام شده‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫این فرایندها سیستمی شده و کاغذبازی ها عمال از‬ ‫بینرفتهاست؛همچنیندر اینفرایندالکترونیکی‪،‬‬ ‫شفاف سازی نیز حاصلشدهاست‪.‬‬ ‫نکــه الکترونیکی شــدن‬ ‫یزدانیــان بــا بیان ای ‬ ‫این فرایند‪ ،‬خطای انسانی را به صفر می رساند‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در سیســتمی شــدن هــر فراینــد بــه‬ ‫دلیــل تعریــف شــدن اعــداد و ارقــام‪ ،‬صــدور‬ ‫بارنامه با هزینه های غیرمعقول‪ ،‬تعریف نشده‬ ‫اســت و این سیســتم بــرای پارامترهای مختلف‬ ‫بــا فرمو لهــای ریاضــی کــه بــرای ان تعریــف‬ ‫شــده کامــا به صورت هوشــمند عمــل می کند و‬ ‫حتــی ا گــر اشــتباهی در ورود اطالعــات انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬سیســتم بــه کاربــر هشــدار می دهــد و در‬ ‫ایــن صــورت خطــای کاربــری به حداقــل ممکن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی در پایان عنوان داشت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬با به کارگیری این فرایند‪ ،‬برقراری ارتباط با‬ ‫بانک ها نیز به حداقل رسیده و دیگر نیاز به ثبت‬ ‫چــک‪ ،‬امضا‪ ،‬مراجعه بــه بانک‪ ،‬وصول چــک و‪...‬‬ ‫نخواهدبود؛همچنینتنخواه هانیز به مرور استفاده‬ ‫شــده و بــا حذف تنخواه حمــل مواد و اســتفاده از‬ ‫اعتبارات در صورت اتمام مبلغ تنخواه‪ ،‬دیگر تاخیر‬ ‫در صدور چک نیز اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫افزایش رضایت مندی با الکترونیکی شدن‬ ‫بارنامه ها‬ ‫روح اهللفداییاشیانیمسئولحمل ونقل کنترل‬ ‫مــواد شــرکت فوالد مبارکه نیز اظهــار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش پرداخت بارنامه های وارده و ارســالی از‬ ‫فــوالد مبارکه (روزانــه حدود ‪ 200‬عــدد بارنامه) که‬ ‫شامل حمل ســفارش های خرید‪ ،‬حمل کاال و مواد‬ ‫انتقالــی‪ ،‬حمــل کاال و قطعــات تعمیراتی و تغییر‬ ‫شــکلی‪ ،‬حمــل کاالهای گمرکــی از گمرکات کشــور‬ ‫(ب هجــز گمــرک بندرعبــاس)‪ ،‬حمل کاالهــای خرید‬ ‫مســتقیم و خریــد اضطــراری نواحــی‪ ،‬حمــل مــواد‬ ‫معدنــی (کــه مبــدا و مقصد فوالد مبارکه نیســت‪،‬‬ ‫ولــی این مــواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری‬ ‫یشــود)‪ ،‬حمل محصوالت بیــن کارخانه و‬ ‫حمل م ‬ ‫‪ ...‬ب هصــورت کاغــذی و دســتی می شــد‪ ،‬پرداخــت‬ ‫این بارنامه ها پس از طی مراحل اداری و تاییدات‬ ‫کاغذیتاپرداختبهشرکتپیمانکار بسیار زمان بر‬ ‫بود کهباعثنارضایتیو شکایترانندگانو کاهش‬ ‫انگیزه انان به حمل کاال می گردید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فراینــد قبلی‪ ،‬اشــکاالتی از قبیل‬ ‫عدم دقت‪ ،‬سرعت و احتمال خطا و یا سوءاستفاده‬ ‫مشاهده می شد که واحد واردات و انبارهای کنترل‬ ‫مواد شــرکت فوالد مبارکه از نیمه شــهریورماه سال‬ ‫جاریدر راستایرضایت مندیمشتریانو رانندگان‪،‬‬ ‫اقدامبهالکترونیکیکردنپرداختبارنامه هابدون‬ ‫تغییر فرایند نمود و مدت زمان پرداخت بارنامه را‬ ‫به‪ 24‬ساعت کاهش داد‪.‬‬ ‫مســئول حمل ونقل کنتــرل مواد شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه تصریح کرد‪ :‬برای عملیاتــی کردن فعالیت‬ ‫ذکرشــده‪ ،‬جلســات متعــددی تشــکیل گردیــد و‬ ‫دیدگا ههــا جم ـع اوری شــد و پــس از طراحــی و‬ ‫تهیــه فرم ها توســط واحــد ‪ ،ITS‬در مرحله نهایی‬ ‫به صورت ازمایشی در سیستم پیاده سازی گردید و‬ ‫پس از حصول نتیجه مثبت در سیستم ‪ ITS‬به طور‬ ‫کامــل عملیاتی شــد‪ .‬در پی تحقــق فرایند جدید‪،‬‬ ‫مشکالتی از قبیل تنخواه کنترل مواد‪ ،‬صدور چک‬ ‫بابت پرداخت بارنامه و اتالف وقت کارکنان درگیر‬ ‫حذف شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باتکیه بر توانمندی هاینیروهایداخلیانجامشد‬ ‫پروژهبومی سازیبالک هایپاتیل بر سربارهدر فوالدمبارکه‬ ‫کهــای پاتیل بر ســرباره‬ ‫یســازی بال ‬ ‫پــروژه بوم ‬ ‫در شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تکیه بر دانــش فنی و‬ ‫توانمندی هاینیروهایمتخصصداخلیعملیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حمید خلجی سرپرست‬ ‫تعمیراتحملو فراوریسربارهشرکتفوالدمبارکه‬ ‫کهــای‬ ‫یســازی بال ‬ ‫درخصــوص اجــرای پــروژه بوم ‬ ‫پاتیل بر سربارهاظهار کرد‪:‬پاتیل بر خودرویسنگینی‬ ‫اســت که پاتیل های ذوب و ســرباره را از کوره های‬ ‫هش ـت گانه فوالدســازی به حوضچه های ســرباره‬ ‫منتقلمی کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالک های پاتیل بر یکی از قطعات‬ ‫مهمو استراتژیکو درعین حالپرمصرفپاتیل برها‬ ‫محسوبمی شوند کهسالیانهتعداد‪ ۱۸‬عدداز این‬ ‫بالک هابهدلیلاز شکل افتادگیناشیاز فشار وارده‬ ‫از طرف پاتیل به بالک ها باید تعویض شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت تعمیــرات حمــل و فــراوری ســرباره‬ ‫شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای پروژه‬ ‫کهــای پاتی لبــر ســرباره در فــوالد‬ ‫یســازی بال ‬ ‫بوم ‬ ‫مبارکــه‪ ،‬میزان نیاز به تعویــض و مصرف قطعات‬ ‫کهــای پاتی لبــر) بــه نصــف کاهــش می یابد‬ ‫(بال ‬ ‫که مهم ترین دســتاورد ایــن پروژه در ســال «تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی هاو مانع زدایی ها»‪،‬صرفه جوییسالیانه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ریال اســت‪ .‬همچنین این صرفه جویی‬ ‫منجــر بــه کاهش نیــاز به خریــد قطعــه و کاهش‬ ‫هزینه هاینفر‪-‬ساعتتعمیر وتعویضقطعاتبه‬ ‫میزانقابل توجهیشدهو بی نیازی کشور بهواردات‬ ‫قطعات از خارج را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬بومی ســازی ایــن پــروژه بــا‬ ‫تکی هبــر دانــش فنــی و توانمندی هــای نیروهــای‬ ‫متخصــص داخلــی عملیاتــی شــد‪ ،‬به طوری کــه بــا‬ ‫تقویت بالک ها و اســتفاده از مواد اولیه باکیفیت‪،‬‬ ‫بالک های پاتیل بر طراحی و تولید شــدند؛ ازجمله‬ ‫نقاط قــوت پروژه بومی ســازی بالک هــای پاتیل بر‬ ‫می توان به افزایش استحکام‪ ،‬دوام و عمر بالک ها‬ ‫نســبت به نمونه مشــابه خارجی ان و تســریع در‬ ‫تامینقطعهبرایپاتیل برهااشارهکرد‪.‬‬ ‫خلجــی در پایان اضافه کــرد‪ :‬این پروژه مهم با‬ ‫همکاری و مشــارکت کارکنان واحد سرباره و واحد‬ ‫دفتر فنیحمل ونقلشرکتفوالدمبارکهانجامشد‬ ‫که جا دارد از همکاران‪ ،‬مدیریت و معاونت محترم‬ ‫کــه در انجام این پروژه ما را حمایت کردند‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشکر کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حدود‪ ۴۰۰‬هزار کارافرین حرفه ای در کشور فعالیت دارند‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار کارافرین‬ ‫حرفه ای در کشــور داریم که بار اصلی اقتصادی کشــور بر دوش انان‬ ‫است کهبایدشناساییو شناسنامه دار شوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫عبدالملکی در چهارمین نشســت ســتاد اشــتغال قرارگاه رفاه مردم و‬ ‫دومیننشستکمیسیونتخصصیشورایعالیاشتغالاظهار داشت‪:‬‬ ‫برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال‪ ،‬نیازمند یک هماهنگی هستیم‪،‬‬ ‫در قانون‪ ،‬این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که‬ ‫ریاســت ان برعهده رئیس جمهوری و دبیر ان وزیر تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعیاست‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول در خصــوص طــرح مباحثــی پیرامــون انتقال‬ ‫دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس‬ ‫جمهوری روبرو شد نیز گفت‪ :‬این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت‪،‬‬ ‫دبیرخانه شورایعالیاشتغال کههمهدستگاه هاعضو انهستند‪،‬قرار‬ ‫است هماهنگی ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیتصریح کرد‪:‬برایاینکههماهنگی‬ ‫در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان‬ ‫زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم‪ ،‬در این الگو‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تولید و‬ ‫نیروی کار در کنار هم قرار دارند‪.‬‬ ‫عبدالملکیتصریحکرد‪:‬مادر دبیرخانهشورایعالیاشتغال‪،‬تالش‬ ‫می کنیم این هماهنگی اتفاق بیفتد‪ ،‬در تقســیم کارها و برنامه های‬ ‫دســتگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم‪ ،‬هر دســتگاهی دارای منابع و‬ ‫مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در خصوص تامین منابع اجرای زیســت بوم ملی اشــتغال نیز‬ ‫گفــت‪ :‬منابــع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دســتگاه ها‬ ‫و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی تصریح کرد‪ :‬ســامانه ناظر نیز‬ ‫پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود‬ ‫کهدستگاه هایاجراییبهاینسامانهدسترسیدارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برجامبهنتیجهبرسدبازار مسکنرونقمی گیرد‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن با بیــان اینکه‬ ‫رشد نسبی معامالت و قیمت مسکن در ابان ماه‬ ‫اهمیــت چندانی ندارد گفت‪ :‬اگر برجام به نتیجه‬ ‫برسد احتماال بازار ملک به رونق نسبی می رسد اما‬ ‫ظرفیتیبرایرشدسنگینقیمتندارد‪.‬‬ ‫عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایــش ‪ 1/2‬درصــدی قیمــت و رشــد ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫معامالت مســکن شــهر تهران در یک ماه گذشــته‬ ‫از دو علــت رخــوت بازارهــای مــوازی و نزدیــک‬ ‫شــدن به ماههای پایانی ســال نشــات می گیرد‪ .‬در‬ ‫واقع کم تحرکی بورس‪ ،‬ارز و طال باعث شد برخی‬ ‫سفته بازان اقدام به خرید مسکن کنند تا شب عید‬ ‫ان را با مقداری سود به فروش برسانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من تحرک فعلی بازار امالک را رونق‬ ‫نمی بینم؛چرا کهمصرف کنندهواقعیقدرتخرید‬ ‫ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد نشود ظرفیتی‬ ‫در بــازار بــه وجــود نخواهد امد‪ .‬برخــی از فعاالن‬ ‫اقتصادی در بازارهای موازی امکان ســرمایه گذاری‬ ‫را ندارند تا بتواند سود قابل مالحظه ای ببرند‪ ،‬به‬ ‫همیندلیلبرایافزایشیاتثبیتسرمایهدر شرایط‬ ‫تورمیبهسمتمسکنامدند‪.‬‬ ‫این کارشناسبازار مسکنبابیاناینکهمذاکرات‬ ‫هسته ای در سرنوشت بازار مسکن اثرگذار خواهد‬ ‫بــود گفــت‪ :‬اخبــاری کــه از نزدیک شــدن بــه زمان‬ ‫یشــود در تصمیم گیــری برای‬ ‫مذاکــرات شــنیده م ‬ ‫سرمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است‪ .‬به‬ ‫هر حال بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به‬ ‫صورت ســپرده گذاری مردم در بانکها اســت که در‬ ‫صورت نتیجه بخش بــودن برجام می تواند خارج‬ ‫شــود و به هریک از بازارهای مســکن‪ ،‬بورس‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫ارز یا ارزهای دیجیتال ورود کند‪.‬‬ ‫زینعلیتاکید کرد‪:‬بهثمر رسیدنبرجامبهرونق‬ ‫یشــود اما همانطور که‬ ‫معامالت مســکن منجر م ‬ ‫گفتم ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد‪ .‬دست‬ ‫کم در کوتاه مدت این احتمال بعید اســت‪ .‬پیش‬ ‫بینــی بنده یناســت کــه تا پایان ســال همیــن روند‬ ‫ریزنوسانات را در بازار مسکن خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی طــرح نهضــت ملی مســکن را در وضعیت‬ ‫بازار ملک بی تاثیر دانست و گفت‪ :‬اثر این پروژه‬ ‫همانابتدایثبتنامبهشکلافتمعامالتخود‬ ‫را نشان داد و تاثیر دیگری نخواهد داشت‪ .‬اگر این‬ ‫طرح به نتیجه برســد و دولت موفق به اجرای ان‬ ‫شــود احتمال ســه تا چهار سال دیگر نتایج ان بروز‬ ‫می کنــد امــا فعال نمی تــوان بــه اثــرات ان در بــازار‬ ‫خوشبینبود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬متوســط قیمت‬ ‫یک متر مربع مســکن در شهر تهران ‪ ۳۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب ‪ 1/2‬و ‪ 17/7‬درصــد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬تعداد معامالت انجام شده در‬ ‫این ماه نیز حدود‪ 7/3‬هزار فقره بود که نسبت به‬ ‫ماه قبل و در مقایســه با ماه مشــابه در ســال قبل‬ ‫بــه ترتیــب ‪ 33/5‬و ‪ 63/5‬درصد افزایش را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تعامل فوالد مبارکه با جبهه‬ ‫فرهنگی انقالب اسالمی‬ ‫استان اصفهان‬ ‫در راســتای تعامالت دوجانبه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با فعاالن فرهنگی شــهر و اســتان اصفهان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مناطق جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از فوالد مبارکه‬ ‫بازدیــد کردنــد‪ .‬به گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬ایــن بازدید با‬ ‫هدف اشــنایی بیشــتر فعاالن فرهنگی فوالد مبارکه و‬ ‫تبادل نظر در خصوصفعالیت هایفرهنگیاینشرکت‬ ‫و انجامفعالیت هایمشترکباحضور ‪ 11‬تناز فعاالنو‬ ‫مسئوالنفرهنگیمناطقمختلفاستاناصفهانانجام‬ ‫شد‪.‬در اینبازدید کهباحضور در معراج الشهدایفوالد‬ ‫مبارکــه و بازدیــد از خطــوط تولیــد و بخش هــای دیگر‬ ‫این شــرکت انجام شد‪ ،‬اعضای جبهه فرهنگی انقالب‬ ‫اســامی اصفهان ضمــن ابراز خرســندی از رویکردهای‬ ‫فــوالد مبارکه در عرصه های فرهنگی‪ ،‬خواســتار تداوم‬ ‫ارتباطاتمستمر بادیگر فعاالنفرهنگیاستاناصفهان‬ ‫شــدند‪ .‬در پایــان ایــن بازدید‪ ،‬نشســت مشــترکی میان‬ ‫مسئوالنفرهنگیفوالدمبارکهو فعاالنفرهنگیاستان‬ ‫اصفهانبرگزار شدو در انمقرر شدباتوجهبه گستردگی‬ ‫فعالیت های فرهنگی این شرکت‪ ،‬به منظور تبادل نظر‬ ‫فعاالنجبههفرهنگیانقالباسالمیباواحدفرهنگی‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‪،‬چنینجلساتیبرای‬ ‫شکل گیریرویدادهایجدیدمشترکفرهنگیبه صورت‬ ‫منظمادامهپیدا کند‪.‬‬ ‫طرفداران مزد توافقی‬ ‫حاضرند حقوق توافقی‬ ‫بگیرند؟‬ ‫یــک فعــال کارگــری بــا بیــان اینکــه دوران اســتثمار‬ ‫کارگرانتمامشدهو بهبرکتانقالبشکوهمنداسالمی‬ ‫جلوی فساد‪ ،‬سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار را‬ ‫گرفتیم‪ ،‬سبت به تالش عده ای برای رواج دستمزدهای‬ ‫توافقی هشدار داد‪ .‬رحمت اله پورموسی در گفت وگو‬ ‫با ایســنا‪ ،‬ضمن اشــاره به رقم ‪ ۱۱‬میلیون تومانی هزینه‬ ‫ماهانه سبد معیشت کارگران از تالش برخی نمایندگان‬ ‫مجلــس بــرای افزودن تبصــره ای به مــاده ‪ ۴۱‬قانون کار‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬متاسفانه این اقدام در جهت منافع‬ ‫برخی کارفرمایان در حال جریان است و به هیچ وجه‬ ‫در حمایت از طبقه کارگر نیست‪ .‬اینکه تصور کنیم این‬ ‫اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه است و مشکلی‬ ‫از جامعه کارگری حل می کند‪ ،‬اشتباه است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عده ای به اســم خیریه نذر اشــتغال چند ســالی اســت‬ ‫کــه می خواهنــد حداقل حقوق کارگــر را از بین ببرند و‬ ‫تالش دارند که این طرح را به ماده ‪ ۴۱‬قانون کار اضافه‬ ‫کنند تا با رواج دستمزدهای توافقی حداقل دستمزد و‬ ‫معیشت نیروی کار را دچار مشکل کنند و ما نسبت به‬ ‫این مســاله و عواقب ان هشــدار می دهیم‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه کار با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده‬ ‫و ما به برکت انقالب شکوهمند اسالمی جلوی فساد‪ ،‬‬ ‫سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار را گرفتیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز که هزینه ماهانه ســبد معیشت خانوارهای‬ ‫کارگری به ‪ ۱۱‬میلیون تومان رسیده به جای انکه چتری‬ ‫بر ســر کارگران ضعیف و کم درامد و محرومان باشــیم‬ ‫شاهد چنین زمزمه هایی هستیم‪ .‬پورموسی ادامه داد‪:‬‬ ‫در شــرایطی که بازار کار با مشــکل روبه رو اســت نمی‬ ‫توانیم به بهانه وعده بیمه‪ ،‬کارگر را با حقوق پایین به‬ ‫خدمتبگیریمو ماهییکمیلیونتومانبهاو بدهیم‪.‬‬ ‫ایاطرفدارانمزدتوافقیحاضرندحقوقتوافقیبگیرند‬ ‫و با یک میلیون تومان در ماه زندگی کنند و هزینه های‬ ‫زندگی خانواده هایشان با چنین ارقامی تامین می شود؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز وقتی بــه یک جوان بیکار می گوییم‬ ‫برود در فالن شرکت مشغول کار شود حاضر نیست و‬ ‫می گوید با یک ســاعت کار در اینترنــت روزی ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان درامد دارد و وقتی می گوییم بیمه می شود می‬ ‫گویدانقدر درامددارد کهخودشرابیمهخویشفرمایی‬ ‫کندحالباچنینشرایطییکعدهدنبالاینهستند که‬ ‫به اسم نذر اشتغال و وعده بیمه به کارگر شغل بدهند‬ ‫و مزد توافقی به او پرداخت کنند‪ .‬این فعال کارگری از‬ ‫نمایندگانفراکسیون کارگریمجلسو دلسوزانجامعه‬ ‫کارگری خواست تا جلوی امضا و تصویب چنین طرحی‬ ‫را بگیرنــد و اجــازه ندهند این تبصره به ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫کار افــزوده شــود و گفت‪ :‬تشــکل های کارگری‪ ،‬انجمن‬ ‫های صنفی و مجمع نمایندگان و شوراهای اسالمی کار‬ ‫با این موضوع موافق نیستند و اجازه استثمار کارگران را‬ ‫نمی دهند‪ .‬پورموسی خاطرنشــان کرد‪ :‬قانون کار ایران‬ ‫بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است‪ .‬قانون کار‬ ‫قانون حداقل ها و چتر حمایتی سر کارگران است و در‬ ‫شرایط امروز باید دامنهاینچتر حمایتی گستردهشود‪.‬‬ ‫ی و نظارت‬ ‫وظیفه بازرس ‬ ‫بر کاالهای اساسی به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫موکول شد‬ ‫با ابالغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری مسئولیت‬ ‫بازرســی و نظــارت بر کاالهای اساســی و خوراکی های‬ ‫موضــوع قانــون انتزاع بــه طور کامــل در اختیــار وزارت‬ ‫جهادکشاورزی قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا در متن نامه‬ ‫محســن رضایــی به معــاون اول رئیس جمهــوری‪ ،‬وزیر‬ ‫جهادکشاورزی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر‬ ‫دادگستری امده است‪ :‬بند (‪ )۱‬تصمیمات جلسه بیست‬ ‫و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ‪ ۱۸‬ابان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬که به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می گردد؛‬ ‫«از تاریــخ ابــاغ این مصوبه‪ ،‬مســئولیت بازرســی و‬ ‫نظارتبر کاالهایاساسیو خوراکی هایموضوعقانون‬ ‫انتزاع‪ ،‬به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اعالم امادگی وزارت برق‬ ‫عراق برای پرداخت بدهی‬ ‫ایران‬ ‫وزارت بــرق عــراق بــا انتشــار بیانی ـه ای تاکیــد‬ ‫کــرد که دولت این کشــور امادگــی دارد بدهی های‬ ‫ایــران مربــوط به خرید انــرژی را پرداخــت کند‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬بــه نقــل از خبرگــزاری بغــداد الیوم‪،‬‬ ‫وزارت بــرق عــراق در بیانی ـه ای اعــام کرد که خط‬ ‫انتقال برق از ایران کامال قطع شــده اســت و عراق‬ ‫یهــا خــود بــه ایــران را پرداخت خواهــد کرد‪.‬‬ ‫بده ‬ ‫احمــد موســی ســخنگوی وزارت برق عــراق در این‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬تامیــن گاز از ایــران به به طور مســتمر‬ ‫در حــال کاهش اســت و خط انتقــال برق ایران نیز‬ ‫بــه شــکل کامــل قطعع شــده اســت و اکنــون فقط‬ ‫بــه تــوان داخلــی در زمینه انــرژی تکیــه داریم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت برق عراق امادگی خود را برای‬ ‫پرداخــت بدهــی بــه ایران اعالم کرده اســت و این‬ ‫موضــوع از طریــق هیئت هایــی کــه قبــا فرســتاده‬ ‫بودیم مطرح شده است‪.‬‬ ‫افتتاح طرح های مسئولیت‬ ‫اجتماعی نفت و گاز مارون‬ ‫در غیزانیه‬ ‫یــک واحد اموزشــی و یک مســجد از طرح های‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکت نفت و گاز مــارون در‬ ‫بخــش غیزانیه افتتاح شــد‪ .‬به گزارش شــانا به نقل‬ ‫از شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز مــارون‪ ،‬حمیــد‬ ‫کاویــان‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری نفــت و‬ ‫گاز مــارون در اییــن بهره برداری ایــن طرح ها اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای احــداث مســجد اهــل بیــت و مدرســه‬ ‫شــهید دیانت که به همت پایگاه مقاومت بســیج‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ایــن شــرکت‬ ‫ســاخته شــده بــه ترتیــب ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان‬ ‫هزینه شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه این شرکت در‬ ‫سال های گذشته ‪ ۱۵‬مدرسه و ‪ ۱۹‬مسجد را احداث‬ ‫یــا بهســازی کــرد ه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنین امســال‬ ‫منابــع مالــی زمیــن چمــن مصنوعــی رامشــیر تامین‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز مــارون تصریــح کــرد‪ :‬از ســال گذشــته تاکنون ‪۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬بســته کمک اموزشــی افــزون بر ‪ ۴‬هزار‬ ‫بســته معیشــتی میــان دانش امــوزان و خانوارهــای‬ ‫کم برخوردار همجوار تاسیسات توزیع شده است‪.‬‬ ‫ابالغ شیوه شناسایی‬ ‫شرکت های گواهی دهنده‬ ‫استقرار استانداردهای‬ ‫مدیریتی شرکت گاز‬ ‫سرپرســت مدیریــت مهندســی ســاختار و دبیــر‬ ‫کمیســیون بهــره وری شــرکت ملــی گاز ایــران از‬ ‫ابــاغ دســتورعمل نحــوه شناســایی شــرکت های‬ ‫گواهی دهنــده اســتقرار اســتانداردهای مدیریتی در‬ ‫ســطح شــرکت ملــی گاز ایران خبــر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬ولی اهلل دینی‬ ‫هــدف از ابــاغ ایــن دســتورعمل را ایجــاد وحــدت‬ ‫رویــه‪ ،‬اعتباردهــی گواهی نام ههــای اســتانداردهای‬ ‫مدیریتی و مدیریت هزینه های مشهود و نامشهود‬ ‫در اســتقرار این دســت از سیســتم ها بیان کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــر مبنــای نتایج ارزیابی محور اســتقرار‬ ‫نظا مهــای مدیریتــی در فراینــد ارزیابــی عملکــرد‬ ‫شــرکت های تابــع ملــی گاز ایــران در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫بررســی مســتندهای منــدرج در ســامانه یکپارچــه‬ ‫«مدیریت ارزیابی عملکرد شــرکت ملی گاز ایران»‪،‬‬ ‫لــزوم تدوین چنین دســتورعملی ضروری تشــخیص‬ ‫داده شــد‪ .‬سرپرســت مدیریــت مهندســی ســاختار‬ ‫شرکت ملی گاز ایران افزود‪ :‬پس از بررسی و مطالعه‬ ‫مســتندهای موجــود در ســطح ملــی و بین المللــی‪،‬‬ ‫ایــن دســتورعمل به منظــور راهنمــای شناســایی‬ ‫یصــاح تدویــن و به شــرکت ها ابالغ‬ ‫شــرکت های ذ ‬ ‫شــد و هم اکنون از طریق ســایت اینترنتی مهندســی‬ ‫ســاختار‪ ،‬بــرای اطــاع و بهر هبــرداری همــکاران‪ ،‬در‬ ‫دســترس اســت‪ .‬دینــی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا‬ ‫رعایت مفاد دســتورعمل یادشــده‪ ،‬شرکت های تابع‬ ‫از گواهی دهنده های صالحیت دار برای اســتقرار این‬ ‫دســت از سیســتم ها اســتفاده کنند تا شاهد بهبود در‬ ‫همه امور مرتبط باشیم‪.‬‬ ‫کیفیت بنزین مصرفی‬ ‫در تهران تایید شد‬ ‫مدیــرکل اداره اســتاندارد اســتان تهــران از اغــاز‬ ‫بررســی موتورخان ههــا برای کاهــش الودگی هوا خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬طبق جدیدترین نتایج در استان تهران‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد نمونه های بنزین مورد قبول بوده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از ایســنا‪ ،‬محمدرضا طاهری‬ ‫در ایــن بــاره گفت‪ :‬طبــق جدیدترین نتایج در ســه‬ ‫ماهــه نخســت امســال در اســتان تهــران‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫نمونه های بنزین مورد قبول بوده اســت‪ ،‬اما بحث‬ ‫یگــردد‪ ،‬بلکه‬ ‫الودگــی فقــط بــه مــواد اولیه بــاز نم ‬ ‫فرایند سوختن بنزین و گاز هم باید استاندارد باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه موتورخانه های عمومی‪ ،‬اداری و‬ ‫مســکونی هــم باید اســتاندارد باشــد‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای امســال بالغ بــر ‪ ۴۰۰‬موتورخانه دســتگاه‬ ‫دولتی‪ ،‬معاینه فنی و تنظیم شد که این عملیات تا‬ ‫اخر سال ادامه دارد‪ .‬مدیرکل اداره استاندارد استان‬ ‫تهــران بــا بیــان اینکــه موتورخان ههــا نیاز بــه تنظیم‬ ‫دارند و در غیر این صورت الوده کننده خواهند بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بررس ـی های انجا مشــده‪ ،‬شــاهد ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهش الودگی بعد از تنظیم بودیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫قرارداد سواپ ‪ ۲‬میلیارد متر مکعبی گاز بین ایران‪ ،‬ترکمنستان و جمهوری اذربایجان امضا شد‬ ‫ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی‬ ‫با تقویت دیپلماسی منطقه ای‬ ‫توسعهدیپلماسیانرژیو امضایقراردادسواپ‬ ‫‪ ۲‬میلیارد متر مکعبی گاز بین ایران‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫جمهــوری اذربایجــان عــاوه بر پایداری شــبکه گاز‬ ‫ایران در اســتان های شمالی‪ ،‬تقویت سهم ایران در‬ ‫تجارت جهانی گاز را نیز به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ایــران در مجموع ذخایر نفت‬ ‫و گاز رتبــه اول را در جهــان دارا اســت‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث شده تا همواره در هر موقعیتی که به نوعی‬ ‫به انرژی های هیدروکربوری مربوط است‪ ،‬نام ایران‬ ‫نیز مطرحشود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬امریــکا در تحریم علیــه ایران‬ ‫نیز همواره صنعت نفت و گاز را نشــانه رفته‪ ،‬زیرا‬ ‫ایــن بخــش از اقتصــاد به عنوان مزیت مهــم ایران‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال های اخیر امــا به دلیل‬ ‫شــناخته م ‬ ‫همین تحریم ها و البته برخی ناکارامدی ها‪ ،‬نقش‬ ‫ایران در مناسبات انرژی منطقه و جهانی دستخوش‬ ‫تغییرشد‪.‬‬ ‫گام بلند ایران برای افزایش نقش افرینی‬ ‫در بازار گاز‬ ‫در موردی خاص‪ ،‬واردات گاز ایران از ترکمنستان‬ ‫کهنقشمهمیدر موازنهمصرفداخلیو همچنین‬ ‫نقش افرینی ایران در بازارهای جهانی گاز داشــت‪،‬‬ ‫متوقف شــد‪.‬این در حالی بود که بــا واردات گاز از‬ ‫ترکمنســتان عالوه بر انکه پایداری شبکه سراسری‬ ‫گاز افزایش پیدا می کرد‪ ،‬از سوی دیگر این فرصت‬ ‫یشــد تا صادرات به کشــورهای همســایه‬ ‫فراهم م ‬ ‫نیز بیشتر شود‪ .‬با این حال به دلیل عدم پرداخت‬ ‫بدهی ایران به ترکمنستان جریان گاز بین دو کشور‬ ‫موقف شــد‪.‬ایران در حال حاضر ســهمی حدود ‪۲‬‬ ‫درصدی از تجارت گاز جهان را دارا اســت‪ ،‬این در‬ ‫شرایطی است که در جایگاه دومین دارنده ذخایر‬ ‫گازی جهان قرار داشته و در زمینه تولید گاز نیز در‬ ‫رتبــه چهارم قــرار دارد‪ .‬بنابراین باید با اســتفاده از‬ ‫ذخایر موجودوهمچنینموقعیتاستراتژیکخود‬ ‫به سمت توسعه تجارت گاز پیش برود‪.‬‬ ‫نکته مهم ان اســت که تا ســال ‪ ۲۰۴۵‬میالدی‪،‬‬ ‫در حالی که تقاضا برای نفت خام تنها ‪ ۸.۵‬درصد‬ ‫افزایــش خواهــد داشــت‪ ،‬تقاضــای گاز رشــد ‪۲۴‬‬ ‫درصدیراتجربهمی کند‪.‬‬ ‫ترکمنستانی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از دی مــاه ‪ ۱۳۹۵‬واردات‬ ‫گاز از ترکمنستان قطع شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرارداد‬ ‫س ـه جانبه گازی ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و جمهــوری‬ ‫اذربایجاناز اولزمستانعملیاتیمی شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت سهم ایران از تجارت گاز در منطقه را‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬این قرارداد به‬ ‫تامینسوختزمستانیاستان هایخراسانرضوی‪،‬‬ ‫شمالیو جنوبی‪ ،‬گلستانو سمنان کمکمی کند‪.‬‬ ‫اتصال شبکه گاز ایران به قاره سبز‬ ‫از همین رو ایران باید با توسعه مناسبات خود‬ ‫در تجــارت گاز در منطقــه و بعــد از ان در ســطح‬ ‫جهان‪ ،‬سهم خود را در تجارت این سوخت افزایش‬ ‫دهــد و در ایــن میــان افزایش مبــادالت (واردات و‬ ‫صادرات) می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که عالوه بر درامدزایی‪ ،‬ســهم‬ ‫ایــران را در تجــارت جهانــی گاز افزایــش می دهد‪،‬‬ ‫احیای سواپ گازی است‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬اکنون تنها بعد از ‪ ۴‬ماه از روی‬ ‫کار امدن دولت سیزدهم و همزمان با اغاز مذاکرات‬ ‫احیای برجام در وین‪ ،‬توافقی بین ‪ ۳‬کشــور ایران‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان و ترکمنســتان به امضا رســید‪.‬‬ ‫توافقی کهخبر از سواپ گاز ترکمنستانبهجمهوری‬ ‫اذربایجان از مسیر ایران را می دهد‪.‬‬ ‫در این زمینه ایت اهلل ابراهیم رئیسی با اشاره به‬ ‫دیدار وگفت وگوبارئیس جمهوریترکمنستاناعالم‬ ‫کــرد‪ :‬بخــش محــوری در این دیدار توســعه روابط‬ ‫اقتصادی و رفع مشــکل ترانزیت و گاز بود که این‬ ‫موضوع حل وفصل و قرار شــد مســئله ترانزیت به‬ ‫گونه ایباشدکهارتباطباکشورهایمختلفتسهیل‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬موضوع گاز هم که دچار وقفه شده‬ ‫بود مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به امضای‬ ‫قراردادمنتهیشدو امیدواریمپساز اینهیچگونه‬ ‫نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫توافق گازی منطقه ای در حاشیه اجالس‬ ‫سران اکو‬ ‫قــرارداد بــزرگ گازی میــان ایران‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫جمهوریاذربایجان کهدر حاشیهاجالسسراناکو‪،‬‬ ‫رخدادیمهمدر عرصهاقتصادی_سیاسیمحسوب‬ ‫می شود کهمی تواندمنافعمهمو تاثیرگذاریرابرای‬ ‫ی های منطق ـه ای به همراه‬ ‫ایــران در ســایه همکار ‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن قــرارداد ایــران ســاالنه ‪ 1/5‬تا ‪۲‬‬ ‫میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان به جمهوری‬ ‫اذربایجان منتقــل می کند‪ .‬قــراردادی که تامین گاز‬ ‫استان های شمالی و شمال غربی ایران را نیز تضمین‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫جــواد اوجــی‪ ،‬وزیر نفت نیز در حاشــیه توافق‬ ‫س ـه جانبه ســواپ گازی بیــن ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫جمهوری اذربایجان گفت‪ :‬طی یک ماه گذشته ما‬ ‫مذاکــرات تنگاتنگی با طــرف اذربایجانی و کشــور‬ ‫ترکمنســتان در بحث انتقال گاز از ترکمنســتان به‬ ‫جمهــوری اذربایجــان که در حقیقت ســواپ گازی‬ ‫یشــود داشتیم که خوشــبختانه امروز‬ ‫محســوب م ‬ ‫منجر به این قرارداد سه جانبه شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن قــرارداد مــا تقریبــا ســاالنه‬ ‫نزدیک به‪ 1/5‬تا‪ ۲‬میلیارد مترمکعب گاز را از طرف‬ ‫ترکمنستانومنطقهسرخسدریافتخواهیمکردو‬ ‫از استاراتحویلجمهوریاذربایجانمی دهیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفت در خصوص بحث تســویه بدهی‬ ‫ایــران بــه ترکمنســتان در خصــوص قــراردادگازی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با راهکارهــای خــوب وزارت نفت‬ ‫و شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬بزودی نخســتین قسط‬ ‫پرداخــت مــا بابــت تســویه بدهــی بــه طــرف‬ ‫مزیــت بزرگتــر بــرای ایــران اما نقش افرینــی در‬ ‫تجارت جهانی گاز است‪ .‬ورود ایران به یک قرارداد‬ ‫ســه جانبه تامین انرژی و قرار گرفتن کشــورمان در‬ ‫یتوانددر ایندهضمن‬ ‫مسیر استراتژیکانتقال گاز م ‬ ‫ش های‬ ‫افزایش همکاری های منطقه ای‪ ،‬از بروز تن ‬ ‫سیاسیباهمسایگانجلوگیریکند‪.‬‬ ‫حضــور ایــران در قراردادهای گازی منطقه خزر‬ ‫می تواند در اینده به اتصال ایران به شبکه گاز اروپا‬ ‫و اغاز صادرات گاز به این قاره منجر شود‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته اگرچه از صادرات گاز به‬ ‫اروپــا چندین بار ســخن به میان امــده بود و حتی‬ ‫چند مسیر مختلف برای صادرات تعریف شد‪ ،‬اما‬ ‫در عمل هیچ کدام از دولت های گذشته توفیقی در‬ ‫اینزمینهنداشتند‪.‬‬ ‫حاال با توجه به نزدیکی منطقه خزر به مرزهای‬ ‫اروپا و اتصال شــبکه های گاز ایران‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫اذربایجان به یکدیگر می توان این قرارداد را گامی‬ ‫عملی در جهت صادرات گاز به قاره سبز دانست‪.‬‬ ‫طیسهدههایندهوابستگیاروپابه گاز طبیعی‬ ‫وارداتی به ‪ ۷۰‬درصد در ســال ‪ ۲۰۳۰‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫بنابراین روی اوردن اروپا به منابع جدید گاز طبیعی‬ ‫اجتناب ناپذیر بوده و ایران به عنوان دومین دارنده‬ ‫ذخایــر گازی جهــان می تواند یکــی از منابع اصلی‬ ‫تامین گاز طبیعیقارهاروپاباشد‪.‬‬ ‫ایــران ســال گذشــته در مجمــوع ‪ ۱۸‬میلیارد متر‬ ‫مکعب گاز صادر کرده است که عمده این صادرات‬ ‫بــه دو کشــور عــراق و ترکیــه انجــام گرفتــه و تنوع‬ ‫مشــتریان می تواند به افزایــش صــادرات و ارزاوری‬ ‫کمککند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعمیراتاساسیپاالیشگاهنفتبندرعباسپایانیافت‬ ‫تعمیرات اساســی واحدهای تقطیر در جو و‬ ‫خــا شــماره ‪ ،۱‬گاز مایــع و تصفیــه اب های ترش‬ ‫و مراکــس‪ ،‬همچنیــن توربین گازی ‪ E‬پاالیشــگاه‬ ‫نفــت بندرعبــاس بــا تــاش شــبانه روزی کارکنــان‬ ‫شــرکت پاالیــش نفت بندرعبــاس مطابق برنامه‬ ‫با موفقیت اجرا شد و بدون هیچ گونه حادثه ای‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا به نقــل از پاالیشــگاه نفت‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬تعمیرات اساســی این واحدها طبق‬ ‫برنامه ریزی های ازپیش تعیین شده و با هماهنگی‬ ‫شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫کشــور‪ ،‬پــس از یــک دوره فعالیــت پنــج ســاله‬ ‫مــداوم‪ ،‬مطابــق دســتورعمل راهبــری واحدهای‬ ‫عملیاتی در مدت ‪ ۳۳‬روز انجام شد‪.‬‬ ‫هاشــم نامــور‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش‬ ‫نفــت بندرعبــاس گفــت‪ :‬در ایــن تعمیــرات بــا‬ ‫توجه به بیماری کرونا در کشــور‪ ،‬همچنین لزوم‬ ‫انجــام تعمیــرات اساســی در موعــد مقــرر‪ ،‬همه‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای اجــرای دســتورعمل های‬ ‫بهداشــتی از جملــه معاینــه ســامت نیروهــای‬ ‫دس ـت اندرکار تعمیرات‪ ،‬توزیع وسایل بهداشت‬ ‫فــردی‪ ،‬ضدعفونی مــداوم وســایل حمل ونقل و‬ ‫اماکــن عمومی ماننــد رســتوران ها‪ ،‬نمازخانه ها‪،‬‬ ‫ســرویس های بهداشتی و خوابگاه های نیروهای‬ ‫تعمیراتی در نظر گرفته شــد و افزون بر رعایت‬ ‫دستورعمل ها‪ ،‬از نیروهایی در تعمیرات استفاده‬ ‫شد که هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه هدف اصلــی از انجام این‬ ‫تعمیرات‪ ،‬اماد هســازی واحدهای عملیاتی مورد‬ ‫نظــر بــرای ادامه کارکرد مســتمر و شــبانه روزی و‬ ‫تولید با کیفیت فراورده های نفتی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــا همــت و تالش کارکنان متخصص این شــرکت‬ ‫و بــا برنامــه ریزی و حداکثر بهره گیــری از زمان و‬ ‫انجام کار به صورت شبانه روزی و با رعایت دقیق‬ ‫پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتال‬ ‫بــه ویــروس کرونــا و اجــرای تعمیرات بر اســاس‬ ‫اســتانداردهای فنی و تخصصی با رعایت اصول‬ ‫و قوانین بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‪ ،‬این‬ ‫کار حساس و عظیم با اعمال کنترل و نظارت های‬ ‫الزم به شکل صحیح و با کیفیت مناسب و بدون‬ ‫هیچ گونه حادثه ای در مدت زمان ‪ ۳۳‬روز انجام‬ ‫شــد‪.‬مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دست اندرکاران این تعمیرات ‪۲۷۰۰‬‬ ‫نفر بودند که از این تعداد‪ ۱۲۰۰ ،‬نفر از نیروهای‬ ‫داخلی پاالیشــگاه حضور داشتند و حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫نفر نیز از نیروهای خارج از پاالیشگاه برای انجام‬ ‫تعمیــرات بــا اجــرای کامــل معاینات ســامت و‬ ‫انجام ازمایش های پزشکی و طب صنعتی جذب‬ ‫شــدند‪.‬نامور درباره حجم کار تعمیرات اساســی‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬در ایــن دوره از تعمیرات با توجه به‬ ‫فعالیــت مداوم واحدها در طول پنج ســال اخیر‬ ‫و ماموریــت ایــن شــرکت در دریافــت و پاالیش‬ ‫نفــت خــام ســنگین کشــور‪ ،‬همــه دســتگاه ها‪،‬‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬ظــروف‪ ،‬برج ها‪ ،‬مبد لهــای حرارتی‪،‬‬ ‫کوره‪ ،‬پمپ ها و خطوط لوله این واحدها بررسی‬ ‫و تعمیــر شــدند‪.‬وی افزود‪ :‬کنترل های مســتمر و‬ ‫پایش های مداوم با برگزاری منظم نشس ـت های‬ ‫هماهنگــی پیشــرفت کار بــه صــورت روزانــه در‬ ‫محل واحدهای عملیاتی با حضور همه مسئوالن‬ ‫و بررســی شــرایط واقعــی انجــام کار در قیاس با‬ ‫یشــده و مشــخص کــردن موانع‬ ‫برنامه پیش بین ‬ ‫بــا ارائــه راهکار برای تســریع در اجــرای مطلوب‬ ‫عملیات تعمیرات از اقدام های کنترلی موفق در‬ ‫اجرای باکیفیت و بدون حادثه تعمیرات اساسی‬ ‫بود‪.‬تعمیــرات اساســی واحدهای پاالیشــی یک‬ ‫فعالیــت مهــم‪ ،‬تخصصی‪ ،‬حســاس و با اهمیت‬ ‫اســت کــه بــا هــدف تضمیــن اســتمرار عملیــات‬ ‫تولیــد فراورد ههــای نفتــی بــا کیفیــت مناســب‪،‬‬ ‫همچنیــن صیانــت از تاسیســات و تجهیــزات‪،‬‬ ‫به صورت دوره ای انجام می شود و الزمه رسیدن‬ ‫بــه موفقیــت در انجــام ان و دســتیابی به نتایج‬ ‫ارزشــمند و اماد هســازی واحدهــای عملیاتــی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬کنترل‪ ،‬نظارت‪ ،‬انجام کار بر اســاس‬ ‫استانداردها و رعایت مقررات بهداشت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیست است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد‬ ‫افزایش‪ ۵۰۰‬مگاواتیظرفیتنیروگاه هایتجدیدپذیر تاتابستان‪۱۴۰۱‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت جدید نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر گفــت‪ ۵۰۰ :‬مــگاوات نیــروگاه جدید‬ ‫یهــای تجدیــد پذیر به توان تولید برق کشــور‬ ‫انرژ ‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر محرابیــان احداث ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات نیروگاه انرژی های تجدید پذیر را یکی‬ ‫از برنامه های خود در هنگام معرفی به عنوان وزیر‬ ‫نیرویدولتسیزدهمبرشمردهبود‪.‬‬ ‫ویافزودهبود‪ :‬گرچهاینبرنامهبلندپروازانهبه‬ ‫نظر می رسد اما تالش بر عملیاتی شدن ان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫چندی پیش هم محمود کمانی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر و بهــره وری برق ایــران در‬ ‫انرژ ‬ ‫جمع خبرنگاران بر اجرایی شدن این برنامه تاکید‬ ‫کرد و از اعالم فراخوان پذیرش سرمایه گذاری در این‬ ‫زمینهخبر داد‪.‬‬ ‫اکنــون در تازه ترین اظهار نظــر وزیر نیرو اعالم‬ ‫کرد‪ ۵۰۰ :‬مگاوات نیروگاه جدید انرژی های تجدید‬ ‫پذیر به توان تولید برق کشور افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬علی‬ ‫اکبر محرابیان افزود‪ :‬با توجه به کسری تولید برق‬ ‫نسبتبهتقاضایان‪،‬ضرورتداشتکهبرایتامین‬ ‫بخشــی از این کسری ها برنامه ریزی کنیم و بر این‬ ‫اساس برنامه ای که برای چهار سال اینده پیش بینی‬ ‫کردیم‪ ،‬افزایش‪ ۳۰‬هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق‬ ‫کشور است؛ به گونه ای که‪ ۲۰‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫حرارتی و ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در‬ ‫سطحکشور بهبهره برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تابستان سال اینده برنامه ریزی‬ ‫کــرده بودیــم تــا ‪ ۵‬هزار مــگاوات بــرق به ظرفیت‬ ‫تولید کشور بیفزاییم اما با تالش های انجام گرفته‬ ‫توانستیم که یک هزار مگاوات را هم به این برنامه‬ ‫اضافــه کنیم‪ .‬ایــن ‪ ۶‬هزار مگاوات شــامل ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی‪ ۵۰۰ ،‬مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیــر و یــک هزارمگاوات هم ارتقــای توان‬ ‫تولید یا به روز کردن نیروگاه های موجود است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬تا به این لحظه در مجموع‬ ‫چهار واحد با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬مگاوات به بهره برداری‬ ‫رســیده و به شــبکه ســنکرون شده اســت‪ .‬در طول‬ ‫ماه هایایندهنیز یکیپساز دیگریاینواحدهابه‬ ‫بهره برداریمی رسند؛البتهامیدواریمدر تامینمنابع‬ ‫ان ها بر اســاس پیش بینی ها شاهد کمک دولت و‬ ‫مجلس باشیم تا این منابع به موقع تزریق شوند‪.‬‬ ‫محرابیان گفت‪ :‬با بسیج منابع داخلی کشور شامل‬ ‫اعتبارات بودجه ای و ســرمایه های سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫بانک ها‪،‬صندوقتوسعهملیو روش هایمختلفی‬ ‫که برای تامین مالی وجود دارد می توانیم برنامه ها‬ ‫رااجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تولیــد ‪ ۹۰۰‬مــگاوات بــرق‬ ‫در نیروگا ههــای تجدیدپذیــر کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫ظرفیت محصول ســال ها ســرمایه گذاری اســت اما‬ ‫برای تابســتان سال اینده پیش بینی کردیم که ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات دیگر را به ظرفیت نیروگاه ها تجدیدپذیر‬ ‫کشور اضافهکنیم‪.‬‬ ‫عضــو کابینه ســیزدهم ادامــه داد‪ :‬نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیری که برای تابســتان پیش بینی کردیم‪،‬‬ ‫انواع مختلفی دارد و شامل نیروگاه های خورشیدی‪،‬‬ ‫بادی‪،‬زیستتودهو نخستیننیروگاهزمین گرمایی‬ ‫اســت کــه ایــن نیــروگاه زمیــن گرمایــی در منطقــه‬ ‫مشگینشهر بهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو بیان کرد‪ :‬امیدواریم این نیروگاه زمین‬ ‫گرمایی که عملیات اجرایی ان از چندین سال پیش‬ ‫شروع شده اما به بهره برداری نرسیده بود‪ ،‬طی سه‬ ‫ماهایندهبهبهره برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر کشــور‬ ‫از مجمــوع کل انرژ ‬ ‫نیروگا ههــای خورشــیدی با تولیــد ‪ 455/5‬مگاوات‬ ‫بــرق و ســهم ‪ 50/38‬درصــدی مقام نخســت را به‬ ‫خوداختصاصداده اند‪.‬‬ ‫نیروگاه های بادی نیز در مهرماه امسال با تولید‬ ‫‪ 310/2‬مــگاوات بــرق و ســهم ‪ 34/31‬درصــدی از‬ ‫مجمــوع انرژی های تجدیدپذیر در مقــام دوم قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ایران‪ ،‬گاز ترکمنستانرابهاذربایجان‬ ‫سواپمی کند‬ ‫وزیر نفت در حاشیه توافق‬ ‫ایــن قــرارداد ســه جانبــه شــد‪.‬‬ ‫ســه جانبــه ســواپ گازی بیــن‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن قــرارداد‬ ‫ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و جمهوری‬ ‫مــا تقریبــا ســاالنه نزدیــک به‬ ‫اذربایجان گفت‪ :‬در این قرارداد‬ ‫‪ 1/5‬تــا ‪ ۲‬میلیــارد مترمکعــب‬ ‫ما تقریبا ساالنه نزدیک به ‪1/5‬‬ ‫گاز را از طــرف ترکمنســتان‬ ‫جواد اوجی‬ ‫تــا ‪ ۲‬میلیــارد مترمکعــب گاز را‬ ‫و منطقــه ســرخس دریافــت‬ ‫از طــرف ترکمنســتان و منطقه‬ ‫خواهیم کرد و از استارا تحویل‬ ‫سرخس دریافت خواهیم کرد و از استارا تحویل اذربایجــان می دهیم‪ .‬این قــرارداد در حقیقت‬ ‫اذربایجــان می دهیــم‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬جواد مناســبات انــرژی خوبی اســت که خوشــبخانه‬ ‫اوجی در حاشیه توافق سه جانبه سواپ گازی امروز این گام برداشته شد و قرارداد بین ایران‪،‬‬ ‫بیــن ایران‪ ،‬ترکمنســتان و جمهــوری اذربایجان ترکمنســتان و اذربایجان به امضاء رســید‪ .‬وزیر‬ ‫کــه در جریان ســفر به عشــق اباد ترکمنســتان نفــت درخصــوص بحــث تســویه بدهــی ایران‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی یکمــاه گذشــته مــا به ترکمنســتان درخصوص قراردادگازی تصریح‬ ‫مذاکرات تنگاتنگی با طرف اذربایجانی و کشور کرد‪ :‬خوشــبختانه بــا راهکارهای خــوب وزارت‬ ‫ترکمنستان در بحث انتقال گاز از ترکمنستان به نفــت و شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬بــه زودی اولین‬ ‫اذربایجان که در حقیقت سواپ گازی محسوب قسط پرداخت ما بابت تسویه بدهی به طرف‬ ‫می شود داشتیم که خوشبختانه امروز منجر به ترکمنستانیانجاممی شود‪.‬‬ ‫اهمیت سواپ گازیاز زبانمدیرعامل‬ ‫شرکتملی گاز‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی گاز‬ ‫جمهــوری ســه کشــور بــه امضا‬ ‫ایرانبهاهمیتاقتصادیسواپ‬ ‫رســید‪ .‬وی افزود‪ :‬این قرارداد از‬ ‫گازی بیــن ایران‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک‬ ‫اذربایجــان اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫در تحکیــم روابــط منطق ـه ای‬ ‫این قرارداد به پایداری شبکه گاز‬ ‫برخــوردار اســت و بــر اســاس‬ ‫مجید چگنی‬ ‫شمالو شمال شرق کشور کمک‬ ‫این قرارداد‪ ،‬قرار اســت ســاالنه‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مجید‬ ‫‪ 1/5‬تا ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫چگنی در گف ‬ ‫تو گویــی تلویزیونی‪ ،‬درخصوص از ترکمنســتان به جمهــوری اذربایجــان از خاک‬ ‫قــرداد ســواپ گازی بیــن ســه کشــور ایــران‪ ،‬جمهوری اســامی ایران انتقال یابد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ترکمنستان و اذربایجان گفت‪ :‬قرارداد سه جانبه شــرکت ملی گاز ایــران تصریح کرد‪ :‬این قــرارداد‬ ‫سواپ گاز از ترکمنستان به جمهوری اذربایجان عالوهبر اهمیتاقتصادیبر پایداریشبکه گازی‬ ‫از خاک جمهوری اسالمی ایران با حضور روسای در شمال و شمال شرق ایران کمک می کند‪.‬‬ ‫ثبت نام کارتسوختالمثنیاغاز شد‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی از‬ ‫نفتــی اولویــت دریافــت کارت‬ ‫اغــاز دوبــاره ثبت نــام کارت‬ ‫هوشــنمد ســوخت المثنی را با‬ ‫هوشــمند ســوخت المثنــی در‬ ‫توجــه بــه وقفــه به وجودامده‬ ‫دفاتــر پلیــس ‪ ۱۰+‬خبــر داد‪.‬‬ ‫برای خودروهای نفت گازســوز‪،‬‬ ‫فاطمه کاهی‬ ‫فاطمــه کاهــی در گفت وگــو با‬ ‫خودروهای عمومی بنزی نســوز‬ ‫شانا در این باره گفت‪ :‬ثبت نام‬ ‫و وانت بارها اعالم و تاکید کرد‪:‬‬ ‫کارت هوشــمند ســوخت المثنی به دلیل اختالل کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی نیز‬ ‫به وجود امده در ســامانه هوشــمند ســوخت در طبقروال گذشتهصادر می شود‪،‬اماممکناست‬ ‫هفته ابتدایی ابان ماه به صورت موقت متوقف اندکی بیشــتر از حد انتظار زمان بر باشد‪ .‬کاهی‬ ‫شــده بود که این امــکان دوباره برای متقاضیان تصریح کرد‪ :‬زمان انتظار صدور کارت هوشــمند‬ ‫فراهــم شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬بــا توجه به نیاز ســوخت المثنی پیــش از این بــازه زمانی حدود‬ ‫به غیرفعال شــدن کارت ســوخت پیشــین برای یــک ماهــه بــود که ایــن زمان با توجــه به وقفه‬ ‫ثبت درخواست دریافت کارت سوخت المثنی‪ ،‬به وجودامــده و افزایــش تعــداد درخواس ـت ها‬ ‫نیاز بود ارتباط مرکز ثبت درخواســت با سامانه ممکــن اســت حداکثــر تــا ‪ ۴۵‬روز افزایش یابد‪.‬‬ ‫هوشمندسوختدوبارهبرقرار شود کههم اکنون وی از صبــوری و همراهــی هموطنــان در مراحل‬ ‫این سیستم فعال شده و درخواست متقاضیان ثبت نام تا دریافت کارت سوخت المثنی تشکر‬ ‫در دفاتــر پلیــس ‪ ۱۰+‬ثبت می شــود‪ .‬ســخنگوی و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۸۳‬درصدی حجم اب مخازن‬ ‫سدهایخوزستان‬ ‫مدیرعاملسازمانابوبرق‬ ‫وی در خصوص وضعیت تامین‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اب کشــاورزان شهرســتان باوی‬ ‫حجــم اب مخــازن ســدهای‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬در حال حاضر اب‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۵۵۰‬میلیــون‬ ‫در تمــام شــبکه ها تامین شــده‬ ‫مترمکعب است که نسبت به‬ ‫اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫فرهاد ایزدجو‬ ‫ســال گذشته ‪ ۸۳‬درصد کاهش‬ ‫ســطح اب در رودخانــه پاییــن‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬فرهــاد ایزدجو با‬ ‫است‪ ،‬زمان ابیاری اراضی بیشتر‬ ‫اشــاره به کاهش قابل توجه ورودی به سدهای طــول می کشــد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان اب و برق‬ ‫خوزستان در خصوص مدیریت منابع ابی برای خوزستان با تاکید بر لزوم همکاری کشاورزان در‬ ‫عبور از بحران کم ابی اظهار کرد‪ :‬ورودی اب به مصــرف اب به ویژه کشــاورزانی که از منابع اب‬ ‫سدهای خوزستان نسبت به متوسط دراز مدت‪ ،‬باالدســت اســتفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تقریبــا ‪ ۵۳‬درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه این اینکه گاهی در باالدســت بیشــتر از سهمیه‪ ،‬اب‬ ‫کاهش در سدهای کرخه و مارون شدیدتر بوده برداشــت می کننــد‪ ،‬اراضــی که در پایین دســت‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬ورودی اب قرار دارند مقداری با مشکل مواجه می شوند که‬ ‫به سد کرخه نسبت به متوســط دراز مدت‪ ۸۱ ،‬باید کشاورزان باالدست سهمیه خود که معادل‬ ‫درصد کاهش یافته است که این میزان‪ ،‬کمترین ‪ ۵۶‬درصد است را برداشت کنند و اجازه بدهند‬ ‫مقدار ورودی ثبت شده در ‪ ۶۰‬سال گذشته است‪ .‬کشــاورزان پایین دســت نیز اب برداشــت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان اب و برق خوزستان تصریح ایزدجو بیان کرد‪ :‬در بحث تامین اب شــرب نیز‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر حجم مخازن ســدها حدود وضعیتاز نظر کمیو کیفیمناسباست‪.‬طرح‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیون مترمکعب است که نسبت به سال میان مدت ابرســانی غدیر با ســرعت خوبی در‬ ‫گذشــته ‪ ۸۳‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬ایزدجو حال اجرا اســت و ‪ ۳۲‬درصد پیشــرفت دارد که‬ ‫بیان کرد‪ :‬با برنامه ریزی انجام شــده و همکاری امیدواریم تا پایان امسال‪ ،‬این طرح که حدود ‪۱۰‬‬ ‫اصناف کشاورزی‪ ،‬جهاد کشاورزی و با مدیریت مترمکعببر ثانیهابرااز منبعدز تامینخواهد‬ ‫اســتانداری خوزســتان‪ ،‬حــدود ‪ ۴۴۷‬هزار هکتار کرد‪ ،‬به بهره برداری برسد‪ .‬وی که در یک برنامه‬ ‫کشــت فصلی انجام می شــود که با کشــت های تلویزیونیصحبتمی کرد‪،‬افزود‪:‬وضعیتکیفی‬ ‫دائمــی‪ ،‬این عــدد به ‪ ۶۰۰‬هزار هکتار می رســد‪ .‬اب در جنوب خوزســتان شــامل شهرهای ابادان‬ ‫بنابراین نســبت به یک ســال نرمال می توان در و خرمشــهر مناسب اســت و در اغلب جاها اب‬ ‫‪ ۵۶‬درصد اراضی کشاورزی خوزستان کشت کرد‪ .‬شرب از نظر کمی و کیفی مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تخصیصقیر رایگانبرایاسفالتمعابر واقع‬ ‫در محالتهدفبازافرینیشهریگلستان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫و کاللــه تخصیــص داده شــد‬ ‫اســتان گلســتان از تخصیــص‬ ‫کــه شــهرداری ها صرفــا مجــاز‬ ‫قیــر رایــگان جهــت اجــرای‬ ‫بــه اســتفاده از قیــر رایــگان در‬ ‫اسفالت معابر فاقد اسفالت یا‬ ‫محالت هدفبازافرینیشهری‬ ‫نیازمندترمیمدر محالتهدف‬ ‫ازجملــه بافت های فرســوده و‬ ‫محبوبی‬ ‫مصوب بازافرینی شهری استان‬ ‫سکونتگاه هایغیررسمیمصوب‬ ‫خبــر داد‪ .‬محبوبــی مدیــرکل‬ ‫هستند‪ .‬او افزود‪ :‬این تخصیص‬ ‫راه و شهرســازی اســتان گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در راستای باال بردن شاخص های کالبدی در این‬ ‫در ســال جــاری حــدود‪ ۱۰۰۰‬تن قیــر رایگان برای محالتو ارتقایسطحزندگیساکنانمحله های‬ ‫یشــده است و شهرهای مذکور‬ ‫اســفالت حــدود ‪ ۱۲۴‬هــزار مترمربــع از معابــر هدف برنامه ریز ‬ ‫محالت هدف بازافرینی شــهری اســتان گلستان دارای محدود ههــای محــات هــدف بازافرینــی‬ ‫اختصاصیافت‪.‬محبوبیدر اینخصوصگفت‪ :‬مصوب هستند و شهرداری ها موظف اند سهمیه‬ ‫در راستای تخصیص قیر رایگان جهت بازافرینی قیر را صرفمعابر فاقداسفالتیاروکشاسفالت‬ ‫محــات هــدف با پیگیر ‬ ‫یهــای به عمل امــده از معابر محالتهدفکنند‪.‬مدیرکلراهوشهرسازی‬ ‫‪۹۹۳.۴۶‬‬ ‫اســتان‬ ‫شهرســازی‬ ‫ســوی اداره کل راه و‬ ‫اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬تفاهم نام ههــای‬ ‫تن قیر به ارزش‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به شهرداری های منعقدشدهباشهرداری هادر راستایاجرایقانون‬ ‫سیمین شهر‪ ،‬گرگان‪ ،‬گنبد‪ ،‬علی اباد‪ ،‬بندر ترکمن‪ ،‬بودجه‪ ۱۴۰۰‬و بنابر سهمیه ابالغیاز سویوزارت‬ ‫ازادشهر‪ ،‬رامیان‪ ،‬خان ببین‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬اق قال‪ ،‬راهو شهرسازیبهاداره کلراهو شهرسازی گلستان‬ ‫بندرگز‪ ،‬کردکوی‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬فاضل اباد‪ ،‬گالیکش است‪.‬‬ ‫ایجاد کارگروه مشترک ایران و اتریش برای‬ ‫سرمایه گذاریدر حوزه گردشگریمشهد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫نقشه راه اقتصادی بین دو کشور‬ ‫مقدس‪:‬شــهردار مشــهدالرضا‬ ‫وجــود دارد کــه ذیــل ان هفــت‬ ‫گفــت‪ :‬ما این توانایی را داریم تا‬ ‫فشــده‬ ‫کارگــروه مشــترک تعری ‬ ‫هیئت هایمشترکی‪،‬فعالشدن‬ ‫است‪ .‬پیشــنهاد می کنم کارگروه‬ ‫کارگروه گردشــگری و فنــاوری در‬ ‫گردشــگری و فنــاوری با موضوع‬ ‫سید عبدا‪...‬‬ ‫مشــهد را مــورد کارشناســی قــرار‬ ‫مشــهد مقــدس در ســطوح‬ ‫ارجائی‬ ‫دهنــد تا از ظرفیت های مشــهد‬ ‫کارشناســی بــا همــکاری وزارت‬ ‫باالخص در حوزه گردشــگری اســتفاده کنیــم؛ زیرا امور خارجه تشــکیل شــود و امیدواریم بتوانیم در‬ ‫وضعیت مشــهد در حوزه گردشــگری فوق العاده این عرصه همکاری های مشــترکی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫است و تعداد گردشگران داخلی و خارجی که قبل شهردار مشهدالرضادربارهایجادکارگروهگردشگری‬ ‫از کرونا به مشــهد سفر می کردند بســیار زیاد بود‪ .‬و فناوری در مشهد نیز متذکر شد‪ :‬ما این توانایی‬ ‫ســید عبدا‪ ...‬ارجائی در جلســه با «ولف دیتریش راداریمتاهیئت هایمشترکی‪،‬فعالشدن کارگروه‬ ‫هایم» ســفیر اتریش اظهــار کرد‪ :‬کشــور اتریش در گردشــگری و فناوری در مشــهد را مورد کارشناسی‬ ‫مناسبات اروپایی جمهوری اسالمی ایران نقش به قــرار دهنــد تــا از ظرفیت های مشــهد باالخص در‬ ‫سزایی دارد‪ .‬بیماری کرونا در سطح دنیا دارای اثار حوزهگردشگریاستفادهکنیم؛زیراوضعیتمشهد‬ ‫اجتماعیاقتصادیبسیار بدیبودهو کشور اتریش در حــوزه گردشــگری فوق العــاده اســت و تعــداد‬ ‫نیز از ایناسیب هادر اماننبود‪.‬شهر مانیز بهدلیل گردشــگران داخلــی و خارجــی که قبــل از کرونا به‬ ‫ماهیتگردشگریخوددچار اسیب هایجدیشد‪ .‬مشهد سفر می کردند بسیار زیاد بود‪ .‬او در پاسخ‬ ‫او ضمن تشــکر از کمک های بشردوستانه اتریش بهسوالسفیر اتریشدربارهچگونگی کاهش کرونا‬ ‫مبنی بر اهدا یک میلیون دز واکسن‪ ،‬افزود‪ :‬این که ویــروس در مشــهد تصریح کرد‪ :‬مشــهد وضعیت‬ ‫صدراعظم شما اولین مقامی از یک کشور اروپایی مطلوبیداردوفعالیت هابهسطحمطلوبیبرگشته‬ ‫بودکهبهرئیس جمهور اسالمیایرانتبریکگفت‪ ،‬ومحدودیت هاکاهشپیداکردهاستاماهمچنان‬ ‫نشان دهنده عمق روابط استراتژیک بین دو کشور نگران بازگشت کرونا ویروس هستیم‪ .‬کادر درمان‬ ‫اســت کــه در گفت وگــوی تلفنی بــا رئیس جمهور اماده باش است و وسایل نقلیه عمومی با شرایط‬ ‫نیــز مــورد تاکید قــرار گرفــت و ازاین جهت بســیار ویژه در حال خدمت رسانی هستند و توصیه های‬ ‫خوشــحال هســتم‪ .‬همان گونــه کــه می دانید یک بهداشتیبرایعموممردمالزم االجرااست‪.‬‬ ‫اولویت ساخت مربوط به محرومان و افراد‬ ‫تحتپوششبهزیستیاست‬ ‫اســتاندار گیالن هماهنگی‬ ‫و نگرانی هایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫الزم بــرای اجــرای طــرح جهش‬ ‫او بــا تاکید بر ضرورت ســرعت‬ ‫تولیــد مســکن را انتظار خــود از‬ ‫بخشــی در اجرای طرح جهش‬ ‫دســتگاه ها خوانــد و با تصریح‬ ‫تولید مســکن و عدم توقف در‬ ‫اینکه اولویت ســاخت مربوط‬ ‫ان گفــت‪ :‬بــرای تامیــن مصالح‬ ‫اسدا‪ ...‬عباسی‬ ‫بــه محرومــان و افــراد تحــت‬ ‫یهــای‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬هماهنگ ‬ ‫پوشش بهزیستی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزم بــا ســازمان صمــت انجــام‬ ‫تاکیــددارم کــه تــوازن و توزیــع عادالنــه احــداث شــود و درجایــی که نیاز به مصالــح داریم نباید‬ ‫مسکندر شهرهاموردتوجهباشد‪.‬اسدا‪...‬عباسی صادراتی دراین ارتباط صورت گیرد‪ .‬او هماهنگی‬ ‫در جلســه شورای مســکن اســتان اظهار داشت‪ :‬بین بنیاد مسکن و راه و شهرسازی را برای اجرای‬ ‫تاکنــون از ‪ ۲۸‬هــزار واحــد‪ ،‬زمیــن بــرای احــداث طرح جهش تولید مسکن مهم دانست و گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار واحد تامین شده و تا پایان سال‪ ،‬دستگاه هابایددر هماهنگیباهمامور رابه پیش‬ ‫ســاخت ان ها شروع می شود‪ .‬او اولویت ساخت ببرند ضمن انکه توازن و توزیع عادالنه احداث‬ ‫مســکن را مربــوط بــه محرومــان و افــراد تحت مسکن در شــهرها‪ ،‬موردتوجه باشد‪ .‬عباسی با‬ ‫پوششبهزیستیعنوان کردو باتاکیدبر ضرورت اشــاره بــه اعالم امادگی بخــش خصوصی برای‬ ‫توجــه بــه زیرســاخت ها گفــت‪ :‬در هرجایی که مشارکت جدی در این طرح گفت‪ :‬باید از بخش‬ ‫مســکن احــداث م ‬ ‫یشــود‪ ،‬بایــد قبــل از ان‪ ،‬بــه خصوصی مطابق با ابالغیه قانون جهش تولید‬ ‫زیرســاخت ها توجه گردد‪.‬اســتاندار گیالن تاکید مسکن‪ ،‬بهره الزم گرفته و مشکالت و موانع در‬ ‫کرد‪:‬بایددر جهشتولیدمسکن‪،‬پیش بینی های اینمسیر برطرفشود‪.‬عباسیویالسازیو تغییر‬ ‫الزم بــرای تکــرار نشــدن ضعف هایــی کــه در کاربــری اراضی را منجر به مهاجرت روســتاییان‬ ‫مسکن مهر وجود داشت‪ ،‬صورت گیرداو با اشاره خواند و با ابراز نگرانی در این زمینه گفت‪ :‬اجازه‬ ‫بــه محدودیــت زمین در اســتان گفت‪ :‬نبایــد در تغییر کاربری اراضی را نمی دهیم چراکه جهش‬ ‫هرجایی مثل حاشیه رودخانه ها‪ ،‬سرمایه گذاری تولید مسکن‪ ،‬طرحی برای سکونت دائمی افراد‬ ‫در خصوصاحداثمسکنصورتگیردچراکهدر بومی است نه انکه اشخاصی باهدف اقامت در‬ ‫موردواحدهایمسکونیدر اینمناطق‪،‬تهدیدها استانبرایمدتیاز سال‪،‬از انبهرهبگیرند‪.‬‬ ‫‪ ۷۴‬گواهیپایانکار در شهرک هایصنعتی‬ ‫استانسمنانصادر شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستان‬ ‫سمنان گفت‪ ۷۴ :‬فقره مجوز گواهی پایان کار‬ ‫در اراضی شــهرک ها‪ ،‬نواحی صنعتی و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی استان از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫ابان ‪ ۱۴۰۰‬صادر شد‪ .‬حسن ال بویه افزود‪ :‬این‬ ‫تعــداد گواهــی پایــان کار بــرای ‪ ۷۸‬هکتــار از‬ ‫اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان‬ ‫صادر شــد که نســبت به مدت مشابه سال ‪۹۹‬‬ ‫ازلحــاظ فقــره‪ ۱۱۱ ،‬درصــد افزایــش داشــت‪ .‬او‬ ‫بیــان کرد‪ :‬در مدت مشــابه ســال گذشــته‪۳۵ ،‬‬ ‫فقره گواهی پایان کار برای ‪ ۱۷‬هکتار از اراضی‬ ‫صنعتی استان سمنان صادر شد و امارها بیانگر‬ ‫افزایــش ‪ ۳۵۹‬درصــدی صــدور گواهــی پایــان‬ ‫کار ازلحــاظ مســاحت در ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫ســمنان تصریــح کرد‪ :‬در این مــدت‪ ۲۱۵ ،‬فقره‬ ‫جــواز احــداث ســاختمان بــرای ‪ ۹۳‬هکتــار از‬ ‫اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان‬ ‫صادر شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ۱۴۷ ،‬فقره جواز احداث ساختمان‬ ‫بــرای ‪ ۱۳۰‬هکتــار از اراضی شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان سمنان صادر شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫دستور استاندار خراسانرضویبرایرفعموانعتولید‬ ‫در شهرک صنعتی کالت‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬نشســت‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی بــا مدیــران برخــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬اعضــای هیئت مدیــره‬ ‫شــهرک صنعتــی مشــهد (کالت)‪ ،‬تشــکل های‬ ‫بخــش خصوصــی و برخــی از صاحبــان‬ ‫واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک ‪۱۰‬‬ ‫مصوبــه یا راهــکار برای حل مشــکالت و رفع‬ ‫موانــع تولیــد ان در پــی داشــت‪ .‬یعقوبعلــی‬ ‫نظــری پــس از بازدیــد از زیرســاخت های‬ ‫شــهرک در نشســت بررســی مشــکالت شــهرک‬ ‫صنعتــی مشــهد در محل این شــهرک بــا تاکید‬ ‫بــر همفکــری و هم افزایــی در خصــوص رفــع‬ ‫مشــکالت و پیــش رفتــن گام ب ـه گام نســبت‬ ‫بــه حل مســائل گفت‪ :‬شــهرک صنعتی مشــهد‬ ‫مشــکالتی دارد کــه متنابــه همــه شــهرک های‬ ‫صنعتــی و واحدهای تولیدی دیگر در اســتان‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار خراســان رضــوی نخســتین‬ ‫گام بــرای حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫را بررســی کلــی ان هــا‪ ،‬احصــای مشــکالت و‬ ‫تصمیــم بــرای کاهــش ان ها دانســت و افزود‪:‬‬ ‫در نخســتین گام فعــاالن اقتصــادی و مدیران‬ ‫ایــن بخــش نبایــد اجــازه دهنــد حتــی یــک‬ ‫واحــد صنعتــی در اســتان تعطیل شــود و باید‬ ‫زیرســاخت های واحدهــا اعــم از اب‪ ،‬بــرق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬مخابــرات و زمین در حد نیازشــان تامین‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫نظری بیان کرد‪ :‬در گام دوم الزم است که‬ ‫ظرفیــت تولیــد واحدهــای صنعتی مســتقر در‬ ‫شــهرک موردبررســی قــرار گیرد و علــل کاهش‬ ‫ظرفیــت تولیــد ان هــا احصــا و بــرای ظرفیــت‬ ‫رســانی ان ها به حداکثر تولید تالش شــود‪ .‬او‬ ‫بــا تاکید بــر احیای ‪ ۳۶‬واحــد صنعتی تعطیل‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی مشهد گفت‪ :‬در گام‬ ‫ســوم بایــد علل اصلی راکد مانــدن واحدهای‬ ‫صنعتــی مزبــور بررســی و اقدامــات الزم برای‬ ‫احیــای ان هــا در مدت زمــان مشــخص انجــام‬ ‫گیــرد‪ .‬اســتاندار خراســان رضــوی ادامــه داد‪:‬‬ ‫در گام چهارم زیرســاخت های شــهرک صنعتی‬ ‫مشــهد اعــم از بــرق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابــرات و‬ ‫راه دسترســی باید به منظــور حفظ واحدهای‬ ‫صنعتــی موجود و ارتقــای ظرفیت تولید ان ها‬ ‫تکمیل شود‪ .‬او گام پنجم برای حل مشکالت‬ ‫شــهرک صنعتــی مشــهد را گازدار نمــودن همه‬ ‫واحدهــای فعــال ایــن شــهرک و بسترســازی‬ ‫بــرای تامیــن گاز واحدهــای در حــال ســاخت‬ ‫در فــاز چهــارم توســعه ان ذکــر و تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫هیچ یک از واحدهای فعال این شــهرک نباید‬ ‫فاقــد گاز باشــند‪ .‬نظــری بــا اشــاره بــه تامیــن‬ ‫برق موردنیاز شــهرک صنعتی مشــهد از ســوی‬ ‫نهادهــای متولــی گفت‪ :‬به منظــور خودکفایی‬ ‫برق این شــهرک الزم اســت در گام ششم حل‬ ‫مشــکالت ان‪ ،‬اســتفاده از نیــروی خورشــیدی‬ ‫و ایجــاد نیــروگاه در ایــن زمینــه موردمطالعه‬ ‫قرارگرفتــه تــا در اینــده نزدیک بتوان بخشــی‬ ‫از بــرق موردنیــاز ایــن شــهرک را از محــل‬ ‫نیروگاه های خورشیدی تامین کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به ‪ ۳۱۸‬طرح صنعتی در حال اجرا در مرحله‬ ‫توســعه شــهرک صنعتی مشــهد گفــت‪ :‬مرحله‬ ‫توســعه ایــن شــهرک در بخش هــای مختلــف‬ ‫بایــد موردبررســی قــرار گیــرد کــه در گام هــای‬ ‫هفتم و هشــتم باید مســائل حوزه کارگاه های‬ ‫تولیــدی در مرحلــه توســعه شــهرک بررســی و‬ ‫حــل شــود‪ ،‬ســپس مرحله توســعه این شــهرک‬ ‫ضمن ایجاد همه زیرســاخت ها اجرا گردد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در گام نهــم بــرای حــل مشــکالت شــهرک‬ ‫صنعتــی مشــهد بایــد گروهــی به منظــور‬ ‫پیگیــری مصوبات مزبور با مســئولیت اعضای‬ ‫هیئت مدیــره شــهرک و همراهــی و هم افزایی‬ ‫مدیــران دســتگاه های اجرایــی تشــکیل شــود‬ ‫و گــزارش اقدامــات بــه اســتانداری ارســال‬ ‫شــود‪ .‬او گام دهــم یــا مصوبه نهایی نشســت‬ ‫بررســی مشــکالت شــهرک صنعتــی مشــهد را‬ ‫زمان بنــدی بــرای تحقــق هر یــک از مصوبات‬ ‫مزبــور دانســت و گفــت‪ :‬گــزارش اقدامــات‬ ‫بــرای اجــرای هــر مصوبــه بایــد ظــرف یــک‬ ‫ماه جمع بندی و ارائه شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در ابتدای‬ ‫این نشســت طی گزارشــی گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫مشــهد ‪ ۵۹۲‬واحــد صنعتی دارد که بــرای ایجاد‬ ‫نهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۱۳‬میلیارد ریال ســرمایه گذاری‬ ‫ا ‬ ‫شــده و ‪ ۶‬هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫علــی بهرامی زاده افــزود‪ :‬از مجمــوع واحدهای‬ ‫صنعتی مســتقر در این شهرک ‪ ۲۳۸‬واحد فعال‬ ‫و ‪ ۳۶‬واحــد غیرفعــال و راکــد دارد‪ ۳۱۸ ،‬طــرح‬ ‫صنعتی نیز در فاز ‪ ۴‬توسعه این شهرک در حال‬ ‫اجرا اســت‪.‬او اظهار داشــت‪ :‬طــی تفاهم نامه ای‬ ‫بین شرکت شهرک های صنعتی‪ ،‬سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و شــرکت برق منطقه ای خراســان‬ ‫قرار است برق موردنیاز شهرک ها در قالب اجرای‬ ‫یک مدل مشــارکتی تامین شــود لذا الزم است‬ ‫دســتگاه های اجرایی مزبور نسبت به امضای‬ ‫تفاهم نامــه و تامیــن بــرق موردنیــاز شــهرک‬ ‫صنعتــی مشــهد بــا توجه بــه اولویت اســتقرار‬ ‫صنایــع در ایــن شــهرک و عبــور خــط انتقــال‬ ‫‪ ۱۳۲‬کیلوولــت از فــاز ‪ ۴‬طرح توســعه شــهرک‬ ‫اقــدام کنند‪.‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی خراســان رضوی گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫مشــهد در طــرح توســعه خــود کــه واحدهای‬ ‫کارگاهــی در ان مســتقر می شــوند‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫احــداث ایســتگاه گاز تی‪.‬بــی‪.‬اس بــا ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار مترمکعــب و خــط تغذیه بــا براورد‬ ‫چهــار کیلومتــر برای ان دارد کــه نیازمند یاری‬ ‫شــرکت گاز در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیلاز اقداماتنهادابادانیو پیشرفتبنیادعلویچاراویماق‬ ‫طی مراسمی که به مناسبت افتتاح پروژه های‬ ‫محرومیت زداییدر شهرستانچاراویماقبرگزار شد‪،‬‬ ‫فرمانده سپاه عاشورا از خدمات بنیاد مستضعفان‬ ‫در طول چند سال گذشته قدردانی و ابراز امیدواری‬ ‫کــرد بــا همگرایی نیروهــای انقالبی‪ ،‬بتــوان چهره‬ ‫محرومیت را از مناطق محروم استان زدود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬فرمانده لشکر عاشورا‪،‬‬ ‫حضور بنیاد مســتضعفان را فرصت مغتنمی برای‬ ‫انجــام ماموریت های محرومیت زدایی دانســت و‬ ‫اظهار داشت‪:‬امیدواریمخدماتبنیادمستضعفان‬ ‫با همگرایی تمامی دستگاه های اجرایی‪ ،‬نهادهای‬ ‫انقالبیو حاکمیتی‪،‬بیش ازپیشبهنتیجهبرسد‪.‬او‬ ‫با تمجید از مدیریت و فعالیت جهادی و انقالبی‬ ‫در ایــن نهاد گفت‪ :‬کارها و فعالیت هایی که نهاد‬ ‫ابادانیو پیشرفتشهرستانچاراویماق‪،‬در شرایط‬ ‫سخت اب و هوایی و حتی در مناطق صعب العبور‬ ‫انجــام می دهد‪ ،‬می تواند الگوی خوبی برای دیگر‬ ‫ســازمان ها باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬جهــادی عمــل کردن‪،‬‬ ‫خســتگی ناپذیری‪ ،‬کار کردن جهت رضایت خدا و‬ ‫خدمتبی منتبهمردم‪،‬ازاصلی ترینشاخصه های‬ ‫نیروهای بسیجی است که همه این شاخصه ها در‬ ‫این مجموعه دیده می شود‪ .‬مسئول نهاد ابادانی و‬ ‫پیشرفت شهرستان چاراویماق هم در این مراسم‬ ‫ضمــن ارائــه گزارش خدمات بنیاد مســتضعفان در‬ ‫این شهرســتان گفــت‪ :‬راهکارها و چش ـم انداز الزم‬ ‫برای رســیدن به اهداف محرومیت زدایی و اجرای‬ ‫الگویابادانیوپیشرفتدر چاراویماقترسیم شده‬ ‫اســت که اگر با مشــارکت و همراهی دســتگاه ها و‬ ‫نهادهای دولتی همراه باشد‪ ،‬برای رفع محرومیت‬ ‫در این شهرســتان‪ ،‬بســیار خوش بین هستیم‪ .‬ایت‬ ‫شــاهی بابیان اینکه مســاعدت و اورده مالی بنیاد‬ ‫مستضعفان در پروژه های ابادانی‪ ،‬در گروه جذب‬ ‫مشــارکت های مردمی و دستگاه های دولتی است‬ ‫گفت‪ :‬این بنیاد در پروژه ها‪ ،‬حاضر است حتی باالتر‬ ‫از سازمان های دولتی هزینه بکند به شرطی که خود‬ ‫سازمان ها و نهادها هم پای کار بیایند تا با همگرایی‪،‬‬ ‫همجلویموازیکاری هاگرفتهشودو هم رونداجرای‬ ‫پروژه ها‪،‬تسریعشود‪.‬اوادامهداد‪:‬هم اکنونوعلی رغم‬ ‫برودت شــدید هوا‪ ،‬در بیش از ‪ ۳۰‬روســتای شهرستان‬ ‫چاراویمــاق‪ ،‬پروژه های مختلف زیر بنایی‪ ،‬عمرانی‪،‬‬ ‫تفریحی‪،‬اشتغال زاییوفرهنگیدر حالاجرااستکه‬ ‫در شرایطکنونیوباتوجهبهاعتباراتمحدوددولتی‪،‬‬ ‫یککار عظیمدر شهرستانانجاممی شود‪.‬‬ ‫شــاهی افــزود‪ :‬امیدواریم بــاروی کار امدن دولتی‬ ‫انقالبی و جهادی که توجه ویژه به محرومین دارند‪،‬‬ ‫در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات‪ ،‬نگاه ویژه ای به‬ ‫مناطق محروم شــود تا پروژه ها با ســرعت و کیفیت‬ ‫بیشــتر در زمان کمتری به بهره برداری برسند‪ .‬گفتنی‬ ‫استدر اینمراسمکهباحضور امام جمعه‪،‬فرماندار‪،‬‬ ‫مسئولینشهرستان‪،‬خانوادهشهداوایثارگرانوجمعی‬ ‫از بسیجیانشهرستانچاراویماقبرگزار شد‪ ،‬از طرف‬ ‫فرمانــده ســپاه عاشــورا‪ ،‬از خدمــات و اقدامــات‬ ‫جهادی‪،‬بسیجیوار و کم نظیر مسئولنهادابادانی‬ ‫و پیشــرفت شهرســتان چاراویمــاق بــرای اجــرای‬ ‫پروژ ههــای متنــوع محرومیت زدایــی در شهرســتان‬ ‫چاراویماق‪،‬تجلیلشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس امور قراردادهای شرکت گاز‬ ‫استانگلستانمنصوبشد‬ ‫طی حکمی از سوی علی طالبی مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬حمیــد الــه وردی‬ ‫نــژاد به عنــوان رئیــس جدیــد امــور قراردادهــا‬ ‫منصوب و طی نشســتی بــا حضور مدیرعامل‬ ‫و اعضــای هیئت رئیســه گاز گلســتان حکــم‬ ‫صادره به ایشان اعطاء شد‪ .‬شرکت گاز استان‬ ‫گلســتان‪ ،‬در همیــن راســتا از خدمــات ارزنــده‬ ‫محمــد تمجیدی فرح بخش رئیس ســابق این‬ ‫امــور در دوره تصــدی مســئولیت تقدیــر و‬ ‫تجلیل به عمل امد‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران‬ ‫محمدحســین باجان_ساری‪:‬اولین جلســه شورای‬ ‫اداری ســال ‪ 1400‬بــا حضــور غالمرضــا شــهریاری‬ ‫مدیرکل‪،‬معاونینامور امالکو کاداستر‪،‬امور اسناد‪،‬‬ ‫منابع انسانی و پشتیبانی و روسای ادارات ستادی و‬ ‫واحدهای تابعه در محل سالن اجتماعات اداره کل‬ ‫برگزار شد بر اساس این گزارش غالمرضا شهریاری‬ ‫مدیــرکل ثبت اســناد و امالک اســتان به اشــنایی با‬ ‫روسایواحدهایثبتیپرداختسپسطیسخنانی‬ ‫با اشــاره به ســند تحول قضائی در راستای منویات‬ ‫رهبــری گفت‪ :‬ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور‬ ‫به عنوانیکیاز تاثیرگذارترینسازمان هایحاکمیتی‬ ‫در کشور‪ ،‬بااعتبار بخشی به اسناد رسمی‪ ،‬کاهش‬ ‫دعاوی و ورودی پرونده ها به دســتگاه قضائی‪ ،‬با‬ ‫تثبیت مالکیت های مادی و معنوی و فراهم اوردن‬ ‫زیرساخت های الزم جهت فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫وصــول معوقــات بانکــی‪ ،‬ســنددار کــردن اراضی و‬ ‫امالک دولتی نقش بسزایی در توسعه همه جانبه‬ ‫و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کند‪ .‬شهریاری در‬ ‫ادامــه به موضوع طرح کاداســتر پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به سند کاداستر و‬ ‫تک برگ یکی از موضوعات طرح کاداستر است که‬ ‫باید با جدیت انجام پذیرد لذا شــعبات امالک و‬ ‫کاداســتر در این زمینه باید تالش بیشــتری را داشته‬ ‫باشند‪ .‬ایشان بر اساس فرمایش رهبری در راستای‬ ‫توجه به حقوق عامه‪ ،‬بحث اجرا را مهم برشمرد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ادارات اجرای اسناد رسمی باید تقویت‬ ‫شــوند و به دلیل حساســیت باالی اجرا‪ ،‬معاونت‬ ‫امــور اســناد و همکاران بایــد پای کار بــوده و کار را‬ ‫با استفاده از فناوری های نوین و شیوه الکترونیکی‬ ‫بدون مراجعه حضوری مردم به درستی و با رعایت‬ ‫مجموعه قوانین و مقررات انجام بدهند‪ .‬مدیرکل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان رفع مشکالت و رسیدگی‬ ‫به درخواس ـت های مردم‪ ،‬همچنین گالیــه مردم را‬ ‫از ضروریات دانست و گفت همه ما باید بامتانت‬ ‫پاسخگویمردمباشیمو مطرحنمودنمشکالتاز‬ ‫سوی مردم در جاهای دیگر به منزله عدم رسیدگی‬ ‫در ادارات ثبت اســناد و امــاک اســت‪ ،‬پاســخ های‬ ‫منفیبایدراضی کنندهو قانع کنندهباشدو بر اساس‬ ‫چارچوب قوانین و مقررات ثبتی باشد و به صورت‬ ‫سلیقه ای نباشد در غیر این صورت ادارات بازرسی‬ ‫و حفاظت اطالعات باید در این خصوص پاسخگو‬ ‫باشند لذا نظارت و نهایت دقت و تالش را داشته‬ ‫باشــند غالمرضا شهریاری در پایان نظم و انضباط‬ ‫اداری و وجــدان کاری را یکــی دیگــر از موضوعات‬ ‫مهــم در اداره کل و واحدهــای تابعــه متبوعــش‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬دررفــت و امدهــا بایــد رعایــت‬ ‫مقررات اداری به عمل اید همچنین در انجام کارها‬ ‫نیز سرعت‪،‬دقتو صحتانبهنحو احسنانجام‬ ‫پذیرد ضمن اینکه حفظ کرامت و جایگاه کارمند‬ ‫توسطخود کارمندتوجهشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کشف کاال های قاچاق‬ ‫در دنا‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان دنا از کشــف کاالهای‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــارد ریــال در محــور یاســوج به‬ ‫اصفهانخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ سید نوراله‬ ‫تقوینژاداظهار داشت‪:‬مامورانپاسگاهانتظامیمیمند‬ ‫بــا همــکاری مامــوران پلیس مبــارزه با مواد مخــدر این‬ ‫شهرســتان در راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز با هماهنگی قضائی در محور یاسوج به اصفهان‬ ‫ایســت و بازرســی دایــر کردند‪ .‬او افــزود‪ :‬ماموران حین‬ ‫انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه خودرو پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫مشکوک شدند و ان را متوقف کردند‪ .‬تقوی نژاد تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مامــوران در بازرســی از خــودروی مذکــور تعــداد‬ ‫کاالی قاچــاق از قبیــل کولر‪ ،‬پکیج و ماکروفر کشــف و‬ ‫ضبط کردند‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان دنا با اشاره به‬ ‫اینکه کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۲ :‬نفر در این راستا‬ ‫دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو به پارکینگ‬ ‫منتقلشد‪.‬‬ ‫کاهش تقاضا برای کاالبرگ‬ ‫سوخت در مازندران‬ ‫محمدحسینباجان_رویداد‪:‬مدیرعاملشرکتپاالیش‬ ‫و پخــش فراورده هــای نفتــی مازندران منطقه ســاری از‬ ‫کاهش تقاضا برای کاالبرگ سوخت در استان خبر داد‪.‬‬ ‫حسینعلی طالبی بیان کرد‪ :‬با توجه به قطع شدن گاز‪،‬‬ ‫برای ٔتامین فراورده های نفتی مصرف کننده های عمده‬ ‫که در روز باالی ‪ ۸‬میلیون لیتر است‪ ،‬از طریق راه اهن‬ ‫و نفت کــش اقــدام می کنیــم‪ .‬او با اشــاره به اســتفاده از‬ ‫ذخیره گذشته و فراورده هایی که به روز اورده می شود تا‬ ‫مشکلیبرایصنایعبهوجودنیاید‪،‬افزود‪:‬کارخانه هایی‬ ‫مانند سیمان که باالی هزار تن مصرف دارند مجهز به‬ ‫دوگانه سوز شدند‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی مازندران منطقه ساری با بیان اینکه‬ ‫سوخت رسانی به کارخانه های پرمصرف به اندازه کافی‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ذخیره ســوخت‬ ‫مطمئــن بــوده و به مســئوالن اعــام کردیم کــه از ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬روز سوخت رســانی صورت می گیــرد‪ .‬واحدی مانند‬ ‫ســیمان مازندران در حال دریافت این ســهمیه هستند‬ ‫و بــرای ایــن واحدهای تولیدی مشــکلی وجود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه ساری با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک ‪۳۲‬‬ ‫هزار خانوار کاالبرگنفتداشتند‪،‬افزود‪:‬در ‪ ۶‬ماههدوم‬ ‫سال جاری برمبنای پایشی که انجام دادیم‪ ،‬تقریبا این‬ ‫مقدار نزدیک به ‪ ۱۵‬هزار خانوار کاهش پیدا کردند‪ .‬او‪،‬‬ ‫کاهش تعداد کاالبرگ نفت در استان را به دلیل توسعه‬ ‫گازرسانی در روستاها اعالم کرد و گفت‪ :‬احتماال تا پایان‬ ‫سال و اواخر فروردین ‪ ۹۶‬تقاضا برای کاالبرگ سوخت‬ ‫به‪ ۱۵‬هزار خانوار می رسد‪ .‬طالبی اضافه کرد‪ :‬قرار است‬ ‫متاسفانه‬ ‫توسعهصادراتفراورده هاینفتیاعالمشود‪ٔ .‬‬ ‫در سال های قبل این امکان وجود نداشت ولی در سال‬ ‫جاری توسعه فراورده های نفتی وجود داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش و پخــش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه ساری با بیان اینکه در سال گذشته‪ ۵۰‬تا‪۶۰‬‬ ‫میلیون لیتر فراورده های نفتی از مازندران به کشورهای‬ ‫عــراق و افغانســتان صادرشــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال‬ ‫جاری نیز کشور افغانستان ‪ ۵‬میلیون لیتر از مازندران از‬ ‫طریق بورس نفت خریداری کرد‪.‬‬ ‫اماواگرهای احداث‬ ‫تله کابین در گرگان‬ ‫شهردار گرگان در خصوص ابهامات ساخت پروژه‬ ‫تله کابین گرگان توضیح داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫محمدرضا سبطی در خصوص احداث پروژه تله کابین‬ ‫شــهر گرگان اظهار داشــت‪ :‬مکان یابی پروژه در ســال‬ ‫‪ 1385‬انجام شد و مشاور پروژه در ان زمان ‪ 40‬مکان‬ ‫را برای ساخت تله کابین پیشنهاد داد‪ .‬سبطی با بیان‬ ‫اینکــه تله کابین یکــی از مولفه های توســعه پایدار و‬ ‫جذب گردشــگر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاخت تله کابین در‬ ‫ابعــاد ملی و بین المللی بســیار مهم اســت و اســتان‬ ‫گلســتان را از حالــت انــزوا خــارج می کنــد‪ .‬او پــروژه‬ ‫تله کابین را مطالبه جدی شورای ششم خواند و بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای ســاخت تله کابین گرگان ‪ 14‬مجوز قانونی‬ ‫از نهادهای ذی ربط ازجمله سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیزداری کشــور‪ ،‬شــورای عالی جنگل های کشور‪،‬‬ ‫اداره کل محیط زیست استان اخذشده است‪ .‬شهردار‬ ‫گرگان تصریح کرد‪ :‬طول مســیر ‪ 3‬هزار ‪ 61‬متر اســت‬ ‫و ‪ 17‬پایــه (دکل) در نظــر گرفته شــده و بــرای انکــه‬ ‫درختــان قطع نشــوند‪ ،‬بــه ازای هر ‪ ۱۸۰‬متر تنها یک‬ ‫پایــه پیش بینی شــده کــه این موضــوع نشــان دهنده‬ ‫احتــرام مــا به محیط زیســت و منابع طبیعی اســت‪.‬‬ ‫سبطی در خصوص گمانه زنی های مربوط به افزایش‬ ‫ترافیک در محور ناهارخوران ایجاد می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس مطالعــات‪ ،‬بار ترافیک محــور ناهارخوران‬ ‫بعدازظهــر و ســاعات ابتدایی شــب اتفــاق می افتد‬ ‫درحالی کــه ســاعات فعالیــت تله کابین از صبــح تا ‪5‬‬ ‫عصر خواهد بود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬همچنین یک‬ ‫یشــده‬ ‫پارکینگ با گنجایش ‪ 460‬خودرو نیز پیش بین ‬ ‫کــه به کاهــش بار ترافیکی خواهد انجامید‪ .‬شــهردار‬ ‫گــرگان بــا تاکید بــر لزوم توســعه نــاوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی گفت‪ :‬ما باید سیستم های نوین حمل ونقل‬ ‫را در شــهر گــرگان ایجــاد کنیــم که ایــن موضوع یکی‬ ‫از اولویت هــای شــهرداری و شــورای اســامی شــهر‬ ‫اســت‪ .‬ســبطی در خصوص هزینه ســاخت تله کابین‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای احداث چنیــن پروژه های بزرگی‬ ‫شــهرداری بــا منابع مالی خــود قادر بــه هزینه کردن‬ ‫نیســت بلکــه بایــد با جذب ســرمایه گذار نســبت به‬ ‫تامین اعتبار ان اقدام کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫شماره‪1223‬‬ ‫پنجم ‪/‬شماره‬ ‫‪/ /1400‬ساساللپنجم ‪/‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫اذرماه‬ ‫شنبه‪0908‬اذر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سه‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جهش تولید مسکن‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫محقق می شود‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬همگام با دولت جهش تولید مسکن را در بوشهر‬ ‫رقم می زنیم و در این راستا هیچ گونه فرصتی را از دست‬ ‫نخواهیم داد‪ .‬علیرضا مقدم در نشست با امام جمعه‬ ‫برازجان اظهار داشت‪ :‬تامین مسکن از نیازهای ضروری‬ ‫جامعه است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در هر نقطه از شهرستان‬ ‫دشتســتان اگر زمین مناســب جهت ساخت مسکن در‬ ‫اختیار داشــته باشــیم‪ ،‬اقدام به ساخت وســاز خواهیم‬ ‫کــرد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت از طریــق رایزنی بــا اداره کل‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬زمین هایی را به محدوده روســتا اضافه‬ ‫می کنیم و در اختیار مردم قرار خواهیم داد‪ .‬امام جمعه‬ ‫شهر برازجان نیز در این نشست با اشاره به نقش افرینی‬ ‫بنیــاد مســکن در تامیــن مســکن محرومــان‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا تالش های صــورت گرفته عمــران و ابادانی‬ ‫قابل مالحظه ایتوسطبنیادمسکندر سطحشهرستان‬ ‫دشتســتان صورت گرفته که در بازدیدهای میدانی این‬ ‫مهم قابل مالحظه است‪ .‬حجت االسالم حسن مصلح‬ ‫ضمــن قدردانــی از مقاو مســازی های صــورت گرفته در‬ ‫شهرســتان دشتستان‪ ،‬نسبت به ایجاد مسکن مناسب‬ ‫تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬رفع مشکالت بخش مسکن‬ ‫نیازمنــد اقدامــی انقالبی و جهــادی اســت و همکاری‬ ‫کهــای عامــل بــا مــردم و تســهیلگری در پرداخت‬ ‫بان ‬ ‫تسهیالتمسکنرامی طلبد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 23‬کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫در بوشهر‬ ‫مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان‬ ‫استان بوشهر از فعالیت ‪ ۲۳‬مرکز کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان در سطح استان بوشهر خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سمیه رسولی در برنامه شب کانون پرورش‬ ‫فکریکودکانو نوجوانانبندرگناوهکهبههمتانجمن‬ ‫هوای تازه به صورت ضبط شده در بستر فضای مجازی‬ ‫انتشــار یافت‪ ،‬ضمن اشــاره به فعالیت ‪ ۲۳‬مرکز کانون‬ ‫به صورت ثابت‪ ،‬سیار و پستی در سطح استان بوشهر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کانون خانه ای کوچک‪ ،‬گرم و صمیمی اما‬ ‫بزرگ در اهداف و اندیشه است‪ .‬مدیرکل کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان اســتان بوشهر گفت‪ :‬هدف‬ ‫کانون پرورش فکر و کشف استعداد در بین کودکان و‬ ‫اینده ایران عزیز است‪.‬‬ ‫نوجوانان استان برای ساختن ٔ‬ ‫رسولی به محورهای گوناگون فعالیت کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان پرداخت و بیان داشت‪ :‬کانون‬ ‫در بیش از ‪ ۶۰‬رشته مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫ادبــی‪ ،‬دینــی و‪ ...‬فعالیــت دارد‪ .‬او در ادامــه اضافه کرد‪:‬‬ ‫«ایندهایران»بناشدهکهاینایندهدر‬ ‫شالودهکانونبر ٔ‬ ‫پایه ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫دستان کوچک کودکان امروز است و ازاین رو کانون برای‬ ‫تک تک کودکان برنامه ای هدفمند دارد‪ .‬رسولی تصریح‬ ‫مقوله کتابو کتاب خوانیدر کانوناز فعالیت های‬ ‫کرد‪ٔ :‬‬ ‫اصلی و مراکز کانون در استان را کتابخانه های تخصصی‬ ‫کودکانونوجوانانمعرفیکرد‪.‬مدیر کانونپرورشفکری‬ ‫کودکانو نوجوانانمرکز گناوهنیز کهدیگر مهمانبرنامه‬ ‫بود به ســیر تاریخچه تاســیس کانون در گناوه پرداخت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬کانــون مرکــز گنــاوه در خرداد ســال‪۷۰‬‬ ‫و هم زمــان با میــاد امام رضا (ع) به عنــوان دومین مرکز‬ ‫کانون استان بوشهر افتتاح شد و با راه اندازی مرکز گناوه‪،‬‬ ‫کانون اســتان بوشهر که تا ان ســال زیر نظر استان فارس‬ ‫بود‪ ،‬مســتقل شــد‪ .‬فاطمه ارشــادی گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫فرهنگیسطحشهر تاقبلاز افتتاح کانونفقطمحدود‬ ‫به پایگاه های مساجد بود اما با افتتاح کانون کودکان و‬ ‫نوجوانان‪،‬تعدادزیادیبرایعضویتدر کانونپیشقدم‬ ‫شدند‪ ،‬استقبال به حدی بود که برای برگزاری کالس ها در‬ ‫حیــاط مرکز صندلی می چیدیــم‪ .‬او در ادامه اضافه کرد‬ ‫در کتابخانــه کانون گنــاوه باید روی هــر صندلی دو نفر‬ ‫از بچه ها می نشستند و برای تحویل کتاب صفی بزرگ‬ ‫شــکل می گرفت و هر روز دو ســاعت فقط صرف ثبت‬ ‫کتاب هاییمی شدکهاعضابهامانتمی گرفتند‪.‬ارشادی‬ ‫بااشارهبهتاثیرگذاریکانونمتذکرشد‪:‬فعالیت هایکانون‬ ‫چناناثرگذار بودهکهاکنوناعضایقدیمیکانونفرزندان‬ ‫خودرادر اینمرکز ثبت ناممی کنند‪.‬‬ ‫میز ملی خرما در دشتستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬میــز ملی خرما در شهرســتان دشتســتان‬ ‫هم زمان با جشــنواره و نمایشــگاه ملی خرما در اذرماه‬ ‫سالجاریبرگزار خواهدشد‪.‬ابوالقاسممحمدزادهاظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم زمان با نمایشگاه و جشنواره ملی خرما از ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬اذرماه سال جاری‪ ،‬میز ملی خرما با حضور مسئولین‬ ‫کشور در استان بوشهر برگزار خواهد شد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫توانمندی هایتجاریاستانبوشهر افزود‪:‬میز ملیخرما‬ ‫در استانبوشهر باحضور استان هایخرماخیز‪،‬مسئولین‬ ‫کشــور و اســتانی باهدف کمک به توسعه بازار خرما در‬ ‫ســطح کشــور از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬اذرماه از ســوی ســازمان صمت‬ ‫استان بوشهر تشکیل خواهد شد‪ .‬معاون سازمان صمت‬ ‫استان بوشهر با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ‪۹۹‬‬ ‫هزار تن خرما به ارزش ‪ ۸۶‬میلیون دالر صادرشده است‬ ‫عنوانکرد‪:‬در جلسهمیز ملیخرماکهبهمیزبانیسازمان‬ ‫صمــت اســتان بوشــهر برگــزار خواهد شــد‪ ،‬اســتان های‬ ‫جنوبــی تولیدکننده خرما با اتفاق مســئولین وزارتخانه‬ ‫صمــت و دیگــر مدیــران اقتصــادی اســتان به منظــور‬ ‫هم افزایی و کمک به رونق بیشتر بازار خرما در سطح‬ ‫کشور وبین المللیتصمیم گیریخواهدشد‪.‬‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫در طرح جهش تولید مسکن‬ ‫‪ 50‬هزار واحد مسکونی در استان ساخته می شود‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشهر با اشاره‬ ‫بــه ســاخت ‪ ۵۰‬هــزار واحــد مســکونی در طــرح‬ ‫جهش تولید مسکن در استان بوشهر گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫برای ســاخت ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد مســکونی زمین‬ ‫اماده شدهاست‪.‬‬ ‫فــرزاد رســتمی بــه طــرح جهش تولید مســکن‬ ‫پرداخت و با اشــاره به ســاخت ساالنه یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی در استان ها اظهار داشت‪ :‬در مدت‬ ‫‪ 4‬سال ‪ 4‬میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته‬ ‫می شود که سهم استان بوشهر ‪ 50‬هزار واحد است‪.‬‬ ‫او مســکن شــهری‪ ،‬روســتایی‪ ،‬بخــش خصوصی و‬ ‫ســاخت مســکن در بافت فرســوده را از طرح های‬ ‫تدوین شده در جهش تولید مسکن دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬نام نویسی در طرح جهش تولید مسکن تا ‪15‬‬ ‫اذرمــاه ادامه دارد‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫بوشهر از ثبت نام ‪ 15‬هزار و ‪ 462‬متقاضی مسکن‬ ‫در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬پاالیــش این افــراد در‬ ‫حال انجام است و اورده متقاضی در طرح جهش‬ ‫تولید مســکن ‪ 40‬میلیون تومان تعیی نشــده و این‬ ‫در حالــی اســت که ضمــن واگذار زمیــن به صورت‬ ‫رایگان تخفیف ها در نظر گرفته شده است‪ .‬رستمی‬ ‫به پرداخت تسهیالت بانکی در طرح جهش تولید‬ ‫مسکن پرداخت و خاطرنشان کرد‪ :‬در طرح جهش‬ ‫تولیدمسکنتصریح کرد‪:‬طرحجهشتولیدمسکن‬ ‫در شهر هایجدیدعالیشهر بوشهر ونایبندعسلویه‬ ‫اجرا می شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در شهر عالیشهر بوشهر‬ ‫‪ 6‬هزار و در شهر نایبند عسلویه ساخت‪ 2‬هزار و ‪100‬‬ ‫واحدمسکونیابالغ شدهاست‪.‬‬ ‫‪ 58‬درصد واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫مقاوم سازی شد‬ ‫تولید مسکن تسهیالت بانکی‪ 350‬میلیون تومانی‬ ‫برای مرکز اســتان بوشــهر‪ 300 ،‬میلیون تومــان برای‬ ‫ســایر شــهر ها و ‪ 250‬میلیون تومانی برای ســاخت‬ ‫یشــود‪ .‬او با بیان‬ ‫مســکن در روســتاها پرداخت م ‬ ‫اینکــه تاکنــون بــرای ســاخت ‪ 12‬هــزار و ‪ 600‬واحد‬ ‫مســکونی در استان بوشــهر زمین اماده شده است‬ ‫شهــا اراضــی اماده‬ ‫افــزود‪ :‬بــا احتســاب دیگر بخ ‬ ‫ســاخت مســکن در جهــش تولیــد مســکن تــا ‪48‬‬ ‫هزار واحد مسکونی امکان پذیر می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرســازی استان بوشهر زیربنا این واحدهای‬ ‫مسکونی را بین ‪ 75‬تا ‪ 100‬مترمربع دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬در طرح جهش تولید مســکن در مرکز اســتان‬ ‫بوشــهر‪ ،‬واحدهای مسکونی در شهر جدید عالی‬ ‫شهر و یا شهر چغادک در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ 6000‬واحد مسکونی در عالیشهر بوشهر‬ ‫ساخته می شود‬ ‫مدیرعاملشرکتعمرانعالیشهر بوشهر همبا‬ ‫بیان اینکه شــش هزار واحد مسکونی در این شهر‬ ‫در ‪ 4‬سال ساخته می شود گفت‪ :‬اکنون برای ساخت‬ ‫‪ 2‬هزار واحد مسکونی زمین ان اماده سازی شده و‬ ‫به زودی ساخت ان ها اغاز می شود‪ .‬علی مقاتلی با‬ ‫اشاره به پرداخت تسهیالت مسکن در طرح جهش‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به‬ ‫ساخت مسکن در ‪ 12‬شهر استان توسط این نهاد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫‪ 674‬واحــد مســکونی در حال ســاخت اســت که‬ ‫برخی در مرحله اماد هســازی و فراهم شــدن بســتر‬ ‫و برخــی هم پیشــرفت تــا ‪ 40‬درصــد دارد‪ .‬علیرضا‬ ‫مقدم‪ ،‬مقاو مســازی واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫را مورداشــاره قــرارداد و افــزود‪ :‬در مقاوم ســازی‬ ‫مسکن روستایی در استان بوشهر اکنون ‪ 58‬درصد‬ ‫واحدهای مســکونی روســتایی مقاو مســازی شده‬ ‫و امســال ‪ 2‬هــزار و ‪ 180‬واحــد دیگــر بــا دریافــت‬ ‫تسهیالتبانکینوسازیو مقاوممی شوند‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه از ســال ‪ 84‬طرح مقاو مســازی‬ ‫واحدهایمسکونیروستاییاغازشدهاست گفت‪:‬‬ ‫تاکنون از ‪ 77‬هزار واحد مسکونی روستایی استان‬ ‫بوشهر ‪ 58‬درصد ان مقاوم سازی شده است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اغاز طر ح هایراهداریزمستانیدر بوشهر‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ایاستانبوشهر گفت‪:‬طرحراهداریزمستانی‬ ‫باهدفامادگیهر چهبیشتر راهداریو حمل ونقل‬ ‫بــرای ارائه خدمت بــه کاربران جــاده ای در فصول‬ ‫بارندگی در اســتان شروع شده و تاکنون بیش از ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬دهانه پل در سطح محورهای ارتباطی‬ ‫اســتان الیروبی شــده اســت‪ .‬معاون راهداری اداره‬ ‫کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان بوشــهر‬ ‫گفت‪ :‬طرح راهداری زمستانی باهدف امادگی هر‬ ‫چه بیشتر راهداری و حمل ونقل برای ارائه خدمت‬ ‫بــه کاربــران جــاده ای در فصول بارندگی در اســتان‬ ‫شرو عشــده و تاکنون بیش از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دهانه‬ ‫پل در سطحمحورهایارتباطیاستانالیروبیشده‬ ‫است‪ .‬عبدالکریم اخترشــناس افزود‪ :‬استان بوشهر‬ ‫دارای چهــار هــزار ‪ ۲۳۴‬کیلومتر راه شــامل بزرگراه‪،‬‬ ‫اصلی‪ ،‬فرعی و روستایی است که اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقــل اســتان هرســاله و در فصل زمســتان‬ ‫اقداماتویژه ایشاملتنقیهو الیروبیپل هاو ابنیه‬ ‫فنی‪ ،‬نصب و شستشوی عالئم و تعمیر و بازسازی‬ ‫سیستم روشنایی در ان ها انجام دهد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شناســایی نقاط ریزشــی در محورهای کوهستانی‬ ‫و ریــزش بــرداری و پاکســازی کانا لهــای دفــع اب‬ ‫حاشیهمحورهایارتباطیبخشدیگریاز اقدامات‬ ‫زمستانیراهداریو حمل ونقلجاده ایاستانکهدر‬ ‫همینرابطهتاکنوننقاطمتعددریزشیشناساییو‬ ‫اقدام الزم صورت پذیرفته اســت‪ .‬معاون راهداری‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫بوشــهر با بیــان لزوم خط کشــی محورهای اســتان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای اجرای طرح خط کشی‬ ‫محورها‪ ،‬ساالنه به طور متوسط حداقل دو نوبت‬ ‫یشــود و‬ ‫خط کشــی محورهــا در اســتان انجــام م ‬ ‫پیش بینی می شود ‪ ۳۸۰۰‬کیلومتر از راه های استان‬ ‫نیــز در ما ههــای پیــش رو خط کشــی شــوند‪ .‬او بــا‬ ‫اشاره به مشــارکت راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫شهرستان هادر طرحراهداریزمستانیتصریح کرد‪:‬‬ ‫طرحعملیاتراهداریزمستانیباهمکاریراهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای شهرستان ها و راهدارخانه ها‬ ‫در تمامی محورهای ارتباطی استان در حال انجام‬ ‫اســت و بــا کمــک بیش از ‪ 200‬نیــروی راهــدار و ‪120‬‬ ‫دستگاه ماشین االت راهداری انشاهلل محورها برای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تردد ایمن مردم در فصل بارندگی اماده م ‬ ‫اخترشــناس بــه لزوم حفــظ و نگهــداری از راه های‬ ‫شریانیهمتاکید کردو افزود‪:‬بخشقابل توجهیاز‬ ‫راه های استان جزء راه های شریانی کشور محسوب‬ ‫می شود که اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫عــاوه بــر انجام طــرح راهداری زمســتانی‪ ،‬وظیفه‬ ‫تجهیز و نگهداری این راه ها به ویژه محورهایی که‬ ‫هم ازلحاظ تردد و هم ازلحاظ خطرافرینی حساس‬ ‫بهشمار می ایندبر عهدهدارد‪.‬معاونراهداریاداره‬ ‫کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ادامه داد‪:‬‬ ‫محور جم‪-‬سیرافازجملهمحورهایشریانیاستان‬ ‫اســت که هرســاله و در فصل زمســتان شــاهد بروز‬ ‫مشــکالتی ازجمله ریــزش کــوه و محدودیت تردد‬ ‫یهــای صورت‬ ‫بــرای مردم هســتیم که با برنامه ریز ‬ ‫گرفتهازجملهاستقرار ماشین االتوتجهیزاتنسبت‬ ‫به ریزش برداری ها به موقع اقدام شده است‪ .‬او در‬ ‫خصوص محور ساحلی بوشهر‪-‬بندر گناوه که یکی‬ ‫دیگر از محورهای شریانی استان است و در فصول‬ ‫بارندگی شاهد اب گرفتگی و انسداد بخشی از این‬ ‫مسیر هستیمنیز گفت‪:‬یکیدیگر از محورهایی که‬ ‫در فصلزمستانباعثانسدادیکی دوروزهمی شود‬ ‫محور ســاحلی بوشــهر – گناوه است که همه ساله‬ ‫مشکالتی را به دنبال دارد که خوشبختانه امسال و‬ ‫با احداث پل باکسی به طول ‪ ۵۰‬متر در این محور‬ ‫امید داریم زمستان امسال زمان انسداد و مشکالت‬ ‫این محور به حداقل برســد‪ .‬معاون راهداری اداره‬ ‫کلراهداریو حمل ونقلجاده ایاستانباعملیاتی‬ ‫ت محورهــا افزود‪:‬‬ ‫خوانــدن طرح لکه گیری اســفال ‬ ‫عملیات لکه گیری محورها ازجمله عملیات جاری‬ ‫این اداره کل به شمار می اید و هر زمان که گزارشی‬ ‫چه از طریق ســامانه و یا گش ـت های راهداری به‬ ‫دست ما برسد در کوتاه ترین زمان گشت ویژه این‬ ‫سازماندر محلحضور پیدامی کندو باقیدفوریت‬ ‫یشــود همچنین‬ ‫نســبت بــه رفع مشــکل اقــدام م ‬ ‫تاکنون ‪ ۷۸‬هزار تن اســفالت در ســطح جاده های‬ ‫اســتان اجرا و پخش گردیده اســت‪ .‬اخترشــناس با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر همه محورهای استان باز‬ ‫است یاداور شد‪ :‬تنها محور ساحلی شیف‪-‬گناوه به‬ ‫جهت احداث پل برای تردد ماشین االت سنگین و‬ ‫کامیون ها ممنوع است که تا کمتر از یک ماه اینده‬ ‫اینموضوعبرطرفمی شود‪.‬معاونراهداریاستان‬ ‫بوشهر در پایان با اشاره به اهمیت ارتباط مردم با‬ ‫ســامانه ‪ ۱۴۱‬اداره راهــداری و حمل ونقــل جاده ای‬ ‫گفت‪ :‬ارتباط مردم با این سامانه از دو جهت مهم‬ ‫و ارزشــمند اســت اینکــه در هرلحظــه از شــبانه روز‬ ‫می تواننداز وضعیتراه هامطلعشوندو هماینکه‬ ‫با گزارش های خود در خصوص ایرادات و مشکالت‬ ‫شهــا در مناطــق‬ ‫اعــم از اصــاح‪ ،‬انســداد و یــا ریز ‬ ‫کوهستان در اجرای هر چه بهتر و سریع تر خدمات‬ ‫راهدارینقشمهمیایفا کنند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اقدامات شرکت اب و فاضالب استان جهادی است‬ ‫عبدالکریمجمیرینمایندهبوشهر‪،‬گناوهو دیلم‬ ‫در مجلــس از رونــد اجرایی ســه پــروژه خط انتقال‬ ‫اب رسانیمناطقشمالىشهربوشهر‪۱۷،‬کیلومترخط‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۱‬و همچنیــن تاسیســات‬ ‫انتقــال ا ‬ ‫بشــیربن کــن در حال بهر هبــرداری‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ا ‬ ‫هزار مترمکعبی و اب شیرین کن‪ ۱۷‬هزار مترمکعبی‬ ‫در حــال احداث شــهر بوشــهر بازدید کــرد‪ .‬نماینده‬ ‫بوشــهر‪ ،‬گنــاوه و دیلم در مجلــس در ایــن بازدید از‬ ‫خدمات شرکت اب و فاضالب استان قدردانی کرد‬ ‫و گفت‪:‬اقداماتشرکتابو فاضالباستانبوشهر‬ ‫در اجــرا طرح های اب رســانی واقعا جهادی اســت‪.‬‬ ‫عبدالکریم جمیری یکی از ظرفیت های مهم تامین‬ ‫اب شــرب را خلیج فارس دانســت و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫حهــای مهمی در حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا طر ‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان بوشــهر با قدردانی‬ ‫از تالش شــرکت اب و فاضالب در خدمات رســانی‬ ‫مطلــوب به مــردم در حوزه اب رســانی خاطرنشــان‬ ‫بشــیرین کن بــه ظرفیــت ‪ ۵۲‬هــزار‬ ‫کــرد‪ ۲ :‬پــروژه ا ‬ ‫مترمکعبدر کنار ساحلخلیج فارسبوشهر در حال‬ ‫اجرا است که با تکمیل ان ها یکی از مشکالت مهم‬ ‫مردمبرطرفمی شود‪.‬نمایندهبوشهر‪ ،‬گناوهو دیلم‬ ‫بشــیرین کن‬ ‫در مجلس شــورای اســامی به پروژه ا ‬ ‫‪ ۱۷‬هزار مترمکعب پرداخت و بیان کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫وعده مجری این طرح تا پایان امسال اب شیرین کن‬ ‫‪ ۱۷‬هزار مترمکعببوشهر تکمیلمی شود کهنقش‬ ‫مهمیدر پایداریتامینابشربمردمدارد‪.‬جمیری‬ ‫اضافه کرد‪:‬تاپایانامسالباافتتاحیکیاز پروژه های‬ ‫اب شیرین کن‪ ۱۷،‬هزار مترمکعب به ظرفیت تولید‬ ‫اب شرب بوشهر افزوده می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان بوشهر نیز یکی از راهبردهای‬ ‫وزارت نیــرو در تامین اب شــرب را شیری نســازی اب‬ ‫دریادر شهرهاو روستاهایساحلیدانستو تصریح‬ ‫کرد شــهر بوشهر که با مشــکالت اب رسانی مواجه‬ ‫بشــیرین کن در دســتور کار قرارگرفته‬ ‫اســت طــرح ا ‬ ‫کــه در مرحله نخســت به ظرفیــت‪ ۲۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمکعــب وارد مــدار بهره برداری قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫بشــیرین کن‬ ‫عبدالحمید حمزه پور از اجرا ‪ ۲‬پروژه ا ‬ ‫در ســاحل بوشهر خبر داد و خاطرنشــان کرد‪ :‬پروژه‬ ‫اب شیرین کن به ظرفیت ‪ ۱۷‬هزار مترمکعب دارای‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی است که تالش می شود‬ ‫تا قبل از عید نوروز تکمیل و افتتاح شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫بهاجراخطانتقالایناب شیرین کنتامخزنذخیره‬ ‫اصلی شــهر تصریح کرد‪ :‬این خط انتقال در مرحله‬ ‫پایــان و دارای بیــش از ‪ ۹۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫است‪.‬مدیرعاملشرکتابو فاضالباستانبوشهر‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫میزان ســرمایه گذاری در اجرا ا ‬ ‫مترمکعب بوشــهر را‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان دانســت و‬ ‫افزود‪ :‬با افتتاح این پروژه مشکل دیرینه شهر بوشهر‬ ‫قطعاتابستان‬ ‫در تامینابشرببرطرفمی شودو ً‬ ‫ایندهمشکالتبه شدتکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫زیرساخت هایدرمانیدر شمالاستانتقویتمی شود‬ ‫استاندار بوشهر گفت‪:‬زیرساخت هایدرمانیدر‬ ‫شمالاستانبوشهر تقویتمی شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهــر‪ ،‬احمد محمــدی زاده در افتتاح‬ ‫بخشمراقبت هایویژهبیمارستاندیلماظهارداشت‪:‬‬ ‫خیریندر حوزهسالمتشهرستاندیر اقداماتبسیار‬ ‫خوبیراداشته اندکهشایستهتقدیر است‪.‬اوتوسعه‬ ‫زیرســاخت های درمانی در شــمال اســتان بوشــهر را‬ ‫ضــروری دانســت و اضافــه کرد‪ :‬نــگاه ویــژه ای برای‬ ‫توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانید ر نقاط‬ ‫مختلفاستانخواهیمداشت‪.‬استاندار بوشهر بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای ساخت و تجهیز بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان دیلم‪ ۲۰‬میلیارد تومان با همکاری یکی از‬ ‫موسسه های خیریه دیلم هزینه شده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دیلم شامل‬ ‫‪ ccu,icu,nicu‬است کهبرایاینبخش هابیشاز ‪۲۰‬‬ ‫میلیاردتومانسرمایه گذاریشدهاست‪.‬محمدی زاده‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬در حالحاضر همهشهرستان های‪۱۰‬‬ ‫گانهاستانبوشهر در شرایطابیو کم خطر در عرصه‬ ‫ویروس کروناقرار دارد کهمشارکتمردمدر اینحوزه‬ ‫قابل تحسیناست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫مصداق کامل جوانمردی هستند‬ ‫مدیرعاملمجتمعگاز پارس‬ ‫ســازمانی دقیــق اکنــون خوش‬ ‫جنوبی گفــت‪ :‬کارکنان پرتالش‬ ‫درخشــیده و طــی این ســال ها‬ ‫مــا در مجموعــه ی حراســت‬ ‫رشــد و نمود بســیار درخشانی‬ ‫بزرگ ترین مجتمع گازی کشور‪،‬‬ ‫داشــته اند‪ .‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫مصداقکاملجوانمردیهستند‬ ‫گاز پــارس جنوبی با بیان اینکه‬ ‫هادی هاشم زاده‬ ‫و از سرمایه های عظیم مجتمع‬ ‫کارکنــان حراســت مجتمــع گاز‬ ‫فرهنگ‬ ‫گاز پــارس جنوبــی هســتند‪ .‬به‬ ‫پــارس جنوبــی از ســرمایه های‬ ‫گزارش رویداد امروز؛ هادی هاشم زاده فرهنگ در عظیم این مجتمع گازی می باشند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نشستبامدیرانستادیوپاالیشگاهیحراست تمامی کارکنانحراستمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫مجتمــع گاز پــارس جنوبــی گفــت‪ :‬درخشــش اخالق حرفه ای و اسالمی را سرلوحه ی کار خود‬ ‫مجموعه یحراستمجتمع گاز پارسجنوبیدر قرار داده اند و همواره پشــتیبان کارکنان و منشــا‬ ‫سومینسالپیاپیبه عنوان«حراستبرتر شرکت خیرخواهی‪،‬مردم داریو خوش خلقیمی باشند‪.‬‬ ‫ملیگاز ایران«مایهافتخار ومباهاتاست‪.‬هاشم او با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون‬ ‫زاده در ادامــه عنــوان داشــت‪ :‬ایــن افتخــار بزرگ باوسعتبسیار گستردهتاسیساتپاالیشگاهی‪،‬‬ ‫مبتنی بر روشمندی و ارزیابی های بسیار دقیق و نیــروگاه بــرق‪ ،‬اســکله ی خدماتی و شــهرک های‬ ‫منظمی که در سطح مجموعه حراست شرکت مسکونیکهدر گستره یجغرافیایسهشهرستان‬ ‫ملی گاز ایران و وزارت نفت جاری است‪ ،‬محقق بزرگدرمنطقهقرارگرفتهوباوجودبرکتبیشترین‬ ‫شــده و به دســت امده اســت‪ .‬او در این نشست امــار نیروی انســانی ماهر و پرتالش‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫که اعضاء هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی وجود این شاخص های مهم و حیاتی در مجتمع‬ ‫نیــز به صورت ویدئو کنفرانســی حضور داشــتند گاز پــارس جنوبی‪ ،‬ســازمان حراســت و نیروهای‬ ‫افزود‪ :‬کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی ارزشمنداینمجموعهرامتمایز نمودهوهموارهدر‬ ‫در ســایه ی همدلی و تالش های شبانه روزی و با امادگیکاملو در سایههمدلیجهتشکوفایی‬ ‫یک نگاه مدیریت سیســتمی مبتنی بر انضباط اقتصادکشور گامبرمی دارند‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری پهنای باند ورودی‬ ‫استان بوشهر‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫تجهیزات و از سوی دیگر نبود‬ ‫بوشــهر طلــب ایــن شــرکت از‬ ‫منابع نقدی یعنــی پرداخت‬ ‫دســتگاه های اجرایی‪ ،‬مــردم و‬ ‫به موقــع صورت حســاب ها‬ ‫اپراتورهــا را ‪ ۶۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫موجب شــده اســت که ارائه‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫خدمات باکیفیت به مردم با‬ ‫علیمهرپویا‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو شود‪.‬‬ ‫مهرپویــا اظهــار کــرد‪ :‬با شــیوع‬ ‫مدیر مخابرات منطقه بوشهر‬ ‫کرونــا مخابــرات هــم ماننــد ســایر ادارات در با اشاره به اینکه ‪ ۳۰‬درصد از مشترکین تلفن‬ ‫شــرایط ســختی قرار گرفت و شــرایط کرونایی ثابت اســتان بوشــهر قبــوض خــود را به موقع‬ ‫محدودیت هایی را برای این شرکت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫پرداخــت نمی کننــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بدهــکاری‬ ‫او بــا اشــاره بــه افزایــش دو برابــری پهنــای دســتگاه های دولتــی و بدهــکاری مشــتریان‬ ‫باند ورودی استان بوشهر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ازانجاکه عمومی دست به دســت هم داده اند تا منابع‬ ‫اســتفاده مــردم در بحــران کرونــا از شــبکه های نقــدی مخابــرات به شــدت کاهش پیــدا کند‪.‬‬ ‫اجتماعی و فضای مجازی بیشــتر شــد شــرکت مهرپویا تاکید کرد‪ :‬انتظار داریم شهرداری های‬ ‫مخابرات استان بوشهر پهنای باند ورودی استان استان بوشهر همچون سایر نقاط فضای سبز‬ ‫را از ‪ ۱۰‬گیگابایــت به ‪ ۲۰‬گیگابایــت و در برخی و پارک هــا را بــرای نصب تجهیــزات مخابرات‬ ‫شهرستان ها برحســب نیاز از یک گیگابایت به در اختیــار مــا بگذارنــد‪ .‬ما برای هــر نقطه ای‬ ‫‪ ۱۰‬گیگابایتافزایشداد‪.‬مدیر مخابراتمنطقه که دستگاه ان از می شود هزینه اجاره ان را تا‬ ‫بوشــهر تصریح کرد‪ :‬در مدت ‪ ۸‬ماهه نخســت گاهی ‪ ۱۰‬سال بعد هم پیش پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫امسال تعداد ‪ ۴‬هزار تلفن ثابت به شبکه تلفن این مقام مســئول بابیان اینکه تمام شهرهای‬ ‫ثابــت اضافه شــده اســت‪ .‬فیبــر نــوری و ‪ edsl‬بر اســتان بوشــهر بــه ‪ ۳g‬و ‪ ۴g‬مجهــز هســتند‪،‬‬ ‫بســتر ســیم ‪ ۶‬هزار مشــترک اضافه شــد‪ ۹۰ ،‬کل یــاداور شــد‪ :‬بــا تعویــض تجهیــزات ســیمی و‬ ‫جدید مخابراتی به منظور افزایش پوشش دهی فیبــر نــوری جدید مشــکل ســرعت اینترنت را‬ ‫انتن تلفن همراه به شــبکه اضافه شــد و در ‪ ۲۵‬در «پارک شــغاب» شــهر بوشــهر حل کردیم‪.‬‬ ‫نقطهاز استانتکنولوژیاینترنتموبایل تریجی همچنیــن در قســمتی از خواجه ها توســعه و‬ ‫و فورجــی توســعه یافت‪.‬مهرپویا خاطرنشــان تعویــض بســتر فیبــر نــوری انجام شــد و برای‬ ‫کرد‪ :‬پشــتیبانی که در شــرکت مخابــرات دارد اولین بار در منطقه امامزاده با توجه به اینکه‬ ‫انجام می شود مختص خود شرکت مخابرات کمبود امکانات فرکانســی داشــتیم اینترنت را‬ ‫نیست بلکه با استفاده تمام اپراتورهایی ارائه بر بســتر رادیو برای ‪ ۴۰‬مشــترک ارائه کردیم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود که در اســتان مشــغول به فعالیت و مدیــر مخابرات منطقه بوشــهر بــا بیان اینکه‬ ‫ارائه خدمات به مردم هستند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬ســرویس ‪ vdsl‬در شــهر بوشــهر در سال جاری‬ ‫بدهی سازمان ها و دستگاه های اجرایی یکی ارائه خواهد شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ســرویس در‬ ‫از مشــکالت شــرکت مخابرات بوشــهر اســت مقایســه با ‪ adsl‬از ســرعت بیشــتری برخوردار‬ ‫پرداخــت نشــدن به موقــع قبــوض از ســوی اســت به طوری که سرعت اینترنت ‪ vdsl‬تا ‪۵۰‬‬ ‫ادارات دولتــی مــا را بــا چالــش جــدی روبه رو مگابایت است که مخابرات به مشتریان ارائه‬ ‫کــرده اســت چراکه از یک ســو ســرقت کابل و می کند‪.‬‬ ‫اراضی جنوب مرکز جهاد تحقیقات بوشهر‬ ‫ازادسازی شد‬ ‫شــهردار بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫سلمان فارسی احداث خواهد‬ ‫اراضــی جنــوب مرکــز جهــاد‬ ‫شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا توافــق‬ ‫تحقیقــات بوشــهر جهــت‬ ‫صــورت گرفتــه فی مابین مرکز‬ ‫تکمیل رینگ کمربندی ساحلی‬ ‫جهــاد تحقیقــات و شــیالت و‬ ‫ازادسازی شد‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫پژوهشــکده میگــوی کشــور با‬ ‫حسینحیدری‬ ‫امــروز‪ ،‬حســین حیدری افــزود‪:‬‬ ‫اجرااینرینگدر جهتپدافند‬ ‫محدوده ازادســازی شــده واقع‬ ‫غیرعامــل و مدیریــت بحــران‬ ‫در کــوی خواجه هــا اســت که مســیر دسترســی است که شهرداری بندر بوشهر با عنوان پروژه ای‬ ‫محالت جنوبی شــهر به نوار ساحلی را کوتاه تر اولویــت دار ایــن موضــوع را دنبال خواهــد کرد‪.‬‬ ‫می کند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬احداث این گذر همچنین حیدری عنوان کرد‪ :‬اجرا گذرهای جدید باهدف‬ ‫تهــای‬ ‫منجر به روان سازی ترافیک در محور دسترسی تســهیل و روان ســازی ترافیــک در اولوی ‬ ‫مناطق جنوبی به مناطق شــمال شــهر بوشــهر شهرداری است که در این راستا به تناسب تامین‬ ‫اســت‪ .‬حیــدری ادامــه داد‪ :‬ایــن گــذر بــا عــرض اعتبــار نســبت بــه اجــرا گذرهــای جدیــد اقدام‬ ‫‪ 32‬متر حدفاصل پارک دانشــجو به بیمارستان خواهدشد‪.‬‬ ‫نوار ساحلی شهر بوشهر پاک سازی شد‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫بنــدر بوشــهر گفــت‪ :‬بــا حضــور شــماری از‬ ‫خانواده‪‎‬ها و کودکان دوســتدار محیط زیســت‬ ‫نوار ســاحلی شــهر بوشــهر پاک‪‎‬ســازی شــد‪ .‬به‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬گرشاســبی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در اییــن پاکســازی نوار‬ ‫ساحلی مهم تر از همه حضور پررنگ کودکانی‬ ‫دغدغه مند نســبت به محیط زیســت بود که‬ ‫بــا حضــور فعــال خــود پیامــی از جنــس انس‬ ‫و الفــت بــا محیــط پیرامونــی بــه هــم ســن و‬ ‫ســاالن خود منتقل کــرد‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬برگزاری‬ ‫ویژه برنامه هایــی بــرای پاک ســازی ســاحلی‬ ‫فرصتی ارزشــمند در راســتای پاکیزه نگه داشتن‬ ‫شهر است و بدون شک شهروندان نیز با میل‬ ‫و رغبت بیشتری در پاکیزه نگه داشتن شهر خود‬ ‫اقداممی کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫هفته سرنوشت ساز‬ ‫پیش روی ستاره بارسلونا‬ ‫انسو فاتی ستاره بارسلونا‪،‬‬ ‫ایــن هفته موردبررســی جدی‬ ‫در تــاش اســت تــا تیمــش را‬ ‫قــرار بگیــرد و در تمرینات نیز‬ ‫در بــازی برابــر بایرن مونیــخ‬ ‫حاضر شــود تا مشــخص شود‬ ‫همراهــی کنــد‪ .‬رونــد درمــان‬ ‫که احساس درد او تا چه حد‬ ‫انســو فاتی بسیار مثبت بوده‬ ‫اســت و ایــا امــاده اســت کــه‬ ‫انسو فاتی‬ ‫اما هنوز مشــخص نیست که‬ ‫حتــی بــرای چند دقیقــه برابر‬ ‫ایــا ایــن بازیکن قــادر خواهد‬ ‫بایرن به میــدان برود یا خیر‪.‬‬ ‫جشــنبه‬ ‫بود در بازی حساس برابر بایرن مونیخ در لیگ بر اســاس نظر کادر فنی‪ ،‬فاتی روز پن ‬ ‫قهرمانــان در ترکیب بارســا به میــدان برود یا یــا جمعه بار دیگر به تمرینــات برمی گردد تا‬ ‫خیــر‪ .‬در حــال حاضر بســیاری از اعضای کادر نحوه واکنش بدنش به تمرینات گروهی و کار‬ ‫فنــی و بازیکنــان امیــد دارنــد کــه او بتواند در با توپ مشخص شود‪ .‬اگر همه چیز بر اساس‬ ‫این بازی مهم حاضر باشــد‪ ،‬چراکه حضور او برنامــه پیــش بــرود و شــرایط خــوب باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد بارقه امیدی برای پیروزی بارســا در فاتــی می توانــد حداقل چهار جلســه تمرینی‬ ‫ایــن بــازی و صعــودش به مرحله یک هشــتم را پیــش از ســفر بــه مونیــخ بــه همــراه ســایر‬ ‫لیگ قهرمانان باشد‪ .‬درهرحال‪ ،‬حتی اگر این هــم تیمی هایــش برگــزار کند‪ .‬فاتــی در تاریخ‬ ‫بازیکن در فهرســت بارســا برای ایــن بازی نیز ‪ 6‬نوامبــر در دیــدار مقابل ســلتاویگو مصدوم‬ ‫حضورداشــته و بــه همــراه دیگــر بازیکنان به شــده و هرچنــد باشــگاه ترجیــح داد که زمان‬ ‫مونیخ ســفر کند‪ ،‬بازهم قادر نیســت از ابتدا معینــی را بــرای دوری او از میادیــن مشــخص‬ ‫در ترکیب قرار بگیرد و در صورت نیاز تنها در نکند اما رســانه ها خیلــی زود اعالم کردند که‬ ‫چند دقیقه پایانی به زمین فرستاده می شود‪ .‬ایــن بازیکــن حداقل یک ماه قــادر به حضور‬ ‫بــه همیــن دلیــل قرار شــده کــه شــرایط فاتی در میادین نیست‪.‬‬ ‫نیمارهمچنان حاشیه سازی را دوست دارد‬ ‫مصدومیــت نیمــار‪ ،‬ســتاره‬ ‫شبکه هایاجتماعیبهاشتراک‬ ‫پــاری ســن ژرمــن‪ ،‬مانــع از‬ ‫گذاشــت‪ .‬ســاعت انتشــار این‬ ‫تفریحــات ایــن بازیکــن حتــی‬ ‫تصاویــر نشــان م ـی داد کــه‬ ‫برای چند ساعت نشده است‪.‬‬ ‫ایــن خوش گذرانــی حداقــل تا‬ ‫نیمار در جریان دیدار پاری سن‬ ‫نیم ههــای شــب ادامه داشــته‬ ‫نیمار‬ ‫ژرمن برابر سنت اتین به شدت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن موضــوع بــار دیگر‬ ‫از ناحیــه مچ پا مصدوم شــده‬ ‫باعــث شــد کــه نیمــار بــه تیتر‬ ‫و در حالــی زمیــن را ترک کرد کــه صورتش غرق اول رسانه های فرانسوی تبدیل شود و انتقادات‬ ‫اشک بود‪ .‬پس از پایان بازی اسپورت مدعی شد بسیاریاز عملکرداینبازیکنصورتبگیرد‪.‬این‬ ‫که ســال جاری میالدی برای این بازیکن برزیلی اتفاقپیش ازایننیز بارهادر رسانه هایفرانسوی‬ ‫به پایان رســیده و او حداقل تا شش هفته قادر مطرح شده بود و ان ها معتقد بودند که بسیاری‬ ‫بــه حضــور در میادین نخواهد بــود‪ .‬بااین حال از مصدومیت های متعدد نیمار به دلیل سبک‬ ‫جنجال های پیش امده تنها به این اتفاق منتهی زندگــی و تفریحاتــی اســت کــه این بازیکــن در‬ ‫نشد‪ .‬ســاعاتی پس از مصدومیت و درحالی که بیرون از زمین دارد و اجازه استراحت کافی را به‬ ‫نیمــار باید بــرای انجام ســایر ازمای ‬ ‫شهــا اماده او نمی دهد‪ .‬هرچند نیمار نیز در واکنش به این‬ ‫م ‬ ‫یشــد و استراحت می کرد‪ ،‬تصمیم گرفت که انتقادها مدعی شده بود که حضور در مهمانی‬ ‫تا نیمه شب به همراه دوستانش وقت بگذراند‪ .‬برای او شــیوه ای از رســیدن به ارام است و هرگز‬ ‫ایــن بازیکــن حاضــر در پاریــس تصاویــری را در حاضر نیست از ان دست بکشد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2839‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306013001612‬مورخ ‪1400/08/17‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای محمدامین مومنی مقدم فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 213/66‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۷۰۹‬فرعی از ‪ - ۱۱۷‬اصلی واقع در اراضی خشویی بخش‬ ‫یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از اقای حسن مهویدی مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪ /207‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2837‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۰۷۴‬مورخ ‪ 1400/06/27‬اقای افشین مقدسی فرزند مراد ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 195/45‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۰۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1231157‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2835‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۳۰۶‬مورخ ‪ 1400/07/07‬اقای ناصر جاویدان فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 171/45‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 889/9‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۹‬واقع در بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1231077‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2850‬برابر رای شماره ‪ 1400/07/28-140060302016000912‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسداله محمدی مبارکه فرزند غالمحسین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 19‬صادره از تیران و کرون در یک باب گلخانه به مساحت ‪ 4162‬مترمربع در پالک‬ ‫اصلی ‪ 24‬روستای مبارکه بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی اقای غالمحسین‬ ‫‪7‬‬ ‫گفتگو با حمید درخشان پیرامون‬ ‫اینده نیمکت مربیگری تیم ملی‬ ‫باید عملکرد‬ ‫اسکوچیچ را‬ ‫بررسی کنیم‬ ‫یک کارشناس فوتبال می گوید برای موفقیت‬ ‫در جــام جهانــی ضمــن انجــام یــک برنامه ریزی‬ ‫یهــای تدارکاتــی‪،‬‬ ‫مناســب و فراهــم کــردن باز ‬ ‫باید عملکرد ســرمربی تیم ملی را بررســی کرد و‬ ‫اگــر موفق بــود و به توســعه الزم دس ـت یافت‪،‬‬ ‫یتــوان با او برای صعود بــه مرحله دوم ادامه‬ ‫م ‬ ‫داد امــا اگر بیشــتر از این را می خواهیم‪ ،‬باید به‬ ‫ســراغ مربی قوی و بزرگ برویم‪ .‬حمید درخشان‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره انتظــارات از تیم‬ ‫ملــی بــرای صعود بــه جام جهانــی و راه یابی به‬ ‫مرحله دوم این مســابقات با توجه به بازیکنان‬ ‫و کادر فنی کنونی گفت‪ :‬شما باید سرمایه گذاری‬ ‫کنید که بهره برداری برسید‪ .‬برای تیم ملی چقدر‬ ‫سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده که انتظار دارید‬ ‫در جــام جهانــی موفق شــود؟ به همــان اندازه‬ ‫که کارکرده ایم‪ ،‬باید توقع داشــته باشــیم‪ .‬شــما‬ ‫می خواهیــد فقط در جام جهانی حضورداشــته‬ ‫باشــید یــا بــه مرحلــه بعــد برویــد؟ هــر هدفــی‬ ‫یــک دیــدگاه و برنامه ریــزی را می طلبــد‪ .‬وی‬ ‫در واکنــش بــه اینکه باالخره بعــد از پنج دوره‬ ‫حضــور در این مســابقات‪ ،‬مــردم انتظــار دارند‬ ‫ایــران بــه مرحلــه دوم صعــود کنــد گفــت‪ :‬پنج‬ ‫دوره در جــام جهانــی بودیــم امانگاهمــان این‬ ‫اســت که یک مرحله باالتــر برویم‪ .‬یک مرحله‬ ‫باالتر رفتن نیاز به برنامه ریزی‪ ،‬ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫یهــای تدارکاتــی و کادر فنــی قــوی دارد‪.‬‬ ‫باز ‬ ‫نهــا را باید کنار هــم بگذاریم‪ .‬این هم‬ ‫همــه ای ‬ ‫تضمین کننــده موفقیــت نیســت کــه تی مهــا بــه‬ ‫دور بعــد برونــد‪ .‬ممکن اســت توپــی به دیرک‬ ‫بخــورد و گل نشــود‪ .‬بایــد این ســرمایه گذاری را‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬بازیکن ســابق تیم ملــی ایران در‬ ‫واکنــش بــه اینکه ایا پارامترهایی که گفته شــد‪،‬‬ ‫در تیــم ملــی وجــود دارد یــا خیر اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫ایــن پارامترهــا نمی توانیــم بــه دور دوم برویم‪.‬‬ ‫شرایطی که داریم در حد صعود به مرحله بعد‬ ‫نیســت‪ .‬باید بهتر شویم‪ .‬درخشان در پاسخ به‬ ‫این ســوال که در صورت فراهم کردن بازی های‬ ‫تدارکاتی و انجام یک برنامه ریزی بلندمدت‪ ،‬ایا‬ ‫نیازمند تقویت کادر فنی هستیم یا تغییر کامل‬ ‫نفرات اعم از اســکوچیچ و دســتیارانش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فدراســیون فوتبــال بایــد تصمیــم بگیــرد‪ .‬مــن و‬ ‫شــما تصمیم گیر نیستیم‪ .‬باید بعد از بازی های‬ ‫یهــا را ببینیم و محاســبه‬ ‫کتــک باز ‬ ‫انتخابــی ت ‬ ‫کنیــم کــه رشــد و تکامل مــا چقدر بــود و چقدر‬ ‫ســرمربی ما تاثیر گذاشــته است و چه تغییراتی‬ ‫را ایجاد کرده اســت‪ .‬چه سیســتم هایی را بازی‬ ‫کردیم و در کدام سیستم بهتر بودیم و همچنین‬ ‫در کدام یک توســعه داشــتیم؟ ســرمربی سابق‬ ‫پرسپولیس خاطرنشان کرد‪ :‬مالک و معیارهایی‬ ‫برای ارزیابی عملکرد فنی مربیان وجود دارد که‬ ‫محمدی مبارکه فرزند رجبعلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬سید محمد حسن‬ ‫مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1231415‬م الف‬ ‫اگهی تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫‪ -9-2856‬شماره نامه‪ 140085602024010375 :‬نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ‪۵۸۷۱‬‬ ‫فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬اصفهان به شماره صفحه ‪ ۵۵۷‬و شماره دفتر ‪ ۳۶۸‬امالک‬ ‫و شماره ثبت ‪ ۵۰۴۰۳‬و شماره چاپی ‪ 2/875366‬به خانم زینب تقوی سابقه ثبت و صدور سند‬ ‫مالکیت دارد سپس به موجب گواهی انحصار وراثت ‪ ۵۰۶۹‬مورخ ‪ 1395/09/23‬قاضی شورای حل‬ ‫اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان نامبرده فوت شده و وراث حین الفوتش عبارتند از عفت و‬ ‫اعظم و سکینه و امیر و محمد شهرت همگی خبازی و الغیر می باشند که ‪ ۳‬نفر از وراث نامبرده به‬ ‫نامهای سکینه و عفت و امیر خبازی با ارائه درخواست شماره ‪ ۱۴۰۰۰۲۸۲۹۳‬مورخ ‪ 1400/08/30‬به‬ ‫انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۰۳۳۲۳۱۷‬مورخ‬ ‫‪ 1400/08/30‬و رمز تصدیق ‪ ۷۴۶۹۶‬که به گواهی دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۱۰۳‬اصفهان رسیده است‬ ‫درخواست صدور سند مالکیت سهم االرثی المثنی نموده اعالم نموده اند که سند مالکیت متوفی نزد‬ ‫یکی از ورثه به نام محمد خبازی می باشد که به موجب تبصره ‪ ۳‬ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت بدوا به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و‬ ‫تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی‪ ،‬مراتب یکبار اگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا‬ ‫نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشار‬ ‫اگهی و عدم وصول اعتراض موجه‪ ،‬سند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از‬ ‫درجه اعتبار ساقط خواهد شد ‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫‪/1233060‬م الف‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2857‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم اگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره‬ ‫ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت‬ ‫نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه باغ بنام اقای قدوس شاکری فرزند محمد طاهر صادره سنندج تحت پالک‬ ‫‪ ۷۵‬فرعی از ‪ ۲۸‬اصلی بخش ‪ ۱۰‬به مساحت ‪ 2360‬متر مربع جزء نسق زارعانه به شماره ‪ ۴۵۶۱۴‬مورخ‬ ‫‪ 52/1/24‬دفتر ‪ ۴‬سنندج به نام صالح شاکری به ادرس سنندج روستای شیان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬لطف اهلل فالحی معاون‬ ‫ثبت اسناد منطقه ‪ 2‬سنندج ‪ /2149‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2854‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۳‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای غالمرضا واسعی به شناسنامه شماره‪ ۱۳۴۸‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۷۵۰۴۴۳‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 106/97‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ‪ 13/37‬سهم ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه و سهم االرث نامبرده از اقای خیراتعلی واسعی مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۵‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت محسن واسعی به شناسنامه شماره ‪ ۱۰۳۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۷۹۱۵۶۱۲‬صادره‬ ‫اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 13/37‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ یکباب خانه به استثنای‬ ‫به این شکل به او امتیاز می دهیم و می فهمیم‬ ‫موفــق بــوده اســت یا خیــر‪ .‬اگر بیشــتری از این‬ ‫را از تیــم ملــی و اســکوچیچ می خواهیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫مربی قوی تر و بزرگ تری بیاوریم‪ .‬او در واکنش‬ ‫بــه اینکه در میان منتقدان و هواداران‪ ،‬گروهی‬ ‫اعتقاددارنــد تیــم ملــی بــا کادر فنــی کنونــی در‬ ‫یشــود و انتخــاب مربی‬ ‫جــام جهانــی موفــق م ‬ ‫جدیــد لزومــی نــدارد و گروهی هم بــر این باور‬ ‫هســتند که توان و پتانســیل اســکوچیچ در حد‬ ‫موفقیــت در جــام جهانــی نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬من‬ ‫فهــا را می زنند‪،‬‬ ‫بــه همــه عزیزانــی کــه ایــن حر ‬ ‫یشــود‪ .‬باید‬ ‫احتــرام می گذارم اما با حرف که نم ‬ ‫منطقــی صحبت کنیم‪ .‬من چنــد فاکتور را گفتم‪.‬‬ ‫اگــر اســکوچیچ در این فاکتورها موفــق بوده‪ ،‬او‬ ‫را حفــظ می کنیم‪ .‬اگر دیدیم که توانمند نبوده‪،‬‬ ‫فکری به حال اسکوچیچ می کنیم‪ .‬چرا احساسی‬ ‫تصمیــم بگیریم؟ این کارشــناس فوتبال با اشــاره‬ ‫بــه زمــان انــدک کادر فنی بــرای اماد هســازی تیم‬ ‫یهــای انتخابــی گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫ملــی قبــل از باز ‬ ‫برنامه ریــزی داشــته باشــیم‪ .‬اگر خاطرتان باشــد‬ ‫تیم ملی در مسابقاتی که در بحرین برگزار شد‪،‬‬ ‫رفته رفته بهتر شد‪ .‬ما االن بازی تدارکاتی نداریم‬ ‫و نمی توانیم ســه‪ ،‬چهار مسابقه دوستانه برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬این یک اشــکال بزرگ اســت‪ .‬وقتی فرصتی‬ ‫نداریم‪ ،‬چطور می توانیم تیم را هماهنگ کنیم؟‬ ‫هرکدام از بازیکنان ما از یک کشور و یک فلسفه‬ ‫فوتبالی هستند‪ .‬درخشان در پاسخ به این سوال‬ ‫کــه ایــا کادر فنــی کنونــی می تواند بــا انجام یک‬ ‫برنامه ریزی مناسب و برگزاری دیدارهای تدارکاتی‬ ‫خــوب در جام جهانی موفق شــود گفت‪ :‬قطعا‬ ‫این برنامه ریزی بهتر از هیچ است‪ .‬شما می توانید‬ ‫با ســه بازی تدارکاتی یک مقدار توســعه دهید‪.‬‬ ‫اگر سه بازی نکنید به مشکل برمی خورید‪ .‬بازی‬ ‫یشــویم‪ .‬این کارشــناس همچنین‬ ‫به بازی بهتر م ‬ ‫در واکنــش بــه اینکــه منتقــدان اســکوچیچ از‬ ‫ســوی مخالفــان خود به عنوان حامیــان کارلوس‬ ‫ک ـی روش نامیــده می شــوند گفــت‪ :‬نــگاه مــا به‬ ‫تیم ملی اســت‪ .‬ما باکســی کاری نداریم‪ .‬کســی‬ ‫رایگان کارنکرده اســت و کی روش و اســکوچیچ‬ ‫حق الزحمه می گیرند‪ .‬هرکســی بر اســاس اسم‪،‬‬ ‫ســوابق و کارنامه خود دســتمزد می گیرد‪ .‬کاری‬ ‫نداریــم چه شــخصی مربــی تیم ملی می شــود‪.‬‬ ‫مــا می خواهیــم کــه در جــام جهانــی بازی های‬ ‫خوبــی را انجــام دهیــم‪ .‬درخشــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــرای تیــم ملــی ارزوی موفقیــت دارم‪ .‬به خاطر‬ ‫اینکــه تیــم ملی قوی تر شــود‪ ،‬یادمــان نرود که‬ ‫باید زیرســاخت های فوتبال باشگاهی خودمان‬ ‫را توســعه دهیــم‪ .‬اگر این کار انجام شــود‪ ،‬تیم‬ ‫ملی بهتری خواهیم داشت که می تواند به دور‬ ‫بعد صعود کند‪.‬‬ ‫بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۸‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم مونس واسعی هونجانی به شناسنامه شماره ‪ ۱۳۱۷‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۷۶۵۰۸۲۱‬صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 6/69‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از اقای خیراتعلی واسعی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۴‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم قمر محسنی هونجانی به شناسنامه شماره ‪ ۱۳۷۷‬کدملی‬ ‫‪ ۱۱۹۸۷۳۳۸۹۶‬صادره شهرضا فرزند عباسعلی بر ‪ 46/80‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 187/5‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۶۲۵‬فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه و سهم االرث‬ ‫نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۷‬مورخ ‪ 1395/1/24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای علیرضا واسعی به شناسنامه شماره ‪ ۹۳۴‬کدملی ‪۱۲۸۷۷۱۴۱۳۷‬‬ ‫صادره اصفهان فرزند خیراتعلی بر ‪ 13/37‬سهم مشاع از ‪ 187/20‬سهم ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫استثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان ان به مساحت ‪ 187/5‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪۶۲۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم خیراتعلی واسعی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1231626‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2852‬برابر اراء صادره هیات‪/‬هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬برابر رای شماره ‪ 140060302023000807‬مورخ ‪ 1400/09/03‬اقای حسن ارفعی نژاد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 62658‬کدملی ‪ ۱۲۸۱۷۲۳۹۰۸‬صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 14/39‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ -4331‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان که به صورت عادی از طرف وراث مرحوم حبیب طاهری به اقای حسن ارفعی‬ ‫نژاد واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬حسین زمانی ‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1231443‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2848‬برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۲‬مورخ ‪ 1400/7/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم فرشته یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۷۱۳۱۱۱۷۸‬صادره اصفهان فرزند ایت اله بر ‪ 13/67‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف‬ ‫اقای یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫صیادمنش در انتظار‬ ‫تصمیم مربی فنرباغچه‬ ‫روزنامهصباحچاپترکیهدر شمارهدیروز خودنوشت‬ ‫که اللهیار صیادمنش منتظر تصمیم سرمربی فنرباغچه‬ ‫است‪.‬قراردادقرضیاللهیار صیادمنشبازوریالوهانسک‬ ‫به روزهای پایانی خود نزدیک می شود‪ .‬باشگاه اوکراینی‬ ‫قــادر به تامین بند دائمی شــدن قــرارداد مهاجم ایرانی‬ ‫خود به مبلغ ‪ 3‬و نیم میلیون یورو را ندارد و درخواست‬ ‫زوریــا از فنرباغچه باشــگاه اصلی اللهیار بــرای ادامه این‬ ‫قرارداد قرضی تا تابســتان‪ 2022‬نیز رد شــده است‪ .‬حاال‬ ‫رسانه ها ترکیه ای از بازگشت قطعی اللهیار به فنرباغچه‬ ‫خبر می دهندولیهنوز چیزیقطعینیستوبایدمربی‬ ‫ایــن تیم نظر نهایــی را بدهد‪ .‬به گــزارش روزنامه صباح‬ ‫ترکیه؛دراین بینفنرباغچهکهدر گلزنیمشکلدارد‪،‬گزینه‬ ‫اللهیار را نیز در ژانویه روی میز خواهد داشت‪ .‬در ادامه‬ ‫این گزارش امده است‪ :‬مهاجم ایرانی که در ابتدای فصل‬ ‫به صورت قرضی به تیم زوریای اوکراینی رفت‪ ،‬با‪ 6‬گل و‬ ‫‪ 4‬پــاس گل در ‪ 14‬بــازی‪ ،‬نــام خود را مطرح کرده اســت‪.‬‬ ‫شــنیده ها حاکی از ان اســت که این بازیکن‪ 20‬ســاله که‬ ‫قرارداد قرضی او ‪ 31‬دســامبر به پایان می رســد‪ ،‬باید در‬ ‫تمریناتتیمشرکتکند‪.‬صباحنوشتهاست‪:‬پساز حضور‬ ‫صیادمنش در تمرینات‪ ،‬پریرا ســرمربی فنرباغچه درباره‬ ‫اینده مهاجم ایرانی خود تصمیم خواهد گرفت که ایا او‬ ‫رادر تیمنگهداردیاخیر‪.‬انتظار نمی رودزوریااز گزینه‪ 3‬و‬ ‫نیممیلیونیوروییبرایانتقالدائمیاللهیار استفادهکند‪.‬‬ ‫دلیل شکایت پرسپولیس از‬ ‫صادقی مشخص شد‬ ‫باشگاهپرسپولیسخبر شکایتاز امیرحسینصادقی‬ ‫پیشکسوتباشگاهاستقاللرارویخروجیخودقرارداد‪.‬‬ ‫امیرحسین صادقی مدافع و کاپیتان اسبق استقالل طی‬ ‫فصولگذشتههموارهدر جبههکریخوانیوپاسخگویی‬ ‫تند به طیف رقیب قرارگرفته اســت و بارها جنجا لســاز‬ ‫شدهاست‪.‬اکنونامابعداز اخرینپاسخی کهاینمدافع‬ ‫اسبقدر صفحهشخصیخودنسبتبهاظهاراتحمید‬ ‫مطهری‪،‬شکایترسمیباشگاهپرسپولیسرادر پیداشته‬ ‫است‪.‬صادقیدر اخرینواکنشخودبهموضوعاظهارات‬ ‫حمیدمطهریدر صفحهشخصیخودنوشتهبود‪:‬جناب‬ ‫حمیدخان مطهری مربی باشــخصیت‪ ،‬دوست داشتنی‬ ‫از شــما بعیده این مدل صحبت کردن‪ .‬من ســعی کردم‬ ‫لحنصحبتمطوریباشه کهبی احترامیبههوادار نکنم‬ ‫اما مثل اینکه شما رعایت نمی کنید‪ .‬اســتاد‪ ،‬بحران برای‬ ‫تیم شما بوده‪ 15‬سال یک جام اوردین‪ .‬یادتونه که فیلم‬ ‫ساختین(مردانپرسپولیس)‪.‬بقیهسالهاشمبراینیفتادن‬ ‫سجدهشکر می کردین‪.‬باالبی‪،‬باجدادنبهارکاندولتی‬ ‫برای جذب بازیکن‪ ،‬قهرمانی هاتونم که خدا پدر وزیر رو‬ ‫بیامرزهبراتونمی گرفت‪.‬برادر بهقولشماتواین‪ 10‬سال‪2‬‬ ‫جامگرفتهاستقاللکبیر ایران‪.‬دیگهبحثبارقیبنکنیم؟‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۶‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سجاد یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه شماره ‪۱۱۹۰۰۰۵۴۲۵‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۹۰۰۰۵۴۲۵‬صادره شهرضا فرزند ایت اله بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪۴۳۴۸‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۷‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمد کریمی هراتمه به شناسنامه شماره ‪ ۱۴۲۶‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۹۲۲۱۰۵۷‬صادره اصفهان فرزند جعفر بر ‪ 54/03‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۹‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمد جهانبانی فرد به شناسنامه شماره ‪ ۳۳۴۰‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۹۱۶۶۰۳۱‬صادره اصفهان فرزند حمید بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۸‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم مریم یزدانی گارماسه به شناسنامه شماره‪ ۴۳‬کدملی‪۱۱۱۱۴۷۵۴۹۰‬‬ ‫صادره فالورجان فرزند احمد بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای یداله صابر‬ ‫دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۱‬مورخ ‪ 1400/7/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای امیرحسین یوسفیان اسفرجانی به شناسنامه شماره ‪۱۱۹۰۱۰۸۱۴۳‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۹۰۱۰۸۱۴۳‬صادره شهرضا فرزند رحمت اله بر ‪ 27/34‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪۴۳۴۸‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای یداله صابر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۳۵‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم محبوبه ابن علیان اسفرجانی به شناسنامه شماره ‪ ۳۷۱‬کدملی‬ ‫‪ ۱۱۹۹۹۶۴۲۵۵‬صادره شهرضا فرزند علیرضا بر ‪ 23/415‬سهم مشاع از ‪ 235/53‬سهم ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۵۵‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از‬ ‫طرف اقای یداله صابر دستجردی (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1231440‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARS XU7‬به رنگ خاکستری ‪-‬‬ ‫متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 366 -32‬ن ‪ 97‬به شماره موتور ‪124K0528588‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01CA2EH154748‬مدل ‪ 1393‬به نام علی‬ ‫اسماعیلی فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 0690031688‬کدملی ‪0690031688‬‬ ‫صادره از تربیت حیدریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪588 .‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 09‬اذر ماه ‪ 30 / 1400‬نوامبر ‪ 24 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1224‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اخذ رضایت نامه از والدین‬ ‫برای حضور فرزندان در مدارس‬ ‫قانونینیست‬ ‫مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت اموزش وپرورش درباره قانونی بودن یا‬ ‫نبودن اخذ رضایت نامه برخی از مدارس از والدین برای حضور دانش اموزان در مدرسه توضیحاتی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدحسین کفراشی؛ در خصوص اخذ رضایت نامه از سوی برخی مدارس‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫از والدیــن بــرای حضــور دانش امــوزان در مدرســه‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬هیچ دســتورالعملی مبنی بر اخذ‬ ‫رضایت نامه از والدین برای حضور دانش اموزان به مدارس ابالغ نشــده اســت‪ ،‬لذا این موضوع‬ ‫وجاهت قانونی ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به این که ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفتی با بازگشایی‬ ‫مــدارس نــدارد‪ ،‬لــذا ضرورتی نیز بر اخذ گواهی و رضایت نامه از والدین وجود نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫کفراشــی با تاکید بر این که برای حضور دانش اموزان در ســاعات خارج از برنامه درســی مصوب‬ ‫مانند‪«:‬شرکتدر اردوها»و «فعالیت هایفوق برنامه»‪،‬رضایت نامهنیاز است‪،‬ادامهداد‪:‬مدارس‬ ‫موظف به اجرای کامل پروتکل های بهداشتی هستند تا خانواده ها نیز با ارامش بتوانند فرزندان‬ ‫خود را به مدرسه بفرستند‪ .‬مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اموزش وپرورش گفت‪:‬‬ ‫هرگونه شــکایاتی درباره اخذ رضایت نامه از ســوی مدارس از طریق ســامانه ‪shekayat.medu.ir‬‬ ‫ظرف مدت ‪ ١٠‬روز پیگیری و پاسخ ان داده می شود‪.‬‬ ‫صدها ابهام در پرونده سدها‬ ‫با شنیده شــدن اخباری مبنی بر ازسرگیری‬ ‫ساخت سدها در نقاط مختلف کشور‪ ،‬دوباره‬ ‫نفس های محیط زیســت به شــماره افتــاده و‬ ‫نگرانی فعاالن زیس ـت محیطی بیشــتر شــده ‬ ‫اســت‪ .‬یک عضو کارگــروه اب و انرژی شــورای‬ ‫تشــکل های محیط زیست و منابع طبیعی با‬ ‫نقــد سیاســت توســعه مخــرب‪ ،‬از پیامدهای‬ ‫خطرناکسدسازیکنترلنشدهمی گوید‪.‬‬ ‫توســعه مخرب یکی از موضوعاتی است‬ ‫کــه برخی از کارشناســان نســبت به وقــوع ان‬ ‫طی ســال های اخیر هشــدار می دهند‪ .‬ســوال‬ ‫اصلی اما هنوز پابرجاست‪ .‬ایا هر ساختنی اباد‬ ‫کردن اســت؟ مسعود امیرزاده در گفت وگو با‬ ‫ایســنا به تشــریح توســعه مخرب پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توسعه مخرب یک بیماری شایعی‬ ‫اســت که فراتر از پروژه های سدسازی هاست‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری مربوط به ســازه هایی اســت که‬ ‫در حوزه را هســازی‪ ،‬سدســازی‪ ،‬صنایع فوالد و‬ ‫یشــوند‪ .‬پروژه سد‬ ‫پتروشــیمی و ‪ ...‬ســاخته م ‬ ‫تنگ ســرخ نیز زیرمجموعه همیــن طرح های‬ ‫توســعه اســت کــه حاصلــی ب هجــز تخریــب‬ ‫ندارنــد و نخواهنــد داشــت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫دولــت قبلی جهانگیــری ‪ -‬معــاون اول وقت‬ ‫رئیس جمهوری ‪ -‬دریکی از مصاحبه های خود‬ ‫از نارضایتی مردم ماهشهر علی رغم اختصاص‬ ‫مقــدار زیادی بودجه بــرای احداث طرح های‬ ‫صنعتــی و عمرانــی به این شــهر ابراز تعجب‬ ‫کرد این در حالی اســت که چنین پروژه هایی‬ ‫نه تنهــا رفــاه و راحتی را برای مــردم به ارمغان‬ ‫نیاورده اند بلکه باعث مشکالت انان می شود‬ ‫و شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند‪ .‬امیرزاده‬ ‫بــا اشــاره بــه پیش نیازهــای اجرای یــک طرح‬ ‫صنعتــی توضیــح داد‪ :‬در جریــان اجــرای هــر‬ ‫پروژه مرحله ای به نام نیازسنجی وجود دارد‪.‬‬ ‫روش دیگر گزینه یابی است یعنی ما باید روی‬ ‫راه حل های یک مشکل فکر و بهترین گزینه را‬ ‫از میان ان ها انتخاب کنیم عالوه بر ان ما باید‬ ‫یــک پروژه را ارزیابی کنیم و ســود و زیــان ان را‬ ‫بسنجیم‪.‬در جریانتوسعهمخرب‪،‬هیچکدام‬ ‫از این ســه کار به درستی انجام نمی شود‪ .‬این‬ ‫عضو کارگروه اب و انرژی شــورای تشــکل های‬ ‫محیط زیســت و منابــع طبیعــی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫عمده نیازســنجی های انجا مشــده امارســازی‬ ‫شهــای بدیل به علت‬ ‫اســت و بســیاری از رو ‬ ‫ایجــاد خطــر بــرای منفعــت برخــی افــراد در‬ ‫یشــوند‪ .‬فواید‬ ‫جریان ارزیابی کنار گذاشــته م ‬ ‫و مزیت های این پروژه ها برجسته و رسانه ای‬ ‫شــده اســت و مضــرات و پیامدهــای منفــی‬ ‫یشــود این در حالی اســت که‬ ‫ا نهــا کتمان م ‬ ‫زیا نهــا خود را ب هصــورت عوارض اجتماعی و‬ ‫زیست محیطیمانندسرگردانیمردمدر شهرها‬ ‫و حومه ان ها‪ ،‬بیکاری و ویرانی زیست بوم ها‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬فرســودگی محیط زیســت‬ ‫از پیامدهــای توســعه مخــرب اســت‪ .‬همــه‬ ‫ای نهــا اطالعاتی اســت کــه در بیشــتر مواقع‬ ‫در اختیــار مــردم قرار نمی گیرد و شــفافیتی در‬ ‫ارائــه ا نهــا وجــود ندارد‪ .‬به گفته او‪ ،‬توســعه‬ ‫باالدســت درگــرو تامین حقوق پایین دســت‬ ‫است‪ ،‬توسعه مناطق پایین دست نیز باید در‬ ‫صــورت حفظ منافع مــردم باالدســت انجام‬ ‫شــود و این قضیه دو شــرطی همــواره صادق‬ ‫اســت‪ .‬امیرزاده با تاکید بر لزوم حفظ حقوق‬ ‫طبیعت به عنوان اصلی ترین حق ابه دار ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه محیط زیست اب تولید‬ ‫می کند‪ ،‬بیشترین حق را بر گردن ما دارد و این‬ ‫مسئل ه بی نهایت اهمیت دارد‪ .‬محیط زیست‬ ‫تشنه نمی تواند اب تولید کند‪ .‬محیط زیست‬ ‫حق اب ـه ای دارد کــه اگــر پرداخــت نشــود به‬ ‫دادگاه شکایت نمی کند بلکه عوارض اقلیمی‬ ‫سندتحولدیجیتالثبت اسناد‬ ‫و امالک کشور تدوین شد‬ ‫رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور گفت‪ :‬نســخه اولیه ســند تحول دیجیتال‬ ‫تدوین شده و این سند گامی به سوی نوسازی و توانمندسازی ثبت اسناد است و تحولی‬ ‫عظیــم بــه لحاظ نحــوه ارائه خدمات به متقاضیــان خلق خواهد کرد‪.‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حســن بابایــی در دومیــن جلســه شــورای عالی تحــول و تعالــی با محوریت «تشــریح‬ ‫راهبردهای سند تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور» که با حضور علی‬ ‫کاظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه برگزار شد بر هوشمند سازی فرایندها‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬سند تهیه شده که با بهره گیری از خرد جمعی و رفع ابهامات در اسرع‬ ‫وقت به مرحله عملیاتی خواهد رسید و با به اجرا گذاشتن سند تحول دیجیتال‪ ،‬سازمان‬ ‫ثبت اسناد به سمت وسوی مدرنیزاسیون پیش خواهد رفت‪ .‬او بابیان اینکه سند تحول‬ ‫وضعیت سازمان ثبت ازلحاظ دیجیتال را به تصویر می کشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طرح سند‬ ‫تحول دیجیتال با همفکری مدیران سازمان ثبت اسناد و مجریان این سند طراحی شده‬ ‫که با زبانی گویا و شــفاف چشــم انداز ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور را در سال های‬ ‫اتی به تصویر می کشــد‪ .‬رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور یکی از اهداف مهم‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را توسعه سند رسمی و ترغیب متقاضیان عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سند دیجیتال باید این مهم را محقق کند‪ .‬بابایی افزود‪ :‬سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشــور درصدد اســت با طراحی اپلیکیشــن های مرتبط‪ ،‬امکان مراجعه حضوری‬ ‫متقاضیان را به حداقل برساند‪ .‬رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ابراز امیدواری‬ ‫کرد که به زودی با دسترسی به نسخه سند تحول و تعالی پیوستی از سند تحول دیجیتال‬ ‫نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق هرمزگان خبر داد‬ ‫و زیس ـت محیطی ان گریبانمــان را می گیــرد‪.‬‬ ‫جــزای باختن این دعوای حقوقی‪ ،‬از دســت‬ ‫دادن اب‪ ،‬خــاک و پوشــش گیاهــی اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مردمــی کــه با معیشــتی پایــدار در‬ ‫ایــن مناطــق زندگی می کننــد‪ ،‬با اجــرای این‬ ‫طرح ها اواره شهرهای بزرگ خواهند شد و به‬ ‫مشکالت بیکاری و اقتصاد هم دامن خواهند‬ ‫زد‪ .‬مــا نبایــد با توســعه مخرب و نادرســت‪،‬‬ ‫ســرزمین مــردم را از ان ها بگیریم و این کاری‬ ‫اســت که پروژه های صنعتــی و به طور خاص‬ ‫سدسازی در اقصی نقاط کشور با مردم کرده‬ ‫اســت‪ .‬انســانی کــه مطابــق قوانین طبیعت‬ ‫و متعــادل بــا ان زندگــی می کنــد‪ ،‬جــزوی از‬ ‫طبیعت است‪ .‬در سمت مقابل انسان هایی‬ ‫هستند که از نابودی طبیعت منتفع می شوند‬ ‫و دود ایــن ســود بــه چشــم دیگــر انســان ها‬ ‫مــی رود‪ .‬این افراد نه نابودی درختان بلوط و‬ ‫ســیب را می بینند نه به از دست رفتن زندگی‬ ‫مردمــی کــه در ایــن مناطق زندگــی می کنند‪،‬‬ ‫اهمیتمی دهند‪.‬اینانسان هااز مدار طبیعت‬ ‫خارج هستند و باید جلوی ان ها گرفته شود‪.‬‬ ‫امیــرزاده در پایــان با تاکید بر لزوم توقف این‬ ‫پروژه ها گفت‪ :‬ما باید با بازگشت از راهی که‬ ‫درگذشــته انتخــاب کردیــم‪ ،‬با محیط زیســت‬ ‫اشــتی کنیم و با ان مهربان باشیم‪ .‬به طورقطع‬ ‫باترمیمو بازسازیطبیعتعمدهمشکالتما‬ ‫نیز حل خواهد شد‪.‬‬ ‫کسبرتبه هایبرترساخت‬ ‫داخل توسط شرکت تولید نیروی‬ ‫برقهرمزگان‬ ‫شناساییوقطع‪ ۲‬هزارو‪ ۶۶‬موردانشعابغیرمجازدراستانکرمانشاه‬ ‫معــاون خدمــات مشــترکین و درامد شــرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان کرمانشــاه از شناســایی و قطع ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶‬مــورد انشــعاب غیرمجــاز و اســتفاده از‬ ‫معافیــت طرح امید به منظور تشــویق مشــترکین به‬ ‫رعایت الگوی مصرف بهینه اب خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬پیمــان رضایــی معــاون خدمات‬ ‫مشــترکین و درامد شــرکت ابفا اســتان‪ ،‬به طلب ‪۵۶‬‬ ‫میلیارد تومانی این شرکت از ادارات و دستگاه های‬ ‫دولتــی اســتان اشــاره کرد و گفت‪ :‬بی شــک شــرکت‬ ‫جهــت تامیــن و توزیع اب شــرب و تــداوم خدمات‬ ‫نیازمنــد تعامــل و همــکاری مشــترکین محتــرم بــا‬ ‫پرداخــت به موقع اب بها اســت‪ .‬رضایی از ضرورت‬ ‫اســتفاده از خدمــات الکترونیک خبــر داد و تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در‬ ‫راســتای خدمات رســانی مطلوب به مشترکین اقدام‬ ‫بــه ارائــه برخــی از خدمــات ایــن شــرکت به صورت‬ ‫الکترونیک نموده است‪ .‬او بابیان اینکه حدود ‪۹۸‬‬ ‫درصد پرداخت قبوض اب بهای مشترکین به صورت‬ ‫غیرحضــوری انجــام می شــود وا گــذاری انشــعابات‬ ‫اب و فاضــاب‪ ،‬مشــاهده ســوابق‪ ،‬اعتــراض بــه‬ ‫قبــوض صــادره و‪ ...‬را ازجملــه خدمــات قابل ارائــه‬ ‫ب هصــورت الکترونیــک دانســت‪ .‬ایــن مقام مســئول‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سامانه قرائت کنتور انالین در استان‬ ‫کرمانشــاه راه انــدازی و ب هصــورت رســمی اغــاز بکار‬ ‫یتــوان به مشــخص‬ ‫کــرد‪ ،‬از مزایــای ایــن ســامانه م ‬ ‫نمــودن مســیر قرائت ماموریــن‪ ،‬محــل جغرافیایی‬ ‫کنتورهــا‪ ،‬تصویربــرداری از کنتــور‪ ،‬دریافــت انــی و‬ ‫انالیــن قرائت های انجام شــده و بازرســی اطالعات‬ ‫توصیفــی قرائت ها اشــاره نمــود‪ .‬رضایی از تعویض‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۹۰‬دســتگاه کنتــور خــراب طــی ‪ ۸‬مــاه‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬تعویض کنتورهای معیوب‬ ‫به منظــور کاهــش میــزان هدر رفــت اب و جلوگیری‬ ‫از تضییع حقوق مشــترکین انجام می شود و شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه بــا تعویــض ایــن‬ ‫کنتورها توانســت گامــی مثبت در جهت کاهش اب‬ ‫بــدون درامد بــردارد‪ .‬معــاون خدمات مشــترکین و‬ ‫درامد شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫شــرکت ابفــا اســتان در راســتای حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬برقراری عدالت اجتماعی و همچنین‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۹۹‬اقــدام بــه‬ ‫مدیریــت مصــرف‪ ،‬از د ‬ ‫پیاد هســازی طــرح ملــی اب امیــد نمــود و در ایــن‬ ‫طرحــی کــه به منظور تشــویق مشــترکان بــه رعایت‬ ‫الگــوی مصــرف بهینــه اب اجــرا گردیــد‪ ،‬مشــترکین‬ ‫خانگــی کم مصرف از مزایــای معافیت در پرداخت‬ ‫صورتحســاب اب بهــا بهره منــد می گردنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫طرح مشــترکین بر اســاس میانگین مصــرف ماهیانه‬ ‫بــه ‪ ۴‬دســته مشــترکین کم مصــرف‪ ،‬خــوش مصرف‪،‬‬ ‫پرمصرف و بد مصرف تقســیم می شــوند‪ .‬در همین‬ ‫راســتا میــزان تخفیفات و معافیــت اماکن مذهبی و‬ ‫اموزشــی در استان کرمانشــاه ‪ ۱۶۵‬میلیارد ریال طی‬ ‫‪ ۸‬ماه گذشته بوده است که از این میزان ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ریــال مربوط به طرح امید اســت‪ .‬او ضمن تاکید بر‬ ‫اهمیت شناســایی و جمع اوری انشــعابات غیرمجاز‬ ‫در مدیریت تامین و توزیع اب شــرب‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬اســتفاده از انشــعابات غیرمجــاز عالوه بر‬ ‫تضییــع حقــوق شــهروندی‪ ،‬موجب افت فشــار اب‬ ‫شــرب و بروز خســارت به شبکه توزیع اب می شود‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور و در راســتا تامیــن و توزیــع اب‬ ‫شــرب شناســایی و جم ـع اوری انشــعابات غیرمجاز‬ ‫در دســتور کار این شــرکت قرار گرفت و طی ‪ ۸‬ماه‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۶‬مــورد برخــورد بــا انشــعابات‬ ‫غیرمجــاز در اســتان ثبــت گردیــد‪ ،‬انشــعابات‬ ‫غیرمجاز و دســتکاری در تاسیســات اب و فاضالب‬ ‫به هیچ وجــه پذیرفتنــی نخواهــد بود و بــا قاطعیت‬ ‫با عامالن ان برخورد خواهد شــد‪ .‬معاون خدمات‬ ‫مشــترکین و درامــد شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشــاه در پایــان از اعــام امادگــی ایــن شــرکت‬ ‫جهــت قانونــی نمــودن انشــعابات غیرمجــاز خبــر‬ ‫داد و افــزود‪ :‬خواســته و خواهــش مــا از مشــترکین‬ ‫محترم این اســت که ضمن ارزش نهادن به اهمیت‬ ‫اب‪ ،‬بــا مدیریــت صحیح مصرف و عدم اســتفاده از‬ ‫انشــعابات غیرمجاز همکاری الزم را با این شــرکت‬ ‫جهت ارائه خدمات مطلوب داشته باشند‪.‬‬ ‫حمایترئیس کلدادگستریکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫ازسرمایه گذاریتولیدواشتغال‬ ‫به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬بیســتمین نشســت‬ ‫ســتاد حقــوق قضایی و امنیت اقتصــادی و حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید استان در اجرای‬ ‫سیاس ـت های کلــی اقتصــادی مقاومتــی بــه ریاســت‬ ‫دکتــر نگیــن تاجــی رئی ـس کل دادگســتری اســتان بــا‬ ‫حضور اعضا و سرمایه گذاران برگزار شد‪.‬‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری اســتان در ایــن زمینــه در‬ ‫ســخنانی‪ ،‬حمایــت همه جانبــه و قاطــع دســتگاه‬ ‫قضایــی از ســرمایه گذاری‪ ،‬تولید و اشــتغال اعالم‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای حمایــت از تولیــد و‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬بــه مبادی ذی ربط در دســتورات‬ ‫الزم جهــت متوقــف کــردن رونــد اجرائیــات و‬ ‫مراحــل قضایــی پرونده هــای تولیــدی در ‪ 8‬ماهه‬ ‫گذشته صادرشده است‪ .‬او گفت‪ :‬الزام اور نمودن‬ ‫و متعهــد کردن دســتگاه های متولی و مربوطه به‬ ‫اجرای مصوبات ســتاد استانی و کارگروه های رفع‬ ‫موانــع تولیــد مطابــق بخشــنامه های تــرک فعــل‬ ‫مدیــران از دیگــر حمایت هــای دســتگاه قضایــی‬ ‫اســتان از تولیــد بــوده اســت‪ .‬حســن نگیــن تاجی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬پیگیــری‪ ،‬بازدیــد میدانــی‬ ‫از طرح هــای تولیــدی‪ ،‬ارتبــاط و نامه نــگاری‬ ‫فی مابیــن مجــری طرح هــای تولید و دســتگاه ها و‬ ‫ادارات مربوطــه در این مدت انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ارتباط بــا کارگروه ها و ســتادهای تســهیل‬ ‫اســتانی و ارجــاع تخصصــی به ان ها جهــت پرهیز‬ ‫از اطالــه بررســی و مــوازی کاری از سیاس ـت های‬ ‫ســتاد حقوقی – قضایی‪ ،‬در اجرای سیاس ـت های‬ ‫کلــی اقتصــاد مقاومــی بــوده اســت‪ .‬مقــام ارشــد‬ ‫قضایــی اســتان فعــال کــردن اتــاق بازرگانــی و‬ ‫اداره کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان و‬ ‫تشــکیل جلســات تخصصــی و فنــی به عنــوان‬ ‫بازوی تخصصی و تســهیل ســرمایه گذاری کارگروه‬ ‫حقوقــی – قضایــی رفــع موانــع تولیــد خبــر داد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همــکاری تنگاتنگ و صمیمانه ســازمان‬ ‫بازرســی اســتان در راســتای بررســی کارشناســی‬ ‫و حرف ـه ای و پایــش برخــی طرح هــای تولیــدی‬ ‫مر بــوط بــه حــوزه ی بانکــی و مالــی و تشــکیل‬ ‫شــعبه ویــژه رســیدگی بــه پرونده هــای تولیــدی‬ ‫در دادگاه و دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان از‬ ‫دیگــر موارد حمایت از ســرمایه گذاران در اســتان‬ ‫اســت‪ .‬نگیــن تاجــی در ادامــه از تشــکیل کارگروه‬ ‫نظــارت بــر اجــرای مصوبــات ســتاد رفــع موانــع‬ ‫اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬بــه همیــن منظــور‬ ‫در ایــن کارگروه‪ ،‬اداره اطالعات اســتان‪ ،‬ســازمان‬ ‫اطالعات ســپاه‪ ،‬ســازمان بازرســی و پلیــس امنیت‬ ‫اقتصــادی اســتان‪ ،‬حضــور دارنــد و بــا نظــارت‬ ‫دســتگاه قضایی اقــدام می نمایند‪ .‬قاضی القضات‬ ‫دادگســتری اســتان با اشــاره به رفع مشــکل برخی‬ ‫طرح هــا کــه نیاز بــه نقدینگــی دارند اشــاره نمود‬ ‫و گفــت‪ :‬تشــکیل ســتاد پایــش و ارزیابــی قوانیــن‬ ‫رفع موانع تولید و تعارض قوانین با بخشــنامه ها‬ ‫و دســتورالعمل های اداری و بانکــی بــه ارجــاع و‬ ‫معرفــی پروژه هــای تولیدی ســتاد فرمــان اجرایی‬ ‫امــام (ره) معرفــی می شــوند‪ .‬نگیــن تاجــی بــه‬ ‫مکاتبــه بــا صنــدوق توســعه ملی جهت اســتمهال‬ ‫برخــی طرح های پروژه ها اشــتغال زایی در اســتان‬ ‫کــه از یــد بانــک عامــل اســتانی خــارج اســت‪ .‬نیز‬ ‫خبــر داد‪ .‬تصر یــح کــرد‪ :‬به منظور انکه تســهیالت‬ ‫در محــل اجرای طــرح جهت جلوگیری از انحراف‬ ‫تســهیالت و حمایت از مدیــران جهادی و متعهد‬ ‫اســتانی‪ ،‬هزینه شــود‪ ،‬این پروژه ها‪ ،‬تحت نظارت‬ ‫هســتند‪ .‬حســن نگیــن تاجــی در پایــان برخــی‬ ‫مصوبات بیســتمین ســتاد پیگیری اجرای سیاســت‬ ‫کلــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اشــاره و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در این نشســت پرونده‬ ‫‪ 8‬طــرح تولیــدی و خدماتــی موردبررســی قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬به منظور رفع تعارضــات مجریان طرح ها‬ ‫بــا ادارات‪ ،‬ســازمان ها و بانک هــا الزم اســت‪،‬‬ ‫بازدیــد میدانی از برخی طرح ها به عمل امده و یا‬ ‫اینکه ادارات مربوطه مکاتبات الزم را با ســازمان‬ ‫مدیر یــت و برنامه ریزی اســتان به منظور تخصیص‬ ‫اعتبــار معمــول نمــوده و همچنین در بازپرداخت‬ ‫بدهــی بانکــی مســاعدت الزم جهــت اســتمهال‬ ‫اعتبــارات به عمل امــده و یا اینکــه اجرائیات ثبتی‬ ‫و قضایــی متوقف گردد‪ .‬او افزود‪ :‬برخی طرح ها‬ ‫که نیاز به کارشناسی دارد و ادارات ذی ربط پس‬ ‫از کارشناســی و اعــام نظــر‪ ،‬تصمیمــات الزم در‬ ‫مورد ان ها مصوب خواهد شــد‪.‬‬ ‫امنیت شغلی برای ‪ 387‬نفر‬ ‫در ادامــه این نشســت ســید علی ملک حســینی‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان در سخنانی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در این نشســت در دادگســتری اســتان‪،‬‬ ‫مشــکالت ‪ 8‬بنــگاه اقتصــادی مطرح شــد که بعضی‬ ‫کهــا داشــتند که‬ ‫از ایــن بنگا ههــا‪ ،‬مشــکالتی بــا بان ‬ ‫مصوباتــی مبنــی بر اعطــای مهلت بــرای ان ها صادر‬ ‫شد تا بتوانند اقساط عقب مانده خود را واریز کنند‪.‬‬ ‫ملک حســینی افزود‪ :‬در این نشســت برخی ادارات‬ ‫در صدور مصوبات مشــکالتی داشتند که چند مورد‬ ‫به طورکلــی رفع شــدند و چند مورد نیز منوط شــده‬ ‫بازدید میدانی مســئوالن و کارشناســان ســتاد و یک‬ ‫مورد نیز به گروه کارشناســی ســازمان بازرسی استان‬ ‫وا گــذار شــد کــه بررســی شــوند و ســتاد نیــز برفــرض‬ ‫صحــت مصوباتــی را بــرای ادامــه شــکل گیری ایــن‬ ‫بنگاه داشته باشد‪ .‬دادستان عمومی و انقالب مرکز‬ ‫اســتان به رفع موانع تولید ‪ 73‬بنگاه تولید اشــاره و‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون در این مدت ‪8‬‬ ‫ماهه‪ ،‬مشکالت ‪ 73‬بنگاه تولیدی حل وفصل شدند‬ ‫کــه ‪ 19‬جلســه در ایــن مــورد برگــزار گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ملــک حســینی در پایــان با اظهار اینکه هدف ســتاد‬ ‫ایجــاد امنیت شــغلی والیــت از تولیدات افــزود‪ :‬در‬ ‫‪ 14‬مــورد از ایــن بنگاه ها که موردبررســی و حمایت‬ ‫قــرار گرفتنــد ‪ 387‬نفــر امنیــت شــغلی ایجاد شــد و‬ ‫مجددا به کار برگشــتند‬ ‫این افراد کســانی بودند که‬ ‫ً‬ ‫و افــرادی نیــز صاحب بنگاه ها بودنــد که از بیکاری‬ ‫ان ها جلوگیری شد‬ ‫به گزارش رویداد امروز؛ رضا مهرانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان‬ ‫از کسب رتبه های برتر ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی توسط این شرکت در کشور خبر‬ ‫درزمینه ساخت و تولید قطعات و‬ ‫داد‪ .‬او افزود‪ :‬در سال های اخیر با تکیه بر توان داخلی‬ ‫ٔ‬ ‫تجهیزات نیروگاهی جهش خوبی در این زمینه داشته ایم و با این نگاه وابستگی به خرید‬ ‫لوازم نیروگاهی از خارج و خروج ارز از کشور به حداقل رسیده است‪ .‬در این راستا با اعتماد‬ ‫به سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان و همچنین پایش دقیق فرایندهای طراحی‬ ‫و ساخت لوازم یدکی مختلف در بخش های بویلر‪ ،‬توربین‪ ،‬کمپرسور و غیره‪ ،‬تحولی بزرگی‬ ‫در اســتفاده از این قطعات در تعمیرات دورهای و اساســی واحدهای نیروگاهی بخاری و‬ ‫گازی استان روی داده است به گونه ای که شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان بر اساس‬ ‫درزمینه ساخت داخل ازنظر حجم‬ ‫اعالم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫ٔ‬ ‫قراردادها رتبه دوم و ازنظر تعداد قطعات ساخته شده رتبه سوم را در کل کشور کسب نموده‬ ‫است‪.‬مهرانیضمنتبریکاینموفقیتبزرگبهکارکنانمتعهد‪،‬متخصصوپرتالشصنعت‬ ‫تولید برق استان هرمزگان در حوزه ستادی و نیروگاه های استان عنوان نمود در حال حاضر‬ ‫‪ 100‬درصد تجهیزات موردنیاز نیروگاه ایسین و ‪ 90‬درصد تجهیزات مورداستفاده در نیروگاه‬ ‫بندرعباس کهساختشرکت‪ GIE‬ایتالیااست‪،‬در داخل کشور ساختهمی شود کهاز انجمله‬ ‫می توان به ساخت بسکتهای الیه سرد النگستروم‪ ،‬پره های توربین بخار‪ ،‬قطعات یدکی‬ ‫‪ ،BCP‬دمپرهای مسیر دود‪ GR Fan‬و استیم ایر پری هیترهای نیروگاه بندرعباس اشاره نمود‪.‬‬ ‫بهره برداری از خط انتقال اب‬ ‫شربسنگربهکوچصفهانتا‬ ‫پایان سال جاری‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن از اتمام عملیات اجرایی خط انتقال اب‬ ‫شرب سنگر به کوچصفهان تا پایان سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی در بازدیــد از ایــن پــروژه گفــت‪ :‬طــول خــط انتقــال اب‬ ‫شــرب ســنگر به کوچصفهان ‪ 13‬هزار و ‪ 400‬متر اســت که تاکنون ‪ 10‬هزار و ‪ 200‬متر‬ ‫لوله گذاری خط انتقال از جنس چدن ‪ 350‬میلی متری اجراشــده اســت‪ .‬او پیشرفت‬ ‫کار ایــن پــروژه را ‪ 75‬درصــد اعــام کــرد و افــزود‪ 3 :‬هــزار و ‪ 200‬متــر لوله گــذاری‬ ‫باقیمانــده نیــز تــا پایان ســال جــاری به اتمام می رســد‪ .‬حســینی اعتبار هزینه شــده‬ ‫بــرای اجــرای ایــن پــروژه را ‪ 255‬میلیــارد ریــال اعالم کــرد و گفت‪ :‬با بهره بــرداری از‬ ‫خط انتقال سنگر به کوچصفهان‪ ،‬جمعیتی بالغ بر ‪ 20‬هزار نفر در شهر کوچصفهان‬ ‫نشــرودکل‪ ،‬کســاوندان‪ ،‬ویشــکاننک‪ُ ،‬امشه‪ ،‬ایمن‬ ‫و روســتاهای میانده‪ ،‬ســروندان‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ابــاد‪ ،‬ســده‪ ،‬کدوســرا‪ ،‬گیالونــدان‪ ،‬حشــکوا‪ ،‬نویــده و پیرموســی از اب تصفیه خانه‬ ‫بزرگ گیالن بهره مند می شــوند‪ .‬او همچنین از پیشــرفت کار ‪ 43‬درصدی ایســتگاه‬ ‫پمپاژ فاضالب ‪ psc‬غازیان شهرســتان بندر انزلی خبر داد‪ .‬مدیرعامل شــرکت ابفای‬ ‫اســتان گفت‪ :‬بیش از ‪ 143‬میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه پیش بینی شــده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬با راه اندازی این تصفیه خانه‪ ،‬فاضالب کل مشترکین منطقه غازیان‬ ‫جمــع اوری و به صــورت بهداشــتی دفع می شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای پروژه هــای فاضالب بــه اعتبــار زیادی نیــاز دارد؛‬ ‫خواستار افزایش اعتبارات این بخش شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!