روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 257 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 257

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 257

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 257

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫پایان چشم انتظاری‬ ‫نگاهی روشن برای‬ ‫مرزنشینان گنبدی‬ ‫مرزنشــینان گنبــدکاووس کــه در‬ ‫ســال های اخیــر همــواره بــا مشــکل کمبود‬ ‫اب شــرب دســت بــه گریبــان هســتند‬ ‫پــس از امضــای قــرارداد ‪ ۱۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی اســتانداری گلســتان بــه نمایندگــی‬ ‫از دولــت بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم ‬ ‫االنبیــاء (ص) بــرای اجــرای طرح هــای‬ ‫زیربنایــی و توســعه ای از جملــه در حــوزه‬ ‫اب منطقــه ای‪ ،‬بــه بهره منــدی از ایــن‬ ‫مایــه حیــات و پایــان کــم ابــی همیشــگی‬ ‫امیــدوار شــدند‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اســتانداری بــا‬ ‫قــرارگاه خاتــم کــه ‪ ۱۹‬تیــر مــاه جــاری امضــا‬ ‫شــد‪ ،‬در بخش هــای مختلــف زیرســاختی‬ ‫از جملــه تــاش بــرای تکمیــل ســد نرمــاب‬ ‫اســت کــه بــا بهره بــرداری از ان عــاوه بــر‬ ‫جلوگیــری از ســیل‪ ،‬اب شــرب ســالم و‬ ‫پایــدار افــزون بــر ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر از مــردم‬ ‫مناطــق شــرق اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫متولی نرخ گزاری اقالم بهداشتی‬ ‫مورد نیاز مردم کیست‬ ‫‪ 28‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 57‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫حذف سقف های گریان از سردانش اموزان خراسان شمالی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرندگان ملخ خوار به فریاد‬ ‫باغداران شیروانی رسیدند‬ ‫‪4‬‬ ‫پشه ها به عنوان مهم ترین‬ ‫ناقالن بیماریها‬ ‫‪11‬‬ ‫خون شهدا موجب تبلور روحیه‬ ‫ایثارگری در جامعه می شود‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫نگاهی به‬ ‫خستگیکادر‬ ‫درمان‪،‬مدافعان‬ ‫سالمت‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫تامیــن اب شــرب ســالم و پایــدار‬ ‫بــرای اهالــی ‪ ۱۷‬روســتای بخــش مــرزی‬ ‫داشــلی برون گنبــدکاووس و چنــد پاســگاه‬ ‫مــرزی بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۱۰‬هــزار نفــر که‬ ‫از چنــد دهــه قبــل تاکنــون بــا تانکــر بــه انــان‬ ‫ابرســانی مــی شــود‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای‬ ‫اصلــی متولیــان و از مطالبــات جــدی‬ ‫مرزنشــینان ایــن دیــار اســت‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪ 10‬جنجالی به نام «رمدسیویر»‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کشف درمانی جدید برای‬ ‫یک بیماری کشنده‬ ‫راهکارهایی که والدین باید در باره‬ ‫‪14‬‬ ‫اسیب های اجتماعی بدانند‬ ‫اتمام حجت سازمان حمایت به اپراتورهای تلفن همراه‬ ‫معــاون وزیــر و رییــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان طــی نامـه ای خواســتار بازگشــت روال ســابق بســته های اینترنــت طــی ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫اینــده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان‪« ،‬عبــاس تابــش» طــی نام ـه ای بــه مدیــران عامــل شــرکت های ارتباطــات ســیار و خدمــات‬ ‫ارتباطــی ایرانســل از انــان خواســت تــا ظــرف ‪ ۲۴‬ســاعت‪ ،‬نحــوه فــروش بــه لحــاظ شــکلی و قیمــت بســته های اینتــرت را مطابــق روال قبــل از تاریــخ ‪ ۱۳‬تیرمــاه‬ ‫ســال جــاری اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫پیــرو جلســات برگــزار شــده و مذاکــرات تلفنــی بــا مدیــران عامــل شــرکت های‬ ‫اپراتــور تلفــن همــراه ‪ ،‬در طــی هفتــه گذشــته در خصــوص تغییــر روش فــروش‪،‬‬ ‫حــذف برخــی از بســته ها و عــدم هماهنگــی بــا ســازمان تنظیــم مقــررات و‬ ‫ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی ناظــر (بــر اســاس مصوبــات‬ ‫کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات الزامــی اســت)‪ ،‬طــی نامــه ای از انــان‬ ‫خواســت تــا ظــرف مــدت ‪ ۲۴‬ســاعت‪ ،‬نســبت بــه اصــاح نحــوه فــروش بــه لحــاظ‬ ‫شــکلی و قیمــت بســته های اینتــرت مطابــق روال قبــل از تاریــخ ‪ ۹۹/۴/۱۳‬اقــدام‬ ‫و از طریــق خبرگزاری هــا و جرایــد کثیراالنتشــار نســبت بــه اطالع رســانی بــه‬ ‫مشــترکین اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تابــش بــه شــرکت های ارایــه دهنــده خدمــات اینترنتــی هشــدار داده اســت کــه‬ ‫در صــورت عــدم رعایــت ضوابــط موجــود‪ ،‬موضــوع در چارچــوب قانــون تعزیــرات‬ ‫حکومتــی مــورد رســیدگی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫اکثر زنجیره های تولید‬ ‫تامین اش از داخل‬ ‫نیست‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬زنجیــره تولیــد و خودکفایــی بــه درســتی طراحــی نشــده اســت و تمــام‬ ‫زنجیره هــای تولیــد از داخــل تامیــن نمی شــود‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف بــا حضــور در جلســه روز یکشــنبه کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‬ ‫مجلــس‪ ،‬نخســتین چالــش کشــور را مشــکالت مدیریتــی دانســت و افــزود‪ :‬در حــال حاضــر همــه بــاور دارنــد کــه‬ ‫مشــکل اصلــی کشــور پــول نیســت‪ ،‬زیــرا در دوره ای کــه درامــد کشــور حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــارد دالر بــود وضعیــت اقتصــادی‬ ‫مــردم بــا شــرایط کنونــی کــه درامــد بــه یــک چهــارم ایــن عــدد کاهــش یافتــه‪ ،‬تفــاوت چندانــی نداشــت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫کودکان بازمانده از تحصیل منتظر بازگشت‬ ‫به چرخه اموزش‬ ‫کلید «طرح جامع طال»‬ ‫تهیه و تدوین شد‬ ‫رییــس هیــات عامــل ســازمان توســعه و‬ ‫نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران‬ ‫(ایمیــدرو) اعــام کــرد‪ :‬تهیــه و تدویــن طــرح‬ ‫جامــع طــا بــا انتخــاب مشــاور کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز پنجشــنبه وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪« ،‬خــداداد غریب پــور» در‬ ‫نشســت هــم اندیشــی تهیــه طــرح جامــع طــا‬ ‫کــه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس و بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان بخــش خصوصــی برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا جمــع اوری اطالعــات موجــود در صنعــت طــا‬ ‫و سیاس ـت های ایــن حــوزه بــا همفکــری بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬ایــن طــرح تهیــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایمیــدرو عــاوه بــر‬ ‫توســعه اکتشــافات‪ ،‬در تــدارک تهیــه ی یــک‬ ‫نقشــه راه پویــا و توســعه ای بــرای صنعــت‬ ‫طــا اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در طــرح جامــع‬ ‫طــا مــواردی همچــون اکتشــاف‪ ،‬فــراوری‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬بــازار داخــل و غیــره بــا بهــره منــدی از‬ ‫نظــرات بخــش خصوصــی دیــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دولت در طول ســه ســال گذشــته توجه ویژه ای‬ ‫بــه بازگشــت کــودکان بازمانــده از تحصیــل بــه‬ ‫چرخــه امــوزش داشــته و بــه موفقیت هایــی در‬ ‫ایــن زمینــه دســت یافتــه امــا ادامــه راه نیازمنــد‬ ‫اراده ملــی و همــکاری دســتگاه ها‪ ،‬ســازمان های‬ ‫مــردم نهــاد و خیریه هــا اســت کــه می توانــد بــه‬ ‫اقدامــات ســرعت ببخشــد‪.‬‬ ‫صحبــت دربــاره کــودکان بازمانــده از تحصیل به‬ ‫دهــه ‪ ۷۰‬برمی گــردد‪ .‬ان زمــان فعــاالن حقــوق‬ ‫کــودکان و انجمن هــای فعــال در ایــن زمینــه‬ ‫ضــرورت توجــه بــه مســاله امــوزش ایــن کــودکان‬ ‫را مطــرح کردنــد امــا از انجــا کــه ان زمــان برنامــه‬ ‫رســمی از ســوی دولــت بــرای حمایــت از ایــن‬ ‫کــودکان وجــود نداشــت اتفاق هــای مثبتــی در‬ ‫ایــن زمینــه رخ نــداد‪.‬‬ ‫البتــه همــان زمــان نیــز انجمن حمایــت کودکان‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه اموزش هــای حداقلــی در‬ ‫حــد امکانــات و تــوان خــود بــه برخــی از ایــن‬ ‫کــودکان ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫از ان زمــان تــا بــه امــروز موضــوع کــودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل بــا بســیاری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی درهــم امیختــه اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از کارشناســان معتقدنــد نبــود امــوزش در‬ ‫ســنین کودکــی یکــی از دالیــل گرایــش انهــا بــه‬ ‫اســیب های اجتماعــی در بزرگســالی اســت و‬ ‫نبــود امــوزش می توانــد مشــکاالت بســیاری را‬ ‫در اینــده بــرای انهــا فراهــم کنــد‪ .‬امــا بازمانــدن از‬ ‫تحصیــل کــه خــود دلیلــی بــرای بــروز اســیب های‬ ‫اجتماعــی معمــول شــرایط زندگــی نابســمان‬ ‫بخشــی از جامعــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان بســیار زودتــر از موعــد وارد بــازار کار‬ ‫می شــوند و بــه دلیــل نداشــتن تربیــت و امــوزش‬ ‫درســت و مناســب احتمال گرایش انها به اعتیاد‬ ‫یــا انــواع بزهکاری هــای دیگــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن جــدا از اســیب‪‎‬های روحــی و روانــی اســت‬ ‫کــه بــه تدریــج گریبان گیــر انهــا می شــود‪ .‬در‬ ‫واقع فقر اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬فقدان اگاهی‬ ‫در والدیــن‪ ،‬مشــکالت جســمی و معلولیــت‪،‬‬ ‫مهاجــرت‪ ،‬نگاه هــای فرهنگــی‪ ،‬نگاه هــای‬ ‫جنســیتی و همچنیــن ازدواج زودهنــگام در‬ ‫دختــران از دالیــل مهــم ایــن ماجراســت‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان اوضــاع امارهــای مربــوط بــه دختــران‬ ‫بازمانــده از تحصیــل بســیار باالتــر اســت‪،‬‬ ‫به طــوری کــه بــه گفتــه معصومــه ابتــکار معــاون‬ ‫رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده امــار‬ ‫دختــران بازمانــده از تحصیــل ســه تــا چهــار برابــر‬ ‫پســران اســت‪.‬‬ ‫امارهای چه می گویند؟‬ ‫اگرچــه امــار کودکان بازمانــده از تحصیل درصد‬ ‫بســیار کمــی از کل کــودکان را تشــکیل می دهــد‬ ‫و براســاس اعــام امــوزش و پــرورش میــزان‬ ‫پوشــش تحصیلــی دانش امــوزان در مقاطــع‬ ‫مختلــف تحصیلــی بــاالی ‪ ۹۸‬درصــد اســت امــا‬ ‫همیــن میــزان انــدک نیــز می توانــد اثــرات جبــران‬ ‫ناپذیــری بــر جامعــه و همچنیــن اینــده ایــن‬ ‫کــودکان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امارهــای متفاوتــی از کــودکان بازمانــده از‬ ‫تحصیــل وجــود دارد کــه البتــه نمی توانــد‬ ‫بــه انهــا اســتناد کــرد امــا چنــد ســالی اســت‬ ‫اموزش وپــرورش بعــد از گذشــت چنــد مــاه از‬ ‫ســال تحصیلــی امارهایــی از کــودکان را ارائــه‬ ‫می کنــد کــه بــه دلیــل شــرایط مختلــف قــادر بــه‬ ‫حاضــر شــدن در کالس هــای درس نیســتند‪.‬‬ ‫دولت چه تعداد از کودکان را به چرخه اموزش‬ ‫بازگردانده است‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــود کــه دولــت بــه شــکل جــدی‬ ‫بــه موضــوع کــودکان بازمانــده از تحصیــل ورود‬ ‫کــرد و از ان پــس هــر ســال بخشــی از کــودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل شناســایی شــده و بــه‬ ‫تدریــج تحــت امــوزش قــرار گرفتنــد‪ .‬به طــور‬ ‫نمونــه در ســال تحصیلــی ‪ ۱۴۶ ۹۸- ۹۷‬هــزار‬ ‫کــودک بازمانــده از تحصیــل در کشــور شناســایی‬ ‫شــدند کــه براســاس اعــام وزرات تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی بیشــترین انهــا در اســتان‬ ‫سیستان وبلوچســتان و کمتریــن انهــا در اســتان‬ ‫یــزد حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫رونــد بــه دســت اوردن امــار کــودکان بازمانــده از‬ ‫تحصیــل بــه این شــکل اســت که ابتــدا داده های‬ ‫دانش امــوزان ثبت نــام شــده در مــدارس از‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش اســتعالم می شــود‪.‬‬ ‫ســپس ایــن داده بــا داده هــای افــراد ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۱‬ســال‬ ‫کــه از ســازمان ثبــت احــوال اخــذ شــده‪ ،‬مقایســه‬ ‫می شــود و بــه ایــن ترتیــب تعــداد کــودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫البتــه منظــور از کــودکان بازمانــده از تحصیــل‬ ‫افــراد در گــروه ســنی ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۸‬ســال اســت کــه‬ ‫در چرخــه امــوزش کشــور حضــور ندارنــد امــا از‬ ‫انجــا کــه امــوزش در ســنین ابتدایــی یعنــی ‪ ۶‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬ســال از اهمیت بســزایی دارد شناســایی این‬ ‫گــروه در اولویــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه خانواده هــای کــه کــودک‬ ‫بازمانــده از تحصیــل دارنــد اطالعــات خانواده هــا‬ ‫در پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیان بررســی شــده و‬ ‫از ایــن طریــق می تــوان بــه خانواده هــا دسترســی‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫البتــه مــواردی نیــز وجــود دارد کــه اطالعــات‬ ‫خانواده هــا در ایــن ســامانه ثبــت نشــده و امــکان‬ ‫دسترســی بــه خانواده هــای کــودکان بازمانــده از‬ ‫تحصیــل بــه ســادگی قابــل دســترس نیســت؛ بــا‬ ‫ایــن حــال بنــا بر صحبت هــای رضوان حکیـم زاده‬ ‫معاونــت امــوزش ابتدایــی وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۴۴۴‬نفــر از کــودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل در ســال ‪ ۹۸‬جــذب و تحــت‬ ‫امــوزش قــرار گفته انــد‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان رتبه اول بیشترین‬ ‫کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫در کنــار ایــن امارهــا مــاه گذشــته بــود کــه‬ ‫انوشــیروان محســنی بندپــی اســتاندار تهــران‬ ‫از شناســایی ‪ ۳‬هــزار دانش امــوز بازمانــده از‬ ‫تحصیــل دیگــر در اســتان های تهــران خبــر داد‪.‬‬ ‫وی پیــش از ایــن نیــز اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫شــرایط تحصیــل ‪ ۱۹۷۵‬دانش امــوز بازمانــده از‬ ‫تحصیــل نیــز در تهــران مهیا می شــود‪ .‬همچنین‬ ‫در طــول ســه ســال گذشــته در خوزســتان کــه از‬ ‫اســتان های داری امــار بــاالی کــودکان بازمانــده‬ ‫از تحصیــل اســت بیــش از ســه هــزار کــودک‬ ‫بازمانــده از تحصیــل شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫براســاس گفته هــای غالمرضــا شــریعتی‬ ‫اســتاندار خوزســتان در ســال نخســت یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬دانش امــوز‪ ،‬در ســال دوم ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫دانش امــوز و در ســال جــاری نیــز افــزون بــر ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۷۳‬دانش امــوز بازمانــده از تحصیــل به‬ ‫چرخــه تعلیــم و تربیــت بازگشــتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اســتان سیســتان بلوچســتان رتبــه‬ ‫نخســت کــودکان بازمانــده از تحصیــل را بــا ‪۲۶‬‬ ‫هــزار کــودک دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زهــرا پورمالیــی تعــداد ایــن کــودکان‬ ‫بیــش از ‪۳۱‬هــزار نفــر بــوده اســت کــه حــدود ‪۱۶‬‬ ‫درصــد انهــا بــه مدرســه بازگشــته اند و ‪ ۸۴‬درصــد‬ ‫دیگــر همچنــان از تحصیــل بازمانده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬فقــر مالــی و ناتوانــی در تامیــن‬ ‫امکانــات اولیــه تحصیل‪ ،‬اشــتغال فرزنــدان برای‬ ‫تامیــن مخــارج زندگــی‪ ،‬دوری مدرســه و عــدم‬ ‫امــکان پرداخــت هزینــه رفت وامــد‪ ،‬واقــع شــدن‬ ‫در مناطــق دور افتــاده‪ ،‬نبــود ســرویس ایــاب و‬ ‫ذهــاب در واحــد اموزشــی‪ ،‬ازدواج زودهنــگام‬ ‫دختــران و بدسرپرســتی کــودکان از جملــه‬ ‫دالیــل اصلــی محرومیــت کــودکان ایــن اســتان‬ ‫از تحصیــل اســت‪.‬‬ ‫درخواست کمک دولت از مردم و خیرین‬ ‫بــا وجــود اقدامــات دولــت بــرای بازگردانــدن‬ ‫کــودکان بــه چرخــه اموزش هنوز تعداد بســیاری‬ ‫از انهــا تــوان حضــور در کالس درس ندارنــد؛‬ ‫موضوعــی کــه البتــه دولــت بــه ان اذعــان دارد‬ ‫و از ســازمان های مــردم نهــاد و ســایر دســتگاه‬ ‫درخواســت می کنــد بــا یــک عــزم ملــی امــار ایــن‬ ‫کــودکان بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته اســحاق جهامگیری معــاول اول‬ ‫رئیــس جمهــوری در دیــدار بــا تعــدادی از اعضــای‬ ‫هیــات مدیره ســازمان های مــردم نهاد از خیرین‬ ‫مدرسه ســاز بــه عنــوان افــرادی نوع دوســت و‬ ‫دلســوز در کشــور یــاد کــرد و گفــت‪ :‬خیریــن بــا‬ ‫عشــق و عالقــه بــه دنبــال رســیدگی به مشــکالت‬ ‫افــراد ضعیــف و مناطــق محــروم هســتند‪.‬‬ ‫جهانگیــری بــا بیــان اینکــه متاســفانه در برخــی‬ ‫مناطق محروم کشور کودکانی بدون شناسنامه‬ ‫و اســناد هویتــی زندگــی می کنند‪،‬افــزود‪:‬‬ ‫شناســایی ایــن کــودکان بازمانــده از تحصیــل‬ ‫کاری دشــوار اســت کــه امیــدوارم بــا فعالیــت‬ ‫تشــکل های مــردم نهــاد شــاهد شناســایی ایــن‬ ‫انهــا و هدایــت بــه مــدارس باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری یــاداور شــد‪ :‬البته‬ ‫در طــول ســال های پــس از انقــاب اســامی بــا‬ ‫تاســیس نهادهــای حمایتــی همچــون کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی(ره)‪ ،‬ســازمان بهزیســتی و‬ ‫نهادهایــی از ایــن دســت‪ ،‬تــاش شــده کــه افــراد‬ ‫نیازمنــد شناســایی و مــورد رســیدگی قــرار گیرنــد‬ ‫امــا همچنــان افــرادی در حاشــیه شــهرها زندگــی‬ ‫می کننــد کــه تحــت پوشــش هیــچ یــک از ایــن‬ ‫نهادهــا نیســتند و بــا انواع اســیب های اجتماعی‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫امــا اخریــن همــکاری مربــوط بــه ســازمان ها‬ ‫و نهادهــای مختلــف بــرای امــوزش کــودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل تفاهم نامــه ســه جانبه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬شــهرداری‬ ‫تهــران و ســازمان نهضــت ســواداموزی بــا بــا‬ ‫هــدف امــوزش کــودکان بازمانــده از تحصیــل‬ ‫بــود کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه معلولیــت‬ ‫جســمی و بــا فقــر خانوادگــی خــارج از چرخــه‬ ‫امــوزش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســه ســازمان بــا اشــتراک گذاشــتن‬ ‫بانک هــای اطالعاتــی خــود قــرار شــد بــا حمایــت‬ ‫و پشــتبانی از ایــن کــودکان انهــا را وارد چرخــه‬ ‫امــوزش کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ســال گذشــته وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــا مشــارکت وزارت اموزش وپــرورش و‬ ‫ســازمان بهزیســتی اقــدام بــه شناســایی کودکان‬ ‫بازمانــده از تحصیــل کرده انــد‪.‬‬ ‫اجرایی شدن قانون منع به کارگیری کودکان‬ ‫امــا کارشناســان بــرای ارتقــا کیفیــت و کمیــت‬ ‫اموزش کودکان بازمانده از تحصیل پیشنهادهایی‬ ‫را ارائــه می دهنــد کــه توجــه بــه انهــا می توانــد‬ ‫راهگشــا باشــد‪ .‬موضــوع نخســت اینکــه بهتــر اســت‬ ‫ش‬ ‫شــرایطی فراهــم شــود تــا ایــن دانش امــوز ‬ ‫تحــت اموزش هــای رســمی در امــوزش و پــرورش‬ ‫ماننــد ســایر کــودکان قــرار بگیرنــد نــه اموزش هــای‬ ‫جداگانــه‪ .‬ایــن رونــد ســبب می شــود یادگیــری در‬ ‫انهــا بــه همــان کیفیتــی باشــد کــه در دانش امــوزان‬ ‫عــادی اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان امــا گزینه هــای دیگــری همچــون‬ ‫پرداخــت یارانــه تحصیلــی بــه ایــن کــودکان و‬ ‫ارائــه امکانــات رایــگان همچــون کتــاب و ســایر‬ ‫لــوازم اموزشــی نیــز مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن موارد کارشناســان معتقدند دولت‬ ‫بایــد پیگیــر اجــرای دقیــق قانون منع بــه کارگیری‬ ‫کــودکان باشــد؛ اجرایــی شــدن ایــن قانــون یــک‬ ‫گام رو بــه جلــو اســت کــه می توانــد بســیاری از‬ ‫اتفاقــات بعــدی را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫بــا بیــان اینکــه طــرح فــوق مبنــای کشــور در‬ ‫توســعه صنعــت طــا اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مــا بــه دنبــال همفکــری بــا بخــش خصوصــی‬ ‫در تهیــه ایــن ســند راهبــردی هســتیم کــه تــا‬ ‫بــا تعییــن سیاســت های توســعه ای در ان‪،‬‬ ‫انتظــارات ذینفعــان توســط مشــاور ایــن طــرح‬ ‫بــراورده شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتفاده از تجربــه دیگــر کشــورها و‬ ‫تعییــن راهکارهــای مناســب بــرای رونــق بــازار‬ ‫در صنعــت طــا را از موضوعاتــی برشــمرد کــه‬ ‫در طــرح جامــع طــا لحــاظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طرح های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه‬ ‫غریــب پــور بــا اشــاره بــه اینکــه بــا موافقــت‬ ‫سرپرســت وزارت صنعــت و معاونــت امــور‬ ‫معــادن و صنایــع معدنــی وزارتخانــه‪ ،‬طــرح‬ ‫هــای جامــع ایمیــدرو مبنــای توســعه ایــن‬ ‫حــوزه خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در طرح هــای‬ ‫جامــع‪ ،‬راهکارهــای توســعه ای در زنجیــره‬ ‫محصــوالت دیــده می شــود‪.‬‬ ‫الزم به ذکــر اســت مجتمــع طــای موتــه‬ ‫(تحــت پوشــش ایمیــدرو) مجــری تهیــه و‬ ‫تدویــن طــرح جامــع طــا اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر معــاون ســازمان زمیــن شناســی و‬ ‫اکتشــافات معدنــی کشــور بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫برنامــه امســال اســتخراج ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن‬ ‫ســنگ طــا بــا عیــار ‪ ppm ۳.۴‬از ‪ ۲۲‬معــدن‬ ‫فعــال اســت و رتبــه ‪ ۴۶‬را بــا ‪ ۰.۲‬درصــد تولیــد‬ ‫در ســطح جهــان بــه خــود اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه ( ‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬دســتیابی بــه تولیــد ســاالنه ‪ ۱۰‬تــن طــا‬ ‫پیش بینــی شــده کــه ‪ ۸۰‬درصــد ایــن هــدف‪،‬‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۹۷‬محقــق شــد‪.‬‬ ‫من به خاطر‬ ‫سالمتی تو‬ ‫ماسک می زنم‬ ‫تو هم‬ ‫بخاطر‬ ‫عزیزانت‬ ‫ماسک بزن‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از شــمار کمتــر دختــران روســتایی اســتان مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه ها انتقــاد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫میــزان ورود دختــران روســتایی ایــن خطــه بــه مراکــز امــوزش عالــی ‪ ۳۰‬درصــد کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی روز یکشــنبه در مجمــع شــورای مشــورتی بانــوان اســتان اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن نــرخ‬ ‫باســوادی زنــان روســتایی ایــن اســتان نســبت بــه کشــور پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای باســوادی ایــن قشــر از جامعــه اقدامــات خوبــی در اســتان انجــام شــده اســت کــه امیــدوار هســتیم‬ ‫نــرخ باســوادی اســتان افزایــش یابد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان‬ ‫شمالی از شمار کم‬ ‫دختران روستایی‬ ‫در دانشگاه ها‬ ‫انتقاد کرد‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫متولی نرخ گزاری اقالم‬ ‫بهداشتی مورد نیاز مردم‬ ‫کیست‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫حذف سقف های گریان از سردانش اموزان خراسان شمالی‬ ‫دولــت بــا همــت و پیگیــری مســووالن خراســان شــمالی‪ ،‬در‬ ‫نوســازی مــدارس خشــتی و گلــی و نیــز اموزشــگاه های ســنگی‪،‬‬ ‫ســنگ تمــام گذاشــت و بــه نوعــی ســایه ســقف های لــرزان را از‬ ‫ســر مــدارس ایــن اســتان برچیــد‪.‬‬ ‫ســخن از پاییــن بــودن شــاخص هــای توســعه در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بســیار رانــده شــده و ایــن اســتان‪ ،‬همــواره در اخریــن‬ ‫رده اســتان هــای کشــور بــوده اســت امــا همت دولــت‪ ،‬بویژه در‬ ‫زمینــه نوســازی مــدارس‪ ،‬ســبب شــده تــا محرومیــت هــا‪ ،‬رنــگ‬ ‫باختــه و رنگــی دیگــر بــه خــود بگیرنــد کــه شــاید اگــر انــرا رنــگ‬ ‫امیــد بنامیــم‪ ،‬گــزاف نگفتــه باشــیم‪.‬‬ ‫متولــی نــرخ گــزاری قیمــت ماســک‬ ‫چــه کســی اســت بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا واســنفاده ازماســک وقیمــت هــای‬ ‫سرســام اورچــه کســی پاســخگوی نیــاز‬ ‫مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســازمان غــذا ودارو وزارت بهداشــت بایــد‬ ‫برمراکزعرضه تجهیزات بهداشــتی همچون‬ ‫ماســک در شــرایط کرونابرداروخانــه هــا‬ ‫نظــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چــرا کــه تقاضــای مــردم بــرای خرید بعضی‬ ‫از محصوالت غذایی برای تقویت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن ومقاومــت در برابــر کرونــا‬ ‫وافزایــش یافتــه ومنجــر بــه ســوء اســتفاده‬ ‫برخــی فرصــت طلبــان ودالالن بــرای گــران‬ ‫فروشــی گردیــده اســت بــا تــورم قیمــت‬ ‫هــا وافزایــش روز بــه روزچطوریــک فــرد بــا‬ ‫درامــد ماهیانــه زیــر یــک میلیــون تومــان‬ ‫مــی توانــد وســایل مــورد نیــاز زندگــی را تهیه‬ ‫وخریــداری نمایــد‪.‬‬ ‫مــردم تــوان تهیــه مایحتــاج خریــد روزمــره‬ ‫خــود را بــه اســانی ندارنــد ‪.‬بــا خانــم‬ ‫دستفروشــی صحبــت مــی کــردم میگفــت‬ ‫ماســک گــران اســت نمــی توانــم بخــرم‬ ‫ٰ‪.‬راننــده تاکســی بــا دلــی پــر درد صحبــت می‬ ‫کــرد و مــی گفــت شــرمنده نــوه ام هســتم‬ ‫‪ .‬دولــت بایــد بــه دنبــال مدیریــت افزایــش‬ ‫هزینــه کاالهــای هــا اساســی باشــد‪.‬‬ ‫کمبود ماسک نداریم‬ ‫گلپــور دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫وزارت صمــت در ایــن بــاره اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬تولید وتوزیــع ماســک از ابتــدا تــا‬ ‫انتهــا سیســتمی وقابــل رصــد اســت وبــر‬ ‫ایــن اســاس تــا حــدودی ازقاچــاق ماســک‬ ‫جلوگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افزود‪۱۸:‬میلیــون ماســک‬ ‫در انبارهــا وجــود دارد و مشــکلی درزمینــه‬ ‫ماســک نداریــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬روزانــه ‪۱۱‬میلیــون‬ ‫ماســک تولیــد مــی شــود کــه در صــورت‬ ‫تغییــر در سیســتم دســتگاه هــای تولیــد‬ ‫قادربــه افزایــش تولیــد ســرانه بــه میــزان‬ ‫دوبرابــر تولیــد فعلــی را داریــم ‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا وزارت صمــت‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تشــدید نظــارت بــر کاالهــای‬ ‫اساســی و بهداشــتی درکشــور دســتور کار‬ ‫دســتگاه هــا ی نظارتــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در نهایــت مصــرف کننــده نمی داند تعیین‬ ‫نــرخ گــذاری ماســک و لــوازم بهداشــتی کــه‬ ‫مــی بایســت جهــت حفــظ ســامت افــراد‬ ‫جامعــه از طریــق مراکــز توزیــع کــه همــان‬ ‫داروخانــه هاســت بــا توجــه بــه صحبتهــای‬ ‫دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا وزارت صمــت‬ ‫کــدام مرجــع مــی باشــد ایــا ایــن وظیفــه‬ ‫بــه دوش وزارت صمــت اســت یــا وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬و کــدام نهــاد از دو ســازمان فــوق‬ ‫تعییــن کننــده نــرخ نهایی برای رســیدن این‬ ‫کاالی بهداشــتی کــه ضامــن ســامتی افــراد‬ ‫جامعــه اســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫برای سالمتی‬ ‫خودم حد‬ ‫المقدور در خانه‬ ‫می مانم‬ ‫اقدامــات دولــت ســبب شــده تــا امــار مــدارس تخریبــی در‬ ‫خراســان شــمالی از میانگین کشــوری‪ ،‬پایین تر بیاید و انگونه‬ ‫کــه مســووالن مــی گوینــد شــمار مــدارس تخریبــی در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۱۱‬درصــد از متوســط کشــوری ان کمتــر اســت‪.‬‬ ‫حــذف مــدارس خشــتی و گلــی اســتان بــه عنــوان اخریــن بقایای‬ ‫ایــن مراکــز اموزشــی‪ ،‬اقــدام ارزشــمندی بــود کــه در ایــن دولــت‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ ،‬پــس از ان بــا اقــدام جهــادی مســووالن اســتان‪،‬‬ ‫بخــاری هــای نفتــی از تمــام مــدارس اســتان برچیــده شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی نخســتین اســتانی بــود کــه تمــام بخــاری هــای‬ ‫نفتــی را از کالس هــا بــه انبارهــا تبعیــد کــرد و پــس از ان‪ ،‬بــه‬ ‫عنوان نخســتین اســتان‪ ،‬مدارس ســنگی را نوســازی کرد و ســقفی‬ ‫مســتحکم بــرای تحصیــل فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫برچیــدن بخــاری هــای نفتــی از مــدارس از اولویــت هــای‬ ‫موکــد طــرح شــده توســط اســتاندار خراســان شــمالی بــود کــه بــا‬ ‫کارگروهــی منســجم و تقســیم کار بیــن متولیــان امــر در پایــان‬ ‫فرصــت زمانــی تعییــن شــده‪ ،‬محقــق شــد و بــرق شــادی را در‬ ‫چشــم اولیــای مــدارس ایــن خطــه نشــاند‪.‬‬ ‫گام بعــدی و مکمــل ان برچیــدن بخــاری هــای گازی از تمــام‬ ‫مــدارس اســتان بــود کــه امســال محقق شــد و بــرای دانش امــوزان‪،‬‬ ‫خانــواده هــا و نیــز مــردم ایــن اســتان‪ ،‬بــه یــادگار باقــی مانــد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون حــدود ‪ ۱۱‬درصــد از مدارس اســتان تخریبی اســت‬ ‫و نیــاز بــه بازســازی دارد کــه ایــن رقــم پایین تــر از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح بــا بیــان اینکــه در ســطح کشــور‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از مــدارس فرســوده و تخریبــی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫تنهــا ‪ ۱۵۰‬مدرســه بــا ‪ ۸۰۰‬کالس درس در اســتان فرســوده و‬ ‫تخریبــی اســت امــا ‪ ۳۹‬درصــد از فضاهــای اموزشــی اســتان‬ ‫مســتحکم و مقــاوم اســت و نیمــی از مــدارس هــم نیــاز بــه‬ ‫مقــاوم ســازی دارد‪.‬‬ ‫سنگ تمام دولت برای برچیدن مدارس سنگی‬ ‫فــاح بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر امــوزش و پــرورش بــه اســتان در بهــار‬ ‫امســال گفــت‪ :‬در ایــن ســفر ‪ ۱۷‬مدرســه جدیــد‪ ،‬جایگزیــن مــدارس‬ ‫ســنگی اســتان شــد و تمــام بناهــای ســنگی از مــدارس مــا برچیــده شــده‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــدارس بازســازی شــده‪ ،‬بــا حضــور وزیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش بــه اســتان‪ ،‬افتتــاح شــد تــا مهــر امســال‪ ،‬مدراســی نــو‪،‬‬ ‫پذیــرای دانــش امــوزان ایــن مناطــق باشــد‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات ارزشــمند دولت‪ ،‬برچیــدن کالس های‬ ‫خشــتی و گلــی اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه در ایــن دولــت تمــام ایــن‬ ‫ســازه هــا در اســتان حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫عباس ســعیدی اظهار داشــت‪ :‬در ســفر نخســت کاروان دولت‬ ‫تدبیــر بــه خراســان شــمالی کــه در ســال ‪ ۹۴‬انجــام شــد‪ ،‬تامیــن‬ ‫اعتبــار بــرای برچیــدن کالس هــای خشــتی و گلــی مصــوب شــد‬ ‫و در طــول ســه ســال‪ ۴۵ ،‬مدرســه بــا ‪ ۱۲۲‬کالس درس ســاخته‬ ‫و جایگزیــن مــدارس خشــتی و گلــی شــد‪.‬‬ ‫یکــی از اقدامــات ارزشــمند دولــت‪ ،‬برچیــدن کالس هــای‬ ‫خشــتی و گلــی اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه در ایــن دولــت تمــام ایــن‬ ‫ســازه هــا در اســتان حــذف شــده اســت‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد ریال اعتبار هزینه شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراســان شــمالی با اشــاره به ســفر‬ ‫اخیــر وزیــر امــوزش و پــرورش بــه اســتان گفــت‪ :‬در ایــن ســفر‪،‬‬ ‫تمــام بخــاری هــای گازی از مــدارس اســتان برچیــده شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســفر رییس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز‬ ‫مــدارس بــه ایــن اســتان‪ ،‬بــرای برچیــدن بخــاری هــای گازی از‬ ‫مــدارس اســتان‪ ،‬تامیــن ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبار مــورد موافقت‬ ‫قــرار گرفــت کــه ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن رقــم از منابــع ملــی و مابقــی از‬ ‫منابع اســتانی تامین شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۱۲‬دســتگاه بخــاری هرمتیــک در ‪ ۲۸۲‬مدرســه اســتان‪،‬‬ ‫جایگزیــن بخــاری هــای گازی شــده اســت‪.‬‬ ‫حذف بخاری های نفتی از مدارس‬ ‫مدیرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬حــذف مــدارس ســنگی اســتان در ســفر رییــس ســازمان‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس بــه بجنــورد کــه در ســال‬ ‫گذشــته انجــام شــد‪ ،‬مصــوب شــده بــود‪.‬‬ ‫ســعیدی بــا اشــاره بــه توجــه و تاکیــد دولــت بــر استانداردســازی‬ ‫ســامانه گرمایشــی مدارس‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬خوشــبختانه در این‬ ‫اســتان‪ ،‬بهمــن مــاه ســال ‪ ،۹۷‬تمــام بخــاری هــای نفتــی از‬ ‫مــدارس اســتان برچیــده شــد‪.‬‬ ‫فــاح اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر مزبــور‪ ،‬بــرای حــذف مــدارس‬ ‫ســنگی ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــد کــه ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫ایــن رقــم از منابــع ملــی و مابقــی از منابــع اســتانی تعهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا خریــد و نصــب هــزار و ‪ ۳۷۸‬بخــاری هوشــمند‬ ‫هرمتیــک‪ ،‬کار حــذف بخــاری هــای نفتــی از مــدارس این اســتان‬ ‫بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۱۷‬مدرســه بــا ‪ ۳۸‬کالس درس بــا‬ ‫حضــور وزیــر امــوزش و پــرورش افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه بخــاری هرمتیــک بــرای مــدارس‬ ‫اســتان خریــداری شــده و هــزار و ‪ ۳۷۸‬دســتگاه از ایــن بخــاری هــا در‬ ‫کالس هــا‪ ،‬نمازخانــه هــا و دفاتــر ‪ ۳۴۵‬مدرســه نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫پایانی برای کالس های خشتی و گلی‬ ‫‪ ۱۷‬مدرســه بــا ‪ ۳۸‬کالس درس بــا حضــور وزیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی هــم در بــاره‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در زمینــه نوســازی مــدارس اســتان‬ ‫اجرا نصب برچپسب‬ ‫قیمت با محوریت‬ ‫اتحادیه صنفی‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صمــت‬ ‫گلســتان از اجــرای طــرح نصــب برچســب قیمــت و نرخنامــه‬ ‫بــا محوریــت اتحادیــه هــای صنفــی در اســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده گفــت ‪ :‬مطابق مــواد (‪،)۱۶( ،)۱۵‬‬ ‫(‪ )۱۷‬و نیــز (‪ )۶۵‬قانــون نظــام صنفــی ‪ ،‬واحــد صنفــی مکلف‬ ‫اســت نســبت بــه نصــب برچســب قیمــت کاال یــا نرخنامــه‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری خراســان شــمالی تامیــن نیمــی‬ ‫از هزینــه خریــد بخــاری هــای هرمتیــک را تقبــل کــرده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر دســتگاه بخــاری هرمتیــک ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد و البتــه هزینــه هــای مربــوط بــه نصــب‬ ‫ایــن دســتگاه هــا بایــد بــه ان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬بخــاری هــای نفتــی کالس هــای درس از‬ ‫نــوع کاربراتــوری اســتاندارد بــود کــه برچیــده شــد‪.‬‬ ‫ســعیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬اســتاندار خراســان شــمالی‪ ۱۳ ،‬دی‬ ‫مــاه ‪ ،۹۷‬در ســفر بــه شهرســتان فــاروج‪ ،‬بــرای حــذف بخــاری‬ ‫هــای نفتــی از کالس هــای درس ایــن اســتان‪ ،‬ضــرب االجلــی‬ ‫یــک ماهــه تعییــن کــرده بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نهضــت‬ ‫حــذف بخــاری هــای نفتــی مــدارس بــا دســتور موکــد اســتاندار‬ ‫جامــه عمــل پوشــید و ســایه حــوادث ناگــوار احتمالــی از ســر‬ ‫دانــش امــوزان اســتان برداشــته شــد‪.‬‬ ‫ســعیدی افــزود‪ :‬ایــن نهضــت در کمتــر از یــک مــاه بــه انجــام‬ ‫رســید و ‪ ۲۰‬هــزار دانــش امــوز در مناطــق مختلــف و عمدتــا‬ ‫محــروم اســتان از ایــن خدمــت بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬بیشــترین بخــاری نفتــی در‬ ‫مــدارس شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــود بــه طــوری کــه‬ ‫گرمایــش ‪ ۴۰‬درصــد مــدارس ایــن شهرســتان بــا بخــاری هــای‬ ‫نفتــی تامیــن مــی شــد‪ ،‬کــه بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬دانش امــوزان‬ ‫از تجهیــزات اســتاندارد و ایمــن گرمایشــی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫حذف بخاری های گازی از مدارس‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در بخشــی دیگــر‬ ‫بــا اشــاره بــه حــذف بخــاری هــای گازی از کالس هــای درس‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســفر امســال وزیــر اموزش و پــرورش‪ ،‬طرح‬ ‫جایگزینــی بخــاری هــای هرمتیــک بــا گازی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای طــرح جایگزینــی هــزار و ‪ ۸۵۰‬دســتگاه‬ ‫بخــاری هرمتیــک بــا بخــاری گازی بیــش از ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫ســعیدی اظهــار داشــت‪ :‬برچیــدن بخــاری هــای گازی از ‪۲۸۲‬‬ ‫مدرســه اســتان‪ ،‬در ســفر رییــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫تجهیــز مــدارس بــه ایــن اســتان‪ ،‬مصــوب شــده بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در خراســان شــمالی ‪ ۱۵۰‬مدرســه بــا‬ ‫‪ ۸۰۰‬کالس درس تخریبــی اســت و ‪ ۶۸۶‬مدرســه بــا ســه هــزار و‬ ‫‪ ۶۸۴‬کالس درس نیازمنــد مقــاوم ســازی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬فضــای اموزشــی اســتان بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۲۳‬کالس درس‬ ‫مســتحکم اســت‪ ،‬کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۳۹‬درصــد مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی مســتحکم‪ ۵۰ ،‬درصــد از ایــن فضاهــا نیازمنــد‬ ‫مقــاوم ســازی و ‪ ۱۱‬درصــد هــم همچنــان تخریبــی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب مدرســه‬ ‫در حــال تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫خدمــات خــود‪ ،‬بــه طــوری کــه بــرای‬ ‫همــگان قابــل رویــت باشــد‪ ،‬اقــدام نماید‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬علــی رغــم اقدامــات نظارتــی‬ ‫انجــام شــده توســط حــوزه هــای نظارتــی‬ ‫متاســفانه تاکنــون ایــن مهــم در ســطح‬ ‫واحدهــای صنفــی بــه نحــو شایســته‬ ‫تحقــق نیافتــه و کمــاکان ایــن موضــوع بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مطالبــات مهــم و بــه حــق‬ ‫شــهروندان و مصــرف کننــدگان مغفــول‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود ‪ :‬در همیــن راســتا‬ ‫و در جهــت حمایــت از حقــوق مصــرف‬ ‫کننــدگان و ممانعــت و پیشــگیری از‬ ‫تخلفــات صنفــی مرتبــط‪ ،‬طــرح نصــب‬ ‫برچســب قیمت و نرخنامه با محوریت و‬ ‫مدیریت اتحادیه های صنفی سراســر کشــور توســط وزارت‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت جهــت اجــرا بــه ســازمان هــای‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتانها ابــاغ شــده اســت کــه با‬ ‫جدیــت ان را پیگیــری خواهیــم نمــود ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نبود قدرت‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫نزد بانک ها ی‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برخــی از بانک هــا‪ ،‬قــدرت تصمیم گیــری مناســبی بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت ندارنــد و ایــن امــر ســبب تضــرر اســتان در امــر ســرمایه گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری روز یکشــنبه در نشســت بررســی مصوبــات و تفاهــم نامه هــای ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان‪ ،‬بــا گالیــه از‬ ‫عملکــرد برخــی بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت‪ ،‬وام بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــدی را نیــز بــرای ســرمایه گــذار دارای توجیــه دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬هرچنــد کــه ســود تســهیالت پرداختــی از منابــع صنــدوق توســعه ملــی‪ ۱۴.۵ ،‬درصــد و پاییــن تــر اســت امــا نرخ‬ ‫‪ ۱۸‬درصــدی هــم بــا توجــه بــه تــورم کنونــی‪ ،‬توجیــه دارد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫اسیب دیدگی‬ ‫بخشی ازدیواره اترک‬ ‫دراثرسیالب‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان و‬ ‫مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان‬ ‫روز جمعــه مــورخ ‪ ۲۷‬تیــر مــاه بــا هــدف بررســی‬ ‫وضعیــت تاسیســات ابــی و ســیالب اتــرک از‬ ‫تاسیســات ابــی ایــن حوضــه بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی در ایــن بازدیــد‬ ‫‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن بازدیــد بــا توجــه بــه روانــاب‬ ‫حاصلــه از بــارش هــای تابســتانی دو روز پیــش‬ ‫در حوضــه اتــرک وچگونگــی مدیریــت ســیالب هــا‬ ‫و نحــوه هدایــت اب ‪ ،‬از دایــک هــا‪ ،‬دیــواره هــا و‬ ‫ســدهای مســیر انجــام شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه ایــن بازدیــد از باالدســت ابگیــر‬ ‫داشــلی بــرون در روســتای ترشــکلی تــا تــاالب –‬ ‫ســد االگل انجــام شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بخشــی از دیــواره‬ ‫رودخانــه اتــرک بــر اثــر ســیالب اســیب دیــده‬ ‫اســت و همچنیــن دریچــه هــای داشــلی بــرون‬ ‫مســدود شــده بــود کــه قبــل از رســیدن ســیالب‬ ‫رفــع انســداد و الیروبــی مســیر از رســوبات انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بازگشت اب سد‬ ‫شیرین دره به مدار‬ ‫مصرف بجنورد‬ ‫اب ســد شــیرین دره شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان کــه بــه مــدت ســه روز از مــدار‬ ‫مصــرف شــهروندان بجنــوردی خــارج‬ ‫شــده بــود بامــداد امــروز در شــبکه اب‬ ‫اشــامیدنی مرکــز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫جریــان یافــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاصــاب‬ ‫خراســان شــمالی روز یکشــنبه در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬اب ســد شــیرین دره‪ ،‬بــه‬ ‫علــت ورود ســیالب بــه ســد و گل الــود‬ ‫شــدن ان‪ ،‬قطــع شــده بــود‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســه روز قطعــی اب ســد شــیرین دره از‬ ‫مــدار مصــرف بجنورد‪ ،‬شــهروندان در مرکز‬ ‫اســتان و نیــز مجتمــع روســتایی بیــدک‪،‬‬ ‫بــا کاهــش فشــار اب روبــه رو شــدند کــه‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬بــرای تامیــن اب بــرای‬ ‫شــهروندان مرکــز اســتان‪ ۲۷ ،‬حلقــه چــاه‬ ‫وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫میــزان مصــرف اب در شــهر بجنــورد‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۷۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت که ‪ ۴۵۰‬لیتــر ان از‬ ‫طریق ســد شــیرین دره تامین می شــود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫اتمام عملیات تعریض و اسفالت باند شرقی میدان والیت‬ ‫بندرگز‪ -‬گز غربی‬ ‫خسارت ‪ ۱۴۲‬میلیاردی سیل به کشاورزی مانه و سملقان‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬ســیل هفتــه گذشــته حــدود ‪ ۱۴۲‬میلیــارد ریــال بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی خســارت زد کــه بیشــرین انهــا در بخــش زراعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راههــای فرعــی و روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان از اتمــام عملیــات تعریــض و اســفالت بانــد شــرقی میــدان‬ ‫والیــت بندرگز‪-‬گزغربــی در ورودی غربــی اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬هزینــه ای بالــغ بــر ‪16‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل منابــع اســتانی بــرای اجــرای ایــن عملیــات صــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫«ابراهیــم جاویــدزاده» افــزود‪ :‬تعریــض محــور بطــول ‪ 1.3‬کیلومتــر بــا توجــه بــه وجــود‬ ‫بیمارســتان بندرگــز و همچنیــن اتصــال محــور قدیــم و جدیــد در حــوزه شهرســتان‬ ‫بندرگــز از ایــن محــل‪ ،‬در دو بانــد شــرقی و غربــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســفالت ایــن محــور کــه میــدان والیــت ایــن شهرســتان را بــه‬ ‫روســتای گــز غربــی متصــل مــی کنــد از ســال ‪ 94‬در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جاویــدزاده‪ ،‬بدلیــل بافــت خــاک و باالبــودن ســطح ابهــای زیرزمینــی درمحــدوده‬ ‫اجــرای عملیــات راهســازی‪ ،‬نســبت بــه اجــرای بلــوکاژ کــف تــا عمــق ‪ 100‬ســانتیمتری از‬ ‫ســطح راه و دو الیــه مصالــح توونــان (گراویــل)و اجــرای بیــس و اســفالت اقــدام شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان بندرگــز‪ 115‬کیلومتــر راه فرعــی و روســتایی دارد کــه بیــش از ‪ 94‬کیلومتــر ان‬ ‫اســفالت و شــامل ‪ 78/3‬درصــد راههــا و بالــغ بــر ‪ 96‬درصــد جمعیــت روســتایی از راه‬ ‫مناســب اســفالته بهــره مندنــد‪.‬‬ ‫پرندگان‬ ‫ملخ خوار‬ ‫به فریاد‬ ‫باغداران‬ ‫شیروانی‬ ‫رسیدند‬ ‫برگزاری نهمین کمیته‬ ‫راهبردی بین المللی‬ ‫سازی‬ ‫هجــوم پرنــدگان ملخ خــوار بــه باغ هــای‬ ‫دهســتان گلیــان در بخــش مرکــزی شــیروان‬ ‫و شــکار ملــخ توســط انهــا‪ ،‬موجــب شــادمانی‬ ‫باغــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی روز یکشــنبه در ایــن بــاره‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پرنــدگان در هفتــه اخیــر‬ ‫بــه صــورت دســته دســته وارد منطقــه شــده انــد‬ ‫کــه بــا تغذیــه از ملــخ‪ ،‬باغــداران را در مهــار ایــن‬ ‫افــت و مبــارزه بــا ان یــاری مــی رســانند‪.‬‬ ‫محمــد رضایــی بــا اشــاره بــه ســابقه داشــتن‬ ‫حضــور پرنــدگان در دوران طغیــان ملــخ هــا‬ ‫در مــزارع‪ ،‬افــزود‪ :‬پرنــدگان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از عوامــل بیولوژیکــی در مبــارزه بــا افــت ملــخ‬ ‫مطــرح هســتند کــه مــی تواننــد بــه صــورت‬ ‫دکتــر تقــی امیریانــی تصریــح کــرد‪ :‬بروشــور‬ ‫معرفــی واحــد بیــن الملــل بایــد‪ ،‬نمایانگــر‬ ‫توانمنــدی هــای اموزشــی‪ ،‬درمانــی و تحقیقاتــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان باشــد‪ .‬معــاون‬ ‫اموزشــی دانشــگاه افــزود مــوارد ذکــر شــده در‬ ‫بروشــور تهیــه شــده‪ ،‬وبــه ایــن مــوارد بســیار‬ ‫توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر اســیه ســادات بنــی عقیل افزود‪:‬‬ ‫پیــرو جلســات متعــدد در خصــوص تعییــن‬ ‫شــاخص هــای وبومتریــک تارنمــای انگلیســی‬ ‫ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ‪ ،‬و بــا‬ ‫بررســی چــک لیســت شــاخص هــای وبومتریــک‬ ‫معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه‪ ،‬جمــع‬ ‫بنــدی نهایــی ‪،‬در کمیتــه راهبــردی بیــن المللــی‬ ‫ســازی دانشــگاه صــورت خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫مدیــر تحــول و نــواوری دانشــگاه خاطــر نشــان‬ ‫هــادی قهرمانیــان روز یکشــنبه در ایــن ارتبــاط اظهارداشــت‪ :‬خســارت وارد شــده عــاوه بــر محصــوالت‬ ‫زراعــی و باغــی بــه تاسیســات زیربنــای‪ ،‬کانــال هــای انتقــال اب و همچنیــن انباشــت گل و الی در انبارهــا‬ ‫و ســاختمان هــای دامــداری هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین خســارت وارد شــده در کشــتزارهای پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬هندوانــه بــذری‪ ،‬پیــاز‪ ،‬جــارو‬ ‫و برنــج بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیل هفتــه گذشــته خســارت هایــی را بــه بخــش راه‪ ،‬منــازل مســکونی‪ ،‬زیرســاخت هــا و کشــاورزی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫جریــان ســیالب همچنیــن بــا گل الــود کــردن اب ســد شــیرین دره‪ ،‬ســبب خــارج شــدن اب ایــن ســد از‬ ‫مــدار مصــرف بجنــورد شــده و مرکزنشــینان خراســان شــمالی را بــا بــی ابــی و یــا افــت شــدید اب مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫ســامانه بارشــی کــه از ســه شــنبه گذشــته وارد خراســان شــمالی شــده و موجــب جــاری شــدن ســیالب در‬ ‫مناطــق مختلــف ایــن اســتان شــده و اســیب هایــی بــه بــار اورده بــود‪ ،‬روز جمعــه از ایــن اســتان خــارج شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان بــا ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و چهــار هــزار هکتــار بــاغ بــه عنــوان‬ ‫قطــب کشــاورزی خراســان شــمالی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بســیار موثــر در کنتــرل ایــن افــت عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ملــخ عمدتــا در مــکان‬ ‫هایــی کــه دارای درخــت و هــوای خنــک اســت‪،‬‬ ‫فعالیــت مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کشــاورزان هرســاله‬ ‫تــا پایــان تابســتان درگیــر مبــارزه بــا ملــخ در‬ ‫مــزارع و بــاغ هــا هســتند کــه بــا مهاجــرت‬ ‫پرنــدگان ملــخ خــوار از جملــه ســارها بــه منطقه‬ ‫و تغذیــه انهــا از ایــن افــت‪ ،‬ایــن مبــارزه شــکلی‬ ‫بیولوژیــک بــه خــود گرفتــه و بــا ســرعت بیشــتر‬ ‫و هزینــه کمتــری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬امســال کنتــرل ملــخ در مراتــع‬ ‫ایــن شهرســتان نســبت بــه ســال قبــل کاهــش‬ ‫داشــته کــه تاکنــون در ســطح ‪ ۸۳۰‬هکتــار از‬ ‫مناطــق الــوده شــیروان بــا ایــن افــت مبــارزه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدجعفــر گلعلی پــور‪ ،‬رئیس‬ ‫واحــد بیــن الملــل دانشــگاه‪ :‬واحــد بیــن‬ ‫الملــل دانشــگاه در راســتای تحقــق‬ ‫اهــداف کمیتــه بیــن الملل ســازی تمام‬ ‫تــوان خویــش را بــکار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود محمــدی خاطــر نشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬بــا کارشناســی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در معاونــت تحقیقــات و فناوری‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬چــک لیســت شــاخص هــای‬ ‫وبومتریــک طراحــی شــده و در راســتای‬ ‫ارتقــای ســایت انگلیســی دانشــگاه بــرای کمیتــه‬ ‫راهبــردی بیــن الملــل ســازی دانشــگاه‪ ،‬ارســال‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اطــاع رســانی و منابــع علمــی دانشــگاه‬ ‫افــزود‪:‬در ایــن راســتا ‪،‬درمعاونــت تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری ‪،‬برنامــه ریــزی و جلســات ویــژه ای‬ ‫تدویــن مــی شــود‪.‬‬ ‫دومین تولید کننده مرغ کشورگلستان است‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬تنــوع محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫صنعــت مرغــداری را از مهمتریــن مزیت هــای ایــن‬ ‫اســتان دانســت و گفــت‪ :‬گلســتان بــا داشــتن هــزار‬ ‫واحــد تولیــد مــرغ گوشــتی‪ ،‬دومیــن تولیــد کننــده‬ ‫مــرغ کشــور اســت کــه تــاش داریــم بــا حمایــت از‬ ‫ســرمایه گذاری های انجــام شــده در ایــن بخــش‪،‬‬ ‫جایــگاه اســتان را حفــظ کــرده و یــا ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از‬ ‫مصــرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫و تجارت اســتان گلســتان از کشــف تخلف‬ ‫‪ 42‬میلیــارد ریالــی در یکــی از بانکهــای‬ ‫دولتــی اســتان گلســتان توســط بازرســین‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از‬ ‫مصــرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ ،‬در پــی مراجعــه بازرســین‬ ‫ایــن ســازمان بــه واحــد مــورد نظــر و پــس‬ ‫از بررســیهای مکــرر تخلــف گرانفروشــی‬ ‫در محاســبه اعطــای تســهیالت ارزی ایــن‬ ‫بانــک دولتــی محــرز و پرونــده تخلــف‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬ســایت انگلیســی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان در اینــده نزدیــک‪،‬‬ ‫قابــل دسترســی مــی باشــد‪.‬‬ ‫احراز تخلف‬ ‫یکی از بانکهای‬ ‫دولتی استان‬ ‫علــی اصغــر اصغــری گفــت‪:‬در پــی‬ ‫شــکایت یــک واحــد تولیــدی علیــه یکــی‬ ‫از بانکهــای دولتــی بــه اداره کل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اســتان گلســتان مبنــی بــر‬ ‫تخلــف احتمالــی گرانفروشــی‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫ســازمان صمــت اســتان ارجــاء و در دســتور‬ ‫کار بازرســان ایــن ســازمان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مبــارزه بــا ملــخ تــا‬ ‫اخریــن روزهــای تابســتان ادامــه دارد کــه‬ ‫تاکنــون کار مبــارزه بــا ملــخ در بخــش زیــادی از‬ ‫مــزارع و بــاغ هــای دهســتان «زو ارم» انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس هنــگام بازدیــد از شــرکت‬ ‫صنایــع زنجیــره ای کاســپین طالیــی چیــکا‬ ‫گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مجموعــه تولیدی‬ ‫یکــی از بزرگتریــن واحدهــای تولیــد مــرغ و تخــم مــرغ بــه لحــاظ وســعت و میــزان تولیــد در کشــور‬ ‫اســت کــه بــا تکمیــل تمامــی واحدهــای زنجیــره تولیــد پیــش بینــی شــده ان‪ ،‬بــر وســعت فعالیــت ان‬ ‫افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن واحــد بــه ارزش ریالــی ‪42‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 375‬میلیــون و‪ 595‬هــزار ‪ 680‬ریــال‬ ‫در حــق دولــت و شــاکی تشــکیل و جهــت‬ ‫صــدور راًی نهایــی بــه اداره کل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫علــی اصغراصغــری همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت عملکــرد بانکهــا و شــیوه‬ ‫هــای نویــن بانکــداری در جامعــه‪،‬‬ ‫ایجــاد حــس اعتمــاد در میــان دارنــدگان‬ ‫حســاب را از وظایــف اصلــی بانکــداری‬ ‫دانســت و از تمامــی مدیــران بانکهــا در‬ ‫اســتان خواســت تــا بــا رعایــت دقیــق‬ ‫قوانیــن نظــام بانکــی و محاســبات دقیــق‬ ‫ســود و زیــان حســاب مشــترکان خــود از‬ ‫ایجــاد هرگونــه بــی اعتمــادی و نارضایتــی‬ ‫در شــهروندان جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه بازرســان این‬ ‫ســازمان را حامیــان اصلــی حقــوق مصــرف‬ ‫کننــدگان دانســت و افــزود در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه تخلــف مطابــق قانــون‬ ‫بــا واحــد متخلــف و فــرد خاطــی برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تمامــی شــهروندان‬ ‫محتــرم خواســت در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه تخلــف احتمالــی در ایــن خصــوص‬ ‫مــورد را ســریعا از طریــق ســامانه ‪ 124‬بــه‬ ‫بازرســان ایــن اداره اطــاع دهنــد تــا مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حمایــت از ایــن گونــه واحدهــا را مهــم دانســت و افــزود‪ :‬تاکنون بخش زیادی از زیرســاخت های‬ ‫مــورد نیــاز در حــوزه جــاده دسترســی‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و مخابــرات ایــن واحــد تولیــدی انجــام شــده و‬ ‫بخشــی کمــی از ایــن زیرســاخت ها باقــی مانــد ه کــه بــه زودی تکمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس اضافــه کــرد‪ :‬بــا رفــع باقی مانــده زیرســاخت های مــورد نیــاز ایــن مجموعــه تولیــدی‪ ،‬در‬ ‫هفتــه دولــت امســال بخش هــای دیگــری از ایــن مجموعــه تولیــدی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫درایــن بازدیــد کــه تعــدادی از مدیــران کل گلســتان بــه همــراه معــاون اقتصــادی اســتاندار و نیــز‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس حضــور داشــتند‪ ،‬بــر ضــرورت رفــع مشــکالت زیرســاختی باقــی مانــده‬ ‫مجموعــه تولیــدی کاســپین طالیــی چیــکا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫ســاخت واحــد تولیــد خــوراک دام بــه ظرفیــت هــزار تــن در روز‪ ،‬راه انــدازی واحدهــای تولیــد مــرغ‬ ‫تخــم گــذار بــه ظرفیــت ســه میلیــون قطعــه در قالــب ‪ ۱۰‬ســالن تولیــدی کــه تاکنــون چهــار واحــد ان‬ ‫افتتــاح شــده‪ ،‬ســاخت واحــد پــرورش جوجــه یکــروزه بــه ظرفیــت یــک و نیــم میلیــون قطعــه در هــر‬ ‫دوره‪ ،‬احــداث ســردخانه بــا ظرفیــت ســه هــزار تــن‪ ،‬احــداث یــک واحــد گلخانــه بــه مســاحت یــک‬ ‫هکتــار و راه انــدازی واحــد پــرورش دام ســبک بــه ظرفیــت ‪ ۲۰‬هــزار راس بخشــی از واحدهــای تولیــدی‬ ‫در ایــن مجموعــه ‪ ۴۵۰‬هکتــاری اســت کــه بــا تکمیــل همــه واحدهــا بــرای هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از جوانــان‬ ‫منطقــه فرصــت شــغلی ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتــر محمــود واعظــی رییــس دفتــر رییــس جمهــوری ‪ ۱۸‬بهمــن پارســال‪ ،‬دو مرحلــه‬ ‫زنجیــره تولیــد تخــم مــرغ ایــن واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرده بــود‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه دنبــال بارندگــی و جــاری شــدن ســیل در هفتــه‬ ‫گذشــته‪ ،‬پنــج میلیــون و ‪ ۷۱۰‬هــزار مترمکعــب ســیالب وارد ســدهای اســتان شــد‪.‬‬ ‫وحید واســطه اظهار داشــت‪ :‬ســیالب ورودی به ســد شــیرین دره در شهرســتان مانه و ســملقان‪ ،‬بیش از چهار میلیون مترمکعب‬ ‫گــزارش شــده اســت و اوج ســیالب انــدازه گیــری شــده وارد شــده بــه مخــزن ســد حــدود ‪ ۳۰۰‬مترمکعــب در ثانیــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد روز گذشــته‪ ،‬بــه منظــور خــروج رســوبات ســیالب ورودی بــه مخــزن ســد‪ ،‬برابــر دســتورالعمل های مدیریــت‬ ‫مخــزن در شــرایط ســیالبی‪ ۹۷۴ ،‬هــزار مترمکعــب‪ ،‬ســیالب بــا بــار رســوبی بــاال از ســد شــیرین دره‪ ،‬تخلیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ورود پنج میلیون و‬ ‫‪ ۷۱۰‬هزار مترمکعب‬ ‫اب به سدهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫خسارتی که سیل به‬ ‫‪ ۴۰۰‬خانه در گلستان زد‬ ‫سهام عدالت در هفته‬ ‫گذشته‪۱۳‬درصد رشد داشته است‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان گفــت کــه ســیل هفتــه گذشــته بــه‬ ‫‪ ۴۰۰‬خانــه در ‪ ۵۲‬روســتا و چهــار شــهر ایــن‬ ‫اســتان خســارت وارد کــرد کــه از ایــن تعداد ‪۱۵‬‬ ‫درصــد خانه هــا بــه طــور کامــل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫ارزش ســبد ســهام عدالــت ‪ ۵۳۲‬هزارتومانــی در پایــان معامــات بــورس در روز چهارشــنبه (‪ ۲۵‬تیــر مــاه) بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۹‬میلیــون و ‪ ۲۴۶‬هــزار تومــان رســید کــه نســبت بــه اخریــن روز معامالتــی هفتــه ســوم تیــر مــاه بــه‬ ‫بازدهــی حــدود ‪ ۱۳‬درصــدی دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ازادســازی ســهام عدالــت از جملــه اقدامــات مهــم دولــت تدبیــر و امیــد بــود کــه در نهایــت در ‪ ۹‬اردبیهشـت ماه‬ ‫اجرایــی شــد و از روز ‪ ۱۰‬اردیبهشــت تــا هشــتم خــرداد مــاه بــه ســهامداران فرصــت داده شــد تــا در صورتــی کــه‬ ‫بــه دنبــال انتخــاب روش مدیریــت مســتقیم هســتند و می خواهنــد مالکیــت و مدیریــت ســهام خــود را بصــورت‬ ‫مســتقیم و بــدون واســطه در اختیــار خــود بگیرنــد‪ ،‬بــا ورود بــه ســامانه ‪ www.samanese.ir‬نســبت بــه ایــن امــر‬ ‫اقــدام کننــد امــا ایــن فرصــت بــا توجــه بــه اســتقبال مشــموالن ســهام عدالــت بــرای انتخــاب روش مســتقیم در‬ ‫ابتــدا تــا ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه و در نهایــت تــا ‪ ۲۹‬خردادمــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫ســاز و کار مربــوط بــه نحــوه معامــات ســهام عدالــت بــه دســتور رهبــر معظــم انقــاب در اختیــار شــورای عالــی‬ ‫بــورس قــرار گرفــت کــه جلسـه ای در شــورای عالــی بــورس در زمینــه تصمیم گیــری بــرای معامــات ســهام عدالــت‬ ‫بــه صــورت اضطــراری برگــزار و تصمیمــات الزم در ایــن زمینــه گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن جلســه‪ ،‬منجــر بــه فــروش ‪ ۳۰‬درصــد از ســهام عدالــت شــد و بــه دنبــال ایــن‬ ‫تصمیــم اعــام کردنــد افــرادی کــه روش مدیریــت مســتقیم را انتخــاب کرده انــد از تاریــخ ‪ ۶‬خــرداد می تواننــد بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط اعــام شــده نســبت بــه فــروش ســهام خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫هــزار تومــان صعــود کــرد‪.‬‬ ‫ارزش ســهام عدالــت بعــد از حــدود دو هفتــه افزایــش قیمتــی کــه تجربــه کــرد‪ ،‬در روزهــای هشــتم و دهــم تیــر‬ ‫مــاه در مســیر نزولــی قــرار گرفــت و تــا قیمــت ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ارزش ایــن ســهام از روز دهــم تیــر مــاه در چنــد روز متوالــی بــه دلیــل رشــد غافلگیرکننــده بازار ســرمایه در مســیر‬ ‫صعــودی پرشــتابی قــرار گرفــت بــه طــوری کــه ارزش ان در روز ‪ ۱۷‬تیــر مــاه از مــرز ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان عبــور کــرد و‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۸‬تیــر مــاه بــه بیــش از ‪ ۱۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۳‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫پرتفــوی ســهام عدالــت بــا دارایــی ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان در تاریــخ ‪ ۶‬خــرداد کــه نخســتین روز از فــروش ایــن ســهام‬ ‫بــود‪ ،‬ارزشــی بالــغ بــر هفــت میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان داشــت کــه از همــان روز مســووالن حاضــر در وزارت‬ ‫اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬ســازمان خصوصی ســازی و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تاکیــد بســیاری بــرای نگهــداری‬ ‫ســهام داشــتند و معتقــد بودنــد کــه ســهام موجــود در پرتفــوی ســهام عدالــت از جملــه ســهم های بــا ارزش بــازار‬ ‫بــورس اســت کــه هــر روز می تواننــد بــه رشــدی بیــش از روز گذشــته دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ســهام عدالــت در روز شــنبه (‪ ۲۱‬تیــر مــاه) در ادامــه رونــد صعــودی هفتــه ســوم تیــر مــاه بــه قیمــت ‪ ۱۶‬میلیــون و‬ ‫‪ ۹۴۷‬هــزار تومــان رســید و همچنیــن ســهام عدالــت در روز یکشــنبه (‪ ۲۲‬تیــر مــاه) بــه دنبــال رکوردشــکنی جدیــد‬ ‫در بــازار ســهام و ورود شــاخص بــورس بــه کانــال یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار واحــد بــه ارزشــی بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــون‬ ‫تومــان و ‪ ۷۹۳‬هــزار تومــان دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ارزش پرتفــوی ســهام عدالــت بــه مــرور و تناســب بــا افزایــش معامــات بــازار بــورس بــا رونــد افزایشــی همــراه شــد و‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۷‬خــرداد مــاه در مقایســه بــا ‪ ۶‬خــرداد حــدود دو میلیــون تومــان افزایــش پیــدا کــرد و بــه رقمــی بیــش از ‪۹‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫ارزش ســهام عدالــت ‪ ۵۳۲‬هــزار تومانــی در پایــان معامــات روز دوشــنبه (‪ ۲۳‬تیرمــاه) بــازار ســهام بــه عــدد جدیــدی‬ ‫ورود کــرد و بــه رقــم ‪۱۷‬میلیــون و ‪ ۸۰۹‬هــزار تومــان رســید و همچنیــن در پایــان معامــات بــازار ســهام روز سه شــنبه‬ ‫(‪ ۲۴‬تیرمــاه) ارزش پورتفــوی ســهام عدالــت بــه قیمــت بیــش از ‪ ۱۸‬میلیــون و ‪ ۸۰۵‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫ســهام عدالــت از (‪ ۱۸‬خــرداد مــاه) تــا (‪ ۲۰‬خــرداد مــاه) بعــد از ‪ ۱۴‬روز رشــد خیره کننــده در مســیر ثبــات قیمتــی‬ ‫قــرار گرفــت و در محدوده هــای ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان ارزش گــذاری شــد و در نهایــت بعــد از دو روز ثبــات‬ ‫قیمتــی از (‪ ۲۱‬خــرداد) تــا (هفتــم تیــر مــاه) دوبــاره وارد فــاز صعــودی پرشــتاب شــد و بــه نــرخ ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫ارزش ســبد ســهام عدالــت در پایــان معامــات روز چهارشــنبه (‪ ۲۵‬تیــر مــاه) بــازار ســهام و برخــاف شــاخص‬ ‫بــورس کــه رونــد منفــی در پیــش گرفتــه بــود بــا رشــد همــراه شــد و بــه ‪ ۱۹‬میلیــون و ‪ ۲۴۶‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫دریادار خانزادی‪:‬‬ ‫خون شهدا موجب تبلور‬ ‫روحیه ایثارگری در‬ ‫جامعهمی شود‬ ‫فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫خــون شــهدا موجــب تبلــور روحیــه ایثارگــری و شــجاعت در جامعــه‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬شــما خانواده هــای شــهدا انقــدر مانــوس بــا قــران‬ ‫کریــم هســتید کــه شــاید هرانچــه کــه بخواهیــم در ایــن مــورد بــر‬ ‫زبــان بیاوریــم ضــروری نباشــد‪.‬‬ ‫امیــر دریــادار حســین خانــزادی کــه حامــل پیــام تبریــک و‬ ‫تســلیت شــهادت دفتــر مقــام معظــم رهبــری بــه خانــواده شــهید‬ ‫محمدابراهیــم کاظمــی یکــی از شــهدای حادثــه شــناور پشــتیبانی‬ ‫کنــارک در منطقــه عمومــی اب هــای جاســک و چابهــار بــود خطــاب‬ ‫بــه خانــواده ایــن شــهید واالمقــام در شــهر درق شهرســتان گرمــه‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬پیــام فرمانــده ارتــش نیــز تبریــک‬ ‫و تســلیت شــهادت ایــن شــهید گرامــی اســت و قطعــا توانایــی پــر‬ ‫کــردن جــای خالــی ایــن شــهیدان ســخت اســت امــا مــا در کنــار شــما‬ ‫هســتیم و بــرای شــما ارزوی صبــر و توفیقــات بیشــتری داریــم‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی افــزود‪ :‬انچــه‬ ‫کــه از شــما عزیــزان در روز شــهادت و در تهــران دیدیــم درس‬ ‫بزرگــی بــود و نشــان داد شــما خانــواده هــای شــهدا انقــدر اموختــه‬ ‫و مانــوس بــا قــران کریــم هســتید کــه شــاید هرانچــه کــه بخواهیــم‬ ‫در ایــن مــورد بــر زبــان بیاوریــم ضــروری نباشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــادت هــای شــهدا در طــول انقــاب اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬همــه مــا اغــاز و پایانــی داریــم‬ ‫و مــرگ بــرای همــه هســت امــا‬ ‫شــجاعانه شــهادت را انتخــاب کــردن‬ ‫نصیــب هــر فــردی نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــه شــما و صبــر و اســتقامت وپایــداری خانــواده هــای شــما و‬ ‫امیردریــادار خانــزادی افــزود‪:‬‬ ‫صبــوری خانــواده هــای شــهدا مثــال‬ ‫زدنــی اســت و خداونــد در قــران‬ ‫کریــم در ســوره ی ال عمــران نیــز‬ ‫فرمــوده «ان هایــی کــه در مصیبــت‬ ‫صبــر مــی کننــد اجــر و پــاداش الهــی‬ ‫بــرای انهــا اســت و درهــای رحمــت‬ ‫خداونــد بــرای انهــا بــاز مــی شــود»‪.‬‬ ‫وی در مــورد شــهید کاظمــی نیــز گفــت‪ :‬بــه ایــن شــهید خراســان‬ ‫شــمالی افتخــار مــی کردیــم و بــه خانــواده فرهیختــه کاظمــی و‬ ‫بــه ویــژه بانــوان ایــن خانــواده کــه مثــل حضــرت زینــب عمــل‬ ‫کردنــد نیــز افتخــار مــی کنیــم و از رفتــار انهــا چیــزی جــز کرامــت‬ ‫و عــزت ندیدیــم‪.‬‬ ‫امیــر دریــادار خانــزادی بــا بیــان ایــن کــه چشــم ملــت ایــران‬ ‫شهداســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان هــم بــه رفتــار شــما نــگاه‬ ‫مــی کننــد وتــا بــه امــروز انچــه کــه انهــا بدســت اوردنــد چیــزی جــز‬ ‫مایــوس شــدن نبــوده اســت زیــرا شــهادت بخشــی از مهمتریــن‬ ‫امــوزه هــای دیــن ماســت و مــا هــم ایــن لبــاس را بــه تــن کــرده ایــم‬ ‫و در صــف جانبــازی‪ ،‬ایثارگــری و شــهادت ایســتاده ایــم‪.‬‬ ‫رزمنــده ســپیدپوش نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران شــهید کارمنــد محمــد ابراهیــم کاظمــی از اســتان خراســان‬ ‫ق در حیــن انجــام تمریــن دریایــی توســط‬ ‫شــمالی و شــهر در ‬ ‫تعــدادی از شــناورهای نیــروی دریایــی ارتــش در ابهــای جاســک و‬ ‫چابهــار‪ ،‬شــناور پشــتیبانی ســبک کنــارک دچــار حادثــه شــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان‪ ،‬ســیل پارســال‬ ‫بــه ‪ ۲۲‬هــزار و‪ ۳۵۲‬واحــد مســکونی در ایــن‬ ‫اســتان خســارت جزیــی و کلــی زد کــه دولــت‬ ‫بــرای تعمیــر و بازســازی ان هشــت هــزار و‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی ارزان‬ ‫قیمــت و کمــک بالعــوض اختصــاص داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۶۴۵‬خانــه طــی ‪ ۶‬مــاه تعمیــر و‬ ‫ســاخت هفــت هــزار و ‪ ۴۲۳‬خانــه هــم خــرداد‬ ‫امســال بــه پایــان رســیده و ‪ ۲۸۴‬خانــه دیگــر‬ ‫هــم تــا شــهریور تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۶۰‬درصدی بازسازی زیرساخت‬ ‫های سیل پارسال‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان همچنیــن بــه احــداث زیرســاخت‬ ‫هــای اســیب دیــده از ســیل پارســال اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬پیشــرفت فیزیکــی بازســازی‬ ‫زیرســاخت هــای ســیل زده شــامل ابنیــه‬ ‫فنــی‪ ،‬راه هــا و معابــر در ‪ ۲۷۲‬روســتا ‪۶۰‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای اجــرای‬ ‫طــرح هــای مزبــور ‪ ۷۳۰ ،‬میلیــارد ریــال از‬ ‫محــل منابــع مختلــف توســط دولــت تامیــن‬ ‫اعتبــار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح هــا تــا‬ ‫پایــان شــهریورماه پایــان خواهــد یافت‪/.‬ایرنــا‬ ‫عزیــز ابراهیمــی روز یکشــنبه در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع کل تســهیالت پرداخت شــده برای‬ ‫واحدهــای مســکونی بخــش مرکــزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه بــوده کــه ‪ ۴۵۸‬واحــد تســهیالت بازســازی و‬ ‫‪ ۵۶۹‬واحــد تســهیالت بهســازی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بازســازی ‪ ۴۵۸‬واحــد بــر اثــر بارندگــی هــای ســیل اســای فروردیــن مــاه ســال ‪ ۹۸‬بــوده کــه‬ ‫بــه هــر واحــد ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض و ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال کمــک معیشــتی پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به خاطر سالمتی تو من‬ ‫ماسک میزنم‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شــیروان گفــت‪ :‬تاکنــون عملیــات ســاخت ‪ ۳۹۰‬واحــد از ایــن‬ ‫تعــداد بــه پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی نقــش بانک هــا را در رونــد اعطــای تســهیالت مهــم دانســت و افــزود‪ :‬تســهیل گری بانک هــا‬ ‫در پرداخــت تســهیالت بــه متقاضیــان باعــث جــذب بــه موقــع ایــن اعتبــارات و اســتفاده کامــل ســهمیه‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان در ادامــه بــه رونــد ســاخت خانــه‬ ‫هــای در حــال احــداث مناطــق ســیل زده‬ ‫پارســال اســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ســیل‬ ‫زدگان نگــران پیمانــکاران رهــا کننــده ســاخت‬ ‫خانــه خــود نباشــند چــون همــه ان هــا موظف‬ ‫بــه تکمیــل خانــه هــا و تحویــل کامــل ان بــه‬ ‫مالــکان هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫مطالعــه‪ ،‬تهیــه نقشــه اجــرا و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫مناقصــه بــرای اجــرای ‪ ۷۲۱‬طــرح از جملــه‬ ‫بهســازی بافــت‪ ،‬ایمــن ســازی روســتا و‬ ‫هدایــت ابهــای روســتایی در روســتاهای‬ ‫خســارت دیــده انجــام شــد‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شــیروان گفــت‪ :‬تســهیالت بازســازی و بهســازی بــه هــزار و ‪۲۷‬‬ ‫واحــد مســکونی روســتایی ایــن شهرســتان پرداخــت شــد کــه برخــی از ایــن واحدهــا در ســیل فروردیــن‬ ‫مــاه پارســال دچــار خســارت شــده اند‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شــیروان گفــت‪ :‬بــا ابــاغ نامــه مربــوط بــه بانــک هــا‪ ،‬قــرارداد‬ ‫برخــی متقاضیــان بــا بانــک هــا بســته شــده و رونــد پرداخــت تســهیالت مســکن روســتایی تــا ســقف ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــا ســود پنــج درصــد در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بارش هــای شــدید و رگبــاری بــاران کــه از‬ ‫عصــر چهارشــنبه از نواحــی غربــی گلســتان‬ ‫اغــاز شــده و از صبــح پنجشــنبه بــه نواحــی‬ ‫شــرقی اســتان رســید‪ ،‬ســبب ابگرفتگــی‬ ‫معابــر شــهری و واحدهــای مســکونی در‬ ‫برخــی مناطــق شــهری و روســتایی بویــژه‬ ‫در شهرســتان های ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه و وارد کــردن‬ ‫خســارت بــه تاسیســات شــهری‪ ،‬برخــی‬ ‫راه هــای ارتباطــی و بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫منطقــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫اســتان‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬نظــارت و تســهیل گری را‬ ‫بــرای ســاخت خانــه بــا جدیــت پیگیــری مــی‬ ‫کنــد تــا حــق ســیلزدگان ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫به بیش ازهزارمسکن روستایی‬ ‫درشیروان تسهیالت مسکن پرداخت شد‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای بهســازی ‪ ۵۶۹‬واحــد کــه ‪ ۱۱۵‬واحــد ان بــه پایــان رســیده بــرای هــر‬ ‫واحــدی‪ ۴۰۰ ،‬میلیــون ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی روز یکشــنبه در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬همچنیــن ســیل موجــب‬ ‫وارد شــدن خســارت بــه ‪ ۳۹.۵‬کیلومتــر راه‬ ‫ارتباطــی و معابــر و ‪ ۵۷‬دهنــه پــل و ابنیــه‬ ‫فنــی ‪ ۹۲‬طــرح هــادی روســتایی بــه میــزان‬ ‫‪ ۷۵۹‬میلیــارد ریــال شــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬تعــداد ســیل زدگانــی کــه دچــار‬ ‫ایــن مشــکل شــده انــد انــدک اســت کــه ایــن اداره‬ ‫کل بــرای رفــع نگرانــی ان هــا‪ ،‬پیمانــکار جدیــد‬ ‫انتخــاب و بــا رقــم تعهــد قبلــی‪ ،‬تکمیــل خانــه را بــه‬ ‫ان هــا واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهادت نصیــب مردانــی‬ ‫مــی شــود کــه لیاقــت دارنــد و ایــن ‪۱۹‬‬ ‫شــهیدی کــه در حادثــه مــاه مبــارک‬ ‫در فضایــی کــه نیــروی دریایــی بــرای‬ ‫افزایــش امادگــی رزمــی خــود را‬ ‫امــاده مــی کــرد‪ ،‬جانشــان را بــرای‬ ‫امنیــت و افزایــش امادگــی رزمــی‬ ‫نثــار کردنــد هیچ کــدام از اشــخاص‬ ‫برخــوردار و خاصــی نبودنــد‪ ،‬همــه ی ایــن هــا از مــردم عــادی بودنــد‬ ‫ومــا مواجــه شــدیم بــا یــک گزیــده ای از جوانــان ایــن ملــت کــه در‬ ‫سراســر ایــران قســمت نیــروی دریایــی را انتخــاب کردنــد و جانشــان‬ ‫را در کــف دستشــان گرفتــه انــد بــرای اینکــه امنیــت را برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۸‬هــزار خانــوار مشــتمل بــر ‪ ۶۸‬هــزار نفــر از جمعیــت شــیروان در مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مرکز شهرستان ‪ ۱۵۷‬هزار نفری خراسان شمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری شرق بجنورد واقع است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تو هم بخاطر‬ ‫سالمتیعزیزانت‬ ‫ماسک بزن‬ ‫تعطیلی‪ ۴‬هزار‬ ‫معــاون مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬چهــار هــزار واحــد صنفــی متخلــف از پروتکل‬ ‫های بهداشــتی کرونا هفته گذشــته در سراســر کشــور تعطیل شــدند‪.‬‬ ‫متخلف از پروتکل‬ ‫محســن فرهــادی افــزود‪ :‬میانگیــن کشــوری رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در کشــور در اخریــن نــزول بــه ‪ ۲۲.۶۶‬رســید کــه تــا‬ ‫هفتــه گذشــته بــه ‪ ۴۵‬درصــد ارتقــا پیــدا کــرده اســت‪ .‬برخــی اصنــاف و ادارات از جملــه بانــک هــا بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از‬ ‫گذشــته پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت کــرده انــد و میــزان رعایــت ایــن ضوابــط در انهــا باالتــر از میانگین کشــوری اســت‪ ،‬وضعیت‬ ‫اســتفاده از ماســک هــم در کشــور در همیــن حــدود اســت امــا در مجمــوع هنــوز بــا شــرایط ایــده ال فاصلــه دارم و انتظــار داریــم‬ ‫میانگیــن کشــوری رعایــت پروتــکل هــا در اصنــاف‪ ،‬ادارات و مــردم بــه ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫واحد صنفی‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫از دست دادن حس‬ ‫بویایی وچشایی برخی‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫نگاهی به خستگی کادر درمان‪،‬مدافعان سالمت‬ ‫جــوالن کرونــا در مــوج دوم بیمــاری در شــرایطی رخ داده کــه‬ ‫سپیدپوشــان عرصــه ســامت بــا گذشــت پنــج مــاه فعالیــت ایثارگرانه‬ ‫خســته امــا متعهدانــه در ســنگر خدمــت ایســتاده اند و دلســوزانه از‬ ‫مــردم می خواهنــد تــا بــا رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی انــان را در‬ ‫مســیر ناهمــوار مدیریــت بیمــاری یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫جــراح گــوش‪ ،‬حلــق و بینــی و اســتادیار‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه گفــت‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه بررســی مجمــوع عالیــم مبتالیــان‬ ‫در کشــور حــدود ‪ ۳۰‬درصــد مبتالیــان‬ ‫بخصــوص افــراد فاقــد عالیــم شــدید بالینــی‬ ‫و مبتالیــان جــوان بــه ویــروس کوویــد ‪،۱۹‬‬ ‫بــه نوعــی اختــال بویایــی مبتــا هســتند و از‬ ‫طرفــی از بیــن رفتــن کامــل حــس بویایــی یــا‬ ‫انوســمی(کربویی) می توانــد تنهــا عالمــت یــا‬ ‫اولیــن عالمــت‪ ،‬حتــی پیــش از ســرفه باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر «نیکــزاد فرشــچیان» افــزود‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر عالیــم اصلــی ابتــا یعنــی تــب‪ ،‬ســرفه‪،‬‬ ‫تنگــی نفــس‪ ،‬اختــاالت بویایــی و چشــایی‪،‬‬ ‫پوســتی‪ ،‬گــوارش و حتــی ســکته مغــزی بــه‬ ‫مجمــوع عالیــم بیمــاری اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬البتــه حتــی بــه دنبــال یــک عفونــت‬ ‫ســاده ویروســی نیــز فــرد ممکــن اســت دچــار‬ ‫اختــال حــس بویایــی شــود و ممکــن اســت تــا‬ ‫چندیــن هفتــه و گاهــی تــا ‪ ۲‬ســال نیــز‪ ،‬حــس‬ ‫بویایــی بــه صــورت کامــل برگشــت پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس تحقیقــات انجــام‬ ‫شــده توســط انجمــن گــوش و حلــق و بینــی‬ ‫امریــکا‪ ۲۷ ،‬درصــد مبتالیــان‪ ،‬در طــی هفــت‬ ‫روز و اغلــب انــان پــس از ‪ ۱۰‬روز حــس بویایــی‬ ‫خــود را بــه دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــه بیــان اینکــه میــزان بهبــود‬ ‫حــس بویایــی در افــراد متفــاوت اســت امــا‬ ‫موجــب مشــکالت عاطفــی‪ ،‬افســردگی‪،‬‬ ‫اضطــراب و انــزوا مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫درمــان ایــن اختــال مــی تــوان بیمــار را تحــت‬ ‫درمــان دارویــی بــا کپســول هــای زینــک پــاس‬ ‫یــا ویتامیــن ‪ A‬قــرار داد امــا اســتفاده از دارو‬ ‫حتمــا بــا تجویــز پزشــک صــورت گیــرد و از‬ ‫مصــرف خودســرانه دارو بایــد خــودداری شــود‪.‬‬ ‫جــراح گــوش و حلــق و بینــی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تســریع در فراینــد بهبــودی اســتفاده از‬ ‫توانبخشــی بویایــی مفیــد اســت‪ ،‬بــه گونــه ای‬ ‫کــه بــا کمــک بوییــدن چهــار بــو شــامل میخک‪،‬‬ ‫اکالیپتــوس‪ ،‬لیمــو و گل رز‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬ثانیــه ‪ ۲‬بــار در روز بــه مــدت ســه مــاه بــه‬ ‫برگشــت حــس بویایــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرشــچیان افــزود‪ :‬خوشــبختانه بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه نــوع شــدید بیمــاری کرونــا کــه منجــر‬ ‫بــه بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و‬ ‫اســتفاده از دســتگاه تنفــس مصنوعــی شــده‬ ‫انــد‪ ،‬کمتــر بــا مشــکل از بیــن رفتــن حــس‬ ‫بویایــی و انوســمی مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای برگشــت حــس‬ ‫بویایــی بایــد تغییراتــی در ســبک زندگــی‬ ‫داده شــود‪ .‬در ایــن رابطــه تــرک ســیگار‪،‬‬ ‫عــدم اســتفاده از شــوینده هــای حــاوی کلــر‪،‬‬ ‫افزایــش فعالیــت بدنــی‪ ،‬شســتن مکــرر و‬ ‫تمیــز نگــه داشــتن بینــی بــا ســرم نمکــی‬ ‫مفیــد اســت‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬انوســمی ممکــن اســت در‬ ‫بیمــاران هایپــو تیروییــدی‪ ،‬انفلوانــزا معتــادان‬ ‫بــه الــکل‪ ،‬مبتالیــان بــه ‪ ،MS‬پولیــپ هــای‬ ‫بینــی‪ ،‬ســوء تغذیــه‪ ،‬پارکینســون‪ ،‬دیابــت‪،‬‬ ‫ســکته مغــزی و جراحــی هــای سینوســی و‬ ‫ســابقه رادیــو تراپــی جهــت تومورهــای ســر‬ ‫و گــردن‪ ،‬مبتالیــان بــه الزایمــر‪ ،‬در معــرض‬ ‫برخــی ســموم شــیمیایی قــرار گرفتــن و‬ ‫مصــرف برخــی داروهــا و همچنیــن بــه صــورت‬ ‫مــادر زادی نیــز دیــده شــود‪.‬‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬نکتــه مهــم در خصــوص ابتــا‬ ‫بــه انوســمی در زمــان اپیدمــی کرونــا ایــن‬ ‫اســت کــه الــرژی بــه مــواد ضدعفونــی کننــده‬ ‫حــاوی کلــر نیــز مــی توانــد عالیــم مشــابه‬ ‫ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬را ایجــاد کنــد و فــردی‬ ‫کــه ایــن عالئــم را دارد بایــد بــه ســابقه اخیــر‬ ‫اســتفاده از ایــن گونــه ضدعفونــی کننــده هــا‬ ‫نیــز دقــت نمایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متاســفانه افــرادی کــه در اثــر ابتــا‬ ‫بــه کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا بــه انوســمی و فقــدان‬ ‫کامــل حــس بویایــی مــی شــوند‪ ،‬حــس‬ ‫چشــایی انــان نیــز دچــار اختــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــا وجــود ناشــناخته بــودن‬ ‫ماهیــت بیمــاری کرونــا و افزایــش امــار ابتــا‬ ‫بــه انوســمی‪ ،‬بهتریــن راه مبــارزه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا حفــظ فاصلــه اجتماعــی و رعایــت‬ ‫دســتورات بهداشــتی جهــت جلوگیــری از‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مشــاهده رفتــار غیرمســئوالنه طیفــی از شــهروندان در قبــال کرونا‬ ‫وقتــی کــه ســربازان ســامت از جــان مایــه می گذارنــد توجیه پذیــر‬ ‫نیســت و دیــدن از خودگذشــتگی کادر درمانــی در قــاب خدمــات‬ ‫رســانی بایــد تلنگــری باشــد تــا همــه بهداشــت فــردی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی را جدی تــر گرفتــه و بــا حفاظــت از خــود و دیگــران‬ ‫بــار مضاعفــی بــر دوش پزشــکان و پرســتاران نگذارنــد‪.‬‬ ‫برخــاف اظهاراتــی کــه ویــروس کرونــا بــا گرمــای هــوا کمتــر‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن روزهــا موجــی از بیمــاری بــا تظاهــرات بالینــی‬ ‫شــدیدتر در جــای جــای کشــور دیــده شــده و اگــر توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی جــدی گرفتــه نشــود ممکــن اســت رفتــار ناشــناخته‬ ‫ایــن بیمــاری پیامدهــای اســیب زای بیشــتری را رقــم بزنــد و ســیل‬ ‫مبتالیــان بــه حــدی برســد کــه دیگــر کادر خســته درمانــی تــوان‬ ‫پاســخگویی و خدمــات رســانی نداشــته باشــند و ایــن مهــم تکلیــف‬ ‫تــک تــک مــردم را ســنگین تر می کنــد‪.‬‬ ‫درک برخــی رفتارهــای مــردم در هفته هــای اخیــر در برگــزاری‬ ‫ایین هــای تولــد‪ ،‬ســوگ و عروســی بــدون رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی دشــوار اســت چــرا کــه کرونــا چــراغ خامــوش همچنــان‬ ‫می تازانــد و در هــدف قــرار دادن قربانیانــش تبصــره و اســتثنایی‬ ‫نــدارد و غفلــت از ایــن موضــوع باعــث شــده کــه شــمار مبتالیــان‬ ‫بســتری در مراکــز درمانــی ایــن روزهــا رشــد یابــد و شــمار بســیاری‬ ‫نیــز جــان خــود را از دســت بدهنــد و پشــیمانی در ایســتگاه اخــر‬ ‫برایشــان هیــچ دســتاوردی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی بــه معنــای پایــان کرونــا نبــود بلکــه‬ ‫ضرورتــی بــود کــه بــر مبنــای همراهــی اگاهانــه مــردم از ســوی‬ ‫مجموعــه مدیریــت کشــور اعمــال شــد تــا همــه در کنــار هــم و‬ ‫هوشــمندانه ضمــن مدیریــت نســبی کوویــد ‪ ،۱۹‬ســایر داشــته ها‬ ‫و مناســبات کشــور را بــه پیــش ببریــم امــا ‪،‬امــروز عــده ای ســاز‬ ‫ناکــوک زده و بــر طبــل بیمــاری می کوبنــد کــه فشــار و تبعاتــش‬ ‫بــار مضاعفــی بــر نظــام ســامت کشــور و تهدیــدی بــرای ســایر‬ ‫گروه هــای جمعیتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در مدیریــت مــوج اول کرونــا همــکاری مــردم‪ ،‬اصنــاف و‬ ‫بخش هــای مختلــف جامعــه بــرای قطــع زنجیــره کرونــا تحســین‬ ‫برانگیــز بــود امــا معلــوم نیســت کــه چــه رخ داده کــه ورق بــه‬ ‫یکبــاره برگشــته و در اینــه رفتــار جمعــی و فــردی‪ ،‬مــردم بی محابــا‬ ‫عمــل کــرده و گویــا هراســی از کرونــا ندارنــد و ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه پرســنل ســامت در پنــج مــاه اخیــر بــا لباس هــای حفاظتــی‬ ‫و ماســک‪ ،‬شــب نخوابی ها و فشــار مضاعــف کاری روز بــه روز‬ ‫فرســوده تر شــده و توانشــان تقلیــل مــی رود‪.‬‬ ‫در یکــی از دوکفــه قضــاوت عمومــی مراکــز تجــاری شــلوغ و پارک هــا‬ ‫و خیابان هــای مملــو از جمعیــت‪ ،‬اجتماعــات مردمــی غیــر ضــروری‪،‬‬ ‫عروس ـی ها و مراســم ســوگ و مــردم بــدون ماســک قــرار دارد و کفــه‬ ‫دیگــر فرشــتگان بی ادعایــی کــه بــا وجــود همــه بی مهــری پــای کار‬ ‫ایســتاده و از جان و توانشــان مایه می گذراند و اینجاســت که ضرورت‬ ‫تغیــر رویــه در جامعــه به عنــوان اصــل مهــم برجســته می شــود چــرا کــه‬ ‫تــداوم ایــن رفتــار خشــک و تــر را بــا هــم خواهــد ســوزاند‪.‬‬ ‫سالمتتان را قربانی خوشی ها و اسایش زودگذر نکنید‬ ‫فرمانــدار شهرســتان خمیــن گفــت‪ :‬مــردم ایــن شهرســتان رفتــاری‬ ‫دوگانــه را در مــدت زمــان بســیار کوتاهــی بــه نمایــش گذاشــته اند و‬ ‫باوجــود اینکــه در مــوج اول کرونــا همــکاری موثــری داشــتند‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا بی توجــه بــه عواقــب اقداماتشــان بــرای خــود و دیگــران بــه‬ ‫عــادی انــگاری کرونــا پرداختــه و رفتارهــای پرخطــر انــان موجــب‬ ‫شــده کــه دوبــاره تحت هــای بیمارســتانی مملــو از بیمــاران باشــد و‬ ‫ادامــه ایــن رویــه ممکــن اســت وضعیــت را بحرانــی کنــد‪.‬‬ ‫«احمــد طهرانــی» افــرود‪ :‬شــهروندان خمینــی ایــن روزهــا در حال‬ ‫رکــورد شــکنی هســتند و از ابتــای ‪ ۴۰‬نفــر در یــک جشــن عروســی‬ ‫روســتایی تــا نارنجــی شــدن شــرایط بیمــاری در زادگاه امــام راحــل‬ ‫اخبــاری اســت کــه حیــرت خیلی هــا را برانگیختــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار خمیــن کــه خــود نیــز از ابتــای بــه بیمــاری کرونــا در‬ ‫امــان نمانــده اســت‪ ،‬عــادی انــگاری ایــن بیمــاری را علــت افزایــش‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بیــان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬کاهــش حساســیت مــردم نســبت بــه بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫و دل بســتن بــه خوشـی های زودگــذر دامــی اســت کــه نــه تنهــا فــرد‬ ‫ســهل انگار بلکــه همــه کســانی کــه بــا او در تمــاس باشــند را گرفتــار‬ ‫می کنــد و شــاید الزم اســت ایــن ســئوال بیشــتر در اذهــان عمومــی‬ ‫مطــرح شــود کــه بــه چــه بهایــی ســامت را ارزان می فروشــند؟‬ ‫فرمانــدار خمیــن ادامــه داد‪ :‬شــروع فعالیت هــای مراکــز تعطیــل‬ ‫شــده تصمیمــی بــود تــا جامعــه بتوانــد شــریان های حیاتــی خــود را‬ ‫حفــظ کــرده و احیــا کنــد‪ ،‬زندگــی بــا کرونــا نیازمنــد ســبک جدیــدی‬ ‫از مــراودات اجتماعــی‪ ،‬فــردی و خانوادگــی اســت و پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی بایــد جزئــی از زندگــی مــردم شــود و اگــر غفلتــی رخ دهــد‬ ‫جبــران ان در ســاختار شــکننده مدیریــت نســبی بیمــاری دشــوار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایاحالت تهوع و‬ ‫بی اشتهاییکودکان‬ ‫می تواندازعالیم‬ ‫کووید‪۱۹-‬باشد‬ ‫‪ ۱۹‬طیــف وســیعی از گــروه هــای ســنی از‬ ‫کودکــی تــا بزرگســالی را مبتــا مــی کنــد‪ .‬ســوالی‬ ‫کــه بــه دنبــال پاســخ ان هســتیم ایــن اســت‬ ‫طهرانــی گفــت‪ :‬اســتفاده از ماســک در ادارات‬ ‫شهرســتان الزامــی اســت و بــا کســانی کــه‬ ‫ایــن مصوبــه پدافنــد زیســتی را رعایــت نکننــد‬ ‫به عنــوان تخلــف ادارای برخــورد می شــود‬ ‫امــا هنــوز هــم عــده ای ایــن موضــوع را جــدی‬ ‫نگرفتــه و بنــای ناســازگاری دارنــد کــه بایــد بداننــد‬ ‫مجموعــه مســئوالن و شــهروندان متعهــد ایــن‬ ‫کــم توجهــی را برنخواهنــد تافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫و افزایــش شــمار مبتالیــان و بستری شــدگان در‬ ‫بیمارســتان و قــرار گرفتــن خمیــن در وضعیــت‬ ‫نارنجــی‪ ،‬برگــزاری هرگونــه مراســم جمعــی از‬ ‫قبیــل ترحیــم و عروســی در ایــن شهرســتان‬ ‫ممنــوع اســت و اینکــه عــده ای بــدون فکــر اقــدام‬ ‫بــه برگــزاری مراســم زیرزمینــی می کننــد جــای‬ ‫تاســف دارد و در صــورت اگاهــی مســئوالن بــا‬ ‫انــان برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار خمیــن گفــت‪ :‬بــا وضعیــت فعلــی و‬ ‫بــه اســتناد قانــون برگــزاری این گونــه مجالــس‬ ‫تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی تلقــی مــی‬ ‫شــود و دانشــکده علــوم پزشــکی خمیــن‬ ‫موظــف اســت نســبت بــه اقامــه دعــوی در دســتگاه قضایــی علیــه‬ ‫برگزارکننــدگان ایــن مراســم اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه شــهروندان خمیــن توصیــه مــی شــود ضمــن‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و مســایل بهداشــتی از هــر گونــه‬ ‫مســافرت و تــردد غیــر ضــروری در شــهر و ســایر مناطــق اســتان و‬ ‫کشــور و تفرجگاه هــای پرهیــز کننــد و خــود و دیگــران را بــه گــرداب‬ ‫بیمــاری کرونــا نکشــند‪.‬‬ ‫فرمانــدار خمیــن تاکیــد کــرد‪ :‬ســتاد کرونــا بــه دنبــال برگردانــدن‬ ‫محدودیت هایــی کــه در نــوروز اعمــال شــد نمی باشــد امــا‪ ،‬اگــر پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی رعایــت نشــود چــاره ای جــز تصمیمــات ســختگیرانه نیســت‪.‬‬ ‫طنین هشدار مدافعان سالمت را برتابید‬ ‫رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی خمیــن گفــت‪ :‬مدافعــان ســامت‬ ‫مســتمر در مــورد لــزوم اهمیــت رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫هشــدار می دهنــد امــا‪ ،‬انــگار مــردم بــه خــواب خرگوشــی فــرو رفته انــد‬ ‫و وقتــی گرفتــار شــده و خــود را روی تخــت بیمارســتان در نبــرد ســخت‬ ‫بــا کرونــا می بیننــد بیــدار می شــوند کــه دیگــر فایــده ای نــدارد‪.‬‬ ‫دکتــر «مجتبــی دیــده دار » افــزود‪ :‬شــمار بیمــاران مبتــا بــه کرونــا‬ ‫در مــوج دوم کرونــا در منطقــه جنوبــی اســتان مرکــزی نســبت بــه‬ ‫قبــل از نــوروز افزایــش دارد و اگــر مــردم همراهــی نکننــد وقــوع یک‬ ‫بحــران در پیــش اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندگــی در ســایه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫دشــوارهای خــود را دارد و اینکــه ســفر‪ ،‬میهمانــی و مجالــس‬ ‫عروســی و عــزا برگــزار نشــود بــه نوعــی نقــش اجتماعــی و لــذت‬ ‫زندگــی را کاهــش می دهــد امــا‪ ،‬وقتــی موضــوع تهدیــد ســامت در‬ ‫میــان اســت بــا کســی تعارفــی نیســت و بایــد محدودیــت را پذیرفت‬ ‫تــا بــا بیمــاری و مــرگ جــدال نکــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی خمیــن اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫خوش بینانه تریــن حالــت ویــروس کرونــا بــه مــدت ‪ ۲‬ســال همــراه‬ ‫ماســت و چــون نمی تــوان تمــام فعالیت هــای زندگــی را متوقــف‬ ‫کــرد‪ ،‬ناگزیــر بایــد انعطــاف رفتــاری داشــت و رعایــت بهداشــت فــردی‬ ‫و زدن ماســک بــه عنــوان بخشــی از زندگــی روزمــره پذیرفتــه شــود‪.‬‬ ‫امکانات درمانی کافیست‪ ،‬کادر درمان فرسوده شده اند‬ ‫سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) خمیــن گفــت‪ :‬ایــن مرکــز‬ ‫درمانــی هیچ گونــه کمبــودی در تجهیــزات و شــمار نیــروی انســانی‬ ‫پزشــک و پرســتار بــرای ارایــه خدمــات بــه بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬نــدارد امــا‪ ،‬بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن زمــان بیمــاری و‬ ‫گرمــای تابســتان‪ ،‬لباس هــای حفاظتــی و دیــدن رنــج بیمــاران‪ ،‬کادر‬ ‫درمانــی بــه شــدت از نظــر جســمی و روحــی فرســوده شــده اند و‬ ‫نیــاز اســت مــردم ایــن شــرایط دشــوار را درک کننــد و در پیشــگیری‬ ‫از کرونــا کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر « شــهرام فاضلیــان » افــزود‪ ۹۰ :‬درصــد پرســتاران‬ ‫بیمارســتان خمیــن ازمایــش ابتــا بــه کرونــا دادنــد و پرســتارانی کــه‬ ‫بیمــار بودنــد‪ ۱۴،‬روز قرنطینــه خانگــی رفتــه و درمــان شــده اند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن امــور پیشــگیرانه و تدابیــر بــرای حفــظ‬ ‫ســامت کادر درمــان‪ ،‬بــی توجهــی مــردم نســبت بــه افزایــش‬ ‫ویــروس کرونــا تــرس از مبتــا شــدن کادر درمــان را افزایــش‬ ‫می دهــد و نیــاز اســت مــردم بــه خــود امــده و مراقبت هــا و‬ ‫توصیه هــا را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بیمارســتان امــام خمینــی(ره) خمیــن گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫شــهروندان توانســتند فقــط یــک روز و بــرای مــدت کوتاهــی بــا‬ ‫لبــاس بیمارســتان و ماســک در خانــه و بــدون کولــر طاقــت بیاورنــد‪،‬‬ ‫ان زمــان می تــوان از پرســتاری کــه مدت هــا خانــواده خــود را ندیــده‬ ‫و هــر روز ســاعت ها در بیمارســتان روی پــا مــی ایســتد و گاهــی‬ ‫شــاهد مــرگ یــک مــادر‪ ،‬پــدر ‪ ،‬کــودک یــا جوانــی اســت‪ ،‬انتظــار‬ ‫تحمــل داشــت‪.‬‬ ‫فاضلیــان اضافــه کــرد‪ :‬ماســک زدن مــردم و حضــور کمتــر در‬ ‫خیابان هــا و اماکــن عمومــی بــه کادر درمــان بــرای بهبــودی‬ ‫بیمــاران انــرژی می دهــد امــا بی ‍ اعتنایــی بــه رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی نــه تنهــا بــرای کادر درمــان کــه بــرای خــود فــرد و دیگــر‬ ‫شــهروندان خطرافریــن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــادری کــه هــر روز بــا فرزنــدان خــود در پــارک و‬ ‫بــازار اســت بایــد خــودش را بــه جــای پرســتاری بگــذارد کــه فرزنــد‬ ‫دارد امــا نمی توانــد حتــی او را ببوســد‪ ،‬ویــروس کرونــا بیمــاری همــه‬ ‫گیــر اســت و شکســت ان بــه همــکاری همــه نیــاز دارد و فقــط بــا‬ ‫تــاش کادر درمــان و تصمیمــات مســئوالن مســیر پرخطر شکســت‬ ‫دادن کوویــد ‪ ۱۹‬کامــل نمی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر دیــده دار گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ ۳۳۷‬نفــر در خمیــن بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا مبتــا شــدند و بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن بیمــاران بهبــود‬ ‫یافتنــد امــا همــه خــوش شــانس نیســتند و باید به فکر ســالمندان‪،‬‬ ‫کــودکان‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد بیمــار و ضعیــف بــود و خــود را نیــز در‬ ‫برابــر اینویــروس مــوزی ایمــن ندانســت‪.‬‬ ‫ماسک زدن وزن مسئوولیت پذیری اجتماعی شهروندان را‬ ‫نشان می دهد‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــهروندان خطــر بیمــاری کرونــا را جــدی بگیرنــد‬ ‫و در پویــش « مــن ماســک مــی زنــم » شــرکت کننــد چــون درگیــر‬ ‫شــدن بــدن بــا ایــن بیمــاری بــه مصابــه ورود بــه فراینــدی جانــکاه‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه نبــود داروی قطعــی و واکســن ممکــن اســت‬ ‫پایــان تلخــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن جامعــه شناســی خمیــن گفــت‪ :‬ماســک زدن نوعــی‬ ‫تظاهــرات گفتمــان مســئولیت پذیــری اجتماعــی شــهروندان اســت و‬ ‫کاهــش ســهم مســئولیت پذیــری افرادایــن روزهــا عــادی انــگاری بیماری‬ ‫کرونــا دانســت و الیه هــای جمعیتــی بایــد بداننــد کــه اگــر کشــتی جامعــه‬ ‫بــا تهدیــد بیمــاری ســوراخ شــود همــه بــا هــم غــرق می شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی خمیــن پویــش مردمــی مــن‬ ‫ماســک مــی زنــم را گامــی موثــر بــرای پیشــگیری از شــیوع بیشــتر‬ ‫بیمــاری کرونــا بیــان کــرد و ادامــه داد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری بــر‬ ‫اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی تاکیــد دارنــد و ایــن اهمیــت‬ ‫ســبک رفتــاری منطبــق بــا رعایــت بهداشــت بــرای پیشــگیری از ایــن‬ ‫بیمــاری را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫«حمیدرضــا ســلیمانی » گفــت‪ :‬اعضــای جامعــه بایــد نســبت بــه‬ ‫مســئولیت خــود در برابــر ســامتی همســایه‪ ،‬همــکار‪ ،‬همکالســی‬ ‫و حتــی رهگذرانــی کــه نمــی شناســند و هــر روز از کنارشــان عبــور‬ ‫مــی کننــد اگاه شــوند‪.‬‬ ‫دیــده دار افــزود‪ :‬امــکان ابتــا بــه ایــن بیمــاری در صورتــی کــه فــرد‬ ‫مبتــا بــه کرونــا و فــرد ســالم هــر دو از ماســک اســتفاده نکننــد ‪۹۰‬‬ ‫درصــد گــزارش شــده اســت و اســتفاده از ماســک از ســوی هــر دو‬ ‫نفــر بــه یکــی و نیــم درصــد کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کرونــا بیمــاری ویروســی اســت کــه بــا پیشــگیری‬ ‫و رعایــت قوانیــن معیــن شــده بهداشــتی می تــوان اهنــگ ان را‬ ‫کنــد کــردو ایــن موضــوع بــا اهتمــام تمــام مــردم محقــق می شــود‪.‬‬ ‫کــه ایــا بی اشــتهایی و حالــت تهــوع در کــودکان‬ ‫می توانــد از عالیــم ابتــا بــه کوویــد – ‪ ۱۹‬باشــد؟‬ ‫موسســه ملــی تحقیقــات ســامت و دانشــکده‬ ‫بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در‬ ‫راهنمــای پاســخ بــه پرســش گزارشــی بــا عنــوان ایــا‬ ‫بــی اشــتهایی و حالــت تهــوع در کــودکان مــی توانــد‬ ‫از عالیــم ابتــا بــه کوویــد – ‪ ۱۹‬باشــد را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬شــواهد موجــود نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه کــودکان الــوده بــه ویــروس کرونــای‬ ‫جدیــد ممکــن اســت بــدون عالمــت باشــند یــا عالیــم‬ ‫تــب‪ ،‬ســرفه خشــک و خســتگی را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اگاه ســازی وظیفــه خانــواده‪ ،‬نظــام تعلیــم و‬ ‫تربیــت و رســانه اســت و در زمینــه اگاهــی بخشــی بایــد در اینــده‬ ‫راهــکار اجتماعــی درازمــدت دیــده شــود و ســطحی نگــری و کوتــاه‬ ‫مــدت دیــدن صحیــح نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن جامعــه شناســی خمیــن گفــت‪ :‬مســئوالن و‬ ‫متخصصــان بهداشــت و درمــان بایــد از طریــق رســانه و فضــای‬ ‫مجــازی اگاهــی مــردم نســبت بــه وضعیــت بیمــاری کرونــا در‬ ‫جامعــه را افزایــش دهنــد و بــدون ایجــاد تــرس در شــهروندان‪،‬‬ ‫حــس مراقبــت از خــود و عمــل بــه توصیــه هــای بهداشــتی را در‬ ‫انــان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫تعــداد معــدودی از انهــا نیــز عالیــم مربــوط بــه‬ ‫دســتگاه تنفســی فوقانــی از جملــه گرفتگــی و‬ ‫ابریــزش بینــی را نشــان مــی دهنــد‪ .‬برخــی از‬ ‫کــودکان مبتــا هــم عالیــم گوارشــی از جملــه‬ ‫ناراحتــی در شــکم‪ ،‬حالــت تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪ ،‬درد‬ ‫شــکم و اســهال داشــته انــد‪.‬‬ ‫در مطالعــه ای کــه روی ‪ ۲۵‬کــودک مبتــا بــه‬ ‫کوویــد – ‪ ۱۹‬انجــام شــد عالیــم شــایع در شــروع‬ ‫بیمــاری‪ ،‬شــامل تــب (‪ ۵۲‬درصــد) و ســرفه خشــک‬ ‫(‪ ۴۴‬درصــد) بــود؛ امــا عالیــم گوارشــی ماننــد اســهال‬ ‫(‪۱۲‬درصــد) و تهــوع (‪ ۸‬درصــد) نیــز گــزارش شــد‪.‬‬ ‫در پژوهشــی کــه بــه بررســی ‪ ۱۰‬کــودک مبتال به‬ ‫کوویــد – ‪ ۱۹‬پرداخته اســت بیشــتر کــودکان (‪۸۰‬‬ ‫درصــد)‪ ،‬ســابقه ای از تمــاس بــا افــراد مبتــا بــه‬ ‫کوویــد – ‪ ۱۹‬یــا ســابقه ســفر بــه مناطــق پرخطــر‬ ‫را داشــتند و شــایع تریــن عالیــم ابتــا در ایــن‬ ‫کــودکان‪ ،‬تــب (‪ ۸۰‬درصــد)‪ ،‬ســرفه (‪ ۶۰‬درصــد)‪،‬‬ ‫گلــودرد (‪ ۴۰‬درصــد)‪ ،‬گرفتگــی بینــی (‪ ۳۰‬درصــد)‬ ‫و عطســه و ابریــزش بینــی (‪ ۲۰‬درصــد) بــود‪.‬‬ ‫در مطالعــه ای دیگــر نیــز بیــان شــد کــه معمــوال‬ ‫کــودکان مبتــا بــدون عالمــت هســتند و در‬ ‫صــورت عالمــت دار بــودن‪ ،‬بیشــترین عالمــت‪،‬‬ ‫تــب و ســرفه اســت‪.‬‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫بازسازی حمام‬ ‫خزینه پیرشهید‬ ‫شیروان‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مرمــت حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید بخــش مرکــزی‬ ‫شــیروان بــا مشــارکت دهیــاری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت و‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی‪ ،‬در ســال ‪ ۸۶‬ایــن بنــا اواربــرداری‬ ‫شــده بــود امــا‪ ،‬روســتاییان از ان بــه عنــوان زبالــه گاه‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫دو ســال گذشــته اقداماتــی بــرای دیــوار کشــی و حصــار‬ ‫کشــی و حفاظــت ان صــورت گرفتــه کــه بــا مرمــت ان‬ ‫شــاهد مانــدگاری و اهمیــت ان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید شهرســتان شــیروان‬ ‫بنــای تاریخــی دوره قاجاریــه کــه بــا معمــاری ویــژه‬ ‫اســامی ایرانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن حمــام خزینــه کــه در ســال ‪ ۸۲‬بــا شــماره ‪۸۹۴۲‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده از ســه بخــش‬ ‫اصلــی شــامل رختکــن‪ ،‬گرمخانــه و خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم تشــکیل شــده اســت‪،‬‬ ‫علــی مســتوفیان روز جمعــه درایــن بــاره گفــت ‪ :‬مرمــت‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در یــک فــاز و بــا ســه میلیــارد ریــال‬ ‫انجــام مــی شــود کــه تــا ســال اینــده بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫رختکــن یــک هشــتی بــا پــان دوازده ضلعــی اســت و‬ ‫دسترســی بــه ان از طریــق یــک رشــته پلــکان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اثــر تاریخــی نخســتین بــار اســت‬ ‫کــه مرمــت مــی شــود گفــت‪ :‬مرمــت حمــام خزینــه‬ ‫پیرشــهید شــیروان جــزو پــروژه هــای مشــارکتی بــا‬ ‫دهیــاری اســت کــه بــا اتمــام ان بــه عنــوان یــک کاربــری‬ ‫گردشــگری از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر ضلــع رختکــن تاقچــه هایــی بــرای قــرار دادن‬ ‫وســایل قــرار دارد و از گوشــه شــرقی رختکــن مــی تــوان‬ ‫بــه گرمخانــه دســت یافــت‪ ،‬ایــن قســمت نیــز شــامل‬ ‫شــش فضــای مربــع مســتطیل شــکل اســت‪ ،‬ســه فضــای‬ ‫بــزرگ ان ‪ ۴.۸‬در ‪ ۵.۵‬متــر و ســه فضــای کوچکتــر ‪۴.۸‬‬ ‫در ‪ ۳.۴‬متــر اســت‪.‬‬ ‫اتــاق موجــود در گوشــه شــرقی حمــام‪ ،‬گرمخانــه ان‬ ‫بــوده و از دو فضاهــای کوچــک تــر نیــز بــه عنــوان خزینــه‬ ‫اســتفاده مــی شــده اســت‪ ،‬ایــن حمــام ماننــد ســایر‬ ‫حمــام هــای خزینــه ای پاییــن تــر از ســطح زمیــن ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫روســتای پیــر شــهید در فاصل ـ ه پنــج کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی شــیروان واقــع اســت کــه ‪ ۳۲۰‬خانــوار مشــتمل بــر‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۶‬نفــر جمعیــت در ان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪8‬‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫در مکان های شلوغ و بسته از ماسک استفاده کنید‬ ‫با مشارکت همگی مردم گلستان اولین استانی‬ ‫خواهیم بود که همه شهروندانش از ماسک استفاده‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪ ۷‬راه برای سالم نگه داشتن ناخن ها‬ ‫داشــتن ناخن هــای ســالم و زیبــا نــه پرهزینه اســت و نه‬ ‫وقت گیــر‪ .‬ایــن نــکات را رعایــت کنیــد و بــا ناخن هــای زیبــا‬ ‫و قــوی خــود‪ ،‬همــه را تحــت تاثیــر قــرار دهید‪.‬‬ ‫مراقبــت منظــم از ناخن هــا باعــث حفــظ ســامت انهــا‬ ‫می شــود‪ .‬برنامــه مراقبــت از ناخــن شــما حتمــا نبایــد‬ ‫خیلــی گــران یــا زمان بــر باشــد بلکــه می توانیــد بــا انجــام‬ ‫چنــد کار ســاده و ارزان‪ ،‬ناخن هــای خــود را ســامت‬ ‫نگهداریــد و نیــازی بــه مانیکورهــای مکرر برای زیبا نشــان‬ ‫دادن ان نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫مرطوب کننده بزنید‬ ‫بــه پایــه ناخن هــای خــود ماننــد کاله محافــظ نــگاه کنیــد‪،‬‬ ‫همــان نیــم دایره هــای ســفید پاییــن ناخــن‪ .‬ضربــه شــدید بــه‬ ‫انهــا باعــث اســیب بــه ناخــن می شــود و زمینــه بــروز عفونــت را‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬بــه عنــوان بخشــی از مراقبت هــای ناخــن‪ ،‬بــر‬ ‫روی ناخن هــا بــه ویــژه پایــه ان مرطوب کننــده بزنیــد تــا ســامت‬ ‫بماننــد‪ .‬از عالئــم عفونــت از جملــه قرمــزی‪ ،‬درد‪ ،‬تــورم و حتــی‬ ‫چــرک در پایــه ناخن هــا و پوســت اطــراف ان اگاه باشــید و بــرای‬ ‫درمــان هرگونــه عفونــت بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ناخن ها را کوتاه کنید‬ ‫دنیــای مــد هــم بــه ســمت داشــتن ناخن هــای مرتب تــر‪،‬‬ ‫طبیعی تــر و البتــه کوتاه تــر رفتــه اســت و از ناخن هــای‬ ‫بــا شــکل های عجیــب و جادوگــری گذشــته اســت‪ .‬کوتــاه‬ ‫کــردن ناخن هــا بــه طــور مرتــب بــه شــما در حفــظ ســامت‬ ‫ناخن هــا کمــک می کنــد و مانــع از شکســتگی یــا اســیب‬ ‫بــه ان می شــود‪ .‬اینکــه دقیقــا چــه مــدت یکبــار ناخن هــا را‬ ‫کوتــاه کنیــم بســته بــه رشــد ناخن هاســت‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه بــرای صــاف کــردن لبه هــای ناخــن خــود از یــک‬ ‫ســوهان ریــز و نــرم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ناخن ها را با یک برس تمیز کنید‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره‪257‬‬ ‫بســیاری از افــراد بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای تیــز و ســفت بــه منظــور‬ ‫تمیــز کــردن ناخــن‪ ،‬چــه در خانــه و‬ ‫چــه در هنــگام مانیکــور‪ ،‬ناخن هــا را در‬ ‫معــرض خطــر عفونــت قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫وقتــی از وســیله ای تیــز بــرای تمیــز‬ ‫کــردن زیــر ناخــن اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫شــکافی میــان ناخــن و پوســت‬ ‫انگشــت ایجــاد می کنیــد کــه می توانــد‬ ‫دری بــاز بــرای عفونت هــای باکتریایــی‬ ‫یــا قارچــی باشــد‪ .‬بهتــر اســت بــه‬ ‫جــای ایــن کار‪ ،‬از بــرس یــا مســواک‬ ‫نــرم قدیمــی خــود بــرای تمیــز کــردن‬ ‫ناخن هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫دستکش ظرفشویی استفاده کنید‬ ‫غوطــه ور شــدن دســت ها در اب‬ ‫گرم و مایع ظرفشــویی برای شســتن‬ ‫ظرف هــا حتی ناخن های قــوی را هم‬ ‫تضعیــف می کنــد‪ ،‬چــرا کــه مــواد شــوینده باعث خشــکی‬ ‫شــدید پوســت دســت و ناخــن می شــود‪ .‬بنابرایــن حتمــا‬ ‫هنــگام شســتن ظــروف‪ ،‬از دســتکش کــه یــک محافــظ‬ ‫مناســب اســت‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه‬ ‫بــه نظــر نمی رســد شــناگرانی کــه معمــوال ً در اب خنــک‬ ‫غوطـه ور هســتند‪ ،‬بــا ایــن مشــکل مواجــه باشــند‪.‬‬ ‫ویتامین را امتحان کنید‬ ‫تــا زمانــی کــه شــما یــک رژیــم غذایــی متنــوع و ســالم داریــد‪ ،‬به هیچ‬ ‫مکمــل غذایــی بــرای تضمیــن ســامت ناخــن احتیــاج نداریــد‪ .‬افــراد‬ ‫دارای ناخن هــای ضعیــف ممکــن اســت از بیوتیــن مکمــل‪ ،‬ویتامیــن‬ ‫‪ B‬بهره منــد شــوند‪ .‬ازمایش هــا نشــان داده کــه بیوتیــن بــرای تقویــت‬ ‫و رشــد ناخن هــای مــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫کمتر مانیکور کنید‬ ‫بــرای ســالم نگهداشــتن ناخن هــا‪ ،‬هــر از چندگاهــی‬ ‫مانیکــور کــردن را فرامــوش کنیــد‪ .‬مــواد کاشــت و‬ ‫الک هــای ژلــی را از روی ناخن هــای خــود پــاک کنیــد و‬ ‫بــه ناخــن اجــازه نفــس کشــیدن بدهیــد‪ .‬مانــدن مــواد‬ ‫روی ناخنــف احتمــال بــروز عفونت هــای قارچــی و‬ ‫باکتریایــی را افزایــش می دهــد‪ .‬همچنیــن بایــد بدانیــد‬ ‫کــه بخشــی از ویتامیــن دی نــور خورشــید از طریــق‬ ‫ناخن هــا جــذب می شــود‪.‬‬ ‫عفونت ها را جدی بگیرید‬ ‫بانــداژ کــردن ناخــن شکســته کار درســتی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر عالئــم عفونــت را مشــاهده کردیــد‪ ،‬حتمــا بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کنیــد‪ .‬شــما عالئــم عفونــت باکتریایــی را از قرمــزی‪،‬‬ ‫تــورم و درد تشــخیص خواهیــد داد‪ ،‬امــا ممکــن اســت عالئم‬ ‫اولیــه عفونــت قارچــی ناخــن بــرای شــما قابــل تخیــص‬ ‫نباشــد‪ .‬عفونت هــای قارچــی می تواننــد بــا یــک درمــان ضــد‬ ‫قارچــی بــدون نســخه بهبــود پیــدا کننــد‪ ،‬امــا بعضــی اوقــات انهــا‬ ‫بــه تجویــز دارو از ســوی پزشــک نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫ک کمــر اســت‪ .‬ایــن مشــکل نیــز‬ ‫مشــکل از جابه جایــی دیس ـ ‬ ‫را نمی دهــد و در ایــن صــورت عضــات بــه راحتــی دچــار‬ ‫این ‪ ۹‬دلیل باعث گرفتگی عضالت‬ ‫می توانــد بــا یــک روز ســخت کاری کــه فعالیــت بدنــی زیــادی‬ ‫اسپاســم می شــوند‪ .‬کمبــود پتاســیم نیــز همیــن اثــر را در‬ ‫اسپاســم های ماهیچــه ای اغلــب بــا دردهــای ناکگهانــی‬ ‫دیســک‬ ‫ـه در‬ ‫ســی‬ ‫جابتـهـا جایـ‬ ‫ماهیچ‬ ‫دارد‪ .‬هماننــد دو روز قبــل بــه چهــار نفــر نیــز‬ ‫ هــاروزهــا‬ ‫برخـهـی‬ ‫ـوده و حتــی در‬ ‫نفــر بـ‬ ‫ـورتــک‬ ‫داشــتید‪ ،‬پیــش بیایــد‪ .‬در ایــن صـ ی‬ ‫ت انهــا چیســت‪ ،‬بــه مــرور‬ ‫شــروع می شــوند و اگــر ندانیــم علـ ‬ ‫ـنـیدرد بـ‬ ‫ اورد‪.‬‬ ‫ـتـیب صعــودی انچنــان زیــادی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫هنــهـوزعلـشـ‬ ‫ـیدایـولـ‬ ‫کمــر‪ ،‬بــه رگ هــای عصبــی فشــار م ـیرسـ‬ ‫‪ .۶‬بــد خوابیــدن ‪:‬گاهــی اوقــات در خــواب بــه شــکلی‬ ‫زمــان بدتــر هــم می شــوند‪ .‬دردهــای ماهیچ ـه ای مخصوصــا‬ ‫قــوی نبــودن ماهیچه هــای کمــر رخ می دهــد کــه نتوانســتند‬ ‫ـتان‬ ‫ـهرهای‬ ‫ـانبسـ‬ ‫ هایمـکــه‬ ‫پایینــی‬ ‫ـهـبتا‬ ‫نسـ‬ ‫جمعیـ‬ ‫اسـکــه‬ ‫وقتــی‬ ‫شــوند و‬ ‫ـیاریمازی شـ‬ ‫کشــیده‬ ‫ماهیچه‬ ‫ـتـم کـ‬ ‫ خوابیـ‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه می‬ ‫ماهیچه هــای کاربــردی ماننــد دســت‪ ،‬کمــر‪ ،‬پــا و گــردن بــه‬ ‫مهره هــای کمــر را کنــار هــم نگــه دارنــد‪ .‬بعــد از ســه روز بــه‬ ‫اتفــاقـه‬ ‫ایــن زرد بـ‬ ‫حالــت‬ ‫ـهرها از‬ ‫شــدیدیایـراـن شـ‬ ‫ـیوعدردکرونــا در‬ ‫ـت شـ‬ ‫ کنیــم‪.‬‬ ‫حــس می‬ ‫ شــویم‬ ‫وضعیـمی‬ ‫دارنــد احتمــال تبدیــل شــدن بیــدار‬ ‫ـرا‬ ‫ـوند‪ .‬چـ‬ ‫ـرفـ شـ‬ ‫ـکیبرطـ‬ ‫پزشـبایــد‬ ‫ـومـریعا‬ ‫ـگاهکــهعلـسـ‬ ‫ـتند‬ ‫ـاک هسـ‬ ‫قــدری دردن‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫بخواهی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫کم‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بروی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫پژش‬ ‫ـراغ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫توانـوـد‬ ‫کمپــرس مـ‬ ‫مبتــا نیــز‬ ‫ـکیبیمـ‬ ‫ـش یـ‬ ‫افزایـ‬ ‫ـرا کــه‬ ‫قرمــز چنــدان دور از ذهــن نیســت‬ ‫ـمالی از جــان باختــن پنــج کــودک زیــر‬ ‫ـان شـ‬ ‫خراس‬ ‫دانشـ‬ ‫سرپرســـت‬ ‫ابـیگــرم‬ ‫ـار بــا‬ ‫ دهــد‪.‬‬ ‫رخ م‬ ‫گــردن‬ ‫ناحیــه‬ ‫معمــوالچـدر‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مخت‬ ‫را‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زندگ‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫یابن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ادام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫درده‬ ‫ـن‬ ‫ســر ایـ‬ ‫کــه‪ ۹‬اگـ‬ ‫شــرایط شــهرهای کــم جمعیــت را از حالــت زرد بــه قرمــز برســاند بنابرایــن نیازمند رعایت‬ ‫ـال بــه علــت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان خبــر‬ ‫ماســاژهای ارام بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گرفتگــی ســرخ رگ‪ :‬ممکــن اســت موجــب درد‬ ‫ کننــد‪ .‬بــرای مثــال وقتــی مســیر طوالنیــی را راه می رویــد یــا‬ ‫می‬ ‫بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی بــرای خــروج از بحــران هســتیم‪.‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شــودجریان غیــر نرمــال خــون در رگ هــا ممکــن اســت‬ ‫می دویــد‪ ،‬ممکــن اســت اسپاســم ماهیچه هــای پــا (ماهیچــه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫کم‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫‪:‬درده‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫کامپیوت‬ ‫ـوس‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫کیلی‬ ‫‪.۷‬‬ ‫ـمالی کــه از اوایــل تیرمــاه از نظــر افزایــش ابتــای شــهروندان بــه‬ ‫پــاشـ‬ ‫قســمتـان‬ ‫ـتان خراسـ‬ ‫ـان بــه‬ ‫مبتالیـ‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫رخ‬ ‫ـروسدرد اغلــباسـدر‬ ‫شــود‪.‬ویـایــن‬ ‫درد‬ ‫باعــث‬ ‫شــدی‬‫ـکان بعـ‬ ‫باشــد؛‬ ‫ـف‬ ‫مختلـ‬ ‫شـ هـ‬ ‫هشــرای دالیــل‬ ‫بیمــاری کرونــا در وضعیــت بـ‬ ‫ـکیلرخ‬ ‫شــما‬ ‫بــرای‬ ‫ران)‬ ‫ســاق و‬ ‫پشــت‬ ‫دوقلــو‬ ‫ـنبه‬ ‫امــاری‬ ‫ـیجـ‬ ‫هفتولـــه‬ ‫ـدای‬ ‫ابتـ‬ ‫ـایـرد‪،‬‬ ‫ـی بـ‬ ‫ورزـر م‬ ‫ـاالـهوسـ‬ ‫ـدارامیزیبـبـ‬ ‫درگذشـ‬ ‫ـترین‬ ‫می دهند مویبیش‬ ‫تشـ‬ ‫ســال‬ ‫پشــت‪۶۰‬‬ ‫ماهیچــه باالی‬ ‫ـتان را افراد‬ ‫این اسـ‬ ‫کرونا در‬ ‫ـتگانــان خــون خــود را اغلــب بــا درد‬ ‫در جری‬ ‫اختــال‬ ‫ دهـــد‪.‬‬ ‫دارایــهشـعلــت‬ ‫ـکی‪،‬ی اورد‪ .‬ب‬ ‫درد مـ‬ ‫اموزشکمــر‬ ‫اســت کــه‬ ‫ـت‪،‬نشــینی‬ ‫بهداشـمیــز‬ ‫ـان پشــت‬ ‫ بر اســاس اعالم ســخنگوی همـ‬‫ـرایط‬ ‫پزشـ‬ ‫درمان و‬ ‫وزارت‬ ‫دهـــرـد‪.‬اثــر ایــن بیمــاری را افــراد ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬ســاله دربرمــی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ب‬ ‫در انگشــتان پــا و ناپدیــد شــدن موهــای روی انگشــتان پــا‪،‬‬ ‫شــکل ناصحیــح نشســتن پشــت میــز و کلیــک کــردن مــوس‬ ‫قرمــز کرونایــی شــناخته شــده بــود‪.‬‬ ‫ـال‬ ‫ـبختانه‬ ‫ـروسکـتــا‬ ‫ـنـ ویـ‬ ‫‪:‬بیـبــه‬ ‫ـاردار‬ ‫ـادرـ بـ‬ ‫از ابتـ‬ ‫ـردنامـیعنـ‬ ‫ـدازه کار‬ ‫ـش ایازـ ان‬ ‫ـوان‬ ‫ـایـش‪۵۴‬از محـــد ت‬ ‫ـردن بیـ‬ ‫وی کـ‬ ‫‪ .۱‬کار‬ ‫ـن دردهــا بــه علــت اســید اوریــک‬ ‫ـبحـایـ‬ ‫خوشــد اغلـ‬ ‫ـت‪:‬می ده‬ ‫گفــان‬ ‫ـروزـیخبــر داد ونشـ‬ ‫کامپیوتــر دردهــای کمــر بــه ســراغمان می اینــد‪ .‬ســعی کنیــد صاف‬ ‫اسـایم‪.‬‬ ‫نداشوــته‬ ‫ـاالیـراد‬ ‫ـن افـ‬ ‫انهــاـوت در ایـ‬ ‫بــه از فـ‬ ‫ـوردی‬ ‫هیــچ مـ‬ ‫کار و‬ ‫هســت‬ ‫مســاعد‬ ‫ـادران‬ ‫ هــاـن مـ‬ ‫ـیهایـ‬ ‫از تمامـ‬ ‫و‬ ‫ کشــیم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫توانشــان‬ ‫حــد‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫ماهیچ‬ ‫در‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫قرم‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫گوش‬ ‫از‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫زی‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بنشــینید و ان یکــی دســت را نیــز روی میــز بگذاریــد کــه تعــادل‬ ‫ـیدالکتیک‪،‬‬ ‫ترشــح اسـ‬ ‫ـورتـهبــهکـعلـ‬ ‫ـن صـ‬ ‫افـایـ‬ ‫ـن در‬ ‫ اوریایـــم‪.‬‬ ‫فشــار‬ ‫مراجعــه کنیــد و نســخه مناســب‬ ‫پزشـ‬ ‫فرزندشـــه‬ ‫ـودـنوشــرایط ب‬ ‫ابتــای خـایـ‬ ‫ـکـن‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫جلوگیــری از‬ ‫ـتـرای‬ ‫ـرد بـ‬ ‫توصیـ‬ ‫ـراد‬ ‫ویمبـیـه‬ ‫ســتون فقــرات حفــظ شــود‪.‬‬ ‫الکتیــک‬ ‫حضـی‬ ‫شــدید م‬ ‫انقباضــات‬ ‫ماهیچه هــا‬ ‫کنیــد کــه اگــر بــه ایــن موضــوع و‬ ‫ـای توجــه‬ ‫بگیریـــد‪.‬‬ ‫پرتجمــع‬ ‫ـودمـراـکان ه‬ ‫خـــز‬ ‫عمومــی و نی‬ ‫اســیدهــای‬ ‫ شــوند‪.‬مــکان‬ ‫ـور در‬ ‫ـن از‬ ‫دچــارحــد ممکـ‬ ‫ـروس‪ ،‬تــا‬ ‫ویـ‬ ‫‪ .۸‬کمبــود مــواد مغذی‪:‬همانطــور کــه کــم ابی و ویتامین‬ ‫باشـمـ‬ ‫اساســی‬ ‫اصــل‬ ‫ـایـه عنــوان یـ‬ ‫ـتی هـرا بـ‬ ‫بهداشـ‬ ‫ورزشنـکــکات‬ ‫رعایــت‬ ‫حتم‬ ‫ـرده‬ ‫ـودداری‬ ‫ماهیچه‬ ‫ـردن در‬ ‫بعـــا ًـد از‬ ‫ـتوکــه‬ ‫ ایکـاسـ‬ ‫همـخــان مــاده‬ ‫ـیدـدممکــن اســت مشــکالتی بــرای‬ ‫اهمیــت‬ ‫ـکبــی‬ ‫درد‪،‬‬ ‫پتاســیم موجــب گرفتگــی عضــات می شــود‪ ،‬کمبــود‬ ‫دهنوــد‪.‬‬ ‫مــانظـ‬ ‫باعــث بــدن دردهــای بعــد از ورزش می شــود؛‬ ‫ـرار مانــد‬ ‫باقــرـیقـمی‬ ‫عملکردهــای کبــد‪ ،‬قلــب و مغــز پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫مــواد مغــذی و ویتامین هــای دیگــر نیــز ایــن مشــکالت‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ کنی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـرم‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫را‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اول‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫امــادکتــر هاشــمی از مهمتریــن نشــانه هــای ابتــا بــه ویــروس کرونــا را کمبــود اکســیژن‬ ‫‪ .۴‬اسپاســم ماهیچه هــای چشــمی ‪ :‬هنگامــی کــه‬ ‫را برایمــان بــه وجــود می اورنــد‪ .‬کــم خونــی یکــی از‬ ‫ـادی‬ ‫ـدن تــا‬ ‫ـیدالکتیک‬ ‫ـث مشـی شـ‬ ‫باعـ‬ ‫ـون‪ ،‬کــه‬ ‫ کنیــم‬ ‫شــدید کــه بیــش از ‪ ۵‬روز بــه طــول‬ ‫لبهـحــا‪،‬ـد تـزیــب‬ ‫اســـیاه شـ‬ ‫ـود س‬ ‫ـدید‪،‬‬ ‫ـس‬ ‫تنگـایــیـننفـ‬ ‫میخـ‬ ‫چشـم ها خســته می شــوند درد در ناحیــه ماهیچه هــای پشــتی‬ ‫بیماری هــای شــایعی اســت کــه گرفتگــی عضــات و‬ ‫تــوانصــورت مشــاهده هــر کــدام از ایــن‬ ‫ـت‪ :‬در‬ ‫دانســت‬ ‫حــاالـال‬ ‫شــود‪.‬و اختـ‬ ‫انجامــد‬ ‫بیــشو ازگفـحــد‬ ‫ـیاریکاری‬ ‫هوشـ روز‬ ‫اگــردردر یــک‬ ‫حــل‬ ‫و داخلــی چشــم رخ می دهــد‪ .‬در ایــن صــورت شــما دچــار‬ ‫کِرختــی بــدن را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫حتمــا ً‬ ‫ـی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫درمانـ‬ ‫ـتیدرو‬ ‫گــرمبهداشـ‬ ‫مراکــز‬ ‫کنیــم‪،‬بــه‬ ‫ـراد بایــد‬ ‫افـ‬ ‫عالئـهـم‬ ‫نیــز‬ ‫اخــر‬ ‫و‬ ‫کــردن‬ ‫بــدون‬ ‫کار‬ ‫خــود‬ ‫ هــای‬ ‫ماهیچ‬ ‫گرفتــی عضــات و ماهیچه هــای چشــم شــدید کــه می توانــد‬ ‫‪ .۹‬حاملگــی موجــب گرفتگــی عضــات کمــر‬ ‫بیشــتر‬ ‫غلظـ‬ ‫ـاده بــا‬ ‫ـنـ مـ‬ ‫علومـود ایـ‬ ‫ـگاهمی شـ‬ ‫باعــث‬ ‫ـردن‪،‬‬ ‫سرپرسـکـ‬ ‫بــدون ســرد‬ ‫ماسـ‬ ‫خسـاز‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـمالیو با تاکید بـبر‬ ‫ـتشـ‬ ‫ـان‬ ‫خراسـ‬ ‫ـکی‬ ‫پزش‬ ‫دانشـ‬ ‫ـت‬ ‫ـکـد‪.‬بهخســتگی چشــم بــر اثــر کم خوابــی‪،‬‬ ‫باشـ‬ ‫ـتگی‬ ‫اســت‬ ‫ـه علـ‬ ‫‪:‬حاملگــی بــرای خانم هــا موجــب گرفتگــی عضــات‬ ‫موجب‬ ‫ویــت‬ ‫ـگیریـنازاسـ‬ ‫پیشــه ممکـ‬ ‫بمانــد کـ‬ ‫اساسـمــا‬ ‫ـتریـلدر بــدن‬ ‫ـدت زمـ‬ ‫ـان‬ ‫مبتالی‬ ‫ـردنتعـبیــداد‬ ‫ـش‬ ‫ـروس‬ ‫ـی در‬ ‫بیشـاصـ‬ ‫ـانــک‬ ‫ـوان ی‬ ‫مـ عنـ‬ ‫ـه نمایشــگر گوشــی‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لپتــاپ‬ ‫ـدـ بـ‬ ‫ـش از حـ‬ ‫افزایـ کـ‬ ‫کرونــا‪ ،‬از نــگاه‬ ‫کمــر و مشــکالت دیگــر می شــود کــه در ایــن صــورت‬ ‫بهداشــنـتی‬ ‫ـای‬ ‫ـه اخیــر خبــر داد و افــزود‪ :‬عــدم رعایــت وپروتـ‬ ‫هفتـ‬ ‫کرونــا‬ ‫بـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫دوی شـ‬ ‫درـی م‬ ‫هفتگـ‬ ‫ـهــای‬ ‫درده‬ ‫صــورت از کمپــرس چنــد تکــه یــخ بــر‬ ‫ـت‪ .‬در ایـ‬ ‫ـکلــرهـاسـ‬ ‫کامپیوت‬ ‫اسـ از‬ ‫ـودـش‬ ‫ـمـهخـبیـ‬ ‫ـرـ بـ‬ ‫روی نفـ‬ ‫باعــث شــد تــا تعــداد مبتالیــان اســتان در ‪ ۲‬هفتــه گذشــته از ‪۷۰‬‬ ‫بایــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد و قرص هــای‬ ‫‪۱۵۷‬کنیــد تــا خســتگی را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫ـتفاده‬ ‫چش‬ ‫باشــد‪ :‬اگــر دردهــای‬ ‫ـتهه جایـ‬ ‫جاب‬ ‫روزعلــت‬ ‫دو بــه‬ ‫کمــردردرد‬ ‫ـکـد‪.‬‬ ‫دیسـیابـ‬ ‫ـیــش‬ ‫افزای‬ ‫گذشـ‬ ‫‪.۲‬نفــر‬ ‫ویتامیــن مخصــوص را دریافــت کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫‪ .۵‬کــم ابــی علــت اسپاسـم های ماهیچـه ای در بــدن‪ :‬کــم بــود‬ ‫ناحیــه کمــر‪ ،‬بــا اســتراحت‪ ،‬کمپــرس اب گــرم و قرص هــای‬ ‫باشــید از ورزش هــای مناســب در دوره حاملگــی‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ویــروس کرونــا نیــز در طــول روز بیــن‬ ‫اب در بــدن‪ ،‬بــه ماهیچه هــا اجــازه ی انقبــاض و انبســاط‬ ‫شــل کننده عضــات رو بــه بهبــودی نرفــت بــه احتمــال زیــاد‬ ‫نبایــد غافــل شــوید‪.‬‬ ‫کرونا جان پنج یزکودک خراسان شمالی را گرفت‬ ‫اعتیاد میراث شوم برای ایندگان خواهد بود؛‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫اگرتربیت صحیح فرزندان خود را به دیگران‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫جنجالی به نام «رمدسیویر»‬ ‫خانمــی در روپــوش ســپید کــه در معرفــی خــودش‬ ‫در قســمت توضیحــات صفحــه اینســتاگرام نوشــته‬ ‫«دکتــر داروســاز»‪ ،‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬ســی چهــل پســت‬ ‫مختلف درباره وجود «رمدســیویر تقلبی» در بازارســیاه‪،‬‬ ‫داروخانه هــا و حتــی بیمارســتان ها نوشــته اســت‪ .‬حتــی‬ ‫نوشــته اســت که کســانی از شــهرهای مختلف ایران با او‬ ‫تماس گرفته و گفته اند که از اینســتاگرام «رمدســیویر»‬ ‫خریده انــد و بــه بیمارشــان تزریــق کرده انــد امــا بیمــار‬ ‫درگذشــته اســت‪.‬‬ ‫هفته هاســت کــه «رمدســیویر» در رســانه ها و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه عنــوان داروی معجزه اســای درمــان مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا کــه در مراحــل اخــر بیمــاری قــرار گرفته اند شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬نــه تنهــا بــه دلیــل شــرایط تحریــم و نبــود پــرواز و‬ ‫هــزار و یــک مســاله دیگــر‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل تولیــد محــدود این‬ ‫دارو و نیــاز تمــام کشــورها و بیمارســتان ها بــه ایــن دارو‪،‬‬ ‫پخــش ان در سراســر دنیــا چنــدان دســت و دلبازانــه نبــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رمدســیویر‪ ،‬تنهــا دارویــی اســت کــه ســازمان غــذا و دارو‬ ‫ان را بــه عنــوان یکــی از راه هــای درمــان کرونــا تاییــد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت داروســازی امریکایــی گیــاد ایــن دارو را‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــه عنــوان درمانــی بــرای بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه هپاتیــت ‪ C‬عرضــه کــرد‪ .‬در جریــان همه گیــری‬ ‫بیمــاری ابــوال‪ ،‬از ان بــرای درمــان ابــوال اســتفاده شــد و‬ ‫حــاال محققــان می گوینــد نتایــج خوبــی در درمــان کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬یــا همــان کرونــا هــم نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت گیــاد‪ ،‬هفتــه گذشــته نتایــج تحقیقــی را ‪ -‬خارج‬ ‫از ژورنال هــای بررســی دارویــی کــه معمــوال بــه معنــی‬ ‫تاییــد باالتــر ایــن مقــاالت اســت ‪ -‬منتشــر کرده که نشــان‬ ‫می دهــد نــرخ مــرگ و میــر مبتالیانــی کــه بــا رمدســیویر‬ ‫درمــان شــده اند ‪ ۷.۶‬درصــد و نــرخ مــرگ و میــر در گــروه‬ ‫شــاهدی کــه دارو را دریافــت نکرده انــد‪ ۱۲.۵ ،‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن بررســی همچنیــن نشــان داده اســت‬ ‫کــه ‪ ۷۴.۴‬درصــد از کســانی کــه رمدســیویر را دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در طــول دو هفتــه بــه بهبــود کامــل رســیده اند‬ ‫در حالــی کــه در گــروه شــاهد‪ ،‬ایــن عــدد ‪ ۵۹‬درصــد بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا اینکــه پزشــکان هنــوز اعتقــاد ندارنــد کــه رمدســیویر‬ ‫درمــان قطعــی کوویــد ‪ ۱۹‬باشــد‪ ،‬همیــن نتایــج‬ ‫امیدوارکننــده باعــث شــده اســت مشــتری های ایــن دارو‬ ‫رو بــه افزایــش بــرود امــا حتــی در امریــکا کــه خــط تولیــد‬ ‫دارو در ان قــرار دارد‪ ،‬بیمارســتان های محــدودی هســتند‬ ‫کــه مقــدار قابــل مالحظـه ای از ایــن دارو را در اختیار دارند‬ ‫و در بیمارســتان های دیگــر‪ ،‬دارو پیــدا نمی شــود‪.‬‬ ‫هــر دوز رمدســیویر تــا همیــن چنــد وقــت پیــش‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه بــه عنــوان داروی پیشــنهادی بــرای کوویــد ‪ ۱۹‬مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار بگیــرد‪ ،‬بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دالر قیمــت داشــت‪.‬‬ ‫بحــران همه گیــری کرونــا قیمــت ایــن دارو را حتــی در کشــور‬ ‫تولیدکننــده هــم بــه شــکل سرســام اوری بــاال بــرد و تــا ‪۳۹۰‬‬ ‫دالر بــرای هــر دوز رســاند‪ .‬حــاال یــک دوره درمــان بــا ایــن دارو‬ ‫بــرای مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ،۱۹‬در امریــکا حــدود ‪ ۵۷۰۰‬دالر‬ ‫هزینــه برم ـی دارد‪.‬‬ ‫رمدســیویر‪ ،‬هنــوز در ایــران وارد پروتکل هــای درمانــی‬ ‫کرونــا نشــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال پرســتاران برخــی‬ ‫بیمارســتان هایی کــه بخــش ویــژه کرونــا در انهــا وجــود‬ ‫دارد می گوینــد خودشــان بــا دســتور پزشــک‪ ،‬ایــن دارو‬ ‫را بــه بیمــاران تزریــق کرده انــد؛ موضوعــی کــه نشــان‬ ‫می دهــد بــا وجــود اینکــه ایــن دارو هنــوز تاییدیه هــای‬ ‫ســازمان غــذا و داروی ایــران را بــه طــور کامــل دریافــت‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬پزشــکان ایرانــی ان را تجویــز می کننــد و‬ ‫در برخــی بیمارســتان ها هــم از ان بــرای درمــان بیمــاران‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اینکــه دارو در همــه بیمارســتان ها وجــود نــدارد‪ ،‬در‬ ‫هفته هــای گذشــته موجــی از مراجعــه بــه بــازار ســیاه‬ ‫بــرای خریــد ان را بــه وجــود اورده اســت‪ .‬در اینســتاگرام‬ ‫کــه مدت هاســت فضایــی بــرای حضــور انالیــن تمــام‬ ‫کســب و کارهای قانونی و غیرقانونی شــده اســت‪ ،‬برخی‬ ‫ادعــا می کننــد کــه دارو را دارنــد و برخــی هــم می گوینــد‬ ‫کــه دارو را خریده انــد‪ ،‬پولــش را پرداخــت کرده انــد و‬ ‫حتــی تزریــق هــم کرده انــد و نتیجــه گرفته انــد‪ .‬همزمــان‬ ‫یک ســری حســاب های پزشــکان شناخته شــده در فضــای‬ ‫مجــازی بــا پســت های متعــدد از تقلبی بــودن داروی‬ ‫موجــود در بــازار ســیاه می گوینــد و از مــردم می خواهنــد‬ ‫بــه پسـت هایی کــه دربــاره امــکان خریــد ایــن دارو منتشــر‬ ‫می شــود‪ ،‬توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫در خیابــان ناصرخســروی تهــران ‪ -‬پاتــوق اصلــی‬ ‫فروشــنده های دارو خــارج از سیســتم توزیــع رســمی‬ ‫در کشــور ‪ -‬هــم اوضــاع بهتــر از ایــن نیســت‪ .‬حتــی‬ ‫ادم هایــی کــه در گروه هــای دو ســه نفــری‪ ،‬لبــه جدول هــا‬ ‫و نیمکت هــای کنــار خیابــان نشســته اند و در گــوش‬ ‫رهگذرهــا واژه «دارو» را تکــرار می کننــد‪ ،‬بــا شــنیدن‬ ‫اســم «رمدســیویر» فــرار می کننــد‪ .‬برخــی می ترســند‬ ‫کــه پلیــس بخواهــد هــر کســی را کــه ادعــا می کنــد ایــن‬ ‫دارو را می فروشــد‪ ،‬بازداشــت کنــد‪ .‬برخــی می گوینــد در‬ ‫ناصرخســرو بیشــتر از اینکــه «مــردم» دنبــال رمدســیویر‬ ‫باشــند‪« ،‬روزنامه نگاران» ســراغ دارو را می گیرند! عده ای‬ ‫دیگــر هــم هســتند کــه بــه هــر کســی کــه ســراغ دارو را‬ ‫بگیــرد تاکیــد می کننــد «هــر کســی کــه در ناصرخســرو‬ ‫یــا هــر جــای دیگــری ادعــای فــروش رمدســیویر را دارد‪،‬‬ ‫دروغ می گویــد‪ .‬قیمت هــای فضایــی می دهنــد‪ .‬از دوزی‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــون شــروع می شــود تــا دوزی ‪ ۷۰‬میلیــون امــا‬ ‫دارو واقعــی نیســت‪ .‬اگــر باشــد‪ ،‬مشــابه هنــدی اســت یــا‬ ‫حتــی داروهــای دیگــری کــه تنهــا بسته بندی شــان شــبیه‬ ‫رمدســیویر اســت»‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬یکــی از پزشــکانی بــه نقــل از یکــی از‬ ‫بســتگان یــک بیمــار می گویــد کســی هســت کــه از‬ ‫ناصرخســرو رمدســیویر خریــده‪ ،‬بــه بیمارش تزریــق کرده‬ ‫و حــاال بیمــار رو بــه بهبــود اســت‪ .‬ظاهــرا یکــی از بســتگان‬ ‫ایــن بیمــار از مشــهد بــه تهــران امــده‪ ،‬یــک روز تمــام در‬ ‫ناصرخســرو گشــت ه و در نهایــت توانســت ه داروی اصلــی را‬ ‫بــه قیمتــی بســیار بــاال تهیــه کنــد‪ .‬فروشــنده بــه او گفتــه‬ ‫بــرو فــرودگاه‪ ،‬دارو را پــای پــرواز بــه دســتت می رســانیم و‬ ‫همیــن کار را هــم کــرده اســت‪ .‬می گویــد حــال بیمــار رو‬ ‫بــه بهبــود اســت امــا تالش هــای ایســنا بــرای گفت وگــو بــا‬ ‫خــود ایــن بیمــار یــا کســی در بیــن نزدیکانــش کــه اطــاع‬ ‫دقیق تــری از ایــن ماجــرا داشــته باشــد‪ ،‬به نتیجه نرســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ناصرخســرو داروفروش هایــی کــه رمدســیویر ندارنــد‪،‬‬ ‫بــه مــردم توصیــه می کننــد «اکتمــرا» و «فاویپراویــر»‬ ‫بخرنــد‪ .‬اکتمــرا بــه همــان گرانــی رمدســیویر اســت‪ .‬در‬ ‫ابتــدای شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــران بــرای مدتــی امتحــان‬ ‫شــده امــا نتیجــه اســتفاده از ان رضایت بخــش نبــوده‬ ‫اســت‪ .‬فاویپراویــر هــم دارویــی اســت کــه ژاپنی هــا بــرای‬ ‫فــاز تحقیقاتــی مقــداری از ان را بــه صــورت رایــگان بــه‬ ‫تعــدادی از کشــورها داده انــد‪ ،‬هنــوز توســط پزشــکان‬ ‫تجویــز می شــود و در بیمارســتان ها هــم موجــود اســت‬ ‫امــا ظاهــرا تاثیــر ان بــه قدرتمنــدی رمدســیویر نیســت یــا‬ ‫اقــا در مــورد ان اینقدرهــا تبلیــغ و حــرف و حدیــث وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫ان طور که از صحبت با پزشــکان در شــهرهای مختلف‬ ‫کشــور برمی ایــد‪ ،‬رمدســیویر بــه مقــدار اندکــی در برخــی‬ ‫بیمارســتان ها بــرای بیمارانــی بــا وضعیــت خــاص وجــود‬ ‫داشــته و هنــوز هــم در دســترس اســت‪ .‬از انجــا کــه هنوز‬ ‫کســی کــه واقعــا دارو را از بــازار ســیاه خریــده باشــد و‬ ‫حاضــر باشــد در ایــن مــورد گفت وگــو کنــد‪ ،‬پیــدا نشــده‪،‬‬ ‫احتمــاال بایــد فــرض را بــر ایــن گذاشــت کــه ایــن دارو در‬ ‫بــازار ســیاه یــا وجــود نــدارد یــا مقــدار ان بســیار انــدک‬ ‫اســت و امــکان تهیــه ان بــرای همــه متقاضیــان حتــی‬ ‫کســانی کــه حاضــر باشــند مبلــغ درخواســتی را بــه صــورت‬ ‫نقــد و ارزی پرداخــت کننــد هــم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد بــا محدودیــت و کنتــرل شــدیدی کــه وزارت‬ ‫بهداشــت در مــورد نشــت داروی رمدســیویر بــه بــازار ســیاه‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬اگــر کســی واقعــا رمدســیویر را از بــازار‬ ‫ســیاه خریــده باشــد احتمــاال ایــن دارو بــه صــورت بســیار‬ ‫محــدود و مــوردی از بیمارســتان ها بــه بــازار ســیاه راه پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬وزارت بهداشــت البتــه اصــل امــکان نشــت دارو‬ ‫بــه خــارج از سیســتم رســمی تامیــن دارو را رد می کنــد‪.‬‬ ‫قبــا گفتــه شــده بــود کــه چنــد شــرکت داروســازی‬ ‫خــاص‪ ،‬مشــغول تجزیــه رمدســیویر موجــود در کشــورند‬ ‫تــا نمونــه داخلــی ان را بســازند‪ .‬وزیــر بهداشــت هــم تایید‬ ‫کــرده اســت کــه تــاش بــرای ســاختن مشــابه داخلــی‬ ‫ایــن دارو در کشــور جریــان دارد و احتمــاال بایــد منتظــر‬ ‫بــود تــا داروی ســاخت داخــل‪ ،‬بــا ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫روندهــای معمــول ازمــون و بررســی ترکیــب ان‪ ،‬بــرای‬ ‫تعــداد بیشــتری از بیمــاران نیازمنــد در دســترس قــرار‬ ‫بگیرد‪/.‬ایســنا‬ ‫کار کن‪،‬زندگی کن اما مراقب باش در اماکن شلوغ‬ ‫حضور پیدا نکنید‪،‬کرونا هنوز تمام نشده است‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫پشه ها به عنوان مهم ترین ناقالن بیماریها‬ ‫حشره شــناس و متخصــص کنتــرل افــات بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه پشــه ها بــه عنــوان مهم تریــن‬ ‫ناقــان بیماریهــا‪ ،‬بــه طــور میانگیــن ســاالنه جــان‬ ‫دو میلیــون نفــر را در جهــان می گیرنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در مــورد انتقــال ویــروس کرونــا توســط پشــه ها‬ ‫تاکنــون از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی هیــچ‬ ‫مــوردی اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد درخــش احمــدی بــا بیــان اینکــه در فارســی‬ ‫به پشـه ها‪ ،‬موشــه‪ ،‬ســارخک‪ ،‬سارشک‪ ،‬سپیدپر‪،‬‬ ‫َدر‪ ،‬ب ُـ ّد و خمــوش و پشــه کــوری‪ ،‬پشــه کــوره نیــز‬ ‫می گوینــد و تاکنــون بیــش از ‪ ۲۸۰۰‬گونــه پشــه در‬ ‫جهــان شــناخته شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه گونه هــای‬ ‫پشــه انســان را نمی گزنــد‪ ،‬برخــی پشـه های مــاده‪،‬‬ ‫ســایر پســتانداران‪ ،‬پرنــدگان‪ ،‬خزنــدگان یــا حتــی‬ ‫دوزیســتان را بــرای خونخــواری بــه انســان ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پشــه های نــر هیچــگاه از خــون‬ ‫تغذیــه نمی کننــد و نیــش نمی زننــد امــا پشــه های‬ ‫مــاده بــه خــون نیــاز دارنــد کــه بــرای رفــع ایــن نیــاز‪،‬‬ ‫از طریــق حســگرهای بویایــی‪ ،‬حــس بینایــی و‬ ‫گیرنده هــای گرمایــی هــدف خــود را شناســایی‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن شناســایی از طریــق دی اکســید کربــن‬ ‫بــازدم و ترکیبــات شــیمیایی همچــون اســید الکتیــک‬ ‫کــه از پوســت انســان متصاعــد می شــوند‪ ،‬صــورت‬ ‫مــی گیــرد بــه همین دلیــل هنگام خــواب که غلظت‬ ‫دی اکســیدکربن در اطــراف افــراد افزایــش می یابــد‬ ‫ردیابــی افــراد توســط پشـه ها بــه راحتــی انجــام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ایــن حشــره شــناس بــا یــاداوری اینکــه دالیــل‬ ‫متعــددی در گرایــش پشــه ها بــه برخــی افــراد‬ ‫وجــود دارد از جملــه مــواد شــیمیایی موجــود در‬ ‫پوســت افراد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در این میان پشــه‬ ‫ناقــل ماالریــا از بــوی کــف پــای انســان خوشــش‬ ‫می ایــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره نســبت گــروه خونــی بــه گزیــدن توســط‬ ‫پشــه هــم اظهــار داشــت‪ :‬از لحــاظ گــروه خونــی‬ ‫افــرادی کــه گــروه خونــی ‪ O‬دارنــد‪ ،‬بیشــتر مــورد‬ ‫گــزش قــرار می گیرنــد‪ .‬ضمــن اینکــه همــواره افــراد‬ ‫نابالــغ خصوصــا نــوزادان مناسـب ترین گزینــه برای‬ ‫گــزش پش ـه ها در منــزل هســتند‪.‬‬ ‫درخــش احمــدی بــا بیــان اینکــه پش ـه ها ناقلیــن‬ ‫بیماری هــای ماالریــا (توســط پشــه انوفــل)‪ ،‬تــب‬ ‫زرد‪ ،‬زیــکا‪ ،‬تــب هموراژیــک دنــگ (توســط پشــه‬ ‫ائــدس)‪ ،‬ورم مغــزی (انســفالیت) و تــب نیــل‬ ‫غربــی هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاالنه حــدود دو میلیــون‬ ‫نفــر در سراســر جهــان توســط گــزش پشـه ها جــان‬ ‫خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد انتقــال ویــروس کرونــا توســط پشـه ها‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬تاکنــون از ســوی ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی (‪ )WHO‬هیــچ مــوردی اعــام نشــده پــس از‬ ‫ایــن لحــاظ در خصــوص شــیوع کرونــا جای هیچ گونه‬ ‫نگرانی نیســت‪.‬‬ ‫مکان های خیس عامل تولید و رشد‬ ‫پشه ها هستند‬ ‫ایــن حشــره شــناس یــاداور شــد‪ :‬پشـه ها طــی روز‬ ‫در محل هــای خنــک‪ ،‬تاریــک‪ ،‬مرطــوب و محفــوظ‬ ‫(بــه ویــژه در میــان پوشــش های گیاهــی) بــه‬ ‫اســتراحت می پردازنــد و در هنــگام عصــر و غــروب‬ ‫افتــاب بــرای تغذیــه خــارج می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه همــه پشـه ها بــرای تکمیــل‬ ‫چرخــه زندگــی خــود بــه اب نیــاز دارنــد‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬هــر مــکان یــا شــی کــه اب را در خــود نگــه دارد‬ ‫و باعــث تجمــع اب شــود‪ ،‬محــل مناســبی بــرای‬ ‫تخــم ریــزی پشــه هــا اســت‪ .‬پــس می تــوان گفــت‬ ‫جــوی اب‪ ،‬گلــدان هــا‪ ،‬زیــر گلدانی هــا‪ ،‬حفــره‬ ‫درختــان‪ ،‬ســینی زیــر کولرهــای ابــی‪ ،‬ظــروف جمــع‬ ‫اوری اب کولــر گازی‪ ،‬جعبــه کارتــن‪ ،‬کــف شــور‪،‬‬ ‫چاهک هــا‪ ،‬فــاش تانــک توالــت‪ ،‬ســیفون گلویــی‬ ‫زیردستشــویی‪ ،‬قوطــی کنســرو‪ ،‬بشــکه‪ ،‬حوضچه‪،‬‬ ‫اســتخر‪ ،‬گودال هــا‪ ،‬باتالق هــا‪ ،‬اب انبارهــا‪،‬‬ ‫تایرهــای مســتعمل‪ ،‬نــاودان هــا و غیــره محل هــای‬ ‫تخــم ریــزی پش ـه ها هســتند‪.‬‬ ‫درخــش احمــدی تاکیــد کــرد‪ :‬زهکشــی جــوی هــا‬ ‫و ممانعــت از تشــکیل مانــداب در اطــراف محــل‬ ‫زندگــی مهمتریــن عامــل در کنتــرل جمعیــت‬ ‫پشــه ها اســت‪.‬‬ ‫برای دفع و کنترل پشه ها چه کنیم؟‬ ‫درخــش احمــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه‬ ‫بــرای دفــع و کنتــرل پشــه هــا چــه کنیــم‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬ســعی کنیــد لباس هــای رنگ روشــن بپوشــید‪.‬‬ ‫پشــه ها جــذب رنگ هــای تیــره می شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن از اســتفاده از حشــره کــش هــا پرهیــز‬ ‫شــود زیــرا بــر خــاف ایــن بــاور کــه اســتفاده از‬ ‫حشــره کش ها یکــی از راه هــای اســتاندارد دور‬ ‫کــردن و از بیــن بــردن پشــه ها اســت‪ ،‬امــا راه‬ ‫اصلــی نیســت بلکــه در بهتریــن حالــت اســتفاده‬ ‫از حشــره کش ها می توانــد راهــی مکمــل و البتــه‬ ‫اخریــن اقــدام مــا در کنتــرل پشــه ها باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق تحقیقــات بعمــل امــده‬ ‫در برخــی مــوارد حتــی تــا ‪ ۱۵‬درصــد مــاد ه موثــره‬ ‫موجــود در افتکش هــای شــیمیایی بــه طــور‬ ‫مســتقیم از طریــق پوســت جــذب شــده و وارد‬ ‫خــون مــی شــود و همچنیــن بایــد متذکر شــویم که‬ ‫اســتفاده از ســموم شــیمیایی در خانــه مــی توانــد‬ ‫در طوالنــی مــدت اثــرات ســوئی ماننــد نابــاروری‪،‬‬ ‫ســقط جنین‪ ،‬کاهش وزن جنین و تاخیر در رشــد‬ ‫سیســتم ایمنــی را بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬خــوب‬ ‫اســت بدانیــد اســتفاده از اســپری های حشــره کش‬ ‫بــرای نــوزادان زیــر دو مــاه ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از دورکننــده هــای طبیعــی توصیــه ای‬ ‫اســت کــه درخــش احمــدی بــه شــهروندان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬دورکننــده هــای طبیعــی ماننــد ســیر و‬ ‫لیموتــرش تــازه یــا گیاهانــی همچــون رزمــاری‪،‬‬ ‫نعنــاع‪ ،‬گل همیشــه بهــار‪ ،‬گل ابــری‪ ،‬دارچیــن‬ ‫و ســلنیوم کــه عطــری را از خــود در هــوا پخــش‬ ‫می کنندکــه پشــه ها را دور می نمایــد بهتریــن‬ ‫راهــکار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از نــور زرد در منــزل و محــل کار‬ ‫اســتفاده کنیــد زیــرا نــور ســفید پش ـه ها را جــذب و‬ ‫نور زرد باعث دور شــدن پشه هامی شــود‪ .‬همچنین‬ ‫از دســتگاه های فراصوتــی اســتفاده کنیــد زیــرا عالوه‬ ‫بــر اســیب های جســمانی بــه افــراد (حتــی گاه جبران‬ ‫ناپذیــر)‪ ،‬ایــن دســتگاه ها در عمــل بســیار بــی تاثیــر و‬ ‫ناکارامد هســتند‪.‬‬ ‫درخــش احمــدی دربــاره داشــتن خوابــی اســوده‬ ‫و فــارغ از نیــش پشــه هــم یــاداور شــد‪ :‬بهتریــن راه‬ ‫در امــان مانــدن از گــزش پشــه ها در هنــگام خــواب‬ ‫اســتفاده از پشــه بنــد اســت کــه البتــه بهتــر اســت‬ ‫در مناطــق الــوده بــه پشــه های ناقــل بیمــاری نظیــر‬ ‫ماالریــا‪ ،‬تــب دنــگ و ‪ ...‬از پشــه بندهــای اغشــته بــه‬ ‫حشــره کش اســتفاده نمــود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫مهمترین توصیه جهت فعالیت های ورزشی حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی می باشد‪،‬که این فاصله در هنگام پیاده روی ‪ 5‬متر‬ ‫و هنگام دویدن ‪ 10‬متر پیشنهاد میشود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫کشف درمانی جدید برای یک بیماری کشنده‬ ‫محققــان «دانشــگاه ییــل» اخیــرا موفــق بــه کشــف‬ ‫درمانــی جدیــد بــرای یــک بیمــاری کشــنده بــه نــام‬ ‫«ســندرم ولفــرام» (‪ )Wolfram syndrome‎‬شــده اند‪.‬‬ ‫بــه نقــل از مدیــکال اکســپرس‪« ،‬ســندرم ولفــرام» کــه‬ ‫بــا نــام اختصــاری «‪ »DIDMOAD‬هــم شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫نوعــی اختــال ژنتیکــی اتوزومــال مغلــوب اســت کــه‬ ‫در دوران کودکــی ظهــور می کنــد و بــا اتروفــی عصــب‬ ‫بینایــی‪ ،‬دیابــت‪ ،‬ناشــنوایی‪ ،‬دیابــت بی مــزه و تعــدادی‬ ‫اختــال دیگــر همــراه اســت‪ .‬ایــن بیمــاری نخســتین بــار‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۸‬میــادی توســط «دکتــر دان جــی‪ُ .‬ولفرام»‬ ‫توصیــف شــد و بیشــتر دســتگاه عصبــی مرکــزی و ســاقه‬ ‫مغــز را درگیــر می کنــد‪.‬‬ ‫طــی ایــن مطالعــه محققــان مکانیســمی را کــه منجــر بــه‬ ‫بیمــاری نــادر و کشــنده ای بنــام «ســندرم ولفــرام» می شــود‬ ‫و همچنیــن یــک درمــان بالقــوه بــرای ان را کشــف کرده انــد‪.‬‬ ‫ســندرم ولفرام یک بیماری دژنراتیو پیشــرونده اســت‬ ‫کــه از هــر ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر در سراســر جهــان یــک فــرد‬ ‫بــه ان مبتــا اســت و بــا ظهــور عالئــم دیابــت در دوران‬ ‫کودکــی مشــخص می شــود و در ســن نوجوانــی نیــز‬ ‫عالئــم روانپزشــکی‪ ،‬از بیــن رفتــن بینایــی‪ ،‬ناشــنوایی و‬ ‫بــی اختیــاری ادرار نمایــان می شــوند‪ .‬بیشــتر بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ایــن بیمــاری در دهــه ‪ ۳۰‬زندگی جــان خود را‬ ‫بــر اثــر ابتــا بــه ان از دســت می دهنــد و هیــچ درمانــی‬ ‫بــرای ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫محققــان در مطالعــه جدیــد تاییــد می کننــد کــه‬ ‫کلســیم موجــود در ســلول های بــدن در ایــن بیمــاری‬ ‫نقــش اساســی دارد و یــک درمــان بالقــوه را کــه‬ ‫شــامل مصــرف دو دارو می باشــد پیشــنهاد کرده انــد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫محققــان ایــن تیــم اظهــار کردنــد وقتــی پروتئیــن‬ ‫ولفرامیــن(‪ )protein Wolframin‬در ســلول های‬ ‫لوزالمعده(کــه ارگانــی بــرای تولیــد انســولین و‬ ‫تنظیــم قنــد خــون اســت) از بیــن مـی رود ســیگنال‬ ‫دهــی کلســیم نیــز از بیــن مـی رود‪ .‬محققــان نشــان‬ ‫دادنــد کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش دوام ســلول‬ ‫و ترشــح انســولین کمتــر می شــود و ایــن بــه نوبــه‬ ‫خــود باعــث بــروز نشــانه های بیمــاری می شــود‪.‬‬ ‫محققــان تعــدادی از ترکیبــات را بــرای اثربخشــی‬ ‫انهــا در بازیابــی ســیگنال دهــی کلســیم و بهبــود‬ ‫عملکــرد ســلول ازمایــش کردنــد و دریافتنــد دو‬ ‫دارو بــه نام هــای «ایبودیلســت»(‪)ibudilast‬‬ ‫و «مهارکننــده کالپِیــن» (‪)calpain inhibitor‬‬ ‫تاثیراتــی در ایــن مــوارد دارنــد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬ســال اســت کــه ایبودیلســت بــرای درمــان‬ ‫اســم در کــره جنوبــی و ژاپــن تاییــد شــده اســت‪ .‬اکنــون در‬ ‫ایــاالت متحــده ازمایشــات بالینــی در حــال انجــام اســت تــا‬ ‫ببیننــد ایــا می تــوان از ان بــرای معالجــه احتمالــی بیمــاری‬ ‫ام اس و اســکلروز جانبــی امیوتروفیــک(‪ )ALS‬و همچنیــن‬ ‫بــرای بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬نیــز اســتفاده کــرد یــا خیــر‪.‬‬ ‫محققــان گفتنــد حــدود ‪ ۹۹‬درصــد کلســیم بــدن‬ ‫را می تــوان در اســتخوان ها و دندان هــا یافــت‪.‬‬ ‫یــک درصــد دیگــر در «محلــول درون ســلول ها و‬ ‫مایعــات بــدن» وجــود دارد و از انــواع عملکردهــای‬ ‫مهــم بیولوژیکــی پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫محققــان طــی ایــن مطالعــه بــا انجــام ازمایشــات بســیار‬ ‫دریافتنــد کــه دو داروی مذکــور عملکــرد کلســیم داخــل‬ ‫ســلول را بازیابــی می کننــد‪ .‬بــا کمــک حمایــت مالــی‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد‪:‬‬ ‫صنــدوق مالــی»‪ »Blavantik‬در بخــش نــواوری دانشــگاه‬ ‫ییــل محققــان طــی شــش مــاه اینــده یــک مطالعــه را‬ ‫روی موش هــا اغــاز خواهنــد کــرد تــا اثربخشــی داروهــا در‬ ‫تصحیــح ســیگنال دهــی کلســیم و جلوگیــری از پیشــرفت‬ ‫ســندرم ولفــرام را تاییــد کننــد‪ .‬محققــان گفتنــد اگــر نتایــج‬ ‫مطالعــه حیوانــات نویــد بخــش باشــد‪ ،‬انهــا می تواننــد بــه‬ ‫ســرعت ازمایش هــای انســانی را شــروع کننــد‪.‬‬ ‫محققــان گفتنــد اگرچــه ســندرم ولفــرام یــک‬ ‫بیمــاری نــادر اســت کــه در اثــر جهش هــای ژنتیکــی‬ ‫در یــک ژن واحــد ایجــاد می شــود ‪ ،‬امــا بــا تعــدادی‬ ‫دیگــر از بیماری هــا از جملــه دیابــت و اختــال‬ ‫دوقطبــی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫مبتــا می شــوند‪ ،‬مــرگ و میــر ندارنــد و علــت ایــن تفــاوت همیــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا دربــاره نتایــج تحقیقاتــی مبنــی بــر‬ ‫ابتــای ‪ ۲۵‬میلیــون ایرانــی بــه کرونــا تــا کنــون‪ ،‬توضیــح داد و گفــت‪ :‬چــه سیاســت‬ ‫کشــور بــر ایجــاد ایمنــی جمعــی باشــد و چــه نباشــد‪ ،‬مــا در حــال حرکــت بــه ســمت‬ ‫ایمنــی جمعــی هســتیم کــه بــه اعتقــاد بنــده رونــد ایجــاد ایمنــی نســبی‪ ،‬رونــد‬ ‫مثبتــی اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه علمــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬کشــورمان در حــال حرکــت بــه ســمت ایمنــی‬ ‫جمعــی اســت؛ بنابرایــن چــه سیاســت کشــور بــر ایجــاد ایمنــی جمعــی باشــد و چه نباشــد‪ ،‬ما‬ ‫در حــال حرکــت بــه ســمت ایمنــی جمعــی هســتیم‪ .‬اعتقــاد بنــده ایــن اســت کــه رونــد ایجــاد‬ ‫ایمنــی نســبی‪ ،‬رونــد مثبتــی اســت‪ .‬بــا توجــه بــه این موضــوع برای دسترســی به واکســن باید‬ ‫وضعیــت بیمــاری در ایــران و جهــان را کنــار یکدیگــر بســنجیم‪ .‬در صورتــی کــه یــک بــار ابتال به‬ ‫بیمــاری ســبب عــدم ابتــای مجــدد بــه کوییــد‪ ۱۹‬باشــد‪ ،‬نشــان می دهــد فــرد در برابــر بیمــاری‬ ‫ایمــن شــده اســت‪ ،‬ولــی اگــر ایمنــی پایــدار نباشــد حداقــل تــا زمــان دسترســی بــه واکســن و‬ ‫درمــان قطعــی بــه طــور موقــت از ایــن مخمصــه نجــات پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود مردانــی بــا تاکیــد بر اینکه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصــد موارد مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫بــدون عالمــت هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬برهمیــن اســاس هــم ایــن امــار ‪ ۲۵‬میلیونــی جزو‬ ‫امــار روزانـه ای کــه وزارت بهداشــت اعــام می کنــد‪ ،‬نیســت‪ .‬ارائــه امارهایــی ماننــد‬ ‫ابتــای ‪ ۲۵‬میلیــون ایرانــی بــه کرونــا تاکنــون بــا مطالعات ســری اپیدمی بر بیماری‬ ‫به دســت می اید که نشــانگر وســعت گســترش بیماری اســت‪.‬‬ ‫مردانــی دربــاره تخمیــن مــوارد ابتــای تا ‪ ۳۵‬میلیون ایرانی به بیماری در ماه های‬ ‫اینــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در اســفند مــاه پیش بینــی کــرده بــودم کــه حداقــل تــا یــک‬ ‫ســال اینــده ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد افــراد بــه کرونــا مبتــا خواهنــد شــد‪ ،‬ان زمــان ایــن‬ ‫موضــوع باعــث ناراحتــی مــردم شــد‪ ،‬امــا اکنــون می بینیــم کــه ان پیش بینی هــا‬ ‫درســت بــوده اســت و قــدم اول ایمنــی جمعــی محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫ایــن تعــداد افــراد بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــده باشــند‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد مجــددا‬ ‫بــه بیمــاری مبتــا نمی شــوند؛ زیــرا انتی بــادی محافظــت کننــده در بــدن شــان بــه‬ ‫وجــود امــده اســت و شــاید اگــر روزی تــا ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت ایــران مبتــا شــوند‬ ‫بتــوان ماســک‪ ،‬دســتکش و‪ ...‬را کنــار گذاشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬روز گذشــته رییــس جمهــور در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا بــا اســتناد بــه گزارشــی از وزارت بهداشــت اعــام کــرد کــه تخمیــن زده‬ ‫می شــود در ‪ ۱۵۰‬روز اخیــر ‪ ۲۵‬میلیــون ایرانــی بــه ویــروس مبتــا شــده اند و ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۵‬میلیــون نفــر دیگــر در معــرض ابتــا بــه ان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایران در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی کرونا‬ ‫ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی ادامــه داد‪ :‬ابتــای مجــدد بــه کرونــا بــرای بــار‬ ‫دوم بســیار نــادر اســت و در صورتــی کــه فــردی مجــددا مبتــا شــود امــکان ابتــا بــه‬ ‫نــوع شــدید و خفیــف در او یکســان اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا امــار مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا دقیــق ذکــر می شــود اما‬ ‫امــار اعــام شــده در مــورد ابتــای ‪ ۲۵‬میلیــون ایرانــی بــا امــار روزانــه وزارت بهداشــت مطابقــت‬ ‫نــدارد؟‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد مــواردی کــه بی عالمــت یــا کــم عالمــت بــه ویــروس‬ ‫در همیــن راســتا مصطفــی قانعــی ‪ -‬دبیــر کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا گفت که‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد کســانیکه به بیماری کووید_‪ ۱۹‬مبتال می شــوند‪ ،‬انقدر خفیف اســت‬ ‫کــه حتــی بــه پزشــک مراجعــه نمــی کننــد‪ .‬بنابرایــن زمانیکــه وزارت بهداشــت اعــام مــی‬ ‫کنــد ‪ ۲۵‬میلیــون نفــر یــا نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬درصــد جمعیــت کشــور‪ ،‬بــه کرونــا مبتال شــده اند‪،‬‬ ‫بــه معنــای همــان گــروه مبتــای خفیــف هســتند کــه بــا ویــروس مواجهه داشــته انــد‪ ،‬اما‬ ‫مشــکلی نداشــتند کــه بخواهنــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد و تســت مولکولــی تشــخیصی‬ ‫از انهــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫درصورتی که فعالیت ورزشی طوالنی شود و منجربه مرطوب شدن‬ ‫ماسک گردد‪،‬توصیه می شود که ماسک جدید جایگزین شود‪.‬‬ ‫اجتامعی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫عملیات جست و جو سها رضا نژاد گمشده در‬ ‫جنگل های کردکوی گلستان‬ ‫باران تابستانه و ابگرفتگی منازل و معابر و رفع‬ ‫ابگرفتگی در شرق گلستان‬ ‫مدافعان سالمت ‪،‬کادر درمان‬ ‫در شرایط بحران زده همچنان کرونا‬ ‫بیمارستان ‪5‬اذزگرگان‬ ‫زباله گردی ادامه دارد‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫راهکارهایی که والدین باید در باره اسیب های اجتماعی بدانند‬ ‫رفتارهــای پرخطــر از جملــه اعتیاد یکی از اســیب های مهم‬ ‫در بیــن دانش امــوزان اســت‪ ،‬ســبک زندگــی تاثیــر بســیاری‬ ‫در گرایــش نوجوانــان بــه رفتارهــای پُرخطــر دارد از ســوی‬ ‫دیگــر راهکارهایــی بــرای مصون ســازی دانش امــوزان وجــود‬ ‫دارد کــه والدیــن بایــد از ان مطلــع باشــند‪.‬‬ ‫افزایــش اســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان یکــی از‬ ‫خطراتی اســت که جامعه شناســان و روانشناســان نســبت‬ ‫بــه ان هشــدار می دهنــد و در تحقیقاتــی کــه اخیــرا ً منتشــر‬ ‫شــده برخــی اســیب های اجتماعــی از جملــه گرایــش بــه‬ ‫مصــرف ســیگار و قلیــان‪ ،‬ارتبــاط بــا جنــس مخالــف و کتــک‬ ‫کاری در بیرون از خانه‪ ،‬همه گیرترین رفتارهای پرخطر در‬ ‫میــان نوجوانــان گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه اســیب های اجتماعی از جامعــه به مدارس‬ ‫وارد می شــود امــا بــرای امــن مانــدن محیــط مــدارس‬ ‫و مراقبــت از دانــش امــوزان در برابــر اســیب های‬ ‫اجتماعــی نیــاز بــه برنامه ریزی هــای کوتــاه مــدت‬ ‫و دراز مــدت و اجــرای برنامه هــای اموزشــی ویــژه‬ ‫نوجوانــان اســت و در ایــن رابطــه امــوزش و پــرورش‬ ‫نقــش کلیــدی دارد هرچنــد نمی تــوان ضــرورت‬ ‫همــکاری ســایرنهادها بــا دســتگا ه تعلیــم و تربیــت‬ ‫بــرای واکسیناســیون دانــش امــوزان در برابــر‬ ‫اســیب های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد یکــی از اســیب های اجتماعــی مهــم در‬ ‫جامعــه دانش امــوزی اســت و انگونــه کــه مســئوالن‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر اعــام می کننــد‪ ،‬یــک‬ ‫درصــد از دانش امــوزان اعتیــاد دارنــد‪.‬‬ ‫ابتــا بــه اعتیــاد در میــان دانش اموزانــی کــه‬ ‫یکــی از اعضــای خانواده شــان معتــاد اســت یــا در‬ ‫محیط هــای پرخطــر زندگــی می کننــد دو چنــدان‬ ‫اســت در همیــن رابطــه ارائــه اموزش هــای خــاص‬ ‫بــه دانــش امــوزان و خانواده هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫دفتــر مراقبــت در برابــر اســیب های اجتماعــی‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش محتوایــی را تحــت عنــوان‬ ‫« پیشــگیری از اعتیــاد و اســیب های اجتماعــی در‬ ‫» منتشــر کــرده و نســخه ای از ان را بــرای‬ ‫مــدارس ‬ ‫انتشــار در اختیــار خبرگــزاری تســنیم قــرار داده‬ ‫اســت تــا خانواده هــا از شــیوه های مصــون ســازی‬ ‫فرزندانشــان مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫اســیب های اجتماعــی و رفتارهــای پرخطــر یکــی از‬ ‫دغدغه هــای مهــم در حــوزه تعلیــم و تربیــت اســت کــه‬ ‫بــی توجهــی بــه ان می توانــد تالش هــای نهــاد مدرســه‬ ‫را جهــت به هنجارســازی تربیتــی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بــا چالــش روبــرو کــرده و دچــار شکســت کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر عوامــل مخاطــره امیــزی که ســامت‬ ‫روانی‪-‬اجتماعــی دانــش امــوزان را تهدیــد می کنــد‪،‬‬ ‫گســترش پیــدا کرده انــد کــه ایــن خطرافرینــی بــا‬ ‫نفــوذ رســانه ها‪ ،‬گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــری‬ ‫همچــون دخانیــات‪ ،‬ســوءمصرف مــواد و خشــونت‬ ‫را بیــش از گذشــته کــرده اســت‪ .‬در چنیــن شــرایطی‬ ‫برنامــه ریــزی و اجــرای فعالیت هــای پیشــگیرانه و‬ ‫توانمندســاز جهت مصونیت بخشــی دانش اموزان‬ ‫در برابــر اســیب های اجتماعــی از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه بایــد بــه ان توجــه داشــت ایــن‬ ‫اســت کــه اقدامــات امــوزش و پــرورش در زمینــه‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی زمانــی کارامــد‬ ‫و موثــر اســت کــه رصــد‪ ،‬تبییــن و تحلیــل عوامــل‬ ‫ســبب ســاز اســیب های اجتماعــی‪ ،‬هــم افزایــی‬ ‫ظرفیت هــا بــرای پوشــش حداکثــری جامعــه هــدف‪،‬‬ ‫تعییــن سیاسـت های یکپارچــه جهــت پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی و رویدادهــای مختلف تهدید‬ ‫کننــده دانــش امــوزان‪ ،‬مداخلــه بــه موقــع در جهــت‬ ‫کاهــش عوامــل مخاطــره امیــز و اســتقرار نظــام‬ ‫مراقبــت اجتماعــی در مــدارس رعایــت شــود‪.‬‬ ‫در بیــن اســیب های اجتماعــی رفتارهــای پرخطــر بــه‬ ‫دلیــل ویژگی هــای ســنی کــودکان و نوجوانــان نیــاز بــه‬ ‫توجــه بیشــتری دارنــد‪ .‬تحلیل هــای مختلفــی در مــورد‬ ‫عوامــل خطرپذیــری نوجوانــان از جملــه در زمینــه گرایــش‬ ‫بــه مصــرف مــواد ارائــه می شــود کــه می تــوان بــه عوامــل‬ ‫روانی‪-‬عاطفــی از قبیــل افســردگی‪ ،‬اســترس‪ ،‬کم توجهــی و‬ ‫کمبود عاطفی و تحقیر شدن‪ ،‬عوامل خانوادگی از جمله‬ ‫بدسرپرســتی و جدایی والدین‪ ،‬عوامل تحصیلی از جمله‬ ‫افــت تحصیلــی و ســابقه فــرار از مدرســه‪ ،‬عوامــل نوپدیــد‬ ‫از جملــه تاثیرپذیــری از رســانه ها و بازی هــای رایان ـه ای و‬ ‫عوامــل ناشــی از تجربــه رفتارهــای پرخطــر از جملــه تجربــه‬ ‫حداقــل یــک بــار گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــر هرچنــد بــه‬ ‫صــورت ســرگرمی و تفریــح اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت اســت و در تحلیل هــا‬ ‫کمتــر بــه ان اشــاره می شــود متغییــر مهــم ســبک‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬می تــوان گفــت کــه بایــد در کنــار‬ ‫تحلیل هــای موجــود در رابطــه بــا دالیــل خطرپذیــری‬ ‫نوجوانــان توجــه ویــژه ای نیــز بــه موضــوع ســبک‬ ‫زندگــی انهــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫متغیــر ســبک زندگــی شــامل طیفــی از اولویت هــا ‪،‬‬ ‫نگرش هــا‪ ،‬عادت هــا و رفتارهــا از جملــه در زمینــه‬ ‫رفتارهــای فراغتــی‪ ،‬مصــرف کاالهــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫الگــوی پوشــش و شــیوه های زندگــی روزمــره اســت‬ ‫کــه روز بــه روز بــر وزن و اهمیــت ان بــر گرایش هــای‬ ‫مخاطــره امیــز نوجوانــان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫برخــی نوجوانــان ممکــن اســت از وضعیــت خوبــی در زمینه‬ ‫شــاخص های روانــی و اجتماعــی برخــوردار باشــند امــا بــه‬ ‫دلیــل وضعیــت ســبک زندگی شــان دچــار مخاطره می شــوند‬ ‫بــه عنــوان مثــال نوجــوان ممکــن اســت از نظــر درســی‬ ‫و تحصیلــی وضعیــت مطلوبــی داشــته باشــد‪ ،‬وضعیــت‬ ‫بهداشــت روانــی وی خــوب باشــد و از نظــر محیط زندگی نیز‬ ‫وضعیــت مناســبی داشــته باشــد‪ .‬امــا از نظــر رفتــار فراغتــی‬ ‫یــا نــوع مصــرف کاالهــای فرهنگــی کــه از متغیرهــای ســبک‬ ‫زندگــی هســتند دارای گرایــش مخاطــره امیــز باشــد کــه ایــن‬ ‫توجــه ویــژه والدیــن را می طلبــد‪.‬‬ ‫راهکارهای پیشگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫در بین نوجوانان‬ ‫در کشــورهای مختلــف در زمینــه پیشــگیری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی برنامه هــای مختلفــی اجــرا می شــود و نتایــج‬ ‫ارزیابــی بیــن المللــی بــر روی چنــد نکتــه تاکیــد می کننــد‪.‬‬ ‫نخســت اینکــه بهتــر اســت بــه تناســب ویژگی هــای رشــد‬ ‫کــودکان مهارت هــای الزم بــرای خــود مراقبتــی را بــه انهــا‬ ‫بیاموزیــم کــه می توانــد شــامل امــوزش مهارت های شــخصی‬ ‫و اجتماعــی باشــد‪ .‬نکتــه دوم اهمیــت فرزندپــروری اســت کــه‬ ‫بســیار بــه ان تاکیــد شــده و نکتــه ســوم اهمیــت توجــه بــه‬ ‫امــوزش خودمراقبتــی در دوره کودکــی اســت‪.‬‬ ‫بــرای تمــام کــودکان و نوجوانــان باید ســطحی از اموزش ها‬ ‫و مهارت هــا درنظــر گرفتــه شــود بــه عنــوان مثــال تــا ســن‬ ‫‪ 5‬ســالگی بایــد مهارت هــای افزایــش تعلــق و دلبســتگی‪،‬‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی و خودکنترلــی‪ ،‬یادگیــری عاطفــی‪،‬‬ ‫تصمیــم گیــری و امــاده ســازی تحصیلــی‪ ،‬از ‪6‬تــا ‪ 11‬ســالگی‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی و خودکنترلــی‪ ،‬احســاس تعلــق‬ ‫بــه مدرســه‪ ،‬مدیریــت رفتــار‪ ،‬اگاهــی و ســواد رســانه ای و‬ ‫شــناخت پیامدهــای رفتارهــای پرخطــر‪ ،‬از ‪12‬تــا ‪ 15‬ســالگی‪،‬‬ ‫مهارت هــای اصــاح نگــرش در مــورد شــیوع مصــرف‬ ‫دخانیــات و مــواد‪ ،‬مهــارت امتنــاع و نــه گفتــن‪ ،‬موفقیــت‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬مهارت هــای ارتباطــی خانوادگــی و همســاالن و‬ ‫شــناخت پیامد هــای رفتارهــای پرخطــر و از ‪16‬تــا ‪ 17‬ســالگی‬ ‫مهارت هــای تقویــت و افزایــش انگیــزه‪ ،‬مقابلــه بــا اســترس‪،‬‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی و خودکنترلــی و مهارت هــای شــغلی و‬ ‫حرف ـه ای ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه خانواده هــا نیــز نقــش مهمــی را‬ ‫برعهــده دارنــد کــه می تــوان بــه ایــن مــواد اشــاره‬ ‫کــرد‪ :‬ویژگی هــای رشــدی فرزندانشــان را بشناســند‪،‬‬ ‫بــه تناســب ایــن ویژگی هــای رشــد مهارت هــای‬ ‫خودمراقبتــی بــه فرزنــدان بیاموزنــد‪ ،‬بــه فرزنــدان‬ ‫خــود توجــه کننــد‪ ،‬بــه انهــا گــوش کننــد و زمینــه‬ ‫گفتگــو بــا انهــا را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫زمینه عزت نفس و اعتماد به خود را در فرزندانشــان‬ ‫تقویــت کننــد‪ .‬خطــرات تهدیدکننــده همچنیــن عوامــل‬ ‫مخاطــره امیــز و اســترس زا بــرای فرزندانشــان را‬ ‫بشناســند و انهــا را کنتــرل و پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫جــو مناســبی در خانــواده ایجــاد کننــد‪ .‬زمینه هــای‬ ‫ارزشــی و هنجــاری فرزنــدان خــود را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫احســاس خــود ارزشــمندی را در فرزنــدان تقویــت‬ ‫کننــد‪ .‬محیط هــای دوســتی و گروه هــای همســاالن‬ ‫فرزندانشــان را بشناســند و نظــارت کننــد‪ .‬قواعــد‬ ‫روشــن تربیتــی بــرای فرزندانشــان وضــع کنند و ضمن‬ ‫پایبنــدی بــه رعایــت ان خــود نیــز الگوهای خوبــی برای‬ ‫انــان باشــند‪ .‬اگاهی هــای خــود را در مــورد عالیــق و‬ ‫ویژگی هــای گروه هــای ســنی فرزنــدان خــود افزایــش‬ ‫دهنــد و در ایــن زمینــه بــا مدرســه و مشــاوران معتمــد‬ ‫مشــورت و تبــادل نظــر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری متهــم حرفــه ای و اعتــراف وی بــه بیــش از ‪ 42‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری‬ ‫در شهرســتان «کردکــوی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از طالســازان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی توســط فــردی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی «کردکــوی» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد متهــم صاحــب یک طالفروشــی‬ ‫در «کردکــوی» بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه همــکاری و جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم طــا با وعده‬ ‫فــروش و بازگردانــدن پــول ان در مدتــی انــدک از وی دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری‬ ‫کالهبردار میلیاردی‬ ‫در «کردکوی»‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫ابزاری برای اطالع از هک‬ ‫شدن ایفون و ایپاد‬ ‫کشف عتیقه جات ‪1400‬ساله‬ ‫در گرگان‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان «بجنــورد» از ســقوط نصــاب ‪41‬ســاله‬ ‫اسانســور و مــرگ وی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی»‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری از طریــق مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیســی‪ 110‬مبنــی بــر حادثــه ســقوط از ســاختمان‬ ‫در یکــی از مناطــق شهرســتان «بجنــورد» بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی بــه همــراه واحدهــای امــدادی بــرای‬ ‫بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی گــرگان پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی موفــق شــدند یکــی از قاچاقچیــان‬ ‫اشــیاء عتیقــه را در ایــن شهرســتان شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬نصــاب ‪ 41‬ســاله اسانســور کــه در حــال کار در‬ ‫طبقــه ســوم ســاختمان بــوده بــه دلیــل نامعلومــی بــه‬ ‫داخــل کابیــن اسانســور ســقوط و بــه علــت شــدت‬ ‫جراحــات وارده فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی در‬ ‫بازرســی از منــزل متهــم‪ 9 ،‬عــدد عتیقــه شــامل بشــقاب‪،‬‬ ‫اســیاب ســنگی‪ ،‬کتابچــه بــا پوســت چــرم و صندوقچــه‬ ‫فلــزی کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان میــراث فرهنگــی قدمــت عتیقــه جــات کشــف‬ ‫شــده مربــوط بــه یــک هــزار و ‪ 400‬ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫ایا‪ iPhone ، iPad‬یا‬ ‫‪ iPod Touch‬شما هک‬ ‫شده است؟‬ ‫ایــن ابــزار می توانــد یــک اســکن دقیــق از‬ ‫دســتگاه های ‪ iOS‬و ‪ iPadOS‬شــما انجــام‬ ‫داده و بــه شــما اطــاع دهــد کــه ایــا فعالیــت‬ ‫مشــکوکی در ان وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ایــا تاکنــون فکــر کــرده ایــد کــه “ ایــا‬ ‫‪ iPhone ،iPad‬یــا ‪ iPod touch‬شــما‬ ‫هــک شــده اســت؟ ”‬ ‫در پاسخ باید گفت ‪ :‬احتماال نه‬ ‫اما اطالعات زیادی در مورد گوشـی های‬ ‫هوشــمند وجــود دارد کــه حتــی می تــوان‬ ‫از ان بــرای شناســایی دقیــق صاحبــش‬ ‫نیــز اســتفاده کــرد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت‬ ‫کــه ابزارهایــی بــرای کمــک بــه شــما در‬ ‫تعییــن اینکــه ایــا دســتگاه شــما بــه خطــر‬ ‫افتــاده اســت وجــود دارد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫ابزارهــا ‪ Certo AntiSpy‬اســت‪.‬‬ ‫درواقــع ‪ Certo AntiSpy‬یــک برنامــه‬ ‫نیســت بلکــه ابــزاری ســت کــه شــما در‬ ‫وینــدوز یــا ‪ Mac‬دانلــود و نصــب می کنیــد‬ ‫و از ان بــرای اســکن کــردن و تهیــه نســخه‬ ‫پشــتیبان از ‪ iOS‬یــا ‪ iPadOS‬خــود پــس‬ ‫از نفــوذ اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اینــکار شــما بــه یــک نســخه‬ ‫پشــتیبان محلــی از دســتگاه خــود نیــاز‬ ‫دارید‪(.‬ماننــد نســخه های پشــتیبانی کــه‬ ‫توســط ‪ iTunes‬گرفتــه شــده اســت)‬ ‫بنابرایــن ایــن ابــزار همچنیــن می توانــد‬ ‫بــه شــما در جلوگیــری از دســت رفتــن‬ ‫داده هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫نحــوه کار ‪ Certo AntiSpy‬اســان‬ ‫اســت‪ .‬شــما از دســتگاه خــود نســخه‬ ‫پشــتیبان تهیــه می کنیــد‪ ،‬و ســپس بــه‬ ‫ان اجــازه می دهیــد کــه ان را اســکن‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن برنامــه ‪ jailbreaks‬بــودن‬ ‫اعتراف به ‪ 26‬فقره سرقت‬ ‫در «ازادشهر»‬ ‫گروه اســتان ها‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 26‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل‬ ‫بــرق در ازاد شــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهارداشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقره ســرقت ســیم و کابل برق در ازادشــهر‪ ،‬شناســایی و دســتگیری‬ ‫ســارق در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا بررســی هــای تخصصــی و اطالعاتــی و‬ ‫پــس از یــک ســری تحقیقــات گســترده موفــق بــه شناســایی ســارق‬ ‫ســابقه دار شــدند و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‪ ،‬وی را‬ ‫نرم افزارهای مخرب جدید ‪،Android‬‬ ‫رمزهای عبور را برای برنامه های غیر‬ ‫بانکی سرقت می کنند‬ ‫ســرقت اعتبــار اطالعاتــی کاربــر‪ ،‬رهگیــری پیام هــای ‪ ،SMS‬ربــودن‬ ‫اعالن هــا و حتــی ضبــط کلیدهــای برنامه هــای هدفمنــد فقط بخشــی‬ ‫از فعالیــت نــرم افزارهــای مخــرب جدیــد ‪ Android‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫محققــان فضــای مجــازی امــروز از مجموعــه جدیــدی از‬ ‫بدافزارهــای بانکــی پــرده برداشــتند کــه نه تنهــا برنامه هــای بانکــی‬ ‫را هــدف قــرار می دهــد بلکــه اطالعــات و اعتبــارات مربــوط بــه‬ ‫برنامه هــای شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬تاریــخ و برنامه هــای رمزنــگاری‬ ‫را نیــز ســرقت می کنــد و درمجمــوع ‪ 337‬برنامــه اندرویــدی‬ ‫غیرمالــی در لیســت هــدف قــرار دارد‪.‬‬ ‫لقب «‪ »BlackRock‬توســط محققان ‪ ،ThreatFabric‬داده شــده‬ ‫اســت کــه ایــن تروجــان را در مــاه مــه کشــف کردنــد‪ ،‬کــد منبــع ان از‬ ‫نســخه فــاش شــده بدافــزار بانکــی ‪ Xerxes‬گرفته شــده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫خــود نوعــی از تروجــان بانکــی اندرویــدی ‪ LokiBot‬اســت کــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار در طــول ســالهای ‪ 2016‬تــا‪ 2017‬مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مهم تریــن ویژگــی ان ســرقت اعتبــار اطالعاتــی‬ ‫کاربــر‪ ،‬ره گیــری پیام هــای ‪ ،SMS‬ربــودن اعالن هــا و حتــی ضبــط‬ ‫کلیدهــای برنامه هــای هدفمنــد عــاوه بــر اینکــه می توانیــد از‬ ‫نرم افزارهــای ضدویــروس مخفــی شــوید‪.‬‬ ‫‪ ThreatFabric‬گفــت‪« :‬نه تنهــا‪ BlackRock‬دســتخوش تغییــر‬ ‫‪​jpg.certo02‬‬ ‫عــاوه بــر این‪ Certo AntiSpy ،‬به شــما‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد کــه تنظیمــات‬ ‫حریــم خصوصــی را در برنامه هایــی کــه‬ ‫نصــب کرده ایــد انجــام داده و نگاهــی‬ ‫بــه دسترســی هــای انهــا شــامل ‪GPS‬‬ ‫‪ ،‬میکروفــون یــا دوربیــن شــما داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن برنامــه خیلــی ســریع عمــل‬ ‫می کنــد‪ ،‬اســکن ایفــون چنــد دقیقــه‬ ‫بیشــتر طــول نمی کشــد‪.‬‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار بایــد‬ ‫هزینــه ای پرداخــت کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی خواهیــد بــرای امنیــت ایفــون خــود‬ ‫هزینــه کنیــد ‪ ،‬یکــی از بهتریــن اقدامــات‬ ‫امنیتــی ان اســت کــه بــه طــور منظــم ان‬ ‫را بــه تنظیمــات کارخانــه برگردانیــد ‪.‬‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫موجــود بــه ‪ 26‬فقــره‬ ‫ســرقت ســیم و کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان هــای‬ ‫ازادشــهر و مینودشــت‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه تحویــل متهــم بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان ضمــن توجــه بــه توصیــه‬ ‫هــای پیشــگیرانه‪ ،‬هرگونــه فعالیــت و تــردد افــراد مشــکوک را از‬ ‫طریــق تلفــن ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫در کــد ان شــد ‪ ،‬بلکــه بــا افزایــش لیســت هــدف همــراه اســت و‬ ‫بــرای یــک دوره طوالنی تــر ادامــه دارد‪».‬‬ ‫«ایــن شــامل تعــداد مهمــی از برنامه هــای اجتماعــی ‪ ،‬شــبکه ای ‪،‬‬ ‫ارتباطــی و اشــنایی اســت [کــه] در فهرسـت های هــدف بــرای ســایر‬ ‫تروجــان هــای بانکــی موجود مشــاهده نشــده اســت‪».‬‬ ‫‪ BlackRock‬جم ـع اوری داده هــا را بــا سوءاســتفاده از امتیــازات‬ ‫ســرویس دسترســی بــه اندرویــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪ ،‬و بــرای ان بــه‬ ‫دنبــال مجــوز کاربــران تحــت پوشــش به روزرســانی های جعلــی‬ ‫گــوگل هنــگام راه انــدازی اولیــن بــار در دســتگاه‪ ،‬همان طــور کــه در‬ ‫تصاویــر بــه اشــتراک گذاشته شــده اســت‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ ،‬ایــن مجــوز بــه خــود مجوزهــای اضافــی اعطــا می کنــد‬ ‫و بــا یــک ســرور کنتــرل و کنتــرل از راه دور (‪ )C2‬ارتبــاط برقــرار‬ ‫می کنــد تــا فعالیت هــای مخــرب خــود را بــا تزریــق پوش ـش های‬ ‫بــاالی صفحــه ورود و پرداخــت برنامه هــای هدفمنــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ایــن پوشــش های ســرقت معتبــر در برنامه هــای بانکــی کــه در‬ ‫اروپــا ‪ ،‬اســترالیا ‪ ،‬ایاالت متحــده و کانــادا کار می کننــد‪ ،‬و همچنیــن‬ ‫برنامه هــای خریــد‪ ،‬ارتبــاط و برنامه هــای تجــاری پیداشــده اند‪.‬‬ ‫محققــان بــه هکــر نیــوز گفتنــد‪ « :‬لیســت هــدف برنامه هــای‬ ‫غیرمالــی شــامل برنامه هــای معروفــی مــی باشــد امــا محــدود بــه‬ ‫‪ ، Tinder ، TikTok‬پلی استیشــن ‪ ،‬فیــس بــوک ‪ ،‬اینســتاگرام ‪،‬‬ ‫اســکایپ ‪ ،‬اســنپ چت ‪ ،‬توییتر ‪ ،‬گریندر ‪VK ، Netflix ، Uber ،‬‬ ‫‪ ، eBay ، Amazon ، Reddit‬و ‪ Tumblr‬نمــی باشــد «‬ ‫ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه بدافزارهــای موبایــل از ویژگی هــای‬ ‫دسترســی ‪ Android‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪257‬‬ ‫سقوط از کابین اسانسور‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫کشــف ‪ 9‬قلــم عتیقــه بــا قدمــت یــک هــزار و ‪ 400‬ســال در‬ ‫شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫گوشــی را اســکن می کنــد و بــه دنبــال‬ ‫جاســوس افــزار می گــردد و در صــورت‬ ‫نصــب هرگونــه مــوارد مشــکوک ‪ ،‬ان را‬ ‫بــه شــما هشــدار می دهــد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه علــت ایــن حادثــه در حــال بررســی اســت‬ ‫از شــهروندان عزیــز درخواســت کــرد تــا حیــن کار در‬ ‫ســاختمان هــا و نقــاط مرتفــع حتمــا از تجهیــزات ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــد تــا شــاهد حــوادث ایــن چنینــی نباشــیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 2‬متهــم در ایــن‬ ‫عملیــات‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در‬ ‫صــورت اطــاع از مــوارد مشــابه‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت‬ ‫از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫شهروندان گرفتاردر سیل‪ ،‬نجات یافتند‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان «بجنــورد» از نجــات ‪ 5‬نفــر از شــهروندان کــه‬ ‫در ســیالب روز پنــج شــنبه گرفتــار شــده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫‪ 150‬تن سیمان احتکارشده در‬ ‫گالیکش کشف شد‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی بارندگــی هــای اخیــر کــه باعــث‬ ‫ســیالبی شــدن مســیل رودخانــه هــا و ابــراه هــای‬ ‫اطــراف شهرســتان «بجنــورد» شــده بــود‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫پلیــس و دســتگاه هــای امــدادی بــا جدیــت تمــام بــرای‬ ‫پیشــگیری از هرگونه اتفاق غیرمنتظره در ســطح شــهر‬ ‫حضــور پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫گــروه استان ها‪-‬گلســتان‪-‬فرمانده انتظامــی شهرســتان‬ ‫گالیکــش از کشــف ‪ 150‬تــن ســیمان احتــکار شــده خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فریــدون جهــان تیــغ»در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در راســتای کنتــرل بــازار و جلوگیــری از‬ ‫سوءاســتفاده افــراد ســودجو‪ ،‬مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان موفــق بــه شناســایی محــل نگهــداری‬ ‫ســیمان احتــکاری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬روز پنــج شــنبه‬ ‫یــک مــورد گرفتــار شــدن در ســیالب را گــزارش مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه مامــوران بالفاصلــه بــه‬ ‫محــل مــورد نظــر اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــه همــراه بازرســان اداره‬ ‫صمــت بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــده و در بازدیــد‬ ‫از ایــن انبــار ‪ 150‬تــن ســیمان احتــکار شــده کشــف‬ ‫کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ان ‪ 6‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا حضــور گشــت انتظامــی و عوامــل‬ ‫امــدادی در محــل مشــخص مــی شــود کــه یــک دســتگاه‬ ‫وانــت پیــکان بــا ‪ 5‬سرنشــین در ســیالب گرفتــار شــده و جان‬ ‫هــر ‪ 5‬سرنشــین بــه شــدت در خطــر اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی حاضــر در صحنــه بــار دیگــر جــان فشــانی‬ ‫خــود را نشــان داده و ســریعا وارد عمــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در ایــن راســتا یــک‬ ‫متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تــاش بــه موقع‬ ‫و مســتمر مامــوران انتظامــی و همچنیــن همــکاری‬ ‫اهالــی ان منطقــه خوشــبختانه هــر ‪ 5‬سرنشــین وانــت‬ ‫پیــکان از مــرگ حتمــی نجــات پیــدا کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫شــکر خــدا هــر بــار کــه مشــکلی در اســتان و حتــی‬ ‫کشــور عزیزمــان ایجــاد شــده‪ ،‬نیــروی انتظامی بــا قدرت‬ ‫و اقتــدار تمــام وارد صحنــه شــده و همــواره از جــان‬ ‫گذشــتگی خــود را بــه مــردم عزیــز و همیشــه در صحنه‪،‬‬ ‫نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گالیکــش در پایــان‬ ‫بــا تاکیــد بــر عــزم جــدی پلیــس بــرای مقابلــه بــا‬ ‫محتکــران و برهم زننــدگان امنیــت اقتصــادی جامعه‬ ‫از شــهروندان خواســت‪ ،‬در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 28‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫شماره ‪ 2 57‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫جامانده ای که در انتظار‬ ‫قیمت گذاری واقعی است‬ ‫ارتباط تصویری رهبر‬ ‫انقالب با نمایندگان‬ ‫مردم‬ ‫در حالــی محصــوالت خانــواده حبوبــات‬ ‫طــی چنــد مــاه اخیــر حتــی تــا بیــش از ‪۲‬‬ ‫برابــر افزایــش قیمــت داشــته انــد امــا نخــود‬ ‫همچنــان قیمــت واقعــی خــود را پیــدا نکــرده‬ ‫اســت؛ ایــن موضــوع نخــودکاران را حســابی‬ ‫نگــران و نســبت بــه تــداوم کشــت نخــود‬ ‫مــردد کــرده زیــرا انــان امســال هزینــه هــای‬ ‫بیشــتری نســبت بــه گذشــته بــرای تولیــد‬ ‫نخــود کرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬چنــد هفتــه‬ ‫ای اســت کــه برداشــت نخــود در اســتان‬ ‫کرمانشــاه بــه عنــوان قطــب تولیــد نخــود‬ ‫کشــور اغــاز شــده اســت؛ ایــن محصــول در‬ ‫بســیاری از مناطــق همچنــان بــه صــورت‬ ‫ســنتی کشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت می شــود‬ ‫و بــه همیــن دلیــل تولیــد ان بســیار ســخت‬ ‫و پرزحمــت اســت‪.‬‬ ‫عکاس‪:‬پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل افزایــش‬ ‫قابــل توجــه قیمــت هــا بــه ویــژه در بخــش‬ ‫کشــاورزی هزینــه تولیــد نخــود نیــز نســبت‬ ‫بــه ســال های گذشــته افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬چاه در مدار تامین اب بجنوردی ها قرار گرفت‬ ‫گذشــته‪ ،‬قطــع شــده اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ورود ســیالب بــه ســد و گل‬ ‫الــود شــدن اب مخــزن‪ ،‬ســبب شــد‬ ‫تــا اب ایــن دریاچــه بــه ناچــار از مــدار‬ ‫مصــرف بجنــورد خــارج شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش زیــادی‬ ‫از اب مــورد نیــاز شــهروندان بجنــورد‬ ‫از ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجــود اســتفاده از اب چــاه‬ ‫هــا‪ ،‬میــزان تولیــد اب جوابگــوی نیــاز‬ ‫شــهروندان مرکــز اســتان نیســت‪.‬‬ ‫معــاون بهره بــرداری و توســعه اب‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تامیــن اب بــرای‬ ‫شــهروندان مرکــز اســتان‪ ،‬بــه علــت‬ ‫قطعــی اب ســد شــیرین دره‪ ،‬بــا‬ ‫مشــکل روبــه رو شــده و بــه همیــن‬ ‫منظــور اکنــون اب ‪ ۲۷‬حلقه چــاه وارد‬ ‫مــدار شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا عطایــی بــا اشــاره بــه اینکــه اب‬ ‫ســد شــیرین دره در شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان از چهارشــنبه شــب هفته‬ ‫پایان چشم انتظاری‬ ‫نگاهی روشن برای‬ ‫مرزنشینانگنبدی‬ ‫مرزنشــینان گنبــدکاووس کــه در ســال های اخیــر‬ ‫همــواره بــا مشــکل کمبــود اب شــرب دســت بــه گریبــان‬ ‫هســتند پــس از امضــای قــرارداد ‪ ۱۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی اســتانداری گلســتان بــه نمایندگــی از دولــت بــا‬ ‫م االنبیــاء (ص) بــرای اجــرای‬ ‫قــرارگاه ســازندگی خاتــ ‬ ‫طرح هــای زیربنایــی و توســعه ای از جملــه در حــوزه اب‬ ‫منطق ـه ای‪ ،‬بــه بهره منــدی از ایــن مایــه حیــات و پایــان‬ ‫کــم ابــی همیشــگی امیــدوار شــدند‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اســتانداری بــا قــرارگاه خاتــم‬ ‫کــه ‪ ۱۹‬تیــر مــاه جــاری امضــا شــد‪ ،‬در بخش هــای مختلف‬ ‫زیرســاختی از جملــه تــاش بــرای تکمیــل ســد نرمــاب‬ ‫اســت کــه بــا بهره بــرداری از ان عــاوه بــر جلوگیــری از‬ ‫ســیل‪ ،‬اب شــرب ســالم و پایــدار افــزون بــر ‪ ۵۰۰‬هــزار نفر‬ ‫از مــردم مناطــق شــرق اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫تامیــن اب شــرب ســالم و پایــدار بــرای اهالــی ‪۱۷‬‬ ‫روســتای بخــش مــرزی داشــلی برون گنبــدکاووس و چنــد‬ ‫پاســگاه مــرزی بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۱۰‬هــزار نفــر کــه از‬ ‫چنــد دهــه قبــل تاکنــون بــا تانکــر بــه انــان ابرســانی مــی‬ ‫شــود‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای اصلــی متولیــان و از مطالبــات‬ ‫جــدی مرزنشــینان ایــن دیــار اســت‪.‬‬ ‫چنــد دهــه صبــوری بــرای تحقــق یــک مطالبــه اولیــه‬ ‫و ضــروری بــه عنــوان شــرط ادامــه حیــات و زندگــی در‬ ‫شــرایط اب و هوایــی خشــک و نیمــه بیابانــی مناطــق‬ ‫شــمالی گنبــدکاووس کافــی اســت تــا متولیــان امــر بــا‬ ‫باالتــر زدن اســتین همــت و کار و تــاش بیشــتر بــه‬ ‫انتظــار انهــا پایــان دهنــد‪.‬‬ ‫بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس کــه بــا ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر مربــع بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش‬ ‫اســتان گلســتان دارای ‪ ۳۰‬روســتا و یــک نقطــه شــهری‬ ‫اســت کــه در طــول نــوار مــرزی ‪ ۱۴۵‬کیلومتــری ایــران و‬ ‫ترکمنســتان در شــمال این شهرســتان گســترده شــده و‬ ‫اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ‪ ۲۶‬هــزار نفــر ســاکنین ان را‬ ‫ترکمن هــای اهــل ســنت تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫گمــرک و پایانــه مــرزی‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬بازارچــه مــرزی‪ ،‬ســه‬ ‫تــاالب بیــن المللــی‪ ،‬بقعــه مالعلــی عطــا دانشــمند از‬ ‫عطایــی گفــت‪ :‬گل الــود شــدن اب‬ ‫ســد شــیرین دره و خــروج ان از مــدار‬ ‫مصرف بجنوردی ها‪ ،‬مشــکل اشــنای‬ ‫مــا بــه هنــگام وقــوع ســیالب و ورود‬ ‫روان اب بــه ســد اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــرح‬ ‫ابتــکاری ایــن شــرکت‪ ،‬اب از ســطح‬ ‫ســد(تاج) برداشــت می شــود اما دبی‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتــر بــر ثانیــه‪ ،‬پاســخگوی نیــاز‬ ‫نیســت و تــا زمــان بازگشــت اب ســد‬ ‫جملــه ظرفیت هــای بخــش مــرزی داشــلی بــرون و‬ ‫دامپــروری و کشــاورزی‪ ،‬حرفــه بیشــتر مــردم ایــن دیــار‬ ‫اســت کــه اب مهمتریــن نیــاز بــرای ادامــه زندگــی ایــن‬ ‫مرزنشــنیان بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان کمبــود منابــع ابــی شــیرین‪،‬‬ ‫احــداث ســد بــر روی رودخانــه مــرزی اتــرک در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی و پدیــده خشکســالی از مهمتریــن‬ ‫عوامــل کــم ابــی و مشــکالت ناشــی از ان بــرای مــردم‬ ‫بخــش داشــلی بــرون اســت کــه مجبورنــد اب شــرب‬ ‫مــورد نیــاز خــود و خانــواده و حتــی دام هــا را بــه بهــای‬ ‫گــزاف خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای روســتای هــزار و ‪ ۴۱۵‬نفــری اق بنــد‬ ‫داشــلی بــرون بــه ایرنــا گفــت‪ :‬ابرســانی ســیار بــه اهالــی‬ ‫ایــن روســتا کــه پــس از پیــروزی انقــاب شــروع شــده و‬ ‫تــا االن ادامــه دارد بــه ســبب مقــدار کــم اب توزیعــی‪،‬‬ ‫مشــکالت زیــادی بــرای اهالــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫عبدالقیــوم توغــدری افــزود‪ :‬ابرســانی ســیار بــه اهالــی‬ ‫ایــن روســتا در ســال های گذشــته هــر چنــد روز و یــا‬ ‫هفتــه ای یکبــار صــورت می گرفــت امــا در چنــد ســال‬ ‫اخیــر بــه صــورت روزانــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در هــر بــار ابرســانی ‪ ۲۰‬هــزار لیتــر اب در‬ ‫ایــن روســتا توزیــع مــی شــود کــه بــرای جمعیــت هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفــری ســاکن روســتا کافــی نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کمبــود اب شــرب توزیعــی بیــن اهالی‬ ‫ســبب شــده تــا بیشــتر خانواده هــا از روی ناچــاری‪ ،‬اب‬ ‫شــرب مــورد نیــاز خــود یــا دام هایشــان را هــر هفتــه‬ ‫یــا هــر ‪ ۱۰‬روز بــه قیمــت لیتــری ‪ ۲۵۰‬ریــال از برخــی‬ ‫افــراد کــه بــا تانکــر از مناطــق شــهری گنبــدکاووس اب‬ ‫می اورنــد‪ ،‬خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫توغــدوری گفــت‪ :‬ایــن خانواده هــا بــرای خریــد یــک‬ ‫تانکــر اب ‪ ۱۰‬هــزار لیتــری ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از تــاش متولیــان اب و فاضــاب‬ ‫گنبــدکاووس بــرای ابرســانی ســیار بــه اهالــی ایــن روســتا‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســال های قبــل قــرار بــود در ایــن روســتا یــک حلقــه‬ ‫چــاه اب حفــر شــود امــا ایــن وعــده تحقــق نیافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از راه هــای تامیــن اب شــرب‬ ‫پایــدار روســتاهای بخــش داشــلی بــرون‪ ،‬تکمیــل ســد‬ ‫«نرمــاب چهــل چــای» مینودشــت اســت کــه مطالبــه‬ ‫مــردم‪ ،‬تســریع در بهره بــرداری از ان و پایــان دادن بــه‬ ‫مشــکل کمبــود اب شــرب ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫هچنیــن دهیــار روســتای مــرزی هوتــن از توابــع بخــش‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫ایــن روســتای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــری از ابتــدا فاقــد منابــع‬ ‫ابــی بــود و درحــال حاضــر هفت ـه ای دوبــار و هــر بــار ‪۲۵‬‬ ‫بــه مــدار‪ ،‬همچنــان بــا مشــکل کمبــود‬ ‫اب روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫امادگی برای ابرسانی سیار به‬ ‫شهروندان بجنورد‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه اب‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬منتظــر هســتیم تــا‬ ‫بــا رفــع کــدورت اب ســد‪ ،‬اب بــه‬ ‫مــدار مصــرف بازگــردد‪.‬‬ ‫وی در بــاره ابرســانی ســیار بــه‬ ‫شــهروندان بجنــورد گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫ابرســانی ســیار بــه شــهروندان‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫شــهروندان تمایلــی بــه اســتفاده از‬ ‫اب تانکــر ندارنــد‪ ،‬البتــه در صــورت‬ ‫نیــاز و ضــرورت‪ ،‬امادگــی داریــم تــا‬ ‫بــه شــهروندان بــه صــورت ســیار‬ ‫ابرســانی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت‪ ،‬مــکان‬ ‫هایــی چــون پــادگان‪ ،‬بیمارســتان و‬ ‫هــزار لیتــر اب در اختیــار اهالــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫نورالدیــن بــادوام بــا بیــان اینکــه ســهم هــر فــرد از‬ ‫اهالــی روســتای هوتــن در هفتــه کمتــر از ‪ ۲۰‬لیتــر اب‬ ‫شــرب ســالم اســت کــه بــه هیــچ عنــوان جوابگــوی نیــاز‬ ‫مصــرف روســتاییان نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ابــی کــه توســط‬ ‫اب و فاضــاب بــه ایــن روســتا اورده مــی شــود‪ ،‬داخــل‬ ‫مخزنــی مســتقر در مدرســه روســتا تخلیــه شــده و‬ ‫اهالــی مجبورنــد بــا دبه هــای ‪ ۲۰‬لیتــری اب را از مخــزن‬ ‫مدرســه بــه منــزل حمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســال هــای گذشــته هــر ‪ ۲۰‬یــا‬ ‫‪ ۲۵‬روز یکبــار بــه ایــن روســتا ابرســانی ســیار می شــد‬ ‫و اهالــی مجبــور بودنــد اب مــورد نیــاز خــود‪ ،‬دام هــا‬ ‫و کشاورزی شــان را از رودخانــه اتــرک تهیــه کننــد امــا‬ ‫درســال هــای اخیــر بــا احــداث ســد «شــیرین دره» در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی میــزان اب رودخانــه کاهــش‬ ‫یافتــه و بــر مشــکالت مــردم افــزوده شــد‪.‬‬ ‫بــادوام اضافــه کــرد‪ :‬ایــن روســتا بــا مرکــز شــهر‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر و بــا شــهر مراوه تپــه حــدود ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد و ابرســانی ســیار بــه تناســب فصل ها‬ ‫از ایــن شــهرها بــه روســتای هوتــن انجــام می شــود بــا‬ ‫ایــن حــال میــزان اب توزیعــی بســیار کــم اســت و مــردم‬ ‫مجبورنــد اب شــرب مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت ازاد از‬ ‫افــرادی کــه اقــدام بــه فــروش اب می کننــد بــه قیمــت هــر‬ ‫لیتــر بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬ریــال خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای هوتــن همچنیــن گفــت‪ :‬درســال ‪۹۴‬‬ ‫مســووالن اب و فاضــاب روســتایی طــرح راه انــدازی‬ ‫دســتگاه اب شــیرین کن بــا ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی را ابتــدا در ایــن روســتا و ســپس در روســتای‬ ‫ک ُرنــد در ‪ ۱۰‬کیلومتــری هوتــن بــه ســبب وجــود ســه‬ ‫حلقــه چــاه اب شــور‪ ،‬مطــرح کردنــد امــا همچنــان ایــن‬ ‫طــرح اجــرا نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــادوام افــزود‪ :‬اکنــون تنهــا امیــد مــردم بخــش داشــلی‬ ‫بــرون بــرای همیشــگی مشــکل کمبــود اب‪ ،‬تکمیــل ســد‬ ‫نرمــاب چهــل چــای مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫درایــن پیونــد مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه‬ ‫گنبــدکاووس بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬تــا چندمــاه پیــش‬ ‫بــه اهالــی ‪ ۱۷‬روســتا بــه همــراه چنــد پاســگاه مــرزی بــا ‪۶‬‬ ‫دســتگاه تانکــر بــه صــورت ســیار ابرســانی می شــد کــه بــا‬ ‫تالش هــای انجــام شــده‪ ۲ ،‬روســتای خیرخوجــه نجــف‬ ‫و خیرخوجــه ســفلی بــه شــبکه ابرســانی وصــل شــدند‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد‪ ،‬کمبــود منابــع اب شــیرین در‬ ‫بخــش مــرزی داشــلی بــرون را مهمتریــن علت ابرســانی‬ ‫ســیار بــه ایــن روســتاهای ایــن بخــش عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال بــرای تامیــن اب شــرب پایــدار‬ ‫ایــن روســتاها و برخــی روســتاهای بخــش مرکــزی‬ ‫گنبــدکاووس طــرح ابرســانی از ســد نرمــاب چهــل چای و‬ ‫یــا زنــدان کــه دارای مخــزن ذخیــره‬ ‫اب هســتند‪ ،‬اب مــورد نیــاز بــه‬ ‫صــورت ســیار‪ ،‬تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکل روســتاییان بــا‬ ‫قطــع اب ســد شــیرین دره گفــت‪:‬‬ ‫اب مــورد نیــاز مجتمــع بیــدک از اب‬ ‫ســد تامیــن مــی شــود کــه ســاکنان‬ ‫چهــار روســتا از ان بهــره بــرداری‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬اکنــون بــا قطــع اب ســد‬ ‫شــیرین دره بــا افــت فشــار اب روبــه‬ ‫رو هســتند‪.‬‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه اب‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هنــوز قطعــی اب‬ ‫در ایــن مناطــق گــزارش نشــده امــا‬ ‫کاهــش فشــار اب‪ ،‬اهالــی را دچــار‬ ‫زحمــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫میــزان مصــرف اب در شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬روزانــه ‪ ۷۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫اســت کــه ‪ ۴۵۰‬لیتــر بــر ثانیــه از اب‬ ‫ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مجتمــع ابرســانی فجــر پیــش بینــی شــده کــه این پــروژه‬ ‫ملــی در مرحلــه تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫وی بــه طــرح نصــب دســتگاه اب شــیرین کــن در ایــن‬ ‫مناطــق اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬فــردی کــه عالقمنــد بــه‬ ‫ســرمایه گذاری درایــن پــروژه بــود‪ ،‬مرحــوم شــده و ورثــه‬ ‫او حاضــر بــه انجــام کار نشــدند و اکنــون نیــز بــا افزایــش‬ ‫قیمت هــا و وارداتــی بــودن برخــی قطعــات اب شــیرین‬ ‫کــن‪ ،‬اجــرای ان مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس بــا‬ ‫بیــان اینکــه ایــن شهرســتان در تکمیــل پــروژه مجتمــع‬ ‫ابرســانی فجــر ویــژه مناطــق نــوار مــرزی‪ ،‬راه انــدازی اب‬ ‫شــیرین کــن در بخــش مــرزی داشــلی بــرون و تکمیــل‬ ‫طــرح ملــی جمــع اوری فاضــاب شــهر گنبــدکاووس‬ ‫مشــکل اساســی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬رفــع ایــن مشــکالت بــه‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری امضــای تفاهــم نامــه ‪ ۱۲۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی اســتانداری گلســتان و قــرارگاه خاتــم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قــرار اســت مشــکالت مطــرح شــده‬ ‫گنبــدکاووس در قالــب ایــن توافقنامــه و تامیــن اعتبــار‬ ‫الزم از ســوی قــرارگاه خاتــم االنبیــاء برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از کمبــود تانکرهــای ابرســانی ســیار اب‬ ‫و فاضــاب گنبــدکاووس خبــر داد و گفــت‪ ۶ :‬دســتگاه‬ ‫تانکــر ابرســانی بــا ظرفیــت ‪ ۱۰۲‬هــزار لیتــر بــه ‪ ۲۵‬روســتا و‬ ‫نقطــه جمعیتــی بخــش مرکــزی و داشــلی بــرون ابرســانی‬ ‫می کننــد امــا بــرای کاهــش زمــان ابرســانی حداقــل بــه‬ ‫همیــن تعــداد تانکــر دیگــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی گنبــدکاووس ‪ ۹۵‬هــزار مشــترک اب دارد کــه‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مشــترک در مناطــق روســتایی ســکونت دارنــد کــه‬ ‫بــا وجــود الگــوی مصــرف ‪ ۱۷‬متــر مکعــب اب هــر خانــوار‬ ‫روســتایی در مــاه امــا ‪ ۴۰‬درصــد مشــترکان ایــن الگــو را بــه‬ ‫دالئــل مختلــف از جملــه مصــارف غیــر شــرب ماننــد شــرب‬ ‫دام و ابیــاری فضــای ســبز رعایــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫ســیعدی راد از در دســت اجــرا بــودن ‪ ۲۸‬پــروژه‬ ‫عمرانــی درحــوزه ابرســانی شــامل حفــر چــاه‪،‬‬ ‫احــداث یــا اصــاح خــط انتقــال و شــبکه توزیــع‪،‬‬ ‫احــداث مخــزن ذخیــره اب در روســتاها و تکمیــل‬ ‫پنــج مجتمــع ابرســانی بــا اعتبــار حــدود ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫بیشــتر ایــن طــرح هــا بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ایــن حــال رفــع مشــکل کمبــود اب‬ ‫شــرب مناطــق مــرزی گنبــدکاووس نیازمنــد زمــان و‬ ‫تخصیــص اعتبــارات الزم بویــژه بــرای تکمیــل ســد نرمــاب‬ ‫چهــل چــای اســت کــه امیدواریــم بــا توافقنامــه همــکاری‬ ‫اســتانداری و قــرارگاه خاتــم االنبیــاء مشــکالت حــوزه اب و‬ ‫فاضــاب ایــن شهرســتان نیــز مرتفــع گــردد‪.‬‬ ‫تقریبــا ً همــه محصــوالت خانــواده حبوبــات‬ ‫در چنــد مــاه اخیــر بــا تــورم تــا بیــش از‬ ‫صددرصــدی مواجــه بودنــد امــا قیمــت‬ ‫نخــود رشــد اندکــی داشــته و ایــن محصــول‬ ‫تبدیــل بــه تنهــا جامانــده حبوبــات در‬ ‫افزایــش قیمــت هــا شــده و همیــن موضــوع‬ ‫ســبب نگرانــی نخــود کاران کشــور و اســتان‬ ‫کرمانشــاه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وضعیــت انــان مجبورنــد بــه یــک‬ ‫ســود انــدک تــن دهنــد و یــا حتــی بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن رنــج و ســختی تولیــد نخــود نســبت‬ ‫بــه ســایر محصــوالت‪ ،‬از خیــر ســوداوری‬ ‫بگذرنــد‪.‬‬ ‫قیمت تولید و فروش نخود تقریبا یکی‬ ‫است‬ ‫رییــس شــورای نخــود کشــور در ایــن بــاره بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش چشــمگیر تــورم در بخــش‬ ‫کشــاورزی و پاییــن مانــدن نــرخ نخــود گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون انــواع لوبیــا هــا‪ ،‬عــدس و ســایر حبوبات‬ ‫بــا افزایــش قابــل توجــه قیمــت همراه شــده اند‬ ‫و حتــی لپــه ای کــه از همیــن نخــود تولیــد مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــا قیمــت بــاالی ‪ ۲۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫فــروش مــی رســد امــا نخــود همچنــان یــک‬ ‫قیمــت حداقلــی دارد‪.‬‬ ‫ناصــر مــرادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســهم ‪ ۲‬کیلوگرمــی نخــود‬ ‫در ســبد خانوارهــای ایرانــی‪ ،‬بــی شــک افزایــش‬ ‫قیمــت ایــن محصــول همســو بــا ســایر حبوبات‬ ‫فشــار خاصــی بــه شــهروندان وارد نمــی کنــد‬ ‫امــا مــی توانــد ســبب ســوداوری نخــودکاران و‬ ‫امیــدواری انــان بــه کشــت مجــدد این محصول‬ ‫در اینــده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مــرادی‪ ،‬هــر کیلــو نخــود هــم اکنــون‬ ‫بیــن هشــت تــا ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان در بــازار‬ ‫معاملــه می شــود در حالــی کــه هزینــه تولیــد‬ ‫ان بــه ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۰‬هــزار تومــان مــی رســد‪.‬‬ ‫مــرادی اظهــار داشــت‪ :‬محصــول نخــود ماننــد‬ ‫بســیاری دیگر از محصوالت کشــاورزی نیســت‬ ‫کــه پنــج تــا ‪ ۱۰‬تــن در هکتــار تولیــد مــی شــود‪،‬‬ ‫بلکــه نخــود بهــاره حــدود نیــم و پاییــزه یــک تــن‬ ‫تــا ‪ ۱۲۰۰‬کیلــو در هکتــار برداشــت می شــود‬ ‫و اگــر افزایــش قیمــت چشــمگیر در ســموم‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کــود شــیمیایی‪ ،‬هزینــه ماشــین‬ ‫االت کشــاورزی و کارگــری در نظــر گرفتــه شــود‬ ‫بــه صراحــت مــی تــوان گفــت کــه بــا قیمــت‬ ‫فعلــی تولیــد نخــود برای بســیاری از کشــاورزان‬ ‫ســود اور نیســت و بــرای عــده معــدودی نیــز‬ ‫فقــط یــک ســود حداقلــی دارد‪.‬‬ ‫نخود باید قیمت واقعی خود را در بازار‬ ‫پیدا کند‬ ‫رییــس شــورای نخــود کشــور بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه ایــن محصــول بایــد قیمــت واقعــی‬ ‫خــود را در بــازار پیــدا کنــد گفــت‪ :‬مســووالن‬ ‫دولتــی نبایــد هیــچ گونــه تصمیمــی بــرای‬ ‫پاییــن نگــه داشــتن قیمــت نخــود بگیرنــد‬ ‫و از معیشــت نخــودکاران کــه بیشــتر انهــا‬ ‫از طبقــه ضعیــف و خــرده مالــک هســتند‪،‬‬ ‫غافــل شــوند بــه ویــژه در اســتانی ماننــد‬ ‫کرمانشــاه کــه بــا مشــکالت بــزرگ بیــکاری و‬ ‫بــی ثباتــی کســب و کار مواجــه اســت‪.‬‬ ‫میزان تولید نخود در کشور‬ ‫مــرادی پیــش بینــی کــرد کــه میــزان تولیــد‬ ‫نخــود کشــور‪ ،‬امســال بــه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۳۲۰‬هــزار‬ ‫تــن و در اســتان کرمانشــاه بــه ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۱۰‬هــزار‬ ‫تومــان برســد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫اســتان کرمانشــاه در تولیــد نخــود رتبــه‬ ‫اول کشــور را در اختیــار دارد و اســتان های‬ ‫لرســتان‪ ،‬اذربایجــان شــرقی و غربــی در‬ ‫رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 290

روزنامه بازار کسب و کار پارس 290

شماره : 290
تاریخ : 1399/12/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 289

روزنامه بازار کسب و کار پارس 289

شماره : 289
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 288

روزنامه بازار کسب و کار پارس 288

شماره : 288
تاریخ : 1399/12/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 287

روزنامه بازار کسب و کار پارس 287

شماره : 287
تاریخ : 1399/11/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 286

روزنامه بازار کسب و کار پارس 286

شماره : 286
تاریخ : 1399/11/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 285

روزنامه بازار کسب و کار پارس 285

شماره : 285
تاریخ : 1399/11/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!