هفته نامه بازار کسب و کار شماره 231 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 231

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 231

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 231

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫از شهرهای پیشرفته‬ ‫جهان تاشهر‬ ‫توریستی گرگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســتفاده‬ ‫از فنــاوری هــای نویــن و هوشــمند در‬ ‫سیســتم هــای حمــل ونقــل شــهری دنیا‬ ‫خصوصــا تاکســی هــا‪ ،‬طــی ســال هــای‬ ‫اخیــر توســعه فزاینــده ای پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن امــر بــا گســترش تاکســی‬ ‫هــای اینترنتــی‪ ،‬تحــول بســیاری در‬ ‫جابجایــی مســافران ایجــاد کــرده و بــه‬ ‫تدریــج از پایتخــت بــه ســایر شــهرهای‬ ‫کشــور تســری یافتــه اســت‪ .‬سیســتم‬ ‫هــای حمــل ونقــل هوشــمند تاکســی در‬ ‫ســایر کشــورها کــه اکنــون در شــهرهای‬ ‫مختلــف ایــران از جمله گــرگان فعالیت‬ ‫خــود را گســترش مــی دهنــد‪ ،‬الگــوی‬ ‫مناســبی بــرای افزایــش مطلوبیــت‬ ‫خدمــات در حمــل ونقــل شــهری و‬ ‫رضایــت مســافران هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ظهــور تاکســی هــای‬ ‫انالیــن‪ ،‬چالــش هایــی را در سیســتم‬ ‫حمــل ونقــل ســنتی شــهرداری هــا‬ ‫و برخــی از نهادهــای صنفــی حمــل‬ ‫ونقــل شــهری نســبت بــه ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫واکنــش داشــته انــد‪ .‬بــا ایــن همــه‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه اســتقبال مــردم از تاکســی‬ ‫هــای هوشــمند در کالن شــهرهای‬ ‫کشــور‪ ،‬این سیســتم در ســایر شــهرها‬ ‫نیــز جایــگاه خــود را یافتــه ‪...‬‬ ‫ادامه صفحه ‪2‬‬ ‫جاده و اقتصاد‪ :‬از قهوه تا گردشگری‬ ‫افزایش ‪ 65‬درصدی ارزش‬ ‫صادرات‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برای ایجاد بازارچه مرزی‬ ‫پرسه سو تالش شود‬ ‫‪3‬‬ ‫ایجاد مجتمع های خدماتی‬ ‫رفاهی روستایی در گلستان‬‫‪5‬‬ ‫نگاهی نو به نقش بانوان‬ ‫خانه دار در صرفه جویی‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران‪:‬‬ ‫گلستان نیازمند اجرای طرح تامین‬ ‫زنجیره فرش است‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حسن زاده معاون امور بازرگانی سازمان صمت گلستان‪:‬‬ ‫اجرا ‪ ۸۰‬عنوان برنامه در دهه فجر‬ ‫در نشســت خبــری فجــر بــا روســای کارگــروه‬ ‫هــای تخصصــی اســتان و متولیــان ســتادهای‬ ‫دهــه فجــر انقــاب اســامی شهرســتان‬ ‫هــا اظهــار کــرد‪ :‬کارگــروه اصنــاف و صنعــت‬ ‫ســتاد دهــه فجــر اســتان گلســتان ‪ ۸۰‬عنــوان‬ ‫برنامــه را بــرای دهــه فجــر اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه اصنــاف و بازریــان در دوران‬ ‫انقــاب اســامی و مقاطــع مختلــف نقــش‬ ‫افرینــی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تقــارن‬ ‫دهه فجر و اربعین شــهادت ســردار ســلیمانی‬ ‫ماننــد ســایر کارگــروه ها بزرگداشــت دهه فجر‬ ‫و گرامیداشــت شــهدای مقاومــت و مدافــع‬ ‫اختصاص ‪ ۱۹‬هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی‬ ‫به کشت کینوا‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال زراعــی گذشــته ‪۱۹‬‬ ‫هکتــار از کشــتزارهای اســتان بــه کشــت کینــوا اختصــاص یافــت کــه از ایــن ســطح حــدود ‪ ۳۳‬تــن‬ ‫محصول برداشــت شــد‪.‬مهندس محمدنقی کاظمیان با اشــاره به کاهش ســطح زیر کشــت دانه‬ ‫روغنــی کینــوا در کشــتزارهای اســتان‪ ،‬علــت ان را نبــود صنایــع فــراوری و بــازار فــروش دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬حتــی عملکــرد تولیــد محصــول در ســال جــاری در مقایســه با پارســال کاهش یافته‬ ‫زیراکــه کینــواکاران انگیــزه ای بــرای افزایــش تولیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس کاظمیــان بــا بیــان اینکــه محصــول کینــوا بایــد بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال جــاری محصــول تولیــدی کشــاورزان بــر روی دســت انهــا باقــی مانــده بــود ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه کینــوا محصولــی فســاد پذیــر اســت و نیــاز بــه انبارهــای خــاص دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کینــوا بــه صــورت پاییــزه و بهــاره در کشــتزار هــا قابلیــت کشــت دارد افــزود‪:‬‬ ‫برداشــت ان از اواخــر اذرمــاه اغــاز و تــا دی مــاه ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســه ســال اخیــر دانــه‬ ‫روغنــی کینــوا کــه بــه عنــوان مــادر غــات و از خانــواده گیاهــان دارویــی اســت در کشــتزارهای ایــن‬ ‫اســتان کشــت شــده است‪.‬ســهمیه کشــت این گیاه در ســطح کشــتزارهای این اســتان ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫اســت کــه ایــن میــزان براســاس یــک بــازه زمانــی پنــج ســاله بایــد بــه ‪ ۱۰۰‬هکتــار افزایــش یابــد امــا‪،‬‬ ‫اســتقبال کشــاورزان تاکنــون از کشــت ایــن محصــول خیلــی کــم بــوده اســت‪.‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گیــاه کینــوا بــه عنــوان یــک محصــول کــم اب طلــب اســت کــه شــرایط اب و هوایــی چهــار تــا ‪۴۰‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد را تحمــل مــی کنــد و بهتریــن زمــان کشــت ان در اســتان خراســان شــمالی ‪۱۵‬‬ ‫مردادمــاه و برداشــت ان نیــز اواســط ابــان مــاه اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس کاظمیــان بــا بیــان اینکــه قیمــت کینــوا ســه تــا چهــار برابــر قیمــت گنــدم اســت افــزود‪:‬‬ ‫ایــن محصــول اقتصــادی اســت امــا بــه دلیــل اینکــه صنایــع فــراوری ان در اســتان وجود ندارد ســایر‬ ‫شــرکت هــا بــا قیمــت ارزان از کشــاورزان خریــداری مــی کننــد‪.‬وی بــا بیــان اینکه در ســال های اخیر‬ ‫بــا پدیــده خشکســالی مواجــه هســتیم اظهــار داشــت‪ :‬برنــج ‪ ۳۳‬هــزار متــر مربــع اب مصــرف مــی‬ ‫کنــد ایــن در حالــی اســت کــه گیــاه کینــوا ‪ ۵‬هــزار متــر مربــع اب مصرفــی ان اســت‪.‬‬ ‫حــرم در اســتان گلســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا بیــان اینکــه در همــه شهرســتان‬ ‫هــا برنامــه بزرگداشــت شــهادت ســردار‬ ‫ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس و ســایر‬ ‫شــهدای مقاومــت برگــزار مــی شــود‪ ،‬برگــزاری‬ ‫همایــش بازاریــان و اصنــاف‪ ،‬افتتــاح قــرارگاه‬ ‫جهــاد اقتصــادی بــه همــت بســیج اصنــاف‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬نشســت بــا صنعتگــران در‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬برپایــی ایســتگاه صلواتــی‬ ‫و برگــزاری نخســتین یــادواره شــهدای‬ ‫اصنــاف شهرســتان رامیــان را از دیگــر برنامــه‬ ‫هــای شــاخص در دهــه فجــر برشــمرد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫از برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی هــای صنایــع‬ ‫کوچــک و متوســط در اســتان گلســتان‬ ‫خبــر داد و ابــراز کــرد‪ :‬یکــی از نــکات مهــم‬ ‫در ایــن نمایشــگاه معرفــی توانمنــدی‬ ‫هــای ســاخت داخــل و شناســایی نیازهــای‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــه وجــود ‪ ۲۳‬شــهرک صنعتــی در‬ ‫اســتان گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫برکــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و‬ ‫انقــاب اســامی شــهرک هــای صنعتــی در‬ ‫نقــاط مختلــف کشــور ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا اشــاره بــه فعالیــت برخــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی شــاخص‬ ‫در اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــران‬ ‫محدودیت کشت برنج و مشکل معیشتی کشاورزان‬ ‫مســوول زراعــت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا انتقــاد از محدود‬ ‫شــدن کشــت برنــج در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬محدودیــت کشــت ایــن محصــول اقدامــی‬ ‫غیرمنطقــی اســت کــه مشــکالت بســیاری بــرای کشــاورزان بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مهنــدس امیرعبــاس تــوکل‪ ،‬بــا تاکیــد بــر ضــرورت پیگیــری بــرای جلوگیــری از ممنوعیــت و‬ ‫محدودیــت کشــت برنــج در ایــن شهرســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تصمیــم هایــی گرفتــه شــده تــا‬ ‫تعرفــه اب بهــا بــرای برنــج کاران ایــن اســتان افزایــش یابــد کــه البتــه این امر بــرای برنج کاران‬ ‫خیلــی‪ ،‬مشــکل زا نخواهــد بــود زیــرا تولیــد بــرای انــان بــه صرفــه اســت امــا ممنــوع کــردن‬ ‫کشــت برنــج‪ ،‬معیشــت انــان را دچــار مشــکل مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اطالعــات و امــار درســتی از میــزان مصــرف اب بــرای تولیــد برنــج در ایــن اســتان‬ ‫بــه مســووالن مرکــز ارائــه نشــده اســت و انــان بــه خوبــی توجیــه نشــده انــد زیــرا میــزان اب‬ ‫مصرفــی بــرای تولیــد برنــج در ایــن اســتان‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان زیــاد نیســت‪.‬‬ ‫تــوکل تصریــح کــرد‪ :‬در اســتان هــای شــمالی کــه کشــت برنــج در ان ممنــوع نشــده‪ ،‬میــزان‬ ‫اب مصرفــی بــرای تولیــد ایــن محصــول در هــر هکتــار ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار مترمکعــب اســت امــا‬ ‫مصــرف اســتفاده اب بــرای ایــن محصــول در ایــن اســتان بســیار کمتــر از میــزان مصــرف‬ ‫اســتانهای شــمالی است‪.‬مســوول زراعــت مدیریــت جهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون در خراســان شــمالی میــزان اب مــورد نیــاز بــرای تولیــد برنــج بــه‬ ‫صــورت کشــت نشــایی در هــر هکتــار‪ ۱۲ ،‬تــا ‪ ۱۴‬هــزار مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬برنجــکاران مانــه و ســملقان در کشــت نشــایی‪ ،‬پیــش از نشــاکاری‪،‬‬ ‫زمیــن را بــا تجهیــزات ویــژه‪ ،‬غلتــک مــی زننــد و همیــن امــر ســبب مــی شــود تــا نفــوذ اب بــه‬ ‫زمیــن کمتــر و مانــدگاری ان روی زمیــن بیشــتر شــود و در نهایــت‪ ،‬اب کمتــری بــرای کشــت‬ ‫مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫تــوکل اظهــار گفــت‪ :‬بــا محــدود شــدن کشــت برنــج‪ ،‬کشــاورزان منطقــه مانــه در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بــه کشــت پیــاز و گوجــه فرنگــی روی اورده انــد در حالــی کــه میــزان اب‪ ،‬بــرای‬ ‫تولیــد ایــن محصــوالت جالیــزی بیشــتر از برنــج و در مقابــل درامــد حاصــل از ان بســیار کمتر‬ ‫از ایــن محصــول اســت‪.‬‬ ‫جــزو کشــورهای مطــرح دنیــا در تولیــد‬ ‫یــد اســت کــه واحــد تولیــد یــد در اســتان‬ ‫گلســتان نیــز وجــود دارد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫واحدهــای صنعتــی تولیدکننــده داروهــای‬ ‫ضدســرطان در اســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫بــه افتتــاح پــروژه هــای صنعتــی در دهــه‬ ‫فجــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬امســال ‪ ۳۴‬پــروژه‬ ‫صنعتــی در ‪ ۱۰‬شهرســتان اســتان گلســتان‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۶۱‬میلیــارد تومــان بــا‬ ‫اشــتغالزایی ‪ ۴۶۹‬نفــر در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫عکس‪-‬بازار کسب و کار‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫تاکسی های هوشمند؛‬ ‫‪ 1‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 31‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫توصیه های مهم به‬ ‫دامداران و مرغداران‬ ‫‪2‬‬ ‫استان گلستان در پی‬ ‫بروز سرمای شدید‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫افزایش ‪ 65‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات‬ ‫ارزش کاالهایــی کــه امســال از گمــرک‬ ‫خراســان شــمالی صــادر شــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ‪ ۶۵‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر گمــرک خراســان شــمالی ‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬صــادرات خراســان شــمالی از لحــاظ‬ ‫وزنــی نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۴۶‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫جــواد جعفــری بــا بیــان اینکــه از ابتــدای‬ ‫امســال ‪ ۴۹‬میلیــون و ‪ ۳۵۴‬هــزار دالر کاال‬ ‫از گمــرک اســتان صــادر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫وزن ایــن کاالهــای صادراتــی ‪ ۱۵۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۷۰‬تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن اقــام صادراتــی اســتان‬ ‫را شــامل کــود اوره‪ ،‬کریســتال مالمیــن‪،‬‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی و فــوالدی‪،‬‬ ‫محصــوالت تبدیلــی بخــش کشــاورزی ماننــد‬ ‫رب عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن کاالهــا بــه‬ ‫کشــورهایی ماننــد ترکمنســتان‪ ،‬افغانســتان‬ ‫و ترکیــه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫واردات خراسان شمالی‬ ‫مدیــر گمــرک خراســان شــمالی از افزایــش‬ ‫واردات بــه ایــن اســتان نیــز خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬ارزش کاالهــای وارده بــه اســتان‬ ‫نیــز امســال بــه ‪ ۲۷‬میلیــون ‪ ۵۳۰‬هــزار دالر‬ ‫رســید کــه رشــدی ‪ ۵۶‬درصــدی را نســبت بــه‬ ‫پارســال نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬وزن کاالهــای وارداتــی‬ ‫نیــز ســه هــزار و ‪ ۶۷۰‬تــن بــوده اســت کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــدی‬ ‫‪ ۱۹‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عمــده کاالهــای وارداتــی بــه گمــرک‬ ‫خراســان شــمالی را شــامل مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫ماشــین هــای خطــوط تولیــد کارخانــه هــا و‬ ‫اقالمــی ماننــد برنــج دانســت و گفــت‪ :‬عمــده‬ ‫کاالهــای وارداتــی از چیــن‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ترکیــه‬ ‫و روســیه وارد اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫ضمانت نامه های گمرکی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬بــه دلیل بروز‬ ‫ســرمای شــدید بــه دامــداران و مرغداران‬ ‫استان هشــدار داد‪.‬‬ ‫عبدالغفــار تخلــه در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بروز ســرمای شــدید‬ ‫در اســتان و مشــکالت ایجــاد شــده‪ ،‬بــه‬ ‫دامــداران و مرغــداران توصیــه می شــود‪،‬‬ ‫اقدامــات ضــروری در جهــت جلوگیری از‬ ‫یخ زدگــی لوله هــای اب و پمپ هــای اب‬ ‫بــه عمــل اورنــد‪ ،‬بدیــن لحــاظ ضــروری‬ ‫اســت نســبت بــه عایق بنــدی لولــه هــای‬ ‫اب و گاز و گازوئیــل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دامــداران و مرغــداران‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرایط تحریمــی و‬ ‫مشــکالت اقتصــادی در اســتان‪ ،‬ایجــاب‬ ‫مــی کنــد گمــرک بــه صــادر کننــدگان کمــک‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه همیــن منظــور گمــرک‬ ‫خراســان شــمالی بــا بســته هــای تشــویقی‬ ‫تســهیالت مختلفــی را در اختیــار صــادر‬ ‫کننــدگان قــرار داده اســت کــه ترخیــص‬ ‫نســیه و گرفتــن ضمانــت نامــه یکســاله‬ ‫بــرای حقــوق گمرکــی از جملــه ایــن‬ ‫اقدامــات حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر گمــرک خراســان شــمالی‪ ،‬ارزش‬ ‫ضمانــت نامــه هایــی را کــه در رابطــه‬ ‫بــا پرداخــت حقــوق گمرکــی در اســتان‬ ‫دریافــت شــده‪ ۲۷ ،‬میلیــارد ریــال اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن بــرای کاهــش‬ ‫زمــان و هزینــه هــای گمرکــی‪ ،‬دفاتــر‬ ‫گمرکــی در محــل صنایــع بــزرگ اســتان دایــر‬ ‫شــده تــا همــه فعالیــت هــای گمرکــی ایــن‬ ‫واحدهــا در محــل انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬ارزیابــی گمرکــی برخــی از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ماننــد زعفــران نیــز در‬ ‫محــل مزرعــه انجــام مــی شــود و بــا توجــه بــه‬ ‫کشــت زعفــران در ســطح پنــج هــزار هکتــار‬ ‫از کشــتزارهای فــاروج‪ ،‬گمــرک تخصصــی‬ ‫زعفــران در مزرعــه ســبز خــرم فــاروج راه‬ ‫انــدازی شــد کــه عــاوه بــر زعفــران‪ ،‬دیگــر‬ ‫محصــوالت صادراتــی بخــش کشــاورزی نیــز‬ ‫مــی تواننــد در ایــن محــل ارزیابــی و مراحــل‬ ‫گمرکــی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ‬ ‫داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت ‪۲۴.۳‬‬ ‫درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال ایــن اســتان در حــوزه‬ ‫کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور اســت‬ ‫امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر‬ ‫اســت‪/‬ایرنا‬ ‫اســتان‪ ،‬بایــد نســبت بــه تهیــه گازوئیل‬ ‫مــورد نیــاز بــرای مــدت ســرما اقــدام‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن بایــد نســبت بــه‬ ‫کنتــرل ژنراتــور بــرق اضطــراری و ســایر‬ ‫وســایل برقــی اقــدام و بــا عایــق بنــدی‬ ‫منابــع اب از یخ زدگــی اب منابــع‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫تاکسی های هوشمند؛ از شهرهای پیشرفته جهان تاشهر توریستی گرگان‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن‬ ‫و هوشــمند در سیســتم هــای‬ ‫حمــل ونقــل شــهری دنیــا خصوصــا‬ ‫تاکســی هــا‪ ،‬طــی ســال هــای‬ ‫اخیــر توســعه فزاینــده ای پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن امــر بــا گســترش‬ ‫تاکســی هــای اینترنتــی‪ ،‬تحــول‬ ‫بســیاری در جابجایــی مســافران‬ ‫ایجــاد کــرده و به تدریج از پایتخت‬ ‫بــه ســایر شــهرهای کشــور تســری‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬سیســتم هــای حمــل‬ ‫ونقــل هوشــمند تاکســی در ســایر‬ ‫کشــورها کــه اکنــون در شــهرهای‬ ‫مختلــف ایــران از جملــه گــرگان‬ ‫فعالیــت خــود را گســترش مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬الگــوی مناســبی بــرای‬ ‫افزایــش مطلوبیــت خدمــات در‬ ‫حمــل ونقــل شــهری و رضایــت‬ ‫مســافران هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ظهــور تاکســی‬ ‫هــای انالیــن‪ ،‬چالــش هایــی را‬ ‫در سیســتم حمــل ونقــل ســنتی‬ ‫ایجــاد کــرده و اژانــس هــا‪،‬‬ ‫شــهرداری هــا و برخــی از نهادهــای صنفــی‬ ‫حمــل ونقــل شــهری نســبت بــه ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫واکنــش داشــته انــد‪ .‬بــا ایــن همــه‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه اســتقبال مــردم از تاکســی های هوشــمند‬ ‫در کالن شــهرهای کشــور‪ ،‬ایــن سیســتم‬ ‫در ســایر شــهرها نیــز جایــگاه خــود را یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در گــرگان کــه از مراکــز اســتان هــای‬ ‫کوچــک از نظــر جمعیــت و مســاحت در ایــران‬ ‫محســوب مــی شــود‪ ،‬نیــز تاکســی هــای‬ ‫اینترنتــی موفقیــت باالیــی در جــذب مســافر‬ ‫داشــته انــد امــا بــا توجــه بــه توریســتی بــودن‬ ‫شــهر‪ ،‬هوشمندســازی خدمــات و ارتقــای‬ ‫کیفــی ان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫البتــه اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در‬ ‫تاکســیرانی‪ ،‬فقــط بــه معنــای ســهولت‪ ،‬امنیــت‬ ‫و قیمــت مناســب تاکســی هــای اینترنتــی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه فراتــر از ایــن مــوارد‪ ،‬تاکســی‬ ‫هــای هوشــمند در برخــی شــهرهای دنیــا‪،‬‬ ‫خدمــات باکیفیتــی بــه مســافران ارائــه مــی‬ ‫دهنــد کــه هنــوز تاکســیرانی هــای مــا بــا ان‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بــرای اگاهــی بیشــتر از خدمــات‬ ‫تاکســیرانی هــای دنیــا‪ ،‬نگاهــی بــه تجربــه انهــا‬ ‫در برخی شــهرها و کشــورهای پیشــرفته و بهره‬ ‫منــدی از ایــن تجربیــات در شــهر گردشــگری‬ ‫گــرگان خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫• امارات‪ :‬دبی‬ ‫در دبــی کــه از شــهرهای شــناخته شــده‬ ‫توریســتی دنیاســت‪ ،‬مســافران فرودگاه بدون‬ ‫نیــاز بــه چــک کــردن پروازشــان‪ ،‬در تاکســی‬ ‫مــی تواننــد مســتقیما اطالعــات الزم را کســب‬ ‫کننــد‪ .‬اتحادیــه تاکســی هــای دبــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫وای فــای را در بســیاری از تاکســی هــای ایــن‬ ‫شــهر بــرای دســتیابی مســتقیم مســافران بــه‬ ‫اینترنــت ارایــه کــرده اســت‪ .‬ایــن پــروژه هــا‬ ‫بــه منظــور برنامــه دولــت الکترونیــک امــارات‬ ‫بــرای اســتفاده از اخریــن تکنولــوژی هــای روز‬ ‫دنیــا در تاکســیرانی اســت‪ .‬مســافران عــاوه‬ ‫بــر اســتفاده از ایــن اینترنــت رایــگان بــرای‬ ‫موبایــل‪ ،‬مــی تواننــد از خدمــات دیگــر تاکســی‬ ‫هــای دبــی‪ ،‬قیمــت انهــا‪ ،‬تبلیغــات و‪ ...‬اگاهی‬ ‫یابنــد و فــرم نظرســنجی الکترونیکــی را تکمیــل‬ ‫نماینــد‪ .‬همچنیــن بــرای ایمنــی بیشــتر‪،‬‬ ‫تاکســی هــا بــه دســتگاه هــای کنتــرل ســرعت‬ ‫مجهــز شــده انــد‪.‬‬ ‫امادگی گلستان برای سرمایه‬ ‫گذاران داخلی و خارجی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مســیر ســرمایه گذرای‬ ‫بــرای رفــع کمبودهــا و زیرســاخت های مرتبــط‬ ‫بــا توســعه پایــدار ایــن اســتان همــوار بــوده و از‬ ‫ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی بــرای کمــک‬ ‫بــه رونــق بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫گردشــگری اســتقبال گلســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شناســی در همایــش علمــی‬ ‫پژوهشــی اســیب شناســی اعتیــاد در گــرگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امیدواریــم بــا همراهــی همــه دســتگاه‬ ‫هــای اداری و اجرایــی‪ ،‬موانــع و مشــکالت ســرمایه‬ ‫گــذاران در راه کســب مجوزهــای قانونــی را برطــرف‬ ‫کــرده و گلســتان را از موهبــت هــای حضــور‬ ‫بخــش خصوصــی بهره منــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افزایــش تولیــد ســال هــای اخیــر‬ ‫در بخــش هــای گوناگــون بــه خصــوص کشــاورزی‪،‬‬ ‫از جملــه ثمــرات حضــور بخــش خصوصــی و‬ ‫ســرمایه گــذاری در بخــش هــای زیربنایــی اســت‬ ‫کــه موجــب بیشــتر شــدن تولیــد محصوالتــی ماننــد‬ ‫• اسپانیا‪ :‬بارسلونا‬ ‫تاکســی هــای بارســلونا‪ ،‬بــه رنــگ ســیاه و‬ ‫زرد‪ ،‬بســیار مطمئــن انــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا‬ ‫شــرکت هــای تاکســیرانی تمــاس بگیریــد یــا‬ ‫از طریــق اپلیکیشــن هــای تاکســی‪ ،‬خودتــان‬ ‫ان را رزرو کنیــد‪ .‬همــه تاکســی هــا از تاکســی‬ ‫متــر اســتفاده مــی کننــد و کســی نمــی توانــد‬ ‫ســرتان کاله بگــذارد‪ .‬همچنیــن پرداخــت از‬ ‫طریــق کارت هــای اعتبــاری مقــدور اســت‪.‬‬ ‫بــه نــرخ تاکســی فــرودگاه‪ ،‬کمــی اضافــه مــی‬ ‫شــود امــا بــرای حیوانــات خانگــی‪ ،‬چمــدان و‬ ‫ویلچــر هزینــه اضافــه دریافــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫ضمنــا نــرخ هــای مختلفــی بــرای روز و شــب‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫• فرانسه‪ :‬پاریس‬ ‫مــدت هــای زیــادی اســت تاکســی هــای در‬ ‫پاریــس‪ ،‬بــی رنــگ شــده انــد‪ .‬بلکــه دلیلــش‬ ‫ایــن اســت کــه فرانســویان یــا قــدم مــی زننــد‬ ‫و یــا از متــرو اســتفاده مــی کننــد و چمــدان‬ ‫هــای چرخــدار‪ ،‬انهــا را از تاکســی بــی نیــاز‬ ‫کــرده اســت‪ .‬دلیــل دیگــر اینکــه در شــهر‬ ‫پرترافیــک پاریــس‪ ،‬اســتفاده از تاکســی‬ ‫خســته کننــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال تاکســی‬ ‫هــا ‪ ۲۴‬ســاعته کار مــی کننــد‪ .‬پاریــس و‬ ‫حومــه بیــش از ‪ ۱۸۰۰۰‬راننــده تاکســی دارد‬ ‫و تقریبــا در همــه ســاعات روز در دســترس‬ ‫انــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد از ‪ ۵۰۰‬ایســتگاه‬ ‫تاکســی یــا تاکســی هــای خطــی از طریــق‬ ‫تــکان دادن دســت‪ ،‬تلفــن و یــا رادیــو‬ ‫تاکســی‪ ،‬ان را کرایــه کنیــد‪ .‬اگرچــه کرایــه‬ ‫هــا ارزان نیســتند ولــی خیلــی هــم در داخــل‬ ‫شــهر گــران نیســت‪ .‬نکتــه جالــب توجــه اینکــه‬ ‫در ســقف تاکســی هــای پاریــس ‪ LED‬هایــی‬ ‫نصــب شــده کــه وقتــی ســبز هســتند یعنــی‬ ‫تاکســی خالــی اســت و وقتــی قرمــز هســتند‪،‬‬ ‫یعنــی مســافر دارنــد‪ .‬همچنیــن ســوار کــردن‬ ‫مســافری کــه بیــش از ‪ ۵۰‬متــر بــا ایســتگاه‬ ‫تاکســی فاصلــه داشــته باشــد‪ ،‬در فرانســه‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫• ژاپن‪ :‬توکیو‬ ‫هزینــه اســتفاده از تاکســی در شــهرهای‬ ‫بــزرگ ژاپــن ماننــد توکیــو بســیار باالســت و بــا‬ ‫توجــه بــه وســایل نقلیــه عمومــی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ان ضــروری نیســت امــا در برخــی مــوارد‪،‬‬ ‫گنــدم و گوشــت مــرغ شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی و شــیوع‬ ‫مصــرف موادمخــدر از اولویت هــای کشــور‬ ‫اســت گفــت‪ :‬ریشــه بســیاری از جرایــم از جملــه‬ ‫خودکشــی‪ ،‬طــاق‪ ،‬فقــر‪ ،‬فرزنــد و همســرازاری و‬ ‫ســرقت‪ ،‬مصــرف مــواد مخــدر اســت کــه بایــد از‬ ‫شــیوع مصــرف ان در جامعــه بــه خصــوص نســل‬ ‫جــوان جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫محمــود روحانی فــر دبیــر شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۷۰‬درصــد زندانیــان‬ ‫ایــن اســتان بــه مــواد مخــدر ارتبــاط دارنــد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا فرهنــگ ســازی و افزایــش اگاهــی‬ ‫جامعــه از تعــداد مبتالیــان بــه مصــرف ایــن مــواد‬ ‫کاســته شــود‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش همچنیــن از فرزنــد یکــی از‬ ‫شــهدای مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گلســتان‬ ‫قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۳‬شــهید در راه مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫تقدیــم کشــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫همایــش علمــی پژوهشــی اســیب شناســی‬ ‫اعتیــاد در ‪ ۱۲‬محــور پژوهــش در مســایل حقوقــی‬ ‫مخصوصــا جمعــه و شــنبه شــب هــا‪ ،‬اتفاقــا‬ ‫صــف هــای طوالنــی تشــکیل مــی شــود‪ .‬بــرای‬ ‫دسترســی بــه تاکســی در ژاپــن‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫مراجعــه بــه ایســتگاه هــای تاکســی‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد در جایــی امــن دســت بــاال کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫صفحــه در داشــبورد در گوشــه پاییــن تــر از‬ ‫شیشــه جلــو اتومبیــل نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫ایــا تاکســی خالــی اســت یــا خیــر؟ در ژاپــن‪،‬‬ ‫خودتــان اجــازه نداریــد دَر ِ تاکســی را بــاز و‬ ‫بســته کنیــد‪ .‬بلکــه بعــد از ســوار شــدن‪ ،‬دَر ِ‬ ‫عقــب ســمت چــپ خــودرو‪ ،‬بــاز و از راه دور‬ ‫توســط راننــده بســته مــی شــود‪ .‬راننــدگان‬ ‫تاکســی ژاپــن بســیار قابــل اعتمادنــد و‬ ‫ســعی نمــی کننــد ســر مشــتری کاله بگذارنــد‪.‬‬ ‫تاکســی هــای گواهینامــه دار بــا گواهینامــه‬ ‫سبزشــان شــناخته مــی شــوند و گواهینامــه‬ ‫هــای خودروهــای معمولــی‪ ،‬ســفید و یــا زرد‬ ‫هســتند‪ .‬در برخــی از شــهرهای توریســتی‪،‬‬ ‫تاکســی هــای بــی گواهینامــه نیــز هســتند کــه‬ ‫بهتــر اســت از انهــا پرهیــز شــود‪.‬‬ ‫• ایران‪ :‬گرگان‬ ‫سیســتم و حمــل ونقــل تاکســیرانی در شــهر‬ ‫گــرگان بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی گردشــگری‬ ‫از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬انــواع‬ ‫تاکســی هــا از جملــه اپلیکیشــن هــای تاکســی‬ ‫یــاب‪ ،‬بــه همــراه تاکســی هــای خطــی و اژانــس‬ ‫هــا‪ ،‬عــاوه بــر جابجایــی مســافران در داخــل‬ ‫شــهر‪ ،‬قابلیــت باالیــی بــرای معرفــی جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری اســتان گلســتان و بــه ویــژه‬ ‫گــرگان را دارا هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬وجــود‬ ‫مســافربرهای شــخصی کــه یکــی از معضــات‬ ‫عمــده حمــل ونقل مســافر در شــهرهای کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬در گــرگان نیــز بــه وفــور مشــاهده مــی‬ ‫شــود کــه نیازمنــد نظــارت بیشــتر مســئوالن‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن رابطــه‪ ،‬نوســازی تاکســی هــای‬ ‫گــرگان‪ ،‬امــوزش مســتمر تاکســیرانان در‬ ‫حــوزه گردشــگری‪ ،‬هوشمندســازی سیســتم‬ ‫تاکســیرانی‪ ،‬گســترش تاکســیرانی بومــی و‬ ‫تعامــل دوســویه شــرکت هــای تاکســی انالیــن‬ ‫و شــرکت هــای زیرمجموعــه شــهرداری گــرگان‪،‬‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات باکیفیــت بــه مســافران‬ ‫درون شــهری و گردشــگران ســایر شــهرها و‬ ‫توریســت هــای خارجــی‪ ،‬از جملــه راهکارهــای‬ ‫موثــر در توســعه کمــی و کیفــی حمــل ونقــل‬ ‫تاکســیرانی گــرگان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫هدایت کودکان کار از‬ ‫خیابانهای به کارگاه های کار‬ ‫هنــوز امــار دقیقــی از کــودکان کار در خراســان‬ ‫شــمالی وجــود نــدارد و اجــرای طــرح ســامان دهی‬ ‫ایــن قشــر موجــب شــده تــا شــماری از انــان از‬ ‫خیابان هــا بــه کارگاه هــا کــوچ کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن نشســت کمیتــه‬ ‫ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی‪ ،‬مصــوب شــد‬ ‫تــا همــه اعضــا پــای کار امــده و بــا مشــارکت اتــاق‬ ‫اصنــاف‪ ،‬وضعیــت کــودکان کاری را کــه در کارگاه‬ ‫هــا کار مــی کننــد بــه لحــاظ شــرایط کار و ســن‬ ‫انــان رصــد و مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صحرانــورد بــا بیــان اینکــه ممکــن‬ ‫اســت برخــی از ایــن کــودکان حتــی در کارگاه‬ ‫هــای زیرزمینــی بــه کار گرفتــه شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫تــاش هســتیم تــا همــه ایــن کــودکان شناســایی‬ ‫و بــه انهــا خدمــات اجتماعــی الزم داده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مشــاهده‬ ‫فعالیــت کــودکان متکــدی در شــهرهای فــاروج‬ ‫و شــیروان‪ ،‬مصــوب شــده اســت تــا کمیتــه‬ ‫ســاماندهی کــودکان کار در ایــن شهرســتان هــا‬ ‫نیــز فعــال شــود‪.‬‬ ‫وی شــمار کــودکان کار و خیابانــی شناســایی‬ ‫شــده در خراســان شــمالی را از ابتــدای امســال‬ ‫‪ ۲۴۳‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون از‬ ‫ایــن رقــم ‪ ۲۱۷‬کــودک از خدمــات روانشناســی‪،‬‬ ‫پزشــکی و حقوقــی بهزیســتی در ‪ ۲‬مرکــز روزانــه‬ ‫اســتفاده مــی کننــد و ‪ ۲۶‬کــودک خیابانــی نیــز در‬ ‫تنهــا مرکــز شــبانه روزی بهزیســتی در بجنــورد‬ ‫اســکان یافتــه انــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار شــامل ‪ ۹۱‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی اداره کل‬ ‫بهزیســتی خراســان شــمالی هســتند کــه ‪ ۱۹‬هــزار‬ ‫نفــر انــان در حــوزه توانبخشــی خدمــات مــی‬ ‫گیرنــد و مابقــی زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬کــودکان‬ ‫بدسرپرســت و بــی سرپرســت و افــراد دارای‬ ‫اســیب و اعتیــاد هســتند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در نواحــی‬ ‫روســتایی ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫خراسان شمالی محروم‬ ‫ترین استان مرزی کشور از‬ ‫لحاظ زیرساخت صادراتی‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از اســتان هــای مــرزی‬ ‫کشــور اســت کــه بیــش از ‪ 300‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان دارد‪.‬‬ ‫اگــر نگاهــی بــه تمامــی اســتان هــای مــرزی‬ ‫در کشــور بزنیــم مــی بینیــم کــه تمامــی‬ ‫ایــن اســتان هــا از لحــاظ زیرســاخت هایــی‬ ‫همچــون معبــر ورود و خــروج بــه کشــور‬ ‫همســایه‪ ،‬بازارچــه مــرزی و ‪ ...‬بــه منظــور‬ ‫تســهیل در امــور تجــاری میــان دو کشــور را‬ ‫دارا هســتند و همیــن مــوارد نیــز عــاوه بــر‬ ‫اینکــه امــر صــادرات و واردات را بــرای تجــار‬ ‫بومــی منطقــه اســان تــر کــرده موجــب رشــد‬ ‫اقتصــادی ان اســتان نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫و قضایــی‪ ،‬شــناخت عوامــل موثــر در بــروز اعتیــاد‪،‬‬ ‫پژوهــش در امــر مدیریــت اعتیــاد کشــور‪ ،‬شــناخت‬ ‫نظــام وبهبــود ارایــه خدمــات درمانــی‪ ،‬پژوهــش در‬ ‫امــر مقابلــه باعرضــه‪ ،‬شــناخت نظــام و بهبــود ارایــه‬ ‫خدمــات پیشــگیرانه و معامــات موثــر پیشــگیری‪،‬‬ ‫شــناخت معامــات موثــر کاهــش زیــان و شــناخت‬ ‫و بهبــود نظــام ارایــه خدمــات کاهــش زیــان و‬ ‫شــناخت وضعیــت اعتیــاد درکشــور ( شــیوع و رونــد‬ ‫شــدت) برگــزار شــد کــه محققــان ‪ ۱۵۰‬مقالــه بــه‬ ‫دبیرخانــه همایــش ارســال کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش همچنیــن از نویســندگان ‪۱۰‬‬ ‫مقالــه برتــر ارســالی بــه دبیرخانــه همایــش بــا‬ ‫انتخابــات هیــات داوران تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫‪ 25‬روز دیگر مانده تا‬ ‫بار دیگر نقشه های شوم‬ ‫دشمنان ایران و ایرانی با‬ ‫تمام هزینه های شان‬ ‫به باد هوا رود‪.‬‬ ‫عــدم پــاک کوبــی و هویــت گــذاری‬ ‫دامهــا مصــداق قاچــاق کاال و ارز‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی‬ ‫گلســتان بــا صــدور اطالعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــه اطــاع کلیــه بهــره‬ ‫بــرداران اعــم از دامــداران ‪ ،‬چوبداران‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت دامــداران عزیــز مــی‬ ‫بایســت با توجه به دســتورالعملهای‬ ‫ابالغــی بــه اتحادیــه های دامــداران و‬ ‫گاوداران اســتان نســبت بــه هویــت‬ ‫گــذاری دامهــای خــود بــا پالکهــای‬ ‫مخصــوص اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫و صاحبــان کشــتارگاههای دام‬ ‫اســتان مــی رســاند بــا توجــه بــه‬ ‫قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و‬ ‫مصوبــات ابالغی‪،‬از تاریــخ ‪98/11/15‬‬ ‫حمــل و تــردد هرگونــه دام فاقــد‬ ‫پــاک ممنــوع بــوده و بــا متخلفیــن‬ ‫برخــورد قضایــی صــورت خواهــد‬ ‫اطالعیه اداره کل‬ ‫دامپزشکی استان‬ ‫در خصوص قاچاق‬ ‫دام‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫از جنوب اسیا تا شمال ایران‬ ‫برای ایجاد بازارچه مرزی‬ ‫پرسه سو تالش شود‬ ‫حبیــب الله مظفــری یکی از صادرکنندگان‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫خراســان شــمالی محــروم تریــن اســتان‬ ‫مــرزی کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در مــرز‬ ‫مزایــای زیــادی وجــود دارد کــه متاســفانه‬ ‫مــردم مرزنشــین ایــن منطقــه از ایــن مزایــا‬ ‫محــروم هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتان هــای مــرزی‬ ‫دارای مولفــه هــای گمــرک مشــترک‪،‬‬ ‫بازارچــه مشــترک‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫و یــا مناطــق ازاد تجــاری هســتند‪،‬‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬خراســان شــمالی نــه معبــر‬ ‫ورود و خــروج و نــه بازارچــه مــرزی دارد‬ ‫کــه یکــی از پیامدهــای ناشــی از ان ایــن‬ ‫اســت کــه مســافر و بــاری در مــرز جابــه جــا‬ ‫نمــی شــوند‪.‬‬ ‫مظفــری تصریــح کــرد‪ :‬همیشــه از‬ ‫اســتانی همچــون سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از محــروم تریــن اســتان‬ ‫هــای کشــور یــاد مــی شــود امــا همیــن‬ ‫اســتان محــروم دارای بنــدر تجــاری چابهــار‬ ‫و گــذرگاه میرجــاوه اســت کــه ســاالنه‬ ‫حجــم خیلــی زیــادی از بــار و مســافر در‬ ‫انجــا جابــه جــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬رونــق اقتصــادی از محــل‬ ‫رفــت و امــد و یــا بــده و بســتان هــا صــورت‬ ‫مــی گیــرد‪ ،‬امــا زمانیکــه گذرگاهــی وجــود‬ ‫نــدارد یعنــی رفــت و امــدی نیــز صــورت‬ ‫نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن صادرکننــده در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫همســایگی خراســان شــمالی بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان گفــت‪ :‬اســتانی همچــون‬ ‫گلســتان نیــز بــا کشــور مذکــور همســایه‬ ‫اســت امــا ایــن اســتان دارای بازارچــه‬ ‫مــرزی اینچــه بــرون بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر ایــن اســتان دارای‬ ‫بنــدر ترکمــن اســت کــه مــی توانــد از ایــن‬ ‫طریــق بــا کشــورهای قزاقســتان‪ ،‬روســیه و‬ ‫اذربایجــان ارتبــاط بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر خراســان شــمالی نیــز‬ ‫بازارچــه مــرزی پرســه ســو را داشــت مــی‬ ‫توانســت از ایــن بازارچــه بهــره هــای خیلــی‬ ‫زیــادی را بگیــرد‪.‬‬ ‫مظفــری بــا اشــاره اینکــه حــال در ایــن‬ ‫اســتان معبــر ورود و خــروج وجــود نــدارد‬ ‫و کشــور همســایه نیــز بــا بهانــه هــای‬ ‫مختلــف از ایجــاد ایــن امکانــات در ســر بــاز‬ ‫مــی زنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ترکمنســتان بــا بهانــه‬ ‫صعــب العبــور بــودن مســیر اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد معبــر ورود و خــروج نمــی کنــد امــا‬ ‫مــی تــوان بــر روی ایجــاد بازارچــه مــرزی‬ ‫همــت کــرد تــا جابــه جایــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رونــق منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫یــا تبدیــل شــدن منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بــه منطقــه ازاد تجــاری در ایــن اســتان‬ ‫از دیگــر مزیــت هایــی اســت کــه مــی‬ ‫تــوان بــر روی ان کار کــرد و از ایــن‬ ‫طریــق بــا وجــود نداشــتن معبــر ورود و‬ ‫خــروج مــرزی و بازارچــه مــرزی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذار غیرایرانــی جــذب کــرد و و صــادرات‬ ‫مجــدد را انجــام داد‪.‬‬ ‫جاده و اقتصاد‪ :‬از قهوه تا گردشگری‬ ‫اسیه فروردین‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جــاده‬ ‫و اقتصــاد؟! شــاید در نــگاه اول‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫چندانــی بیــن ایــن دو واژه بــه ذهــن نرســد‪،‬‬ ‫امــا واقعیــت امــر‪ ،‬چیــز دیگــری اســت‪ .‬جــاده‬ ‫هــا تاثیــر انکارناپذیــری بــر رشــد اقتصــادی‬ ‫کشــورها دارنــد و البتــه متاثــر از میــزان‬ ‫توســعه یافتگــی انهــا هســتند؛ بدیــن معنــا‬ ‫که هرچه جاده ها‪ ،‬اســتانداردتر و سیســتم‬ ‫حمــل ونقــل جــاده ای توســعه یافتــه‬ ‫تــر باشــد‪ ،‬فرصــت بــروز توانمنــدی هــای‬ ‫اقتصــادی در ان منطقــه‪ ،‬فراهــم تــر اســت‪.‬‬ ‫تیمور شــرقی‪ ،‬کشــوری کمتر شــناخته شــده‬ ‫در جنوب شــرق اســیا‪ ،‬و اســتان گلســتان در‬ ‫شــمال ایــران‪ ،‬و مقایســه انهــا‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫پتانســیل هــای اقتصــادی شــان‪ ،‬مثــال هــای‬ ‫مناســبی بــرای ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن جــاده و‬ ‫توســعه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بجنورد همچون‬ ‫نگین انگشتری که در منطقه می درخشد‬ ‫امراللــه فیــاض یکــی دیگــر از صادرکننــدگان خراســان شــمالی اظهارکــرد‪ :‬ســال‬ ‫هاســت کــه پیگیــری هــا بــرای ایجــاد بازارچــه مــرزی پرســه ســو انجــام شــده اســت امــا‬ ‫محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن ســوال‪ ،‬حــال کــه کشــور مذکــور حاضــر بــه ایجــاد ایــن زیرســاخت‬ ‫هــا از ســوی خــود نمــی شــود بایــد امــر تجــارت را در اســتان رهــا کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬خراســان‬ ‫شــمالی پتانســیل باالیــی در حــوزه تولیــد بــه خصــوص در بخــش کشــاورزی دارد و‬ ‫مــی تــوان امــر تجــارت را از طریــق نزدیــک تریــن معبرهــای ورود و خــروج انجــام داد‪.‬‬ ‫فیــاض تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر تمرکــز بــر روی منطقــه ویــژه اقتصــادی بهتریــن‬ ‫مولفــه و جایگزینــی خــوب بــرای بازارچــه مــرزی و ‪ ...‬در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد همچــون نگیــن انگشــتری‬ ‫اســت کــه در ایــن منطقــه مــی درخشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر چنیــن امکانــی از‬ ‫شــمال تــا جنــوب خراســان وجــود نــدارد و مــی تــوان ســرمایه گــذاران را بــرای تولیــد کاال‬ ‫در ایــن منطقــه جــذب کــرد و ســپس کاالهــا را از طریــق ســایر مناطــق صــادر کــرد‪.‬‬ ‫فیــاض ادامــه داد‪ :‬یکــی از بهتریــن فرصــت هایــی کــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫مهیــا اســت ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان هفــت تــا ‪ 10‬ســال مشــمول معافیــت‬ ‫مالیــات مــی شــوند‪.‬‬ ‫وجود بازارچه مرزی راهی‬ ‫برای جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی و توریست در منطقه‬ ‫ازاد فتحــی یکــی دیگــر از صادرکننــدگان‬ ‫ایــن اســتان ‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود‬ ‫معبــر ورود و خــروج و بازارچــه مــرزی‬ ‫یکــی از نیازهــای اساســی ایــن اســتان و‬ ‫صادرکننــدگان منطقــه اســت‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫وجــود بازارچــه مــرزی ســبب مــی شــود تــا‬ ‫کاالهــای ایــن اســتان راحــت تــر وارد کشــور‬ ‫همســایه شــود و از ســوی دیگــر اســان تــر‬ ‫نیــز بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬اگــر بازارچــه مــرزی در ایــن‬ ‫اســتان وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تجــار منطقــه‬ ‫مــی تواننــد در ان محــل‪ ،‬دفتــر کار ایجــاد‬ ‫کننــد و از ســوی دیگــر تجــار کشــور همســایه‬ ‫را نیــز پــای کار بکشــانند‪.‬‬ ‫فتحــی تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان‬ ‫وجــود ایــن بازارچــه مــرزی ســبب ورود‬ ‫توریســت از کشــور ترکمنســتان بــه‬ ‫خراســان شــمالی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر بــار‬ ‫صادراتــی خراســان شــمالی کــه بــه عنــوان‬ ‫مثــال از خراســان رضــوی صــادر مــی شــود‬ ‫بایــد مبلــغ ‪ 800‬هــزار تومــان بــه پیلــه ور‬ ‫جهــت انجــام کارهــای گمرکــی پرداخت شــود‬ ‫تــا بتــوان ان را صــادر کــرد ایــن درحالیســت‬ ‫کــه ‪----‬صادرکننــده خراســان رضــوی کــه کاال‬ ‫را از ان مــرز خــارج مــی کنــد‪ ،‬هزینــه خیلــی‬ ‫کمتــری را پرداخــت مــی کند‪/.‬ایســنا‬ ‫• تیمور شرقی‪ :‬از قهوه اعال تا جاده بد!‬ ‫تیمــور شــرقی کشــوری اســت بــا بیــش‬ ‫از یــک میلیــون جمعیــت کــه از ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬از اندونــزی اعــام اســتقالل کــرد‬ ‫و پایتخــت ان دیلــی اســت‪ .‬قهــوه‪،‬‬ ‫بخــش اصلــی اقتصــاد و فرهنــگ تیمــور‬ ‫شــرقی اســت‪ .‬احوالپرســی اســتاندارد در‬ ‫پایتخــت تیمــور‪ ،‬بــا ایــن پرســش اغــاز‬ ‫می شــود‪« :‬ایــا قهــوه میــل داریــد؟!»‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد ســاکنان ان‪ ،‬قهــوه می کارنــد‬ ‫و قهــوه تــازه می نوشــند‪ :‬یــک قهــوه ســیاه‬ ‫اعــا و قــوی بــا شــکر و الیــه ای از قهــوه‬ ‫غلیــظ در تــه فنجــان! در مجلل تریــن‬ ‫کافه هــای جهــان‪ ،‬انــواع مختلــف قهــوه‬ ‫بــا قیمــت بــاال بــه علــت کیفیــت بــاال و‬ ‫خاصیــت درمانــی ان فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬هنــوز صنعــت قهــوه ایــن‬ ‫کشــور از زیرســاخت های ضعیــف حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای‪ ،‬رنــج می بــرد‪.‬‬ ‫نوســازی جــاده ‪ ۱۱۰‬کیلومتــری بیــن دیلــی‬ ‫تــا منطقــه اینــارو‪ ،‬بــر بهبــود کیفیــت‬ ‫کشــاورزان قهــوه و دیگــر افــراد در‬ ‫زندگــی‬ ‫ِ‬ ‫مناطــق روســتایی‪ ،‬درامــد انهــا‪ ،‬خدمــات‬ ‫رفاهــی جــاده هــا و نیــز بــر موقعیــت‬ ‫جــاده‪ ،‬تاثیــر اساســی دارد‪.‬بخشــی از ایــن‬ ‫جــاده‪ ،‬درحال حاضــر بــرای بهبــود دسترســی‬ ‫کشــاورزان و مغــازه داران بازســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬در فــاز اول ایــن بازســازی‪ ،‬زمــان‬ ‫ســفر تــا ‪ ۴۰‬درصــد بهبــود یافتــه و بــه‬ ‫ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد روســتایی‬ ‫بــرای اســتفاده از خدمــات عمومــی کمــک‬ ‫کــرده اســت‪ .‬قهــوه‪ ،‬عامــل محــوری اقتصــاد‬ ‫مردمــان تیمــور شــرقی اســت‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ‪ ،‬شــغل ها و درامدهــای‬ ‫زیــادی نصیــب ایــن کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬قهــوه‪ ،‬اقتصــاد تیمــور شــرقی را‬ ‫از وابســتگی بــه منابــع نفــت و گاز کاهــش‬ ‫می دهــد امــا بــرای مدت هــای مدیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫صنعــت از زیرســاخت های حمل ونقــل‬ ‫ضعیــف‪ ،‬اســیب دیــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نوســازی ‪ ۱۱۰‬کیلومتــری جــاده‪ ،‬یــک کریــدور‬ ‫اصلــی از شــمال بــه جنــوب ایــن کشــور را‬ ‫متصــل می کنــد‪ .‬بــا اتصــال ایــن نواحــی‪،‬‬ ‫یــک ســوم جمعیــت بــه بیشــترین مقــدار‬ ‫قهــوه‪ ،‬دسترســی پیــدا می کنــد‪ .‬ایــن جــاده‬ ‫بــه کشــاورزان‪ ،‬فرصــت می دهــد تــا قهــوه‬ ‫خــود را بــه پایتخــت برســانند و از انجــا بــه‬ ‫خــارج از شــهر بفرســتند‪ .‬هنــوز بعــد از‬ ‫ســال ها‪ ،‬نگهــداری ایــن جــاده‪ ،‬مغفــول‬ ‫واقــع شــده و در برخــی قســمت ها قابلیــت‬ ‫عبــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هنــگام بارندگــی معمــوال از دســامبر تــا‬ ‫‪3‬‬ ‫همزمان با دهه فجر‪:‬‬ ‫اوریــل‪ ،‬بــاران گرمســیری باعــث رانــش‬ ‫زمیــن یــا مســدود شــدن بخش هایــی از‬ ‫جــاده یــا شســته شــدن بخش هــای کاملــی‬ ‫از ان می شــود‪ .‬رســیدن بــه روســتاها و‬ ‫بارگیــری محصــول بــا ایــن وضعیــت جــاده‪،‬‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬بهبــود کیفیــت جــاده‪ ،‬حتــی‬ ‫بــه حفــظ کیفیــت محصــول کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ســرمایه گذاری گســترده بانــک جهانــی بــر‬ ‫روی ایــن جــاده‪ ،‬بخشــی از ان بــه بهره بــرداری‬ ‫رســیده و یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای‬ ‫حمل ونقلــی را در ایــن منطقــه انجــام‬ ‫داده اســت‪ .‬ارتبــاط جــاده و قهــوه و نقــش‬ ‫اقتصــادی ان بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬محققــان دانشــگاهی در‬ ‫اســترالیا‪ ،‬بــرای اولیــن بــار بــه جــای اســتفاده‬ ‫از اســفالت از ترکیــب مقاوم تــر پــودر قهــوه‬ ‫بــه منظــور پوشــش کــف فضــای داخلــی و‬ ‫خارجــی ایــن دانشــگاه‪ ،‬اســتفاده کرده انــد!‬ ‫•جاده های گلستان‪ :‬اتصال یا انفصال؟‬ ‫اکنــون از تیمــور شــرقی بــه اســتان گلســتان ‪،‬‬ ‫در شــمال ایــران بــا جــاده هــای توریســتی اش‬ ‫مــی رســیم کــه بــه خاطــر طبیعــت خــدادادی‬ ‫و فرصــت هــای کــم نظیــر گردشــگری ‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد رونــق اقتصــادی قابــل توجهــی را رقــم‬ ‫بزنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬جــاده هــای ایــن اســتان‪،‬‬ ‫بــه خاطــر عــدم توجــه بــه زیرســاخت هــای‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬در هنــگام بارندگــی و قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض ســیل‪ ،‬بــه جــای فرصــت‪ ،‬بــه‬ ‫تهدیــد تبدیــل مــی شــوند و بــه جــای جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری‪ ،‬ناایمــن بــودن جــاده هــا‬ ‫و تصاویــر دلخــراش ناشــی از ایــن حــوادث‪،‬‬ ‫بعضــا دافعــه ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل عــدم رســیدگی الزم‬ ‫بــه وضعیــت جــاده هــای اســتان گلســتان از‬ ‫جملــه بریدگــی هــای غیراســتاندارد‪ ،‬ایمــن‬ ‫‪30‬در صد اب های‬ ‫روستایی گالیکش‪،‬قربانی‬ ‫فرسودگی شبکه ابرسانی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب روســتایی گالیکــش‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان ‪ :‬بــه دلیــل فرســودگی‬ ‫شــبکه توزیــع اب ایــن شهرســتان‪ ۳۰ ،‬درصــد اب‬ ‫شــرب اهالــی روســتاها معــادل ‪ ۴۲‬لیتــر در ثانیــه‬ ‫هــدر مــی رود‪.‬‬ ‫حســن براتــی اظهــار داشــت‪ :‬هدررفــت اب در شــبکه‬ ‫توزیــع اب و فاضــاب روســتای گالیکــش بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از جملــه شکســتگی لوله هــا‪ ،‬انشــعابات‬ ‫غیرمجــاز و خطــای کنتــور اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۲۱۰‬کیلومتــر شــبکه توزیــع‬ ‫اب روســتایی در گالیکــش‪ ،‬فرســودگی ‪ ۷۵‬کیلومتــر‬ ‫از ایــن شــبکه و ضــرورت تعویــض و نوســازی انهــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای تعویــض شــبکه های اب فرســوده‬ ‫روســتایی گالیکــش بــه ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫نبــودن برخــی دوربرگــردان هــا‪ ،‬وجــود ده‬ ‫هــا نقطــه پرتصــادف بــه همــراه جــاده هــای‬ ‫پرخطــر و افزایــش ســوانح رانندگــی‪ ،‬بســیاری‬ ‫از پتانســیل هــای اســتان‪ ،‬از تنــوع اب و‬ ‫هوایــی و مناظــر طبیعــی‪ ،‬دسترســی بــه کــوه‪،‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬دریــا و دشــت گرفتــه تــا برخــورداری از‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــزرگ‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫در بخــش کشــاورزی و دامپــروری و صنایــع‬ ‫تبدیلــی‪ ،‬ان گونــه کــه شایســته اســت‪ ،‬در‬ ‫مســیر شــکوفایی اقتصــادی قــرار نمــی گیرنــد‬ ‫و جــاده هــا‪ ،‬بــه جــای انکــه نقــش حلقــه‬ ‫اتصــال بــه اقتصــاد ملــی و بیــن المللــی را‬ ‫ایفــا کننــد‪ ،‬بعضــا موجــب انفصــال جــاده و‬ ‫اقتصــاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه‪ ،‬همــان گونــه کــه ارتبــاط جــاده‬ ‫و قهــوه‪ ،‬مــی توانــد بــه رشــد اقتصــادی تیمــور‬ ‫شــرقی کمــک کنــد‪ ،‬تقویــت زیرســاخت هــای‬ ‫جــاده ای اســتان گلســتان بــا تمــام قابلیــت‬ ‫هــای ان خصوصــا در حــوزه گردشــگری و‬ ‫صنایــع کشــاورزی‪ ،‬نیــز قــادر اســت اقتصــاد‬ ‫ایــن خطــه از شــمال کشــور را دگرگــون نمایــد‪.‬‬ ‫توســعه مناســبات اقتصــادی بــا کشــورهای‬ ‫دیگــر از جملــه امضــای عقــد خواهرخواندگــی‬ ‫بیــن شــهرهای گــرگان و گوانــگ ژو در چیــن‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬و تــداوم ایــن همــکاری در‬ ‫گــرگان‪ ،‬در تابســتان امســال‪ ،‬اتفــاق مبارکــی‬ ‫اســت کــه یکــی از مهــم تریــن رمــوز موفقیــت‬ ‫ان‪ ،‬بهبــود زیربناهــای حمــل ونقــل جــاده‬ ‫ای اســت‪ .‬در ایــن رابطــه گردشــگری یکــی از‬ ‫مهــم تریــن صنایع پولســاز دنیاســت و اســتان‬ ‫گلســتان و شــهر گــرگان بــا طبیعــت بکــر خــود‬ ‫و شــهرها و روســتاهای همجــوارش‪ ،‬بــرای‬ ‫توســعه گردشــگری نیازمنــد جــاده هــای‬ ‫ایمــن و اســتاندارد اســت‪ .‬یادمــان نــرود رونــق‬ ‫اقتصــاد گردشــگری اســتان‪ ،‬بــه شــدت بــا‬ ‫اقتصــاد جــاده پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب روســتایی گالیکــش‬ ‫اعتبــار مصــوب امســال اعتبــار ایــن اداره را ‪ ۲۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعــام کــرد و افــزود‪ :‬تاکنــون تنهــا هفــت میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال ان برابــر ‪ ۲۸‬درصــد تخصیــص‬ ‫داده شــد کــه جوابگــوی حــل مشــکالت فرســودگی‬ ‫شــبکه توزیــع اب نیســت‪.‬‬ ‫براتــی تخصیــص اعتبــار از محــل اعتبــارات صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــرای نوســازی شــبکه فرســوده اب‬ ‫روســتایی گالیکــش را از جملــه خواســته هــای خــود‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گالیکــش ‪ ۶۱‬روســتا بــا جمعیــت ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۲۵‬خانــوار دارد کــه ‪ ۴۹‬روســتای ان بــا ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫خانــوار تحــت پوشــش خدمــات اب و فاضــاب‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب روســتایی گالیکــش‬ ‫افــزود‪ :‬ابرســانی بــه روســتاییان شهرســتان از طریــق‬ ‫‪ ۱۶‬حلقــه چــاه‪ ۱۸ ،‬دهنــه چشــمه‪ ۳۰ ،‬بــاب مخــزن‬ ‫بــا حجــم چهــار هــزار و ‪ ۸۱۰‬مترمکعــب و توســط ‪۳۹۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه توزیــع و خــط انتقــال و پنــج بــاب‬ ‫بهره برداری از ‪ 8‬پروژه‬ ‫عمرانی راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای گنبد با بیش از‬ ‫‪ 26‬میلیارد ریال اغاز می شود‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گنبــدکاووس از بهــره بــرداری ‪ 8‬پــروژه عمرانــی ایــن‬ ‫شهرســتان همزمــان بــا ایــام مبــارک دهــه فجــر بــا‬ ‫صــرف هزینــه ای بــه مبلــغ ‪ 26‬میلیــارد و ‪866‬‬ ‫میلیــون ریــال خبــرداد و گفــت‪ :‬همــه ایــن پــروژه هــا‬ ‫مربــوط بــه ایمــن ســازی راههــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫«علی اصغــر خســروی» افــزود‪ :‬ایــن پــروژه ها شــامل‬ ‫تعمیــرات اساســی پــل هــای حــوزه گنبــد‪ ،‬اجــرای‬ ‫خط کشــی‪ ،‬نصــب گاردریــل و تابلــو و عالئم‪ ،‬بهســازی‪،‬‬ ‫لکه گیــری و روکــش اســفالت محــور روســتایی‬ ‫ســلطانعلی‪ -‬گــدم ابــاد و ســلمان فارســی‪ ،‬محــور‬ ‫روســتایی قوچمــراد و محــور اصلــی گنبــد‪ -‬اینچــه بــرون‬ ‫و اســفالت راههــای حــوزه شــرق اســتان هســتند‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ 5‬هــزار کیلومتــر راه اســتحفاظی اســتان‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ 1300‬کیلومتــر ان در حــوزه‬ ‫شهرســتان گنبد اســت که ‪ 979‬کیلومتر ان روســتایی‬ ‫و ‪ 333‬کیلومتــر اصلــی و فرعــی اســت‪.‬‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ انجــام می شــود‪.‬‬ ‫براتــی افــزود‪ ۱۱ :‬روســتا ایــن شهرســتان بــه دلیــل‬ ‫داشــتن چشــمه و شــبکه مســتقل بــا مدیریــت‬ ‫دهیــاران تحــت پوشــش اب و فاضــاب نیســتند‬ ‫و بــه یــک روســتا بــا نــام «قوچــه چشــمه» هــم بــا‬ ‫تانکــر ابرســانی می شــود کــه در دهــه فجــر عملیــات‬ ‫اجرایــی ابرســانی بــه ایــن روســتا بــا اجــرای ‪ ۱۲۰۰‬متــر‬ ‫خــط انتقــال و ســاخت مخــزن ‪ ۱۰۰‬مترمکعبــی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬افتتــاح مخــزن ‪ ۲۰۰‬مترمکعبــی‬ ‫روســتای فارســیان بــا چهــار میلیــارد ریــال اعتبــار و‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی ترمیــم خــط انتقــال روســتای‬ ‫بــش اویلــی خســارت دیــده از ســیل امســال بــا‬ ‫‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار از دیگــر‬ ‫طرح هــای اجرایــی در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گالیکــش بــا افــزون بــر ‪ ۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــرق گلســتان واقــع اســت و اداره اب‬ ‫و فاضــاب روســتایی ایــن شهرســتان ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مشــترک بــا نیــاز ابــی ‪ ۱۴۰‬لیتــر در ثانیــه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بازگشت به‬ ‫کار کارگران‬ ‫بیکارشده سیل‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی گــرگان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک‬ ‫مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫گــرگان تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬ضمنــا در خصــوص‬ ‫اگهــی هــای اصالحــی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫انتشــار اگهی‪،‬متقاضیــان مــی بایســت اعتــراض خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان تســلیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫(بخش یک ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -1‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000795‬اقــای محســن‬ ‫اســدی فرزند صفرعلی بشــماره شناســنامه ‪ 299‬صادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121970721‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 104/78‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خــاور بیگــم‬ ‫مفیدیــان بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬کالســه پرونــده ‪ 1392114412001003123‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫محمــد ابــر اهیــم کریمــی فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 572‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121197362‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 7‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-1373‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی شــهری حکایت از انتقال از مالک رســمی‬ ‫اســیه بیگــم میرکریمــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000463‬اقــای موســی‬ ‫راح فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2122192178‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان‬ ‫کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪98/25‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده از ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-2668‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری حکایــت از انتقال از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی دارد ‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000681‬اقــای یحیــی‬ ‫کریــم ابــادی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه ‪ 106‬صــادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121258043‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 302‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 662‬فرعــی از ‪-3996‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی شــهری حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــود‬ ‫فلســفی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 2‬ثبت گرگان)‬ ‫ســعید مازندرانــی بــا اشــاره بــه جبــران خســارت های ســیل امســال بــه واحدهــای صنعتــی و مشــاغل خانگــی اســتان اظهارداشــت‪ :‬ســیل‬ ‫ابتــدای امســال ســبب بیــکاری حــدود ‪ 2‬هــزار و ‪ 500‬کارگــر شــد کــه بالفاصلــه بیمــه بیــکاری انهــا برقــرار شــده بــود و بــا گذشــت چندمــاه از‬ ‫ان اتفــاق در حــال حاضــر بیــش از ‪ 95‬درصــد ایــن کارگــران بــه محــل کار خــود بازگشــته اند‪.‬‬ ‫مازندرانــی افــزود‪ :‬تمامــی کارگرانــی کــه در ســیل اخیــر اســتان در واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک های صنعتــی بیــکار شــده بودند‬ ‫بــر ســر کارهــای خود بازگشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان افــزود‪ :‬در بحــث مشــاغل خانگــی نیــز عمــده خســارت ها بــه واحدهــا و کارگاه هــای صنایــع‬ ‫دســتی و قالی بافــی وارد شــد کــه بــه ایــن واحدهــا تــا هرکــدام مبلــغ ‪ 5‬میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬کالســه پرونــده ‪ 1396114412001001117‬خانــم زهــرا‬ ‫ناظــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 13322‬صــادره از‬ ‫کاللــه بــه شــماره ملــی ‪ 4869133717‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪140‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 143‬فرعــی از ‪-123‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی اکبــر ناهیــدی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000635‬اقــای‬ ‫عبدالعــارف باقــری فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه ‪ 11‬صــادره از‬ ‫بندرگز به شــماره ملی ‪ 2249686572‬ششــدانگ اعیانی یکباب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪3‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 362/67‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-124‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫توشــن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬کالســه پرونــده ‪ 13981144120010000661‬خانــم رویــا‬ ‫عشــقی لمراســکی فرزند فرامرز بشــماره شناســنامه ‪ 3992‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121779779‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 111/50‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫گلنــد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬کالســه پرونــده ‪ 13981144120010000632‬خانــم نیکتــا‬ ‫کاویانــی فرزنــد محمدمهــدی بشــماره شناســنامه‪ -‬بشــماره شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2110759747‬صــادره از گــرگان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 79/13‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000633‬خانــم کیانــا‬ ‫کاویانــی فرزنــد محمدمهــدی بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2110230622‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 179/78‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000788‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫حســین گزمــه ء فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 465‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120841764‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 139/12‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-127‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001093‬اقــای اســام‬ ‫خــدادادی فرزنــد پــوالد بشــماره شناســنامه ‪ 27986‬صــادره از‬ ‫اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1461493048‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪4‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 58/28‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-127‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کرپــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -12‬کالســه پرونده ‪ 1397114412001000978‬اقای ســید میالد‬ ‫حســینی فرزنــد ســید شــعبان بشــماره شناســنامه ‪2110125969‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110125969‬در ‪ 115‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه مابقــی ان‬ ‫وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 66637/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-156‬اصلــی واقــع در اراضــی للدویــن‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000755‬اقــای محمــود‬ ‫نودیجــه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه ‪ 66‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2122499321‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 1470/05‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-191‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000234‬خانــم اکــرم‬ ‫زیــن العابدینــی فرزنــد یوســف بشــماره شناســنامه ‪ 3014‬صادره‬ ‫از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121730540‬ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکباب ســاختمان بانضمام ‪6‬ســهم از ‪ 7‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت به مســاحت ‪ 90/23‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 34/244‬فرعــی از‪-267‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی چینیــان حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای ســید‬ ‫احمــد میرافضلــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش سه ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪-15‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001064‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫عبــاس مســیح ابــادی فرزنــد محمدصــادق بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 21739‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2120217106‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 283/30‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -16‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000826‬خانــم‬ ‫معصومــه دوســت فرزنــد محمدعلی بشــماره شناســنامه ‪5722‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120388822‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 110/74‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -17‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000854‬اقــای علــی‬ ‫میرحســینی فرزنــد تیمــور بشــماره شناســنامه ‪ 24139‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120241120‬ششــدانگ یــک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 42/50‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -18‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000217‬اقــای عزیز قربان‬ ‫پــور فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2110216867‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110216867‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 81‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -19‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000285‬خانــم منــور‬ ‫ســرونازی فرزنــد غــام بشــماره شناســنامه ‪ 2110024372‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2110024372‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 126‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -20‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000419‬اقــای‬ ‫اســماعیل یوســفی هاشــم ابــاد فرزنــد مرتضــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 41‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2122904593‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 27/59‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -21‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000504‬خانــم الهــه‬ ‫رضائــی فرزنــد حبیــب اله بشــماره شناســنامه ‪ 3609‬صــادره از گرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121640983‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 258/65‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -22‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000514‬اقــای‬ ‫غالمعلــی قربــان نــژاد فرزنــد جمشــید بشــماره شناســنامه ‪1378‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121510877‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 81/35‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -23‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000563‬خانــم زهــرا‬ ‫کرامتــی فرزنــد یوســفعلی بشــماره شناســنامه ‪ 3182‬صــادره از‬ ‫بجنــورد بــه شــماره ملــی ‪ 0680920633‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 102‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -24‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000690‬اقــای مهــدی‬ ‫چادرنشــین فرزنــد صفــر بشــماره شناســنامه ‪ 94‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2122494832‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 77/28‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -25‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000727‬اقــای‬ ‫حســینعلی تجری فرزند علی اکبر بشــماره شناســنامه ‪ 898‬صادره‬ ‫از علــی ابــاد بــه شــماره ملــی ‪ 2668979318‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 141‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -26‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000785‬اقــای حســین‬ ‫هراتــی فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ‪ 1374‬صــادره از زابل‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3672740217‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 63/25‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -27‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000858‬اقــای‬ ‫میرجمــال الدیــن حاجــی میرقاســمی فرزنــد ســید حبیــب الــه‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 27‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122252987‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 335/38‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -28‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000919‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫ســلطان تیموری دهنو فرزند محمد بشــماره شناســنامه ‪ 7‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 4979791786‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -29‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000931‬خانم خیرالنســاء‬ ‫برزنونی فرزند حســن بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صادره از نیشــابور به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 1063860334‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 210/68‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -30‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000964‬خانــم زهــرا‬ ‫احمــدی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 3774‬صــادره از‬ ‫مشــهد بــه شــماره ملــی ‪ 0942096959‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 100‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -31‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000985‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫لیــا ســیاه مرگوئــی فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪1270‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120758352‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 300/45‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -32‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001053‬اقــای‬ ‫محمدعلــی اســکندریان فرزنــد الــه وردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 104‬صــادره از مهــدی شــهر بــه شــماره ملــی ‪5309761888‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 2162/67‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -33‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001066‬خانــم امــه‬ ‫کلثــوم گرزیــن فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 481‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121326073‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 154/5‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -34‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001067‬اقــای حســن‬ ‫کمیــزی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 3549‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979075630‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 98/47‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف‪ -35‬کالســه پرونــده ‪1398114412001001075-1‬‬ ‫‪ 1398114412001001077-3 1398114412001001076-2‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم ‪-1‬طیبــه ملــک ‪-2‬فاطمــه تاشــی ‪-3‬علــی تاشــی فرزنــد‬ ‫‪-1‬ابراهیــم ‪-2‬محمدرضــا ‪ -3‬محمدرضــا بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2111192376-3 211918111-2 3828-1‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪2111192376-3 2110918111-2 2120941114-1‬‬ ‫‪ 23/34-1‬ســهم ‪35/55-2‬ســهم ‪71/11-3‬ســهم مشــاع از ‪130‬‬ ‫ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 130‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -36‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001184‬خانــم شــهناز‬ ‫زیــرکاری فرزنــد ســلیمان بشــماره شناســنامه ‪ 743‬صــادره از زابل‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3672248436‬ششــدانگ یــک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 90‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -37‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001325‬اقــای رحمــت‬ ‫مهاجــر منقــوش فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ‪ 1567‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121490051‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 134‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -38‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002094‬اقــای امیــر‬ ‫دهقــان فرزنــد محمدباقــر بشــماره شناســنامه ‪ 30506‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120294771‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 325/26‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -39‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000734-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000904-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬کلثــوم غفــاری تــوران‬ ‫‪-2‬محمدباقــر مســعودی فرزنــد ‪-1‬حســین خــان ‪-2‬حســین‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 1-2 30-1‬صــادره از رامیــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4879724181-2 4879726864-1‬هــر یــک ســه دانــگ‬ ‫ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 5002/50‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪-5‬اصلــی واقــع در اراضــی نومــل حکایــت از انتقــال از‬‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -40‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001816‬خانــم جــان‬ ‫بــی بــی رمضانــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 445‬صــادره‬ ‫از مانــه و ســملقان بــه شــماره ملــی ‪ 5249612342‬ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 51‬ســهم از ‪ 60‬ســهم عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 265/30‬مترمربع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-83‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫امیرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -41‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000492‬اقــای حســین‬ ‫ورزنــده فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ‪ 833‬صــادره از تهــران‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0035486856‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 184/41‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -42‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000493‬اقــای‬ ‫حســین ورزنده فرزند حســن بشــماره شناســنامه ‪ 833‬صادره از‬ ‫تهران به شــماره ملی ‪ 0035486856‬ششــدانگ اعیانی یکباب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 185/80‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -43‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001618‬اقــای‬ ‫صفرعلی ویســی فرزند جمشــید بشــماره شناســنامه ‪ 4‬صادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2122407042‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 1023/90‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -44‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001957‬اقــای ســید‬ ‫احمــد اقائــی فرزنــد ســید محمد بشــماره شناســنامه ‪ 386‬صادره‬ ‫از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121399429‬ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 5‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 129/50‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -45‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000928‬خانــم زهــرا‬ ‫هراتــی دادی فرزنــد خانعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 1703‬صــادره از‬ ‫زابــل بــه شــماره ملــی ‪ 3674102404‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت ‪ 110‬مترمربــع مفروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگوش‬ ‫تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -46‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001013‬دولــت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا نمایندگــی دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان فرزنــد ‪ -‬بشــماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از ‪ -‬بــه شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14002793965‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 500/50‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالک رســمی به متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -47‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001051‬خانــم لیــا رهنمــا‬ ‫فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 373‬صــادره از گــرگان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2121415467‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 243/31‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگوش‬ ‫تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -48‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000127-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000128-2‬اقای‪/‬خانــم ‪-1‬مرادعلــی احمــدی ‪-2‬یحیــی‬ ‫احمــدی فرزنــد ‪-1‬حســن ‪-2‬محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 39-2 44-1‬صــادره از ‪-1‬بیارجمنــد ‪-2‬گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2121198301-2 6429875555-1‬هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 336‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪3866‬‬ ‫فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه‬ ‫بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -49‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000297‬خانــم ام‬ ‫البنیــن ادم اولنــگ فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ‪44‬‬ ‫صــادره از کردکــوی بــه شــماره ملــی ‪ 2249338329‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 261/20‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -50‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000546‬اقــای امیــر‬ ‫غربا فرزند نورمحمد بشــماره شناســنامه ‪ 760‬صادره از شــاهرود‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4591194302‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 312/90‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -51‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000900‬اقــای علــی‬ ‫مهــری فرزنــد یدالــه بشــماره شناســنامه ‪ 630‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 212142529‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن که در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 211/50‬مترمربــع مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -52‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001069‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫علــی شــارعی کارگــر فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪1010‬‬ ‫صــادره از ســبزوار بــه شــماره ملــی ‪ 793256089‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 244/40‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی‬ ‫از ‪-107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -53‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001467‬اقــای علــی‬ ‫تجــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 466‬صــادره از علــی‬ ‫ابــاد بــه شــماره ملــی ‪ 2269400941‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 305/10‬مترمربع‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -54‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000794‬اقــای احمــد‬ ‫احمــدی فرزنــد مرادعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 546‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2121902759‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 119/61‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -55‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001018‬خانــم مریــم‬ ‫محمــدی فرزنــد هوشــنگ بشــماره شناســنامه ‪ 24407‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120243808‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪600‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -56‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001080‬اقــای رضــا ملــک‬ ‫شــاهدهی فرزنــد نورالــه بشــماره شناســنامه ‪ 427‬صــادره از کردکوی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2248734344‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 196/19‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -57‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001001115‬اقــای‬ ‫عباســعلی ساورســفلی فرزنــد شــعبان بشــماره شناســنامه ‪247‬‬ ‫صــادره از کردکــوی بــه شــماره ملــی ‪ 2249118450‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 126/46‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-108‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -58‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001178‬اقــای‬ ‫رمضانعلی قلی پور االرزی فرزند علی زمان بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 27341‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪2120273121‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 235/13‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪-108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه حکایت از انتقال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -59‬کالســه پرونــده ‪ 1398114412001000749‬خانــم زهــرا‬ ‫مهاجــر مهماندوئــی فرزنــد قربــان بشــماره شناســنامه ‪883‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120638799‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪2260‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-117‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫مرزنکالتــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -60‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001000132‬اقــای رحمــان‬ ‫اســماعیلی فرزنــد مختــوم بشــماره شناســنامه ‪ 9‬صــادره از اق‬ ‫قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979259601‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 29100/68‬مترمربــع مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-153‬اصلــی واقــع در اراضی نوده حاجی‬ ‫شــریف حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫(بخش ‪ 4‬ثبت گرگان)‬ ‫ردیــف ‪ -61‬کالســه پرونــده ‪1398114412001000134-1‬‬ ‫‪ 1398114412001000136-3 1398114412001000135-2‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم ‪-1‬محمودرضــا پزشــک پــور ‪-2‬احمدرضــا پزشــک پــور‬ ‫‪-3‬علیرضــا پزشــک پــور فرزنــد نصــرت الــه بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 424-3 183-2 455-1‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪-1 2121253807-3 2121294570-2 2121325816-1‬دو ســهم از‬ ‫ده ســهم ‪6-2‬ســهم از ‪ 10‬ســهم ‪2-3‬ســهم از ‪ 10‬ســهم ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت‬ ‫‪ 242/58‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1510‬فرعــی از‬ ‫‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی شــرکت تعاونــی مســکن بهــارک بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -62‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001095‬اقــای جــواد نیــک‬ ‫بیــان فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 63‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2122543922‬ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 167/80‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -63‬کالســه پرونــده ‪ 1394114412001001287‬اقــای حســن‬ ‫گرزیــن فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 3665‬صــادره از گــرگان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2120939489‬ششــدانگ اعیانــی یکباب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 373/62‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف‪ -64‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001789‬اقای حســین‬ ‫لطفــی کتولــی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره شناســنامه ‪5979‬‬ ‫صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2120391394‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪310‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 298‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی قادرابــاد حکایــت از انتقــال از مالک رســمی اقای‬ ‫اصغــر خلوتــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -65‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001001858‬اقــای بهــروز‬ ‫شــربت خــواری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 9495‬صــادره از‬ ‫گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2122644516‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -66‬کالســه پرونــده ‪ 1397114412001002141‬اقــای حســن‬ ‫عموئــی فرزنــد محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 142‬صــادره از‬ ‫بســطام بــه شــماره ملــی ‪ 4591590275‬ششــدانگ اعیانــی یکبــاب‬ ‫ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 116‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪-12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه‬ ‫حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/7‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/26‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ ۷۴۹۹۲۷ :‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت فجــر طالئــی گلســتان بــا مســئولیت محدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 7688‬و شناســه ملــی ‪ 10700163922‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1398/02/15‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ :‬ـ خانــم فاطمــه موســی زاده بــه ســمت مدیــر عامــل و‬ ‫نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــا کدملــی ‪ 0011576472 :‬ـ اقــای اکبــر‬ ‫جعفــری بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره با کدملــی ‪2122462663 :‬‬ ‫اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد و کلیه‬ ‫اســناد و اوراق بهــادار و اســناد و قراردادهــای تعهــداور ‪ ،‬بانکــی ‪،‬‬ ‫مالــی ‪ ،‬چــک ‪ ،‬ســفته و بــروات و ضمانــت نامــه و تســهیالت بانکــی‬ ‫و عقــود اســامی و ســایر نامــه هــای اداری بــا امضــاء رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره اقــای اکبــر جعفــری یــا مدیــر عامــل خانــم فاطمه موســی زاده‬ ‫و بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)746434‬‬ ‫تاســیس موسســه غیــر تجــاری انجمن صنفــی کارگــری رانندگان‬ ‫حمــل و نقــل کاال گمیشــان و حومــه درتاریــخ‪1398/10/28‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 123‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008926125‬ثبــت و‬ ‫امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر‬ ‫جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع ‪ :‬انجــام کلیــه‬ ‫امــور مربــوط بــه انجمــن صنفــی – برگــزاری کالســهای اموزشــی‬ ‫مرتبــط بــا راننــدگان پــس از اخــذ مجــوز – انجــام امــور مربــوط‬ ‫بــه صــدور‪ ،‬تمدیــد‪ ،‬شــارژ‪ ،‬تعویــض کارت هوشــمند راننــدگان‬ ‫و کارت هوشــمند کامیــون پــس از اخــذ مجــوز – انجــام امــور‬ ‫مربــوط بــه اخــذ نمایندگــی لــوازم یدکــی مربــوط بــه کلیــه وســایل‬ ‫حمــل و نقــل کاال پــس از اخــذ مجــوز – تــاش بــرای بهبــود امــور‬ ‫رفاهــی راننــدگان درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم‬ ‫از مراجــع ذیصــاح‪ .‬مــدت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود‬ ‫مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گمیشــان ‪ ،‬بخــش‬ ‫گل دشــت ‪ ،‬شــهر ســیمین شــهر‪ ،‬محلــه بنــاور ‪ ،‬میــدان مختــوم‬ ‫قلــی ‪ ،‬خیابــان مختــوم قلــی ‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬طبقه همکف کدپســتی‬ ‫‪ 4897115386‬اســامی ومیزان ســهم الشــرکه شرکا ‪:‬ندارد اولین‬ ‫مدیــران ‪ :‬عبدالجمشــید کــر بــه شــماره ملــی ‪ 2239728191‬بــه‬ ‫ســمت دبیــرو رئیــس هیئــت مدیــره یعقــوب بــواس بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6289288121‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫عبدالقــادر فیــروزی بــه شــماره ملــی ‪ 2239759941‬بــه ســمت‬‫خزانــه داروعضــو هیئــت مدیــره ‪-‬بهــرام کــر بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2239805242‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ‪ -‬عضــو علــی‬ ‫البــدل ‪-‬عبدالخلیــل ســخی بــه شــماره ملــی ‪ 6289595431‬بــه‬ ‫ســمت عضــو هیئــت مدیــره ‪ -‬عضــو علــی البدل به مدت ‪ 3‬ســال‬ ‫فریــدون تاریخــی بــه مــاره ملــی ‪2030270660‬بســمت بــازرس‬ ‫اصلــی و هوشــنگ کلتــه بــه شــماره ملــی ‪2239775831‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه مکاتبــات اداری و اوراق‬ ‫عــادی انجمــن بــا امضــا رئیــس هیئــت مدیــره (عبدالجمشــید کــر‬ ‫بــا کدملــی ‪ ، ) 2239728191‬ممهــور بــه مهــر انجمــن و کلیــه‬ ‫اســناد مالــی‪ ،‬اوراق رســمی بهــادار و قراردادهــای تعهــداور کــه‬ ‫بــه تصویــب هیئــت مدیــره رســیده باشــند بــا امضــای رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره (عبدالجمشــید کــر بــا کدملــی ‪) 2239728191‬‬ ‫و خزانــه دار(عبدالقــادر فیــروزی بــا کدملــی ‪ ) 2239759941‬و‬ ‫ممهــور بــه مهــر انجمــن صنفــی معتـبرخواهـــد بــود ‪ .‬اختیــارات‬ ‫مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور‬ ‫بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬بــه اســتناد‬ ‫مجــوز شــماره‪98/2715/465‬ص مــورخ‪98/10/22‬اداره تعــاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی شهرســتان گمیشــان اگهی گردید‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)746435‬‬ ‫تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیئــت ووشــو شهرســتان‬ ‫مینودشــت درتاریــخ ‪ 1398/10/23‬بــه شــماره ثبــت ‪ 111‬بــه‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14008915460‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل‬ ‫گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهی‬ ‫میگــردد‪ .‬موضــوع ‪ :‬تعمیــم و گســترش رشــته یــا رشــته هــای‬ ‫ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان از طریــق بــه کار گیــری‬ ‫مربیان و کشــف‪ ،‬جذب و پرورش اســتعدادها‪ .‬برگزار کالســهای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬توجیهــی و تکمیلــی در ردهــای مختلــف ســنی بــا اخــذ‬ ‫مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی بــا اداره کل تربیــت بدنــی‬ ‫اســتان‪ .‬برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی‬ ‫بــا توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون وبــا هماهنگــی‬ ‫اداره تربیــت بدنــی اســتان‪.‬انتخاب‪ ،‬معرفــی و پیــش بینــی الزم‬ ‫جهــت امــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیمهــای ورزشــی اســتان‬ ‫بــه مســابقات‪ .‬اجــرای مقــرارت و اییــن نامــه هــای ابــاغ شــده از‬ ‫ســوی فدراســیون در ســطح اســتان و نظارت بر نحوه فعالیتهای‬ ‫هیئــت هــای شهرســتانها‪ ،‬شــهرها و بخــش هــای مســتقل‬ ‫تابعــه‪ .‬اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کالســهای ارتقــاء‬ ‫درجــه اموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی اداره کل تربیــت بدنــی‬ ‫اســتان‪ .‬کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه مــردم‬ ‫جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش‬ ‫و ترغیــب و حمایــت انــان در حــدود قوانیــن و مقــررات‪ .‬ایجــاد‬ ‫ارتبــاط و هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در‬ ‫رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ .‬تهیــه و تنظیــم برنامــه و تقویــم ورزشــی ســالیانه‬ ‫بــا توجــه بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیئــت های‬ ‫شهرســتانها‪ ،‬شــهرها و بخشــهای مســتقل تابعه و با هماهنگی‬ ‫اداره کل تربیــت بدنــی اســتان‪ .‬تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز‬ ‫بــر اســاس ضوابــط فدراســیون‪ .‬کمــک مالــی‪ ،‬فنــی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شهرســتانها و بخشــهای تابعــه بــا‬ ‫هماهنگی اداره کل تربیت بدنی اســتان‪ .‬تهیه و ارســال گزارش‬ ‫کلیه فعالیت ها در ســطح اســتان به فدراســیون مربوط و اداره‬ ‫کل تربیــت بدنــی اســتان را شــامل میشــود درصــورت لــزوم پــس‬ ‫از اخــذ مجــوز هــای الزم از مراجــع ذیصــاح مــدت ‪ :‬از تاریخ ثبت‬ ‫بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫مینودشــت ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شــهر مینو دشــت‪ ،‬محله مصلی ‪،‬‬ ‫خیابان بوستان‪[13‬معلم] ‪ ،‬خیابان پاسداران ‪ ،‬پالک ‪ ،96‬طبقه‬ ‫اول کدپســتی ‪ 4981633591‬اولیــن مدیــران ‪ :‬محمــود ممشــلی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4888649758‬بــه ســمت رئیــس هیئت مدیره‬ ‫خدیجــه کوهــی بــه شــماره ملــی ‪4888930880‬بــه ســمت‬‫نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ‪-‬علــی اکبرشــهنازی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪4888694192‬بــه ســمت دبیــر و عضــو هیئــت مدیره‪-‬یوســف‬ ‫پســرکلو بــه شــماره ملــی‪ 4889398899‬بــه ســمت خزانــه‬ ‫داروعضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫دارنــدگان حــق امضا‪:‬حــق امضــا کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و‬ ‫تعهــد اور هیــات از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا ‪،‬‬ ‫عقــود اســامی هیئــت بــا امضــاء ثابــت خزانــه دار و امضاء رئیس‬ ‫هیئــت مدیــره و در غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬نائــب رئیــس‬ ‫و در غیــاب نائــب رئیــس ‪ ،‬دبیــر هیئــت مدیــره قابــل اقــدام‬ ‫اســت و کلیــه مکاتبــات عــادی اداری(غیــر تعهــداور) بــا امضــای‬ ‫رئیــس هیئــت و در غیــاب وی‪ ،‬نایــب رئیــس یــا دبیــر هیئــت‬ ‫انجــام مــی پذیــرد‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل‪ :‬طبــق اساســنامه‬ ‫ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور‬ ‫پروانــه فعالیــت نمــی باشــدبه استنادمجوزشــماره‪060/1559‬‬ ‫مــورخ‪ 1398/10/07‬مرجــع صادرکننــده اداره ورزش و جوانــان‬ ‫شهرســتان مینودشــت اگهــی گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)748269‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در همایــش علمــی‪ ،‬پژوهشــی اســیب شناســی اعتیادگفــت‪ :‬اگــر قبــح اعتیــاد و زشــتی ان در مــدارس بــه عنــوان‬ ‫نقطــه شــروع تبییــن شــود‪ ،‬مــی توانیــم گام بزرگــی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد برداریم‪.‬بخــش عمــده ای از زندانیــان درگیــر اعتیــاد هســتند‬ ‫و هرگونــه پیشــگیری در زمینــه اعتیــاد مــی توانــد از ســایر اســیب هــای اجتماعــی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا بیــان ایــن کــه پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی و شــیوع مصــرف موادمخــدر از اولویت هــای کشــور اســت گفت‪ :‬ریشــه‬ ‫بســیاری از جرایــم از جملــه خودکشــی‪ ،‬طــاق‪ ،‬فقــر‪ ،‬فرزنــد و همســرازاری و ســرقت‪ ،‬مصــرف مــواد مخــدر اســت کــه باید از شــیوع مصرف‬ ‫ان در جامعــه بــه خصــوص نســل جــوان جلوگیــری کرد‪.‬‬ ‫اموزش در مدارس‬ ‫زمینه پیشگیری از‬ ‫اعتیاد را فراهم می کند‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان‪:‬‬ ‫اجرای ‪ ۸۶‬پروژه گازرسانی در هفت روستا در ایام ا‪..‬دهه فجر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در ایــام دهــه فجــر ‪ ۸۶‬پــروژه گازرســانی در هفــت روســتا‬ ‫و ‪ ۷۲‬پــروژه صنعتــی و هفــت پــروژه عمرانــی در گلســتان افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدرحیــم رحیمــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬برنامــه هــا و پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی و گازرســانی متعــددی بــرای دهــه فجــر توســط شــرکت گاز گلســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پنــج پــروژه گازرســانی در روســتاهای اســتان کلنــگ زنــی مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حجــم‬ ‫پــروژه هــای قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی گلســتان‪ ۵۴۵ ،‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان در خصــوص پــروژه هــای گازرســانی قابــل افتتــاح دهــه فجــر‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ایــن پــروژه هــا ‪ ۸۱۳‬خانــوار را از نعمــت گاز بهــره منــد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــا کلنــگ زنــی بــرای پــروژه هــای گازرســانی بــه پنــج روســتای اســتان‬ ‫دیگــر هــم‪ ۵۱۶ ،‬خانــوار در اینــده می تواننــد از نعمــت گاز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا توجــه بــه بــرودت هــوا توضیــح داد‪ :‬اگــر هــر مشــترک خانگــی فقــط دو درجــه در‬ ‫مصــرف گاز صرفــه جویــی می کــرد میــزان مصــرف از ‪ ۱۰‬میلیــوت متــر مکعــب بــه ‪ ۹‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب کاهــش پیــدا می کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه‪ ،‬بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر مکعــب گاز طبیعــی‪،‬‬ ‫جایگزیــن ســوخت های فســیلی مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا احتســاب پروژه هــای قابــل افتتــاح شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان در دهــه مبــارک فجــر‪ ۱۰۰ ،‬درصــد شــهرهای اســتان شــامل ‪ ۳۳‬شــهر‪۸۷۶ ،‬‬ ‫صنایــع عمــده و ‪ ۶۵‬جایــگاه ‪ CNG‬و ‪ ۹۶‬درصــد روســتاهای اســتان شــامل ‪ ۸۸۰‬روســتا از نعمــت‬ ‫گاز بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۳‬نوعــروس تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا دریافــت کمــک هزینــه ازدواج و جهیزیــه‬ ‫راهــی خانــه بخــت شــدند‪.‬‬ ‫عیســی بابایی‪،‬سرپرســت کمیته امداد اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ ۷۴۳ :‬زوج جــوان در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــا دریافــت دو میلیــارد و ‪۱۱۶‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک هزینــه ازدواج‬ ‫و جهیزیــه راهــی خانــه بخــت شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر الگوپذیری از ســیره و‬ ‫روش اهــل بیــت(ع) در ســبک زندگــی‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬اهــدای جهیزیــه‬ ‫بــه نوعروســان و هدیــه ازدواج بــه‬ ‫پســران درشــرف ازدواج تحــت حمایت‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬کمــک هزینــه جهیزیــه‬ ‫زوج هــای نیازمنــد و کمــک هزینــه‬ ‫ازدواج مجــدد زنــان مطلقــه و فــوت‬ ‫سرپرســت از جملــه اقدامــات کمیتــه‬ ‫امــداد در ترویــج ســنت حســنه ازدواج اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت مالــی جوانــان در امــر ازدواج تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کمیتــه امــداد بــرای رفــع معضــات پیــش روی ازدواج‬ ‫‪ 91‬طرح گاز رسانی در فجر ‪98‬‬ ‫محمــد رحیــم رحیمــی گفــت‪:‬از مجمــوع پــروژه قابــل افتتــاح و‬ ‫کلنــگ زنــی در دهــه فجــر تعــداد ‪ 86‬پــروژه مــورد بهــره بــرداری و‬ ‫‪ 5‬پــروژه نیــز عملیــات اجرایــی ان اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬از ‪ 86‬پــروژه گازرســانی تعــداد ‪ 7‬پــروژه روســتایی بــوده و ‪ 72‬پــروژه‬ ‫صنعتی و ‪ 8‬پروژه نیز عمرانی می باشــد که در مجموع افزون بر ‪ 305‬میلیارد‬ ‫و ‪ 900‬میلیــون ریــال هزینــه دربرداشــته اســت ضمــن اینکــه درهمین راســتا تعداد‬ ‫‪ 813‬خانــوار اســتان نیــز از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس رحیمــی افزود‪:‬همچنیــن درایــن ایــام باشــکوه ‪،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی تعــداد ‪ 5‬پــروژه روســتایی در شهرســتان گنبــد اغــاز مــی شــود‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪ 240‬میلیــارد ریــال هزینــه بــراورد شــده اســت وتعــداد‬ ‫‪ 516‬خانــوار بــه جمــع مشــترکین شــرکت اضافــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر تمامــی ‪ 33‬شــهر و ‪ 873‬روســتای اســتان گازرســانی‬ ‫شــده کــه مــی تــوان گفــت تاکنــون ‪ 100‬درصــد جمعیــت شــهری و همچنیــن ‪96‬‬ ‫درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از نعمــت گازطبیعــی بهــره منــد مــی باشــند‪.‬‬ ‫ارسال کمک ‪ ۴۰۰‬میلیون تومانی کمیته امداد گلستان‬ ‫به سیستان وبلوچستان‬ ‫نخســتین محمولــه کمــک هــای مردمــی اســتان گلســتان بــه‬ ‫ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان باحضــور دکتــر چراغعلی‪،‬معــاون‬ ‫سیاســی امنیتــی اســتانداری گلســتان و فرمانــدار شهرســتان اق‬ ‫قــا بــرای مناطــق ســیل زده سیســتان و بلوچســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایی‪،‬سرپرســت کمیتــه امداداســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه کمــک مــردم ترکمــن شهرســتان اق قــا بــه ســیل‬ ‫زدگان سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬نخســتین محمولــه مراکــز‬ ‫نیکــوکاری انصــار ترکمــن صحــرا ایــن نهــاد بــه ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان شــامل موادغذایــی‪ ،‬پتــو‪ ،‬لبــاس‪ ،‬اب معدنــی و لــوازم‬ ‫گرمایشــی بــرای اســیب دیــدگان ســیل سیســتان و بلوچســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرما‪ ،‬ایــن نهــاد بــا تــاش امدادگــران از نخســتین روزهــای‬ ‫وقــوع ســیل در مناطــق جنــوب و جنــوب شــرق کشــور امــاده دریافــت وجــوه نقــدی و غیــر نقــدی مــردم‬ ‫ســخاوتمند گلســتان بــرای کمــک بــه مــردم مناطــق ســیل زده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم نوع‪‎‬دوســت می‪‎‬تواننــد کمک‪‎‬هــای نقــدی را از طریــق کــد‪ *۸۸۷۷*۰۱۷ #‬و یــا بــه شــماره‬ ‫حســاب ‪ ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸‬و یــا شــماره کارت ‪ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶‬کمیتــه امــداد نــزد بانــک ملــی بــرای‬ ‫کمــک بــه ســیل زدگان واریــز کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت کمیتــه امداداســتان گلســتان یــاداور شــد‪ :‬مــواد غذایــی و اب اشــامیدنی بســته بندی‪ ،‬پتــو‪،‬‬ ‫پوشــاک و کفــش و اقــام بهداشــتی‪ ،‬مهمتریــن نیــاز خانواده هــا در شــرایط فعلــی اســت‪.‬‬ ‫نســل جــوان ســعی دارد بــا اســتفاده از ظرفیــت و‬ ‫پتانســیل خیــران و همچنیــن ارگان هــا و نهادهــای‬ ‫دیگــر‪ ،‬شــرایط را بــرای ازدواج جوانــان تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫بابایــی بابیــان اینکــه پرداخــت کمک هزینــه ازدواج‬ ‫بــه زوج هــای جــوان یکــی از ســرفصل های مهــم حــوزه‬ ‫حمایتــی ایــن نهــاد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد در‬ ‫راســتای ترویــج ســنت حســنه ازدواج و تحکیــم و تقویــت‬ ‫بنیــان خانــواده و پیشــگیری از اشــاعه اســیب های فــردی‬ ‫و اجتماعــی در بیــن جوانــان در ســن ازدواج خدمــات‬ ‫مختلفــی را ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫وی عــدم اســتطاعت مالــی برخــی خانواده هــا بــرای‬ ‫تهیــه جهیزیــه را یکــی از موانــع تاخیــر در ازدواج‬ ‫نوعروســان برشــمرد و یــاداور شــد‪ :‬خیــران می تواننــد بــا‬ ‫همراهــی و مشــارکت های خیرخواهانــه خــود بــا فراهــم‬ ‫کــردن زمینــه ازدواج اســان فرزنــدان خانوارهــای نیازمنــد‬ ‫و تامیــن لــوازم موردنیــاز زندگــی ان هــا‪ ،‬زوج هــای جــوان‬ ‫را روانــه خانــه بخــت کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬ماه بخشودگی جرایم بیمه‬ ‫ماشین االت کشاورزی‬ ‫رئیــس اداره مکانیزاســیون جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی از ابتــدای بهمــن بــه مــدت ســه مــاه از‬ ‫بخشــودگی جرایــم بیمــه ســنوات گذشــته بهره منــد می شــود‪.‬‬ ‫مریــم برزنونــی گفــت‪ :‬پــاک گــذاری ماشــین االت کشــاورزی بــا‬ ‫هــدف ســاماندهی نــاوگان مکانیزاســیون کشــاورزی و مدیریــت‬ ‫مصــرف ســوخت بخــش کشــاورزی‪ ،‬جــزو اولویت هــای‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه بیمه نامــه از الزامــات درخواســت پــاک‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود ‪ :‬بــه دلیــل اینکــه بیمــه مرکــزی جرایــم بیمــه در ســال‬ ‫هــای گذشــته را در بیمه نامــه کشــاورزان منظــور می کــرد‪ ،‬دچــار‬ ‫وقفــه ای در پــاک گــذاری ماشــین االت کشــاورزی بودیــم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪:‬‬ ‫ایجاد مجتمع های خدماتی‪-‬رفاهی‬ ‫روستایی در گلستان‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســرمایه گــذاری ســازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز مطالعــات طــرح‬ ‫تفصیلــی مکانیابــی احــداث مجتمــع هــای‬ ‫خدماتی‪-‬رفاهــی بیــن راهــی در محورهــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬اســتان گلســتان بــه عنــوان‬ ‫پایلــوت مطالعاتــی تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شــهرکی در جلســه توجیهــی‬ ‫احــداث مجتمــع هــای بیــن راهــی‬ ‫روســتایی افــزود‪ :‬اســتان گلســتان بالــغ‬ ‫بــر ‪ 3500‬کیلومتــر راه روســتایی و تراکــم‬ ‫‪ 47‬درصــدی در جمعیــت بالــغ بــر ‪ 1050‬روســتا در ســطح اســتان را دارد کــه بنــا بــر همیــن مزیتهــا‪،‬‬ ‫اولویــت نخســت انجــام مطالعــات طــرح تفضیلــی مکانیابــی مجتمــع هــای خدماتــی‪ -‬رفاهــی بیــن‬ ‫راهــی روســتایی ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در زمینــه ضــرورت احــداث مجتمــع هــای خدماتی‪-‬رفاهــی بیــن راهــی بــرون شــهری‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر در ســطح محورهــای مواصالتــی بــرون شــهری بــا هــدف ارتقــاء ایمنــی‬ ‫ســفر و رعایــت ارتقــا کیفیــت خدمــات مجتمــع هــای خدماتی‪-‬رفاهــی بیــن شــهری احــداث گردیــده‬ ‫اســت کــه تاثیــر بــه ســزایی در جلــب رضایــت کاربــران جــاده ای و کاهــش تلفــات و تصادفــات جــاده‬ ‫ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســرمایه گــذاری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای تصریــح نمــود‪ :‬بــا‬ ‫توســعه راههــای روســتایی ضــرورت احــداث مجتمــع هــای خدماتی‪-‬رفاهــی بین راهــی در محورهای‬ ‫روســتایی محســوس بــود و پــس از انجــام کارهــای کارشناســی بــا توجــه بــه اولویــت گردشــگری در‬ ‫دســتور کار جــدی ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شــهرکی بــا فراخــوان از متقاضیــان ســرمایه گــذاری در ایــن پــروژه هــا افــزود‪ :‬روســتاییان‬ ‫و صاحبــان زمینهــای واجــد شــرایط در محورهــای روســتایی پــر تــردد پــس از انجــام مطالعــات‬ ‫مکانیابــی بــا مراجعــه بــه ادارات کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نســبت بــه اخــذ موافقــت‬ ‫اصولــی جهــت احــداث مجتمــع هــای خدماتی‪-‬رفاهــی اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۳‬مددجوی‬ ‫نوعروسگلستانی‬ ‫راهی خانه بخت‬ ‫شدند‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۵۰‬واحد مسکونی‬ ‫اق قال در دهه فجر‬ ‫فرمانــدار شهرســتان اق قــا گفــت‪ ۱۴ :‬پــروژه اقتصــادی بــا اعتبــار‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان بــا اشــتغال زایی ‪ ۱۱۶‬نفــر در دهــه فجــر‬ ‫در ایــن شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫امیرشــیر تومــاج ‪،‬گفــت‪ :‬در دهــه فجــر امســال ‪ ۷۵۳‬برنامــه در‬ ‫شهرســتان اق قــا برگــزار می شــود کــه ‪ ۴۱‬برنامــه شــاخص اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نواختــن زنــگ انقــاب‪ ،‬گرامیداشــت اربعیــن‬ ‫ج قاســم ســلیمانی و برگــزاری جشــن یــاوران انقــاب بــا‬ ‫شــهادت حــا ‬ ‫حضــور ‪ ۱۰۰۰‬نوجــوان از جملــه برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده در‬ ‫دهــه فجــر امســال در ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار اق قــا یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه ســیل ابتــدای امســال‪،‬‬ ‫مهم تریــن پــروژه در شهرســتان اق قــا‪ ،‬پروژه هــای بنیــاد مســکن در‬ ‫حــوزه شــهری و روســتایی اســت‪.‬‬ ‫جان باختن ‪39‬حیوان در تصادف پارک ملی گلستان‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان اعــام کــرد‪ ۳۹ :‬مــورد انــواع گونه هــای حیوانــی ایــن پــارک بــر اثــر برخــورد‬ ‫وســایل نقلیــه در جــاده بین المللــی گــرگان ‪ -‬مشــهد در محــدوده ایــن پــارک ملــی در ســه مــاه اخیــر‬ ‫تلــف شــدند‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهــار داشــت‪ :‬عمــده ایــن حیوانــات کــه بــر اثــر بی دقتــی راننــدگان تلــف شــده اند‪ ،‬از‬ ‫گونه هــای گــراز‪ ،‬شــغال‪ ،‬روبــاه و ســمور بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــارش بــرف در روزهــای اخیــر در ارتفاعــات پــارک ملــی گلســتان و ســرمای هــوا و‬ ‫پــدر پــس ایــن امــر کــه حضــور حیوانــات از جملــه گونه هــای شــاخص مثــل پلنــگ و مــرال در حاشــیه‬ ‫جــاده بــه صــورت غریــزی و بــرای تهیــه غــذا اســت‪ ،‬از راننــدگان تقاضــا کــرد‪ :‬از زمــان ورود بــه جــاده‬ ‫جنگلــی کشــیده شــده در دل ایــن پــارک تــا زمــان خــروج بــا ســرعت مطمئنــه ‪ ۶۰‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬عــاوه بــر بارندگی هــای امســال‪ ،‬از ‪ ۱۰‬روز گذشــته بارندگی هــا بــا‬ ‫بــارش بــرف در مناطــق مختلــف ایــن پــارک همــراه شــده کــه نقــش موثــری در رشــد زاد و ولــد انــواع‬ ‫گونه هــای جانــوری دارد‪.‬‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬محیط بانــان امادگــی کامــل دارنــد تــا در صــورت افزایــش ســرما و کمبــود علوفــه و‬ ‫خــوراک‪ ،‬بــه صــورت دســتی غــذای مــورد نیــاز را در اختیــار حیوانــات پــارک ملــی گلســتان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا انجــام سرشــماری پاییــزه حیــات وحــش بــا محوریــت گونه هــای علفخــوار‪،‬‬ ‫بیــش از پنــج هــزار راس قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز و اهــو در پــارک ملــی گلســتان شناســایی شــدند کــه‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیــت مطلــوب اب و هــوا‪ ،‬پیــش بینــی می شــود در امــار سرشــماری ســال اینــده رونــد‬ ‫زاد و ولــد حیوانــات خیلــی مثبــت باشــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قدیمــی تریــن پــارک ملــی ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی بینظیــر بــرای حیــات‬ ‫وحــش اســت کــه ‪ ۱۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای پســتانداران‬ ‫ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای داده و بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان ذخیــره گاه‬ ‫زیسـت کره در میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــی تردیــد ارزشــمندترین منطقــه ایــران چــه از لحــاظ کمیــت و چــه از نظــر تنــوع‬ ‫زیســت جانــوری و گیاهــی اســت و تنــوع زیســتی ایــن پــارک حتــی فراتــر از برخــی کشــورهای اروپایــی‬ ‫اســت کــه صدهــا برابــر ایــن پــارک وســعت دارنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از بهتریــن زیســتگاه های پســتانداران بزرگــی چــون پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪،‬‬ ‫گــرگ‪ ،‬وشــق‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند وحشــی و بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی ایرانــی و گــراز اســت و بــه ویــژه بــه‬ ‫خاطــر جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش اوریــال معــروف اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬اولیــن پــارک ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حــدود ‪ ۳۴‬درصــد ان در اســتان خراســان شــمالی و بخــش‬ ‫ناچیــزی نیــز در اســتان ســمنان قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫‪5‬‬ ‫افت ‪ 20‬متری سطح‬ ‫اب در دشت فاروج‬ ‫مدیــر منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬افت ســاالنه‬ ‫ب زیرزمینــی دشــت شهرســتان فــاروج‬ ‫ســطح ا ‬ ‫‪ ۹۰‬ســانتی متر اســت کــه در ‪ ۲۲‬ســال گذشــته‬ ‫ایــن میــزان کاهــش ‪ 20‬متــر مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫بهــزاد بهلولــی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون‪،‬‬ ‫‪ ۹‬حلقــه چــاه منابــع اب شــهری و ‪ ۵۰‬حلقــه‬ ‫منابــع اب روســتاها را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین اب‬ ‫مصرفــی شهرســتان در حــوزه کشــاورزی‬ ‫اســت بیــان داشــت‪۲۱۹ :‬حلقــه چــاه‪۳۲ ،‬‬ ‫رشــته قنــات‪۴۷۵ ،‬چشــمه و ‪ ۲۳۰‬حلقــه‬ ‫چــاه غیرمجــاز در مجمــوع هــزار و ‪ ۶۴‬منبــع‬ ‫ابــی در ایــن بخــش اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه منابــع ابــی حــوزه صنعــت‬ ‫و دام شهرســتان را هــم ‪ ۴۹‬حلقــه میباشــد‬ ‫‪،‬افــزود‪ :‬در بخــش صنعــت ‪ ۲۵‬حلقــه‪ ،‬دام و‬ ‫طیــور ‪ ۲۰‬حلقــه و خدمــات از ‪ ۴‬حلقــه چــاه‪،‬‬ ‫منابــع ابــی شــان را تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬دشــت در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬از ایــن تعــداد ســه دشــت ازاد‪،‬‬ ‫ســه دشــت ممنوعــه بحرانــی و پنــج دشــت‬ ‫نیــز بحرانــی هســتند کــه دشــت فــاروج‬ ‫ممنوعــه بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع اب شــیروان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫میــزان بارندگــی فــاروج در ســال زراعــی جــاری‬ ‫‪ ۵۴.۱‬میلــی متــر بــوده کــه در مقابــل بــا ‪۸۶.۹‬‬ ‫ســال گذشــته بــا منفــی ‪ ۳۷.۷‬درصــد کاهــش‬ ‫میــزان بارندگــی هــا مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اظهــار امیــدواری بــرای افزایــش‬ ‫بارندگــی هــا در ادامــه فصــل زراعــی و جبــران‬ ‫کمبودهــا افــزود‪ :‬میــزان بارندگــی در درازمــدت‬ ‫هــم در ایــن بــازه زمانــی ‪ ۷۲.۶‬میلــی متــر بــوده‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۲۵.۵‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫امــور اب شهرســتان فــاروج توســط اداره‬ ‫منابــع اب شــیروان مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫رتبه پنجم گلستان در پرداخت‬ ‫تسهیالت رونق تولید‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬در زمینــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد در ســالجاری ‪ ،‬اســتان گلســتان رتبــه‬ ‫پنجــم کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در دویســت و چهــل و هفتمیــن‬ ‫جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان که‬ ‫با حضور اســتاندار گلســتان در محل ســالن جلســات‬ ‫اســتانداری گلســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬اظهارداشــت ‪:‬‬ ‫طــی ســالجاری میــزان ‪ ۱۶۹۰۲‬میلیــارد ریال تســهیالت‬ ‫بــرای پرداخــت بــه ‪ ۲۹۶‬واحــد و طرح از محل اعتبارات‬ ‫رونــق تولیــد در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان مصــوب و بــه بانکهــا ابــاغ شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ،‬تعــداد ‪ ۷۰‬واحــد موفــق‬ ‫بــه اخــذ ‪ ۳۱۶۳‬میلیــارد ریــال تســهیالت شــده انــد‬ ‫‪ ،‬کــه در حــوزه پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫رتبــه پنجــم را در ســطح کشــور در اختیــار داریــم ‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬از جملــه مهمتریــن‬ ‫ابــزار ایجــاد و حفــظ اشــتغال در اســتان ها اســت‬ ‫کــه گلســتان در ایــن زمینــه نیــز بــا پرداخــت ‪۱۱۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ‪ ۱۰‬واحــد رتبــه ‪ ۸‬را در‬ ‫کل کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای رمضانعلــی عباســی بموجــب وکالتنامه شــماره ‪-37935‬‬ ‫‪ 1398/08/11‬دفترخانه ‪ 55‬گرگان وکالتنا از طرف اقای حســین‬ ‫عبــادی فرزنــد یحیــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 824‬به شــماره ملی‬ ‫‪2120380279‬صــادره از گــرگان بــا ارائه دو برگ فرم استشــهادیه‬ ‫گواهی شــده به شــماره ‪ 1398/08/11-23071‬توســط دفتراســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 55‬گــرگان طــی درخواســت وارده شــماره ‪-9035‬‬ ‫‪98/08/12‬بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان زمیــن بمســاحت‪284،7‬متر مربــع‬ ‫دارای پــاک ‪247‬فرعــی از ‪ 3995‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 1‬ذیــل‬ ‫ثبــت ‪-22503‬صفحه‪-‬دفتــر امــاک جلد‪-‬بنــام اقــای حســین‬ ‫عبــادی بــه شــماره چاپــی ‪(153185‬تکبرگی)بــه نســبت پــاک‬ ‫فــوق صــادر گردیدســپس مــورد ثبــت در بازداشــت شــعبه ســوم‬ ‫اجــرای احــکام دادگســتری و در بازداشــت اداره اجــرای اســناد‬ ‫رســمی قــرار دارد کــه ســند مذکــور بــه علــت جــا بــه جایی مفقود‬ ‫گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور را‬ ‫نمــوده اســت لــذا در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫(اصالحی‪)80/11/8‬مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میشــود تــا‬ ‫چنانچــه شــخص یااشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه‬ ‫ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف ‪10‬‬ ‫روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خود را ضمــن ارائه اصل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫دریافــت نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مهلــت مقــرر‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق مقــررات المثنــی‬ ‫ســند مالکیــت صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪3794:‬‬ ‫رونوشت‪:‬ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫تاریخ انتشار ‪98/11/7‬‬ ‫علی برقی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان‬ ‫‪6‬‬ ‫رقابت کشت‬ ‫کینوا با برنج‬ ‫در کشتزار های‬ ‫ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫نیاز اساسی بیماران‬ ‫سرطانی به دستگاه‬ ‫سی تی سیمیالتور‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه ســرطان خراســان شــمالی(عطوفت) از‬ ‫نیــاز جــدی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ایــن‬ ‫اســتان بــه دســتگاه ســی تــی ســیمیالتور‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حریــری بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه‬ ‫مذکــور بــرای بخــش رادیوتراپــی و پرتودرمانــی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬اظهارکــرد‪:‬‬ ‫ایــن دســتگاه محــل دقیــق تومورهایــی کــه در‬ ‫عمــق قــرار دارنــد‪ ،‬نشــان داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر کــه ایــن دســتگاه‬ ‫در اســتان موجــود نیســت و بیمــاران مجبــور‬ ‫بــه اســتفاده از دســتگاه ســی تــی اســکن در‬ ‫بیمارســتان امــام علــی (ع) بجنــورد هســتند‪.‬‬ ‫حریــری ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر گاهــی اوقــات‬ ‫شــاهد خرابــی دســتگاه مذکــور بــه علــت کار زیــادی‬ ‫کــه از ان توســط بیمــاران اورژانســی‪ ،‬بســتری شــده‬ ‫ایــن بیمارســتان و ســایر بیمــاران ســرپایی کشــیده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بنابرایــن پیگیــری هــا بــرای جــذب‬ ‫کمــک خیــران داخــل و خــارج اســتانی بــرای خریــد‬ ‫دســتگاه ســی تــی ســیمیالتور در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫حریــری بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه خریــد ایــن‬ ‫دســتگاه بیــش از دو میلیــارد تومــان اســت‪،‬‬ ‫تاکیدکــرد‪ :‬در صــورت نصــب ایــن دســتگاه‪ ،‬پرتــو‬ ‫درمانــی هــا بــا موفقیــت بیشــتری انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ایــن اســتان نیــاز بــه‬ ‫دســتگاه شــتاب دهنــده خطــی قــوی دارنــد‪.‬‬ ‫حریــری گفــت‪ :‬دســتگاه شــتاب دهنــده‬ ‫خطــی موجــود در اســتان بــا انــرژی پاییــن‬ ‫اســت و توانایــی الزم بــرای از بیــن بــردن‬ ‫تومورهــای موجــود در عمــق را نــدارد و ایــن‬ ‫بیمــاران مجبــور بــه دریافــت خدمــات الزم در‬ ‫ســایر اســتان هــا هستند‪/.‬ایســنا‬ ‫در گلســتان ‪ 1200‬نفــر در ســال بــر اثــر‬ ‫ســرطان جــان خــود را از دســت میدهنــد ‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در دومیــن مجمــع ســامت‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته دو هــزار و ‪ 798‬مــورد ســرطان در‬ ‫اســتان گلســتان روی داد کــه هــزار و ‪ 202‬نفــر‬ ‫بــر اثــر ان جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــدت برخــی ســرطان ها در مــردان‬ ‫بیشــتر اســت و انهــا در مبــارزه بــا ایــن بیمــاری‬ ‫نســبت بــه زنــان کمتــر عمــر می کننــد‪.‬‬ ‫فاضــل ادامــه داد‪ :‬ســاالنه بــه طــور میانگیــن دو‬ ‫هــزار و ‪ 700‬مــورد ســرطان در گلســتان رخ می دهــد‬ ‫کــه هــزار و ‪ 200‬مــورد ان منجــر بــه مــرگ می شــود‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مرکــز ثبــت ســرطان اواخــر دهــه‬ ‫‪ 70‬در گلســتان راه انــدازی شــد و در بخــش شــیوع‬ ‫ســرطان جــزو اســتان های اول کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ 55‬درصــد ســرطان ها در شــهرها‬ ‫و ‪ 45‬درصــد ســرطان ها در روســتاها رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرطان مــری در گــرگان‪،‬‬ ‫کاللــه و مــراوه تپــه بیشــتر رخ داده‪ ،‬ســرطان‬ ‫پســتان در گــرگان‪ ،‬کردکــوی و بندرگــز امــار‬ ‫باالتــری دارد و ســرطان خــون در گــرگان‪،‬‬ ‫کردکــوی و گمیشــان بیشــتر از ســایر‬ ‫شهرســتان های اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫فاضــل افــزود‪ :‬هزینــه زیــاد مرکــز رادیوتراپــی‬ ‫مشــکالت زیــادی را بــرای بیمارانــی کــه بــه ســرطان‬ ‫مبتــا هســتند ایجــاد کــرده است‪.‬تســنیم‬ ‫تغذیه راه دیگر ا سیب به‬ ‫افراد جامعه توسط دشمنان‬ ‫مســئول برگــزاری مجامــع ســامت وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان گفــت‪ :‬دشــمنان بــه‬ ‫دنبــال ایــن هســتند کــه از راه موادغذایــی‬ ‫بــه مــا اســیب بزننــد و مــا بایــد بــا انهــا‬ ‫مبــارزه کنیــم‪.‬‬ ‫حمیــد اخــوان در دومیــن مجمــع ســامت‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫دشــمنان از راه هــای مختلــف تغذیــه ماننــد‬ ‫گوشــت و لبنیــات می خواهنــد بــه ســامت‬ ‫مــا اســیب برســانند و بایــد بــا وفــاق و همدلــی‬ ‫بــا انهــا مبــارزه کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مجمــع ســامت در‬ ‫اســتان ها بیــان داشــت‪ :‬هــدف مــا ایــن اســت‬ ‫در مجامــع ســامت اســتان ها مشــکالت را‬ ‫تفکیــک کــرده تــا بــرای رفــع انهــا راهــکار و‬ ‫اعتبــار در نظــر گرفتــه شــود و بــه ســامت‬ ‫روانــی‪ ،‬جســمی و اجتماعــی مــردم بپردازیــم‪.‬‬ ‫اخــوان بــا اشــاره بــه موضــوع پیشــگیری‬ ‫از ســرطان خاطرنشــان کــرد‪ :‬رســانه ملــی‪،‬‬ ‫نماینــدگان ولــی فقیــه‪ ،‬امــوزش و پــرورش‬ ‫و غیــره بایــد بــه موضــوع پیشــگیری از‬ ‫ســرطان کمــک کننــد و ایــران جــزو پنــج‬ ‫کشــوری اســت کــه مجمــع ســامت برگــزار‬ ‫می کنــد تــا راهکارهــای پیشــگیری از‬ ‫ســرطان بررســی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬موضــوع ســامت در ارزیابــی‬ ‫عملکــرد اســتانداران و فرمانــداران تاثیــر‬ ‫زیــادی دارد‪.‬تســنیم‬ ‫گیــاه کینــوا گیاهــی از خانــواده تــاج خــروس اســت کــه بــه عنــوان گیــاه دارویــی و دانــه روغنــی اســتفاده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن گیــاه قدمتــی پنــج هــزار ســاله دارد و بســیار خــوش هضــم تــر از دانــه هــای چــون برنــج اســت‪،‬‬ ‫کینــوا منبــع غنــی پروتئیــن‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فیبــر‪ ،‬فســفر‪ ،‬ویتامیــن ب‪ ۲‬و اهــن اســت‪ ،‬ایــن گیــاه از ســال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫وارد ایــران شــده و تاکنــون در اســتان هــای ایرانشــهر‪ ،‬اهــواز‪ ،‬گــرگان‪ ،‬امــل‪ ،‬و بتازگــی در خراســان شــمالی‬ ‫کشــت شــده اســت و در شــرایط کــم ابــی مقــاوم و بــا کشــت برنــج رقابــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با چهره ای جوان را انتخاب و برای این انتخاب پای صندوق های رای خواهیم رفت ‪.‬‬ ‫نگاهی نو به نقش بانوان خانه دار‬ ‫در صرفه جویی‬ ‫سالمت‬ ‫افزایش سواد سالمت دانش‬ ‫اموزی توسط حضور پزشکان‬ ‫در مدارس گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان در مجمــع ســامت اســتان‬ ‫خواســتار حضــور پزشــکان در مــدارس شــد تــا دربــاره‬ ‫ســامت بــرای دانــش امــوزان صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در دومیــن مجمــع ســامت‬ ‫اســتان گلســتان بابیان اینکه بخشــی از سالمت‬ ‫بــه رفتارهــای شــخصی مربــوط میشــود اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر در دنیــا تغییــری در جهــت توســعه‬ ‫ایجادشــده‪ ،‬ایــن تغییــر از مدرســه شروع شــده‬ ‫اســت؛ لــذا در حــوزه ارتقــای شــاخص ســامت‬ ‫هــم بایــد از ظرفیــت مــدارس اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجمــع ســامت گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان می خواهــم کــه‬ ‫شــرایطی را فراهــم کنــد کــه پزشــکان بــه مدارس‬ ‫اســتان برونــد و دربــاره بیماری هــا صحبــت کننــد‬ ‫و ســطح ســواد ســامت دانــش امــوزان را‬ ‫افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن ســمن ها را‬ ‫مســئول اجرایــی ایــن کار تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خواســتار انتخــاب گلســتان به عنــوان‬ ‫پایلــوت تحقیــق و درمــان ســرطان شــد‪.‬‬ ‫از ویروس جدید چقدر می دانید؟‬ ‫در مبحــث صرفه جویــی در مصــرف اب‬ ‫تاکنــون مســائل زیــادی مــورد توجــه واقع شــده‬ ‫و ســخن های زیــادی گفتــه و نگاشــته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نقــش مدیریتــی بانــوان در خانــه‪،‬‬ ‫عمــده ایــن مباحــث معمــوال ً بــه نقــش بانــوان‬ ‫در صرفه جویــی اب شــرب در منــزل می پــردازد‬ ‫و مســائلی ماننــد مدیریــت بــر نحــوه مصــرف اب‬ ‫در خانــه از جملــه شســت و شــوی خانــه‪ ،‬ظروف‬ ‫و لبــاس‪ ،‬اســتحمام‪ ،‬مســواک زدن و مســائلی‬ ‫از ایــن دســت را موردتوجــه قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع در جــای خــود بســیار مهــم بــوده‬ ‫و در کاهــش هزینه هــای عمومــی اســتحصال‪،‬‬ ‫تصفیــه‪ ،‬انتقــال و توزیــع اب شــرب و‬ ‫هزینه هــای دفــع و تصفیــه فاضــاب خانگــی‬ ‫نقــش مهمــی دارد و ضمــن اینکــه فرهنــگ‬ ‫واالی صرفه جویــی را گســترش می دهــد‪ ،‬در‬ ‫تعدیــل هزینه هــای خانــوار نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫ولــی از انجــا کــه اب شــرب مصرفــی ســهمی‬ ‫حــدود ‪ ۶‬درصــد کل مصــرف منابــع اب را بــه‬ ‫خــود اختصــاص می دهــد‪ ،‬ایــن موضــوع‪ ،‬مــورد‬ ‫بحــث ایــن گفتــار نیســت‪.‬‬ ‫از دیــدگاه دیگــر‪ ،‬بــا توجــه بــه نقــش موثــر‬ ‫بانــوان روســتایی در بخــش کشــاورزی و نیــز‬ ‫مصــرف بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد منابــع اب در ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬بــه نظــر می رســد بــه نقــش بانــوان‬ ‫کشــاورز در صرفه جویــی منابــع اب دوشــادوش‬ ‫مردان کشــاورز بایســت پرداخته شــود و مســلم‬ ‫اســت کــه نحــوه توجیــه و امــوزش بانــوان‬ ‫کشــاورز بــا نحــوه توجیــه و امــوزش مــردان‬ ‫کشــاورز‪ ،‬دارای مشــابهت ها و تفاوت هایــی‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی از انجــا کــه ایــن گفتــار در صــدد‬ ‫پرداختــن بــه ایــن موضــوع نیســت‪ ،‬از کنــار ان‬ ‫عبــور می کنیــم‪.‬‬ ‫موضــوع مــورد بحــث در ایــن گفتــار‪ ،‬نقــش‬ ‫بانــوان خان ـه دار در صرفه جویــی اب کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد ایــن موضــوع در نــگاه اول‬ ‫غیرمعمــول و بی ارتبــاط بــه نظــر می رســد ولــی‬ ‫بــا توضیحاتــی ســعی در روشــن کــردن موضــوع‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫نقــش بانــوان در خانــه نقشــی چندگانــه اســت‪.‬‬ ‫بانــوان از ســویی مدیریــت امــور داخلــی خانــواده‬ ‫شــامل همســر و فرزنــدان را بــر عهــده دارنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر مســئولیت عمــده تربیــت و‬ ‫اماده ســازی نســل اینــده عمــا ً بــر عهــده ایشــان‬ ‫اســت و از منظــر دیگــر‪ ،‬عملکــرد صحیــح خــود‬ ‫بانــوان بزرگســال به عنــوان درصــد قابــل توجــه‬ ‫جمعیــت‪ ،‬در جهت گیــری صحیــح مــواردی‬ ‫ماننــد اســتفاده بهینــه از منابــع در جامعــه موثــر‬ ‫اســت؛ بــه عبــارت دیگــر در هــر موضوعــی نحــوه‬ ‫عمــل صحیــح بانــوان‪ ،‬هــم در عمــل صحیــح‬ ‫ســایر افــراد جامعــه فعلــی موثــر اســت و هــم‬ ‫عملکــرد صحیــح نســل بعــدی کــه جامعــه اینــده‬ ‫را تشــکیل می دهنــد را شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪ ۱۳۹۵‬جمعیــت اســتان‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ،۱۳۹۵‬از تعــداد حــدود ‪۱.۹‬‬ ‫میلیــون نفــر جمعیــت اســتان‪ ،‬حــدود ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫جمعیــت در گــروه ســنی کمتــر از ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫شــامل کــودک و نوجــوان بــوده و افــراد باالتــر‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال (بزرگســال) ‪ ۸۳‬درصــد جمعیــت‬ ‫اســتان را تشــکیل می دهنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫بزرگســال‪ ،‬حــدود ‪ ۴۲‬درصــد را مــردان و حــدود‬ ‫‪ ۴۱‬درصــد را زنــان تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫اب جــزو منابــع مصرفــی همــه روزه انســان‬ ‫اســت‪ .‬بخشــی از اب کــه روزانــه بــه حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬لیتــر بالــغ می شــود‪ ،‬به طــور مســتقیم‬ ‫شــامل اشــامیدن‪ ،‬اســتحمام‪ ،‬بهداشــت و از‬ ‫ایــن قبیــل مــورد مصــرف قــرار می گیــرد و بالغ بــر‬ ‫‪ ۳۳۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰۰‬لیتــر در شــبانه روز نیــز به طــور‬ ‫غیرمســتقیم و از طریــق انــواع غــذا و ســایر‬ ‫مصــارف معمــول انســان بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر بــرای تولیــد غــذا و ســایر‬ ‫فراورده هــای موردنیــاز انســان‪ ،‬حجــم معتنابهــی‬ ‫اب مصــرف می شــود کــه تحــت عنــوان «اب‬ ‫مجــازی» در زندگــی انســان حضــوری موثــر ولــی در‬ ‫ســایه دارد و معمــوال ً بــه ان توجهــی نمی شــود‪.‬‬ ‫اطــاع از مقــدار اب اســتفاده شــده در‬ ‫تولیــد غــذا می توانــد در راســتای اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع ابــی و در کنــار ســایر‬ ‫مولفه هــای موثــر در اقتصــاد خانــوار‪ ،‬مــا‬ ‫را بــه ســمت اصــاح رژ یــم غذایــی و در‬ ‫نهایــت به ســوی کاهــش و صرفه جویــی‬ ‫بســیار موثــر در منابــع اب ســوق دهــد‪.‬‬ ‫هرچنــد شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی‪ ،‬مــکان‬ ‫تولیــد‪ ،‬مدیریــت و برنامه ریــزی در میــزان و‬ ‫حجــم اب مجــازی هــر کاال موثــر اســت و قطعــا ً‬ ‫مقــدار ان در مــورد یــک کاال در مناطــق مختلــف‬ ‫جهــان متفــاوت می باشــد‪ ،‬ولــی نگاهــی بــه‬ ‫متوســط جهانــی برخــی از اقــام می توانــد افــق‬ ‫دیــد مــا را گســترش دهــد‪.‬‬ ‫در گــروه غــات کــه معمــوال ً حجــم بیشــتری‬ ‫از غــذای روزانــه را تشــکیل می دهــد‪ ،‬بــه ازای‬ ‫تولیــد هــر کیلــو ذرت‪ ،‬مقــدار ‪ ۷۶۰‬لیتــر‪ ،‬گنــدم‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬لیتــر و برنــج ‪ ۲۵۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰۰‬لیتــر اب بــه‬ ‫مصــرف می رســد‪ .‬همچنیــن بــرای تولیــد یــک‬ ‫کیلوگــرم ســیب زمینی کــه از منابــع بــزرگ‬ ‫تامیــن کالــری مصرفــی انســان اســت‪ ،‬مقــدار‬ ‫‪ ۲۵۰‬لیتــر اب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫در محصــوالت گوشــتی‪ ،‬تولیــد هــر کیلوگــرم‬ ‫گوشــت مــرغ حــدود ‪ ۳۷۰۰‬تــا ‪ ۴۳۰۰‬لیتــر‪،‬‬ ‫گوشــت گوســفند ‪ ۱۰۴۰۰‬لیتــر و گوشــت گاو‬ ‫‪ ۱۵۴۰۰‬لیتــر اب را بــه خــود اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫در بخــش میــوه و صیفــی‪ ،‬بــرای تولیــد هــر‬ ‫کیلوگــرم پرتقــال ‪ ۵۰۰‬لیتــر‪ ،‬ســیب ‪ ۷۰۰‬لیتــر‪،‬‬ ‫هندوانــه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬لیتــر‪ ،‬خیــار ‪ ۲۰۰‬لیتــر و‬ ‫گوجه فرنگــی ‪ ۱۹۰‬لیتــر اب بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫از مــوارد اشــامیدنی می تــوان بــه چــای و قهــوه‬ ‫اشــاره کــرد کــه بــرای تولیــد هــر فنجــان چــای ‪۱۸‬‬ ‫لیتــر و بــرای تولیــد هــر فنجــان قهــوه ‪ ۱۴۰‬لیتــر‬ ‫اب مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد درصــد باالیــی از بانــوان جامعــه‪،‬‬ ‫کشــاورز نیســتند‪ ،‬ولــی هنــر مدیریتــی انــان در‬ ‫منــزل می توانــد موجــب صرفه جویــی عظیــم در‬ ‫اب کشــاورزی شــود‪.‬‬ ‫نــوع نــگاه بانــوی خانــه بــه اینکــه رژیــم غذایــی‬ ‫غالــب خانــواده بــا اولویــت گوشــت باشــد یــا بــا‬ ‫اولویــت محصــوالت گیاهــی‪ ،‬این کــه از میــان‬ ‫انــواع گوشــت ها‪ ،‬کــدام یــک بیشــتر مــورد‬ ‫مصــرف قــرار گیــرد‪ ،‬اینکــه عمــده کربوهیــدرات‬ ‫ســفره مــا از گنــدم تامیــن شــود یــا از ذرت یــا‬ ‫از ســیب زمینی و یــا از برنــج‪ ،‬این کــه چــه نــوع‬ ‫میــوه ای خریــد روزانــه یــا هفتگــی میــوه خانــوار‬ ‫را تشــکیل دهــد‪ ،‬عــاوه بــر وضعیــت اقتصــادی‬ ‫خانــواده‪ ،‬می توانــد از نگــرش و اطالعــات او‬ ‫از میــزان اب مصرفــی بــرای تولیــد هــر واحــد‬ ‫محصــول مــورد مصــرف نیــز ناشــی شــود و در‬ ‫بســیاری مــوارد ایــن نگــرش بــه نفــع اوضــاع‬ ‫اقتصــادی خانــوار اســت و در مــواردی نیــز‬ ‫تفاوتــی نــدارد کــه بــا تغییراتــی جزئــی می تــوان‬ ‫ایــن مولفــه را به عنــوان مولفــه تاثیرگــذار در‬ ‫رژیــم غذایــی خانــوار تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫در مبحــث میــزان اب مجــازی در اقــام‬ ‫مصرفــی غیرخوراکــی می تــوان بــه ایــن مــوارد‬ ‫اشــاره کــرد‪ :‬یــک گــوش پاک کــن ‪ ۳‬لیتــر‪ ،‬یــک‬ ‫بــرگ کاغــذ معمولــی ‪ ۱۰‬لیتــر‪ ،‬یــک کیلوگــرم‬ ‫پالســتیک ‪ ۱۹۰‬لیتــر‪ ،‬یــک تیشــرت پنبـه ای ‪۲۰۰۰‬‬ ‫لیتــر‪ ،‬یــک جفــت کفــش چرمــی ‪ ۸۰۰۰‬لیتــر و‬ ‫یــک شــلوار جیــن ‪ ۸۰۰۰‬لیتــر‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر‪ ،‬فقــط اقــام غذایــی نیســتند‬ ‫کــه می تواننــد در موضــوع صرفه جویــی اب در‬ ‫مدیریــت خانــواده تاثیرگــذار باشــند‪ .‬مدیریــت‬ ‫بانــوان در نحــوه صحیــح اســتفاده از لــوازم‬ ‫التحریــر و پوشــاک به ویــژه توســط فرزنــدان‬ ‫نیــز می توانــد نقــش مهمــی در اشــاعه فرهنــگ‬ ‫عمومــی صرفه جویــی‪ ،‬به ویــژه صرفه جویــی‬ ‫منابــع اب و در مــوارد بســیاری‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫اقتصــاد خانــواده ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر در مبحــث اب‪ ،‬ارتبــاط نــوع‬ ‫مدیریــت بانــوان در خانــه بــه حفاظــت از منابــع‬ ‫اب اســت‪ .‬بــه بیانــی‪ ،‬جلوگیــری از الودگــی‬ ‫منابــع اب‪ ،‬خــود بــه معنــای ایجــاد منابــع اب‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از مــوارد حفاظــت از کیفیــت‬ ‫منابــع اب‪ ،‬نحــوه اســتفاده از شــوینده های‬ ‫خانگــی اســت‪.‬‬ ‫مــواد ترکیبــی در چرخه هــای طبیعــت به وســیله‬ ‫باکتری هــا تجزیــه می شــوند‪ .‬به عنــوان مثــال‬ ‫مولکول هــای چربی هــای موجــود در طبیعــت‬ ‫کــه صابــون معمولــی را از ان هــا می ســازند‪،‬‬ ‫شــاخه جانبــی در زنجیــره هیدروکربنــی ندارنــد‬ ‫و به وســیله باکتری هــا تجزیــه می شــوند ولــی‬ ‫برخــی از شــوینده های ســنتزی مشــتق شــده‬ ‫از مــواد شــیمیایی نفــت‪ ،‬دارای شــاخه جانبــی‬ ‫در زنجیــره هیدروکربنــی هســتند و به اســانی‬ ‫توســط باکتری هــا تجزیــه نمی شــوند و گــروه‬ ‫دترجنتهــای ســخت نیــز تجزیه ناپذیرنــد‪ .‬از ایــن‬ ‫رو‪ ،‬باقــی مانــدن و تراکــم ایــن مــواد غیرطبیعــی‬ ‫در طبیعــت‪ ،‬ســبب الودگــی روزافــزون اب هــای‬ ‫ســطحی و زیرزمینــی می شــود‪.‬‬ ‫برخــی اثــار ســوء حیاتــی شــوینده ها بــر اب‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬تولیــد بــو و طعــم نامطبــوع در‬ ‫اب‪ ،‬تجمــع کــف بــر روی اب هــای ســطحی و‬ ‫جلوگیــری از عمــل اکســیژن گیری اب‪ ،‬اشــکال‬ ‫در امــر انعقــاد و ته نشــینی و صــاف کــردن اب‪،‬‬ ‫کاهــش مــواد معلــق اب در حضــور شــوینده ها‬ ‫به صــورت دلخــواه‪ ،‬عــدم امــکان حــذف اثــرات‬ ‫ســمی بــر موجــودات زنــده ماننــد انســان‪،‬‬ ‫موجــودات ابــزی و گیاهــان و ایجــاد واکنــش‬ ‫فیزیولوژیکــی در بــدن مصرف کننــده اب الــوده‪.‬‬ ‫ورود مــواد شــیمیایی شــوینده ها بــه اب هــای‬ ‫زیرزمینــی و الــوده شــدن بخشــی از اب شــرب و‬ ‫مصرفــی مــردم نگرانــی بســیاری بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از الودگی هــای روزافــزون‬ ‫حاصــل از ایــن نــوع پاک کننده هــا‪ ،‬الزم اســت‬ ‫اســتفاده از مــواد شــوینده مقــاوم در برابــر‬ ‫تجزیــه بیولوژیکــی (شــوینده های ســخت)‬ ‫کاهش یافتــه و مصــرف مــواد شــوینده نــرم بــا‬ ‫ســاختمان های راســت زنجیــر ســوق داده شــود‬ ‫کــه ایــن مهــم نیــز حاصــل نمی گــردد مگــر بــا‬ ‫اگاهــی بخشــی و امــوزش بانــوان خانــه دار و‬ ‫اعمــال مدیریــت از ســوی انــان‪.‬‬ ‫تعــداد زیــادی نمونــه از بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس در ازمایشــگاه های چیــن و‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت بررســی شــده‬ ‫و متخصصــان ایــن ویــروس را از خانــواده‬ ‫“ویــروس کرونــا” شــناخته اند‪ .‬تاکنــون‬ ‫‪ ۶‬نمونــه از ویــروس کرونــا کشــف شــده‬ ‫بــود و بــا مــورد اخیــر تعــداد ان بــه هفــت‬ ‫می رســد‪ .‬ایــن نــوع ویــروس جــزو خانــواده‬ ‫بزرگــی از ویروس هاســت کــه از ویــروس‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل بیمــاری‬ ‫ســارس را شــامل می شــود‪ .‬ســارس در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۲‬در چیــن باعــث ابتــای بیــش از‬ ‫هشــت هزار نفــر و مــرگ ‪ ۷۷۴‬نفــر از انهــا‬ ‫در جهــان شــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه کدهــای ژنتیکــی ایــن ویــروس نزدیکــی‬ ‫زیــادی بــه ویــروس ســارس دارد‪.‬‬ ‫ویروس هــای تــازه ای کــه کشــف شــده اند‪ ،‬معمــوال‬ ‫از حیــوان بــه انســان منتقــل شــده اند‪ .‬مثــا منشــا‬ ‫ویروس هــای کرونــا کــه در گذشــته همه گیــر شــده بــود‪،‬‬ ‫در حیوانــات بــود‪ .‬ویــروس ســارس اول در خفــاش شــروع‬ ‫شــد و بعــد بــه گربه هــای ولگــرد منتقــل شــد و بعــد هــم به‬ ‫انســان رســید‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۴‬تاکنون که ویروس مرس در‬ ‫خاورمیانــه موجــب مــرگ ‪ ۸۵۸‬نفــر از ‪ ۲۴۹۴‬بیمــار مبتــا‬ ‫شــد‪ ،‬از شــتر بــه انســان رســیده بــود‪.‬‬ ‫محــل انتقــال ایــن ویــروس بــازار غــذای دریایــی در شــهر‬ ‫ووهــان اعــام شــده اســت‪ ،‬بــا اینکــه پســتانداران دریایــی‬ ‫ماننــد نهنــگ ســفید می تواننــد ناقــل ایــن ویــروس باشــند‬ ‫امــا احتمــال اینکــه ایــن ویــروس از حیوانــات زنــده دیگــر‬ ‫ایــن بــازار مثــل مــرغ‪ ،‬خفــاش‪ ،‬خرگــوش و مــار منتقــل‬ ‫شــده باشــد بیشــتر اســت‪ .‬در همــان ابتــدای مــاه دســامبر‬ ‫ســال گذشــته میــادی کــه ایــن ویــروس در انســان‬ ‫شناســایی شــد‪ ،‬مقامــات چینــی گفتنــد ایــن ویــروس از‬ ‫انســان بــه انســان منتقــل نمی شــود‪ .‬امــا در حــال حاضــر‬ ‫مــواردی از انتقــال ایــن ویــروس از انســان بــه انســان‪،‬‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫پیتــر هوربــی‪ ،‬اســتاد از دانشــگاه اکســفورد‪ ،‬می گویــد‪” :‬‬ ‫واضــح اســت کــه ایــن بیمــاری از انســان بــه انســان منتقل‬ ‫می شــود‪ .‬امــا ســوال حیاتــی ایــن اســت کــه چقــدر انتقــال‬ ‫ان اســان اســت‪”.‬‬ ‫ویــروس ســارس را انســان ها بــه هــم می دهنــد امــا‬ ‫ویــروس مــرس بــه ســختی از انســان بــه انســان منتقــل‬ ‫می شــود و تنهــا از راه تمــاس مســتقیم‪ .‬ویــروس جدیــد‬ ‫موجــب عفونــت ریــه می شــود و با ســرفه و عطســه همراه‬ ‫اســت و احتمــاال از همیــن راه هــم ســرایت می کنــد‪.‬‬ ‫کشــف ایــن موضــوع هــم بســیار مهــم اســت کــه کــدام‬ ‫افــراد در برابــر ایــن ویــروس اســیب پذیرتر هســتند‪ .‬هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت کــه ایــن ویــروس در چــه دوره ای بعــد از‬ ‫انتقــال‪ ،‬موجــب عفونــت می شــود‪ ،‬قبــل از بــروز عالئم ان‬ ‫در بــدن یــا هنگامــی کــه عالئمــش در بــدن شــدید شــد‪.‬‬ ‫سرعت انتقال این ویروس چقدر است؟‬ ‫بــه نظــر می ایــد شــمار مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در یــک‬ ‫هفتــه از ‪ ۴۰‬بــه ‪ ۴۴۰‬نفــر رســیده اســت‪ .‬امــا در حقیقــت‬ ‫بســیاری از مــوارد تــازه مبتــا بــه ایــن ویــروس‪ ،‬از چنــد‬ ‫روز قبــل بیمــار شــده بودنــد و بــا تاخیــر شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫اطالعــات کمــی دربــاره نــرخ رشــد ایــن اپیدمی وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــا متخصصــان معتقدنــد کــه شــمار بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس احتمــاال باالتــر از مــوارد ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون مــواردی از ابتــای بــه ایــن بیمــاری در تایلنــد‪،‬‬ ‫کــره جنوبــی‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬تایــوان‪ ،‬اســترالیا و ایــاالت متحــده‬ ‫هــم مشــاهده شــده اســت‪ .‬ایــن بیمــاری نخســتین بــار در‬ ‫شــهر ووهــان چیــن بــروز کــرد و تمــام مبتالیــان بــه ان در‬ ‫کشــورهای مختلــف کســانی بوده انــد کــه پیشــتر بــه ایــن‬ ‫شــهر ســفر کــرده بودنــد‪ .‬امــا ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه‬ ‫ایــن ویــروس توســط میلیون هــا نفــر کــه بــرای جشــن‬ ‫ســال نــو میــادی در چیــن ســفر می کننــد ‪ ،‬در اواخــر مــاه‬ ‫جــاری میــادی‪ ،‬همه گیــر شــود‪.‬‬ ‫این ویروس چطور متوقف می شود؟‬ ‫واکســنی بــرای ایــن ویــروس وجــود نــدارد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫تنهــا راه جلوگیــری از ســرایت ان تشــخیص زودهنــگام‬ ‫و درمــان بیمــار در قرنطینــه اســت‪ .‬بایــد بــه دنبــال‬ ‫افــرادی گشــت کــه بــا بیمــاران ایــن ویــروس در تمــاس‬ ‫بوده انــد و انهــا را زیــر نظــر گرفــت‪ .‬در قــدم بعــدی‬ ‫بایــد محدودیت هــای مســافرتی ایجــاد کــرد و از‬ ‫گردهمایی هــای عمومــی جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه از کشــف ‪ ۸۰۰‬مــورد جــرم ســایبری در ســطح اســتان از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تــا کنــون خبــر داد و گفــت‪:‬در طــول ایــن مــدت ‪ ۱۱۶‬مجــرم ســایبری در اســتان دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برداشــت هــای اینترنتــی بــا ‪ ۵۹۳‬فقــره بیشــترین جــرم ســایبری بــه وقــوع پیوســته در اســتان بــوده اســت‪،‬یاد اور‬ ‫شــد‪:‬کالهبرداری رایانــه ای بــا ‪ ۳۳۱‬فقره‪،‬هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب بــا ‪ ۶۶‬فقــره و ســایر جرائــم نیــز بــا ‪ ۲۱‬فقــره از جمله بیشــترین‬ ‫جرائــم ســایبری بــه وقــوع پیوســته در طــول ســال جــاری در اســتان خراســان شــمالی بــوده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬جرائم‬ ‫سایبری‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫هیچگاه با گوشی یا تبلت دیگران کارهای مهم و تراکنش های بانکی را انجام ندهید ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬هفدهم‬ ‫عنوان‪:‬فساد در روند مقابله با فساد (وقوع جرم در مبارزه با جرم)‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...16‬وقتــی بانــک یــا شــرکت‬ ‫دولتــی یــا موسســه و یــا ســازمان دولتــی و یا‬ ‫شــهرداری و بطور کلی هرشــخصیتی حقوقی‬ ‫کــه از منابــع مالــی دولتــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در اثــر اعمــال مجرمانــه و یــا بــد حســابی و یــا‬ ‫عجــز مدیــون از ادی دیــن ‪ ،‬متضــرر میگردد‪.‬‬ ‫طبیعتــا اداره حقوقــی مربوطــه ‪ ،‬تکلیــف‬ ‫خواهــد داشــت کــه حقــوق تضییــع شــده‬ ‫موسســه متبــوع خــود را از طریــق طــرح و‬ ‫پیگیــری شــکایت کیفــری و یــا دادخواســت‬ ‫حقوقــی‪ ،‬بــه طرفیــت طرفهــای معاملــه ؛‬ ‫احیــاء نمایــد‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل ‪ ،‬فســادی مالــی در‬ ‫موسســه شــکل میگیرد ‪ .‬اداره حقوقی ان‬ ‫موسســه قطعــا بــه قصــد احقــاق حقــوق و‬ ‫جبــران خســارت وارد ه‪ ،‬مکلــف بــه پیگیــری‬ ‫قضایــی میشــود‪ .‬لیکــن هنگامــی کــه گــروه‬ ‫حقوقــی مقابلــه کننــده بــا فســاد ‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان دســتمزد یــا حــق الوکالــه میلیــاردی ‪،‬‬ ‫منافعــی در مبــارزه بــا فســاد داشــته باشــند‬ ‫و ایــن منافــع منــوط و مشــروط بــه صــدور‬ ‫محکومیــت حقوقــی یــا کیفــری و رد مــال‬ ‫بــرای مدیــون باشــد ‪ .‬رونــد ســالم مبــارزه‬ ‫بــا فســاد ‪ ،‬بــه رونــد مفســدانه تبدیــل‬ ‫میگــردد‪ .‬واضــح اســت کــه مدیــران واحــد‬ ‫حقوقــی موسســه؛ کارمنــدان ان بــوده و‬ ‫در مقابــل حقــوق ســازمانی و اســخدامی‬ ‫خــود وظیفــه پیگیــری قضایــی دارنــد ‪.‬‬ ‫لــذا بطــور رســمی و قانونــی نمیتواننــد‬ ‫منافعــی خــاص در رونــد پیگیــری قضایــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬البتــه ممکــن اســت برخــی‬ ‫از مدیــران بطــور غیرمســتقیم در مقابــل‬ ‫همــکاری بــا وکیــل منصــوب ‪ ،‬از محــل حــق‬ ‫الوکالــه وکیــل‪ ،‬بهــره ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه فســاد در رونــد مبــازه بــا‬ ‫فســاد را شــکل میدهــد ‪ ،‬صــرف مشــترک‬ ‫المنافــع بــودن مدیــران اداره حقوقــی بــا‬ ‫وکیــل منصــوب در پرونــده نمیباشــد‪ .‬زیــرا‬ ‫ایــن موضــوع بــه اصــل مبــازه بــا فســادی‬ ‫کــه بانــک یــا موسســه دولتــی از ان متضــرر‬ ‫شــده ‪ ،‬ارتباطــی نــدارد‪ .‬امــا اشــتراک منافــع؛‬ ‫زمانــی میتوانــد بــه موسســه دولتــی یــا بانک‪،‬‬ ‫اســیب برســاند و منافع او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهــد کــه حــق الوکالــه بطــور نجومــی و بیــش‬ ‫از صــد برابــر تعرفــه قانونــی و برمبنــای مثــا‬ ‫‪ %10‬خسارت وارده به موسسه‪ ،‬تعیین و‬ ‫در قــرارداد خصوصــی وکیــل بــا اداره حقوقــی‬ ‫درج شــده باشــد‪ .‬در اینصــورت فــارغ از‬ ‫اســیب وارده بــه موسســه درخصــوص‬ ‫پرداخــت مــن غیرحــق چندیــدن میلیــارد‬ ‫تومــان حــق الوکالــه ‪ ،‬اســیب اصلــی بــه‬ ‫موسســه هنگامــی اســت کــه منافــع او و‬ ‫وکیــل در تعــارض قــرار گیــرد ‪ ،‬ایــن ســئوال‬ ‫بدیهــی فــورا بــه ذهــن انســان متبــادر میشــود‬ ‫کــه چگونــه ممکــن اســت کــه بیــن منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی دریافــت کننــده حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی و منافــع موسســه زیاندیــده ‪،‬‬ ‫تعــارض وجــود داشــته باشــد ‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫‪ ،‬هــر دو طــرف بــه محکومیــت مدیــون و رد‬ ‫مــال مــی اندیشــند ‪ .‬و گــروه حقوقــی نیــز‬ ‫براســاس قــرارداد خصوصــی ‪ ،‬زمانــی بــه حق‬ ‫الوکالــه چنــد میلیــاردی خــود دســت می یابد‬ ‫کــه حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــه رد مال‬ ‫موسســه فراهــم شــده باشــد‪ .‬امــا تمــام‬ ‫حقایــق و وقایــع بــه ایــن ســادگی نیســت‪.‬‬ ‫تعــارض منافــع ‪ ،‬بــه اشــکال متفــاوت‬ ‫میتوانــد بــه وجــود ایــد‪ .‬مثــا در جاییکــه‬ ‫اصــل طــرح دعــوای حقوقــی ضرورتــی نــدارد‬ ‫و منافــع موسســه ایجــاب میکنــد کــه از‬ ‫طریــق اجــرای اســناد رســمی الزم االجــراء و‬ ‫یــا تملیــک امــاک در رهــن بــه حقــوق خــود‬ ‫نایــل شــود ‪ .‬منافــع گــروه حقوقــی ایجــاب‬ ‫مینمایــد از طریــق اقامــه دعــوای حقوقــی‬ ‫پیگیــری گــردد‪ .‬در چنیــن حالتــی صرفنظــر از‬ ‫تحمیــل هزینــه دادرســی بــاال و حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی بــه موسســه ‪ ،‬نتیجــه ای بــه مراتب‬ ‫ضعیفتــر از اجــرای مســتقیم حاصــل‬ ‫میشــود ‪ .‬زیــرا پــس از ســالها پیگیــری‬ ‫حقوقــی نهایتــا رد مــال بــا صــدور اجراییه در‬ ‫واحــد اجــرای احــکام متمرکــز میشــود ‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بــا اجــرای مســتقیم اســناد رســمی و‬ ‫ترهیــن امــاک در رهــن عمــا ایــن واقعــه‬ ‫پیشــاپیش در دســترس بــوده اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اداره اجــرای اســناد رســمی عمــا همــان‬ ‫اجــرای احــکام قطعــی قضایــی اســت‪ .‬در‬ ‫فــرض دیگــر تعــارض منافــع زمانــی حاصــل‬ ‫میشــود کــه شــرایط صلــح مناســبی بــا‬ ‫مدیــون فراهــم شــده باشــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫نیــز گــروه حقوقــی کــه منافعشــان در گــرو‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــوده و‬ ‫صلــح تضییــع کننــده منافــع انهــا اســت ‪.‬‬ ‫میکوشــند بــه طــرق گوناگــون بــا رونــد صلــح‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 35‬فقره سرقت‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و‬ ‫اعتــراف وی بــه ‪ 35‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» ‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در «گنبــدکاووس»و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یــا‬ ‫ســارقان احتمالــی بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی و پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی هــای اطالعاتــی و انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫گســترده موفــق بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه و پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ارتــکاب ‪ 35‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان‬ ‫«گنبــدکاووس» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان گفــت‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بارش شدید برف در‬ ‫محورهای مواصالتی سمنان‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان بــا اشــاره بــه بــارش بــاران و بــرف‬ ‫و لغزنــده بــودن کلیــه محورهــای مواصالتــی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫تــردد در محــور هــای منتهــی بــه اســتان ســمنان از مســیر‬ ‫توسکســتان و گردنــه خــوش ییــاق فقــط بــا زنجیــر چــرخ‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی بــا اشــاره بــه بــارش مســتمر بــاران‬ ‫و بــرف از شــب گذشــته در اســتان گلســتان و لغزنــده بــودن‬ ‫ســطح جــاده هــا از راننــدگان خواســت تــا بــه هشــدارهای‬ ‫پلیــس توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــر وضعیــت‬ ‫جوی در بیشــتر محورهای اســتان تردد بدون مشــکل در حال‬ ‫انجام اســت اما در محورکوهســتانی توسکســتان به شاهرود‪،‬‬ ‫جنــگل گلســتان و گردنــه خــوش ییــاق عــاوه بــر بارش بــاران‪،‬‬ ‫شــاهد بــارش بــرف و مــه گرفتگــی و کاهــش دیــد هســتیم کــه‬ ‫راننــدگان بــرای تــردد در ایــن مســیر حتمــا زنجیــر چــرخ را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی افــزود‪ :‬ایــن بــارش بــاران باعــث لغزنــده شــدن‬ ‫ســطح جاده هــای اســتان و کاهــش میــزان دیــد راننــدگان‬ ‫شــده اســت کــه در ایــن راســتا مخصوصــا مســافران و راننــدگان‬ ‫خودروهــای بــاری و مســافری کــه نســبت بــه جاده هــای اســتان‬ ‫اشــنایی ندارنــد بایــد بــا احتیــاط بیشــتر اقــدام بــه رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬رعایــت ســرعت مطمئنــه‪ ،‬توجــه کامــل بــه جلــو‪،‬‬ ‫رعایــت فاصلــه طولــی بــا خــودرو مقابــل‪ ،‬اطمینــان از ســالم‬ ‫بــودن وســیله نقلیــه خصوصــا سیســتم روشــنایی و برف پــاک‬ ‫کــن خــودرو و توجــه الزم بــه تابلوهــا و عالئــم نصــب شــده در‬ ‫طــول مســیر از مهمتریــن نــکات پیشــگیرانه در وقــوع ســوانح‬ ‫رانندگــی اســت‪.‬‬ ‫مخالفــت نماینــد‪ .‬یــا زمانــی کــه مدیــون ؛‬ ‫مصالحــه در مرحلــه دادســرا و اخــذ رضایــت‬ ‫از شــاکی را بــرای خــود فرصــت خــوب تلقــی‬ ‫مینمایــد و مالحظــه مینمایــد کــه بــه ســبب‬ ‫جلــب رضایــت شــاکی احتمــال محکومیــت‬ ‫کیفــری او از بیــن خواهــد رفــت ‪ ،‬زمانــی‬ ‫اســت کــه موسســه زیاندیــده در مصالحــه‬ ‫از دســت برتــر برخــوردار اســت‪ .‬و بــرای‬ ‫مدیــون هــم مناســبتر خواهــد بــود کــه در‬ ‫ایــن مقطــع‪ ،‬امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی نیــز تخفیــف دهــد‪ .‬امــا هنگامــی که‬ ‫منافــع گــروه حقوقــی صرفــا در محکومیــت‬ ‫قطعــی و صــدور حکــم بــه رد مــال اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مصالحــه عقیــم میمانــد‪ .‬و در قیــاس بــا‬ ‫محکومیــت بــه رد مــال ‪ ،‬موسســه نســبت‬ ‫بــه مصالحــه در مقطــع دادســرا متضــرر‬ ‫میشــود‪ .‬زیــرا رد مــال در مقطــع اجــرای‬ ‫احــکام ‪ ،‬دیگــر بــرای مدیــون‪ ،‬ان فایــده‬ ‫ای را نــدارد کــه امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی‪ ،‬تخفیــف دهــد‪ .‬بنابرایــن در اینجــا‬ ‫هســت کــه منافــع موسســه ‪ ،‬فــدای منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی ذیمدخــل میگــردد‪ .‬بــرای‬ ‫پرهیــز از تعــارض منافــع بیــن گــروه حقوقی‬ ‫و موسســه ‪ ،‬بایــد از هرگونــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫خصوصــی اداره حقوقــی بــا حــق الوکالــه ای‬ ‫غیرقانونــی و دههــا برابــری تعرفــه پرهیــز‬ ‫نمــود‪ .‬بنابرایــن موسســات دولتــی زیاندیــده‬ ‫نبایــد اجــازه دهنــد قــرارداد خصوصــی‬ ‫منعقــده بــا وکالء بــه گونــه ای تنظیــم گــردد‬ ‫کــه منافــع گــروه حقوقــی ‪ ،‬صرفــا منــوط بــه‬ ‫اخــذ حکــم محکومیــت بــه رد مــال باشــد ‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد قــرارداد طــوری تنظیــم گــردد کــه‬ ‫حــق الوکالــه وکالء منصــوب پرونــده ‪ ،‬چــه با‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون و چــه بــا‬ ‫مصالحــه در مقطــع دادســرا ‪ ،‬برایشــان قابــل‬ ‫وصــول باشــد‪ .‬و در جایــی کــه بــدون اقامــه‬ ‫دعــوا امــکان وصــول مطالبــات از طریــق‬ ‫اجــرای اســناد رســمی و تملیــک امــاک‬ ‫در رهــن وجــود دارد اجــازه طــرح دعــوا یــه‬ ‫اداره حقوقــی داده نشــود‪ .‬در هــر حــال‬ ‫قــرارداد خصوصــی وکالــت بــا دههــا برابــر‬ ‫تعرفــه چنــد میلیــارد تومانــی قطعــا منشــاء‬ ‫فســاد در فراینــد مبــارزه بــا فســاد اســت‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫قاتل خاموش جان شهروند ایوری را گرفت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از مــرگ یــک شــهروند ایــوری بــر اثــر‬ ‫مســمومیت ناشــی از گازگرفتگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری از مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر گازگرفتگــی در داخــل یــک مغــازه کفــش‬ ‫فروشــی در شــهر ایــور بالفاصلــه مامــوران انتظامــی بــه محــل حادثــه‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای بــه عمــل امــده مشــخص شــد ایــن فــرد در‬ ‫داخــل مغــازه مشــغول اســتراحت بــود کــه دچــار گاز گرفتگی شــدید شــده‬ ‫و پــس از انتقــال بــه بیمارســتان بــا وجــود تــاش پزشــکان فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه بــا اشــاره بــه اینکــه جســد نامبــرده پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده و هماهنگــی انجــام شــده بــا مقــام قضائــی بــه ســردخانه منتقــل‬ ‫شــد بــا ابــراز تاســف از ایــن حادثــه از شــهروندان خواســت بــا توجــه بــه‬ ‫فصــل ســرما‪ ،‬خطــر گازگرفتگــی را جــدی گرفتــه و اصول ایمنــی را در ایجاد‬ ‫گرمــا رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫اشرافیت اطالعاتی‪ ،‬الزمه کار پلیس حرفه ای‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه اشــرافیت اطالعاتــی الزمــه‬ ‫کار یــک پلیــس حرفــه ای اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس بــاب الرضــا(ع) پــاک ســازی‬ ‫نقــاط الــوده و جــرم خیــز را بــرای برخــورد بــا مجرمــان و همچنیــن رضایتمندی‬ ‫مــردم بــا جدیــت در دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ســردار«علیرضا مظاهــری» بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم همیشــه بــا تمــام وجــود در‬ ‫کنــار فرزنــدان خــود در نیــروی انتظامــی هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز اگــر همــکاری‬ ‫و هــم افزایــی در تمــام حــوزه هــا بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬قطعــا در‬ ‫اجــرای ماموریــت هــای محولــه موفــق تــر عمــل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه همیشــه نقــاط حاشــیه ای نســبت بــه دیگــر نقــاط‪،‬‬ ‫بیشــتر در معــرض اســیب هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مهــم بایــد بــه عنــوان زنــگ‬ ‫خطــری باشــد بــرای مســئوالن کــه نســبت بــه ســایر نقــاط‪ ،‬توجــه خــود را بــه‬ ‫مناطــق حاشــیه ای بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬امنیــت امــروز کشــور و اســتان را مدیــون وحــدت و‬ ‫حضــور میدانــی همیــن مــردم هســتیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای خدمــت بــه‬ ‫مردمــی کــه اینــده و امنیــت کشــور را تضمیــن مــی کننــد بایــد از جــان و دل‬ ‫مایــه گذاشــت‪ ،‬زیــرا همیــن مــردم بــا وجــود مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی‬ ‫حاکــم بــر جامعــه بــاز هــم پیــرو خــط رهبــری بودنــد و بــرای حراســت از نظــام‬ ‫اســامی هــر کجــا کــه الزم بــوده بــا قــدرت وارد میــدان شــده و والیتمــداری‬ ‫خــود را بــه جهانیــان اثبــات کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری ادامــه داد‪ :‬پلیــس خراســان شــمالی بــا اشــرافیت کاملــی‬ ‫کــه از وضعیــت امنیتــی اســتان دارد‪ ،‬هرگــز ایــن اجــازه را نــداده کــه امنیــت‬ ‫پایــدار دچــار اختــال شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود در اســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش ســرقت هــا و‬ ‫همچنیــن برخــورد قاطعانــه بــا مجرمــان و هنجارشــکنان موضوعــی اســت‬ ‫کــه بــه صــورت مــداوم در دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬بــرای تــداوم‬ ‫امنیــت پایــدار در ایــن خطــه از کشــور عزیزمــان شــهدای زیــادی تقدیــم‬ ‫نظــام اســامی شــده انــد‪ ،‬کــه امــروز پلیــس خراســان شــمالی ادامــه راه ایــن‬ ‫عزیــزان را بــا نهایــت جدیــت در دســتور کار خــود قــرار داده و بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی و همچنیــن اجــرای مســتمر طــرح هــای ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‪،‬‬ ‫خــواب خــوش را از چشــمان مجرمــان و هنجارشــکنان ربــوده اســت‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪231‬‬ ‫کاله بردار‬ ‫میلیاردی‬ ‫شیروان‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رییس کل دادگستری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مجوزهای جدید برای اکتشاف‬ ‫معدن البالغ اسفراین صادر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫دســتگیری یــک کاله بــردار حرفــه ای بــا چهــار میلیــارد‬ ‫ریــال کاله بــرداری در شهرســتان شــیروان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار«علیرضامظاهری»فرمانده انتظامــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی بــا ترفنــد فــروش خــودرو از طریــق‬ ‫ســایت های معتبــر اقــدام بــه کاله بــرداری از وی کــرده‬ ‫اســت بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم دریکــی از کافی نت هــای‬ ‫شــهر بــه ایــن بهانــه کــه خریــداران خــودرو بــرای‬ ‫ثبت نــام خــودروی موردعالقه شــان معطــل نشــوند‬ ‫مبلــغ پرداختــی خریــداران را به حســاب شــخصی‬ ‫خــودش واریــز می کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد بــرای اینکــه‬ ‫اقــدام خــود را قانونــی جلــوه دهــد بــا جعــل کــد‬ ‫رهگیــری خریــد خــودرو و ارائــه مــدارک اعتمــاد شــاکی را‬ ‫جلــب و از شــاکی مبلــغ ‪ ۴‬میلیــارد ریــال را کاله بــرداری‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه درنهایــت‬ ‫متهــم بعــد از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و اســتفاده‬ ‫از شــگردهای پلیســی توســط پلیــس فتــا شهرســتان‬ ‫شــیروان دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات به عمل امــده ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود‪،‬‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی از صــدور مجوزهــای‬ ‫جدیــد اکتشــاف معــدن البــاغ خبــر داد و گفــت‪ :‬بایــد در ایــن‬ ‫محــل جــاده قابــل دسترســی احــداث شــود و بازرســان امــر نیــز‬ ‫بــرای انجــام امــور قانونــی مســتقر شــوند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین اســدالله جعفری در حاشیه شورای‬ ‫حفظ حقوق بیت المال خراســان شــمالی با اشــاره به تصمیمات‬ ‫ایــن شــورا اظهــار داشــت‪ :‬همــه دســتگاه ها و افــراد موظــف‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات موجــود در ســاخت و‬ ‫ســازها در حریــم راه هــا و روســتاها بــا دقــت عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود اگــر مســئولین و متولیــان امــر متوجــه تخلــف شــدند‬ ‫بایــد طبــق قانــون بــا قاطعیــت عمــل کننــد و ســاخت و ســازهای‬ ‫غیــر مجــاز رواج پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اخریــن‬ ‫وضعیــت معــدن البــاغ در منطقــه حفاظــت شــده ســاریگل‬ ‫اســفراین تصریــح کــرد‪ :‬مجوزهــای الزم بــرای اکتشــاف در‬ ‫محــدوده معــدن البــاغ صــادر شــده اســت‪ ،‬بایــد در ایــن محــل‬ ‫جــاده قابــل دسترســی احــداث شــود و بازرســان امــر نیــز بــرای‬ ‫انجــام امــور قانونــی مســتقر شــوند‪.‬‬ ‫حجت االســام جعفــری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام‬ ‫شــده‪ ٬‬امیدواریــم از ابتــدای ســال ‪ 99‬شــاهد ایجــاد یــک منطقــه‬ ‫امــن بــرای انجــام فعالیت هــای معدنــی و اکتشــافی در معــدن‬ ‫البــاغ باشــیم‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه‬ ‫ای و اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان گــرگان و بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت موضــوع شناســایی و دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار مامــوران انتظامــی و پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی هــای اطالعاتــی و انجــام‬ ‫تحقیقات تخصصی‪ ،‬موفق به شناســایی ســارق حرفه ای شــده‬ ‫و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتی ضربتــی وی را در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه با مســتندات پلیــس به ارتکاب‬ ‫‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان گــرگان اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع‬ ‫قضائــی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه‬ ‫مــوراد مشــکوک مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫خرید اعتبار مکالمه‬ ‫از کیسه دیگران!‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری دو‬ ‫نفــر متهــم کــه بــا در اختیــار داشــتن رمــز دوم کارت بانکــی یکی‬ ‫از شــهروندان اقــدام بــه خریــد چنــد مــورد شــارژ تلفــن همــراه‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵‬میلیــون ریــال کــرده بودنــد در اســفراین خبــر داد‪.‬‬ ‫سرگرد«یوســف شــاکری» رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه مدتــی‬ ‫اســت علــی رغــم اینکــه بارهــا رمزهــای کارت بانکــی خــود را‬ ‫عــوض کــرده ولــی از حســاب بانکــی اش تحــت عنــوان خریــد‬ ‫شــارژ مبالغی کســر می شــود‪ ،‬بالفاصله موضوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پ لیــس فتــا شهرســتان اســفراین قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ماموران با بررســی حســاب بانکی شــاکی‬ ‫و همچنیــن شــماره تلفــن هایــی که شــارژ برای ان هــا خریداری‬ ‫شــده بــود موفــق شــدند عامــل اصلــی را مــورد شناســایی قــرار‬ ‫دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی و پلیســی ‪ ۲‬نفر‬ ‫متهــم در ایــن رابطــه دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقر‬ ‫پلیس فتا شهرســتان اســفراین انتقال شــدند‪.‬‬ ‫ســرگرد شــاکری بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در تحقیقــات‬ ‫بــه عمــل امــده و همچنیــن در مواجــه بــا مســتندات و ادلــه‬ ‫کافــی بــه بــزه انتســابی اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬متهمان‬ ‫در اعترافــات خــود اعــام داشــتند کــه مــدت یــک ســال و ‪۶‬‬ ‫مــاه اســت کــه بــا شــماره هــای مختلــف از کارت بانکی شــاکی‬ ‫مبالغــی را تحــت عنــوان خریــد شــارژ برداشــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نهایــت متهمــان بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضائــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا بــا رعایــت‬ ‫نــکات امنیتــی در مراقبــت از حســاب هــای بانکــی خــود بــه‬ ‫محــض مواجــه بــا هرگونــه مــورد مشــکوک در حــوزه جرائــم‬ ‫ســایبری بالفاصلــه مراتــب را از طریــق تمــاس بــا شــماره‬ ‫‪ ۰۵۸۲۱۸۲۳۵۰۷‬و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫عامل تبلیغ و فروش اقالم دارویی غیر مجاز‬ ‫در اینستاگرام دستگیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫فــروش داروهــای غیرمجــاز در فضــای مجــازی در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد «یوســف شــاکری»رئیس پلیــس فتــا اســتان بــا اشــاره بــه ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در رصــد شــبکه های اجتماعــی مبتنــی بــر موبایــل‪ ،‬کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس صفحاتــی را در شــبکه اجتماعــی شناســایی کردنــد کــه گرداننــده ان‬ ‫اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش انــواع داروهــای غیرمجــاز از جملــه مکمــل هــای‬ ‫بدنســازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرر و زیــان گســترده این گونــه اقــام کــه به ســامت‬ ‫افــراد جامعــه لطمــه وارد می ســازد‪ ،‬موضــوع به طــور ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان مبــارزه بــا جرائــم ســایبری پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن موجــود بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود و اینکــه باانگیــزه تبلیغــات و جــذب مشــتری در پوشــش شــبکه‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه فــروش داروهــای غیرمجــاز می نمــود‪ ،‬اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪230‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ویزیتــور ‪ -‬یکــی از پیشــروان ســرمایه گذاری و نویســنده روزنامــه‬ ‫ســهام‪ -2‬ســرها ‪ -‬خــط کــج ‪ -‬بدبــوی پرخاصیــت‪ -3‬روســتا ‪ -‬اب بســته‬ ‫ نــرده ‪ -‬فــراز‪ -4‬ثروتمنــد ‪ -‬اســتراتژی گســترش بنــگاه بــرای کاهــش‬‫بیــکاری در ایــن کشــور پیگیــری شــده اســت ‪ -‬تیــر پیکانــدار‪ -5.‬زمینــه‬ ‫ محــل خریدوفــروش پــول ‪ -‬غــرش جانــور درنده ‪ -‬حــرف تصدیق‪-6.‬‬‫غــذای تزریقــی ‪ -‬عــدد اول ‪ -‬ارشــادکننده‪ -7.‬بخشــاینده ‪ -‬همســر‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬شــهر مذهبــی نزدیــک تهــران ‪ -‬مخفــف‬ ‫شــاه‪ -8‬اولیــن کتــاب «گان» از پیشــگامان تحلیل هــای تکنیــکال‬ ‫کــه در ســال ‪ 1924‬منتشــر شــد‪ -9.‬مــادر تــازی ‪ -‬ویتامیــن خونــی ‪-‬‬ ‫ســتارگان ‪ -‬بیــم ‪ -10‬از نام هــای مردانــه‬ ‫فرنگــی ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬تازگــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬از ســبزی های خوردنــی ‪ -‬ســنگینی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خردمنــد ‪ -‬نفــس خســته‪ -12.‬دو یــار قــد‬ ‫بلنــد ‪ -‬هیــکل ‪ -‬ســکه طــای مســکوک در‬ ‫‪2‬‬ ‫زمــان داریــوش کبیــر هخامنشــی‪ -13.‬میــوه‬ ‫‪3‬‬ ‫تــرش و شــیرین ‪ -‬تیرگــی ‪ -‬مخفــف اگر ‪ -‬پاره‬ ‫کــردن‪ -14.‬از حبــوب ‪ -‬اســتفاده از امکانــات‬ ‫‪4‬‬ ‫دولتــی یــا افــراد دارای نفــوذ در نهادهــای‬ ‫‪5‬‬ ‫دولتــی بــرای کســب ســود شــخصی ‪ -‬ارزوهــا‬ ‫‪ -15‬نواوری ‪ -‬شرکت خودروسازی هند‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اعضــای هیــات ارتباطــات‬ ‫خارجــی امریــکا کــه معتقــد اســت‬ ‫چیــن احتمــاال مجبــور اســت بــر‬ ‫حجــم دارایی هــای خــود بــه دالر‬ ‫بیفزایــد ‪ -‬از اعضــای گــروه ‪ 7‬کــه‬ ‫‪ 53‬تریلیــون دالر یعنــی دو ســوم‬ ‫از درامــد اقتصــادی جهــان را در‬ ‫اختیــار دارد‪ -2.‬جملــه قرانــی ‪-‬‬ ‫موجــب رحمــت ‪ -‬نظــر‪ -3.‬بــازی‬ ‫نفس گیــر ‪ -‬دارای حــق ‪ -‬مخفــف‬ ‫کاه ‪ -‬افــراد جامعــه‪ -4.‬از دندان هــا‬ ‫ ســنگ طلــق ‪ -‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکننــده نفــت دنیــای ســوم بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هــدف ایجــاد هماهنگــی در سیاســت نفتــی‬ ‫‪ -5‬ویران ‪ -‬مرد ثروتمند معروف ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -6‬دریــای تــازی ‪ -‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬واحــد شــمارش در بــازی تنیــس ‪ -‬از‬ ‫شــاخص های بــورس معــروف دنیــا‪ -7.‬خــارج ورزشــی ‪ -‬ماللــت ‪ -‬کمیــاب‪-8.‬‬ ‫از اوراق بهــادار ‪ -‬پــول ســابق فنالنــد ‪ -‬مســلک‪ -9.‬نیکــوکاران ‪ -‬زمیــن بلنــد‬ ‫ شــهر شــرق المــان‪ -10.‬گرامــی ‪ -‬مقابــل بــازدم ‪ -‬نــام ترکــی ‪ -‬اخــر و انتهــا‬‫‪ -11‬پایــه ‪ -‬یاریگــر ‪ -‬ضمیــر مفعولــی‪ -12.‬اســاس ‪ -‬صــدای اســب ‪ -‬کشــور‬ ‫خودمــان‪ -13.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬ضدنیــک ‪ -‬هنــر ‪ -‬بــاال امــدن اب دریــا‪-14.‬‬ ‫رغبــت ‪ -‬عــدد ‪ -‬همســایه‪ -15.‬یکــی از عوامــل مهــم در نوســانات ارزی‬ ‫ دختــر کارتونــی معــروف‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 1‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪ 2 31‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫مرگ مشکوک میهمانان میانکاله‬ ‫تخصیص ‪ 3‬میلیارد و ‪650‬‬ ‫میلیون لایر اعتبار به شهر‬ ‫تاریخی بلقیس‬ ‫مــرگ مشــکوک صد هــا پرنــده مهاجــر در محــدوده تــاالب میانکالــه در شــرق‬ ‫مازنــدران‪ ،‬ســبب نگرانــی مــردم بومــی و دوســتداران محیــط زیســت شــده اســت‬ ‫و مامــوران محیــط زیســت و دامپزشــکی نســبت بــه جمــع اوری پرنــدگان تلــف‬ ‫شــده بــه منظــور نمونــه بــرداری و دفــن بهداشــتی انهــا اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران‪:‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا بیــان اینکــه مشــکالت‬ ‫بافنــدگان فــرش دســت بافــت گلســتانی بــا جدیــدت پیگیــری‬ ‫مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬گلســتان بــرای بــرون رفــت بافنــدگان از‬ ‫مشــکالت و تهیــه مــواد اولیــه نیازمنــد اجــرای طــرح تامیــن‬ ‫زنجیــره فــرش بــا کمــک بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫فرحنــاز رافــع در دیــدار اختصاصــی بــا تحریریــه موسســه‬ ‫مطبوعاتــی بــازار کســب و کار مرواریــد گلســتان ‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فــرش مظلــوم و مهجــور واقــع شــده و بایــد بــرای احیــاء ان‬ ‫بخــش خصوصــی و دولتــی در کنــار یکدیگــر از هیــچ تالشــی‬ ‫فروگــذاری نکننــد‪.‬‬ ‫وی کــه بــرای بررســی مشــکالت بافنــدگان و بازدیــد از کارگاه‬ ‫هــا و رســیدگی بــه وضعیــت فــرش دســت بافــت بــه گلســتان‬ ‫ســفر کــرده بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای طــرح تامیــن زنجیــره فــرش‬ ‫بــه نوعــی اجــرای طــرح زیــر ســاخت هــا و صنایــع جانبــی بــرای‬ ‫توســعه صنعــت فــرش محســوب مــی شــود کــه امیــد داریــم بــا‬ ‫همــکاری اســتاندار و ســازمان صمــت گلســتان در مــاه هــای‬ ‫اینــده اجرائــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای نامــدار در عرصــه فــرش‬ ‫دســت بافــت کشــور در ایــن صنعــت محســوب مــی شــود کــه بــه‬ ‫دلیــل وجــود برخــی بــی برنامــه گــی هــا و یــا کمیودهــا و فقــدان‬ ‫حمایــت هــا بافنــدگان ان بــا مشــکالتی روبــرو شــده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ادامــه داد‪ ۶۰ :‬هــزار هنرمنــد‬ ‫در اســتان گلســتان قالــی می بافنــد‪ ۳۲ .‬هــزار نفــر از انهــا‬ ‫اطالعات شــان ثبــت شــده و از ایــن تعــداد فقــط ‪ ۶‬هــزار نفــر‬ ‫بیمــه شــده اند‪.‬‬ ‫رافــع افــزود‪ :‬میــزان تولیــد و صــادرات فــرش در کشــور‬ ‫بخصــوص اســتان گلســتان کاهــش محسوســی داشــته اســت‬ ‫و تولیدکننــدگان بــا مشــکل تامیــن مــواد اولیــه و فــروش‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬فــرش ترکمــن بایــد نمــاد ایــن اســتان باشــد‬ ‫ان هــم در تمــام مراکــز دولتــی و ســازمان های مردمــی‪ .‬بنظــرم‬ ‫فــرش ترکمــن مغفــول مانــده و در حــال احتضــار اســت‪ .‬بایــد‬ ‫تحولــی بــه ایــن فــرش بدهیــم تــا مثــل گذشــته تولیــد و بــه یــک‬ ‫برنــد معــروف جهانــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران‪ ،‬فقــدان اجــرای طــرح هــای جدیــد در‬ ‫فــرش هــای دســتباف گلســتان‪ ،‬اتحادیــه و بــه روز نبــودن را از دیگــر‬ ‫مشــکالت فــرش بافــان عنــوان کــرد وگفــت‪ :‬بافنــدگان بایــد بــرای رقابــت‬ ‫در بازارهــای داخلــی و خارجــی‪ ،‬بنــا بــر نیــاز روز بــازار و ســایق مشــتریان‬ ‫در ایــن عرصــه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫ابشار شادان کردکوی نگین‬ ‫ابشارهای گلستان‬ ‫ابشــار شــادان یــا همــان ابشــار هفــت طبقــه کردکــوی یکــی از زیباتریــن‬ ‫ابشــارهای اســتان گلســتان اســت کــه هــر ســاله گردشــگران زیــادی را‬ ‫مجــذوب خــود نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار هفــت طبقــه فــوق العــاده در ‪ ۷‬کیلومتــری جنــوب شهرســتان‬ ‫کردکــوی در دل جنگلهــای بکــر و طبیعــی دامنــه رشــته کــوه هــای البــرز‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ارتفــاع ابشــار در حــدود ‪ ۴۰‬متــر اســت کــه اب در شکســت هــای زیبــا در‬ ‫هفــت نقطــه ان منظــره ای زیبــا را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫به همین دلیل به ابشار هفت طبقه معروف گشته است‪.‬‬ ‫ایــن ابشــار تــا چنــد ســال قبــل ناشــناخته بــود تــا اینکــه گروهــی از‬ ‫کوهنــوردان باالبلــوک در مســیر کوهنــوردی بــا ان برخــورد نمودنــد‪.‬‬ ‫بــرای رفتــن بــه ابشــار معمــوال از مســیر داو (دو اب) کــه محــل تالقــی دو‬ ‫رودخانــه اســت حرکــت مــی کننــد کــه در ایــن مــکان تابلــوی مشــخصات‬ ‫درازنــو هــم نصــب شــده اســت کــه مــی توانــد راهنمــای خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫مســیر ســمت راســت بــه یــال درازنــو منتهــی مــی شــود و مســیر ســمت‬ ‫چــپ بــه ابشــار هفــت طبقــه؛ مســیر فــوق دارای شــیبی مالیــم بــوده کــه و‬ ‫حــدود دو ســاعت زمــان مــی بــرد تــا بــه ابشــار رســید‪.‬‬ ‫در طــول مســیر از مــکان هــای غــول ســنگ‪ ،‬تیــل ســر‪ ،‬توســکا چشــمه و‬ ‫ســپس جــاده طــرح جنــگل عبــور مــی کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــکان ‪ ۲‬ابشــار وجــود دارد کــه ابشــار جنوبــی کوچکتــر و‬ ‫خروشــانتر اســت‪.‬‬ ‫از ســیل خطــاب بــه بافنــدگان گفــت‪ :‬متاســفانه ســیل اق قــا‬ ‫نــه تنهــا بــه زیرســاخت ها بلکــه بــه کارگاه هــای قالیبافــی هــم‬ ‫در ایــن حادثــه در امــان نماندنــد و بخشــی از ایــن کارگاه هــا‬ ‫بعــد از ســیل نتوانســتند ادامــه فعالیــت بدهنــد و امیدواریــم‬ ‫طــی روزهــای اینــده اعتبــاری کــه بــرای پرداخــت خســارت‬ ‫ســیل زدگان از ســوی دولــت تعییــن شــده بــه مســوالن ســازمان‬ ‫صمــت پرداخــت شــود و در ادامــه مــا هــم اماده ایــم تــا‬ ‫عکس‪-‬بازار کسب و کار‪ -‬عقیل مهقانی‬ ‫گلستان نیازمند اجرای طرح تامین زنجیره فرش است‬ ‫مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی بلقیــس گفــت‪« :‬در‬ ‫ســال جــاری ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 650‬میلیــون ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی بــرای کاوش‪ ،‬مطالعــه و مرمــت‬ ‫شــهر تاریخــی بلقیــس اختصــاص یافتــه اســت‪».‬‬ ‫علیرضــا نجفــی اظهــار کــرد‪« :‬کمــپ گردشــگری‬ ‫بلقیــس کــه بــا ابــاغ اعتبــار ســه میلیــارد ریــال از‬ ‫بــرکات ســفر رهبــری اغــاز شــد‪ ،‬بــرای امســال نیــز ‪4‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 300‬میلیــون ریــال اعتبــار گرفــت‪».‬‬ ‫شــهر کهــن اســفراین معــروف بــه شــهر بلقیــس‬ ‫به عنــوان دومیــن بنــای عظیــم خشــتی و گلــی‬ ‫ایــران‪ ،‬پــس از ارگ بــم‪ ،‬شــناخته می شــود کــه‬ ‫در فاصلــه ســه کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر‬ ‫اســفراین قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر‪ ،‬گســتره ای ‪180‬هکتــاری داشــته کــه‬ ‫از نظــر قدمــت بــه اســتناد متــون تاریخــی‪ ،‬قبــل از‬ ‫اســام شــکوفا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ارگ تاریخــی بلقیــس بــه شــماره ‪ 4497‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ثبت شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و غنــای‬ ‫تاریخــی ان در ســال ‪ 1388‬به عنــوان پایــگاه میــراث‬ ‫فرهنگــی مصــوب و فعالیــت مطالعاتــی‪ ،‬مرمتــی و‬ ‫باستان شناســی ان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای حمایــت از قالیبافــان و افــرادی کــه‬ ‫در زمینــه تولیــد فــرش فعالیــت دارنــد بایــد تســهیالت و امکانــات‬ ‫ویــژه ای در نظــر گرفــت و در ایــن مســیر اســتانداری می توانــد‬ ‫در کنــار مرکــز ملــی فــرش زمینــه تقویــت چرخــه تولیــد نقــش‬ ‫مهمــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رافــع بــا اشــاره بــر غنــی بــودن اســتان گلســتان در زمینــه تولیــد‬ ‫پیلــه ابریشــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬توانمنــدی در تولیــد پیلــه‬ ‫ابریشــم یکــی از مصداق هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت ولــی‬ ‫متاســفانه کارخانــه فــراوری ایــن محصــول بــه نــخ ابریشــم در‬ ‫اســتان کلســتان وجــود نــدارد و بایــد بــا ارائــه برخــی تســهیالت از‬ ‫ســرمایه گذارن بخــش خصوصــی بــرای راه انــدازی کارخانه هــای‬ ‫تولیــد نــخ ابرشــم و پشــم دعــوت کنیــم‪.‬‬ ‫وی در بازیــد از کارگاه هــای قالــی بافــی خســارت دیــده ناشــی‬ ‫تســهیالت بانکــی بــرای کمــک و بازگشــایی کارگاه قالیبافــی را‬ ‫در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش دربــاره مطالبه گــری زنــان قالیبــاف مبنــی‬ ‫بــر بیمــه نبــودن هــم گفــت‪ :‬مــن بــا همــه توانــم بــرای برطــرف‬ ‫کــردن ایــن دغدغــه اهالــی فــرش تــاش خواهــم کــرد و می دانــم‬ ‫بــا ایــن شــرایط کار ســختی در پیــش اســت ولــی اعتقــاد دارم بایــد‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل نــه تنهــا ســازمان ملــی فــرش ایــران بلکــه‬ ‫کارفرماهــا و ســایر ســازمان های مســئول هــم پــای کار بیاینــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان رســانه هــا را یکــی از ابــزار قدرتمنــد در رفــع‬ ‫مشــکالت قالــی بافــان عنــوان کــرد و گفــت کــه پرداختــن بــه‬ ‫موضــوع صنعــت فــرش و پیگیــری مطالبــات فــرش بافــان از‬ ‫طریــق رســانه هــا یکــی از راه هــای توســعه فــرش دســتباف‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫پارک جنگلی رنگو‬ ‫ایــن پــارک در ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬از میــان کوچــه هــای روســتای توشــن کــه عبــور کنیــد‬ ‫مــی توانیــد مســیر اصلــی ایــن جاذبــه را بیابیــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫کوچــه هــای توشــن بــه مزرعــه و یــا جــاده ای ختــم مــی‬ ‫شــوند کــه در گذشــته قســمتی از جنــگل رنگــو بــوده انــد‪.‬‬ ‫در ورودی جنــگل رنگــو بــا ویرانــه هایــی رو بــه رو مــی‬ ‫شــویم کــه متعلــق بــه یــک گرمابــه قدیمــی مــی باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫گرمابــه ســالیان درازی اســت کــه متروکــه شــده و از ان‬ ‫اســتفاده نمــی شــود‪ .‬از ایــن گرمابــه کــه بــه جلوتــر برویــد‬ ‫بــا یــک گورســتان قدیمــی مواجــه مــی شــوید کــه متعلــق‬ ‫بــه روســتاییان مــی باشــد‪ .‬بعــد از عبــور از روســتای توشــن‬ ‫بایــد از میــان بوتــه هــای تمشــک عبــور کنیــد‪ .‬گردشــگران‬ ‫بــا دنبــال کــردن مســیر رودخانــه بــه یــک دره بــا ارتفاعــی‬ ‫بیــش از ‪ 50‬متــر مــی رســند کــه در دو ســمت ان درختــان‬ ‫تنومنــد بــا شــاخه هــای بلنــد وجــود دارد‪ .‬مســیر جنگلــی‬ ‫رنگــو بســیار هیجــان انگیــز و لــذت بخــش اســت و چشــم‬ ‫اندازهــای بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫گردشــگران بعــد از پیــاده روی ‪ 5‬ســاعته خــود کــه در‬ ‫امتــداد رودخانــه انجــام داده انــد بــا یــک چشــم انــداز زیبــا‬ ‫و فــوق العــاده رو بــه رو مــی شــوند‪ .‬صــدای غــرش اب‬ ‫و امــواج خروشــان ان از فاصلــه زیــاد شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫ابشــار رنگــو چهــره زیبــای خــود را بــه تمامــی گردشــگران‬ ‫نشــان مــی دهــد و خســتگی مســیر را از تــن انهــا خــارج مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ابشــار و جنــگل رنگــو یکــی از بهتریــن زیبایــی هــای‬ ‫گــرگان هســتند کــه یــک چشــم انــداز زیبــا و فــوق العــاده در‬ ‫منطقــه ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن دو جاذبــه در اســتان گــرگان همــه ســاله پذیــرای‬ ‫گردشــگران و توریســتان زیــادی از سراســر کشــور مــی‬ ‫باشــد‪ .‬کمتــر کســی اســت کــه بــه ایــن شــهر بــرود و از‬ ‫زیبایــی هــا ابشــار و جنــگل رنگــو دیــدن نکنــد‪.‬‬ ‫ایــن دو جاذبــه در اســتان گــرگان همــه ســاله پذیــرای‬ ‫گردشــگران و توریســتان زیــادی از سراســر کشــور مــی‬ ‫باشــد‪ .‬کمتــر کســی اســت کــه بــه ایــن شــهر بــرود و از‬ ‫زیبایــی هــا ابشــار و جنــگل رنگــو دیــدن نکنــد‪.‬‬ ‫افتتاحیه نخستین‬ ‫باشگاه کارافرینان‬ ‫نوجوان گلستان‬ ‫مراســم افتتاحیــه نخســتین باشــگاه کارافرینــان‬ ‫نوجــوان گلســتان بــا حضــور جمعــی از مدیــران‬ ‫اســتان ‪ ،‬کارافرینــان و دانــش امــوزان در کانــون طــه‬ ‫گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫باشــگاه کارافرینــان نوجــوان به منظور توانمندســازی‬ ‫و تقویت مهارت های نرم کارافرینی توســط اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و بــا همــکاری ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای و اموزش وپــرورش اســتان‬ ‫بــرای نوجوانــان ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان در‬ ‫افتتاحیــه نخســتین باشــگاه کارافرینــان نوجــوان‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬ماهیــت کارافرینــی‪ ،‬بــا ذات زندگــی‬ ‫اســتان کار دارد‪ .‬انســان از همــان زمانــی کــه خلــق‬ ‫شــد‪ ،‬بــا روشــن کــردن اتــش‪ ،‬درســت کــردن غــذا‪،‬‬ ‫ســاختن خانــه و‪ ...‬شــروع بــه کارافرینــی کــرد‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی بیــان کــرد‪ :‬مــا مســئولین ایــن حــوزه‬ ‫تالش داریم که کارکارافرینی ایجاد شود اما همواره‬ ‫تنهــا حلقــه اخــر کارافرینــی را از راه هــای مختلــف‬ ‫ازجملــه پرداخــت تســهیالت حمایــت می کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن رویــداد بــه دنبــال شناســایی و‬ ‫توانمندســازی کســانی هســتیم کــه می خواهنــد تــازه‬ ‫کارافرینــی را شــروع کننــد‪.‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‬ ‫استان گلستان میزبان‬ ‫دوهمایش ملی‬ ‫رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن دانشــگاه میزبــان اولیــن همایــش ملــی برنامــه‬ ‫ریــزی درســی و تربیــت ذهــن در تربیــت معلــم و‬ ‫دومین همایش ملی اموزش ریاضی ابتدایی است‪.‬‬ ‫محمدرضــا مازندرانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه اظهــار کــرد‪ :‬هــدف از برگــزاری همایــش‬ ‫ملــی امــوزش ریاضــی ابتدایــی‪ ،‬ایجــاد فرصــت‬ ‫بــرای نظــر ورزی و تعامــل علمــی میــان صاحــب‬ ‫نظــران و اشــتراک گــذاری دانــش امــوزش محتــوا‬ ‫در امــوزش ریاضــی ابتدایــی‪ ،‬ایجــاد فرصــت بــرای‬ ‫تامیــن و تولیــد دانــش امــوزش محتــوا در امــوزش‬ ‫ریاضــی ابتدایــی‪ ،‬ارتقــای علمــی‪ ،‬افزایــش انگیــزه‬ ‫و القــاء ایــده هــای جدیــد بــه افــراد و ایجــاد فرصــت‬ ‫بــرای رشــد و بالندگــی حرفــه ای مدرســان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف همایــش ملــی برنامــه ریزی درســی‬ ‫و تربیــت ذهــن در تربیــت معلــم نیــز شــناخت برنامه‬ ‫ریــزی درســی در حــوزه تربیــت ذهن کــودکان‪ ،‬اگاهی‬ ‫بخشــی بــه معلمــان و دانشــجو معلمــان دســت‬ ‫انــدرکاران امــوزش و پــرورش در راســتای برنامــه هــای‬ ‫درســی تربیــت ذهــن‪ ،‬شــناخت توصیــف روش هــای‬ ‫تدریــس منجــر بــه تربیــت ذهــن فراگیــر و اشــنایی بــا‬ ‫محیــط هــای یادگیــری مبتنــی بــر تربیت ذهن اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اخریــن مهلــت ارســال مقالــه بــه‬ ‫دبیرخانــه همایــش ملــی برنامــه ریــزی درســی‬ ‫و تربیــت ذهــن در تربیــت معلــم‪۳۰ ،‬‬ ‫بهمــن مــاه و اخریــن مهلــت ارســال مقالــه‬ ‫بــه دبیرخانــه همایــش ملــی امــوزش‬ ‫ریاضــی ابتدایــی‪ ۱۵ ،‬بهمــن مــاه اســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 249

هفته نامه بازار کسب و کار 249

شماره : 249
تاریخ : 1399/03/06
هفته نامه بازار کسب و کار 248

هفته نامه بازار کسب و کار 248

شماره : 248
تاریخ : 1399/02/29
هفته نامه بازار کسب و کار 246

هفته نامه بازار کسب و کار 246

شماره : 246
تاریخ : 1399/02/22
هفته نامه بازار کسب و کار 245

هفته نامه بازار کسب و کار 245

شماره : 245
تاریخ : 1399/02/15
هفته نامه بازار کسب و کار 244

هفته نامه بازار کسب و کار 244

شماره : 244
تاریخ : 1399/02/08
هفته نامه بازار کسب و کار 243

هفته نامه بازار کسب و کار 243

شماره : 243
تاریخ : 1399/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!