روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 691 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 691

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪186 :‬‬ ‫قیمت ‪:‬‬ ‫‪5000‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫روزنامه‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫‪ 04‬بهمن ‪ - 1401‬سال هشتم‪/24-‬ژانویه‪ /02-2023/‬رجب ‪ -1444/‬شماره ‪691 :‬‬ ‫چرا گلستان فاقد نمایند ه در لیگ‬ ‫برتر والیبال ساحلی است؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫خرده مالکی مانعی در‬ ‫برابر توسعه خراسان شمالی‬ ‫در گلستان ‪ ،‬شهرستان‬ ‫پیشتاز در کاهش بیکاری و‬ ‫ایجاد اشتغال بندرگز است‬ ‫‪4‬‬ ‫برخورداری از قبض با‬ ‫تعرفه کمتر‪ ،‬منوط به‬ ‫رعایت الگوی مصرف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬تغییر مهم در نحوه‬ ‫توضیحی بر نقد‬ ‫استفاده و پردازش یادداشت وجه تسمیه‬ ‫داده ها‬ ‫سنخواست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاله‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫تفویض اختیار ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫ریالی شورا به شهردار گرگان‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر گرگان از تفویض اختیار‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد ریالــی شــورا بــه شــهردار این شــهر خبــرداد‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن افــزود‪ :‬الیحــه اختیــار بــه شــهردار بــه‬ ‫منظــور تســریع در رونــد خدمــات رســانی و ســرعت‬ ‫بخشــی بــه انجــام پروژه هــا در گــرگان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫گرزیــن خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن مصوبــه‪،‬‬ ‫بــه شــهردار گــرگان اجــازه تصویــب و انجــام معامــات‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای اعتبــارات جــاری تــا ســقف ‪ ۱.۵‬برابــر‬ ‫معامــات متوســط معــادل یک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان و بــرای اعتبــارات عمرانــی تــا ســقف ‪۳.۵‬‬ ‫برابــر معامــات متوســط معــادل ‪ ۴.۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫تفویــض شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬اجــرای مــاده ‪ ۳۹‬ائیــن نامــه مالــی‬ ‫شــهرداری ها نســبت به جابجایی از حســابی به حســاب‬ ‫دیگــر‪ ،‬اجــرای مــاده ‪ ۱۵‬ائیــن نامــه مالــی شــهرداری ها در‬ ‫راســتای اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه صــورت امانــی‪،‬‬ ‫قبــول اعانــات و هدایــا بــه نــام شــهر بــه اســتناد مــاده‬ ‫‪ ،۵۵‬ضوابــط درامــدی و هزینــه کــرد اعتبــارات حــوادث‬ ‫غیرمترقبــه و صــدور احــکام مربــوط بــه ارتقــا گــروه‬ ‫و افزایــش حــق اوالد و تغییــر پســت های ســازمانی‬ ‫تــا ســقف تعییــن شــده بخــش دیگــری از اختیــارات‬ ‫تفویــض شــده بــه شــهردار گــرگان اســت‪.‬‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۶۶‬حادثه‬ ‫دیده در گلستان‬ ‫قاســم غریــب ابــادی مدیرعامــل جمعیــت هــال‬ ‫احمــر گلســتان گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته نیروهــای هالل‬ ‫احمــر گلســتان بــه ‪ ۲۵‬حادثــه امدادرســانی کردنــد‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۲۰ ،‬حادثــه‬ ‫جــاده ای‪ ،‬یــک مــورد اتــش ســوزی مرتــع و جنــگل‪ ،‬دو‬ ‫حادثــه شــهری و دو حادثــه کوهســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ایــن عملیــات‪۶۶ ،‬‬ ‫نیــروی امــدادی‪ ۲۲،‬امبوالنــس‪ ،‬چهارخــودروی نجات‬ ‫و دو خــودروی کمکــدار ســبک بکارگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر عامل جمعیت هالل احمر گلســتان در پایان‬ ‫تصریــح کــرد‪ ۶۶ :‬نفــر از ایــن حــوادث متاثــر شــدند‪،‬‬ ‫‪ ۵۴‬نفــر مصــدوم شــدند و بــه ‪ ۱۲‬نفــر امدادرســانی‬ ‫شــد‪ ،‬چهــار نفــر هــم بــه صــورت ســرپایی درمــان و‬ ‫‪ ۱۹‬مصــدوم هــم بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫انتقال درختان باقدمت گرگانی‬ ‫با استفاده از تکنیک روتبال‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری گــرگان از حفــظ حیــات و انتقــال‬ ‫گونه هــای چندســاله و باقدمــت درختــان کاشــته‬ ‫شــده در بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی خبــر داد‪.‬‬ ‫مهســتی قــدس ولــی در خصــوص انتقــال درختــان‬ ‫تنومنــد افــزود‪ :‬افزایــش ســطح فضــای ســبز‪،‬‬ ‫کاهــش قطــع درختــان ناشــی از احــداث پروژه هــای‬ ‫شــهری و افزایــش زیبایــی و تــوازن در منظــر‬ ‫شــهری مزایــای روش «روتبــال» اســت کــه فراینــد‬ ‫احــداث فضــای ســبز را ســرعت می بخشــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬روتبــال‪ ،‬روش کاشــت‬ ‫درختــان بــزرگ بــا روشــی کامــا ًدقیــق و علمــی اســت‬ ‫بــه طــوری کــه درخــت‪ ،‬بــدون اســیب دیــدن تنــه و‬ ‫بــه همــراه ریشــه ســالم و خــاک اطــراف ان از محــل‬ ‫پــرورش یافتــه بــه محــل کاشــت منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫قــدس ولــی تصریــح کــرد‪ :‬تعــداد ‪ ۱۰۰‬اصلــه از‬ ‫درختــان تنومنــد و بــا قطــر تنــه بیــش از ‪ ۳۵‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫ســانتی متر از گونــه فونیکــس پــرورش یافتــه در‬ ‫بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی بــه ورودی شــمالی‬ ‫شــهر گــرگان بلــوار اســتراباد بــه روش روتبــال توســط‬ ‫عوامــل اجرایــی ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری گــرگان منتقــل و کاشــته شــد‪.‬‬ ‫گلستان بی رقیب‬ ‫در والیبال ساحلی‬ ‫در گذشــته‪ ،‬گلســتان در والیبال ســاحلی اســتانی بی رقیب‬ ‫بــه شــمار می رفــت امــا در ســال های اخیــر صــدای نفس هــای‬ ‫بــا انگیــزه ورزشــکاران هرمــزگان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬گیــان و مازنــدارن‬ ‫شــنیده می شــود کــه الزم اســت تــاش بــرای یکه تــازی‬ ‫ورزشــکاران گلســتان شــتاب بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫چرا گلستان فاقد‬ ‫نماینده در لیگ‬ ‫برتر والیبال ساحلی‬ ‫است؟‬ ‫والیبــال رشــته ای پرطرفــدار در گلســتان اســت و در همــه‬ ‫شــاخه های ان از جملــه ســاحلی‪ ،‬ورزشــکاران اســتان بــه‬ ‫موفقیت هــای فراوانــی رســیده و نــام خــود را بــه عنــوان‬ ‫پرچمــدار کســب عناویــن معتبــر اســیایی و جهانــی ثبــت‬ ‫کرده انــد بــا ایــن وجــود غیبــت تیمــی از گلســتان در لیــگ‬ ‫برتــر والیبــال ســاحلی دوســتداران ورزش اســتان را متعجــب‬ ‫و نگــران کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ســال های گذشــته و بــه‬ ‫فراخــور اعتبــارات و تمایــل حامیــان مالــی‪ ،‬برخــی رشــته هــای‬ ‫ورزشــی ماننــد والیبــال فــراز و فرودهــای بســیاری را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫در برخــی ســال ها تعــداد بازیکنــان ملی پــوش والیبــال‬ ‫گلســتان از انگشــتان یــک دســت فراتــر رفــت و گاهــی ایــن‬ ‫موضــوع بــه یــک ارزو بــدل مــی شــد‪.‬‬ ‫با گســترش حمایت مجموعه شــهرداری گنبد و فرماندهی‬ ‫انتظامــی گلســتان ‪ ۲‬تیــم در ســطح نخســت والیبــال در حال‬ ‫فعالیــت هســتند و بخشــی از جوانــان مســتعد اســتان زیــر‬ ‫چتــر حمایتــی ایــن باشــگاه قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــاخه های پرطرفــدار والیبــال در گلســتان‪،‬‬ ‫بخــش ســاحلی اســت کــه از گذشــته نفــرات شــاخص و‬ ‫مطرحــی از ایــن اســتان ظهــور کــرده و نــام خــود را بــه عنــوان‬ ‫اغازگــر فتــح ســکوهای قهرمانــی مســابقات معتبــر در کتــاب‬ ‫تاریــخ ورزش ایــران بــه یــادگار گذاشــتند‪.‬‬ ‫در کنــار اســبدوانی‪ ،‬والیبــال یکــی از لذت هــای ســاکنان‬ ‫گلســتان بــه خصــوص ســاکنان مناطــق ترکمن نشــین اســت‬ ‫کــه در نتیجــه ایــن عالقمنــدی‪ ،‬ایــن اســتان ملی پوشــان‬ ‫فراوانــی در والیبــال ســاحلی دارد و تعــداد زیــادی از ان هــا‬ ‫در تیم هــای لیــگ برتــری اســتان های دیگــر عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫برگــزاری مراســم قرعه کشــی لیــگ برتــر والیبــال ســاحلی‪،‬‬ ‫شــاهد یک اتفاق نگران کننده برای والیبال ســاحلی گلســتان‬ ‫بــود و نبــود نــام تیمــی از ایــن اســتان در میــان ‪ ۱۴‬تیــم حاضر در‬ ‫مســابقات‪ ،‬والیبال دوســتان گلســتان را نگــران کــرد‪.‬‬ ‫نداشــتن نماینــده در لیــگ برتــر والیبــال ســاحلی بــرای‬ ‫گلســتان اتفــاق عجیــب و باورنکردنــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان کــه از جملــه اســتان های مطــرح والیبــال ســاحلی‬ ‫کشــور اســت و ورزشــکاران ان مدال هــای مهمــی در‬ ‫مســابقات معتبــر اســیایی و بیــن المللــی کســب کرده انــد‪.‬‬ ‫بهمــن ســالمی‪ ،‬عبدالحامــد میرزاعلــی‪ ،‬بهمــن قلیپــوری‪،‬‬ ‫اق محمــد ســاق‪ ،‬وحیــد نیکوفــر‪ ،‬بهنــام توکلــی‪ ،‬ارش‬ ‫وکیلــی‪ ،‬عبدالرحمــن رئوفــی‪ ،‬رســول یمرلــی‪ ،‬ســینا عنایتــی‬ ‫‪،‬کامــران گرگانــی‪ ،‬وحیــد نیکوفــر و پرویــز فرخــی از جملــه‬ ‫افتخارافرینان گلســتانی والیبال ســاحلی کشــور هســتند که‬ ‫برخــی از ان هــا نــام و اعتبــاری فراتــر از اســیا دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن بازیکنــان در دوره هــای گذشــته لیــگ برتــر‬ ‫والیبــال ســاحلی ســکوهای قهرمانــی مســابقات را در قــرق‬ ‫خــود داشــته اند و در هــر فصــل از مســابقات بــا نــام بنــگاه‬ ‫اقتصــادی یــا تیمــی غیــر از گلســتان در این مســابقات حاضر‬ ‫شــده و افتخارافرینــی کرده انــد‪.‬‬ ‫شــاید حضور مســتمر بازیکنان گلســتانی در لیگ برتر حتی‬ ‫بــا تیم هــای غیــر اســتانی‪ ،‬نداشــتن تیــم در لیــگ برتــر را کــم‬ ‫اهمیــت جلــوه دهــد امــا حضــور یــک تیــم از ایــن اســتان در‬ ‫جمــع برترین هــای کشــور موجــب می شــود انگیــزه و گرایــش‬ ‫جوانــان و نوجوانــان بــه ایــن ورزش افزایــش یابــد و دیگــر‬ ‫شــاهد کاهــش ســهمیه گلســتان در تیــم ملــی والیبــال‬ ‫ســاحلی بــه ویــژه در رده هــای پایــه نباشــیم ‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬گلســتان در والیبال ســاحلی اســتانی بی رقیب‬ ‫بــه شــمار می رفــت امــا در ســال های اخیــر صــدای نفس هــای‬ ‫بــا انگیــزه ورزشــکاران هرمــزگان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬گیــان و مازنــدارن‬ ‫شــنیده می شــود کــه الزم اســت تــاش بــرای یکه تــازی‬ ‫ورزشــکاران گلســتان شــتاب بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات والیبــال گلســتان گفــت‪:‬در همــه تورهــای‬ ‫مهــم والیبــال ســاحلی ایــران و اســیا ســهم زیــادی بــه‬ ‫والیبالیسـت های این اســتان تعلق دارد که به نام گلســتان‬ ‫یــا اســتان های دیگــر در مســابقات شــرکت کــرده و بــه طــور‬ ‫معمــول موفــق بــه کســب مــدال می شــوند‪.‬‬ ‫پرویــز فرخــی افــزود‪ :‬بــی رغبتــی صنایــع و واحدهــای‬ ‫اقتصــادی بــه تیمــداری درد مزمــن ورزش گلســتان اســت کــه‬ ‫بــا جلســه و نشســت مشــترک حــل شــدنی نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بارهــا بــه همــراه مســووالن گلســتان بــا‬ ‫نماینــدگان شــرکت ها ‪ ،‬موسســات و واحدهــای بازرگانــی‬ ‫گلســتان بــرای قبــول حمایــت مالــی از تیم هــای والیبــال‬ ‫ســاحلی مذاکــره کردیــم تــا در این خصوص گشایشــی انجام‬ ‫شــود ولــی ثمــره ای حاصــل نشــد‪.‬‬ ‫فرخــی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن فصــل جدیــد رقابتهــای‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال ســاحلی گفت ‪ :‬بر اســاس دســتور العمل‬ ‫ســازمان لیــگ هــر تیــم ســه بازیکــن بزرگســال و یــک بازیکــن‬ ‫زیــر ‪ ۱۹‬ســال بــه خدمــت مــی گیــرد و در مجمــوع ‪ ۱۴‬تیــم‬ ‫حاضــر ‪ ۶۴‬بازیکــن در ایــن رقابــت هــا شــرکت مــی کننــد‬ ‫کــه حداقــل بیــش از ‪ ۲۰‬بازیکــن گلســتانی در ایــن رقابتهــا‬ ‫هنرنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫فرخــی گفــت ‪ :‬نتیجــه ادوار گذشــته لیــگ برتــر والیبــال‬ ‫ســاحلی نشــام می دهــد تیم هایــی کــه موفــق بــه کســب‬ ‫عنــوان در ایــن مســابقات شــده بودنــد حتمــا بازیکنــان‬ ‫گلســتانی در اختیــار داشــتند‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات والیبــال گلســتان گفــت‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم‬ ‫در لیــگ برتــر والیبــال ســاحلی نماینده ای از گلســتان داشــته‬ ‫باشــیم عــاوه بــر بنگاه هــای داخــل اســتان بــا تعــدادی از‬ ‫شــرکت هــای خــارج اســتان هــم مذاکــره شــد امــا توفیقــی‬ ‫بــه دســت نیامــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــر اســاس اعــام فدراســیون ورودی هــر تیــم‬ ‫برای مســابقات حدود ‪ ۶۰‬میلیون تومان اســت و با احتســاب‬ ‫هزنیــه اســکان ‪ ،‬البســه و تغذیــه ایــن رقــم بــه حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بــرای یــک فصــل مســابقات می رســد‪.‬‬ ‫بی رغبتی صنایع و واحدهای‬ ‫اقتصادی به تیمداری درد‬ ‫مزمن ورزش گلستان است که‬ ‫با جلسه و نشست مشترک حل‬ ‫شدنی نیست‬ ‫فرخــی گفــت ‪ :‬اگــر تیمــی بــه دنبــال دسترســی به عناویــن اول‬ ‫تــا ســوم در لیــگ باشــد بایــد حــدود ‪ ۶۰۰‬تــا ‪۸۰۰‬میلیــون دیگــر‬ ‫هزینــه کنــد و در مجمــوع بــرای تیمــداری بــا بازیکنــان ملــی و‬ ‫کســب مــدال بــه یــک ملیــارد تومــان هزینــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه والیبــال ســاحلی گلســتان اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫اسپانســری و حمایــت مالــی از ورزش بــه معادلــه ای پیچیده‬ ‫در دنیــای ورزش تبدیــل شــده در حالی کــه در اســتان های‬ ‫میانــی و مرکــزی بــه دلیــل اســتقرار صنایــع بــزرگ‪ ،‬دغدغـه ای‬ ‫بــه نــام حامــی مالــی وجــود نــدارد‪ ،‬در برخــی اســتان ها ماننــد‬ ‫گلســتان نبــود حمایت گــر مالــی بــه یــک چالــش اساســی‬ ‫بــرای ورزش تبدیــل شــده اســت ‪.‬‬ ‫سیدحســن حســینی افــزود‪ :‬والیبــال ســاحلی گلســتان‬ ‫حــرف نخســت را در ایــن رشــته مــی زنــد امــا بــه ســبب نبــود‬ ‫حامــی مالــی نتوانســته ایم نماینــده ای در لیــگ برتــر والیبــال‬ ‫ســاحلی داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــرای انکــه تــاش هــای خادمــان والیبــال‬ ‫بــرای جــذب اسپانســر بــه نتیجــه برســد بایــد مدیــران دولتــی‬ ‫وارد گــود شــوند و بــدون همراهــی بخــش دولتــی امــکان‬ ‫جــذب حامــی مالــی میســر نمی شــود‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬مدیــران گلســتان بــرای بســکتبال‬ ‫دغدغــه دارنــد و انتظــار داریــم همیــن دغدغــه را بــرای والیبال‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫والیبال ساحلی گلستان حرف‬ ‫نخست را در این رشته می زند‬ ‫اما به سبب نبود حامی مالی‬ ‫نتوانسته ایم نماینده ای در لیگ برتر‬ ‫والیبال ساحلی داشته باشیم‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬شــرایط خــاص اقتصــادی ســبب شــد‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی کوچــک و متوســط کــه در حــال حاضــر‬ ‫در گلســتان فعال هســتند نتوانند ریســک ســرمایه گذاری در‬ ‫بخــش ورزش را قبــول کننــد ‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص امــکان تیمــداری‬ ‫هیــات والیبــال گلســتان در مســابقات بــا حضــور بازیکنــان‬ ‫جــوان و زیــر ‪ ۱۹‬ســال افــزود ‪ :‬ایــن رونــد مــی توانــد موجــب‬ ‫پشــتوانه ســازی ورزش والیبال ســاحلی در گلســتان شــود و‬ ‫در ســال های اینــده ایــن موضــوع بــه طــور جــدی در دســتور‬ ‫کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات والیبــال گلســتان گفــت ‪ :‬نبــود حامــی مالــی‬ ‫منحصــر بــه والیبــال ســاحلی نســیت بلکــه والیبــال ســالنی‬ ‫اســتان هــم از ایــن مشــکل رنــج می بــرد‪.‬‬ ‫عیســی ســنگدوینی اظهــار کــرد ‪ :‬پــس از ســالها شــاهد‬ ‫تزریــق ‪ ۲‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ورزش والیبــال از ســوی‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان بودیــم و انتظــار اســت کــه ایــن‬ ‫عــدد هــر چــه زودتــر تزریــق شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــرای تی ـم داری در رشــته والیبــال ســاحلی‬ ‫نیازمنــد حضــور حامــی مالــی بــا تــوان تزریــق حــدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان در گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر هــر بازیکــن ملــی پــوش‬ ‫بــرای بــازی لیــگ برتــر والیبــال قــرارداد حــدود‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی امضــا می کنــد امــا در گلســتان شــرکت و بنــگاه‬ ‫اقتصــادی نداریــم کــه بخواهــد ایــن میــزان ســرمایه را بــرای‬ ‫ورزش والیبــال ســاحلی تامیــن کنــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان هــم گفــت‪ :‬ورزشــکاران‬ ‫زن و مــرد گلســتان در رشــته های مختلــف ورزشــی از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۶۳‬مــدال طــا‪ ،‬نقــره و برنــز اســیایی‪،‬‬ ‫بین المللــی و جهانــی کســب کرده انــد کــه بیانگــر اســتعداد‬ ‫فــراوان و بی نظیــر مــردم اســتان اســت‪.‬‬ ‫قاســمعلی برزمینــی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه حضــور‬ ‫تیمهــای ورزشــی رشــته هــای مختلــف در لیــگ برتــر و‬ ‫دســته های پایین تــر و همچنیــن بــا توجــه بــه مقام اوربــودن‬ ‫اکثــر رشــته هــا‪ ،‬اســتان گلســتان از حمایــت صنایــع محــروم‬ ‫اســت و در اعــزام تیــم هــا دارای مشــکالت زیــادی هســتیم‪،.‬‬ ‫انتظــار اهالــی والیبــال بــه ویــژه دوســتداران والیبال ســاحلی از‬ ‫متولیــان ورزش گلســتان ان اســت کــه بــا رایزنــی و مذاکــره بــا‬ ‫شــرکت ها اقتصــادی و بنــگاه هــای مالــی اســتان بتوانند زمینه‬ ‫حمایــت و اسپانســری از ایــن رشــته ورزشــی را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال ســاحلی بــا حضــور ‪ ۱۴‬تیــم تیم هــای‬ ‫شــهداب یــزد‪ ،‬مــوج ســواران ســاحل نوشــهر‪ ،‬ســنگ اهــن‬ ‫بافــق‪ ،‬پیــکان بنــدر دیــر و فــوالد هرمــزگان ‪ ،‬رازیــن پلیمــر‬ ‫راه ابریشــم‪ ،‬اداره بنــادر و دریانــوردی انزلــی‪ ،‬دانــش و تــوپ‪،‬‬ ‫پــارس جنوبــی‪ ،‬رعــد پدافنــد‪ ،‬شــهید ادریــس ازادیــان‪ ،‬ملوان‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬ســاوانا شــاهرود و امیــد ســنگ اهــن بافــق از‬ ‫روز ‪ ۱۲‬بهمــن مــاه در بندرعبــاس اغــاز خواهــد و اهالــی‬ ‫گلســتان بایــد چشــم انتظــار درخشــش والیبالیســت هــای‬ ‫خــود در ســایر تیــم هــای حاضــر در ایــن مســابقات باشــند؛‬ ‫رقابتهایــی کــه مــی توانســت نقــش بســزایی در رونــق ایــن‬ ‫رشــته پرطرفــدار و جــذاب بیــن جوانــان و نوجوانــان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان قطــب والیبــال ســاحلی ایــران اســت و صــد درصــد‬ ‫اعضــای تیــم هــای اعزامــی از ایــران بــه بــازی هــای اســیایی‬ ‫جاکارتــا ‪ ۲۰۱۸‬را گلســتانی هــا تشــکیل دادند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫کوچک شدن قطعات زمین‬ ‫های کشاورزی به نوعی‬ ‫اراضی را از حیث اقتصادی‬ ‫خارج کرده است‬ ‫خرده مالکی مانع یکپارچه سازی‬ ‫‪ ۶۶‬درصــد از ‪ ۳۴۴‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان زیــر پنــج‬ ‫هکتــار وســعت دارد و بــه صــورت خــرده مالکــی اداره مــی شــود و ایــن‬ ‫اراضــی شــامل ‪ ۲۲۶‬هــزار هکتــار زراعــی و باغــی اســت کــه زیــر پنــج‬ ‫هکتــار وســعت دارنــد و ایــن شــرایط نرمــال نیســت و وضعیــت در‬ ‫ســالهای اتــی بدتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫خرده مالکی مانعی‬ ‫در برابر توسعه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫خــرده مالکــی و پراکندگــی اراضــی در ســال هــای اخیــر‬ ‫بزرگتریــن مانــع پیشــرفت و توســعه در خراســان شــمالی‬ ‫محســوب می شــود و هــر شــخصی در ایــن اســتان بــه نوعــی‬ ‫معلــول ایــن پدیــده اســت و بایــد بــرای یکپارچــه ســازی زمیــن‬ ‫و حــل ایــن معظــل برنامه ریزی هــای کاربــردی انجــام شــود‪.‬‬ ‫زمیــن یکــی از مهمتریــن مولفه هــای تولیــد کشــاورزی اســت‬ ‫امــا کوچکــی و پراکندگــی قطعــات زمیــن از جملــه مســائل‬ ‫ریشــه ای و عمــد ه کشــاورزان محســوب مــی شــود کــه ســود‬ ‫حاصــل از مــاه هــا کشــاورزی انهــا را بــه مخاطــره مــی انــدازد‪.‬‬ ‫ایــن پدیــده کــه بعنــوان خرده مالکی مطرح اســت در ســالهای‬ ‫اخیــر در خراســان شــمالی نمــود بیشــتری یافتــه و بســیاری‬ ‫از اراضــی ایــن خطــه بدلیــل قوانیــن ناشــی از ارث بــه نحــوی‬ ‫تدویــن شــده کــه اراضــی بــه قطعــات کوچک تبدیــل و یکپارچه‬ ‫ســازی زمیــن را بــا مشــکل مواجهــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫این موضوع در خراســان شــمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اســت چــرا کــه اقتصــاد ایــن اســتان بــر محوریــت کشــاورزی بنــا‬ ‫نهــاده شــده و کشــاورزی نقــش مهمــی در اشــتغال و توســعه‬ ‫اســتان ایفــا مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن از خــرده مالکــی بعنــوان‬ ‫معظلــی کــه معیشــت مــردم منطقــه را بــه خطــر مــی انــدازد‪،‬‬ ‫یــاد می شــود‪.‬‬ ‫اینــک بیــش از ‪ ۳۶‬درصــد اشــتغال اســتان در حــوزه کشــاورزی‬ ‫انجــام مــی شــود و خــرد مالکــی بدلیــل ماهیــت هدررفــت و‬ ‫افزایــش هزینــه ای کــه دارد از عواملــی اســت کــه ایــن اســتان‬ ‫را از نظــر ســرانه درامــد خانــوار جــزو اخریــن اســتان هــا قــرار‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان ایــن حــوزه بــر ایــن باورند که خــرده مالکی موجب‬ ‫هدررفــت منابــع کشــاورزی و افزایــش هزینــه تولیــد مــی شــود‬ ‫و بهــره اقتصــادی پایینــی بــرای کشــاورز دارد و بــه مــرور ایــن‬ ‫اراضــی جــای خــود را از موقعیــت کشــاورزی بــه مســکونی و‬ ‫بــاغ ویالیــی مــی دهنــد و ایــن خــود معظلــی دیگــر از دســت‬ ‫اندازی هــای بشــر بــه زمیــن اســت‪.‬‬ ‫زمینــی کــه قــرار بــود بــه مکانــی اقتصــادی بــا بهــره وری‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی تبدیــل شــود بــا ورود انســان هــا‬ ‫دکل هــای بــرق و لولــه هــای اب شــرب کاربــری ایــن اراضــی را‬ ‫تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیز تاکنون این موضوع بســیار مهم که تقریبا بیشــتر اســتانها‬ ‫بــا ان درگیــر هســتند تنهــا در ســطح طــرح باقــی مانــده اســت‬ ‫و قوانیــن کارشناســی و مناســب در ایــن زمینــه تصویــب نشــده‬ ‫اســت و ضــرورت دارد تــا بــرای رســیدگی بــه ایــن معظــل بیــش‬ ‫از ایــن فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫افزایش هزینه های تولید‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدت گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی در مــورد معایــب خــرده مالکــی در اراضــی‬ ‫کشــاورزی اســتان مــی گویــد‪ :‬افزایــش هزینه هــای تولیــد‬ ‫در واحــد ســطح مهمتریــن چالــش خــرده مالکــی محســوب‬ ‫می شــود و موجــب شــده تــا کشــاورزی در ایــن اســتان‬ ‫معیشــتی و غیــر اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫حمیــد نامــور ادامــه داد‪ :‬کوچــک شــدن قطعــات زمینهــای‬ ‫کشــاورزی بــه نوعــی اراضــی را از حیــث اقتصــادی خــارج‬ ‫کــرده اســت چــرا کــه هزینــه هــای امــاده ســازی کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت از فــروش پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیــت بــر محــور دانــش در ایــن اراضــی صرفه‬ ‫اقتصــادی نــدارد و امــکان کشــت بــا ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی در ایــن فضاهــا فراهــم نیســت‪ ،‬قیمــت تمــام‬ ‫شــده بــرای کشــاورز در واحــد ســطح نیــز افزایــش یافتــه‬ ‫اســت بــه همیــن دلیــل بیشــتر بهــره بــرداران از روشــهای‬ ‫مکانیکــی و ســنتی اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نامــور تصریــح کــرد‪ :‬اینــک تنهــا در بخــش هایــی از‬ ‫شهرســتان شــیروان و فــاروج زمیــن بــا قطعــات بــزرگ یافت‬ ‫مــی شــود بیشــتر اراضــی ایــن اســتان خــرده مالکــی اســت و‬ ‫کشــاورزان مشــغول کشــت و کار ســنتی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزی حرفــه ای بســیار ریســک‬ ‫پذیر اســت گفت‪ :‬در مقایســه با ســایر شــغل ها کشــاورزی‬ ‫ســود کمتــر و ریســک پذیــری باالیــی دارد چــرا کــه بعضــا‬ ‫بهــار و پاییــز زودرس خســارت هنگفتــی بــه کشــاورزان‬ ‫وارد خواهــد کــرد کــه حتــی در برخــی از ســالها محصولــی‬ ‫برداشــت نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫قانون ارث زمین های کشاورزی‬ ‫را کوچک و کوچکتر کرده اند که‬ ‫بخشی از این زمین ها از حالت‬ ‫اقتصادی خارج شده اند و به‬ ‫فروش رفته اند‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدت گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر قطعــات زمینهــای‬ ‫کشــاورزی بــا توجــه بــه قانــون ارث کوچــک و کوچک تــر‬ ‫شــده اند کــه بخشــی از ایــن زمیــن هــا از حالــت اقتصــادی‬ ‫خــارج شــده انــد و بیشــتر کشــاورزان بــه اجبــار انــان را مــی‬ ‫فروشــند و برخــی از افــراد نیــز ایــن زمین ها را برای محیطی‬ ‫بــرای اســتراحت و تفریــح خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــتر زمیــن هــای اطــراف شــهرها و برخــی‬ ‫روســتاهای خــوش و اب و هــوا و ییالقــی نیــز تبدیــل بــه‬ ‫خانــه بــاغ هــا و بــاغ هایــی بــرای تفریــح و اســتراحت شــده‬ ‫اســت و دیگــر کشــاورزی در ان فضاهــا توجیــه اقتصــادی‬ ‫نــدارد چــرا کــه فعالیــت در اراضــی خــرد ســودی نــدارد‪.‬‬ ‫نامــور بیــان مــی کنــد‪ :‬بعضــا برخــی از کشــاورزان نیــز‬ ‫زمینهــای خــرد خــود را بــه فــروش رســانده انــد و وجــه نقــد‬ ‫خــود را بــرای ســود در بانــک هــا ســپرده گــذاری کرده انــد‬ ‫چــرا کــه بیشــتر اراضــی ایــن اســتان زیــر ســه هکتــار اســت و‬ ‫کشــت و کار اقتصــادی نیســت‪.‬‬ ‫وی خواســتار اصــاح قانــون ارث شــد و گفــت‪ :‬بایــد تــاش‬ ‫کنیــم تــا فعالیــت در بخــش تولیــد صرفــه اقتصــادی داشــته‬ ‫باشــد و زمیــن هــای کشــاورزی کوچــک و رهــا نشــوند‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدت گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــتر ماشــین االت بخــش زراعــی بــزرگ هســتند‬ ‫و در قطعــات کوچــک بــه خوبــی کارایــی نــدارد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال فعالیــت کمبایــن هــا در اراضــی کوچــک غیــر ممکن و‬ ‫هیــچ صرفــه اقتصــادی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نامــور افــزود‪ :‬کشــاورزی اســتان نیازمنــد ماشــین االت و‬ ‫ادوات کوچــک تــر هســتند کــه بایــد در ایــن زمینــه شــرکتها‬ ‫بیشــتر فعالیــت کننــد چــرا کــه خریــد تمــام ماشــین االت‬ ‫الزم بــرای کشــت و کار بــرای کشــاورزی صرفــه اقتصــادی‬ ‫نــدارد ایــن در حالــی اســت کــه بایــد خدمــات دریافــت کننــد‬ ‫تــا راندمــان در ایــن بخــش بــاال رود‪.‬‬ ‫خرده مالکی مانع یکپارچه سازی‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬در اجــرای طــرح یکپارچــه‬ ‫ســازی زمیــن هــای کشــاورزی الزامــی وجــود نــدارد امــا دولــت‬ ‫بــرای ایــن مهــم بســته هــای تشــویقی گذاشــته اســت امــا بــا‬ ‫ایــن وجــود خــرده مالکــی مانــع اجرایــی شــدن ان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم ســیدی گفــت‪ :‬بــرای موفقیــت در طــرح‬ ‫دولــت در اجــرای طــرح ســامانه های ابیــاری نوین نیز‬ ‫بــا ایــن مشــکل مواجهــه اســت و در صــورت تجمیــع‬ ‫اراضــی و اســتفاده از منابــع ابــی مشــترک بســیاری‬ ‫از مشــکالت ابیــاری برطــرف مــی شــود ضمــن اینکــه‬ ‫دولــت در بخــش هــای دیگــر نیــز از جملــه اختصــاص‬ ‫نهــاده هــای کشــاورزی و ســایر مــوارد در طرحهــای‬ ‫تجمیعــی و یکپارچــه ســازی حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫یکپارچــه ســازی بایــد مرزهــا برداشــته شــود و با تشــکل یک‬ ‫تعاونی و یا شــرکت ســهامی زراعی‪ ،‬بهره برداران را ســهیم‬ ‫کــرد ولــی متاســفانه بــه علــت تعــداد زیــاد مالــکان و نبــود‬ ‫وحــدت ایــن طــرح بــه ســرانجام نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دولــت در اجــرای طــرح ســامانه های‬ ‫ابیــاری نویــن نیــز بــا این مشــکل مواجهه اســت و در صورت‬ ‫تجمیــع اراضــی و اســتفاده از منابــع ابــی مشــترک بســیاری‬ ‫از مشــکالت ابیــاری برطــرف مــی شــود ضمــن اینکــه دولــت‬ ‫در بخــش هــای دیگــر نیــز از جملــه اختصــاص نهــاده هــای‬ ‫کشــاورزی و ســایر مــوارد در طرحهــای تجمیعــی و یکپارچــه‬ ‫ســازی حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬انقــدر تعــداد خــرده مالــکان‬ ‫در ایــن اســتان زیــاد شــده اســت کــه رســیدن بــه وحــدت و‬ ‫رویــه ای مشــترک بــه ســختی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خرده مالکی دلیل هدر رفت منابع‬ ‫بــا وجــود اینکــه بحــث خــرده مالکــی بارهــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و توســط قانون گذاران مطرح شــده اســت‬ ‫امــا تاکنــون بــه نتجیه ای نرســیده اســت و هنــور هم بخش‬ ‫کشــاورزی در کشــور از ایــن مشــکل رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اســفراین و عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی در این خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬تخریــب اراضــی کشــاورزی و کاهــش بهــره وری‬ ‫حاصــل گســترش خــرده مالکــی اســت که این پدیــده باعث‬ ‫هــدر رفــت منابــع تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫امــان اللــه حســین پــور مــی افزایــد‪ :‬خرده مالکــی در عرصه‬ ‫کشــاورزی و نبــود قوانیــن و سیاســت های مناســب در‬ ‫ســاماندهی ایــن وضعیــت موجــب شــده تــا خــرده مالــکان‬ ‫در اراضــی کشــاورزی بــه بهــره وری مناســب دســت نیابنــد‪.‬‬ ‫وی خــرده مالکــی را بــای جــان کشــاورزی و تولیــد دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬تقســیم اراضــی کشــاورزی بــه قطعــات کوچــک‬ ‫معضلــی اســت کــه در ســال های اخیــر رواج و بخــش‬ ‫کشــاورزی را بــه شــدت گرفتــار کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابــع طبیعــی مجلس‬ ‫شــورای اســامی تصریــح مــی کند‪:‬پدیــده خــرده مالکــی‬ ‫مربــوط بــه اســتان خاصــی نیســت و تمامــی اســتان ها بــا‬ ‫کوچــک بــودن زمیــن هــای کشــاورزی درگیــر هســتند کــه‬ ‫حتــی معضلــی در بحــث الگــوی کشــت ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن اب و خــاک همیشــه بــه عنــوان منابعــی مهــم و‬ ‫ارزشــمند و میراثــی گرانبهــا در عرصــه کشــاورزی محســوب‬ ‫مــی شــوند و نقــش موثــری در تولیــد ثــروت و خودکفایــی‬ ‫دارنــد و بایــد از ایــن میــراث محافظــت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خــرده مالکــی باعــث ایجــاد کشــاورزی‬ ‫ســنتی شــده اســت بیــان مــی کنــد‪ :‬در حــال حاضــر بیشــتر‬ ‫کشــاورزان ســطح کشــور به نوعی کشــاورزی معیشــتی دارند‬ ‫و ایــن امــر موجــب کاهــش درامــد کشــاورزان شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصریــح مــی کنــد‪ :‬شــرایط خــرده مالکــی در خراســان‬ ‫شــمالی حادتر از ســایر اســتان ها اســت چرا که اســتانهای‬ ‫دیگــر بــه ایــن موضــوع رســیدگی کــرده انــد و اراضــی کوچــک‬ ‫را تــا حــدی یکپارچــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫بی نتیج ه ماندن قوانین خرده مالکی در مجلس‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن موضــوع بارهــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی مطــرح شــده اســت و نماینــده هــا اظهــار نظرهــای‬ ‫مختلفــی داشــته انــد امــا تاکنــون اقــدام موثــری انجــام‬ ‫نشــده و تغییراتــی در قانــون صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی علــت خــرده مالکــی اراضــی کشــاورزی در کشــور را‬ ‫قانــون ارث دانســت و اظهــار مــی دارد‪ :‬ایــن امــر ریشــه‬ ‫در شــرع دارد و بــه ایــن موضــوع تاکنــون کمتــر پرداختــه‬ ‫شــده اســت و بحــث خــرده مالکــی و قانــون ارث بارهــا در‬ ‫کمیســیون کشــاورزی مطــرح شــده اســت امــا ایــن مشــکل‬ ‫کمــاکان باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلس بــر ایجاد مجتمع های‬ ‫کشــت و صنعــت نیــز تاکیــد مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد‪:‬‬ ‫ایــن مجتمــع هــا بــا یکپارچــه ســازی باعــث افزایــش بهــره‬ ‫وری در بخــش کشــاورزی مــی شــوند‪.‬‬ ‫حســین پور در بخش دیگری از ســخنانش ایجاد تعاونیها‬ ‫را از دیگــر راه کارهــای مقابلــه بــا خــرده مالکــی دانســت و‬ ‫مــی گویــد‪ :‬کشــاورزان بــا تشــکیل شــرکت هــای تعاونــی بــه‬ ‫نوعــی باعــث کاهــش هزینــه هــای تولیــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫خرد بودن ‪ ۶۶‬درصد اراضی خراسان شمالی‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی نیز در ادامه گفت‪ ۶۶ :‬درصد از‬ ‫‪ ۳۴۴‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان زیــر پنج هکتار‬ ‫وســعت دارد و بــه صــورت خــرده مالکــی اداره می شــود و این‬ ‫اراضــی شــامل ‪ ۲۲۶‬هــزار هکتــار زراعــی و باغــی اســت کــه‬ ‫زیــر پنــج هکتــار وســعت دارنــد و ایــن شــرایط نرمال نیســت و‬ ‫وضعیــت در ســال هــای اتــی بدتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی بهنــام فــر؛ ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار از مجمــوع ایــن‬ ‫ســطح معــادل ‪ ۲۲‬درصــد زیــر یــک هکتــار وســعت دارنــد که‬ ‫ایــن شــاخص در کشــور ‪ ۳۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در بخــش زمیــن هــای کشــاورزی بــاالی‬ ‫‪ ۵۰‬هکتــار نســبت بــه کشــور وضعیــت مناســبی نــدارد‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن اســتان در قطعــات‬ ‫بزرگ تــر از ‪ ۵۰‬هکتــار وضعیــت خوبــی بــه نســبت میانگیــن‬ ‫کشــور نــدارد و تنهــا ســه هــزار هکتــار معــادل ‪ ۰.۹‬درصــد از‬ ‫اراضــی ان قطعــات ‪ ۵۰‬هکتــاری بــه بــاال را دارنــد در حالــی‬ ‫کــه ایــن شــاخص در کشــور یــک درصــد اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی عنــوان مــی کنــد‪ :‬براســاس‬ ‫امارهــا‪ ،‬میانگیــن زمیــن کشــاورزان اســتان از کشــوری‬ ‫بیشــتر اســت کــه در ایــن پیونــد‪ ،‬ســرانه هــر بهره بــردار از‬ ‫اراضــی در چرخــه تولیــد ایــن خطــه ‪ ۵.۵‬هکتــار و کشــوری‬ ‫ان ‪ ۴.۱۵‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫بهنــام فــر بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی در این اســتان مشــغول به فعالیت هســتند افزود‪:‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۴۳‬هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۶‬درصــد‬ ‫از ایــن گســتره قابــل کشــت اســت و اکنــون ایــن کشــاورزان در‬ ‫بیــش از ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مجموع ســطح اراضی زراعی و باغی اســتان با احتســاب‬ ‫زمیــن هــای ایــش و دیــم ‪ ۴۵۲‬هزار و ‪ ۶۱۴‬هکتار اســت‪.‬‬ ‫تاکید استاندار بر حل معضل خرده مالکی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــر حــل معضــل خــرده مالکــی‬ ‫تاکیــد کــرد و مــی گویــد‪ :‬خرده مالکــی و کوچــک بــودن‬ ‫زمین ها مشــکل اصلی کشــاورزی و توســعه این بخش در‬ ‫اســتان اســت و بایــد مشــکالت ایــن قشــر در طــرح اصــاح‬ ‫الگــوی کشــت بررســی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد مــی افزایــد‪ :‬خــرده مالک بــودن مانع‬ ‫مهم در توســعه کشــاورزی اســت و مشــکالت ناشــی از خرده‬ ‫مالکــی در طــرح اصــاح الگــوی کشــت بــه خوبــی بررســی‬ ‫می شــود و خــرده مالــک بــودن مانــع افرایــش بهــره وری‬ ‫کشــاورزی و توســعه مکانیزاســیون در ایــن بخــش مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر ســخنان خود با تاکید بر اینکه توســعه‬ ‫بخــش کشــاورزی نیازمنــد نقشــه امایــش کشــت ســرزمین‬ ‫بــه عنــوان نقشــه راه اســت مــی افزایــد‪ :‬ایــن نقشــه بایــد از‬ ‫طــرف وزارت جهــاد کشــاورزی در اختیــار اســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حســین نژاد تصریح کرد‪ :‬نقشــه امایش کشــت ســرزمین‬ ‫بایــد در اختیــار کشــاورزان و وضعیــت کشــت مــورد بررســی‬ ‫و ارزیابــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص طــرح اصــاح الگــوی کشــت کشــاورزی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ســه مولفــه نیــاز بــه محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫اقلیــم و اقتصــاد در ایــن طــرح دارای ارزش اســت و اجــرای‬ ‫ایــن طــرح ســبب افزایــش بهــره وری در مصــرف اب مــی‬ ‫شــود و در ایــن زمینــه بــرای توســعه و تقویــت بخــش‬ ‫کشــاورزی بایــد صــادرات هــم مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ســهم بخش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصد از تولیدناخالص‬ ‫بخــش کشــاورزی کشــور اســت کــه مهمتریــن بخــش‬ ‫تولیــدی اســتان بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی بیــش از‬ ‫‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز‬ ‫اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت یــک میلیونــی ایــن اســتان در نواحــی‬ ‫روســتایی ســکونت دارنــد بــه نوعــی حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫بخــش کشــاورزی در ایــن خطــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرداخت افزون‬ ‫بر ‪ ۲‬هزار فقره وام‬ ‫ضروری به بازنشستگان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیر صندوق بازنشســتگی خراســان شمالی گفت‪:‬‬ ‫ایــن صنــدوق از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۹۶‬فقــره وام قــرض الحســنه بــه بازنشســتگان زیــر‬ ‫پوشــش پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫رضــا فیضــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه حــدود‬ ‫‪ ۳۴۰‬فقــره وام ‪ ۱۵‬میلیــون تومانــی بــه بازنشســتگان‬ ‫پرداخــت مــی شــود و ایــن صنــدوق در ســال جــاری‬ ‫بابــت وامهــای ‪ ۱۵‬میلیــون تومانــی قــرض الحســنه‬ ‫‪ ۳۳‬میلیارد تومان به حســاب بازنشســتگان اســتان‬ ‫واریــز کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین تقاضاهــای بازنشســتگان این‬ ‫اســتان دریافــت تســهیالت قــرض الحســنه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بازنشســتگی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در این مدت؛ بازنشســتگان‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۳۶‬مــورد خســارت درمــان‬ ‫توســط بیمــه تکمیلــی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه موضــوع نارضایتــی بازنشســتگان‬ ‫در خصــوص بیمــه تکمیلــی در دولــت مطــرح شــد‬ ‫گفــت‪ :‬اییــن نامــه اجــرای مــاده ‪ ۸۵‬قانــون خدمــات‬ ‫کشــوری بایــد بــه دســتگاه هــای اجرایــی ابــاغ شــود‬ ‫تــا بیمــه تکمیلــی بــر عهــده خــود ســازمان هــا باشــد‬ ‫کــه بازنشســتگان نیــز همچــون نیروهــای شــاغل‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی قــرار خواهنــد گرفــت‬ ‫کــه ایــن مهــم در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫فیضــی نــژاد ادامــه داد‪ :‬دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫مناســب از جملــه دغدغه هــای بازنشســتگان اســت‬ ‫کــه در ایــن راســتا مشــکالت و چالــش هایــی داریــم‬ ‫کــه راهکارهــای الزم بــرای رفــع ان اندیشــیده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫در حوزه درمان‪ ۴۹‬طرح‬ ‫بهداشتی و درمانی در حال‬ ‫ساخت است‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراسان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۴۹‬پــروژه بهداشــتی و درمانــی در اســتان بــا بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار متــر مربــع در حــال‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دکتــر ســیدجواد پورنقــی در جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه هــا بــا هــدف ارتقــای ســامت شــهروندان در تمامــی نقــاط خراســان شــمالی در‬ ‫حــال اجــرا اســت کــه شــاخص تریــن ان در حــوزه درمــان‪ ،‬احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخــت‬ ‫خوابــی شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابــی رازوجــرگالن از نیازهــای اصلــی ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی محســوب مــی شــود کــه از ‪ ۲‬ســال گذشــته کلنــگ ان بــر زمیــن زده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی ادامــه داد‪ :‬بــا اجــرای پــروژه بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخــت خوابــی و دیگــر پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان بــی تردیــد در ســالهای اینــده‬ ‫شــاهد رشــد چشــمگیری در حــوزه تملــک دارایــی بخــش ســامت خواهیــم بــود زیــرا کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه هــا بــرای هــر یــک از ان اعتبــار مشــخصی تعریــف و جــذب مــی شــود‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا اشــاره بــه تخصیــص ‪ ۷۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار ســفر رییس جمهــور بــه‬ ‫بخــش ســامت اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار در ســه مرحلــه جــذب شــد کــه بــرای‬ ‫احــداث بیمارســتان رازوجــرگالن‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان پورســینای اشــخانه‪ ،‬تکمیــل‬ ‫دانشــکده داروســازی و چندیــن پــروژه بهداشــتی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمارســتان پورســینای اشــخانه از دیگر پروژه های درمانی مطرح در ســفر رییس‬ ‫جمهــور بــود کــه اعتبــار خوبــی بــرای تکمیل و تســریع در ســاخت انها مصوب شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراسان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در حــوزه‬ ‫فوریتهــای پزشــکی و اقدامــات پیــش بیمارســتانی نیــز در ســفر رییــس جمهــور ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریــال بــرای احــداث پایــگاه هــای اورژانــس در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۲‬پروژه بهداشتی در دهه فجر‬ ‫پورنقــی گفــت‪ :‬همزمــان بــا ایــام اللــه دهــه فجــر ‪ ۱۲‬پــروژه بهداشــتی بــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال در شهرســتان هــای خراســان شــمالی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراسان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه هــای افتتــاح شــامل مراکــز بهداشــتی‪ ،‬مراکــز جامــع ســامت و پانســیون‬ ‫پزشــکان در شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬بجنــورد و رازوجــرگالن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجهیــز دپارتمــان قلــب اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار در اســتان‪،‬‬ ‫دپارتمــان تخصصــی قلــب بیمارســتان امــام حســن (ع) بــه اکــو کاردیوگرافــی ترانــس مــری‬ ‫(‪ )TEE‬مجهــز می شــود‪.‬‬ ‫پورنقــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن دســتگاه بــا ارزش ‪ ۵۰‬میلیــارد ریالــی بــا مســاعدت وزارت‬ ‫بهداشــت بــه اســتان تعلــق گرفتــه و بــ ه زودی در دپارتمــان قلــب بجنــورد نصــب و‬ ‫راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراسان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از ایــن بیمــاران بــا تحمــل هزینه هــای مــازاد درمــان‪ ،‬بــرای انجــام‬ ‫اکوکاردیوگرافــی قلــب ترانــس مــری‪ ،‬بــه دیگــر اســتان ها ســفر می کردنــد‪.‬‬ ‫کسب رتبه سوم علوم پزشکی خراسان شمالی در حوزه فناوری‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی نیــز در ایــن‬ ‫نشســت اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس ارزشــیابی ســاالنه فنــاوری دانشــگاه های علــوم پزشــکی‬ ‫سراســر کشــور بــرای نخســتین بار و علــوم پزشــکی اســتان رتبــه ســوم حــوزه فنــاوری در‬ ‫بیــن دانشــگاه های هم تــراز را کســب کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر امیرعلــی قهرمانــی افــزود‪ :‬در ایــن ارزشــیابی بــا کســب ‪ ۴۰۱.۷۲‬امتیــاز‪ ،‬مــواردی‬ ‫همچــون واحدهــای فنــاور مســتقر‪ ،‬محصــوالت تولیــد شــده و محصــوالت مجــوزدار و‬ ‫محصــوالت نمونه ســازی شــده توســط بازرســان وزارت مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تجهیــز مرکــز ســلول درمانــی خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬مرکــز تولیــد‬ ‫محصــوالت ژن درمانــی و ســلول درمانی(اتــاق تمیــز) در زمینــه تحقیقــات و درمــان‬ ‫بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫قهرمانــی افــزود‪ :‬اینــک برنامــه جامعــی بــرای خودکفایــی در ایجــاد فناوری هــای نویــن در‬ ‫حــوزه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی تدویــن شــده اســت کــه اختصــاص فضــای مناســبی‬ ‫بــه مرکــز تولیــد محصــوالت ژن درمانــی و ســلول درمانی(اتــاق تمیــز) بخشــی از ان اســت‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ایده هــای دانش بنیــان در ایــن حــوزه نیــز بــا برگــزاری اســتارتاپ های ژن درمانــی و ســلول‬ ‫درمانــی حمایــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بازنشستگی ‪ ۹۰۶‬کارمند‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۶۲‬نفــر‬ ‫زیــر پوشــش ایــن صنــدوق هســتند کــه از مجمــوع‬ ‫ایــن تعــداد؛ هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در بجنــورد مرکــز‬ ‫اســتان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فیضــی نــژاد؛ در ســال جــاری ‪ ۹۰۶‬نفــر‬ ‫از نیروهــای اداره هــا و ســازمان هــای ایــن اســتان‬ ‫بازنشســته شــدند‪.‬‬ ‫فیضــی نــژاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫متوســط حقــوق پرداختــی بازنشســتگان افزایــش‬ ‫یافتــه اســت امــا بــا ایــن وجــود مشــکالت اقتصــادی‬ ‫زیــادی ســر راه ایــن قشــر وجــود دارد کــه امیدواریــم‬ ‫پرداخــت تســهیالت حــدی از مشــکالت انهــا را‬ ‫برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعضــای صنــدوق شــامل‬ ‫فرهنگیــان و ‪ ۵۴‬دســتگاه‪ ،‬نهــاد و ســازمان هســتند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بیشــترین قشــر بازنشســته در ایــن‬ ‫اســتان مربــوط بــه فرهنگیــان و مابقــی مربــوط بــه‬ ‫ســایر دســتگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫در گلستان ‪ ،‬شهرستان پیشتاز‬ ‫در کاهش بیکاری و ایجاد‬ ‫اشتغال بندرگز است‬ ‫فرمانــدار بندرگــز گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بــا ایجــاد هــزار و ‪ ۵۵۳‬شــغل از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون‪ ،‬پیشــتاز کاهــش بیــکاری و اشــتغال افرینی در گلســتان اســت کــه بــا حمایــت از‬ ‫واحدهــای صنعتــی و کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فقط کافی است با‬ ‫کاهش یک درجه از گرما‬ ‫منزل همه از این نعمت‬ ‫الهی برخوردار شویم‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تمام شدن ترکیب و تقارن دو خطا‪ ،‬به قیمت جان سرنشین ام وی ام‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان خبــر از برخــورد یــک دســتگاه خــودروی ام وی ام بــا ‪ 3‬نفــر شــتر در محــور کیلومتــر‏‏‪ 22‬جاجــرم‪-‬‬ ‫سنخواســت دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«رحمان اســپیدکار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫اینکــه در ســاعت ‪ 20‬شــب‏گذشــته‪ ،‬یــک دســتگاه خــودروی ام وی ام بــا ‪ 3‬نفــر شــتر برخــورد کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه گشــت پلیس‬ ‫‏راه بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننــده خــودروی ام وی ام مجــروح و سرنشــین ایــن خــودرو نیــز‏در دم فــوت کــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــر ‪ 3‬نفــر شــتر نیــز در ایــن حادثــه تلــف شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بــا بیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه ترکیــب و تقــارن دو خطــا بــه صــورت مشــترک‏اعــام شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــی احتیاطــی از جانــب راننــده ســواری ام وی ام بــه جهــت عــدم‏توجــه بــه جلــو و ورود ناگهانــی احشــام در ســطح‬ ‫جــاده ناشــی از عــدم مراقبــت مالــک انهــا علــت ایــن‏حادثــه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬صابــر حسـن پور در نشســت گــروه خبــری فجــر ســتاد دهــه‬ ‫فجــر گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تعهــد تعیین شــده بــرای ایجــاد شــغل امســال بندرگــز هــزار‬ ‫و ‪ ۸۴۰‬نفــر اســت کــه تاکنــون ‪ ۸۴‬درصــد ان تحقــق یافتــه و گــذر از مــرز تعیین شــده تــا‬ ‫پایــان ســال در دســترس قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه طرح هــای دهــه فجــر ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن ایــام‬ ‫‪ ۱۸۴‬طــرح افتتــاح شــده و یــا عملیــات ســاخت ان اغــاز می شــود کــه اعتبــار در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده بــرای ایــن طــرح هــا در مجمــوع هــزار و ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن طرح هــا‪ ۹۱ ،‬طــرح عمرانــی بــا اعتبــار هــزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت و بقیــه طرح هــا در بخــش اقتصــادی اجــرا می شــود کــه بــا بهره بــرداری‬ ‫از ان بــرای ‪ ۱۳۳‬نفــر شــغل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حس ـن پور ادامــه داد‪ :‬در مقایســه بــا دهــه فجــر پارســال‪ ،‬اجــرای طرح هــای عمرانــی ‪۴۹‬‬ ‫درصــد و اقتصــادی بندرگــز ‪ ۵۱‬درصــد و اعتبــارات عمرانــی ‪ ۷۸‬درصــد و اقتصــادی ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز گفــت‪ :‬احیــای خلیــج گــرگان در منطقــه دارای اهمیــت ملــی و فراملــی‬ ‫اســت کــه بــا اغــاز طــرح الیروبــی‪ ،‬از تهدیــد تلــخ زیســت محیطــی فاصلــه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار علی ابــاد کتــول هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬در دهــه فجــر امســال ‪ ۱۷۹‬پــروژه‬ ‫عمرانــی و اقتصــادی بــا اعتبــار افــزون بــر ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫افتتــاح شــده و یــا عملیــات ســاخت ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫ابراهیــم احمــدی افــزود‪ :‬احــداث مدرســه ســه کالســه‪ ،‬مرکــز جامــع ســامت‪ ،‬روشــنایی‬ ‫معابــر‪ ،‬زیرســازی اســفالت‪ ،‬افتتــاح پــروژه تقاطــع ضلــع شــرقی شــهر علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫احــداث گلخانــه ‪ ۹‬هکتــاری ســبزیجات بــا اشــتغالزایی بیــش از ‪ ۹۰‬نفــر‪ ،‬بومگــردی‪ ،‬کارگاه‬ ‫ســفال و ســرامیک‪ ،‬کارگاه نســاجی و دوخــت البســه‪ ،‬احــداث دامــداری‪ ،‬پــرورش ماهیــان‬ ‫ابــزی بــا اســتفاده از ظرفیــت چــاه اب کشــاورزی از جملــه پروژه هــای دهــه فجــر ایــن‬ ‫علی ابــاد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬علی ابادکتــول در صــادرات ماهیــان ســرد ابــی و پــرورش مــرغ یکــی‬ ‫از شهرســتان های معیــن بــرای تامیــن گوشــت ســفید تهــران اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫حمایــت از واحدهــای پــرورش طیــور تــداوم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬همایــش بانــوان تــراز انقــاب‪ ،‬یــادواره شــهدای بهمــن و انقــاب‪ ،‬کاروان‬ ‫شــادی‪ ،‬اجــرای تئاتــر‪ ۱۰ ،‬شــب ‪ ۱۰‬مســجد بــرای تبییــن دســتاوردهای انقــاب از جملــه‬ ‫برنامــه هــای فرهنگــی دهــه مبــارک فجــر علی ابــاد کتــول اس ـت ‪.‬‬ ‫این وصیت نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند»‬ ‫امام خمینی(ره)‬ ‫«و تو ای خواهر دینی ام‪ :‬چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است‪».‬‬ ‫(شهید عبدالله محمودی)‬ ‫«خواهــرم‪ :‬محجــوب بــاش و باتقــوا‪ ،‬کــه شــمایید کــه دشــمن را بــا چادرســیاهتان و تقوایتــان مــی کشــید‪« ».‬حجــاب تــو‬ ‫ســنگر تــو اســت‪ ،‬تــو از داخــل حجــاب دشــمن را مــی بینــی و دشــمن تــو را نمــی بینــد‪( ».‬ســردار شــهید رحیــم انجفــی)‬ ‫«حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست‪( ».‬شهید محمد کریم غفرانی)‬ ‫«خواهرم‪ :‬از بی حجابی است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش‪( ».‬شهید حمید رضا نظام)‬ ‫«از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظباشند‪( ».‬شهید سید محمد تقی میرغفوریان )‬ ‫«خواهرم‪ :‬هم چون زینب باش و در سنگر حجابت به اسالم خدمت کن‪( ».‬طلبه شهید محمد جواد نوبختی )‬ ‫«به پهلوی شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که‪ ،‬حجاب را حجاب را‪ ،‬حجاب را‪ ،‬رعایت کنید‪».‬‬ ‫(شهید حمید رستمی)‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‬ ‫تنها ‪ 45‬درصد مدارس گلستان‬ ‫به سوخت دوم مجهز نیستند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬تنهــا ‪ 45‬درصــد مــدارس اســتان مجهــز بــه‬ ‫ســوخت دوم نبــوده کــه بــا جــذب اعتبــارات مــورد نیــاز‪ ،‬در ایــن مــدارس اســتان هــم‬ ‫تجهیــزات الزم فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدرضا نظــری در نشســت خبــر رویــداد ملــی «یــک‬ ‫صــدا ایــران» اظهــار داشــت‪ :‬مشــکلی بــرای تامیــن گرمایــش کالس هــا مــدارس گلســتان‬ ‫برخورداری از قبض با تعرفه کمتر‪،‬‬ ‫منوط به رعایت الگوی مصرف‬ ‫درمقابله با تروریسم‪ ،‬سپاه‬ ‫در خط مقدم قرار دارد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســپاه همــواره در خــط مقــدم حفــظ امنیــت و مقابلــه بــا‬ ‫تروریســم قــرار دارد بــه گونــه ای کــه قطعنامــه سیاســی اتحادیــه اروپــا در تحریــم ایــن نیــروی‬ ‫مردمــی نــه تنهــا کمکــی بــه امنیــت منطقــه نمــی کنــد‪ ،‬بلکــه شــرایط منطقــه را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در واکنــش بــه اقــدام اخیــر پارلمــان اروپــا علیــه ســپاه پاســداران‬ ‫انقالب اســامی اظهار داشــت‪ :‬ســپاه از ابتدای انقالب بارها در تصمیماتی نابخردانه از ســوی‬ ‫دولت هــای اروپایــی و امریــکا تحریــم شــده اســت در حالــی کــه ایــن نیــروی مردمــی همــواره‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت کشــور تــاش کــرده و در خــط مقــدم حفــظ امنیــت و ســازندگی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات ارزشــمند ســپاه پاســداران در حفــظ امنیــت منطقــه و خدمــات حــوزه‬ ‫مقاومــت در کمــک بــه مظلومــان بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت بــه گونــه ای کــه ایــن اقــدام‬ ‫سیاســی اتحادیــه اروپــا هیــچ کمکــی بــه تامیــن امنیــت منطقــه نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه نقــش ســپاه پاســداران در نابــودی داعــش گفــت‪ :‬این نیــروی مردمی‬ ‫از ابتدای تشکیل در برابر تروریسم و توطئه های دشمنان ایستاده و نجات مردم کشورهای‬ ‫منطقــه و حتــی دیگــر مناطــق را در اولویــت اقدامــات خود قرار داده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر نیــز ایــن نیروهــای‬ ‫مردمــی بــرای تامیــن امنیــت منطقــه در خــط مقــدم مقابلــه بــا داعــش قــرار گرفــت و ایــن‬ ‫گروهــک تروریســتی را نابــود کــرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در واقع اگر نقش افرینی ســپاه پاســداران برای تامین امنیت در غرب اســیا‬ ‫نبــود‪ ،‬اکنــون پارلمــان اروپــا و امریــکا بایــد همچنــان بــه دنبــال راه حل و یا تصویــب طرحی برای‬ ‫مبــارزه با ســازمان تروریســتی داعش مــی بودند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تاکید کرد‪ :‬ســپاه پاســداران بخش مهمی از نیروی مســلح کشــور‬ ‫و جــزو ســازمان هــای مقتــدر اســت کــه ایــن گونــه اقدامــات نابخرادانــه غربی ها نتیجــه ای جزو‬ ‫شکســت سیاســت خارجــی غــرب و امریــکا در جهــان و منطقه نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫طــرح افــزودن نــام ســپاه بــه فهرســت گروه هــای تروریســتی از ســوی انــا فوتیــگا‪ ،‬قانونگــذار‬ ‫محافظــه کار لهســتانی پارلمــان اروپــا پیشــنهاد و در جریــان رای گیــری روز چهارشــنبه گذشــته‬ ‫(‪ ۲۸‬دی ‪ )۱۴۰۱‬در قالــب متمــم بــه گــزارش یادشــده‪ ،‬اضافــه شــد کــه در ایــن متمــم از شــورای‬ ‫اروپــا خواســته شــده کــه ســپاه پاســداران و نیروهــای فرعــی ان را از جملــه نیروهــای بســیج و‬ ‫نیــروی قــدس ســپاه در فهرســت افــراد‪ ،‬گــرو ه هــا و نهادهــای درگیــر در اقدامــات تروریســتی‬ ‫(فهرســت تروریســتی اتحادیــه اروپــا) قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬انتظــار مـی رود مشــترکان به الگوی مصرف در زمســتان کــه ‪۲۰۰‬‬ ‫ت ســاعت اســت توجــه و چنانچــه میــزان مصــرف را رعایــت کنند‪ ،‬تا عــاوه بر صرفه جویی‬ ‫کیلــووا ‬ ‫در مصــرف ســوخت نیروگاهــی‪ ،‬از قبض هــای بــا تعرفــه کمتــر هم برخوردار می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت نیــرو‪« ،‬مصطفــی رجبــی مشــهدی» دربــاره وضعیــت‬ ‫مصــرف بــا توج ـ ه بــه کاهــش دمــای هــوا افــزود‪ :‬کاهــش دمــا و اســتمرار بــرودت هــوا در‬ ‫کشــور موجــب افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری شــده اســت و بــرای تحویــل‬ ‫گاز بیشــتر بــه نیروگاه هــا بــرای تولیــد بــرق‪ ،‬ضــرورت دارد مــردم همچنــان در مصــرف انــرژی‬ ‫صرفه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬بــرای جلوگیــری از افــت ســوخت مایــع نیروگاهــی و تامیــن ســوخت همــه‬ ‫نیروگاه هــا برنامه ریزی هــای دقیقــی انجــام شــده کــه در ان مجبــور بــه تعدیــل روشــنایی‬ ‫بزرگراه هــا و مدیریــت مصــرف بخش هــای مختلــف از جملــه صنعــت و کشــاورزی شــدیم و‬ ‫عالوه بــران نیازمنــد همــکاری هم وطنــان بــا صرفه جویــی در مصــرف گاز و بــرق هســتیم کــه‬ ‫موجــب کمــک بــه صنعــت بــرق بــرای تامیــن بــرق پایــدار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مدیریــت شــبکه بــرق ایــران دربــاره چگونگــی صرفه جویــی مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬تنظیــم‬ ‫دمــای محیــط کار یــا منــزل روی ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتی گراد تاثیرگــذار بــوده و اگــر وســایل‬ ‫برقــی اضافــی نظیــر روشــنایی مــازاد را کمتــر اســتفاده کننــد‪ ،‬بســیار کمک کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد مشترکان زیر الگو برق مصرف می کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫ندارنــد امــا ســاعت کالس هــای درس نوبــت صبــح در شــرایط فعلــی بــرای تامیــن مصــرف‬ ‫بهینــه ســوخت‪ ،‬از ســاعت ‪ ۸.۳۰‬برقــرار می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســوخت جایگزیــن مــدارس اســتان را شــرکت پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه گلســتان تامیــن می کنــد و حواله هــای مربــوط بــه هــر مدرســه نیــز صادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری رویــداد ملــی «یــک صــدا ایــران»‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن رویــداد رســالت شناســاندن هویــت ملــی بــه دانش امــوزان را بــر عهــده دارد و‬ ‫می توانــد نفــرات مســتعد را بــه هنرمندانــی در تــراز انقــاب تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫نظــری ادامــه داد‪ :‬امــوزش و پــرورش بهتریــن مــکان بــرای فرهنگ ســازی و اجــرای‬ ‫کارهــا و رویدادهــای جریــان ســاز اســت کــه بایــد بیــش از همیشــه از ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینــده نظــام انقــاب ایــران بــه دســت دانش امــوزان رقــم خواهــد خــورد و بایــد‬ ‫بــرای تحقــق اهــداف بلنــد جمهــوری اســامی‪ ،‬کار بنیــادی‪ ،‬ریشـه ای و فاخــر انجــام داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بیــان کــرد‪ :‬اگــر قــرار اســت یادگیــری بــه بهتریــن‬ ‫شــکل انجــام شــود‪ ،‬شــکل درســت و صحیــح ان زبــان هنــر اســت و بــرای زبــان هنــر بایــد‬ ‫هنرمنــد خــوب تربیــت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــش انــدک دانش امــوزان گلســتان در همراهــی بــا اغتشاشــات اخیــر اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از دالیــل همــراه نشــدن دانش امــوزان بــا اشــوب گران‪ ،‬فعالیــت‬ ‫دانش امــوزان متعهــد انقالبــی در مــدارس اســتان اســت کــه توانســتند بــا زبــان هنــر‬ ‫بــه بیــان ظرفیت هــا‪ ،‬پتانســیل ها و رشــد و پیشــرفت ایــران اســامی در عرصه هــای‬ ‫مختلــف بــرای ســایر دوســتان و همکالســی های خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رجبــی مشــهدی اضافه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه الگوهــای مصرفــی تعریــف شــده‪ ،‬در کشــور حــدود ‪۷۵‬‬ ‫درصد مشــترکان زیر الگوی مصرف هســتند و مصرف شــان کمتر از معیارها و الگوهای تعریف‬ ‫شــده اســت‪ .‬در واقــع فقــط ‪ ۲۵‬درصــد از مشــترکان بیــش از الگــو مصــرف می کننــد و از این تعداد‬ ‫حــدود ‪ ۲‬تــا ســه درصــد مشــترکان بــه دلیــل مصــرف نادرســت انــرژی‪ ،‬مصــرف برق شــان بیــش از‬ ‫دوبرابــر الگــوی مصــرف بــوده کــه بایــد در شــیوه مصرف خــود تجدیدنظر کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگرچــه ممکــن اســت ایــن تعــداد تمکــن مالــی بــرای پرداخــت قبــض‬ ‫انــرژی خــود را داشــته باشــند‪ ،‬امــا در ایــن شــرایط و محدودیت هــای جــدی تامیــن انــرژی‪،‬‬ ‫مصــرف بیشــتر بــه معنــای اختــال در برق رســانی بــه ســایر مشــترکان اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق دربــاره میــزان تاثیــر نظــام تعرفه گــذاری بــر کاهــش مصــرف‬ ‫مشــترکان‪ ،‬افزود‪ :‬تصویب تعرفه پلکانی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬در قانون بودجه موجب شــد‬ ‫مشــترکانی که بیش از دو برابر الگوی تعیین شــده مصرف می کنند‪ ،‬تعرفه قبض هایشــان‬ ‫به صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد و منجــر بــه کاهــش مصــرف ایــن مشــترکان و حتــی‬ ‫موجــب رســیدن میــزان مصــرف تعــدادی از انهــا بــه زیــر هــم الگــو شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران دربــاره قانــون مانع زدایــی از توســعه صنعت‬ ‫بــرق‪ ،‬گفــت‪ :‬در قانــون مانع زدایــی بندهایــی در دو محــور پیش بینی شــده اســت؛ یکــی اینکــه‬ ‫بتوانــد ناتــرازی تولیــد و مصــرف را کمتــر کننــد کــه در ان پیش بینی شــده‪ ،‬نیروگاه هــا در‬ ‫بخش هــای مختلــف بــا منابــع مربوطــه توســعه پیــدا کننــد کــه بخشــی از ان به عهــده صنایع‬ ‫انــرژی بــر کشــور گذاشــته شــده کــه بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات فعالیت هایــش شــروع شــده‬ ‫توســط ایــن صنایــع نیروگاه هایــی در کشــور در دســت احــداث اســت‪ .‬ب‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خــش دوم هــم دربــاره بهینه ســازی مصــرف پیش بینی شــده اســت کــه‬ ‫بتواننــد بــا کاهــش مصــرف بــه ازبین بــردن ناتــرازی کــه گفتــه شــد کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول تاکیــد کــرد‪ :‬بــه طــور قطــع تعرفه هــای پلکانــی بــرق هــم هدف گــذاری‬ ‫بــرای کســانی اســت کــه بیــش از الگــوی تعییــن شــده بــرق مصــرف می کننــد و از یارانــه‬ ‫بیشــتری برخوردارنــد کــه امیدواریــم ایــن دســته از مشــترکان بــا مصــرف بهینــه مصرفشــان را‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫عمو سیفی و سه نرخی شدن‬ ‫خودرو!‬ ‫حقیقــت امــر مســئوالن والیــت مــا زیــاد اعتقــادی بــه‬ ‫برگــزاری نشســت خبــری و تعامــل بــا روزنامــه نــگاران‬ ‫و اصحــاب رســانه و ایــن جنگولــک بــازی هــا ندارنــد! در‬ ‫چنیــن شــرایطی هــر از گاهــی عمــو ســیفی( ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) ادای کارشناســان را در مــی اورد و در‬ ‫پارکینــگ اپارتمــان شــان صندلــی مــی چینــد و بــا اهالــی‬ ‫ســاختمان نشســت صمیمانه برگزار می کند‪ .‬در حاشــیه‬ ‫نشســت هــم بــه ســواالت تخصصــی و فنی اهالی پاســخ‬ ‫مــی دهــد‪ .‬نشســت ایــن هفتــه ســیف اللــه بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی در خصــوص صنعــت خودرو ســازی‬ ‫و عرضــه خــودرو در بــورس بــود‪.‬‬ ‫ســیف اللــه در ایــن نشســت ابتــدا درگذشــت مدیــران‬ ‫عامــل ایــران خــودرو و ســایپا را تســلیت گفــت کــه بــا‬ ‫اعتــراض اهالــی اپارتمــان ایــن خبــر را تکذیــب کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه عمــو ســیفی در ادامــه اشــاره کــرد چــون اوضــاع‬ ‫ایــن صنعــت بدجوری بــه هــم ریختــه اســت‪ ،‬بنــده فکــر‬ ‫کــردم ایــن بنــدگان خــدا ریــق رحمــت را ســر کشــیده اند و‬ ‫بــه دیــار باقــی شــتافته انــد!‬ ‫در ادامــه ایــن کارشــناس نمــای اقتصــادی در خصــوص‬ ‫اقتصــاد بــه ویــژه در صنعــت خــودرو گفــت‪ :‬اقتصــاد یــک‬ ‫جریــان رونــده اســت و بــا تهدیــد و دســتور و خواهــش و‬ ‫تمنــا مســیرش را عــوض نمــی کنــد‪ .‬حــاال مــی خواهــد در‬ ‫خصــوص لوبیــا و زیرپــوش و پوشــک باشــد یــا خــودرو و‬ ‫لــوازم خانگــی و ‪...‬‬ ‫بایــد بــرای رســیدن بــه اقتصــاد صحیح برنامه ریــزی کرد‪.‬‬ ‫وگرنــه بــا تعریــف و تمجیــد و مــن بیمریــم و تــو بمیــری و‬ ‫بــا ایــن دســتام کفنــت کنــم و ‪ ...‬مشــکل اقتصــاد حــل‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــما فکــر مــی کنیــد کــه دالر چهــل هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫خــودروی ســانتافه ‪ 2008‬در دنیــا ‪ 4000‬هــزار اســت‪ .‬بــه‬ ‫دالر ‪ 40000‬هــزار تومــان مــی شــود ‪ 160‬میلیــون تومــان!‬ ‫حاال شــما قیمت ســانتافه را جســتجو کنید‪ .‬ســانتافه زیر‬ ‫یــک میلیــارد نداریــم!‬ ‫ســیف اللــه در خصــوص عرضــه خــودرو در بورس گفت‪:‬‬ ‫یــک عــده بــه شــدت از عرضــه خــودرو در بــورس حمایــت‬ ‫مــی کننــد و یــک عــده بــه شــدت مخالــف عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس هســتند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بنــده عرضــه خــودرو در بــورس فقــط جــای‬ ‫دالالن را عــوض کــرده و خــودرو ســه نرخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کار تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه هفتــه گذشــته یکــی‬ ‫از خودروســازان اگهــی زده بــود عرضــه خــودرو در بــورس‬ ‫پائیــن تــر از نــرخ کارخانــه!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد بــورس کاال در واقع یــک نوع کاله‬ ‫شــرعی اســت‪ .‬مســئوالن ایــن ادعــا را مطــرح می کردنــد‬ ‫کــه می تواننــد بــا قیمت گــذاری دســتوری و عرضــه خــودرو‬ ‫در بــورس جلــوی افزایــش قیمــت خــودرو را بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــا بــا عرضــه خــودرو در بــورس قیمــت خــودرو کنتــرل‬ ‫شــد؟ هــر چنــد بیــن بــد و بدتــر بایــد بــد را انتخــاب کــرد و‬ ‫عرضــه خــودرو در بــورس بهتــر از عرضــه خــودرو در بــازار‬ ‫ازاد اســت ولــی چــرا نبایــد اقتصــاد دارای رودربایســتی‬ ‫را کنــار بگذاریــم؟ عرضــه محصــوالت در بــورس‪ ،‬حــذف‬ ‫صفــر از پــول ملــی‪ ،‬کوپــن الکترونیکــی و یارانــه نقــدی و‬ ‫‪ ...‬همــه راهکارهــای موقتــی هســتند کــه دراز مــدت بــه‬ ‫افزایــش تــورم منتهــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا چــاره اقتصــاد کشــور کنــار گذاشــتن تعــارف بــا ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا و پولــدار هــا اســت‪ .‬هــر وقــت بتوانیــم از‬ ‫صاحبــان خانــه های خالی و لوکس‪ ،‬دارندگان ماشــینهای‬ ‫میلیــاردی مالیــات واقعــی بگیریــم‪ ،‬اقتصــاد مملکــت‬ ‫اصــاح مــی شــود‪ .‬هــر وقــت توانســتیم از وکیــل و طــا‬ ‫فــروش و اهــن فــروش دســتکم بــه انــدازه معلــم و کارمند‬ ‫مالیــات بســتانیم‪ ،‬مســیر را درســت انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه موفــق شــدیم بــه جــای خامــوش کــردن‬ ‫مشــعل پکیــج مــدارس‪ ،‬مشــعل پکیــج اســتخر و اتاقهای‬ ‫ویالهــای خــوش نشــینان را خامــوش کنیــم‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫سروســامان مــی گیــرد‪.‬‬ ‫داســتان خــودرو هــم جــدا از ایــن قصــه نیســت‪ .‬هــر‬ ‫وقت واردات خودرو ازاد شــد و همه توانســتند خودرو از‬ ‫خــارج بخرنــد‪ ،‬مشــکل خــودروی مملکــت حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مــا هنــوز مشــکل خــودرو را حــل نکــرده ایــم‪ ،‬قصــد‬ ‫داریــم مشــکل فرزنــد اوری را هــم بــا خــودرو حــل کنیــم‬ ‫و اعــام کردیــم مــادران دارای دو فرزنــد در قرعــه کشــی‬ ‫خــودرو شــرکت کننــد! حــاال ایــن وســط یــک عــده خــودرو‬ ‫کــه نگرفتــه انــد بمانــد؛ دو فرزنــد هــم روی دستشــان‬ ‫مانــده کــه قــرار بــود‪ ،‬ســبب خیــر شــوند و خانــواده را‬ ‫صاحــب خــودرو کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سمیه نیستانی‏‬ ‫‪‎9‎‬روش عالی برای مقابله با‬ ‫حسادت در کودکان‬ ‫حســادت بســیار رایــج اســت‪ .‬حســادت یــک احســاس‬ ‫منفــی اســت و زمانــی ایجــاد می شــود کــه کــودک در‬ ‫نزدیــکان خــود‏متوجــه رفتارهــای نامناســب یــا توجــه‬ ‫نابرابــر می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در کــودکان‪ ،‬حســادت زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫والدیــن یــا پرســتاران‪ ،‬بــه یــک کــودک یــا هــر چیــز یــا‬ ‫هرکســی کــه توجــه ان هــا را‏بــه خــود جلــب کنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬باعــث ایجــاد حســادت در کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫حســادت یکــی از ناخوشــایندترین احساســاتی اســت‬ ‫کــه یــک کــودک می توانددرســالهای ابتدایــی زندگــی‬ ‫خــود تجربــه کنــد‏‪.‬‬ ‫اشــتباهات والدیــن کــه باعــث ایجــاد حســادت در‬ ‫کــودکان می شــود‏‪.‬‬ ‫توجه بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫مراقبت بیش ازاندازه‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫استبداد والدین و کنترل بیش از حد‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫مقایسه کردن با دیگران‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫ایجاد رقابت ناسالم‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫ترتیب تولد‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫نشانه های حسادت در کودکان‏‪.‬‬ ‫شــکایت های نادرســت از شــخصی کــه بــه ان هــا‬ ‫حســادت می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏*خشم *حساسیت بیش از حد‬ ‫‏*اضطراب *رفتار مالکانه‬ ‫وقتی از دیگران تعریف می شد‏‪.‬‬ ‫رفتارهــای ازرده‪ ،‬بی حوصلــه‪ ،‬بی توجــه نشــان دهــد‬ ‫یــا از موقعیــت خــارج شــود‪ .‬ســوءتفاهم در مــورد نیــت‬ ‫دیگــران‪ ،‬قلــدری‏کــردن در برابــر دیگــران‪ ،‬کوچــک جلــوه‬ ‫دادن دســتاوردهای دیگــران‪ ،‬تقلیــد از شــخصی کــه بــه‬ ‫او حســادت می کننــدو دوری از‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫بــرای حــل مشــکل حســادت در کــودکان‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫زیــر را امتحــان کنیــد‏‪.‬‬ ‫حســادت را بــه بلندپــروازی تبدیــل کنیــد‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫حســادت کــودک را بــه یک جهــت مثبــت هدایــت کنیــد‬ ‫با این کار می توانید‏احســاس ناخوشــایند و منفی را از‬ ‫کــودک دور کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــرف فرزنــدان خــود گــوش دهیــد‪:‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫بچه هــا ممکــن اســت یــک مشــکل بــزرگ و عمیــق‬ ‫داشــته باشــند کــه در قالــب‏رفتارهــای حســادت امیــز‬ ‫خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬باان هــا صحبــت کنیــد‬ ‫وبپرســید کــه چــرا نســبت بــه ان فــرد چــه‏حســی دارد‬ ‫و چــرا‪ .‬ویژگی هــای مثبــت و داشــته های فرزنــدان را بــه‬ ‫ان هایــاداوری کنیــد‏‪.‬‬ ‫داســتان های اخالقــی بخوانیــد‪ :‬بــا خوانــدن‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫شــعرها وداســتان های زیبــا و اخالقــی‪ ،‬ان هــا را‬ ‫غیرمســتقیم راهنمایــی ‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــا مثــال ونشــان دادن الگــو‪ ،‬رفتــار درســت را‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫بــه کــودکان یــاد بدهیــد‏‪.‬‬ ‫بــه کــودکان لــذت بخشــیدن را بیاموزیــد‪:‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫بجــه هــا معمــوال ًنســبت بــه کســی کــه بــه او حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬بخلــو ‏لجاجــت دارنــد‪ .‬اگــر کــودک شــما‬ ‫هم چنیــن احساســی دارد‪ ،‬بــه او دربــاره ی بخشــیدن و‬ ‫محبــت کــردن بیاموزیــد‏‪.‬‬ ‫فرزند خود را دوست داشته باشید‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫ان ها را مقایسه نکنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نقاط قوت فرزندان را یاداوری کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫‏‪.9‬‏ان ها را به همکاری و رفاقت تشویق کنید‏‪.‬‬ ‫حسادت فقط عدم اعتمادبه نفس است ‪..‬‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب دانــش خانــواده و جمعیــت‪ :‬نوشــته‬ ‫جمعــی از نویســندگان‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی – کارشــناس مشــاوره‬ ‫کالنتــری ‪ 14‬والیــت بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد‬ ‫و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫خواص اب گوجه‬ ‫فرنگی برای بینایی‬ ‫و الغری‬ ‫داود توســلی نــوروزی ‪ -‬اب گوجــه فرنگــی سرشــار از خاصیــت‬ ‫و فایــده اســت‪ .‬افــرادی کــه بــه ســامتی و زیبایــی خــود اهمیت‬ ‫می دهنــد حتمــا بــا دانســتن خــواص و فوایــد اب گوجــه فرنگــی‬ ‫مصــرف ان را در برنامــه غذایــی خــود می گنجاننــد‪ .‬بــرای‬ ‫زیبایــی‪ ،‬جوانــی‪ ،‬تناســب انــدام و دههــا گزینــه دیگــر اب گوجه‬ ‫فرنگــی بنوشــید‪.‬‬ ‫مصــرف روزانــه ی گوجــه فرنگــی ســبب تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن و حفــظ ســامت می شــود‪ .‬گوجــه فرنگــی دارای‬ ‫انتــی اکســیدان زیــاد اســت کــه بــا انــواع ســرطان ها مقابلــه‬ ‫می کنــد‪ ،‬کارشناســان تغذیــه و ســامت در یــک مطالعــه‬ ‫جدیــد ادعــا کرده انــد کــه بــرای رفــع خســتگی و تامیــن مجــدد‬ ‫انــرژی بــدن پــس از انجــام تمرینــات ورزشــی‪ ،‬مصــرف اب‬ ‫گوجــه فرنگــی بهتــر و موثرتــر از نوشــابه های انــرژی زا اســت‪.‬‬ ‫گوجــه فرنگــی حــاوی مــواد شــیمیایی حیاتــی اســت کــه‬ ‫ایــن مــواد بــه بهبــود عضــات و رفــع خســتگی انهــا و نیــز‬ ‫بازگردانــدن ســطح قنــد خــون بــه وضعیــت عــادی پــس از‬ ‫انجــام تمرینــات ورزشــی و کشــیدگی ماهیچه هــا و عــروق‬ ‫کمــک می کننــد‪ ،‬بســیاری از مــا در زمــان گلــو درد از محلــول‬ ‫اب نمــک اســتفاده می کنیــم‪ .‬تجربیــات جدیــد نشــان داده‬ ‫اســت کــه اســتفاده از اب گوجــه فرنگــی و قرقــره کــردن ان‬ ‫نیــز بــرای کاهــش درد مفیــد اســت‪.‬‬ ‫فواید بی نظیر اب گوجه فرنگی‬ ‫کارشناســان تعــدادی از انســتیتوهای ســامت در یونــان‬ ‫ازمایشــاتی را روی ‪ ۱۵‬ورزشــکار طی یک دوره دو ماهه انجام‬ ‫دادنــد‪ ۹ .‬نفــر از ایــن ورزشــکاران پــس از ورزش‪ ،‬اب گوجــه‬ ‫فرنگــی نوشــیدند و ‪ ۶‬نفــر دیگــر نیز از نوشــابه های انــرژی زای‬ ‫ورزشــی اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫نتایــج بررس ـی ها نشــان داد در گروهــی کــه پــس از انجــام‬ ‫تمرینــات از اب گوجــه فرنگــی اســتفاده کردنــد پــس از‬ ‫مصــرف ایــن نوشــیدنی‪ ،‬تنــش و فشــار عضالنــی ســریعتر‬ ‫بهبــود پیــدا کــرد و همچنیــن ســطح قنــد خــون انهــا زودتــر بــه‬ ‫حالــت طبیعــی بازگشــت‪.‬‬ ‫کرومیــم نوعــی مــاده ی معدنــی در گوجــه فرنگــی میــزان قنــد‬ ‫خــون را کنتــرل مــی کنــد و مصــرف ان بــرای بیمــاران دیابتــی‬ ‫مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خواص اب گوجه فرنگی برای بینایی‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬موجــود در اب گوجــه فرنگــی قــدرت بینایــی را‬ ‫تقویــت می کنــد و مانــع شــب کــوری مــی شــود‪ ،‬ویتامیــن ‪ B‬و‬ ‫پتاســیم موجــود در گوجــه فرنگــی کاهش دهنده فشــار خون‬ ‫و کلسترول است و در نتیجه مانع حمله قلبی‪ ،‬گرمازدگی و‬ ‫دیگــر ناراحتی هــای خطرنــاک قلبــی‪ ،‬عروقــی می شــود‪.‬‬ ‫خواص اب گوجه فرنگی برای مو‬ ‫اب گوجــه فرنگــی عــاوه بــر تقویــت و درخشــندگی مــو بــرای‬ ‫اســتخوان‪ ،‬پوســت و دنــدان نیــز مفیــد اســت‪.‬‬ ‫خواص اب گوجه فرنگی برای استخوان‬ ‫محققــان معتقدنــد نوشــیدن ‪ ۲‬لیــوان اب گوجــه فرنگــی‬ ‫در روز‪ ،‬اســتخوان ها را تقویــت کــرده و از پوکــی اســتخوان‬ ‫پیشــگیری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن پژوهــش کــه در دانشــگاه تورنتــو‪ ،‬کانــادا‬ ‫انجــام شــد‪ ۶۰ ،‬زن یائســه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬ســاله انتخــاب شــدند و‬ ‫از انهــا خواســته شــد کــه گوجــه فرنگــی و فــراورده هــای ان‬ ‫را بــه مــدت یــک مــاه بــه طــور کامــل از رژیــم غذایــی خــود‬ ‫حــذف کننــد‪.‬‬ ‫پس از طی این دوره‪ ،‬ازمایشــات بیوشــیمیایی نشــان دادند‬ ‫کــه حــذف گوجــه فرنگــی از رژیــم غذایــی موجــب افزایــش‬ ‫مــاده ای بــه نــام ‪ -n‬تلوپپتیــد در خــون می شــود‪ .‬ایــن ترکیــب‪،‬‬ ‫شــاخص ســامت اســتخوان اســت و زمانــی ســطح ان در‬ ‫خــون و یــا ادرار بــاال مــی رود کــه تحلیــل بافــت اســتخوانی‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پیشگیری از بروز عفونت مجرای ادراری با اب گوجه فرنگی‬ ‫از بــروز عفونــت مجــرای ادراری پیشــگیری مــی کنــد‪ .‬اب‬ ‫گوجــه فرنگــی مانــع از بــروز یبوســت و اســهال می شــود و‬ ‫ســموم را از بــدن دفــع می کنــد و مصــرف منظــم گوجه فرنگی‬ ‫ســنگ صفــرا را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫فواید و خواص اب گوجه فرنگی‬ ‫اب گوجــه فرنگــی بــرای تســکین دردهــای ارتریتاگــر از‬ ‫ارتریــت در دســت ها و یــا هــر کــدام از مفاصــل بدنتــان‬ ‫رنــج می بریــد بــه اب گوجــه فرنگــی اعتمــاد کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫نوشــیدنی سرشــار از ویتامین هــا و مــواد معدنــی اســت کــه‬ ‫قدرت تقویت سیســتم ایمنی بدن و پیشــگیری از ابتال به‬ ‫انــواع بیمــاری هــا را دارد‪ .‬در نتیجــه بدنتــان در برابر التهابها‬ ‫و مشــکالت مربــوط بــه ارتریــت قــوی می شــود‪ .‬یادتــان‬ ‫باشــد کــه بایــد خودتــان دســت بــه کار شــوید و نوشــیدنی‬ ‫خانگــی خــود را تهیــه کنیــد‪ .‬فقــط در ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه می توانیــد از خــواص طبیعــی ان بهــره منــد شــوید‪.‬‬ ‫چــون نوشــیدنی های امــاده حــاوی مــواد نگــه دارنــده و‬ ‫قنــد افــزوده هســتند کــه منجــر بــه بــروز التهــاب در بــدن‬ ‫می شــوند‪ .‬توصیــه می کنیــم از گوجــه فرنگی هــای ارگانیــک‬ ‫و کامــا رســیده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫خواص اب گوجه فرنگی برای پوست صورت‬ ‫بــرای نشــاط و طــراوت پوســت ‪ ،‬گوجــه فرنگــی لــه شــده را به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬دقیقه روی ان قرار دهید‪ ،‬بســیاری در دنیا پوســت‬ ‫صــورت خــود را روزی دو مرتبــه و هــر بــار بــه مــدت ‪ ۱۵‬دقیقــه‬ ‫بــا اب و گوشــتابه گوجــه فرنگــی می پوشــانند و ایــن بــه انهــا‬ ‫کمــک می کنــد تــا چربــی ســطح پوستشــان را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر دارای پوســت حساســی هســتید کــه مرتــب جــوش‬ ‫می زنــد ســعی کنیــد تــا بــدن خــود را بــا اب گوجــه فرنگــی‬ ‫شستشــو دهید ‪ .‬این عمل شــادابی پوســت شــما را تضمین‬ ‫می کنــد‪ ،‬اب گوجــه فرنگــی از پوســت در برابــر اشــعه ی‬ ‫مــاوراء بنفــش محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــدن شــما بــوی بــدی دارد و نمی توانیــد ان را از بیــن‬ ‫ببریــد ســعی کنیــد تــا بــا شستشــوی بــدن خــود بــا اب گوجــه‬ ‫فرنگــی ایــن بــوی بــد را از بیــن ببریــد‪ .‬در عیــن حــال در‬ ‫کشــورهای خارجــی کــه داشــتن ســگ خانگــی مرســوم اســت‬ ‫از اب گوجــه فرنگــی بــرای از بیــن بــردن بــوی بــدن هم انســان‬ ‫و هــم ســگ نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬مــواد تشــکیل دهنــده‬ ‫گوجــه فرنگــی در از بیــن بــردن بــوی بــد تاثیــر مثبتــی دارد‪.‬‬ ‫اب گوجه فرنگی و جلوگیری از سرطان پروستات‬ ‫گوجــه فرنگــی منبــع غنــی فیبــر و مــواد مفیــدی اســت کــه‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســرطان پروســتات را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫اب گوجه فرنگی و پیشگیری از سرطان سینه‬ ‫مقالــه منتشــر شــده در مجلــه مرکــز مبــارزه بــا ســرطان‬ ‫گوجــه فرنگــی و اب گوجــه فرنگــی را بــه دلیــل داشــتن‬ ‫مــاده ای بــه نــام کاروتنویــدز زنــان را از ابتــا بــه ســرطان‬ ‫پســتان محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫اب گوجه فرنگی و الغری‬ ‫اب گوجــه فرنگــی یــک ابمیــوه الغــر کننــده اســت‪ .‬اب‬ ‫گوجــه فرنگــی یــک مــاده غذایــی چربــی ســوز بــه حســاب‬ ‫می ایــد‪ ،‬طبــق نتایــج مطالعــات دانشــگاه بوســتون مصــرف‬ ‫گوجــه فرنگــی و اب گوجــه فرنگــی تــا ‪ ۳۰‬درصــد احتمــال‬ ‫بــروز بیماری هــای قلبــی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ســوخت چربــی هــا را در بــدن ســرعت می بخشــد‪ .‬اب‬ ‫گوجــه فرنگــی یکــی از گزینه هــای مناســب تغذیــه ای بــرای‬ ‫تناســب انــدام و از بیــن بــردن چربی هــای اضافــی اســت‪.‬‬ ‫نحوه گرفتن اب گوجه فرنگی‬ ‫گوجــه فرنگــی هــا را شســته و پــاک کنیــد تــا میکــروب‬ ‫انهــا از بیــن بــرود‪ ،‬ســپس ان را بــه چنــد تکــه تقســیم‬ ‫کنیــد و ایــن تکــه هــا را در یــک قابلمــه انداختــه و ان هــا‬ ‫را بــا قاشــق فشــار دهیــد تــا اب گوجــه فرنگــی خــارج شــود‬ ‫کــه در صــورت لــزوم می توانیــد مقــداری کــم اب نیــز بــه‬ ‫قابلمــه اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد محتویــات داخــل‬ ‫قابلمــه بــه خوبــی بــرای مــدت زمــان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫بجوشــد و گوجه هــا نــرم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬می توانیــد مــواد افزدونــی ماننــد‬ ‫شــکر و نمــک و فلفــل را اضافــه کنیــد و حتمــا بــا چشــیدن‬ ‫ان حواســتان بــه مقــدار افزودنی هــا باشــد‪ ،‬قابلمــه را از روی‬ ‫حرارت بردارید و اجازه دهید ســرد شــود و ســپس اب گوجه‬ ‫فرنگــی را از یــک پارچــه نــازک رد کنیــد تــا دانــه و تکه هــای‬ ‫ســفت ان گرفتــه شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫مشترک گرامی‪:‬‬ ‫با قرار دادن دمای رفاه اتاق ها بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد و کاهش تنها یک درجه دمای‬ ‫محیط‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از نعمت گاز بهره مند شویم‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 04‬بهمن * سال هشتم * شمـاره ‪691‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫متهمین درج اگهی های‬ ‫دروغین دستگیر شدند‬ ‫‪ 3‬تغییر مهم در‬ ‫نحوه استفاده و‬ ‫پردازش داده ها‬ ‫رگــوال چشــم انــداز خــود را از پیشــرفت هایی ارائــه کــرده‬ ‫اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را در ســال ‪ 2023‬شــکل‬ ‫می دهــد‪ .‬دیــپ فیک هــا‪ ،‬هنجارهــای جدیــد بهداشــت‬ ‫ســایبری و تقاضــا بــرای پلــت فرم هــای تاییــد هویــت بالــغ از‬ ‫جملــه برخــی از پیــش بینی هــا بــرای ســال اینــده هســتند‪.‬‬ ‫رگــوال چشــم انــداز خــود را از پیشــرفت هایی ارائــه کــرده‬ ‫اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را در ســال ‪ 2023‬شــکل‬ ‫می دهــد‪ .‬دیــپ فیک هــا‪ ،‬هنجارهــای جدیــد بهداشــت‬ ‫ســایبری و تقاضــا بــرای پلــت فرم هــای تاییــد هویــت بالــغ از‬ ‫جملــه برخــی از پیــش بینی هــا بــرای ســال اینــده هســتند‪.‬‬ ‫در حالی که صنایع بیشــتر و بیشــتری تجربیات مشــتریان‬ ‫خــود را بــه ســمت دیجیتــال ســوق می دهنــد‪ ،‬تاییــد‬ ‫هویــت انالیــن در حــال تبدیــل شــدن بــه بخشــی ضــروری‬ ‫از زندگــی مــا اســت‪ .‬ایــن بــه مــردم اجــازه می دهــد تــا بــا‬ ‫انــواع فعالیت هــای حیاتــی بــه صــورت انالیــن کنــار بیاینــد‪:‬‬ ‫افتتــاح حســاب های بانکــی‪ ،‬درخواســت مزایــا‪ ،‬دریافــت‬ ‫پرداخت هــای بیمــه و حتــی دریافــت مشــاوره پزشــکی‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬امنیــت فراینــد ‪ IDV‬دیجیتــال نگرانــی شــماره‬ ‫یــک اســت کــه چشــم انــداز صنعــت را شــکل می دهــد و‬ ‫باعــث ایجــاد اکثــر تغییــرات مهــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ Javelin Strategy & Research‬گــزارش می دهــد کــه‬ ‫در ســال ‪ ،2022‬کالهبــرداری هویــت و کالهبــرداری ‪52‬‬ ‫میلیــارد دالر هزینــه داشــت و بیــش از ‪ 42‬میلیــون نفــر‬ ‫را تنهــا در ایــاالت متحــده تحــت تاثیــر قــرار داد‪ .‬افزایــش‬ ‫تعــداد پرونده هــای کالهبــرداری هویــت‪ ،‬همــراه بــا تمایــل‬ ‫کالهبــرداران بــه اطالعــات شــخصی جمــع اوری شــده‬ ‫توســط ارائــه دهنــدگان خدمــات‪ ،‬منجــر بــه ســه تغییــر مهم‬ ‫در نحــوه اســتفاده و رســیدگی بــه داده هــا می شــود‪:‬‬ ‫• حتــی صنایعــی کــه بــه شــدت تحــت نظــارت نیســتند‪،‬‬ ‫بیشــتر در فراینــد تاییــد هویــت ســرمایه گــذاری می کننــد‬ ‫و الیه هــای امنیتــی بیشــتری اضافــه می کننــد‪ .‬چک هــای‬ ‫بیشــتری بــا پیچیدگــی بیشــتر و مراحــل اضافــی در فراینــد‬ ‫تاییــد وجــود خواهــد داشــت‪ :‬چک هــای بیومتریــک‪،‬‬ ‫تاییــد شناســه ها‪ ،‬پیامک هــا و رمزهــای عبــور‪ ،‬بررســی‬ ‫تراکنش هــای اخیــر و غیــره‪.‬‬ ‫• ایــن منجــر بــه اولویــت بنــدی بررسـی های جامــع زنــده‬ ‫بــودن بــرای اطمینــان از معتبــر بــودن و واقعــی بــودن اســناد‬ ‫ارســالی می شــود‪ .‬یــک ســند شناســایی حــاوی ویژگی هــای‬ ‫امنیتــی مختلفــی اســت‪ :‬هولوگرام هــا‪ ،‬عناصــر چــاپ شــده‬ ‫پلیس فتا از شناســایى و دســتگیری دو کالهبردار ســایبری‬ ‫خبــر داد کــه بــا درج اگهــى دروغیــن فــروش لــوازم خانگی در‬ ‫یکــی از ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫‪ 45‬نفــر از شــهروندان نمــوده بودند‪.‬‬ ‫بــا جوهرهــای متغیــر نــوری‪ ،‬و داده هــای بیومتریــک‪ ،‬بــرای‬ ‫نــام بــردن از چنــد مــورد‪ ،‬و تصویــری از ان بایــد بــا اســتفاده‬ ‫از روش هایــی گرفتــه شــود تــا بتــوان ایــن عناصــر را ضبــط و‬ ‫تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫• کارشناســان ‪ Regula‬انتظــار دارنــد کــه کاربــران بــرای‬ ‫قوانیــن حفاظــت از داده هــای بیشــتر و شــفافیت بیشــتر‬ ‫کســب و کارهــای انالیــن فشــار وارد کننــد‪ .‬در پــی افشــای‬ ‫عمومــی چندگانــه نشــت داده هــا‪ ،‬کاربــران بــه تدریــج‬ ‫اعتمــاد خــود را نســبت بــه نحــوه برخــورد بــا داده هایشــان‬ ‫از دســت می دهنــد و در مــورد انچــه کــه بــا اشــخاص ثالــث‬ ‫بــه اشــتراک می گذارنــد محتــاط تــر می شــوند‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن رونــد‪ ،‬شــرکت ها تــاش خواهنــد کــرد تــا ایــن اعتمــاد را‬ ‫از طریــق افزایــش ســرمایه گذاری در اقدامــات حفاظــت از‬ ‫داده هــای مشــتری بازگرداننــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از مــوارد پیچیــده تــر کالهبــرداری هویــت‬ ‫مربوط به رســانه های مصنوعی مانند دیپ فیک می شــود‪،‬‬ ‫کارشناســان انتظــار دارنــد کــه شــاهد افزایــش تالش هــای‬ ‫کالهبــرداری اماتــور همــراه بــا ظهــور کالهبرداری هــای‬ ‫مرتبــط بــا بیومتریــک نســل بعــدی باشــند‪.‬‬ ‫هــر دو رونــد بــه طــور مــوازی در حال توســعه هســتند و توســط‬ ‫یــک عامــل تقویــت می شــوند‪ :‬بلــوغ و در دســترس بــودن‬ ‫فن اوری هــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــینی کــه امــکان جعــل‬ ‫عکس هــا‪ ،‬فیلم هــا‪ ،‬صداهــا و ســایر ویژگی هایــی را کــه قبــا ً‬ ‫منحصربه فــرد در نظــر گرفتــه می شــد‪ ،‬ممکــن می ســازد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر کارشناســان ‪ ،Regula‬همــه ایــن روندهــا‬ ‫بــه بــازاری منتهــی می شــود کــه بــه انــدازه کافــی توســعه‬ ‫یافتــه اســت تــا راه حل هــای توســعه یافتــه ‪ IDV‬را بپذیرد که‬ ‫نــه تنهــا می تواننــد اســناد را تاییــد کننــد‪ ،‬بلکــه ویژگی هــای‬ ‫بیومتریــک ماننــد چهــره‪ ،‬صــدا و اثــر انگشــت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت که حداقل اقدامــات امنیتی در حال‬ ‫حاضــر بــرای دفــع ‪ 95‬درصــد حمــات احتمالــی کافی اســت‪.‬‬ ‫‪ 5‬درصــد باقــی مانــده جایــی اســت کــه مشــکالت در ان‬ ‫نهفتــه اســت‪ .‬اکنــون‪ ،‬اکثــر دیپ فیک هــا به صــورت رایــگان‬ ‫بخشش و شفقت در خیانت زناشویی‬ ‫ناهیــد اکبــری مقــدم ‪ -‬ازردگــی شــدید و حــل نشــده کــه اغلــب بــا خشــم و عصبانیــت‬ ‫همــراه می شــود از لحــاظ هیجانــی و جســمانی اســیب زا اســت‪.‬پژوهش های زیــادی نشــان‬ ‫می دهــد رنجــش و خشــم بلندمــدت بــه افســردگی‪ ،‬مشــکالت خواب‪،‬اشــتها پرخــوری یــا کم‬ ‫خوری‪ ،‬تحریک پذیری‪،‬کج خلقی در برابر دوســتان و همکاران‪ ،‬فشــارخون باال ‪ ،‬تنشــهای‬ ‫عضالنی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬کمردرد و فرســودگی عاطفی و جســمانی منجر می شــود‪ .‬برای مقابله با‬ ‫ایــن پیامدهــا بعضی هــا بــه الــکل پنــاه می برنــد یــا وابســتگی انــان بــه مداخله هــای پزشــکی‬ ‫افزایــش می دهند‪.‬برخــی نیــز بــا احســاس رنجــش خــود دســت بــه گریبان انــد و گاهــی یــاد و‬ ‫خاطــره پیمان شــکنی برای شــان زنــده می شــود‪.‬‬ ‫بخشودگی نه فراموشی‬ ‫همــه انســانها افــکار و باورهایــی دربــاره بخشــش دارنــد اغلــب بــه زبــان اوردن انهــا برایشــان‬ ‫ســخت و نشــدنی اســت‪ .‬گاهــی ایــن باورهــا ریشــه در تجربــه بخشــیده شــدن یــا بخشــیده‬ ‫نشــدن افــراد در گذشــته دارد‪ .‬شــاید از درد و رنج هایــی کــه والدین تــان در ارتباط شــان داشــتند‬ ‫خاطــره روشــنی داریــد‪ ،‬یــا برخوردهایــی را بــه یــاد می اوریــد کــه وقتــی انهــا را مایــوس و ازرده‬ ‫می کردیــد بــا شــما داشــتند‪ .‬گاهــی افــکار و احساســی کــه دربــاره بخشــش دارید متاثــر از نحوه‬ ‫برخــورد شــما و همســرتان بــا دلخوری هایــی هســت کــه در گذشــته بین تــان پیــش می امــد‪.‬‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــرای شــما چــه معنایــی دارد؟ ایــا می خواهیــد او را ببخشــید‪ .‬بایــد بفهمیــد‬ ‫بخشــودگی واقعــا ًچــه معنایــی بــرای شــما دارد‪.‬‬ ‫باورهایی راجع به بخشودگی‬ ‫شــکی نیســت کــه بخشــش مفهومــی بنیادیــن و ژرف اســت پــس جــای شــگفتی نــدارد‬ ‫کــه اغلــب در هالـه ای از ســوء تفاهــم باشــد‪ .‬بعضــی از باورهای عمومی کــه درباره پیمان‬ ‫شــکنی وجــود دارد مانــع بهبــود رابطــه می شــود مثالًچــه بخواهــم و چــه نخواهــم بایــد‬ ‫کســی را کــه عذرخواهــی می کنــد ببخشــم‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی کاری را کــه انجــام دادنــد توجیــه کنیــم و بگوییــم اتفاقــی کــه افتــاده اســت‬ ‫ســاخته می شــوند و از کیفیتــی برخوردارنــد کــه هیــچ خطــر‬ ‫فــوری وجــود نــدارد‪ .‬امــا ایــن موضــوع بــه ایــن بســتگی دارد‬ ‫کــه کالهبــرداران چقــدر مایــل بــه ســرمایه گــذاری در منابــع‬ ‫هســتند‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬زمانــی کــه انهــا امــاده هســتند‬ ‫تــا مقادیــر قابــل توجهــی پــول بــرای هــر دیــپ فیــک خــرج‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن مشــکلی اســت کــه نیــاز بــه محافظــت چنــد الیــه‬ ‫تعاملــی دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر روندهــای بــاال را بــه عنــوان یــک‬ ‫مقیــاس در نظــر بگیریــم‪ ،‬جایــی که راحتی برای مشــتری در‬ ‫یــک طــرف و امنیــت در طــرف دیگر اســت‪ ،‬تعادل به ســمت‬ ‫دوم تغییــر می کنــد‪».‬‬ ‫در رابطه با موضوعات پرطرفدار امسال ‪ -‬هویت دیجیتال‬ ‫و هویــت غیرمتمرکــز ‪ -‬کارشناســان ایــن شــرکت نظر خــود را‬ ‫در مــورد ان دارنــد‪:‬‬ ‫• در دنیــای ایــده ال‪ ،‬یــک هویــت دیجیتــال جهانــی‬ ‫می توانــد بــه حــذف بیشــتر مســائل مربــوط بــه هویت هــای‬ ‫جعلــی کمــک کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در واقعیــت‪ ،‬ایجــاد و بــه‬ ‫دســت اوردن پذیــرش گســترده و اجــرای یــک منبــع امــن‬ ‫و ایمــن از حقیقــت‪ ،‬زمــان قابــل توجهــی را مــی طلبــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬مــا در حــال حاضــر شــاهد هویت هــای دیجیتالی‬ ‫مختلــف محلــی و حتــی مبتنــی بــر شــرکت هســتیم کــه‬ ‫تــاش می کننــد بــه منبعــی واحــد از حقیقــت در ســطح‬ ‫محلــی تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫• ایده هویت غیرمتمرکز قرار اســت برای مدتی متوقف‬ ‫شــود‪ .‬ایــن سیســتم بــا توجــه بــه اینکــه بــر روی بــاک‬ ‫چیــن ســاخته شــده اســت و بــه کاربــران امــکان می دهــد‬ ‫شناس ـه های دیجیتالــی خــود را کنتــرل کننــد‪ ،‬همچنــان بــا‬ ‫نقــاط ضعفــی همــراه اســت‪ .‬از انجایــی که هیچ کــس ان را‬ ‫بــه صــورت مرکــزی کنتــرل نمی کنــد‪ ،‬در صورت بروز مشــکل‬ ‫هیــچ کــس مســئولیت ان را نخواهــد داشــت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬موضــوع اعتمــاد نیــز وجــود دارد‪ .‬بالک چین به شــدت‬ ‫در ذهــن مــردم بــا کریپتــو مرتبــط اســت و ســقوط ‪ FTX‬کــه‬ ‫در چنــد مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬اعتمــاد مــردم بــه‬ ‫ان را تضعیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهمیت نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای بــرای بخشــیدن رفتارهــا و اقدامــات ازاردهنــده و اشــتباهات دیگــران بایــد از ارزش هایــم‬ ‫دربــاره کار درســت کوتــاه بیایــم‪.‬‬ ‫بخشی از رفتارها(مثال ًپیمان شکنی یا خشونت خانوادگی) را نباید بخشید‪.‬‬ ‫تا یکی تاوان ندهد و خطاهایش را جبران نکند از بخشش خبری نخواهد بود‪.‬‬ ‫بخشش دیگران یعنی دیگر نباید درباره انچه انجام داده اند فکر کنید‪.‬‬ ‫بخشش دیگران یعنی دیگر نباید از انچه اتفاق افتاده دلخور یا خشمگین باشید‪.‬‬ ‫بخشش دیگران یعنی با اغوش باز ازار مجدد را پذیرا باشیم‪.‬‬ ‫اگر کسی را ببخشم باید به ارتباطم با او ادامه دهم‪.‬‬ ‫ایــا شــما نیــز بــاوری شــبیه باورهــای بــاال داریــد یــا داشــته اید؟ کــدام یــک از انهــا بــرای شــما‬ ‫برجســته تر هســتند؟ ایــا می خواهیــد بــاور دیگــری را بــه انهــا اضافــه کنیــد؟ ســعی کنیــد بــا توجــه به‬ ‫انچــه تاکنــون گفته ایــم بــه ایــن باورهــا نــگاه کــرده و فکــر کنیــد ایــن باورهــا چقــدر و چگونــه بــه عبــور‬ ‫از ازردگی هایتــان کمــک می کننــد؟و چگونــه ممکــن اســت دســت و پاگیرتــان شــوند؟‬ ‫باورهای جایگزین بخشودگی‬ ‫می توانید باورهای زیر را جایگزین باورهای باال درباره بخشش کنید‪:‬‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــه معنــای تاییــد کارش نیســت‪ .‬صــرف نظــر از ایــن کــه چــه درکــی از‬ ‫عوامــل زمینه ســاز پیمان شــکنی همســرتان داریــد احتمــاال ًهیچــگاه بــاور نداشــتید کــه ایــن‬ ‫انتخــاب «درســت» یــا« خــوب» بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عــاوه بخشــیدن همســرتان بــا دلیــل تراشــی و توجیــه کار او برابــر نیســت‪ .‬شــاید شــما و‬ ‫همســرتان ســخت تــاش کرده ایــد‪ .‬از نحــوه وقــوع پیمان شــکنی و عواملــی کــه ازدواجتــان را‬ ‫اســیب پذیر کــرده ســر در بیاوریــد‪ .‬امــا عوامــل زمینه ســاز عــذر و بهانــه نیســتند صرفــا ًتوضیــح‬ ‫و توصیف انــد‪ ،‬و پیمان شــکنی را توجیــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن کــه بخشــیدن همســرتان بــه معنــای فراموشــی گنــاه و یــا توقــف زجــر و رنجی‬ ‫کــه می کشــید‪ ،‬نیســت‪ .‬همچنیــن شــما و همســرتان زمان هایــی را تجربــه خواهیــد کــرد کــه‬ ‫پیمــان شــکنی بــه ذهنتــان خطــور می کنــد و در مــوردش فکــر می کنیــد و ان زمان هــا ممکــن‬ ‫اســت مملــو از رنــج‪ ،‬خصومــت‪ ،‬گنــاه‪ ،‬اضطــراب و انــدوه باشــد‪.‬‬ ‫امــا پیشــروی بــه معنــای تــاش بــرای خلــق فرصت هایــی اســت کــه زندگــی شــاد و پــر بارتــر‬ ‫بیافرینیــد تــا ایــن دســته از افــکار و احساســات شــما کاهــش یابنــد بــه خــودی خــود ایــن مســیر‬ ‫کمــک کننــده اســت امــا بــه نــدرت شــعله اتــش چنیــن هیجان هــای عمیقــی را فــرو می نشــاند‬ ‫و انهــا را التیــام می بخشــد پیشــروی رهــا کــردن و بخشــش نیازمنــد تعهــد بــه پیــروی از فراینــدی‬ ‫اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد بــه ایــن هــدف دســت یابیــد و فعاالنــه بــرای پیشــرفت قــدم‬ ‫برداریــد (اســنایدر‪،‬باوکوم‪،‬گوردون‪ .)1397،‬مرکــز مشــاوره ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫ســرهنگ امیــر حســین ســلیمانی‪،‬در خصــوص ایــن‬ ‫کالهبــرداری گفــت‪ :‬در پــى مراجعــه خانمــی جــوان و بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــى بــه ایــن پلیــس درخواســت‬ ‫رســیدگى بــه شــکوائیه خــود مبنــى بــر کالهبــردارى فــردی‬ ‫ناشــناس از طریــق درج اگهــی دروغیــن‪ ،‬پیگیــرى موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکیه بیــان داشــت کــه در یکــی از‬ ‫ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬یــک اگهــی تحــت عنــوان‬ ‫«فــروش یخچــال فریــزر» برخــورد کــرد ه و ضمــن برقــراری‬ ‫تمــاس بــا فــرد تبلیــغ کننــده وی مبلــغ ‪ 60‬میلیــون ریــال‬ ‫وجــه بعنــوان بیعانــه از شــاکی درخواســت می کنــد و پــس از‬ ‫دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای تلفنــی‬ ‫متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‬ ‫کــه بــا اقدامــات فنی‪ ،‬متهمین مورد شناســایی قــرار گرفت و‬ ‫در یکــی از اســتان های شــمال کشــور دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی بــا بیــان اینکــه متهمیــن تاکنــون مبلــغ‬ ‫‪ 2‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال از ‪ 45‬شــاکی کالهبــرداری‬ ‫نموده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمیــن در اظهــارات خــود هــدف از ایــن‬ ‫کار را کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه صحبت هــای‬ ‫خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان بــه‬ ‫واســطه طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز‬ ‫وجــه بعنــوان ســرمایه گــذاری می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬همانطــور کــه در قوانیــن‬ ‫ســایت های تبلیغاتــی ذکــر شــده اســت ایــن ســایت ها‬ ‫هرگونــه انجــام معاملــه را در بســتر فیزیکــى و بــر عهــده‬ ‫خریــدار و فروشــنده واگــذار کرده انــد‪ ،‬بنابرایــن شــهروندان‬ ‫بایــد پــس از رویــت کاال یــا خدمــات و احــراز هویــت هــر یــک‬ ‫از طرفیــن معاملــه هرگونــه تبــادل وجهــى را به صــورت رو در‬ ‫رو و پــس از اتمــام کار یــا خدمــات انجــام دهنــد تــا گرفتــار‬ ‫کالهبــرداران نشــوند‪.‬‬ ‫تبلیغ کنندگان سایتهای‬ ‫شرط بندی در ایام جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬دستگیر شدند‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫دســتگیری یازده نفر در خصوص تبلیغ ســایت های شــرط‬ ‫بنــدی در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشــت‪ :‬به دنبال‬ ‫دریافــت گزارشــاتی مبنــی بــر دعــوت کاربران به ســایت های‬ ‫قمــار و شــرط بندی توســط چنــد کانــال و گــروه تلگرامــی بــا‬ ‫بیــش از دو میلیــون نفــر دنبــال کننــده ‪،‬پیگیری موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از بررســی گزارشــات ارســالی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا تهــران بــزرگ تحقیقــات ســایبری‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند تعــداد ‪ 10‬کانــال و گــروه‬ ‫تلگرامــی کــه در مجمــوع بیــش از دو میلیــون نفــر دنبــال‬ ‫کننــده دارنــد برخــی از کاربــران فضــای مجــازی را بــا تبلیغات‬ ‫فریبنده به ســمت و ســوی ســایت های شــرط بندی هدایت‬ ‫کــرده و در ازای ایــن کار مبالــغ زیــادی دریافــت میکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا پایتخــت پــس‬ ‫از تحلیــل مســتندات جمــع اوری شــده و بررســی هــای‬ ‫اطالعاتــی و تخصصی‪،‬موفــق شــدند ‪ 11‬نفــر از افــراد اصلــی‬ ‫گرداننــده ایــن کانالهــا و گــروه هــای تلگرامــی را شناســایی و‬ ‫پس از تشــریفات قضایی مجرمین را دســتگیر و به پلیس‬ ‫فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن پــس از انتقــال‬ ‫بــه پلیــس فتــا هرگونــه اقــدام مجرمانــه ای را رد کردنــد‪،‬‬ ‫امــا پــس از مشــاهده ادلــه جمــع اوری شــده توســط‬ ‫پلیس‪،‬ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی انگیــزه خــود از ایــن‬ ‫اقــدام مجرمانــه را منفعــت مالــی عنــوان کردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای اببندان روستای جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪ -691‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-691‬‬ ‫‪/‬رجب‪1444/‬‬ ‫‪/02‬رجب‪/‬‬ ‫‪02 - 2023‬‬ ‫‪/24 --1401‬ژانویه‪2023//‬‬ ‫سه شنبه ‪1401//1111//04‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 7‬عنوان از بهترین رمان های‬ ‫ماجراجویی جهان‬ ‫رمان هــای ماجراجویــی از هیجان انگیزتریــن رمان هــا هســتند کــه میــان‬ ‫نوجوانــان و بزرگ ســاالن طــرف داران زیــادی دارنــد‪ .‬در معرفــی کتــاب‬ ‫امــروز‪ ،‬تعــدادی از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی بــرای نوجوانــان و‬ ‫بزرگ ســاالن را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موبــی دیــک‪ :‬موبــی دیــک رمانــی ماجراجویانــه کــه در دل دریــا‬ ‫روایــت می شــود‪ .‬داســتان دربــاره شــکار نهنــگ اســت‪ .‬ناخــدا اســماعیل‬ ‫می خواهــد از نهنــگ ســفیدی انتقــام بگیــرد کــه قبــا بــه او و کشــتی اش‬ ‫اســیب زده اســت‪ .‬ملویــل روایــت جذابــی از ایــن انتقــام ارائــه می کنــد‬ ‫کــه تقابــل خیــر و شــر و انســان و حیــوان را هــم نشــان می دهــد‪ .‬انچــه‬ ‫ایــن داســتان ماجراجویــی را ارزشــمند کــرده نمادین بودن شــخصیت ها و‬ ‫حتــی خــود ماجرایــش اســت‪ .‬مخاطــب در ایــن داســتان شــخصیت های‬ ‫اشــنای جامعــه کنونــی خــود را می بینــد و از ان درس می گیــرد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫داســتان های دریایــی و ملوانــی عالقــه داریــد‪ ،‬موبــی دیــک حتمــا نظــر‬ ‫شــما را جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اُدیســه‪ :‬اُودیســه از قدیمی تریــن کتاب هــای حماســی و ماجراجویــی‬ ‫جهــان و دومیــن اثــر هومــر ‪ ،‬شــاعر و حماسه ســرای یونانــی‪ ،‬اســت‪ .‬کتــاب‬ ‫شــرح ماجراجویی هــای یکــی از ســران جنــگ به نــام اُدیســیوس اســت کــه از‬ ‫جنــگ به ســمت خانــه برمی گــردد و ایــن بازگشــت ‪ ۱۰‬ســال طــول می کشــد‪.‬‬ ‫کتــاب پــر از شــخصیت های انســانی و حیوانــی جالب توجــه اســت کــه کتــاب‬ ‫را خواندنی تــر می کنــد‪ .‬اگــر بــه ماجراجویی هــای حماســی و تاریخــی عالقــه‬ ‫داریــد‪ ،‬ایــن کتــاب پیشــنهاد مــا بــه شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به ســوی طبیعــت وحشــی‪ :‬ایــن داســتان بــر اســاس زندگــی‬ ‫کریســتوفر جانســون مک کندلــس نوشــته شــده اســت‪ .‬او جوانــی‬ ‫امریکایــی از خانــواده ای مرفــه اســت کــه پــس از فارغ التحصیلــی‬ ‫تصمیــم می گیــرد از شــهر و موقعیــت اجتماعــی خــود فاصلــه بگیــرد و‬ ‫بــدون هیــچ دارایــی و پس انــدازی به ســوی طبیعــت االســکا حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رمــان ماجراجویــی شــرح زندگــی و تجربه هــای او در دل طبیعــت‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بــه زندگــی در طبیعــت عالقــه داریــد‪ ،‬ایــن کتــاب شــما را بــه‬ ‫دل زیبایی هــای طبیعــت می بــرد‪ .‬انهایــی کــه اینجــا زندگــی نمی کننــد‪،‬‬ ‫یــک نســخه از مجل ـه ی االســکا را برمی دارنــد‪ ،‬بعــد در حالــی کــه ان را‬ ‫ورق می زننــد بــا خودشــان فکــر می کننــد (هــی! دیگــه وقتشــه کــه بــری‬ ‫اون بــاال‪ .‬بــری تــوی دل طبیعــت‪ .‬بــری و ســهمت رو از اون زندگی رویایی‬ ‫بگیــری‪ ).‬امــا وقتــی بــه اینجــا می رســند یــا در واقــع وقتــی بــه دل طبیعــت‬ ‫وحشــی می زننــد هیــچ شــباهتی بیــن تصاویــر مجــات بــا عالــم واقــع‬ ‫پیــدا نمی کننــد؛ رودخانه هــای بــزرگ و خروشــان و پش ـه هایی کــه تــو را‬ ‫درســته قــورت می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هابیــت‪ :‬هابیت هــا مردمانــی کوتاه قــد هســتند کــه در منطقــه ‬ ‫خوش اب وهوایی به نام شــایر زندگی می کنند‪ .‬بیلبو بگینز شــخصیت اصلی‬ ‫داســتان و یکــی از هابیت هاســت‪ .‬اشــنایی او بــا جادوگــری به نــام گاندولــف‬ ‫او را از ســرزمین امــن و زیبــای خــود دور می کنــد و به ســمت ســرزمین های‬ ‫دور و ترســناک می بــرد‪ .‬ایــن ســفر ماجراجویانــه و پرمخاطــره از بهتریــن رمــان‬ ‫هــای ماجراجویــی خارجــی محســوب می شــود کــه بــرای عالقه منــدان بــه‬ ‫داســتان های ماجراجویــی و کتاب هــای تخیلــی بســیار هیجان انگیــز اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن اقتباس هــای ســینمایی هــم از ایــن کتــاب بــه کارگردانــی پیتر‬ ‫جکســون اســت کــه از ســال ‪ ۲۰۱۲‬تــا ‪ ۲۰۱۴‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دور دنیــا در ‪ ۸۰‬روز‪« :‬دور دنیــا در ‪ ۸۰‬روز» قطعــا از معروف تریــن‬ ‫و محبوب تریــن کتاب هــای ژول ورن و یکــی از بهتریــن رمــان هــای‬ ‫ماجراجویــی تاریــخ اســت‪ .‬او یکــی از بهتریــن رمان نویســان در ژانــر‬ ‫ماجراجویی محســوب می شــود‪ .‬همان طور که از عنوان کتاب مشــخص‬ ‫اســت‪ ،‬شــاهد ماجرایــی از جنــس ســفر بــه دور دنیــا خواهیــم بــود‪ .‬ایــا بــا‬ ‫امکانــات زمــان قدیــم امــکان دارد دور دنیــا را در ‪ ۸۰‬روز ســفر کــرد؟ بــا چه‬ ‫وســیله و امکاناتــی ایــن امــر ممکــن اســت؟ این داســتان ماجراجویانه به‬ ‫ایــن پرسـش ها پاســخ می دهــد‪ .‬ایــن اثــر عــاوه بــر بزرگ ســاالن‪ ،‬بســیار‬ ‫موردتوجــه نوجوانــان عالقه منــد بــه رمان هــای ماجراجویــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســفرهای گالیــور‪ :‬کتــاب «ســفرهای گالیــور» شــرح ســفرها و‬ ‫ماجراجویی هــای لموئــل گالیــور‪ ،‬پزشــک دریایــی‪ ،‬اســت‪ .‬او بــا کشــتی بــه‬ ‫نقــاط مختلــف دنیــا ســفر می کنــد و دیده هــا و تجربه هایــش را شــرح‬ ‫می دهــد‪ .‬نوعــی مقایســه و نقــد بــه فرهنگ هــا و رســوم مختلــف در‬ ‫روایــت او وجــود دارد کــه باعــث شــده اســت کتــاب فقــط داســتانی‬ ‫ســرگرم کننده نباشــد‪ ،‬بلکــه بــه فرهنــگ و مســائل اجتماعــی هــم‬ ‫توجــه کنــد‪ .‬جذابیــت کتــاب بــرای بزرگ ســاالن و نوجوانــان نشــان از‬ ‫روایتــی قــوی و جــذاب دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کنــت مونــت کریســتو‪ :‬ادمونــد دانتــس دریانــورد جوانــی اســت کــه‬ ‫درســت وقتــی فکــر می کنــد بــه وصــال دختــر محبوبــش رســیده اســت‪،‬‬ ‫بــه اتهــام جاسوســی بــه زندانــی ترســناک و دور تبعیــد می شــود‪ .‬او کــه‬ ‫می دانــد بی گنــاه اســت‪ ،‬همـ ه فکــرش فــرار از زنــدان و پیداکــردن کســی‬ ‫می شــود کــه بــرای او پاپــوش بافتــه اســت‪ .‬فکــر فــرار از زنــدان و‬ ‫گرفتــن انتقــام ماجراهایــی را بــرای او در پــی دارنــد که ایــن اثر را به‬ ‫یکــی از بهتریــن رمــان هــای ماجراجویــی جهــان تبدیــل کرده انــد‪.‬‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫توضیحی بر نقد یادداشت‬ ‫وجه تسمیه سنخواست‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫یکــی از دوســتان عزیــز سنخواســتی کــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه هســتند‬ ‫نقــدی را بــر یادداشــت وجــه تســمیه سنخواســت در کانالهــای تلگــرام نارنــج‬ ‫سنخواســت و نیلوفــر سنخواســت منتشــر کــرده انــد کــه الزم دانســتم بــرای‬ ‫روشــن کــردن مطلــب و اشــاعه بیشــتر علــم جدیــد جاینــام شناســی توضیحــی‬ ‫کوتــاه در ایــن زمینــه داشــته باشــم ‪.‬‬ ‫البتــه ایشــان در نهایــت تواضــع بــه صراحــت اذعــان کــرده انــد کــه تخصصــی‬ ‫در زبان شناســی و تاریــخ ندارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال تحلیــل نگارنــده را در مــورد‬ ‫وجــه تســمیه سنخواســت کــه گفتــه بــودم ریشــه در «حصــن خــاص » دارد‬ ‫بــدون توجــه بــه دالیــل و مســتندات ان‪ ،‬بــا واقعیت هــای تاریخــی غیــر منطبــق‬ ‫دانســته و فرمــوده انــد « بــه احتمــال زیــاد سنخواســت همــان سنداســپ‬ ‫اســت» و ایــن « احتمــاال ً بــا اســب یــا اســپ در ارتبــاط باشــد»‪.‬‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه ایــن دســت احتمــاالت تــا چــه انــدازه از اعتبــار علمــی‬ ‫برخــوردار اســت ولــی عــرض مــی کنــم هیــچ کــس نمــی توانــد منکــر وجــود دهــی‬ ‫بــه نــام «سنداســب» در گذشــته باشــد؛ چــون در کتــب تاریخــی بــه صراحــت‬ ‫از ان یــاد شــده اســت و نکتــه ای کــه بایــد در ایــن مقــال در نظــر داشــت ایــن‬ ‫اســت اگــر خــاف احتمــاالت مذکــور گفتــه ام سنخواســت همــان سنداســپ‬ ‫نیســت بــه دالیــل زبانشناســی تاریخــی اســت ؛ نــه تاریخــی‪ .‬یعنــی علــم‬ ‫زبــان شناســی تاریخــی تغییــر واژه سنداســپ را بــه سنخواســت تاییــد نمی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تشــخیص چنــدان نیــاز بــه دانــش زبــان شناســی هــم نــدارد‪ .‬قــدری شــم‬ ‫اواشــناختی عــادی کافــی اســت کــه ادمــی را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون ســازد‪.‬‬ ‫شــم اواشــناختی ابتدایــی کــه طبیعتــا ً هــر فــرد معمولــی از ان‬ ‫یعنــی بــا‬ ‫ّ‬ ‫برخــوردار اســت مــی تــوان دریافــت کــه از نظــر لفظــی « حســن خــاص » کــه‬ ‫صــورت تحریــف شــده « حصــن خــاص » اســت بــه سنخواســت نزدیکتــر اســت‬ ‫تــا «سنداســپ »‪.‬‬ ‫بــرای دفــع هــر گونــه ســوء فهــم بایــد عــرض کنــم کــه مــا در جاینــام شناســی‬ ‫تــا انجــا از علــوم تاریــخ و جغرافیــا بهــره مــی بریــم کــه در اتیمولــوژی یــا ریشــه‬ ‫شناســی یــک جاینــام بــه کارمــان ایــد ‪ .‬بنابرایــن انچــه موضــوع بحــث ماســت‬ ‫تاریــخ یــا جغرافیــای روســتای سنخواســت نیســت؛ بلکــه واژه سنخواســت‬ ‫اســت ؛ گــو اینکــه پیشــتر نــام ایــن ابــادی سیبداســت یــا سنداســب یــا ســداپت‬ ‫بــوده باشــد ؛ ولــی ان واژه هــا ربطــی بــه واژه سنخواســت ندارنــد‪ .‬چــون ســاختار‬ ‫اوایــی و واژگانــی انهــا بــا سنخواســت تناســب نــدارد‪ .‬از ســوی دیگــر ماجــرای «‬ ‫حســن خــاص » را کــه طبــق کتــاب « نقــاوه الاثــار فــی ذِکــر ِ االخیــار» در حوالــی‬ ‫اســفراین و جویــن و جاجــرم قــرار داشــته اســت نمــی تــوان از نظــر دور داشــت‬ ‫و بــی تفــاوت از ان گذشــت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف جاینــام شناســی تعییــن صــورت درســت و‬ ‫معنــای دقیــق جاینــام اســت ‪ ،‬لــذا اگــر نــام درســت ایــن ابــادی سنداســپ باشــد‬ ‫‪ ،‬ایــن ســوال پیــش مــی ایــد کــه واژه سنداســپ از چــه تکواژهایــی تشــکیل‬ ‫شــده اســت و معنــای دقیــق ان چیســت ؟ در ایــن زمینــه پاســخی کــه بــا‬ ‫مفهــوم « احتمــال» همــراه باشــد پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت در گــذر زمــان بــه جهــت کــم ســوادی مــردم و کاتبــان‪،‬‬ ‫سنداســپ تغییــر حــروف داده بــه ســنخواص یــا ســنخاص و یــا سنخواســت تلفظ‬ ‫شــده باشــد‪ .‬امــا ایــن بــه معنــای ان نیســت کــه سنخواســت ریشــه لغــوی در‬ ‫سنداســپ دارد‪ .‬اگــر فــی الواقــع ایــن سنداســپ بــوده اســت کــه بــه سنخواســت‬ ‫تغییــر یافتــه اســت ‪ ،‬بایــد بــرای ایــن تغییــر‪ ،‬دالیــل علمــی و مســتند ارائــه شــود؛‬ ‫بــا مشــاهده اندکــی شــباهت لفظــی بیــن دو واژه نمــی تــوان رابطــه خویشــاوندی‬ ‫واژگانــی بینشــان برقــرار کــرد و ان دو را از یــک ریشــه دانســت‪ .‬بلکــه فراینــد ایــن‬ ‫تغییــر حتمــا ً بایــد توجیــه زبانشــناختی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی ایــد در میــان انــواع صورتهــای واژگانــی منــدرج در مســالک و ممالک‬ ‫کــه ســداپت و سینداســب هــم جــزء انهاســت‪ ،‬انتخــاب سنداســپ بــه عنــوان‬ ‫ریشــه سنخواســت‪ ،‬بــه دلیــل ویژگــی موقعیــت جغرافیایــی ایــن محــل بوده اســت‬ ‫ولــی نامگــذاری بــر اســاس توصیــف محــل یکــی از دههــا روش نامگــذاری ابادیهــا‬ ‫در علــم جاینــام شناســی اســت کــه سنخواســت بــه دالیلــی کــه در مقالــه اوردیــم‬ ‫بــر ان روش نــام گــذاری نشــده اســت‪ .‬بــه عــاوه ‪ ،‬تغییــر نــام اولیــه و اصلــی یــک‬ ‫ابــادی بــه نــام کنونــی بــه عوامــل زیــر هــم بســتگی دارد ‪:‬‬ ‫ ممکــن اســت یــک ابــادی پــس از حملــه مغــول و بــه اتــش کشــیدن ان بــا‬‫خــاک یکســان شــده و فقــط نامــی از ان باقــی مانــده باشــد؛ ماننــد چرمغــان‪.‬‬ ‫ ممکــن اســت در کنــار خرابــه هــای یــک ابــادی کــه بــه علــت زلزلــه یــا هــر‬‫عامــل طبیعــی دیگــر ویــران شــده اســت‪ ،‬ابــادی دیگــری ســاخته شــود و نامــی‬ ‫متفــاوت روی ان گــذارده باشــند‪ .‬ماننــد ارتیــان کــه بــه نــوده (چنــاران) تبدیــل‬ ‫شــده اســت و چنیــن اســت ارغیــان کــه بــه زعــم برخــی از مورخــان بــر ان نــام‬ ‫جاجــرم نهــاده انــد‪.‬‬ ‫ ممکــن اســت تغییــر نــام یــک ابــادی بــه دلیــل مصالــح سیاســی یــا کراهــت‬‫از ذکــر نــام ان پدیــد امــده باشــد؛ ماننــد ابراهیــم شــاه در بخــش ســملقان کــه‬ ‫تبدیــل بــه ازادگان شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــورد اخیــر‪ ،‬مســلما ً اینــدگان نمی تواننــد ریشــه واژه ازادگان را در ابراهیــم‬ ‫شــاه بجوینــد و مــا نیــز اکنــون نبایــد ریشــه واژه بجنــورد را از چرمغــان ‪ ،‬جاجــرم‬ ‫را از ارغیــان و سنخواســت را از سنداســپ جســتجو کنیــم‪ .‬زیــرا ردیابــی ریشــه‬ ‫زبانــی نــام یــک ابــادی بــا ریشــه تاریخــی ان فــرق دارد و منطقــا ً مــا نبایــد دو‬ ‫ســاحت زبانشناســی و تاریــخ را خلــط کنیــم‪.‬‬ ‫فرامــوش نشــود کــه مــا داریــم جاینــام شناســی مــی کنیــم نــه تاریخ نــگاری‪.‬‬ ‫لــذا نگارنــده در مقــام مــورخ نیســت کــه ریشــه تاریخــی ابــادی سنخواســت را‬ ‫بــه دوره صفویــه محــدود نمایــد؛ بلکــه در حــد وســع خــود ‪ ،‬زبان شــناس و واژه‬ ‫شــناس اســت و تحقیقــا ً بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه واژه سنخواســت بــه‬ ‫حصــن خــاص (در دوره صفویــه) بــاز می گــردد و ســند و فراینــد ان را هــم ذکــر‬ ‫کرده اســت‪ .‬لــذا ایــن یافتــه مهــم را نبایــد نتیجــه اشــتباهی دانســت ‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت اگــر محققــی بــا مطالعــه گســترده تــر‪ ،‬بتوانــد مــدارک بیشــتری بــه دســت‬ ‫اورد و دوره ان را بــه عقــب تــر ببــرد و حتــی بــه زمــان ساســانیان برســاند مــورد‬ ‫اســتقبال و پذیــرش نگارنــده خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!