روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 653 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 653

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 653

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 653

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ‪148 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 19‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/10-‬دسامبر‪ /15-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪653 :‬‬ ‫کنکاشی دراموزش زیست شناسی در‬ ‫مدارس ایران و تاثیر‏ان بر توسعه پایدار‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫حجاب فاطمی داریم‬ ‫تا حجاب فاطمی‬ ‫‪2‬‬ ‫برای رونق گردشگری گلستان‬ ‫راه اندازی اتوبوس دریایی‬ ‫فرصت خلق شده دولت سیزدهم‬ ‫‪3‬‬ ‫تولیدمیگویگلستان‬ ‫با دوهزار و ‪۴۰۰‬فرصت‬ ‫شغلیمستقیموغیرمستقیم‬ ‫‪4‬‬ ‫جدیدترینجزییات مراقب فرزندان خود‬ ‫در استفاده‬ ‫از واریز مرحله نخست‬ ‫از اینترنت باشیم‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫‪5‬‬ ‫دانشجویان گلستانی‪:‬‬ ‫ایستادگی مقابل‬ ‫توطئه مستکبران‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر الگوی‬ ‫دانشجوی ایرانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر روز ظلم ســتیزی دانشــجویان و یــاداور رشــادت‬ ‫و ایســتادگی جوانــان نخبــه ایــران زمیــن در مقابــل‬ ‫نقشــه های اســتعمارگرانه حکومــت پهلــوی بــود کــه‬ ‫بــا گذشــت ســال ها‪ ،‬ایــن اتفــاق تاریخ ســاز بــه الگــوی‬ ‫نســل جــوان بــرای ایســتادگی برابــر توطئــه مســتکبران‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان در عرصه هــای مختلــف تاریــخ نهضــت‬ ‫انقــاب اســامی بــا اگاهــی و برخــورداری از روحیــه‬ ‫استکبارســتیزی بــه نقش افرینــی پرداختنــد کــه نمــاد ایــن‬ ‫فعالیت هــای شــجاعانه ‪ ۱۶‬اذر ســال‪ ۱۳۳۲‬اســت‪.‬‬ ‫دانشــجویان در ایــن روز بــرای اعتــراض بــه برقــراری‬ ‫مجــدد روابــط ایــران بــا انگلســتان و ورود قریــب الوقــوع‬ ‫نیکســون معــاون رییــس جمهــور امریــکا بــه ایــران‬ ‫در محوطــه دانشــگاه تهــران بــه تحصــن و راهپیمایــی‬ ‫پرداختنــد کــه در نتیجــه گلولــه نظامیــان و مامــوران شــاه‬ ‫احمــد قندچــی‪ ،‬اذر (مهــدی) شــریعت رضوی و مصطفــی‬ ‫بزرگ نیــا کشــته شــدند‪.‬‬ ‫دانشــجویان ســرمایه ارزشــمند و از پیشــگامان حفــظ‬ ‫اقتــدار کشــور هســتند کــه پــس از چهــار دهــه از پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی همچنــان در راســتای تحقــق ارمان هــای‬ ‫شــهدا و امــام خمینــی (ره) در ســنگر علــم و فنــاوری‪ ،‬جنــگ‬ ‫نــرم فرهنگــی و جنگ هــای ترکیبــی کشــور را بــه ســمت‬ ‫عــزت و افتخــار هدایــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۸‬شــهید از مجمــوع ‪ ۴‬هــزار شــهید دفــاع مقــدس‬ ‫گلســتان دانشــجو بودنــد و ایــن قشــر در گام دوم انقــاب‬ ‫اســامی گنجینــه ارزشــمندی بــرای الگوگیــری جوانــان‬ ‫در رســیدن بــه قله هــای گوناگــون توســعه‪ ،‬پیشــرفت و‬ ‫تحــوالت مانــدگار هســتند‪.‬‬ ‫دانشــجویان بایــد جایــگاه ایــران قــوی را بــه جهانیــان‬ ‫بشناسانند‬ ‫راحله فریدی دانشــجوی روانشناســی درباره روز دانشــجو‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــجویان نمــاد بصیــرت و تبییــن هســتند کــه در‬ ‫همــه عرصه هــا حضــور فعــال و روشــنگری دارنــد و بایــد بــا‬ ‫تبییــن و روشــنگری توطئــه اســتکبارگران را خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نقــش دانشــجویان بــه عنــوان‬ ‫اینده ســازان مملکــت در تعییــن سرنوشــت کشــور پررنــگ‬ ‫و تعیین کننــده اســت کــه بایــد بــا علــم و دانــش خــود ایــران‬ ‫قــوی را بــا تبییــن و روشــنگری بــه دیگــران بشناســانند‪.‬‬ ‫فریــدی بــا اشــاره بــه ضــرروت بصیرت افزایــی دانشــجویان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در شــرایط فعلــی کشــور برخــی افــراد نمی توانند‬ ‫اخبــار درســت و غلــط را تشــخیص دهنــد و تــوان تبییــن و‬ ‫جداســازی ان را نخواهنــد داشــت کــه در ایــن عرصــه نقش‬ ‫بصیرت افزایــی دانشــجویان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫نقش تببین دانشجویان در جنگ ترکیبی‬ ‫مائــده مشــعوف یکــی دیگــر از دانشــجویان گلســتان هم‬ ‫گفــت‪ :‬نســل جــوان دانشــجو پیشــران تبییــن‪ ،‬اگاهــی‬ ‫و هوشــیاری جامعــه اســت کــه در راســتای توســعه و‬ ‫پیشــرفت فعالیــت کــرده و منشــا تغییــرات نگرشــی‬ ‫جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در جنــگ رســانه ای دشــمنان‪،‬‬ ‫دانشــجویان بصیر و هوشــیار با فعالیت فرهنگی مناســب‬ ‫می تواننــد در ایــن جنــگ ترکیبــی نابرابــر پیــروز شــوند‪.‬‬ ‫ایــن دانشــجوی ادبیــات بیــان کــرد‪ :‬دشــمنان توطئه گــر‬ ‫در جنــگ شــناختی‪ ،‬بــا شــبهه افکنی و زینــت دادن بــه‬ ‫دروغ خــود در رســانه ها بــ ه دنبــال اهــداف اســتکباری‬ ‫‪8‬‬ ‫خــود هســتند و در ایــن شــرایط دانشــجویان انقالبــی و‬ ‫امــوزش دیــده می تواننــد روایــت درســت از اتفاقــات را‬ ‫تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان متعهــد قــدرت مقابله با جنگ رســانه ای‬ ‫دشــمنان را دارند‬ ‫فاطمــه روحانــی یکــی از دانشــجویان گــرگان هــم گفــت‪:‬‬ ‫رســالت دانشــجویان در جنــگ روایت هــا‪ ،‬نشــر اطالعــات‬ ‫درســت و جهــاد تبییــن در راســتای اگاهــی جامعــه و‬ ‫تشــخیص درســت از نادرســت در فضــای رسانه هاســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانشــجویان متخصــص و متعهــد در عرصــه‬ ‫تبیین گــری قــدرت مقابلــه بــا تهاجمــات فرهنگــی و جنــگ‬ ‫رســانه ای دشــمنان را دارنــد‪.‬‬ ‫بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی دام هــای‬ ‫اســتکبارگران را خنثــی مــی کنــد‬ ‫فائــزه ممشــلی یکــی از دانشــجویان مینودشــتی هــم‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــجویان بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه اعتــراض‬ ‫بــا اغتشــاش متفــاوت اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی در ســخنرانی های مختلــف خــود راه درســت را بــه‬ ‫قشــر دانشــجو نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بدنــه عمومــی قشــر دانشــجویی و بخــش‬ ‫اعظــم احــاد مــردم گلســتان بــا اغتشــاش گران همراهــی‬ ‫نکردنــد کــه نشــان دهنده فهــم و بصیــرت ســاکنان ایــن‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا مطالعــه کتاب هــای بــزرگان‬ ‫و گذشــتگان بــه یقیــن مــی تــوان راه درســت را از غلــط‬ ‫تشــخیص داد و در دام توطئــه هــای دشــمنان کشــور‬ ‫گرفتــار نشــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫کنکاشی دراموزش زیست شناسی‬ ‫در مدارس ایران و تاثیر‬ ‫‏ان بر توسعه پایدار‬ ‫دکتر رضا مقدسی‬ ‫چکیــده ‪ -‬بشــر امــروزی بــا بحــران هــای عدیــده ای مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬کــه یافتــن راه حــل انهــا بــدون کمــک و راهنمایــی‬ ‫دانشــمندان علــوم زیســتی‏امــکان پذیــر نمی باشــد‪ .‬کشــور ما‬ ‫نیــز در‏چنــد دهـه ی اخیــر بــه دلیــل تغییــرات جــدی در اقلیــم‬ ‫و محیــط زیســت‪ ،‬دچــار مشــکالت‏طاقــت فرســایی در زمینــه‬ ‫ســامتی افــراد و تغذیــه شــده اســت‪ .‬مدیریــت ناکارامــد‪،‬‬ ‫‏بدون توجه به شــاخصهای توســعه علمی پایدار‏در اســتفاده‬ ‫از منابع طبیعی و ضعف بنیادین اموزشــی ما را با چالشــهای‬ ‫نگــران کننــده ای مواجــه کــرده اســت؛ کــه تامیــن‏اب شــرب‬ ‫‏مــردم ســاده تریــن ان مــی باشــد‪ .‬شــاید بــه جــرات بتــوان‬ ‫گفــت‪ ،‬بیشــتر مســائل اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و حتــی اقتصــادی‬ ‫موجــود‪ ،‬بــا امــوزش‏صحیــح قابــل حــل مــی‏بودنــد و شــاید‬ ‫ره بــه چنیــن بیراه هــای نمــی بردنــد‪ .‬ولــی نکتــه قابــل تامــل‬ ‫ایــن اســت کــه امــوزش زیســت‏شناســی در ایــران‪ ،‬شــاید مثل‬ ‫ســایر علــوم پایــه‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان‏کاربــردی نیســت؛ یعنــی‬ ‫مهارت هــای الزم را بــرای زندگــی امــروزی بــه‏دانــش امــوزان‬ ‫امــوزش نمی دهــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬نــگاه کالن مدیریــت‬ ‫جامعــه بــه امــوزش زیســت ‏شناســی نارســا و ناصحیــح‬ ‫میباشــد‪.‬‏زیســت شناســی مــدارس همــان علمــی اســت کــه‬ ‫پایــه هــای زیســت فنــاوری‪ ،‬علــوم شــناختی و ده هــا رشــته ی‬ ‫پیشــروی دیگــر‪ ،‬در دنیــای‏‏حاضــر‪ ،‬از ان بنــا نهــاده مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بیــش ار ‪ 70‬درصــد تحقیقــات جهانــی و تولیــد‬ ‫علــم و فنــاوری در حیطــه علــوم زیســتی‏میباشــد‪.‬چهار علــم‬ ‫زیســت فنــاوری‪ ،‬فنــاوری‏نانــو‪ ،‬علــوم اطالعــات و ارتباطــات و‬ ‫علــوم شــناختی رشــته هــای برتــر علمــی حــال حاضــر‏جهــان‬ ‫شــناخته مــی شــوند‪ .‬زیســت فنــاوری بــه تنهایــی حــدود‬ ‫چهــل درصــد فناوریهــای‏مــدرن را شــامل مــی شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــا وجــود‏پیشــرفتهای اخیــر کشــور‪ ،‬کــه بســیار مهــم و امیــد‬ ‫بخــش میباشــد‪ ،‬الزم اســت بــه منظــور شــتاب بخشــیدن بــه‬ ‫ایــن فراینــد‪ ،‬نیــم‏‏نگاهــی هــم بــه امــوزش علــوم در مــدارس‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن کــه زیســت شناســی نقطــه‬ ‫تالقــی فیزیــک‪ ،‬شــیمی و ریاضــی‏اســت‪ .‬بنابرایــن مــی توانــد‬ ‫موتــور محرکــه‏علمــی کشــور باشــد‏‪.‬‬ ‫ارتقــای جایــگاه واقعــی علــم زیســت شناســی نیازمنــد‬ ‫تغییــرات روزامــد کارشناســی در ســرفصلها و متــون درســی‬ ‫متناســب بــا‏پیشــرفتهای علمــی جهــان و نیازهــای واقعــی‬ ‫‏جامعــه میباشــد‪ .‬بــه عــاوه توجــه جــدی بــه روشــهای صحیــح‬ ‫امــوزش عملــی زیســت‏شناســی(در ازمایشــگاه و طبیعت) به‬ ‫همــراه بهینــه ســازی امکانــات اموزشــی‪ ،‬در تعمیــق‏و تفهیــم‬ ‫مفاهیم زیستی و انتقال مهارتهای علمی و فرهنگی الزم به‬ ‫دانــش امــوزان بســیار مهــم و تاثیرگــذار خواهــد بــود‪ .‬امــوزش‬ ‫عمومــی بهداشــت و محیــط زیســت در ‏‏کلیــه رشــته های‬ ‫تحصیلــی دوره دبیرســتان‪ ،‬اجــرای پروژه هــای عملــی دربــاره‬ ‫مســائل ملی و منطقه ای محیط زیســت و بهداشــت با‏هدف‬ ‫اشــنایی بــا روش تحقیــق در‏زیســت شناســی نقــش بســیار‬ ‫تعییــن کننــده ای در مقابلــه بــا بحران هــای زیســت محیطــی‬ ‫حــال و‏اینــده دارد‪.‬‏‬ ‫ایجــاد رشــته تخصصــی امــوزش زیســت شناســی در‬ ‫دانشــگاه ها و برگــزاری کرســی ازاد نظریــه پــردازی و رشــته‬ ‫تخصصــی تکامــل بــه‏منظــور تبییــن مبانــی نظــری خلقــت از‬ ‫‏دیــدگاه ادیــان و مقایســه ان بــا نظریــه جدیــد تکامــل چــراغ را‬ ‫هدایــت اینــدگان خواهــد بود‪.‬‏اجتنــاب از مرکزگرائی در تالیف‬ ‫کتــب درســی‪ ،‬ضــرورت تدریــس مبانــی رده بنــدی‏جانــداران در‬ ‫دوره دبیرســتان‪ ،‬ضــرورت امــوزش‏جــدی کار بــا نــرم افزارهــای‬ ‫رایانــه ای زیســت شناســی‪ ،‬برگــزاری کنفرانس هــای ســاالنه‬ ‫امــوزش زیســت شناســی‪ ،‬بــه همــراه‏دوره هــای‏تخصصــی‬ ‫ضمــن خدمــت ویــژه دبیــران زیســت شناســی‪ ،‬و ایجــاد کالس‬ ‫درســی ویــژه تدریــس زیســت شناســی در مــدارس از نــکات‬ ‫‏مــورد توجــه در ایــن زمینــه مــی‏باشــد‏‪.‬‬ ‫واژههــای کلیدی‪:‬محیــط زیســت‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬علــم زیســت‬ ‫شناســی‪ ،‬امــوزش در مــدارس‬ ‫مقدمــه ‪ -‬زیســت شناســی مهم تریــن راه شــناخت خــدا و‬ ‫رســیدن بــه خالــق یکتــا مــی باشــد‪ .‬به عالوه‪ ،‬زیســت شناســی‬ ‫گســترده‏تریــن و مهــم تریــن رشــته علــوم پایــه مــی باشــد و‬ ‫نقــش‏اساســی در حــل معضــات و مشــکالت فعلــی و اتــی‬ ‫بشــر‏دارد‪ .‬بیــش از ‪ 75‬درصــد تحقیقــات جهانــی در حیطــه‬ ‫علــوم زیســتی مــی باشــد‪ .‬مــا اکنــون در عصــر ژن بــه ســر‬ ‫می‏‏بریــم‪ .‬بنابرایــن توســعه کشــور نیازمنــد توجه جــدی به این‬ ‫علــم میباشــد‪.‬در توســعه پایــدار یکــی از مهمتریــن‏شــاخصها‬ ‫حفاظــت همــه جانبــه از محیــط زیســت مــی باشــد‪ .‬و‏مــا بــه‬ ‫عنــوان کشــوری در حــال توســعه نیازمنــد توجــه‏جــدی بــه ایــن‬ ‫موضــوع مــی باشــیم‪ .‬کشــور ایــران دارای محیــط زیســت بــه‬ ‫شــدت اســیب پذیــر مــی باشــد‪ .‬ایــن امــر‏ناشــی از‏محدودیــت‬ ‫نــزوالت جــوی ســاالنه؛ افزایــش انفجــاری جمعیــت در چنــد‬ ‫دهــه اخیــر؛ ســنتها و باورهــا؛ ‏وابســتگی شــدید اقتصــاد‬ ‫روســتائی بــه دام و دامپــروری مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ویژگیهــای مهــم امــوزش زیســت شناســی واحــد‬ ‫درســی ازمایشــگاه زیســت شناســی و بازدیدهــای علمــی‬ ‫‏مــی باشــد‪ .‬کــه در برنامــه رســمی امــوزش مــدارس جایــگاه‬ ‫‏خاصــی ندارد‪.‬بنابرایــن امــوزش زیســت شناســی بــا تاکیــد‏بــر‬ ‫حفــظ مفاهیــم صــورت مــی گیــرد‪ .‬در حالــی کــه بــر اســاس‬ ‫اســتانداردهای اموزشــی حداقــل ‪ 30‬درصــد ســاعات‏‏اموزشــی‬ ‫بایــد بــه صــورت عملــی و بــا مشــارکت فعــال دانــش امــوزان‬ ‫انجــام شــود‪ .‬منابــع‪ ،‬امکانــات و تجهیــزات‏ازمایشــگاهی بــه‬ ‫انــدازه کافــی دراکثــر مــدارس وجــود دارد‪ .‬ولــی بــه‏دالئــل‬ ‫مختلــف مــورد اســتفاده واقــع نمــی شــوند‏‪.‬‬ ‫بــا وجــود اهمیــت ویــژه برخــی از مهارتهــا در دنیــای امــروزی‬ ‫در زمینــه بهداشــت فردی‪،‬بهداشــت عمومــی و محیــط‬ ‫‏زیســت‪،‬اکثر دانــش امــوزان ایرانــی مفاهیــم مــورد نظــر را‬ ‫در‏مــدارس یــاد نمــی گیرنــد و حتــی دانــش امــوزان رشــته‬ ‫‏تجربــی نیــز بــه انــدازه کافــی و مــورد نیــاز ســر فصــل هــای الزم‬ ‫را امــوزش نمــی بیننــد‪ .‬مقایســه تعــداد واحدهــای‏دروس‬ ‫‏ریاضــی در مــدارس ایــران نســبت بــه دروس مرتبــط با زیســت‬ ‫شناســی و محیــط زیســت‪ ،‬نشــان از بــی توجهــی‏عمیــق بــه‬ ‫م مهــم و تاثیرگــذار دارد‏‪.‬‬ ‫ایــن عل ـ ِ‬ ‫یکــی دیگــر از ضعفهــای عمــده امــوزش زیســت شناســی در‬ ‫مــدارس ایــران عــدم توجــه بــه امــوزش صحیــح روش‏تحقیــق‬ ‫در این علم می باشــد که زیربنای فراگیری رشــته‏های مرتبط‬ ‫دانشــگاهی مــی باشــد‪ .‬بــه عــاوه دوره‏طوالنــی عــدم تغییــر‬ ‫کتــب درســی زیســت شناســی‪،‬نزدیک بــه دو دهــه‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــا پیشــرفت هــای علمــی بشــر‏در ایــن‏زمینه هماهنگ‬ ‫نیســت و ایده هــای جدیــد و الزم را بــه دانش امــوزان متتقــل‬ ‫نمی کنــد‏‪.‬‬ ‫بحــران هویــت و سرگشــتگی در دنیــای مــادی از دیگــر‬ ‫مشــکالت جــدی بشــر امــروزی مــی باشــد‪ .‬لــذا توجــه عمیــق‬ ‫بــه‏مفهــوم خداشناســی ضمــن القــای ارامــش روحــی روانــی‬ ‫در‏افــراد جامعــه‪ ،‬درک درســتی از عظمــت کائنــات و‏افریــدگار‬ ‫را بــه ادمــی منتقــل مــی کند‪.‬چنیــن مقولـه ای بــه هیــچ عنــوان‬ ‫در ســر فصل هــای امــوزش زیســت شناســی‏گنجانــده‏نشــده‬ ‫اســت و حتــی در برخــی مــوارد ماننــد امــوزش ناصحیــح و‬ ‫ناقــص تکامــل نتیجــه عکــس حاصــل مــی‏ایــد‏‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد در دنیــای متنــوع و رنگارنــگ فعلــی از نظــر‬ ‫دین‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬نژاد‪ ،‬ســنت ها و‏‏‪...‬اســتفاده از‬ ‫تمــام پتانســیل های موجــود در کشــور؛ ضمــن‏توجــه بــه ایجاد‬ ‫وحــدت ملــی باعــث همگرائــی و همســوئی‏بیشــتر در رســیدن‬ ‫بــه اهــداف مــورد نظــر مــی شــود‪ .‬مثــا حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت و اســتفاده مناســب از ان در تمــام‏‏ادیــان الهــی و در‬ ‫بیــن همــه ایرانیــان جایــگاه رفیع و بلنــدی دارد‪ ،‬که می تــوان از‬ ‫ان در جهــت تبییــن اموزش هــای‏زیســت محیطــی بهــره بــرد‏‪.‬‬ ‫عصر زیست شناسی‬ ‫بیــش از یکصــد ســال پیــش گریگــور منــدل بــه دنبــال‬ ‫تالش هــای مجدانــه و پیگیــر در پایــه گــذاری علــم جدیــدی کــه‬ ‫‏بعدهــا ژنتیــک نــام گرفــت‪ ،‬نتوانســت توجــه دانشــمندان‏هــم‬ ‫عصــرش را جلــب نمایــد‪ .‬ولــی او اعتقــاد داشــت کــه‪:‬‏باالخــره‬ ‫ســید‪ .‬اکنــون بشــر بــه دنبــال انقــاب اتم‬ ‫زمانــش فــرا خواهــد ر ِ‬ ‫و انفورماتیــک قــدم در عرصــه جدیــدی‏گذاشــته‏اســت کــه‬ ‫مندل اســاس ان را بیش ازیکصد و ســی ســال قبل گذاشــته‬ ‫اســت انقــاب ژنتیــک ‪. ...‬ژنتیــک‏شــاخه ای از علــم زیســت‬ ‫شناســی اســت‏‪.‬‬ ‫علــم زیســت شناســی شــگفت انگیزتریــن‪ ،‬گســترده تریــن و‬ ‫ـن رشــته های علــوم تجربــی مــی باشــد‪.‬‏گســتردگی‬ ‫جــذاب تریـ ِ‬ ‫ان بــه دلیــل تنــوع‪ ،‬پیچیدگــی و کثــرت گونه هــای‏جانــداران‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬کــه تمــام پهنــه هــای زمیــن ‪،‬‏خشــکی ها و ابهــا‪ ،‬را‬ ‫اشــغال نمــوده انــد و جذابیــت ان بــه خاطــر پرداختــن بــه اثــار‬ ‫حیــات و کشــف قوانیــن‏حاکــم بــر زندگــی‏موجــودات زنــده می‬ ‫باشــد؛ امــری کــه تمــام تــاش هــا و فعالیت های بشــر بخاطر‬ ‫بهبــود کیفیــت‏ان اســت‪.‬‏‬ ‫زیســت شناســی چشــم مــا را بــه جهــان بازتــر مــی کنــد‬ ‫و چشــم انداز افرینــش را در مقابــل دیــدگان عقــل مــا‬ ‫گســترده‏تر می ســازد‪ .‬در ایــن علــم‪ ،‬ایــات الهــی را در افــاق‬ ‫مختلــف‏هســتی بــه وضــوح و زیبائــی مشــاهده مــی کنیــم و‬ ‫‏ترکیــب مــوزون حکمــت و علــم و قــدرت و زیبائــی را کــه از‬ ‫صفــات الهــی اســت در یکایــک پدیــده های هســتی‏مشــاهده‬ ‫مــی‏کنیــم‪ .‬ایــن مشــاهده هــم مــا را در برابــر مبــدا هســتی بــه‬ ‫خضــوع و ایمــان وا مــی دارد و هــم در بهــره منــدی‏صحیــح از‬ ‫نعمتهــای الهــی در افرینــش‪ ،‬شــناخت و توانائــی مــی‏بخشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه مطالعــه‏ســاختمان موجــودات‬ ‫زنده از دریچه علم زیســت شناســی‪ ،‬در واقع مطالعه بخش‬ ‫وســیعی از کتــاب خلقــت و نظــاره‏کــردن بــر‏بســیاری از ایــات‬ ‫اعجــاب انگیــز و تحیــر افریــن خالــق جهــان اســت‪ .‬لــذا درس‬ ‫زیســت شناســی‪ ،‬در عیــن‏حــال درس خداشناســی و اشــنائی‬ ‫بــا زیبائــی و ظرافــت و اتقــان صنــع‏پــروردگاری اســت‪ .‬زیســت‬ ‫شناســی پــرده از‏روی بخــش وســیعی از نظــم و تدبــر عمیــق و‬ ‫مافــوق تصــور حاکــم بــر جهــان را کنــار مــی زنــد‏‪.‬‬ ‫ابــزار شــناخت در زیســت شناســی‪ ،‬بســان هــر علــم تجربــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬مشــاهده و تجربــه است‪،‬وســیله ای کــه دانشــمندان‬ ‫‏زیســت شناســی برای مطالعه در محیطهای زنده از‏ان ســود‬ ‫مــی جوینــد و بــه کمــک ان بــه شــناخت قوانیــن‏حاکــم بــر‬ ‫موجــودات زنــده مــی پردازنــد‪ ،‬حــس و تجربــه اســت‏‪.‬‬ ‫بشــر امــروزی بــا مشــکالت و معضالتــی روبروســت کــه‬ ‫بــدون کمــک زیســت شناســان قــادر بــه حــل انهــا نمــی باشــد‪.‬‬ ‫‏هــم اکنــون بیــش از ‪ 7‬میلیــارد انســان در ســطح کــره زمیــن‬ ‫‏زندگــی مــی کننــد و هــر ثانیــه ســه نفــر بــه تعــداد انهــا افــزوده‬ ‫‏میشــود ‪ .‬اکنــون بشــر بــه ســرعت در حــال بلعیــدن منابــع‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬هــم اکنــون در هــر ثانیــه بیــش از یــک‏هکتــار‬ ‫‏از جنگلهــای گرمســیری جهــان در حــال نابــودی اســت و زمیــن‬ ‫تــا کنــون تقریبــا ًنیمــی از جنــگل هــای بارانــی‏اســتوائی خــود‬ ‫را از دســت داده اســت‪ .‬پیــش بینــی مــی شــود‏در اینــده ای‬ ‫نــه چنــدان دور ایــن جنــگل هــا از بیــن برونــد‪.‬‏در اثــر تخریــب‬ ‫وســیع جنگل هــا کــه انســان بخــرد(‏‪Homo sapiens‬‏) مســبب‬ ‫ان اســت‪ ،‬حــدود ‪ 50/000‬گونــه ‏گیاهــی ‏یعنــی ‪ 1/4‬کل‬ ‫گونه هــای موجــود‪ ،‬همــراه بــا ‪ 2000‬گونــه پرنــده و تعــداد بــی‬ ‫شــماری از گونه هــای حشــرات‏منقــرض خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫هــم اکنــون‪ ،‬بیــش از یــک ســوم جمعیــت جهــان از گرســنگی‬ ‫و ســوء تغذیــه و یــا هــر دو رنــج مــی برنــد و ‪ 3/4‬انهــا‏اب و‬ ‫مســکن کافــی ندارنــد‪ .‬بنابرایــن تعــداد زیــادی از انســان‏ها در‬ ‫کشــورهای جنوب (در حال توســعه ) از‏گرســنگی و یا امراض‬ ‫ناشــی از ســوء تغذیــه جــان مــی ســپارند‪ .‬اصلــی تریــن علــت‬ ‫پدیــد اورنــده ایــن وضــع رشــد‏مــداوم جمعیــت‏ادمــی بــه ویــژه‬ ‫در کشــورهایی اســت که کمبود غذا در انها مشــهودتر اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬هنــوز‏هــم رشــد جمعیت در بیشــتر کشــورهای‬ ‫فقیــر بســیار بیشــتر از رشــد جمعیــت‏کشــورهای صنعتــی و‬ ‫ثروتمنــد اســت‪ .‬در‏نتیجــه‪ ،‬روز بــه روز اغنیــا‪ ،‬غنی تــر و فقــرا‬ ‫فقیرتــر مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫بحــران هــای دیگــری هماننــد کمبود اب شــرب‪،‬کمبود انرژی‬ ‫و ایــدز و ابــوال نیــز روز بــه روز فشــار مضاعفــی را‏بــه بشــر ِ‬ ‫متمــدن وارد مــی نماینــد‪ .‬امــروزه زیســت شناســان بــه‏همــراه‬ ‫دانشــمندان ســایر علــوم در تالش انــد راه حل هایــی‏بــرای‬ ‫مشــکالت پیچیــده بشــر بیابنــد‪ .‬راه هایــی بــرای تولیــد بیشــتر‬ ‫غــذا‪ ،‬کشــف دارو هــای جدیــد‪ ،‬درمــان‏بیماری هــا و‏یافتــن راه‬ ‫حــل هایــی بــرای نجــات گونه هــای در خطــر انقــراض و ‪ ...‬و‬ ‫البتــه خشــک ســالی و پدیــده ریزگردهــا در‏کشــور مــا‏‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه کشــورهای پیشــرفته جهــان‬ ‫ســهم عمــده ای از درامــد ملــی خــود را صــرف پژوهــش‏در‬ ‫علــوم زیســتی (زیســت فنــاوری‪ ،‬علــوم شــناختی‪،‬‏کشــاورزی‬ ‫و ‪ ) ...‬مــی نماینــد و رشــته های فیزیــک‪ ،‬شــیمی‪،‬‏ریاضــی‬ ‫و مهندســی در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪ .‬ســهم علــوم‬ ‫زیســتی در تحقیقــات جهــان ‪ 57/5‬درصــد و‏علــوم‏فیزیکــی‬ ‫(فیزیــک ‪ ،‬شــیمی ‪ ،‬ریاضــی و مــواد ) ‪ 42/5‬درصــد میباشــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران علــوم‏زیســتی ‪ 24‬درصــد و‬ ‫علــوم فیزیکــی ‪ 42/5‬درصــد از ســهم‏کل تحقیقــات کشــور را‬ ‫بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد‪ .‬از‏طــرف دیگــر در رتبــه بنــدی‬ ‫جهانــی علــوم زیســتی ایــران حائــز رتبــه ‪ 60‬و شــیمی حائــز‬ ‫رتبــه ‪ 44‬مــی باشــد‪ .‬ایــن امــار‏‏نشــان دهنــده توجــه شــایان‬ ‫و تــاش جــدی کشــورهای پیشــرفته بــه علــوم زیســتی مــی‬ ‫باشــد ولــی در کشــور مــا بــه علوم‏زیســتی توجهــی درخور نمی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه در ســال های‏اخیــر تالش هــای جــدی و در خــور‬ ‫تقدیــری در زمینــه زیســت‏فنــاوری صــورت گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫دروس زیســت شناســی مــدارس ســه هــدف عمــده را دنبــال‬ ‫می کنند‪ :‬انتقال دانستنی های الزم درباره جاندارن و‏محیط‬ ‫زیســت انهــا بــه فراگیــران‪ ،‬ایجــاد مهــارت هــا و‏توانائــی هــای‬ ‫الزم در دانــش امــوزان و بــه وجــود اوردن‏نگــرش زیســتی‬ ‫مناســب در انهــا بــه طــوری کــه بــه عنــوان شــهروندی اگاه‬ ‫و مســئولیت پذیــر قــادر بــه درک صحیــح‏‏مســائل بهداشــتی‬ ‫و زیســت محیطــی و کمــک بــه حــل مســائل زیســتی خــود‬ ‫اطرافیــان و جامعــه بــه ر روش منطقــی و‏علمــی باشــند‏‪.‬‬ ‫زیســت شناســی علمــی تجربــی اســت و فقــط بــا حفــظ کردن‬ ‫مطالب ان‪ ،‬بدون داشــتن مهارت الزم در زمینه‏اندیشــیدن و‬ ‫پژوهــش در دنیــای پیرامــون‪ ،‬نمــی توان ســهم‏شایســته ای در‬ ‫پیشــبرد ان بــر عهــده گرفــت‪.‬‏‬ ‫علــم زیســت شناســی در عصــر حاضــر دروان گــذر از زیســت‬ ‫شناســی توصیفــی بــه زیســت شناســی تحلیلــی را طــی مــی‬ ‫‏کنــد‪ .‬زیســت شناســی امــروز مــی کوشــد تــا بــا تکیــه بــر‏یافتــن‬ ‫الگوهــای ســاختمانی و علمــی مشــترک در بیــن اشــکال‬ ‫‏گوناگــون حیــات‪ ،‬بــه درک صحیحــی از منطــق حیــات (‏‪The‬‬ ‫‪logic of life‬‏) نائــل ایــد و قانونمنــدی پدیــده هــای‏‏مختلــف‬ ‫زیســتی را دریابــد‪ .‬بــه قــول فرانســوا ژاکــوب (‏‪F.Jacob‬‏‬ ‫–‪1972‬‏‪‎‬‏) « هدفزیســت شناســی امــروز‪ ،‬درک و ‏توجیــه‬ ‫خصوصیــات جانــداران براســاس اجــزای‏سازندهانهاســت »‏‪.‬‬ ‫زیســت شناســی امــروز نگــرش چــرا جویانــه دارد و ادمونــد‬ ‫ویلســون (‏‪E. .Willson‬‏) کلیــد دســتیابی بــه پاســخ چراهــا‬ ‫را‏چنیــن مــی دانــد‪ « :‬کلیــد هــر مســئله زیســت شــناختی‬ ‫را‏ســرانجام بایــد در ســلول جســتجو کــرد‪ ،‬چــون هــر جانــدار‬ ‫یــا‏خــود یــک ســلول یــا زمانــی یــک ســلول بــوده اســت »‪.‬‬ ‫ایــن همــان وظیفــه ای اســت کــه زیســت شناســی ســلولی‬ ‫و‏‏ملکولــی بــر عهــده دارد‪ .‬مهندســی ژنتیــک‪ ،‬کــه یکــی از‬ ‫دســتاوردهای ایــن علــم اســت ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه‬ ‫نــه‏تنهــا در علــوم زیســتی بلکــه در تکنولــوژی جایــگاه بســیار‬ ‫‏رفیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‏‬ ‫بیوتکنولــوژی‪ ،‬بــا بهــره گیــری از فنــون مهندســی ژنتیــک‬ ‫و اصــول ژنتیــک ملکولــی چنــان تاثیرشــگرفی بــر روندهــای‬ ‫‏علمــی و اقتصــادی نهــاده اســت کــه ان را « انقــاب ســوم‬ ‫‏علمــی » نــام نهــاده انــد‪ .‬انقالبــی کــه بــه عقیــده بســیاری از‬ ‫‏پژوهشــگران بــه دنبــال انقــاب اتــم و انقــاب انفورماتیــک و‬ ‫رایانــه اینــده بشــر بــه ان متکــی اســت‪.‬‏‬ ‫تــا کنــون تحقیقــات زیســت شناســی بــه مشــاهده مقدماتــی‬ ‫پدیــده هــای طبیعــی محــدود بــوده اســت ولــی اکنــون ایــن‬ ‫‏دورنمــا را مشــاهده مــی کنیــم کــه قــادر بــه کنتــرل و‏کارگردانــی‬ ‫سیســتمهای زنــده خواهیــم بــود‪ .‬ایــن دانــش قبــا ً‏هرگــز بــه‬ ‫دســت نیامــده بــود مگــر در داســتان های تخیلــی‏‪.‬‬ ‫الــف‪ .‬برنامــه درســی زیســت شناســی مــدارس‬ ‫ایــران‬ ‫درس زیســت شناســی کلیدی تریــن درس رشــته علــوم‬ ‫تجربــی مــی باشــد‪ .‬موفقیــت دانــش امــوزان تجربــی در‬ ‫‏کنکــور و دانشــگاه بــا درک عمیــق انهــا در زیســت شناســی‬ ‫رابطــه‏مســتقیم دارد‪.‬در برنامــه فعلــی مــدارس یــک‏دانــش‬ ‫اموختــه رشــته تجربــی فقــط ‪ 8‬واحــد تخصصــی زیســت‬ ‫شناســی می خوانــد‪ .‬ولــی دانــش امــوز رشــته ‏ریاضــی ‪20‬‬ ‫واحــد ‏تخصصــی ریاضــی مــی خوانــد‪ .‬در مقــام مقایســه‬ ‫یــک دانش اموختــه رشــته علــوم ریاضــی ‪32‬‏واحــد ریاضــی‬ ‫می خوانــد‪ .‬بنابرایــن زمــان اختصــاص داده شــده بــه هیــچ‬ ‫عنــوان‏کافــی نیســت‪.‬‏‬ ‫در برنامه درسی دانشگاه ها دررشته زیست شناسی‪ ،‬معموال ً‬ ‫هــر درس همــراه بــا یــک واحــد ازمایشــگاه بــه‏دانشــجویان ارائــه‬ ‫مــی شــود‪ .‬عنــوان کتــاب درســی زیســت‏شناســی هــم‪ ،‬پســوند‬ ‫ازمایشــگاه را یــدک مــی کشــد‪ .‬از‏طرفــی هــر ســال مســابقه ای‬ ‫تحــت عنــوان ازمایشــگاه زیســت شناســی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در‏‏نظــام اموزشــی کم تریــن بهائــی بــه‬ ‫ازمایشــگاه زیســت شناســی داده مــی شــود‏‪.‬‬ ‫واحــد ازمایشــگاه اهمیــت ویــژه ای در یادگیــری مباحــث‬ ‫زیســت شناســی دارد‪ .‬بــه طــوری کــه حــذف ان در کنــار‏حجــم‬ ‫زیــاد مطالــب کتــب درســی و ناکافــی زمــان اختصــاص داده‬ ‫‏شــده باعــث افــت شــدید کیفیــت امــوزش زیســت‏شناســی‬ ‫شــده اســت‪ .‬لــذا بایســتی واحــد ازمایشــگاه بــه رشــته علــوم‬ ‫تجربــی بــاز گردانــده شــود‏‪.‬‬ ‫اموزش زیســت شناســی در دبیرســتان با ســه مشــکل عمده‬ ‫روبــرو مــی باشــد کــه باعــث افــت شــدید کیفیــت‏اموزشــی این‬ ‫درس شــده اســت‪ :‬ادامه دارد ‪....‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-17‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬‬ ‫کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازا تولد هر فرزند و برای تولد فرزند ‪ 3‬به بعد‪ ،‬یک سال و نیم‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه که در‬ ‫ارتباط با خودرو خود باید بدانید‬ ‫لزوم راه اندازی اتوبوس‬ ‫دریایی با بالکان اباد‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات را هــم‬ ‫نو گرفتم‪ .‬ممکن اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل‬ ‫موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪.‬‬ ‫لطفــا توضیــح بدهیــد؟‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در‬ ‫جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حوزه شهرســتانهای‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر قــرار دارد‬ ‫و یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل‬ ‫بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی‬ ‫بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه‬ ‫زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪​.‬‬ ‫برای رونق‬ ‫گردشگری گلستان‬ ‫راه اندازی اتوبوس‬ ‫دریایی فرصت‬ ‫خلق شده دولت‬ ‫سیزدهم‬ ‫مــرز مشــترک ‪ ۱۰۶‬کیلومتــری ابــی بــا ترکمنســتان‪،‬‬ ‫فرصتــی کم نظیــر گلســتان بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫اســت کــه تاکیــد دولــت ســیزدهم بــرای تقویــت روابــط‬ ‫بــا همســایگان‪ ،‬امــکان ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه‬ ‫را فراهــم کــرده کــه یکــی از انــان راه انــدازی اتوبــوس‬ ‫دریایــی در مســیر بندرترکمــن و بندرگــز بــه ســمت بنــدر‬ ‫ترکمن باشــی ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ظرفیــت هــای گلســتان کــه تاکنــون کمتــر بــه ان‬ ‫توجــه شــده‪ ،‬اســتفاده از جاذبه هــای طبیعــی بــرای رونــق‬ ‫گردشــگری و جــذب مســافران داخلــی و بــه خصــوص‬ ‫خارجــی اســت‪.‬‬ ‫نــوار ســاحلی افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری دریــای خــزر در‬ ‫محــدوده اســتان گلســتان یکــی از ایــن ظرفیت هــا اســت‬ ‫کــه بــه جــز راه انــدازی چنــد واحــد پذیرایــی و بازارچــه در‬ ‫برخــی شــهرها‪ ،‬تاکنــون اســتفاده دیگــری از ان نشــد‪.‬‬ ‫تاکیــد دولــت ســیزدهم بــرای اســتفاده حداکثــری از‬ ‫دریــای خــزر بــرای کمــک بــه رونــق اســتان های ســاحلی‪،‬‬ ‫پــای ســرمایه گذاران را بــه ایــن اســتان هــا بــاز کــرد کــه در‬ ‫اخریــن نمونــه ان قــرار اســت اتوبــوس دریایــی از مقاصــد‬ ‫بنــادر ترکمــن و گــز مســافران را در مســیر بنــدر ترکمن باشــی‬ ‫ترکمنســتان بــه جایــی مســافران و گردشــگران بپردازنــد‪.‬‬ ‫در تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬ســفر مهرماه امســال جاری هیات‬ ‫‪ ۲۴‬نفــره تجــاری گلســتان بــه ترکمنســتان و نشســت بــا‬ ‫مســووالن اســتان بالــکان ابــاد انجــام شــد و بارقــه امیــد‬ ‫رونــق گردشــگری بــا راه انــدازی اتوبــوس دریایــی بیــن دو‬ ‫اســتان همســایه ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع در شــرق دریــای خــزر دارای مــرز مشــترک‬ ‫ابی با ترکمنســتان و مشــترکات قومی با این کشــور اســیای‬ ‫میانــه اســت کــه راه انــدازی اتوبــوس دریایــی می توانــد‬ ‫زمینه ســاز شــتاب در رفــع موانــع و جــذب ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای ایجــاد ســایر زیرســاخت های الزم در ســایرطرح هــای‬ ‫گردشــگری و افزایــش مبــادالت تجــاری و تولیــد ثــروت بــرای‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه علــت‬ ‫نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪ ،‬خرابــی‬ ‫درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد‬ ‫بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫ایــن اســتان و مازنــدران و گیــان شــود‪.‬‬ ‫گلســتان از گذشــته از طریــق بنــادر گمیشــان‪ ،‬ترکمــن و‬ ‫گــز ســابقه فعالیــت تجــاری بــا روســیه تــزاری را داشــت‬ ‫و برخــی مورخــان در اثبــات ان گفته انــد‪« :‬در روزهــای‬ ‫اوج ارتبــاط تجــاری ایــران بــا روســیه از طریــق بنــادر خــزر‪،‬‬ ‫کاالهایــی کــه می امــد بعــد از عبــور از بنــدر ترکمــن و‬ ‫بندرگز‪ ،‬در ســاحل گمیشــان روی زمین گذاشــته می شــده‬ ‫تــا فــردا صبــح‪ ،‬بــا کشــتی بــه ســوی شــمال و غــرب دریــای‬ ‫خــزر ارســال شــود‪».‬‬ ‫اتوبــوس دریایــی راه میانبُــر رونــق گردشــگری‬ ‫گلســتا ن‬ ‫یــک فعــال اقتصــادی گلســتان و نایــب رییــس اتــاق‬ ‫مشــترک نایــب رییــس اتــاق مشــترک ایــران و ترکمنســتان‬ ‫گفــت‪ :‬فعالیــت اتوبــوس دریایــی در ســواحل خــزر بــه‬ ‫ســمت ترکمنســتان ظرفیــت بــی نظیــر جهــش گردشــگری‬ ‫گلســتان و ســایر اســتان هــای شــمالی اســت‪.‬‬ ‫رحمــان قره بــاش افــزود‪ :‬ترکمنســتان دارای چنــد اتوبوس‬ ‫دریایــی در بنــدر ترکمن باشــی اســت کــه می تــوان از ایــن‬ ‫ظرفیــت بــرای ایجــاد خــط اتوبــوس دریایــی بیــن گلســتان‬ ‫و ایــن کشــور اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عملیاتــی شــدن ایــن طــرح بــرای گلســتان بــه‬ ‫لحــاظ کاهــش هزینــه و زمــان تــردد‪ ،‬جلوگیــری از تخریــب‬ ‫محیــط زیســت و کمــک بــه رونــق گردشــگری مقــرون بــه‬ ‫صرفــه اســت و ظرفیــت توســعه ایــن خدمــات تــا اســتارا‬ ‫در اســتان گیــان نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی طــرح مزبــور بــا ســرمایه گذاری بیــن پنــج‬ ‫تــا ‪ ۶‬میلیــون دالر قابلیــت اجــرا دارد تــا در اینــده پــس‬ ‫از گــذر از تحریم هــا توســعه ان بــا ســرمایه گذاری الزم‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫لــزوم راه انــدازی اتوبــوس دریایــی بــا بالــکان ابــاد‬ ‫ترکمنســتان‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه فعالیــت‬ ‫اتوبــوس دریایــی در بنــدر ترکمــن باشــی‪ ،‬می تــوان از ایــن‬ ‫ظرفیــت در مســیر بنــادر شهرســتان های ترکمــن و بندرگــز‬ ‫اســتفاده کــرده و بــه گردشــگری اســتان رونــق داد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬راه انــدازی اتوبــوس دریایــی بین‬ ‫اســتان های گلســتان و بلــکان ابــاد منــوط بــه الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان اســت‪.‬‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان بــا دســتور ویــژه رییــس جمهــور در‬ ‫ســفر اســفند ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به اســتان گلســتان عملیاتی‬ ‫شــده و بــرای اتمــام ان مطابــق برنامــه زمان بنــدی شــده‬ ‫در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب‬ ‫شــرقی دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر قــرار دارد و یکــی از بزرگتریــن‬ ‫مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت‬ ‫و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن‬ ‫دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪​.‬‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان کمــک کننــده فعالیــت‬ ‫اتوبــوس دریایــی‬ ‫رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫ایــن اســتان ظرفیــت راه انــدازی اتوبــوس دریایــی بــا بنــدر‬ ‫ترکمن باشــی را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــا الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان در اســتان گلســتان ســرعت داده می شــود‪.‬‬ ‫عبدالحلیــم ماهــری افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬فرونــد اتوبــوس‬ ‫دریایــی در ســواحل جنــوب دریــای خــزر در اســتان‬ ‫مازنــدران امــاده فعالیــت اســت کــه از ایــن ظرفیــت‬ ‫می تــوان بــا فراهــم شــدن زیرســاخت هــای الزم در‬ ‫بنــادر گلســتان بــرای جابجایــی مســافر بــه مقصــد بنــدر‬ ‫ترکمن باشــی ترکمنســتان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬مشــترکات قومــی بیــن اســتان گلســتان و‬ ‫بالــکان ابــاد ترکمنســتان و نزدیکــی مســیر دریایــی بیــن دو‬ ‫منطقــه‪ ،‬اجرایــی شــدن طــرح را مقــرون به صرفــه می کنــد‪.‬‬ ‫شــهر ترکمــن شــهری در ســاحل شــرقی دریــای خــزر در‬ ‫اســتان بالکان ‪‎‬ابــاد ترکمنســتان اســت و مــردم ایــن شــهر‬ ‫بیشــتر روس و اذربایجانــی هســتند‪.‬‬ ‫دریای خزر ظرفیت بکر برای رونق گردشگری‬ ‫یــک طــرح و ســرمایه گذار گردشــگری هــم گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم عالقمنــد بــه ســرمایه گذاری بــرای توســعه‬ ‫گردشــگری ابــی از جملــه در دریــای خــزر اســت و وجــود‬ ‫ایــن نــگاه می توانــد کمــک خوبــی در حمایــت از ایــن طــرح‬ ‫ملــی اشــتغالزا و اجــرای ان در دریــای خــزر باشــد‪.‬‬ ‫سیدحســن گیتــی پســند افــزود‪ :‬مطالعــات جامــع اجــرای‬ ‫طرح هــای گردشــگری ابــی در خــزر انجــام شــده کــه در‬ ‫ایــن مطالعــه اســتان گلســتان هــم مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســرمایه گــذار افــزود‪ :‬اجــرای طــرح مزبــور در منطقــه از‬ ‫اســتارا تــا بنــدر ترکمــن و ارتبــاط بــا کشــورهای شــمالی دریای‬ ‫خــزر می توانــد ‪ ۱۷‬هــزار فرصــت شــغلی در منطقــه ایجــاد‬ ‫کنــد کــه نیازمنــد حمایــت دســتگاه های دولتــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬راه انــدازی اتوبــوس دریایــی بیــن بنــادر‬ ‫ایــن خطــه بــا کشــورهای همســایه دریــای خــزر یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای رونــق گردشــگری ابــی در شــمال اســت کــه‬ ‫اکنــون امادگــی بــرای ایــن ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫گیتی پســند بــا اشــاره بــه ایــن کــه در گلســتان بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری دریایــی مطالعــه الزم‬ ‫انجــام شــده افــزود‪ :‬عملیاتــی شــدن ایــن طــرح نیازمنــد‬ ‫همراهــی دســتگاه های مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســرمایه گــذار تاکیــد کــرد‪ :‬در ابتــدای کار امادگــی‬ ‫جابجایــی مســافر بیــن بنــادر اســتان گلســتان و ترکمــن‬ ‫باشــی ترکمنســتان بــا فعالیــت ‪ ۲‬کشــتی تنــدرو و هرکــدام‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۲۰۰‬نفــر فراهــم اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور ســرمایه گذاری و اشــتغال‬ ‫اســتانداری گلســتان هــم گفــت‪ :‬راه انــدازی اتوبــوس‬ ‫دریایــی در گلســتان مــورد توجــه اســت و تــاش می کنیــم‬ ‫از طریــق ان بــه ویــژه بــا احیــا و بهینه ســازی زیرســاخت ها‬ ‫زمینــه جــذب ســرمایه گذاران بیشــتر فراهــم شــود‪.‬‬ ‫علــی وفایــی افــزود‪ :‬ایــن طــرح در ســفر اخیــر هیــات‬ ‫تجــاری گلســتان بــه بلــکان ابــاد ترکمنســتان پیشــنهاد شــد‬ ‫و مــورد اســتقبال بخــش خصوصــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان فعالیــت اتوبــوس دریایــی‬ ‫در اســتان گلســتان می توانــد نقطــه شــروعی بــرای‬ ‫اجــرای کامــل طــرح گردشــگری دریایــی در ایــن خطــه‬ ‫گردشــگرپذیر شــمال کشــور باشــد‪.‬‬ ‫گردشــگری در گلســتان بــه خاطــر داشــتن اقلیــم متفــاوت‪،‬‬ ‫ســکونت اقــوام و مذاهــب مختلــف و زندگــی مســالمت امیز‬ ‫ان هــا‪ ،‬تولیــدات صنایــع دســتی‪ ،‬قالــی و قالیچه ترکمن باف‬ ‫و فارســی بــاف‪ ،‬وجــود بخشــی از ســواحل خــزر‪ ،‬جاذبه هــای‬ ‫زیارتــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬ورزشــی و کشــاورزی یکــی از مهــم تریــن‬ ‫راهبــرد و برنامه ریــزی بــرای شــکوفایی اقتصــاد گلســتان‬ ‫اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت از جملــه در حــوزه دریایــی در‬ ‫ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد و رونــق اقتصادی ســاکنان‬ ‫ان بهره بــرداری شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 09117674497 - 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا‬ ‫ســمند ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد ایــن خودروهــا مــی کننــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر‬ ‫کشــور توزیــع نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬علت اینکه پیشــرانه های مدرن و پیشــرفته بی صدا‬ ‫و منظم نســبت به انواع قبلی کار میکنند چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه‬ ‫خنــک کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪،‬‬ ‫بــه موتــور متصــل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایــش دور موتور‪،‬‬ ‫ســرعت و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت‬ ‫عمده این قضیه‪ ،‬پیشــرفت هایی اســت که در‏بخشــهای‬ ‫مختلف پیشــرانه خودرو از جمله سرســیلندر و میل لنگ‬ ‫صــورت گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بر مصرف کمتــر‪ ،‬قدرت‬ ‫و‏گشــتاور بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایم بعد از‬ ‫طی مســافتی مشــخص باید تعویض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه‬ ‫ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک‬ ‫شــده و نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در‬ ‫پیشــرانه بــروز مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه‬ ‫تعمیــرکار نیــاز بــه تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛‬ ‫از جملــه مشــکالتی در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪،‬‬ ‫افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم‬ ‫بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر‬ ‫هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتند‬ ‫‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجــود بخــار‬ ‫اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن‬ ‫روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه‬ ‫بیــش از حــد ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت‬ ‫اختــاط هــوا و ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه‬ ‫دلیــل کثیــف بــودن شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی‬ ‫و در نتیجــه نســبت‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر‬ ‫موتــور و تنظیــم نبــودن انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا‬ ‫دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫استخدام شدن با رابطه‬ ‫س ‪ :۶۴۱۴‬کســی کــه بــا پارتــی و رابطــه اســتخدام‬ ‫میشــود‪ ،‬ایــا حقــوق دریافتــی او حــرام اســت؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر تخصــص و مهــارت الزم را بــرای کاری کــه‬ ‫اســتخدام شــده اســت‪ ،‬دارد و مقــررات اســتخدام‬ ‫رعایــت شــده و مطابــق مقــررات و براســاس توانایــی در‬ ‫انجــام وظایــف محولــه‪ ،‬بــه او حقــوق می دهنــد‪ ،‬حقوق‬ ‫دریافتــی حــرام نیســت‪.‬‬ ‫حکم ماهی که در اب مرده‬ ‫س ‪ :۶۴۱۵‬ماهی پرورشــی بار اول از اســتخر اصلی‬ ‫بــه وســیله ســطل یــا تــور به ماشــین مخصوص حمل‬ ‫(اکســیژن دار) منتقــل مــی شــود و دوبــاره از ماشــین‬ ‫بــه داخــل یــک ظــرف نگهــداری ماهــی (اکســیژن دار)‬ ‫در مغــازه منتقــل مــی شــود اگــر ماهــی در یکــی از‬ ‫ایــن ظــرف هــا و در اب بمیــرد‪ ،‬حــال اســت؟‬ ‫ج‪ :‬هر چند پاک است ولی خوردن ان حرام است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای جبران عقب ماندگی‬ ‫زیرساختی گلستان دولت‬ ‫اهتمام ویژه ای دارد‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکه این اســتان بــه دالیل‬ ‫مختلــف و برخــی غفلت هــا در ســه دهــه گذشــته بــا‬ ‫عقــب ماندگــی زیرســاختی زیــادی در بخش هــای‬ ‫مختلــف مواجــه اســت گفــت‪ :‬دولت ســیزدهم اهتمام‬ ‫ویــژه ای بــرای رفــع ایــن کمبودهــا دارد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در جمــع نمازگــزاران جمعــه کاللــه‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت در ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال بــه گلســتان‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان تصویــب کــرد کــه‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان ان بــرای تکمیــل طرح هــای‬ ‫عمرانــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون گلســتان هــزار و ‪ ۲۰۰‬پــروژه‬ ‫عمرانــی نیمــه تمــام دارد کــه دولــت و مدیــران فعلــی‬ ‫میــراث دار ان هســتند کــه اگــر در ســه دهــه گذشــته بــه‬ ‫ان توجــه و تکمیــل مــی شــدند اکنــون اســتان عقــب‬ ‫ماندگــی زیرســاختی نداشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬تــاش دشــمن از جنــگ تحمیلــی تــا‬ ‫تحریم هــای اقتصــادی و جنــگ ترکیبــی و شــناختی‬ ‫فعلــی نیــز از دیگــر موانــع توســعه کشــور و ایــن اســتان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت زیرســاختی گلســتان یــک‬ ‫شــبه ایجــاد نشــده کــه برخــی توقــع دارنــد دولــت یــک‬ ‫شــبه ان را حــل کنــد‪.‬‬ ‫ت و کــم کاری هــا‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ســبب برخــی غفلــ ‬ ‫در ســه دهــه گذشــته میانگیــن درامــد ســرانه مــردم‬ ‫گلســتان که ‪ ۷۵‬درصد جمعیت روســتایی ان جزو پنج‬ ‫دهــک پاییــن هســتند‪ ،‬نصــف میانگیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــرای رســاندن ســرانه مــردم گلســتان به‬ ‫میانگین کشــوری برنامه چشــم انداز چهارســاله تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬در ‪ ۳۱‬برنامــه بخشــی تدویــن شــده و بــرای تحقــق‬ ‫ان بــه ‪ ۳۲۵‬هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری نیــاز‬ ‫داریــم کــه ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومان ان را دولت در ســفر‬ ‫بــه اســتان تصویــب کــرد و بقیــه بایــد بــا ســرمایه گذاری‬ ‫داخلــی و خارجــی محقــق شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬اولیــن مولفــه توســعه‬ ‫اســتان پرهیــز از اختالفــات و تقویــت وحــدت و همدلی‬ ‫بیــن همــه گروه هــای سیاســی اســتان اســت و بــدون‬ ‫توجــه بــه ایــن موضــوع توســعه محقــق نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنــان در گلســتان برخــی‬ ‫گروه هــای سیاســی بــر کــوره اتــش اختالفــات قومــی‬ ‫و مذهبــی و سیاســی مــی دمنــد کــه توصیــه می کنیــم‬ ‫دســت از ایــن رفتارهــا کــه افــت توســعه اســت‪ ،‬بردارنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬دولــت ســیزدهم گام اساســی‬ ‫بــرای جبــران عقــب ماندگــی زیرســاختی گلســتان‬ ‫برداشــته و وظیفــه مــا مدیــران و نخبــگان و نماینــدگان‬ ‫مجلــس اســت کــه پیگیــر جــذب اعتبــارات تصویبــی و‬ ‫ســرمایه گذاری در اســتان باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫عمرانــی مصــوب ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰‬درصــد ان تخصیــص یافتــه‪ ۲۷۹ ،‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان ســهم کاللــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳ :‬هــزار میلیــارد تومــان از اعتبــارات عمرانی‬ ‫ســفر در حــوزه وزارت نیــرو اســت کــه هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ان فقــط بــرای ســد نرمــاب مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش داریــم مشــکل کمبــود اب شــرب‬ ‫اهالــی کاللــه را تــا قبــل از تابســتان اینــده حــل کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانه به تســهیالت اشــتغالزایی مصوب ســفر رییس‬ ‫جمهــور بــه گلســتان هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫بخــش ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان تخصیــص یافتــه‬ ‫کــه ســهم کاللــه ‪ ۷۰۹‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫تولید میگوی گلستان‬ ‫با دوهزار و ‪ ۴۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫جبــاری‪ ،‬مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬تولیــد میگــو از اســتخرهای پــرورش مجتمــع‬ ‫گمیشــان بــا برداشــت بالــغ بــر ســه هــزار تـُـن محصــول نســبت بــه ســال زراعــی قبــل ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری ضمــن تاکیــد بــر اشــتغال چشــمگیر صنعــت میگــو بــرای اســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫برای تامین علوفه اسبداران‬ ‫‪۲۰۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای تامیــن نهــاده هــای دامــی‬ ‫بــرای اســبداران اســتان بــه طــور میانگیــن بــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه‬ ‫بایــد بانک هــا در ایــن زمینــه همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــد زاده در کارگــروه اســب خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬فعــاالن پرورش اســب‬ ‫با مشــکالت نقدینگی و گردش مالی مواجه هســتند که در این راســتا با ســفر اســتانی دولت‬ ‫بــه اســتان بــرای حمایــت از واحدهــای پــرورش اســب ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریــال اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن حمایــت هــای مالــی از اســبداران ناچیــز بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫امیــد مــی رود شــمار زیــادی از تولیــد کننــدگان از ایــن منابــع تســهیالتی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت اســب مــی توانــد در رونــق اقتصــاد و ایجــاد اشــتغال در‬ ‫اســتان کمــک شــایانی داشــته باشــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬اگــر هدف گــذاری معقــول و منطقــی در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود داشــته باشــد مــی تــوان بــه درســتی از ظرفیــت هــای اقتصــادی در تولیــد اســب‬ ‫بهره بــرداری کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬تــاش مــی شــود تــا بــا افزایــش حمایــت مالــی از اســبداران‪ ،‬انگیــزه ایــن‬ ‫تولیــد کننــدگان بــرای رونــق اقتصــادی ایــن صنعــت ارتقــاء یابد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه هــزار و ‪ ۷۱۲‬ســر اســب‬ ‫ترکمــن در خراســان شــمالی نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۸۵‬ســر‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن ایــن اســتان بــه عنــوان قطــب نگهــداری ایــن حیــوان نجیــب در شــمال‬ ‫شــرق کشــور شناســنامه دار شــده اند کــه عمدتــا در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و‬ ‫رازوجــرگالن پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بانــک هــای اســتان در زمینــه پرداخــت تســهیالت به اســبداران باید وارد عمل شــود‬ ‫و ایــن قشــر را حمایــت کنند‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری شــمال بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی واقــع اســت و افــزون بــر ‪ ۵۰‬واحــد خصوصــی تولیــد و پــرورش اســب در این شهرســتان‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ .‬ایــن شهرســتان خاســتگاه اصیــل تریــن اســب ترکمــن شــناخته شــده و شــمار‬ ‫اس ـب های اصیــل ترکمــن در ان بــه ‪ ۷۰۰‬ســر می رســد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫چشمان سارق دستگاه عابر‬ ‫بانک‪ ،‬در بازداشتگاه باز شد!‏‬ ‫اعتراف به ‪ 480‬میلیارد‬ ‫کالهبرداری در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫دســتگاه عابربانــک بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال‬ ‫در‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏ســرقت یــک دســتگاه عابــر بانــک در یکــی از خیابــان هــای‬ ‫شــهر شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر‬ ‫کاراگاهــان‪ ،‬ســارق شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر‏شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫بــه ســرقت یــک دســتگاه عابربانــک در یکــی از خیابــان هــای‬ ‫ســطح شــهر‏شــیروان بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‏‏‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 480‬میلیــارد ریــال‏کالهبــرداری‬ ‫در فــاروج خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اشــراف اطالعاتــی کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان فــاروج فــردی کــه بــا‏اســتفاده از یــک‬ ‫دســتگاه رســید ســاز جعلــی‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری از مــردم‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬مــورد‏شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه‬ ‫کاراگاهــان و همچنیــن حساســیت موضــوع‪ ،‬فــرد‏مــورد نظــر‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم از‏طریــق خریــد نگیــن زعفــران‬ ‫و نشــان دادن رســید هــای جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫مــردم مــی‏کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون در رابطــه بــا ایــن پرونــده ‪ 6‬نفــر‬ ‫شــاکی شناســایی‏شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده کالهبــرداری صــورت گرفتــه از شــکات پرونــده‬ ‫‏توســط ایــن فــرد‪ 480 ،‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫تولیــد میگــوی گلســتان دو هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬فرصــت شــغلی مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬اگــر کل ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ســایت گمیشــان زیر کشــت برود‪ ،‬این‬ ‫شهرســتان بیــکار نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شــهرک گمیشــان‬ ‫بــرای اولیــن بــار شــرکت هانــا صنعــت‬ ‫بــا مشــکالتی کــه داشــت در مرکــز‬ ‫عمــل اوری ‪ ۹۷۰‬تــن بســته بنــدی و‬ ‫صــادرات انجــام داد‪ ،‬افــزود‪ ۸۰ :‬درصــد‬ ‫میگوهــای برداشــت شــده در گلســتان پــس از عمـل اوری و بســته بندی بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬برنامــه ریــزی بــرای راه انــدازی و تکمیــل دوفــاز ‪ ۱۰‬هــزار هکتاری مجتمع پرورش‬ ‫میگو گمیشــان و دســتیابی به تولید ‪ ۲۰‬هزار تنی در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫جبــاری تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از برنامــه هــای مــا در ســال اینــده هوشــمند ســازی مــزارع میگــو‬ ‫بــا کمــک تولیــد کننــدگان و شــرکت هــای دانــش بنیــان و رشــد تولیــد در واحــد ســطح اســت‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه یــاداور شــد‪ :‬وی افــزود‪ :‬تامیــن بــرق از الزامــات صنعــت ابزی پــروری اســت کــه‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصــی در ایــن حــوزه می تــوان شــاهد افزایــش بهــره وری در‬ ‫تولیــد بــود‪.‬‬ ‫مسوول واحد اردویی سپاه جواداالئمه (ع)‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫انجام برنامه ریزی برای اعزام‬ ‫سه هزار نفر به اروی راهیان نور‬ ‫مســوول واحــد اردویــی ســپاه جواداالئمــه (ع) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هماهنگــی اعــزام‬ ‫ســه هــزار نفــر از ایــن اســتان در قالــب اردوهــای راهیــان نــور بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب در‬ ‫ماه هــای دی و بهمن مــاه ســال جاری انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبدالرضا حاجتی در جلســه قرارگاه راهیان نور خراســان شــمالی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫از ایــن تعــداد هــزار نفــر دانشــجوی پســر و دختــر‪ ،‬هــزار نفــر دانــش امــوز دختــر و پســر و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر اقشــار بســیج و مابقی به صورت عمومی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع بــرای ایــن تعــداد ‪ ۶‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه تاکنــون‬ ‫بخشــی از ان تامیــن شــده و در ایــن راســتا مســووالن مربوطــه بایــد همــکاری هــای الزم را‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مســوول واحــد اردویــی ســپاه حضــرت جواداالئمــه (ع) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی فقــط هــزار نفــر از اســتان بــه اردوی راهیــان نــور‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی نیــز در ادامــه ایــن نشســت از دســتگاه هــای اجرایــی بــه ویــژه‬ ‫شــهرداریهای اســتان خواســت نســبت بــه اتخــاذ تمهیــدات مناســب بــرای اعــزام کاروان های‬ ‫راهیــان نــور اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه اردوهــای راهیــان نــور‪ ،‬اردوهــای عقیدتــی و معنــوی‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه همــه ادارات‪ ،‬دســتگاه هــای اجرایــی ملــزم بــه همــکاری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از همــه ظرفیت هــای موجــود بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر اردوهــای‬ ‫راهیــان نــور اســتفاده شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬جوانــان و نوجوانــان بــا شــرکت در ایــن اردوهــا و‬ ‫تاثیرپذیــری از فرهنــگ راهیــان نــور می تواننــد از منافــع و مصالــح ملــی و ارزش هــای کشــور‬ ‫حفاظــت و حراســت کننــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬رشــادت هــا و از خــود گذشــتگی زرمنــدگان و شــهدای دفــاع‬ ‫مقــدس رمــز پیــروزی بــزرگ ملــت ایــران در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن واقعیــت را نمــی تــوان انــکار کــرد کــه هــر جــای تاریــخ و حــوادث جنــگ را‬ ‫مــرور کنیــم بــه یقیــن نقــش برجســته ایثــار و شــهامت را خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف خودروهای توقیفی‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬همــه خودروهــای توقیفــی قاچاقچیــان مــواد مخــدر در پارکینــگ هــای اســتان ‪ ،‬تــا پایان‬ ‫امســال تعییــن تکلیــف می شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در جلســه کمیتــه شناســایی امــوال شــورای هماهنگــی مبــازره بــا موادمخــدر اســتان کــه بــا حضــور نماینــده‬ ‫دادســتان کل کشــور در گــرگان برگــزار شــد ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا مشــارکت دســتگاه هــای اطالعاتــی و انتظامــی‬ ‫اســتان در پرونــده هــای مربــوط بــه موادمخــدر ‪ ،‬تمرکــز بــر شناســایی امــوال قاچاقچیــان بیشــتر مــی شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا تاکیــد بــر تنــگ تــر کــردن عرصــه بــر ســوداگران مــرگ افــزود‪ :‬اولویــت مــا در پرونــده هــای موادمخــدر‪ ،‬ضربــه بــه بنیــان‬ ‫هــای مالــی قاچاقچیــان از طریــق شناســایی امــوال انــان اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان خطــاب بــه قضــات رســیدگی کننــده بــه پرونــده ای قاچــاق موادمخــدر گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫پرونــده هــا شناســایی قاچاقچیــان یقــه ســفید کــه عوامــل اصلــی قاچــاق هســتند و شناســایی امــوال انــان بایــد در اولویــت قــرار‬ ‫گیــرد و بــه بهانــه طوالنــی شــدن زمــان رســیدگی از ایــن امــر مهــم غفلــت نکننــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری از پرونــده هــای طــاق و ســرقتهای خــرد و اســیب هــای اجتماعــی مــا ناشــی از موادمخــدر‬ ‫اســت تاکیــد کــرد ‪ :‬مبــارزه بــا موادمخــدر زمانــی موفــق و اثرگــذار خواهــد بــود کــه بــه منافــع مالــی ناشــی از قاچــاق مــواد افیونــی‬ ‫ضربــه وارد شــود ‪.‬‬ ‫نادعلــی اُمّــی مدیــر کل پیگیــری مبــارزه بــا موادمخــدر دادســتانی کل کشــور هــم در این جلســه از تغییر قانون در راســتای هدف‬ ‫گرفتــن بنیــان هــای مالــی قاچاقچیــان موادمخــدر خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن قانــون بــرای قاضــی پرونــده امکان ضبط راحت تــر اموال‬ ‫قاچاقچیــان موادمخــدر را فراهــم می کند ‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫برای توسعه طبیعت درمانی‬ ‫خراسان شمالی ظرفیت خوبی دارد‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬طبیعــت بکــر و کوهســتانی ایــن خطــه ظرفیــت مناســبی بــرای طبیعــت درمانــی دارد و باید‬ ‫از ایــن پتانســیل اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬ســاالنه گردشــگران زیــادی بــرای ماســاژدرمانی از چشــمه‬ ‫اب گــرم ایــوب پیغمبــر در شهرســتان بجنــورد اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ارتبــاط نزدیکتــر بــا طبیعــت از جهــت‬ ‫ســامت روانــی در راســتای رســیدن بــه ارامــش بســیار موثــر بــوده و همزمــان با شــروع دوره‬ ‫شهرنشــینی‪ ،‬ایــده کاهــش فشــارهای روحــی ناشــی از ان بــا ایجــاد ایــن ارتبــاط بیــش از‬ ‫جدیدترین جزییات از واریز‬ ‫مرحله نخست سود سهام عدالت‬ ‫رییــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۲‬برابــری ســود ســهام عدالــت نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬قــرار بــر ایــن اســت تــا ســود ســهام عدالــت در ‪ ۲‬نوبــت واریــز شــود کــه‬ ‫امیدواریــم نوبــت نخســت ان تــا اواســط دی مــاه و نوبــت دیگــر تــا پایــان ســال انجــام شــود‪.‬‬ ‫«حســین قربــان زاده» در گفت وگویــی بــه جزییــات پرداخــت ســود ســهام عدالــت اشــاره کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال مجمــوع ســود ســهام عدالــت بــه بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان رســیده‬ ‫اســت؛ در حالــی کــه ایــن رقــم ســال گذشــته حــدود ‪ ۲۹‬هــزار میلیــارد تومــان بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وجــود چنیــن ارقامــی نشــان دهنــده افزایــش ‪ ۲‬برابــری ســود ســهام عدالت‬ ‫نســبت به ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫قربــان زاده ادامــه داد‪ :‬بــا مطــرح شــدن ایــن موضــوع در شــورای عالــی بــورس و نیــز تاکیــد وزیــر‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬قــرار بــر ایــن اســت تــا ســود ســهام عدالــت در ‪ ۲‬نوبــت واریــز شــود کــه امیدواریــم نوبــت‬ ‫نخســت ان تــا اواســط دی مــاه و نوبــت دیگــر تــا پایــان ســال انجــام شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان پرداختــی ســود ســهام عدالــت بــه‬ ‫نســبت ســهمی کــه هــر فــرد دارد متفــاوت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عمــا ًمشــموالن ســهام عدالــت بــا‬ ‫دریافــت ‪ ۲‬برابــری ســود ســهام عدالــت نســبت بــه ســال گذشــته همــراه خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته «حســین قربــان زاده»‪ ،‬رییــس ســازمان خصوصــی ســازی بــه مرحلــه نخســت‬ ‫واریــز ســود ســهام عدالــت طــی چنــد روز اینــده اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬قــرار بــر ایــن اســت تــا ســود‬ ‫ســهام عدالــت طــی ‪ ۲‬مرحلــه بــه حســاب مشــموالن واریــز شــود کــه مرحلــه نخســت ایــن واریــزی‬ ‫تــا پایــان اذر یــا اوایــل دی مــاه و مرحلــه دوم تــا پایــان ســال انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیــش خــود نمایانــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬درمانگــران بیمارســتانها و‬ ‫مراکــز درمانــی نیــز جهــت بهبــود پیشــرفت در ســیر بیمــاری و مــداوای مراجعیــن خود از روشــهایی‬ ‫ماننــد مشــغول کــردن انهــا بــه فعالیــت در باغچــه هــا و ایجاد برقــراری ارتباط بین انــان و گیاهان‪،‬‬ ‫بــه طــور گســترده ای اســتفاده کــرده و نتیجــه طبیعــت درمانــی را راهــکار مناســبی در جهــت‬ ‫پیشــگری و کنتــرل اســترس مــی داننــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬گردشــگری ســامت در طــی ‪ ۲‬ســال گذشــته در ایــن اســتان رونــق بیشــتری‬ ‫یافتــه اســت و در ایــن مــدت ‪ ۲‬دفتــر در ســه حــوزه گردشــگری پزشــکی‪ ،‬طبیعــت درمانــی و‬ ‫تندرســتی کــرده انــد و ســه دفتــر دیگــر بــرای اخــذ مجــوز اقــدام کــرده انــد کــه تــا ‪ ۶‬مــاه اینــده‬ ‫مجــوز صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی یــاداور شــد‪ :‬هــر دفتــر گردشــگری ســامت بــه صــوت مســتقیم بــرای ‪ ۱۰‬نفــر و‬ ‫غیرمســتقیم بــرای بیــش از ‪ ۲۰‬نفــر اشــتغالزایی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد رونــد دریافــت گردشــگری ســامت تصریــح کــرد‪ :‬متقاضــی بــرای ایــن حــوزه‬ ‫گردشــگری بایــد فعالیــت ‪ ۶‬ماهــه در حــوزه تورگردانــی داشــته باشــد و دفتــر خدماتــی مســافرتی‬ ‫ســابقه تعلیــق نداشــته باشــد و عــدم پروانــه شــکایت جهــت اخــذ مجــوز الزم و ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۳۴ ،‬واحــد بــوم‬ ‫گــردی‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی‪ ،‬اســتانی و هشــت روســتای هــدف گردشــگری مقصدی بکــر برای‬ ‫طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور‪ ،‬در حدفاصــل قطــب ســیاحتی شــمال کشــور و‬ ‫مشــهدالرضا (ع) واقــع شــده کــه ســاالنه در ایــام تعطیــات نــوروز مســافران و زائــران زیــادی‬ ‫از ایــن خطــه تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫در اجالس منطقه ای سازمان جهانی‬ ‫کار مطرح شد؛‬ ‫در ایران افزایش ‪۵۷‬‬ ‫درصدی حقوق کارگران‬ ‫بی سابقه بود‬ ‫نماینــده یکــی از تشــکل هــای کارگــری ایــران در اجــاس منطقــه ای ســازمان جهانــی کار‬ ‫از افزایــش بــی ســابقه ‪ ۵۷‬درصــدی دســتمزد کارگــران قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره مجمــع عالــی نماینــدگان کارگــران جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫اجــاس منطقــه ای ســازمان جهانــی کار اظهــار داشــت‪ :‬ایــران نیــز ماننــد ســایر جوامــع و‬ ‫ملتهــا در دوران ترمیــم اســیب هــا و رنــج هــای ناشــی از پاندمــی کرونــا بــه روزهــای بهتــر‬ ‫اندیشــیده و بــا تــاش افــزون ‪ ،‬در صــدد ارتقــاء نــرخ رشــد اقتصــادی و تقویــت بنیانهــای‬ ‫تولیــد ملــی اســت ‪.‬‬ ‫ســید محمــد یاراحمدیــان افــزود‪ :‬کارگــران ایرانــی همــدوش بــا ســایر شــرکای اجتماعــی بــا‬ ‫درک نقــش بســزای خــود در ایــن رونــد‪ ،‬فــداکاری و همدلــی مضاعفــی را بــه خــرج داده‬ ‫و بــه ســرعت در پــی ایجــاد فرصت هــای جدیــد شــغلی بــا هــدف بســتر ســازی بازگشــت‬ ‫همکارانــی هســتند کــه در اثــر اســیب هــای ناشــی از کرونــا از بــازار کار کشــور خــارج‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال کارگــری بــا گرامیداشــت نقــش ویــژه کارکنــان بخــش درمــان و بهداشــت در‬ ‫ســطح جهــان در مهــار پاندمــی کرونــا‪ ،‬از اقــدام دولــت ایــران در تصمیــم بکارگیــری و‬ ‫اشــتغال دائــم عمــوم کارکنانــی کــه بصــورت موقــت و پــاره وقــت در دوران کرونــا مــدد کار‬ ‫و یــاور بخــش درمــان کشــور بــوده انــد‪ ،‬قدردانــی کــرد کــه منجــر بــه ایجــاد صدهــا فرصــت‬ ‫جدیــد شــغلی بــرای انــان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش و پایمــردی بازیگــران اقتصــادی ایــران‪ ،‬بــه تحریــم های غرب علیه‬ ‫کشــورمان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه بایــد از تــداوم تحریــم هــای ناعادالنه ای‬ ‫یــاد کنــم کــه علیــه مــردم ایــران وضــع و باعــث کنــدی و خلــل در چرخــه بازگشــت شــرایط‬ ‫کار و تولیــد ایــران بــه وضعیــت عــادی و نیــز امــکان رفــاه افــزون ‪ ،‬بــرای کارگــران ایران شــده‬ ‫اســت و لــذا از ســازمان بیــن المللــی کار مــی خواهیــم در چهارچــوب ماموریــت هــای خــود‬ ‫بــرای رفــع ایــن تحریــم هــا تــاش کنــد‪.‬‬ ‫یاراحمدیــان همچنیــن خاطــر نشــان کــرد‪ :‬طراحــی و کاربــرد ابتــکارات جدیــد از ناحیــه‬ ‫دفتــر منطقــه ای و اســیایی ســازمان بیــن المللــی کار بــرای حقیقــت یابی و راســتی ازمایی‬ ‫ادعاهــای نادرســتی کــه بــه بــروز ایــن ســوء تفاهــم منجــر گشــته و یافتــن راه حــل هــای‬ ‫حقوقــی و تکنیکــی الزم بــرای عبــور از وضعیــت نــا مطلــوب فعلــی از مهمتریــن انتظــارات‬ ‫جامعــه کارگــری ایــران از نهادهــای بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده کارگــری‪ ،‬بــا اشــاره بــه سیاســت هــای حــوزه کار گفــت‪ :‬هرچنــد کــه بــروز‬ ‫پاندمــی کرونــا موجــب اخــال در رونــد تحقــق مولفــه هــای کار شایســته در ایــران شــده‬ ‫امــا امیــد مــی رود کــه بــا بازنگــری در سیاســتهای حــوزه روابــط کار و بویــژه تقویــت نقــش‬ ‫شــرکاء اجتماعی در این روند مســیر گذاریهای انجام یافته با تمرکز بر عدالت و توســعه‬ ‫انســان محــور در گــذار پیشــرفت ســریعتر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫یاراحمدیــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬افزایــش نــرخ و درصــد حداقــل مــزد قانونــی کارگــران در‬ ‫ابتــدای ســال جــاری بــه میــزان ‪ ۵۷‬درصــد کــه بــرای نخســتین بــار بــا ایــن انــدازه از رشــد‬ ‫و افزایــش در تاریــخ روابــط کار ایــران صــورت گرفــت‪ ،‬بــه منزلــه همدلــی و درک متقابــل‬ ‫دولــت‪ ،‬کارگــر و کارفرمــا بــا هــدف عبــور از شــرایط ســخت کرونــا و حرکــت بــه ســوی تحقــق‬ ‫مولفــه هــای کار شایســته بــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال کارگــری بــا اشــاره بــه راه انــدازه کمیتـه ای بــرای کارگــران مهاجــر گفــت‪ :‬مجمــع‬ ‫عالــی نماینــدگان کارگــران جمهــوری اســامی ایــران در ابداعــی جدیــد و بــه منظــور تحقــق‬ ‫اهــداف کار شایســته بــرای عمــوم کارگــران در صــدد راه اندازی « کمیته تخصصی کارگران‬ ‫مهاجــر» در ذیــل ســاختار اداری خــود اســت تــا از همــکاری و مشــارکت ایــن دســته از‬ ‫کارگــران شــاغل در ایــران بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴‬دهــه اســت کــه ایــران میزبــان ســخاوتمند میلیونهــا‬ ‫کارگــر مهاجــر افغانــی اســت کــه ضمــن بهــره منــدی از فرصــت هــای شــغلی مناســب از‬ ‫همــه امکانــات ‪ ،‬حمایــت هــا و خدمــات درمانــی ‪ ،‬تامیــن اجتماعــی ‪ ،‬اموزشــی و مهارتــی‬ ‫برای خود و خانواده در شــرایطی کامال مشــابه و همســان کارگران ایرانی بهره مند شــده‬ ‫انــد کــه امیــد اســت بــا پشــتیبانی و همــکاری فنــی ســازمان بیــن المللــی کار همــراه شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سجادی و پاراف نامه های‬ ‫قوه قضائیه!‬ ‫جام جهانی امســال کم هیجان و شــگفتانه نداشــت‪ .‬از‬ ‫عــدم اســتفاده برخــی داوران ‪ var‬گرفتــه تــا سختکوشــی و‬ ‫غــول کشــی چشــم بادامــی بــرای صعــود بــه مراحــل بعــد‪.‬‬ ‫امــا از همــه عجیبتــر اعطــای پــاداش بــه هنرمنــدان تیــم‬ ‫ملــی بابــت یــک بــرد برابــر ولــز اســت‪ .‬خــدا را صــد هــزار‬ ‫بــار شــکر در ایــن مملکــت مــا هــر قــدر مشــکل مالــی‬ ‫بــرای تامیــن هزینــه اردوی تیــم هــای ورزشــی‪ ،‬تکمیــل‬ ‫بناهــای ورزشــی‪ ،‬جوایــز ورزشــکاران ســایر رشــته هــا و‬ ‫‪ ...‬داشــته باشــیم و مدیــران ورزش در ایــن خصــوص‬ ‫جــزع فــزع کننــد‪ ،‬در مــورد فوتبــال داســتان علیحــده‬ ‫اســت و دســتخوش و خــدا قــوت مــادی و معنــوی ایــن‬ ‫دوســتان بــه راه اســت و تــا عــرق شــان خشــک نشــده‬ ‫اســت پرداخــت مــی شــود! اصــا ًهــم مهــم نیســت کــه‬ ‫مــی تواننــد مقــام کســب کننــد یــا از گــروه صعــود کننــد یــا‬ ‫در برابــر تیــم هــای قــدر مقاومــت کننــد و ‪...‬‬ ‫مهــم شــرکت کــردن در تورنمــت اســت و بــه قولــی‬ ‫همینکــه مثــل شــناگران ناشــی در اســتخر غــرق نمــی‬ ‫شــوند و دستشــان بــه لبــه اســتخر مــی رســد کفایــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫االن هــم تیــم ملــی بــا دو تــا باخــت و عــدم صعــود بــه‬ ‫مرحلــه بعــد مــورد تفقد دوســتان قــرار گرفته و قرار اســت‬ ‫مجــوز واردات یــک خــودروی خارجــی مشــتی بــه عنــوان‬ ‫چشــم روشــنی دریافــت کننــد!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم اگــر ماشــین خارجــی خــوب‬ ‫اســت در مــرز را بــاز کنیــد تــا همســایه بســاز بفــروش مــا‬ ‫هــم در ســال چنــد تــا وارد خــودروی خارجــی کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن طــوری دســت از ســاخت و ســازهای پفکــی بــردارد و‬ ‫ایشــان هــم وارد کننــده خــودرو شــود!‬ ‫اگــر هــم واردات خــودرو بــد اســت‪ ،‬بــرای همــه بد باشــد و‬ ‫شــهروند درجه یک و دو نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بگذریــم ‪ ...‬فقــط خــدا کنــد اقــای ســجادی بعــد از اینکــه‬ ‫از جــام جهانــی فــارغ شــد و بــه محــل کار برگشــت نیــم‬ ‫نگاهــی بــه زونکــن نامــه هــای وزارت ورزش بینــدازد و اگــر‬ ‫نامــه ای از قــوه قضائیــه در مــورد فدراســیون فوتبــال و‬ ‫پرونــدن ویلموتتــس و ‪ ...‬داخــل زونکــن دیــد‪ ،‬روی دســت‬ ‫بگــذارد و پــاراف کنــد!‬ ‫البــای پــاراف نامــه هــا رزومــه و افتخــارات کســب شــده‬ ‫توســط کــی روش را هــم پیگیــری کنــد و بــرای شــرکت در‬ ‫مســابقات قهرمانــی اســیا بــا طنــاب تــاج وارد چــاه نشــود!‬ ‫باید در گلستان بساط‬ ‫کشت شالی بدون نسق‬ ‫برچیده شود‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه مشــکل کمبــود‬ ‫منابــع ابــی و تنــش ابــی در برخــی نقــاط اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن مشــکالت بــه ســبب‬ ‫برداشــت بــی رویــه از منابــع زیرزمینــی و کشــت‬ ‫محصــوالت بــا نیــاز ابــی بــاال ماننــد شــالی اســت کــه‬ ‫بایــد بســاط ایــن نــوع کشــت به ویــژه بــدون نســق ان‬ ‫در گلســتان برچیــده شــود‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬کشــت شــالی در گلســتان ممنوع اســت‬ ‫و بایــد جلــوی ان بــدون اغمــاض گرفته شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متولیــان حــوزه اب و جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بایــد بــا برداش ـت هایی کــه توســط چاه هــای‬ ‫غیرمجــاز برداشــت می شــود از طریــق نصــب کنتــور‬ ‫هوشــمند روی چاه هــای مجــاز و جلوگیــری از‬ ‫کش ـت هایی بــا نیــاز ابــی بــاال بویــژه شــالی جلوگیــری‬ ‫کــرده و بــا ان برابــر قوانیــن برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪:‬برداشــت غیرمجاز از منابع ابی زیرزمینی‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت زراعــی بــا نیــاز ابــی بــاال‪ ،‬حفــر‬ ‫چاه هــای غیرمجــاز و نصب نکــردن کنتــور هوشــمند روی‬ ‫چاه هــای غیرمجــاز ســبب شــده تــا منابــع ابــی گلســتان‬ ‫بــرای مصــارف اشــامیدنی بــا کمبــود مواجــه شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا ایــن اقدامــات انجــام نشــود و یا فرهنگ‬ ‫ســازی بــرای مصــرف بهینــه اب توســط مشــترکین‬ ‫صــورت نگیــرد‪ ،‬هرچــه منابــع بــرای حفــر چــاه و اجــرای‬ ‫طــرح هــای ابرســانی شــود بــی فایــده خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫ماده ‪-22‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودک مادران شاغل در دستگاه‬ ‫اگر تغییر نکنیم حذف‬ ‫می شویم‏‬ ‫بــرای جلوگیــری از حــذف شــدن در بــازی زندگــی بایــد‬ ‫تغییراتــی را در خودمــان و زندگیمــان بــه وجــود اوریم‪،‬‬ ‫‏کلیدهــای ایــن تغییر عبارتنــد از‏‪:‬‬ ‫کلید اول‪ :‬خواستن‬ ‫کلید دوم‪ :‬خالی کردن ذهن از تعصب ها‬ ‫کلید سوم‪ :‬باور مثبت نسبت به خود‬ ‫کلید چهارم‪ :‬عمل کردن‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــیم کــه عظمــت زندگــی تنهــا‬ ‫بــه دانســتن نیســت بلکــه تلفیقــی از علــم و عمــل‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از مــا هرگــر‏زندگــی نمــی کنیــم بلکــه‬ ‫همیشــه در انتظــار زندگــی هســتیم‏‪.‬‬ ‫امــا بــه جای اینکه همین امروز خوشــحال باشــیم!‬ ‫بــه امیــد یــک اینــده خــوب و خــوش نشســته ایــم و‬ ‫بــه همیــن خاطــر‏امروزمــان را از دســت مــی دهیــم‪.‬‏‬ ‫مــا وقــت بیشــتری مــی خواهیــم‪ ،‬پــول بیشــتر مــی‬ ‫خواهیــم؛ شــغل بهتــر مــی خواهیــم؛ بازنشســتگی‬ ‫مــی خواهیــم‪ ،‬مســافرت‏و تعطیــات مــی خواهیــم‬ ‫و امــروز بــرای همیــن از دســت خواهــد رفــت و ما به‬ ‫ایــن مســئله اصــا توجهــی نمــی کنیــم مهم‏نیســت‬ ‫در اینــده چــه چیــزی پیــش مــی ایــد‏‪.‬‬ ‫اگــر امــروز مــی توانــی غــذا بخــوری؛ از نــور خورشــید‬ ‫تابــان لــذت ببــری و بــا دوســتانت بگویــی و بخنــدی‬ ‫پــس خــدا را شــکر کــن و از‏امــروزت لــذت ببــر‪ ،‬بــه‬ ‫خاظــرات بــد گذشــته نــگاه نکــن و نگــران اینــده‬ ‫نبــاش‪ ،‬تــو فقــط در ایــن لحظــه از زنــده بــودن خــود‬ ‫مطمئنــی‏پــس ایــن شــانس بــزرگ را از دســت نــده‬ ‫و قــدر ان را بــدان‏‪.‬‬ ‫عروســکی کــه در پنــج ســالگی خــراب شــد و کلــی‬ ‫غصــه اش را خوردیــم در ده ســالگی دیگــر اصــا مهــم‬ ‫نیســت‪ ،‬نمــره‏امتحانــی کــه در دبیرســتان کــم شــدیم‬ ‫و انقــدر بــه خاطــرش اشــک ریخیتــم و بعــد فهمیدیم‬ ‫ارزشــش را نداشــته و در دنیایمان‏ویران شــد در ســی‬ ‫ســالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور شــده‬ ‫اســت کــه حتــی ناراحتمــان هــم نمــی کنــد‪ ،‬چکــی‏کــه‬ ‫بــرای پــاس کردنــش در ســی ســالگی انقــدر اســترس‬ ‫و بــی خوابــی کشــیدیم؛ در چهــل ســالگی یــک کاغــذ‬ ‫پــاره بــی ارزش‏و فرامــوش شــده اســت‏‪.‬‬ ‫پــس یقیــن داشــته بــاش کــه مشــکل امــروزت این‬ ‫قدرهــا کــه فکــر کنــی بــزرگ نیســت ایــن یکــی هــم‬ ‫حــل مــی شــود میگــذرد و‏تمــام مــی شــود‏‪.‬‬ ‫همیشــه در زندگیــت جــوری زندگــی کــن کــه «ای‬ ‫کاش» تکیــه کالم پیریــت نشــود‏‪.‬‬ ‫مثبت فکر کنید‬ ‫افــکار منفــی زندگیتــان را فلــج مــی کنــد؛ منفــی‬ ‫بافــی روی رفتارتــان تاثیــر مــی گــذارد و نگــرش شــما‬ ‫را بــه ســمت منفــی ســوق‏مــی دهــد؛‏‬ ‫افــرادی کــه منفــی بافــی مــی کننــد خودشــان هــم‬ ‫بــاور نمــی کننــد؛ در چنیــن گــرداب بزرگــی که زندگی‬ ‫انهــا را بــه نابــودی مــی‏کشــاند بیفتنــد‏‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مریــم مــرادی ‪‎‬‏‪‎-‬‏ کارشــناس مشــاوره‬ ‫دایــره اجتماعــی کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در ازدواج این ویژگی‬ ‫مهم را نادیده نگیرید‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬متخصصــان زوج درمانــی می گوینــد‬ ‫بی توجهــی بــه تشــابه در جهان بینــی بــا طــرف مقابــل و ازدواج‬ ‫صرفــا ًاز روی اجبــار و پاســخگویی بــه نیازهــای جنســی می توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد مشــکالتی جــدی در زندگــی مشــترک شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن عامــل بــرای موفقیــت در ازدواج ایجــاد ارامــش بیــن‬ ‫زوجیــن اســت‪ .‬هرچقــدر تشــابه افــکار‪ ،‬عقایــد‪ ،‬رفتــار و ســازگاری‬ ‫بیــن زوجیــن بیشــتر باشــد‪ ،‬ارامــش در ازدواج بیشــتر خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه عــدم ســازگاری و احتمــال مناســب بــودن‬ ‫یــا مغایــر بــودن ِ زن و مــرد را بــرای یــک ازدواج موفــق و پایــدار‬ ‫تعییــن می کنــد‪ ،‬جهان بینــی و دنیــای ذهنــی افــراد اســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه از خــود کلمــه پیداســت‪ ،‬جهان بینــی یــک دیــدگاه‬ ‫کلــی از جهــان اســت‪ .‬این یــک دیــدگاه فیزیکــی از جهــان نیســت‬ ‫بلکــه دیدگاهــی فراگیــر اســت در مــورد هــر چیــزی که وجــود دارد‬ ‫و بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت‪ .‬ایــن ویژگــی از چنــان اهمیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت کــه دکتــر عاطفــه عباســی‪ ،‬روانشــناس‬ ‫و مشــاور پیــش از ازدواج در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا زندگــی‬ ‫می گویــد‪« :‬اگــر می خواهیــد زندگــی مشــترک ارام و بــدون‬ ‫تنشــی داشــته باشــید الزم اســت هنــگام انتخــاب همســر ازنظــر‬ ‫تشــابه دیدگاه هــا‪ ،‬عقایــد و باورهایتــان مطمئــن شــوید در غیــر‬ ‫ایــن صــورت اختــاف در جهان بینــی بــا طــرف مقابــل می توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد فاصلــه و تنــش در بیــن زوجیــن شــود‪».‬‬ ‫شناخت جهان بینی در ازدواج را جدی بگیرید‬ ‫جهان بینــی نقــش اصلــی و تعیین کننــده در زندگــی مــا ایفــا‬ ‫می کنــد‪ .‬جهان بینی هــا مجموعــۀ عقایــد‪ ،‬باورهــا و تصــورات در‬ ‫مــورد مســائل دینــی‪ ،‬فلســفی‪ ،‬اجتماعــی و سیاســی را شــکل‬ ‫می دهــد‪ .‬به نــدرت دو نفــر دقیقــا ًجهان بینــی مشــابهی خواهنــد‬ ‫داشــت‪ ،‬امــا ممکــن اســت نــوع اساســی جهان بینــی مشــترکی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬دکتــر عباســی در خصــوص اهمیــت جهان بینــی‬ ‫در ازدواج می گویــد‪« :‬ازدواج مهم تریــن انتخــاب در زندگی اســت‬ ‫چراکــه ادم هــا به شــدت بــر روی همدیگــر تاثیــر می گذارنــد؛‬ ‫حتــی روحیــات‪ ،‬خلــق و رفتــار مــا قابــل الگوبــرداری اســت لــذا‬ ‫در ازدواج شــناخت دیــدگاه‪ ،‬ارزش هــا و معیارهــای طــرف مقابــل‬ ‫در موضوعــات مختلــف بســیار حائــز اهمیــت اســت و الزم‬ ‫ـه‬ ‫اســت به منظــور ازدواج پایــدار و موفــق وجــه تشــابهی درزمینـ ٔ‬ ‫جهان بینــی بــا طــرف مقابــل وجــود داشــته باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد‪« :‬متاســفانه خیلــی اوقــات‪ ،‬ادم هــا‬ ‫خودشــان را نمی شناســند و حتــی نمی داننــد دنبــال چــه چیــزی‬ ‫هســتند؛ ایــن افــراد گاهــی بــدون توجــه بــه مســائلی ازجملــه‬ ‫تشــابه در جهان بینــی بــا طــرف مقابــل‪ ،‬تنهــا بــه خاطــر اجبــار‪،‬‬ ‫رفــع نیازهــا و ‪...‬ازدواج می کننــد امــا انتخاب هــای این چنینــی‬ ‫می توانــد باعــث ایجــاد مشــکالتی در زندگــی مشــترک شــود‪».‬‬ ‫مالک های مهمی که در ازدواج باید مورد ارزیابی قرار بگیرد‬ ‫بــه گفتــه عباســی‪ ،‬بــرای اینکــه بتوانیــم تشــخیص دهیــم کــه‬ ‫دو نفــر بــرای ازدواج باهــم ســازگاری دارنــد یــا خیــر‪ ،‬الزم اســت‬ ‫مالک هایــی را موردســنجش قــرار دهیــم؛ ازجملــه ایــن مالک هــا‬ ‫می تــوان بــه مــواردی ازجملــه ســن‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬ســطح فرهنگی‪،‬‬ ‫وضعیــت اقتصادی‪ ،‬تناســب شــغلی‪ ،‬مســائل اعتقــادی‪ ،‬دیدگاه‬ ‫سیاســی و‪...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عباســی می گویــد اختــاف دختــر و پســر در مالک هــای فــوق‬ ‫می توانــد مشــکالتی را ایجــاد نمایــد‪« :‬ایــن مالک هــا نســبی‬ ‫هســتند؛ یعنــی هرچقــدر تعــارض بیــن مالک هــای طرفیــن‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬اختالفــات بــه همــان مراتــب بیشــتر خواهــد‬ ‫بــود‪ ».‬ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬برخــی افــراد از‬ ‫انعطاف پذیــری باالیــی برخوردارنــد؛ به گونـه ای کــه گاهــی فــرد‬ ‫می توانــد حتــی بــا فــردی از یــک دیــن دیگــر یــا از یــک فرقــه‬ ‫دیگــر ازدواج کنــد‪ .‬اگــر فــردی چنین مشــخصه ای داشــته باشــد‬ ‫بــرای ازدواج بــا فــردی کــه ســطح جهان بینــی متفاوتــی بــا او‬ ‫دارد‪ ،‬دچــار مشــکل نخواهــد شــد‪».‬‬ ‫مالک هــای مهمــی کــه در ازدواج بایــد مــورد ارزیابــی‬ ‫قــرار بگیــرد‬ ‫بــه گفتــه عباســی‪ ،‬بــرای اینکــه بتوانیــم تشــخیص دهیــم‬ ‫کــه دو نفــر بــرای ازدواج باهــم ســازگاری دارنــد یــا خیــر‪ ،‬الزم‬ ‫اســت مالک هایــی را موردســنجش قــرار دهیــم؛ ازجملــه ایــن‬ ‫مالک هــا می تــوان بــه مــواردی ازجملــه ســن‪ ،‬تحصیــات‪،‬‬ ‫ســطح فرهنگــی‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی‪ ،‬تناســب شــغلی‪،‬‬ ‫مســائل اعتقــادی‪ ،‬دیــدگاه سیاســی و‪...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عباســی می گویــد اختــاف دختــر و پســر در مالک هــای فــوق‬ ‫می توانــد مشــکالتی را ایجــاد نمایــد‪« :‬ایــن مالک هــا نســبی‬ ‫هســتند؛ یعنــی هرچقــدر تعــارض بیــن مالک هــای طرفیــن‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬اختالفــات بــه همــان مراتــب بیشــتر خواهــد‬ ‫بــود‪ ».‬ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬برخــی افــراد از‬ ‫انعطاف پذیــری باالیــی برخوردارنــد؛ به گونـه ای کــه گاهــی فرد‬ ‫می توانــد حتــی بــا فــردی از یــک دیــن دیگــر یــا از یــک فرقــه‬ ‫دیگــر ازدواج کنــد‪ .‬اگــر فــردی چنیــن مشــخصه ای داشــته‬ ‫باشــد بــرای ازدواج بــا فــردی کــه ســطح جهان بینــی متفاوتــی‬ ‫بــا او دارد‪ ،‬دچــار مشــکل نخواهــد شــد‪».‬‬ ‫تاثیر تفاوت عقاید سیاسی در ازدواج‬ ‫عباســی می گویــد سیاســت و گرایش هــای سیاســی اغلــب‬ ‫تاثیــر زیــادی بــر ثبــات روابــط و ازدواج دارنــد‪« :‬اگــر افــراد ســطح‬ ‫ســازگاری پایینــی داشــته باشــند و در بعــد سیاســی بــا یکدیگــر‬ ‫در تضــاد باشــند‪ ،‬ایــن مــورد به تنهایــی می توانــد اختالفاتــی را‬ ‫بــه وجــود اورد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر دیــدگاه افــراد در تعــارض نباشــد‬ ‫ازدواج بالمانــع اســت امــا چنانچــه دیدگاه هــا در تعــارض باشــد‬ ‫و ســازگاری و انعطاف پذیــری افــراد پاییــن باشــد‪ ،‬تعارض حتی‬ ‫دریکــی از مالک هــا ازجملــه مســائل سیاســی نیــز می توانــد‬ ‫منجــر بــه مشــکل در زندگــی مشــترک شــود‪».‬‬ ‫بــه تفکــرات سیاســی اعضــای خانــواده یکدیگــر توجــه‬ ‫کنید‬ ‫گاهــی دختــر و پســر ازنظــر مســائل سیاســی همســو‬ ‫هســتند امــا خانــواده یکــی از طرفیــن یــا یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده دختــر یــا پســر عقایــد سیاســی متفاوتی دارنــد؛ دکتر‬ ‫عباســی بــا اشــاره بــه نقــش خانواده هــا در مســائل مختلــف‬ ‫ازجملــه مســائل سیاســی توضیــح می دهــد‪« :‬ازدواج در‬ ‫ایــران به نوعــی قومی‪-‬قبیلــه ای اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه دو‬ ‫نفــر باهــم ازدواج نمی کننــد بلکــه دو خانــواده و دو فامیــل‬ ‫باهــم ازدواج می کننــد‪ .‬اگرچــه در شــهرهای بــزرگ تاثیــر و‬ ‫نفــوذ خانــواده کمرنــگ شــده اســت امــا به هرحــال تفکــرات‬ ‫و مالک هــای فرهنگی‪-‬اعتقــادی و سیاســی خانواده هــا در‬ ‫ازدواج تاثیرگــذار خواهــد بــود و ایــن مســائل بایــد در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪».‬‬ ‫عباســی می گویــد مســائل مختلــف مربــوط بــه خانواده هــا‬ ‫نظیــر مســائل فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی‬ ‫بــه میــزان زیــادی در کیفیــت زندگــی افــراد پــس از ازدواج‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪« :‬اختالفــات بیــن زوجیــن گاهــی منجــر بــه‬ ‫دعــوا می شــود و ان هــا بعــد از مدتــی اشــتی می کننــد امــا‬ ‫خانواده هــا همچنــان بــا یکدیگــر در عنــاد و دشــمنی قــرار‬ ‫می گیرنــد و فشــاری کــه بــه زوجیــن وارد می کننــد ایــن اســت‬ ‫کــه بهتریــن گزینــه بــرای رفــع مشــکالت‪ ،‬جدایــی اســت‪».‬‬ ‫ایــن مشــاور ازدواج تاکیــد می کنــد‪« :‬اگرچــه عقایــد سیاســی‬ ‫متعــارض خانواده هــا بــا دختــر و پســر‪ ،‬در ازدواج تاثیرگــذار‬ ‫اســت امــا در ایــن مــورد الزم اســت ســطح پذیــرش و‬ ‫انعطاف پذیــری خانواده هــا نیــز موردبررســی قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬زوجینــی کــه در ســن های بــاال ازدواج‬ ‫می کننــد و بــه پختگــی و بلــوغ الزم رســیده باشــند‪ ،‬تاثیر و نفوذ‬ ‫خانواده هــا خیلــی کمرنــگ می شــود امــا زوجینــی کــه در ســنین‬ ‫پاییــن ازدواج می کننــد و حدومرزهــای مشــخصی ندارنــد‪،‬‬ ‫نقــش خانــواده بســیار تاثیرگــذار اســت و در چنیــن شــرایطی‬ ‫الزم اســت مســائل فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫در خانواده هــا بــا دقــت بیشــتری موردبررســی قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫حل اختالفات در سطح جهان بینی بعد از ازدواج‬ ‫گاهــی جهان بینــی زوجیــن در ابتــدای ازدواج بــه هــم نزدیــک‬ ‫اســت امــا به مرورزمــان‪ ،‬ایدئولــوژی و جهان بینــی افــراد در‬ ‫مســائل دینــی‪ ،‬مــادی و سیاســی تغییــر می کنــد و ایــن عوامــل‬ ‫باعــث بــروز اختــاف می شــود؛ عباســی به منظــور مدیریــت و‬ ‫حــل ایــن اختالفــات می گویــد‪« :‬برخــی از افــراد ممکــن اســت‬ ‫در دهه هــای مختلــف زندگی شــان دچــار بحــران شــوند و‬ ‫تفکراتشــان بــر اســاس افزایــش اطالعــات‪ ،‬دانــش و تجربــه‬ ‫درزمینه هــای دینــی‪ ،‬مــادی و سیاســی دچــار تغییــر شــود لــذا‬ ‫چنانچــه زوجیــن باگذشــت زمــان دچــار اختــاف در ســطح‬ ‫جهان بینــی شــدند‪ ،‬الزم اســت تــا بــا مراجعــه بــه روانشــناس‬ ‫حــوزه ســازگاری خودشــان بــا طــرف مقابــل را مدیریــت کننــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تاکیــد می کنــد‪« :‬مــا نمی توانیــم ادم هــا را‬ ‫مجبــور بــه انجــام کاری کنیــم و بگوییــم «تــو چندیــن ســال‬ ‫بــا طــرز تفکــری شــبیه بــه مــن زندگــی کــردی‪ ،‬پــس بایــد از‬ ‫ایــن بــه بعــد هــم این گونــه باشــی!»؛ دقــت کنیــد این گونــه‬ ‫رفتارهــای کنترل گرایانــه و فشــار واردکــردن بــه انتخــاب‪،‬‬ ‫عقایــد و ســلیقه طــرف مقابــل می توانــد عاملــی بــرای از بیــن‬ ‫رفتــن مهــر و محبــت بیــن زوجیــن شــود‪».‬‬ ‫دوران اشنایی‪ ،‬یک فرصت طالیی‬ ‫دکتــر عباســی‪ ،‬شــناخت و مدت زمــان دوران اشــنایی را‬ ‫ـه‬ ‫مهم تریــن عامــل در پیشــگیری از بــروز اختالفــات درزمینـ ٔ‬ ‫جهان بینــی می دانــد و می گویــد‪« :‬در دوران اشــنایی حتمــا ً‬ ‫مدت زمــان الزم (‪ 3‬تــا ‪ 6‬مــاه) را در نظــر بگیریــد و شــتاب زده‬ ‫عمــل نکنیــد چراکــه اغلــب زوجینــی کــه دچــار اختــاف و‬ ‫ناســازگاری هســتند‪ ،‬ســریع و احساســی تصمیــم گرفتنــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬در دوران اشــنایی ارتبــاط بــا خانواده هــا‬ ‫بیشــتر می شــود و زوجیــن می تواننــد نــگاه کلی تــری به طــرف‬ ‫مقابــل داشــته باشــند؛ در ایــن دوران‪ ،‬دختــر و پســر اگــر نتوانند‬ ‫بــا مســائل و اختالفــات پیــش رو کنــار بیاینــد‪ ،‬بــدون طــی کــردن‬ ‫مراحل پراســترس طالق و ضربه روحی ناشــی از ان می توانند‬ ‫از ادامــه مراحــل ازدواج و عقــد رســمی امتنــاع کننــد‪».‬‬ ‫عباســی تاکیــد می کنــد‪« :‬زوجیــن در دوران خواســتگاری و‬ ‫همچنین دوران اشــنایی باید درباره خط قرمز و ارزش هایشــان‬ ‫صحبــت کننــد و طــرف مقابــل را بــا پرســیدن ســواالت مختلــف‬ ‫محــک بزننــد تــا بــا نااگاهــی وارد مقولــه ازدواج نشــوند‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره به اهمیت مشــاوره قبــل از ازدواج‬ ‫می گویــد‪« :‬در کنــار شــناخت فــردی‪ ،‬حتمــا ًبــه مشــاوره پیش‬ ‫از ازدواج مراجعــه کنیــد‪ .‬مشــاوره قبــل از ازدواج صرفــا ًبــرای‬ ‫این نیســت که مشــاور نظر دهد که دو نفر مناســب یکدیگر‬ ‫هســتند یــا خیــر‪ ،‬بلکــه در مشــاوره قبــل از ازدواج برخــی‬ ‫مشــکالت شــخصی کــه توســط اشــخاص قابل شناســایی‬ ‫نیســت‪ ،‬بــا انجــام تس ـت های روانشناســی تشــخیص داده‬ ‫می شــود و دور نمــای رابطــه زن و مــرد و میــزان تناســب یــا‬ ‫عــدم تفاهــم ان هــا تخمیــن زده می شــود‪».‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۳۱۶۶‬مــورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۸/24‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫علــی ابــاد انتقــال ملــک رســمی بــه صــورت سلســله ایــادی از‬ ‫مالــک رســمی اقــای ســید احمــد میرکتولی تصرفــات مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۳۸۹‬تقاضــای‬ ‫اقــای امیــد خســروی کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱۱‬کــد‬ ‫ملــی ‪ ۲۲۶۹۹۸۴۳۶۶‬صــادره از ‪-‬علــی ابــاد فرزنــد غــام در‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪۲۱۱‬میــر مربــع مفــروض مجــزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪-۲۱‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتول ‪ -‬خیابان‬ ‫پیچــک محلــه ‪-‬نرســیده بــه انبــار شــرکت تعاونــی‪ -‬کوچــه میــر‬ ‫کتولــی ‪ ۱۰‬بخــش ‪ ۶‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتناد‬ ‫شــماره ‪ 94/2/۱۰/۱۴۰۱/۱۴۴۰۰۴‬مــورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۶/23‬علی ابــاد‬ ‫تائیــد گردیــد ‪ .‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫در روزنامــه محلــی و کثیــر انتشــار اگهــی مــی شــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪ .‬م‪ /‬الــف ‪۱۲۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۱/۰۹/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪۱۴۰۱/۱۰/05 :‬‬ ‫محمود خاندوزی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫علی اباد کتول‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 19‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪653‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امــام بــا ان عظمــت کــه دنیــا را تــکان داد‪ ،‬تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬میگویــد «افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام»‪ .‬بعــد میگویــد‪« :‬مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم»؛ واقعــا ً اینهــا‬ ‫فراموش شــدنی نیســت‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫« توهین و هتک حیثیت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫و مزاحمت های اینترنتی»‬ ‫مراقب فرزندان‬ ‫خود در استفاده‬ ‫از اینترنت باشیم‬ ‫ایــن روزهــا اســتفاده کــودکان از اینترنــت امــری‬ ‫اجتناب ناپذیــر شــده و والدیــن هــم نمیتواننــد فرزنــدان‬ ‫خــود را محــدود کــرده و از ایــن تکنولــوژی روز دور نگــه‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫اینترنتــی کــه بســیاری از امــور را بــرای انســان امــروزی‬ ‫ســهل و اســان کــرده و مزایــای بســیاری در جهــت ارتقــاء‬ ‫ســطح دانــش و فرهنــگ بشرداشــته و کمــک زیــادی بــه‬ ‫اقتصــاد جامعــه جهانــی نمــوده‪ ،‬اینترنتــی کــه ارتباطــات‬ ‫افــراد را تســهیل نمــوده و بــه فرزنــدان مــا کمــک کــرده تــا‬ ‫بســیاری از امــور را براحتــی پیــش ببرند‪.‬امــا اســیب هــای‬ ‫همیــن اینترنــت و شــبکه های اجتماعی کانــون خانواده ها‬ ‫و ســبک زندگــی انهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده و فرزنــدان ما‬ ‫را در معــرض خطــر قــرار داده اســت ‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه نکاتــی ســاد ه می تــوان از بــروز‬ ‫خطــر بــرای کــودکان دوســتدار تکنولــوژی جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه در دنیــای واقعــی‪ ،‬پــدر و مــادر‪ ،‬از دور‬ ‫مراقــب فرزندشــان هســتند همراهــی و نظــارت والدیــن‬ ‫بــر فعالیت هــای فرزندشــان در اینترنــت هــم بایــد مســتمر‬ ‫و هوشــیارانه باشــد‪ .‬ذات جســت وجوگر کــودک را نبایــد‬ ‫دســت کم گرفــت امــا ســرکوب هــم نبایــد کــرد‪ .‬مراقــب‬ ‫باشــیم کــه بــا اعمــال محدودیت هــای بی شــمار و یــا ایجــاد‬ ‫هــراس در کــودک‪ ،‬باعــث دوری او از مــا و کاهــش نفــوذ‬ ‫مراقب حراجی های‬ ‫انالین ویژه شب‬ ‫یلدا باشید‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری بــه بهانــه حراجــی انالیــن‬ ‫ویژه شــب یلدا در شــبکه های اجتماعی هشــدار داد و گفت‪:‬‬ ‫کالم و اعتبارمــان در وی نشــویم‪.‬‬ ‫اما عزیزان یک سری نکات رو بهتره مدنظر قرار بدن‬ ‫‪ - 1‬بر سر زمان و نحوه استفاده از اینترنت‪ ،‬با کودکانتان‬ ‫به توافق رسیده و بر ان پایبند باشید‪.‬‬ ‫‪ - 2‬با مشــاهده ســایت های نامناسب‪ ،‬واکنشی سنجیده‬ ‫نشــان دهیــد‪ .‬تعجــب و اشــفتگی شــما‪ ،‬فرزندتــان را‬ ‫به مراتــب بــه پیگیــری و کنجــکاوی در ان موضــوع ترغیــب‬ ‫و تشــویق می کنــد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تــا جایــی کــه ممکــن هســت‪ ،‬بــه حریــم خصوصــی‬ ‫کودکتــان‪ ،‬در هــر ســنی کــه هســت‪ ،‬احتــرام بگذاریــد‪.‬‬ ‫مثــا بــرای ورود بــه اتاقــش‪ ،‬در بزنیــد و بعــد وارد شــوید تا‬ ‫هــم از ورود ناگهانــی شــما مضطــرب و هراســان نشــود و‬ ‫هــم مخف ـی کاری برایــش عــادت نشــود‪ ،‬به عــاوه او نیــز‬ ‫از رفتــار شــما می امــوزد کــه بــه حریــم خصوصــی دیگــران‬ ‫احتــرام بگــذارد‪.‬‬ ‫دور از خطــر نگهداشــتن فرزنــدان در اینترنــت بــه ایــن‬ ‫معناســت کــه بــه انهــا بیاموزیم کاربری مســئول بــوده و به‬ ‫فضــای مجــازی ماننــد یــک بــازی و ســرگرمی نــگاه نکننــد‪.‬‬ ‫اما شما والدین عزیز به فرزندان خود بیاموزید که‪:‬‬ ‫از شــایعه پراکنــی‪ ،‬همــکاری در اذیــت و ازار دیگــران و‬ ‫دادن اطالعــات خصوصــی و گفت وگوهــای خودمانــی در‬ ‫اینترنــت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫قانــون طالیــی فضــای مجــازی را رعایت کنیــد‪ :‬هرگز کاری‬ ‫را کــه در زندگــی واقعــی انجــام نمی دهیــد‪ ،‬در اینترنت هم‬ ‫هموطنانــی کــه خریدهــای خــود را بصــورت اینترنتــی انجــام‬ ‫می دهنــد مراقــب اگهــی هــای جعلــی ویــژه شــب یلــدا باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی در تشــریح ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬باتوجــه بــه نزدیــک شــدن بــه اخــر فصــل پاییــز و‬ ‫شــب یلــدا‪ ،‬کاربرانــی کــه در فضــای مجــازی بــا تبلیغــات و‬ ‫پیام هایی مانند جشــنواره ویژه شــب یلدا‪،‬تخفیفات ویژه و‬ ‫حراجی هــای انالیــن و یــا ســایر موضوعــات مرتبط بــا موضوع‬ ‫مواجــه شــدند قبــل از بررســی و صحــت و ســقم موضــوع‬ ‫اقــدام بــه پرداخــت وجــه نکننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مجرمــان ســایبری در تمــام ایــام ســال ســعی‬ ‫دارنــد بــا ترفندهــای مختلــف و مرتبــط بــا ایام هــای اعیاد‪،‬ســنتی‬ ‫و مذهبــی بــا انتشــار اگهــی هــای جعلــی و بــا درج تصاویــری از‬ ‫انــواع اجنــاس و تخفیفــات ویــژه نظــرات کاربــران فضــای مجازی‬ ‫را جلــب کننــد تــا بدیــن طریــق از افــراد کالهبــرداری نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی گفــت‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی در‬ ‫هنــگام خریدهــای انالیــن بــه ایــن نکتــه حتمــا توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه از پرداخــت وجــه بــه هرمیــزان بــه عنــوان بیعانــه‬ ‫بــرای نگــه داشــت کاال خــودداری کننــد و در هنــگام تحویــل‬ ‫کاال حتمــا نســبت بــه بررســی اجنــاس اقــدام کننــد تــا کاالی‬ ‫کهنــه یــا خــراب و یــا دارای هــر ایــرادی را دریافــت نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تاکیــد کرد‪:‬هموطنــان از کلیــک کــردن‬ ‫بــرروی پیامــک هــا و تبلیغاتــی کــه حــاوی لینــک بــوده پرهیــز‬ ‫کننــد تــا بــه درگاه هــای جعلــی پرداخــت هدایــت نشــده و از‬ ‫جمع اوری تجهیزات غیرمجاز رایانه ای‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل فــروش تجهیــزات دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــا‬ ‫در بســتر اینترنــت خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت ‪ :‬بــا رصــد و پایــش فضــای ســایبر توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد پیجــی اینســتاگرامی بــا تبلیغ و فــروش تجهیــزات داده ها‬ ‫در قالــب ســاعت رومیــزی ‪ ،‬ســاعت دیــواری‪ ،‬شــارژرهای گوشــی موبایــل ‪ ،‬انــواع خــودکار و دیگــر‬ ‫لــوازم شــخصی کــه قابلیــت ضبــط صــوت و تصویــر بــه صــورت دیتــا را دارا بودنــد ‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامه داد‪ :‬با توجه به بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد فعالیت‬ ‫پیــج اینســتاگرامی موصــوف در حــوزه اســتان بــوده و در پــی تحقیقــات صــورت گرفتــه مــکان‬ ‫فیزیکــی فــروش تجهیــزات غیــر مجــاز رایانــه ای شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی متهــم بــه‬ ‫همــراه تعــدادی از اقــام غیرمجــاز موصــوف دســتگیر و بــه مــکان پلیــس فتــا اســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫انجام ندهید‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه در خصــوص حمایــت از کــودکان‪ :‬وب‬ ‫ســایت های مــورد عالقــه انهــا را در بخــش نشــانک یــا‬ ‫‪ Bookmark‬قــرار دهیــد تــا بــرای پیــدا کــردن انهــا نــام‬ ‫ســایت را اشــتباه تایــپ نکــرده و از ســایت هــای نامناســب‬ ‫ســر در نیــاورد‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه انهــا بــه خوبــی متوجــه هســتند چــه‬ ‫اطالعاتــی قابــل قــراردادن در اینترنــت هســتند و کــدام‬ ‫اطالعــات نبایــد در اختیــار دیگــران قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫زمــان حضورشــان در اینترنــت را محــدود کنیــد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫در حــال انجــام دادن یــک برنامــه خاص درســی باشــند‪.‬‬ ‫در اوقــات فراغــت بــه دنبــال ســایت های ســالمی بگردیــد‬ ‫کــه بتوانیــد بــه او معرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه می توانیــد در کنارشــان بنشــینید و ببینید که‬ ‫در اینترنــت بــه کجــا می رونــد‪ ،‬چــه چیــزی برایشــان جالــب‬ ‫اســت و هــر ســوالی کــه فکــر می کننــد بپرســند و بــه تمــام‬ ‫ســواالت او پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫بــه انهــا بگوییــد کــه قبــل از فرســتادن هــر مطلبــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی حتمــا لحظــه ای تفکــر کننــد کــه‪:‬‬ ‫ایــن مطلــب چیســت و بــرای چــه کســی مــی فرســتد‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا نظــارت هوشــمندانه بــر عملکــرد فرزندانمــان‬ ‫بــه رشــد و ارتقــاء دانــش و فرهنــگ انهــا کمــک کنیــم و از‬ ‫اســیبهای محتمــل انهــا را دور نگــه داریــم‪....‬‬ ‫خالــی شــدن حســاب بانکــی خــود جلوگیــری بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی افزود‪:‬هموطنــان بــرای هرگونــه‬ ‫کمــک و واریــز وجــه بــه نیازمنــدان بــه مناســب شــب یلــدا ‪،‬‬ ‫می تواننــد ان را از طریــق نهادهــا و موسســات معتبراقــدام به‬ ‫پرداخــت نماینــد و از واریــز کمک هــای خــود بــه حســاب های‬ ‫نامعتبرخــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ان را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫و یــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــا پلیــس فتــا درمیــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت ‪ :‬متهــم کــه شــغلش نصــاب دوربیــن مــدار بســته و فروشــنده‬ ‫اقــام مرتبــط بــا دوربیــن مــدار بســته بــود‪ ،‬پــس از دســتگیری و مواجهــه بــا ادلــه فنــی‪ ،‬جــرم خــود‬ ‫را پذیرفــت و دلیــل گمراهــی خــود را کســب منفعــت مالــی از طریــق فــروش لــوازم غیرمجــاز بــه‬ ‫داده هــا و تجهیــزات و اطالعــات بیــان داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬فــن اوری بکارگرفتــه شــده در تجهیــزات ضبــط صــوت و تصویــر‬ ‫مکشــوفه از متهــم موصــوف کــه از طریــق پیجهــای اینســتاگرامی در فضــای مجــازی تبلیــغ و بــه‬ ‫فــروش مــی رســید از جدیدتریــن ابــزار روز بهــره بــرده و جهــت تصویــر بــرداری مجهــز بــه لنزهــای‬ ‫دوربیــن میکــرو و بســیار کوچــک بــود‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت ‪ :‬بــه منظــور پیشــگیری از هرگونــه تبعــات احتمالــی ناشــی از‬ ‫وجــود تجهیــزات غیــر مجــاز رایانــه ای شــهروندان جهــت اســکان واقامــت موقــت و دائــم از اماکــن‬ ‫مجــوز دار و تحــت نظــر میــراث فرهنگــی گردشــگری و امــور صنفــی مربوطــه بهــره بــرداری نمــوده و‬ ‫هنــگام مراجعــه بــه اماکــن جدیــد بــا بررســی موقعیــت خــود مراقــب اشــیا بــکار گرفتــه شــده باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق‬ ‫و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیس فتا ارتباط برقرار نمایند تا نسبت به دریافت خدمات فوریت سایبری توسط کارشناسان‬ ‫پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از جرایمــی کــه متاســفانه ایــن روزهــا‪ ،‬در ســطح‬ ‫جامعــه رواج پیــدا کــرده‪ ،‬هتــک حیثیت و نشــراکاذیب‬ ‫و انتشــار تصاویــر و فیلــم خصوصــی دیگــران‪ ،‬تهدید و‬ ‫مزاحمــت هــای اینترنتــی و توهیــن بــه کاربران هســت‬ ‫کــه متاســفانه امارهــا نشــان دهنــده افزایــش میــزان‬ ‫وقــوع ایــن جرائــم هســت‪ ،‬بطوریکــه کــه جرائــم هتک‬ ‫حیثیت و مزاحمتهای اینترنتی درحال حاضر‪ ،‬در رتبه‬ ‫دوم جرائــم بوقــوع پیوســته در اســتان گلســتان قــرار‬ ‫دارد کــه در اینخصــوص‪ ،‬پاییــن بــودن ســطح اگاهــی‬ ‫و دانــش کاربــران و اعتمــاد بیــش از حــد بــه فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی باعث ســوء اســتفاده‬ ‫افــراد فرصــت طلــب در ایــن فضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی از شــهروندان نــااگاه هــم فضــای‬ ‫مجــازی را بســتری امــن تصــور مــی کننــد و تصاویــر‬ ‫خصوصــی و اطالعــات شــخصی خــود را در ایــن فضا‬ ‫بــه اشــتراک مــی گذارنــد کــه ایــن موضــوع میتونــه‬ ‫زمینــه ســاز وقــوع جرائــم اینچنینــی باشــد‬ ‫افــرادی هــم هســتند کــه بــا اســتفاده از عکــس‬ ‫و فیلمــی و صدایــی کــه از دیگــری دارنــد بــا‬ ‫انگیزه هــای مختلفــی ماننــد انتقامجویــی یــا در‬ ‫برخــی از مواقع‪،‬ســرگرمی‪ ،‬اقــدام بــه مزاحمــت و‬ ‫هتــک حیثیــت دیگــران میکننــد کــه در ایــن زمینــه‬ ‫قانونگــذار هــم بــا هــدف مراقبــت از حقــوق حقــه‬ ‫شــهروندان‪ ،‬قوانینــی را مصــوب کــرده و طبــق ایــن‬ ‫قوانیــن افــرادی کــه اقــدام بــه انتشــار عکــس و فیلم‬ ‫خصوصــی دیگــران و مزاحمــت مــی کننــد‪ ،‬طبــق‬ ‫قانــون‪ ،‬مجــازات خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن نکتــه رو هــم بایــد یــاداور بشــم کــه حتــی‬ ‫تهدیــد بــه انتشــار عکــس و فیلــم نیــز جــرم اســت و بــا‬ ‫قانــون شــکنان در ایــن خصــوص برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــا شــنوندگان عزیــز بایســت بدونــن کــه فحاشــی‪،‬‬ ‫توهیــن‪ ،‬افتــرا‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬تمســخر‪ ،‬ارســال پیــام و‬ ‫تصاویــر نامناســب‪ ،‬انتشــار شــماره تمــاس افــراد و‬ ‫یــا اطالعــات کاری و خصوصــی انهــا در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و غیــره از مصادیــق مزاحمــت اینترنتــی‬ ‫هســت و برابــر قانــون‪ ،‬مزاحمــان اینترنتــی مجــازات‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫لـــذا توصیــه ای کــه پلیــس فتــــا بــه کاربــران عزیــز‬ ‫داره اینــه کــه ‪:‬‬ ‫بـــه فضـــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعی‪ ،‬بیش‬ ‫از حــــد اعتمــاد نکننــد و بــا مصادیــق مجرمانــه در‬ ‫قانــون جرائــم رایانــه ای هــم اشــنا باشــند‪.‬‬ ‫کاربران‪ ،‬در هنگام فعالیت در این فضا ‪ ،‬متعـهد‬ ‫بــه اصــول اخالقــی و عرف جامعه باشــند‪.‬‬ ‫هــر مطلــب و محتوایــی را کــه ممکــن اســت اثــار‬ ‫و تبعاتــی را بــرای ســایرین بــه دنبــال داشــته باشــه‬ ‫براحتــی منتـــشر نکننــد و از قبــل در اینخصــوص‬ ‫تا َمــل بکننــد‪.‬‬ ‫تحت هیچ شــرایط ‪ ،‬تصاویر شــخصی ‪ ،‬خانوادگی‬ ‫و محیــط کار خودشــون و ســایرین را در ایــن فضـــا‬ ‫بارگــذاری نکننــد تــا زمیـــنه بـــروز جـــرائم و هتــک‬ ‫حیثیــت بــرای فرصــت طلبــان و مزاحمیــن اینترنتــی‬ ‫فراهــم نشــود ‪.‬‬ ‫بــه عقایــد و ارزش هــا و نظـــرات پیشــنهادی ســایر‬ ‫کاربــران در ایــن فضـــا احتــرام بزارنــد ‪.‬‬ ‫از درج مطالــب توهیــن امیــز بــر علیــه افـــراد‪،‬‬ ‫شــخصیت هــا‪ ،‬مقامــات و ســایر کاربــران در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی خــودداری بکننــد ‪.‬‬ ‫ خانواده هــای عزیــز هــم الزمــه کــه بــه فرزندانشــون‬‫امــوزش بــدن و اونهــا رو اگاه کنــن کــه انتشــار تصاویر‬ ‫شــخصی دیگــران و ایجــاد مزاحمــت اینترنتــی جرمه و‬ ‫بــرای اونهــا تبعــات غیرقابــل جبرانــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪-‬در خاتمــه از کاربــران عزیــز مــی خواهم که حداقل‬‫یــه مطالعــه ای از مفــاد قانــون جرائــم رایانـه ای داشــته‬ ‫باشــند و از بایدهــا و نبایدهــای قانونــی فضای مجازی‬ ‫هم مطلع بشــند‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫نمای از ایوان داخلی‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪ -653‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-653‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/15‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/15 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/10 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫شنبه ‪09//19‬‬ ‫‪148‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حجاب فاطمی‬ ‫داریم تا حجاب‬ ‫فاطمی‬ ‫در میــان جمعیــت بــا صــدای بلنــد فریــاد م ـی زد خدایــا‬ ‫ایــن بانــوی مهربــان را بــا حضــرت زهــرا محشــور بگــردان و‬ ‫صــدای امیــن از میــان جمعیــت بلنــد شــد ولــی نــه انگونه‬ ‫کــه همــه امیــن بگوینــد‪.‬‬ ‫چــه ســعادتی بــرای یــک زن باالتــر از ایــن کــه بــا فاطمــه‬ ‫زهرا (س) همنشــین شــود؛ ان هم در بهشــت و در کنار‬ ‫نعمــت هــای الهــی ولــی بــه یــاد ایــن شــعر افتــادم کــه‬ ‫گوینــد هــر انکــه هــر چــه را دارد دوســت‪ ،‬از بعــد وفــات‬ ‫هــم همــان همــدم اوســت‪ .‬تــا جایــی کــه بــه یــاد دارم‬ ‫ایــن بنــده خــدا هیــچ شــباهتی بــا حضــرت زهــرا (س)‬ ‫نداشــت‪ .‬پــس چگونــه ممکــن اســت همنشــین او در‬ ‫بهشــت باشــد؟‬ ‫هفدهــم اذر مصــادف بــا ‪ ۱۳‬جمــادی االول بــه روایتــی‬ ‫ســالروز شــهادت حضــرت زهــرا (س) ‪ ۷۵‬روز بعــد از‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) اســت‪ ،‬بــا مــروری بــه یکــی از روایــت‬ ‫هــای جالــب تاریخــی دربــاره زندگــی دختــر پیامبــر‬ ‫اعظــم(س) حــال و روز خودمــان را جویــا مــی شــویم کــه‬ ‫زنــان و دختــران و خواهــران مــا چقــدر بــه حیــا و عفــت‬ ‫فاطمــی نزدیــک هســتند‪.‬‬ ‫در ایــه ای از قــران‪ ،‬خــدا بــه صراحــت بــه پیامبــرش‬ ‫مــی فرمایــد بگــو اگــر مــرا دوســت داریــد‪ ،‬از حــرف هــای‬ ‫فرســتاده ام پیــروی کنیــد تــا خــدا هــم شــما را دوســت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬چگونــه ممکــن اســت حضــرت فاطمــه‬ ‫(س) را دوســت داشــته باشــیم ولی هیچ شباهتی به ان‬ ‫حضرت نداشــته باشــیم‪ .‬نه ســخنانش را شــنیده ایم‪ ،‬نه‬ ‫از روش زندگــی ان بانــو خبــری داریــم و نــه مــی دانیم چرا‬ ‫بــه مســجد رفــت و صدایــش را در مقابــل مــردان نامحــرم‬ ‫بلنــد کــرد‪ .‬همــه اینهــا بــه کنــار‪ ،‬اگــر هم می دانســتیم که‬ ‫فاطمــه زهــرا(س) چــه گفتــه و چــه کــرده‪ ،‬ولــی هیچوقت‬ ‫توجــه نکردیــم کــه ایــا مــا هــم مــی توانیــم همچــون دختر‬ ‫رســول خــدا (ص) زندگــی کنیــم یــا نــه‪.‬‬ ‫برخــی مــی گوینــد دختــر پیامبــر کجــا و مــا کجــا! عــده ای‬ ‫هــم معتقدنــد بایــد بــا توجــه بــه شــرایط زمــان و مــکان‬ ‫زندگــی کــرد و ضرورتــی نــدارد‪ ،‬زندگــی مــا هماننــد زندگــی‬ ‫ان زمــان باشــد امــا فــارغ از ایــن ســخنان‪ ،‬انچــه مهــم‬ ‫اســت درس زندگــی ان حضــرت در ‪ ۱۸‬ســالی اســت کــه‬ ‫در کنــار رســول خــدا (ص) و امیرمومنــان (ع) بــه عنــوان‬ ‫دختــر و همســر و همچنیــن مــادر امــام حســن و امــام‬ ‫حســین علیهمــا الســام بــود؛ هرچنــد پیامبــر اکــرم(ص)‬ ‫دختــر خــود را ام ابیهــا صــدا مــی زدنــد‪.‬‬ ‫ســبک زندگــی دختــر پیامبــر را از زوایــای گوناگونــی‬ ‫می تــوان بررســی کــرد‪ .‬از نــگاه تاریخــی‪ ،‬فــردی‪،‬‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی و هــر کــس‬ ‫مــی توانــد متناســب بــا شــرایط و وضعیــت خــود توشــه‬ ‫ای از ســیره ان حضــرت را انتخــاب کنــد‪ .‬مثــا در زمینــه‬ ‫اقتصــادی حضــرت زهــرا (س) باغــی در فــدک داشــت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر در انجــا کار مــی کردنــد‪ .‬بنابــر ایــن فاطمه‬ ‫زهــرا (س) وضــع مالــی خوبــی داشــتند ولــی بــا وجــود این‬ ‫همــه ثــروت‪ ،‬هیچــگاه ســادگی را تــرک نکردنــد‪.‬‬ ‫در زمینــه اجتماعــی نیــز داســتان الجار ثم الــدار‪ ،‬زبانزد‬ ‫اســت کــه چگونــه فاطمــه زهــرا (س) شــب تــا صبــح‬ ‫بــرای همســایگان خــود دعــا مــی کــرد‪ .‬پــس از وفــات‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) یــک دوره حســاس بوجــود امــد کــه‬ ‫کســی جــرات نمــی کــرد بــه مســائل سیاســی بپــردازد‬ ‫و بیشــتر مهاجــران و انصــار اهســته مــی رفتنــد و مــی‬ ‫امدنــد تــا مبــادا وضعیــت دنیایــی شــان بــه هــم بخــورد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان حضــرت زهــرا (س) بــه دفــاع از امــام‬ ‫خــود برخاســت و بــا حضــور در مســجد خطبــه ای قرائت‬ ‫کردنــد تــا انــان کــه بــه خــواب رفتــه انــد را بیــدار کننــد و‬ ‫اشــاره ای کوتــاه بــه مســاله فــدک داشــتند ولــی در واقع‬ ‫ایــن خطبــه‪ ،‬منشــوری از معــارف دینــی بــرای غافــان‬ ‫ان زمــان بــود‪.‬‬ ‫ان حضــرت از ســکوت مــردم شــکایت داشــت و شــرایط‬ ‫جامعــه را بــه گونــه ای حســاس مــی دیدند کــه با خواندن‬ ‫ایــن خطبــه مــی خواســتند تــا نــه فقــط موضــوع فــدک را‬ ‫کــه ظهــور دوبــاره جریــان جاهلــی را مطــرح کننــد کــه‬ ‫برخــی تــاش داشــتند بــا ظاهــر اســامی‪ ،‬ریشــه تعالیــم‬ ‫پیامبــر(ص) را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫در زمینــه زندگــی فــردی ان حضــرت داســتان هایــی نقــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬مثال در روایات امده که روزی حضرت زهرا‬ ‫(س) نــزد پــدرش بــود کــه مــردی نابینــا وارد شــد و حضرت‬ ‫فاطمــه (س) خــود را مخفــی کــرد‪ .‬هنگامــی که مرد نابینا‬ ‫خــارج شــد‪ ،‬رســول خــدا (ص) از دختــرش پرســید بــا ایــن‬ ‫کــه مــی دانســتی او نابینــا اســت و تــو را نمــی بینــد‪ ،‬بــا این‬ ‫حــال چــرا پنهــان شــدی و فاطمــه زهــرا (س) پاســخ داد‪،‬‬ ‫او نابینــا بــود ولــی مــن کــه بینــا بــودم و چشــم داشــم و‬ ‫همــان طــوری کــه مــرد نبایــد بــه زن نامحــرم نــگاه کنــد‪،‬‬ ‫زن هــم نبایــد بــه مــرد نامحــرم نــگاه کنــد‪.‬‬ ‫همیــن یــک داســتان کافــی بود تا بفهمــم ان خدا بیامرز‬ ‫کــه برایــش ارزوی همنشــینی بــا دختــر پیغمبــر را مــی‬ ‫کردنــد‪ ،‬چقــدر با ان حضرت ســنخیت داشــت‪ .‬حضورش‬ ‫در فضــای مجــازی بــا ان تصاویــر و فیلمهایــی کــه از خــود‬ ‫بــه جــا گذاشــته بــود‪ ،‬نشــان مــی داد کــه فرســنگ هــا‬ ‫بــا عفــت و حیــای فاطمــی فاصلــه دارد‪ .‬ای کاش فقــط‬ ‫تصاویــرش مشــکل داشــت‪ .‬متــن هــای بــه جامانــده از‬ ‫او نیــز دســت کمــی از تصاویــرش نداشــت؛ متــن هایــی‬ ‫کــه نامحرمــان مــی خواندنــد و گاهــی پاســخهای بدتــری‬ ‫حوالــه اش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هــر بــار کــه در محــل کارش حاضــر می شــد‪ ،‬همکارانش‬ ‫هــم از دســت او در اســایش نبودنــد‪ .‬چــون یــا بــا حرفهــای‬ ‫ناتمامــش پشــت ســر ایــن و ان صحبــت مــی کــرد یــا‬ ‫بــوی عطــرش‪ ،‬حــال دیگــران را بــه هــم مـی زد‪ .‬اخــر هــم‬ ‫مشــخص نشــد بــا ان همــه اصــراری کــه مدیــرش بــرای‬ ‫جابجایــی اتاقــش داشــت تــا در کنــار چنــد خانــم دیگــر بــه‬ ‫کارهــای اداری خــود بپــردازد ولــی قبــول نمــی کــرد و مــی‬ ‫گفــت اال و بــا مــی خواهــد در همــان اتــاق باشــد کــه‬ ‫بزرگتــر اســت و پنجــره هایــش رو بــه نمــای الــوده شــهر‬ ‫اســت و حاضــر بــود بــا چنــد مــرد نامحــرم از صبــح تــا‬ ‫غــروب بگویــد و بخنــدد و گوشــش بــه حــرف کســی هــم‬ ‫بدهــکار نباشــد‪.‬‬ ‫ای کاش فقــط حضــورش در میــان مــردان‪ ،‬دلم را به درد‬ ‫مــی اورد‪ .‬ارایش هــای غلیــظ و موهــای رنــگ کــرده اش‬ ‫کــه از گوشــه روســری اش بیــرون زده بــود‪ ،‬قــوز بــاال قــوز‬ ‫بــود‪ .‬جالــب اینجــا بــود کــه مدیــرش هــم نــه تذکــری بــه او‬ ‫مــی داد و نــه بــه مســئول باالتــرش گــزارش‪ .‬گویــی خــود‬ ‫ان مدیــر نــه دختــری دارد و نــه خواهــری کــه ان مرحومــه‬ ‫همچــون خواهــرش بــود ولــی فقــط مثــل یــک کارمنــد بــه‬ ‫او نــگاه مــی کــرد و رنــگ و بویــی از غیــرت در او وجــود‬ ‫نداشــت‪.‬‬ ‫شــاید در جامعــه کــم نباشــند چنیــن بانوانــی کــه تصــور‬ ‫می کننــد بــا خوانــدن نمــاز و گرفتــن روزه‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫فاطمــی باشــند ولــی از طــرف دیگــر می تواننــد در اجتماع‬ ‫هرگونــه کــه مــی خواهنــد حضــور یابنــد‪ .‬برخــی از ایــن‬ ‫بانــوان را دیــده ام کــه پشــت در اتــاق عمــل هنگامــی کــه‬ ‫در انتظــار پایــان عمــل جراحــی فرزنــد یــا همســر خــود‬ ‫هســتند‪ ،‬در یــک دســت تســبیح و در دســت دیگــر کتــاب‬ ‫دعــا دارنــد و مشــغول ذکــر و دعــا و تــاوت ایــات قــران‬ ‫هســتند تــا خــدا بیمارشــان را شــفا دهــد و بــه ائمــه اطهــار‬ ‫توســل جســته و بــا اشــک و اه از تــه دل دعــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫گاهــی مــی بینــم همین بانــوان همت کرده و بــا خانواده‬ ‫بــه پیــاده روی اربعیــن مــی روند‪ .‬کربال و مشهدشــان هم‬ ‫هــر ســال بــه راه اســت ولــی وقتــی بــه پابوســی امــام رضــا‬ ‫(ع) مــی رونــد‪ ،‬تصورشــان ایــن اســت کــه ان امــام رئــوف‬ ‫فقــط در حــرم و در مقابــل ضریــح حضــور دارد و در کوچــه‬ ‫و خیابــان نگاهــی بــه انــان نــدارد و شــاید بــه همیــن دلیل‬ ‫اســت کــه ظاهرشــان در حــرم بــه گونــه ای و در بیــرون از‬ ‫حــرم بــه گونــه ای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اگــر همیــن بانــوان کــه خــود را پیــرو حضــرت زهــرا (س)‬ ‫مــی داننــد و قلبــا هــم بــه دختــر پیامبــر اکــرم (ص) ارادت‬ ‫دارنــد ولــی ظاهرشــان بــا ان حضــرت‪ ،‬زمیــن تــا اســمان‬ ‫تفــاوت مــی کنــد‪ ،‬بداننــد کــه ایــن بانــوی اســمانی حاضــر‬ ‫نبــود بــه خاطــر همنشــنین شــدن بــا نامحــرم‪ ،‬لحظــه ای‬ ‫از اخــرت خــود را بــه خطــر بیانــدازد‪ ،‬بــه طــور قطــع انــان‬ ‫هــم بــه بانــوی خــود اقتــدا کــرده و تــاش مــی کننــد تــا‬ ‫مبــادا بــه خاطــر مالحظــات دنیایــی‪ ،‬اخــرت ابــدی خــود را‬ ‫از دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه جامعــه امــروز مــا در ارتبــاط بــا‬ ‫مســائل نامحــرم بــه الگویــی همچــون حضرت زهــرا (س)‬ ‫نیــاز دارد کــه خــودش را از یــک مــرد نابینــا مــی پوشــاند‬ ‫و زمانــی کــه علــت را مــی پرســیدند‪ ،‬مــی فرمــود ممکــن‬ ‫اســت مــرد نامحــرم بــوی مــرا استشــمام کنــد ولــی امــروز‬ ‫مــی بینیــم برخــی افــراد بــا زنــان نامحرم شــوخی می کنند‬ ‫و استداللشــان ایــن اســت کــه بایــد قلــب انســان پــاک‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر چنیــن اســتداللی درســت بــود‪ ،‬دختــر پیامبــر‬ ‫هــم بایــد همیــن کار را مــی کــرد‪ .‬چــون قلــب او پــاک تــر‬ ‫از همــه زنــان بــود‪.‬‬ ‫برخــی نیــز بــه جــاده خاکــی انحــراف پیــدا مــی کننــد و‬ ‫می گوینــد اگــر قــرار بــود اینگونــه زندگــی کنیــم‪ ،‬پــس‬ ‫چــرا زنــان پــا بــه پــای مــردان در مشــاغل و فعالیــت‬ ‫هــای اجتماعــی حضــور پیــدا مــی کننــد و ایــن مســاله‬ ‫همــان توجــه بــه شــرایط زمــان و مــکان اســت‪ .‬البتــه‬ ‫بعضــی افــراد‪ ،‬هــم مــو را مــی بیننــد و هــم پیچــش مــو‬ ‫را‪ .‬مثــا می گوینــد اگــر دختــران و زنــان در مشــاغلی‬ ‫ماننــد معلمــی و پرســتاری مشــغول نشــوند‪ ،‬غیــرت مــا‬ ‫زیــر ســوال مــی رود‪ .‬در همیــن ســال هــای اخیــر چــه‬ ‫بانوانــی کــه توانســتند در ســطح ملــی و بیــن المللــی در‬ ‫رشــته هــای علمــی‪ ،‬فرهنگــی و ورزشــی رتبــه هــای بــاال‬ ‫کســب کننــد و افتخــاری بــرای زن ایرانــی باشــند‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب در اواخــر شــهریور در دیــدار با قهرمانان المپیک‬ ‫و پارالمپیــک ‪ ۲۰۲۰‬توکیــو فرمــود بانــوان ورزشــکار ایرانــی‬ ‫در ایــن رقابت هــا ثابــت کردنــد کــه حجاب اســامی مانع‬ ‫درخشــش در عرصــه ورزش نیســت؛ همانگونــه کــه ایــن‬ ‫موضــوع را در عرصه هــای سیاســت و علــم و مدیریــت‬ ‫نیــز ثابــت کرده انــد‪.‬‬ ‫کارشناســان دینــی معتقدنــد روایتــی کــه از فاطمــه زهــرا‬ ‫(س ) نقــل شــده مبنــی بــر ایــن کــه بهتریــن چیز بــرای زن‬ ‫ان اســت کــه نــه او مــردی را ببینــد و هیــچ نــا محرمــی هم‬ ‫او را نبینــد‪ ،‬غیــر از اعتبــار ســندی ان کــه جــای بررســی‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد توجــه کــرد کــه ایــن حدیــث در مقــام بیــان ایــن‬ ‫حکــم شــرعی نیســت کــه بــه هیــچ وجــه زنــان و مــردان‬ ‫مجــاز بــه گفــت و گــوی بــا هــم نیســتند و یا مجاز نیســتند‬ ‫همدیگــر را ببیننــد‪ ،‬بلکــه در مقــام بیــان یکــی از ارزش‬ ‫هــای اخالقــی اســت و ان ایــن کــه تــا جایــی کــه امــکان‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد ارتبــاط و برخوردهــای روزمــره میــان مــردان و‬ ‫زنــان نامحــرم بــه حداقــل ممکــن برســد‪.‬‬ ‫البتــه برخــی رســانه هــا هــم در ایــن میــان خواســته یــا‬ ‫ناخواســته اتــش بیــار معرکــه شــده انــد‪ ،‬بــدون ایــن کــه‬ ‫توجهــی بــه حــدود شــرعی کننــد‪ .‬مثــا بعضــی از همیــن‬ ‫رســانه هــا حاضرنــد بــرای کســب درامــد‪ ،‬هرگونــه اگهــی‬ ‫را در گوشــه و کنــار پایــگاه اینترنتــی یــا حتــی البــای اخبــار‬ ‫و گــزارش هــای خــود منتشــر کننــد تــا خواننــدگان نیــز‬ ‫خواســته یــا ناخواســته نگاهشــان بــه تصاویــر بــی حجــاب‬ ‫و ارایــش کــرده افــراد چهــره (ســلبریتی) و غیرچهــره‬ ‫بیافتــد و بــه بهانــه تبلیــغ فــان کاال و بهمــان خدمــت‪،‬‬ ‫هــر تصویــری را از زن ایرانــی همچــون زن غربــی بــه‬ ‫نمایــش بگذارنــد و کســی هــم صدایــش درنیایــد و بــه‬ ‫مســئوالن هــم تذکــری ندهــد؛ تبلیغــی کــه بــه اعتقــاد‬ ‫برخــی اســتفاده از زنــان در تبلیغــات در واقــع نوعــی بــرده‬ ‫داری اســت‪.‬‬ ‫شــاید اگــر ‪ ۱۰‬یــا ‪ ۱۵‬ســال پیــش مســئوالن رســانه هــا و‬ ‫مدیــران فرهنگــی کشــور بــه ایــن دغدغه ها بیشــتر توجه‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬امــروز شــاهد ترویــج فرهنــگ رنگارنــگ غربی‬ ‫در قالــب تبلیــغ وســایل ارایشــی و تفریحــی و زندگــی‬ ‫تجملــی نبودیــم و رتبــه دوم بعــد از عربســتان را به عنوان‬ ‫پرمصــرف تریــن کشــور در مصــرف وســایل ارایشــی‬ ‫کســب نمــی کردیــم‪.‬‬ ‫همیــن نــگاه غربــی باعــث شــده تــا بســیاری از زنــان و‬ ‫دختــران هــر روز بــرای بیشــتر دیــده شــدن تــاش کننــد‪،‬‬ ‫چــه در دنیــای حقیقــی و چــه در فضــای مجــازی‪ .‬بانویــی‬ ‫کــه حضــرت فاطمــه را الگــوی خــود مــی دانــد‪ ،‬هیچوقــت‬ ‫حاضر نیســت برای دیده شــدن و پســند (الیک) دیگران‪،‬‬ ‫بــه هــر قیمــت و شــکلی خــود را بــه دیگــران نشــان دهــد‬ ‫و حاضــر نیســت بــرای تبلیــغ یــک کاالی تجــاری صــدای‬ ‫خــود را در فروشــگاه بــرای مــردان بلنــد کنــد و فریــاد بزنــد‬ ‫و در نهایــت بتوانــد درصــدی از ســود ان کاال را بــه جیــب‬ ‫بزنــد یــا حقــوق اخــر بــرج خــود را بگیــرد‪ .‬گویــی مســئوالن‬ ‫چنیــن فروشــگاه هایی صــدای ایــن دختــران و زنــان را‬ ‫نمــی شــوند یــا حــدود عفــت و حریــم زن ایرانــی مســلمان‬ ‫را نمــی داننــد‪.‬‬ ‫گروهی از کارشناسان معتقدند برخی از زنانی که حتی‬ ‫بــا چــادر در فضــای مجــازی تبلیــغ مــی کننــد و بــه دنبــال‬ ‫معرفــی مفاهیــم ارزشــی و امــوزه های دینی هســتند‪ ،‬به‬ ‫دلیــل افــراط‪ ،‬دچــار نوعــی تبــرج و خودنمایــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫یعنــی اگرچــه ایــن بانــوان بــا چــادر و بــا پوششــی اســامی‬ ‫در فضــای مجــازی ظاهــر مــی شــوند ولــی تصاویــری از‬ ‫خــود بــه نمایــش مــی گذارنــد کــه شایســته زن مســلمان‬ ‫نیســت و توجــه کاربــران را بــه خــود جلــب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ارزو کــردم کــه ایــن بانــوی مرحــوم از رحمــت واســعه‬ ‫الهــی در ان دنیــا برخــوردار شــود و اگرچــه بعیــد اســت‬ ‫همنشــین کنیــز فاطمــه زهــرا شــود ولــی بــه برکــت خــون‬ ‫شــهدایی کــه بــرای احیــای حجــاب فاطمــی در جنــگ بــا‬ ‫دشــمن داخلــی و خارجــی در خاکریزهــای نظامــی و‬ ‫فرهنگی ریخته شــده‪ ،‬نســیمی از شــفاعت دختر رســول‬ ‫خــدا (ص) شــامل حالــش شــود و عاقبــت مــا هــم ختــم‬ ‫بــه خیــر شــود‪ .‬ان شــاء الله‪/‬ایرنــا‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫اتشــکده اســپاخو را مــردم محلــی بــا نــام‬ ‫کلیســا می شناســند؛ امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫ســندی مبنــی بــر حضــور مســیحیان در‬ ‫ایــن منطقــه پیــدا نشــده اســت‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر شــکل دایــره ای محــراب‪ ،‬اتشــدان‬ ‫و ســوراخ های درون ســقف گنبــد کــه‬ ‫روزنه هایــی بــرای خــروج دود بــه نظــر‬ ‫ن می دهنــد کــه ایــن بنــا‬ ‫می رســند‪ ،‬نشــا ‬ ‫از اتشــکده های ساخته شــده توســط‬ ‫زرتشــتیان باســتان بــوده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بــا توجــه بــه معمــاری و مصالــح بــه کار‬ ‫رفتــه در بنــا‪ ،‬قدمــت اتشــکده را بــه دوره‬ ‫ساســانیان نســبت می دهنــد‪ .‬اتشــکده‬ ‫اســپاخو از جاهــای دیدنــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــمار می ایــد و بــا‬ ‫شــماره ی ثبــت ‪ ۱۵۷۹‬در فهرســت میــراث‬ ‫ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

شماره : 692
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

شماره : 691
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/11/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!