روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 652 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 652

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 652

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 652

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪147 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/08-‬دسامبر‪ /13-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪652 :‬‬ ‫زمانی که پاک ترین موجودات زمین شاد می شوند‬ ‫گوشه ای از لبخند خدا‪ ،‬شادی کودکان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مهمترین نقش و وظیفه شورا‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬هدایت فرهنگی‬ ‫کشور و جامعه است‬ ‫الزامارامش افرینی‬ ‫در گردنه های برف گیر‬ ‫مدیرکل امور عشایر گلستان‬ ‫مشکل عمده تداوم فعالیت‬ ‫عشایر‪ ،‬تفاوت قیمت نهاده و‬ ‫دام است‬ ‫‪2‬‬ ‫ارامش موجود از اوج‬ ‫بصیرت اقوام‬ ‫و جداکردن صف مردم‬ ‫از اشوب گران است‬ ‫‪5‬‬ ‫داده های تلفن همراه‬ ‫قربانیان را بد افزار‬ ‫جدید ویندوز می دزدد‬ ‫‪4‬‬ ‫نماد دشمن ستیزی‬ ‫و بصیرت دانشجویان‬ ‫روز دانشجو است‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ســخن دانشــجویان را‬ ‫بــه عنــوان اینــده ســازان ایــن کشــور شــنید‪ ،‬گفــت‪ :‬روز دانشــجو‬ ‫نمــاد دشــمن شناســی‪ ،‬دشــمن ســتیزی‪ ،‬بصیــرت و احســاس‬ ‫مســئولیت از ســوی دانشــجویان عزیــز اســت‪.‬‬ ‫ســخنرانی ایــت اللــه ســیدابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور بــه‬ ‫مناســبت ‪ ۱۶‬اذر روز دانشــجو د تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن روز نمــاد و‬ ‫نمــود بــرای فکــر‪ ،‬بالندگــی و شــناخت شــرایط و وضعیــت بــرای‬ ‫دانشگاه هاســت ‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور اظهــار داشــت‪ :‬دانشــگاه اتــاق فکــر و مرکــز‬ ‫مشــاوره اســت؛ مــن بــه ارتبــاط دانشــگاه و دولــت بــاور دارم و‬ ‫ن بایــد بــرای حــل مســائل دولــت را یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویا ‬ ‫ایــت اللــه رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬دانشــجویان مســائل جامعــه را‬ ‫بیشــتر و بهتــر رصــد می کننــد و ارتبــاط بــا دانشــجویان را بــرای‬ ‫خــود افتخــار و فرصــت مغتنمــی بــرای بهره گیــری از نظــرات‬ ‫نخبــگان می دانــم‪.‬‬ ‫تیم اقتصادی دولت هماهنگ است‬ ‫رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬همــه نظــرات حتــی نظــرات‬ ‫مخالفــان را می شــنویم و از نظــرات همــه اســتقبال می کنیــم؛‬ ‫‪7‬‬ ‫ش دربــاره دولــت‬ ‫اگــر کســی مــرا هــم قبــول نداشــت‪ ،‬نظرات ـ ‬ ‫را بــه مــا منتقــل کنــد‪ .‬مــا نظــر را می شــنویم و از بهترین هــا‬ ‫انتخــاب و عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی دربــاره حــذف ارز ترجیحــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اقتصاددانــان مــا کســی نبــود کــه از ارز ترجیحــی کــه در ان رانــت‬ ‫و فســاد وجــود دارد‪ ،‬دفــاع کنــد‪ .‬اختــاف در روش هــا داشــتند‬ ‫نــه در اصــل قضیــه‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬گفــت و گــو در حــل مســائل و رشــد و‬ ‫پیشــرفت کشــور اثــر دارد و بــه همیــن دلیــل بــا دانشــجویان ‬ ‫ی و غیرســمی ارتبــاط و‬ ‫و نخبــگان به صــورت مســتمر و رســم ‬ ‫تعامــل دارم‪.‬‬ ‫وی اطمینــان داد کــه تــورم در اینــده رونــد کاهشــی خواهــد‬ ‫داشــت و وضــع زندگــی مــردم حتمــا ً بهتــر خواهــد شــد؛‬ ‫ان شــاءالله ‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایجــاد اشــتغال‬ ‫واقعــی از میزانــی کــه وعــده کردیــم عقــب نیســتیم‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا ســرعت گرفتــن ســاخت مشــکل‬ ‫مســکن هــم برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫ایت الله رئیسی اظهار داشت‪ :‬در گاز و برق قطعی نداشتیم‪،‬‬ ‫در تابســتان امســال دیدیــم کــه خاموشــی نداشــتیم؛ مــا کــه‬ ‫نیــروگاه نســاختیم بلکــه بــا مدیریت توانســتیم بدون خاموشــی‬ ‫از تابســتان عبــور کنیــم در حالــی کــه ســال های گذشــته همــه‬ ‫خاموشـی ها در تابســتان را بــه خاطــر دارنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان خودشــان را در ســاختن اینــده کشــور‬ ‫ســهیم بداننــد‬ ‫دبیــر انجمن هــای علمــی دانشــجویی در مراســم‬ ‫اییــن گرامیداشــت روز دانشــجو گفــت‪ :‬مســئله ای کــه‬ ‫می توانــد جلوگیــری کنــد از خــروج نخبــگان از کشــور این‬ ‫اســت کــه دانشــجویان خودشــان را در ســاختن اینــده‬ ‫کشــور ســهیم بداننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬انجمن هــای علمــی دانشــجویی بایــد‬ ‫ظرفیت شــان در راســتای پیشــرفت علمــی و فنــاوری کشــور‬ ‫بکارگرفتــه شــود و حمایــت شــوند‪ .‬بایــد از بحــث مقاله محــوری‬ ‫عبــور کــرد چــون منجــر بــه حــل مشــکالت کشــور نمی شــود‪.‬‬ ‫رویکــرد عبــور از مقاله محــوری نبایــد نمایشــی باشــد و بایــد‬ ‫حمایت هــا هم عــرض بحــث مقالــه باشــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال دانشــجویی خاطر نشــان کــرد‪ :‬دربــاره اتفاقات اخیر‬ ‫در کشــور ایــن امادگــی از ســوی انجمن هــای علمی‪-‬دانشــجویی‬ ‫بــرای بررســی ایــن وقایــع بــه صــورت کامــا علمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ما در ایران می مانیم و ایران را می سازیم‬ ‫زهــرا کمالــی نماینــده کانون هــای فرهنگــی از دانشــگاه تهــران‬ ‫نیــز در ســخنانی گفــت‪ :‬مــا در ایــران مــی مانیــم و ایــران را‬ ‫می ســازیم؛ما پــای کار شــما هســتیم بــرای ســاختن اینــده ای‬ ‫بهتــر‪ .‬مــا شــاید در ظاهرمــان تفــاوت داشــته باشــیم ولــی یــک‬ ‫اشــتراک داریــم و ان اشــتراک ایــران اســت کــه میخواهیــم بــرای‬ ‫ان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن فعــال دانشــجویی بــا بیــان اینکــه مــا در ایــران می مانیــم‬ ‫و ان را می ســازیم‪ ،‬ایــن امیــد را شــما می توانیــد پررنــگ کنیــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬جــای خوشــحالی بــود کــه در اول دولــت شــما‬ ‫بــرای مردمی ســازی دولــت اقدامــات خوبــی انجــام شــد؛ امــا‬ ‫جــای مــا ‪ ۸‬هــزار کانــون در ایــن فراینــد خالــی اســت‪.‬‬ ‫کمالــی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا را بــاور کنیــد؛ اگــر فرهنــگ ایــن‬ ‫کشــور را بســازیم بســیاری از مســائل حل خواهد شــد‪ .‬اگر‬ ‫خیلی هــا ماراحتنــد و ناســزا می گوینــد بــه ایــن خاطــر اســت‬ ‫کــه فرهنــگ گفتگــو را بــه مــا یــاد نداده اند‪.‬اقــای رئیــس‬ ‫جمهــور مــا پــای کار شــما بــرای ســاخت اینــده بهتــر بــرای‬ ‫‪8‬‬ ‫کشــور عزیزمــان ایــران هســتیم‪.‬‬ ‫برخــی توصیــه کردنــد امــروز دانشــگاه نیایــم و یــا‬ ‫حداقــل دانشــگاه تهــران نیایــم‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برخــی توصیــه کردنــد امــروز دانشــگاه نیایــم و یــا حداقــل‬ ‫دانشــگاه تهــران نیایــم؛ ولــی مــن گفتــم کــه دنبــال تعطیلی‬ ‫علــم و دانشــگاه نیســتم بلکــه بــه دنبــال گشــایش هســتم‬ ‫اینده متعلق به شماســت و دانش اموزان و دانشــجویان‬ ‫اینده ســازان کشــورند و باید ســخن شــما را شــنید‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــروز دانشــگاه‬ ‫بــه دشــمن ضربــه زده و دشــمن می خواهــد دانشــگاه‬ ‫را از تحصیــل و علــم امــوزی و پیشــرفت علمــی بــازدارد و‬ ‫دانشــجویان و اســاتید دشــمن را نــاکام گذاشــتند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بر اینکــه «اعتراضات را باید شــنید‬ ‫ن مصمــم‬ ‫ن حرف هــای دانشــجویا ‬ ‫و همــواره مــا بــرای شــنید ‬ ‫هســتیم» اظهــار داشــت‪ :‬اعتــراض یــا اغتشــاش فــرق‬ ‫ی شــود و‬ ‫دارد؛ اعتــراض موجــب اصــاح امــور و کمــال مــ ‬ ‫اغتشــاش موجــب تخریــب و یــاس افرینــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه «امریکایــی هــا دنبــال تخریــب‬ ‫هســتند و مــی خواهنــد ب ـ ه جــای شــکل گیری ایــران قــوی‬ ‫یــک ایــران تخریــب شــده درســت شــود» تاکیــد کــرد‪ :‬انهــا‬ ‫مــی خواهنــد اینجــا ســوریه و افغانســتان شــود ولــی اشــتباه‬ ‫محاســباتی کردنــد و مــردان و زنــان فرهیختــه ایرانــی چنیــن‬ ‫اجــازه ای بــه انهــا نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی دانشــگاهها را راویــان پیشــرفت در‬ ‫کشــور توصیــف کــرد و افــزود‪ :‬مــی خواســتند پیشــرفت مــا‬ ‫را متوقــف کننــد و مــا اجــازه ندادیــم هیچوقــت پیشــرفت‬ ‫کشــور متوقــف بشــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫سرپرست شبکه بهداشت و درمان‬ ‫راز وجرگالن‬ ‫بهره برداری از نخستین‬ ‫مرکز شنوایی سنجی‬ ‫امادگی اجرای طرح راهداری‬ ‫زمستانه با ماشین االت‬ ‫فرسوده‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت جــاده ترانزیتــی و بیــن المللــی ازادشــهر ‪-‬‬ ‫شــاهرود (خــوش ییــاق) تعــدادی از ماشــین االت بــه صــورت‬ ‫ثابــت در راهدارخانــه خــوش ییــاق بــرای بــرف روبــی‪ ،‬نمــک و‬ ‫شــن پاشــی بخشــی از ایــن محــور و تعــدادی دیگر هــم در نقاط‬ ‫حادثــه خیــز ایــن جــاده کــه غالبــا با ریــزش ســنگ و رانش زمین‬ ‫مواجــه اســت‪ ،‬بــه منظــور جمــع اوری ســنگ ها و ترمیــم موقتی‬ ‫نقــاط رانشــی در راهدارخانــه «نــوده خاندور» مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان راز وجــرگالن‬ ‫گفــت‪ :‬بــا هــدف خدمــات رســانی بیشــتر بــه‬ ‫شــهروندان نخســتین مرکز شــنوایی ســنجی نوزادان‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ســیدعرفان حاتمــی اظهار داشــت‪ :‬بــا بهره برداری‬ ‫از ایــن مرکــز دیگــر لزومــی نــدارد اهالــی ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی بــرای انجــام غربالگــری شــنوایی‬ ‫ســنجی نــوزادان بــه مرکــز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مرکــز شــنوایی ســنجی در زمینــه‬ ‫ارایــه خدمــات شــنوایی ســنجی بــه نــوزادان تــازه‬ ‫متولــد شــده فعالیــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حاتمــی ادامــه داد‪ :‬تمامــی نــوزادان بــه هنــگام‬ ‫تولــد از نظــر شــنوایی در بیمارســتان محــل تولــد‬ ‫خــود ســنجش مــی شــوند امــا ایــن امــکان بــرای‬ ‫نــوزادان ایــن شهرســتان امکانپذیــر نبــود و گاهــی‬ ‫اوقــات انجــام نمــی شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان راز وجرگالن‬ ‫بــا اشــاره بــه لزوم انجام شــنوایی ســنجی نــوزادان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاخیــر در تشــخیص کــم شــنوایی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫غیــر قابــل برگشــتی بــر تحــول زبانــی و گفتــاری‬ ‫خواهــد داشــت و والدیــن بایــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫موقــع از ناشــنوایی نــوزادان خــود جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن کــم شــنوایی تاثیــر بســیار‬ ‫منفــی بــر رشــد زبانــی کــودک دارد کــه بــا انجــام بــه‬ ‫موقــع غربالگــری شــنوایی از مشــکالت و پیامدهــای‬ ‫بعــدی کــودکان جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حاتمــی بــا اشــاره بــه ارایــه خدمــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی در ‪ ۴۸‬خانــه بهداشــت و درمــان‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۱۴‬پزشــک بــا‬ ‫حضــور در مراکــز خدمــات ســامت بــه مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی خدمــات رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــا ‪ ۷۰‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫از داشــتن بیمارســتان بی بهــره اســت و مــردم ایــن‬ ‫منطقــه ناگزیرنــد بــرای دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫فاصلــه چنــد ‪ ۱۰‬کیلومتــری ان تــا شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان و یــا بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه در شــمالی ترین نقطــه اســتان‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬هــم مــرز بــا کشــور ترکمنســتان بــوده و‬ ‫دارای ‪ ۳‬بخــش مرکــزی‪ ،‬جــرگالن و غالمــان اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صادره هیئــت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض خانــم مهرانگیــز تیمــوری بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 1936‬کــد ملــی ‪ 0900672625‬صــادره از‬ ‫کاشــمر فرزنــد ســیف الــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000434‬در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 49.60‬متــر مربــع از پــاک ‪ - 2‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫یلــه بــاغ بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گــرگان طبق رای‬ ‫صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‬ ‫صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الــف‪ 13679 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1401/09/17‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫الزامارامش افرینی‬ ‫در گردنه های برف گیر‬ ‫فرســودگی و قدمــت بــاالی نیمــی از ماشــین االت راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان کــه هــر ســاله در اجــرای‬ ‫طرح هــای راهــداری زمســتانه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫از دغدغه هــای اصلــی مدیــران و پرســنل راهــداری اســتان در‬ ‫مســیر خدمت رســانی بــه مــردم اســت کــه نوســازی ان بــه‬ ‫عــزم ملــی و جهــادی دولــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر راه‬ ‫ارتباطــی شــامل «بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪،‬‬ ‫‪ ۲‬و ســه دارد کــه از ایــن مقــدار حــدود هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر‬ ‫ان کوهســتانی‪ ،‬بــرف گیــر و ســخت گذر و برخــی از ان هــا‬ ‫راه ارتباطــی بــا اســتان های «ســمنان‪ ،‬خراســان شــمالی‬ ‫و مازنــدران» و بخشــی دیگــر مربــوط بــه راه هــای روســتایی‬ ‫مناطــق کوهســتانی ایــن اســتان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع تقریبــی هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر راه کوهســتانی و‬ ‫ســخت گذر گلســتان حــدود هــزار کیلومتــر ان در ‪ ۶‬شهرســتان‬ ‫«رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه»‬ ‫واقــع در نواحــی جنوبــی‪ ،‬شــرق و شــمال شــرق ایــن اســتان و‬ ‫در سلســله جبــال البــرز شــرقی واقــع اســت کــه ‪ ۲‬راه ارتباطــی‬ ‫اصلی و ترانزیتی‪ ۲ ،‬راه فرعی و چند راه روســتایی‪ ،‬این اســتان‬ ‫شــمالی را بــه ســمنان و خراســان شــمالی متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫جــاده ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود معــروف بــه جــاده خــوش ییــاق‬ ‫و جــاده گالیکــش ‪ -‬اشــخانه در خراســان شــمالی به عنــوان‬ ‫قســمتی از جــاده اصلــی و بیــن المللــی شــمال بــه خراســان‬ ‫کــه از میــان پــارک ملــی گلســتان عبــور می کنــد‪ ۲ ،‬جــاده‬ ‫اصلــی منطقــه شــرق گلســتان و راه ارتباطــی ایــن اســتان بــه‬ ‫‪ ۲‬اســتان همجــوار و جــاده اولنــگ رامیــان ‪ -‬شــاهرود و جــاده‬ ‫شــلمی مراوه تپــه ‪ -‬اشــخانه ‪ ۲‬راه فرعــی و ارتبــاط دهنــده‬ ‫گلســتان بــه اســتان های همجــوار هســتند‪.‬‬ ‫جاده هــای درازنــو در مناطــق ییالقــی کردکــوی واقــع در غــرب‬ ‫گلســتان‪ ،‬توسکســتان ‪ -‬شــاهرود و جــاده زیــارت هــر ‪ ۲‬در‬ ‫حــوزه گــرگان از دیگــر راه هــای کوهســتانی و برفگیــر اســتان‬ ‫هســتند کــه بیشــترین فعالیــت نیروهــای راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای ایــن اســتان شــمالی در اجــرای طرح هــای‬ ‫زمســتانه راهــداری معطــوف بــه ایــن ســه جــاده و دیگــر‬ ‫جاده هــای کوهســتانی می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال قدمــت بــاال و فرســودگی نیمــی از ‪ ۱۶۶‬دســتگاه‬ ‫انــواع ماشــین االت ســبک‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســنگین اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان کــه هرســاله‬ ‫در اجــرای طرح هــای راهــداری زمســتانه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬در کنــار برخــی کمبودهــای نیــروی انســانی‪ ،‬ســختی‬ ‫کار در جاده هــای مناطــق کوهســتانی ایــن اســتان شــمالی را‬ ‫باالخــص در شــرایط بحرانــی و بارش هــای ســنگین بــرف‪ ،‬بــرای‬ ‫نیروهــای راهــداری دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫امادگــی اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه بــا ماشــین االت‬ ‫فرسوده‬ ‫روســای ‪ ۶‬اداراه راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای واقــع در‬ ‫منطقــه شــرق گلســتان‪ ،‬ضمــن اعــام امادگــی بــرای اجــرای‬ ‫ح راهــداری زمســتانه خواســتار اهتمــام ویــژه دولــت‬ ‫طــر ‬ ‫جهــادی و انقالبــی ایــت اللــه رییســی بــه نوســازی ماشــین‬ ‫االت راهــداری شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای رامیــان کــه از‬ ‫مجمــوع ‪ ۲۶۵‬کیلومتــر طــول راه هــای اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر ان کوهســتانی و برفگیــر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســه تیــم راهــداری بــا ‪ ۱۸‬نیــرو بــه همــراه ‪ ۱۳‬دســتگاه‬ ‫ماشــین االت ســبک‪ ،‬ســنگین و نیمــه ســنگین بــرای اجــرای‬ ‫کامــل طــرح راهــداری زمســتانه امــاده شــدند‪.‬‬ ‫رمضانعلــی نظــری افــزود‪ :‬بــه ســبب فرســودگی و عمــر بــاالی‬ ‫بیشــتر ماشــین االت راهــداری‪ ،‬انجــام ماموریت هــای محوله در‬ ‫طــرح زمســتانه بویــژه هنــگام بــارش ســنگین بــرف در محورهــای‬ ‫کوهســتانی رامیــان باالخــص جــاده اولنــگ و روســتاهای مناطق‬ ‫کوهســتانی ان بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد زیرا نمی تــوان به‬ ‫ماشــین االت قدیمــی و فرســوده فشــار زیــادی وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ایــن اداره حداقــل بــه ‪ ۲‬دســتگاه ماشــین‬ ‫ســنگین نیــاز دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بخشــی از کمبــود ماشــین االت‬ ‫بــا اجاره کــردن از بخــش خصوصــی جبــران می شــود امــا بــرای‬ ‫نوســازی ناوگان قدیمی و فرســوده موجود که هزینه اســتهالک‬ ‫و تعمیــرات باالیــی دارنــد‪ ،‬نیــاز بــه اعتبــارات کالن ملــی اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ازادشــهر‬ ‫گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲۳۳‬کیلومتــر طــول راه هــای اصلــی‪ ،‬فرعــی‬ ‫و روســتایی ایــن شهرســتان حــدود ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر ان کوهســتانی‬ ‫و برفگیــر اســت کــه ‪ ۶۵‬کیلومتــر مربــوط بــه جــاده بین المللــی و‬ ‫ترانزیتــی خــوش ییــاق و ‪ ۵۲‬کیلومتــر هــم مربــوط بــه جــاده ‪۹‬‬ ‫روســتای واقــع در مناطــق کوهســتانی ان اســت‪.‬‬ ‫ســعید قره جانلــو افــزود‪ :‬عمــر بیشــتر ماشــین االت راهــداری‬ ‫ازادشــهر هماننــد دیگــر ادارات راهــداری گلســتان باالســت کــه‬ ‫نوســازی ان نیــاز بــه عــزم ملــی و نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم‬ ‫دارد اگرچــه طــی روزهــای گذشــته یــک دســتگاه گریــدر نــو و ‪۲‬‬ ‫ســال قبــل هــم یــک دســتگاه لــودر نو بــه این شهرســتان تحویل‬ ‫شــد امــا همچنــان فرســودگی و قدمــت بــاالی ماشــین االت و‬ ‫ســختی ها و مشــقت هایی کــه دارنــد‪ ،‬دغدغ ـ ه جــدی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ســه دســتگاه خــودروی ســبک‬ ‫و هفــت دســتگاه خــودروی ســنگین در قالــب ‪ ۲‬تیــم اصلــی‬ ‫ســاماندهی شــده و مســوولیت راهــداری زمســتانه در‬ ‫جاده هــای کوهســتانی ازادشــهر را انجــام می دهنــد ضمــن‬ ‫اینکــه اداره راهــداری گنبــدکاووس هــم به عنــوان اداره معین‬ ‫ازادشــهر در شــرایط بحرانــی همــراه بــا ماشــین االت خــود به‬ ‫کمــک خواهــد امــد‪.‬‬ ‫قــره جانلــو ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت جــاده ترانزیتــی‬ ‫و بیــن المللــی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق) تعــدادی‬ ‫از ماشــین االت بــه صــورت ثابــت در راهدارخانــه خــوش‬ ‫ییــاق بــرای بــرف روبــی‪ ،‬نمــک و شــن پاشــی بخشــی از ایــن‬ ‫محــور و تعــدادی دیگــر هــم در نقــاط حادثــه خیــز ایــن جــاده‬ ‫کــه غالبــا بــا ریــزش ســنگ و رانــش زمیــن مواجــه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫منظور جمع اوری ســنگ ها و ترمیم موقتی نقاط رانشــی در‬ ‫راهدارخانــه «نــوده خانــدور» مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تیم هــای پیــش بینــی شــده در طــرح راهــداری‬ ‫زمســتانه ازادشــهر عــاوه بــر انجــام وظایــف محولــه‪ ،‬در مواقــع‬ ‫ضروری نســبت به انجام عملیات راهداری در جاده ‪ ۹‬روســتای‬ ‫مناطــق کوهســتانی ایــن شهرســتان هــم اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گالیکــش‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اداره بــرای اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه‬ ‫درحــوزه فعالیــت خــود بویــژه در مناطــق کوهســتانی و برفگیــر‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬ســه تیــم اصلــی و یــک تیــم مشــترک بــا اداره‬ ‫راهــداری شهرســتان مینودشــت فعــال کــرده اســت‪.‬‬ ‫مجتبــی خســروی افــزود‪ :‬ایــن تیم هــا در جــاده بیــن المللی‬ ‫و ترانزیتــی پــارک ملــی گلســتان بــه خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫محــور گالیکــش بــه فارســیان ‪ -‬کالپــوش بــه ســمنان‪،‬‬ ‫جــاده «گالیکــش بــه فرنــگ و ســیجان» و محــور «لــوه بــه‬ ‫کندســکوه» مســتقر هســتند کــه بــا ســه دســتگاه خــودروی‬ ‫ســبک و هفــت دســتگاه ماشــین االت ســنگین و نمیــه‬ ‫ســنگین کــه عمــر بیشــتر انهــا مربــوط بــه دهــه ‪ ۶۰‬اســت‪،‬‬ ‫عملیــات راهــداری زمســتانه را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اداره راهــداری گالیکــش حداقــل بــه ســه تــا‬ ‫چهــار دســتگاه ماشــین االت ســنگین دیگــر نیــاز دارد‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن کمبــود بــا اســتفاده از ماشــین االت بخــش‬ ‫ت زیرســاخت راه هــا در صــورت نیــاز و در‬ ‫خصوصــی و نیــز شــرک ‬ ‫شــرایط بحرانــی رفــع می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫کاللــه از امادگــی پرســنل ایــن اداره بــرای اجــرای طــرح راهداری‬ ‫زمســتانه خبــر داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۳‬دســتگاه انــواع‬ ‫ماشــین االت در قالــب ‪ ۲‬تیــم راهــداری ســاماندهی شــدند‪.‬‬ ‫محمــد ثمــری پــور افــزود‪ :‬کاللــه ‪ ۴۱۳‬کیلومتــر راه اصلــی‪،‬‬ ‫فرعــی و روســتایی دارد کــه ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر ان در مناطــق‬ ‫کوهســتانی و برفگیــر واقــع شــده کــه عملیــات راهــداری‬ ‫زمســتانه در ان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی هــم بــا اشــاره بــه معضــل قدمــت و فرســودگی بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از ماشــین االت ایــن اداره و هزینــه بــاالی‬ ‫تعمیــرات و نگهــداری انها‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هماهنگی های الزم‬ ‫بــا بخشــداران و دهیــاران روســتاهای مناطــق کوهســتانی و‬ ‫نیــز بــا بخــش خصوصــی کاللــه بــرای اســتفاده از ماشــین‬ ‫االت انهــا درصــورت نیــاز‪ ،‬بــرای اســتفاده در طــرح راهــداری‬ ‫زمســتانه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای مراوه تپــه واقــع‬ ‫در منتهــی الیــه قســمت شــمال شــرق گلســتان نیــز کــه طــول‬ ‫راه هــای اصلــی و فرعــی ایــن شهرســتان ‪ ۶۵۱‬کیلومتــر اســت‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ ۲۵۰ :‬کیلومتــر از ایــن راه هــا کوهســتانی و برف گیر‬ ‫هســتند کــه بــرای اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه ‪ ۲‬تیــم بــا ‪۱۰‬‬ ‫دســتگاه ماشــین االت ســبک و ســنگین ســاماندهی شــدند‪.‬‬ ‫یوســف مــرگان گفــت‪ :‬ایــن تیم هــا در راهدارخانــه گلیــداغ‬ ‫و مراوه تپــه مســتقر شــدند کــه مناطــق کوهســتانی ایــن‬ ‫شهرســتان از جملــه جــاده روســتاهای دهســتان گلیــداغ‬ ‫و محــور مــراوه تپــه بــه شــلمی و گردنــه چنــاران بــه ســمت‬ ‫خراســان شــمالی را پوشــش می دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دور افتــاده بــودن مراوه تپــه و فاصلــه‬ ‫زیــاد ان بــا شــهرهای همجــوار افــزود‪ :‬در ایــن شهرســتان‬ ‫تعمیــرکار ماشــین های ســنگین و نمایندگــی فــروش‬ ‫قطعــات یدکــی وجــود نــدارد و بــه ســبب فرســودگی و‬ ‫قدمــت بــاالی ماشــین االت راهــداری در صــورت نیــاز بــه‬ ‫تعمیــر یــا تعویــض قطعــه بایــد بــه شــهرهای همجــوار کــه‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر فاصلــه دارنــد‪ ،‬مراجعــه کنیــم‪.‬‬ ‫مــرگان اضافــه کــرد‪ :‬اداره راهــداری مراوه تپــه بــرای انجــام‬ ‫ماموریت هــا و خدمــات رســانی بهتــر بــه مــردم بــه نوســازی‬ ‫ماشــین االت ســنگین و نیمــه ســنگین حداقــل به تعــداد ‪۲‬‬ ‫تــا ســه دســتگاه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ماشین االت راهداری گلستان فرسوده است‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان از نیــاز بــه نوســازی ‪ ۵۰‬درصــد ماشــین االت ســنگین‪،‬‬ ‫نیمه ســنگین و ســبک بــرای انجــام ماموریت هــا بویــژه در‬ ‫راهــداری زمســتانه خبــر داد و گفــت‪ :‬نوســازی ایــن ماشــین االت‬ ‫حداقــل ‪ ۳‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار می خواهــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی افــزود‪ :‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان درمجمــوع ‪ ۲۳۸‬دســتگاه انــواع خــودرو‬ ‫ســنگین‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســبک دارد کــه متوســط عمــر ‪۱۵۶‬‬ ‫دســتگاه ان بــاالی ‪ ۲۶‬ســال اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت تخصیــص اعتبــارات ویــژه بــرای‬ ‫نوســازی ماشــین االت حــوزه راهــداری گلســتان‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫برخــی ماشــین االت ســنگین راهــداری ایــن اســتان ماننــد‬ ‫«لــودر و گریــدر» ‪ ۳۵‬و ‪ ۳۸‬ســال عمــر دارنــد‪.‬‬ ‫بیکــی بــه ســفر ســال قبــل رییــس جمهــور بــه گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و بیــان داشــت‪ :‬در ایــن ســفر و بــرای نوســازی ماشــین االت‬ ‫راهــداری اســتان ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال مصــوب شــد‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان همچنیــن از امادگــی ‪ ۲۶‬گــروه و گشــت راهــداری‬ ‫بــرای اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه در ‪ ۳‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫کلیومتــر از جاده هــای شــریانی‪ ،‬کوهســتانی و برفگیــر ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ ۲۷۰ :‬نیــروی راهــدار بــا ‪ ۱۶۶‬دســتگاه‬ ‫خــودرو ســنگین‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســبک امــاده ارائــه خدمــات‬ ‫بــه هموطنــان و هــم اســتانی ها هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نیــاز ســاالنه ‪ ۲‬هــزار تــن نمــک و ‪ ۸‬هــزار تــن‬ ‫شــن بــرای اجــرای طــرح راهــداری زمســتانه در گلســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تمــام ایــن اقــام خریــداری شــده و تاکنــون ‪ ۷۰‬درصــد ان نیــز در‬ ‫راهدارخانه هــا ذخیــره و انبــار شــدند‪.‬‬ ‫بیکــی همچنیــن از تخصیــص ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از منابع‬ ‫ملــی بــرای تعمیــر و بازســازی ماشــین االت راهــداری گلســتان‬ ‫درســال جــاری خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا ایــن اعتبــارات بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از ماشــین االت تعمیــر شــدند و مشــکلی بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات در طــرح راهــداری زمســتانه نیســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬طــرح راهــداری زمســتانه در گلســتان بــا اعالم‬ ‫پلیــس راه از ‪ ۱۵‬اذر شــروع ســده و تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن ســال‬ ‫اینــده ادامــه خواهــد داشــت ضمــن اینکــه درصــورت بــارش‬ ‫بــرف زودتــر از موعــد شــروع طــرح زمســتانه‪ ،‬نیروهــای‬ ‫راهــداری امــاده ارائــه خدمــات هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت کــه در ‪ ۳۴‬نقطــه‬ ‫شــهری و بیــش از یــک هــزار روســتا و ابــادی ســکونت دارنــد‬ ‫ایــن اســتان از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــا خراســان شــمالی و از شــمال بــا ترکمنســتان‬ ‫همســایه بــوده و بیشــترین مبــادی ورودی و خروجــی ان هم‬ ‫بــا اســتان های ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-17‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬‬ ‫کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازا تولد هر فرزند و برای تولد فرزند ‪ 3‬به بعد‪ ،‬یک سال و نیم‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه که در‬ ‫ارتباط با خودرو خود باید بدانید‬ ‫محبت در خانه مهمترین‬ ‫کمبود کودکان استثنایی‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات را هــم‬ ‫نو گرفتم‪ .‬ممکن اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل‬ ‫موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪.‬‬ ‫لطفــا توضیــح بدهیــد؟‬ ‫کــودکان اســتثنایی کــه بیشترشــان کمبــود‬ ‫محبــت در خانــه دارنــد بــا کوچکتریــن محبتــی‬ ‫از ســایر افــراد از جملــه معلمــان‪ ،‬وابســته‬ ‫می شــوند و انــان را مــادر خــود می داننــد‪.‬‬ ‫کتــاب بــا خــط بریــل‪ ،‬اســباب بازی های‬ ‫مخصــوص کــودکان نابینــا‪ ،‬کم شــنوا‪ ،‬ناتــوان‬ ‫یــا کم تــوان ذهنــی و جســمی حرکتــی در ایــن‬ ‫مرکــز بــرای اســتفاده کــودکان معلــول وجــود دارد‬ ‫و فیلم هــای کوتــاه مناســب بــرای انــان پخــش‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه علــت‬ ‫نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪ ،‬خرابــی‬ ‫درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد‬ ‫بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫ذوق کودکان معلول از حضور در کانون پرورشی‬ ‫زمانی که پاک ترین موجودات‬ ‫زمین شاد می شوند‬ ‫گوشه ای از لبخند‬ ‫خدا‪ ،‬شادی کودکان‬ ‫معلول‬ ‫کــودکان معلولــی کــه خانــواده خیلــی از انــان بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت مالــی و یــا شــکل ظاهــر فرزندانشــان‪ ،‬تمایــل‬ ‫کمتــری بــرای خــروج انــان از خانــه دارنــد‪ ،‬هنــگام حضــور در‬ ‫یکــی از مراکــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫در گنبــدکاووس گوش ـه ای از لبخنــد خــدا بــه روی پاک تریــن‬ ‫موجــودات زمیــن را بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫از ابتــدای هفتــه جــاری کــه بــا روز جهانــی معلــوالن اغــاز‬ ‫شــد شــاهد برگــزاری مراســم مختلــف بــرای گرامیداشــت‬ ‫ایــن قشــر هســتیم کــه از جملــه ان کارگاه هــای مختلــف‬ ‫هنــری بــرای ‪ ۷۰‬نفــر از کــودکان و نوجوانــان معلــول‬ ‫اموزشــگاه اســتثنایی دخترانه شــهید فرقانی گنبدکاووس‬ ‫در محل کانون پرورش فکری شــماره یک این شهرســتان‬ ‫بــود کــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫لحظــه ورود بــه ایــن مرکــز‪ ،‬نــگاه بــه چهره هــای معصــوم‬ ‫کودکانــی بــا برخــی تفاوت هــای ظاهــری نســبت بــه ســایر‬ ‫افــراد جامعــه در کنــار صبــر و شــکیبایی مربیــان حاضــر در‬ ‫کارگاه هــا بــرای کمــک بــه ســاخت کاردســتی های زیبــا توســط‬ ‫انــان‪ ،‬لبخنــدی همــراه بــا اشــک را بــه انســان هدیــه می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان در هفتـه ای کــه بــه نام شــان نام گــذاری شــده‬ ‫بــا حضــور در کارگاه هــای کانــون پــرورش فکــری ســاعاتی‬ ‫شــاد را بــه نقاشــی کشــیدن و رنــگ امیــزی کــردن‪ ،‬عروســک‬ ‫ســاختن و شــنیدن قصه هــای جالــب گذراندنــد و قــول‬ ‫گرفتنــد تــا مــاه اینــده هــم در برنامه هــای هنــری و اموزشــی‬ ‫ایــن مرکــز شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یکــی از مربیــان مدرســه شــهید فرقانــی‪،‬‬ ‫کــودکان ایــن مدرســه از روز گذشــته بــا شــنیدن اینکــه‬ ‫قــرار اســت بــرای حضــور در کارگاه هــای هنــری بــه کانــون‬ ‫پرورشــی بیاینــد شــوق و ذوق فراوانــی داشــتند چــرا کــه‬ ‫خیلــی از خانواده هــا تــوان مالــی را بــرای بــردن فرزنــدان‬ ‫معلــول خــود بــه مکان هــای تفریحــی و یــا ســینما ندارنــد‪.‬‬ ‫طاهــره قاسمی نســب افــزود‪ :‬خانواده هــای دارای معلــول‬ ‫در صــورت داشــتن تــوان مالــی هــم در برخــی مواقــع بــه‬ ‫دلیــل ظاهــر و رفتــار کودکانشــان بیشــتر می خواهنــد‬ ‫انــان را از اطرافیــان پنهــان کــرده و در خانــه نگهدارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۱۳۲ :‬دانــش امــوز کم تــوان ذهنــی و دارای‬ ‫معلولیــت جســمی در «مدرســه شــهید فرقانــی» تحصیــل‬ ‫می کننــد امــا بــه طــور قطــع بــاز هــم کــودکان معلــول دیگــری‬ ‫در ســطح همیــن شهرســتان وجــود دارنــد کــه خانواده هــا در‬ ‫بیشــتر مواقــع بــه دلیــل مشــکالت مالــی بــرای تامیــن هزینه‬ ‫رفــت و امــد و لــوازم اموزشــی‪ ،‬انــان را تــا ســنین بزرگســالی‬ ‫بــدون هیــچ اموزشــی در خانــه نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مربــی بــا ‪ ۱۹‬ســال ســابقه کــه خــود مــادر ‪ ۲‬کــودک‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ابتــدای فعالیــت در امــوزش و پــرورش‬ ‫در مدرســه عــادی تدریــس می کــردم امــا بــه دلیــل اعــام‬ ‫نیــاز‪ ،‬بــه مدرســه کــودکان اســتثنایی منتقــل شــدم و در‬ ‫ســال های اول بــا مشــاهده وضعیــت انــان ســاعت ها‬ ‫گریــه می کــردم و شــرایط روحــی خوبــی نداشــتم‪.‬‬ ‫قاسمی نســب ادامــه داد‪ :‬بــه مــرور بــا مشــاهده عشــق‬ ‫و عالقــه ایــن کــودکان بــه یادگیــری و محبــت زیادشــان‬ ‫بــه معلمــان واقعــا احســاس کــردم انــان هــم بــه ماننــد‬ ‫فرزنــدان واقعــی خــودم هســتند و هرچــه در تــوان دارم‬ ‫بــرای بهبــود شــرایط روحــی و اموزشــی ایــن کــودکان‬ ‫تــاش می کنــم‪.‬‬ ‫رنــج دانــش امــوزان اســتثنایی از کمبــود امکانــات‬ ‫اموزشــی‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدرســه شــهید فرقانــی بــا وجــود حیــاط بــزرگ‪،‬‬ ‫امکانــات ورزشــی کافــی بــرای اســتفاده دانــش امــوزان‬ ‫اســتثنایی نــدارد لــذا تــاش می کنیــم هفتــه ای یــک بــار‬ ‫هــم کــه شــده بــا همــکاری ســایر معلمــان انــان را بــه پــارک‬ ‫نزدیــک مدرســه ببریــم‪.‬‬ ‫ایــن مربــی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬هزینــه ســرویس در‬ ‫برخــی مواقــع باعــث می شــود تــا خانواده هایــی کــه جــزو‬ ‫قشــر ضعیــف و کارگــر هســتند فقــط بتواننــد هفتـه ای یــک‬ ‫بــار کــودک خــود را بــه مدرســه بیاورنــد‪.‬‬ ‫قاسمی نســب بــا بیــان اینکــه ســرانه پرداختــی بــه مدرســه‬ ‫جوابگــوی تامیــن هزینه هــا نیســت و بیــان کــرد‪ :‬مدیــر‬ ‫مدرســه بــا همــکاری خیــران در حــد تــوان کتاب هــای‬ ‫درســی‪ ،‬لبــاس فــرم و حتــی هزینــه ســرویس کــودکان‬ ‫را تامیــن می کنــد امــا بــا توجــه بــه تــوان پاییــن خیلــی‬ ‫از خانواده هــا و هزینه هــای زیــاد تحصیــل‪ ،‬مشــکالت‬ ‫همچنــان باقــی اســت و می طلبــد امــوزش و پــرورش و‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای محمدســیاه مرگوئــی بــه شناســنامه ‪ 2110189479‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2110189479‬صــادره از گــرگان فرزنــد صفرعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000368‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 197.50‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الف‪:‬‬ ‫‪13661‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1401/09/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫ـه ‪ -‬دفترچــه قــرارداد بــه شــماره ‪ 89/13243‬مــورخ ‪ 89/12/21‬بــه شــماره‬ ‫ـال دفترچـ‬ ‫ـی ابطـ‬ ‫اگهـ‬ ‫ســریال ‪ 33888‬فــی مابیــن شــرکت شــهرکهای صنعتــی گلســتان و شــرکت ســازه های چوبــی نویــن‬ ‫ازادشــهر بابــت حــق انتفــاع قطعــه شــماره ‪ 44‬شــهرک صنعتــی ازادشــهر ابطــال گردیــده‪ ،‬از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫خیــران همیــاری بیشــتری بــرای کمــک بــه فراهــم کــردن‬ ‫شــرایط امــوزش بهتــر ایــن کــودکان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بهبــود شــرایط بــرای تحصیــل معلــوالن‪ ،‬همراهــی‬ ‫خیــران را می طلبــد‬ ‫ایــن مربــی گفــت‪ :‬عــاوه بــر کمبــود اعتبــارات بــرای تامین‬ ‫هزینــه رفــت و امــد و لــوازم اموزشــی‪ ،‬خریــد لــوازم مــورد‬ ‫نیــاز کارگاه هــای ماننــد چــرخ خیاطــی‪ ،‬نــخ‪ ،‬پارچــه و ســایر‬ ‫اقــام هــم از تــوان مالــی مدرســه خــارج اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگاه هــای خیاطــی‪ ،‬قالیبافــی‪ ،‬کــوک دوزی‪،‬‬ ‫عروسک ســازی و حصیربافــی در ایــن مدرســه فعــال‬ ‫اســت و هــر ســاله اثــار هنــر دســت دانش امــوزان ایــن‬ ‫مدرســه را در نمایشــگاه مرکــز اســتان شــرکت داده و‬ ‫درامــد حاصــل از فــروش‪ ،‬بــرای کمــک بــه جبــران بخشــی‬ ‫از هزینه هــای ایــن کــودکان اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫قاسمی نســب اختالل برقراری رابطه با محیط‪ ،‬ناســازگاری‪،‬‬ ‫پیــش فعالــی‪ ،‬نقــص توجــه‪ ،‬اعتمــاد به نفس پاییــن و ترس‬ ‫را از مهمتریــن مشــکالت کــودکان ایــن مدرســه دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬کــودکان اســتثنایی کــه بیشترشــان کمبــود محبــت در‬ ‫خانــه دارنــد بــا کوچکتریــن محبتــی از ســایر افــراد از جملــه‬ ‫معلمــان‪ ،‬وابســته می شــوند و انــان را مــادر خــود می داننــد‪.‬‬ ‫مســوول کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫شــماره یــک گنبــدکاووس هــم بیــان کــرد‪ :‬ایــن مرکــز‬ ‫عــاوه بــر کــودکان و نوجوانــان عــادی مرکــز فراگیــر هــم‬ ‫شــناخته می شــود و بــرای کــودکان بــا نیازهــای خــاص هــم‬ ‫برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری دارد‪.‬‬ ‫نــدا جاللــی افــزود‪ :‬کتــاب بــا خــط بریــل‪ ،‬اســباب بازی های‬ ‫مخصــوص کــودکان نابینــا‪ ،‬کم شــنوا‪ ،‬ناتــوان یــا کم تــوان‬ ‫ذهنــی و جســمی حرکتــی در ایــن مرکــز بــرای اســتفاده‬ ‫کــودکان معلــول وجــود دارد و فیلم هــای کوتــاه مناســب‬ ‫بــرای انــان پخــش می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ماهــی یــک بــار دانــش امــوزان مــدارس‬ ‫اســتثنایی شــهید فرقانی و شــهید باهنر به این مرکز دعوت‬ ‫شــده و از کارگاه هــا و برنامه هــای متنــوع اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫قــول شــورای شــهر بــرای تامیــن لــوازم ورزشــی‬ ‫مدرســه شــهید فرقانــی‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا‬ ‫همــکاری خیــران و از محــل اعتبــارات اداره کل امــوزش و‬ ‫پــرورش و نوســازی مــدارس‪ ،‬یــک دســتگاه اسانســور اوایــل‬ ‫ســال تحصیلــی جــاری بــرای راحتــی بیشــتر دانــش امــوزان‬ ‫معلــول در مدرســه شــهید فرقانــی نصــب و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫عبدالقــادر ظفــر افــزود‪ :‬همچنیــن شــورای شــهر قــول‬ ‫همــکاری بــرای تامیــن وســایل ورزشــی مناســب اســتفاده‬ ‫دانــش امــوزان اســتثنایی را در ایــن مدرســه داده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیگیــری الزم در بحــث وضعیــت هزینه ایاب‬ ‫و ذهــاب دانــش امــوزان اســتثنایی انجــام می شــود امــا کمک‬ ‫بــه حــل مشــکالت امــوزش و پــرورش در بحث هــای مختلــف‬ ‫نیازمنــد همراهــی خیــران اســت و هرگونه همــکاری الزم را با‬ ‫انــان انجام خواهیــم داد‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد امور‬ ‫مربوط به تاسیسات و تولید گل و گیاه و کاکتوس‬ ‫گلخانه فرهیختگان دانشگاه را از طریق مناقصه‬ ‫پیمانکاری به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از درج اگهی فرصت‬ ‫دارند به امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره‬ ‫‪ 01732132290‬تماس حاصل نمایند‪ .‬دانشگاه در رد‬ ‫یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج اگهی بر‬ ‫عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا‬ ‫ســمند ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد ایــن خودروهــا مــی کننــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر‬ ‫کشــور توزیــع نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬علت اینکه پیشــرانه های مدرن و پیشــرفته بی صدا‬ ‫و منظم نســبت به انواع قبلی کار میکنند چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه‬ ‫خنــک کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪،‬‬ ‫بــه موتــور متصــل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایــش دور موتور‪،‬‬ ‫ســرعت و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت‬ ‫عمده این قضیه‪ ،‬پیشــرفت هایی اســت که در‏بخشــهای‬ ‫مختلف پیشــرانه خودرو از جمله سرســیلندر و میل لنگ‬ ‫صــورت گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بر مصرف کمتــر‪ ،‬قدرت‬ ‫و‏گشــتاور بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایم بعد از‬ ‫طی مســافتی مشــخص باید تعویض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه‬ ‫ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک‬ ‫شــده و نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در‬ ‫پیشــرانه بــروز مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه‬ ‫تعمیــرکار نیــاز بــه تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛‬ ‫از جملــه مشــکالتی در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪،‬‬ ‫افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم‬ ‫بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر‬ ‫هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتند‬ ‫‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجــود بخــار‬ ‫اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن‬ ‫روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه‬ ‫بیــش از حــد ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت‬ ‫اختــاط هــوا و ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه‬ ‫دلیــل کثیــف بــودن شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی‬ ‫و در نتیجــه نســبت‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر‬ ‫موتــور و تنظیــم نبــودن انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا‬ ‫دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫استخدام شدن با رابطه‬ ‫س ‪ :۶۴۱۴‬کســی کــه بــا پارتــی و رابطــه اســتخدام‬ ‫میشــود‪ ،‬ایــا حقــوق دریافتــی او حــرام اســت؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر تخصــص و مهــارت الزم را بــرای کاری کــه‬ ‫اســتخدام شــده اســت‪ ،‬دارد و مقــررات اســتخدام‬ ‫رعایــت شــده و مطابــق مقــررات و براســاس توانایــی در‬ ‫انجــام وظایــف محولــه‪ ،‬بــه او حقــوق می دهنــد‪ ،‬حقوق‬ ‫دریافتــی حــرام نیســت‪.‬‬ ‫حکم ماهی که در اب مرده‬ ‫س ‪ :۶۴۱۵‬ماهی پرورشــی بار اول از اســتخر اصلی‬ ‫بــه وســیله ســطل یــا تــور به ماشــین مخصوص حمل‬ ‫(اکســیژن دار) منتقــل مــی شــود و دوبــاره از ماشــین‬ ‫بــه داخــل یــک ظــرف نگهــداری ماهــی (اکســیژن دار)‬ ‫در مغــازه منتقــل مــی شــود اگــر ماهــی در یکــی از‬ ‫ایــن ظــرف هــا و در اب بمیــرد‪ ،‬حــال اســت؟‬ ‫ج‪ :‬هر چند پاک است ولی خوردن ان حرام است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر امور زراعت سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫گندم را برای نخستین بار‬ ‫کشاورزان قراردادی کشت کردند‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زارعــان اســتان بــرای‬ ‫نخســتین بــار گنــدم را در ســطح کشــتزارهای ابــی‬ ‫بــه صــورت قــراردادی کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬طــرح کشــت‬ ‫قــراردادی گنــدم بــا هــدف حمایــت از کشــاورزان‬ ‫در اســتان اجــرا می شــود و در ان مزایــای خوبــی‬ ‫دیــده شده اســت بــه گونــه ای کــه گنــدم کاران بــا‬ ‫اســتفاده از ان می تواننــد محصــول خــود را بــا‬ ‫ســهولت بیشــتری تولیــد کننــد و در قالــب خریــد‬ ‫تضمینــی بــه دولــت تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح کشــاورزان بــا نصــب‬ ‫نــرم افــزار کشــت قــراردادی در گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند و وارد کــردن اطالعــات و داده هــای‬ ‫کشــاورزی خــود توســط اداره کل غلــه و بیمــه‬ ‫تاییــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫صبــاغ‪ ،‬مهــم تریــن مزایــای کشــت قــرار دادی‬ ‫گنــدم را حمایــت دولــت بــرای تامیــن نهــاده هــای‬ ‫کشــاورزی و خدمــات بیمــه ای بــه صــورت امانــی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬کشــاورزان در زمــان تحویــل‬ ‫و فــروش محصــول هزینــه هــای خریــد نهــاده هــا‬ ‫را پرداخــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــاورزان‬ ‫اجبــاری بــه اجــرای کشــت قــرار دادی ندارنــد امــا‬ ‫کمــک هــای امانــی تنهــا از ایــن طریــق بــه انهــا‬ ‫ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صبــاغ افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت کــه در‬ ‫ســال زراعــی جــاری در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار و ‪۵۱۵‬‬ ‫هکتــار زمیــن هــای ابــی و ‪ ۹۴‬هــزار و ‪ ۷۱۵‬هکتــار‬ ‫زمیــن هــای دیــم گنــدم کشــت شــود کــه پیــش‬ ‫بینــی مــی کنیــم امســال کشــاورزان در حــدود‬ ‫پنــج هــزار هکتــار از کشــتزارهای خــود را زیــر‬ ‫پوشــش کشــت قــرار دادی ببرنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ســال زراعــی گذشــته ‪۱۹۲‬‬ ‫هــزار تــن گنــدم از ســطح کشــتزارهای ایــن‬ ‫اســتان تولیــد شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل تــر‬ ‫از ان ‪ ۴۵‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل‬ ‫مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫صیــد بخشــی از اقدامــات ایــن واحــد بــرای جبــران خســارات ناشــی از خشکســالی و حفاظــت منطقه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت اهوان و پرسه انان در روستاهای اطراف‬ ‫افزایش ‪ ۳۲‬درصدی جمعیت‬ ‫اهوان پناهگاه میاندشت جاجرم‬ ‫شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش جمعیــت حیــات وحــش در کنــار کمبــود منابــع غذایــی بــه علــت‬ ‫خشکســالی بــه یقیــن ســبب برهــم خــوردن تــوازن و خــروج حیــات وحش به حاشــیه مناطــق و ورود‬ ‫بــه مــزارع کشــاورزی خواهــد شــدکه ایــن موضــوع هــم موجــب خســارت بــه مــزارع کشــاورزان مــی‬ ‫شــود و عــاوه بــر ان حفاظــت از حیــات وحــش را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اداره کل تمــام تــوان را بــه کار بســته اســت تــا بــا تامیــن اب و توزیــع علوفــه ایــن‬ ‫اســیب را بــه حداقــل برســاند و در کنــار ایــن اقــدام‪ ،‬امــوزش و تعامــل بــا جوامــع بومــی محلــی هــم‬ ‫در حــال انجــام اســت تــا بــا ارائــه راهکارهــای مناســب و گفتمــان ایــن اســیب هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نتایــج سرشــماری پاییــزه حیــات وحــش‬ ‫امســال نشــان می دهــد کــه جمعیــت اهــوان در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته ‪ ۳۲‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم بــه عنــوان مامــن طعمــه‬ ‫اصلــی یوزپلنــگ هــا دارای اهمیــت و ایــن میــزان افزایــش جمعیــت اهــوان در ایــن پناهــگاه بــی‬ ‫ســابقه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش جمعیــت اهــوان در حالــی رخ داد کــه ایــن خطــه بــا کمبود نــزوالت جوی‬ ‫و خشکســالی روبه رو اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تمهیداتــی از قبیــل تقویــت‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫افزایــش منابــع ابــی‪ ،‬خریــد علوفــه‪ ،‬کنتــرل دام مــازاد و حفاظــت بــاال در برخورد با متخلفان شــکار و‬ ‫شــکاریان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حیــات وحــش زنجیــره ای در هم تنیــده و پیوســته اســت و بــه یقیــن‬ ‫رشــد گونه هــای شــاخصی چــون اهــو موجــب رشــد و تقویــت گوشــتخواران ان منطقــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه رصــد گوشــتخواران از طریــق دوربیــن هــای تلــه ای مشــخص شــد‬ ‫جمعیــت انــان نیــز در وضعیــت مناســبی بــه لحــاظ تعــداد و تنــوع بــوده و غالــب گوشــتخواران‬ ‫زیســتگاه های بیابانــی از جملــه کاراکال‪ ،‬کفتــار‪ ،‬گــرگ گربــه وحشــی در میاندشــت حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی گفت‪ :‬گونه در حال انقراض یوزپلنگ اســیایی‬ ‫نیــز بــه عنــوان یکــی از نادرتریــن و مهمتریــن گربــه ســانان دنیــا از دیربــاز در ایــن منطقــه حضــور‬ ‫داشــته و گاهــی در میاندشــت حضــور پررنــگ و گاهــی بــه ســختی یافــت مــی شــد امــا کارشناســان‬ ‫معتقــد هســتند میاندشــت بــه لحــاظ قابلیتهــای زیســتگاهی و بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫منطقــه مهمــی بــرای گونــه ارزشــمند یوزپلنــگ اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا منطقــه تــوران دارد‪.‬‬ ‫ســرکردگان ایــن فرقــه بــا زنــان عیرانســانی ماننــد ازدواج و طــاق گروهــی اســت و معلــوم‬ ‫نیســت چطــور بازمانــدگان ایــن گروهــک می تواننــد از زن‪ ،‬زندگــی و ازادی دم بزننــد؟‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫ارامش موجود از اوج بصیرت‬ ‫اقوام و جداکردن صف مردم‬ ‫از اشوب گران است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ارامــش ایــن اســتان در روزهــای اخیــر با وجود فراخوان گســترده‬ ‫گروه هــای اغتشــاش گر بیانگــر اوج بصیــرت اقــوام گلســتان و جداکــردن صــف مــردم از‬ ‫اشــوب گران اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در مراســم تجلیــل از پژوهش گــران و فنــاوران برتــر گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از دالیــل اصلــی و مهــم نپیوســتن گلســتانی ها به جمع اغتشاشــگران عــاوه بر‬ ‫هوشــمندی و بصیــرت مــردم‪ ،‬تدابیــر اتخــاد شــده بــرای مواجهــه بــا اشــوبگران بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در جمع بنــدی رویارویــی بــا ایــن اشــوب ها بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه راه‬ ‫ایســتادگی بــا جنــگ نــرم ایــن افــراد‪ ،‬راهــکاری همســو بــا جنــگ نــرم اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬در اوج اغتشاشــات جشــنواره اقــوام را بــا بیــش از ‪ ۲۳۰‬هــزار‬ ‫بازدیدکننــده برگــزار کردیــم تــا بــا صــدای رســا اعــام کنیــم کــه در ایــن اســتان هیــچ خبــری‬ ‫از اشــوب افرینی نیســت و مــردم گلســتان اجــازه از میــان رفتــن اتحــاد و ارامــش اســتان‬ ‫را نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫مشــکل اصلــی دنیــای اســتکبار بــا ایــران‪ ،‬مقاومــت مــا برابــر زورگویــی مســتکبرین‬ ‫است‬ ‫زنگانــه بــه طراحــی پیچیــده دشــمنان بــرای ایجــاد ناامنــی و اشــوب در کشــور اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مشــکل اصلــی دنیــای اســتکبار بــا ایــران‪ ،‬مقاومــت مــا برابــر زورگویــی مســتکبرین‪،‬‬ ‫تــن نــدادن بــه ذلــت و پیگیــری ارمان هــای ضداســتعماری اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬برخــی کشــورهای مرتجــع منطقــه کــه در پشــت پــرده از حامیــان‬ ‫اصلی اغتشاشــات اخیر هســتند در شــرایطی دم از حقوق زن می زنند که تا چند ســال قبل‬ ‫زنــان ایــن کشــور حــق رانندگــی نداشــتند امــا حــاال ســردمدار دفــاع از زنــان شــده اند‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا برشــمردن فجایــع مرتکب شــده گروهــک منافقیــن گفــت‪ :‬شــیوه مواجهــه‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫چشمان سارق دستگاه عابر‬ ‫بانک‪ ،‬در بازداشتگاه باز شد!‏‬ ‫اعتراف به ‪ 480‬میلیارد‬ ‫کالهبرداری در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫دســتگاه عابربانــک بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال‬ ‫در‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏ســرقت یــک دســتگاه عابــر بانــک در یکــی از خیابــان هــای‬ ‫شــهر شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر‬ ‫کاراگاهــان‪ ،‬ســارق شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر‏شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫بــه ســرقت یــک دســتگاه عابربانــک در یکــی از خیابــان هــای‬ ‫ســطح شــهر‏شــیروان بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‏‏‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 480‬میلیــارد ریــال‏کالهبــرداری‬ ‫در فــاروج خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اشــراف اطالعاتــی کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان فــاروج فــردی کــه بــا‏اســتفاده از یــک‬ ‫دســتگاه رســید ســاز جعلــی‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری از مــردم‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬مــورد‏شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه‬ ‫کاراگاهــان و همچنیــن حساســیت موضــوع‪ ،‬فــرد‏مــورد نظــر‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم از‏طریــق خریــد نگیــن زعفــران‬ ‫و نشــان دادن رســید هــای جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫مــردم مــی‏کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون در رابطــه بــا ایــن پرونــده ‪ 6‬نفــر‬ ‫شــاکی شناســایی‏شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده کالهبــرداری صــورت گرفتــه از شــکات پرونــده‬ ‫‏توســط ایــن فــرد‪ 480 ،‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت اهوان سبب افزایش جمعیت گوشتخواران‬ ‫مسیح علینژاد وطن فروش و خائن به مردم است‬ ‫وی علــت همراهــی بخشــی از نســل جــوان بــا اغتشاشــات اخیــر را ک ـم کاری ســال های‬ ‫گذشــته بــرای اشــناکردن نوجوانــان و جوانــان بــا دســتاوردهای انقــاب و مســیر موفــق و‬ ‫روبه جلــوی کشــور دانســت و گفــت‪ :‬کم کاری هــا طــی ســالیان اخیــر باعــث شــد پــس از‬ ‫باخــت بــه انگلیــس و امریــکا در جــام جهانــی فوتبــال پرچــم ایــن کشــورها توســط برخــی‬ ‫جوانــان در داخــل کشــور بــه نشــانه شــادمانی از باخــت ایــران گردانــده شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بایــد ببینیــم بــرای اشــنایی نســل جــوان فعلــی بــا‬ ‫ارمان هــای انقــاب چ ـ ه اقداماتــی انجــام دادیــم کــه در ایــن برهــه ســخت انتظــار رفتــار‬ ‫همســو از انــان داریــم‪.‬‬ ‫وی بــه اســتفاده حداکثــری دشــمن از ظرفیــت رســانه بــرای بمبــاران خبرهــای دروغ بــه‬ ‫کشــور در اغتشاشــات اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬انــان بــا اجیرکــردن یــک وطــن فــروش‬ ‫ماننــد «مســیح علینــژاد» بــه دنبــال القــای تفکــرات مســموم خــود بــه مــردم و ســران‬ ‫برخــی کشــورها هســتند‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬علینــژاد وطن فــروش و خائــن بــه مردم اســت که اشــکارا از برخی کشــورها‬ ‫می خواهــد ایــران را بمبــاران کننــد حــال او چگونــه می توانــد مدعــی حمایت از مردم شــود؟‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جریــان تجزیه طلــب رویاهــای وحشــتناکی در ســر دارد کــه مهمتریــن‬ ‫ان‪ ،‬شــقه شــقه کــردن ایــران در صــورت رســیدن بــه قــدرت اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬در ایــن شــرایط ســخت‪ ،‬جهــاد تبییــن‪ ،‬راهــکار اساســی و قطعــی‬ ‫بــرای اگاه ســازی جامعــه و به خصــوص نســل جــوان در جداکــردن صــف خــود از اشــوبگران اســت‪.‬‬ ‫دشمنان از ایران قوی و قدرتمند به شدت هراس دارند‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬دشــمنان از ایــران قــوی و قدرتمنــد بــه شــدت هــراس دارنــد و در مقابــل‪،‬‬ ‫کشــوری ضعیــف می خواهنــد تــا بــر گــرده او ســوار شــده و بــه تــاراج منابــع بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راه جلوگیــری از تشــکیل ایــران قــوی‪ ،‬فرقــی میــان شــرق و غــرب نیســت و‬ ‫همــه ان هــا حتــی کشــورهای شــرقی بــه ظاهــر هم پیمــان ایــران‪ ،‬اجــازه نمی دهنــد هیــچ‬ ‫کشــوری انحصــار قــدرت ان هــا را بشــکند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه ضــرورت گفتگــوی بیشــتر بــا نســل جــوان بــرای شــنیدن‬ ‫دغدغه هــای انــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬شــب قبــل و بــه بهانــه روز دانشــجو در خوابــگاه‬ ‫یکــی از دانشــگاه های گلســتان بــا دانشــجویان بــه صحبــت نشســتم و در همــان حیــن بــه‬ ‫گــپ عمیــق افــکار و اندیشــه های انــان بــا نســل پیشــین پــی بــردم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــر ضــرورت اهتمــام بیشــتر مراکــز دانشــگاهی اســتان بــرای‬ ‫تولیــد علــم تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر ایــران در ســال های اخیــر و بــا وجــود تحریــم گســترده‬ ‫بــه پیشــرفت فــراوان در بخش هــای گوناگــون رســیده‪ ،‬فقــط نتیجــه تــاش دانشــجویان و‬ ‫اندیشــمندان مراکــز علمــی و امــوزش عالــی اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬ایــران در شــرایط خطیــر و حســاس فعلــی بیــش از همیشــه بــه کار‪ ،‬تولیــد و علــم‬ ‫احتیــاج دارد کــه نقــش دانشــجویان و اســاتید در رســیدن بــه ایــن اهــداف غیرقابــل انــکار اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای جمشــید ترابی به شناســه شناســنامه‬ ‫‪ 2‬کــد ملــی ‪ 2249559211‬صــادره از کردکــوی فرزنــد شــعبان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000217‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 220‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪3‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13659 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــهین شــهرکی بــه شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ 370‬کد ملی ‪ 1380784603‬صادره از تبریز فرزند غالم حســین متقاضی کالســه پرونده ‪1401114412001000375‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 255‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13665 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫ممنوعه و بحرانی بودن‪ ۴۷۰‬دشت کشور‬ ‫افزایش روند پدیده فرونشست‬ ‫مدیــرکل ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان منابــع طبیعی و ابخیــزداری گفت‪ ۶۴۶ :‬دشــت در‬ ‫ســطح کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۷۰‬دشــت بحرانــی و ممنوعه اســت‪.‬‬ ‫هوشــنگ جــزی در جلســه مدیریــت منابــع اب و اهــداف راهبــردی ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس ارزیابی صورت گرفته‪ ،‬بیشــترین دشـت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی‬ ‫ن جنوبــی واقع اســت‪.‬‬ ‫در اســتان هــای فــارس‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬اصفهــان و خراســا ‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکل اب گریبانگیــر کشــور اســت و بیشــتر مــردم بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند و‬ ‫ایــران دارای اقلیمــی خشــک و نیمــه خشــک اســت کــه در زمــان حاضــر مدیریــت اب یــک ضــرورت‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اب کشــور در مرحلــه بســیار شــکننده اســت امــا می تــوان ان را مدیریــت کــرد‬ ‫و الزمــه ان ایــن اســت کــه همــه بــه میــدان بیاینــد چــرا کــه اگــر بــه یــک گــروه یــا ســاختار بســنده‬ ‫کنیــم ســیل بحــران همــه مــا را خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن زمینــه مســوولیت افــراد صاحبنظــر خیلــی بیشــتر از کســانی اســت کــه بــه‬ ‫ایــن مهــم مســلط نیســتند و بایــد بــه مدیریــت بحــران اب در کشــور کمــک کــرد‪.‬‬ ‫جــزی بــا اشــاره بــه پایــداری ســرزمین وابســته بــه اب اســت گفــت‪ :‬ســرزمین ایــران بــا این ســابقه‬ ‫تاریخــی در معــرض تهدیــد جــدی اب قــرار دارد و بایــد چــاره اساســی بــرای حــل ایــن مشــکل‬ ‫اجرای ‪ ۲۱‬میلیون هکتار طرح ابخیزداری‬ ‫مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫مشکل عمده تداوم فعالیت عشایر‪،‬‬ ‫تفاوت قیمت نهاده و دام است‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی اداره کل جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۱‬اســتان کشــور مقصــد‬ ‫گوشــت مــرغ تولیــدی ایــن اســتان بــوده کــه دوشــنبه شــب حــدود ‪ ۳۹۴‬تـُـن بارگیــری و حمــل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حســین پهلوانــان بــا اشــاره اینکــه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت اخیــر حــدود ‪ ۳۹۴‬تـُـن مــرغ گــرم بــرای ارســال بــه‬ ‫اســتان های همجــوار بارگیــری و حمــل شــده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬از ایــن میــزان‪ ۳۴۲ ،‬تـُـن گوشــت‬ ‫مــرغ بــه تهــران حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۱۵۲ :‬تـُـن گوشــت مــرغ بــه اســتان های اصفهــان‪ ،‬مشــهد‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قــم‪ ،‬گیــان‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬همــدان‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬یــزد و کرمــان ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی روزانــه بــه طــور میانگیــن در اســتان گلســتان ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۶۵۰‬تـُـن گوشــت مــرغ تولیــد و‬ ‫روانــه بــازار مصــرف داخلــی و ســایر اســتان های متقاضــی بــه ویــژه تهــران ارســال می شــود‪.‬‬ ‫پهوانــان در خصــوص وضعیــت بــازار گوشــت مــرغ در اســتان گفــت‪ :‬اکنــون بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬تـُـن‬ ‫گوشــت مــرغ بــرای نیــاز روزانــه ســاکنان اســتان در اختیــار فروشــگاه ها قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫قیمت گوشت مرغ در گلستان گرم پایین تر از نرخ مصوب‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬توزیــع گوشــت مــرغ منجمــد هــم در بــازار اســتان بــا هــدف تنظیــم بــازار بــه‬ ‫اجــرا درامــده بــود کــه طــی روزهــای اخیــر بــه دلیــل کاهــش قیمــت گوشــت مــرغ گــرم در بــازار کــه‬ ‫بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۵۲۰‬هــزار ریــال رســیده‪ ،‬تــا اطــاع بعــدی متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ‪ ۶۳۰‬هزار ریال تعیین شده است‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان ‪ ۱۴‬کشــتارگاه صنعتــی طیــور وجــود‬ ‫دارد کــه هفــت کشــتارگاه طیــور ان دارای خــط کشــتار ‪( ۲‬اتوماتیــک) و رتبــه ‪ A‬اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از مناطق مهم پرورش طیور به دلیل داشــتن اقلیم مناســب در کشــور به شــمار‬ ‫مـی رود کــه اکنــون بــا هــزار واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی‪ ۱۱ ،‬میلیــون قطعــه جوجه ریــزی در مــاه دارد‬ ‫کــه دامپزشــکی از مرحلــه پــرورش تــا عرضــه محصــول تولیدی در بــازار نظارت بهداشــتی می کند‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی جهادکشــاورزی گلســتان همچنیــن از اجــرای طــرح توزیــع گوشــت قرمــز‬ ‫منجمــد بــا هــدف تنظیــم بــازار در اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬در ایــن مرحلــه ‪ ۷۵‬تـُـن گوشــت قرمــز‬ ‫منجمــد در اختیــار فروشــگاه هــای طــرف قــرارداد در ‪ ۱۴‬شهرســتان تابعــه قــرار گرفتــه و بــا قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم بیــن ‪ ۸۵۰‬تــا یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال (پنــج تکیــه از جملــه ران و سردســت) بــه‬ ‫دســت مشــتری می رســد‪.‬‬ ‫به گفته وی از ابتدای ســال مقدار هزار و ‪ ۴۰۵‬ت ُن گوشــت قرمز منجمد در ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان‬ ‫بــرای مصرف توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جــزی افــزود‪ :‬طــرح هــای ابخیــزداری در حــدود ‪ ۲۱‬میلیــون هکتــار انجــام شــده اســت و در ‪۱۷‬‬ ‫میلیــون هکتــار هنــوز اقدامــی نشــده و یــا در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت هــای بیــن المللــی بــرای اجــرای طــرح هــای مختلف مدیریــت حوزه های‬ ‫ابخیــز گفــت‪ :‬متاســفانه ســهم ایــران از پــروژه هــای بیــن المللــی کــم اســت و از ایــن حمایــت هــا‬ ‫محروم هســتیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان عنــوان کــرد‪ :‬در ایــران ‪ ۱۲۵‬میلیــون هکتــار از عرصــه هــا دچــار فرســایش ابــی اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه مطالعــه تفصیلــی در ‪ ۳۸‬میلیــون مترمکعــب انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایر گلستان‬ ‫گلستان مقصد گوشت مرغ‬ ‫تولیدی ‪ ۱۱‬استان است‬ ‫‪9‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی های متوالــی در یــک دهــه اخیــر و برداشــت بــی‬ ‫رویه از ســفره های اب زیرزمینی‪ ،‬پدیده فرونشســت زمین در بســیاری از دشـت های حاصلخیز‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت و ایــن برداشــت هــای بــی رویــه ســبب شــده اســت کــه مشــکالتی مضاعــف‬ ‫نیــز بــر بحــران اب اضافــه شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پدیــده در حــال افزایــش اســت و امــکان ســرایت ان بــه ســایر مناطــق‬ ‫حاصلخیــز نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســاالنه ‪ ۳۰‬ســانتی متــر فرونشســت زمیــن در کشــور رخ مــی دهــد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه وضعیــت برخــی مناطــق در اســتان همــدان بحرانــی تــر اســت‪.‬‬ ‫جــزی شــوری اب و کاهــش کیفیــت منابــع ابــی را از دیگــر پیامدهــای خشکســالی عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون ابخــوان هــا در حــال از بیــن رفتــن اســت و در برخــی از بــا حفــر چــاه بــا عمــق ‪ ۳۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰۰‬متــری نیــز بــه اب نمــی رســند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان تفــاوت قیمــت نهــاده و دام را از عمــده مشــکالت جامعــه‬ ‫عشــایری اســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی نگهــداری‪ ،‬افزایــش قیمــت‬ ‫دام زنــده عشــایر بــرای اســتمرار فعالیــت و تولیــد ایــن قشــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری در نشســت شــورای عشــایری گنبــدکاووس‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬تــا اردیبهشــت‬ ‫مــاه امســال عشــایر هــر کیلوگــرم جــو را حــدود ‪ ۲۵‬هــزار ریــال خریــداری می کردنــد امــا‬ ‫بــا ازادســازی قیمــت هــم اینــک بــه حــدود ‪ ۱۱۵‬تــا ‪ ۱۲۰‬هــزار ریــال رســیده و دام زنــده هــم‬ ‫کیلویــی ‪ ۹۰۰‬هــزار ریــال خریــداری می شــود کــه افزایــش قیمــت نهــاده‪ ،‬فعالیــت دامــداری‬ ‫را بــرای عشــایر ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی جمعیــت عشــایر مســتقر در مراتــع گنبــدکاووس را هــزار و ‪ ۲۰‬خانــوار بــا هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۶‬هــزار نفــر جمعیــت اعــام کــرد و افــزود‪ :‬عمــده ایــن عشــایر در شــمال شهرســتان‬ ‫و محــدوده روســتاهای کرنــد‪ ،‬هوتــن و ای تمــر ســاکن هســتند کــه خانه هــای بهداشــت‬ ‫روســتایی ایــن مناطــق بایــد بــرای ارائــه خدمــات بــه این قشــر بــه ویژه زنــان بــاردار همکاری‬ ‫بیشــتری داشــته باشند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از مجمــوع هزار کیلومتر‬ ‫راه عشــایری اســتان بــا پراکندگــی زیــاد در گنبــدکاووس واقــع اســت‪ ،‬از اداره راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای خواســت بــرای ترمیــم ایــن مســیرها اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫علیپــوری گفــت‪ :‬در نظــر گرفتــن پنــج تــا ‪ ۶‬دســتگاه تراکتــور توســط جهــاد کشــاورزی بــرای‬ ‫فعالیت هــای عشــایر در فصــل زمســتان ماننــد ابرســانی و حمــل علوفــه‪ ،‬ادامــه طرح هــای‬ ‫واکسیناســیون دام عشــایر‪ ،‬افزایــش ســهمیه نفــت‪ ،‬اســتقرار یــک کانکــس بهداشــتی‬ ‫عشــایری و همــکاری اداره اب و فاضــاب بــرای پرکــردن تانکــر اب عشــایر در ســکوها و‬ ‫جلوگیــری از تخریــب مراتــع بــه واســطه زیــر کشــت رفتــن از جملــه خواســته های جامعــه‬ ‫عشــایری اســتان اســت‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی‪ ،‬رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس هــم کل‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی شهرســتان را ‪ ۵۴۱‬هــزار هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۷۰‬هکتــار از مراتــع و ‪ ۷۶۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان از دســت‬ ‫متجــاوزان خــارج شــد و دادخواســت رفــع تصــرف هــزار و ‪ ۳۲۰‬هکتــار عرصــه دیگــر هــم‬ ‫ارائــه گردیــد‪.‬‬ ‫رییــس شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی ناحیــه گنبــدکاووس هــم در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق ســهمیه اعالمــی بــه هــر خانــوار عشــایری اســتان ‪ ۱۲۵‬لیتــر نفــت ســفید و ‪۴۶‬‬ ‫کیلوگــرم گاز مایــع اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫هادی قزل ســفلی افزود‪ :‬در نشســت اســتانی درخواســت افزایش ســهمیه ماهانه نفت‬ ‫ســفید عشــایر از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۳۰۰‬لیتر در ‪ ۴۵‬روز مطرح و نامه ان به تهران ارســال شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس هــم گفــت‪ ۲ :‬خانــه بهداشــت در مناطــق عشــایری‬ ‫روســتاهای هوتــن و ای تمــر پیــش بینــی و نخســتین بهــورز بومــی هــم در حــال تحصیــل‬ ‫اســت و تیم هــای بهداشــتی همــواره امــاده خدمــات رســانی بــه جامعــه عشــایری هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬همچنیــن روزهــای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬اذرمــاه تیــم چشــم پزشــکی در‬ ‫مراوه تپــه و کرنــد بــرای ویزیــت دانــش امــوزان ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬ســاله مســتقر می شــوند و پــس‬ ‫از معاینــه‪ ،‬کــودکان نیازمنــد عمــل جراحــی را بــه بیمارســتان چشــم پزشــکی فارابــی تهــران‬ ‫منتقــل می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس در ایــن نشســت بــا‬ ‫اشــاره بــه مشــکالت راه هــای روســتایی و عشــایری شهرســتان از جملــه روســتای ماســان‪،‬‬ ‫از اداره راهــداری خواســت همــکاری الزم را بــرای مرمــت راه هــای عشــایری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رضــا اصالتــی بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای عشــایری در شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬کارگروه هــا‬ ‫و کمیســیون های مرتبــط طبــق صورتجلســه اعالمــی از کشــور بــا حضــور اعضــا تشــکیل و‬ ‫مصوبــات نهایــی ان در شــورای شهرســتان مطــرح شــود‪.‬‬ ‫وی از ادارات مرتبــط از جملــه شــبکه بهداشــت‪ ،‬راهــداری و دامپزشــکی خواســت در کنــار‬ ‫اداره کل امــور عشــایر اســتان بــه صــورت ماهانــه و یــا هفتگــی در قالــب میــز خدمــت بــرای‬ ‫حل مشــکالت عشــایر در مناطق مختلف شهرســتان حاضر شــوند‪.‬‬ ‫اصالتــی گفــت‪ :‬تمــام دســتگاه های اجرایــی بــرای حــل مشــکالت مــردم از جملــه جامعــه‬ ‫عشــایری بایــد پــای کار باشــند لــذا اســتقرار یــک دســتگاه کانکــس بهداشــت در منطقــه‬ ‫عشــایری همــراه بــا حضــور مســتقر تیم هــای بهداشــتی و سرکشــی مــداوم از وضعیــت‬ ‫عشــایر شهرســتان ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫قلمــرو زیســتی عشــایر کوچنــده و بومــی گلســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع شــرق‬ ‫اســتان اســت و ‪ ۶۹‬درصــد از انــان در مراتــع مراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد در گنبــدکاووس و ‪۶‬‬ ‫درصــد در کاللــه حضــور داشــته و قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سجادی و پاراف نامه های‬ ‫قوه قضائیه!‬ ‫جام جهانی امســال کم هیجان و شــگفتانه نداشــت‪ .‬از‬ ‫عــدم اســتفاده برخــی داوران ‪ var‬گرفتــه تــا سختکوشــی و‬ ‫غــول کشــی چشــم بادامــی بــرای صعــود بــه مراحــل بعــد‪.‬‬ ‫امــا از همــه عجیبتــر اعطــای پــاداش بــه هنرمنــدان تیــم‬ ‫ملــی بابــت یــک بــرد برابــر ولــز اســت‪ .‬خــدا را صــد هــزار‬ ‫بــار شــکر در ایــن مملکــت مــا هــر قــدر مشــکل مالــی‬ ‫بــرای تامیــن هزینــه اردوی تیــم هــای ورزشــی‪ ،‬تکمیــل‬ ‫بناهــای ورزشــی‪ ،‬جوایــز ورزشــکاران ســایر رشــته هــا و‬ ‫‪ ...‬داشــته باشــیم و مدیــران ورزش در ایــن خصــوص‬ ‫جــزع فــزع کننــد‪ ،‬در مــورد فوتبــال داســتان علیحــده‬ ‫اســت و دســتخوش و خــدا قــوت مــادی و معنــوی ایــن‬ ‫دوســتان بــه راه اســت و تــا عــرق شــان خشــک نشــده‬ ‫اســت پرداخــت مــی شــود! اصــا ًهــم مهــم نیســت کــه‬ ‫مــی تواننــد مقــام کســب کننــد یــا از گــروه صعــود کننــد یــا‬ ‫در برابــر تیــم هــای قــدر مقاومــت کننــد و ‪...‬‬ ‫مهــم شــرکت کــردن در تورنمــت اســت و بــه قولــی‬ ‫همینکــه مثــل شــناگران ناشــی در اســتخر غــرق نمــی‬ ‫شــوند و دستشــان بــه لبــه اســتخر مــی رســد کفایــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫االن هــم تیــم ملــی بــا دو تــا باخــت و عــدم صعــود بــه‬ ‫مرحلــه بعــد مــورد تفقد دوســتان قــرار گرفته و قرار اســت‬ ‫مجــوز واردات یــک خــودروی خارجــی مشــتی بــه عنــوان‬ ‫چشــم روشــنی دریافــت کننــد!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم اگــر ماشــین خارجــی خــوب‬ ‫اســت در مــرز را بــاز کنیــد تــا همســایه بســاز بفــروش مــا‬ ‫هــم در ســال چنــد تــا وارد خــودروی خارجــی کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن طــوری دســت از ســاخت و ســازهای پفکــی بــردارد و‬ ‫ایشــان هــم وارد کننــده خــودرو شــود!‬ ‫اگــر هــم واردات خــودرو بــد اســت‪ ،‬بــرای همــه بد باشــد و‬ ‫شــهروند درجه یک و دو نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بگذریــم ‪ ...‬فقــط خــدا کنــد اقــای ســجادی بعــد از اینکــه‬ ‫از جــام جهانــی فــارغ شــد و بــه محــل کار برگشــت نیــم‬ ‫نگاهــی بــه زونکــن نامــه هــای وزارت ورزش بینــدازد و اگــر‬ ‫نامــه ای از قــوه قضائیــه در مــورد فدراســیون فوتبــال و‬ ‫پرونــدن ویلموتتــس و ‪ ...‬داخــل زونکــن دیــد‪ ،‬روی دســت‬ ‫بگــذارد و پــاراف کنــد!‬ ‫البــای پــاراف نامــه هــا رزومــه و افتخــارات کســب شــده‬ ‫توســط کــی روش را هــم پیگیــری کنــد و بــرای شــرکت در‬ ‫مســابقات قهرمانــی اســیا بــا طنــاب تــاج وارد چــاه نشــود!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ام کلثــوم‬ ‫تمانانلــو بــه شناســنامه ‪ 42‬کــد ملــی ‪1060727021‬‬ ‫صــادره از نیشــابور فرزنــد حســن متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ 1401114412480000163‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 535.80‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪- 108‬‬ ‫واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضی‬ ‫دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ 13667 :‬تاریخ انتشــار نوبت اول‬ ‫‪ 1401/09/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫ماده ‪-22‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودک مادران شاغل در دستگاه‬ ‫اگر تغییر نکنیم حذف‬ ‫می شویم‏‬ ‫بــرای جلوگیــری از حــذف شــدن در بــازی زندگــی بایــد‬ ‫تغییراتــی را در خودمــان و زندگیمــان بــه وجــود اوریم‪،‬‬ ‫‏کلیدهــای ایــن تغییر عبارتنــد از‏‪:‬‬ ‫کلید اول‪ :‬خواستن‬ ‫کلید دوم‪ :‬خالی کردن ذهن از تعصب ها‬ ‫کلید سوم‪ :‬باور مثبت نسبت به خود‬ ‫کلید چهارم‪ :‬عمل کردن‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــیم کــه عظمــت زندگــی تنهــا‬ ‫بــه دانســتن نیســت بلکــه تلفیقــی از علــم و عمــل‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از مــا هرگــر‏زندگــی نمــی کنیــم بلکــه‬ ‫همیشــه در انتظــار زندگــی هســتیم‏‪.‬‬ ‫امــا بــه جای اینکه همین امروز خوشــحال باشــیم!‬ ‫بــه امیــد یــک اینــده خــوب و خــوش نشســته ایــم و‬ ‫بــه همیــن خاطــر‏امروزمــان را از دســت مــی دهیــم‪.‬‏‬ ‫مــا وقــت بیشــتری مــی خواهیــم‪ ،‬پــول بیشــتر مــی‬ ‫خواهیــم؛ شــغل بهتــر مــی خواهیــم؛ بازنشســتگی‬ ‫مــی خواهیــم‪ ،‬مســافرت‏و تعطیــات مــی خواهیــم‬ ‫و امــروز بــرای همیــن از دســت خواهــد رفــت و ما به‬ ‫ایــن مســئله اصــا توجهــی نمــی کنیــم مهم‏نیســت‬ ‫در اینــده چــه چیــزی پیــش مــی ایــد‏‪.‬‬ ‫اگــر امــروز مــی توانــی غــذا بخــوری؛ از نــور خورشــید‬ ‫تابــان لــذت ببــری و بــا دوســتانت بگویــی و بخنــدی‬ ‫پــس خــدا را شــکر کــن و از‏امــروزت لــذت ببــر‪ ،‬بــه‬ ‫خاظــرات بــد گذشــته نــگاه نکــن و نگــران اینــده‬ ‫نبــاش‪ ،‬تــو فقــط در ایــن لحظــه از زنــده بــودن خــود‬ ‫مطمئنــی‏پــس ایــن شــانس بــزرگ را از دســت نــده‬ ‫و قــدر ان را بــدان‏‪.‬‬ ‫عروســکی کــه در پنــج ســالگی خــراب شــد و کلــی‬ ‫غصــه اش را خوردیــم در ده ســالگی دیگــر اصــا مهــم‬ ‫نیســت‪ ،‬نمــره‏امتحانــی کــه در دبیرســتان کــم شــدیم‬ ‫و انقــدر بــه خاطــرش اشــک ریخیتــم و بعــد فهمیدیم‬ ‫ارزشــش را نداشــته و در دنیایمان‏ویران شــد در ســی‬ ‫ســالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور شــده‬ ‫اســت کــه حتــی ناراحتمــان هــم نمــی کنــد‪ ،‬چکــی‏کــه‬ ‫بــرای پــاس کردنــش در ســی ســالگی انقــدر اســترس‬ ‫و بــی خوابــی کشــیدیم؛ در چهــل ســالگی یــک کاغــذ‬ ‫پــاره بــی ارزش‏و فرامــوش شــده اســت‏‪.‬‬ ‫پــس یقیــن داشــته بــاش کــه مشــکل امــروزت این‬ ‫قدرهــا کــه فکــر کنــی بــزرگ نیســت ایــن یکــی هــم‬ ‫حــل مــی شــود میگــذرد و‏تمــام مــی شــود‏‪.‬‬ ‫همیشــه در زندگیــت جــوری زندگــی کــن کــه «ای‬ ‫کاش» تکیــه کالم پیریــت نشــود‏‪.‬‬ ‫مثبت فکر کنید‬ ‫افــکار منفــی زندگیتــان را فلــج مــی کنــد؛ منفــی‬ ‫بافــی روی رفتارتــان تاثیــر مــی گــذارد و نگــرش شــما‬ ‫را بــه ســمت منفــی ســوق‏مــی دهــد؛‏‬ ‫افــرادی کــه منفــی بافــی مــی کننــد خودشــان هــم‬ ‫بــاور نمــی کننــد؛ در چنیــن گــرداب بزرگــی که زندگی‬ ‫انهــا را بــه نابــودی مــی‏کشــاند بیفتنــد‏‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مریــم مــرادی ‪‎‬‏‪‎-‬‏ کارشــناس مشــاوره‬ ‫دایــره اجتماعــی کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫ببخشید‪ ،‬این مارک ها‬ ‫کیلویی چند؟‬ ‫لیــا اصالنــی‪ -‬می گویــد بــا وســواس زیــادی خریــد می کنــد‪.‬‬ ‫دوســت دارد لباســی بــه تــن کنــد کــه از دور مارک و برنــدش را داد‬ ‫بزنــد‪ .‬می گویــد مــو را از ماســت بیــرون می کشــد و امــکان نــدارد‬ ‫مــارک تقلبــی بــه چشــمش اصــل بیایــد‪ .‬اما او هم مثــل خیلی از‬ ‫جوان هــای دیگــر کــه پله هــای پاســاژهای اســم و رســم در کــرده‬ ‫پایتخــت را بــاال و پاییــن می کننــد بــی خبــر از ایــن هســتند کــه‬ ‫لیبل هــای اویــزان شــده بــه ایــن لباس هــا کیلویــی بــه فــروش‬ ‫می رســند و لباســی کــه چنــد برابــر قیمــت اصلــی بــرای شــان‬ ‫چــوب خــورده کار خیــاط هــای بــه اصطــاح «تمیــز کار» همیــن‬ ‫راســته پاچنــار بــازار خودمــان اســت‪.‬‬ ‫مدگرایــی پدیــده ای امــروزی نیســت‪ .‬اتفاقــا پشــت ایــن واژه نــه‬ ‫چنــدان دلچســب تیــر و تبــاری از وقایــع و رویدادهــای تاریخــی‬ ‫خوابیــده اســت‪ .‬شــاهزادگان بی کفایــت قاجــاری‪ ،‬دانــش‬ ‫اموختــگان دانشــگاه های کشــورهای غربــی و هنرپیشــگان دوره‬ ‫پهلــوی اول جــزو نخســتین افــرادی بودنــد کــه مدگرایــی را مــدال‬ ‫افتخــاری بــر سینه شــان کردنــد‪ .‬همزمــان بــا کشــف حجــاب‬ ‫مدگرایــی در بیــن خانــم هــا شــدت گرفــت و طولــی نکشــید کــه‬ ‫خیــاط خانــه هــای خیابــان اللــه زار پاتــوق اصلــی االمــد تریــن‬ ‫بانــوان و اقایــان پایتخت نشــین شــد‪ .‬بــا گذشــت ســال ها از ان‬ ‫دوران و از رونــق افتــادن ایــن خیابــان نبــض مدگرایــی بــه دیگــر‬ ‫نقــاط شــهر تســری پیــدا کــرد‪ .‬حــاال بعــد از گذشــت دهه هــا ایــن‬ ‫فروشــگاه های معــروف در مال هــای بــزرگ هســتند کــه اجناســی‬ ‫بــه ظاهــر خاص تــر بــه مشــتریان شــان ارائــه می کننــد و پاتــوق‬ ‫مــارک بازهــا می شــوند‪ .‬هرچنــد وجــود اجنــاس اصــل در ایــن‬ ‫بازارها را نمی شــود کتمان کرد‪ ،‬اما در بیشــتر مواقع مارک بازها‬ ‫عــاوه بــر مراقبــت از جیب هــای شــان باید دودســتی کاله شــان را‬ ‫بگیرنــد تــا بــاد انهــا را نبــرد‪ .‬خوانــدن گــزارش پیـش رو و دانســتن‬ ‫برخــی واقعیت هــای پشــت پــرده ایــن بازارهــا می توانــد تــب تنــد‬ ‫مــارک بــازی را در خیلــی از ایــن جوان هــا ســرد کنــد‪.‬‬ ‫حواست رو جمع کن رفیق‬ ‫مارک بازهــا بایــد حــواس جمعــی داشــته باشــند‪ .‬خیلی هــا‬ ‫ایــن واژه را متــرادف کاله گشــادی می داننــد کــه ســر خریــدار‬ ‫بی نــوای از همه جــا بی خبــر مــی رود‪ .‬بســیاری از اجناســی کــه‬ ‫بــه نــام برندهــای اســم و رســم دار در پاســاژهای مشــهور بــه‬ ‫فــروش می رونــد تولیــد کارگاه هــای خیاطــی خیابان هــای پاچنــار‬ ‫و جمهــوری هســتند‪ .‬امــا متاســفانه اعتمــاد بــه نفــس کاذب‬ ‫خریدارانــی کــه از راه هــای دور و نزدیــک پشــت ویتریــن برخــی‬ ‫از ایــن فروشــگاه ها می اینــد کار دســت شــان می دهــد‪« .‬پویــا»‬ ‫‪ 17‬ســال بیشــتر نــدارد‪ .‬خــودش می گویــد یــک ســاعتی می شــود‬ ‫کــه بــه دنبــال هــودی مــورد نظــرش در اطــراف مغازه هــای اطــراف‬ ‫نوفــل لوشــاتو می گــردد‪ .‬وقتــی بحــث اجنــاس تقلبــی را پیــش‬ ‫می کشــیم بــا اب و تــاب زیــادی از توانایــی اش در تشــخیص‬ ‫مارک هــای اصــل و تقلبــی می گویــد‪« :‬همیشــه بــرای خریــد‬ ‫بــه اینجــا می ایــم‪ .‬قیمت هــا کمــی باالتــر هســتند امــا اینجــا‬ ‫می توانــی مطمئــن باشــی لباســی کــه می خریــد بــا کشــتی از ان‬ ‫طــرف اب هــا امــده اســت‪».‬‬ ‫خیلــی دل مــان می خواهــد بدانیم این همه یقیــن کاذب از کجا‬ ‫امــده اســت‪ .‬پویــا فعــا یــک کمربنــد بــا مــارک «گوچــی» خریــده‬ ‫اســت‪ .‬خــودش می گویــد همیشــه بــا وســواس فروشــگاه ها و‬ ‫اجناس شــان را از نظــر می گذرانــد و هیــچ وقــت دســت خالــی‬ ‫از اینجــا نمــی رود‪« .‬احســاس می کنــم وقتــی ایــن لباس هــا را‬ ‫می پوشــم از دور داد می زننــد کــه مــارک هســتند‪ .‬همیــن بــرای‬ ‫مــن کافــی اســت‪ .‬دوســت دارم همیشــه خوش پــوش باشــم و‬ ‫مــارک بــاز بــودن ایــن را بــه مــن می دهــد‪ ».‬پویــا می گویــد مــاک‬ ‫تشــخیص لباس هــای اصــل جنــس پارچــه و مارکــی اســت کــه‬ ‫پشــت یقــه انهــا تــودوزی می شــود‪».‬‬ ‫بازاری با کاله های گشاد!‬ ‫خیابــان منوچهــری همــان ظاهــر همیشــگی را دارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کــه ســال هاســت از ســاماندهی دستفروشــان عتیقه جــات در‬ ‫پارکینــگ پروانــه می گــذرد‪ ،‬پیــاده رو هــای اینجــا هنــوز ســرقفلی‬ ‫پیرمردهایــی اســت کــه جعبــه یــا بســاطی جمــع و جــور جلــوی‬ ‫پایشــان گذاشــته اند و همیــن طــور کــه قیمــت انگشــترهای‬ ‫عقیــق و تســبیح های شــاه مقصودشــان را بــه مشــتری ها‬ ‫می گوینــد پیپ های شــان را هــم چــاق می کننــد‪ .‬فروشــگاه های‬ ‫کیــف چرمــی و لــوازم ارایشــی و بهداشــتی و گریــم صــورت‬ ‫هــم سالهاســت جــزو شناســنامه ایــن گــذر قدیمــی بــه حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬امــا چیــزی کــه ایــن بــار مــا را بــه ایــن خیابــان کشــانده از‬ ‫دیــد هــا پنهــان اســت‪ .‬نشــانی مــورد نظــر بعــد از فروشــگاه لــوازم‬ ‫گریــم «ژان پی یــر» اســت‪ .‬پله هــای یکــی از ســاختمان های‬ ‫قدیمــی خیابــان را می گیریــم و بــاال می رویــم‪.‬‬ ‫اســم ایــن دو اتــاق تــو در تــو را شــاید بتــوان معــدن مــارک‬ ‫گذاشــت‪ .‬فروشــنده اصلــی پیدایــش نیســت و بــه جایــش دو‬ ‫کارگــر جــوان بــا اکــراه جواب مــان را می دهنــد‪ .‬بیشــتر مارک هــای‬ ‫اینجــا بــه شــکل کیلویــی بــه فــروش می رســند‪ .‬بــد نیســت‬ ‫بدانیــد مــارک هــا هــم جنــس خــوب و بــد دارنــد‪ .‬مثــا تعــدادی از‬ ‫مارک هــای «ورســاچه » کــه بــرای پشــت یقــه تــودوزی می شــوند‬ ‫از جنــس چــرم هســتند و هــر دانــه ان ‪ 20‬تــا ‪ 35‬هــزار تومــان‬ ‫قیمــت دارنــد‪ .‬مارکهــا یــا کاغــذی هســتند‪ ،‬یــا فلــزی و یــا مثــل‬ ‫ایــن یکــی از پارچه هــای خــاص تهیــه می شــوند‪ .‬اویــز‪ ،‬کارت‬ ‫پلمــب‪ ،‬مــارک کیــف و کتانــی و حتــی مــارک روســری های زنانــه‬ ‫از دیگــر اجناســی اســت کــه در ایــن کارگاه می تــوان پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیداســت فروشــنده هایی کــه مــارک گرانتــر می خرنــد بــه‬ ‫اصطــاح چنــد برابــر قیمــت همــان مــارک را روی اجناس شــان‬ ‫می کشــند‪ .‬در بیــن مارک هــا لیبل هــای گوچــی‪ ،‬زارا‪ ،‬دولچــه‬ ‫گابانــا و دیــور هــم بــه چشــم می اینــد‪ .‬راســتش را بخواهیــد بــا‬ ‫اصلــش مــو نمی زننــد و ناقابــل کیلویــی ‪ 400‬تــا ‪ 800‬هــزار تومــان‬ ‫قیمــت دارنــد‪.‬‬ ‫کار تمیز خیاط های پاچنار‬ ‫اینجــا نزدیــک بــه قلــب بــازار تهــران اســت‪ .‬کار تولیــدی کــه‬ ‫نشــانی اش را از یکــی از همــان مــارک فروش های کذایی گرفتیم‬ ‫تولید مانتوهای دخترانه با یکی از مشــهورترین برندهای کشــور‬ ‫همســایه مان ترکیــه اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد اینجــا کســی وقــت‬ ‫ســر خارانــدن نــدارد‪ .‬کارگــران بــه ســرعت مشــغول کارنــد و گاهی‬ ‫نگاهــی بــه ســریال طنزیــی کــه از تلویزیــون به دیوار نصب شــده‬ ‫پخــش می شــود‪ ،‬می اندازنــد‪.‬‬ ‫از میــان رگال هایــی کــه مانتوهــای انــان هنــوز دســته بندی‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬می گــذرم‪ .‬بــه نظــر می رســد همــه ســایزهای‬ ‫تکمیــل باشــد‪ .‬رنگ هــای متنــوع و شــاد ایــن مانتوهــا بیشــتر از‬ ‫رنــگ مشــکی بــه چشــم می خــورد تــا نقطــه اثباتــی باشــد بــرای‬ ‫ایــن کــه ایــن مانتوهــا ســوار بــر کشــتی از ان ور اب امده انــد!‬ ‫جنــس پارچــه از بهتریــن الیــاف کشــباف تهیــه شــده‪ .‬کارگــر‬ ‫خیــاط می گویــد ایــن یکــی از گران تریــن پارچــه هــای بــازار تهــران‬ ‫اســت کــه بــا خریــد عمــده قیمــت ان کمــی افــت پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫طاقه هــای ایــن مــدل پارچــه در رنگ هــای مختلــف همــه جــای‬ ‫کارگاه چیــده شــده اســت‪ .‬هیــچ کــس بــرای لحظ ـه ای از پشــت‬ ‫چــرخ هــای خیاطــی تــکان نمی خــورد‪.‬‬ ‫صــدای چــرخ هــا نمی گذارنــد صــدا بــه صــدا برســد‪ .‬یکــی از ســر‬ ‫کارگرهــا بــا صــدای بلنــد می گویــد‪« :‬کار مــا ظریــف دوزی اســت‪.‬‬ ‫دوخــت ایــن پارچــه کار هــر کســی نیســت‪ .‬االن چند ســال اســت‬ ‫کــه ایــن مــدل مانتــو مشــتری خــود را دارد‪ .‬ایــن مانتوهــا بــه طــور‬ ‫عمــده پخــش نمی شــوند‪ .‬بلکــه بــه طــور خــاص بــه فروشــندگان‬ ‫چنــد پاســاژ و مزون هــای معــروف تهــران فروختــه می شــوند‪».‬‬ ‫شــما هــم حتمــا بــا شــنیدن قیمــت تمــام شــده فروشــنده ها‬ ‫ســرتان ســوت می کشــد‪« :‬هــر کــدام از ایــن مانتوهــا بیــن ‪ 4‬تــا‬ ‫‪ 12‬میلیــون تومــان قیمــت دارنــد‪ ».‬قیمت هــا مقطــوع اســت و‬ ‫فروشــندگان هــزار قســم و ایــه رو می کننــد کــه ایــن مانتوهــا را‬ ‫قاچاقــی از کشــور همســایه وارد کرده انــد‪.‬‬ ‫قانون چه می گوید؟‬ ‫بازرســان شــورای اصنــاف بــه طــور مرتــب بــه فروشــگاه ها‬ ‫سرکشــی می کننــد‪ .‬امــا انهــا هــم بــه خوبــی از گــردش عرضــه و‬ ‫تقاضــای بــه خصــوص ایــن بــازار هــا بــا خبــر هســتند‪« .‬حســین‬ ‫ذوالقــدری» از کارشناســان ایــن حرفــه می گویــد بیشــتر کســانی‬ ‫کــه بــه ایــن پاســاژهای معــروف ســر می زننــد از کاالهــای خارجــی‬ ‫بیشــتر اســتقبال می کننــد و همیــن کار را بــرای فروشــندگان‬ ‫ســخت می کنــد‪« :‬خیلــی از خریــداران اصــا بــدون ایــن کــه‬ ‫اجنــاس تولیــد داخــل را ببیننــد از کنــار ان رد می شــوند‪ .‬چــرا‬ ‫کــه ایــن انــگار ملکــه ذهــن ان هــا شــده کــه اجنــاس ایرانــی‬ ‫بی کیفیــت هســتند و در مقابــل ایــن کاالهــای خارجــی هســتند‬ ‫کــه عمــر و مانــدگاری بیشــتری دارنــد‪ .‬انهــا می گوینــد مــا انقــدر‬ ‫پولــدار نیســتیم کــه بــه طــور مرتــب از ایــن محصــوالت بخریــم‪.‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی از ایــن برندهــا تقلبــی هســتند و انهــا در‬ ‫واقــع از اجنــاس مرغــوب داخلــی اســتفاده می کننــد و رضایــت‬ ‫هــم دارنــد‪ .‬ایــن فرهنــگ بایــد عــوض شــود‪ .‬مــا ابتــدا بایــد بــه‬ ‫کاالهــای ســاخت داخــل کشــور اهمیــت بیشــتری بدهیــم‪ .‬در‬ ‫ایــن بــازار هــم ماننــد همــه بازارهــا جنــس خوب و بــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫فروشــنده ها هــم کــه ســلیقه بــازار را بــه ایــن شــکل می بیننــد‬ ‫ممکــن اســت کــه اقــدام بــه فــروش کاالهــای تولیــد داخــل بــه‬ ‫اســم برندهــای معــروف خارجــی کننــد‪ .‬ایــن کار پســندیده ای‬ ‫نیســت و بــا ایــن دســته از فروشــنده ها برخــورد جدی می شــود‪».‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای اصنــاف از طرحــی می گویــد کــه نجات گــر‬ ‫کاالهــای داخلــی خواهــد شــد‪« :‬همه البســه و محصــوالت دیگر‬ ‫ماننــد کمربنــد و کفــش و غیــره بایــد دارای کــد شناســایی باشــند‬ ‫تــا بتــوان بــه ایــن وســیله تشــخیص داد کــه ایــن محصــول تولیــد‬ ‫داخــل اســت و بــه ایــن شــکل قیمــت تمــام شــده انهــا هــم عــرف‬ ‫مشــخصی پیــدا می کنــد‪».‬‬ ‫سلیقه سنجی حرف اول را می زند‬ ‫در کنــار تقلب هــای کوچــک و بــزرگ دنیــای مــارک بــازی خیلــی‬ ‫از جــوان هــای تحصیلکــرده امــروزی بــه دنبــال برندســازی بــرای‬ ‫پوشــاک داخلــی هســتند‪ .‬انهــا بــا اســتفاده از دانــش خــود و بــا‬ ‫ســرمایه ای انــدک کار خــود را اغــاز می کننــد و خوشــبختانه از‬ ‫انجــا کــه می داننــد مشــتری های جــوان شــان بــه دنبــال چــه نــوع‬ ‫لباس هایــی هســتند خیلــی زود در کارشــان موفــق می شــوند‪ .‬تــا‬ ‫یادمــان نرفتــه بگوییــم کــه در وزارت کار و دیگــر ارگانهای مربوطه‬ ‫تســهیالت ویــژه ای نیــز بــرای ایــن دســته از طراحــان خــوش فکــر‬ ‫صنعــت پوشــاک در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫«فاطمــه مــرادی» ‪32‬ســاله اســت و اصالتــی کردســتانی دارد‪.‬‬ ‫او اکنــون یکــی از کارافرینــان و تولیــد کننــده پوشــاک ســنتی‬ ‫نمونــه در منطقه مــان اســت‪ .‬کارگاه او در یکــی از فرعی هــای‬ ‫خیابــان جمهــوری قــرار دارد‪ .‬او می گویــد همــه اغازهــا بــه نوعــی‬ ‫دشــوار هســتند و تنهــا بــا امیــد بــه موفقیــت اســت کــه می تــوان‬ ‫تالش هــا را بــه نتیجــه رســاند‪« :‬مــا ابتــدا امیــد زیــادی بــرای‬ ‫تولیــد یــک برنــد داخلــی نداشــتیم‪ .‬امــا باورمــان ایــن بــود کــه بــا‬ ‫بکارگیــری تحصیــات و دانشــی کــه داریــم مــی توانیــم در ایــن‬ ‫زمینــه فعالیــت داشــته باشــیم‪ .‬مــن و همکارانــی کــه شــریک‬ ‫ایــن کارگاه هســتند در رشــته طراحــی و دوخــت لبــاس تحصیــل‬ ‫کرده ایــم‪ .‬یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای مــا از ابتــدای کار‬ ‫نیــز ایــن بــود کــه جــوان ایرانــی بایــد لبــاس مناســب بــا هویــت‬ ‫ایرانــی بپوشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل شــروع بــه طراحــی لباس هــا بــا‬ ‫پارچه هــای ســنتی و الیــاف طبیعــی کردیــم‪ .‬خوشــبختانه از انجــا‬ ‫کــه نظــر مشــتری بــرای مــا اهمیــت ویــژه ای داشــت روز بــه روز در‬ ‫ایــن کار موفق تــر شــدیم‪».‬‬ ‫«مــرادی » می گویــد اصالــت همیشــه راه گشــا اســت‪« :‬اصالــت‬ ‫هــر یــک از مــا بــه یکــی از شــهرهای بــزرگ کشــور بــر می گــردد‪.‬‬ ‫مــا از پارچه هایــی کــه در لباس هــای محلــی ایــن اســتان ها‬ ‫اســتفاده می شــود الهــام گرفتیــم و انهــا را در کارهــای امــروزی‬ ‫بــکار می بریــم‪ .‬خوشــبختانه همــان طــور کــه انتظــارش را‬ ‫داشــتیم جــوان تــر هــا از ایــن رنگ هــای شــاد اســتقبال زیــادی‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬دوخــت ایــن لباس هــا بــه گونـه ای اســت کــه بــرای‬ ‫ســایزهای مختلــف نــه تنــگ اســت و نــه گشــاد‪ .‬پارچه هــای بــه‬ ‫کار رفتــه شــده در تولیــد ایــن لباس هــا و باالپــوش هــا متناســب‬ ‫بــا فصلــی کــه در ان هســتیم تغییــر می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن کارافریــن نمونــه نــام یکــی از پارچــه هــای محلــی را بــرای‬ ‫محصــوالت تولیــد ایــن کارگاه انتخــاب کــرده اســت‪« :‬بــه نظــرم‬ ‫همــه کســانی کــه در کار طراحــی هســتند ابتــدا بایــد بــا نیــاز دوره‬ ‫جوانــی اشــنا باشــند‪ .‬بیشــتر جوانــان عالقــه دارنــد از رنگ هــای‬ ‫شــاد اســتفاده کننــد و لباس هــای شــان بــرای فعالیــت پــر تکاپوی‬ ‫روزانــه راحــت باشــد‪ .‬بایــد ایــن را هــم در نظــر بگیریــم کــه تنــوع‬ ‫طلبــی در ایــن ســن بیشــتر بــروز می کنــد و بهــای اجنــاس بایــد بــه‬ ‫گونـه ای باشــد کــه قــدرت خریــد انــان در خانواده های شــان حفظ‬ ‫شــود‪ .‬بــا رعایــت ایــن نــکات بود که محصــوالت ایــن کارگاه روز به‬ ‫روز بیشــتر جــای خــود را در بــازار پیــدا کــرد‪ .‬در ابتــدای کار تنهــا دو‬ ‫گــروه ‪ 2‬نفــره کار توزیــع ایــن پوشــاک را بــه عهده داشــتند اما حاال‬ ‫بــا قبــول ســفارش های بیشــتر کــه تعــدادی از انهــا نیــز مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان ها اســت بیــش از ‪ 8‬نفــر در ایــن حــوزه فعال هســتند‪.‬‬ ‫تنهــا در صورتــی کــه از کاالی مرغــوب ایرانــی اســتقبال شــود‬ ‫می توانیــم امیــد بــه ادامــه ایــن مشــاغل داشــته باشــیم‪ .‬فرهنــگ‬ ‫ســازی در ایــن زمینــه بایــد از مــدارس اغــاز شــود و خریــداران از‬ ‫کنــار اجنــاس تولیــد داخــل بــه ســادگی عبــور نکنند‪/».‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫پنج شنبه ‪ 17‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪652‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امــام بــا ان عظمــت کــه دنیــا را تــکان داد‪ ،‬تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬میگویــد «افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام»‪ .‬بعــد میگویــد‪« :‬مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم»؛ واقعــا ً اینهــا‬ ‫فراموش شــدنی نیســت‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫کالهبرداری‬ ‫داده های تلفن همراه‬ ‫قربانیان را بد افزار‬ ‫جدید ویندوز‬ ‫می دزدد‬ ‫محققــان امنیتــی یــک درب پشــتی ناشــناخته را پیــدا کردنــد‬ ‫کــه بیــش از یــک ســال اســت توســط هکر هــای کــره شــمالی در‬ ‫عملیات هــای بســیار هدفمنــد بــرای ســرقت فایل هــا و ارســال‬ ‫انهــا بــه فضــای ذخیره ســازی ‪ Google Drive‬اســتفاده می شــود‬ ‫‪،‬محققــان امنیتــی قبــا ًبــه انهــا‪ Dophin‬می گفتنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات شــرکت امنیــت ســایبری ‪ ،ESET‬گــروه‬ ‫تهدیــد ‪ 37 APT‬بــا نــام مســتعار( ‪Reaper، Red Eyes،‬‬ ‫‪ Erebus، (ScarCruft‬از بد افــزار تــازه کشف شــده علیــه‬ ‫نهاد هــای بســیار خــاص اســتفاده کــرده اســت‪ ،‬ایــن گــروه از‬ ‫ســال ‪ 2012‬بــا فعالیت هــای جاسوســی مرتبــط بــا منافــع کــره‬ ‫شــمالی مرتبــط بــوده اســت‪ ،‬محققــان ‪ Doplphin‬را در اوریــل‬ ‫ســال ‪ 2021‬پیــدا کردنــد ‪.‬‬ ‫فراتر از ‪BLUELIGHT‬‬ ‫‪ Dolphin‬همــراه بــا ‪ ، BLUELIGHT‬یــک ابــزار شناســایی اولیه‬ ‫کــه در کمپین هــای قبلــی ‪ APT37‬دیــده می شــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می شــود ‪ ،‬امــا دارای قابلیت هــای قوی تــری ماننــد ســرقت‬ ‫اطالعــات از مرورگر هــای وب (رمز عبــور)‪ ،‬گرفتــن اســکرین‬ ‫شــات و ثبــت ضربه هــای کلیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ BLUELIGHT‬بــرای راه انــدازی لــودر پایتــون دلفیــن بــر روی‬ ‫یــک سیســتم در معــرض خطــر اســتفاده می شــود‪ ،‬امــا نقــش‬ ‫محــدودی در عملیــات جاسوســی دارد‪.‬‬ ‫لــودر پایتــون شــامل یــک اســکریپت و کد پوســته اســت‪،‬‬ ‫یــک رمز گشــایی ‪ XOR‬چند مرحل ـه ای‪ ،‬ایجــاد فراینــد و غیــره را‬ ‫راه انــدازی می کنــد‪ ،‬کــه در نهایــت منجــر بــه اجرای بــار دلفین در‬ ‫یــک فراینــد حافظــه جدیــد ایجاد شــده می شــود‪.‬‬ ‫زنجیره نفوذ مشاهده شده ‪APT37‬‬ ‫در مرحلــه اولیــه‪ ،‬دلفیــن اطالعــات زیــر را از دســتگاه الــوده‬ ‫جمــع اوری می کنــد‪:‬‬ ‫• نام کاربری‬ ‫• نام کامپیوتر‬ ‫• ادرس ‪ IP‬محلی و خارجی‬ ‫• نرم افزار امنیتی نصب شده‬ ‫• اندازه رم و میزان استفاده‬ ‫• وجــود ابزار هــای اشــکال زدایی یــا بازرســی بســته های‬ ‫شــبکه‬ ‫• نسخه سیستم عامل‬ ‫درپشــتی همچنیــن پیکر بنــدی فعلــی‪ ،‬شــماره نســخه و‬ ‫زمــان خــود را بــرای ‪ C2‬ارســال می کند‪،‬ایــن پیکر بنــدی حــاوی‬ ‫دســتورالعمل های ثبــت و حــذف فایــل‪ ،‬اعتبارنامه دسترســی به‬ ‫‪ API Google Drive‬و کلید هــای رمز گــذاری اســت‪.‬‬ ‫پیکر بندی دلفین (‪)ESET‬‬ ‫محققــان می گوینــد کــه هکر هــا دســتورات خــود را بــا اپلــود‬ ‫در گــوگل درایــو بــه دلفیــن رســانده اند‪ ،‬در پاســخ‪backdoor ،‬‬ ‫نتیجــه اجــرای دســتورات را اپلــود می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بد افــزار دارای مجموعــه گســترده ای از قابلیت ها اســت که‬ ‫شــامل اســکن درایو هــای محلــی و قابــل جابجایــی بــرای انــواع‬ ‫مختلــف داده هــا (رســانه‪ ،‬اســناد‪ ،‬ایمیل هــا‪ ،‬گواهی هــا) اســت‬ ‫کــه بایگانی شــده و بــه ‪ Google Drive‬تحوی ـل داده می شــوند‪،‬‬ ‫ایــن ویژگــی بــرای فیلتر کــردن داده هــا توســط برنامه افزودنــی‬ ‫بهبود یافته اســت‪.‬‬ ‫سرقت فایل ها از تلفن متصل‬ ‫‪ Dolphin‬یــک ‪ ++C‬قابــل اجــرا بــا اســتفاده از ‪Google Drive‬‬ ‫بــه عنــوان یــک ســرور فرمــان و کنتــرل (‪ )C2‬و بــرای ذخیــره‬ ‫فایل هــای دزدیده شده اســت‪ ،‬بد افــزار بــا اصــاح رجیســتری‬ ‫وینــدوز‪ ،‬پایــداری ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫قابلیت هــای جســتجوی ان بــه هــر تلفنــی کــه بــا اســتفاده از‬ ‫‪ Windows Portable Device API‬بــه میزبــان اســیب دیده‬ ‫متصــل اســت‪ ،‬گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ ESET‬خاطر نشــان می کنــد کــه به نظــر می رســد ایــن عملکــرد‬ ‫در نســخه اول بد افــزاری کــه پیــدا کرده اســت در حــال توســعه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫‪ 50‬میلیارد ریالی‬ ‫در قالب فروش‬ ‫بذر کشاورزی‬ ‫دســتگیری متهمینــی خبــر داد که بیــش از‪ 50‬میلیــارد ریال از‬ ‫شــهروندانی در سراســر کشــور کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید تجــری سرپرســت پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره مرجوعــه‬ ‫قضایــی از دادســرای شهرســتان گــرگان بــا عنــوان انجــام‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرهنگ تجری ادامه داد‪ :‬در تحقیقات اولیه صورت گرفته‬ ‫از یکــی از شــکات پرونــده مشــخص گردیــد مالباختــه پــس از‬ ‫جســتجو در فضــای مجــازی بــرای خریــد بــذر کشــاورزی‪ ،‬یک‬ ‫مــورد اگهــی در ســایت دیــوار مشــاهده مــی کنــد که با قیمتی‬ ‫مناســب اقــدام بــه تبلیــغ و معرفــی بــذر موردنظــر نمــوده کــه‬ ‫ایــن شــهروند بــا توجــه بــه قیمــت مناســب درج شــده اقــدام‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط بــا اگهــی دهنــده مــی کنــد و نهایتــا بــرای‬ ‫خریــد کاال متقاعــد مــی شــود کــه در ادامــه پــس از دریافــت‬ ‫تصویــر بارنامــه (کــه جعلــی بوده)اقــدام بــه واریــز وجــه بــه‬ ‫حســاب فــرد کالهبــردار مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده‪ ،‬مشــابه بســیاری از پرونــده هــای‬ ‫قابلیت هایدولفین ها‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شناســایی و‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــهربانو مالئــی بــه شناســنامه‬ ‫‪ 819‬کــد ملــی ‪ 2121467742‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســین متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000540‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 210‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ - 107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13663 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اســت‪ ،‬شــواهدی کــه بــر ایــن امــر داللــت می کــرد ‪،‬به شــرح ذیل‬ ‫می باشــد‪:‬‬ ‫• اســتفاده از یــک مســیر رمز گذاری شــده بــا نام کاربــری کــه‬ ‫احتمــاال ًدر رایانــه قربانــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫• مقدار دهــی اولیــه متغیــر از دســت رفته فــرض می شــود‬ ‫برخــی از متغیر هــا صفــر مقــدار اولیــه هســتند یــا به عنــوان‬ ‫اشــاره گر بــدون مقدار دهــی اولیــه ارجــاع داده نمی شــوند‪.‬‬ ‫• فیلتر افزونه از دست رفته‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬می توانــد بــا تغییــر تنظیمــات مرتبــط‪ ،‬امنیــت‬ ‫حســاب ‪ Google‬قربانــی را کاهــش دهــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫می توانــد بــه مهاجمــان اجــازه دهــد تــا بــرای مــدت طوالنی تــری‬ ‫دسترســی خــود را بــه حســاب قربانــی حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫‪ Dophin‬می تواند با سوء استفاده از «»‪GetAsyncKeyState‬‬ ‫‪ API‬ضربه هــای کاربــر را در ‪ Google Chrome‬ضبــط کنــد و‬ ‫می توانــد هــر ‪ 30‬ثانیــه یــک عکــس فــوری از پنجــره فعــال بگیرد‪.‬‬ ‫محققان ‪ ESET‬چهار نسخه مجزا را برای ‪Dolphin Backdoor‬‬ ‫گرفتنــد کــه اخریــن نســخه ‪ 3.0‬از ژانویه ‪ 2022‬می باشــد‪.‬‬ ‫جدول زمانی نسخه های دلفین (‪)ESET‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نســخه های جدید تــری از‬ ‫‪ Dolphin‬وجــود داشته باشــد و در حمــات مــورد اســتفاده‬ ‫قرار گرفته باشــد‪ ،‬با توجه بــه اینکــه درب پشــتی در برابــر اهــداف‬ ‫منتخــب مســتقر شــده اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه محققــان‪ ،‬ایــن بد افــزار در حملـ ه بــه یــک روزنامــه کــره‬ ‫جنوبــی کــه فعالیت هــا و رویداد هــای مربــوط بــه کــره شــمالی‬ ‫را گــزارش می کــرد‪ ،‬مــورد اســتفاده قرار گرفتــه اســت‪،‬هکر ها‬ ‫بــه یــک سوء اســتفاده از اینترنــت اکســپلورر متکــی بودنــد تــا‬ ‫در نهایــت ‪ Dolphin Backdoor‬را بــه میزبان هــای مورد نظــر‬ ‫تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫گــزارش ‪ ESET‬فهرســتی از هش هــا را بــرای نســخه های ‪1.9‬‬ ‫تــا ‪ 64/86( 3.0‬بیتــی) ‪ Dolphin backdoor‬ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری اینچنینــی‪ ،‬شــهروند بــدون تحقیــق و بــدون‬ ‫اطمینان از هویت اگهی دهنده‪ ،‬فریب تبلیغ کاال با قیمت‬ ‫بســیار پاییــن تــر از عــرف بــازار را خــورده و صرفــا بــا رویــت‬ ‫یــک بارنامــه جعلــی اقــدام بــه واریــز وجــه بــه حســاب فــرد‬ ‫کالهبــردار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی مشــخص شــد بــا‬ ‫همیــن شــگرد (فــروش بــذر کشــاورزی)‪ ،‬ســودجویان از دهها‬ ‫شــهروند مبالغــی بیــش از ‪5‬میلیــارد تومــان کالهبــرداری‬ ‫نمــوده انــد کــه تاکنــون بیــش از ‪ 54‬پرونده در سراســر کشــور‬ ‫در جریــان مــی باشــد کــه در همیــن راســتا دو متهــم در یکــی‬ ‫از اســتانهای مــرزی توســط تیــم عملیاتــی پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نکتــه مهمــی کــه مــی بایســت شــهروندان عزیــز‬ ‫دقــت کننــد اینســت کــه قبــل از رویــت و اطمینــان از اصالــت‬ ‫کاال بــه هیــچ عنــوان‪ ،‬حتــی مبالــغ کــم تحــت عنــوان بیعانــه‪،‬‬ ‫اقــدام بــه واریــز وجــه بــه حســاب اگهــی دهنــده نکننــد و‬ ‫نهایتــا از فروشــگاههای معتبــر کــه دارای ادرس و اطالعــات‬ ‫مشــخصی هســتند اقــدام بــه خریــد نماینــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای نعمــت جنپــا به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2110139625‬کــد ملــی ‪ 2110139625‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000383‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 120.50‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ - 88‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪13670 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/03‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫در اســتان مــا متاســفانه در بیــن جرائــم ســایبری ؛‬ ‫کالهبــرداری رایانــه ای بــا حــدود ‪ 34‬درصــد در رتبــه‬ ‫اول وقــوع جرائــم قــرار داره کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل شــاهد رشــد حــدود‪ 80‬درصــدی‬ ‫بودیــم کــه اکثــر وقوعــات پرونــده هــای مــا؛ در‬ ‫بحــث تبلیغــات کــذب و فریبنــده فــروش کاال در‬ ‫صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی و کالهبــرداری‬ ‫هــای دیــوار و شــیپور ‪ ،‬اخــذ بیعانــه و ارســال لینــک‬ ‫هــای جعلــی هســت و مــوردی کــه اخیــرا داره اتفــاق‬ ‫میفتــه کالهبــرداری بــا دریافــت کدتاییــد یــا احــراز‬ ‫هویــت ارســالی بــرای شــهروند هســت کــه عزیــزان‬ ‫مــی بایســت نکاتــی را مدنظــر قــرار بــدن تــا انشــاالله‬ ‫گرفتــار نشــن‪.‬‬ ‫ســابقا اینطــور بــود کــه ســوژه هــا را بــه پای دســتگاه‬ ‫عابربانــک مــی کشــاندند و بــا عملیــات فریبکارنــه از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری مــی کردند(البتــه هنوز هم‬ ‫اتفــاق میفتــه!) امــا اخیــرا در نوعــی از کالهبــرداری‬ ‫فــرد کالهبــردار بــا شــهروند تمــاس میگیــره یــا‬ ‫پیامــک ارســال میکنــه بــا ایــن مفهوم که شــما برنده‬ ‫قرعــه کشــی مــا دریــک برنامــه تلویزیونــی یــا فــان‬ ‫فروشــگاه یــا شــرکت شــدید کــه بــرای واریــز مبلــغ‬ ‫نیــاز هســت کدتاییــد یــا احــراز هویــت را اعالم بکنن‬ ‫کــه در ایــن روش فــرد ســودجو بــه راحتــی حســاب‬ ‫شــهروند را خالــی میکنــد‪.‬‬ ‫طــی روزهــای اخیــر هــم چندیــن مورد کالهبــرداری‬ ‫با مبالغ مختلف مختلف ؛‪ 180‬میلیون تومان ‪90،‬‬ ‫میلیــون تومــان و مبالــغ دیگــر در اســتان داشــتیم‬ ‫کــه شــخص کالهبــردار ضمــن اعــام برنــده شــدن‬ ‫شــهروند در قرعــه کشــی اقــدام میکنــه بــه نصــب‬ ‫برنامــه همــراه بانــک و بــا اســتفاده از اطالعــات‬ ‫بانکــی شــهروند و بــرای دریافــت کــد احــراز هویــت‬ ‫تمــاس میگیــره و اینگونــه عنــوان میکنــه کــه بــرای‬ ‫واریــز مبلغــی کــه در قرعــه کشــی برنــده شــده ایــد‬ ‫کــد چنــد رقمــی کــه از طــرف بانــک پیامــک شــده را‬ ‫ارســال کنیــد کــه نهایتــا وارد همــراه بانــک شــهروند‬ ‫شــده و از حســاب وی برداشــت صــورت میگیــره‪.‬‬ ‫کــه متاســفانه طمــع برخــی از شــهروندان و اعتمــاد‬ ‫نابجا مهمترین علل این نوع کالهبرداریها هســت‬ ‫‪ .‬البتــه اگــر احیانــا شــهروندان عزیــز گرفتــار شــدن‬ ‫و از حسابشــون برادشــت شــد بــه همــکاران مــن از‬ ‫طریــق شــماره ‪ 096380‬اطــاع بــدن تــا اقدام الزم‬ ‫صــورت بگیــره همانطور که در این کالهبــرداری ‪180‬‬ ‫میلیونــی اخیــر‪ ،‬بــا اقــدام بــه موقع همــکاران من در‬ ‫فوریتهــای ســایبری پلیــس فتــا خوشــبختانه وجــوه‬ ‫ســرقتی بــه حســاب شــهروند برگشــت داده شــد‪.‬‬ ‫امــا در بحــث کالهبــرداری هــا در فضــای مجــازی ‪،‬‬ ‫رایج تریــن شــیوه مربــوط بــه کالهبــرداری در ســایت‬ ‫هــای واســطه خریــد و فــروش کاال مثــل دیــوار و‬ ‫شــیپور هســت که افراد پس از مشــاهده تبلیغاتی‬ ‫جــذاب و قیمتهــای بســیار پاییــن تــر از عــرف بــازار‪،‬‬ ‫بــرای خریــد یــک جنــس خــاص‪ ،‬توســط فــردی کــه‬ ‫اگهــی رو گذاشــته مجــاب میشــن بیعانــه پرداخــت‬ ‫کنــن‪ .‬اون هــم بــدون ایــن کــه کاال را دیــده باشــن‬ ‫یــا از ســالم بودنــش اطمینــان حاصــل کــرده باشــن‪.‬‬ ‫در ایــن مــوارد ممکنــه فروشــنده از افــراد مختلــف‬ ‫بیعانــه بگیــره و بعــد از دریافــت پولــی کــه مدنظرش‬ ‫هســت ‪ ،‬گوشــی تلفنــش رو خامــوش کنــه و دیگــه‬ ‫پاســخگوی اون فــرد نباشــه کــه ایــن روش یکــی‬ ‫از پرتکرارتریــن روشــهای کالهبــرداری هســت و‬ ‫در اســتان مــا مــواردی مثــل پرداخــت بیعانــه بــرای‬ ‫خریــد گوشــی‪ ،‬مبــل‪ ،‬تجهیــزات کشــاورزی‪ ،‬لــوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬اجــاره و رهــن منــزل‪ ،‬لــوزام یدکــی خــودرو‬ ‫و مــوارد مشــابه زیــادی بــرای ایــن نــوع کالهبــرداری‬ ‫داشــته ایم کــه همگــی بخاطــر طمــع یــا اعتمــاد بیجــا‬ ‫و نااگاهــی کاربــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫مثــال‪ :‬در ســایت دیــوار بابــت خریــد یــک کاالیــی بــا‬ ‫شــخصی کــه اگهــی گذاشــته بــود تمــاس و ادرس‬ ‫گرفتــم بعــد گفتــم مــن ایــن وســیله رو میخــوام‬ ‫‪،‬وبعــد قــرار شــد مبلغــی بــه عنــوان بیعانــه واریــز‬ ‫کنــم کــه اگهــی رو از ســایت حــذف کنــن‪ ،‬بعــد بــه‬ ‫شــماره کارتــی کــه دادن دو میلیــون تومــن واریــز‬ ‫کردم و بهش اطالع دادم‪ .‬بعد قرار بود لوکیشــن‬ ‫بفرســته کــه هرچــی تمــاس گرفتــم موبایــل شــون‬ ‫روخامــوش کــرد و االن چنــد روزی هســت جــواب‬ ‫تلفــن نمیــده‪.‬‬ ‫در بررســی پرونده هــای مربــوط ســایت هــا و‬ ‫اپلیکیشــنهای واســطه خریــد و فــروش کاال‪ ،‬بــه‬ ‫غیــر از دریافــت بیعانــه کــه اشــاره کــردم‪ ،‬مشــاهده‬ ‫مــی کنیــم فــروش کاالی ســرقتی یــا جعلــی‪ ،‬ارائــه‬ ‫رســید بانکــی جعلــی و همچنیــن جــا زدن کالهبردار‬ ‫به‪ /‬عنــوان خریــدار یــا فروشــنده از دیگــر ترفندهایی‬ ‫اســت کــه مجرمــان ســایبری از اون هــا بــرای فریــب‬ ‫کاربــران اســتفاده می کنــن کــه الزمــه جلوگیــری‬ ‫از کالهبــرداری هــای اینچنینــی؛ باالبــردن دانــش و‬ ‫اگاهــی ‪ ،‬طمــع نکــردن‪ ،‬اعتمــاد بــی جــا نکــردن و‬ ‫تحقیــق و پــرس و جــو و دریافــت مشــاوره هســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪ -652‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-652‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/13‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/13 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/08 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫پنج شنبه ‪09//17‬‬ ‫‪147‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حجاب از منظر قران چگونه است‬ ‫و فلسفه ان چیست؟‬ ‫در ابتدا به رابطه حجاب و پوشش اسالمى مى‏پردازیم‪:‬‬ ‫حجــاب بــه معنــاى پــرده‪ ،‬حاجــب‪ ،‬پوشــیدن و پنهــان کــردن و منــع از‬ ‫وصــول اســت‪)1(.‬‬ ‫این واژه تنها به معناى پوشــش ظاهرى یا پوشــاندن زن نیســت و در‬ ‫اصــل بــه مفهــوم پنهــان شــدن از دیــد مــرد ِ بیگانــه اســت‪ .‬بدیــن ســبب‬ ‫هر پوششــى حجاب نیســت‪ .‬در قران امده اســت‪« :‬و اذا ســالتموهن‬ ‫متاعــا ًفاْســئلوهن مِــن وراء ِ حجــاب؛(‪ )2‬چــون از زنــان پیغمبــر متاعــى‬ ‫خواســتید‪ ،‬از پــس پــرده بخواهیــد»‪ .‬ایــن ایــه دربــاره زنــان و بیش‏تــر در‬ ‫مورد مســائل سیاســى و اجتماعى اســت‪ )3(،‬نه پوشــش زن در مقابل‬ ‫نامحرم‪.‬بــه کارگیــرى کلمــه حجــاب در خصوص پوشــش زن اصطالحى‬ ‫نســبتا ًجدید اســت و همین ســبب گردیده بســیارى گمان کنند اســام‬ ‫خواســته اســت زن همیشــه پشــت پــرده و در خانــه محبــوس باشــد و‬ ‫بیــرون نــرود‪« .‬ویــل دورانــت» مى‏گویــد‪« :‬ایــن امــر مبنــاى پــرده پوشــى‬ ‫میــان مســلمانان بــه شــمار مـى‏رود»‪ )4(.‬برخــى مدّعى شــده‏اند حجاب‬ ‫بــه وســیله ایرانیــان بــه مســلمانان و اعــراب ســرایت کــرده‪ ،‬در حالى که‬ ‫ایــات مربــوط بــه حجــاب‪ ،‬پیــش از مســلمان شــدن ایرانیــان نــازل شــده‬ ‫اســت‪ .‬در عهــد جاهلیــت همــان طــور کــه «ویــل دورانــت» مى‏گویــد و‬ ‫کتــب تفســیر شــیعه و ســنى تاییــد مى‏کنــد‪ ،‬اعــراب چنیــن پوششــى‬ ‫نداشــتند و عادتشــان «تبــرّج» و خودنمایــى بــود کــه اســام ان را‬ ‫ممنــوع ســاخت‪« :‬وال تبرجــن تبــرج الجاهلیّــه االولــى؛(‪ )5‬و زینت‏هاى‬ ‫خــود را ماننــد زمــان جاهلیّــت اشــکار نکنیــد‪».‬‬ ‫ان چــه از قدیــم بــه ویــژه نــزد فقهــا در بحــث نمــاز و ازدواج رواج داشــته‪،‬‬ ‫واژه ســتر و ســاتر به معناى پوشــش و وســیله پوشــش در مقابل نامحرم‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن وظیفــه پوشــش اســامى بانــوان بــه معنــاى حبــس‬ ‫و در خانــه و پســتو قــرار دادن انــان نیســت‪ ،‬در نتیجــه عــدم مشــارکت این‬ ‫گــروه عظیــم در فعالیت‏هــاى اجتماعــى منظور نیســت‪ ،‬بلکــه این وظیفه‬ ‫بــدان معنــا اســت کــه زن در معاشــرت بــا مــردان‪ ،‬بدنــش را بپوشــاند و بــه‬ ‫جلــوه گــرى و خودنمایــى نپــردازد و مشــارکتش در فعالیت‏هــا بــر اصــول‬ ‫انســانى و اســامى اســتوار باشــد‪)6(.‬‬ ‫ن‬ ‫ضرورت پوشش اسالمى در قرا ‏‬ ‫پوشــش اســامى از احــکام ضــرورى اســام اســت‪ ،‬زیــرا نــص صریــح‬ ‫قــران بــر ان گواهــى مى‏دهــد‪ ،‬بنابرایــن هیــچ مســلمانى نمى‏توانــد در‬ ‫ضــرورت حجــاب تردیــد کنــد‪ ،‬زیــرا هــم قــران مجیــد بــه ان تصریــح کــرده‬ ‫و هــم روایــات بســیارى بــر وجــوب ان گواهــى می دهــد‪ .‬بــه همیــن جهــت‬ ‫فقیهــان شــیعه و ســنى‪ ،‬بــه اتفــاق بــر ان فتــوا داده‏انــد‪ .‬همــان طــورى‬ ‫کــه نمــاز و روزه بــه دوران خاصــى اختصــاص نــدارد‪ ،‬دســتور پوشــش نیــز‪،‬‬ ‫چنیــن اســت و ادعــاى نــو بــودن ان‪ ،‬غیــر کارشناســانه مى‏باشــد‪.‬‬ ‫خــدا در ایــه ‪ 30‬ســوره نــور نخســت بــه مــردان مســلمان و ســپس در‬ ‫ایــه بعــد بــه زنــان مســلمان فرمــان مى‏دهــد از چشــم چرانــى دوری‬ ‫کننــد و در رعایــت پوشــش بــدن از نامحرمــان کوشــا باشــند‪:‬‬ ‫«قــل للمومنیــن یغضــوا مــن ابصارهــم و یحفظوا فروجهــم ذلک ازکى‬ ‫ان اللَّــه خبیــر بمــا یصنعــون؛ اى پیامبــر! بــه مــردان مومــن بگــو‪:‬‬ ‫لهــم ّ‬ ‫دیــدگان خــود را فــرو خواباننــد و عفــت پیشــه ســاخته و دامــن خــود را‬ ‫از نــگاه نامحرمــان بپوشــانند‪ .‬ایــن کار بــراى پاکــى و پاکیزگى شــان بهتــر‬ ‫اســت و خداونــد بــه ان چــه مى‏کننــد اگاه اســت»‪.‬‬ ‫«غـ ّ‬ ‫ـض» در لغــت عــرب چنــان کــه مرحــوم طبرســى در مجمع البیــان(‪ )7‬و‬ ‫راغــب اصفهانــى در مفــرّدات گفته‏انــد‪ ،‬بــه معنــاى کاســتن اســت و «غــض‬ ‫بصــر» یعنــى کاهــش دادن نــگاه‪ ،‬نــه بســتن چشــم‪ .‬البتــه ایــن کــه از چــه‬ ‫چیــز چشــمان خــود را فــرو بندنــد‪ ،‬ذکــر نشــده ‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه ســیاق‬ ‫ایــات‪ ،‬بــه ویــژه ایــه بعــد روشــن مى‏گــردد مقصــود ان اســت که خیــره خیره‬ ‫زنــان نامحــرم را تماشــا نکننــد و از چشــم چرانــى بپرهیزنــد‪)8(.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫مهمترین نقش و وظیفه شورا‬ ‫فرهنگی‪،‬هدایتفرهنگی‬ ‫کشور و جامعه است‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی عصــر روز‬ ‫(سه شــنبه) در دیــدار اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬هدایــت فرهنگــی‬ ‫کشــور را‪ ،‬شــان و نقــش اصلــی ایــن شــورا خواندنــد و بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی کشــور گفتنــد‪ :‬شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بایــد بــا رصــد و شــناخت دقیــق ضعفهــا و گزاره هــای غلــط فرهنگــی‬ ‫در عرصه هــای مختلــف‪ ،‬راه حل هــای عالمانـه ای بــرای رواج گزاره هــای صحیــح‬ ‫و پیش بَرنــده‪ ،‬ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی در ابتدای ســخنان خود نکته ای را در مورد شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بیــان کردنــد و بــا اشــاره بــه حضــور افــراد برجســته و نخبــه و‬ ‫صاحب نظــر در ایــن شــورا گفتنــد‪ :‬بــا وجــود غنــا و تــراز بــاالی افــراد حاضــر در‬ ‫ایــن شــورا‪ ،‬امــا هویــت جمعــی شــورای عالی بــه تناســب اعضــای ان‪ ،‬بــروز الزم‬ ‫را نــدارد و الزم اســت تاثیرگــذاری شــورا در مســائل فرهنگــی کشــور تقویــت‬ ‫شــود‪ ،‬البتــه اعضــاء شــورا اشــتغاالت دیگــری نیــز دارنــد و ایــن توقــع وجــود‬ ‫نــدارد کــه اعضــا از کارهــای اصلــی خــود بــاز بماننــد امــا انتظــار ایــن اســت کــه‬ ‫بــرای امــور مربــوط بــه شــورا وقــت مناســب و کافــی گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طــرح ایــن ســوال کــه شــان و وظیفــه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫چیســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬مهمتریــن نقــش و وظیفــه ایــن شــورا‪ ،‬هدایــت فرهنگــی‬ ‫کشــور و جامعــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه شــیوه هدایــت فرهنگــی‬ ‫دســتگاههای رســمی بــا هدایــت فرهنگــی تشــکل های مردمــی متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬شــورای عالی انقــاب فرهنگــی می توانــد بــا هدایــت صحیــح‬ ‫هــزاران تشــکل مردمــی کــه در کارهــای فرهنگــی متنــوع و گســترده ای فعالیــت‬ ‫دارنــد‪ ،‬زمینه ســاز شــکل گیری حرکــت عمومــی در مقوله هــای مهمــی همچــون‬ ‫گســترش فرهنــگ قناعــت و عــدم اســراف شــود‪.‬‬ ‫ایشــان ایجــاد چنیــن حرکت هــای عمومــی بــرای فرهنگ ســازی و یــا اصــاح‬ ‫فرهنگ هــای غلــط را بخشــی از مهندســی فرهنگــی دانســتند و در مــورد‬ ‫هدایــت دســتگاههای فرهنگــی دولتــی‪ ،‬افزودنــد‪ :‬در مــورد دســتگاههایی‬ ‫همچــون فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬ســازمان تبلیغــات‬ ‫و صداوســیما‪ ،‬هدایــت فرهنگــی‪ ،‬فقــط بــا ابــاغ ســندهای تحــول امکان پذیــر‬ ‫نمی شــود بلکــه بایــد ایــن ســندها محقــق و اجرایــی شــوند و ضمانــت اجــرای‬ ‫انهــا هــم حضــور روســای ســه قــوه در شــورای عالی انقــاب فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســخنان ســال گذشــته خــود‬ ‫در دیــدار بــا هیــات دولــت مبنــی بــر لــزوم بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی‬ ‫کشــور گفتنــد‪ :‬منظــور از ســاختار‪ ،‬ســاختار فرهنگــی جامعــه و ذهنیــت و‬ ‫فرهنــگ حاکــم بــر ان و در یــک کالم نرم افــزاری اســت کــه افــراد جامعــه بــر‬ ‫اســاس ان در زندگــی فــردی و جمعــی خــود عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای افزودنــد‪ :‬اینکــه ســاختار بایــد بازســازی انقالبــی‬ ‫شــود بــه ایــن علــت اســت کــه انقــاب اســامی بواســطه رهبــری امــام(ره) و‬ ‫حرکــت مــردم‪ ،‬معجزه گــر بــود و بــا روحیــه تهاجمــی خــود بنیان هــای سیاســی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی و گزاره هــای غلــط حاکــم بــر اذهــان مــردم را تغییــر داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬بــا اشــاره بــه فرهنــگ «مــا نمــی توانیــم» بــه عنــوان‬ ‫اتشــکده اســپاخو را مــردم محلــی بــا نــام‬ ‫کلیســا می شناســند؛ امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫ســندی مبنــی بــر حضــور مســیحیان در‬ ‫ایــن منطقــه پیــدا نشــده اســت‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر شــکل دایــره ای محــراب‪ ،‬اتشــدان‬ ‫و ســوراخ های درون ســقف گنبــد کــه‬ ‫روزنه هایــی بــرای خــروج دود بــه نظــر‬ ‫ن می دهنــد کــه ایــن بنــا‬ ‫می رســند‪ ،‬نشــا ‬ ‫از اتشــکده های ساخته شــده توســط‬ ‫زرتشــتیان باســتان بــوده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بــا توجــه بــه معمــاری و مصالــح بــه کار‬ ‫رفتــه در بنــا‪ ،‬قدمــت اتشــکده را بــه دوره‬ ‫ساســانیان نســبت می دهنــد‪ .‬اتشــکده‬ ‫اســپاخو از جاهــای دیدنــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــمار می ایــد و بــا‬ ‫شــماره ی ثبــت ‪ ۱۵۷۹‬در فهرســت میــراث‬ ‫ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از گزاره هــای غلــط حاکــم بــر جامع ـه ی قبــل از انقــاب اســامی گفتنــد‪:‬‬ ‫انقــاب بــا ســازندگی و حرکت هــای خالقانــه ایــن ذهنیــت را بــه تدریــج تغییــر‬ ‫داد کــه نتیجــه ان انجــام کارهــای بزرگــی همچــون ســاخت ســدها‪ ،‬نیروگاههــا‪،‬‬ ‫بزرگراههــا‪ ،‬تجهیــزات صنایــع نفــت و گاز و بســیاری از زیرســاختها به دســت‬ ‫متخصصــان جــوان داخلــی بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی فرهنــگ «شــیفتگی بــه غــرب» و حتــی اســتفاده از‬ ‫لغــات فرنگــی را یکــی دیگــر از گزاره هــای فرهنگــی غلــط حاکــم بــر جامعــه‬ ‫دانســتند کــه انقــاب اســامی موجــب تغییــر ایــن گــزاره نادرســت و تبدیــل ان‬ ‫بــه فرهنــگ «اعتــراض بــه غــرب» شــد‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای‪ ،‬تغییر فرهنگ‬ ‫«خودپسندی و شهرت» به فرهنگ «ایثار‬ ‫و از خودگذشتگی» را نمونه تاثیرگذاری‬ ‫فرهنگی انقالب اسالمی بر زندگی شخصی‬ ‫افراد برشمردند‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬تغییــر فرهنگ «خودپســندی و شــهرت» به فرهنگ‬ ‫«ایثــار و از خودگذشــتگی» را نمونــه تاثیرگــذاری فرهنگــی انقــاب اســامی بــر‬ ‫زندگــی شــخصی افــراد برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بــا وجــود تغییــر بســیاری‬ ‫از بنیان هــای غلــط امــا عوامــل مختلــف بــه مــرور زمــان موجــب تضعیــف روحیــه‬ ‫تهاجمــی انقــاب می شــود کــه بایــد ایــن موضــوع مــورد مراقبــت و رصــد جــدی قــرار‬ ‫گیــرد تــا دوبــاره ان بنیان هــای غلــط ســر بــر نیاورنــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬می تــوان بــه کمــک پایه هــای فکــری انقــاب و جوانــان‬ ‫فعــال‪ ،‬ان فرهنــگ و روحیــه انقالبــی را بــار دیگــر تجدیــد کــرد و یــک حرکــت‬ ‫عظیــم فرهنگــی بوجــود اورد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای ایــن موضــوع را یکــی از کارهــای اساســی‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی دانســتند و گفتنــد‪ :‬شــورا بایــد بــرای تحقــق ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬فکــر و کار و برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫ت معمــوال ً پنهــان فرهنگــی‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رصــد دائــم تغییــرا ِ‬ ‫و عــاج بــه موقــع انهــا را از ملزومــات بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی‬ ‫کشــور برشــمردند و افزودنــد‪ :‬اگــر در فهــم مســتمر ایــن تغییــرات و ممانعــت از‬ ‫اثرگــذاری منفــی انهــا دچــار ضعــف و عقب ماندگــی شــویم حتمــا ً جامعــه دچــار‬ ‫خســارت خواهــد شــد کــه اشــفتگی فرهنگــی یــا افتــادن زمــام امــور فرهنگــی‬ ‫ـن ایــن خســارات اســت‪.‬‬ ‫کشــور بــه دســت دیگــران مهمتریـ ِ‬ ‫ایشــان مهندســی صحیــح فرهنگــی را کاری بنیانــی بــرای اصــاح ســاختار‬ ‫فرهنگــی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬هوشــیاری دائــم‪ ،‬شــناخت دقیــق ضعفهــای‬ ‫فرهنگــی در عرصه هایــی نظیــر اجتمــاع‪ ،‬سیاســت‪ ،‬خانــواده‪ ،‬ســبک زندگــی‬ ‫و دیگــر عرصــه هــا و تــاش بــرای دســتیابی بــه راه حل هــای عالمانــه بــرای‬ ‫رفــع نقــاط ضعــف و ترویــج گــزاره هــای صحیــح فرهنگــی‪ ،‬از الزامــات اساســی‬ ‫مهندســی فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مهندســی فرهنگــی را موجــب روشــن شــدن تکالیــف‬ ‫دســتگاههای مختلــف از جملــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬صداوســیما‪ ،‬امــوزش‬ ‫عالــی‪ ،‬مراکــز مرتبــط بــا جوانــان و همچنیــن تشــکل های مردمــی دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬اگــر اینگونــه دســتگاهها دچــار غفلــت از وظایــف مهــم خــود شــوند‪،‬‬ ‫جامعــه ضــرر فراوانــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان احیــای گــزاره ضــرورت پیشــرفت علمــی را نیــازی مبــرم خواندنــد و بــا‬ ‫ـان رواج گــزاره عبــور از مرزهــای دانــش در دو دهــه قبــل‬ ‫اشــاره بــه نتایــج درخشـ ِ‬ ‫افزودنــد‪ :‬جهــش علمــی و جهــش فنــاوری از جملــه اثــار پـُـر برکــت ان حرکــت‬ ‫بــزرگ بــود کــه بایــد اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬دانشــگاهها‪ ،‬مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫و دســتگاههای مرتبــط‪ ،‬پیشــرفت و جهــش علمــی را ســرلوحه جــدی کار قــرار‬ ‫دهنــد تــا کشــورمان از قافلــه علــم عقــب نیفتــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬رئیس جمهــور در ســخنانی ماموریــت اصلــی‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی را ســاماندهی عرصه هــای علــم و فرهنــگ‬ ‫دانســت و بــا اشــاره بــه نهایــی شــدن ســند تحــول ایــن شــورا‪ ،‬از اقدامــات انجــام‬ ‫شــده در دوره جدیــد از جملــه پیگیــری بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی‬ ‫گزارشــی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫نمای از ایوان داخلی‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

شماره : 692
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

شماره : 691
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/11/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!