روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 651 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 651

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 651

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 651

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪146 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫مسیری برای جبران کمبودهای‬ ‫درمانی‪،‬مولدسازیبیمارستان هایفرسوده‬ ‫‪ 16‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/07-‬دسامبر‪ /12-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪651 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫در طرح اصالح الگوی کشت‬ ‫«کاملینا»چیست‬ ‫و چه نقشی دارد؟‬ ‫‪ 6‬برنامه کاربردی برتر‬ ‫ردیابی تلفن همراه‬ ‫برای کنترل والدین‬ ‫مهمترین دلیل‬ ‫اصلی ناکامی دشمن‬ ‫برای تجزیه ایران‬ ‫هوشیاری مردم است‬ ‫به کارگیری بانوان‬ ‫نخبه در پست های‬ ‫مدیریتی گلستان‬ ‫چگونه دانشجویان‬ ‫در ‪ 16‬اذر به شهادت‬ ‫رسیدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫خاندوزی‪:‬‬ ‫در واگذاری اموال بانکها‬ ‫انقالبی ایجاد خواهیم کرد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬معــادل کل عملکــرد دولــت‬ ‫قبــل‪ ،‬واگــذاری امــوال خواهیــم داشــت و ایــن شــرط باقــی مانــدن مدیــران در‬ ‫ســمت هــای مدیریتــی اســت‪.‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و ‪ ۱۴۰۲‬انقالبــی در بهــره ور کــردن‬ ‫امــوال بانــک هــا ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی روز ســه شــنبه‪ ،‬ســوال روح الــه‬ ‫ایزدخــواه نماینــده تهــران از ســید احســان خانــدوزی وزیــر اموراقتصــادی و‬ ‫دارایــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایزدخــواه در توضیــح ســوال خــود گفــت‪ :‬براســاس قانــون رفــع موانــع تولیــد‪،‬‬ ‫بنــا بــوده اســت از ســال ‪ ۹۵‬مالیــات بــر درامــد فعالیــت هــای بنــگاه داری و‬ ‫ســهامداری بانــک هــا بــا پایــه ‪ ۲۸‬درصــد شــروع و ســاالنه ســه درصــد اضافــه‬ ‫شــده تــا بــه ‪ ۵۵‬درصدبرســد‪ .‬یعنــی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بایــد مالیــات ‪ ۴۶‬درصــدی بــر‬ ‫فعالیــت هــای بنــگاه داری و ســهامداری بانــک هــا وضــع شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزیــر اقتصــاد اعــام کننــد وضعیــت اجــرای ایــن مــاده قانونــی از‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون چگونــه بــوده اســت؟ همچنیــن در صــورت عدم اجــرا یا اجرای‬ ‫ناقــص‪ ،‬موانــع پیــش روی اجــرای ان چــه بــوده اســت و‪ .‬برنامــه شــما بــرای‬ ‫اجــرای صحیــح و کامــل ان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬چیســت؟‬ ‫خانــدوزی وزیــر اقتصــاد در پاســخ بــه نماینــده تهــران گفــت‪ :‬از زمانــی کــه‬ ‫‪2‬‬ ‫در مرکــز پژوهش هــای مجلــس فعالیــت داشــتم پیگیــر ایــن موضــوع بــودم‬ ‫و امــروز کــه مســئولیت وزارت اقتصــاد و دارایــی را دارم‪ ،‬همچنــان ایــن‬ ‫موضــوع را پیگیــری مــی کنــم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی افــزود‪ :‬ایــن موضــوع حداقــل ســه تاثیــر مهــم در‬ ‫اقتصادی دارد که در مرحله نخســت رشــد نقدینگی را در کشــور کنترل خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن بــه لحــاظ افزایــش تــوان تســهیالت دهی و ناتــرازی هایــی کــه‬ ‫شــبکه بانکــی دارد اثــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل کوتاهــی هایــی کــه در ســال هــای ‪ ۹۵‬تــا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬ســهم ایــن عملکــرد در ســال هــای گذشــته حــدود‪ ۱۳‬درصــد بــود‬ ‫کــه خوشــبختانه در همیــن دوره اغازیــن شــروع بــه کار در دولت ســیزدهم این‬ ‫عــدد بــه ‪ ۱۸‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬از ســال ‪ ۹۴‬تــا امــروز ‪ ۶۷‬هــزار میلیــارد تومــان امــوال‬ ‫مــازاد بانــک هــای دولتــی شــامل ‪ ۳۳‬هــزار میلیــارد تومــان ســهام غیــر بانکــی‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار میلیــارد تومــان امــوال مــازاد فــروش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در واگــذار امــوال بانــک هــا جــدی هســتیم و‬ ‫بــدون اغمــاض بــا مدیــران کاهــل و متخلــف برخــورد مــی کنیــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همــه مدیــران عامــل بانــک هــا را در جلسـه ای جمــع کردیــم و میــزان واگــذاری‬ ‫امــوال مــازاد در هــر بانــک را مشــخص کردیــم‪ .‬در ایــن جلســه اعــام شــد؛‬ ‫مدیری که پای واگذاری اموال نیســتند جایشــان در ســال ‪ ۱۴۰۲‬در این ســمت‬ ‫مدیریتــی نیســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهــار داشــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۱‬معــادل کل عملکــرد دولت قبــل‪ ،‬واگذاری‬ ‫امــوال خواهیــم داشــت و ایــن شــرط باقــی مانــدن مدیــران در ســمتهای‬ ‫مدیریتــی اســت‪.‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬و ‪ ۱۴۰۲‬انقالبــی در بهــره ور کــردن امــوال بانکهــا‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه نــه تنهــا بانــک هــا بلکــه همــه دســتگاه هــا و‬ ‫وزارتخانــه هــا امــوال مــازاد خــود را واگــذار کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار مــردم سالهاســت منتظــر برخــورد جــدی بــا‬ ‫مدیــران متخلــف هســتند امــا گویــا در طــی ایــن ســالها تنهــا برخــورد ســنگین بــا‬ ‫مدیــران متخلــف جابجایــی انهــا از پشــت میــز ایــن دســتگاه بــه دســتگاه دیگــر یــا‬ ‫باالتــر اســت و الغیــر ایــن ‪...‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫میانگین نرخ سالمندی‬ ‫خراسان شمالی کمتر‬ ‫از نرخ کشوری است‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نــرخ‬ ‫ســالمندی در ایــن اســتان ‪ ۸.۵‬درصــد و کمتــر از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم اظهــار داشــت‪ :‬میانگیــن‬ ‫نــرخ ســالمندی در کشــور ‪ ۱۰.۵‬درصــد و میانگیــن‬ ‫جهانــی ایــن شــاخص جمعیتــی ‪ ۱۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۸۴ :‬هــزار و ‪ ۸۶۹‬نفــر معــادل ‪ ۸.۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون نفــری ایــن اســتان بــاالی ‪۶۰‬‬ ‫ســال و ســالمند هســتند کــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۲۷۳‬نفــر‬ ‫از مجمــوع ســالمندان ایــن اســتان زیــر پوشــش‬ ‫بهزیســتی قــرار دارنــد کــه از مســتمری و ســایر خدمات‬ ‫بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ســه مرکــز شــبانه روزی اقایــان و ‪ ۲‬مرکــز بــرای بانــوان‬ ‫ســالمند‪ ،‬چهــار مرکــز روزانــه توانبخشــی ســالمندان‪،‬‬ ‫یــک مرکــز ویزیــت در منــزل و ‪ ۲‬بنیــاد فرزانــگان در‬ ‫ایــن اســتان بــرای ایــن گــروه هــدف فعــال اســت کــه در‬ ‫مجمــوع گنجایــش حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر ســالمند را دارنــد‪.‬‬ ‫نیاز به هفت خانه حمایتی کوچک‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬سیاســت هــای ســازمان بهزیســتی‬ ‫در نگهــداری ســالمندان در مراکــز کوچــک بــا ظرفیــت‬ ‫هــای محــدود اســت و تــاش مــی شــود تــا نگهــداری‬ ‫ایــن قشــر مراکــز کوچــک در اولویــت قــرار گیــرد چــرا که‬ ‫شــرایط روحــی و روانــی در چنیــن خانــه هایــی از مراکــز‬ ‫پرجمعیــت مطلوبتــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬هفــت خانــه کوچــک نگهــداری ســالمندان بــا‬ ‫ظرفیــت هــر خانــه ‪ ۱۰‬نفــر نیــاز اســت و فراخــوان این‬ ‫مراکــز داده شــده و از بخــش هــای غیــر دولتــی کــه‬ ‫شــرایط الزم در ایــن خصــوص دارنــد تقاضــای کمــک‬ ‫و مشــارکت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی در ازای نگهــداری هــر‬ ‫ســالمند در خانــه هــای کوچــک ســه میلیــون تومــان به‬ ‫بخــش خصوصــی یارانــه دولتــی پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم اظهــار داشــت‪ :‬مراکــز حمایتــی‬ ‫خانه هــای کوچــک فرصــت موثــری در این زمینه اســت‬ ‫و در واقع معلوالن و ســالمندانی که از نظر جســمانی‬ ‫و روانــی نســبت بــه دیگــران شــرایط بهتــری دارنــد‬ ‫امــا فاقــد خانــواده یــا سرپرســت هســتند بــا حضــور‬ ‫در ایــن مراکــز فرصــت حضــور در جامعــه و زندگــی‬ ‫نیمه مســتقل را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن محیط خانه های کوچک شــکلی‬ ‫از مراکــز شــبانه روزی هســتند کــه امــکان زندگــی افــراد‬ ‫در محیط هــای کوچــک بــا ظرفیــت ‪ ۱۰‬نفــر را فراهــم‬ ‫می کننــد بــه گون ـه ای کــه انهــا ب ـ ه صــورت مســتقل در‬ ‫انجــا زندگــی مــی کننــد و در ایــن مراکــز شــرایطی ایجاد‬ ‫می شــود کــه ســالمندان یــا افــراد دارای معلولیــت تــا‬ ‫حــدی زندگــی مســتقلی داشــته باشــند و شــرایطی‬ ‫هماننــد شــرایط حضــور در خانــه را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪ :‬ســه‬ ‫فراخــوان راه انــدازی خانــه نگهــداری ســالمندانی روانی‬ ‫مزمــن ذهنــی نیــز در ایــن اســتان اعــام شــده اســت‬ ‫کــه در ایــن مراکــز نیــز بــه ازای نگهــداری هــر ســالمند‬ ‫نیازمنــد ســه میلیــون یارانــه دولتــی ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم بــر ایجــاد مراکــز روزانــه توانبخشــی‬ ‫ســالمندان نیــز تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬سیاســت هــای‬ ‫ســازمان بهزیســتی مبنــی بــر ایجــاد مراکــز توانبخشــی‬ ‫ســالمندان اســت کــه تــاش مــی شــود تــا ایــن مراکــز‬ ‫گســترش یابــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایجــاد مراکــز روزانــه‬ ‫توانبخشــی ســالمندان بــه ازای هــر نفــر ســالمند‬ ‫نیازمنــد یــک میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هــزار تومــان یارانــه‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندگــی جمعــی در مراکــز بــا ظرفیت هــای‬ ‫بــاال‪ ،‬شــباهتی بــه زندگــی نرمــال و طبیعــی نــدارد از‬ ‫ای ـن رو تــاش شــد شــرایطی فراهــم شــود تــا افــرادی‬ ‫کــه امــکان زندگــی در کنــار خانــواده خــود را نــدارد بــه‬ ‫روال عــادی و طبیعــی زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫پــدران و مــادران را نبایــد از خانــواده جــدا کــرد افــزود‪ :‬بــا‬ ‫نگهــداری انــان در بخشــی از ســاعات روز بــه خانــواده‬ ‫کمــک مــی کنیــم تــا بــه امــور روزمــره خــود برســند و در‬ ‫شــب از ســالمند خــود نگهــداری و مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از جمیــت ان در روســتاها ســکونت‬ ‫دارنــد و نــرخ رشــد جمعیــت اســتان بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت‪ ،‬نرخ رشــد جمعیت کشــور ‪ ۱.۱‬درصد و‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۱.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫نــرخ والدت در ایــن اســتان باالتــر از رقــم کشــوری‬ ‫اســت بــه طــوری کــه ایــن رقــم در کشــور ‪ ۱۳.۶‬در هــزار‬ ‫و در ایــن اســتان ‪ ۱۵.۳‬در هــزار ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫نقش کاملینا در طرح اصالح‬ ‫الگوی کشت‬ ‫مطالعــات نشــان داده اســت کــه گیــاه کاملینــا دارای خــواص‬ ‫منحصــر بــه فــردی اســت کــه مهــم تریــن ایــن خصوصیــات؛‬ ‫حساســیت کــم بــه افــات و امــراض اســت و بــا توجــه بــه جدیــد‬ ‫بــودن کشــت و کار ایــن گیــاه تاکنــون بیمــاری یــا افتــی در ایــران‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســفیدک داخلــی بــر روی گیــاه کاملینــا در شــمال غربــی اقیانوس‬ ‫ارام مشــاهده شــده اســت و کاملینــا مســتعد ابتــا بــه پوســیدگی‬ ‫ســاقه اســکلروتینیا می باشــد کــه موجــب تضعیــف ســاقه گیــاه‬ ‫می شــود ولــی ایــن نــوع از افــات بــه حــدی نــادر اســت کــه تاکنــون‬ ‫در ایــران مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫در طرح اصالح الگوی‬ ‫کشت«کاملینا»چیست‬ ‫و چه نقشی دارد؟‬ ‫«کاملینــا» گیاهــی ناشــناخته‪ ،‬کــم توقــع و اســتراتژیک‬ ‫بــرای کاهــش واردات روغــن اســت کــه بــا توجــه بــه تشــدید‬ ‫خشکســالی های اخیــر نقــش بســیار مهمــی در اجــرای طــرح‬ ‫اصــاح الگــوی کشــت دارد و معرفــی ایــن گیــاه می توانــد گامــی‬ ‫ی کــردن کشــاورزی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال جدیــد و‬ ‫موثــر در اقتصــاد ‬ ‫پایــدار باشــد‪.‬‬ ‫خشکســالی یکــی از مهمتریــن و شــایع تریــن بالیــای جــوی و‬ ‫اقلیمــی اســت کــه کشــورهای مختلــف جهــان را از خــود متاثــر‬ ‫ســاخت ه اســت و ایــران بــا قــرار گرفتــن در نیمــه شــمالی کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬اقلیــم گــرم و خشــکی داشــته و جــزو کــم بارش تریــن‬ ‫کشــورهای غــرب اســیا محســوب می شــود و نبــود بــارش‬ ‫باعــث شــده ایــن موضــوع در درازمــدت بــه کــم ابــی و بعــد بــه‬ ‫خشکســالی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه خشکســالی‪ ،‬بخش هــای گوناگــون کشــورها ماننــد‬ ‫منابع اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬اقتصاد و بهداشت را تحت تاثیر‬ ‫قــرار می دهــد‪ ،‬راهکارهایــی جمعــی و بین المللــی را می طلبــد و‬ ‫ت اب و‬ ‫کشــت محصــوالت کــم اب طلــب بــا توجــه بــه تغییــرا ‬ ‫هوایــی و کاهــش منابــع ابــی دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح اصــاح الگــوی کشــت یکــی از راهــکاری مقابلــه بــا‬ ‫خشکســالی محســوب مــی شــود کــه در دولــت ســیزدهم کلیــد‬ ‫خــورد و ایــن طــرح‪ ،‬راهبردی هوشــمندانه برای مدیریت مصرف‬ ‫اب و افزایــش بهــره وری در شــرایط خشکســالی و بحرانــی منابــع‬ ‫ابــی اســت و ایــن طــرح از جایگزینــی گیاهــان کــم اب طلــب و بــا‬ ‫ارزش اســتقبال مــی کند‪.‬‬ ‫کاملینــا گیاهــی دارای ارزش غذایــی بــاال و کــم اب طلــب اســت‬ ‫و هــر چقــدر ایــن محصــول اســتراتژیک و کــم توقع در زیر ســایه‬ ‫شــوم خشکســالی رشــد مناســبی دارد بــه همــان انــدازه نیــز‬ ‫ناشــناخته و پنهــان اســت و کشــاورزان اشــنایی کمتــری بــا ایــن‬ ‫گیــاه دارنــد و از ان اســتقبال نشــده اســت‪.‬‬ ‫کاملینــا یــا (کتان کــش) گیاهــی اســت کــه طی چند ســال اخیر‪،‬‬ ‫کشــت ان به عنــوان یــک دانــه روغنــی در ســطح کشــور اغــاز‬ ‫شــده و مقاومــت باالیــی نســبت بــه افــات رایــج در دانه هــای‬ ‫روغنــی ماننــد سوســک گرده خــوار دارد و ایــن گیــاه بــه عنــوان‬ ‫مهمتریــن منبــع تامیــن کننــده روغــن بــا تامین اســیدهای چرب‬ ‫غیــر اشــباع شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫گیــاه کاملینــا مــی توانــد نمــاد اقتصــاد مقاومتــی در دانــه هــای‬ ‫روغنــی ایــران باشــد و همچنیــن ایــن گیــاه عالوه بــه مقاومت به‬ ‫خشــکی و ســرما‪ ،‬مقاومــت باالیــی نســبت بـ ه افــات و امراضــی‬ ‫رایــج در دانــه هــای روغنــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن گیــاه در اکثــر اســتان هــای کشــور در شــرایط دیــم کشــت‬ ‫شــده اســت و عملکرد رضایت بخشــی داشــته اســت که در چند‬ ‫ســال گذشــته بــه صــورت ازمایشــی در عرصــه هــای ایــن خطــه‬ ‫کشــت شــده اســت و کارشناســان در ســال جــاری بــه کشــاورزان‬ ‫توصیــه مــی کننــد کــه زمیــن هــای ایــش و دیمزارهــا را خالی رها‬ ‫نکننــد و ایــن گیــاه کــم توقــع و اقتصــادی را کشــت کننــد‪.‬‬ ‫اهمیت خوراکی کاملینا‬ ‫روغــن گیــاه کاملینــا دارای امــگا ‪ ۳‬بــاال ( بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد) بــا‬ ‫داشــتن خــواص دارویــی فــراوان اســتفاده در صنعــت‪ ،‬تغذیــه‬ ‫طیــور و ماهــی بــه جهــت کیفیــت بــاالی کنجالــه و داشــتن‬ ‫ســطوح باالیــی از انتــی اکســیدان ها بــه ویــژه ویتامیــن ای(‪)E‬‬ ‫و اشــتن خــواص ضــد ســرطانی از دیگــر مزایــا کاملینــا اســت‪.‬‬ ‫هــدف از مصــرف ایــن روغــن هــا تامیــن انــرژی و اســیدهای‬ ‫چــرب ضــروری اســت چــرا کــه کیفیت روغن بســتگی به میــزان و‬ ‫نــوع اســید هــای چــرب موجــود در ان دارد و علــت کاربــرد وســیع‬ ‫روغــن‪ ،‬ســرعت در پخــت غــذا و خــوش طعــم کــردن ان اســت‪.‬‬ ‫محصــول اصلــی کاملینــا روغــن محصــول تحقیقــات علــوم‬ ‫تغذیــه اســت کــه توســط خــرد کــردن و فشــار دادن دانــه هــا‬ ‫بــه دســت مــی ایــد بــه طــوری کــه می توانــد تــری گلیســرید و‬ ‫کلســترول خــون را بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه روغــن کاملیــا بــرای پخــت و پــز بســیار مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬بــه دلیــل بــاال بــودن نقطــه دود‬ ‫(‪ )F°۴۷۵‬بــرای ســرخ کــردن طوالنــی مــدت نیــز قابــل اســتفاده‬ ‫اســت و همچنیــن بــه دلیــل بــاال بــودن درصــد ویتامیــن ‪ ،E‬ایــن‬ ‫روغــن دارای قــدرت انتــی اکســیدانی بــاال و خــواص نــرم کنندگی‬ ‫پوســت و مــو‪ ،‬ضــد التهــاب‪ ،‬درمــان درد مفاصل و تقویت کننده‬ ‫سیســتم ایمنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن روغــن هماننــد روغــن زیتــون بــرای ماســاژ پوســت ســر‬ ‫اســتفاده می شــود و باعــث جلوگیــری از خشــکی پوســت ســر‬ ‫و شــوره شــده و از شــکنندگی تارهــای مــو جلوگیــری می کنــد و‬ ‫بــا کاهــش تــری گلیســیرید خــون‪ ،‬خطــر ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫قلبــی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫روغــن کاملینــا سرشــار از اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬بــوده و‬ ‫بــرای ســامت مغــز‪ ،‬چشــم و اعصــاب مفیــد اســت و از بــروز‬ ‫بیماری هــای عصبــی و الزایمــر جلوگیــری می کنــد و ترکیــب ایــن‬ ‫روغــن بــا عصــاره رزمــاری بــرای کاهــش درد‪ ،‬التهــاب و تــورم‬ ‫مفاصــل مفیــد اســت‪.‬‬ ‫نقش کاملینا در طرح اصالح الگوی کشت‬ ‫خشکســالی های پــی در پــی و کاهــش منابــع ابــی و حتی تنش‬ ‫دمایــی موجــب شــد تــا در ایــن ســال هــا برخــی از کشــاورزان‬ ‫بــه شــکل خودجــوش بــه تغییــر الگــوی کشــت اهمیــت دهنــد‬ ‫امــا ایــن اقدامــات کافــی نبــود‪ ،‬زیــرا کــه همراهــی و احســاس‬ ‫مسوولیت کشاورزان و مدیریت کارشناسی و علمی مسووالن‬ ‫الزمــه اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه نقــش حمایتــی دولــت پررنــگ مــی شــود و بــا‬ ‫اجــرای طــرح الگــوی کشــت بســیاری از ایــن دغدغــه را برطــرف‬ ‫مــی کنــد دولــت بــا رونمایــی از طــرح اصالح الگوی کشــت نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه چــه محصولــی بــه چــه میزانــی‪ ،‬در کجــا و چــه‬ ‫زمانــی کشــت شــود تــا هــم منابــع اب و خــاک حفــظ شــود و هــم‬ ‫درامــد بیشــتری بــرای ایــن قشــر حاصــل و از همه مهمتر امنیت‬ ‫غذایــی کشــور نیــز تامیــن شــود‪.‬‬ ‫طــرح اصــاح الگــوی کشــت ‪ ۱۸‬مهرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه عنــوان‬ ‫یــک ســند راهبــردی بخــش کشــاورزی بــا حضــور مســووالن‬ ‫کشــوری و در دومیــن جلســه شــورای عالــی اب در دولــت‬ ‫ســیزدهم رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن ســند هنــوز بــه همــه اســتان ها ابــاغ نشــده‬ ‫اســت امــا در قالــب ایــن طــرح بــه کشــاورزان گفتــه می شــود کــه‬ ‫الگــوی کشــت عبــارت اســت از تعییــن یــک نظــام کشــاورزی بــا‬ ‫مزیــت اقتصــادی پایــدار مبتنــی بــر سیاسـت های کالن کشــور‪،‬‬ ‫دانــش بومــی کشــاورزان و بهره گیــری بهینــه از پتانســیل های‬ ‫منطقـه ای بــا رعایــت اصــول اکوفیزیولوژیــک تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در راســتای حفــظ محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫اجــرای الگــوی کشــت در کشــور کاهــش ‪ ۶‬درصــدی مصــرف‬ ‫اب معــادل ( ســه میلیــارد مترمکعــب)‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی‬ ‫بهــره وری اب‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۱‬درصــدی تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی ‪۲.۲‬‬ ‫میلیــارد دالری ارزی‪ ،‬افزایــش ‪ ۴.۵‬میلیــون تنــی تولیــدات‬ ‫دیمزارهــا‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۵۸‬درصــدی تولیــد دانه هــای روغنــی را‬ ‫موجــب می شــود‪.‬‬ ‫شــناخت و معرفــی گیاهــان نــو و جدیــد می توانــد بــا تغییــرات‬ ‫الگــوی کشــت گامــی موثــر در جهــت اقتصادی کــردن کشــاورزی‪،‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال جدیــد و پایــدار باشــد و نقــش کاملینــا در ایــن‬ ‫موقعیــت بیشــتر نمایــان مــی شــود و در ادامــه بــه اهمیــت‬ ‫اقتصــادی و رضایــت بخــش ایــن گیــاه بعنــوان شــگفتانه ای‬ ‫جدیــد در اقتصــاد مقاومتــی بخــش کشــاورزی اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تحمل باال در گرما و خشکی‬ ‫کاملینــا مــی توانــد بــه عنــوان گزینــه مناســبی در تنــاوب باشــد‪،‬‬ ‫ایــن گیــاه بــا گنــدم و دیگــر غــات جهــت افزایــش کیفیــت خــاک‬ ‫مفیــد اســت و شــرایط مــورد نیــاز و گیــاه کاملینا به خوبــی در اب‬ ‫و هوای معتدل و خاک ســبک و متوســط و در خاک های شــنی‬ ‫بــا کمتریــن حاصلخیــزی رشــد مــی کنــد‪ ،‬این گیاه تحمــل باالیی‬ ‫بــه گرمــا و خشــکی و مقاومــت باالیــی بــه ریــزش دانــه دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن گیــاه محصولــی بــا دوره رشــد کوتــاه دارد و بــذر‬ ‫کاملینــا مــی توانــد در دمــای یــک درجــه ســانتی گــراد جوانــه بزنــد‬ ‫و گیاهــان جــوان بــه دمــای زیــر صفر و یخبندان مقاومت نشــان‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬بنابرایــن کشــت ایــن محصــول بدلیــل ســرماپذیری‬ ‫در پاییــز و زمســتان تســهیل مــی شــود‪.‬‬ ‫شــواهد موجــود حاکــی از تحمــل بــاالی گیــاه کاملینــا بــه‬ ‫تنش هــای خشــکی و ســرمایی مــی باشــد‪ ،‬در ازمایشــات‬ ‫مختلــف نشــان داده شــده اســت کــه ایــن گیــاه نیــاز ابــی بســیار‬ ‫کمتــر و مقاومــت باالیــی نســبت به افــات رایــج در دانــه هــای‬ ‫روغنــی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مقاوم در برابر افات‬ ‫مطالعــات نشــان داده اســت کــه گیــاه کاملینــا دارای خــواص‬ ‫منحصــر بــه فــردی اســت کــه مهــم تریــن ایــن خصوصیــات؛‬ ‫حساســیت کــم بــه افــات و امــراض اســت و بــا توجــه بــه جدیــد‬ ‫بــودن کشــت و کار ایــن گیــاه تاکنــون بیمــاری یــا افتــی در ایــران‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســفیدک داخلــی بــر روی گیــاه کاملینــا در شــمال غربــی‬ ‫اقیانــوس ارام مشــاهده شــده اســت و کاملینــا مســتعد ابتــا به‬ ‫پوســیدگی ســاقه اســکلروتینیا می باشــد کــه موجــب تضعیــف‬ ‫ســاقه گیــاه می شــود ولــی ایــن نــوع از افــات بــه حــدی نــادر‬ ‫اســت کــه تاکنــون در ایــران مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ســفیدک داخلــی بســیاری از محصــوالت دیگــر از‬ ‫جملــه افتابگــردان‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬گلرنــگ‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬نخــود فرنگــی‬ ‫و یونجــه را الــوده می کنــد کــه معمــوال ًبــا تنــاوب زراعــی اداره‬ ‫می شــود ولــی کاملینــا در مقابــل اینگونــه افــات تــا حــد بســیار‬ ‫زیــادی مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مبارزه با علف های هرز‬ ‫مبــارزه شــیمیایی علیــه علــف هــرز‪ ،‬ســاده ترین و ســریعترین‬ ‫روش بــه نظــر مــی رســد و بــا در اختیــار داشــتن انــواع علف کش‬ ‫هــای انتخابــی بــرای مبــارزه بــا گیاهــان پهــن بــرگ و باریــک بــرگ‬ ‫در کشــت هــای مختلــف‪ ،‬مــی تــوان بــا ان هــا مقابلــه نمــود ولی‬ ‫بــه دلیــل شــیمیایی بــودن ایــن علــف کــش هــا و اثــاری کــه مــی‬ ‫تواننــد بــر ســامت مصــرف کننــدگان و همچنین محیط زیســت‬ ‫باقــی بگذارنــد اســتفاده از ایــن روش توصیــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده اســت کــه کاملینــا دارای خاصیــت‬ ‫اللوپاتــی (دگراســیبی) اســت‪ ،‬بنابرایــن در صــورت تراکــم‬ ‫مناســب کاشــت تــا حــد زیــادی علف هــای هــرز کنترل می شــوند‬ ‫و در صــورت اســتفاده و کاشــت ایــن گیــاه اقتصــادی می تــوان از‬ ‫علــف کــش هــای شــیمیایی کمتــر اســتفاده کــرد و در اینصــورت‬ ‫اســیب بــه خــاک نیــز کمتــر مــی شــود‪..‬‬ ‫از انجایــی کــه کاملینــا گیاهــی اســت که برای رشــد نیــاز کمتری‬ ‫بــه کودهــای شــیمیایی و ســموم افتکــش دارد بنابرایــن بــرای‬ ‫تولیــد روغــن و کنجالــه ارگانیــک مناســب اســت و مــی توانــد در‬ ‫ســبد غذاهــای ســالم جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دوره کشت کوتاه‬ ‫ی کــه اگــر در ابانمــاه‬ ‫کاملینــا دوره رشــد کوتاهــی دارد‪ ،‬به طــور ‬ ‫کشــت شــود بــرای اواخــر اردیبهشــت امــاده برداشــت اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی کشــت ایــن گیــاه بــه صــورت دیــم اســت و نیــاز بــه‬ ‫ابیــاری نداشــته و می توانــد مقاومــت باالیــی در برابــر کــم ابــی و‬ ‫خشکســالی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه تمامــی نقــاط کشــور در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــا کــم ابــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و اراضــی‬ ‫کشــاورزی معمــوال بــه زیــر کشــت غــات مــی رود کــه دوره‬ ‫برداشــت طوالنــی دارد هــر چنــد کــه نیــاز بــه غــات نیــز احســاس‬ ‫مــی شــود و بایــد کشــت ان ترویــج یابــد ولــی در بســیاری از‬ ‫مناطق که خشکســالی تاثیر بیشــتری داشــته اســت می توان از‬ ‫کشــت جایگزیــن و مقــرون بــه صرفــه تــر کاملینــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد روغــن مصرفــی کشــور وارداتــی اســت و پنــج درصــد‬ ‫مابقــی کــه در کشــور تولیــد می شــود هــم از طریــق بذرهــای‬ ‫وارداتــی بــه دســت می ایــد‪ ،‬بنابرایــن ‪ ۱۰۰‬درصــد بــازار روغــن‬ ‫و دانه هــای روغنــی کشــور وابســته بــه واردات اســت و ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه اگــر کاملینــا بــا ســطح روغــن باالیــی کــه دارد‬ ‫مــورد حمایــت قــرار گیــرد‪ ،‬می توانــد کشــور را از ایــن وابســتگی تــا‬ ‫حــدودی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫اهمیــت کشــت ایــن گیــاه در ســال هــای خشکســالی بــه حــدی‬ ‫اســت کــه بــر اســاس دســتور ابالغــی وزارت جهــاد کشــاورزی ‪۶۰۰‬‬ ‫هکتــار زمین هــای ابــی و یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار زمین هــای دیــم‬ ‫خراســان شــمالی در ســال زراعــی جــاری بایــد بــه کشــت کاملینــا‬ ‫اختصــاص یابد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۴۷۰‬هکتــار از اراضــی اســتان همزمــان بــا کشــت پاییــزه‬ ‫زیــر کشــت دانــه روغنــی دارویــی کاملینــا رفــت کــه کشــت و کار‬ ‫ایــن دانــه روغنــی هنــوز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۵۴‬هــزار هکتــار اراضی زراعــی دارد‬ ‫کــه از مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۱۰۹‬هــزار و ‪ ۴۴۶‬هکتــار اراضــی زراع‬ ‫ابــی و ‪ ۱۴۴‬هــزار و ‪ ۵۵۶‬هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-17‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬‬ ‫کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازا تولد هر فرزند و برای تولد فرزند ‪ 3‬به بعد‪ ،‬یک سال و نیم‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه که در‬ ‫ارتباط با خودرو خود باید بدانید‬ ‫ضرورت استفاده‬ ‫از سرمایه بخش خصوصی‬ ‫برای مولدسازی‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات را هــم‬ ‫نو گرفتم‪ .‬ممکن اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل‬ ‫موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪.‬‬ ‫لطفــا توضیــح بدهیــد؟‬ ‫شــهر گــرگان دارای مراکــز مســتهلک متعــددی‬ ‫ماننــد پنــج اذر و طالقانــی اســت کــه می تــوان‬ ‫همزمــان بــا مراحــل ســاخت بیمارســتان های‬ ‫جایگزیــن بــه فکــر مولــد ســازی عرصــه هــای‬ ‫فعلــی ایــن مراکــز باشــیم تــا از ایــن طریــق بخشــی‬ ‫از نیازهــای مالــی ســاخت و تکمیــل پروژه هــای‬ ‫درمانــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫مسیری برای‬ ‫جبران کمبودهای‬ ‫درمانی‪،‬مولدسازی‬ ‫بیمارستان های‬ ‫فرسوده‬ ‫تصویــب ‪ ۱۷‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ســفر اســتانی‬ ‫دولــت بــرای جبــران کمبــود زیرســاخت های درمان گلســتان‪،‬‬ ‫مشــکالت عمــده ایــن بخــش را برطــرف کــرد امــا مدیــران‬ ‫اســتان تــاش می کننــد بــا مولدســازی بیمارســتان های‬ ‫فرســوده ماننــد مرکــز درمانــی پنــج اذر گــرگان بــا حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ســال قدمــت و تامیــن منابــع مالــی جدیــد‪ ،‬تــاش دولــت را‬ ‫تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۱۶‬بیمارستان دولتی‪ ۲ ،‬بیمارستان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫یــک بیمارســتان متعلــق بــه ارتــش و ‪ ۶‬بیمارســتان خصوصــی با‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت درمانــی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تخــت دولتــی بــوده و ســرانه تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫اســتان بــه ازای هــر هــزار نفــر ‪ ۱.۵‬تخــت بــراورد می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود تالش هــای صــورت گرفتــه بــرای جبــران کمبودهــای‬ ‫زیرســاختی بخــش درمــان از جملــه در حــال ســاخت بــودن‬ ‫چنــد بیمارســتان بــا ظرفیــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬تخــت در گمیشــان ‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گــرگان و گنبد و نگاه ویژه دولت ســیزدهم‬ ‫بــه بخــش درمــان و بهداشــت گلســتان‪ ،‬هنــوز شــاخص های‬ ‫ایــن بخــش بــا وضــع مطلــوب و ارمانــی فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫نهادهــای انقالبــی ماننــد بنیــاد علــوی‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمان‬ ‫حضــرت امــام (ره) و همچنیــن خیــران ســامت تالش هــای‬ ‫زیــادی بــرای افزایــش ســرانه بهداشــت و درمــان گلســتان‬ ‫انجــام دادنــد امــا حجــم بــاالی نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫تکمیــل پروژه هــا ‪ ،‬یافتــن منابــع جدیــد و پایــدار را ضــروری‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه در دولــت ســیزدهم بــا جدیــت‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه علــت‬ ‫نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪ ،‬خرابــی‬ ‫درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد‬ ‫بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫دنبــال می شــود مولدســازی ســرمایه های راکــد اســت ‪.‬‬ ‫در ســفر اســفند پارســال رییس جمهور به گلســتان ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای احــداث بیمارســتان جایگزیــن پنــج اذر‬ ‫گــرگان ‪ ۳۰۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای نوســازی و بهســازی مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل بیمارســتان‬ ‫گالیکــش‪ ۴ ،‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای بیمارســتان کــودکان‬ ‫گرگان و اعتباراتی برای بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی گمیشــان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان حــدود هــزار تخــت بیمارســتانی دولتــی دارد امــا‬ ‫بــه علــت مهاجرپذیــری ایــن شــهر و ســاختار جمعیتــی رو بــه‬ ‫رشــد ان بــه مراکــز درمانــی بیشــتری نیــاز دارد کــه بــا اعتبــارات‬ ‫دولتی و نهادهای حاکمیتی و خیرین در حال ســاخت اســت‬ ‫امــا بــرای شــتاب دادن بــه فراینــد تکمیــل ایــن مراکــز می تــوان‬ ‫ن فرســوده و‬ ‫به منابع درامدی ناشــی از مولدســازی بیمارســتا ‬ ‫یــا مراکــز جامــع درمانــی شــهر و روســتاها رجــوع کــرد‬ ‫بیمارستان پنج اذر گرگان بیش از ‪ ۹۲‬سال قدمت دارد‪.‬‬ ‫ضــرورت اســتفاده از ســرمایه بخــش خصوصــی‬ ‫بــرای مولدســازی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تکمیــل زیرســاخت های بخــش‬ ‫ســامت و درمــان اســتان بــا اتــکای صرف به اعتبــارات دولتی‬ ‫امکان پذیــر نیســت و اســتفاده از ســرمایه بخــش خصوصــی‬ ‫بــرای مولدســازی ایــن بخــش بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬اگــر چــه دولــت در ســفر‬ ‫اســتانی پارســال پرداخــت ‪ ۱۷‬هــزار میلیــارد ریــال در بخــش‬ ‫بهداشــت و درمــان را مصــوب کــرد امــا نیازهــای ایــن بخــش‬ ‫بیشــتر و نیازمنــد اســتفاده از همــه ظرفیت هــا از جملــه‬ ‫ســرمایه بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬شــهر گــرگان دارای مراکــز مســتهلک متعــددی‬ ‫ماننــد پنــج اذر و طالقانــی اســت کــه می تــوان همزمــان بــا‬ ‫مراحــل ســاخت بیمارســتان های جایگزیــن بــه فکــر مولــد‬ ‫ســازی عرصــه هــای فعلــی ایــن مراکــز باشــیم تــا از ایــن‬ ‫طریق بخشــی از نیازهای مالی ســاخت و تکمیل پروژه های‬ ‫درمانــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬محدودیــت منابــع مالــی و مخــارج جــاری‬ ‫دولــت طــی چنــد ســال گذشــته مانــع از تحقــق کامــل‬ ‫بودجه هــای عمرانــی و تکمیــل پروژه هــای در دســت اقــدام‬ ‫و یــا نیمــه تمــام شــده کــه از ایــن رو دولــت ناگزیــر اســت بــا‬ ‫ایجــاد منابــع مالــی جدیــد‪ ،‬تولیــد ثــروت کنــد کــه از جمله ان‬ ‫برون ســپاری‪ ،‬مکانیــزه و کوتاه کــردن فراینــد کاری نســبت بــه‬ ‫کاهــش بهــای تمــام شــده خدمــات دولــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از راهکارهــای تعیین شــده بــرای رســیدن‬ ‫بــه ایــن هــدف یعنــی افزایــش درامــد و کاهــش مخــارج‪،‬‬ ‫کوچک شــدن دولــت یــا همــان مولدســازی دارایــی یــا فــروش‬ ‫دارایی هــای مــازاد اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات درمانــی گلســتان گفــت ‪ :‬برنامه هــای متعــددی‬ ‫بــرای مولدســازی در مراکــز و مســتغالت دانشــگاه طراحــی‬ ‫شــده تــا از ایــن طریــق بــه حداقل هــا و اســتانداردهای‬ ‫سرپرست اداره کل غله و خدمات‬ ‫بازرگانی خراسان شمالی‬ ‫اختصاص‬ ‫‪ ۲۲۰‬تُن ارد مازاد‬ ‫به نانوایی ها‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬افزایــش تقاضــا بــرای خریــد نــان در اســتان‬ ‫موجــب شــد تــا در اذرمــاه جــاری ســهمیه فــوق العــاده بــه‬ ‫میــزان ‪ ۲۲۰‬تــن ارد بــه نانوایی هــا اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫ســید جــال موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه ارد مــازاد‬ ‫نانوایــی هــای اســتان در اذرمــاه بیــن ‪ ۱۲۰‬بــاب نانوایــی‬ ‫اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۱۶۰‬تــن ارد یارانــه ای یــک و ‪۶۰‬‬ ‫تــن ارد یارانــه ای ‪ ۲‬بــه صــورت مــازاد در اختیــار نانواییهــای‬ ‫منتخــب قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معمــول برســیم‪.‬‬ ‫محمدعلــی حــدادی اظهــار داشــت‪ :‬مســتغالت و دارایــی‬ ‫زیــادی بــرای فــروش و مولدســازی در اختیــار نداریــم ولــی‬ ‫بــرای تحقــق ایــن رویکــرد بــه طــور جــدی تــاش می کنیــم‬ ‫انــدک عرصه هــا و تاسیســات غیــر قابــل اســتفاده و قابــل‬ ‫واگــذاری بــر اســاس برنامــه مولدســازی شــود‪.‬‬ ‫مشکلی با مولدسازی بیمارستان ها نداریم‬ ‫وی در خصــوص بیمارســتان پنــج اذر گــرگان هــم گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر خدمــات درمانــی در ایــن مرکــز درمانــی‬ ‫ارایــه می شــود و در صــورت امادگــی ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫مولدســازی‪ ،‬مشــکلی بــا ان ندایــم ولــی باید مشــروط بــه ادامه‬ ‫فعالیــت خدمت رســانی در ایــن مرکــز تــا زمــان اماده شــدن‬ ‫بیمارســتان جایگزیــن باشــد‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان هــم اکنون ســه مرکز بیمارســتان دولتــی دارد‪.‬‬ ‫بیمارســتان فــوق تخصصــی ‪ ۳۴۰‬تختخوابــی صیــاد شــیرازی‬ ‫گــرگان دارای بخــش زنــان‪ ،‬نــوزادان‪ ،‬داخلــی‪ ،‬قلــب و جراحی‬ ‫اســت و در ایــن بیمارســتان تمــام اقدامــات فــوق تخصصــی‬ ‫بیمــاران داخلــی ماننــد فــوق تخصــص روماتولــوژی‪ ،‬کلیــه‬ ‫(اپیدمیولوژی)‪ ،‬ســرطان‪ ،‬زنان و ســایر جراحی های ســرطان‬ ‫در انجــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی پنــج اذر گــرگان‪ ،‬مرکــز اصلــی‬ ‫تصادفــات و ترومــا و عمل هــای جراحــی مربــوط بــه تصادفــات‬ ‫و ســانتر اصلی ســوختگی اســت و همچنین جراحی ارتوپدی‪،‬‬ ‫مغــز و اعصــاب‪ ،‬قفســه ســینه‪ ،‬کلیــه و مجــاری ادرار‪ ،‬چشــم‪،‬‬ ‫گــوش و حلــق و بینــی در انجــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســاختمان شــهید نبــوی ایــن مرکــز درمانــی هم بــا ‪ ۱۵۰‬تخت‪،‬‬ ‫مرکــز اصلــی شــیمی درمانــی بســتری و جراحی هــای عمومــی‬ ‫بــوده و پذیــرش بیمــاران اورژانســی در انجــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بیمارســتان تخصصــی کــودکان طالقانــی گــرگان هــم ‪۱۵۰‬‬ ‫تختخواب دارد و ‪ ۴۰‬پزشک فوق تخصص در زیرشاخه های‬ ‫بیمــاری اطفــال در ان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بصیر نیا از اعضای شــورای اســامی شــهر گرگان‬ ‫گفــت ‪ :‬مجموعــه مدیریــت شــهری گــرگان امــاده هرگونــه‬ ‫همــکاری بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــدون هیــچ‬ ‫چشمداشــت مالــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬محل فعلی اســتقرار بیمارســتان هایی همچون‬ ‫پنــج اذر و طالقانــی در متراکم تریــن محــات ترافیکی گرگان‬ ‫اســت و این موضوع مشــکالت بســیاری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬شــورای اســامی شــهر گــرگان امادگــی دارد تــا‬ ‫در صــورت درخواســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مقولــه تغییر‬ ‫کاربــری عرصــه هــای بیمارســتانی را بــا حداقــل تعرفه هــا‬ ‫عملیاتــی کنــد تــا گامــی حداقلــی در رســاتای ارتقای ســامت‬ ‫شــهروندان برداشــته شــود‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن رییــس شــورای شــهر گــرگان هــم از امادگــی‬ ‫پارلمــان شــهری بــرای همــکاری بــا دانشــکاه علــوم پزشــکی‬ ‫خبــر داد و گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه مباحــث پدافنــد غیــر عامــل‬ ‫خــروج بیمارســتان هــا از مراکــز شــهر یــک الــزام و تکلیــف‬ ‫اســت و مــا هــم تــاش داریــم در ایــن مســیر همــراه باشــیم‪.‬‬ ‫موســوی تصریــح کــرد‪ :‬اقتصــاد خراســان شــمالی بــر محــور‬ ‫کشــاورزی اســتوار اســت و در فصــل برداشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از قبیــل پنبــه و یــا زعفــران‪ ،‬تقاضا برای نان بیشــتر‬ ‫مــی شــود و بــرای پاســخ بــه نیــاز روســتاییان اســتان ســهمیه‬ ‫ارد در نانوایــی هــا افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ذخیــره گنــدم در اســتان مناســب اســت‪،‬‬ ‫مشــکلی در تامیــن ارد وجــود نــدارد و امســال بیــش از‬ ‫‪ ۱۱۱‬هــزار تــن گنــدم مــازاد کشــاورزان اســتان بــه صــورت‬ ‫تضمینــی و توافقــی خریــداری شــد‪.‬‬ ‫ســرانه مصــرف ارد و نــان در خراســان شــمالی ‪ ۲‬کیلوگــرم‬ ‫باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت و مــردم ایــن اســتان نــان‬ ‫خورتــر هســتند‪.‬‬ ‫هــر فــرد در خراســان شــمالی ماهانــه ‪ ۹.۵‬کیلوگــرم ارد‬ ‫و نــان مصــرف مــی کنــد کــه ایــن رقــم در کشــور ‪۷.۵‬‬ ‫کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در شــهرها و روســتاهای اســتان هــزار و ‪ ۳۱۲‬واحــد‬ ‫نانوایــی از ارد یارانــه ای اســتفاده مــی کننــد‪ .‬ســهمیه‬ ‫فوق العــاده ارد نانوایی هــای فــاروج خراسان شــمالی‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا‬ ‫ســمند ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد ایــن خودروهــا مــی کننــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر‬ ‫کشــور توزیــع نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬علت اینکه پیشــرانه های مدرن و پیشــرفته بی صدا‬ ‫و منظم نســبت به انواع قبلی کار میکنند چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه‬ ‫خنــک کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪،‬‬ ‫بــه موتــور متصــل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایــش دور موتور‪،‬‬ ‫ســرعت و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت‬ ‫عمده این قضیه‪ ،‬پیشــرفت هایی اســت که در‏بخشــهای‬ ‫مختلف پیشــرانه خودرو از جمله سرســیلندر و میل لنگ‬ ‫صــورت گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بر مصرف کمتــر‪ ،‬قدرت‬ ‫و‏گشــتاور بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایم بعد از‬ ‫طی مســافتی مشــخص باید تعویض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه‬ ‫ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک‬ ‫شــده و نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در‬ ‫پیشــرانه بــروز مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه‬ ‫تعمیــرکار نیــاز بــه تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛‬ ‫از جملــه مشــکالتی در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪،‬‬ ‫افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم‬ ‫بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر‬ ‫هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتند‬ ‫‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجــود بخــار‬ ‫اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن‬ ‫روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه‬ ‫بیــش از حــد ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت‬ ‫اختــاط هــوا و ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه‬ ‫دلیــل کثیــف بــودن شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی‬ ‫و در نتیجــه نســبت‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر‬ ‫موتــور و تنظیــم نبــودن انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا‬ ‫دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫استخدام شدن با رابطه‬ ‫س ‪ :۶۴۱۴‬کســی کــه بــا پارتــی و رابطــه اســتخدام‬ ‫میشــود‪ ،‬ایــا حقــوق دریافتــی او حــرام اســت؟‬ ‫ج‪ :‬اگــر تخصــص و مهــارت الزم را بــرای کاری کــه‬ ‫اســتخدام شــده اســت‪ ،‬دارد و مقــررات اســتخدام‬ ‫رعایــت شــده و مطابــق مقــررات و براســاس توانایــی در‬ ‫انجــام وظایــف محولــه‪ ،‬بــه او حقــوق می دهنــد‪ ،‬حقوق‬ ‫دریافتــی حــرام نیســت‪.‬‬ ‫حکم ماهی که در اب مرده‬ ‫س ‪ :۶۴۱۵‬ماهی پرورشــی بار اول از اســتخر اصلی‬ ‫بــه وســیله ســطل یــا تــور به ماشــین مخصوص حمل‬ ‫(اکســیژن دار) منتقــل مــی شــود و دوبــاره از ماشــین‬ ‫بــه داخــل یــک ظــرف نگهــداری ماهــی (اکســیژن دار)‬ ‫در مغــازه منتقــل مــی شــود اگــر ماهــی در یکــی از‬ ‫ایــن ظــرف هــا و در اب بمیــرد‪ ،‬حــال اســت؟‬ ‫ج‪ :‬هر چند پاک است ولی خوردن ان حرام است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۱۴۰۱/۰۸/28.‬‬ ‫معاون عمران روستایی بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی خراسان شمالی‬ ‫با منابع وزارت نفت ‪۱۲‬‬ ‫روستا ایمن سازی می شود‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اقدامــات‬ ‫ایمن ســازی ‪ ۱۲‬روســتای در معــرض خطــر اســتان‬ ‫بــا اســتفاده از منابــع وزرات نفــت انجــام می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صابــری اظهــار داشــت‪ :‬وزارت نفــت از‬ ‫محــل منابــع مســوولیت هــای اجتماعــی ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــه ایمــن ســازی روســتاهای در‬ ‫معــرض خطــر اســتان اختصــاص داده اســت کــه‬ ‫امیــد مــی رود ایــن منابــع در کمتــر از یــک مــاه اتــی‬ ‫تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه ‪ ۱۲‬پــروژه ایمن ســازی در‬ ‫‪ ۱۲‬روســتای اســتان تعریــف شــده اســت کــه عمــده‬ ‫ان مربــوط بــه اجــرای دیــوار ســاحلی اســت‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان در‬ ‫مجمــوع ‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه ایمــن ســازی روســتاهای‬ ‫در معــرض خطــر اســتان مصــوب و ایــن اعتبــار‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫صابــری بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از چالــش هــای‬ ‫اصلــی و مهــم ســاخت و ســاز در روســتاها‪ ،‬وقــوع‬ ‫ســیل و جــاری شــدن روان اب اســت کــه بعضــا‬ ‫خســارت هــای زیــادی بــه ســاکنان ایــن مناطــق‬ ‫تحمیــل مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬پیــش از ایــن‪ ،‬بــرای‬ ‫تامیــن ایمنــی و حــل مشــکل تهدیدهــای ‪۶۵‬‬ ‫روســتا‪ ۳۵۰ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص یافت‬ ‫کــه صــرف پــروژه هــای مختلــف بــرای ایمــن ســازی‬ ‫روســتاها شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تکمیــل پــروژه هــای ایمــن ســازی در‬ ‫ایــن ‪ ۶۵‬روســتا دســت کــم بــه ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز اســت و بــر ایــن اســاس بایــد دســت‬ ‫کــم ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر در ایــن زمینــه‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغــه هــای ســاخت و ســاز در روســتاها‪،‬‬ ‫حادثــه هــای طبیعــی اســت بــر اســاس اعــام‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ســاکنان ‪ ۲۶۰‬روســتای اســتان در معــرض تهدیــد‬ ‫حــوادث طبیعــی قــرار دارد کــه عمــده ایــن تهدیدهــا‬ ‫ســیل اســت‪.‬‬ ‫رانــش زمیــن‪ ،‬ســنگ غلتــان‪ ،‬ســیل و زلزلــه از‬ ‫مشــکالت و چالــش هــای ســاخت و ســاز در‬ ‫روســتاهای خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫به کارگیری بانوان نخبه‬ ‫در پست های مدیریتی گلستان‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در انتصابــات مدیریتــی ســهم بــه‬ ‫کارگیــری بانــوان محفــوظ بــوده و تاکیــد اســتاندار هــم بــر اســتفاده بیشــتر از ایــن قشــر اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در نشســت بــا جمعــی از نخبــگان اقشــار مختلــف شهرســتان مــرزی و محــروم‬ ‫گمیشــان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن معاونــت هــم بــرای بکارگیــری بانــوان نخبــه در پسـت های مدیریتــی حتمــا‬ ‫توجــه ویــژه داشــته و پیگیــری الزم را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ســامانه انتصابــات مدیــران دســتگاه ها در ایــن اســتان فعــال شــده و بــرای‬ ‫استاندارگلستان‬ ‫نخســتین بــار اطالعــات مدیــران را وارد ایــن ســامانه از ‪ ۲‬دولــت قبــل می کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بکارگیری مدیران در دســتگاه های اســتان در دولت ســیزدهم براســاس ‪ ۱۰‬شــاخص‬ ‫از جمله جنســیت‪ ،‬قومیت‪ ،‬مذهب‪ ،‬پراکندگی ســرزمینی‪ ،‬جوانگرایی و ایثارگری اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه سیاس ـت زدگی اســتان و‬ ‫خســارت ناشــی از ان در توســعه گفــت‪ :‬اکنــون پاییــن بــودن ســرانه درامــد خانوارهــا نســبت بــه‬ ‫میانگیــن کشــوری از جملــه پیامدهــای منفــی سیاس ـت زدگی اســتان اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم اســتان بیــن دوران هــای‬ ‫رقابــت و رفاقــت فــرق گذاشــته و یَــد واحــده در بــرای خدمتگــزاری و توســعه منطقــه شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه یکســال بــه انتخابات مجلس شــورای اســامی باقی مانده‪ ،‬اســتاندار‬ ‫از ان دســته از مدیرانــی کــه فکــر ثبت نــام در انتخابــات را دارنــد‪ ،‬خواســته کــه از همیــن حــاال اســتعفا‬ ‫داده تــا خللــی در اراده خدمــات بــه مــردم و رونــد توســعه اســتان بــه وجــود نیایــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر حفــظ هوشــیاری در برابــر‬ ‫جنــگ ترکیبــی دشــمن‪ ،‬افــزود‪ :‬دشــمن بــا ایــن شــیوه تــاش دارد کــه مــردم را از انقــاب ناامیــد کنــد‬ ‫ولــی کــور خوانــده‪ ،‬ایــن مــردم عزتمندانــه پــای نظــام بــوده و مســیر را بــا صالبــت از گذشــته ادامــه‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی از نخبــگان گمیشــان خواســت کــه در رفــع مســائل و مشــکالت بــرای توســعه ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی و محــروم بــه فرمانــدار کمــک کننــد‪.‬‬ ‫مهاجــر بــر حمایــت از صنعــت فــرش ترکمــن بــا راه انــدازی شــرکت تعاونــی‪ ،‬ایجــاد تشــکل های‬ ‫مــردم نهــاد در حوزه هــای مختلــف بــرای شــتاب در توســعه و محرومیت زدایــی‪ ،‬پوشــش بیمــه‬ ‫هنرمنــدان از طریــق دســتگاه های مرتبــط اســتانی و توســعه ســایت میگــو گمیشــان در حمایــت از‬ ‫ایجــاد فرصت هــای شــغلی در منطقــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫ضرورت تخصیص ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫مصوب دولت برای رادار هواشناسی‬ ‫در دولت سیزدهم برای‬ ‫حفاظت از خاک کشور برنامه‬ ‫کاشت یک میلیارد اصله نهال‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تخصیــص ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبار مصوب شــده از محل ســفر‬ ‫دولت ســیزدهم به این اســتان در‪ ۱۳‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬برای راه اندازی «رادار هواشناســی»‬ ‫در گنبدکاووس بســیار ضروری اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در نشســت بــا معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان‬ ‫هواشناســی‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در ســفر رییس جمهور به گلســتان ‪ ۱۵‬میلیارد تومان مصوبه‬ ‫در حــوزه هواشناســی داشــته ایم کــه تحقــق ایــن مصوبــات نقــش بســیار تاثیرگــذاری در‬ ‫مدیریــت ســیالب های اســتان دارد‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬براســاس بررســی های نظــام مســائل اســتان‪ ،‬چالش هــای گلســتان در‬ ‫حضــور رییــس جمهــور مطــرح شــد و تــاش کردیــم از دقیقــه بــه دقیقــه حضــور ایشــان در‬ ‫اســتان بــرای توســعه گلســتان اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت اســتان در حــوزه بحران هــا و درزمینــه‬ ‫کنتــرل ســیالب ها می توانیــم نظــام پیشــگیری قدرتمنــدی را تعریــف و از ان اســتفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫زنگانــه گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از خســارات در ذیــل هــر کــدام از چالش هــای‬ ‫اســتان مداخالتــی تعریــف شــده بــود و در ذیــل موضوعــات هــوا شناســایی بــا‬ ‫ســاختمان نیمه تمــام رادار هواشناســی در گنبــد کاووس و همچنیــن عــدم تکمیــل و‬ ‫تجهیــز ایســتگاه هواشناســی اســتان عنــوان شــده بــود و مــا موفــق شــدیم در ســفر ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای موضوعــات هواشناســی اســتان مصوبــه اخــذ کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار رییــس ســازمان هواشناســی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۶‬راهــدار بــرای اســتان های‬ ‫کشــور مــورد نیــاز اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــبکه راهدارهــای کشــور نبــود تجهیــزات مناســب‬ ‫احســاس مــی شــود کــه در فــاز اول شــبکه بــزرگ مقیــاس راهدارهــا تکمیــل می شــود‪.‬‬ ‫ســحر تاج بخــش افــزود‪ :‬در حــال حاضــر تجهیــزات راهــدار بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۷‬‬ ‫میلیــارد تومــان خریــداری شــده و در اینــده اقدامــات الزم بــرای اســتقرار تجهیــزات در‬ ‫اســتان انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اهمیــت حفاظــت از خــاک کشــور گفــت‪ :‬در دولــت‬ ‫ســیزدهم طــرح هــای زیــادی از جملــه کاشــت یــک میلیــارد نهــال بــرای حفاظــت و صیانــت‬ ‫از خــاک در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫«ســید جــواد ســاداتی نژاد» روز (دوشــنبه) در همایــش روز جهانــی خــاک در محــل وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه خــاک یــک عنصــر مهــم و ارزشــمند در کــره زمین اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مهمتریــن صیانــت در کــره زمیــن‪ ،‬حفاظــت از خــاک اســت کــه امنیــت غذایــی‬ ‫کشــورها را موجــب مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه بــرای تولیــد یــک ســانتی متــر خــاک حاصلخیــز ‪۷۰۰‬‬ ‫ســال زمــان نیــاز اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در مقیــاس زمینــی خــاک تجدیدناپذیــر اســت و بایــد‬ ‫در حفاظــت از ان دقــت شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬کشــور مــا اراضــی شــیبدار زیــادی دارد کــه در طــول ســال بــا ســیالب هــا‬ ‫روبه روســت‪ ،‬بنابرایــن وظیفــه ســازمان منابــع طبیعی اجــرای اقداماتی همچــون ابخیزداری‬ ‫و ابخــوان داری بــرای حفاظــت از خــاک اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اعتراف سارق به ‪15‬فقره‬ ‫سرقت در شیروان‏‬ ‫کشف یک قبضه اسلحه شکاری‬ ‫غیرمجاز در راز و جرگالن‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 15‬فقــره ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا بیــان ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع‏چندیــن فقــره ســرقت در ســطح شهرســتان‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پــس از انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی ســارق حرفــه ای را‏شناســایی‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد در یــک عملیات غافلگیرانه توســط‬ ‫مامــوران دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‏منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫بــه ‪ 15‬فقــره ســرقت در ســطح‏شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬ایــن فــرد در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از محــل‬ ‫اختفــای ایــن فــرد تعــداد زیــادی امــوال مســروقه‏شــامل لــوازم‬ ‫منــزل و محتویــات خــودرو و ابــزار االت کشــاورزی بــه ارزش‬ ‫‪ 200‬میلیــون ریــال کشــف و بــه‏مالباختــگان تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن از کشــف یــک‬ ‫قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی طاهــری» بــا اعــام جزئیــات این خبــر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی دریافــت‏اطالعاتــی مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫در یکــی از روســتاهای توابــع شهرســتان اقــدام بــه نگهــداری‬ ‫اســلحه شــکاری غیرمجــاز مــی‏کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی با بیان اینکه مامــوران با انجام اقدامات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را شناســایی‬ ‫‏کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬فــرد مــورد نظــر در محــل اختفایــش دســتگیر‬ ‫و در همیــن رابطــه یــک قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز بــه‬ ‫همــراه ‪2‬‏عــدد فشــنگ کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان راز و جرگالن در پایان با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه‏مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫توجه ویژه به بخش خاک در برنامه هفتم توسعه‬ ‫ســاداتی نــژاد گفــت‪ :‬به طــور قطــع در بحــث حفاظــت از خــاک بایــد ســاختار معاونــت اب و‬ ‫خــاک مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه هفتــم توســعه در دســت نــگارش و تدویــن اســت و بایــد نــگاه ویــژه ای‬ ‫بــه بخــش خــاک در ایــن برنامــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه نــگاه دولــت در بحــث تخصیــص اعتبــار‬ ‫مثبــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســالیانه بایــد ‪ ۱۰‬میلیــون هکتــار عملیــات ابخیــزداری در کشــور انجــام‬ ‫شــود کــه نیازمنــد اعتبــار اســت کــه چنیــن اقداماتــی موجــب حفاظــت و صیانــت از خــاک و‬ ‫جلوگیــری از فرســایش خاکــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــدون صیانــت از خــاک نمــی تــوان بــه امنیــت غذایــی رســید‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫راســتای حفاظــت از خــاک بایــد از ســازمان های مــردم نهــاد فعــال در ایــن بخــش حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫با تشکیل سمن جوانان انقالبی گلستان‬ ‫در اداره امور کشور سهیم شوند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت همــه نخبــگان در جامعــه از‬ ‫جوانــان انقالبــی ایــن اســتان خواســت بــا تشــکیل ســمن ‪ ،‬بخشــی از بــار اداره و مســوولیت کشــور را بــه دوش بکشــند‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در جمــع تعــدادی از روحانیــون گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان افــزون بــر ‪ ۷۰۰‬ســمن در شــاخه های‬ ‫گوناگــون دارد امــا حضــور جوانــان انقالبــی در ایــن ســازمان های مــردم نهــاد کمرنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســازمان های مــردم نهــاد شــریک اســتراتژیک و راهبــردی بــرای کارگــزاران دولتــی در حــل مشــکالت جامعــه‬ ‫هســتند و می تواننــد مســوولیت کاهــش و رفــع مشــکالت مردمــی‪ ،‬ارتقــای ســطح زندگــی و کاهــش معضــات اجتماعــی را بــه‬ ‫عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــه اشــوب های اخیــر در کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بســیاری از‬ ‫دستگیرشــدگان حاضــر در ایــن اغتشاشــات پــس از دســتگیری اعــام کردنــد فریــب خــورده و در دام تبلیغاتــی رســانه های معاند‬ ‫گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬البتــه ســرکردگان و لیدرهــای ایــن اغتشاشــات بــه دنبــال اهداف شــخصی مانند گرفتن تابعیت از کشــورهای‬ ‫دیگــر بودنــد و بــرای رســیدن بــه مطامــع شــخصی خــود‪ ،‬جوانــان و دختــران را فریــب دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب از دهــه ‪ ۷۰‬تاکنــون بارهــا خطــر تهاجــم فرهنگــی‪ ،‬ناتــو و شــبیخون فرهنگــی دشــمن را گوشــزد‬ ‫کردنــد و در شــرایط فعلــی کشــور می بینیــم کــه دشــمن بــا اســتفاده حداکثــری از ابزارهــای خــود‪ ،‬جنــگ نامتقــارن رســانه ای علیــه‬ ‫ایــران را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫اجرای طرح های ابخیزداری‬ ‫در ‪ ۱۱‬میلیون هکتار حوزه باالدست سدها‬ ‫مدیــرکل ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور گفــت‪:‬‬ ‫وســعت حــوزه هــای ابخیــز در باالدســت ســدهای کشــور ‪ ۴۸‬میلیــون هکتــار اســت کــه‬ ‫طرحهــای ابخیــزداری تاکنــون در ‪ ۱۱‬میلیــون هکتــار از ایــن عرصــه هــا اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫هوشــنگ جــزی بــه مناســبت روز جهانــی خــاک در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬میــزان‬ ‫فرســایش خــاک در کشــور بــاال اســت و ایــن رقــم ســاالنه ‪ ۱۶.۴‬تــن در هکتــار مــی رســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان فرســایش ســاالنه خــاک در مناطقــی ماننــد زاگــرس تــا ‪ ۳۰‬تــن‬ ‫در هکتــار هــم گــزارش شــده اســت و بایــد بــرای جلوگیــری از ایــن اســیب‪ ،‬طــرح هــای‬ ‫ابخیــزداری اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان منابــع طبیعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫فرســایش خاک در اســتان سیســتان و بلوچســتان در ســیل های ســال ‪ ،۹۸‬چهار هزار تن‬ ‫در هکتــار ثبــت و خــاک هــای شســته شــده راهــی دریــا شــد‪.‬‬ ‫ورود ساالنه ‪ ۳۵۰‬میلیون مترمکعب خاک به سدها‬ ‫اغاز مایه کوبی رایگان ‪ ۱۴۶‬هزار‬ ‫راس دا م سبک و سنگین‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه اغــاز مرحلــه دوم مایــه کوبــی رایــگان ‪۱۴۶‬‬ ‫م ســبک و ســنگین ایــن شهرســتان علیــه تــب برفکــی‪ ،‬از دامــداران شهرســتان‬ ‫هــزار راس دا ‬ ‫خواســت بــرای اجــرای بــه موقــع ایــن طــرح همــکاری بیشــتری بــا تیم هــای دامپزشــکی اعزامــی‬ ‫بــه مناطــق روســتایی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی اظهارداشــت‪ :‬مایه کوبــی دام هــا علیــه تــب برفکــی بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری جــزو ســبد واکسـن های بهــا دار قــرار دارد امــا بــرای کمــک بــه جامعــه روســتاییان کــه اغلــب‬ ‫از اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند ســال گذشــته و امســال بــه صــورت رایــگان ایــن طــرح در کشــور‬ ‫در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی جمعیــت دام هــای موجــود در گنبــدکاووس را ‪ ۳۲۰‬هــزار راس گوســفند و بــز و ‪ ۳۲‬هــزار راس‬ ‫گاو برشــمرد و گفــت‪ :‬در مرحلــه نخســت طــرح مایــه کوبــی رایــگان کــه حــدود چهــار مــاه قبــل در‬ ‫روســتاهای شهرســتان انجــام شــد ‪ ۱۶۰‬هــزار راس دام ســبک و ‪ ۱۶‬هــزار راس دام ســنگین مــورد‬ ‫تزریــق ایــن واکســن قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬همچنیــن مرحلــه دوم طــرح مایــه کوبــی ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫راس گاو و بیــش از ‪ ۱۳۰‬هــزار راس گوســفند و بــز بــا اســتفاده از تــوان پنــج تیــم بخــش خصوصــی‬ ‫بــه مــدت ‪ ۴۰‬روز اغــاز شــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی افــزود‪ :‬اولویــت اجــرای طــرح مایــه کوبــی دام هــا علیــه تــب برفکــی‪ ،‬مناطــق پرخطــر بــا‬ ‫جمعیــت بــاالی دامــی‪ ،‬روســتاهای در مجــاورت میــدان دام و کشــتارگاه و روســتاهای نــوار مــرزی‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه قرارگیــری در فصــل زایــش گوســفندان‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح باعــث ارتقــای بیشــتر‬ ‫ایمنــی جمعیــت دامــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هماهنگــی بــا بخشــداری ها‪ ،‬فرمانــداری‪ ،‬ادارات جهــاد کشــاورزی و تعــاون‬ ‫روســتایی کــه دامــداران را تحــت پوشــش دارنــد بــرای اجــرای ایــن طــرح انجــام شــده و از دامــداران‬ ‫هــم می خواهیــم بــا تیم هــای اعزامــی از دامپزشــکی بــه روســتاها در زمــان اعالمــی بــرای مایه کوبــی‬ ‫همــکاری بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تیم هــای دامپزشــکی عــاوه بــر انجــام مایه کوبــی‪ ،‬اموزش هــای الزم در رابطــه بــا نحــوه‬ ‫بــروز و انتقــال بیمــاری تــب برفکــی و راه هــای پیشــگیری از ان را بــه روســتاییان ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫تــب برفکــی یــک بیمــاری عفونــی و واگیــردار دامــی اســت و احتمــال ســرایت ان بــه انســان بســیار‬ ‫کــم اســت‪ ،‬ایجــاد تــب شــدید‪ ،‬ابریــزش از چشــم‪ ،‬وجــود کــف در دهــان‪ ،‬زخــم شــدن دهــان و ســم‬ ‫و لنگــش حیــوان از عالیــم ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫کاهــش شــیر در دام هــا‪ ،‬کاهــش تولیــد فراورده هــای گوشــتی‪ ،‬کاهــش بــاروری و بــروز تلفــات‬ ‫در دام هــای جــوان از جملــه خســارت های اقتصــادی ناشــی از بیمــاری تــب برفکــی اســت کــه بــا‬ ‫واکسیناســیون بــه موقــع می تــوان از شــیوع و بــروز ان در دام هــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۳۵۰‬میلیــون مترمکعــب خــاک همــراه ســیالب ها شســته و در‬ ‫مخــزن ســدها رســوب گذاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬میــزان خاکــی کــه هــر ســاله وارد مخــزن ســدهای کشــور می شــود‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۶‬برابر حجم ســد شــیرین دره در شهرســتان مانه و ســملقان خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ورود رســوب و خــاک بــه مخــزن ســدها ســبب کاهــش عمــر مفیــد ایــن ســازه ها می‬ ‫شــود و ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه هــای بســیار زیــادی بــرای ســاخت ان صــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سجادی و پاراف نامه های‬ ‫قوه قضائیه!‬ ‫فرسایش خاک ایران بیش از میانگین جهانی‬ ‫مدیــرکل ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکه میزان فرســایش خاک در کشــور ایران بســیار بیشــتر از میانگین جهانی اســت گفت‪:‬‬ ‫میــزان فرســایش خــاک در جهــان ســاالنه ‪ ۲.۵‬تــن در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرســایش و از بیــن رفتــن خــاک‪ ،‬موضوعــی مهــم تــر از منابــع ابــی اســت امــا در‬ ‫کشــور کمتــر بــه صیانــت و حمایــت از خــاک توجــه شــده اســت بــه طــوری کــه ســابقه وضــع‬ ‫قانــون بــرای حمایــت از خــاک بیــش از ســه ســال نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قانــون حفاظــت از خــاک ســه ســال پیــش در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫مصــوب شــد و در ان مــوارد خوبــی بــرای جلوگیــری از رونــد تخریــب و از بیــن رفتــن خــاک‬ ‫دیــده شــده و جرائمــی نیــز بــرای متخلفــان در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫یک سوم خاک دنیا قابل استفاده نیست‬ ‫مدیــرکل ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون یــک ســوم از خــاک قابــل اســتفاده در دنیــا از دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان در معــرض تهدیدهــای ناشــی از‬ ‫الودگــی خــاک قــرار دارنــد ایــن رقــم تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬بــه طــرز وحشــتناک افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫مهمترین دلیل اصلی ناکامی‬ ‫دشمن برای تجزیه ایران‬ ‫هوشیاری مردم است‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬تــاش دشــمن بــرای تجزیــه ایــران کــه همــواره‬ ‫بــا شکســت مواجــه شــده‪ ،‬ســابقه بیــش از چهــار دهـ ه دارد کــه دلیــل اصلــی ناکامــی ایــن‬ ‫توطئه هــا‪ ،‬هوشــیاری و بصیــرت مــردم اســت‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکوهی در نشســت پرســش و پاســخ بــا دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫جامــع علمــی کاربــردی گلســتان بــا محوریــت جهــاد تبییــن اظهــار داشــت‪ :‬برنامه ریــزی‬ ‫دشــمنان و به خصــوص شــوروی و امریــکا بــه عنــوان ابرقدرت هــای دنیــا از ابتــدای پیــروزی‬ ‫انقــاب اغــاز شــد و نگذاشــتند اب خــوش از گلــوی ایــران پاییــن بــرود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راه انــدازی جنــگ داخلــی و تجزیه طلبــی بــه خصــوص در کردســتان‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان‪ ،‬نمونــه اقدامــات شکس ـت خورده ایــن ابرقدرت هــا‬ ‫بــرای ســاقط کردن جمهــوری اســامی ایــران بــود کــه همــواره بــا شکســت مواجــه شــد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه نینوا گلســتان به نقشــه دشــمن برای طراحی اشــوب های اخیر در کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از ویژگی هــای ایــن اغتشاشــات‪ ،‬اســتفاده دشــمن از جوانــان و‬ ‫نوجوانــان و افــراد زیــر ‪ ۳۰‬ســال بــرای اجــرای اهــداف بــود‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی ادامه داد‪ :‬در گرگان دختر ‪ ۱۵‬ســاله ای را حین شعارنویســی با‬ ‫قمــه دســتگیر کردیــم و وقتــی علــت ایــن رفتارهــا را از او پرســیدیم پاســخ داد «جمهــوری‬ ‫اســامی ســقوط کــرده و شــما هنــوز خبــر نداریــد»‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه نینوا اســتان گلســتان اظهار داشــت‪ :‬در اشــوب های گرگان حتی دختران‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬ســاله هــم شــرکت داشــتند کــه بــا اصــرار از ان هــا می خواســتیم بــه خانــه برونــد و‬ ‫در دام لیدرهــای هنجارشــکن قرار نگیرند‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی افــزود‪ :‬ایــن جوانــان و نوجوانــان بــا اتــکا بــه بمبــاران اخبــار دروغ‬ ‫فضــای مجــازی تصــور می کردنــد دشــمن بر کشــور مســلط شــده اما پــس از توجیه فــراوان‬ ‫اعتــراف کردنــد گــول خوردند‪.‬‬ ‫در این حین‪ ،‬یکی از دانشــجویان با اعتراض و گالیه از ســردار ملک شــاهکوهی پرســید‬ ‫کــه چــرا مامــوران شــما بــه جوانــان و نوجوانــان بی دفــاع حملــه می کردنــد کــه ســردار‬ ‫ملک شــاهکوهی پاســخ داد‪ :‬در ایــن مــدت در گــرگان پایــگاه بســیج و مســجد و پــرچ‬ ‫جمهــوری اســامی را اتــش زدنــد و بــه مامــوران حافــظ امنیــت حملــه کردنــد امــا پاســخ مــا‬ ‫بــه ایــن هنجارشــکنی ها فقــط ســکوت و مــدارا بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا اســتان گلســتان ادامــه داد‪ ۹۰ :‬درصــد دستگیرشــدگان اغتشاشــات‬ ‫گلســتان در زمانــی بســیار کوتــاه پــس از دســتگیری بــا دادن تعهــد ازاد شــدند و ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫باقیمانــده لیدرهایــی بودنــد کــه از اســتان های دیگــر امــده و وابســتگان خارجــی پــول‬ ‫دریافــت می کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گــرگان یکــی از اشــوبگران چنــد بــار بــا ماشــین از روی پــای مامــور مــا رد شــد‬ ‫امــا مــا بــا انهــا چــه کردیم؟‬ ‫ســردار ملک شــاهکویی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن اشــوب ها ‪ ۱۲۰‬نفــر از مامــوران انتظامــی و‬ ‫بســیج مجــروح شــدند امــا مصدومیــن طــرف مقابــل کمتــر از ‪ ۱۷‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه طــور میانگیــن در هــر شــب از ناارامی هــا بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬نفــر از مامــوران‬ ‫حافــظ امنیــت مجــروح می شــدند امــا قــرار نیســت مــا مثــل اشــوبگران رفتــار کنیــم چــرا کــه‬ ‫بــاور داریــم بخــش زیــادی از اشــوبگران‪ ،‬فریــب خــورده هســتند و بایــد انــان را بــا مالطفت‬ ‫و نرمــی ســخن گفــت تــا متوجــه رفتــار اشــتباه خــود بشــوند‪.‬‬ ‫در ادامــه یکــی دیگــر از دانشــجویان دختــر دانشــگاه علمــی کاربــردی بــه فرمانــده ســپاه‬ ‫گلســتان گفــت‪« :‬در یکــی از شــب های ناارامــی گــرگان یــک مامــور شــما بــه دوســتم‬ ‫بی احترامــی کــرد و بی دلیــل او را بــه ســینه دیــوار چســباند»‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی در پاســخ گفــت‪ :‬منکــر برخــی رفتارهــای اشــتباه مامــوران خــود‬ ‫نشــده و نمی گوییــم همــه کارهــای مــا درســت اســت امــا ایــا بــرای اعتــراض بــه یــک رفتــار‬ ‫اشــتباه بایــد بــه مســجد و پایــگاه بســیج حملــه کــرد و بــا چاقــو و میلگــرد بــه مامــوران‬ ‫حمل ـه ور شــد؟‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبیعــی اســت کــه در امنیــت بــا کســی مــدارا نخواهیــم کــرد و اجازه خدشـه دار‬ ‫کــردن بــه ایــن موضوع مهــم را نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه گلســتان بیــان کــرد‪ :‬البتــه در اغتشاشــات اخیــر بســیاری از مــردم بــا‬ ‫بصیــرت عمــل کردنــد و از مجمــوع جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری اســتات کمتر از هــزار نفر به‬ ‫کــف خیابــان امادنــد کــه پاســخ دنــدان شــکنی بــه توطئــه دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫جام جهانی امســال کم هیجان و شــگفتانه نداشــت‪ .‬از‬ ‫عــدم اســتفاده برخــی داوران ‪ var‬گرفتــه تــا سختکوشــی و‬ ‫غــول کشــی چشــم بادامــی بــرای صعــود بــه مراحــل بعــد‪.‬‬ ‫امــا از همــه عجیبتــر اعطــای پــاداش بــه هنرمنــدان تیــم‬ ‫ملــی بابــت یــک بــرد برابــر ولــز اســت‪ .‬خــدا را صــد هــزار‬ ‫بــار شــکر در ایــن مملکــت مــا هــر قــدر مشــکل مالــی‬ ‫بــرای تامیــن هزینــه اردوی تیــم هــای ورزشــی‪ ،‬تکمیــل‬ ‫بناهــای ورزشــی‪ ،‬جوایــز ورزشــکاران ســایر رشــته هــا و‬ ‫‪ ...‬داشــته باشــیم و مدیــران ورزش در ایــن خصــوص‬ ‫جــزع فــزع کننــد‪ ،‬در مــورد فوتبــال داســتان علیحــده‬ ‫اســت و دســتخوش و خــدا قــوت مــادی و معنــوی ایــن‬ ‫دوســتان بــه راه اســت و تــا عــرق شــان خشــک نشــده‬ ‫اســت پرداخــت مــی شــود! اصــا ًهــم مهــم نیســت کــه‬ ‫مــی تواننــد مقــام کســب کننــد یــا از گــروه صعــود کننــد یــا‬ ‫در برابــر تیــم هــای قــدر مقاومــت کننــد و ‪...‬‬ ‫مهــم شــرکت کــردن در تورنمــت اســت و بــه قولــی‬ ‫همینکــه مثــل شــناگران ناشــی در اســتخر غــرق نمــی‬ ‫شــوند و دستشــان بــه لبــه اســتخر مــی رســد کفایــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫االن هــم تیــم ملــی بــا دو تــا باخــت و عــدم صعــود بــه‬ ‫مرحلــه بعــد مــورد تفقد دوســتان قــرار گرفته و قرار اســت‬ ‫مجــوز واردات یــک خــودروی خارجــی مشــتی بــه عنــوان‬ ‫چشــم روشــنی دریافــت کننــد!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم اگــر ماشــین خارجــی خــوب‬ ‫اســت در مــرز را بــاز کنیــد تــا همســایه بســاز بفــروش مــا‬ ‫هــم در ســال چنــد تــا وارد خــودروی خارجــی کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن طــوری دســت از ســاخت و ســازهای پفکــی بــردارد و‬ ‫ایشــان هــم وارد کننــده خــودرو شــود!‬ ‫اگــر هــم واردات خــودرو بــد اســت‪ ،‬بــرای همــه بد باشــد و‬ ‫شــهروند درجه یک و دو نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بگذریــم ‪ ...‬فقــط خــدا کنــد اقــای ســجادی بعــد از اینکــه‬ ‫از جــام جهانــی فــارغ شــد و بــه محــل کار برگشــت نیــم‬ ‫نگاهــی بــه زونکــن نامــه هــای وزارت ورزش بینــدازد و اگــر‬ ‫نامــه ای از قــوه قضائیــه در مــورد فدراســیون فوتبــال و‬ ‫پرونــدن ویلموتتــس و ‪ ...‬داخــل زونکــن دیــد‪ ،‬روی دســت‬ ‫بگــذارد و پــاراف کنــد!‬ ‫البــای پــاراف نامــه هــا رزومــه و افتخــارات کســب شــده‬ ‫توســط کــی روش را هــم پیگیــری کنــد و بــرای شــرکت در‬ ‫مســابقات قهرمانــی اســیا بــا طنــاب تــاج وارد چــاه نشــود!‬ ‫اغاز ثبت نام اینترنتی‬ ‫در مقطع افسری محصل‬ ‫دانشگاه علوم انتظامی‬ ‫امین‏‬ ‫دانشــگاه افســری و تربیــت پلیــس امــام حســن‬ ‫مجتبی (ع) در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی‬ ‫از بیــن شــرکت‏کننــدگان در ازمــون اختصاصــی خــود‬ ‫(افســری محصــل مــرد) از رشــته هــای علــوم ریاضــی‪،‬‬ ‫علــوم تجربــی‪ ،‬علــوم انســانی و‏معــارف اســامی کــه‬ ‫واجــد شــرایط و ضوابــط عمومــی و اختصاصــی باشــند‬ ‫بــرای ســال تحصیلــی ‪ 1402-1403‬دانشــجوی‏افســری‬ ‫محصــل مــی پذیــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬عالقــه منــدان جهــت ثبــت نــام‬ ‫از تاریــخ ‪/09/12‬‏‪‎‎1401‬تــا تاریــخ ‪/09/30‬‏‪‎‎1401‬به ســایت‬ ‫ثبــت نــام اینترنتــی‏مرکــز گزینــش و اســتخدام فراجــا‬ ‫بــه ادرس‏‪gozinesh.police.ir ‎‬مراجعــه کننــد‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ازمــون اختصاصــی ایــن داوطلبــان در‬ ‫بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار مــی شــود‏‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه شــرایط و ضوابــط عمومــی‬ ‫و اختصاصــی تحصیــل در دانشــگاه افســری و تربیــت‬ ‫پلیــس امــام حســن‏مجتبــی (ع) در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1402-1403‬در ســایت مذکــور درج شــده اســت‏‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فائزه بابائی‬ ‫چگونه به بچه های‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 8‬ساله نه بگوییم؟‏‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه روی تربیــت فرزندتــان‬ ‫حســاس باشــید بــاز هــم لحظاتــی پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه الزم اســت بــه انهــا امــر و نهــی‏کنیـد‪‎. ‎‬بــه‬ ‫جــای نــه گفتــن بــه فرزندتــان ســعی کنیــد ایــن‬ ‫دســتورالعمل هــا را بــه کار بگیریــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از جمالت مثبت جایگزین استفاده کنید‬ ‫اگــر فرزندتــان در اتــاق نشــیمن مشــغول تــوپ‬ ‫بــازی اســت بــه جــای اینکــه بــر ســرش داد بزنیــد‬ ‫و بگویید‪«:‬نــه! توپــت را انجــا‏نینــداز» مــی توانیــد‬ ‫راهــکار جایگزیــن بــرای ســرگرمی او در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال بگویید‪«:‬توپــت را بــردار و‬ ‫بیــرون از خانــه بــه‏بــازی ات ادامــه بــده»‪.‬‏‬ ‫به او قدرت انتخاب بدهید‬ ‫دختــر کوچــک شــما قبــل از ناهــار تقاضــای‬ ‫ابنبــات مــی کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط بــا گفتــن «نــه»‬ ‫نمــی تــوان میــل او را بــرای خــوردن‏ابنبــات کــم‬ ‫کــرد پــس بهتــر اســت برایــش چنــد انتخــاب‬ ‫بگذاریــد‪ .‬مثــا از او بخواهیــد قبــل از ناهــار بیــن‬ ‫ســیب و پرتقــال یکــی را‏انتخــاب کنــد و بخــورد امــا‬ ‫‪ 2‬نــوع ابنبــات بــا طعــم هــای متفــاوت بــه نشــان‬ ‫دهیــد و از او بپرســید تصمیــم دارد کــدام یــک از‬ ‫ابنبــات‏هــا را بــرای بعــد از ناهــار بخــورد‪.‬‏‬ ‫مراقب اطراف باشید‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه یــک پــدر و مــادر محــدود‬ ‫کننــده تبدیــل شــوید‪ ,‬ســعی کنیــد فرزندتــان را‬ ‫از شــرایطی کــه ممکــن اســت بــرای او‏خطرنــاک‬ ‫باشــد یــا جــواب منفــی شــما را بــه دنبــال داشــته‬ ‫باشــد‪ ,‬دور کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر فرزندتــان بــه‬ ‫نســبت بــه نوعــی‏اســباب بــازی حــس مالکیــت‬ ‫خاصــی دارد و همیشــه بــر ســر ان اســباب بــازی‬ ‫بــا هــم بــازی هایــش بحــث مــی کنــد‪ ,‬قبــل از‬ ‫امــدن‏مهمــان اســباب بــازی مــورد عالقــه اش را‬ ‫در جایــی قــرار دهیــد و بدیــن ترتیــب مانــع تنــش‬ ‫بیــن بچــه هــا شــوید‬ ‫تشویقش کنید‬ ‫گاهــی نمــی تــوان از جمــات جایگزیــن اســتفاده‬ ‫کــرد و نیــاز بــه «نــه» گفتــن قاطــع امــا ارام‬ ‫والدیــن احســاس مــی شــود مثــل ‏زمانــی کــه‬ ‫فرزندتــان مــی خواهــد بــه تنهایــی از خیابــان‬ ‫عبــور کنــد‪ .‬در ایــن مواقــع مهربــان امــا قاطــع بــه‬ ‫او هشــدار بدهیــد کــه بــه‏تنهایــی نمــی توانــد ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ .‬بعــد از اینکــه فرزندتــان بــه‬ ‫توصیــه شــما عمــل کــرد او را در اغــوش بگیریــد‪,‬‬ ‫ببوســید یــا‏بــه او لبخنــد بزنیــد‪ .‬بــا ایــن واکنــش‬ ‫او را ترغیــب بــه اطاعــت از خــود خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫اثر دکتر دربندسری‬ ‫گــرد اورنــده‪ :‬فائــزه بابائــی کارشــناس مشــاوره و‬ ‫مــددکاری کالنتــری‪ 11‬رســالت جاجــرم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫ماده ‪-22‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودک مادران شاغل در دستگاه‬ ‫چرا در جوانی احساس‬ ‫پیری می کنیم؟‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬بــه گفتــه یــک متخصــص‬ ‫روانشناســی‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه در ســال های اخیــر‪ ،‬جامعــه‬ ‫بحران هــای متعــدد و غیرقابل پیش بینــی مختلفــی همچون‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا را تجربــه کــرده اســت‪ ،‬جوانــان نیــز‬ ‫از تیرکــش ایــن اســیب ها مصــون نبودنــد و عــدم توجــه‬ ‫به ســامت روان‪ ،‬ایــن قشــر را اســیب پذیرتر نمــوده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از جدی تریــن ایــن اســیب ها احســاس عالئــم پیــری در‬ ‫دوران جوانــی اســت‪.‬‬ ‫بحــران ســالمندی‪ ،‬تکراری تریــن عبارتــی اســت کــه ایــن‬ ‫روزهــا می شــنویم؛ کارشناســان و صاحب نظــران در ایــن‬ ‫خصــوص هشــدارهای مســتمری می دهنــد‪ .‬ســونامی‬ ‫جمعیــت قــرار اســت ســال های پیــش روی مــا را بــا جمعیتــی‬ ‫پیــر و ســالخورده گــره بزنــد کــه توانایــی پیشــبرد اهــداف‬ ‫جامعــه را ندارنــد امــا در کنــار ســونامی پیــری در ایــران‪ ،‬یکــی‬ ‫دیگــر از بحران هایــی کــه اخیــرا ًبا ان مواجه شــده ایم و ازنظر‬ ‫مســئوالن و کارشناســان مغفول مانده «ســونامی احســاس‬ ‫پیــری در ســنین جوانــی» اســت‪ .‬بــه عقیــده محققــان‬ ‫اکثریــت افــراد بنــا بــه عوامــل مختلفــی در حــدود ســن ‪47‬‬ ‫ســالگی احســاس پیــری می کننــد امــا در حــال حاضــر ایــن‬ ‫ســن بــه ‪ 18‬ســال رســیده و اکثــر جوانــان ایرانــی زودتر ازانچه‬ ‫ســن ان هاســت‪ ،‬احســاس کســالت‪ ،‬ناامیــدی و در نهایــت‬ ‫پیــری می کننــد‪ .‬احســاس پیــری در ســنین جوانــی موضوعی‬ ‫اســت کــه دکتــر فرزانــه حاجـی زاده‪ ،‬متخصــص روانشناســی‬ ‫و عضــو انجمــن ســازمان روانشناســی ایــران بــه بررســی ان‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫زنــگ خطــر احســاس پیــری در جوانــان بــه صــدا‬ ‫درامــده اســت‬ ‫طبیعــی اســت افــراد در ســنین جوانــی گاهــی اوقــات بــه‬ ‫دالیلــی مثــل از دســت دادن یکــی از عزیزانشــان احســاس‬ ‫ناراحتــی می کننــد‪ .‬ممکــن اســت بــرای مدتــی حتــی در‬ ‫هنــگام انجــام کارهایــی کــه معمــوال ًاز ان لــذت می بردنــد‪،‬‬ ‫نتواننــد احســاس شــادی کننــد امــا گاهــی افــراد در ســنین‬ ‫جوانــی به طــور مــداوم‪ ،‬احســاس می کننــد زمــان زیــادی را‬ ‫ازدســت داده اند و فرصــت چندانــی بــرای پیشــرفت‪ ،‬ادامــه‬ ‫تحصیــل‪ ،‬کار کــردن‪ ،‬ازدواج‪ ،‬بچــه دار شــدن و‪ ...‬ندارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حاجــی زاده در خصــوص احســاس پیــری در جوانــی‬ ‫تصریــح می کنــد‪« :‬بهتــر اســت به جــای احســاس پیــری‬ ‫از واژه احســاس ناامیــدی اســتفاده کنیــم چــون اصطــاح‬ ‫پیــری ناخــوداگاه ایــن مفهــوم را در ذهــن تداعــی می کنــد‬ ‫کــه احســاس پیــری ترســناک و بــد اســت درحالی کــه پیــری‬ ‫بخشــی از مرحلــه رشــد انســان بــوده و ارزشــمند اســت‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس احســاس ناامیــدی در جوانــان را زنــگ‬ ‫خطــری بــرای جامعــه می دانــد و می گویــد‪« :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه در ســال های اخیــر‪ ،‬جامعــه بحران هــای متعــدد و‬ ‫غیرقابل پیش بینــی مختلفــی همچــون شــیوع بیمــاری کرونا‬ ‫را تجربــه کــرده اســت‪ ،‬جوانــان نیــز از تیرکــش ایــن اســیب ها‬ ‫مصــون نبودنــد و عــدم توجــه به ســامت روان‪ ،‬ایــن قشــر را‬ ‫اســیب پذیرتر نمــوده اســت‪».‬‬ ‫چرا در جوانی احساس پیری می کنیم؟‬ ‫حاجـی زاده در رابطــه بــا احســاس پیــری در جوانــی توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬دالیــل زیــادی در حــال حاضــر می توانــد موجــب‬ ‫شــود کــه افــراد در ســنین جوانــی احســاس پیــری و ناامیــدی‬ ‫داشته باشند‪ .‬کاهش روابط اجتماعی‪ ،‬کاهش صمیمیت‪،‬‬ ‫رشــد تکنولــوژی و کاهــش تحــرکات بدنــی‪ ،‬تغییــر ســاختار‬ ‫خانــواده و روی اوردن بــه تک فرزنــد ازجملــه مســائلی اســت‬ ‫کــه در شــکل گیری ایــن احســاس در جوانــان نقــش دارد‪».‬‬ ‫حاجـی زاده عــدم توجــه به ســامت روان را از دیگــر عوامــل‬ ‫ایجــاد احســاس ناامیــدی در جوانــان دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«مصــرف مــواد‪ ،‬ســیگار و مشــروبات الکلــی‪ ،‬عــدم تفریحات‬ ‫ســالم‪ ،‬تبعیــض‪ ،‬طــرد شــدن‪ ،‬نداشــتن اعتمادبه نفــس‬ ‫و کمال گرایــی ازجملــه مســائلی اســت کــه جوانــان را در‬ ‫معــرض شــرایط بــد ســامت روان قــرار می دهــد و بایــد بــه‬ ‫ان هــا توجــه داشــت‪».‬‬ ‫این روانشــناس می گوید مشــکالت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫به عنــوان عامــل نگران کننــده‪ ،‬در ســامت روان جوانــان‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪« :‬مشــکالت اقتصــادی و نگرانــی از اینــده‬ ‫منجــر بــه ایجــاد احســاس دلســردی و پیــری در جوانــان‬ ‫می شــود؛ ان هــا اغلــب بــا ایــن احســاس کــه هرچقــدر کار‬ ‫کننــد بــه اهدافشــان دســت نمی یابــد و نمی تواننــد تشــکل‬ ‫خانــواده دهنــد بــه زندگــی ادامــه می دهنــد و ادامــه ایــن‬ ‫رونــد منجــر بــه احســاس فرســودگی و پیــری در جوانــان‬ ‫خواهــد شــد‪».‬‬ ‫احساس پیری با پیری مغز مرتبط است‬ ‫یــک مطالعــه اخیــر نشــان داد کــه احســاس پیــری در ســن‬ ‫جوانــی ممکــن اســت منعکس کننــده پیــری مغــز باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مطالعــه محققــان بــا اســتفاده از اســکن مغــز ‪MRI‬‬ ‫دریافتنــد افــراد مســنی کــه احســاس می کننــد جوان تــر از‬ ‫ســن خــود هســتند در مقایســه بــا کســانی کــه احســاس‬ ‫پیــری مــی کننــد‪ ،‬عالئــم کمتــری از پیــری مغــز را نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬حاج ـی زاده در خصــوص ارتبــاط احســاس پیــری‬ ‫بــا پیــری مغــز می گویــد‪« :‬ســامت جســم و روان هــردو‬ ‫باهــم نشــان دهنده ســامت یــک فــرد اســت و هــردو مکمــل‬ ‫یکدیگــر می باشــند‪ .‬مــا افــرادی راداریــم کــه ‪ 30-29‬ســال‬ ‫ســن دارنــد امــا بــه دلیــل مصــرف مــواد یــا مشــکالت زندگــی‬ ‫روند کاهشی قیمت مرغ‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ فروشــان بجنــورد گفــت‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ کشــتار روز‬ ‫در خراســان شــمالی از هفته هــای پیــش کاهشــی شــده اســت و امــروز بــه ‪ ۵۵‬هــزار تومــان در هــر‬ ‫کیلوگــرم رســید‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت گوشــت مــرغ کشــتار روز کــه ‪ ۱۲‬اذرمــاه بــه ازای هــر‬ ‫چهــره پیــری دارنــد لــذا زمانــی کــه فــردی ازنظــر ســامت روان‬ ‫تحت الشــعاع قــرار بگیــرد‪ ،‬ســامت جســم نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪».‬‬ ‫حاجـی زاده می گویــد پیــری بــا عــدد ســنی دقیقــی مشــخص‬ ‫نمی شــود‪« :‬هــر عاملــی ماننــد بیمارهــای جســمی و روانــی‬ ‫مزمــن یــا حــاد‪ ،‬بــه دلیــل شــرایط ســخت و غیرقابل تحملــی‬ ‫کــه بــرای فــرد ایجــاد می کنــد‪ ،‬می توانــد تســریع کننده رونــد‬ ‫پیــری مغــز و درنهایــت ایجــاد احســاس پیــری در جوانــی‬ ‫باشــد‪».‬‬ ‫خانواده هــا در انتقــال ایــن حــس بــه جوانــان‬ ‫تاثیرگذارنــد‬ ‫بــه گفتــه حاجـی زاده ســاختار خانــواده‪ ،‬میــزان صمیمیــت‬ ‫بیــن اعضــای خانواده و ســبک های تربیتــی والدین در انتقال‬ ‫ایــن حــس موثــر اســت‪ .‬همچنیــن کاهــش دل بســتگی و‬ ‫تعلق خاطــر بیــن اعضــای خانــواده‪ ،‬تغییــر خانواده هــا از‬ ‫ســاختار جمعــی بــه ســمت فــردی‪ ،‬کاهــش تعلق خاطــر‬ ‫و افزایــش حــس تنهایــی نیــز احســاس پیــری زودرس را‬ ‫تشــدید می کنــد‪.‬‬ ‫این روانشناس‪ ،‬نداشتن خانواده امن و حمایتگر به دلیل‬ ‫افزایــش امــار طــاق‪ ،‬اعتیــاد و‪ ...‬را از دیگــر عوامــل تاثیــر‬ ‫خانــواده در انتقــال حــس ناامیــدی در جوانــان می دانــد‪.‬‬ ‫چگونــه می تــوان احســاس کاذب پیــر شــدن را کنــار‬ ‫گذاشــت؟‬ ‫حاج ـی زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد‪« :‬همیشــه‬ ‫پیشــگیری بهتر از درمان اســت‪ .‬مفهوم پیش گیری‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــه معنــی کاهــش خطــر و پیش گیــری از رویدادها‪ ،‬پیامدها‬ ‫و عــوارض احســاس پیــری اســت‪».‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه به منظــور پیشــگیری از احســاس‬ ‫پیری‪ ،‬ارتقای بهداشــت و ســامت روان را الزامی دانســت‬ ‫و افــزود‪« :‬بــا تغییــر در ســبک زندگــی جوانــان‪ ،‬اموختــن‬ ‫مهارت هــای الزم زندگــی‪ ،‬افزایــش توانمنــدی و خودبــاوری‬ ‫در جوانــان‪ ،‬هــدف دار بــودن و جهــت دار کــردن زندگــی‬ ‫بــا درک معنــای زندگــی و از ســوی دیگــر برنامه ریــزی و‬ ‫گنجانــدن تفریحــات ســالم‪ ،‬ارتقــای بهداشــت و ســامت‬ ‫روان در جوانــان محقــق می گــردد‪».‬‬ ‫حاجـی زاده بــا اشــاره بــه تاثیــر مثبــت اندیشــی در مدیریــت‬ ‫اســترس و بهبــود ســامت روان می گویــد‪« :‬تفکــر مثبــت‪،‬‬ ‫بخــش کلیــدی مدیریــت موثــر اســترس اســت کــه بــا فوایــد‬ ‫بســیاری برای ســامت روان همراه اســت‪ .‬مثبت اندیشــی و‬ ‫تاثیــر مســتقیم ان بــر رو ی ســامت روان کمــک می کنــد تــا‬ ‫بخشــی از عواملــی کــه در ایجــاد احســاس ناامیــدی و پیــری‬ ‫در جوانــان موثــر اســت‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت شــود‪».‬‬ ‫کیلوگــرم ‪ ۵۸‬هــزار تومــان بــود امــروز بــا ســه هــزار تومــان کاهــش بــه ‪ ۵۵‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش میــزان جوجــه ریــزی و بــاال رفتــن میــزان تولیــد مــرغ در ســالن هــای‬ ‫مرغداری‪ ،‬قیمت گوشــت مرغ کشــتار روز در کشــور و اســتان کاهشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ فروشــان بجنــورد عنــوان کــرد‪ :‬قیمــت مصــوب گوشــت‬ ‫مــرغ در ســطح کشــور ‪ ۶۳‬هــزار تومــان اســت کــه بــر ایــن اســاس قیمــت ایــن محصــول در اســتان بــه‬ ‫پاییــن تــر از قیمــت مصــوب رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفتــه هــای اخیــر قیمــت مــرغ زنــده هــم در اســتان کاهشــی شــده اســت و‬ ‫امــروز ایــن محصــول بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۳۸‬هــزار تومــان عرضــه شــد‪.‬‬ ‫قاسم زاده گفت‪ :‬مسووالن برای حمایت از مرغدار و جلوگیری از متضرر شدن این تولیدکنندگان‬ ‫از واردات گوشت مرغ به استان جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۲‬واحــد فعــال مرغــداری در اســتان وجــود دارد کــه ظرفیــت جوجــه ریــزی این واحد هــا در هر دوره‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۳۴‬هزار قطعه اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهارشنبه ‪ 16‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪651‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امــام بــا ان عظمــت کــه دنیــا را تــکان داد‪ ،‬تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬میگویــد «افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام»‪ .‬بعــد میگویــد‪« :‬مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم»؛ واقعــا ً اینهــا‬ ‫فراموش شــدنی نیســت‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫فروش رمز ارز با نسخه‬ ‫ازمایشی به قیمت واقعی‬ ‫‪ 6‬برنامه کاربردی برتر‬ ‫ردیابی تلفن همراه‬ ‫برای کنترل والدین‬ ‫اپلیکیشــن کنتــرل والدیــن نــرم افــزار موثــری اســت کــه‬ ‫مــی توانــد بــه والدیــن کمــک کنــد مراقــب خطــرات انالیــن و‬ ‫افالیــن باشــند و از انهــا جلوگیــری کننــد و بــه موقــع واکنــش‬ ‫نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫ایا در دانســتن اینکه بچه هایتان در کنار شــما نیســتید به‬ ‫چــه کاری مشــغول هســتند مشــکل داریــد؟ ایــا می خواهید‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ان هــا دچــار مشــکل نمــی شــوند‬ ‫یــا وقــت زیــادی را صــرف تلفــن هایشــان نمــی کنند؟‬ ‫اگــر چنیــن اســت‪ ،‬پــس بــه یــک برنامــه ردیاب تلفــن همراه‬ ‫نیــاز داریــد‪ .‬در ایــن مطلــب ‪ ۶‬ابــزار رایــگان و پولــی بــرای‬ ‫دســتگاه هــای اندرویــد و ‪ iOS‬را بــرای رفــع نگرانــی هــای شــما‬ ‫معرفــی کــرده ایــم‪.‬‬ ‫چرا باید به برنامه ردیاب تلفن همراه مراجعه کنید؟‬ ‫چــه یــک برنامــه کنتــرل والدیــن پولــی باشــد و چــه رایــگان‪،‬‬ ‫نــرم افــزار موثــر مــی توانــد بــه والدیــن کمــک کنــد تــا مراقــب‬ ‫باشــند‪ ،‬از خطــرات انالیــن و افالیــن زیــر جلوگیــری کننــد و‬ ‫بــه موقــع واکنــش نشــان دهنــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬شــکارچیان جنســی کــه کــودکان را بــه صــورت انالیــن یــا‬ ‫در دنیــای واقعــی هــدف قــرار مــی دهنــد‬ ‫‪ -2‬مشــارکت در کالهبــرداری هــای ســایبری‪ ،‬چــه بــه عنــوان‬ ‫قربانــی و چــه بــه عنــوان مجــرم‬ ‫‪ -3‬تبادل عکس یا فیلم نامناسب با دیگران‬ ‫‪ -4‬ارتبــاط بــا غریبــه هایــی کــه ســعی مــی کننــد کــودکان را‬ ‫بــه مالقــات حضــوری بکشــانند‬ ‫‪ -5‬خطــر ادم ربایــی یــا قاچــاق در صــورت صــرف وقــت‬ ‫اضافــی در تنهایــی یــا بــدون نظــارت‬ ‫‪ -6‬دسترسی به وب سایت های نامناسب‬ ‫‪ -7‬کــودکان وقــت اضافــی خــود را صــرف تلفــن و وقــت‬ ‫ناکافــی بــرای انجــام تکالیــف یــا تعامــل بــا خانــواده می کننــد‬ ‫بــازار مملــو از برنامه هــای ردیابــی تلفــن همــراه اســت‬ ‫کــه انتخــاب مناســب را بــه چالــش می کشــد‪ .‬ایــن مقالــه‬ ‫برجســته تریــن و مفیدتریــن راه حــل هــا را بــرای والدیــن‬ ‫فهرســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــا می دانســتید روزانــه حــدود ‪ ۲۱۰۰‬کــودک در امریــکا‬ ‫ناپدیــد می شــوند؟ توســل بــه اقدامــات پیشــگیرانه مناســب‬ ‫مــی توانــد بــه والدیــن کمــک کنــد تــا امنیــت فرزنــدان خــود را‬ ‫تضمیــن کننــد‪.‬‬ ‫شــش اپلیکیشــن پیشــرفته ردیابی تلفن همراه برای‬ ‫کنتــرل والدین‬ ‫برنامــه کنتــرل والدیــن بــه والدیــن و سرپرســتان ایــن امکان‬ ‫را می دهــد تــا فرزنــدان خــود را در زمانــی کــه در اطــراف‬ ‫نیســتند تحــت نظــر داشــته باشــند‪ .‬در اینجــا برخــی از‬ ‫برنامه هــای ردیــاب بــرای کمــک بــه نظــارت بــر فرزنــدان اورده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اپلیکیشن کنترل والدین ‪uMobix‬‬ ‫‪ uMobix‬امــروزه یکــی از بهتریــن برنامــه کنتــرل والدیــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن برنامــه امــکان ردیابــی لحظــه ای روزانــه در‬ ‫تلفــن همــراه یــا تبلــت را فراهــم مــی کنــد‪ .‬بــا ایــن برنامــه‬ ‫مانیتورینــگ تلفــن‪ ،‬کاربــران قادر به ثبت تاریخچــه مرورگر‪،‬‬ ‫دیــدن اســکرین شــات و نظــارت بــر بیــش از ‪ ۳۰‬برنامــه از‬ ‫جملــه ‪ ،Facebook‬واتــس اپ‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬تیــک تــاک‪،‬‬ ‫تلگــرام و اســنپ چــت هســتند‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ردیابــی گوشــی دارای ویژگــی هــای پیشــرفته‬ ‫نظارتــی از جملــه ردیــاب ‪ ،GPS‬خروجــی‪ ،‬ورودی‪ ،‬و‬ ‫تماســهای از دســت رفتــه‪ ،‬دسترســی میکروفــون و دوربیــن‪،‬‬ ‫تاریخچــه پیــام هــای متنــی‪ ،‬تاریخچــه تماس هــای حــذف‬ ‫شــده‪ ،‬پیامهــا و تمــاس هــا اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ویژگــی‬ ‫ردیابــی ‪ GPS‬پیشــرفته ان بــه شــما امــکان می دهــد مــکان‬ ‫هم زمــان ابــزار مــورد نیــاز را بدانیــد‪.‬‬ ‫چگونــه از ‪ uMobix‬بــرای ردیابــی موقعیــت کــودکان‬ ‫خــود اســتفاده کنیــم؟‬ ‫از انجایــی کــه ‪ uMobix‬یــک نســخه دمــو دارد‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫از ان بــه عنــوان یــک برنامــه رایــگان بــرای مشــاهده گوشــی‬ ‫کــودکان خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ابتدا در ان ثبت نام کنید‬ ‫‪ -۲‬بــا دنبــال کــردن دســتورالعمل هــای ارائــه شــده در‬ ‫حســاب کاربــری ‪ uMobix‬را در گوشــی فرزندتــان نصــب‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن فراینــد بــرای اندروید و ‪ iOS‬متفاوت اســت اما در‬ ‫هــر دو حالــت ســاده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بــه حســاب کاربــری خــود برویــد تــا اطالعــات لحظ ـه ای‬ ‫را دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - Cocospy‬برنامــه کنتــرل والدیــن چنــد منظوره برای‬ ‫اندروید و ‪iOS‬‬ ‫‪ Cocospy‬همچنیــن یکــی از بهتریــن برنامــه هــای ردیابــی‬ ‫گوشــی اســت‪ .‬ایــن نــرم افــزار امــکان نظــارت بــر مــکان هــا‪،‬‬ ‫تمــاس هــا‪ ،‬پیــام هــا و اســتفاده از برنامــه را فراهم می کند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ایــن نــرم افــزار ردیابــی شــما را قــادر مــی ســازد‬ ‫تــا بــه مخاطبیــن ذخیــره شــده در گوشــی فرزندتــان نظــارت‬ ‫کنیــد‪ .‬نصــب نــرم افــزار ســاده اســت و پــس از ان امــکان‬ ‫ردیابــی تمــام تمــاس هــای خروجــی و ورودی‪ ،‬پیــام هــای‬ ‫دریافتــی و ارســالی‪ ،‬فعالیــت مرورگــر و تعامالت رســانه های‬ ‫اجتماعــی از جملــه ‪ iMessages‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه مــی توانــد تغییــر ســیم کارت را تشــخیص دهد‬ ‫و شــماره ‪ IMEI‬دســتگاه را بررســی کند‪.‬‬ ‫‪ Cocospy‬بــه صــورت پنهــان اجــرا مــی شــود‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه ان هــا تشــخیص نمــی دهنــد کــه شــما ان هــا را‬ ‫تحــت نظــر داریــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬زمان صفحه نمایــش کودکان‬ ‫شــما را مدیریــت مــی کنــد تــا اطمینان حاصل کنــد که ان ها‬ ‫زمــان کمــی را بــر روی دســتگاه خــود مــی گذراننــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا از ســامت ان هــا محافظــت‬ ‫کنیــد و ان هــا را ایمــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن کنترل والدین ‪Spyic‬‬ ‫‪ Spyic‬یــک برنامــه ردیابــی موقعیــت مکانــی گوشــی اســت‬ ‫کــه مــی توانــد مــکان عزیــزان شــما را تشــخیص دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫نــرم افــزار دارای ویژگــی هــای متعــددی اســت کــه ان را بــرای‬ ‫ردیابــی مــکان ایــده ال مــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ Spyic ،‬از پروتــکل هــای امنیتــی منحصــر‬ ‫بــه فــردی اســتفاده مــی کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه‬ ‫هیــچ کــس دیگــری نمــی توانــد داده های مربوط به دســتگاه‬ ‫هــدف را مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــرای تعییــن موقعیــت مکانــی‬ ‫افــراد بــه شــما ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه انها نمــی دانند‬ ‫کــه شــما ایــن کار را انجــام مــی دهیــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫حــرکات ان هــا‪ ،‬مناطقــی کــه قبــا از ان هــا بازدیــد کــرده انــد‬ ‫را زیــر نظــر بگیریــد و ان هــا را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫ردیاب تلفن رایگان ‪Google Family Link‬‬ ‫همانطــور کــه از نــام ان پیداســت‪Google Family Link ،‬‬ ‫یــک مــکان یــاب خانوادگــی اســت کــه شــما را قــادر می ســازد‬ ‫تــا عزیــزان خــود را بــه صــورت انالیــن امــن تــر نگــه داریــد‪.‬‬ ‫خانــواده هــا روابــط منحصــر بــه فــردی در رابطــه بــا تکنولوژی‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این برنامه ردیابی دستگاه و مکان انعطاف‬ ‫پذیــری بیشــتری را فراهــم مــی کنــد تــا کاربــران بتواننــد‬ ‫تعــادل مناســبی را بــرای خانواده هــای خــود انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ایــن برنامــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا عــادات‬ ‫انالیــن ســالمی را بــرای اعضــای خانــواده خــود ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - Find My Kids‬مکان یاب کودک‬ ‫‪ Find My Kids‬یــک ردیــاب موقعیــت مکانــی بــرای‬ ‫اطمینــان از امنیــت کــودکان اســت‪ .‬ایــن ردیــاب بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا هنگامــی که کودکان از شــما دور هســتند‬ ‫و یــا نمیتواننــد بــه تمــاس هــای شــما پاســخ دهند‪ ،‬بــا انها در‬ ‫تمــاس باشــید‪ .‬ایــن ردیــاب بــه والدیــن این امــکان را میدهد‬ ‫تــا کــودکان خــود را در ‪ Google Maps‬شناســایی کننــد و‬ ‫تاریخچــه حرکــت انهــا را ببیننــد‪.‬‬ ‫مزیــت دیگــر فرصتــی بــرای یافتــن برنامه هایــی اســت‬ ‫کــه فرزندانتــان اســتفاده می کننــد‪ ،‬از جملــه پلتفرم هــای‬ ‫رســانه های اجتماعــی و تعاملــی کــه بــا انهــا دارنــد‪ .‬قابلیــت‬ ‫ردیابــی زمــان بــه شــما کمــک می کنــد از مدت زمان اســتفاده‬ ‫فرزندانتــان از برنامه هایــی کــه بیشــتر اســتفاده می کننــد‬ ‫مطلــع شــوید‪ .‬ویژگــی چــت خانوادگــی ممکــن اســت ایــن‬ ‫برنامــه را منحصــر بــه فــرد کنــد‪ .‬بــه شــما اجــازه مــی دهــد بــا‬ ‫کــودکان چــت کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه کنتــرل والدیــن بــرای اســتفاده رایــگان‪ ،‬امــکان‬ ‫ردیابــی عزیــزان شــما را بــا کــم تریــن هزینه ممکــن می کند‪،‬‬ ‫هــر چنــد کــه عملکــرد ان در مقایســه بــا برنامــه هــای ردیابــی‬ ‫کــه در بــاال ذکــر شــد‪ ،‬بــه نوعــی محــدود اســت‪ .‬ایــن برنامــه‬ ‫بــرای کاربــران اندرویــد و ‪ iOS‬در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪Life360‬‬ ‫اخرین اپلیکیشــن لیســت ما ‪ Life360‬اســت‪ .‬این چیزی‬ ‫اســت کــه برنامــه مــی توانــد بــرای شــما انجــام دهد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬این برنامه به شــما اجازه می دهد تا مســیرها و برنامه های‬ ‫خــود را بــا اعضــای خانواده خود برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شــما مــی توانیــد مــکان هــای بالدرنــگ را درخواســت یــا‬ ‫ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مــی توانیــد اعــان هــای هوشــمند را بــرای زمانــی کــه‬ ‫کســی بــه مقصــد خاصــی مــی رســد یــا ان را تــرک مــی کنــد‬ ‫تنظیم کنید‪ .‬همچنین در صورتی که باتری تلفن شخصی‬ ‫در حــال خالــی شــدن اســت‪ ،‬هشــدار دریافــت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫شــما بــرای ردیابــی موقعیــت مکانــی دســتگاه بــه نصــب‬ ‫‪ Life۳۶۰‬روی ایفــون هــدف نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ایا نظارت بر گوشی فرزندتان قانونی است؟‬ ‫نظارت والدین و سرپرســتان بر دســتگاه های فرزندانشــان‬ ‫تــا زمانــی کــه خردســال هســتند قانونــی اســت‪ .‬بــه شــرطی‬ ‫کــه کــودک زیــر ‪ 18‬ســال باشــد (توجــه داشــته باشــید کــه هــر‬ ‫ایالــت ســن متفاوتــی بــرای بزرگســالی دارد)‪ ،‬والدیــن یــا قیم‬ ‫امریکایــی مــی تواننــد بــر نحــوه اســتفاده ان هــا از تلفــن‬ ‫همــراه یــا تبلــت نظــارت کننــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫والدیــن می تواننــد از ردیــاب تلفــن همــراه بــرای مشــاهده‬ ‫مــکان و تعامــل خــود بــا افــراد دیگــر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫قانــون حفاظــت از حریــم خصوصــی انالیــن کــودکان بــه‬ ‫والدیــن کنتــرل اطالعاتــی را مــی دهــد کــه کــودکان میتواننــد‬ ‫بــه صــورت انالیــن بــه ان دسترســی داشــته باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫قانــون بــا در نظــر گرفتــن ماهیت پویای اینترنــت‪ ،‬از کودکان‬ ‫زیــر ‪ 13‬ســال محافظــت مــی کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ایــن قانــون‬ ‫در مــورد ارائــه دهنــدگان خدمــات انالیــن و اپراتورهــای وب‬ ‫ســایت هــای تجــاری صــدق مــی کنــد‪ .‬هنگامــی کــه بحــث‬ ‫نظــارت بــر یــک فــرد بالــغ مطــرح اســت‪ ،‬رضایــت کتبــی مــورد‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫در اپلیکیشــن کنتــرل والدیــن بایــد بــه دنبــال چــه‬ ‫چیــزی باشــم؟‬ ‫نــکات زیــر بایــد بــه شــما در انتخــاب یــک اپلیکیشــن بــرای‬ ‫ردیابــی تلفــن هــای همــراه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫*حریــم خصوصــی‪ :‬شــما نمــی خواهیــد حریــم خصوصــی‬ ‫عزیــزان خــود را در معــرض افــراد نامناســب قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬برنامــه ای را انتخــاب کنیــد کــه امــکان کنتــرل امــن‬ ‫و ایمــن والدیــن را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫*شــفافیت‪ :‬اپلیکیشــن هــای برتــر ردیابــی گوشــی در‬ ‫عملکــرد خــود شــفاف هســتند‪ .‬انهــا اطمینــان مــی دهنــد‬ ‫کــه کاربــران مــی داننــد چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد‬ ‫و چگونــه بــه انهــا کمــک مــی کننــد ایمنــی فرزنــدان خــود را‬ ‫افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫*امنیــت شــبکه‪ :‬یــک برنامــه ردیــاب خــوب‪ ،‬کــودک را از‬ ‫محتــوای غیرقانونــی‪ ،‬مزاحمــت هــای ســایبری و دیگر جرایم‬ ‫انالیــن در امــان نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫* فعالیت ها‪ :‬کار اصلی ردیاب گوشــی بررســی فعالیتهایی‬ ‫اســت کــه فــرد هــدف بــر روی دســتگاه خــود انجــام مــی دهد‬ ‫و ایــن شــامل تمــام اقداماتــی اســت کــه یــک فــرد مــی توانــد‬ ‫بــر روی دســتگاه خــود انجــام دهــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫برنامــه ای باشــید کــه بتوانــد گوشــی شــما را در هنــگام گــم‬ ‫شــدن ردیابــی کنــد‪ ،‬بــر رســانه هــای اجتماعــی و فعالیتهــای‬ ‫انالیــن نظــارت کنــد‪ ،‬و هــر کاری کــه کــودک شــما مــی توانــد‬ ‫بــر روی گوشــی خــود انجــام دهــد را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫* رابــط کابــری اســان‪ :‬یــک برنامــه کنتــرل والدیــن ایــده ال‬ ‫بــرای اســتفاده و هدایــت اســان اســت‪.‬‬ ‫*ســازگاری‪ :‬یــک اپلیکیشــن ســازگار بــا گوشــی مــورد نیــاز‪،‬‬ ‫چــه ایفــون و چــه اندرویــد را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫کــودکان خــود را بــا نــرم افزارهــای نظارتــی مناســب‬ ‫ایمــن نگــه داریــد‬ ‫اگرچــه والدیــن از ردیــاب هــای رایــگان گوشــی بــرای کنتــرل‬ ‫فرزنــدان اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬امــا اپلیکیشــن هــای ویــژه بــه‬ ‫دلیــل قابلیــت هــای گســترده و عملکــرد بــدون اشــکال بهتــر‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه انهــا ویژگــی هــا و‬ ‫عملکردهــای کاربــردی بیشــتری دارنــد‪ .‬در حالــت ایــده ال‪،‬‬ ‫وقــت خــود را صــرف کنیــد تــا بفهمیــد برنامــه ردیــاب تلفنــی‬ ‫کــه می خواهیــد از ان اســتفاده کنیــد چگونــه کار می کنــد تــا‬ ‫برنام ـه ای را انتخــاب کنیــد کــه مطابــق بــا نیازهــای شــما باشــد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناسایی و دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫ســه میلیاردی از شــهروندی در حوزه رمزارز خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری گفت‪:‬بــا مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری ســه‬ ‫میلیــارد ریالــی تحــت عنــوان خریــد ارز دیجیتــال از‬ ‫وی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار پلیس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫داشــت چنــد وقــت پیــش در کافــی شــاپی بــا شــخصی‬ ‫کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعــال و قادر‬ ‫اســت بــا ترفنــد هایــی کــه اموختــه ســود کالنــی در ازای‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه بدســت اورد‪ ،‬اشــنا شــده‬ ‫و پــس از مــدت کوتاهــی جــذب تبلیغــات وی گشــته و‬ ‫مبلــغ ســه میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گذاری در زمینه‬ ‫ارزهــای دیجیتــال هزینــه کرده اســت اما بعد از گذشــت‬ ‫زمــان دو هفتــه متوجــه نســخه ازمایشــی و غیــر واقعــی‬ ‫ان مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارشناسان پلیس فتا پس از بررسیهای‬ ‫همــه جانبــه و تــاش بــی وقفــه بــرای شناســایی عامــل‬ ‫کالهبــرداری بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی‬ ‫اطالعاتــی از مجــرم بــه دســت اوردنــد کــه بــا بهــره گیــری‬ ‫از تــوان علمــی و اقدامــات فنــی و پلیســی در این رابطه‪،‬‬ ‫متهمــی در ایــن رابطــه شناســای شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بــه دســت امــدن هویــت متهــم‬ ‫و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬مجــرم در‬ ‫محــل مخفیــگاه خــود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود نســخه هــای دمــو و‬ ‫ازمایشــی قوانیــن مالــی و ســرمایه گــذاری کــه بــه تازگــی‬ ‫جهــت افزایــش اگاهــی کاربــران توســعه بیشــتری یافته‬ ‫اســت لــذا هوشــیاری در زمینــه شــناخت و اگاهــی بویژه‬ ‫حــوزه هــای ســرمایه گــذاری از مخاطــرات احتمالــی‬ ‫پیشــگیری خواهــد کــرد و توصیــه مــی شــود کاربــران و‬ ‫عالقمنــدان بــه فعالیــت در زمینه رمــز ارز ابتدا اطالعات‬ ‫و اگاهــی خــود را افزایــش داده ضمــن اینکــه نســبت‬ ‫بــه قبــول پیشــنهادات دریافــت شــده در فضای ســایبری‬ ‫تعجیــل نکــرده و تــا قبــل از حصــول اطمینــان بــه موضــع‬ ‫بــا دیــده تردیــد بنگرنــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬شــهروندان گرامی جهت ارســال گزارش‬ ‫و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار‬ ‫نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد و یــا بــا‬ ‫ادرس الکترونیکی به نشانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بــروز تریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه‬ ‫در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫برای ایمن سازی حافظه‬ ‫مجازی رایانه شخصی‬ ‫خود چه راهکاری وجود دارد؟‬ ‫همــه مــا می دانیــم کــه رایانــه هــا از حافظــه رم بــرای انجــام‬ ‫وظایــف اســتفاده می کننــد‪ .‬هنگامــی کــه رایانــه شــما بــه‬ ‫حافظــه بیشــتری نیــاز دارد‪ ،‬از بخشــی از هــارد دیســک‬ ‫بــه عنــوان حافظــه مجــازی اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن فراینــد‬ ‫توســط یــک فایــل پیجینــگ سیســتم کنتــرل می شــود کــه‬ ‫حــاوی اطالعــات مهمــی اســت کــه توســط ‪ RAM‬بــرای ان‬ ‫ارســال می شــود‪ .‬فایــل پیجینــگ پــس از خامــوش شــدن‬ ‫در رایانــه باقــی می مانــد‪ .‬یــک هکــر بــا دسترســی بــه رایانــه‬ ‫شــخصی شــما ممکــن اســت بــه ان اطالعــات دسترســی‬ ‫داشــته باشــد و محتویــات فایــل صفحــه بنــدی را تجزیــه و‬ ‫تحلیــل کند‪.‬بــا پیکربنــدی قانــون پــاک کــردن فایــل صفحــه‬ ‫بنــدی در ویرایشــگر رجیســتری‪ ،‬می توانیــد امنیــت حافظــه‬ ‫مجــازی را در رایانــه شــخصی وینــدوز ‪ 10‬خــود افزایــش‬ ‫دهیــد‪.‬در ویرایشــگر رجیســتری بــه مســیر زیــر برویــد‬ ‫\‪HKEY_CURRENT_USER\System‬‬ ‫\‪CurrentControlSet\Control\SessionManager‬‬ ‫‪MemoryManagement‬‬ ‫روی ‪ Memory Management‬کلیک کنید و ســپس روی‬ ‫‪ ClearPageFileAtShutDown‬در ســمت راســت دوبــار‬ ‫کلیــک کنید‪.‬مقــدار را از ‪ 0‬بــه ‪ 1‬تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای ذخیــره‬ ‫تغییــرات و راه انــدازی مجــدد کامپیوتــر‪ ،‬روی ‪ OK‬کلیــک‬ ‫کنیــد‪ .‬از ایــن پــس‪ ،‬کامپیوتــر وینــدوز ‪ 10‬شــما هــر بــار کــه ان‬ ‫را خامــوش می کنیــد‪ ،‬فایــل صفحــه بنــدی را پــاک می کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫نمای از ایوان داخلی‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪ -651‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-651‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/12‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/12 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/07 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫چهار شنبه ‪09//16‬‬ ‫‪146‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه‬ ‫روســتای پــل ارام ‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از‬ ‫شــمال غربــی بــه منطق ـه ی تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪.‬‬ ‫ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متــر بــوده و بــا داشــتن اقلیــم‬ ‫کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های معتدل اســت‪.‬‬ ‫پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه پیــش از‬ ‫هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچــه روســتا ‪:‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه‬ ‫مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن‬ ‫ایــن منطقــه حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته‬ ‫شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از‬ ‫انقالب « ســازمان قاسـم‏خان مقصودلو » بوده اســت‪ .‬بعد از انقالب‬ ‫و تا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک» نامیده می‏شــده‬ ‫اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛ علــت‬ ‫ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دســتی رایج و یا منســوخ شــده روســتا ‪ :‬قالی ‪ ،‬قالیچه ‪ ،‬گلیم‪،‬‬ ‫نمد ‪ ،‬چادر شــب و دســتمال از انواع صنایع دســتی روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا ‪ :‬ارتفاعــات غربــی‬ ‫و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی بــرگ و‬ ‫ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف‬ ‫روســتا می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز‬ ‫چشــمه‏های پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر‬ ‫روســتای پاقلعــه و در میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر‬ ‫طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬با طــول متر‪،‬‬ ‫عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی بســیار زیبــا و رویایــی دارد اب‬ ‫ایــن اســتخر طبیعــی از چشــمه‏های جوشــان تامیــن می‏شــود و هــر‬ ‫ســاله‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‪.‬‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز‬ ‫استان‪:‬روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی‬ ‫شهرســتان رامیــان و ‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نوع تاسیسات گردشگری موجود در ان روستا با ذکر تاسیسات‪:‬اقامتگاه‬ ‫بوم گردی بهشت پاقلعه – اقامتگاه بوم گردی‬ ‫بیعــت قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران دارای‬ ‫راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه به ابشار‬ ‫پشــمکی ســاختمان خدماتی و رفاهی ( ســرویس بهداشــتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی‬ ‫را همراهــی می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مــردم روســتای پاقلعــه در‬ ‫اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام محــرم و وفــات ائمــه‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهای چهارشــنبه ســوری‪،‬‬ ‫بــه عــزاداری مـ ‏‬ ‫ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا مراســم‬ ‫ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی‏شــود‪ .‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را‬ ‫ی کند‪ .‬مردم میانسال و کهنسال روستا معموال ًاز پوشاک‬ ‫همراهی م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬زنان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لباس‏های محلی‬ ‫محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان‬ ‫اســتفاده مـ ‏‬ ‫نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه‬ ‫ن هــای رنگی‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫اســتفاده مـ ‏‬ ‫زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫چگونه دانشجویان در ‪16‬‬ ‫اذر به شهادت رسیدند‬ ‫دســتور مــی دهــد کــه بــه فرمانــده ات بگــو بیایــد‪ .‬ولــی نظامــی مزبــور مسلســل‬ ‫را بــه روی او گرفتــه و مــی گویــد فرمانــده مــن ایــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن عمــل باعــث خــروج اســتاد از ســر کالس و شــکایت بــه رئیــس دانشــکده‬ ‫مــی شــود‪ .‬چنــد دقیقــه بعــد زنــگ عمومــی نواختــه شــد و دانشــجویان از ســر‬ ‫کالســها بیــرون ریختنــد‪ .‬مشــاهده ایــن وضــع بیــش از پیــش باعــث عصبانیــت‬ ‫دانشــجویان شــد و بــا دیــدن ســربازان در کالس درس و کتابخانــه اتــش‬ ‫خشــم انهــا بــه یکبــاره زبانــه کشــیده و شــدیدا علیــه ورود نظامیــان بــه داخــل‬ ‫دانشــکده اعتــراض کردنــد‪.‬‬ ‫مستی با بوی خون‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ‪ ۱۳۳۲‬ســه دانشــجو در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران بــه ضــرب‬ ‫گلولــه نظامیــان شــاه کشــته شــدند‪ .‬مقتــوالن بخــش کوچکــی از دانشــجویانی‬ ‫بودنــد کــه در اعتــراض بــه برقــراری مجــدد روابــط ایــران بــا انگلســتان و ورود‬ ‫قریــب الوقــوع نیکســون معــاون وقــت رییــس جمهــور امریــکا بــه ایــران‪ ،‬بــه‬ ‫تحصــن و راهپیمایــی در صحــن دانشــگاه پرداختــه بودنــد‪.‬‬ ‫مامــوران امــا بــه روی دانشــجویان اتــش گشــودند و ســه دانشــجو را کشــته‬ ‫و عــده ای را مجــروح کردنــد‪ .‬احمــد قندچــی‪ ،‬اذر (مهــدی) شــریعت رضوی‬ ‫و مصطفــی بزرگ نیــا کشــته شــدگان ایــن واقعــه بودنــد‪ .‬فــردای ان روز‪،‬‬ ‫ریچاردنیکســون بــه تهــران امــد و در حضــور دههــا ســرباز‪ ،‬در دانشــگاه تهــران‬ ‫دکتــرای افتخــاری حقــوق را دریافــت کــرد کــه نوعــی بــی اعتنایــی و دهــن کجــی‬ ‫شــاه بــه اعتراضــات دانشــجویان محســوب مــی شــد‪ .‬واقعــه ‪ ۱۶‬اذر از ان‬ ‫روز توســط کنفدراســیون دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور بــه عنــوان روز‬ ‫دانشــجو نامیــده شــد کــه تــا کنــون نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم یــزدی دبیــر کل فقیــد نهضــت ازادی کــه از شــاهدین عینــی ایــن‬ ‫رویــداد بــوده کــه گــزارش ایــن حادثــه بــه روایــت وی در پــی می ایــد‪.‬‬ ‫اوایــل اذر ‪ ۱۳۳۲‬اخبــاری مبنــی بــر ورود ریچــارد نیکســون معــاون رییــس‬ ‫جمهــوری امریــکا بــه ایــران منتشــر شــد‪ .‬همزمــان قــرار شــد روابــط دیپلماتیــک‬ ‫بیــن ایــران و انگلیــس کــه از زمــان دکتــر محمدمصــدق قطــع شــده بــود‪ ،‬برقــرار‬ ‫شــود‪ .‬هــر دو موضــوع در نهضــت مقاومــت ملــی مطــرح و روی ان بحــث شــد‬ ‫و الزم دانســته شــد تــا اقداماتــی اعتــراض امیــز انجــام شــود‪.‬‬ ‫تجربه نه چندان موفق همکاری با حزب توده‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه نــه چنــدان موفــق همــکاری و هماهنگــی بــا حــزب تــوده‪،‬‬ ‫در کمیتــه دانشــگاه بحــث کردیــم کــه ایــن بــار تظاهــرات بــدون اطــاع و‬ ‫هماهنگــی بــا حــزب تــوده‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬مــی دانســتیم اگــر مــا شــروع کنیــم‬ ‫اعضــا و هــواداران حــزب تــوده هــم بــه مــا مــی پیوندنــد‪.‬‬ ‫از روز شــنبه ‪ ۱۴‬اذر برنامــه تظاهــرات ابتــدا از کالس هــای درس تــوام بــا‬ ‫ســخنرانی علیــه ورود نیکســون و برقــراری ارتبــاط بــا انگلیــس شــروع شــد و‬ ‫ســپس از کالس هــا بــه جلــوی صحــن هــر دانشــکده ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫قــرار بــر ایــن بــود اگــر بــا نیروهــای نظامــی مواجــه نشــویم و دانشــجویان‬ ‫دانشــکده هــا پــس از بیــرون امــدن از دانشــکده‪ ،‬بــه هــم بپیوندنــد و در داخــل‬ ‫دانشــگاه تظاهــرات ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬اگــر مشــکلی ایجــاد نشــد دســته جمعــی‬ ‫از دانشــگاه بیــرون رویــم‪ .‬امــا ان روز دانشــگاه بــه یــک پــادگان نظامــی تبدیــل‬ ‫شــده بــود و نظامیــان همــه جــا را اشــغال کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫کتک زدن و دراوردن لباس ماموران‬ ‫شــنبه عصــر در دانشــکده داروســازی‪ ،‬یکــی از نظامیــان بــه همــراه یــک کاراگاه‬ ‫شــهربانی تظاهــرات کننــدگان را تعقیــب کردنــد‪ .‬دانشــجویان بــا جنــگ و گریــز‬ ‫ایــن دو نفــر را بــه طبقــه دوم کشــاندند و در انجــا انهــا را محاصــره کردنــد و‬ ‫بعــد از زدن کتــک فــراوان‪ ،‬لبــاس هایشــان را دراوردنــد و رهایشــان کردنــد‪.‬‬ ‫بعــد از دقایقــی نظامیــان دانشــکده را محاصــره و عــده زیــادی از دانشــجویان‬ ‫را بازداشــت کردنــد و بــا روپــوش و لــوازم کار ازمایشــگاه بــه فرمانــداری نظامــی‬ ‫تهــران بردنــد‪.‬‬ ‫ایستادن استاد دانشگاه مقابل درخواست یک گروهبان‬ ‫دوشــنبه ‪ ۱۶‬اذر از همــان اول صبــح وضعیــت دگرگــون بــود‪ .‬بــر تعداد ســربازان بیش‬ ‫از حــد تصــور افــزوده شــد‪ .‬در دانشــکده فنــی اوضــاع بــه کلــی بــه هــم ریخت‪.‬‬ ‫گروهبانــی کــه بــرای دســتگیری ســه نفــر از کســانی کــه صبــح شــعار داده‬ ‫بودنــد بــه ســر کالس درس مــی رود و بــا خشــونت از اســتاد مــی خواهــد کــه‬ ‫ســه نفــر نامبــرده را تحویــل دهــد‪ .‬اســتاد مربوطــه ســخت عصبانــی شــده و‬ ‫در ایــن هنــگام تیرانــدازی بــا مسلســل در ســالن سرپوشــیده دانشــکده فنــی‬ ‫شــروع مــی شــود‪ .‬دانشــجویان عقــب نشــینی کــرده و ســالن خلــوت می شــود و‬ ‫فقــط ســه دانشــجویی کــه از پــا درامــده بودنــد در میــان خــون باقــی مــی ماننــد‪.‬‬ ‫تمــام دیوارهــا خونــی شــده بــود‪ .‬گلولــه هــا‪ ،‬لولــه هــای اب را ســوراخ و باعــث‬ ‫شــده بــود بــه ســرعت تمــام ســطح ســالن را اب خــون الــودی بپوشــاند‪.‬‬ ‫احمــد قندچــی و مهــدی شــریعت رضــوی هنــوز نالــه مــی کردنــد‪ .‬دیــدن رنــگ‬ ‫و استشــمام بــوی خــون‪ ،‬ســربازان را مســت تــر کــرده و باعــث شــده بــود کــه بــا‬ ‫چنــد گلولــه دیگــر انهــا را راحــت ســازند‪ .‬ســکوت برقــرار شــد و چنــد دقیقــه بعــد‬ ‫کامیــون هــای نظامــی اجســاد شــهدا را بــه ســرعت از محــل حادثــه و دســترس‬ ‫دانشــجویان خــارج ســاختند‪.‬‬ ‫همدردی دانشگاه های معروف جهان با دانشگاه تهران‬ ‫کمیتــه نهضــت مقاومــت ملــی دانشــگاه تهــران بالفاصلــه عــزای عمومــی و‬ ‫ان روز را تعطیــل اعــام کــرد و عصــر ان روز دانشــجویان بــه حالــت اجتمــاع‬ ‫ســاکت و ارام کالس هــا را تــرک گفتنــد‪ .‬ســاعت ‪ ۵‬عصــر تنهــا صــدای حرکــت‬ ‫ســربازان ســکوت مطلــق و ماتــم زده دانشــگاه را مــی شکســت‪ .‬دانشــگاه را‬ ‫ســکوت مرگبــار وحشــتناکی در خــود فــرو بــرد‪.‬‬ ‫خبرنــگاران خارجــی کــه خبــر بــه انهــا رســیده بــود بالفاصلــه حادثــه را مخابــره‬ ‫کردنــد و خشــم و غضــب و رســوایی و ننــگ و فراوانــی را در جهــان بــرای دولــت‬ ‫فراهــم اورد‪ .‬اکثــر دانشــگاه هــای معــروف دنیــا بــه عنــوان همــدردی با دانشــگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬یــک روز را تعطیــل کردنــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬جلد نخست خاطرات ابراهیم یزدی‪ ،‬انتشارات کویر‬ ‫شاهزاده! ‪ ۱۶‬اذر سالروز جنایت پدرت در دانشگاه تهران است‬ ‫رضاپهلــوی در پیامــی خواســت تــا در اســتانه ‪ ۱۶‬اذر کــه در ایــران بــه عنــوان‬ ‫روز دانشــجو شــناخته می شــود‪ ،‬اعتصــاب و اعتــراض صــورت بگیــرد‪ ،‬امــا او‬ ‫در ایــن پیامــش اســمی از روز دانشــجو نیــاورد‪ ،‬چراکــه ‪ ۱۶‬اذر یــاداور جنایــت‬ ‫پــدرش در کشــتار ســه دانشــجوی مخالــف دولــت کودتــا بــود‪.‬‬ ‫گــروه سیاســی خبرگــزاری تســنیم‪ -‬چنــد مــاه پــس از کودتــای ‪ 28‬مــرداد‪،‬‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه تهــران در اعتــراض بــه نقشــی کــه امریکایی هــا در‬ ‫کودتــا داشــتند و همچنیــن ســفر ریچــارد نیکســون معــاون وقــت رئیس جمهــور‬ ‫امریــکا بــه ایــران اعتــراض کردنــد‪.‬‬ ‫اعتــراض دانشــجویان در روز ‪ 16‬اذر ‪ 1332‬بــا خشــونت رژیــم پهلــوی روبــرو شــد‬ ‫و ان هــا بــا حملــه بــه دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران ســه دانشــجو بــه نام هــای‬ ‫شــریعت رضــوی‪ ،‬احمــد قندچــی و مصطفــی بزرگ نیــا را بــه شــهادت رســاندند‪.‬‬ ‫از ان ســال بــه بعــد دانشــجویان یــاد ان شــهدای دانشــجو را گرامــی می دارنــد‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب نیــز روز ‪ 16‬اذر روز «دانشــجو» نامیــده شــد و هرســاله‬ ‫مراسـم ها و اجتماعاتــی در دانشــگاه های کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون کــه گروه هــا و کانال هــای ضدانقــاب تــاش دارنــد بــه مناســبت ایــن‬ ‫روز اعتصابــات و تجمعاتــی در دانشــگاه ها و بــازار بــه وجــود بیاونــد‪ ،‬رضــا‬ ‫پهلــوی خواســته تــا در روزهــای ‪ 15 ،14‬و ‪ 16‬اعتراضــات و اعتصابــات شــکل‬ ‫بگیــرد‪ ،‬پشــتیبان هــم باشــند و یکدیگــر را تنهــا نگذارنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ‪ 16‬اذر یــاداور جنایــت پــدرش محمدرضــا پهلــوی در کشــتن ســه دانشــجوی‬ ‫دانشــگاه تهــران اســت‪.‬‬ ‫رضــا پهلــوی همچنیــن در روزهــای گذشــته از حقــوق مــردم بلــوچ گفــت و‬ ‫مدعــی شــد کــه مدافــع ان هاســت؛ در حالــی کــه پــدرش بارهــا اقــدام بــه‬ ‫ســرکوب مــردم بلــوچ کــرد و رای ان هــا را دســتخوش تغییــر داد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در هفتــه گذشــته نیــز انتشــار لیســیده شــدن «نــور پهلــوی»‬ ‫توســط یــک ســگ بــه عنــوان خبــر در روزنامــه دیجیتالــی ایندیپندنــت فارســی‬ ‫کــه بــا بودجــه یــک شــرکت بازاریابــی ســعودی اداره می شــود‪ ،‬موجــب تمســخر‬ ‫کاربــران شــبکه های اجتماعــی شــد‪ .‬فــرح از نــور بــه عنــوان ولیعهــد پســرش یــاد‬ ‫کــرده‪ ،‬امــا او یــک مــدل لبــاس کمپانی هــای خارجــی اســت کــه تســلط کمــی‬ ‫هــم بــه زبــان فارســی دارد‪.‬ایرنــا‪ -‬تســنیم‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫اتشــکده اســپاخو را مــردم محلــی بــا نــام‬ ‫کلیســا می شناســند؛ امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫ســندی مبنــی بــر حضــور مســیحیان در‬ ‫ایــن منطقــه پیــدا نشــده اســت‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر شــکل دایــره ای محــراب‪ ،‬اتشــدان‬ ‫و ســوراخ های درون ســقف گنبــد کــه‬ ‫روزنه هایــی بــرای خــروج دود بــه نظــر‬ ‫ن می دهنــد کــه ایــن بنــا‬ ‫می رســند‪ ،‬نشــا ‬ ‫از اتشــکده های ساخته شــده توســط‬ ‫زرتشــتیان باســتان بــوده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بــا توجــه بــه معمــاری و مصالــح بــه کار‬ ‫رفتــه در بنــا‪ ،‬قدمــت اتشــکده را بــه دوره‬ ‫ساســانیان نســبت می دهنــد‪ .‬اتشــکده‬ ‫اســپاخو از جاهــای دیدنــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــمار می ایــد و بــا‬ ‫شــماره ی ثبــت ‪ ۱۵۷۹‬در فهرســت میــراث‬ ‫ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

شماره : 942
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

شماره : 941
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

شماره : 940
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

شماره : 939
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!