روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 650 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 650

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 650

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 650

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪145 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 15‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/06-‬دسامبر‪ /11-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪650 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫عزم جدی خانه دارشدن‬ ‫برای اقشار ک م درامد‬ ‫‪3‬‬ ‫سینمای معلوالن؛‬ ‫عجیب‪ ،‬نجیب‪،‬‬ ‫شریف و حریف‬ ‫در لپ تاپ های ایسر نقص‬ ‫جدید به مهاجمان اجازه‬ ‫می دهد تا محافظت بوت‬ ‫را غیر فعال کنند‬ ‫وحدت و انسجام ملت‬ ‫را ‪ ،‬فتنه ها و اغتشاشات‬ ‫اخیر مستحکم ترکرد‬ ‫‪7‬‬ ‫همه جرایم بیمه‬ ‫شخص ثالث‬ ‫بخشیده شد‬ ‫‪5‬‬ ‫فرهنگ رو به‬ ‫گسترش در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫طراحی کارت ویزیت ‪ ،‬تراکت‪ ،‬بنر و ‪....‬‬ ‫پذیرفته می شود‬ ‫همراه با تخفیف ویژه‬ ‫‪01732688214 - 09115318764‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫به بهانه روز جهانی معلوالن بررسی کرد؛‬ ‫سینمای معلوالن؛‬ ‫عجیب‪ ،‬نجیب‪ ،‬شریف و حریف‬ ‫ســینمای ایــران هــر چنــد در حــوزه تولیــد اثــار بــا محوریــت‬ ‫زیســت و مشــکالت معلــوالن از حیــث کمــی جایــگاه موفقــی‬ ‫نداشــته؛ امــا در عرصــه کیفــی و درخشــش در رویدادهــای ملــی‬ ‫و بین المللــی ایــن دســت از اثــار توفیقــات فراوانــی را بــرای هنــر‬ ‫هفتــم کشــورمان بــا خــود بــه ارمغــان اوده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬اذرمــاه برابــر بــا ســوم دســامبر در تقویــم جهانــی‬ ‫به عنــوان روز جهانــی معلــوالن ثبــت شــده اســت‪ .‬روزی‬ ‫کــه مهم تریــن هــدف ان از یک ســو اگاهی بخشــی جامعــه‬ ‫ت بــه شــناخت صحیــح و درســت معلــوالن و توجــه بــه‬ ‫نســب ‬ ‫توان مندی هــای ان هــا در حــوزه فرهنگ ســازی اجتماعــی و‬ ‫از ســویی دیگــر‪ ،‬اشــنایی جامعــه معلــوالن بــا حقــوق خــود‬ ‫به عنــوان شــهروندان عــادی جامعــه اســت‪.‬‬ ‫امارهــا مــی گوینــد بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد جمعیــت جوامــع را‬ ‫معلــوالن تشــکیل می دهنــد‪ .‬یعنــی چیــزی قریــب یــک پنجــم‬ ‫افــراد هــر کشــور در شــاخصه مفهومــی جــای می گیرنــد کــه بایــد‬ ‫بــه قطعیــت گفــت کــه چــه شــناخت عمــوم افــراد جامعــه از‬ ‫ان هــا و چــه شــناخت خــود بدنــه معلــوالن از حــق و حقوقــی‬ ‫شهروندی شــان ان گونه که شایســته و بایســته اســت نتوانسته‬ ‫در نقطــه ای ایــده ال قــرار گیــرد‪ .‬بــه همیــن ســبب نام گــذاری‬ ‫روزی در تقویــم به عنــوان روز جهانــی معلــوالن می توانــد گامــی‬ ‫مهــم در راســتای تقویــت ایــن فرهنــگ و درســت نگریســتن بــه‬ ‫افــرادی باشــد کــه ان هــا نیــز در کمتریــن تعریــف و ســاده ترین‬ ‫نگــرش جــزوی از افــراد همــه جوامــع به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫ســهم برابــر ســینمای مضمونــی بــا محــور معلــوالن در حــوزه‬ ‫جوایــز بین المللــی بــا دیگــر تولیــدات اجتماعــی هنــر هفتــم‬ ‫ایــران‬ ‫حــوزه هنــر‪ ،‬محصــوالت و تولیــدات هنرمنــدان ایــن شــاخه‬ ‫در کنــار اولویــت ان هــا در بُعــد سرگرم ســازی و ارتقــاء روحیــه‬ ‫عمومــی جامعــه فصــل مهــم دیگری از رســالت های بنیــادی اش‬ ‫بــر مســئله فرهنــگ ســازی اســتوار اســت‪ .‬بــه همیــن ســبب‬ ‫اســت که تمامی الگوهای اجتماعی (هنجارها و ناهنجاری ها)‬ ‫به عنــوان یکــی از اصلی تریــن دسـت مایه های تولیــدات هنــری‬ ‫از جملــه ســینما همــواره مــورد بهــره قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســینمای ایــران در دو بُعــد اثــار «بــرای معلــوالن» و «دربــاره‬ ‫معلــوالن» شــاهد هنرنمایــی بــوده اســت‪ .‬اگــر چــه در حــوزه‬ ‫نــگاه کمــی تعــداد اثــار ســاخته شــده «دربــاره» و «بــرای»‬ ‫معلــوالن بســیار کمتــر از حــد انتظــار اســت امــا در حــوزه کیفیت‬ ‫ســهمی تقریبــا برابــر در حــوزه جریان ســازی های فرهنگــی و‬ ‫کســب جوایــز ملــی و جهانــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫توجــه بــه بازتــاب زیســت معلــوالن در ســینما؛ متعلــق بــه‬ ‫ســال های بعــد از انقــاب اســت‬ ‫در میــان اثــار ســینمایی تولیــد شــده پیــش از انقــاب بــا محــور‬ ‫معلــوالن و بهره بــردن از قهرمانــان معلــول یــا شــکل گیری خــط‬ ‫داســتانی پیرامــون یــک فــرد معلــول وجهــان زیســتی او تنهــا‬ ‫یــک اثــر وجــود دارد و بــر همیــن اســاس ســهم ســینمای بعــد از‬ ‫انقــاب در حــوزه تولیــد اثــار در ایــن حــوزه مهم اجتماعــی را باید‬ ‫بســیار بــاال دانســت و بــا قطعیــت گفــت کــه جریــان ســینمای‬ ‫داســتانی و مســتند ایــران در حــوزه معلــوالن و جهــان زیســتی و‬ ‫بازتــاب مشــکالت انهــا بــا هــدف فرهنگ ســازی بــه شــکل تــام و‬ ‫تمــام بــه هنرمــدان ســینماگر بعــد از انقــاب تعلــق دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش و بــه بهانــه روز جهانــی معلــوالن مــروری‬ ‫بــر مهمتریــن‪ ،‬جریان ســازترین و موفق تریــن اثــار ســینمای‬ ‫ایــران بــا محوریــت معلــوالن خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫«ســوته دالن» علــی حاتمــی تنها نماینده ســینمای انقــاب در‬ ‫حــوزه معلوالن‬ ‫فیلــم «ســوته دالن» محصــول ســال ‪ ۱۳۵۶‬بی تردیــد یکــی از‬ ‫بهتریــن فیلم هــای تاریــخ ســینمای ایــران و از ماندگارتریــن اثــار‬ ‫علــی حاتمــی بــا بــازی درخشــان زنده نــام جمشــید مشــایخی و‬ ‫بهــروز وثوقــی در نقــش یــک معلــول ذهنــی اســت‪.‬‬ ‫در خالصه داســتان فیلم امده اســت‪ :‬ســوته دالن داســتان دو‬ ‫بــرادر را روایــت مــی کنــد کــه یکــی دارای معلولیــت ذهنی اســت‬ ‫و بــرادر بزرگتــر بــرای رهایــی از بــار مســئولیت های بــرادر کوچکتر‬ ‫او را بــا دختــری بــدکاره اشــنا می کنــد‪ .‬ولــی بــرادر کوچکتــر دل‬ ‫بــه دختــر می بنــدد و در ایــن راه بــا مشــکالتی روبــرو مــی شــود‬ ‫و در نهایــت فرجامــی تراژیــک را بــرای بــرادر معلــول بــا خــود بــه‬ ‫ارمغــان مـی اورد‪.‬‬ ‫«گلهــای داوودی» روایــت پُــر کِشــش داســتان دو نابینــای‬ ‫عاشــق‬ ‫فیلــم «گل هــای داوودی» نخســتین اثــر ســینمایی بعــد‬ ‫از انقــاب اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۶۳‬بــه کارگردانــی رســول‬ ‫صدرعاملــی و نویســندگی فریــدون جیرانــی تولیــد شــد‪ .‬از‬ ‫بازیگــران ان می تــوان پروانــه معصومــی‪ ،‬داوود رشــیدی‪،‬‬ ‫جمشــید مشــایخی‪ ،‬بیــژن امکانیــان را نــام بــرد‪.‬‬ ‫ملــودرام «گلهــای داوودی» دومیــن ســاخته رســول‬ ‫صدرعاملــی اســت کــه داســتان جــواد (بیــژن امکانیــان) و‬ ‫مریــم (هیلــدا پیــرزاد)‪ ،‬دو جــوان عاشــق نابینــا را در بطــن‬ ‫داســتان پُــر کِشــش خــود روایــت می کنــد‬ ‫در خالصــه داســتان فیلــم امــده اســت‪ :‬عبــاس صفــاری‪ ،‬در‬ ‫جریــان بــروز مشــاجره بــا دوســت خــود باعــث مــرگ ناگهانــی وی‬ ‫شــده و بــه ‪ ۲۵‬ســال حبــس محکــوم می شــود‪ .‬بــا ســپری شــدن‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله محکومیــت و عفــو ‪ ۵‬ســاله اخــر‪ ،‬قــرار ازادی عبــاس‬ ‫صــادر می شــود‪ .‬امــا روز موعــود در شــرایطی کــه همــگان منتظر‬ ‫ازادی عبــاس هســتند اســتوار هدایــت خبــر مــرگ ناگهانــی‬ ‫عبــاس را بــه همســرش‪ ،‬عصمــت‪ ،‬مــی دهــد‪ .‬امــا عصمــت از‬ ‫گفتــن حقیقــت بــه فرزنــد نابینــای خــود (جــواد) کــه در اســتانه‬ ‫برگــزاری مراســم ازدواجــش قــرار دارد خــودداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫«مسافران مهتاب» با «نمکی» و «میخوای اذیت کنی؟»‬ ‫مهــدی فخیـم زاده در «مســافران مهتــاب» بــا نقــش «نمکــی»‬ ‫(جوانــی بــا معلولیــت ذهنــی) و دیالــوگ «میخــوای اذیــت‬ ‫کنــی؟» تصویــر مانــدگاری را در ذهــن مخاطبانــش بــه یــادگار‬ ‫گذاشــتمهدی فخی ـم زاده کــه اغــاز مســیر هنرمنــدی خــود بــه‬ ‫عنــوان بازیگــر و کارگردانــی را در ســال های پیــش از انقــاب‬ ‫ســپری کــرده بــود در ســال ‪ ۱۳۶۶‬بــا ســاخت فیلــم «مســافران‬ ‫مهتــاب» و درخشــش در ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر؛‬ ‫نــام خــود را بــه عنــوان هنرمنــدی صاحــب ســبک در ســینمای‬ ‫قصه گــو و ملــودرام ایــران ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی فخیــم زاده در «مســافران مهتــاب» بــا نقــش‬ ‫«نمکــی» (جوانــی بــا معلولیــت ذهنــی) و دیالــوگ‬ ‫«میخــوای اذیــت کنــی؟» تصویــر مانــدگاری را در ذهــن‬ ‫مخاطبانــش بــه یــادگار گذاشــت‪ .‬او عــاوه بــر بازیگــری‪،‬‬ ‫کارگردانــی و نویســندگی فیلــم را نیــز برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫در خالصــه داســتان ایــن اثــر امــده اســت‪ :‬ســلیمان در پــی‬ ‫بیــکاری و فقــر‪ ،‬بــه همــراه بــرادرش نمکــی کــه معلــول ذهنــی‬ ‫اســت بــه شــهر رفتــه و در خانــه مــراد‪ ،‬بــرادر دیگــرش ســاکن‬ ‫می شــود‪ .‬ســلیمان در پــی یافتــن کار از نمکــی غافــل می شــود‬ ‫و مــراد نیــز کــه از حضــور ان هــا در شــهر بــه ســتوه امــده بــود؛‬ ‫نمکــی را تحــت ازار و اذیــت قــرار می دهــد‪ .‬غفلــت ســلیمان از‬ ‫نمکــی بــه دنبــال درگیــری کاری و همچنیــن ازار و اذیــت مــراد‪،‬‬ ‫باعــث تشــدید بیمــاری نمکــی می شــود‪.‬‬ ‫«پرنــده کوچــک خوشــبختی»؛ کــودک ‪ ۸‬ســاله‬ ‫پرخاشــگری کــه بــا کارگــردان فیلــم زندگــی کــرد‬ ‫اما ســال ‪ ۱۳۶۶‬و ششــمین جشــنواره فیلم فجر میزبان دو اثر‬ ‫درخشــان در حــوزه ســینمای معلــوالن بــود‪ .‬عرصــه معرفی یکی‬ ‫دیگــر از نام هــای ســینماگر مولــف در کشــورمان کــه در مقــام‬ ‫یــک بانــو بــا خلــق یکــی از عاطفی تریــن و درخشــان ترین اثــار‬ ‫ســینمایی ایــران توانســت جوایــز متعــددی در حــوزه رویدادهای‬ ‫ســینمایی را در عرصــه بین الملــل بــرای ایــران بــه ارمغــان اورد‬ ‫صحبــت از «پرنــده کوچــک خوشــبختی» بــه کارگردانــی پــوران‬ ‫درخشــنده اســت‪ .‬عطیــه معصومــی‪ ،‬امیــن تــارخ‪ ،‬همــا روســتا‪،‬‬ ‫جمیلــه شــیخی‪ ،‬ازیتــا الچینــی و شــهال ریاحــی از بازیگــران ایــن‬ ‫اثــر ســینمایی هســتند کــه تــک تک انهــا بازی هــای درخشــانی از‬ ‫خــود در ایــن اثــر بــه یــادگار گذاشــتند‪.‬‬ ‫«پرنــده کوچــک خوشــبختی» ســومین ســاخته پــوران‬ ‫درخشــنده‪ ،‬دربــاره ملیحــه‪ ،‬کــودک معلولــی اســت کــه بــر اثــر‬ ‫ضربــه روحــی در کودکــی قــدرت تکلــم خــود را از دســت داده‬ ‫اســت و بــا یــاداوری گذشــته دچــار تشــنج عصبــی می شــود‪.‬‬ ‫ازار بچه هــای محــل نیــز ناســازگاری و پرخاشــگری او را‬ ‫تشــدید می کنــد‪ ،‬مســئوالن اموزشــگاه ناشــنوایان تصمیــم‬ ‫بــه اخــراج او مــی گیرنــد‪ ،‬امــا بــا تقاضــای خانــم شــفیق‪،‬‬ ‫فرصــت دیگــری بــه او داده می شــود‪.‬‬ ‫پــوران درخشــنده پیــش از ایــن بــا بیــان خاطراتــی از زمــان‬ ‫ســاخت ایــن فیلــم و انتخــاب بازیگــر کودکش گفته بــود‪ :‬بازیگر‬ ‫فیلــم تنهــا هشــت ســال داشــت و او را از مدرســه ناشــنوایان‬ ‫انتخــاب کردیــم‪ .‬دختــری پرخاشــگر و ناســازگار‪ .‬بعــد از اینکــه او‬ ‫را بــرای ایــن نقــش انتخــاب کردیــم او تصمیــم گرفــت همــراه‬ ‫مــن بیایــد و بــا مــن زندگــی کنــد‪ ،‬از خانــواده اش خداحافظــی‬ ‫کــرد و اســباب و اثاثیــه و عروسـک هایش را برداشــت و بــه خانــه‬ ‫مــن امــد‪ .‬بــا توجــه بــه محدودیت هــای ارتباطــی کــه بیــن مــا‬ ‫وجــود داشــت فیلمنامــه را از اول تــا اخــر برایــش مثــل قصــه‬ ‫می خوانــدم و ان را بــا هــم کار می کردیــم‪ .‬برایــم ســخت بــود کــه‬ ‫بتوانــم بســیاری از مفاهیــم را برایــش بــاز و تفســیر کنــم مثــل‬ ‫غــش کــردن کــه نمی دانســتم چگونــه بایــد ان را برایــش توضیح‬ ‫دهــم‪ ،‬بنابرایــن تمــام لحظــات فیلــم را از اول تــا اخــر بــرای او‬ ‫بــازی کــردم و بــا بــازی کردنــم توانســتم بــه او بفهمانــم مفهــوم و‬ ‫معنــای صحنه هــا چیســت‪.‬‬ ‫«مادر»؛ جاودان اثر دیگر زنده یاد علی حاتمی و اکبرعبدی‬ ‫یکــی از دیالوگ هــای مانــدگار فیلــم مــادر‪ ،‬دیالــوگ‬ ‫غالمرضــا اســت کــه می گویــد‪« :‬مــادر مُــرد از بــس کــه جــان‬ ‫ندارد‪».‬ســال ‪ ۱۳۶۸‬زنده نــام علــی حاتمــی کــه پیــش از ایــن‬ ‫ن‪‎‬گویی ســینمایی بــه مخاطبانــش‬ ‫قــدرت خــود را در داســتا ‬ ‫اثبــات کــرده بــود؛ یکــی دیگــر از اثــار درخشــان تاریــخ‬ ‫ســینمای ایــران را بــا نــام «مــادر» بــا حضــور ســتارگان ان‬ ‫ســال های ســینمای ایــران چــون رقیه چهــره ازاد‪ ،‬محمدعلی‬ ‫کشــاورز‪ ،‬فریمــاه فرجامــی‪ ،‬امیــن تــارخ‪ ،‬حمیــد جبلــی‪،‬‬ ‫اکبــر عبــدی‪ ،‬جمشــید هاش ـم پور‪ ،‬محمــود بصیــری‪ ،‬اکــرم‬ ‫محمــدی‪ ،‬حســین کســبیان و محبوبــه بیــات تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۸‬و همزمــان بــا برگــزاری هشــتمین جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر‪ ،‬زنده نــام رقیــه چهــره ازاد و اکبــر عبــدی بــرای بــازی‬ ‫در ایــن فیلــم بــه ترتیــب ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقش‬ ‫اول زن جشــنواره فیلــم فجــر و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر‬ ‫نقــش دوم مــرد جشــنواره فیلــم فجــر را کســب کردنــد‬ ‫فیلــم «مــادر» بــه کارگردانــی و نویســندگی علــی حاتمــی درباره‬ ‫پیرزنــی اســت کــه در اسایشــگاه ســالمندان بــه ســر می بــرد و بــه‬ ‫شــش فرزنــد خــود اطــاع می دهــد کــه می خواهــد در لحظــات‬ ‫واپســین‪ ،‬اعضــای خانــواده را در خانـ ه قدیمــی پــدری ببینــد‪.‬‬ ‫کوچک تریــن پســر ایــن خانــواده‪ ،‬غالمرضــا (اکبــر عبــدی)‪،‬‬ ‫معلــول ذهنــی اســت‪ .‬اکبــر عبــدی بــا بــازی مانــدگارش در ایــن‬ ‫نقــش‪ ،‬ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش دوم مــرد را از‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از دیالوگ هــای مانــدگار فیلــم مــادر‪ ،‬دیالــوگ غالمرضــا‬ ‫اســت کــه می گویــد‪« :‬مــادر مُــرد از بــس کــه جــان نــدارد‪».‬‬ ‫«رنــگ خــدا»؛ معصومیــت خداگونــه کــودک نابینایــی بــا ارزوی‬ ‫لمــس خــدا‬ ‫پرچـم دار ســینمای معلــوالن در دهــه ‪ ۷۰‬بــه اثــر درخشــان‬ ‫مجیــد مجیــدی و فیلــم «رنــگ خــدا» بــه ســال ‪ ۱۳۷۶‬بــاز‬ ‫می گرددپرچــم دار ســینمای معلــوالن در دهــه ‪ ۷۰‬بــه اثــر‬ ‫درخشــان مجیــد مجیــدی و فیلــم «رنــگ خــدا» بــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫فیلــم «رنــگ خــدا» چهارمیــن ســاخته مجیــد مجیــدی‬ ‫اســت کــه توانســت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه‬ ‫تماشــاگران‪ ،‬بهتریــن صداگــذاری و بهتریــن بازیگــر نقــش‬ ‫دوم مــرد (حســین محجــوب) را در شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم داســتان محمــد (محســن رمضانــی)‪ ،‬پســری نابینــا‬ ‫اســت کــه در مدرســه نابینایــان تحصیــل می کنــد‪ ،‬پســری کــه‬ ‫ناتوان ـی اش در دیــدن جهــان بــه او کمــک کــرد تــا زیبایی هــای‬ ‫دنیــا را بهتــر درک کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از دیالوگ هــای معــروف بازیگــر نابینــای فیلــم‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت‪ :‬می دونــی چیــه؟ هیچکــی منــو دوســت نــداره ‪ ،‬عزیــزم‬ ‫م می رفتم مدرســه روســتا‪،‬‬ ‫منو دوســت نداره ‪ ،‬اگر چشــم داشــت ‬ ‫همــه بچه هــای روســتا اونجــا درس می خونـن ‪ ،‬غیــر مــن که باید‬ ‫بــرم مدرســه نابیناهــا کــه اونــور دنیاس ـت ‪ ،‬معلم مــون می گــه‬ ‫خــدا شــما نابیناهــا را بیشــتر دوســت داره چــون نمی بینیــد‪ ،‬ولی‬ ‫مــن گفتــم اگــر مــا رو دوســت داشــت نابینــا نمی کــرد تــا اونــو‬ ‫نبینیــم ‪ ،‬ولــی اون گفــت خــدا دیدنــی نیس ـت ‪ ،‬خــدا همــه جــا‬ ‫هسـت ‪ ،‬شــما می تونیــد اونــو حــس کنیــد‪ ،‬شــما می تونیــد اونــو‬ ‫بــا دســتاتون ببینیــد‪ ،‬حــاال مــن همــه جــا رو می گــردم تــا دســتم‬ ‫بــه خــدا بخــوره و همــه چیــزو بهــش بگــم حتــی هرچــی کــه تــو‬ ‫دلــم هســت‪.‬‬ ‫«وقتــی همــه خــواب بودنــد»؛ داســتان ســفر حــج بی بــی‬ ‫ســلیمه بــا نصیــر ســاده دل‬ ‫محمدرضــا فروتــن که نقش یک معلــول ذهنی را بازی می کند‪،‬‬ ‫دربــاره ایــن فیلــم «وقتــی همــه خــواب بودنــد» گفتــه اســت‪ :‬هــر‬ ‫بــار کــه فیلــم را می بینــم مثــل اینکــه بــه خانــه خــدا رفتم‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬در بیس ـت وچهارمین جشــنواره بین الملــل‬ ‫فیلــم فجــر اثــری اکــران شــد کــه تمــام جشــنواره‬ ‫را از بُعــد روایــت داســتانی‪ ،‬بازیگــری‪ ،‬کارگردانــی و‬ ‫فیلم نامه نویســی تحــت الشــعاع قــرار داد‪ .‬فیلمــی که تا‬ ‫بــه امــروز نیــز در حــوزه اثــار ســینمایی مرتبــط با معلوالن‬ ‫دســت باالیــی در حــوزه جریان ســازی اثــار هنــری بــا‬ ‫محوریــت معلــوالن دارد‪.‬‬ ‫فیلــم «وقتــی همــه خــواب بودنــد» بــه کارگردانــی و‬ ‫نویســندگی فریــدون حسـن پور بــا بازی هــای درخشــان گالب‬ ‫ادینــه‪ ،‬محمدرضــا فروتــن‪ ،‬صــادق صفایــی‪ ،‬غــزل شــاکری و‬ ‫نازنیــن فراهانــی‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم قصــه «بی بــی ســلیمه»‪ ،‬مــادر پیــر و محبــوب‬ ‫روســتای تــازه ابــاد اســت کــه باالخــره پــس از ســال ها‬ ‫انتظــار نوبــت ســفرش بــه خانــه خــدا فــرا رســیده‪،‬‬ ‫بی بــی در حــال خداحافظــی و حاللیــت طلبــی از اهالــی‬ ‫روستاســت کــه خبــر می رســد اجــازه ســفر نــدارد‪ .‬هیــچ‬ ‫کــس نمی خواهــد ایــن خبــر تلــخ را بــه بی بــی بدهــد جــز‬ ‫«مــش کریــم»‪ ،‬از ســوی دیگــر بچه هــا و نصیــر ســاده‬ ‫دل (محمدرضــا فروتــن کــه نقــش فــرد معلــول کــم تــوان‬ ‫ذهنــی را بــر عهــده داشــت)‪ ،‬تصمیــم می گیرنــد‪ ،‬بــی بــی‬ ‫را بــه مــراد دل برســانند و خودشــان او را بــه مکــه ببرنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا فروتــن کــه نقــش یــک معلــول ذهنــی را بــازی‬ ‫می کنــد‪ ،‬دربــاره ایــن فیلــم گفتــه اســت‪ :‬هــر بــار کــه فیلــم را‬ ‫می بینــم مثــل اینکــه بــه خانــه خــدا رفتــم و ایــن فیلــم تاثیرگــذار‬ ‫را بــه عنــوان یــک کار هنرمندانــه و انســانی قبــول دارم‪.‬‬ ‫«وقتــی همــه خــواب بودنــد» جایــزه ویــژه بهتریــن فیلــم‬ ‫بخــش مســابقه ســینمای ایــران و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن‬ ‫فیلــم بخــش معناگــرای بیس ـت وچهارمین جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫«بچه هــای ابــدی»؛ داســتان عاشــقانه ای حــول محــور‬ ‫توانبخشــی و نیازســنجی روحــی معلــوالن‬ ‫پــوران درخشــنده ســال ‪ ۱۳۸۵‬در بازگشــتی درخشــان بــه‬ ‫ســینمای اجتماعــی بــا محوریــت قهرمانــان معلــول فیلــم‬ ‫«بچه هــای ابــدی» را بــرای ارائــه در بیســت وپنجمین‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر ارائــه کرد‪ .‬فیلمــی به غایت‬ ‫جــذاب و البتــه مملــو از صحنه هــای غم بــار و تاثیرگــذار بــا‬ ‫حضــور بازیگرانــی چــون شــهاب حســینی‪ ،‬الهــام حمیــدی‪،‬‬ ‫هــادی مرزبــان‪ ،‬پانتـه ا بهــرام‪ ،‬اهــو خردمنــد‪ ،‬فرزانــه کابلــی‪،‬‬ ‫مهــدی میامــی و فلــور نظــری‪.‬‬ ‫در فیلــم «بچه هــای ابــدی» می بینیــم کــه نگار(الهــام‬ ‫حمیــدی) و ایمان(شــهاب حســینی) قصــد دارنــد بــا هــم‬ ‫ازدواج کننــد‪ ،‬امــا نــگار دچــار تردیــد می شــود‪ .‬ایــن تردیــد بــه‬ ‫دلیــل حضــور علــی‪ ،‬برادر نوجوان ایمان اســت که «ســندرم‬ ‫داون» دارد‪ .‬ســندرم داون‪ ،‬نوعی اختالل کرموزومی اســت‬ ‫کــه باعــث ناتوانــی ذهنــی می شــود‪.‬‬ ‫فیلــم «بچه هــای ابــدی» بــه کارگردانــی پــوران درخشــنده‪،‬‬ ‫ـی اینگونــه‬ ‫بــه مخاطبــان نشــان می دهــد کــه نیازهــای احساسـ ِ‬ ‫اشــخاص هماننــد افــراد عــادی اســت و توانبخشــی می توانــد‬ ‫ســازگاری ِ ان هــا را بــا محیــط افزایــش دهــد‬ ‫پانت ـه ا بهــرام بــرای بــازی در ایــن فیلــم‪ ،‬ســیمرغ بلوریــن‬ ‫نقش دوم زن را از بیســت و پنجمین جشــنواره فیلم فجر‬ ‫دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫«میــم؛ مثــل مــادر»؛ کــودکان معلــول بمبــاران‬ ‫شــیمیایی و نماینــده اســکار ســینمای ایــران‬ ‫فیلــم «میــم‪ ،‬مثــل مــادر» بنــا بــه تشــخیص بنیــاد ســینمایی‬ ‫فارابــی بــه عنــوان نماینــده ایــران در هشــتادمین دوره جوایــز‬ ‫اســکار در ســال ‪ ۲۰۰۷‬انتخــاب شــد‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۵‬نیــز شــاهد حضــور دو فیلــم بــا محــور قهرمانــان‬ ‫معلــول در خیــل تولیــدات حاضر در بیسـت وپنجمین جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلــم فجــر بودیــم‪ .‬دومیــن فیلــم ان ســال بــه اثــر‬ ‫درخشــان زنده نــام رســول مالقلی پــور و فیلــم «میــم مثــل‬ ‫مــادر» بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن فیلــم گلشــیفته فراهانــی‪ ،‬حســین یــاری‪ ،‬ســحر‬ ‫دولتشــاهی‪ ،‬شــراره دولت ابــادی و همچنیــن علــی شــادمان‬ ‫ایفــای نقــش کرده انــد‪ .‬ایــن فیلــم بنــا بــه تشــخیص بنیــاد‬ ‫ســینمایی فارابــی بــه عنــوان نماینــده ایــران در هشــتادمین دوره‬ ‫جوایــز اســکار در ســال ‪ ۲۰۰۷‬انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫فیلــم «میــم مثــل مــادر» اخریــن ســاخته زنده نــام رســول‬ ‫مالقلــی پــور‪ ،‬دربــاره مــادری اســت کــه بــرای نجــات زندگــی پســر‬ ‫معلولــش می جنگــد‪ .‬ســعید‪ ،‬فرزنــد ســپیده‪ ،‬دچــار مشــکالت‬ ‫تنفســی و معلولیــت اســت و ایــن وضعیــت ناشــی از گازهــای‬ ‫شــیمیایی زمــان جنــگ اســت‪ .‬ســهیل(پدر ســعید) اصــرار دارد‬ ‫تــا فرزندشــان را ســقط کننــد امــا ســپیده مخالفــت می کنــد و‬ ‫ســهیل‪ ،‬ســپیده را طــاق می دهــد‪ .‬پــس از زایمــان‪ ،‬طــی‬ ‫چکاپ هــای ماهیانــه‪ ،‬پزشــک بــه ســپیده می گویــد کــه ایــن‬ ‫وضعیــت ســعید‪ ،‬ناشــی از مشــکالت ژنتیکــی اســت و گازهــای‬ ‫عصبــی روی ســعید تاثیــری نداشــته و…‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-15‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هرفرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه که در‬ ‫ارتباط با خودرو خود باید بدانید‬ ‫قوانین دست و پا گیر‬ ‫کاغذی بانک ها‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات را هــم‬ ‫نو گرفتم‪ .‬ممکن اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل‬ ‫موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪.‬‬ ‫لطفــا توضیــح بدهیــد؟‬ ‫برخــی مقــررات بانک هــا مانع مشــارکت پیمانکاران‬ ‫در اجــرای طــرح شــده و رونــد ســاخت خانه هــا در‬ ‫ایــن طــرح را بــا کنــدی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت گــردش حســاب پیمانــکاران در شــعب‬ ‫بانک هــا‪ ،‬مقرراتــی ســختگیرانه بــوده و مانــع جــدی‬ ‫و اصلــی به حدنصــاب رســیدن عملکــرد مالــی‬ ‫پیمانــکاران بــرای گرفتــن وام اســت‪.‬‬ ‫عزم جدی‬ ‫خانه دارشدن برای‬ ‫اقشار ک م درامد‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای حــل مشــکل مســکن شــهروندان‬ ‫فاقــد خانــه و به خصــوص جوانــان اســت کــه بــا وجــود برخــی‬ ‫موانــع‪ ،‬اجــرای ان در گلســتان بــدون وقفــه دارد‪.‬‬ ‫تهیــه خانــه یکــی از نیازهــای ضــروری بــرای زندگــی اســت‬ ‫امــا مشــکالت اقتصــادی ســال های اخیــر و افزایــش ناگهانــی‬ ‫و چنــد برابــر قیمــت‪ ،‬رســیدن بســیاری از شــهروندان بــه ایــن‬ ‫نیــاز را تقریبــا غیرممکــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن را در دســتور کار قــرار داد و رونــد‬ ‫روبه پیشــرفت ایــن طــرح در گلســتان‪ ،‬ســاکنان ایــن اســتان‬ ‫را بــه پایــان روزهــای خانه بدوشــی و ادامــه زندگــی در خانــه‬ ‫شــخصی امیدوارکــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان‬ ‫تعهــد تامیــن زمیــن بــرای طــرح نهضت ملی مســکن اســتان در‬ ‫ســال نخســت را ‪ ۸۰۰‬هکتار اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪۳۱۸.۵‬‬ ‫هکتــار از ایــن تعهــد معــادل ‪ ۴۰‬درصد تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫اســدالله پناه یــزدان روز شــنبه در جلســه شــورای مســکن‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬طبــق برنامــه بــرای ســال اجــرای طــرح‪ ،‬بایــد‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی در مناطــق شــهری گلســتان‬ ‫ســاخته شــود کــه تاکنــون عملیــات ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪۸۷۹‬‬ ‫واحــد بــا پیشــرفت فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫کم کاری بانک ها‬ ‫وی جمع کل اراضی قطعی شــده گلســتان در طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن را ‪ ۳۱۸.۵‬هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪۲۷۴ :‬‬ ‫هکتــار از ایــن زمین هــا متعلــق بــه خــود ســازمان ملــی زمیــن‬ ‫و مســکن‪ ۳۳ ،‬هکتــار از زمین هــای بنیــاد مســتضعفان و‬ ‫‪ ۱۱.۵‬هکتــار متعلــق بــه بنیــاد مســکن اســت‪.‬‬ ‫پناه یزدان ادامه داد‪ ۹۲ :‬هزار و ‪ ۴۴۷‬نفر از مردم گلســتان‬ ‫تا هفتمین مرحله بازگشــایی ســامانه در طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن نام نویســی کردنــد کــه بــا انجــام مراحــل مختلــف ‪۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۴‬نفــر تاییــد اولیــه و هفــت هــزار و ‪ ۵۸۴‬نفر تایید‬ ‫نهایــی شــدند کــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬نفــر از انــان ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اولیــه را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۹‬واحــد بــا پیشــرفت های‬ ‫فیزیکــی تــا ‪ ۶۰‬درصــد در شــهرهای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬کاللــه‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫اق قــا‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬گمشــان و کردکــوی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه علــت‬ ‫نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪ ،‬خرابــی‬ ‫درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد‬ ‫بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫وی هزینــه ســاخت هــر واحــد حــدود ‪ ۹۰‬متــر مربعــی در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن را هفــت میلیــارد ریــال برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫طبــق مصوبــه شــورای عالــی پــول و اعتبــار بــرای پروژه هــای‬ ‫مذکــور در شــهر گــرگان ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و‬ ‫ســایر شــهرهای اســتان ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بــا نــرخ‬ ‫ســود ‪ ۱۸‬درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و پــس از ســه ســال‬ ‫تنفــس دوران ســاخت پرداخــت می شــود و مابقــی مبلــغ مــورد‬ ‫نیــاز را بایــد خــود فــرد متقاضــی در چنــد مراحــل پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫گلســتان همچنیــن از همکاری نکــردن بانک هــا در پرداخــت‬ ‫تســهیالت طرح خودمالکی نهضت ملی مســکن در اســتان‬ ‫گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــار اصلــی پرداخــت‬ ‫وام هــای ایــن بخــش را یــک بانــک بــه دوش می کشــد و بقیــه‬ ‫بانک هــا مشــارکتی در اجــرای ایــن طــرح ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان هــم گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۸۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن بــرای اجــرای نهضت ملی مســکن در شــهرهای‬ ‫بــا جمعیــت کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر اســتان در قــرق‪ ،‬نوکنــده‪،‬‬ ‫گمیشــان‪ ،‬ســیمین شــهر‪ ،‬نگین شــهر‪ ،‬گالیکش‪ ،‬خان ببین‪،‬‬ ‫تاتارعلیــا و اق قــا تامیــن شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن زمیــن مــورد‬ ‫نیــاز اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در روســتاهای‬ ‫گلســتان تامیــن شــده و مشــکلی در ایــن بخــش وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در شــهرهای بــا جمعیــت بــاالی ‪ ۲۵‬هــزار نفــر‬ ‫هــم اجــرای ایــن طــرح از تحویــل زمیــن تــا ســاخت خانه هــا‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ویالسازی در گمیشان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان ادامــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫شــهرهایی کــه اجــرای نهضــت ملــی مســکن در ان بــا نگاهی‬ ‫ویــژه ادامــه دارد‪ ،‬مربــوط بــه گمیشــان اســت کــه اجــرای ایــن‬ ‫طــرح بــا ســاخت خانــه ویالیــی می توانــد بــه الگویــی مناســب‬ ‫بــرای ایــن اســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬در برخــی شــهرهای گلســتان زمیــن کافــی‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح تهیــه نشــده کــه امیدواریــم با تکمیل‬ ‫اراضــی مــورد نیــاز رونــد ســاخت خانه هــای ایــن طــرح بــا‬ ‫ســرعت ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی ســایت ارامــش گــرگان را یکــی از نمونه هــای موفــق اجــرای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن در گلســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود گذشــت ســه مــاه از اغــاز ســاخت ‪ ۴۸۸‬خانــه در ایــن‬ ‫ســایت‪ ،‬پیشــرفت فیزیکــی ان محســوس و قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬همچنیــن اجــرای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در ســایت زیتــون گــرگان نیــز تحســین برانگیز اســت‬ ‫و پیشــرفت فیزیکــی افــزون بــر ‪ ۵۰‬درصــدی ســاخت ‪۱۸۰‬‬ ‫واحــد مســکونی در کمتــر از پنــج مــاه می توانــد بــه الگویــی‬ ‫مناســب در دیگــر مناطــق گلســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ســاخت بخشــی از خانه هــای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن گلســتان تا پایان ســال بــه پایان‬ ‫رســیده و ایــن منــازل در اختیــار مالــکان قــرار بگیــرد‬ ‫تخت بام به جای شیروانی‬ ‫فرمانــدار گمیشــان هــم در ارتبــاط ویدیــو کنفرانســی بــا ایــن‬ ‫جلســه پیشــنهاد کــرد کــه بــام خانه هــای طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در ایــن شهرســتان بــه جــای شــیروانی بــه صــورت‬ ‫«تخت بــام» باشــد‪.‬‬ ‫امیــد ســلقی اظهــار داشــت‪ :‬تفــاوت قیمــت حــدود ‪۸۰‬‬ ‫میلیــون تومانــی اجــرای ســقف شــیروانی بــا تخت بــام‪،‬‬ ‫رغبــت متقاضایــان اجــرای طــرح بــه احــداث ســقف تخت بــام‬ ‫را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض رحمــان عباســی بــه شناســه شناســنامه ‪ ۹۵‬و شــماره ملــی ‪ 2122185171‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫شــعبان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000668‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲۰۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صــادره حکایت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف ‪13638 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬در صــورت اجــرای ســقف‬ ‫تخت بــام میتــوان از ایــن ظرفیــت بــرای اســتقرار پنــل انــرژی‬ ‫خورشــیدی و تولیــد بــرق اســتفاده کــرد تــا محل درامــد پایدار‬ ‫بــرای مالــکان خانه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن‬ ‫شهرســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان هــم در ایــن جلســه از‬ ‫خصوصی ســازی قوانیــن برخــی بانک هــا در همکاری نکــردن بــا‬ ‫پیمانــکاران گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬برخــی مقــررات بانک هــا مانــع‬ ‫مشــارکت پیمانــکاران در اجــرای طــرح شــده و رونــد ســاخت‬ ‫ خانه هــا در ایــن طــرح را بــا کنــدی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک اظهــار داشــت‪ :‬ضــرورت گــردش حســاب‬ ‫پیمانــکاران در شــعب بانک هــا‪ ،‬مقرراتــی ســختگیرانه بــوده‬ ‫و مانــع جــدی و اصلــی به حدنصــاب رســیدن عملکــرد مالــی‬ ‫پیمانــکاران بــرای گرفتــن وام اســت‪.‬‬ ‫بی میلی پیمانکاران بومی‬ ‫وی همچنیــن بــه مشــارکت نکردن پیمانــکاران در ایــن طــرح‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در یکســال گذشــته اصــرار فراوانــی بــرای‬ ‫ح نهضــت ملــی مســکن از طریــق پیمانــکاران بومــی‬ ‫اجــرای طــر ‬ ‫داشــتیم اما ســازندگان گلســتانی تمایلی به مشــارکت در این‬ ‫طــرح ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬اگــر بومی هــا‬ ‫در ســاخت خانــه طــرح نهضــت ملــی مســکن ورود نکنــن‬ ‫مجبــور بــه واگــذاری ان بــه پیمانــکاران غیربومــی هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه بــه اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫بارهــا ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت پیمانــکاران بومــی در این‬ ‫طــرح هــا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت امــا تاکنــون ســازندگان‬ ‫بومــی مســکن از حضــور در ایــن طــرح اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرورت اجــرای‬ ‫بــه موقــع طــرح نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬مجبوریــم بــه ســراغ‬ ‫پیمانــکاران غیربومــی برویــم تا زمان دسترســی مردم اســتان‬ ‫بــه ارزوی خان ـه دار شــدن بــه درازا نکشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اعــام امادگــی بــرای واگــذاری طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن بــه ســازندگان چینــی خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫طــرف چینــی یــاداور شــدیم اگــر چنــد مــورد اختــاف شــامل‬ ‫عقــد قــرارداد بــه ریــال‪ ،‬تعییــن محــل حــل اختــاف در ایــران‬ ‫و ثبــت شــرکت در ایــران از طــرف ایــن شــرکت چینــی محقــق‬ ‫شــود‪ ،‬امــاده واگــذاری ســاخت خانــه از محــل طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن بــه انــان هســتیم‪.‬‬ ‫زنگانــه همچنیــن خواســتار تعییــن تکلیــف ســاختمان های‬ ‫نیمــه کاره مســکن مهــر در گلســتان شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪۳‬‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫خانــم‪ /‬اقــای میثــم غفــوری فــر بــه شناســنامه ‪6312‬‬ ‫کدملــی‪ 2122612681‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی رضــا‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰100۰۴۰۴‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ 152.22‬متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪۳‬‬ ‫ اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند مــی توانند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف ‪13634 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/09/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا‬ ‫ســمند ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد ایــن خودروهــا مــی کننــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر‬ ‫کشــور توزیــع نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬علت اینکه پیشــرانه های مدرن و پیشــرفته بی صدا‬ ‫و منظم نســبت به انواع قبلی کار میکنند چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه‬ ‫خنــک کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪،‬‬ ‫بــه موتــور متصــل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایــش دور موتور‪،‬‬ ‫ســرعت و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت‬ ‫عمده این قضیه‪ ،‬پیشــرفت هایی اســت که در‏بخشــهای‬ ‫مختلف پیشــرانه خودرو از جمله سرســیلندر و میل لنگ‬ ‫صــورت گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بر مصرف کمتــر‪ ،‬قدرت‬ ‫و‏گشــتاور بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایم بعد از‬ ‫طی مســافتی مشــخص باید تعویض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه‬ ‫ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک‬ ‫شــده و نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در‬ ‫پیشــرانه بــروز مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه‬ ‫تعمیــرکار نیــاز بــه تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛‬ ‫از جملــه مشــکالتی در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪،‬‬ ‫افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم‬ ‫بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر‬ ‫هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتند‬ ‫‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجــود بخــار‬ ‫اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن‬ ‫روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه‬ ‫بیــش از حــد ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت‬ ‫اختــاط هــوا و ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه‬ ‫دلیــل کثیــف بــودن شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی‬ ‫و در نتیجــه نســبت‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر‬ ‫موتــور و تنظیــم نبــودن انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا‬ ‫دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫خانــم فاطمــه جهــان تیــغ بــه شناســنامه ‪ 14186‬کدملــی‬ ‫‪ 3670141782‬صــادره از زابــل فرزنــد محمــد متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000560‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲۴۹.50‬متــر مربــع قســمت ‪ -۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایت تصرفات متقاضــی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫رای صــادره فــوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13644 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تاکیداستاندار بر استفاده برابر‬ ‫معلوالن از امکانات شهری‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اســتفاده‬ ‫برابــر معلــوالن از امکانــات شــهری‪ ،‬گفــت‪ :‬اماکــن‬ ‫عمومــی و حمــل و نقــل بایــد بــرای افــراد دارای‬ ‫معلولیــت مناســب ســازی شــود‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫همه جرایم بیمه شخص ثالث‬ ‫بخشیده شد‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا اعــام خبــر بخشــودگی جرایــم بیمــه شــخص وســایل نقلیــه موتــوری‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬همــه جرایــم در گذشــته تــا پایــان ایــن مــاه بخشــیده شــده و اگــر مــردم تــا‬ ‫‪ ۳۰‬اذر مراجعــه کننــد‪ ،‬بــدون پرداخــت هیــچ جریمـه ای می تواننــد از بیمــه شــخص ثالــث‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت اقتصــاد‪ ،‬ســید احســان خانــدوزی‪ ،‬وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در گفت وگــو بــا بخــش خبــری ســاعت ‪ ۱۴‬ســیما گفــت‪ :‬امــروز ‪ ۱۳‬اذر‬ ‫روز ملــی بیمــه بــود و همــه مدیــران صنعــت بیمــه کشــور بــرای هماهنگــی برنامــه صنعــت‬ ‫یــک ســال اتــی بیمــه کشــور گــرد هــم امــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اعــام اینکــه همــه جرایــم بیمــه شــخص ثالــث بخشــیده شــده اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬امــروز بــا پیشــنهاد رییــس کل بیمــه مرکــزی بــرای بخشــودگی جرایــم بیمــه‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در همایــش روز جهانــی‬ ‫افــراد دارای معلولیــت اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫بخشــهای دولتی‪ ،‬ســاختمان های عمومی و ادارات‬ ‫ملــزم بــه رعایــت قانــون مناســب ســازی اماکــن برای‬ ‫معلــوالن هســتند و فرمانــداران نیــز بایــد نظــارت‬ ‫کافــی بــر اجــرای ایــن قانــون داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراتــر از قانــون جامــع حمایــت از‬ ‫معلــوالن‪ ،‬اســتفاده متقابــل همــه افــراد جامعــه‬ ‫از امکانــات بایــد یکســان باشــد کــه ایــن امــر بــا‬ ‫پیشــرفت تکنولــوژی میســر شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهر متعلــق بــه‬ ‫همــگان اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬برخیهــا بــر ایــن‬ ‫بــاور هســتند کــه شــهر اکثریــت را در برمی گیــرد‬ ‫در حالــی کــه ایــن تفکــر کامــا اشــتباه اســت و‬ ‫همــه مــردم بــه ویــژه افــراد دارای معلولیــت بایــد از‬ ‫امکانــات شــهری بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در خراســان شــمالی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد بســترهای الزم بــرای حمایــت همــه‬ ‫جانبــه از افــراد دارای معلولیــت فراهــم شــود کــه‬ ‫قابلیــت تحــول هــم داشــته باشــد بــه گونــه ای‬ ‫کــه فرمانــداران از تمــام توانمنــدی هــای جامعــه‬ ‫معلــوالن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بــه کارگیــری خالقیــت و نــواوری‬ ‫افــراد دارای معلولیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تفکــر خــاق و‬ ‫محبــت مــردم بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه‬ ‫تمــام فضاهــای مــورد اســتفاده بــرای معلــوالن‬ ‫هــم باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن از افــراد معلــول موفــق اســتان در‬ ‫حــوزه هــای علمــی و هنــری تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۳‬هــزار نفــر زیــر پوشــش بهزیســتی اســتان‬ ‫قــرار دارنــد کــه شــامل معلــوالن‪ ،‬ســالمندان‪،‬‬ ‫زنــان خــود سرپرســت‪ ،‬کــودکان و ســایر گــروه‬ ‫هــدف مــی شــود‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد ان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫فرصت کم نظیر در توسعه گردشگری کشاورزی‬ ‫باجاذبه هایطبیعیوتاریخی‪،‬گلستان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬کشــاورزی و جاذبه هــای‬ ‫طبیعــی و تاریخــی‪ ،‬فرصــت مناســب و کم نظیــر توســعه گردشــگری ایــن اســتان اســت کــه بایــد‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای تحقــق ایــن هــدف فراهــم شــود‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری اظهارداشــت‪ :‬در ســفر اســتانی رییــس جمهــور‪ ،‬قابلیــت کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری اســتان گــرداوری و بــرای اســتفاده ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی اعــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صورتیکــه همــه دســتگاههای اجرایــی گلســتان برنامه های یک ســاله خــود را صرف‬ ‫توســعه گردشــگری کنند‪ ،‬ارزش افزوده اســتان به میزان فراتر از انتظار خواهد رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود پیشــرفت های روزافــزون علمــی کشــور‪ ،‬هنــوز بــه داشــته های اقتصــادی‬ ‫قابــل ذکــری دســت پیــدا نکردیــم کــه راه حــل ان توجــه بیشــتر بــه بخــش گردشــگری و فراهــم‬ ‫کــردن زیرســاخت های ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫ســاوری گفت‪ :‬برای رونق گردشــگری گلســتان چاره ای جز جذب ســرمایه های داخلی و خارجی‬ ‫نداریــم کــه اولویــت اول‪ ،‬جــذب ســرمایه بومــی اســت چراکــه شــناخت از شــرایط اســتان می توانــد‬ ‫ســرعت توســعه را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش می کنیــم فرصت هــای گردشــگری گلســتان را تقویــت و بوروکراســی اداری‬ ‫و چالش هــای ایــن بخــش را باهــدف تســهیل جــذب ســرمایه گذاری از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫ســاوری ادامــه داد‪ :‬بســته های ســرمایه گذاری و مشــوق های حمایتــی بــرای توســعه گردشــگری از‬ ‫ســوی میــراث فرهنگــی گلســتان امــاده شــده اســت کــه بــا تمــام تــوان امــاده اجــرای ان هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در جایــی‬ ‫محقــق می شــود کــه امنیــت بــه خوبــی فراهــم شــود و هــم اکنــون در گلســتان بــه برکــت تــاش‬ ‫شــبانه روزی و مخلصانــه نیروهــای پرتــاش نظامــی‪ ،‬انتظامــی و امنیتــی شــرایط مطلــوب و پایــدار‬ ‫در ایــن اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫روح اللــه صلبــی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون تالش هــای زیــادی بــرای معرفــی قابلیت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری گلســتان انجــام شــده بــه طــوری کــه در ســایت ســرمایه گذاری ‪ ۱۰۸‬فرصــت ایــن‬ ‫اســتان معرفــی و در معــرض دیــد همــگان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع فرصت هــای معرفــی شــده در ســایت مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۴۳‬فرصــت مربــوط بــه حــوزه گردشــگری از جملــه پــارک جنگلــی النگــدره و جزیــره اشــوراده اســت‪.‬‬ ‫ق ســرمایه گذاری مشــوق هایی را در نظــر گرفتــه و بــه‬ ‫وی گفــت‪ :‬وزارت اقتصــاد و دارایــی بــرای تشــوی ‬ ‫طــور مثــال در ازای هــر ‪ ۳۰۰‬هــزار دالر ســرمایه گذاری‪ ،‬مجــوز ورود یــک خــودرو خارجــی را اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫صلبــی گفــت‪ :‬ان چیــزی کــه بــرای ســرمایه گذاران مهــم اســت ضمانــت اجرایــی و برگشــت‬ ‫ســرمایه اســت کــه ایــن ضمانــت از ســوی وزارت اقتصــاد بــه نیابــت دولــت صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرودگاه هــای گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬فرودگاه هــای کشــور وظیفــه دارد‬ ‫بــرای بهره گیــری بهتــر ســرمایه گذاران زیرســاخت های الزم را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق موتور های کولر ابی‬ ‫در شیروان دستگیر شد‏‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت‬ ‫دریچه فاضالب‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری‬ ‫یــک نفــر ســارق موتــور هــای کولــر ابــی‏در این شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چنــد فقــره‏ســرقت موتــور کولــر از اماکــن خصوصــی در‬ ‫شــیروان‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن‏فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی و تحقیقــات پلیســی موفــق شــدند متهــم‬ ‫را مــورد‏شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل‬ ‫مامــوران فــرد مــورد نظــر در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی‏منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 5‬مورد ســرقت موتورهای‬ ‫کولــر ابــی بــه‏ارزش ‪ 250‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده تعــدادی از‬ ‫امــوال مســروقه نیــز توســط‏مامــوران در مخفیــگاه متهــم‬ ‫کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪2‬‬ ‫نفــر ســارق ســابقه دار دریچــه هــای‏فاضــاب بــا ‪ 30‬فقــره‬ ‫ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت دریچــه هــای فاضــاب در ســطح‬ ‫‏شهرســتان «شــیروان» بالفاصلــه بررســی موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس اگاهــی‏ایــن شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس در تحقیقــات‬ ‫میدانــی خــود موفــق شــدند در همیــن‏رابطه ‪ 2‬نفر ســارق را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاراگاهان بعد از شناســایی محل‬ ‫اختفــای‏متهمــان در یــک عملیــات غافلگیرانــه ایــن افــراد را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه هــر دو متهــم در‬ ‫بازجویی های انجام شــده به ‪ 30‬فقره‏ســرقت دریچه های‬ ‫فاضــاب در شهرســتان شــیروان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬متهمان در‏نهایت بعد از تشــکیل پرونده برای انجام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شــخص ثالــث موافقــت شــد و ایــن امــکان بــه صاحبــان همــه وســایل نقلیــه موتــوری بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن بخشــودگی تــا پایــان اذرمــاه داده شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬طبــق مــاده ‪ ۲۴‬قانــون بیمــه شــخص ثالــث‪ ،‬اساســا ً ایــن قانــون یــک‬ ‫بیمــه اجبــاری بــرای تمــام وســایل نقلیــه اســت کــه اگــر صاحبــان وســایل نقلیــه وســیله‬ ‫خــود را مدتــی بیمــه نکننــد‪ ،‬مشــمول جریمــه می شــوند و بخشــودگی ایــن جریمه هــا‬ ‫ســبب ترغیــب صاحبــان وســایل نقلیــه می شــود کــه بــه بهانــه جریمه هــا بیمــه وســایل‬ ‫خــود را بــه تاخیــر نیندازنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی همچنیــن اعــام کــرد کــه بــا بخشــودگی تمــام جریمه هــای وســایل نقلیــه‬ ‫موتــوری در گذشــته نیــز موافقــت شــده اســت‪ ،‬بنابرایــن صاحبــان وســایل نقلیــه دو هفتــه‬ ‫فرصــت دارنــد از ایــن بخشــودگی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا ایــن بخشــودگی شــامل همــه‬ ‫وســایل موتــوری از جملــه ماشــین االت کشــاورزی نیــز می شــود افــزود‪ :‬در خصــوص‬ ‫موتورســیکلت و ماشــین االت کشــاورزی از اواســط ابان مــاه ایــن امــکان فراهــم شــده‬ ‫بــود تــا از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد؛ امــا چــون اکثــر مــردم از وســایل نقلیــه شــخصی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن تــا پایــان اذر تســری داده شــد بــه همــه وســایل نقلیــه موتــوری‬ ‫زمینــی‪.‬‬ ‫وی در پایــان ابــراز کــرد‪ :‬بــرای اینکــه مــردم بتواننــد تــا پایــان اذرمــاه از بیمــه شــخص‬ ‫ثالــث اســتفاده کننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز بیمــه کســی از ایــن بابــت کــه در گذشــته بیمــه‬ ‫شــخص ثالــث نداشــته اند‪ ،‬بازخواســت نمی کنــد و تاکیــد می کنــم کــه همــه جرایــم در‬ ‫گذشــته تــا پایــان ایــن مــاه بخشــیده شــده و اگــر مــردم تــا ســی اذر بــه ایــن مراکــز مراجعــه‬ ‫کننــد‪ ،‬بــدون پرداخــت هیــچ جریم ـه ای می تواننــد از بیمــه شــخص ثالــث اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫با توجه به لغزندگی جاده ها براثر برف و باران‪:‬‬ ‫تصادفات را سرعت مطمئنه و‬ ‫احتیاط کاهش می دهد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا اشــاره بــه شــرایط جــوی ناپایــدار اســتان‬ ‫و بــارش بــرف و بــاران و لغزندگــی ســطح جــاده هــا از راننــدگان درخواســت کــرد با رعایت ســرعت‬ ‫مطمئنــه و احتیــاط الزم در رانندگــی از تصادفــات و ســوانح جــاده ای پیشــگیری کنند‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی بــا بررســی وضعیــت جــاده هــا از طریــق دوربیــن هــای نظــارت تصویــری مرکــز‬ ‫مدیریــت راههــای اســتان بــه پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل گفــت‪ :‬در شــرایط برفــی و بارانــی و‬ ‫بدلیــل لغزندگــی جــاده هــا احتمــال افزایــش تصادفــات دور از انتظــار نیســت لــذا رعایت قوانین‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی و صبــر و گذشــت ایــن حــوادث را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ 10 ،‬اکیــپ راهــداری و ترابــری‪ ،‬حــدود یکصــد دســتگاه خــودروی ســنگین و نیمــه‬ ‫ســنگین و ‪ 150‬راهدار بطور مســتقیم در مناطق برفگیر و کوهســتانی حضور داشــته و عملیات‬ ‫راهــداری را انجــام مــی دهنــد و ‪ 50‬نفــر نیــز غیرمســتقیم ایــن عملیــات را پشــتیبانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان افــزود‪ :‬هــم اینــک در محورهــای ســرعلی‬ ‫ابــاد جــاده گــرگان‪ -‬شــاهرود بــه ســمت چهاربــاغ‪ ،‬گردنــه خــوش ییــاق‪ ،‬گردنــه اولنــگ‪ ،‬جنــگل‬ ‫گلســتان‪ ،‬دوزیــن‪ ،‬افراتختــه‪ ،‬درازنــو بطــور متوســط بیــن ‪ 5‬تــا ‪ 10‬ســانتیمتر بــرف باریــده اســت‪.‬‬ ‫مصدقــی بــا بیــان اینکــه طبــق پیــش بینــی هــای هواشناســی ایــن شــرایط از بعدازظهــر امــروز‬ ‫تــا شــب شــدت مــی گیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬عملیــات شــن و نمــک پاشــی نیــز توســط ماشــین االت‬ ‫راهــداری مختــص زمســتان بطــور مســتمر در ســطح ایــن جــاده هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ابگرفتگــی هــای موضعــی هــم در مناطــق پاییــن دســت ماننــد جــاده علــی ابــاد‬ ‫بــه گــرگان‪ ،‬محــدوده اق قــا و حاشــیه راههــا وجــود دارد کــه عوامــل راهــداری در حــال رفــع‬ ‫انهــا هســتند‪.‬‬ ‫مصدقــی بــا تاکیــد بــه پرهیــز از ســفرهای غیرضــروری گفــت‪ :‬در صــورت ســفر تجهیــزات‬ ‫زمســتانی و وســایل گرمایشــی بــه همــراه داشــته و از ســامت خــودرو اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تلفــن گویــای ‪ 141‬و تلفــن ثابت ‪ 01732480019‬مرکز مدیریت راههای اســتان در‬ ‫طول شــبانه روز اماده پاســخگویی به کاربران جاده ای از وضعیت راههاســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان پــس از بررســی وضعیــت جــاده هــا از‬ ‫طریــق مرکــز مدیریــت راههــا عــازم محورهــا شــد تــا بصــورت میدانــی نیــز از وضعیــت ترافیکــی و‬ ‫فیزیکــی انهــا در ایــن شــرایط بازدیــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای جابر زرگرمعصوم ابادی به شناســه‬ ‫شناســنامه ‪ 82‬کــد ملــی ‪ 2122833580‬صــادره از گــرگان فرزنــد حبیــب متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412001000396‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 106.36‬متــر مربــع از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13647 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای عمــار شــهروزی بــه شــماره شناســنامه ‪ 338‬بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2121660895‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000573‬در ششــدانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 282.80‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضــی دارد ‪ .‬لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13653 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫وحدت و انسجام ملت را ‪ ،‬فتنه ها‬ ‫و اغتشاشات اخیر مستحکم تر کرد‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان بــا اشــاره بــه پشــتیبانی اســتکبار جهانــی از فتنه هــا‬ ‫و اغتشاشــات اخیــر در برخــی نقــاط کشــور بــه منظــور ایجــاد حــس ناامیــدی در مردم نســبت‬ ‫بــه اینــده و حاکمیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن توطئه هــا بــا هوشــیاری احــاد مــردم همیشــه در صحنــه‬ ‫ایــران اســامی‪ ،‬وحــدت و انســجام ملــت را مســتحکم تر کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام روح الله ســلیمانی فرد در ایین اهدای ‪ ۳۱۳‬بســته غذایی بین مددجویان‬ ‫بهزیســتی و کمیتــه امــداد گنبــدکاووس گفــت‪ :‬امــروز دشــمنان انقــاب اســامی در قالــب‬ ‫جنــگ اقتصــادی و ترکیبــی خــود بــا وارونــه جلــوه دادن واقعیــات و دســتاوردهای انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬هتــک حرمــت بــه قــران‪ ،‬مقدســات‪ ،‬اماکــن متبرکــه و مقــام روحانیــت بــه دنبــال‬ ‫ش اســت‪.‬‬ ‫تبدیــل کــردن ارزش هــا بــه ضــدارز ‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز دشــمنان انقــاب همچنیــن در جنــگ روایت هــا‪ ،‬روایت هــای جعلــی‬ ‫و اســرائیلی را بیــان می کنــد تــا در دل اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه نســل جــوان بــرای‬ ‫پیمــودن ادامــه راه باع ـزّت و اقتــدار انقــاب اســامی‪ ،‬شــبهه و تردیــد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫باید در دستور کار حمایت همه جانبه از فعاالن‬ ‫بخش توانبخشی بیماران اعصاب و روان قرار گیرد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬افــرادی کــه بــا تاســیس مراکــز‬ ‫توانبخشــی و درمانــی بیمــاران اعصــاب و روان در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد‪ ،‬بایــد از ســوی همــه‬ ‫مســووالن مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در حاشــیه افتتــاح مرکــز توانبخشــی و درمانــی شــبانه روزی «امیــد زندگــی»‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬کار کــردن در چنیــن فضاهــا و محیط هایــی کــه بــا ایــن گــروه از جامعــه هــدف (بیماران‬ ‫اعصــاب و روان) در ارتبــاط اســت‪ ،‬جــز عالقــه و عشــق بــه خدمــت‪ ،‬چیــز دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کســانی کــه در ایــن بخــش فعالیــت می کننــد در واقــع بــا ابــاد کــردن اخــرت خــود و‬ ‫خانواده هایشــان‪ ،‬بهشــت را تضمیــن می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بایــد شــرایطی ایجــاد کنیــم تــا عالقمنــدان و عاشــقان کار در ایــن حــوزه میــل و‬ ‫ترغیــب بیشــتری بــرای ورود بــه ایــن عرصــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬مدیریــت و مجموعــه پرســنل‬ ‫چنیــن مراکــزی‪ ،‬از افــرادی کــه حتــی خانواده هایشــان قــادر بــه نگهــداری انــان نیســتند‪ ،‬حاضــر‬ ‫هســتند ضمــن ایجــاد اشــتغال‪ ،‬دســت بــه چنیــن اقــدام فداکاران ـه ای بزننــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی یاداور شــد‪ :‬در مرکز امید زندگی‪ ،‬شــرایط اشــتغال ‪ ۲۲‬نفر به صورت مســتقیم فراهم‬ ‫شــد کــه جــا دارد از دسـت اندرکاران ایــن مرکــز قدردانــی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عشــق بــه کار و نوعدوســتی مهمتریــن شــاخصه افــرادی اســت کــه در ایــن بخش هــا‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند چراکــه نگهــداری از ایــن گــروه از بیمــاران بســیار ســخت و دشــوار اســت و‬ ‫مــا وظیفــه داریــم بــه ایــن عشــق بــا تمــام وجــود احتــرام بگذاریــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از کارهــا و روش هــای ایجــاد انگیــزه و ترغیــب عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫ارائــه تســهیالت و فراهــم کــردن اســان فراینــد دریافــت ان اســت کــه در بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در حــوزه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬اعتبارات خوبی از محل تبصره ‪ ۱۶‬که تســهیالت قرض الحســنه اســت‪ ،‬در نظر گرفته شــد‬ ‫امــا بایــد دقــت شــود کــه ایــن تســهیالت بــه درســتی بــه ایــن مراکــز داده شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی همچنیــن بــا گرامیداشــت روز پرســتار‬ ‫و روز جهانــی معلــوالن‪ ،‬گفــت‪ :‬پرســتاران بــا الگوگیــری از حضــرت زینــب (س)‪ ،‬فداکارانــه در برابــر‬ ‫ســختی ها و مشــکالت ایــن بخــش‪ ،‬خدمــات شایســته بــه بیمــاران ارائــه می هنــد همــه وظیفــه دارند‬ ‫حمایــت همــه جانبــه بــرای جــذب و بکارگیــری پرســتاران داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مرکــز توانبخشــی و درمانــی شــبانه روزی بیمــاران اعصــاب و روان مزمــن (توانبخشــی‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫توانپزشــکی‪ ،‬اجتماعــی و پیگیــری و درمــان بیمــاران روانــی مزمــن) بــا مدیریــت بخــش خصوصــی‬ ‫تحت نظارت اداره کل بهزیســتی گلســتان امروز شــنبه همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت‬ ‫در گــرگان بــا حضــور رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬عیســی پایین محلــی فرمانــدار مرکــز اســتان‪ ،‬عــارف کیانــی مدیــرکل بهزیســتی گلســتان و‬ ‫جمعــی از مدیــران ارشــد اســتانی و شهرســتانی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز اولیــن مرکــز توانبخشــی و درمانــی شــبانه روزی مــردان بیمــاران اعصــاب و روان مزمــن در‬ ‫گــرگان بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬نفــر اســت کــه پیــش از ایــن یــک چنیــن مرکــزی ویژه زنــان و دختــران با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۰‬نفــر در ایــن شهرســتان فعــال بود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حجت االســام ســیلمانی فــرد بــا تاکیــد برضــرورت هوشــیاری و اگاهــی مــردم نســبت بــه‬ ‫توطئه هــای دشــمنان‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬حفــظ وحــدت و همبســتگی ملــی‪ ،‬پیــروی از منویــات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬دلســوز مــردم بــودن و در صحنــه مانــدن بــدون تردیــد نقش ـه های‬ ‫اســتبکار جهانــی علیــه انقــاب اســامی را خنثــی می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اوقــاف و خیریــه گلســتان ادامــه داد‪ :‬در حــوادث اخیــر کــه دشــمن خیــال‬ ‫می کــرد‪ ،‬می توانــد بــا حمایــت از فتنــه گــران و اغتشاشــگران بــه انقالب اســامی اســیب بزند‬ ‫امــا ایــن تــاش دشــمنان بــا هوشــیاری و حضــور در صحنــه مــردم ســبب تقویــت وحــدت‪،‬‬ ‫همدلــی و انســجام ملــت بــه ویــژه در ایــن اســتان کــه ســکونتگاه اقــوام گوناگــون و مذاهــب‬ ‫اســامی می باشــد‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدرانــی از خیریــن و مراکــز نیکــوکاری گنبــدکاووس بــرای تهیــه ‪ ۳۱۳‬بســته غذایــی‬ ‫بــرای توزیــع بیــن نیازمنــدان و مددجویــان ‪ ۲‬نهــاد کمیتــه امــداد و بهزیســتی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نوعدوســتی‪ ،‬دســتگیری از نیازمندان و ایثارگری از ارزش های جامعه اســامی اســت که به‬ ‫رفــع مشــکالت مــردم و بویــژه اقشــار اســیب پذیر و کم درامــد کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســلیمانی افــزود‪ :‬امــروز همــه مــا بایــد در صحنــه حضــور داشــته باشــیم تــا‬ ‫دشــمنان انقــاب نتوانــد بــه اهــداف شــوم خــود کــه ناامیــد کــردن مــردم نســبت بــه اینــده‬ ‫و حاکمیــت از مهمتریــن انهاســت‪ ،‬دســت یابنــد ضمــن اینکــه انشــاالله بــا تــاش بیشــتر‬ ‫دولتمــردان گشــایش های اقصــادی هــم از راه خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم کــه در محــل اســتان امامزاده یحیی بــن زید (ع)‬ ‫ایــن شــهر برگــزار شــد‪ ،‬بــا قدردانــی از کمک هــای نیکــوکاران بــرای تهیــه بســته های غذایــی ویــژه‬ ‫نیازمنــدان‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز عــزت و شــرف مــا در خدمــت بــه مــردم باالخــص اقشــار اســیب پذیر‬ ‫اســت کــه بایــد اهتمــام ویــژه بــه ان داشــت‪.‬‬ ‫بهره مندی از خدمات اینترنت‬ ‫خانگی ‪ ۶۰‬تا پایان سال‬ ‫سرپرســت مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده‬ ‫تــا پایــان امســال بــا توجــه بــه اولویــت شــمار مشــترکان تلفــن ثابــت‪ ،‬جمعیــت روســتا و‬ ‫وجــود زیرســاخت فیبــر نــوری‪ ۶۰ ،‬روســتای اســتان از خدمــات اینترنــت خانگــی بهره منــد‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رســول علــی اصغــر پــور در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬کمتــر از ‪ ۲۰۰‬روســتای اســتان‬ ‫دارای اینترنــت پرســرعت خانگــی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده تــا پایــان امســال‬ ‫‪ ۶۰‬روســتای جدیــد بــه شــبکه اینترنــت خانگــی متصــل خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬مــاه گذشــته ‪ ۲۰‬روســتای جدیــد از ایــن امکانــات برخــوردار‬ ‫شــدند و بــرای رفــع کمبودهــا در بخــش اینترنــت روســتایی بــرای ســال اینــده نیــز برنامــه‬ ‫ریــزی بــرای اتصــال ‪ ۱۶۰‬روســتای دیگــر انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اصغرپــور دربــاره وضعیــت بهــره منــدی مــردم اســتان از خدمــات ارتباطــات ســیار گفــت‪:‬‬ ‫در اســتان ‪ ۳۷۰‬ســایت همــراه اول راه انــدازی شــده اســت و بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار مشــترک‬ ‫همــراه اول از ایــن خدمــات بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پوشــش تلفــن همــراه در روســتاهای بــزرگ اســتان مناســب اســت و در‬ ‫دو مــاه گذشــته نیــز ‪ ۱۰‬روســتای جدیــد از اینترنــت ‪ ۴G‬بهــره منــد شــدند و تــا پایــان امســال‬ ‫هــم ‪ ۱۰‬ســایت مهــم دیگــر در مناطــق پرجمعیــت روســتایی اســتان بــه اینترنــت ‪ ۴G‬مجهــز‬ ‫خواهنــد شــد کــه در ایــن خصــوص نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره افزایــش تعرفــه تلفــن ثابــت گفــت‪ :‬در ‪ ۱۳‬ســال گذشــته تعرفــ ه تلفــن‬ ‫ثابــت افزایــش نداشــته اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه هــای نگهــداری و ســایر‬ ‫هزینه هــای مربــوط بــه خدمــات رســانی بــه مشــترکان تلفــن ثابــت بســیار بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت مخابــرات در ایــن ســال هــا بارهــا بــرای افزایــش تعرفــه هــا درخواســت‬ ‫داده بــود امــا ایــن امــر محقــق نشــد‪ ،‬اخیــرا بــر اســاس دســتورالعملی کــه از طــرف ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار کــه بــا پیشــنهاد کمیســیون تنظیم مقــررات و تائید شــورای عالــی رقابت ابالغ‬ ‫شــده‪ ،‬تغییراتــی در هزینه هــای تلفــن ثابــت ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر پوراظهــار داشــت‪ :‬زیرســاخت هــای ایجــاد شــده در تلفــن ثابــت‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫زیرســاخت بــرای خدمــات رســانی ســایر اپراتورهــا و شــرکت هــا اســت‪ ،‬بــر این اســاس خلل‬ ‫در خدمــات رســانی در زمینــه تلفــن ثابــت‪ ،‬صدمــه و خســارت بــرای ســایر شــرکتها اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای تــداوم خدمــات رســانی اپراتورهــا نیــاز اســت تــا زیرســاخت هــا در زمینــه‬ ‫تلفــن ثابــت پایــدار باقــی بمانــد کــه در ایــن زمینــه بایــد بخشــی از هزینــه هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫اصغرپــور افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬بــه منظــور جبــران برخــی هزینه های نگهــداری‬ ‫خــط تلفــن ثابــت‪ ،‬هزینــه ماهانــه مکالمــه صوتی برای این مشــترکان در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت کــه در ایــن مصوبــه‪ ،‬مشــترکان روســتایی تلفــن ثابــت‪ ،‬از افزایــش تعرفــه مســتثنی‬ ‫هســتند و شــامل ایــن افزایــش هزینــه هــا نمی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهروندان نبایــد نگــران افزایش هزینه ها در تغییرات ایجاد شــده در‬ ‫تعرفــه تلفــن ثابــت باشــند‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬شــهروندان بابت مکالمه بــا اپراتورهای مختلف‬ ‫هزینــه ثابتــی را مــی پردازنــد کــه ایــن رقــم در مرکــز اســتان ماهانــه ‪ ۱۵‬هــزار تومــان و در‬ ‫ســایر شــهرها تا ســقف ‪ ۱۰‬هزار تومان اســت و در صورت باال رفتن هزینه های مکالمه‬ ‫از ایــن میــزان‪ ،‬رقــم بیشــتری در قبــوض لحــاظ می شــود‪.‬‬ ‫اصغرپــور تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی هزینــه هایــی کــه مشــترکان تلفــن همــراه پرداخــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬مربــوط بــه اپراتورهــای موبایــل هســت‪ ،‬امــا هزینــه هایــی کــه بابت خدمات رســانی‬ ‫بــه مشــترکان تلفــن ثابــت دریافــت مــی شــود درامــد اســتان محســوب شــده و بــرای‬ ‫توســعه همیــن اســتان صــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش سرقت تجهیزات مخابرات‬ ‫سرپرســت مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره‬ ‫ســرقت تجهیــزات شــرکت مخابــرات گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی جامعــه‪،‬‬ ‫میــزان ســرقت هــا از تجهیــزات ایــن شــرکت در ســال هــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرقت تجهیــزات شــرکت مخابــرات شــامل دســتبرد بــه ســایت هــای موبایل‪،‬‬ ‫ســرقت کابــل هــای فیبــر نــوری کــه بــه صــورت هوایــی اجــرا شــده و نیــز ســرقت کابــل هــای‬ ‫مســی است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از ســرقت کابــل هــای فیبــر نــوری‪ ،‬اجــرای ایــن شــبکه‬ ‫به صورت زمینی در دســتور کار اســت و تاکنون ‪ ۴۰۰‬کیلومتر کابل زمینی در اســتان اجرا‬ ‫شــده و اجــرای ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر در دســت پیگیــری و دریافــت مجوزهــای الزم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه ســرقت کابــل هــای مســی کــه بــر روی دیوارهــای منــازل و‬ ‫ســاختمان هــا اجــرا شــده‪ ،‬بســیار افزایــش یافتــه اســت و ایــن کابل ها در معرض ســرقت‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رســول علــی اصغــر پــور در پایــان افــزود‪ :‬بــرای تامیــن کابــل هــای مســی‪ ،‬شــرایط خریــد‬ ‫کابلــی بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان فراهــم شــده اســت کــه البتــه ایــن‬ ‫میــزان کابــل پاســخگوی بخشــی از نیازهــا اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قوام امدن مجتمع‬ ‫پتروشیمی گلستان!‬ ‫از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد هــر معلولــی علتــی دارد‪.‬‬ ‫نخســتین کســانی هــم کــه بــه طورگســترده و اکادمیــک‬ ‫مفهــوم علیــت را در نوشــته های خــود مطــرح کردنــد؛‬ ‫خــدا رحمــت کــرده هــا افالطــون و ارســطو بودنــد‪ .‬امــا از‬ ‫انجایــی کــه مــا ســوادمان در حــد ایــن بزرگــواران نیســت‬ ‫یــا بــه عبــارت ســاده تــر ســواد درســت و حســابی نداریــم‬ ‫و ایضــا ً حــال و حوصلــه تحقیقــات میدانــی و چالــه‬ ‫میدانــی‪ ،‬در راســتای یافتــن دالیــل امــورات مختلــف‪،‬‬ ‫معمــوال ًاز فــن «گمانــه زنــی» بهــره مــی گیریــم کــه هــم‬ ‫کــم هزینه تــر اســت و هــم بــا ســواد مــا همپوشــانی دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر ریــا نشــود امــروز قصــد داریــم بــه بررســی‬ ‫دالیــل اطالــه ســاخت مجتمــع پتروشــیمی اســتان‬ ‫گلســتان و گمانــه زنــی در ایــن خصــوص بپردازیــم‪:‬‬ ‫الــف) جلوگیــری از الودگــی هــوای اســتان‪ :‬قطــع بــه‬ ‫یقیــن بــا ســاخت ایــن کارخانــه در موعــد مقــرر‪ ،‬ســاخت‬ ‫کارخانجــات دیگــر در ایــن اســتان اغــاز مــی شــد و دو‬ ‫روز دیگــر شــهروندان گلســتانی هــم مثــل مــردم کالن‬ ‫شــهرهای ایــن مملکــت مجبــور بودنــد بــا معضــل الودگــی‬ ‫دســت بــه یقــه شــوند و داســتان تعطیلــی مــدارس‪ ،‬لغــو‬ ‫مســابقات ورزشــی‪ ،‬پالکهــای زوج و فــرد و باقــی ماجــرا‪...‬‬ ‫بنابرایــن هــر قــدر ایــن کارخانــه دیرتــر تکمیــل شــود‪ ،‬بــه‬ ‫نوعــی خدمــت بــه هــم اســتانیها محســوب مــی شــود کــه‬ ‫از هــوای پاکیــزه‪ ،‬بیشــتر بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫فقــط مــا متوجــه نشــدیم چــرا با وجــود الودگی شــدید‬ ‫هــوا در کالن شــهر هــا و بــه شــماره افتــادن نفــس‬ ‫مــردم در شــهرهایی مثــل تهــران‪ ،‬تبریــز‪ ،‬مشــهد‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬اراک‪ ،‬سمنان و ‪ ...‬به محض اینکه صحبت‬ ‫از ســاخت کارخانــه جدیــد مــی شــود‪ ،‬نماینــدگان ایــن‬ ‫شــهرها بالتشــبیه عیــن عقــاب بــه ســمت طــرح مــورد‬ ‫نظــر هجــوم مــی اورنــد و درخواســت ســاخت کارخانــه‬ ‫در شهرشــان را مطــرح مــی ســازند!‬ ‫ب) عجله کار شــیطان اســت‪ :‬خدا وکیلی اگر نوســانات‬ ‫بــازار ارز و دالر و نــرخ طــا اجــازه بدهــد‪ ،‬جــا دارد جمــات‬ ‫بــزرگان و قدیمــی هــا را بــا اب طــا بنویســیم و (بعــد از‬ ‫پرداخــت هزینــه نصــب بــه شــرکت تبلیغاتــی طــرف قــرار‬ ‫داد شــهرداری) انهــا از پــل هــای هوایــی شــهرهای اســتان‬ ‫اویــزان کنیــم‪ .‬حتمــا ًشــما هــم مثــل حقیــر ضــرب المثــل‬ ‫«عجلــه کار شــیطان اســت» را شــنیده ایــد و بــه حکمــت‬ ‫ان اعتقــاد کامــل داریــد‪ .‬فلــذا تعجیــل در ســاخت چنیــن‬ ‫مجتمعــی اصــا ً بــه صــاح نیســت و نبایــد مســئوالن‬ ‫را تحــت فشــار گذاشــت و بــه قولــی «از ازل تــا بــه ابــد‬ ‫فرصــت مســئوالن اســت!» اصــا ً اگــر ایــن کار هــول‬ ‫هولکــی صــورت بگیــرد و دو روز بعــد گازی چیزی از جایی‬ ‫نشــت کنــد و چهــار نفــر مســموم شــوند‪ ،‬شــما جــواب‬ ‫جــوان مــردم را مــی دهیــد؟!‬ ‫پ) قــوام امــدن طــرح‪ :‬یکــی دیگــر از دالیــل طوالنــی‬ ‫شــدن رونــد ســاخت پتروشــیمی در گلســتان‪ ،‬احتمــاال ًجــا‬ ‫افتــادن و قــوام امــدن طــرح اســت‪ .‬مــرد حســابی مــا االن‬ ‫در اصفهــان ورزشــگاه در حــال ســاخت داریــم کــه نزدیــک‬ ‫بــه ســی ســال ســاخت ان طــول کشــید و باالخــره بعــد از‬ ‫ســه دهــه قــوام امــد! حــاال بــرای ســاخت مجتمــع بــه ایــن‬ ‫بزرگــی نبایــد جوانــب طــرح را در نظــر گرفت و منتظر قوام‬ ‫امــدن ان مانــد؟ اتفاقــا ًمولــوی هــم در ایــن بحــث بــا مــا‬ ‫هــم عقیــده اســت و مــی فرمایــد « وان بــاده طلــب کــه‬ ‫باقوامســت ‪ . . .‬باقــی همــه بــو و نقــش و ابســت»‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای احمــد شــهرکی به‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۳۵۶۲‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲0۳۲۵۳۹۱‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد گل محمــد متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1401114412480000453‬در ششــدانگ اعیانــی یــک‬ ‫باب ســاختمان بانضمام ‪ 5‬دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 67.14‬متــر مربــع قســمتی از پــاک‪ ۸۸‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکر اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13642 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه ‪ ۲‬گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فائزه بابائی‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫ماده ‪-22‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودک مادران شاغل در دستگاه‬ ‫چگونه به بچه های‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 8‬ساله نه بگوییم؟‏‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه روی تربیــت فرزندتــان‬ ‫حســاس باشــید بــاز هــم لحظاتــی پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه الزم اســت بــه انهــا امــر و نهــی‏کنیـد‪‎. ‎‬بــه‬ ‫جــای نــه گفتــن بــه فرزندتــان ســعی کنیــد ایــن‬ ‫دســتورالعمل هــا را بــه کار بگیریــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از جمالت مثبت جایگزین استفاده کنید‬ ‫اگــر فرزندتــان در اتــاق نشــیمن مشــغول تــوپ‬ ‫بــازی اســت بــه جــای اینکــه بــر ســرش داد بزنیــد‬ ‫و بگویید‪«:‬نــه! توپــت را انجــا‏نینــداز» مــی توانیــد‬ ‫راهــکار جایگزیــن بــرای ســرگرمی او در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال بگویید‪«:‬توپــت را بــردار و‬ ‫بیــرون از خانــه بــه‏بــازی ات ادامــه بــده»‪.‬‏‬ ‫به او قدرت انتخاب بدهید‬ ‫دختــر کوچــک شــما قبــل از ناهــار تقاضــای‬ ‫ابنبــات مــی کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط بــا گفتــن «نــه»‬ ‫نمــی تــوان میــل او را بــرای خــوردن‏ابنبــات کــم‬ ‫کــرد پــس بهتــر اســت برایــش چنــد انتخــاب‬ ‫بگذاریــد‪ .‬مثــا از او بخواهیــد قبــل از ناهــار بیــن‬ ‫ســیب و پرتقــال یکــی را‏انتخــاب کنــد و بخــورد امــا‬ ‫‪ 2‬نــوع ابنبــات بــا طعــم هــای متفــاوت بــه نشــان‬ ‫دهیــد و از او بپرســید تصمیــم دارد کــدام یــک از‬ ‫ابنبــات‏هــا را بــرای بعــد از ناهــار بخــورد‪.‬‏‬ ‫مراقب اطراف باشید‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه یــک پــدر و مــادر محــدود‬ ‫کننــده تبدیــل شــوید‪ ,‬ســعی کنیــد فرزندتــان را‬ ‫از شــرایطی کــه ممکــن اســت بــرای او‏خطرنــاک‬ ‫باشــد یــا جــواب منفــی شــما را بــه دنبــال داشــته‬ ‫باشــد‪ ,‬دور کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر فرزندتــان بــه‬ ‫نســبت بــه نوعــی‏اســباب بــازی حــس مالکیــت‬ ‫خاصــی دارد و همیشــه بــر ســر ان اســباب بــازی‬ ‫بــا هــم بــازی هایــش بحــث مــی کنــد‪ ,‬قبــل از‬ ‫امــدن‏مهمــان اســباب بــازی مــورد عالقــه اش را‬ ‫در جایــی قــرار دهیــد و بدیــن ترتیــب مانــع تنــش‬ ‫بیــن بچــه هــا شــوید‬ ‫تشویقش کنید‬ ‫گاهــی نمــی تــوان از جمــات جایگزیــن اســتفاده‬ ‫کــرد و نیــاز بــه «نــه» گفتــن قاطــع امــا ارام‬ ‫والدیــن احســاس مــی شــود مثــل ‏زمانــی کــه‬ ‫فرزندتــان مــی خواهــد بــه تنهایــی از خیابــان‬ ‫عبــور کنــد‪ .‬در ایــن مواقــع مهربــان امــا قاطــع بــه‬ ‫او هشــدار بدهیــد کــه بــه‏تنهایــی نمــی توانــد ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ .‬بعــد از اینکــه فرزندتــان بــه‬ ‫توصیــه شــما عمــل کــرد او را در اغــوش بگیریــد‪,‬‬ ‫ببوســید یــا‏بــه او لبخنــد بزنیــد‪ .‬بــا ایــن واکنــش‬ ‫او را ترغیــب بــه اطاعــت از خــود خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫اثر دکتر دربندسری‬ ‫گــرد اورنــده‪ :‬فائــزه بابائــی کارشــناس مشــاوره و‬ ‫مــددکاری کالنتــری‪ 11‬رســالت جاجــرم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در استانه تحقق رویای‬ ‫درمان زوج های نابارور‬ ‫فراهــم کــردن زمینــه درمــان زوج هــای نابــارور خراســان‬ ‫شــمالی از اقدامــات جهــادی دولــت ســیزدهم بــرای اجــرای‬ ‫قانونــی جوانــی جمعیــت بــود کــه ایــن روزهــا بــا تجهیــز مرکــز‬ ‫درمــان نابــاروری بجنــورد در اســتانه تحقــق اســت‪.‬‬ ‫گرچــه سالهاســت کــه بــرای زدودن گــرد پیــری از قامــت‬ ‫ایــن کشــور صحبــت از سیاســت هــای انگیزشــی بــرای جوانــی‬ ‫جمعیــت مــی شــد امــا هیچــگاه ایــن سیاســت هــا در مرحلــه‬ ‫اجــرا قــرار نمــی گرفتــه اســت بــه گونــه ای کــه همچنــان برخــی‬ ‫اســتان هــا هماننــد خراســان شــمالی از مرکــز درمــان نابــاروری‬ ‫محــروم بودنــد‪.‬‬ ‫محرومیــت خراســان شــمالی و نبــود تجهیــزات درمــان‬ ‫نابــاروری‪ ،‬زوج هــای جــوان ایــن خطــه را در مســیر درمــان بــه‬ ‫کالن هــای شــهرهایی همچــون تهــران و مشــهد مــی کشــاند‬ ‫کــه فــارغ از ســختی هــای ســرگردانی در ایــن اســتان ها‪،‬‬ ‫متحمــل پرداخــت هزینــه هــای بســیاری نیــز مــی شــدند‪.‬‬ ‫مســووالن و کارشناســان حوزه بهداشــت و درمان خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــر ایــن امــر اذعــان داشــتند کــه بــه دلیــل نبــود‬ ‫تجهیــزات درمــان در اســتان‪ ،‬ســاالنه زوج هــای زیــادی بــرای‬ ‫ادامــه راه درمــان نابــاروری خــود مجبــور بــه خــروج از اســتان‬ ‫مــی شــوند کــه گاهــا متاســفانه چالش هــای ایــن موضــوع‬ ‫رونــد درمــان ان هــا را متوقــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مرکــز درمــان نابــاروری بجنــورد در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫احــداث و بخشــی از تجهیــزات ایــن مرکــز تهیــه شــده بــود امــا‬ ‫به دلیــل نبــود تجهیــزات‪ ،‬خدمــات ارایــه شــده در ان مرکــز‬ ‫درمانــی بــه روش ابتدایــی و «ای یــو ای» بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت امــر جوانــی جمعیــت و رویکــرد جهــادی دولــت‬ ‫در تخصیــص اعتبــارت‪ ،‬تجهیــزات ایــن مرکــز درمانــی بعــد‬ ‫از ســال هــا بالتکلیفــی خریــداری شــد تــا دیگــر زوج هــای‬ ‫جــوان بــرای فرزنــداوری اواره اســتان هــای دیگــر و متحمــل‬ ‫هزینه هــای گــزاف نشــوند‪.‬‬ ‫جدای از سیاســت های تشــویقی دولت برای جوانی جمعیت‬ ‫همچــون چتــر حمایتــی گســترده بیمــه ســامت و پرداخــت‬ ‫تســهیالت فرزنــداوری‪ ،‬تجهیــز تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری بــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار خدمتــی اســت مانــدگار تــا رویــای بچــه‬ ‫دار شــدن زوج های ناباروری در این خطه از شمالشــرق کشــور‬ ‫بــه واقعیــت بــدل شــود و انهــا نیــز بــه گونه ای طعم سیاســتهای‬ ‫عدالــت محــور ســامت را بچشــند‪.‬‬ ‫تجهیز مرکز درمان ناباروری‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان در ایــن خصــوص مــی گویــد‪:‬‬ ‫باالخــره بــا رویکــرد جهــادی دولت در حوزه بهداشــت و درمان‬ ‫تجهیــزات تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری اســتان خریــداری شــد‬ ‫و ایــن مرکــز فعالیــت خــود را بــا تســت بــر روی نمونه هــای‬ ‫حیوانــی اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی عفتـی زاده مــی افزایــد‪ :‬از ابتــدای ســالجاری ‪۶۷‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای تجهیــز تنها مرکــز درمان ناباروری اســتان‬ ‫هزینــه شــد و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن مرکــز نیــز بــا‬ ‫تامیــن اعتبــار ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریالــی در حــال خریــد اســت و در‬ ‫روزهــای اینــده تکمیــل می شــود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مرکز در ابتدا با تست بر روی نمونه های‬ ‫حیوانــی فعالیــت خــود را اغــاز کــرده اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬اواخــر اذر‬ ‫مــاه ســالجاری نیــز خدمــات تخصصــی درمــان نابــاروری بــرای‬ ‫زوج هــای نابــارور اســتان ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درمان رایگان ‪ ۷۰۵‬نفر زوج نابارور‬ ‫سرپرســت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه مــی گویــد‪۷۰۵ :‬زوج اســتان در‬ ‫ســالجاری از خدمــات رایــگان تنهــا مرکــز درمــان نابــاروری‬ ‫اســتان بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫عفتــی زاده مــی افزایــد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۶۴۳‬نفــر در ســالجاری‬ ‫ویزیــت و ‪ ۶۲‬نفــر تشــکیل پرونــده جدیــد بوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ‪ ۹۱‬نفــر دارو درمانــی(ای او) و ‪۲۲‬‬ ‫نفــر ای یــو ای را بــا همــکاری مامــای ارشــد دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫عفتــی زاده بــا بیــان اینکــه درمــان نابــاوروی از خدمــات مهــم‬ ‫بیمارســتان بنــت الهــدی شهرســتان بجنورد اســت‪ ،‬مــی گوید‪:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫خانــم فاطمــه باالجلینــی به شناســنامه ‪ 2110723981‬کــد ملــی ‪ 2110723981‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد قاســمعلی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000140‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪36.40‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از پــاک ‪ - ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت تصرفــات متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتراض خــود را با ذکر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪13654 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫برای دسترسی به ارشیو روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫به ‪ bkkg.ir‬مراجعه کنید‬ ‫این مرکز امســال خدمات جدیدی همچون ســونوگرافی های‬ ‫تخصصــی (واژینــال) را بــه زوجیــن نابــارور ارایــه مــی دهــد و‬ ‫تمــام خدمــات فــوق تخصصــی در ایــن مرکــز تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فعال شدن قرارگاه جوانی جمعیت‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه تشــکیل قــرارگاه جوانــی جمعیــت در اســتان‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن قــرارگاه بــرای اجــرای دقیــق و هدفمنــد قانــون‬ ‫جوانــی جمعیــت در اســتان تشــکیل و وظایــف هــر یــک از‬ ‫اعضــای قــرارگاه بــه طــور دقیــق مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا اکبــری مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن کمیتــه های‬ ‫درمــان نابــاروری‪ ،‬مراقبــت و پشــتیبانی نیــز در راســتای جوان‬ ‫ســازی جمعیت اســتان تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای کار‪ ،‬طــرح هــا و مشــوقات جــوان‬ ‫ســازی جمعیــت ایــن قــرارگاه بــرای کارکنــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫اکبــری یــاداور مــی شــود‪ :‬همچنیــن در ســالجاری ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۴‬ســفیر ســامت و ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۸۸۶‬خانــور در راســتای تبییــن‬ ‫سیاســت هــای جمعیــت‪ ،‬ترویــج فرزنــداوری امــوزش دیــده انــد‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت که در جلســه‬ ‫مــورخ ‪ ۲۴‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلــس شــورای اســامی بــه‬ ‫تصویــب رســید‬ ‫خراســان شــمالی در میــزان نابــاروری‪ ،‬جــزو اســتان هــای بــا‬ ‫خطــر متوســط قــرار دارد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه نــرخ بــاروری در‬ ‫اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و هــم‬ ‫اکنــون طــرح ســنجش نابــاروری در شــهرهای بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد و هم اکنون‬ ‫طــرح ســنجش نابــاروری در شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬راز‬ ‫و جــرگالن و فــاروج در حــال اجــرا اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫‪ -1‬خانــم بــی تــا اســدی راوری بشــماره شناســنامه ‪ 2300‬بشــماره ملــی ‪ 2121680012‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫حســین متقاضی کالســه پرونده ‪ 1401114412480000285‬در ‪ 1265‬ســهم مشــاع از ‪ 10005‬ســهم از ششدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه میزان ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 1582‬از ‪107‬‬ ‫اصلی بخش ‪ 3‬می باشد ‪ -2.‬اقای حسن اسدی راوری بشماره شناسنامه ‪ 191‬بشماره ملی ‪2992350699‬‬ ‫صــادره از کرمــان فرزنــد صفــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000284‬در ‪ 2774‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 10005‬ســهم از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ 1581‬از ‪ 107‬اصلــی‬ ‫بخش ‪ 3‬می باشــد‪ -3 .‬خانم شــهین ســمیعی بشــماره شناســنامه ‪ 117‬بشــماره ملی ‪ 2249597693‬صادره‬ ‫از کردکــوی فرزنــد صفــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1401114412480000283‬در ‪ 5965‬ســهم مشــاع از ‪10005‬‬ ‫ســهم از ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای ســند اعیانی به میزان ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫پــاک ‪ 1582‬از ‪107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬و دارای ســند اعیانــی بــه میــزان ششــدانگ از پــاک شــماره ‪ 1580‬از ‪107‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 3‬می باشــد‪ .‬بمســاحت ‪100.05‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 13649 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/09/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/10/01‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪ 15‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪650‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امــام بــا ان عظمــت کــه دنیــا را تــکان داد‪ ،‬تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬میگویــد «افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام»‪ .‬بعــد میگویــد‪« :‬مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم»؛ واقعــا ً اینهــا‬ ‫فراموش شــدنی نیســت‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫فروش رمز ارز با نسخه‬ ‫ازمایشی به قیمت واقعی‬ ‫در لپ تاپ های‬ ‫ایسر نقص جدید‬ ‫به مهاجمان اجازه‬ ‫می دهد تا محافظت‬ ‫بوت را غیر فعال‬ ‫کنند‬ ‫کارشناســان ایســر مشــاهده کردنــد کــه چندیــن مــدل‬ ‫لپ تــاپ ایســر دارای اســیب پذیری های هســتند کــه‬ ‫ممکــن اســت بــه هکر هــا اجــازه دهــد عملکــرد ‪Secure‬‬ ‫‪ Boot‬و بررســی های امنیتــی را بــرای نصــب بد افــزار‬ ‫غیر فعــال کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری کــه به عنــوان ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ 4020‬ردیابــی می شــود امتیــاز(‪،)8.1 CVSS‬‬ ‫در درایــور ‪ HQSwSmiDxe DXE‬یافــت شــد‪،‬‬ ‫کــه بررســی می کنــد ایــا متغیــر ‪NVRAM‬‬ ‫‪ »«BootOrderSecureBootDisable‬بــرای غیر فعــال‬ ‫کــردن ‪ Secure Boot‬وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫محققــان اســیب پذیری را شناســایی کرده انــد کــه ممکــن‬ ‫اســت بــا ایجــاد متغیر هــای ‪ NVRAM‬اجــازه تغییــرات‬ ‫در تنظیمــات ‪ Secure Boot‬را بدهــد (مقــدار واقعــی‬ ‫متغیــر مهــم نیســت‪ ،‬فقــط وجــود ان توســط درایو هــای‬ ‫سیســتم افزار اســیب دیده بررســی می شــود)‬ ‫ایــن اســیب پذیری بــا شــدت بــاال پنــج مــدل مختلــف را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد کــه شــامل ‪،22-Aspire A315‬‬ ‫‪ 21-A115‬و ‪ 22G-A315‬و ‪ 21-Extensa EX215‬و ‪-EX215‬‬ ‫‪ 21G‬هســتند‪.‬‬ ‫هکر هــا عملکــرد بــوت ایمــن و بررسـی های امنیتــی‬ ‫را غیر فعــال می کننــد‬ ‫ویژگــی امنیتــی ‪ Secure Boot‬بــوت لودر هــای سیســتم‬ ‫عامــل غیر قابــل اعتمــاد را در رایانه هایــی بــا تراشــه‬ ‫مــاژول پلتفــرم قابل اعتمــاد (‪ )TPM‬و میان افــزار‬ ‫‬)‪Unified Extensible Firmware Interface ‪(UEFI‬‬ ‫مســدود می کنــد تــا از بارگیــری کد هــای مخــرب ماننــد‬ ‫روت کیت ها(نرم افزار هــای کنترل کننــده سیســتم‬ ‫رایانــه توســط هکر هــا ) و بوت کیت ها(نوعــی نرم افــزار ‬ ‫کنترل کننــده سیســتم رایانــه توســط هکر هــا بــا قابلیــت‬ ‫بســیار خطرنــاک و تقریبــا غیر قابــل تشــخیص ) در طــول‬ ‫فراینــد راه انــدازی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد مجرمیــن ســایبری می تواننــد فراینــد‬ ‫بارگــذاری سیســتم عامل را ربــوده‪ ،‬بوت لودر هــای بــدون‬ ‫عالمــت را بــرای دور زدن یــا غیر فعال کــردن حفاظت هــا‬ ‫بارگیــری کننــد و پــس از سوء اســتفاده از اســیب پذیری‬ ‫و غیر فعال کــردن ‪ ،Secure Boot‬بار هــای مخــرب‬ ‫بــا قابلیت هــای مدیریتــی را روی لپ تاپ هــای ایســر‬ ‫اســیب دیده راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بــا غیر فعال کــردن ویژگــی ‪ ،Secure Boot‬مهاجــم‬ ‫می توانــد بوت لودر(برنامــه فعال کننــده سیســتم عامل)‬ ‫مخــرب بــدون امضــای خــود را بارگیــری کنــد تــا امــکان‬ ‫کالهبرداری میلیونی از طریق‬ ‫پیامک جعلی ثنا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل ارســال پیامک هــای جعلــی منتســب بــه‬ ‫ســامانه ثنــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبــر نصرتــی در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا وصــول مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر اینکــه فــرد یــا افــرادی بــا ارســال پیامــک جعلــی منتســب بــه ســامانه‬ ‫فروش رمز ارز با نسخه‬ ‫ازمایشی به قیمت واقعی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری ســه میلیــاردی از شــهروند‬ ‫مشــهدی در حــوزه رمــزارز خبــر داد‪.‬‬ ‫کنتــرل مطلــق بــر فراینــد بارگــذاری سیســتم عامل را‬ ‫فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫«ایــن می توانــد بــه انهــا اجــازه دهــد تــا محافظت هــا را‬ ‫غیر فعــال کــرده و یــا دور بزننــد تــا بــه صــورت بی سـر و صدا‬ ‫بار هــای خــود را بــا امتیــازات سیســتم مســتقر کننــد‪».‬‬ ‫چگونه این مشکل را حل کنیم؟‬ ‫‪ Acer‬بــرای حــل ایــن مشــکل توصیــه می کنــد کاربــران‬ ‫بایــوس لپ تــاپ خــود را بــه اخریــن نســخه بــه روز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن به روزرســانی به عنــوان یــک به روزرســانی حیاتــی‬ ‫وینــدوز گنجانــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشــتریان می تواننــد بــا دانلــود به روز رســانی بایــوس از‬ ‫صفحــه پشــتیبانی شــرکت‪ ،‬بــه صــورت دســتی ان را روی‬ ‫رایانه هــای شــخصی اســیب دیده نصــب کننــد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر است‪،‬شــرکت امنیتــی ســایبری ‪ ESET‬قبــا‬ ‫نیــز هشــداری در مــورد نقــص لپ تاپ هــای لنــوو صــادر‬ ‫کــرده بــود و از مشــتریان خواســته بــود فــورا بایــوس را در‬ ‫سیســتم های اســیب دیده به روز رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امنیــت ســایبری اکنــون بــه مشــتریان در‬ ‫مــورد ایــن اســیب پذیــری ‪ Acer‬هشــدار می دهــد و بــه‬ ‫ان هــا توصیــه می کنــد مراقــب وصله هــا باشــند‪.‬‬ ‫ثنــا بــه احــدی از شــهروندان‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری میلیونــی از وی کرده انــد موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جهــت پیشــگیری از دامنــه فعالیــت گســترده مجرمیــن بــا اســتفاده از‬ ‫ایــن شــیوه‪ ،‬موضــوع بــه صــورت شــبانه روزی بررســی و بــا اقدامــات فنــی و پلیســی فــرد‬ ‫خاطــی در یکــی از اســتان ها شناســایی و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مقامــات‬ ‫قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬متهــم پرونــده در مواجهــه بــا ادلــه قاطــع پلیــس بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی خــود اعتــراف و اعــام کــرد کــه بــا ارســال پیامــک جعلــی منتســب بــه ســامانه‬ ‫ثنــا جهــت مشــاهده ابالغیــه قضایــی بــه کاربــران‪ ،‬انــان را فریــب داده و اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی افــزود‪ :‬در ایــن ترفنــد کالهبــرداری‪ ،‬مجــرم پیامکــی حــاوی لینکــی‬ ‫جعلــی بــه کاربــر ارســال می نمــود کــه بعــد کلیــک بــر روی لینــک موجــود‪ ،‬بدافــزاری بــر‬ ‫روی گوشــی انــان نصــب و دسترســی بــه پیامک هــا را فراهــم می ســاخت‪ ،‬کــه در مراحــل‬ ‫پرداخــت هزینــه مشــاهده ابالغیــه‪ ،‬بــه اطالعــات حســاب بانکــی دسترســی و اقــدام‬ ‫برداشــت می کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا یــاداوری اینکــه پیامکــی از طــرف قــو قضاییــه بــا سرشــماره شــخصی‬ ‫ارســال نمی گــردد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان بــه لینک هــای موجــود در پیامک هــای ناشــناس‬ ‫توجهــی نکــرده و از کلیــک بــر روی ان خــودداری کنیــد‪ ،‬زیــرا اینگونــه پیامک هــا زمینــه‬ ‫کالهبــرداری از شــما را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬پلیس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان‬ ‫و کاربــران بــوده و عمــوم مــردم می تواننــد مشــکالت خــود را در خصــوص فضــای مجــازی‬ ‫بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا اســتفاده از ســایت پلیس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا‬ ‫کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جواد جهانشــیری در تشــریح خبر گفت‪:‬با مراجعه یکی از شــهروندان به این‬ ‫پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری ســه میلیــارد ریالی تحــت عنوان خریــد ارز دیجیتــال از وی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود عنوان داشــت چند وقت‬ ‫پیــش در کافــی شــاپی بــا شــخصی کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعــال و‬ ‫قــادر اســت بــا ترفنــد هایــی کــه اموخته ســود کالنی در ازای ســرمایه گــذاری در این زمینه‬ ‫بدســت اورد‪ ،‬اشــنا شــده و پس از مدت کوتاهی جذب تبلیغات وی گشــته و مبلغ ســه‬ ‫میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گــذاری در زمینــه ارزهــای دیجیتــال هزینــه کــرده اســت امــا‬ ‫بعــد از گذشــت زمــان دو هفتــه متوجــه نســخه ازمایشــی و غیــر واقعــی ان مــی گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی هــای همــه‬ ‫جانبــه و تــاش بــی وقفــه برای شناســایی عامل کالهبرداری بــا انجام اقدامات تخصصی‬ ‫و پلیســی اطالعاتــی از مجــرم بــه دســت اوردنــد کــه بــا بهــره گیــری از تــوان علمــی و‬ ‫اقدامــات فنــی و پلیســی در ایــن رابطــه ‪ ،‬متهمــی در ایــن رابطــه شناســای شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بــه دســت امــدن هویــت متهــم و پــس از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری‬ ‫ســه میلیــاردی از شــهروندی در حــوزه رمــزارز خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری گفت‪:‬بــا مراجعــه یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری ســه‬ ‫میلیــارد ریالــی تحــت عنــوان خریــد ارز دیجیتــال از وی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــاکی در اظهــارات‬ ‫خــود عنــوان داشــت چنــد وقــت پیــش در کافــی شــاپی بــا‬ ‫شــخصی کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعال‬ ‫و قــادر اســت بــا ترفنــد هایــی کــه اموختــه ســود کالنــی در‬ ‫ازای ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه بدســت اورد‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــده و پــس از مــدت کوتاهــی جــذب تبلیغــات وی گشــته‬ ‫و مبلــغ ســه میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گــذاری در زمینه‬ ‫ارزهــای دیجیتــال هزینــه کــرده اســت امــا بعــد از گذشــت‬ ‫زمــان دو هفتــه متوجــه نســخه ازمایشــی و غیــر واقعــی‬ ‫ان مــی گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫پــس از بررســی هــای همــه جانبــه و تــاش بــی وقفــه بــرای‬ ‫شناســایی عامــل کالهبرداری با انجــام اقدامات تخصصی‬ ‫و پلیســی اطالعاتــی از مجــرم بــه دســت اوردنــد کــه بــا بهره‬ ‫گیــری از تــوان علمــی و اقدامــات فنــی و پلیســی در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ ،‬متهمــی در ایــن رابطــه شناســای شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بــه دســت امــدن هویــت متهــم‬ ‫و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬مجــرم در محــل‬ ‫مخفیــگاه خــود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود نســخه هــای دمــو و‬ ‫ازمایشــی قوانیــن مالــی و ســرمایه گــذاری کــه بــه تازگــی‬ ‫جهــت افزایــش اگاهــی کاربــران توســعه بیشــتری یافتــه‬ ‫اســت لــذا هوشــیاری در زمینــه شــناخت و اگاهــی بویــژه‬ ‫حوزه های سرمایه گذاری از مخاطرات احتمالی پیشگیری‬ ‫خواهــد کــرد و توصیــه مــی شــود کاربــران و عالقمنــدان بــه‬ ‫فعالیــت در زمینــه رمــز ارز ابتــدا اطالعــات و اگاهــی خــود را‬ ‫افزایــش داده ضمــن اینکــه نســبت بــه قبــول پیشــنهادات‬ ‫دریافــت شــده در فضــای ســایبری تعجیــل نکــرده و تا قبل‬ ‫از حصــول اطمینــان بــه موضــع بــا دیــده تردیــد بنگرنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ،‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش‬ ‫و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار‬ ‫نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد و یــا بــا‬ ‫ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در‬ ‫حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫چگونه وقتی در خانه هستید‬ ‫قفل گوشی را به صورت‬ ‫خودکار باز کنید؟‬ ‫بــاز کــردن مکــرر قفــل دســتگاه خــود زمانــی کــه در‬ ‫امنیــت و اســایش خانــه خــود هســتید‪ ،‬خســته کننــده‬ ‫و بیهــوده مــی باشد‪.‬اینجاســت کــه ویژگــی «قفــل‬ ‫هوشــمند» بــه کار می ایــد‪ .‬هنگامــی کــه در «مــکان‬ ‫هــای مــورد اعتمــاد» هســتید‪ ،‬از ‪ GPS‬بــرای بــاز کــردن‬ ‫خــودکار قفــل گوشــی شــما اســتفاده مــی کنــد‪ .‬بــه‬ ‫‪ Settings> Security‬برویــد و روی ‪Smart Lock‬‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬اکنــون می توانیــد چندیــن گزینــه را پیــدا‬ ‫کنیــد‪ :‬تشــخیص حضــور‪ ،‬مکان هــای مــورد اعتمــاد‪،‬‬ ‫دســتگاه های مــورد اعتمــاد‪ ،‬چهــره معتمــد و تطبیــق‬ ‫صــدا‪ .‬بــه ســادگی روی «مــکان هــای مــورد اعتمــاد»‬ ‫ضربــه بزنیــد و مکانــی را وارد کنیــد کــه در ان احســاس‬ ‫راحتــی مــی کنیــد کــه قفــل تلفــن خــود را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫قضایــی‪ ،‬مجــرم در محــل مخفیــگاه خــود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود نســخه هــای دمــو و ازمایشــی قوانیــن مالــی و‬ ‫ســرمایه گذاری کــه بــه تازگــی جهــت افزایــش اگاهــی کاربــران توســعه بیشــتری یافتــه‬ ‫اســت لــذا هوشــیاری در زمینــه شــناخت و اگاهــی بویــژه حــوزه هــای ســرمایه گــذاری از‬ ‫مخاطــرات احتمالــی پیشــگیری خواهــد کــرد و توصیــه مــی شــود کاربران و عالقمنــدان به‬ ‫فعالیــت در زمینــه رمــز ارز ابتــدا اطالعــات و اگاهــی خــود را افزایــش داده ضمــن اینکــه‬ ‫نســبت بــه قبــول پیشــنهادات دریافــت شــده در فضــای ســایبری تعجیــل نکــرده و تــا قبل‬ ‫از حصــول اطمینــان بــه موضــع بــا دیــده تردیــد بنگرنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ،‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه‬ ‫اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات‬ ‫فوریت سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا بهره مند گردند و یا با ادرس الکترونیکی‬ ‫به نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بروز ترین اخبار و حوادث و اموزشــهای پیشــگیرانه‬ ‫در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ -650‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-650‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/11‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/11 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/06 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫سه شنبه ‪09//15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مهارت های فنی و حرفه ای الزمه اشتغال و توسعه پایدار‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫فرهنگ‬ ‫رو به گسترش‬ ‫در گلستان‬ ‫حفاظــت از حیوانــات اســیب دیده حیــات وحش‪ ،‬فرهنگی‬ ‫پذیرفته شــده در کشــورهای توســعه یافتــه اســت کــه‬ ‫دوسـت داران طبیعــت ایــران از جملــه گلســتان از ســال ها‬ ‫قبــل تاکنــون بــه ان توجــه کــرده و بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫مــردم ایــن اســتان می تواننــد بــا ادامــه ایــن رویکــرد‪ ،‬الگــوی‬ ‫مهربانــی بــا طبیعــت در کشــور باشــند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا اقلیــم متنــوع و مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع و ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت؛ همزمان ســاحل‬ ‫دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪ ،‬دشــت و کویــر را بــا هــم دارد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل از تنــوع گیاهــی و جانــوری برخــوردار اســت و‬ ‫در طــول ســال گردشــگران زیــادی بــرای مشــاهده جاذبه هــای‬ ‫طبیعــی و زیســتمندان ان بــه ایــن خطــه ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی از معــدود تنفس گاه هــای گونه هــای‬ ‫مختلف گیاهی و جانوری ایران اســت و طیف گســترده ای‬ ‫از پرنــدگان همچــون مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪،‬‬ ‫پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪،‬‬ ‫گیالن شــاه و تلیلــه را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪ ،‬خــرس قهوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪،‬‬ ‫حشــره خورها‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪،‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫رودوزی های سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن ‪:‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان‬ ‫ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعه ســنتی‬ ‫ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و‬ ‫کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد‬ ‫امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی‬ ‫باشــد کــه در ترکمنــی بــه ان « ســانجیم» مــی گوینــد‬ ‫و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه بصــورت ذهنــی‬ ‫بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربــرد‪ :‬تزییــن لبــاس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوســن ‪ ،‬رومیزی‬ ‫و ‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫ســوزندوزی شــاهکوه ‪:‬هنــر ســوزندوزی‪،‬‬ ‫اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات‬ ‫گرفتــه از تصاویــر ســنتی و بومــی اســت کــه در‬ ‫منطقــه شــاهکوه روی لبــاس هــای محلــی زنــان‬ ‫نظیــر پیراهــن و روســری صــورت مــی پذیــرد کــه‬ ‫اغلــب رنــگ ان ‪ ،‬ســیاه بــوده و بــر روی پارچــه‬ ‫ســفید بــا اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه ‪ ،‬گلهــای‬ ‫ســاده ‪ ،‬خطــوط شکســته و منحنــی بصــورت‬ ‫ذهنــی جهــت تزییــن لبــاس دوختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ پنبه ای رنگین‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن و قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪..‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روســتای شــاهکوه ‪ ،‬ســفلی و علیا‪،‬‬ ‫چهــار باغ‬ ‫قــزاق دوزی ‪:‬هنــر قــزاق دوزی(بلیــش دوزی) از‬ ‫زمــان گذشــته در بیــن زنــان قــزاق بــه جهت اراســتن‬ ‫لبــاس و روســری مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ و‬ ‫میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ و مــرال نیــز‬ ‫از مهمتریــن گونه هــای جانــوری ایــن اســتان هســتند کــه‬ ‫در زیســتگاه های طبیعــی ان از جملــه پــارک ملــی گلســتان‬ ‫زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده شناســایی شــده در گلســتان‬ ‫‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گذران‪ ۸۱ ،‬گونــه‬ ‫بــرای تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدند‬ ‫و همچنیــن ‪ ۸۰‬گونــه پســتاندار‪ ۲۴ ،‬گونــه خزنــدگان و ‪۶۰‬‬ ‫گونــه ماهیــان در ایــن اســتان زیســت می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ذخیره گاه هــای زیس ـت کره ثبــت شــده در میــراث جهانــی‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه‬ ‫نیمــی از گونه هــای پســتانداران ایــران را در حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع جــای داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بــه گفتــه کارشناســان محیــط زیســت‪ ،‬در نقاط‬ ‫مختلــف گلســتان روزانــه بــه طــور میانگیــن یــک پرنــده یــا‬ ‫پســتاندار مصــدوم توســط دوســتاران طبیعــت تحویــل‬ ‫محیط بانــان می شــود کــه نشــان دهنده افزایــش احســاس‬ ‫مســوولیت مــردم بــه حیــات وحــش در مقایســه بــا تحویــل‬ ‫هفتگــی ‪ ۲‬تــا ســه جانــور در ســال های گذشــته اســت‪.‬‬ ‫مــردم اســتان گلســتان بــا توجــه بــه افزایــش اطالعــات‬ ‫خــود از لــزوم توجــه بــه فرهنــگ حمایــت از حیوانــات بــه‬ ‫عنــوان مخلوقــات مفیــد و تاثیرگــذار در چــرخ حیــات‬ ‫زیســتی انســان ها‪ ،‬نــگاه ویژه تــری بــه حیــات وحــش‬ ‫دارنــد و دوســتداران محیــط زیســت چــه در حــال تــردد در‬ ‫جــاده‪ ،‬حضــور در حاشــیه جنگل هــا و یــا دل طبیعــت بــا‬ ‫مشــاهده هــر پرنــده و پســتاندار زخمــی بــر اثــر برخــورد بــا‬ ‫خودروهــای عبــوری‪ ،‬اصابــت گلولــه شــکارچیان یــا حملــه‬ ‫ســایر حیوانــات‪ ،‬انهــا را تیمــار می کننــد و یــا بــه نزدیکتریــن‬ ‫محیط بانــی تحویــل می دهنــد‪.‬‬ ‫تحویــل روزانــه حداقــل یــک حیــوان مصــدوم بــه‬ ‫محیــط زیســت در گلســتان‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل‬ ‫حفاظــت محیط زیســت گلســتان در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت‪ :‬حساســیت مــردم اســتان‬ ‫نســبت بــه حفاظــت از حیــات وحــش در مقایســه بــا‬ ‫ســال های قبــل افزایــش قابــل توجــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫محمــود شــکیبا افــزود‪ :‬بــه عنــوان نمونــه ســال های‬ ‫قبــل هفتـه ای ‪ ۲‬تــا ســه مــورد حیــوان مصــدوم از پرنــده‬ ‫تــا پســتاندار بــه ادارات محیــط زیســت اســتان تحویــل‬ ‫می شــد امــا امــروز ایــن عــدد بــه میانگیــن روزانــه حداقــل‬ ‫یــک پرنــده یــا پســتاندار رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬خیلــی از مــردم دوســتدار طبیعــت‬ ‫گلســتان عــاوه بــر تحویــل حیوانــات مصــدوم و یــا بیمــار‬ ‫بــه ادارات محیــط زیســت‪ ،‬بــا هزینــه شــخصی حیوانــات‬ ‫مصــدوم را بــرای درمــان بــه کلینیک هــای دامپزشــکی‬ ‫می برنــد و بعــد از بهبــود در طبیعــت رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان افــزود‪ :‬امســال‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬قطعــه پرنــده شــکاری از نــوع «دلیجــه‪ ،‬جغــد‪،‬‬ ‫ســارگپه‪ ،‬عقــاب و دال» بــا هماهنگــی محیــط زیســت‬ ‫توســط مــردم اســتان تیمــار و در طبیعــت رهــا شــد‪.‬‬ ‫شــکیبا بــا قدردانــی از اهمیــت دادن مــردم بــه حفاظــت‬ ‫از محیــط زیســت و گونه هــای مختلــف جانــواری و‬ ‫گیاهــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بیشــترین تلفــات جانوری اســتان مربوط‬ ‫بــه ســوانح رانندگــی اســت کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد ایــن‬ ‫ســوانح در محــدوده پــارک ملــی گلســتان در حیــن عبــور‬ ‫از جــاده میان گــذر بــا برخــورد حیوانــات بــا خودروهــای در‬ ‫حــال تــردد اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫شــکیبا بــا اشــاره بــه ســرمای هــوا و احتمــال تــردد حیوانــات‬ ‫بــه روســتاهای حاشــیه جنگل هــا بــرای یافتــن غــذا از مــردم‬ ‫خواســت با انها کاری نداشــته باشــند و حیوانات مریض را‬ ‫هــم بــه محیــط زیســت تحویــل دهند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۹۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۰‬هکتــار از شــمال بــا ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــا خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا‬ ‫ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطــوب‬ ‫معتــدل تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت و منابــع طبیعــی‬ ‫متنوعــی شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪،‬‬ ‫مناطــق پســت‪ ،‬شــوره زار و دریــا دارد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعه میران در ‪ 12‬کیلومتری جنوب رامیان و بین شهرهای‬ ‫رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه دارای چشــم‬ ‫اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی ان چشــمه ابــی‬ ‫وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام یکــی از دژهــای‬ ‫اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در گذشــته ایــن قلعــه بــه‬ ‫دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی محکــم برای پنــاه گرفتن بود‪.‬‬ ‫چنانچــه در زمــان قاجاریــه ‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت‬ ‫بــر علیــه فتحعلــی شــاه طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان‬ ‫ســردار بــا امــوال و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪،‬‬ ‫کــه در صــورت شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار‬ ‫ان زمــان انبــار غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی کهنــه بــازار‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع و مصالح بــکار رفته‬ ‫در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام و‬ ‫خزینه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطاق جناقی و ســقف گنبدی‬ ‫(‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین بنای مذکور دارای دو خزینه اب ســرد و گرم‪،‬‬ ‫حوض و پاشــور و گرمخانه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان به قلعه کافر‪،‬‬ ‫قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار شــیر اباد‪،‬‬ ‫محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره خانــه ‪ ،‬انجیلــو‬ ‫‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقــری تپــه ‪،‬‬ ‫اقتپــه‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد ســادات ‪ ،‬مدرســه‬ ‫علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان رامیــان‬ ‫می تــوان بــه قلــه ‪ ۲۴۰۰‬متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر‬ ‫طبیعــی گل رامیــان بــا عمــق نزدیک بــه ‪ ۸۰‬متر ‪ ،‬مجموعه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای جــوزک‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســید کالتــه‬ ‫(سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا‬ ‫بــه ‪ ۱۲‬ابشــار می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن‬ ‫ان ‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای پشــمکی‪،‬‬ ‫چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪،‬‬ ‫دهکــده توریســتی پاقلعــه ‪ ،‬جنــگل دره مــا و باغ تاشــته‪،‬‬ ‫پــارک جنگلــی زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو‬ ‫زربین‪ ،‬جنگل پنهان خانه‪ ،‬گرم چشــمه‪ ،‬دیو چشــمه‪ ،‬روســتای‬ ‫تاریخــی کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه‬ ‫امامــزاده بــی بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه‬ ‫مردم شناســی شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه‬ ‫الهــادی و ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و‬ ‫پــارک جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایــران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفــر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر امده‬ ‫و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و پلنــگ‬ ‫ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!