روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 649 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 649

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 649

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 649

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪144 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/05-‬دسامبر‪ /10-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪649 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دولت بیخیال‬ ‫توسعه گمیشان نیست‬ ‫انتقال الیروب از ولگا به گرگانرود‬ ‫‪3‬‬ ‫«نه گفتن»؛‬ ‫نیاز امروزدانش اموزان‬ ‫چگونه از اگودگی‬ ‫کامپیوتر خود به‬ ‫بدافزار مطلع شویم؟‬ ‫استاندارد سازی اموزش‬ ‫مبتنی بر ظرفیت های‬ ‫اجتماعی و علمی‬ ‫‪7‬‬ ‫فریب توطئه دشمن را‬ ‫مردم ایران نمی خورند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫شاهد بروز برخی‬ ‫غفلت ها‬ ‫در جنگ نرم هستیم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی‬ ‫به شکایات اموزش و پرورش‬ ‫مدارس رتبه بندی می شوند‬ ‫مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اموزش و پرورش از رتبه بندی‬ ‫کیفــی مــدارس خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن اقــدام در یــک طــرح مشــترک میــان شــورای‬ ‫عالــی‪ ،‬اداره کل ارزیابــی عملکــرد و ســنجش امــوزش و پــرورش بررســی می شــود‪.‬‬ ‫ســیدمجتبی هاشــمی دربــاره فراینــد رتبه بنــدی مــدارس و شــاخص هــای‬ ‫ایــن اقــدام افــزود‪ :‬رتبــه بنــدی مــدارس را مبتنــی بــر کیفیــت مــدارس در نظــر‬ ‫گرفته ایــم؛ شایســتگی ها و صالحیت هایــی در ســطح مدیریــت مــدارس و‬ ‫صالحیــت حرفـه ای‪ ،‬تخصصــی و عمومــی و روش هــای علمــی بــرای دسترســی‬ ‫بــه اهــداف کیفــی مــدارس مــورد بررســی قــرار دادیــم و از الگوهــای مختلفی در‬ ‫ایــن زمینــه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هفتــه اینــده در یــک نشســت بــا حضــور مقامــات عالــی وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬قــرار اســت کــه هــر بخــش موضوعــات بررســی شــده را‬ ‫عنــوان کنــد‪ ،‬هم افزایــی صــورت گیــرد تــا بتوانیــم نتیجه گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ثبت نام الکترونیکی مدارس برای سال تحصیلی اینده‬ ‫هاشــمی دربــاره فراینــد ثبت نــام دانش امــوزان اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت نــام در‬ ‫ســطح مــدارس بــا نزدیــک بــه ‪ ۱۶‬میلیــون دانش امــوز براســاس پیش بینی هــا‬ ‫انجــام شــد کــه پــس از پایــان کار‪ ،‬ایــن فراینــد بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع بازمانــدگان از تحصیــل فرایندی اســت که امســال به صورت‬ ‫خــاص و ویــژه توســط ســامانه ای در معاونــت امــوزش ابتدایــی رصــد می شــود و‬ ‫تــاش کرده انــد تــا در ماه هــای اول ســال ایــن اقــدام را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات امــوزش و پــرورش ادامه‬ ‫داد‪ :‬نظــارت مردمــی بــر فرایندهــا و ثبت نــام الکترونیکــی مدارس بــرای ثبت نام ‬ ‫ســال اینــده دانش امــوزان در دســتور کار قــرار دارد و قــرار اســت کــه ایرادهــای‬ ‫کار در ایــن موضــوع شناســایی شــود همچنیــن مســاله نظــارت مــردم مطــرح‬ ‫اســت کــه امســال در گام نخســت رمزینه هایــی در مــدارس قــرار داده ایــم و‬ ‫بازخــورد مناســبی هــم دریافــت کردیــم کــه امیدواریــم ایــن موضــوع توســعه‬ ‫یابــد و بتوانیــم بیشــتر از نظــارت مردمــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هاشــمی یاداورشــد‪ :‬ثبــت نــام الکترونیکــی هــم در دســتور کار اســت و قــرار‬ ‫اســت ســامانه ها را بــه حــدی از امادگــی برســانیم کــه مراجعــات مــردم بــه‬ ‫مدرســه را هدفمنــد و ناظــر بــر حــل مســائل کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مســئله اصلــی هــم بــرای پایه هــای ورودی اســت‪ ،‬بــه طــور مثــال‬ ‫پایــه اول پایــگاه ســنجش ســامت را بــه این واســطه مدیریت کنیــم‪ ،‬این موضوع‬ ‫اهمیــت بســیاری دارد زیــرا همــه فرایندهــا ماننــد ســاماندهی نیــروی انســانی و‬ ‫کالس بنــدی مبتنــی بــر فراینــد ثبت نــام دانش امــوزان در مــدارس اســت‪.‬‬ ‫پاســخگویی ‪ ۱۲‬هــزار مراجعــه مردمــی در کمتــر از ســه مــاه از اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی‬ ‫هاشــمی دربــاره بیشــترین مراجعــه والدیــن و دانش امــوزان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۲‬هــزار شــکایت را از طریــق ســتاد وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات امــوزش و پــرورش بــا‬ ‫بیــان اینکــه ارزیابــی مدیــران مــدارس طراحــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســامانه‬ ‫جامــع نظــارت‪ ،‬نظــارت مبتنــی بــر گزارش هــای فصلــی اســت و در حوزه هــای‬ ‫مختلــف ماننــد پرداختــن بــه ایمنــی مــدارس‪ ،‬ارزیابــی مبتنــی بــر بخش هــای‬ ‫اموزشــی و پرورشــی و برنامــه درســی مــدارس بیشــتر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬شــرایط اداری و مالــی و نــوع مدیریتــی کــه مدیــر مدرســه‬ ‫در مقــام اجــرا دارد‪ ،‬در ایــن ارزیابــی بــه صــورت فصلــی دنبــال می شــود و در‬ ‫نهایــت توســط منطقــه خدمــت مدیــر اعــام می کنیــم و اگــر نقــاط اصالحــی‬ ‫دارنــد در ایــن زمینــه انجــام می شــود و خروجــی گرفتــه می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یاددداشت‬ ‫ستوانسوم «مهدی شکوهی‬ ‫جان می دهند اما خاک‬ ‫نه‪‎.... ‎‬‬ ‫کشــورمان ایــران اســامی بــه شــکر خــدا در ســطح‬ ‫منطقــه از امنیــت و ارامــش بســیار خــوب و‏مطلوبــی‬ ‫برخــوردار اســت و همیــن موضــوع باعــث شــده تا چشــم‬ ‫بدخواهــان نظــام اســامی مــدام بــه دنبــال ضربــه زدن‬ ‫بــه ایــن‏امنیــت باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫امنیتــی کــه امــروز در ســطح کشــور وجــود دارد حاصــل‬ ‫خــون هــای پــاک ریختــه شــده بــر خــاک ســرزمین مــان‬ ‫اســت‪ ،‬خــون‏پــاک هــزاران شــهید واالمقــام کــه در طــول‬ ‫جنــگ تحمیلــی و بعــد از ان بــه زمیــن ریختــه شــد تــا‬ ‫ذره ای از خــاک کشــور‏توســط دشــمن تســخیر نشــود‏‪.‬‬ ‫دشــمنان مــا بــرای ان کــه بــه هدفشــان برســند از تمــام‬ ‫ترفنــد هــای خــود اســتفاده کــرده انــد‪ .‬از شــایعه ســازی‬ ‫و جنــگ‏روانــی گرفتــه تــا کشــته ســازی هــا و اســتفاده از‬ ‫عــده ای وطــن فــروش و خائــن‏‪.‬‬ ‫امــا ایــن پایــان دسیســه هــا و تــاش هــای دشــمنان‬ ‫نیســت‪ ،‬امروز دشــمن دســت بر امنیت داخلی گذاشته‬ ‫و ســعی‏مــی کنــد تــا جوانــان و مــردم عزیــز کشــور را بــر‬ ‫علیــه ســربازان وطــن تشــویق کنــد و در ایــن راه نیــز بــا‬ ‫وعــده هــای پــوچ و‏توخالــی تمــام تالشــش را مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن در تمــام دنیــا ثابــت شــده کــه هیــچ کشــوری از‬ ‫دســت اســتکبار جهانــی و صهیونیســت های متجــاوز در‬ ‫امــان نبــوده و‏نیســتند‪ ،‬پــس چطــور مــی شــود کشــوری‬ ‫کــه خــود مهــد پــرورش داعــش و تروریســت اســت وعده‬ ‫ازادگــی و ابــادی را بــرای‏ملــت شــریف ایــران مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫ملتــی کــه در طــول ‪ 40‬ســال بــا نــداری هــا و ســختیهای‬ ‫موجــود ســاخته انــد و از دســتاورد هــای ایــن نظــام الهــی‬ ‫و‏اســامی دفــاع کــرده انــد‪ ،‬هرگــز اجــازه نمی دهنــد تــا‬ ‫متجــاوزان بــه ارزوی خــود برســند‏‪.‬‬ ‫قصــه تحریــم چیــز عجیــب و غریبــی نیســت‪ ،‬از زمانــی‬ ‫کــه کشــور مــا مســتقل شــد و اجــازه نــداد تــا اســتکبار‬ ‫جهانــی از‏داشــته هایــش اســتفاده کنــد ایــن قصــه‬ ‫شــروع شــد و روز بــه روز هــم بیشــتر مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫ایــران مــا در طــول ایــن ‪ 40‬ســال‏چنــان پیشــرفتی کــرده‬ ‫کــه حتــی انهایــی کــه بــرای دنیــا شــاخ و شــانه مــی‬ ‫کشــیدند در مقابــل مــا ســر خــم مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫دشــمنان مــا فهمیــده انــد و مــی داننــد ایــران اســامی‬ ‫بــا ایــران شاهنشــاهی فــرق دارد‪ ،‬ایــران اســامی رهبــری‬ ‫دارد کــه‏نامــش ســید علــی و راهــش راه منجــی عالــم‬ ‫بشــریت اســت‪ ،‬پرچم ‪ 3‬رنگ کشــورمان که مزین شــده‬ ‫بــه نــام اللــه امــروز‏در تمــام دنیــا بــاال اســت و بــا وجــود‬ ‫ســختی هــا و مشــکالتی کــه وجــود دارد بــاز هــم مردمــی‬ ‫دارد کــه پشــت والیــت را خالــی‏نکــرده و نمــی کننــد‏‪.‬‬ ‫ســربازان ایــن ملــت در فرماندهــی انتظامــی‪ ،‬بســیج‪،‬‬ ‫ارتــش و ســپاه بــا تمــام تــوان و اقتــدار‪ ،‬پشــتیبان ملــت و‬ ‫زیــر پرچــم‏والیــت‪ ،‬خدمتگــذار مــردم عزیــز هســتند و ایــن‬ ‫را بارهــا ثابــت کــرده انــد کــه حاضــر هســتند تا جــان بدهند‬ ‫امــا هرگــز ذره ای از‏خــاک کشــور را بــه دشــمن ندهنــد‏‪.‬‬ ‫سبزپوشــان غیــور فراجــا کــه مظلومانــه و غریبانــه در‬ ‫برخــی از ایــام ســال بــرای تــداوم ایــن امنیــت و ارامــش‬ ‫از جــان شــیرین‏خــود گذشــته انــد فقــط یــک پیــام دارنــد‬ ‫و ان هــم ایــن اســت کــه امنیــت و ارامــش زمینــه ســاز‬ ‫زندگــی ارام بــرای مــردم عزیــز‏اســت‏‪.‬‬ ‫انهــا در عمــل نشــان دادنــد کــه بــرای حراســت از ایــن‬ ‫امنیــت بــا هیــچ کــس تعــارف ندارنــد‪ ،‬در وقایــع اخیــر کــه‬ ‫بــه بهانــه فــوت‏یــک دختــر شــروع شــد‪ ،‬دشــمن حیله گر‬ ‫ســعی کــرد تــا مــردم و خصوصــا جوانــان و نوجوانــان ایــن‬ ‫مملکــت کــه اینــده ســازان‏کشــورمان هســتند را علیــه‬ ‫امنیــت افرینــان و انقــاب اســامی تشــویق کننــد امــا‬ ‫زیــاد طــول نکشــید تــا فهمیدند کــه این‏کشــور زیر پرچم‬ ‫اســام و انقــاب تمــام موانــع را پشــت ســر مــی گــذارد‏‪.‬‬ ‫اگــر لحظــه ای فکــر کنیــم ان وقــت مــی فهمیــم کــه‬ ‫بــدون وجــود امنیــت نمــی تــوان زندگــی کــرد‪ .‬امــروز‬ ‫امنیــت وجــود دارد کــه‏مــردم بــه راحتــی می توانند شــب‬ ‫را روز و روز را شــب کننــد‪ ،‬بــه اســتراحت و کار بپردازنــد‪،‬‬ ‫امــورات خــود را انجــام دهنــد و‏هــزاران مــورد دیگــر امــا‬ ‫اگــر امنیــت نباشــد چــه؟ ایــا بــه راحتــی مــی تــوان ایــن‬ ‫مــوارد را انجــام داد؟ قطعــا خیــر ‪..‬‏‪.‬‬ ‫وقتــی بــه کشــورهای اطــراف خــود کــه گرفتــار داعــش‬ ‫بودنــد نــگاه مــی کنیــم بایــد ایــن نکتــه را بفهمیــم کــه بــه‬ ‫برکــت خــون‏هــزاران شــهید و خصوصــا شــهدای فراجــا‬ ‫در مرزهــا‪ ،‬شــهرها‪ ،‬جــاده هــا‪ ،‬روســتاها و ‪ ...‬ایــران مــا‬ ‫امــروز در حــوزه امنیــت‏حــرف اول را مــی زنــد‏‪.‬‬ ‫ســربازان کشــور عزیزمــان در لبــاس مقــدس انتظامــی‬ ‫و ســایر نیروهــای مســلح امــروز بــه دنیــا ایــن را ثابــت‬ ‫کــرده انــد کــه‏بــرای حفــظ امنیــت و ارامــش مــردم ایــران‬ ‫اســامی از هیــچ تالشــی فروگــذار نمــی کننــد و حاضرنــد‬ ‫در ایــن راه جــان خــود را‏نیــز فــدا کننــد‏‪.‬‬ ‫اگــر امــروز دشــمنان مــا بحــث اقــوام و فرهنــگ هــای‬ ‫غنــی ایرانــی را بــه پیــش کشــیده و از ان بــه نفــع خــود‬ ‫اســتفاده مــی‏کننــد تنهــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــی‬ ‫خواهنــد بیــن مــردم و اقــوام و فرهنــگ هــای غنی ایرانی‬ ‫تفرقــه ایجــاد کننــد تــا بــه‏اهدافشــان برســند‏‪.‬‬ ‫امــا نکتــه اینجاســت کــه اتحــاد و همدلــی ملــت ایــران‬ ‫بــود کــه امــروز کشــورمان را بــه اوج اقتدار رســانده اســت‬ ‫و همیــن‏موضــوع دشــمنان را ازار مــی دهــد‪ .‬پــس بایــد‬ ‫اگاه باشــیم و بدانیــم کــه هیــچ کــس جــز خودمــان بــه‬ ‫فکــر ابــادی و ازادگــی‏کشــورمان نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫«نه گفتن»؛‬ ‫نیاز امروز‬ ‫دانش اموزان‬ ‫افزایــش اســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان از خطراتــی‬ ‫اســت کــه روان شناســان نســبت بــه ان هشــدار می دهنــد در‬ ‫همیــن راســتا اجــرای طــرح «یاریگــران زندگــی» در مــدارس بــا‬ ‫نهادینــه کــردن امــوزه «نــه گفتــن» در بیــن دانش امــوزان نقــش‬ ‫بســزایی در کاهــش ان ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگرچه اســیب های اجتماعی از جامعه به مدارس وارد می شــود‬ ‫امــا بــرای امــن مانــدن محیــط مــدارس و مراقبــت از دانش امــوزان‬ ‫در برابــر اســیب های اجتماعــی نیــاز بــه برنامه ریزی هــای کوتــاه‬ ‫مــدت‪ ،‬دراز مــدت و اجــرای برنامه هــای اموزشــی ویــژه نوجوانــان‬ ‫اســت و در ایــن رابطــه امــوزش و پــرورش نقــش کلیــدی دارد هــر‬ ‫چنــد نمی تــوان ضــرورت همکاری ســایر نهادها با دســتگا ه تعلیم‬ ‫و تربیــت بــرای واکسیناســیون دانش امــوزان در برابــر اســیب های‬ ‫اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫مدرســه می تواند نقش مهمی در ســازندگی شــخصیت کودکان‬ ‫و نوجوانان و پیشــگیری از اســیب های اجتماعی همانند اســیب‬ ‫اعتیــاد داشــته باشــد بــه ویــژه هنگامــی کــه والدیــن در برخــورد بــا‬ ‫فرزنــدان بــا شکســت مواجهــه شــده باشــند مــدارس مســوولیت‬ ‫ســنگین تری را بــه عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جامعــه شناســان‪ ،‬عمدتــا ًواژه اســیب های اجتماعــی‬ ‫ی اطــاق می شــود کــه در چهارچــوب‬ ‫بــه رفتارهــای فــردی یــا جمعـ ‬ ‫قواعــد و اصــول اخالقــی رســمی و غیــر رســمی جامعــه جــای‬ ‫نمی گیــرد و در نتیجــه بــا منــع قانونــی یــا قبــح اخالقــی و اجتماعی‬ ‫روبــه رو می شــود‪.‬‬ ‫در تمــام جوامــع دنیــا نوجوانــان اســیب پذیرترین قشــر در برابــر‬ ‫پدیــده مهلــک اعتیــاد هســتند‪ ،‬دوران نوجوانــی؛ دورانــی پــر‬ ‫کشــمکش و اغلــب دشــوار در زندگــی هــر فــردی اســت وجــود‬ ‫شــرایط مناســب بهداشــتی‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی بــرای‬ ‫گــذر از چنیــن مرحلــه حساســی باعــث بــه وجــود امــدن اســیب‬ ‫و بــزه اجتماعــی نظیــر اعتیــاد مــی شــود‪ ،‬نوجوانــان بــه خاطــر‬ ‫خصوصیــات نوجوانــی اســیب پذیــری زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫اموزش نه گفتن به دانش اموزان‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــوردی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬تعلیــم و‬ ‫تربیــت کــودک فقــط در خانــواده شــکل نمــی گیــرد چــرا کــه بــا ایــن‬ ‫شــرایط موجــود خانــواده هــا بــه تنهایــی قــادر بــه تربیــت فرزنــدان‬ ‫نیســتند همچنیــن فرزنــدان مــا نیمــی از وقــت خــود را در مــدارس‬ ‫مــی گذراننــد و بایــد مربیــان و مدیــران عــاوه بــر امــوزش تربیــت‬ ‫دانــش امــوزان را نیــز مدنظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مریــم احمــدی تصریــح مــی کنــد‪ :‬شــرایط جامعــه طــوری شــده‬ ‫اســت کــه اســیب هــای اجتماعــی هــر لحظــه در کمیــن فرزنــدان‬ ‫اســت و مــا هــر چقــدر هــم کــه انها را تحت کنترل داشــته باشــیم‬ ‫بــه تنهایــی از پــس انهــا برنخواهیــم امــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در همیــن رابطــه امــوزش و پــرورش بایــد بــا‬ ‫اجــرای طــرح هایــی خانــواده هــا بــه ویــژه دانــش امــوزان را از‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی اگاه ســازند تــا در دام ایــن معضــات‬ ‫گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند بجنــوردی بیــان مــی کند‪ :‬همچنین ضعــف اعتماد‬ ‫بــه نفــس‪ ،‬دانــش امــوزان را بــه ســمت اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫از جملــه اعتیــاد مــی کشــاند و اگــر امــوزش و پــرورش بــه جــای‬ ‫پرداختــن بــه تعلیــم تنهــا‪ ،‬بــه فکــر تقویــت قــوه اعتمــاد و مهــارت‬ ‫نه گفتن در دانش اموزان نباشــد انها به راحتی در دام بســیاری‬ ‫از اســیب هــای اجتماعــی گرفتــار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــی توجهــی معلــم و مدیــر مدرســه نســبت بــه‬ ‫تغییــر رفتــار دانــش امــوزان را یکــی از عوامــل بــروز اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی در بیــن دانــش امــوزان دانســت‪.‬‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی در مدارس‬ ‫بــا گســترش مشــکالت اقتصــادی در ســال هــای اخیــر و بــه تبــع‬ ‫ان افزایــش طــاق‪ ،‬ســرقت و اعتیــاد در بیــن برخــی خانواده هــا‪،‬‬ ‫بســیاری از دانــش امــوزان در معــرض اســیبهای اجتماعــی‬ ‫گوناگــون قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــاید بــه دلیــل وجــود برخــی قوانیــن در مدرســه و‬ ‫نظــارت مســتمر مدیــر و معلــم بــر رفتــار هــای دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫بــروز اســیب هــای اجتماعــی در مــدارس کمتــر محتمــل اســت‬ ‫ولــی پرهیــز از قانــون شــکنی و گرفتــار شــدن در دام اســیبهای‬ ‫اجتماعــی در بیــن دانــش امــوزان بــه ویــژه درخــارج از مدرســه‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫گسترش روز افزون اسیب های اجتماعی (خشونت و درگیری‪،‬‬ ‫تــرک تحصیــل‪ ،‬مصــرف دخانیــات‪ ،‬مصرف قرصهــای روان گــردان‬ ‫و مشــروبات الکلــی‪ ،‬فــرار از مدرســه‪ ،‬اعتیــاد و ســرقت) بــه وی ژه‬ ‫در ســال هــای اخیــر در بیــن دانــش امــوزان و همچنیــن شــیوع‬ ‫مفســده هــای اشــکار و پنهــان‪ ،‬افزایــش قابل توجــه بزهکاری ها‬ ‫و کــژروی هــای اجتماعــی و الودگــی بــه مــواد مخــدر‪ ،‬بــه ویــژه در‬ ‫میــان جوانــان و نوجوانــان جامعــه در حــال گســترش اســت و این‬ ‫امــر مســتلزم تعمــق و چــاره اندیشــی اساســی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن متولیــان امــوزش و پــرورش بــا اجــرای‬ ‫طرحهایــی همچــون «یاریگــران زندگــی» و فعــال ســازی‬ ‫خــط ملــی نمــاد (‪ )۱۵۷۰‬و بــا ارائــه راهــکار هــای عملــی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت معلمــان و مشــاوران‪ ،‬تــا حــدود زیادی‬ ‫از اثــرات ایــن اســیبها کاســته انــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه برگــزاری دوره هــای مختلــف‪ ،‬اموزش اســتفاده مناســب‬ ‫از اینترنــت‪ ،‬بکارگیــری شــیوه هــای فرهنگــی کارامــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از مشــاوران و روان شناســان در مــدارس‪ ،‬غنــی ســازی اوقــات‬ ‫فراغــت‪ ،‬ایجــاد شــادی و نشــاط در بیــن نوجوانــان‪ ،‬برگــزاری‬ ‫مســابقات ورزشــی و فرهنگــی و هنــری بطــور یقیــن کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی و فرهنگــی در بیــن دانــش امــوزان کمــک‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از دانــش امــوزان بجنــورد کــه عضــو طــرح یاریگــران زندگــی‬ ‫نیــز اســت مــی گویــد‪ ۱۵ :‬ســال دارم و در پایــه نهــم مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل هســتم در ایــن طــرح بــا کمــک مشــاوران مدرســه ســطح‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس دانــش امــوزان بــاال رفتــه کــه موجــب شــده تــا‬ ‫قــدرت نــه گفتــن بیاموزنــد‪.‬‬ ‫نادیــا اشــفته مــی افزایــد‪ :‬دانــش امــوزان بــا مشــارکت در‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و خــود مراقبتــی مــی تواننــد خــود را دربرابــر‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی کــه امروزه به ویژه مســاله اعتیــاد و قرص‬ ‫هــای روان گــردان واکســینه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان مــی کنــد‪ :‬برخــی دانــش امــوزان تحــت تاثیــر فضــای‬ ‫مجــازی قــرار گرفتــه و بعضــا در مــواردی تبلیغــات قــرص هــای‬ ‫روان گــردان و بــا ایــن تصــور کــه در بحــث امتحانــات و گرفتــن‬ ‫نمــره عالــی از ان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش امــوز بجنــوردی مــی افزایــد‪ :‬ایــن دانــش امــوزان بــه‬ ‫دلیــل نااگاهــی و مضراتــی کــه بــر بــدن و ذهــن انهــا مــی گــذارد‬ ‫ناخواســته ســراغ ایــن قبیــل مــوارد مــی رونــد کــه بــا حضــور در‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی بــه راحتــی از اثــرات بعــد از مصــرف اگاهــی‬ ‫پیداکــرده و موجــب شــده تــا هیچــگاه ســراغ ایــن قرصهــا نرونــد‪.‬‬ ‫اشــفته در ادامــه مــی گویــد‪ :‬یکــی از مزیــت هــای فراگرفتــن ایــن‬ ‫امــوزش هــا در مــدارس انتقــال مطالــب اموختــه شــده توســط‬ ‫دانــش امــوزان بــه دیگــر هــم ســن و ســاالن و خانــواده اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دانــش امــوزان بجنــوردی مــی گویــد‪:‬‬ ‫دانش اموزانــی کــه عضــو ایــن طــرح مــی شــوند و یــا از‬ ‫اموزشــهای مشــاوران در راســتای اگاه ســازی و کاهــش‬ ‫اســیبهای اجتماعــی بهــره منــد مــی شــوند مــی تواننــد در‬ ‫زمینه هــای مختلــف بــه خــود مراقبتــی دســت یابنــد‪.‬‬ ‫معصومــه روحانــی عنــوان مــی کنــد‪ :‬همچنیــن ایــن دانــش‬ ‫امــوزان بــه درجــه ای از اگاهــی دســت مــی یابنــد کــه میتواننــد‬ ‫بهراحتــی بــا هــم ســن و ســال خــود و یــا خانــواده هایــی کــه درگیــر‬ ‫معضــات اجتماعــی هســتند خــود را ایمــن و نحوه برخــورد با انها‬ ‫را فرامــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان مــی کنــد‪ :‬عــاوه بــر اگاهــی از معضــات اجتماعــی‬ ‫بــرای دانــش امــوزان و اولیــای انهــا بــه مســائل دینــی و مذهبــی‬ ‫و تاثیــرات ان بــر زندگــی در ایــن طــرح امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫تاثیر طرح های یاریگران زندگی و خط ملی ‪۱۵۷۰‬‬ ‫یکــی از مشــاوران تحصیلــی در خراســان شــمالی مــی گویــد‪:‬‬ ‫امــوزش و پــرورش گســترده ترین دســتگاه فرهنگــی کشــور اســت‬ ‫کــه جمعیــت بزرگــی از دانــش امــوزان‪ ،‬معلمــان و کادر اجرایــی را‬ ‫بــه صــورت مســتقیم تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد و از طرفــی بــا‬ ‫والدیــن در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫علــی افشــین مــی افزایــد‪ :‬مدرســه بــه عنــوان یــک محیــط‬ ‫اموزشــی اگــر نتوانــد وظایــف تربیتــی خــود را بــه نحــو مطلــوب‬ ‫انجــام دهــد و فاقــد توجــه بــه وظایــف علمــی و اجتماعــی خــود‬ ‫و بی عالقگــی نســبت بــه درک نیازهــای روحــی نوجــوان‪ ،‬فقــط‬ ‫بــه امــوزش کلیش ـه ای صــرف بپــردازد قطعــا ًبــه پایگاهــی بــرای‬ ‫کجــروی و انحــراف دانــش امــوزان تبدیــل خواهــد شــد‪ .‬از ایــن رو‬ ‫مســووالن اموزشــی بایــد بــه نوجــوان امــوزش دهند کــه چگونه با‬ ‫واقعیت هــا روبــرو شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬دانــش امــوزان بــا موضوعــات مختلفــی‬ ‫همچــون گروه هــای خالفــکار‪ ،‬خشــونت‪ ،‬مصــرف الــکل‪ ،‬دارو و‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬مشــکالت جنســی و دیگر رفتارهای پرخطر و بالقوه‬ ‫اســیب زا درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مشــاورتحصیلی در خراســان شــمالی تصریــح مــی کنــد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن دانــش امــوزان در زندگــی روزمــره بــا اســترس های‬ ‫محیطــی ماننــد از دســت دادن والدیــن در اثــر طــاق‪ ،‬خشــونت‬ ‫خانــواده‪ ،‬مصــرف یــا ســوء مصــرف الــکل و مــواد مخــدر توســط‬ ‫والدیــن یــا یکــی از اعضــای خانــواده‪ ،‬ازار جســمی و جنســی و‬ ‫طردشــدگی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین عنــوان مــی کنــد‪ :‬هــدف عمــده مداخلــه هــای‬ ‫مبتنــی برمدرســه فراهــم اوردن موقعیــت و تجاربــی اســت کــه‬ ‫در بســتر ان توانایی هــا و شایســتگی های مقابلـه ای و مدیریتــی‬ ‫کــودکان در مواجهــه بــا پیچیدگی هــای محیط و شــرایط نامســاعد‬ ‫زندگــی روزمــره افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان مــی کنــد‪ :‬برنامه هــای نوین بهداشــت روان و مداخالت‬ ‫پیشــگیرانه مدرســه محور بــه نتایــج متنوعــی از قبیــل افزایــش‬ ‫حضــور در مدرســه‪ ،‬بهبــود عملکــرد تحصیلــی‪ ،‬کاهــش تــرک‬ ‫تحصیــل و کاهــش رفتارهــای ضد اجتماعی و مصــرف دارو‪ ،‬الکل‬ ‫و مــواد منجــر می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور تحصیلــی مــی افزایــد‪ :‬در واقــع مــی تــوان چنیــن‬ ‫اســتنباط نمــود کــه ریش ـ ه اغلــب اســیب پذیری هــای اجتماعــی‬ ‫دانــش امــوزان را بایــد در عــدم اشــنایی کافــی انهــا بــا مهارت هــای‬ ‫اجتماعی دانســت؛ به طوری که نقط ه کوری در رشــد شــخصیت‬ ‫دلخــواه و اجتماعــی جوانــان وجــود دارد و ان ایــن اســت کــه‬ ‫متاســفانه جوانــان امــروز خــود را نشــناخته اند و بــه تــوان و قــدرت‬ ‫فــراوان خــود بــاور ندارنــد‪ ،‬به عالوه از شــرایط وموقعیت اجتماعی‬ ‫خــود اگاهــی ندارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین تصریــح مــی کنــد‪ :‬امــروزه یکــی از مهمتریــن‬ ‫مســائلی کــه توجــه بــه انهــا واجــب اســت اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫اســت و همــه دســتگاه هــای اجرایــی موظفنــد در کنــار هــم بــا‬ ‫قــدرت کار کننــد امــا در ایــن میــان نقــش اموزش و پرورش بســیار‬ ‫مهــم و اساســی اســت‪ .‬چــرا کــه اکثــر صاحــب نظــران بــر ایــن‬ ‫مطلــب تاکیــد دارندکــه» پیشــگیری از درمــان مهــم تــر اســت»‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر؛ اول بایســتی زمینــه هــای مســاعد را بــرای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع اســیب هــای اجتماعــی امــاده کــرد تــا از‬ ‫وقــوع جــرم‪ ،‬بــزه و اســیب هــای فــردی و اجتماعــی جلوگیــری‬ ‫بــه عمــل اورد‪ .‬امــا اکنــون امــوزش پــرورش بــا پیــاده ســازی‬ ‫طــرح هــای یاریگــران زندگــی در مــدرارس بــه ســمت اموختــن‬ ‫مهــارت های»نــه بــه اســیب هــای اجتماعــی « رفتــه اســت و هــر‬ ‫مدرســه بــا داشــتن کانــون یاریگــر مــی تواننــد دانــش امــوزان را‬ ‫بــا مهــارت هــای مختلــف اشــنا نمــوده و خــود دانــش امــوزان در‬ ‫کانــون یاریگــران بــا اســیب هــای اجتماعــی رایــج اشــنا شــوند و‬ ‫راهکارهــای مقابلــه بــا ان را بیاموزنــد‪.‬‬ ‫در ایــن کانــون اســت کــه دانــش امــوزان بــه مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی توجــه مــی کننــد‪ ،‬بــه ویژگــی هــای دوســتی هــا پرداخته‬ ‫مــی شــود‪ .‬خــود شناســی اهمیــت پیــدا می کند و به کشــف نقاط‬ ‫قــوت و ضعــف خــود مــی پردازنــد و در نهایــت منجــر بــه تقویــت‬ ‫عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس دانــش امــوزان مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬همچنیــن عــاوه بــر ایــن طــرح نیــاز‬ ‫اســت کــه اشــاره ای هــم بــه خــط ملــی ‪ ۱۵۷۰‬کــرد چــرا کــه در‬ ‫دســترس بــودن ان مــی توانــد بــه دانــش اموزانــی کــه ممکــن‬ ‫اســت دچــار مشــکالتی شــوند راهنماییهــای از طــرف کارشناســان‬ ‫متخصص ارائه شــود چرا که کارشناســان متخصص پشــت خط‬ ‫مــی تواننــد بــه احساســات و نیازهــای تمــاس گیرنــدگان توجــه و‬ ‫انهــا را بــه خوبــی راهنمایــی نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین عنــوان مــی کند‪ :‬دانــش امــوزان در مواقع خطر به‬ ‫راحتــی از هشــت صبــح تــا هشــت شــب بــدون هیــچ هزینــه و بــا‬ ‫فشــار دادن چهــار شــماره بــا همــکاران متخصص ما ارتبــاط برقرار‬ ‫کننــد؛ امیــد اســت بــا اگاهــی و توانمنــد ســازی دانــش امــوزان‬ ‫بتوانیــم در کاهــش اســیب هــای اجتماعــی گامــی مهــم برداریــم‪.‬‬ ‫طــرح یاریگــران زندگــی بــا هــدف کســب مهــارت هــای زندگــی‬ ‫از ابتــدای ســال تحصیلــی(‪ )۱۴۰۲ _۱۴۰۱‬در هــزار و ‪ ۹۲‬مدرســه‬ ‫اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــا اولویــت مــدارس حاشــیه و پرخطــر اجــرا مــی شــود‬ ‫و تاکنــون پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش امــوز را پوشــش داده اســت‬ ‫ودر مجمــوع ‪ ۲۰۰‬نفــر مشــاور در ایــن طــرح همــکاری مــی کننــد‬ ‫کــه در صــورت نیــاز از دیگــر دســتگاه هــای مربوطــه از جملــه‬ ‫علــوم پزشــکی و ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان نیــز همکاری‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۸‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش اموزان اســتان را دختران تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد و ‪ ۳۶‬درصــد دانــش امــوزان در مناطــق روســتایی‬ ‫مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-15‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هرفرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫تالش دولت استفاده‬ ‫از تمام ظرفیتها برای‬ ‫احیای خلیج گرگان‬ ‫از اواخــر دهــه هفتــاد بــا حمایــت دولــت و‬ ‫نهادهــای حاکمیتــی‪ ،‬پــرورش میگــو و احیــای‬ ‫فعالیت هــای بندرگاهــی در گمیشــان در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت تــا بخشــی از محرومیــت منطقــه‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫دولت بیخیال‬ ‫توسعه گمیشان نیست‬ ‫انتقال الیروب از ولگا‬ ‫به گرگانرود‬ ‫انتقــال الیــروب از رود ولــگای روســیه بــرای الیروبــی‬ ‫گرگانــرود‪ ،‬توســعه ‪ ۶‬هــزار هکتــاری ســایت میگــو‪ ،‬اجــرای‬ ‫ح پرورش ماهــی در قفــس و راه انــدازی مراکــز پــرورش‬ ‫طــر ‬ ‫ش مســتمر دولــت‬ ‫ماهیــان خاویــاری‪ ،‬بخشــی از تــا ‬ ‫ســیزدهم بــرای محرومیت زدایــی از شهرســتان مــرزی و اهل‬ ‫سنت نشــین گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫گمیشــان که پس از ســیل فروردین ‪ ۹۸‬بر ســر زبانها افتاد‬ ‫جــزو ‪ ۳۱‬شهرســتان کــم برخــوردار کشــور اســت امــا همیــن‬ ‫منطقــه محــروم در حــدود یــک قــرن قبل به واســطه صنعت‬ ‫دریانــوردی و ارتبــاط تجــاری ایــران بــا روســیه تــزاری در زمــره‬ ‫شــهرهای پــر رونــق شــمال کشــور محســوب می شــد‪.‬‬ ‫در گذشــته بیشــتر ســاکنان گمیشــان مــاح و صاحــب‬ ‫قایق هــای بــزرگ بودنــد و حمــل بــار بین بنادر ایران و روســیه‬ ‫قبــل از تشــکیل اتحــاد جماهیر شــوروی بوســیله انــان انجام‬ ‫مــی گرفــت امــا ظلــم خانــدان پهلــوی در تخریــب تجهیــزات‬ ‫بنــدری ایــن شــهر بــه بهانــه ســاخت بنــدری جدیــد و برخــی‬ ‫رخدادهــای طبیعــی ماننــد خشکســالی و پســروی اب خــزر‬ ‫ســبب شــد گمیشــان در مســیر پســرفت و افــول قــرار بگیــرد‬ ‫تــا جایی کــه محرومیــت و کــم برخــورداری موجــب مهاجــرت‬ ‫اهالــی بومــی بــه ســمت ســایر شــهرها و مناطــق اســتان‬ ‫گلســتان و کشــور شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر دهــه هفتــاد بــا حمایــت دولــت و نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی‪ ،‬پــرورش میگــو و احیــای فعالیت هــای بندرگاهــی‬ ‫در گمیشــان در دســتور کار قــرار گرفــت تــا بخشــی از‬ ‫محرومیــت منطقــه برطــرف شــود‪.‬‬ ‫حمایــت سینوســی و فــراز و فرودهــای ناشــی از تغییــر‬ ‫مدیریــت و دولت هــا ‪ ،‬اجــازه تحقــق صددرصــدی چشــم‬ ‫اندازهــای ترســیمی بــرای شــکوفایی ایــن منطقــه را نــداد امــا‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم توجــه بــه اقتصــاد دریــا‬ ‫پایــه و فعالیت هــای شــیالتی بــه عنــوان یــک رویکــرد مهــم‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی در دســتور کار جــدی مدیــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســفر ســال گذشــته ایــت اللــه رییســی بــه اســتان گلســتان‬ ‫و تاکیــد وی مبنــی بــر افزایــش بهــره وری از خلیــج گــرگان‬ ‫و دریــای خــزر و احیــای خلیــج گــرگان فصــل جدیــدی در‬ ‫فعالیــت دریــا پایــه در گلســتان را رقــم زد‪.‬‬ ‫اختصــاص میلیاردهــا تومــان اعتبــار بــرای الیروبــی گرگانرود‬ ‫در شهرســتان گمیشــان ‪ ،‬بهســازی کانال هــای اب رســان‬ ‫ســایت میگــو و توســعه مــزارع پــرورش میگــو‪ ،‬اختصــاص‬ ‫اعتبــار ویــژه بــرای پــرورش ماهــی در قفــس در مناطــق‬ ‫فراســاحلی روســتای چارقلی گمیشــان و مشــارکت نهادهای‬ ‫حاکمیتــی و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش ‪ ،‬اجــرای مطالعات‬ ‫فــاز صفــر احیــای بنــدر گمیش تپــه و بنــدر صیــادی در‬ ‫روســتای خواجه نفــس بخشــی از برنامه هــای دولــت بــرای‬ ‫شــتاب بخشــیدن بــه توســعه و رونــق گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل شــیالت گلســتان اظهارداشــت‪ :‬در کنار توســعه‬ ‫ســایت میگــو در گمیشــان تــاش می کنیــم بهــره وری‬ ‫و ارزش افــزوده ایجــاد شــده در مــزارع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان را بــا روش هــای مختلف ماننــد پرورش همزمان‬ ‫و ترکیبــی ســایر ابزیــان افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری افــزود‪ :‬جلســاتی را بــا محققــان حــوزه‬ ‫دانش بنیــان برگــزار کردیــم تــا در ایــن خصــوص بــه یــک‬ ‫راهــکار عملیاتــی برســیم و بتوانیــم همزمان بــا پرورش میگو‬ ‫در اســتخر‪ ،‬ســایر ماهیــان پرورشــی را هــم تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای توســعه دیگــر‬ ‫فعالیت های شیالتی در گمیشان اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تفاهم نامــه شــیالت و اســتانداری گلســتان‬ ‫بــا ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) و ســرمایه گذاری ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومانــی ایــن نهــاد بــرای پروژه هــای ابزی پــروری در‬ ‫قفــس تــاش شــد تــا زیرســاخت های الزم فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫جبــاری گفــت ‪ :‬یکــی از دغدغه هــای رســیدن بــه ایــن‬ ‫اهــداف‪ ،‬بســته بودن مســیر گرگانــرود بــه دریــای خــزر بود که‬ ‫بــا اعتبــارات مصــوب ســفر رییــس جمهــور مصــب گرگانــرود‬ ‫الیروبــی و امــکان انتقــال ادوات صیــادی و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در قفــس فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی از احــداث اســکله صیــادی در اینــده ای نزدیــک خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این اســکله با اعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی ســاخته خواهد‬ ‫شــد و پــس از ان توســعه پــرورش ماهــی در قفــس و پــن و‬ ‫بهبــود اقتصــاد مــردم منطقــه شــتاب بیشــتری خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رودخانــه گرگانــرود‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر طــول دارد و از‬ ‫کوه هــای االداغ بجنــورد سرچشــمه می گیــرد و پــس از گــذر‬ ‫از اطراف گرگان‪ ،‬گنبد کاووس و دشــت گرگان در نهایت در‬ ‫خواجــه نفــس بــه دریــای خــزر می ریــزد‪.‬‬ ‫جبــاری گفــت‪ :‬رونــد پســروی دریــای خــزر همچنــان ادامــه‬ ‫دارد و بــرای افزایــش کارایــی کانال هــای ابرســان و الیروبــی‬ ‫ان هــا بایــد اعتبــارات مکفــی در نظــر گرفته شــده تا دغدغه‬ ‫تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران برطــرف گردد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه برنامــ ه دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای حمایــت از بخــش شــیالت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال هــزار میلیــارد تومــان برای گســترش پــرورش میگوی‬ ‫گمیشــا ن و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان هــم بــرای پــرورش ماهی در‬ ‫قفــس در نظــر گرفتــه شــده اس ـت ‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان گمیشــان هــم گفــت‪ :‬ســایت میگــو‬ ‫باعــث اشــتغال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم شــده و بایــد حمایــت از ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫خصوصــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫امیــد ســقلی افــزود‪ :‬بــه علــت همجــواری بــا خــزر و وجــود‬ ‫اراضــی لــم یــزرع ســاحلی امــکان توســعه ســایت میگــو‬ ‫فراهــم اســت و مــردم انتظــار دارنــد برای رفع مشــکل بیکاری‬ ‫منطقــه پشــتیبانی از صنعــت پــرورش میگــو بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب امســال را بــه نــام‬ ‫تولیــد و اشــتغال افرینــی و دانــش بنیــان نامگــذاری کردنــد و‬ ‫ســرمایه گذاری در میگــوی پــرورش گمیشــان مصــداق تحقق‬ ‫شــعار ســال اســت‪.‬‬ ‫ســقلی گفــت‪ :‬دولــت تــاش می کنــد از همــه ظرفیت هــا‬ ‫بــرای احیــای بنــادر منطقــه بهــره بگیــرد و در اخریــن اقــدام‬ ‫شــاهد انتقــال الیــروب از مســیر ولــگا بــرای الیروبــی خلیــج‬ ‫گــرگان و مشــارکت در الیروبــی گرگانــرود و مجموعــه‬ ‫بندرگاهــی گمیشــان هســتیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی هــم گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در‬ ‫ســطح ‪ ۶‬هــزار هکتــار بــرای پــرورش میگوی گمیشــان یکی از‬ ‫مطالبــات جــدی اهالــی منطقــه اســت و نبایــد زمــان را بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از ان از دســت داد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری بیــان کــرد‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن شــهرک‪۳ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر صاحــب شــغل شــده و ســاالنه نزدیــک بــه ‪۱۸‬‬ ‫هــزار تــن میگــو و ‪ ۳۶۰‬تــن ماهــی خاویــاری تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی از الیروبــی بندرگمیشــان بــا‬ ‫م خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن بنــدر بعــد از‬ ‫مشــارکت قــرارگاه خاتـ ‬ ‫گذشــت ‪ ۷۰‬ســال دوبــاره احیــا شــده و در راســتای توســعه‬ ‫ایــن شهرســتان محــروم و مــرزی مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬رســوب برداری مصــب و بخــش انتهایــی‬ ‫گرگانــرود در محــدوده گمیشــان امســال اجرایــی شــد و‬ ‫انجــام ان بــه عنــوان ســایت پشــتیبان احــداث بنــدر صیــادی‬ ‫گمیشــان گامــی بلنــد محســوب می شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهادکشــاورزی و رییــس ســازمان شــیالت‬ ‫ایــران هــم در ســفر بــه گلســتان گفــت‪ :‬بــا ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای کشــت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار از زمین هــای مســتعد گمیشــان‬ ‫بــرای پــرورش میگــو و ماهیــان خاویــاری مشــکل بیــکاری‬ ‫منطقــه برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫سیدحســین حســینی افــزود‪ :‬عــاوه بــر پیگیــری بــرای‬ ‫تکمیــل زیرســاخت مــورد نیــاز ســایت ‪ ۴‬هــزار هکتــاری‬ ‫پــرورش میگــوی گمیشــان‪ ،‬اجــرای طــرح ‪ ۶‬هــزار هکتــاری‬ ‫پــرورش میگــو و ماهیــان خاویــاری ایــن منطقــه هــم نبایــد‬ ‫معطــل بمانــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان شــیالت ایــران همچنیــن ســرمایه گذاری‬ ‫زنجیــره تولیــد ابزیــان و پایــداری تولیــد در حــوزه میگــوی‬ ‫گمیشــان را ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬بایــد در ایــن حــوزه‬ ‫ســرمایه گذاری پیــش‪ ،‬حیــن و پــس از تولیــد بــه دقــت‬ ‫انجــام شــود تــا ارزش افــزوده و تولیــد ثــروت را بــرای ســاکنان‬ ‫منطقــه و گلســتان در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه شــیالت گلســتان‪ ،‬بــا‬ ‫بهره بــرداری از مجمــوع ‪ ۲‬فــاز در مجتمــع میگــو گمیشــان‪،‬‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار طــی برنام ـه ای تــا افــق ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫ســاالنه افــزون بــر ‪ ۱۷‬هــزار تــن میگــو تولیــد و بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر بــرای کشــور ارزاوری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پرورش میگو در گلســتان از دهه ‪ ۷۰‬اغاز شــد و ثمربخش‬ ‫بــودن پــرورش ایــن ابــزی در گمیشــان‪ ،‬ترغیب دســتگاه های‬ ‫اســتانی را برای جذب ســرمایه گذاری در این حوزه کشــاورزی‬ ‫طبــق ســند امایش دوچنــدان کرد‪.‬‬ ‫طــی یــک دهــه اخیــر بــا جــذب اعتبــارات دولتــی بــرای ایجــاد‬ ‫زیرســاخت ها در حوزه هــای مختلــف از جملــه خــط انتقال اب‬ ‫از دریــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬صنایــع فــراوری و بســته بندی در شــهرک ها از‬ ‫جملــه گمیشــان‪ ،‬اکنــون ظرفیت پوشــش اجرای این طــرح در‬ ‫مرحلــه اول بــرای اماده ســازی و ســرمایه گــذاری در فضایــی به‬ ‫مســاحت ‪ ۴‬هــزار هکتــار فراهم اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا برخــورداری از ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر خــط ســاحلی در‬ ‫زمــره هفــت اســتان ســاحلی کشــور قــرار دارد امــا بــه عقیــده‬ ‫کارشناســان از منظــر زیرســاخت ها در حــوزه اقتصــاد دریــا‬ ‫فقیرتــر از گیــان‪ ،‬مازنــدران ‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬بوشــهر و خوزســتان اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد تاکنــون حــوزه دریــا و ظرفیت هــای‬ ‫موجــود ان بــه ویــژه در ســواحل گلســتان مــورد غفلــت قــرار‬ ‫گرفتــه و از ان اســتفاده چندانــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫گمیشــان در شــمال غربــی اســتان و هــم مــرز بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد و شــغل اکثــر اهالــی ایــن منطقــه‬ ‫ترکمن نشــین صیــادی و کشــاورزی اســت ‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140160312008001721‬تاریــخ‬ ‫‪ 1401/06/27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1400114412008000314‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای ســید حســین مهاجــری فرزند ســید احمد به‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 23984‬کــد ملــی ‪ 2030239305‬صــادره‬ ‫از گنبــد کاووس در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 490421/36‬متــر مربــع در قســمتی از پــاک‬ ‫شــماره ‪ - ۵۱۷‬فرعــی از ‪ - ۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــور‬ ‫زار بخــش ‪-7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی‬ ‫اقــای حاجــی عقیلــی کشــه تاییــد گردیــده اســت لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد م الــف ‪13617‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/09/14‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/09/29 :‬‬ ‫محمدفندرسکی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫عواملــی کــه باعــث وارد شــدن هــوا در مــدار‬ ‫می شــو د‬ ‫اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع‬ ‫برگشــت پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد‬ ‫دســتگاه می شــود‬ ‫خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعث هــوا گرفتن‬ ‫مــدار می شــود‬ ‫در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری‬ ‫بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از‬ ‫ســیلندر اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبت‬ ‫بــه ســیلندر مقابــل در روی همــان محــور مــی رســد‬ ‫بعــد از ســیلندر های واقــع در محــور دیگــر باالخــره‬ ‫نوبــت بــه نزدیگتریــن ســیلندر چرخــی کــه بــه‬ ‫ســیلندر اصلــی قــرار دارد مــی رســد امــا در صورتی‬ ‫کــه اتومبیــل در چرخهــای جلــو از ترمــز دیســکی و‬ ‫عقــب کاســه ای باشــد ابتــدا بایــد از چرخهــای جلــو‬ ‫چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر قــرار دارد هواگیــری را‬ ‫اغــاز کــرده و بعــد چرخهــای عقــب را امــا نکتــه مهــم‬ ‫این که اگر سیستم ترمز دارای بوستر باشد حتما‬ ‫بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در مــدار قــرار گیــرد‬ ‫اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را انجام داد‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن‬ ‫را کامــا تمیــز مــی کنیــم ســپس درب مخــزن‬ ‫را برداشــته و داخــل ان را کامــا از روغــن پــر‬ ‫مــی کنیــم در ضمــن حیــن هواگیــری بایــد دقیقــا‬ ‫مقــدار روغــن ترمــز در مخــزن را مــد نظــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه کمتــر از حــد معییــن نشــود ســپس‬ ‫بــرای اینکــه هواگیــری کامــا انجام شــود شــیلنگ‬ ‫پالســتیکی شــفافی را انتخــاب کــرده ابتــدا اچــار‬ ‫پیــچ هواگیــری را در محــل اچــار گیــر گذاشــته‬ ‫ســپس لولــه الســتیکی را روی ســوراخ پیــچ‬ ‫هواگیــری نصــب مــی کنیــم وســر دیگــر شــیلنگ را‬ ‫در داخــل ظــرف یــا لیــوان شیشــه ای کــه داخــل ان‬ ‫روغــن ترمــز مــی باشــد قــرار مــی دهیــم ‪.‬‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته‬ ‫باشــیم بدیــن طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر‬ ‫کمکــی پــدال ترمــز را چندیــن مرتبــه فشــارداده کــه‬ ‫خــوب پــدال ترمــز زیــر پایــش ســفت شــده و دیگــر‬ ‫پاییــن نــرود در ایــن حالــت پــای خــود را از روی پدال‬ ‫بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی ان فشــار مــی اورد‬ ‫ســپس بــا هماهنگــی بــه شــخصی کــه مــی خواهــد‬ ‫هواگیــری کنــد عالمــت مــی دهــد (میگویــد ترمــز‬ ‫بــرای هواگیــری امــاده اســت) در ایــن موقــع نفــر‬ ‫دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده تــا روغــن وهــوا از‬ ‫داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل ظرف شیشـه ای‬ ‫تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫🔴در ایــن زمــان بــا تخلیــه شــدن روغــن و هــوا‬ ‫پــدال ترمــز بــه ســمت پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر‬ ‫اول تــا زمانــی کــه بوســیله نفــر دوم اعــام نشــده‬ ‫کــه پــدال ترمــز را بــزن بایــد پــای خــود را محکــم‬ ‫روی پــدال فشــار دهــد زمانــی کــه نفــر دوم پیــچ‬ ‫هواگیــری را بســت و اعــام کــرد پــدال بــزن نفــر‬ ‫اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل کــرده تــا پــدال زیــر‬ ‫پایــش کامــا ســفت شــود نفــر دوم هــم ماننــد‬ ‫قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الــی ســه‬ ‫مرتبــه تکــرار شــود تــا زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون‬ ‫کــف از پیــچ هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫سواالت شرعی‬ ‫حد و اندازه اسراف‬ ‫س ‪ :۶۴۱۱‬گفتــه مــی شــود کــه اســتفاده از نیــروی بــرق‬ ‫برای روشــنایی بیشــتر از مقدار نیاز‪ ،‬اســراف محســوب‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬ایــا ایــن ســخن صحیح اســت؟‬ ‫ج‪ :‬شــکی نیســت کــه اســتفاده و مصــرف هــر چیــز‬ ‫حتـّـی نیــروی بــرق و نــور چــراغ بیشــتر از مقــدار نیــاز‪،‬‬ ‫اســراف محســوب مــی شــود‪ .‬ان چــه صحیــح اســت‬ ‫ســخن منقــول از رســول الله(صلّــی اللــه علیــه والــه)‬ ‫«الســرَف فــی خیــر» در کار‬ ‫اســت کــه مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫َ‬ ‫خیــر‪ ،‬اســراف وجــود نــدارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای خراسان شمالی‬ ‫ُ‬ ‫ذخیره ‪ ۱۵‬هزار تن شن و‬ ‫نمک در راهدارخانه ها‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت‪:‬‬ ‫گرانی سیمان دروغ است‬ ‫مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا تکذیــب قیمــت هــر‬ ‫پاکــت ســیمان‪،‬نرخ های ان را ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬هــزار تومانــی اعــام و تاکیــد کــرد‪ :‬در هفته هــای‬ ‫گذشــته قیمــت ســیمان نــه تنهــا رونــد افزایشــی نداشــته اســت‪ ،‬بلکــه بــا کاهــش نیــز‬ ‫مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫«ســیف اللــه امیــری» در ایــن خصــوص اظهــار اشــت‪ :‬نــه تنهــا افزایــش قیمــت ســیمان‬ ‫صحــت نــدارد‪ ،‬بلکــه طــی جلس ـه ای کــه بــا اعضــای انجمــن کارفرمایــی ســیمان و عامــان‬ ‫توزیــع ایــن کاال داشــتیم‪ ،‬از کاهــش نــرخ قیمــت ســیمان صحبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬طــی اخریــن عرضــه انجــام شــده در بــورس کــه مربــوط بــه هفتــه‬ ‫گذشــته (تاریــخ پنجــم تــا یازدهــم اذرمــاه) اســت‪ ،‬از ایــن محصــول در بــورس کاال یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن عرضــه و بــه همیــن میــزان هــم تقاضــا بــرای ان وجــود داشــت‪.‬‬ ‫امیــری در ادامــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اکنــون در بــورس کاال قیمــت هــر پاکــت ‪ ۵۰‬کیلویــی‬ ‫ســیمان ‪ ۳۳‬هــزار تومــان و قیمــت هــر ‪ ۵۰‬کیلوگــرم فلـه ای ان ‪ ۲۹‬هــزار تومــان اســت؛ بــر‬ ‫ایــن اســاس بــه هیــچ عنــوان گرانــی ســیمان صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫سوخت زمستانه سیمانی ها تامین است‬ ‫وی در ادامــه در خصــوص تامیــن ســوخت کارخانه هــای تولیــد ســیمان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫دلیــل ایــن شــایعات بــه نظــر می رســد نگرانی هــا از کمبــود گاز در فصــل ســرما‪ ،‬باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫اطمینــان داده می شــود پیــش از فصــل ســرما مشــکل ســوخت شــرکت های ســیمانی را بــا‬ ‫تامیــن مــازوت مــورد نیازشــان حــل کرده ایــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت در پایــان تصریح کــرد‪ :‬اکنــون در انبارهــا ‪۱۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن کلینکــر دپــو شــده اســت کــه عمــده مصــرف ســوخت در تولیــد‬ ‫ســیمان نیــز مربــوط بــه ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای اســتفاده در‬ ‫طــرح زمســتانه ‪ ۱۵‬هــزار تــن شــن و نمــک ذخیــره‬ ‫ســازی شــد کــه در صــورت نیــاز ایــن میــزان قابــل‬ ‫افزایــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای بازگشــایی‬ ‫محورهــای برفگیــر اســتان ایــن میــزان شــن و‬ ‫نمــک ذخیــره ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای خدمــات رســانی‬ ‫در طــرح زمســتانی ‪ ۲۵‬راهدارخانــه شــامل ‪۱۷‬‬ ‫راهدارخانــه ثابــت و هشــت راهدارخانــه فصلــی‬ ‫در ایــن اســتان امادگــی دارنــد‪.‬‬ ‫مشــتری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در طــرح‬ ‫زمســتانه راهــداری‪ ۲۵۴ ،‬نفــر راهــدار مشــارکت‬ ‫دارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۴۶‬دســتگاه‬ ‫ماشــین االت ســبک‪ ۱۰۸ ،‬دســتگاه ماشــین االت‬ ‫ســنگین و ‪ ۱۱۳‬دســتگاه ماشــین االت نیمــه‬ ‫ســنگین راهــداری زمســتانی بــه کار گرفتــه مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــروع‬ ‫فصــل ســرما و بارندگی هــا‪ ،‬تمهیــدات الزم بــرای‬ ‫راهــداری زمســتانی اندیشــیده و ماشــین االت و‬ ‫تجهیــزات راهــداری اورهــال شــده اســت‪.‬‬ ‫راهــداران ‪ ۲۱‬گردنــه اســتان بــه طــول ‪۶۷۱‬‬ ‫کیلومتــر را بــه صــورت شــبانه روزی زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات دارنــد‪.‬‬ ‫طــول راه هــای خراســان شــمالی بــدون‬ ‫احتســاب راه هــای روســتایی‪ ،‬یکهــزار و ‪۳۴۳‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه ‪ ۱,۵۴‬درصــد از راه هــای‬ ‫کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۶۶‬کیلومتــر بزرگــراه‪ ۴۳۲ ،‬کیلومتــر راه‬ ‫اصلــی و ‪ ۷۴۵‬کیلومتــر راه فرعــی در ایــن اســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫طــول راه هــای روســتایی اســتان هــم چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۵۴‬کیلومتــر اســت کــه ‪ ۳,۶‬درصــد از‬ ‫راه هــای روســتایی کشــور را دارد و در رتبــه ‪۱۳‬‬ ‫اســتان هــای کشــور قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫درسی که استاندار گلستان‬ ‫به رییس یک بانک داد‬ ‫برای مولدسازی بخش درمان گلستان استفاده‬ ‫از سرمایه بخش خصوصی ضروری است‬ ‫اســتاندار گلســتان رییــس یکــی از بانک هــای اســتان را بــا هــدف اثبــات نامناسـب بودن معابــر و‬ ‫امکانات شــهری در جهت اســتفاده از معلوالن‪ ،‬بر روی ویلچر نشــاند و وی را وادار به اســتفاده‬ ‫از دســتگاه خودپــرداز بانکــی کرد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در جلســه شــورای مســکن گلســتان بــا اعالم این خبــر اظهار داشــت‪ :‬زمانی‬ ‫کــه رییــس ایــن بانــک روی ویلچــر نشســت‪ ،‬بــه او گفتــم حــاال از دســتگاه خودپرداز اســتفاده کند‬ ‫امــا بــه لحــاظ تعبیــه نامناســب و ارتفــاع زیــاد دســتگاه‪ ،‬موفق بــه انجام این کار نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن هنــگام‪ ،‬کــه یکــی از معلــوالن گلســتان کــه در انتظــار اســتفاده از‬ ‫خودپــرداز بــود بــا گالیــه از نامناســب بــودن اغلــب خودپردازهــای گــرگان تاکیــد کــرد کــه چــون‬ ‫امــکان اســتفاده شــخصی از ایــن دســتگاه ها را نداریــم‪ ،‬مجبوریــم کارت و رمــز خــود را در اختیــار‬ ‫افــراد غیــر قــرار داده و در گاهــی اوقــات شــاهد ســرقت کارت و در نتیجــه ســرمایه و همــه دارایــی‬ ‫خــود هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬در ادامــه و بــرای نشــان دادن وضعیــت ســاختمان بانک هــا‪ ،‬از رییس‬ ‫ایــن بانــک خواســتم بــا ویلچــر بــه درون محــل خدمــت خــود بــرود امــا بــه دلیــل نداشــتن رمــپ و‬ ‫ســاخت پله هایــی بــا ارتفــاع زیــاد‪ ،‬قــادر بــه ایــن کار نشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬ماجــرای نامناســب بودن زیرســاخت های شــهری بــرای اســتفاده‬ ‫معلــوالن فقــط محــدود بــه بانک هــا نیســت و در گشــت و گــذار امــروز در گــرگان چیزهایــی دیــدم‬ ‫کــه مظلومیــت معلــوالن را اشــکارتر از همیشــه نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاید غیر باور باشــد اما شــرایط تردد در یکی از بخش های زیرمجموعه بهزیســتی‬ ‫بــه عنــوان متولــی اصلــی و مســتقیم رســیدگی بــه معلــوالن نامناســب بــود کــه بــدون شــک بایــد‬ ‫مقابــل ایــن گونــه ظلم هــا و رفتارهــای غیرانســانی بــه معلوالن ایســتاد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت پیمانــکاران بومــی تاکنــون بارهــا در ایــن طــرح هــا مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫گرفــت امــا ســازندگان بومــی مســکن از حضــور در ایــن طــرح اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬مجبوریــم بــه ســراغ پیمانــکاران غیربومــی بــا توجــه بــه ضــرورت اجــرای بــه موقــع‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬برویــم تــا زمــان دسترســی مــردم اســتان بــه ارزوی خانـه دار شــدن‬ ‫بــه درازا نکشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتــکای صــرف بــه اعتبــارات دولتــی تکمیــل زیرســاخت های بخــش‬ ‫ســامت و درمــان اســتان امکان پذیــر نیســت و بــرای اســتفاده مولدســازی ایــن بخــش بایــد‬ ‫ســرمایه بخــش خصوصــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬پرداخــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان در بخــش بهداشــت و‬ ‫درمــان را هرچنــد دولــت در ســفر اســتانی ســال گذشــته تصویــب کــرد امــا نیازهــای ایــن بخــش‬ ‫بیشــتر و نیازمنــد اســتفاده از همــه ظرفیت هــا از جملــه ســرمایه بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گلســتان در ردیــف چهــار اســتان اخــر کشــور از لحــاظ ســرانه تولیــد‪ ،‬قــرار دارد و‬ ‫زیــر ظاهــر ســبز و زیبــای ایــن اســتان فقــر و کمبودهــای فــراوان پنهــان مانــده اســت‪.‬‬ ‫م مانندی دارد اما تاکنون نتوانســته‬ ‫اســتاندار گلســتان افزود‪ :‬این اســتان ظرفیت های بکر و ک ‪‎‬‬ ‫از ایــن قابلیت هــا برای توســعه اســتفاده کند‪.‬‬ ‫وی بــا تجلیــل از خدمــات پزشــکان بــه خصــوص در دوره همه گیــری کرونــا گفــت‪ :‬زبــان از بیــان‬ ‫خدمــات پرســتاران قاصر اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه از هوشــیاری مــردم گلســتان طــی اشــوب های اخیــر در برابــر توطئــه دشــمنان قدردانــی‬ ‫کــرد و از انــان و بــه خصــوص جوانــان خواســت در برابــر نقشـه های دشــمنان بیــش از گذشــته‬ ‫هوشــیار باشند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اعــام امادگــی بــرای واگــذاری طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه ســازندگان چینــی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه طــرف چینــی یــاداور شــدیم اگــر چنــد مــورد اختــاف شــامل عقــد قــرارداد بــه‬ ‫ریــال‪ ،‬تعییــن محــل حــل اختــاف در ایــران و ثبــت شــرکت در ایــران از طــرف ایــن شــرکت چینــی‬ ‫محقــق شــود‪ ،‬امــاده واگــذاری ســاخت خانــه از محــل طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه انــان هســتیم‪.‬‬ ‫ایران روی ریل پیشرفت‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دشــمنان قــادر بــه دیــدن ایــن نیســتندکه الگــوی جدیــد از ایــران ارائــه‬ ‫شــود و در دنیــا خــا معنــوی جبــران شــود و بــه همیــن دلیــل ارام و قــرار ندارنــد ولــی ایــران بــا‬ ‫وجــود تحریم هــا بــه تازگــی بــراه انداختــه جنــگ پیچیــده شــناختی بــا دروغ پــردازی با اســتفاده از‬ ‫امپراطــوری رســانه ای در اختیــار‪ ،‬اســتارت پیشــرفت را زده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا ســابقه دشــمن را بــا ایجــاد گــروه منحــرف و اجــرای طــرح ســیاه کشــتار ‪۱۷‬‬ ‫هــزار نفــر از شــهروندان بی گنــاه کشــورمان را داریــم و ایــن گــروه منحــرف بــه پرچــم‪ ،‬بــه مــردم‬ ‫کشــورش خیانــت می کنــد بــرای همــه روشــن هســت کــه حامــی ایــن کشــور نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرانه خانوارهــای ســاکن در گلســتان نبایــد از نصــف میانگیــن کشــور‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد از جمعیــت روســتایی اســتان کــه ‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت‬ ‫گلســتان را شــامل می شــود‪ ،‬پنــج دهــک ان کــم برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در ایــن ســفر دولــت ســیزدهم بــه گلســتان‪ ۵۰ ،‬هــزار میلیــارد تومــان مصوبــه در‬ ‫بخش هــای مختلــف دارد کــه اختصــاص ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در پرداخت وام اشــتغال‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای عمرانــی از جملــه حمایــت از اعتبــارات عمومــی بــرای‬ ‫توســعه اســتان اســت ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سارق موتور های کولر ابی‬ ‫در شیروان دستگیر شد‏‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت‬ ‫دریچه فاضالب‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری‬ ‫یــک نفــر ســارق موتــور هــای کولــر ابــی‏در این شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چنــد فقــره‏ســرقت موتــور کولــر از اماکــن خصوصــی در‬ ‫شــیروان‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن‏فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی و تحقیقــات پلیســی موفــق شــدند متهــم‬ ‫را مــورد‏شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل‬ ‫مامــوران فــرد مــورد نظــر در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی‏منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 5‬مورد ســرقت موتورهای‬ ‫کولــر ابــی بــه‏ارزش ‪ 250‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده تعــدادی از‬ ‫امــوال مســروقه نیــز توســط‏مامــوران در مخفیــگاه متهــم‬ ‫کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪2‬‬ ‫نفــر ســارق ســابقه دار دریچــه هــای‏فاضــاب بــا ‪ 30‬فقــره‬ ‫ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت دریچــه هــای فاضــاب در ســطح‬ ‫‏شهرســتان «شــیروان» بالفاصلــه بررســی موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس اگاهــی‏ایــن شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس در تحقیقــات‬ ‫میدانــی خــود موفــق شــدند در همیــن‏رابطه ‪ 2‬نفر ســارق را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاراگاهان بعد از شناســایی محل‬ ‫اختفــای‏متهمــان در یــک عملیــات غافلگیرانــه ایــن افــراد را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه هــر دو متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 30‬فقــره‏ســرقت دریچــه‬ ‫هــای فاضــاب در شهرســتان شــیروان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬متهمــان در‏نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫اسناد تفکیکی واحدهای تولیدی معدوم کردن مواد غذایی تاریخ‬ ‫شهرک صنعتی بندرترکمن در گذشته و غیراستاندارد در گمرک‬ ‫کمتر از یک هفته صادر شد‬ ‫اینچه برون بادستور دادستان‬ ‫مرکز استان‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫خواســته هــای فعــاالن واحدهــای تولیــدی شــهرک صنعتــی‬ ‫‪ 5‬پیکــر شهرســتان ترکمــن در بازدیــد هفتــه گذشــته ‪ ،‬صــدور‬ ‫اســناد تفکیکــی واحدهــای تولیــدی ایــن شــهرک بــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در ایــن بازدیــد بــه فعــاالن تولیــدی‬ ‫ایــن شــهرک قــول دادیــم حداکثــر ظرف ‪ 10‬روز اســناد تفکیکی‬ ‫تــک بــرک ایــن واحدهــا صــادر و بــه مالــکان تحویــل شــود‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬بــا پیگیــری دادگســتری اســتان و تــاش‬ ‫شــبانه روزی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان ‪65 ،‬‬ ‫فقــره اســناد تــک بــرگ واحدهــای تولیــدی مســتقر در ایــن‬ ‫شــهرک صنعتــی صــادر و بــرای تحویــل بــه مالکان امــروز در‬ ‫اختیــار مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا صــدور اســناد تفکیکــی‪ ،‬دریافــت تســهیالت‬ ‫بانکــی و نقــل و انتقــال در معامــات بــرای تولیدکننــدگان این‬ ‫شــهرک صنعتــی راحــت تــر شــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان و رئیــس حفاظــت و اطالعــات‬ ‫دادگســتری گلســتان از گمــرک مــرزی اینچــه بــرون و‬ ‫منطقــه مــرزی اتــرک بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو دادســتان مرکــز اســتان در ایــن بازدیــد‬ ‫دســتور معــدوم کــردن مــواد غذایــی تاریــخ مصرف گذشــته‬ ‫و فاقــد اســتاندارد را صــادر کــرد و گفــت‪ :‬ایــن کاالهــا در‬ ‫گمــرک اینچــه بــرون توقیــف شــده بــود و برای جلوگیــری از‬ ‫ورود غیرقانونــی ایــن کاالهــا بــه بازار اســتان و پیشــگیری از‬ ‫اســیب بــه ســامت مــردم اســتان ‪ ،‬ایــن دســتور صــادر شــد‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬تجهیــزات و ماشــین االتــی هــم کــه‬ ‫سالهاســت در انبارهــای گمــرک ایــن منطقــه ‪ ،‬بالتکلیــف‬ ‫رهــا شــده انــد ‪ ،‬بــه زودی تعییــن تکلیــف مــی شــود ‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان‬ ‫اســت ‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫شایع ترین نوع معلولیت در بین‬ ‫معلولین جسمی و حرکتی است‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تحــت پوشــش ایــن ســازمان حمایتــی ‪ ۲۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۲۰‬معلــول قــرار دارنــد کــه از ایــن افــراد ‪ ۴۰‬درصــدان دارای معلولیــت جســمی و حرکتــی هســتند‪.‬‬ ‫محســن توحیــدی مقــدم در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬الزم بــه ذکــر اســت کــه ‪ ۲۲‬درصــد از‬ ‫معلــوالن ایــن اســتان دارای معلولیــت هــای ذهنــی هســتند و مابقــی معلولیــت هــای بینایــی‪،‬‬ ‫شــنیداری‪ ،‬روانــی مزمــن و صــوت و گفتــار دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ ۱۹ :‬هــزار و ‪ ۳۵‬معلــول نیازمنــد ماهانــه مســتمری دریافــت مــی کننــد و‬ ‫یکهــزار و ‪ ۷۸۶‬نفــر نیــز در انتظــار دریافــت خدمــات حمایتــی هســتند کــه در واقــع همــه ایــن افــراد‬ ‫در ســامانه ثبــت نــام شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۳۵۰‬نفــر از معلــوالن ایــن اســتان‬ ‫در ســال گذشــته زیر پوشــش دریافت مســتمری قرار گرفتند که امیدوار هســتیم افراد در انتظار‬ ‫در مــدت زمانــی کــه از ســال جــاری باقــی مانــده اســت نیــز از خدمــات حمایتــی بهــره مند شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬میــزان مســتمری در راســتای حمایــت از گــروه هدف در ســال جاری ‪۲‬‬ ‫اتصال کلیه سامانه های خدماتی‬ ‫وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫از افــراد مشــکوک بــه انفلوانــزا از ابتــدای ســالجاری بیــش از هــزار مــورد نمونه گیــری در‬ ‫اســتان انجــام شــد کــه نتیجــه ‪ ۴۲۳‬نفــر انــان مثبــت بــود‪.‬‬ ‫موس ـی الرضا شــبیهی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬از مــوارد مشــکوک بــه انفلوانــزا‬ ‫از مجمــوع نمونه گیری هــای انجــام شــده از ابتــدای مهرمــاه تاکنــون در گلســتان ‪۳۵.۳‬‬ ‫درصــد نتایــج مثبــت اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ی از افــراد مشــکوک بــه انفلوانــزا‬ ‫وی در ادامــه نســبت بــه انجــام ‪ ۲۰۵‬مــورد نمونه گیــر ‬ ‫طــی هفتــه اخیــر در گلســتان خبــر داد و افــزود‪ ۴۹ :‬مــورد ان معــادل ‪ ۲۳.۹‬درصــد‬ ‫مثبــت بــود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان همچنیــن میانگیــن ســنی مبتالیــان‬ ‫بــه انفلوانــزا در اســتان را ‪ ۳۰‬ســال ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۹۰‬مــورد از مبتالیــان‬ ‫معــادل ‪ ۲۱.۵‬درصــد زیــر پنــج ســال ســن داشــتند‪.‬‬ ‫شــبیهی طــول مــدت درگیــری بــا بیمــاری انفلوانــزا را بیــن ســه تــا هشــت روز اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬داروهــای مــورد نیــاز بــرای ایــن بیمــاری در مراکــز بهداشــتی‪ ،‬بیمارســتان ها و‬ ‫مراکــز منتخــب موجــود اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۰‬هــزار دُز واکســن انفلوانــزا بــه گروه هــای هــدف در گلســتان از‬ ‫جملــه کــودکان بــا مشــکالت تنفســی‪ ،‬مــادران بــاردار‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬بیمــاران خــاص و کادر‬ ‫درمــان تزریــق شــد‪.‬‬ ‫انفلوانــزا یــک بیمــاری حــاد تنفســی بــا عامــل ویــروس اســت و تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬گلــودرد‪،‬‬ ‫درد عضالنــی و ســرفه از جملــه عالئــم شــایع ان محســوب می شــود کــه مــوارد شــدید‬ ‫ان می توانــد ریــه را درگیــر کنــد و حتــی امــکان دارد در ایــن بیمــاری مــوارد مــرگ و میــر‬ ‫داشــته باشــیم کــه بیشــتر در ســالمندان و افــراد دارای بیمــاری زمین ـه ای اســت‪.‬‬ ‫افــراد در هــر ســنی می تواننــد بــه انفلوانــزا مبتــا شــوند امــا افــراد زیــر پنــج ســال‪ ،‬بــاالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای مثــل اســم‪ ،‬دیابــت و بیمــاری‬ ‫قلبــی پرخطــر محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫مهمتریــن راه ســرایت ایــن بیمــاری‪ ،‬انتشــار ترشــحات ریــز تنفســی از طریــق هــوا اســت‬ ‫کــه بــا ســرفه‪ ،‬عطســه و حتــی صحبــت کــردن پراکنــده می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بند ناف خاوری‬ ‫و دختر قنبر قوز!‬ ‫ژنتیک بیشترین عامل معلولیت‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از مجمــوع افــراد دارای معلــول اســتان ‪ ۳۵‬درصــد دارای معلولیــت شــدید‪۹ ،‬‬ ‫درصــد خیلــی شــدید‪ ۳۲ ،‬درصــد متوســط و ‪ ۲۱‬درصــد دارای معلولیــت خفیــف هســتند‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم تصریــح کــرد‪ :‬بیشــتر معلولیت هــا در ایــن اســتان عامــل ژنتیکــی دارنــد و عوامل‬ ‫اکتســابی از جملــه بالیــای طبیعــی‪ ،‬ســوانح‪ ،‬تصــادف‪ ،‬درگیــری ها‪ ،‬ســقوط از بلنــدی از دیگر علل‬ ‫معلولیت ها در اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی بــه ‪ ۸۲۶‬خانــوار نیازمنــد دارای معلولیــت شــدید و خیلــی شــدید‪،‬‬ ‫حــق پرســتاری یــک میلیــون تومانــی پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫توحیــدی مقــدم اظهــار داشــت‪ ۱۶ :‬مرکــز روزانــه با ظرفیت ‪ ۶۶۲‬نفر شــامل نگهداری معلولیتهای‬ ‫ذهنــی‪ ،‬اوتیســم‪ ،‬حرفه امــوزی و حمایتــی وجــود دارد و همچنیــن ‪ ۲۱‬مرکــز شــبانه روزی با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفــر نیــز در ســطح اســتان ایجــاد شــده اســت کــه معلــوالن ذهنــی ‪ -‬جســمی‪ ،‬بیمــاران روان‪،‬‬ ‫ســالمندان و خانه هــای حمایتــی توانبخشــی را پوشــش مــی دهد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گــروه هــدف در صــورت نیــاز بــه ویزیــت بــا مراکــز‬ ‫تمــاس مــی گیرنــد و خدمــات دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه ‪ ۱۲‬اذر روز جهانــی معلــوالن اشــاره ای کــرد و افــزود‪ :‬شــعار امســال راه حــل هــای‬ ‫تحول افریــن بــرای توســعه فراگیــر‪ ،‬نقــش هــای نــواوری در ایجــاد جهانــی دســترس پذیــر و برابــر‬ ‫نامگــذاری شــده اســت کــه در طــی ایــن هفتــه برنامــه هایــی بــرای گــروه پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضا شاه میرزایی‪ ،‬معاون تجارت‬ ‫و خدمات وزارت صمت‬ ‫مثبت بودن نتیجه ازمایش‬ ‫انفلوانزای ‪ ۴۲۳‬گلستانی‬ ‫‪6‬‬ ‫بــار افزایــش داشــته کــه بــار اول در ابتــدای ســال توســط دولــت ‪ ۲۰‬درصــد بــه حقــوق انــان اضافــه‬ ‫شــد و از مهــر مــاه نیــز بــار دیگــر از افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک نفــر معلــول ماهانــه ‪ ۵۴۲‬هــزار تومــان مســتمری دریافــت مــی کنــد و‬ ‫بــه یــک خانــوار پنــج نفــره بــه بــاال نیــز یــک میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار تومــان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫صــدور مجــوز بــرای شــروع یــک کســب وکار و اشــتغالزایی در کشــور‪ ،‬بســیار دارای‬ ‫اهمیــت اســت‪ ،‬طبیعتــا ًهرچــه مراحــل صــدور مجوزهــا تســهیل و اســان شــود‪ ،‬بــرای‬ ‫یــک شــروع یــک کس ـب وکار راه هموارتــر خواهــد شــد‪ .‬بــه دلیــل شــمول فرایندهــای‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬تاســیس‪ ،‬بهره بــرداری و توســعه فعالیت هــای متعــدد صنعتــی‪،‬‬ ‫معدنــی و تجــاری‪ ،‬مجوزهــای وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت نقــش بســیار مهمــی‬ ‫در شــکل گیری و توســعه فعالیت هــای اقتصــادی دارد‪ .‬بدین ترتیــب هــر مقــدار صــدور‬ ‫مجوزهــا و ارائــه خدمــات ســریع تــر و مبتنــی بــر اصــول کارامــدی و روانــی صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫تاثیــر بســزایی در انگیزه هــای ســرمایه گذاری و توســعه فعالیت هــای تولیــدی و تجــاری‪،‬‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت‪ .‬در مســیر صــدور مجوزهــا رونــد اصــاح‪ ،‬یــک مســیر مســتمر‬ ‫و مــداوم هســت‪ ،‬چــرا کــه بــرای صــدور مجوزها‪ ،‬گســترش اســتفاده از ابزارهای توســعه‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬توســعه ابزارهــا و روش هــای نظارتــی‪ ،‬توســعه و اصــاح قوانیــن و‬ ‫مقــررات‪ ،‬رویکردهــا و روش هــای جدیــدی را بــه همــراه دارد و انتقــال صــدور مجوزهــا از‬ ‫درگاه ملــی‪ ،‬در همیــن قالــب اســت‪.‬‬ ‫در کل می توان گفت از طریق هشــت زیر ســامانه مجوزهای شــروع کسـب وکار وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــامل ‪ ۵۲‬مجــوز بــه شــرح زیــر انجــام می شــد (قبــل از اتصــال‬ ‫بــه درگاه ملــی مجوزها)‪:‬‬ ‫ سامانه ایرانیان اصناف (‪ ۷‬مجوز)‬‫ بهین یاب (‪ ۳۵‬مجوز)‬‫ سامانه جامع تجارت (یک مجوز)‬‫ کاداستر معدن (‪ ۳‬مجوز)‬‫ سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران (‪ ۲‬مجوز)‬‫ سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (‪ ۲‬مجوز)‬‫ سامانه مبادالت مرزی صمت(یک مجوز)‬‫ سامانه مدیریت توزیع کاال (یک مجوز)‬‫کــه همــه ســامانه های مذکــور بــا اجــرای مــاده ‪ ۷‬قانــون اجــرای سیاسـت های اصــل ‪،۴۴‬‬ ‫بــه درگاه ملــی مجوزهــا متصــل شــد‪ .‬روند انتقــال صدور مجوزهــای وزارت صمت از طریق‬ ‫درگاه ملــی‪ ،‬بــه دلیــل تنــوع ســامانه ها و همچنیــن زیرســاخت های متفــاوت بــا برخــی‬ ‫دشــواری ها مواجــه بــود زیــرا ارتقــای ســامانه ها و برقــراری ارتباطــات میــان هشــت زیــر‬ ‫ســامانه فــوق بــه لحــاظ فنــی الزاماتــی را بــه همــراه داشــت کــه در نهایــت وزارت متبــوع‪،‬‬ ‫ارتقــا و روزامدســازی ســامانه های خــود را در دو مــاه گذشــته به طــور جــدی دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس بهینه ســازی و ارتقــای ســامانه ها در حــال تکمیــل اســت و بدین ترتیــب‬ ‫وضعیــت قطعــی ســامانه ها بــه حداقــل کاهــش یافته و مســیر صــدور مجوزها در شــرایط‬ ‫مــورد نظــر دنبــال خواهــد شــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت در مســیر بازبینــی و اصــاح فرایندهــا‪،‬‬ ‫ایجــاد شــفافیت و نیــز وحــدت رویـه ای کــه توســط هیــات مقررات زدایــی دنبــال می شــد‪،‬‬ ‫مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ انها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در کاربرگ هــا به طــور مجــزا بــرای هــر مجــوز‪ ،‬شــرایط‪ ،‬مــدارک‪ ،‬اســتعالمات‪،‬‬ ‫هزینــه صــدور‪ ،‬مــدت زمــان صــدور‪ ،‬مــدت اعتبــار و کس ـب وکار مشــخص شــد و تــاش‬ ‫گردیــد فرایندهایــی پیچیــده‪ ،‬مبهــم و غیرشــفاف و غیرمســتند به مقررات‪ ،‬حــذف‪ ،‬اصالح‬ ‫و مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪ ،‬به طوری کــه کمتریــن ابهــام را بــرای ذی نفعــان و متقاضیــان به‬ ‫همراه داشــته و از روش هایی که متضمن نظرات کارشناســی غیرشــفاف و بدون اســتناد‬ ‫بــوده کــه منجــر بــه شــکل گیری امضاهــای طالیــی می گــردد به طــور جــدی جلوگیــری بــه‬ ‫عمــل ایــد‪.‬در مرحلــه اول در مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶‬تعــداد ‪ ۵۲‬مجــوز بــه عنــوان مجــوز شــروع‬ ‫کسـب وکار وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت توســط هیــات تاییــد شــد‪ .‬ســپس در مرحلــه‬ ‫بعــد نیــز تعــداد ‪ ۱۹‬مجــوز دیگــر شــامل اســتعالمات بــه تصویــب هیــات رســید کــه تعــداد‬ ‫مجوزهــای مرتبــط ‪ ۷۱‬مــورد می باشــد‪.‬از ‪ ۵۲‬مجــوز شــروع کس ـب وکار تعــداد ‪ ۴۵‬مــورد‬ ‫به صــورت الکترونیکــی و از طریــق درگاه ملــی مجوزهــا صــادر شــده و مــوارد معــدود باقــی‬ ‫مانــده نیــز مراحــل اتصالشــان بــه درگاه ملــی در حــال تکمیــل می باشــد‪.‬بدیهی اســت‬ ‫درگاه ملــی مجوزهــا بــه تســهیل صــدور مجوزهــا کمــک زیــادی خواهــد کرد‪.‬طبــق قانــون‬ ‫همــه دســتگاه ها موظــف هســتند کــه بــه ایــن درگاه ملــی متصــل شــوند و طبــق تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۱‬هیــچ دســتگاهی نمی توانــد بــه غیــر از درگاه ملــی مجوزهــای‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬مجــوز اعطــا کنــدو قانــون بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و درگاه ملــی‬ ‫مجوزهــا ایــن امــکان را داده اســت کــه اگــر دســتگاه ها بــدون علــت مشــخصی بعــد از‬ ‫گذشــت زمــان متقاضیــان مجــوز را معطــل نگــه داشــته باشــند‪ ،‬درگاه ملــی مجوزهــا ایــن‬ ‫حــق را دارد کــه خــود نســبت بــه صــدور مجــوز شــروع فعالیــت کسـب وکار اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫دوســتانی که حافظه تاریخی و جغرافیایی شــان مثل‬ ‫گــوگل مــپ بــه روز و دقیــق اســت بــه خاطــر دارنــد کــه‬ ‫اواخــر دولــت دهــم مدیــران بانــک هــا بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بیشــتر‪ ،‬بــه نیــت ثــواب بــرای خودشــان مجــوز‬ ‫صرافــی صــادر مــی کردنــد تا بعــد از پایان دولــت در کنار‬ ‫عضویــت در هیــات مدیــره شــرکت هــا و کارخانجــات‬ ‫مختلــف‪ ،‬همــکاری بــه عنــوان مشــاور بــا مدیــران‪ ،‬اجاره‬ ‫معــدن و هتــل و ‪ ...‬یــک اب باریکـه ای هــم از صرافــی‪،‬‬ ‫بــاغ شــان را ابــاد کنــد تــا محتــاج خلــق نباشــند!‬ ‫البتــه ای کاش کار بــه همیــن صــدور مجــوز صرافــی‬ ‫ختــم مــی شــد‪ .‬یــک عــده از مدیــران که بســیار خانــواده‬ ‫دوســت هســتند البــا بــرای اینکــه فرزنــدان شــان بــا‬ ‫افــراد نابــاب دم خــور نشــوند‪ ،‬برایشــان مدرســه غیــر‬ ‫انتفاعــی تاســیس کردنــد‪ ،‬حتــی مشــاهده شــده برخــی‬ ‫بــرای اینکــه نــوه هــا و فرزنــدان شــان در پــارک هــای‬ ‫بــازی در صــف تــاب و سرســره معطــل نشــوند‪ ،‬پــارک‬ ‫شــخصی و غیــر انتفاعــی احــداث کردنــد! خالصــه یــک‬ ‫عــده کشــتی خریدنــد و جمعــی هــم ‪ ...‬بگذریــم‪...‬‬ ‫علــی ای حــال ایــن همــۀ داســتان نیســت و ژن‬ ‫خــوب و انتخــاب درســت و دقیــق پــدرزن تنهــا راز و‬ ‫رمــز موفقیــت نیســتند و در ایــن رویکــرد نبایــد از بنــد‬ ‫نــاف و اثــرات دفــن اســتاندارد ان در ایجــاد موفقیتهای‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی غافــل شــد‪.‬‬ ‫اگــر خاطرتــان باشــد در یکــی از قســمت های ســریال‬ ‫قصــه هــای مجیــد یکــی از همســایه ها و مجیــد‬ ‫بــه دنبــال یــک خانــه درســت و حســابی در بخــش‬ ‫اعیان نشــین شــهر مــی گردنــد تــا بندنــاف نــوزاد تــازه‬ ‫متولــد شــده را انجــا بینــدازد تــا شــاید در اینــده او‬ ‫صاحــب یکــی از همــان خانه هــا شــود و بــا ادم هــای‬ ‫اســم و رســم دار شــهر همــراه شــوند!‬ ‫از شــما پنهــان نیســت ایــن داســتان همیــن االن هــم‬ ‫در برخــی دانشــگاه هــا عینیــت دارد و عکس هــای‬ ‫زیــادی در شــبکه های اجتماعــی پخــش شــده از یکــی‬ ‫از دانشــگاه های مهــم کشــور‪ ،‬در حالی کــه در ایــن‬ ‫دانشــگاه گیره هــای ســفیدی که بنــد نــاف نــوزاد بــه ان‬ ‫وصــل اســت‪ ،‬در حیــاط و فضــای ســبز ان رهــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن زمینــه گزینــه انتخابــی خانواده هــا‬ ‫عمدتــا ً هــم دانشــگاه شــریف اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫دانشــجویان و نگهبانــان ایــن دانشــگاه روزی نیســت‬ ‫کــه در ایــن دانشــگاه به ویــژه در ضلــع شــمالی ان بــا‬ ‫بندناف هــای رهــا شــده روب ـه رو نشــوند‪ .‬بمانــد کــه از‬ ‫امــار بنــد نــاف هــای چال شــده در محوطه فضای ســبز‬ ‫دانشــگاه بــه ویــژه در ایــام اغتشاشــات اخیــر و ســرگرم‬ ‫بــودن نگهبانــان خبــری در دســت نیســت‪.‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ســابق بــر ایــن کــه حــوزه درمــان ایــن‬ ‫قــدر تخصصــی نشــده بــود و مــردم بــه مــرگ عــادی‬ ‫فــوت مــی کردنــد‪ ،‬قنبــر قــوز نامــی در والیــت مــا بــه‬ ‫همــراه همشــیره و دختــرش در درمــان االم هموالیتــی‬ ‫هــا پیشــگام بودنــد و بــه جــز اعمــال جراحــی ســنگین‬ ‫و قطــع دســت و پــا و ‪ ...‬تقریبــا ً در درمــان ســایر‬ ‫بیمــاری هــا و امــراض دســتی بــر اتــش داشــتند‪ .‬قنبــر‬ ‫خــدا بیامــرز خــودش دالک بــود و عــاوه بــر مشــت و‬ ‫مــال‪ ،‬حجامــت‪ ،‬ســر تراشــیدن‪ ،‬کشــیدن دنــدان‪ ،‬جــا‬ ‫انداختن دســت و پا و ‪ ...‬در طب ســنتی هم نیز تبحر‬ ‫داشــت و هــر از گاهــی هــم بــا ارائــه پروســیجر های من‬ ‫دراوردی‪ ،‬مرزهــای علــم پزشــکی را جابجــا مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا همشــیره و دختــرش قابلــه بودنــد و تــا همیــن‬ ‫بیســت ســی ســال قبــل بــه صورت ســنتی پای نــوزادان‬ ‫را بــه ایــن کــره خاکــی بــاز مــی کردنــد و در خصــوص‬ ‫چــال کــردن بنــد نــاف حســاس بودنــد و تــا جایــی کــه‬ ‫خلــق اللــه بــه خاطــر دارنــد‪ ،‬انهــا بند نافها را در مســجد‬ ‫و اطــراف ان چــال مــی کرنــد‪.‬‬ ‫البتــه دختــر قنبــر قــوز در خاطراتــش بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره مــی کنــد کــه برخــی خانــواده هــا اصــرار داشــتند‬ ‫خودشــان بنــد نــاف را چــال کننــد و اگــر مــی بینیــد‬ ‫خــاوری در بانکــداری بــه موفقیــت هــای بزرگــی دســت‬ ‫یافتــه احتمــاال ًوالــده ایشــان بند ناف پســرش را جلوی‬ ‫در بانــک مرکــزی چــال کــرده اســت یــا احتمــال دارد بنــد‬ ‫نــاف کــی روش کــه از در بیرونــش مــی کننــد‪ ،‬از پنجــره‬ ‫وارد مــی شــود و بــا هــر باخــت دوبــاره حلــوا حلوایــش‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬جلــوی ســفارت ایــران در کشــور پرتغــال‬ ‫چــال شــده باشــد! در مــورد بنــد نــاف ســایرین خودتــان‬ ‫گمانــه زنــی کنیــد‪ .‬بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فائزه بابائی‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫ماده ‪-34‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬ایجاد و گسترش رشته های متناسب با نقش خانواده و زن در دانشگاه ها و مقطع متوسطه‬ ‫چگونه به بچه های‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 8‬ساله نه بگوییم؟‏‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه روی تربیــت فرزندتــان‬ ‫حســاس باشــید بــاز هــم لحظاتــی پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه الزم اســت بــه انهــا امــر و نهــی‏کنیـد‪‎. ‎‬بــه‬ ‫جــای نــه گفتــن بــه فرزندتــان ســعی کنیــد ایــن‬ ‫دســتورالعمل هــا را بــه کار بگیریــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از جمالت مثبت جایگزین استفاده کنید‬ ‫اگــر فرزندتــان در اتــاق نشــیمن مشــغول تــوپ‬ ‫بــازی اســت بــه جــای اینکــه بــر ســرش داد بزنیــد‬ ‫و بگویید‪«:‬نــه! توپــت را انجــا‏نینــداز» مــی توانیــد‬ ‫راهــکار جایگزیــن بــرای ســرگرمی او در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال بگویید‪«:‬توپــت را بــردار و‬ ‫بیــرون از خانــه بــه‏بــازی ات ادامــه بــده»‪.‬‏‬ ‫به او قدرت انتخاب بدهید‬ ‫دختــر کوچــک شــما قبــل از ناهــار تقاضــای‬ ‫ابنبــات مــی کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط بــا گفتــن «نــه»‬ ‫نمــی تــوان میــل او را بــرای خــوردن‏ابنبــات کــم‬ ‫کــرد پــس بهتــر اســت برایــش چنــد انتخــاب‬ ‫بگذاریــد‪ .‬مثــا از او بخواهیــد قبــل از ناهــار بیــن‬ ‫ســیب و پرتقــال یکــی را‏انتخــاب کنــد و بخــورد امــا‬ ‫‪ 2‬نــوع ابنبــات بــا طعــم هــای متفــاوت بــه نشــان‬ ‫دهیــد و از او بپرســید تصمیــم دارد کــدام یــک از‬ ‫ابنبــات‏هــا را بــرای بعــد از ناهــار بخــورد‪.‬‏‬ ‫مراقب اطراف باشید‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه یــک پــدر و مــادر محــدود‬ ‫کننــده تبدیــل شــوید‪ ,‬ســعی کنیــد فرزندتــان را‬ ‫از شــرایطی کــه ممکــن اســت بــرای او‏خطرنــاک‬ ‫باشــد یــا جــواب منفــی شــما را بــه دنبــال داشــته‬ ‫باشــد‪ ,‬دور کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر فرزندتــان بــه‬ ‫نســبت بــه نوعــی‏اســباب بــازی حــس مالکیــت‬ ‫خاصــی دارد و همیشــه بــر ســر ان اســباب بــازی‬ ‫بــا هــم بــازی هایــش بحــث مــی کنــد‪ ,‬قبــل از‬ ‫امــدن‏مهمــان اســباب بــازی مــورد عالقــه اش را‬ ‫در جایــی قــرار دهیــد و بدیــن ترتیــب مانــع تنــش‬ ‫بیــن بچــه هــا شــوید‬ ‫تشویقش کنید‬ ‫گاهــی نمــی تــوان از جمــات جایگزیــن اســتفاده‬ ‫کــرد و نیــاز بــه «نــه» گفتــن قاطــع امــا ارام‬ ‫والدیــن احســاس مــی شــود مثــل ‏زمانــی کــه‬ ‫فرزندتــان مــی خواهــد بــه تنهایــی از خیابــان‬ ‫عبــور کنــد‪ .‬در ایــن مواقــع مهربــان امــا قاطــع بــه‬ ‫او هشــدار بدهیــد کــه بــه‏تنهایــی نمــی توانــد ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ .‬بعــد از اینکــه فرزندتــان بــه‬ ‫توصیــه شــما عمــل کــرد او را در اغــوش بگیریــد‪,‬‬ ‫ببوســید یــا‏بــه او لبخنــد بزنیــد‪ .‬بــا ایــن واکنــش‬ ‫او را ترغیــب بــه اطاعــت از خــود خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫اثر دکتر دربندسری‬ ‫گــرد اورنــده‪ :‬فائــزه بابائــی کارشــناس مشــاوره و‬ ‫مــددکاری کالنتــری‪ 11‬رســالت جاجــرم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در ازدواج این ویژگی‬ ‫مهم را نادیده نگیرید‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬متخصصــان زوج درمانــی‬ ‫می گوینــد بی توجهــی بــه تشــابه در جهان بینــی بــا طــرف‬ ‫مقابل و ازدواج صرفا ًاز روی اجبار و پاسخگویی به نیازهای‬ ‫جنســی می توانــد باعــث ایجــاد مشــکالتی جــدی در زندگــی‬ ‫مشــترک شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن عامــل بــرای موفقیــت در ازدواج ایجــاد ارامــش‬ ‫بیــن زوجیــن اســت‪ .‬هرچقــدر تشــابه افــکار‪ ،‬عقایــد‪ ،‬رفتــار‬ ‫و ســازگاری بیــن زوجیــن بیشــتر باشــد‪ ،‬ارامــش در ازدواج‬ ‫بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه عــدم ســازگاری و احتمــال مناســب‬ ‫بــودن یــا مغایــر بــودن ِ زن و مــرد را بــرای یــک ازدواج موفق‬ ‫و پایــدار تعییــن می کنــد‪ ،‬جهان بینــی و دنیــای ذهنــی افــراد‬ ‫اســت‪ .‬همان طــور کــه از خــود کلمــه پیداســت‪ ،‬جهان بینی‬ ‫یــک دیــدگاه کلــی از جهان اســت‪ .‬این یــک دیدگاه فیزیکی‬ ‫از جهــان نیســت بلکــه دیدگاهــی فراگیــر اســت در مــورد‬ ‫هــر چیــزی کــه وجــود دارد و بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی از چنــان اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه‬ ‫دکتــر عاطفــه عباســی‪ ،‬روانشــناس و مشــاور پیــش از‬ ‫ازدواج می گویــد‪« :‬اگــر می خواهیــد زندگــی مشــترک ارام‬ ‫و بــدون تنشــی داشــته باشــید الزم اســت هنــگام انتخــاب‬ ‫همســر ازنظــر تشــابه دیدگاه هــا‪ ،‬عقایــد و باورهایتــان‬ ‫مطمئــن شــوید در غیــر ایــن صورت اختــاف در جهان بینی‬ ‫بــا طــرف مقابــل می توانــد باعــث ایجــاد فاصلــه و تنــش در‬ ‫بیــن زوجیــن شــود‪».‬‬ ‫شناخت جهان بینی در ازدواج را جدی بگیرید‬ ‫جهان بینــی نقــش اصلــی و تعیین کننــده در زندگــی مــا‬ ‫ایفــا می کنــد‪ .‬جهان بینی هــا مجموعــۀ عقایــد‪ ،‬باورهــا و‬ ‫تصــورات در مــورد مســائل دینــی‪ ،‬فلســفی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و سیاســی را شــکل می دهــد‪ .‬به نــدرت دو نفــر دقیقــا ً‬ ‫جهان بینــی مشــابهی خواهنــد داشــت‪ ،‬امــا ممکــن اســت‬ ‫نــوع اساســی جهان بینــی مشــترکی داشــته باشــند‪ .‬دکتــر‬ ‫عباســی در خصــوص اهمیــت جهان بینــی در ازدواج‬ ‫می گویــد‪« :‬ازدواج مهم تریــن انتخــاب در زندگــی اســت‬ ‫چراکــه ادم هــا به شــدت بــر روی همدیگر تاثیــر می گذارند؛‬ ‫حتــی روحیــات‪ ،‬خلــق و رفتــار مــا قابــل الگوبــرداری اســت‬ ‫لــذا در ازدواج شــناخت دیــدگاه‪ ،‬ارزش هــا و معیارهــای‬ ‫طــرف مقابــل در موضوعــات مختلــف بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت و الزم اســت به منظــور ازدواج پایــدار و موفــق وجــه‬ ‫درزمینــه جهان بینــی بــا طــرف مقابــل وجــود‬ ‫تشــابهی‬ ‫ٔ‬ ‫داشــته باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد‪« :‬متاســفانه خیلــی اوقــات‪،‬‬ ‫ادم هــا خودشــان را نمی شناســند و حتــی نمی داننــد‬ ‫دنبــال چــه چیــزی هســتند؛ ایــن افــراد گاهــی بــدون توجــه‬ ‫بــه مســائلی ازجملــه تشــابه در جهان بینــی بــا طــرف‬ ‫مقابــل‪ ،‬تنهــا بــه خاطــر اجبــار‪ ،‬رفــع نیازهــا و ‪...‬ازدواج‬ ‫می کننــد امــا انتخاب هــای این چنینــی می توانــد باعــث‬ ‫ایجــاد مشــکالتی در زندگــی مشــترک شــود‪».‬‬ ‫مالک هــای مهمــی کــه در ازدواج بایــد مــورد ارزیابــی‬ ‫قــرار بگیــرد‬ ‫بــه گفتــه عباســی‪ ،‬بــرای اینکــه بتوانیــم تشــخیص دهیــم‬ ‫کــه دو نفــر بــرای ازدواج باهــم ســازگاری دارنــد یــا خیــر‪،‬‬ ‫الزم اســت مالک هایــی را موردســنجش قــرار دهیــم؛‬ ‫ازجملــه ایــن مالک هــا می تــوان بــه مــواردی ازجملــه‬ ‫ســن‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬ســطح فرهنگــی‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی‪،‬‬ ‫تناســب شــغلی‪ ،‬مســائل اعتقــادی‪ ،‬دیــدگاه سیاســی و‪...‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عباســی می گویــد اختــاف دختــر و پســر در مالک هــای‬ ‫فــوق می توانــد مشــکالتی را ایجــاد نمایــد‪« :‬ایــن مالک هــا‬ ‫نســبی هســتند؛ یعنــی هرچقــدر تعــارض بیــن مالک هــای‬ ‫طرفیــن بیشــتر باشــد‪ ،‬اختالفــات بــه همــان مراتــب بیشــتر‬ ‫خواهــد بــود‪ ».‬ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬برخــی‬ ‫افــراد از انعطاف پذیــری باالیــی برخوردارنــد؛ به گونــه ای‬ ‫کــه گاهــی فــرد می توانــد حتــی بــا فــردی از یــک دیــن‬ ‫دیگــر یــا از یــک فرقــه دیگــر ازدواج کنــد‪ .‬اگــر فــردی‬ ‫چنیــن مشــخصه ای داشــته باشــد بــرای ازدواج بــا فــردی‬ ‫کــه ســطح جهان بینــی متفاوتــی بــا او دارد‪ ،‬دچــار مشــکل‬ ‫نخواهــد شــد‪».‬‬ ‫تاثیر تفاوت عقاید سیاسی در ازدواج‬ ‫عباســی می گویــد سیاســت و گرایش هــای سیاســی‬ ‫اغلــب تاثیــر زیــادی بــر ثبــات روابــط و ازدواج دارنــد‪« :‬اگــر‬ ‫افــراد ســطح ســازگاری پایینــی داشــته باشــند و در بعــد‬ ‫سیاســی بــا یکدیگــر در تضــاد باشــند‪ ،‬ایــن مــورد به تنهایــی‬ ‫می توانــد اختالفاتــی را بــه وجــود اورد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر‬ ‫دیــدگاه افــراد در تعــارض نباشــد ازدواج بالمانــع اســت‬ ‫امــا چنانچــه دیدگاه هــا در تعــارض باشــد و ســازگاری و‬ ‫انعطاف پذیــری افــراد پاییــن باشــد‪ ،‬تعــارض حتــی دریکــی‬ ‫از مالک هــا ازجملــه مســائل سیاســی نیــز می توانــد منجــر‬ ‫بــه مشــکل در زندگــی مشــترک شــود‪».‬‬ ‫بــه تفکــرات سیاســی اعضــای خانــواده یکدیگــر‬ ‫توجــه کنیــد‬ ‫گاهــی دختــر و پســر ازنظــر مســائل سیاســی همســو‬ ‫هســتند امــا خانــواده یکــی از طرفیــن یــا یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده دختــر یــا پســر عقایــد سیاســی متفاوتــی دارنــد؛‬ ‫دکتــر عباســی بــا اشــاره بــه نقــش خانواده هــا در مســائل‬ ‫مختلــف ازجملــه مســائل سیاســی توضیــح می دهــد‪:‬‬ ‫«ازدواج در ایــران به نوعــی قومی‪-‬قبیلــه ای اســت؛ بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه دو نفــر باهــم ازدواج نمی کننــد بلکــه دو‬ ‫خانــواده و دو فامیــل باهــم ازدواج می کننــد‪ .‬اگرچــه در‬ ‫شــهرهای بــزرگ تاثیــر و نفــوذ خانواده کمرنگ شــده اســت‬ ‫امــا به هرحــال تفکــرات و مالک هــای فرهنگی‪-‬اعتقــادی و‬ ‫سیاســی خانواده هــا در ازدواج تاثیرگــذار خواهــد بــود و‬ ‫ایــن مســائل بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪».‬‬ ‫عباســی می گویــد مســائل مختلــف مربــوط بــه خانواده هــا‬ ‫نظیــر مســائل فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی‬ ‫بــه میــزان زیــادی در کیفیــت زندگــی افــراد پــس از ازدواج‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪« :‬اختالفــات بیــن زوجیــن گاهــی منجــر‬ ‫بــه دعــوا می شــود و ان هــا بعــد از مدتــی اشــتی می کننــد‬ ‫امــا خانواده هــا همچنــان بــا یکدیگــر در عنــاد و دشــمنی‬ ‫قــرار می گیرنــد و فشــاری کــه بــه زوجیــن وارد می کننــد‬ ‫ایــن اســت کــه بهتریــن گزینــه بــرای رفــع مشــکالت‪،‬‬ ‫جدایــی اســت‪».‬‬ ‫ایــن مشــاور ازدواج تاکیــد می کنــد‪« :‬اگرچــه عقایــد‬ ‫سیاســی متعــارض خانواده هــا بــا دختــر و پســر‪ ،‬در ازدواج‬ ‫تاثیرگــذار اســت امــا در ایــن مــورد الزم اســت ســطح‬ ‫پذیــرش و انعطاف پذیــری خانواده هــا نیــز موردبررســی‬ ‫قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬زوجینــی کــه در ســن های بــاال‬ ‫ازدواج می کننــد و بــه پختگــی و بلــوغ الزم رســیده‬ ‫باشــند‪ ،‬تاثیــر و نفــوذ خانواده هــا خیلــی کمرنــگ می شــود‬ ‫امــا زوجینــی کــه در ســنین پاییــن ازدواج می کننــد و‬ ‫حدومرزهــای مشــخصی ندارنــد‪ ،‬نقــش خانــواده بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت و در چنیــن شــرایطی الزم اســت مســائل‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی در خانواده هــا‬ ‫بــا دقــت بیشــتری موردبررســی قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫حل اختالفات در سطح جهان بینی بعد از ازدواج‬ ‫گاهــی جهان بینــی زوجیــن در ابتــدای ازدواج بــه هــم‬ ‫نزدیــک اســت امــا به مرورزمــان‪ ،‬ایدئولــوژی و جهان بینــی‬ ‫افــراد در مســائل دینــی‪ ،‬مــادی و سیاســی تغییــر می کنــد‬ ‫و ایــن عوامــل باعــث بــروز اختــاف می شــود؛ عباســی‬ ‫به منظــور مدیریــت و حــل ایــن اختالفــات می گویــد‪:‬‬ ‫«برخــی از افــراد ممکــن اســت در دهه هــای مختلــف‬ ‫زندگی شــان دچــار بحــران شــوند و تفکراتشــان بــر اســاس‬ ‫افزایــش اطالعــات‪ ،‬دانــش و تجربــه درزمینه هــای دینــی‪،‬‬ ‫مــادی و سیاســی دچــار تغییــر شــود لــذا چنانچــه زوجیــن‬ ‫باگذشــت زمــان دچــار اختــاف در ســطح جهان بینــی‬ ‫شــدند‪ ،‬الزم اســت تــا بــا مراجعــه بــه روانشــناس حــوزه‬ ‫ســازگاری خودشــان بــا طــرف مقابــل را مدیریــت کننــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تاکیــد می کنــد‪« :‬مــا نمی توانیــم ادم هــا‬ ‫را مجبــور بــه انجــام کاری کنیــم و بگوییــم «تــو چندیــن‬ ‫ســال بــا طــرز تفکــری شــبیه بــه مــن زندگــی کــردی‪ ،‬پــس‬ ‫بایــد از ایــن بــه بعــد هــم این گونــه باشــی!»؛ دقــت کنیــد‬ ‫این گونــه رفتارهــای کنترل گرایانــه و فشــار واردکــردن بــه‬ ‫انتخــاب‪ ،‬عقایــد و ســلیقه طــرف مقابــل می توانــد عاملــی‬ ‫بــرای از بیــن رفتــن مهــر و محبــت بیــن زوجیــن شــود‪».‬‬ ‫دوران اشنایی‪ ،‬یک فرصت طالیی‬ ‫دکتــر عباســی‪ ،‬شــناخت و مدت زمــان دوران اشــنایی را‬ ‫ـه‬ ‫مهم تریــن عامــل در پیشــگیری از بــروز اختالفــات درزمینـ ٔ‬ ‫جهان بینــی می دانــد و می گویــد‪« :‬در دوران اشــنایی‬ ‫حتمــا ً مدت زمــان الزم (‪ 3‬تــا ‪ 6‬مــاه) را در نظــر بگیریــد‬ ‫و شــتاب زده عمــل نکنیــد چراکــه اغلــب زوجینــی کــه‬ ‫دچــار اختــاف و ناســازگاری هســتند‪ ،‬ســریع و احساســی‬ ‫تصمیــم گرفتنــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬در دوران اشــنایی ارتبــاط بــا‬ ‫خانواده هــا بیشــتر می شــود و زوجیــن می تواننــد نــگاه‬ ‫کلی تــری به طــرف مقابــل داشــته باشــند؛ در ایــن دوران‪،‬‬ ‫دختــر و پســر اگــر نتواننــد بــا مســائل و اختالفــات پیــش رو‬ ‫کنــار بیاینــد‪ ،‬بــدون طــی کــردن مراحــل پراســترس طــاق‬ ‫و ضربــه روحــی ناشــی از ان می تواننــد از ادامــه مراحــل‬ ‫ازدواج و عقــد رســمی امتنــاع کننــد‪».‬‬ ‫عباســی تاکیــد می کنــد‪« :‬زوجیــن در دوران خواســتگاری‬ ‫و همچنیــن دوران اشــنایی بایــد دربــاره خــط قرمــز‬ ‫و ارزش هایشــان صحبــت کننــد و طــرف مقابــل را بــا‬ ‫پرســیدن ســواالت مختلــف محــک بزننــد تــا بــا نااگاهــی‬ ‫وارد مقولــه ازدواج نشــوند‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه اهمیــت مشــاوره قبــل از‬ ‫ازدواج می گویــد‪« :‬در کنــار شــناخت فــردی‪ ،‬حتمــا ً بــه‬ ‫مشــاوره پیــش از ازدواج مراجعــه کنیــد‪ .‬مشــاوره قبــل‬ ‫از ازدواج صرفــا ً بــرای ایــن نیســت کــه مشــاور نظــر دهــد‬ ‫کــه دو نفــر مناســب یکدیگــر هســتند یــا خیــر‪ ،‬بلکــه در‬ ‫مشــاوره قبــل از ازدواج برخــی مشــکالت شــخصی کــه‬ ‫توســط اشــخاص قابل شناســایی نیســت‪ ،‬بــا انجــام‬ ‫تســت های روانشناســی تشــخیص داده می شــود و دور‬ ‫نمــای رابطــه زن و مــرد و میــزان تناســب یــا عــدم تفاهــم‬ ‫ان هــا تخمیــن زده می شــود‪/».‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 14‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪649‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امام با ان عظمت که دنیا را تکان داد‪ ،‬تاریخ را تکان داد‪ ،‬میگوید «افتخارم این است که بسیجی ام»‪.‬‬ ‫بعد میگوید‪« :‬من دست یکایک شما را میبوسم»؛ واقعا ً اینها فراموش شدنی نیست‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫اعتماد بیجا به خواستگار عامل‬ ‫هتک حیثیت در فضای مجازی‬ ‫اموزش باز کردن‬ ‫و تجزیه و تحلیل‬ ‫فایل های ‪Dump‬‬ ‫در ویندوز‬ ‫اگــر کاربــر ویندوز هســتید‪ ،‬احتمــاال ًبا خطای صفحه مرگ‬ ‫ابــی (‪ )BSOD‬مواجــه شــده ایــد‪ .‬مشــکل اصلــی خطاهــای‬ ‫‪ BSOD‬ایــن اســت کــه انهــا کدهــای خطــای مختلفــی بــرای‬ ‫درک دارنــد‪ ،‬چــه رســد بــه تجزیــه و تحلیــل و عیــب یابــی‬ ‫انهــا‪ .‬جزئیــات خرابــی ‪ BSOD‬یــا وینــدوز در فایلــی بــه نــام‬ ‫فایــل ‪ Dump‬حافظــه قــرار دارد کــه در ادامــه ایــن مقالــه بــه‬ ‫ان خواهیــم پرداخــت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ممکــن اســت فایــل ‪dump‬‬ ‫را داشــته باشــید‪ ،‬امــا اینکــه ‪k‬توانیــد جزئیــات را بــاز کنیــد و‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کنیــد‪ ،‬فایــده ای نــدارد‪ .‬در ایــن مقالــه شــما‬ ‫را بــا نحــوه بــاز کــردن و انالیــز فایــل هــای دامــپ در وینــدوز‬ ‫راهنمایــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫باز کردن فایل های ‪ Dump‬در ویندوز‬ ‫حــاال بیاییــد ابتــدا بــه خطــای ‪ BSOD‬برگردیــم‪ BSOD .‬بــه‬ ‫دالیــل زیــادی ماننــد درایورهــای خــراب‪ ،‬سیســتم عامــل‬ ‫قدیمــی و ســایر مشــکالت مربــوط بــه نــرم افــزار اتفــاق مــی‬ ‫افتــد‪ .‬بنابرایــن هنگامــی کــه رخ مــی دهــد‪ ،‬قبــل از اینکــه‬ ‫وینــدوز بــرای راه انــدازی مجــدد شــروع شــود‪ ،‬یــک فلــش‬ ‫صفحــه ابــی بــا یــک کــد خطــا و چندیــن جزئیــات دیگــر را‬ ‫مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬صفحــه ابــی بــا کــد خطــای نمایــش داده شــده هدفــی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن جزئیــات خطــای خرابــی از بیــن نمــی رونــد‪ .‬در‬ ‫عــوض‪ ،‬انهــا در الگ وینــدوز ذخیــره مــی شــوند تــا بعــدا ًقابل‬ ‫مشــاهده و رفــع باشــند‪ .‬و بــه ایــن گــزارش هــا فایــل هــای‬ ‫ی گوینــد‪ ،‬زیــرا در فرمــت فایــل ‪dmp.‬‬ ‫تخلیــه حافظــه مــ ‬ ‫ذخیــره می شــوند‪ .‬اکنــون کــه مــی دانیــد فایــل هــای ‪dmp.‬‬ ‫چیســت‪ ،‬بیاییــد انــواع انهــا را بشناســیم‪.‬‬ ‫انواع فایل های دامپ در ویندوز‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬چهــار نــوع فایــل ‪ dump‬وجــود دارد کــه وینــدوز‬ ‫تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪Complete Memory Dump‬‬ ‫همانطــور کــه بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬زمانــی کــه سیســتم شــما‬ ‫بــا خطــای ‪ BSOD‬مواجــه مــی شــود‪ ،‬ایــن حافظــه خالــی‬ ‫تمــام محتویــات حافظــه سیســتم را ضبــط مــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫‪ dump‬حــاوی داده هایــی از فرایندهایــی اســت کــه هنــگام‬ ‫جم ـع اوری حافظــه در حــال اجــرا بودنــد‪.‬‬ ‫‪Kernel Memory Dump‬‬ ‫ایــن فایــل ‪ dump‬فقــط داده هــا را از حافظه هســته ذخیره‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه حــاوی داده هایــی از حافظــه‬ ‫اســتفاده نشــده یــا تخصیــص نیافتــه یــا هــر حافظــه ای کــه‬ ‫بــه برنامــه هــای حالــت کاربــر تخصیــص داده شــده اســت‪،‬‬ ‫نیســت‪ .‬همچنیــن ایــن فایــل دامــپ از یــک حافظــه کامــل‬ ‫کوچکتــر اســت‪.‬‬ ‫‪Small Memory Dump‬‬ ‫ایــن فایــل ‪ dump‬کوچکتریــن اطالعــات مفیــدی را ذخیــره‬ ‫می کنــد کــه می توانــد بــه کشــف اشــتباهی کــه باعــث خطای‬ ‫‪ BSOD‬شــده اســت کمــک کنــد‪ .‬ایــن فایــل پیــام توقــف و‬ ‫پارامترهــای ان‪ ،‬لیســتی از درایورهــای بارگــذاری شــده و‬ ‫ســایر جزئیــات را در خــود نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫‪Automatic Memory Dump‬‬ ‫ایــن فایــل ‪ dump‬حــاوی اطالعاتــی مشــابه بــا ‪Kernel‬‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری خواســتگاری خبر داد‬ ‫کــه اقــدام بــه هتــک حیثیــت بــر علیه شــاکیه کــرده بــود‏‪.‬‬ ‫‪ Memory Dump‬اســت‪ .‬تفــاوت بیــن ایــن دو در خــود فایل‬ ‫‪ dump‬نیســت‪ ،‬بلکــه در نحــوه تنظیــم انــدازه فایل پیجینگ‬ ‫سیســتم توســط وینــدوز اســت‪.‬‬ ‫ایــا نمــی دانیــد فایــل پیجینــگ چیســت؟ یک فایــل صفحه‪،‬‬ ‫کــه بــه ان فایــل صفحــه بنــدی نیــز مــی گوینــد‪ ،‬بــرای‬ ‫پشــتیبانی از خرابــی هــای سیســتم اســتفاده مــی شــود و‬ ‫بــا انتقــال محتــوای فایــل بــه یــک هــارد دیســک زمانــی کــه‬ ‫حافظــه سیســتم تقریبــا ًپــر اســت‪ ،‬رم فیزیکــی کارامدتر کار‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫مـ ‬ ‫اکنــون کــه انــواع فایل هــای حافظــه و جزئیــات ان هــا را‬ ‫درک کرده ایــد‪ ،‬می دانیــد کــه داده هــای خرابــی ‪ BSOD‬یــا‬ ‫‪ Windows‬چقــدر مهــم اســت‪ .‬هــر چــه داده بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت‪ .‬و بهتریــن بخــش ایــن اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫تنظیمــات فایــل ‪ dump‬حافظــه را تغییــر دهیــد تــا مجموعه‬ ‫جزئیــات را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫نحــوه تغییــر تنظیمــات فایــل ‪ DUMP‬حافظــه بــا‬ ‫اســتفاده از تنظیمــات وینــدوز‬ ‫تغییــر تنظیمــات فایــل ‪ Memory Dump‬بســیار ســاده‬ ‫اســت‪ ،‬به خصوص با اســتفاده از تنظیمات ویندوز‪ .‬ویندوز‬ ‫فایــل هــای تخلیــه حافظــه را بــه طــور خــودکار ایجــاد مــی‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مــی توانیــد ســطح جزئیــات را تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ .‬گفتــه شــد‪ ،‬بیاییــد وارد مراحــل شــویم‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :1‬کلیــد ‪ Windows‬را روی صفحــه کلید خود فشــار‬ ‫دهیــد‪ Settings ،‬را تایــپ کنیــد و روی ‪ Open‬کلیــک کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :2‬در قســمت ســمت راســت‪ ،‬بــه قســمت ‪About‬‬ ‫برویــد و روی ان کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :3‬در مشــخصات دســتگاه‪ ،‬در پیونــد مرتبــط‪،‬‬ ‫«‪ »Advanced system settings‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬اگــر از وینــدوز ‪ 10‬اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بــه جــای پیوند‬ ‫مرتبــط‪ ،‬تنظیمــات مربوطــه را پیــدا خواهیــد کــرد کــه در زیــر‬ ‫ان‪ »Advanced system settings« ،‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫پنجره ‪ System Properties‬ظاهر می شود‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :4‬در پنجره ‪ ،System Properties‬تنظیمات را در‬ ‫‪ Startup and Recovery‬انتخاب کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :5‬اکنــون در زیــر گزینــه ‪ System failure‬بــر روی‬ ‫منوی کشویی «‪ »Write debugging information‬کلیک‬ ‫کــرده و «‪ »Automatic memory dump‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــر روی ‪ OK‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ل هــای‬ ‫ایــن تنظیــم ســطح جزئیــات جمــع اوری شــده از فایـ ‬ ‫ی دهــد‪.‬‬ ‫تخلیــه حافظــه را هنــگام وقــوع ‪ BSOD‬تغییــر م ـ ‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مــی توانیــد علــت خطــا را مشــاهده و درک کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت الزم باشــد رایانــه خــود را مجــددا ًراه انــدازی‬ ‫کنیــد تــا تغییــرات را بــه طــور موثــر اجــرا کنیــد‪ .‬مهــم اســت‬ ‫کــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن فقــط بــه ‪ BSOD‬هایــی‬ ‫کمــک مــی کنــد کــه پــس از تغییــر تنظیمــات رخ مــی دهنــد‪.‬‬ ‫نحوه تحلیل فایل های ‪ DUMP‬حافظه ویندوز‬ ‫خرید لپ تاپ با رسید جعلی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری یــک کالهبــردار‬ ‫اینترنتــی کــه بــا اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از تعــدادی از‬ ‫شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت ‪:‬یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫مراجعــه و مدعــی شــد قصــد فــروش لــپ تــاپ خــود در ســایتهای خریــد و فــروش‬ ‫کاالهــای دســت دوم را داشــته کــه مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت لــپ تــاپ خــود را با قیمت‬ ‫‪ 27‬میلیــون تومــان اگهــی کــردم و پــس از دقایقــی فــردی خــوش صحبــت بــا بنــده‬ ‫راه هــای متعــددی وجــود دارد کــه مــی توانیــد فایــل هــای‬ ‫تخلیــه حافظــه را بخوانیــد و انهــا را تجزیــه و تحلیــل کنیــد‪.‬‬ ‫مــا از برنامــه هــای شــخص ثالــث بــرای بــاز کــردن‪ ،‬خوانــدن‬ ‫و تجزیــه و تحلیــل فایــل هــای ‪ minidump‬اســتفاده‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫روش هــا و مراحــل مربــوط بــه تجزیــه و تحلیــل فایل هــای‬ ‫دامــپ حافظــه مانــع نمــی شــود کــه از رایانــه خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد و مــی توانیــد ابزارهــای شــخص ثالــث را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر نمــی توانیــد بــه رایانــه شــخصی خــود دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬توصیــه می شــود کــه داده هــای فایــل ‪ dump‬را‬ ‫بازیابــی کــرده و در جــای دیگــری تجزیــه و تحلیــل کنیــد‪.‬‬ ‫بــاز کــردن و تجزیــه و تحلیــل فایــل هــای ‪ dmp.‬بــا‬ ‫اســتفاده از ‪WinDbg Preview‬‬ ‫ایــن یــک ابــزار توســعه ایجــاد شــده توســط مایکروســافت‬ ‫اســت کــه خطاهــای یــک سیســتم را تجزیــه و تحلیــل و‬ ‫برطــرف مــی کنــد‪ .‬ایــن نیــز یکــی از ابزارهــای پیشــنهادی‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا نحــوه اســتفاده از ان امــده اســت‪:‬‬ ‫مرحلــه ‪ :1‬کلیــد ‪ Windows‬را روی صفحــه کلید خود فشــار‬ ‫دهیــد‪ Microsoft Store ،‬را تایــپ کنیــد و ‪ Enter‬را فشــار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :2‬در نــوار جســتجو‪ WinDbg Preview ،‬را تایــپ‬ ‫کــرده و ‪ Enter‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :3‬برای نصب ‪ WinDbg Preview‬روی دکمه ‪Get‬‬ ‫کلیک کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :4‬پــس از نصــب‪ ،‬کلیــد ‪ Windows‬را روی صفحــه‬ ‫کلید فشــار دهید‪ WinDbg Preview ،‬را تایپ کنید و روی‬ ‫‪ Run as administrator‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :5‬در پنجــره پیــش نمایــش ‪ ،WinDbg‬از منــوی باال‬ ‫بــه ‪ File‬بروید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :6‬از پنجــره ســمت چپ گزینــه ‪Start debugging‬‬ ‫را انتخــاب کــرده و در قســمت ســمت راســت گزینــه ‪Open‬‬ ‫‪ dump file‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :7‬فایــل ‪ dump‬را از ‪ Browse‬پیــدا کنیــد‪ ،‬ســپس‬ ‫بــر روی ‪ Open‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مــی توانیــد اخریــن فایــل ‪ dump‬را در روت \‪C:\ folder، C:‬‬ ‫‪ minidump‬یــا ‪ C:\Windows\minidump‬پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از بــاز کــردن فایــل ‪ dump، WinDbg‬فایل را بارگذاری‬ ‫کــرده و اجــرا مــی کنــد‪ .‬بســته بــه انــدازه فایــل‪ ،‬پــردازش‬ ‫‪ WinDbg‬بــه زمــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ :8‬اکنــون دســتور زیــر را در تــب فرمــان تایــپ کــرده‬ ‫و ‪ Enter‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫! ‪analyze -v‬‬ ‫ایــن دســتور شــروع بــه تجزیــه و تحلیــل فایــل ‪ dump‬می کند‪.‬‬ ‫ایــن ممکــن اســت چنــد دقیقــه طــول بکشــد تــا تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫پــس از تکمیــل‪ ،‬بایــد نتایــج را در پنجــره بــاال مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫بــا نتیجــه‪ ،‬مــی توانیــد خطــای ایجــاد شــده را عیب یابــی کنیــد‪.‬‬ ‫تمــاس گرفــت و پــس از توافــق ابتدایــی و اخــذ ادرس بــه درب منــزل مــا مراجعــه‬ ‫کــرد و پــس از مشــاهده لــپ تــاپ و توافــق نهایــی شــماره کارت بانکــی ام را گرفــت و‬ ‫بــا اعــام مشــخصات بنــده و نشــان دادن رســید پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر در تلفــن‬ ‫همراهــش لــپ تــاپ را بــه همــراه فاکتــور خریــد بــه وی دادم و بعــد از بررســی حســاب‬ ‫بانکــی متوجــه کالهبــرداری شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد دیگــری از شــهروندان نیــز در خصــوص ســرقت لــپ تــاپ بــه ایــن‬ ‫پلیــس مراجعــه کردنــد و بــا شــرح شکایتشــان مشــخص شــد متهــم همــه ایــن افــراد‬ ‫مشــترک اســت و تمــام شــکات ایــن پرونــده بــدون اطمینــان پیــدا کــردن از واریــز وجــه‬ ‫بــه حســاب خــود و صرفــا بــا مشــاهده مشــخصات خــود در صفحــه نمایشــگر تلفــن‬ ‫همــراه متهــم و نــرم افــزار رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه تحویــل کاال بــه مجــرم شــده انــد‬ ‫کــه در نهایــت بــه کالهبــرداری ختــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات تخصصــی خــود‬ ‫را اغــاز کردنــد و پــس از تحقیقــات گســترده و همــه جانبــه ردپــای مجــرم را در فضــای‬ ‫مجــازی شناســایی کردنــد و پــس از تشــریفات قضایــی ایــن شــیاد اینترنتــی در حالــی‬ ‫ســرهنگ علــی حســینی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬خانمــی جــوان بــا‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا گفــت شــخصی ناشــناس در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه تهدیــد بــه ابروریــزی‪،‬‬ ‫هتــک حیثیــت و همچنیــن ارســال تصاویــر و فیلم هــای‬ ‫ی اینجانبــه بــرای اقوام و خانــواده ام را نموده اســت‬ ‫خصوصـ ‬ ‫کــه باتوجــه بــه حساســیت موضــوع پرونــده اولیــه تشــکیل‬ ‫شــد و موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس‏قــرار‬ ‫گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررس ـی ها و اقدامــات تخصصــی صــورت‬ ‫گرفتــه‏توســط تیم کارشناســان پلیس فتــا گرداننده صفحه‬ ‫اینســتاگرامی مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در نهایــت بــا‬ ‫هماهنگی مقام قضائی دســتگیر و جهت ادامه تحقیقات‬ ‫بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‪،‬‬ ‫متهــم منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد امــا پــس از روبــرو‬ ‫شــدن بــا‏مســتندات و ادلــه دیجیتــال جمــع اوری شــده‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ضمــن اعتــراف بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی خــود اظهــار‏پشــیمانی کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم در مــورد شــیوه‪ ،‬هــدف و انگیــزه‬ ‫خــود اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه خواســتگار شــاکیه‬ ‫بــودم ضمــن جلــب اعتمــاد وی و ارتبــاط بــا ایشــان بــا گرفتن‬ ‫تصاویــر و فیلم هــای خصوصــی از او بعــد از شــنیدن جــواب‬ ‫رد از خانــواده اش اقــدام بــه ارســال فیلم هــا و تصاویــر‬ ‫خصوصــی وی بــرای خانــواده و اقــوام شــاکیه نمــودم‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی یــاداور شــد‪ :‬کاربــران شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و بخصــوص بانــوان نســبت بــه نگهــداری تصاویــر‬ ‫و‏فیلم هــای خصوصــی خــود دقت بیشــتری داشــته باشــند‪،‬‬ ‫نگذارنــد تصاویــر خصوصــی ان هــا در اختیــار دیگــران باشــد‬ ‫و بــه هیــچ عنــوان انهــا را در فضــای مجــازی بــرای‏دیگــران‪،‬‬ ‫حتــی نزدیــکان و بســتگان خــود ارســال نکننــد‪ ،‬زیــرا ممکــن‬ ‫اســت در اینــده مــورد سوءاســتفاده واقــع شــود‪.‬‬ ‫وی سایت پلیس فتا را به عنوان پل ارتباطی با هموطنان‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬شــهروندان در صورت مشــاهده هر گونه‬ ‫مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی می تواننــد از ایــن‬ ‫طریــق بــا پلیــس در ارتباط باشــند‪.‬‬ ‫نظافت سایبری چیست؟‬ ‫نظافــت ســایبری یکــی از خطرناک تریــن انــواع جرایــم‬ ‫ســایبری اســت زیــرا قربانیــان ان نوجوانــان و کــودکان‬ ‫خردســال هســتند‪ ،‬نظافــت ســایبری بــه معنــای ایجــاد‬ ‫یــک رابطــه اعتمــاد بــا یــک خردســال در یــک محیــط‬ ‫مجــازی بــرای ارتــکاب جــرم علیــه تمامیــت جنســی‬ ‫اســت‪،‬مجرمین ســایبری بــا کمــک «عالئق مشــترک» از‬ ‫قبیــل صحبــت در مــورد موســیقی‪ ،‬ســرگرمی‪ ،‬ورزش‪،‬‬ ‫هنــر و مــد توجــه نوجــوان را بــه خــود جلــب کننــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مجرمیــن ســایبری از نــکات ظریــف مربــوط‬ ‫ســنین پاییــن مانند زودبــاوری‪ ،‬کنجکاوی‪ ،‬فقــدان ترس‬ ‫از ناشــناخته ها و همچنیــن ایــن واقعیــت کــه کــودک‬ ‫نمی توانــد توضیــح دهــد و بگویــد کــه چــه اتفاقــی بــرای‬ ‫انهــا بــه ویــژه در مــورد جنایــات اتفاق افتاده اســت ‪،‬برای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف شــوم خودشــان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کــه مشــغول کالهبــرداری از یکــی دیگــر از شــهروندان بــود دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجــرم پــس از حضــور در پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫و مواجهــه بــا شــکات پرونــده بــه جــرم خــود اقــرار کــرد و اظهــار داشــت پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد فروشــنده و وارد کــردن شــماره کارت اعالمــی در یــک نــرم افــزار همــراه بانــک‬ ‫اصلــی مشــخصات شــاکی را بــه دســت مــی اوردم و بــا ورود بــه اپلیکیشــن رسیدســاز‬ ‫جعلــی و وارد کــردن اطالعــات وی یــک رســید جعلــی واریــز بــه فروشــندگان نشــان‬ ‫میــدادم و بــا بهانــه هایــی مثــل اختــال در ســامانه هــای پیامکــی بانکهــا بــا تحویل کاال‬ ‫بــه ســرعت از محــل خــارج مــی شــدم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه متهم این پرونده در مجموع حدود پنج میلیارد ریال کالهبرداری‬ ‫کــرده بــود توصیــه کــرد‪ :‬الزم اســت افــراد در زمــان معاملــه ابتــدا بــا بررســی حســاب بانکــی‬ ‫خــود از واریــز پــول بــه حســاب خــود اطمینــان حاصــل کرده و ســپس کاال را تحویل خریدار‬ ‫بدهنــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪ -649‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-649‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/10‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/10 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/05 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫دوشنبه ‪09//14‬‬ ‫‪144‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ابشار پله ای پارک جنگلی جعفراباد گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫«پاراتئاتر» با یک‬ ‫قرن سابقه در ایران‬ ‫اما مهجور در زمانه‬ ‫معاصر‬ ‫حــوزه تئاتــر معلــوالن کــه از ان بــا قیــد «پاراتئاتــر» نیــز یــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬در ایــران یــک قــرن ســابقه دارد! ســابقه ای کــه‬ ‫در قیــاس بــا دیگــر کشــورهای منطقــه و حتــی قــاره اســیا‬ ‫بســیار عمیــق اســت؛ امــا در زمانــه اخیــر کم تــر می تــوان‬ ‫ان جریــان‪ ،‬شــور و حــرارت را در حــوزه تولیــدات تئاتــری بــا‬ ‫محوریــت جامعــه معلــوالن رصــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬اذرمــاه برابــر بــا ســوم دســامبر در تقویــم جهانــی‬ ‫به عنــوان روز جهانــی معلــوالن ثبــت شــده اســت‪ .‬روزی کــه‬ ‫مهم تریــن هــدف ان از یک ســو اگاهی بخشــی بــه جامعــه‬ ‫ت بــه شــناخت صحیــح و درســت جامعــه معلــوالن و‬ ‫نســب ‬ ‫توجــه بــه توان مندی هــای ان هــا در حــوزه فرهنگ ســازی‬ ‫اجتماعی است و از سویی دیگر‪ ،‬اشنایی جامعه معلوالن‬ ‫بــا حقــوق خــود به عنــوان شــهروندان عــادی جامعــه اســت‪.‬‬ ‫ان چــه کــه در نگــرش امــاری چــه در کشــورمان و چــه دیگــر‬ ‫جوامــع جهــان را شــامل می شــود‪ ،‬بازتاب دهنــده ایــن‬ ‫نکتــه اســت کــه بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد جمعیــت جوامــع را‬ ‫معلــوالن تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫یعنــی چیــزی قریــب یــک پنجــم افــراد جامعــه هــر کشــور‬ ‫در شــاخصه مفهومــی جــای می گیرنــد کــه بایــد بــه قطعیت‬ ‫گفــت کــه چــه شــناخت عمــوم افــراد جامعــه از ان هــا‬ ‫و چــه شــناخت خــود بدنــه معلــوالن از حــق و حقوقــی‬ ‫شهروندی شــان ان گونــه کــه شایســته و بایســته اســت‬ ‫نتوانســته در نقطـه ای ایــده ال قــرار گیــرد‪ .‬بــه همیــن ســبب‬ ‫نام گــذاری روزی در تقویــم به عنــوان روز جهانــی معلــوالن‬ ‫می توانــد گامــی مهــم در راســتای تقویــت ایــن فرهنــگ و‬ ‫درســت نگریســتن بــه افــرادی باشــد کــه ان هــا نیــز در‬ ‫کمتریــن تعریــف و ســاده ترین نگــرش جــزوی از افراد همه‬ ‫جوامــع به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫یک قرن سابقه پشت تاریخ «پاراتئاتر» ایران‬ ‫در کشــورمان نیــز‪ ،‬حــوزه تئاتــر معلــوالن کــه از ان بــا قیــد‬ ‫«پاراتئاتــر» نیــز یــاد می شــود؛ ســابقه ای قریــب یــک قــرن‬ ‫داردحــوزه هنــر‪ ،‬محصــوالت و تولیــدات هنرمنــدان ایــن‬ ‫شــاخه در کنــار الویــت ان هــا در بُعــد سرگرم ســازی و ارتقــاء‬ ‫روحیــه عمومــی جامعــه فصــل مهمی دیگــر از رســالت های‬ ‫بنیــادی اش بــر مســئله فرهنــگ ســازی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب اســت کــه تمامــی الگوهــای اجتماعــی‬ ‫(هنجارهــا و ناهنجاری هــا) به عنــوان یکــی از اصلی تریــن‬ ‫دس ـت مایه های تولیــدات هنــری توســط هنرمنــدان بــرای‬ ‫ارائــه بــه عمــوم مخاطبــان جامعــه همــواره مــورد بهــره قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در عرصــه تئاتــر نیــز فصــل مهمــی از بازتــاب جریان هــای‬ ‫جــاری در بطــن زندگــی اجتماعــی بــه واســطه زبــان صریــح‪،‬‬ ‫روشــن و نقادانــه ایــن هنــر ِ زنــده‪ ،‬جریان ســاز و پویــا؛ همواره‬ ‫اهمیــت واالیــی در حــوزه فرهنگ ســازی داشــته اســت‪.‬‬ ‫در کشــورمان نیــز‪ ،‬حــوزه تئاتــر معلــوالن کــه از ان بــا قیــد‬ ‫«پاراتئاتــر» نیــز یــاد می شــود؛ ســابقه ای قریــب یــک قــرن‬ ‫دارد! هرچنــد ایــن ســابقه در قیــاس بــا دیگــر کشــورهای‬ ‫منطقــه و حتــی قــاره اســیا ســابقه ای بســیار عمیــق و‬ ‫گســترده اســت؛ امــا طــی حرکــت در بازه هــای زمانــی متاخــر‬ ‫کم تــر می تــوان ان جریــان‪ ،‬شــور و حــرارت را در حــوزه‬ ‫تولیــدات تئاتــری بــا محوریــت جامعــه معلــوالن رصــد کــرد‪.‬‬ ‫بنیانگذار «پاراتئاتر»؛ باز هم جبار باغچه بان‬ ‫معلولیــت محدودیــت نیســت؛ بلکــه تــک تــک ایــن افــراد‬ ‫نیــز به عنــوان بخشــی از شــهروندان عمومــی جامعــه دارای‬ ‫قابلیت هایــی هســتند کــه گاه افــراد عــادی از انجــام ان‬ ‫عاجزندبــرای ریشــه یابی ســابقه پاراتئاتــر در کشــورمان‬ ‫بــا اســتناد بــه همــان تقویمــی کــه در ابتــدای ایــن گــزارش‬ ‫ذکــرش رفــت بایــد بــه چیــزی قریــب بــه ‪ ۱۰۰‬ســال پیــش‬ ‫بازگردیــم و گام بــه مدرســه ای بگذاریــم کــه بنیان گــذار و‬ ‫معلمــش ســهمی بســیار بــاال در حــوزه فرهنگ ســازی و‬ ‫توجــه بــه مســاله امــوزش معلــوالن جامعــه‪ ،‬خاصــه بــا‬ ‫اســتناد بــه تولیــدات و اثــار هنــری داشــته و تــا بــه امــروز‬ ‫نیــز نامــی بســیار ســترگ و قابــل احتــرام در حــوزه فعالیت و‬ ‫تولیــدات هنــری بــا اشــار ه مســتقیم و غیرمســتقیم جامعــه‬ ‫معلــوالن‪ ،‬وام دار نــام اوســت‪ .‬بزرگ مــردی معلــم به نــام‬ ‫جبــار باغچه بــان!‬ ‫ســال ‪ ۱۳۰۵‬خورشــیدی زمانی کــه جبــار باغچه بــان در‬ ‫مدرســه ابتدایی خود شــاهد حضور ســه دانش اموز ناشــنوا‬ ‫و نابینــا بــود‪ ،‬تصمیــم گرفــت تــا اولیــن مدرســه ویــژه ایــن‬ ‫افــراد را تاســیس کنــد‪ .‬ازان جاکــه خــود در کنــار کار معلمــی‬ ‫دســتی گــرم بــر حــوزه هنــر به ویــژه نمایشنامه نویســی و‬ ‫تولیــد اثــار تئاتــر بــرای کــودک و نوجــوان داشــت؛ زبــان ایــن‬ ‫هنــر را در راســتای تقویــت داشــته ها و توان مندی هــای‬ ‫ایــن افــراد زبانــی گیــرا دانســت‬ ‫ازســویی دیگر بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتقیم و بی واســطه‬ ‫هنــر زنــده‪ ،‬پویــا و جریان ســاز تئاتــر بــا جامعــه‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫فصــل فرهنگ ســازی عمومــی بــرای دیگــر افــراد جامعــه در‬ ‫ِ‬ ‫نحــوه مواجهــه و اســتفاده از ظرفیت هــا و توان مندی هــای‬ ‫جامعــه معلــوالن را زبــان شــیوا‪ ،‬اثرگــذار و جریان ســاز تئاتــر‬ ‫می دانســت‪.‬‬ ‫توفیــق جبــار باغچه بــان در حــوزه تعلیــم کــودکان‬ ‫معلــول؛ خاصــه نابینایــان و ناشــنوایان و بازتــاب و انتقــال‬ ‫توانمندی هــای ان هــا از یک ســو و درنهایــت نهادینــه کــردن‬ ‫ایــن شــعار کــه «معلولیــت محدودیــت نیســت؛ بلکــه تــک‬ ‫تــک ایــن افــراد نیــز به عنــوان بخشــی از شــهروندان عمومــی‬ ‫جامعــه دارای قابلیت هایــی هســتند کــه گاه افــراد عــادی از‬ ‫انجــام ان عاجزنــد»؛ درنهایــت خــود بــه جریانــی بــدل شــد‬ ‫کــه شــاید امــروز نیــز فصــل مهمــی از میــزان توجــه عمومــی‬ ‫و مســاله فرهنگ ســازی در حــوزه نحــوه ارتبــاط و بهره مندی‬ ‫از ظرفیــت معلــوالن را بایــد مدیــون او دانســت‪.‬‬ ‫تاکیــد او بــر اســتفاده کــردن از زبــان هنــر بــرای بازتــاب‬ ‫داشــته ها و توان مندی هــای معلــوالن به جایــی رســید کــه‬ ‫درنهایــت در ســال ‪ ۱۳۵۰‬مجتبــی یاســینی نمایــش «خالــه‬ ‫سوســکه» را بــه عنــوان یکــی از درخشــان ترین اثــار تئاتــر‬ ‫کــودک و نوجــوان بــا اســتفاده از جامعــه معلــوالن تولیــد و‬ ‫بــه صحنــه بــرد‪.‬‬ ‫اثــری کــه چــه در حــوزه ملــی و چــه در بخــش بین المللــی‬ ‫توانســت فصــل مهمــی از جریان ســازی های بین المللــی را‬ ‫در اســتفاده کــردن از زبــان تئاتــر و بازتــاب توان مندی هــای‬ ‫افــراد معلــول بــا خــود به همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از «خالــه سوســکه» تــا «رســتم و ســهراب»؛‬ ‫رد درخشــان تئاتــر معلــوالن در عرصــه ملــی و‬ ‫بین ا لمللــی‬ ‫اســتمرار ایــن جریــان بعــد از پیــروزی انقــاب نیــز تــا‬ ‫حــدودی ادامــه داشــت هــر چنــد دهــه نخســتین ســال های‬ ‫انقــاب بــه روزهــای حماســه هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫بازمی گشــت و کم تــر در حــوزه تولیــدات نمایشــی و دیگــر‬ ‫عرصــه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری شــاهد حضــور و‬ ‫توجــه بــه جامعــه معلــوالن کشــور‪ ،‬متاثــر از فضای عمومی‬ ‫جامعــه بودیــم؛ امــا از ابتــدای دهــه ‪ 70‬شــاهد برگــزاری‬ ‫جشــنواره های مختلــف فرهنگــی و هنــری به ویــژه در حــوزه‬ ‫هنرهــای نمایشــی بــا محوریــت معلــوالن بودیــم‪.‬‬ ‫از ان جملــه می تــوان بــه جشــنواره تئاتــر معلوالن اشــاره کرد‬ ‫کــه همیــاری بهزیســتی در برگــزاری ایــن جشــنواره قابل تقدیــر‬ ‫اســت؛ امــا بــا توجــه بــه عــدم فراگیــری بُعــد تبلیغاتــی و‬ ‫رســانه ای ایــن جشــنواره از یک ســو و ازســویی دیگر عــدم توجــه‬ ‫بــه مبحــث اجــرای عمومــی اثــار حاضــر در ایــن جشــنواره؛‬ ‫کم تــر شــاهد جریــان ســازی ایــن رخــداد جشــنواره ای بــا‬ ‫محوریــت تئاتــر معلــوالن در کشــور بودیــم‪.‬‬ ‫ازســویی دیگر هــر زمانی کــه فرصتــی بــرای ارائــه تولیــدات‬ ‫نمایشــی معلــوالن در ســالن های نمایشــی فراهــم شــده‪،‬‬ ‫شــاهد تاثیرگــذاری و اثربخشــی فــراوان ان هــا بودیــم کــه‬ ‫شــاید درخشــان ترین ان هــا کــه در حافظــه چنــد وقــت اخیر‬ ‫تاریخــی کشــورمان به خوبــی خــود را نشــان می دهــد بــه‬ ‫نمایــش «رســتم و ســهراب» بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫نمایــش رســتم و ســهرابی کــه بــه کارگردانــی میرکمــال‬ ‫میرنصیــری بــا بــازی ‪ ۳۰‬نفــر از معلــوالن و مددجویــان‬ ‫ســاکن اسایشــگاه کهریزک در تاالر وحدت به صحنه رفت‬ ‫و ســهم مهمــی از تاریــخ درخشــان تئاتــر معاصــر کشــورمان‬ ‫را در حــوزه تولیــدات تئاتــری بــا محوریــت معلــوالن و توجــه‬ ‫بــه توان مندی هــای ان هــا بــه عمــوم افــراد جامعــه بــه خــود‬ ‫اختصــاص داد‬ ‫به گونــه ای کــه طــی دو‪ ،‬ســه دوره اخیــر جشــنواره‬ ‫بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان شــاهد حضــور حداقــل‬ ‫یــک کار بــا حضــور کــودکان معلــول در حــوزه تولیــدات‬ ‫نمایشــی در جشــنواره ای بــا ابعــاد بین المللــی بودیــم کــه‬ ‫خروجــی ان نیــز در بُعــد ملــی و بین المللــی قابــل قابــل‬ ‫تحســین اســت‪.‬‬ ‫نگاهی به جشنواره های تئاتر معلولین‬ ‫برگــزاری اولیــن جشــنواره تئاتــر معلوالن به اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬بــاز می گــردد‪ .‬ایــن جشــنواره کــه بــا اســتقبال بســیار‬ ‫خوبــی روبــرو شــد‪ ،‬بــه همــت ســازمان بهزیســتی کشــور بــا‬ ‫حضــور ‪ ۲۵‬گــروه نمایشــی داخلــی و خارجــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بیــن المللــی در تیرمــاه ‪ ۱۳۸۴‬بــا حضــور‬ ‫‪ ۳۳‬گــروه نمایشــی داخلــی و خارجــی‪ ،‬در اذرمــاه ‪ ۱۳۸۶‬بــا‬ ‫شــرکت ‪ ۴۴‬گــروه نمایشــی داخلــی و خارجــی و در دی مــاه‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬بــا حــذف رویکــرد بین المللــی بــه صــورت سراســری با‬ ‫حضــور ‪ ۱۵‬گــروه نمایــش داخلــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری چهارمیــن دوره جشــنواره تئاتــر معلــوالن‪،‬‬ ‫بــه دلیــل اســتقبال گروه هــای تئاتــر‪ ،‬بــا تدبیــر ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور نحــوه راهیابــی گروه هــا بــه جشــنواره‬ ‫تغییــر کــرد و جشــنواره بــه صــورت منطقـه ای بــه شــرح زیــر‬ ‫برگــزار شــد‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬منطقــه زاگــرس‪ :‬جشــنواره منطقــه ای تئاتــر‬ ‫زاگــرس بــا حضــور گروه هــای نمایشــی اســتان های ایــام‪،‬‬ ‫کردســتان‪ ،‬همــدان‪ ،‬لرســتان و کرمانشــاه در اذرمــاه ‪۱۳۹۱‬‬ ‫در ایــام برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬منطقــه کویــر‪ :‬جشــنواره منطقــه ای تئاتــر کویــر بــا‬ ‫حضــور گروه هــای نمایشــی اســتان های خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬کرمــان و یــزد در‬ ‫دی مــاه ‪ ۱۳۹۱‬در چابهــار برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬منطقــه خــزر‪ :‬ایــن جشــنواره نیــز بــا حضــور گروه هــای‬ ‫تئاتــری اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬گلســتان‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫مازنــدران و گیــان در بهمــن مــاه ‪ ۱۳۹۱‬در بابلســر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫د‪ :‬منطقــه طلــوع‪ :‬جشــنواره منطقه ‍ــای تئاتــر طلــوع در‬ ‫فروردیــن مــاه ‪ ۱۳۹۲‬بــا حضــور گروه هــای تئاتــر اســتان های‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬زنجــان و‬ ‫قزویــن در تبریــز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ه‪ :‬منطقــه افتــاب‪ :‬ایــن جشــنواره در اردیبهشــت مــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬بــا حضــور گروه هــای تئاتــری اســتان های مرکــزی‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری وکهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد در اصفهــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ی‪ :‬منطقــه خلیــج فــارس‪ :‬ایــن جشــنواره نیــز بــا حضــور‬ ‫گروه هــای تئاتــری اســتان های فــارس‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬خوزســتان‬ ‫و هرمــزگان در اردیبشــه مــاه ‪ ۱۳۹۲‬در شــیراز برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت فراینــد حضــور اثــار برتــر مناطــق بــه برگــزاری‬ ‫پنجمیــن جشــنواره تئاتــر معلــوالن کشــور از ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۵‬دی‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۲‬در تهــران منتــج شــد کــه رونــد برگــزاری ایــن‬ ‫رخــداد بــا اتــکا بــه همیــن شــیوه تــا بــه امــروز نیــز ادامــه‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫در کنــار جشــنواره تئاتــر معلــوالن‪ ،‬جشــنواره های دیگــری‬ ‫نیــز در حــوزه تئاتــر معلــوالن برگــزار می شــود کــه البتــه‬ ‫هیچکــدام بــه شــکل ثابــت مســتمر ادامــه نداشــته اســت‬ ‫و بیشــتر بــه شــکل مقطعــی شــاهد برگــزاری انهــا بودیــم‪.‬‬ ‫از ان جملــه مــی تــوان بــه جشــنواره بین المللــی تئاتــر‬ ‫معلولیــن امیــد افریــن‪ ،‬جشــنواره ملــی نمایش هــای‬ ‫رادیویــی معلــوالن‪ ،‬جشــنواره تئاتــر معلــوالن مهراییــن‬ ‫اســتان بوشــهر‪ ،‬جشــنواره تئاتــر معلــوالن اســتان تهــران و‬ ‫‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫لــزوم بازنگــری و توجــه بــه اســیب های مهــم‬ ‫«پاراتئاتــر»‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از تماشــاخانه ها هیچ گونــه مســیر‬ ‫مناسب ســازی شــده بــرای ورود معلــوالن بــرای ورود بــه‬ ‫ســالن های نمایشــی ندارندامــا اگــر بــا نگاهــی عادالنه میان‬ ‫حــوزه تولیــدات و اثــار تئاتــری طــی یکــی دو دهــه اخیــر در‬ ‫کشــورمان بــا محوریــت حضــور معلــوالن مداقـه ای داشــته‬ ‫باشــیم نمی توانیــم بــه پرونــده و کارنامــه درخشــانی دســت‬ ‫پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫همیــن مهــم بــا توجــه بــه ســابقه یــک قــرن اخیــر در حــوزه‬ ‫همدلــی و همراهــی عرصــه هنرهــای نمایشــی بــا جامعــه‬ ‫معلــوالن و دســت گــرم معلــم بزرگــی چون جبــار باغچه بان‬ ‫بایــد بــه ایــن مســئله بــا شــوربختی اذعــان کــرد کــه حــوزه‬ ‫تئاتــر معلــوالن (پاراتئاتــر) در کشــورمان بســیار مهجــور‬ ‫مانــده درحالی کــه توانمنــدی ایــن عزیــزان هــر زمانی کــه‬ ‫نــگاه و توجهــی بــه ان هــا شــده اگــر بیشــتر از هنرمنــدان‬ ‫عــادی نبــوده کم تــر از انهــا نیــز نخواهــد بــود‬ ‫نکتــه دیگــر فــارغ از ســالن های دولتــی کــه در حــوزه‬ ‫معمــاری توجــه خاصــی بــه حضــور معلــوالن در حــوزه‬ ‫مناسب ســازی راه هــای ورودی بــه ســالن ها بــرای ورود‬ ‫و خــروج بــه تاالرهــا وجــود داشــته‪ ،‬بــه تماشــاخانه های‬ ‫خصوصــی کشــورمان بازمی گــردد‪.‬‬ ‫حتــی در خــود پایتخــت نیــز بــا قطعیــت می تــوان گفــت‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از تماشــاخانه ها هیچ گونــه مســیر‬ ‫مناسب ســازی شــده بــرای ورود معلــوالن بــرای ورود بــه‬ ‫ســالن های نمایشــی ندارنــد‪ .‬همــواره شــاهد بودیــم اگــر‬ ‫معلولــی نشســته بــر ویلچــر‪ ،‬میل و تمنایی بــرای حضور در‬ ‫یکــی از ایــن تماشــاخانه ها را داشــته باشــد؛ مجبــور اســت‬ ‫کــه بــا ســختی و مشــقت فــراوان و کمــک دیگــران خــود را به‬ ‫تاالرهــای نمایشــی برســاند کــه ایــن مهــم نیــز فصلــی دیگــر‬ ‫از جریــان توجــه ویــژه بــه جامعــه معلــوالن را خاصــه در‬ ‫بدنــه هنــر می طلبــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بی هیــچ تردیــدی به عنــوان بخشــی از اعضــای‬ ‫ایــن جامعــه حــق و ســهمی برابــر بــا دیگــر افــراد داشــته‪،‬‬ ‫دارنــد و خواهنــد داشــت‪.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

شماره : 692
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

شماره : 691
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/11/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!