روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 648 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 648

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪143 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/04-‬دسامبر‪ /09-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪648 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫از نیازهای اصلی برای احیای‬ ‫بناهای تاریخی ‪ ،‬جذب‬ ‫‪2‬‬ ‫حرف «حساب»‬ ‫حرف مردم است‬ ‫چگونه از اگودگی‬ ‫کامپیوتر خود به‬ ‫بدافزار مطلع شویم؟‬ ‫استاندارد سازی اموزش‬ ‫مبتنی بر ظرفیت های‬ ‫اجتماعی و علمی‬ ‫‪7‬‬ ‫فریب توطئه دشمن را‬ ‫مردم ایران نمی خورند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫شاهد بروز برخی‬ ‫غفلت ها‬ ‫در جنگ نرم هستیم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫قطع ًا تضمین کننده‬ ‫ازادی های مشروع قانون‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫اساسی است‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه‬ ‫مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫رئیس جمهــور قانــون اساســی را تضمیــن کننــده حقــوق اساســی و‬ ‫ازادیهــای مشــروع در کشــور دانســت و گفــت‪ :‬حقوقــی کــه خداونــد متعــال‬ ‫بــرای احــاد شــهروندان قــرار داده اســت و در کنــار ان در قانــون اساســی‬ ‫تکالیفــی نیــز بــرای مســئوالن بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در همایــش ملــی مســئولیت اجــرای‬ ‫قانــون اساســی در محــل ســالن اجــاس ســران کــه بــه مناســبت ‪ ۱۲‬اذر‬ ‫روز قانــون اساســی برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قانــون اساســی میثــاق‬ ‫ملــی و تبلــور و تجســم انقــاب شــکوهمند اســامی اســت‪.‬قانون اساســی‬ ‫تضمیــن کننــده جمهوریــت و اســامیت نظــام و تضمیــن کننــده حقــوق‬ ‫اساســی و ازادی هــای مشــروع اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬قانــون اساســی اســاس و اصولــی اســت کــه‬ ‫هــم نشــان از حقــوق و هــم نشــان از تکالیــف دارد‪ .‬حقوقــی کــه خداونــد‬ ‫بــرای احــاد شــهروندان قــرار داده و تکالیفــی کــه در کنــار ایــن حقــوق بــرای‬ ‫مســئوالن و دســت انــدرکاران وجــود دارد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه حــق عبــارت‬ ‫‪3‬‬ ‫اســت از ان قــرار واقعــی عالــم هســتی‪ ،‬بــا تکالیفــی همــراه اســت و حــق‬ ‫و تکلیــف باهــم اســت‪ .‬بایــد دیــد قانــون اساســی اجــرا می شــود یــا برخــی‬ ‫از ان مــورد کــم توجهــی قــرار مــی گیــرد کــه جــای ایــن در کالس هــای‬ ‫اکادمیــک نیســت بلکــه در عرصــه اجتماعــی پرداختــن بــه ایــن اصــول بــرای‬ ‫صاحبــان حــق و تکلیــف بســیار اموزنــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬انانــی کــه حقــی دارنــد براســاس قانــون‬ ‫اساســی بداننــد چــه حقــی دارنــد و انانــی کــه تکلیــف دارنــد ببیننــد ایــا بــه‬ ‫تکلیــف عمــل کــرده انــد یــا نــه‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفرش بــه افریقــا گفــت‪ :‬در ایــن ســفر یکــی از اســاتید‬ ‫برجســته حقــوق کــه رفاقــت بســیار نزدیکــی بــا مانــدال داشــت‪ ،‬خاطراتــی‬ ‫بیــان کــرد‪ ،‬مبنــی بــر اینکــه‪ ،‬بعــد از حکومــت اقــای مانــدال در افریقــای‬ ‫جنوبــی مــن و چنــد نفــر بــرای نوشــتن قانــون اساســی مامــور شــدیم و‬ ‫تمــام قوانیــن اساســی دنیــا را مــن و دوســتانم مطالعــه کردیــم‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدیم کــه مترقــی تریــن قانــون اساســی دنیــا‪ ،‬قانــون اساســی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪ ،‬چــون شــما موفــق شــده ایــد‪ ،‬بیــن ارمــان‬ ‫و دموکراســی جمــع کنیــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا بیــان اینکــه اجــرای ناقــص قانــون اساســی دلیــل‬ ‫ناکارامــدی هــای قانــون نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اصــول جمهوریــت‪ ،‬اســامیت‪،‬‬ ‫اســتقالل و ازادی نظــام اســامی حقــوق و ازادی هایــی کــه در قانــون‬ ‫اساســی قیــد شــده اســت‪ ،‬اصــل ایــن قانــون اســت و روش هــا و ســازو‬ ‫کارهایــی بــرای اجــرای قانــون وجــود دارد کــه حتمــا قابــل بررســی اســت‬ ‫و روش قابــل تغییــر اســت امــا ارزش قابــل تغییــر نیســت‪ .‬روش امــکان‬ ‫تغییــر دارد و ارزش الیتغیــر اســت‪ .‬ســازوکارها و روش هــا را بــه اقتضــا‬ ‫مــی تــوان برررســی کــرد‪.‬‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هیچ بن بستی ندارد‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران هیــچ بــن‬ ‫بســتی نــدارد تنظیــم‪ ،‬تدویــن و نهایــی شــدن ان به نحوی اســت کــه در اجرای‬ ‫قانــون اساســی و اجــرای امــور کشــور بــا بــن بســت مواجــه نخواهیــد شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫با سرمایه گذاری بخش خصوصی؛‬ ‫مرمت و بازسازی‬ ‫‪ ۳‬کاروانسرای تاریخی‬ ‫گلستان ‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــ ع دســتی و فــرش‬ ‫دســتباف و احیــا و بهره بــرداری از اماکــن تاریخــی و‬ ‫فرهنگــی کشــور بــا موافقــت بخــش خصوصــی از مرمــت‬ ‫و بازســازی ســه کاروانســرای تاریخــی گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حســین ســاری در حاشــیه بازدیــد از کاروانســرای قزلــق‬ ‫ایــن اســتان اظهارداشــت‪ :‬بــرای مرمــت و بهره بــرداری‬ ‫از ســه کاروانســرای تاریخــی در اســتان گلســتان فــردی‬ ‫بــه عنــوان ســرمایه گذار اعــام امادگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایجــاد زیرســاخت های مــورد نیــاز ایــن ابنیه هــای‬ ‫تاریخــی یکــی از شــروط مهــم ایــن ســرمایه گذار اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســرمایه گذار امــاده‬ ‫مرمــت و بهره بــرداری از کاروانســراهای قزلــق‪ ،‬دیمه لــو‬ ‫و رباط ســفید اســت‪.‬‬ ‫ســاری در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬این ابنیه های تاریخی‬ ‫ارزشــمند بــا کاربــری فرهنگــی و گردشــگری در صــورت‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های اساســی همچــون راه دسترســی‬ ‫مناســب‪ ،‬بــه ســرمایه گذار تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاری تاکیــد کــرد‪ :‬بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی در ایــن ســه اثــر تاریخــی و پیاده ســازی‬ ‫کاربــری مناســب بــرای ایــن بناهــا‪ ،‬می توانیــم شــاهد‬ ‫شکل گیری مجموعه های فرهنگی‪-‬گردشــگری متناســب‬ ‫بــا انتظــارات و ســایق گردشــگران باشــیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنای ـ ع دســتی و فــرش‬ ‫دســتباف و احیــا و بهره بــرداری از اماکــن تاریخــی و‬ ‫فرهنگــی کشــور اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــ ه دلیــل‬ ‫ویژگی هــای منحصــر بـ ه فــرد خــود ایــن کاروان ســراهای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬بــا ایجــاد مجتمع هــای گردشــگری بین راهــی‬ ‫و احیــای مســیر تــردد تاریخــی‪ ،‬زمینه ســاز شــکل گیری‬ ‫مســیر گردشــگری جدیــدی در ایــن اســتان شــده و مــورد‬ ‫اســتقبال گردشــگران قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه مســیر گردشــگری‬ ‫را مســیر کاروانســراها دارنــد‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنای ع دســتی‬ ‫مدیــرکل میــرا ‬ ‫گلســتان نیــز گفــت‪ :‬ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه مســیر‬ ‫گردشــگری را مســیر کاروانســراهای قزلــق‪ ،‬دیمه لــو و‬ ‫رباط ســفید کــه در جنگل هــای هیرکانــی اســتان واقــع‬ ‫شــده و در گذشــته بـ ه عنــوان مســیر تــرددی بــوده‪ ،‬پــس‬ ‫از احیــا و مرمــت دارد‪.‬‬ ‫محمدجــواد ســاوری اظهــار داشــت‪ :‬مرمــت و حــق‬ ‫بهره بــرداری از ایــن ابنیــه تاریخــی کــه در تملــک صنــدوق‬ ‫توســعه صنایــ ع دســتی و فــرش دســتباف و احیــا و‬ ‫بهره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگی کشــور اســت با‬ ‫کاربــری فرهنگــی‪ ،‬اقامتــی‪ ،‬پذیرایی(مجتمــع گردشــگری‬ ‫بین راهــی) بــه ســرمایه گذار واگــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به نگاه ویژه اســتاندار گلســتان‬ ‫بــه گردشــگری و توســعه ایــن حــوزه در اســتان‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬از ایــن نــگاه مثبــت اســتاندار بــدون شــک تــاش‬ ‫می کنیــم در راســتای رفــع موانــع و تســهیل گری در‬ ‫بخــش گردشــگری بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در راســتای ایجــاد هم افزایــی بــرای‬ ‫توســعه زیرســاخت های مناســب گردشــگری از‬ ‫ن در ایــن‬ ‫ظرفیــت دســتگاه های اجرایــی گلســتا ‬ ‫اســتان اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان نیــز بــا‬ ‫بیــان امادگــی ایــن ادار ه کل بــرای ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای توســعه گردشــگری اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ث فرهنگی‪،‬‬ ‫تعامــل و هم افزایــی الزم را بــا اداره کل میــرا ‬ ‫گردشــگری و صنای ع دســتی گلســتان در راستای توسعه‬ ‫گردشــگری اســتان بــ ه ویــژه ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫کاروانســرای قزلــق خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫حمیــد ســامتی افــزود‪ :‬بــا تدویــن و تصویــب طــرح‬ ‫گردشــگری بــرای کاروانســرای تاریخــی قزلــق‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایـ ع دســتی‬ ‫اداره کل میــرا ‬ ‫مشــکل مســیر دسترســی ایــن اثــر تاریخــی را برطــرف‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مجموعه سواالت شرعی‬ ‫قرارداد تجاری‬ ‫حد و اندازه اسراف‬ ‫س ‪ :۶۴۱۱‬گفتــه مــی شــود کــه اســتفاده از نیــروی‬ ‫بــرق بــرای روشــنایی بیشــتر از مقــدار نیــاز‪ ،‬اســراف‬ ‫محســوب نمــی شــود‪ ،‬ایــا ایــن ســخن صحیــح‬ ‫اســت؟‬ ‫ج‪ :‬شــکی نیســت کــه اســتفاده و مصــرف هــر چیــز‬ ‫حتّــی نیــروی بــرق و نــور چــراغ بیشــتر از مقــدار‬ ‫نیــاز‪ ،‬اســراف محســوب مــی شــود‪ .‬ان چــه صحیــح‬ ‫اســت ســخن منقــول از رســول الله(صلّــی اللــه‬ ‫«الســرَف فــی‬ ‫علیــه والــه) اســت کــه مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫َ‬ ‫خیــر» در کار خیــر‪ ،‬اســراف وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ضرورت شکل گیری نظام ملی‬ ‫نواوری در بخش صنایع دستی‬ ‫شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) یکــی از ارزشــمندترین‬ ‫بافت هــای تاریخــی کشــور محســوب می شــود کــه در‬ ‫گذشــته متاســفانه متناســب بــا ظرفیــت و پتانســیل ایــن‬ ‫اثــر ارزشــمند تاریخــی بــه ان توجــه نشــده و اقدامــات بــرای‬ ‫حفــظ و حراســت و همچنیــن احیــا ایــن اثــر تاریخــی کافــی‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه‬ ‫صنایع دستی و بهره برداری‬ ‫از بناهای تاریخی‪:‬‬ ‫از نیازهای اصلی‬ ‫برای احیای بناهای‬ ‫تاریخی ‪ ،‬جذب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫دارای اهلیت است‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش‬ ‫دســتباف‪ ،‬احیــا و بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی گفــت‪:‬‬ ‫جــذب ســرمایه گذار دارای اهلیــت یکــی از نیازهــای اصلی به‬ ‫منظــور احیــا و مرمــت ابنیه هــای تاریخــی شــاخص اســت‪.‬‬ ‫حســین ســاری در حاشــیه بازدیــد از ابنیه هــا و بناهــای‬ ‫تاریخــی بافــت قدیمــی گــرگان در گفــت و گو بــا خبرنگاران‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬البتــه مــا در ایــن صنــدوق بــرای احیــا‪ ،‬مرمت‬ ‫و بهره بــرداری از ابنیه هــای تاریخــی بــه نمایندگــی از‬ ‫وزارتخانــه‪ ،‬بــه ســرمایه گذاران بــرای ورود بــه ایــن حــوزه‬ ‫کمــک خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬یکــی از رســالت های صنــدوق توســعه‬ ‫ع دســتی و فــرش دســتباف‪ ،‬احیــا و بهره بــرداری از‬ ‫صنایـ ‬ ‫بناهــای تاریخــی‪ ،‬مرمــت و بهره بــرداری از ابنیــه تاریخــی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش‬ ‫دســتبافت‪ ،‬احیــا و بهره بهــرداری از بناهــای تاریخــی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬اهلیــت ســرمایه گذار بــرای احیــا و مرمــت‬ ‫ابنیه هــای شــاخص بــه دلیــل تعدد و گســتردگی بناهای‬ ‫تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫ســاری افــزود‪ :‬بــه منظــور جــذب ســرمایه گذاران در ایــن‬ ‫حوزه ( احیا و مرمت بناهای تاریخی)‪ ،‬تســهیالت مناســبی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده کــه میــزان تســهیالت بــا توجــه بــه نیــاز‬ ‫ان ابنیــه تاریخــی و بهره بــرداری از ان‪ ،‬بــه ســرمایه گذار داده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از ردیف هــای اعتبــاری ایــن بخــش‪،‬‬ ‫از محــل تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه اســت کــه‬ ‫بــه منظــور احیــا و مرمــت و بهره بــرداری بناهــای تاریخــی‬ ‫محدودیــت خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫ضــرورت شــکل گیری نظــام ملــی نــواوری در بخــش‬ ‫صنایع دســتی‬ ‫وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه ضــرورت شــکل گیری نظــام ملــی نــواوری از خلــق ایــده‬ ‫تــا زمــان تولیــد محصــول نهایــی و ایجــاد بــازار نیــاز اصلــی‬ ‫حــوزه صنایـ ع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫مــا بــه عنــوان بخشــی از دولــت‪ ،‬بــه دنبــال مجری گــری در‬ ‫حــوزه صنایـ ع دســتی نخواهیــم بــود‪ ،‬بلکــه هــدف اصلــی مــا‬ ‫در ایــن صنــدوق‪ ،‬تســهیل گری بــرای ورود عالقه منــدان و‬ ‫ســرمایه گذاران بــه ایــن بخــش اســت تــا ایــن حــوزه بتوانــد‬ ‫رونــق خــود را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــع دســتی و فــرش‬ ‫دســتبافت‪ ،‬احیــا و بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در بخــش صنایــع دســتی بــه ویــژه فــرش دســتبافت‪،‬‬ ‫مهم تریــن دغدغــه مــا بــازار فــروش تولیدات ناب و شــاخص‬ ‫هنــر دســتان هنرمنــدان ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ابتــه نبایــد از یــاد ببریــم کــه فــرش و‬ ‫ســایر اقــام و محصــوالت صنایع دســتی بــه تازگــی بــه‬ ‫ماموریت هــای مــا در صنــدوق اضافــه شــده و در راســتای‬ ‫تعامــل و همــکاری بــا معاونــت صنایــع دســتی و هنرهــای‬ ‫ســنتی وزارتخانــه مربوطــه‪ ،‬برنامه هــای خوبــی را بــرای‬ ‫حمایــت از هنرمنــدان و صنعتگــران سراســر کشــور را‬ ‫برنامه ریــزی کردیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن صنــدوق بــا همــکاری معاونــت صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی وزارتخانــه‪ ،‬در مســیر انجــام بیمــه‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬بــه عنــوان بــازوی وزارتخانــه خــود‪ ،‬یاریگــر ایــن‬ ‫حــوزه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ع دســتی و فــرش‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــ ‬ ‫دســتباف‪ ،‬احیــا و بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی گفــت‪:‬‬ ‫البتــه مســاله بیمــه هنرمنــدان و صنعتگــران حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬پــس از ســاماندهی اولیــه انــان‪ ،‬از ســال اینــده‬ ‫عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاری بــا اشــاره بــه خانــه تاریخــی فاطمــی گــرگان کــه‬ ‫قدمتــی بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســاله را دارد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن ابنیــه‬ ‫دارای ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی اســت کــه بایــد در‬ ‫کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــا ســرعت کار و عملیــات بیشــتر و‬ ‫متناســب بــا کاربــری کــه بــرای ان تعریــف شــده‪ ،‬تجهیز و به‬ ‫مرحلــه احیــا و بــه چرخــه حیــات برگردانیــم‪.‬‬ ‫اهلیت سرمایه گذار تنها تمکن مالی نیست‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــ ع دســتی‬ ‫مدیــرکل میــرا ‬ ‫هــم در حاشــیه ایــن بازدیــد در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت‪:‬‬ ‫بــرای احیــا شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) بــه دنبــال جذب‬ ‫اهدا ‪ ۶۰‬سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان فاروج‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ســرمایه گذاران دارای اهلیــت هســتیم امــا برخــورداری‬ ‫از اهلیــت‪ ،‬تنهــا تمکــن مالــی نیســت و ســرمایه گذار بایــد‬ ‫مشــتاق ورود بــه حــوزه احیــا و مرمــت اثــار تاریخــی و‬ ‫ی کار اتمــام و بهره بــرداری از بنــا باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پــا ‬ ‫محمدجــواد ســاوری تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن راه ســرمایه گذاران‬ ‫بومی به دلیل برخورداری از وابستگی فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بــه منطقــه بــرای مــا دارای اولویت هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان)‬ ‫یکــی از ارزشــمندترین بافت هــای تاریخــی کشــور محســوب‬ ‫می شــود کــه در گذشــته متاســفانه متناســب بــا ظرفیــت و‬ ‫پتانســیل ایــن اثــر ارزشــمند تاریخــی بــه ان توجــه نشــده و‬ ‫اقدامــات بــرای حفــظ و حراســت و همچنیــن احیــا ایــن اثــر‬ ‫تاریخــی کافــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــه دنبــال ایجــاد هم افزایــی بیــن بخشــی‬ ‫بــرای احیــا شــهر تاریخــی اســتراباد هســتیم تــا با همــکاری و‬ ‫تعامــل دســتگاه های اجرایــی و خدمات رســان ضمــن احیــا‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬قانــون را در راســتای احیــا و مرمــت ان‬ ‫اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برندســازی و بازاریابــی از نیازهــای اصلــی‬ ‫گردشــگری ایــن اســتان کــه بــاز هــم بــا ابــراز تاســف‪ ،‬در‬ ‫حــوزه شــهر تاریخــی اســتراباد نیــز این برندســازی مغفول‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫ســاوری افــزود‪ :‬کاخ اغامحمدخــان از بناهــای ارزشــمند‬ ‫تاریخــی شهرســتان گــرگان اســت کــه در زمــره اثــار ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده‪ ،‬امــا تاکنــون بــه دالیــل نامعلــوم اقــدام‬ ‫موثــری بــرای مرمــت و احیــای ایــن بنــای شناســنامه دار‬ ‫انجــام نشــده بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬سیاســت مــا در ادار ه کل میــراث ‬ ‫ع دســتی گلســتان مدیریــت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنای ـ ‬ ‫داشته هاســت و در اســتان اثــاری داریــم کــه بــه ورطــه‬ ‫فراموشــی ســپرد ه شــده و مرمــت و احیــا ان اجرایــی نشــده‬ ‫و مــا همــه تــاش خــود را بــرای مرمــت و احیــا ایــن اثــار‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) بــا وســعت ‪ ۱۵۶‬هکتــار‬ ‫به عنــوان اولیــن بافــت تاریخــی کشــور در ســال ‪۱۳۱۰‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بازدیــد از ابنیــه تاریخــی شــهر تاریخــی اســتراباد(گرگان)‬ ‫ازجملــه ســرای باقری ها(بوتیــک هتــل هفت پیکــر‪ ،‬خانــه‬ ‫تاریخــی میــر شــهیدی‪ ،‬خانــه تاریخــی فاطمــی‪ ،‬کاخ‬ ‫اغامحمدخــان قاجــار و کاخ مــوزه گــرگان از برنامه هــای‬ ‫روز نخســت ســفر مدیرعامــل صنــدوق توســعه و احیــا و‬ ‫بهره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی کشــور بــه اســتان‬ ‫گلســتان بــود‪.‬‬ ‫حســین ســاری مدیرعامــل صنــدوق توســعه‪ ،‬احیــا و‬ ‫بهره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی کشــور عصــر‬ ‫و شــامگاه پنجشــنبه ‪ ۱۰‬اذرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬ب ـ ه منظــور پیگیــری‬ ‫احیــا و مرمــت ابنیــه تاریخــی اســتان و همچنیــن تعییــن‬ ‫و تکلیــف بناهــای تاریخــی در تملــک صنــدوق وارد اســتان‬ ‫گلســتان شــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شهرســتان فاروج در خراســان شــمالی گفت‪:‬این نهاد‬ ‫بــه مناســبت هفتــه بســیج ‪ ۶۰‬ســری جهیزیــه بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫نوعروســان مددجــو در ایــن شهرســتان اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫احمــد یاقوتــی اظهــار داشــت‪ :‬جهیزیــه توزیــع شــده شــامل پنــج قلــم یخچــال‪ ،‬اجــاق گاز‪،‬‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬جاروبرقــی و ماشــین لباسشــویی اســت کــه بــرای هــر ســری ان ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) فــاروج بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر توزیــع جهیزیــه‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی نیــز ویــژه نوعروســان در محــل کانــون فرهنگــی فــاروج برگــزار شــد‪.‬‬ ‫یاقوتــی تصریــح کــرد ‪ :‬ایــن نهــاد در راســتای ایجاد ســهولت در تشــکیل خانواده بــرای فرزندان‬ ‫مددجــو بــه تمامــی مددجویــان نوعــروس جهیزیــه اهــدا مــی کنــد و تاکنون هیــچ مددجویی به ‬ ‫دلیل نداشــتن جهیزیه از ازدواج بازنمانده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نهــاد عــاوه بــر توانمندســازی مددجویــان بــا محوریــت اشــتغال‪ ،‬ســاخت‬ ‫مســکن را نیــز بــرای افــراد تحــت پوشــش در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬ابان ماه تا پنجم اذرماه با عنوان هفته بسیج مستضعفان نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪۲۵۵‬‬ ‫خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماده ‪-15‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هرفرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫حرف های تحسین برانگیز‬ ‫یک دهه هشتادی ‬ ‫دانش امــوز کنکــوری نگــران مصوبــه ای بــود کــه‬ ‫تاثیــر معــدل را بــار دیگــر در سرنوشــت کنکوری هــا‬ ‫پُررنــگ می کــرد؛ توجــه دقیــق بــه مصوبــات‬ ‫مجلــس‪ ،‬لوایــح دولــت‪ ،‬لوایــح شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬شــورای عالی امــوزش و پــرورش‬ ‫و دیگــر نهادهــای تصمیم گیــر از ســوی ایــن دختــر‬ ‫بــا تاییــد حســینی همــراه بــود کــه به ســبب ســوابق‬ ‫حضــورش در دو قــوه مقننــه و مجریــه بــه قوانیــن‬ ‫اشــراف کامــل دارد‪.‬‬ ‫حرف «حساب»‬ ‫حرف مردم است‬ ‫ســیدمحمد حســینی پــس از ســیدصولت مرتضــوی دومین‬ ‫دولتمــردی بــود کــه ایــن هفتــه صبورانــه پــای حرف هــا و‬ ‫خواســته های مــردم نشســت؛ از پیگیــری و دقــت دختــر‬ ‫ـران‬ ‫کنکــوری دهــه هشــتادی بــه وجــد امــد و بــه بانــوی نگـ ِ‬ ‫شــیرازی اطمینــان داد کــه مدافــع سرســخت زنــان در کابینه‪،‬‬ ‫اجــازه تضییــع حقــوق خانم هــا را نمی دهنــد‪.‬‬ ‫دومین نشست پاسخگویی مستقیم دولتمردان به مردم‬ ‫در حالــی بــا حضــور معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور برگــزار‬ ‫شــد کــه امیدهــا بــه تــداوم ایــن رویــه‪ ،‬بــا پیگیری هــای مرکــز‬ ‫ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهــوری و نــگاه ویــژه ایت اللــه‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫این بار فرق دارد‬ ‫برگــزاری دومیــن نشســت پاســخگویی مســتقیم معاونــان‬ ‫رئیس جمهــور و وزرای دولــت ســیزدهم بــه تماس هــای‬ ‫مردمــی پــس از نخســتین نشســت و در یــک فاصلــه زمانــی‬ ‫ســه روزه پــس از حضــور وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی نشــانگر‬ ‫ان بــود کــه بــر خــاف برخــی روندهــای گذشــته در انجــام‬ ‫مقطعــی برخــی برنامه هــا‪ ،‬ایــن دولــت بــه دور از هرگونــه‬ ‫پوپولیســم رســانه ای در ایــن مــورد هــم ماننــد ســفرهای‬ ‫اســتانی یا حضور در میدان های حوادث و رویدادها مصمم‬ ‫اســت تــا پاســخگویی و رســیدگی بــه مطالبــات مردمــی را بــا‬ ‫جدیــت بیــش از پیــش دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫دفتــر کار حجت االســام والمســلمین «احمــد صالحــی»‬ ‫روزهای یکشنبه و چهارشنبه میزبان وزرا‪ ،‬معاونان و مدیران‬ ‫دولتی ســت و گرچــه در تــداوم ایــن رویکــرد‪ ،‬اعتقــاد و همــت‬ ‫دولتمــردان بــه ســخن گفتــن مســتقیم بــا مــردم تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪ ،‬امــا عــزم مرکــز ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهــوری در‬ ‫ایفــای نقــش خــود به عنــوان پــل ارتباطــی مــردم بــا مســئوالن‬ ‫هــم غیرقابــل انــکار اســت‪ .‬بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن دو‬ ‫عامــل‪ ،‬یعنــی رویکــرد مردمــی دولــت و بسترســازی مناســب‬ ‫و مــداوم مرکــز ارتباطــات‪ ،‬بــه نظــر می رســد ایــن بــار فرقــی‬ ‫محســوس وجــود دارد و انگونــه کــه ایت اللــه رئیســی بارهــا‬ ‫بــه همکارانــش در دولــت توصیــه کــرده‪ ،‬ادامــه ایــن رویــه‬ ‫می توانــد اعتمادافریــن بــوده و در تقویــت روابــط دولــت و‬ ‫ملــت بیــش از هــر چیــزی موثــر باشــد‪.‬‬ ‫سخن گویی به زبان قانون‬ ‫پیش بینــی موضوعــات تماس هــای تلفنــی مــردم بــا‬ ‫«ســیدمحمد حســینی» معــاون رئیس جمهــور در امــور‬ ‫مجلــس‪ ،‬بــا توجــه بــه مســئولیت غیــر اجرایــی وی کــه‬ ‫متولــی هماهنگــی و پیگیــری نظــرات دولــت در نهــاد‬ ‫قانونگذاری ســت‪ ،‬چنــدان اســان نبــود امــا انچــه در یــک‬ ‫ســاعت و نیــم گفت وگــوی صریــح و صمیمــی او بــا مــردم‬ ‫مطــرح شــد‪ ،‬فراتــر از انتظــار بــود و مشــخص کــرد مــردم بــه‬ ‫زبــان قانــون اگاهنــد و بــا طرح هــا و لوایــح بــه خوبــی اشــنایی‬ ‫دارنــد و معــاون رئیس جمهــور هــم بــا همیــن زبــان بــا انهــا‬ ‫ســخن گفــت و پــس از برخــی تماس هــا‪ ،‬خرســندی خــود از‬ ‫ایــن اگاهــی را اشــکارا بیــان و تحســین کــرد‪.‬‬ ‫دولت اقدام و مدافع سرسخت زنان در کابینه‬ ‫انتقــاد بانــوی شــیرازی از الیحــه افزایــش ســاعات کاری‪،‬‬ ‫موضــوع یکــی از نخســتین تماس هایــی بــود کــه معــاون‬ ‫پارلمانی رئیس جمهور پاســخگوی ان شــد‪ .‬بانویی که در انقاد‬ ‫از ایــن الیحــه گفــت کــه توجهــی بــه زنــان و بــه ویــژه مــادران‬ ‫شــاغل در تدویــن ایــن لوایــح نمی شــود و زنــان کارمنــدی کــه‬ ‫هــم بایــد تــا ســاعت ‪ ۶‬ســرکار باشــند و هــم بــه امــور منــزل‬ ‫برســند‪ ،‬شــرایط ســختی دارنــد و حســینی نیــز در پاســخ بــه او‬ ‫یــاداور شــد کــه اقــدام دولــت بــرای تعطیلــی پنجشــنبه ها در‬ ‫دیگــر اســتان ها در راســتای کاســتن از فشــار کاری ســت‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور در ادامــه بــه بانــوی شــیرازی‬ ‫اطمینــان داد کــه بانــوان در کابینــه مدافــع سرســختی چــون‬ ‫«انســیه خزعلــی» معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و‬ ‫خانــواده را دارنــد و او هــم شــخصا ًبــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫و حساســیت ویــژه دارد و اجــازه نمی دهــد حقــوق بانــوان‬ ‫تضییــع شــود؛ حســینی همچنیــن تصریــح کــرد کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم دولــت حــرف نیســت و در مســیر تحقــق حقــوق‬ ‫زنــان ایرانــی همــه تــاش خــود را بــه کار می گیــرد‪.‬‬ ‫تشریف بیاورید بهارستان در خدمتیم!‬ ‫تمــاس بعــدی از شــهریار تهــران بــود و تمــاس گیرنــده از‬ ‫عــدم اجــرای درســت برخــی مصوبــات در رابطــه بــا اشــتغال و‬ ‫حقــوق نیروهــای خدماتــی اموزش و پرورش گالیه داشــت و‬ ‫واقعیــت فشــار کاری و کمبــود نیــرو در این بخــش از اموزش‬ ‫و پــرورش کشــور را بــه معــاون پارلمانــی رئیس جمهور یــاداور‬ ‫شــد و تصریــح کــرد بــا حقــوق ‪ ۷‬میلیونــی زندگــی اســانی‬ ‫نــدارد؛ حســینی هــم در پاســخ بــه او قــول داد کــه ایــن‬ ‫موضــوع را بــا وزیــر امــوزش و پــرورش مطــرح خواهــد کــرد‬ ‫و گفــت کــه «دولــت گرچــه نــگاه مثبتــی بــه پرداخــت حقــوق‬ ‫عادالنــه و کاســتن از فاصلــه پرداختی هــا دارد امــا تنگاهایــی‬ ‫هــم در ایــن زمینــه هســت کــه انکارناشــدنی نیســتند»‪.‬‬ ‫در پایــان مکالمــه‪ ،‬تمــاس گیرنــده از معــاون پارلمانــی‬ ‫رئیس جمهــور درخواســت وقــت مالقــات حضــوری کــرد و‬ ‫حســینی هــم بــا روی گشــاده ادرس دفتــرش را بــه جــوان‬ ‫شــهریاری داد و گفــت کــه در بهارســتان مســتقر اســت و او‬ ‫و همکارانــش هــر وقــت خواســتند‪ ،‬می توانــد بــه دیدنــش‬ ‫بیاینــد تــا بــا هــم درباره مســائل و مشــکالتی که مطــرح کرده‬ ‫و راه حــل انهــا هم اندیشــی کننــد‪.‬‬ ‫حرف شما حرف «حساب» است‬ ‫«از شــما گِالی ـه ای داریــم»! یــک شــهروند تبریــزی تمــاس‬ ‫خــود را بــا ایــن جملــه اغــاز کــرد و بــه ابهامــات الیحــه‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان و عــدم شــمول ان بــه دیگــر کارکنــان‬ ‫امــوزش و پــرورش اشــاره کــرد و از ضــرورت اصــاح قانــون‬ ‫پرداخــت هماهنــگ ســخن گفــت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور بــه او‪ ،‬شــرکت در‬ ‫ازمون هــای گزینــش معلــم بــود و تاکیــد کــرد بــا توجــه بــه‬ ‫کمبــود نیــرو در امــوزش و پــرورش‪ ،‬اســتفاده از نیروهــای‬ ‫ماهــر و کارازمــوده مــورد حمایــت دولت اســت و کارکنانی که‬ ‫از شــرایط الزم برخوردارند می توانند تبدیل وضعیت شــوند‪.‬‬ ‫حســینی توضیــح داد‪« :‬الیحــه پرداخــت عادالنــه حقــوق از‬ ‫ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی در حــال تهیــه اســت تــا‬ ‫نــگاه جامعــی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد‪ .‬قانــون نظــام‬ ‫هماهنــگ پرداخــت بــه قــدری اســتثناء دارد کــه بــه نظــام‬ ‫پرداخــت ناهماهنــگ تبدیــل شــده و دولــت و مجلس تالش‬ ‫دارنــد ایــن موضــوع را ســامان دهــد»‪.‬‬ ‫تمــاس دیگــری هــم بــا همیــن مضمــون و در انتقــاد از نظام‬ ‫پرداخــت هماهنــگ حقــوق بــود کــه معــاون رئیس جمهــور‬ ‫انتقــاد تمــاس گیرنــده را بــه حــق و حرفــش را حــرف حســاب‬ ‫دانســت‪ .‬بانــوی تمــاس گیرنــده هــم بــا اظهــار خرســندی از‬ ‫اینکــه بی واســطه و راحــت حرفــش را بــه گــوش معــاون‬ ‫رئیس جمهــور رســانده‪ ،‬حرف هایــش را اینگونــه تمــام کــرد‪:‬‬ ‫«مــن رزومــه شــما را کامــا ًبررســی کــردم و شــما را مثــل‬ ‫رئیس جمهــور مدیــری مردمــی می دانــم و بــرای تحقــق‬ ‫عدالــت بــه دولــت مردمــی اعتمــاد دارم و امیــدوارم»‪.‬‬ ‫امنیت کشور اولویت دولت است‬ ‫در میانــه تماس هــای حقوقــی و الیحــه ای‪ ،‬شــهروندی از‬ ‫اصفهــان پشــت خــط امــد و از اغتشاشــات اخیــر گفــت کــه‬ ‫شــرایط زندگــی مــردم را تحت تاثیــر قــرار داده و ســخت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او بــه معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور گفــت کــه همــه‬ ‫مــردم خواســتار برخــورد قاطــع بــا برهــم زننــدگان نظــام و‬ ‫امنیت و ارامش کشــورند و حســینی هم در پاســخ از ضرورت‬ ‫کار ایجابــی در ایــن زمینــه ســخن گفــت و اشــاره کــرد موضــوع‬ ‫اغتشاشــات و اســیب های ان از ســوی نماینــدگان مجلــس‬ ‫هــم بــه وی و دولــت منتقــل می شــود و نخســتین اولویــت قــوا‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬تامیــن امنیــت کشــور و مــردم اســت‪.‬‬ ‫حقی از کسی ضایع نمی شود‬ ‫تمــاس بعــدی از ســمنان بــود و تمــاس گیرنــده ی‬ ‫حقوق خوانــده از بازنشســتگی اجبــاری خــود گالیه منــد بــود‪.‬‬ ‫او بــه معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور گفــت «اینکــه همــه‬ ‫ک طبقــه قــرار می دهنــد‪ ،‬یعنــی بیــن‬ ‫بازنشســتگان را در ی ـ ‬ ‫دوغ و دوشــاب تفاوتــی وجــود نــدارد»! حســینی هــم ضمــن‬ ‫تشــکر از طــرح چنیــن مســاله ای تاکیــد کــرد کــه همــه تــاش‬ ‫دولــت در ایــن راستاســت کــه حقــی از کســی ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫دولت قدردان فداکاری پرستاران است‬ ‫تمــاس بعــدی از اردبیــل بــود و بانویــی از شــرایط اســتخدام‬ ‫خــود به عنــوان کارشــناس بهداشــت انتقــاد داشــت؛ نــان اور‬ ‫خانــواده بــود و خواســتار شــغل و تاکیــد کــرد کــه در ایــام‬ ‫ســخت کرونــا در بیمارســتانی مشــغول بــه کار بــوده اســت‬ ‫امــا بعــد از انکــه دوره طــرح کارورزی را بــا پایــان رســانده‪،‬‬ ‫شــرایط ادامــه کار را پیــدا نکــرده اســت‪ .‬حســینی هــم در‬ ‫پاســخ بــه وی گفــت کــه فــداکاری کادر درمــان و پرســتاران در‬ ‫دوران کرونــا به صــورت ویــژه مــورد توجــه و قدردانــی دولــت‬ ‫و شــخص رئیس جمهــور اســت و در ادامــه بــه ایــن بانــوی‬ ‫اردبیلــی اطمینــان داد کــه ایــن موضــوع هــم در دولــت و‬ ‫هــم در مجلــس بررســی خواهــد شــد؛ او همچنیــن بــه ســایر‬ ‫کســانی کــه بــرای حــل مشــکل کارشــان تمــاس می گرفتنــد‪،‬‬ ‫ایــن اطمینــان را داد کــه موضــوع اشــتغال و تبدیــل وضعیت‬ ‫به طــور ویــژه در دســتور کار دولــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫حرف های تحسین برانگیز یک دهه هشتادی ‬ ‫تمــاس یــک دختــر کنکــوری دهــه هشــتادی‪ ،‬نقطــه عطــف‬ ‫نشســت پاســخگویی معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور بــه‬ ‫تماس هــای مردمــی بــود‪ .‬تماســی کــه قــرار بــود طبــق قاعــده‬ ‫تعریف شــده ‪ ۵‬دقیقــه باشــد امــا نزدیــک ‪ ۱۵‬دقیقــه طــول‬ ‫کشــید و تعجــب و تحســین معــاون رئیس جمهــور و رئیــس‬ ‫مرکــز ارتباطــات مردمــی و همکارانشــان را بــه ســبب احاطــه‬ ‫ایــن دانش امــوز تهرانــی بــه موضــوع در پــی داشــت‪.‬‬ ‫دانش امــوز کنکــوری نگــران مصوبـه ای بــود کــه تاثیــر معدل‬ ‫را بــار دیگــر در سرنوشــت کنکوری هــا پُررنــگ می کــرد؛ توجــه‬ ‫دقیــق بــه مصوبــات مجلــس‪ ،‬لوایــح دولــت‪ ،‬لوایــح شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬شــورای عالی امــوزش و پــرورش‬ ‫و دیگــر نهادهــای تصمیم گیــر از ســوی ایــن دختــر بــا تاییــد‬ ‫حســینی همــراه بــود کــه بــه ســبب ســوابق حضــورش در دو‬ ‫قــوه مقننــه و مجریــه بــه قوانیــن اشــراف کامــل دارد‪.‬‬ ‫دختــر کنکــوری تصریــح کــرد کــه بــا مصوبـ ه فعلــی نــه تنهــا‬ ‫دســت مافیــای کنکــور قطــع نشــده بلکــه مافیــای دیگــری‬ ‫به نــام معدل ســازی و کالس هــای ویــژه ان هــم بــه کنکــور‬ ‫و متعلقاتــش اضافــه شــده و بــار روانــی و مالــی تــازه ای بــه‬ ‫داوطلبــان و خانواده هــای اضافــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا اینکــه تمــاس طوالنــی و پیچیــده شــده بود‪ ،‬امــا هربار که‬ ‫دختــر دانش امــوز از چالش هــای خــود گفــت و بغــض کــرد‪،‬‬ ‫حســینی‪ ،‬پدرانــه از او خواســت هــر موضــوع دیگــری را کــه‬ ‫در ایــن زمینــه الزم می دانــد‪ ،‬بــا او در میــان بگــذارد‪ .‬در پایــان‬ ‫تمــاس هــم بــه او توصیــه کــرد کــه بیشــترین تمرکــز خــود را‬ ‫روی درس و مطالعــه بگــذارد و بــه وی اطمینــان داد کــه هــم‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش و هــم وزیــر علــوم در کابینــه و هــم‬ ‫نماینــدگان مجلــس پیگیــر ایــن موضــوع خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور همچنیــن از دختــر‬ ‫دانش امــوز خواســت تمــام اســناد و گــزارش ‪ ۱۰‬صفحــه ای‬ ‫خــود را کــه بــا اســتناد بــه انهــا حرف هایــش را بیــان می کــرد‪،‬‬ ‫بــه مرکــز ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهــوری ارســال کنــد تــا‬ ‫مــورد ارزیابــی ویــژه قــرار گیــرد‪ .‬پایــان مکالمــه و قطــع تمــاس‬ ‫در واقــع اغــاز تمجیــد از هــوش‪ ،‬دقــت‪ ،‬اگاهــی و پیگیــری‬ ‫ایــن دختــر دهــه هشــتادی بــود کــه معــاون رئیس جمهــور‬ ‫او را «پیگیرتــر از خیلی هــا» دانســت و بــا تاکیــد ویــژه بــر‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای چنیــن نوجوانانــی در دســتگاه ها‪،‬‬ ‫گفــت کــه نبایــد از توانمندی هــا و نظــرات راهگشــا و ب ـه روز‬ ‫دهــه هشــتادی ها غفلــت کــرد‪.‬‬ ‫راهکارهای گره گشای مردم‬ ‫نشســت کــه پایــان یافــت‪ ،‬یــک دیــدگاه مشــترک میــان‬ ‫حاضــران وجــود داشــت و ان ارتقــای محســوس اگاهــی‬ ‫مــردم دربــاره قوانیــن‪ ،‬لوایــح و مصوبــات قانونــی‪ ،‬فنــی‬ ‫و حقوقــی بــود‪ .‬موضــوع دیگــری کــه مــورد اشــاره و‬ ‫تصریــح معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫ارائــه راهکارهــای قانونــی‪ ،‬اجرایــی و معقــول از ســوی‬ ‫مــردم در مســیر رفــع چالش هایی ســت کــه بــر ســر راه‬ ‫قطــار اجرایــی کشــور قــرار دارد و نظــرات و همیــاری مــردم‬ ‫می توانــد دولــت را در عبــور از انهــا یــاری دهــد و دقــت در‬ ‫جزئیــات همــه تماس هــای مــردم از ســوی معــاون امــور‬ ‫مجلــس رئیس جمهــور و یادداشــت نــکات اعــام شــده‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه دولــت به منظــور بهبــود شــرایط‬ ‫اجــرای قانــون و رفــع کاســتی ها و شــبهات موجــود در ان‪،‬‬ ‫روی مــردم حســاب ویــژه ای بــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫گلستان‬ ‫بیش از هزار‬ ‫دانشجویگلستانی‬ ‫تحت پوشش کمیته‬ ‫امدادهستند‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از خدمــات حمایتــی و فرهنگــی‬ ‫ایــن نهــاد در زمینــه تحصیــل و رفــع مشــکالت‬ ‫اقتصــادی هــزار و ‪ ۲۸۷‬دانشــجو و طلبــه نیازمنــد‬ ‫اســتان بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬به‬ ‫منظــور تحصیــل و تامیــن مایحتــاج تحصیلــی‪ ،‬از‬ ‫ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۲۲۱‬دانشــجو و ‪ ۶۶‬طلبــه تحــت‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد قــرار دارنــد کــه ‪ ۹۹۴‬نفــر انهــا‬ ‫دختــر و بقیــه پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ ۲۵۱ :‬نفــر در مقطــع‬ ‫کاردانــی‪ ۸۷۴ ،‬نفــر در مقطــع کارشناســی‪۸۱ ،‬‬ ‫نفــر در کارشناســی ارشــد‪ ۱۵ ،‬نفــر در دکتــری‬ ‫حرفــه ای و تخصصــی مشــغول بــه تحصیــل از‬ ‫مجمــوع دانشــجویان تحــت پوشــش کمیتــه‬ ‫امــداد گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫بابایــی در ادامــه گفــت‪ :‬از جملــه اهــداف کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) ارتقــای ســبک زندگــی‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه تحصیــل‪ ،‬تقویــت بنیــه دینــی و مصون ســازی‬ ‫مددجویــان تحــت حمایــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن به دانشــجویان تحــت حمایت این‬ ‫نهــاد در رشــته های کاردانــی ‪ ۶‬میلیــون تــا ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫ریــال‪ ،‬کارشناســی ‪ ۸‬میلیــون تــا ‪ ۱۲‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫کارشناســی ارشــد ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۹‬میلیــون ریــال و در مقطع‬ ‫دکتــرا نیــز تــا ســقف ‪ ۴۵‬میلیــون ریــال کمــک هزینه‬ ‫تحصیلــی پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫در ســرفصل های مختلــف تحصیلــی‪ ،‬اردوهــای‬ ‫زیارتــی‪ ،‬اردوهــای تربیتــی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی بــه‬ ‫دانشــجویان خدمــت ارایــه می کنــد‪.‬‬ ‫بابایــی‪ ،‬جمعیــت مددجویــان زیرپوشــش کمیتــه‬ ‫امــداد گلســتان را در پایــان ‪ ۸۵‬هــزار خانــوار اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن نهــاد انقالبــی بــه افراد زیرپوشــش و‬ ‫ســایر نیازمنــدان افــزون بــر ‪ ۵۰‬خدمــت ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫از سفرهای غیرضرور مردم‬ ‫اکیدا خودداری کنند‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امشــب بــارش بــرف و‬ ‫کــوالک در محورهــای مختلــف بــه ویــژه در مناطــق کوهســتان اســتان پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫از ایــن رو از مــردم انتظــار مـی رود از ســفرهای غیرضــرور پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهــار داشــت‪ :‬جــاده هــای اســتان را هــم اکنــون بــارش بــاران و بــرف در‬ ‫محورهــای مختلــف لغزنــده کــرده اســت از ایــن رو راننــدگان احتیــاط در رانندگــی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اذهــان داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه تمــام محورهــای مواصالتــی اســتان بــاز و تــردد‬ ‫برقــرار اســت امــا بــا وجــود لغزندگــی ســطح جــاده توصیــه می شــود رانندگان قوانیــن راهنمایی‬ ‫و رانندگــی را بــه جــد رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫پیش بینی هواشناســی اســتان مبنی بر بارش برف‪ ،‬از مردم انتظار می رود از شــب گذشــته‬ ‫و امــروز از انجــام ســفرهای غیرضــروری اجتنــاب کننــد و در صــورت اقــدام بــه ســفر از ســالم‬ ‫فریب توطئه دشمن را مردم ایران نمی خورند‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد و نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم ایــران بــا نفــاق‬ ‫غــرب‪ ،‬امریــکا و اروپــا اشــنا هســتند و هرگــز فریــب حیلــه و دسیســه هــای انــان را نمی خورنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــردم ایــران بــا دشــمنی هــای نظــام اســتکبار‪ ،‬غــرب و اروپــا اشــنا هســتند چــرا کــه‬ ‫دشــمنانی کــه امــروزه از اغتشــاش گــران حمایــت مــی کننــد‪ ،‬خــود ناقــض حقــوق بشــر هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬المــان کــه بیشــترین اقدامــات ضــد حقــوق بشــری را در جنــگ تحمیلــی ایــران‬ ‫و عــراق دارد‪ ،‬اکنــون مدعــی حقــق بشــر اســت و بــرای اغتشــاش گــران قطعنامــه صــادر مــی کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بیــان کــرد‪ :‬فرانســه کــه دســتش بــه خــون یــک میلیــون نفــر الجزایــری‬ ‫الــوده و رســواترین کشــور در اروپاســت حــال مدعــی رعایــت حقــوق بشــر در ایــران شــده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬مــردم ایــران بــا رهبــری مقــام معظــم رهبــری هرگــز فریــب‬ ‫دسیســه های نظــام اســتکبار و غــرب را نخــورده انــد و نمــی خورنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــام اســتکبار همــواره علیــه ایــران بــوده اســت گفــت‪ :‬پــس از جنــگ هشــت‬ ‫ســاله وقتــی دیــد ایــران بــا قــدرت ایســتادگی و دل هــای منطقــه را بــه ســمت خــود جــذب کــرد بــه‬ ‫فکــر دسیســه هایــی دیگــر افتــاد و اختشاشــات اخیــر از همــان توطئــه هــا سرچشــمه مــی گیرد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬حــال کــه مــردم ایــران رابطــه دوســتانه ای بــا‬ ‫کشــور عــراق دارنــد وبواســطه عتبــات و عالیــات ارتبــاط دوســتانه برقــرار شــده اســت و جبهــه‬ ‫مقاومتت ســدی در برابر دشــمن شــده اســت وهمین اهمیت موجب دلســردی دشــمنان شــده‬ ‫اســت و بــه دنبــال انــزوای ایــران از خاورمیانــه هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دشــمن بــه دنبــال ایجــاد تفرقــه در داخــل نظــام اســت و داعشــی دیگــر‬ ‫از منافقــان‪ ،‬کوملــه‪ ،‬دموکــرات و ســرخوردگان سیاســی ایــران ایجــاد کنــد و بــا همــان شــیوه‬ ‫داعشــی‪ ،‬ایــران را خــراب و شــبیه ســوریه کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬دشــمن بــه دنبــال ضعــف ایــران اســت تــا‬ ‫زیربناهــا را نابــود و مــا را تســلیم کندامــا کــور خوانــده انــد‪ ،‬مــردم مــا ایــن ملــت رشــید‪ ،‬بســیجی و‬ ‫شــهید داده‪ ،‬شــجاعانه بــار دیگــر در مقابــل اســتکبار مــی ایســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســالروز شــهادت مــدرس و روز مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬تکلیــف‬ ‫مجلــس‪ ،‬قانــون گــذاری و ریــل گــذاری بــرای حرکــت نظــام در تمامــی حــوزه هــا اســت‪ ،‬نمایندگی‬ ‫مجلــس جایــگاه مهمــی اســت و نماینــدگان ناظــر بــر اعمال همــه مســووالن در تمام مجموعهها‬ ‫هســتند و اگــر جایــی خطــا و اشــتباه دیدنــد بایــد تذکــر دهنــد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی با اشــاره به اینکه به نماینده مجلس شــورای اســامی‬ ‫مصونیــت داده شــده تــا بــا ارامــش حــرف بزنــد و نظــارت کننــد گفــت‪ :‬نمایندگــی خانــه ملــت‪،‬‬ ‫جایــگاه و ظرفیــت پــر اهمیتــی اســت کــه بایــد از ان بــه نفــع مــردم و پیشــرفت کشــور و نظــام‬ ‫دینــی بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫بــودن خــودرو بــه ویــژه بــرف پــاک کــن و سیســتم گرمایــش اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬راننــدگان عبــوری از محورهــای کوهســتانی اســتان‪ ،‬تجهیزات زمســتانی‬ ‫همچــون زنجیــر چــرخ بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بارش برف و کاهش دمای هوا‬ ‫در ایــن بــاره کارشــناس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مناطق‬ ‫مختلــف اســتان بــارش بــاران‪ ،‬بــرف و در ارتفاعــات کــوالک پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مظاهر عظیم زاده اظهار داشــت‪ :‬از چهارشــنبه هفته گذشــته ســامانه بارشــی که در اســتان‬ ‫فعــال شــده‪ ،‬تــا صبــح دوشــنبه در اســتان فعال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای مناطــق مختلــف اســتان از شــب گذشــته تــا صبــح دوشــنبه بــارش بــاران و‬ ‫بــرف و در ارتقاعــات بــارش بــرف‪ ،‬مــه و کــوالک بــرف پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫عظیــم زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬فعالیــت ایــن ســامانه بارشــی امشــب و فــردا بیشــتر در شــمال‬ ‫و شــمال شــرق اســتان یعنــی در شهرســتان هــای راز و جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬بجنــورد و‬ ‫شــمال شــیروان اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه میــزان پنــج تــا ‪۱۰‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد را تــا صبــح دوشــنبه مــردم اســتان کاهــش دمــای هــوا تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین میــزان بــارش در اســتان در دو روز گذشــته از ایســتگاه تــازه قلعــه در راز‬ ‫و جــرگالن بــه میــزان ‪ ۳.۴‬میلیمتــر گــزارش شــده اســت و در ایســتگاه قصرقجــر در شهرســتان‬ ‫بجنــورد و غالمــان در راز و جــرگالن ‪ ۳.۳‬میلیمتــر بــارش بــاران ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت‪ :‬در شبانه روز گذشته روستای‬ ‫کوســه در شــمال شهرســتان شــیروان بــا کمینــه دمــای یــک درجــه ســانتیگراد ســردترین و اســماعیل‬ ‫ابــاد اســفراین بــا بیشــینه دمــای ‪ ۱۴‬درجــه ســانتیگراد گــرم تریــن نقطــه اســتان بوده اســت‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫در سطح ملی مطالبات ورزشکاران‬ ‫استان پیگیری می شود‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی گفــت‪ :‬در ســطح ملــی‪ ،‬مطالبــات ورزشــکاران اســتان‬ ‫پیگیــری و مشــکالت انهــا مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در تجلیــل از کوراشــکاران ملــی پــوش خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از قهرمانــان ورزشــی اســتان بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون و ارایــه بســته های‬ ‫تشــویقی حمایــت هــای الزم انجــام و در ســطح ملــی مطالبــات انــان رصــد و پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر تشــکیل گــروه خیــران ورزش اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بخشــی از‬ ‫مشــکالت در شــرایط اضطــراری بــا بهره منــدی از حضــور خیــران حــوزه ورزش‪ ،‬بــه‬ ‫حداقــل خواهــد رســید‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬در تمــام حــوزه هــا ضــروری اســت تــا بــا همدلــی موجــب‬ ‫تقویــت ورزش و گســترش نشــاط شــویم چــرا کــه جوانــان طــراوت و شــادابی را بــا ورزش‬ ‫پویــا‪ ،‬رقــم می زننــد و همیــن قشــر بــرای توســعه کشــور پایــه گــذار اصلــی هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار از کوراشــکاران افتخــار افریــن خراســان شــمالی در مســابقات جهانــی‬ ‫هنــد قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫بــا پایــان ســیزدهمین دوره رقابت هــای کــوراش قهرمانــی جهــان کــه روز شــنبه (پنجــم‬ ‫اذرمــاه) ســالجاری در پونــای هنــد اغــاز شــده بــود‪ ،‬کاروان کــوراش کشــورمان در بخــش‬ ‫اقایــان و بانــوان بــا کســب ‪ ۱۳‬مــدال رنگارنــگ شــامل ‪ ۶‬طــا‪ ،‬ســه نقــره و چهــار برنــز در‬ ‫مجمــوع بــه مقــام نایــب قهرمانــی جهــان دســت یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن رقابــت هــا «الیــاس پاکــدل»‪« ،‬جــواد مــرادی»‪« ،‬محمــد محمــدی بریمانلــو»‬ ‫از خراســان شــمالی بــه نشــان هــای طــا و نقــره دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫«رضــا مهنــان» بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی کــوراش اقایــان و «بتــول پاکــروح»‬ ‫بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی کــوراش بانــوان از خراســان شــمالی در ایــن رقابــت هــا‬ ‫حضــور داشــت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی هزار و ‪ ۴۰۰‬ورزشکار بیمه شده در رشته کوراش و جودو دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫برخورد مرگبار وانت پیکان‬ ‫با ساینا در فاروج‏‬ ‫کشف بیش از یک تن چوب‬ ‫قاچاق در بجنورد‏‬ ‫انهدام باند سارقان‬ ‫خودرو در بجنورد‏‬ ‫پایان سرقت نافرجام‬ ‫ریل راه اهن در جاجرم‏‬ ‫در پــی برخــورد رخ بــه رخ یــک دســتگاه ســواری وانــت پیــکان‬ ‫بــا یــک دســتگاه ســواری ســاینا در محــور فرعــی «یــام بــه‬ ‫ج »‪ ،‎‬یــک نفــر فــوت و یــک نفــر نیــز‏مجــروح ش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫فــارو ‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج افــزود‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫مرکــز‏فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره‬ ‫تصادف فوتی در ســاعت ‪ 17:15‬عصر روز گذشــته در محور‬ ‫فرعــی «یــام بــه فــاروج» ‪ ،‬بالفاصلــه‏گشــت کالنتــری بــه‬ ‫محــل اعــزام شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضا پوربه» در ادامه بیان داشــت‪ :‬با حضور‬ ‫مامــوران انتظامــی در محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه‬ ‫ســواری وانــت پیــکان بــا یــک دســتگاه‏ســواری ســاینا بصــورت‬ ‫رخ بــه رخ برخــورد کــرده کــه در ایــن ســانحه راننــده هــر دو‬ ‫خــودرو بشــدت مصــدوم و بــه بیمارســتان منتقــل شــده انــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه راننــده وانــت پیــکان بــه علــت شــدت‬ ‫جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت مــی کنــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪:‬‏کارشناســان پلیــس راه شــیروان – فــاروج علــت ایــن‬ ‫حادثــه را بــی احتیاطــی از جانــب راننــده وانــت پیکان به علت‬ ‫انحــراف بــه چــپ نســبت بــه ســواری‏ســاینا اعــام کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف یــک و‬ ‫نیــم تــن چــوب قاچــاق و دســتگیری قاچاقچــی در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اطــاع‏از قاچــاق مقــدار قابــل توجهــی‬ ‫چــوب جنگلــی در حوالــی شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در رونــد رســیدگی بــه ایــن‬ ‫پرونــده دریافتنــد کــه خــودروی حامــل چــوب قاچــاق در مســیر‬ ‫جــاده ‏روســتایی «ســلولی» در حــال تــردد اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫خــودروی مــورد نظــر با ســرعت عمــل مامــوران انتظامی توقیف‬ ‫و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو‬ ‫مقــدار یــک و نیــم تــن چــوب جنگلــی قاچــاق کشــف شــد‪،‬‬ ‫تصریــح‏کــرد‪ :‬در همیــن رابطــه یــک نفر قاچاقچی نیز دســتگیر‬ ‫کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجع قضائی معرفــی و خودرو‬ ‫نیــز بــرای‏انجــام اقدامــات قانونــی بــه اداره منابــع طبیعــی‬ ‫تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام باند ‪ 3‬نفره ســرقت‬ ‫خــودرو در شــهر بجنورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چنــد مــورد ســرقت خــودرو در‬ ‫ســطح شهرســتان بجنورد و ایجاد نارضایتی بین شــهروندان‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‏پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان ایــن پلیــس بــا بررســی‬ ‫ابعــاد ایــن پرونــده و انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی خــود‬ ‫موفــق‏شــدند یکــی از ســارقان را شناســایی کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬این‬ ‫فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهان دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بررســی های انجام شــده مشــخص شــد‬ ‫که این فرد دارای ‪ 16‬فقره ســابقه کیفری‏ســرقت در برخی از‬ ‫اســتان هــای کشــور را دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 2‬نفــر‬ ‫دیگر از همدســتان این فرد نیز دســتگیر‏شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار گفــت‪ :‬متهمــان‏بعــد از اعتــراف بــه ‪2‬‬ ‫فقــره ســرقت خــودرو در ســطح شهرســتان بجنــورد بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ‪ 2‬نفــر‬ ‫ســارق قطعــات ریــل هــای راه اهــن در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«رضا قنــدی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع ســرقت‬ ‫‏قطعــات ریــل راه اهــن در حاشــیه شــهر جاجــرم بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــودروی حامــل قطعــات ریلــی‬ ‫‏مســروقه شناســایی و متوقف شــد‪ ،‬افزود‪ :‬در بازرســی از این‬ ‫خــودرو تعــداد زیــادی قطعــات ریلــی از جملــه صفحــه ریــل‪،‬‬ ‫انــواع‏پیــچ راه اهــن‪ ،‬اچــار االت و ‪ ...‬کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 2‬نفــر ســارق در ایــن رابطــه نیــز دســتگیر‬ ‫شــدند‪،‬گفت‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده‏بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی و خــودرو نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از شــهروندان عزیــز‬ ‫خواســت تــا هشــدار هــای پلیســی را در رابطــه بــا پیشــگیری‬ ‫از وقــوع ســرقت‏جــدی گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‏‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مطالبه جدی سرمایه گذاری در سطح‬ ‫‪ ۶‬هزار هکتاری مجتمع «میگو گمیشان»‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری در ســطح ‪ ۶‬هــزار هکتــاری بــرای پــرورش میگــو بــرای گمیشــان یکــی از مطالبــات‬ ‫جــدی اهالــی منطقــه اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬متولــی اصلــی اجــرای ایــن طرح شــرکت شــهرک های کشــاورزی اســتان‬ ‫بــوده و نبایــد زمــان را بیــش از ایــن بــرای ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از ان از دســت داده شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن شــهرک‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر صاحــب شــغل شــده و‬ ‫ســاالنه نزدیــک بــه ‪ ۱۸‬هــزار تــن میگــو و ‪ ۳۶۰‬تــن ماهــی خاویــاری تولیــد می شــود‪ ،‬الیروبــی خلیــج‬ ‫گــرگان کلیــد توســعه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح کلیــد توســعه اســتان بــوده و اکنــون الیروبــی بــا جدیــت رو بــه‬ ‫پیشــرفت اســت کــه ‪ ۴۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی اجــرا دارد‪.‬‬ ‫خلیج گرگان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی دریای خزر و حوزه شهرستان های‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثر ‪ ۱۲‬کیلومتر عــرض برخوردار‬ ‫بوده و دارای امتداد شــرقی ‪ -‬غربی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‪:‬‬ ‫نیازهای مردمی اولویت‬ ‫خدمات رسانی بخش های‬ ‫راهداری و حمل و نقل است‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــه بخــش هــای مرتبــط ســتادی و‬ ‫شهرســتانی اداره کل توصیــه کــرد کــه رســیدگی بــه نیازهــای مــردم اولویــت کاری خدمــات‬ ‫دهــی انهــا باشــد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی در دومیــن جلســه شــورای اداری اداره کل گفــت‪ :‬بــرای دســتیابی بــه ایــن‬ ‫هــدف بایــد پــای کار بــود و نیازهــای مردمــی رصــد شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬الزمــه افزایــش انگیــزه هــای کاری کارکنــان نیــز پرداختــن بــه مســایل رفاهــی‬ ‫انــان اســت و بــه دلیــل گســتردگی و حجــم کارهــا در اســتفاده از امکانــات موجــود یکصــدا بــود‪.‬‬ ‫مصدقــی بــا اشــاره بــه تاثیــر نــا ارامــی هــای موجــود در ایــن بخــش بویــژه حمــل و نقــل‬ ‫کاال افــزود‪ :‬امــوزش و نظــارت گشــت هــای راهــداری و ترابــری بــرای مراقبــت از ایــن بخــش‬ ‫بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ورود‬ ‫ســامانه های بارشــی بــه اســتان از امشــب ضــرورت حضــور عوامــل و گشــت هــای راهــداری‬ ‫همــراه بــا تجهیــزات امــدادی و زمســتانی بیشــتر از مواقــع عــادی اســت‪.‬‬ ‫مصدقــی‪ ،‬توجــه بــه بازدیدهــای شــبانه را از وظایــف اصلــی ســتاد و شهرســتان هــا بیــان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬نتایــج بدســت امــده از ایــن بازدیدهــا در کمیتــه پایــش اداره کل براســاس‬ ‫شــاخص هــای تعریــف شــده رصــد و پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پاســخگویی بموقــع بــه مکاتبــات اداری‪ ،‬تهیــه بانــک اطالعاتــی ماشــین االت و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای بــرون ســازمانی‪ ،‬توجــه بــه پیــام رســان بلــه و رســیدگی هفتگــی‬ ‫بــه پــروژه هــای عمرانــی در دســت اجــرا را از مــوارد دیگــر بیــان کــرد‪.‬‬ ‫در اغــاز ایــن جلســه از زحمــات چندیــن ســاله مظاهــر محمدخانــی رئیــس اداره نگهــداری‬ ‫راههــا تقدیــر و حکــم انتصــاب محمــد مهــدی محمــدی بــه ایــن ســمت اهــدا شــد‪.‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان شــامل ‪ 4‬معاونــت فنــی و راههــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬مدیریــت و توســعه منابــع‪ ،‬راهــداری ‪ ،‬حمــل و نقــل و ‪ 11‬اداره شهرســتانی اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم‬ ‫زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب برای تجدید حیــات ابزیان‪،‬‬ ‫شــکار بی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در باالدســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب «میانکالــه» و «لپــو زاغمــرز» در اســتان‬ ‫مازنــدران بــ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای‬ ‫«کنوانســیون رامســر» ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعه ارزشــمند زیســت‬ ‫ محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی‬ ‫اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان در مجلــس شــورای اســامی از الیروبــی‬ ‫بندرگمیشــان با مشــارکت قرارگاه خاتم االنبیا خبر داد و گفت‪ :‬این بنادر بعد از گذشــت ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫دوبــاره احیــا و مــورد بهره بــرداری در توســعه ایــن شهرســتان محــروم و مــرزی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایــری در خصــوص راه انــدازی بازارچــه مــرزی گمیشــان‪ ،‬افزود‪ :‬مقدمات ان انجام شــده و اجرایی‬ ‫نشــدن ان هــم بــه دلیــل برنامــه مطالعــه ان نهایــی نشــده اســت کــه قــول داده شــده تــا یک مــاه‬ ‫اینــده بــه اتمام برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای گســترش پــرورش میگــو و ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای پــرورش ماهــی در قفــس در گمیشــان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری افــزود‪ :‬عــاو بــر ایــن‪ ،‬هفــت میلیــارد ریــال هــم بــرای پــرورش ماهــی در قفــس‬ ‫توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در نظــر گرفتــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫در گفتگو با دکتر امید نظری کارشناس و پژوهشگر حوزه اموزش مطرح شد‪:‬‬ ‫استاندارد سازی اموزش مبتنی‬ ‫بر ظرفیت های اجتماعی و علمی‬ ‫اســتاندارد ســازی نحــوه امــوزش و فراهــم ســاختن بســتر مناســب در جهــت اســتفاده از‬ ‫ملزومــات و ابــزار نویــن اموزشــی ‪ ،‬در عصرحاضــر یــک ضــرورت اســت و در ایــن مســیر‬ ‫تشــکیل ‪ ،‬طراحــی و ارائــه راهــکار بــرای تامیــن و کاربــردی کردن ابزارها و شــاخصهای اموزش‬ ‫مبتنــی بــا اصــول جامعــه امــوزش پذیــر و دانایــی محــور در توســعه ایــن رویکــرد موثــر اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک شــناخت درســت و صحیــح ایــن ملزومــات و ابزارهــا و بهره گیــری مناســب از انهــا‬ ‫بــا توجــه بــه کارکردهــای مــورد انتظــار در تســریع رونــد امــوزش مخاطبان و توســعه اطالعاتی‬ ‫جامعــه دانــش مــدار موثــر خواهــد بــود‪ .‬از جملــه دغدغه هــا و مشــکالتی کــه هــر کشــوری‬ ‫در برنامــه هــای توســعه اطالعاتــی خــود در حرکــت بــه ســوی تبدیــل شــدن بــه یــک جامعــه‬ ‫بــا محوریــت دانــش کــه اصطالحــا ًاز ان بــه جامعــه دانایــی محــور تعبیــر مــی شــود مواجــه‬ ‫خواهــد بــود شــیوه برخــورد بــا ابزارهــای موجــود و همچنیــن نحــوه کاربــرد ایــن ابزارهــا اســت‪.‬‬ ‫اغــاز هزاره­ــی ســوم را کــه بــه عنــوان عصــر دانائــی و عصــر انفجــار اطالعــات نامیده انــد‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از ابــزار نویــن و پیشــرفته همــراه شــده اســت‪ .‬در ایــن بیــن امــوزش و پــرورش‬ ‫کــه دردوره­هــای طوالنــی گذشــته‪ ،‬عمــده فعالیــت خــود را بــه انتقــال اطالعــات و افزایــش‬ ‫محفوظات فراگیران اختصاص داده بود‪ ،‬در این دوران رســالت عظیم­تری را احســاس میکند‬ ‫و ان پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی اســت کــه ایــا شــیوه­های متــداول امــوزش و پــرورش‬ ‫پاســخگوی نیازهــای فراگیــران در اغــاز قــرن جدیــد هســت و اگــر نــه چــه ابــزار و تحوالتــی مــورد‬ ‫نیــاز اســت تــا بتــوان نظــام امــوزش و پــرورش را یــک نظــام کارامــد تلقــی نمــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بایــد اذعــان داشــت تنهــا ابــزار نویــن و شــیوه هــای علمــی کارســاز نیســتند و‬ ‫بهــره منــدی از نیــروی انســانی ماهــر نیــز در ایــن رویکــرد یــک اصــل اســت‪.‬‬ ‫امــا همانطــور کــه مــی دانیــم افــراد تغییــر را دوســت دارنــد ولــی از تغییــرات ناگهانــی در‬ ‫هراســند‪ .‬تغییــرات قــرن جدیــد ســریع اتفــاق مــی افتنــد و همــگام ســازی نیروهــا بــا ســرعت‬ ‫کمــی دشــوار و زمــان بــر اســت؛ توســعه­ی دانــش بشــری‪ ،‬تغییــر در ابزار یادگیــری از کتاب به‬ ‫رایانــه و نــرم افزارهــای متنــوع و شــبکه­ی جهانــی از جملــه تغییــرات ناشــی از توســعه علم در‬ ‫هــزاره ســوم هســتند‪ .‬در حالیکــه معلمــان بــا گام­هــای اهســته و کوچــک بــه وضعیــت جدیــد‬ ‫خــو می­گیرنــد و تغییــرات جدیــد را بــه ســادگی نمی­پذیرنــد‪ ،‬تغییــرات به طور مکانیکــی و خارج‬ ‫از کنتــرل معلمــان ایجــاد می­گــردد‪ .‬معلمــان احســاس مــی کنند فرصت کمتری بــرای انطباق‬ ‫بــا تغییــرات دارنــد در مقابــل تغییــرات مقاومــت میکننــد‪ .‬لــوکاس والیرمــن در پژوهشــی در‬ ‫ایــن زمینــه اظهــار داشــتند ‪:‬‬ ‫معلمــان بــرای ازمایــش و اجــرای برنامـ ­ه هــای جدیــد نیــاز بــه زمان مناســب دارند‪ .‬هم­چنین‬ ‫بــرای تطبیــق بــا محتواهــای جدیــد اموزشــی و برنامه­های جدیــد به وقت کافی احتیــاج دارند‪.‬‬ ‫هــی ایده­هــا و ارزش­ــها و احساســات بیــن‬ ‫بعــاوه ارتباطــات بعنــوان یــک فراینــد تســهیل کنند ­‬ ‫افــراد در میــان معلمــان بویــژه در جهــت همــگام شــدن بــا تغییــرات اســت و ضــرورت دارد در‬ ‫راســتای دســتیابی به ارتباطات و اطالعات‪ ،‬حمایت ســازمان و مدیریت از معلمان و تداوم‬ ‫این پشــتیبانی با مشــارکت ایشــان تحقق یابد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بایــد اشــاره داشــت بــا توجــه بــه ایــن کــه در توســعه اطالعاتــی هــر جامعـه ای‬ ‫بایســتی نیــم نگاهــی نیــز بــه پیشــرفتهای جهانــی داشــت تــا هماهنگــی و همگامــی الزم‬ ‫تحــوالت جهانــی صــورت بپذیــرد و تــاش بــرای همــگام ســازی اســاتید و معلمــان بــا‬ ‫پیشــرفتهای نویــن اغــاز شــود‪ .‬فلــذا در طراحــی ســاختار یک جامعــه دانش مــدار باید جایگاه‬ ‫ویــژه ای را بــرای تمامــی مقاطــع اموزشــی در امــوزش و پــرورش‪ ،‬دانشــگاه هــا و نقــش جــدی‬ ‫امــوزش و تکنولــوژی بــه ویــژه بــه اســاتید و معلمــان‪ ،‬قائــل شــد‪ .‬در طراحــی یــک مــدل‬ ‫پیشــرفته بــا اســتانداردهای جهانــی کــه از پویایــی و انعطــاف پذیــری الزم برخــوردار باشــد‪،‬‬ ‫بایــد در ابتــدا نســبت بــه شــناخت کمبودهــا و ضعــف هــا همــت ورزیــد و در مراحــل بعــدی با‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت موجــود‪ ،‬بومــی ســازی رویکردهــای نویــن اموزشــی بــا توجــه بــه ســاختار‬ ‫اجتماعــی مناطــق مختلــف کشــور و در نهایــت امــوزش نیــروی انســانی قــدم برداشــت‪.‬‬ ‫بــی شــک دســتیابی بــه اســتانداردهای معیــن و ضــروری در جهــت رســیدن بــه ســاختارهای‬ ‫یــک جامعــه دانایــی محــور و پــرورش شــهروندان مســئولیت پذیــر از ارمــان هــای نظــام‬ ‫اموزشــی اوانــگارد و پیشــرو اســت‪ .‬در شــرایط حاضــر بــرای تامیــن زیــر ســاختهای توســعه‬ ‫اطالعاتــی مــا ناگزیــر از ایجــاد پیونــد و تلفیــق عوامــل ( نیــروی انســانی مهــارت دیــده) و‬ ‫ابزارهایــی ( تجهیــزات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری اموزشــی) هســیتم کــه از انهــا بــه عنــوان‬ ‫شــاخص هــای تکنولــوژی امــوزش و امــوزش تکنولــوژی یــاد مــی شــود‪ .‬در بســتر جدیــدی که‬ ‫از تلفیــق ایــن دو شــاخص اموزشــی بــه وجودمــی ایــد امکانــات و ابزارهــای گوناگونــی فراهــم‬ ‫خواهــد شــد کــه در هدایــت و توســعه اطالعــات بســیار موثــر خواهــد بــود ضمــن اینکــه تاثیــر‬ ‫و تاثــر ایــن دو شــاخص از یکدیگــر خــود زمینــه مســاعدی در جهت پرورش افــکار و ایده های‬ ‫جدیــد فراهــم مــی شــود کــه در نهایــت منجــر بــه مدرن ســازی اموزش و توســعه مهارت های‬ ‫مــدرن اموزشــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بند ناف خاوری‬ ‫و دختر قنبر قوز!‬ ‫دوســتانی که حافظه تاریخی و جغرافیایی شــان مثل‬ ‫گــوگل مــپ بــه روز و دقیــق اســت بــه خاطــر دارنــد کــه‬ ‫اواخــر دولــت دهــم مدیــران بانــک هــا بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بیشــتر‪ ،‬بــه نیــت ثــواب بــرای خودشــان مجــوز‬ ‫صرافــی صــادر مــی کردنــد تا بعــد از پایان دولــت در کنار‬ ‫عضویــت در هیــات مدیــره شــرکت هــا و کارخانجــات‬ ‫مختلــف‪ ،‬همــکاری بــه عنــوان مشــاور بــا مدیــران‪ ،‬اجاره‬ ‫معــدن و هتــل و ‪ ...‬یــک اب باریکـه ای هــم از صرافــی‪،‬‬ ‫بــاغ شــان را ابــاد کنــد تــا محتــاج خلــق نباشــند!‬ ‫البتــه ای کاش کار بــه همیــن صــدور مجــوز صرافــی‬ ‫ختــم مــی شــد‪ .‬یــک عــده از مدیــران که بســیار خانــواده‬ ‫دوســت هســتند البــا بــرای اینکــه فرزنــدان شــان بــا‬ ‫افــراد نابــاب دم خــور نشــوند‪ ،‬برایشــان مدرســه غیــر‬ ‫انتفاعــی تاســیس کردنــد‪ ،‬حتــی مشــاهده شــده برخــی‬ ‫بــرای اینکــه نــوه هــا و فرزنــدان شــان در پــارک هــای‬ ‫بــازی در صــف تــاب و سرســره معطــل نشــوند‪ ،‬پــارک‬ ‫شــخصی و غیــر انتفاعــی احــداث کردنــد! خالصــه یــک‬ ‫عــده کشــتی خریدنــد و جمعــی هــم ‪ ...‬بگذریــم‪...‬‬ ‫علــی ای حــال ایــن همــۀ داســتان نیســت و ژن‬ ‫خــوب و انتخــاب درســت و دقیــق پــدرزن تنهــا راز و‬ ‫رمــز موفقیــت نیســتند و در ایــن رویکــرد نبایــد از بنــد‬ ‫نــاف و اثــرات دفــن اســتاندارد ان در ایجــاد موفقیتهای‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی غافــل شــد‪.‬‬ ‫اگــر خاطرتــان باشــد در یکــی از قســمت های ســریال‬ ‫قصــه هــای مجیــد یکــی از همســایه ها و مجیــد‬ ‫بــه دنبــال یــک خانــه درســت و حســابی در بخــش‬ ‫اعیان نشــین شــهر مــی گردنــد تــا بندنــاف نــوزاد تــازه‬ ‫متولــد شــده را انجــا بینــدازد تــا شــاید در اینــده او‬ ‫صاحــب یکــی از همــان خانه هــا شــود و بــا ادم هــای‬ ‫اســم و رســم دار شــهر همــراه شــوند!‬ ‫از شــما پنهــان نیســت ایــن داســتان همیــن االن هــم‬ ‫در برخــی دانشــگاه هــا عینیــت دارد و عکس هــای‬ ‫زیــادی در شــبکه های اجتماعــی پخــش شــده از یکــی‬ ‫از دانشــگاه های مهــم کشــور‪ ،‬در حالی کــه در ایــن‬ ‫دانشــگاه گیره هــای ســفیدی که بنــد نــاف نــوزاد بــه ان‬ ‫وصــل اســت‪ ،‬در حیــاط و فضــای ســبز ان رهــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن زمینــه گزینــه انتخابــی خانواده هــا‬ ‫عمدتــا ً هــم دانشــگاه شــریف اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫دانشــجویان و نگهبانــان ایــن دانشــگاه روزی نیســت‬ ‫کــه در ایــن دانشــگاه به ویــژه در ضلــع شــمالی ان بــا‬ ‫بندناف هــای رهــا شــده روب ـه رو نشــوند‪ .‬بمانــد کــه از‬ ‫امــار بنــد نــاف هــای چال شــده در محوطه فضای ســبز‬ ‫دانشــگاه بــه ویــژه در ایــام اغتشاشــات اخیــر و ســرگرم‬ ‫بــودن نگهبانــان خبــری در دســت نیســت‪.‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ســابق بــر ایــن کــه حــوزه درمــان ایــن‬ ‫قــدر تخصصــی نشــده بــود و مــردم بــه مــرگ عــادی‬ ‫فــوت مــی کردنــد‪ ،‬قنبــر قــوز نامــی در والیــت مــا بــه‬ ‫همــراه همشــیره و دختــرش در درمــان االم هموالیتــی‬ ‫هــا پیشــگام بودنــد و بــه جــز اعمــال جراحــی ســنگین‬ ‫و قطــع دســت و پــا و ‪ ...‬تقریبــا ً در درمــان ســایر‬ ‫بیمــاری هــا و امــراض دســتی بــر اتــش داشــتند‪ .‬قنبــر‬ ‫خــدا بیامــرز خــودش دالک بــود و عــاوه بــر مشــت و‬ ‫مــال‪ ،‬حجامــت‪ ،‬ســر تراشــیدن‪ ،‬کشــیدن دنــدان‪ ،‬جــا‬ ‫انداختن دســت و پا و ‪ ...‬در طب ســنتی هم نیز تبحر‬ ‫داشــت و هــر از گاهــی هــم بــا ارائــه پروســیجر های من‬ ‫دراوردی‪ ،‬مرزهــای علــم پزشــکی را جابجــا مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا همشــیره و دختــرش قابلــه بودنــد و تــا همیــن‬ ‫بیســت ســی ســال قبــل بــه صورت ســنتی پای نــوزادان‬ ‫را بــه ایــن کــره خاکــی بــاز مــی کردنــد و در خصــوص‬ ‫چــال کــردن بنــد نــاف حســاس بودنــد و تــا جایــی کــه‬ ‫خلــق اللــه بــه خاطــر دارنــد‪ ،‬انهــا بند نافها را در مســجد‬ ‫و اطــراف ان چــال مــی کرنــد‪.‬‬ ‫البتــه دختــر قنبــر قــوز در خاطراتــش بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره مــی کنــد کــه برخــی خانــواده هــا اصــرار داشــتند‬ ‫خودشــان بنــد نــاف را چــال کننــد و اگــر مــی بینیــد‬ ‫خــاوری در بانکــداری بــه موفقیــت هــای بزرگــی دســت‬ ‫یافتــه احتمــاال ًوالــده ایشــان بند ناف پســرش را جلوی‬ ‫در بانــک مرکــزی چــال کــرده اســت یــا احتمــال دارد بنــد‬ ‫نــاف کــی روش کــه از در بیرونــش مــی کننــد‪ ،‬از پنجــره‬ ‫وارد مــی شــود و بــا هــر باخــت دوبــاره حلــوا حلوایــش‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬جلــوی ســفارت ایــران در کشــور پرتغــال‬ ‫چــال شــده باشــد! در مــورد بنــد نــاف ســایرین خودتــان‬ ‫گمانــه زنــی کنیــد‪ .‬بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫ماده ‪-17‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪:‬اختیاری بودن نوبت کاری شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا ‪2‬سال و برای‬ ‫فائزه بابائی‬ ‫پدر تا یک ماهگی فرزند بجز بخش خصوصی‬ ‫چگونه به بچه های‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 8‬ساله نه بگوییم؟‏‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه روی تربیــت فرزندتــان‬ ‫حســاس باشــید بــاز هــم لحظاتــی پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه الزم اســت بــه انهــا امــر و نهــی‏کنیـد‪‎. ‎‬بــه‬ ‫جــای نــه گفتــن بــه فرزندتــان ســعی کنیــد ایــن‬ ‫دســتورالعمل هــا را بــه کار بگیریــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از جمالت مثبت جایگزین استفاده کنید‬ ‫اگــر فرزندتــان در اتــاق نشــیمن مشــغول تــوپ‬ ‫بــازی اســت بــه جــای اینکــه بــر ســرش داد بزنیــد‬ ‫و بگویید‪«:‬نــه! توپــت را انجــا‏نینــداز» مــی توانیــد‬ ‫راهــکار جایگزیــن بــرای ســرگرمی او در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال بگویید‪«:‬توپــت را بــردار و‬ ‫بیــرون از خانــه بــه‏بــازی ات ادامــه بــده»‪.‬‏‬ ‫به او قدرت انتخاب بدهید‬ ‫دختــر کوچــک شــما قبــل از ناهــار تقاضــای‬ ‫ابنبــات مــی کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط بــا گفتــن «نــه»‬ ‫نمــی تــوان میــل او را بــرای خــوردن‏ابنبــات کــم‬ ‫کــرد پــس بهتــر اســت برایــش چنــد انتخــاب‬ ‫بگذاریــد‪ .‬مثــا از او بخواهیــد قبــل از ناهــار بیــن‬ ‫ســیب و پرتقــال یکــی را‏انتخــاب کنــد و بخــورد امــا‬ ‫‪ 2‬نــوع ابنبــات بــا طعــم هــای متفــاوت بــه نشــان‬ ‫دهیــد و از او بپرســید تصمیــم دارد کــدام یــک از‬ ‫ابنبــات‏هــا را بــرای بعــد از ناهــار بخــورد‪.‬‏‬ ‫مراقب اطراف باشید‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه یــک پــدر و مــادر محــدود‬ ‫کننــده تبدیــل شــوید‪ ,‬ســعی کنیــد فرزندتــان را‬ ‫از شــرایطی کــه ممکــن اســت بــرای او‏خطرنــاک‬ ‫باشــد یــا جــواب منفــی شــما را بــه دنبــال داشــته‬ ‫باشــد‪ ,‬دور کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر فرزندتــان بــه‬ ‫نســبت بــه نوعــی‏اســباب بــازی حــس مالکیــت‬ ‫خاصــی دارد و همیشــه بــر ســر ان اســباب بــازی‬ ‫بــا هــم بــازی هایــش بحــث مــی کنــد‪ ,‬قبــل از‬ ‫امــدن‏مهمــان اســباب بــازی مــورد عالقــه اش را‬ ‫در جایــی قــرار دهیــد و بدیــن ترتیــب مانــع تنــش‬ ‫بیــن بچــه هــا شــوید‬ ‫تشویقش کنید‬ ‫گاهــی نمــی تــوان از جمــات جایگزیــن اســتفاده‬ ‫کــرد و نیــاز بــه «نــه» گفتــن قاطــع امــا ارام‬ ‫والدیــن احســاس مــی شــود مثــل ‏زمانــی کــه‬ ‫فرزندتــان مــی خواهــد بــه تنهایــی از خیابــان‬ ‫عبــور کنــد‪ .‬در ایــن مواقــع مهربــان امــا قاطــع بــه‬ ‫او هشــدار بدهیــد کــه بــه‏تنهایــی نمــی توانــد ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــد‪ .‬بعــد از اینکــه فرزندتــان بــه‬ ‫توصیــه شــما عمــل کــرد او را در اغــوش بگیریــد‪,‬‬ ‫ببوســید یــا‏بــه او لبخنــد بزنیــد‪ .‬بــا ایــن واکنــش‬ ‫او را ترغیــب بــه اطاعــت از خــود خواهیــد کــرد‪.‬‏‬ ‫اثر دکتر دربندسری‬ ‫گــرد اورنــده‪ :‬فائــزه بابائــی کارشــناس مشــاوره و‬ ‫مــددکاری کالنتــری‪ 11‬رســالت جاجــرم‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار‬ ‫رسانه مرتبط به خود را به افراد‬ ‫واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری‬ ‫‪ 02191013453‬در ساعات اداری‬ ‫درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫رژیم های سریع؛ هشدار‬ ‫قرمز شروع یک بیماری‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬دکتــر ســید ضیاءالدیــن مظهــری‪،‬‬ ‫متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی می گویــد‪« :‬وقتــی مــا‬ ‫یک مرتبــه بــدن را در مقابــل گرســنگی قــرار می دهیــم‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫کار باعــث می شــویم ویتامین هــا و مــواد معدنــی حیات بخــش‬ ‫و انتی اکســیدان های کافــی بــه بــدن نرســد؛ در چنیــن شــرایطی‬ ‫بــدن شــروع بــه عکس العمــل می کنــد‪ ».‬ایــن متخصــص‬ ‫تغذیــه در ادامــه بــه بررســی عکس العمــل بــدن در برابــر‬ ‫رژیم هــای غیراصولــی می پــردازد‪.‬‬ ‫امــار چاقــی و اضافـه وزن از ان دســته مشــکالت رو بــه رشــد‬ ‫در جهــان اســت؛ ایــن بیمــاری‪ ،‬بیــش از یــک میلیــارد نفــر‬ ‫ازجملــه ‪ 650‬بزرگ ســال‪ 340 ،‬میلیــون نوجــوان و ‪ 39‬میلیــون‬ ‫کــودک در سراســر جهــان را درگیــر کــرده اســت‪ .‬ایــن تعــداد‬ ‫همچنــان در حــال افزایــش اســت‪ .‬ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫تخمیــن می زنــد کــه تــا ســال ‪ ،2025‬تقریبــا ً‪ 167‬میلیــون نفــر‪-‬‬ ‫بزرگســال و کــودک‪ -‬بــه دلیــل اضافــه وزن یــا چاقــی مفــرط‪،‬‬ ‫ســامت کمتــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا اضاف ـه وزن و چاقــی‪ ،‬بــه دغدغــه بســیاری از افــراد‬ ‫جامعــه تبدیــل شــده کــه حتــی گاهــی ایــن مســئله ســبب بــروز‬ ‫مشــکالت روحــی و جســمی نیــز می شــود‪ .‬پیــدا نکــردن لباســی‬ ‫کــه ســایزش مناســب باشــد یــا نداشــتن توانایــی بــرای انجــام‬ ‫فعالیت هــای فیزیکــی و ورزش هــا‪ ،‬مواردی نیســت کــه به راحتی‬ ‫بتوان از کنار ان ها گذشــت‪ .‬متاســفانه در چند ســال اخیر‪ ،‬این‬ ‫دغدغه هــا باعــث شــده تــا عــده ای از هــر راه غیراصولــی اقــدام‬ ‫بــه کاهــش وزن کننــد؛ برخــی بــه خــوردن داروهــا و قرص هــای‬ ‫الغــری مختلــف روی می اورنــد و بعضــی دیگــر‪ ،‬از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و وب ســایت های نامعتبــر رژیــم الغــری دریافــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬رژیمــی کــه می توانــد ســامت افــراد را نیــز بــه خطــر‬ ‫بینــدازد‪ .‬بــا ایــن رژیم هــای ســخت و غیراصولی اتفاقاتــی در بدن‬ ‫رخ می دهــد کــه دکتــر ســید ضیاءالدیــن مظهــری‪ ،‬متخصــص‬ ‫تغذیــه و رژیم درمانــی و رئیــس انجمــن علمــی غــذا و تغذیــه‬ ‫حامــی ســامت ایــران بــه بررســی ان هــا می پــردازد‪.‬‬ ‫رژیم فوری‪ ،‬بدن را در وضعیت قرمز قرار می دهد‬ ‫کاهــش بیــش از نیــم تــا یــک کیلوگــرم در هفتــه کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت کــه اگرچــه می توانــد جــذاب و وسوسـه انگیز باشــد‬ ‫امــا ایــن رژیم هــای ســخت روش مناســبی بــرای کاهــش وزن‬ ‫نیســتند و عــوارض جبران ناپذیــری را بــرای بــدن بــه همــراه دارند‪.‬‬ ‫دکتــر مظهــری بابیــان اینکــه رژیــم ســخت‪ ،‬سوخت وســاز بــدن‬ ‫را بــه چالــش می کشــد‪ ،‬توضیــح می دهــد‪« :‬مــا یــک تعادلــی‬ ‫در سیســتم های بــدن داریــم کــه اگــر بــدن را تحت فشــار قــرار‬ ‫دهیــم‪ ،‬سیســتم حفاظتــی و ایمنــی بــدن کــه بــه محافظــت‬ ‫در برابــر بیماری هــا کمــک می کنــد‪ ،‬عملکــردش را از دســت‬ ‫می دهــد؛ به عنوان مثــال‪ ،‬بیمــاری چاقــی ناشــی از عــدم تعــادل‬ ‫دریافــت و مصــرف انــرژی اســت کــه به طــور خزنــده ای پیشــرفت‬ ‫می کنــد و نه تنهــا عملکــرد ارگان هــای بــدن را برهــم می زنــد بلکــه‬ ‫باعــث بیمــاری جســم و افســردگی روح می شــود‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«اگــر مــا بخواهیــم بــرای مبــارزه بــا چاقــی کــه حاصــل زمــان‬ ‫بســیار طوالنــی عــدم تعــادل دریافــت و مصــرف انــرژی اســت‪،‬‬ ‫ســریعا ًاقــدام کنیــم‪ ،‬وزن و ســایز بــدن خیلــی ســریع پاییــن‬ ‫می ایــد امــا ایــن تغییــر وزن بــه مفهــوم دســتیابی به ســامتی‬ ‫تلقــی نمی شــود چــون بــا فشــار ناشــی از یــک رژیــم ســخت و‬ ‫گرســنگی‪ ،‬بــدن در وضعیــت قرمــز قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫مظهــری می گویــد بــدن در برابــر رژیــم غیراصولــی و فــوری‬ ‫عکس العمــل نشــان می دهــد‪« :‬وقتــی مــا یک مرتبــه بــدن‬ ‫را در مقابــل گرســنگی قــرار می دهیــم‪ ،‬بــا ایــن کار باعــث‬ ‫می شــویم ویتامین هــا و مــواد معدنــی حیات بخــش و‬ ‫انتی اکســیدان های کافــی بــه بــدن نرســد؛ در چنیــن شــرایطی‬ ‫بــدن شــروع بــ ه عکس العمــل می کنــد‪».‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اولیــن عکس العمــل بــدن در برابــر رژیــم‬ ‫ســخت می گویــد‪« :‬بــا رژیــم ســخت‪ 30 ،‬تــا ‪ 35‬درصد ســوخت‬ ‫بــدن کاهــش می یابــد؛ در قبــال ایــن کاهــش انرژی‪ ،‬بــدن برای‬ ‫انکــه بتوانــد بــه مــدت طوالنــی زنــده بمانــد و انــرژی الزم جهــت‬ ‫فعالیت هــای حیات بخــش غیــرارادی را در اختیــار قلــب‪ ،‬مغــز‪،‬‬ ‫غــدد درون ریــز و تنظیــم حــرارت بــدن قــرار دهــد‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫اســتفاده از گلیکــوژن (انــرژی ذخیــره بــدن) می کنــد‪ .‬مصــرف‬ ‫ایــن انــرژی ذخیــره‪ ،‬خیلــی ســریع منجــر بــه تحلیــل و ضعــف‬ ‫عضــات می شــود‪».‬‬ ‫هر کاهش وزنی سالمت ساز نیست‬ ‫اغلــب افــراد زمانــی کــه تصمیــم می گیرنــد وزنشــان را کاهــش‬ ‫دهنــد‪ ،‬هــرروز وزن و سایزشــان را چــک می کننــد و روزشــماری‬ ‫می کننــد تــا هرچــه ســریع تر بــه وزن ایــده الشــان برســند امــا‬ ‫کاهــش وزن ســریع و غیراصولــی عــوارض و اســیب هایی دارد‬ ‫کــه دکتــر مظهــری دراین بــاره می گویــد‪« :‬فــردی کــه به ســرعت‬ ‫در هفتــه چنــد کیلــو الغــر کنــد و تــا ‪ 10-15‬کیلــو بــه الغــری ادامــه‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه تدریــج بــا پیــر شــدن چهــره‪ ،‬از دســت دادن تراکــم‬ ‫اســتخوان ها و تحلیــل عضــات مواجــه خواهــد شــد امــا ایــن‬ ‫نتیجــه چــون در زمــان طوالنی تــری نســبت بــه اثــار ملمــوس‬ ‫کاهــش وزن و ســایز رخ می دهــد‪ ،‬ایــن افــراد از رژیم هــای‬ ‫ســخت اســتقبال می کننــد امــا در بلندمدت نه تنها پیــری صورت‬ ‫دیگــر قابــل بازگشــت نیســت بلکــه افــراد را بــه کم خونی هایــی‬ ‫دچــار می کنــد کــه گاهــی قابل درمــان نیســت‪».‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از کاهــش ناســالم در میــزان متابولیســم‪،‬‬ ‫مظهــری توصیــه می کنــد کــه دریافــت کالــری هرگــز نبایــد بــه‬ ‫کمتــر از ‪ 1000‬کالــری در روز محــدود شــود‪« :‬کاهــش ‪،250‬‬ ‫‪ 750 ،500‬تــا ‪ 1000‬کالــری در روز منجــر بــه کاهــش وزن یــا‬ ‫کاهــش ســایز متعــادل و متناســب ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬کیلــو وزن در‬ ‫مــاه می شــود کــه البتــه ایــن بــرای همــه افــراد تعمیــم پیــدا‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بــه دلیــل انکــه افــراد بایــد بر اســاس ســن‪ ،‬جنســیت‬ ‫و وضعیــت فیزیولوژیکــی‪ ،‬رژیــم متناســب بــا زمــان حالشــان را‬ ‫دریافــت کننــد‪».‬‬ ‫بهترین رژیم غذایی برای کاهش وزن سالم چیست؟‬ ‫وقتــی صحبــت از کاهــش وزن می شــود‪ ،‬توصیه هــای زیــادی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مجــات‪ ،‬کتاب هــا و وب ســایت ها وعــده می دهنــد‬ ‫کــه بــا ارائــه روش هــای اصولــی و دســتورات خاصــی می تواننــد‬ ‫فــرد را بــه هــدف اولیــه و اصلــی یعنــی الغــری برســانند؛ برخــی‬ ‫کلیــد الغــری را کمتــر غــذا خــوردن و بیشــتر ورزش کــردن‬ ‫می داننــد‪ ،‬برخــی دیگــر تنهــا راه حــل را حــذف چربــی می داننــد‬ ‫و عــده ای دیگــر حــذف کربوهیدرات هــا را تجویــز می کننــد؛ امــا‬ ‫در الب ـه الی این همــه نســخه بــرای کاهــش وزن‪ ،‬کــدام روش‬ ‫بــرای کاهــش وزن ســالم توصیــه می شــود؟‬ ‫مظهــری در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد‪« :‬حقیقــت ایــن‬ ‫اســت کــه هیــچ راه حــل ثابتــی بــرای کاهــش وزن ســالم و دائمی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬چیــزی کــه بــرای یــک فــرد موثر اســت ممکن اســت‬ ‫بــرای شــما مفیــد نباشــد‪ ،‬زیــرا کاهــش وزن در هــر فــرد ســیگنال‬ ‫زمانــی مخصوصــی دارد و عــاوه بــر این‪ ،‬چاقی‪ ،‬ســن‪ ،‬جنســیت‬ ‫و وضعیــت فیزیولوژیکــی افــراد بایــد بررســی شــود‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص رژیم درمانــی ادامــه می دهــد‪« :‬چاقــی انــواع‬ ‫و اقســام دارد؛ یــک فــرد چــاق بــرای دریافــت رژیــم‪ ،‬قبــل از هــر‬ ‫چیــز بایــد موردبررســی قــرار بگیــرد کــه ایــا چاقــی بــه دلیــل زمینه‬ ‫ژنتیکــی وارثــی اســت؟‪ ،‬ایــا غــدد درون ریــز فعال اســت؟‪ ،‬ایا فرد‬ ‫کـم کاری تیروئیــد دارد یــا خیــر؟‪ ،‬ایــا در رابطــه بــا مــواد غذایــی که‬ ‫تغذیــه روزمــره ان هــا را تشــکیل داده‪ ،‬تناســب الزم بیــن رشــد‬ ‫مغذی هــای الزم مثــل پروتئین هــا‪ ،‬چربی هــا‪ ،‬قندهــا و تعــادل‬ ‫ظ شــده یــا خیــر؟»‬ ‫فیزیولوژیکــی حفـ ‬ ‫بــه اعتقــاد مظهــری‪ ،‬مســئله الغــر کــردن هــم علــم اســت و‬ ‫هــم هنــر‪« :‬متاســفانه برخــی افــراد ناکارامــد و ســودجو ســعی‬ ‫می کننــد بــدون هیچ گونــه دانــش الزم در ایــن زمینــه‪ ،‬بــا تکلیــف‬ ‫کمک الغری ها ســود کالنی به دســت اورند و ســامت جســمی‬ ‫و روحــی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد‪ .‬این هــا جــز خیانــت بــه‬ ‫مراجعه کننــدگان هیــچ کمکــی بــه انجــام نمی رســانند‪».‬‬ ‫اسلیو معده برای الغری به چه افرادی توصیه می شود؟‬ ‫بــه گفتــه مظهــری‪ ،‬چاقــی یــک بیمــاری خزنــده ای اســت کــه بــا‬ ‫تجمــع بیش ازحــد یــا غیرطبیعــی چربــی می توانــد ســامتی بــدن‬ ‫را مختــل کنــد‪ .‬تعریــف چاقــی در پزشــکی برحســب شــاخص‬ ‫تــوده بدنــی (‪ )BMI‬محاســبه می شــود‪ ،‬یــک فرمــول کــه در ان‬ ‫وزن بــه واحــد کیلوگــرم‪ ،‬تقســیم بر مجــذور (تــوان دوم) قــد بــه‬ ‫واحــد متــر می شــود‪.‬‬ ‫مظهــری می گویــد افــراد دارای ‪ 40 BMI‬یــا باالتــر دچــار ابتــا بــه‬ ‫چاقی هــای کشــنده هســتند کــه ریســک چاقــی در ایــن افــراد‬ ‫باالتــر از عمــل اســلیو معــده اســت‪« :‬طبــق پروتــکل درمــان‬ ‫تــا زمانــی کــه فــرد بتوانــد بــدون تهاجــم‪ ،‬رونــد افزایــش وزن را‬ ‫پیشــگیری یــا درمــان نمایــد‪ ،‬بایــد ایــن رونــد را بــه گونـه ای پشــت‬ ‫ســر بگــذارد کــه بــه مســئله یویــو افکــت و بازگشــت چاقــی پــس‬ ‫از کاهــش وزن دچــار نشــود امــا اگــر ریســک و خطــرات چاقــی‬ ‫بــرای ادامــه زندگی بیشــتر باشــد‪ ،‬در این صــورت جراحی اخرین‬ ‫اقدامــی اســت کــه بایــد انجــام شــود‪».‬‬ ‫توصیه جدی به مراجعان اسلیو معده‬ ‫مظهــری عمــل اســلیو معــده را بــرای کســانی کــه نیــاز بــه عمــل‬ ‫ندارند‪ ،‬پرخطر می داند و می گوید‪« :‬با برداشــته شــدن قســمتی‬ ‫از معــده‪ ،‬اشــتها کــم می شــود و ایــن باعــث الغــری خواهــد شــد‬ ‫امــا ایــن عمــل جراحــی در بلندمــدت عوارضــی خواهــد داشــت؛‬ ‫حتــی اگــر اســلیو بــه شــیوه درســت و اصولــی انجــام شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫عمــل در بلندمــدت بــرای افــرادی کــه نیــاز بــه عمــل نداشــته اند‪،‬‬ ‫اثــرات تخریبــی همچــون انســداد دســتگاه گــوارش‪ ،‬فتــق‪،‬‬ ‫رفالکــس معــده و‪ ...‬را بــه همــراه خواهــد داشــت‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص رژیم درمانــی ادامــه می دهــد‪« :‬افــراد داری‬ ‫‪ 40 BMI‬یــا باالتــر کــه نیــاز بــه عمــل اســلیو معــده داشــته اند‪،‬‬ ‫چنانچــه تحــت نظــر جراحــان و متخصصــان باتجربــه ایــن‬ ‫عمــل را انجــام دهنــد‪ ،‬می تواننــد بــا رعایــت اصــول تعــادل و‬ ‫تنــوع و کنتــرل دائمــی ســال های طوالنــی عمــر کننــد امــا ایــن‬ ‫دســته افــراد هــم چنانچــه رفته رفتــه بــه پرخــوری بپردازنــد‪،‬‬ ‫وزن بــه حالــت قبــل از عمــل برمی گــردد‪».‬‬ ‫مظهــری توصیــه می کنــد‪« :‬افــراد قبــل از اقــدام بــه عمــل‬ ‫اســلیو حتمــا ً بــا چنــد متخصــص باتجربــه و قابل اطمینــان‬ ‫مشــورت کننــد و درنهایــت اقــدام بــه ایــن عمــل نماینــد‪».‬‬ ‫دمنوش ها تاثیری در الغری ندارد‬ ‫متاســفانه بــا افزایــش تقاضــا بــرای کاهــش وزن‪ ،‬برخــی‬ ‫افــراد ســودجو بــا تبلیغــات فریبنــده بــه مــردم وعــده‬ ‫الغــری چنــد کیلویــی در عــرض یــک هفتــه یــا یــک مــاه را‬ ‫مــی دهنــد؛ مظهــری دراین بــاره می گویــد ازنظــر علمــی‪،‬‬ ‫کاهــش وزن بــا دمنــوش امکان پذیــر نیســت‪« :‬دمنوش هــا‬ ‫کاری جــز افزایــش ادرار و دفــع اب بــدن ندارنــد و مقــداری‬ ‫از دمنوش هــا تغییراتــی در ســوخت انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نتیجــه ای کــه از دمنوش هــا حاصــل می شــود‪،‬‬ ‫ناپایــدار اســت و چنانچــه بــر اســاس اصــول صحیح اســتفاده‬ ‫نشــود حتــی می توانــد بیمــاری زا باشــد‪».‬‬ ‫مظهــری به منظــور تاییــد رد تاثیــر دمنــوش در الغــری‬ ‫می گویــد‪« :‬امریــکا بزرگتریــن محققــان تغذیــه را دارد و ‪60‬‬ ‫درصــد از افــراد ایــن کشــور دچــار چاقی هــای قابل توجهــی‬ ‫هســتند کــه در ســال چندیــن هــزار میلیــارد دالر خــرج‬ ‫درمــان ایــن افــراد می شــود؛ مســلما ًاگــر دمنــوش تاثیــری در‬ ‫الغــری داشــت‪ ،‬ایــن کشــور پیشــتاز در ایــن مســیر بــود؛ پس‬ ‫دمنــوش هیــچ تاثیــری در الغــری نــدارد و در ایــن خصــوص‬ ‫توصیــه می کنــم به هیچ عنــوان بــرای درمــان الغــری فریــب‬ ‫افــراد ســود جــود در تبلیــغ دمنوش هــا را نخوریــد‪».‬‬ ‫ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی در پایــان تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫«بــرای کاهــش وزن‪ ،‬از رژیم هــای غذایی خودســرانه و غیرعلمی‬ ‫اجتنــاب کنیــد و بــرای دریافــت برنامــه رژیــم الغــری حتمــا ًبــا‬ ‫یــک متخصــص تغذیــه باتجربــه و دلســوز مشــورت کنیــد چــون‬ ‫متخصصان تغذیه اغلب با بررســی مســائل پزشــکی که ممکن‬ ‫اســت بــر وزن تاثیــر بگــذارد‪ ،‬اقــدام بــه ارائــه برنامــه غذایــی‬ ‫می کننــد و بررســی مســائل پزشــکی و جســمی می توانــد بــه رونــد‬ ‫کار بــرای کاهــش وزن ســالم و برگش ـت ناپذیر کمــک کند‪».‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 13‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪648‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب ‪:‬‬ ‫«امــام بــا ان عظمــت کــه دنیــا را تــکان داد‪ ،‬تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬میگویــد «افتخــارم ایــن اســت کــه بســیجی ام»‪ .‬بعــد میگویــد‪« :‬مــن دســت یکایــک شــما را میبوســم»؛ واقعــا ً اینهــا‬ ‫فراموش شــدنی نیســت‪۱۴۰۱/۰۹/05 ».‬‬ ‫درج اگهی جعلی گریبانگیر‬ ‫کالهبردار سایبری شد‬ ‫ابزار ‪ Nmap‬چیست‬ ‫و چه کاربردی‬ ‫دارد؟‬ ‫ابــزار ‪ Nmap‬یــا ‪ Network Mapper‬یــک ابــزار متــن بــاز‬ ‫جهــت بازرســی امنیتــی و اســکن شــبکه اســت کــه توســط‬ ‫‪ Gordon Lyon‬توســعه یافتــه اســت و روی تمــام سیســتم‬ ‫عامــل هــای رایانــه ای اصلــی اجــرا مــی شــود و بســته هــای‬ ‫باینــری رســمی بــرای لینوکــس ‪ ،‬وینــدوز و ‪ Mac OS X‬در‬ ‫دســترس هســتندو بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫می توانــد شــبکه های بــزرگ را نیــز همچــون ‪single host‬‬ ‫بــه ســرعت تشــخیص دهــد‪ .‬ابــزار ‪ Nmap‬عمومــا ًتوســط‬ ‫مدیــران شــبکه بــرای شناســایی دســتگاه هایی کــه بــه شــبکه‬ ‫متصل هســتند‪ ،‬ســرویس های در اجرا بر روی سیســتم ها‪،‬‬ ‫پورت هایــی کــه دســتگاه ها بــه ان متصــل می شــوند و‬ ‫همچنیــن پورت هــای ازاد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫به طور خالصه برخی از ویژگی های ان عبارتند از‪:‬‬ ‫‪Host Discovery‬‬ ‫‪Port Scan‬‬ ‫تشخیص سیستم عامل‬ ‫تشخیص نسخه سرویس‬ ‫اطالعــات شــبکه در مــورد سیســتم هــدف ‪ ،‬ماننــد نــام‬ ‫‪ ،DNS‬انــواع دســتگاه و ‪ MAC‬ادرس هــا‪.‬‬ ‫ســرویس دهی و سیســتم عامل انگشــت نگاری (‪Service‬‬ ‫‪)and OS fingerprinting‬‬ ‫تشخیص اسیب پذیری (‪.)Vulnerability detection‬‬ ‫‪ Nmap‬را می تــوان به عنــوان ابــزاری تعریــف کــرد کــه‬ ‫قــادر بــه شناســایی و عیب یابــی ســرویس های فعــال و در‬ ‫حــال اجــرا بــر روی یــک سیســتم متصــل بــه اینترنــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار به طــور معمــول توســط مدیــران شــبکه بــرای‬ ‫شناســایی حفره هــای امنیتــی احتمالــی در سیســتم های‬ ‫متصــل بــه شــبکه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می تــوان از ان بــرای اتوماتیــک کــردن بســیاری از تسـک های‬ ‫تکــراری و برنامه ریــزی شــده ماننــد مانیتورینــگ برنامه هــا و‬ ‫به روز رســانی ســرویس ها نیــز بهــره جســت‪.‬‬ ‫برای درک بهتر نرم افزار ‪ Nmap‬بهتر اســت ابتدا چگونگی‬ ‫فراینــد اســکن شــبکه و همچنیــن مکانیزم هــای تشــخیص‬ ‫و شناســایی شــبکه را مــورد بررســی قــرار دهیــم‪Nmap .‬‬ ‫ابتــدا بســته های ‪ IP‬خــام را بــه روشــی کامــا ًمنحصــر بــه ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد‬ ‫کــه بــا درج اگهــی جعلــی درســایت هــای فــروش انالیــن‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان نمــوده بــود‪.‬‬ ‫فــرد بــرای شناســایی ‪ host‬هایــی کــه در سیســتم شــبکه در‬ ‫دســترس هســتند‪ ،‬ارســال می کنــد‪ .‬ایــن برنامــه همچنیــن‬ ‫می توانــد ســرویس های ارائــه شــده توســط ایــن ‪ host‬هــا‪،‬‬ ‫سیســتم عامــل انهــا و مجموع ـه ای از ویژگی هــای دیگــر را‬ ‫نیــز شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫ابزار ‪ Nmap‬به خصوص برای تســت نفوذ در سیســتم های‬ ‫تحت شــبکه بســیار مفید و کاربردی اســت‪ Nmap .‬نه تنها‬ ‫جزئیــات شــبکه را جمــع اوری می کنــد‪ ،‬بلکــه در تعییــن‬ ‫حفره هــای امنیتــی موجــود در سیســتم نیــز بســیار موثــر‬ ‫اســت‪ Nmap .‬مســتقل از سیســتم عامــل اســت و بــر روی‬ ‫بســیاری از سیســتم عامل هــای محبــوب و متــداول ماننــد‬ ‫‪ Linux، Windows، Mac‬و ‪ BSD‬نیــز قابــل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از ان بســیار اســان بــوده و محیــط ایــن پلتفرم هم‬ ‫به صــورت ‪ command-line‬و هــم به صــورت رابــط گرافیکــی‬ ‫در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ Nmap‬ابــزاری بســیار مفیــد و کاربــردی بــرای اســکن و‬ ‫گزارش گیــری از شــبکه اســت‪ .‬حــال ببینیــم بــا ‪ Nmap‬چــه‬ ‫کارهــای دیگــری می تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ایــن برنامــه می توانــد هاس ـت های متصــل بــه شــبکه را‬ ‫شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬می توانــد پورت هــای ازاد در یــک هاســت مــورد نظــر را‬ ‫شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬می توانــد تمــام ســرویس های موجــود بــر روی‬ ‫یــک هاســت را همــراه بــا سیســتم عامــل و نســخه ان‬ ‫شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬می توانــد هرگونــه حفــره امنیتــی یــا اســیب پذیــری‬ ‫بالقــوه در سیســتم شــبکه را تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫کار بــا نــرم افــزار ‪ Nmap‬بســیار اســان اســت‪ ،‬بــا انتشــار‬ ‫رابــط کاربــری گرافیکــی جدیــد تحــت عنــوان ‪،Zenmap‬‬ ‫کاربــر می توانــد کارهــای زیــادی از جمله ذخیره و مقایســه‬ ‫نتایــج اســکن‪ ،‬ذخیــره نتایــج اســکن در یــک پایــگاه داده‬ ‫بــرای اســتفاده های بعــدی و گســترده تر‪ ،‬مشــاهده‬ ‫توپولــوژی شــبکه به صــورت گرافیکــی و بســیاری مــوارد‬ ‫دیگــر را انجــام دهــد‬ ‫چگونه از اگودگی کامپیوتر خود‬ ‫به بدافزار مطلع شویم؟‬ ‫برای نحوه شناسایی و حذف بدافزارها‪ ،‬قربانی نرم افزارهای مخرب شده است‪:‬‬ ‫• کامپیوتــر خــود بــه خــود خامــوش می شــود‪ ،‬نمی توانــد دوبــاره روشــن شــود‪ ،‬یــا سیســتم‬ ‫ناگهــان قفــل می شــود‪.‬‬ ‫• رایانه کندتر از حالت عادی کار می کند (به دلیل افزایش بار پردازنده)‪.‬‬ ‫• سرعت اینترنت کندتر از حالت عادی است (به دلیل ترافیک زیاد داده)‪.‬‬ ‫تعــداد دفعاتــی کــه محتــوای اینترنتــی ناخواســته ظاهــر می شــود‪ ،‬ماننــد پنجــره هــای‬ ‫بازشــو(‪ ،)pop-up‬ارســال خــودکار بــه ادرســهای اینترنتــی خــاص‪ ،‬یــا دسترســی ناگهانــی بــه‬ ‫صفحــه وب جدیــد‪ ،‬موتــور جســتجو یــا تــب جدیــد در مرورگــر را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫رمزهای عبور خود را چگونه می توان‬ ‫مدیریت کرد؟‬ ‫اگــر شــما از چندیــن برنامــه‪ ،‬اکانــت و بــا پســورد ها و رمزهــای متفــاوت در فضــای‬ ‫مجــازی فعالیــت می کنیــد مدیریــت انهــا قطعــا ًبــرای شــما دشــوار اســت و حتــی‬ ‫ممکــن اســت بــا فرامــوش کــردن بعضــی از رمزهــا بســیاری از اطالعــات خــود را از‬ ‫دســت دهیــد‪.‬‬ ‫‪ NordPass‬یکــی از بهتریــن مدیریت هــای رمــز عبــور در بــازار اســت کــه توانایــی‬ ‫بررســی داده هــای لــو رفتــه را دارد و در صــورت ضعیــف بــودن رمــز عبور به شــما کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن برنامــه‪ ،‬مــی توانیــد بــا خیــال راحــت تــک تــک رمزهــای‬ ‫عبــور خــود را پیگیــری کنیــد‪ .‬اگــر فــردی هســتید کــه اغلــب انهــا را فرامــوش می کنیــد‪،‬‬ ‫کاربرانــی کــه تمایــل دارنــد بــا کمــک رابــط ‪command line‬‬ ‫کار کننــد‪ ،‬نیــز می تواننــد هــر یــک از روش هــای اســکن کــه‬ ‫در ‪ Nmap‬ارائــه شــده اســت را انتخــاب کننــد‪ ،‬کــه در حــال‬ ‫حاضــر محبوب تریــن روش نیــز اســکن ‪ TCP‬اســت‪.‬‬ ‫ابــزار ‪ Nmap‬دارای مزایــای بســیار زیــادی اســت کــه ان را‬ ‫از دیگــر ابزار هــای اســکن شــبکه متمایــز و برتــر می ســازد‪.‬‬ ‫اولیــن مزیــت ان متــن بــاز و رایــگان بــودن ان اســت‪ .‬برخــی‬ ‫دیگــر از مزایــای ان نیــز عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬می توانــد بــرای گزارش گیــری سیســتم شــبکه مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد و همچنیــن می توانــد ســرورهای جدیــد‬ ‫را تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬می توانــد در دامنه هــا و زیــر دامنه هــا بــه جســتجو‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بــا کمــک‬)‪ Nmap scripting engine ‪(NSE‬می توانــد‬ ‫بــا هاســت مــورد نظــر تعامــل کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬می توانــد ماهیــت سرویســی را کــه در هاســت در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪ ،‬تعییــن کنــد‪ .‬به عنــوان مثــال قــادر اســت‬ ‫تشــخیص دهــد کــه هاســت یــک میــل ســرور اســت یــا یــک‬ ‫وب ســرور یــا مــوارد دیگــر‪.‬‬ ‫نــرم افــزار ‪ Nmap‬معمــوال ًبــرای گزارش گیری هــای منظــم از‬ ‫شــبکه‪ ،‬اســتفاده می شــود‪ .‬همچنیــن می تــوان از ان بــرای‬ ‫انجــام برخــی از کارهــای جانبــی و تکــراری ماننــد مدیریــت‬ ‫موجــودی شــبکه‪ ،‬مدیریــت به روز رســانی ســرویس ها و‬ ‫نظــارت بــر زمان هــای اپ تایــم و ‪ downtime‬ســرویس های‬ ‫مختلــف نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ Nmap‬گزارشــی ایجــاد می کنــد کــه در ان تمــام‬ ‫هاســت های اســکن شــده هــدف را بــا تمــام اطالعاتــی‬ ‫کــه در ‪ command‬مربوطــه وجــود دارد‪ ،‬لیســت می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن وضعیــت ســرویس ها را نیــز ماننــد ازاد‪ ،‬فیلتــر‬ ‫شــده‪ ،‬فیلتــر نشــده یــا بســته شــده گــزارش می کنــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬می تــوان خروجــی را طــوری توســعه داد تــا نــوع‬ ‫سیســتم عامــل‪ ،‬ادرس ســخت افــزاری یــا همــان ‪MAC‬‬ ‫‪ ،Address‬نــوع دســتگاه و نام هــای ‪ reverse DNS‬نیــز‬ ‫گــزارش شــود‪.‬‬ ‫برنامــه هــا ناگهــان حــذف یــا خــراب می شــوند‪ .‬برخــی از عناصــر مضــر حتــی می تواننــد‬ ‫برنامه هــای انتــی ویــروس و فایــروال هــا را غیرفعــال کننــد‪ ،‬کــه نشــانگر دیگــری از الــوده‬ ‫شــدن سیســتم بــه بدافــزار اســت‪.‬‬ ‫برنامه های ناخواسته نصب شده و برخی خودشان باز می شوند‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه شــخصی در رایانــه مداخلــه می کنــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‬ ‫پرونــده هــا یــا پوشــه هــای جدیــد‪ ،‬زیــرا نشــانگر مــاوس در حــال کنتــرل اســت‪ ،‬یــا مثــا‬ ‫ایمیل هــا یــا پیامهــا از طــرف شــما بــدون اجــازه در شــبکه هــای اجتماعــی ارســال می شــوند‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه سیســتم شــما در برابــر بدافزارهــا ایمــن باشــد‪ ،‬توصیــه می شــود تیــم را بــه نــرم‬ ‫افــزار زیــر مجهــز کنیــد‪:‬‬ ‫• یــک برنامــه انتــی ویــروس فعــال و موثــر‪ :‬انتــی ویــروس برنامــه ای اســت کــه بــه طــور‬ ‫ی اجــرا می شــود و از رایانــه شــما در برابــر تهدیــدات نــرم افــزاری مخــرب محافظــت‬ ‫دائمــ ‬ ‫می کنــد روش هــای نحــوه شناســایی و حــذف بدافزارهــا را ارائــه می دهنــد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانید‬ ‫تــا حــد ممکــن برنامــه هــای مخــرب را تشــخیص دهیــد‪ ،‬بایــد همیشــه بــا بــه روز رســانی‬ ‫خــودکار بــه روز باشــید‪ .‬سیســتم عامــل هــای وینــدوز دارای یــک انتــی ویــروس اســتاندارد‬ ‫هســتند کــه می توانــد ‪Microsoft Security Essentials ‪(Windows Vista، Windows‬‬ ‫‬)‪ 7‬یــا ‪( Windows Defender‬از ‪ )8 Windows‬باشــد‪ .‬از جملــه موثرتریــن و رایــگان تریــن‬ ‫برنامــه هــای انتــی ویــروس می تــوان بــه ‪ Avast، Avira‬و ‪Kaspersky, Padvish ،360‬‬ ‫‪ Total Security‬اشــاره کــرد‪ .‬ایــن برنامــه هــا بــرای سیســتم عامــل هــای وینــدوز و مــک و‬ ‫اندرویــد در دســترس هســتند‪ .‬یکــی دیگــر از شــناخته شــده تریــن و همچنیــن بهتریــن انتــی‬ ‫ویــروس هــا پادویــش می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نرم افــزار می توانــد بــرای شــما مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫ویژگی های استفاده از ‪:NordPass‬‬ ‫* می توانید از الگوریتم رمزگذاری درجه نظامی برنامه ‪ XChaCha20‬استفاده کنید‬ ‫اساســا ًبــه ایــن معنــی اســت کــه تمــام اطالعــات شــما رمزگــذاری شــده و کامــا ً‬ ‫خصوصــی اســت‪ ،‬بــه عــاوه‪ ،‬هیــچ کــس دیگــری بــه ان دسترســی نــدارد مگــر اینکــه‬ ‫بــه انهــا اجــازه دسترســی بــه صنــدوق شــما داده شــود‪ .‬یــا در مواقــع اضطــراری‪ ،‬کــه‬ ‫مــی توانیــد تنظیــم کنیــد)‪.‬‬ ‫* در صــورت تشــخیص نقــض داده هــا یــا بــه خطــر افتــادن اطالعــات شــما بــه شــما‬ ‫هشــدار مــی دهــد‬ ‫ایــن برنامــه مــی توانــد بــه شــما ارامــش خاطــر را در زمانــی کــه در طــول تعطیــات‬ ‫نگــران چیزهــای دیگــری هســتید‪ ،‬می دهــد و بــا بررسـی های مســتمر هرگونــه نقــض‬ ‫داده هــا را تشــخیص و بــه شــما اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫* ایــن امــکان را می دهــد تــا بــه راحتــی رمزهــای عبــور خــود را از مرورگــر یــا ‪CSV‬‬ ‫خــود وارد کنیــد‬ ‫ســرهنگ ســید نظــام موســوی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهروندی بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫بیــان داشــت در ســایت اگهــی انالیــن جهــت اجــاره‬ ‫منــزل مســکونی مبلــغ ‪ 50000000‬ریــال واریــز نمــوده‬ ‫کــه پــس از ان فــرد کالهبــردار تلفــن همــراه خــود را‬ ‫از دســترس خــارج کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در پــی تشــکیل پرونــده مبنــی بــر‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬بررســی موضــوع ســریعا ً در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت و مشــخص‬ ‫گردیــد عامــل ایــن کالهبــرداری فــردی ‪ 19‬ســاله مــی‬ ‫باشــد کــه بــا درج اگهی هــای متفــاوت در ســایت ‬ ‫دیــوار بــا انجــام اقدامــات متقلبانــه‪ ،‬افــراد را اغفــال‬ ‫می کــرده و بعــد از دریافــت وجــه دیگــر پاســخگوی‬ ‫وی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تکمیــل تحقیقــات پلیســی متهــم جــوان‬ ‫شناســایی ‪ ،‬دســتگیر و بــه مرجــع قضائــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی ادامه داد ‪ :‬شــهروندان توجه داشته‬ ‫باشــند تــا زمانــی کــه از ادرس‪ ،‬هویــت و مشــخصات‬ ‫فروشــندگان اطمینــان پیــدا نکرده انــد بــه هیــچ عنــوان‬ ‫اقــدام بــه واریــز پــول بــه حســاب افــراد نکننــد‪ ،‬همچنین‬ ‫شــهروندان پیــش از اقــدام بــه پرداخــت‪ ،‬از اصالــت کاال‬ ‫و از وجــود ان مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫در اندروید ‪Data Saver‬‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ Data Saver‬در واقع یک ویژگی اســت که در گوشـی های‬ ‫اندرویــد تعبیــه شــده اســت کــه وقتــی بــه ‪ Wi-Fi‬متصــل‬ ‫نیســتید میــزان دیتایــی کــه برنامه هــای شــما می تواننــد در‬ ‫پــس زمینــه اســتفاده کننــد را محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫چرا باید در هواپیما گوشی‬ ‫روی حالت پرواز قرار گیرد؟‬ ‫اســتفاده از تلفــن همــراه در طــول ســفرهای هوایــی‬ ‫کــه شــما بــا هواپیمــا مســافرت می کنیــد بــه دلیــل امــواج‬ ‫و ســیگنال های ارســالی از ســمت گوشــی موبایــل شــما‬ ‫بســیار خطرنــاک اســت و ممکــن اســت سیســتم های‬ ‫مخابراتــی و هدایتــی هواپیمــا را بــا مشــکل روبـه رو کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر قصــد مســافرت های هوایــی داریــد بهتــر‬ ‫اســت تلفــن همــراه خــود را در طــول ســفر یــا خامــوش‬ ‫کنیــد و یــا در حالــت پــرواز قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫رمزهــای عبــور خــود را در همــه دســتگاه های خــود همگام ســازی کنیــد و رمزهــای‬ ‫عبــور جدیــد را ذخیــره کنیــد‪ .‬فقــط بــا یــک کلیــک بعــاوه‪NordPass Premium ،‬‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری شــما را ذخیــره می کنــد تــا بتوانیــد هنــگام خریــد انالیــن‬ ‫تعطیــات خــود‪ ،‬مطمئــن باشــید کــه ایــن کارت امــن و مطمئــن اســت‪.‬‬ ‫* می توانیــد افزونــه مرورگــر را روی دســکتاپ خــود نصــب کنیــد تــا اســتفاده از ان‬ ‫اســان تر شــود‪.‬‬ ‫زیبایــی ‪ NordPass‬در ایــن اســت کــه واقعــا ًبــه شــما امکان می دهد تمــام داده های‬ ‫خــود را ایمــن تــر نگــه داریــد‪ .‬اگــر متوجــه می شــوید کــه یــک رمــز عبــور را بارهــا و بارهــا‬ ‫پیش فــرض می دهیــد‪ ،‬زیــرا تنهــا رمــز عبــوری اســت کــه می توانیــد بــه خاطر بســپارید‪،‬‬ ‫تمــام اطالعــات شــما در خطــر اســت – اگــر شــخصی یکــی از رمزهــای عبــور شــما را‬ ‫کشــف کنــد‪ ،‬همــه ان هــا را کشــف کــرده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بــا ‪ ،NordPass‬مــی‬ ‫توانیــد بــرای همــه چیــز از یــک رمــز عبــور متفــاوت اســتفاده کنیــد و همــه انهــا را در‬ ‫اینجــا ذخیــره کنیــد‪ NordPass Premium .‬فضــای زیــادی بــرای ذخیــره رمزهــای عبور‬ ‫شــما دارد تــا بتوانیــد ان را در تمــام حســاب هــای خــود تغییــر دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪ -648‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-648‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/09‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/09 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/04 --1401‬دسامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫یکشنبه ‪09//13‬‬ ‫‪143‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫امام جمعه گرگان‪:‬‬ ‫بزرگتریننقض کنندگان‬ ‫حقوق بشر پرچمداران تصویب‬ ‫قطعنامه علیه ایران هستند‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت‪ :‬پرچمداران قطعنامه‬ ‫حقــوق بشــری علیــه ایــران (المــان و فرانســه) کــه پنجشــنبه هفتــه گذشــته در‬ ‫شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد به تصویب رســید‪ ،‬بزرگترین و عاملین‬ ‫اصلــی نقــض حقــوق بشــر در جهــان بــه ســرکردگی امریکا هســتند‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای نمــاز عبــادی جمعه امــروز گرگان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬انــان در ایــن قطعنامــه اعــام داشــتند کــه ایــران حقــوق بشــر را‬ ‫رعایت نمی کند‪ ،‬در صورتی که ان ها از گذشــته تاکنون با کشــتار مســلمانان در‬ ‫اقصــی نقــاط دنیــا‪ ،‬نقض کننــده اصلــی و واقعــی حقــوق بشــر هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بیــان کــرد‪ :‬المــان عامــل‬ ‫اصلــی جنــگ جهانــی اول و دوم بــود کــه در ان جنگ هــا میلیون هــا انســان‬ ‫مظلــوم و بی گنــاه را در اروپــا و حتــی ایــران کــه اعــام بی طرفــی کــرده بــود‪ ،‬بــه‬ ‫صورت مســتقیم و غیرمســتقیم به خاک و خون کشــید و امروز مدعی شــده که‬ ‫ایــران حقــوق بشــر را رعایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬المــان در جنــگ هشــت ســاله رژیــم بعثی عــراق که صدام‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬بــار بــه مــردم مــا و حتــی مــردم مناطــق ک ُردنشــین خــود‪ ،‬حملــه و‬ ‫بمبــاران شــیمیایی کــرد پشــتیبان ایــن کشــور بــود امــا امــروز طرفــدار حقــوق بشــر‬ ‫شــده و قطعنامــه را در ســازمان ملــل میانــداری می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی گفــت‪ :‬فرانســه یکــی دیگــر از پرچمــداران ایــن قطعنامــه‪،‬‬ ‫در روزهایــی کــه کشــورهای افریقایــی و برخــی کشــورهای اســیایی را به اســتعمار‬ ‫خــودش مـی اورد هــزاران نفــر را ک ُشــت کــه از ان جملــه می تــوان بــه کشــتار یــک‬ ‫میلیــون نفــر در الجزایــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان یــاداور شــد‪ :‬صــدور ایــن قطعنامه هــا بــرای ایــران تازگــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه از همــان روزهــای اول پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬دشــمنان هــر روز‬ ‫بــه دنبــال بهانــه بودنــد و چیــزی را علیــه ایــران ســر زبان هــا می انداختنــد و اذهــان‬ ‫عمومــی را علیــه ایــران همــراه خــود می کردنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی افــزود‪ :‬دشــمنان روزی بــر مســاله هســته ای‪ ،‬روز دیگــر بــر‬ ‫مســاله موش ـک ها‪ ،‬دگــر روز بــر مســاله حضــور ایــران در خاورمیانــه و منطقــه و‬ ‫امــروز هــم بــه بهانــه حقــوق بشــر‪ ،‬بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداف خود بــرای ضربه‬ ‫وارد کــردن بــه ایــران هســتند‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی بــا اشــاره بــه اغتشاشــات اخیــر در کشــور تاکیــد کــرد کــه‬ ‫طراحــی ایــن اغتشاشــات کار دشــمنان اســت و ریشــه اصلــی ایــن مســائل در‬ ‫راســتای بهانه جویــی و بهانه تراشــی هــر روز ان علیــه ایــران‪ ،‬خودشــان هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان بــه برگــزاری مســابقات جــام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬در‬ ‫کشــور قطــر اشــاره کــرد و بــا تشــکر از مقامــات ایــن کشــور مبنــی بــر برخوردهایــی‬ ‫کــه بــا اســرائیلی ها داشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از بهتریــن شــرط هایی کــه قطــر بــرای‬ ‫ورود اســرائیل گذاشــته بــود‪ ،‬ایــن اســت کــه انــان ‪ ۸‬هــزار فلســطینی را بــا بهترین‬ ‫و مدرنتریــن هواپیمــا بــرای جــام جهانــی بــه ایــن کشــور بفرســتند و بــرای گرفتــن‬ ‫ویــزا بــه ســایت جــام جهانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی یــاداور شــد‪ :‬مراجعــه کننــدگان اســرائیلی بــه ایــن ســایت‪،‬‬ ‫نــه تنهــا اســم کشــور خودشــان را ندیدنــد‪ ،‬بلکــه بــا اســم کشــور فلســطین مواجــه‬ ‫شــدند و بــه ناچــار بــا نــام ایــن کشــور بــرای خــود ویــزا گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خبرنــگاران اســرائیلی اظهــار داشــتند کــه پیــش از ایــن مســابقات فکر‬ ‫می کردنــد فقــط دولت هــای عربــی و کشــورهای اســامی بــا اســرائیل مشــکل‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا در ایــن مســابقات دیدنــد کــه مــردم ایــن کشــورها هــم اســرائیل را بــه‬ ‫رســمیت نمی شناســند‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ‪ ۱۶‬اذر مــاه‪ ،‬روز‬ ‫دانشــجو‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۳۲‬دولــت ملــی وقــت (دکتــر مصــدق) نفــت را‬ ‫کــه ســرمایه کشــورمان بــود‪ ،‬ملــی اعــام کــرد و بــا ایــن کار دســت انگلیــس را از‬ ‫غــارت ســرمایه ملــی کوتــاه کــرد کــه پــس از ان انگلیــس و امریــکا علیــه دولــت‬ ‫ملــی متحــد شــدند و بــا ایجــاد کودتاهایــی‪ ،‬در کشــور ســر و صــدا و تظاهــرات راه‬ ‫انداختنــد و دولــت ملــی را ســاقط کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود‪ :‬از انجایــی کــه قــرار‬ ‫بــود در ‪ ۱۸‬اذر مــاه نیکســون (معــاون وقــت رییــس جمهــور امریــکا) بــه منظــور‬ ‫تشــکر از ســاقط شــدن دولــت ملــی بــه تهــران بیایــد‪ ،‬دانشــجویان تظاهرات هــای‬ ‫ارامــی را برگــزار کردنــد‪ ،‬امــا نیروهــای رژیــم ستمشــاهی دانشــجویان را بــه گلولــه‬ ‫بســتند و ســه نفر از دانشــجویان شــهید شــدند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ‪ ۱۱‬اذر مــاه‪ ،‬ســالروز شــهادت میــرزا کوچک خــان‬ ‫جنگلــی گفــت‪ :‬ایــن مــرد مجاهــد و مبــارز در شــمال ایــران بــرای مبارزه با اســتکبار‬ ‫و متجاوزیــن قیــام کــرد و مــردم او را همراهــی کردنــد و در نهایــت در مســیر دفــاع‬ ‫از کشــور و نظــام اســامی بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫شاهد بروز برخی‬ ‫غفلت ها‬ ‫در جنگ نرم‬ ‫هستیم‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در جنــگ تحمیلــی از‬ ‫کیــان کشــور دفــاع کردیــم امــا در جنــگ نــرم چــون‬ ‫ابعــاد نامشــخصی دارد‪ ،‬نمی تــوان بــه روشــنی بــا‬ ‫دشــمن مقابلــه کــرد و بــه همیــن دلیــل شــاهد‬ ‫بــروز برخــی غفلت هــا هســتیم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در همایــش «تــا پــای جــان‬ ‫بــرای ایــران» گرامیداشــت شــهدای امنیــت بــا‬ ‫حضــور خانــواده بســیجی ســیدروح الله عجمیــان‬ ‫و طلبــه شــهید ارمــان علـی وردی در گــرگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬عناصــری کــه در جنــگ از دســت دادیــم‬ ‫ترمیــم می شــود امــا تلفــات و خســارت های جنــگ‬ ‫سند چشم انداز‬ ‫قرانی گلستان‬ ‫تهیه شد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ســند چشــم انــداز قرانــی‬ ‫اســتان بــا محورهــای متنــوع تهیــه و بــه دســتگاه ها‬ ‫ابــاغ شــده کــه می توانــد بــه راهبــرد اقدامــات قرانی‬ ‫و فرهنگــی در گلســتان کمــک شــایانی کنــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در ایین اختتامیه چهاردهمین‬ ‫دوره ازمــون سراســری حفــظ کل قــران همــراه بــا‬ ‫ترجمــه و تفســیر و تجلیــل از حافظــان کل عضــو‬ ‫موسســه مهــد قــران از سراســر کشــور در گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد‬ ‫توجــه بــه موضوعــات قرانــی و مذهبــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان بــه صــورت پیوســته مباحــث‬ ‫نــرم بــه ســادگی قابــل برگشــت نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در جنــگ تحمیلــی از کیــان‬ ‫کشــور دفــاع کردیــم امــا در جنــگ نــرم چــون‬ ‫ابعــاد نامشــخصی دارد‪ ،‬نمی تــوان بــه روشــنی‬ ‫بــا دشــمن مقابلــه کــرد و بــه همیــن دلیــل شــاهد‬ ‫بــروز برخــی غفلت هــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــه در معــرض امتحــان الهــی‬ ‫هســتیم و لحظــه لحظــه زندگــی و گفتــار و رفتــار‬ ‫مــا و یــا ایســتادن مقابــل یــا همراهــی بــا جبهــه‬ ‫حــق مــورد ازمــون خداونــد قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬یکــی از معیارهــای‬ ‫ســنجش افــرد‪ ،‬نــگاه و برداشــت انــان از ایــات‬ ‫الهــی اســت کــه تکذیــب و یــا تمســخر ایــن ایــات‬ ‫سرنوشــتی جــز ســقوط و نابــودی را بــه همــراه‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬کم توجهــی بــرای تربیــت فرزنــدان‬ ‫و نادیــده گرفتــن نقــش مهــم ایــات الهــی در‬ ‫سرنوشــت‪ ،‬نســل جــوان را بــه ســربازان دشــمن‬ ‫تبدیــل می کنــد کــه یکــی از نشــانه های اشــکار‬ ‫ان‪ ،‬همراهــی برخــی جوانــان بــا دشــمنان در‬ ‫اغتشاشــات اخیــر اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬طبــق بررســی‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬عامــان و امــران حــوادث اخیر دچار‬ ‫ضعــف ایمــان بودنــد که نتیجــه عملکرد انــان وارد‬ ‫شــدن خســارت بــه کشــور بــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬در شــرایط فعلــی کــه دشــمن بــا‬ ‫بکارگیــری همــه ابــزار و ظرفیــت خــود بــه دنبــال‬ ‫واردکــردن اســیب بــه نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی اســت‪ ،‬اهمیــت و ضــرورت جهــاد تبییــن‬ ‫بیــش از پیــش نمایــان می شــود‪.‬‬ ‫قرانــی‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬موضوعــات وحــدت اقــوام را اجرا‬ ‫کــرده و اهتمــام ویــژه بــر ایــن موضوعــات در اســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬تــاش کردیــم فــارغ‬ ‫از تکاپوی دشــمن در ایجاد دوقطبی و شــکاف های‬ ‫قومــی و مذهبــی بــه صــورت منســجم فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی را انجــام دهیــم و بــر ایــن اســاس برنامــه‬ ‫فاخــری در اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬همانطــور کــه دشــمن بــه دنبــال‬ ‫شــبیخون فرهنگی و ایجاد جنگ شــناختی پیچیده‬ ‫از طریــق امپراتــوری رســانه ای اســت مــا نیــز بــا صبــر‬ ‫راهبــردی و درایــت نیروهــای نظامــی‪ ،‬انتظامــی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اطالعاتــی در اوج فشــار هــا بــر اســاس‬ ‫فرمایــش مقــام معظــم رهبــری اجــازه ندادیــم‬ ‫موضوعــات خطیــر بــر زمیــن بمانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از موضوعــات خطیــر توجــه بــه‬ ‫مباحــث دینــی‪ ،‬اعتقــادی‪ ،‬وحــدت اقــوام و مذاهــب‬ ‫و موضوعــات قرانــی و تربیتــی اســت کــه بــا قــدرت‬ ‫انجــام میشــود‬ ‫حافظان قران در حفاظت قران قرار دارند‬ ‫نایــب رییــس هیــات امنــا موسســه کشــوری‬ ‫مهدقــران هــم گفــت‪ :‬حافظــان قــران‪ ،‬بایــد بداننــد‬ ‫کــه در حفاظــت قــران قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش رژیــم صهیونیســتی در‬ ‫طراحــی و اجــرای اغتشاشــات اخیــر گفــت‪ :‬بــه‬ ‫زودی خواهیــم دیــد کــه خداونــد از صهیونیســت‬ ‫و امریــکا بخاطــر فســادافرینی در جهــان انتقــام‬ ‫ســختی خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬کشــتن زنــان و‬ ‫کــودکان و طغیــان در سراســر جهــان‪ ،‬گوشـه ای از‬ ‫ظلم و جنایت این کشــورهای مســتکبر اســت که‬ ‫می خواهنــد تفکــرات منحــوس خــود را بــه ســایر‬ ‫کشــورها تحمیــل کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه ماجــرای درگذشــت مهســا امینــی و‬ ‫حــوادث پــس از ان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬حجــاب‬ ‫و فــوت ایــن خانــم‪ ،‬بهانـ ه کشــورهای زورگــو بــرای‬ ‫اشــوب افرینی و بســط اندیشــه های فاســد‬ ‫صهیونیســتی اســت تــا در نهایــت بــه غــارت‬ ‫کشــورها بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مقابــل ایــن تفکــرات‪ ،‬جبهــه‬ ‫جدیــدی در انقــاب اســامی حاصــل رهنمــود‬ ‫مقــام معظــم رهبــری و خــون پــاک شــهدا شــکل‬ ‫گرفتــه کــه بــا قــدرت و صالبــت در برابــر دنیــای‬ ‫اســتکبار جهانــی ایســتاد و همــه اندیشــه های‬ ‫انــان بــرای ســلطه بــر همــه جهــان را باطــل کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه ســربراوردن جریــان حامــی‬ ‫رژیــم پهلــوی در اغتشاشــات اخیــر اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد نســل جــوان را بــا خیانت هــای ایــن رژیــم‬ ‫ماننــد تملــک همــه اراضــی مرغــوب کشــور از جملــه‬ ‫بخــش زیــادی از زمین های گلســتان و فســاد فــراوان‬ ‫عامــان ایــن حکومــت ستمشــاهی اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬ســردرمداران حکومــت پهلوی حین‬ ‫فــرار از کشــور منابــع ایــران را بــا خــود بــرده و غــارت‬ ‫کردنــد امــا پــس از گذشــته چند دهــه از ان روزهای‬ ‫ســخت و تلــخ‪ ،‬عــده ای نااگاهانــه بــه دنبــال احیــای‬ ‫تفکرات فاســد و پوســیده پهلوی هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســازمان منافقیــن دیگر مجموعه‬ ‫ادم کــش و تروریســتی اســت کــه اشــوب های‬ ‫اخیــر را فرصتــی بــرای احیــای خــود دیــد امــا مــردم‬ ‫ایــران هیــچ گاه جنایت هــای ایــن گروهــک از‬ ‫جملــه شــهادت ‪۱۶‬هــزار زن و کــودک بی گنــاه و‬ ‫بی دفــاع را از یــاد نخواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن گروهــک کــه دم از‬ ‫زن و ازادی می زننــد بایــد بــه جوانــان پاســخ دهنــد‬ ‫کــه چــرا ‪ ۱۸‬پاســدار را در یــک عروســی ســر بریدنــد؟‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬تکلیــف مــا در شــرایط کامــا‬ ‫مشــخص اســت و در برابــر جوانــان بایــد تبییــن و‬ ‫روشــنگری کنیــم کــه بداننــد کســانی کــه پرچمــدار‬ ‫جریــان دفــاع از ازادی زنــان چــه جنایتــی در حــق‬ ‫ایــن ملــت انجــام دادن‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خداونــد شــهیدان علــی وردی و‬ ‫عجمیان و نحوه شــهادت انان را جلوی چشــمان‬ ‫مــا قــرار داده تــا بداننــد بــا چــه جنایتــکار داعــش‬ ‫صفتــی ســرکار داریــم‪.‬‬ ‫منوچهــر متکــی اظهارداشــت‪ :‬در شــرایطی کــه‬ ‫هجمه هــای ســنگین بــه کشــور وارد شــده‪ ،‬یکــی از‬ ‫راه هــای مقابلــه بــا ان مصون ســازی قــران اســت که‬ ‫ایــن کار‪ ،‬وابســته بــه درســت فهمــی‪ ،‬درک صحیــح‪،‬‬ ‫ســامت قرانــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مهدقــران در ‪ ۳۰‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۳۰‬نفر حافظ قران تحویل داده و امســال‬ ‫هــم ‪ ۸۰‬نفــر بــه مرحلــه نهایــی یافتنــد و اختــاف‬ ‫تعــداد حافظــان امســال بــا ســال های گذشــته‬ ‫بــه ایــن دلیــل اســت کــه مهدقرانــی بــه تنهایــی‬ ‫نمی توانــد امکانــات الزم را بــرای تربیــت ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫حافــظ قــران ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نیاز داریم تا کسانی که در حوزه های‬ ‫ســامت‪ ،‬مدرسه ســازی‪ ،‬ایتــام و ســایر مــوارد در امــور‬ ‫خیریــه پیشــقدم هســتند‪ ،‬در ایــن بخــش بــرای حفــظ‬ ‫بچه هــای مــا و تربیــت حافظــان قــران وقــت بگذارنــد و‬ ‫حتــی می تواننــد هــر یــک هزینه هــای تربیــت یــک یــا‬ ‫چنــد حافــظ قــران را بپردازند‪.‬‬ ‫متکــی افــزود‪ :‬امــوزش و پــرورش هــم بــه دلیــل در‬ ‫اختیــار داشــتن دانش امــوزان می توانــد حفــظ قــران‬ ‫را بــه عنــوان یــک درس‪ ،‬در برنامه هــای خــود قــرار‬ ‫دهــد تــا مســاله تربیــت ‪ ۱۰‬میلیــون حافــظ قــران‬ ‫محقــق گــردد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!