روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 642 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 642

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‬ ‫شماره ‪137 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 05‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/26-‬نوامبر‪ /01-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪642 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫حسرت حضور گردشگران بر دل‬ ‫تنها جزیره ایرانی دریای خزر‬ ‫‪2‬‬ ‫ازمون‪:‬‬ ‫از خوشحالی‬ ‫کی روش‬ ‫را بغل زدم‬ ‫حمایت دولت سیزدهم‬ ‫در راستای رونق‬ ‫کسب وکارهایخانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژگی شاخص بسیج‬ ‫تبدیل تهدیدها‬ ‫به فرصت است‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور‪ ۴۴‬کارت‬ ‫بازرگانی برای‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫زخمیخودخواه هانه‬ ‫از روی نااگاهی بر پیکر‬ ‫بنای تاریخی ‪ ۵۰۰‬ساله‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کی روش‪ :‬به ریشه های‬ ‫خود امروز برگشتیم‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران گفــت‪ :‬وحــدت خوبــی در تیــم ایجــاد شــد و بــه‬ ‫ریشـه های خــود امــروز برگشــتیم‪.‬‬ ‫پــس از بــرد مقابــل ولــز کارلــوس کـی روش در نشســت خبــری اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــازی بســیار خوبــی داشــتیم و همــه ثابــت کردنــد شــخصیت بســیار واالیــی‬ ‫دارنــد‪ .‬وحــدت خوبــی در تیــم ایــران بیــن بچه هــا ایجــاد شــد و ریش ـه های‬ ‫پیروزی شیرین‬ ‫ایران مقابل ولز‬ ‫و اشک ناامیدی‬ ‫شبکه سعودی‬ ‫اینترنشنال‬ ‫‪6‬‬ ‫خــود امــروز بــه بازگشــتیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬حتما باید بر احساسات بد شکست قبلی غلبه می کردیم‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران‪ ،‬در ادامــه گفــت‪ :‬غرورمــان در اولیــن بــازی‬ ‫خدشـه دار شــد امــا در ایــن بــازی ان را برگرداندیــم و توانســتیم خودمــان را اثبــات‬ ‫کنیــم و ایــن ســاد ه نبــود‪ .‬ولــز بســیار حریــف ســختی بــود چــرا کــه ســرعت بــازی‬ ‫خیلــی ســریعی در فوتبــال دارنــد و میبایســت تمرکــز خــود را حفــظ می کردیــم‪.‬‬ ‫ی بــه ثمــر برســانیم امــا‬ ‫ی بیشــتر ‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قــادر بودیــم تــا گل هــا ‬ ‫پیــروزی مهمتــر بــود‪ .‬در این گــروه بــرای صعــود تــا روز اخــر فضــا بــاز هســت‬ ‫م موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫و هــدف مــا ه ـ ‬ ‫کـی روش ادامــه داد‪ :‬در ایــن مســابقه نتیجــه مناســبی کســب کردیم و شایســته‬ ‫ان بودیــم‪ .‬مــا از ولــز بهتــر بودیــم و می توانســتیم گل هــای بیشــتری بزنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز روز مــا بــود و ایــن خیلــی خــوب اســت‪ .‬مــن امــروز‬ ‫واقعــا قــدردان هــواداران فوتبــال ایــران هســتم و از انهــا تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال گفــت‪ :‬بایــد بگویــم بــه بازیکنــان خــود اولیــن چیــزی‬ ‫کــه گفتــم ایــن بــود کــه مــا بــه بــازی از شــرایط بســیار ســخت برگشــتیم‪ .‬ایــن هــم‬ ‫از زیبایی هــای فوتبــال اســت کــه همیشــه یــک بــازی دیگــر پیـش رو هســت‪ .‬بازی‬ ‫بــا انگلیــس را مــا فرامــوش و بــازی بــا ولــز را جــدی گرفتیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از تجــارب خــود بایــد یــاد بگیریــم اســتفاده کنیــم‪ .‬امــروز‬ ‫م و انقــدر عالــی هســتیم کــه بــه دور بعــد راه پیدا‬ ‫توانســتیم خیلــی عالــی باشــی ‬ ‫م بــرای‬ ‫میکنیــم‪ .‬امریــکا تیــم بســیار خوبــی اســت و مــا خــود را امــاده می کنیـ ‬ ‫موفقیــت بیشــتر‪.‬‬ ‫کـی روش ادامــه داد‪ :‬ایــن بــرد را تقدیــم بــه هــواداران ایــران می کنیــم و مطالــب‬ ‫اضافــی را هــم تمــام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در خصــوص هــواداران‪ ،‬ســرمربی تیــم ایــران گفــت‪ :‬بــا توجــه به ســال های زیادی‬ ‫کــه در فوتبــال تجربــه دارم‪ ،‬ایــن موضــوع بســیار مهــم بــود بــا ایــن بــازی دیدنــی‬ ‫بچه هــا امــروز واقعــا حـس ام ایــن بــود کــه در یــک اســتادیوم واقعــی قــراردارم‪.‬‬ ‫ک بگوییم کــه فوتبــال زیبایــی را در ‪ ۹۰‬دقیقــه‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬بایــد تبریــ ‬ ‫تماشــا کردیــم وخوشــحالیم کــه پیــروز ایــن میــدان بودیــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫امام جمعه گرگان‬ ‫هدف بسیج جلب رضایت‬ ‫خداوند و خدمت به مردم‬ ‫است‬ ‫سواحل خلیج گرگان باید‬ ‫مورد توجه ویژه ای قرار کیرد‬ ‫ظرفیت هــای اســتان گلســتان در ســواحل‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان بایــد بیشــتر مــورد‬ ‫توجــه قــرار بگیــرد تــا مــردم بتواننــد در قالــب‬ ‫ایجــاد اســکله های گردشــگری از ایــن ظرفیت هــا‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬تفکــر بســیجی بــه‬ ‫دنبال پســت و مقام و جایگاه نیســت و هدفی جز‬ ‫خدمــت بــه خلــق و جلــب رضایــت خداونــد نــدارد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای‬ ‫نمــاز جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه فرارســیدن پنجــم‬ ‫اذر مــاه ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین بــه‬ ‫فرمــان امــام خمینــی (ره) اظهارداشــت‪ :‬معمار کبیر‬ ‫انقــاب اســامی بــا نــگاه اســمانی و الهــی تشــکیل‬ ‫لشــگر ‪ ۲۰‬میلیونــی را الزم و وجــودش را بــرای ایــران‬ ‫یــک ضــرورت دانســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تعبیــر امــام راحــل مبنــی بــر ایــن که‬ ‫بســیج لشــکر مخلــص خداســت‪ ،‬بهتریــن عنــوان‬ ‫بــرای ایــن مجموعــه اســت و ایــن تعبیــر بســیار‬ ‫باعظمــت اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان گفــت‪ :‬تفکــر‬ ‫بســیجی در اقشــار و اصنــاف اعــم از کارگــر و‬ ‫کشــاورز‪ ،‬کارمنــد و بــازاری وجــود دارد و هــر کــدام از‬ ‫ایــن بخش هــا در شــرایطی کــه دشــمن اســلحه اش‬ ‫را بــه ســمت ملــت و نظــام گرفتــه و در حــال‬ ‫تیراندازی ســت‪ ،‬وارد میــدان می شــوند و از کیــان‬ ‫کشــور دفــاع می کننــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی بــا یــاداوری پنجــم اذر ســالروز‬ ‫م مــردم گــرگان علیــه رژیم شاهنشــاهی گفت‪:‬‬ ‫قیــا ‬ ‫در ایــن روز مــردم گــرگان تظاهــرات ارامــی داشــتند‬ ‫امــا رژیــم شاهنشــاهی مــردم را بــه گلولــه بســت و‬ ‫عــده ای در ان روز شــهید شــدند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان‬ ‫رهبــری یــاداور شــد‪ :‬رژیــم شاهنشــاهی حتــی بــه‬ ‫بیمارســتان کــه براســاس قوانیــن بین المللــی بایــد‬ ‫یــک جــای امــن باشــد‪ ،‬حملــه و تیرانــدازی کردنــد و‬ ‫ن شــهر را بــه شــهادت‬ ‫فرزنــد یکــی از روحانیــون ای ـ ‬ ‫رســاندند‪.‬‬ ‫وی هفتــم اذر مــاه‪ ،‬روز نیــروی دریایــی ارتــش را‬ ‫گرامــی داشــت و گفــت‪ :‬ایــن بخــش از نیروهــای‬ ‫مســلح کشــور در دوران دفــاع مقــدس خدمــات‬ ‫ارزنــده ای از جملــه بســتن راه هــای مواصالتــی بــرای‬ ‫عــراق را انجــام داد و تــا ضمــن ناامــن کــردن شــرایط‬ ‫بــرای رژیــم بعثــی عــراق‪ ،‬مانــع صــادرات نفــت ان‬ ‫کشــور شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان گفــت‪ :‬نیــروی‬ ‫دریایــی ارتــش در دوران دفــاع مقــدس ‪ ۲۶‬عملیات‬ ‫را در اب هــای نیلگــون خلیــج فــارس انجــام داد‬ ‫و در شــرایط فعلــی هــم ایــن نیــرو بــه اب هــای‬ ‫منطقــه ای‪ ،‬بین المللــی و اقیانــوس بــرای ایجــاد‬ ‫امنیــت راه هــای دریایــی مبــارزه بــا دزدان دریایــی‬ ‫ورود کردنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی تصریــح کــرد‪ :‬روز پنجشــنبه‬ ‫دهــم اذر مــاه ســالروز شــهادت سیدحســن مــدرس‬ ‫اســت کــه یــک مجتهــد مســلم و مــورد افتخــار‬ ‫روحانیــت بــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان بیــان کــرد‪ :‬عــده ای کــه علیــه‬ ‫روحانیــت حــرف می زننــد بداننــد کشــور مــا چنیــن‬ ‫شــخصیت هایی داشــت کــه هــم ابــروی ملــت و‬ ‫روحانیــت بودنــد و هــم در مواقــع حســاس کشــور‬ ‫را حفــظ می کردنــد‪.‬‬ ‫امام جمعه گرگان همچنین در ادامه فرا رســیدن‬ ‫پنجــم جمــادی االول ســالروز والدت حضــرت زینــب‬ ‫(س) و روز پرســتار را تبریــک گفــت و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ان بانــوی بزرگــوار بعــد از بــه شــهادت رســیدن‬ ‫پرچمــدار کربــا‪ ،‬با ســخنرانی های خــود در مجالس‬ ‫یزیــد در کوفــه و شــام‪ ،‬نگذاشــت‪ ،‬ایــن پرچــم بــر‬ ‫زمیــن بمانــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی یــاداور شــد‪ :‬پرســتاران نیــز که‬ ‫بــا کمــال اخــاص‪ ،‬اخــاق‪ ،‬قــدرت و تــاش خــود‬ ‫بــه بیمــاران نیازمنــد کمــک و دســتگیری می کننــد و‬ ‫بــه انــان روحیــه می دهنــد‪ ،‬کارشــان ســخت اســت‪.‬‬ ‫پل ارتباطی با ما‬ ‫‪09117674497 -02191013453‬‬ ‫حسرت حضور‬ ‫گردشگران بر دل‬ ‫تنها جزیره ایرانی‬ ‫دریای خزر‬ ‫احیــای اشــوراده بــا تکیــه بــر جاذبه هــای طبیعــی و رونــق‬ ‫گردشــگری‪ ،‬تاکیــد رییــس جمهــور در ســفر اســفند پارســال‬ ‫بــه گلســتان بــود امــا بــا گذشــت حــدود ‪ ۲۰‬مــاه از انجــام ایــن‬ ‫ســفر‪ ،‬تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر همچنــان در حســرت‬ ‫حضــور گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در اســفند ســال گذشــته در ســفر بــه‬ ‫گلســتان بــه جزیــره اشــوراده رفــت و بــه طــور صریــح اجــرای‬ ‫طــرح بومگــردی در ایــن جزیــره را مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫هرچند اکنون برای ورود به اشــوراده مشــکالت ســال های‬ ‫قبــل وجــود نــدارد و بــا الیروبــی محــل پهلوگیــری قایق هــا‬ ‫بــه راحتــی می تــوان بــه ایــن جزیــره ســفر کــرد امــا بــه جــز‬ ‫ان‪ ،‬اتفــاق دیگــری بــرای فراهم کــردن زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫در مســیر حرکــت بــه جزیــره اشــوراده تــردد کامیــون و ادوات‬ ‫راه ســازی در خشــکی روبروی جزیره مشــهود اســت و هر چند‬ ‫دقیقــه یکبــار صدایــی رســا بــه گــوش مــی رســید کــه راننــده‬ ‫قایــق ان را ناشــی از صــدای بسته شــدن کامیــون جابه جاکننده‬ ‫رســوبات پــروژه الیروبــی خلیــج گــرگان مربــوط می دانــد ‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن صــدای مهیــب کــه هــر چنــد دقیقــه بــه گوش‬ ‫مــی رســید‪ ،‬ده هــا هــزار قطعــه پرنــده زمســتان گذران ابــزی‬ ‫منطقــه عکــس العملــی بــه ایــن صــدا گوشــخراش نداشــتند‬ ‫و گویــا پذیرفتنــد کــه فصــل ســرد امســال را بایــد در مامنــی‬ ‫پرســر و صــدا ســپری کننــد‪.‬‬ ‫پــس از چنــد دقیقــه قایق ســواری بــه اشــوراده رســیدیم‪.‬‬ ‫انــدک برگ هــای رنگــی بوته هــای انــار تــرش بــه اســتقبال‬ ‫مــا امده انــد گویــا پاییــز رخــت ســفر را زودتــر بســته و بــا‬ ‫زردشــدن بخــش زیــادی از درختــان و بوته هــای منطقــه‬ ‫قصــد رفتــن دارد‪.‬‬ ‫بوته هــای انــار تــرش در جزیــره اشــوراده پرشــمار اســت و‬ ‫رژه خرگوش هــای بازیگــوش الب ـه الی ان هــا تمامــی نــدارد‪.‬‬ ‫اســمان اشــوراده مملــو از فالمینگوهــا و مرغ هــای اتــش‬ ‫اســت و رقــص انهــا در فضــا جذابیتــی ســحرانگیز بــه ایــن‬ ‫جزیــره داده اســت‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن همــه جذابیــت بصــری و چشـم اندازهای بکــر‪،‬‬ ‫اشــوراده هنــوز معطــل تصمیم گیــری نهادهایــی اســت کــه‬ ‫هــر یــک بارهــا و بارهــا مدعــی بالمانــع بــودن اجــرای ایــن‬ ‫طــرح شــدند امــا هنــگام اجــرا‪ ،‬از ســوی کمیســیون و مجامع‬ ‫مختلــف پیــام دیگــری صــادر میشــود‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در خصــوص‬ ‫اجــرای طــرح گردشــگری اشــوراده بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه از همــان ابتــدا در ‪ ۲‬قالــب بخــش پشــتیبان در‬ ‫بندرترکمــن و بخــش بومگــردی در جزیــره اشــوراده طراحــی‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬در ســاحل بندرترکمــن در راســتای‬ ‫طــرح گردشــگری جزیــره اشــوراده حــدود ‪ ۱۳۸‬هکتار محدوده‬ ‫گردشــگری وجــود دارد همچنیــن ‪ ۲۲‬هکتــار طــرح گردشــگری‬ ‫در داخــل جزیــره اشــوراده قــرار گرفتــه کــه در قالــب طــرح‬ ‫گردشــگری مصــوب شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی‬ ‫بــدون هیــچ محدودیــت قانونــی قابلیــت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ظرفیت هــای اســتان گلســتان در ســواحل‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان بایــد بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫قــرار بگیــرد تــا مــردم بتواننــد در قالــب ایجــاد اســکله های‬ ‫گردشــگری از ایــن ظرفیت هــا بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایــری بــا بیــان اینکــه پیشــنهادی در خصــوص تشــکیل‬ ‫ســازمان مدیریــت گردشــگری جزیــره اشــوراده توســط‬ ‫رئیس جمهــور مصــوب شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن‬ ‫پیشــنهاد ســاختار ســازمانی و مدیریتــی جزیــره اشــوراده‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد و موانــع پی ـش روی ایــن پــروژه‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬موضوعــات مربــوط بــه جزیــره‬ ‫اشــوراده و الیروبــی خلیــج گــرگان کــه طــی ســال های اخیــر‬ ‫در حــد شــعار باقــی مانــده بــود و بــه تازگــی جنبــه عملیاتــی‬ ‫و اجرایــی گرفتــه بــا شــکل گیری ســاختار ســازمانی بــه‬ ‫ســرانجام برســد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم چنــد مــاه قبــل بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫رییــس جمهــور بــرای اجرای طرح توســعه گردشــگری جزیره‬ ‫اشــوراده گفــت‪ :‬برخــی افــراد و مدیــران مانــع اجــرای ایــن‬ ‫طــرح هســتند‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬اگــر ایــن افــراد همچنــان‬ ‫بــه مانــع تراشــی و ایســتادگی مقابــل اراده دولــت و دســتور‬ ‫صریــح رییــس جمهــور ادامــه دهنــد اســامی انــان را بــه‬ ‫مــردم خواهــم گفــت تــا بداننــد چــه کســانی مانــع توســعه‬ ‫گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح طبیعت گــردی اشــوراده بــدون‬ ‫شــک توســعه اســتان را شــتاب خواهــد بخشــید و کســانی‬ ‫کــه در اســتان مســوولیت دارنــد بایــد بــرای بــه ســرانجام‬ ‫رســیدن ایــن طــرح تــاش کننــد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت حــدود ‪ ۱۰‬مــاه از ســفر رییــس جمهــور بــه جزبــره‬ ‫اشــوراده و دســتور صریــح وی‪ ،‬همچنــان ایــن پــروژه معطــل‬ ‫بــر زمیــن مانــده اســت‪ .‬هفتــه ای نیســت کــه مدیــران‬ ‫اجرایــی یــا نماینــدگان مجلس ســخن از صــدور مجوز نهایی‬ ‫ایــن پــروژه بــر زبــان نیاورنــد امــا گویــا فقــط بــه دنبــال گفتــار‬ ‫درمانــی هســتند ‪.‬‬ ‫طــرح گردشــگری در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر از‬ ‫اصلی تریــن مطالبــات مــردم و مســوولین گلســتان در‬ ‫دهه هــای اخیــر بــود کــه ســال ‪ ۹۳‬در ســفر اســتانی هیــات‬ ‫دولــت بــه گلســتان تصویــب شــد‪.‬‬ ‫بــا امضــای قــرارداد بیــن اســتانداری گلســتان و ســازمان‬ ‫حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬تحقــق ارزوی دیرینــه مــردم‬ ‫پرداخت وام ‪ ۳۸۲‬میلیارد ریال‬ ‫اشتغالزاییدرمینودشت‬ ‫فرماندار مینودشــت درشــرق اســتان گلســتان گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون ‪ ۳۸۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون ریال تســهیالت اشــتغالزایی از محل تبصره های ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬قانون بودجه‪ ،‬مشــاغل‬ ‫خانگــی و منابــع بنیــاد برکــت بــه متقاضیان در این شهرســتان پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدتقــی قزل ســفلی بیــان داشــت‪ :‬امســال از منابــع تســهیالتی و اعتبــاری اشــاره شــده‬ ‫(تبصره هــای ‪ ۱۶‬و ‪ ،۱۸‬مشــاغل خانگــی و بنیــاد برکــت) در مجمــوع ‪ ۵۶۳‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫اســتان بــرای بهــره منــدی از مزایــای اقتصــادی و معیشــتی‬ ‫ان وارد فــاز جدیــدی شــد و بــا زدن کلنــگ عملیــات اجرایــی‬ ‫ایــن طــرح در ســال ‪ ۹۷‬تکاپــو و تقــا بــرای اجــرای مصوبــه‬ ‫دولــت اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن پــروژه کــش و قــوس میــان‬ ‫حامیــان محیــط زیســت و مدیــران اجرایــی گلســتان اغــاز‬ ‫شــد کــه در نخســتین گام و بــا پیگیــری هــای تشــکل های‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬مســاحت طــرح گردشــگری در اشــوراده از‬ ‫‪ ۳۸۰‬هکتــار بــه ‪ ۳۸‬هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در طــرح جدیــد قــرار شــد‪ ،‬کل طــرح گردشــگری در ‪۳۸‬‬ ‫هکتــار اجــرا شــود و فقــط ‪ ۲۲‬هکتــار ان بــه صــورت زون‬ ‫متمرکــز گردشــگری در مجــاورت بافــت مســکونی و متــروک‬ ‫فعلــی اشــوراده قــرار داشــته باشــد تــا اســیبی بــه ایــن‬ ‫زیســتگاه وارد نشــود‪.‬‬ ‫طــرح طبیعت گــردی در ‪ ۲۲‬هکتــار از جزیــره اشــوراده‬ ‫فروردیــن امســال در ســتاد ملــی تاالب هــا بــه تصویــب‬ ‫رســیده بــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا عملیــات اجرایــی توســط ســازمان همیــاری‬ ‫شــهرداری های گلســتان‪ ،‬عالقه منــدان محیــط زیســت بــا‬ ‫طــرح شــکایت هــای متعــدد از مدیــران اســتان و محیــط‬ ‫زیســت کشــور‪ ،‬خواســتار توقــف اجــرای ایــن طــرح شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی مدیــران گلســتان بــا هدف شــتاب دادن‬ ‫بــه رونــد انتقــال مصالــح بــه جزیره ‪ ،‬یک ســایت پشــتیبان را‬ ‫در اراضــی ســاحلی بندرترکمــن انتخــاب و جــاده ای بــه طــول‬ ‫‪ ۷۰۰‬متــر و عــرض ‪ ۱۰‬متــر بــه ســوی خلیــج گــرگان احــداث‬ ‫کردنــد تــا بــا پهلوگیــری شــناور در خلیــج گــرگان‪ ،‬انتقــال‬ ‫مصالــح بــه اشــوراده تســهیل شــود امــا بــا دســتور مراجــع‬ ‫قضایــی ادامــه ســاخت ایــن جــاده متوقــف شــد‪.‬‬ ‫پــس از صــدور دســتور توقــف جــاده دسترســی‪ ،‬شــکایت‬ ‫حامیــان محیــط زیســت همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه در‬ ‫خرداد پارســال معاونت قضایی دادســتان کل کشــور دســتور‬ ‫توقــف کامــل طــرح گردشــگری اشــوراده را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫پــروژه ملــی گردشــگری و طبیعــت گــردی جزیــره اشــوراده‬ ‫شــامل ســاخت اســکله‪ ،‬مســیر دسترســی‪ ،‬االچیــق‪،‬‬ ‫رســتوران و دیگــر زیرســاخت هــای مــورد نیــاز حضــور‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده کــه تمــام ســال میزبــان انــواع پرنــدگان‬ ‫بومــی و مهاجــر اســت در ســال ‪ ۵۴‬جــزو نخســتین مناطــق‬ ‫زیســت کــره جهــان معرفــی و ثبــت شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۴۰‬درصــد خاویــار ایــران در نزدیکــی ایــن جزیــره‬ ‫بــه دســت می ایــد‪.‬در ســال ‪ ۱۸۳۷‬میــادی جزیــره اشــوراده‬ ‫بــا وجــود اعتــراض ایــران‪ ،‬بــه دســت نیروهــای شــوروی‬ ‫ســابق اشــغال شــد و ایــن کشــور تــا چنــد دهــه بعــد یــک‬ ‫پاســگاه نظامــی در ان داشــت‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره قبــل از وقــوع ســیل ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا امکاناتــی‬ ‫همچــون پاســگاه ژاندارمــری‪ ،‬شــرکت تعاونــی روســتایی‪،‬‬ ‫مدرســه‪ ،‬مغازه‪ ،‬مســجد و حســینیه بیش از هزار نفر ســکنه‬ ‫داشــت کــه بــه مشــاغل دامــداری‪ ،‬کارگــری‪ ،‬پیشــه وری و‬ ‫ماهیگیــری مشــغول بودنــد امــا با طغیــان رود ولگا در روســیه‬ ‫و وقــوع ســیالب ایــن جزیــره ایرانــی خالــی از ســکنه شــد‪.‬‬ ‫تنهایــی؛ سرنوشــت محتــوم تنهــا جزیــره ایرانی دریــای خزر‬ ‫از گذشــته های دور تاکنــون اســت کــه پایــان ایــن انــزاوی‬ ‫تاریخــی بــه ســاماندهی و تدویــن طــرح تفضیلــی کارامــد و‬ ‫معرفــی جاذبه هــای ایــن منطقــه بکــر بــه گردشــگران داخلی‬ ‫و خارجــی همــراه بــا تــاش بــرای جــذب ســرمایه گذاران و‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از تســهیالت مصــوب شــده بــرای مینودشــت کــه ‪ ۴۶۵‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫ان از منابــع تبصــره ‪ ،۱۶‬مبلــغ ‪ ۴۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال از منابــع تبصره ‪ ۱۸‬و ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریــال ان از منابــع مشــاغل خانگــی اســت تاکنــون ‪ ۴۷۴‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال تخصیــص‬ ‫یافتــه کــه ‪ ۳۸۲‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال ان پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫قزل ســفلی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع تســهیالت پرداختــی ‪ ۱۱۴‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال ان از‬ ‫منابــع بنیــاد برکــت بــوده و بــرای پرداخــت بقیــه منابــع تخصیــص یافتــه‪ ،‬پرونــده متقاضیــان توســط‬ ‫دســتگاه های متولــی از جملــه کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬بنیــاد برکــت‪ ،‬جهادکشــاورزی‪ ،‬میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری و صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت درحــال تکمیــل یــا معرفــی بــه‬ ‫بانک هــای عامــل اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت ادامــه داد‪ :‬بــرای بهره منــدی از تســهیالت امســال تاکنــون ‪ ۵۸۵‬فقــره‬ ‫پرونــده تشــکیل شــده کــه ‪ ۴۳۵‬فقــره ان مربــوط بــه تســهیالت تبصــره ‪ ،۱۶‬تعــداد ‪ ۵۵‬پرونــده‬ ‫متعلــق بــه تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬و ‪ ۹۵‬پرونــده متعلــق بــه مشــاغل خانگــی بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫سرعت بخشی صدور‬ ‫مجوزهای مشاغل خانگی‬ ‫یکــی از محاســن مشــاغل و کســب وکارهای‬ ‫خانگــی انعطاف پذیــری بــاال از نظــر تعــداد و نیــز‬ ‫ســرمایه اســت به گونــه ای کــه بــر اســاس اعــام‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ‪ ۵۱۱‬رشــته‬ ‫مشــاغل خانگــی ثبــت شــده اســت کــه مجوزهــا‬ ‫بــرای انهــا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫حمایت دولت سیزدهم‬ ‫در راستای رونق‬ ‫کسب وکارهایخانگی‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا تســهیل و ســرعت بخشــی در صــدور‬ ‫مجوزهــای مشــاغل خانگــی و افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی اعتبارات‬ ‫رونــق را بــه کارگاه هــای کوچــک خانه هــا بــاز گردانــد‪.‬‬ ‫کســب و کارخانگــی به عنــوان پدیــده ای بین المللــی‬ ‫راهــکاری بــرای ایجــاد اشــتغال و تامیــن درامــد اســت کــه در‬ ‫ان اشــخاص متقاضــی تمایــل دارنــد بســیاری از امور شــغلی‬ ‫خــود را در فضــای خانــه انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تشــویق و ترغیــب خانواده هــا بــه مهارت امــوزی و راه انــدازی‬ ‫مشــاغل خانگــی می توانــد اقتصــاد خانــواده را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫افزایش ســرمایه‪ ،‬ایجاد اشــتغال و بهبود معیشــت خانوار از‬ ‫نتایج مشــاغل خانگی اســت‪.‬‬ ‫مزایــا و محاســن کســب وکار خانگــی شــامل ازادی و‬ ‫اســتقالل عمــل بیشــتر‪ ،‬ســاعات کاری انعطاف پذیــر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫تعــادل و موازنــه بیشــتر بیــن کار و زندگــی‪ ،‬پایین بــودن‬ ‫هزینــه راه انــدازی‪ ،‬پایین بــودن میــزان ریســک‪،‬‬ ‫امــکان کارکــردن پاره وقــت‪ ،‬راحت تــر بــودن تربیــت بچه هــا‪،‬‬ ‫داشــتن فرصــت و زمــان بیشــتر‪ ،‬تناســب بــا ویژگی هــای‬ ‫جســمی افــراد معلــول و کم تــوان‪ ،‬احتمال موفقیت بیشــتر‪،‬‬ ‫تناســب بــا اقشــار مختلــف و احســاس راحتــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫به خاطــر تنــوع مشــاغل خانگــی افــراد خانــواده می تواننــد‬ ‫بــا برنامه ریــزی و بــا کمتریــن ســرمایه اولیــه شــروع بــه کار‬ ‫کننــد و به مــرور بــا افزایــش درامــد و ســرمایه‪ ،‬کار را توســعه‬ ‫و گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫افــراد زیــادی هســتند کــه بــا کمتریــن ســرمایه در اتاقــی از‬ ‫خانــه شــروع بــه راه انــدازی کســب وکار کردنــد و امــروزه در‬ ‫کارشــان موفــق و حتــی شــهره شــهر هســتند در مشــاغل‬ ‫خانگــی محدودیتــی بــرای کســب پیشــرفت وجــود نــدارد‬ ‫خانواده هــا بــا کمتریــن امکانــات بــه بزرگ تریــن موفقیت هــا‬ ‫دســت خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫نقــش مهارت امــوزی در رونــق مشــاغل خانگــی مثال زدنــی‬ ‫اســت هرکســی می توانــد باتوجه بــه مهــارت و تخصــص خــود‬ ‫و بــا کمــک ســایر اعضــای خانــواده اقــدام بــه راه انــدازی شــغل‬ ‫خانگــی کنــد و از ایــن راه کســب درامــد مناســبی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای فــروش محصــوالت و یــا کاالهــا در مشــاغل خانگــی‬ ‫امــروزه امکانــات بســیاری از طریــق اســتفاده از اینترنــت و‬ ‫فضــای مجــازی بــرای رشــد و توســعه کسـب وکار خانگــی و یــا‬ ‫تبلیغــات اســت‪ ،‬بیشــتر خانواده هــا حداقــل یکــی از وســایل‬ ‫تکنولــوژی و فنــاوری روز ماننــد کامپیوتــر‪ ،‬لپ تــاپ‪ ،‬تبلــت و‬ ‫یــا موبایــل را در اختیــار دارنــد‪ .‬بــا هرکــدام از ایــن تجهیــزات‬ ‫می تــوان بــرای تبلیــغ‪ ،‬بازاریابــی و یــا فــروش محصــوالت‬ ‫تولیــدی خانگــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در کنــار اســتفاده از اینترنــت‪ ،‬می تــوان از فضــای‬ ‫تبلیغــات و بازاریابــی ســنتی هــم بهــره بــرد و کســب درامــد‬ ‫را بیشــتر کــرد ایــن بســتگی بــه توانایــی و نیــز نــوع محصــول‬ ‫تولیــدی خانگــی دارد‪.‬‬ ‫یکــی از محاســن مشــاغل و کســب وکارهای خانگــی‬ ‫انعطاف پذیــری بــاال از نظــر تعــداد و نیــز ســرمایه اســت‬ ‫به گون ـه ای کــه بــر اســاس اعــام وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ‪ ۵۱۱‬رشــته مشــاغل خانگــی ثبــت شــده اســت کــه‬ ‫مجوزهــا بــرای انهــا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫مشــاغل خانگــی طیــف وســیعی از مشــاغل ســنتی تــا‬ ‫نوظهــور را در برمی گیــرد کــه از دیربــاز در کشــور مــا دارای‬ ‫جایــگاه مناســبی در عرصــه تولیــد و ارائــه خدمــات بــوده‬ ‫اســت‪ .‬پیشــینه کســب وکارهای خانگــی در ایــران بیانگــر‬ ‫ایــن اســت کــه بســیاری از بانــوان از زمان هــای‪ ،‬قدیــم‬ ‫صنایع دســتی مختلفــی را در منــزل تولیــد می کرده انــد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا طبــق اخریــن امــار تنهــا ‪ ۳‬درصد از کل اشــتغال‬ ‫کشــور مربــوط بــه مشــاغل خانگــی اســت درحالی کــه در برخی‬ ‫از کشــورهای صنعتــی ایــن امــار بــه ‪۲۳‬درصد می رســد‪.‬‬ ‫ســرعت بخشــی صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی در‬ ‫دولــت ســیزدهم‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی متولی صدور مجوزهای‬ ‫مشــاغل خانگی اســت در دولت ســیزدهم با تاکید وزیر کار‬ ‫مقــرر شــد تــا مجوزهــا به صــورت ثبــت محــور و تاییــد محــور‬ ‫صــادر شــود تــا از ایــن طریــق کسـب وکارها رونــق یابــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس هــر فــردی کــه وارد ســامانه مشــاغل‬ ‫خانگــی شــود و اقــدام بــه ثبت نــام کنــد بــه مــدت ســه روز‬ ‫مجــوز صــادر می شــود درصورتی کــه ان رشــته بــا ســامت‬ ‫و بهداشــت مــردم روبــرو باشــد بــه مــدت هفــت روز زمــان‬ ‫صــدور مجــوز طــول می کشــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر از مجمــوع ‪ ۵۱۱‬رشــته مصــوب مشــاغل‬ ‫خانگــی تعــداد ‪ ۴۸۸‬رشــته به صــورت ثبــت محــور (انــی) و‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳‬رشــته تاییــد محــور صــادر می شــود‪ .‬ازای ـن رو ‪۹۵‬‬ ‫درصــد از رشــته ها ثبــت محــور هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن اقــدام دولــت ســیزدهم‪ ،‬مدت زمان هــای طوالنــی‬ ‫بــرای صــدور مجوزهــا و انتظــار خانواده هــا بــه پایــان رســید‬ ‫و به ســرعت می تواننــد در رشــته موردعالقــه خــود اقــدام بــه‬ ‫دریافــت مجــوز کننــد؛ ازایــن رو ســرعت صــدور مجوزهــای‬ ‫کس ـب وکار در دولــت ســیزدهم ‪ ۱۰‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه ســید صولــت مرتضــوی‪ ،‬وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی از زمــان روی کار امــدن دولــت ســیزدهم‬ ‫تــا کنــون ‪ ۱۳۰‬هــزار مجــوز مشــاغل خانگــی صــادر شــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر در راســتای تســهیلگری ایجــاد مشــاغل‬ ‫شــکل گرفته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی حمایــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از رشــد‬ ‫‪ ۳۶۸‬درصــدی صــدور مجوزهــای مشــاغلی خانگــی در دولــت‬ ‫ســیزدهم نســبت بــه مــدت مشــابه دوره گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫«ازیتــا همتیــان» خاطرنشــان کــرد که به خاطر رویکــرد دولت‬ ‫ســیزدهم بــا تســهیل گــردی در صــدور مجوزهــا به صــورت‬ ‫برخــط و به صــورت ثبــت محــور و تاییــد محــور اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم پیشــتاز بیشــترین اعتبــارات‬ ‫مشــاغل خانگــی در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر‬ ‫در ‪ ۲‬دهــه اخیــر نــگاه دولتمــردان بــه کس ـب وکارهای خانگــی‬ ‫تغییر کرده و همه به اهمیت مشاغل خانگی در بهبود اقتصاد‬ ‫خانــوار واقــف شــده اند؛ ازایــن رو تســهیالت قرض الحســنه را‬ ‫بــرای حمایــت از ایــن نــوع مشــاغل اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫حتــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی عــاوه بــر‬ ‫حمایت هــای مالــی‪ ،‬مشــاوره ها و حمایــت معنــوی و فکــری‬ ‫نیــز بــه متقاضیــان ارائه می کننــد و در صورت نیاز کارشناســان‬ ‫خــود را بــرای راهنمایــی و باالبــردن کیفیــت تولیــد می فرســتند‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد کــه در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر بیشــترین‬ ‫پرداخــت تســهیالت اشــتغال در دولــت ســیزدهم رقــم خــورد‪.‬‬ ‫«محمــود کریمــی بیرانونــد» ادامــه داد از ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تــا کنــون‪ ۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫اشــتغال زایی مشــاغل خانگــی بــوده اســت کــه امســال ســهم‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگــی ســه هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قانــون مشــاغل خانگــی در ســال ‪ ۱۳۸۹‬تصویــب‬ ‫شــد کــه طــی ایــن ســال ها در ایــن دولت بیشــترین اعتبارات‬ ‫اختصــاص یافــت کــه تســهیالت تکلیفــی بانک هــا بــا نــرخ ‪۴‬‬ ‫درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی حمایــت از مشــاغل‬ ‫خانگــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬طرح هــای متقاضیــان مشــاغل خانگــی بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــده اســت کــه ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫«ازیتــا همتیــان» عنــوان کــرد‪ :‬طرح هــای مشــاغل خانگــی‬ ‫بــه ارزش یــک هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان بــه بانک ها ارســال‬ ‫شــده اســت کــه در نوبــت پرداخــت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال ســه هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی اســت کــه بــا نرخ بهــره پایین بــه متقاضیان‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در دومیــن جلســه‬ ‫ســتاد ملــی مشــاغل خانگــی در دولــت ســیزدهم بــر افزایش‬ ‫اعتبــارات در بودجــه تاکیــد کــرده و گفتــه اســت کــه برنامــه‬ ‫داریــم تــا در الیحــه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬منابع مشــاغل خانگی‬ ‫را افزایــش دهیــم و مشــکالت افــرادی کــه دنبــال ایجــاد‬ ‫مشــاغل خانگــی هســتند‪ ،‬را کمتــر کنیــم‪.‬‬ ‫راه انــدازی مشــاغل خانگــی باعــث کاهــش نــرخ بیــکاری‬ ‫می شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه کارکــردن در خانــه کیفیــت زندگــی‬ ‫افــراد را بهبــود می بخشــد؛ چــون افــراد بیشــتری را بــه کار‬ ‫مشــغول می کنــد و ســطح درامــد را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫رای شماره ‪140160312009000985‬مورخ ‪ 1401/8/1‬هیات قانون تعیین تکلیف اداره ثبت اسناد و امالک ‏شهرستان بندرگز در خصوص کالسه پرونده ‪1401114412009000089‬‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه ‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 62240/73‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‪-9‬اصلــی واقــع در ول افــرا بخــش دو حــوزه ثبتــی ‏بندرگــز‪،‬‬ ‫ملکــی اقــای ســعید حســینیان فرزنــد عیســی بــه کــد ملــی ‪ 2248859457‬کــه از مالکیــن رســمی اقایــان رجبعلــی شــمالی‪ ،‬‏روح الــه ذاکــری و علــی ســقائی خریــداری کــرده‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه ‏‏‪1401/9/5‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/9/20‬‏‬ ‫است‪ .‬م‪.‬الف‪1401/157 :‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫‏‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدت زمان توقف برای‬ ‫بارگیری و تخلیه ناوگان‬ ‫باری اصالح شد‬ ‫رئیــس اداره حمــل و نقــل کاال اداره کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا نشســت‬ ‫‪ 224‬شــورای عالــی هماهنگــی ترابــری کشــور‪ ،‬مــدت‬ ‫زمــان توقــف بــرای بارگیــری و تخلیــه نــاوگان بــاری‬ ‫داخلــی اصــاح شــد‪.‬‬ ‫محســن یازرلــو اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مســاله مرتبــط‬ ‫بــا بندهــای ‪ 16‬و ‪ 17‬شــرایط عمومــی حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای داخلــی کاال بــوده کــه طــی مصوبــه ایــن‬ ‫نشســت اصــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬براســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬چنانچــه‬ ‫راننــدگان و نــاوگان هــای بــاری کامیــون پــس از‬ ‫صــدور حوالــه بارگیــری و یــا پــس از رســیدن بــه محــل‬ ‫تخلیــه بــار بیشــتر از ‪ 7‬ســاعت بدلیــل نبــود امکانــات‬ ‫صاحــب کاال و یــا دالیــل غیــر موجــه دیگــر معطــل‬ ‫بمانند‪،‬شــرکت یــا موسســه حمــل و نقــل اعــزام‬ ‫کننــده کامیــون بــه نیابــت از صاحــب کاال موظــف بــه‬ ‫پرداخــت حــق توقــف بارگیــری بــه راننــده یــا مالــک‬ ‫کامیــون اســت‪.‬‬ ‫یازرلــو بــا اشــاره بــه اینکــه قبــل از ایــن مصوبــه‬ ‫ایــن مــدت ‪ 12‬ســاعت بــوده‪ ،‬دامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫مســاله بــرای کامیــون هــای یخچالــدار ‪ 4‬ســاعت‬ ‫تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان ‪ 80‬شــرکت حمــل و نقــل کاال بــا‬ ‫حــدود ‪ 12‬هــزار راننــده و ‪ 11‬هــزار و ‪ 950‬نــاوگان بــاری‬ ‫فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫معاون راهداری گلستان‪:‬‬ ‫لکه گیری و روکش‬ ‫اسفالت بزرگراه گرگان‬ ‫کردکوی درحال اجراست‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان از لکــه گیــری و روکــش‬ ‫اســفالت بزرگــراه گــرگان‪ -‬کردکوی‪-‬انتهــای حــوزه‬ ‫(کیلومترصفــر کردکــوی بــه ســمت گــرگان) تاکنون‬ ‫بطــول حــدود ‪2‬ونیــم کیلومتــر و بــا اعتبــار‪30‬‬ ‫میلیــارد ریــال خبــرداد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی اظهــار داشــت‪ :‬طول کلــی بزرگراه‬ ‫گرگان‪-‬کردکوی‪-‬نوکنــده ‪ 57‬کیلومتــر اســت و‬ ‫بناســت هفــت ونیــم کیلومتــر از ان لکــه گیــری و‬ ‫روکــش شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالئم ایمنی و ترافیکی بزرگراه نظیر‬ ‫خــط کشــی‪ ،‬نصــب تابلــو و عالئــم و چــراغ هــای‬ ‫چشــمک زن و ســرعت گیرهــای هشــداردهنده‬ ‫نیــز پــس از اجــرای عملیــات روکــش و لکــه گیری‬ ‫اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بیکــی‪ ،‬ایــن بهســازی بــرای ایمــن ســازی‬ ‫و تســهیل عبــور و مــرور راننــدگان و کاهــش‬ ‫تصادفــات جــاده ای در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ 5250‬کیلومتر انواع راههای گلســتان‬ ‫‪ 380‬کیلومتر ان بزرگراه اســت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫یکی از دالیل اصلی تصادفات جاده ای‬ ‫‪ ۴۸‬دوربرگردان غیراستاندارد است‬ ‫سرپرســت رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬وجــود ‪ ۴۸‬دوربرگــردان‬ ‫غیراســتاندارد از دالیــل بــروز تصادفــات جــاده ای در اســتان اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــود شــهرکی در جمــع اصحــاب رســانه اســتان اظهارداشــت‪ ۳۱۰ :‬نفــر تعــداد‬ ‫فوتی هــای حــوادث ترافیکــی جــاده ای اســتان در ســال گذشــته بــوده کــه ‪ ۱۷۷‬نفــر معــادل ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫موتورسیکلت ســوار (راکــب یــا تَرک نشــین) و عابــر پیــاده بودنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬حــوزه شــرق اســتان بیشــترین مشــکل ایــن بخــش‪ ،‬بــه ویــژه در حــد‬ ‫فاصــل مســیر «علی ابادکتــول ‪ -‬خان ببیــن» اســت کــه جــدا از عوامــل انســانی از قبیــل اســتفاده‬ ‫بیــش از حــد از موتورســیکلت‪ ،‬نزدیکــی روســتاها بــه هــم‪ ،‬قــرار داشــتن روســتا در مســیر جــاده‬ ‫اصلی‪ ،‬نداشــتن کاله ایمنی برای موتورسیکلت ســواران و همچنین کهولت ســن عابرین پیاده که‬ ‫نمی تواننــد از گذرگاه هــای مخصــوص عبــور کننــد‪ ،‬ضعیــف بــودن سیســتم روشــنایی در ایــن مســیر‬ ‫هــم از عمــده دالیــل وجــود تصادفــات حادثه ســاز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر چنــد بیــش از ‪ ۴۵‬هــزار عــدد کاله کاســکت طــی پنــج ســال‬ ‫گذشــته بــه موتورسیکلت ســواران بــه صــورت رایــگان توزیــع شــده‪ ،‬اما متاســفانه همچنــان فرهنگ‬ ‫ویژگی شاخص بسیج تبدیل‬ ‫تهدیدها به فرصت است‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا تبریــک هفته فرخنده بســیج (‪ ۲۹‬ابان تــا ‪ ۵‬اذر)‪ ،‬تهدیدها را به‬ ‫فرصــت تبدیــل کــردن را از ویژگی هــای شــاخص اعضــای ایــن شــجره طیبــه دانســت و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬نیروی هــای بســیج نبایــد از تهدیدهــا و فتنه هــا بترســند بلکــه بایــد از دل تهدیدهــا‪،‬‬ ‫فرصت ســازی کننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمــود ترابــی در خطبه هــای عبــادی ‪ -‬سیاســی نمازجمعــه ایــن هفتــه‬ ‫مــردم گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بســیج هماننــد اهــل تقــوا و ایمــان‪ ،‬ویژگی هــای زیــادی دارد کــه‬ ‫«ایثــار و فــداکاری‪ ،‬خطرپذیــری‪ ،‬حضــور حداکثــری در صحنــه‪ ،‬امیــد و تــوکل داشــتن بــه خــدا‪،‬‬ ‫سخت کوشــی‪ ،‬حقیقت طلبــی‪ ،‬عدالت خواهــی‪ ،‬دشمن شناســی‪ ،‬اخالق مــداری و نــگاه تمدنی‬ ‫داشــتن از مهمتریــن ایــن خصایــص اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بســیج بایــد همیشــه پــا در رکاب و امــاده بــرای دفــاع از جبهــه حــق باشــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در حــوادث و اغشاشــات ‪ ۲‬مــاه اخیــر در برخــی نقــاط کشــور کــه دشــمنان قصــد اســیب‬ ‫زدن بــه انقــاب و ارمان هــای ان را داشــتند‪ ،‬بازهــم نیروهــای بســیجی در کنــار ســایر نیروهــای‬ ‫نظامــی و امنیتــی وارد صحنــه شــدند و بســاط فتنــه گــران و اشــوبگران را جمــع کردنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ترابــی اضافــه کــرد‪ :‬در دل ایــن حــوادث و تهدیدهــا‪ ،‬فرصتــی شــد تــا عیــب و‬ ‫نقص هــا و دشــمنی ها اشــکارتر شــود و افــراد و گروه هایــی را کــه دل در گــرو غــرب داشــتند‬ ‫و بــا اســناد ‪ ۲۰۳۰‬و فضــای مجــازی و البتــه بــه بهانــه کرونــا‪ ،‬فرزندانمــان را از ارمان هــا انقــاب‬ ‫دور کردنــد‪ ،‬شــناخته شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز مــا بایــد از دل ایــن تهدیدهــا‪ ،‬فرصــت ســازی کنیــم و فرزنــدان‬ ‫مــان را کــه فریــب خوردنــد‪ ،‬دوبــاره بــه اغــوش انقــاب و ارمان هــای ان بازگردانیــم‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــام اغتشاشــات اخیــر ‪ ۲۹۸‬شــبکه ماهــواره ای فارســی زبــان علیــه انقــاب مــا‬ ‫برنامــه ســازی کردنــد و بیــش از یــک میلیــون فراخــوان تجمــع دادنــد و متاســفانه برخــی افــراد‬ ‫پلیــد داخلــی هــم بــا دشــمن همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬در ایــن حــوادث ‪ ۴۷‬کشــور و ‪ ۱۱‬ســرویس جاسوســی‬ ‫از اغتشاشــات در کشــورمان حمایت کردند و در بین دستگیرشــدگان ‪ ۱۵۰‬نفر از ســازمان های‬ ‫تروریســتی و ‪ ۴۰‬نفــر نیــز از اتبــاع خارجــی بودنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ترابــی گفــت‪ :‬مــا بایــد از فرصــت بوجــود امــده از دل تهدیدهــای اخیــر‬ ‫دشــمنان‪ ،‬بزرگــی و عظمــت و درحیــن حــال مظلومیــت ایــران اســامی را بــرای نســل جــوان و‬ ‫همــه اقشــار جامعــه بازســازی کنیــم و فــردا کــه ســالروز تشــکیل بســیج اســت بــا حضــور فعــال‬ ‫در مراسـم های ایــن روز یکبــار دیگــر بــا ارمــان هــای انقــاب و رهبــری تجدیــد بیعــت کــرده و در‬ ‫صحنــه بــودن خــود را بــه نمایــش بگذاریــم‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن وســیله ایمنــی بیــن راکبیــن موتــور ســوار نهادینــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان گفت‪ :‬موتورســیکلت ها بخش بســیاری‬ ‫از حجــم پارکینگ هــای موجــود در اســتان را بــه خــود اختصــاص داده و ظرفیــت پذیــرش وجــود نــدارد‬ ‫و همیــن تصادفــات و امارهــا باعــث شــده تــا جــزو پنــج اســتان اول در حــوادث ترافیکــی جــاده ای در‬ ‫اســتفاده از موتورســیکلت و جان باختگان باشــیم‪.‬‬ ‫شــهرکی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از معضالت موتورسیکلت ســواران در مســیرهای فرعی اســتان به ویژه‬ ‫خطــوط ارتباطــی اق قــا ‪ -‬بندرترکمــن‪ ،‬بندرترکمــن ‪ -‬گمیشــان و بندرترکمن ‪ -‬یســاقی اســت که امارهای‬ ‫فوتی هــای موتورسیکلت ســواران و حتــی تصادفــات جــاده ای منجــر بــه فوت در انها باالســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۶‬درصد متوفیان تصادفات موتورسواران به علت نداشتن کاله ایمنی است‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه بازدارندگی قانونی همچون جریمه های پایین جوابگوی حل این مشــکالت‬ ‫و معضــات نیســت و از ســوی دیگــر هــم اســتفاده از موبایــل یکــی دیگــر از مشــکالت اصلــی در‬ ‫رانندگــی اســت کــه منجــر بــه تصــادف می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در هشــت مــاه گذشــته از ســال جــاری ‪ ۲۴۹‬نفــر در جاده هــای اســتان جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد کــه ایــن امــار ســال گذشــته در همیــن بــازه زمانــی ‪ ۲۲۲‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫ن گفــت‪ :‬جاده هــای علی ابادکتــول‬ ‫سرپرســت رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتا ‬ ‫ ازادشــهر‪ ،‬گــرگان ‪ -‬فاضل ابــاد‪ ،‬مینودشــت ‪ -‬کردکــوی‪ ،‬گــرگان ‪ -‬کردکــوی‪ ،‬اق قــا ‪ -‬بندرترکمــن‪،‬‬‫بندرترکمــن ‪ -‬یســاقی‪ ،‬مینودشــت ‪ -‬گنبــدکاووس و عطاابــاد ‪ -‬شــیرنگ پرتصادف تریــن جاده هــای‬ ‫گلســتان از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان ابــان مــاه بودنــد‪.‬‬ ‫شــهرکی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از دالیــل بــروز تصادفــات جــاده ای وجــود ‪ ۴۸‬دوربرگــردان غیراســتاندارد‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ ۴۶:‬درصد متوفیان تصادفات موتورسواران به علت نداشتن کاله ایمنی است‪.‬‬ ‫معاون استاندار‪ :‬در تمام‬ ‫دانشگاه های استان فضای‬ ‫تحصیل برقرار است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا قدردانــی از همراهــی مجموعــه‬ ‫عزیــزان حــوزه دانشــگاه ها از اســاتید‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی تــا دانشــجویان خــوب و فهیــم بــا‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود تــاش دشــمنان بــرای ایجــاد اغتشــاش و تبلیــغ‬ ‫ناامنــی‪ ،‬فضــای درس و تحصیــل در تمــام دانشــگاه های اســتان برقــرار اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجر در نشســت کمیســیون دانشــجویی با حضور روســای دانشــگاه های استان‬ ‫بــا موضــوع برنامه ریــزی بــرای مراســم روز دانشــجو «‪ ۱۶‬اذر»‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬فضــای حاکــم‬ ‫بــر دانشــگاه های اســتان نشــان از ایــن دارد کــه عزیــزان دانشــجو بــه عنــوان قشــر فرهیختــه‬ ‫جامعــه بــه تکلیــف اصلــی خــود کــه همــان علم امــوزی اســت عمــل می کننــد کــه بــه ســهم‬ ‫خــود از انــان ممنــون هســتم‪.‬‬ ‫وی شــرایط فعلــی جامعــه و حضــور برخــی از جوانــان در کــف خیابــان را مربــوط بــه‬ ‫کم کاری هــای صــورت گرفتــه در محیــط خانــواده‪ ،‬امــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬هــر ســه ایــن کانون هــا زنجیــروار در تربیــت فرزنــدان ایــران نقش افریــن هســتند و‬ ‫می طلبــد در ایــن فضاهــا بــا رویکــردی جهــاد بــرای تربیــت نســل جــوان انقالبــی تــاش شــود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬دشــمن فکــر و اندیشــه جوانــان مــا را هــدف گرفتــه لــذا بــا‬ ‫اســتفاده از عناصــر خودفروختــه در بدنــه جامعــه و فضاهــای اموزشــی بــه دنبــال رســیدن بــه‬ ‫خواســته های خــود اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬اغتشاشــات فرصــت مناســبی اســت تــا اســاتید و معلمانــی که در گذشــته‬ ‫ســر کالس هــای درس بــرای تغییــر ذهــن کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان علیــه نظــام تــاش‬ ‫می کردنــد و امــروز بــه بهانـ ه اینکــه کار نظــام تمــام اســت بــه میــدان امده انــد را بشناســیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن افــراد خودفروختــه و دشــمنان نظــام بایــد بداننــد مــواردی از ازادی کــه‬ ‫فریــاد می زننــد عــاوه بــر ملــت ایــران بــرای خیلــی از کشــورهای غربــی هــم قابــل پذیــرش‬ ‫نیســت و اکثریــت قشــر فرهیختــه دانشــجو هــم بــا اگاهــی و هوشــیاری خــود زیــر بــار‬ ‫فضاســازی های غلــط نمی رونــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬دشــمنان بــا مشــاهده قرارگیــری دولــت در مســیر توســعه‬ ‫و رفــع گره هــای اقتصــادی بــه ادم هایشــان پــول می دهنــد تــا بــه بهانــه ازادی مــردم و جوانــان‬ ‫را تشــویق بــه حضــور در خیابان هــا و ایجــاد اغتشــاش کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312008002178‬تاریــخ‪ 1401/08/03‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪1401114412008000083‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی رضــا فیــض اللهــی‬ ‫تبریزیــان فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۷‬کــد ملــی ‪ 0681680611‬صــادره از بجنــورد زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‪ 10250 /05‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از باقیمانــده ششــدانگ پــاک شــماره ‪ - ۲۳۱‬فرعــی از ‪ ۴‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی مرتــع شــوره زار بخــش ‪ -7‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی علیرضــا فیــض الهــی تبریزیــان تاییــد گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــدم الــف ‪13559‬‬ ‫محمد فندرسکی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه ‪ 1401/09/5‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز یکشنبه ‪1401/09/20‬‬ ‫رای شــماره ‪140160312009000987‬مــورخ ‪ 1401/8/2‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 1401114412009000088‬ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‏بــاغ‬ ‫بــه مســاحت ‪ 58909/8‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‪-9‬اصلــی واقــع در ول افــرا بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز‪ ،‬ملکــی‏خانــم فاطمــه حســینیان فرزنــد محمــد بــه کــد ملــی ‪ 2248859392‬کــه از مالکیــن رســمی اقایــان روح الــه کــرد‬ ‫حیدری‪ ،‬علی محمد‏رضائی و عیسی حسینیان خریداری کرده است‪ .‬م‪.‬الف‪1401/160 :‬‏ تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه ‪1401/9/5‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/9/20‬‏ ‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫ ‏‬ ‫رای شــماره ‪140160312009000986‬مــورخ ‪ 1401/8/1‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 1401114412009000087‬ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‏بــاغ‬ ‫بــه مســاحت ‪ 58909/8‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‪-9‬اصلــی واقــع در ول افــرا بخــش دو حــوزه ثبتــی بندرگــز‪ ،‬ملکــی‏اقــای عباســعلی حســینیان فرزنــد حســین بــه کــد ملــی ‪ 2240113022‬کــه از مالکیــن رســمی اقایــان روح الــه کــرد‬ ‫حیدری‪ ،‬علی‏محمد رضائی و عیسی حسینیان خریداری کرده است‪ .‬م‪.‬الف‪1401/158 :‬‏ تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه ‪1401/9/5‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/9/20‬‏ ‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫ ‏‬ ‫رای شــماره ‪140160312009001061‬مــورخ ‪ 1401/8/15‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 1401114412009000092‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‏احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 255/71‬مترمربــع دارای پــاک ‪ 1259‬فرعــی از ‪ -8‬اصلــی واقــع در گــز غربــی بخــش دو‏حــوزه ثبتــی بندرگــز ملکــی خانــم ســمیه کالگــر رزنــد یــزدان علــی بــه کــد ملــی ‪ 2121650474‬کــه بصــورت مشــاعی‬ ‫مهــدی شــاه مهــری – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫مالــک رســمی‏مــی باشــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ 401/155 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬شــنبه ‪1‎ 401/9/5‬‏ ‪‎‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬یکشــنبه‏‏‪1401/9/20‬‬ ‫رای شــماره ‪140160312009000984‬مــورخ ‪ 1401/7/30‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف اداره ثبــت اســناد و امــاک‏شهرســتان بندرگــز در خصــوص کالســه پرونــده ‪ 1401114412009000086‬ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 62240/73‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ‪-9‬اصلــی واقــع در ول افــرا بخــش دو حــوزه ثبتــی‏بندرگــز‪ ،‬ملکــی اقــای جــواد حســینیان فرزنــد حســین بــه کــد ملــی ‪ 2249955603‬کــه از مالکیــن رســمی اقایــان‬ ‫رجبعلی شمالی‪،‬‏روح اله ذاکری و علی سقائی خریداری کرده است‪.‬‏‪‎ ‎‬م‪.‬الف‪1401/159 :‬‏ ‏ تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬شنبه‏‏‪ 401/9/5‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1401/9/20‬‏ ‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫ ‏‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫صدور‪ ۴۴‬کارت بازرگانی‬ ‫برای فعاالن اقتصادی‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۴ :‬کارت بازرگانی‬ ‫در بخــش تولیــدی و بازرگانــی از ابتــدای امســال تاکنــون بــرای فعــاالن اقتصــادی اســتان‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بیگلــو اظهــار داشــت‪ :‬کارت هــای بازرگانــی بــرای واحــد هــای غیــر تولیــدی‬ ‫یکســاله و بــرای واحــد هــای تولیــدی پنــج ســاله صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ در مجموع ‪ ۱۲۳‬کارت بازرگانی دارای اعتبار در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬برخــی از افــراد اقــدام‬ ‫بــه تهیــه کارت بازرگانــی مــی کننــد و بــه دلیــل نبــود تجربــه کاری در زمینــه بازاریابــی و فــروش‬ ‫محصــول در کشــور هــدف‪ ،‬بحــث هــای بانکــی‪ ،‬بیمــه ای‪ ،‬مالیــات و حمــل بــار بــا مشــکل‬ ‫مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬کارت هــای بازرگانــی در صــورت تخلــف و یــا رفــع نشــدن تعهــد ارزی تعلیــق‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۷۴‬میلیارد ریال برای‬ ‫توسعهگردشگریخراسان شمالی‬ ‫پیروزی غرورافرین تیم ملی فوتبال‬ ‫و شادی بجنوردی ها بعد از پیروز‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی گفت‪ :‬برای توســعه زیرســاخت های گردشــگری از محل اعتبارات ملی و اســتانی‬ ‫‪ ۷۴‬میلیــارد ریــال اســتان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس جانمایــی هایــی کــه قبــا انجــام شــده‬ ‫اســت ایــن میــزان اعتبــار بــرای زیرســاخت هــای حــوزه گردشــگری از جملــه ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬راهســازی و تاسیســات‪ ،‬هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــرای حوزه هــای مختلــف گردشــگری اســتان‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیــارد و ‪ ۹۹۳‬میلیــون ریــال اعتبــار مصــوب شــد افــزود‪ :‬از ایــن میــزان؛ ‪ ۱۴۲‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۹۴۳‬میلیــون ریــال از محــل منابــع اســتانی و ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات ملــی مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫ت باالیی خراســان شــمالی در حوزه گردشــگری‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫اســماعیلی با اشــاره به ظرفی ‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل زیرســاخت هــای مناطــق نمونــه هــدف گردشــگری امســال ســعی‬ ‫بــر ایــن اســت تــا اعتبــار بیشــتری هزینــه شــود تــا صــدور مجوزهــای اماکــن گردشــگری‬ ‫روســتاها تســهیل شــود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬قطعا ًدر روســتاها با این اعتبار بســیاری از تاسیســات گردشــگری‪ ،‬خدمات‬ ‫زیربنایی در حوزه های گردشــگری مذهبی‪ ،‬ســامت و کشــاورزی تکمیل میشــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از ســال های گذشــته اجــرای طرح هــای توســعه ای گردشــگری برنامه ریــزی‬ ‫شــده اســت و زیرســاخت هــای ایــن طــرح هــا نیــاز بــه اعتبــارات بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه ســرمایه گــذاری‪ ،‬رونــق اقتصــادی‪ ،‬نشــاط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کارافرینــی و فضــای تولیــد اســتان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و مزیتهــای‬ ‫خــاص اســتان نهایــت تــاش خــود را بــرای توســعه و شــکوفایی روزافزون را به کار گرفتــه و در‬ ‫بخــش هــای مختلــف بــا ایــن اقدامــات بــه دنبــال رفــع عقــب افتادگــی هــای اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی مقصــدی بکــر بــرای طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و‬ ‫ایین هــای اقــوام مختلــف بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬واحــد بــوم گــردی‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی‪ ،‬اســتانی و هشــت روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور‪ ،‬در حدفاصــل قطــب ســیاحتی شــمال کشــور و‬ ‫مشــهدالرضا (ع) واقع شــده که ســاالنه در ایام تعطیالت نوروز مســافران و زائران زیادی‬ ‫از ایــن خطــه تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫در گــروه موســوم بــه مــرگ بــا بــرد شــیرین و غــرور افریــن تیــم ملــی ایــران مقابــل «ولــز»‬ ‫موجــب شــد تــا مــردم بجنــوردی عصــر جمعــه بــه و بــه ابــراز شــادی و خوشــحالی بپردازنــد‪.‬‬ ‫در هســته مرکــزی شــهر تعــداد کثیــری از جوانــان و نوجوانــان دور هــم جمــع شــده و بــا فریــاد‬ ‫شــعارهای «بچــه هــا متشــکریم» در برابــر تیــم ملــی ولــز از بــازی خــوب و پیــروزی غــرور افریــن‬ ‫فوتبالیســت هــای کشــورمان اظهــار خوشــحالی کردنــد‪.‬‬ ‫راننــدگان خودروهــای عبــوری نیــز شــادی خــود را نســبت بــه بــرد شــیرین اعضــای تیــم ملــی‬ ‫کشــورمان بــا روشــن کــردن بــرف پاکــن هــای خــود و بــوق هــای ممتــد‪ ،‬ابــراز کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــرای دیــدن بــازی تیــم ملــی فوتبال کشــورمان خیابان هــا و معابر شــهری از حدود‬ ‫ســاعت ‪ ۱‬عصــر خلــوت و ســکوت عجیبــی شــهر را حاکــم کــرده بــود امــا ایــن ســکوت و انتظــار‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬ســاعته مــردم بــا گل پیــروزی «روزبــه چشــمی» و «رامیــن رضاییــان» در دقایــق‬ ‫پایانــی چنــان شکســته شــد بــه گونــه ای کــه مــردم از پیــر و جوان گرفتــه تا زن و مرد به ســوی‬ ‫خیابــان هــا‪ ،‬کوچــه هــا و معابر شــهری ســرازیر شــدند‪.‬‬ ‫بجنــوردی هــا بــا پرچــم هــای ســه رنــگ و شــعار ایــران‪ ،‬ایــران شــادی خود را به نمایش گذاشــتند‪.‬‬ ‫انان شــعارهایی هم در حمایت از بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال کشــورمان ســر دادند‪.‬‬ ‫برخــی از جوانــان نیــز پرچــم ایــران را از درون خودروهــای خــود بیــرون اورده و هلهلــه‬ ‫شــادی ســر دادنــد‪.‬‬ ‫شادی در فضای مجازی‬ ‫گرچــه فعــاالن شــبکه هــای اجتماعــی در طــول بــازی تیــم ملــی در برابــر «ولــز» تــاش کردنــد تــا‬ ‫بــا تحلیــل حــرکات بازیکنــان دو تیــم و قضــاوت داوران‪ ،‬مخاطبــان خــود را بــا تــازه تریــن اطالعــات‬ ‫بــه روز و هیجانــی نگــه دارنــد امــا بــا پایــان بــازی هــم‪ ،‬انفجــار شــادی بــا ارســال عکــس هــا و‬ ‫اســتیکرهای مختلــف بــه فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی نیــز ســرایت کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا ‪ ۲‬گل از ســد ولــز گذشــت تــا ســرانجام یــک تیــم اروپایــی توســط‬ ‫ملی پوشــان در جــام جهانــی شکســت بخــورد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایــران در دومیــن بــازی خــود روز (جمعــه) در چارچــوب دور گروهی مســابقات‬ ‫جــام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬بــه مصــاف تیــم ملــی ولــز رفــت و موفــق شــد بــا ‪۲‬گل بــه برتــری رســید و‬ ‫نخســتین پیروزی اش در این دوره از مســابقات را به ثبت برســاند و ســه امتیازی شــود و شــانس‬ ‫خــود را بــرای صعــود از ایــن گــروه بیشــتر کنــد‪ .‬ملی پوشــان همچنیــن موفــق شــدند بــه اولیــن‬ ‫پیــروزی تاریــخ ایــران مقابــل تیم هــای اروپایــی در جــام جهانــی برســد‪.‬‬ ‫بدون مراجعه حضوری ‪ ۱۳۲‬هزار مجوز‬ ‫کسب و کار صادر شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫حاجــی بیگلــو افــزود‪ :‬برخــی از فعــاالن بازرگانــی اســتان از ســال ‪ ۹۷‬با سیاســت گــذاری جدید‬ ‫بانــک مرکــزی بــرای تعهــدات ارزی حاصــل از صــادرات همــراه نبــوده انــد و کارت هــای انــان‬ ‫غیــر فعــال و هنــوز تمدیــد نشــده انــد و تــا ایــن افــراد تعهــدات ارزی خــود را بــه بانــک مرکــزی‬ ‫پرداخــت نکننــد بــرای انــان کارت بازرگانــی صــادر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــراد نبایــد کارت هــای بازرگانــی خــود را بــه ســایر فعــاالن اقتصــادی واگذار‬ ‫کننــد افــزود‪ :‬ایــن واگــذاری ممنــوع و تخلــف اســت و مشــکالتی از جملــه بحث هــای مالیاتــی‬ ‫ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا نیــز مشــکالتی بــرای صــادرات و واردات کشــور و اســتان ایجــاد کــرد چــرا کــه خیلــی از‬ ‫کشــورها قوانیــن را ســختگیرانه تــر کردنــد کــه ایــن امــر باعــث کاهــش صــادرات شــد‪.‬‬ ‫وی از جملــه مشــکالت پیــش روی فعــاالن اقتصــادی اســتان را عــدم وجــود زیر ســاخت های‬ ‫مناســب حمــل و نقــل از جملــه حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی عــدم وجود مبادی گــذرگاه مرزی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا ایــن وجــود حــوزه صــادرات اســتان بــا کمک فعاالن بخــش خصوصی و‬ ‫دســتگاه هــا اجرایــی مربوطــه بــه هــدف صادراتی خود در ســال جاری رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دالر کاال در هفــت ماهــه امســال از ایــن اســتان صــادر شــد کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۱.۴‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪۲۴.۳‬‬ ‫درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارت اقتصــاد اعــام کــرد‪ :‬توســط درگاه ملــی مجوزهــا از ابتــدای ســال جــاری تــا‬ ‫روز ‪ ۲۸‬ابــان مــاه در کل ‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪ ۸۱‬مجــوز کســب و کار بــه صــورت انالیــن‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬از ابتــدای‬ ‫امســال تــا ‪ ۲۸‬ابــان ‪ ۱۳۲ ،۱۴۰۱‬هــزار و ‪ ۸۱‬مجــوز از تعــداد ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪۷۲۹‬‬ ‫درخواســت صــدور مجــوز بــه درگاه ملــی مجوزهــای کشــور‪ ،‬صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۱۷‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬مجــوز رد شــده‪ ۱۸ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۶‬نفــر از درخواســت‬ ‫خــود انصــراف داده انــد و ‪ ۱۵۲‬هــزار و ‪ ۱۱۷‬درخواســت بــا تاخیــر از ســوی‬ ‫دســتگاه های صادرکننــده مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬وزارت ارشــاد و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری از ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬هیــچ مجــوز کســب و کاری را از مســیر قانونــی درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫صــادر نکرده انــد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬وزارت کشــور‪ ،‬وزارت دفــاع‪ ،‬کانــون کارشناســان‬ ‫رســمی‪ ،‬کانــون وکال‪ ،‬جامعــه حســابداران رســمی‪ ،‬ســازمان اداری و اســتخدامی‪،‬‬ ‫فراجــا و نظــام روانشناســی همچنــان در فهرســت دســتگاه های جامانــده و متصــل‬ ‫نشــده بــه درگاه ملــی مجوزهــا هســتند‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس صنــدوق نــواوری هیــچ تاخیــری در بررســی درخواســت های‬ ‫صــدور مجــوز نداشــته و وزارت بهداشــت بیشــترین درصــد تاخیــر را داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ژانر های نوین در مصرف‬ ‫مواد ارایشی‬ ‫داشــتن رکــورد فــی نفســه چیــز بــدی نیســت و اگــر در‬ ‫بــاب مســائل ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬علمــی و ســایر‬ ‫ژانرهــای مثبــت باشــد نــه تنهــا بــد نیســت بلکه جای بســی‬ ‫شــعف و شــادمانی نیــز هســت‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه در ســال هــای اخیــر مــا در برخــی امــورات‬ ‫صاحــب رکــورد و عناویــن بیــن المللــی شــده ایــم کــه نــه‬ ‫تنها جای شــعف و ســرور نیســت بلکه جای بســی تاســف‬ ‫و ناخرســندی اســت و بــه قولــی «کــز تاســف دشــمنان را‬ ‫بــر زبــان واحســرتا ســت‪ ».‬چــه بــه برســد بــه دوســتان‪،‬‬ ‫اشــنایان‪ ،‬اقــوام و ســایر فامیــل هــای نســبی و ســببی و ‪...‬‬ ‫مشــت نمونــه خــروار‪.‬‬ ‫ایــن داســتان هــم اســتفاده بــی حــد و حصــر از لــوازم‬ ‫ارایشــی اســت کــه بــرای عــده ای از نــان شــب ( ان هــم‬ ‫در نــوع حجیــم و دارای جــوش شــیرین فــراوان) واجبتــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬تــا جایــی همــه ســاله مقادیــر معتنابهــی ارز‬ ‫مملکــت و پــول نفــت از اب گذشــته ( ان هــم بــا بدبختــی و‬ ‫زحمــات برخــی دوســتان در بنــد) صــرف واردات ایــن وســایل‬ ‫بــه کشــور مــی شــود کــه بســیاری از انهــا قاچــاق و از نظــر‬ ‫بهداشــتی نیــز دارای مشــکالت عدیــده مــی باشــند‪.‬‬ ‫دردمندانــه اینکــه گرداننــدگان ایــن کارتــل هــای لــوازم‬ ‫ارایــش در حــال یافتــن بازارهــای جدیــد بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت مــی باشــند که متاســفانه جمعیت هــدف انان‬ ‫( بــا عــرض شــرمندگی) از جماعــت نســوان بــه جماعــت‬ ‫ذکــور هــم کشــیده شــده اســت‪ .‬کرونولــوژی یــا بــه عبارتــی‬ ‫جســتاری در تاریــخ در بــاب ارایــش نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫ایــن قبیــل امــورات در گذشــته هــم مســبوق بــه ســابقه بود‬ ‫ولــی از روی حســاب و کتــاب و قاعــده و قانــون‪...‬‬ ‫فــی المثــل قدمــا معتقــد بودند‪ :‬ارایــش پیران بــود افزون‬ ‫زجوانــان ‪ . . .‬تعمیــر ضــرور اســت بناهای کهــن را! اما االن‬ ‫دوره و زمانه پشــت و رو شــده اســت و پیر و جوان و زن و‬ ‫مرد همه در کار ارایش هســتند و حتی شــاهد بودیم که‬ ‫در برخــی مجالــس خــاص جماعــت نســوان در باب زیبایی‬ ‫بــه جماعــت ذکــور حســودی نیز نمــوده اند!‬ ‫هــر چنــد دولــت هــای ســابق و فعلــی بــا اجــرای برخــی‬ ‫طــرح هــا نظیــر «برچســب اصالــت» و «شــبنم» و‬ ‫برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی در صــدد کاهــش مصرف‬ ‫مــواد ارایشــی غیــر بهداشــتی و قاچــاق بــوده و هســتند‬ ‫ولــی نقــدا ًاتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت و ملــت کمــاکان‬ ‫پیــرو داســتان «االنســان حریــص علــی مــا منع» هســتند و‬ ‫گوششــان بــه ایــن حرفهــا بدهــکار نیســت‪.‬‬ ‫بــه هــر روی از انجــا کــه از قدیــم گفتــه انــد« نشســتن‬ ‫کســی که زمینش زده اند‪ ،‬از کســی به زور ســرپا نگهش‬ ‫داشــته انــد‪ ،‬زیبــا تــر اســت» در بــاب کاســتن اســتفاده از‬ ‫ایــن وســایل نکاتــی را یــاداور مــی شــویم‪:‬‬ ‫الــف) النــگ شــات یــا نمــای دور‪ :‬متاســفانه الگوبــرداری‬ ‫نســل جــوان از هنــر پیشــگان امــری طبیعــی و رایج اســت‪.‬‬ ‫ایــن بزرگــواران هــم در رویکــرد ارایش غلیظ برایشــان پرده‬ ‫ســینما و قــاب تلویزیــون‪ ،‬شــبکه خانگــی و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعی ندارد و هر چهار گزینه برایشــان صحیح اســت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود صــدا و ســیما یــک تدبیــری بیاندیشــد‬ ‫و یــک کمیتــه اخــاق یــا کمیتــه انضباطــی( بــدون کمیتــه‬ ‫اســتیناف و ســایر مخلفــات) تشــکیل دهــد تــا منبعــد بــه‬ ‫هنــر پیشــگانی کــه عــرف و هنجارهــای اجتماعــی را رعایت‬ ‫نمــی کننــد‪ ،‬کمتــر بــازی برســد و در لیــگ هــای پائیــن تــر‬ ‫تــوپ بزننــد‪ .‬نــه اینکــه در برنامــه هــای زنــده تلویزیونــی ولو‬ ‫باشــند و فیلمبــردار نگــون بخــت مجبــور شــود دائــم النــگ‬ ‫شــات یــا نمــای دور طــرف را بــه تصویــر بکشــد!‬ ‫ب) جرایــم خــاص گالنــی‪ :‬بســیاری از ایــن مــواد ارایشــی‬ ‫قاچــاق بــه صــورت فلــه و گالنــی بــه کشــور حمــل مــی‬ ‫شــوند و اصال ًاوضاع بهداشــتی مناســبی ندارند‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود بعــد از دســتگیری برخــی از ایــن قاچاقچیــان‬ ‫دانــه درشــت‪ ،‬انهــا را مجبــور بــه اســتفاده از مــواد ارایشــی‬ ‫خودشــان کنیــم‪ .‬اصــا ًصورتشــان را داخــل گالــن بزنیــم و‬ ‫در بیاوریــم‪ .‬بــاور کنیــد جــای دوری نمــی رود!‬ ‫پ) مالیــات و افزایــش قیمــت‪ :‬در برخــی کشــور هــای‬ ‫خــارج بــه منظــور جلوگیــری از مصــرف برخــی مــواد خــاک‬ ‫بــر ســری نظیــر ســیگار و مشــروبات الکلــی‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫اخــذ مالیــات فــراوان‪ ،‬قیمــت ایــن محصــوالت را نیــز تــا‬ ‫حــد زیــادی افزایــش مــی دهنــد‪ .‬هــر چنــد در کشــور مــا‬ ‫افزایــش قیمــت امــری عــادی تلقــی مــی شــود و شــرکتها‬ ‫بــا «رویکــرد دور همــی» و «خــود جــوش» قیمــت هــا را‬ ‫دوال پهنــا حســاب مــی کننــد‪ ،‬ولــی در ایــن مــورد خــاص‬ ‫نیــز توصیــه مــی شــود‪ ،‬عــاوه بــر «رویکــرد دور همــی»‬ ‫یــک نمــوره دیگــر هــم بــه قیمــت ایــن وســایل اضافــه شــود‬ ‫بلکــه ملــت فقــط در مــوارد خــاص نظیــر مجالــس شــادی از‬ ‫ایــن وســایل اســتفاده کننــد و بــرای خــروج از منــزل جهــت‬ ‫خریــد دو قالــب کــره یــا یــا یــک دبــه ماســت‪ ،‬خودشــان را‬ ‫ماســتمالی نکننــد و بــه همان دو پــاف ادکلن قناعت کنند!‬ ‫شــاداب باشــید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫ازمون‪ :‬از خوشحالی‬ ‫کی روش را بغل زدم‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران دربــاره شــادی جالــب‬ ‫توجهــش بــا کــی روش بعــد از ســوت پایــان بــازی گفــت‪:‬‬ ‫می خواســتم او را بزنــم‪.‬‬ ‫ســردار ازمــون پــس از پیــروزی ‪ ۲‬بــر صفــر ایــران در مقابــل‬ ‫ولــز گفــت‪ :‬در بــازی بــا انگلیــس کمــی تمرکــز نداشــتیم و این‬ ‫طبیعــی بــود امــا خــدا را شــکر امروز ‪ ۳‬امتیــاز را گرفتیم و این‬ ‫حــق بچــه هــای مــا بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــروز خیلــی خــوب بودیــم و چندیــن موقعیت‬ ‫داشــتیم کــه چنــد تــوپ مــا بــه تیــر دروازه برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫مهاجــم تیــم ملــی کشــورمان دربــاره ضربــه اش کــه بــه‬ ‫تیــر دروازه خــورد ادامــه داد‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۲‬مــاه اســت کــه از‬ ‫شــرایط بــازی دور هســتیم و خیلــی وقــت بــود تمرین نکردم‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــه اردوی تیــم ملــی امــدم تمریــن را اغــاز کــردم‪.‬‬ ‫ســردار ازمــون در مــورد میــزان مصدومیتــش هــم گفــت‪:‬‬ ‫مهمتــر از مصدومیــت مــن پیــروزی تیــم ملــی اســت کــه خدا‬ ‫را شــکر بــه دســت امــد‪ .‬ایــن از همــه چیــز بــرای مــا مهمتــر‬ ‫اســت کــه تیــم ملــی برنــده شــود‪.‬‬ ‫ازمــون دربــاره شــادی جالــب توجهــش بــا کـی روش بعــد از‬ ‫ســوت پایــان بــازی گفــت‪ :‬می خواســتم او را بزنــم!‬ ‫بیرانونــد‪ :‬از ســربلند شــدن حســینی خوشــحالم‪/‬‬ ‫ثابــت کردیمــم چقــدر خــوب هســتیم‬ ‫دروازه بــان تیــم ملــی گفــت‪ :‬امــروز سیدحســین حســینی‬ ‫توانســت بــه خوبــی وظیفــه خــود را انجــام دهــد‪ .‬قبــل از‬ ‫بــازی خیلــی بــا او صحبــت کــردم و او هــم شــرایط و وضعیــت‬ ‫ســختی را پشــت ســر گذاشــت و با تمام فشــارهایی که روی‬ ‫او بــود‪ ،‬خوشــحالم کــه ســربلند از زمیــن بیــرون امــد‪.‬‬ ‫علیرضــا بیرانونــد پــس از بــرد ایــران در مقابــل ولــز درمــورد‬ ‫نگرانی هــا از عــدم حضــور وی در جام جهانــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خیلــی دوســت داشــتم بعــد از مصدومیــت بــه بــازی ادامــه‬ ‫بدهــم امــا وقتــی بلنــد شــدم‪ ،‬متوجــه ناتوانـی ام بــرای ادامــه‬ ‫بــازی شــدم زیــرا اســیب شــدیدی بــرای بینـی ام پیــش امــده‬ ‫بــود و خــون زیــادی در دهانــم می رفــت و نمی توانســتم بــه‬ ‫درســتی نفــس بکشــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه خاطراینکــه پزشـک های فیفــا در گزارش‬ ‫اســیب دیدگی مــن احتمــال ضربـ ه مغــزی را نوشــته بودنــد‪،‬‬ ‫توانســتیم یــک تعویــض بیشــتر انجــام دهیــم‪ .‬تــا پنــج یــا‬ ‫‪ ۶‬روز نبایــد بــازی و تمرینــی انجــام مــی دادم‪ .‬پــس از ان‬ ‫نیــز بــه مســئولین کادرفنــی امادگ ـی ام را اعــام کــردم امــا‬ ‫بــه خاطــر قوانیــن فیفــا کاری از دســت کســی برنمی امــد و‬ ‫نتوانســتم برگــردم‪.‬‬ ‫دروازه بــان تیــم ملــی در خصــوص جایگزیــن خــود در تیــم‬ ‫ملــی عنــوان کــرد‪ :‬امــروز ســید حســین حســینی توانســت‬ ‫بــه خوبــی وظیفــه خــود را انجــام دهــد‪ .‬قبــل از بــازی خیلــی‬ ‫بــا او صحبــت کــردم و او هــم شــرایط و وضعیــت ســختی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــت و بــا تمــام فشــارهایی کــه روی او بــود‪،‬‬ ‫خوشــحالم کــه ســربلند از زمیــن بیــرون امــد‪.‬‬ ‫بیرانونــد در انتهــا دربــاره رونــد ملی پوشــان در جام جهانــی‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اتحــاد مــا را دیدیــد و همــه بــا هــم‬ ‫خوشــحال بودیــم و قبــل از بــازی اتحــادی شــکل دادیــم کــه‬ ‫بایــد در ایــن بــازی پیــروز باشــیم‪ .‬نشــان دادیــم کــه تیــم‬ ‫خوبــی هســتیم و روز بــه روز درحــال پیشــرفت هســتیم‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایــران در اخریــن دیــدار خــود از مرحلــه گروهــی‬ ‫بایــد روز سه شــنبه بــه مصــاف امریــکا بــرود‪.‬‬ ‫به امید خدا مقابل با امریکا نتیجه با ولز تکرار شود‬ ‫نائــب رئیــس فدراســیون فوتبــال گفــت‪ :‬امیــدوارم نتیجــه‬ ‫بــازی بــا ولــز در بــازی مقابــل امریــکا تکــرار شــده تــا به مرحله‬ ‫بعــد صعــود کنیــم‪.‬‬ ‫مهــدی محمدنبــی پــس از پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫کشــورمان در روز دوم مرحلــه گروهــی جــام جهانــی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫مقابــل ولــز اظهــار داشــت‪ :‬ک ـی روش بــرای هرثانیــه و هــر‬ ‫دقیقــه ایــن بــازی برنامــه داشــت؛ خوشــبختانه نتیجــه هــم‬ ‫عالــی بــود ان شــاءالله ایــن نتیجــه در بــازی بعــدی هــم تکــرار‬ ‫شــود تــا بــه مرحلــه بعــدی صعــود کنیــم‪.‬‬ ‫وی در مــورد اینکــه تیــم ملــی ایــران بــرای اولین بــار در تاریــخ‬ ‫یــک تیــم بریتانیایــی را شکســت داد‪ ،‬گفــت‪ :‬بلــه‪ ،‬نــوع تفکــر‬ ‫ســرمربی تیم ملی و انالیزی که او داشــت از مســابقات تیم‬ ‫ملــی و بازیکنــان‪ ،‬اثــرش ایــن بــود کــه یــک تیــم بریتانیایــی را‬ ‫شکســت بدهیم‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران بــه بــرد دراماتیــک‬ ‫ایــران مقابــل ولــز در جــام جهانــی واکنــش نشــان داد‪.‬‬ ‫واکنش ساپینتو به پیروزی ایران برابر ولز‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایران در جام جهانی قطــر امروز (جمعه)‬ ‫در دومیــن دیــدار خــود توانســت بــا نتیجــه ‪ ۲‬بــر صفــر برابــر‬ ‫ولــز بــه پیــروزی برســد و باعــث شــد تــا امیدهــای صعــود برای‬ ‫کشــورمان از گــروه خــود دوچنــدان شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بــازی ‪ ۲‬بازیکــن اســتقالل در ترکیــب حضــور داشــتند‬ ‫که سیدحســین حســینی به صورت ثابت و روزبه چشــمی در‬ ‫نیمــه دوم در ایــن دیــدار حضــور یافــت کــه چشــمی توانســت‬ ‫بــا شــوتی دیدنــی نخســتین گل تیــم ملــی را بــه ثمــر برســاند‪.‬‬ ‫ریــکاردو ســاپینتو ســرمربی اســتقالل پــس از برتــری تیــم‬ ‫ملــی مقابــل ولــز در یــک اســتوری گفــت‪ :‬بــزن بریــم ایــران!‬ ‫تیــم ملــی کشــورمان در گــروه دوم بــا تیم هــای ولــز‪،‬‬ ‫انگلیــس و امریــکا هــم گــروه اســت‪ .‬بــازی دیگــر ایــن گــروه‬ ‫ســاعت ‪ ۲۲:۳۰‬روز هشــتم اذر میــان انگلیــس و امریــکا‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دیــدار دوم تیــم ملــی فوتبــال ایــران در مرحلــه گروهــی جام‬ ‫جهانــی مقابــل ولــز بــا نتیجــه ‪ ۲‬بــر صفــر بــه ســود ایــران بــه‬ ‫پایــان رســید‪.‬‬ ‫تیم هــای ایــران و ولــز روز گذشــته از ســاعت ‪ ۱۳:۳۰‬در‬ ‫ورزشــگاه احمــد بــن علــی در چارچــوب هفتــه دوم مرحلــه‬ ‫گروهــی رقابت هــای جــام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬قطــر از گــروه ‪ B‬بــه‬ ‫مصــاف یکدیگــر رفتنــد و در نهایــت ایــن دیــدار بــا نتیجــه دو‬ ‫بــر صفــر بــه ســود ایــران بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫ترکیب ابتدایی ایران‪:‬‬ ‫ســید حســین حســینی‪ ،‬مرتضــی پورعلی گنجــی‪ ،‬ســید‬ ‫مجیــد حســینی‪ ،‬رامیــن رضاییــان‪ ،‬میــاد محمــدی‪ ،‬ســعید‬ ‫عزت اللهــی‪ ،‬احمــد نوراللهــی‪ ،‬احســان حاج صفــی‪ ،‬علــی‬ ‫قلــی زاده‪ ،‬مهــدی طارمــی و ســردار ازمــون‪.‬‬ ‫ترکیب ولز‪:‬‬ ‫ویــن هنســی‪ ،‬کریــس مفــام‪ ،‬بــن دیویــس‪ ،‬جــو رودون‪،‬‬ ‫اتــان اماپــدو‪ ،‬ارون رمــزی‪ ،‬نکــو ویلیامــز‪ ،‬کانــر رابرتــس‪ ،‬گرث‬ ‫بیــل‪ ،‬هــری ویلســون و کیفــر مــور‪.‬‬ ‫تیم داوری‪ :‬ماریو البرتو اسکوبار(گواتماال)‪ /‬کمک ها‪ :‬کالب‬ ‫والس(ترینیــداد و توباگــو) و خــوان کارلوس(کاســتاریکا)‪/‬‬ ‫داور چهــارم‪:‬‬ ‫ماگوئته اندیایه(سنگال)‪.‬‬ ‫نیمه نخست‪:‬‬ ‫در ‪ ۵‬دقیقــه ابتدایــی ایــن دیــدار‪ ،‬تیــم ایــران بهتــر از ولــز‬ ‫بــازی را اغــاز کــرد و توانســت موقعیت هــای نصــف و نیمـه ای‬ ‫روی دروازه ولــز ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۱۲‬کانــر رابرتــس از ســمت راســت یــک ارســال زیبــا‬ ‫روی دروازه ایــران داشــت و کیفــر مــور ضربــه اش را روانــه‬ ‫دروازه ایــران کــرد امــا ســید حســین حســینی بــا یــک واکنــش‬ ‫بســیار عالــی تــوپ را دفــع کــرد‪ .‬پــس از ایــن تــوپ مهاجــم‬ ‫بلنــد قامــت ولــز مصــدوم شــد امــا بــه بــازی برگشــت‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۱۵‬اشــتباه رابرتــس باعــث شــد تــوپ بــه قل ـی زاده‬ ‫برســد‪ .‬همــکاری او و ازمــون باعــث شــد تا قلـی زاده بــا دروازه‬ ‫خــال مواجــه شــود‪ .‬او ایــن تــوپ را وارد دروازه کــرد امــا داور‬ ‫ایــن گل را افســاید اعــام کــرد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۱۹‬خطــای مدافعــان ایران رو بیل‪ ،‬فرصت مناســبی‬ ‫را بــرای ولزی هــا ایجــاد کــرد امــا ایــن ضربــه ازاد در نهایــت راه‬ ‫بــه جایــی نبرد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۲۳‬ایــران در ایــن دقیقــه و در میانــه میــدان صاحــب‬ ‫یــک ضربــه ازاد شــد‪ .‬رضاییــان یــک ارســال خــوب روز دروازه‬ ‫داشــت و ازمــون نیــز بــا یــک ضربــه ســر دروازه ولــز را تهدیــد کــرد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۴۵+۲‬پاســکاری های تیــم ملــی در زمیــن ولز باعث‬ ‫شــد تــا ســعید عزت اللهــی در یــک موقعیــت خــوب بــرای‬ ‫ارســال قــرار بگیــرد‪ .‬ارســال او ســردار ازمــون را در موقعیــت‬ ‫عالــی قــرار داد امــا ضربــه او راه بــه دروازه ولــز نداشــت‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۴۵+۴‬ارســال حاج صفــی از جنــاح راســت بــر روی‬ ‫دروازه ولــز و شــلوغی محوطــه جریمــه باعــث شــد تــا ایــران‬ ‫صاحــب موقعیــت گلزنــی شــود امــا ولزی هــا تــوپ را دفــع‬ ‫کردنــد‪ .‬در تــوپ برگشــتی احمــد نوراللهــی بــا یــک شــوت‬ ‫محکــم دروازه ولــز را تهدیــد کــرد امــا در نهایــت ایــن تــوپ‬ ‫هــم راه بــه جایــی نداشــت تــا ایــن دیــدار در نیمــه نخســت بــا‬ ‫تســاوی بــدون گل بــه پایــان برســد‪.‬‬ ‫نیمه دوم‪:‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۵۲‬پــاس در عمــق و زیبــای حــاج صفــی بــه ازمــون‬ ‫رســید و ایــن مهاجــم بــا یــک ضربــه تــوپ را بــه تیــرک زد‪ .‬در‬ ‫تــوپ برگشــتی قلــی زاده بــا یــک شــوت بغــل پــا زیبا بــار دیگر‬ ‫تــوپ را بــه تیــرک دروازه ولــز زد‪.‬‬ ‫دنیــل جیمــز و برنــان جانســون در دقیقــه ‪ ۵۷‬بــه جــای‬ ‫رابرتــس و هــری ویلســون وارد میــدان شــدند‪ .‬کریــم‬ ‫انصاری فــرد نیــز در دقیقــه ‪ ۶۸‬بــه جــای ســردار ازمــون وارد‬ ‫زمیــن شــد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۷۳‬ســعید عزت اللهــی یــک شــوت محکــم راهــی‬ ‫دروازه ولــز کــرد امــا هنســی بــا نــوک انگشــت تــوپ را راهــی‬ ‫کرنــر کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی ترابــی‪ ،‬علیرضــا جهانبخــش و روزبــه چشــمی در دقیقــه‬ ‫‪ ۷۷‬بــه جــای حاج صفــی‪ ،‬قلــی زاده و نوراللهــی وارد میــدان‬ ‫شــدند‪ .‬جــو الــن نیــز بــه جــای امپــادو وادر میــدان شــد‪ .‬علــی‬ ‫کریمــی نیــز در دقیقــه ‪ ۸۳‬بــه جــای عزت اللهــی وارد زمیــن شــد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۸۳‬دیویــس بــا یــک شــوت محکــم دروازه ایــران را‬ ‫تهدیــد کــرد امــا حســینی بــا یــک واکنــش بســیار عالی تــوپ را‬ ‫بــه ســمت کرنــر دفــع کــرد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۸۵‬فــرار طارمــی و خطــای شــدید هنســی باعــث‬ ‫شــد تــا داور بــه ایــن دروازه بــان کارت زرد نشــان دهــد امــا‬ ‫‪ VAR‬بــه کمــک تیــم ایــران امــد و کارت زرد داور تبدیــل بــه‬ ‫کارت قرمــز شــد و هنســی از زمیــن اخــراج شــد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۸۸‬مهــدی ترابــی یــک شــوت بســیار زیبــا بــه‬ ‫ســمت دروازه ولــز روانــه کــرد امــا ایــن تــوپ هــم نتیجـه ای‬ ‫بــرای ایــران نداشــت‪.‬‬ ‫در دقیقــه ‪ ۹۰+۵‬جهانبخــش یــک کارت زرد گرفــت و‬ ‫بــازی بعــدی مقابــل امریــکا را از دســت داد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۹۰+۸‬حمــات ایــران بــرای رســیدن بــه گل‬ ‫نخســت ســرانجام بــه نتیجــه رســید‪ .‬تــوپ ســرگردان‬ ‫پشــت محوطــه جریمــه بــه روزبــه چشــمی رســید و بازیکــن‬ ‫تعویضــی کـی روش موفــق شــد بــا شــوتی غیــر قابــل مهــار‬ ‫دروازه ی دنــی وارد را بــاز کنــد و ایــران را پیــش بینــدازد‪.‬‬ ‫دقیقــه ‪ :۱۰۰‬حمــات ولــز بــرای جبــران گل خــورده نتیجــه نداد‬ ‫و ایــران روی ضدحملــه بــه وســیله رامین رضاییــان فاصله را ‪۲‬‬ ‫برابــر کــرد و بــرد تاریخــی ‪ ۲‬بــر صفــر را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــران چهــار ســال پیــش هــم در جــام جهانــی توانســت در‬ ‫وقت هــای اضافــه مراکــش را از پیــش رو بــردارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه ‪ 05‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪642‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ -642‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-642‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/01‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/01 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/26 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫شنبه ‪09//05‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫بازی زیبای شیر مردان ایران مقابل ولز‬ ‫شادی را بر دل مردم ایران به ارمغان اورد‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫در معرض تهدید و انقراض قرار گرفتن‬ ‫‪ ۱۸‬گونه جانوری خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۸ :‬گونــه از وحــوش ایــن اســتان در معــرض‬ ‫تهدیــد و انقــراض قــرار دارنــد کــه در این بــاره اقدامــات الزم بــرای صیانــت و‬ ‫حفاظــت از ایــن گونه هــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬برخــی گونــه هــا در معــرض تهدیــد و انقــراض‬ ‫جانــوری بــر اســاس طبقــه بنــدی فهرســت قرمــز اتحادیــه بین المللــی حفاظــت‬ ‫(‪ )IUCN‬در ســال ‪ ۲۰۱۷‬در خراســان شــمالی زیســت مــی کننــد کــه از بیــن ایــن‬ ‫جانــوران گونــه زیبــای یوزپلنــگ از رده پســتانداران در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت بــر پایــه یــک ســازمان چنــد فرهنگــی‬ ‫و چنــد زبانــی بنــا شــده اســت و هــزار و ‪ ۱۰۰‬ســتاد در ‪ ۴۰‬کشــور دنیــا دارد و دفتــر‬ ‫مرکــزی ایــن ســازمان در کشــور ســوییس اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬یوزپلنگ‪ ،‬گونه ارزشــمند در اســتان اســت که در میاندشت‬ ‫شهرســتان جاجــرم زیســت دارد و در ســال هــای اخیــر اقدامــات خوبــی بــرای‬ ‫صیانــت و حفــظ اهــو بــه عنــوان طعمــه اصلــی یوزپلنــگ انجــام شــده و جمعیــت‬ ‫ایــن گونــه گیاهخــوار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬پلنــگ‪ ،‬عقــاب صحرایــی‪ ،‬زرد پــره ســینه زرد‪،‬‬ ‫باالبــان و کرکــس مصــری از جملــه گونــه هــای در معــرض خطــر انقراض هســتند‬ ‫کــه در ایــن اســتان زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫جعفــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬اهــو‪ ،‬زرده بــر‪ ،‬عقــاب‬ ‫شــاهی‪ ،‬عقــاب دریایــی پــاالس‪ ،‬هوبــره‪ ،‬میــش مــرغ‪ ،‬فاختــه خــاوری‪ ،‬قمــری‬ ‫معمولــی‪ ،‬الک پشــت اســیایی و ماهــی زرده پــر (اورنــج) از جملــه گونــه هــای‬ ‫اســیب پذیــر وحــوش در اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تدویــن برنامه هــای ملــی عملیاتــی حفاظــت و مدیریــت گونه هــای در‬ ‫معــرض تهدیــد در حــال اجــرا اســت کــه بــر اســاس ان تنظیــم برنامـه ای منســجم‬ ‫از راهکارهــا و فعالیت هــای هدفمنــد بــا لحــاظ کــردن وضعیــت کنونــی گونــه‪،‬‬ ‫ضــرورت هــا و اولویت هــا در گســتره پراکنــش گونه هــا منظــور شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬شناســایی اکوسیســتم‬ ‫هــای حســاس و اســیب پذیــر و شناســایی نقــاط بحرانــی در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریت اســتان و تامین نیازهای تجهیزاتی ان مناطق در دســت پیگیری اســت‬ ‫و تالش داریم تا برای شناســایی زیســتگاه های بکر و حســاس و افزایش ســطح‬ ‫مناطــق تحــت مدیریــت مطالعــه الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــکوائیه هــای رســیده در خصــوص خســارات وارده از ســوی حیــات‬ ‫وحــش شــامل بررســی محــل خســارت و اثــار و عالئــم و رد پاهــای بــه جــا مانــده از‬ ‫حیــات وحــش بــه منظــور مدیریــت گونــه های اســیب رســان و کاهــش تعارضات‬ ‫بــا جوامــع محلــی هــم مــورد بررســی و پیگیــری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬تنوع زیســتی در خراســان شــمالی باال اســت و این امر نشــان از‬ ‫پایــدار بــودن امنیــت بــرای حیــات وحــش دارد‪ ،‬این اســتان ســرزمینی کوهســتانی‬ ‫بــا دشــت هــای حاصلخیــز در میــان دنبالــه رشــته کــوه هــای البــرز یعنــی االداغ‬ ‫و شــاه جهــان در جنــوب و کپــه داغ در شــمال بــا اقلیمــی مدیترانــه ای اســت کــه‬ ‫مواهــب طبیعــی و چشــم اندازهــای بــی نظیــری در جــای جــای اســتان بوجــود‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۵۱‬گونــه پســتاندار معــادل ‪ ۲۵.۹‬درصــد از کل پســتانداران‬ ‫ایــران‪ ۱۸۰ ،‬گونــه پرنــده معــادل ‪ ۳۳.۳‬درصــد از کل پرنــدگان ایــران‪ ۵۲ ،‬گونــه‬ ‫خزنــده معــادل ‪ ۲۳.۲‬درصــد از کل خزنــدگان ایــران و ‪ ۴‬گونــه دوزیســت کــه ‪۲۰‬‬ ‫درصــد از کل دوزیســتان ایــران را شــامل مــی شــود در ایــن اســتان زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش خراســان شــمالی به لحاظ وجود ســه پارک ملی ســالوک‪،‬‬ ‫ســاریگل و ضامــن اهــو بعــاوه گســتره ‪ ۴۴.۶‬درصــد از پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬یــک‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کــره‪ ،‬ســه منطقــه حفاظــت شــده بعــاوه ‪ ۶۱‬درصــد از منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده قرچقــه شهرســتان فــاروج‪ ،‬یــک پناهــگاه حیــات وحــش‪ ،‬ســه اثــر‬ ‫طبیعــی ملــی‪ ،‬یــک تــاالب و چهــار منطقه شــکار ممنــوع در کنــار دخیرگاه جنگلی‬ ‫(ارس‪ ،‬بلــوط و زالزالــک) و قرقهــای مرتعــی تحــت مدیریــت ســازمان جنگل هــا‬ ‫و مراتــع‪ ،‬بــه لحــاظ زیســت حیــات وحــش و تنــوع گونــه ای از جایــگاه ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫زخمی‬ ‫خودخواه هانه‬ ‫از روی نااگاهی‬ ‫بر پیکر بنای‬ ‫تاریخی ‪ ۵۰۰‬ساله‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫پیکــر بقعــه تاریخــی «امامــزاده نبــی غالمــان»‬ ‫بــا قدمــت ‪ ۵۰۰‬ســاله در شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجــرگالن خراســان شــمالی زیرســایه نااگاهــی‬ ‫مــردم زخمــی و منظــره ناخوشــایندی را بــرای‬ ‫عالقه منــدان بــه بناهــای تاریخــی ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬زخمــی کــه شــاید هرگــز جبــران نشــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود پیشــرفت هــای بشــریت بــرای زندگــی‬ ‫راحــت تــر تنهــا کمیــت زندگــی هــا بهبــود یافتــه و‬ ‫خبــری از ارامــش روحــی بــه معنــای واقعــی کلمــه‬ ‫نیســت تــا جایــی کــه بســیاری از افــراد جامعــه بــا‬ ‫ســیطره فضــای مجــازی بــر زندگــی هــا بــا انــواع‬ ‫خســتگی هــای روحــی و جســمی دســت و پنجــه‬ ‫نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا بهتریــن دوا بــرای رهایــی از خســتگی زندگــی‬ ‫مدرنیتــه‪ ،‬ســفر کــردن اســت بــه گونــه ای کــه بایــد‬ ‫از چهــار دیــواری کوچــک خانــه هــای خــود بیــرون‬ ‫بیاییــم و و قــدم در دنیــای بســیار گســترده تــر از‬ ‫ســنن‬ ‫محــل زندگــی خــود بگذاریــم تــا بــا اداب و ُ‬ ‫خــرده فرهنــگ هــای گوناگــون و بناهایــی تاریخــی‬ ‫کــه گویــای درس هــای بســیاری اســت‪ ،‬اشــنا‬ ‫شــویم و بدانیــم؛ دنیــا روی دیگــری هــم دارد و‬ ‫میتــوان جــور دیگــر هــم زیســت‪.‬‬ ‫بــا همیــن بهانــه اخــر هفته هــا به بیرون از شــهر‬ ‫مــی روم و هــر بــار یکــی از مناطــق تاریخی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی را انتخاب می کنم‪.‬‬ ‫ایــن هفتــه نیــز بــا وجــود ســرمای فصــل برگریزان‬ ‫تصمیــم گرفتــم از مرکــز خراســان شــمالی راهــی‬ ‫رازوجــرگالن شــوم و بازدیــدی از بنــای تاریخــی‬ ‫«شــاهزاده نبــی غالمــان» در ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی داشــته باشــم‪.‬‬ ‫صبــح زود را بــا هــوای دلنشــینش بــرای حرکــت‬ ‫انتخــاب کردیــم تــا حــول و حــوش ظهــر بــرای صــرف‬ ‫نهــار بــه ایــن منطقــه تاریخــی رســیده باشــیم‪.‬‬ ‫بــا دوری از مرکــز خراســان شــمالی و در اســتانه‬ ‫ورود بــه حــوزه اســتحفاضی مرزنشــینان‪ ،‬ابرهــای‬ ‫پراکنــده اســمان ابــی صبــح را احاطــه مــی کردنــد‬ ‫و انــگار هــوا‪ ،‬هــوای باریــدن داشــت امــا بــا ایــن‬ ‫وجــود هــر چــه جلوتــر رفتیــم بارشــی در کار نبود و‬ ‫ابرهــا پراکنــده برنامــه ای بــرای باریــدن نداشــتند‪.‬‬ ‫مــا فقــط بــه مناظــر زیبــای اطــراف و طبیعــت‬ ‫بکــر ایــن شهرســتان مرزی چشــم دوختــه بودیم‬ ‫و لــذت می بردیــم‪ ،‬امــا بــا ورود بــه جاده هــای‬ ‫باریــک و بــا دســت اندازهــای خطرنــاک و پیچهای‬ ‫فــراوان زیبایی هــای ایــن منطقه بکــر کام را کمی‬ ‫تلــخ می کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مســیر بکــر و دســت و نخــورده‬ ‫بــا جادهــای پــر پیــچ و خــم را گذراندیــم و بــا‬ ‫پرس وجویــی کــه از اهالــی بخــش غالمان داشــتیم‬ ‫بــه بقعــه تاریخــی «امامــزاده نبــی» کــه در اطــراف‬ ‫ان مزارهــای زیــادی احاطــه کــرده بــود‪ ،‬رســیدیم‪.‬‬ ‫ابتــدا بــرای گذشــتگان بــا خوانــدن فاتحــه ای‬ ‫طلــب امــرزش و رحمــت کردیــم و ســعی در ورود‬ ‫بــه ایــن امامــزاده داشــتیم امــا درهــای ان بســته‬ ‫و پنجــره هایــش شکســته بــود‪ ،‬نگاهــی دقیــق بــر‬ ‫پیکــر ایــن بنــای تاریخــی داشــتیم‪ ،‬دیواره هــای‬ ‫ان نــم داده بــود و اطرافــش پــر از نخالــه هــای‬ ‫ســاختمانی بــود بــه گونــه ای کــه بــا دیــدن ایــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬افســوس و ناراحتــی ســعی در غالــب‬ ‫شــدن بــه خاطــرات خــوش مســیر ســفر داشــت‪.‬‬ ‫بــا ریزبینــی بیشــتر مــی بینیــم کــه برخــی از‬ ‫قســمتهای بیرونی این بقعه نیز فروریخته اســت‬ ‫و انــگار برخــی دخــل و تصــرف هــای خودســرانه‬ ‫بــرای مرمــت‪ ،‬بــه پیکــره بــی دفــاع تاریــخ و هویــت‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی اســیب زده اســت‪.‬‬ ‫بــی تردیــد ایــن اقدامــات جــدای از اینکــه‬ ‫هزینه هــای فراوانــی بــر روی دســت ســازمان میراث‬ ‫فرهنگــی خواهــد گذاشــت بــا برجــای گذاشــتن‬ ‫چشــم انــدازی زشــت در دل طبیعتــی بکــر اَنــدک‬ ‫گردشــگران و بازدیدکننــدگان را فــراری خواهــد داد‪.‬‬ ‫پیــش از بررســی دلیــل زخمــی شــدن پیکــر ایــن‬ ‫بقعــه تاریخــی «امامــزده نبــی» غالمــان‪ ،‬بــد‬ ‫نیســت بــا معمــاری ایــن بنــای تاریخــی ارزشــمند‬ ‫کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت‪ ،‬اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫کمی اشنایی با معماری این بنای تاریخی‬ ‫قدمــت بقعــه تاریخــی «امامــزاده نبــی غالمــان»‬ ‫بــر اســاس کاووش هــای جدیــد باســتان شناســی‬ ‫بــه سلســله تیموریــان برمــی گــردد و طــرح این بنا‬ ‫بــه صــورت شــش ضلعــی اســت کــه درب ورودی‬ ‫ان در ضلــع شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در اضالع جنوبی و شــرقی پنجره هایی برای تامین‬ ‫نــور فضــای داخلــی قــرار داده شــده اســت و راهرویــی‬ ‫در ضلــع غربــی بنــا دیــده مــی شــود کــه اتاق مقبــره از‬ ‫طریــق دربــی کوچــک بــه ان متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در نمــای بیرونــی ضلــع شــمال غربــی‬ ‫بنــا‪ ،‬یــک رشــته پــان اجری وجــود دارد که از طریق‬ ‫ت بــام امــکان پذیــر‬ ‫ان دسترســی بــه فضــای پش ـ ‬ ‫میشــود و در دو طــرف ایــوان بنــا نیــم ســتون هایی‬ ‫مــدور جهــت تزییــن ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫اجــرکاری پیشــانی ایــوان به شــیوه خفته‪ ،‬راســته‬ ‫اســت و در میــان اجرهــا یــک ســنگ ســیاه رنــگ‬ ‫بــر ســردر ورودی قــرار داده انــد کــه تاریــخ ‪۱۳۱۹‬‬ ‫خورشــیدی و نــام «ســردار دیبــاج» از حاکمــان‬ ‫وقــت کــه دســتور بازســازی و مرمــت ان را داده‪،‬‬ ‫حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫محوطه سازی بنای تاریخی بدون اطالع میراث!‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری رازوجــرگالن در ایــن خصــوص می گوید‪:‬‬ ‫گرچــه قدمــت ایــن بنــای تاریخــی اینــک همزمــان بــا‬ ‫دوران صفویه ثبت شــده اســت اما براســاس برخی‬ ‫کاووش هــای جدیــد باســتان شناســی قدمــت ایــن‬ ‫بنــا بــه دوران تیموریــان بــر می گــردد‪.‬‬ ‫عقیــل مجــردی مــی افزایــد‪ :‬جــدای از اهمیــت‬ ‫تاریخــی ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬امامــزاده نبــی غالمــان در‬ ‫بیــن اهالــی ارزش معنــوی نیــز دارد بــه گونــه ای کــه‬ ‫انهــا نیــز بــا ایــن نــگاه بــدون اطــاع میــراث اقــدام بــه‬ ‫محوطــه ســازی ایــن بنــای تاریخــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در واقــع اهالــی بــدون اطــاع‬ ‫میــراث اقــدام بــه محوطــه ســازی بــرای ایــن بنــای‬ ‫تاریخــی بــا خــاک و ســنگ داشــته انــد در حالــی‬ ‫کــه ایــن عمــل منجــر بــه هدایــت ابهــای ســطحی‬ ‫بــه ســوی ایــن اثــر تاریخــی و نــم دادن دیــوار هــای‬ ‫ان شــده اســت‪.‬‬ ‫مجــری ادامــه داد‪ :‬بــا اطــاع از ایــن اقــدام‬ ‫خودســرانه ســریعا از ایــن امــر جلوگیــری و بــه‬ ‫افــراد تذکــرات الزم داده شــد تــا دیگــر بــدون‬ ‫اطــاع ســعی در دخــل و تصــرف اثــار تاریخــی‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۳.۵‬میلیارد ریال برای مرمت‬ ‫رییــس اداره مــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری رازوجــرگالن مــی گویــد‪ :‬رونــد مرمــت‬ ‫ایــن بنــای تاریخــی از پارســال اغــاز شــده بــود کــه‬ ‫مدتــی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــا تخصیــص ‪ ۳.۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫دوبــاره رونــد مرمــت ایــن اثــر تاریخــی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــردی بــا اشــاره بــه نااگاهــی مــردم در خصــوص‬ ‫ارزش اثــار تاریخــی‪ ،‬تصریــح می کنــد‪ :‬توجیه نبودن‬ ‫مــردم نســبت بــه قانــون حمایــت از اثــار تاریخــی و‬ ‫عــدم اگاهــی انهــا نســبت بــه ارزش تاریخــی ایــن‬ ‫مــکان هــا موجــب چنیــن زیان هایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫اگاهسازی مردم حافظ میراث تاریخی‬ ‫یکــی از کارشناســان میــراث فرهنگــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه تنهــا راهــکار حفــظ میــراث و بناهــای‬ ‫تاریخــی اگاهســازی مــردم اســت‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫نــه تنهــا در ایــن شهرســتان مــرزی بلکــه در ســایر‬ ‫مناطق کشــور حجم بناهای ارزشــمند تاریخی به‬ ‫حــدی زیــاد اســت کــه بــا هــزاران ســرباز هــم نمــی‬ ‫توانیــم از انهــا نگهــداری کنیــم بنابرایــن بایــد بــه‬ ‫ایــن بــاور برســیم کــه تنهــا مــردم می تواننــد حافظ‬ ‫ایــن بناهــا باشــند و بــرای ایــن نیــز بایــد بــه یــک‬ ‫بــاور عمومــی برســیم‪.‬‬ ‫محمــد مروتــی می افزاید‪ :‬برخــورد قهری نمی تواند‬ ‫بــرای حفاظــت از بناهــای تاریخــی کارســاز باشــد و‬ ‫بایــد اطــاع رســانی و امــوزش بیــش از پیــش انجــام‬ ‫شــود بــه گونــه ای کــه مــردم نســبت بــه ارزش اثــار‬ ‫تاریخــی بــه خوبی اشــنا شــوند و به ایــن خوداگاهی‬ ‫برســند کــه ایــن اثــر هویــت تاریخــی انهاســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬همچنیــن بایــد بــه مــردم‬ ‫امــوزش داده شــود کــه هرگونــه دخــل و تصــرف‬ ‫در بناهــای تاریــخ بــدون اطــاع میــراث جرم و باید‬ ‫مطابــق بــا ضوابــط ان باشــد‪.‬‬ ‫مروتــی عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن جــدای از اقداماتــی‬ ‫کــه در حــوزه امــوزش و پــرورش و مراکــز اموزشــی‬ ‫انجــام مــی شــود بایــد بزرگســاالن هــم از امــوزش‬ ‫برخــوردار شــوند چــرا کــه بعــد اموزشــی مــا در ارتباط‬ ‫بــا اثــار فرهنگــی و باســتانی بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫بقعــه تاریخی ســیدبزرگ‪ ،‬مجموعه تاریخــی راز‪،‬‬ ‫ارگ تاریخــی المادوشــن‪ ،‬تپــه ارگ بــاال‪ ،‬محوطــه‬ ‫تاریخــی راســتقان از دیگــر جاذبه هــای تاریخــی‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۲‬میــراث خراســان شــمالی در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن‬ ‫تعــداد‪ ۵۰۹ ،‬اثــر تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثــر طبیعــی‪۷۵ ،‬‬ ‫اثــر ناملمــوس و ‪ ۱۴‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی و طبیعــی در خراســان‬ ‫شــمالی شناســایی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

شماره : 961
تاریخ : 1403/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!