روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 639 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 639

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 639

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 639

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪134 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/21-‬نوامبر‪ /26-2022/‬ربیع الثانی ‪ -1444/‬شماره ‪639 :‬‬ ‫تحقق تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی وعده‬ ‫دولت به ابرسانی در خراسان شمالی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزش افزوده باالی جلبک‬ ‫نسبت به میگو و خاویار‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۲‬شغل‬ ‫ایجادشد‬ ‫‪4‬‬ ‫با وجود کاهش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬رکود در‬ ‫بازار لوازم خانگی‬ ‫‪5‬‬ ‫هشداردانشگاهعلوم‬ ‫پزشکینسبت به انتقال‬ ‫بیماری هاری از گربه‬ ‫‪5‬‬ ‫در برابر خطرات سایبری‬ ‫راهکارهایمحافظت‬ ‫فرزندان و شبکه های خانگی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫عدم توانایی‬ ‫استانداردسازی سالن‬ ‫برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ برتر والیبال توسط‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس با اشــاره‬ ‫بــه پایــان مهلــت ســازمان لیــگ فدراســیون والیبــال‬ ‫بــرای تعویــض کفپــوش ســالن المپیــک ایــن شــهر و‬ ‫میزبانــی از مســابقات لیــگ برتــر گفت‪ :‬گنبــدکاووس‬ ‫توانایــی تامیــن هزینــه حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫تعویض کفپوش را ندارد و متولیان فدراســیون باید‬ ‫در ایــن خصــوص مســاعدت کننــد‪.‬‬ ‫ساســان معیــن بیــان داشــت‪ :‬قبــل از شــروع فصــل‬ ‫لیــگ برتــر‪ ،‬بازرســان ســازمان لیــگ والیبــال از ســالن ‬ ‫ی ‪ ۱۴‬تیــم حاضــر در ایــن مســابقات از‬ ‫محــل بــاز ‬ ‫جملــه ســالن المپیــک گنبــدکاووس و کفپــوش ان‬ ‫بازدیــد کردنــد و به جــز تهــران‪ ،‬ارومیــه‪ ،‬یــزد و اردکان‪،‬‬ ‫بقیــه ســالن ها فاقــد اســتاندارد الزم بــرای برگــزاری‬ ‫مســابقات لیــگ برتــر دانســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬برایــن اســاس بــه تیم هایــی کــه‬ ‫کفپــوش ســالن محــل بــازی انهــا اســتاندارد نبــود‬ ‫فرصــت داده شــد تــا تاریــخ ‪ ۲۵‬ابــان نســبت بــه‬ ‫ش اســتاندارد مــورد تاییــد فدراســیون‬ ‫نصــب کفپــو ‬ ‫جهانــی والیبــال اقــدام کننــد در غیــر اینصــورت از‬ ‫میزبانــی انهــا جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬کفپوش فعلی ســالن المپیک این شــهر از نوع‬ ‫ارتجاعی اســت و به اعتقاد بســیاری از پیشکســوتان‬ ‫و بازیکنــان والیبــال از کیفیــت مطلــوب بــرای برگزاری‬ ‫مســابقات برخوردار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه گــران بــودن کفپــوش مــورد‬ ‫تاییــد فدراســیون والیبــال و وضعیــت مالــی ضعیــف‬ ‫اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس‪ ،‬درخواســت‬ ‫داریــم کفپــوش فعلــی ســالن المپیــک دوبــاره مــورد‬ ‫بازدیــد کارشناســان ســازمان لیــگ قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معیــن افــزود‪ :‬درصــورت تاییــد نشــدن کفپــوش‬ ‫فعلــی ســالن المپیــک‪ ،‬درخواســت بعــدی مــا‬ ‫مســاعدت مالــی حداقــل ‪ ۵۰‬درصــدی فدراســیون‬ ‫والیبــال بــه گنبــدکاووس بــرای تامیــن هزینــه خریــد‬ ‫کفپــوش اســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گنبــدکاووس کــه نــزد عالقمنــدان‬ ‫والیبــال بــه پایتخــت ایــن رشــته ورزشــی مشــهور‬ ‫اســت بــا ســابقه معرفــی بازیکنــان فــراوان بــه تیــم‬ ‫ملــی در رده هــای مختلــف گوناگــون بــه مســاعدت‬ ‫فدراســیون نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬باشــگاه شــهرداری گنبــدکاووس بــه لحــاظ‬ ‫قانونــی نمی توانــد بــرای ســالن المپیــک کــه متعلــق‬ ‫بــه انهــا نیســت هزینــه کنــد و از طرفــی تــوان مالــی و‬ ‫اعتبــاری شهرســتان هــم بــرای تامیــن هزینــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد ریالــی تعویــض کفپــوش ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫معیــن افــزود‪ :‬درخواســت مــردم و عالقمنــدان بــه‬ ‫والیبــال گنبــدکاووس‪ ،‬مســاعدت فدراســیون بــه ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای تعویــض کفپــوش ســالن المپیــک‬ ‫اســت کمــا اینکــه فدارســیون پیــش از ایــن نســبت به‬ ‫تعویــض کفپــوش ســال های تهــران و ارومیــه اقــدام‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تعطیلــی یــک ماهــه مســابقات‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال‪ ،‬فرصــت خوبــی بــرای‬ ‫همراهــی و مشــارکت فدراســیون و مســووالن‬ ‫شهرســتان و گلســتان بــرای تعویــض کفپــوش‬ ‫ســالن المپیــک اســت‪.‬‬ ‫معیــن ادامــه داد‪ :‬تماشــاگران و عالقمنــدان بــه‬ ‫والیبــال در گنبــدکاووس بی صبرانــه منتظــر ورود بــه‬ ‫ســالن و تماشــای بازی هــای خانگــی تیــم شــهرداری‬ ‫هســتند و امیدواریــم فدراســیون بــا ارج نهــادن بــه‬ ‫درخواســت تماشــاگران‪ ،‬مــردم و مســووالن ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مســاعدت الزم بــرای تعویــض کفپــوش‬ ‫و یــا تاییــد کفپــوش فعلــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تیــم والیبــال گنبــدکاووس کــه سال هاســت در‬ ‫مســابقات لیــگ برتــر شــرکت دارد امســال بــرای‬ ‫پنجمیــن بــار بــا نــام شــهرداری در ایــن رقابت هــا‬ ‫شــرکت کــرده اســت‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گنبــدکاووس در فصــل قبــل‬ ‫مســابقات رتبــه دهــم را کســب کــرده بــود‪ ،‬هــم‬ ‫اکنــون و در فصــل جدیــد ایــن مســابقات از ‪ ۱۰‬بــازی‬ ‫انجــام شــده صاحــب ‪ ۶‬بـ ُـرد و چهــار شکســت شــده و‬ ‫بــا کســب ‪ ۱۵‬امتیــاز در رده ششــم جــدول ‪ ۱۴‬تیمــی‬ ‫لیــگ برتــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫سابقه چند هزارساله استفاده‬ ‫از جلبک‬ ‫جلبــک دریایــی بــا دارا بــودن انــواع پلــی ســاکاریدها‪،‬‬ ‫مونوســاکاریدها‪ ،‬مــواد معدنــی‪ ،‬اســیدهای چــرب‪،‬‬ ‫امینواســیدها‪ ،‬پروتئین هــا‪ ،‬و ویتامین هــا کاربرد وســیعی‬ ‫در کشــاورزی‪ ،‬پژوهش هــای زیســتی‪ ،‬تصفیــه اب‪،‬‬ ‫تامیــن علوفــه‪ ،‬مکمل هــای غذایــی دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان و‬ ‫همچنیــن تامیــن ســامت انســان دارد‪.‬‬ ‫ارزش افزوده باالی‬ ‫جلبکنسبت‬ ‫به میگو و خاویار‬ ‫نحوه اســتقرار مناطق مســکونی در ســواحل جنوبی دریای‬ ‫خــزر و هدایــت هــزاران لیتــر زه اب یــا پســاب تصفیه شــده‬ ‫شــهرها و روســتاهای متراکــم شــمال کشــور بــه ســوی‬ ‫مناطــق ماندابــی و زیســتگاه های ابــی کم عمــق‪ ،‬فرصتــی را‬ ‫بــرای پــرورش گیاهــان دریایــی ماننــد جلبــک فراهــم کــرده‬ ‫کــه ارزش افــزود ان بیشــتر از میگــو و خاویــار اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در زمــره پربرخوردارتریــن اســتان های کشــور از‬ ‫نظــر دسترســی بــه مواهــب الهــی قــرار دارد کــه جنگل هــای‬ ‫ســر بــه فلــک کشــیده هیرکانــی‪ ۷۰۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی‪ ،‬بیــش از یــک میلیــون هکتــار مرتــع ‪ ،‬دشــت های‬ ‫وســیع شــمال اســتان و مزارع پرورش ماهی و میگو‪ ،‬منابع‬ ‫غنــی یــد و میــدان هــای گازی در حــال اکتشــاف بخشــی از‬ ‫ایــن قابلیت هــا اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه تاکنــون و بــه فراخــور زمــان و اعتبــار‪ ،‬گوش ـه ای از‬ ‫ایــن ظرفیت هــا مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه امــا هنــوز بــه‬ ‫دیگــر بخش هــا ان ماننــد پــرورش گیاهــان دریایــی از جملــه‬ ‫جلبــک توجــه زیــادی نشــده اســت ‪.‬‬ ‫برخــورداری گلســتان از حــدود صــد کیلومتــر نــوار ســاحلی‬ ‫و همجــواری بــا زیســتگاه های ابــی کــم عمــق و ماندابــی در‬ ‫کنــار هدایــت زه اب ناشــی از زهکشــی صدهــا هــزار هکتار از‬ ‫اراضــی شــمال گلســتان بــه ســوی محــدوده ســواحل خــزر‪،‬‬ ‫انتقــال پســاب مجتمــع پــرورش میگــو بــه ســوی تــاالب‬ ‫گمیشــان و پســاب تصیفه خانــه بندرترکمــن بــه خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬فرصتــی کم نظیــر در گلســتان خلــق کــرده تــا از ایــن‬ ‫اب هــای لب شــور و مغــذی بــرای پــرورش برخــی ابزیــان و بــه‬ ‫طــور مشــخص جلبــک اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان درامــد ناشــی از کشــت و تولیــد‬ ‫جلبــک از بســیاری تولیــدات شــیالتی باالتــر اســت و عــاوه‬ ‫بــر ایجــاد اشــتغال مبتنــی بــر توســعه همگــون و حفــظ‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬مانــع خــروج ارز از کشــور بــرای واردات این‬ ‫محصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یکــی محققــان حــوزه تولیــد و بهــره بــرداری رشــته شــیالت‬ ‫گفــت ‪ :‬بیشــتر تمرکــز فعالیــت مدیــران شــیالتی در ســالیان‬ ‫اخیــر بــر حفــظ ذخایــر ابزیان خزر از طریق تشــدید حفاظت‬ ‫و تکثیــر میلیون هــا بچــه ماهــی و رهاســازی ان در دریــا و‬ ‫در بخــش پــرورش بــه حمایــت از واحدهای پــرورش ماهیان‬ ‫ســردابی‪ ،‬گــرم ابــی و خاویــاری متمرکــز شــده اســت ‪.‬‬ ‫اشــکان مالــورد افــزود‪ :‬هــر چنــد در ســالیان اخیــر‬ ‫فعالیت هــای ماننــد پــرورش میگــو و پــرورش ماهی در قفس‬ ‫بــا حمایــت دولــت در دســت اجــرا اســت امــا هنــوز کمــک بــه‬ ‫رونــق پــرورش و بهره بــرداری از گیاهــان دریایــی مــورد توجــه‬ ‫قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫سابقه چند هزارساله استفاده از جلبک‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاریخچــه اســتفاده از گیاهــان دریایــی مانند‬ ‫جلبــک در صنایــع مختلــف بــه هــزاران ســال قبــل بــر مــی‬ ‫گیــرد و برخــاف تصــور همــگان ‪ ،‬گیاهــان دارویــی منحصــر‬ ‫بــه خشــکی نیســتند و گونه هــای ارزشــمندی از ان هــا در‬ ‫بخــش دریــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن محقــق شــیالتی کــه در زمینــه فــراوری محصــوالت‬ ‫دریایــی در گلســتان فعالیــت دانــش بنیــان دارد افــزود‪:‬‬ ‫جلبــک‪ ،‬گیــاه دریایــی اســت کــه بــرای ان کاربردهــای‬ ‫متعــددی در زمینـ ه تولیــد موادغذایــی‪ ،‬ارایشـی ‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫دارویــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬تصفیــه اب‪ ،‬تامیــن علوفــه و مکمــل‬ ‫غذایــی دام تعریــف شــده اســت ‪.‬‬ ‫مالــورد افــزود‪ :‬چنــد شــرکت دانش بنیــان گلســتان‪،‬‬ ‫جلبــک بــه عنــوان مــاده اولیــه فعالیــت خــود را کیلویــی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان از جنــوب کشــور تهیــه می کننــد در حالی کــه‬ ‫گلســتان بــه ســبب ویژگی هــای طبیعــی می توانــد به یکــی از‬ ‫قطب هــای اصلــی تولیــد جلبــک کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقرار واحدهــای دانــش بنیانــی‬ ‫کــه یکــی از مــواد اولیــه انهــا جلبــک اســت می تــوان در‬ ‫گلســتان ســرمایه گذاری ویــژه ای انجــام داده‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان ارزش افــزوده ناشــی از تبدیــل یــک‬ ‫کیلوگــرم جلبــک بــه محصــول نهایــی از بســیاری از ابزیانــی‬ ‫مانند میگو و خاویار و گیاهان خوراکی و دارویی خشـک زی‬ ‫باالتــر اســت و ده هــا برابــر ارزش افــزوده خلــق می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چنــد ســال گذشــته بــرای دریافــت مجــوز احداث‬ ‫مزرعــه پــرورش جلبــک پیگیــر امــور اداری شــدم امــا محیــط‬ ‫زیســت مخالفــت کــرد و مدعــی شــد کــه شــاید در اینــده‬ ‫جلبــک بــه گونــه مهاجــم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال شــرکت دانــش بنیــان گلســتان گفــت ‪ :‬بــه طــور‬ ‫متوســط از هــر هکتــار مزرعــه و عرصــه ماندابــی طــی یــک‬ ‫دوره ‪ ۴۵‬روزه می تــوان بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬تــن جلبــک دریایــی تــر‬ ‫تولیــد و برداشــت کــرد کــه ایــن رقــم در برخــی کشــورها بــه‬ ‫‪ ۴۰‬تــن هــم می رســد‪.‬‬ ‫نقــش پــرورش جلبــک در کاهــش دسـت اندازی بــه‬ ‫ذخایــر دریــای خــزر‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا فــراوری و ایجــاد ارزش افــزود در ایــن‬ ‫محصــول می تــوان بخشــی از مشــکالت معیشــتی ســاکنان‬ ‫نــوار ســاحلی خــزر را جبــران کــرد و معضــل دسـت اندازی بــه‬ ‫ذخایــر دریــای خــزر را بــا کمــک اشــتغال صیادان غیرمجــاز در‬ ‫بخــش پــرورش و برداشــت جلبــک کاهــش داد ‪.‬‬ ‫پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات ابزیــان اب هــای داخلــی‬ ‫گلســتان اظهارداشــت ‪ :‬جلبــک دریایــی بــا دارا بــودن انــواع‬ ‫پلی ســاکاریدها‪ ،‬مونوســاکاریدها‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬اسیدهای‬ ‫چــرب‪ ،‬امینواســیدها‪ ،‬پروتئین هــا‪ ،‬و ویتامین هــا کاربــرد‬ ‫وســیعی در کشــاورزی‪ ،‬پژوهش های زیســتی‪ ،‬تصفیه اب‪،‬‬ ‫تامیــن علوفــه‪ ،‬مکمل هــای غذایــی دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان و‬ ‫همچنیــن تامیــن ســامت انســان دارد‪.‬‬ ‫بایرام محمــد قرنجیــک افــزود‪ :‬هر چند تاکنون تالشــی برای‬ ‫تشــکیل هرباریوم گیاهان دریایی گلســتان (مجموعه ای از‬ ‫گیاهــان خشــک و حفــظ شــده و اطالعــات مربــوط بــه ان هــا‬ ‫اســت کــه بــرای مطالعــات علمــی اســتفاده می شــود ) انجام‬ ‫نشــده امــا مشــاهدات و پایــش میدانــی بیانگــر ان اســت که‬ ‫مناطــق ســاحلی گلســتان بــه ویــژه در محدوده ســایت میگو‬ ‫مســتعدترین منطقه پرورش جلبک در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬نمی تــوان بــا احتمــال اینکــه جلبک هــا بــه یــک‬ ‫گونــه مهاجــم تبدیــل می شــوند تحقیقــات در ایــن بخــش‬ ‫را متوقــف کــرد چــرا کــه کشــت و پــرورش جلبــک در زمــره‬ ‫مشــاغل پــر ســود قــرار دارد و بــرای اجــرا ایــن مباحــث بایــد‬ ‫تحقیقــات جامعــی در خصــوص فلــور گیاهــان دریایــی‬ ‫منطقــه انجــام شــود ‪.‬‬ ‫مولــف اطلــس ماکــرو جلبــک هــای دریــای عمــان و خلیــج‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬گلســتان بــه ســبب برخــورداری از ســایت‬ ‫میگــو دارای پتانســیل ارزشــمندی بــرای پــرورش و اســتفاده‬ ‫از جلبــک اســت بــه نحــوی کــه می تــوان عــاوه بــر توجــه‬ ‫بــه جنبه هــای اقتصــادی پــرورش میگــو بــه مباحثــی ماننــد‬ ‫تصفیــه بیولوژیکــی پســاب میگــو و کم خطر ســازی ان برای‬ ‫منابــع پذیرنــده توجــه کــرد‪.‬‬ ‫احتمال اندک تبدیل جلبک به گونه مهاجم دریایی‬ ‫وی در خصــوص احتمــال تبدیل شــدن جلبــک بــه گونــه‬ ‫مهاجــم در دریــای خــزر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تناقــض فاحــش‬ ‫پارامترهای زیســتی در زیســتگاه های جنوب با اکوسیســتم‬ ‫ابــی شــمال کشــور ایــن نگرانــی قابــل توجیــه نیســت ‪.‬‬ ‫قرنجیــک افــزود‪ :‬شــوری پهنه هــای ابــی جنوبــی ســه برابــر‬ ‫شــوری زیســتگاه هــای شــمال کشــور اســت کــه ایــن رویــه‬ ‫اجــازه رشــد خــارج از محیــط کنترل شــده را بــه جلبک هــا‬ ‫نخواهــد داد و تهدیــدی بــرای خــزر نیســت‪.‬‬ ‫مدیر کل شــیالت گلســتان گفت‪ :‬حمایت معنوی و مادی‬ ‫شــیالت از فعــاالن ابــزی پــروی منحصر بــه فعالیت ماهیان‬ ‫گــرم یــا ســردابی ‪ ،‬میگــو و یــا ماهیــان خاویاری نیســت ‪.‬‬ ‫اسماعیل جباری در خصوص چگونگی حمایت این اداره‬ ‫کل از فعالیت هایــی ماننــد پــرورش جلبــک در گلســتان‬ ‫گفــت ‪:‬در راســتای اســتفاده بهینــه از اب هــای موجــود‬ ‫اســتان از همــه فعالیت هــای مرتبــط حمایــت می کنیــم‬ ‫امــا بایــد در وهلــه نخســت تحقیقــات و مطالعات جامعی‬ ‫در خصوص ان انجام شــود تا در اینده شــاهد مشــکالت‬ ‫زیســت محیطــی و یــا خلــق گونه هــای زیســتی مهاجــم در‬ ‫منطقه نباشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در صــورت برخــورداری از طــرح جامــع در ایــن‬ ‫حــوزه می تــوان بــا اســتفاده از پســابی مجتمــع پــرورش میگو‬ ‫گمیشــان بــه پــرورش ابزیــان بومــی منطقــه و همچنیــن‬ ‫جلبــک پرداخــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرکــز تحقیقــات ابزیــان اب هــای داخلــی‬ ‫گلســتان هــم می توانــد بــا بررســی و پیگیــری موضــوع‬ ‫پــرورش ابزیــان بومــی و جلبــک در پســاب مجتمــع پــرورش‬ ‫میگــو گمیشــان طرح هــای پیشــنهادی خــود را بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف و برنامه هــای مشــترک ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫پــرورش جلبــک یکــی از موضوعاتــی اســت کــه می توانــد‬ ‫عــاوه بــر حــل برخــی از مشــکالت و چالش هــای زیســت‬ ‫محیطــی ماننــد تصفیــه پســاب میگــو و یــا تصفیــه پســاب‬ ‫خانگــی شــهرهای شــمالی کمــک شــایانی بــه حــل مشــکلت‬ ‫اقتصــادی و معیشــیی ســاحال نشــینان گلســتان کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهی واگذاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫در نظر دارد بخش بازرگانی چهار رسانه مرتبط به خود را به افراد واجد و شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره گیری ‪ 02191013453‬در ساعات اداری درخواست خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫تحقق وعده در کمتر‬ ‫از پنج ماه‬ ‫گرچــه اب بــه عنــوان مســاله ای حیاتــی همــواره‬ ‫دغدغــه مــردم ایــن خطــه را تشــکیل مــی داد و‬ ‫سالهاســت ایــن مطالبــه انــان بی جــواب مانــده بــود‬ ‫و ایــن موضــوع در ســفر رییــس جمهــور به خراســان‬ ‫شــمالی نیــز محــور اصلــی مطالبــات مردمــی را‬ ‫تشــکیل مــی داد و در نهایــت ایــن درخواســت‬ ‫مردمــی از دیــد دولتمــردان خــارج نشــد و بــا تدابیــر‬ ‫الزم بودجــه ویــژه ای را بــرای ایــن طــرح عظیــم‬ ‫مصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫تحققتخصیص‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫وعده دولت‬ ‫به ابرسانی‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫فاطمه مقدسی‬ ‫طرح اســتحصال اب زیرزمینی در منطقه ســرانی شــیروان‬ ‫و انتقــال بــه ســایر نقــاط خراسان شــمالی بــا هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان تصویــب‬ ‫شــد و اینــک وعــده دولتمــردان بــرای اجــرای فــاز نخســت ان‬ ‫بــا تخصیــص ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان محقــق شــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا مقابلــه بــا پدیــده شــوم خشکســالی دغدغــه‬ ‫بســیاری از کاشناســان‪ ،‬نهادهــای مدنــی و دولتمــردان شــده‬ ‫اســت بــه گونــه ای کــه دولــت ســیزدهم در همیــن زمینــه‬ ‫طرح هــای علمــی و کارشناســی شــده بســیاری را در کشــور‬ ‫مطــرح و وارد فــاز اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی نیــز کــه بختــک خشکســالی ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫عرصه هــای ان را فــرا گرفتــه از نــگاه عدالت محــور دولت دور‬ ‫نمانــده اســت و در یکســال اخیــر بزرگتریــن طــرح ابرســانی‬ ‫شمالشــرق کشــور را در دســتور کار قرار داد و مصمم اســت‬ ‫تــا بــا اجــرای ان ایــن خطــه را از خشکســالی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه موقعیــت خشکســالی ایــن خطــه اهمیــت اجــرا‬ ‫طــرح را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد‪ ،‬شــمار قابــل توجهــی‬ ‫از روســتاییان اســتان بــا تانکــر و بــه صــورت ســیار ابرســانی‬ ‫می شــوند و البتــه وضعیــت منابــع ابــی در شــهرها هــم‬ ‫چنــدان مناســب نیســت و برخــی از شــهرها بــا مشــکل تنــش‬ ‫ابــی روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن اکنــون اب اشــامیدنی مــورد نیــاز شــهروندان در‬ ‫ســه شــهر خراســان شــمالی از اب ســدها یعنی اب ســطحی‬ ‫تامیــن مــی شــود امــا کاهــش بارندگــی و کاهــش ابدهــی‬ ‫رودهــا ســبب شــده تــا میــزان ذخیــره در ایــن دریاچــه ها هم‬ ‫مناســب نباشــد‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن مــوارد بیانگــر اهمیــت اجــرای ایــن پــروژه عظیم‬ ‫ابرســانی اســت و اختصــاص بودجــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان‪ ،‬ان را بــه‬ ‫بزرگتریــن طــرح ابرســانی کشــور تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهمیت طرح‬ ‫خراســان شــمالی دارای هشــت شهرســتان‪ ۲۲ ،‬شــهر و‬ ‫بیــش از ‪ ۸۵۰‬روســتای دارای ســکنه اســت و براســاس امــار‬ ‫اخریــن سرشــماری اســتان ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن خطــه‬ ‫در روســتاها ســاکن هســتند کــه طــی ســالهای اخیــر مــردم‬ ‫شــهرها و روســتاهای اســتان بــا نبــود و کمبــود اب دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کننــد و بنــا بــه اعــام شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫‪ ۱۱‬شــهر و ‪ ۲۳۸‬روســتا دارای تنــش ابــی هســتند و بــه ‪۹۳‬‬ ‫روســتا نیــز بــا تانکــر اب رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی اســتان نیــاز بــه تامیــن اب پایــدار‬ ‫بیــش از همیشــه احســاس مــی شــد کــه ایــن مهــم یکــی از‬ ‫مطالبات مردم اســتان از رییس جمهور در بیســت و ششــمین‬ ‫ســفر ایشــان بــه خراســان شــمالی بــود و در ســفر هیــات دولــت‬ ‫بــه ایــن اســتان مطالعــات اولیــه طــرح انتقــال اب منطقــه‬ ‫ســرانی کــه جــزو پــروژه هــای شــاخص و مهــم اســتان اســت در‬ ‫اولویــت قــرار گرفــت و و وزارت نیــرو نامــه ای را بــرای تخصیــص‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال بــه ســازمان برنامــه و بودجه ارســال کرده‬ ‫تــا ایــن اعتبــار بــه ایــن طــرح اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس مطالعــه اولیــه طــرح انتقــال اب منطقــه‬ ‫ســرانی شــمال شهرســتان شــیروان به مناطق کم اب انجام‬ ‫شــد و در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه دشــت ممنوعــه شــیروان و بســیاری از‬ ‫روســتاهای فــاروج‪ ،‬گرمــه و جاجــرم و اســفراین کــه ســال هــا‬ ‫بــه خاطــر خشکســالی هــای پــی در پــی و کاهــش بارندگیهــا بــا‬ ‫بحــران اب دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪ ،‬ســیراب مــی شــوند‪.‬‬ ‫روســتای ســرانی در فاصله ی ‪ ۷۹‬کیلومتری شــمال شیروان‬ ‫قــرار دارد کــه دره ای پــراب و درخــت را شــامل مــی شــود و‬ ‫منطقه گلیل و ســرانی شــیروان با مســاحت ‪ ۱۸‬هزار هکتار‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۰‬حفاظــت شــده اعــام شــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه اســتحصال اب زیرزمینی‬ ‫بــا حفــر چــاه در منطقــه ســرانی و انتقــال ان بــه مناطــق‬ ‫کــم اب مشــکل بــی ابــی ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور را‬ ‫برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان ریــال بــرای ایــن طــرح‬ ‫اعتبــار مصــوب شــده اســت که امســال پنــج هزار میلیــارد ریال‬ ‫ان تخصیــص یافــت و حفــر ‪ ۱۸‬حلقــه چــاه و خــط انتقــال ‪۲۵۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه اب در دســتور کار قــرار گرفت‪.‬‬ ‫بــا اجــرای ایــن طــرح ســاالنه ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعــب اب‬ ‫اشــامیدنی مــورد نیــاز شــهروندان در برخــی از شهرســتانهای‬ ‫اســتان از ایــن منابــع زیرزمینــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫کلنگ اجرای طرح در سفر رییس جمهور‬ ‫کلنــگ ایــن طــرح عظیم در ســفر دوم تیرماه رییس جمهور‬ ‫بــه خراســان شــمالی زده شــد و وزیــر نیــرو کــه در ایــن ســفر‬ ‫رییــس جمهــور را همراهــی می کــرد از طــرح هــای اب و بــرق‬ ‫شهرســتان فــاروج و شــیروان بازدیــد کرد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر محرابیــان به عنــوان نماینده ویــژه رییس جمهور‬ ‫بعــد از بازدیــد از طرح هــای اب شــیروان دســتور رســیدگی‬ ‫ایــن طــرح داد و هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان را بــرای ان‬ ‫مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫اختصــاص ایــن حجــم از اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫پــروژه انتقــال اب منطقــه ســرانی بــه عنــوان بزرگتریــن طــرح‬ ‫ابرســانی شمالشــرق کشــور‪ ،‬نویدبخش تحوالت قابل توجهی‬ ‫بــرای خــروج خراســان شــمالی از بــن بســت بی ابــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح باالتریــن حجــم تخصیــص اعتبــار اب در کشــور‬ ‫اســت و برداشــت ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعــب اب از چاه هــای‬ ‫عمیــق بی ســابقه اســت و اجــرای ایــن پــروژه عظیــم‬ ‫شمالشــرق کشــور را از بی ابــی نجــات مــی دهــد‪.‬‬ ‫تحقق وعده در کمتر از پنج ماه‬ ‫اگرچــه اب بــه عنــوان مســاله ای حیاتــی همــواره دغدغــه‬ ‫مــردم ایــن خطــه را تشــکیل مــی داد و ســال هاســت ایــن‬ ‫مطالبــه انــان بی جــواب مانــده بــود و ایــن موضــوع در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی نیــز محــور اصلــی‬ ‫مطالبــات مردمــی را تشــکیل مــی داد و در نهایــت ایــن‬ ‫درخواســت مردمــی از دیــد دولتمــردان خــارج نشــد و بــا تدابیــر‬ ‫الزم بودجــه ویــژه ای را بــرای ایــن طــرح عظیــم مصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫تفــاوت ایــن طــرح را بــا دیگــر پــروژه هــا در ســرعت اجــرای‬ ‫ان مــی تــوان یافــت چــرا کــه ایــن پــروژه عظیــم در تیرمــاه‬ ‫مصــوب شــد و تــا پایــان امســال نیــز بــا حفــر ‪ ۱۸‬حلقــه چــاه‪،‬‬ ‫فــاز ابتدایــی ان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ ۱۶.۵ :‬میلیــون مترمکعــب حــق برداشــت‬ ‫اب هــای مــرزی مناطــق ســرانی شــیروان بــود کــه توجیــه‬ ‫اقتصــادی نداشــت و بــا پیگیــری هــای زیــاد مجــوز برداشــت‬ ‫بــه ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعــب افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علــی جــدی مــی افزایــد‪ :‬ایــن طــرح باالتریــن حجــم تخصیــص‬ ‫اعتبار اب اســت و برداشــت ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب اب از چاه‬ ‫هــای عمیــق در کشــور بــی ســابقه اســت و بــر ایــن اســاس‬ ‫قرارگاهــی بــه عنــوان پیمانکار مشــخص شــد و کار خــود را برای‬ ‫فعالیــت در ایــن طــرح بــه زودی اجــرا می کنــد و در ایــن زمینــه‬ ‫قــول داد انتقــال اب بــه شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬فــاروج و‬ ‫‪ ۱۴۰‬روســتای محــدوده در مــدت ‪ ۲‬ســال انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ســهمیه شهرســتان هــای شــیروان و فــاروج‬ ‫از ایــن طــرح ‪ ۱۸‬میلیــون مترمکعــب اســت و بــا اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه دشــت ممنوعــه شــیروان ســیراب و ســطح چــاه هــای‬ ‫اب بــاال مــی ایــد و کشــاورزی رونــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی مــی‬ ‫گویــد‪ :‬مطالعــه اولیــه طــرح انتقــال اب منطقــه ســرانی بــه‬ ‫مناطــق کــم اب خراســان شــمالی انجــام شــده اســت و در‬ ‫قالــب ایــن طــرح بایــد ‪ ۱۷‬حلقــه چــاه حفــر شــود و ایــن طــرح‬ ‫بــه صــورت ویــژه پیگیــری و اهمیــت ان بــرای نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری تبییــن شــد از ایــن رو ایــن طــرح بــا همدلــی و‬ ‫هــم افزایــی مســووالن پیگیــری و در ســفر هیــات دولــت بــه‬ ‫اســتان بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در مرحلــه اول پنــج هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای اجــرای ایــن پــروژه تخصیــص یافــت و امیــد‬ ‫مــی رود حفــر چــاه هــا امســال انجــام و خــط انتقــال بــا اخــذ‬ ‫پیمانــکار اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫جــدی بــا بیــان اینکــه طــول خــط انتقــال این طــرح ‪ ۲۵۰‬کیلومتر‬ ‫بــراورد شــده اســت مــی گویــد‪ :‬ســاالنه ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اب اشــامیدن مــورد نیــاز شــهروندان در برخــی از شهرســتان‬ ‫هــای اســتان از ایــن منابــع زیرزمینــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه خراســان شــمالی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــری‬ ‫از لحــاظ جغرافیایــی در منطقــه معتــدل کوهســتانی واقــع‬ ‫اســت که میانگین باران ســاالنه ان حدود ‪ ۲۴۰‬میلیمتر می‬ ‫رســد و حــدود ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت باغــی و‬ ‫زراعــی دارد بــا تولیــد افــزون بــر یــک میلیــون تــن محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و باغــی اســت و ‪ ۸۲‬هــزار نفــر بهره بــرداری بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫تغییــر اقلیــم و برداشــت اب از ســفره ها و ابخوان هــای‬ ‫زیرزمینــی باعــث شــده اســت کــه هشــت دشــت از مجمــوع‬ ‫‪ ۱۱‬دشــت اســتان در وضعیــت نامناســبی از نظــر ذخائــر ابــی‬ ‫قــرار گیــرد و بــه همیــن دلیــل هرگونــه توســعه بهره بــرداری و‬ ‫برداشــت جدیــد در انهــا بــه منظــور تعــادل بخشــی بــه منابــع‬ ‫ابــی ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد تنــش‬ ‫ابــی در حــدود ‪ ۳۰۰‬روســتا و چنــد شــهر ایجــاد کــرد کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از حجــم ابدهــی قنــات هــا را نیز کاهش داد‬ ‫بــه طــوری کــه نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال‬ ‫کشــور را نیــز خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت ایــن‬ ‫اســتان نیــز در زمــره دشــت هــای بحرانــی قــرار گرفتنــد و بــا‬ ‫تــداوم ایــن رونــد احتمــال قطعــی اب نیــز در کنــار خاموشــی‬ ‫بــرق در اســتان تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی‬ ‫دارد کــه بــه نوعــی کشــاورزی و دامپــروری از پیشــران هــای‬ ‫اقتصــادی محســوب مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫خشک بودن محل مسح‬ ‫س ‪ :۶۳۶۹‬ایا خشک کردن قطرات روی پا برای مسح الزم است؟‬ ‫ج‪ :‬قطرات اب باید خشک شود یا در قسمتی از پا مسح شود که قطرۀ اب وجود ندارد؛ البته اگر رطوبت دست بر رطوبت روی پا‬ ‫غلبه داشته باشد‪ ،‬اشکال ندارد‪.‬‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫تبلیغات ارزان و باصرفه برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫تشکیل ایران یکپارچه‬ ‫و متحد‪،‬ثمره ایستادگی‬ ‫و مقاومت مردم است‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬ثمــره قرنهــا‬ ‫ایســتادگی و به خصــوص مقاومــت دهه هــای اخیــر‪،‬‬ ‫تشــکیل و تقویــت ایــران یکپارچــه و متحــد بــا مردمانــی‬ ‫خــاق و پیشــرو اســت‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی اظهــار داشــت ‪ :‬بررســی تاریــخ‬ ‫کهــن چنــد هــزار ســاله ایــران نشــان می دهــد مــردم ایــن‬ ‫ســرزمین میــراث مشــترک زیــادی را بــرای امــروز مــا بــه‬ ‫یــادگار گذاشــته اند کــه بایــد بــرای حفــظ ان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد‪ :‬موســیقی‬ ‫یکــی از مهمتریــن نمادهــای پیوســتگی فرهنگــی در‬ ‫داخــل و خــارج از کشــور اســت و مــا در وزارتخانــه بــه‬ ‫ترویــج و گســترش موســیقی نواحــی تاکیــد داریــم‪.‬‬ ‫دکتــر اســماعیلی گفــت‪ :‬در ســفر هــای اســتانی تــاش‬ ‫مــی کنیــم بــا پیشکســوتان موســیقی دیــدار داشــته‬ ‫و فضــای بالندگــی بــرای گســترش ایــن امــر را بیــش از‬ ‫گذشــته فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســفر قبلــی بــه گلســتان وعــده دادیــم‬ ‫کــه طــرح هــای جدیــد در گــرگان و دیگــر شــهرها بــه‬ ‫مجموعــه زیــر ســاخت های فرهنگــی ایــن اســتان اضافــه‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انقــاب اســامی‪ ،‬پیشــینه ای فرهنگــی‬ ‫دارد و بیــش از ‪ ۴۲‬ســال اســت کــه در کشــور یــک دوره‬ ‫جدیــد را تجربــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬فرهنــگ و هنــر متعالــی‬ ‫برخاســته از روحیــه انقالبــی‪ ،‬ایــران را بــه یــک کشــور‬ ‫نمونــه تبدیــل کــرده و بــه همیــن دلیــل دشــمنان و‬ ‫بدخواهــان نمــی تواننــد ایــن روحیــه را در بیــن ایرانی هــا‬ ‫ببیننــد و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال القــای ناامیــدی و‬ ‫شــکاف در کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دشــمن بــرای مــا خواب هــای زیــادی دیــده و‬ ‫تــاش می کنــد صفــوف بــه هــم فشــرده مــردم ایــران را‬ ‫دچــار اختــال کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬انــان بــا‬ ‫اســتفاده از مــزدوران خــود می خواهنــد خــواب پریشــان‬ ‫خــود را علیــه ایــران تعبیــر کننــد امــا ماننــد همیشــه‬ ‫سرشــان بــه ســنگ خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫دکتــر اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬مــردم ایــران بــه راحتــی‬ ‫انقــاب را بــه دســت نیــاورده انــد کــه شــبکه هــای عبــری‬ ‫ عربــی صهیونیســتی بخواهنــد ایــران را بــه هــم بریزنــد‪.‬‬‫وی بــه حمایــت دولــت از فعالیت هــای فرهنگــی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬دولــت بــا توجــه بــه وجــود ظرفیــت و‬ ‫اســتعدادهای شــگرفت فرهنگــی و هنــری در اســتان ها‬ ‫بــه دنبــال ترویــج و تحقــق کامــل عدالــت فرهنگــی در‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از ظرفیت هــای فرهنگــی‬ ‫کشــور‪ ،‬موســیقی نواحــی و اقــوام و گنجینــه گران بهــای‬ ‫ان در اســتان ها اســت کــه در راســتای ان برگــزاری‬ ‫جشــنواره موســیقی نواحی یکی از بهترین عوامل پیوند‬ ‫فرهنگــی ایــران بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت‪ :‬شــعر و موســیقی‬ ‫اصیــل ایرانــی‪ ،‬نقطــه اتصــال ایرانیــان خــارج از مرزهــای‬ ‫جغرافیایــی و از عوامــل مهــم همگرایــی منطقه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مــدت اخیــر بــه چنــد کشــور همســایه‬ ‫از جملــه تاجیکســتان ســفر کــردم کــه در ان یکــی از‬ ‫ســخنرانان گفتــه بــود» چــه طــور مــی توانیــم از ایــران‬ ‫عزیــز دور باشــیم در حالــی کــه نــام ایران دخــت را بــرای‬ ‫دختــران خــود انتخــاب مــی کنیــم؟»‪.‬‬ ‫معاون دانشجویی سازمان جوانان هالل احمر‪:‬‬ ‫عضویت ‪ ۶۷۲‬هزار دانشجو و جوان‬ ‫در سازمان جوانان هالل احمر‬ ‫معــاون دانشــجویی و جوانــان ســازمان جوانــان جمعیــت هالل احمر کشــور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۶۷۲‬هــزار دانشــجو و جــوان در کانون هــای دانشــجویی و معاونت هــای جوانــان هــال‬ ‫احمــر عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫سیدعلی منیری اظهارداشت‪ :‬از این تعداد ‪ ۲۵۰‬هزار نفر دانشجو هستند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬معاونــت دانشــجویی و جوانــان ســازمان جوانــان هــال احمــر در هــزار و ‪۴۱۴‬‬ ‫دانشــگاه دارای کانــون اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از جوانــان و دانشــجویان تقاضــا داریــم بــه خانــواده چنــد صدهــزار نفــره مــا‬ ‫بپیوندنــد و بــا توجــه بــه فراخوان هــای داده شــده در ‪ ۱۴‬ابــان انتظــار داریــم امســال شــاهد افزایش‬ ‫ایــن امار باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون دانشــجویی و جوانــان ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر کشــور گفــت‪ :‬جوانــان‬ ‫‪ ۲‬میلیون مشترک پله های مصرف برق خود‬ ‫را کاهش دادند‬ ‫مدیــرکل امــور انــرژی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬امســال بــرای نخســتین بــار ‪ ۲‬میلیــون مشــترک پله هــای‬ ‫مصرفــی خــود را کاهــش دادنــد و از مصــرف بــاالی الگــو بــه حــد الگــو رفتنــد‪.‬‬ ‫«عبداالمیــر یاقوتــی» در نشســت خبــری در حاشــیه دومیــن روز از بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن‬ ‫المللــی صنعــت بــرق ایــران افــزود‪ :‬مشــترکان تــا ‪ ۲‬برابــر الگــو نیــز نســبت بــه رعایــت مصــرف بــرق‬ ‫اقــدام کردنــد و در همیــن اثــر کاهــش پلــه مصرفــی داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور انــرژی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬امســال و پــس از اجــرای طــرح هدفمنــدی یارانه هــا‪ ،‬تنهــا‬ ‫ســالی بــود کــه بخــش خانگــی بــا کاهــش مصــرف خــوب روبـه رو شــد‪.‬‬ ‫یاقوتــی دربــاره اقــدام هــای انجــام شــده برای تابســتان امسال‪،‬خاطرنشــان کرد‪:‬برنامه ریزی ها از قبل‬ ‫انجــام شــده و همــه مجموعه هــا از وظیفــه خــود اگاه بودند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ارتبــاط خوبــی هــم بــا همــه ســازمان های مرتبــط بــا وزارت نیــرو‬ ‫برقــرار و بــا بخــش کشــاورزی هــم همــکاری مناســبی انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور انــرژی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬اقدام هــای انجــام شــده در بخــش صنعــت ســبب شــد‬ ‫نزدیــک بــه هشــت درصــد رشــد در ایــن بخــش محقــق شــود و حتــی در برخــی روزهــای گــرم ســال بــرق‬ ‫بیشــتری مصــرف داشــتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۲۰ :‬هــزار حلقــه چــاه کشــاورزی وجــود دارد کــه از بــرق اســتفاده مــی کننــد و بــار قابــل‬ ‫توجهــی بــه شــبکه تحمیــل مــی کننــد و بــا جابه جایــی ســاعت های مصــرف ‪ ۲۵‬درصــد از بــار شــبکه‬ ‫کاســته شــد‪.‬‬ ‫یاقوتــی بــه همــکاری بخــش اداری و بانــک هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه هیــات دولــت‪،‬‬ ‫مقــرر شــد ایــن بخــش در ســاعت اداری ‪ ۳۰‬درصــد و در ســاعت غیــر اداری ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش مصــرف‬ ‫داشــته باشــد کــه اثــر بســیار خوبــی داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مســوول اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر این هــا مولدهــای اضطــراری بــه خدمــت گرفتــه شــد و‬ ‫بکارگیــری ایــن روش هــا ســبب شــد تابســتان امســال بــه خوبــی ســپری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش خانگــی یکــی از نقــاط عطــف در تابســتان امســال بــود به گونه ای که ســرانه مصرف‬ ‫این بخش نســبت به مدت مشــابه پارســال پنج درصد کاهش یافت که دســتاورد مهمی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور انــرژی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬طــرح اعمــال تعرفه هــا کــه بهمن مــاه پارســال اجــرا شــد و‬ ‫همچنیــن طــرح تشــویق مشــترکان‪ ،‬دو عامــل مهــم کاهــش مصــرف بــود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امســال مشــترکان پرمصــرف شناســایی شــده و بــرای انــان پیامــک ارســال شــد کــه در‬ ‫کاهــش مصــرف بســیار موثــر بــود‪.‬‬ ‫یاقوتی بیان داشــت‪ :‬طرح تشــویق مشــترکان هم اثرخیلی خوبی داشــت و ســبب ســوق مشــترکان‬ ‫بــه ســمت کــم مصرفی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اختصــاص ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه ازای هرکیلــووات ســاعت کاهــش مصرف‪ ،‬مشــترکان‬ ‫زیــادی را بــه مدیریــت مصــرف ترغیــب کرد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول افــزود‪ :‬مجمــوع ایــن دو طــرح ســبب شــد در ‪ ۶‬ماهــه ابتــدای امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال در ماه هــای گــرم‪ ،‬ســه درصــد کاهــش مصــرف بــرق داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫و دانشــجویان بــا عضویــت در کانون هــا و ســازمان های مــا در واقــع نقــش یــک نجــات غریــق‬ ‫را بــر عهــده می گیرنــد کــه در وقــوع حــوادث‪ ،‬مخاطــرات و بحران هــا ضمــن نجــات جــان خــود‪،‬‬ ‫می تواننــد ناجــی جــان دیگــران و در راس ان خانــواده خــود باشــند‪.‬‬ ‫منیــری بــا بیــان اینکــه در ‪ ۲‬ســال ایــام شــیوع ویــروس کرونــا تــب و تــاب و شــور و اشــتیاق‬ ‫کانون هــای هــال احمــر دانشــجویی کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــرای احیــا و تقویــت ایــن‬ ‫کانون هــا چندیــن برنامــه از جملــه اجــرای طــرح «دادرس پیشــرفته» (دانشــجوی امــاده بــه کار و‬ ‫خدمــت در شــرایط ســخت) در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا هدف گــذاری مــا تشــکیل هــزار و ‪ ۴۰۰‬تیــم دادرس دانشــجویی از ‪ ۱۶‬اذر‬ ‫ســال جــاری بــه مــدت یــک ســال اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬یکــی دیگــر از برنامه هــای کانون هــای هــال احمــر دانشــجویی بــا توجــه بــه‬ ‫زمینــه فعالیــت و عالقه منــدی دانشــجویان بــه کارهــای جهــادی‪ ،‬تشــکیل تیــم هــای جهــادی‬ ‫محرومیت زدایــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن بخــش نیــز تــاش داریــم ‪ ۴۰۰‬کاروان خدمت را ســازماندهی کنیم‬ ‫کــه بیشــتر ایــن کاروان هــا بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــور بــه لحــاظ تغییــرات زیســت‬ ‫محیطــی در ایــن حــوزه و محیــط زیســت و همچنیــن منابــع طبیعــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون دانشــجویی و جوانــان ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر کشــور گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی و وجــود ریزگردها و همچنین شــرایط ایجاد شــده‬ ‫الودگــی هــوا بــه ویــژه در کالنشــهرهای کشــور‪ ،‬بنــا داریــم بــا کمــک دانشــجویان ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫درخــت توســط جوانــان و دانشــجویان در کشــور بکاریــم‪.‬‬ ‫منیــری اضافــه کــرد‪ :‬سیاســت دیگــر در حــوزه دانشــجویان ایجــاد دبیرخانــه صلح‬ ‫مبتنــی بــر هم زیســتی بشردوســتانه و گفــت و گــوی مســالمت امیز اســت‪.‬‬ ‫در خراسان شمالی هزار و ‪۴۳۲‬‬ ‫شغلایجادشد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۴۳۲‬شــغل بــا پرداخــت ‪ ۷۴۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه از ابتــدای ســالجاری تاکنــون در اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬بــا پرداخت ‪ ۷۴۷‬میلیــارد تومان‬ ‫تســهیالت تاکنون ‪ ۸۲‬درصد ســهمیه اســتان در اعتبارات تبصره ‪ ۱۸‬پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۲۴۷ :‬میلیــارد تومــان تســهیالت طــرح هــای اقتصــادی باقــی مانــده نیــز توســط‬ ‫بانــک هــای عامــل در حــال پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬مجمــوع اعتبــارات قابــل پرداخــت‬ ‫بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در کشــور طبــق اخریــن واریــزی ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانــه هــا ‪ ۴۸‬هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســهمیه بنــدی اســتانی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ســهم خراســان شــمالی بــا ‪ ۲.۴۹‬درصــد از کل منابــع اســتانی معــادل ‪۹۰۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن میــزان از ســهمیه اســتان از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بــرای‬ ‫هشــت دســتگاه اجرایــی و ‪ ۲‬دســتگاه حمایتــی اســتان ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد‬ ‫بــر اشــتغال جوانــان بــه دولــت اجــازه مــی دهــد تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت‬ ‫قیمــت حامل هــای انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد خزان ـه داری کل کشــور واریــز و منابــع‬ ‫حاصلــه را بــه شــکل وجــوه اداره شــده و یارانــه ســود و ترکیــب بــا منابــع صنــدوق توســعه ملی‬ ‫و تســهیالت بانکــی در جهــت حمایــت از طرح هــای تولیــدی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت و اقتصــاد ایــن اســتان متکــی بــر صــادرات پتروشــیمی‬ ‫اســت و نیــاز اســت تــا دیگــر بخــش هــا نیــز تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪۲۴.۳‬‬ ‫درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت‬ ‫و خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از اســتان هــای شمالشــرق کشــور محســوب مــی شــود کــه ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد و در ‪ ۲۴‬شــهر و حــدود یــک هــزار روســتا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫قانون و اخالق می بایست‬ ‫سرلوحه کار کاربران فضای‬ ‫مجازی باشد‬ ‫ســرهنگ «ســعید تجــری» اظهــار داشــت‪ :‬جرائــم هتک حیثیت و‬ ‫مزاحمــت هــای اینترنتــی درحــال حاضر‪ ،‬در رتبــه دوم جرائم بوقوع‬ ‫پیوســته در اســتان گلســتان قــرار دارد کــه در ایــن خصــوص‪ ،‬پایین‬ ‫بــودن ســطح اگاهــی و دانــش کاربــران و اعتمــاد بیــش از حــد بــه‬ ‫فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعی باعث ســوء اســتفاده افراد‬ ‫فرصــت طلــب در ایــن فضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه برخــی از شــهروندان نــااگاه هــم فضــای‬ ‫مجــازی را بســتری امــن تصــور مــی کننــد و تصاویــر خصوصــی و‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود را در ایــن فضــا بــه اشــتراک مــی گذارند که‬ ‫ایــن موضــوع مــی توانــد زمینــه ســاز وقــوع جرائــم اینچنینــی باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی هــم هســتند کــه بــا اســتفاده از عکــس‬ ‫و فیلمــی و صدایــی کــه از دیگــری دارنــد بــا انگیــزه هــای مختلفــی‬ ‫ماننــد انتقامجویــی یــا در برخــی از مواقع‪،‬ســرگرمی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫مزاحمــت و هتــک حیثیــت دیگــران میکننــد کــه در ایــن زمینــه‬ ‫قانونگــذار هــم بــا هــدف مراقبــت از حقــوق حقــه شــهروندان‪،‬‬ ‫قوانینــی را مصــوب کــرده و طبــق ایــن قوانیــن افــرادی کــه اقــدام بــه‬ ‫انتشــار عکــس و فیلــم خصوصــی دیگــران و مزاحمــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬مجــازات خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫دستگیری‪ 25‬متهم تحت‬ ‫تعقیب در کردکوی‬ ‫ســرهنگ «امیــر باقــری» بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در اجــرای طــرح شناســایی متهمــان تحــت تعقیــب و‬ ‫متــواری‪ ،‬دســتگیری ایــن افــراد بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران انتظامــی کردکــوی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬طــی هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی‪ ،‬مامــوران موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ‪25‬‬ ‫متهــم تحــت تعقیــب شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫هرگونــه اخبــار و اطالعــات در خصــوص مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت عمومــی را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز‬ ‫فوریتهــای پلیــس اطــاع رســانی و پلیــس را در تامیــن‬ ‫امنیــت جامعــه یــاری کننــد‪.‬‬ ‫مرمت ‪ ۲۸‬اثر تاریخی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۸ :‬اثــر تاریخــی‬ ‫اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون بــا بــا ‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مرمــت شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬امســال مرمــت ‪۳۴‬‬ ‫اثــر تاریخــی اســتان بــا اعتبار ‪ ۴۰‬میلیــارد ریال در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت و تاکنــون ‪ ۲۸‬اثــر مرمــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ مرمــت ‪ ۶‬اثــر تاریخــی دیگــر نیــز تــا پایــان اذرمــاه‬ ‫جــاری بــه اتمــام مــی رســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــارت مفخــم‪ ،‬ربــاط قلــی‪ ،‬ربــاط‬ ‫عشــق‪ ،‬شــهر بلقیــس‪ ،‬حمــام قلعــه خــان و مقبــره شــهدای‬ ‫بجنــورد از مهمتریــن اثــار تاریخــی هســتند کــه مرمــت شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن اثــار بــه دلیــل قدمــت‪ ،‬شــرایط اب‬ ‫و هوایــی‪ ،‬بارندگــی‪ ،‬حــوادث طبیعــی‪ ،‬حفــاری غیرمجــاز و‬ ‫کشــاورزی اســیب دیــده بودنــد کــه بــه نوبــت مرمــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫قهرمانیــان گفــت‪ :‬اولویــت مرمــت اثــار تاریخــی براســاس‬ ‫شــرایط بنا‪ ،‬نســبت بارندگی‪ ،‬رطوبت‪ ،‬مکاتبات نمایندگان‬ ‫و اعتبــارات و تمــاس هــای مردمــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫یکصد بارنامه و صورت‬ ‫وضعیت غیرواقعی در گلستان‬ ‫کشف شد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان از‬ ‫کشــف و احصای ‪ 60‬بارنامه در بخش کاال و ‪ 40‬صورت‬ ‫وضعیــت در بخــش مســافری طــی ‪ 7‬ماهــه ســال جاری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بارنامــه هــا از ‪ 16‬شــرکت بــاری و‬ ‫صورت وضعیتها از ‪ 3‬شــرکت مســافری کشــف و احصا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی افزود‪ :‬لغو و تعلیق پروانه فعالیت‪،‬تذکر‬ ‫کتبــی و جریمــه نقــدی از ارای صــادره بــرای انها بود‪.‬‬ ‫مصدقــی بــا بیــان اینکــه رصــد و پایــش ایــن اســناد‬ ‫در ســامانه داپ همچنــان ادامــه دارد‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــرای اشــنایی مدیــران شــرکت ها از مصادیــق اســناد‬ ‫حمل‪،‬کارگاه هــای اموزشــی باتوجــه به ابالغ های ســازمانی‬ ‫برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی گشــت های مشــترک با صنوف و پلیس‬ ‫راه هــم بعنــوان اقداماتــی دیگــر کــه منجــر بــه شناســایی و‬ ‫کشــف ایــن اســناد شــده بیــان کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫هشدار دانشگاه علوم پزشکی نسبت‬ ‫به انتقال بیماری هاری از گربه‬ ‫کارشــناس مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه مثبــت بــودن بیمــاری هــاری در یــک قــاده گربــه شــهر بجنــورد نســبت بــه انتقــال ایــن‬ ‫بیمــاری بــه انســان هشــدار داد‪.‬‬ ‫هــادی نیســتانی اظهــار داشــت‪ :‬یــک مــورد گربــه مبتــا بــه هاری در بجنورد شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه احتمــال ســرایت ایــن بیمــاری بــه گربــه هــای خانگی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬توصیــه مــی شــود کــه نســبت بــه انجــام مراقبــت هــای الزم و اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه در زمینــه بیمــاری هــاری در حیوانــات خانگــی خــود حســاس باشــند‪.‬‬ ‫کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هرگــز بــه گربــه هــای ولگــرد نزدیــک نشــوند و از لمــس ایــن حیــوان بــه جــد خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیماری هاری از ســگ‪ ،‬گربه‪ ،‬االغ و یا وحوش قابل ســرایت اســت و کشــندگی‬ ‫ایــن بیمــاری ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت‪ ،‬از ایــن رو شــهروندان در صــورت گــزش حیــوان‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫بیش از یک میلیارد تومان طرح های‬ ‫پژوهشی خراسان شمالی اعتبار دارد‬ ‫با وجود کاهش قیمت ها‪،‬‬ ‫رکود در بازار لوازم خانگی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۲‬طــر ‬ ‫ح‬ ‫پژوهشــی اولویــت دار اســتان در دســت اجــرا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طرح هــا یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫مرتضــی بهزادفــر در کارگــروه امــوزش و پژوهــش خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪۱۲ :‬‬ ‫اولویــت پژوهشــی اســتان بــر اســاس فراخــوان بــه دســتگاه های اجرایــی اعــام شــد و‬ ‫ســازمان ها در ایــن خصــوص طرح هــای خــود را معرفــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیــاز دســتگاه های اجرایــی و ســازمان ها بــرای اجــرای طرح هــای پژوهشــی‬ ‫‪ ۷۶۳‬میلیــارد تومــان بــراورد شــده اســت کــه بــه نوعــی بــا ‪ ۶۴۳‬میلیــارد تومــان کمبــود‬ ‫اعتبــار مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬براســاس قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬یک درصد از اعتبارات هزینه ای اســتان باید در امور پژوهش و فناوری هزینه شــود‬ ‫کــه در ســال هــای گذشــته بــه ســازمان هــا و اداره هــا بــه طــور تفکیــک اختصــاص مــی یافــت امــا‬ ‫در ســه ســال اخیــر بــا هــدف ســاماندهی طــرح هــا ایــن اعتبــار ســر جمع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح هــای پژوهشــی هــر ســاله در شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان‬ ‫مصــوب مــی شــود افــزود‪ :‬نیازهــای اســتان بــه طرح هــای پژوهشــی از دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اخــذ و در کارگــروه امــوزش‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و نــواوری اســتان بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫بهزادفــر گفــت‪ :‬اعتبــار پژوهشــی اســتان بــه ‪ ۲۳‬دســتگاه اســتان تعلــق می گیــرد کــه‬ ‫کمیتــه علمــی نیــز طــرح هــا را مــورد بررســی و بازبینــی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــر حمایــت از پژوهشــگران و محققــان داخــل اســتان نیــز تاکیــد کــرد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بایــد از تــوان محققــان داخلــی اســتفاده شــود و در صــورت نیــاز از تــوان طــرح هــای خــارج‬ ‫از اســتان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بررسـی ها از بــازار لوازم خانگــی پایتخــت حاکــی از وفــور انــواع کاالهــا و در مقابــل رکــود کامل‬ ‫در خریــد و فروش هــا اســت‪ .‬ایــن رکــود تــا حــدی اســت کــه کارخانجــات و فروشــندگان بــرای‬ ‫کســب مشــتری دســت به تخفیفات گســترده زده اند‪.‬‬ ‫فعــاالن بــازار لوازم خانگــی می گوینــد‪ :‬در ســال جــاری افزایــش قیمت هــای تولیــد همــراه‬ ‫بــا کاهــش قــدرت خریــد مــردم منجــر بــه رکــود ســنگین در بــازار لوازم خانگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫همیــن مســاله ســبب شــده تــا فروشــندگان و کارخانجــات تولیــدی‪ ،‬کاالهــای خــود را بــا‬ ‫تخفیــف ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از فروشــندگان در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬از شــهریورماه یکــی از برندهــای بــزرگ کشــور‬ ‫کــه بــه صــورت فرانچایــز بــا ان کار مــی کنیــم‪ ،‬از قیمــت مصرف کننــده محصــوالت خــود ‪۸.۶‬‬ ‫درصــد بــه مــا تخفیــف می دهــد و مــا نیــز کاالهــا را بــا یــک تــا ‪ ۱.۵‬درصــد ســود بــه فــروش‬ ‫می رســانیم‪ ،‬بــا ایــن حــال خریــداری بــرای ایــن کاالهــا نیســت‪.‬‬ ‫فرنچایــز یــا حــق امتیــاز گونـه ای از کســب و کار اســت کــه بــر پایــه ان بــه یــک شــرکت اختیــار‬ ‫داده می شــود کــه تولیــدات یــا فراورده هــای شــرکت دیگــر را بفروشــد و در برابــر ان مبلغــی‬ ‫دریافــت کنــد کــه بــه ایــن مبلــغ‪ ،‬مبلــغ فرانشــیز می گوینــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در حالــی کــه بــه قــول معــروف «قیــد برخــی کاالهــا را زده ایــم» و زیر قیمت‬ ‫بــه فــروش می رســانیم‪ ،‬امــا همچنان خریداران اســتقبالی نمی کنند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بــازار بــه قیمــت یــک مــدل تلویزیــون در دیجـی کاال اشــاره کــرد کــه روز گذشــته‬ ‫‪ ۱۵.۳‬میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــده بــود‪ ،‬امــا امــروز ان را بــه ‪ ۱۳.۵‬میلیــون تومــان‬ ‫کاهــش داده انــد؛ موضوعــی کــه رکــود بــازار و کاهــش شــدید خریــد اجنــاس از ســوی مــردم‬ ‫مهمتریــن دلیــل ان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتــی کارشناســان وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه هــر چنــد هفتــه یک بــار‬ ‫قیمت هــا را بــرای بــه روز رســانی و درج در ســایت و اســتفاده در جــداول امــاری بــا مــا چــک‬ ‫می کننــد‪ ،‬چنیــن افــت قیمت هایــی را بــاور نمی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فروشــنده‪ ،‬همچنیــن بــه دو مــدل دیگــر تلویزیــون خانگــی دو برنــد اصلــی کشــور اشــاره‬ ‫کــرد کــه اولــی در چنــد روز اخیــر بــا پنــج میلیــون تومــان کاهــش و دیگــری بــا حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫تخفیــف ارائــه می شــود و تاکیــد کــرد ‪ :‬بــا ایــن حــال همچنــان خریــداران اســتقبال نمی کننــد‪.‬‬ ‫اعالم نتایج طرح های تحقیقاتی‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری خراســان شــمالی نیــز در ایــن جلســه‬ ‫خواســتار اعــام نتایــج طــرح هــای تحقیقاتــی توســط اداره هــا و ســازمان هــا شــد و گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه هــا بایــد نتایــج طــرح هــای پژوهشــی ســه ســال اخیــر را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫عبدالصمــد صفرنــژاد افــزود‪ :‬دســتگاه هــای دارای طــرح پژوهشــی باید اعــام کنند که ایا‬ ‫نتایــج تحقیــق منجــر بــه اصــاح روند و رفع مشــکالت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر طــرح هــای تحقیقاتــی کاربــردی و اثــر گــذار تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬اعتبــارات ایــن‬ ‫بخــش ناچیــز اســت بایــد طــرح هــای مهــم و نیــاز اســتان تصویــب شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در راستای توسعه اهداف مرکز نواوری‬ ‫پست انجام شد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خــراش کوچــک بــه ســرعت بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫نیســتانی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بیمــاری هــاری‪ ،‬مراکــز بهداشــتی در‬ ‫اســتان در هــر روز هفتــه بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته امــاده خدمــات رســانی بــه افــراد هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حیــوان گزیدگــی در اســتان روند افزایشــی دارد گفــت‪ :‬علت افزایش‬ ‫حیوان گزیدگی در اســتان‪ ،‬افزایش حیوانات ولگرد در شــهر و روســتاها اســت‪.‬‬ ‫بیماری هاری چیست؟‬ ‫بیمــاری هــاری از طریــق بــزاق حیــوان مبتــا بــه ایــن بیمــاری انتقــال مــی یابــد و ویــروس‬ ‫از محــل گازگرفتگــی وارد بــدن شــده و در ماهیچــه هــا بــه ســمت اعصــاب انتهایــی رفتــه و‬ ‫شــروع بــه تکثیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫م اولیــه بـه ‬ ‫ن (نهفتگـی ) عالئـ ‬ ‫ی بعــد از طــی دور ه کمــو ‬ ‫ن بـ ه بیمــار ‬ ‫ی انســا ‬ ‫ت ابتــا ‬ ‫در صــور ‬ ‫ی ســوزش و خــارش ‬ ‫ی اشــتهایی ‪ ،‬بی قــراری ‪ ،‬انداختــن اب دهــان‪ ،‬گاهـ ‬ ‫ت خســتگی‪ ،‬بـ ‬ ‫صــور ‬ ‫ل گزیدگــی بــروز مــی کنــد‪.‬‬ ‫در محـ ‬ ‫س خســتگی ‪،‬‬ ‫ف از دهــان ‪ ،‬احســا ‬ ‫ج کـ ‬ ‫م بــی قــراری ‪ ،‬خــرو ‬ ‫ی عالئـ ‬ ‫ک پذیــر ‬ ‫در مرحلـ ه تحریـ ‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫م بــروز پیــدا مـ ‬ ‫ک از چشـ ‬ ‫ش اشـ ‬ ‫س از نــور و ریــز ‬ ‫تــر ‬ ‫انســان هــار بــه طــور کلــی نســبت بــه تمــام محــرک هــای فیزیکــی‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬حســی و‬ ‫بویایــی عکــس العمــل شــدید نشــان مــی دهــد‪ ،‬ولــی ایــن عکــس العمــل هــا و رفتارهــای‬ ‫تهاجمــی یــک تــا پنــج دقیقــه بیشــتر طــول نکشــیده و در فواصــل پیدایــش ان هــا بیمــار‬ ‫خســته و کوفتــه‪ ،‬ارام و بــی حــال مــی افتــد‪.‬‬ ‫بیمــار بــه تدریــج بــا افزایــش و تشــدید انقباضــات عضالنــی و نخــوردن غــذا و نیاشــامیدن‬ ‫س وارد مرحلـ ه اغمــا مــی شــود و در اثــر انقباضــات شــدید‬ ‫اب ناتــوان و فرســوده شــده و ســپ ‬ ‫عضلــه قلــب و باالخــره فلــج دســتگاه تنفســی فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بــه منظــور بهــره گیــری از تــوان تخصصــی‪ ،‬علمی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری متقابل‬ ‫در امــر توســعه ملــی و منطقــه ای تفاهــم نامــه ای بیــن دانشــگاه ازاد اســامی اســتان‬ ‫گلســتان و پســت اســتان انجــام شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل پســت اســتان گلســتان؛ بــه‬ ‫منظــور بهــره گیــری از تــوان تخصصــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری متقابــل در‬ ‫امر توســعه ملی و منطقه ای تفاهم نامه ای بین دانشــگاه ازاد اســامی اســتان گلســتان‬ ‫و پســت اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن تفاهــم نامــه‪ ،‬ســاماندهی فعالیتهــای پژوهشــی‪ ،‬فناورانــه‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫اجرایــی و بــه منظــور حصــول همــکاری مشــترک و ارتبــاط دو جانبــه بویــژه در توســعه‬ ‫بخشــی بــه اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی خدمــات مــی باشــد‪.‬‬ ‫حســن ایزدپنــاه سرپرســت پســت اســتان گلســتان‪ ،‬در ایــن نشســت ضمــن تشــریح‬ ‫عملکــرد پســت اســتان در حــوزه هــای مختلــف ( تجــارت الکترونیــک‪ ،‬لجســتیک و کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی و ‪ )...‬گفــت؛ پســت گلســتان ایــن پتانســیل را دارد تــا بــا اجــرای تفاهم‬ ‫نامــه زمینــه توســعه تولیــد ناخالــص داخلــی و ایجــاد اشــتغال پایــدار را بــا ارائــه خدمــات‬ ‫نویــن بــه نتیجــه برســاند‪.‬‬ ‫در ادامــه ســیدعلی طاهــری رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی اســتان گلســتان ضمــن ابــراز‬ ‫خرســندی از تعامــات ســازمانی پیــش رو‪ ،‬امادگــی خــود را جهــت اجرایــی شــدن تفاهــم‬ ‫نامــه و تمهیــدات الزم جهــت پــروژه هوشــمند ســازی ایــن خدمــات را اعــام داشــتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ایران مردمی و شجاعت‬ ‫در پذیرش مطالبات مردم‬ ‫وقایــع و حــوادث اخیــر بــه ویــژه بعــد از نــا ارامــی چنــد‬ ‫روز گذشــته به بهانه ســالگرد اعتراض به کشــته شــدگان‬ ‫ابــان ‪ 98‬و بــه شــهادت رســاندن جمعــی از مــردم بیگنــاه‪،‬‬ ‫اهــداف صحنــه گردانــان اصلــی وقایــع و چهــره واقعــی‬ ‫مخالفــان نظــام را کامــا ً اشــکار ســاخت‪ .‬تحــرکات و‬ ‫اشــوب هــای جدیــد کــه عمــا ًرنــگ و بــوی جنــگ داخلــی‬ ‫و خیابانــی بــه خــود گرفتــه انــد‪ ،‬بــه وضــوح عیــان ســاخت‬ ‫حتــی کشــتن مردمــی کــه بــه انهــا وعــده «ازادی و‬ ‫رقصیــدن در کوچــه» داده شــده‪ ،‬در دکتریــن مخالفــان‬ ‫جمهــوری اســامی امــری قابــل دفــاع و توجیــه اســت و در‬ ‫راه رســیدن بــه هــدف‪ ،‬ریختــن خــون بیگنــاه و کــودک و‬ ‫نوجــوان چنــدان عــذاب اور نیســت!‬ ‫بــا گســترش دامنــه اعتراضــات پــس از بهانــه قــرار دادن‬ ‫فــوت مهســا امینــی و بــه اشــوب کشــیدن فضــای داخــل‬ ‫کشــور‪ ،‬همــان طــور کــه پیــش بینــی مــی شــد عمــا ً‬ ‫خواســته هــای مــردم کــه عمدتــا ً اعتــراض بــه نحــوه‬ ‫برخــورد گشــت ارشــاد‪ ،‬مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی‪،‬‬ ‫تبعیــض هــای حاکــم بــر جامعــه و ســوء اســتفاده مدیــران‬ ‫فاســد و مفســدان اقتصــادی و ‪ ...‬بــود‪ ،‬رنــگ باخــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در برخــی مواقــع اساســا ًاعتراضــات مردمــی و‬ ‫کارمنــدی و کارگــری بــا اهــداف و ســناریوهای خــاص‬ ‫سیاســی طراحــی مــی شــوند‪ .‬امــا ایــن بــار بدخواهــان‬ ‫نظــام بــا هماهنگــی کــم نظیــر رســانه ای و درس گرفتــن از‬ ‫تجربیــات قبلــی کــه کمــی دیر ماهیت و چهره کریه شــان‬ ‫را اشــکار می کردند‪ ،‬خیلی زود از اصل خواســته و هدف‬ ‫شــان کــه همــان «برانــدازی نظــام و تجزیــه ایــران بــزرگ»‬ ‫اســت‪ ،‬رونمایــی کردنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد پیگیــری مطالبــات بحــق و تلنبــار شــده مــردم‬ ‫در ســالیان اخیــر امــری بدیهــی و بالذاتــه مشــروع و قابــل‬ ‫دفــاع اســت‪ ،‬امــا اولویــت در چنیــن شــرایط حساســی‪،‬‬ ‫حفــظ تمامیــت ارضــی‪ ،‬امنیــت و اقتــدار کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک ایــران دوســتان واقعــی بــا هــر دیــن‪ ،‬قومیــت‪،‬‬ ‫ســلیقه‪ ،‬تفکــر و جنــاح و وفــاداران واقعــی نظــام جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬حمایــت از ایــران قــوی و مقتــدر را یــک وظیفــه‬ ‫ملــی و همگانــی قلمــداد مــی کننــد و در انجــام ایــن‬ ‫رســالت بــزرگ میهنــی‪ ،‬یــک پارچــه و متحــد بــرای ناامیــد‬ ‫کــردن کســانی کــه بــه خــاک و مــال و نامــوس ایــران قــوی‬ ‫چشــم طمــع دوخته انــد ‪ ،‬از هیــچ کوششــی فروگــذار‬ ‫نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫از ســویی بایــد اذعــان داشــت ایــن اتحــاد و همدلــی‬ ‫کــه بارهــا در راه پیمایــی هــای گســترده و مردمــی مهــر‬ ‫تائیــد بــر ان زده شــده اســت و یــک بــار دیگــر نقشـه های‬ ‫شــوم بدخواهــان را نقــش بــر اب خواهــد کــرد بــه معنــای‬ ‫فراموشــی و انحــراف از اصــل پیگیــری خواســته های‬ ‫مردمــی در اینــده نیســت‪.‬‬ ‫پر واضح است شاکله حاکمیت با مردم و خواسته های‬ ‫انهــا مفهــوم و عینیــت پیــدا مــی کنــد و تــاش در جهــت‬ ‫مرتفــع ســاختن نیازهــای اصلــی مــردم نبایــد با امــا و اگر و‬ ‫شــرط و شــروط همــراه باشــد‪ .‬شایســته اســت حکمرانــان‬ ‫نظــام در شــنیدن خواســته های مــردم کــه چیــزی غیــر‬ ‫از حقــوق مشروعشــان نمــی خواهنــد‪ ،‬غفلــت نورزنــد و‬ ‫بــراورده ســاختن انهــا را بــه اینــده موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه مــردم قاطعانــه خواســتار برخــورد جــدی‬ ‫بــا اغتشاشــگران و مــزدوران اجــاره ای دشــمن هســتند‪،‬‬ ‫برخــورد غیــر کلیشــه ای بــا مدیــران ناکارامــد‪ ،‬مفســدان‬ ‫اقتصادی و عامالن تحقق نیافتن وعده های اقتصادی و‬ ‫معیشــتی و زمینه ســازان اصلی نارضایتی مردم هم باید‬ ‫همزمــان در دســتور کار قــرار گیرد‪.‬بــی تردیــد یــاری گرفتن‬ ‫از صاحبــان تجربــه و خــرد در حــل مشــکالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫بســتن چاکراه هــای رانــت و فســاد‪ ،‬بازتعریــف و تجدیــد‬ ‫نظــر در سیاســتهای خارجــی‪ ،‬نظــارت بیشــتر بــر دســتگاه‬ ‫قضــا‪ ،‬پایــان شــوخی بــا مالیــات ثروتمنــدان‪ ،‬حــذف یارانــه‬ ‫هــای پنهــان‪ ،‬برخــورد جــدی و غیــر نمایشــی بــا مفســدان‬ ‫م ســازی های اثرگــذار‬ ‫اقتصــادی و مدیــران نــا الیــق‪ ،‬تصمیـ ‬ ‫و منطقی در تقویت و احیای رســانه واقعی‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬کوتــاه ســاختن دســت افــرادی کــه منافــع‬ ‫فــردی و حزبــی را فــدای معیشــت مــردم مــی کننــد‪ ،‬از‬ ‫تصمیــم گیری هــا و سیاسـت گذاری های کالن‪ ،‬برخــورد‬ ‫عبــرت امــوز بــا اوباش‪ ،‬اغتشــاش گران و جیــره خواران‬ ‫داخلــی و خارجــی و همزمــان رافــت بــا معترضیــن و ‪...‬‬ ‫در ســاختن ایرانــی ابــاد و قــوی بــا پشــتوانه مردمــی‬ ‫کــه همــواره بــرای خــاک شــان فــداکاری و جانفشــانی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در اولویــت هســتند‪.‬ایمان داشــته باشــیم کــه‬ ‫پذیــرش شــجاعانه مطالبــات و خواســته های بحــق مــردم‬ ‫از ویژگی هــای یــک حکومــت شایســته و مدیریــت کارامــد‬ ‫و تواناســت‪ .‬ان را بــه فــردا موکــول نکنیــم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫ازدواج های دردسرساز‬ ‫با افراد کمال گرا‬ ‫هدی ســادات پاک نهــاد ‪ -‬یــک مشــاور ازدواج می گویــد‪« :‬قاعــده‬ ‫اولیــه در روابــط ایــن اســت کــه زوجیــن همدیگــر را همان گونــه کــه‬ ‫هســتند‪ ،‬بپذیرنــد امــا متاســفانه افــراد کمال گــرا این گونــه نیســتند‬ ‫و اغلــب نمی تواننــد طــرف مقابــل را همان گونــه کــه هســت‪،‬‬ ‫بپذیــرد چــون طــرف مقابــل کامــل نیســت و فرد کمال گــرا به دنبال‬ ‫همســری کامــل و بی نقــص اســت‪».‬‬ ‫امــروزه بــا افزایــش امــار جدایــی و طــاق‪ ،‬روانشناســان توصیــه‬ ‫می کننــد تــا دختــران و پســران در انتخــاب همســر عجلــه نکننــد‬ ‫و قبــل از ازدواج بــه شــناخت درســت و کافــی دســت یابنــد‪ .‬بــه‬ ‫توصیــه مشــاوران یکــی از مســائل مهمــی کــه در امــر ازدواج بایــد‬ ‫موردتوجــه قــرار بگیــرد‪ ،‬تشــخص میــزان کمال گرایــی در طــرف‬ ‫مقابــل اســت چراکــه پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه مــدت دوام‬ ‫ازدواج بــا افــراد کمال گــرا‪ 47 ،‬درصــد کمتــر از افــرادی اســت کــه‬ ‫نــگاه ایــده ال بــه رابطــه ندارنــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬امــار طــاق بیــن افــراد‬ ‫کمال گــرا بــاال اســت و شــانس ازدواج ان هــا تقریبــا ًنصــف افــرادی‬ ‫است که نگاه ایده ال گرایانه ندارند و سخت گیر نیستند‪.‬‬ ‫دکتــر ابوالقاســم مهــری نــژاد‪ ،‬مشــاور ازدواج و اســتاد دانشــگاه‬ ‫در رابطــه بــا دشــواری های ازدواج بــا افــراد کمال گــرا می گویــد‪:‬‬ ‫«زیــاد انتقــاد کــردن‪ ،‬زود ناامیــد شــدن‪ ،‬نظــم وسواســی و ریزبینی‬ ‫بیش ازانــدازه از رایج تریــن مشــخصه های رابطــه بــا افــراد کمال گــرا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رفتارهــا باعــث می شــود ازدواج بــا ایــن افــراد دشــوار و‬ ‫بیــش از ازدواج افــراد عــادی در معــرض شکســت باشــد‪».‬‬ ‫افراد کمال گرا همسری کامل و بی نقص می خواهند‬ ‫دکتــر مهــری نــژاد در توضیــح فــرد کمال گــرا می گویــد‪:‬‬ ‫«انســان ذاتــا ً دنبــال رشــد و پیشــرفت اســت‪ .‬تمایــل‬ ‫انســان بــه کمال گرایــی و رشــد ممکــن اســت درزمینه هــای‬ ‫مختلــف ازجملــه مذهبــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ظاهــری‪ ،‬فرزنــداوری‪،‬‬ ‫تحصیــل‪ ،‬ارتباطــی‪ ،‬احساســی و‪ ...‬بــروز پیــدا کنــد امــا شــدت‬ ‫کمال گرایــی در افــراد مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت و افــراد‬ ‫کمال گــرا اســتاندارهای بســیار باالیــی دارنــد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه مهــری نــژاد‪ ،‬کمال گرایــی یــک ویژگــی شــخصیتی اســت‬ ‫ماننــد هــر ویژگــی دیگــری که فرد ممکن اســت داشــته باشــد مثل‬ ‫خجالتــی بــودن یــا برون گرایــی‪ .‬او تاکیــد می کنــد‪« :‬افــراد کمال گــرا‬ ‫عــاوه بــر این کــه تمایــل دارنــد خودشــان در همــه زمینه هــا کامــل‬ ‫و بی نقــص باشــند‪ ،‬بــه دنبــال همســر بی نقــص و کامــل می گردند‬ ‫و دوســت دارنــد تــا همســر و فرزندانشــان نیــز درزمینه هــای‬ ‫مختلــف عالــی و موفــق باشــند‪».‬‬ ‫راضی کردن یک کمال گرا کار اسانی نیست‬ ‫مهــری نــژاد می گویــد زندگــی بــا فــرد کمال گــرا بســیار دشــوار‬ ‫اســت‪« :‬کمال گرایــی معمــوال ًبــا وســواس‪ ،‬ایرادگیــری و ریزبینــی‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬این مســئله باعث می شــود تا فرد کمال گرا انتظارات‬ ‫غیرواقع بینانــه ای از همســرش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬او به ســختی طــرف مقابــل را کامــل و بی نقــص می بینــد‬ ‫و بــه همیــن جهــت‪ ،‬به طــرف مقابــل فشــار وارد می کنــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس ادامــه می دهــد‪« :‬فــرد کمال گــرای افراطــی‪،‬‬ ‫در امــور مختلــف ازجملــه اشــپزی‪ ،‬ظاهــر‪ ،‬نظافــت خانــه‪ ،‬روابــط‬ ‫اجتماعــی و‪ ...‬بــه شــریک زندگــی اش ایــراد وارد کنــد و از او‬ ‫می خواهــد کــه بهتریــن باشــد‪».‬‬ ‫مهــری نــژاد بــا اشــاره بــه قواعــد اولیــه روابــط زوجیــن می گویــد‪:‬‬ ‫«قاعــده اولیــه در روابــط ایــن اســت کــه زوجیــن همدیگــر را‬ ‫همان گونــه کــه هســتند‪ ،‬بپذیرنــد امــا متاســفانه افــراد کمال گــرا‬ ‫این گونــه نیســتند و اغلــب نمی تواننــد طــرف مقابــل را همان گونــه‬ ‫کــه هســت‪ ،‬بپذیــرد چــون طــرف مقابــل کامــل نیســت و فــرد‬ ‫کمال گــرا بــه دنبــال همســری کامــل و بی نقــص اســت‪».‬‬ ‫ایا ازدواج دو فرد کمال گرا هم می تواند مشکل ساز باشد؟‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد‪« :‬همــه‬ ‫افــراد ذاتــا ًتمایــل بــه رشــد و ارتقــا دارنــد و همان طــور کــه اشــاره‬ ‫کــردم درصــد کمال گرایــی در افــراد متفــاوت اســت‪ .‬طبیعتــا ًدر‬ ‫زوجینــی کــه هــر دو موفــق هســتند‪ ،‬یــک نســبت کمال گرایــی‬ ‫وجــود دارد و وجــود کمال گرایــی در هــر دو فــرد به شــرط هم کفــوی‬ ‫در ســایر امــور نــه تنهــا مشکل ســاز نیســت بلکــه ممکــن اســت‬ ‫باعــث رشــد زوجیــن در کنــار یکدیگــر شــود‪».‬‬ ‫روش هایی برای پی بردن به کمال گرایی طرف مقابل‬ ‫یکــی از مســائل مهــم در انتخــاب همســر‪ ،‬شــناخت میــزان‬ ‫کمال گرایــی طــرف مقابــل اســت امــا اینکــه چطــور می تــوان‬ ‫در دوران خواســتگاری میــزان کمال گرایــی فــرد را تشــخیص‬ ‫داد‪ ،‬موضوعــی اســت کــه دکتــر مهــری نــژاد دربــاره ان توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬همــه افــراد پیشــینه و اهدافــی دارنــد کــه بــا بررســی‬ ‫بــر روی ان هــا می تــوان میــزان کمال گرایــی را تشــخیص داد؛‬ ‫به عنوان مثــال‪ ،‬نمــرات دانشــگاه‪ ،‬دانشــگاه محــل تحصیــل و‬ ‫رزومــه کاری ازجملــه مســائلی اســت کــه می توانــد نمایانگــر میزان‬ ‫کمال گرایــی افــراد باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس می گویــد توجــه به ظاهــر و پرســیدن برخــی‬ ‫از ســواالت در دوران خواســتگاری از دیگــر مــواردی اســت کــه‬ ‫می توانــد نــوع و میــزان کمال گرایــی را مشــخص کنــد‪« :‬پرســیدن‬ ‫ســوال دربــاره اهــداف و برنامــه بــرای اینــده‪ ،‬توقعــات از همســر‪،‬‬ ‫نحــوه برگــزاری مراســم عروســی و نــوع پوشــش و ظاهــر ازجملــه‬ ‫امــوری اســت کــه در خواســتگاری بایــد بــه ان هــا توجــه شــود‪.‬‬ ‫چنانچــه فــردی دربــاره ایــن مســائل بلندپروازانــه صحبــت کنــد و‬ ‫از توقعــات باالیــی برخــوردار باشــد‪ ،‬احتمــال کمال گرایــی در فــرد‬ ‫وجــود دارد‪».‬‬ ‫مهــری نــژاد ادامــه می دهــد‪« :‬نشــانه های ظاهــری و پرســیدن‬ ‫برخــی ســواالت در دروان خواســتگاری تنهــا راه بــرای تشــخیص‬ ‫کمال گرایــی در افــراد اســت امــا میــزان کمال گرایــی در افــراد‬ ‫مســئله ای اســت کــه تنهــا توســط متخصــص و روانشــناس‬ ‫قابل تشــخیص اســت‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس تاکیــد می کنــد‪« :‬توجــه بــه کمال گرایــی از‬ ‫موضوعــات مهمــی اســت کــه در ازدواج بایــد بــه ان هــا توجــه‬ ‫شــود چراکــه برخــی افــراد از کمال گرایــی بــاال و ظرفیــت پایینــی‬ ‫برخوردارنــد و هرچقــدر فاصلــه بیــن ایــده ال و واقعیت فرد بیشــتر‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن مســئله می توانــد باعــث تنــش در زندگــی شــود؛ لــذا‬ ‫الزم اســت تــا بــا مراجعــه بــه متخصــص و انجــام تســت های‬ ‫روانشناســی‪ ،‬نــوع و میــزان کمال گرایــی تشــخیص داده شــود‪».‬‬ ‫به دنبال درمان کمال گرایی باشید‬ ‫مهــری نــژاد می گویــد‪« :‬یــک مشــکل اساســی در افــراد کمال گــرا‬ ‫ایــن اســت ایــن افــراد ایده ال هایــی دارنــد و ناتوانــی در دســتیابی‬ ‫بــه ان ایده ال هــا اغلــب باعــث می شــود تــا ان هــا خودشــان را‬ ‫قبــول نداشــته باشــند؛ بــه همیــن جهت دچــار اضطــراب‪ ،‬ناامیدی‬ ‫و یــاس‪ ،‬افســردگی و تنــش می شــوند‪».‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه بــه افــراد کمال گــرا توصیــه می کنــد ترجیحــا ً‬ ‫قبل از ازدواج این ویژگی را کنترل کنند وگرنه در زندگی مشــترک‬ ‫دچــار مشــکل خواهنــد شــد‪« :‬هرکســی در زندگــی الزم اســت‬ ‫تــا هرازگاهــی بــر روی افــکار‪ ،‬گروه هــای ارتباطــی و احساســات‬ ‫خــود بازبینــی کنــد و بــرای پــی بــردن بــه درصــد کمال گرایــی و‬ ‫رفــع ان تحــت نظــر متخصــص روان درمانگــر قــرار بگیــرد چراکــه‬ ‫کمال گرایــی و عــدم درمــان ان می توانــد مانــع بزرگــی در ازدواج و‬ ‫انتخــاب همســر باشــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــه افــراد کمال گرایــی کــه در زندگــی مشــترک‬ ‫بــه ســر می برنــد نیــز توصیــه می کنــد‪« :‬بایــد بــه ایــن مســئله بــاور‬ ‫پیــدا کنیــد کــه هــر انســانی ظرفیتــی دارد و توانایــی افــراد در امــور‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تحصیلــی‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬خان ـه داری‪ ،‬روابــط عاطفــی و‪...‬‬ ‫متفــاوت اســت لــذا بــرای حفــظ ارامــش در زندگــی مشــترک الزم‬ ‫اســت تــا همســرتان را همان گونــه کــه اســت‪ ،‬بپذیریــد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه مهــری نــژاد‪ ،‬درک متقابــل یکــی دیگــر از اصــول زندگــی‬ ‫بــا فــرد کمال گــرا اســت‪« :‬بــرای ثبــات ارامــش در زندگــی‪ ،‬فــرد‬ ‫کمال گــرا بایــد کمــی از اســتانداردها و توقعــات خــود نســبت بــه‬ ‫همســرش کــم کنــد و همســر فــرد کمال گــرا نیــز بایــد بــا بــاال بــردن‬ ‫اســتانه تحمــل خــود تــاش کنــد بــه همســرش در ناامیــدی و‬ ‫افســردگی کمــک نمایــد‪».‬‬ ‫مهــری نــژاد در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬کمال گرایــی تــا زمانــی کــه‬ ‫متوجــه خــود فــرد باشــد مشــکلی ایجــاد نمی کنــد؛ شــما می توانیــد‬ ‫کمال گرایــی باالیــی داشــته باشــید و بخواهیــد در مســائل‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬مالــی و حتــی احساســی رشــد کنیــد امــا به شــرط انکــه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه اهدافتــان تــاش کنیــد و مراقــب باشــید تــا‬ ‫کمال گرایــی در ازدواج و روابــط بــا همســرتان تاثیــر نگــذارد‪».‬‬ ‫بخش بازرگانی روزنامه‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود‬ ‫متقاضیان درخواست خود را از طریق ایمیل ذیل ارسال کنند‬ ‫‪bkkgir@gmail.com‬‬ ‫‪09117674497 *021-91013453‬‬ صفحه 6 ‫دو شنبه ‪ 30‬ابان * سال هشتم * شمـاره ‪639‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب را همچون بنزین جدی بگیریم و در مصرف ان دقت کنیم‬ ‫بخوانید‪ ،‬بدانید تا مرتکب‬ ‫جرایم رایانه ای نشوید‬ ‫در برابر خطرات‬ ‫سایبری راهکارهای‬ ‫محافظت فرزندان‬ ‫و شبکه های خانگی‬ ‫همانطــور کــه تکنولــوژی بــه تکامــل خــود ادامــه مــی دهــد‪،‬‬ ‫ابزارهــا و اســباب بــازی هــای در دســترس فرزنــدان شــما بــر‬ ‫تعدادشــان افــزوده مــی شــود و قابلیــت هایشــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد‪ .‬فنــاوری را مــی تــوان بــرای امــوزش و الهــام‬ ‫بخشــیدن بــه خالقیــت در کــودکان مورد اســتفاده قــرار داد‪،‬‬ ‫امــا همچنیــن انهــا را در معــرض چشــم انــدازی خطرنــاک‬ ‫قــرار مــی دهــد کــه اکثــر مــا در دوران کودکــی نگــران ان‬ ‫نبودیــم‪ .‬بزرگســاالن مــی تواننــد بــا کــودکان در مــورد اینکــه‬ ‫چگونــه دنیــای دیجیتــال یــک منبــع عالی اســت بحــث کنند‪،‬‬ ‫امــا مــا بایــد از ســایبری اگاه باشــیم‪ .‬همــه مــا بایــد نســبت‬ ‫بــه اطالعاتــی کــه بــه اشــتراک مــی گذاریــم و راه هایــی کــه‬ ‫کاوش مــی کنیــم مســئول باشــیم‪.‬‬ ‫‪-1‬نرم افزار را به روز نگه دارید‬ ‫بــه تمــام دســتگاه هایی کــه در خانــه خــود بــه اینترنــت‬ ‫متصــل هســتند فکــر کنیــد ‪ -‬تلفــن‪ ،‬تبلــت‪ ،‬رایانــه‪،‬‬ ‫سیســتم های بــازی‪ ،‬لــوازم هوشــمند‪ ،‬حتــی المپ هــا!‬ ‫یکــی از مهــم تریــن کارهایــی کــه مــی توانیــد بــرای ایمــن‬ ‫نگــه داشــتن دســتگاه هــای خــود انجــام دهیــد ایــن اســت‬ ‫کــه مطمئــن شــوید دســتگاه هــای شــما بــه روز هســتند و‬ ‫از جدیدتریــن نــرم افــزار اســتفاده مــی کننــد‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫دســتگاه هایتان در مــورد به روزرســانی نرم افــزاری بــه شــما‬ ‫اطــاع می دهنــد‪ ،‬فــورا ًبه روزرســانی را نصــب کنیــد یــا ان هــا‬ ‫را طــوری تنظیــم کنیــد کــه به طــور خــودکار به روزرســانی‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن به روزرســانی ها حــاوی وصله هــای امنیتــی‬ ‫هســتند کــه حفره هایــی را می بندنــد کــه هکرهــا می تواننــد‬ ‫از انهــا بــرای ورود و دسترســی بــه داده هــای شــما ماننــد‬ ‫رمزهــای عبــور‪ ،‬اطالعــات پرداخــت‪ ،‬عکس هــا و مــوارد دیگــر‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫همیشــه مطمئــن شــوید کــه می دانیــد چــه برنامه هایــی در‬ ‫دســتگاه های فرزندانتــان وجــود دارد‪ ،‬می دانیــد ان برنامه ها‬ ‫چــه کاری انجــام می دهنــد و چــه نــوع اطالعاتــی را نظارت یا‬ ‫جمـع اوری می کننــد‪ .‬ایــن را مــی تــوان بــه راحتــی بــا بررســی‬ ‫تنظیمــات برنامــه و افشــای حریم خصوصی انجــام داد‪.‬‬ ‫اگــر کودکانــی داریــد کــه مســتعد نصــب هــر چیــزی کــه‬ ‫جدیــد و پــر زرق و بــرق بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬قبــل از اجــازه‬ ‫نصــب برنامــه هــای جدیــد‪ ،‬بــه پیــن یــا رمــز عبــوری نیــاز‬ ‫داشــته باشــید کــه فقــط مــی دانیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬پیاده سازی سیستم نام دامنه (‪ )DNS‬فیلتر‬ ‫همانطــور کــه همــه مــا مــی دانیــم‪ ،‬گشــت و گــذار در وب‬ ‫مــی توانــد یــک تجــارت پرخطــر باشــد‪ .‬در حالــی کــه مــا‬ ‫معمــوال ًمی توانیــم کالهبرداری هــا و لینک هــای مخــرب‬ ‫را شناســایی کنیــم‪ ،‬امــا کــودکان ممکــن اســت بــه ایــن‬ ‫ســرعت بــه ان دسترســی پیــدا نکننــد و ببیننــد پیونــدی‬ ‫کــه حســاب کاربــری هــک شــده دوستانشــان بــرای یــک‬ ‫بازی رایگان برایشــان ارســال کرده اســت‪ ،‬یک وب ســایت‬ ‫مخــرب پنهــان اســت‪.‬‬ ‫پیاده ســازی فیلتــر ‪ ،DNS‬کــه از اتصــال دســتگاه های‬ ‫موجــود در شــبکه شــما بــه وب ســایت های بــد شــناخته‬ ‫شــده جلوگیــری می کنــد‪ ،‬راهــی رایــگان و اســان بــرای‬ ‫جلوگیــری از هــر چیــزی از فیشــینگ و باج افــزار گرفتــه تــا‬ ‫جاســوس افزار و ویــروس اســت‪ .‬ایــن بســیار مفیــد اســت‪،‬‬ ‫برخــی از بزرگ تریــن شــرکت های فنــاوری اطالعــات در‬ ‫جهــان بــا هــم متحــد شــده اند تــا فیلتــر ‪ DNS‬را حتــی بــا‬ ‫تــاش بســیار کمــی روی روتــر خانگــی شــما راه انــدازی کنند‪،‬‬ ‫که به محافظت از هر کســی یا دســتگاه در کل شــبکه شــما‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬خدمــات فیلتــر ‪ DNS‬همچنیــن می توانــد‬ ‫بــرای پیاده ســازی کنترل هــای والدیــن بــرای جلوگیــری از‬ ‫رفتــن بچه هــا بــه وب ســایت های ناخواســته یــا نامناســب‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬در صــورت تمایــل می توانیــد زمــان تماشــای‬ ‫صفحــه نمایــش کــودکان را محــدود کنیــد و فعالیت هــای‬ ‫گشــت و گــذار انالیــن انهــا را کنتــرل کنیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن‬ ‫کار‪ ،‬مــی توانیــد یــک فضــای انالیــن مناســب بــرای خانــواده‬ ‫در خانــه خــود ایجــاد کنیــد و در عیــن حــال از هویــت خــود‬ ‫محافظــت کــرده و شــروران ســایبری را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪-3‬گزینه های رایگان فیلتر ‪ DNS‬برای خانواده ها‬ ‫‪ :‎9 Quad‬هنگامــی کــه رایانــه شــما هــر تراکنــش اینترنتــی‬ ‫را انجــام مــی دهــد کــه از ‪ DNS‬اســتفاده مــی کنــد (و اکثــر‬ ‫تراکنــش هــا از ان اســتفاده مــی کنند)‪ Quad9 ،‬جســتجوی‬ ‫نــام میزبــان هــای مخــرب را از لیســت لحظــه بــه لحظــه‬ ‫تهدیــدات مســدود مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Cleanbrowsing:‎‬یــک سیســتم ‪ DNS‬رایــگان کــه بــر‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی خانواده هــای دارای فرزنــد تمرکــز‬ ‫دارد‪ .‬ایــن ‪ 3‬گزینــه فیلتــر رایــگان ارائــه مــی دهــد و اکثــر‬ ‫ســایت هــای بزرگســاالن را مســدود مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ OpenDNS:‎‬متعلــق بــه سیســکو‪ OpenDNS ،‬دو گزینــه‬ ‫برای ایمن ماندن انالین‬ ‫‪ 3‬نکته ساده اما حیاتی‬ ‫دنیــای انالیــن هرگــز بــدون خطــر نبوده اســت و در ســال ‪ 2022‬خطرات ناشــی‬ ‫از مجرمــان ســایبری تهدیــدی بــرای همــه کاربــران اینترنت اســت‪ .‬با پیچیده تر‬ ‫شــدن روش هــای کالهبــرداری و فیشــینگ‪ ،‬نیــاز بیشــتری بــرای افــراد به اتخاذ‬ ‫طیف وســیعی از بهترین شــیوه ها برای محافظت از اطالعات شــخصی خود‬ ‫احســاس می شــود‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری مــی تواننــد افــراد و مشــاغل را بــا اســتفاده از طیــف گســترده ای‬ ‫از روش هــا هــدف قــرار دهنــد‪ :‬بدافــزار را مــی تــوان بــا کلیــک بــر روی پیوندهــای‬ ‫مخــرب فعــال کــرد‪ .‬اطالعــات شــخصی را مــی تــوان بــه ســادگی بــا بازدیــد از ســایت‬ ‫هــای ناامــن جمــع اوری کــرد‪.‬‬ ‫خــواه دوســت داریــد بــرای ســرگرمی و تفریــح در اینترنــت گشــت و گــذار کنیــد‪،‬‬ ‫از ان بــه عنــوان بســتری بــرای تجــارت انالیــن اســتفاده کنیــد یــا طیــف وســیعی از‬ ‫محصــوالت و خدمــات را خریــداری کنیــد‪ ،‬ایمــن مانــدن انالیــن همیشــه بایــد در‬ ‫اولویــت باشــد‪ .‬ایــن یــک واقعیــت نگــران کننــده اســت کــه هــزاران قطعــه بدافــزار‬ ‫رایــگان دارد‪ Family Shield :‬و ‪ .Home‬اینهــا بــرای نظــارت‬ ‫و جلوگیری از دسترســی به ســایت بزرگســاالن و همچنین‬ ‫ایمنــی عمومــی و عملکــرد اینترنــت بســیار مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫‪-4‬با بچه های خود صحبت کنید‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه بــا فرزنــدان خــود در مــورد‬ ‫امنیــت ســایبری صحبــت مــی کنیــد‪ .‬درســت ماننــد ســایر‬ ‫مســائلی کــه پتانســیل اســیب رســاندن بــه فرزنــدان مــا را‬ ‫دارنــد‪ ،‬حفــظ یــک خــط ارتباطــی بــاز در مورد امنیت ســایبری‬ ‫بــرای ایمــن نگــه داشــتن انهــا حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫خــارج از تنظیــم تنظیمــات حریــم خصوصــی و کنترل هــای‬ ‫والدیــن در دســتگاه هایی کــه فرزندانتــان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه انهــا یــاد می گیرنــد چگونــه‬ ‫رفتارهــای غیرعــادی را تشــخیص دهنــد و تشویقشــان کنید‬ ‫تــا در مــورد ان بــه شــما اطــاع دهنــد‪ .‬بــه فرزنــدان خــود‬ ‫در مــورد اداب معاشــرت انالیــن امــوزش دهیــد و تعامــات‬ ‫مناســب را تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫بــر زمــان اســتفاده از صفحــه نمایــش انهــا نظــارت داشــته‬ ‫باشــید و مطمئــن شــوید کــه در مــورد افــرادی کــه انهــا‬ ‫بــه صــورت انالیــن بــا انهــا صحبــت مــی کننــد و بــا انهــا‬ ‫تعامــل مــی کننــد مطلــع هســتید‪ .‬بــا انهــا در مــورد اهمیــت‬ ‫خصوصــی نگــه داشــتن برخــی اطالعــات ماننــد نــام‪ ،‬ادرس‬ ‫منــزل و شــماره تلفــن خــود صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه هــا و دســتگاه های ان هــا را مرتــب بررســی کنیــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید کــه فرزندانتــان اشــتراک گذاری مــکان‬ ‫را روشــن نکرده انــد یــا حســاب های رســانه های اجتماعــی‬ ‫خــود را بــرای همــه و همــه عمومــی نکرده انــد‪ .‬بــا بزرگتــر‬ ‫شــدن‪ ،‬بــه انهــا یــاداوری کنیــد کــه وقتــی اطالعــات انالیــن‬ ‫اســت‪ ،‬نمــی تــوان انهــا را پــس گرفــت ‪ -‬بــرای همیشــه‬ ‫انالیــن اســت‪.‬‬ ‫امنیــت ســایبری چیــزی نبــود کــه نســل های گذشــته‬ ‫والدیــن در هنــگام تربیــت فرزنــدان خــود نگــران ان باشــند‪،‬‬ ‫امــا اکنــون بخــش بزرگــی از زندگــی مــا اســت‪ .‬و حتــی اگــر‬ ‫ممکــن اســت همــه چیزهایــی کــه بــا ایــن فناوری هــا ارائــه‬ ‫می شــود دوســت نداشــته باشــیم‪ ،‬انهــا اینجــا هســتند تــا‬ ‫بماننــد و ضــروری اســت کــه بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــم کــه‬ ‫چگونــه مســئوالنه و ایمــن از انهــا اســتفاده کننــد‪ .‬بیاییــد بــه‬ ‫فرزندانمــان پایــه و اســاس الزم را بدهیــم تــا بتوانند با خیال‬ ‫راحــت و ایمــن در دنیــای متصــل امــروزی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫هــر روز ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫با پیروی از این سه نکته مهم انالین ایمن تر بمانید‪.‬‬ ‫هنگام معامله مراقب باشید‬ ‫اکنــون میلیــون هــا نفــر در سراســر جهــان بــه طــور منظــم بــه تجــارت انالیــن مــی‬ ‫پردازنــد و بــه طــور فزاینــده ای ایــن تجــارت بــا ارزهــای رمزنــگاری شــده ماننــد بیــت‬ ‫کویــن انجــام مــی شــود‪ .‬بــا وجــود طیــف گســترده ای از ارزهــای دیجیتــال در حــال‬ ‫حاضــر‪ ،‬مهم تــر از همیشــه ایــن اســت کــه مطمئن شــوید ســایتی کــه در ان معامله‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مطمئــن باشــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک قاعــده‪ ،‬شــما بایــد فقــط در ســایت هایــی تجــارت کنیــد کــه نمــاد‬ ‫قفــل را در ادرس وب خــود دارنــد‪ ،‬ماننــد انچــه در ‪ OKX‬قابــل مشــاهده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نمــاد قفــل ثابــت مــی کنــد کــه ســایت امــن اســت و از رمزگــذاری ‪ SSL‬اســتفاده مــی‬ ‫کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه هــر گونــه اطالعــات مالــی یــا شــخصی بــه طــور‬ ‫ایمــن منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن نــگاه بــه نظــرات پلتفــرم هــای معامالتــی تمریــن خوبــی اســت‪.‬‬ ‫تجربیات مشــتریان از اســتفاده از این ســایت ها می تواند منبع ارزشــمندی از‬ ‫اطالعــات در مــورد امنیــت یــک پلــت فــرم باشــد‪ .‬هنــگام تجــارت انالیــن یــا انجام‬ ‫هــر نــوع فعالیــت خریــد اینترنتــی‪ ،‬بــه یاد داشــته باشــید که از شــبکه های ناامن‬ ‫اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫موج ســواری در کافی شــاپ ها و مراکــز خریــد می توانــد پیشــنهاد جذابــی باشــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد از هــر معاملـه ای اجتنــاب کــرد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬یــک مجــرم ســایبری‬ ‫می توانــد بــه راحتــی بــه عنــوان یــک مخاطــب از وب ســایتی کــه بازدیــد کرده ایــد‬ ‫ظاهــر شــود و در اینــده شــما را در معــرض حمــات فیشــینگ قــرار دهــد‪.‬‬ ‫از رمزهای عبور قوی استفاده کنید‬ ‫در حالــی کــه اکثــر مــردم بــه ارزش داشــتن رمزهــای عبــور قــوی در تمــام‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه وقــوع جرایــم مرتبــط بــا انتشــار‬ ‫محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی عنــوان کــرد ‪»:‬‬ ‫ندانســتن و جهــل بــه قانــون ‪ ،‬رافــع مســئولیت نمــی‬ ‫باشــد»‪.‬‬ ‫ســرگرد « محســن بابایــی» در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از اصــول مســلم حقوقــی در‬ ‫نظــام قضایــی مــا ایــن بــوده کــه «جهــل بــه قانــون رافــع‬ ‫مســئولیت نیســت» مضمــون ایــن قاعــده ایــن اســت‬ ‫کــه چنیــن فــرض می شــود تمــام افــراد جامعــه از همــه‬ ‫احــکام و قوانیــن اگاهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دلیــل اینکــه برخــی از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی اخالقیــات را‬ ‫زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬پنهــان شــدن در قالــب هویت هــای‬ ‫مجــازی اســت‪ ،‬ایــن افــراد معمــوال گمــان مــی کننــد در‬ ‫صــورت شکســتن خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی‬ ‫مــورد پیگــرد و مواخــذ ه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بابایــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ 745‬بخــش جرایــم‬ ‫رایانــه ای قانــون مجــازات اســامی توضیــح داد ‪:‬‬ ‫طبــق مــاده قانونــی یــاد شــده هرکســی کــه بــه وســیله‬ ‫سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬صــوت‪ ،‬تصویــر یــا‬ ‫فیلــم خصوصــی و خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون‬ ‫رضایتــش منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا هتــک حیثیــت‬ ‫شــود بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از‬ ‫پنــج تــا چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران فضــای مجازی هشــدار‬ ‫داد‪ :‬انجــام اعمالــی هماننــد انتشــار فیلــم و تصاویــر‬ ‫خصوصــی دیگــران ‪ ،‬تهدیــد ‪ ،‬هتــک حیثیــت ‪ ،‬مزاحمت‬ ‫ســایبری ‪ ،‬انتشــار شــایعه و مطالــب کــذب و دیگــر‬ ‫مواردیکــه برابــر قوانیــن بــرای انهــا مجــازات تعیین شــده‬ ‫اســت از نظــر قانــون جــرم اســت و بــا مرتکبــان جرایــم‬ ‫در فضــای مجــازی یــا شــبکه های اجتماعــی برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان جهــل بــه قانــون را مهمتریــن معضــل‬ ‫افــرادی کــه در ایــن فضــا گرفتــار مــی شــوند دانســت و‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران بایــد بــا مطالعــه قوانیــن مرتبــط‬ ‫بــا فعالیــت در فضــای مجــازی اطالعــات خــود را در ایــن‬ ‫زمینــه افزایــش داده و بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه از‬ ‫هرگونــه اقــدام غیــر قانونــی خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان درخواســت نمــود‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مجرمانــه مراتــب را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‬ ‫‪http:‎//www.cyberpolice.ir‬‏ و یــا تمــاس بــا شــماره‬ ‫‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا اطــاع ‬ ‫رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ســایت هایی کــه اســتفاده می کننــد‪ ،‬می داننــد‪ ،‬هنــوز تعجــب اور اســت کــه‬ ‫چگونــه بســیاری از مــردم بــه ایــن بهتریــن روش پایبنــد نیســتند‪ .‬بســیاری از‬ ‫مصــرف کننــدگان از رمزهــای عبــور یکســان در پلتفــرم هــا و ســایت هــای متعدد‬ ‫اســتفاده مــی کننــد یــا از رمزهــای عبــور بســیار ضعیفــی اســتفاده می کننــد که با‬ ‫حداقــل تــاش مــی تــوان انهــا را شکســت‪.‬‬ ‫امــروزه موتورهــای جســتجو مــی تواننــد رمزهــای عبــور قــوی پیشــنهاد کــرده و انها را‬ ‫بــه صــورت ایمــن ذخیــره کننــد‪ .‬ایــن روش مــی توانــد مصــرف کننــدگان را بــه صــورت‬ ‫انالیــن ایمــن تــر کنــد و در عیــن حــال نیــاز بــه حفــظ رمزهــای عبــور پیچیــده را نیــز‬ ‫بــی نیــاز کنــد‪ .‬بــه زبــان ســاده‪ ،‬اگــر از گذرواژه هــای ضعیــف یــا تکــراری در سراســر‬ ‫ســایت ها اســتفاده می کنیــد‪ ،‬بــه راحتــی می توانیــد اطالعــات شــخصی شــما را بــرای‬ ‫مجرمــان ســایبری بــه دســت بیاوریــد یــا حســاب های شــما را هــک کنیــد‪.‬‬ ‫به روز باشید‬ ‫یکــی دیگــر از روش هــای رایــج کــه توســط میلیون هــا بازدیدکننــده وب نادیــده‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬بـه روز نگــه داشــتن برنامه هــا و دســتگاه ها بــا اخرین سیســتم افزار‬ ‫اســت‪ .‬بررســی منظم به روز رســانی سیســتم و سیســتم عامل بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از به روزرســانی ها بهبودهــای پایــداری یــا رفــع اشــکال را ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اغلــب حــاوی اخریــن به روزرســانی های امنیتــی هســتند کــه دســتگاه ها‬ ‫و برنامه هــا را ایمن تــر نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫اجــرای نرم افــزار یــا سیســتم عامل هایی کــه جدیدتریــن وصله هــا را ندارنــد‪ ،‬ان هــا‬ ‫را در برابــر حملــه اســیب پذیرتر می کنــد‪ ،‬بنابرایــن به طــور منظــم به روزرســانی ها را‬ ‫در دســتگاه های خــود بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه از جدیدتریــن ویژگی های‬ ‫امنیتــی بهره مند هســتید‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬توصیــه هــای بــاال را دنبــال کنیــد تــا قربانــی یــک (یــا بیشــتر) از‬ ‫‪ 300000‬بدافــزاری کــه هــر روز ایجــاد مــی شــود‪ ،‬نشــوید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ -639‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-639‬‬ ‫الثانی‪1444/‬‬ ‫‪/26‬ربیع الثانی‪/‬‬ ‫‪/26 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/21 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫دوشنبه ‪08//30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫انچه که باید‬ ‫از عملیات نصر‪8‬‬ ‫بدانیم‬ ‫عملیــات نصــر ‪ 8‬در ســاعت ‪1:16‬بامــداد ‪ 29‬ابــان ‪ 1366‬بــا رمــز یــا‬ ‫محمدبن عبداللــه ادرکنــی‪ ،‬ادرکنــی‪ ،‬ادرکنــی‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در تــداوم سلســله عملیاتــی کــه در جبهــه شــمال غــرب انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬ضــرورت اجــرای عملیــات بــه منظــور فراهــم ســازی عملیــات‬ ‫بــزرگ و گســترده در ایــن جبهــه بیــش از پیــش احســاس مــی شــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه رغــم دشــواری هــای موجــود‪ ،‬عملیــات نصــر ‪8‬‬ ‫از ســوی ســپاه پاســداران طراحــی شــد‪.‬‬ ‫اهــداف عملیــات‪ :‬تصــرف ارتفــاع گــرده رشــو در نتیجــه تســلط‬ ‫بــر بخشــی ازرودخانــه قلعــه چوالنــو تســهیل عبــور نیروهــا‪.‬‬ ‫اســتعداد دشــمن‪ :‬مســئولیت منطقه عملیاتی بر عهده ســپاه یک‬ ‫ارتــش عــراق بــود کــه بــا لشــکر ‪ 44‬پیــاده از ایــن منطقــه – بــه ویــژه‬ ‫ارتفــاع گــرده رش – دفــاع مــی کــرد‪ .‬تعــدادی گــردان خفیفــه و گــروه‬ ‫هایــی از نیروهــای جــاش (کردهــای محلــی) نیــز در مناطقــی همچــون‬ ‫ارتفاع گوجار‪ ،‬ویســی و االغلو اســتقرار داشــته و تحت امر این لشــکر‬ ‫از مناطــق مذکــور حفاظــت مــی کردنــد‪ .‬تنهــا نیــروی احتیــاط لشــکر ‪44‬‬ ‫در اغــاز عملیــات‪ ،‬گــردان کماندویــی ان بــود و حتــی ســپاه یکــم نیز که‬ ‫پدافنــد منطقــه دربندیخــان– شــاخ مامنــدرا بــا چهــار لشــکر بــر عهــده‬ ‫داشــت‪ ،‬فقــط توانســت تیــپ ‪ 77‬پیــاده و یــک گــردان کماندویــی را‬ ‫جهــت پاتــک بــه منطقــه اعــزام کنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬یــگان هایــی کــه تحــت امــر لشــکر ‪ ،44‬قبــل و حیــن‬ ‫عملیــات در منطقــه حضــور یافتنــد‪ ،‬بــه قــرار ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫ تیپ های ‪ 83 ،77 ،74 ،39‬و ‪ 603‬پیاده‪.‬‬‫ گــردان کماندویــی تابــع ســپاه یکــم و گــردان کماندویــی تابــع‬‫لشــکر ‪ 44‬پیــاده‪.‬‬ ‫ گردان تانک ابن حارث تابع لشکر ‪ 27‬پیاده‪.‬‬‫ گردان های ‪ 53‬و ‪ 69‬توپخانه‪.‬‬‫قــوای خــودی‪ :‬نیروهــای عملیــات بــر اســاس اســتعدادی برابــر با‬ ‫‪ 11‬گــردان پیــاده بــه شــکلیک قــرارگاه ثابــت و یــک قــرارگاه احتیــاط‬ ‫ســازماندهی شدند‪.‬‬ ‫قرارگاه نجف اشرف هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت‪:‬‬ ‫لشکر ‪ 11‬امیرالمومنین (ع) ‪ -‬لشکر ‪ 21‬امام رضا (ع)‬ ‫لشکر ‪ 57‬اباالفضل (ع) ‪ -‬لشکر ‪ 155‬ویژه شهدا‬ ‫تیپ مستقل ‪ 12‬قائم (عج)‬ ‫هــم چنیــن‪ ،‬لشــکرهای ‪ 7‬ولــی عصــر (عــج)‪ 52 ،‬قــدس و تیپهــای‬ ‫مســتقل ‪ 35‬امام حســن(ع) و مســلم به عقیل به عنوان احتیاط‬ ‫قــرارگاه در نظــر گرفته شــدند‪.‬‬ ‫گردانهای عمل کننده ‪ -‬گردان کمیل ‪ -‬کردان میثم‬ ‫گردان حمزه ‪ -‬گردان امام حسین (ع) ‪ -‬گردان ابوالفضل (ع)‬ ‫گردان امیرالمومنین (ع)‬ ‫طــرح عملیــات‪ :‬مانــور عملیــات بــرای تصــرف ارتفــاع گــرده رش‬ ‫بــه شــرح زیــر طراحــی گردیــد‪:‬‬ ‫ تصرف نیمه جنوبی ارتفاع ‪( 1418‬قله دوم) توسط لشکر ‪.21‬‬‫ تصرف نیمه غربی ارتفاع ‪( 1426‬قله اول) توسط لشکر ‪.11‬‬‫‪ -‬تصرف نیمه شمالی ارتفاع ‪( 1418‬قله سوم) توسط لشکر ‪.57‬‬ ‫ تصرف نیمه شرقی ارتفاع ‪( 1426‬قله اول) توسط تیپ ‪.12‬‬‫ تصــرف ارتفاعــات ‪ 1317‬و ‪( 1348‬قلــه چهــارم) توســط لشــکر‬‫‪ 155‬ویــژه‪.‬‬ ‫هــم چنیــن ‪ ،‬در صــورت فراهــم شــدن شــرایط مشــاعه‪،‬‬ ‫یگانهــای احتیــاط بــرای تصــرف ارتفاعویــوالن و دشــت‬ ‫هرمدانــوارد عمــل مــی شــدند‪.‬‬ ‫ضمنــاً‪ ،‬نیروهــای اتحــاد میهنــی کردســتان عراق می بایســت روی‬ ‫ارتفــاع ویــوالن و شــمال ان وارد عمــل شــود تــا ضمــن تجزیــه توان‬ ‫دشــمن‪ ،‬راه ورودی قــرارگاه رمضــان بــه داخــل خــاک عــراق بیشــتر‬ ‫تامین گــردد‪.‬‬ ‫شــرح عملیــات‪ :‬عملیــات نصــر‪ 8‬در ســاعت ‪1:16‬بامــداد ‪ 29‬ابان‬ ‫‪ 1366‬بــا رمــز یــا محمدبن عبداللــه ادرکنــی‪ ،‬ادرکنــی‪ ،‬ادرکنــی‪ ،‬اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬بــه منظــور تــک هــم اهنــگ بــه مواضــع دشــمن‪ ،‬یگان هــا بــا‬ ‫پنــج تــا هشــت ســاعت راه پیمایــی‪ ،‬زیــر مواضــع دشــمن اســتقرار‬ ‫یافتنــد‪ ،‬بدیــن ترتیــب‪ ،‬بــا فرمــان حملــه‪ ،‬یگان هــای عمــل کننــده‬ ‫بــه طــور هماهنــگ و هــم زمــان حملــه را شــروع کردنــد و پــس از‬ ‫یــک ســاعت‪ ،‬موفــق شــدند هدف هــای خــود را بــر روی قله هــای‬ ‫‪ 1391 ،1418 ،1426‬و همچنیــن‪ ،‬قــرارگاه تاکتیکــی تیــپ ‪ 39‬و مقــر‬ ‫گــردان ‪ 1‬ایــن تیــپ را تصــرف کننــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬تنها مقــر گردان‬ ‫‪ 2‬تیپ ‪ 39‬در ادامه یال شــمال گرده رش پاک ســازی نشــد‪.‬با اغاز‬ ‫عملیــات‪ ،‬مهندســی قــرارگاه نجــف نیــز اقــدام بــه احــداث جــاده از‬ ‫پاســگاه پلیــس بــه ســمت رودخانــه قلعه چــوالن و احــداث پــل‬ ‫لولـه ای روی ایــن رودخانــه کــرد‪.‬‬ ‫از ســاعت ‪ 5‬صبــح‪ ،‬دشــمن بــا عناصــر باقی مانــده از تیــپ ‪39‬‬ ‫بــه لشــکر ‪ 57‬ابوالفضــل (ع) پاتــک کــرد و بــا ادامــه ایــن فشــار‬ ‫توانســت ایــن لشــکر را ‪ 300‬متــر عقــب بزنــد و بــه دلیــل احســاس‬ ‫خطــر از ایــن محــور‪ ،‬بــه ایــن لشــکر ماموریــت داده شــد تــا هنــگام‬ ‫ورود نیروهــای لشــکر ویــژه شــهداء‪ ،‬در مقابــل دشــمن مقاومــت‬ ‫کــرده و منطقــه را حفــظ کنــد‪ .‬لشــکر ویــژه شــهداء نیــز ماموریــت‬ ‫داشــت ادامــه یــال گــرده رش را تصــرف کنــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬بــرای کمک‬ ‫و تقویــت ایــن یــگان بــه توپخانــه و ادوات دســتور داده شــد در ان‬ ‫محــور اجــرای اتــش کننــد‪ .‬بدیــن ترتیب‪ ،‬ســاعت ‪ 5‬صبح به لشــکر‬ ‫ویــژه شــهداء و لشــکر ‪ 7‬ولی عصــر (عــج) دســتور داده شــد کــه در‬ ‫پــی ادامــه ماموریــت لشــکر ‪ 57‬و تقویــت خــط دفاعــی لشــکر ‪21‬‬ ‫امــام رضــا (ع) وارد عمــل شــوند‪ .‬در ایــن حــال‪ ،‬بــار دیگــر دشــمن‬ ‫اوایــل صبــح پاتــک کــرد امــا ایــن بــار ســرکوب شــد‪ .‬پــس از ایــن‬ ‫حملــه‪ ،‬تــا ظهــر روز اول‪ ،‬تحــرک خاصــی از دشــمن مشــاهده نشــد‬ ‫امــا بعــد از ظهــر چنــد فرونــد هواپیمــای دشــمن بــا قصــد بمبــاران‬ ‫مواضــع رزمنــدگان اســام‪ ،‬اشــتباها ًمواضــع قــوای خودشــان را‬ ‫بمبــاران کردنــد‪.‬‬ ‫در شــب دوم‪ ،‬لشــکر ویــژه شــهداء روی ادامــه یــال گــرده رش‪ ،‬بــا‬ ‫یــک گــردان از لشــکر ‪ 57‬عبــور کــرده و ان را تصــرف کــرد‪.‬‬ ‫عراقی هــا پــس از عقب نشــینی از گــرده رش‪ ،‬از روز ســوم‬ ‫عملیــات بــا تیپ هــای ‪ 77 ،31‬و ‪ 83‬از دو محــور بــه مواضــع‬ ‫نیروهــای خــودی در میــان قله هــای ‪ 2‬و ‪ 3‬و همچنیــن بــه قلــه ‪2‬‬ ‫حملــه کردنــد‪ ،‬امــا رزمنــدگان اســام انهــا را عقــب زدنــد‪.‬‬ ‫از ســوم اذر ‪ ،1366‬نیــز نیروهــای اتحادیــه میهنــی کردســتان‬ ‫عــراق روی ارتفــاع ویــوالن عملیــات خــود را اغــاز کردنــد‪ .‬در پــی این‬ ‫اقــدام‪ ،‬دشــمن توجــه خــود را بــه ان محــور معطــوف کــرد و موفــق‬ ‫شــد پــس از چنــد روز درگیــری اتحادیــه را وادار بــه عقب نشــینی‬ ‫کنــد‪ .‬در مجمــوع عملیــات نصــر ‪ 8‬پــس از یــک هفتــه بــا موفقیــت‬ ‫کامــل پایــان یافــت‪ .‬نیروهــا بــا حرکــت از محورهــای مختلــف پــس‬ ‫از ‪ 5‬الی ‪ 8‬ساعت راهپیمایی‪ ،‬در نزدیکی مواضع دشمن استقرار‬ ‫یافتــه و بــه انتظــار فرمــان اغــاز عملیــات نشســتند‪ .‬ســرانجام‬ ‫عملیــات در ســاعت ‪ 01:16‬بامــداد ‪ 1366/8/29‬بــا رمــز مبــارک یــا‬ ‫محمــد بــن عبداللــه‪ ،‬ادرکنــی اغــاز شــد و یــگان هــای عملیاتــی بــه‬ ‫طــور هماهنــگ و هــم زمــان بــه مواضــع دشــمن یــورش بردنــد و‬ ‫پــس از یــک ســاعت موفــق شــدند قلــل ‪( 1426 ،1424‬قلــه اول)‪،‬‬ ‫‪( 1418‬قلــه دوم) و ‪( 1391‬قلــه ســوم) و قــرارگاه تاکتیکــی تیــپ ‪39‬‬ ‫را تصــرف کننــد‪ .‬از ســاعت ‪ 5‬صبــح‪ ،‬دشــمن بــا بکارگیــری عناصــر‬ ‫باقیمانــده از تیــپ ‪ 39‬پاتــک کــرده و توانســت یکــی از یــگان هــای‬ ‫خــودی را حــدود ‪ 300‬متــر عقــب برانــد‪.‬‬ ‫بــا روشــن شــدن اســمان‪ ،‬پاتــک دوم عــراق نیــز شــروع شــد کــه بــا‬ ‫مقاومــت قــوای خــودی ســرکوب گردیــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬هیــچ تحــرک‬ ‫موثــر و مهمــی از دشــمن در طــول روز اول مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫در شــب دوم‪ ،‬نیروهــای خــودی مجــددا وارد عمــل شــده و ســه‬ ‫قلــه دیگــر گــرده رش را تصــرف کــرده و در نهایــت موفــق شــدند بــه‬ ‫طــور کامــل ایــن ارتفــاع را در اختیــار بگیرنــد‪.‬‬ ‫دشــمن کــه ارتفــاع گــرده رش را از دســت داده بــود‪ ،‬از روز ســوم‬ ‫عملیــات شــروع بــه پاتــک بــرای بازپــس گیــری ایــن ارتفــاع کــرد کــه‬ ‫هــر یــک از ان هــا بــا مقاومــت طــرف مقابــل خنثــی شــد‪.‬‬ ‫از تاریخ ‪ 1366/9/2‬نیروهای اتحاد میهنی کردســتان عراق روی‬ ‫ارتفــاع ویــوالن وارد عمــل شــد‪ .‬ایــن اقــدام موجــب شــد دشــمن‬ ‫توجــه خــود را بــه ان محــور معطــوف نمایــد و پــس از دو روز‬ ‫درگیــری ان هــا را بــه عقــب برانــد‪.‬‬ ‫نتایــج عملیــات‪ :‬رزمنــدگان اســام در عملیــات نصــر ‪ ،8‬بــه طــور‬ ‫صددرصــد بــه هدفهــای خــود دســت یافتنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــا تصــرف‬ ‫ارتفــاع گــرده رش‪ ،‬یــک ســرپل مناســب و جاپــای مطمئــن در ان‬ ‫ســوی رودخانــه قلعــه چــوالن‪ ،‬بــرای اقدامــات بعــدی بــه دســت‬ ‫امــد‪ .‬در ایــن عملیــات‪ ،‬دشــمن متحمــل تلفــات نیــروی انســانی‬ ‫و تجهیــزات زیــادی شــد و‪200‬تــن از انهــا نیــز بــه اســارت نیروهــای‬ ‫خودی درامدند‪ .‬همچنین‪ ،‬تیپ های ‪ 77 ،74 ،39‬و ‪ 83‬و برخی‬ ‫یگان هــای دیگــر دشــمن اســیب دیدنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مقــداری‬ ‫از ســاح‪ ،‬مهمــات و تجهیــزات دشــمن نیــز منهــدم و یــا به غنیمت‬ ‫گرفته شــد‪.‬مناطق ازاد شــده شــهر ماووت ارتفاعات ‪1428 ، 1426‬‬ ‫‪ 1391،‬چندیــن پاســگاه مــرزی عــراق بــر روی ارتفاعــات گــرده رش‬ ‫روســتاهای گمــاالن زور ‪،‬گمــاالن خوارد‪،‬بــر گــر بــاال ‪،‬بــر گــر پاییــن‬ ‫تجهیــزات منهــدم شــده دشــمن چندیــن دســتگاه تانــک ونفــر بــر‬ ‫انــواع ماشــین االت مهندســی و راهســازی چندیــن قبضــه اتشــبار‬ ‫توپخانــه چندیــن انبــار مهمــات دههــا دســتگاه خــودرو نظامــی‬ ‫یگانهای منهدم شــده دشــمن انهدام تیپ ‪ 29‬از لشــگر ‪44‬انهدام‬ ‫تیپهــای ‪ 77 ، 83 ، 603‬پیــاده انهــدام یــک گــردان کماندویــی از‬ ‫ســپاه یکــم انهــدام ســه گــردان توپخانــه انهــدام یک گروهــان تانک‬ ‫انهــدام گــردان کماندویــی لشــگر ‪44‬تعــداد کشــته وزخمــی بیــش از‬ ‫‪ 2000‬نفرتعــداد اســراء ‪ 200‬نفرغنایمتعــدادی تانــک دههــا دســتگاه‬ ‫خــودرو مقــدار زیــادی انــوای خمپــاره انــداز یــک دســتگاه رادار رازیت‬ ‫مقــدار زیــادی انــواع ســاح ســبک ‪.‬‬ ‫‪ -‬تصــرف ارتفــاع گــرده رش ‪ -‬کشــته و زخمــی شــدن حــدود ‪300‬‬ ‫تن از نیروهای دشــمن ‪ -‬به اســارت در امدن ‪ 200‬تن از نیروهای‬ ‫دشمن‬ ‫موقعیت منطقه‪:‬‬ ‫منطقــه عملیاتــی در شــمال ســلیمانیه واقــع و توســط ارتفاعــات‬ ‫بلنــد گــرده رش‪،‬گوجــار‪ ،‬قمیــش‪ ،‬دولبشــک‪ ،‬االغلــو‪ ،‬ویــوالن‪،‬‬ ‫گــرده شــیالنو نیزدشــت هرمــدان و تپــه هــای جنــگاوی احاطــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬ارتفــاع گــرده رش از اهمیــت بیشــتری‬ ‫نســبت بــه ســایر ارتفاعــات برخــوردار اســت؛ چــرا کــه بــرای ورود بــه‬ ‫منطقــه غــرب رودخانــه قلعــه چــوالن و انجام عملیــات های بعدی‬ ‫مــی بایســت ایــن ارتفــاع تصــرف مــی شــد‪.‬‬ ‫از جملــه ویژگــی هــای ایــن منطقــه نیــز مــی تــوان از کوهســتانی‬ ‫بــودن‪ ،‬محدودیــت عقبــه‪ ،‬نبــود جــاده – بــه طــور خــاص در مــورد‬ ‫ارتفــاع گــرده رش – و ســرما نــام بــرد‪.‬‬ ‫ارتفــاع گــرده رش کــه عملیــات نصــر ‪ 8‬بــر روی ان انجــام شــد‪ ،‬در‬ ‫شــمال ســلیمانیه واقــع شــده اســت‪ .‬قبــل از ایــن‪ ،‬در ایــن منطقــه‬ ‫عملیات هــای کربــای ‪ 10‬و نصــر ‪ 4‬انجــام شــده بــود‪ .‬ارتفاعــات‬ ‫بلنــد گوجــار‪ ،‬قمیــش‪ ،‬دولبشــک‪ ،‬االغلــو‪ ،‬ویــوالن‪ ،‬گــرده شــیالن‬ ‫و نیــز دشــت هرمــدان و تپه هــای چنــکاوی اطــراف ایــن منطقــه‬ ‫را در غــرب‪ ،‬شــمال غــرب و جنــوب فــرا گرفته انــد‪ .‬رودخانــه قلعــه‬ ‫چــوالن‪ ،‬ایــن منطقــه را بــه دو بخــش شــرق و غــرب تقســیم‬ ‫می کنــد کــه در ان‪ ،‬ارتفاعــات گامــو‪ ،‬امدیــن‪ ،‬ژاژیلــه‪ ،‬اســپیدار‪،‬‬ ‫دوقلــو‪ ،‬قشــن‪ ،‬و گالن واقــع شــده اند‪.‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬کوهســتانی بــودن‪ ،‬محدودیــت عقبــه‪ ،‬نداشــتن‬ ‫جــاده (بــه ویــژه در ارتفــاع گــرده رش) و ســرما از جملــه ویژگی هــای‬ ‫جغرافیایــی منطقــه عملیاتــی بــه شــمار می رفتنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ارتفــاع گــرده رش مهم تریــن ارتفــاع ایــن منطقــه‬ ‫بــه شــمار می رفــت کــه بــرای ورود بــه زمیــن غــرب رودخانــه قلعــه‬ ‫چــوالن‪ ،‬بایســتی تصــرف می شــد تــا انجــام عملیات هــای بعــدی‬ ‫میســر شــود‪.‬‬ ‫طــرح مانــور‪ :‬عملیــات نصــر ‪ 8‬بــا هــدف تصــرف ارتفاع گــرده رش‬ ‫تحــت فرماندهــی قــرارگاه نجــف بــه شــرح زیــر طرح ریزی شــد‪:‬‬ ‫تصــرف نیمــه جنوبــی ارتفــاع ‪ ( 1418‬قلّــه دوم ) توســط لشــکر‬‫‪21‬امام رضــا (ع)‬ ‫ تصــرف نیمــه شــمالی ارتفــاع ‪ 1418‬و تصــرف ارتفــاع ‪ ( 1391‬قلّــه‬‫ســوم ) توســط لشــکر‪ 57‬حضــرت ابوالفضــل (ع)‪.‬‬ ‫ تصــرف نیمه غربــی ارتفــاع ‪ ( 1426‬قلّــه اوّل ) توســط لشــکر ‪11‬‬‫امیرالمومنیــن (ع)‪ - .‬تصــرف نیمه شــرقی ارتفــاع‪ (1426‬قلّــه اوّل )‬ ‫توســط تیپ‪12‬قائــم (عــج)‪.‬‬ ‫ تصــرف ارتفاعــات ‪ 1317‬و ‪ (1348‬قلــه چهــارم ) توســط لشــکر‬‫‪ 155‬ویــژه شــهدا ‪.‬همچنیــن لشــکرهای ‪ 7‬ولیعصــر (عــج) ‪52 ،‬‬ ‫قــدس و تیــپ ‪ 35‬امام حســن (ع) و تیــپ مســلم بن عقیل بــه‬ ‫عنــوان احتیــاط قــرارگاه در نظــر گرفتــه شــدند‪.‬‬ ‫وضعیــت دشــمن‪ :‬مســئولیت منطقــه عملیاتــی بــه عهده ســپاه‬ ‫یکــم ارتــش عــراق بــود؛ کــه بــا یگان هــای ســازمانی و نیروهــای‬ ‫جیــش الشــعبی از ارتفــاع گــرده رش حفاظــت و دفــاع می کــرد‪.‬‬ ‫میــزان حضــور دشــمن در منطقــه‪ ،‬در ایــن زمــان عــادی قلمــداد‬ ‫می شــد‪ .‬و از انجــا کــه در اواخــر پائیــز و فصــل زمســتان‪ ،‬مطابــق‬ ‫تجربــه ســال های گذشــته‪ ،‬عملیــات بــزرگ ایــران در جبهــه جنــوب‬ ‫انجــام می شد‪،‬دشــمن بــه تدریــج نیروهــای خــود را بــه ان جبهــه‬ ‫اعــزام کــرد‪ .‬امــا ایــن نقــل و انتقــال کنــد انجــام می شــد‪ .‬از ایــن‬ ‫رو‪ ،‬برخــاف عملیــات کربــای ‪ 10‬کــه در اوایــل بهــار همیــن ســال‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬حضــور دشــمن در منطقــه بیشــتر و ســازمان‬ ‫یافته تــر بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪،‬علــی رغــم اهتمــام وافــر قــرارگاه نجــف نســبت بــه‬ ‫رعایــت غافلگیــری و اعمــال حفاظــت عملیاتــی‪ ،‬بــه دلیــل حضــور‬ ‫دشــمن روی ارتفــاع گامــو و ارتفــاع قمیــش‪ ،‬اقدامــات و نقــل و‬ ‫انتقــال یگان هــای خــودی در معــرض دیــد نیروهــای عراقــی قــرار‬ ‫داشــت و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬دشــمن بــه طــور نســبی هوشــیار بــود‪.‬‬ ‫ایــن وضــع بــه طــور خــاص چنــد روز قبــل از شــروع عملیــات‪،‬‬ ‫تشــدید شــد و نیروهــای در خــط دشــمن بــه حفــر کانــال‪ ،‬احــداث‬ ‫ســنگر‪ ،‬افزایــش موانــع مصنوعــی و فعالیــت کمیــن پرداختنــد‪.‬‬ ‫عراقی هــا‪ ،‬همچنیــن‪ ،‬نیروهــای یگان هــای مســتقر در ارتفــاع‬ ‫گــرده رش‪ ،‬را افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫نقــش هوانیــروز در ایــن عملیــات‪ :‬بــه علــت مســافت زیــاد‬ ‫و شــیب تنــد ارتفاعــات گــرده رش‪ ،‬تــدارک یگان هــا از راه زمینــی‬ ‫بســیار دشــوار بــود‪ ،‬لــذا بــا هماهنگــی که از قبل شــده بــود یگان ها‬ ‫از شــب عملیــات وســایل مــورد نیــاز خــود را در تورهــای اســلینگ‬ ‫امــاده کــرده و از صبــح عملیــات هوانیــروز بــه اســلینگ وســایل‬ ‫تدارکاتــی یگان هــا پرداخــت و در روز اول عملیــات هوانیــروز ‪ 18‬بــار‬ ‫و در هــر بــار یــک تــن محمولــه را اســلینگ کردنــد و در روز دوم نیــز‬ ‫‪ 25‬بــار عملیــات اســلینگ صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫مــرور کوتاهــی بــر عملیــات‪ :‬پــس ازکاهــش بحــران خلیــج فــارس‬ ‫و قطــع درگیریهــای ایــران و امریــکا دردریــا ‪ ،‬بــار دیگــر جنــگ زمینــی‬ ‫اولویــت خــود را بدســت اورد و مجــددا ًتــاش درجبهــه شــمالی‪ ،‬اصلــی‬ ‫گردیــد ‪.‬در دو عملیــات کربــای ‪ 10‬و نصــر ‪ ،4‬منطقــه شــرق رودخانــه‬ ‫قلعــه چولمــان تــا ســورکوه تصــرف شــده بــود ؛ گســترش عملیــات بــه‬ ‫ســمت غــرب و کوتــاه کــردن فاصلــه مواضــع قــوای منظــم خــودی کــه‬ ‫در ان ســوی مــرز مســتقر بودنــد و نیروهــای نامنظــم قــرارگاه رمضــان‬ ‫و کردهــای معــارض عراقــی کــه در عمــق خــاک عــراق اســتقرار داشــتند‬ ‫مســتلزم عبــور از رودخانــه قلعــه چولمــان بــود و عبــور از ایــن رودخانــه‬ ‫نیــز منــوط بــه تصــرف ارتفــاع گــرده رش بــود‪ .‬لــذا عملیات نصــر ‪ 8‬برای‬ ‫تصــرف ایــن ارتفــاع بــا طراحــی و فرماندهــی ســپاه پاســداران در تاریــخ‬ ‫‪ 29‬ابــان ‪ 66‬و بــا رمــز مبــارک محمدبــن عبداللــه (ص) درســاعت ‪1:25‬‬ ‫دقیقــه بامــداد روز جمعــه و بــا اهــداف گســترش وضعیــت خــودی در‬ ‫غــرب مــاووت‪ ،‬بــا چنــد لشــکر از جملــه لشــکر قــدس گیــان اغــاز شــد‬ ‫‪.‬در ایــن عملیــات لشــکر قــدس گیــان بــه اســتعداد ‪ 3‬گــردان رزمــی‬ ‫پیــاده و ســه گــردان در احتیــاط عمومــی منطقــه بــوده اســت ‪.‬‬ ‫بعــد از شــروع درگیــری توســط لشــکر ‪ 5‬نصــر‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫لشــکر قــدس بــرای عبــور ازمعبــری کــه توســط لشــکر ‪ 5‬نصــر‬ ‫پاکســازی شــده بــود وارد عمــل شــد ‪ .‬یکــی از گردانهــای لشــکر‬ ‫قــدس ضمــن عبــوراز موانــع و میــدان میــن از ارتفــاع صعــب‬ ‫العبــور و نفــس گیــر گــرده رش نیروهــا را عبــور داد و در خــط‬ ‫تمــاس بادشــمن درگیــر شــد چــون درگیــری بــه روزکشــیده شــد‬ ‫یکــی از گــردان لشــکر قــدس بــه کمــک گــردان درگیــر درمنطقــه‬ ‫شــتافت و چندیــن پاتــک دشــمن را دفــع نمودنــد و دردو شــب‬ ‫متوالــی درگیــری بــا دشــمن ‪،‬ارتفــاع گــرده رش کامــا ًبــه تصــرف‬ ‫نیروهــای اســام درامــد ‪ .‬تســلط بــر ارتفــاع گــرده رش ‪ ،‬گرفتــن‬ ‫ســرپل و جــای پــا در ان ســوی قلعــه چولمــان بــاز شــد ‪ .‬در ایــن‬ ‫عملیــات حــدود ‪ 30‬کیلومتــر مربــع از منطقــه ازاد شــده و بیــش‬ ‫از ‪ 300‬نفــر از نیروهــای دشــمن کشــته و زخمــی و تعــداد ‪200‬‬ ‫نفــر از انهــا را بــه اســارت دراوردنــد‪ .‬ایــن عملیــات در تاریــخ ‪30‬‬ ‫ابــان ‪ 66‬و بــا نتایــج بســیار خوبــی بــه پایــان رســید ‪.‬‬ ‫موفقیت کامل ایران‪ ،‬واکنش رسانه های خارجی‬ ‫واکنــش اکثــر تحلیلگــران نظامی سیاســی جهــان‪ ،‬انجام عملیات‬ ‫در مناطــق شــمال غرب را فریــب ارزیابــی می کننــد و معتقدنــد‬ ‫هــدف اصلــی ایــران تصــرف بصــره اســت‪ :‬ضمــن اینکــه اخبــار‬ ‫خلیــج فــارس دیگــر اخبارجنــگ را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت‪:‬‬ ‫روزنامــه «میــدل ایســت اکونومیــک دایجســت» درایــن بــاره‬ ‫نوشــت‪« :‬نیروهــای مســلح عــراق درسرتاســر جبهــه جنــگ در‬ ‫اماده بــاش کامــل به ســر می برنــد‪ .‬هــدف احتمالــی ایــران شــهر‬ ‫بصــره خواهــد بــود کــه عراقی هــا می کوشــند بــار دیگــر تدابیــر‬ ‫دفاعــی پیش بینــی شــده را به کارگیرنــد‪ .‬همچنیــن «ایندیپندنــت»‬ ‫روزنامــه دیگــر لنــدن بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه عــراق یــک شــبکه‬ ‫دیگــر از مواضــع دفاعــی منطقــه بصــره ایجــاد کــرده اســت نوشــت‪:‬‬ ‫«ایــران بــه فشــارهای مــداوم رزمنــدگان خــود مبنی‏بــر‏دســت‬ ‫زدن بــه حمــات پیاپــی جهــت درهــم شکســتن خطــوط دفاعــی‬ ‫عراقی هــا تــا عملــی ســاختن یــک رســوخ پیروزمندانــه‪ ،‬متکــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬عکس هــای ماهــواره ای نشــان دهنده امادگــی‬ ‫گســترده ایرانی هــا بــرای دســت زدن بــه یــک حمله جدیــد در جبهه‬ ‫جنوبــی اســت‪ ».‬ایــن روزنامــه همچنیــن درمقال ـه ای دیگــر اورده‬ ‫اســت‪« :‬ایــران حمــات ازمایشــی خــود را در نقــاط دیگــر به عمــل‬ ‫مــی اورد تــا تعــادل عراقی هــا را بــه هــم بزنــد‪ .‬امــا در واقــع در‬ ‫اطــراف بصــره و در جبهــه جنوبــی اســت کــه نبــرد واقعــی صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬هــدف ایــران بــر ان اســت کــه جنوب عــراق و بصره‬ ‫را از ســایر نقــاط عــراق جداکنــد‪».‬‬ ‫درگیــری نظامــی در خلیج فــارس کــه موجــب تشــدید حمــات‬ ‫عــراق بــه نفت کش هــا و مقابلــه بــه مثــل ایــران و نیــز حضــور‬ ‫نظامــی امریــکا شــده بــود‪ ،‬باعــث توجــه بیشــتر فرماندهــی ســپاه‬ ‫به ان جبهه شــد‪.‬حدودا‪ ،‬از تیرماه ســال ‪ 1366‬با دخالت امریکا‪،‬‬ ‫جنــگ ایــران و عــراق بــه طــور محــدود‪ ،‬جنبــه بین المللــی بــه خــود‬ ‫گرفــت‪ .‬اســکورت نفت کش هــای کویتــی بــا ناوهای ایــاالت متحده‬ ‫و فشــار بیشــتر بــر روی ایــران باعــث شــد کــه نیــروی دریایــی ســپاه‬ ‫در خلیج فــارس فعــال شــود و ایــن رونــد کــه بــا حملــه امریــکا بــه‬ ‫چاه هــای نفتــی ایــران‪ ،‬تعــرض بــه کشــتی ها و حملــه موشــکی‬ ‫ایــران بــه کشــتی های امریکایــی همــراه بــود‪ ،‬حــدود ســه مــاه بــه‬ ‫درازا کشــید‪ .‬پــس از ان‪ ،‬بــار دیگــر فرماندهــان ســپاه توجــه خــود را‬ ‫بــه جبهــه زمینــی معطــوف کــرده و در راســتای اســتراتژی عملیاتــی‬ ‫شــمال غــرب‪ ،‬عملیــات نصــر ‪ 8‬را بــه عنــوان ســرپل عملیــات بــزرگ‬ ‫زمســتانی طرح ریــزی کردنــد‪.‬‬ ‫خالصه گزارش عملیات‪ :‬نام عملیات ‪ :‬نصر‪8‬‬ ‫رمز عـــــــملیات‪ :‬یا محمدبن عبدالله(ص)‬ ‫جبهه ‪ :‬شمال غرب‬ ‫منطقه عملیاتی ‪ :‬ماووت از استان سلیمانیه‬ ‫تاریخ ‪ 8/29 :‬تا ‪1366/9/5‬‬ ‫نوع تک ‪ :‬نیمه گسترده‬ ‫فرماندهی ‪ :‬سپاه سازمان ‪ :‬سپاه‬ ‫استعداد نیروهای درگیر ‪:‬‬ ‫ایران ‪ 11 :‬گردان پیاده‬ ‫عراق ‪ 23 :‬گردان پیاده ‪ ،‬زرهی و کماندویی و ‪ 2‬گردان توپخانه‬ ‫هــدف عملیــات ‪ :‬تصــرف ارتفــاع گــرده رش بــا هــدف تکمیــل خط‬ ‫جبهــه در غــرب ماووت‬ ‫تلفات انسانی عراق ‪ 500 :‬نفر‬ ‫توضیحــات ‪ :‬ســپاه همچنــان بــه گســترش جبهــه در اســتان‬ ‫ســلیمانیه عــراق ادامــه داد و در ایــن عملیــات بــا تصــرف ارتفــاع‬ ‫گــرده رش ضمــن تکمیــل خطــوط جبهــه در غــرب مــاووت ابتــکار‬ ‫عمــل الزم بــرای گســترش بــه ســمت شــهر ســلیمانیه را هــم بــه‬ ‫دســت اورد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!