روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 618 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 618

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 618

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 618

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪113 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 01‬ابان ‪ - 1401‬سال هشتم‪/23-‬اکتبر ‪ /26-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪618‬‬ ‫مراحم یا مزاحم کدام یک؟‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫در گلستان موانع اجرای‬ ‫قانون خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت برطرف شود‬ ‫قانون تسهیل ازدواج جوانان‬ ‫اختصاص‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه در گردش‬ ‫به صنایع کوچک گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫پرداختتسهیالت‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۳۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در یک سال اخیر‬ ‫‪4‬‬ ‫امنیت خود را چگونه‬ ‫در بازی های انالین‬ ‫حفظکنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارشعملکردنماینده‬ ‫مدیران مسئول در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪618‬‬ ‫در دولت سیزدهم ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬واحد تولیدی راکد‬ ‫فعال شد‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران از فعــال شــدن ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫راکــد و نیمه تعطیــل در دولــت ســیزدهم در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬فعــال شــدن ایــن واحدهــا ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی را بــار دیگــر احیــا کــرد‪.‬‬ ‫علــی رســولیان در حاشــیه بازدیــد از طــرح‬ ‫توســعه یــک واحــد تولیــدی در شــهرک صنعتــی‬ ‫گنبــدکاووس بــه جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای راه انــدازی هــر واحــد تولیدی راکــد حداقل ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری شــد کــه ارزش ایــن‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری بــرای هــر واحــد در شــرایط‬ ‫اقتصــادی فعلــی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی یکســال گذشــته در بخــش‬ ‫ایجاد زیرســاخت های شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشــور ‪ ۸۰‬هــزار میلیــارد ریــال هزینــه شــد‪.‬‬ ‫شــرکت تولیــدی بانیــار پلیمــر گنبــدکاووس‬ ‫کــه در زمینــه تولیــد مــاده اولیــه ســاخت دیــوار‬ ‫و ســقف های ســبک (یونولیــت) فعالیــت دارد‪،‬‬ ‫ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۱۶۰‬هــزار تــن مــواد اولیــه‬ ‫را دارد کــه بــه ســبب تامین نشــدن مــواد اولیــه‬ ‫از ســوی واحدهــای پتروشــیمی‪ ،‬بــا ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫ظرفیــت مشــغول کار اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون در ایــن واحــد تولیــدی کــه فــاز‬ ‫ســوم ان نیــز بــا ظرفیــت ‪ ۸۰‬هــزار تــن در دســت‬ ‫احــداث اســت‪ ۲۴۰ ،‬نفــر بــه صــورت مســتقیم‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم مشــغول‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫در شــهرک صنعتــی گنبدکاووس کــه ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫مســاحت دارد‪ ۱۲۳ ،‬قطعــه زمیــن بــرای ایجــاد‬ ‫واحــد تولیــدی در بخش هــای مختلــف در اختیار‬ ‫ســرمایه گــذاران گذاشــته شــده کــه تاکنــون ‪۹۶‬‬ ‫واحــد ان بــه بهره بــرداری رســیده و بقیــه هــم‬ ‫مراحــل ســاخت را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از مجمــوع ‪ ۹۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده در شــهرک صنعتــی‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۷۶‬واحــد ان فعــال و ‪ ۲۰‬واحــد‬ ‫غیرفعــال هســتند ضمــن اینکــه در واحدهــای‬ ‫فعــال ایــن شــهرک افــزون بــر هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫بــه صــورت مســتقیم کار می کننــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون عملیــات اجرایــی فــاز نخســت‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت های شــهرک صنعتی‬ ‫گنبــدکاووس شــامل «خیابــان کشــی و تامیــن‬ ‫اب و بــرق» ان بــه مســاحت ‪ ۶۵‬هکتــار و بــا‬ ‫اعتبــار پیــش بینــی شــده ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫علــی رســولیان معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت و رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران در ســفر ‪ ۲‬روزه بــه گلســتان‬ ‫قــرار اســت از برخــی واحدهــای مســتقر در‬ ‫شــهرک های صنعتــی بازدیــد کنــد‪.‬‬ ‫بازدیــد از شــهرک های صنعتــی رامیــان و‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬طرح توســعه ناحیه صنعتی دهنه‪،‬‬ ‫ناحیــه صنعتــی گلســتان‪ ،‬شــهرک صنعتــی‬ ‫علی ابادکتــول و شــهرک صنعتــی گــرگان یــک‬ ‫از مهمتریــن برنامه هــای روز نخســت ســفر‬ ‫رســولیان بــه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت امروز‬ ‫یکشــنبه در دومیــن روز ســفر خــود بــه ایــن‬ ‫اســتان از شــهرک صنعتــی اق قــا بازدیــد کــرده‬ ‫و مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــاب ایــن‬ ‫شــهرک صنعتــی را افتتــاح می کنــد‪.‬‬ ‫اغــاز ســاخت ناحیــه صنعتــی مبلمــان عطاابــاد‬ ‫و بازدیــد از شــهرک های صنعتــی بندرترکمــن و‬ ‫کردکــوی و دیــدار بــا اســتاندار گلســتان از دیگــر‬ ‫برنامه هــای معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت در گلســتان اســت‪.‬مطابق گــزارش‬ ‫شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۹‬هــزار نفــر در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان مشــغول بــه کار هســتند ‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۲۰‬واحــد صنعتــی دارای پروانــه بهره‬ ‫بــرداری در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی دارد‬ ‫کــه ‪ ۱۹۶‬واحــد ان بــه دالیــل مختلــف از جملــه‬ ‫نداشــتن ســرمایه در گــردش‪ ،‬بــازار فــروش و‬ ‫فرســودگی ماشــین االت تعطیــل هســتند‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.635.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,786,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,415,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,258,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫‪ 600‬تفکر و اندیشه متنوع‬ ‫در یک مدرسه‬ ‫اگــر یــک مدرســه ‪ ۳۰۰‬نفــر دانــش امــوز داشــته باشــد یعنــی‬ ‫‪ ۶۰۰‬پــدر و مــادر بــا اندیشــه و افــکار متنــوع می تواننــد بــه مدیــر‬ ‫مدرســه در پیشــبرد اهداف اموزشــی و تربیتی کمک زیادی کنند‬ ‫ضمــن اینکــه جایــگاه قانونــی انجمن هــای اولیــا و مربیــان کــه در‬ ‫اساســنام ه انهــا قیــد شــده بــه گون ـه ای اســت کــه هیــچ مدیــری‬ ‫نمی توانــد مانــع فعالیــت ایــن تشــکل شــده یــا انــرا باطــل کــرد‬ ‫مگــر بــه دســتور مدیــرکل امــوزش و پــرروش هــر اســتان و یــا‬ ‫دفتــر برنامــه ریــزی و انجمــن وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬ســایر‬ ‫مدیــران و کارشناســان شهرســتانی نمی تواننــد مانــع فعالیــت‬ ‫انجمــن شــوند‪.‬‬ ‫مراحم یا مزاحم‬ ‫کدام یک؟‬ ‫ن اولیــا و مربیــان مــدارس افــزون بــر ســه دهــه قدمــت‬ ‫انجم ـ ‬ ‫دارنــد و بــه اعتقــاد کارشناســان می توانــد بــازوی اجرایــی‬ ‫توانمنــدی بــرای مدیــر و معلمــان یــک اموزشــگاه در پیشــبرد‬ ‫اهــداف عالــی نظــام تعلیــم و تربیــت دانــش امــوزان باشــد امــا‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن تشــکل از نــگاه برخــی مدیــران مــدارس‬ ‫مزاحــم رســیدن بــه اهــداف اموشــی اســت‪.‬‬ ‫مســاله تعلیــم و تربیــت نســل اینــده و نقــش ‪ ۲‬کانــون مهــم‬ ‫و مکمــل یکدیگــر در ایــن موضــوع یعنــی خانــه و مدرســه از‬ ‫گذشــته مــورد توجــه دســت انــدرکاران نظــام تعلیــم و تربیــت‬ ‫و کارشناســان ایــن حــوزه قــرار داشــت زیــرا انهــا معتقدنــد کــه‬ ‫هیــچ یــک از ایــن ‪ ۲‬کانــون بــه تنهایــی نمی تواننــد در امــوزش و‬ ‫پــرورش نوبــاوگان جامعــه موفــق شــوند‪.‬‬ ‫اگرچــه در گذشــته و شــاید هــم در زمــان حاضــر انچــه کــه از‬ ‫ارتبــاط اولیــا بــا مدرســه بیشــتر بــه ذهــن متبــادر می شــود جنبــه‬ ‫اســتفاده از مشــارکت مالــی خانواده هــا بــرای رتــق و فتــق امــور‬ ‫مدرســه اســت امــا در اساســنامه انجمــن مرکــزی اولیــا و مربیــان‬ ‫کــه در تاریــخ ‪ ۱۹‬خــرداد ‪ ۱۳۶۷‬مصــوب شــد‪ ،‬شــرح اهــداف و‬ ‫وظایــف خوبــی بــرای ایــن تشــکل مــردم نهــاد پیــش بینــی شــده‬ ‫کــه شــناخت و عمــل صحیــح بــه انهــا می توانــد بحــث بســیار‬ ‫مهــم تعلیــم و تربیــت نســل اینــده را در مســیر صحیــح ان‬ ‫هدایــت نمایــد‪.‬‬ ‫اگاه تــر ســاختن پــدران‪ ،‬مــادران و مربیــان بــه معــارف اســامی‪،‬‬ ‫تبییــن مســوولیت ها و تقویــت احســاس ان در اولیــا و مربیــان‬ ‫نســبت بــه مســائل پرورشــی فرزنــدان‪ ،‬ایجــاد‪ ،‬تقویــت و تحکیــم‬ ‫رابطــه صمیمــی بیــن اولیــا و مربیــان ازیــک طــرف و فرزنــدان از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬فراهــم کــردن موجبــات تحکیم مبانی شــخصیت و‬ ‫تقویــت خوداگاهــی در کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان‪ ،‬مطالعــه‬ ‫و بررســی علــل ناســازگاری و یــا عواملــی کــه مانــع رشــد بدنــی‬ ‫و روانــی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان کشــور بشــود و اشــنا‬ ‫ســاختن اولیــا بــه مســائل اقتصــادی خانــواده و جامعــه و‬ ‫تخصص هــای ضــروری و مــورد نیــاز کشــور جهــت راهنمایــی‬ ‫شــغلی فرزندانشــان از جملــه اهــداف و وظایفــی اســت کــه‬ ‫مطابــق اساســنامه انجمــن مرکــزی اولیــا و مربیــان جمهــوری‬ ‫اســامی بــرای ایــن نهــاد تعریــف شــد‪.‬‬ ‫تحقــق اهــداف و عمــل بــه وظایــف تعییــن شــده بــرای انجمــن‬ ‫اولیــا و مربیــان بــدون همراهــی پــدران و مــادران دانــش امــوزان‬ ‫بــا مدیــران و معلمــان مدرســه امــکان پذیــر نیســت زیــرا مســاله‬ ‫تعلیــم و تربیــت بــه اعتقــاد کارشناســان فراینــدی پیچیــده و‬ ‫عمیــق اســت کــه تنهــا در ســایه همراهــی و همــکاری ‪ ۲‬نهــاد‬ ‫اصلی خانه و مدرســه و حرکت در مســیر یک سیاســت‪ ،‬بینش‬ ‫و هــدف طراحــی شــده توســط نظــام‪ ،‬حاکمیــت و ارکان وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نامگــذاری ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۰‬مهرمــاه به عنــوان هفتــه پیونــد اولیــا و‬ ‫مربیــان فرصــت خوبــی بــرای بررســی اســیب شناســانه اهــداف‬ ‫و وظایــف انجمن هــای اولیــا و مربیــان در مدرســه و میــزان‬ ‫تحقــق ان اســت زیــرا خانــه و مدرســه زمانــی می تواننــد رســالت‬ ‫اموزشــی و پرورشــی خــود را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهنــد کــه‬ ‫هــر یــک شــناخت کاملــی از وظایــف داشــته باشــند‪.‬‬ ‫به اعتقاد عضو انجمن اولیا و مربیان شهرستان گنبدکاووس‪،‬‬ ‫نــوع نــگاه مدیــر مدرســه بــه انجمــن بســیار مهــم اســت‪ ،‬مدیــری‬ ‫کــه ظرفیــت فکــری‪ ،‬مــادی و معنــوی اعضــای انجمــن را بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف امــوزش و پــرورش و رفــع مســائل و مشــکالت‬ ‫احتمالــی مدرســه یــک فرصــت بدانــد بــدون تردیــد در انجــام‬ ‫رســالت راهبــری اموزشــی و پرورشــی خــود موفــق خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ت اعضــای انجمن اولیا‬ ‫حســین فدایــی گفــت‪ :‬مدیرانــی که از ظرفی ‬ ‫و مربیــان کــه منتخــب خانواده هــا و بــا رای مســتقیم انهــا انتخــاب‬ ‫شــدند‪ ،‬کــم توجهــی کنــد و بــه قولــی انهــا را مزاحــم و دخالــت کننــده‬ ‫در امــور تعلیــم و تربیــت بدانــد‪ ،‬موفــق نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی کــه ‪ ۱۲‬ســال کارشــناس مســوول انجمــن اولیــا و مربیــان‬ ‫امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬انجمن هــای‬ ‫اولیــا و مربیــان یــک نهــاد مردمــی تاثیرگــذار هســتند کــه اگــر‬ ‫بــه معنــای واقعــی کلمــه و جایــگاه قانونــی شــان‪ ،‬مــورد توجــه‬ ‫خانواده هــا و مدیــران مــدارس قــرار دارد‪ ،‬می تواننــد بــا فراهــم‬ ‫کــردن شــرایط مناســب بــه ارتقــای کمــی و کیفــی امــور اموزشــی‬ ‫و پرورشــی دانــش امــوزان کمــک کننــد‪.‬‬ ‫فدایــی بــا گرامیداشــت هفتــه پیونــد اولیــا و مربیــان (‪ ۲۴‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬مهــر) اضافــه کــرد‪ :‬اینکــه مطابــق اساســنامه ایــن تشــکل بــه‬ ‫مــدارس اجــازه داده شــده یــک مــاه قبــل از بازگشــایی مــدارس‬ ‫تــا پایــان مهــر انتخابــات انجمــن اولیــا و مربیــان را برگــزار کننــد‪،‬‬ ‫نشــان از اهمیــت و جایــگاه ایــن نهــاد مردمــی و اســتفاده بهینــه‬ ‫از ظرفیــت انهــا در جلــب مشــارکت فکــری‪ ،‬مــادی و معنــوی‬ ‫خانواده هــا می باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انجمن هــای اولیــا و مربیــان ظرفیــت و‬ ‫توانمنــدی الزم را بــرای فراهــم کــردن زمینــه مشــارکت بیشــتر‬ ‫خانواده هــا بــا مدرســه دارنــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬یــک اصــل کلــی‬ ‫در امــوزش و پــرورش ارتبــاط خانــه بــا مدرســه بــوده کــه در امــر‬ ‫تعلیــم و تربیــت بســیار مهــم و ضــروری اســت و انجمن هــا راه و‬ ‫روزنــه تقویــت ایــن ارتبــاط دوجابنــه را به خوبــی می داننــد‪.‬‬ ‫عضــو انجمــن اولیــا و مربیان شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬برگزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی مختلــف بــرای خانواده هــا را یکــی از‬ ‫شــیوه های ارتبــاط خانــه بــا مدرســه دانســت و گفــت‪ :‬مدرسـه ای‬ ‫در ایــن بخــش موفــق خواهــد بــود کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫انجمــن اولیــا و مربیــان خــود زمینــه حضــور‪ ،‬مشــارکت و امــوزش‬ ‫خانواده هــا را ب ـ ه مدرســه فراهــم کنــد زیــرا هرچــه رفــت و امــد‬ ‫خانواده هــا بــه مدرســه بیشــتر باشــد‪ ،‬پیشــبرد اهــداف نظــام‬ ‫تعلیــم و تربیــت بهتــر انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فدایــی تاکیــد کــرد‪ :‬فراهــم کــردن ایــن شــرایط و اســتفاده‬ ‫بهینــه از ظرفیــت انجمــن اولیــا و مربیــان بــه شــرطی امــکان پذیر‬ ‫خواهــد بــود کــه مدیــر مدرســه هــم ایــن احســاس و اعتقــاد را‬ ‫داشــته باشــد کــه ورود اولیــا بــه مدرســه به عنــوان یــک بــازو و‬ ‫تــوان بــرای پیشــبرد اهــداف اموزشــی و پرورشــی اســت نــه اینکه‬ ‫احســاس کنــد کــه اولیــا مزاحــم هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش قابــل توجهــی از مدیــران مــدارس‬ ‫بــه اهمیــت و جایــگاه انجمن هــای اولیــا و مربیــان در پیشــبرد‬ ‫اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت واقــف هســتند و از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ترکیــب اعضــای انجمــن در مدرســه کــه شــامل‬ ‫مدیــر‪ ،‬یکــی از معاونیــن وی‪ ،‬نماینــده معلمــان و پنــج نفــر از‬ ‫اولیــای منتخــب خاناده هــا (در مــدارس بــا جمعیت کمتــر از ‪۳۰۰‬‬ ‫دانــش امــوز) حضــور دارنــد‪ ،‬بــه گون ـه ای اســت کــه بــه پیشــبرد‬ ‫اهــداف اموزشــی و تربیتــی مدرســه کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫فدایــی افــزود‪ :‬اگــر یــک مدرســه ‪ ۳۰۰‬نفــر دانــش امــوز داشــته‬ ‫باشــد یعنی ‪ ۶۰۰‬پدر و مادر با اندیشــه و افکار متنوع می توانند‬ ‫بــه مدیــر مدرســه در پیشــبرد اهــداف اموزشــی و تربیتــی کمــک‬ ‫زیــادی کننــد ضمــن اینکــه جایــگاه قانونــی انجمن هــای اولیــا‬ ‫و مربیــان کــه در اساســنام ه انهــا قیــد شــده بــه گون ـه ای اســت‬ ‫کــه هیــچ مدیــری نمی توانــد مانــع فعالیــت ایــن تشــکل شــده‬ ‫یــا انــرا باطــل کــرد مگــر بــه دســتور مدیــرکل امــوزش و پــرروش‬ ‫هــر اســتان و یــا دفتــر برنامــه ریــزی و انجمــن وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬ســایر مدیــران و کارشناســان شهرســتانی نمی تواننــد‬ ‫مانــع فعالیــت انجمــن شــوند‪.‬‬ ‫عضو انجمن اولیا و مربیان شهرســتان گنبدکاووس همچنین‬ ‫ن اولیــا و مربیــان فقــط بُعــد مالــی‬ ‫بابیــان اینکــه وظایــف انجم ـ ‬ ‫و جمــع اوری پــول بــرای مدرســه نیســت بلکــه اســتفاده بهینــه‬ ‫از مشــارکت فکــری‪ ،‬معنــوی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬عاطفــی‪ ،‬اموزشــی‬ ‫و عمرانــی خانواده هــا در پیشــبرد اهــداف نظــام تعلیــم و‬ ‫تربیــت اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برگــزاری مراس ـم ها ملــی و مذهبــی‬ ‫در مدرســه‪ ،‬حضــور در شــورای معلمــان و بیــان نقطــه نظــرات‬ ‫اولیــا بــه دبیــران‪ ،‬اعــزام دانــش امــوزان بــه اردوهــای علمــی و‬ ‫تفریحــی‪ ،‬نظــارت بــر ســرویس مــدارس‪ ،‬برگــزاری کالس هــای‬ ‫امــوزش خانــواده و نظــارت بــر امــور مالــی مدرســه از دیگــر‬ ‫وظایــف انجمن هــا اســت‪.‬‬ ‫فدایی همچنین از کسب ‪ ۱۰‬انجمن برتر کشوری و ‪ ۲۰‬انجمن‬ ‫برتــر اســتانی توســط انجمن هــای اولیــا و مربیــان گنبــدکاووس‬ ‫درســال تحصیلــی قبــل خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان حــدود‬ ‫‪ ۵۷۳‬اموزشــگاه دارد که در ‪ ۴۲۰‬مدرســه ان هرســاله انتخابات‬ ‫انجمــن اولیــا و مربیــان برگــزار می شــود کــه هــر مدرســه یــک‬ ‫دفتــر و کتــاب راهنمــای فعالیــت دارد و اعضای انجمن و مدیران‬ ‫مــدارس می تواننــد مطابــق ســرفصل هــای ان بــه انجــام وظایف‬ ‫قانونــی و محولــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول انجمــن اولیــا و مربیــان امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بحــث خانــواده و پیونــد اولیــا و مربیــان و یــا بــه عبارتــی ارتبــاط‬ ‫خانــه بــا مدرســه از مهمتریــن نــکات در نظــام تعلیــم و تربیــت‬ ‫اســت کــه در ســند تحــول بنیادیــن امــوزش و پــرورش مفصل به‬ ‫ان پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ولــی زاده افــزود‪ :‬اینکــه چگونــه ایــن ظرفیــت مهــم‬ ‫کابــردی و در مدرســه از ان اســتفاده شــود بــه توانمنــدی مدیــران‬ ‫مدرســه بســتگی دارد کــه در طــول ســال تحصیلــی بــه چه میزان‬ ‫بــا خانواده هــا ارتبــاط گرفتــه و انهــا را در تصمیــم گیری هــا و‬ ‫تصمیمــی ســازی ها دخیــل کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مدیــر مدرســه می توانــد در بســیاری از‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی و پرورشــی از مشــارکت خانواده هــا بــا‬ ‫فراهــم کــردن زمینــه حضــور انهــا در اموزشــگاه بــا بهــره گیــری از‬ ‫ظرفیــت انجمــن اولیــا و مربیان اســتفاده کنــد و الزمه ان تعامل‬ ‫و همراهــی متقابــل ایــن دو نهــاد (مدرســه و خانــواده) اســت کــه‬ ‫بیشــتر بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ولــی زاده ادامــه داد‪ :‬یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه می شــود‬ ‫در مدرســه انجــام داد و خانواده هــا را در تصمیــم گیری هــا‬ ‫مشــارکت داد‪ ،‬برگــزاری انتخابــات انجمــن اولیــا و مربیــان اســت‬ ‫کــه بایــد بــا جدیـّـت و پرشــور و دقیــق برگــزار شــود زیــرا زمینــه‬ ‫را بــرای مشــارکت فعالتــر خانواده هــا در تصیمــم گیری هــا و‬ ‫تصمیــم ســازی های یــک مدرســه فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬صــوری یــا کمرنــگ برگــزار کــردن انتخابــات انجمــن اولیــا و‬ ‫مربیــان در برخــی مــدارس را یکــی از معضــات و اســیب های‬ ‫ایــن حــوزه دانســت و گفــت‪ :‬کارشناســی انجمــن اولیــا و مربیــان‬ ‫امــوزش و پــرورش در ســال تحصیلــی جدیــد نظارت هــا را بــر‬ ‫انتخابــات ایــن تشــکل مــردم نهــاد بیشــتر کــرده تــا زمینــه بــرای‬ ‫مشــارکت و ارتبــاط فعالتــر خانواده هــا بــا مدرســه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول انجمــن اولیــا و مربیــان امــوزش و پــررش‬ ‫گنبــدکاووس همچنیــن افــزود‪ :‬شــیوع کرونــا در ‪ ۲‬ســال گذشــته‬ ‫ســبب شــد تــا اســیب هایی بــه مــدارس بــه لحــاظ حضــور و‬ ‫مشــارکت کمرنــگ خانواده هــا وارد شــود و امــور اموزشــی و‬ ‫پرورشــی را بــا فــراز و نشــیب های زیــادی مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫ولــی زاده بیــان داشــت‪ :‬از ســال تحصیلــی جدیــد و بــا حضــوری‬ ‫شــدن مدارس‪ ،‬مســائل و مشــکالت اموزشــگاه بیشــتر به چشم‬ ‫می ایــد کــه امیدواریــم بــا مشــارکت فعــال انجمن هــای اولیــا و‬ ‫مربیــان‪ ،‬ارتبــاط بیشــتر خانواده هــا بــا مدرســه و بــا کار و تــاش‬ ‫جهــادی‪ ،‬موانــع و مشــکالت رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کارگــروه «تعلیــم و تربیــت و مبانــی اعتقــادی» را از‬ ‫کارگروه هــای مهــم در انجمــن اولیــا و مربیــان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫پــس از ‪ ۲‬ســال غیرحضــوری بــودن مــدارس بــه ســبب شــیوع‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬و انالیــن شــدن اموزش هــا‪ ،‬بــه مســائل‬ ‫تربیتــی کمتــر توجــه شــد کــه امســال بایــد بــا کار و تــاش‬ ‫مضاعــف و بــا مشــارکت فعــال خانواده هــا و مربیــان مــدارس‬ ‫عــاوه بــر تمرکــز بــر مســائل اموزشــی بــه حــوزه تربیتــی هــم‬ ‫اهتمــام ویــژه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ولــی زاده اضافــه کــرد‪ :‬امــروز تــاش دشــمنان اســام و انقــاب‬ ‫از طریــق شــبکه های فضــای مجازی‪ ،‬اســیب زدن بــه اعتقادات‪،‬‬ ‫ارزش هــای و باورهــای دینــی و انقالبــی ملــت ایــران باالخــص‬ ‫نســل نوجــوان و جــوان اســت کــه بایــد مراقــب ایــن تهاجــم و‬ ‫جنــگ نــرم دشــمن باشــیم و بــا کارهــای فرهنگــی مناســب بــا‬ ‫اموزه هــای اســامی بــه مقابلــه بــه انهــا (دشــمن) بپردازیــم‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد‪ ،‬انجمن هــای اولیــا و مربیــان ظرفیت‬ ‫و فرصــت خوبــی بــرای پیشــبرد اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت نســل‬ ‫اینــده هســتند کــه اســتفاده درســت از انهــا و همــکاری متقابــل دو‬ ‫نهــاد خانــه و مدرســه می توانــد بــه رشــد و شــکوفایی بیشــتر دانــش‬ ‫امــوزان ایــن مــرز و بــوم کمــک کنــد‪ /.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫درگیری قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی با اشرار و قاچاقچیان‬ ‫فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش از درگیری با اشرار و دستگیری قاچاقچیان در نوار مرزی تایباد خبر داد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ رضــا اذریــان دربــاره درگیــری بــا اشــرار و دســتگیری قاچاقچیــان گفــت‪ :‬دالورمــردان ارتــش عصــر جمعــه بــا انجــام گشــت و کمیــن در منطقــه‬ ‫تپــه ســنجدی در نــوار مــرزی تایبــاد مانــع از ورود متجــاوزان مــرزی و اتبــاع غیرمجــاز بــه کشــور شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه منطقـه ای شــمال شــرق نیــروی زمینــی ارتــش افــزود‪ :‬در هنــگام انتقــال ایــن افــراد‪ ،‬گروهی از اشــرار و قاچاقچیان بــه روی نیروهای ارتش‬ ‫اتــش گشــودند کــه منجــر بــه شــهادت یکــی از ســربازان جــان برکــف ارتش جمهوری اســامی ایران شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪618‬‬ ‫دوم قانون تسهیل ازدواج جوانان‬ ‫مــاده ‪ - 2‬دولــت مکلــف اســت عــاوه بــر اســتفاده از منابــع بودجــه ســنواتی پیــش بینی‬ ‫شــده‪ ،‬از محــل «صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان» بــه مزدوجیــن نیازمنــد بــه اجــاره‬ ‫مســکن‪ ،‬حســب تشــخیص کمیتــه ســامان ازدواج بــا توجــه بــه امکانــات صنــدوق‪ ،‬وام‬ ‫ودیعــه مســکن پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫در گلستان موانع‬ ‫اجرای قانون‬ ‫خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت برطرف شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توجــه جــدی بــه حمایــت‬ ‫همــه جانبــه از خانــواده و جوانــی جمعیــت نیــاز‬ ‫ضــروری اســتان اســت و بایــد موانــع پیــش رو ان بــا‬ ‫ارائــه خدمــات در جامعــه برطــرف شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در نشســت حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬قانــون حمایــت‬ ‫از خانــواده و جوانــی جمعیــت ‪ ۱۷‬ســال قبــل نوشــته‬ ‫شــده امــا قبــل از شــروع فعالیــت دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫خوبــی اجــرا نمی شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر ضــرورت هدفگــذاری دســتگاه ها‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات بهتــر در حــوزه حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬طراحــی برنامــه از محــل‬ ‫بودجــه عمومــی جــواب نمی دهــد چــون ایــن اعتبــارات‬ ‫دارای محدودیــت اســت و بایــد از ســایر ظرفیت هــای‬ ‫در اختیــار بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه ترویــج جوانــی جمعیــت‬ ‫کار ســختی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای گســترش و نهادینــه‬ ‫کــردن ایــن فرهنــگ در جامعــه‪ ،‬طراحــی‪ ،‬جذابیــت و‬ ‫تشــکیل کمپیــن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری‬ ‫گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬حــل موانــع‬ ‫پرداخــت وام ازدواج بــه جوانــان متقاضــی در‬ ‫بانک هــای اســتان ضــروری اســت چــرا کــه حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از متقاضیــان بــا ایجــاد موانــع از دریافــت وام‬ ‫منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫ازاده رجبــی افــزود‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال ‪۲۷‬‬ ‫هــزار نفــر بــرای دریافــت وام ازدواج بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از مراجعــه کننــدگان دریافــت‬ ‫وام ازدواج در گلســتان بــا تاخیــر چندیــن ماهــه ایــن‬ ‫تســهیالت را دریافــت می کننــد کــه بررســی علــت تاخیــر‬ ‫در پرداخــت وام از ســوی بانک هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی بــر رفــع موانــع ارائــه وام فرزنــداوری‪ ،‬پیگیــری‬ ‫اختصــاص ‪ ۳۰‬درصــد اعتبــارات تشــکل های مــردم‬ ‫نهــاد بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــرای‬ ‫تخصیــص‪ ،‬جمـع اوری امــار مهاجــرت هــم اســتانی ها‬ ‫بــه خــارج از کشــور و شــتاب در تهیــه اطلــس جمعیتــی‬ ‫اســتان و ســرمایه گذاری در حــوزه ترویــج فرهنــگ‬ ‫ازداوج اســان و ســاده زیســتی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۳۸‬دســتگاه وظیفــه منــدی در حــوزه‬ ‫حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت دارد تــا‬ ‫چالشــهای ایــن حــوزه را رفــع کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور جوانــان اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان گلســتان هــم گفــت‪ ۱۰:‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫در قالــب « قــرارگاه امنــه» بــرای رفــع مداخــات‬ ‫در حــوزه ازدواج و پیشــگیری از طــاق مصوبــه از‬ ‫وزراتخانــه بــرای جــذب گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫حامــد مالحســنی افــزود‪ :‬پیگیــری اجــرای طــرح مزبــور‬ ‫بــا همــکاری جهاددانشــگاهی در پنــج نقطــه فرهنگــی‬ ‫گــرگان در قالــب پنــج پایــگاه شناســایی و اطــاع رســانی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر راه انــدازی کمیتــه ســامانه ازدواج بــرای شــتاب در‬ ‫فرهنگ ســازی ازدواج و حــل مشــکالت فــراروی جوانــان‪،‬‬ ‫حمایــت بیشــتر در راه انــدازی مراکــز مشــاوره از طریــق‬ ‫فرمانــداران در اختصــاص مــکان فعالیــت‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫کانون هــای واســطه گری ازدواج توســط ســازمان تبلیغــات‬ ‫اســامی و تســریع در شناســایی تشــکل های مردم نهاد با‬ ‫ایجــاد بانــک اطالعــات در حــوزه ازدواج تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مالحســنی همچنیــن از میزبانــی گلســتان بــرای‬ ‫تربیــت مربــی حدیــث زندگــی خبــرداد و خواســتار‬ ‫هــم افزایــی بیشــتر دســتگاههای مرتبــط در عملیاتــی‬ ‫شــدن ایــن طــرح در اســتان در اینــده نزدیــک شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان هــم گفــت‪ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفــر بــرای دریافــت مســکن در قالــب حمایت از‬ ‫خانــواده و جوانــی جمعیــت در اســتان ثبــت نــام کردند‬ ‫و پاالیــش افــراد واجــد شــرایط دریافــت تســهیالت در‬ ‫ایــن حــوزه از ‪ ۱۵‬روز قبــل اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد از افــراد‬ ‫متقاضــی ایــن طــرح مــورد پاالیــش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی خواســتار تامیــن زمیــن بــرای ســاخت مســکن‬ ‫جمعیــت واجــد شــرایط در ایــن طــرح در گلســتان شــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار از این نشست‬ ‫یــک اشــتغال و درامدزایــی را بــرای جوانــان مهیــا‬ ‫کنیــد‬ ‫دوم قانون تسهیل ازدواج‬ ‫جوانان‬ ‫قانون تسهیل ازدواج جوانان که نظرتان‬ ‫در ذیل به ان جلب می کنم‬ ‫مــاده ‪ - 1‬بــه منظــور توانمنــد ســازی جوانــان بــرای‬ ‫تشــکیل خانــواده‪ ،‬دولــت مکلــف اســت صنــدوق‬ ‫اندوختــه ازدواج جوانــان را ایجــاد نمایــد‪ .‬اساســنامه‬ ‫صنــدوق شــامل ماهیــت صنــدوق‪ ،‬منابــع مالــی‪،‬‬ ‫ارکان‪ ،‬شــرح وظایــف صنــدوق و نحــوه عضویــت در‬ ‫ان ظــرف ســه مــاه از تصویــب ایــن قانــون توســط‬ ‫دولــت تهیــه و جهــت تصویــب بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ارائــه میشــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 2‬دولــت مکلــف اســت عــاوه بــر اســتفاده از‬ ‫منابــع بودجــه ســنواتی پیــش بینــی شــده‪ ،‬از محــل‬ ‫«صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان» بــه مزدوجیــن‬ ‫نیازمنــد بــه اجــاره مســکن‪ ،‬حســب تشــخیص کمیتــه‬ ‫ســامان ازدواج بــا توجــه بــه امکانــات صنــدوق‪ ،‬وام‬ ‫ودیعــه مســکن پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 3‬بــا تاکیــد بــر روشــهای انبــوه ســازی‪،‬‬ ‫کوچــک ســازی‪ ،‬ارزان ســازی و اســتفاده از روشــهای‬ ‫نویــن ســاخت در امــر مســکن‪ ،‬دولــت مکلــف اســت‬ ‫عــاوه بــر بهــره منــدی از تســهیالت متــداول و رایــج‬ ‫فعلــی (انبــوه ســازی و اجــاره بــه شــرط تملیــک) از‬ ‫طریــق نهادهــای عمومــی نظیــر شــهرداری و اوقــاف و‬ ‫امــور خیریــه و بــا بهــره گیــری از همــکاری و امکانــات‬ ‫وزارت مســکن و شــهر ســازی و بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اســامی و اســتفاده از زمینهــای دولتــی یــا زمینهــای‬ ‫اهدایــی خیریــن‪ ،‬واحدهــای ســاختمانی بــه عنــوان‬ ‫«مســکن موقــت» احــداث کــرده و انهــا را در اختیــار‬ ‫زوجهــای جــوان بــا اجــاره مناســب قــرار دهــد‪ .‬مــدت‬ ‫اســتفاده هــر زوج متقاضــی از ایــن واحدهــا حــد اکثــر‬ ‫ســه ســال اســت‪.‬‬ ‫ماده ‪ - 4‬الف ‪ -‬کلیه دستگاههای دولتی‪ ،‬نهادهای‬ ‫عمومــی و شــهرداریهای دارای تســهیالت رفاهــی‪،‬‬ ‫فرهنگســرا و تــاالر‪ ،‬باشــگاه و اردوگاه موظفنــد بــا‬ ‫هماهنگــی کمیتــه ســامان ازدواج‪ ،‬فضاهــای مذکــور‬ ‫را بــرای برگــزاری جشــن و مراســم ازدواج در اختیــار‬ ‫زوجهــای واجــد شــرایط قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬بــه هــر یــک از خانواده هــای جــوان عضــو‬ ‫صنــدوق کــه هیچیــک از زوجیــن اشــتغال بــه کار یــا‬ ‫منبــع درامــدی نداشــته باشــند‪ ،‬حــد اکثــر تــا مــدت‬ ‫دو ســال پــس از تاریــخ ازدواج مبلغــی بــه عنــوان‬ ‫کمــک هزینــه زندگــی بــه صــورت قرض الحســنه‬ ‫پرداخــت میگــردد‪.‬‬ ‫ســقف مبلــغ مذکــور را کمیتــه ســامان ازدواج‬ ‫متناســب بــا ســرمایه صنــدوق تعییــن خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 5‬دولــت مکلــف اســت بــه منظــور تکریــم و‬ ‫ترویــج ســنت حســنه نبــوی ازدواج‪ ،‬فرهنــگ ســازی‬ ‫و ترویــج الگوهــای مطلــوب‪ ،‬بــا اســتفاده از امکانــات‬ ‫رســانه ملــی و دســتگاههای فرهنگــی و اموزشــی‬ ‫اقدامــات ذیــل را انجــام دهــد‪:‬‬ ‫الــف ‪ -‬تصحیــح باورهــا و اداب و رســوم مانــع و‬ ‫مزاحــم ازدواج جوانــان در مناطــق کشــور‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تشــویق جوانــان و خانواده هــا بــه برپایــی‬ ‫جشــنهای گروهــی و کاهــش هزینه هــای تشــریفات‬ ‫مراسم ازدواج‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬روز اول ذی الحجــه (روز ازدواج امیرالمومنیــن‬ ‫«ع» و فاطــه زهــرا «س») بــه عنــوان روز ازدواج‬ ‫جوانــان نامگــذاری شــود‪.‬‬ ‫د ‪ -‬طــرح مباحــث مربــوط بــه چگونگــی تشــکیل‬ ‫خانــواده و روشــها و اداب همســر گزینــی و ازدواج‬ ‫اســان و شــرعی از طریــق رســانه های گروهــی‪ ،‬صــدا‬ ‫و ســیما‪ ،‬کتب درســی مقطع متوســطه (ســال ســوم‬ ‫و پیش دانشگاهی) و اموزش عالی‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 6‬دولــت موظــف اســت بــه منظــور ســامان‬ ‫فعالیتهــای ازدواج در اســتانها و نظــارت بــر رونــد‬ ‫اجرایــی ایــن قانــون در کلیــه فرمانداریهــا‪ ،‬کمیتــه‬ ‫ســامان ازدواج متشــکل از فرمانــدار‪ ،‬امــام جمعــه‬ ‫شــهر و رئیــس شــورای شــهر تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - 1‬ایــن کمیتــه حســب مــورد میتوانــد از‬ ‫شــخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شــرکت درجلســات‬ ‫و تصمیــم گیریهــای ذی ربــط دعــوت بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - 2‬کلیــه دســتگاههای ذی ربــط موظــف بــه‬ ‫همــکاری بــا ایــن کمیتــه هســتند‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ - 3‬اســتانداران موظفنــد پــس از دریافــت‬ ‫گــزارش اقدامــات کمیته هــا‪ ،‬نتیجــه را از طریــق‬ ‫دولــت بــه تفکیــک هــر اســتان بــه صــورت ســاالنه‬ ‫بــه کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 7‬بــه منظــور رفــع موانعــی کــه باعــث تاخیــر‬ ‫ازدواج میگــردد و تشــویق و ترغیــب جوانــان بــه ازدواج‬ ‫و تشــکیل خانــواده‪ ،‬وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای‬ ‫مســلح مکلــف اســت پــس از موافقــت فرمانــده کل‬ ‫نیروهــای مســلح اقدامــات ذیــل را انجــام دهــد‪:‬‬ ‫الــف ‪ -‬تعییــن محــل خدمــت ســربازان متاهــل در‬ ‫نزدیکتریــن پــادگان و مرکــز نظامــی محــل ســکونت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬پرداخــت مســتمری بــه میــزان حــد اقــل دو‬ ‫برابــر ســربازان مجــرد بــه ســربازان متاهــل کــه میــزان‬ ‫افزایــش مســتمری متاهلیــن از محــل صنــدوق‬ ‫اندوختــه ازدواج جوانــان تامیــن میگــردد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 8‬دولــت موظــف اســت طــرح جامــع امــوزش‬ ‫و مشــاوره قبــل و بعــد از ازدواج مشــتمل بــر‬ ‫برنامه هــای‪ :‬مشــاوره بــرای همســریابی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫خانــواده‪ ،‬امــاده ســازی زوجهــای جــوان بــرای اغــاز‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬اشــنایی بــا حقــوق خانوادگــی و‬ ‫اخــاق همســر داری و امادگــی بــرای داشــتن فرزنــد‬ ‫را تهیــه و ظــرف ســه مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون‬ ‫بــه مجلــس ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 9‬دولــت مکلــف اســت متاهلیــن واجــد‬ ‫شــرایط را در اولویــت دسترســی بــه فرصتهــای‬ ‫شــغلی‪ ،‬وام اشــتغال و وام مســکن قــرار دهــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 10‬وزارتخانه هــای علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری و بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و‬ ‫ســایر موسســات دارای مرکــز اموزشــی‪ ،‬موظفنــد‬ ‫در چارچــوب بودجــه ســنواتی نســبت بــه ســاخت‬ ‫و واگــذاری خوابگاههــا بــرای متاهلیــن اقــدام الزم‬ ‫را معمــول دارنــد و همچنیــن نســبت بــه پرداخــت‬ ‫کمــک هزینــه تحصیلــی بــه دانشــجویان متاهــل بــه‬ ‫میــزان دو برابــر دانشــجویان مجــرد‪ ،‬کــه افزایــش ان‬ ‫از محــل صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان تامیــن‬ ‫میشــود‪ ،‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -‬دانشــجویان متاهــل رشــته های پزشــکی‬ ‫مجازنــد قبــل از انجــام خدمــت ســربازی و‬ ‫طرح خدمــت نیــروی انســانی در ازمــون دوره هــای‬ ‫تخصصــی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 11‬ائیــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون پــس از‬ ‫تصویــب اساســنامه صنــدوق توســط مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬ظــرف مــدت ســه مــاه توســط دولــت تهیــه‬ ‫و بــه تصویــب هیــات وزیــران میرســد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 12‬گــزارش اجــرای ایــن قانــون هــر شــش‬ ‫مــاه یکبــار توســط دولــت تهیــه و بــه کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی تقدیــم میشــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - 13‬وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬مســکن‬ ‫و شــهر ســازی و کشــور در مــوارد مرتبطمســوول‬ ‫حســن اجــرای ایــن قانــون در برابــر مجلــس شــورای‬ ‫اســامی میباشــند‪.‬‬ ‫قانــون فــوق مشــتمل بــر ســیزده مــاده و چهــار تبصــره‬ ‫در جلســه علنــی روز یکشــنبه مــورخ بیســت و هفتــم‬ ‫اذر مــاه یکهــزار و ســیصد و هشــتاد و چهــار مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ ‪ 1384/10/7‬بــه‬ ‫تاییــد شــورای نگهبــان رســید‪.‬‬ ‫مصوبــه ای کــه نماینــدگان مجلــس بایــد در اجــرای‬ ‫ان پــس از گذشــت ‪ 17‬ســال قــدم بردارنــد تــا بتــوان‬ ‫ایــن مهــم را بــه تحقــق رســاند‪.‬‬ ‫هــر چنــد نماینــدگان محتــرم مجلــس بــه دنبــال‬ ‫وضــع قوانیــن جدیــدی همچــون ایــن قانــون هســتند‬ ‫کــه صرفــا بــر روی کاغــذ و بــرای عــده ای معــدود و‬ ‫نــور چشــمی مــورد اجــرا قــرار مــی گیــرد طــی ‪17‬‬ ‫ســال گذشــته قوانیــن بســیاری توســط خانــه ملــت‬ ‫وضــع شــده کــه بســیاری از انهــا بــر روی کاغــذ در‬ ‫حــال خــاک خــوردن هســتند و مدیــران دســتگاه ها و‬ ‫ســازمانهای اجــرای قانــون خــود را اجــرا مــی کننــد و‬ ‫کاری بــه کار قوانیــن وضــع شــده توســط مجلسـی ها‬ ‫ندارنــد و مــردم هــر ســاله زمــان انتخابــات صرفــا ً بــا‬ ‫تنــاول وعــده و وعیدهــا متنــوع کاندیداهــای محتــرم‬ ‫و هزینه هــای گــزاف شــان اقــدام بــه انتخــاب‬ ‫نماینــده ای مــی کننــد کــه شــاید تغییــری در وضــع‬ ‫معیشــت اشــتغال و ازدواج و فرزنــداوری داشــته‬ ‫باشــند امــا متاســفانه گویــا وعده هــا بــرای همــان‬ ‫زمــان اســت و هــر ســاله نیــز میــزان مشــارکت مــردم‬ ‫بــه لحــاظ وعده هــای عملــی نشــده و قوانیــن وضــع‬ ‫شــده روی کاغــذ علــی الرغــم میــل باطنــی تمایلــی‬ ‫بــه حضــور در صحنــه انتخابــات را ندارنــد‪.‬‬ ‫حــال انتظــار مــی رود کــه نماینــدگان خانــه ملــت بــه‬ ‫جــای وضــع قوانیــن جدیــد بــه دنبــال احیــا و اجــرای‬ ‫قوانینــی کــه در گذشــته وضــع شــده باشــند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه اول ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪618‬‬ ‫محمدمخبر‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۳۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در یک سال اخیر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷۵‬هکتار‬ ‫گلخانه در گلستان‬ ‫لیــا جهانگیــر‪ ،‬مجــری طــرح توســعه گلخانــه هــای اســتان گلســتان از ‪ ۷۵‬هکتــار‬ ‫گلخانــه در حــال بهــره بــرداری در ســطح اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬در‪ ۳۷‬هکتــار از‬ ‫گلخانــه هــای اســتان کشــت محصــوالت ســبزی و صیفــی صــورت میگیــرد و مابقــی‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه پرداخــت‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغال زایی‬ ‫در ســال اول دولــت‪ ،‬بــر ایجــاد بانــک اطالعاتــی‬ ‫یکپارچــه برنامه هــای اشــتغال زا تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬وزارتخانه هــا و نهادهای مســئول طرح های‬ ‫اشــتغال افرین را بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای مردمــی‬ ‫تدویــن کننــد‪.‬‬ ‫«محمــد مخبــر» در جلســه ای بــا موضــوع‬ ‫اشــتغال‪ ،‬بــر ضــرورت ایجــاد بانــک اطالعاتــی و‬ ‫جمع بنــدی امــار دقیــق و یکپارچــه بــرای تدویــن‬ ‫برنامه هــای اشــتغال زا در کشــور تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ دســتگاه اجرایــی نیســت کــه در‬ ‫زمینــه اشــتغال افرینی مســئولیت نداشــته باشــد‬ ‫و الزم اســت ظرفیــت همــه دســتگاه ها در ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی احصــا شــود تــا بتوانیــم‬ ‫ارزیابــی دقیقــی نســبت بــه تعهــدات و عملکــرد‬ ‫ان هــا در قبــال برنامه هــای اشــتغال زای دولــت‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور از بانــک مرکــزی‬ ‫هــم خواســت کــه توافقاتــی بــا بانک هــای عامــل‬ ‫انجــام دهــد و صورتجلســه امضــا شــده بانک هــا‬ ‫در قبــال انجــام تعهــدات مرتبــط بــا اشــتغال زایی‬ ‫را نهایــی کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه رئیــس دفتــر رئیس جمهــور‪،‬‬ ‫وزرای تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و معــاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬نماینــده وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گزارشــی از پرداخــت تســهیالت اشــتغال زایی در‬ ‫دولــت ســیزدهم ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫میــزان تســهیالت پرداختــی ‪ ۱۴۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــود کــه ایــن عــدد در یک ســال ابتدایــی فعالیــت‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه ‪ ۳۱‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫افزایــش یافــت و عــاوه بــر ان ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان هــم در اســتانه پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬راهکارهــای ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی و رفــع موانــع پیــش روی‬ ‫اشــتغال زایی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار‬ ‫گرفــت و مقــرر شــد وزارت کار و رفــاه اجتماعــی بــه‬ ‫همــراه ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی‬ ‫گزارشــی جامــع از برنامه هــای دولــت جهــت ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی تدویــن و ظــرف دو هفتــه‬ ‫اینــده ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫قریب به ‪ ۱۱‬هزار تردد مرزی طی‬ ‫‪ ۶‬ماه گذشته از پایانه اینچه‬ ‫برون انجام شد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫قریــب بــه ‪ ۱۱‬هــزار نــاوگان بــاری بــا حــدود ‪ ۲۴‬تــن وزن در شــش‬ ‫مــاه نخســت امســال از پایانــه مــرزی اینچــه بــرون تــردد کردنــد‪.‬‬ ‫عــادل مصدقــی افــزود‪ :‬ایــن ترددها شــامل صــادرات و واردات انواع‬ ‫کاال به کشــورهای ترکمنســتان‪ ،‬ترکیه و قزاقســتان بوده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عمــده تریــن محصــوالت عبــوری از پایانه مــرزی اینچه برون‬ ‫را انــواع ســنگ و کاشــی‪ ،‬محصــوالت فــوالدی‪ ،‬پلــی پروپلیــن‪،‬‬ ‫بنزیــن‪ ،‬روغــن پایــه‪ ،‬البســه‪ ،‬مبلمــان و شــکر بیــان کــرد‪.‬‬ ‫مصدقــی افــزود‪ :‬در ســفر اخیــر هیــات اقتصــادی اســتان بــه کشــور‬ ‫ترکمنســتان مذاکــرات موثــری بــرای رفــع مســایل ایــن مــرز از جملــه‬ ‫ویــزای راننــدگان و بازرگانــان و تجــار‪ ،‬کاهــش و یــا حذف عــوارض ها و‬ ‫غیــره صــورت گرفتــه کــه بــا ایجاد و تقویت زیرســاخت هــا در اینده ای‬ ‫نزدیــک شــاهد اتفاقــات خوبــی در ایــن مــرز خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫پایانــه مــرزی اینچــه بــرون بــا ‪ ۴۹‬هکتار وســعت‪ ،‬تنها مرز رســمی‬ ‫کشــور در اســتان گلســتان بیــن ایــران و ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫تمــام مــراودات اقتصــادی اجتماعــی بیــن دو کشــور از طریــق ان‬ ‫انجــام مــی شــود و ‪ 55‬کیلومتــر تــا اق قــا و ‪ 75‬کیلومتــر تــا گــرگان‬ ‫مرکــز اســتان فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان از تــاش بــرای‬ ‫برگــزاری مــداوم و هرســاله مســابقات ازاد ملــی مهــارت‬ ‫فــرش بــه میزبانــی گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو افــزود‪ :‬استان گلســتان ظرفیــت هــای بزرگــی‬ ‫را در حــوزه برگــزاری رویدادهــای بــزرگ و ملی دارد و برگزاری‬ ‫نخســتین مســابقات ازاد مهــارت فــرش کشــور در اســتان‬ ‫گلســتان یکــی از ایــن نمونــه هاســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســابقات ازاد مهــارت فــرش کشــور‬ ‫بــا هــدف شناســایی اســتعدادهای مهارتــی در حــوزه فــرش‬ ‫بــرای نخســتین بــار بــه میزبانــی اســتان گلســتان برگــزار شــد‬ ‫و اســتان گلســتان در ایــن مســابقات میزبــان ‪ 46‬نفــر از ‪17‬‬ ‫اســتان مختلــف کشــور بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنــی و حرفــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه کمیتــه داوران‬ ‫ایــن مســابقات از اســاتید برجســته کشــوری و از اســتان‬ ‫هــای گلســتان‪ ،‬فــارس و مازنــدران بودنــد‪ ،‬اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫تــاش داریــم تــا مســابقات ازاد مهــارت فــرش کشــور را هــر‬ ‫ســاله در اســتان گلســتان برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫جوانان فریب عرفان های‬ ‫نوظهور غربی را نخورند‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــان فریــب عرفــان هــای نوظهورذغربــی را نخورنــد تــا‬ ‫دشــمنان نتواننــد در اعتقــادات مذهبــی مــا نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین رضا نوری در ایین اغاز سال تحصیلی‬ ‫جدیــد حــوزه علمیــه ایــت اللــه حکیــم(ره) شــیروان اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫روزهــا دشــمنان اســام و انقــاب بــه شــکلی جــدی وارد عمل شــده اند‬ ‫تــا ارزش هــای اســامی جوانــان مــا را نابــود هدفمنــد نابــود کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انهــا همــواره بــه جامعــه القــا مــی کننــد کــه دیــن‬ ‫افیــون تــوده هــا اســت و مــردم را نســبت بــه علمــای دیــن و‬ ‫کســانی ســال هــا بــرای حفــظ ارزش هــای اســامی از جــان‬ ‫مایــه گذاشــتند‪ ،‬بدبیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دشــمنان بــه شــکلی هدفمنــد بــا ایجــاد تفکراتــی‬ ‫همچــون سکوالریســم و دیگــر مکاتــب انحرافــی در صــدد هســتند تــا‬ ‫جوانــان را گرفتــار ارزش هــای مــادی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نظــام مــا نیــز بــر پایــه معــارف الهــی اســامی شــکل گرفته‬ ‫اســت و حفــظ ان یــک رســالت مهــم اســت کــه در ایــن میــان علمــا‬ ‫و تمامــی دلســوزان دینــی بایــد بــا بهــره گیــری از رســانه هــا و دیگــر‬ ‫اقدامــات فرهنگــی هــدف واقعــی دشــمنان را بــرای مــردم به خصوص‬ ‫جوانــان تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره‬ ‫‪ 140160312005002640‬مــورخ ‪1401.07.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال‬ ‫ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای یارعلــی مزیــدی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1401114412005000018‬تقاضــای اقــای محمــد رحمــت ابــادی‬ ‫بــه شمارشناســنامه ‪ 3967‬کدملــی‪ 2997136941‬صــادره از ‪ -‬کرمــان فرزنــد ســیف الــه در‬ ‫ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن که دران احداث بنا شــده به مســاحت ‪130.20‬‬ ‫متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابادکتــول – خیابــان‬ ‫شــهید ایــت ‪ -‬شــقایق ‪ 20‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از این رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪136 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401.08.01:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.08.17:‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میزبانی دائم گلستان در‬ ‫مسابقات ملی ازاد مهارت فرش‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعیین تکلیف برابر رای شــماره‬ ‫‪ 140160312005002599‬مــورخ ‪1401.07.10‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی علــی ابــاد انتقــال‬ ‫ملــک رســمی بصــورت سلســله ایــادی از مالــک رســمی اقــای ولــی الــه علــی ابــادی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000520‬تقاضــای خانــم لیلــی خســروی کتولــی به‬ ‫شمارشناســنامه ‪ 1164‬کدملــی ‪ 2269334434‬صــادره از – علــی ابــاد فرزنــد حســینعلی در‬ ‫ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪81.86‬‬ ‫متــر مربــع مفــروض مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابادکتول – خیابان ســی‬ ‫متــری جنوبــی ‪ -‬بعدازچهــارراه بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪134 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401.08.01:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401.08.17:‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫در زمینــه کشــت گل و گیــاه زینتــی و نهــال فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫جهانگیــر افــزود ‪ :‬غالــب تولیــدات گلخانــه هــای اســتان در حــوزه ســبزی وصیفــی‬ ‫شــامل خیــار ‪ ،‬گوجــه ‪ ،‬کلــم تزئینــی و خیلــی محــدود فلفــل دلمــه ای اســت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح توســعه گلخانــه هــای اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در حــوزه گل‬ ‫و گیــاه تزئینــی تقریبــا ً ســطح پوشــش متنــوع و بالــغ بــر ‪ ۶۵‬گونــه گل وگیــاه زینتــی‬ ‫درخــت و درختچــه‪ ،‬در فصــای بــاز و هــم در فضــای گلخانــه ای کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه کشــت گلخانــه ای میــزان عملکــرد باالیــی نســبت بــه‬ ‫کشــت معمولــی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬راندمــان کشــت گلخانــه ای ‪ ۱۰‬برابــر کشــت‬ ‫معمولــی اســت همچنیــن میــزان بهــره وری اب بیشــتر اســت کــه ایــن امــر ســبب‬ ‫تولیــد بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مشــکالتی کــه کشــت گلخانــه ای بــا ان روبــه رو اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و جــو حاکــم بــر بــازار هزینــه هــای ســاخت گلخانــه‬ ‫بســیار بــاال بــوده کــه ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش نیازمنــد تســهیالت کــم بهــره بــا‬ ‫تنفــس بلنــد مــدت هســتند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تکمیــل زنجیــره تولیــد و فــروش را عامــل رشــد کشــت گلخانــه ای‬ ‫عنــوان کــرد و یــاد اورشــد شــد‪ :‬بــا تکمیــل زنجیــره تولیــد تــا فــروش مــی تــوان بــازار‬ ‫را بــرای محصــوالت گلخانــه ای امــاده کــرده و نهایــت بهــره وری از بــازار را داشــت‪.‬‬ ‫جهانگیــر خریــد تضمینــی محصــوالت گلخانــه ای را یکــی دیگــر از راه هــای رشــد ایــن‬ ‫صنعــت دانســت و گفــت‪ :‬بــا خریــد تضمینــی کشــاورز بــا اطمنیــان خاطــر بــه کشــت‬ ‫می پــردازد و محصــول متناســب بــا تقاضــا تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد سلف سرویس و بوفه خود را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه به امور اداری دانشگاه مراجعه و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس حاصل‬ ‫نمایند‪ .‬دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج اگهی بر عهده برنده‬ ‫مناقصه خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه اول ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪618‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫هفته هفتم کورس سوارکاری‬ ‫پاییزه اق قال اغاز شد‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان گلســتان از اغــاز هفتــه هفتــم کــورس ســوارکاری پاییــزه‬ ‫اق قــا خبــر داد‪.‬‬ ‫قاســمعلی برزمینــی بــا بیــان اینکــه هفتــه هفتــم کــورس ســوارکاری پاییــزه اق قــا ‪ ،‬در‬ ‫مجموعــه ســوارکاری ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫برزمینــی افــزود‪ :‬در ایــن هفتــه تعــداد ‪ ۶۷‬راس اســب از نژادهــای ترکمــن‪ ،‬دوخــون و تروبــرد‬ ‫در هفــت دور و در مســافت های هــزار و هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل ورزش و جوانــان گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه مبلــغ جایــزه ایــن هفتــه ‪ ۳‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۹۷۰‬میلیــون ریــال اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پــس از پایــان رقابــت هــا و مشــخص شــدن‬ ‫نتیجــه ایــن هفتــه‪ ،‬مالکیــن‪ ،‬مربیــان و چابــک ســواران اس ـب های برتــر‪ ،‬جوایــز خــود را از‬ ‫مســئولین برگــزاری مســابقات دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برزمینــی بــا بیــان اینکــه پــس از پایــان مســابقات‪ ،‬نتایــج قطعــی و اســامی ســوارکاران و‬ ‫اســبهای برنــده از طریــق روابــط عمومــی هیئــت ســوارکاری اســتان گلســتان اعــام مــی شــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬عالقمنــدان بــه رشــته اســبدوانی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪https://‬‬ ‫‪ asbdavani.org/secure/live‬ایــن مســابقات را بــه شــکل زنــده تماشــا کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه «اق قــا» بــه عنــوان پایتخــت ســوارکاری ایــران شــناخته مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬رشــته ســوارکاری در اســتان گلســتان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و مســابقات‬ ‫ســوارکاری عــاوه بــر شهرســتان اق قــا در شهرســتان گنبــدکاووس و بندرترکمــن بــا حضــور‬ ‫پرشــور تماشــاگران برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫هفتــه ششــم کــورس اســب دوانــی پاییــزه شهرســتان اق قــا جمعه گذشــته (‪ ۲۲‬مهــر ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫با حضور ‪ ۷۵‬راس اســب از نژادهای ترکمن‪ ،‬دوخون و تروبرد در هفت دور و مســافت های‬ ‫هــزار و هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر برگــزار شــد‪ .‬در پایــان مبلــغ دو میلیــارد و ‪ ۷۸۰‬میلیــون ریــال جایــزه‬ ‫نقــدی بــه مالــکان‪ ،‬مربیــان و چابــک ســواران برتــر اهــدا شــد‪.‬‬ ‫مســابقات ســوارکاری شــامل رشــته هایــی چــون اســب دوانــی‪ ،‬چابــک ســواری‪ ،‬پــرش بــا‬ ‫اســب‪ ،‬چــوگان‪ ،‬درســاژ (حــرکات نمایشــی اســب هــای تربیــت شــده)‪ ،‬شــکار بــا اســب‪ ،‬رودیــو‬ ‫(‪ Rodeo‬مســابقه بــا اســب هــای وحشــی)‪ ،‬اســب دوانــی اســتقامت و رشــته هــای متعــدد و‬ ‫تماشــایی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫مجازی در اسفراین‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری کالهبــردار‬ ‫اینســتاگرامی بــا اعتــراف بــه بیــش از چهــار میلیــارد‏پانصــد‬ ‫میلیــون ریــال کالهبــرداری از طریــق فــروش و ســود بــاالی‬ ‫تجــارت میــوه در اســفراین خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن شــکوائیه ای بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و اعــام کــرد چنــدی پیــش از‏طریــق یکــی از‬ ‫دوســتانم در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا پیجــی بیــش از‬ ‫‪ 50‬هــزار دنبــال کننــده‏کــه در ان تبلیغــات فــروش میــوه و‬ ‫ســود بــاالی تجــارت میــوه را بارگــذاری می کــرد اشــنا و نســبت‬ ‫بــه واریــز‏مبلــغ ‪ 400‬میلیــون ریــال در ازای ســود ماهانــه‬ ‫اقــدام نمــودم کــه در حــال حاضــر پاســخگوی تعهــدات‬ ‫‏خــودش نیســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص پرونــده‬ ‫تشــکیل مراتــب شناســایی و دســتگیری در ‏دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا متهــم شناســایی و در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 5‬سارق در طرح‬ ‫عملیاتی مبارزه با سرقت های‬ ‫خرد در گرمه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 5‬ســارق‬ ‫و یــک مال خــر در نتیجــه اجــرای طــرح عملیاتــی مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت های خــرد در‏شهرســتان گرمــه خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای طــرح عملیاتــی مبــارزه ‏بــا ســرقت های‬ ‫خــرد و رســیدگی بــه مطالبــات شــهروندان‪ ،‬مامــوران اگاهــی‬ ‫شهرســتان گرمــه طــرح دســتگیری ســارقان و پاک ســازی‏نقــاط‬ ‫اســیب زا و جــرم خیــز را در ســطح شهرســتان اجــرا کردنــد‏‪.‬‬ ‫ت جداگانــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح و در چنــد عملیــا ‬ ‫‪ 2‬نفــر ســارق داخــل خــودرو و یــک نفــر مال خــر‪ 2 ،‬نفــر ســارق‬ ‫احشــام و یــک‏نفــر ســارق گوشــی تلفــن همــراه دســتگیر و ‪5‬‬ ‫فقــره ســرقت داخــل خــودرو کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اظهــار رضایت مــردم از اجــرای این گونه طرح ها‪،‬‬ ‫از همــکاری صمیمانــه مــردم تشــکر کــرد‏و گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال سرمایه‬ ‫در گردش به صنایع کوچک گلستان‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی گفــت‪ ۱۵۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار از منابــع مالــی ایــن ســازمان در قالــب تامین ســرمایه‬ ‫در گــردش بــرای پرداخــت بــه صنایــع کوچــک بــا کمتــر از ‪ ۱۰‬نفــر نیــروی کار در اســتان گلســتان‬ ‫اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫علــی رســولیان در حاشــیه بازدیــد از ناحیــه صنعتــی «دهنــه» شهرســتان کاللــه بــا بیــان اینکه‬ ‫اعتبــار ســرمایه در گــردش ویــژه صنایــع خیلــی کوچــک از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬تامیــن می شــود‪،‬‬ ‫گفــت کــه هنــوز اعتبــارات امســال ایــن تبصــره ابــاغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامیــن زیرســاخت های مــورد نیــاز شــهرک ها و نواحــی صنعتــی بــرای ســرمایه گذاری و‬ ‫حمایــت از صنایــع کوچــک را ‪ ۲‬رســالت اصلــی ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫کشــور دانســت و افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد زیرســاخت ها همراهــی دیگــر وزارت خانه هــا از جملــه‬ ‫«نیــرو‪ ،‬نفــت و راه و شهرســازی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫رســولیان اضافــه کــرد‪ :‬رونــد تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری صنعتــی طــی یکســال اخیــر افزایشــی‬ ‫بــوده و بــرای اینکــه بتوانیــم زیرســاخت ها را در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی فراهــم کنیــم نیــاز‬ ‫بــه اراضــی جدیــد داریــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی یــاداور شــد‪ :‬در یــک ســال گذشــته‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار زمیــن بــرای شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در کشــور بویــژه مناطــق کمترتوســعه‬ ‫یافتــه صنعتــی از جملــه گلســتان تامیــن شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامیــن ‪ ۱۸‬هکتــار زمیــن بــرای ناحیــه صنعتــی دهنــه کاللــه را بخشــی از ایــن اراضــی ذکــر‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم بــا اســتفاده از منابــع ملــی و اســتانی‪ ،‬زیرســاخت های ناحیــه‬ ‫صنعتــی ایــن شهرســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫رســولیان اضافــه کــرد‪ :‬بــرای رفــع مشــکل اب ناحیــه صنعتــی دهنــه کاللــه و درصــورت اخــذ مجــوز‬ ‫حفــر یــک حلقــه چــاه‪ ،‬شــرکت شــهرک های صنعتــی منابــع مالــی انــرا تامیــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای اســامی هــم‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد بــه خبرنــگاران گفــت کــه وضعیــت شــهرک ها و نواحــی صنعتــی چهــار‬ ‫شهرســتان منطقــه شــرق گلســتان از حیــث زیرســاخت ها مناســب نیســت‪.‬‬ ‫رضــا اریانپــور افــزود‪ :‬ســفر مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی کشــور‬ ‫برخورد با ‪ 33‬موتورسیکلت‬ ‫سوار متخلف در گرمه‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــا محوریــت برخــورد بــا موتورســیکل ‬ ‫ت‬ ‫‏ســواران متخلــف در ســطح ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏طــرح برخــورد بــا موتورســیکلت ‬ ‫ســواران متخلــف باهــدف برخــورد با الودگی صوتــی‪ ،‬صدای‬ ‫ناهنجــار و مزاحمــت نوامیــس‏توســط مامــوران یــگان امــداد‬ ‫بــه اجــرا درامــد‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 20 :‬دســتگاه از‏این موتورســیکلت های متخلف‬ ‫نیــز بــه علــت الودگــی صوتی توقیف کــه با هماهنگی مقام‬ ‫قضایــی و پــس از رفــع‏الودگی صوتی ترخیص شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫پلیــس بــا افــرادی کــه بخواهنــد نظــم و ارامــش شــهروندان‬ ‫را‏خدش ـه دار کننــد برابــر قانــون برخــورد می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی از مطالبــات مــردم‬ ‫‏اســت و این طرح بازخورد بســیار خوبی داشــته و شــهروندان‬ ‫مراتــب قدردانــی خــود را از پلیــس ابــراز داشــته اند‪.‬‏‬ ‫بــه ایــن منطقــه در راســتای ســفر چنــدی پیــش وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه گلســتان‬ ‫انجــام شــد کــه امیدواریــم بــا تصمیمــات مناســب بــه رفــع کمبودهــای زیرســاختی در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی شــرق گلســتان کمــک شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه زیرســاخت های شــهرک صنعتــی مینودشــت فرســوده شــده و نیــاز بــه‬ ‫بهســازی دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬شــهرک صنعتــی کالیگــش زمیــن بــرای توســعه نــدارد و شــهرک‬ ‫صنعتــی مراوه تپــه نیــاز بــه ایجــاد زیرســاخت دارد ضمــن اینکــه کاللــه شــهرک صنعتــی نــدارد و‬ ‫ظرفیــت ناحیــه صنعتــی ان هــم تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫اریانپــور ادامــه داد‪ :‬طــی چنــد ســال اخیــر حداقل ‪ ۲۰۰‬ســرمایه گذار عالقمند به ســرمایه گذاری‬ ‫در کاللــه بــه ســبب نداشــتن شــهرک صنعتــی در ایــن شهرســتان بــه ســایر شــهرهای اســتان‬ ‫گلســتان فرســتاده شدند‪.‬‬ ‫علــی رســولیان معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران در ســفر ‪ ۲‬روزه بــه گلســتان قــرار اســت‬ ‫از برخــی واحدهــای مســتقر در شــهرک های صنعتــی بازدیــد کنــد‪.‬‬ ‫بازدید از شهرک های صنعتی رامیان و ازادشهر‪ ،‬طرح توسعه شهرک صنعتی گنبدکاووس‪،‬‬ ‫طــرح توســعه ناحیــه صنعتــی دهنــه‪ ،‬ناحیه صنعتی گلســتان‪ ،‬شــهرک صنعتــی علی ابادکتول‬ ‫و شــهرک صنعتــی گــرگان یــک از مهمتریــن برنامه هــای روز نخســت ســفر رســولیان بــه ایــن‬ ‫اســتان است‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت امــروز یکشــنبه در دومیــن روز ســفر خــود بــه ایــن‬ ‫اســتان از شــهرک صنعتــی اق قــا بازدیــد و مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــاب ایــن شــهرک‬ ‫صنعتــی را افتتــاح می کنــد‪.‬‬ ‫اغــاز ســاخت ناحیــه صنعتــی مبلمــان عطاابــاد و بازدیــد از شــهرک های صنعتــی بندرترکمــن‬ ‫و کردکــوی و دیــدار بــا اســتاندار گلســتان از دیگــر برنامه هــای معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت در گلســتان اســت‪.‬مطابق گــزارش شــرکت شــهرکهای صنعتــی گلســتان‪ ،‬بیــش از ‪۹‬‬ ‫هــزار نفــر در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان مشــغول بــه کار هســتند ‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۲۰‬واحــد صنعتــی دارای پروانــه بهــره بــرداری در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی دارد‬ ‫کــه ‪ ۱۹۶‬واحــد ان بــه دالیــل مختلــف از جملــه نداشــتن ســرمایه در گــردش‪ ،‬بــازار فــروش و‬ ‫فرســودگی ماشــین االت تعطیــل هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصادی اترک با وســعت بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۱‬هکتار دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینه ارتباط با کشــورهای اســیای میانه از‬ ‫طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنادر‬ ‫امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت فــرودگاه بیــن‬ ‫المللــی گــرگان و کاللــه از جملــه ظرفیتهــای زیرســاختی این اســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت دارد که اقتصاد اصلی ســاکنان ان بر پایه کشــاورزی اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل در بخــش صنایــع تبدیلی مزیت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫فیفا‪ ،‬تاج و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی پیش رو!‬ ‫بــر چشــم بــد بیــن و بــد پســند لعنــت‪ ...‬بــر حســود‬ ‫و بخیــل لعنــت ‪ ...‬خــدا وکیلــی یــک عــده دیگــر‬ ‫شــورش را در اورده انــد و تــا کــی قــرار اســت بــا‬ ‫عینــک بدبینــی و ســیاه نمایــی بــه موضوعــات نــگاه‬ ‫کننــد واللــه اعلــم‪...‬‬ ‫دوســت مــن ‪...‬عزیــز مــن ‪ ...‬هموطــن‪ ...‬بــه‬ ‫نیمــه پــر افتابــه هــم نــگاه کــن‪ ...‬بــه قــول ملــک‬ ‫الشــعرای بهــار «نگرجزخــوب صــد درصــد نبینــی‪/‬‬ ‫کــه گــر بدبیــن شــوی جــز بــد نبینــی»‬ ‫حــاال تــاج و شــرکا یــک قــراردادی هــم بــا‬ ‫یــک بنــده خدایــی امضــا کردنــد و دو ریــال‬ ‫پــول مملکــت بــه فنــا رفــت‪ .‬قــرار نیســت‬ ‫هــر کــس کــه بــه مملکــت خســارت وارد مــی‬ ‫کنــد ســین جیــن شــود و جــواب پــس بدهــد!‬ ‫علــی ای حــال بایــد انتخابــات فدراســیون را بــه‬ ‫فــال نیــک گرفــت چــرا کــه بــا وجــود ســنگ انــدازی‬ ‫هــا و کارشــکنی هــای عــده ای فوتبــال نشــناس‪،‬‬ ‫تــاج ســر فوتبــال ایــران کــه وجــود و قلــب نازنینش‬ ‫بــرای اعتــای فوتبــال ایــن مملکــت ســاخته شــده‬ ‫اســت و بــی مهــری هــای عــده ای‪ ،‬قلــب پــر از‬ ‫عاطفــه ایشــان را مدتــی بــه درد اورده بــود ‪ ،‬یــک‬ ‫بــار دیگــر بــه مــام فوتبــال بازگشــت و ایــن نویــد‬ ‫بخــش روزهایــی یورویــی و دالری بــرای مربیــان‬ ‫کارکشــته دنیــا اســت!‬ ‫امــا پــا روی حــق نگذاریــم ایــن کــه یــک نفــر بــه‬ ‫تنهایــی بتوانــد گنــد بزنــد ببخشــید بتوانــد چنیــن‬ ‫خســارت عظیمــی بــه مملکــت وارد کنــد ( البتــه‬ ‫از نظــر مــا معمولــی هــا وگرنــه خطــای مدیریتــی‬ ‫و ازمــون و خطــا بخشــی از مدیریــت اســت) و‬ ‫دوبــاره بــه راس هــرم فوتبــال برگــردد نویــد بخــش‬ ‫روزهــای طالیــی اقتصــاد کشــور اســت! بــه قــول‬ ‫شــاعر فوتبــال شــناس ‪« :‬بــه مدیران تــان اجــازه‬ ‫تجربــه بدهیــد‪ .‬بگذاریــد اشــتباه کننــد؛ شــاید‬ ‫‪ ۲/۲‬میلیــون یــورو قــرارداد ببندنــد و کمرتــان را‬ ‫بشــکنند‪ .‬شــاید از قــرارداد کمرشکنشــان دفــاع‬ ‫کننــد‪.‬و شــاید بعــد از شکســتن کمرتــان‪ ،‬بــا چنــد‬ ‫تــا اخ قلبــم اخ قلبــم خانــه نشــین شــوند‪.‬اما در‬ ‫نهایــت بــه اغــوش گــرم خودتــان بــاز خواهنــد‬ ‫گشــت!»‬ ‫شــما عنایــت داشــته باشــید همیــن چنــد روز‬ ‫قبــل اعــام شــد کــه هــر کــس ‪ 100‬هــزار دالر ارز‬ ‫وارد کشــور کنــد‪ ،‬مــی توانــد اقامــت بگیــرد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر شــما ‪ 100‬هــزار دالر بیشــتر اســت یــا ‪3000‬‬ ‫میلیــارد تومــان ؟! یعنــی اگــر خــاوری هــا و شــیخ‬ ‫االســامی هــا و امثــال انهــا کــه بــی مهــری های ما‬ ‫بــه خطاهــای راهبــردی و مدیریتــی ایشــان باعــث‬ ‫شــد تــرک وطــن کننــد‪ ،‬یــک بازگشــت رویایــی بــه‬ ‫وطــن داشــته باشــند و بــا اورده خویــش اینجــا‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬مــا نیــاز بــه مذاکــره بــا هــر‬ ‫کشــوری داریــم؟! بعــد هــم اعــام کنیــم فرانســه‬ ‫بیشــترین فضولــی و مــوش دوانــی را در مذاکــرات‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نماندایــن ســوی داســتان اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫رویکــرد نویــن و سوفســطایی در قبــال مدیــران ‪،‬‬ ‫قطعــا ًدوســتانی کــه در ماجــرای فــوالد مبارکــه هــم‬ ‫دچــار خطــای اســتراتژیک مدیریتــی شــدند و یــک‬ ‫مختصــری بریــز و بپــاش داشــتند‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه‬ ‫تــرک وطــن و االخــون واالخــون شــدن در بــاد غربت‬ ‫ندارنــد و اگــر قــرار اســت ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬پول‬ ‫شــان را در وطن خودشــان هزینه می کنند! ســخن‬ ‫در ایــن بــاره بســیار اســت و از مزایــای ایــن انتخــاب‬ ‫بــاز هــم خواهیــم نوشــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪618‬‬ ‫اگر تغییر نکنیم حذف می شویم‏‬ ‫از انجــا کــه زندگــی هــر انســانی دارای فــراز و‬ ‫فرودهــای زیــادی اســت لــذا بــرای جلوگیــری از‬ ‫حــذف شــدن در بــازی زندگــی بایــد تغییراتــی‏را در‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫خودمــان و زندگیمــان بــه وجــود اوریــ ‪‎‬‬ ‫کلیدهای این تغییر عبارتند از‏‪:‬‬ ‫کلید اول‪ :‬خواستن‬ ‫کلید دوم‪ :‬خالی کردن ذهن از تعصب ها‬ ‫کلید سوم‪ :‬باور مثبت نسبت به خود‬ ‫کلید چهارم‪ :‬عمل کردن‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــیم کــه عظمــت زندگــی تنهــا‬ ‫بــه دانســتن نیســت بلکــه تلفیقــی از علــم و عمل‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫برخــی از مــا هرگــر زندگی نمی کنیم بلکه همیشــه‬ ‫در انتظار زندگی هستیم‏‪.‬‬ ‫امــا بــه جــای اینکــه همیــن امــروز خوشــحال‬ ‫باشــیم! ‏‬ ‫بــه امیــد یــک اینــده خــوب و خــوش نشســته ایــم‬ ‫و بــه همیــن خاطــر امروزمــان را از دســت مــی‬ ‫دهیــم‪.‬‏‬ ‫مــا وقــت بیشــتری مــی خواهیــم‪ ،‬پــول بیشــتر مــی‬ ‫خواهیــم؛ شــغل بهتــر مــی خواهیــم؛ بازنشســتگی‬ ‫مــی خواهیــم‪ ،‬مســافرت و تعطیــات‏مــی خواهیــم‏‪.‬‬ ‫و امــروز بــرای همیــن از دســت خواهــد رفــت و مــا‬ ‫بــه ایــن مســئله اصــا توجهــی نمــی کنیــم مهــم‬ ‫نیســت در اینــده چــه چیــزی پیــش مــی‏ایــد‏‪.‬‬ ‫اگــر امــروز مــی توانــی غــذا بخــوری؛ از نــور خورشــید‬ ‫تابــان لــذت ببــری و بــا دوســتانت بگویــی و بخنــدی‬ ‫پــس خــدا را شــکر کــن و از امــروزت‏لــذت ببــر‪،‬‏‬ ‫بــه خاطــرات بــد گذشــته نــگاه نکــن و نگــران اینــده‬ ‫نبــاش‪ ،‬تــو فقــط در ایــن لحظــه از زنــده بــودن خــود‬ ‫مطمئنــی پــس ایــن شــانس بــزرگ را از‏دســت نــده‬ ‫و قــدر ان را بــدان‏‪.‬‬ ‫عروســکی کــه در پنــج ســالگی خــراب شــد و کلــی‬ ‫غصــه اش را خوردیــم در ده ســالگی دیگــر اصــا‬ ‫مهــم نیســت؛‬ ‫نمــره امتحانــی کــه در دبیرســتان کــم شــدیم‬ ‫و انقــدر بــه خاطــرش اشــک ریخیتــم و بعــد‬ ‫فهمیدیــم ارزشــش را نداشــته و در دنیایمــان‬ ‫ویــران‏شــد در ســی ســالگی تبدیــل بــه غبــاری‬ ‫از یــک خاطــره دور دور شــده اســت کــه حتــی‬ ‫ناراحتمــان هــم نمــی کنــد‏‪.‬‬ ‫چکــی کــه بــرای پــاس کردنــش در ســی ســالگی‬ ‫انقــدر اســترس و بــی خوابــی کشــیدیم؛ در چهــل‬ ‫ســالگی یــک کاغــذ پــاره بــی ارزش و‏فرامــوش‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫پــس یقیــن داشــته بــاش کــه مشــکل امــروزت ایــن‬ ‫قدرهــا کــه فکــر کنــی بــزرگ نیســت ایــن یکــی هــم‬ ‫حــل مــی شــود میگــذرد و تمــام مــی‏شــود‏‪.‬‬ ‫همیشــه در زندگیــت جــوری زندگــی کــن کــه ای‬ ‫کاش تکــه کالم پیریــت نشــود‪ .‬‏‪/‬‬ ‫مثبت فکر کنید‬ ‫افــکار منفــی زندگیتــان را فلــج مــی کنــد؛ منفــی‬ ‫بافــی روی رفتارتــان تاثیــر مــی گــذارد و نگرش شــما‬ ‫را بــه ســمت منفــی ســوق مــی دهــد؛‏‬ ‫افــرادی کــه منفــی بافــی مــی کننــد خودشــان هــم‬ ‫بــاور نمــی کننــد؛ در چنیــن گــرداب بزرگــی کــه‬ ‫زندگــی انهــا را بــه نابــودی مــی کشــاند‏بیفتنــد‏‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬مریــم مــرادی ‪ -‬کارشــناس مشــاوره‬ ‫دایــره اجتماعــی کالنتــری‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫لطفا باج‬ ‫به دانش اموزتان‬ ‫ندهید!‬ ‫هدی سادات پاک نهاد‬ ‫وادار کــردن بچه هــا بــه انجــام تکالیــف یکــی از کالفــه‬ ‫کننده تریــن کارهایــی اســت کــه ایــن روزهــا ممکــن‬ ‫اســت والدیــن بــا ان مواجــه شــوند‪ .‬متاســفانه برخــی‬ ‫از والدیــن در ایــن شــرایط بــرای انگیــزه دادن بــه کــودک‬ ‫شــان مــدام انگیزه هــای مــادی ماننــد خریــد خوراکــی‬ ‫یــا اســباب بــازی بــرای او ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــن رویــه در‬ ‫دراز مــدت باعــث تربیــت فرزنــدی مــی شــود کــه بــرای‬ ‫انجــام پیــش پــا افتاده تریــن وظایفــش از شــما بــاج‬ ‫خواهــی خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن گــزارش راز انگیــزه دادن بــه‬ ‫دانش امــوزان بــرای انجــام تکالیــف را بــا والدیــن در میــان‬ ‫گذاشــتیم‪.‬‬ ‫والدیــن اغلــب خودشــان را موظــف می داننــد تــا‬ ‫فرزندشــان را بــه انجــام تکالیــف و درس خوانــدن تشــویق‬ ‫کننــد و به طــور طبیعــی‪ ،‬وقتــی فرزندشــان تکالیفــش را‬ ‫انجــام نمی دهــد به شــدت ناراحــت و عصبــی می شــوند‬ ‫امــا بــه گفتــه روانشناســان‪ ،‬ایــن احســاس مســئولیت‬ ‫در والدیــن و جروبحــث بــا کــودک بــر ســر انجــام تکالیــف‬ ‫به مرورزمــان بــه کنتــرل بــر ســر ان هــا تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫فرزنــد شــروع بــه مقاومــت می کنــد تــا کنتــرل بیشــتری بــر‬ ‫انتخاب هــای زندگــی خــود داشــته باشــد‪ ،‬درحالی کــه شــما‬ ‫به عنــوان والدیــن احســاس می کنیــد وظیفــه کنتــرل بــر‬ ‫همه چیــز را داریــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هــر دو ســخت تر می جنگیــد‬ ‫و درس خوانــدن در طــول ســال تحصیلــی بــه جنــگ در‬ ‫خانــه شــما تبدیــل می شــود! پــس چــه بایــد کــرد؟‬ ‫حقیقــت بــرای والدیــن ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد‬ ‫فرزندتــان را مجبــور بــه انجــام هیــچ کاری کنیــد‪ ،‬چــه رســد‬ ‫بــه تکالیــف؛ امــا کاری کــه می توانیــد انجــام دهیــد ایــن‬ ‫اســت کــه محدودیت هایــی تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه انتخاب هــای‬ ‫فــردی فرزندتــان احتــرام بگذاریــد و به ان هــا انگیزه دهید‪.‬‬ ‫متاســفانه برخــی از والدیــن بــرای انجــام هــر تکلیــف بــرای‬ ‫دانــش امــوزش شــان هدیــه تشــویقی کــه بیشــتر جنبــه‬ ‫مــادی دارد در نظــر مــی گیرنــد ‪.‬ایــن رویــه در دراز مــدت‬ ‫باعــث تربیــت کودکــی مــی شــود کــه بــرای انجــام هــر‬ ‫وظیفــه ای از شــما بــاج خواهــی مــی کنــد ‪.‬ممکــن اســت‬ ‫بگوییــد «فرزنــد مــن بــا بقیــه فــرق دارد‪ ،‬مــن نمی توانــم‬ ‫او ر ا بــه انجــام کاری تشــویق کنــم» امــا بایــد بدانیــد کــه‬ ‫همــه بچه هــا انگیــزه دارنــد‪ ،‬تنهــا ممکــن اســت در انجــام‬ ‫تکالیــف ان طــور کــه شــما می خواهیــد انگیــزه نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ادامــه بــه راهکارهایــی بــرای ایجــاد انگیــزه‬ ‫بیشــتر در دانش امــوزان بــرای انجــام تکالیــف مدرســه‬ ‫اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫چرا بچه ها از نوشتن تکالیف‬ ‫متنفرند؟‬ ‫ایــا تابه حــال فکــر کرده ایــد کــه چــرا فرزندتــان از نوشــتن‬ ‫تکالیــف فــرار می کند؟!‬ ‫بعــد از چهــار مــاه تعطیــات تابســتانی‪ ،‬اســتراحت و‬ ‫بی حرکــت مانــدن در خانــه طبیعــی اســت کــه رفتــن بــه‬ ‫مدرســه و محدودیــت در بــازی و تفریــح شــرایط ســختی‬ ‫را بــرای دانــش امــوزان رقــم می زنــد‪ .‬بــا ایــن اوصــاف‪،‬‬ ‫جــای تعجــب نیســت کــه برخــی از بچه هــا انگیــزه ای‬ ‫بــرای انجــام تکالیــف و درس خوانــدن نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایجــاد انگیــزه در بچه هــا بــرای انجــام تکالیــف دشــوار‬ ‫نیســت چراکــه کــودکان به طــور طبیعــی عالقــه بــه‬ ‫یادگیــری دارنــد؛ به شــرط انکــه محیــط مناســبی را بــرای‬ ‫ان هــا فراهــم کنیــم و بــه ان هــا انگیــزه دهیــم‪.‬‬ ‫انگیزه دادن فقط تعیین جایزه مادی نیست‬ ‫اغلــب مــا بــا شــنیدن کلمــه «انگیزه» ســریع بــه خریدن‬ ‫اســباب بازی جدیــد‪ ،‬پــول دادن‪ ،‬دانلــود بازی هــای‬ ‫موردعالقــه و غیــره فکــر می کنیــم؛ اگرچــه ایــن‬ ‫انگیزه هــا ســاده و موثــر هســتند و در لحظــه مشــکل را‬ ‫حــل می کننــد امــا ایــن انگیزه هــای بیرونــی خیلــی زود‬ ‫نتایــج ناخواســته ای را رقــم می زننــد‪ .‬درواقــع زمانــی کــه‬ ‫کــودک بــا یــک پــاداش بیرونــی انگیــزه می گیــرد‪ ،‬پــس از‬ ‫مدتــی دیگــر عالق ـه ای بــه ادامــه رفتــار نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫راه درست برای ایجاد انگیزه در فرزندانمان چیست؟‬ ‫راه درســت بــرای ایجــاد انگیــزه در کــودکان‪ ،‬انگیــزه‬ ‫درونــی اســت‪ .‬انگیــزه درونــی بــه کــودک کمــک می کنــد‬ ‫تــا بــا درگیــر شــدن در یــک فعالیــت از انجــام ان لــذت‬ ‫ببــرد‪ .‬ایــن لــذت از درون فــرد سرچشــمه می گیــرد و‬ ‫یــک رضایــت روانــی ناشــی از انجام وظیفــه اســت‪ ،‬نــه‬ ‫از یــک نتیجــه بیرونــی؛ بنابرایــن‪ ،‬والدیــن قبــل از اینکــه‬ ‫فرزندشــان را بــه انجــام تکالیــف وادار کننــد‪ ،‬ابتــدا بایــد‬ ‫بــه او کمــک کننــد از انجــام ان لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫اغلــب والدیــن و حتــی معلمــان ســعی دارنــد بــازی را‬ ‫از تکالیــف و درس جــدا کننــد امــا بــا ایــن روش‪ ،‬انجــام‬ ‫تکالیــف احســاس بــدی را در کــودک ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه تکالیــف ابــزاری بــرای یادگیــری و اشــنایی‬ ‫کــودکان بــا دانــش تدریــس شــده در کالس اســت امــا‬ ‫بــرای لــذت بــردن از تکالیــف‪ ،‬کــودک بایــد از یادگیــری‬ ‫لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای انجــام تکالیــف در بچه هــا انگیــزه ایجــاد‬ ‫کنیــم؟‬ ‫بــرای ایجــاد انگیــزه در بچه هــا‪ ،‬والدیــن ابتــدا بایــد طــرز‬ ‫فکــر خــود را تغییــر دهنــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه هــدف از‬ ‫رفتــن بــه مدرســه ورود بــه دانشــگاه‪ ،‬دســتیابی به شــغل‬ ‫خــوب‪ ،‬کســب درامــد پایــدار و غیــره نیســت؛ اگرچــه‬ ‫تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف مهــم اســت امــا‬ ‫این هــا یــک طــرز فکــر کارامــد اســت و شــما همــه ایــن‬ ‫کارهــا را بــه دالیلــی غیــر از لــذت بــردن از خــود یادگیــری‬ ‫انجــام می دهیــد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت بــا رعایــت نــکات‬ ‫زیــر در کــودکان انگیــزه ایجــاد کــرد تــا از یادگیــری درس‬ ‫و انجــام تکالیــف لــذت ببرنــد‪:‬‬ ‫به فرزندتان قدرت انتخاب دهید‬ ‫بچه هــا بایــد بداننــد کــه زمانــی بــرای غــذا خــوردن‪،‬‬ ‫زمانــی بــرای انجــام تکالیــف و همچنیــن زمانــی هــم برای‬ ‫اوقــات فراغــت وجــود دارد‪ .‬بــه فرزندتــان قــدرت انتخــاب‬ ‫دهیــد تــا ترتیــب انجــام بــازی و انجام تکالیــف را خودش‬ ‫تعییــن کنــد بــه شــرطی کــه هــر دو را تــا پایــان روز انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬دقــت کنیــد کــه دادن اســتقالل بــه کــودک در‬ ‫برنامــه تکالیفــش یکــی از بزرگ تریــن انگیزه هــا اســت‪.‬‬ ‫تکالیف را از بازی جدا نکنید‬ ‫تحقیقــات نشــان داده کــه بــازی تاثیــر قابل توجهــی بــر‬ ‫یادگیــری کــودکان دارد‪ .‬بــازی‪ ،‬یادگرفتن را برای کودکان‬ ‫لذت بخــش می کنــد و باعــث می شــود تــا همیشــه‬ ‫مشــتاق دانســته های جدیــد باشــند‪ .‬بــا توجــه بــه تاثیــر‬ ‫بــازی بــر یادگیــری‪ ،‬به هیچ عنــوان فرزندتــان را بــه خاطــر‬ ‫مشــق و درس از بــازی محــروم نکنیــد و بــه او نگوییــد‬ ‫«تــا زمانــی کــه تکالیــف خــود را تمــام نکنــی‪ ،‬نمی توانــی‬ ‫بــازی کنی»چــون در ایــن صــورت بــه کودکتــان القــا‬ ‫می کنیــد کــه تکالیــف مقولــه ای جــدا از بــازی اســت و‬ ‫نمی توانــد لذت بخــش باشــد‪.‬‬ ‫والدیــن و معلمــان بــرای لذت بخــش کــردن تکالیــف‬ ‫و درس بــرای کــودکان می تواننــد در صــورت امــکان‬ ‫دروســی همچــون ریاضــی‪ ،‬انگلیســی و حــروف الفبــا‬ ‫را در غالــب بــازی بــه بچه هــا امــوزش دهنــد؛ مثــاً‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از پــازل‪ ،‬کتاب هــای رنگ امیــزی‪ ،‬درســت‬ ‫کــردن حــروف بــا ســیم‪ ،‬کشــیدن حــروف الفبــا بــر‬ ‫روی شــن و‪ ...‬می تــوان یادگیــری ایــن حــروف را بــرای‬ ‫کــودکان جــذاب کــرد‪.‬‬ ‫پافشاری نکنید‬ ‫فرزندتــان را چــه بــا پــاداش و چــه بــا تنبیــه مجبــور بــه‬ ‫انجــام تکالیــف نکنیــد‪ .‬پافشــاری‪ ،‬تهدیــد و دعــوا نتیجــه‬ ‫معکــوس خواهــد داشــت و انگیــزه درونــی فرزنــد شــما را‬ ‫کاهــش می دهــد‪ .‬انگیــزه انجــام تکالیــف بایــد از درون‬ ‫خــود کــودک ناشــی شــود‪.‬‬ ‫بگذاریــد فرزندتــان بــا عواقــب طبیعــی کارهایــش روبــرو‬ ‫شو د‬ ‫ممکــن اســت بپرســید وقتــی فرزندمــان تکالیفــش را‬ ‫انجــام نمی دهــد و قــرار باشــد مــا هــم پافشــاری نکنیــم‬ ‫پــس چطــور او را وادار بــه انجــام تکالیفــش کنیــم؟‬ ‫وقتــی فرزندتــان از انجــام تکالیــف مدرســه امتنــاع‬ ‫می کنــد‪ ،‬هــدف از یادگیــری و انجــام تکالیــف را بــرای او‬ ‫توضیــح دهیــد‪ .‬همچنیــن عواقــب طبیعــی انجــام ندادن‬ ‫تکالیــف را بــه او گوشــزد کنیــد؛ اینکــه اگــر تکالیفــش را‬ ‫انجــام ندهــد بایــد بــه معلمــش توضیــح دهــد کــه چــرا‬ ‫تکالیــف را انجام نــداده و ممکــن اســت زنــگ تفریــح و‬ ‫بــازی بــا دوســتانش را از دســت بدهــد و مجبــور شــود در‬ ‫مدرســه تکالیفــش را بنویســد‪ .‬اگــر فرزندتــان بــا شــنیدن‬ ‫ایــن توضیحــات همچنــان در نوشــتن تکالیــف مقاومــت‬ ‫کــرد‪ ،‬اجــازه دهیــد عواقــب ننوشــتن تکالیفــش را تجربــه‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه گاهــی برخــی والدیــن بــرای‬ ‫وادار کــردن کــودک بــه انجــام تکالیــف بــا جمالتــی باعــث‬ ‫تــرس کــودک از معلــم و مدرســه می شــوند؛ جمالتــی‬ ‫مثل اینکــه «اگــر تکالیفــت رو انجــام نــدی از مدرســه‬ ‫اخــراج میشــی‪ ،‬معلمــت دیگــه دوســتت نــداره‪ ،‬کتــک‬ ‫میخــوری و‪ .»...‬دقــت کنیــد ایــن جمــات نه تنهــا کــودک‬ ‫را عالقه منــد بــه انجــام تکالیــف نمی کنــد بلکــه حتــی‬ ‫باعــث بی انگیزگــی کــودک در رفتــن بــه مدرســه خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در این میان نباید از تاثیر معلمان غافل شد؛ معلمان‬ ‫نیــز می تواننــد بــا رفتــار مناســب‪ ،‬عــدم ســختگیری و‬ ‫ایجــاد فضــای شــاد در کالس‪ ،‬دانش اموزان شــان را بــه‬ ‫درس و مشــق عالقه منــد کننــد‪.‬‬ ‫برای انجام تکالیف فرزندتان را همراهی کنید‬ ‫بســیاری از والدیــن وقــت کافــی بــرای همراهی کردن‬ ‫فرزندشــان در انجــام تکالیــف نمی گذارنــد و ایــن‬ ‫موضــوع باعــث می شــود تــا کــودک خــودش به تنهایــی‬ ‫تکالیــف را انجــام دهــد؛ تنهایــی انجــام دادن تکالیــف‬ ‫از طرفــی بــرای کــودک لذت بخــش نیســت و از طرفــی‬ ‫باعــث کنــدی و طوالنــی شــدن زمــان انجــام ان خواهد‬ ‫بــود‪ .‬ایــن مســئله بــه خودی خــود می توانــد باعــث‬ ‫شــود تــا کــودک رغبتــی در انجــام تکالیفــش نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬والدیــن در عمــل بــا همراهــی‬ ‫کــودک بــرای انجــام تکالیــف بایــد بــه او نشــان دهنــد‬ ‫کــه ان قــدر بــرای ایــن کار ارزش قائــل هســتند کــه‬ ‫حاضرنــد بــرای انجــام ان بــا کودکشــان وقــت بگذارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬همراهــی والدیــن باعــث می شــود تــا‬ ‫کــودک تکالیــف را بــا تمرکــز بیشــتری انجــام دهــد و به‬ ‫انجــام ان متعهــد باشــد‪.‬‬ ‫بــا تعریــف و تمجیــد‪ ،‬انگیــزه درونــی فرزندتــان را‬ ‫افزایــش دهیــد‬ ‫زمانیکــه در کنــار فرزندتــان می نشــینید تــا تکالیفــش‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬بــه او به عنــوان موجــود ناتوانــی نــگاه‬ ‫نکنیــد کــه نمی توانــد کارهایــش را انجــام دهــد‪ .‬وقتــی در‬ ‫هنــگام انجــام تکالیــف مــداد را از فرزندتــان می گیریــد و‬ ‫خودتــان ســعی در حــل مســئله یا نوشــتن مشـق هایش‬ ‫می کنیــد‪ ،‬درواقــع غیرمســتقیم بــه کودکتــان می گوییــد‬ ‫«تــو بلــد نیســتی و به تنهایــی از پس کارهایــت‬ ‫برنمی ایــی‪ ».‬در عــوض‪ ،‬پیــام شــما بایــد ایــن باشــد‪:‬‬ ‫«می دانــم کــه می توانــی تکالیفــت را انجــام دهــی‪ .‬مــن‬ ‫ان قــدر بــه تــو ایمــان دارم کــه اجــازه می دهــم خــودت‬ ‫به تنهایــی کارهایــت را انجــام دهــی‪ ».‬یادتــان باشــد‬ ‫تعریــف و تمجیــد یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای ایجــاد‬ ‫انگیــزه درونــی در فرزندتــان اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫چگونه پیشنهاد خودکار رمز عبور را در ایفون غیر فعال کنیم؟‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه دلیــل فراموشــی رمزهــای جدیــد ترجیــح می دهنــد رمــز را خــود انتخــاب کننــد بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه‬ ‫پیشــنهاد رمــز توســط گوشــی ندارنــد لــذا بــه راحتــی می توانیــد ایــن امــکان را در گوشــی ایفــون غیرفعــال کنیــد بــرای ایــن کار کافــی‬ ‫اســت ابتــدا وارد ‪ Settings‬شــده و بــر روی ‪ Passwords‬ضربــه بزنیــد ســپس در صفحــه ای کــه بــاز می شــود بــر روی ‪Password‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کــرده و ‪ AutoFill Passwords‬را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 01‬ابان‬ ‫امنیت خود را‬ ‫چگونه در بازی های‬ ‫انالین حفظ کنیم؟‬ ‫بســیاری از افــراد در سراســر جهــان بازی هــای انالیــن‬ ‫انجــام می دهنــد و اگرچــه ایــن بازی هــا لحظــات خوشــی‬ ‫را برایمــان بــه ارمغــان می اورنــد‪ ،‬امــا بی خطــر هــم‬ ‫نیســتند‪ .‬هکرهــا از روش هــای مختلفــی بــرای ورود بــه‬ ‫کامپیوتــر گیمرهــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬البتــه می توانیــد‬ ‫بــا چندیــن اقــدام ســاده‪ ،‬مانــع از چنیــن کاری شــوید‪.‬‬ ‫بنابرایــن می خواهیــم نحــوه حفــظ امنیــت در بازی هــای‬ ‫انالیــن را بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫از فایروال استفاده کنید‬ ‫اولین قدم برای محافظت از خودتان در برابر تهدیدات‬ ‫انالیــن در هنــگام انجــام بازی هــای انالیــن‪ ،‬فعالســازی‬ ‫فایــروال (‪ )Firewall‬روی سیســتم تان اســت‪.‬‬ ‫اگــر در هنــگام انجــام بازی هــای انالیــن بــا مشــکل‬ ‫ارتباطــی مواجــه شــوید‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه از‬ ‫شــما خواســته شــود فایــروال را بطــور کامــل غیرفعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا بجــای چنیــن کاری‪ ،‬بهتــر اســت فایــروال را‬ ‫فعــال نگــه داریــد تــا فقــط اجــازه عبــور بــازی را از فایــروال‬ ‫بدهیــد‪ .‬بــا ایــن رویکــرد‪ ،‬اینترنــت بــدون محدودیــت بــه‬ ‫بــازی ویدیویــی دسترســی پیــدا می کنــد‪ ،‬اما امنیت ســایر‬ ‫بخش هــای سیســتم تان در برابــر تهدیــدات احتمالــی‬ ‫حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫نحوه اجازه دادن به برنامه برای عبور از فایروال‬ ‫ روی دکمــه اســتارت کلیــک کــرده و بــه تنظیمــات‬‫برویــد‪.‬‬ ‫ در بخــش تنظیمــات‪ ،‬گزینــه ‪ Update & Security‬را‬‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ در ادامــه گزینــه ‪ Windows Security‬را انتخــاب‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫ زیــر بخــش ‪ ،Protection‬روی گزینــه & ‪Firewall‬‬‫‪ network protection‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ روی گزینه ‪ Allow an app‬کلیک کنید‪.‬‬‫ در پنجــره بعــدی‪ ،‬ابتــدا گزینــه ‪ Change Settings‬را‬‫انتخــاب کنیــد‪ .‬بــرای انجــام اینــکار بــه دسترســی ادمیــن‬ ‫نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ حاال روی گزینه ‪ Allow another app‬کلیک کنید‪.‬‬‫ بــازی ویدیــوی و کالینــت مرتبــط را از لیســت انتخــاب‬‫کنیــد‪ .‬اگــر ان هــا در ایــن فهرســت وجــود ندارنــد‪ ،‬روی‬ ‫گزینــه ‪ Browse‬کلیــک کــرده و بــازی را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در پایان روی گزینه ‪ OK‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫ پــس از اینــکار‪ ،‬در حالــی کــه فایــروال وینــدوز از‬‫سیســتم تان محافظــت می کنــد‪ ،‬بــازی انالیــن هــم‬ ‫عملکــردش را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫روتر خود را بطور مناسب پیکربندی کنید‬ ‫اگــر روتــر بــه درســتی پیکربنــدی شــده باشــد‪ ،‬تجربــه‬ ‫بــازی انالیــن مناســبی خواهیــد داشــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫روتــر چندیــن ویژگــی امنیتــی دارد کــه شــما را از دســت‬ ‫تهدیــدات انالیــن در امــان نگــه مــی دارد کــه شــامل‬ ‫فایــروال و رمزگــذاری شــبکه وای فــای می شــود‪.‬‬ ‫پــس از یــک تحقیــق ابتدایــی‪ ،‬شــاید ایــن فکــر بــه‬ ‫ذهن تــان برســد کــه ایــن قابلیت هــای امنیتــی تاثیــر‬ ‫مخربــی روی تجربــه بازی هــای انالیــن دارنــد‪ ،‬امــا چنیــن‬ ‫مراقب باشید‬ ‫تا فرزندانتان‬ ‫قربانی‬ ‫مجرمان‬ ‫سایبری نشوند‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪618‬‬ ‫کالهبرداری با همراه‬ ‫بانک جعلی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبادل اطالعات از شناســایی‬ ‫و دســتگیری یــک کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم بــا اســتفاده از یــک همــراه بانک جعلی‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی کــرد‪.‬‬ ‫چیــزی درســت نیســت‪ .‬بنابرایــن بــه بهانــه دســتیابی بــه‬ ‫تجربــه بــازی انالیــن بهتــر‪ ،‬ویژگی هــای امنیتــی روتــر را‬ ‫غیرفعــال نکنیــد‪ .‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فایــروال‬ ‫و ســایر ویژگی هــای امنیتــی روتــر شــما غیرفعــال باشــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن دوبــاره ان هــا را بررســی کنیــد تــا در اینصــورت‪،‬‬ ‫فعــال شــوند‪.‬‬ ‫برای فعالسازی ویژگی های‬ ‫امنیتی روتر خود مراحل زیر را‬ ‫دنبال کنید‪:‬‬ ‫مرورگــر اینترنــت را بــاز کــرده و ادرس ای پــی روتــر خــود‬ ‫را درون نــوار ادرس تایــپ کنیــد و کلیــد ‪ Enter‬را بزنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ادرس ای پــی روتــر بــا ‪ ۱۹۲.۱۶۸‬شــروع می شــود‪.‬‬ ‫بــا یــک جســتجوی ســاده در گــوگل می توانیــد ادرس‬ ‫ای پــی دقیــق خــود را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫در صفحه ورود روتر‪ ،‬اطالعات را وارد کنید‪.‬‬ ‫بــه بخــش ‪ Security‬در صفحــه روتــر برویــد و از‬ ‫روشــن بــودن فایــروال مطمئــن شــوید‪ .‬در ایــن صفحــه‬ ‫ویژگی هــای امنیتــی دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه بایــد‬ ‫فعــال باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫اگــر روتــر شــما گزینــه ای بــرای تنظیــم ســطح امنیــت‬ ‫فایــروال دارد‪ ،‬گزینــه میانــی را انتخــاب کنیــد تــا عــاوه بــر‬ ‫حفــظ امنیــت‪ ،‬محدودیــت زیــادی برایتــان درنظــر نگیــرد‪.‬‬ ‫اســکرین شــات بــاال مربــوط به روتــر ‪ TP-Link‬می شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال روش ان در روترهــای دیگــر هــم مشــابه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از برنامه های تقلب استفاده نکنید‬ ‫همــه مــا دوســت داریــم در بازی هــا برنــده باشــیم و‬ ‫همیــن حــس برخــی مواقــع باعــث می شــود بــه ســراغ‬ ‫تقلــب کــردن برویــم و حالت هــای مختلفــی ماننــد‬ ‫تیرهــای نامحــدود را تجربــه کنیــم‪ .‬امــا ایــن رویکــرد‬ ‫می توانــد برایمــان دردســاز شــود چــرا کــه بســیاری از‬ ‫برنامه هــای تقلــب در بازی هــا‪ ،‬حــاوی بدافــزار هســتند‬ ‫و از شــما می خواهنــد در هنــگام نصــب‪ ،‬انتــی ویــروس‬ ‫سیســتم تان را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا دانلــود چنیــن اپ هایــی نــه تنهــا روی تجربــه‬ ‫بــازی دیگــر گیمرهــا تاثیــر منفــی می گذاریــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫امنیــت خودتــان را هــم در معــرض خطــر قــرار می دهیــد‪.‬‬ ‫هکرهــا از ایــن برنامه هــا بــرای ســرقت اطالعــات مهــم‬ ‫و حســاس ماننــد اطالعــات کارت اعتبــاری و پســوردها‬ ‫پلیــس فتــا گفت‪:‬والدیــن بــه فرزنــدان خــود‬ ‫بیاموزنــد کــه در فضای مجازی از پیشــنهادات‬ ‫انالینــی کــه وعده هــای بیــش از حــد جــذاب‬ ‫مــی دهنــد دوری کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبراظهــار داشــت‪ :‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫در هنــگام اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای‬ ‫انجــام کارهــای درســی و امــورات خــود ممکــن‬ ‫اســت در معــرض افــراد ســودجو و کالهبــردار‬ ‫قــرار بگیرنــد کــه بایــد در ایــن مواقــع کامــا‬ ‫هوشــیار باشــند تــا مــورد بــزه واقــع نشــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجرمــان ســایبری بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف خــود هــر راه و روش ممکــن را‬ ‫امتحــان مــی کننــد و بــا ارســال لینــک هــای‬ ‫جعلــی بــا عناویــن مختلــف بــرای دانلــود بــازی‬ ‫هــای رایانــه ای و برنامــه هــای مــورد نیــاز‬ ‫کــودکان و نوجوانــان ســعی در خالــی کــردن‬ ‫حســاب انــان و والدینشــان مــی باشــند‪.‬‬ ‫اســتفاده می کننــد و حتــی برخــی مواقــع بــدون اطــاع‬ ‫شــما‪ ،‬از سیســتم تان بــرای اســتخراج رمزارزهــا اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫برخــی مواقــع هکرهــا بــا همیــن برنامه هــا‪ ،‬سیســتم تان‬ ‫را قفــل می کننــد و بــرای بازگردانــدن ان هــا‪ ،‬از شــما‬ ‫درخواســت پــول می کننــد‪ .‬در کنــار تمــام ایــن مــوارد‪،‬‬ ‫اســتفاده از برنامه هــای تقلــب در بــازی می توانــد باعــث‬ ‫محرومیــت دائمی تــان از اجــرای بــازی هم شــود‪ .‬بنابراین‬ ‫اســتفاده از برنامه هــای تقلــب‪ ،‬می توانــد دردســرهای‬ ‫زیــادی برایتــان بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات شخصی تان را لو ندهید‬ ‫تمــام بازی هــای انالیــن نیــاز بــه تــگ گیمــر دارنــد تــا‬ ‫ســایر گیمرهــا بتواننــد شــما را شناســایی کننــد‪ .‬مطمئــن‬ ‫شــوید کــه ایــن تــگ‪ ،‬حــاوی اطالعــات شــخصی تان مثــل‬ ‫ل تــان یــا موقعیت تــان نباشــد‪ .‬تنظیمــات‬ ‫نام تــان‪ ،‬ایمی ‪‎‬‬ ‫حریــم خصوصــی روی کالینــت بازی هــای ویدیویی مانند‬ ‫اســتیم را بررســی کنیــد تــا از داده هایــی کــه در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار می گیرنــد‪ ،‬مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫هرگونه اطالعات شــخصی می تواند برایتان دردسرســاز‬ ‫شــود و از ان هــا بــرای هــدف قــرار دادن شــما اســتفاده‬ ‫شــود‪ .‬حتــی ادرس ایمیــل هــم می توانــد بــرای ارســال‬ ‫پیام هــای اســپم و دســتیابی بــه پســوردتان اســتفاده‬ ‫شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای پذیرفتــن پیشــنهاد دوســتی‬ ‫افــراد ناشــناس هــم رویکــرد محتاطانــه ای در پیــش‬ ‫بگیریــد‪ ،‬مخصوصــا اگــر چنیــن فــردی را تــا بــه امــروز در‬ ‫ســرور ندیده ایــد‪.‬‬ ‫از حالت گیمینگ در انتی ویروس استفاده کنید‬ ‫برخــی مواقــع انتــی ویــروس می توانــد روی تجربــه‬ ‫بازی هــای انالیــن تاثیــر منفــی داشــته باشــد‪ .‬البتــه در‬ ‫کنــار محدودیت هــای ســختگیرانه‪ ،‬انتــی ویروس هــا‬ ‫منابــع زیــادی هــم از سیســتم تان مصــرف می کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از ایــن نــرم افزارها از حالت گیمینگ‬ ‫هــم بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫حالت گیمینگ در انتی ویروس اسکن ویروس در پس‬ ‫زمینــه را متوقــف می کنــد و همچنیــن نوتیفیکیش ـن ها‬ ‫بی صــدا می شــوند تــا تجربــه بــازی بــدون مزاحمتــی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬اگــر در هنــگام اجــرای بــازی از ســمت‬ ‫انتــی ویــروس دچــار مشــکلی شــدید‪ ،‬بجــای اینکــه ان را‬ ‫غیرفعــال کنیــد‪ ،‬از حالــت گیمینگ اســتفاده کنید‪ .‬برخی‬ ‫انتــی ویروس هــا از تقویت کننــده بــازی بهــره می برنــد و‬ ‫فایل هــای اضافــه را هــم پــاک می کننــد تــا در هنــگام‬ ‫بــازی کــردن‪ ،‬تجربــه بهتــری در اختیارتــان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا چنــد قــدم بــاال می توانیــد امنیــت خــود را در هنــگام‬ ‫اجــرای بازی هــای انالیــن حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه ی کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی بــه خصــوص کــودکان و نوجوانــان‬ ‫نبایــد هــدف اســانی بــرای کالهبــرداران‬ ‫اینترنتــی باشــند و بایــد یــاد بگیرنــد کــه روی‬ ‫هــر لینکــی کــه بــرای انــان ارســال مــی شــود‬ ‫نبایــد کلیــک کننــد و یا بــرای دیگــران اطالعات‬ ‫کارت بانکــی و رمــز ان را نفرســتند‪.‬‬ ‫وی داشــت ‪ :‬افــراد فعــال در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای جلوگیــری از مــورد بــزه قــرار‬ ‫گرفتــن خــود در برابــر مجرمــان ســایبری باید‬ ‫فریــب هــر پیشــنهاد بــا وعــده هــای بیــش‬ ‫از حــد جــذاب را نخورنــد و حتمــا والدیــن بــه‬ ‫فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه بــرروی لینــک‬ ‫هایــی بــا پیشــنهادات وسوســه کننــده بــرای‬ ‫دانلــود بــازی و یــا هرعنــوان دیگــر کلیــک‬ ‫نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــه کالهبــرداران هشــدار داد و گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی در حــال‬ ‫پایــش فضــای مجــازی اســت و چنــان چــه‬ ‫کســانی کــه بخواهنــد از طــرق مختلــف اقــدام‬ ‫بــه فریــب کابــران فضــای مجــازی در ســایت‬ ‫هــا و اپلیکیشــن هــای خریــد و فــروش نمایند‬ ‫مطمئــن باشــند پلیــس در چهارچــوب قانــون‬ ‫حتمــا بــا انــان برخــورد خواهــد نمــود و ایــن‬ ‫افــراد بایــد پاســخگوی اعمــال خــود باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی در پایــان توصیــه‬ ‫نمــود ‪ :‬والدیــن حتمــا ســواد ســایبری خــود‬ ‫و فرزندانشــان را افزایــش دهنــد و تحــت‬ ‫هیــچ شــرایطی فریــب افــراد کالهبــردار در‬ ‫فضــای مجــازی را نخورنــد و همچنیــن در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مجرمانــه و‬ ‫کالهبــرداری در فضــای مجــازی موضــوع را‬ ‫از طریــق مرکــز فوریتهــای ســایبری بــا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬و یــا از طریــق ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود‬ ‫معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت در پــی شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫پانصــد میلیــون ریــال از حســابش‪ ،‬پرونــده ای در‬ ‫ایــن زمینــه تشــکیل و موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ادامه داد‪ :‬شــاکی در اظهارات‬ ‫خــود عنــوان کــرد کــه بــرای نصــب نرم افــزار همــراه‬ ‫بانــک به روزرســانی شــده یکــی از بانک هــای‬ ‫رســمی کشــور در موتــور جســتجوگر گــوگل اقــدام‬ ‫بــه جسـت وجو کــرده و پــس از مشــاهده و دانلــود‬ ‫اولیــن لینــک نرم افــزار کــه مشــابه نرم افــزار اصلــی‬ ‫بانــک بــوده‪ ،‬بــه صــورت نــااگاه نرم افــزار مخــرب را‬ ‫ب کــرده و در دام‬ ‫بــر روی تلفــن همــراه خــود نص ـ ‬ ‫ســارقان اینترنتــی گرفتارشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متخصصیــن پلیــس فتــا بــا بهره گیــری‬ ‫از روش هــای علمــی و بکارگیــری اقدامــات‬ ‫تخصصــی مجــرم را شناســایی و متوجــه شــدند‬ ‫افــراد زیــادی توســط ایــن شــیاد ســایبری مــورد‬ ‫کالهبــرداری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از بــه‬ ‫دســت امــدن اطالعــات هویتــی مجــرم بــرای پلیس‬ ‫و پــس از تشــریفات قضایــی متهــم در محــل‬ ‫اختفــای خــود در یکــی از مناطــق غربــی تهــران‬ ‫بــزرگ دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬ایــن کالهبــردار‬ ‫اینترنتــی پــس از حضــور در پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫و مواجهــه بــا ادلــه دیجیتــال موجــود در پرونــده‬ ‫اظهــار داشــت یــک نــرم افــزار جعلــی شــبیه همــراه‬ ‫بانــک اصلــی طراحــی کــرده و با ایــن روش از تعداد‬ ‫زیــادی از شــهروندان کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬با توجه به شــیوه های‬ ‫گوناگــون و نویــن کالهبــرداران و ســارقان اینترنتــی در‬ ‫انجــام اعمــال مجرمانــه و خرابکاران ـ ه خــود هم وطنــان‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه دانلــود‬ ‫نرم افــزار همــراه بانــک را تنهــا از ســایت اصلــی بانــک‬ ‫انجــام دهنــد و بــه هیچ وجــه بــرای خریــد شــارژ‪ ،‬انتقــال‬ ‫وجــه‪ ،‬دانلــود نرم افــزار بانکــی یــا هرگونــه تراکنــش مالی‬ ‫از جســت وجو در ســایت گــوگل یــا ســایر موتورهــای‬ ‫جســت وجوگر اســتفاده نکنند‪،‬شــهروندان همچنــان‬ ‫مــی تواننــد هرگونــه مــورد مشــکوک را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــه‬ ‫صــورت انالیــن بــا کارشناســان مــا درمیــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ -618‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-618‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/26‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/26 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/23 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//08‬‬ ‫یک شنبه ‪08//01‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫برای اینکه فیلمساز‬ ‫شوید‪ ،‬باید رنج بکشید‬ ‫م دوئــل گفــت‪ :‬بایــد مســاله داشــته باشــید‪ ،‬گرفتار باشــید و‬ ‫کارگــردان فیلـ ‬ ‫رنــج بکشــید تــا فیلمســاز شــوید هیــچ گنجی بــدون رنــج به دســت نمی اید‪.‬‬ ‫فیلمســازی قواعــد شــغلی نــدارد یــک جــور زندگی اســت‪ ،‬قاعــده ان از خود‬ ‫زندگــی می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســتاد خبــری ســی و نهمیــن جشــنواره‬ ‫فیلــم کوتــاه تهــران‪ ،‬احمدرضــا درویــش در نشســت تخصصــی انتقــال‬ ‫تجربــه ایــن دوره از جشــنواره بــا موضــوع کارگردانــی اظهــار داشــت‪ :‬مــن‬ ‫بــه صنعــت ســینمای ملــی و بین المللــی ایــران اعتقــادی نــدارم و ایــن کــه‬ ‫ســینمای مــا ملــی‪ ،‬صنعتــی یــا بین المللــی اســت‪ .‬اگــر فرصــت باشــد در‬ ‫محافــل خصوصی تــر ایــن جریــان را بــا اســتدالل بیــان می کنــم‪ .‬البته شــاید‬ ‫مثل من خیلی ها این تصور را داشــته باشــند‪ .‬ســینمای ما تجربی اســت‪.‬‬ ‫مــا در پــی کشــف زبانــی هســتیم کــه متعلــق بــه مــا باشــد‪ ،‬متعلــق بــه‬ ‫منطقــه‪ ،‬هویــت‪ ،‬زیســت اجتماعــی مــا و معتقــدم تــا رســیدن بــه ســینمای‬ ‫ملــی‪ ،‬بین المللــی و صنعتــی فرســنگ ها فاصلــه داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه گفتــه می شــود ســینمای مــا صنعتــی اســت‪ ،‬یــک فریــب‬ ‫ناخواســته اســت کــه مــا هــم دچــارش هســتیم‪ .‬خــود دسـت اندرکاران هــم‬ ‫باورشــان شــده کــه در چنیــن قــواره ای ظاهــر می شــوند‪ .‬دولتمــردان هــم‬ ‫در ایــن موضــوع دخیــل هســتند‪ .‬ان هــا خیلــی مایــل هســتند ســینمای‬ ‫ایــران را بزرگتــر از واقعیــت خــود نشــان بدهنــد و از ایــن واژه هــا اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬گویــی بــا بــه کارگیــری واژه صنعــت ملــی و بین المللــی بــه ان‬ ‫جایــگاه می دهنــد‪ .‬در ایــن ســال هایی کــه ســینمای مــا رشــد و نمــو داشــته‪،‬‬ ‫چنیــن توصیفاتــی بیشــتر از ســوی سیاســتمداران بیــان شــده تــا جایــگاه‬ ‫خــود را بــاال ببرنــد ایــن امــا یــک تعریــف روشــن نیســت بلکــه اغواگرانــه‬ ‫اســت و مــا هــم بــه ان تــن داده ایــم‪.‬‬ ‫درویــش افــزود‪ :‬ایــا نهــادی نیســت کــه بــه یکــی از مولفه هــای ذکرشــده‬ ‫بــرای ســینمای ملــی نزدیــک شــده باشــد؟ نهــادی نیمــه مدنــی‪ ،‬کــه تــاش‬ ‫می کنــد در ســاحت ملــی تاثیرگــذار باشــد‪ ،‬همیــن انجمن ســینمای جوانان‬ ‫اســت و متاســف شــدم کــه برخــاف زحمــات دوســتان‪ ،‬فقــط ‪ ۵۶‬دفتــر‬ ‫انجمــن در حــال حاضــر فعــال اســت؛ در حالــی کــه قبــا ًخیلــی بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫کارگــردان فیلــم کیمیــا اضافــه کــرد‪ :‬از یکــی از داوران شــنیدم کــه می گفــت‬ ‫درصــد زیــادی از اثــار دو هویــت دارد‪ ،‬یکــی تحــت تاثیــر فیلم هــای بلنــد‬ ‫هســتند‪ ،‬چــه از نظــر انتخــاب موضــوع چــه از نظــر فــرم و دیگــری ایــن اســت‬ ‫کــه توجــه بــه مرکزیــت کشــور دارنــد‪ ،‬موضوعاتــی کــه بــرای فیلــم هــای انهــا‬ ‫انتخــاب می شــود‪ ،‬بیشــتر قصه هایــی اســت کــه بــه مرکــز تهــران معطــوف‬ ‫می شــود و از منطقــه بومــی خــود غفلــت کرده انــد‪ .‬بــا انکــه تجربــه زندگــی‬ ‫طبیعی را در دل خود دارد‪ .‬همانطور که در فیلم های بلند متاثر از مسائلی‬ ‫ماننــد مســایل پولــی‪ ،‬دوربین هــا در جــای جــای ایــران قــرار نمی گیــرد‪ ،‬اینجــا‬ ‫هــم دوربیــن مــا در برگیرنــده همــه مناطــق نیســت‪ .‬مثــا ًدوربیــن مــا در‬ ‫عرشــه‪ ،‬لنــج و یــا میــان عشــایر نیســت‪ .‬موضوعــات بیشــتر دربــاره مســایل‬ ‫شــهری‪ ،‬مثلــث عشــقی و ماننــد ان اســت کــه ریشــه ایــن موضــوع بــه‬ ‫مســایل فرهنگــی مــا برمی گــردد و بخشــی معطــوف بــه بودجــه اســت‪.‬‬ ‫ایران فقط تهران نیست؛ این انحصار را بشکنید‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینگونــه اســت کــه موضوعــات مــا هــم محــدود می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ســینمای جوانــان بتوانــد از نظــر کمــی و پشــتیبانی بــه گون ـه ای عمــل‬ ‫کنــد کــه جوانــان تولیــد کننــد و فیلمــی بســازند کــه عطــر و بویــی کمتــر‬ ‫دیده شــده داشــته باشــد‪ ،‬بهتــر اســت و ایــن یــک انتخــاب خالقانــه خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬از دوســتان خواهــش می کنــم از کســانی کــه شــهر‪ ،‬فرهنــگ و در‬ ‫کلیــت ایرانیــت و وطــن را در فیلم هــا مــورد توجــه قــرار داده انــد‪ ،‬حمایــت‬ ‫کننــد‪ .‬تــا ایــن انحصــار شکســته شــود‪ .‬چــون ایــران فقــط تهــران نیســت‪،‬‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل بی عدالتــی فرهنگی‪ ،‬بخشــی از افراد در شهرســتان ها‬ ‫شــهروندان درجــه دو و ســه محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫درویــش افــزود‪ :‬در تهــران افــراد می تواننــد بــا امکانــات خوبــی فیلم هــا‬ ‫را تماشــا کننــد امــا افــراد در شهرســتان ها نمی تواننــد اینگونــه فیلم هــا را‬ ‫ببینــد و ایــن یعنــی اینکــه ســینمای مــا ملــی نیســت و انچــه کــه در پــرده بــه‬ ‫نمایــش درمی ایــد دیگــر اصــا ملــی نیســت‪ .‬البتــه حتمــا بــه صــورت اســتثنا‬ ‫اثــار درخشــانی داریــم امــا معــدل ایــن ســینما‪ ،‬خــوب نیســت‪.‬‬ ‫درویــش تاکیــد کــرد‪ :‬از مســئول ســینمای جوانــان‪ ،‬هیــات امنــا و رییــس‬ ‫ســازمان ســینمایی کــه قــول داد بــه زیرســاخت ها بپــردازد و ســازمان‬ ‫ســینمایی را چابک کند و ‪ ۵۰‬نفر برای یک پروانه ســاخت کاهش دهد که‬ ‫البتــه هیچکــدام نشــده‪ ،‬خواهشــم ایــن اســت کــه انجمــن ســینمای جوانان‬ ‫را دریابنــد‪ .‬دوســتان ســازمان ســینمایی گرچــه می گوینــد کارشــان هدایــت‬ ‫اســت امــا مــا ایــن موضــوع را از زبــان خیلی هــا شــنیده ایم‪ .‬معتقــدم انــرژی‬ ‫اصلــی و ســوخت موشــکی ســینمای جوانــان ایــران از اعضــای ان اســت‪ ،‬کار‬ ‫اصلــی را خودشــان انجــام می دهنــد‪ .‬ایــن انجمــن بــه عنــوان یــک تــاش‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬می توانــد امکانــات و افــراد را بــه هــم وصــل کنــد‪.‬‬ ‫بریده های تاریخ‪۹۵/‬‬ ‫گزارش پزشک‬ ‫مخصوص نادر شاه‬ ‫از لحظه قتل او‬ ‫امــروز ‪ ۳۰‬مهــر‪ ،‬ســالگرد تولــد نادرشــاه افشــار از‬ ‫پادشــاهان جهانگشــای ایــران زمیــن اســت‪ .‬او را‬ ‫ناپلئــون اســیایی یــا ناپلئــون ایرانــی یــا اخریــن فاتــح‬ ‫بــزرگ اســیای میانــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫شــاه افشــار پایــه گــذار سلســله افشــاریه اســت‬ ‫و بیــرون رانــدن قــوای متجــاوز عثمانــی و روســیه‬ ‫و ســرکوب شورشــیان افغــان و تجدیــد اســتقالل‬ ‫ایــران از جملــه فتوحــات و افتخــارات او بــه شــمار‬ ‫مــی ایــد‪ .‬فتــح دهلــی و ترکســتان نیــز از جملــه‬ ‫جهانگشــایی های اوســت‪ .‬گــزارش زیــر به نحــوه مرگ‬ ‫و چگونگــی ســاخت ارامــگاه او از ابتــدا تــا کنــون مــی‬ ‫پــردازد‪.‬‬ ‫نــادر بــرای ســرکوب کردهــای خبوشــانی لشکرکشــی‬ ‫و در محلــی بــه نــام فتح ابــاد خبوشــان چــادر زده‬ ‫بــود‪ .‬او از مدتــی پیــش نســبت بــه ســرداران ایرانــی‬ ‫و نگهبانــان خــود بدبیــن شــده بــود و بــرای همیــن‬ ‫بــا ســران افغانــی ســپاه خــود قــراری ســری گذاشــته‬ ‫بــود کــه فــردای ان شــب؛ ســران قزلبــاش و ســرداران‬ ‫ایرانــی ســپاه را دســتگیر و مجــازات کنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن عهــد ســرّی بــه بیــرون درز کــرد و در‬ ‫شــب یکشــنبه ســی ام خــرداد ‪ ۱۱۲۶‬همــان‬ ‫کســانی کــه قــرار بــود شــاه فــردا از خجالتشــان‬ ‫درایــد از خجالــت نــادر درامدنــد‪.‬‬ ‫گزارش پزشک مخصوص‬ ‫از لحظات قتل‬ ‫ایــن گــزارش کشــیش لوییــز بــازن‪ ،‬پزشــک‬ ‫مخصــوص نادرشــاه اســت کــه در شــب قتــل‬ ‫نادرشــاه در چــادری کنــار چــادر نادرشــاه بــوده‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫مهاجمــان بــه پــای خیمــه گاه نــادر رســیدند‬ ‫و تمــام موانــع را کنــار زدنــد تــا بــه خوابــگاه راه‬ ‫یافتنــد‪ .‬شــاه ِ نگون بخــت خوابیــده بــود ولــی از‬ ‫ســر و صــدا بیــدار شــد و بــا صــدای دهشــتناکی‬ ‫بانــگ زد کیســت؟ شمشــیر مــن کــو؟ توپــوز ِ [گــرز]‬ ‫مــرا بیاوریــد‪ .‬مهاجمــان از شــنیدن ایــن صــدا از‬ ‫تــرس وحشــت زده بِــااراده عقــب عقــب رفتنــد‪،‬‬ ‫امــا هنــوز از خیمــه خــارج نشــده بودنــد کــه ســر و‬ ‫کلــه محمدقلی خــان و صالح خــان هویــدا شــد بــا‬ ‫مــا بــه درون چــادر بیاییــد‪ .‬طهماســب قلی خان(‬ ‫نــادر شــاه) هنــوز نیمــه عریــان بــود کــه‬ ‫محمدقلی خــان جلــو دویــد بــا شمشــیر ضربتــی‬ ‫حوالــه شــاه کــرد؛ نــادر ســرنگون شــد و از پــای‬ ‫درامــد‪ .‬دو ســه نفــر ِ دیگــر نیــز شمشیرهایشــان را‬ ‫در بــدن او فروبردنــد‪ .‬شــاه بدبخــت کــه در خــون‬ ‫خــود می غلتیــد‪ ،‬ســعی کــرد کــه برخیــزد ولــی‬ ‫قــدرت برخاســتن و رمــق حرکــت نداشــت‪ ،‬فریــاد‬ ‫زد چــرا مــرا کشــتید؟ مــرا نکشــید‪ ،‬هرچــه دارم از‬ ‫ان شــما‪.‬‬ ‫نــادر در ایــن ســخن بــود کــه صــاح خــان‬ ‫شمشــیرش را بــر گــردن او نواخــت؛ ســر وی را از‬ ‫بــدن جــدا کــرد و بــه دســت ســربازی داد کــه ان‬ ‫را نــزد علی قلی خــان کــه در ان موقــع در هــرات‬ ‫به ســر می بــرد‪ ،‬ببــرد‪.‬‬ ‫شــاعری ایــن بیت هــا را در واقعــه قتــل نادرشــاه‬ ‫ســروده کــه بــا انچــه وی نیــت داشــته و انچــه بــر‬ ‫ســر ان گیتی گشــا رفتــه اســت‪ ،‬تناســبی تمــام‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫سر ِ قتل و تاراج داشت‬ ‫سر ِ شب َ‬ ‫سحرگه نَه تن سر‪ ،‬نَه سر تاج داشت‬ ‫به یک گردش چرخ نیلوفری‬ ‫نه نادر به جا ماند و نه نادری‬ ‫قبری که چند بار ساخته و خراب شد‬ ‫وقتــی نــادر از توطئــه جــان ســالم بــه در نبــرد‪،‬‬ ‫جنــازه اش را بــه مشــهد بردنــد و در ارامگاهــی‬ ‫کــه خــودش از قبــل برپــا شــده بــود‪ ،‬خــاک کردنــد‪.‬‬ ‫قبــر او یــک ایــوان داشــت و چهــار اتــاق کوچــک و‬ ‫دو راهــرو در دو طــرف ایــوان‪ .‬مســاحت ان ‪۵۴۵‬‬ ‫متــر مربــع بــود و یــک بــاغ دور ان را گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫امــا ایــن بنــا بــه تدریــج و بــر اثــر کوشــش بــاد و‬ ‫بــاران و افتــاب تخریــب شــد و تبدیــل بــه گاری‬ ‫و درشــکه خانــه شــد‪ .‬تــا ایــن کــه احمدقــوام‬ ‫الســلطنه والــی خراســان بــه ســال ‪ ۱۲۹۶‬شمســی‬ ‫درصــدد احیــای دوبــاره ان برامــد‪ .‬قــوام توانســت‬ ‫بــا تخریــب ســاختمان هــای اطــراف گــور نــادر‪،‬‬ ‫بنایــی تــازه برپــا کنــد امــا ایــن ســاختمان نیــز بــه‬ ‫مــرور اســیب دیــد‪.‬‬ ‫تــا ایــن کــه در ســال ‪ ۱۳۳۳‬انجمــن اثــار ملــی‬ ‫ایران مصمم به ســاخت ارامگاهی ماندگار شــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو در ‪ ۱۸‬اســفند همــان ســال‪ ،‬فراخوانــی‬ ‫بــرای طراحــی ایــن ارامــگاه در جریــده افتــاب‬ ‫شــرق داد کــه البتــه ســاخت بــه دلیــل جلوگیــری‬ ‫از پــاره ای اختالفــات موقتــا متوقــف شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام در مــرداد ‪ ۱۳۳۴‬انجمــن اثــار ملــی‬ ‫ایــران بــه هوشــنگ ســیحون و ابوالحســن‬ ‫صدیقــی ماموریــت داد تــا ایــن پــروژه را در دســت‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫حــدود چهــار ســال بعــد در روز ‪ ۲۸‬مــرداد ‪۱۳۳۸‬‬ ‫طــی مراســمی مذهبــی‪ ،‬اســتخوان هــای نادرشــاه‬ ‫دوبــاره دفــن و ارامــگاه دوبــاره ســاخته شــده‬ ‫نادرشــاه افشــار‪ ،‬رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقبــره در ضلــع شــمال غربــی چهــارراه‬ ‫شــهدا یــا نــادری ســابق در مشــهد قــرار دارد کــه در‬ ‫فاصلــه نزدیکــی از حــرم امــام رضــا(ع) قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

شماره : 942
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

شماره : 941
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

شماره : 940
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

شماره : 939
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!