روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 616 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 616

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 616

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 616

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪111 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 27‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/19-‬اکتبر ‪ /22-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪616‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫گام عملی شهرداری با کاهش عوارض‬ ‫ساختمانی‪ ،‬در جهت حمایت‬ ‫از تولید مسکن‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫محدودیتی‬ ‫در استفاده از دانش‬ ‫جهانینداریم‬ ‫کاهش عوارض ساختمانی‬ ‫و بخشودگی جریمه‬ ‫بدهکاران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫وام اشتغال به مددجویان‬ ‫بهزیستی‬ ‫‪4‬‬ ‫چگونه مشکل سرعت پایین‬ ‫دانلود و اپلود در گوگل‬ ‫درایو را حل کنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫در عرصه فرهنگ و هنر‬ ‫گلستانبندرترکمن‬ ‫ظرفیت غنی دارد‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 26‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪616‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫ظرفیت تولید اب در‬ ‫بندهای خاکی گلستان‬ ‫معــاون فنــی و ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫اجــرای طرح هــای ابخیــزداری در اســتان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تنــش خشکســالی و مقابلــه بــا گــرد و‬ ‫غبــار گفــت‪ :‬ظرفیــت تولیــد اب در بندهــای خاکی‬ ‫مناطــق گوناگــون گلســتان افــزون بــر ‪ ۷۰‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫رمضــان بهتــرک افــزود‪ :‬بــا اجــرای طرح هــای مرتبــط‬ ‫بــا ابخیــزداری‪ ،‬امــکان تولیــد ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫اب از طریــق بندهــای خاکــی گلســتان وجــود دارد که‬ ‫تکمیــل طرح هــای در دســت اقــدام می توانــد امــکان‬ ‫تولیــد اب را تــا حــد زیــادی افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬حــدود یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصــه هــای طبیعــی گلســتان بــه اجــرای‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری نیــاز دارد کــه در ‪ ۶۵۰‬هــزار ان‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عرصه هــای اولویـت دار گلســتان بــرای‬ ‫اجــرای طــرح ابخیــزداری‪ ۴۵۶ ،‬بنــد ســنگ و مالتــی‬ ‫در عرصــه جنگلــی‪ ۴۵ ،‬بنــد سرشــاخه گیــر در مناطق‬ ‫دشــت و ‪ ۲۱۰‬بنــد خاکــی در شــمال شــرق اســتان در‬ ‫دســت اجــرا و یــا بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزود‪ :‬بــا وجــود‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری اجــرا شــده و در دســت اجــرا‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه کــه تاثیــر بســزایی در‬ ‫توســعه اســتان دارد‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بهتــرک بــا اشــاره بــه تاثیــر اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری در جلوگیــری از فرســایش خــاک و‬ ‫میانگیــن ســاالنه فرســایش خــاک در گلســتان ‪ ۱۶‬تن‬ ‫در هکتــار افــزود‪ :‬بیشــترین مقــادر فرســایش خــاک‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۳۵‬تــن در هکتــار مربــوط بــه مناطــق‬ ‫شــرق اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیریت سیالب‪ ،‬جلوگیری از فرسایش خاک‪،‬‬ ‫افزایــش نفــوذ اب در خــاک و تغذیــه ابخوان هــا‪،‬‬ ‫حفــظ منظــر و تنــوع زیســتی اکوسیســتم حــوزه‪،‬‬ ‫کاهــش خســارات مالــی و جانــی بــه جوامــع‬ ‫پاییــن دســت‪ ،‬توانمندســازی جوامــع محلــی و‬ ‫افزایش معیشــت خانوارهای روســتایی‪ ،‬کاهش‬ ‫وابســتگی بــه منابــع طبیعــی و افزایــش تولیــد در‬ ‫واحــد ســطح اراضــی و بهره بــرداری بهینــه از حوزه‬ ‫ابخیــز بــر اســاس تــوان و ظرفیــت در راســتای‬ ‫توســعه پایــدار از مهمتریــن اهــداف اجــرای‬ ‫پروژه هــای ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه ایــن اســتان بــه عنــوان‬ ‫پایلــوت (ازمایــش) اجــرای طــرح قــرارگاه جهــادی‬ ‫ابخیــزداری در کشــور انتخــاب شــد کــه نتایــج اجــرای‬ ‫ایــن طــرح در صــورت نتیجــه بخــش بــودن بــه ســایر‬ ‫اســتان ها تعمیــم داده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در گلســتان بــرای یــک میلیــون‬ ‫هکتــار طــرح تفضیلــی اجــرای طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری وجــود دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحت بیــش از ‪ ۲‬میلیــون هکتــار‬ ‫دارای اقلیــم معتــدل مدیترانــه ای و دارای ســطحی‬ ‫معــادل یــک میلیــون و ‪ ۳۳۵‬هزار هکتــار عرصه های‬ ‫منابــع طبیعــی مشــتمل بــر ‪ ۴۵۲‬هزار هکتــار جنگل‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫ســاحلی اســت کــه حــدود ‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫نــوار مــرزی ایــن اســتان بــه دلیــل خشکســالیهای‬ ‫متوالــی‪ ،‬پاییــن بــودن نــزوالت جــوی و نزدیکــی بــه‬ ‫بیابــان هــای قــره قــوم ترکمنســتان و ضعف پوشــش‬ ‫گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصد اعتبارات ابخیزداری گلستان‬ ‫معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬اعتبــارات امســال‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری اســتان نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۳۰‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه بخــش‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از جملــه ‪۳۵۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ملــی‪ ۲۲۱ ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات محرومیت زدایــی و ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارت نفــت بــه طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری و احیــای مراتــع و مقابلــه بــا بیابان زدایــی‬ ‫بــوده کــه اجرایــی شــدن طرح هــای براســاس اولویــت‬ ‫بنــدی عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گلســتان از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب‬ ‫بــا مازنــدران همســایه اســت و از مناطــق ســیل خیــز‬ ‫کشــور بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.635.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,786,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,415,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,258,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫عوارض تشویقی برای سازندگان‬ ‫مسکن گرگان در نظر گرفته شده‬ ‫بــا توجــه بــه سیاســت دولــت ســیزدهم در اجــرای‬ ‫طــرح جهــش تولیــد مســکن و افزایــش ســاخت ســرپناه‬ ‫و ســکونتگاه بــرای احــاد مــردم بــه ویــژه دهک هــای کــم‬ ‫برخــوردار انتظــار م ـی رود شــاهد رونــق ســاخت و ســازها‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫تــاش داریــم بــا اصــاح نــرخ عــوارض ســاختمانی شــاهد‬ ‫پویایــی جــدی در بخــش مســکن باشــیم‬ ‫گام عملی‬ ‫شهرداری با کاهش‬ ‫عوارض ساختمانی‪،‬‬ ‫در جهت حمایت‬ ‫از تولید مسکن‬ ‫افزایــش نــرخ عــوارض ســاختمانی بــرای ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫انتقــادات بســیاری را متوجــه شــورای شــهر گــرگان کــرد‬ ‫کــه بــا الیحــه دوفوریتــی شــهرداری بــرای کاهــش ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی عــوارض و موافقــت نماینــدگان مــردم در‬ ‫پارلمــان شــهری‪ ،‬امیدهــا بــرای افزایــش ساخت وســازها‬ ‫و تحقــق بیــش از پیــش شــعار جهــش تولیــد مســکن در‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫‪ ،‬رونــق صنعــت ســاختمان و ســهولت در ســاخت‬ ‫ســرپناه و مســکن یکــی از وعده هــای دولــت ســیزدهم‬ ‫بــود کــه در نخســتین ماه هــای اغــاز فعالیــت دولــت‬ ‫جهــادی در قالــب الیحــه جهــش تولیــد مســکن بــه‬ ‫مجلــس ارایــه شــد و بــه عنــوان «قانــون جهــش‬ ‫مســکن» بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا بســیج همــه امکانــات و منابــع مالــی تــاش‬ ‫شــد احــداث واحدهــای مســکونی بــرای دهک هــای‬ ‫مختلــف جامعــه بــه فراخــور تــوان و اورده مالــی‬ ‫متقاضیــان در دســتور کار قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد اجــرای جهــش تولیــد مســکن در روســتاها‬ ‫رونــد مطلوبــی دارد امــا اجــرای ایــن قانــون در شــهرها بــا‬ ‫دغدغه هــای متعــددی روبــرو اســت؛ موضوعــی که ســبب‬ ‫شــد تــا تحقــق وعــده هــای دولــت در بــازه زمانــی تعییــن‬ ‫شــده بــا ســرعت کمتــری بــه پیــش رود‪.‬‬ ‫فعالیت‪ ۸۸۸‬مجموعه‬ ‫نواور در مرکز توسعه‬ ‫تعاون کشور‬ ‫رییــس مرکــز نــواوری و توســعه تعــاون ایــران با تاکید بــر ضرورت‬ ‫تحــول و نــواوری در حــوزه تعــاون گفــت‪ :‬فعالیــت ‪ ۸۸۸‬مجموعــه‬ ‫نــواور‪ ،‬بخشــی از اقدامــات انجام شــده بــرای توســعه فرهنــگ‬ ‫همــکاری و تعــاون در کشــور اســت‪.‬‬ ‫مصطفی صالحی راد در جلســه نشســت هماهنگی و شناســایی‬ ‫هســته های نواورانــه گروه هــای مردمی در بخش تعاون گلســتان‬ ‫افزایــش قیمــت مصالــح‪ ،‬رشــد ‪ ۵۷‬درصــدی دســتمزد‬ ‫کارگــران‪ ،‬نبــود کارگــران ماهــر کــه منجــر بــه افزایــش‬ ‫دســتمزدها بیــش از قیمــت متعــارف شــده‪ ،‬ســخت گیری‬ ‫بانک هــا بــرای ارایــه تســهیالت و کمبــود زمیــن بــه ویــژه در‬ ‫اســتان های شــمالی ســبب شــد تــا شــتاب ســاخت ایــن‬ ‫واحدهــا رونــد مطلوبــی نداشــته باشــد ‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن دغدغه هــای ملــی‪ ،‬برخــی سیاســت هــا و‬ ‫رویکردهــای جزیــره ای در نهادهــای دخیــل‪ ،‬عملیاتی تــر‬ ‫شــدن ایــن قانــون را بــا مشــکل مواجــه کــرد کــه از ان‬ ‫جملــه می تــوان بــه بخشــنامه ها و برخــی قوانیــن‬ ‫شــهرداری ها اشــاره کــرد؛ موضوعــی کــه در گــرگان بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شــهر بــزرگ شــمال کشــور بــه یــک اهــرم‬ ‫بازدارنــده تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش حدود ‪ ۶۰‬درصدی نرخ عوارض ساختمانی از سوی‬ ‫شــهرداری گــرگان بــرای ســال جــاری ســبب شــد تــا بســیاری از‬ ‫فعــاالن صنعــت ســاختمان بــه ایــن موضــوع اعتــراض کننــد و‬ ‫بارهــا ایــن موضــوع در شــورای مســکن اســتان مطرح شــود‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای رســمی‪ ،‬تولیــد مســکن در گــرگان‬ ‫طــی شــش مــاه اول امســال ‪ ۹۵‬هــزار مترمربــع بــود کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افــت ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری ‪ ۵۰‬فقــره پروانــه‬ ‫ســاختمان از ســوی کانــون انبوه ســازان مســکن صــادر شــد‬ ‫کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۸۵‬فقــره بــود‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود در شــش ماهــه نخســت‬ ‫ســال گذشــته انبوه ســازان مســکن بــرای ســاخت حــدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار متــر مربــع مســکن پروانــه دریافــت کردنــد کــه‬ ‫ایــن عــدد در ســال جــاری بــا افــت ‪ ۶۵‬هــزار متــر مربعــی‬ ‫بــه حــدود ‪ ۹۵‬هــزار متــر مربــع رســید‪.‬‬ ‫پیگیــری انجمــن صنفــی انبوه ســازان مســکن‪،‬‬ ‫شــرکت های پیمانــکاری و حتــی ســازندگان خــرد گــرگان‬ ‫ســبب شــد تــا اصــاح نــرخ عــوارض در دســتور کار ویــژه‬ ‫مدیریــت شــهری ایــن شــهر قــرار بگیــرد و در نهایــت بــا‬ ‫تاکیــد اســتاندار گلســتان‪ ،‬چالش هــای فــراروی ایــن‬ ‫بخــش بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا ارایــه الیح ـه ای کــه در جلســه روز‬ ‫شــنبه شــورای شــهر مطــرح شــد کاهــش نــرخ عــوارض‬ ‫از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد را تصویــب کــرد تــا گام عملــی بــرای‬ ‫تحقــق وعــده دولــت در ســاخت مســکن بــردارد‪.‬‬ ‫یکی از اعضای شــورای اســامی شــهر گرگان گفت‪ :‬تصویب‬ ‫ایــن الیحــه بــر اســاس مطالبــه جــدی انبوه ســازان و فعــاالن‬ ‫صنعــت ســاختمان انجــام شــده و امیدواریــم در نیمــه دوم‬ ‫ســال شــاهد رونــق ســاخت ها و ســازها در گــرگان باشــیم‪.‬‬ ‫حجت اللــه مقســم افــزود‪ :‬در شــش ماهــه نخســت‬ ‫و بــه دلیــل مقاومــت برخــی ســازندگان در برابــر نــرخ‬ ‫عــوارض ســاخت و ســازها کاهــش یافــت و حتی برخی‬ ‫ســرمایه گذاران گرگانــی در ســایر شــهرها اقــدام بــه‬ ‫ســاخت و ســاز کردنــد کــه بــا تصویــب و نهایی شــدن‬ ‫ایــن بســته تشــویقی تکــرار چنیــن روایت هایــی بــه‬ ‫پایــان می رســد‪.‬‬ ‫مقســم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه سیاســت دولــت ســیزدهم‬ ‫در اجــرای طــرح جهــش تولیــد مســکن و افزایــش‬ ‫ســاخت ســرپناه و ســکونتگاه بــرای احــاد مــردم بــه ویــژه‬ ‫دهک هــای کــم برخــوردار انتظــار مــی رود شــاهد رونــق‬ ‫ســاخت و ســازها باشــیم‪.‬‬ ‫گرزیــن‪ :‬تــاش داریــم با اصالح نرخ عوارض ســاختمانی‬ ‫شــاهد پویایی جدی در بخش مســکن باشیم‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حمایــت از انبوه ســازان و فعــاالن مســکن یکــی از‬ ‫رویکردهــای اساســی مدیریــت شــهری گــرگان اســت و‬ ‫تــاش داریــم بــا اصــاح نــرخ عــوارض ســاختمانی شــاهد‬ ‫پویایــی و تکاپــوی جــدی در بخــش مســکن باشــیم‪.‬‬ ‫ناصر گرزین افزود‪ :‬شــورای شــهر در ابتدای ســال و برای‬ ‫چنــد مــاه مبــادرت بــه کاهش نرخ عــوارض منطقه ای کرد‬ ‫تــا فعالیــت صنعــت ســاختمان اســتمرار داشــته باشــد و‬ ‫در جلســه اخیــر هــم بــا همــکاری شــهرداری مشــوق های‬ ‫مطلوبــی بــرای فعــاالن حــوزه مســکن لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان و معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتانداری گلســتان هــم گفــت‪ :‬شــهرداری‬ ‫گــرگان در راســتای حمایــت از تولیــد مســکن‪ ،‬الیحـه ای را‬ ‫بــه صحــن شــورای شــهر ارســال کــرد کــه اعضــا بــه اتفــاق‬ ‫اراء ان را تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬عــوارض‬ ‫تشــویقی برای ســازندگان مســکن گرگان در نظر گرفته شــده‬ ‫بــا ایــن هــدف کــه ســاخت و ســازها در شــهر رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان و ســازندگانی کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫مطالبــات خــود بــه صــورت نقــدی پرداخــت کننــد‪ ،‬ضرایب‬ ‫محاســبه عــوارض بــرای انهــا در منطقــه یــک گــرگان‬ ‫ضرایــب از ‪ ۸۵‬درصــد بــه ‪ ۷۰‬درصــد و مناطــق دو و ســه از‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد بــه ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری گلســتان ادامه‬ ‫داد‪ :‬کاهــش نــرخ عــوارض ســاختمانی از ســوی شــورای‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬رویکــرد مطلــوب و امیدوارکننــده ای اســت‬ ‫کــه می توانــد بــه عنــوان یــک الگــوی هدفمنــد مــورد توجــه‬ ‫اعضــای شــورای دیگــر شــهرهای اســتان نیــز قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫تصویــب و اعمــال نــرخ جدیــد عــوارض فرصــت مناســبی‬ ‫اســت تــا انبوه ســازان مســکن ضمــن تمکیــن در برابــر‬ ‫قانــون و مشــارکت در تامیــن هزینه هــای مدیریــت‬ ‫شــهری زمینــه رونــق بیــش از پیــش قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن در گــرگان را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد یــک زیســت بــوم ملــی نواورانه بــدون نیاز به‬ ‫تســهیالت بانکــی و وثایــق ملکــی و ضمانــت در حــال ارائــه اســت‬ ‫تــا از ایــن طریــق بــا ایجــاد بســترهای مناســب از خــام فروشــی‬ ‫جلوگیــری شــده و بــا باالبــردن ارزش افــزوده محصــوالت ســود‬ ‫بیشــتری بــه جامعــه هــدف برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بطــور مثــال در اســتان گلســتان اگر کشــاورزان بتوانند‬ ‫یــک تعاونــی ایجــاد کــرده و بســتر فــراوری محصــول خــود را ایجــاد‬ ‫نماینــد بــا مشــارکت نهادهــای حمایتــی ماننــد بنیــاد برکــت‪ ،‬بنیــاد‬ ‫علــوی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و بــا ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی متعــدد از ســود بیشــتری برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫صالح ـی راد گفــت‪ :‬بخــش زیــادی از نقدینگــی کشــور در دســت‬ ‫مــردم قــرار دارد کــه بــا اجــرای ایــن برنامــه و ســرمایه گذاری ‬ ‫هدفمنــد و ســوداور و جمـع اوری ســرمایه های خــرد می تــوان تورم‬ ‫را کاهش داد و در مســیر توســعه تولید و زنجیره ارزش با رویکرد‬ ‫بومــی گام هــای موثــر و بزرگــی برداشــت‪.‬‬ ‫مرکــز نــواوری تعــاون در تمــام اســتان های کشــور درنظــر گرفتــه‬ ‫شــده و و همــراه بــا بهــره بــرداری از ســامانه ایــن مرکز در دهه فجر‬ ‫اغــاز بــه کار جــدی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫صالحــی راد بــا اشــاره بــه تعــداد مجموعه هــای فعــال در ایــن‬ ‫زمینــه گفــت‪ :‬تکلیفــی کــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬در حــوزه هســته هــای‬ ‫نــواور و گروه هــای مســتعد شــتاب دهی تعــاون بنیــاد بــر دوش مــا‬ ‫بــوده ‪ ۸۸۸‬مجموعــه نــواور بــود کــه براســاس پیــش بینــی انتظــار‬ ‫م ـی رود ایــن مقــدار تــا پایــان ســال بــه بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬هســته برســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫نشســت هماهنگــی و شناســایی هســته های نواورانــه گروه هــای‬ ‫مردمی در بخش تعاون در راستای توانمندسازی‪ ،‬خود اشتغالی‬ ‫و اشــتغال مردمــی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای اجتماعــی اســت کــه‬ ‫بــرای شناســایی و امــوزش هســته های نــواور بخــش تعــاون در‬ ‫اســتان گلســتان انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجــه مظفــری بــا اشــاره بــه راه انــدازی مجموعــه‬ ‫نــواوری بخــش تعــاون در گلســتان گفــت‪ :‬تعاونی هــا دیگــر بــه‬ ‫شــکل گذشــته نبــوده و بــه شــیوه ســنتی ایجــاد و اداره نمــی شــوند‬ ‫و در زمینه رشــد اقتصادی براســاس نیازهای بخش تعاون کشــور‬ ‫و اســتان برای نواوری و توســعه متناســب با شــرایط روز اجتماعی‬ ‫طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن فعالیــت و طراحــی ابــزار مــورد نیــاز در ســطح ملی و‬ ‫در زمینه هــای مختلفــی همچــون کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪ ،‬باغــداری مبتنی‬ ‫بــر مزیت هــای ســرزمینی بــا اشــتغال پایــدار قابــل بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز نــواوری و توســعه تعــاون ایــران درخصــوص نحــوه‬ ‫ارتبــاط ایــن مجموعــه بــا جامعــه هــدف بیــان کــرد‪ :‬دفتــر ارتبــاط‬ صفحه 2 ‫خسارت بارش ‪ ۷۸‬میلیمتری باران در بندرگز‬ ‫فرمانــدار بندرگــز در غــرب گلســتان بــا اشــاره بــه ثبــت بــارش ‪ ۷۸‬میلیمتــری بــاران در ایســتگاه وطنــا ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬بارندگــی شــدید‬ ‫شــامگاه (سه شــنبه شــب) موجــب ابگرفتگــی چندیــن خانــه‪ ،‬قطــع بــرق چنــد روســتا و مفقودشــدن ده هــا راس از احشــام اهالــی منطقــه شــد‪.‬‬ ‫صابــر حســن پور اظهــار داشــت‪ :‬بــر اثــر بارندگــی عصــر و شــامگاه امشــب جاده هــای روســتایی جنــوب شهرســتان دچــار‬ ‫ابگرفتگــی شــد و ده هــا راس گوســفند اهالــی منطقــه بــه دلیــل گرفتارشــدن در ســیالب تلــف شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪616‬‬ ‫«دانشگاه پیشرو یا دانشگاه پیرو»‬ ‫دانشــگاه پیشــرو تــاش دارد تــا نمــاد و نمــود خالقیــت و ابتــکار و علــم افزایــی باشــد و در کنــار‬ ‫نظــام مســائل کشــور‪ ،‬خــود را تعریــف کنــد‪ .‬نظــام مســایلی کــه امــروز مســاله مــردم و دولــت و‬ ‫کشــور اســت‪ .‬دانشــگاه پیشــرو خود را موظف می داند از بهترین های اســتادان و دانشــجویان‬ ‫و دانــش پژوهــان مســایل کشــور را بشناســد و در جهــت رفــع نیازهــای کشــور پیشــتاز باشــد و‬ ‫حــل مســاله کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫محدودیتی‬ ‫در استفاده از دانش‬ ‫جهانی نداریم‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اســتقالل بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان و اینکــه دولــت بایــد بــا همــه امکانــات در‬ ‫خدمــت نخبــگان و دانشــگاه باشــد گفــت‪ :‬در اســتفاده‬ ‫از دانــش جهانــی محدودیتــی نداریــم امــا نســبت بــه‬ ‫نســخه پیچی دیگــران محتــاط عمــل می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در دوازدهمیــن‬ ‫همایــش بنیــاد ملــی نخبــگان کــه در ســالن اجــاس‬ ‫ســران در حــال برگــزاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان بایــد بــه طــور مســتقیم زیــر نظــر دولــت باشــد‬ ‫تــا بــه همــه دســتگاه هــا خدمــات ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دولــت بــا همــه امکانــات بایــد در خدمــت نخبــگان و‬ ‫دانشــگاه باشــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت نســبت بــه‬ ‫اســتفاده از دانــش و تجربــه دیگــران در تمــام عالــم و‬ ‫همــه مراکــز علمــی عالــم امادگــی دارد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مــا نســبت بــه اســتفاده از علــم و دانــش مــرزی‬ ‫نداریــم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور توجــه بــه بخــش فنــاوری هــا در حــوزه‬ ‫فعالیــت هــای علمــی را ضــروری دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫در حــوزه علمــی یــا فـن اوری بایــد اقدامی شــود تا بتوان‬ ‫بــا همــه دســتگاه ها کار کننــد ضمــن احتــرام بــه همــه‬ ‫دســتگاه ها و جایگاهشــان‪ ،‬معتقــد هســتیم کــه ایــن‬ ‫کار بایــد ویــژه دنبــال شــود تــا اثــر بخــش باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬نخبــه مــی خواهــد مســتقل‬ ‫بیاندیشــد وخالقیــت داشــته باشــد و نیــاز مــردم خــود‬ ‫را رفــع کنــد و وابســته بــه ثــروت و قــدرت نیســت‪ .‬نخبــه‬ ‫بایــد از تمامــی جهــات مــورد حمایــت قــرار گیــرد و ایــن‬ ‫وظیفــه مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ مســئول و‬ ‫دســتگاهی حــق نــدارد محصــول و کاالهــای تولید شــده‬ ‫داخــل را کــه بــا اســتاندارهای داخلــی قابل قبول اســت‪،‬‬ ‫از خــارج وارد کشــور کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن کار جفــا بــه تولید‬ ‫کشــور اســت کــه کاالیــی از اســتاندارد داخلــی برخــوردار‬ ‫باشــد امــا از بیــرون وارد شــود‪ .‬ایــن جفــا بــه تولیــد‪،‬‬ ‫اشــتغال و صنعــت کشــور اســت و اگــر دســتگاهی‬ ‫چنیــن کنــد‪ ،‬تخلــف محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬مــا نمی خواهیــم کشــور بــا‬ ‫توصیــه اداره شــود مــا بخــش اجرایــی هســتیم و دیگــر‬ ‫دســتگاه ها توصیــه‪ ،‬سیاســتگذاری و رهنمــود می دهند‬ ‫و مــا بایــد هــم در عرصــه اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬از یــک طــرف کاالیــی بــا‬ ‫اســتاندارد تولیــد و از ســوی دیگــر کاالی خارجــی وارد‬ ‫می شــود؛ امــکان نــدارد ایــن کار ادامــه یابــد و دســتگاه‬ ‫اجرایــی بایــد جلــوی ایــن واردات را بگیــرد و از تولیــد‬ ‫داخــل حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه دانشــگاه پیشــرو باید‬ ‫نمــاد خالقیــت‪ ،‬نــواوری و علــم افزایــی باشــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن دانشــگاه در کنــار نظــام‪ ،‬مســائل کشــور‬ ‫خــود را تعریــف می کنــد و خــود را موظــف می دانــد بــا‬ ‫بهترین اســتادان مســائل کشــور را بشناســد و در جهت‬ ‫رفــع نیازهــای کشــور پیشــتاز باشــد و حــل مســاله کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی حضــور در جمــع نخبــگان را فرصتــی‬ ‫بــرای اســتفاده از نظرهــا دیدگاههــای ایــن قشــر‬ ‫دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز اراده جــدی در دولــت‬ ‫وجــود دارد کــه دیــدگاه نخبــگان مــورد توجــه قــرار گیــرد‬ ‫و در عمــل مــا شــاهد یــک تحــول باشــیم‪ .‬ایــن نــگاه‬ ‫تحولــی و تحوگرایانــه کــه در نبخــگان بیشــتر از دیگــران‬ ‫وجــود دارد زمینــه خوبــی اســت تــا ایــده دولــت بــه‬ ‫انجــام تحــول در حوزه هــای علمــی وبویــژه درحوزه هــای‬ ‫عملکــردی عملیاتــی و اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه ابتــکار تاســیس بنیــاد ملــی نخبــگان از ســوی‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫نظــر ایشــان ایــن بنیــاد شــکل گرفــت و گام هایــی بــرای‬ ‫شناســایی و حمایــت از نخبــگان برداشــته شــد امــا بیــن‬ ‫انچــه انجــام گرفــت و انچــه بایــد انجــام مــی گرفــت‪،‬‬ ‫تفــاوت دارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از زحماتــی کــه تاکنــون در‬ ‫ادوار گذشــته بــرای بنیــاد ملــی نخبــگان انجــام شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بایــد گام هــای نــو و بلنــدی را در جهــت‬ ‫شناســایی نخبــگان برداشــت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا طــرح ایــن‬ ‫پرســش کــه «نخبگــی بــه چیســت؟» افــزود‪ :‬حتمــا‬ ‫اســتعدادهای برتــر کار و تــاش و مضاعــف خــود را در‬ ‫معــرض رفــع نیازهــای فــراوان کشــور قــرار دادن مــی‬ ‫توانــد از شــاخص های نخبگــی باشــد‪ .‬اولیــن شــکر ایــن‬ ‫نعمــت اینکــه اســت کــه دارنــده ایــن نعمــت بدانــد مــال‬ ‫خداســت و همــواره خــود را مدیــون ایــن نعمــت الهــی‬ ‫بدانــد و بایــد توجــه بــه نعمــت و افــات نعمــت هــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در اســتفاده از دانــش جهانــی محدودیتــی‬ ‫نداریــم امــا نســبت بــه نســخه پیچی دیگــران‬ ‫محتــاط عمــل می کنیــم‬ ‫رئیــس جمهــور اظهــار داشــت‪ :‬پاسداشــت نعمــت خــدا‬ ‫ایــن اســت کــه اول بدانیــم بــرای خداســت و دوم در‬ ‫مســیر رضــای او بهــره ببریــم و ســوم روحیــه شــکرگزاری‬ ‫اســت کــه ایجــاب می کنــد تمــام اســتعداد و خالقیــت‬ ‫و ابتــکار در جهــت نیازهــای مــردم و حــل مســاله‬ ‫بــکار گرفتــه شــود و ایــن نخبگــی هــم بــرای والدیــن و‬ ‫معلمــان و مربیــان و هــم بــرای دانشــگاه و پروهشــگاه‬ ‫و مرکــز علمــی بســیار ارشــمند و مغتنــم اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی نقــش والدیــن و معلــم را در‬ ‫نخبــه پــروری مهــم دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اســتادی کــه هــم دانشــجو را بشناســد و هــم وقــت‬ ‫در جهــت رشــد و خالقیــت و شــکوفایی او صــرف‬ ‫کنــد‪ ،‬بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش دانشــگاه و حــوزه در نخبــه‬ ‫پــروری «دانشــگاه پیشــرو یــا دانشــگاه پیــرو» را مــورد‬ ‫توجــه قــرار داد و افــزود‪ :‬دانشــگاه پیشــرو تــاش دارد تا‬ ‫نمــاد و نمــود خالقیــت و ابتــکار و علم افزایی باشــد و در‬ ‫کنــار نظــام مســائل کشــور‪ ،‬خــود را تعریــف کنــد‪ .‬نظــام‬ ‫مســایلی کــه امــروز مســاله مــردم و دولــت و کشــور‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه پیشــرو خــود را موظــف مــی دانــد از‬ ‫بهترین هــای اســتادان و دانشــجویان و دانــش پژوهــان‬ ‫مســایل کشــور را بشناســد و در جهــت رفــع نیازهــای‬ ‫کشــور پیشــتاز باشــد و حــل مســاله کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه پیــرو نــگاه می کنــد کــه‬ ‫دیگــران چــه می خواهنــد و نــگاه بــه بیــرون دارد‪ .‬مــا‬ ‫نســبت بــه اســتفاده از دانــش و تجربه دیگــران در تمام‬ ‫عالــم و بــا همــه مراکــزی علمــی عالــم امادگــی داریــم و‬ ‫هــر فــردی ســخن و نگاهــی نــو داشــته باشــد بــه طــور‬ ‫حتــم از او اســتفاده خواهیــم کــرد امــا بــا نســخه های‬ ‫ارائــه شــده بــا احتیــاط برخــورد می کنیــم‪ .‬بیــن اســتفاده‬ ‫از تجربــه و دانشــی کــه در تمــام عالــم وجــود دارد و‬ ‫بیــن ارائــه نســخه فــرق وجــود دارد‪ .‬اگــر نســخه دادن‬ ‫باشــد بایــد کارشناســان و ز ُبــدگان علمــی بــا احتیــاط‬ ‫بنگــرد کــه ایــا بازیســت بــوم مــا تناســب و بــا نیازهــای‬ ‫مــا همخوانــی دارد ‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬مــا نســبت بــه اســتفاده از‬ ‫علــم و دانــش مــرزی نداریــم امــا بــرای اینکــه از نســخه‬ ‫هــای ارائــه شــده اســتفاده کنیــم بایــد بــا احتیــاط عمــل‬ ‫کــرد و کارشناســان و صاحبنظــران دانــش پژوهــان بایــد‬ ‫بیینــد ایــا ایــن نســخه می توانــد در کشــور اجــرا شــود‬ ‫پــس در نســخه ها بایــد بــا دقــت عمــل داشــت‪.‬‬ ‫امروز مشکل غارت مغزها را داریم‬ ‫ایــت اللــه رئیســی دربــاره نخبــه مســتقل و نخبــه‬ ‫وابســته توضیــح داد‪ :‬نخبــه ای مســتقل اســت کــه‬ ‫می خواهــد بیاندیشــد و ابتــکار و خالقیــت داشــته باشــد‬ ‫و نیــاز مــردم خــود را ببینــد تــا نعمــت نخبگــی صــرف‬ ‫گره گشــایی باشــد و او را وابســته بــه ثــروت و قــدرت‬ ‫نکنــد‪ .‬نخبــه ممکــن اســت تصــور کنــد کــه وابســته بــه‬ ‫ایــن دولــت نیســت و شــاید وابســته بــه دولــت دیگــری‬ ‫شــده باشــد کــه خــود نمــی دانــد و از جــای دیگــری‬ ‫مطلــب مــی گیــرد‪ .‬نخبــه بایــد مســتقل باشــد‪ .‬پــس‬ ‫جایــگاه نخبــگان در کشــور مــا ارزش و کرامــت واالیــی‬ ‫دارد کــه بایــد ایــن ارزش توســط خــود نخبــگان و‬ ‫دســتگاه ها حفــظ و تکریــم شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور ایــن را هــم گفــت کــه یــک روزی‬ ‫مــا غــارت زمیــن‪ ،‬جنــگل و ســرزمین و ثــروت کشــور‬ ‫را داشــتیم امــروز مشــکل غــارت مغزهــا را داریــم و‬ ‫دشــمن می خواهــد اســتعدادهای مــا را غــارت کنــد کــه‬ ‫جــزو ســرمایه هــای بــزرگ کشــور هســتند‪ .‬نخبــگان مــا‬ ‫پیشــرانان کشــور هســتند و دشــمن می کوشــد ایــن‬ ‫اســتعدادهای مــا را غــارت کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬امــروز حــدود هفت هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬شــرکت دانش بنیــان فعــال در کشــور داریــم امــا‬ ‫از نظــر کمــی و کیفــی نبایــد بــه ایــن میــزان بســنده‬ ‫کــرد‪ .‬زمینــه کار زیــادی در کشــور وجــود دارد و امــروز‬ ‫در اجــرای دســتور مقــام معظــم رهبــری وظیفــه خــود‬ ‫می دانیــم کــه بــا همــه امــکان و تــوان درخدمــت رشــد‬ ‫و شــکوفایی و کار و فعالیــت نخبــگان‪ ،‬اســتعدادهای‬ ‫برتــر‪ ،‬دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــه ســفر خــود بــه یکــی از کشــورهای‬ ‫همســایه اشــاره کــرد و گفــت کــه در یکــی از ســفرهای‬ ‫ســت »‬ ‫خارجــی بــه یکــی از کشــورهای همســایه‪ِ « ،‬‬ ‫کامــل اتــاق عمــل را بــه ان هــا هدیــه دادم و گفتــم‬ ‫کــه تمــام ایــن تجهیــزات را در کشــورمان ســاخته ایم‬ ‫و اکنــون ایــن تجهیــزات منشــا فعالیــت علمــی در ان‬ ‫کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا ایــن توصیــف گفــت‪ :‬حضــور‬ ‫ی جــای کشــور جلــوه داده اســت و ایــن‬ ‫نخبــگان بــه جــا ‬ ‫حضــور بــرای مــا اهمیــت دارد‪ .‬بنیــاد ملــی نخبــگان کــه‬ ‫بــرای حمایــت از خودشــان راه انــدازی شــده دولــت‬ ‫نقــش هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت را برعهــده دارد‬ ‫و کار بایــد به دســت نخبــگان و نیروهــای در صحنــه‬ ‫انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــه اینکــه بودجه هــای فعلــی کشــور کفــاف اتمــام‬ ‫کارهــای عقب مانــده دو دهــه قبــل را نمی دهــد‪ ،‬گفــت‬ ‫کــه امــروز مــا حداقــل بــه ‪ ۵۰۰‬لوکوموتیــو نیــاز داریــم و‬ ‫چقــدر طــرح هــای ریلــی کار هــای ناتمــام داریــم و مــا‬ ‫امــروز ارتبــاط ریلــی بــا کشــورهای دیگــر را فعــال کردیــم‬ ‫و مســیر شــمال بــه جنــوب در فعــال اســت و اکنــون‬ ‫در صنعــت ریلــی یــک اقــدام ســتادی جــدی در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫شهید چمران و شهید سلیمانی نخبه بودند‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــه اینکــه بنیــاد بایــد به صــورت‬ ‫فــرا دســتگاهی و فراقــوه ای ورود کنــد و اگــر نیــاز بــه‬ ‫قانــون در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد‪ ،‬امادگــی‬ ‫داریــم الیحــه ای را بــا قیــد فوریــت بــه مجلــس ارائــه‬ ‫بدهیــم تــا نخبــه ای احســاس نکنــد حمایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور ایــن را هــم گفــت کــه در دنیــا از برخــی‬ ‫از علــوم نخبــگان اســتفاده های نادرســت می شــود‬ ‫ســاخت کالهک هــای هســته ای در دنیــا از ســوی برخــی‬ ‫نخبــگان صــورت می گیــرد و تخریب هایــی کــه در جهــان‬ ‫انجــام می گیــرد به دســت برخــی نخبــگان یعنــی نخبــه‬ ‫وابســته ای کــه علــم و دانــش و کارامــدی او در اختیــار‬ ‫قدرت هــای ســلطه گر قــرار گرفتــه ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کــه ایــن نعمــت کجــا اســتفاده مــی شــود بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی متذکــر شــد‪ :‬مهــم اســت کــه علــم‬ ‫در کجــا اســتفاده می شــود بــه عنــوان نمونــه نخبــه مــا‬ ‫بــه یــک کشــور م ـی رود و کار می کنــد‪ ،‬مبلــغ دریافتــی‬ ‫مناســبی هــم دارد‪ ،‬امــا بایــد ببینــد کــه او در راســتای‬ ‫چــه اهدافــی و بــرای چــه کســانی و کجــا کار می کنــد‪.‬‬ ‫نخبگــی اگــر در کنــار زندگــی مــردم قــرار گیــرد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از گره هــا گشــوده می شــود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه شــهید چمران و شــهید ســلیمانی‬ ‫نخبــه بودنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬شــهید ســلیمانی به عنــوان‬ ‫قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم در دنیــا معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫عالمــه طباطبایــی یــک نخبــه اســت و امــروز اســتادان‬ ‫بــزرگ حوزه هــای علمیــه از شــاگردان ایــن نخبــه بــزرگ‬ ‫بــی ادعــا هســتند‪ .‬بنــده در ابتــدای ورود بــه حــوزه‬ ‫علمیــه قــم بــه محضــر ایشــان رفتــم و تواضــع فروتنــی‬ ‫و شــاگردپروری از بارزتریــن ویژگــی هــای ایشــان بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬امــروز بســیار مهــم اســت کــه بــه‬ ‫نیــاز کشــور توجــه شــود و در کشــور افزایــش بهــره وری‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬رشــد اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫گــرو ســرمایه گذاری و افزایــش بهــره وری اســت‪ .‬امــروز‬ ‫جــذب دانشــجو در حوزه هــای پزشــکی افزایــش یافتــه‬ ‫اســت امــا بایــد ایــن ســوال را پرســید کــه ایــا ایــن افــراد‬ ‫به دنبــال رشــته قلــب و عــروق می رونــد یــا رشــته هایی‬ ‫کــه پــول اوری بیشــتری دارد؟ دولت وظیفــه دارد به این‬ ‫اســتعدادها‪ ،‬نشــان بدهــد کــه نیــاز کشــور چیســت‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر رفــع مشــکالت حقوقــی و قضایــی و بازاریابــی‬ ‫محصــوالت تولیــدی نخبگان‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــه گردشــگری ســامت اشــاره و‬ ‫تاکیــد کــرد کــه جاذبــه پولــی مهــم اســت امــا نیــاز کشــور‬ ‫بایــد بیــان شــود و زمینــه هایــی فراهــم شــود تــا بــه‬ ‫رشــته هایی کــه اســاس نــام اوری کشــور بــر ایــن حــوزه‬ ‫هــا بــوده کــه بایــد بــه ان پرداختــه شــود‪ ،‬تجاری ســازی‬ ‫محصــوالت هــم اهمیــت بســیاری دارد‪ .‬امــا کیفیــت‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در بخــش پایانــی ســخنان خــود از بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان خواســت حمایــت مــورد نظــر دولــت را از‬ ‫نخبــگان داشــته باشــد تــا ایــن عزیــزان احســاس نکننــد‬ ‫از ســوی حمایــت دولــت نمــی شــوند‪ .‬حمایت هــای‬ ‫تســهیالتی‪ ،‬رفــع مشــکالت حقوقــی و قضائــی و‬ ‫بازاریابــی محصــوالت تولیــدی نخبــگان و حمایت هــای‬ ‫اجرایــی از ایــن دســت حمایت هــا اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬طــاب و دانشــجویان نخبــه‬ ‫کــم نداریــم و بایــد ارتبــاط بــا ایــن عزیــزان بــا جدیــت‬ ‫دنبــال و در حوزه هــای مدیریتــی و حاکمیتــی بــه کار‬ ‫گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان و معــاون‬ ‫ســرامدان بنیــاد ملــی نخبــگان بــا شــعار «حکمرانــی‬ ‫نخبــگان بــرای ســرامدی ایــران» پــس از ســه ســال‬ ‫تاخیــر بــه دلیــل همــه گیــری کرونــا‪ ،‬امــروز بــا مشــارکت‬ ‫‪ ۵۰۰‬نخبــه و دســتگاه های دولتــی در ســالن اجــاس‬ ‫ســران در تهــران اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪616‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬روز دیگر کمبود‬ ‫انتی بیوتیک ها رفع می شود‬ ‫واگذاری زمین برای ساخت‬ ‫خانه های ویالیی در ‪ ۹۰۰‬شهر‬ ‫مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو گفــت‪ :‬برنامه ریزی هــای الزم بــرای تامیــن‬ ‫انتی بیوتیک هــا از طریــق تولیــد داخــل و واردات انجــام شــده و تــا ‪ ۱۵‬روز اینــده مشــکل کمبــود ایــن‬ ‫داروهــا رفــع می شــود‪.‬‬ ‫حســین شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفته هــای اخیــر گزارش هــای زیــادی از داروخانه هــا در مــورد‬ ‫کمبــود انتی بیوتیک هــا بــه ســازمان غــذا و دارو ارائــه شــده افــزود‪ :‬گــران شــدن مــواد اولیــه و مصــرف‬ ‫بی رویــه و تجویــز زیــاد ایــن داروهــا بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا در کشــور منجــر بــه کمبــود ان شــده اســت‪.‬‬ ‫میزان تولید انتی بیوتیک ها در نیمه نخســت امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش داشــته اســت اما الگوی تجویز این دارو و مصرف انها در کشــور درســت نبوده و باعث شــده‬ ‫در برنامه ریــزی تامیــن انها مشــکل ایجاد شــود‪.‬‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه تامیــن انتی بیوتیک هــا از طریــق تولیــد داخــل و حتــی واردات در اولویــت‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه دلیــل اینکــه در فصــل ســرما و بــا شــیوع بیماری هــای تنفســی میــزان‬ ‫مصــرف انتی بیوتیک هــا زیــاد اســت‪ ،‬جلســاتی متعــددی بــا شــرکت های دارویــی در زمینــه تامیــن‬ ‫انتی بیوتیک هــا برگــزار کردیــم و قــرار اســت واردات مــواد اولیــه ایــن داروهــا را افزایــش دهیــم تــا بــه‬ ‫تامیــن پایــدار برســیم و دیگــری کمبــودی نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬در ‪ ۹۰۰‬شــهری‬ ‫کــه کمبــودی از نظــر زمیــن نداریــم‪ ،‬واحدهــای‬ ‫مســکونی بــه همــراه تســهیالت به شــکل‬ ‫ویالیــی بــه مــردم واگــذار می کنیــم‪.‬‬ ‫رســتم قاســمی پــس از نشســت مشــترک بــا‬ ‫اعضــای کمیســیون عمــران مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬مــن همــواره در کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس حاضــر شــده و بــه ســواالت‬ ‫نماینــدگان پاســخ می دهــم‪ .‬ســواالت‬ ‫نماینــدگان عمدتــا دربــاره موضوعــات مرتبــط با‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از جمله وضعیت طرح‬ ‫نهضت ملی مســکن اســت‪ .‬جلســه امروز هم‬ ‫بســیار طوالنــی امــا مفیــد بــوده و نماینــدگان‬ ‫نــکات مــد نظــر خــود را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی دولت ســیزدهم درباره‬ ‫رونــد اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح کار بزرگــی را‬ ‫شــروع کردیــم‪ ،‬همــان گونــه کــه مدتهــا پیــش‬ ‫مطــرح کردیــم رونــد تامیــن زمیــن تقریبــا ً بــه‬ ‫جــای بســیار خوبــی رســیده و پــس از حضــور‬ ‫رئیــس جمهــور در وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بیــان کردیــم کــه در حــدود ‪ ۹۰۰‬شــهر کشــور‬ ‫کــه بــرای تامیــن زمیــن مشــکلی وجــود‬ ‫نداشــته و مــردم در خانه هــای یــک طبقــه‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬زمین هــای ‪ ۲۰۰‬الــی ‪۲۵۰‬‬ ‫متــری بــه همــراه تســهیالت در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار می دهیــم و انهــا متعهــد می شــوند در‬ ‫یــک ســال و نیــم بــه صــورت ویالیــی بســازند‪،‬‬ ‫ایــن قــرار داد میــان وزارت راه و ســازنده کــه‬ ‫مــردم هســتند‪ ،‬ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫قاســمی تاکیــد کــرد‪ :‬حجــم گســترده ای‬ ‫متقاضــی بــرای ایــن نــوع واگذاری هــا وجــود‬ ‫داشــته و هــم اکنــون در شــهرهای کــه مشــکل‬ ‫زمیــن نداریــم بــا جدیــت اغــاز کردیــم‪ ،‬در مرکــز‬ ‫اســتان یــزد حــدود ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫تــک واحــدی بــه مــردم داده خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫ســایر اســتانها نیــز بــه دنبــال اجــرای ایــن طــرح‬ ‫و تغییــر نظــام شهرســازی هســتیم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سال تحصیلی خود را ‪ ۱۵۰‬دانشجوی‬ ‫جدید الورود دانشگاه فرهنگیان‬ ‫گنبدکاووس اغاز کردند‬ ‫روابط فرهنگی خراسان شمالی‬ ‫و اخال ترکمنستان تقویت‬ ‫می شود‬ ‫مراســم جشــن اغــاز ســال تحصیلــی دانشــگاه تربیــت معلــم شــهید‬ ‫بهدشــتی گنبــدکاووس ویــژه ‪ ۱۵۰‬دانشــجوی جدیــد الــورود ایــن مرکــز‬ ‫امــوزش عالــی بــا حضــور برخــی مســووالن ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم کــه در مرکــز تربیــت معلــم شــهید بهشــتی گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫سرپرســت ایــن واحــد دانشــگاهی در ســخنانی بــا تبریــک اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۵۰‬دانشــجوی جدیــد ورود در رشــته‬ ‫«امــوزش ابتدایــی» بــه جمــع دانشــجویان ایــن دانشــگاه اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫ســیدرحمت اللــه میردیلمــی افــزود‪ :‬دانشــگاه تربیــت معلــم شــهید‬ ‫بهشــتی گنبــدکاووس کــه افــزون بــر ‪ ۸۰‬ســال قدمــت دارد‪۴۱۰ ،‬‬ ‫دانشــجوی ســنوات قبــل در ســه رشــته «امــوزش ابتدایــی‪ ،‬امــور‬ ‫تربیتــی و تربیــت بدنــی» ‪ ۳۶۰‬نفــر مهــارت امــوز اســتخدامی امــوزش‬ ‫و پــرورش دارد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه عــم اکنــون ایــن مرکــز امــوزش عالــی در مجمــوع‬ ‫افــزون بــر ‪ ۹۰۰‬دانشــجو (مــرد) دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه بــه فرمــوده‬ ‫امــام راحــل «کارخانــه انسان ســازی اســت» و دانــش اموختــگان‬ ‫ایــن دانشــگاه کــه بــه شــغل شــریف معل ّمــی نائــل خواهنــد یافــت‪،‬‬ ‫مســوولیت تربیــت نســل اینــده کشــور را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ارتباطــات فرهنگــی ایــن اســتان و‬ ‫اخال ترکمنســتان در راســتای تســریع در گســترش روابط اقتصادی با‬ ‫ایــن کشــور تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در بازدیــد از ســاختمان‬ ‫رایزنــی فرهنگــی ایــران در ترکمنســتان اظهــار داشــت‪ :‬ارتباطــات‬ ‫فرهنگــی چاشــنی مــراودات بیــن المللی اســت به گونــه ای که تقویت‬ ‫ایــن حــوزه بــرای تســریع در گســترش روابــط اقتصــادی خراســان‬ ‫شــمالی و اخــال ترکمنســتان در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم عزمــی جــدی بــرای گســترش روابــط اقتصادی‬ ‫بــا دولــت هــای همســایه بویــژه با ترکمنســتان دارد و خراســان شــمالی‬ ‫نیــز بــه عنــوان اســتان همجــوار بــا ایــن کشــور نقــش مهمــی در ایــن‬ ‫مناســبات دارد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد یــاداور شــد‪ :‬خراســان شــمالی دارای توانمنــدی هــای‬ ‫خــاص در حــوزه هــای پــرورش اســب اصیــل ترکمــن‪ ،‬فــرش دورو‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری اســت و امادگی همکاری خود را با این کشــور‬ ‫اعــام مــی کنــد‪.‬‬ ‫همراهی خیرین برای به روزرسانی‬ ‫زیرساخت های انتقال خون الزامی است‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان بــا تاکیــد بــر نیاز همیشــگی اســتان بــه فراورده هــای خونی گفت‪:‬‬ ‫تکمیــل‪ ،‬تقویــت و به روزرســانی زیرســاخت های انتقــال خــون اســتان نیازمنــد همراهــی بیشــتر‬ ‫خیریــن اســت‪.‬‬ ‫ت ســیار و‬ ‫فاطمــه محمــدی در مجمــع خیریــن انتقــال خــون گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تهیــه تخـ ‬ ‫ســردخانه و راه انــدازی پایــگاه ثابــت و ســیار‪ ،‬از جملــه نیازهــای انتقــال خــون اســتان اســت کــه رفــع‬ ‫ایــن کمبودهــای زیرســاختی بــا کمــک خیریــن امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان چهــار پایــگاه ثابــت انتقــال خــون دارد کــه بــا توجــه بــه ســکونت جمعیــت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ُ‬ ‫صادرات ‪ ۳.۶‬هزار تن محصوالت‬ ‫کشاورزی از خراسان شمالی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن انــواع محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و صنایــع غذایــی از ایــن اســتان بــه خــارج از کشــور‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی اظهــار داشــت‪ :‬ارزش ایــن میــزان از صــادرات‬ ‫بخش کشــاورزی و صنایع غذایی ‪ ۲.۲‬میلیون دالر اســت که ‪۲.۸‬‬ ‫درصــد از مجمــوع کل صــادرات ایــن اســتان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬صادرات محصوالت کشــاورزی خراســان شــمالی در‬ ‫مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته از نظر ارزشــی ‪ ۱۵.۴‬درصد و از‬ ‫نظــر وزنــی ‪ ۲۶.۵‬درصد کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی صادراتــی‬ ‫اســتان شــامل رب گوجــه فرنگــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬گل رُز‬ ‫هلنــدی و انــواع گیاهــان اپارتمانــی و بــذر ذرت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن میــزان محصــوالت کشــاورزی بــه‬ ‫کشــورهای افغانســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬ازبکســتان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬روســیه‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و قزاقســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲‬میلیونــی اســتان در ‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ،‬ســاخت و راه انــدازی پایــگاه هــای ثابــت و ســیار‬ ‫بــرای دریافــت خــون ذخیــره منابــع خونــی گلســتان را تــا حــد زیــادی افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫دســتیار اســتاندار گلســتان در امــور مشــارکت هــای مردمــی هــم در ایــن مجمــع گفــت‪ :‬انتقــال‬ ‫خــون اســتان عقــب ماندگــی و مشــکالتی دارد کــه بــا تشــکیل مجمــع خیریــن انتقــال خــون‬ ‫امیدواریــم بخشــی از ان هــا برطــرف شــود‪.‬‬ ‫علــی دنکــوب افــزود‪ :‬انتقــال خــون پیشــران ســامت در رونــد درمــان برخــی بیمــاری هــا بــوده و‬ ‫بیمــاران ســخت عالج‪ ،‬ســرطانی و تاالســمی بیــش از بقیــه بــه فراورده هــای ایــن ســازمان نیــاز دارند‬ ‫کــه بایــد بــرای حــل مشــکالت ان تــاش کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار خــاص و نیازمنــد خــون دارد کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هــزار بیمــار‬ ‫دیالیــزی و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه تاالســمی بــوده و نیازمند اســتفاده مســتمر از خون هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬نیــاز خونــی بیمــاران و مراکــز بیمارســتانی گلســتان روزانــه‬ ‫‪ ۱۸۰‬واحــد اســت کــه بــرای تحقــق ایــن مقــدار حداقــل بایــد هــر روز ‪ ۲۰۰‬نفــر بــرای اهــدای خــون بــه‬ ‫پایگاه هــا مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫زنــان و مــردان از ‪ ۱۸‬ســال تــا ســن ‪ ۶۰‬ســالگی و در صــورت اهداکننــده مســتمر بــودن تــا ســن ‪۶۵‬‬ ‫ســالگی می تواننــد خــون اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان ‪ ۱۴‬شهرســتان دارد کــه فقــط در ســه شــهر گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و‬ ‫علی ابادکتــول پایــگاه ثابــت خونگیــری فعــال اســت ضمــن اینکــه ‪ ۲۴‬مرکــز درمانــی و بیمارســتانی‬ ‫اســتان نیازهــای خونــی خــود را از ایــن مراکــز تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۱۰‬میلیارد ریال وام‬ ‫اشتغال به مددجویان بهزیستی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه گــران شــدن مــواد‬ ‫اولیــه انتی بیوتیک هــا‪ ،‬ســعی داریــم بــا پوشــش بیم ـه ای‪ ،‬هزینــه پرداختــی از جیــب مــردم افزایــش‬ ‫نیابــد و تــا ‪ ۱۵‬روز دیگــر مشــکل کمبــود ایــن داروهــا برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی نیز دیروز ‪ ۲۵‬مهر در جلســه کمیســیون‬ ‫بهداشــت و درمــان مجلــس گفتــه بــود‪ ،‬بــه دلیــل مصــرف بــاال در فصــل تابســتان بــا کمبــود ســرم و‬ ‫در فصــول پاییــز و زمســتان بــا کمبــود انتــی بیوتیــک مواجــه هســتیم کــه بــرای رفــع ایــن کمبودهــا‬ ‫پیــش بینی هــای الزم انجــام شــده و حــدود یــک هفتــه اینــده بــه مقــدار فــراوان از هــر دو محصــول بــه‬ ‫داروخانه هــا تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیــش تــر نیــز علــی فاطمــی نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار حــوزه‬ ‫ســامت ایرنــا گفتــه بــود کــه بــا اجــرای طــرح دارو قیمــت خریــد مــواد اولیه تولیــد داروهــا افزایش یافته‬ ‫اســت و ســهم مــواد اولیــه انتی بیوتیک هــا ‪ ۷۰‬درصــد اســت و بیــش از ســایر داروهــای دیگــر افزایــش‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه اخیــرا ســازمان غــذا و دارو تجدیــد نظــر کــرده کــه افزایــش قیمــت مــواد‬ ‫اولیــه دارو بــه گونـه ای باشــد کــه بــرای صنایــع داروســازی بــه صرفــه باشــد و پرداختــی از جیــب مــردم‬ ‫نیــز کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬انتی بیوتیک هــا در برابــر عفونت هــای ناشــی از میکروارگانیســم ها موثرنــد و برخــی‬ ‫از انهــا در برابــر انــواع مختلــف بیماری هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و ایــن داروهــا می تواننــد‬ ‫باکتری هــای موجــود در بــدن را از بیــن ببرنــد و بــه عنــوان دارو بــرای مقابلــه بــا بیماری هــای مختلفــی‬ ‫اســتفاده می شــوند کــه ناشــی از میکروارگانیس ـم های مضــر هســتند‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مزایــای مهــم ایــن داروهــا ایــن اســت کــه‬ ‫بــه ســلول های طبیعــی بــدن اســیب نمی رســانند و فقــط میکروارگانیسـم های عامــل بیمــاری را از بیــن‬ ‫می برنــد امــا انتی بیوتیک هــا بــرای حملــه بــه ســلول های انســانی نیــز جهــت درمــان ســرطان در حــال‬ ‫حاضــر ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اشــتغال و مســکن اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۱۰‬میلیــارد ریــال وام اشــتغالزایی از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬و تبصــره ‪ ۱۸‬بــه ‪۲۷۶‬‬ ‫نفــر از مددجویــان تحــت پوشــش ایــن نهــاد در اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علیرضا طاهری زاده ســهمیه امســال بهزیســتی گلســتان در بحث اشــتغالزایی‬ ‫از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬را هــزار و ‪ ۸۶۰‬میلیــارد ریــال و از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬افــزون بــر‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از ایــن‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت چهــار درصــدی اشــتغالزایی بــا بازپرداخــت هفــت ســاله‬ ‫بــه طــور میانگیــن یــک میلیــارد ریــال بــرای هــر نفــر بــه جامعــه هــدف بهزیســتی‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫معــاون اشــتغال و مســکن اداره کل بهزیســتی گلســتان تعهــد اشــتغال‬ ‫ســالجاری بهزیســتی اســتان را ‪ ۷۰۰‬نفــر دانســت و گفــت‪ :‬تاکنــون اســامی ‪۶۵۰‬‬ ‫نفــر از مددجویــان بهزیســتی در ســامانه رصــد اشــتغال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طاهــری زاده همچنیــن بــا اشــاره بــه اقدامــات اجرایــی در بحــث مســکن‬ ‫مددجویــان بهزیســتی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بالعــوض ســاخت مســکن بــه مددجویــان تحــت پوشــش پرداخــت و ‪ ۶۱۵‬واحــد‬ ‫ســال گذشــته و ‪ ۲۰۴‬واحــد امســال تحویــل متقاضیــان شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ‪ ۲۰۴‬واحــد تحویلــی امســال ‪ ۱۸۳‬واحــد مربــوط بــه خانوارهای‬ ‫دارای معلــول اســت و ســاخت ‪ ۲۳۹‬واحــد مســکن معلــوالن را هــم در دســت‬ ‫اقــدام داریــم‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل بهزیســتی گلســتان افــزود‪ :‬میــزان ســهمیه تســهیالت ودیعــه‬ ‫مســکن بهزیســتی اســتان ‪ ۱۴۶‬میلیــارد ریــال اســت کــه تاکنــون بــه ‪ ۲۰۰‬خانــوار از‬ ‫ایــن محــل هــر کــدام بیــن ‪ ۸۰۰‬میلیــون تــا یــک میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون از جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر زیرپوشــش‬ ‫اداره کل بهزیســتی اســتان قــرار دارنــد و ایــن نهــاد بــه حــدود ‪ ۷۰‬هــزار نفــر دیگــر‬ ‫بــه صــورت مــوردی خدمــات ارائــه می کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪616‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫با کیفیت ترین ماهی ایران‬ ‫تولید گلستان است‬ ‫فــاح پــرورش دهنــده ماهیــان ســردابی گفــت‪ :‬متاســفانه بــه رغــم برخــورداری از کیفیــت‬ ‫بــاال ماهیــان ســردابی تولیــدی در اســتان صــادرات انجــام نمــی شــود وصــادرات تنهــا بــه‬ ‫حــوزه میگــو محــدود مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــود فــاح افــزود‪ :‬تعــدادی از اســتان هــا ماننــد خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی‪،‬‬ ‫ســمنان‪،‬چهارمحال بختیــاری‪ ،‬لرســتان وقزویــن تولیــد مــازاد دارنــد وماهــی قــزل اال‬ ‫صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫فــاح خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــدم صــادر شــدن ماهــی هــا ســبب ضــرر و زیــان بــرای تولیــد‬ ‫کننــده شــده و ایــن امــر در نهایــت بــا تغییــر کاربــری واحــد تولیــد همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فــاح ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه عــدم صــادرات ماهیــان ســردابی باعــث مــی شــود‬ ‫تولیدکننــده بــه ســوی پــرورش ماهیــان خاویــاری برود‪.‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬صــادرات‬ ‫ماهایــان خاویــاری راحــت تــر وچالــش کمتــری دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــه جــرات میتوانــم بگویــم بــا کیفیــت تریــن ماهــی ایــران در گلســتان‬ ‫تولیــد می شــود بــه دلیــل اب هایــی کــه بــرای پــرورش ماهــی قــزل اال اختصــاص دادیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در اســتان هــر رودخانــه یــک مــکان پــرورش ماهــی اســت زیــرا اب‬ ‫رودخانه هــای اســتان از لحــاظ الودگــی و بیماریهــا‪ ،‬کیفیــت اب جــزء بهتریــن اب هــای‬ ‫دنیــا اســت‪.‬‬ ‫فــاح یــاد اور شــد‪ :‬ماهــی هایــی بــا کیفیــت هــای متفــاوت از اســتان هــای همجــوار‬ ‫بــا قیمــت پاییــن تــر وارد اســتان مــی شــود باچــون در قیمــت نمــی توانیــم رقابــت کنیــم‬ ‫وتولیــد وکیفیــت باالتــری دارد وهزینــه بســیار بــاال یــی شــده اســت و ایــن جنــس را بــه‬ ‫اســتان هایــی کــه ماهــی را تخصصــی می شناســند و تخصصــی اســتفاده مــی کننــد مثــل‬ ‫تهــران ومازنــدران صــادر مــی کنیــم‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف موتور سیکلت سرقتی‬ ‫و دستگیری سارق درازادشهر‬ ‫دستگیری عامل نشر اکاذیب‬ ‫در « اق قال »‬ ‫ســرهنگ «ســید داوود حســینی» بیــان کــرد‪ :‬مامــوران‬ ‫انتظامــی در حیــن گش ـت زنی هدفمنــد در ســطح حــوزه‬ ‫بــه یــک دســتگاه موتور ســیکلت مشــکوک و مــورد‬ ‫بررســی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامی‬ ‫در بررســی اولیــه و اســتعالم از ســامانه پلیــس‬ ‫اگاهــی مطلــع شــدند کــه موتورســیکلت مذکــور‬ ‫ســرقتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر عنــوان داشــت ‪ :‬موتــور‬ ‫ســیکلت ســرقتی توقیــف و پرونــده در ایــن خصــوص‬ ‫تشــکیل و متهــم بــه مراجــع قضایــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬وســایل‬ ‫نقلیــه خــود را بــه سیســتم هــای پیشــگیری از ســرقت‬ ‫مجهــز کنیــد و در صــورت مشــاهده هــر گونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک موضــوع را از طریــق تمــاس بــا تلفــن ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ « اکبــر ســجادی » در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‬ ‫شهرســتان اق قــا بــا رصــد اطالعاتــی خانمــی را کــه‬ ‫عامــل نشــر اکاذیــب ‪ ،‬و قصــد تشــویش اذهان عمومی‬ ‫بــود را شناســایی و بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی طــی‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات پلیــس بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف کــرد ‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تکمیــل پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی شــد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪ :‬انتشــار هرگونــه مطلــب توهین امیــز‪ ،‬هتــک‬ ‫حیثیــت و نیــز تشــویق ســایر افــراد و گروه هــا بــه انتشــار‬ ‫مطالــب توهین امیــز جــرم تلقــی شــده و پلیــس بــا‬ ‫عامــان ان برخــوردی قانونــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جاساز یک کیلو هروئین‬ ‫در معده‬ ‫ســرهنگ «علــی اکبــر بــای» بــا اعــام ایــن خبــر گفت‪:‬‬ ‫مامــوران یــگان امــداد شهرســتان درحیــن گشــت زنــی‬ ‫در ســطح شــهر بــه یــک نفــر مشــکوک شــدند ‪.‬‬ ‫ســرهنگ بــای افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی در‬ ‫بازرســی بدنــی متهــم مقــداری هروئیــن بســته بنــدی‬ ‫شــده کشــف شــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬متهــم بــا توجــه‬ ‫بــه نداشــتن شــرایط عــادی جســمی‪ ،‬جهــت بررســی‬ ‫بیشــتر بــه بیمارســتان اعــزام کــه یــک کیلــو و ‪130‬گــرم‬ ‫هروئیــن از معــده وی خــارج شــد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مینودشــت بــا اشــاره به معرفی متهم‬ ‫به مراجع قضائی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬فرماندهی انتظامی‬ ‫عــزم جــدی در برخــورد بــا ســوداگران مــرگ داشــته و برابــر‬ ‫قانــون بــا اینگونــه افــراد مقابلــه خواهــد کرد‪.‬‬ ‫کاهش عوارض ساختمانی‬ ‫و بخشودگی جریمه‬ ‫بدهکاران‬ ‫شــهردار گــرگان از تصویــب لوایــح کاهــش ‪ 40‬درصــدی عــوارض ســاختمانی و‬ ‫همچنیــن طــرح بخشــودگی ‪ ۱۰۰‬درصــدی خســارت تاخیــر تادیــه چک های برگشــتی‬ ‫بابــت جریمــه عــوارض و ســاختمانی در صحــن شــورای اســامی شــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید محمدرضــا ســیدالنگی گفــت ‪ :‬الیحــه کاهــش ضرایــب محاســبات‬ ‫عــوارض ســاختمانی گــرگان در پرداخــت نقــدی و الیحــه طــرح بخشــودگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی خســارت تاخیــر چک هــای برگشــتی بابــت جریمــه و عــوارض‬ ‫ســاختمانی کــه دارای رای از محاکــم قضایــی مــی باشــند برابــر پیشــنهاد‬ ‫شــهرداری گــرگان بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان در صحــن شــورای شــهر‬ ‫بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید النگــی افــزود‪ :‬بــا هــدف کاهــش تبعــات ناشــی از اعمــال نرخهــای‬ ‫عــوارض ســاختمانی در گــرگان‪ ،‬مشــوق هــای مالــی بــه منظــور تعدیــل تــورم فعلــی‬ ‫عــوارض بــرای ســازندگان مســکن اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مدیریــت شــهری در نظــر دارد بــرای حمایــت از صنعــت‬ ‫ســاختمان و تعدیــل نــرخ هــای فعلــی عــوارض از همــه ظرفیــت هــای قانونی اســتفاده‬ ‫کــرده و بــا ارائــه بســته هــای تشــویقی بخشــی از نــرخ عــوارض ســال ‪ ۱۴۰۱‬را بــرای‬ ‫تمامــی شــهروندان بــه ویــژه انبــوه ســازان ســاختمان تعدیــل کنــد تــا بــار دیگــر شــاهد‬ ‫رونــق صنعــت ســاختمان در شــهر گــرگان باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــهردار گــرگان‪ ،‬الیحــه اِعمــال بســته هــای تشــویقی بــرای پرداخــت نقــدی‬ ‫عــوارض بــه صــورت دوفوریــت بــه صحــن شــورا ارســال و بــه اتفــاق اراء اعضــای شــورای‬ ‫شــهر تصویــب شــد‪.‬‬ ‫ســیدالنگی تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش ضریــب محاســبات پرداخــت نقــدی عــوارض در‬ ‫ایــن الیحــه لحــاظ شــده و براســاس ان بــه اســتناد مــاده ‪ ۵۹‬قانــون رفــع موانــع تولیــد‬ ‫و بنــد ‪ ۱۲‬از مــاده دو (مقــررات عمومــی و سیاس ـت های تشــویقی) تعرفــه عــوارض و‬ ‫بهــای خدمــات ســال ‪ ۱۴۰۱‬در گــرگان بــه منظــور تشــویق ان دســته از شــهروندانی کــه‬ ‫تــا پایــان وقــت اداری ‪ 30‬ابــان ‪ 1401‬نســبت بــه پرداخــت ‪ ۱۰۰‬درصــد تمامــی مطالبــات‬ ‫شــهرداری بــه صــورت نقــدی اقــدام کننــد تخفیفاتــی در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ایــن الیحــه میــزان تخفیفــات خــوش حســابی در پراخــت نقــدی‬ ‫بــرای ســازندگان مســکن در منطقــه یــک ‪ ۳۰‬درصــد‪ ،‬و در مناطــق دو و ســه هرکــدام‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد لحــاظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدالنگی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهرداری و شــورای اســامی شــهر گــرگان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از نهادهــای تاثیرگــذار در بخــش مســکن در نظــر داشــته بــا اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫کارشناســی و راهبــردی در راســتای سیاســت های کالن مدیریــت کشــور‪ ،‬بــا ارائــه‬ ‫مشــوق هایــی از ســازندگان صنعــت ســاختمان حمایــت کنــد تــا انگیــزه ســاخت زودتــر‬ ‫مســکن بــا قیمــت مناســب تــر را بــرای بهــره منــدی شــهروندان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬در نــود و ششــمین جلســه شــورای اســامی شــهر گــرگان‪ ،‬الیحــه‬ ‫دوفوریتــی طــرح بخشــودگی ‪ ۱۰۰‬درصــدی خســارت تاخیــر تادیــه چک هــای برگشــتی‬ ‫ناشــی از جریمــه و عــوارض ســاختمانی کــه دارای رای از محاکــم قضایــی باشــند در صورت‬ ‫پرداخــت اصــل مبلــغ چــک بــه همــراه حــق الوکالــه و هزینه دادرســی تــا پایان وقــت اداری‬ ‫‪ 1401/08/30‬مطــرح و بــا اتفــاق ارای اعضــای شــورای شــهر بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫رتبه بندی فرهنگیان‬ ‫و قدرت ذهن!‬ ‫ایــن روزهــا بــا اینکــه فرصــت هــا و موقعیتهــای‬ ‫ســواداموزی و کســب دانــش زیــاد شــده و بــه‬ ‫ســامتی از بنگاهــی و عضــو شــورای شــهر و‬ ‫ابدارچــی اداره گرفتــه تــا رئیــس بانــک و مدیــر‬ ‫کارخانــه و مســئول اداره ‪ ...‬کلهــم اجمعیــن دارای‬ ‫تحصیــات اکادمیــک و دانشــگاهی هســتند‪ ،‬بــاز‬ ‫هــم مــی بینیــم ســواد اطالعاتــی خلــق اللــه در حد‬ ‫همــان اکابــر قدیــم هــم نیســت‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد امــروز نصــف جمعیــت مملکــت‬ ‫فــرق بیــن افوریســم ( کلمــات قصــار طنــز امیــز)‬ ‫را از رهنمودهــا و راهکارهــای علمــی تمیــز نمــی‬ ‫دهنــد و انجایــی کــه بایــد تدبــر کننــد و یــک قاشــق‬ ‫فســفر بســوزانند‪ ،‬مثل علی صادقی نیش شان را‬ ‫تــا بناگــوش بــاز مــی کننــد و انجایی کــه باید لبخند‬ ‫بزننــد و قشــر اربیــت فرونتــال میانــی مغزشــان را‬ ‫افزایــش دهنــد‪ ،‬قیافــه پاســکال و انیشــتن و دکتــر‬ ‫حســابی بــه خودشــان مــی گیرنــد و ادای ادم هــای‬ ‫روشــنفکر را در مــی اورنــد!‬ ‫االن هــم نقــل کاربــرد هــای یافتــه هــای نویــن علمی‬ ‫در اداره مملکــت اســت کــه در ایــن اوضــاع کشمشــی‬ ‫اقتصــادی بهتریــن گزینــه محســوب می شــوند البتــه‬ ‫بــه شــرط اینکــه گــوش شــنوایی باشــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا چنــدی قبــل پژوهشــگران‬ ‫چیــن و ســنگاپور ســعی کردنــد بــا ارائــه یــک‬ ‫فنــاوری جدیــد‪ ،‬گامــی بــرای تحقــق رویــای‬ ‫کنتــرل اشــیاء بــا قــدرت ذهــن بردارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا ایــن دانشــمندان قصــد دارنــد‬ ‫بــا اســتفاده از «فرامــواد»(‪)Metamaterials‬‬ ‫نخســتین گام را بــه ســوی کنتــرل ذهنــی بی ســیم و‬ ‫از راه دور فرامــواد بردارنــد‪ .‬در واقــع تــاش دارنــد یــک‬ ‫انســان بتوانــد فراســطح را مســتقیما بــا ذهــن خــود‬ ‫کنتــرل کنــد‪ .‬مغــز انســان در فراینــد تفکــر‪ ،‬امــواج‬ ‫مغــزی تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران ایــن نظریــه را مطــرح کردنــد کــه‬ ‫جمــع اوری امــواج مغــزی و اســتفاده از انهــا بــه‬ ‫عنــوان ســیگنال های کنترل کننــده فراســطوح‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران امــکان می دهــد کــه فراســطوح را بــا ذهن‬ ‫خــود کنتــرل کننــد‪ .‬یــن گــروه پژوهشــی بــا انتقــال‬ ‫امــواج مغــزی از کاربــر بــه کنترل کننــده بــه صــورت‬ ‫بی ســیم و از طریــق بلوتــوث‪ ،‬بــه کنتــرل از راه دور‬ ‫دســت یافتنــد‪ .‬نتایــج ازمایــش شبیه سازی شــده‬ ‫نشــان داد کــه امــواج مغــزی کاربــر مســتقیما‬ ‫نتیجــه را کنتــرل می کننــد‪ ( .‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫حقیقــت امــر مطلــب کمــی علمــی و بــاالی دیپلــم‬ ‫اســت و در حالــت عــادی خوانــدن ان باعــث ثقــل جهــاز‬ ‫هاضمــه مــی شــود‪ .‬امــا خالصــه داســتان این اســت که‬ ‫دانشــمندان بــا فرامــواد خیلــی چکشــی و پــرگاز در حــال‬ ‫کنتــرل فراســطوح هســتند ان هــم از راه دور‬ ‫و بدون ضرب و زور!‬ ‫یعنــی اگــر دو روز دیگــر دیــر ســرکار رســیدید و‬ ‫مــی بینیــد هــر چــه تــاش مــی کنیــد کــه مدیــر را‬ ‫بپیچانیــد و علــت تاخیــر را توجیه کنیــد‪ ،‬تیرتان به‬ ‫ســنگ می خورد بدانید و اگاه باشــید که مدیرتان‬ ‫بــا فرامــواد در حــال کنتــرل فراســطح ذهــن تــان‬ ‫اســت و بیخــودی تقــا نکنیــد!‬ ‫بــا ایــن رویکــرد حتــی مــی تــوان فراســطح ذهنیت‬ ‫افــراد را هــم مختصــری قلقلــک داد و ســطح‬ ‫قناعــت و مناعــت طبــع افــراد تــا جایــی بــاال بــرد کــه‬ ‫اصــا ًبــه مادیــات و حطــام بــی ارزش دنیــوی فکــر‬ ‫نکننــد! مثــا ًممکــن اســت فرهنگیــان خودشــان‬ ‫بــه ســامانه بارگــذاری مــدارک رتبــه بنــدی برونــد‬ ‫و درخواســت لغــو بدهنــد‪ .‬یــا خلــق اللــه دســته‬ ‫جمعــی کارزار تشــکیل دهنــد و از دریافــت یارانــه‬ ‫معیشــتی و غیــر معیشــتی خــودداری کننــد! ســایر‬ ‫مزایــای کنتــرل ذهنــی افــراد را خودتــان لیســت‬ ‫کنیــد؛ بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪616‬‬ ‫بستری ها ‪ ۳‬رقمی شد‬ ‫امار بیماران کرونایی بســتری در بیمارســتان های‬ ‫زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی پــس از ‪ ۶۰‬روز ســه رقمــی شــد و بــه گفتــه‬ ‫مســووالن دانشــگاه در صــورت بــی توجهــی بــه‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ایــن رونــد افزایشــی‬ ‫تــداوم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات بهداشــتی خراســان شــمالی هــم اکنــون‬ ‫‪ ۱۲۲‬بیمــار در بیمارســتان هــای ایــن دانشــگاه بــا‬ ‫عالیــم ویــروس کرونــا بســتری و تحــت درمــان‬ ‫قــرار دارنــد کــه ‪ ۴۳‬بیمــار کرونایــی در شــبانه روز‬ ‫گذشــته شناســایی و تحــت درمــان قــرار گرفتنــد و‬ ‫ایــن اســتان در مهرمــاه ســالجاری دومیــن هفتــه‬ ‫بدون فوتی بیماران کووید ‪ ۱۹‬را در بیمارســتانهای‬ ‫خــود پشــت ســر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫نارنجی پوش شدن ‪ ۲‬شهرستان خراسان شمالی‬ ‫ارزیابــی ســامانه ماســک‬ ‫براســاس اخریــن‬ ‫ٰ‬ ‫وابســته بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬طبــق الگــوی رنــگ‬ ‫بنــدی کرونایــی ایــن خطــه از شــمال شــرق کشــور‪،‬‬ ‫شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و گرمــه در‬ ‫وضعیــت نارنجی و شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬فاروج‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان و رازوجــرگالن نیــز در‬ ‫رنگبنــدی زرد کرونایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه تاکنــون هفــت مــوج از‬ ‫ایــن بیمــاری همــراه بــا روزهــای ســیاه و تلــخ‬ ‫کرونایــی را پشــت ســر گذاشــته بــا تســریع‬ ‫واکسیناســیون عمومــی تــا حــدودی در چنــد‬ ‫هفتــه اخیــر در مرحلــه تثبیــت و کنتــرل ایــن‬ ‫بیمــاری قــرار گرفتــه بــود امــا ایــن روزهــا بــه‬ ‫بــاور کارشناســان حــوزه ســامت بــه دلیــل بــی‬ ‫توجهــی بــه شــیوه نامــه بهداشــتی و واکســن‬ ‫گریــزی برخــی از شــهروندان در دریافــت دُز‬ ‫یــاداور دوبــاره بــا فراینــد افزایشــی مبتالیــان‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شهروندان برای تزریق دُز چهارم اقدام کنند‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی و خدمات بهداشــتی و درمانی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن ارتبــاط مــی گویــد‪ :‬متاســفانه‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد افزایــش خزنــده مــوارد‬ ‫مراجعــه بــا عالئــم کرونایــی در اســتان هســتیم‬ ‫کــه در ایــن صــورت شــهروندان بایــد شــیوه‬ ‫نامــه هــای بهداشــتی را رعایــت و بــرای تکمیــل‬ ‫واکسیناســیون بــه مراکــز تجمیعــی و بهداشــتی‬ ‫در شهرســتان ها مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫تزریــق دُز چهــارم واکســن کرونــا‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫دریافــت دز یــاداور واکســن کرونــا برای افــراد باالی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال و افــرادی کــه ‪ ۶‬مــاه از اخریــن دریافــت‬ ‫واکســن کرونــای انهــا گذشــته‪ ،‬الزامــی اســت‬ ‫در حالــی کــه هنــوز ‪ ۱۵‬درصــد جامعــه هــدف در‬ ‫اســتان دُز چهــارم را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬اثــر بخشــی دُزهــای قبلــی بــا‬ ‫گذشــت زمان کاهش می یابد‪ ،‬بنابراین شــهروندان‬ ‫بایــد بــرای ایمنــی بیشــتر جامعــه هــر چــه ســریعتر‬ ‫مراحــل دیگــر واکسیناســیون را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان‪ ،‬کرونــا از اســفند ‪ ۱۳۹۸‬تــا بــه‬ ‫امــروز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۴۵‬نفــر قربانــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع احتمالــی مجــدد کرونــا‪،‬‬ ‫دریافــت دز یــاداور واکســن کرونــا برای افــراد باالی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال و افــرادی کــه ‪ ۶‬مــاه از اخریــن دریافــت‬ ‫واکســن کرونــای انهــا گذشــته‪ ،‬الزامــی اســت‪.‬‬ ‫فرزندان این گروه‬ ‫از والدین مبتال به‬ ‫وسواس می شوند‬ ‫زهرا اردشیری‬ ‫بســیاری از بزرگســاالن کــه درگیــر وســواس های‬ ‫عجیــب و غریــب هســتند اعتــراف می کننــد فکرهــای‬ ‫وســواس گونــه انهــا در نوجوانــی شــکل گرفته انــد و‬ ‫هیــچ وقــت بــرای درمــان اقــدام نکرده انــد! وســواس‬ ‫عمدتــا ً ریشــه های ژنتیکــی دارد امــا عوامــل دیگــر‬ ‫هــم می توانــد باعــث بــروز ‪ OCD‬در نوجوانــان شــود‪.‬‬ ‫بیمــاری گریبانگیــر وســواس معمــوال از فکرهــای‬ ‫تکــراری شــروع می شــود‪ .‬لزومــا ً نشــانه اش شســتن‬ ‫مکــرر دسـت ها و وســایل شــخصی نیســت‪ .‬می توانــد‬ ‫حتــی فکــر کــردن بــه اینکــه کاری را درســت انجــام‬ ‫داده ام یــا نــه باشــد یــا حتــی احســاس مســئولیت در‬ ‫مقابــل اتفاقــات ناگــوار! وســواس پدیــده غریبــی اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ســر وکلــه اش از نوجوانــی شــروع شــود‬ ‫و نوجــوان را درگیــر اضطــراب و فشــار روانــی زیــادی‬ ‫کنــد‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد از هــر صــد نوجــوان یــک‬ ‫نفــر بــه اختــال وســواس فکــری مبتالســت‪ .‬ایــن امــار‬ ‫شــوخی نیســت و بــا ایــن حســاب میلیون هــا کــودک از‬ ‫اختــال وســواس فکــری رنــج می برنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان دهنــده ایــن اســت که وســواس ریشــه‬ ‫ژنتیکــی دارد‪ ،‬یــا حتــی رویدادهــای اســترس زا می توانــد‬ ‫یــک عامــل خطــر بــرای نوجوانــان مســتعد ابتــا بــه‬ ‫وســواس فکــری عملــی باشــد‪ .‬نوجوانانــی که دچــار تروما‬ ‫می شــوند ممکــن اســت دچــار اختــال استرســی پــس‬ ‫از حادثــه شــوند کــه ممکــن اســت بــا وســواس فکــری و‬ ‫عملــی اشــتباه گرفتــه شــود‪ .‬افــکار ناخواســته و مزاحــم‬ ‫ناشــی از ترومــا ممکــن اســت باعــث بــروز رفتارهــای‬ ‫وسواســی و جبــری در نوجــوان شــود‪.‬‬ ‫«حســین ابراهیمــی مقــدم» روانشــناس بالینــی و‬ ‫اســتاد دانشــگاه در ایــن رابطــه می گویــد‪ «:‬در مقــام‬ ‫تعریــف می توانیــم بگوییــم وســواس‪ ،‬فکــری اســت کــه‬ ‫مــداوم در ســر تکــرار می شــود‪ .‬ایــن افــکار وقــت گیــر‬ ‫اســت و فشــار روانــی زیــادی را بــه فــرد وارد می کنــد و‬ ‫باعــث اختــال اضطــراب و ناراحتــی شــدید می شــود‪.‬‬ ‫تردیدهــای زیــاد‪ ،‬نگرانــی در مــورد میکــروب‪ ،‬بیمــاری‬ ‫یــا حتــی مــرگ‪ ،‬تــرس شــدید در مــورد رویدادهــای‬ ‫منفــی یــا انجــام اشــتباه یــک کار‪ ،‬نگرانــی در مــورد‬ ‫ناقــص بــودن یــا درســت نبــودن امــور‪ ،‬افــکار یــا تصاویــر‬ ‫ناراحــت کننــده و ناخواســته از اســیب رســاندن بــه‬ ‫خــود یــا دیگــران‪ ،‬افــکار یــا تصاویــر جنســی مزاحــم‬ ‫و ناخواســته‪،‬نگرانی در مــورد ناراحــت کــردن خــدا‪،‬‬ ‫نگرانــی در مــورد انجــام کارهایــی کــه بــه دیگــران‬ ‫اســیب می رســاند (ماننــد رانندگــی بــا ماشــین)‪ ،‬افــکار‬ ‫ناخواســته در مــورد خودکشــی‪ ،‬احســاس مســئولیت‬ ‫بــرای بــروز اتفاقــات بــداز نشــانه های وســواس فکــری‬ ‫عملــی نوجــوان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اولیــن مراجعــه بــه روانپزشــک یــا روانشــناس چــه‬ ‫زمانــی باشــد؟‬ ‫ایــن روانشــناس بالینــی ادامــه می دهــد تشــخیص‬ ‫وســواس در نوجوانــان چندیــن مرحلــه دارد و‬ ‫بایــد توســط یــک متخصــص امــوزش دیــده ماننــد‬ ‫روانپزشــک یــا روانشــناس انجــام می شــود‪ .‬او‬ ‫می گویــد‪ «:‬پرسشــنامه های گزارش دهــی والدیــن و‬ ‫مصاحبــه شــخصی بهتریــن روش تشــخیص محســوب‬ ‫می شــود‪ ».‬ایــن اســتاد دانشــگاه در رابطــه بــا اینکــه‬ ‫پزشــک روانپزشــک بهتــر اســت در ایــن رابطــه ورود‬ ‫پیــدا کنــد یــا روانشــناس می گویــد‪ «:‬یــک متخصــص‬ ‫امــوزش دیــده بــا نوجــوان در مــورد احساســات‪ ،‬افــکار‪،‬‬ ‫عالئــم و الگوهــای رفتــاری اش صحبــت می کنــد‪ .‬هــدف‬ ‫شناســایی هــر گونــه وســواس یــا اجبــار خاصــی اســت‪.‬‬ ‫روانشــناس در ابتــدا ســعی می کنــد موضــوع وســواس‬ ‫فکــری عملــی یــا ‪ OCD‬را ریشــه یابــی کنــد‪ .‬در صــورت‬ ‫نیــاز روانشــناس فــرد را بــه روانپزشــک ارجــاع می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن فراینــد تکمیــل شــود و کــودک معیارهــای‬ ‫‪ OCD‬را داشــته باشــد‪ ،‬رونــد درمــان و بهبــودی بــرای‬ ‫او اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫ایا این بیماری ژنتیکی است؟‬ ‫هــر چنــد رد پــای ژنتیــک در تمــام بیماری هــای روانــی‬ ‫وجــود دارد امــا‪ ،‬بــه گفتــه ابراهیمــی مقــدم محیــط نیــز‬ ‫در بــروز وســواس در نوجوانــان نقــش مهمــی دارد‪ .‬او‬ ‫می گویــد‪ «:‬نــوع تربیــت خانوادگــی می توانــد باعــث‬ ‫شــود کــه کــودک در طــول زمــان وســواس ها و اجبارهــا‬ ‫را بیامــوزد‪ .‬اگــر کــودکان مشــاهده کننــد کــه اعضــای‬ ‫خانــواده و دیگــران رفتارهــای وسواســی اجبــاری از‬ ‫خــود نشــان می دهنــد‪ ،‬ممکــن اســت انهــا نیــز بــه ایــن‬ ‫الگوهــای رفتــاری پایبنــد شــوند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض محیــط محــرک وســواس می توانــد در ایجــاد‬ ‫‪ OCD‬نقــش داشــته باشــد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬البتــه عوامــل بیولوژیکــی مثــل‬ ‫کاهــش ترشــح هررمــون رشــد‪ ،‬ســابقه ضربــه مغــزی‬ ‫و بعضــی از مشــکالت عصبــی موجــب بــروز اختــال‬ ‫وســواس در نوجوانــان می شــود‪».‬‬ ‫نگاهی به چرخه وسواس‬ ‫بســیاری از خانواده هــا خیــال می کننــد تنهــا در‬ ‫صورتــی کــه نوجــوان انهــا عالئمــی مثــل شســتن مکــرر‬ ‫شســتن دســت از خــود نشــان دهــد عالئــم وســواس‬ ‫را از خــود نشــان داده اســت در صورتــی کــه بــه گفتــه‬ ‫ایــن متخصــص روانشناســی بالینــی تمــام افــکار تکــرار‬ ‫شــونده کــه باعــث اضطــراب می شــوند از نشــانه های‬ ‫وســواس فکــری اســت‪ .‬ایــن روانشــناس بالینــی ادامــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬هرچنــد کــه ابتــا بــه اختــال وســواس‬ ‫جبــری نشــانه ها و عوامــل متفاوتــی در افــراد دارد‬ ‫امــا بیشــتر افــراد دچــار یــک چرخــه واحــد می شــوند‪.‬‬ ‫در ابتــدا ذهــن غــرق در یــک فکــر‪ ،‬تــرس و یــا نگرانــی‬ ‫وسواســی می شــود‪ ،‬ماننــد اینکــه دســتتان نجــس شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن موضــوع باعــث برانگیختــن احســاس‬ ‫اضطــراب و پریشــانی می شــود‪ .‬در ایــن صــورت شــما‬ ‫بالفاصلــه از الگویــی اجبــاری بــرای کاهــش اضطــراب‬ ‫و پریشــانی خــود اســتفاده می کنیــد‪ ،‬ماننــد شســتن‬ ‫و اب کشــیدن چندبــاره دســت ها و رفتــار اجبــاری‬ ‫باعــث تســکین و فراقتــی موقــت از اضطــراب شــده‪،‬‬ ‫امــا وســواس و اضطــراب دوبــاره برمی گردنــد و باعــث‬ ‫شــروع چرخــه می شــوند‪ .‬ابراهیمــی مقــدم می گویــد‪«:‬‬ ‫فــرد وسواســی بــه تدریــج یــاد می گیــرد کــه بــا اســتفاده‬ ‫از مکانیســم های دفاعــی میــزان اضطــراب خــودش را‬ ‫کاهــش دهــد‪».‬‬ ‫نقش تعیین کننده تربیت‬ ‫متاســفانه در بعضــی مــوارد پــدران و مــادران کمــال‬ ‫طلــب کــه بیــش از حــد تــوان‪ ،‬از فرزندشــان توقــع‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه تدریــج ســبب می شــوند کــه فرزندشــان دچــار‬ ‫وســواس شــود‪ .‬هرچنــد رفتــار وسواســی و رفتارهــای‬ ‫بــی اختیــار غالبــا ً بــا یکدیگــر همراه انــد‪ ،‬امــا در پــاره ای از‬ ‫مــوارد رفتارهــای بــی اختیــار بــا اضطــراب تــوام نیســتند‪.‬‬ ‫البتــه بایــد توجــه داشــت وســواس فکــری و عملــی‬ ‫می توانــد باعــث شــود کــودک بــه شــدت احســاس انــزوا‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابرایــن ضــروری اســت کــه خانــواده و دوســتان‬ ‫بــرای حمایــت از کــودک دور هــم جمــع شــوند‪.‬‬ ‫وسواس کودک را جدی بگیرید‬ ‫وقتــی حــرف از وســواس می شــود‪ ،‬کســی حتــی فکرش‬ ‫را هــم نمی کنــد کــه کودکــی دچــار اختــال وســواس‬ ‫فکــری و عملــی شــده باشــد‪ .‬بــه گفتــه ابراهیمــی‬ ‫مقــدم یکــی از عالئــم وســواس در کــودکان ایــن اســت‬ ‫کــه کــودکان شــروع بــه جم ـع اوری اشــیا می کنند‪.‬ایــن‬ ‫رفتارهــا بــه کــودک کمــک می کنــد تــا بــا اضطــراب کنــار‬ ‫بیاینــد‪ .‬اغلــب فعالیت هایــی مثــل مرتــب کــردن بیــش‬ ‫از انــدازه‪ ،‬چیدمــان رنگ هــا کنــار یکدیگــر‪ ،‬یــا مراقبــت‬ ‫بیــش از انــدازه از والدیــن می توانــد نشــانه هایی از‬ ‫وســواس کــودک باشــد و تکــرار ایــن فعالیت هــا باعــث‬ ‫پریشــانی در ســامت روان می شــوند و بــر نحــوه تفکــر‬ ‫کــودک تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهد‪«:‬یــک روانپزشــک کــودک یــا ســایر‬ ‫متخصصــان بهداشــت روان می تواننــد وســواس‬ ‫را تشــخیص دهنــد‪ .‬او کــودک را ارزیابــی ســامت‬ ‫روانــی می کنــد‪ .‬بــرای تشــخیص ‪ ،OCD‬کــودک بایــد‬ ‫وســواس هایی داشــته باشــد کــه مــداوم‪ ،‬شــدید و‬ ‫مخــل کننــده باشــد‪ .‬و ایــن اعمــال بــه زندگــی روزمــره‬ ‫فرزنــد شــما اســیب برســانند‪».‬‬ ‫امارهایی در رابطه با وسواس نوجوانان‬ ‫بــه گفتــه ابراهیمــی مقــدم‪ ،‬وســواس در کــودکان اغلــب‬ ‫بیــن ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۲‬ســالگی شــروع می شــود‪ .‬در واقــع بیــش از‬ ‫نیمــی از بزرگســاالنی کــه بــه ایــن اختــال مبتــا هســتند‪،‬‬ ‫اعــام کرده انــد کــه عالئــم انهــا از کودکــی شــروع شــده بــود‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ایــن اختــال در کودکــی در پســران‬ ‫بیشــتر از دختــران دیــده می شــود‪ ،‬امــا در جوانــی نــرخ ابتــا‬ ‫بــه ان در زنــان کمــی بیشــتر از مــردان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ صفحه 6 ‫حمالت نیزه فیشینگ چیست؟‬ ‫یــک فــرم خــاص از فیشــینگ بــه نــام نیــزه فیشــینگ نقــش زیــادی در اکوسیســتم امنیتــی داشــته اســت‪ .‬ایــن حمــات برخــاف‬ ‫حمــات فیشــینگ‪ ،‬افــراد یــا گروه هــای خاصــی را در ســازمان ها هــدف قــرار داده و از ترفندهایــی بــرای متقاعــد کــردن کاربــران‬ ‫بــرای کلیــک بــر روی پیونــد‪ ،‬نصــب کــد مخــرب بــر روی رایانــه خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬ســپس مهاجــم قــادر بــه جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی و حرفـه ای بــا ارزش از قربانــی اســت و در بعضــی مواقــع‪ ،‬بــه انهــا اجــازه می دهــد کنتــرل کاملــی از کامپیوتــر‬ ‫قربانــی را دســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫چگونه مشکل سرعت‬ ‫پایین دانلود و اپلود‬ ‫در گوگل درایو‬ ‫را حل کنیم؟‬ ‫کاربــران اندرویــد در بســیاری از مــوارد زمــان خــود را‬ ‫صــرف دانلــود و اپلــود در گــوگل درایــو می کننــد‪.‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم تــا حــاال از ســرویس های فضــای‬ ‫ذخیره ســازی ابــری مثــل ‪ Dropbox‬و گــوگل درایــو و‬ ‫‪ Microsoft OneDrive‬اســتفاده کرده ایــد‪ .‬اکثــر کاربــران‬ ‫اندرویــد از گــوگل درایــو بــرای ذخیره کــردن اطالعات خود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬گــوگل درایــو بــه طــور پیش فــرض‬ ‫روی تمــام گوشــی های اندرویــدی نصــب شــده و ‪۱۵‬‬ ‫گیگابایــت فضــای ذخیره ســازی رایــگان در اختیــار کاربران‬ ‫خــود قــرار می دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل کاربــران اندروید در‬ ‫بســیاری از مــوارد زمــان خــود را صــرف دانلــود و اپلــود در‬ ‫گــوگل درایــو می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه گــوگل درایــو در اکثــر مواقــع قابــل اعتمــاد‬ ‫اســت‪ ،‬مشــکالت خاصــی هــم وجــود دارنــد کــه گاهــی‬ ‫اوقــات در ان ظاهــر می شــوند‪ .‬بــه عنــوان مثــال گاهــی‬ ‫اوقــات گــوگل درایــو بــه شــما پیــام پــر بــودن فضــای‬ ‫ذخیره ســازی را می دهــد‪ ،‬در حالــی کــه شــما هنوز فضای‬ ‫خالــی در اختیــار داریــد‪ .‬همچنیــن بزرگ تریــن مشــکلی‬ ‫کــه افــراد بــا ان دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪ ،‬مشــکل‬ ‫کنــدی ســرعت دانلــود و اپلــود در گــوگل درایــو اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش قــرار اســت کــه بــا هــم بــه ســراغ بررســی‬ ‫‪ ۱۲‬راه برتــر بــرای حــل مشــکل ســرعت پاییــن دانلــود و‬ ‫اپلــود در گــوگل درایــو برویــم‪ .‬ممکــن اســت کــه برخــی از‬ ‫راه هــا مختــص بــه وینــدوز‪ ،‬ایفــون و یــا اندرویــد باشــند‪.‬‬ ‫پــس حتمــا بــه ایــن نکتــه دقــت کنید کــه راه حل مربــوط به‬ ‫دســتگاه خود را انتخاب کنید و ســپس به ســراغ تســت و‬ ‫اجــرا کــردن ان برویــد‪ .‬ایــن دوازده راه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ )۱‬بررسی سرعت و اتصال درست اینترنت‬ ‫از ان جایــی کــه گــوگل درایــو بــرای دانلــود و یــا اپلــود‬ ‫هــر فایلــی بــه اینترنــت نیــاز دارد‪ ،‬ســرعت اینترنــت شــما‬ ‫تاثیــری مســتقیم در ســرعت دانلــود و اپلــود در گــوگل‬ ‫درایــو خواهــد داشــت‪ .‬بنابرایــن بررســی کنیــد که ســرعت‬ ‫اینترنــت شــما پاییــن نباشــد‪ .‬همچنیــن شــما می توانیــد‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار از دو ســایت زیــر نیــز کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬از شبکه ‪ ۵‬گیگاهرتز استفاده کنید‬ ‫احتمــاال می دانیــد کــه اکثــر روترهــای وای فــای می تواننــد‬ ‫در دو فرکانــس مختلــف یعنــی ‪ ۲.۴‬گیگاهرتــز و ‪۵‬‬ ‫گیگاهرتــز کار کننــد‪ .‬فرکانــس ‪ ۲.۴‬گیگاهرتــز بــه صــورت‬ ‫کلــی شــلوغ تر اســت و بهتــر اســت کــه ان را بــه فرکانــس‬ ‫‪ ۵‬گیگاهرتــز تغییــر دهیــد تــا ســرعت اینترنــت باالتــری‬ ‫در دســترس شــما قــرار بگیــرد‪ .‬بــا انجــام ایــن کار احتمــاال‬ ‫ســرعت دانلــود و اپلــود در گــوگل درایــو بــرای شــما‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬مطمئــن شــوید کــه از یــک اینترنــت محــدود شــده‬ ‫اســتفاده نمی کنیــد‬ ‫گاهــی اوقــات مــا از اینترنــت دیتــا اســتفاده می کنیــم‬ ‫کــه بــه اصــاح محــدود شــده اســت‪ .‬در چنیــن حالتــی‬ ‫دســتگاه مــا مجبــور اســت کــه نهایــت تــوان خــود را بــرای‬ ‫دانلــود و یــا اپلــود در گــوگل درایــو اســتفاده کنــد ولــی‬ ‫بــاز هــم ســرعت انجــام کار بــه حالــت عــادی نمی رســد‬ ‫و پاییــن اســت‪ .‬در ایــن شــرایط شــما هیــچ راهــی جــز‬ ‫تعویــض اینترنتــی کــه بــه ان متصــل شــده اید‪ ،‬نداریــد‪.‬‬ ‫همچنین دقت کنید زمانی که اینترنت را از یک گوشی‬ ‫موبایــل بــه اشــتراک می گذاریــد‪ ،‬اینترنــت محــدود شــده‬ ‫اســت‪ .‬پــس شــما نمی توانیــد از ســرعت بــاالی اینترنــت‬ ‫اســتفاده کنیــد! پــس ســعی کنیــد کــه بــه وای فــای وصــل‬ ‫شــوید و از اینترنــت موبایل هــا بــرای دانلــود و اپلــود در‬ ‫گــوگل درایــو اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫دانش سایبری‬ ‫چرا مهم است که مراقب رمز عبور ایمیل خود باشید‬ ‫بــه گــزارش امنیــت ملــی ســایبری ‪،‬اغلــب بــه مــا مــی گوینــد‬ ‫کــه رمــز عبــور بــرای دسترســی بــه حســاب هــای انالیــن مــا‬ ‫بایــد قدرتمنــد باشــد و نبایــد از انهــا در جــای دیگــری اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد رمــز عبــور حســاب ایمیــل‬ ‫شــما صــادق اســت‪ .‬اگــر از رمــز عبــور یکســانی در حســاب های‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪616‬‬ ‫وصله امنیتی مایکروسافت برای‬ ‫‪ 85‬اسیب پذیری در ماه اکتبر‬ ‫‪ )۴‬فایل ها را فشرده کنید‬ ‫در بســیاری از مــوارد حجــم فایل هــای مــا بــرای اپلــود در‬ ‫گــوگل درایــو بســیار باالســت‪ .‬پــس باید به ســراغ فشــرده‬ ‫کــردن ان هــا برویم‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای انجــام کار فشرده ســازی‪ ،‬تغییــر‬ ‫فرمــت ان هــا بــه فرمــت ‪ ZIP‬یــا ‪ RAR‬اســت‪ .‬در نتیجــه‬ ‫شــما می توانیــد حجــم فایل هــای خــود را تــا حــد بســیار‬ ‫زیــادی کاهــش دهیــد‪ .‬ایــن کار اصــا دشــوار نیســت‬ ‫و بهتــر اســت کــه همیشــه از ایــن کار بــرای کاهــش‬ ‫حجــم فایل هــای خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬گزینــه دیگــر نیــز‬ ‫ایــن اســت کــه فایل هــای خــود را بــه چندیــن فایــل بــا‬ ‫اندازه هــای کوچکتــر تقســیم کنیــد و ســپس ان هــا را بــه‬ ‫صــورت جداگانــه در گــوگل درایــو اپلــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬کوکی هــا و حافظــه پنهــان مرورگــر را از رایانــه‬ ‫خــود پــاک کنیــد‬ ‫گاهــی اوقــات پــاک کــردن کوکی هــا و کــش (حافظــه‬ ‫پنهــان) در مرورگــر شــما می تواند ســرعت دانلــود و اپلود در‬ ‫گــوگل درایــو را افزایــش دهــد‪ .‬شــما یــک مثــال ســاده از ایــن‬ ‫کار را در تصویــر زیــر مشــاهده می کنیــد‪ .‬بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار در مرورگــر گــوگل کــروم مراحــل زیــر را بــه ترتیــب طــی‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن دقــت کنیــد کــه ایــن کار در اکثــر مرورگرهــا‬ ‫یکســان اســت و تفــاوت چندانــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ )۱‬ابتدا وارد مرورگر خود شوید‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ســپس گزینــه ‪ History‬را در گوشــه ســمت راســت‬ ‫بــاالی صفحــه انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬حــاال وارد گزینــه ‪ Clear browsing data‬در ســمت‬ ‫چــپ صفحه شــوید‪.‬‬ ‫‪ )۴‬در بخــش ‪ Time range‬بــازه زمانــی را کــه‬ ‫می خواهیــد کوکی هــا و کــش مرورگــر شــما پــاک شــود‪،‬‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬در نهایت روی ‪ Clear data‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ )۶‬از یک مرورگر دیگر استفاده کنید‬ ‫گاهــی اوقــات احتمــال دارد کــه یــک مرورگــر کنــد عمــل‬ ‫کنــد و یــا در نســخه خاصــی از ان یــک باگ یا همــان ایراد‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬پــس بهتــر اســت کــه بــرای دانلــود و‬ ‫یــا اپلــود فایل هــا در گــوگل درایــو از یــک مرورگــر دیگــر‬ ‫هــم اســتفاده کنیــد تــا شــاید کار شــما بــا ســرعت باالتری‬ ‫انجــام شــود‪ .‬شــما می توانیــد از مرورگرهایــی مثــل گوگل‬ ‫کــروم‪ ،‬ســافاری‪ ،‬فایرفاکــس و… اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫زمانی که اینترنت را از یک‬ ‫گوشی موبایل به اشتراک‬ ‫می گذارید‪ ،‬اینترنت محدود شده‬ ‫است‪ .‬پس شما نمی توانید از‬ ‫سرعت باالی اینترنت استفاده‬ ‫کنید! پس سعی کنید که به‬ ‫وای فای وصل شوید و از اینترنت‬ ‫موبایل ها برای دانلود و اپلود در‬ ‫مختلــف اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬مجرمان ســایبری برای دسترســی‬ ‫بــه همــه حســاب های شــما تنهــا بــه یــک رمــز عبــور نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫همیشــه از یــک رمــز عبــور قــوی و جداگانه بــرای ایمیل خود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬یعنــی رمــز عبــوری کــه بــرای هیــچ یــک از‬ ‫حســابهای دیگــر خــود‪ ،‬چــه در خانــه و چــه در محــل کار‪،‬‬ ‫اســتفاده نمــی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مجرمــی بتوانــد به حســاب ایمیل شــما دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬مــی تواند‪:‬‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی در مــورد شــما (از جملــه‬ ‫جزئیــات بانکی شــما)‬ ‫ایمیل هــا و پیام هایــی را ارســال کنیــد کــه وانمــود می کننــد‬ ‫‪ )۷‬فعال کردن ویژگی ‪Hardware Acceleration‬‬ ‫یکی از امکانات خاص گوگل کروم که بســیاری از افراد‬ ‫بــه ان دقــت نمی کننــد‪Hardware Acceleration ،‬‬ ‫اســت‪ .‬هــدف ایــن گزینــه بــه زبــان ســاده کمــک بــه‬ ‫اجــزای ســخت افزاری دســتگاه شــما بــرای عملکــرد بهتــر و‬ ‫در واقــع بهینه تــر اســت‪ .‬ایــن مــورد بــه صــورت مســتقیم‬ ‫روی ســرعت اینترنــت شــما تاثیــری نــدارد امــا بــه گــوگل‬ ‫کــروم کمــک می کنــد تــا ســریع تر و روان تــر کارهــای شــما‬ ‫را انجــام دهــد‪ .‬دقــت داشــته باشــید کــه بــرای فعــال‬ ‫کــردن ان بایــد چندیــن مرحلــه را بــه ترتیــب طــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن مراحــل عبارتنــد از‪:‬‬ ‫مرحلــه اول) مرورگــر گــوگل کــروم را در رایانــه خــود بــاز‬ ‫کنیــد و روی ســه نقطــه در گوشــه ســمت راســت بــاال‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم) حاال گزینه ‪ Settings‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم) در ایــن مرحلــه روی گزینــه ‪ System‬در‬ ‫پنــل ســمت چــپ کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم) هماننــد تصویــر بــاال گزینــه “‪Use‬‬ ‫‪ ”hardware acceleration when available‬را‬ ‫فعــال کنیــد‪ .‬بــه همیــن ســادگی ویژگــی ‪Hardware‬‬ ‫‪ Acceleration‬در گــوگل کــروم شــما فعــال می شــود‪.‬‬ ‫‪ )۸‬حافظــه پنهــان برنامــه گــوگل درایــو را در اندروید‬ ‫پــاک کنید‬ ‫همان طــور کــه در مــوارد قبلــی حافظــه پنهــان مرورگــر در‬ ‫رایانــه را پــاک کردیــم‪ ،‬حــال بایــد بــه ســراغ پاک کــردن ان در‬ ‫سیســتم عامل اندرویــد برویــم‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار مــوارد‬ ‫زیــر را بــه دقــت اجــرا کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از تصاویــر‬ ‫موجــود بــرای درک بهتــر هــر بخــش کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ )۹‬گوگل درایو را در مرورگر خود باز کنید‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اپلیکیشــن گــوگل درایــو‬ ‫دارای یــک ایــراد باشــد و بــه درســتی کار نکنــد‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت کــه یــک بــار ان را بــا مرورگــر خــود بــاز کنیــد و ایــن‬ ‫روش را نیــز امتحــان کنیــد‪ .‬همچنیــن ســعی کنیــد کــه‬ ‫اپلیکیشــن گــوگل درایــو خــود را همیشــه اپدیــت نگــه‬ ‫داریــد تــا از اشــکاالت احتمالــی دور باشــید‪.‬‬ ‫‪ )۱۰‬برنامــه گــوگل درایــو را هنــگام اپلــود و دانلــود‬ ‫در ایفــون و ایپــد بــاز نگــه داریــد‬ ‫در هنــگام اپلــود و یــا دانلــود فایــل در گــوگل درایــو ایفون و‬ ‫یــا ایپــد بایــد برنامــه بــاز باشــد‪ .‬اگر ایــن کار را انجــام ندهید‪،‬‬ ‫اپلــود و یــا دانلــود شــما بــا مشــکل مواجــه می شــود و مجبور‬ ‫می شــوید کــه ان را دوبــاره از ابتــدا اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫گــوگل درایــو جــزو فضاهــای ذخیره ســازی ابــری اســت‬ ‫کــه در بیــن کاربــران بســیار پرطرفــدار محســوب می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــکل عمــده کاربــران با این ســرویس مشــکل‬ ‫ســرعت پاییــن دانلــود و اپلــود اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــا‬ ‫دوازده را ه برتــر بــرای حــل ایــن مشــکل را بــرای شــما بــه‬ ‫دقــت بررســی کردیــم‪ .‬حــال شــما بــا توجــه به دســتگاه خود‬ ‫بایــد تعــدادی از ایــن راه حل هــا را تســت کنیــد‪.‬‬ ‫منبع ‪www.guidingtech.com :‬‬ ‫پــچ به روزرســانی مایکروســافت بــرای مــاه اکتبــر‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع ‪ 85‬اســیب پذیری امنیتــی را برطــرف کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه رفــع نقــص روز صفــر کــه بــه طــور‬ ‫فعــال مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ‪ 85‬اشــکال‪ 15 ،‬مــورد به عنــوان بحرانــی‪ 69 ،‬بــاگ‬ ‫مهــم و یکــی از انهــا بــا شــدت متوســط رتبه بنــدی‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬به روزرســانی شــامل‬ ‫کاهش هایــی بــرای نقص هــای ‪ProxyNotShell‬‬ ‫اســت کــه به طــور فعــال در ‪Exchange Server‬‬ ‫مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفته انــد‪ .‬ایــن وصله هــا در‬ ‫کنــار به روزرســانی هایی بــرای رفــع ‪ 12‬نقــص دیگــر در‬ ‫مرورگــر اج مبتنــی بــر ‪ Chromium‬کــه از ابتــدای مــاه‬ ‫منتشــر شــده اند‪ ،‬ارائــه می شــوند‪.‬‬ ‫در صــدر لیســت وصله هــای ایــن مــاه‪-2022-CVE ،‬‬ ‫‪( 41033‬امتیــاز ‪ ،)7.8 :CVSS‬یــک اســیب پذیری‬ ‫افزایــش امتیــاز در ســرویس ‪Windows COM+‬‬ ‫‪ Event System‬اســت‪ .‬یــک محقــق ناشــناس‬ ‫مســئول گــزارش ایــن موضــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در مشــاوره ای گفــت‪ :‬مهاجمــی کــه‬ ‫بــا موفقیــت از ایــن اســیب پذیری سوءاســتفاده‬ ‫کنــد‪ ،‬می توانــد امتیــازات دستررســی به سیســتم را‬ ‫بدســت اورد و هشــدار داد کــه ایــن نقــص بــه طــور‬ ‫فعــال در حمــات دنیــای واقعــی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ماهیــت نقــص همچنیــن بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫ایــن مشــکل احتمــاال ًبــا نقص هــای دیگــر زنجیــره ای‬ ‫بــرای افزایــش امتیــاز و انجــام اقدامــات مخــرب بــر‬ ‫روی میزبــان الــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ،Kev Breen‬مدیــر تحقیقاتــی تهدیــدات‬ ‫ســایبری در ‪ Immersive Labs‬می گویــد‪ :‬ایــن‬ ‫اســیب پذیری خــاص یــک افزایــش امتیــاز محلــی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه یــک مهاجــم بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن اکســپلویت بایــد قبال ًکــدی را روی‬ ‫یــک میزبــان اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫ســه اســیب پذیری بــا امتیــاز دیگــر مربوط بــه (‪-CVE‬‬ ‫‪‪(CVE-2022- ،)7.8 :CVSS‬‬ ‫‪37979-2022‬‬ ‫‬)‪ 37976 CVSS: 8.8‬و (‪37968-2022-CVE‬‬ ‫‪ )10.0 :CVSS‬می باشــند‪.‬‬ ‫بــرای ‪ ،37968-2022-CVE‬مایکروســافت‬ ‫خاطرنشــان کــرد کــه یــک بهره بــرداری موفقیت امیــز‬ ‫از ایــن نقــص می توانــد بــه یــک کاربــر احرازهویــت‬ ‫نشــده اجــازه دهــد تــا دسترســی خــود را به عنــوان‬ ‫ادمیــن کالســتر افزایــش دهــد و به طــور بالقــوه بــر‬ ‫خوشــه ‪ Kubernetes‬کنتــرل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در جــای دیگــر‪( 41043-2022-CVE ،‬امتیــاز ‪:CVSS‬‬ ‫‪ - )3.3‬یــک اســیب پذیری افشــای اطالعــات‬ ‫در ‪ Microsoft Office‬شناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫مایکروســافت گفــت کــه می توانــد بــرای افشــای‬ ‫توکن هــای کاربــر و ســایر اطالعــات حســاس بالقــوه‬ ‫مــورد سوء اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن توســط ردمونــد هشــت نقــص افزایــش‬ ‫امتیــاز دسترســی در هســته وینــدوز‪ 11 ،‬بــاگ اجــرای‬ ‫کــد از راه دور در پروتــکل تونــل نقطــه بــه نقطــه‬ ‫وینــدوز و ســرور شــیرپوینت و افزایــش دیگــری از‬ ‫اســیب پذیری دسترســی در مــاژول ‪Print Spooler‬‬ ‫‬)‪ ،38028-2022- CVSS: 7.8‬امتیــاز‪ ‪(CVE‬گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬به روزرســانی ‪ Patch Tuesday‬بــه دو نقــص‬ ‫دیگــر در افزایــش دسترســی در ســرویس ایســتگاه کاری‬ ‫وینــدوز (‪ ،38034-2022-CVE‬امتیــاز ‪ )4.3 :CVSS‬و‬ ‫پروتــکل از راه دور ســرویس ســرور (‪،38045-2022-CVE‬‬ ‫امتیــاز ‪ )8.8 :CVSS‬رســیدگی می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت امنیــت وب ‪ Akamai‬کــه ایــن دو نقــص را‬ ‫کشــف کــرد‪ ،‬گفــت کــه انهــا از یــک نقــص طراحــی‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه امــکان دور زدن تماس هــای‬ ‫امنیتــی مایکروســافت از راه دور رویــه فراخوانــی را از‬ ‫طریــق حافظــه پنهــان می دهــد‪.‬‬ ‫از طــرف شــما هســتند (و از ایــن بــرای فریــب دادن دیگــران‬ ‫اســتفاده کنید)‬ ‫همــه گذرواژه هــای دیگــر حســاب خود را بازنشــانی کنید (و به‬ ‫همــه حســاب های انالیــن دیگــر خود دسترســی پیدا کنید)‬ ‫داشــتن رمــز عبــور قــوی و مجــزا بــرای ایمیــل شــما بــه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه اگــر مجرمــان ســایبری رمــز یکــی از‬ ‫حســابهای کمتــر مهــم شــما را بدزدنــد‪ ،‬نمــی تواننــد از ان‬ ‫بــرای دسترســی بــه حســاب ایمیــل شــما اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ NCSC‬مــردم را تشــویق مــی کنــد تــا از مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬کــه مــی توانــد رمزهــای عبــور قوی برای شــما‬ ‫ایجــاد کنــد (و انهــا را بــه خاطــر بســپارد)‪.‬‬ ‫اگر از رمز عبور ایمیل خود مجددا ًدر سایر حساب ها استفاده‬ ‫کــرده ایــد‪ ،‬رمــز عبــور ایمیــل خــود را در اســرع وقــت تغییــر دهید‪.‬‬ ‫باید قوی و متفاوت از ســایر حســاب های شــما باشــد‪.‬‬ ‫در حالــت ایــده ال‪ ،‬بایــد از رمزهــای عبــور منحصــر بــه فــرد بــرای‬ ‫تمــام حســاب های انالیــن مهــم خــود (ماننــد حســاب های‬ ‫بانکــی‪ ،‬حســاب های خرید‪/‬پرداخــت و حســاب های رســانه های‬ ‫اجتماعــی) اســتفاده کنیــد‪ ،‬نــه فقــط حســاب ایمیــل خــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بــا راه انــدازی تاییــد صحــت ‪ ۲‬مرحل ـه ای (‪)۲SV‬‬ ‫در حســاب ایمیــل خــود‪ ،‬محافظــت بیشــتری ارائــه دهیــد‪ ،‬کــه از‬ ‫دسترســی مجرمــان بــه حســاب ایمیــل شــما حتــی اگــر رمــز عبور‬ ‫شــما را بدانــد‪ ،‬جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫گوگل درایو استفاده نکنید‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 27‬مهر سالروز عملیات غرورافرین ولفجر‪ 4‬در دشت وسیع دره شیلر میان شهر مرزی بانه و‬ ‫مریوان با فرورفتگی خاصی که از خاک عراق به داخل ایران دارد‪.‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ -616‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-616‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/22‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/22 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/19 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫چهار شنبه ‪07//27‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫برای نهضت ملی‬ ‫مسکن اماده واگذاری‬ ‫زمین های وقفی هستیم‬ ‫رییــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــا اشــاره بــه مشــارکت‬ ‫ســازمان اوقــاف در اجــرای عملیــات طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای تعامــل هرچــه بیشــتر بــا دولــت ســیزدهم‪ ،‬در‬ ‫مکان هایــی کــه بــرای ســاخت مســکن دچــار کمبــود زمیــن اســت‬ ‫و در ان مکان هــا زمیــن وقفــی وجــود دارد‪ ،‬امــاده واگــذاری زمیــن‬ ‫بــرای ایــن امــور هســتیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســید مهــدی خاموشــی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش‬ ‫بهــره وری موقوفــات‪ ،‬برگرفتــه از اجــرای سیاسـت های ‪ ۱۹‬گانــه اســت‬ ‫کــه تاکنــون اهــم ان عملیاتــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ســعی‬ ‫کــرده ایــم تمــام فعالیــت هــای ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه را بــه‬ ‫میــز خدمــت معطــوف کنیــم تــا کارهــای مــردم تســهیل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنجــره واحــد در تمامــی زمینــه هــای وقــف مــی توانــد در‬ ‫حــل مشــکالت مــردم نقــش بســزایی ایفــاد کنــد کــه در ایــن ارتبــاط‬ ‫گام بــه گام بــا دولــت ســیزدهم حرکــت کــرده و بــه پیــش مــی رویــم‪.‬‬ ‫خاموشــی بــا اشــاره بــه مشــارکت ســازمان اوقــاف در اجــرای‬ ‫عملیــات طــرح نهضــت ملــی مســکن بیــان داشــت‪ :‬در حــال‬ ‫مذاکــره بــا اســتانهای مختلــف کشــور بــرای ســاخت مســکن‬ ‫ارزان قیمــت هســتیم و در ایــن ارتبــاط ســال گذشــته توانســتیم‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد مســکونی در اســتان مرکــزی را عملیاتــی‬ ‫کــرده و بــه اتمــام برســانیم‪.‬‬ ‫بــرای تعامــل بــا دولــت امــاده واگــذاری زمیــن هــای وقفــی‬ ‫بــرای ســاخت مســکن هســتیم‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــرای تعامــل هرچــه بیشــتر بــا دولــت ســیزدهم در مــکان هایــی‬ ‫کــه بــرای ســاخت مســکن دچــار کمبــود زمیــن هســتیم و در ان‬ ‫مــکان هــا زمیــن وقفــی وجــود دارد‪ ،‬امــاده واگــذاری زمیــن بــرای‬ ‫ایــن امــور هســتیم‪.‬‬ ‫در مکان هایی که برای ساخت مسکن‬ ‫دچار کمبود زمین هستیم و در ان‬ ‫مکان ها زمین وقفی وجود دارد‪ ،‬اماده‬ ‫واگذاری زمین برای این امور هستیم‬ ‫در مــکان هایــی کــه بــرای ســاخت مســکن دچــار کمبــود زمیــن‬ ‫هســتیم و در ان مــکان هــا زمیــن وقفــی وجــود دارد‪ ،‬امــاده‬ ‫واگــذاری زمیــن بــرای ایــن امــور هســتیمحجت االســام خاموشــی‬ ‫بــا بیــان برخــی مشــکالت مســایل وقفــی در شــهرهای مختلــف‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در ســفری کــه اخیــرا رییــس جمهــوری بــه اســتان‬ ‫همــدان داشــتند و در زمینــه شــهر کبودراهنــگ موضوعــی را‬ ‫مطــرح کردنــد مــا نیــز بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی مذاکراتــی را بــه‬ ‫انجــام رســاندیم کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر عنــوان کــردم کــه‬ ‫اگــر زمیــن بــا اب زراعــی واگــذار شــود‪ ،‬جایگزیــن خواهیــم کــرد و‬ ‫مشــکالت مطــرح شــده‪ ،‬حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــا تاکیــد بــر اینکــه درصــدد‬ ‫تنظیــم الیحــه ای هســتیم تــا از طریــق تعامــل مثبــت بــا دولــت و‬ ‫مجلــس بــرای حــل مشــکالت مــردم بــه نتیجــه برســیم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه‬ ‫عقیــده مــن ظرفیــت کالبــدی دینــی کــه در اختیــار وقــف اســت در‬ ‫اختیــار نهــاد دیگــری نیســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام خاموشــی بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬بقعــه متبرکــه در کشــور گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار‬ ‫بقعــه کــه دارای شبســتان و تربــت خانــه هســتند‪ ،‬ظرفیــت بســیار‬ ‫خوبــی اســت کــه بایــد مجموعــه هیئــت هــای مذهبــی را بــا امــام‬ ‫زادگان و بقــاع متبرکــه مرتبــط کنیــم‪.‬‬ ‫در عرصه فرهنگ‬ ‫و هنر گلستان‬ ‫بندرترکمن‬ ‫ظرفیت غنی دارد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بندرترکمــن ظرفیــت غنــی در عرصــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر بــه خصوص ادبیــات قوم ترکمن‬ ‫دارد کــه حمایــت از ایــن ظرفیت بهترین اورده را‬ ‫بــرای گلســتان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪،‬‬ ‫محمــد رعیــت در دیــدار بــا امــام جمعــه اهــل‬ ‫ســنت شهرســتان بندرترکمــن افــزود‪ :‬در شــرایط‬ ‫کنونــی و در برابــر هجمــه دشــمنان و نیــز بــرای‬ ‫رفــع اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬اهالــی فرهنــگ‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬رســانه و فعــاالن قرانــی بهتریــن یــاری‬ ‫رســان فرهنــگ و هنــر کشــور هســتند و بایــد بــه‬ ‫ایــن ظرفیــت هــا توجــه ویــژه نشــان دهیــم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه حضور مســتمر و حمایت‬ ‫ائمــه جمعــه از فعالیــت هــای فرهنگــی ضــروری‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پیونــد بیــن ادارات‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا ائمــه جمعــه بــا‬ ‫حضــور بیشــتر ان هــا در برنامــه هــای فرهنگــی‬ ‫و هنــری تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در‬ ‫دیــدار بــا شــهردار بندرترکمــن هــم گفــت ‪ :‬رعایــت‬ ‫قوانیــن و مقــررات در حوزه هــای مختلــف اولویت‬ ‫دارد و تخلــف و اشــتباه نیــز کمتــر اســت پــس‬ ‫بــرای پیشــگیری و داشــتن جامعــه ســالم بایــد بــه‬ ‫حــوزه فرهنــگ و هنــر توجــه بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫رعیــت ضمــن پیشــنهاد راه انــدازی گــذر‬ ‫فرهنگــی در بندرترکمــن افــزود ‪ :‬امادگــی الزم‬ ‫بــرای انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن ایــن دســتگاه‬ ‫اجرایــی بــا شــهرداری در خصــوص تولیــد اثــار‬ ‫مرتبــط بــا فرهنــگ شــهروندی وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫همچنیــن در دیــدار بــا ملیــکا ایمــری‪ ،‬بانــوی‬ ‫نوجــوان قرانــی شهرســتان بندرترکمــن گفــت‪:‬‬ ‫دوران جوانــی و نوجوانــی‪ ،‬حســاس و سرنوشــت‬ ‫ســاز و تعیین کننده ی شــخصیت انســان اســت‬ ‫و بــرای اســتفاده صحیــح از جوانــی‪ ،‬بایــد بــه یــک‬ ‫راهنمــای اگاه و اشــنا بــه مســیر و دور از خطــا‬ ‫و اشــتباه رو اورد کــه بهتریــن راهنمــا قــران و‬ ‫احادیــث صحیــح معصومیــن(ع) اســت‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬قــران کریــم زیباتریــن کالم‬ ‫اســت کــه در تمــام عالــم هســتی وجــود دارد‬ ‫و رســاترین موعظه هــا نیــز در ایــات قــران‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در دیــدار شــاعر و نویســنده‬ ‫پیشکســوت ضمــن قدردانــی از ســال هــا جدیــت‬ ‫و پشــتکار «مشــهد قلی قــزل» اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دیــدار بــا پیشکســوتان و فعــاالن عرصــه فرهنــگ‬ ‫و هنــر و رســانه و قرانــی همــواره در دســتور‬ ‫فعالیــت هــای مــا قــرار دارد و بــه مــا فرصتــی‬ ‫مــی دهــد تــا از پیشــنهاد هــا و رهنمــون هــای‬ ‫پیشکســوتان ایــن عرصــه بــرای بهبــود و ارتقــا‬ ‫فعالیــت هایمــان در اینــده اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در عیــن توجــه و میــدان دادن‬ ‫بــه جــوان هــا‪ ،‬توجــه و تکریــم پیشکســوتان و‬ ‫گــوش ســپردن بــه دغدغــه هــای پیشکســوتان را‬ ‫رســالت خــود مــی دانــم و امیــدوارم در ادام ـه ی‬ ‫مســیر خدمتــم بتوانــم ایــن مهــم را بــه نحــو‬ ‫احســن انجــام دهــم‪.‬‬ ‫رعیــت بــا ارزوی ســامتی و طــول عمــر بــرای‬ ‫مشــهد قلــی قــزل‪ ،‬شــاعر و مولــف اثــری چــون‬ ‫«اتــاالر نقلــی» گفــت‪ :‬وجــود پیشکســوتانی‬ ‫چــون اســتاد مشــهدقلی قــزل باعــث افتخــار‬ ‫ماســت و دیــار بندرترکمــن بــا حضــور چنیــن‬ ‫افــرادی مــی توانــد در حــوزه ی شــعر و ادب و‬ ‫رونــق گردشــگری ادبــی زبانــزد شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫و هیــات همــراه‪ ،‬درســفر یکــروزه اش بــه‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬از چــاپ دیجیتــال «عالــم قوشــار»‬ ‫در ایــن شهرســتان بازدیــد کــرد و ضمــن اشــنایی‬ ‫بــا امکانــات و ســطح خدمــات ایــن واحــد چاپــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان نیــز بنــا بــه ویژگی هــا و‬ ‫پتانســیل های خــاص خــود‪ ،‬می توانــد بــا دانــش‬ ‫افزایــی و توجــه و حمایــت ویــژه مســئولین‬ ‫بســتر مناســبی بــرای جــذب ســرمایه گذاران و‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت باشــد و بــه رشــد‬ ‫اقتصــادی بیشــتری برســد‪.‬‬ ‫رعیــت همچنیــن در نشســت بــا اهالــی‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر‪ ،‬رســانه و فعــاالن قرانــی‬ ‫شهرســتان بندرترکمــن هــم گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫امادگــی شهرســتان‪ ،‬از برگــزاری جشــنواره‬ ‫ارزان دیده شوید‬ ‫پول تو دور نریز‬ ‫تنها با رپداخت ماهیاهن ‪ 229‬زهار تومان ‪ 8‬بار رد ماه دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت سفارش ‪ :‬پایان اذر‬ ‫تئاتــر خیابانــی اقــوام بــه میزبانــی بندرترکمــن‬ ‫حمایــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫ضمــن قدردانــی از ســال هــا درخشــش‬ ‫هنرمنــدان دیــار ترکمــن در رویدادهــای ملــی و‬ ‫بیــن المللــی افــزود‪ :‬در ایــن شهرســتان ظرفیــت‬ ‫هــای متعــددی وجــود داشــته کــه بارهــا توانایــی‬ ‫هــای خــود را ثابــت کــرده انــد و مــا در حــد تــوان‬ ‫همچــون گذشــته پشــتیبان ان هــا خواهیــم بــود‬ ‫و امیــدوارم مســئوالن شهرســتانی نیــز از ان هــا‬ ‫غافــل نشــوند‪.‬‬ ‫رعیــت همچنیــن از امادگــی بــرای برپایــی‬ ‫دوره هــای اموزشــی در رشــته هــای گوناگــون‬ ‫گفــت و افــزود‪ :‬در صــورت امادگــی شهرســتان‪،‬‬ ‫از برگــزاری جشــنواره تئاتــر خیابانــی اقــوام بــه‬ ‫میزبانــی بندرترکمــن حمایــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنر‪ ،‬رســانه و فعاالن قرانی‬ ‫شهرســتان بندرترکمــن هــم در دیــدار بــا مدیرکل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان هــر‬ ‫یــک از جامعــه هــدف حاضــر در نشســت بــا‬ ‫محمــد رعیــت دربــاره مســائلی همچــون ضرورت‬ ‫حمایــت مســتمر مســئوالن‪ ،‬وضعیــت بیمــه ای‪،‬‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــری و رونــق اقتصــاد هنــر‪،‬‬ ‫نیازهــای ســخت افــزاری‪ ،‬دوره هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫توجــه ویــژه بــه مفاخــر و مســائلی از ایــن دســت‬ ‫مــواردی را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫پیــش از اغــاز نشســت صمیمــی‪ ،‬مدیــر کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان و هیــات‬ ‫همــراه بــه تماشــای نمایشــگاه اثــار هنرهــای‬ ‫تجســمی کــه ویــژه هفتــه وحــدت در مجتمــع‬ ‫فرهنگــی و هنــری فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان بندترکمــن برپــا شــده بــود‪ ،‬نشســت‬ ‫و در بخــش پایانــی ایــن نشســت از حــاج محمــد‬ ‫ایــری هنرمنــد موســیقی‪ ،‬خســرو وردی کــر‬ ‫هنرمنــد نمایــش‪ ،‬مــراد ایــری هنرمنــد عرصــه‬ ‫ســینما‪ ،‬عبدالرحمــان اونــق شــاعر و نویســنده‬ ‫و علــی بهــزاد فــر هنرمنــد عرصــه هنرهــای‬ ‫تجســمی شهرســتان بندترکمــن بــا اهــدای لــوح‬ ‫و هدیــه ای تجلیــل بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

روزنامه بازار کسب و کار پارس 961

شماره : 961
تاریخ : 1403/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!