روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 615 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 615

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 615

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 615

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪110 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/18-‬اکتبر ‪ /21-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪615‬‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون اماده سرمایه گذاری‬ ‫مشترک در حوزه های مختلف است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫با مشوق های‬ ‫دولت دامداران‬ ‫حمایتمی شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه اصل مهم کاری‪،‬‬ ‫سالمت اداری‪ ،‬پشتکار‬ ‫و صداقت است‬ ‫سارقان مسلح در‬ ‫گلستاندستگیرشدند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای حضور‬ ‫در جشنواره فجر امسال ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم در حال اماده شدن هستند‬ ‫چرا باید نگران‬ ‫باشیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫صفحه ارائی و صفحه بندی روزنامه‬ ‫اشتغال صدرصد و ارائه گواهینامه پایان دوره (( سقف پذیرش محدود))‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫راههای ارتباطی برای ثبت نام ‪01732688214 :‬‬ ‫ایتا و سروش پیام به شماره ‪09117674497 :‬‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ :‬پایان مهر‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪615‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.635.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,786,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,989,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,415,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,258,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫با مشوق های دولت دامداران‬ ‫حمایت می شوند‬ ‫قیمــت دام زنــده میــش بــه ازای هــر کیلوگــرم حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و بره نــر تــا حــدود ‪ ۷۰‬هــزار تومــان‬ ‫در بــازار معاملــه مــی شــود دالالن از ایــن فرصــت اســتفاده و دام را بــه قیمــت ارزانتــر از دامــدار مــی خرنــد و‬ ‫بــه قیمــت بیشــتر بــه فــروش مــی رســانند و تعــادل قیمتــی بــازار بــر هــم مــی خــورد‪ .‬اینــک میــش زنــده بــا ســنی‬ ‫باالتــر حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود و از گوشــت مــرغ نیــز پاییــن تــر اســت کــه ایــن باعــث ضــرر‬ ‫و زیــان بــه ایــن قشــر مــی شــود و اگرچــه سیاســت هــای حمایتــی دولــت از جملــه دامــدار کارت توانســته‬ ‫خریــد نهــاده هــای دامــی را افزایــش دهــد ولــی دغدغــه دامــداران در ایــن زمینــه همچنــان پاربرجاســت‪.‬‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز در خراســان شــمالی بــه دلیــل گرانــی‬ ‫نهــاده دامــی و واســطه گــری صرفــه اقتصــاد نــدارد و دولــت‬ ‫بــا مشــوق هایــی از جملــه طــرح خریــد حمایتــی گوشــت‪،‬‬ ‫تغییــر روش مصــرف علوفــه و دامــدار کارت در صــدد‬ ‫حمایــت از دامــداران اســت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با دارا بودن بیش از ‪ ۲‬میلیون راس دام‬ ‫ســبک و حدود ‪ ۸۰‬هزار راس دام ســنگین قطب دامپروری‬ ‫کشــور محســوب مــی شــود و معیشــت بســیاری از مــردم‬ ‫بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت امــا زندگــی ایــن تولیــد‬ ‫کننــدگان ایــن روزهــا دســتخوش خشکســالی قــرار گرفتــه‬ ‫و همــراه بــا گرانــی نهــاده هــای دامــی دغدغــه ایــن قشــر را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر تولیــد گوشــت قرمــز در دامداری هــای ســنتی ایــن‬ ‫اســتان صرفــه اقتصــادی نــدارد چــرا کــه ضریــب تبدیــل‬ ‫خــوراک بــه گوشــت از فــروش پیشــی گرفتــه اســت و‬ ‫دامــدارن ناچــار بایــد از دانــش روز در پــرورش دام بهــره‬ ‫منــد شــوند و منابــع علوفــه ای ارزان تــر و حتــی بــی ارزش‬ ‫جایگزیــن علوفــه لوکــس و گــران ماننــد جــو و کنســتانتره‬ ‫شــود تــا هزینــه هــای تولیــد کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫گفــت و گــو بــا دامــداران پــرده هــای ایــن بــازار را می گشــاید‬ ‫چــرا کــه انــان دام را بــا قیمــت ‪ ۷۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی‬ ‫کننــد و قصــاب گوشــت را بــه قیمــت ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫فــروش مــی رســاند و اگــر ســود قصــاب بــر اســاس نــرخ‬ ‫اصنــاف ‪ ۲۰‬درصــد باشــد‪ ،‬میــزان ســود واســطه گــر در ایــن‬ ‫بــازار کامــا مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه در بــازار دام خراســان شــمالی واســطه‬ ‫گــر بیشــترین ســود و دامــدار کمتریــن بهــره را مــی بــرد‪،‬‬ ‫بنابرایــن دولــت نیــز بــرای کنتــرل ایــن شــرایط طــرح خریــد‬ ‫حمایتــی گوســفند بــا قیمــت مصــوب ‪ ۸۵‬هــزار تومــان و‬ ‫گاو بــا قیمــت ‪ ۸۸‬هــزار تومــان را در ایــن خطــه دامپرورخیــز‬ ‫اجرایــی کــرد ولــی کمبــود کشــتارگاه صنعتــی خرید حمایتی‬ ‫را محــدود کــرده اســت و بــا ایــن حســاب دولــت در نیمــه‬ ‫نخســت ســالجاری پنــج هــزار و ‪ ۷۰۰‬راس دام ســبک و ‪۷۰‬‬ ‫راس دام ســنگین بــا هــدف حمایــت از دامــداران و تامیــن‬ ‫ذخیــره گوشــتی اســتان خریــد حمایتــی کــرد کــه توانســت‬ ‫نقــش خــود را در ابتــدای اجــرای ایــن سیاســت اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه دامــدار کمترین بهــره را از‬ ‫ایــن بــازار مــی بــرد در حالــی کــه واســطه گــر ســودی حــدود‬ ‫‪ ۲‬برابــر از دامــدار مــی کنــد و بایــد نحــوه عرضــه گوشــت در‬ ‫بــازار مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫گرچــه افزایــش قیمــت خریــد حمایتــی شــاید چــاره دیگــر‬ ‫کار باشــد ولــی بــر اســاس نظــر دســت انــدکاران ایــن حــوزه‬ ‫هــر گونــه افزایــش قیمــت دام زنــده موجب التهــاب در بازار‬ ‫و افزایــش قیمــت گوشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای چگونگــی و واکاوی ایــن شــرایط به شــهرک دامپروری‬ ‫«قارلــق» ســر مــی زنیــم و از نزدیــک در جریــان شــرایط ایــن‬ ‫روزهــای دامــداران قــرار مــی گیریم‪.‬‬ ‫خطر فروش دام مولد‬ ‫علی فرهادی از دامدارانی اســت که در این شــهرک دارای‬ ‫واحــد دامــداری ‪ ۴۰‬راســی اســت کــه ضمــن گالیــه از قیمــت‬ ‫بــاالی نهــاده هــای دامــی می گوید‪ :‬متاســفانه قیمت تولید‬ ‫از فــروش پیشــی گرفتــه اســت در حالــی کــه ایــن قشــر روز‬ ‫بــه روز بیشــتر ضــرر مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬قیمــت جــو بعنــوان اصلــی تریــن نهــاده‬ ‫دامــی بیــن ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان شــناور اســت و‬ ‫دامــدار قــدرت خریــد ایــن محصــول را نــدارد و بــه اجبــار‬ ‫تعــدادی از دام هــا بــرای تامیــن علوفــه ســایر دام هــای‬ ‫مولــد فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار مــی گویــد‪ :‬فــروش دام ایــن حرفــه را بــه خطــر‬ ‫انداختــه اســت و بنــده نیــز بــه جــزء دامپروری شــغل دیگری‬ ‫نــدارم و بــا ایــن رونــد چرخــه گــذران زندگــی خانــواده بــا‬ ‫مشــکل جــدی مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی کــه اینــک ‪ ۴۰‬راس گوســفند و بــز و ‪ ۲‬راس گاو را‬ ‫پــرورش مــی دهــد تصریــح مــی کنــد‪ :‬در ســال هــای اخیــر‬ ‫بیشــتر علوفه مورد نیاز دام را با تغذیه دســتی انجام داده‬ ‫اســت چــرا کــه مراتــع نیــز ماننــد گذشــته غنی نیســت و تنها‬ ‫در مــدت کوتاهــی و فصلــی تغذیــه دام را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫رواج واسطه گری‬ ‫یکــی دیگــر از دامــداران اســتان نیــز ضمــن گالیــه از قیمــت‬ ‫بــاالی نهــاده هــای دامــی و قیمــت پاییــن دام زنــده در‬ ‫ســطح بــازار مــی گویــد‪ :‬اینــک بیــن ایــن ‪ ۲‬هیــچ تعادلــی‬ ‫وجــود نــدارد و متاســفانه قیمــت دام زنــده حتــی در مــواردی‬ ‫از گوشــت مــرغ نیــز کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد صــادق علیــزاده مــی افزایــد‪ :‬قیمــت دام زنــده‬ ‫میــش بــه ازای هــر کیلوگــرم حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و‬ ‫بره نــر تــا حــدود ‪ ۷۰‬هــزار تومــان در بــازار معاملــه می شــود‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه قیمت گوشــت قرمــز در قصابیها‬ ‫بــه ازای هــر یــک کیلوگــرم بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬قیمــت دام زنــده بایــد بــه نســبت قیمــت‬ ‫قصابــی هــا و فروشــگاه هــا افزایــش یابــد چــرا کــه اینــک‬ ‫بیشــتر ســود عایــد واســطه هــا و فروشــندگان ایــن مــاده‬ ‫پروتینــی مــی شــود در حالــی کــه دامدار در این بازار اشــفته‬ ‫بیشــترین ضــرر مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد کــه حداقــل قیمــت دام زنــده بایــد تــا ‪۱۴۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم افزایــش یابــد تــا دامــدار‬ ‫در ایــن بــازار بــه ســود کافــی دســت یابــد‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار مــی گویــد‪ :‬قیمــت گوشــت قرمــز بــرای‬ ‫مالحظــات مصــرف کننــده در بــازار افزایــش نمــی یابــد و‬ ‫تمامــی قصابــی هــا نــرخ نامــه ای بــرای عرضــه گوشــت‬ ‫دارنــد و درصــد ســود انــان مشــخص اســت و بــا ایــن‬ ‫حســاب واســطه گر در این میان بیشــترین ســود را بدون‬ ‫دردســر مــی بــرد‪.‬‬ ‫وی خواســتار انالیــز میــزان ضریــب نهــاده هــای دامــی بــه‬ ‫گوشــت قرمــز شــد و مــی افزایــد‪ :‬از کارشناســان مرتبــط مــی‬ ‫خواهیــم تــا مصــرف خــوراک دام بــه ازای هــر یــک کیلوگــرم‬ ‫گوشــت قرمــز گوســاله و گاو را محاســبه کننــد و قیمــت دام‬ ‫زنــده را عادالنــه تعییــن کننــد تــا ایــن قشــر زحمتکتــش و‬ ‫تولیــد کننــده خســارت نبیننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه هیــچ دامــداری از فــروش‬ ‫دام مولــد رضایــت نــدارد امــا بــه اجبــار راهــی کشــتارگاه مــی‬ ‫شــود تــا بخشــی از هزینــه هــای خــوراک دام را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫علیــزاده اضافــه مــی کنــد‪ :‬تمامــی مخــارج یــک دامــدار‬ ‫از ناحیــه فــروش دام تنهــا بــه خریــد نهــاده هــای دامــی‬ ‫ختــم نمــی شــود بلکــه ایــن قشــر از ایــن راه گــذران زندگی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫پیشی گرفته قیمت گوشت گوساله از گوسفند‬ ‫یــک دامــدار دیگــر نیــز در ادامــه وارد ایــن گفــت و گــو مــی‬ ‫شــود و بحــث طــرح خریــد حمایتــی گوشــت توســط دولــت‬ ‫را پیــش مــی کشــد و مــی گویــد‪ :‬دولــت گوشــت گوســفند‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۸۵‬هــزار تومــان و گاو ‪ ۸۸‬هــزار تومــان خریــد‬ ‫حمایتــی مــی کنــد ولــی ایــن رونــد بــه صــورت مــداوم و‬ ‫همیشــگی نیســت و بــه صــورت محــدود انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی رحمــان زاده مــی افزایــد‪ :‬بنــا بــه گفتــه مســووالن امــر‬ ‫دلیــل خریــد کــم حمایتــی نبــود ظرفیــت کشــتارگاهی در‬ ‫اســتان اســت و در اجــرای ایــن طــرح نیــز بعضــا واســطه ها‬ ‫وارد شــده انــد و دام را بــا قیمــت انــدک خریــداری و بــه‬ ‫صــورت حمایتــی بــه دولــت مــی فروشــند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ایــن رونــد و چرخــه نامناســب موجــب شــده‬ ‫اســت تــا گوشــت گوســاله بــر خــاف ســال هــای گذشــته در‬ ‫مــواردی از گوشــت گوســفند پیشــی بگیــرد و ایــن هــم در‬ ‫نــوع خــود جالــب اســت‪.‬‬ ‫قیمت باالی نهاده‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن گــزارش ســری به بازار علوفه شهرســتان‬ ‫شــیروان مــی زنیــم و کوچــه خانلــق ایــن شــهر کــه از دیربــاز‬ ‫محــل داد و ســتد نهــاده هــای دامــی بــوده وضعیــت نــرخ‬ ‫علوفــه را بــه خوبــی مشــخص می کنــد‪.‬‬ ‫حســین کامیــار یکــی از عرضــه کننــدگان نهــاده دامــی در‬ ‫راســتای کوچــه خانلــق اســت کــه در این بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫اینــک قیمــت جــو بــه عنــوان اصلــی تریــن خــوراک دام در‬ ‫ســطح فروشــگاه هــا بــا ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان و کنســانتره بــا‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان عرضــه مــی شــود در حالــی کــه ســال‬ ‫گذشــته جــو بــا ‪ ۶‬هــزار تومان و کنســانتره چهار هــزار تومان‬ ‫بــه فــروش مــی رفــت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬کاه نیــز بــه قیمــت هــر کیلوگــرم ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تــا ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه فــروش مــی رســد و‬ ‫قیمــت یونجــه نیــز بــه ازای هــر یــک کیلوگــرم ‪ ۶‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن عرضــه کننــده نهــاده دامــی عنــوان مــی کنــد‪ :‬دامــدار‬ ‫بــه دلیــل افزایــش قیمــت نهــاده دامــی قــدرت خریــد را از‬ ‫دســت داده اســت و بیشــتر دام هــا الغــر و دارای ســوء‬ ‫تغذیــه هســتند و دامــدار مجبــور اســت تــا دام را بــه جــای‬ ‫نهــاده معاملــه کنــد و اینجاســت که واســطه گــر وارد میدان‬ ‫مــی شــود و نقــش زننــده خــود را ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬دالالن از ایــن فرصــت اســتفاده و دام را بــه‬ ‫قیمــت ارزانتــر از دامــدار مــی خرنــد و بــه قیمــت بیشــتر بــه‬ ‫فــروش مــی رســانند و تعــادل قیمتــی بــازار بــر هــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫کامیــار مــی گویــد‪ :‬اینــک میــش زنــده بــا ســنی باالتــر حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود و از گوشــت مــرغ نیــز‬ ‫پاییــن تــر اســت کــه ایــن باعــث ضــرر و زیــان بــه ایــن قشــر‬ ‫مــی شــود و اگرچــه سیاســت هــای حمایتی دولــت از جمله‬ ‫دامــدار کارت توانســته خریــد نهــاده هــای دامــی را افزایــش‬ ‫دهــد ولــی دغدغــه دامــداران در ایــن زمینــه همچنــان‬ ‫پاربرجاســت‪.‬‬ ‫نهاده دامی سبک جایگزین لوکس‬ ‫در ایــن زمینــه بــا محقــق علــوم دامــی مرکــز تحقیقــات و‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان شــمالی نیــز بــه‬ ‫گفــت و گــو مــی پردازیــم و حســین علمــی از کارشناســان ایــن‬ ‫حــوزه اطالعــات کاربردی تــری را بــه مــا مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مــی گویــد‪ :‬تولیــد گوشــت قرمــز در‬ ‫دامداری هــای ســنتی ایــن اســتان صرفــه اقتصــادی نــدارد‬ ‫چــرا کــه ضریــب تبدیــل خــوراک بــه گوشــت از فــروش‬ ‫پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اینــک بــه طــور متوســط بــرای تولیــد هــر یــک‬ ‫کیلوگــرم گوشــت قرمــز دام ســبک در دامــداری هــای ســنتی‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۰‬هــزار تومــان هزینــه در بــر مــی گیــرد در حالــی کــه‬ ‫قیمــت دام زنــده در بــازار کمتــر از ‪ ۸۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫علمــی مــی گویــد‪ :‬ضریــب تبدیــل اســتاندارد خــوراک بــه‬ ‫گوشــت در دام ســبک ‪ ۶‬کیلوگــرم علوفــه بــرای تولیــد یــک‬ ‫کیلوگــرم گوشــت و در دام ســنگین نیــز هشــت کیلوگــرم‬ ‫بــه یــک کیلوگــرم اســت در حالــی کــه ایــن در اســتان اتفــاق‬ ‫نمــی افتــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اگــر دامــداران حتــی در تمامــی مراحــل‬ ‫طبــق اســتاندارد تولیــد کننــد بــاز هــم هزینــه هــا بــا فــروش‬ ‫ســر بــه ســر خواهــد شــد و بــه طــور متوســط ضریــب تبدیــل‬ ‫خــوراک بــه گوشــت در اســتان بیــش از ‪ ۱۰‬کیلوگــرم علوفــه‬ ‫بــه یــک کیلوگــرم گوشــت اســت‪.‬‬ ‫محقــق علــوم دامــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ ۷۰:‬درصــد هزینــه‬ ‫هــای یــک دامــداری مربــوط بــه تهیــه علوفــه و ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫مربــوط بــه هزینــه هــای دارویــی‪ ،‬دامپزشــکی و ســایر مــوارد‬ ‫اســت و بایــد از دامــداران بخواهیــم تا از دانــش روز در پرورش‬ ‫دام بهــره منــد شــوند تــا هزینــه هــای تولیــد نیــز کاهــش یابــد‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد منابــع علوفــه ای ارزان تــر و حتــی بــی ارزش‬ ‫در اختیــار دام قــرار گیــرد تــا هزینه هــای تولیــد کاهــش یابــد‬ ‫چــرا کــه در ســال هــای گذشــته خــوراک لوکــس از جملــه جــو‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬ســویا در اختیار دام قرار گرفت که با مشــکالت واردات‬ ‫و افزایــش قیمــت هــا دچــار چالــش شــدیم‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بایــد مــواد بــی ارزش تبدیــل بــه مــواد‬ ‫ارزشــمند شــود چــرا کــه در برخــی از کشــورها همچــون‬ ‫هندوســتان از مــواد بــی ارزش علوفــه ای دام را پــروار مــی‬ ‫کننــد کــه هزینــه هــای تولیــد پاییــن اســت در حالــی کــه مــا‬ ‫اینــک بــه واردات خــوراک دام لوکــس وابســته شــده ایم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت «دامدارکارت»‬ ‫دولــت نیــز در ایــن شــرایط نقــش حمایتــی خــود را پررنگتــر‬ ‫از گذشــته کــرده اســت و بــا ارایــه دامــدار کارت بســیاری از‬ ‫مشــکالت ایــن بخــش را همــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫«دامدار کارت» جدید با ســقف اعتباری ‪ ۲‬میلیارد ریال و‬ ‫نــرخ ســود ‪ ۱۰‬درصــد در حمایــت از تامیــن نهاده هــای دامــی‬ ‫صــادر شــده اســت و مــورد اســتقبال دامــداران خراســان‬ ‫شــمالی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اولویــت اول بانــک کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حمایــت از‬ ‫تامیــن نهاده هــای کشــاورزی در قالــب دامــدار کارت و‬ ‫ســامانه بــازارگاه اســت و افزایــش ســقف اعتبــاری دامــدار‬ ‫کارت از ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫کاهــش نــرخ ســود ایــن تســهیالت از ‪ ۱۱‬بــه ‪ ۱۰‬درصــد‪،‬‬ ‫تســهیل شــرایط اعتبارســنجی و اخــذ تضامیــن و بســیج‬ ‫تمــام شــعب بانــک کشــاورزی از جملــه اقداماتــی اســت کــه‬ ‫بانــک کشــاورزی بــرای رونــق واحدهــای تولیــدی در دســتور‬ ‫کار قــرار داده اســت‬ ‫سرپرســت شــعب بانــک کشــاورزی خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪ ۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۸۸‬فقــره پرونــده بــرای دریافــت تســهیالت دامــدار کارت‬ ‫بــه بانک هــای کشــاورزی ایــن اســتان معرفــی شــد کــه ‪۴۱‬‬ ‫درصــد موفــق بــه دریافــت تســهیالت شــدند‪.‬‬ ‫ســیدمحمود سیدالحســینی مــی افزایــد‪ :‬از ایــن تعــداد؛‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۸۹۱‬فقــره پرونــده تســهیالتی به مبلــغ ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار مردمــی ســازمان یارانــه‬ ‫هــا دریافــت و ســه هــزار و ‪ ۶۵۴‬فقــره بــه مبلــغ یکهــزار و‬ ‫‪ ۴۰۸‬میلیــارد ریــال نیــز عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــعب بانــک کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫می گویــد‪ :‬متقاضیــان ایــن پرونــده هــا بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت بــه شــعب بانــک در اســتان مراجعــه نکرده انــد و یا‬ ‫منصــرف شــده انــد ضمــن اینکــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۶۱‬فقــره بــه مبلــغ‬ ‫یکهــزار و ‪ ۷۳۶‬میلیــارد ریــال نیــز در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫خرید حمایتی پنج هزار و ‪ ۷۷۰‬راس دام‬ ‫خریــد حمایتــی دام از دیگــر فعالیــت هــای دولــت در‬ ‫حمایــت از دامــداران اســت کــه در ایــن اســتان اجرایــی‬ ‫شــد و در کنــار تســهیالت دامــدارکارت توانســت مرهمــی‬ ‫بــر زخــم دامــداران اســتان باشــد گرچــه ایــن طــرح در‬ ‫ابتــدا دارای مشــکالتی اســت ولــی رونــد ان بــه صــورت‬ ‫پایــدار در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬نیمــه نخســت امســال‬ ‫پنج هزار و ‪ ۷۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۷۰‬راس دام ســنگین‬ ‫بــا هــدف حمایــت از دامــداران و تامیــن ذخیــره گوشــتی‬ ‫اســتان خریــد حمایتــی شــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری مــی افزایــد‪ :‬در ســفر دوم تیرمــاه جــاری‬ ‫رییــس جمهــور بــه خراســان شــمالی و بازدیــد از شــهرک‬ ‫دامپــروری قارلــق از توابــع شهرســتان بجنــورد‪ ،‬دســتور‬ ‫خریــد حمایتــی دام از روســتاییان و عشــایر توســط‬ ‫ایشــان صــادر شــد کــه پــس از یــک هفتــه اجرایــی شــد‬ ‫و در ایــن راســتا خریــد دام روســتایی شــامل بــره نــر و‬ ‫گوســاله نــر از دامــداران در دســتور کار قــرار گرفــت و یــک‬ ‫هفتــه بعــد اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در ایــن طــرح قیمــت دام نــر ســبک زنــده‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۸۵‬هــزار تومــان‪ ،‬گوســاله ‪۸۸‬‬ ‫هــزار تومــان توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســتان‬ ‫خریــداری و بــه صــورت گوشــت قرمــز منجمــد و بســته‬ ‫بنــدی شــده بــه ســایر اســتان هــا ارســال شــد‪.‬‬ ‫شــکاری در ادامــه کمبــود زیــر ســاخت در حــوزه کشــتارگاه‬ ‫را یکــی از مشــکالت ایــن اســتان دانســت و مــی افزایــد‪ :‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه خراســان شــمالی قطــب دامپــروری محســوب‬ ‫مــی شــود ولــی تنهــا یک کشــتارگاه صنعتی فعــال دارد و باید‬ ‫زیرســاخت هــای ایــن حــوزه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ظرفیــت ایــن کشــتارگاه روزانــه کشــتار‬ ‫‪ ۳۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۲۰‬راس دام ســنگین را دارد‬ ‫و ایــن میــزان ظرفیــت بــرای اســتان کافــی نیســت و‬ ‫دامــداران بــه دلیــل کمبــود ظرفیــت بایــد در نوبــت بماننــد‬ ‫کــه ایــن امــر نیــز باعــث گالیــه انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام ســنگین قطــب‬ ‫دامپــروری کشــور اســت و معیشــت بســیاری از مــردم بــه‬ ‫ایــن بخــش گــره خــورده اســت امــا ایــن صنعــت ایــن روزهــا‬ ‫گرفتــار خشکســالی و کاهــش بارندگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران اســتان بیشــتر بــه صــورت ســنتی فعــال‬ ‫هســتند و بخــش بیشــتر دام ســبک اســتان در اختیــار‬ ‫خانوارهــای عشــایری اســت کــه خشکســالی بــه مرانــع‬ ‫اســیب زده اســت و اینــک بایــد بــرای تغذیــه دامــی بــه‬ ‫ایــن بهــره بــرداران کمــک شــود تــا دام خــود را در چرخــه‬ ‫تولیــد نگهــداری کننــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای عــادی تنهــا در فصــل کوچ عشــایر در فروردین‬ ‫مــاه و در زمســتان نیــز در ســه تــا چهــار مــاه علوفــه دســتی‬ ‫بــه دامــداران اختصــاص مــی یافــت امــا در چنــد ســال اخیــر‬ ‫حتــی در فصــل بهــار نیــز بهره بــرداران‪ ،‬بخش بیشــتری از نیاز‬ ‫خــوراک دام را بــا تعذیــه دســتی جبــران کردند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪،‬‬ ‫همه درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫برای ردیابی گوشی های‬ ‫هوشمند از سیگنال های‬ ‫بلوتوث سوءاستفاده می شود‬ ‫گلستان پیشران توسعه‬ ‫تجاری در جمع کشورهای‬ ‫منطقه‬ ‫ایــران بــا واقــع شــدن در منطقــه خاورمیانــه‪،‬‬ ‫توانایــی تبدیــل شــدن بــه مرکز عبــور کریدورهای‬ ‫جهانــی ترانزیتــی در مســیر شــمال ‪ -‬جنــوب و‬ ‫شــرق ‪ -‬غــرب را دارد‪ ،‬ایــن فرصــت عــاوه بــر‬ ‫اورده هــای سرشــار ارزی‪ ،‬موقعیــت راهبــردی‬ ‫و جایــگاه بــه مراتــب باالتــری را بــرای ایــران در‬ ‫ســطح بین المللــی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون‬ ‫امادهسرمایه گذاری‬ ‫مشترک در حوزه های‬ ‫مختلفاست‬ ‫گلســتان دروازه ورود ایــران بــه اوراســیا اســت و بــا مزیت هــای‬ ‫نسبی زیرساختی و قومیتی‪ ،‬ظرفیت بالفعلی در تحقق وعده‬ ‫رییــس جمهــور مبنــی بــر افزایش مــراوالت تجاری با قزاقســتان‬ ‫دارد؛ موضوعــی کــه عــاوه بــر تقویــت دیپلماســی اقتصــادی‬ ‫بــا کشــورهای منطقــه می توانــد نقــش زیــادی در کاهــش‬ ‫مشــکالت اقتصــادی ایــن اســتان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رییســی در بازگشــت از کنفرانــس تعامــل و اقدامــات‬ ‫اعتمادســاز در اســیا (ســیکا) کــه در قزاقســتان برگــزار شــد‬ ‫باردیگــر بــر توســعه تعامــل بــا کشــور هــای منطقــه و بــه طــور‬ ‫خــاص قزاقســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای مســتعد ارتقای‬ ‫تبــادالت تجــاری در کشــور هــای مشــترک المنافــع تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور پــس از ورود بــه ایــران توســعه روابــط بــا‬ ‫همســایگان و تقویــت همــکاری بــا ســازمان های منطق ـه ای و‬ ‫فرامنطقـه ای را پیــام حضــور هیــات ایرانی در اجالس کنفرانس‬ ‫تعامــل و اقدامــات اعتمادســاز در اســیا در قزاقســتان دانســت ‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی بــا اشــاره بــه فصــل جدیــد روابــط میــان‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و قزاقســتان در دولــت ســیزدهم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انچــه در دیــدار بــا مســئوالن قزاقســتان بــر ان‬ ‫تاکیــد شــد‪ ،‬توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــود و در ایــن‬ ‫راســتا و در گام اول قــرار شــد رقــم تجــارت دو کشــور بــه ‪۳‬‬ ‫میلیــارد دالر برســد کــه ایــن هــدف اقتضــا می کنــد مســئوالن و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی کشــور بــرای تحقــق ایــن مهــم تــاش خــود را‬ ‫مضاعــف کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه موضــوع از ســر گیــری ســواپ نفتــی‬ ‫را از دیگــر توافقــات صــورت گرفتــه میــان ایــران و قراقســتان‬ ‫در ایــن ســفر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬گــر چــه از حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫قبــل ایــن رونــد اغــاز شــده بــود امــا در ادامــه بــه دلیل مشــکالتی‬ ‫متوقــف شــد کــه در ایــن ســفر بــرای از ســر گیــری ســواپ نفتــی‬ ‫توافــق شــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی تبــادالت پولــی و ارزی را از دیگــر‬ ‫محورهــای مطــرح شــده عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬لغــو‬ ‫روادیــد ‪۱۴‬روزه از طــرف ایــران و قزاقســتان هــم زمینــه‬ ‫خوبــی بــرای توســعه روابــط اقتصــادی و تســهیل‬ ‫شــرایط بــرای بخــش خصوصــی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در راســتای تحقــق مباحــث مطروحــه از‬ ‫ســوی ایــت اللــه رییســی ســاز و کارهــای مدونــی از‬ ‫ســوی وزارت امــور خارجــه و ســایر وزارتخانــه هــای‬ ‫دخیــل ترســیم مــی شــود امــا یکــی از مباحــث مــورد‬ ‫تاکیــد دولــت بــر تمرکززدایــی و بــرون ســپاری مباحــث‬ ‫دیپلماتیــک بــا کشــورهای پیرامونــی بــه اســتان های‬ ‫مــرزی کشــور اســت کــه در چنــد نمونــه ماننــد ســفر‬ ‫مســووالن ارشــد گلســتان بــه ترکمنســتان‪ ،‬جمهــوری‬ ‫تاتارســتان و ســفر مســووالن این کشــورها به گلســتان‬ ‫عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان های مــرزی بــه ســبب‬ ‫واقــع شــدن در کریــدور شــمال – جنــوب‪ ،‬دروازه ورود بــه‬ ‫کشــورهای مشــترک المنافع محســوب می شــود ‪.‬‬ ‫برخــورداری از فــرودگاه بین المللــی گرگان‪ ،‬همجــواری با‬ ‫بنــدر امیرابــاد‪ ،‬بهره منــدی از ایســتگاه ریلی اینچه بــرون و‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪615‬‬ ‫فعالیــت منطقــه ازاد اینچه بــرون‪ ،‬یکــی از عناصــر اصلــی‬ ‫تحقــق وعده هــای دولــت بــرای توســعه دیپلماتیــک بــا‬ ‫کشــورهای مشــترک المنافع‪ ،‬کشــورهای عضــو پیمــان‬ ‫شــانگهای و اعضــای کنفرانــس تعامــل و اقدامــات‬ ‫اعتمادســاز در اســیا (ســیکا) محســوب مــی شــود کــه‬ ‫می توانــد بــه عنــوان پیشــران توســعه روابــط بــا اوراســیا و‬ ‫بــه طــور ویــژه قزاقســتان برعهــده داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زندگــی ده هــا هــزار قــزاق در گلســتان از دیگــر‬ ‫ظرفیت هــای ایــن اســتان اســت کــه مزیت هــای ایــن‬ ‫خطــه را نســبت بــه ســایر اســتان ها بیشــتر می ســازد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در خصــوص توســعه روابــط مالــی و اقتصــادی‬ ‫بــا کشــورهای اوراســیا گفــت ‪ :‬سال هاســت کــه در‬ ‫دولت هــای مختلــف بــر بهره بــرداری از جغرافیــای‬ ‫سیاســی ایــران بــرای کســب منابــع درامــد پایــدار و‬ ‫ثابــت مباحــث و شــعارهای مختلفــی مطــرح می شــود‬ ‫امــا ایــن شــعار در دولــت ســیزدهم عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری در خصــوص قزاقســتان و ضــرورت‬ ‫توســعه تعامــات بــا ایــن کشــور گفت‪ :‬قزاقســتان یکی‬ ‫از شــرکای تجــاری خــوب جمهــوری اســامی محســوب‬ ‫می شــود کــه تجــار ایرانــی بــه صــورت فعــال مشــغول‬ ‫امــور بازرگانــی و تجــارت هســتند و کریدورهــای ریلــی‬ ‫و دریایــی موجــود می توانــد تســهیل بخــش توســعه‬ ‫روابــط اقتصــادی ‪ ۲‬کشــور باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران در حوزه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه تجهیــزات نفــت و گاز‪ ،‬صنایــع‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬لوازم خانگــی‪ ،‬صنعــت ســاختمان‪ ،‬صنایــع‬ ‫ت فناوری هــای‬ ‫معدنــی‪ ،‬صنایــع کشــاورزی‪ ،‬زیســ ‬ ‫نویــن و دانش بنیــان پیشــرفت هــای زیــادی کــرده و‬ ‫مــی توانــد بخــش زیــادی از نیازمندهــای قزاق هــا را‬ ‫بــراورده ســازد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬توســعه مباحــث اقتصــادی بــا کشــورهای‬ ‫اوراســیا ماننــد قزاقســتان در ســایر مناســبت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی اعضــای ‪ CIS‬بــا ایــران‬ ‫اثــرات مثبتــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت ‪ :‬تغییــر نگــرش و راهبــرد‬ ‫سیاســی دولــت ســیزدهم از توجــه و تمرکــز محــض بــه‬ ‫کشــورهای اروپایــی بــه ســوی تقویــت تعامــل و ارتبــاط‬ ‫بــا کشــورهای همســایه موضوعــی اســت کــه بارهــا از‬ ‫ســوی مســووالن مطــرح و از ســوی کارشناســان حــوزه‬ ‫تعامــات سیاســی تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬در همیــن راســتا طــی حــدود‬ ‫یکســال اخیــر شــاهد ســفرهای متعــدد رییــس جمهــور‬ ‫بــه جامعــه کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع (‪)CIS‬‬ ‫و متقابــا حضــور روســای بلندپایــه ایــن کشــورها در ایران‬ ‫بوده ایــم و یکــی از موضوعــات مشــهود در روزهــای اخیــر‬ ‫در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی تکاپــوی جــدی‬ ‫دولــت در تقویــت ارتبــاط با کشــورهای عضــو این اتحادیه‬ ‫بــه ویــژه ترکمنســتان و قزاقســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬گلســتان بــه ســبب ســاختار جمعیتــی خــاص‬ ‫خــود و برخــورداری از جمعیــت چنــد صدهــزار نفــری‬ ‫ترکمــن و قــزاق مــی توانــد بــه پیشــران توســعه‬ ‫روابــط اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای منطقــه ماننــد‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬قزاقســتان و دیگــر کشــورهای اوراســیا‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــری گفــت‪ :‬بــا تقویــت تعامــات دو ســویه ‪ ،‬بخشــی‬ ‫از کاالهــا و بارهــای کریــدور‪ -‬چیــن ‪ -‬روســیه ‪ -‬اروپــا بــه‬ ‫مســیر چیــن ‪ -‬قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران و اروپــا‬ ‫هدایــت مــی شــود کــه ایــن امــر مــی توانــد بــرای کشــور‬ ‫و بویــژه اســتان گلســتان ثروت افریــن باشــد‪.‬‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانــی گلســتان هــم گفــت ‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫تحــوالت سیاســی روســیه و تحریمهــای وضــع شــده‬ ‫از ســوی اتحادیــه اروپــا علیــه ایــن کشــور‪ ،‬کشــورهای‬ ‫اوراســیا عالقــه دارنــد بــا واســطه ایــران و از طریــق‬ ‫گذرهــای ریلــی و دریایــی محصــوالت خــود را روانــه‬ ‫بازارهــای جهانــی کــرده و مایحتــاج و نیازمنــدی خــود را‬ ‫از بــازار ایــران تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫رضــا مبصــری بــا بیــان اینکــه فرصت هــای زیــادی در‬ ‫زمینــه توســعه زیرســاخت های بنــادر شــمالی نظیــر‬ ‫پایانه هــای صادراتــی در بنــادر «کوریــک» و «اکتائــو»‬ ‫و همچنیــن در حــوزه توســعه کشــتی های رورو بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری های مشــترک وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در منطقــه ازاد اینچه بــرون امــاده ســرمایه گذاری‬ ‫مشــترک در حوزه هــای مختلــف هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قزاقســتان بــا تولیــد میلیون هــا تــن گندم‪،‬‬ ‫جــو و ذرت‪ ،‬انبــار غلــه منطقــه بــه حســاب می ایــد کــه‬ ‫ترانزیــت و تبــادل ایــن محصــوالت از طریــق مســیر‬ ‫ریلــی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬اینچه بــرون بــه‬ ‫داخــل کشــور و یــا بــه مقصــد کشــورهایی نظیــر ترکیــه‬ ‫و حاشیه نشــینان خلیــج فــارس موجــب افزایــش رشــد‬ ‫اقتصــادی و تولیــد ناخالــص ملــی می شــود‪.‬‬ ‫مبصــری بــا ابــراز امیــدواری بــر حــل مشــکالت بانکــی‬ ‫و معافیــت تجــار در دریافــت روادیــد تجــاری گفــت‪ :‬بــا‬ ‫رفــع موانــع موجــود مالقات هــای ‪۲‬جانبــه کــه موجــب‬ ‫افزایــش اعتمــاد فیمابیــن تجــار و بازرگانــان می شــود‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد‪ ،‬اســتادیار رشــته اقتصــاد دانشــگاه‬ ‫ازاد واحــد شهرســتان علی ابادکتــول گفــت‪ :‬همجــواری‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا قطــب هــای بــزرگ‬ ‫جمعیتــی‪ ،‬دسترســی بــه ابهــای ازاد و واقــع شــدن‬ ‫در نقطــه ثقــل مســیرهای تبــادل جــاده ای‪ ،‬دریایــی‪،‬‬ ‫هوایــی و ریلــی کاال بیــن کشــورهای منطقــه از‬ ‫مهمتریــن ثروت هــای خــدادادی ایــران اســت کــه‬ ‫تاکنــون از ان بهــره کافــی بــرده نشــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد نصیــری افــزود‪ :‬ایــران بــا واقــع شــدن در‬ ‫منطقــه خاورمیانــه‪ ،‬توانایــی تبدیــل شــدن بــه مرکــز‬ ‫عبــور کریدورهــای جهانــی ترانزیتــی در مســیر شــمال ‪-‬‬ ‫جنــوب و شــرق ‪ -‬غــرب را دارد‪ ،‬ایــن فرصــت عــاوه بــر‬ ‫اورده هــای سرشــار ارزی‪ ،‬موقعیــت راهبــردی و جایــگاه‬ ‫بــه مراتــب باالتــری را بــرای ایــران در ســطح بین المللــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر تــاش زیــادی‬ ‫انجــام شــده تــا بتوانیــم از پتانســیل ارزشــمند ترانزیــت‬ ‫کاال در کشــور اســتفاده کنیــم ولــی تاکنــون نتیجــه‬ ‫مطلوبــی در پــی نداشــت تــا اینکــه بــا روی کار امــدن‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا تغییــر رویکردهــای سیاســی و‬ ‫بهبــود تعامــات سیاســی بــا کشــورهای همســایه ایــن‬ ‫مســاعی بــه ثمــر نشســته اســت‪.‬‬ ‫نصیــری گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بخشــی از تولیــدات‬ ‫چیــن و کشــورهای ‪ CIS‬از مســیر ریلــی روســیه بــه‬ ‫اروپــا صــادر می شــود و دولــت جدیــد تــاش دارد تــا‬ ‫بــا بهره گیــری جــدی از ظرفیــت ترانزیتــی مســیر ریلــی‬ ‫قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران ثــروت بیشــتری بــرای‬ ‫کشــور تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫صاحب نظــران بــر ایــن اعتقادنــد کــه در دوره ای کــه‬ ‫برخــی از فعالیــت هــای اقتصــادی کشــور بــه ســبب‬ ‫تحریــم و همچنیــن ظرفیت هــای اقتصــادی گلســتان‬ ‫در بخــش کشــاورزی بــه ســبب خشکســالی و در بخــش‬ ‫گردشــگری بــه ســبب پیامدهــای شــیوع کرونــا دچــار‬ ‫رکــود شــده‪ ،‬افزایــش تبــادالت تجــاری و ترانزیت کاال با‬ ‫کشــورهای همســایه بــه ویــژه قزاقســتان راه میانبــری‬ ‫بــرای جبــران ایــن نقصــان و مســیری بــه ســوی اســتمرار‬ ‫توســعه در اســتان اســت؛ راهبــردی کــه می توانــد بــه‬ ‫رونــق بخش هایــی همچــون صنایــع دســتی و صنعــت‬ ‫اســتان بینجامد‪/.‬ایرنــا‬ ‫تلفن هــای هوشــمند جفــت نشــده نیــز در برابــر‬ ‫ردیابــی اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــه ای کــه توســط مهندســان‬ ‫دانشــگاه کالیفرنیــا ســن دیگــو انجــام شــد‪،‬‬ ‫ســیگنال های بلوتوثــی کــه تلفن هــای همــراه‬ ‫مــا دائمــا ً منتشــر می کننــد‪ ،‬دســتگاه را در برابــر‬ ‫سوءاســتفاده اســیب پذیر می کنــد‪ .‬ایــن اولیــن‬ ‫تحقیــق در نــوع خــود اســت کــه در ان بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدیم کــه ســیگنال های بلوتــوث شناســه‬ ‫منحصربه فــردی را تعییــن می کننــد و امــکان ردیابــی‬ ‫حــرکات و مــکان کاربــر را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع شــما‪ ،‬دســتگاه های ســلولی مــدرن از‬ ‫ســیگنال های بلوتــوث اســتفاده می کنند تــا خدمات‬ ‫ردیابــی دســتگاه ماننــد ویژگــی ‪Find My Apple‬‬ ‫و برنامه هــای ردیابــی ‪ 19-COVID‬را فعــال کننــد و‬ ‫بیــن دســتگاه هایی ماننــد هدفون هــای بی ســیم و‬ ‫تلفن هــای هوشــمند ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫خطــرات حریــم خصوصــی ناشــی از امــواج‬ ‫بلوتــوث‬ ‫محققــان اعــام کردنــد کــه همــه دســتگاه های‬ ‫دارای قابلیــت جفت ســازی بلوتــوث‪ ،‬از‬ ‫تلفن هــای هوشــمند و ســاعت های هوشــمند‬ ‫گرفتــه تــا ردیاب هــای تناســب اندام‪ ،‬در برابــر‬ ‫ردیابــی اســیب پذیر هســتند‪ .‬دلیــل ایــن امــر ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن دســتگاه ها بــه طــور مــداوم امــواج‬ ‫بلوتــوث را ارســال می کننــد‪ .‬ایــن ســرعت انتقــال‬ ‫حــدود ‪ 500‬بیکــن در دقیقــه اســت‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن یــک‬ ‫تهدیــد مهــم اســت زیــرا ردیابــی را می تــوان بادقت‬ ‫انجــام داد‪ .‬نویســنده اصلــی مقالــه‪ ،‬نیشــانت‬ ‫باســکار‪ ،‬نوشــت کــه ایــن تهدیــد از انتشــار مــداوم‬ ‫ســیگنال های بلوتــوث ناشــی می شــود‪ .‬یــک‬ ‫حریــف می توانــد بــا قــراردادن دریافت هــای ‪BLE‬‬ ‫به صــورت اســتراتژیک بــرای ضبــط فانوس هــای‬ ‫کاربــر‪ ،‬کاربــر را تعقیــب کنــد‪ .‬انچــه شــایان ذکر‬ ‫اســت ایــن اســت کــه حتــی دســتگاه های جفــت‬ ‫نشــده نیــز در معــرض خطــر هســتند زیــرا ایــن‬ ‫امــواج تنهــا زمانــی کــه تلفــن خامــوش اســت‬ ‫پخــش نمی شــوند‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬ایــن نقــص خطــرات‬ ‫جــدی حریــم خصوصــی را بــرای کاربــران بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫«ایــن مهــم اســت زیــرا در دنیــای امــروز بلوتــوث‬ ‫تهدیــد مهم تــری اســت زیــرا ســیگنال بی ســیم‬ ‫مکــرر و ثابتــی اســت کــه از تمــام دســتگاه های‬ ‫تلفــن همــراه شــخصی مــا ســاطع می شــود‪.‬‬ ‫تــا انجــا کــه مــا می دانیــم‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫قطعــا ً چراغ هــای بلوتــوث را متوقــف می کنــد‪،‬‬ ‫خاموش کــردن تلفــن شــما اســت‪».‬‬ ‫چــرا ســیگنال های بلوتــوث شناســه تعییــن‬ ‫می کننــد ؟‬ ‫در این مقاله تاکید شده است که همه دستگاه های‬ ‫بی ســیم دارای اشــکاالت جزئــی در تولیــد ســخت افزار‬ ‫هســتند کــه بــرای هــر دســتگاه منحصربه فــرد اســت‪.‬‬ ‫ایــن اشــکاالت فنــی و ســخت افزاری باعــث ایجــاد‬ ‫اعوجــاج منحصربه فــرد می شــود کــه به عنــوان شناســه‬ ‫بــرای ردیابــی بســیار دقیــق دســتگاه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شناســه نیــز محصــول جانبــی ناخواســته فراینــد تولیــد‬ ‫دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫مفقودی برگ سبز‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل‬ ‫‪ ۹۳‬دوگانــه فابریــک بــه شــماره شــهربانی‬ ‫ایــران ‪۱۴۳ - ۵۹‬ب ‪ ۹۹‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAN21CA1EK172347‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 124K0255284‬بــه رنــگ خاکســتری متالیــک‬ ‫متعلــق بــه دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور‬ ‫اهــل ســنت اســتان هــای گلســتان و گیــان و‬ ‫مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪615‬‬ ‫اغتشاشات باعث شد تا فروش‬ ‫لوازم اشپزخانه حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش یابد‬ ‫با ‪ ۱۰۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫زیرساخت های فرهنگی‬ ‫گلستان تقویت می شود‬ ‫عضــو اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و اشــپزخانه گفــت‪ :‬اغتشاشــات اخیر حداقــل ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫میــزان فــروش لــوازم اشــپزخانه را کاهــش داده کــه امیدواریــم هــر چــه ســریع تر ارامــش‬ ‫در بــازار و جامعــه حکم فرمــا شــود تــا فروشــندگان و تولیدکننــدگان بتواننــد در ایــن فضــا بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫فریــدون نصیــری‪ ،‬عضــو اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و اشــپزخانه در خصــوص وضعیــت‬ ‫بــازار لــوازم اشــپزخانه در کشــور گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی تولیدکننــدگان و‬ ‫فروشــندگان لــوازم اشــپزخانه دچــار مشــکالت عدیــده ای هســتند و شــرایط بــازار بــه هیــچ‬ ‫وجــه مناســب نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بــازار بــا رکــود روبروســت و از طــرف دیگــر تنش هــا و اغتشاشــات‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد برضــرورت توجــه و اهتمــام ویــژه‬ ‫دســتگاه های اداری و اجرایــی بــه مســائل فرهنگــی‬ ‫از پیــش بینــی ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫جریــان ســفر ‪ ۱۳‬اســفند ســال قبــل رییــس جمهــور و‬ ‫برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه ایــن اســتان جهــت‬ ‫تقویــت زیرســاخت های فرهنگــی ان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر در جلســه کارگروه هــای اداری‬ ‫گنبــدکاووس و اییــن تکریــم و معارفــه بخشــداران‬ ‫مرکــزی و داشــلی برون ایــن شهرســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اهتمــام بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی در هویــت‬ ‫بخشــی بــه افــراد جامعــه باالخــص نســل جــوان مهم‬ ‫اســت و دســتگاه های اداری و اجرایــی گلســتان‬ ‫بایســتی حــدود ‪ ۱۰‬درصــد منابــع اعتبــاری خــود از‬ ‫منابــع ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان را بــه انجــام‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی بــا اولویــت تکمیــل یــا ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های فرهنگــی اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نامگــذاری یــک هفتــه از ســال به عنــوان‬ ‫هفته فرهنگی در هر یک از ‪ ۱۴‬شهرســتان گلســتان‬ ‫را از راهکارهــای مناســب بــرای انجــام فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی در ان شهرســتان دانســت و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫هفتــه می توانــد برمبنــای وقایــع تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شــاخص یــک شــهر یــا منطقــه انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر بابیــان اینکــه امــروز اســیب های اجتماعــی‬ ‫بــه دالئــل مختلــف از جملــه کــم کاری و غفلــت‬ ‫دســتگاه های متولــی و مدیــران در گذشــته رونــد‬ ‫افزایشــی پیــدا کــرده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال در حــوزه عفــاف و حجــاب کــه رعایــت ان‬ ‫مختــص تنهــا بانــوان نیســت بلکــه مــردان هــم بایــد‬ ‫انــرا رعایــت کننــد‪ ۳۳ ،‬دســتگاه مســوولیت دارنــد و‬ ‫بایــد بــه وظایــف قانونــی خــود به درســتی عمــل کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار‬ ‫گلســتان همچنیــن بــا بیــان اینکــه انتصاب هــا و‬ ‫تغییــر مدیــران یــک رویــه عــادی در دولت هــا اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مســاله مهــم در مســولیت ها کــه امانــت‬ ‫مــردم و شــهیدان بــوده و در اختیــار مدیــران قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬خدمــت بــه مــردم انهــم بــدون منــت تــا‬ ‫اخریــن لحظــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت انقالبــی و‬ ‫مردمــی ایــت اللــه رییســی و بــه منظــور رفــع مســائل‬ ‫و مشــکالت مــردم در بخش هــای گوناگــون‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از مدیــران جهــادی و انقالبــی اســتفاده می شــود و‬ ‫اخیــرا نام ـه ای بــه مدیــران کل اســتان و فرمانــداران‬ ‫زده شــده تــا وضعیــت مدیــران ادارات و نهادهــای‬ ‫مختلــف را تعییــن تکلیــف کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۲۳‬عنصر شعارنویسی‬ ‫در گلستان دستگیر شدند‬ ‫ســازمان اطالعــات ســپاه نینــوای گلســتان در اطالعی ـه ای اعــام‬ ‫کــرد‪ ۲۳ :‬عنصــر شعارنویســی و مخــل امنیــت طــی روزهــای اخیــر‬ ‫در ایــن اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســپاه نینــوا‪ ،‬در ایــن‬ ‫گــزارش امــده اســت‪ :‬در پــی حضــور مقتدرانــه مــردم بصیــر و اگاه‬ ‫گلســتان در محکومیــت اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬اقدامــات میدانــی اراذل و‬ ‫اوبــاش ‪،‬اشــوبگران و عوامــل نفــوذی دشــمن در کــف خیابــان نــاکام‬ ‫مانــد و ارامــش و امنیــت در اســتان برقــرار گردیــد امــا در ایــن بیــن‬ ‫تعــدادی از عناصــر فریــب خــورده دشــمن‪ ،‬بــه اقدامــات ایذایــی و‬ ‫ی و توزیــع شــب نامه روی اوردنــد‪.‬‬ ‫ســخیفی از قبیــل دیوارنویســ ‬ ‫ســازمان اطالعــات ســپاه نینــوا در ایــن اطالعیــه افــزود‪ :‬با اقــدام و‬ ‫اشــراف اطالعاتــی پاســداران گمنــام امــام زمــان( عــج) در ســازمان‬ ‫اطالعــات ســپاه نینــوا گلســتان تاکنــون ‪ ۲۳‬نفــر از ایــن افــراد کــه‬ ‫تحــت تاثیــر فضــای مجــازی و رســانه ای دشــمنان قــرار گرفتنــد‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســتاد خبــری ســازمان اطالعــات ســپاه نینــوا تاکید کــرد‪ :‬از طریق‬ ‫شــماره ‪ ۱۱۴‬و ســامانه پیامکــی ‪ ۶۶۰۰۰۰۶۷۱۱۴‬امــاده دریافــت‬ ‫اخبــار و گزارشــات در موضوعــات سیاســی ‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬امنیتــی‬ ‫و اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‬ ‫افزون بر ‪ ۱۳۶‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪ ۱۳۶‬میلیــارد و ‪۱۲۴‬‬ ‫میلیــون تومــان تســهیالت اشــتغال بــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار ایــن اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫زهــرا معیــن راد اظهارداشــت‪ :‬ایــن تســهیالت ‪ ۹۸‬زن‬ ‫سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) و ‪ ۷۲‬زن سرپرســت خانــوار زیــر پوشــش‬ ‫بهزیســتی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۵۴ :‬زن سرپرســت خانــوار در لیســت‬ ‫انتظــار دریافــت تســهیالت قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۴۲‬زن زیــر پوشــش کمیتــه امــداد و مابقــی زیــر پوشــش‬ ‫بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫معیــن راد افــزود‪ :‬خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۴‬هــزار ‪۴۰۷‬‬ ‫زن سرپرســت خانــوار اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۶۱‬نفــر زیــر پوشــش کمیتــه امــداد و مابقــی زیــر پوشــش‬ ‫بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫سارقان مسلح در گلستان‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫سردار سعید دادگر از دستگیری ‪ ۲‬سارق مسلح توسط ماموران پلیس اگاهی خبر داد‬ ‫وی گفــت‪ :‬افــراد برهــم زننــده نظــم‪ ،‬امنیــت‪ ،‬ارامــش و اســایش مــردم‪ ،‬جایگاهــی در اســتان‬ ‫نخواهنــد داشــت کــه نمونــه اخیــر ان دســتگیری ‪ ۲‬ســارق زورگیر و مســلح اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این افراد و یا ســایر ســارقان فکر نمی کردند که گرفتار قانون خواهند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫افزون بر ‪ ۷۴‬هزار هکتار زمین‬ ‫کشاورزی رفع تداخل شد‬ ‫مدیــر امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۷۴ :‬هــزار و ‪ ۵۹۶‬هکتــار از اراضــی اســتان بــا‬ ‫اجــرای طــرح رفــع تداخــل از ســال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنــون رفــع اختــاف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو اظهارداشــت‪ :‬برخی مشــکالت تداخــل اراضی‬ ‫خراســان شــمالی مربوط به چند دهه گذشــته اســت و مردم‬ ‫بــا اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان در ایــن زمینــه دچــار اختــاف شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اختــاف مالکیتــی زمیــن در کمیســیونی‬ ‫متشــکل از نمایندگانــی از جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک‪ ،‬امــور اراضــی و منابــع طبیعــی بررســی می شــود و بــا‬ ‫ایــن اقــدام پرونــده هــا در محاکــم قضایــی کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت از مجمــوع یکهــزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫پــاک زمیــن در ســطح اســتان‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۴۰۸‬پــاک مشــمول‬ ‫رفــع تداخــات بــود کــه تعــداد ‪ ۶۹۳‬پــاک در کمیســیون‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مصــوب و بــرای اصــاح ســوابق بــه ادارات عضــو ابــاغ ‬ ‫شــد امــا بداننــد کــه پهــن شــدن چتــر و اشــراف اطالعاتــی و رصــد و پایــش انــان از همــان ابتدا‬ ‫در دســتور کار همــکاران و نیروهــای زبــده و خبــره مــا در پلیس های تخصصی قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬اجــازه جــوالن و قــدرت نمایــی را بــه ایــن افــراد‬ ‫نمی دهیــم و بــرای تامیــن امنیــت تــا پــای جــان ایســتادگی خواهیــم کــرد ‪.‬‬ ‫ســرداردادگر ادامــه داد‪ :‬امنیــت برنــد گلســتان اســت و دســتگیری ایــن ســارقان مســلح‪،‬‬ ‫خشــن و زورگیر این پیام را دارد که فرزندان این ســرزمین در فراجا و افســران و کاراگاهان‬ ‫زبــده و خبــره نمــی گذارنــد در منطقــه ناامنــی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص دســتگیری ایــن ســرقت مســلح گفــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬ســارق تاکنــون ‪ ۱۱‬فقــره‬ ‫ســرقت مســلحانه و زورگیــری داشــتند کــه یــک نفــر از انــان بــه تنهایــی دارای ‪ ۱۱‬مــورد ســابقه‬ ‫ســرقت و دیگــری نیــز ســابقه فــرار از زنــدان دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان جــای جــوالن ایــن افــراد نیســت و مــا‬ ‫بــه شــدت بــا ایــن افــراد برخــورد می کنیــم و مجرمیــن بداننــد کــه دســتگاه قضایــی‬ ‫نیــز براســاس قانــون بــه شــدت بــا انــان برخــورد خواهــد کــرد تــا درس عبرتــی بــرای‬ ‫دیگــران باشــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر اضافــه کــرد‪ :‬تســلط پلیــس و نیروهــای امنیتــی و اطالعاتــی‬ ‫مــا در باالتریــن ســطح قــرار داد و مجرمیــن دیــر یــا زود بــه ســزای اعمالشــان‬ ‫خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اخیــر جامعــه نیــز مزیــد بــر علــت شــده و بســیاری از اصنــاف را دچــار مشــکالت عدیــده ای‬ ‫کــرده اســت کــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم اشــپزخانه نیــز بی نصیــب نمانده انــد‪.‬‬ ‫عضــو اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و اشــپزخانه در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬هــر ســاله از مهرمــاه‬ ‫بــه بعــد و بــا توجــه بــه افزایــش امــار ازدواج‪ ،‬خانواده هــا بــرای تهیــه جهیزیــه روی بــه خریــد‬ ‫لــوازم اشــپزخانه می اوردنــد ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجه به ناامنی ایجادشــده در ســطح‬ ‫جامعــه بــه علــت اغتشاشــات‪ ،‬اوضــاع امســال فــرق کــرده اســت‪.‬‬ ‫نصیــری تصریــح کــرد‪ :‬بــا انبوهــی از چک های برگشــتی تولیدکنندگان و فروشــندگان لوازم‬ ‫اشــپزخانه روبــرو هســتیم کــه اغتشاشــات اخیــر ســبب کســادی شــدید بــازار انهــا شــده‪،‬‬ ‫کســانی کــه می دانیــم کالهبــردار نیســتند و صرفــا ًفروشــنده هســتند بــه طــوری کــه ایــن امــر‬ ‫در اســتان های کردســتان و سیســتان و بلوچســتان بــه مراتــب بیشــتر از دیگــر اســتان های‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم نیــز اظهــار کــرد‪ :‬در ســالیان اخیــر قــدرت خریــد‬ ‫مــردم بــرای تهیــه جهیزیــه و لــوازم اشــپزخانه کاهــش یافتــه‪ ،‬از طــرف دیگــر می تــوان گفــت‬ ‫کــه اغتشاشــات اخیــر حداقــل ‪ ۲۰‬درصــد میــزان فــروش لــوازم اشــپزخانه را کاهــش داده کــه‬ ‫امیدواریــم هــر چــه ســریع تر ارامــش در بــازار و جامعــه حکم فرمــا شــود تــا فروشــندگان و‬ ‫تولیدکننــدگان بتواننــد در ایــن فضــا بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫عضــو اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و اشــپزخانه در پایــان بــا بیــان ایــن کــه بخشــی از‬ ‫تولیــدات ایــن صنــف بــه کشــورهای همســایه از جملــه عــراق و افغانســتان صــادر می شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر وضعیــت فعلــی بــه همیــن منــوال ادامــه داشــته باشــد طبیعتــا ًهمــه‬ ‫اصنــاف از جملــه اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و اشــپزخانه زیــان بیشــتری خواهنــد کــرد و‬ ‫شــرایط خوبــی بــرای انهــا نمی تــوان متصــور بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت بنــادر و دریانــوردی گلســتان گفــت‪ :‬بــا خاک بــرداری ‪ ۳۷۳‬هــزار‬ ‫مترمکعــب بــرای احــداث خاکریــز سـه گانه در کانــال اشــور و تــاش بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دریــای خــزر‪ ،‬پیشــرفت فیزیکــی طــرح احیــای خلیــج گــرگان به عنــوان‬ ‫اصلی تریــن مطالبــه اهالــی گلســتان در ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــه حــدود‬ ‫‪ ۳۳‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫نوراللــه عباســی اظهارداشــت‪ :‬ســاخت خاکریــز (دایــک) شــماره یــک تاکنــون ‪۷۱‬‬ ‫درصــد ‪ ،‬شــماره دو حــدود ‪ ۵۱‬درصــد و خاکریــز شــماره ســه بــه پیشــرفت ‪۸۷‬‬ ‫درصــدی رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت بنــادر و دریانــوردی گلســتان افــزود‪ :‬عملیــات احیــای خلیــج گــرگان در‬ ‫مجمــوع ‪ ۳۳‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و از مجمــوع یــک میلیــون و ‪۱۶۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب حجــم کل طــرح‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۷۳‬هــزار متــر مکعــب الیروبــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۵ :‬بیــل مکانیکــی ‪ ۲۵،‬کامیــون ‪ ،‬ســه دســتگاه لــودر ‪ ۲ ،‬دســتگاه‬ ‫بولــدوزر‪ ،‬چهــار دســتگاه تراکتــور ‪ ،‬یــک الیــروب کاترساکشــن و یــک الیــروب دو‬ ‫زیســت در منطقــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در خلیــج گــرگان در اســفند‬ ‫مــاه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬وی دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب برداری از کانال هــای‬ ‫سـه گانه منطقــه را صــادر کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی با هماهنگی ســازمان بنادر‬ ‫و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا به عنــوان پیمانکار‪،‬‬ ‫مرحلــه نخســت ایــن عملیــات اغاز شــد که بــرای انجــام ان از اواخــر مردادماه ده ها‬ ‫دســتگاه ماشــین االت ســنگین بــرای الیروبــی وارد کانــال اشــوراده شــدند‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و‬ ‫حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر‬ ‫طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪-‬‬ ‫غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر‬ ‫نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن‬ ‫بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪615‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫واردات گندم با افزایش‬ ‫چشمگیر تولید داخل با کاهش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی روبرو شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا اعــام اینکــه امســال ‪ ۷‬میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تــن گنــدم از محــل تولیــد داخــل تامیــن شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خریــد‬ ‫محصــول داخلــی بــه منظــور تامیــن نیــاز کشــور‪ ،‬تاکنــون ســه میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم وارد شــده کــه بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران‪« ،‬ســید ســعید راد»‬ ‫بــا بیــان اینکــه بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬واردات ایــن محصــول نســبت بــه ســال گذشــته بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصــد کاهش یافتــه اســت افــزود‪ :‬نیــاز ســاالنه کشــور بــه گنــدم بــرای تولیــد‬ ‫نــان و مصــارف صنــف و صنعــت‪ ،‬مجموعــا ً حــدود ‪ ۱۱‬میلیــون تــن اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴‬و نیــم‬ ‫میلیــون تــن گنــدم از محــل تولیــد داخلــی‪ ،‬خریــداری و ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫نیــز وارد شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تامیــن نیــاز داخلــی و حفــظ ذخایــر اســتراتژیک‪ ،‬بخشــی‬ ‫از گنــدم موردنیــاز کشــور از محــل واردات تامیــن می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫محصــول از طریــق کشــتی های بــزرگ وارد بنــادر کشــور شــده و نســبت بــه تخلیــه‪،‬‬ ‫بارگیــری و ارســال ان هــا بــه کانون هــای مصــرف و مراکــز ذخیره ســازی گنــدم در‬ ‫سراســر کشــور اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫راد بــا بیــان اینکــه از ابتــدای فصــل برداشــت تاکنــون‪ ۷ ،‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم توســط دولــت بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش‬ ‫کل گندم هــای خریــداری شــده توســط دولــت‪ ۸۳ ،‬هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫تمامــی وجــوه ان بــه کشــاورزان عزیــز پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه ســال گذشــته‪ ،‬کل خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم‪ ۴ ،‬و نیــم میلیــون تــن بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال میــزان خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم نســبت بــه ســال قبــل‪ ،‬از افزایشــی حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن برخــوردار‬ ‫اســت کــه نشــان دهنده رشــد حــدود ‪ ۶۰‬درصــدی خریــد ایــن محصــول نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رفع تصرف اراضی ملی درعلی‬ ‫ابادکتول‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی و‬ ‫سرقت درعملیات پلیس اق قال‬ ‫انهدام باند و کشف ‪91‬قبضه‬ ‫سالح غیرمجاز در گلستان‬ ‫سردار«ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان علــی ابادکتــول بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫و تحقیقــات میدانــی موفــق بــه کشــف یــک فقــره تصــرف‬ ‫غیرمجــاز اراضــی ملــی در ایــن شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا و پــس از کســب مجوزهــای‬ ‫قانونــی‪ ،‬در بررســی هــای تخصصــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫مامــوران انتظامــی و کارشناســان اداره منابــع طبیعــی علــی‬ ‫ابادکتــول مشــخص شــد‪ ،‬متهــم ‪ 352‬متــر مربــع از اراضــی‬ ‫ملــی را بــه صــورت غیرمجــاز تصــرف کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش زمیــن مــورد نظــر‪ 14 ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا یــک متهــم دســتگیر‬ ‫و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «اکبــر ســجادی» بیــان کــرد ‪ :‬در پــی وقــوع تیــر‬ ‫اندازی در سطح شهرستان اق قال ‪ ،‬شناسایی و دستگیری‬ ‫عامــل یــا عامــان تیرانــدازی بصــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اق قــا بــا‬ ‫اقدامــات و بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه ‪ ،‬محــل‬ ‫تــردد ایــن شــرور و عامــل تیرانــدازی را شناســایی و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائی وی را در مخفیگاهش دســتگیر‬ ‫و یــک قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز از وی کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬در ادامه تحقیقات‬ ‫پلیســی از عامــل تیرانــدازی ‪ ،‬وی بــه یــک فقــره ســرقت ‪800‬‬ ‫میلیــون ریالــی از اماکــن خصوصی نیز در ســطح شهرســتان‬ ‫اعتــراف کــرد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اق قــا بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پلیس همواره بــا افرادی که‬ ‫بخواهنــد بــه هــر طریقــی اقــدام بــه قــدرت نمایــی و مختــل‬ ‫کــردن نظــم و امنیــت عمومــی مــردم شــوند ‪ ،‬مقتدرانــه و در‬ ‫چهارچــوب قانــون برخــورد خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 91‬قبضــه ســاح‬ ‫شــکاری غیرمجــاز توســط مامــوران انتظامــی بــا همــکاری و‬ ‫اشــراف اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان ( عــج) در‬ ‫اداره اطالعــات در شــرق اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫یکی از شهرســتان های شــرق اســتان با همکاری و اشــراف‬ ‫اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) ‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫شناســایی اعضــای بانــد خریــد و فــروش و همچنیــن قاچــاق‬ ‫ســاح غیرمجــاز شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا تحقیقــات میدانــی پــس از‬ ‫هماهنگــی قضائــی بــه مــکان مــورد نظــر اعــزام کــه در‬ ‫بازرســی از منــزل متهمــان تعــداد ‪ 91‬قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫غیرمجــاز کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 2‬متهــم‬ ‫در ایــن زمینــه و معرفــی انهــا بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬امنیــت مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و هرگــز‬ ‫اجــازه جــوالن و فعالیــت بــه اشــرار و قاچاقچیان ســاح را در‬ ‫سراســر اســتان نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫سه اصل مهم کاری ‪،‬‬ ‫سالمت اداری‪ ،‬پشتکار‬ ‫و صداقت است‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا بیــان اینکــه مجموعــه‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل‪ ،‬مجموعــه ای پــرکار اســت کــه لحظــه ای غفلــت از ان تبعــات‬ ‫فراوانــی بــه همــراه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســامت اداری‪ ،‬پشــتکار و صداقــت ســه اصــل مهــم‬ ‫در تحقــق اهــداف ســازمانی ایــن مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫عادل مصدقی در جلســه شــورای اداری اداره کل با حضور معاونین‪ ،‬روســای ســتادی و‬ ‫شهرســتانی اظهارداشــت‪ :‬راهــداری و حمــل و نقــل کاری مــردم محــور اســت کــه از غــرب‬ ‫تــا شــرق اســتان جــزو خدمــات گیرنــدگان ان هســتند و الزم اســت کــه تمــام تــاش بــرای‬ ‫رضایتمندی‪،‬تکریــم و تســریع در امــور کاری مــردم صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه رعایــت نظــم و انضبــاط کاری‪ ،‬صرفــه جویــی در اعتبــارات‪ ،‬نگهــداری‬ ‫خودروهــا‪ ،‬توجــه بــه ایمــن ســازی محورهــا و جبــران عقــب افتادگــی هــای انهــا‪،‬‬ ‫فرهنــگ ســازی ترویــج نمــاز و اقدامــات فرهنگــی‪ ،‬مستندســازی فعالیــت هــا و‬ ‫تشــکیل کمیتــه پایــش و رصــد لحظــه ای اتفاقــات بخــش حمــل و نقــل؛ بعنــوان‬ ‫مــوارد مهــم دیگــر تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول گلســتانی بــا لــزوم ایجــاد و توســعه زیرســاخت هــای جــاده ای‬ ‫و ایمــن ســازی مســیرهای اصلــی بویــژه ترانزیتــی اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بدلیــل تــردد‬ ‫کامیــون هــای ترانزیتــی از محورهایــی همچــون خــوش ییــاق و ازادشــهر بــه ســمت‬ ‫مــرز اینچــه بــرون؛ راهــداری مســتمر انهــا توجــه ویــژه ای را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مصدقــی‪ ،‬پاســخ بموقــع مکاتبــات اداری‪ ،‬تعامــل بــا دســتگاههای هــم‬ ‫خانــواده و ذیربــط و دســتگاههای قضایــی‪ ،‬انتظامــی و پلیــس راه و حساســیت بــر‬ ‫علــت وقــوع تصادفــات و حضــور بموقــع در صحنــه و تســریع اطــاع رســانی‪ ،‬بخشــی‬ ‫دیگــر از اولویــت هــای کاری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن فصــل زمســتان و اغــاز بارندگــی هــا بــر امادگــی‬ ‫ماشــین االت و تجهیــزات راهــداری و دپــوی شــن و نمــک کافــی و تجهیــز و امــاده‬ ‫ســازی راهدارخانــه هــا تاکیــد ویــژه داشــت و گفــت‪ :‬حضــور میدانی معاونین و روســای‬ ‫ســتادی و شهرســتانی در حــوزه هــای مختلــف کاری بــرای تســهیل امــور در چارچــوب‬ ‫قوانیــن و مقــررات و انعطــاف پذیــری؛ امــری بدیهــی و الزم قلمــداد مــی شــود‪.‬‬ ‫موضوعــات مرتبــط بــا طــرح راهــداری ضربتــی و راهــداری زمســتانی و ایمــن ســازی‬ ‫محورهــا‪ ،‬افزایــش اعتبــارات راههــای روســتایی بویــژه در نقــاط برفگیــر و کوهســتانی‪،‬‬ ‫تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز و تجهیــزات و فضاهــای اداری از مهمتریــن مــواردی‬ ‫بــود کــه معاونیــن و روســای ســتادی و شهرســتانی در ایــن جلســه بــه ان پرداختنــد‪.‬‬ ‫نوسانات عبرت اموز!‬ ‫در زمــان هــای گذشــته وقتــی یــک بزرگتــر چیــزی‬ ‫مــی گفــت ‪ ،‬همــه بــه گــوش مــی گرفتنــد و ان پنــد‬ ‫و نصیحــت را بــا اب طــا مــی نوشــتند‪ ( .‬البتــه طــا‬ ‫ان روز هــا انقــدر نوســان نداشــت و حتــی روی جلــد‬ ‫کتــاب هــا را نیــز طــا کــوب مــی کردنــد و قــس علــی‬ ‫هــذا‪)...‬‬ ‫اصــا ً یکــی از خصایــص و ویژگــی هــای گذشــتگان‬ ‫عبــرت گرفتــن از حــوادث و وقایــع اتفاقیــه بــود‬ ‫و قاطبــه ایشــان خیلــی شــدید اللحــن و قاطــع بــر‬ ‫ایــن بــاور بودنــد کــه « جهــان ســر بــه ســر عبــرت و‬ ‫حکمــت اســت » و همواره ســعی داشــتند از وقایع‬ ‫و رخــداد هــا عبــرت بگیرنــد و حتــی اوقات فراغتشــان‬ ‫را ایــن گونــه پــر مــی کردنــد‪ .‬البتــه ان موقــع هــا‬ ‫تاریــخ اختــراع نشــده بودنــد و مــردم مجبــور بودنــد‬ ‫از جغرافــی و علــوم اجتماعــی عبــرت بگیرنــد و ایــن‬ ‫کار هــم بــا دشــواری هایــی همــراه بود! حتی اســاتید‬ ‫دانشــگاه نیــز بــرای رســیدن بــه درجــه اســتادی مــی‬ ‫بایســت عــاوه بــر چندیــن ســال تدریــس ‪ ،‬ارائــه‬ ‫مقــاالت ‪ ، ISI‬چــاپ کتــاب و ‪ ...‬از یــاران عبــرت مــی‬ ‫گرفتنــد کــه ایــن بیــت نشــان دهنده همیــن موضوع‬ ‫اســت « عبــرت از یــاران بگیــر اســتاد شــو!»‬ ‫در هــزاره ســوم و قــرن جدیــد علــی رغــم نیــاز مبــرم‬ ‫بــه عبــرت گرفتــن از سرگذشــت دیگــران ‪ ،‬بــه دالیــل‬ ‫گوناگــون نظیــر بــاال رفتــن ســواد اطالعاتــی مــردم‬ ‫بــه واســطه فضــای مجــازی‪ ،‬واگیــر دار بــودن مــدارک‬ ‫دانشــگاهی ‪ ،‬عقل ک ُل شــدن مردم و چندین عامل‬ ‫ریــز و درشــت دیگــر کــه در ایــن مقــال نمــی گنجــد‬ ‫‪ ،‬مــردم نســبت بــه عبــرت پذیــری از وقایــع مختلــف‬ ‫بــی تفــاوت شــدند و کمتــر بــه ایــن قضیــه توجــه‬ ‫مــی کننــد‪ .‬امــا از انجــا کــه ایــن رویکــرد اجتماعــی در‬ ‫کنتــرل نــا هنجــار هــا و ســاختار شــکنی هــای مــدرن‬ ‫اثــر بخــش اســت ‪ ،‬پــاره ای از مســئولین بــه فکــر‬ ‫چــاره اندیشــی و احیــای ایــن ســنت حســنه افتادنــد‪.‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ســال ‪ 91‬وزیــر اقتصــاد فرمــوده بودند‬ ‫‪ « :‬نوســانات بــازار ارز عبــرت امــوز بــود!»‬ ‫اینکــه مســئوالن بــا ایــن همــه گرفتــاری و مشــغله‬ ‫بــه امــور فرهنگــی و اجتماعــی هــم توجــه ویــژه دارنــد‬ ‫جــای بســی تشــکر و قــدر دانــی و خــدا قــوت دارد‪.‬‬ ‫فقــط گاهــی اوقــات مــا در درک کنــه و ذات ایــن‬ ‫جمــات دچــار ثقــل هاضمــه مــی شــویم کــه صــد‬ ‫در صــد بــه علــت قِلّــت دانــش و پائیــن بــودن ســواد‬ ‫اطالعاتــی بنــده اســت وگرنــه ســخنان مســئوالن‬ ‫کامــل و بــی نقــص اســت ( مــرد حســابی ایــن همــه‬ ‫دانشــگاه دولتــی و غیــر دولتــی و ازاد و پیــام نــور و‬ ‫‪ ...‬تــو هــم بــرو درس بخــون تــا صحبــت هــای وزیــر‬ ‫حالیــت بشــه ‪ ،‬بیــل بــه کمــرت نخــورده! وا‪)...‬‬ ‫امــا بــدون تعــارف گاهــی اوقــات مــا متوجــه نمــی‬ ‫شــویم ایــن ایــن نوســانات و حکایــات بــرای چــه‬ ‫کســی عبــرت امــوز اســت بــرای مــردم یــا مســئولین‪.‬‬ ‫اینکــه هــر روز یــک قانــون و بخشــنامه مصــوب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬یــک نفــر اصــرار مــی کنــد در بــورس ســرمایه‬ ‫گــذاری کنیــد یــا فعــا ًخانــه و خــودرو و هویــج و ســیر‬ ‫و ‪ ...‬نخریــد‪ ،‬مــردم بایــد عبــرت بگیرنــد و مراقــب‬ ‫باشــند ضــرر نکننــد «کــه تــا عبــرت شــود الیعلمــون‬ ‫را» یــا مســئولین کــه در صــدور بخشــنامه هــا و‬ ‫اظهارنظــرات شــان دقــت کننــد و همــه جوانــب کار را‬ ‫در نظــر بگیرنــد‪ .‬تــا نظــر شــما چــه باشــد؟‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪615‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫اطالعات موجود در بعضی از وب ســایت ها‬ ‫نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را‬ ‫تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن‬ ‫ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام‬ ‫ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد‬ ‫این ازمایش پاسخش‬ ‫محرمانهاست‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬معصومه مهدیانی‬ ‫ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ‬ ‫مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را تمریــن‬ ‫کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛‬ ‫امــا چقــدر اســتفاده از دســت مخالــف روی‬ ‫هــوش اثرگــذار اســت؟‬ ‫استفاده از دست مخالف‬ ‫چه فوایدی دارد؟ ایا ما را‬ ‫باه وش تر می کند؟‬ ‫کارهایی که می توان با دست مخالف‬ ‫انجام داد‬ ‫شــروع اســتفاده از دســت مخالف در ابتدا‬ ‫شــبیه چالــش اســت و احتمــاال متوجــه‬ ‫می شــوید کــه چقــدر دســت مخالف تــان‬ ‫بــرای انجــام دادن کارهــا ناهماهنــگ‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬فهرســتی از کارهایــی‬ ‫کــه می توانیــد بــا دســت مخالــف انجــام‬ ‫دهیــد اورده شــده اســت‪ .‬بــا انجــام مرتــب‬ ‫هرکــدام‪ ،‬مهــارت الزم را کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫با دست مخالف…‬ ‫مسواک بزنید؛‬ ‫بدنتان را بشویید؛‬ ‫ظرف ها را بشویید؛‬ ‫مواد را پیمانه کنید؛‬ ‫از در بازکن استفاده کنید؛‬ ‫روی نان کره‪ ،‬مربا یا پنیر بزنید؛‬ ‫نوشــیدنی ها را از پــارچ داخــل لیــوان‬ ‫بر یز یــد؛‬ ‫مــوس کامپیوتــر را کنتــرل کنیــد (می توانیــد‬ ‫مــوس مخصــوص دســت چــپ بگیرید)؛‬ ‫از چــوب غذاخــوری (یــا چاپِســتیک‪،‬‬ ‫چوب هــای ژاپنــی بــرای غذاخــوردن)‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه البتــه ایــن مــورد کار‬ ‫ســختی اســت‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫بعضــی درمانگرهــا از بیمارانشــان‬ ‫می خواهنــد بــا دســت مخالــف بنویســند‪.‬‬ ‫ایــن کار بــه فــرد اجــازه می دهــد بــه بعضــی‬ ‫از احساســات سرکوب شــده اش دسترســی‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬اگــر ایــن کار برایتــان جالــب‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد بــه متخصــص مراجعــه‬ ‫کنیــد تــا در انجــام ایــن فعالیت هــا کمکتــان‬ ‫کنــد‪ .‬می توانیــد هــر روز کمــی بــا دســت‬ ‫مخالــف خــود بنویســید و تاثیــر ان روی‬ ‫افزایــش خالقیــت یــا بهبــود عملکــرد و‬ ‫تقویــت حافظــه را ببینیــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫چــه تاثیــری بــر میــزان هــوش افــراد دارد؟‬ ‫رســیدن بــه کنتــرل خــوب روی دســت‬ ‫مخالــف می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‬ ‫کــه پیانیســت کنســرت یــا حتــی بازیکــن‬ ‫حرفــه ای تنیــس شــوید؛ امــا ایــن‬ ‫دســتاوردها ان قــدر خــاص هســتند کــه‬ ‫نمی تواننــد دنیایــی خــارج از چیــزی کــه در‬ ‫ان مهــارت کســب کرده ایــد را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر دوســت داریــد یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا‬ ‫دســت مخالف تــان کار کنیــد‪ ،‬بســیار عالــی‬ ‫اســت؛ امــا بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن نــوع‬ ‫از تغییــر ارتباطــات عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از‬ ‫باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫ایــده بــدی نیســت کــه بــرای مهارت هــای‬ ‫خــاص در هرکــدام از دســت هایتان خــوب‬ ‫باشــید؛ امــا بعیــد اســت کــه ایــن کار شــما‬ ‫را باهوش تــر کنــد‪ .‬در ادامــه دالیــل ایــن‬ ‫ایــدز را مــی تــوان در گــروه بیماری هــای خامــوش دســته بندی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن بیمــاری ممکــن اســت در ســال های ابتدایی عالئمی‬ ‫در فــرد مبتــا ایجــاد نکنــد‪ .‬مــواردی ماننــد انفوالنــزای طوالنــی‬ ‫مــدت‪ ،‬ترمیــم نشــدن جــای زخــم هــا‪ ،‬ســرفه های خشــک‬ ‫طوالنــی مــدت بــه عنــوان برخــی از ابتدایی تریــن عالئــم‬ ‫ایــن بیمــاری خامــوش معرفــی شــده اند‪ .‬تشــخیص قطعــی‬ ‫ایــن بیمــاری تنهــا از طریــق ازمایــش خــون میســر می شــود‪.‬‬ ‫ازمایشــی کــه پاســخ ان محرمانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــدز از خانــواده بیماری هــای عفونــی اســت‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫از فــردی بــه فــرد دیگــر قابــل انتقــال اســت امــا تفــاوت عمــده‬ ‫ای بــا دیگــر بیمــاری هــای واگیــردار دارد‪ .‬جایــگاه ویــروس ایــدز‬ ‫در ریــه و دســتگاه تنفســی نیســت‪ .‬ایــن ویــروس در خــون و‬ ‫ترشــحات دســتگاه تناســلی زندگــی می کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫رابطــه معمولــی بــا افــراد دارای ایــن بیمــاری دیگــران را الــوده‬ ‫بــه ایــن ویــروس نمی کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه‬ ‫فوبیــای ارتبــاط بــا مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بایــد در جامعــه از‬ ‫بیــن بــرود تــا ایــن افــراد بــا پنهــان کــردن ایــن بیمــاری باعــث‬ ‫ابتــای دیگــر افــراد در جامعــه نشــوند‪.‬‬ ‫ابتال در بی خبری‬ ‫شــیوع ایــدز در ایــران بــا انتقــال خــون الــوده اغــاز شــد‪ .‬ایــن‬ ‫اپیدمــی کــه بیــش از ‪ ۳۰‬ســال از ان مــی گــذرد بــه مــرور در‬ ‫ایــن مــدت شــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت‪ .‬ســوء مصــرف‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر تزریقــی به دلیل اســتفاده مشــترک از‬ ‫ســرنگ های الــوده دســته ی دیگــری از قربانیان ایــن ویروس‬ ‫مســری بودنــد‪ .‬روابــط بــی بنــد و بــار جنســی نیــز جوانــان‬ ‫بســیاری را قربانــی و وارد ایــن چرخــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫«مریــم ســرابندی» کارشــناس کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی در ایــن زمینــه می گویــد‬ ‫روابط با افرادی که برای استفاده از مواد مخدر از روش‬ ‫تزریقــی اســتفاده می کننــد بایــد بــا احتیــاط کامــل باشــد‪:‬‬ ‫«متاســفانه در بســیاری از نقاطــی کــه اعتیــاد ان هــم از‬ ‫نــوع تزریقــی جــزو اولیــن اســیب ها محســوب می شــود‬ ‫بســیاری از خانواده هــا بــه ویــژه خانم هــا اطــاع چندانــی‬ ‫از بیماری هــای خطرناکــی ندارنــد کــه ممکــن اســت از ایــن‬ ‫طریــق بــه بــدن ان هــا منتقــل شــوند‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫الزم و ضــروری اســت کــه راه هــای ابتــا بــه بیماری هایــی‬ ‫ماننــد ایــدز و هپاتیــت در بــازه هــای زمانی مختلف به این‬ ‫بانــوان اطــاع داده شــود‪ .‬بســیاری از بانوانــی کــه ابتــا بــه‬ ‫ایــدز را تجربــه می کننــد از طریــق همســرانی کــه هنــگام‬ ‫تزریــق مــواد مخــدر از ســرنگ هــای مشــترک اســتفاده‬ ‫کــرده انــد بــه ایــن گرفتــاری دچــار شــده اند‪».‬‬ ‫محرومیت از فرزند‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه ایــدزی کــه در مراحــل پیشــرفته بیمــاری‬ ‫هســتند هرگــز نمی تواننــد صاحــب کــودک شــوند و در ایــن‬ ‫صــورت فرزنــد انهــا نیــز بــا ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــه دنیــا‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬ســرابندی در دلیــل ایــن ابتــا را توضیــح مــی‬ ‫دهــد‪« :‬جنیــن ارتبــاط خونــی تنگاتنگــی بــا مــادر دارد و ایــن‬ ‫ارتبــاط یکــی از اصلــی تریــن راه هــای مبتــا شــدن بــه ایــدز‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬ایــن محرومیــت بــرای مبتالیان بســیار‬ ‫ســنگین اســت و بــار روانــی منفــی در انهــا ایجــاد می کنــد‪».‬‬ ‫بیماران را دریابیم‬ ‫قربانیــان ویــروس ایــدز در بیــن ما زندگی می کنند‪ .‬بســیاری‬ ‫از انهــا بــرای پرهیــز از انــگ خــوردن در جامعــه بیمــاری‬ ‫شــان را بــروز نمی دهنــد و ایــن می توانــد خطراتــی را بــرای‬ ‫دیگــر افــراد بوجــود اورد‪ .‬ارتبــاط معمولــی بــا ایــن افــراد ایــن‬ ‫ویــروس را انتقــال نمی دهــد و اگــر دیگــران رفتــار مناســبی‬ ‫بــا ایــن مبتالیــان داشــته باشــند انهــا بــا راحتــی بیشــتری‬ ‫میتواننــد از خــود و دیگــران مراقبتهــای الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بارها دیده شده که اگر افراد‬ ‫مبتال به ایدز بیماری شان‬ ‫را اطالع دهند برخی از مراکز‬ ‫خدماتی از ارائه خدمات به انها‬ ‫پر هیز می کنند‪ .‬ارتباط بسیاری‬ ‫از انها با دیگران و حتی نزدیکان‬ ‫شان نیز قطع می شود‪ .‬این رفتار‬ ‫جامعه خطرناک است چرا که این‬ ‫افراد نباید تنها بمانند‬ ‫ایــن متخصــص کاهــش اســیب هــای اجتماعــی در ایــن‬ ‫بــاره می گویــد‪« :‬بارهــا دیــده شــده کــه اگــر افــراد مبتــا‬ ‫بــه ایــدز بیمــاری شــان را اطــاع دهنــد برخــی از مراکــز‬ ‫خدماتــی از ارائــه خدمــات بــه انهــا پــر هیــز می کننــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط بســیاری از انهــا بــا دیگــران و حتــی نزدیــکان شــان‬ ‫نیــز قطــع می شــود‪ .‬ایــن رفتــار جامعــه خطرنــاک اســت‬ ‫چــرا کــه ایــن افــراد نبایــد تنهــا بماننــد‪.‬ان هــا قربانــی یــک‬ ‫ویــروس شــده اند و ایــن رفتــار ممکــن اســت بــروز رفتــار‬ ‫پرخطــر تــری را در ان هــا تقویــت کنــد‪ .‬وظیفــه همــه افراد‬ ‫جامعــه ایــن اســت کــه از همــه بیماران حمایت کننــد و در‬ ‫ایــن میــان بیمــاران مبتــا بــه ویــروس اچ ای وی در صــدر‬ ‫ایــن بیمــاران هســتند چــرا که در بســیاری از مــوارد تنهایی‬ ‫عجیبــی را تجربــه میکننــد و بســیار افســرده هســتند‪».‬‬ ‫امار دقیقی در دست نیست‬ ‫ایــدز در جامعــه مــا یــک بیمــاری زیــر پوســتی اســت کــه‬ ‫بــه ســرعت نیــز در حــال گســترش اســت‪.‬از انجــا کــه‬ ‫ایــن بیمــاری ممکــن اســت در مراحــل اولیــه هیــچ عالئــم‬ ‫ظاهــری و باطنــی نداشــته باشــد بســیاری از افــراد مبتــا‬ ‫حتــی از قربانــی شــدن خــود بی خبــر هســتند‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی و بــروز رفتــار پــر‬ ‫خطر می تواند به ســادگی تعداد بیشــتر از افراد را به دام‬ ‫ایــن بیمــاری عفونــی بکشــاند‪ .‬از طرفــی دیگــر مبتالیان به‬ ‫ایــن بیمــاری بــه محــض ایــن کــه از ایــن موضــوع بــا خبــر‬ ‫مــی شــوند ان را از دیگــران مخفــی می کننــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه هیچــگاه امار دقیقی از مبتالیــان در این‬ ‫رابطــه منتشــر نمی شــود‪.‬‬ ‫به همین دلیل رعایت نکردن نکات‬ ‫بهداشتی و بروز رفتار پر خطر می تواند‬ ‫به سادگی تعداد بیشتر از افراد را به‬ ‫دام این بیماری عفونی بکشاند‪.‬‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد بــروز ایــن رفتــار گاهــی از خــود‬ ‫بیمــاری نیــز خطرناک تــر می شــود‪ .‬چــرا کــه ناقــان ایــن‬ ‫ویــروس روزانــه بــا صدهــا نفــر در شــهر ارتبــاط برقــرار‬ ‫می کننــد و اگــر در ایــن زمینــه اموزش هــای الزم را نداشــته‬ ‫باشــند می تواننــد دیگــران را نیــز مبتــا کننــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫امــار تقریبــی انجمــن ایــدز ایــران بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬هزار مبتال‬ ‫بــه ایــن بیمــاری در جامعــه زندگــی می کننــد کــه ایــن امار با‬ ‫بــروز رفتارهــای پرخطــر بــه طــور پنهانــی روبــه رشــد اســت‪.‬‬ ‫لطفا ازمایش بدهید‬ ‫اگــر ســری بــه ســایت رســمی انجمــن ایــدز بزنیــد بــا یــک‬ ‫ســوال و نظــر ســنجی همیشــگی روبــرو می شــوید‪ .‬ایــن‬ ‫ســوال برای کارشناســان این مرکز اهمیت بســیاری دارد‪.‬‬ ‫ســوال نخســت ایــن نظرســنجی مربــوط به ازمایــش خون‬ ‫می شــود‪ .‬کارشناســان از همــه افــرادی کــه بــه ایــن پایــگاه‬ ‫ســر می زننــد ســوال می کننــد کــه ایــا تــا بــه حــال ازمایــش‬ ‫ایــدز داده انــد‪ .‬پاســخ بــه ایــن ســوال اهمیــت چنــد گانـه ای‬ ‫بــرای انــان دارد‪ .‬ســرابندی در ایــن بــاره توضیــح می دهــد‪:‬‬ ‫«ایــدز بیمــاری خطرناکــی در دســتگاه ایمنــی بــدن اســت‬ ‫کــه عالئــم ان در درازمــدت ممکــن اســت بــه شــکل‬ ‫پنهــان باقــی بمانــد‪ .‬حتــی پزشــکان هــم بــا یــک معاینــه‬ ‫ســطحی نمی تواننــد بــروز و ایجــاد ایــن بیمــاری را در افــراد‬ ‫تشــخیص دهنــد‪ .‬تنهــا راه تشــخیص ایــدز ازمایــش خون‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس دســتور العمــل وزارت بهداشــت ایــن‬ ‫ازمایــش بــه شــکل کامــا محرمانــه در ازمایشــگاه ها‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬در صــورت مثبــت بــودن ان نیــز بــه‬ ‫میــل فــرد بیمــار جلســه ی مشــاوره ای بــرای او ترتیــب‬ ‫داده می شــود‪ .‬ازمایــش ایــدز نیــز یکــی از راه هــای کنتــرل‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری اســت‪».‬‬ ‫مرکز مشاوره انالین‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه رفتــار پرخطــر داشــته اند بــرای‬ ‫شــرح ان معذب انــد‪ .‬کســانی کــه خــود را مشــکوک‬ ‫بــه بیمــاری ایــدز می داننــد ســواالت زیــادی دارنــد کــه‬ ‫کابــوس شــبانه انهــا شــده اســت‪ .‬ایــن متخصــص کاهش‬ ‫اســیب های اجتماعــی می گویــد‪« :‬خیلی هــا می خواهنــد‬ ‫کمــی بیشــتر دربــاره ایــن بیمــاری خطرناک بداننــد و درصد‬ ‫مبتــا شــدن خــود را محاســبه کننــد‪ .‬همــه ایــن عوامــل‬ ‫باعــث شــدند تــا کارشناســان و پزشــکان انجمــن ایــدز بــه‬ ‫فکــر ایجــاد مرکــز مشــاوره انالین این بیمــاری بیفتند‪ .‬این‬ ‫ســایت جامــع بــه راحتــی در اختیــاز همــه شــهروندان قــرار‬ ‫می گیــرد و ســوال های خصوصــی کاربــران ان در ســریع‬ ‫تریــن زمــان ممکــن توســط مجرب تریــن پزشــکان ایــن‬ ‫مرکــز پاســخ داده می شــوند‪ .‬در ایــن ســایت نظرســنجی‬ ‫نیــز بــرای محاســبه میــزان درگیــری ایــن افــراد بــا ویــروس‬ ‫اچ ای وی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا پاســخ دادن‬ ‫بــه ســواالت ان می توانیــد میــزان احتمــال ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری در خودتــان را اندازه گیــری کنیــد‪».‬‬ ‫رفتار پر خطر را بشناسیم‬ ‫ســهل انگاری در برخــی از کارهــای روزمــره می توانــد زمینه‬ ‫ســاز بــروز بیمــاری ایــدز در هــر یــک از ما شــود‪ .‬با شــناخت‬ ‫ایــن عوامــل و امــوزش مــداوم ان بــه دیگــران مــی توانیــم‬ ‫باعــث کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری شــویم‪ .‬ســرابندی‬ ‫می گویــد بــا راهکارهــای ســاده ای می توانیــم باعــث‬ ‫کاهــش نــرخ ابتــا بــه ایــن بیمــاری در جامعــه شــویم‪:‬‬ ‫«پیــش از رفتــن بــه دندانپزشــکی دربــاره ان مرکز پزشــکی‬ ‫و ضدعفونــی و اســتریل بــودن وســایل تحقیــق کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام امــور ارایــش خــود از تیــغ‪ ،‬موچیــن‪ ،‬قیچــی و‬ ‫دســتمال مرطــوب و حولــه مخصــوص بــه خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر قصــد انجــام تاتــو داریــد ســوزن مخصــوص را‬ ‫خودتــان تهیــه کنیــد‪ .‬به طور جدی از رفتار جنســی همراه‬ ‫بــا بی بندوبــاری پرهیــز کنیــد‪ .‬بــا افــرادی کــه احتمــال ایــن‬ ‫رفتــار در انهــا وجــود دارد صحبــت و انها را نســبت به خطر‬ ‫ابتــا اگاه کنیــد‪ .‬هرگــز از وســایل شــخصی دیگــران ماننــد‬ ‫مســواک و لــوازم تیــز ماننــد قیچــی مــو و ابــرو‪ ،‬موچیــن‪،‬‬ ‫ناخن گیــر و ســوهان ناخــن اســتفاده نکنید‪ .‬اگــر در نزاع و‬ ‫یــا درگیــری بــا افــرادی دچــار جراحــت بــا چاقــو شــدید حتما‬ ‫نســبت بــه انجــام ازمایــش ایــدز اقــدام کنیــد‪».‬‬ ‫این هراس را کنار بگذارید‬ ‫خیلــی از افــراد ممکــن اســت رفتــار پرخطــری را تجربــه‬ ‫کــرده و خــود را مشــکوک بــه ایــدز بداننــد‪ ،‬امــا بــرای انهــا‬ ‫انجــام یــک ازمایــش ســاده ســخت و دشــوار اســت‪ .‬انهــا‬ ‫از نــگاه هــای پرسشــگر می ترســند‪ .‬هــراس انــگ خــوردن‬ ‫دارنــد و بــه دلیــل شــک ابتــا بــه بیمــاری در مــدت کوتاهی‬ ‫دچــار یــاس‪ ،‬واهمــه‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬اختــال در انجــام امــور‬ ‫روزمــره‪ ،‬افســردگی‪ ،‬عــدم اطمینــان بــه اطرافیــان‪ ،‬کــم‬ ‫اشــتهایی‪ ،‬کابوســهای مکــرر و در برخــی مــوارد اقــدام‬ ‫بــه خودکشــی می شــوند‪ .‬بــا انجــام یــک ازمایــش ســاده‬ ‫و پرهیــز از رفتارهــای پرخطــر می تــوان ایــن عوامــل را‬ ‫مهــار کــرد‪ .‬ســرابندی می گویــد پاســخ ازمایــش ایــدز در‬ ‫تمامــی ازمایشــگاه ها محرمانــه اســت‪« :‬پاســخ منفــی‬ ‫ایــن ازمایــش باعــث اطمینــان خاطــر و ارامــش در فــرد‬ ‫مشــکوک بــه بیمــاری می شــود‪ .‬پزشــکان بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه پاســخ مثبــت ازمایــش در مراحــل اولیــه بیمــاری نیــز‬ ‫می توانــد رونــد کاهــش اســیب های جســمی و عفونــی‬ ‫را در بیمــاران بوجــود اورد‪ .‬از همــه مهم تــر ایــن کــه‬ ‫تشــخیص زودهنــگام بیمــاری بــرای زنــان می توانــد در بــه‬ ‫دنیــا امــدن کــودک ســالم کمــک زیــادی کنــد‪ .‬پــس اگــر‬ ‫دچــار رفتــار پــر خطــر بوده ایــد یــا شــریک جنســی شــما‬ ‫ایــن رفتــار را تجربــه کــرده اســت هــراس را کنــار بگذاریــد و‬ ‫درخواســت ازمایــش ایــدز بدهید‪/.‬ایرنــا‬ ‫خیلی از افراد ممکن است رفتار‬ ‫پرخطری را تجربه کرده و خود را‬ ‫مشکوک به ایدز بدانند‪ ،‬اما برای‬ ‫انها انجام یک ازمایش ساده‬ ‫سخت و دشوار است‪.‬‬ صفحه 6 ‫حمالت نیزه فیشینگ چیست؟‬ ‫یــک فــرم خــاص از فیشــینگ بــه نــام نیــزه فیشــینگ نقــش زیــادی در اکوسیســتم امنیتــی داشــته اســت‪ .‬ایــن حمــات برخــاف‬ ‫حمــات فیشــینگ‪ ،‬افــراد یــا گروه هــای خاصــی را در ســازمان ها هــدف قــرار داده و از ترفندهایــی بــرای متقاعــد کــردن کاربــران‬ ‫بــرای کلیــک بــر روی پیونــد‪ ،‬نصــب کــد مخــرب بــر روی رایانــه خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬ســپس مهاجــم قــادر بــه جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی و حرفـه ای بــا ارزش از قربانــی اســت و در بعضــی مواقــع‪ ،‬بــه انهــا اجــازه می دهــد کنتــرل کاملــی از کامپیوتــر‬ ‫قربانــی را دســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫تهدیدهای امنیت سایبری برای‬ ‫مراکز بهداشتی‪:‬‬ ‫همه نسخه های ویندوز اکنون‬ ‫می توانند حمالت ‪brute-force‬‬ ‫‪ admin‬را مسدود کنند‬ ‫چرا باید نگران‬ ‫باشیم؟‬ ‫بیمارســتان هــا و امکانــات پزشــکی‪-‬درمانی اهــداف‬ ‫ســوداوری بــرای هکرهــا هســتند‪ .‬دیگــر اینکــه نرم افــزار را‬ ‫بــه روز نگــه داریــد و هفتــه ای یــک بــار نســخه پشــتیبان‬ ‫تهیــه کنیــد‪ ،‬کافــی نیســت‪ .‬در عــوض‪ ،‬بیمارســتان ها‬ ‫بایــد ســواالتی ماننــد‪« :‬وی پـی ان چیســت» و «وی پـی ان‬ ‫چــه کاری انجــام می دهــد» را از خــود بپرســند تــا ســفر‬ ‫خــود را بــه ســمت داده هــای ایمن تــر اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫ایــا از شــنیدن خصوصــی تریــن مســائل پزشــکی خــود‬ ‫در رســانه هــا لــذت مــی بریــد؟ ایــن اتفــاق تــا زمانــی‬ ‫کــه بیمارســتان هــا و ارائــه دهنــدگان خدمــات پزشــکی‬ ‫چشــم اندازهــای تهدیــدات امنیــت ســایبری را دســت‬ ‫کــم بگیرنــد ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬امــار و عناویــن‬ ‫اخبــار واضــح اســت‪ :‬بیمارســتان هــا و مراکــز پزشــکی‬ ‫اهــداف انتخابــی بــرای هکرهــا هســتند‪ .‬بیمــاران‬ ‫شــروع بــه درخواســت از ارائــه دهنــدگان خدمــات‬ ‫پزشــکی مــی کننــد تــا هــر کاری کــه مــی تواننــد بــرای‬ ‫ایمــن نگــه داشــتن اطالعــات شــخصی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مراکــز درمانــی بایــد ســواالتی ماننــد ‪ VPN‬چیســت و‬ ‫«وی پ ـی ان چــه می کنــد» را جســتجو کننــد تــا مســیر‬ ‫خــود را بــه ســمت افزایــش امنیــت داده هــای بیمــار و‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی ایمن تــر اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫چرا هکرها بیمارستان ها را هدف قرار می دهند؟‬ ‫صنعــت مراقبــت هــای بهداشــتی در پنــج نقطــه بســیار‬ ‫اســیب پذیــر اســت‪ .‬هکرهــا ایــن را مــی داننــد‪ .‬انهــا حمالت‬ ‫خــود را بــا درنظــر گرفتــن ایــن مــوارد طراحــی مــی کننــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬خامــوش شــدن وســایل پزشــکی مــی توانــد‬ ‫موجــب مــرگ بیمــاران و بــه تاخیــر افتــادن درمــان‬ ‫فــوری پزشــکی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬از دســت دادن ســابقه پزشــکی بیمــار مــی توانــد‬ ‫درمــان شــرایط پزشــکی را بــه تاخیــر بینــدازد‪.‬‬ ‫واکنــش عمومــی و از دســت دادن اعتمــاد‬ ‫‪-3‬‬ ‫بیمــاران‪.‬‬ ‫‪ -4‬امــکان مواجهــه بــا تحقیقــات فــدرال و جنایــی و‬ ‫جریمــه یــا تحریــم‪ .‬برخــی از ارائــه دهنــدگان پزشــکی‬ ‫بــه کنتــرل هــای امنیتــی مجهــز نیســتند‪ ،‬امــا بســیاری‬ ‫از انهــا خطــرات را دســت کــم مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هکرهــا می تواننــد از فــروش اطالعــات ســامت‬ ‫شــخصی (‪ )PHI‬کــه ارزش ان بیشــتر از اطالعــات‬ ‫شناســایی شــخصی «معمولــی» اســت‪ ،‬ســود بــه‬ ‫دســت اورنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد کارت اعتبــاری یــا حتــی‬ ‫‪ SSN‬خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬امــا نمــی توانیــد ســابقه‬ ‫پزشــکی خــود را از بیمــاری هــا‪ ،‬درمــان هــا یــا جراحیهــا‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫طبــق منابــع مــا‪ ،‬کارت هــای اعتبــاری و اطالعــات‬ ‫مربوطــه بــه قیمــت ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬دالر در دارک وب بــه فــروش‬ ‫می رســند‪ ،‬امــا ‪ PHI‬می توانــد بیــش از ‪ ۳۵۰‬دالر بــه‬ ‫فــروش برســد‪ .‬هکرهــا از ایــن ســوابق پزشــکی بــرای‬ ‫جعــل ادعاهــای بیمــه‪ ،‬خریــد داروهــای بــا ارزش بــاال‬ ‫یــا انجــام اقدامــات پزشــکی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫چگونــه هکرهــا خدمــات مراقبــت هــای بهداشــتی را‬ ‫تهدیــد مــی کننــد؟‬ ‫اکثــر مشــکالت امنیــت ســایبری صنعــت بهداشــت‬ ‫و درمــان بــا لینــک جعلــی شــروع مــی شــود‪ :‬حمــات‬ ‫فیشــینگ بــا هــدف کارگــران عــادی‪.‬‬ ‫فیشینگ‬ ‫اولیــن قــدم بــرای حمــات باج افــزاری و نقــض‬ ‫داده هــا‪ ،‬دسترســی بــه اطالعــات ورود کارکنــان اســت‪.‬‬ ‫و ایــن کار را بــا انجــام حمــات فیشــینگ انجــام مــی‬ ‫دهنــد‪ .‬مجرمــان ســایبری صندوق هــای پســتی را بــا‬ ‫ایمیل هــای نامشــخصی کــه حــاوی پیوســت ها یــا‬ ‫لینک هــای مخربــی هســتند کــه می تواننــد بدافــزار‬ ‫فیشینگ کارت های بانکی‬ ‫با ترفند فروش فیلترشکن‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی نوجوانــی کــه بــا راه انــدازی کانــال‬ ‫تلگرامــی فــروش فیلتــر شــکن و معرفــی درگاه فیشــینگ از‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪615‬‬ ‫را دانلــود کننــد یــا اطالعــات ورود بــه سیســتم را بــه‬ ‫ســرقت ببرنــد بمبــاران می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا اغلــب از حســاب هــک شــده یــک پرســنل بــرای‬ ‫رســیدن بــه شــخصی در ســازمان کــه بــه کل سیســتم‬ ‫فنــاوری اطالعــات دسترســی دارد‪ ،‬اســتفاده میکننــد‪.‬‬ ‫نقض داده ها‬ ‫ممکــن اســت فــردی از کارکنــان بــا بــی دقتــی و بــه‬ ‫طــور ناخواســته روی یــک لینــک مخــرب کلیــک کنــد‬ ‫یــا حتــی یــک دســتگاه را از دســت بدهــد‪ .‬در شــرایط‬ ‫کاری امــروزی ‪ ،‬اگــر کارمنــدی از طریــق ‪Wi-Fi‬‬ ‫خانگــی یــا عمومــی بــدون محافظــت از طریــق شــبکه‬ ‫خصوصــی مجــازی بــه سیســتم بیمارســتان وارد شــود‪،‬‬ ‫هکرهــا مــی تواننــد اطالعــات کاربــری را ســرقت کننــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه هکرهــا بــه یــک سیســتم دسترســی‬ ‫پیــدا مــی کننــد‪ ،‬مــی تواننــد اطالعــات مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی و مالــی بیمــاران را دانلــود کننــد‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫اختصاصــی را ســرقت کننــد‪ ،‬بــه سیســتم مالــی شــرکت‬ ‫نفــوذ کننــد‪ ،‬وجــوه یــا تجهیــزات پزشــکی و داروهــا را‬ ‫منحــرف کننــد یــا حتــی کل عملیــات را تعطیــل کننــد‪.‬‬ ‫حمالت باج افزار‬ ‫یــک حملــه بــاج افــزاری فایــل هــا و سیســتم شــما را‬ ‫قفــل مــی کنــد و ان را کامــا غیرقابــل دســترس می کنــد‪.‬‬ ‫ســپس مهاجــم بــرای بــاز کــردن قفــل فایلهــا درخواســت‬ ‫بــاج مــی کنــد‪ .‬صنعــت مراقبتهــای بهداشــتی بــه ویــژه در‬ ‫برابــر ایــن نــوع حمــات اســیب پذیر اســت زیــرا حمــات‬ ‫بــاج افــزار مــی توانــد خدمــات پزشــکی را بــه طــور کامــل‬ ‫متوقــف کنــد‪ .‬فوریــت هــای پزشــکی نمــی تواننــد منتظــر‬ ‫بماننــد‪ .‬اضطــرار ایــن وضعیــت گاهــی اوقــات بیمارســتان‬ ‫هــا را مجبــور مــی کنــد کــه بــاج را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫حمالت ‪DDoS‬‬ ‫حملــه ‪ DDoS‬زمانــی رخ مــی دهــد کــه هکرهــا یــک‬ ‫ســرور هــدف را بــا درخواســت هــای اتصــال جعلــی‬ ‫بمبــاران مــی کننــد تــا ســرور را تحــت فشــار قــرار دهنــد‬ ‫و مجبــور بــه افالیــن کننــد‪ .‬حمــات ‪ DDoS‬مــی توانــد‬ ‫هــر عملیاتــی را در بیمارســتان بــه طــور ناگهانــی متوقــف‬ ‫کنــد و حتــی زندگــی را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬مجرمان معموال‬ ‫بــرای توقــف حملــه درخواســت بــاج مــی کننــد‪.‬‬ ‫بیمارســتان هــا چگونــه مــی تواننــد از خــود محافظــت‬ ‫کننــد؟‬ ‫حمــات ســایبری بــه بیمارســتان هــا مــی توانــد‬ ‫رونــده ای بالینــی را متوقــف کنــد‪ ،‬کیفیــت مراقبــت از‬ ‫بیمــار را تهدیــد کنــد و منجــر به نقض داده های بســیار‬ ‫جــدی شــود‪ .‬واضــح اســت کــه توصیــه هــای امنیتــی‬ ‫اســتاندارد و عمومــی کافــی نیســتند‪ .‬مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتان هــا بایــد یــک برنامــه ســاختاریافته بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری در بحــث امنیــت ســایبری بــرای دفــاع‬ ‫از زیرســاخت هــای الکترونیکــی خــود اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫اموزش های اگاهی از امنیت سایبری‬ ‫کارکنــان را امــوزش دهیــد تــا ارتباطــات الکترونیکــی‬ ‫را بــه عنــوان یــک ســطح حملــه احتمالــی ببیننــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای اگاهــی از تهدیــدات ســایبری می تواننــد‬ ‫بــه محافظــت از کارکنــان در برابــر حمــات فیشــینگ و‬ ‫تالش هــای مهندســی اجتماعــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫به کار انداختن امنیت گذرواژه‬ ‫در محیــط پرفشــار بیمارســتان کــه کارکنــان اغلــب‬ ‫دســتگاه ها و ماشــین ها را بــه اشــتراک می گذارنــد‪،‬‬ ‫کاربــران بایــد بــه یــک سیســتم مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫پیشــرفته دسترســی داشــته باشــند تــا کاربــران‬ ‫غیرمجــاز را از ان دور نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫یــک سیســتم احــراز هویــت چنــد عاملــی را نصــب‬ ‫کنیــد‬ ‫احــراز هویــت چندعاملــی (‪ )MFA‬یــک معیــار کنتــرل‬ ‫دسترســی ایمــن و ســاده اســت کــه مــی توانــد اکثــر‬ ‫تــاش هــای هــک را خنثــی کنــد‪.‬‬ ‫به محاسبات ابری فوق امن مهاجرت کنید‬ ‫رایانــش ابــری قابــل اعتمــاد‪ ،‬ارزان و اســان اســت‪،‬‬ ‫بــه خصــوص اگــر بــرون ســپاری شــود‪ .‬ارائــه دهنــدگان‬ ‫ذخیــره ســازی ابــری معتبــر حداقــل الزامــات ‪ HIPAA‬را‬ ‫بــراورده مــی کننــد و مــی تواننــد بــرای رفع نیازهــای ذخیره‬ ‫ســازی و کنتــرل دسترســی خــاص طراحــی شــوند‪.‬‬ ‫اجرای رمزگذاری داده ها‬ ‫مجرمــان مــی تواننــد داده هــای رمزنــگاری نشــده ای‬ ‫را کــه بیــن پایانــه هــای ذخیــره ســازی و نقطــه پایانــی‬ ‫را بــه ســرقت ببرنــد‪ .‬تمــام داده هــا بایــد از ورودی تــا‬ ‫نقطــه پایانــی محافظــت شــوند‪..‬یک ‪ VPN‬مــی توانــد‬ ‫هــر چیــزی را کــه وارد سیســتم دیجیتــال بیمارســتان‬ ‫مــی شــود و از ان خــارج مــی شــود رمزگــذاری کنــد تــا‬ ‫هکرهــا نتواننــد محتویــات را رمزگشــایی کننــد‪.‬‬ ‫‪ VPN‬چیست و چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫فــن اوری ‪ VPN‬یــک تونــل امــن و خصوصــی‬ ‫بــرای انتقــال داده بیــن کامپیوتــر یــا موبایــل شــما و‬ ‫دســتگاه ذخیــره ســازی سیســتم هــای بیمارســتانی‬ ‫ایجــاد می کنــد و بــا تبدیــل ان بــه یــک داده غیرقابــل‬ ‫خوانــدن‪ ،‬همــه چیــز را رمزگــذاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ان تونــل ارتباطــی خصوصــی از داده هــا در برابــر‬ ‫چشــمان کنجــکاو محافظــت مــی کنــد و رمزگــذاری‬ ‫داده هــا را بــی فایــده مــی کنــد‪ ،‬حتــی اگــر کســی موفــق‬ ‫بــه رهگیــری انهــا شــود‪.‬‬ ‫‪ VPN‬بــرای بیمارســتان هــا چــه کاری مــی توانــد‬ ‫انجــام دهــد؟‬ ‫یــک ‪ VPN‬بــرای محافظــت از داده هــا‪ ،‬بــه ویــژه تحــت‬ ‫قوانیــن ‪ HIPAA‬بســیار مهــم اســت‪ .‬یــک ‪ VPN‬می تواند‬ ‫داده ها را رمزگذاری کند‪ ،‬دسترســی غیرمجاز را مســدود‬ ‫کنــد‪ ،‬از تجهیــزات اینترنــت اشــیا و نقــاط پایانــی اینترنــت‬ ‫اشــیا محافظــت کنــد‪ ،‬بدافزارهــا را مســدود کنــد‪ ،‬فیلتــر‬ ‫ایمیــل را بهبــود بخشــد و اطمینــان دهــد کــه داده هــای‬ ‫بیمــار در طــول انتقــال محافظــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫بیمارســتان هــا و ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اهــداف اصلــی مجرمــان ســایبری هســتند‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ HIPAA ،‬از انهــا مــی خواهــد کــه طیــف‬ ‫وســیعی از اقدامــات را بــرای محافظــت از داده هــای‬ ‫بیمــار اعمــال کننــد‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬ابزارهــای دیجیتــال‬ ‫راه حــل هــا و ویژگــی هــای ایمنــی فــوق العــاده ای را‬ ‫ارائــه مــی دهنــد و رمزگــذاری داده هــا محــل خوبــی‬ ‫بــرای شــروع اســت‪ .‬می توانیــد از ‪ VPN‬در ‪iPhone،‬‬ ‫‪ ،Android‬همــه دســتگاه های وینــدوز و لینوکــس و‬ ‫همــه دســتگاه های ‪ IoT‬ماننــد مانیتورهــا‪ ،‬دوربین هــا‪،‬‬ ‫سیســتم های هشــدار و ســایر دســتگاه های فنــاوری‬ ‫هوشــمند در سراســر ســازمان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان کالهبــرداری مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونده‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ارائــه مرجوعه قضائی توســط تعــدادی از شــهروندان‬ ‫مبنی بر برداشــت غیر مجاز از حســاب توســط فردی ناشــناس‬ ‫در تلگــرام کــه بــا تبلیــغ و فــروش ‪ VPN‬از انهــا کالهبــرداری‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام‬ ‫شــده توســط کارشناســان مشــخص گردیــد متهــم بــه بهانــه‬ ‫دریافــت وجــه نــرم افــزار فیلتــر شــکن ‪ ،‬خریــداران را بــه درگاه‬ ‫جعلــی پرداخــت (فیشــینگ) هدایــت و اقــدام بــه ســرقت‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی انهــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم کــه بــا راه انــدازی کانــال تلگرامــی اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از افــراد کــرده بــود در منــزل خــود شناســایی‬ ‫و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬تعــداد مخاطبــان یــک صفحــه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬دلیــل بــر مجــوز‪ ،‬صحــت و ارائــه خدمــات توســط‬ ‫مدیــر ان صفحــه و یــا کانــال نمی باشــد‪ ،‬همچنیــن برخــی‬ ‫به تازگــی شــرکت مایکروســافت اعــام کرده اســت‬ ‫کــه مدیــران فنــاوری اطالعــات اکنــون می تواننــد هــر‬ ‫سیســتم وینــدوزی را کــه هنــوز به روز رســانی های‬ ‫امنیتــی دریافــت می کنــد‪ ،‬پیکر بنــدی کننــد تــا به طــور‬ ‫خــود کار حمــات ‪ brute force‬کــه حســاب های‬ ‫مدیــران محلــی را هــدف قــرار می دهنــد‪ ،‬از طریــق‬ ‫یــک خط مشــی گروهــی مســدود کنــد‪.‬‬ ‫سیســتم های وینــدوز ‪ 11‬کــه در ان هــا ایــن‬ ‫خط مشــی تغییــر می کنــد‪ ،‬به طــور خــود کار‬ ‫حســاب های کاربــر (از جملــه حســاب های‬ ‫‪) Administrator‬را به مــدت ‪ 10‬دقیقــه پــس از‬ ‫‪ 10‬تــاش نا موفــق بــرای ورود بــه سیســتم در مــدت‬ ‫‪ 10‬دقیقــه قفــل می کننــد‪ .‬بیلد هــای ‪Win11‬‬ ‫اکنــون دارای یــک سیاســت قفل کــردن حســاب‬ ‫پیش فــرض بــرای کاهــش ‪ RDP‬و ســایر بردار هــای‬ ‫رمز عبــور ‪ brute force‬هســتند‪.‬‬ ‫«ایــن تکنیــک بســیار رایــج در باج افزار هــای‬ ‫انســانی و ســایر حمــات اســتفاده می شــود ‪ ،‬ایــن‬ ‫کنتــرل باعــث می شــود حمــات ‪brute-force‬‬ ‫بســیار ســخت تر شــود ‪،‬کــه بســیار عالــی اســت!»‬ ‫مایکروســافت فــاش کــرد کــه همــان سیاســت‬ ‫قفل کــردن حســاب اکنــون در هــر سیســتم وینــدوزی‬ ‫کــه به روز رســانی های تجمعــی اکتبــر ‪ 2022‬در ان‬ ‫نصــب شده اســت‪ ،‬در دســترس اســت‪ .‬شــرکت‬ ‫مایکروســافت در این خصــوص توضیــح داده اســت‪:‬‬ ‫به منظــور جلوگیــری از حمــات خشــونت امیز‬ ‫بیشــتر‪ ،‬مــا در حــال اجــرای قفــل حســاب ها بــرای‬ ‫حســاب های ‪ Administrator‬هســتیم ‪.‬‬ ‫با شــروع به روز رســانی های تجمعــی وینــدوز در ‪11‬‬ ‫اکتبــر ‪ 2022‬یــا جدید تــر‪ ،‬یــک خط مشــی محلــی‬ ‫بــرای فعال کــردن قفل حســاب سرپرســت محلــی‬ ‫در دســترس خواهد بــود‪.‬‬ ‫سیاست قفل کردن حساب ویندوز ‪11‬‬ ‫افــرادی کــه می خواهنــد ایــن دفــاع اضافــی در برابــر‬ ‫حمــات ‪ brute force‬را تغییــر دهنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫خط مشــی ‪Allow Administrator Account‬‬ ‫‪Lockout»»‎‬را در بخــش زیــر پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪Local Computer Policy\Computer‬‬ ‫\‪Configuration\Windows Settings‬‬ ‫\‪Security Settings/Account Policies‬‬ ‫‪Account Lockout Policies‬‬ ‫ایــن خط مشــی گروهــی به طــور پیش فــرض در‬ ‫همه دستگاه های جدید دارای ‪22H2 11 Windows‬‬ ‫یــا دســتگاه هایی کــه به روز رســانی های تجمعــی‬ ‫وینــدوز اکتبــر ‪ 2022‬قبــل از راه انــدازی اولیــه نصــب‬ ‫شــده بودند‪ ،‬فعــال می شــود‪ ،‬زمانــی کــه پایــگاه داده‬ ‫مدیریــت حســاب امنیتــی (‪ )SAM‬بــرای اولین بــار‬ ‫بــر روی ماشــین جدیــد در ان ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت همچنیــن اعــام کرده اســت کــه اکنون‬ ‫حســاب های مدیــر محلــی را ملــزم بــه اســتفاده از‬ ‫رمز های عبــور پیچیــده اســت کــه «بایــد حداقــل ســه‬ ‫نــوع از چهــار نــوع کاراکتــر اصلــی (حروف کوچــک‪،‬‬ ‫بــزرگ‪ ،‬اعــداد و نماد هــا) را داشــته باشــند‪».‬‬ ‫ایــن تصمیــم به عنــوان یــک دفــاع اضافــی‬ ‫در برابــر حمــات ‪ brute force‬بدین منظــور اتخــاذ‬ ‫ی‪‎‬کــه رمز های عبــور به انــدازه‬ ‫گردیده اســت تــا در صورت ‬ ‫کافــی طوالنــی یــا پیچیــده نباشــند‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫سیســتم هایی بــا ‪ CPU‬و ‪ GPU‬مــدرن انجــام شــود‪.‬‬ ‫تبلیغــات کــذب کــه کاربــر را تحریــک بــه نصــب ایــن برنامه هــا‬ ‫بــر روی گوشــی خــود میکنــد‪ ،‬باعــث به ســرقت رفتــن اطالعات‬ ‫بانکــی کاربــر می شــود بــه نحــوی کــه ایــن امــر باعــث افزایــش‬ ‫وقــوع برداش ـت های غیــر مجــاز بانکــی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد تخلفــات‬ ‫صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریــت هــای ســایبری‬ ‫لینــک ثبــت گــزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 25‬مهر سالروز عملیات غرورافرین میمک با رمز اباعبدالله الحسین که به مدت ‪ 5‬روز توسط‬ ‫سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران برای بیرون راندن دشمن بعثی انجام شد‪.‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ -615‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-615‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/21‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/21 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/18 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫سه شنبه ‪07//26‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫روستای گردشگری قلعه قافه پایین‬ ‫قلعه قافه یکی از روســتاهای کوهســتانی بابافت ســنتی ومتراکم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده است‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده‬ ‫ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کرده اســت‪ .‬زیرا این روســتا در‬ ‫منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان بــه قٌلــه قــاف‬ ‫کــه النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه‬ ‫قافــه نــام قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی های‬ ‫عمیــق و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه هفــت‬ ‫ســنگ ‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگم‬ ‫و گلــه مــی بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در زمــان پشــم‬ ‫پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرها به پشــم چینی می رفتند‬ ‫و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره تشــکیل میدادنــد‪ .‬مثــا ‪10‬‬ ‫دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد و یــک‬ ‫مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور دایــره‬ ‫در حالــی کــه دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو می خوانــد‬ ‫دور میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن می چرانــم‬ ‫گلــه رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان مــی گویــد یــک گوســفند چــاق‬ ‫و چلــه مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر‬ ‫کجــا کــه شــعر تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال‬ ‫خــودش مــی بــرد‪ .‬همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا‬ ‫گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تمرکــز ‪،‬تعــادل و مهــارت در راه رفتــن بــا چــوب ‪،‬قــدرت‬ ‫عضالنــی پــا ؛ چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم هــم‬ ‫مجبــور بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن‬ ‫وســیله ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی‬ ‫باشــد و پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه‬ ‫و بــا ســوت داور شــروع بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی که توانســت زودتر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام‬ ‫از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور بــازی خــارج می شــوند‬ ‫(چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده‬ ‫و ایــن ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیــک ‪،‬چلیــک‪ :‬تعــداد بازیکنــان ‪ 2 :‬تــا ‪ 12‬نفــر جنــس و گروه ســنی ‪ :‬پســران‬ ‫و دختــران ‪ 11‬تــا ‪ 15‬ســال اهــداف بــازی ‪ :‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬ســرعت‬ ‫عمــل و هماهنگــی و همــکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم می شــوند و هر گــروه برای‬ ‫خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم‬ ‫مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر می گذارنــد‬ ‫و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب‬ ‫ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه طــرف‬ ‫بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب‬ ‫کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن‬ ‫عمــل را تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بــازی گیلــدارک‪ :‬تعــداد بازیکنــان ‪ 4 :‬تــا ‪ 12‬نفــر جنــس و گروه ســنی ‪ :‬پســران‬ ‫و دختــران ‪ 10‬تــا ‪ 13‬ســال اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت‬ ‫‪ ،‬ســرعت عمــل و چابکــی ‪ ،‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه بــه قیــد‬ ‫قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب می شــوند ‪ .‬گروهی‬ ‫کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی‬ ‫از افــراد ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند‬ ‫برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا‬ ‫اگــر نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی کــه بــا چــوب بــه تــوب‬ ‫ضربــه زده بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه‬ ‫قبــا مشــخص شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد توپ را ســریع از‬ ‫زمین برداشــته و قبل از اینکه ان فرد خود را به منطقه مشــخص برســاند با‬ ‫تــوپ بــه او ضربــه بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد امــا اگــر‬ ‫موفــق نشــدند گــروه دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و بــا بــازی ادامــه‬ ‫مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را همســایگان تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫برای حضور‬ ‫در جشنواره فجر‬ ‫امسال ‪ ۱۰۰‬فیلم‬ ‫در حال اماده‬ ‫شدن هستند‬ ‫در فاصلــه ‪ ۵‬روز تــا اغــاز ثبت نــام فیلم هــای ایرانــی‬ ‫در جشــنواره فیلــم فجــر‪ ۱۰۰ ،‬فیلــم از شــرایط کافــی‬ ‫بــرای حضــور در بزرگ تریــن رویــداد ســینمایی کشــور‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫طــی ســالیان اخیــر‪ ،‬جشــنواره فیلــم فجــر بــه محلــی‬ ‫بــرای برخــی تسویه حســاب های اجتماعــی و سیاســی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬از پیشــنهاد عدم برگــزاری ایــن‬ ‫جشــنواره بــه دالیلــی چــون انفجــار هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫و حــال اقتصــادی ناخــوش مــردم گرفتــه تــا حضــور در‬ ‫جشــنواره های خارجــی‪ ،‬ازجملــه تالش هــای ناکامــی‬ ‫بــوده تــا جایــگاه جشــنواره فجــر در بیــن مــردم و البتــه‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬بــه شــکل هدفمنــدی‪ ،‬تضعیــف شــود‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق بــرای جشــنواره چهل ویکــم کــه ‪ ۱۲‬بهمــن‬ ‫امســال برگــزار می شــود‪ ،‬از مدت هــا پیــش کلیــد‬ ‫خــورد‪ .‬زمانــی کــه در اواخــر پائیــز ســال گذشــته‪ ،‬برخــی‬ ‫حساســیت ها نســبت بــه شــورای پروانــه ســاخت زیــاد‬ ‫شــد و ایــن گمانــه از ان زمــان تــا چنــد مــاه پیــش مطــرح‬ ‫شــد کــه بــه دلیــل ســخت گیری های مفــرط‪ ،‬فیلمســازان‬ ‫از ارائــه فیلمنامــه بــه ایــن شــورا امتنــاع کــرده و درنتیجــه‪،‬‬ ‫فراینــد تولیــد در ســینمای ایــران بــه نازل تریــن ســطح‬ ‫کمــی خــود در طــول ســالیان اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای امســال امــا ایــن تصــور رنــگ باخــت و بــه‬ ‫صــورت ماهانــه بــر تعــداد فیلمنامه هــای ارائه شــده بــه‬ ‫شــورای پروانــه ســاخت افــزوده شــد‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬برای‬ ‫خردادمــاه‪ ۵ ،‬فیلم نامــه‪ ،‬بــرای تیرمــاه ‪ ۵‬فیلم نامــه‪ ،‬بــرای‬ ‫مردادمــاه ‪ ۱۰‬فیلم نامــه‪ ،‬بــرای شــهریورماه ‪ ۱۵‬فیلم نامــه‬ ‫و بــرای ‪ ۲۴‬روز نخســت مهرمــاه نیــز ‪ ۲۵‬فیلم نامــه بــه‬ ‫شــورای پروانــه ســاخت ارائــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن امــار افزایشــی در شــرایطی مهــم تلقی می شــود که‬ ‫تــا پیــش از ایــن‪ ،‬جریانــی در ســینمای ایــران به صــورت‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬از تحریــم جشــنواره فیلــم فجــر ایــن دوره بــه‬ ‫دلیــل نبــود فیلــم کافــی خبــر داده بــود حــال ان کــه بــا‬ ‫نگاهــی بــه اســامی هنرمندانــی کــه بــه شــورای پروانــه‬ ‫ســاخت‪ ،‬فیلمنامــه ارائــه داده انــد‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه‬ ‫وجــود ایــن اســامی و البتــه افــرادی کــه طــی ‪ ۲‬مــاه اینــده‪،‬‬ ‫از ایــن شــورا پروانــه می گیرنــد‪ ،‬قطعــا بــه حــرارت تنــور‬ ‫جشــنواره خواهــد افــزود‪.‬‬ ‫حذف کارساز ‪ ۲‬بند محدودکننده در فراخوان‬ ‫البتــه کــه وجــود ‪ ۲‬بنــد هوشــمندانه در متن فراخوان جشــنواره‬ ‫ایــن دوره‪ ،‬بــر تعــداد تولیداتــی کــه می تواننــد در فجــر امســال‬ ‫شــرکت کننــد‪ ،‬خواهنــد افــزود‪ .‬بنــد هوشــمندانه نخســت‪،‬‬ ‫ عدم محدودیــت زمانــی بــرای تولیــدات ســینمایی اســت‪ .‬تــا‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬یکــی از بندهــای مهــم فراخــوان جشــنواره فجــر‪،‬‬ ‫منــوط بــه ســال ســاخت اثــر بــود کــه همــواره ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی‬ ‫بــه زمــان جشــنواره را شــامل می شــد امــا در جشــنواره امســال‪،‬‬ ‫فیلم هایــی می تواننــد فــرم ایــن رویــداد را پــر کننــد کــه تــا قبــل از‬ ‫بهمــن ‪ ،۱۴۰۱‬بــه هیــچ نحــوی نمایــش داده نشــده اند‪.‬‬ ‫محدودیت زمانی برای‬ ‫امار این ‪ ۱۰۰‬فیلم در شرایطی تولیدات سینمایی رفع و‬ ‫مهم تلقی می شود که تا عدد ‪ ۲۲‬برای بخش مسابقه‬ ‫شکسته شد‬ ‫پیش از این‪ ،‬جریانی‬ ‫در سینمای ایران به صورت‬ ‫بند هوشــمندانه دوم‪ ،‬شکســتن عدد ‪ ۲۲‬فیلم برای اثار‬ ‫بخــش مســابقه اســت‪ .‬تــا پیــش از ایــن‪ ،‬عــدد ‪ ،۲۲‬یکــی‬ ‫هدفمند‪ ،‬از تحریم جشنواره‬ ‫از شــاخص های فراخــوان جشــنواره فجــر بــود‪ .‬عنوانی که‬ ‫فیلم فجر این دوره به دلیل‬ ‫در برخــی از ســال ها ســبب می شــد تــا فیلم هــای خوبــی‬ ‫نتواننــد وارد بخــش رقابتــی شــوند و در برخــی ســال ها نیــز‬ ‫نبود فیلم کافی خبر داده بود ایــن انــدازه فیلــم خــوب‪ ،‬فــرم جشــنواره را پــر نمی کــرد‬ ‫البتــه کــه ایــن گمانــه‪ ،‬حواشــی بســیاری هــم داشــت کــه‬ ‫یکــی از اصلی تریــن ترکش هــای ان‪ ،‬نوعــی تــرس کاذب‬ ‫در میــان ســینماگران عمومــا جــوان از ارائه فیلمنامه خود‬ ‫بــه ایــن شــورا بــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه مــوارد دیگــری‬ ‫چــون کرونــا و وضعیــت ســینما طــی ماه هــای اخیــر نیــز‬ ‫از دیگــر دالیلــی بــود کــه دامنــه تولیــدات ســینمایی را بــه‬ ‫طــرز قابل توجهــی کاهــش داد‪.‬‬ ‫تنــور جشــنواره ‪ ۴۱‬فجــر در حــال داغ شــدن بــر خــاف‬ ‫گمانــه زنی هــا‬ ‫و داوران به ناچــار مجبــور بــه پذیــرش اثــار کم مایــه‬ ‫می شــدند‪ .‬در فراخــوان جشــنواره امســال‪ ،‬هیــچ نامــی از‬ ‫‪ ۲۲‬فیلــم بــرده نشــده و ایــن می توانــد اتفــاق خوبــی بــرای‬ ‫ارتقــای تــوان کیفــی جشــنواره فجــر امســال باشــد‪.‬‬ ‫ارائه ‪ ۳۸‬فیلمنامه به شورای پروانه ساخت طی ‪ ۳‬ماه‬ ‫بــرای جشــنواره چهل ویکــم‪ ،‬از خردادمــاه امســال تــا‬ ‫روز ‪۲۴‬مهرمــاه‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۸‬فیلمنامــه بلنــد ســینمایی‬ ‫بــه اعضــای شــورای پروانــه ســاخت ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از ابتــدای امســال تــا ‪۲۴‬مهرمــاه‪ ،‬بــرای ‪۵۵‬‬ ‫فیلمنامــه‪ ،‬پروانــه ســاخت صــادر شــده اســت کــه ازجمله‬ ‫مهم تریــن چهره هایــی کــه در مقــام کارگــردان‪ ،‬موفــق‬ ‫بــه دریافــت پروانــه ســاخت شــده اند می تــوان بــه بهمــن‬ ‫فرمــان ارا‪ ،‬کیومــرث پوراحمــد‪ ،‬کیانــوش عیــاری‪ ،‬پرویــز‬ ‫شهبازی‪ ،‬محمود کالری‪ ،‬محمدحسین لطیفی‪ ،‬محسن‬ ‫امیریوســفی‪ ،‬تهمینــه میالنــی‪ ،‬نرگــس ابیــار‪ ،‬شــهریار‬ ‫بحرانــی‪ ،‬محمدعلــی باش ـه اهنگر‪ ،‬انســیه شاه حســینی‪،‬‬ ‫علــی ژکان‪ ،‬مهــدی جعفــری‪ ،‬تــورج اصالنــی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫امینــی‪ ،‬رهبــر قنبــری‪ ،‬مهــرداد خوشــبخت‪ ،‬امیرحســین‬ ‫ثقفــی‪ ،‬ابراهیــم ایــرج زاد‪ ،‬عــادل تبریــزی‪ ،‬اصغــر نعیمــی‪،‬‬ ‫مصطفــی تق ـی زاده‪ ،‬ســهیل موفــق‪ ،‬پــدرام پورامیــری و‬ ‫حســین امیــری دومــاری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن از میــان کارگردانانــی کــه پروانــه ســاخت‬ ‫فیلمنامــه انهــا احتمــاال طــی روزهــا و هفته هــا اینــده‬ ‫صــادر می شــود نیــز می تــوان بــه مهــدی صبــاغ زاده‪،‬‬ ‫فــرزاد موتمــن‪ ،‬مجیــد مظفــری‪ ،‬بهــروز شــعیبی‪ ،‬علــی‬ ‫روئین تــن‪ ،‬ســام قریبیــان‪ ،‬مصطفــی شایســته‪ ،‬ارش‬ ‫معیریــان‪ ،‬رضــا گــوران‪ ،‬بهتــاش صناعی هــا‪ ،‬ابراهیــم‬ ‫ابراهیمیــان‪ ،‬رامتیــن لوافی پــور‪ ،‬ســهیل بیرقــی‪ ،‬علــی‬ ‫قوی تــن و مــزدک میرعابدینــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــه ایــن فهرســت‪ ،‬کارگردانــان جــوان فیلــم اولــی را نیــز بایــد‬ ‫افــزود کــه هرســاله بــه عنــوان غافل گیری هایــی بــزرگ‪ ،‬بــرگ‬ ‫برنده هــای خوبــی را بــرای جشــنواره رو می کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره ‪ ۴۱‬با حضور چند‬ ‫نسل از کارگردانان‬ ‫و تهیه کنندگان‪ ،‬به دوره ای‬ ‫شکوفا تبدیل خواهد شد‬ ‫فــارغ از ایــن نام هــا و البتــه جوانانــی کــه در قامــت فیلــم‬ ‫اولــی‪ ،‬بــه جشــنواره چهل ویکــم فجــر می رونــد‪ ،‬بایــد از‬ ‫پروژه هایــی امــاده ســخن گفــت کــه نتوانســتند خــود را به‬ ‫جشــنواره چهلم برســانند‪ .‬بنابراین بســیار محتمل اســت‬ ‫کــه بســیاری از ایــن پروژه هــا ماننــد مســت عشــق حســن‬ ‫فتحــی‪ ،‬رگ هــای ابــی جهانگیــر کوثــری‪ ،‬کابــل پــاک ‪۱۰‬‬ ‫نویــد محمــودی و پیــر پســر اکتــای براهنــی در جشــنواره‬ ‫فجــر امســال رونمایــی شــوند‪.‬‬ ‫طبــق بررســی خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬تعــداد فیلم هایــی کــه‬ ‫کلیــد خورده انــد یــا از شــورای پروانــه ســاخت‪ ،‬مجــوز‬ ‫گرفتــه و هنــوز فیلمبــرداری انهــا اغــاز نشــده و فیلم هایی‬ ‫کــه نتوانســتند خــود را بــه جشــنواره چهلــم برســانند‪ ،‬تــا‬ ‫بــه امــروز‪ ۱۰۰ ،‬فیلــم اســت کــه ایــن امــار‪ ،‬قطعــا طــی‬ ‫هفته هــای اتــی‪ ،‬بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مختصــات خــود بــه روشــنی گویــای ایــن حقیقــت‬ ‫اســت کــه تحریــم جشــنواره چهل ویکــم‪ ،‬نه تنهــا از‬ ‫هم اکنــون شکســت خورده اســت بلکــه امســال بــه‬ ‫دلیــل حضــور چنــد نســل از کارگردانــان و تهیه کننــدگان‪،‬‬ ‫بــه دوره ای شــکوفا تبدیــل خواهــد شــد کــه می توانــد بــا‬ ‫تجربــه برگــزاری ‪ ۴۰‬دوره‪ ،‬اتفاق هــای خوبــی را در حــوزه‬ ‫ســینمای ملــی رقــم بزنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

شماره : 1002
تاریخ : 1403/03/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

شماره : 1001
تاریخ : 1403/03/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!