روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 614 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 614

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 614

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 614

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪109 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 25‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/17-‬اکتبر ‪ /20-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪614‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رتبه نخست سالمت غذای منطقه‬ ‫متعلق به ایران است‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشتازی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در توسعه‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫کشاورزی‬ ‫بیش از ‪ ۹‬هزار کودک‬ ‫گلستانیدچارکمبود‬ ‫وزن هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره برداری از ‪۳۵۰‬‬ ‫نسبت به اتصاالت‬ ‫خانه محروم در گلستان ‪ Wi-Fi‬ایمن تر باشید‬ ‫‪5‬‬ ‫برای الحاق‬ ‫زمین های مازاد به‬ ‫طرح بزرگ نهضت‬ ‫ملی مسکن سرعت‬ ‫دستگاه ها ُکند است‬ ‫تامیــن زمیــن نهضــت ملــی مســکن حداقــل بــرای دو‬ ‫ســال ابتدایــی اجــرای ایــن طــرح بــا امــاده ســازی‪۱.۷‬‬ ‫میلیــون واحــد بــه طــور کامــل محقــق شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫دســتگاه هایی کــه باالتریــن میــزان زمیــن را در اختیــار‬ ‫دارنــد از جملــه وزارت نفــت و علــوم هنــوز پشــت ســد‬ ‫تصمیم گیــری دربــاره پیوســتن بــه طــرح بــزرگ نهضــت‬ ‫ملــی زمیــن مانده انــد‪.‬‬ ‫تامیــن منابــع بــرای تولیــد انبــوه مســکن بــا هــدف‬ ‫کاهــش قیمت هــا دســتور کار وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اســت تــا بــا ایجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫مســکن تعدیــل شــود و از صــف جمعیــت مســتاجران‬ ‫کــه در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫کاســته شــود‪.‬‬ ‫پیــش نیــاز طــرح بــزرگ نهضــت ملی مســکن نیــز تامین‬ ‫«زمیــن» و «منابــع مالــی» اســت‪ .‬از انجایی کــه در طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن واگــذاری زمیــن به صــورت رایــگان‬ ‫اســت‪ ،‬اگــر الحــاق زمین هــا بــا ســرعت و منابــع مالــی‬ ‫ســاخت از ســوی نظــام بانکــی به موقــع تامیــن شــود در‬ ‫نهایــت مســکن ارزان و مناســبی ذیــل اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ی خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه دســت متقاضـ ‬ ‫پشــتوانه قانونــی اختصــاص زمیــن رایــگان بــه طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‬ ‫‪4‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫دســتگاه های دولتــی مکلــف بــه بازگردانــدن اراضــی مازاد‬ ‫بــه دولــت و وزارت راه و شهرســازی شــده اند‪ ،‬امــا برخــی‬ ‫از ایــن دســتگاه ها اقدامــی بــرای اجــرای ایــن طــرح انجــام‬ ‫ندادنــد‪ .‬ســازمان ملــی زمیــن و مســکن مســوول پیگیــری‬ ‫و الحــاق اراضــی بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن اســت و‬ ‫طبــق اخریــن امــار اعــام شــده از ســوی ایــن دســتگاه‪،‬‬ ‫حــدود هفــت هــزار هکتــار از اراضــی دولتــی شناســایی‬ ‫شــده کــه تــا تابســتان امســال فقــط ‪ ۵۰۰‬هکتــار ان بــه‬ ‫وزارت راه و شهرســازی عــودت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه شــرایط بعــد از تذکــر رئیــس جمهــوری در تیرمــاه‬ ‫امســال متفــاوت شــد و بــا افزایــش عرضــه زمیــن دولتــی‬ ‫مواجــه شــدیم و رقــم ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــه ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫زمیــن افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫امــا و اگــر بازگشــت زمین هــای مــازاد وزارتخانه هــا‬ ‫بــه نهضــت ملــی مســکن!‬ ‫برخــی وزارتخانه هــا از قبیــل وزارت علــوم در بخــش‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬وزارت جهاد و وزارت نفت بیشــترین میزان‬ ‫اراضــی را در اختیــار دارنــد‪ ،‬امــا بــر اســاس امــار اعــام‬ ‫شــده از ســوی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در عــودت‬ ‫ایــن زمین هــا بــرای ســاخت مســکن امــا و اگرهــای درون‬ ‫ســازمانی زیــادی وجــود دارد‪ .‬تاکنــون بیشــترین مقــدار‬ ‫زمیــن از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی بــه طــرح نهضــت‬ ‫ملی مســکن تعلق گرفته اســت‪ .‬وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫در اســتان تهــران ‪ ۲۷‬هکتــار زمیــن بــرای ســاخت مســکن‬ ‫را بــه ســازمان ملــی زمیــن و مســکن عــودت داده اســت‪.‬‬ ‫امــا وزارت نفــت و وزارت علــوم هنــوز بــه طــرح بــزرگ‬ ‫نهضــت ملــی مســکن نپیوســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان ملــی مســکن تاکنــون ‪۸۵۰‬‬ ‫هکتــار اراضــی مــازاد متعلــق بــه وزارت علــوم شناســایی‬ ‫شــده که وزارت راه و شهرســازی به دنبال بازگرداندن ان‬ ‫بــه ســبد تولیــد نهضــت ملی مســکن اســت‪ .‬دولــت بارها‬ ‫از وزارت علــوم و نفــت خواســته اســت تــا بــا همراهــی‬ ‫بــا طــرح ســاخت مســکن دولتــی از محــل زمین هــای‬ ‫مــازاد‪ ،‬واحدهــای نهضــت ملــی مســکن زودتــر ســاخته‬ ‫اراضــی وزارت علــوم عمدتــا ًدر محــدوده شــهری اســت‬ ‫و زیرســاخت ها و منابــع موردنیــاز را بــرای بارگــذاری‬ ‫جمعیــت از پیــش فراهــم کــرده اســت و بــرای همیــن‬ ‫زمیــن مناســبی بــرای ســاخت مســکن اســت‪.‬‬ ‫شــرایط در وزارتخانــه نفــت هــم مشــابه اســت و ان طــور‬ ‫کــه وزارت راه و شهرســازی اعــام می کند‪ ،‬هنــوز از وزارت‬ ‫نفــت زمینــی بــه نهضــت ملــی اختصاص نیافته اســت‪.‬‬ ‫البتــه «علیرضــا فخــاری» مدیرعامــل ســازمان زمیــن و‬ ‫مســکن اعــام کــرده اســت کــه وزارت نفــت بــرای تحویــل‬ ‫زمین هــا فاقــد برنامــه نیســت؛ امــا نــوع زمین هــای در‬ ‫اختیــار ایــن وزارتخانــه ایجــاب می کنــد کــه ایــن اراضــی‬ ‫پیــش از عرضــه‪ ،‬تجدیــد شناســایی شــوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخریــن وضعیــت اراضــی شناســایی و امــاده شــده‬ ‫بــرای ســاخت مســکن‬ ‫اراضــی شناســایی شــده در ســطح کشــور ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت کــه تاکنــون هفــت هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫بــرای ســاخت مســکن تامیــن شــده اســت کــه معــادل‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصــد ایــن عــدد را شــامل می شــود‪ .‬دولــت‬ ‫بــا امــاده ســازی ایــن هفــت هــزار هکتــار‪ ،‬زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۱.۷‬میلیــون واحــد نهضــت ملــی مســکن را‬ ‫تامیــن کــرده اســت‪ .‬اخیــرا ًنیــز ســازمان ملــی زمیــن و‬ ‫مســکن تفاهم نامــه مشــترک همــکاری را بــا ســازمان‬ ‫ثبــت اســناد کشــور بــه امضــا رســاند کــه ایــن تفاهم نامــه‬ ‫در مــورد قانــون حــد نــگار اســت و بــر اســاس ان بــه طــور‬ ‫طبیعــی نســبت بــه شناســایی اراضــی مربــوط بــه دولت و‬ ‫ســایر دســتگاه ها اقــدام خواهــد شــد‪ .‬ایــن امــر می توانــد‬ ‫نقــش پشــتیبان و تســریع کننده در شناســایی اراضــی‬ ‫دولتــی داشــته باشــد کــه در مراحــل بعــدی ایــن اراضــی‬ ‫بــه وزارت راه و شهرســازی منتقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫انچــه کــه تاکنــون بــه عنــوان اراضــی موردنیــاز اجــرای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن زیــر عملیــات ســاخت رفتــه‬ ‫اســت از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرســازی اســت‬ ‫و هیــچ بخشــی از ایــن میــزان از زمین هــای در اختیــار‬ ‫ســایر دســتگاه ها نیســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه همــکاری ســخت وزارتخانه هــا‬ ‫ایران نسبت به بقیه کشورهای‬ ‫غرب اسیا در حوزه کتاب‬ ‫کودک دست پُرتری دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫در الحــاق زمین هــای مــازاد باعــث شــد تــا مجــددا ً در‬ ‫تابســتان امســال در جلسه شورای عالی مسکن‪ ،‬تمامی‬ ‫وزارت خانه هــای کشــور در قالــب قــراردادی از طریــق‬ ‫اراضــی خــود اقــدام بــه ســاخت مســکن بــرای کارکنــان‬ ‫خــود کننــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی نیــز مکلــف بــه امــاده ســازی‬ ‫ایــن زمین هــا شــد و اگــر هــم دســتگاهی زمیــن مــازاد‬ ‫نداشــت اراضــی وزارت راه در اختیــار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ســاخت واحدهــای مســکونی ظــرف یــک تــا‬ ‫دو ســال اینــده اجرایــی می شــود و ایــن طــرح در قانــون‬ ‫نهضــت ملــی مســکن قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪614‬‬ ‫برای داوری پرونده ها‬ ‫مردم به دستگاه قضا‬ ‫کمک کنند‬ ‫معــاون رییــس قــوه قضائیــه و رییــس مرکــز‬ ‫توســعه حــل اختــاف کشــور بــا اشــاره بــه نوپــا‬ ‫بــودن نهادهــای میانجی گــری و داوری در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد در جرایــم قابــل گذشــت مــردم در‬ ‫قالــب میانجی گــران و داوران بــه کمــک دســتگاه‬ ‫قضــا بیاینــد تــا بــا کاهــش ورودی‪ ،‬وقت بیشــتری‬ ‫بــرای قضــات در رســیدگی کیفــی بــه پرونده هــای‬ ‫مهــم فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی دادگســتری گلســتان حجت االســام ‬ ‫هــادی صادقــی روز یکشــنبه در جلســه روســا‬ ‫و دادســتان های گلســتان اظهارداشــت‪ :‬اگــر‬ ‫می خواهیــم دســتگاه قضایــی اســتانداردی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بایــد ورودی پرونده هــا را بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی کنتــرل کنیــم در غیــر اینصــورت‬ ‫عدالــت در رســیدگی بــه پرونده هــا کمرنــگ‬ ‫می شــود و ایــن مهــم بــا تقویــت واحدهــای‬ ‫میانجی گــری و داوری امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر ‪ ۲۰‬درصد پرونده های دادســراها‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد پرونده هــا در دادگاه هــای حقوقــی‬ ‫گلســتان بــرای داوری و میانجی گــری بــه شــوراهای‬ ‫حــل اختــاف ارجــاع شــود‪ ،‬یکــی از اســتان های‬ ‫پیشــرو در ایــن زمینــه هــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز توســه حــل اختــاف کشــور در‬ ‫ایــن جلســه از روســا و دادســتان های گلســتان‬ ‫خواســت بــرای کاهــش ورودی پرونــده بــه‬ ‫محاکــم ‪ ،‬نهادهــای داوری و میانجی گــری را‬ ‫تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫گام برداشــتن بــرای حــل ‪ ۲‬چالــش اساســی‬ ‫اســتان ماننــد پتروشــیمی و عالج بخشــی خلیــج‬ ‫گــرگان نتیجــه حمایــت و پشــتیبانی دادگســتری‬ ‫اســتان بــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه ضمــن تقدیــر از دســتگاه‬ ‫قضایــی بــرای حــل چالش های اساســی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در حــوزه مقابلــه بــا ناهنجاری هــای‬ ‫اقتصــادی و مبــارزه بــا قاچــاق کاال‪ ،‬صیانــت از‬ ‫منابــع طبیعــی و جنگل هــا اگــر حمایــت رییــس‬ ‫کل دادگســتری و دادســتان های اســتان نباشــد‪،‬‬ ‫موفقیتــی بــه دســت نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اقدامــات قاطــع دادگســتری‬ ‫گلســتان در مبــارزه بــا فســاد و سالم ســازی فضــای‬ ‫بانکی و اداری‪ ،‬مردم را به توســعه اســتان امیدوار‬ ‫کــرده و نشــان می دهــد فســاد خــط قرمــز دســتگاه‬ ‫قضایــی و برخــورد بــا مفســدان قاطعانــه و غیرقابل‬ ‫چشم پوشــی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حمایــت از امــران بــه‬ ‫معــروف و ناهیــان از منکــر‪ ،‬عفــاف و حجــاب‪،‬‬ ‫کمــک بــه حــل و فصــل مســالمت امیز دعــاوی‬ ‫خانوادگــی و راه انــدازی مرکــز مــاده ‪۴۲‬‬ ‫بــرای نگهــداری معتــادان متجاهــر از جملــه‬ ‫برنامه هــای مشــترکی اســت کــه بــا دســتگاه‬ ‫قضایــی اســتان بطــور جــدی پیگیــر ان هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫در نیمــه نخســت امســال بــا تــاش و پادرمیانــی‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف و صلــح یــاران ‪۱۳۱‬‬ ‫محکــوم بــه زنــدان کــه در اســتانه ورود بــه زنــدان‬ ‫بودنــد بــا گذشــت شــاکیان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه تالش هــای ایــن‬ ‫شــورا در پرونده هــای مهــم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون اجــرای ‪ ۱۴‬حکــم قصــاص‬ ‫بــا پیگیــری و پادرمیانــی شــورای حــل اختــاف و‬ ‫گذشــت اولیــای دم لغــو شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رســیدگی الکترونیــک‬ ‫پرونده هــا نیــز شــورای حــل اختــاف اســتان در‬ ‫کشــور ســرامد اســت و شــورای حــل اختــاف‬ ‫گنبــدکاووس بــا دادرســی الکترونیــک ‪ ۷۸‬درصــد‬ ‫پرونده هــا رتبــه نخســت اســتان را دارد‪.‬‬ ‫رییــس توســعه حــل اختــاف گلســتان هــم‬ ‫گفــت‪ ۴۵ :‬درصــد پرونده هــای ورودی بــه شــعب‬ ‫شــورای حــل اختــاف اســتان امســال بــا ســازش‬ ‫مختومــه شــد کــه پنــج درصــد بیشــتر از مــدت‬ ‫مشــابه پارســال اســت‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬شــعب شــورای‬ ‫حــل اختــاف بخــش کمــاالن بــا ‪ ۶۲‬درصــد‬ ‫و علی ابادکتــول بــا ‪ ۵۵‬درصــد بیشــترین‬ ‫ســازش در پرونده هــا را دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هدف گــذاری مــا بــرای رســیدن‬ ‫بــه ســازش ‪ ۸۷‬درصــد پرونده هــا تــا ســه ســال‬ ‫اینده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,535,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫پیشتازی خراسان‬ ‫شمالی در توسعه‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان کشاورزی‬ ‫توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫در اولویــت دولــت قــرار دارد و نخبــگان ایــن حــوزه توانســته اند‬ ‫بــا حمایت هــای بانکــی دولــت‪ ،‬راهکارهــای علمی و منطبق با‬ ‫نیازهــای اولویـت دار بخش کشــاورزی ارایه دهند‪.‬‬ ‫بخــش کشــاورزی در خراســان شــمالی دارای جایــگاه‬ ‫ویــژه ای اســت بــه طــوری کــه حــدود ‪ ۲۵‬درصــد تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی اســتان را در بــر مــی گیــرد و نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۳۴.۷‬درصــد از کل شــاغالن ایــن خطــه شــامل ‪ ۸۲‬هــزار‬ ‫بهره بــردار در ایــن حــوزه اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی همچنیــن بــا حــدود ســه میلیــون واحــد‬ ‫دامــی از قطــب هــای دامپــروری کشــور محســوب می شــود و‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تن محصوالت کشــاورزی و‬ ‫دامــی در ایــن اســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫حال اگر این پیشــران اقتصادی خراســان شــمالی بر اســاس‬ ‫اصــول مهندســی شــکل گیــرد و از حالــت نوســان و تزلــزل‬ ‫خــارج و بــا تنش هــای درونــی و بیرونــی بــه خوبــی مقابلــه کنــد‬ ‫چــاره جــز حرکــت بــر مــدار کشــاورزی دانــش بنیــان نــدارد‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم در ایــن خطــه از شمالشــرق بــه‬ ‫خوبــی از اهمیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت هــای موجــود در ان اگاه هســتند و توانســته انــد‬ ‫بــا اختصــاص تســهیالت ویــژه بــه شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫کشــاورزی گام هــای بزرگــی در ایــن راســتا بردارنــد و فــروش‬ ‫قابــل توجــه ایــن شــرکت هــا نیــز بیانگــر ایــن مدعاســت‪.‬‬ ‫امــا برگــزاری رویــداد ملــی «تانا» یا همان توانمندســازی‬ ‫اکوسیســتم نــواوری بــا حضــور ‪ ۹۰‬شــرکت داخلــی و‬ ‫خارجــی در مهرمــاه امســال در بجنــورد نقطــه روشــنی از‬ ‫حمایــت دولــت در ایــن زمینــه بــود‪.‬‬ ‫این رویداد بزرگ علمی که برای نخســتین بار در اســتان‬ ‫برگــزار مــی شــد‪ ،‬شــرکت کنندگان مشــکالت و مســایل در‬ ‫حوزه های مختلف را شناســایی و راه حل پیشــنهادی خود‬ ‫را ارایــه می دادنــد و دولــت نیــز بــا راه حــل مناســب از ان هــا‬ ‫حمایــت مــی کرد‪.‬‬ ‫جوانــان نخبــه خراســان شــمالی در ایــن رویــداد از مبــارزه‬ ‫بیولوژیــک بــا افــات‪ ،‬تولیــد کــود اورگانیــک و تولیــد بــذر اصــاح‬ ‫شده بعنوان دستاوردهای علمی در این بخش رونمایی کردند‬ ‫و نشــان دادنــد کــه قلــه هــای علمــی هــر چقــدر دورتر باشــد ولی‬ ‫بــا اراده جوانــان ایــن مــرز و بــوم دســت یافتنــی اســت‪.‬‬ ‫تولید بذر اصالح شده‬ ‫«حکیــم بــذر خــاق» فنــاور یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫حاضــر در رویــداد تانــا بــه خبرنــگار ایرنــا گفت‪ :‬این شــرکت اولین‬ ‫و تنها تولید کننده بذر دانش بنیان در خراســان شــمالی اســت‬ ‫کــه در تولیــد بــذر‪ ،‬اســانس و عصــاره گیاهــی فعالیــت می کند و‬ ‫محصــول نهایــی انــواع دارو بــا پایــه گیاهی اســت‪.‬‬ ‫مهدی باور اظهارداشــت‪ :‬این شــرکت در ســال گذشــته اغاز‬ ‫بــه کار کــرد و بــرای اولیــن بــار در اســتان نســبت بــه تولیــد‬ ‫بذرهــای دارای پوشــش اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه بــذر بــه صــورت ســنتی تهیــه‬ ‫و برداشــت مــی شــود دارای قــدرت نامیــه و ســبز شــدن کمتــری‬ ‫اســت ولــی بــذور شــرکت مــا بــه روش خاصــی تولیــد مــی شــود‬ ‫کــه مانــدگاری و رشــد مناســبی دارد‪.‬‬ ‫ایــن فنــاور بخــش کشــاورزی در خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫بســیاری از گیاهــان دارویــی در عرصــه هــای طبیعــی بــه علــت‬ ‫برداشــت بــی رویــه و خشکســالی از بیــن رفتــه و ایــن گیاهــان‬ ‫عمدتــا بــه مرحلــه زاداوری نمــی رســد و بــا تولیــد بــذر و نشــاء‬ ‫اصــاح شــده کشــت زراعــی ایــن گونه هــا گســترش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده گیاهــان بومــی مقــاوم بــه شــرایط‬ ‫اســتان و ســازگار بــا اقلیــم منطقــه کــه در ایــن شــرکت بــرای‬ ‫برداشــت بــذر ان اقــدام می شــود شــامل کاکوتــی‪ ،‬اق باش‪،‬‬ ‫باریجــه و شــیرین بیــان اســت‪.‬‬ ‫بــاور یــاداور شــد‪ :‬بذرهــای ایــن گونــه از گیاهان پوشــش دار‬ ‫تولیــد مــی شــود و در پوشــش و الیــه ای از ترکیبــات قــرار‬ ‫میگیرد که ســبب حجیم و درشــت تر شــدن ان می شــود و‬ ‫بــر ایــن اســاس امــکان کشــت مکانیــزه ایــن دانــه هــا فراهــم‬ ‫و دور ریــز بــذر کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫مبارزه بیولوژیک با افات‬ ‫«شــکارگران زیســتی ارم» از دیگــر شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫فعال در بخش کشــاورزی شهرســتان شــیروان خراسان شمالی‬ ‫اســت کــه در زمینــه پــرورش و تکثیــر حشــرات مفیــد فعالیــت‬ ‫مــی کنــد و مدیرگــروه ایــن شــرکت دانــش بنیــان در مــورد نحــوه‬ ‫فعالیــت تیــم علمــی خــود گفــت‪ :‬حشــرات تکثیــر شــده در ایــن‬ ‫شــرکت جایگزیــن ســموم مبــارزه بــا افــات کشــاورزی مــی شــوند‪.‬‬ ‫زکیــه احمــدی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن شــرکت پنــج گونــه حشــره‬ ‫تولیــد و زنبــور ‪ ۲‬گونــه ان را شــامل مــی شــود کــه بــرای کنتــرل‬ ‫افــات بــاغ هــا و کشــتزارها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬قریــب بــه اتفــاق حشــرات تولیــدی در‬ ‫ایــن شــرکت تجــاری شــده انــد و امســال در یکهــزار هکتــار از‬ ‫زمینهــای گوجــه فرنگــی و ‪ ۶۰‬هکتــار از بــاغ هــای ســیب مبــارزه‬ ‫بیولوژیــک بــا افــات بــا اســتفاده از ایــن حشــرات انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه شــرکت دانــش بنیــان «شــکارگران زیســتی‬ ‫ارم» ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از ایــن حشــرات در گلخانــه هــا‬ ‫بســته بــه وســعت بــرای مبــارزه بــا افــات انجــام مــی شــود و‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰‬هکتــار از ســطح گلخانــه هــا در داخــل و جــارج‬ ‫اســتان از ایــن فرصــت اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره هزینــه هــای مبــارزه بیولوژیــک بــا افــات کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬هزینــه ان معــادل یــک دهــم هزینــه هــای اســتفاده‬ ‫از ســموم اســت و ایــن حشــرات در مزارعــی فاقــد سمپاشــی‬ ‫زیســت مــی کننــد و مبــارزه بیولوژیــک انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫احمــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــکارگری کــه بــرای افــت‬ ‫مشــخص تولیــد و در مرزعــه و بــاغ رهاســازی شــده‪۸۰ ،‬‬ ‫درصــد از اهــداف بــرای کنتــرل افــات را محقــق مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتفاده از ایــن شــکارگران در گخانه هــا‬ ‫هــم نصــف هزینــه هــای ســموم بــرای کشــاورز هزینــه در‬ ‫بــر مــی دارد و ایــن مبــارزه پایــدار اســت و نیاز به سمپاشــی‬ ‫ایجــاد نمی شــود‪.‬‬ ‫تولید کود اورگانیک‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان «کشــت کارگســتر نــوژان» بعنــوان‬ ‫تولیدکننــده کــود و افــت کــش هــای پیشــرفته بیولوژیــک در‬ ‫بجنــورد فعــال اســت و توانســته نقــش مهمــی در علمی کــردن و‬ ‫بهــره وری بخــش کشــاورزی ایــن منطقــه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد ایــن شــرکت دانــش بنیــان بخــش کشــاورزی‬ ‫در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬تولیــد در ایــن شــرکت از ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫اغــاز شــد و مــا در شــرکت بــه دنبــال توســعه و افزایــش تولید‬ ‫محصــول هســتیم ضمــن اینکــه در ایــن زمینــه نیازمند توجه‬ ‫و حمایــت ویــژه مســووالن هســتیم‪.‬‬ ‫ابوالفضــل حق جــووی افــزود‪ :‬اکنــون محصول نیتروزیســت‬ ‫حــاوی باکتــری تثبیــت کننــده ازت و نیــز فسفوزیســت حــاوی‬ ‫باکتــری حــل کننــده فســفات در ایــن شــرکت تولیــد و بــه‬ ‫مرحلــه فــروش مــی رســد و بــرای تولید تجاری میکــروژان نیز‬ ‫اقدامــات الزم در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محصــول بــه چنــد روش اغشــته بــه نشــاء و‬ ‫همــراه بــا ابیــاری اســتفاده مــی شــود و بــه لحــاظ هزینــه بــرای‬ ‫کشــاورزان بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد شــرکت دانــش بنیــان کشــت کارگســتر نــوژان بــا‬ ‫بیــان اینکــه تمامــی محصــوالت ایــن شــرکت هــا رونــد طبیعــی‬ ‫را طــی کــرده و فاقــد مــواد شــیمیایی نگهدارنــده اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســاالنه ‪ ۶‬هــزار لیتــر کــود در ایــن شــرکت تولیــد می شــود و‬ ‫محصــوالت در داخــل و خــارج اســتان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کــود بیولوژیــک و یــا کــود زیســتی‪ ،‬خــاک را حاصلخیــز کــرده و‬ ‫مــواد غذایــی نامحلــول خــاک را قابــل جــذب مــی کننــد و یــا از‬ ‫شــکلی بــه شــکل دیگــر ترکیــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۶۲‬میلیارد تومان به دانش بنیان ها‬ ‫ســابقه امر نشــان می دهد که مســووالن دولت ســیزدهم‬ ‫در خراســان شــمالی تمــام همــت خــود را بســته انــد تا بخش‬ ‫کشــاورزی به عنوان پیشــران توســعه اســتان را تقویت کنند‬ ‫و در ایــن راســتا بــر توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان تاکید‬ ‫دارنــد و اختصــاص ‪ ۶۲‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه این شــرکتها‬ ‫کــه بخــش زیــادی در حــوزه کشــاورزی فعالیــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫گــواه عــزم دولــت بــر علمــی کــردن کشــاورزی ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور است‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫در این بــاره گفــت‪ ۶۲ :‬میلیــارد تومــان از محــل ‪ ۱۰‬درصــد منابــع‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی اســتان بــه طرح هــای دانــش بنیــان و‬ ‫تقویــت زیرســاخت های مرتبــط بــا ایــن حــوزه اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مرتضــی بهزادفــر اظهارداشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای تقویت‬ ‫حــوزه دانــش بنیــان و در ‪ ۲‬بخــش کمــک بــه زیــر ســاخت هــای‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری و کمــک بــه خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز در‬ ‫ایــن حــوزه اختصــاص داده شــد و از مجمــوع ایــن میــزان اعتبــار‬ ‫‪ ۷۷‬درصــد ان بــرای ایجــاد زیــر ســاخت هــای پــارک و تقویــت‬ ‫صنــدوق هــای پژوهــش فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تخصیــص ‪ ۲‬میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار بــرای‬ ‫راه انــدازی هواشناســی کاربــردی‪ ،‬چهــار میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان شــهرکهای صنعتــی‪۲ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان شــرکت هــای فنــی و حرفــه ای و ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای بخــش دانــش بنیان ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن بــه دســتگاه هــای اجرایــی کــه در‬ ‫حــوزه دانــش بنیــان فعالیــت مــی کننــد نیــز بــرای رشــد و ارتقــای‬ ‫ایــن شــاخص کمــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهزادفــر افــزود‪ :‬ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی منابــع‬ ‫مالــی الزم بــرای خریــد تجهیــزات در اختیــار دســتگاه های‬ ‫اجرایــی کــه فعالیــت هــای دانــش بنیــان انجــام می دهنــد‪،‬‬ ‫اختصــاص مــی دهــد‪.‬‬ ‫فروش‪ ۶۴۰‬میلیارد ریالی دانش بنیان ها‬ ‫گرچــه بــر اســاس نظــر صاحبنظــران حــوزه بــه دلیــل نوظهــور‬ ‫بــودن شــرکت هــای دانــش بنیــان در خراســان شــمالی هنــوز‬ ‫نتوانســته ایم به بهره وری مناســبی در این زمینه دســت یابیم‪،‬‬ ‫ولــی بســیاری از زیرســاخت هــای توســعه ایــن شــرکت هــا در‬ ‫اســتان بــه خوبــی شــکل گرفتــه اســت و ایــن شــرکت هــا تاکنــون‬ ‫‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال فــروش داشــته انــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی در این بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت های دانــش بنیــان ایــن اســتان از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۰‬میلیــارد ریــال فــروش محصــول داشــتند‪.‬‬ ‫محمدرضــا قربانــی بــا بیان اینکــه ‪ ۶۰‬درصد از واحدهــای فناور و‬ ‫دانــش بنیــان اســتان در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات(ای‬ ‫تــی)‪ ،‬الکترونیــک و هوشمندســازی فعالیــت می کننــد افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬واحــد فنــاور جدیــد در ســال جــاری پذیــرش شــدند کــه در‬ ‫ی ســازی ایده هــای محــوری در قالــب‬ ‫دور ­ه هــای مختلــف تجــار ­‬ ‫ارایــه خدمــات مشــاوره‪ ،‬خدمــات توانمندســازی‪ ،‬اســتقرار در‬ ‫فضاهــای پــارک و پرداخــت تســهیالت از منابــع مالــی مختلــف‬ ‫مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیــان خراســان‬ ‫شــمالی امســال در نمایشــگاه خدمــات کســب و کار‪،‬‬ ‫نمایشــگاه نمــا نام ­هــای دانــش بنیــان روســتایی تهــران‪،‬‬ ‫ت هــا در بجنــورد و‬ ‫نمایشــگاه توانمنــدی ­هــای شــرک ­‬ ‫نمایشــگاه شهرهوشــمند تهــران حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی ادامــه داد‪۱۳ :‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان از محــل تبصــره ‪ ۱۰ ،۱۶‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال از محــل تبصــره ‪ ۵۲۹ ،۱۸‬میلیــارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال از مشــارکت بنیــاد برکــت و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫توســط بانــک توســعه تعــاون بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اســتان تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد «تانا» با حضور ‪ ۹۰‬شرکت‬ ‫برگــزاری ‪ ۲‬روزه رویــداد تانــا (توانمندســازی اکوسیســتم‬ ‫نواوری اســتان) از ‪۱۸‬مهرماه در بجنورد با حضور ‪ ۹۰‬شــرکت‬ ‫بــه خوبــی بیانگــر اهمیــت دادن مســووالن بــه دانــش بنیانهــا‬ ‫در خراســان شــمالی اســت و ایــن رویــداد توانســت نقطــه‬ ‫نوظهــوری بــرای ابــراز وجــود شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه‬ ‫خصــوص در بخــش کشــاورزی باشــد‪.‬‬ ‫برگــزاری ایــن رویــداد بــزرگ بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬رییــس بنیــاد نخبــگان‬ ‫اســتان‪ ،‬رییــس پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬مدیــر کل دفتــر جــذب‬ ‫و حمایــت از ســرمایه گــذاری اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫و دیگــر مســووالن اجرایــی در روز دوشــنبه (‪ ۱۸‬مهرمــاه) بــه‬ ‫مــدت ‪ ۲‬روز در محــل دانشــگاه پیــام نــور بجنــورد اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رویــداد بــزرگ تانــا (توانمنــد ســازی اکوسیســتم نــواوری‬ ‫اســتان) در محورهــای تجهیــزات و ماشــین االت بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تجهیــزات حــوزه ابزیان‪ ،‬کاربرد فنــاوری اطالعات‬ ‫و ارتباطــات در مدیریــت نهادهــای دامــی‪ ،‬صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫خــوراک دام و کــود الــی در بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همــه واحدهــای فنــاور و صاحبــان ایــده از جملــه‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬اســاتید‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬صاحبــان‬ ‫صنایــع‪ ،‬کارگاه هــای تولیــدی و ســایر افــراد در ایــن رویــداد‬ ‫شــرکت کردنــد و شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد مشــکالت‬ ‫و مســائل در حوزه هــای مختلــف را شناســایی و راه حــل‬ ‫پیشــنهادی خــود را ارایــه می دهنــد و بــا راه حــل مناســب از‬ ‫ان هــا حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪،‬‬ ‫همه درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫بیماری های روان تنی‬ ‫کدامند؟‏‬ ‫ضرورت توجه به سالمت‬ ‫و ایمنی غذایی مردم‬ ‫تمــام دانشــگاه های علــوم پزشــکی معاونت غــذا و دارو‬ ‫دارنــد کــه مجهــز بــه ازمایشــگاه های پیشــرفته و مرجــع‬ ‫اســت و مطابــق قوانیــن موجــود‪ ،‬کار پایــش و نظــارت بر‬ ‫تولیــد موادغذایــی را بــه بهترین شــکل انجــام می دهند؛‬ ‫بــه طــوری کــه اســتانداردهای انهــا در منطقــه و دنیــا کــم‬ ‫نظیــر اســت و مرجــع محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫رتبه نخست سالمت‬ ‫غذای منطقه متعلق‬ ‫به ایران است‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه رتبــه‬ ‫نخســت ســامت غــذای منطقــه بــه ایــران تعلــق دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳‬درصــد مــرگ ومیــر در ایــران طبــق اعــام ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی متاثــر از مصــرف دخانیــات و ارزانــی ســیگار عامــل‬ ‫افزایــش مصــرف ان در کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت بهداشــت‪ ،‬بهــرام‬ ‫عین اللهی در همایش روز جهانی غذا در ســالن همایش های‬ ‫بین المللــی رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــر ضــرورت‬ ‫تصویــب مالیــات بــر دخانیــات توســط مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در جایــی کــه صنعــت دخانیــات از افزایــش‬ ‫فــروش ســود می بــرد‪ ،‬عــوارض ان بــر ســامتی مــردم میلیاردها‬ ‫تومــان بــه نظــام ســامت اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا شــاخصی کــه ســایر‬ ‫کشــورهای منطقــه در ان از مــا پیشــی گرفته انــد و بایــد در‬ ‫ارتقــای ان بکوشــیم‪ ،‬مالیــات بــر دخانیــات اســت‪ ،‬دولــت بــا‬ ‫مالیات بر دخانیات موافق اســت و امیدواریم امســال مجلس‬ ‫شــورای اســامی ایــن مالیــات را تصویــب کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تقریبــا تمــام حوزه هــای داخلــی از‬ ‫افزایــش مصــرف دخانیــات متاثــر بــوده و ضــرر می کننــد بــه‬ ‫افزایــش ریســک بیماری هــای ریــوی در مصرف کننــدگان مــواد‬ ‫دخانــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســیگار تمــام بیماری هــا را تشــدید‬ ‫می کنــد و بایــد دربــاره کاهــش مصــرف ان در جامعــه از طریــق‬ ‫افزایــش مالیــات‪ ،‬تصمیــم جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رتبه نخست سالمت غذای منطقه به ایران تعلق دارد‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬ایــران در همه شــاخص های ســامت از‬ ‫جمله تولیدات غذایی ســرامد منطقه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه گذشــته در اجــاس مدیترانه شــرقی‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانی در مصر با حضور ‪ ۲۲‬وزیر بهداشــت‬ ‫از ‪ ۲۲‬کشــور حضــور یافتیــم کــه در زمینه هــای مختلــف بحــث‬ ‫و تبــادل نظــر شــد و خوشــبختانه جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫همــه شــاخص های بهداشــتی بــا فاصلــه زیــاد نســبت بــه ســایر‬ ‫کشــورها پیشــتاز بــود‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی افــزود‪ :‬بســیاری از بیماری هــای واگیــر کــه برخــی‬ ‫کشــورهای این منطقه درگیر ان هســتند همچون ســل و فلج‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪614‬‬ ‫اطفــال تقریبــا در ایــران ریشــه کــن شــده و در نشســتی کــه‬ ‫دربــاره غــذا برگــزار شــد‪ ،‬ایــران بهتریــن شــاخص ها را داش ـ ‬ ‫ت‬ ‫و در فاصلــه زیــادی بــا ســایر کشــورهای ایــن منطقــه قــرار‬ ‫می گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای توســعه ســامتی در جامعــه توجــه بــه‬ ‫ســامت غــذا و ســامت هــوا ضــروری اســت‪ .‬همه گیــری کرونــا‬ ‫نشــان داد کــه یــک ویــروس از طریــق انتقــال هوایــی تــا چــه حــد‬ ‫مــی توانــد اســیب رســان باشــد و عــاوه بــر ایــن مقولــه ای کــه‬ ‫بــه خوبــی می تــوان از عــوارض ان پیشــگیری کــرد‪ ،‬غذاســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬دسترســی احــاد مــردم بــه‬ ‫غــذای ســالم‪ ،‬بــا کیفیــت و مفیــد از تکالیــف دولــت هاســت کــه‬ ‫مــی توانــد از بســیاری از بیماری هــا جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به سالمت و ایمنی غذایی مردم‬ ‫عین اللهــی اضافــه کــرد‪ :‬وزارت بهداشــت وظیفــه خــود‬ ‫می دانــد مســاله ایمنــی و ســامت غــذا را بــا جدیــت دنبــال‬ ‫کنــد‪ .‬مــا ســازمان های مختلفــی داریــم کــه ســازمان غــذا و‬ ‫دارو بــا اختیــارات قانونــی کافــی‪ ،‬از قدرتمندتریــن ســازمان‬ ‫انهاســت و می توانــد ایمنــی و ســامت غذایــی مــردم را‬ ‫نظــارت و پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســازمان بایــد االیندگــی مــواد غذایــی و‬ ‫همچنیــن بیماری هــای منتقلــه از غــذا را بــه حداقــل برســاند کــه‬ ‫در ایــن مســیر اولیــن و مهمتریــن گام امــوزش همگانــی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد‪ :‬امــوزش ســبک زندگــی ســالم‬ ‫بــه مــردم و اینکــه چــه غذایــی را بــه چــه میــزان و چگونــه‬ ‫مصــرف کننــد بســیار مهــم اســت و از بســیاری بیماری هــا‬ ‫پیشــگیری می کنــد‪.‬‬ ‫عین اللهــی افــزود‪ :‬خوشــبختانه تمــام دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی معاونت غذا و دارو دارند که مجهز به ازمایشــگاه های‬ ‫پیشــرفته و مرجــع اســت و مطابــق قوانیــن موجــود‪ ،‬کار پایــش‬ ‫و نظــارت بــر تولیــد موادغذایــی را بــه بهتریــن شــکل انجــام‬ ‫می دهنــد؛ بــه طــوری کــه اســتانداردهای انهــا در منطقــه و دنیــا‬ ‫کــم نظیــر اســت و مرجــع محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن معاونت هــا بایــد کوچکتریــن انحرافــات‬ ‫از قوانیــن را گــزارش کننــد و شــبکه بهداشــت و شــبکه غــذا و‬ ‫دارو در کنــار هــم پایــش ایمنــی و ســامت غذایــی را روزانــه‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی تصریــح کــرد‪ :‬همایــش روز جهانــی غــذا از ســال‬ ‫‪ ۸۶‬برگــزار می شــود کــه نشــان دهنــده اهمیــت موضــوع ایمنــی‬ ‫غذایــی در کشــور اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن نشسـت ها بایــد بــه‬ ‫دســتاوردهای جدیــد علمــی بپردازند و در بحث کنتــرل غذایی از‬ ‫هــوش مصنوعــی نیــز بهــره گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫از بزرگتریــن مزیت هــای ماســت و ایــن شــرکت ها بایــد‬ ‫بتواننــد در صنایــع غذایــی کشــور‪ ،‬ســرمایه گذاری و‬ ‫محصــوالت خــود را صــادر کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دیــدار بــا وزرای بهداشــت کشــورهای‬ ‫منطقــه اعــام شــد کــه ایــن کشــورها در انتظــار رونــق‬ ‫صــادرات محصــوالت ایرانــی هســتند و از انهــا اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــران قــادر اســت در صــادرات دارو و مــواد غذایــی‬ ‫حــرف نخســت را بزنــد؛ بــه ویــژه ان کــه افزایــش صــادرات‬ ‫موجــب خودکفایــی بیشــتر می شــود و افــراد را به تولید بهتر‬ ‫و افــزون تــر ترغیــب می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬بیماری ناشی از ناایمنی غذایی‬ ‫عین اللهــی افــزود‪ :‬هــدف مــا ایــن اســت کــه غــذای مــردم ایمن‬ ‫باشــد؛ زیــرا غــذای ناایمــن ‪ ۲۰۰‬بیمــاری از بیماری هــای ســاده‬ ‫گرفتــه تــا ســرطان ها را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاالنه حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫نفــر در جهــان از غــذای الــوده و ناایمــن اســیب می بیننــد و ایــن‬ ‫بدیــن معنــی اســت کــه از هــر ‪ ۱۰‬نفــر در جهــان یــک نفــر از ایــن‬ ‫مســاله دچــار اســیب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــر نقــش مهــم مــواد غذایــی در پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای غیرواگیــر تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬ســاالنه ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــارد دالر در دنیــا هزینــه درمــان بیمــاری هــای ناشــی از‬ ‫غــذای الــوده و ناایمــن می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬دیابــت‪ ،‬فشــار خــون و بیماری هــای‬ ‫قلبــی متاثــر از مصــرف مــواد غذایی ناســالم اســت و اگر مصرف‬ ‫مــواد غذایــی اصــاح شــود‪ ،‬بســیاری از بیماری ها کنترل خواهد‬ ‫شــد؛ مثــا بــا کاهــش مصــرف نمــک می توان از فشــار خــون باال‬ ‫جلوگیــری کرد‪.‬‬ ‫عین اللهــی یــاداور شــد‪ :‬بایــد عــاوه بــر افزایــش کیفیــت تولیــد‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬شــاخص های دیگــری مثــل مصــرف نمــک‪ ،‬قنــد‬ ‫و چربی هــا را کاهــش دهیــم؛ چــرا کــه ایــن اقدامــات موجــب‬ ‫کاهــش هزینه هــای ســامت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تامیــن ســامت‪ ،‬کاری جمعــی و بین بخشــی‬ ‫اســت و توجــه بــه شــاخص هــا و مولفه هــای اجتماعــی موثــر‬ ‫بــر ســامت بســیار مهــم اســت‪ .‬وزارت جهادکشــاورزی یکــی از‬ ‫دســتگاه هــای اصلــی در ایــن عرصــه اســت کــه خوشــبختانه در‬ ‫ســال جــاری همــکاری هــای بســیار خوبــی بیــن دو وزارتخانــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی و بهداشــت شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه ضــرورت خروج و تبدیل کشــاورزی‬ ‫از حالــت ســنتی بــه مــدرن و مکانیــزه‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا مــدرن شــدن‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اســتفاده از ســموم‪ ،‬افــت کــش هــا و کودهــای‬ ‫شــیمیایی در تولیــدات غذایــی کشــاورزی کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته اثــر همه گیــری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬بر تولیدات و قیمت مواد غذایی موجب رکود اقتصاد‬ ‫جهانــی شــد؛ امــا خوشــبختانه بــا اقدامــات وزیــر جهادکشــاورزی‬ ‫در کشــور‪ ،‬شــاهد تولیــد بیشــترین گنــدم طــی ســال اخیــر در‬ ‫ایــران بوده ایــم کــه دســتاوردی نویدبخــش اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬هماهنگــی ســازمان غــذا‬ ‫و دارو بــا تولیدکننــدگان بســیار مهــم اســت؛ کارخانجــات و‬ ‫شــرکت های تولیــد موادغذایــی وظیفــه خطیــری دارنــد و بایــد بــا‬ ‫کاهــش بوروکراســی مشــکالت انهــا را کاهــش داد‪.‬‬ ‫عین اللهــی بــر افزایــش صــادرات مــواد غذایــی تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬وزارت بهداشــت از تولیدکننــدگان مــواد غذایــی بــه‬ ‫صــورت جــدی پشــتیبانی مــی کنــد ولــی در مقابــل تخلفــات و‬ ‫تقلبــات بــه طــور جــدی مــی ایســتد؛ زیــرا ســامت مــردم بــرای‬ ‫مــا اهمیــت بســیار دارد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‏رسمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/000814‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب ‏قربانیــان فرزنــد عبدالمحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 328‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 247.13‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی خانــم امانــگل‬ ‫قربانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‏مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‏انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1401/07/25 :‬م‪-‬الــف‪9500 :‬‏ بهمــن ســارلی‪-‬رئیس ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‏رسمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400/000816‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالــه‏قربــان نیــان فرزنــد عبدالمحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 25‬صــادره از در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 238.43‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای تقــان دردی‬ ‫عــوض پــور محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در‏صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1401/07/25 :‬م‪-‬الــف‪9502 :‬‏بهمــن ســارلی‪-‬رئیس ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫از شــایع ترین بیماری هــای روان تنــی می تــوان بــه‬ ‫انواع حمله های ترس‪ ،‬نابســامانی ها و اختالالت‬ ‫اضطرابــی‪ ،‬‏افســردگی‪ ،‬وســواس‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫محیطــی و ماننــد ان اشــاره کــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫همچنیــن در اغلــب ایــن بیماری هــا ریشــه های‬ ‫مشــترک «گناهان سرکوب شده»و «خصومت»به‬ ‫عنــوان عامــل اصلــی‏بــروز بیمــاری حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫منظــور از بیماری هــای روان تنــی‪ ،‬بیماری هایــی‬ ‫اســت کــه ریشــه روحــی روانــی دارد‪ ،‬امــا خــود‏را‬ ‫بــه صــورت دردهــای جســمی و فیزیکــی بــروز‬ ‫می دهــد‪.‬‏‬ ‫گاهــی اشــخاص هســتند کــه از تنگــی نفــس رنج‬ ‫می برنــد‪ ،‬امــا در بررســی های بالینــی هیچ گونــه‬ ‫نشــانه ای از بیمــاری‏دســتگاه تنفســی در ان هــا‬ ‫یافــت نمی شــود‪ ،‬ازایــن رو می تــوان علــت بــروز‬ ‫بیمــاری را در اضطراب هــا و فشــارهای روحــی‬ ‫‏جســتجو کــرد‪ .‬در این گونــه مــوارد اضطــراب و‬ ‫فشــار روحــی در طــول ســال های متوالــی روی هــم‬ ‫انباشته شــده و درنهایــت‏اثــار خــود را بــه صــورت‬ ‫یــک بیمــاری جســمی اشــکار کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫درواقــع بیماری هــای روان تنــی در خاطــرات‬ ‫گذشــته‪ ،‬احساســات نهفتــه و روان نــااگاه فــرد‬ ‫ریشــه دارد و می تــوان گفــت‏ایــن اختــال ناشــی‬ ‫از احساســات و خاطراتــی اســت کــه روان اگاه بــه‬ ‫علــل و دالیــل گوناگــون ازجملــه احســاس گنــاه‬ ‫‏ان هــا را ســرکوب کــرده و در ظاهــر بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده اســت‪ .‬درحالی کــه این گونــه بیماری هــا یــا‬ ‫بیماری هایــی کــه‏بخشــی از ان هــا روان تنی اســت‬ ‫همگــی از معادلــه ســاده «امادگــی قبلــی همــراه‬ ‫بــا فشــار روحــی» پیــروی می کننــد‏‪.‬‬ ‫در بیماری هــای روان تنــی فشــارهای روانــی‬ ‫شــدید از راه سیســتم عصبــی خــودکار ســبب‬ ‫ایجــاد اختــال در بافت هــا و‏ارگان هــای مختلــف‬ ‫بــدن می شــود و پزشــکان معتقدنــد روان تنــی‬ ‫می توانــد در طیــف وســیعی از انــواع ســردردها‪،‬‬ ‫‏ســرگیجه‪ ،‬مشــکالت مربــوط بــه معــده و دســتگاه‬ ‫گــوارش‪ ،‬فشــارخون بــاال‪ ،‬بی نظمی هــای ضربــان‬ ‫قلــب و ســایر عالئــم‏بــروز کنــد‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه اختــال مذکــور بــر اثــر اســترس کوتــاه‬ ‫مــدت معمولــی یــا اضطراب هــای دوره ای ایجــاد‬ ‫‏نمی شــود بلکــه بــا اســترس های طوالنــی مــدت‬ ‫احتمــال شــکل گیری ان در فــرد و اطرافیانــش‬ ‫قــوت می گیــرد‏‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬سمیه نیستان ‏‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬نظــر بــه اینکــه اقــای‬ ‫عرفــان اکبــری برابــر وکالــت نامــه شــماره‬ ‫‪1 4 0 1 2 2 0 6 1 9 4 4 5 4 5 2‬مو رخــه ‪1 4 0 1 /0 7 /1 6‬‬ ‫طبــق درخواســت وارده شــماره‪1401-5562‬‬ ‫مورخــه‪ 1401/07/16‬بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده توســط دفتــر ‪۱۵۴‬اق قــا ادعــا نمــوده‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی‬ ‫به مســاحت ‪۶‬شــش هکتار دارای پالک ثبتی شــماره‬ ‫‪ 551‬فرعــی از ‪ -۲۲‬اصلــی مفــروز و مجزیــی شــده از‬ ‫اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی قریــه کــرد بخــش ‪۱۲‬‬ ‫ثبــت اق اقــا بــه نــام محمــد پقه مســبوق به ســابقه‬ ‫ثبــت و صــدور ســند مالکیــت مــی باشــد و مــورد ثبــت‬ ‫برابــر ســند رهنــی ‪ ۳۳۹۰‬مورخــه ‪ 1343/09/01‬دفتــر‬ ‫‪ ۱۵‬گــرگان در رهــن ( فروشــنده شــاه ســابق) بنیــاد‬ ‫مســتضعفان انقــاب اســامی مــی باشــد مــرد کــه‬ ‫بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت‬ ‫از ایــن رو بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬اصالحــی اییــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد‬ ‫تاهرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‬ ‫دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود مــی باشــد بایــد تــا ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار‬ ‫اگهــی‪ ،‬بــه ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت یــا ســند‬ ‫معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد بــا‬ ‫توضیــح اینکــه مالــک برابــر گواهــی انحصــار وراثــت‬ ‫‪ 140103390000123883‬مورخــه ‪ 1401/01/21‬صــادره‬ ‫از شــعبه ‪ ۲‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان اق قــا‬ ‫فــوت نمــوده اســت م الــف‪13150 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوشنبه ‪1401/07/25‬‬ ‫محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪614‬‬ ‫شتاب اجرای طرح های‬ ‫ابخیزداری در گلستان با تخصیص‬ ‫اعتبارات سفر دولت سیزدهم‬ ‫تا پایان سال ‪ ۲۵‬دستگاه‬ ‫اتوبوس جدید به ناوگان‬ ‫شهری بجنورد اضافه می شود‬ ‫رییــس اداره حفاظــت خــاک اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری اســتان بــا تزریــق ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال کــه شــامل چهــار درصــد از اعتبارات‬ ‫مصــوب ســفر دولــت ســیزدهم بــه ایــن حــوزه بــوده‪ ،‬شــتاب بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫محمــد عباســی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای ‪ ۱۸‬طــرح ابخیــزداری و بــا اهــداف فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫کاهــش خطــرات ناشــی از ســیالب‪ ،‬تقویــت پوشــش گیاهــی در شــیب های ناپایــدار بــرای‬ ‫کنتــرل هــرز اب هــا و تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی در شــرق اســتان تخصیــص یافــت و‬ ‫از مردادمــاه ســال جــاری هــم بــه اجــرا درامــده کــه اکنــون ‪ ۴۲‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت‬ ‫شــهری شــورای اســامی بجنــورد گفــت‪ :‬تامیــن‬ ‫و خریــد ‪ ۲۵‬دســتگاه اتوبــوس جدیــد در دســت‬ ‫پیگیــری اســت کــه تمــام ایــن نــاوگان تــا پایــان‬ ‫امســال بــه چرخــه خدمات رســانی شــهر اضافــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســف مغروری اظهارداشــت‪ :‬نوســازی و توسعه‬ ‫نــاوگان عمومــی بجنــورد بــه عنوان یکــی از اولویتها‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد و گام هــای ابتدایــی بــرای‬ ‫خریــد ایــن تعــداد اتوبــوس جدید برداشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۵ :‬دســتگاه اتوبــوس جدیــد خریــداری‬ ‫شــده اســت و بــه زودی تحویــل و بــه نــاوگان حمــل‬ ‫و نقل شــهر بجنورد اضافه می شــود و ‪ ۱۰‬دســتگاه‬ ‫نیــز در حــال پیگیــری اســت و تــا پایــان امســال‬ ‫خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای شــهر بجنــورد ادامــه داد‪۸۰ :‬‬ ‫درصــد از منابــع مــورد نیــاز بــرای خریــد ایــن تعــداد‬ ‫نــاوگان بــه وســیله دولــت تامیــن مــی شــود و‬ ‫شــهرداری بجنــورد هــم ‪ ۲۰‬درصــد ایــن اعتبــارات را‬ ‫تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــهرداری بجنــورد‪ ۱۲‬میلیــارد‬ ‫تومان به صورت اســتقراضی از حســاب پارکینگها‬ ‫بــه عنــوان منابــع الزم بــرای نوســازی نــاوگان‬ ‫اتوبوســرانی برداشــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت‬ ‫شــهری شــورای اســامی شــهر بجنــورد دربــاره‬ ‫نوســازی نــاوگان تاکســیرانی بجنــورد نیــز گفــت‪:‬‬ ‫وضعیــت تولیــد تاکســی شــهری مشــخص نیســت‬ ‫و بــر اســاس اخریــن اظهــار نظرهــای مســووالن‬ ‫وزارت کشــور؛ وزارت صمــت مســوولیت تامیــن‬ ‫تاکســی شــهری را بــر عهــده خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش بســیار زیــادی از‬ ‫نــاوگان تاکســیرانی و اتوبــوس رانــی در مرکــز‬ ‫اســتان بــه ســن فرســودگی رســیده اســت و‬ ‫بایــد نوســازی شــود‪.‬‬ ‫باید زمان ارسال مرسوالت‬ ‫پستی استان کاهش یابد‬ ‫افزایش ‪ ۹۱‬درصدی وصول‬ ‫مالیات در خراسان شمالی‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی گفــت‪ :‬زمــان ارســال‬ ‫مرســوالت پســتی اســتان بایــد بــا هــدف جلــب رضایــت‬ ‫مردمــی و تحقــق دولــت الکترونیــک کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در دیــدار مدیــرکل پســت‬ ‫خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬پســت با برخورداری از‬ ‫ظرفیــت هــای گســترده همــواره یکــی از مطمئــن تریــن‬ ‫شــبکه هــای ارتباطــی مــردم اســت کــه بایــد بروزرســانی‬ ‫تجهیــزات ان در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز در دنیــای توســعه یافتــه‪ ،‬تمامــی‬ ‫کارهــا بــا شــبکه ارتباطــی پســت انجــام می شــود به گونه‬ ‫ای کــه خراســان شــمالی بــرای تســریع در انجــام کارهــا‬ ‫نیازمنــد گســترش بیشــتر خدمــات پســتی اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده گســترده مــردم‬ ‫از ظرفیــت هــای پســت عــاوه بــر اطمینــان در انجــام‬ ‫فعالیــت هــا‪ ،‬موجــب افزایــش بهــره وری‪ ،‬کاهــش‬ ‫حمــل و نقــل غیــر ضــروری و کاهــش زمــان دریافــت‬ ‫خدمــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۷۸۰‬میلیــارد تومــان درامــد مالیاتــی در اســتان وصــول‬ ‫شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۹۱‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫یوســف یعقــوب نــژاد اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۸‬درصــد بیــش‬ ‫از پیــش بینــی هــا و تکلیــف بــرای وصــول درامدهــای مالیاتــی‬ ‫اســتان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ نیمــه نخســت پارســال ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان درامد‬ ‫مالیاتــی در اســتان وصول شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی دربــاره دلیــل افزایــش‬ ‫میــزان وصــول درامدهــای مالیاتــی افــزود‪ :‬امســال میــزان‬ ‫درامدهــای شــرکت هــای بــزرگ اســتان بــه ویــژه مجموعــه‬ ‫الومینــای ایــران واقــع در شهرســتان جاجــرم و شــرکت‬ ‫پتروشــیمی خراســان واقــع در شهرســتان بجنــورد و بــه تناســب‬ ‫میــزان وصولــی مالیــات افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پتروشــیمی خراســان‪ ،‬الومینــای ایران‪ ،‬شــرکت‬ ‫لولــه گســتر و فــوالد گســتر‪ ،‬ســیمان بجنــورد‪ ،‬کارخانــه قنــد‬ ‫و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان از عمــده مودیــان مالیاتــی‬ ‫دراســتان هســتند‪.‬‬ ‫کمبود ناوگان اتوبوس در بجنورد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۵۰‬خانه‬ ‫محروم در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن تعــداد طــرح ابخیزداری اســتان از محل اعتبارات ملی پیشــگیری‬ ‫و مهــار ســیل اســتان و در قالــب ‪ ۱۲‬قــرارداد و در چهــار حــوزه «چهل چــای» مینودشــت‪،‬‬ ‫«اوغــان» در گالیکــش‪« ،‬کال اجــی بــزرگ» و گرگانــدوز در کاللــه و «قرنــاوه» و «یانبــاغ‬ ‫لهنــدر» در بخــش مــرزی مراوه تپــه بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قــرارداد اجــرای ایــن طرح هــا شــامل ســاخت ‪ ۱۴‬بنــد ســنگ و مالتــی‪ ،‬ســه بنــد‬ ‫خاکــی و یــک بنــد گابیونــی اســت و بــا تخصیــص ایــن اعتبــار‪ ،‬قبــل از پایــان ســال جــاری مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫عباســی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن ســازه ها شــامل ‪ ۲‬بنــد ســنگ و مالتــی و یــک بنــد گابیونــی‬ ‫در مینودشــت‪ ۲ ،‬بنــد ســنگ و مالتــی در گالیکــش‪ ۲ ،‬بنــد خاکــی و ‪ ۶‬بنــد ســنگ و مالتــی‬ ‫نیمه تمــام در کاللــه و چهــار بنــد ســنگ و مالتــی و یــک بنــد خاکــی در مراوه تپــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اداره کل بــرای ســال ‪ ،۱۴۰۰‬اجــرای ‪ ۵۶‬طــرح ابخیــزداری و ابخوانــداری‬ ‫در اســتان تعریــف کــرده بــود کــه اعتبــار ‪ ۱۸‬طــرح ان از محــل اعتبــارات تخصیص ســفر دولت‬ ‫ســیزدهم در روزهــای پایانــی ســال مالــی ‪ ۱۴۰۰‬تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت خــاک اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫اداره کل اجــرای ‪ ۲۵۰‬طــرح ابخیــزداری و ابخوانــداری در حوزه هــای ابخیــز اســتان از محــل ‪۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب ســفر دولــت ســیزدهم به گلســتان طی ســه ســال تعریف‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت ســیزدهم اعتبــارات مناســبی بــرای اجــرای طرح هــای ابخیــزداری و‬ ‫ابخوانــداری در ایــن اســتان مصــوب کــرده کــه بــا توجــه بــه وجــود نقشــه راه اجــرای طــرح‬ ‫ابخیــزداری و ابخوانــداری و نیــروی انســانی متخصــص در منطقــه‪ ،‬ایــن اعتبــارات می توانــد‬ ‫تاثیــر بســزایی در عملیاتــی ان در حــوزه ابخیــز منطقــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫براســاس گــزارش شــهرداری بجنــورد؛ بــرای‬ ‫رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب بایــد شــمار‬ ‫نــاوگان اتوبوســی در مرکــز اســتان بــه ‪۹۰‬‬ ‫دســتگاه افزایــش یابــد و بــر ایــن اســاس ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬دســتگاه دیگــر تامیــن شــود‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۷۰‬دســتگاه اتوبــوس در شــهر بجنــورد‬ ‫بــرای جابــه جایــی شــهروندان بــه کار گرفتــه مــی‬ ‫شــود کــه تمامــی ایــن نــاوگان به ســن فرســودگی‬ ‫رســیده و نیــاز بــه نوســازی دارد‪.‬‬ ‫بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد و روزانــه ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار مســافر‬ ‫بــا نــاوگان اتوبوســی شــهر جابــه جــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫ضروررت تقویت داوری‬ ‫و میانجیگری در دادگستری‬ ‫و دادسراهای سراسر کشور‬ ‫حجــت االســام و المســلمین دکتــر هــادی صادقــی معــاون‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه و رئیــس مرکــز توســه حــل اختــاف‬ ‫کشــور در جلســه روســا و دادســتان های گلســتان در گرگان‬ ‫از انــان خواســت ‪ :‬بــرای کاهــش ورودی پرونــده بــه محاکــم ‪،‬‬ ‫نهادهــای داوری و میانجیگــری را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین هــادی صادقــی بــا اشــاره بــه‬ ‫نوپــا بــودن نهادهــای میانجیگــری و داوری در کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بایــد در جرایــم قابــل گذشــت مــردم در قالــب میانجیگــران‬ ‫و داوران بــه کمــک دســتگاه قضــا بیاینــد تــا بــا کاهــش‬ ‫ورودی وقــت بیشــتری بــرای قضــات در رســیدگی کیفــی بــه‬ ‫پرونده هــای مهــم فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره پیشــتاز بــودن گلســتان در صلــح و ســازش در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬فقــط اگــر ‪ ۲۰‬درصــد پرونــده هــای دادســراها‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد پرونــده هــا در دادگاه هــای حقوقــی در گلســتان‬ ‫بــرای داوری و میانجیگــری حــل اختــاف ارجــاع شــود‪ ،‬یکــی از‬ ‫اســتان هــای میشــرو در ایــن زمینــه هــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه ســاخت هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــه بــرای‬ ‫محرومــان اســتان تــا پایــان ســال گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۳۵۰‬واحــد مســکونی محرومــان گلســتان‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬از مجمــوع واحدهایــی کــه قــرار اســت تــا پایــان امســال ســاخته شــود‪ ،‬احــداث‬ ‫‪ ۶۲۰‬خانــه اغــاز شــده کــه ‪ ۵۷۰‬واحــد در مرحلــه اســکلت و ‪ ۵۵۸‬واحــد در مرحلــه ســقف قــرار دارد و بــرای‬ ‫‪ ۴۵۶‬خانــه پایــان کار ســاختمانی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیگیــری ســاخت خانــه بــرای محرومــان گلســتان در قالــب تفاهمنامــه پنــج جانبــه بــه صــورت‬ ‫ماهانــه صــورت می گیــرد کــه ‪ ۳۰۰‬ســهمیه اســتان بــه هــزار و ‪ ۲۰۰‬ســهمیه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی از افتتــاح متمرکــز ‪ ۲۰۰‬خانــه روز گذشــته بــا حضــور نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در بنیــاد مســکن و اســتاندار در روســتای رحمت ابــاد شهرســتان علی ابادکتــول خبــر داد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ایــن خانه هــا کــه بیشــتر در مراوه تپــه‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گمیشــان و اق قــا قــرار دارد‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاخت ایــن واحدهــا در قالــب تفاهمنامــه پنــج جانبــه بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬ســپاه‪ ،‬ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ( ره )‪ ،‬کمیتــه امــداد و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اجــرا شــده و بــه ازای هــر‬ ‫واحــد عــاوه بــر پرداخــت یــک میلیــارد ریــال وام قــرض الحســنه و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض‪ ۱۰ ،‬تــن‬ ‫ســیمان رایــگان بــه مالــکان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/000818‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد‬ ‫بــاج‏فرزنــد قربــان محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از در ششــدانگ عرصــه و‬ ‫اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 206.45‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 6465‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی‬ ‫‏شهرســتان کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی اردی محــرز گردیده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی‏داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫‏در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ 1401/07/25 :‬م‪-‬الــف‪ 9504 :‬‏‬ ‫بهمن سارلی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی‏‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1401/000809‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‏فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زبیــده‬ ‫‏قاســمی فرزنــد مــوالم بــردی بشــماره شناســنامه ‪ 31‬صــادره از در ششــدانگ عرصــه‬ ‫و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 132.20‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده ازپــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬حــوزه‏ثبتــی‬ ‫شهرســتان کاللــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای تقــان دردی عــوض پــور محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت‏متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‏نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‏شــد‪.‬‏ م‪-‬الــف‪9506 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/07/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1401/07/25 :‬‏‬ ‫بهمــن ســارلی‪-‬رئیس ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪614‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫یکی از مهم ترین و عالی ترین اهداف‬ ‫گسترش عدالت اجتماعی و شور‬ ‫و نشاط در محالت است‬ ‫سرپرســت ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن و عالی تریــن‬ ‫اهــداف ایــن ســازمان گســترش عدالــت اجتماعــی و ایجــاد شــور و نشــاط در محــات مختلــف ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫کریــم علمــی اظهارداشــت‪ :‬ایــن هــدف عالیــه بــا رویکــرد توجــه بــه مناطــق و محالت حاشــیه ای و کم برخــوردار‬ ‫در ســازمان در حــال اجراســت‪ ،‬امــا ایــن ســازمان نــه متولــی فرهنــگ و نــه متولــی ورزش اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در راســتای همــکاری و هماهنگــی بــا دســتگاه های متولــی فضاهــا و امکانــات ایجــاد شــده در‬ ‫شــهر از ســوی شــهرداری را در اختیــار قــرار می دهیــم تــا مــردم از ایــن ظرفیت هــا بهــره الزم را ببرنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شــهر گرگان‪ ۲۳ ،‬ایســتگاه ورزش صبحگاهی پیش بینی شــده که هر روز صبح از ســاعت هفت‬ ‫تــا هشــتت‪ ،‬مربیــان ورزش در پارک هــا مســتقر بــوده و بــا مراجعــه کنندگان ورزش صبحگاهــی انجام می دهند‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی گــرگان گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای ســالمندان نیــز ســالن‬ ‫ورزشــی علیمحمــدی در نظــر گرفتــه تــا انــان نیــز بتواننــد از وجــود فضایــی بــرای ورزش اســتفاده کننــد و در کنار‬ ‫ورزش نیــز اردوهــای تفریحــی بــه تناســب در نظــر گرفتــه شــده تــا امیــد در دل انــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای توســعه فرهنگــی‪ ۱۴ ،‬خانــه فرهنــگ در ســطح شــهر بــا مدیریــت بخــش‬ ‫خصوصــی و نظــارت شــهرداری ایجــاد شــده تــا مــردم بتواننــد از فضاهــا و برنامه هــای ایجــاد شــده در‬ ‫ایــن مکان هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بخشــی از کارهــای خانه هــای فرهنــگ‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬تقویتــی و فرهنگــی اســت و زمانــی‬ ‫کــه خانــواده ای بــه خانه هــای فرهنــگ مراجعــه می کنــد تــا فرزنــدش از برنامه هــای ایــن اماکــن بهــره ببــرد‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود کالس هــا و برنامه هــای دیگــر همچــون گل بافــی‪ ،‬خیاطــی و هنرهــای دیگــر‪ ،‬خــود مشــتاق و عالقمنــد‬ ‫می شــود تــا از ایــن ظرفیــت بــرای خــود در کنــار فرزنــدش اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬در خانه هــای فرهنــگ یک ســری‬ ‫اهــداف کلــی و یــک ســری برنامه هــا و اهــداف ماهیانــه داریــم کــه رویکــرد همــه فرهنگــی و مناســبتی اســت و‬ ‫چنــد موضــوع را در خانه هــای فرهنــگ اجرایــی می کنیــم‪.‬‬ ‫علمــی ادامــه داد‪ :‬مهارت امــوزی یکــی از برنامه هایــی اســت کــه در خانه هــای فرهنــگ اجــرا می شــود و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مــردم بــا مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مواجــه هســتند‪ ،‬بــا فراگیــری ایــن مهارت هــا‬ ‫می تواننــد بــرای خــود اشــتغال و درامــد ایجــاد کننــد و از ســوی دیگــر مــا نیــز بــرای انــان فضــا و بــازار عرضــه و‬ ‫فــروش را هــم ایجــاد و برقــرار می کنیــم کــه ایــن اقدامــات در راســتای امضــا تفاهم نامــه همــکاری بــا اداره کل‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن برنامــه دیگــر ایــن ســازمان‪ ،‬امــوزش شــهروندی و فرهنــگ حمل و نقل و ترافیک اســت‬ ‫کــه بــرای ایــن کار اقــدام بــه ایجــاد پــارک ترافیــک در شــهرک مولــوی گرگان کردیم که در این مســیر نیاز اســت‪،‬‬ ‫دســتگاه های دیگر نیز مشــارکت و همکاری در امور فرهنگی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار موضوعــی کــه هنــوز در بیشــتر نقــاط شــهر گــرگان مــردم بــه‬ ‫دنبــال ان هســتند امــا همچنــان عمــل مســئولین شــهری در پشــت شــعارهای مدیریــت شــان‬ ‫گــم شــده و شــاید زمانــی دیگــر و مدیریتــی جدیــد بتوانــد از عهــده ایــن همــه شــعار و وعــده برایــد‬ ‫خانه هــای فرهنگــی کــه هزینــه هــای میلیونــی بــرای ایجــاد نشــاط و ســرگرمی از ســرمایه شــهری را‬ ‫دریافــت مــی کننــد امــا نشــاطی در ایــن بیــن بیــن مــردم دیــده نمــی شــود ‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۴‬قبضه سالح شکاری غیرمجاز‬ ‫کشف شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از کشــف چهــار قبضــه‬ ‫ســاح شــکاری غیرمجــاز در مناطــق روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن ســاح ها بــا اجــرای طــرح‬ ‫ح غیرمجــاز‬ ‫ارتقــای امنیــت اجتماعــی و جمــع اوری ســا ‬ ‫توســط مامــوران ایــن یــگان نظامــی کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــود علیفــر اظهارداشــت‪ :‬ایــن ســاح ها روز‬ ‫گذشــته و طــی چنــد عملیــات جداگانــه توســط مامــوران‬ ‫پاســگاه های «اق ابــاد»‪« ،‬فجــر» و «کالنتــری ‪ »۱۱‬انتظامی‬ ‫گنبــدکاووس کشــف و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان گنبــدی خواســت بــرای ایجــاد امنیــت‬ ‫پایــدار در شهرســتان‪ ،‬هرگونــه اخبــار و اطالعــات مرتبــط‬ ‫بــا مســائل امنیتــی و انتظامــی را در اســرع وقــت بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیــس ‪ ۱۱۰‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیفــر اضافــه کــرد‪ :‬افــراد بــا اســلحه ای کــه در‬ ‫اختیــار دارنــد اقــدام بــه ســرقت یــا درگیــری می کننــد که باید‬ ‫بــا وضــع قوانیــن مناســب بــا بازدارندگــی بــاال بــا ایــن پدیــده‬ ‫مقابلــه کــرد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 4‬سارق محتویات‬ ‫خودرو در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان از دســتگیری ‪ 4‬ســارق حرفـه ای‬ ‫محتویــات خــودرو بــا ‪ 16‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان‬ ‫‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت‏قطعــات و محتویــات خــودرو در‬ ‫شهرســتان شــیروان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررسـی های انجام شــده از ســوابق متهمــان‬ ‫مشــخص شــد از ســارقان‏ســابقه دار می باشــند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از انجــام هماهنگی هــای قضایــی و شناســایی‬ ‫مخفیــگاه‏متهمــان مامــوران همــه ‪ 4‬ســارق را دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬متهمــان در‬ ‫تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه ‪ 16‬فقــره ســرقت محتویــات‬ ‫خــودرو در‏ســطح شهرســتان شــیروان اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانده انتظامی شــیروان در پایان از شــهروندان خواســت‬ ‫ضمــن رعایــت هشــدارهای پلیســی وســایل نقلیــه خــود را‬ ‫‏بــه سیســتم های ایمنــی مجهــز کننــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک قبــل از هــر اقدامــی بالفاصلــه بــا‬ ‫‏مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارق متواری‬ ‫با ‪ 16‬فقره سرقت در یک‬ ‫عملیات مشترک پلیسی‬ ‫ســرهنگ «مهدی مهران فر»فرمانده انتظامی شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان از دســتگیری ســارق متــواری بــا ‪ 16‬فقــره‬ ‫ســرقت در یــک عملیــات‏مشــترک پلیســی بــا فرماندهــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان فــاروج خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫‏خصوصــی‪ ،‬مغــازه و احشــام در ایــن شهرســتان موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اقدامــات فنــی پلیســی‪ ،‬مامــوران ســارق‬ ‫را کــه جــزو محکومــان متــواری نیــز بــود شناســایی و پــس از‬ ‫کشــف محــل تــردد ایــن شــخص‏موضــوع را بــه فرماندهــی‬ ‫انتظامــی فــاروج اعــام و از ان طریــق متهــم را دســتگیر و به‬ ‫شهرســتان انتقــال دادند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‏گفــت‪ :‬ســارق در اعترافــات تخصصــی‬ ‫بــه ‪ 16‬فقــره ســرقت اعتــراف نموده و پــس از تکمیل پرونده‬ ‫بــه مقامــات قضایــی تحویل داده شــد‏‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۹‬هزار کودک گلستانی‬ ‫دچار کمبود وزن هستند‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا تاکید بر ضــرورت اجــرای طرح های حمایتی‬ ‫ملــی و کمــک خیــران بــه کاهــش مشــکالت گروه هــای اســیب پذیــر گفــت‪ ۴ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬کــودک‬ ‫زیــر پنــج ســال اســتان بــه کم وزنــی (وزن کمتــر از نرمــال نســبت بــه ســن) و ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬کــودک بــه‬ ‫الغــری (کم وزنــی نســبت بــه قــد متناســب بــا ســن) مبتــا هســتند‪.‬‬ ‫موس ـی الرضا شــبیهی بــا تبریــک روز جهانــی غــذا‪ ،‬اظهارداشــت ‪ :‬موسســه خیریــه نــذر ســامت‬ ‫معاونــت بهداشــتی در گام اول بــا هدایــت کمک هــای همــکاران اقــدام بــه حمایــت از ‪ ۲۷‬کــودک کم‬ ‫برخــوردار و مبتــا بــه ســوء تغذیــه در شــرق اســتان کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬پدیده هــای مختلفــی ماننــد گرمایــش‬ ‫زمیــن و تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬کمبــود اب و خشکســالی ها‪ ،‬جنگ هــای منطقه ای نظیر جنــگ اوکراین‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت جهانــی موادغذایــی و ضایعــات بــاال‪ ،‬امنیــت غذایــی دنیــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار‬ ‫داده کــه دسترســی خانوارهــا بــه موادغذایــی کافــی و متنــوع را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــبیهی تاکیــد کــرد‪ :‬گرســنگی و ســوء تغذیــه نــه تنهــا بــه علــت دسترســی نداشــتن بــه غذاســت‬ ‫بلکه ســایر عوامل اجتماعی از جمله فقر‪ ،‬نابرابری در درامد‪ ،‬نداشــتن دسترســی به مراقبت های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اموزش و اب اشــامیدنی ســالم هم در ایجاد ان دخالت دارد و میزان ســواد و اطالعات‬ ‫ســامت و تغذیــه نیــز عامــل مهمــی در ایــن خصــوص اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش موثــر عوامــل فــوق بــر وضعیــت تغذیــه جامعــه نیــاز بــه‬ ‫سیاسـت گذاری‪ ،‬برنامــه ریــزی و اجــرای مداخــات چنــد بخشــی از جملــه هدفمنــد کــردن یارانه هــا‪،‬‬ ‫تقویــت برنامه هــای حمایتــی‪ ،‬اشــتغالزایی و توانمندســازی جوامــع محلــی بــه ویــژه زنــان در مناطــق‬ ‫محــروم و کــم درامــد بــا همــکاری تمــام بخش هــای توســعه و رفــاه اجتماعــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬اداره بهبــود تغذیــه جامعــه بــا هــدف‬ ‫کمــک بــه تامیــن امنیــت غذایــی در کشــور بــا توجــه بــه چنــد بعــدی بــودن ایــن مســاله‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫ســایر وزارتخانه هــا و ســازمان های ذیربــط در امــر تامیــن دسترســی جامعــه بــه غــذای مناســب و‬ ‫ســالم‪ ،‬مداخــات و برنامــه ریزی هــای متعــددی را بــرای تحــت پوشــش قــراردادن اقشــار نیازمنــد و‬ ‫اســیب پذیــر جامعــه در کارنامــه فعالیت هــای خــود دارد‪.‬‬ ‫شــبیهی «برنامه هــای مشــارکتی ‪ -‬حمایتــی بهبــود وضــع تغذیــه کــودکان‪ ،‬حمایــت تغذیـه ای زنــان‬ ‫بــاردار نیازمنــد‪ ،‬حمایــت تغذی ـه ای از گروه هــای اســیب پذیر و طراحــی ســامانه اطالعاتــی ناامنــی‬ ‫غذایــی و تهیــه نقشــه اســیب پذیــری را از مهمتریــن اقدامــات اداره بهبــود تغذیــه بــرای تحقــق‬ ‫دســتیابی بــه امنیــت غذایــی بــه ویــژه در مناطــق محــروم و نیازمنــد برشــمرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه مشــارکتی ‪ -‬حمایتــی بهبــود تغذیــه کــودکان بــه عنــوان یــک اقــدام مداخلـه ای بــا‬ ‫همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) بــا هــدف کاهــش شــیوع ســوء تغذیــه کــودکان در مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور بــه اجــرا درامــد و توانســت امــار ســوء تغذیه کــودکان زیر ‪ ۶‬ســال را حــدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهــش دهد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طرح هــم اینک هــزار کودک‬ ‫را بــه طــور ماهیانــه در اســتان مــورد حمایــت قــرار می دهــد کــه از مــاه اینــده بــه هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫شــبیهی همچنیــن در رابطــه بــا برنامــه حمایــت تغذی ـه ای زنــان بــاردار نیازمنــد هــم گفــت‪ :‬نتایــج‬ ‫بررســی کشــوری در ســال ‪ ،۱۳۸۲‬شــیوع تولــد نــوزاد کــم وزن را مشــخص کــرد و کمبــود وزن هنــگام‬ ‫تولــد در کشــور مــا هنــوز شــایع و توزیــع ان نابرابــر اســت بــه طــوری کــه در خانواده هــای فقیــر‪ ،‬کــم‬ ‫ت بهــره منــدی از امکانــات رفاهــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ســواد و دارای محدودیـ ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا هــدف افزایــش وزن مطلــوب مــادران در دوران بــارداری و کاهــش میــزان تولــد‬ ‫نــوزادان مبتــا بــه اختــال رشــد؛ دفتــر بهبود تغذیــه جامعه وزارت بهداشــت طرح حمایت تغذیه ای‬ ‫زنــان بــاردار در خانوارهــای نیازمنــد را تدویــن و اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬برنامــه حمایــت تغذیـه ای از گروه هــای‬ ‫اســیب پذیــر کشــور هــم از نیمــه دوم ســال ‪ ۱۳۸۴‬توســط ایــن دفتــر و بــا همــکاری وزارت رفــاه و‬ ‫تامیــن اجتماعــی و کمیتــه امــداد در ‪ ۱۶‬اســتان کشــور از جملــه گلســتان در تمــام شهرســتان های‬ ‫تحــت پوشــش بــه اجــرا گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی خــوار و بــار و کشــاورزی ‪ ۱۶‬اکتبــر مقــارن بــا ‪ ۲۴‬مهــر را بــه عنــوان روز جهانــی غــذا‬ ‫معرفــی کــرد و شــعار امســال ایــن روز «غــذا بــرای همــه؛ هیــچ کــس نبایــد فرامــوش شــود» اســت‪.‬‬ ‫نوسانات عبرت اموز!‬ ‫در زمــان هــای گذشــته وقتــی یــک بزرگتــر چیــزی‬ ‫مــی گفــت ‪ ،‬همــه بــه گــوش مــی گرفتنــد و ان پنــد‬ ‫و نصیحــت را بــا اب طــا مــی نوشــتند‪ ( .‬البتــه طــا‬ ‫ان روز هــا انقــدر نوســان نداشــت و حتــی روی جلــد‬ ‫کتــاب هــا را نیــز طــا کــوب مــی کردنــد و قــس علــی‬ ‫هــذا‪)...‬‬ ‫اصــا ً یکــی از خصایــص و ویژگــی هــای گذشــتگان‬ ‫عبــرت گرفتــن از حــوادث و وقایــع اتفاقیــه بــود‬ ‫و قاطبــه ایشــان خیلــی شــدید اللحــن و قاطــع بــر‬ ‫ایــن بــاور بودنــد کــه « جهــان ســر بــه ســر عبــرت و‬ ‫حکمــت اســت » و همواره ســعی داشــتند از وقایع‬ ‫و رخــداد هــا عبــرت بگیرنــد و حتــی اوقات فراغتشــان‬ ‫را ایــن گونــه پــر مــی کردنــد‪ .‬البتــه ان موقــع هــا‬ ‫تاریــخ اختــراع نشــده بودنــد و مــردم مجبــور بودنــد‬ ‫از جغرافــی و علــوم اجتماعــی عبــرت بگیرنــد و ایــن‬ ‫کار هــم بــا دشــواری هایــی همــراه بود! حتی اســاتید‬ ‫دانشــگاه نیــز بــرای رســیدن بــه درجــه اســتادی مــی‬ ‫بایســت عــاوه بــر چندیــن ســال تدریــس ‪ ،‬ارائــه‬ ‫مقــاالت ‪ ، ISI‬چــاپ کتــاب و ‪ ...‬از یــاران عبــرت مــی‬ ‫گرفتنــد کــه ایــن بیــت نشــان دهنده همیــن موضوع‬ ‫اســت « عبــرت از یــاران بگیــر اســتاد شــو!»‬ ‫در هــزاره ســوم و قــرن جدیــد علــی رغــم نیــاز مبــرم‬ ‫بــه عبــرت گرفتــن از سرگذشــت دیگــران ‪ ،‬بــه دالیــل‬ ‫گوناگــون نظیــر بــاال رفتــن ســواد اطالعاتــی مــردم‬ ‫بــه واســطه فضــای مجــازی‪ ،‬واگیــر دار بــودن مــدارک‬ ‫دانشــگاهی ‪ ،‬عقل ک ُل شــدن مردم و چندین عامل‬ ‫ریــز و درشــت دیگــر کــه در ایــن مقــال نمــی گنجــد‬ ‫‪ ،‬مــردم نســبت بــه عبــرت پذیــری از وقایــع مختلــف‬ ‫بــی تفــاوت شــدند و کمتــر بــه ایــن قضیــه توجــه‬ ‫مــی کننــد‪ .‬امــا از انجــا کــه ایــن رویکــرد اجتماعــی در‬ ‫کنتــرل نــا هنجــار هــا و ســاختار شــکنی هــای مــدرن‬ ‫اثــر بخــش اســت ‪ ،‬پــاره ای از مســئولین بــه فکــر‬ ‫چــاره اندیشــی و احیــای ایــن ســنت حســنه افتادنــد‪.‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ســال ‪ 91‬وزیــر اقتصــاد فرمــوده بودند‬ ‫‪ « :‬نوســانات بــازار ارز عبــرت امــوز بــود!»‬ ‫اینکــه مســئوالن بــا ایــن همــه گرفتــاری و مشــغله‬ ‫بــه امــور فرهنگــی و اجتماعــی هــم توجــه ویــژه دارنــد‬ ‫جــای بســی تشــکر و قــدر دانــی و خــدا قــوت دارد‪.‬‬ ‫فقــط گاهــی اوقــات مــا در درک کنــه و ذات ایــن‬ ‫جمــات دچــار ثقــل هاضمــه مــی شــویم کــه صــد‬ ‫در صــد بــه علــت قِلّــت دانــش و پائیــن بــودن ســواد‬ ‫اطالعاتــی بنــده اســت وگرنــه ســخنان مســئوالن‬ ‫کامــل و بــی نقــص اســت ( مــرد حســابی ایــن همــه‬ ‫دانشــگاه دولتــی و غیــر دولتــی و ازاد و پیــام نــور و‬ ‫‪ ...‬تــو هــم بــرو درس بخــون تــا صحبــت هــای وزیــر‬ ‫حالیــت بشــه ‪ ،‬بیــل بــه کمــرت نخــورده! وا‪)...‬‬ ‫امــا بــدون تعــارف گاهــی اوقــات مــا متوجــه نمــی‬ ‫شــویم ایــن ایــن نوســانات و حکایــات بــرای چــه‬ ‫کســی عبــرت امــوز اســت بــرای مــردم یــا مســئولین‪.‬‬ ‫اینکــه هــر روز یــک قانــون و بخشــنامه مصــوب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬یــک نفــر اصــرار مــی کنــد در بــورس ســرمایه‬ ‫گــذاری کنیــد یــا فعــا ًخانــه و خــودرو و هویــج و ســیر‬ ‫و ‪ ...‬نخریــد‪ ،‬مــردم بایــد عبــرت بگیرنــد و مراقــب‬ ‫باشــند ضــرر نکننــد «کــه تــا عبــرت شــود الیعلمــون‬ ‫را» یــا مســئولین کــه در صــدور بخشــنامه هــا و‬ ‫اظهارنظــرات شــان دقــت کننــد و همــه جوانــب کار را‬ ‫در نظــر بگیرنــد‪ .‬تــا نظــر شــما چــه باشــد؟‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪614‬‬ ‫روند صعودی مراجعه‬ ‫دانش اموزان مبتال به‬ ‫انفلوانزا به مراکز درمانی‬ ‫یــک متخصــص بیماری هــای عفونــی نســبت بــه‬ ‫افزایــش مراجعــه دانش امــوزان بــه مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتانی بــه دلیــل ابتــا بــه انفلوانــزا هشــدار داد‬ ‫و گفــت‪ :‬تزریــق واکســن انفلوانــزا بــرای کــودکان تــا‬ ‫‪ ۱۲‬ســال و بیمــاران ضــروری اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد عمــادی بــا اشــاره بــه اینکــه همه گیــری‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا در کشــور نســبت بــه ســال های‬ ‫گذشــته زودتــر اغــاز شــده و بــه نوعــی بیماری هــای‬ ‫تنفســی رو بــه افزایــش اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مشــاهده‬ ‫می شــود کــه بســیاری از افــراد به ویــژه دانــش امــوزان‬ ‫بــا عالئــم ســرماخوردگی بــه مراکــز درمانــی مراجعــه‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون کرونــا در حــال کنتــرل اســت‬ ‫امــا همه گیــری جدیــد انفلوانــزا اغــاز شــده اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫ضــرورت دارد افــراد در مکان هــای شــلوغ حتمــا‬ ‫ماســک اســتفاده کننــد و اگــر فــردی دچــار عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی اســت از رفتــن بــه مراکــز اموزشــی‬ ‫خــودداری کنــد‪.‬‬ ‫عمــادی یــاداور شــد‪ :‬انفلوانــزا یک عفونت ویروســی‬ ‫اســت کــه سیســتم تنفســی فــرد از جمله بینــی‪ ،‬گلو‬ ‫و ریه هــا را مــورد تهاجــم قــرار می دهــد و ایــن بیماری‬ ‫بــر خــاف ســرماخوردگی بــه طــور ناگهانــی روی داده‬ ‫و حــس بســیار بدتــری را در سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی‪ ،‬تــب بــاال‪،‬‬ ‫درد عضالنــی‪ ،‬لــرز و عــرق‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ســرفه خشــک‬ ‫و مــداوم و خســتگی و ضعــف را از عالئــم انفلوانــزا‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬در صــورت داشــتن عالئــم انفوالنزا‬ ‫و بــروز عــوارض جانبــی‪ ،‬ســریع بــه پزشــک مراجعــه‬ ‫کنید و مصرف داروهای ضد ویروســی ممکن اســت‬ ‫طــول بیمــاری را کاهــش داده و از بــروز مشــکالت‬ ‫جدی تــر جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫عمــادی تصریــح کــرد‪ :‬کــودکان‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬زنــان‬ ‫بــاردار‪ ،‬مبتالیــان بــه بیماری هــای قلبــی‪ ،‬ریــوی‪،‬‬ ‫دیابــت و دارای نقــص ایمنــی بــدن در معــرض خطــر‬ ‫ابتــا بــه نــوع شــدید و عــوارض بیمــاری انفلوانــزا‬ ‫هســتند و بایــد واکســن انفلوانــزا را هــر چه ســریعتر‬ ‫تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تزریق واکســن انفلوانزا بهترین‬ ‫و موثرتریــن راه پیشــگیری از عــوارض و خطــرات‬ ‫ناشــی از بیمــاری انفلوانــزا اســت و کســانی کــه جــزو‬ ‫گــروه پرخطــر محســوب می شــوند بــا درخواســت‬ ‫خــود و تجویــز پزشــک می تواننــد از داروخانه هــا‬ ‫واکســن را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫چگونه و از کجا ریشه شکاف نسلی صورت می گیرد؟‬ ‫نتایــج یــک بررســی نشــان می دهــد‪ :‬امــروز‬ ‫و در چهارمیــن دهــه از حیــات انقــاب‪،‬‬ ‫نظــام امــوزش و پــرورش از کارایــی کافــی‬ ‫بــرای تجهیــز دانش امــوزان بــه دانــش و‬ ‫مهارت هــای زندگــی برخــوردار نیســت‪.‬‬ ‫محوریــت کنکــور در ایــن نظــام‪ ،‬تناســب‬ ‫امــوزش همگانــی را بــا نیازهــای روز‬ ‫نوجوانــان از بیــن بــرده و بــه شــکاف میــان‬ ‫دانش امــوز و مدرســه دامــن زده اســت‪.‬‬ ‫«ایــن نســل را نمی شناســیم» شــاید‬ ‫پرتکرارتریــن و مهمتریــن گــزاره ای باشــد‬ ‫کــه ایــن روزهــا از زبــان جامعه شناســان‬ ‫و تحلیلگــران مــی شــنویم‪ .‬بســیاری از‬ ‫ناظــران دلیــل فاصلــه گرفتــن کذایــی دهــه‬ ‫هشــتادی ها از نســل پیشــین را در عــدم‬ ‫جامعــه پذیــری صحیــح ناشــی از عــدم‬ ‫انتقال درســت ارزشــها و اموزش هنجارهای‬ ‫پذیرفتــه شــده در جامعــه بــه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان از یکــی دو دهــه پیــش دانســته‬ ‫و انگشــت اتهــام را در وهلــه اول بــه ســوی‬ ‫نظــام امــوزش و پــرورش نشــانه گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــی اســت کــه ردی از ان را‬ ‫می تــوان در پژوهشــی بــا عنــوان «مــرگ‬ ‫فهــم؛ چگونه نظام اموزشــی کنکــور‪ ،‬محور‬ ‫داده را جایگزیــن دانــش کــرده اســت» بــه‬ ‫قلــم «ســید نویــد کلهــرودی» یافــت کــه در‬ ‫ماهنامــه نــگار راهبــردی دیده بــان امنیــت‬ ‫ملــی شــماره ‪ ۱۲۴‬مــرداد‪ ۱۴۰۱‬منتشــر شــده‪،‬‬ ‫مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نوشــتار نگارنــده بــا اتکا به تجربیات‬ ‫شــخصی خــود بــه عنــوان یــک معلــم‪،‬‬ ‫چالش هــای عینیت یافتــه نظــام اموزشــی‬ ‫«کنکــور محــور» و راهکارهــای عبــور از ایــن‬ ‫چالش هــا را بررســی کــرده اســت‪.‬‬ ‫نگارنــده در ایــن نوشــته ‪ ۴‬ادعــا دارد اول‬ ‫انکه باید میان داده و اطالعات از یک ســو‬ ‫و دانــش و اموختــن از ســوی دیگــر تفــاوت‬ ‫قائــل شــد؛ نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع‬ ‫بزرگتریــن ضعــف نظــام امــوزش و پــرورش‬ ‫کشــور اســت‪ .‬دوم انکــه تــداوم ایــن نظــام‬ ‫اموزشــی بــا توجــه بــه ســطح و وضعیــت‬ ‫کنونــی دانــش امــوزان و عقایــد انها در بلند‬ ‫مــدت موجــب خطــرات امنیتــی برای کشــور‬ ‫می شــود و شــکاف نســلی کنونــی عمــا ًمــا‬ ‫را بــا نوجوانانــی روبــرو ســاخته اســت کــه‬ ‫ذره ای بــه نظــام اموزشــی و ارزش هایــش‬ ‫تعلــق نــدارد و عمــا ًســبک زندگــی انهــا در‬ ‫جهــت عکــس ان نظــام در حرکــت اســت‪.‬‬ ‫ســومین نکتــه بــه نظــام کنکــور برمی گــردد‬ ‫کــه درعمــل در بلنــد مــدت موجــب گشــته‬ ‫تــا مــا بــا نســلی کم ســواد و بــه طــور عمــده‬ ‫بیســواد روبــرو باشــیم و خطــر اساســی ان‬ ‫جاســت کــه ایــن افــراد در دو دهــه گذشــته‬ ‫بــه دانشــگاه هــا نیــز راه یافته انــد و بــه‬ ‫تدریــج در کســوت اســتاد و معلــم نیــز ظاهر‬ ‫می شــوند‪ .‬نکتــه چهــارم پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال اســت کــه چگونــه می تــوان در چنیــن‬ ‫فضایــی کنشــی مفیــد داشــت و تــا حــدی‬ ‫ایــن فضــا را تغییــر داد و چطــور مــی تــوان‬ ‫ایــن وضعیــت را از اســاس تغییــر داد‪.‬‬ ‫بچه ها مقصر نیستن‪،‬‬ ‫بلکه قربانی هستند و تا‬ ‫زمانی که نظام کنونی‬ ‫اموزش و پرورش بنایش‬ ‫را بر «تست زنی» به جای‬ ‫«فهم»گذاشته است‪،‬‬ ‫نمی توان شاهد تغییری‬ ‫کالن در این فضا بود‬ ‫نویســنده در ایــن نوشــتار بــه دنبــال‬ ‫پرداختــن بــه بحران هایــی در مدرســه اســت‬ ‫کــه از دل نظــام کنکــور در می اینــد و باعــث‬ ‫افــت ســواد واقعــی می شــود‪ .‬از دیــد نگارنده‬ ‫عــدم اصــاح ایــن وضعیــت مــا را بــا نســلی‪،‬‬ ‫ســطحی‪ ،‬بــی ســواد‪ ،‬بــی قیــد و فاقــد هــر‬ ‫نــوع مهــارت روبــرو می ســازد کــه تــوان اداره‬ ‫کشــور را در اینــده نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫مــدارس و دانشــگاه هــا و اساســا ًامــری‬ ‫بــه نــام تحصیــل دیگــر ارج و قــرب و معنای‬ ‫خــودش را در جامعــه از دســت داده و‬ ‫ایــن موضــوع حاصــل نظــام کنکــور و نظــام‬ ‫امــوزش و پــرورش ناکارامــدی اســت کــه‬ ‫بنــای خــودش را بــر حفــظ زیــاد‪ ،‬تســت زنــی‬ ‫و ناتوانــی در هــر گونــه امــوزش عملــی بــه‬ ‫دانــش امــوزان گذاشــته اســت‪ .‬نگارنــده بــه‬ ‫بررســی دالیــل ان پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫نخست‪ :‬تفاوت میان داده و دانش‬ ‫خورانــدن «داده» بــه جــای «دانــش» بــه‬ ‫بچه هــا یعنــی مجموعــه ای از حفظیــات‬ ‫کــه پــس از مدتــی نیــز فرامــوش می شــوند‬ ‫از چالش هــای جــدی امــوزش و پــرورش‬ ‫اســت کــه خــود حاصــل غلبــه نظــام کنکــور‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه در درس ادبیــات‪،‬‬ ‫دانش امــوزان بایــد نــام نویســنده ها و‬ ‫اثارشــان را حفــظ کننــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫هیــچ درک و فهمــی از محتــوای اثــار ادبــی‬ ‫دریافــت نمــی کنــد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬تفــاوت میــان تحــت تعلیم بودن‬ ‫و یادگیری‬ ‫مــا معمــوال ً در مدرســه بــا بچه هایــی‬ ‫روبــرو هســتیم کــه تحــت تعلیــم بزرگترهــا‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا در حقیقــت چیــزی یــاد‬ ‫نمی گیرنــد‪ .‬یادگیــری تنهــا زمانــی رخ‬ ‫می دهــد کــه مــا بچه هــا را قانــع کنیــم‬ ‫کــه چیــزی کــه می خواننــد‪ ،‬بــه زندگــی‬ ‫امروزشــان ارتباطــی دارد و طبیعتــا ًکنکــور‬ ‫هیــچ وقــت تــوان چنیــن اقناعــی را نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه دانــش امــوزان‬ ‫در درس هایــی ماننــد تاریــخ‪ ،‬هرگــز قانــع‬ ‫نمی شــوند کــه چنیــن اموزه هایــی در‬ ‫زندگــی امروزشــان بــه دردی می خــورد‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬ناتوانی در تعامل با دانش اموز‬ ‫برخــی معلم هــا نمی داننــد چگونــه بــا‬ ‫دانش امــوزان تعامــل کننــد و بــه بچه هــا‬ ‫فرصــت یادگیــری تعاملــی بدهنــد‪ ،‬یکــی‬ ‫دیگــر از دالیــل اساســی وضعیــت کنونــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مســاله از عــدم ســخت گیری‬ ‫نظــام امــوزش و پــرورش در انتخــاب افــراد‬ ‫بــرای معلمــی ناشــی می شــود‪ .‬در حقیقــت‬ ‫شــغل معلمــی در ایــران همــواره همچــون‬ ‫اب باریکـه ای بــرای دریافــت حقــوق تعریف‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه معلــم موفــق‬ ‫کســی اســت کــه شــخصیتی چنــد وجهــی‬ ‫بــا مطالعــه فــراوان در زمینه هــای مختلــف‬ ‫داشــته باشــد و بــه قولــی جهانــی را برای یک‬ ‫کــودک و نوجــوان خــام بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫کــه بــدون وجــود ایــن معلــم امکانــش هیــچ‬ ‫وقــت وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫چهــارم‪ :‬جــای خالــی مهــارت اجتماعــی و‬ ‫اداب در مــدارس‬ ‫متاســفانه در نظــام امــوزش و پــرورش‬ ‫مــا رادیــکال گرفتــن و حفــظ جــدول تناوبــی‬ ‫مهــم تــر از ایــن اســت کــه چطــور بایــد در‬ ‫بانــک حســاب بــاز کــرد‪ ،‬چطــور بایــد یــک‬ ‫نامــه اداری نوشــت و چــرا بایــد در متــرو‬ ‫جــای خــود را بــه یــک بزرگتــر داد و شــیوه‬ ‫درســت برخــورد بــا یــک نابینــا یــا یــک تــوان‬ ‫یــاب چیســت‪ .‬در مــدارس مــا هیچیــک از‬ ‫ایــن اموزش هــا ارائــه نمی شــود‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬مشکالت و معضالت‬ ‫سیســتم امــوزش و پــرورش در ایــران بــه‬ ‫گونـه ای نیســت کــه جهان بچه هــا را بزرگتر‬ ‫کنــد‪ .‬معلم هــا نمی داننــد چطــور جــدای از‬ ‫تدریــس‪ ،‬بــه بچه هــا کمــک کننــد تــا جهــان‬ ‫خــود را توســعه دهنــد‪ .‬برخــاف سیســتم‬ ‫اموزشــی در غــرب‪ ،‬بچه هــای مــا تــا انتهــای‬ ‫تحصیــات رســمی‪ ،‬حتــی یــک کتــاب از‬ ‫کتاب هــای کالســیک و معاصــر ادبیــات‬ ‫خودشــان را نمی خواننــد‪ .‬معلــم بایــد ایــن‬ ‫کاســتی ها را جبــران کنــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫خــود هــم امــوزش ندیــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن یکــی دیگــر از مشــکالت بــارز‬ ‫بحــث غلط هــای امالیــی نســل جدیــد اســت‪.‬‬ ‫موضوعــی بــه غایــت وحشــتناک‬ ‫کــه هویــت و زبــان ملــی‬ ‫کشــورمان را تهدیــد می کنــد؛‬ ‫اینهــا همــه از دل امــوزش و‬ ‫پرورشــی بــر مــی ایــد کــه کــه‬ ‫نتوانســت بچــه هــا را کتابخــوان‬ ‫بــار بیــاورد‪ .‬این نظام حتی شــعر‬ ‫را بــرای ایــن بــه بچه هــا یــاد نــداد‬ ‫کــه ان را بفهمنــد و از ان لــذت‬ ‫ببرنــد‪ ،‬بلکــه بایــد شــعر حافــظ را‬ ‫حفــظ کننــد تــا جــای خالــی را پــر‬ ‫کننــد‪ ،‬یــا در کنکــور وزن ان را در بیاورنــد‪.‬‬ ‫توصیه هایسیاستی‬ ‫تــداوم رونــد کنونــی در امــوزش و پــرورش‬ ‫بــه یــک مشــکل امنیتــی بــزرگ بــدل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن اتفــاق در مــواردی رخ داده و‬ ‫هرچــه جلوتــر می رویــم نمودهــای ان‬ ‫بیشــتر خواهد شــد‪ .‬تجمع چند ســال قبل‬ ‫نوجــوان جلــوی مجتمــع کــوروش یــا تجمــع‬ ‫اخیــر چنــد نوجــوان اســکیت ســوار در‬ ‫شــیراز نمونه هایــی مشــهور از ایــن شــکاف‬ ‫نســلی اند‪ .‬در حقیقــت مــا بــا نســلی روبــرو‬ ‫هســتیم کــه گاهــی اوقــات بــه هیــچ عنوان‬ ‫بــه جمهــوری اســامی تعلقــی نــدارد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر نگارنــده نظــام سیاســی از هــر نــوع‬ ‫برخــورد بــا ایــن نســل عاجــز اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه انهــا نــه سیاســی هســتند نــه داعیـه ای‬ ‫ایدئولوژیــک دارنــد و نــه اصــا ًفهمــی از این‬ ‫موضوعــات دارنــد‪ .‬ان هــا فقــط می خواهند‬ ‫ان طــور کــه دوســت دارنــد زندگــی کننــد و‬ ‫پوشــش مــورد عالقــه و روابــط ازادانــه خــود‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬نســل جدیــد عمــا ً در‬ ‫هیــچ کــدام از دســته بنــدی هــای مرســوم‬ ‫در سیســتم امنیتــی کشــور نمــی گنجــد و‬ ‫هیــچ اتهــام مشــخصی را نمی تــوان بــه انها‬ ‫وارد دانســت‪.‬‬ ‫ما با نسلی روبرو‬ ‫هستیم که گاهی‬ ‫اوقات به هیچ عنوان‬ ‫به جمهوری اسالمی‬ ‫تعلقی ندارد‪ .‬به نظر‬ ‫نگارنده نظام سیاسی‬ ‫از هر نوع برخورد با‬ ‫این نسل عاجز است‪،‬‬ ‫چرا که انها نه سیاسی‬ ‫هستند نه داعیه ای‬ ‫ایدئولوژیک دارند و‬ ‫ً‬ ‫نه اصال فهمی از این‬ ‫موضوعات دارند‬ ‫از ســوی دیگــر ایــن نســل بــا غلط هــای‬ ‫امالیــی بســیار‪ ،‬ســواد فــوق العــاده کــم‪،‬‬ ‫فقــدان هــر نــوع دانــش نظــری و عملــی‬ ‫و بی هیــچ چگونــه تــوان و مهــارت بــه‬ ‫دانشــگاه وارد می شــود و ایــن اتفــاق‬ ‫مدتهاســت کــه شــروع شــده اســت‪ .‬در‬ ‫نتیجــه مــا بــا اســاتیدی کالفــه‪ ،‬ناامیــد و‬ ‫اشــفته روبــرو هســتیم کــه از افــت کیفیــت‬ ‫دانشــجویان خــود گالیــه مندنــد‪ .‬این اتفاق‬ ‫بــه تدریــج باعــث شــده تــا زور دانشــجویان‬ ‫تنبــل و کتــاب نخــوان بــه اســاتید بچربــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــا بــا تکثیــر جــزوه هــا بــا تعــداد‬ ‫صفحــات کــم بــه جــای خوانــدن کتاب هــای‬ ‫واقعــی روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫تــداوم پــرورش ایــن نســل و ســپردن امــور‬ ‫مدیریتــی و کشــورداری بــه ایــن افــراد در‬ ‫حقیقــت یــک خطــر امنیتــی بزرگ اســت‪ .‬با‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬هنــوز هــم می تــوان کاری کــرد‪.‬‬ ‫مــا بــا بچــه هایــی روبــرو هســتیم کــه‬ ‫هیچــگاه جــدی گرفتــه نشــده انــد‪ ،‬هرگــز‬ ‫منابــع درســت و شایســته ای بــرای خوانــدن‬ ‫و یــاد گرفتــن در اختیــار نداشــته اند‪ ،‬در‬ ‫شــرایطی کــه اوضــاع اقتصــادی کشــور‬ ‫رو بــه توســعه نیســت هیــچ چــاره ای جــز‬ ‫توســل بــه امــام زاده جعلــی کنکــور ندارنــد‬ ‫بلکــه از دل ان شــغلی و پولــی پیــدا کننــد‬ ‫و بایــد بــه انهــا و خانواده هــای نگرانشــان‬ ‫حــق داد‪.‬‬ ‫بچــه هــا مقصــر نیســتند بلکــه قربانــی‬ ‫هســتند و تــا زمانــی کــه نظــام کنونــی‬ ‫امــوزش و پــرورش بنایــش را بــر تســت‬ ‫بــه جــای فهــم گذاشــته اســت‪ ،‬نمــی تــوان‬ ‫شــاهد تغییــری کالن در ایــن فضــا بــود‪.‬‬ ‫توصیه ها برای تغییر شرایط‬ ‫نخســت‪ ،‬بایــد نظــام جــذب معلــم در‬ ‫مراکــز تربیــت معلــم بــع طــور کامــل عــوض‬ ‫شــود‪ .‬در نظــام امــوزش هــم بایــد بــر روی‬ ‫فهــم و درک دانــش بــه جــای حفظیــات‬ ‫تاکیــد شــود‪.‬‬ ‫دوم اینکــه متــون درســی مــدارس بایــد‬ ‫بــه طــور کامــل مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دروســی ماننــد تعلیمــات دینــی بــا ســبک و‬ ‫ســیاق کنونی ناکارامد هســتند‪ .‬بهتر است‬ ‫کــه مســائل اخالقــی و تعلیمــی بــه روز و‬ ‫مهارت هــای روانشناســی و ســبک زندگــی‬ ‫در بازنگــری ایــن دروس گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن باید در تمامی مــدارس یادگیری‬ ‫مهارت هــای برنامــه نویســی نویســی و کار‬ ‫کــردن بــا نــرم افزارهایــی مثــل پایتــون‪،‬‬ ‫فتوشــاپ‪ ،‬افیــس و‪ ...‬اجبــاری شــود و‬ ‫در ایــن زمینــه امتحانــات عملــی ســفت و‬ ‫ســخت برگزار شــود‪ ،‬زیرا در ‪ ۱۰‬ســال اینده‬ ‫تمــام جهــان بــه افــرادی نیــاز دارد کــه ایــن‬ ‫مهــارت هــا را بلــد باشــند و مشــاغل بــه این‬ ‫ســمت م ـی رود‪.‬‬ ‫ســوم اینکــه نظــام کنکــور بایــد طــی یــک‬ ‫برنامــه ریــزی بــه طــور کامــل حــذف شــود‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم هیــچ گونــه تالشــی بــرای‬ ‫افزایــش درک و فهــم بچه هــا فراهــم نمــی‬ ‫اورد‪ .‬دولــت نیــز می توانــد ایــن حجــم از پول‬ ‫در گــردش را بــه امــور دیگــر کــه مختــص‬ ‫دانــش امــوزان اســت اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال اگــر قــرار اســت ازمونــی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬ان ازمــون بایــد تحلیلــی و‬ ‫مبتنــی بــر کتاب هایــی باشــد کــه از اول‬ ‫دبســتان‪ ،‬فکــر کــردن را به بچه هــا اموزش‬ ‫می دهنــد‪ ،‬نــه حفــظ کــردن را‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن مــدل اموزشــی بــر عهــده‬ ‫دولــت اســت و می توانــد یــک تجربــه‬ ‫جهانــی را بــه عنــوان الگــو انتخــاب کــرده و‬ ‫ان ســبک را بــه پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫چهــارم اطالعــات دانــش امــوزان در مــورد‬ ‫ابعــاد جنســیتی ســبک زندگــی فاجعــه‬ ‫بــار اســت‪ ،‬زیــرا متولــی ایــن موضــوع‬ ‫بایــد نظــام اموزشــی باشــد کــه ســخت در‬ ‫ایــن زمینــه ســکوت پیشــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مســائل و مشــکالت جنســی‪ ،‬نــا اشــنایی‬ ‫دانش امــوزان بــا مســائل روانــی ناشــی از‬ ‫ازار جنســی و کالمــی‪ ،‬نااشــنایی انهــا بــا‬ ‫تغییــر و تحــوالت دوره بلــوغ و اشــنا نبــودن‬ ‫انهــا بــا احــکام شــرعی بلــوغ جنســی باعــث‬ ‫شــده تــا منبــع اطالعــات ایــن نوجوانــان‪،‬‬ ‫تنهــا شــایعات‪ ،‬ســایت ها و خیابــان باشــد‪.‬‬ ‫طبیعتــا ًبــه جــای بســیاری از دروس نــا الزم‬ ‫کنونــی‪ ،‬مــی تــوان امــوزش احــکام و اصــول‬ ‫مرتبــط بــا مســائل جنســی در ســبک زندگی‬ ‫ایرانــی اســامی را بــا رویکــردی درســت در‬ ‫مــدارس جایگزیــن کــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫حمالت نیزه فیشینگ چیست؟‬ ‫یــک فــرم خــاص از فیشــینگ بــه نــام نیــزه فیشــینگ نقــش زیــادی در اکوسیســتم امنیتــی داشــته اســت‪ .‬ایــن حمــات برخــاف‬ ‫حمــات فیشــینگ‪ ،‬افــراد یــا گروه هــای خاصــی را در ســازمان ها هــدف قــرار داده و از ترفندهایــی بــرای متقاعــد کــردن کاربــران‬ ‫بــرای کلیــک بــر روی پیونــد‪ ،‬نصــب کــد مخــرب بــر روی رایانــه خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬ســپس مهاجــم قــادر بــه جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی و حرفـه ای بــا ارزش از قربانــی اســت و در بعضــی مواقــع‪ ،‬بــه انهــا اجــازه می دهــد کنتــرل کاملــی از کامپیوتــر‬ ‫قربانــی را دســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫کالهبرداری با ترفند اجاره‬ ‫کارت های بانکی‬ ‫نسبت به اتصاالت‬ ‫‪ Wi-Fi‬ایمن تر باشید‬ ‫امــروزه اکثــر دســتگاه ها بــه صــورت بی ســیم بــه شــبکه‬ ‫محلــی خــود متصــل می شــوند‪ ،‬فنــاوری کــه معمــوال ً ان‬ ‫را ‪ Wi-Fi‬می نامیــم‪ Wi-Fi .‬از ســیگنالهای رادیویــی بــرای‬ ‫اتصــال دســتگاه شــما اســتفاده مــی کنــد و ایــن ســیگنالهای‬ ‫رادیویــی مــی تواننــد ایمــن یــا بــاز شــوند‪.‬‬ ‫یــک شــبکه ‪ Wi-Fi‬بــاز شــبکه ای اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بــرای اولیــن بــار بــه ان متصــل شــوید و بــدون نیــاز بــه وارد‬ ‫کــردن هیــچ نــوع رمــز عبــور یــا تاییــد اعتبــار دیگــری‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه اســتفاده از ان کنیــد‪ .‬اغلــب ایــن مــوارد را در مشــاغل‬ ‫کوچــک ‪ ،‬ماننــد کافی شــاپ ها ‪ ،‬فروشــگاه ها یــا ســایر‬ ‫مکان هــای عمومــی می بینیــد کــه می خواهنــد ‪ Wi-Fi‬را‬ ‫بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد‪ ،‬امــا نمی خواهنــد نیــازی‬ ‫بــه حفــظ و بــه اشــتراک گذاشــتن رمــز عبــور ‪ Wi-Fi‬داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬برخــی از شــبکه هــای خانگــی نیــز بــاز هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص شــبکه هــای قدیمــی‪.‬‬ ‫مشــکل شــبکه های بــاز ایــن اســت کــه معمــوال ًرمزگــذاری‬ ‫نمی شــوند ‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه ترافیــک در ان شــبکه ها‬ ‫می توانــد از طریــق هــوا در انچــه مــا «متــن ســاده»‬ ‫می نامیــم پخــش شــود‪ .‬هــر کســی کــه بتوانــد ان شــبکه‬ ‫را ببینــد و بــه ان متصــل شــود‪ ،‬مــی توانــد بــه طــور بالقــوه‬ ‫بــه ان ترافیــک گــوش دهــد‪ .‬بــه خصــوص اگــر از ان شــبکه‬ ‫بــرای انجــام امــور بانکــی یــا انجــام کارهــای حســاس دیگــر‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫راه حــل ایــن اســت کــه شــبکه هــای خــود را با رمزگــذاری مانند‬ ‫دسترســی محافظــت شــده‬)‪ Wi-Fi ‪(WPA‬ایمــن کنیــد و تنهــا‬ ‫در صورتــی از شــبکه هــای دیگــران بــرای کارهــای حســاس یــا‬ ‫شــخصی اســتفاده کنیــد کــه انهــا نیــز ایمــن باشــند‪.‬‬ ‫محافظت از شبکه شما‬ ‫ایمــن ســازی شــبکه در خانــه یــا محــل کســب و کار شــما‬ ‫نبایــد دشــوار باشــد‪ .‬در اینجــا چنــد مرحلــه وجــود دارد کــه‬ ‫مــی توانیــد بالفاصلــه انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬در ایــن چنــد مرحلــه اول بایــد وارد کنســول‬ ‫مدیریــت روتــر ‪ Wi-Fi‬خــود شــوید‪ .‬معمــوال ًایــن کار را در‬ ‫مرورگــر وب دســتگاه خــود در حالــی کــه بــه روتــر متصــل‬ ‫هســتید انجــام مــی دهیــد‪ ،‬اگرچه برخــی از روترهــای ‪Wi-Fi‬‬ ‫مــدرن بــه جــای ان از یــک برنامــه تلفــن هوشــمند اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬اگــر مطمئــن نیســتید کــه چگونــه وارد تنظیمــات‬ ‫مدیریــت شــبکه خــود شــوید‪ ،‬پیشــنهاد مــی کنیــم با ســایت‬ ‫پشــتیبانی ســازنده روتــر خــود بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬کنسول را ایمن کنید‬ ‫اگــر در زمــان راه انــدازی کنســول خــود را ایمــن‬ ‫نکرده ایــد‪ ،‬بررســی کنبــد کــه ایــا هنــوز از رمــز عبــور‬ ‫پیش فــرض روتــر اســتفاده می کنیــد یــا خیــر؟ نام هــای‬ ‫کاربــری و گذرواژه هــای اســتاندارد (ماننــد «‪ »Admin‬و‬ ‫«‪) »Password‬بــه راحتــی قابــل شناســایی هســتند و‬ ‫بایــد در اســرع وقــت تغییــر داده شــوند‪..‬‬ ‫اگر شــبکه شــما از طریق کنســول مرورگر وب مدیریت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بایــد دقــت کنیــد کــه قابلیــت مدیریت شــبکه‬ ‫شــما از طریــق خــارج از شــبکه محلــی شــما غیرفعــال‬ ‫باشــد‪ .‬بــرای اکثــر روترهــا ایــن فقــط یــک تنظیمــات چــک‬ ‫باکــس در بخــش «‪ »Admin‬یــا «‪»Management‬‬ ‫کنســول اســت ‪ .‬تعــداد کمــی از مــردم نیــاز بــه تغییــر‬ ‫تنظیمــات روتــر از خــارج از شــبکه خــود دارنــد‪ .‬خامــوش‬ ‫کــردن ایــن ویژگــی بــه مهاجمــان فرصــت کمتــری را بــرای‬ ‫ســوء اســتفاده مــی دهــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬سیستم عامل را بررسی کنید‬ ‫روترهــای ‪ ،Wi-Fi‬ماننــد همــه دســتگاه های دیجیتــال ‪،‬‬ ‫دارای نرم افــزاری هســتند کــه نحــوه عملکــرد ان را کنتــرل‬ ‫می کننــد‪ .‬گاهــی اوقــات ســازنده دســتگاه ممکــن اســت‬ ‫یــک نســخه بــه روز شــده از نــرم افــزار را بــرای دســتگاه شــما‬ ‫منتشــر کنــد کــه ایــن به روزرســانی ها دارای عملکــرد یــا‬ ‫اصالحــات امنیتــی جدیــد مــی باشــند‪.‬‬ ‫دســتگاه شــما ممکــن اســت بــه صــورت خــودکار سیســتم‬ ‫عامــل جدیــد را بررســی کنــد‪ ،‬امــا بســیاری از دســتگاه هــا از‬ ‫شــما می خواهند که ان را به صورت دســتی بررســی کنید‪.‬‬ ‫ایــن کار ممکــن اســت از طریــق کنســول مدیریــت دســتگاه‬ ‫شــما انجــام شــود‪ ،‬یــا ممکــن اســت مجبــور شــوید بــه وب‬ ‫ســایت ســازنده برویــد و انجــا را بــرای بارگیــری سیســتم‬ ‫عامــل جدیــد بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم ‪ -‬رمزگذاری‬ ‫مرحلــه بعــدی و واضــح تریــن مرحلــه ایــن اســت کــه‬ ‫مطمئــن شــوید رمزگــذاری بــی ســیم را روشــن کــرده ایــد‪.‬‬ ‫در کنســول مدیریــت روتــر احتمــاال ًصفحــه یــا برگــه ای بــه‬ ‫نــام «‪ »Wi-Fi‬یــا «‪ »Security‬مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬اگــر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪614‬‬ ‫نمی توانیــد تنظیمــات رمزگــذاری روتــر خــود را پیدا کنید‪،‬می‬ ‫توانیــد ان را از طریــق وب ســایت ســازنده بررســی کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫معمــوال ًپیــدا کــردن انهــا اســان اســت‪.‬‬ ‫در حالــت ایــده ال ‪ Wi-Fi‬شــما حداقــل بایــد از ‪WPA2‬‬ ‫بــرای رمزگــذاری اســتفاده کنــد‪ .‬اگــر در حــال حاضر از نســخه‬ ‫قدیمــی ‪ WPA‬اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬ان را بــه ‪ WPA2‬یــا‬ ‫جدیدتــر تغییــر دهیــد و البتــه ایــن ایــده بــدی نیســت کــه‬ ‫گهــگاه رمــز شــبکه بــی ســیم خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص اگــر مشــکوک هســتید کــه دســتگاهی ناخواســته‬ ‫بــه شــبکه شــما ملحــق شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬امــروزه روترهــای بــی ســیم و دســتگاه هایــی کــه از‬ ‫‪ WPA3‬پشــتیبانی مــی کننــد در بــازار عرضــه شــده انــد‪ .‬اگــر‬ ‫دســتگاه جدیــدی می خریــد‪ ،‬بــه دنبــال دســتگاهی باشــید‬ ‫کــه از ‪ WPA3‬پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫گام چهارم ‪ -‬خوش امد باشید اما نه خیلی خوش امد‬ ‫اگــر روتــر شــما از ‪ Wi-Fi‬مهمــان پشــتیبانی مــی کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان را روشــن کنیــد و هنگامــی کــه مهمانــان نیــاز بــه اتصــال‬ ‫بــه ‪ Wi-Fi‬شــما دارنــد‪ ،‬از انهــا بخواهیــد بــه ‪ Wi-Fi‬مهمــان‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬اکثــر روترهــای مــدرن از ‪ Wi-Fi‬مهمــان‬ ‫پشــتیبانی مــی کننــد و ترفنــد ویــژه ان ایــن اســت کــه ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬مهمــان یــک شــبکه بــی ســیم جداگانــه اســت‪ .‬ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه دســتگاه های متصــل بــه ‪ Wi-Fi‬مهمــان شــما‬ ‫نمی تواننــد دســتگاه های موجــود در شــبکه ‪ Wi-Fi‬اصلــی‬ ‫شــما را ببیننــد‪ .‬ماننــد لــپ تــاپ یــا گوشــی هوشــمند شــما‪.‬‬ ‫‪ Wi-Fi‬مهمــان فقــط بــرای مهمانــان نیســت‪ ،‬شــما بایــد هــر‬ ‫دســتگاه هوشــمند غیــر ضــروری را نیــز روی ان قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬ترموســتات‪ iPad ،‬فرزندتــان‪ ...‬هــر چیــزی کــه‬ ‫فقــط نیــاز بــه اتصــال بــه اینترنــت دارد بایــد روی ‪Wi-Fi‬‬ ‫مهمــان نصــب شــود و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬اگــر هــر یــک از ان‬ ‫دســتگاه ها بــه خطــر بیفتــد‪ ،‬مهاجــم نمی توانــد از ان بــرای‬ ‫دسترســی بــه هیــچ یــک از دســتگاه های حســاس شــما‬ ‫ماننــد لپ تــاپ یــا تلفــن هوشــمندتان اســتفاده کنــد یــا بــه‬ ‫ترافیــک شــبکه انهــا گــوش دهــد‪.‬‬ ‫انجــام ایــن مراحــل اســان مــی توانــد بــه امــن تــر کــردن‬ ‫‪ Wi-Fi‬شــما کمــک کنــد‪ .‬حــاال بیاییــد نگاهــی بیندازیــم کــه‬ ‫چگونــه می توانیــد از دســتگاه های متصــل بــه ‪ Wi-Fi‬خــود ‪،‬‬ ‫ماننــد لپ تــاپ یــا تلفــن هوشــمندتان ‪ ،‬بــا امنیــت بیشــتری‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬روتر شــما ممکن اســت این قابلیت را داشــته باشــد‬ ‫کــه هنــگام پیوســتن یــک دســتگاه جدیــد بــه شــبکه به شــما‬ ‫اطــاع دهــد‪ .‬اگــر ایــن چنیــن اســت ان ویژگــی را روشــن‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر اخطــاری دریافــت کردیــد کــه دســتگاه جدیدی به‬ ‫شــبکه شــما پیوســته اســت و شــما کســی نیســتید کــه ایــن‬ ‫کار را انجــام داده ایــد‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــه اطــراف‬ ‫نــگاه کنیــد و بفهمیــد چــه چیــزی بــه شــبکه شــما متصــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬اگــر غیرمجــاز اســت‪ ،‬مــی توانیــد بــرای ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬خــود بــه کنســول مدیریــت برویــد و ان را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس بایــد رمــز وای فــای خــود را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫استفاده ایمن از ‪Wi-Fi‬‬ ‫اگــر مجبــور بــه اتصــال بــه شــبکه ‪ Wi-Fi‬عمومــی هســتید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد یکــی را انتخــاب کنیــد کــه رمزگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬بلــه‪ ،‬بــرای اتصــال نیــاز بــه کمــی کار بیشــتری دارد‪،‬‬ ‫زیــرا معمــوال ًبایــد رمــز عبــور را پیــدا کــرده و وارد کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫داشــتن چنیــن ســطح امنیتــی‪ ،‬بــه خصــوص در مکان هــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬مهــم اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه ‪ Wi-Fi‬عمومــی متصــل می شــوید‪ ،‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه «اتصــال خــودکار» را انتخــاب نکنیــد‪ .‬اگرچه مطمئنا ًکار‬ ‫شــما را راحــت مــی کنــد‪ ،‬امــا از لحــاظ امنیتــی کار درســتی‬ ‫نیســت کــه دســتگاه شــما بــه طــور خــودکار بــه شــبکه های‬ ‫‪ Wi-Fi‬عمومــی متصــل شــود‪.‬‬ ‫ایا وای فای که به ان متصل شده اید واقعی است؟‬ ‫وقتــی بــه دســتگاه خــود مــی گوییــد یــک شــبکه ‪Wi-Fi‬‬ ‫را بــه خاطــر بســپارد‪ ،‬دائمــا ًان شــبکه را تماشــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر در خیابــان راه می رویــد و دســتگاهتان روشــن اســت‪،‬‬ ‫دســتگاه شــما دائمــا ًبــه دنبــال یکــی از شــبکه های بــه خاطــر‬ ‫سپرده شــده می گــردد و دســتگاه شــما ســعی مــی کنــد بــه‬ ‫طــور خــودکار بــه ان متصــل شــود‪.‬‬ ‫روشــی کــه دســتگاه شــما شــبکه های ‪ Wi-Fi‬را می بینــد‪،‬‬ ‫در واقــع ‪ SSID‬ان هــا را مشــاهده مــی کنــد کــه اساســا ً‬ ‫نــام شــبکه ‪ Wi-Fi‬اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مــی توانیــد اکثــر‬ ‫روترهــای ‪ Wi-Fi‬را بــا هــر نامــی کــه مــی خواهیــد پیکربنــدی‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما مــی توانیــد ‪ SSID‬روتــر ‪ Wi-Fi‬خــود را بــه صورت‬ ‫«‪ »Joe›s House‬یــا «‪ »Contoso Electronics‬یــا‬ ‫‪ »Free_ORD_Wi-Fi»...‬تنظیــم کنیــد‪ ،‬بــرای مثــال ‪SSID‬‬ ‫شــبکه ‪ Wi-Fi‬واقعــی در فــرودگاه شــیکاگو ‪ O›Hare‬اســت‪.‬‬ ‫اگــر تــا کنــون از یــک فــرودگاه عبــور کرده ایــد‪ ،‬بــه وای فــای‬ ‫رایــگان فــرودگاه وصــل شــده اید و بــه دســتگاهتان‬ ‫اجــازه داده ایــد کــه ان شــبکه را بــه خاطــر بســپارد‪ ،‬وقتــی‬ ‫دســتگاهتان روتــری را کــه همــان ‪ SSID‬را دارد می بینــد‪،‬‬ ‫ســعی می کنــد بــه ان وصــل شــود‪ ،‬پــس از اتصــال‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه ارســال و دریافــت ترافیــک از طریــق ان روتــر مــی کنــد‬ ‫کــه ممکــن اســت بــه اطالعــات رســانه هــای اجتماعــی (نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور شــما)‪ ،‬ایمیــل‪ ،‬اطالعــات کارت بانــک‬ ‫شــما‪ ،‬و در واقــع هــر برنامــه ای کــه روی دســتگاه بــاز کرده اید‬ ‫دسترســی داشــته باشــد‪ ،‬همــه ایــن اتفاقــات در صورتــی رخ‬ ‫مــی دهــد کــه ممکــن اســت ان شــبکه همــان شــبکه قانونــی‬ ‫نباشــد و تنهــا نــام ان مشــابه شــبکه مدنظــر باشــد ‪.‬‬ ‫تقریبــا ً هــر فــرودگاه دارای ‪ Wi-Fi‬عمومــی اســت‪ .‬همــه‬ ‫هتــل هــای زنجیــره ای بــزرگ‪ ،‬کافــی شــاپها‪ ،‬مراکــز خریــد‪،‬‬ ‫فروشــگاه هــای مــواد غذایــی و ‪ ...‬نیــز دارای ‪ SSID‬هــای‬ ‫هســتند کــه همگــی بــه طــور عمومــی شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری نیــز ان ‪ SSID‬هــا را مــی شناســند و مــی‬ ‫تواننــد روترهــای ‪ Wi-Fi‬را بــا ‪ SSID‬هــای جعلی بــرای به دام‬ ‫انداختــن عابــران نــااگاه راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫هرگــز اجــازه ندهیــد دســتگاه شــما بــه طــور خــودکار بــه‬ ‫شــبکه ‪ Wi-Fi‬کــه کنتــرل ان را نداریــد متصــل شــود‪.‬‬ ‫ان شبکه ها را فراموش کنید‬ ‫اگــر مدتــی اســت کــه دســتگاه خــود را در اختیار داشــته اید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت فهرســت طوالنــی ای از شــبکه هایی کــه در‬ ‫گذشــته بــه ان هــا وصــل شــده اید وجــود داشــته باشــد کــه‬ ‫قبــا ًبــه خاطــر ســپرده شــده اند‪ .‬همــه دســتگاه هــا راهــی‬ ‫بــرای مدیریــت ان لیســت دارنــد‪ .‬اگــر در اینترنــت بــرای‬ ‫دســتگاه خــود و نحــوه «فرامــوش کــردن» یــا مدیریــت‬ ‫شــبکه هــای بــی ســیم جســتجو مــی کنیــد‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫ان لیســت برویــد و هــر شــبکه بــی ســیمی را کــه کــه از ان‬ ‫اســتفاده نمــی کنیــد را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬یکــی دیگــر از راه هــای ایمن تــر بــودن ایــن اســت‬ ‫کــه وای فــای دســتگاه خــود را زمانــی کــه از ان اســتفاده‬ ‫نمی کنیــد‪ ،‬خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫از ‪ VPN‬استفاده کنید‬ ‫اگــر مجبــور بــه اســتفاده از یــک شــبکه ‪ Wi-Fi‬عمومــی‬ ‫هســتید‪ ،‬بایــد از یــک شــبکه خصوصــی مجــازی‬ ‫(‪ )VPN‬اســتفاده کنیــد‪ .‬یــک شــبکه خصوصــی مجــازی‬ ‫یــک «تونــل» رمزگــذاری شــده بیــن دســتگاه شــما و‬ ‫یــک ســرور در جهــان ایجــاد مــی کنــد‪ .‬بدیــن صــورت‬ ‫تمــام ترافیــک داخــل ان تونــل رمزگــذاری مــی شــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن اگــر از یــک شــبکه ‪ Wi-Fi‬عمومــی اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬مهاجــم ممکــن اســت متوجــه شــود کــه یــک‬ ‫تونــل ‪ VPN‬ایجــاد شــده اســت امــا محتــوای در جریــان‬ ‫داخــل ان تونــل از انهــا پنهــان شــده اســت‪.‬‬ ‫از اپراتور تلفن همراه خود استفاده کنید‬ ‫یکــی دیگــر از گزینه هایــی کــه مــی توانیــم زمانــی‬ ‫کــه شــبکه های امنــی در دســترس نیســتند از ان‬ ‫بهــره ببریــم‪ ،‬اســتفاده از داده هــای اپراتــور تلفــن‬ ‫همــراه خودتــان اســت اســت‪ .‬برخــی از لپ تاپ هــا‬ ‫اکنــون دارای ‪ LTE‬داخلــی هســتند کــه می توانــد بــرای‬ ‫داده هــای بیــش از ‪ G4‬یــا ‪ G5‬بــه اپراتــور تلفــن همــراه‬ ‫شــما متصــل شــود‪ .‬یــا ممکــن اســت بتوانیــد از گوشــی‬ ‫هوشــمند خــود بــه عنــوان یــک هــات اســپات شــخصی‬ ‫‪ Wi-Fi‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن گزینــه هــا را داریــد‪ ،‬امن تــر از اســتفاده‬ ‫از یــک شــبکه ‪ Wi-Fi‬عمومــی مــی باشــد‪ ،‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت کندتــر باشــد و اگــر بــرای داده هــا هزینــه‬ ‫دریافــت می کنیــد یــا محدودیــت داده داریــد‪ ،‬بایــد ان‬ ‫را در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر‬ ‫داد کــه بــا اجــاره دادن کارت بانکــی بــه افــراد فعــال‬ ‫درزمینــه قمــار انالیــن‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫ازشــهروندان مــی نمــود‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫پایــگاه اطــا ‬ ‫حســن کیخــا اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح امنیــت اجتماعــی و پایــش فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫کاراگاهــان ســایبری بــا صفحــه ای در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام مواجــه شــدند کــه عــاوه‬ ‫بــر تبلیــغ قمــار و شــرط بنــدی انالیــن‪ ،‬کاربــران را‬ ‫جهــت حضــور در وب ســایت تشــویق می کرد؛کــه‬ ‫موضــوع بالفاصلــه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ترفنــد گروهــی ازمجرمــان‬ ‫ســایبری در شــبکه هــای اجتماعــی بــا کاربــران در این‬ ‫فضــا اشــنا میشــوند کــه پــس از گفــت وگــو فــرد را‬ ‫ترغیــب مــی کننــد کــه در قبــال دادن مبلغــی پــول‬ ‫حســابی بــاز کنــد و اطالعــات کارت و کــد همــراه بانک‬ ‫را برایــش ارســال کنــد بــه محــض بــاز شــدن حســاب‪،‬‬ ‫پــول بــه حســاب او ریختــه مــی شــود؛فرد کــه بــدون‬ ‫هیــچ اطالعــی حســاب را بــاز کــرده پــس از گرفتــن‬ ‫کارت بانکــی ازاو خواســته میشــود عکــس کارت را‬ ‫برایــش ارســال کنــد و کارت را نابــود کنــد و پــس از‬ ‫اتمام کار فرد ســایبری ناپدید و فرد صاحب حســاب‬ ‫مجــرم شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ی اولیــه و‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ماموریــن پرونــده بــا بررسـ ‬ ‫جمـع اوری ســرنخ های موجــود‪ ،‬شــماره کارتــی را کــه‬ ‫کاربــران بــرای شــارژ حســاب کاربــری خود مبالــغ را به‬ ‫ان واریــز می کردنــد‪ ،‬کشــف و طــی اســتعالمات الزم‬ ‫محــل زندگــی متهــم را شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و پلیســی و پــس از هماهنگــی قضایــی متهم به این‬ ‫پلیــس احضارشــد کــه بــا دادن پــاره ای از توضیحــات‬ ‫ازشناسایی مجرم سایبری که کارت را از وی خواسته‬ ‫بــود اظهــار بــی اطالعــی نمود ‪،‬درنتیجــه پرونده جهت‬ ‫اقدامــات قضایــی تحویل دادســرا گردید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری ادامــه داد‪ :‬اگرفــردی کارت‬ ‫خــود را بــه فــرد دیگــری بــرای اجــاره واگــذار نمایــد‬ ‫و وجهــی را کــه منشــا ان هــا از اعمــال مجرمانــه‬ ‫بــوده اســت را در حســاب بانکــی خــود نگهــداری و‬ ‫یــا اقدامــی نســبت بــه نقــل و انتقــال انهــا انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬عــاوه بــر معاونــت در جــرم اصلــی و تحمــل‬ ‫مجــازات مقــرر بــرای ان جــرم‪ ،‬بــه جــرم پول شــویی‬ ‫کــه مجــازات ان اســترداد تمــام وجــوه تراکنــش‬ ‫شــده و ســود بانکــی مقــرر و جــزای نقــدی بــه‬ ‫میــزان یــک چهــارم مبلــغ تراکنــش شــده اســت‪،‬‬ ‫محکــوم می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کرد‪:‬اگــر کارت بانکــی‪ ،‬شــماره حســاب و یــا درگاه‬ ‫بانکــی خــود را بــرای اجــاره در دســترس دیگــران‬ ‫قــرار دادیــد وســپس پشــیمان شــدید؛ ابتــدا از فــرد‬ ‫مــورد نظــر بخواهــد تــا کارت و یــا شــماره حســابتان‬ ‫را بــه شــما واگــذار کنــد و در صــورت پــس دادن‬ ‫حتمــا ًنســبت بــه تغییــر رمــز اول و دوم خــود اقــدام‬ ‫نمایید؛چنانچــه موفــق بــه دریافــت اطالعــات خــود‬ ‫نشــدید بــا مراجعــه بــه بانــک وســوزاندن کارت و یــا‬ ‫مســدود نمــودن ان ازایجــاد اعمــال مجرمانــه فــرد‬ ‫کالهبــردار جلوگیــری نماییــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کرد‪:‬اگــر کارت بانکــی‪ ،‬شــماره حســاب و یــا درگاه‬ ‫بانکــی خــود را بــرای اجــاره در دســترس دیگــران‬ ‫قــرار دادیــد وســپس پشــیمان شــدید؛ ابتــدا از فــرد‬ ‫مــورد نظــر بخواهــد تــا کارت و یــا شــماره حســابتان‬ ‫را بــه شــما واگــذار کنــد و در صــورت پــس دادن‬ ‫حتمــا ًنســبت بــه تغییــر رمــز اول و دوم خــود اقــدام‬ ‫نمایید؛چنانچــه موفــق بــه دریافــت اطالعــات خــود‬ ‫نشــدید بــا مراجعــه بــه بانــک وســوزاندن کارت و یــا‬ ‫مســدود نمــودن ان ازایجــاد اعمــال مجرمانــه فــرد‬ ‫کالهبــردار جلوگیــری نماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ 25‬مهر سالروز عملیات غرورافرین میمک با رمز اباعبدالله الحسین که به مدت ‪ 5‬روز توسط‬ ‫سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران برای بیرون راندن دشمن بعثی انجام شد‪.‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ -614‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-614‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/20‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/20 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/17 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫دوشنبه ‪07//25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫«جاذبه هایگردشگری‬ ‫مینودشت از جنس طبیعت‬ ‫و تاریخ ایران »‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلنــدای جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫(ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه اهالــی ان اصالــت‪،‬‬ ‫ســادگی و مهربانــی خویــش را همچنــان حفظ کرده انــد‪ .‬اثاری از قزلباش ها‬ ‫کــه در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت واقع‬ ‫شــده اســت‪ .‬بافت روســتا ســنتی اســت که باعث گردید جذابیتش‬ ‫را بــرای شهرنشــینان دوچنــدان کرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد محصــوالت دامــی‪،‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی مختلــف از جملــه پــرورش پیلــه‬ ‫ابریشــم و ابریشــم بافی مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ به دلیل موقعیت خاص ان دارای ســه اقامتگاه‬ ‫بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساسنگ‪-‬نارســیس)در حــال فعالیــت مــی‬ ‫باشــد کــه گردشــگران زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک شهرســتان‬ ‫تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین مذهبــی بــا مردمانــی‬ ‫بســیار متدین و مومن اســت‪ ،‬که دارای امامزاده ها و زیارتگاههای‬ ‫بســیاری مــی باشــد‪ ،‬کــه همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم‬ ‫مــردم منطقــه و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در محلــه پســرک قــرار‬ ‫دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی نیز در محوطه ان قرار دارد‪ .‬اهالی‬ ‫محــل و مســافران امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان را احاطــه کــرده اســت‬ ‫‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن‬ ‫منطقه می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت و در‬ ‫روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در‬ ‫کنــار قبــور مســلمین و شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی‬ ‫منطقــه بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر مینودشــت و در‬ ‫روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکــزی قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در‬ ‫کنــار جــاده ترانزیــت تهــران – مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪6‬‬ ‫واســطه بــه امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی روســتای بازگیــر و‬ ‫در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از‬ ‫پانصــد نفــر از ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬که‬ ‫پس از شــهادت وی توســط دشــمنان دین به شــهدت رســیدند‪ .‬نســبت‬ ‫ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان ازادشــهر بــه‬ ‫مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫زیارتــگاه قــزل امــام فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام اســت‪ .‬زیارتــگاه اق‬ ‫امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر مینودشــت ‪35‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه خاتــون فاقــد شــجره نامــه‬ ‫بــوده و برابــر بــا اظهــارات بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه‬ ‫امــام حســین (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫ایران نسبت به بقیه‬ ‫کشورهای غرب اسیا‬ ‫در حوزه کتاب کودک‬ ‫دست پُرتری دارد‬ ‫مدیــر انتشــارات بـ ُـراق بــا بیان اینکه ایــران در زمینه‬ ‫کتــاب کــودک و نوجــوان در منطقــه غــرب اســیا و‬ ‫کشــورهای حــوزه خلیــج فارس‪ ،‬دســت پُری نســبت‬ ‫بــه باقــی کشــورها دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫کتاب هــای حــوزه کــودک و نوجــوان تولیــد شــده در‬ ‫ایــران بــه خوبــی مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫صفــا امیــری دربــاره بــازار کتــاب کــودک ایــران در‬ ‫مقایســه بــا بــازار کتاب کودک دیگر کشــورها گفت‪:‬‬ ‫بــدون تردیــد جوامــع مختلــف دارای تفاوت هــا‬ ‫و اشــتراک هایی در مســائل فرهنگــی هســتند‪.‬‬ ‫اشــتراک های فرهنگی مســائلی را به وجود می اورد‬ ‫کــه برخــی از کتاب هــا در برخــی از جوامــع مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار نگیــرد‪ .‬یکــی از بزرگترین ضعف های‬ ‫مــا فقــدان حضــور دائمــی در مجامــع بین المللــی‬ ‫اســت‪ .‬زیــرا حضــور ایــران در جامعــه بین المللــی به‬ ‫صــورت فصلــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر انتشــارات بــراق کــه بیشــتر در حــوزه کــودک‬ ‫و نوجــوان فعالیــت می کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مثــا‬ ‫نمایشــگاه هــای تهــران‪ ،‬فرانکفــورت و شــارجه کــه‬ ‫از نمایشــگاه های خــوب و مهــم بین المللــی اســت؛‬ ‫فرصت هــای زمانــی کوتــاه هســتند‪ .‬هــر کســی در‬ ‫ان هــا شــرکت می کنــد‪ ،‬می خواهــد از اقدامــات همــه‬ ‫کشــورها اطــاع کســب کنــد‪ .‬برای همین زمــان زیادی‬ ‫بــرای بررســی هــر کــدام از ناشــرها نخواهنــد داشــت‪،‬‬ ‫مگــر اینکــه اژانس هــای خوبــی داشته باشــیم و ایــن‬ ‫اژانس هــا بهتــر روی مســائل کار کننــد‪.‬‬ ‫ناشــران تـُـرک بیــش از ‪ ۱۰۰‬عنوان کتــاب کودک از‬ ‫انتشــارات براق خریدند‬ ‫امیــری بــا بیــان اینکــه ایــران در زمینــه کتــاب کــودک‬ ‫و نوجــوان در منطقــه غــرب اســیا و کشــورهای حــوزه‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬دســت پـُـری نســبت بــه باقــی کشــورها‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در نتیجــه شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫کتاب هــای حــوزه کــودک و نوجــوان تولیــد شــده در‬ ‫ایــران بــه خوبــی مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫حتــی در کشــورهایی ماننــد ترکیــه‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫بــه اروپــا وصــل اســت و کتاب هــای فراوانــی در حــوزه‬ ‫کــودک دارنــد امــا ناشــران تــرک از انتشــارات بــراق‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬عنــوان کتــاب خریــداری کردنــد‪.‬‬ ‫کیفیت تولید محتوا و چاپ کتاب درایران باال‬ ‫است و همچنین به دلیل تصویرگران خوبی که‬ ‫در ایران داریم‪ ،‬شاهد این هستیم که حتی‬ ‫با وجود اختالف فرهنگی‪ ،‬استقبال خوبی از‬ ‫کتاب های ایران شده است‬ ‫مدیــر انتشــارات بــراق دربــاره چرایــی توجــه بــاال بــه‬ ‫کتاب هــای حــوزه کــودک توســط کشــورهای منطقــه‬ ‫غــرب اســیا و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس‬ ‫توضیــح داد‪ :‬شــاید در برخــی از مســائل نتوانیــم بــا‬ ‫دیگــر کشــورها تبادلــی داشته باشــیم امــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه کیفیــت تولیــد محتــوا و چــاپ کتــاب در‬ ‫ایــران بــاال اســت و همچنیــن بــه دلیــل تصویرگــران‬ ‫خوبــی کــه در ایــران داریــم‪ ،‬شــاهد این هســتیم که‬ ‫حتــی بــا وجــود اختــاف فرهنگــی‪ ،‬اســتقبال خوبــی‬ ‫از کتاب هــای ایــران شده اســت‪.‬‬ ‫بایــد تجربیــات خــود را بــه صــورت مجموعــه‬ ‫امــاده داشــته باشــیم‬ ‫امیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه تجربیــات ناشــرانی کــه در‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی شــرکت می کننــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫دیگــر ناشــران منتقــل شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫پیــش بــه ایــن مســاله فکــر و ان را در موسســه نهــاد‬ ‫نمایشــگاه های ایــران (کــه بــا موسســه خانــه کتــاب‬ ‫و ادبیــات ایــران ادغــام شده اســت) مطــرح کــردم و‬ ‫گفتــم بــرای کســی کــه بــرای نخســتین بــار می خواهــد‬ ‫وارد حــوزه بین الملــل شــود‪ ،‬بایــد تجربیــات خــود را بــه‬ ‫صــورت مجموعــه امــاده داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن یــک وظیفــه ســازمانی اســت‪.‬‬ ‫زیــرا فقــط افــرادی کــه نمایشــگاه را ســازماندهی‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل می تواننــد اقداماتــی‬ ‫را کــه در ان انجــام شــد ه اســت‪ ،‬بنویســند‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد ایــن اقدامــات را کــه چــه کتابی کجــا مورد‬ ‫اســتقبال قــرار گرفتــه و کجــا خــوب نبــود‪ ،‬ثبــت کنند‬ ‫تــا همــه ناشــران بتواننــد از ایــن تجربیات بهره ببرند‬ ‫امــا بــه دلیــل نداشــتن بودجــه و امکانــات کافــی این‬ ‫مســائل پیگیــری نشــده اســت‪ .‬ایــن اقدامــات بایــد‬ ‫جــزو وظایــف موسســه نهــاد نمایشــگاه هــای ایــران‬ ‫قــرار بگیــرد تــا در صــورت انجــام نــدادن ان مــورد‬ ‫بازخواســت قــرار بگیرنــد و ایــن کار بــا نظــم و بــه‬ ‫خوبــی انجــام شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!