روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 613 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 613

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 613

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 613

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪108 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/16-‬اکتبر ‪ /19-2022/‬ربیع االول ‪ -1444/‬شماره ‪613‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫این کودکان‬ ‫در معرض لکنت زبان قرار دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫جای خالی پنبه‬ ‫در سرزمین‬ ‫طالی سفید‬ ‫‪2‬‬ ‫بافته شدن ماهانه‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مترمربع‬ ‫فرش در خراسان شمالی‬ ‫همه دستگاه ها در توسعه‬ ‫صنعت فرش همکاری کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫نبود فرهنگ سازی در‬ ‫برخورد با معلوالن؛‬ ‫دغدغه نابینایان‬ ‫معلــوالن از جملــه نابینایــان بــه ماننــد ســایر افــراد خواســتار‬ ‫زندگــی عــادی و فراهــم شــدن شــرایط حضــور موثرشــان در‬ ‫جامعــه هســتند کــه در ســایه اجــرای قوانین حمایــت از حقوق‬ ‫معلــوالن توســط دســتگاه های اجرایــی و ارتقــای فرهنــگ‬ ‫رفتــاری مــردم محقــق می شــود‪.‬‬ ‫معلــوالن مثــل دیگــر اشــخاص جامعــه دارای حس و هیجان‬ ‫هســتند و در کنار محدودیت های مختلف گفتاری‪ ،‬شــنوایی‪،‬‬ ‫بینایــی‪ ،‬جســمی و حرکتــی بــا اتــکا بــه ســایر حــواس بــدن خــود‬ ‫می تواننــد در محیــط اجتماعــی حضــور یافتــه و در اجــرای امــور‬ ‫مختلــف مشــارکت موثــری داشــته باشــند کــه از جملــه ایــن‬ ‫اقشــار نابینایــان محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬اشــخاص دارای معلولیت مثــل افراد‬ ‫عــادی‪ ،‬جزیــی از جامعــه هســتند و طبــق وظیفــه شــهروندی‬ ‫الزم تــا مــردم روش ارتباطــی درســت بــا ایــن اشــخاص را در‬ ‫هنــگام برخــورد در کوچــه‪ ،‬خیابــان و یــا مجالــس و نشسـت ها‬ ‫بداننــد تــا عــزت نفــس انــان حفــظ شــود و احســاس تفــاوت بــا‬ ‫دیگــر اقشــار و دوری گزینــی از جامعــه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫نحــوه درســت برخــورد بــا افــراد معلــول بایــد از ســنین پایــه‬ ‫بــا همــکاری نهادهــای اموزشــی بــرای کــودکان فرهنگ ســازی‬ ‫شــود و بداننــد کــه معنــی عصــای ســفید و عینــک ســیاه‪ ،‬ویلچر‬ ‫و زبــان اشــاره چیســت تــا در ســنین باالتــر بــه دور از نــگاه‬ ‫ترحم برانگیــز‪ ،‬رفتــاری عــادی بــا انــان داشــته باشــند و این مهم‬ ‫بــا همراهــی بیشــتر دولتمــردان در اجــرای قانــون حمایــت از‬ ‫معلــوالن تحقــق می یابــد‪.‬‬ ‫لــزوم توجــه بیشــتر دســتگاه های مرتبــط در اجــرای قوانیــن‬ ‫حمایــت از معلــوالن‬ ‫دســتگاه های اجرائــی موضــوع مــاده (‪ )۵‬قانــون مدیریــت‬ ‫خدمات کشوری مصوب ‪ ۱۳۸۶/ ۷/ ۸‬با اصالحات و الحاقات‬ ‫بعــدی ان‪ ،‬قــوه قضائیــه‪ ،‬قــوه مقننــه‪ ،‬مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام و شــورای نگهبــان و ســازمان ها و موسســات‬ ‫وابســته و تابعــه انهــا‪ ،‬شــهرداری ها و تمــام ســازمان ها و‬ ‫شــرکت هایی کــه شــمول انهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و یــا‬ ‫بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه عمومــی دولــت اســتفاده می کننــد‬ ‫و یــا قســمتی از بودجــه انهــا توســط دولــت تامیــن می شــود‬ ‫دســتگاه های مشــمول قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن‬ ‫مصــوب ‪ ۲۰‬اســفند مــاه ‪ ۱۳۹۶‬هســتند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناسب ســازی‪ ،‬دســترس پذیری و تــردد و تحــرک از جملــه‬ ‫مــواد ایــن قانــون اســت کــه براســاس ان تمــام وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬موسســات و شــرکت های دولتــی و نهادهــای‬ ‫عمومــی و انقالبــی موظــف هســتند در طراحــی‪ ،‬تولیــد و احداث‬ ‫ســاختمان ها و اماکــن عمومــی و معابــر و وســایل خدماتــی بــه‬ ‫نحــوی عمــل کننــد کــه امــکان دسترســی و بهره منــدی از انهــا‬ ‫بــرای افــراد دارای معلولیــت همچــون ســایر افــراد فراهــم شــود‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۳۰‬درصــد از پســت های ســازمانی تلفنچــی‬ ‫(اپراتــور تلفــن) و متصــدی دفتــری و ماشــین نویســی‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی بــه افــراد‬ ‫نابینــا و کم بینــا و افــراد دارای معلولیــت جســمی‪ ،‬حرکتــی‪،‬‬ ‫لــزوم تخصیــص حداقــل ســه درصــد از مجوزهــای اســتخدامی‬ ‫(رســمی‪ ،‬پیمانــی و کارگــری) دســتگاه های دولتــی و عمومــی به‬ ‫افــراد دارای معلولیــت واجــد شــرایط و مکلــف شــدن ســازمان‬ ‫صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران به اختصــاص حداقل‬ ‫پنــج ســاعت از برنامه هــای خــود در هفتــه بــه صــورت رایــگان‬ ‫بــه برنامه هــای ســازمان و تشــکل های مــردم نهــاد حامــی‬ ‫افــراد دارای معلولیــت بــه منظــور اشــنایی مــردم بــا حقــوق‪،‬‬ ‫توانمندی هــا و مشــکالت ایــن افــراد از جملــه مصوبــات قانــون‬ ‫حمایــت از معلــوالن شــامل ‪ ۳۴‬مــاده و ‪ ۲۹‬تبصــره اســت‪.‬‬ ‫معلول ترحم نمی خواهد‬ ‫تعــدادی از اعضــای انجمــن نابینایــان میــاد گنبــدکاووس بــه‬ ‫مناســب (‪ ۲۳‬مهــر مــاه) بــه عنــوان روز جهانــی عصــای ســفید‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه بیــان االم و مشــکالت خــود‬ ‫پرداختنــد کــه از جملــه خواســته های انهــا رعایــت قوانیــن‬ ‫قانــون حمایــت از معلــوالن اســت و معتقدنــد بــا اجــرای ایــن‬ ‫قوانیــن بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد مشــکالت نابینایان کــه از جمله ان‬ ‫«مناسب ســازی نشــدن معابــر بــرای تــردد معلــوالن‪ ،‬فراهــم‬ ‫کــردن زمینــه اشــتغال و پرداخــت تســهیالت ســاخت مســکن‬ ‫و از افزایــش اگاهــی جامعــه در نحــوه درســت برخــورد بــا فــرد‬ ‫معلــول ب ـه دور از ترحــم اســت» برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــعر ســروده شــده توســط «بنیامیــن اق اتابــای» هنرمنــد‪،‬‬ ‫نویســنده و گیتاریســت نابینــای گنبــدی عضــو ارکســتر ملــی‬ ‫معلــوالن ایــران وصــف حــال امــروز معلــوالن در جامعــه اســت‪:‬‬ ‫بس صبورم همتم چون کوه محکم استوار‬ ‫از تالشم در عجب انگشت بر لب روزگار‬ ‫گرچه در چشمم نباشد نور قلبم روشن است‬ ‫زندگی در باورم خرم بهاری گلشن است‬ ‫گرچه عمرم رفت با صد خستگی درماندگی‬ ‫جز گرفتاری مرا قسمت نشد از زندگی‬ ‫گرچه سهمم از جهان شد بخت شوم اقبال بد‬ ‫با ترحم با دلم نامهربانی می شود‬ ‫گرچه دستم را نمی گیرد کسی جز کردگار‬ ‫روز و شب اندیشه ام دنبال طرحی ماندگار‬ ‫در خیالم زندگی یعنی که خود را ساختن‬ ‫طرح زیبا نقشه ای نو در جهان انداختن‬ ‫دفتر نقاشی ذهنم جهانی بی نظیر‬ ‫من برانم کهشان را با تالش ارم به زین‬ ‫امدم تا ناامیدان را به چالش اورم‬ ‫امدم تا جمله عالم را به کرنش اورم‬ ‫من برانم خواستن را در عمل معنا کنم‬ ‫ایا فرزند من در فضای‬ ‫مجازی امن است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫گر بخواهم می توانم زهر را حلوا کنم‬ ‫چشم نابینایی من را از اعتال منع ام نکرد‬ ‫بلکه یار و یاورم شد در عبور از فصل سرد‬ ‫با عصایم کوه را چون کاه از جا می کنم‬ ‫سنگ اگر باشد موانع نشکنم چون من اهنم‬ ‫من سلحشور قوی ام در کشاکش های درد‬ ‫از میان کوه راهی می شکافم مثل نهر‬ ‫خیر اندیشی شعارم مذهبم ادم شدن‬ ‫ارزو دارم به نیکی شهره عالم شدن‬ ‫گرچه با دستان دوران بال پروازم شکست‬ ‫من یقین دارم هزاران راه در پرواز است‬ ‫اق اتابای گفت‪ :‬در برنام ه زنده تلویزیونی یکی از مســووالن‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪ ۵۲‬درصــد از معابــر کشــور مناسب ســازی‬ ‫شــده در صورتــی کــه در شــهر گنبــدکاووس خودمــان خیلــی از‬ ‫خیابان هــا مناسب ســازی نشــده و همــواره شــاهد زخــم شــدن‬ ‫بــدن رنجــور معلــوالن هنــگام تــردد در معابــر هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خیلــی از ســاختمان های اداری در کشــور نیــاز بــه‬ ‫مناسب ســازی بــرای تــردد معلــوالن دارد و تحقــق درخواســت‬ ‫پرکــردن چاله هــای کوچــه و معابــر نیازمند چندیــن ماه پیگیری‬ ‫و رفــت و امــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد نابینــا‪ ،‬اجــرای قوانیــن حمایــت از معلــوالن را در‬ ‫شــهرهای بزرگــی مثــل تهــران خیلــی بهتــر از شــهرهای کوچــک‬ ‫دیگــر دانســت و گفــت‪ :‬خیلــی از افــراد جامعــه حتــی قشــر‬ ‫تحصیــل کــرده و یــا افــرادی کــه بــه صــورت مســتقیم بــا معلوالن‬ ‫ســر و کار دارنــد نحــوه رفتــار بــا یــک معلــول را نمی داننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال بــه یکــی از مــدارس اســتثنایی‬ ‫مراجعــه و بــا مدیــر ان در رابطــه بــا مشــکالت در حــال صحبــت‬ ‫بــودم کــه ایــن فــرد بــدون گفتــن حرفــی از پیــش مــن رفــت و‬ ‫بعــد از گذشــت نیــم ســاعت از صحبت هایــم با ســوال شــخص‬ ‫دیگــری مبنــی بــر اینکــه بــا چــه شــخصی کار داری و در حــال‬ ‫صحبــت هســتی از رفتــن وی مطلــع شــدم کــه احســاس بــدی‬ ‫پیــدا کــردم و دلــم شکســت‪.‬‬ ‫ق اتابــای بــا تاکیــد بــر لــزوم فرهنگ ســازی در رابطــه بــا نحــوه‬ ‫ا ‬ ‫درســت رفتــار بــا معلــوالن‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس قانــون حمایــت‬ ‫از حقــوق معلــوالن صــدا و ســیما موظــف اســت حداقــل پنــج‬ ‫ســاعت از کل برنامه هــای خــود در هفتــه را بــه معلــوالن‬ ‫اختصــاص دهــد کــه نتیجــه ان افزایــش اگاهــی جامعــه‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬امــا متاســفانه ایــن مســاله محســوس نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انجمــن نابینایــان ایــران بــرای همــه مــردم پیامکــی با‬ ‫ایــن مضمــون کــه «عبــور نابینایان با عصای ســفید در خیابان ها‬ ‫در حکــم چــراغ قرمــز اســت» فرســتاده کــه همــه بایــد رعایــت‬ ‫کننــد امــا فقــط شــاهد اجــرای ان در شــهرهای بــزرگ هســتیم‪.‬‬ ‫مهــران پیمــان یکــی دیگــر از نابینایــان عضــو انجمــن میــاد بــا‬ ‫مــدرک کارشناســی ارشــد حقــوق جــزا و جرم شناســی و داشــتن‬ ‫چندیــن مــدرک مرتبــط بــا رایانــه هــم مهمتریــن نیــاز معلــوالن‬ ‫را اشــتغال دانســت و گفــت‪ :‬بــا وجــود داشــتن مــدارک مختلــف‬ ‫دانشــگاهی و تخصصــی بــه ادارات مختلــف مراجعــه کــردم و‬ ‫درخواســت کار دادم امــا بــه دلیــل مشــکل نابینایــی هنــوز جایــی‬ ‫اســتخدام نشــدم‪.‬‬ ‫وی رفت و امد را از دیگر مشــکالت نابینایان اعالم و بیان کرد‪:‬‬ ‫تــردد در خیابان هــا بــا وجــود چاله هــا‪ ،‬موانع ســاختمانی‪ ،‬پربودن‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫دو روستای « قره قانلو»‬ ‫در منطقه بجنورد‬ ‫‪8‬‬ ‫محــل عابــر پیــاده از اجنــاس فروشــگاه ها و خیلــی از مــوارد دیگــر‬ ‫بــرای افــراد معلــول بــه ویــژه بــا مشــکل نابینایــی ســخت اســت و‬ ‫مجبــور بــه اســتفاده از تاکســی تلفنــی و یــا ماشــین شــخصی بــا‬ ‫همراهــی یکــی از اعضــای خانــواده هســتند کــه ماهانــه چندیــن‬ ‫میلیــون هزینــه بــر دوش معلــوالن می گــذارد‪.‬‬ ‫محمدامیــن بــاراج کهــن از دیگر نابینایان هنرمند گیتاریســت‬ ‫و دانشــجوی کارشناســی ارشــد برنامه ریزی درســی هم گفت‪:‬‬ ‫بزرگتریــن ارزویــم اســتخدام بــه عنــوان معلــم و خدمــت بــه‬ ‫افــرادی بــا مشــکل نابینایــی اســت و در کنــار ان عالقمنــدم‬ ‫فعالــت هنــری خــود را هــم ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن از مســووالن درخواســت دارم زمینــه‬ ‫جــذب بیشــتر جامعــه معلــول به بــازار کار به مانند افــراد عادی‬ ‫و تامیــن مســکن بــا پرداخــت تســهیالت را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫نبود فرهنگ سازی در برخورد با معلوالن‬ ‫مســلم کریمــی عضــو هیــات مدیــره انجمــن نابینایــان میــاد‬ ‫گنبــدکاووس کــه حــدود هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر از نابینایــان شــرق‬ ‫گلســتان را تحــت پوشــش خــود دارد هــم بیــان کــرد‪ :‬مشــکالت‬ ‫معلــوالن هرســاله بــه مناســبت های مختلــف از جملــه روز‬ ‫جهانــی عصــای ســفید مطــرح می شــود و همــه مــردم بــه ان‬ ‫واقــف هســتند کــه از جملــه بزرگتریــن ان رعایــت نکــردن قانــون‬ ‫حمایــت از معلــوالن توســط مســووالن ذیربــط در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی از همراهــی فرمانــداری‪ ،‬امــام جمعــه و شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس در کنــار مســووالن ســایر ادارات بــا انجمــن‬ ‫نابینایــان قدردانــی کــرد و خواســتار افزایــش ایــن تعامــل بــرای‬ ‫اجــرای قوانیــن حمایــت از معلــوالن در ســطح شهرســتان‪،‬‬ ‫اســتان و کشــور شــد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا انتقــاد از رفتــار مــردم همــراه بــا نگاهــی ترحم انگیــز‬ ‫در ســطح شــهر و جامعــه بــا معلــوالن‪ ،‬از انــان خواســت به جــای‬ ‫خندیــدن بــه افتــادن فــرد نابینــا در برخــورد بــا اجســام و چاله هــا‪،‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ممکــن بــود خودشــان االن جــای ایــن‬ ‫معلــول بودنــد و بهتــر اســت به جــای تمســخر بــه وی کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬الزم اســت در مــدارس قانــون حمایــت از‬ ‫معلــوالن بــه دانــش امــوزان امــوزش داده شــود تــا کــودکان‬ ‫مــا بداننــد در هنــگام برخــورد بــا معلــول در محیــط خانــواده‪،‬‬ ‫خیابــان و اجتمــاع چــه رفتــاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وجود بیش از ‪ ۹‬هزار معلول بینایی در گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد‪ ۹ :‬هــزار و ‪ ۱۹۵‬معلــول بینایــی در‬ ‫اســتان تحــت پوشــش بهزیســتی هســتند کــه ‪ ۱۶۲‬نفــر از انــان‬ ‫در گــروه ســنی کمتــر از ‪ ۶‬ســال‪ ۵۱۹ ،‬نفــر بیــن ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬ســال‪،‬‬ ‫‪ ۵۴۶‬نفــر در گــروه ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۷‬هــزار نفــر در‬ ‫گــروه ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۶۵‬ســال و ‪ ۸۷۱‬نفــر بــاالی ‪ ۶۵‬ســال قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫عــارف کیائــی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۳۲‬نفــر بــا‬ ‫نابینایــی خیلــی شــدید و شــدید کمــک هزینه زندگی (مســتمری)‬ ‫دریافــت می کننــد کــه مبلــغ ان بــرای خانــواده یــک نفــره چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال‪ ۲ ،‬نفــره ‪ ۶‬میلیــون ریــال‪ ،‬ســه نفــره‬ ‫‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال‪ ،‬چهــار نفــره ‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال و پنــج نفــره ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی امــار کل معلــوالن بینایــی کشــور را ‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۲۹۶‬نفــر‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬چهــار درصــد از معلــوالن بینایــی کشــور‬ ‫مربــوط بــه اســتان گلســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪613‬‬ ‫در گلستان هفت هزار‬ ‫هکتار بستر فعال رودخانه ‬ ‫سنددار خواهند شد‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــراورد ســطح بســتر‬ ‫فعــال رودخانـ ه در اســتان نزدیــک بــه هفــت هــزار‬ ‫هکتــار بــوده و پیش بینــی می شــود تمامــی اراضــی‬ ‫مذکــور بــا همــکاری اداره ثبــت اســناد و امــاک طی‬ ‫دو الــی ســه ســال اینــده دارای ســند شــوند‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری اظهــار داشــت ‪ :‬مطابــق قانــون‪،‬‬ ‫بســتر رودخانــ ه و مجــاری ابــی جــزو انفــال بــه‬ ‫شــمار مــی رود و حفاظــت از ان بــه وزارت نیــرو‬ ‫محــول شــده کــه دریافــت ســند بــرای زمیــن ‬ ‫بســتر رودخانــه یکــی از برنامه هــای وزارت نیــرو و‬ ‫شــرکت های اب منطقــه ای اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون برابــر هماهنگــی انجــام‬ ‫شــده بــا اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‪،‬‬ ‫ن بســتر رودخانــ ه بــا‬ ‫صــدور ســند بــرای زمیــ ‬ ‫هــدف تثبیــت مالکیــت و اعمــال حاکمیــت بهتــر‬ ‫بــرای تعییــن حریــم و جلوگیــری از هرگونــه‬ ‫سوءاســتفاده احتمالــی از جملــه ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز و پیشــگیری و کاهــش‬ ‫خســارت ناشــی از ســیالب در دســت پیگیــری و‬ ‫اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال بــا همــکاری اداره ‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان بــرای هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار زمیــن بســتر رودخانـ ه در ایــن خطــه‬ ‫ســند صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تیمــوری‪ ،‬اجــرای طــرح صــدور ســند‬ ‫بــرای زمیــن بســتر رودخانـه در اســتان گلســتان از‬ ‫اواخــر ســال قبــل اغــاز شــده ولــی عمــده فعالیــت‬ ‫در ایــن خصــوص از ابتــدای امســال و بــا همکاری‬ ‫دســتگاه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان در خصــوص تعییــن‬ ‫حــد بســتر رودخانه هــا در گلســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تاکنــون هــزار و ‪ ۳۵۰‬کیلومتــر مطالعــه بــرای‬ ‫تعییــن حدبســتر و حریــم رودخانه هــای‬ ‫اســتان انجــام شــده و هــزار کیلومتــر هــم در‬ ‫دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطالعــه باقــی مانــده‬ ‫مســیر رودخانه هــا در اســتان متناســب بــا‬ ‫اعتبــارات تخصیصــی طــی یکــی دو ســال‬ ‫اینــده انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در اســتان گلســتان ‪ ۳‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مســیر رودخانــه بــا ‪ ۴۵‬رشــته جریــان دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت ســایر اســتان ها بــرای‬ ‫الیروبــی رودخانه هــا‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان گفت‪ :‬با تدابیر اندیشــیده شــده‬ ‫در نظــر اســت بــا اســتفاده از ظرفیــت ماشــین االت‬ ‫مکانیکــی ســایر اســتان ها‪ ،‬بقیــه رودخانه هــای‬ ‫نیازمنــد الیروبــی و ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر از ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر از رودخانه هــای اســتان بــا‬ ‫هــدف کاهــش مخاطــرات ســیالب های احتمالــی‬ ‫روســتاها و شــهرها و تقویــت کشــاورزی منطقــه‬ ‫نیــاز بــه الیروبــی دارد کــه بایــد هــر ســه ســال‬ ‫یکبــار اقــدام بــه الیروبــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاالنه بایــد ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫رودخانه هــای اســتان الیروبــی صــورت گیــرد و‬ ‫بــرای انجــام ان هــم مطابــق بــا فهرســت بهــای‬ ‫مربوطــه نیــاز بــه تامیــن اعتبــار حــدود هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت ولــی بــا توجــه بــه محدودیت‬ ‫منابــع مالــی و اعتبــار تخصیــص داده شــده‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر از رودخانه هــای‬ ‫اســتان‪ ،‬الیروبــی می شــود‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان‪ ،‬حــدود هــزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫رودخانه هــای اســتان کــه بــه طــور عمــده در‬ ‫بــازه رودخانه هــای پیــر طبقه بنــدی می شــود‪،‬‬ ‫مقاطعــی از رودخانه هــای بالــغ هــر ســه ســال‬ ‫یکبــار نیــاز بــه الیروبــی دارند‪ ،‬به عبــارت دیگر الزم‬ ‫اســت در ایــن بــازه زمانــی مســیر ایــن رودخانه هــا‬ ‫که در مناطق مختلفی مانند شــهرها‪ ،‬روســتاها‪،‬‬ ‫اراضــی کشــاورزی‪ ،‬مراتــع‪ ،‬باالدســت پل هــا و‬ ‫دیگــر ســازه های تقاطعــی و مصــب رودخانه هــا‬ ‫جریــان دارنــد‪ ،‬الیروبــی شــود‪.‬‬ ‫«اتــرک»‪« ،‬گرگانــرود» و «قره ســو» از جملــه‬ ‫رودهــای دایمــی گلســتان هســتند کــه بــا هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر طــول بــه صــورت مســتقیم بــر‬ ‫حیــات جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری‬ ‫اســتان نقش افرینــی می کننــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.532.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,535,۰۰۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 131.852.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪،‬‬ ‫نیــم ســکه ‪ 80,325,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫افزایش ریزگرد دغدغ ه پنبه کاران‬ ‫گلستان است‬ ‫یکــی از دغدغه هایــی کــه پنبــه کاران بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند افزایــش ریزگــرد در گلســتان اســت کــه معمــوال‬ ‫در دوره اوج شــکوفه زدن و شــکل گیری غــوزه در پنبــه‬ ‫اتفــاق می افتــد ‪ .‬بایــد بــرای ســیطره ریزگردهــا بــر اســمان‬ ‫گلســتان و مــزارع پنبــه چــاره اندیشــی شــود و بــذوری کــه‬ ‫مقاومــت بیشــتری دارنــد تولیــد شــود‪.‬‬ ‫جای خالی پنبه در‬ ‫سرزمین طالی سفید‬ ‫کاهــش حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــاری کشــتزارهای پنبــه‬ ‫گلســتان طــی ســه دهــه اخیــر بیانگــر چالش هــای‬ ‫اساســی در حــوزه کشــت ایــن محصــول اســتراتژیک‬ ‫اســت کــه بــا وجــود همــه تالش هــای اکادمیــک ‪،‬‬ ‫اقتصــادی و فن اورانــه جــای خالــی پنبــه در گلســتان‬ ‫همچنــان احســاس می شــود‪.‬‬ ‫تــاش بــرای احیــای پنبــه کاری در ســرزمین طــای‬ ‫ســفید هرچنــد دســتاوردهایی بــه همــراه داشــته‬ ‫امــا نبــود راهبــرد حمایتــی مســتمر ســبب شــد تــا‬ ‫چشــم انداز احیــا و رونــق کشــت پنبــه در گلســتان بــا‬ ‫امــا و اگرهــای بســیاری روبــرو باشــد کــه در صــورت‬ ‫تحقــق می توانــد بــه ســمبل و نمــاد به زراعــی در دوران‬ ‫کم ابــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه فراخــور شــرایط خــاص اب و هوایــی‬ ‫و حاصلخیــزی اراضــی زراعــی از گذشــته های دور بــه دلیــل‬ ‫کشــت فــراوان پنبــه بــه ســرزمین طــای ســفید مشــهور بود‬ ‫بــه نحــوی کــه در دهه‪‎‬هــای ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬ســطح زیــر کشــت ایــن‬ ‫محصــول بــه حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار می رســید‪.‬‬ ‫اعمــال و اجــرای برخــی سیاس ـت های غلــط در حــوزه‬ ‫اقتصــاد کشــاورزی در اواخــر دهــه ‪ ،۷۰‬دوره طوالنــی‬ ‫کاشــت تــا برداشــت و بــه صرفه بــودن کشــت ســایر‬ ‫محصــوالت زراعــی ســبب شــد تــا رغبــت زراعــت پنبــه‬ ‫در گلســتان ارام ارام کاهــش یابــد و ســطح زیــر کشــت‬ ‫ان بــه حــدود ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار تنــزل یابــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه فــراوری مــاده خــام پنبــه‬ ‫می توانــد هــزار و ‪ ۳۰۰‬درصــد ارزش افــزوده خلــق‬ ‫کنــد و زمینه ســاز ایجــاد هــزاران فرصــت شــغلی‬ ‫شــود مدیــران و مســووالن متولــی تصمیــم گرفتنــد‬ ‫بــا اسیب شناســی‪ ،‬زمینــه احیــای ایــن محصــول را در‬ ‫گلســتان فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫اعمــال برخــی سیاســت های حمایتــی و برنامه هــای‬ ‫دراز مــدت بــروز برخــی وقایــع اقلیمــی و اعمــال‬ ‫سیاسـت های اقتصــادی در ســایر حوزه هــای کشــاورزی‬ ‫موجــب رغبــت تعــدادی از کشــاورزان بــه کشــت پنبــه‬ ‫شــد و حــدود ‪ ۱۵‬درصــد مســاحت زیرکشــت ایــن‬ ‫محصــول نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رشــد قیمــت ســایر محصــوالت کشــاورزی ماننــد گنــدم‪،‬‬ ‫شــالی و ســویا و حمایــت و تمرکــز دولــت بــر حمایــت از‬ ‫کشــت انهــا در کنــار مشــکالت موجــود در تامیــن بــذر‬ ‫مناســب و تامیــن نهــاده هــای زراعــی مطمئــن بــا قیمــت‬ ‫مناســب ســبب شــده تــا رشــد ســطح زیــر کشــت پنبــه در‬ ‫گلســتان بســیار کنــد باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مشــکالت گلســتان در تامیــن منابــع‬ ‫ابــی مــورد نیــاز بخــش زراعــی و ضــرورت کاهــش‬ ‫کشــت های پــراب طلــب ماننــد برنــج‪ ،‬بایــد احیــای‬ ‫کشــت پنبــه بیــش از پیــش در دســتور کار متولیــان‬ ‫قــرار بگیــرد ‪.‬‬ ‫رتبه دوم گلستان در تولید پنبه کشور‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار پنبــه در‬ ‫گلســتان کشــت شــده و پیش بینــی می شــود ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تــن محصــول از ایــن اراضــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی افــزود‪ :‬ســطح زیرکشــت پارســال‬ ‫پنبــه در گلســتان ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بــود کــه‬ ‫امســال ایــن مقــدار ‪ ۱۵‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا پیش بینــی برداشــت ‪ ۴۰‬هــزار تــن پنبــه از‬ ‫ســطح مــزارع گلســتان گفــت‪ :‬پارســال ‪ ۲۴‬هــزار تــن‬ ‫پنبــه از مــزراع اســتان برداشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه موســی خانــی گلســتان ‪ ۹‬کارخانــه پنبــه‬ ‫پاک کنــی دارد کــه ایــن میــزان تولیــد ‪ ۲۰‬درصــد ظرفیــت‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گلســتان رتبــه دوم تولیــد پنبــه‬ ‫کشــور را در اختیــار دارد گفــت‪ :‬در الگــوی کشــت‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار هکتــار کشــت پنبــه در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫و بایــد در چشــم انــدازی دو الــی ســه ســاله بــه ایــن‬ ‫عــدد برســیم‪.‬‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پنبــه قیمــت تضمینــی دارد امــا بــا‬ ‫توجــه بــه تقاضــای بــاال‪ ،‬دو ســال اســت کــه بــه صــورت‬ ‫توافقــی خریــداری می شــود و قیمــت ان در بــازار‬ ‫بیشــتر از قیمــت تضمینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال قبــل قیمــت تضمینــی پنبــه کیلویــی‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ ‫قربــان لکزایــی یکــی از پنبــه کاران گلســتانی‬ ‫اظهارداشــت ‪:‬در ســال های اخیــر اقداماتــی بــرای‬ ‫احیــای کشــت پنبــه در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه‬ ‫بخشــی از انهــا مثمرثمــر بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تهیــه و ارائــه بــذور اصــاح شــده بــا‬ ‫ویژگی هــای مطلــوب زراعــی ماننــد کاهــش نیــاز ابــی‪،‬‬ ‫مقاومــت در برابــر افــات و کاهــش دوره رشــد ســبب‬ ‫شــد تــا بخشــی از مشــکالت پنب ـه کاران برطــرف شــود‬ ‫امــا ســایر موئلفــه هــای بــازار و برخــی سیاســت های‬ ‫دولــت اجــازه نمــی دهــد دوره اوج پنبــه در گلســتان بــار‬ ‫دیگــر نمایــان شــود ‪.‬‬ ‫افزایش ریزگرد دغدغه پنبه کاران گلستان است‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی افــزود‪ :‬در کنــار افزایش قیمت‬ ‫چنــد برابــری ســایر محصــوالت زراعــی‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫چشــمگیر قیمــت نهاده هــا و ســموم مــورد اســتفاده در‬ ‫کشــت پنبــه هســتیم کــه بــه چالــش بــزرگ بــرای پنبــه‬ ‫کاران تبدیــل شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از دغدغه هایــی کــه پنبـه کاران بــا‬ ‫ان مواجــه هســتند افزایــش ریزگــرد در گلســتان اســت‬ ‫کــه معمــوال در دوره اوج شــکوفه زدن و شــکل گیری‬ ‫غــوزه در پنبــه اتفــاق مــی افتــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بایــد بــرای ســیطره ریزگردهــا بــر‬ ‫اســمان گلســتان و مــزارع پنبــه چــاره اندیشــی شــود‬ ‫و بــذوری کــه مقاومــت بیشــتری دارنــد تولیــد شــود‪.‬‬ ‫لکزایــی گفــت‪ :‬در کنــار قیمــت بــاالی نهاده هــای‬ ‫زراعــی‪ ،‬هزینه هــای کارگــری‪ ،‬حمــل و نقــل و‬ ‫ملزومــات هــم بــاال رفتــه و ایــن امــر ســود کشــاورزان‬ ‫را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مهمتریــن گالیــه پنبــه کاران‪ ،‬خریــد‬ ‫قیمــت پنبــه کمتــر از قیمــت تضمینــی اســت کــه‬ ‫تقاضــا داریــم قیمــت هــا بــه صــورت واقعــی بــه‬ ‫زارعــان اعــام شــود‪.‬‬ ‫کاهش جهانی قیمت پنبه‬ ‫رییــس ســازمان تحقیقــات پنبــه بــه کاهــش قیمــت‬ ‫پنبــه در بازارهــای جهانــی اشــاره کــرد و گفــت قیمــت‬ ‫ایــن محصــول اســتراتژیک از ‪ ۳.۷‬دالر بــه ‪ ۲.۲‬دالر‬ ‫کاهــش یافــت کــه ایــن امــر ســبب کاهــش نــرخ خریــد‬ ‫پنبــه در کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫قربــان قربانــی نصرابــاد گفــت‪ :‬ازادبــودن واردات پنبــه‬ ‫رغبــت کارخانــه داران بــه خریــد محصــول داخلــی را‬ ‫کاهــش داده و در حــال حاضــر الیــاف وارداتــی پنبــه بــه‬ ‫قیمــت تقریبــا‪ ۹۰‬هــزار تومــان رســیده در حالی کــه قیمت‬ ‫خریــد پنبــه و اســتحصال ان در کشــور بــه مراتــب گرانتــر‬ ‫از محصــول وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای بــه صرفــه بــودن کشــت پنبــه حداقــل‬ ‫تنــاژ بایــد چهــار تــا پنــج تــن در هکتــار باشــد تــا صرفــه‬ ‫اقتصــادی خوبــی بــرای کشــاورز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قربانــی افــزود‪ :‬هــر چنــد بــذور جدیــد پربــازده‪ ،‬مقــاوم‬ ‫بــه افــات و کــم ابــی تولیــد شــده امــا بــرای ارتقــای‬ ‫ســطح تولیــد بایــد عملیــات به زراعــی ماننــد سمپاشــی‬ ‫و ابیــاری بــه موقــع و تقویــت و بهبــود کیفیــت خــاک در‬ ‫دســتور کار زارعــان باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه ســم و افت کش هــای تقلبــی در بــازار اشــاره‬ ‫کــرد وگفــت‪ :‬ایــن موضــوع قابــل انــکار نیســت امــا‬ ‫اگــر بــا همیــن ســموم کــم اثــر افت هــا شناســایی‬ ‫شــود‪ ،‬تاثیــر زیــادی در کاهــش اســیب بــه مــزارع‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫قربانــی در خصــوص تاثیــر بــروز ریزگــرد بــر عملکــرد‬ ‫محصــول پنبــه‪ :‬تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر اثرگــذاری‬ ‫محســوس ریزگــرد بــر پنبــه دریافــت نشــده هرچنــد‬ ‫بــا افزایــش تعــداد روزهــای ریزگــردی و تــوام بــا گــرد و‬ ‫غبــار و بــروز برخــی کنه هــا تنــاژ محصــول تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاثیرپذیــری میــزان تولیــد پنبــه در‬ ‫هکتــار از ریزگــرد بســیار ناچیــز اســت و در مناطقــی‬ ‫ماننــد ســرخس در اســتان خراســان رضــوی کــه شــاهد‬ ‫وقــوع ریزگــرد مشــابه ریزگــرد گلســتان هســتیم افــت‬ ‫چندانــی در ایــن بخــش دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت هــم کــه چنــدی پیــش‬ ‫بــه گلســتان ســفر کــرده بــود گفــت‪ :‬توســعه صنعــت‬ ‫ریســندگی بــه رونــق اقتصــاد کشــاورزی گلســتان کمــک‬ ‫مــی کنــد و ایــن اســتان از اقلیــم و خــاک بســیار خوبــی‬ ‫بــرای کشــاورزی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمی امیــن بــا بیــان اینکــه پنبــه گلســتان از‬ ‫گذشــته بــه محصولــی بــا کیفیــت معــروف بــوده ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بایــد دالیــل کاهــش کیفیــت کاهــش ایــن محصــول‬ ‫در اســتان مــورد بررســی دقیــق قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث کارخانــه هــای‬ ‫ریســندگی در گلســتان مــی توانــد بــه کشــت پنبــه و‬ ‫ارتقــای اقتصــاد کشــاورزی اســتان کمــک کنــد افــزود‪:‬‬ ‫بایــد بیــن کشــاورزی و صنعــت ارتبــاط بهینــه ایجــاد‬ ‫کنیــم زیــرا ایــن ارتبــاط بــه نفــع هــر دو بخــش اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــرای احیــای پنبــه در‬ ‫گلســتان بایــد برنامه هــای فراگیــری از ســوی همــه‬ ‫دســتگاه ها ماننــد جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت و اب منطقــه ای تدویــن شــود تــا عــاوه بــر‬ ‫احیــای ایــن محصــول زمینــه بهبــود ســطح معیشــتی‬ ‫کشــاورزان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫گســترش صنایــع تکمیلــی و واحدهــای فــراوری پنبــه و‬ ‫حتــی احــداث واحدهــای ریســندگی و بافندگــی از دیگــر‬ ‫راهکارهــای اســت کــه می توانــد بــار دیگــر گلســتان را بــه‬ ‫ســرزمین طــای ســفید تبدیــل کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫برای در امان ماندن از ابتال به کرونا ماسک زدن رو جدی بگیرید‬ صفحه 2 ‫از طبقه اول و دوم غافل نشوید‬ ‫اگر در طبقه های اول و دوم ساختمانی زندگی می کنید‪ ،‬بدانید که سر راه سارقان قرار دارید‪ .‬پس همه نکات‬ ‫ایمنی برای پوشاندن بالکن‪ ،‬تراس‪ ،‬درها و پنجره ها را رعایت کنید‪ .‬شب ها یا هنگامی که خانه نیستید‪،‬‬ ‫همه درها و پنجره ها را ببندید‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪613‬‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬مریم متین خواه‬ ‫مشکالت رایج بد کارکردن در‬ ‫حالت گاز (خودروهای گازسوز‬ ‫کارخانه ای (لندی رنزو)‬ ‫سمند و ‪ ۴۰۵‬و ‪ ) ...‬و همچنین‬ ‫مشکالت مربوط به تغییر سوخت‬ ‫شایع ترین سن ابتال به‬ ‫لکنت زبان در کودکان‬ ‫«کــودکان اغلــب در زمــان رشــد گفتــار یعنــی‬ ‫بیــن ‪ ۳‬تــا ‪ 7‬ســالگی دچــار لکنــت زبان می شــوند‬ ‫کــه بیــن چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه از بیــن مـی رود‬ ‫امــا کودکانــی کــه دارای لکنــت هســتند بــا شــروع‬ ‫مدرســه بــه دلیــل ورود بــه مــکان جدیــد دچــار‬ ‫شــدت در لکنــت زبــان می شــوند‪».‬‬ ‫این کودکان‬ ‫در معرض لکنت‬ ‫زبان قرار دارند‬ ‫دکتــر ارزو ســادات ملــک نیــا‪ ،‬روانشــناس کــودک‬ ‫می گویــد‪ «:‬کودکانــی کــه در خانــواده ای متولــد می شــوند کــه‬ ‫اعضــای خانــواده در بزرگ ســالی لکنــت زبان دارنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫بــروز لکنــت در ان هــا بیشــتر اســت‪ .‬گاهــی لکنــت بــه دلیــل‬ ‫بیمــاری‪ ،‬ضربــه فیزیکــی یــا عوامــل روان شــناختی ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن اگــر در زمــان تولــد مشــکل جســمانی‬ ‫بــرای نــوزاد ایجــاد شــود‪ ،‬ســبب بــروز لکنــت زبــان احتمالــی‬ ‫خواهــد شــد‪».‬‬ ‫به عنــوان والدیــن طبیعــی اســت کــه نگــران رشــد گفتــار‬ ‫فرزنــد خــود باشــید امــا بایــد بدانیــد کــه شــروع حــرف زدن‬ ‫در کــودکان متفــاوت اســت؛ برخــی زود شــروع بــه حــرف‬ ‫زدن می کننــد و برخــی دیــر‪ .‬کــودکان در ســن ‪ 2‬تــا ‪ 5‬ســالگی‬ ‫غالبــا ًهنــگام صحبــت کــردن‪ ،‬ناروانــی را تجربــه می کننــد و‬ ‫برخــی صداهــا و کلمــات را اشــتباه تلفــظ می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫گاهــی کــودک هنــگام صحبــت کــردن‪ ،‬صداهــای خاصــی‬ ‫را تکــرار می کنــد و بــه نظــر می رســد کــه در صحبــت کــردن‬ ‫مشــکل دارد‪ .‬ایــن مســائل اغلــب بــرای والدیــن نگران کننــده‬ ‫اســت امــا ایــا جــای نگرانــی وجــود دارد یــا لکنــت زبــان در یــک‬ ‫ســن خــاص طبیعــی اســت؟ دکتــر ارزو ســادات ملــک نیــا‪،‬‬ ‫متخصــص روانشناســی تربیتــی و عضــو انجمــن مطالعــات‬ ‫روان درمانــی بــه ایــن ســوال پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫عوامل مهم ایجاد لکنت زبان در کودکان‬ ‫دکتــر ملــک نیــا می گویــد عوامــل زیســتی ایجــاد‬ ‫لکنــت‪ ،‬شــامل عوامــل ژنتیکــی یــا وراثتــی و عوامــل‬ ‫مــادرزادی می شــود‪« :‬کودکانــی کــه در خانــواده ای‬ ‫متولــد می شــوند کــه اعضــای خانــواده در بزرگ ســالی‬ ‫لکنــت زبان دارنــد‪ ،‬احتمــال بــروز لکنت در ان ها بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬گاهــی لکنــت بــه دلیــل بیمــاری‪ ،‬ضربــه فیزیکــی‬ ‫یــا عوامــل روان شــناختی ایجــاد می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫اگــر در زمــان تولــد مشــکلی بــرای نــوزاد ایجــاد شــود‬ ‫ســبب بــروز لکنــت خواهــد شــد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن روانشــناس تربیتــی‪ ،‬عوامــل‬ ‫روان شــناختی ازجملــه عوامــل مهــم ایجــاد لکنــت‬ ‫هســتند‪« :‬وقتــی کــودک دچــار تــرس و اضطــراب فراتــر‬ ‫از تــوان و تحمــل خــود می شــود‪ ،‬لکنــت زبــان پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬محیط هایــی کــه کــودک شــما از ان می ترســد‬ ‫یــا از افــراد خاصــی کــه موقــع مواجه شــدن بــا ان هــا‬ ‫احســاس امنیــت نمی کنــد و می ترســد‪ ،‬لکنــت بــروز‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در خانواده هایــی کــه بــه هــر دلیلــی‬ ‫مــادر و پــدر از هــم جداشــده اند می توانــد محیــط‬ ‫زندگــی کــودک را ناایمــن کــرده و فرزنــد طــاق دچــار‬ ‫لکنــت شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬بحــث فضــای امــن بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬مــا بیشــتر در ســن ‪ 6‬الــی ‪ 7‬ســالگی دقیقــا ً‬ ‫زمانــی کــه کــودک وارد مدرســه می شــود شــدت بــروز‬ ‫لکنــت را در کــودکان دبســتانی مشــاهده می کنیــم‪».‬‬ ‫بــه گفتــه ملــک نیــا‪ ،‬شــرایطی کــه کــودک دچــار لکنــت‬ ‫می شــود بعضــا ً متفــاوت اســت‪« :‬اســترس گاهــی‬ ‫اوقــات می توانــد لکنــت زبــان را بدتــر کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬صحبــت کــردن در مقابــل گــروه یــا صحبــت‬ ‫کــردن بــا تلفــن می توانــد شــرایط را تشــدید کنــد‪ .‬بــا‬ ‫شــروع مدرســه اســترس کودکــی کــه دچــار لکنــت‬ ‫اســت بیشــتر می شــود چــون از محیط هایــی کــه در‬ ‫مرکــز توجــه هســتند مثــل خانــواده وارد محیط هایــی‬ ‫می شــوند کــه مقــدار توجــه بــه ان هــا بســیار کمتــر‬ ‫خواهــد بــود‪».‬‬ ‫شایع ترین سن ابتال به لکنت زبان در کودکان‬ ‫ملــک نیــا می گویــد‪« :‬کــودکان اغلــب در زمــان رشــد‬ ‫گفتــار یعنــی بیــن ‪ ۳‬تــا ‪ 7‬ســالگی دچــار لکنــت زبــان‬ ‫می شــوند کــه بیــن چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه از بیــن‬ ‫مــی رود امــا کودکانــی کــه دارای لکنــت هســتند بــا‬ ‫شــروع مدرســه بــه دلیــل ورود بــه مــکان جدیــد دچــار‬ ‫شــدت در لکنــت زبــان می شــوند‪».‬‬ ‫راه های تشخیص لکنت زبان در کودکان‬ ‫افــراد مبتــا بــه لکنــت زبــان‪ ،‬کلمــات یــا هجاهــا‬ ‫را طوالنی تــر از حــد معمــول بیــان می کننــد یــا بــه‬ ‫عبــارت بهتــر می کشــند؛ ملــک نیــا دراین بــاره توضیــح‬ ‫می دهــد‪« :‬انــواع لکنــت زبــان بــه دودســته ی کلونیــک‬ ‫و تونیــک تقســیم می شــود‪ .‬در لکنــت زبــان کلونیــک‪،‬‬ ‫اولیــن ســیالب ان را چندیــن بــار و بــا ســرعت و قــدرت‬ ‫تکــرار کــرده و ســپس بــه ســراغ ســیالب بعــدی می رود؛‬ ‫امــا در لکنــت زبــان تونیــک‪ ،‬عضــات دهــان حیــن‬ ‫فعالیــت دچــار توقــف چندثانیـه ای و مکــث می شــوند‪،‬‬ ‫ســپس کــودک بــرای شــروع حــرف بعــدی بــه خــودش‬ ‫فشــار مــی اورد و ان را بــا تشــدید ادا می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس کــودک می گویــد‪« :‬بــا توجــه بــه‬ ‫انــواع لکنــت‪ ،‬شــما به راحتــی بــا دقــت کــردن در نــوع‬ ‫تکلــم کودکتــان می توانیــد تشــخیص دهیــد کــه او‬ ‫دارای لکنــت زبــان اســت یــا نــه‪».‬‬ ‫لکنت چه زمانی در کودکان طبیعی است؟‬ ‫ملــک نیــا در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد‪« :‬اگــر‬ ‫لکنــت زبــان کــودک بیــن چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه از بیــن‬ ‫رفــت و ســن شــروع لکنــت زیــر ســه ســال بــود‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت لکنــت طبیعــی اســت و در زمــان یادگیــری زبــان‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬در حیــن یادگیــری زبــان و‬ ‫گســترش محــدوده توانایــی صحبت کردن‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫کــه کــودک دچــار لکنــت زبــان شــود‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬اگرچــه در ‪ 75‬درصــد مــوارد‪،‬‬ ‫لکنــت بــا افزایــش ســن از بیــن مـی رود امــا اگــر لکنــت‬ ‫بیــش از یــک ســال طــول کشــید بــرای درمــان بایســتی‬ ‫اقــدام کــرد‪».‬‬ ‫لکنــت زبــان مزمــن را بــا لکنــت طبیعــی اشــتباه‬ ‫نگیر یــد‬ ‫والدیــن بایــد بیــن لکنــت زبــان طبیعــی و مزمــن‬ ‫تفــاوت قائــل شــوند‪« :‬اگــر در اعضــای خانــواده شــما‬ ‫کســانی دارای لکنــت زبــان باشــند‪ ،‬می تــوان بــروز‬ ‫یــک لکنــت مزمــن را پیش بینــی کــرد‪ .‬البتــه ســن بــروز‬ ‫لکنــت زبــان هــم پیش بینــی خوبــی بــرای لکنــت مزمــن‬ ‫اســت‪ .‬اگــر کــودک در ســن زیــر ســه ســال دچــار لکنــت‬ ‫شــود‪ ،‬احتمــال لکنــت طبیعــی اســت‪».‬‬ ‫ملــک نیــا مدت زمــان بــروز اختــال را از دیگــر عوامــل‬ ‫تشــخیص لکنــت زبــان طبیعــی و مزمــن می دانــد و‬ ‫می گویــد‪« :‬مدت زمــان بــروز اختــال هــم پیش بینــی‬ ‫کننــده مناســبی بــرای تشــخیص لکنــت مزمــن اســت؛‬ ‫اگــر کــودک بیــش از یــک ســال لکنــت داشــته باشــد‪،‬‬ ‫لکنــت مزمــن و حتمــا ً نیازمنــد درمــان اســت‪».‬‬ ‫نحوه رفتار والدین با کودک مبتال به لکنت زبان‬ ‫بــه گفتــه ملــک نیــا‪ ،‬والدیــن در خانــه بایــد نکاتــی را‬ ‫رعایــت کننــد تــا بــه رونــد بهبــود فرزندشــان کمــک نماینــد‪:‬‬ ‫ اولیــن کاری کــه بایــد بــرای کــودکان دارای لکنــت‬‫زبــان انجــام داد ایــن اســت کــه محیــط خانــه را امــن و‬ ‫بــدون هرگونــه تنــش نماییــد‪.‬‬ ‫بــا او در خانــه به ارامــی و شــمرده صحبــت کنیــد و‬‫ســرعت گفتــار خــود را بــا او پاییــن بیاوریــد‪.‬‬ ‫وقتــی کودکتــان در بیــان گفته هــای خــود دچــار‬‫لکنــت می شــود دائــم او را اصــاح نکنیــد و فرامینــی‬ ‫همچــون میشــه ارام تــر بگــی و واضــح صحبــت کنــی و‬ ‫‪ ...‬بــرای چگونــه صحبــت کــردن او صــادر نکنیــد‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد اســیب های روحــی و روانــی کــه بــه‬‫اشــخاص مبتــا بــه لکنــت زبــان وارد می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل بی حوصلگــی اطرافیــان اســت لــذا هــرروز در‬ ‫زمــان خاصــی بــا او وقــت بگذاریــد و بــا عروس ـک های‬ ‫انگشــتی نقش هــای گوناگونــی را در نمایــش ایفــا‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما حتــی می توانیــد بــا او کاردســتی درســت‬ ‫کنیــد و در حیــن کار بــا او بــه گفتگــو بپردازیــد‪.‬‬ ‫ خوانــدن کتــاب داســتان بــا صــدای بلنــد هــم‬‫می توانــد بــه توانایــی گفتــار کــودک کمــک کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫او کتــاب می خوانــد تشــویق ها را بیشــتر کنیــد و تذکــر‬ ‫خــود را کــم نماییــد‪.‬‬ ‫ملــک نیــا در توصیــه ای بــه والدیــن می گویــد‪« :‬بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــید نحــوه برخــورد شــما بــا لکنــت زبــان‬ ‫کــودک می توانــد تاثیــر بســزایی در ایجــاد حــس منفــی‬ ‫در او ایجــاد می کنــد‪ .‬کمــک کنیــد تــا کودکتــان در جمــع‬ ‫خانــواده بــدون تــرس از قضــاوت شــدن یــا تحقیــر‬ ‫صحبــت کنــد‪ .‬انکــه بایــد شــرایط ایمــن را بــرای او ایجــاد‬ ‫کنــد شــما هســتید و انکــه بایــد بــه گفتگــو بپــردازد و‬ ‫امنیــت را در جمــع احســاس کنــد‪ ،‬کــودک شماســت‪».‬‬ ‫فعالیت هــا و بازی هــای مناســب بــرای درمــان‬ ‫لکنــت زبــان‬ ‫دکترملــک نیــا‪ ،‬بــازی را راه مناســبی بــرای درمان لکنت‬ ‫زبــان در کــودکان می دانــد و دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«ازانجایی کــه ســن بــروز لکنــت زبــان بــا ســن عملیــات‬ ‫عینــی کــودک برابــر اســت بــرای بهبــود لکنــت زبــان‬ ‫می توانیــد بــا نوشــتن حــروف و کلمــات بــر روی‬ ‫کاغــذ و تشــویق تکــرار ان‪ ،‬بــه بهبــود گفتــار او کمــک‬ ‫نماییــد‪ .‬همچنیــن اگــر شــرایط محیطــی بــرای کشــیدن‬ ‫مربع هایــی بــر روی زمیــن بــا گــچ فراهــم اســت در هــر‬ ‫خانــه حــروف را نوشــته و بــا پریــدن در هــر خانــه کــه‬ ‫بــا گــچ نوشته شــده او را تشــویق بــه تکــرار نماییــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس کــودک می گویــد اگــر فرزنــد شــما‬ ‫بــر اثــر تــرس دچــار لکنــت شــده بــا او در مــورد‬ ‫ترس هایــش صحبــت کنیــد‪« :‬اجــازه دهیــد کودکتــان‬ ‫در مــورد حســش درزمانــی کــه ترســیده صحبــت کنــد‪،‬‬ ‫بعــد از او بپرســید اســم ان حــس را چــه گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬وقتی کــه ایــن حــس را دارد در کجــای بدنــش‬ ‫ان را احســاس می کنــد و در ان زمــان در ســرش چــه‬ ‫فکرهایــی وجــود دارد‪».‬‬ ‫عواقب بی توجهی والدین در درمان لکنت زبان‬ ‫گاهــی والدیــن از تــرس اینکــه کــودک خــود را دارای‬ ‫نقــص ببینــد از هرگونــه اقــدام درمانــی اجتنــاب‬ ‫می کننــد امــا دکترملــک نیــا دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«هرچقــدر زمــان از اولیــن بــروز لکنــت کــودک بگــذرد‬ ‫درمــان لکنــت ســخت تر می شــود؛ بنابرایــن بایــد‬ ‫ســریع تر بــرای درمــان اقــدام کــرد‪».‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪« :‬نادیــده گرفتــن درمــان می توانــد‬ ‫عواقــب منفــی اجتماعــی را بــرای کــودک بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد؛ کــودک در معــرض همســاالنی قــرار‬ ‫می گیــرد کــه ازنظــر گفتــاری بــا او متفاوت انــد و گاهــی‬ ‫مــورد تمســخر و تحقیــر همســاالن قــرار می گیــرد لــذا‬ ‫مدرســه دیگــر بــرای او جــای امنــی نیســت‪ ،‬از دوســتان‬ ‫خــود دور می شــود و انزجــار و دوری از همســاالن‬ ‫بــه درس‪ ،‬مدرســه و معلــم تعمیــم پیــدا می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــرای جلوگیــری از تبعــات عــدم درمــان‬ ‫لکنــت زبــان بهتــر اســت تــا نســبت بــه درمــان ســریعا ً‬ ‫اقــدام گــردد‪».‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون‬‫مشــکل کار می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ‬ ‫می زنــد‪ ،‬احتمــال دارد انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب‬ ‫باشــند ‪ .‬بــرای تســت انژکتورهــا بهتریــن راه لمــس‬ ‫شــیلنگهای خروجی از انژکتورها به منیفولد خودرو‬ ‫می باشــد ‪ .‬اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیــر دســت‬ ‫احســاس شــد(چگونگی اینــکار در شــکل پاییــن‬ ‫همیــن پســت مشــخص گردیــده) ‪ ،‬انهــا ســالمند‬ ‫در غیــر اینصــورت یــک یــا چنــد انژکتــو ‍ِر معیــوب‬ ‫مشــخص مــی گــردد‪ .‬قطعــه انژکتورهــا مــی بایســت‬ ‫بــه طــور کلــی تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز ‪:‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد هنــگام تغییــر فشــار گاز‪،‬‬‫دمــای ان بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و امــکان یــخ‬ ‫زدن گاز داخــل رگوالتــور وجــود دارد ‪ .‬بــرای جلوگیری‬ ‫از ایــن امــر لوله هــای اب گــرم کــه از شــیلنگها ی‬ ‫رادیاتــور بخــاری انشــعاب یافته انــد‪ ،‬از داخــل‬ ‫رگوالتــور عبــور یافته انــد‪ .‬در صــورت وجــود هــوا در‬ ‫سیســتم خنــک کننــده خــودرو یــا گرفتگــی لوله هــای‬ ‫ورودی‪ ،‬خروجــی بــه رگوالتــور دمــای داخــل رگوالتــور‬ ‫مناســب نبــوده و باعــث تغییــر دبــی گاز خروجــی‬ ‫شــده و باعــث عــدم یکنواختــی نســبت ســوخت بــه‬ ‫هــوا و در نتیجــه بدکارکــردن موتــور و ریــپ زدن ان‬ ‫مــی شــود‪.‬پس رگالتــور بایــد کامــا داغ شــود‪.‬‬ ‫فشــار گاز خروجــی از رگوالتــور تنظیــم نیســت‬ ‫‪:‬‬ ‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی‬‫نمایید و در صورتی که کمتر از ‪ ٢‬بار بود‪ ،‬با چرخاندن‬ ‫پیــچ تنظیــم ( واقــع شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را‬ ‫تنظیم نمایید‪.‬‬ ‫فیلتر مسدود شده است‪:‬‬ ‫ بـــه منظــور جلوگیــری از ورود ذرات بــه داخــل‬‫ریــل انژکتــور و خرابــی نشــیمنگاه های انژکتــور در‬ ‫ورودی ریـــل انژکـــتور از یـــک فیلـــتر اســـتفاده شـــده‬ ‫اســت کــه ایــن فیلتــر قــادر اســت ذرات ‪ ۸۰‬میکرونی‬ ‫موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از مــدت زمــان‬ ‫مشــخص(‪ )۴۰۰۰۰‬ایــن فیلتــر بایــد تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫سنسور فشار‪-‬خال ایراد دارد‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪،‬‬‫اطالعــات فشــار خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت‬ ‫نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز ارســال می گــردد و گرچــه‬ ‫فشــار خروجــی از رگوالتــور ‪ ٢‬بــار باشــد ولــی ‪ECU‬‬ ‫این فشــار را کمتر یا بیشــتر از این مقدار دانســته‬ ‫و اجــازه تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬ ‫ در صورتی که سنســور دمای اب ورودی رگوالتور‬‫ایــراد داشــته باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت‬ ‫بــه ‪ ECU‬ارســال شــده‪ ،‬باعــث می شــود علیرغــم‬ ‫رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪ ،‬خــودرو بــه حالــت گاز‬ ‫تبدیــل نشــود‪( .‬یــا در حالــی کــه هنــوز دمــا بــه حــد‬ ‫الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل شــود و‬ ‫ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور می شــود)‬ ‫ خرابی شیر سر مخزن‪:‬‬‫ در صــورت خرابــی شــیر ســر مخــزن بــا وجــود بــاز‬‫بــودن شــیر‪ ،‬گاز از مســیر عبــور نمــی کنــد کــه ایــن‬ ‫امــر بخاطــر خرابــی توپی شــیر اســت‪.‬‬ ‫کلیــد تبدیــل خــراب اســت‪ .‬ای ســی یــو خــراب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫خط قرمز ماست‬ ‫فرمانده فراجا گلستان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪613‬‬ ‫ضرورت توسعه سواد رسانه ای در‬ ‫چابک سازی دستگاههای فرهنگی‬ ‫زمین مورد نیاز بیمارستان‬ ‫‪ ۴۰۰‬تختخوابی را مسووالن‬ ‫شهری تامین کنند‬ ‫رییــس جمهــور مخاطــب محــوری و چابــک ســازی دســتگاههای فرهنگــی را مــورد تاکیــد‬ ‫قــرار داد و گفــت‪ :‬بــه روز رســانی قوانیــن در حــوزه فرهنــگ و توســعه ســواد مجــازی یــک‬ ‫ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدابراهیم رئیســی در همایــش ملــی منطــق بازســازی انقالبــی ســاختار‬ ‫فرهنگــی کشــور در مرکــز همایش هــای صــدا و ســیما اظهــار داشــت‪ :‬حــذف دوبــاره‬ ‫کاری هــا و تبدیــل دســتگاه های فرهنگــی بــه دســتگاه های نقــش افریــن و مســاله محــور‬ ‫بــا رویکــرد توجــه مخاطبــان خــود ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی خواســتار توجــه دســتگاه های فرهنگــی بــه مخاطبــان خــود شــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫نگاه هــا بایــد بــر حــل مســاله معطــوف باشــد‪ ،‬خواســتار تدویــن شــاخص هایــی بــرای‬ ‫اندازه گیــری عملکــرد دســتگاه ها شــد‪.‬‬ ‫رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تمــام ســاختار‪ ،‬ســازمان و اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه‬ ‫دســتگاههای فرهنگــی بــرای انجــام و تحقــق ماموریتــی و حــال ســوال ایــن اســت کــه از‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس برلــزوم‬ ‫تــاش‪ ،‬پیگیــری و اهتمــام ج ـدّی مســووالن شــهری‬ ‫بــرای تامیــن زمیــن مــورد نیــاز برای ســاخت بیمارســتان‬ ‫‪ ۴۰۰‬تختخوابــی ایــن شهرســتان مــرزی تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در صــورت عــدم تامیــن زمیــن‪ ،‬احتمــال باطــل‬ ‫شــدن مجــوز ایــن پــروژه وجــود دارد‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی بیــان داشــت‪ :‬بــا گذشــته حــدود ‪۹‬‬ ‫ســال از موافقیــت اصولــی وزارت بهداشــت و درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی یعنــی تاریــخ ‪ ۱۳۹۳/۰۱/19‬بــا ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی رازی گنبــدکاووس و بــا‬ ‫وجــود قول هــای داده شــده مدیــران شهرســتان بــرای‬ ‫تامیــن حداقــل چهــار هکتــار زمیــن بــرای ایــن پــروژه‬ ‫حیاتــی‪ ،‬متاســفانه هنــوز هیــچ زمینــی در اختیــار شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان بــرای شــروع عملیــات اجرایــی قــرار‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود پایــان ایــن مهلت و حتی تمدید‬ ‫یک ســاله ان از ســوی معاونــت بهداشــتی وزارتخانــه‬ ‫امــا همچنــان در انتظــار تامیــن زمیــن برای ایــن پروژه‬ ‫از ســوی مســووالن شهرســتان هستیم‪.‬‬ ‫دکتــر بدیعــی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫واگــذار نشــود‪ ،‬مراحــل اخــذ مجــوز بیمارســتان و‬ ‫ردیــف اعتبــاری ان بایــد از نــو صــورت گیــرد کــه هــم‬ ‫زمان بــر بــوده و هــم نگرانــی مــردم گنبــدکاووس را بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬از یکســال پیــش اعضــای شــورای شــهر و شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس قــول تامیــن زمیــن چهــار هکتــاری از محــل‬ ‫قدرالســهم ایــن نهــاد خدماتــی بابــت تفکیــک یــک قطعه‬ ‫زمیــن متعلــق بــه بنیــاد مســتضعفان را داده بودنــد کــه‬ ‫هنــوز خبــری از ان نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس اطالعــات بــه دســت امــده‪،‬‬ ‫ظاهــرا بنیــاد مســتضعفان گلســتان بــا پیــش نویــس‬ ‫تفاهمنامـه ای که بین شــهرداری گنبــدکاووس و ان نهاد‬ ‫تهیــه شــده بــه دالئــل نامعلــوم مخالفــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر بدیعــی بــا ضــروری دانســتن احــداث بیمارســتان‬ ‫‪ ۴۰۰‬تختخوابــی در گنبــدکاووس بیــان داشــت‪ :‬اجرایــی‬ ‫شــدن ایــن پــروژه در ایــن شهرســتان کــه بــه نیمــی‬ ‫از جمعیــت حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان واقــع‬ ‫درشــرق اســتان خدمــات می دهــد‪ ،‬مطالبــه جــدی‬ ‫مــردم ایــن دیــار اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون شهرســتان ‪ ۴۱۱‬هزار نفری‬ ‫گنبــدکاووس ‪ ۷۵۵‬تخــت فعــال در چهــار بیمارســتان‬ ‫دولتــی «شــهید مطهــری‪ ،‬شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪ ،‬طالقانــی‬ ‫و پیامبــر اعظــم(ص)» و ‪ ۲‬بیمارســتان خصوصــی‬ ‫«برزویــه و بســکی» و یــک بیمارســتان نیمه دولتــی‬ ‫متعلــق بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی دارد کــه در حالت‬ ‫عــادی جوابگــوی حجــم بــاالی مراجعه کننــدگان از‬ ‫شهرســتان های اطــراف نیســت‪.‬‬ ‫کسب نشان نقره مسابقات‬ ‫کشتی پهلوانی توسط‬ ‫ورزشکارخراسان شمالی‬ ‫رییــس هیــات ورزش زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪« :‬پوریــا محمدی» کشــتی گیر شایســته اســتان‬ ‫در وزن ‪ ۶۰‬کیلوگــرم مســابقات المپیــاد اســتعدادهای برتــر‬ ‫ورزش پهلوانــی کشــور بــه نشــان نقــره دســت یافــت‪.‬‬ ‫الیــاس امیرابــادی اظهارداشــت‪ :‬مســابقات المپیــاد‬ ‫اســتعدادهای برتــر ورزش پهلوانــی و زورخان ـه ای کشــور از ‪۲۲‬‬ ‫مهرمــاه ســالجاری بــه میزبانــی همدان با حضور ‪ ۴۳۰‬ورزشــکار‬ ‫در قالــب ‪ ۲۷‬تیــم از اســتان های کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورزشــکاران کشــتی پهلوانــی در پنــج وزن ‪ ۴۵‬تــا‬ ‫‪ ۵۰ ،۵۰‬تــا ‪ ۶۰ ،۶۰‬تــا ‪ ۷۰ ،۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬و ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم بــا‬ ‫یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه پوریا محمــدی در دیدار نهایی‬ ‫ایــن رقابــت هــا بــه نشــان نقــره دســت یافــت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬در بخــش تیمــی نیــز اصفهــان‪ ،‬یــزد و‬ ‫کردســتان بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسووالن ایده و راهکارهای جدید را ارایه دهند و به اقدامات گذشته بسنده نکنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مســووالن در پرداخت تســهیالت به بافندگان کوشــا باشــند و پیگیر هزینه‬ ‫کــرد ایــن تســهیالت در صنعت فرش باشــند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد در ادامــه گفــت‪ :‬بایــد در ایــن زمینــه اقدامــات بســیار کاربــردی انجــام شــود‬ ‫و ایــن هنــر جایــگاه خــود را در امــوزش و پــرورش پیــدا کنــد و بعنــوان رشــته تحصیلــی بــه‬ ‫دانش امــوزان امــوزش داده شــود‪.‬‬ ‫واکاوی مشکالت حوزه فرش‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی در ادامــه ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬مدیــران و مســووالنی کــه در حــوزه فــرش اســتان فعالیــت مــی کننــد بایــد مشــکالت‬ ‫ایــن حــوزه را واکاوی و بــه دبیرخانــه ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــدی افــزود‪ :‬مســووالن مربوطــه افــرادی را کــه در ایــن حــوزه از تســهیالت کم‬ ‫بهــره اســتفاده مــی کننــد را شناســایی و در ســامانه رصــد ثبت کنند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی هــم اکنــون بــا دارا بــودن یکهــزار دار قالــی بافــی‪ ۶۰ ،‬هــزار قالیبــاف کــه ‪ ۲۶‬هــزار‬ ‫نفر ان به صورت مســتمر فعالیت و مابقی فصلی در مناطق مختلف شــهری و روســتایی فعال‬ ‫هســتند و ایــن اســتان بــا تولیــد و صــادرات بیــش از صدهــا هــزار متــر مربــع یکــی از مراکــز گمنــام‬ ‫امــا مهــم تولیــد کننــده فــرش دســتباف و دیگر دســتبافته هــای داری اســت‪.‬‬ ‫از مزیــت هــای تولیــدات اســتان تنــوع محصــوالت مــی باشــد بــه صورتــی کــه بــا توجــه بــه ســکونت و‬ ‫همنشــینی اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ و تــات و گوناگونــی دســت بافته هــای انــان‪ ،‬اســتان دارای‬ ‫مجموعــه ای از محصــوالت بــا نــوع ترکیــب بنــدی در طــرح و نقــش ‪ ،‬تولیــد‪ ،‬مصالــح و ابــزار اســت‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از ابتال‬ ‫به بیماری های فصلی مردم‬ ‫ماسک بزنند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــر شــعب بانــک مســکن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه‬ ‫نخســت امســال ‪ ۵۲۳‬میلیارد ریال تســهیالت خرید مســکن‬ ‫در ایــن اســتان پرداخــت شــد کــه بــه نســبت مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۶۵‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مرتضــی ناصــری اظهارداشــت‪ :‬ایــن میــزان از تســهیالت بــه‬ ‫‪ ۳۳۲‬فقــره پرونــده پرداخــت شــد و ایــن رقــم از پرداختــی‬ ‫نشــان از رونــق بــازار در اســتان را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶۲۴‬فقــره تســهیالت بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۱۱‬میلیــارد ریــال بــرای ســاخت مســکن پرداخــت‬ ‫شــدکه معــادل ‪ ۱۹‬برابــر مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــعب بانــک مســکن خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســالغ ‪ ۳۹۰‬فقــره‬ ‫تســهیالت بــه مبلــغ ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای تعمیــرات‬ ‫مســکن پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۹۶۱‬فقــره وام قــرض الحســنه بــه ارزش‬ ‫‪ ۸۴۸‬میلیــارد ریــال در شــعب اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنورد‬ ‫گفــت‪ :‬معلمــان دانــش امــوزان را با باورهای مذهبی اشــنا کنند‬ ‫در ایــن صــورت اســیب هــای اجتماعــی نیــز کاهــش مــی یابد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین رضــا نــوری در کانــون پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫معلمان نقشــی به مراتب مهمتر از ســایر نیروهای فعال برای‬ ‫تربیــت کــودکان دارنــد بــه گونــه ای کــه انهــا بایــد این قشــر اینده‬ ‫ســاز را بــا باورهــا و ارزش هــای اســامی اشــنا ســازند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معلمــان بایــد در پــرورش کــودکان بســیار مراقــب‬ ‫باشــند تــا مبــادا در تربیــت انهــا دچــار خطــا شــوند زیــرا کــه ایــن‬ ‫امــر موجــب اســیب هایــی جبــران ناپذیــری در اینــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقتــی معلــم‪ ،‬دانــش امــوز را با دلســوزی و تکیه‬ ‫بــر ارزش هــای دینــی تربیــت کنــد ایــن کــودکان نیــز در اینــده‬ ‫افــرادی دلســوز‪ ،‬متعهــد و خدمتگــزار خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کــودکان امانــت الهــی و انســان نیــز اشــرف‬ ‫مخلوقــات اســت بنابرایــن معلمــان و مربیــان در کانــون بــا‬ ‫اشــراف بــه ایــن مســاله در پــرورش خالقیــت در کــودک و‬ ‫نوجــوان جدیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمامــی دســتگاه های متولــی نســبت بــه پیشــرفت‬ ‫صنعــت فــرش اســتان ملــزم بــه همــکاری هســتند و بایــد پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد در کارگــروه توســعه صنعــت فــرش خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫توســعه صنعــت فــرش موجــب احیــای ایــن هنــر اصیــل‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬افزایش تولیــد داخلی با‬ ‫توجیــه اقتصــادی مناســب مــی شــود و بایــد در ایــن زمینــه تحــرک بیشــتری انجــام داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــا و نظراتــی کــه در کارگــروه فــرش اســتان ارایــه مــی شــود در‬ ‫راســتای کمــک بــه پیشــرفت ایــن صنعــت بایــد اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افزایش ‪ ۶۵‬درصدی پرداخت‬ ‫تسهیالت خرید مسکن‬ ‫دانش اموزان باید با باورهای‬ ‫مذهبی اشنا شوند‬ ‫همه دستگاه ها در توسعه‬ ‫صنعت فرش همکاری کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ان ماموریــت چــه خبــر؟‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪ :‬چابــک ســازی دســتگاه هــای فرهنگــی‬ ‫طــوری کــه بتوانــد نقــش افریــن باشــد و مســاله محــور کار کنــد و بــا نــگاه بــه حــل مســاله‬ ‫و نــوع مخاطبانــی کــه دارد‪ ،‬کار کنــد‪.‬‬ ‫وی مخاطــب محــوری‪ ،‬مســاله محــوری و چابــک بــودن دســتگاههای فرهنگــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف هــر ســازمان را مــورد تاکیــد قــرار داد تــا شــاهد دوبــاره کاری هــا و‬ ‫چنــد بــاره کاریهــا نباشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت‪ :‬تعییــن نســبت هایــی کــه بیــن دســتگاه هــای فرهنگــی‬ ‫رســمی و غیررســمی ماننــد خانــواده‪ ،‬مســجد و هیــات بســیاری از ســاختارهای فرهنــگ ســاز‬ ‫در جامعــه وجــود دارد‪ ،‬مهــم اســت چــون دســتگاههای فرهنگــی غیــر رســمی در تعلیــم و‬ ‫تربیــت نقــش قابــل توجــه و تعییــن کننــده ای دارنــد‪.‬‬ ‫رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬در بررســی ســاختارهای فرهنگــی حتمــا الزم اســت قوانیــن بازنگــری‬ ‫و بــه روز رســانی شــود و در همیــن راســتا رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه هــر ســه قــوه‬ ‫دســتور دادنــد تنقیــح قوانیــن را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫همایــش ملــی منطــق بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی کشــور توســط پژوهشــکده‬ ‫فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی بــا حضــور محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬مســئوالن نهادهــای فرهنگــی همچــون ســازمان تبلیغــات اســامی‪ ،‬شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬صــدا و ســیما و نخبــگان حــوزه فرهنــگ در مرکــز همایــش هــای‬ ‫بیــن المللــی صــدا و ســیما در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫هویــت ســاختار انقالبــی فرهنــگ‪ ،‬نقَــادی ســاختار فرهنگــی کنونــی‪ ،‬وضعیــت مطلــوب‬ ‫ســاختار فرهنگــی کشــور و چگونگــی بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی کشــور چهــار‬ ‫محــور اصلــی ایــن همایــش بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه قــرار‬ ‫گرفتــن در فصــل پاییــز و رونــد کاهشــی دمــا‪ ،‬رعایــت بیشــتر شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی از جملــه اســتفاده از ماســک در کنــار ایمن ســازی بــدن از ابتــا افــراد‬ ‫بــه بیماری هــای تنفســی فصلــی ماننــد ســرماخوردگی شــدید و انفلوانــزا و‬ ‫شــیوع کرونــا جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫موس ـی الرضا شــبیهی اظهارداشــت ‪ :‬ســرماخوردگی و انفلوانــزا از بیماری هــای‬ ‫تنفســی شــایع در فصــل پاییــز و زمســتان اســت کــه در ســه ســال اخیــر کرونــا‬ ‫هــم بــه جمــع ایــن بیماری هــا پیوســته و می طلبــد مــردم بــا رعایــت بیشــتر‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی مرتبــط از افزایــش شــیوع انهــا در ماه هــای پیــش‬ ‫رو جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی ســطح رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی مرتبــط بــا بیمــاری کرونــا را‬ ‫در گلســتان کمتــر از ‪ ۳۰‬درصــد اعــام کــرد و گفــت‪ :‬کــودکان و افــراد ســالمند‬ ‫بــا بیماری هــای زمینــه ای بیشــترین گروه هــای در معــرض خطــر ابتــا بــه‬ ‫بیماری هــای تنفســی قــرار دارنــد لــذا اســتفاده از ماســک و تزریــق واکســن‬ ‫انفلوانــزا و کرونــا بــرای ایــن گــروه تاکیــد می شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از مــردم اســتان خواســت در‬ ‫کنــار رعایــت مســائل بهداشــتی‪ ،‬تزریــق نوبت هــای یــاداور واکســن کرونــا از جملــه‬ ‫دُزهــای ســوم و چهــارم را جــدی بگیرنــد چــرا کــه توجــه بــه ایــن ‪ ۲‬مهــم در کنــار هــم‬ ‫باعــث ایمن ســازی بــدن در مقابــل ابتــا بــه بیماری هــای تنفســی می شــود‪.‬‬ ‫شــبیهی از تزریــق ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۴۵۶‬هــزار و ‪ ۹۱۰‬دُز واکســن کرونــا در نوبت هــای‬ ‫اول‪ ،‬دوم‪ ،‬ســوم و چهــارم بــه مــردم گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــر اســاس اعــام‬ ‫مرکــز امــار ایــران اســتان حــدود یــک میلیــون و ‪ ۹۹۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد که یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۲۹‬هــزار نفــر از انــان را افــراد بــاالی ‪ ۱۲‬ســال واجــد شــرایط دریافــت‬ ‫واکســن کرونــا تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪613‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بافته شدن ماهانه ‪ ۴‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمربع فرش در خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۷ :‬هــزار بافنــده‬ ‫فعــال در اســتان ماهانــه چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــر مربــع فــرش مــی بافنــد‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو در کارگــروه فــرش خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬در مجمــوع‬ ‫هشــت اتحادیــه صنفــی‪ ۱۱ ،‬شــرکت تعاونــی فعــال فــرش دســتباف و یــک تشــکل‬ ‫مــردم نهــاد بــه عنــوان کانــون فــرش دســتباف در اســتان فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ماهانــه در اســتان فــرش تمــام ابریشــم ‪ ۲۰۰‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬ظریــف کــرک و ابریشــم ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬فــرش تجــاری(‪ ۲۵‬تــا ‪ ۴۰‬رج) یکهــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع‪ ،‬درشــت بافــت ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع‪ ،‬گبــه ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع و تابلــو‬ ‫فــرش ‪ ۱۰۰‬متــر مربــع بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬فرشــی کــه‬ ‫توســط بافنــدگان خراســان شــمالی بافتــه مــی شــود متناســب بــا نــوع و ســلیقه مــردم‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۸۵‬واحــد تولیــدی در هنــر صنعــت فــرش دســتباف‬ ‫خراســان شــمالی فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۶‬واحــد رنگــرزی‪ ۱۰ ،‬واحــد ابــزار‬ ‫فــرش دســتباف‪ ۱۰ ،‬واحــد مرمــت و تکمیــل فــرش‪ ۱۸ ،‬واحــد فــروش مــواد اولیــه‬ ‫فــرش‪ ۲ ،‬واحــد قالیشــویی فــرش دســتباف‪ ،‬چهــار واحــد طراحــی فــرش و ‪ ۱۵‬کارگاه‬ ‫متمرکــز قالیبافــی و ‪ ۲۰‬واحــد فــروش فــرش دســتباف را عهــده دار هســتند‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا هشــت درصــد از ‪ ۲۷‬هــزار بافنــده فعــال‬ ‫اســتان بیمه هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشــترین تعداد بیمه شــدگان در شهرســتان بجنورد و رازو‬ ‫جــرگالن بــا ‪ ۸۹۱‬نفــر و کمتریــن انهــا در مانــه و ســملقان بــا ‪ ۳۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۷۰۲‬نفــر از ‪ ۲۷‬هــزار بافنــده فعــال اســتان‬ ‫دارای کارت صالحیــت فنــی و حرفــ ه ای هســتند‪.‬‬ ‫حاجــی بگلــو؛ بیشــترین مشــکالت حــوزه فــرش خراســان شــمالی را ناکافــی بــودن‬ ‫ســهمیه بیمــه قالیبافــی‪ ،‬نبــود برنــد خــاص بــرای فــرش هــای تولیــدی‪ ،‬ناکافــی بــودن‬ ‫بودجــه تخصیصــی مشــاغل خانگــی بــه ویــژه در حــوزه قالیبافــی و نبــود تبلیغــات‬ ‫مناســب و مســتند ســازی و معرفــی توانمندی هــای بافنــدگان را عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ تنــوع قومیــت هــا و فرهنــگ هــا‪ ،‬ظرفیــت هــای بســیار بــاال‬ ‫در تولیــد فــرش دســتباف دارد و شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی‬ ‫و ترکمــن هســتیم و فــرش ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد‬ ‫مــی شــود هــم ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای ایــن منطقــه محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف سالح شکاری غیرمجاز‬ ‫در گنبد‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت‬ ‫کابل مخابرات‬ ‫دستگیری سارقان مرغداری‬ ‫در اق قال‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و جمــع اوری ســاح های غیرمجاز‬ ‫همــواره در دســتور کار پلیــس شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گنبــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬دراین‬ ‫راســتاماموران پاســگاه اق ابــاد‪ ،‬فجــر و کالنتــری ‪11‬ایــن‬ ‫شهرســتان طــی عملیــات هــای جداگانــه موفــق شــدند‬ ‫تعــداد ‪ 4‬قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز کشــف کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر از شــهروندان خواســت‪ :‬بــرای ایجــاد‬ ‫امنیتــی پایــدار در شهرســتان‪ ،‬بــا پلیــس همــکاری کــرده و‬ ‫هرگونــه اطالعــات و اخبــاری را در زمینــه مســائل امنیتــی و‬ ‫انتظامــی بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد ‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل مخابــرات در ازادشــهر‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای‬ ‫میدانــی پلیــس اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران موفــق‬ ‫شــدند با اشــراف اطالعاتی‪ ،‬مخفیگاه ســارق را شناســایی‬ ‫و در یــک عملیــات غافگیرانــه وی را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫پلیــس بــه ‪ 30‬فقــره ســرقت کابــل مخابــرات در ازادشــهر‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم به‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان می تواننــد در صورت‬ ‫مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در تامیــن‬ ‫امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «اکبــر ســجادی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی بــه‬ ‫ســرقت رفتــن ‪ 400‬قطعــه مــرغ زنــده از یــک مرغــداری‬ ‫در اق قــا‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس‬ ‫اگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی بــا انجــام کارهــای‬ ‫پلیســی و بررســی هــای میدانــی و تخصصــی موفق شــدند‬ ‫‪ 3‬ســارق را شناســایی و بــا هماهنگــی مراجــع قضایــی در‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه انــان را دســتگیر کننــد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اق قــا» اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متهمــان در تحقیقــات اولیــه بــه جــرم خــود اقــرار و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫تنها با ماهانه ‪ 221900‬تومان ‪ 8‬بار در روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫شغل خود را معرفی کنید ‪09117674497 -‬‬ ‫معاون امور زنان ریاست جمهوری توضیح داد‪:‬‬ ‫تسهیالت دولت به زنان‬ ‫کارافرین‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت‪ :‬معاونــت زنــان تســهیالتی را در ‪ ۱۹‬اســتان‬ ‫بــه کارافرینانــی ارایــه داد تــا زنــان را تحــت پوشــش قــرار دهنــد و بــرای مســکن زوجیــن دهــه ‪۶۰‬‬ ‫گام هایــی خواهیــم برداشــت‪.‬‬ ‫« انســیه خزعلی » در همایش روز جهانی زن روســتایی و ششــمین همایش نقش افرینی زنان‬ ‫روســتایی و عشــایری در توســعه پایــدار کــه در ســالن توســعه وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد‬ ‫افــزود‪ :‬ســال گذشــته در همیــن زمــان صنــدوق کارافرینــی امیــد وعــده وام ازدواج زوجیــن روســتایی‬ ‫دهــه ‪ ۶۰‬را داد کــه امیدواریــم اکنــون نیــز ایــن مهــم عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری اظهارداشــت‪ :‬طبــق امارهــا تجــرد دختــران‬ ‫روســتایی بســیار بیشــتر از زنــان شــهری اســت و نیــاز اســت کــه پشــتیبانی هــای الزم را بــرای ازدواج‬ ‫در روســتا و تحکیــم خانــواده داشــته باشــیم کــه البتــه ایــن مهــم ســال گذشــته مصــوب شــد تــا‬ ‫تســهیالت ویــژه ای بــرای زوجیــن روســتایی اختصــاص یابــد و تــا پایــان ســال ایــن تســهیالت بــرای‬ ‫کســانی کــه ایــن شــرایط را داشــته باشــند‪ ،‬تحقــق مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس امــار ســال ‪ ، ۹۵‬حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر از زنــان در روســتا زندگــی‬ ‫می کننــد کــه میانگیــن ســن ازدواج انهــا ‪ ۲۳‬ســال اســت کــه بــه دلیــل تجــردی کــه وســعت گرفتــه‬ ‫نیازمنــد پشــتیبانی هــای جــدی فرهنگــی و اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫خزعلــی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۶۵‬درصــد زنــان روســتایی دارای همســر هســتند کــه بخشــی بــه دلیــل‬ ‫فــوت همســر و طــاق و ‪ ۲۶‬درصــد تجردهــای قطعــی داریــم‪.‬‬ ‫ریشه کنی بازماندگان از سواد اولویت دولت سیزدهم‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه ســواد‪ ،‬امــوزش ‪ ،‬بهداشــت و پشــتیبانی از زندگــی خانوادگــی زنــان را در‬ ‫اولویتهــای مســائل زنــان قــرار داده ایــم افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد در ســطح کشــور باســواد داریــم اما‬ ‫ایــن ســهم در روســتاها و عشــایر پاییــن اســت کــه برنامــه ویــژه ای بــرای زنــان روســتایی و عشــایری و‬ ‫بازمانــدگان از تحصیــل خواهیــم داشــت و اعتبــارات ویــژه ای بــرای ایــن بخــش تصویــب کــرده ایــم‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح جدیــدی قــرار اســت‬ ‫بازمانــدگان از تحصیــل ریشــه کــن شــوند‪.‬‬ ‫وی درخصــوص حضــور زنــان در روســتاها افــزود‪ :‬حضــور زنــان در روســتاها عــاوه بــر جلوگیــری از‬ ‫مهاجــرت موجــب مانــدگاری و پویایــی روســتاها و پایــدرای امنیــت غذایــی مــی شــود کــه امیدواریــم‬ ‫بــا پشــتیبانی هــای الزم ایــن مانــدگاری را ســبب شــویم‪.‬‬ ‫خزعلــی در بخــش صنــدوق هــای خــرد روســتایی گفــت‪ :‬معاونــت زنــان تســهیالتی را در ‪ ۱۹‬اســتان‬ ‫بــه کارافرینانــی ارایــه داد تــا زنــان را تحــت پوشــش قــرار دهنــد و بــرای مســکن زوجیــن دهــه ‪۶۰‬‬ ‫گام هایــی خواهیــم برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬زنــان در بخــش کشــاورزی و کشــت گیاهــان دارویــی طــی ســالهای اخیــر اقدامــات‬ ‫خوبــی را انجــام داده انــد کــه امیداریــم بــا حمایــت هــای الزم ایــن امــر اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره بیمــه زنــان روســتایی اظهارداشــت‪ :‬بیمــه زنــان روســتایی در غالــب طرح جوانی جمعیت‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در برنامــه هفتــم توســعه اعتبــارات و تســهیالت الزم بــرای توانمنــد ســازی و‬ ‫کارافرینــی و صــادرات و بازاررســانی زنــان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری دربحــث بهداشــت زنــان روســتایی و عشــایری‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون کمبــود پزشــکان متخصصیــن و اورژانــس هاوایــی را در ایــن مناطــق داریــم کــه بایــد‬ ‫رفــع نیازمنــدی انجــام شــود‪.‬‬ ‫در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش افرینی زنان روستایی و عشایری‬ ‫در توســعه پایــدار تفاهم نامــه همــکاری بیــن معــاون امــور زنان و خانــواده ریاسـت جمهوری‪ ،‬وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی و صنــدوق کار افرینــی امیــد امضــا شــد کــه عــاوه بــر ان از ‪ ۱۹‬زن روســتایی و‬ ‫عشــایری کارافریــن و نمونــه تجلیل شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تفاهــم نام ـ ه قــرار اســت تســهیالت خــرد روســتایی بــرای حفــظ اشــتغال زنــان‬ ‫روســتایی تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫تولید غذا با اب و برق‬ ‫و گاز!‬ ‫اقایــان دانشــمند و محقــق ‪ ...‬شــما را بــه خــدا بــا هــر‬ ‫چیــزی مــی خواهیــد شــوخی کنیــد بــا غذا شــوخی نکنید!‬ ‫بــاور بفرمائیــد خــط قرمــز یــک عــده شــکم شــان اســت‪.‬‬ ‫غــذا از نــان شــب برایشــان مهــم تــر اســت! حجــت‬ ‫گفتــار حقیــر وجــود ‪ 24‬میلیــون چــاق دوســت داشــتنی‬ ‫در کشــور کــه البتــه ‪ 90‬درصدشــان قصــد کنــار امــدن بــا‬ ‫واقعیــت را ندارنــد و معتقدنــد تنهــا کمــی توپــر هســتند!‬ ‫البتــه غــذا خــوردن عــده ای را ادم در مهمانــی هــا مــی‬ ‫بینــد گمــان مــی کنــد وظیفــه خونخواهــی گرســنگان‬ ‫افریقــا را از ســفره هــای رنگیــن‪ ،‬بــه ایــن دوســتان‬ ‫محول کرده اند!‬ ‫اصــا ًشــما اگــر بــه مکالمــات مــردم بــه ویــژه قاطبــه‬ ‫نســوان توجــه بفرمائیــد ‪ 70‬درصــد مکاالمــات حــول‬ ‫محــور تغذیــه و خــوردن اســت‪ .‬چــی بخــورم الغــر‬ ‫بشــم؟! چــی بخــورم پوســت صــورت چــروک نشــه؟!‬ ‫چــی بخــورم بتونــم خــوب امتحــان بــدم؟! دوران کرونــا‬ ‫چــی بخوریــم؟! قبــل از ورزش چــی بخوریــم؟! بعــد از‬ ‫ورزش چــی بخــورم؟! چــی بخــورم بدنــم جــون بگیــره؟!‬ ‫رســانه ملــی هــم کــه هــر روز در حــال امــوزش پخــت‬ ‫و ســرو انــواع و اقســام اشــربه اســت و دیــگ و پاتیــل‬ ‫قســطی را تبلیــغ مــی کنــد!‬ ‫حــاال در ایــن شــرایط و اوضــاع تغذیــه ای عزیــزان‬ ‫فنالنــدی زحمــت کشــیده انــد بــا اب و بــرق و گاز غــذا‬ ‫تولیــد کــرده انــد! بــه حــق چیــزای ندیــده و نشــنیده!‬ ‫ایــن دانشــمندان در کشــورهای غربــی ســرفصل بــرای‬ ‫تحقیقــات ندارنــد؟! یعنــی صبــح از خــواب بیــدار مــی‬ ‫تواننــد راجــع بــه هــر چیــزی کــه دلشــان بخواهــد‬ ‫تحقیــق کننــد؟! مــرد حســابی ‪ ،‬روشــن‪ ،‬نــا دانشــمند‬ ‫‪ ....‬دولــت فنالنــد بــه شــما بودجــه تحقیقاتــی داده‬ ‫بعــد شــما بــه جــای تــاش بــرای پیــدا واکســن کرونــا‬ ‫‪ ،‬درســت کــردن چهــا رتــا داروی درســت و حســابی یــا‬ ‫انجــام کار علمــی مفیــد بــا اب و بــرق غــذا تولیــد مــی‬ ‫کنــی؟! خجالــت نمــی کشــی؟!اصل خبــر بــه روایــت‬ ‫جرایــد‬ ‫»یــک اســتارت اپ فنالنــدی بــه نام غذا های خورشــیدی‬ ‫(‪ )Solar Foods‬راهــی بــرای تولیــد یــک غــذای سرشــار‬ ‫از پروتئیــن بــه نــام ســولین (‪ )Solein‬از بــرق‪ ،‬اب و‬ ‫هــوا پیــدا کــرده اســت‪ .‬ســولین ســازگارترین پروتئیــن‬ ‫جهــان بــا محیــط زیســت اســت و از اِعمــال الکتریســیته‬ ‫روی اب بــرای ازادســازی حباب هــای کربن دی اکســید‬ ‫و هیــدروژن بــه وجــود می ایــد‪ .‬ســپس میکروب هــای‬ ‫زنــده بــه ایــن مایــع اضافــه می شــود تــا از حباب هــای‬ ‫کربن دی اکســید و هیــدروژن تغذیــه کننــد و ســولین‬ ‫تولیــد کننــد کــه ســپس بــه شــکل پــودر‪ ،‬خشــک‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن فراینــد طبیعــی بــه یــک راکتــور خــاص‬ ‫نیاز دارد‪ .‬ســولین خشــک شــده ‪ ۵۰‬درصد پروتئین دارد‬ ‫و طعــم و ظاهــر ان شــبیه ارد اســت‪ .‬از ان می تــوان‬ ‫در انــواع رژیم هــای غذایــی اســتفاده کــرد و بــا چــاپ‬ ‫ســه بعدی بافتــش را تغییــر داد‪ ».‬ســایت مشــرق نیــوز‬ ‫واال قباحــت داره ‪ ...‬پــدر امرزیــده هــا ‪ ...‬مــا اینجــا‬ ‫همــکار داریــم عمــو ســیفی( ســرایدار مفخــم مدرســه)‬ ‫کــه همیشــه ســوپ را بعــد از غــذا میــل مــی کنــد و‬ ‫معتقــد اســت اگــه منافــذی هــم در معــده خالــی مانده‬ ‫باشــند بــا ســوپ پــر مــی کنــم! مــورد داشــتیم « دوش‬ ‫وقــت ســحر از ســفره نجاتــش دادنــد» یعنــی اگــر اذان‬ ‫صبــح را چنــد دقیقــه دیرتــر گفتــه بودنــد ریــق رحمت را‬ ‫بــا همــه مخلفاتــش ســر کشــیده بــود! بعد شــما انتظار‬ ‫داریــد ملــت ســولین خشــک شــده بخــورن! ‪ 50‬درصــد‬ ‫پروتئیــن داره! خــواب دیدیــن خیــر باشــه!‬ ‫البتــه تحقیقــات دانشــمندان فنالنــدی بــه خودشــان‬ ‫مربــوط اســت ‪ .‬ولــی شــما را بــه ارواح خــاک ادولــف‬ ‫اریــک نوردنســکیولد ‪ -‬دانشــمند فقیــد فنالنــدی ‪-‬‬ ‫کشــفیات تــان در مــورد غــذا را بــرای خودتــان نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬چــرا کــه دو روز دیگــر برخــی دوســتان کــه ســق‬ ‫زدن نــان خشــک و لنــگ بســتن را مصــداق مبــارزه‬ ‫قلمــداد مــی کننــد‪ ،‬ممکــن اســت بنــد کننــد بــه ایــن‬ ‫رویکــرد و وصــل بــودن اب و بــرق و گاز خانــه هــا را‬ ‫مصــداق پــر بــودن ســفره خلــق اللــه بیــان کننــد! خــدا‬ ‫بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چــوب و الیــاف گیاهــی بــه دســت مــی اورنــد‬ ‫شمـاره ‪613‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫جهانی شدن استانداردهای‬ ‫روابط عمومی‬ ‫دکترحمیــد شــکری خانقــاه‪ ،‬مدیــر دپارتمــان‬ ‫روابط عمومــی و مدیریــت برنــد برنامــۀ مهارت ســنجی‬ ‫اروپایــی اســکو در ایــران و مــدرس دانشــگاه‬ ‫ روابط عمومــی راهبــردی در مســیر جهانــی قــرار دارد‬ ‫و اســتانداردهای جهانــی بــر روابط عمومــی کلیشـه ای‬ ‫و بومــی غلبــه می کنــد‪ .‬تعاملی شــدن‪ ،‬برخــط بــودن‪،‬‬ ‫کنشــگری و همه گیــری ارتباطــات‪ ،‬تســهیلگری روابــط‬ ‫مــردم و ســازمان را ســرعت می بخشــد و معیارهــای‬ ‫جهانــی روابط عمومــی در ســازمان ها بــه یک «پاندمی‬ ‫روابط عمومــی یکپارچــۀ» جهانــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫روابط عمومــی ‪ ۱۴۰۰‬بــه معیارهــا و اســتانداردهای‬ ‫جهانــی نزدیک تــر می شــود‪.‬‬ ‫م کــردن‬ ‫اعتــای جایــگاه روابط عمومــی‪ ،‬فراهــ ‬ ‫زمینه هــای هوشمندســازی بــرای ایجــاد روابط عمومــی‬ ‫راهبــردی‪ ،‬تقویــت نظــام و باورهــای شایسته ســاالری‬ ‫در روابط عمومی های کشــور و اشــنایی هرچه بیشــتر‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه نیازمنــد بهره گیــری از مدل هــای‬ ‫جهانــی روابط عمومــی و ایجــاد زبــان مشــترک بــا‬ ‫اســتانداردهای بین المللــی اســت‪ .‬ایجــاد زبــان‬ ‫مشــترک جهانــی‪ ،‬تخصص گرایــی و استاندارد ســازی‬ ‫نظــام ارتباطــات و روابط عمومــی از محورهــای اصلی و‬ ‫مهــم در ساختارســازی جدیــد روابط عمومی انــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای هوشــمند کارســاز نیســتند‪ ،‬روابط عمومــی‬ ‫هوشــمند مدیــر ارتباطــی هوشــمند می طلبــد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی تخصصــی بــه مدیــران متخصــص و‬ ‫روابط عمومــی غریــزی بــه مدیــران ســنتی نیازمنــد‬ ‫است‪ .‬خالقیت در تولید محتوا‪ ،‬ابتکار در به کارگیری‬ ‫کانال هــای ارتباطــی‪ ،‬قــدرت متقاعدســازی مخاطــب‬ ‫و انگیــزش در کارکنــان بــرای موفقیــت ســازمانی‪،‬‬ ‫مشــخصۀ یــک روابط عمومــی پویــا بــا اســتانداردهای‬ ‫جهانــی روابط عمومــی اســت‪ .‬قــدرت گفت وگــو و‬ ‫چانه زنــی بــا طیف هــای مختلــف مخاطــب و ذی نفــع‬ ‫بــرای حــل مشــکالت ارتباطــی و متقاعدســازی و اقناع‬ ‫ان هــا در شــرایط خــاص و حســاس جامعــه بخشــی‬ ‫اساســی از یــک روابط عمومــی کارامــد اســت‪.‬‬ ‫خالقیــت در روابط عمومــی یعنــی خــوب شناســاندن‬ ‫کارهــای خــوب بــه مخاطبــان کلیــدی! اگــر روزانــه‬ ‫صدهــا خبــر تهیــه شــود ولــی مخاطــب کلیدی شــما از‬ ‫کارهــای خــوب شــما بی خبــر یــا ســردرگم باشــد یعنــی‬ ‫کاری از پیــش نبرده ایــد‪ .‬روابط عمومــی راهبــردی‪،‬‬ ‫مدیریــت هوشــمندانۀ ارتباطــات انســانی اســت‪.‬‬ ‫شــاخص های اولیــۀ فعالیــت در ایــن حــوزه هنــوز‬ ‫تعییــن نشــده اند و ایــن جامعــۀ بــزرگ از یــک‬ ‫ناهمگونــی رنــج می بــرد و وقــت ان رســیده کــه‬ ‫اســتاندارد و هماهنــگ شــویم‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــم نظــام اموزشــی مان را کارامــد کنیــم‪،‬‬ ‫قواعدی جدید وضع کنیم و نظام شایسته ســاالری را‬ ‫به شــکل واقعــی اجــرا کنیــم‪ ،‬می تــوان نهــاد و جایــگاه‬ ‫حرفـه ای روابط عمومــی را تقویــت کــرد‪ .‬روابط عمومــی‬ ‫مدیــر نظــام ارتباطــات یکپارچــۀ ســازمان اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫بایــد در روابط عمومی هــا تمــام معیارهــای شایســتگی‬ ‫مهارتــی‪ ،‬دانشــی و عملکــردی را مــدون کنیــم و از‬ ‫طریــق مبــادی قانونــی‪ ،‬منشــور ملــی روابط عمومــی‪،‬‬ ‫نظــام صنفــی روابط عمومــی و معیارهــای تخصصــی‬ ‫مدیریــت روابط عمومــی اســتاندارد را بــا مدل هــای‬ ‫جهانــی پیاده ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫روابط عمومی هــای مــا به واســطۀ نداشــتن جایــگاه‬ ‫شایســته بیمارنــد و راه حــل رفــع ایــن بیمــاری‬ ‫داشــتن نقشــۀ راه‪ ،‬نظــام حرفه ای‪ ،‬اعتبــار و بودجۀ‬ ‫مســتقل و نظــام صنفــی اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از الگوهــای موفــق بین المللــی می توانــد‬ ‫بــه رفــع مشــکالت روابط عمومی هــا در اینــده ای‬ ‫نزدیــک کمــک کنــد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی‪ ،‬مدیریــت هوشــمندانۀ نظــام‬ ‫ارتباطــات ســازمان اســت و نــه اطالع رســان‬ ‫صــرف‪ .‬ســازمان ها بــرای رســیدن بــه ایــن مدیریــت‬ ‫هوشــمند بایــد بومی ســازی مدل هــای جهانــی و‬ ‫ی را در دســتورکار قــرار دهنــد و‬ ‫موفــق روابط عمومـ ‬ ‫روابط عمومــی بومــی و بهینــۀ ایرانــی را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫سندرم اشیانه خالی؛ نشانه ها‪ ،‬دالیل و راه های مقابله با ان‬ ‫انــگار همیــن دیــروز بــود کــه اولیــن بــار‬ ‫فرزندتــان را در اغــوش گرفتــه بودیــد‪ .‬حــاال‬ ‫او خانــه را تــرک کــرده و به دنبــال ســاختن‬ ‫زندگــی خــودش رفتــه اســت‪ .‬شــما مانده ایــد‬ ‫و احســاس غــم و اضطــراب و دل تنگــی‪ .‬ایــن‬ ‫احساســات و چیزهایــی کــه پــس از تــرک‬ ‫اخریــن فرزنــد تجربــه می کنیــد پدیــده ای‬ ‫اســت کــه روان شناســان از ان به نــام ســندرم‬ ‫اشــیانه خالــی یــاد می کننــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫دربــاره ایــن ســندرم و نشــانه ها و راه هــای‬ ‫مقابلــه بــا ان صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫سندرم اشیانه خالی چیست؟‬ ‫وقتــی اخریــن فرزنــد خانــه را تــرک می کنــد‬ ‫تــا زندگــی جدیــدی را شــروع کنــد‪ ،‬پــدر و‬ ‫مــادر احساســات درهم امیختــه ای را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا از مستقل شــدن فرزندشــان‬ ‫خوشــحال اند؛ امــا از ســوی دیگــر احســاس‬ ‫غــم و ناراحتــی دارنــد‪ .‬ایــن غــم و ناراحتــی‬ ‫ممکــن اســت بــه ســندرم اشــیانه خالــی منجر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شــما در جایــگاه والــد‪ ،‬همیشــه فرزندتــان‬ ‫را بــه مستقل شــدن تشــویق کرده ایــد؛ امــا‬ ‫تــرک خانــه و رفتــن او به ســراغ زندگــی اش‬ ‫ممکن اســت برای شــما دردناک باشــد‪ :‬اینکه‬ ‫ناگهــان خانــه خالــی از فرزنــدان شــده و شــما‬ ‫کــه ســال ها بزرگ شــدن او را تماشــا کرده ایــد‬ ‫و بــا او همــراه بوده ایــد بایــد به تنهایــی و‬ ‫فقــط بــا همســرتان ســر کنیــد‪ .‬شــما دل تنــگ‬ ‫حضــور او هســتید و جــای خالــی او را حــس‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫مثــل هــر پــدر و مــادری نگرانــی هــم داریــد؛‬ ‫نگرانــی از اینکــه ایــا فرزندتــان می توانــد بــا‬ ‫مشــکالت به تنهایــی دس ـت وپنجه نــرم کــرده‬ ‫و زندگــی خــودش را بســازد؟ زودتــر یــا دیرتــر از‬ ‫انتظــار ترک کــردن خانــه نیــز بــه ایــن نگرانی ها‬ ‫دامــن می زنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬اگــر فقــط یــک‬ ‫فرزنــد داشــته باشــید‪ ،‬به احتمــال زیــاد روز هــا‬ ‫و ماه هــای اولیــه نبــود او برایتــان ســخت‬ ‫خواهــد گذشــت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬این طــور نیســت کــه همــه‬ ‫والدیــن بــه یــک انــدازه ســندرم اشــیانه خالــی‬ ‫را تجربــه کننــد‪ .‬کیفیــت رابطــه والــد و فرزنــد‬ ‫نقــش مهمــی در شــدت ایــن ســندرم دارد؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر رابطــه والــد و فرزنــد پــر از‬ ‫درگیــری و تنــش بــوده باشــد‪ ،‬والــد بیشــتر‬ ‫درگیــر ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نشانه های سندرم اشیانه خالی کدام اند؟‬ ‫ســندرم اشــیانه خالــی نشــانه هایی دارد کــه‬ ‫کمکتــان می کنــد بفهمیــد تــا چــه انــدازه از‬ ‫نظــر حســی درگیــر شــده اید و ایــا الزم اســت‬ ‫اقدامــی انجــام دهیــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ازدست دادن یکی از اهداف زندگی‬ ‫تــا پیــش از اینکــه فرزندتــان خانــه را تــرک‬ ‫کنــد‪ ،‬روزهایتــان بــا دل مشــغولی بــه مســائل‬ ‫مختلــف او می گذشــت‪ ،‬از بــازی گرفتــه تــا‬ ‫تفریحــات مشــترک‪ ،‬ســفر‪ ،‬تحصیــل و… ‪.‬‬ ‫حــاال کــه او خانــه را تــرک کــرده‪ ،‬شــما شــاید‬ ‫ندانیــد بــا وقــت ازاد خــود چــه کنیــد‪ .‬گرچــه‬ ‫هنــوز هــم دل مشــغولی های دیگــری مثــل‬ ‫همســر‪ ،‬کار ‪ ،‬دوســتان و… هســتند؛ ممکــن‬ ‫اســت کمــی احســاس خالی بــودن کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حــس ناملمــوس تهی شــدن ناشــی از‬ ‫ان اســت کــه شــما مدت هــا در نقــش یــک‬ ‫والــد همیشــه حاضر کــه وظیفــه مراقبــت‬ ‫از فرزنــدش را دارد حضــور داشــتید و حــاال‬ ‫بایــد بــا ایــن واقعیــت کــه ایــن فصــل مهــم‬ ‫از زندگی تــان بــه پایــان رســیده کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫ دادن هــدف و تهی شــدن‬ ‫ایــن حــس ازدس ـت‬ ‫ِ‬ ‫معمــوال بــرای والدینــی کــه فرزندشــان‬ ‫به تازگــی خانــه را تــرک کرده انــد رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استرس زناشویی‬ ‫طــی ســالیان‪ ،‬پــدران و مــادران چه بســا‬ ‫بســیاری از نیازهایشــان را نادیده می گیرند تا‬ ‫زندگی شــان را وقــف پــرورش فرزنــدان کننــد‪.‬‬ ‫اگــر سال هاســت زندگــی زناشــویی تان وقــف‬ ‫فرزنــدان شــده‪ ،‬حــاال در نبــود انهــا بازگشــت‬ ‫ـی پیش از بچه دارشــدن کمی ســخت‬ ‫بــه زندگـ ِ‬ ‫بــه نظــر می رســد؛ مثــا شــاید ندانیــد کــه حــاال‬ ‫بایــد بــا وقت هــای اضافی تــان چــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ازدس ـت دادن کنتــرل و درماندگــی ناشــی‬ ‫از ان‬ ‫ســال ها شــما کنتــرل بخش مهمــی از زندگی‬ ‫فرزنــدان را بــر عهــده داشــتید؛ امــا حــال کــه او‬ ‫خانه را ترک کرده و زندگی مســتقلی تشــکیل‬ ‫داده‪ .‬شــما دیگــر کنترلــی بــر او نداریــد‪ .‬از‬ ‫خیلــی چیزهــای او خبــر نداریــد و شــاید ندانید‬ ‫چــه می کنــد‪ ،‬کجــا م ـی رود و چگونــه زندگــی‬ ‫روزمــره را پشــت ســر می گــذارد‪ .‬ایــن حــس‬ ‫ازدســت دادن کنتــرل درمانده تــان می کنــد‪.‬‬ ‫حــس می کنیــد انــگار از موضوعاتــی کــه تــا‬ ‫دیــروز نقــش مهمــی در تعییــن و تکلیــف ان‬ ‫داشــته اید جــا مانده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پریشانی احساسات‬ ‫والدینــی کــه فرزندشــان به تازگــی خانــه را‬ ‫تــرک کــرده اســت دچــار احساســات متضــاد و‬ ‫گاه شــدیدی می شــوند‪ .‬اگــر هنــگام رانندگــی‬ ‫یــا تماشــای برنامــه تلویزیونــی ناگهــان‬ ‫گریه تــان گرفــت‪ ،‬نترســید‪ .‬شــما در حــال گــذر‬ ‫از یــک دوره هســتید؛ دوره ای کــه احساســات‬ ‫گوناگونــی را تجربــه می کنیــد‪ ،‬ماننــد ناراحتــی‬ ‫از بزرگ شــدن فرزنــد‪ ،‬عصبانیــت از دســت‬ ‫خودتــان کــه چــرا بیشــتر در کنــار او نبودیــد‪،‬‬ ‫تــرس از پیــری‪ ،‬نگرانــی و اضطــراب بــرای خــود‬ ‫و فرزندتــان و… ‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نگرانی درباره فرزند‬ ‫چه فرزند شــما به شــهری دور برای تحصیل‬ ‫رفتــه و چــه ازدواج کــرده و زندگــی مســتقلی‬ ‫را بــا فــردی دیگــر شــروع کــرده باشــد‪ ،‬شــما‬ ‫به عنــوان والــد نگــران او هســتید‪ .‬ایــن نگرانــی‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬انچــه غیرطبیعــی اســت‬ ‫اضطــراب دائــم شــما نســبت بــه حال واحــوال‬ ‫اوســت‪.‬‬ ‫راه هــای مقابلــه و کاهــش اثــرات ســندرم‬ ‫اشــیانه خالــی‬ ‫هرچنــد ایــن ســندرم بیمــاری ای بالینــی‬ ‫نیســت و اغلــب نشــانه ها و عالئــم ان‬ ‫به مــرور زمــان از بیــن می رونــد‪ ،‬شــدت ایــن‬ ‫عالئــم در هــر فــرد متفــاوت اســت‪ .‬بــرای‬ ‫کاهــش اثــار منفــی ایــن ســندرم (ماننــد حس‬ ‫غــم و اضطــراب) راهکارهــای زیــر پیشــنهاد‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با زمان رفتن کنار بیایید‬ ‫فرزنــد شــما زمــان مشــخصی بــرای تــرک‬ ‫خانــه انتخــاب کــرده اســت‪ .‬از مقایســه ایــن‬ ‫زمــان بــا انتظــارات خــود پرهیــز کنیــد‪ .‬به جــای‬ ‫ایــن مســئله‪ ،‬بــر ایــن تمرکــز کنیــد کــه چطــور‬ ‫می توانیــد بــه او در شــروع فصــل جدیــد‬ ‫زندگــی اش کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در تماس باشید‬ ‫گرچــه فرزندتــان خانــه را تــرک کــرده‪ ،‬هنــوز‬ ‫عضــوی از خانــواده شماســت‪ .‬برنامــه ای‬ ‫منظــم و معتــدل بــرای درتماس بــودن بــا او‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمک بگیرید‬ ‫دربــاره احساســات خــود بــا دوســتان یــا ســایر‬ ‫اشــنایان کــه تجربــه مشــابهی دارنــد صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر احساســات شــدیدی را تجربــه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مراجعــه بــه مشــاور بســیار مفیــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مثبت اندیش باشید‬ ‫حــال کــه فرزندتــان خانــه را تــرک کــرده‪،‬‬ ‫شــما و همســرتان زمــان زیــادی در اختیــار‬ ‫داریــد‪ .‬روی ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه‬ ‫چگونــه می خواهیــد زمــان به دسـت امده را بــا‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫ترس از بیان نظر ریشه‬ ‫در چه عواملی دارد؟‬ ‫ایــا تــا بــه حــال برایتــان پیــش امــده از بیــان نظرتــان بترســید‬ ‫یــا اضطــراب داشــته باشــید؟ ایــا از تــرس قضــاوت دیگــران‪ ،‬در‬ ‫جلســات یــا اجتماعــات عمومــی نظرتــان را بیــان نمی کنیــد؟ اگــر‬ ‫پاســخ ایــن دو ســوال مثبــت بــود‪ ،‬ایــن رفتــار شــما تــرس از بیــان‬ ‫نظــر اســت‪ .‬شــما تنهــا نیســتید و خیلــی از افــراد ایــن شــرایط را‬ ‫تجربــه می کننــد‪ .‬تــرس از بیــان نظــر یــا ابــراز عقیــده بــا تــرس از‬ ‫صحبــت کــردن در جمــع تفــاوت دارد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬درمــورد‬ ‫تــرس از بیــان نظــر یــا تــرس از ابــراز عقیــده مفصــل صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ترس از بیان نظر چیست؟‬ ‫مــا به عنــوان موجــودات اجتماعــی می خواهیــم در جامعــه‬ ‫پذیرفتــه شــویم‪ .‬از طردشــدن می ترســیم و به دنبــال راهبردهــای‬ ‫مقابلـه ای هســتیم تــا کمکمــان کنند بر این ترس اساســی غلبه‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از افــراد هســتند کــه اضطرابشــان‬ ‫انقــدر شــدید اســت کــه از تــرس قضــاوت خانــواده‪ ،‬دوســتان‬ ‫یــا هم ســاالن خــود از بیــان نظرشــان در هــر زمین ـه ای اجتنــاب‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن رفتــار یعنــی اجتنــاب از ابــراز عقیــده به خاطــر‬ ‫واهمه داشــتن از قضاوت هــا و واکنــش افــراد‪ ،‬تــرس از ابــراز‬ ‫نظــر اســت‪ .‬جلــب رضایــت دیگــران بــه هــر قیمتــی و رفتارکــردن‬ ‫به شــکل مردم پســند ریشــه در عزت نفــس ضعیــف و کمبــود‬ ‫اعتمادبه نفــس دارد‪.‬‬ ‫ترس از بیان نظر چگونه شکل می گیرد؟‬ ‫وقتــی بــه دنیــا می اییــم‪ ،‬بقــای مــا بــه مراقبت کننــده مــا و‬ ‫رفــع نیازهایمــان بســتگی دارد‪ .‬همان طــور کــه رشــد می کنیــم‪،‬‬ ‫دربــاره دنیــای اطرافمــان کنجــکاو می شــویم و شــروع بــه کاوش‬ ‫می کنیــم‪ .‬همان طــور کــه بــه رشــد خــود ادامــه می دهیــم‪ ،‬جهــان‬ ‫را از طریــق تجربیــات خــود کشــف می کنیــم و افــکار‪ ،‬نظــرات و‬ ‫نگرش هایمــان را شــکل می دهیــم‪.‬‬ ‫اگــر کودکــی کنجــکاو باشــیم‪ ،‬ممکــن اســت ســواالت زیــادی‬ ‫بپرســیم یــا محدودیت هایــی را زیــر پــا بگذاریــم‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫ســواالت بــا عشــق و احتــرام پاســخ داده شــوند‪ ،‬ایــن رفتــار بــه‬ ‫مــا ایــن حــس را می دهــد کــه در هویــت اصلــی خــود خــوب‬ ‫ن صــورت‪ ،‬همان طــور کــه به ســمت بزرگ ســالی‬ ‫هســتیم‪ .‬بـ ه ایـ ‬ ‫گام برمی داریــم‪ ،‬جهــان را به عنــوان مکانــی امــن می بینیــم‪.‬‬ ‫اعتمادکــردن و احترام گذاشــتن را یــاد می گیریــم و بــرای نظــرات‬ ‫دیگــران ارزش قائــل می شــویم‪.‬‬ ‫ف دیگــر‪ ،‬اگــر نظــرات و دیدگاه هــای مــا به عنــوان‬ ‫از طــر ‬ ‫کــودک پاســخ داده نشــوند یــا بــا خصومــت‪ ،‬قضــاوت و انتقاد‬ ‫روبــه رو شــوند‪ ،‬تــرس از طردشــدن در وجودمــان شــکل‬ ‫می گیــرد و عقب نشــینی کنیــم‪ .‬ایــن رفتــار را این گونــه تعبیــر‬ ‫می کنیــم کــه نظــرات مــا ارزشــی ندارنــد و مــا نبایــد ان را بیــان‬ ‫کنیــم‪ .‬بــه ایــن صــورت فکــر می کنیــم کــه خــوب نیســتیم و‬ ‫بزرگ تریــن تــرس مــا طــرد شــدن از طــرف دیگــران خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن تــرس از طردشــدن‪ ،‬تــرس از بیــان نظــر را بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت و بــه ایــن صــورت همیشــه از بیــان‬ ‫عقیده مــان واهمــه خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن رفتــار باعــث می شــود در شــرایط خــاص پنهــان شــویم تــا‬ ‫از احتمــال قضــاوت یــا احســاس ناکافــی بــودن پیشــگیری کنیم‪.‬‬ ‫متاســفانه‪ ،‬ایــن رفتــار در نهایــت بــه احســاس عــدم توانمنــدی‪،‬‬ ‫شکســت و اضطــراب اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم یاد بگیریم نظرمان را بیان کنیم؟‬ ‫چنــد لحظــه وقــت بگذاریــد و درمــورد دالیلــی کــه از‬ ‫قضاوت شــدن می ترســید فکــر کنیــد‪ .‬چه چیــزی باعــث ایــن رفتار‬ ‫می شــود؟ در بیشــتر مــوارد‪ ،‬پاســخ بــه ایــن ســوال بــه تجربیــات‬ ‫اولیــه کودکــی مــا یــا دوران مدرس ـه مان برمی گــردد‪ .‬در بیشــتر‬ ‫مــوارد‪ ،‬مــا گفت وگــوی درونــی مثبــت یــا منفی مــان (شــیوه ای‬ ‫کــه در ســرمان بــا خودمــان صحبــت می کنیــم) را بــه دیگــران‬ ‫نســبت می دهیــم؛ بــرای مثــال‪ ،‬اگــر بخواهــم بــه خــودم بگویــم‬ ‫کــه احمــق هســتم و هیچ کــس نمی خواهــد حرف هــای مــن را‬ ‫بشــنود‪ ،‬ان را بــه دیگــران نســبت می دهــم‪ .‬گمــان می کنــم انهــا‬ ‫نســبت بــه مــن این چنیــن نظــری دارنــد‪.‬‬ ‫قضاوتــی کــه مــا دربــاره خودمــان داریــم به مراتــب بدتــر‬ ‫از قضــاوت دیگــران درمــورد ماســت‪ .‬تصــور مــا ایــن اســت‬ ‫کــه افــراد دیگــر از مــا باهوش تــر‪ ،‬داناتــر و زرنگ ترنــد و مــا‬ ‫اغلــب خاطــرات قدیمــی کودکــی یــا رفتــاری کــه خانــواده‬ ‫یــا هم ســاالنمان بــا مــا داشــته را بــه امــروز هــم نســبت‬ ‫می دهیــم‪ .‬تغییــر طــرز تفکــر و رفتــار شــما می تواند ترســناک‬ ‫باشــد؛ به ویــژه هنگامــی کــه به طــور عــادت بــه همیــن شــیوه‬ ‫فکــر و رفتــار کرده ایــد و هیــچ کار دیگــری را انجــام نداده ایــد‪.‬‬ ‫همــواره بــا خودتــان تاییــد کنیــد کــه افــکار و نظــرات شــما‬ ‫ارزشــمندند و دیگــران همه چیــز را نمی داننــد‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم ترس از بیان نظر را کنار بگذاریم؟‬ ‫چنــد راهــکار وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای غلبــه بــر تــرس از‬ ‫بیــان نظــر و افزایــش اعتمادبه نفــس انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫درمــورد دســتاوردها و موفقیت هــای شــخصی تان فکــر‬ ‫کنیــد و بــر چیزهایــی کــه به خاطــر ان بــرای خودتــان ارزش‬ ‫قائلیــد تمرکــز کنیــد؛‬ ‫از احساســات مثبــت بدنتــان بــرای به یــاداوردن زمانــی در‬ ‫گذشــته کــه به خاطــر انجــام کاری احســاس اعتمادبه نفــس و‬ ‫قــدرت می کردیــد اســتفاده کنیــد‪ .‬ان احساســات را مطــرح و انها‬ ‫را در بــدن خــود تقویــت کنیــد؛‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید همــه از طردشــدن و قضــاوت دیگــران‬ ‫می ترســند‪ ،‬بنابرایــن شــما تنهــا نیســتید‪ .‬اگــر فــردی بــا اطمینــان‬ ‫شــما را قضــاوت می کنــد‪ ،‬ایــن رفتــار را به عنــوان واکنشــی از‬ ‫طــرف او ببینیــد‪ .‬فقــط همیــن!‬ ‫وقتــی افــراد دیگــران را قضــاوت می کننــد‪ ،‬تصمیــم دارنــد از‬ ‫ایــن طریــق بســیاری از نقــاط ضعــف و ناامنی هــای خــود را‬ ‫بپوشــانند‪ ،‬پــس لحظـه ای تامــل کنیــد تــا دربــاره انچــه در انهــا‬ ‫می گــذرد کــه احســاس می کننــد نیــاز بــه قضــاوت دربــاره شــما‬ ‫دارنــد فکــر کنیــد؛‬ ‫ریشــه ترس هایتــان را بررســی کنیــد‪ .‬چــه باورهایــی درمــورد‬ ‫خودتــان داریــد و چــرا؟ ایــن باورهــا از کجــا امده انــد؟‬ ‫از احساســات خود اگاه باشــید‪ .‬وقتی احساســی ناراحت کننده‬ ‫را تجربــه می کنیــد‪ ،‬از خودتــان بپرســید کــه «اولیــن بــار کــه‬ ‫ایــن احســاس را داشــتم‪ ،‬چــه اتفاقــی در زندگــی مــن افتــاده‬ ‫بــود؟»‪ .‬ممکــن اســت خاطــره ای زنــده شــود و شــما می توانیــد‬ ‫به طــور عینــی بــه ان نــگاه کنیــد و از خــود بپرســید «چه چیــزی از‬ ‫ایــن خاطــره یــاد گرفتــم کــه بــه مــن اجــازه می دهــد احساســات‬ ‫مربــوط بــه ان را کنــار بگــذارم؟»‪ .‬بــا اجــازه دادن بــه بــروز ایــن‬ ‫احساســات ناراحت کننده و درک اینکه از کجا نشــئت گرفته اند‪،‬‬ ‫خیلــی ســریع تر از زمانــی کــه از انهــا فــرار می کنیــد شــروع بــه‬ ‫ازبین رفتــن می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا شکســت روبــه رو شــدید‪ ،‬ان را فرصتــی بــرای‬ ‫یادگیــری‪ ،‬انجــام کارهــای متفــاوت و رشــد تلقــی کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫خودتــان مهربــان باشــید‪.‬‬ ‫چرا نباید از داشتن نظر متفاوت با تیم خود بترسید؟‬ ‫ایــا تــا بــه حــال در تیمــی بوده ایــد کــه بــه نظــر برســد همــه‬ ‫افــراد تیــم نظــرات مشــابهی دارنــد و همه شــان روی همه چیــز‬ ‫توافــق دارنــد؟ ایــن از نظــر تئــوری ممکــن اســت عالــی بــه نظــر‬ ‫برســد؛ امــا وقتــی همــه افــراد همیشــه بــا یکدیگــر توافــق دارنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه ایده هــای عالــی مطــرح‬ ‫نمی شــوند یــا اینکــه به طــور کلــی مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫قــدرت یــک تیــم از زمینه هــا‪ ،‬ســطوح تجربــه و مهارت هــای‬ ‫متفــاوت اعضــا نشــئت می گیــرد‪ .‬اگــر قرار باشــد همه یکســان‬ ‫فکــر کننــد‪ ،‬شــما واقعــا بــه تیــم نیــاز نداریــد‪ .‬اگــر هیچ یــک از‬ ‫اعضــای تیــم ایــده جدیــدی را مطــرح نکنــد‪ ،‬چــه دلیلــی دارد‬ ‫بــرای بحــث و گفت وگــو بــا انهــا مالقــات کنیــد؟ بنابرایــن‪ ،‬بــرای‬ ‫ایجــاد تیمــی نه تنهــا منســجم کــه ســازنده و پی ـش رو‪ ،‬مهــم‬ ‫اســت کــه همــه را تشــویق کنیــم تــا ایده هــا‪ ،‬بازخوردهــا و‬ ‫انتقــادات ســازنده خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد‪ .‬نتیجــه این کار‬ ‫مطرح شــدن ایده هــای بزرگ تــر و بهتــر و خواهــد بــود‪.‬‬ ‫باچطور باما همراه باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫حمالت نیزه فیشینگ چیست؟‬ ‫یــک فــرم خــاص از فیشــینگ بــه نــام نیــزه فیشــینگ نقــش زیــادی در اکوسیســتم امنیتــی داشــته اســت‪ .‬ایــن حمــات برخــاف‬ ‫حمــات فیشــینگ‪ ،‬افــراد یــا گروه هــای خاصــی را در ســازمان ها هــدف قــرار داده و از ترفندهایــی بــرای متقاعــد کــردن کاربــران‬ ‫بــرای کلیــک بــر روی پیونــد‪ ،‬نصــب کــد مخــرب بــر روی رایانــه خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬ســپس مهاجــم قــادر بــه جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی و حرفـه ای بــا ارزش از قربانــی اســت و در بعضــی مواقــع‪ ،‬بــه انهــا اجــازه می دهــد کنتــرل کاملــی از کامپیوتــر‬ ‫قربانــی را دســت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫چگونه بفهمیم کدام‬ ‫برنامه ها از دوربین‬ ‫و میکروفون شما در‬ ‫ویندوز ‪ 11‬استفاده‬ ‫می کنند؟‬ ‫ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد در حــال‬ ‫حاضــر چنــد برنامــه در وینــدوز ‪ 11‬مــی تواننــد شــما را‬ ‫ببیننــد یــا صــدای شــما بشــنوند‪ .‬در ایــن مقالــه نحــوه‬ ‫اطــاع از ایــن موضــوع را بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در وینــدوز‪ ،‬ممکــن اســت بــه برنامه هــا اجــازه‬ ‫دسترســی بــه دوربیــن و میکروفــون خــود را داده‬ ‫باشــید تــا تماس هــای ویدیویــی‪ ،‬عکس بــرداری‪،‬‬ ‫ضبــط صــدا و انجــام کارهــای دیگــر را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر بــه حریــم خصوصــی خــود اهمیــت‬ ‫می دهیــد‪ ،‬ممکــن اســت نگــران برنامه هایــی باشــید‬ ‫کــه بــدون اطــاع شــما از دوربیــن و میکروفــون شــما‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن راهنمــا‪ ،‬مــا بــه شــما نشــان خواهیــم داد‬ ‫کــه چگونــه بفهمیــد کــدام برنامه هــا و ســرویس ها‬ ‫از دوربیــن و میکروفــون شــما در وینــدوز ‪ 11‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬چگونــه ببینیــم کــدام برنامــه هــا از دوربیــن‬ ‫و میکروفــون شــما در وینــدوز ‪ 11‬اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک برنامــه در وینــدوز ‪ 11‬شــروع بــه‬ ‫ضبــط صــدا مــی کنــد‪ ،‬نمــاد میکروفــون در گوشــه‬ ‫ســمت راســت پاییــن صفحــه نمایــش شــما‪ ،‬درســت‬ ‫در کنــار نمــاد ســینی سیســتم ظاهــر مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ویژگــی هــم بــرای برنامــه هــای دســکتاپ ســنتی و هــم‬ ‫بــرای برنامــه هــای فروشــگاه مــدرن کار مــی کنــد‪ .‬بــا‬ ‫حرکــت دادن نشــانگر مــاوس بــر روی نمــاد میکروفــون‬ ‫در نــوار وظیفــه می توانیــد متوجــه شــوید کــه کــدام‬ ‫برنامــه در حــال ضبــط صــدا اســت‪ .‬اگــر چندیــن برنامــه‬ ‫از میکروفــون شــما اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬وینــدوز همــه‬ ‫انهــا را فهرســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــر خــاف میکروفــون‪ ،‬وقتــی برنامــه ای از وب کــم‬ ‫شــما اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬وینــدوز نمــادی را در نــوار‬ ‫وظیفــه نشــان نمــی دهــد‪ .‬دلیلــش ایــن اســت کــه‬ ‫اکثــر سیســتم هــا و حتــی دوربیــن هــای خارجــی ایــن‬ ‫روزهــا دارای نشــانگر ‪ LED‬هســتند‪ .‬اگــر سیســتم شــما‬ ‫فاقــد چــراغ دوربیــن باشــد‪ ،‬وینــدوز اعالنــی را نمایــش‬ ‫می دهــد تــا هنــگام روشــن یــا خامــوش شــدن دوربیــن‬ ‫بــه شــما اطــاع دهــد‪.‬‬ ‫ایا فرزند من در فضای‬ ‫مجازی امن است؟‬ ‫ایــا مــی دانســتید کــه طبــق گــزارش مرکــز جرایــم اینترنتــی ‪FBI‬‬ ‫(‪ ،‎)2020 - 2015‬جرایــم ســایبری علیــه کــودکان در مقایســه بــا‬ ‫ســال ‪ 144 ،2019‬درصــد افزایــش یافتــه اســت؟ مجرمــان ســایبری‬ ‫فقــط شــرکت هــای بــزرگ را هــدف قــرار نمــی دهنــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫در بســیاری مــوارد کــودکان قربانــی جرایــم ســایبری مــی شــوند‪.‬‬ ‫کــودکان تمایــل زیــادی بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات دارنــد و‬ ‫امنیــت ســایبری را نادیــده مــی گیرنــد و اینــکار انهــا را بــه هــدف‬ ‫اصلــی مجرمــان ســایبری تبدیــل مــی کنــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫رایج تریــن تهدیــدات ســایبری بــرای فرزنــدان شــما و نحــوه‬ ‫جلوگیــری از ان هــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ 5‬تهدید رایج سایبری علیه کودکان‬ ‫از میــان بســیاری از تهدیــدات ســایبری کــه کــودکان مــورد هــدف‬ ‫قــرار مــی گیرنــد و قربانــی روش هــای خاصــی مــی شــوند‪ .‬در اینجــا‬ ‫بــه ‪ 5‬مــورد رایــج تریــن انهــا اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -1‬زورگویــی ســایبری‪ :‬بیشــترین تهدیــد ســایبری علیــه کــودکان‬ ‫ازار و اذیــت ســایبری مــی باشــد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬اخــاذی و تهدیــد بــه‬ ‫ازار و اذیــت انالیــن کــودکان منجــر بــه ایجــاد اســترس‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و پاییــن امــدن اعتمــاد بــه نفــس در بیــن بچه هــا مــی شــود‪.‬یک‬ ‫موسســه تحقیقاتی در ســال ‪ 2020‬کودکان ‪ 8‬تا ‪ 12‬ســاله را مورد‬ ‫بررســی قرار داد و دریافت که ‪ 50‬درصد انها ازار و اذیت ســایبری‬ ‫را بــه شــکلی تجربــه کــرده انــد‪ .‬بنابرایــن اگــر کــودک شــما بیــن ‪10‬‬ ‫تــا ‪ 14‬ســال ســن دارد‪ ،‬حداقــل یــک بــار ممکــن اســت مــورد ازار و‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪613‬‬ ‫چگونه از حمالت فیشینگ‬ ‫تلفن همراه جلوگیری کنیم؟‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نــه نشــانگر ‪ LED‬و نــه اعــان بــه‬ ‫شــما نمــی گویــد کــه کــدام برنامــه بــه وب کــم شــما‬ ‫دسترســی دارد‪ .‬بــرای فهمیــدن ایــن موضــوع‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه تنظیمــات حریــم خصوصــی وینــدوز ‪ 11‬دسترســی‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد تــا بررســی‬ ‫کنیــد کــدام برنامــه هــا از دوربیــن شــما در وینــدوز ‪11‬‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫منــوی ‪ Start‬را بــاز کنیــد و روی نمــاد چــرخ دنــده‬ ‫کلیــک کنیــد تــا برنامــه تنظیمــات راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫ به برگه حریم خصوصی و امنیت بروید‪.‬‬‫ در قســمت مجوزهــای برنامــه‪ ،‬روی دوربیــن کلیــک‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫ بــر روی ‪ Let Apps Access Camera‬خــود کلیــک‬‫کنید ‪.‬‬ ‫ اگــر برنامــه ای از وب کــم شــما اســتفاده مــی کنــد‪،‬‬‫پیــام ‪ Currently in use‬را در زیــر نــام ان مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اطالعاتــی دربــاره اخریــن بــاری کــه‬ ‫برنامه هــا بــه دوربیــن شــما دسترســی داشــته اند‪ ،‬بــه‬ ‫همــراه تاریــخ و زمــان اســتفاده را نیــز خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد دسترســی برنامــه بــه وب کــم را بــا اســتفاده‬ ‫از کلیــد کنــار ان غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫چگونــه ببینیــم کــدام برنامــه هــا قبــا ً بــه دوربیــن‬ ‫و میکروفــون شــما در وینــدوز ‪ 11‬دسترســی داشــته‬ ‫انــد‪ .‬وینــدوز ‪ 11‬برنامه هایــی را کــه اخیــرا ً بــه دوربیــن‪،‬‬ ‫میکروفــون‪ ،‬موقعیــت مکانــی و غیــره شــما دسترســی‬ ‫داشــته اند را پیگیــری می کنــد‪ .‬می توانیــد از منــوی‬ ‫فعالیت هــای اخیــر دیــدن کنیــد تــا ببینیــد کــدام‬ ‫برنامه هــا در ‪ ۷‬روز گذشــته بــه دوربیــن و میکروفــون‬ ‫شــما دسترســی داشــته اند‪ .‬ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد‬ ‫تــا متوجــه شــوید کــدام برنامــه هــا قبــا ً بــه دوربیــن و‬ ‫میکروفــون شــما در وینــدوز ‪ 11‬دسترســی داشــته انــد‪.‬‬ ‫ ‪ Win + I‬را فشــار دهیــد تــا برنامــه تنظیمــات بــاز‬‫اذیــت انالیــن قــرار گرفتــه باشــد‪.‬برای جلوگیــری از ازار ســایبری‪،‬‬ ‫اصــول اولیــه ایمنــی ســایبری را بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد‪،‬‬ ‫رســانه هــای اجتماعــی و زمــان بــازی را محــدود کنیــد و بــا مدرســه‬ ‫فرزنــدان خــود در مــورد راه هایــی کــه مــی توانیــد بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ایــن مشــکل صحبــت کنیــد‪ .‬مهــم تریــن نکتــه بــرای والدیــن ایــن‬ ‫اســت کــه هوشــیار باشــند و دقــت کننــد قبــل از هرگونه پیشــامدی‬ ‫ناخوشــایند متوجــه ان شــوند و پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فیشــینگ ‪ :‬میلیــون هــا کــودک روزانــه از ابزارهــای یادگیــری‬ ‫انالیــن و پلتفــرم هــای رســانه هــای اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد‬ ‫و از انجایــی کــه ویــروس کرونــا کالس هــای درس را مجبــور بــه‬ ‫اســتفاده از پلتفرم هــای انالیــن کــرد‪ ،‬کالهبــرداری فیشــینگ‬ ‫گســترده تر شــد‪.‬‬ ‫متداول ترین تاکتیک های فیشینگ در کودکان عبارتند از‪:‬‬ ‫ لینــک هــای الــوده و مخــرب کــه کــودکان روی انهــا کلیــک‬‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫ ایمیل های جعلی و فیشینگ؛‬‫ پیامک های متنی که حاوی یک پیوند مخرب هستند‪.‬‬‫ فیشینگ از طریق تماس های صوتی‪.‬‬‫کــودکان معمــوال ً طبیعتــی قابــل اعتمــاد دارنــد کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری از ان بــرای اهــداف خــود اســتفاده مــی کننــد‪ .‬چنــد نمونــه‬ ‫واقعــی از ایمیل هــای فیشــینگ یــا پیام هــای متنــی را بــه فرزنــدان‬ ‫خــود نشــان دهیــد و بــه انهــا بیاموزیــد کــه نمونــه هایــی از تــاش‬ ‫افــرادی کــه میخواهنــد انهــار را فریــب دهنــد شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســرقت کارت اعتباری‪:‬احتمــاال ًداســتان هایــی از کودکانــی‬ ‫کــه پــول والدیــن خــود را بــرای خریدهــای درون برنامــه ای خــرج‬ ‫مــی کننــد شــنیده ایــد یــا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده؟ ســارقان‬ ‫اینترنتــی در فضــای مجــازی کــودکان را هــدف قــرار مــی دهنــد و‬ ‫ســعی مــی کننــد اطالعــات کارت اعتبــاری والدیــن انهــا را به دســت‬ ‫اورنــد‪ .‬بــا امــوزش بــه فرزندانتــان کــه جزئیات اطالعات بانکــی را به‬ ‫صــورت انالیــن بــا کســی به اشــتراک نگذارنــد‪ ،‬از این امر جلوگیری‬ ‫کنیــد‪ .‬یــا بهتــر اینکــه خودتــان خریــد کنیــد و در دســتگاه هایی کــه‬ ‫اغلــب توســط فرزندانتــان اســتفاده می شــود اطالعــات بانکــی خود‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ بــه برگــه حریــم خصوصــی و امنیــت > مجوزهــای‬‫برنامــه برویــد‪.‬‬ ‫ روی دوربین یا میکروفون کلیک کنید‪.‬‬‫ منوی فعالیت اخیر را باز کنید‪.‬‬‫ می بینیــد کــه کــدام برنامه هــا در ‪ ۷‬روز گذشــته بــه‬‫ دوربیــن یــا میکروفــون شــما بــه همــراه تاریــخ و زمــان‬‫دقیــق دسترســی داشــته اند‪.‬‬ ‫فهرســت فعالیت هــای اخیــر را مــرور کنیــد و ببینیــد ایا‬ ‫در اینجــا شــگفت زده میشــوید‪ .‬اگــر برنامــه مشــکوکی‬ ‫را در ایــن لیســت مشــاهده کردیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بخواهیــد ان را حــذف نصــب کنیــد یــا دسترســی ان بــه‬ ‫دوربیــن و میکروفــون را غیرفعــال کنیــد‪ .‬همیــن امــر‬ ‫در مــورد ســایر مجوزهــای برنامــه نیــز صــدق مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬می توانیــد بــا رفتــن بــه تنظیمــات > حریــم‬ ‫خصوصــی و امنیــت > مجوزهــای برنامــه > مــکان >‬ ‫فعالیــت اخیــر بررســی کنیــد کــه کــدام برنامه هــا بــه‬ ‫موقعیــت مکانــی شــما دسترســی پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫از حریــم خصوصــی دیجیتــال خــود در وینــدوز ‪11‬‬ ‫محافظــت کنیــد‬ ‫هــر روز کــه مــی گــذرد‪ ،‬همانطــور کــه فنــاوری روز بــه‬ ‫روز فراگیرتــر مــی شــود‪ ،‬اشــکال جدیــد تجــاوز به حریم‬ ‫خصوصــی و ازار ســایبری نیــز افزایــش مــی یابــد‪ .‬دیدن‬ ‫اینکــه چگونــه وینــدوز ‪ 11‬بــه شــما کنتــرل کامــل بــر روی‬ ‫داده هــای شــما مــی دهــد‪ ،‬خــوب اســت‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫نگــران حریــم خصوصــی خــود نیســتید‪ ،‬ارزش ایــن را‬ ‫دارد کــه هــر چنــد وقــت یکبــار بررســی کنیــد کــه کــدام‬ ‫برنامــه هــا بــه دوربیــن و میکروفــون شــما دسترســی‬ ‫دارنــد‪ .‬راه دیگــر بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی‬ ‫شــما ایــن اســت کــه دوربیــن و میکروفــون خــود را‬ ‫زمانــی کــه از ان اســتفاده نمــی کنیــد خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫منبع‬ ‫‪makeuseof.com‬‬ ‫را ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هــک نــرم افــزار قدیمی‪:‬برنامــه هــا و بــازی هــا نیــاز دارنــد بــه‬ ‫روز رســانی شــوند مگــر نــه مــی توانــد اســیب زا باشــند‪ .‬بچه هــا بــه‬ ‫نــدرت بازی هــای خــود را به روزرســانی می کننــد وقتــی درخواســت‬ ‫بـ ه روزرســانی در دســتگاه هوشــمند انهــا ظاهرمــی شــود توجهــی‬ ‫نمــی کننــد و بارهــا «‪ »Remind me later‬را فشــار مــی دهنــد؟‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برنامــه هــای قدیمــی خطــرات قابــل توجهــی دارنــد‪.‬‬ ‫وقتــی نــرم افــزار قدیمــی مــی شــود‪ ،‬هکرهــا بــه دنبــال بهــره‬ ‫بــرداری و ایجــاد دسترســی هــای غیــر مجــاز بــرای وارد کــردن‬ ‫بدافــزار مــی گردنــد‪ .‬البتــه ایــن اســیب پذیری ها در سراســر‬ ‫وب منتشــر می شــود و توســعه دهنــدگان راهــی پیــدا مــی‬ ‫کنــد کــه ایــن اســیب پذیــری هــا را اصــاح مــی کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از هــک شــدن‪ ،‬می توانیــد اهمیــت به روزرســانی ها‬ ‫را بــه فرزنــدان خــود امــوزش دهیــد ‪ -‬یــا خودتــان اخریــن‬ ‫وصله هــا را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بــازی هــا و برنامــه هــای الــوده بــه بدافزار‪:‬هکرهــای‬ ‫حرفــه ای کــد مخــرب خــود را در بــازی ها و برنامه ها جاســازی‬ ‫مــی کننــد و در شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای مجــازی‬ ‫منتشــر مــی کننــد‪ .‬انهــا برنامــه هــای معــروف را جعــل مــی‬ ‫کننــد و کاربــران را فریــب مــی دهنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن‬ ‫تهدیــد‪ ،‬فرزنــدان خــود اجــازه دهیــد فقــط از فروشــگاه هــای‬ ‫معتبــر و شــناخته شــده برنامــه دانلــود کننــد‪ .‬فروشــگاه های‬ ‫ارائــه نــرم افــزار معتبــر مرتبــا ً فهرســت برنامــه هــای خــود را‬ ‫اســکن می کننــد تــا مطمئــن شــوند کــه هیــچ نرم افــزار الــوده‬ ‫ای را دانلــود نمی کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجه‪ :‬برای ایمن نگه داشــتن فرزندانتان از حمالت ســایبری‪،‬‬ ‫ســه کار کلیــدی وجــود دارد کــه مــی توانیــد انجام دهید‪:‬‬ ‫ نظــارت کافــی بــر فعالیــت هــای انالیــن انهــا داشــته‬‫باشــیم‪.‬‬ ‫ به انها بیاموزید که چگونه در اینترنت ایمن باشند‪.‬‬‫ نرم افزار خود را به روز نگه دارید‪.‬‬‫منبع‪ :‬جی بی هکرز‬ ‫انــواع مختلفــی از حمــات وجــود دارد که ما در حال‬ ‫حاضــر در معــرض ان هــا هســتیم کــه در میــان ان ها‬ ‫می تــوان بــه معروف تریــن و پرکاربردتریــن حملــه‪،‬‬ ‫فیشــینگ اشــاره کــرد‪ ،‬امــا درگوشـی های هوشــمند‪،‬‬ ‫چیــزی کــه فیشــینگ گرچــه جدیــد نیســت امــا در‬ ‫طــول زمــان پیشــرفته تر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع از فیشــینگ ها تــا حــد زیــادی بــه‬ ‫روش هــای حملــه جدیــد وابســته اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫محــدود بــه وب ســایت های جعلــی کــه از فونت هــا‬ ‫و طرح هــای اصلــی بــرای فریــب مــا اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬نیســت‪ .‬عمدتــا ً مهاجمــان اکنــون بــر‬ ‫ســرقت داده هــای شــبکه های اجتماعــی و خرابــی‬ ‫دســتگاه های امنیتــی تمرکــز می کننــد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از حمــات‬ ‫فیشــینگ تلفــن همــراه‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال اصلــی مطــرح می شــود‬ ‫کــه ایــا می توانیــم از خــود در برابــر ایــن حمــات‬ ‫محافظــت کنیــم؟ پاســخ مثبــت اســت‪ ،‬زیــرا مــا‬ ‫می توانیــم از روش هــای مختلفــی بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن حمــات بــه دســتگاه های تلفــن همــراه‬ ‫خــود اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫فیشینگ تماس های صوتی‬ ‫تالش هــای فیشــینگ مبتنــی بــر تماس هــای صوتی‬ ‫کــه به عنــوان «ویشــینگ» نیــز شــناخته می شــوند‪،‬‬ ‫مســتقیم تر از پیامــک هســتند‪ ،‬زیــرا ایــن مهاجمــان‬ ‫جدیدتریــن فناوری هــا ماننــد شناســه تماس گیرنــده‪،‬‬ ‫شــماره گیرنده هــای خــودکار از راه دور‪ ،‬شــماره های‬ ‫مبتنــی بــر کــد منطقــه‪ ،‬یــا دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی مــا رادارنــد‪ .‬مــا همیشــه بایــد مراقــب ایــن‬ ‫نــوع تمــاس باشــیم‪ ،‬زیــرا شــرکت های قانونــی‬ ‫هرگــز از طریــق تلفــن از شــما اطالعــات خصوصــی‬ ‫نمی خواهنــد‪ ،‬همان طــور کــه ایــن کار را از طریــق‬ ‫ایمیــل انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫حمله فیشینگ از طریق پیامک (‪)SMS‬‬ ‫اســتفاده از پیامــک سال هاســت کــه وجود داشــته‬ ‫اســت و عملکــرد ان تغییــر چندانــی نکــرده اســت‪،‬‬ ‫زیــرا بــر جلب توجــه قربانــی تمرکــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن روش‪ ،‬مهاجمــان بــه دنبــال‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی و کارت اعتبــاری هســتند‬ ‫و بــه اطالعــات اعتبــاری پلتفرم هــا‪ ،‬رمزارزهــا یــا‬ ‫حســاب های بانکــی و ‪ ...‬دسترســی پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬ایــن اطالعــات را می تــوان بــرای ســود خوبــی‬ ‫در دارک وب بفروشــند‪ .‬برای جلوگیری از این روش‪،‬‬ ‫بهتریــن کاری کــه می توانیــم انجــام دهیم این اســت‬ ‫کــه روی لینک هــا‪ ،‬کلیــک نکنیــم‪.‬‬ ‫فیشینگ با شماره تلفن‬ ‫ایــن حمــات بــا شــماره تلفــن از جدیدتریــن‬ ‫کالهبرداری هــای فیشــینگ موبایلــی اســت و بــر‬ ‫سیســتم امنیتــی حســاب های بانکــی بــا احــراز‬ ‫هویــت دومرحلــه ای تمرکــز دارد‪ .‬مهاجمــان‬ ‫اطالعــات شــخصی ماننــد شــماره تلفــن‪ ،‬تاریــخ‬ ‫تولــد و غیــره را جم ـع اوری می کننــد تــا ســیم کارت‬ ‫مــا را بــه یــک شــرکت دیگــر منتقــل و مشــخصات‬ ‫بانکــی را دریافــت کننــد کــه کالهبــرداری مالــی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه فراینــد تغییــر چندیــن ســاعت یــا‬ ‫چنــد روز طــول می کشــد‪ ،‬اگــر متوجــه شــویم کــه‬ ‫تلفــن نمی توانــد عملکردهــای اولیــه ماننــد تمــاس‬ ‫یــا ارســال پیامــک را انجــام دهــد‪ ،‬می توانیــم خــود‬ ‫را دریکــی از ایــن مــوارد قــرار دهیــم‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫کافــی اســت بــا اپراتــور مربوطــه تمــاس بگیریــم‪.‬‬ ‫فیشینگ در شبکه های اجتماعی‬ ‫پــس از رســوایی کمبریــج انالیتیــکا‪ ،‬جــای تعجــب‬ ‫نیســت کــه شــبکه های اجتماعــی بــه اهدافــی بــرای‬ ‫حمــات فیشــینگ تبدیل شــده اند‪ .‬در ایــن حمــات‪،‬‬ ‫مهاجمــان می تواننــد به عنوان افراد مشــهور‪ ،‬دوســتان‬ ‫یــا خانــواده ظاهرشــده تــا مــا را فریــب دهنــد‪.‬‬ ‫چــه تمــاس قابل اعتمــادی باشــد و چــه نباشــد‪،‬‬ ‫بایــد هوشــیار باشــیم و هرگــز داده هــا یــا اطالعــات‬ ‫خــود را از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــا ســایر‬ ‫مخاطبیــن در هیــچ شــرایطی بــه اشــتراک نگذاریم‪.‬‬ ‫پــس از اطــاع از ایــن چهــار حملــه معــروف‬ ‫فیشــینگ کــه در بــاال ذکــر کردیــم‪ ،‬امیــدوارم همــه‬ ‫شــما یــاد گرفتــه باشــید کــه چگونــه می توانیــم‬ ‫از روش هــای مختلفــی بــرای جلوگیــری از ایــن‬ ‫حمــات در دســتگاه های تلفــن همــراه خــود‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫منبع‪techviral :‬‬ صفحه 7 ‫‪ 24‬مهر سالروز به اتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ -613‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-613‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/19‬ربیع االول‪/‬‬ ‫‪/19 - 2022‬ربیع‬ ‫‪/16 --1401‬اکتبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//07‬‬ ‫یکشنبه ‪07//24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫«گچی سوباال روستای‬ ‫هدف گردشگری کالله»‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی‬ ‫عشــایرین ترکمــن در حــدود ‪ 022‬ســال قیــل در ایــن مــکان بعنــوان‬ ‫عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و قــره اوی)‬ ‫ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬با توجه به اینکه در این منطقه کوهستانی دامداران اکثرا متمایل‬ ‫بــه نگهــداری بــز داشــتند چــون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز در‬ ‫منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر بدلیــل‬ ‫وجــود اب کافــی و نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخل روســتا نام روســتا‬ ‫‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حــدود ‪220‬‬ ‫ســال قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع دســتی رایــج‪:‬‬ ‫قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی بافی‪،‬گلیــم بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی‬ ‫و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نخ ریســی از پشــم گوســفند و رنگ کاری طبیعی نخ‬ ‫مورد نیاز قالی بافی از پوســت انار و دیگر گیاهان وحشــی و طبیعی‬ ‫و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی بــا تهیــه و پــاک ســازی‬ ‫ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‪ ،‬چــارق‬ ‫دوزی‪ :‬دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان از پوســت گوســفند‬ ‫بصــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد نبــی(ع) یکــی از انبیــا الهــی‬ ‫دوران فتــرت و یارانــش بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا چشــمه خضــر‬ ‫زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن بنــام اورس اغــاچ بــا فاصله ‪ 0‬کیلومتر‬ ‫از روســتا‬ ‫‪ -3‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت اثــار ملی نیز‬ ‫بــه ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز‬ ‫استان‪:‬روستای گچی سو باال در شرق استان و در میان تپه ماهور‬ ‫های خالد نبی و در فاصله ‪ 55‬کیلومتری از شهرستان کالله و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی در روســتای گچــی ســو بــاال وجــود‬ ‫دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه بومگــردی‪ ،‬مجموعــه تاریخــی و‬ ‫گردشــگری خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در گورســتان تاریخــی و‬ ‫زیارتــگاه خالــد نبــی‪ ،‬راه دسترســی اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتــار ترکمنــی و خوانــش اشــعار مختومقلــی فراغی بعنــوان‬ ‫ایــدم ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمــن ذکــر خنجــر ؛ الالیــی دختران‬ ‫؛هــودی مــادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق‬ ‫قویین)رســیدن بــه ســن ‪ 63‬سالگی(‪-‬مراســم تهیــه ســاری یــاغ)‬ ‫روغــن زرد( –مراســم گــورش )کشــتی گیــری( مراســم ختنــه‬ ‫پســران –مراســم دندان در اوردن فرزند‪-‬مراســم حج‪-‬مراســم تولد و‬ ‫نــام گــذاری– مراســم عروســی (ترکمن)‬ ‫‪ -10‬شــغل و حرفه مردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلب دامداری و‬ ‫کشــاورزی می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامداری روستا‪:‬محصوالت کشــاور‬ ‫زی گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانهتخمی‪،‬کنجدوافتابگردان‬ ‫محصــوالت دامداری‪،‬نگهــداری گاو‪،‬گوســفند‪ ،‬بــز و ماکیــان‪ ،‬شــتر‬ ‫و پــرورش اســب مــی باشــد‪.‬مانند گوشــت قرمز‪،‬فــروش بــره‪،‬‬ ‫کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشم‬ ‫‪ -12‬جمعیت ساکن با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫جمعیت روستا ‪ 622‬نفر و قوم ترکمن می باشند‪.‬‬ ‫‪ -13‬جاذبه های تاریخی‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‪:‬‬ ‫مجموعه خالد نبی‪ ،‬گورستان تاریخی‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه دو روستای‬ ‫« قره قانلو»‬ ‫در منطقه بجنورد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫در منطقــه بجنــورد دو روســتای همنــام بــه نــام «‬ ‫قــره قانلــو» وجــود دارد که در دو دهســتان متفاوت‬ ‫و دور از یکدیگــر واقــع انــد ‪ .‬یکــی از انهــا جــزء‬ ‫دهســتان جــرگالن اســت کــه بــا مختصــات طــول‬ ‫جغرافیایــی ‪ 56‬درجــه و ‪ 73‬دقیقــه و عــرض‬ ‫جغرافیایــی ‪ 38‬درجــه و ‪ 25‬دقیقــه و ارتفــاع ‪922‬‬ ‫متــر از ســطح دریــا و موقعیــت طبیعــی کوهســتانی‬ ‫در ‪ 158‬کیلومتــری شــمال شــهر بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫قراقانلــوی دیگــر از توابــع دهســتان جیرانســو‬ ‫مانــه و ســملقان اســت کــه بــا مختصــات طــول‬ ‫جغرافیایــی ‪ 56‬درجــه و ‪ 36‬دقیقــه و عــرض‬ ‫جغرافیایی ‪ 37‬درجه و ‪ 80‬دقیقه و ارتفاع ‪436‬‬ ‫متر از ســطح دریا و موقعیت طبیعی کوهســتانی‬ ‫در ‪ 67‬کیلومتــری شــمال غربــی شــهر اشــخانه‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫برای جاینام قره قانلو چند وجه تســمیه پیشــنهاد‬ ‫شــده است ‪:‬‬ ‫از نظــر تاریخــی گفتــه مــی شــود ایــن واژه‬ ‫تغییراوایــی یافتــه « قراقویونلــو» اســت و ان نــام‬ ‫طایفــه ای از ایــل ترکمــن اســت کــه پــس از تیمــور‬ ‫نزدیــک بــه یــک ســده ( ‪ ۸۷۴- ۷۸۷‬قمــری ) بــر‬ ‫مناطقــی از غــرب و شــمال غربــی ایــران فرمانروایــی‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هیــچ یــک از اقــوام ایــن دو روســتا‬ ‫نســبتی بــا طایفــه قراقویونلــو ندارنــد ایــن وجــه‬ ‫تســمیه چنــدان صحیــح بــه نظــر نمــی رســد‪ .‬زیــرا‬ ‫اهالــی قــره قانلــوی جیرانســو از طایفــه گــوکالن‬ ‫هســتند و قــره قانلــوی جــرگالن از طایفــه نخورلــی ‪.‬‬ ‫از نظــر جغرافیایــی ‪ ،‬قــره قــان بــه چشــمه بــزرگ‬ ‫یــا نهــر اب گفتــه مــی شــود ‪ .‬در اینجــا « قــره »‬ ‫بــه معنــای بــزرگ و « قــان» کــه صــورت دیگــری از‬ ‫«خــان » اســت بــه معنــای چشــمه مــی باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن چهارچــوب معنایــی‪ ،‬قــره قانلــو یعنــی طایفــه‬ ‫منســوب بــه چنیــن پدیــده ابــی ؛ یــا کســانی کــه در‬ ‫کنــار یــک نهــر ســاکن هســتند‪ .‬از ایــن نظــر‪ ،‬هیــچ‬ ‫شــواهد جغرافیایــی دال بــر رودی باریــک یــا نهــری‬ ‫خــاص کــه موجــب نامگــذاری ایــن دو روســتا شــود‬ ‫در ایــن مناطــق وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫از نظــر زیســت محیطــی‪ ،‬برخــی مــی گوینــد در این‬ ‫دو ابــادی اختصاصــا ًگیاهــی بــا بلنــدی تقریبــا ًیــک‬ ‫و نیــم متــر در اوایــل بهــار مــی رویــد کــه رگه هایــی‬ ‫از مایــع ســیاه خــون ماننــد در ســاقه ان دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن گیــاه در میــان ترکمــن هــای منطقــه‬ ‫بــه قــره قــان (خــون ســیاه) مشــهور اســت و از ایــن‬ ‫نظــر قــره قانلــو بــه طایفــه ای اطــاق می شــود که در‬ ‫منطقــه ای پــر از گیــاه قــره قــان زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در ایــن اماکــن ‪ ،‬از ایــن نــوع درختچــه ها به‬ ‫وفــور یافــت مــی شــود ولــی در روســتای قــره قانلــو‬ ‫واقــع در شهرســتان میانــه چنیــن گونــه گیاهــی بــه‬ ‫چشــم نمــی خــورد تــا دلیلی بــرای نامگــذاری ان هم‬ ‫باشــد کــه همنــام ایــن دو ابــادی اســت‪ .‬چــون در‬ ‫جاینــام شناســی‪ ،‬ابــادی هــای همنــام بایــد وجــه‬ ‫تســمیه هــای یکســان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن قــره قــان ( قاراقــان) در لغــت ترکــی بــه‬ ‫نوعــی درخــت کوهســتانی بــه نــام قیــج نیــز اطــاق‬ ‫مــی شــود ( دیــوان لغــات التــرک) کــه در نواحــی‬ ‫گرمســیر ایــران مــی رویــد ‪ .‬ایــن معنــا از واژه قــره‬ ‫قــان نیــز بــه دلیل شــرایط اقلیمی خاص (سردســیر‬ ‫بــودن) نمــی توانــد توجیــه کننــده نامگــذاری‬ ‫روســتاهای قــره قانلــو در ایــن مناطــق باشــد‪.‬‬ ‫قــره قــان کــه صــورت دیگــر ان «خرقــان» نیــز‬ ‫هســت‪ ،‬نــام ناحیــه ای اســت کــه از شــرق بــه بلــوک‬ ‫زهــرا‪ ،‬از غــرب بــه خمســه ‪ ،‬از شــمال بــه قزویــن و‬ ‫از جنــوب بــه همــدان محــدود اســت ‪ .‬بــه عــاوه‪،‬‬ ‫دو روســتا بــه نــام قــره قــان بــاال و پاییــن در اســتان‬ ‫کرمانشــاه وجود دارد ‪.‬با توجه به تعدد و پراکندگی‬ ‫ایــن جاینــام ‪ ،‬قــره قانلــو بایــد بــه کســی یــا طایفــه‬ ‫ای اطــاق شــود کــه منســوب بــه ایــن مکانهــای‬‫جغرافیایــی باشــد کــه البتــه واضــح اســت چنیــن‬ ‫انتســابی به اهالی ترکمن نشــین دو روســتای مورد‬ ‫نظــر بعیــد مــی نمایــد‪ .‬زیــرا قدمــت ایــن دو روســتا‬ ‫بــه بیــش از یــک قــرن نمــی رســد‪.‬‬ ‫امــا در ادبیــات تاریخــی گفتــه مــی شــود کــه قــره‬ ‫قــان همــان قــره قــاان اســت ؛ بــه معنــای خــان یــا‬ ‫حاکــم بــزرگ ( قــاان همــان خــان بــه زبــان مغولــی‬ ‫اســت)‪ .‬در حقیقــت قــره قــان یــا قــره خــان نــام‬ ‫موســس نخســتین دولــت تــرک پــس از اســام‪،‬‬ ‫یعنــی دولــت قاراخانیــه اســت کــه در قــرون ‪١٢-١٠‬‬ ‫در اســیای میانــه حکومــت مــی کردنــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن قــره قــان یــا قــره خــان در نظــام دولتــی‬ ‫تــرکان مقــام بلندپایــه ای بوده اســت کــه دارنده ان‬ ‫از طبقــه عــوام یــا تــوده مــردم بــه خانــی و حکومــت‬ ‫رســیده باشــد (فرهنــگ ترکــی شاهمرســی‪ ،‬ص‬ ‫ســی و یــک) ‪ .‬در هــر دو معنــا نیــز‪ ،‬شــواهد تاریخــی‬ ‫ترکمانــان منطقــه چنیــن ویژگــی را بــرای ایــن دو‬ ‫ابــادی نشــان نمــی دهنــد ‪.‬‬ ‫امــا قــره قــان یــا قــره خــان نام برخی شــخصیتهای‬ ‫تاریخــی واقعــی و یــا افســانه ای تــرک بــوده اســت‪،‬‬ ‫از جملــه پــدر اوغوزخــان؛ کــه اغلــب تــرکان و‬ ‫ترکمانــان بــه پــاس افتخــار و یادمــان وی‪ ،‬به عنوان‬ ‫نــام فرزنــدان ذکــور خــود انتخــاب مــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا‪ ،‬قــره قــان اســم خــاص یــک شــخص‬ ‫اســت نــه لقــب و مقامــی کــه بــه ســبب برخــورداری‬ ‫از یــک امتیــاز قومــی یــا نــژادی بــه کســی اطــاق‬ ‫گــردد‪ .‬بدیهــی اســت اگــر فــردی بــا چنیــن نامــی‪،‬‬ ‫بنیــان گــذار یــک ابــادی باشــد معمــوال ً نــام وی بــر‬ ‫ان حمــل مــی گــردد‪ .‬ایــن تحلیــل را فیــروز ســیمین‬ ‫فــر در کتــاب خــود تحــت عنــوان « نگاهــی نویــن به‬ ‫اســامی کهــن در شهرســتان میانــه» در مــورد وجــه‬ ‫تســمیه قــره قانلــو از توابــع شهرســتان میانــه بــه‬ ‫دســت داده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن قــره قانلــو جاینامــی اســت کــه از اجــزای‬ ‫«قــره» و «قــان» و« لــو» تشــکیل شــده اســت‬ ‫‪.‬قــره در زبــان ترکــی بــه معنــی بــزرگ و « قــان»‬ ‫بــه معنــی « خــان» اســت؛ و « لــو» نیــز یکــی از‬ ‫پســوندهای صفــت ســاز در زبــان ترکــی اســت کــه‬ ‫معنــای مالکیــت و نســبت را می رســاند‪ .‬بــر ایــن‬ ‫اســاس قــره قانلــو بــه طایفــه ای گفتــه می شــود که‬ ‫منســوب بــه شــخصی بــه نــام قــره قان یا قــره خان‬ ‫اســت و همــان نــام بــر روســتایی که در ان ســکونت‬ ‫داشــته یــا ان را ابــاد کــرده انــد اطــاق گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن ریشــه شناســی‪ ،‬دلیل نامگــذاری قره‬ ‫خانبنــدی را هــم مــی تــوان بــه دســت اورد کــه یکــی‬ ‫از روســتاهای گرمخــان شهرســتان بجنــورد اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

روزنامه بازار کسب و کار پارس 693

شماره : 693
تاریخ : 1401/11/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

روزنامه بازار کسب و کار پارس 692

شماره : 692
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

روزنامه بازار کسب و کار پارس 691

شماره : 691
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

روزنامه بازار کسب و کار پارس 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

روزنامه بازار کسب و کار پارس 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/11/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!