روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 601 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 601

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪97 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 28‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 19-‬سپتامبر ‪ /22-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪601‬‬ ‫یعنیجوجهکالغ ها‬ ‫را هم ما سیاه می کنیم؟ ‏!‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫حذف رد پای‬ ‫مدارسکانکسی‬ ‫با اختصاص ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیاردتومان‬ ‫‪3‬‬ ‫هفت برابر شدن تسهیالت‬ ‫اشتغالایثارگران‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫راه حل کاهش دخالت‬ ‫خانواده ها در زندگی‬ ‫‪5‬‬ ‫اشتباه برداشت‬ ‫مخالفان ‏‬ ‫مقاله ‪ -‬محمد عسلی‬ ‫کــم و بیــش در فضاهــای مجــازی و بعضــا ســخنان بعضــی‬ ‫تحلیلگــران رســانه های خــارج گفتــه و نوشــته می شــود کــه اگــر در‬ ‫ایــران‏انقــاب نشــده بــود وضعیت اقتصــادی و پیشــرفت های ایران‬ ‫از کــره جنوبــی بیشــتر بــود و یــا اینکــه مــا بــه ژاپــن رســیده بودیــم‏‪.‬‬ ‫چنیــن تحلیلگــران غافلنــد کــه در اگر نتوان نشســت‪ .‬زیرا انقالب‬ ‫اســامی ایران امــری دســتوری نبــود کــه بــا کودتــای نظامــی و یــا‬ ‫‏کودتــای خزنــده انجــام شــود‪ .‬انقــاب ایــران بعــد از ‪ 53‬ســال‬ ‫حکومــت پهلــوی پــدر و پســر و نارضایتــی عمومی کــه بــه اوج خــود‬ ‫‏رســید انقــاب ماننــد ســیب رســیده ای بــود کــه می بایــد ســریع‬ ‫چیــده شــود‏‪.‬‬ ‫پــس ایــن فرضیــه غلطــی اســت کــه بگوئیــم اگــر چنــان نمی شــد‬ ‫چنیــن می شــد‪ ...‬انچــه پیــش امــد حاصــل شــرایطی بــود کــه‬ ‫بــر فکــر و‏ذهــن مــردم ســنگینی می کــرد زیــرا نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی با انتخــاب مــردم و حضــوری پرشــور و قریــب بــه اتفــاق‬ ‫همــه رای‏دهندگانــی کــه پــای صنــدوق امدنــد بــا رای مثبــت‬ ‫‪ 98/2‬درصــد انتخــاب شــد‪ .‬حــال اگــر از عملکــرد نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی و یــا ‏مســئوالن ان نارضایتی هایــی ایجــاد شــده کــه‬ ‫بیشــتر جنبــه اقتصــادی و بعضــا ًسیاســی دارد دلیــل بر ان نیســت‬ ‫کــه انقــاب امــری‏اشــتباه بــوده و یــا محمدرضــا شــاه مخلــوع‬ ‫می توانســته بیشــتر از دو ســال زنــده باشــد زیــرا بیمــاری ســرطان‬ ‫شــاه که از ‪ 5‬ســال قبل‏از پیروزی انقالب اسالمی تشــخیص داده‬ ‫شــد و شــاه بــا دارو تحــت مــداوا بــود کامــا ًســری نگــه داشــته شــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال ایــن اگــر و‏مگــر و امــا و شــایدها در تاریــخ نمونه هــای‬ ‫بســیاری دارد‪ .‬مــن بــاب مثــال اگــر ادولــف هیتلــر رهبــر المــان‬ ‫نــازی در جنــگ جهانــی‏دوم شکســت نمی خــورد و یــا امریــکا ژاپــن‬ ‫را مــورد حملــه اتمی قــرار نمــی داد و یــا پادشــاهان هخامنشــی‬ ‫عملکــرد دیگــری‏می داشــتند کــه بــه یونــان حملــه نکننــد و انجــا‬ ‫را بــه اتــش نکشــند رونــد تاریــخ بــه گونــه دیگــری تغییــر می کــرد‏‪.‬‬ ‫متاســفانه داســتان ایــن مــار اســت یــا ان مــار امــروز بیشــتر در‬ ‫قضاوت هــای غیــر کارشناســانه در رســانه های صوتــی تصویــری‬ ‫شــنیده‏و دیــده می شــود‏‪.‬‬ ‫می گوینــد اگــر جنــگ تحمیلــی بــه وقــوع نمی پیوســت هــزار‬ ‫میلیــارد دالر خســارت بــه کشــور وارد نمی شــد‪ .‬هرچنــد ایــران حــق‬ ‫‏انتخــاب نداشــت و نیــز وضعیــت قــدرت نظامی ایــران بعــد از جنگ‬ ‫بــه ایــن وضــع نبــود و ارتــش و ســپاه مــا هیــچ تجربــه ای از یــک‬ ‫‏جنــگ نظامی تمــام عیــار بــه مــدت ‪ 8‬ســال نداشــتند‏‪.‬‬ ‫ایــن ســخن بــه معنــی قبــول و منطقــی بودن جنگ نیســت‪ .‬بلکه‬ ‫برداشــتی از شــرایط ان روزهاســت کــه صــدام هــم می خواســت‬ ‫‏ضربــه ای کــه از قــرارداد الجزایــر خــورده جبــران کنــد و هــم از صدور‬ ‫انقــاب اســامی ایران بــه عــراق جلوگیــری نمایــد و نیــز حمایــت‬ ‫‪6‬‬ ‫‏و تحریــکات امریــکا بــه نفــع صــدام او‬ ‫را بــر ان داشــت کــه تصــور کنــد ایــران‬ ‫تــوان نظامی ضعیفــی دارد به مرزهای‬ ‫مــا حملــه ور شــد‏‪.‬‬ ‫بیشــتر کســانی کــه در فضاهــای‬ ‫مجــازی بــر علیــه جمهــوری‬ ‫اسالمی قلم فرســایی می کننــد دیــد‬ ‫سیاســی و اقتصــادی‏کارشناســانه ای‬ ‫ندارنــد و هــر انچــه مدیران رســانه های‬ ‫جیــره خــوار امریکایــی ‪ ،‬اســراییلی‬ ‫و عربســتانی را خوشــحال می کنــد‬ ‫‏همــان را مطــرح و توجیــه می کننــد‬ ‫مضافــن اینکــه بعضــی مدیــران‪،‬‬ ‫دولت مــردان و ســخنرانان مــا بــا‬ ‫اشــتباهاتی کــه می کننــد بهانــه ‏بــه‬ ‫دســت ان هــا می دهنــد فقــط حــرف‬ ‫دلشــان را می زننــد هرچنــد جمهــوری‬ ‫اســامی به دلیــل موانعــی کــه بــر ســر‬ ‫راه داشــته‏نتوانســته بــه تمــام اهدافی‬ ‫کــه در قانــون اساســی امــده جامــه‬ ‫عمــل بپوشــاند لیکــن همیــن کــه از‬ ‫پــس تحریم هــای کمرشــکن و نــو بــه‬ ‫‏نــو امریــکا و اتحادیــه اروپــا برامــده و‬ ‫توانســته مدت ‪ 43‬ســال به هر شــکل‬ ‫کشــور را اداره کنــد و یــک وجــب از‬ ‫خــاک میهــن را بــه‏دشــمن ندهــد خــط زرینــی در تاریخ کشــورداری‬ ‫بــه ثبــت رســانده اســت‏‪.‬‬ ‫بعضی هــا بــه وعده هــای مرحوم امام در اســتانه پیــروزی انقالب‬ ‫و سخنانشــان در بهشــت زهــرا اشــاره می کننــد کــه عنــوان شــده‬ ‫‏ایشــان گفته انــد‪« :‬بــرق‪ ،‬اب و اتوبــوس را مجانــی می کنیــم‪»...‬‬ ‫نــه انکــه امــام بعــد از پیــروزی انقــاب اسالمی نخواســته اند بــه‬ ‫وعــده‏خــود عمــل کننــد بلکــه شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورد کــه‬ ‫ایشــان همــه هــم و غــم خــود را صــرف حمــات دشــمنان داخلــی‬ ‫و خارجــی‏کردنــد و جنــگ تحمیلــی و تحریم هــا هــم مضاعــف بــر‬ ‫گرفتاری هــا شــد‪ .‬بالطبــع در چنیــن شــرایطی کــه کشــور متحمــل‬ ‫ضــرر و‏زیان هــای زیــاد گردیــد ان وعده هــا موضوعیــت پیــدا نکــرد‬ ‫و اگــر هــم چنیــن می شــد مصــرف انــرژی انچنــان بــاال می رفــت‬ ‫کــه‏مولدهــای انــرژی پاســخگوی نیازهــا نبودنــد و بایــد روی ان کار‬ ‫کارشناســی انجــام می شــد‏‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه می گوینــد مــا کــه کشــور اسالمی هســتیم‬ ‫چــرا بــا روســیه و چیــن روابــط سیاســی و اقتصــادی داریــم و بــا‬ ‫امریــکا‏نداریــم‪ .‬پاســخ ان بســیار ســاده اســت‪ .‬وقتــی صــدام بــا‬ ‫موشــک های امریکائی و روســی به ما حمله می کرد و بســیاری از‬ ‫مــردم‏بی دفــاع مــا را مظلومانــه بــه خــاک و خــون می کشــید کــدام‬ ‫کشــورها جز چین و روســیه و کره شــمالی و کوبا حاضر شــدند به‬ ‫مــا‏اســلحه بفروشــند؟ و یــا بــا مــا دشــمنی نکننــد؟‬ ‫در صلــح حدیبیــه پیامبــر اســام(ص) وقتــی با کفــار وارد گفتگو و‬ ‫مصالحــه شــد کــه ســران انهــا کافــر بودنــد و هنوز مســلمان نشــده‬ ‫‏بودنــد‪ .‬در اســام نیامــده کــه معاملــه بــا غیــر مســلمان جایــز‬ ‫نیســت و نباید با انها روابط حســنه داشــته باشــید‪ .‬باالخره وقتی‬ ‫‏ضــرورت تامیــن نیازهــا بــرای کشــور ایجــاب می کنــد‪ ،‬مســئوالن‬ ‫مملکــت وظیفــه دارنــد بــرای پیشــگیری از ضــرر‪ ،‬نیازهــای مــردم و‬ ‫اغاز صدور سند تک‬ ‫برگی برای زمین های‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‏کشــور را بــرای حفــظ امنیــت تامیــن کننــد و ایــن موضــوع ایــرادی‬ ‫نــدارد‪ .‬شــعار نــه شــرقی نــه غربــی مفهــوم ان ایــن نیســت کــه نــه‬ ‫بــا‏شــرق و نــه بــا غــرب نبایــد تعامــات داشــت بلکــه مفهــوم ان‬ ‫ایــن اســت کــه از فرهنــگ‪ ،‬دیــن و اخالقیــات انهــا بــه ضــرر اســام‬ ‫اســتفاده‏نشــود‪ .‬وقتــی پیامبــر(ص) می فرماینــد «اطلــب العلــم‬ ‫ولــو بالصیــن» بــه ایــن معنــی اســت کــه بــرای کســب دانــش اگــر‬ ‫الزم باشــد بــه‏چیــن بایــد رفــت هرچنــد در ان زمــان از مکــه و‬ ‫مدینــه تــا چیــن فاصلــه بســیاری بــود ان هــم بــا شــتر و اســب و‬ ‫اســتر نــه بــا هواپیمــا و‏قطــار و کشــتی های تنــدرو امــروزی‏‪.‬‬ ‫بــه هــر تقدیــر پاســخ بــه تمامی شــبهات و ســئواالت در این کوتاه‬ ‫ســخن نمی گنجــد‪ .‬بهتــر اســت کارشناســان حوزه هــای سیاســی‪،‬‬ ‫‏اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و نظامــی در رســانه های ملــی‬ ‫پاســخ ســئواالت و شــبهات را بدهنــد و میدانــداری را از دســت‬ ‫‏دشــمنان در رســانه هــای مناعــد بگیرنــد‪ .‬زیــرا هــر چیــز و هــر‬ ‫وقایــع و رویــدادی را می بایــد در حــوزه و شــرایط خــود تحلیــل کــرد‬ ‫و‏اشــتباهات و خطاهــای بعضــی مدیــران و مســئوالن را بــه پــای‬ ‫انقــاب ننوشــت‏‪.‬‬ ‫انقــاب بــه رودخانــه پــر اب و تنــد و تیزی می ماند که در باالدســت‬ ‫یــا پائیــن دســت ها عــده ای جویبارهــای بــزرگ و کوچــک را بــه‏زعــم‬ ‫خــود از ان گشــودند‪ .‬مهــم ایــن بــود کــه ایــن اب هــای منشــعب‬ ‫شــده بــه هــرز نرونــد یــا روانــه مــزارع حاصلخیــز بشــوند‪ .‬بــه دســت‬ ‫‏کج پنــداران نیفتنــد و ان را بــه هــدر ندهنــد و یا در اختیار افراد خبره‬ ‫و کارشــناس قــرار گیرنــد‪ .‬بــا انهــا منافــع ملــی حفــظ شــود و‏رضایــت‬ ‫مــردم را در پــی دشــته باشــد یــا برعکــس منافــع ان بــه جیــب افــراد‬ ‫فرصت طلــب‪ ،‬ســودجود و دورو و خائــن نــرود‏‪.‬‬ ‫امــام راحــل بارهــا ایــن نکتــه مهــم را گوشــزد کردنــد کــه‪« :‬مــا‬ ‫تجربه حکومت داری نداریم مســلما ًبعد از انتقال قدرت از نظام‬ ‫‏پادشــاهی بــه نظــام جمهــوری اســامی متولیان اجرایــی جمهــوری‬ ‫هفت راه در فضای‬ ‫مجازی برای حفاظت‬ ‫از حریم خصوصی‬ ‫‪7‬‬ ‫اســامی در حــال ازمــون و خطــا بوده انــد‪ .‬لیکــن بعــد از گذشــت‬ ‫‏‏‪ 43‬ســال دیگــر بــرای اشــتباه عــذری پذیرفتــه نیســت و می بایــد‬ ‫مجلــس‪ ،‬قــوه قضائیــه و قــوه مجریــه بــه صــورت مســتقل از‬ ‫نیروهای‏کارشناس و متخصص برخوردار باشند تا در تصمیم ها‬ ‫و اجرایــی کــردن انهــا اشــتباهی فاحــش صــورت نگیــرد کــه کشــور‬ ‫را‏متحمــل بــار ســنگین خســارت های مالــی و جانــی کنــد‪ .‬زیــرا هــر‬ ‫انقالبــی‪ ،‬در هــر جــای جهــان بــا هــر بینــش و ایــده ای در مراحــل‬ ‫‏نخســت انتقــال قــدرت‪ ،‬اشــتباهاتی در تصمیم هــا و عملکردهــای‬ ‫دولت هــای بعــد از ان دارد مضافــا انکــه اگــر مســئوالن امــر در‬ ‫‏جــای خودشــان نباشــند و دشــمنان چهارگانــه‪ ،‬مملکــت و انقــاب‬ ‫را در محاصــره داشــته باشــند اگــر مــا بــه همــه شــبهات و ســئواالت‬ ‫‏پاســخی منطقــی و کارشناســانه می دادیــم و بــه جــای شــعارهای‬ ‫تکــراری اذهــان مــردم را روشــن می کردیــم گرفتــار بعضــی افــات‬ ‫از‏جملــه یــاس و ناامیــدی و فــرار مغزهــا نمی شــدیم‪ .‬امــروز بــر‬ ‫همه مســئوالن امور‪ ،‬فرض اســت که پاســخگو باشــند‪ .‬مطالبات‬ ‫مــردم را‏بداننــد و بــرای هــر انچــه منطقــی و بــر پایــه حقوقشــان‬ ‫اســت راهــکاری بیابنــد‪ .‬و اشــتباه برداشــت های مخالفــان و‬ ‫یــا تردیدکننــدگان‏را اصــاح کننــد تــا امنیــت جامعــه و کشــور‬ ‫دســتخوش هیجانــات و اعتراضــات نشــود‬ ‫و دشــمنان فرصــت نفــوذ بــرای بی ثبــات کــردن نظــم پیــدا نکننــد‪.‬‬ ‫بــه قــول ســعدی‏‪:‬‬ ‫‏»گر چه دانی که نشنوند بگوی‬ ‫هر چه دانی ز نیکخواهی و پند‬ ‫زود باشد که خیره سر بینی‬ ‫به دو پای اوفتاده اندر بند‬ ‫دست بر دست می زند که دریغ‬ ‫نشنیدم حدیث دانشمند ‏»‬ ‫والسالم‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 28‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪601‬‬ ‫زمین برای ساخت یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی تامین شد‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای افزایــش تولیــد و عرضــه مســکن در‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن موفــق شــد در یک ســال‬ ‫نخســت‪ ،‬اراضی یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مســکونی را‬ ‫در داخــل محــدوده شــهرها تامیــن کنــد؛ همچنین عملیات‬ ‫اجرایــی بیــش از یــک میلیــون واحــد مســکونی در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی و بافــت فرســوده اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫اقدامــات دولــت ســیزدهم در بخــش مســکن در اجــرای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن حاکــی اســت کــه ایــن دولــت‬ ‫در طــی یــک ســال عــاوه بــر تامیــن اراضــی‪ ،‬ثبت نــام از‬ ‫متقاضیــان مســکن و پاالیــش انهــا بخشــی از واحدهایــی‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن را نیــز اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شناســایی اراضــی بــه اســتعداد یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی در حریــم شــهرها نیــز در حــال‬ ‫بررســی اســت کــه ایــن تعــداد اراضــی نیــز در حــال مطالعــه‬ ‫بــرای الحــاق بــه محــدوده شــهرها بــرای اجــرای طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن قــرار دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد مســکن و‬ ‫ابــاغ ان توســط رییــس دولــت‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــا راه انــدازی ســامانه ثمــن (ســامانه طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن) ثبت نــام از متقاضیــان را اغــاز کــرد کــه بــر همیــن‬ ‫اســاس‪ ،‬بیــش از ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬متقاضــی در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در سراســر کشــور موفــق بــه ثبت نــام‬ ‫در ســامانه شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫در قالــب برنامه هــای تامیــن مســکن بــرای متقاضیــان‬ ‫ثبت نــام شــده مناطــق شــهری‪ ،‬نوســازی بافــت فرســوده‬ ‫شــهری‪ ،‬نوســازی مســکن روســتایی و پرداخــت تســهیالت‬ ‫ســاخت مســکن بــه خودمالــکان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫خالصــه عملکــرد ثبت نــام متقاضیــان و پروژه هــای شــروع‬ ‫شده نشان می دهد بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬متقاضی در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد‪ .‬از ایــن تعــداد‬ ‫متقاضــی ثبت نــام شــده‪ ،‬متقاضیــان واجــد شــرایط اولیــه‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر هســتند‪ .‬اراضــی تامیــن شــده‬ ‫بــا کاربــری مســکونی در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫معــادل یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫تعــداد پروژه هــای شــروع شــده در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی معــادل ‪ ۸۱۳‬هــزار واحــد اســت کــه بــه تفکیــک در‬ ‫مناطــق شــهری تعــداد پروژه هــای شــروع شــده ‪ ۶۳۰‬هــزار‬ ‫واحــد و پروژه هــای شــروع شــده در مناطــق روســتایی ‪۱۸۳‬‬ ‫هــزار واحــد اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬تعــداد پروژه هــای کلنگ زنــی شــده در‬ ‫مناطــق شــهری نیــز معــادل ‪ ۴۲۹‬هــزار واحــد و تعــداد‬ ‫پروژه هــای بافــت فرســوده شــهری نیــز معــادل ‪ ۵۳‬هــزار‬ ‫واحــد و تعــداد پروژه هــا بــرای ارایــه تســهیالت خودمالکــی‬ ‫نیــز ‪ ۳۵۰‬هــزار واحــد گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۴.۵‬میلیــون واحــد مســکونی در دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم تکمیــل و تحویــل شــد‬ ‫عملکــرد دولــت یازدهــم و دوازدهــم در بخــش مســکن‬ ‫در تکمیــل مســکن مهــر‪ ،‬طــرح مســکن حمایتــی و تکمیــل‬ ‫واحدهــای مســکونی بخــش خصوصــی نشــان می دهــد کــه‬ ‫در مجمــوع در دولــت یازدهــم و دوازدهــم ‪ ۴‬میلیــون و ‪۶۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد مســکونی تکمیــل و بهره بــرداری شــد کــه‬ ‫متوســط احداث واحدهای مســکونی در ســال معادل ‪۵۷۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۸۸‬واحــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬در دولــت یازدهــم و دوازدهــم تکمیل یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۲۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد مســکن مهر‪ ،‬اجرای ‪۵۲۰‬‬ ‫هزار واحد مســکن حمایتی و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫واحد توســط بخش خصوصی انجام شــد‪.‬‬ ‫تکمیــل یــک میلیــون و ‪ ۳۲۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫مهــر در دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫عملکــرد دولــت یازدهــم و دوازدهــم در بخش مســکن مهر‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۲‬تکمیــل ‪ ۳۷۰‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬واحــد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬معــادل ‪ ۳۷۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد‪ ،‬در ســال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫معــادل ‪ ۲۰۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۵‬معــادل ‪۱۱۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۶‬معــادل ‪ ۷۰‬هــزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫واحــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬معــادل ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬واحــد‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬معــادل ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد‪ ،‬در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫معادل ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا شــهریورماه‬ ‫معــادل ‪ ۱۵‬هــزار واحــد بــود‪.‬‬ ‫در بخــش طــرح مســکن حمایتــی نیــز کــه طــی ســال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تــا شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬بــود احــداث ‪ ۵۲۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی اغــاز شــد‪ .‬همچنیــن در طــی این مــدت واحدهای‬ ‫تکمیــل شــده توســط بخــش خصوصــی معــادل ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۶۷‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬واحــد بــود‪ .‬تفکیــک واحدهــای تکمیــل‬ ‫شــده توســط بخــش خصوصــی طــی ســال های ‪ ۱۳۹۲‬تــا‬ ‫شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬حاکــی اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬معــادل ‪۴۶۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۳‬معــادل ‪ ۳۴۴‬هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫واحــد‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۴‬معــادل ‪ ۳۳۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬معــادل ‪ ۲۶۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۶‬معــادل‬ ‫‪ ۳۳۱‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۷‬معــادل ‪ ۳۶۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬معــادل ‪ ۳۰۰‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬معــادل ‪ ۳۶۰‬هــزار واحــد توســط بخــش خصوصــی‬ ‫تکمیــل شــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫محیط زیست و کالغ‬ ‫محیــط زیســت مــا( مــن‪ ،‬تــو‪ ،‬او‪ ،‬مــا‪ ،‬شــما‪ ،‬ایشــان) امــروزه از هــر ســو‬ ‫و بــا هــر وســیله و توجیهــی توســط ســودجویانی‏انــدک امــا زورمنــد و در‬ ‫برابــر چشــمان بــاز مــا الــوده و تخریــب می شــود‪ .‬ســیر هــم نمی شــوند‬ ‫ایــن ســودجویان‪ .‬از ایــن رو‪،‬بــر‏همــگان از خــرد و کالن فــرض اســت‬ ‫کــه در راســتای مهــار کــردن ایــن خرابکاریهــا هــر کاری کــه از دستشــان‬ ‫برمی ایــد انجــام ‏دهند(حــد و حــدود کارهــای مــورد نظــر را قانــون‬ ‫مشــخص می نمایــد)‪ .‬هــر کــس بــه قــدر همــت خــود‪ .‬بــدون شــک یکــی‬ ‫از‏مهمتریــن ودر عیــن حــال ظریف تریــن و مالیم تریــن روشــها بــرای‬ ‫حســاس کــردن مــردم در واکنــش بــه تباهــی محیــط زیســت‏و انجــام‬ ‫کارهــای مــورد نظــر‪ ،‬همانــا اســتفاده از زبــان هنــر اســت کــه‪ ،‬از قضــا‬ ‫خریــدار هــم دارد‪ ،‬حســابی‏‪.‬‬ ‫چند دقیقه تحقیق و تفحص در‏‬ ‫کتاب طنز «جوجهً کالغ ها سیاه به‬ ‫دنیا نمی ایند بعدا سیاه می شوند»‬ ‫از اکبر اکسیر‬ ‫یعنیجوجهکالغ ها‬ ‫را هم ما سیاه می کنیم؟ ‏!‬ ‫یادداشت‬ ‫محمود سلطانی اذین‬ ‫چندیــن ســال بــود هــر وقــت نــام‬ ‫«اکبــر اکســیر» را زیــر شــعری در‬ ‫مجلــه می دیــدم گمــان می کــردم‬ ‫او ادم بزرگــی اســت‪.‬‏خیلــی بــزرگ‪،‬‬ ‫کــه شــعر و نــام او را در مجلــه‬ ‫چــاپ می کننــد‪ .‬بعدهــا کــه خــودم‬ ‫بــزرگ و بزرگتــر شــدم فهمیــدم نــه بابــا‪« ،‬اکبــر‏اکســیر»ی کــه‬ ‫پنجــاه ســال پیــش بــرای مجله هــای هفتگــی ان زمــان شــعر‬ ‫می فرســتاده حتــی چنــد ماهــی از خــود مــن هــم ‏کوچکتــر‬ ‫بــوده‪ ،‬بــدون حتــی یــک تــار مــو در صــورت یــا پشــت لــب‪ .‬و چــه‬ ‫بســا در شــرایطی مثــل مــن‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه او ان‏زمــان‬ ‫در خیابانهــا و پیاده روهــای اســتارا پرســه م ـی زده تــا از میــان‬ ‫دختــران شــهر‪ ،‬یــه گولــه نمــک نصیبــش بشــود‪ ،‬کــه شــد‪،‬‬ ‫‏‏«ملیحــه»‪ .‬مــن هــم در محلــه جلفــای اصفهــان و در میــان‬ ‫دختــرکان مســلمان و ارمــن‪ ،‬بــی هیــچ دســتاوردی‪ .‬امــان از بــی‬ ‫‏دســت و پایــی! فشــرده ســخن ایــن کــه‪ ،‬مــن و او هــر دو‪ ،‬زاغ‬ ‫ســیاه دختــران شــهر و محــل خــود را چــوب می زدیم(اعتــراف‬ ‫‏بــزرگ) امــا‪ ،‬مــن کجــا و او کجــا؟‏!‬ ‫ایــن را گفتــم کــه بــا ضــرص قاطــع اعــام کنــم میــان ایــن‬ ‫هفــت و نیــم میلیــارد جمعیــت ســیاره زمیــن‪ ،‬تنهــا من هســتم‬ ‫‏کــه عبــارت «اکبــر اکســیر از اســتارا» را از پنجــاه ســال پیــش‪،‬‬ ‫تاکنــون کــه ایشــان بــر بســیاری از نوجوانــان‪ ،‬جوانــان و حتــی‬ ‫ســمت اســتادی و بزرگتــری دارنــد‪،‬در یــاد و خاطــر‬ ‫‏میانســاالن ِ‬ ‫دارم‪( .‬اگــر کــس دیگــری هــم هســت بــا چنیــن پیشــینه و‬ ‫چنــان‏ادعایــی‪ ،‬زمــان و مــکان عــرض انــدام و دفــاع بــرای او در‬ ‫همیــن مــکان مقــدس محفــوظ اســت البتــه)‪.‬‏‬ ‫و امــا اگــر قــرار باشــد کســی از کســان ایــن روزگار دَم بــه‬ ‫ســاعت هــوش و حواســش جمــع باشــد و هــر دو ســه روز‬ ‫‏یکبار(شــاید هــم کمتــر) ســخن تــازه ای بیــاورد‪ ،‬هــر چنــد مــاه‬ ‫یکبار(شــاید هــم کمتــر) انهــا را جمـع اوری کنــد و هــر ســال(یا‬ ‫کمــی‏بیشــتر) انهــا را در قالــب کتابــی بــه چــاپ برســاند‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک ان کــس‪ ،‬کســی نیســت جــز اکبــر اکســیر‪« .‬اکســیر»ی‬ ‫کــه در‏ســالهای تــازه گذشــته و بــا در انداختــن طرحــی نــو بــا‬ ‫نــام «فرانــو» شــیوه ســخن خــود را عــوض کــرده بلکــه اســانتر و‬ ‫بهتــر بــه‏گــوش دل و جــان مخاطبانــش بنشــیند‏‪.‬‬ ‫در واقــع ایشــان زحمــت خــود را کشــیده و دارد می کشــد بلکــه‬ ‫مــا بفهمیــم چطــور یــک مفهــوم ســخت و زمخــت را می‪-‬‏شــود‬ ‫شــیرین بیــان کــرد؟ چطــور یــک موضــوع ســاده را می شــود‬ ‫پیچانــد و در مــخ مخاطــب فــرو کــرد؟ چطــور یــک موضــوع‬ ‫‏پیچیــده را می شــود اســان بــه زبــان اورد؟ و چطــور می شــود‬ ‫در یــک عبــارت بظاهــر ســاده‪ ،‬دو مفهــوم را گنجانــد و مخاطــب‬ ‫را‏وادار بــه فکــر کــرد؟ بــه عبــارت خودمانــی هیشــکی مــث‬ ‫اقــای اکســیر نمی تونــه هرچنــد گاهــی ســخن نوبگویــد و کام‬ ‫‏خوانندگانــش را شــیرین کنــد‪ ،‬هیشــکی‪( .‬هــر کــی هســت در‬ ‫همیــن ســتون اعــام کنــد تــا مراتــب رایــگان اعــان شــود‪ .‬‏)‬ ‫اکبــر اکســیر از زمــان برافراشــتن پرچــم فرانو‪،‬یعنــی بیســت‬ ‫ســال پیــش تاکنــون‪ ،‬و در نتیجــه اثــاری کــه پشــت ســر هــم‏بــه‬ ‫جامعــه ادبــی پیشــکش کــرده‪ ،‬تولیــد مثــل هــم داشــته‪ ،‬تعداد‬ ‫انگشــت شــماری کــه پشــت ســر او بــه صــف شــده و همگــی‬ ‫امــاده‏تکثیــر‪ .‬خــدا زیادشــان کنــد‪.‬‏‬ ‫هــم اوکــه از زمــان نوجوانــی‪ ،‬تاکنــون‪ ،‬در گســتره ادبیــات‬ ‫فارســی(و گاهــی اذری) بســیار خوانــده‪ ،‬اموختــه‪ ،‬اندیشــیده‪،‬‬ ‫‏اموزانــده‪ ،‬نوشــته‪ ،‬ســروده‪ ،‬ابــداع کــرده‪ ،‬پایمــردی از خــود‬ ‫نشــان داده و دَه و اَنــدی اثــر ادبــی خلــق کردهــو بحــق صاحــب‬ ‫نــام و‏عنوانــی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫بیشــتر اثــار جنــاب اکســیر هــم در زمینــه طنزبــوده کــه‬ ‫همچــون «مروارید»هایــی در تهــران چــاپ‪ ،‬و در سراســر‬ ‫کشــور‏‏«نشــر» پیــدا کــرده اســت(بفرمایید بنشــینید صندلــی‬ ‫عزیــز‪ ،‬زنبورهــای عســل دیابــت گرفته انــد‪ ،‬پســته الل ســکوت‬ ‫دنــدان شــکن‏اســت‪ ،‬گزینــه اشــعار طنــز فرانــو‪ ،‬مــا کــو تــا اونــا‬ ‫شــیم؟مارمولک های هــاچ بــک‪ ،‬ماالریــا‪ ،‬ملخ هــای حاصلخیــز‬ ‫و رادیاتــور)‏‪.‬‬ ‫تازگی هــا هــم چشــممان بــه جلــد و جمــال کتــاب طنــز‬ ‫تــازه ای از ایشــان روشــن شــده بــا موضــوع محیــط زیســت و‬ ‫بــا نــام‏‏«جوجــه کالغهــا ســیاه بــه دنیــا نمی اینــد بعــدا ً ســیاه‬ ‫می شــوند»‪ .‬واقعــا ً اینجــوری اســت؟یعنی مــا انهــا را بــه روز‬ ‫ســیاه می نشــانیم؟‬ ‫بــاری‪ ،‬عنــوان ایــن کتــاب هــم ماننــد کتابهــای دیگــر‪ ،‬کلمــه بــه‬ ‫کلمــه و حــرف بــه حــرف‪ ،‬از متــن کتــاب گرفتــه شــده بــی‏هیــچ‬ ‫زحمتــی‪ .‬اشــکالی هــم نــدارد چــون خوشــبختانه هیــچ قیــد و‬ ‫بنــد یــا قانــون و ایین نام ـه ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد‪ .‬‏‬ ‫راســتش نمی دانــم ایــا موضــوع محیــط زیســت (بــا اهمیــت‬ ‫فراوانــی کــه دارد) دغدغــه همیشــگی اکســیر بــوده کــه در ایــن‬ ‫‏برهــه زمــان و در ایــن کتــاب چنیــن یکبــاره رخنمــون شــده؟‬ ‫یــا اینکــه نــه‪ ،‬رخدادهــای ناگــواری کــه در چنــد ســال گذشــته‬ ‫متوجــه ‏محیــط زیســت شــده او را حســابی دمــق کــرده و‬ ‫چنــان بــر ســر ذوق اورده کــه چنیــن شــده اســت‪(.‬درون‬ ‫نوشــت‪ :‬نویســندگی ‏اســت دیگــر‪ .‬بســا پیــش می ایــد کــه‬ ‫یــک نویســنده‪ ،‬تــا حالــش گرفتــه نشــود ســر حــال نمی شــود‬ ‫و ذوقــش چنــان شــکوفا نمی شــود‏کــه بنشــیند و اثــری‪ ،‬حتــی‬ ‫زیبــا و دلنشــین‪ ،‬خلــق کنــد‪ .‬اســمش را هــر چــه می خواهیــد‬ ‫بگذاریــد‪ .‬توضیحــات بیشــتر را از‏بزرگترهایتــان بپرســید کــه‬ ‫اینجــا گفتنــی زیــاد داریــم)‪.‬‏‬ ‫بهرحــال‪ ،‬مهــم هــم نیســت کــه چــه بــه ســر نویســنده‬ ‫محتــرم امــده و چــه حالــی پیــدا کــرده کــه چنیــن شــده‪ .‬بقــول‬ ‫‏گذشــتگان‪ ،‬مــا چــکار داریــم کــه قُرمــه را بــا قــاف می نویســند یــا‬ ‫بــا غیــن؟ مــا دنبــال گوشــتهای داخــل ایــن خورشــت خوشــمزه‬ ‫‏هســتیم‪ .‬یعنــی بــا نوشــته های شــیرین و بامــزه و چندالیـه ای‬ ‫بــا عنــوان «فرانــو» کــه ایــن بــار بــا موضــوع خــاص محیــط‬ ‫زیســت در‏ایــن کتــاب جــا خــوش کرده انــد‪ .‬اشــاره هایی بــه‬ ‫زیبایی هــای محیــط زیســت‪ ،‬و صــد البتــه‪ ،‬و کنایه هایــی بــه‬ ‫زشــتی هایی کــه بشــر‏امــروز بــر ان رقــم زده اســت‪.‬‏‬ ‫محیــط زیســت مــا( مــن‪ ،‬تــو‪ ،‬او‪ ،‬مــا‪ ،‬شــما‪ ،‬ایشــان) امــروزه‬ ‫از هــر ســو و بــا هــر وســیله و توجیهــی توســط ســودجویانی‬ ‫‏انــدک امــا زورمنــد و در برابــر چشــمان بــاز مــا الــوده و تخریــب‬ ‫می شــود‪ .‬ســیر هــم نمی شــوند ایــن ســودجویان‪ .‬از ایــن رو‪،‬بــر‬ ‫‏همگان از خرد و کالن فرض اســت که در راســتای مهار کردن‬ ‫ایــن خرابکاریهــا هــر کاری کــه از دستشــان برمی ایــد انجــام‬ ‫‏دهند(حــد و حــدود کارهــای مــورد نظــر را قانــون مشــخص‬ ‫می نمایــد)‪ .‬هــر کــس بــه قــدر همــت خــود‪ .‬بــدون شــک یکــی‬ ‫از‏مهمتریــن ودر عیــن حــال ظریف تریــن و مالیم تریــن روشــها‬ ‫بــرای حســاس کــردن مــردم در واکنــش بــه تباهــی محیــط‬ ‫زیســت‏و انجــام کارهــای مــورد نظــر‪ ،‬همانــا اســتفاده از زبــان‬ ‫هنــر اســت کــه‪ ،‬از قضــا خریــدار هــم دارد‪ ،‬حســابی‏‪.‬‬ ‫چــاپ و انتشــار کتــاب جوجــه کالغهــا ســیاه بــه دنیــا نمی اینــد‬ ‫بعــدا ًســیاه می شــوند در عیــن حالــی کــه شــماره ای بــر شــمار‏اثار‬ ‫ادبــی بــه ویــژه طنــز‪ ،‬افــزوده بــه لحــاظ توجــه بــه موضــوع حیاتــی‬ ‫محیــط زیســت هــم اهمیتــی فــراوان دارد کــه بایــد بــر افریننــده‬ ‫‏ان افریــن گفــت‪ .‬افریــن جنــاب اکبــر اکســیر‪ ،‬افریــن‏‪.‬‬ ‫راســتش‪ ،‬مــن خــودم تــا ایــن زمــان موفــق بــه تهیــه و خوانــدن‬ ‫ایــن کتــاب نشــده ام(کاش ایــن اعتــراف بــه گــوش جنــاب‬ ‫‏اکســیر نرســد) امــا ســوگند یــاد می کنــم انچــه را گفتــم راســت‬ ‫راســت اســت‪ .‬بیاییــد همیــن امــروز و فــردا همــه بــا هــم ایــن‬ ‫کتــاب را‏تهیــه کنیــم‪ ،‬بخوانیــم و لذتــش را ببریــم‪.‬‏‬ ‫نکتــه ماقبــل اخــر ایــن کــه‪ :‬کتابهــای جنــاب اکســیر بــدون‬ ‫اســتثنا و بــه چنــد دلیــل در شــمار کتابهــای خــوب و بــدون‬ ‫‏افزودنی هــای غیرمجــازی هســتند کــه چنانچــه در محــل‬ ‫مناســب نگهــداری شــوند ســالهای ســال قابــل اســتفاده اند‪.‬‬ ‫نخســت ایــن‏کــه شــماری از انهــا در مــدت زمانــی انــدک بــه‬ ‫چــاپ چهــارم و حتــی هفتــم رســیده اند‪.‬‬ ‫دلیــل مهــم دیگــر هــم ایــن کــه تــا بحــال هــر‏کــس کتابهــای‬ ‫جنــاب ایشــان را خریــده پــس نیــاورده اســت‪ .‬اگــر بــاور نداریــد‪،‬‬ ‫از کتابفروش ـی های معتبــر بپرســید‪ .‬‏‬ ‫نکتــه اخــر هــم‪ ،‬دســتمریزادی اســت کــه بایــد بــه پوینــدگان‬ ‫راه ادب و هنــر ایــن مملکــت گفــت کــه در شــرایطی چنیــن‬ ‫‏گرانبــار و ســنگین‪ ،‬کمــر همــت خــود را همچنــان راســت نــگاه‬ ‫داشــته و تــاش می کننــد کارهایــی گرانســنگ عرضــه نماینــد‬ ‫تــا‏چراغ هــای الــوان بــاغ دانایــی خامــوش نشــوند‪ .‬تندرســتی و‬ ‫شــادکامی‪ ،‬ارزانــی انــان بــاد‪.‬‏‬ ‫نــه‪ ،‬نــه‪ .‬صبــر کنیــد‪ .‬دســت و چشــم نگــه داریــد‪ .‬هــم اکنــون‬ ‫کتــاب رســید‪.‬‏‬ ‫اری‪ ،‬کتــاب «جوجــه کالغهــای ســیاه» هــم اکنــون بــه دســتم‬ ‫رســید‪ .‬چــه خــوب و بموقــع!! کتابــی در یکصــد و ســی و‏شــش‬ ‫صفحــه بــا یــک مقدمــه و یکصــد و بیســت و دو اثــر فرانــو کــه‬ ‫بــه یکــی از هــواداران محیــط زیســت تقدیــم شــده‪ ،‬ملیحــه‪،‬‬ ‫‏همســر و یــار همیشــگی جنــاب اکســیر در حضــر و ســفر‪.‬‏‬ ‫طــی تحقیــق و تفحــص دقیقــی کــه در ایــن چنــد دقیقــه و‬ ‫دربــاره ایــن کتــاب بــه عمــل امــد بســیاری از ابهام هــا مرتفــع‬ ‫شــد‪.‬‏از جملــه ایــن کــه افشــا شــد جنــاب اکســیر انچــه را از اغاز‬ ‫تاکنــون در بــاب محیــط زیســت ســروده اند جمــع اوری کــرده‬ ‫و یکجــا‏در ایــن کتــاب بــه دوســتداران و تالشــگران محیــط‬ ‫زیســت اهــدا کرده انــد‪.‬‏‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬در برابــر مقدمه(ســخن اغــاز) و انســوی دیگــر‬ ‫کتــاب‪ ،‬یعنــی در دو صفحــه اخــر هــم‪ ،‬یادداشــتی امــده از‬ ‫‏جنــاب دکتــر رضــا زمانــی‪ ،‬مدیــرکل محتــرم حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت گیــان‪ .‬هــم او کــه بــا طیــب خاطــر و تمــام قــد از ایــن‬ ‫انجــام‏ایــن کار حمایــت کــرده و مُهــر محکمــی زده بــر نقــش‬ ‫اســتفاده از هنــر در توســعه فرهنــگ زیســت محیطــی ‪ .‬‏‬ ‫ـاب‬ ‫نــام و موضــوع هــر یــک از «فرانو»هــای امــده در ایــن کتـ ِ‬ ‫نوچــاپ هــم‪ ،‬مســتقیم یــا غیرمســتقیم‪ ،‬بــا اشــاره یــا بــا کنایــه‪،‬‬ ‫‏ادمــی را متوجــه محیــط زیســت‪ ،‬طبیعــت‪ ،‬و زیســتمندان ریــز‬ ‫و درشــت‪ ،‬عجیــب و غریــب‪ ،‬مــوذی و غیرمــوذی می کنــد‪.‬‬ ‫مخاطــب‏اصلــی کتــاب هــم‪ ،‬کســی نیســت جــز موذی تریــن و‬ ‫مخرب تریــن موجــود جهــان‪ ،‬چنانکــه دانــم و دانیــد‪.‬‏‬ ‫عــرض دیگــری نمی مانــد جــز نقــل یکــی دو نمونــه از فرانوهای‬ ‫ت محیطــی جنــاب اکبــر اکســیر از کتاب جوجــه کالغ ها‪:‬‏‬ ‫زیسـ ‬ ‫ م ِتفورمین‪:‬‏‬‫گلهــای باغچــه‪ ،‬بــا ایــن کــه تقویــم ندارند‪،‬خوانــدن و نوشــتن‬ ‫نمی داننــد‪ ،‬اخبــار گــوش نمی دهنــد‪ ،‬ســر ِ وقــت جوانــه مــی‪-‬‬ ‫‏زننــد‪ ،‬شــکوفه می دهنــد‏‪.‬‬ ‫زنبورهــا کــه لیســانس صنایــع غذایــی ندارنــد‪ ،‬عســل صــد‬ ‫درصــد طبیعــی تحویــل می دهنــد‪ .‬‏‬ ‫شــکر و مــوم‬ ‫خــاک بــر ســر ادمهــا کــه از گل هــای پالســتیک‪ِ ،‬‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬دیابــت می ســازند‪.‬‏‬ ‫ احتماالت‬‫ایــن پــارک پارکینــگ می شــود‪ .‬ایــن درخــت تیــر بــرق‪ ،‬ایــن‬ ‫زمیــن چمــن‪ ،‬اســفالت‏‪.‬‬ ‫و مــن کــه امــروز بــه اصطــاح شــاعرم‪ ،‬روزی یــک تکــه ســنگ‬ ‫می شــوم‏‪.‬‬ ‫با لوح یادبودی بر سینه‪.‬‏‬ ‫درست وسط همین میدان‏‬ ‫ ل َتیان‬‫سد زدیم‏‪.‬‬ ‫جلوی حرکت رودهارا گرفتیم‬ ‫اما ندانستیم‬ ‫در جغرافی پنجم نوشته بود‏‪:‬‬ ‫از به هم پیوستن چند رود‪،‬‏‬ ‫دریاچه درست می شود‏‪.‬‬ ‫ شکار‬‫در غیاب فعاالن محیط زیست‬ ‫شیر باستانی‪ ،‬ببر مازندران به تاریخ پیوست‏‪.‬‬ ‫پلنگ ایرانی زجرکش‪ ،‬گوزن و شوکا کباب شد‏‪.‬‬ ‫پرندگان مهاجر را به خاک و خون کشیدیم‏‪.‬‬ ‫شاهین و عقاب را به عرب ها فروختیم‏‪.‬‬ ‫فالمینگوها را مسموم کردیم‏‪.‬‬ ‫هر چه از درنده و چرنده و خزنده دیدیم شلیک کردیم‪،‬‬ ‫و با گلوله اخر هم‪ ،‬محیط بان را کشتیم‏‪.‬‬ ‫ اژیر‬‫ملیحه می پرسد‬ ‫قورباغه ها که این همه قوری قوری می¬کنند‬ ‫حتما ً حرفی برای گفتن دارند‏‪.‬‬ ‫اگر زبان انها را می فهمیدیم‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬نیست نمی شد‏‪.‬‬ ‫می گویم قوری در ترکی یعنی خشک‏‪.‬‬ ‫قوری قوری قور قور‬ ‫احمق غافل‪ ،‬عجله کن‏‬ ‫یعنی ای بشر‬ ‫ِ‬ ‫تاالب ها در حال خشکیدن اند‏‪.‬‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن شــما و ایــن هــم جنــاب اکســیر‪ ،‬ان هــم جوجــه‬ ‫کالغ هایــی کــه بــه دنیــا می اینــد تــا مــا سیاهشــان کنیــم‏‪.‬‬ صفحه 2 ‫پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان‬ ‫دادستان مرکز استان از پلمب یک مرکز ترک اعتیاد در پی ضرب و شتم یک مددجو خبر داد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن مرکــز در در پــی مراجعــه مــادر ِ مددجــوی ِ یــک مرکــز تــرک اعتیــاد بــه دادســتانی و اعــام ایــن کــه فرزنــدش در مرکــز‬ ‫تــرک اعتیــاد مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬بســته شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬بــا دریافــت ایــن گــزارش‪ ،‬بالفاصلــه معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی گــرگان شــبانه از ایــن کمــپ بازدیــد و بــا‬ ‫بررســی دوربیــن هــای محــل و تاییــد ضــرب و جــرح ایــن مددجــو ‪ ،‬دســتور پلمــب ایــن مرکــز تــرک اعتیــاد را صــادر کــرد ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫بروز رسانی حریم خصوصی‬ ‫واتساپ‪ -‬مخفی شدن‬ ‫در حالت انالین‬ ‫حذف مدارس کانکسی‬ ‫تا سه سال اینده‬ ‫مــدارس کانکســی و کانتینــری هــر چنــد در راســتای‬ ‫عدالــت اموزشــی و بهــره منــدی همــه افــراد بــه صــورت‬ ‫مقطعــی نیــاز وزارت امــوزش و پــرورش را برطــرف‬ ‫می کنــد و در مناطــق صعب العبــور مانــع از کــوچ‬ ‫خانواده هــا بــه شــهر مــی شــود و جمعیــت کــم دانــش‬ ‫امــوزان را پوشــش مــی دهــد ولــی تبدیــل کانکــس‬ ‫بــه مدرســه توجیــه اقتصــادی نــدارد و در بلنــد مــدت‬ ‫خطــرات ناشــی از فرســودگی و سســتی ایــن بناهــا را‬ ‫نبایــد نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫حذف رد پای‬ ‫مدارسکانکسی‬ ‫با اختصاص ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیاردتومان‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫دولــت ســیزدهم عــزم جــدی بــر جمــع اوری مــدارس کانکســی‬ ‫دارد و بــا اختصــاص ‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومــان بــه حــوزه امــوزش و‬ ‫پــرورش خراســان شــمالی از محــل اعتبــارات ســفر پــر برکــت‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان‪ ،‬امیــد ان مــی رود کــه بعــد از‬ ‫ســال ها ‪ ۱۶۸‬مدرســه کانکســی اســتان برچیــده شــود‪.‬‬ ‫بــوی مــاه مهــر پــر از شــادی و نشــاط بــه همــراه یــادگاری هــای دوران‬ ‫مدرســه هــر کســی را سرمســت مــی کنــد و فصــل رویــش جوانه های‬ ‫امیــد کــه از راه مــی رســید‪ ،‬تــب هیجــان در دل دانش امــوزان شــوری‬ ‫مــی گرفــت و امیــدوار بــه اینــده تــاش مــی کردند‪.‬‬ ‫امــا ایــن بــوی خــوش بــرای همــگان یــاداور زیبایــی هــای کودکانــه‬ ‫نیســت و تعــدادی از دانــش امــوزان هســتند کــه در زیــر ســخاوت‬ ‫اســمان ســخت درس مــی خواننــد و مــدارس کاهگلــی و خشــتی‬ ‫بــرای انهــا یــاداور چکــه چکــه قطرات باران و ســوز ســرمای زمســتان‬ ‫اســت و حســرت داشــتن مکانــی امــن و ســقفی ســالم بــرای ایــن‬ ‫دانــش امــوزان واژه ســنگینی اســت و اینجاســت کــه دعــا می کنند؛‬ ‫خــدا کنــد اینجــا بــاران نبــارد!‬ ‫نســل جــوان و عشــایری خراســان شــمالی بــا بــوی کاهــگل و طاق های‬ ‫ضربــی غریبــه نیســت و سالهاســت کــه تعــدادی از دانــش امــوزان‬ ‫ایــن خطــه در زیــر ســقف هــای ناایمــن گــذران مــی کننــد و بــا تحصیــل‬ ‫اینــده ای روشــن بــرای ایــن اســتان محــروم ترســیم کــرده انــد‪.‬‬ ‫برچیــدن مــدارس کانکســی مدتهاســت کــه در فصــل مــدارس‬ ‫در صــدر اخبــار قــرار مــی گیــرد و دغدغــه مســوالن اموزشــی‬ ‫می شــود‪ ،‬ولــی این بــار دولــت ســیزدهم عــزم را جــزم کــرده تــا‬ ‫ایــن مــدارس بــه طــور کامــل برچیــده شــوند‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا درک ایــن اهمیــت عــزم جــدی بــر جمــع اوری‬ ‫اینگونــه مــدارس ناایمــن دارد و تــاش مــی کنــد تــا ســه ســال اتــی‬ ‫ایــن قــول را عملیاتــی کنــد و از انجایــی کــه خراســان شــمالی نیز در‬ ‫منطقــه ای کوهســتانی قــرار دارد و ‪ ۴۴‬درصــد مــردم ایــن اســتان‬ ‫روستانشــین هســتند و بعنــوان قطــب دامپــروری کشــور دارای‬ ‫جمعیــت عشــایری زیــادی اســت فرزنــدان ایــن قشــر ســختکوش با‬ ‫ایــن مــدل از مدرســه غریبــه نیســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی؛ تعــداد ‪ ۱۶۸‬مدرســه کانکســی در ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور دایــر اســت کــه تــا ســه ســال اتــی جمــع اوری‬ ‫مــی شــود و در فــاز اول بــا تزریــق ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان امســال ‪۵۶‬‬ ‫مدرســه کانکســی در اســتان جمــع اوری مــی شــود‪.‬‬ ‫حذف مدارس کانکسی تا سه سال اینده‬ ‫مــدارس کانکســی و کانتینــری هــر چنــد در راســتای عدالــت‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪601‬‬ ‫اموزشــی و بهــره منــدی همــه افــراد بــه صــورت مقطعــی نیــاز وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش را برطــرف مــی کنــد و در مناطــق صعب العبــور‬ ‫مانــع از کــوچ خانــواد ه هــا بــه شــهر مــی شــود و جمعیــت کــم‬ ‫دانــش امــوزان را پوشــش مــی دهــد ولــی تبدیــل کانکــس بــه‬ ‫مدرســه توجیــه اقتصــادی نــدارد و در بلنــد مــدت خطــرات ناشــی از‬ ‫فرســودگی و سســتی ایــن بناهــا را نبایــد نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد مســووالن طــی ســال هــای گذشــته همــواره بــر‬ ‫ســاماندهی ایــن مــدارس و استانداردســازی فضاهــای اموزشــی‬ ‫تاکیــد کــرده انــد امــا هنــوز تــا حــذف کامــل مــدارس ناایمــن‬ ‫راه طوالنــی در پیــش اســت چــرا کــه کشــورمان بــه جهــت‬ ‫جغرافیایــی و جمعیــت از گســتردگی برخــوردار اســت و امکانــات‬ ‫و اعتبــارات بــه هیــچ وجــه جوابگــوی نیازهــا نیســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس انچــه یوســف نــوری وزیــر امــوزش و پــرورش اعــام‬ ‫کــرده اکنــون ‪ ۱۲‬هــزار کالس کانکســی‪ ،‬خشــتی و ســنگی در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه بیشــتر در اســتان هــای غربــی و جنوبــی‬ ‫مســتقر هســتند و دولــت ســیزدهم عــزم خــود را جــزم کــرده تــا‬ ‫ایــن مــدارس را برچینــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش کــه نهــم خردادمــاه بــرای افتتــاح چنــد‬ ‫طــرح اموزشــی بــه خراســان شــمالی ســفر کــرده بــود‪ ،‬ایــن قــول‬ ‫را بــه مــردم داد کــه برنامه ریــزی الزم بــرای حــذف ایــن مــدارس‬ ‫تــا ســه ســال اینــده انجــام شــده و در ایــن زمینــه نشســت هــای‬ ‫بــا خیــران مدرســه ســاز و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) برگــزار‬ ‫شــده اســت تــا در ایــن راســتا کمــک شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن اگــر در طــول ایــن ســه ســال‬ ‫مــدارس دیگــری بــه ایــن تعــداد افــزوده شــود بــرای انهــا نیــز‬ ‫برنامــه ریــزی خواهیــم کــرد‪ ،‬امــا اکنــون اولویــت بــا مدارســی‬ ‫اســت کــه فعــال هســتند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه اظهــار داشــت‪ ۴۵۰:‬میلیــارد تومــان اعتبــار از‬ ‫محــل ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای تکمیــل و تجهیــز‬ ‫فضاهــای اموزشــی نیمــه تمــام‪ ،‬تخریــب و بازســازی مــدارس‬ ‫غیــر اســتاندارد اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫فــاح افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن اعتبــار؛ هزینــه کــرد ‪ ۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار از محــل منابــع اســتانی و مشــارکت خیــران بــرای‬ ‫ســاخت مدرســه در اســتان پیــش بینــی شــده اســت و ایــن‬ ‫میــزان اعتبــار توســط دولــت ســیزدهم بــرای ســاخت مدرســه و‬ ‫فضــای اموزشــی در طــی ‪ ۲‬ســال هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان توســط‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش از محــل فــروش امــاک مــازاد‪۱۵۰ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان توســط نیکــوکاران‪ ۱۰۰ ،‬میلیــارد تومــان توســط‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان از محــل‬ ‫منابــع اســتانی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬در مجمــوع ســال گذشــته ‪ ۷۳‬مدرســه بــا‬ ‫زیربنــای ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۵۷۵‬متــر مربــع در قالــب ‪ ۲۵۱‬کالس درس‬ ‫در اســتان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۵۸ :‬میلیــارد و ‪ ۴۳۵‬میلیــون تومــان در زمینــه‬ ‫ســاخت مدرســه بــا کمــک خیریــان در ایــن اســتان هزینــه شــد و‬ ‫امســال پیــش بینــی مــی شــود ایــن شــاخص ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫بــه دیگــر شــاخص هــای اموزشــی اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫میانگیــن تخریــب و بازســازی فضاهــای اموزشــی در کشــور ‪۱۹.۵‬‬ ‫درصــد اســت کــه در اســتان ‪ ۱۱.۲‬درصــد بــراورد مــی شــود و‬ ‫خراســان شــمالی در رتبــه ‪ ۱۰‬کشــوری ایــن شــاخص قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ســرانه فضــای اموزشــی در کشــور بــه ازای‬ ‫هــر دانــش امــوز ‪ ۵.۲‬مترمربــع اســت و در ســطح اســتان بــه‬ ‫ازای هــر دانــش امــوز ‪ ۵.۳‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬طــرح جمــع اوری بخــاری هــای نفتــی از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در ایــن اســتان اغــاز شــد و در مــدت ‪ ۲‬ســال تمامــی‬ ‫‪ ۴‬کارخان ه روغن کشی زیتون گلستان‬ ‫وام سرمایه در گردش می گیرند‬ ‫مدیر صنایع غذایی و تبدیلی جهادکشــاورزی گلســتان گفت‪ ۳۸۰ :‬میلیارد ریال وام در قالب پرداخت‬ ‫ســرمایه در گــردش بــرای چهــار کارخانــه روغن کشــی زیتــون اســتان بــرای خریــد محصــول از باغــداران بــه‬ ‫صــورت توافقــی بــه ســتاد کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان معرفی شــد‪.‬‬ ‫سیســتم گرمایشــی مــدارس اســتان اســتاندارد ســازی و یکهــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬بخــاری نفتــی در ‪ ۲‬مرحلــه از کالس هــای درس اســتان‬ ‫جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫فــاح کوشــکی یــاداور شــد‪ ۲ :‬هــزار کالس درس در ایــن‬ ‫اســتان کــه از بخــاری هــای غیــر اســتاندارد اســتفاده مــی کردنــد‪،‬‬ ‫اســتاندارد ســازی گرمایشــی شــدند و ایــن دانــش امــوزان‬ ‫زمســتان ایمنــی را ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانش امــوز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬مدرسه نیاز به بازسازی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراسان شــمالی در‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بازســازی‬ ‫‪ ۱۵۰‬مدرســه اســتان در قالــب ‪ ۸۰۰‬کالس درس نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع در ســطح‬ ‫خراســان شــمالی یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬مدرســه در قالــب هفــت هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬کالس درس فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۱۵۰‬مدرســه‬ ‫نیــاز بــه بازســازی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرانه فضــای اموزشــی خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۱۰‬ســانتیمتر مربــع از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن ســرانه در شهرســتان هــای گرمــه و بجنــورد از میانگیــن‬ ‫کشــوری پایین تــر و ســایر شهرســتان هــا در موقعیــت مناســبی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫فــاح کوشــکی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هدفگــذاری برای توســعه فضاهای‬ ‫اموزشــی شهرســتان گرمــه انجــام شــده اســت و از ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون در مجمــوع ‪ ۲۷‬کالس درس بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای برچیده شدن ‪ ۵۶‬مدرسه کانکسی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در مــورد شــرایط‬ ‫مدارس کانکســی اســتان گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۱۶۸‬مردســه کانکســی‬ ‫در مناطــق محــروم خراســان شــمالی دایــر اســت کــه ‪ ۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای برچیــده شــدن و ایمــن ســازی ان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری تصریــح کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم در گام اول‬ ‫‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال بــرای برچیــده شــدن ‪ ۵۶‬مدرســه کانکســی‬ ‫اســتان هزینــه مــی کنــد و مابقــی مــدارس کانکســی نیــز در ‪۲‬‬ ‫ســال اتــی برچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ایمــن ســازی مــدارس کانکســی در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد و بــا حــذف ایــن مــدارس و تبدیــل ان بــه محیــط ایمــن‪،‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع بــه فضــای اموزشــی خراســان شــمالی‬ ‫افــزوده و یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬دانــش امــوز نیــز از ان بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‪ ،‬مجمــوع‬ ‫فضــای اموزشــی خراســان شــمالی را ‪ ۱۸۷‬هــزار متربــع اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ســرانه فضــای اموزشــی در کشــور بــه ازای هــر‬ ‫دانش امــوز پنــج متــر و ‪ ۲۱‬ســانتیمتر اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬ســانتیمتر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایــش ســرانه اموزشــی در اســتان بیانگــر ایــن‬ ‫اســت کــه خیــران مدرســه ســاز بــه خوبــی ورود و در ایــن امــر‬ ‫خداپســندانه مشــارکت مناســبی داشــته انــد‪.‬‬ ‫اکبــری عنــوان کــرد‪ :‬شهرســتان جاجــرم بــا هفــت متــر و ‪۱۲‬‬ ‫ســانتیمتر‪ ،‬بجنــورد بــا چهــار متــر و ‪ ۴۶‬ســانتیمتر‪ ،‬شــیروان بــا‬ ‫پنــج متــر و ‪ ۴۰‬ســانتیمتر‪ ،‬مانــه و ســملقان بــا پنــج متــر و ‪۹۷‬‬ ‫ســانتیمتر‪ ،‬اســفراین بــا ‪ ۶‬متــر و ‪ ۸۶‬ســانتیمتر‪ ،‬گرمــه بــا پنــج‬ ‫متــر و ‪ ۸۳‬ســانتیمتر‪ ،‬فــاروج بــا ‪ ۶‬متــر و ‪ ۱۸‬ســانتیمتر و راز‬ ‫و جــرگالن ‪ ۶‬متــر و ‪ ۲۰‬ســانتیمتر بــه ترتیــب بیشــترین ســرانه‬ ‫اموزشــی در خراســان شــمالی را دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانش امــوز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد دانــش امــوزان در مناطــق‬ ‫روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫نقــی اســدی افــزود‪ :‬بــا ترزیــق ایــن اعتبــار بــه کارخانه هــای روغن کشــی زیتــون در اســتان‪ ،‬نگرانــی‬ ‫صاحبــان ایــن واحدهــای تولیــدی از بابــت کمبــود نقدینگــی رفــع شــده و از زیــان بیشــتر بــه باغــداران‬ ‫منطقــه جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اعتبــار بــه صــورت ســرمایه در گــردش بایــد هرچــه ســریع تر در اختیــار صاحبــان‬ ‫کارخانه هــای روغن کشــی زیتــون قــرار گیــرد تــا ایــن کارخانه هــا در زمــان خریــد محصــول دچــار‬ ‫مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات مهــدی صفری پــور رییــس انجمــن زیتونــکاران گلســتان‪ ،‬ســال زراعــی قبــل زیتــون‬ ‫کنســروی مرغــوب در گلســتان هــر کیلوگــرم ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و روغنــی ‪ ۲۸۰‬هــزار ریــال خریــداری شــد که‬ ‫بــه ترتیــب نســبت بــه ســال‪ ۹۰‬حــدود ‪ ۳۵‬و ‪ ۲۲‬برابــر افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫اطالعیه هــای اخیــر واتــس اپ در مــورد بــروز رســانی حریــم‬ ‫خصوصــی ســر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرده اســت‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫جدیــدی بــه واتــس اپ اضافــه شــده اســت کــه بــه کاربــران ایــن‬ ‫امــکان را می دهــد تــا بتواننــد پیام هــای خــود را بــدون ایــن کــه‬ ‫دیگران از ان اطالع داشــته باشــند‪ ،‬بررســی و کنترل بیشــتری‬ ‫بــر مکالمه هایــی کــه بــا افــراد دیگــر دارنــد بکننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تعــداد کاربــران جهانــی بیــش از ‪ 2‬میلیــارد‪،‬‬ ‫واتــس اپ متعلــق بــه متاشــرکت مــادر فیس بــوک اســت‪.‬‬ ‫مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیــس بــوک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«انتظــارات شــما از شــرکت ایجــاد روش هــای جدیــدی‬ ‫بــرای محافظــت از پیام هــا و اطمینــان از حفــظ امنیــت‬ ‫انهــا ماننــد مکالمــات چهــره بــه چهــره اســت‪».‬‬ ‫حفاظــت از حریــم خصوصــی بیــش از محافظــت از‬ ‫اطالعــات شــخصی شــما اهمیــت دارد و بــا تکامــل واتــس‬ ‫اپ‪ ،‬ویژگی هــای حفاظــت از حریــم خصوصــی بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬از جملــه‪ :‬ناپدیــد شــدن پیام هــا‪ ،‬پشــتیبان‬ ‫گیری هــای رمزگــذاری شــده سراســری‪ ،‬تاییــد دو مرحلـه ای‪،‬‬ ‫قابلیــت بــاک کــردن‪ ،‬گــزارش چت هــای ناخواســته اســت‪،‬‬ ‫در ســال های گذشــته بــه علــت تغییــرات ایجــاد شــده در‬ ‫شــرایط خدمــات ارائــه شــده‪ ،‬واتـس اپ مــورد انتقــاد زیــادی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ویژگی های امنیتی جدید‬ ‫تعــدادی الیــه ی جدیــد امنیتــی توســط ایــن ویژگی هــای‬ ‫جدیــد ارائــه خواهــد شــد‪ ،‬ویژگی هــای زیــر بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از پیشــرفت های جدیــد حریــم خصوصــی اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تــرک گــروه در حالــت ســکوت‪ :‬اکنــون زمانــی کــه تصمیــم‬ ‫بــه تــرک گروهــی می گیریــد بــه جــای اطــاع رســانی بــه کل‬ ‫گــروه‪ ،‬تنهــا بــه مدیــر گــروه اطــاع داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬می توانیــد انتخــاب کنیــد زمانــی کــه انالیــن هســتید‬ ‫چــه کســانی شــما را ببیننــد‪ :‬اگــر بــرای شــما مهــم اســت کــه‬ ‫حضــور انالیــن خــود را خصوصــی نگــه داریــد؛ وات ـس اپ‬ ‫دارای ویژگــی جدیــدی اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫انتخــاب کنیــد گــه چــه کســی می توانــد وضعیــت انالیــن‬ ‫شــما را ببینــد و چــه کســی نمی توانــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مســدود کــردن اسکرین شــات بــرای مشــاهده ی‬ ‫م‪‎‬هــای ‪View‬‬ ‫پیام هــای یک بــاره‪ :‬اکنــون می توانیــد پیا ‬ ‫‪ Once‬را از گرفتــن اسکرین شــات بــرای یــک الیــه امنیتــی‬ ‫بیشــتر مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫چطور اخبار کذب را از معتبر‬ ‫تشخیص دهیم‬ ‫سرپرســت پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش بــازار شــایعات و اخبــار کــذب در فضــای‬ ‫مجــازی نســبت بــه گذشــته‪ ،‬شــهروندان بایــد بــا نحــوه‬ ‫تشــخیص اخبــار کــذب و جعلــی از اخبــار صحیح اشــنایی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ســعید تجــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــایعه پراکنــی و انتشــار اخبــار کــذب در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از جملــه اســیب ها و تهدیــدات شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه شــمار می اینــد کــه می تواننــد بــر روی افــکار‬ ‫عمومــی تاثیرگــذار باشــد‪ ،‬لــذا مخاطــب اینگونــه اخبار نیز‬ ‫بایــد قــدرت تشــخیص خــود را افزایــش داده تــا فریــب‬ ‫اینگونــه شــایعات را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از موضوعاتــی کــه در هنــگام‬ ‫مشــاهده یــک خبــر در شــبکه های اجتماعــی شــهروندان‬ ‫می بایســت بــه ان توجــه نماینــد ایــن اســت کــه خبــر از‬ ‫چــه منبعــی منتشــر گردیــده اســت؛ زیــرا اخبــار صحیــح‬ ‫معمــوال نــام منبــع و یــا خبرنــگار در ان قیــد مــی شــود‬ ‫ولــی در خبرهــای ســاختگی‪ ،‬شــایعه یــا تبلیغاتــی‪ ،‬چنیــن‬ ‫چیــزی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری ادامــه داد‪ :‬شــهروندان حتمــا ً بــه تاریــخ‬ ‫انتشــار خبــر نیــز دقــت کننــد زیــرا احتمــال دارد یــک خبــر‬ ‫کــه مربــوط بــه چنــد مــاه یــا چنــد ســال قبــل اســت مجــدد‬ ‫در فضــای مجــازی بــه عنــوان یــک خبــر جدیــد بازنشــر‬ ‫شــود‪ ،‬لــذا در اینگونــه مــوارد اگاهانــه عمــل کــرده و بــا‬ ‫یــک جســتجو ســاده عنــوان خبــر در موتورهــای جســتجو‬ ‫می توانیــد از صحــت ان اطمینــان حاصــل کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه اخبــار و محتــوا حــاوی شــایعات در‬ ‫فضــای مجــازی حتمــا قبــل از انتشــار‪ ،‬از صحــت انهــا‬ ‫اطمینــان حاصــل کــرده و مطالبــی کــه از صحــت ان‬ ‫اطمینــان ندارنــد را در فضــای مجــازی بازنشــر نکننــد چــرا‬ ‫کــه می توانــد مصــداق نشــر اکاذیــب قرارگرفتــه و جــرم‬ ‫محســوب شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان میتواننــد در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی بــا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و یــا بــا ادرس اینترنتــی بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬از بروز تریــن اخبــار و حــوادث و‬ ‫اموزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع‬ ‫گردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪601‬‬ ‫خط و نشان رئیس کل دادگستری‬ ‫برای سنگ اندازان‬ ‫مسیر تولید‬ ‫متهمان کالهبرداری‬ ‫اینترنتی دستگیر شدند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس قانــون امــکان تعقیــب کیفــری مدیرانــی کــه‬ ‫از مصوبــات ســتاد رفــع موانــع تولیــد تمکیــن نکننــد‪ ،‬وجــود دارد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بازدیــد از شــهرک صنعتــی‬ ‫ســرخنکالته گفــت‪ :‬طبــق قانــون مصوبــات ســتاد رفــع موانــع تولیــد الزم االجراســت و مــا قبــا‬ ‫هــم اعــام کردیــم اگــر دســتگاه اجرایــی و بانکهــا از مصوبــات رفــع موانــع تولیــد تمکیــن نکننــد بــر‬ ‫اســاس قانــون امــکان تعقیــب کیفــری انــان وجــود دارد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬انتظــار مــا ایــن اســت کــه نــه بــا ابــزار قهــری‪ ،‬بلکــه بــا تعامــل و هماهنگــی‬ ‫کــه دســتگاه هــای اجرایــی و بانکهــای اســتان خواهنــد داشــت‪ ،‬ایــن مصوبــات اجرایــی شــود ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬زیبنــده اســتان نیســت کــه مصوبــات ســتاد رفــع موانــع تولیــد ‪ ،‬روی زمیــن بمانــد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬متهــم خبــر‬ ‫داد کــه در فضــای مجــازی‪ ،‬مبلغــی بــه ارزش بیــش از ‪14‬‬ ‫میلیــارد ریــال از فریب خــوردگان کالهبــرداری کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پایــش هــای مســتمر فضــای مجــازی توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬وب ســایتی کــه‬ ‫در زمینــه کالهبــرداری و اجــاره کارت هــای بانکــی‬ ‫فعالیــت می کــرد رصــد و پیگیری موضوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬با تحقیقات و بررسی های فنی و اطالعاتی‪،‬‬ ‫نهایتــا ً گرداننــدگان ایــن وب ســایت کــه در یکــی از‬ ‫اســتانهای شــمالی فعالیــت مــی کردنــد‪ ،‬شناســایی و‬ ‫در بررســی حســاب های بانکــی مختلــف مرتبــط بــا ایــن‬ ‫پرونــده‪ ،‬مشــخص گردیــد بالــغ بــر ‪ 14‬میلیــارد ریــال‬ ‫گــردش مالــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬متهمــان کــه از کارت‬ ‫و حســاب بانکــی دیگــران جهــت دریافــت مبالــغ واریــزی‬ ‫مالباختــگان سوءاســتفاده می کردنــد‪ ،‬بــا خیــال کســب‬ ‫درامدهــای نجومــی در فضــای مجــازی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫راه انــدازی ایــن ســایت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن پرونــده تعــداد ‪ 2‬متهــم‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی دســتگیر و در‬ ‫اعترافاتشــان این گونــه اظهــار کردنــد کــه از کارت هــای‬ ‫بانکــی متعلــق به ســایر شــهروندان بــرای دریافــت وجوه‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی متهمان بــه مراجع‬ ‫قضائــی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اجــاره دادن کارت هــای‬ ‫بانکــی یعنــی مشــارکت در جــرم‪ ،‬لذا شــهروندان هرگز‬ ‫کارت هــای بانکــی خــود را جهــت انجــام اقدامــات مالــی‬ ‫در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد چــرا کــه ایــن کارت هــا‬ ‫بــه راحتــی می توانــد بســتری را بــرای انجــام جرائــم‬ ‫مالــی در اختیــار کالهبــرداران قــرار دهــد کــه صاحبــان‬ ‫حســاب ها و کارت هــای اعتبــاری را در پرونده هــای‬ ‫قضایــی درگیــر می کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان کرد ‪ :‬ســایت پلیس فتا‬ ‫بــه ادرس الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده‬ ‫دریافــت گــزارش هــای مردمی بوده و همچنیــن کاربران‬ ‫گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای‬ ‫ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫و اجرایــی نشــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪ :‬ایــن مصوبــات بــرای تســهیل رونــق تولیــد‬ ‫اســت و جایــگاه قانونــی دارد و مــا در دادگســتری از اجــرای ایــن مصوبــات حمایــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان در ادامه بازدید از واحدهای تولیدی شــهرک صنعتی ســرخنکالته‬ ‫از ورود دســتگاه قضایــی بــرای اجرایــی شــدن زودتــر خــط انتقــال بــرق بــه ایــن شــهرک خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬انتقــال خــط فشــار قــوی بــرق بــه ایــن شــهرک سالهاســت بــه علــت وجــود‬ ‫معــارض ‪ ،‬نیمــه کاره مانــده کــه ســبب نوســان بــرق ‪ ،‬خســارت بــه تولیدکننــدگان و مشــکل در‬ ‫توســعه شــهرک شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتقــال خــط بــرق فشــار قــوی بــه ایــن شــهرک بــه طــول حــدود ‪ 4‬کیلومتــر قــرار اســت بــا‬ ‫پشــتیبانی قضایــی و انتظامــی انجــام شــود و از کشــاورزان عزیــز هــم انتظــار همــکاری داریم ‪.‬‬ ‫اســیابی دربــاره مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــا بانکهــا هــم گفــت‪:‬در جلســات ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی دادگســتری اســتان ‪ 20‬مشــکل در حــوزه بانکــی اســتان شناســایی شــده اســت و در‬ ‫جلســه ای کــه بــه زودی بــا مدیــران بخــش بانکــی اســتان خواهیــم داشــت بــه صــورت جــدی ورود‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان هــم در ایــن نشســت از واحدهــای تولیــدی خواســت‪ :‬مــوارد اجــرا نشــدن‬ ‫مصوبــات ســتاد تســهیل را بــه دادســتانی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫محمود اســپانلو گفت‪ :‬اجرا نشــدن این مصوبات که بر اســاس قانون و برای کمک به رفع موانع‬ ‫تولید تصویب شده است ‪ ،‬تخلف و از مصادیق ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی و بانکهاست‪.‬‬ ‫مشــکالت بانکــی‪ ،‬نــرخ محاســبه گازبهــا ‪ ،‬نوســان بــرق ‪ ،‬تســهیالت ســرمایه در گــردش از جملــه‬ ‫مشــکالت طــرح شــده در جلســه امــروز فعــاالن اقتصــادی بــود کــه رئیــس کل دادگســتری و‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان قــول پیگیــری انهــا را از دســتگاه هــای اجرایــی دادنــد‪.‬‬ ‫در جلســه امــروز عــاوه بــر مســئوالن قضایــی ‪ ،‬مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و تعــدادی از‬ ‫مدیــران بانکــی هــم حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شروع موج بازرسی خدمات‬ ‫از گنبد‬ ‫هزینه ‪ ۷۵‬میلیارد ریال برای خرید‬ ‫تجهیزات بهداشتی و درمانی‬ ‫برای بانوان گلستانی دوره اموزشی‬ ‫مهارتهای زندگی استاندارد برگزار شد‬ ‫️مــوج بازرســی و نظــارت اســتاندارد بــر خدمات از شــرق گلســتان‬ ‫اغاز شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره اســتاندارد گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا عنایــت‬ ‫بــه تاثیــرات خداونــد متعــال و اســتعانت از الطــاف خاصــه‬ ‫امــام هشــتم؛ بازرســی و ارزیابــی کیفیــت واحدهــای ارائــه‬ ‫خدمــات شــرق اســتان گلســتان از زائرســرای امــام رضــا (ع)‬ ‫ازادشــهر توســط تیــم بازرســی و نظــارت اداره اســتاندارد‬ ‫گنبــدکاووس مطابــق چــک لیســت ارزیابــی اســتاندارد ملــی‬ ‫‪ ۲۰۴۲۹‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محســن خســروی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اجرایــی کــردن‬ ‫مــاده ‪ ۳‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد ناظــر بــر‬ ‫اســتاندارد ســازی خدمــات واحدهــای ارائــه دهنــده خدمــت؛‬ ‫بازرســی و ارزیابــی از واحدهــای خدماتــی از قبیــل هتــل هــا‪،‬‬ ‫ســرای ســالمندان‪ ،‬ســالن هــای ورزشــی‪ ،‬دفاتــر خدمــات پســتی‬ ‫و‪ ...‬مطابــق بــا چــک لیســت هــای ارزیابــی در شهرســتان گنبــد‬ ‫و حومــه بــه مــوازات مرکــز اســتان‪ ،‬در حــال برنامــه ریــزی و‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۷۵ :‬میلیــارد ریــال در یکســال فعالیــت‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای خریــد تجهیــزات بهداشــتی و درمانــی در‬ ‫پنــج شهرســتان اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار؛ ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال بــرای تجهیــز ازمایشــگاه پــی ســی ار‬ ‫شهرســتان بجنــورد و ‪ ۳۱‬میلیــارد ریــال نیــز بــرای تجهیــز مراکــز‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــهر ایــور گرمــه هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باقــی اعتبــارات نیز برای راه اندازی مراکز بهداشــتی‬ ‫و درمانــی مانــه و ســملقان و تجهیــز مراکــز درمانــی و بهداشــتی‬ ‫جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پورنقــی یــاداور شــد‪ :‬بــرای تجهیــز ایــن مرکــز ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت و خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫زمینــه جــزو ‪ ۹‬اســتان دارای مرکــز تکامــل کــودکان اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫مرکــز تکامــل کــودکان در کلینیــک ویــژه امــام علــی(ع) بجنــورد‬ ‫نیــز بــا هــدف پوشــش مداخلــه و درمــان بــه موقــع اختــاالت‬ ‫مربــوط بــه رشــد و تکامــل و افزایــش درصــد پوشــش خدمــات‬ ‫غربالگــری تکامــل کــودکان در ســطح اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ایــن دوره اموزشــی کــه از دوره هــای پیشــنهادی دفتــر امــوزش‬ ‫و ترویــج ســازمان ملــی اســتاندارد بــرای توانمندســازی و اگاهــی‬ ‫بانــوان و خانــواده هــا بــود‪ ،‬در جمــع بانــوان ســالمندان کانــون‬ ‫جهاندیــدگان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن دوره اموزشــی بــا ســرفصلهای اشــنایی بــا اســتاندارد‪،‬‬ ‫اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬زندگــی مســئوالنه‪ ،‬زندگــی‬ ‫اگاهانــه و زندگــی بــر محــور حقیقــت توســط فرشــته ســلطانی‪،‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی و کارشــناس ترویــج و دانشــجوی‬ ‫دکتــری تخصصــی علــوم اجتماعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بازخوردهــای دریافــت شــده از ســوی مخاطبیــن و تقاضــا بــرای‬ ‫ادامــه و اســتمرار ایــن دوره اموزشــی‪ ،‬حاکــی از رضایــت مخاطبیــن‬ ‫از ایــن دوره اموزشــی بــود‪.‬‬ ‫فرشــته ســلطانی‪ ،‬در خالل برگزاری این دوره اموزشــی گفت‪:‬‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بنــا دارد تــا بــا ورود بــه حــوزه‬ ‫نظــارت بــر خدمــات بــر اســاس مــاده ‪ 3‬و ‪ 17‬قانــون تقویــت و‬ ‫توســعه اســتاندارد و نیــز برگــزاری دوره هــای اموزشــی عمومــی‬ ‫و اجتماعــی مهــارت هــای زندگــی‪ ،‬حــوزه فعالیــت اســتاندارد‬ ‫را گســترش داده‪ ،‬از نگــرش کلیشــه ای بــه اســتاندارد فاصلــه‬ ‫بگیــرد و ایــن ســازمان را بــه افــق هــای نویــن و توســعه ای‬ ‫نزدیــک نمایــد‪.‬‬ ‫اغاز صدور سند تک برگی‬ ‫برای زمین های کشاورزی‬ ‫بزودی موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫نخستین دوره اموزش‬ ‫تخصصیخبرنگاری‬ ‫را اغاز می کند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور ســند بیــش از ‪ 21‬هــزار هکتــار از ســواحل دریــای خــزر‬ ‫در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ایــن خبــر را امــروز در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن اراضــی شــامل ســواحل و زمیــن هــای تــا حریــم ‪ 60‬متــر دریاســت کــه بــا صــدور ایــن‬ ‫اســناد ‪ ۹۰ ،‬درصــد زمیــن هــای ســاحلی و ‪ 95‬دردصــد اراضــی حریــم ‪ ۶۰‬متــر دریــا بــه نــام دولــت‬ ‫ســند زده شــد ‪.‬‬ ‫اسیابی افزود‪ :‬پیگیری برای صدور سند بقیه این اراضی ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا قدردانــی از تــاش هــای اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پیگیــری و تــاش شــبانه روزی اداره ثبــت اســتان ‪ ،‬پارســال در زمینــه کاداســتر اراضــی‬ ‫ملــی رتبــه دوم کشــور را کســب کــرد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه اغــاز طــرح صــدور ســند تــک برگــی زمیــن هــای کشــاورزی در اســتان‬ ‫از کشــاورزان خواســت‪ :‬هــر چــه زودتــر بــرای درخواســت صــدور ســند تــک برگــی بــه اداره ای ثبــت‬ ‫اســناد مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در اســتان گلســتان در ادامــه ایــن جلســه از فعــال شــدن شــورای‬ ‫حفــظ حقــوق بیــت المــال در همــه حــوزه هــای قضایــی اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا تشــکیل ایــن‬ ‫شــورا در شهرســتان هــا ‪ ،‬رســیدگی بــه مــوارد مربــوط بــه تعــرض و دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی‬ ‫و منابــع طبیعــی و انفــال بــا ســرعت بیشــتری انجــام مــی شــود و عرصــه بــر دســت انــدازان بــه‬ ‫بیت المــال تنــگ تــر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی از اقدامــات پیشــگیرانه دســتگاه هــای متولــی در حــوزه جنــگل هــا و مراتــع بــرای‬ ‫کاهــش اتــش ســوزی در ایــن عرصــه هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــر اســاس اعــام‬ ‫کارشناســان ایــن حــوزه امســال بــا تــاش هــای انجــام شــده تــا ‪ 80‬درصــد کمتــر اتــش ســوزی‬ ‫داشــتیم کــه جــای تقدیــر دارد و امیدواریــم ایــن رونــد در نیمــه دوم ســال هــم بــه همیــن منــوال‬ ‫ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســیابی در ادامــه بــه ورود شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال بــرای حــق ابــه تــاالب هــای بیــن المللــی‬ ‫اســتان هم اشــاره کرد و گفت‪ :‬دادســتان مرکز اســتان در کنار اداره کل محیط زیســت‪ ،‬پیگیر تامین‬ ‫حــق ابــه ایــن تــاالب هــا هســتند و امیدواریــم در ایــن حــوزه شــاهد اخبــار خوبــی باشــیم‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میکانیک خودرو در تعزیرات‬ ‫حکومتی محکوم شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میکانیــک خــودرو درکردکــوی بــه جبــران خســارت وارده در حــق شــاکی و جــزای نقــدی در‬ ‫حــق دولــت محکــوم شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی مدیــر کل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی گلســتان اعــام کــرد‪ :‬بــا شــکایت شــاکی خصوصــی علیــه مکانیــک خــودرو‬ ‫‏مبنــی بــر اینکــه در تعمیراساســی خــودرو مرتکــب تخلــف شــده کــه ایــن موضــوع باعــث اتــش‬ ‫ســوزی و‏خســارت بــه خــودرو شــده و موضــوع بــدوا در اداره صمــت کردکــوی بررســی و جهــت‬ ‫رســیدگی بــه تعزیــرات‏حکومتــی ارســالتا در دســتور کار رســیدگی شــعبه قــرار گیــرد‪.‬‏‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬پرونــده جهــت رســیدگی بــه هیئــت بــدوی ارجــاع ومرجــع موصــوف پــس‬ ‫ازرســیدگیهای‏قانونــی الزم تخلــف را محــرز ندانســته و قــرار موقوفــی از تعقیــب مکانیــک‬ ‫را صــادر کــرد‪.‬‏‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان گفــت ‪ :‬پــس از تجدیــد نظــر خواهــی شــاکی ؛ پرونــده مجــدد‬ ‫در شــعبه هیــات‏تجدیــد نظرصنفــی ایــن اداره کل مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و پــس از‬ ‫اخــذ نظریــه کارشــناس رســمی‏دادگســتری و ســایر شــواهد و قرایــن‪ ،‬تخلــف تقلــب در‬ ‫نصــب لــوازم یدکــی بــی کیفیــت را محــرز تشــخیص‏داده و بــا اســتناد بــه مــاده ‪ 59‬قانــون‬ ‫نظــام صنفــی بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون ریالبابــت‏جبــران خســارت وارده‬ ‫در حــق شــاکی خصوصــی و بــه مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق‏دولــت‬ ‫صــادر نمــود‪.‬‏‬ ‫وی در خاتمــه از شــهروندان محتــرم درخواســت کــرد در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلفــات‬ ‫اقتصــادی ‏‪،‬بهداشــتی‪ ،‬صنفی‪،‬قاچــاق کاال وارز و‪...‬موضــوع را ازطریــق تلفــن ‪ 135‬ویــا‬ ‫ســامانه اینترنتــی ‪135‬بــه ســازمان‏تعزیــرات حکومتــی ویــا از طریــق تلفن‪124‬بــه ســازمان‬ ‫صنعت؛معــدن وتجــارت یــا جهــاد کشــاورزی گــزارش نماینــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪601‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫هفت برابر شدن تسهیالت اشتغال‬ ‫ایثارگران در دولت سیزدهم‬ ‫معــاون رییــس جمهــور و رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران کشــور گفــت‪ :‬میــزان تخصیــص‬ ‫تســهیالت اشــتغال بــرای جامعــه ایثارگــر در دولــت ســیزدهم بــه نســبت ســال قبــل از ان هفــت‬ ‫برابــر افزایــش داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در حاشــیه دیــدار بــا نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس اختصــاص ایــن ســهمیه ‪۱۰‬‬ ‫درصــد اعتبــارات اشــتغال بــا مدیریــت اســتانداران پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ســهمیه اســتخدام دولتــی فرزنــدان ایثارگــران ‪ ۱۷‬هــزار نفــر در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ازمــون هایــی کــه تاکنــون برگــزار شــده اســت حــدود هشــت‬ ‫هــزار نفــر تاییــد شــده انــد کــه منتظــر بودجــه الزم در ایــن زمینــه هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران کشــور تصریــح کــرد‪ :‬مابقــی فرزنــدان ایثارگــران را نیــز از طریــق‬ ‫شــرکت هــای خصوصــی و فنــی حرفــه ای همچنیــن ظرفیــت هــای اســتانی بــه کارگیــری شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه طــرح ملــی جهــش مســکن و ســاخت چهــار میلیــون مســکن در بــازه زمانــی چهــار‬ ‫ســاله اشــاره کــرد گفــت‪ :‬دولــت تعهــدی بــرای خــود فــرض کــرده تــا وضعیــت مســکن ایثارگــران‬ ‫ســاماندهی شــود کــه بــا توجــه بــه اولویــت مســکن جامعــه ایثارگــران ســهم انهــا پنــج درصــد در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قاضــی زاده هاشــمی اظهارداشــت‪ :‬بــر اســاس قانــون بایــد بــه ایثارگــران زمیــن واگــذار شــود کــه‬ ‫در ایــن زمینــه تفاهمــی منعقــد شــده اســت تــا در بــازه زمانــی چهارســاله ایــن امــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رفــع مشــکالت ایثارگــران در موضوعاتــی مختلــف از جملــه ســاماندهی گلزارهــای‬ ‫شــهدا‪ ،‬اشــتغال و خدمــات درمانــی از اولویــت هــا ســفرهای اســتانی اســت‪.‬‬ ‫عطــر افشــانی گلــزار شــهدا‪ ،‬برگــزاری شــورای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت‪ ،‬دیــدار بــا ایثارگــران‪،‬‬ ‫جانبــازان و خانــواده شــهدا‪ ،‬حضــور در یــادواره شــهدای روســتای خــرق شهرســتان فــاروج از‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای ســفر ‪ ۲‬روزه معــاون رییــس جمهــور و رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫کشــور بــه خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪۳۵‬‬ ‫هــزار رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫تعــداد کل ایثارگــران ایــن اســتان ‪ ۱۰‬هــزار ‪ ۲۷۷‬نفــر‪ ،‬تعــداد کل ازادگان ‪ ۳۹۷‬نفــر و جانبــازان‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۲۳۲‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اعتراف به ‪ 35‬فقره‬ ‫سرقت کابل برق‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارقان‬ ‫سابقه دار با ‪ 50‬فقره سرقت‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم هــای کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس‪،‬‬ ‫ســارق حرفــه ای شناســایی و پــس از هماهنگــی قضائــی طــی‬ ‫عملیاتــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات فنــی و تخصصــی پلیــس‬ ‫بــه ‪ 35‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان ازادشــهر‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری یــک مالخــر در ایــن زمینــه و معرفــی متهمــان بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت بــا رعایــت اصــول‬ ‫پیشــگیری از ســرقت و توجــه بــه هشــدارهای پلیــس‪ ،‬دســت‬ ‫ســارقان را از اموالشــان کوتــاه کننــد و ضمــن توجــه بــه اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه هــر گونــه مــوارد مشــکوک را از طریــق شــماره تلفــن‬ ‫‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 14‬نفــر ســارق‬ ‫و مالخــر و کشــف ‪ 50‬فقــره‏ســرقت در بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد‬ ‫غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪ :‬در پی اعالم‬ ‫‏چنــد مــورد ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماموران با انجــام اقدامات فنی و اطالعاتی‬ ‫موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬با‏تالش مســتمر‬ ‫و بــی وقفــه کاراگاهــان ‪ 14‬نفــر ســارق و مالخــر در چنــد عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامی‏منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪ 50‬فقــره ســرقت در ســطح شهرســتان‏بجنــورد اعتــراف کردنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســرقت از خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت‪ ،‬اماکــن خصوصــی‬ ‫و دولتــی‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه و ‪ ...‬از‏جملــه ســرقت هــای انجــام شــده‬ ‫توســط ایــن افــراد بــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ وجــه مجرمــان‬ ‫در ســطح جامعــه در امــان نیســتند‪ ،‬از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا‏ضمــن رعایــت نــکات پیشــگیرانه در خصــوص ســرقت‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫نحــوه خــروج ازکشورمشــموالن غیرغایــب درخواســت کننــده‬ ‫انــواع معافیــت هــا بــه شــرح‏ذیــل مــی باش ـد‪‎ ‎‬‬ ‫کلیه مشــموالن غیرغایب که درحال حاضر درطی مراحل رســیدگی‬ ‫به‏درخواســت معافیت خویش اعم از(کفالت‪,‬پزشــکی ومواردخاص)‬ ‫میباشــند بــدون‏ســپردن وثیقــه می تواننــد ازمزایــای خــروج یکبارجهت‬ ‫شــرکت درمراســم اربعین‏حســینی استفاده نمایند‪.‬‬ ‫مشــموالن فــوق جهــت اطــاع بیشــتر و صــدور مجــوز خــروج‬ ‫‏از کشــور بــه شــعبات وظیفــه عمومــی محــل ســکونت خــود‬ ‫مراجعــه نماینــد‬ ‫‏ ضمنــا متقاضیــان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد از طریق‬ ‫پایــگاه‏اطــاع رســانی ســازمان بــه نشــانی‏‪www.vazifeh.police.ir‬‏ ‪،‬‬ ‫ســامانه تلفــن‏گویــا بــه شــماره ‪ 096480‬و یــا کانــال ســازمان در پیــام‬ ‫رســان ســروش به‏نشــانی‏‪@khabaresarbazi‬از اخرین خبر مربوطه‬ ‫مطلع شــوند‏‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند ‏رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312004002431‬مــورخ‬ ‫‪ 1401/05/01‬موضــوع کالســه ‪ 1400114412004000766‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع ‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقای عبدالقهار مختومی فرزند محمد بشــماره شناســنامه ‪ 7047‬و‬ ‫شــماره ‏ملی ‪ 2030070459‬در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 696.75‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی‬ ‫‏‏‪ 4587‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان جامــی غربی‬ ‫خیابــان ‪20‬متــری مبعــث کوچــه فرعــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت‏ملــک‬ ‫گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از اقــای مــا صوفــی حاجــی‬ ‫ابائــی‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه‏فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می‏تواننــد ازتاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‏مــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور‏و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪:‬‬ ‫‪9330‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/06/14 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪1401/06/28 :‬‏رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنبــدکاووس‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند‏رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312004002772‬مــورخ‬ ‫‪ 1401/05/22‬موضــوع کالســه ‪ 1401114412004000149‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع ‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫ســعید قــل زاده فرزنــد عــراز مــراد بشــماره شناســنامه ‪ 624‬و شــماره‬ ‫‏ملــی ‪ 2030921785‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪37685‬‬ ‫‏فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس کــوی جهــاد خیابــان خیــام‬ ‫جنوبی انتهای کوچه نهم بخش ‪ 10‬حوزه ثبت ملک گنبد‏خریداری‬ ‫ملــک از محــل تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی بــوده‪ ،‬لــذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریخ‏تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9332 :‬‏تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬‬ ‫‪ 1401/06/14‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401/06/28 :‬‏ رضــا ســارانی –‬ ‫مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫‏رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312004002630‬مــورخ ‪1401/05/10‬‬ ‫موضــوع کالســه ‪ 1399114412004000494‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‬ ‫‏قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فریبــا شــریف‬ ‫زاده فرزنــد رجــب قلــی بشــماره شناســنامه ‪ 404‬و شــماره ‏ملــی‬ ‫‪ 4869418525‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده به‬ ‫مســاحت ‪ 200.17‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی‏‏‪ 4528‬فرعــی‬ ‫از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان رســالت رســالت ‪ 26‬بخش‬ ‫‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــد خریــداری ملــک از‏اقــای مــا ارمشــی‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9342 :‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/06/14 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪401/06/28‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند ‏رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312004002045‬مــورخ‬ ‫‪ 1401/04/09‬موضــوع کالســه ‪ 1398114412004000633‬هیــات‬ ‫اول‪/‬دوم موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫طاهــر ماهــری فرزنــد امانگلــدی بشــماره شناســنامه ‪ 1166‬و شــماره‬ ‫‏ملــی ‪ 2031352334‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 168‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪21577‬‬ ‫‏فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس نورخــان ابــاد خیابــان توحیــد‬ ‫نبــش بــن بســت دوم ســمت چــپ بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــد‬ ‫انتقــال ملــک مــع الواســطه از محمــد نازلــی‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهی‏به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریخ تســلیم اعتــراض‪،‬‏دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند‬ ‫مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9352 :‬‏تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬‬ ‫‪ 1401/06/14‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1401/06/28 :‬‏ رضــا ســارانی –‬ ‫مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند ‏رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140160312004001946‬مــورخ‬ ‫‪ 1401/05/04‬موضــوع کالســه ‪ 1400114412004000612‬هیــات اول‪/‬‬ ‫دوم موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقــای عبدالقیــوم دری فرزنــد تــوی مــراد بشــماره شناســنامه ‪850‬‬ ‫و شــماره ‏ملــی ‪ 2031035312‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 112.65‬مترمربــع جــدا شــده از‬ ‫پــاک ثبتــی ‪4171‬‏فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع در گنبدکاووس روســتای‬ ‫گــدم ابــاد خیابــان فراغــی خیابــان معمــی هالکــو بخــش ‪ 10‬حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک‏گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از اقــای طــواق‬ ‫قلیچ جیواد ( از ســهم االرث اســداله جیواد) به متقاضی داشــته‪،‬‬ ‫لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪-‬الف‪9452 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1401/06/28 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪401/07/11 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫نحوه خروج ازکشورمشموالن‬ ‫غیرغایب درخواست کننده‬ ‫انواع معافیت ها‏‬ ‫تحقیق و تفحص از مافیای‬ ‫پشمک!‬ ‫مــا باالخــره نفهمیدیــم کجــای کار مــا در امــوزش و‬ ‫پــرورش ایــراد داشــت کــه نســل جدیــد ایــن قــدر متوقــع و‬ ‫زیــاده خــواه شــده انــد! رتبــه بنــدی فرهنگیــان را دیــر اجــرا‬ ‫کردیــم؟! حقــوق مکفــی بــه معلــم هــا ندادیــم؟!‬ ‫تنبیــه بدنــی را نبایــد در مــدارس ممنــوع مــی کردیــم؟! بــاور‬ ‫بفرمائیــد اگــر بــه جــای خــط کش فلــزی و شــیلنگ گاز‪ ،‬اجازه‬ ‫مــی دادیــم معلمــان مــا بــا کمربنــد دانــش امــوزان خاطــی را‬ ‫هاشــوری کنند و مداد الی انگش شــان بشــکنند امروز دیگر‬ ‫زبان شــان اینقدر دراز نبود که از مســئوالن پاکدســت ورزش‬ ‫مملکــت انتقــاد کننــد‪ .‬البــد از خودتــان مــی پرســید چه شــده‬ ‫اســت کــه کل نظــام اموزشــی را بــا همــه مخلفاتــش زیــر‬ ‫ســوال بــرده ایــم‪ .‬جــان به لبتان نکنم‪ .‬قهرمان ســوم کشــتی‬ ‫نوجوانــان دنیــا کــه در پــارک پشــمک فروشــی مــی کنــد‪ ،‬از‬ ‫مســئوالن انتقــاد کــرده و دوبــاره رســانه هــا هم طبق معمول‬ ‫دادار دودور راه انداختــه انــد! اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫بــه گــزارش تابنــاک ورزشــی؛ پیــام احمدی که بــه تازگی مدال‬ ‫برنــز مســابقات قهرمانــی کشــتی فرنگــی نوجوانــان جهــان را‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬می گویــد در پــارک پشــمک می فروشــد تــا‬ ‫بتوانــد هزینــه کرایــه رفتــن بــه اردوی تیــم ملــی را بپــردازد‪.‬‬ ‫محمــد مالــی فعــال رســانه ای در حســاب توییتــر خــود‬ ‫نوشــت‪ :‬نخبــه ایــذه ای می گویــد همان گونــه کــه ســخت‬ ‫تمریــن می کنــم‪ ،‬ســختی زندگــی هــم می کشــم‪.‬‬ ‫‏پیــام می گویــد وقتــی همــراه علــی احمدی وفــا قهرمــان‬ ‫جهــان از ایــذه‪ ،‬از رقابت هــای کشــتی نوجوانــان اســیا در‬ ‫قرقیزســتان برگشــتیم فکــر می کردیــم مســئوالن تمــاس‬ ‫ت از تهــران بــه اهــواز بلیــت‬ ‫می گیرنــد و بــرای بازگشــ ‬ ‫هواپیمــا می گیرنــد امــا تمــاس نگرفتنــد و بــا اتوبــوس‬ ‫برگشــتیم‪ .‬او می گویــد ســالن محــل تمریــن شــان کولــر‬ ‫هــم نــدارد‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد کار تــا کجــا از خــرک در رفتــه اســت؟!‬ ‫پســر جــان تــو هنــوز غــوره نشــده مــی خواهــی مویــز‬ ‫شــوی؟! یــک نگاهــی بــه جایــگاه ســعید عبدولــی قهرمــان‬ ‫جهــان و نفــر ســوم المپیــک بینــداز‪ ،‬بعــد انتقــاد کــن‪.‬‬ ‫شــهرداری اندیمشــک یــک دکــه ‪ 6‬متــری میــوه فروشــی‬ ‫بــه ایــن بنــده خــدا داده انــد و هــر روز منــت مــی گذارنــد‬ ‫کــه اگــر بخاطــر تــو نبــود ایــن دکــه را جمــع می کردیــم!‬ ‫ای کاش فدراســیون هــای ورزشــی هــم از امــوزش و‬ ‫پــرورش الگــو بگیرنــد و همانطــور کــه در کنکــور امســال اکثــر‬ ‫نفــرات برتــر کنکــور از مــدارس غیر انتفاعــی و خاص برگزیده‬ ‫شــدند‪ ،‬در ورزش هــم ایــن شــیوه و رویکــرد اتخــاذ شــود تــا‬ ‫مافیــای پشــمک بــا نفــوذ در فدراســیون کشــتی‪ ،‬ورزشــکار بــه‬ ‫مســابقات جهانــی اعــزام نکنــد! در ضمــن مجلــس و دولــت‬ ‫بــه انــدازه کافــی درگیــر تحقیــق و تفحــص از بانــک هــا و‬ ‫کارخانجــات هســتند و فرصتــی بــرای تحقیــق و تفحــص در‬ ‫خصــوص مافیــای پشــمک نیســت!‬ ‫شــما دوســت عزیــز هــم بــه فکــر تحریــم پشــمک و‬ ‫نخــوردن ان هــم نباشــید چــرا کــه بــا نخریــدن لبنیــات و‬ ‫کاهــش مصــرف فراورده هــای شــیری در کشــور‪ ،‬صــادرات‬ ‫لبنیــات بــه کشــورهای خــارج زیــاد شــد و خــوش بــه حــال‬ ‫مافیــای لبنیــات شــد!‬ ‫راســتی کســی از مــارک نــخ دنــدان کیروش و دســتیارانش‬ ‫کــه در تعهــد فدراســیون فوتبــال بود اطــاع دارد؟!‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر‬ ‫دارد سلف سرویس خود را از طریق مناقصه‬ ‫عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪ .‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه به امور اداری دانشگاه مراجعه‬ ‫و یا با شماره ‪ 01732132290‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬دانشگاه در رد یا قبول‬ ‫پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج اگهی‬ ‫بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪601‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫از کار خود برای چه نفرت‬ ‫دارید؟‬ ‫علــل فرســودگی شــغلی در چیســت؟ چــرا بعــد از مدتــی‬ ‫عشــق و عالقــه بــه کار کــردن جــای خــودش را بــه نفــرت‬ ‫می دهــد؟ چــه چیزهایــی بایــد وجــود داشــته باشــد تــا کار‬ ‫کــردن چیــز نفرت انگیــزی نباشــد؟ بــا مــا باشــید بــا مقالـه ای‬ ‫از مقــاالت برگزیــده ی نیویــورک تایمــز‪.‬‬ ‫کاری کــه مــا می کنیــم‪ ،‬اســمش هــر کوفتــی باشــد‪ ،‬کار‬ ‫کــردن نیســت‪ .‬حتــی اگــر انقــدر خوش شــانس باشــید کــه‬ ‫جایــی بهتــان کار داده باشــند‪ ،‬احتمــاال صبح هــا بــا بی میلی‬ ‫بــه ســر کار می رویــد و وقتــی وارد انجــا می شــوید چنــدان‬ ‫حــس قدردانــی و شــکرگزاری ای بابــت ایــن شــغلتان ندارید‬ ‫و در میــان دریایــی از حواس پرتی هــا مهمتریــن کارهایتــان‬ ‫را بــه زور و بدبختــی تمــام می کنیــد‪ .‬وقتــی هــم کــه بــه‬ ‫خانــه برمی گردیــد انقــدر بی جــان هســتید کــه حــال نداریــد‬ ‫جورابتــان را هــم در بیاوریــد‪ .‬در ایــن حــال فقــط چنــد تــا‬ ‫ایمیــل جــواب می دهیــد تــا چشــمتان خســته شــود و‬ ‫خوابتــان بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن پدیــده ی در حــال گسترشــی اســت کــه نــه تنهــا یقه ی‬ ‫خیلــی از کارمنــدان و مدیــران رده میانــی شــرکت های‬ ‫مختلــف را گرفتــه‪ ،‬بلکــه در بیــن مدیــران اجرایــی رده بــاال‬ ‫هــم رســوخ کــرده و دارد بدجــوری شــیوع پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ما در شــرکتی به نام ‪ The Energy Project‬کار می کنیم‬ ‫کــه خدماتــی در راســتای بهبــود «تعهــد شــغلی» به مــردم‬ ‫ارائــه می دهــد‪ .‬در حــدود ‪ 1‬ســال قبــل یــا شــاید هم بیشــتر‪،‬‬ ‫شــخصی بــه نــام لــوک کیســام کــه مدیــر اجرایــی شــرکت‬ ‫چنــد میلیــارد دالری ‪( Albemarle‬حــوزه ی فعالیــت‪ :‬تولیــد‬ ‫محصــوالت شــیمیایی) بــود‪ ،‬بــه همــکار مــن تونــی مراجعه‬ ‫کــرد تــا بــه عنــوان یــک مربــی کمکــش کنــد کــه بــا حســی‬ ‫کــه اخیــرا نســبت بــه کار و زندگــی پیــدا کــرده بــود دســت‬ ‫و پنجــه نــرم کنــد‪ …« .‬بــه اینجــا رســیده ام کــه هــر جــا‬ ‫م ـی روم ذهنــم یــک جــای دیگــر اســت‪ .‬انــگار همــش در‬ ‫حــال خیانــت کــردن بــه ایــن و ان هســتم‪ .‬بــه شــرکتم‪ ،‬بــه‬ ‫خانــواده ام‪ ،‬بــه خــودم‪ .‬اصــا نمی توانــم روی هیــچ چیــزی‬ ‫تمرکــز کنــم‪».‬‬ ‫اقــای کیســام تنهــا ادمــی نیســت کــه بــه ایــن وضــع دچــار‬ ‫اســت‪ .‬روانپزشــکی بــه نــام سرینیواســان پیــای کــه در‬ ‫دانشــگاه پزشــکی هــاروارد بــه عنــوان اســتادیار بالینــی‬ ‫فعالیــت می کنــد و در زمینـه ی فرســودگی شــغلی مشــغول‬ ‫بــه مطالعــه و تحقیــق اســت‪ ،‬اخیــرا ‪ 72‬نفــر از مدیــران‬ ‫ارشــد شــرکت ها را بــه صــورت تصادفــی انتخــاب کــرده و‬ ‫پرسشــنامه هایی را در اختیارشــان قــرار داده تــا ببینــد میــزان‬ ‫رضایــت شــغلی انهــا بــه چــه صــورت اســت‪ .‬شــاید خیلــی‬ ‫جالــب باشــد کــه بــر اســاس ایــن تحقیــق تمــام ایــن ‪72‬‬ ‫تــن‪ ،‬دارای نشــانه هایی از فرســودگی شــغلی بودنــد و هــر‬ ‫کدامشــان حداقــل ‪ 1‬علــت را بــرای فرســودگی شــغلی خــود‬ ‫ذکــر کــرده بــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات گســترده تری کــه توســط موسسـه ی گالــوپ‬ ‫(‪ )Gallup‬در ســال ‪ 2013‬در ســطح امریکا صورت گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه تنهــا ‪ 30‬درصــد از کارمنــدان‬ ‫حــس تعهــد بــه شغلشــان را دارنــد و در ســطح جهانــی‬ ‫ایــن عــدد بــه ‪ 13‬درصــد تنــزل می یابــد‪ .‬مفهــوم ایــن‬ ‫اعــداد ایــن اســت کــه از نظــر بســیاری از مــا کار کــردن‬ ‫یک فعالیت فرسایشــی و ازاردهنده اســت و شــاید هم‬ ‫خیلــی مزخرف تــر از ان‪.‬‬ ‫در ایــن دوره زمانــه‪ ،‬تقاضاهــای کاری بــه حــدی از‬ ‫ظرفیــت مــا باالتــر رفتــه کــه انــرژی مــا را بــرای ارائــه ی‬ ‫مهارت هــا و توانایی هایمــان تــا خرتنــاق هورت می کشــد‬ ‫و هیــچ چیــزی بــرای خودمــان باقــی نمی گــذارد‪ .‬فشــار‬ ‫کاری خُردکننــده‪ ،‬رقابت هــای کاری کــه روز بــه روز‬ ‫ف بــه جــا مانــده از رکــود‬ ‫باالتــر می گیــرد‪ ،‬نیــروی کار نحیـ ِ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬همــه بــا هــم منشــاء ایــن مشــکالتند‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن وســط پیشــرفت تکنولــوژی هــم تاثیــر خیلــی بزرگی‬ ‫داشــته‪ ،‬زیــرا بــه یُمــن وجــود تکنولــوژی اکنــون خــرواری‬ ‫از اطالعــات و درخواسـت ها روی ســر مــا ریختــه اســت‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه ادم بــه گــور هفــت نســل قبــل از اجــداد‬ ‫دایناســوری خــودش می خنــدد کــه بخواهد وقــت بگذارد‬ ‫و هم ـه ی اینهــا را بخوانــد و پاســخ بدهــد‪.‬‬ ‫کنجــکاوی بــرای یافتــن پاســخ در مــورد اینکــه چــه چیــزی‬ ‫بیشــترین تاثیر را بر روی میزان تعهد شــغلی و بهره وری‬ ‫کاری مــردم می گــذارد مــا را بــه همــکاری بــا بخــش‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه هــاروارد واداشــت‪ .‬قــرار شــد مــا تــا بــه‬ ‫صــورت مشــترک‪ ،‬بــر روی ‪ 12000‬نفــر کــه اکثرشــان کارمند‬ ‫دفتــری ِ شــرکت ها و صنایــع مختلــف بودنــد‪ ،‬تحقیقــی در‬ ‫ایــن مــورد انجــام بدهیــم‪ .‬بــه عــاوه مــا پرسشــنامه هایی‬ ‫را نیــز در اختیــار ‪ 2‬تــا از شــرکت هایی قــرار دادیــم کــه‬ ‫مشــتری و طــرف حســاب شــرکتمان بودنــد‪ .‬اولــی یــک‬ ‫شــرکت تولیــدی بــود کــه ‪ 6000‬کارمنــد داشــت و دومــی‬ ‫خدمــات مالــی ارائــه مــی داد کــه ‪ 2500‬نفــر برایــش کار‬ ‫می کردنــد‪ .‬نتایجــی کــه از ایــن ســه جامع ـه ی امــاری بــه‬ ‫دســت امــد خیلــی شــبیه هــم بــود‪.‬‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫چگونه جلوی دخالت خانواده ها را در زندگی مشترک بگیریم ؟‬ ‫راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک‏‬ ‫سرویس اموزش‪-‬رقیه رجبی‬ ‫تصــور اینکــه خانــواده همســر در زندگــی مشــترک دخالــت کننــد‬ ‫بــرای همــه مــا زجــر اور و‏ناراحــت کننــده اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫متاســفانه در بســیاری از مــوارد خانــواده هــا در زندگــی مشــترک‬ ‫دخالــت مــی کننــد و اگــر بــا ایــن دخالــت هــا برخــورد‏نابخردانـه ای‬ ‫داشــته باشــیم نتیجــه ســویی خواهــد داشــت بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت هنــگام دخالــت خانــواده همســر بهتریــن‏شــیوه برخــورد‬ ‫را داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫کاهش دخالت خانواده ها با چند روش‬ ‫تصــور اینکــه خانــواده همســر در زندگــی مشــترک دخالــت‬ ‫کننــد بــرای همــه مــا زجــر اور و ناراحــت کننــده اســت ‪.‬متاســفانه‬ ‫‏در بســیاری از مــوارد خانــواده هــا در زندگــی مشــترک دخالــت‬ ‫می کننــد و اگــر بــا ایــن دخالــت هــا برخــورد نابخردانــه ای‏داشــته‬ ‫باشــیم نتیجــه ســویی خواهــد داشــت بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫هنــگام دخالــت خانــواده همســر بهتریــن شــیوه برخــورد ‏را‬ ‫داشــته باشــیم تــا بتوانیــم دخالــت خانــواده هــا را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش روش هایــی را معرفــی مــی کنیــم کــه می‏توانیــد‬ ‫بــا بکارگیــری ان هــا دخالــت خانــواده همســر را کاهــش دهی ـد‪‎. ‎‬‬ ‫روش های مفید برای کاهش دخالت خانواده ها‬ ‫دخالــت بی جــای خانــواده هــا مشــکالت زوجیــن را بیشــتر می کنــد‬ ‫امــا مســئله ای کــه در برخــی از مــوارد منجــر بــه‏فروپاشــی زندگــی‬ ‫مشــترک مــی شــود‪ ،‬طــرز برخــورد بــا دخالــت خانــواده همســر‬ ‫اســت ‪ .‬یکــی از بدتریــن انتخــاب هــا‏برخــورد بــا خانــواده همســر و‬ ‫جــواب دادن بــه انــان اســت کــه موجــب از بیــن رفتــن احتــرام بیــن‬ ‫افــراد مــی شــود امــا بــا انتخــاب‏برخــورد درســت مــی توانیــد دخالــت‬ ‫خانــواده همســر را کاهــش دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از خانواده ٔ همسر خود هیوال نسازی ‪‎‬د!‪‎‬‬ ‫لیســتی از ویژگــی هــای مثبــت خانــواده ٔ همســر تهیــه کنیــد تــا‬ ‫حتــی در بدتریــن شــرایط نیــز یادتــان باشــد کــه ان هــا نیــز‏ماننــد‬ ‫شــما در کنــار نقــاط ضعــف خــود‪ ،‬ویژگــی هــای مثبتــی دارنــد‪.‬‬ ‫قضــاوت منصفانــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا هیجانــات‏خــود‬ ‫را بهتــر مدیریــت کنیــدو بهتــر بــا موضــوع کنــار امــده و قضــاوت‬ ‫درســت تــری داشــته باشــید‪‎.‎‬‬ ‫اندازه و تعادل نگه دا ‪‎‬ر!‪‎‬‬ ‫یکــی از راه هــای کاهــش میــزان دخالــت خانــواده همســر‬ ‫تنظیــم روابــط بــه انــدازه معقــول اســت‪‎. ‎‬بــرای ایــن کار الزم‬ ‫نیســت‏دفعــات را کاهــش دهیــد بلکــه زمــان حضــور در خانــه‬ ‫انــان را کــم کنی ـد‪‎. ‎‬ســعی کنیــد زمانــی کــه انــان بــه خانــه شــما‬ ‫مــی اینــد‏برایشــان فیلمــی تهیــه کنیــد و یــا برنامــه ای بچینیــد‬ ‫تــا ســرگرم شــوند‪‎.‎‬‬ ‫گفت وگو با خانواده‏‬ ‫اگــر ایــن راهکارهــا بــرای دخالــت خانــواده هــا موثــر نبــود بهتــر‬ ‫اســت همســرتان خــود در مواقعــی کــه عصبــی نباشــد بــا انــان‬ ‫‏صحبــت کنــد‪ .‬بــرای صحبــت بــا خانــواده بهتــر اســت ابتــدا ویژگــی‬ ‫مثبــت انــان را بیــان کــرد تــا بداننــد کــه قدردانشــان هســتید و‬ ‫‏بعــد توضیــح دهیــد کــه برخــی از صحبــت هایشــان موجــب‬ ‫ســوتفاهم همســرتان مــی شــود و ایــن مــوارد را مشــخص بازگــو‬ ‫‏کنیــد‪ .‬در حیــن صحبــت کــردن احترامشــان را حفــظ کنیــد و انــان‬ ‫را تهدیــد بــه قطــع رابطــه نکنیــد و گلــه گذاریتــان را بــه صــورت‬ ‫‏نقــل قــول از همســرتان بــکار نبری ـد‪‎.‎‬‬ ‫از خودتان شروع کنید‬ ‫بهتــر اســت هنگامــی کــه بــه منــزل خانــواده همســرتان می رویــد‬ ‫اظهــار نظــر دربــاره نحــوه چیدمــان وســایل و برنامــه‏زندگیشــان‬ ‫نکنیــد و هــر وقــت خواســتید کــه موضوعــی را مطــرح کنیــد ابتــدا‬ ‫فکــر کنیــد ایــا خوشــتان مــی ایــد ان هــا نیــز ایــن‏موضوعــات را‬ ‫بــه شــما بگوین ـد‪‎. ‎‬متاســفانه مــا اظهــار نظــر خانــواده همســر را‬ ‫دخالــت مــی دانیــم ولــی اظهــار نظــر خودمــان‏مشــکلی نــدارد‪‎.‎‬‬ ‫رفتارهای ناخوشایند را به نیت های بد نسبت ندهید‬ ‫بســیاری ازمــا رفتارهــای مثبــت یــا بــدون مشــکل خانــواده‬ ‫همســرمان را نیــز بــه خاطــر نســبت دادن ان هــا بــه نیتــی بــد‪،‬‬ ‫‏رفتارهــای ازار دهنــده و غیرقابــل تحمــل تلقــی مــی کنیـم‪‎. ‎‬پــس‬ ‫بــرای کاهــش احساســات ناخوشــایند خــود و البتــه داشــتن‬ ‫‏دیــدی منصفانــه‪،‬از نســبت دادن رفتارهــای ناخوشــایند خانــواده ٔ‬ ‫همســر بــه نیــت بــد دوری کــرده و در عــوض ســعی کنیــد‬ ‫‏موضــوع اختــاف فرهنگــی و تفــاوت دیــدگاه بیــن خــود و ان هــا‬ ‫را همیشــه در نظــر باشــید‪‎.‎‬‬ ‫خاطرات ناخوشایند خود را مرور نکنید‬ ‫حــوادث ناخوشــایند را دائــم بــا خــود تکــرار نکنیــد تــا احساســات‬ ‫منفــی در شــما تشــدید نشــود‪ .‬تــا مــی توانیــد بــرای خــود‬ ‫‏مشــغولیت های متنــوع ایجــاد کنیــد تــا کمتــر فرصــت فکرکــردن بــه‬ ‫اتفاقــات گذشــته را داشــته باشــید و البتــه از حضــور در‏جمع هایــی‬ ‫کــه چنیــن تفکراتــی را تقویــت مــی کننــد‪ ،‬دوری کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صحبت اضافه ممنوع‬ ‫بســیاری از مــا در مواقــع گفتگــو بــا خانــواده همســرمان از‬ ‫هــر چیــزی صحبــت مــی کنیــم وگاهــی برنامــه ریــزی اینــده و‬ ‫‏ارزوهایمــان را نیــز مطــرح مــی ســازیم کــه گفتــن ایــن حرف هــا‬ ‫باعــث مــی شــود ان هــا فکــر کننــد کــه بــه مشــورت احتیــاج‬ ‫‏داریــم و در ایــن بــاره اظهــار نظــر کننــد و مــا ایــن اظهــار نظــر‬ ‫را دخالــت محســوب کنیــم‪ .‬پــس بهتــر اســت ســخن ســنجیده‬ ‫‏بگوییــم و مســائل نــا مربــوط را در ســخنمان اشــکار نســازیم‪‎.‎‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬رقیه رجبی مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 11‬اسفراین‏‬ ‫سندروم دنیای‬ ‫مدرن تهدیدی‬ ‫برای کودکان‬ ‫سرویس زندگی‬ ‫در دســت گرفتــن موبایــل و ســرگرم بــودن اعضــای خانــواده‬ ‫و فرزنــدان بزرگ تــر‪ ،‬حتــی موجــب توجــه کــودکان کوچک تــر‬ ‫و یکــی‪ ،‬دوســاله خانواده هــا بــه ایــن وســیله شــده و انهــا نیــز‬ ‫از همــان ســنین‪ ،‬نخســتین عالقه هــای خــود را بــا درخواســت‬ ‫پخــش موســیقی و‪ ...‬اغــاز می کننــد؛ رونــدی کــه اگــر مدیریــت‬ ‫و محــدود نشــود‪ ،‬اتفاقــات ناخوشــایندی را در رونــد رشــد ذهنــی‬ ‫کــودکان ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گــروه زندگــی ‪ -‬اینکــه سال هاســت تلویزیــون بــه عضــو ثابــت‬ ‫و جدانشــدنی بســیاری از خانواده هــا تبدیــل شــده و بســیاری‬ ‫از مــادران ان را به عنــوان پرســتار کودکشــان انتخــاب کرده انــد‬ ‫تــا بــه امــور خانــه برســند و بــرای طوالنی تــر کــردن ســاعت کار‬ ‫ایــن پرســتار‪ ،‬از فیلم هــا و ســی دی های کارتــون هــم اســتفاده‬ ‫می کننــد بــه کنــار‪ ،‬چنــد ســالی اســت اســتفاده از گوشــی های‬ ‫موبایــل و تبلــت هــم میــان کــودکان رواج فوق العــاده ای یافتــه و‬ ‫حتــی برخــی از انهــا از همــان ســنین بســیار کــم‪ ،‬گوشــی یــا تبلــت‬ ‫اختصاصــی دارنــد و سرشــان مــدام گــرم بازی هــای کامپیوتــری و‬ ‫حتــی حضــور در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫اختاللی بسیار جدی‬ ‫ســندروم صفحــات الکترونیــک اختاللــی اســت کــه عمدتــا در‬ ‫میــان کــودکان کم سن وســال رخ می دهــد؛ کــودکان زیــر ‪۱۰‬یــا‬ ‫‪ ۱۱‬ســال‪ .‬کودکانــی کــه در ســال های اغازیــن و بســیار مهــم رشــد‬ ‫ذهنــی و مغزی شــان‪ ،‬زمــان زیــادی از وقــت خــود را پــای صفحــات‬ ‫الکترونیــک می گذراننــد و حضــور در ایــن فضــا‪ ،‬اختــاالت رشــدی‬ ‫برایشــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه حانیــه علی مــددی‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬ایــن کــودکان عمدتــا‬ ‫دارای مشــکالت خلقــی‪ ،‬اضطرابــی و شــناختی بــوده و در‬ ‫تنظیــم عواطفشــان مســئله دارنــد‪ .‬خلــق و خوی شــان به صــورت‬ ‫غیرطبیعــی بــاال و پاییــن مــی رود‪ ،‬دارای اســترس و نگرانی انــد‪،‬‬ ‫خــواب باکیفیتــی ندارنــد‪ ،‬در ایجــاد ارتبــاط مشــکل داشــته و‬ ‫ارتبــاط چشــمی کمــی برقــرار می کننــد‪ ،‬شــنونده های خوبــی‬ ‫نیســتند‪ ،‬پرخاشــگرند و ‪ ...‬البتــه تمــام ایــن نشــانه ها بــا هــم بــروز‬ ‫نکــرده و معمــوال ًکــودکان چنــد نشــانه را از خــود بــروز می دهنــد‪.‬‬ ‫علی مــددی در گفت وگــو بــا همشــهری ایــن نکتــه را هــم‬ ‫می گویــد کــه ایــن نشــانه ها عمدتــا شــبیه عالئــم اختــال اوتیســم‬ ‫اســت و در برخــی تحقیقــات نیــز بــه ارتبــاط میــان گســترش‬ ‫فضــای دیجیتــال بــا انفجــار اوتیســم اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫تصاویــر | رقــص رنگ هــا پــل ورود بــه ســرزمین ناشــناخته ‬ ‫کــودکان اوتیســم | میانبــری بــرای ارتبــاط بــا فــرد اوتیســم‬ ‫تعامالت مجازی و بی کیفیت‬ ‫رشــد مغــزی کــودکان در ‪ ۳-۲‬ســال ابتدایــی زندگی شــان بســیار‬ ‫باالســت‪ ،‬انقــدر کــه در مجمــوع دیگــر ســال ها بــه ایــن میــزان‬ ‫نبــوده و عمدتــا لطمه هــای واردشــده نیــز در ایــن ســنین‪ ،‬بــه‬ ‫راحتــی در ســال های بعــد قابل جبــران نخواهــد بــود‪ .‬کودکانــی‬ ‫کــه در ایــن ســنین در معــرض صفحــات الکترونیــک کــه تلویزیــون‬ ‫نیــز در زمــره انهــا محســوب می شــود قــرار می گیرنــد‪ ،‬بــا اختــال‬ ‫جــدی گفتــار و ایجــاد تعامــل بــا دیگــران مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫علی مــددی می گویــد‪« :‬ایــن کــودکان بــه جــای قــرار گرفتــن در‬ ‫فضایــی واقعــی و برقــراری ارتبــاط باکیفیــت‪ ،‬در فضــای مجــازی‬ ‫و دیجیتــال قــرار دارنــد بــه همیــن دلیــل گفتــار در انهــا بــه خوبــی‬ ‫رشــد نمی کنــد‪ .‬انهــا در ایــن فضــا به صــورت منفعــل عمــل کــرده‬ ‫و اطالعاتــی بــا ســرعت بــاال دریافــت می کننــد کــه ذهن شــان‬ ‫در پــردازش انهــا بــا مشــکل مواجــه شــده و بــه هــم می ریــزد‪.‬‬ ‫درحالی کــه اطالعــات در دنیــای واقعــی بــا ریتــم مشــخص و‬ ‫ارام تــری بــه انهــا منتقــل شــده و توانایــی پــردازش و تفکــر در‬ ‫مــورد انهــا را دارنــد‪ ».‬‬ ‫مقصران اصلی بروز اختالل‬ ‫اولیــن قدم هــای ســوق دادن کــودکان بــه ســمت اختــال‬ ‫صفحــات الکترونیــک را والدیــن انهــا برمی دارنــد‪ .‬پــدر و مادری که‬ ‫معمــوال خودشــان هــم ســاعات طوالنــی‪ ،‬از تلویزیــون‪ ،‬موبایــل‪،‬‬ ‫ تبلــت و‪ ...‬اســتفاده می کننــد و زمان بنــدی مشــخصی بــرای ان‬ ‫ندارنــد و کودکانشــان نیــز پــا بــه پــای انهــا در معــرض همیــن‬ ‫صفحــات قــرار می گیرنــد‪ .‬دســته دیگــر پــدر و مادرهایــی هســتند‬ ‫کــه به دلیــل عدم اگاهــی از مضــرات صفحــات الکترونیــک‬ ‫بــرای کــودکان‪ ،‬مشــغله های خودشــان یــا بی حوصلگــی‪ ،‬ایــن‬ ‫تجهیــزات را بــه راحتــی در اختیــار فرزندانشــان قــرار می دهنــد‬ ‫و زمان بنــدی و مدیریــت صحیحــی بــر ان اعمــال نمی کننــد‪.‬‬ ‫به گفتــه علی مــددی‪ ،‬ســبک زندگــی خانواده هــا نقــش موثــری‬ ‫در ایــن مســئله دارد‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪« :‬انهــا کــه اوقاتشــان را بــا فعالیت هــای مفیــد پــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬ورزش می کننــد‪ ،‬برنامه هــای تفریحــی مثبــت دارنــد‬ ‫فرزندانشــان را نیــز وارد فضــای ارتباطــی و یادگیــری مثبــت کــرده‬ ‫کــه هــم از جنبــه روانــی و هــم از نظــر جســمی رشــد خواهنــد‬ ‫داشــت‪ .‬ایــن ســبک زندگــی بــرای پیشــگیری و درمــان ایــن اختــال‬ ‫حــرف اول را می زنــد‪».‬‬ ‫برای درمان چه کنیم؟‬ ‫اولیــن قــدم بــرای درمــان کــودکان معتــاد بــه صفحــات‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬محدودکــردن زمــان اســتفاده انهــا از ایــن تجهیــزات‬ ‫اســت‪ .‬انگونــه کــه علی مــددی می گویــد‪ :‬بــرای کــودکان کوچک تــر‬ ‫و کم سن وســال‪ ،‬قطــع کامــل اســتفاده‪ ،‬راه حــل درســت و نســبتا‬ ‫بــدون مشــکلی اســت و چالــش کمتــری ایجــاد می شــود‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫بچه هــای بزرگ تــر کمــی کار ســخت تر اســت و بهتــر اســت بــا‬ ‫شــیوه تعامــل و گفت وگــو و اگاه کــردن انهــا از مضــرات اســتفاده‬ ‫بیــش از حــد بهره منــد شــد‪ .‬همچنیــن حــدود ‪ ۳‬هفتــه تــا یک مــاه‬ ‫بایــد اســتفاده از وســایل الکترونیــک را به طــور کامــل قطــع‬ ‫کنیــم تــا مشــخص شــود مشــکالت پیــش امــده بــه چــه میــزان‬ ‫تحت تاثیــر ایــن فضــا بــوده‪ .‬در ایــن مــدت بــه کــودک فرصــت‬ ‫خواهیــم داد خــودش را در دنیــای واقعــی پیــدا کنــد‪ ،‬تعامــات‬ ‫را شــناخته و انهــا را کشــف کنــد‪ .‬در مــورد کــودکان کوچک تــر‬ ‫همانطــور کــه عنــوان شــد قطــع دسترســی بایــد به صــورت کامــل‬ ‫باشــد امــا بــرای کــودکان بزرگ تــر بــا محــدود کــردن طــی زمــان و‬ ‫مثــا اجــازه اســتفاده انهــا به مــدت یک ســاعت در روز می تــوان‬ ‫پیــش رفــت‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس ایــن را هــم می گویــد کــه در بســیاری از مواقــع‪،‬‬ ‫مقاومــت خــود والدیــن اجــازه درمــان صحیــح و درســت ایــن اختــال‬ ‫را ســلب می کنــد‪ ،‬والدینــی کــه می گوینــد ایــن همــه کــودک پــای‬ ‫تلویزیــون نشســتند‪ ،‬مــا هــم کــودک بودیــم می نشســتیم‪ ،‬مگــر‬ ‫چــه اتفاقــی برایمــان افتــاد‪ ،‬یــا والدینــی کــه نمی تواننــد در مقابــل‬ ‫اصــرار فرزندان شــان مقاومــت کننــد و محبــت مادرانــه و پدرانه اجازه‬ ‫اعمــال محرومیــت را بــه انهــا نمی دهــد‪ ،‬کار را ســخت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫مســائل بایــد ابتــدا در والدیــن بررســی و حــل شــود تــا رونــد درمــان‬ ‫اختــال هــر چــه ســریع تر بــرای کــودک اغــاز شــده و نتیجــه مثبــت‬ ‫ان حاصــل شــود‪».‬‬ ‫ایا ممکن است با انجام واکسیناسیون به بیماری کرونا ‪ 19‬مبتال شویم؟‬ ‫•خیر• واکسن کرونا حاوی ویروس زنده نیست و واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث ابتالی فرد به کرونا نمی شود‪.‬‬ ‫• همچنین واکسیناسیون تحت هیچ شرایطی باعث مثبت شدن تست کرونا در فردنمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می توان پست های پاک شده اکانت اینستاگرام را بازیابی کرد؟‬ ‫بله‪ ،‬می توانید پست ها‪ ،‬استوری ها‪ ،‬ویدیوها و حتی ‪ IGTV‬که به طور تصادفی حذف شده اند را بازیابی کنید‪.‬‬ ‫برای بازیابی استوری و پست های حذف شده در اینستاگرام خود‪ ،‬از ویژگی ‪ Recently Deleted‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫برای دسترسی به این ویژگی‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬ ‫ تنظیمات (‪ )Setting‬را انتخاب کنید‪ - .‬ســپس روی اکانت کلیک کنید و به تنظیمات حســاب کاربری بروید‪ - .‬گزینه ‪ Recently Deleted‬را از منو انتخاب‬‫کنیــد‪ - .‬فایــل هایــی کــه مــی خواهیــد بازیابــی کنیــد را انتخاب کنیــد‪ - .‬روی بازیابی یــا ‪ Restore‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪601‬‬ ‫سرویس امنیت سایبری‬ ‫هفت راه در فضای‬ ‫مجازی برای‬ ‫حفاظت از حریم‬ ‫خصوصی‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫این روزهــا فضــای مجــازی تمــام کارهــا را راحــت کــرده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن فضــا چنــدان هــم کم خطــر نیســت‪ .‬هــر کلیــک و بازدیــد شــما‬ ‫از صفحــات وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی یــک رد پــای‬ ‫دیجیتــال درســت می کنــد‪ .‬هــر مرتبــه کــه افــکار یــا تصاویرتــان را‬ ‫در اینترنــت منتشــر می کنیــد نیــز ممکــن اســت افــراد مختلفــی‬ ‫از جملــه مجرمــان اینترنتــی انهــا را ببیننــد‪ .‬انهــا می تواننــد‬ ‫به روش هــای مختلــف بــه اطالعــات مالــی و ســایر داده هــای‬ ‫حســاس شــما دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬ســازمان هایی کــه داده هــای‬ ‫شــما را جم ـع اوری و اســتفاده می کننــد مســئول محافظــت از انهــا‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا بهتــر نیســت کــه خودتــان هــم کمــی محتاطانه تــر‬ ‫عمــل کنیــد؟‬ ‫گــروه زندگــی‪ -‬حریــم خصوصــی اینترنتــی کــه حریــم خصوصــی‬ ‫انالیــن یــا حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی نیــز نامیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬زیرمجموع ـ ه حریــم خصوصــی داده هــا و یکــی از حقــوق‬ ‫اساســی بشــر اســت‪ .‬ایــن حــق بــه حریــم خصوصــی شــخصی اشــاره‬ ‫دارد کــه در زمــان نمایــش‪ ،‬ذخیــره یــا ارائــه اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫خودتــان در اینترنــت داریــد‪ .‬بــه بیــان ســاده تر‪ ،‬شــما در فضــای‬ ‫مجــازی نیــز ماننــد دنیــای واقعــی ایــن حــق را داریــد کــه بعضــی‬ ‫از اطالعات تــان را بــرای دیگــران فــاش نکنیــد و انهــا را شــخصی و‬ ‫خصوصــی نگــ ه داریــد‪.‬‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی یکــی از موضوعــات مهمی‬ ‫اســت کــه در تمــام کشــورها بــه ان توجــه شــده اســت‪ .‬از کشــورهای‬ ‫اروپایــی گرفتــه تــا امریــکا‪ ،‬کره جنوبــی و هنــد همــه قوانیــن و مقرراتــی‬ ‫را وضــع کرده انــد تــا از حریــم خصوصــی افــراد و اطالعــات انهــا در‬ ‫فضــای مجــازی محافظــت کننــد‪ .‬در کشــور مــا هنــوز بــرای حمایــت‬ ‫از داده هــای افــراد در فضــای مجــازی قانــون جامعــی تصویــب نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬حقوق دانــان بــا اســتناد بــه مــواد و اصولــی کــه‬ ‫در قانون هــای اساســی‪ ،‬جرایــم رایانـه ای و تجــارت الکترونیــک و ســایر‬ ‫قوانیــن وجــود دارد‪ ،‬جــرم ورود بــه حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی‬ ‫را بــه رســمیت می شناســند‪.‬‬ ‫قوانین حریم خصوصی در فضای مجازی‬ ‫در کشــور مــا قوانیــن و مقــررات مختلــف و پراکنــده ای دربــاره‬ ‫نقــض حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی وجــود دارد کــه‬ ‫نمونه هــای مهــم ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫اصل ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۵‬قانون اساسی؛‬ ‫مواد ‪ ۵۸‬تا ‪ ۶۱‬قانون تجارت الکترونیکی؛‬ ‫ماده ‪ ۱۷‬قانون جرایم رایانه ای؛‬ ‫مواد ‪ ۵۸۲‬و ‪ ۶۰۴‬قانون مجازات اسالمی؛‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات‪.‬‬ ‫در تمــام ایــن قوانیــن‪ ،‬احتــرام بــه حریــم خصوصــی افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی به عنــوان اصلــی کلــی پذیرفتــه و بــرای متخلفــان‬ ‫مجازات هایــی مقــرر شــده اســت‪ .‬مثــا مجــازات ورود بــه‬ ‫حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی در مــاده ‪ ۱۷‬قانــون جرایــم‬ ‫رایانــه ای‪ ،‬این طــور تعییــن شــده اســت‪:‬‬ ‫هرکــس به وســیله سیســتم های رایانـه ای یــا مخابراتــی‪ ،‬صــوت یا‬ ‫تصویــر یــا فیلــم خصوصــی یــا خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون‬ ‫رضایــت او منتشــر کنــد یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد‪ ،‬بــه‬ ‫نحــوی کــه منجــر بــه ضــرر یــا عرفــا موجــب هتــک حیثیــت او شــود‪،‬‬ ‫بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا ‪ ۲‬ســال یــا جــزای نقــدی از ‪ ۵‬تــا ‪۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال یــا هــردو مجــازات محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬بــرای شــکایت از نقــض حریــم خصوصــی‬ ‫می توانیــد بــا اســتناد بــه مــدارک و ادلـه ای کــه داریــد بــه پلیس فتــا‬ ‫یــا دادســرای مبــارزه بــا جرایــم رایان ـه ای مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا هنــوز بــرای حمایــت از حریــم خصوصــی افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی قانــون جامعــی‬ ‫وضــع نشــده اســت‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۱۳۹۶‬وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬پیش نویــس الیحــه حمایــت از داده و حریــم‬ ‫خصوصــی در فضــای مجــازی را منتشــر کــرد‪ .‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫ایــن الیحــه هنــوز بــه تصویــب مجلس شــورای اســامی نرســیده‬ ‫و بــه صــورت قانــون درنیامــده اســت‪.‬‬ ‫چگونه از حریم خصوصی خود در فضای مجازی محافظت کنیم؟‬ ‫کســانی کــه حریــم خصوصــی دیگــران در فضــای مجــازی را‬ ‫زیــر پــا بگذارنــد مجــازات می شــوند‪ ،‬امــا بهتــر نیســت کــه‬ ‫خودمــان نیــز از اطالعــات شــخصی مان در ایــن فضــا محافظــت‬ ‫کنیــم؟ همــه بایــد بــرای حفاظــت از اطالعــات و ایمن ســازی‬ ‫سیســتم ها و دســتگاه های الکترونیکــی خــود تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫اقدامــات بســیاری بــرای حفاظــت از حریــم خصوصــی در فضــای‬ ‫مجــازی و افزایــش امنیــت ســایبری وجــود دارنــد کــه در ادامــه‬ ‫قربانیان دورکاری‬ ‫در جرایم پولشویی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از وجــود کالهبــرداران فضــای ســایبری را در‬ ‫فضــای وب‪،‬شــبکه هــای اجتماعــی و ســایت هــای واســطه گــر‬ ‫اینترنتــی یــاد اور شــد و نســبت بــه شــگرد جدیــد پولشــویی بــا‬ ‫چگونه اگاهی خودمان را در مورد امنیت‬ ‫سایبری کسب و کار ارتقاء دهیم؟‬ ‫مهم تریــن انهــا را برایتــان توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درباره روش حفاظت از حریم خصوصی تان سوال کنید‬ ‫یکــی از بهتریــن کارهــا بــرای محافظــت از اطالعــات شــخصی‬ ‫در اینترنــت ایــن اســت کــه هنــگام انجــام هــر تراکنــش انالیــن‬ ‫از خودتــان ایــن ‪ ۴‬ســوال را بپرســید‪:‬‬ ‫چه کسی اطالعاتم را جمع اوری می کند؟‬ ‫ایــا ارائــه ایــن اطالعــات بــرای انجــام معاملــه و خریــد و فــروش‬ ‫کاال یــا خدمــات ضــروری اســت؟‬ ‫برای داده هایم چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫ارائه این اطالعات چه عواقبی دارد؟‬ ‫پاســخ ایــن ســواالت را بایــد در سیاسـت نامه حریــم خصوصــی‬ ‫وب ســایت یــا شــبکه اجتماعــی مدنظرتــان پیــدا کنیــد‪ .‬معمــوال‬ ‫در ایــن سیاســت نامه‪ ،‬مقــررات جمــع اوری‪ ،‬اســتفاده یــا‬ ‫افشــای اطالعات تــان و روش هــای محافظــت از ان نوشــته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن سیاســت نامه اغلــب پاییــن صفحــات‬ ‫وب ســایت ها یــا کنــار بخــش معرفــی انهــا می ایــد‪ .‬اگــر در‬ ‫وب ســایت یــا شــبکه اجتماعــی ایــن مقــررات را پیــدا نمی کنیــد‪،‬‬ ‫بــرای اطمینــان بیشــتر بــا مســئول حفاظــت از حریــم خصوصــی‬ ‫ان وب ســایت یــا شــبکه اجتماعــی تمــاس بگیریــد‪ .‬در صورت ـی ‬ ‫کــه هریــک از مقــررات ایــن سیاســت نامه را نمی پســندید‪،‬‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود به ویــژه داده هــای حســاس ماننــد‬ ‫داده هــای پزشــکی یــا مالــی را ارائــه نکنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی شــرکت ها از اطالعــات شــخصی شــما بــرای تحلیــل بــازار‬ ‫یــا ســایر اهــداف بازاریابــی اســتفاده می کننــد‪ .‬ممکــن اســت بنــا‬ ‫بــه همیــن دالیــل‪ ،‬اطالعات تــان را در اختیــار ســایر شــرکت ها نیــز‬ ‫بگذارنــد‪ .‬بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه شــرکت های فعــال در‬ ‫حــوزه فضــای مجــازی بــه شــما ایــن فرصــت را بدهنــد کــه رضایــت‬ ‫خــود را بــرای به کارگیــری اطالعات تــان اعــام کنیــد یــا اینکــه به طــور‬ ‫کلــی از دریافــت خدمــات ان شــرکت انصــراف بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬میزان به اشتراک گذاری اطالعات شخصی را محدود کنید‬ ‫دنبــال روشــی هوشــمندانه بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی‬ ‫انالیــن خــود هســتید؟ در شــبکه های اجتماعــی بیــش از حــد‬ ‫دربــاره خودتــان اطالعــات منتشــر نکنیــد‪ .‬ارائــه اطالعــات بیــش‬ ‫از انــدازه در اینســتاگرام‪ ،‬توئیتــر و ماننــد ان می توانــد دسترســی‬ ‫مجرمــان ســایبری بــه اطالعــات شناســایی شــما را راحت تــر‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬ممکــن اســت هویت تــان دزدیــده و‬ ‫جعــل شــود‪ ،‬قربانــی جرایمــی ماننــد کالهبــرداری اینترنتــی یــا‬ ‫قلــدری ســایبری شــوید یــا اینکــه مجرمــان بــه اطالعــات مالــی‬ ‫شــما دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت کــه از واردکــردن اطالعــات واقعــی در بخــش «دربــاره‬ ‫مــن» شــبکه های اجتماعــی خــودداری کنیــد‪ .‬الزم نیســت همــه‬ ‫بداننــد کــه شــما در چــه ســالی یــا در کجــا متولــد شــده اید‪ .‬ارائــه‬ ‫چنیــن اطالعاتــی در فضــای مجــازی‪ ،‬شــما را هدفــی اســان‬ ‫بــرای ســرقت هویــت می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬نبایــد هیچ وقــت‬ ‫بخــش تنظیمــات حریــم خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی را‬ ‫نادیــده بگیریــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن بخــش می توانیــد تعــداد‬ ‫افــرادی را کــه مطالــب شــما را می بیننــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گذرواژه ای پیچیده انتخاب کنید‬ ‫کار مهــم دیگــری کــه بایــد در شــبکه های اجتماعــی و به طــور کلــی‬ ‫فضــای مجــازی انجــام بدهیــد‪ ،‬توجــه بــه گــذرواژه یا پســوردهایتان‬ ‫اســت‪ .‬بــرای تمــام حســاب های کاربــری خــود در اینترنــت‬ ‫گذرواژه هــای مطمئــن و پیچیــده انتخــاب کنیــد تــا از هک شــدن‬ ‫اطالعات تــان جلوگیــری شــود‪ .‬بهتریــن گــذرواژه ترکیبــی از اعــداد‪،‬‬ ‫نویس ـه های خــاص و حــروف بــزرگ و کوچــک اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بهتــر اســت از گزینــه احــراز هویــت چندمرحل ـه ای کــه‬ ‫در بیشــتر شــبکه های اجتماعــی تعبیــه شــده اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫فعال کــردن ایــن گزینــه‪ ،‬احتمــال هک شــدن حســاب کاربــری یــا‬ ‫اینکــهقربانــیحملــهســایبریشــوید‪،‬کاهــشچشــمگیریمی یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حواستان به مرورگرتان باشد‬ ‫شــرکت ها و وب ســایت های اینترنتــی هــر کاری را کــه اینترنتــی‬ ‫انجــام می دهیــد رصــد می کننــد‪ .‬هــر تبلیــغ اینترنتــی‪ ،‬شــبکه‬ ‫اجتماعی و وب سایت‪ ،‬اطالعاتی درباره موقعیت مکانی یا عادات‬ ‫عضویــت در صرافــی انالیــن داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬‬ ‫ســرهنگ جواد جهانشــیری در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫مراجعــه تعــدادی از کاربــران فضــای مجــازی تحــت عنــوان شــاکی‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان مشــخص شــد ایــن افــراد در تلــه پولشــویی‬ ‫گرفتــار شــده انــد کــه طــی بررســی هــای مقدماتــی مشــخص شــد‬ ‫تمامــی ایــن افــراد بــه اتهــام معاونــت در جــرم در قبــال قانــون‬ ‫مســئول بــوده و متاســفانه ملــزم بــه پرداخــت ضــرر و زیــان ناشــی‬ ‫از کالهبــرداری صــورت گرفتــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وب گــردی شــما جمــع اوری می کنــد‪ .‬اطالعــات جمع اوری شــده‬ ‫بیــش از انچــه فکــر کنیــد شــخصیت و هویت تــان را اشــکار‬ ‫می کننــد‪ .‬مثــا ممکــن اســت خودتــان را فــردی بســیار باهــوش‬ ‫بدانیــد کــه هرگــز دربــاره مشــکالت پزشــکی و بیماری هایــش در‬ ‫توئیتــر چیــزی نمی نویســد یــا تمــام اعتقاداتــش را در فیس بــوک‬ ‫ب ه اشــتراک نگذاشــت ه اســت‪ ،‬اما این فکر چندان درســت نیســت‪.‬‬ ‫همیشــه ایــن احتمــال وجــود دارد وب ســایت هایی کــه روزانــه از‬ ‫انهــا بازدیــد می کنیــد‪ ،‬تمــام داده هایتــان را بــرای اهــداف بازاریابــی‬ ‫در اختیــار شــرکت های دیگــر بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــرای حفاظــت از اطالعــات در چنیــن مواقعــی‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫افزونه هــای مرورگــر ماننــد ‪ uBlock Origin‬اســتفاده کنیــد‪ .‬چنیــن‬ ‫افزونه هایــی از اجــرای بدافزارهــا در مرورگــر جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫نصــب انهــا راهــی اســان بــرای مســدودکردن تبلیغــات نیــز هســت‪.‬‬ ‫عــاو ه بــر ایــن‪ ،‬بهتر اســت هنگام خــروج از مرورگــر کوکی هایتان‬ ‫را حــذف کنیــد‪ .‬ایــن کوکی هــا بایــد مرتــب حــذف شــوند تــا‬ ‫وب ســایت ها‪ ،‬شــرکت های تبلیغاتــی و اشــخاص دیگــر نتواننــد از‬ ‫انهــا بــرای ردیابــی انالیــن شــما اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫راه دیگــر بــرای تامیــن امنیــت مرورگــر ایــن اســت کــه ســراغ‬ ‫وب ســایت هایی برویــد کــه در ادرس اینترنتــی انهــا عبــارت‬ ‫«‪ »https‬و تصویــر یــک قفــل ســبزرنگ کوچــک درج شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن عبــارت نشــان می دهــد کــه اطالعــات شــما‬ ‫رمزگــذاری شــده و ایمــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انتی ویروسی قدرتمند نصب کنید‬ ‫امــروزه ویروس هــای اینترنتــی و بدافزارهــا ماننــد یــک دهــه‬ ‫پیــش رواج ندارنــد‪ ،‬امــا هنــوز تمــام نشــده اند! بدافزارهــا ممکــن‬ ‫اســت یکــی از ایــن خطــرات را بــه همــراه داشــته باشــند‪:‬‬ ‫ دسترسی غیرمجاز به اطالعات شخصی و مالی؛‬‫ کنترل رایانه از راه دور توسط هکرها؛‬‫ ردیابی موقعیت مکانی افراد‪.‬‬‫می توانیــد بــا چنــد کار ســاده از اطالعــات شــخصی خود محافظت‬ ‫کنیــد‪ .‬نصــب برنامــه انتی ویروس قدرتمند یکی از این کارهاســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامه هــا بایــد مرتــب بـه روز شــوند‪ ،‬چراکــه ســازندگان چنیــن‬ ‫برنامه هایــی هــر روز روشــی جدیــد بــرای حفاظــت از اطالعات تــان‬ ‫کشــف می کننــد‪ .‬پــس بایــد به روزرســانی خــودکار ایــن برنامه هــا را‬ ‫فعــال کنیــد یــا اینکه به محض انتشــار نســخه جدیــد‪ ،‬انهــا را به روز‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن بهتــر اســت سیســتم فایــروال رایانه خــود را فعال‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن سیســتم از دسترســی غیرمجــاز دیگــران بــه اطالعــات‬ ‫شــما جلوگیــری خواهــد کرد‪.‬‬ ‫عــاو ه بــر ایــن‪ ،‬باید به امنیت ســایر دســتگاه های الکترونیکی تان‬ ‫ماننــد تلفــن همــراه نیــز توجــه کنیــد و تمــام اقدامات گفته شــده را‬ ‫بــرای انهــا نیز انجــام بدهید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬فیشینگ را گزارش کنید‬ ‫اگــر در محــل کارتــان ایمیلــی مشــکوک دریافــت کرده ایــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫در اســرع وقــت موضــوع را بــه مدیــر فنــاوری اطالعــات شــرکت‬ ‫گــزارش بدهیــد‪ .‬اگــر هــم در خانــه هســتید و ایمیــل یــا پیامــک‬ ‫مشــکوکی دریافــت کرده ایــد‪ ،‬روی لینک هــای داخــل ان کلیــک‬ ‫نکنیــد یــا بــه ان پاســخ ندهیــد زیــرا احتمــال فیشــینگ وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬می توانیــد ارســال کننده ایمیــل یــا پیامــک را بــاک‬ ‫کنیــد و موضــوع را بــه پلیــس فتــا اطــاع بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از اینترنت وای فای ایمن استفاده کنید‬ ‫شــبکه های اینترنــت بی ســیم یــا هات اســپات همیشــه امــن‬ ‫نیســتند‪ .‬اتصــال بــه اینترنــت وای فــای ناشــناس بــه صاحبــان ان‬ ‫اجــازه می دهــد تــا تمــام کارهــای اینترنتــی یــا رایانــه ای شــما را‬ ‫زیرنظــر بگیرنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت از اتصــال بــه وای فــای ناشــناس‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬در صــورت اســتفاده از وای فــای عمومــی نیــز بهتــر‬ ‫اســت وارد حســاب های کاربــری مهــم ماننــد ایمیل یا حســاب های‬ ‫مالــی نشــوید‪.‬‬ ‫حافظــت از حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی یکــی از حقــوق‬ ‫اساســی شماســت و بایــد بــرای ان تــاش کنیــد‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫در قوانیــن مختلــف نقــض حریــم خصوصــی جــرم شــناخته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا اســتفاده از روش هایــی کــه گفتیــم می توانیــد حفــظ‬ ‫حریــم خصوصی تــان را در فضــای اینترنــت تضمین کنیــد‪ .‬از قدیم‬ ‫گفته انــد کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قربانیــان پولشــویی کــه در فضــای وب ‪،‬‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی و ســایت هــای واســطه گــر اینترنتــی‬ ‫بدنبــال دور کاری بودنــد بــا دریافــت پیشــنهاد دریافــت‬ ‫دســتمزد بــه ازای کار پیشــنهاد شــده در زمینــه رمــز ارز‬ ‫‪،‬نســبت بــه احــراز هویــت در صرافــی انالیــن اقــدام کــرده و‬ ‫ضمــن ارائــه مشــخصات هویتــی و کارت بانکــی خــود درتلــه‬ ‫پولشــویی توســط شــخص اگهــی دهنــده گرفتــار شــده و در‬ ‫نهایــت وجوهــی کــه منشــاء کالهبــرداری داشــته بواســطه افــراد‬ ‫موصــوف از چرخــه کالهبــرداری خــارج مــی گــردد ‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز تقریبــا ً هــر شــرکتی در سراســر جهــان دارای‬ ‫نوعــی زیرســاخت دیجیتــال اســت‪ ،‬کارمنــدان بــا رایانــه کارمی کنند‬ ‫و حتــی اســناد بــه صــورت دیجیتالــی ذخیــره می شــوند و بــدون‬ ‫رعایت اصول و مقررات امنیتی در معرض حمالت ســایبری قرار‬ ‫خواهنــد گرفت‪.‬شــما می توانیــد انتــی ویروس هــا و فایروال هــای‬ ‫درجــه یــک داشــته باشــید‪ ،‬امــا اگر کارمندان شــما از نحــوه ی وقوع‬ ‫حمالت ســایبری اگاه نباشــند‪ ،‬زیرســاخت دیجیتال شــما در خطر‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بــرای جلوگیــری از نقــض داده هــا‪،‬‬ ‫بایــد دانــش امنیــت ســایبری را ارتقــا دهیــد‪ ،‬در ایــن مقالــه نــکات‬ ‫ســایبری ارزشــمندی بــرای محافظــت از سیســتم های دیجیتــال‬ ‫شــرکت شــما ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از امنیــت ســایبری چیســت؟دانش امنیــت ســایبری‪،‬‬ ‫اطــاع از نحــوه ی دسترســی هکرهــا بــه رایانــه شــما اســت‪ ،‬یــا ایــن‬ ‫کــه چگونــه ویروس هــا می تواننــد سیســتم های دیجیتــال شــما‬ ‫را الــوده کننــد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن کارمنــدان قــادر خواهنــد بــود تــا در‬ ‫برابــر تهدیــدات ســایبری نقــش خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫چــرا اگاهــی از امنیــت ســایبری مهــم اســت؟یکی از بزرگ تریــن‬ ‫مقصــران حمــات ســایبری خطــای انســانی اســت‪ ،‬بــرای مثــال‬ ‫کارمنــدی کــه دانــش امنیــت ســایبری الزم را نــدارد‪ ،‬ایمیل هــای‬ ‫هرزنامــه را بــاز می کنــد و روی لینک هــای تهدیــد کننــده کلیــک‬ ‫می کنــد‪. ،‬شــما می توانیــد یــک سیســتم امنیتــی قــوی داشــته‬ ‫باشــید امــا یــک اشــتباه از ســوی یــک کارمنــد موجــب می شــود‬ ‫زیرســاخت دیجیتــال شــما بــه خطــر بیفتــد‪ ،‬برخــی از بزرگ تریــن‬ ‫ســازمان ها در جهــان‪ ،‬نقض هــای ســایبری را تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ‪ CRN‬بانــک فلــگ اســتار در ژوئــن ‪ 2022‬یــک‬ ‫نقــض داده داشــت و بیــش از ‪ 1.58‬میلیــون نفــر تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬همیــن گــزارش نشــان می دهــد کــه میانگیــن پرداختــی‬ ‫بــرای حمــات بــاج افــزار از ســال ‪ 2021‬تــا ‪ 71‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه است‪.‬تشــخیص زود هنــگام نقــض امنیــت ســایبری باعــث‬ ‫می شــود‪ :‬در هزینه هــای شــرکت خــود صرفــه جویــی کنیــد‪،‬‬ ‫شــهرت و اعتبــار خــود را افزایــش دهیــد‪ ،‬از خرابی هــای شــرکت‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪ ،‬از دســت رفتــن اطالعــات جلوگیــری کنیــد ‪،‬ایــن‬ ‫توانایــی را بــه شــما می دهــد کــه پیــش از یــک حملــه دیگــر امنیــت‬ ‫خــود را بــه ســرعت افزایــش دهید‪.‬بــا ایــن حــال شــرکت شــما تنهــا‬ ‫در صورتــی می توانــد تهدیــدات ســایبری را زود تشــخیص دهــد که‬ ‫بــه درســتی امــوزش دیــده باشــد‪ ،‬چــه یــک کســب و کار کوچــک‬ ‫باشــید؛ چــه یــک شــرکت بــزرگ‪ ،‬اگاهــی از امنیــت ســایبری بــرای‬ ‫جلوگیــری از نقــض از اطالعــات ضــروری اســت‪.‬‬ ‫نکاتــی بــرای ارتقــا اگاهــی از امنیــت ســایبری‪:‬در ایــن بخــش‬ ‫نکاتــی بــرای کاهــش خطــر نفــوذ هکرها به سیســتم شــرکت شــما‬ ‫ارائــه کرده ایم‪.‬قوانیــن و مقــررات امنیــت ســایبری را در روز اول‬ ‫اجــرا کنید‪.‬اکثــر شــرکت ها لیســتی از سیاسـت ها و رویه هــا را در‬ ‫روز اول کار خــود بــه کارمنــدان جدیــد ارائــه می دهنــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫کارکنــان خــود را قبــل از شــروع کار بــا رایانــه از قوانیــن امنیــت‬ ‫ســایبری اگاه کنیــد‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنیــد که کارمنــدان جدید را‬ ‫در مــورد اســتفاده صحیــح از اینترنــت‪ ،‬درایورهــای خارجــی‪ ،‬نقــاط‬ ‫دسترســی در رایانه هــای مطلــع کرده ایــد‪ .‬همچنیــن بایــد لیســتی‬ ‫از ســایت هایی کــه ورود بــه انهــا ممنــوع اســت را بــه کارکنــان ارائــه‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــه کارمنــدان جدیــد اطــاع دهیــد کــه افــراد غیرمجــاز حــق‬ ‫دسترســی بــه رایانــه شــما را ندارنــد‪ ،‬می توانیــد به کارمنــدان جدید‬ ‫ویدئوهــای اموزشــی ارائــه دهیــد‪ ،‬هنگامــی کــه کارکنــان از همــان‬ ‫ابتــدا از قوانیــن اگاه شــوند‪ ،‬هنــگام دسترســی بــه رایانــه اقدامــات‬ ‫احتیاطــی بیشــتری انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫کارکنــان خــود را بــه طــور منظــم امــوزش دهیــد‪ :‬حتــی‬ ‫اگــر از ابتــدا مقــررات امنیــت ســایبری را بــه کارکنــان خــود رائــه‬ ‫کرده ایــد؛ همچنــان بایــد بــه طــور منظــم انهــا را امــوزش دهیــد‪،‬‬ ‫هکرهــا همیشــه در حــال توســعه راه هــای جدیــد بــرای نفــوذ بــه‬ ‫زیرســاخت های دیجیتــال هســتند و هــر ســاله ویروس هــای‬ ‫جدیــدی تولیــد می کننــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد کارکنــان خــود را در جریان‬ ‫اخریــن خطــرات قــرار دهیــد‪ ،‬اموزش امنیت ســایبری باید شــامل‬ ‫مــوارد زیــر باشــد‪.1:‬اطالعاتی در مــورد انــواع مختلــف ویروس هــا‬ ‫و عملکــرد انها‪.2.‬چگونــه از کالهبرداری هــای فیشــینگ جلوگیــری‬ ‫کنیم‪.3.‬ســایت و لینک هــای اینترنتــی پرخطــر چگونــه بــه نظــر‬ ‫می رســند‪.4.‬خطر اســتفاده از ‪ USB‬و هــارد دیســک های شــخصی‬ ‫‪.5‬علت نیاز به رمزهای عبور قوی‪.‬‬ ‫‪.6‬نحوه گزارش یک مشکل امنیتی‬ ‫ایــن اموزش هــا همچنیــن تهدیــدات بالقــوه را بــه کارکنــان‬ ‫شــما یــاداوری می کنــد‪ ،‬هنــگام کاربــا اینترنــت بایــد بــه مــوارد‬ ‫زیــر توجــه کــرد‪:‬‬ ‫کنتــرل تمــام نقــاط دسترســی‪:‬اگر نقــاط دسترســی را کنتــرل‬ ‫نکنیــد هکرهــا از طریــق اتصــاالت اینترنــت می تواننــد بــه سیســتم‬ ‫شــما نفوذ کنند‪ ،‬شــما باید ازهر سیســتم در زیرســاخت دیجیتال‬ ‫خــود بــا رمــز عبــور محافظــت کنیــدو همچنیــن از احــراز هویــت‬ ‫دومرحلــه ای اســتفاده کنیــد‪ ،‬عــاوه برایــن بایــد حســاب های‬ ‫غیرفعــال کارمنــدان قبلــی را ببندیــد؛ زیــرا ایــن حســاب ها‬ ‫می توانند به مجرمان ســایبری دسترســی اســانی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫شــما فقــط بایــد دسترســی اداری را بــرای کارمنــدان مــورد اعتمــاد‬ ‫فراهــم کنیــد‪ ،‬نظــارت بــر مصــرف اینترنــت و افــرادی کــه بــه طــور‬ ‫منظــم بــه ان دسترســی دارنــد‪ ،‬هــم بایــد فرامــوش نشــود‪ ،‬در‬ ‫نهایــت شــما بایــد یــک فایــروال و نــرم افزارانتــی ویــروس قــوی‬ ‫داشــته باشــید تــا امنیــت ســایبری خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫تشــویق گــزارش رویداد‪:‬ممکــن اســت اشــتباهاتی رخ دهــد‪،‬‬ ‫احتمــال دارد بــا یــک کلیــک روی یــک پیونــد توســط یــک کارمنــد‪،‬‬ ‫رایان ـه ی شــخصی انهــا بــا ویــروس الــوده شــود‪ ،‬امــا اگــر مشــکل‬ ‫را زود تشــخیص دهیــد‪ ،‬می توانیــد از اســیب بیشــتر جلوگیــری‬ ‫کنیــد‪ ،‬کارمنــدان خــود را تشــویق کنیــد تــا حــوادث را فــورا بــه تیــم‬ ‫فنــاوری اطالعــات خــود گــزارش دهنــد تــا بتواننــد تهدیــدات را قبل‬ ‫از اینکــه کل سیســتم دیجیتــال شــما الــوده شــود؛ حــذف کننــد‪.‬‬ ‫ســخن اخــر‪ :‬امــوزش امنیــت ســایبری بــرای کارکنــان‪ ،‬دانــش‬ ‫انهــا را در مــورد تهدیــدات بالقــوه افزایــش می دهــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫انهــا می تواننــد بــرای محافظــت از شــرکت شــما بــا یکدیگــر‬ ‫همــکاری کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -601‬سال هشتم‬ ‫‪-601-- 1444‬‬ ‫‪/‬صفر‪1444/‬‬ ‫‪/22‬صفر‪/‬‬ ‫‪/ 19 - 1401 //06‬سپتامبر‪22 - 2022 /‬‬ ‫دوشنبه ‪06//28‬‬ ‫‪97‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا گردی‬ ‫روستای پاقلعه‏‬ ‫‏ وجه تسمیه روستای پاقلعه ‏‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعه از توابع بخش مرکزی شهرســتان رامیان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل‬ ‫ارام ‪،‬‏از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه‬ ‫منطقهــی تفریحــی جامهشــوران محــدود میشــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح‬ ‫دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متــر‏بــوده و بــا داشــتن اقلیــم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتانهای‬ ‫ســرد و تابســتانهای معتدل اســت‪ .‬پس در دســتهی روســتاهای ییالقی قرار‬ ‫میگیــرد‪ .‬پاقلعــه‏پیــش از هرچیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی‬ ‫شــگفتانگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‏‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه حکایــت دارد‪ .‬ایــن‬ ‫قلعه‏در زمان تیرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم اشــکانیان بوده‬ ‫اســت‪ .‬نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاسـم‏خان مقصودلــو‬ ‫» بــوده‏اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد‬ ‫فندرســک» نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام‬ ‫داده اســت؛ ‏علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران‬ ‫دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‏‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع‬ ‫دســتی روســتای پاقلعــه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعی روســتای پاقلعه‬ ‫‏محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب‏ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و‬ ‫در میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار‬ ‫دارد ایــن اســتخر‏بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا‬ ‫متــر چشــم‏اندازی بســیار زیبــا و رویایــی دارد اب ایــن اســتخر طبیعــی از‬ ‫چشــمه‏های جوشــان تامیــن‏می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را‬ ‫بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان ‏‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان‬ ‫و ‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‏‪.‬‬ ‫نوع تاسیسات گردشگری موجود در ان روستا با ذکر تاسیسات ‪:‬اقامتگاه‬ ‫بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت قلعــه میــران –‬ ‫‏خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز امکانــات و زیرســاخت های‬ ‫موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران ( همــراه بــا تصاویــر )دارای راه‬ ‫‏اســفالته – ســوپر مارکت – نانوایی – در مســیر روســتای پاقلعه به ابشــار‬ ‫پشــمکی ســاختمان خدماتــی و رفاهــی ( ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه ‏)‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را‬ ‫همراهــی می‏کنــد‏‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی به جشــن و ســرور و در ایام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری م ـ ‏‬ ‫‏چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت‬ ‫کــه بــا مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی‏شــود‪ .‬نــی ســاز همیشــگی و‬ ‫همــراه مــردم‏روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی‬ ‫ی کنــد‪ .‬مــردم میانســال و کهنســال روســتا معمــوال ًاز پوشــاک‬ ‫را همراهــی مـ ‏‬ ‫س هیــا محلــی‬ ‫ی کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫محلــی اســتفاده‏م ـ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز‬ ‫اســتفاده مـ ‏‬ ‫از دامن‏هــای کوتــاه‪،‬‏پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫مـ ‏‬ ‫و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده‏انــد‪ .‬جوانــان روســتا در مراســم ویــژه و‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫جش ـن‏ها از لبــاس محلــی اســتفاده م ـ ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه‬ ‫فعالیت‏هــای زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی اســتوار‏شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪.‬‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه‬ ‫تولیــد انــواع صنایــع دســتی ماننــد‏قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چادر شــب‬ ‫و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‏‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی‬ ‫ان شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن‬ ‫محصــوالت‏باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت‬ ‫‪ ،‬پشــم و انواع فراورده‏های لبنی مانند شــیر‪ ،‬پنیر و ماســت از محصوالت‬ ‫دامــی ان‏اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس‬ ‫نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته‬ ‫اســت کــه در‏ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‏‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن‏ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت‬ ‫دوم اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫حیف که به تماشای‬ ‫«زاالوا» عده کمی‬ ‫نشستند‬ ‫سرویس فرهنگ و سینما‬ ‫کارگــردان فیلــم ســینمایی «زاالوا» بــا بیــان اینکــه مــردم فیلــم‬ ‫را دوســت داشــتند امــا حیــف شــد کــه تعــداد کمــی ان را دیدنــد‬ ‫از عنــوان تازه تریــن فیلــم ایداپناهنــده با عنــوان «ماجرای قوی‬ ‫ســیاه» بــا مضمونی درام و عاشــقانه خبــر داد‪.‬‬ ‫ارســان امیــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه نظــری‬ ‫در بــاب اکــران زاالوا در طــی تابســتان (شــروع اکــران از ‪۸‬‬ ‫تیرمــاه) دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در مــورد اثــاری از جنــس زاالوا‬ ‫بایــد در شــرایط اکــران‪ ،‬بســیار کار شــود تــا مــردم انهــا را‬ ‫ببیننــد و بــا ایــن کــه فیلمــی ژانــر و قصــه گــو اســت امــا بایــد‬ ‫تبلیغاتــش جــا بیفتــد چــرا کــه متفــاوت از ســینمای روز ایران‬ ‫اســت و در رقابــت بــا فیلــم هــای کمــدی کار ســختی اســت‬ ‫کــه مخاطــب را بــرای ژانرهــای دیگــر بــه ســینما کشــاند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرایط ســختی بــرای‬ ‫کشــاندن مــردم بــه ســینما داشــتیم وضعیــت تماشــای زاالوا‬ ‫بــه طــور نســبی راضــی کننــده اســت؛ ضمــن ایــن کــه چــون‬ ‫مــردم فیلــم را دوســت داشــتند حیــف شــد کــه تعــداد کمــی‬ ‫ان را دیدنــد‪.‬‬ ‫نویســنده فیلــم ســینمایی ناهیــد (ایــدا پناهنــده ‪ )۱۳۹۳‬در‬ ‫پاســخ بــه ایــن پرســش‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه زاالوا تــا اینجــا‬ ‫دومیلیــارد فروختــه اس ‪ ،‬ایــا بــه ســود رســیدید؟ گفــت‪:‬‬ ‫قطعــا بــه ســود نمــی رســیم چــرا کــه تقریبــا حــدودا یــک‬ ‫ســوم هــر فروشــی کــه در ســینما هســت بــه تهیــه کننــده‬ ‫و ســرمایه گــذار مــی رســد و طبیعتــا فیلمــی ماننــد زاالوا کــه‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد هزینــه تولیــدش بــوده‪ ،‬بــا ایــن رقــم فــروش بــه‬ ‫ســود نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منتظریــم ببینیــم کــه در فــروش بیــن المللــی‬ ‫ایــن فیلــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد کــه شــاید هزینــه هــا‬ ‫را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫مخاطب عادت ندارد فیلم متفاوت ببیند‬ ‫نویســنده فیلــم ســینمالیی ویالیــی هــای (منیــر قیــدی‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬در جــواب ایــن ادعــا کــه گفتــه مــی شــود زاالوا‬ ‫گرچــه فیلمــی کــم هزینــه بــوده اســت امــا بــه فــروش خوبــی‬ ‫رســیده‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه نظــر مــی رســد کــه کــم هزینــه‬ ‫بــوده اســت چــرا کــه ایــن فیلــم بیــگ پروداکشــن بــود و دائمــا‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬هنــرور در صحنــه داشــتیم کــه کار ســختی بــود‪.‬‬ ‫زاالوا بــه نســبت ســایر فیلــم هایــی کــه بازیگــران خیلــی‬ ‫معروفــی دارنــد بهتــر فروختــه اســت امــا چــون چیــزی حــدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد مخاطبانــی کــه فیلــم را دیدنــد راضــی بودنــد‬ ‫انتظــار مــا بــرای فــروش بیــش از ایــن بــود‪.‬‬ ‫امیــری ادامــه داد‪ :‬زاالوا فیلمــی اســت کــه اساســا برای مخاطب‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬منتها مخاطب عادت ندارد فیلم متفاوت‬ ‫(که حتی برای گیشــه ســاخته شــده اســت) ببیند‪.‬‬ ‫کارگــردان مســتند زمیــن نــاارام (‪ )۱۳۸۵‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫مخاطبــان دائمــا کمــدی هــا را مــی بیننــد و بــه رغــم ایــن کــه‬ ‫از ان راضــی نیســتند امــا بــاز هــم مــی رونــد و تماشــا مــی‬ ‫کننــد و ایــن رفتــار بــه نظــرم نیــاز بــه یــک تحلیــل جامعــه‬ ‫شــناختی دارد؛ ایــن رفتــار کــه مخاطبــان یکســری درام هــای‬ ‫اجتماعــی یــا عاشــقانه را دائمــا مــی بیننــد اگرچــه از انــان‬ ‫راضــی نیســتند‪.‬‬ ‫پرداختن به سینمای قومی و بومی را دوست داشتم‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا ریســک ورود بــه‬ ‫ژانــری را پذیرفتــه کــه پراقبــال نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن ژانــر را‬ ‫دوســت داشــتم‪ .‬در ســینمای مــا رفتــن بــه ســمت ســینمای‬ ‫ژانــر یــک خــا اســت‪ ،‬بــه ویــژه ســینمای قومــی و بومــی‪.‬‬ ‫امیــری ادامــه داد‪ :‬بــر اینهــا بیفزاییــد ایــن را کــه مــن‬ ‫پرداختــن بــه ســینمای قومــی و بومــی را هــم دوســت داشــتم‬ ‫و بــه دلیــل کـُـرد بــودن ایــن امــکان بالقــوه را هــم بــرای ورود‬ ‫بــه ایــن عرصــه داشــتم‪.‬‬ ‫نویســنده فیلــم ســینمایی گیجــگاه (عــادل تبریــزی ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬البتــه کــه ایــن امــکان بالقــوه بــرای همــه‬ ‫فیلمســازان ایرانــی فراهــم اســت تــا از جغرافیــای خودشــان‬ ‫و المــان هــا و زمینــه هــای فرهنگــی خودشــان الهــام بگیرنــد‬ ‫و بــه واســطه چنیــن کارهایــی اســت کــه ســینمای ایــران‬ ‫می توانــد فضــای متفاوتــی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــر اســاس انچــه بیــان شــد دوســت نداشــتم‬ ‫ســینمای مرســوم را تکــرار کنــم پــس ریســک کــردم کــه قصه ای‬ ‫را باتوجــه بــه عالئــق خــودم کــه اســتفاده از مایه هــای ژانــر و‬ ‫عناصــر فرهنگــی و بومــی بــود‪ ،‬روایــت کنــم‪ .‬از تجربـه ام بســیار‬ ‫راضــی بــودم و بازخوردهــای بســیار خوبــی دیــدم‪.‬‬ ‫نویســنده فیلــم ســینمایی تــی تــی (ایــدا پناهنــده ‪)۱۳۹۹‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬رضایــت مخاطــب جهانــی و داخلــی از زاالوا‬ ‫برایــم بســیار خرســندکننده بــود‪ .‬بــر ایــن اســاس هــم‬ ‫مخاطبــان جــدی ســینما و هــم مخاطبــان عــام کــه فرصــت‬ ‫تماشــای فیلــم را داشــتند‪ ،‬منتقدیــن و روزنامــه نــگاران‬ ‫داخلــی و خارجــی عمومــا بازخوردهــای مثبــت نشــان دادنــد و‬ ‫ایــن مــن را امیــدوار کــرد کــه مــی توانیــم بــا عناصــر بومــی و‬ ‫فرهنگــی خودمــان و بهــره گیــری از عناصــر ژانــری قصــه ای‬ ‫را بســازیم کــه جهانــی باشــد‪.‬‬ ‫بزودی‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫برگزار می کند‬ ‫به فروش جهانی «زاالوا» امیدوارم‬ ‫امیــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا بــا تمامــی ایــن‬ ‫تجــارب حاضــر اســت دگــر بــار در ایــن عرصــه کار کنــد‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بســیار ســخت توانســتیم همیــن بودجــه محــدود زاالوا‬ ‫را فراهــم کنیــم؛ پیــدا کــردن ســرمایه از یــک ســو و رونــد‬ ‫طوالنــی دریافــت مجــوز از ســمت شــورای پروانــه ســاخت از‬ ‫دیگــر ســو‪ ،‬رونــدی فرســاینده بــود‪ .‬اگــر فیلــم بعــدی تــا ایــن‬ ‫انــدازه ســخت نشــود در همیــن فضاهــا کار خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پیــش بینــی اش از فــروش‬ ‫جهانــی زاالوا بــه چــه صــورت اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬ایــن رونــد‬ ‫تــا اینجــا خــوب بــوده اســت و ضمــن ایــن کــه پــس لــرزه هــا‬ ‫و ســایه شــوم کرونــا همچنــان ادامــه دارد امــا در مجمــوع ‪۱۳‬‬ ‫کشــور کار را خریــده انــد کــه زالوا در انهــا اکــران خواهــد شــد‬ ‫و تــا بــه اینجــا موفقیــت امیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کــدام ســکانس‬ ‫در زاالوا را دوســت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ســکانس پایانــی را دوســت‬ ‫دارم؛ یعنــی از بعــد از شــلیک گلولــه تــا انتهــای فیلــم‪.‬‬ ‫امیــری در توضیــح کاری کــه ایــن روزهــا مشــغول انجــام‬ ‫ان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه تازگــی فیلمنامــه فیلــم جدیــد ایــدا‬ ‫پناهنــده را تمــام کردیــم و درخواســت پروانــه ســاخت‬ ‫داده ایــم و ایــن روزهــا منتظریــم پروانـه اش را بگیریــم و وارد‬ ‫پیــش تولیــد شــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســم ایــن اثــر ماجــرای قــوی ســیاه اســت کــه‬ ‫مضمونــی درام و عاشــقانه دارد‪.‬‬ ‫ارســان امیــری (‪ )۱۳۵۴‬مستندســاز‪ ،‬فیلم نامه نویــس‪،‬‬ ‫تدوین گــر و کارگــردان کُــرد اهــل ایــران اســت‪ .‬امیــری‬ ‫فعالیــت حرفـه ای خــود را بــا مستندســازی اغــاز و ســپس بــه‬ ‫عنــوان فیلم نامه نویــس و تدوین گــر بــا چندیــن تله فیلــم و‬ ‫مجموعــه تلویزیونــی همــکاری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا ســاخت نخســتین فیلــم ســینمایی خــود بــه نــام‬ ‫زاالوا موفــق شــد جایــزه ٔ بــزرگ بهتریــن فیلــم از ســی و‬ ‫هفتــه بین المللــی منتقــدان فیلــم ونیــز‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫ششــمین دوره ٔ‬ ‫جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه هیئــت داوران از فدراســیون‬ ‫بین المللــی منتقــدان فیلــم و همچنیــن از ســی و نهمیــن‬ ‫دوره جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬دو ســیمرغ بلوریــن بهتریــن‬ ‫کارگردانــی فیلــم اول و بهتریــن فیلم نامــه را کســب کنــد‪.‬‬ ‫امیــری همســر ایــدا پناهنــده کارگــردان سینماســت و‬ ‫تاکنــون همــکاری هــای متعــددی در نوشــتن فیلــم نامه هــای‬ ‫ســینمایی داشــته اند‪/ .‬ایرنــا‬ ‫اموزش های تخصصی خبرنگاری‬ ‫دوره های عمومی‬ ‫دوره های تخصصی‬ ‫دوره های پیشرفته‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

روزنامه بازار کسب و کار پارس 942

شماره : 942
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

روزنامه بازار کسب و کار پارس 941

شماره : 941
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

روزنامه بازار کسب و کار پارس 940

شماره : 940
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

روزنامه بازار کسب و کار پارس 939

شماره : 939
تاریخ : 1402/11/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!