روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 599 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 599

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 599

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 599

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪95 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 09‬شهریور ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 31-‬اگوست ‪ /03-2022/‬صفر ‪ -1444/‬شماره ‪599‬‬ ‫صلح اب؛ ‪ ...‬نه‪ِ ،‬‬ ‫جنگ اب‬ ‫ِ‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫از خصوصیات دولت سیزدهم‬ ‫«داشتن نیت الهی‬ ‫و مخلصانه و‬ ‫پرهیز از کارهای‬ ‫نمایشی»دانستند‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح‬ ‫گردشگری اشوراده‬ ‫اغاز شد‬ ‫پایداری گاز ‪ ۹‬شهر‬ ‫و ‪ ۴۶۹‬روستا‬ ‫‪5‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫از خصوصیات دولت سیزدهم‬ ‫«داشتن نیت الهی‬ ‫و مخلصانه و پرهیز‬ ‫از کارهای نمایشی»‬ ‫دانستند‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (سه شــنبه) در دیــدار‬ ‫رئیس جمهــور و اعضــای هیئــت دولــت‪ ،‬بررســی و بیان عملکــرد دولت‬ ‫و یــاد و زنــده نگــه داشــتن حــوادث مهــم انقــاب و ‪ ۴۳‬ســال اخیــر را‬ ‫ـی هفتــه دولــت برشــمردند و بــا تشــریح توفیقــات‬ ‫دو رویکــرد اساسـ ِ‬ ‫یک ســاله دولــت‪ ،‬در بیــان توصیه هــای مهــم از جملــه دربــاره اولویــت‬ ‫مســئله اقتصــاد افزودنــد‪ :‬مــردم در همــه حــوادث و رویدادهــا‬ ‫ت انقــاب» بوده انــد و ایــن واقعیــت مایــه‬ ‫ـی سرگذشـ ِ‬ ‫«قهرمــان اصلـ ِ‬ ‫درس و عبــرت اســت و بــه همــه مســئوالن نشــان می دهــد کــه بــا ایــن‬ ‫ملــت بایــد چگونــه رفتــار کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬شــهیدان رجایــی و باهنــر را دو مدیــر‬ ‫تــراز انقــاب اســامی خواندنــد و بــا اشــاره بــه اینکــه شــهادت‪ ،‬پــاداش‬ ‫شایســته پــروردگار بــه ایــن دو عزیــز بــود‪ ،‬گفتنــد‪ :‬غفلــت و فراموشــی‬ ‫حــوادث بــزرگ‪ ،‬افــت مهمــی اســت کــه بایــد همــه از ان پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب «برانگیختگــی عمومــی ملــت در دوران انقــاب»‪،‬‬ ‫«حیــرت اســتکبار در مقابــل عظمــت انقــاب»‪« ،‬دشــمنی های‬ ‫بی وقفــه زورگویــان جهانــی»‪« ،‬بــی دفــاع بــودن کشــور و پایتخــت‬ ‫در مقابــل حمــات هوایــی صــدام»‪« ،‬جــوالن دادن تروریســتها در‬ ‫سراســر کشــور و ناامنــی ســالهای اول انقــاب»‪« ،‬عملکــرد دولتهــا و‬ ‫مجالــس مختلــف پــس از انقــاب»‪« ،‬حضــور تعیین کننــده ملــت در‬ ‫حماســه دفــاع مقــدس و دیگــر جبهه هــای مقابلــه بــا دشــمنان» و‬ ‫«حضــور بی دریــغ و تحســین برانگیز مــردم در راهپیمایی هــا و مراســم‬ ‫مختلــف» را از جملــه مســائلی خواندنــد کــه یــاد انهــا بایــد دائــم در‬ ‫ذهــن جامعــه زنــده باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در همیــن زمینــه بــا یــاداوری حضــور‬ ‫به یــاد ماندنــی ملــت در تشــییع ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫افزودند‪ :‬مســائل مشــابه از جمله حضور پُر معنا و گســترده مردم در‬ ‫تشــییع پیکــر ایت اللــه ناصــری در اصفهــان و مشــارکت عجیــب مــردم‬ ‫‪3‬‬ ‫در میهمانــی غدیــر نشــان دهنده جهت گیری هــای عمومــی ملــت و راه‬ ‫صحیحــی اســت کــه بایــد ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬بررســی و پرداختــن بــه فعالیتهــای دولــت را دومیــن‬ ‫کارکــرد هفتــه دولــت برشــمردند و بــا اشــاره بــه برخی توفیقــات دولت‪،‬‬ ‫ توصیه هایــی خطــاب بــه رئیس جمهــور و اعضــای دولــت بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬زنــده کــردن امیــد و اعتمــاد مــردم را‬ ‫مهمتریــن توفیــق دولــت دانســتند و افزودنــد‪ :‬مــردم می بیننــد کــه‬ ‫دولــت در وســط میــدان و مشــغول کار و تــاش بــرای حــل مشــکالت و‬ ‫خدمت رســانی بــه انهــا اســت و ایــن واقعیــت‪ ،‬امیــد و اعتمــاد عمومــی‬ ‫را تــا حــد زیــادی احیــا کــرده اســت البتــه ایــن تالش هــا در برخــی‬ ‫زمینه هــا بــه نتیجــه رســیده و در بعضــی زمینه هــا نیــز هنــوز بــه نتایــج‬ ‫الزم نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان ســفرهای اســتانی دولــت را موضوعــی درخشــان و مهــم‬ ‫خواندند و افزودند‪ ۳۱ :‬ســفر در ســال اول دولت به سراســر کشــور از‬ ‫جملــه نقــاط محــروم و دور افتــاده‪ ،‬نظــارت میدانــی بر کارها و همدلی‬ ‫عمیــق بــا مــردم از دیگــر توفیقــات دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫«ســرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشــده‬ ‫بــه نشــانه همــدردی دولــت بــا مــردم»‪« ،‬زدوده شــدن رقابتهــای منفــی‬ ‫و مناقشـه برانگیز در روابــط بیــن قــوا کــه موجــب اشــفته کــردن ذهــن‬ ‫مــردم می شــد»‪« ،‬تاکیــد بــر مراقبــت جــدی ســه قــوه در اســتمرار ایــن‬ ‫تــاش ارامش بخــش» و «جوانگرایــی» از دیگــر توفیقــات دولــت بــود‬ ‫کــه رهبــر انقــاب بــه انهــا پرداختند‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬البتــه مدیــران و مســئوالن جــوان هــم در مــواردی‬ ‫اشــتباه و خطــا می کننــد امــا در مجمــوع دمیــده شــدن روح جوانــی در‬ ‫دولــت و مجلــس و پــرورش مدیــران قــوی‪ ،‬ارزش صبــوری در مقابــل‬ ‫ایــن خطاهــا و رفــع تدریجــی انهــا را دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪« ،‬خــارج کــردن جامعــه از چشــم‬ ‫انتظــاری بــرای تصمیم گیــری و اقــدام دیگــران»‪« ،‬پرهیــز از شــرطی‬ ‫کــردن کشــور» و «اهمیــت دادن بــه ظرفیت هــای داخلــی» را از دیگــر‬ ‫موفقیت هــای قــوه مجریــه خواندنــد‪.‬‬ ‫ایشــان دولــت ســیزدهم را «مســئولیت پذیر» دانســتند و گفتنــد‪ :‬در‬ ‫یــک ســال اخیــر شــنیده نشــد کــه دولــت فرافکنــی و بهانه تراشــی کنــد‬ ‫و بگویــد «اختیــار نداریــم» و یــا «نمی گذارنــد»‪.‬‬ ‫«رویکردهــای خــوب در زمینــه سیاســت خارجــی و فرهنــگ» و‬ ‫«برجســته کــردن شــعارهای انقــاب از جملــه عدالت طلبــی‪ ،‬حمایــت‬ ‫از مســتضعفان‪ ،‬پرهیــز از اشــرافی گری و اســتکبار ســتیزی» از دیگــر‬ ‫نقــاط برجســته دولــت بــود کــه رهبــر انقــاب بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬دولــت ایــن سررشــته و‬ ‫ک کاری را بــرای دســتیابی بــه توفیقــات بیشــتر ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫ســب ِ‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه توصیه هایــی را خطــاب بــه دولــت‬ ‫بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫اولیــن توصیــه حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪« ،‬شــکر نعمــت توفیــق‬ ‫خدمــت بــه مــردم» بــود کــه در ایــن خصوص گفتند‪ :‬شــکر این نعمت‬ ‫در درجــه اول بــا تقویــت ارتبــاط بــا خــدا و دعــا و توســل و تضــرع و‬ ‫انــس بــا قــران اســت و در درجــه بعــد بــا ادامــه تــاش جهــادی بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم‪.‬‬ ‫«داشــتن نیــت الهــی و مخلصانــه و پرهیــز از کارهــای نمایشــی»‬ ‫دومیــن توصیــه رهبــر انقــاب بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در همیــن زمینــه خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫اطالع رســانی اقداماتــی کــه انجــام می شــود‪ ،‬منافاتــی بــا اخــاص‬ ‫نــدارد زیــرا موجــب افزایــش امیــد مــردم می شــود‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــه ســوم گفتنــد‪ :‬بــه میــان مــردم رفتــن را ادامه دهید‬ ‫و اســیر برخــی جوســازی ها نشــوید و البتــه در مواجهــه بــا مــردم صبــر‬ ‫ایجاد پردیس‬ ‫علم و فناوری‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫و تحمــل بــه خــرج دهیــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬حضــور بی واســطه و مکــرر رئیس جمهــور و دیگــر‬ ‫مســئوالن دولــت در میــان مــردم را دارای بــرکات و تاثیــرات فــراوان‬ ‫ت مردمــی فقــط بــه معنــای بــه‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬البتــه دولــ ِ‬ ‫میــان مــردم رفتــن نیســت‪ ،‬بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق و اســتفاده‬ ‫از دیدگاههــا و نظــرات مختلــف‪ ،‬زمینــه جلــب مشــارکت مــردم در‬ ‫عرصه هــای مختلــف از جملــه اقتصــادی و سیاســی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در توصیــه چهــارم بــر لــزوم عمــل بــه‬ ‫وعده هــا و پرهیــز از بیــان وعده هــای غیرقابــل تحقــق کــه زمینه ســاز‬ ‫خدش ـه دار شــدن اعتمــاد مــردم می شــود‪ ،‬تاکیــد کردنــد و بــه عنــوان‬ ‫توصیــه پنجــم‪ ،‬بــا اشــاره بــه موضــوع طراحــی نقشــه جامــع حرکــت‬ ‫دولــت‪ ،‬افزودنــد‪ :‬مراقــب باشــید کارهــای روزمــره شــما را غــرق نکنــد و‬ ‫بــرای اینکــه دچــار ایــن افــت نشــوید بــا یــک طــرح کالن و نقشــه جامــع‬ ‫و قابــل توضیــح بــرای مــردم‪ ،‬حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان لــزوم رعایــت اولویتهــا را بــه عنــوان توصیــه ششــم مطــرح‬ ‫کردنــد و گفتنــد‪ :‬تــوان و امکانــات دولــت محــدود اســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫ابتــدا ســرفصل های اساســی مشــخص شــوند و ســپس ســرفصلها و‬ ‫زیرمجموعه هــای انهــا اولویــت بنــدی شــوند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط کنونــی‪ ،‬اولویــت اصلــی‬ ‫همچنــان مســئله اقتصــاد اســت‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬البتــه ایــن بــه‬ ‫معنــای نادیــده گرفتــن ســرفصل های دیگــر همچــون علــم‪ ،‬امنیــت‪،‬‬ ‫اســیبهای اجتماعی و فرهنگ نیســت ولی اولویت باید اقتصاد باشــد‬ ‫همــراه بــا پیوســت فرهنگــی‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در خصــوص موضــوع اقتصــاد چنــد نکته‬ ‫را بیــان کردند‪.‬‬ ‫«لــزوم انســجام مدیــران اقتصــادی و داشــتن نظــر واحــد در مســائل‬ ‫گوناگــون اقتصــادی»‪« ،‬مشــخص کــردن اولویتهــا و تمرکــز بــر‬ ‫شــاخصهای اصلــی و پیگیــری روزانــه انهــا از جانــب رئیس جمهــور و‬ ‫دیگــر مســئوالن» نکاتــی بــود کــه رهبــر انقــاب بــه انهــا اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بیــان شــاخص های اصلــی اقتصــاد گفتنــد‪:‬‬ ‫انــدازه تــورم‪ ،‬رشــد اقتصــادی‪ ،‬رشــد ســرمایه گذاری‪ ،‬رشــد اشــتغال‪،‬‬ ‫رشــد درامــد ســرانه و کاهــش فاصلــه طبقاتــی شــاخص هایی هســتند‬ ‫کــه بایــد بــه صــورت دقیــق و مســتمر مــورد توجــه قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در توصیــه بعــدی‪ ،‬عمده تریــن ســرفصل در پیشــرفت‬ ‫اقتصــاد کشــور را مســئله تولیــد خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬قاطعانــه بــا‬ ‫هــر عاملــی کــه تولیــد را تضعیــف می کنــد‪ ،‬مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان در بخــش تولیــد کشــاوزی‪ ،‬بــا اشــاره بــه بحــران غــذا بــه دنبــال‬ ‫وقــوع جنــگ اوکرایــن‪ ،‬مســئله امنیــت غذایــی را بســیار مهــم دانســتند‬ ‫و بــا یــاداوری توصیه هــای مســتمر ِ قبلــی مبنــی بــر لــزوم خودکفایــی‬ ‫در اقــام اساســی ماننــد گنــدم‪ ،‬افزودنــد‪ :‬مســئله امنیــت غذایــی یــک‬ ‫مســئله درجــه یــک اســت کــه نبایــد از ان غفلــت شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در خصــوص تولیــد صنعتــی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫گــردش واحدهــای تولیــدی‪ ،‬تامیــن‬ ‫بــه مشــکل کمبــود ســرمایه در‬ ‫ِ‬ ‫ایــن ســرمایه را وظیفــه بانکهــا خواندنــد و گفتنــد‪ :‬بانــک مرکــزی‬ ‫ســخت گیریهای بجــا و به موقعــی را در خصــوص کنتــرل ترازنامــه‬ ‫بانکهــا اغــاز کــرده اســت امــا بایــد مراقبــت شــود کــه ایــن کنترل هــا‬ ‫بــر روی فعالیتهــای غیــر مولّــد بانکهــا همچــون خریــد زمیــن و ســکه‬ ‫یــا فعالیتهــای بنگاهــداری انهــا اِعمــال شــود و تســهیالت الزم بــرای‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســیب نبینــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در برشــمردن اولویت هــای اقتصــادی‪ ،‬مســئله مســکن‬ ‫را مــورد توجــه قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬در قضیــه مســکن عقب ماندگــی‬ ‫زیــادی وجــود دارد کــه موجــب افزایــش سرســام اور قیمــت و اجاره بهــا‬ ‫و رنــج و زحمــت مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫پنج معیار مهم امنیتی‬ ‫هنگامفعالیت های‬ ‫گروهی‬ ‫‪7‬‬ ‫«ســاخت پتروپاالیشــگاهها»‪« ،‬تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده‬ ‫در صنایــع معدنــی و جلوگیــری از خام فروشــی»‪« ،‬تکمیــل‬ ‫مســیرهای حیاتــی شــمال‪ -‬جنــوب و شــرق بــه غرب بــرای افزایش‬ ‫ظرفیت حمل و نقل بین المللی و همچنین مســیرهای ارتباطی‬ ‫و حمــل و نقــل داخلــی» و «توســعه اســتفاده از ظرفیــت بی بدیل‬ ‫دریــا» اولویتهــای دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب بــر انهــا تاکیــد و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬نگذاریــد ظرفیتهــای طبیعــی و انســانی عظیــم‬ ‫موجــود در کشــور هــرز بــرود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در پایــان سخنانشــان بــا تاکیــد بــر‬ ‫پرهیــز از نیمـه کاره رهــا کــردن کارهــا و ضــرورت پیــش گرفتــن صبــر و‬ ‫اســتقامت و افزایــش کار جهــادی بــرای حــل مشــکالت متراکــم و بجــا‬ ‫مانــده‪ ،‬گفتنــد‪ :‬اگــر بــه ایــن توصیه هــا عمــل شــود‪ ،‬ثابــت خواهــد شــد‬ ‫کــه دولــت ســیزدهم دولتــی کامــا ًکارامــد‪ ،‬فعــال و برطــرف کننــده‬ ‫مشــکالت زندگــی مــردم اســت کــه نتیجــه ان رضــای پــروردگار و مــردم‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن بــا قدردانــی از گــزارش رئیــس جمهــور و چنــد تــن‬ ‫دیگر از اعضای دولت گفتند‪ :‬باید با فعالیت بیشــتر بخش رســانه ای‬ ‫دولــت و اطــاع رســانی هنرمندانــه و باورپذیــر‪ ،‬این دســتاوردها را برای‬ ‫مــردم بیــان کــرد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬رئیــس جمهــور و چهــار تــن‬ ‫ت اولین‬ ‫از اعضــای دولــت بــه بیــان گزارش هایــی از رویکردهــا و اقداما ِ‬ ‫ســال دولت ســیزدهم پرداختند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رئیســی بــا اشــاره بــه شــرایط دشــوار‬ ‫کشــور در مــرداد ‪« ،۱۴۰۰‬پیونــد نــزدن معیشــت مــردم بــه اراده‬ ‫بیگانــگان» را از مهمتریــن اقدامــات دولــت دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫یــک ســال بیــش از قبــل مطمئــن شــدیم که برای همه مســائل راهکار‬ ‫وجــود دارد و هیــچ بن بســتی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همراهــی و اعتمــاد مــردم را بزرگتریــن ســرمایه دولــت‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬ابرپــروژه دولــت «احیــای اعتمــاد عمومی بــه دولت»‬ ‫اســت و کلیــه اقدامــات در ایــن چارچــوب دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫کنترل رشد تورم و نقدینگی‪ ،‬مهار کرونا و واکسیناسیون سراسری‪،‬‬ ‫اســتقراض نکــردن از بانــک مرکــزی بــرای جبران کســری بودجــه‪ ،‬ایجاد‬ ‫درامد هــای جدیــد و پرداخــت بدهی هــای ســنگین بجامانــده از قبــل‪،‬‬ ‫پایــداری در ذخایــر کاالهــای اساســی‪ ،‬ســفرهای اســتانی بــا راهبــرد‬ ‫حــل مســئله‪ ،‬فعــال کــردن ســامانه های الکترونیــک بــه منظــور اصالح‬ ‫بســترهای فســادزا‪ ،‬اجــرای عدالــت به ویــژه در الیحــه بودجــه‪ ،‬تغییــر‬ ‫ریــل سیاســت خارجــی از برجام زدگــی بــه نــگاه متــوازن‪ ،‬و همچنیــن‬ ‫ارتقــاء تجــارت و همکاری هــا بــا همســایگان از مهم تریــن محورهــای‬ ‫گــزارش رئیــس جمهــور در ایــن دیــدار بــود‪.‬‬ ‫اقــای مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــور نیــز «مدیریــت نوســان های‬ ‫اقتصــادی»‪« ،‬فعال ســازی ســرمایه گذاری داخلــی» و «مبــارزه بــا فقــر‬ ‫و گســترش عدالــت» را ســه محــور اصلــی کار اقتصــادی دولــت در یــک‬ ‫ســال اخیــر خوانــد و گفــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیت هــای متنــوع کشــور از‬ ‫جملــه ‪ ۲۷۰۰‬کیلومتــر دسترســی بــه دریــا‪ ،‬معــادن و کشــاورزی جــزو‬ ‫اولویتهــای دولــت اســت‪.‬‬ ‫بیــان گزارشــی از ســفرهای اســتانی در یک ســال گذشــته و رونــد‬ ‫تخصیــص منابــع بــرای اجــرای مصوبــات انهــا از زبــان اقــای مرتضــوی‬ ‫معــاون اجرایــی رئیس جمهــور‪ ،‬بیــان اقدامــات برنام ـه ای و بودج ـه ای‬ ‫دولــت از جملــه در اصــاح تــراز درامدهــا و مصــارف در گــزارش اقــای‬ ‫میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬و همچنین گــزارش وزیر‬ ‫نیــرو از اقدامــات دولــت در دو حــوزه اب و بــرق بــه منظــور کاهــش‬ ‫ی‪‎‬ها در تابســتان‪ ،‬بخش هــای‬ ‫تنش هــای ابــی و جلوگیــری از خاموشـ ‬ ‫دیگــر ایــن دیــدار بــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه‬ ‫‪ 07‬شهریور‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53.432.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,535,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 131.640.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ 139,925,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 80,201,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 50,185,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪599‬‬ ‫سرویس اقتصادی‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫اقتصاد رفتاری چیست؟‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬در انــواع مختلــف اقتصــاد‪ ،‬بــه رفتــار‬ ‫مــردم توجــه می شــود‪ .‬اقتصــاد بــا بررســی رفتــار‬ ‫ادم هــا گــره خــورده اســت‪ .‬البتــه به طــور ســنتی‪ ،‬ســعی‬ ‫ شناســی‬ ‫می شــود پــای بررســی احساســات و روان‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعــی بــه دنیــای اقتصــاد بــاز نشــود و ایــن زمینــۀ‬ ‫موضوعــی مهــم بــا اعــداد و مدل هایــش بــه حیــات‬ ‫خــود ادامــه بدهــد‪ .‬منتهــا داســتان بــه همیــن ســادگی‬ ‫نیســت‪ .‬نمی تــوان نقــش رفتــار ادم هــا را در اقتصــاد‬ ‫نادیــده گرفــت‪ .‬زمانــی کــه کارشناســان و متخصصــان‬ ‫فهمیدنــد هــر زاویه دیــدی ممکــن اســت اشــتباه باشــد‪،‬‬ ‫کم کــم مجبــور بــه انعطاف پذیــری شــدند و مقوله هــای‬ ‫تــازه ای ماننــد اقتصــاد رفتــاری هــم بــه ایــن شــاخه مهــم‬ ‫علمــی اضافــه شــد‬ ‫اقتصاد رفتاری از کجا شروع شد؟‬ ‫ریچــارد تیلــر (‪ ،)Richard Thaler‬برنــده جایــزه‬ ‫یادبــود نوبــل اقتصــادی و اســتاد دانشــگاه شــیکاگو در‬ ‫زمینــه علــوم اقتصــادی‪ ،‬شــیوه تفکــر مــا دربــاره رفتــار‬ ‫انســان ها را عــوض کــرده اســت‪ .‬او پــدر اقتصــاد رفتــاری‬ ‫(‪ )Behavioral Economics‬شــناخته می شــود؛‬ ‫یعنــی زمینــه ای در اقتصــاد کــه بینش هــای مختلــف‬ ‫از روان شناســی‪ ،‬قضــاوت‪ ،‬تصمیم گیــری و اقتصــاد را‬ ‫باهــم تلفیــق می کنــد و ســعی دارد در نهایــت‪ ،‬دیــد‬ ‫دقیق تــری دربــاره رفتــار انســان ها بــ ه دســت بیــاورد‪.‬‬ ‫اقتصاد رفتاری‬ ‫قبــل از اینکــه ریچــارد تیلــر بــا مفاهیــم اقتصــاد رفتــاری‬ ‫ردپــای خــود را در دنیــای اقتصــاد پررنگ تــر کنــد‪ ،‬شــناخت‬ ‫از رفتــار ادم هــا در اقتصــاد مبتنــی بــر مدل هــا و فرضیاتــی‬ ‫محاســباتی بــود‪ .‬رفتــار انســان ها در اقتصــاد در طــول‬ ‫زمــان و بــا تکیــه بــر عقالنیــت و نادیده گرفتــن احساســات‬ ‫و روان شناســی پیــش می رفــت‪ .‬ایــن چیــزی بــود کــه‬ ‫ریچــارد تیلــر نمی پذیرفــت و بــه ان انتقــاد داشــت‪.‬‬ ‫تیلــر معتقــد بــود رفتارهــای ادمــی را نمی تــوان بنــا بــر‬ ‫فرضیــات اقتصــادی اســتاندارد توصیــف کــرد‪ .‬او بــاور‬ ‫داشــت بســترهای مختلــف و عوامــل گوناگــون روی‬ ‫تصمیمــات افــراد اثرگذارنــد و بــرای بررســی رفتارشــان‬ ‫بایــد دقیق تــر از گذشــته عمــل کــرد‪.‬‬ ‫مثالی از اهمیت اقتصاد رفتاری‬ ‫مثال هــای متعــددی وجــود دارد کــه نشــان می دهنــد‬ ‫رفتــار ادم هــا بســیار پیچیــده اســت و شــرکت ها‬ ‫و ســازمان ها‪ ،‬بــرای کنتــرل اقتصــاد‪ ،‬بایــد انهــا را‬ ‫دقیق تــر بررســی کننــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬در رســتوران های‬ ‫زنجیــره ای معــروف مک دونالــد‪ ،‬معمــوال از مشــتریان‬ ‫هنــگام دریافــت ســفارش می پرســند‪« :‬تمایــل داریــد‬ ‫ســرو و امــاده شــود؟»‪،‬‬ ‫سفارشــتان در ابعــاد حجیم تــر ِ‬ ‫پاســخ بــه ایــن پرســش یــا بهتــر اســت بگوییــم پیشــنهاد‬ ‫معمــوال مثبــت اســت‪.‬‬ ‫شــاید فکــر کنیــد مشــتریان رســتوران ها در برابــر چنین‬ ‫پرسشــی معمــوال پاســخ مثبــت می دهنــد و می تــوان‬ ‫از ایــن رونــد نتیجه گیری هایــی کلــی کــرد؛ امــا این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬در مقابــل‪ ،‬در رســتوران های چینــی‪ ،‬وقتــی بــه‬ ‫مشــتریان گفتــه می شــده کــه ایــا مایل انــد غذاهــای‬ ‫کنــار وعــده اصلی شــان در انــدازه کم حجم تــر ارائــه‬ ‫شــود‪ ،‬پاســخ بازهــم مثبــت بــوده اســت‪ .‬اینهــا یعنــی در‬ ‫بســترهای مختلف و شــرایط گوناگون‪ ،‬رفتار مشــتریان‬ ‫و در ابعــاد کالن تــر ممکــن اســت بســیار متنــوع و‬ ‫متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد می خواهیــد رایانــه بخریــد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫کارتان در تصمیم گیری ســاده شــود‪ ،‬به ســراغ برندهای‬ ‫معــروف یــا مدل هایــی می رویــد کــه قبــا نمونـه ای از ان‬ ‫را داشــته اید‪ .‬بــه ســایت فروشــنده مراجعــه می کنیــد و‬ ‫البتــه داســتان در همین جــا بــه پایــان نمی رســد‪ .‬در انجا‬ ‫بــا مدل هــای مختلفــی روبـه رو می شــوید‪ .‬امــکان خریــد‬ ‫محصولــی سفارشــی هــم وجــود دارد؛ یعنــی می توانیــد‬ ‫بــا انتخــاب گزینه هــای گوناگــون‪ ،‬رایان ـه ای سفارشــی و‬ ‫مخصــوص بـ ه خودتــان بخریــد‪.‬‬ ‫کــدام ویژگی هــا و گزینه هــا را بــرای رایانــه سفارشــی تان‬ ‫انتخــاب می کنیــد ؟ انتخــاب کمــی ســخت می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫موقعیــت‪ ،‬بیشــتر ِ فروشــندگان محصولــی پای ـه ای و اولیــه‬ ‫نشــانتان می دهنــد و ویژگی هــای گوناگونــی را بــه شــما ارائــه‬ ‫می کننــد کــه امــکان انتخــاب و اضافه کــردن انها به سیســتم‬ ‫شــخصی تان را داریــد‪ .‬شــیوه ای کــه ویژگی هــای مختلــف‬ ‫رایانــه بــه شــما معرفــی می شــوند روی تصمیم گیــری‬ ‫نهایی تــان اثرگــذاری مســتقیمی دارنــد‪.‬‬ ‫بعضــی از شــرکت ها و ســایت ها‪ ،‬بــرای کمــک بــه مشــتری‬ ‫در انتخــاب‪ ،‬اقــدام بــه معرفــی مدلــی می کننــد کــه بســیار‬ ‫کامــل اســت و امــکان حــذف ویژگی هــای مختلــف بنــا بــه‬ ‫نیــاز افــراد در ان قــرار داده شــده اســت‪ .‬برخــی هــم همــان ‬ ‫طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬مدلی پایـه ای معرفی می کننــد و امکان‬ ‫اضافه کــردن ویژگی هــای مختلــف بنــا بــه نیــاز مشــتری را‬ ‫برایــش در نظــر می گیرنــد‪ .‬فکــر می کنیــد مشــتریان در‬ ‫مواجهــه بــا ایــن دو رونــد چــه می کننــد؟‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهنــد مشــتریان معمــوال در زمانــی‬ ‫کــه بــا رایان ـه ای پیشــرفته مواجه انــد‪ ،‬ویژگی هــا و اپش ـن های‬ ‫بیشــتری را نســبت بــه زمانــی انتخــاب می کننــد کــه قــرار‬ ‫اســت خودشــان گزینه هایــی از میــان ویژگی هــای مختلــف‬ ‫رایانــه را بــه یــک مــدل پایــه ای اضافــه کننــد‪ .‬دقــت کردیــد‬ ‫کــه فروشــندگان و شــرکت ها چطــور می تواننــد از بازی هــای‬ ‫رفتــاری ادم هــا بــه ســود بیشــتر برســند ؟ البتــه پــای عوامــل‬ ‫دیگــری ماننــد قیمــت هــم همیشــه بــ ه میــان اســت؛ امــا‬ ‫موضــوع ایــن اســت کــه اقتصــاد رفتــاری و بررســی رفتــار ادم ها‬ ‫در فرایندهــای اقتصــادی و خریــد و… بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫صلح اب؛ ‪...‬‬ ‫ِ‬ ‫نه‪ِ ،‬‬ ‫جنگ اب‬ ‫مقاله ‪ -‬دکتر رضا مقدسی‬ ‫خداوند زیباســت و زیبایی را دوســت دارد‪ .‬اب‪ ،‬این مایع حیات زا و حیات‬ ‫افریــن‪ ،‬مظهــر پاکــی و سرســبزی و زیبایــی اســت کــه حیــات در ان اغازیــده‬ ‫اســت و بــا وجــود ِ ان‪ ،‬اســتمرار دارد‪ .‬در اکثــر مناطــق جهــان‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫اب شــیرین‪ ،‬چونان اب خوردن اســت‪ .‬ولی متاســفانه در منطقه خاورمیانه‬ ‫کــه مهـد ِ تمدن هــای بشــری اســت‪ ،‬بــه مســئله ای پیچیــده و بغرنــج تبدیــل‬ ‫شــده اســت و اب‪ ،‬حکــم طــا را دارد‪ .‬شــاید باالتــر از طــا‪ .‬حکــم‪ ،‬زندگــی‬ ‫را دارد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬در ســنوات اخیــر تغییــرات اقلیمــی و گرمایــش جهانــی‬ ‫کــه همــراه بــا کم بارشــی و کاهــش شــدید نــزوالت اســمانی بــوده اســت‪،‬‬ ‫در کنــار عواملــی دیگــری همچــون افزایــش جمعیــت و ســوءمدیریت‬ ‫مصــرف‪ ،‬کمبــود اب و شــاید بی ابــی بیشــتر رخ نمایانــده اســت‪ .‬هجــوم‬ ‫مــداوم ریزگردهــا و خشــکی تاالب هــا و دریاچه هــا‪ ،‬پیش قــراوالن ایــن‬ ‫لشــکر شــوم (خشکســالی و کم ابــی) هســتند کــه حیــات را در خاورمیانــه‬ ‫ـومی نفــت کــه از قــرن گذشــته دامن گیــر ملــل‬ ‫تهدیــد می نمایــد‪ .‬بعــد از شـ ِ‬ ‫مظلــوم منطقــه خاورمیانــه شــده اســت و جــز جنــگ و بدبختــی و کشــتار بــه‬ ‫گ اب می کوبــد‬ ‫همــراه نداشــته اســت‪ .‬اکنــون‪ ،‬امپریالیســم بــر طبــل جن ـ ِ‬ ‫و هــر روز صــدای ان را نزدیک تــر می نــوازد‪ .‬تــا شــنوندگان و دولتمــردان‬ ‫درخودمانــده و بی کفایــت منطقــه چــه تعبیــر و تفســیر کننــد! بــا صیــاد‬ ‫همــراه باشــند‪ .‬یــا بــه همــراه ِ همدیگــر و در کنــار هــم ایــن مســئله حیاتــی را‬ ‫عامــل صلــح و بــرادری و توســعه نماینــد و حــق همســایگی را پــاس بدارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه نظــر می رســد وضعیــت متفــاوت منابــع نفــت و اب در‬ ‫کشــورهای منطقــه خاورمیانــه‪ ،‬در کنــار اختالفــات قومــی و مذهبــی و‬ ‫دسیس ـه های دول اروپایــی و امریــکا‪ ،‬باعــث تشــدید اختالفــات سیاســی و‬ ‫جنــگ و خونریــزی شــده اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن کــه‪ ،‬اکثریــت مــردم منطقــه‬ ‫خاورمیانــه مســلمان هســتند و بیشــتر انهــا از فرهنــگ و تمــدن کهــن‬ ‫ایرانــی یــا عربــی برخــوردار هســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬کشــورهای منطقــه بایــد‬ ‫یــک تصمیــم حیاتــی بگیرنــد تــا فاصلــه بیــن میــزان تقاضــا و عرضــه منابــع‬ ‫ت مطلــوب‬ ‫اب را کاهــش دهنــد و عــاوه بــر اتخــاذ سیاســت ها و اقدامــا ِ‬ ‫در جهــت کاهــش هدررفــت اب و مصــرف بهینــه‪ ،‬در عرصــه خارجــی‬ ‫نیــز بــه ســمت همــکاری و همیــاری بــرای حفــظ محیط زیســت برونــد‪.‬‬ ‫در ایــن نوشــتار‪ ،‬بــه تبییــن پارادایــم ‪#‬صلحــاب به جای ‪#‬جنگاب می پــردازم و‬ ‫حل مســئله اب در خاورمیانه‪ ،‬باعث همبســتگی بیشــتر‬ ‫امیدوارم دشــواری ِ ِ‬ ‫بیــن ملت هــا و دولت هــای منطقــه و برقــراری تجــارت و رونــق اقتصــادی‬ ‫شــود‪ .‬نــه‪ ،‬باعــث جنــگ اقتصــادی و سیاســی و یــا جنــگ نظامــی‪.‬‬ ‫جنگ های ابی و منابع اب در خاورمیانه‬ ‫خاوَرِمیانه یک منطقه جغرافیایی در غرب اسیا و ناحیه افرو_اوراسیا است‬ ‫که از تنگه باب المندب در جنوب غربی تا تنگه داردانل در شمال غربی و از‬ ‫شرق تا رشته کوه های هیمالیا و بندر کراچی امتداد دارد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫میدل ایســت‪ ،‬جمعیت خاورمیانه در ســال ‪ 2022‬در حدود نیم میلیارد نفر‬ ‫اســت کــه کشــورهای مصــر‪ ،‬ایــران و ترکیــه پرجمعیت تریــن انهــا هســتند‪.‬‬ ‫خاورمیانــه دارای تاریخــی بســیار کهــن و غنــی اســت‪ .‬ایــن منطقــه از‬ ‫نخســتین ســکونتگاه های بشــر اســت‪ .‬بســیاری از باورهــا و ایین هــای‬ ‫جهــان از ایــن منطقــه برخاســته اند‪ .‬نخســتین یافته هــای ادمــی در‬ ‫ایــن منطقــه بــوده اســت‪ .‬خاورمیانــه‪ ،‬محــل نخســتین برخــورد انســان ‬ ‫ن نئاندرتــال بعــد از خــروج از افریقــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫هوشــمند و انســا ‬ ‫نخســتین قانــون جهــان‪ ،‬نیــز در ایــن منطقــه نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫خاورمیانــه منطقــه ای بســیار مهــم و اســتراتژیک از نظــر جغرافیایــی و‬ ‫منابــع انــرژی اســت‪ .‬در حــدود ‪ 60‬درصــد از منابــع نفــت و ‪ 50‬درصــد‬ ‫منابــع گاز جهــان در ایــن منطقــه قــرار دارد‪ .‬بــر اســاس گزارش هــای‬ ‫ت جهــان در‬ ‫اپــک (‪ ،)OPEC‬ســهم کشــورهای خاورمیانــه از صــادرات نفــ ِ‬ ‫حــدود ‪ 25‬میلیــون بشــکه (‪ 50‬درصــد) در روز اســت‪ .‬باتوجه بــه میانگیــن‬ ‫قیمــت هــر بشــکه نفــت در ســال ‪ 2021‬کــه ‪ 77‬دالر بــوده اســت‪ ،‬درامــد‬ ‫تقریبــی حاصــل از فــروش ایــن مــاده به ظاهــر ارزشــمند در ســال گذشــته‬ ‫میــادی در حــدود ‪ 700‬میلیــارد دالر بــوده اســت‪ .‬اگــر‪ ،‬فقــط درامدهــای‬ ‫حاصــل از فــروش نفــت و گاز را در منطقــه خاورمیانــه در یک صــد ســال‬ ‫اخیــر محاســبه کنیــم و شــرایط اقتصــادی و ســطح زندگــی مردمــان‬ ‫مظلــوم ایــن منطقــه را بــا کشــورهای بــدون نفــت و گاز مقایســه نماییــم‪،‬‬ ‫انگشــت حیــرت بــه دهــان مانــده و چه بســا از فــرط غصــه‪ ،‬دق نماییــم!‬ ‫خاورمیانــه از هنــگام کشــف و اســتخراج نفــت‪ ،‬کانــون توجــه و زورازمائــی‬ ‫نظامــی مــداوم و جنــگ و‬ ‫قدرت هــای جهانــی بــوده اســت‪ .‬کودتاهــای‬ ‫ِ‬ ‫درگیری هــای خونیــن در خاورمیانــه‪ ،‬به خاطــر نفــت و گاز اســت‪ .‬ولــی‪ ،‬بــه‬ ‫نام دموکراســی و ســاح های هســته ای و کشــتارجمعی! زمانی بریتانیا خود‬ ‫ـب خاورمیانــه می دانســت و اکنــون خاورمیانــه‪ ،‬عــروس هزار‬ ‫را مالــک و صاحـ ِ‬ ‫ف اخــر را می زنــد و اکنــون جنــگ اب‪:‬‬ ‫دامــاد اســت و البتــه عمــو ســام حــر ِ‬ ‫اکثــر مناطــق خاورمیانــه دارای اقلیمــی گــرم و خشــک هســتند‪ .‬امــا‪ ،‬وجــود‬ ‫چنــد رود بــزرگ و مهــم از جملــه رودهــای نیــل‪ ،‬دجلــه‪ ،‬فــرات و کارون بــه‬ ‫کشــاورزی و ابادانــی و تمــدن ســازی در ایــن منطقــه کمــک کرده انــد‪ .‬از حدود‬ ‫ســه دهــه ی قبــل‪ ،‬پارادای ـ ِم جنــگ اب در خاورمیانــه مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا جســتجوی کلیــدواژه هــای «جنــگ اب» در اینترنــت‪ ،‬بــه نوشــته هــای‬ ‫زیــادی دسترســی خواهیــم داشــت‪ .‬بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬عمــده ی‬ ‫نویســندگان و پژوهشــگران در حــوزه اب‪ ،‬یگانــه راه موجــود در حــل مســئله‬ ‫کــم ابــی را جنــگ و درگیــری اقتصــادی و نظامــی در منطقــه می داننــد‪ .‬همــان‬ ‫قانــون جنــگل! در نقطــه مقابــل‪ ،‬بــا جســتجوی کلیــد واژه هــای «صلــحِ اب‬ ‫یــا صلــح ابــی» نوشــته هــای بــه مراتــب کمتــری بــه فارســی یافت می شــوند‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬تعــداد نســبی نوشــته هــا و کتــب انگلیســی در هــر دو زمینــه بیشــتر‬ ‫مــی باشــند‪ .‬در ســال هــای اخیــر دو کارگــروه ســازگاری بــا کــم ابــی و خانــه اب‬ ‫ایــران فعالیــت هــای اموزشــی و پژوهشــی را در ایــن زمینــه شــروع کــرده اند‪.‬‬ ‫ولــی‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد اکثــر کشــورهای منطقــه بــه صــورت چــراغ خامــوش‬ ‫در حال افزایش میزان اســتفاده خود از منابع ابی مشــترک هســتند‪ .‬بدون‬ ‫توجــه بــه اثــرات زیســت محیطــی و فاجعــه هایــی کــه بــرای همســایگان بــه‬ ‫بــار مــی اورنــد‪ .‬فعالیــت هــای ســد ســازی ترکیــه در ایــن زمینــه بســیار وســیع‬ ‫و مخــرب بــرای کشــورهای منطقــه اســت‪ .‬غافــل از ایــن کــه در صــورت وقــوع‬ ‫بحــران در کشــورهای همســایه‪ ،‬انهــا نیــز از گزنـد ِ اســیب مصــون نیســتند‪.‬‬ ‫درحالی کــه‪ ،‬اغلــب تصــور می شــود مســائل مربــوط بــه اب‪ ،‬بایســتی باعــث‬ ‫تفرقــه و منشــا احتمالــی جنــگ و درگیــری منطق ـه ای باشــد‪ .‬ولــی‪ ،‬دیــدگاه‬ ‫متفــاوت دیگــری نیــز مبتنــی بــر صلــح و ثبــات منطق ـه ای و انسان دوســتی‬ ‫وجــود دارد کــه کمتــر موردتوجــه پژوهشــگران و سیاســت مداران قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬اب همان طــور کــه بــه طبیعــت‪ ،‬زندگــی می بخشــد؛‬ ‫می توانــد ملت هــا را بــه هــم پیونــد دهــد؛ بنابرایــن‪ ،‬تخصیــص و تقســیم‬ ‫عادالنــه اب می توانــد به عنــوان کاتالیــزور (کنــش یــار یــا اســان گــر) صلــح‬ ‫و ثبــات منطقــه ای و بین المللــی مطــرح شــود‪ .‬اب می توانــد کاتالیزگــری‬ ‫بــرای همــکاری‪ ،‬تعامــات صلح امیــز‪ ،‬ثبــات منطقــه ای و پایــداری‬ ‫زیسـت محیطی در ســیاره زمیــن باشــد‪ .‬درصورتی کــه‪ ،‬حــق حیــات و اســتفاده‬ ‫از اب را هــر انســانی‪ ،‬بــرای طبیعــت و انســان های دیگــر قائــل باشــد‪.‬‬ ‫اصطــاح «جنگ هــای ابــی» بــه درگیــری بر ســر حقــوق بهره بــرداری اقتصادی‬ ‫از اب چــه از طریــق حمایــت از ماهیگیــری یــا اســتفاده از منابــع زیــر دریــا‬ ‫یــا دسترســی بــه اب شــیرین بــرای شــرب‪ ،‬صنعتــی و کشــاورزی می داننــد‪.‬‬ ‫جنگ هــای ابــی اصطالحــی اســت کــه بــرای تشــخیص مشــکالتی کــه مــردم‪،‬‬ ‫در مــورد منابــع اب بــا ان مواجــه هســتند‪ ،‬اســتفاده می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫درگیری هایــی را کــه کشــورها‪ ،‬دولت هــا یــا گروه هــا در مورد کمبــود اب دارند‪،‬‬ ‫توصیــف می کنــد‪ .‬جنــگ اب‪ ،‬به عنــوان یــک مفهوم‪ ،‬ممکن اســت با ســاختار‬ ‫ف جنــگ همخوانــی نداشــته باشــد‪ .‬به ویــژه بــرای کســانی کــه جنــگ‬ ‫متعــار ِ‬ ‫را بــا نبــرد ِ تانک هــا‪ ،‬هواپیماهــای جنگــی و حملــه زیردریایی هــا شبیه ســازی‬ ‫می کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ارتش هــا لزومــا ًمجبــور نیســتند بــرای تصرف یا دفــاع از‬ ‫منابــع ابــی بــه نبــرد برونــد‪ .‬جنگ هــای ابــی بــه معنــای سیاســی‪ ،‬دیپلماتیــک‬ ‫یــا اقتصــادی در حــال حاضــر بیــن همســایگان در بســیاری از نقــاط جهــان‬ ‫در جریــان اســت‪ .‬ایــن شــرایط‪ ،‬چرخه هــای اتهامــات تلــخ را دامــن می زنــد‪،‬‬ ‫چالش هــای ابــی را تشــدید می کنــد و بی اعتمــادی بیــن دولت هــا و ملت ها را‬ ‫تقویــت می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مانــع همکاری و یکپارچگی گســترده تر منطقه ای‬ ‫می شــود‪ .‬در صــورت ادامــه رونــد جــاری‪ ،‬بیــم ان مـی رود کــه جنگ هــای ابــی‪،‬‬ ‫به درگیری های مسلحانه تبدیل شود یا تولید غذا و انرژی را محدودتر کند‪.‬‬ ‫باتوجه بــه وضعیــت بغرنــج منابــع اب در اکثــر کشــورهای خاورمیانــه‪،‬‬ ‫تضادهای سیاسی و کشمکش قدرت های منطقه ای‪ ،‬در کنار سیاست های‬ ‫ـتی قدرت هــای جهانــی کــه «اختــاف بینــداز و حکومــت کــن» ایــن‬ ‫امپریالیسـ ِ‬ ‫مســئله روزب ـه روز حادتــر شــده اســت‪ .‬مســئله ای کــه در برخــی کشــورهای‬ ‫همســایه نیــز وجــود دارد‪ .‬ایــا وقــت ان نرســیده اســت کــه ایــن مســئله مهــم‬ ‫و حیاتــی را بــا انگشــت تدبیــر و مصلحت اندیشــی حــل کنیــم؟ تصویــر زیــر‬ ‫وضعیــت منابــع اب شــیرین در خاورمیانــه را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫طرح مسئله کم ابی در خاورمیانه‬ ‫در منطقــه خاورمیانــه دو مایــع اســتراتژیک و حیاتــی وجــود دارند‪ :‬نفت و‬ ‫ت نگران کننــده ایــن اســت کــه قیمت خرده فروشــی‬ ‫اب‪ .‬ولــی‪ ،‬یــک واقعیـ ‬ ‫ت بین المللــی نفــت خــام‬ ‫اب بطــری در حــال حاضــر باالتــر از قیمــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬امــا برخــاف نفــت‪ ،‬اب هیــچ جایگزینــی نــدارد‪ .‬خاورمیانــه‪ ،‬ســهم‬ ‫عمــده ای از منابــع انــرژی‪ ،‬به ویــژه نفــت و گاز‪ ،‬جهــان را در قلــب خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ .‬باوجوداینکــه بیــش از یــک صدســال از کشــف نفــت‬ ‫در خاورمیانــه می گــذرد‪ ،‬ولــی اکثــر کشــورهای منطقــه هنــوز در فقــر‬ ‫و بدبختــی دســت وپا می زننــد‪ .‬بررســی شــاخص های توســعه نشــان‬ ‫می دهــد کــه هیــچ یــک از کشــورهای خاورمیانــه در میــان کشــورهای‬ ‫توســعه یافته جــای نمی گیرنــد‪ .‬هرچنــد توســعه و توســعه یافتگی بــه‬ ‫عوامــل بســیاری بســتگی دارد‪ .‬ولــی منابــع مالــی حاصــل از فــروش‬ ‫نفــت در یــک صدســال گذشــته می توانســت بــه رونــد توســعه یافتگی‬ ‫کشــورهای خاورمیانــه ســرعت ببخشــد‪ .‬بــه نظــر می رســد‪ ،‬دولت هــای‬ ‫ناکارامــد و وابســته‪ ،‬جنگ هــای طوالنــی منطق ـه ای و اختالفــات عمیــق‬ ‫سیاســی بیــن کشــورهای منطقــه کــه ناشــی از سیاسـت های قدرت هــای‬ ‫جهانــی (سیاســت های اســتعماری نویــن) بــرای تــاراج ثروت هــای‬ ‫خــدادادی منطقــه اســت‪ ،‬رونــد توســعه یافتگی را فلــج نمــوده اســت‪.‬‬ ‫نفــت در بیــش از صدســال گذشــته عامــل بدبختــی و عقب ماندگــی و‬ ‫جنــگ و برادرکشــی در برخــی مناطــق خاورمیانــه بوده اســت و البته بخش‬ ‫مهمــی از موتــور توســعه اقتصــادی دول اروپایــی و امریــکا با ســود حاصل‬ ‫از اســتخراج و فــروش نفــت خاورمیانــه تامیــن شــده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫امــار منتشــر شــده‪ ،‬ســود انگلســتان از اســتخراج و فــروش نفــت ایــران‬ ‫تــا زمــان ملــی شــدن صنعــت نفــت در دولــت ملــی دکتــر محمــد مصــدق‪،‬‬ ‫بالــغ بــر میلیاردهــا پونــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫مکیدن خون خاورمیانه هستند!‬ ‫حال‬ ‫کارتل های بزرگ نفتی هنوز هم در‬ ‫ِ‬ ‫وضعیــت منابــع ابــی منطقــه خاورمیانــه بــه شــکلی متفــاوت از منابــع‬ ‫انــرژی اســت‪ .‬اگــر بــه نقشــه منطقــه نــگاه کنیــم کشــورهایی از قبیــل ترکیــه‪،‬‬ ‫افغانســتان و پاکســتان از منابــع نســبتا ً گســترده اب شــیرین برخــوردار‬ ‫هســتند‪ .‬ترکیــه (هرچنــد دوســت دارد اروپائــی باشــد)‪ ،‬بــه مــدد مناطــق‬ ‫کوهســتانی پربــارش و رودهــای خروشــان تعــداد زیــادی ســد بنــا کــرده‬ ‫اســت و البتــه هــدف انهــا ذخیــره اب بــرای روز مبــادا نیســت! بلکــه‪ ،‬فشــار‬ ‫سیاســی بــر ایــران و ســوریه و عــراق اســت‪ .‬شــاید بــه طمــع نفــت و گاز ارزان!‬ ‫ایــا‪ ،‬چنیــن حقــی دارنــد؟ بررســی «دنیــای اقتصــاد» نشــان می دهــد‪ ،‬ترکیــه‬ ‫دس ـت کم ‪ ۱۰‬پــروژه مختلــف ابــی را در دســت اجــرا دارد تــا به موجــب انهــا‬ ‫مســیر ورود اب بــه پایین دســت را مســدود کنــد‪ .‬بــه جــز گاپ و پروژه هــای‬ ‫اناتولــی مرکــزی‪ ... ،‬پروژه هــای دیگــری نیــز باهــدف برتــری هیدروپلیتیکــی‬ ‫بــر کشــورهای پایین دســت و تبدیل شــدن بــه هیدروهژمــون منطقــه انهــا را‬ ‫اجرایــی کــرده یــا در دســت اجــرا دارد‪ .‬حتــی افغانســتان در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫ـرق ایــران را بخشــکاند‪ .‬درحالی کــه چندیــن‬ ‫ـعی تمــام نمــوده اســت کــه شـ ِ‬ ‫سـ ِ‬ ‫میلیون افغانســتانی در ایران زندگی می کنند‪ .‬ایران و کشــورهای همســایه‬ ‫ان حوضه ­هــای ابریــز فرامــرزی مشــترک بســیاری دارند‪ ،‬ماننــد‪ :‬حوضه ابریز‬ ‫رودخانــه فرامــرزی ارس (بیــن ایــران‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ارمنســتان و اذربایجــان)‪ ،‬اتــرک‬ ‫(بیــن ایــران و ترکمنســتان)‪ ،‬ارونــد (شـط العرب‪ ،‬بین ایــران و عراق)‪ ،‬هیرمند‬ ‫و هریــرود (بیــن ایــران و افغانســتان) و ســایر رودخانه­هــای مــرزی مشــترک‪.‬‬ ‫ل و روز‬ ‫کشــور مــا نیــز از کمبــود اب و بی ابــی به لبه بحران رســیده اســت‪ .‬حــا ‬ ‫دریاچه هــای ارومیــه و هامــون و خشــکی رودخانــه هــا و ریزگردهــای دائمــی‬ ‫مبین این بحران هســتند‪ .‬محیط زیســت و کشــاورزی عراق و ســوریه نیز از‬ ‫خشکســالی و فشــرده شــدن گلــوی دجلــه و فــرات در ترکیــه بــا بحــران جــدی‬ ‫مواجه شــده اســت‪ .‬کشــورهای اردن و مصر نیز مشــکل جدی در تامین اب‬ ‫دارنــد‪ .‬ســایر کشــورهای عربــی نیــز حــال و روز خوشــی ندارنــد‪ .‬ولــی بــه مــدد‬ ‫پــول نفــت و شیرین ســازی اب روزگار می گذراننــد‪.‬‬ ‫وتــاه ســخن اینکــه‪ ،‬کشــورهای نفت خیــز خاورمیانــه‪ ،‬بــا بحــران جــدی اب‬ ‫مواجــه شــده اند و برخــی از کشــورهای منطقــه کــه منابــع ابــی گســترده‬ ‫دارنــد‪ ،‬نیــاز روزافزونــی بــه ســوخت های فســیلی‪ ،‬به ویــژه نفــت‪ ،‬دارنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود قوانیــن بیــن المللــی در زمینــه رودخانــه هــای مــرزی و منابــع ابــی‬ ‫مشــترک بیــن کشــورها‪ ،‬ایــا مــی تــوان در زمــان بحــران ابی‪ ،‬کشــور ِهمســایه‬ ‫را از حــق طبیعــی خــود محــروم کــرد؟ ایــا ترکیه یا افغانســتان می توانند ادعا‬ ‫کننــد کــه نــزوالت جــوی و رودخانــه هایــی کــه در ایــن کشــورها جاریســت‪،‬‬ ‫فقــط متعلــق بــه انهاســت؟ زمانــی کــه اشــرف غنــی هنــوز رئیــس دولــت‬ ‫افغانســتان بــود‪ ،‬خطــاب بــه ایــران مــی گفــت‪ :‬نفــت بدهیــد‪ ،‬تــا اب بدهیــم‪.‬‬ ‫گویــا‪ ،‬ایــن درخواســتی جــدی از جانــب افغانســتان و شــاید ترکیــه اســت‪.‬‬ ‫شــاید زمان بازنگری در قوانین بین المللی و منطقه ای اب اســت‪ .‬و شــاید‬ ‫زمــان تهاتــر نفــت بــا اب!‬ ‫یــک راه حــل پیشــنهادی بــرای حــل مســئله کم ابــی در خاورمیانــه‬ ‫معمــوال ً مســائل سیاســی را بــا روش هــای سیاســی حــل می نماینــد کــه‬ ‫خــود علمــی پیچیــده و گســترده اســت‪ .‬گاهــی‪ ،‬مســائل بــزرگ نیــز بــا‬ ‫روش هــای بســیار ســاده حــل می شــوند‪ .‬ولــی‪ ،‬مســئله اب‪ ،‬بــه قــول دکتــر‬ ‫فاضلــی‪ ،‬مســئله ای میــان بخشــی و بســیار پیچیده تــر اســت‪ .‬البتــه بنــده‬ ‫نــه سیاســتمدارم و نــه متخصــص امــور اب‪ .‬ولــی‪ ،‬دربــاره اهمیــت اب‬ ‫و مشــکالت ناشــی از کمبــود اب و بی ابــی مثــل خیلــی از ایرانیــان بســیار‬ ‫حســاس شــده ام؛ لــذا‪ ،‬بعــد از طــرح ایــده اولیــه در اینترنــت جســتجو کــردم‪.‬‬ ‫برخــی از پژوهشــگران دربــاره اهمیــت اب و نقــش ان در ایجــاد صلــح و‬ ‫ثبــات مطالبــی نگاشــته اند‪ .‬اینجانــب نیــز پیشــنهاد خــود را مطــرح می کنــم‪.‬‬ ‫امیــدوارم‪ ،‬متخصصــان و سیاســتمداران بــا بررســی جوانــب امــر‪ ،‬اقدامــات‬ ‫عملــی در ایــن مســئله مهــم داشــته باشــند و خاورمیانــه را از جنگ هایــی کــه‬ ‫بدخواهان به دنبالش هستند‪ ،‬را دور نگه دارند‪ .‬از قدیم گفته اند‪« :‬اب بر‬ ‫اتش پاشیدن»؛ لذا‪ ،‬امیدوارم اب باعث خاموشی اتش جنگ و خونریزی‬ ‫در منطقــه حســاس خاورمیانــه شــود‪ .‬ولــی‪ ،‬تاخیــر در ایــن موضــوع باعــث‬ ‫عمیق تــر شــدن اختالفــات و رســیدن بــه «نقطــه بــدون بازگشــت» می شــود‪.‬‬ ‫از گذشــته های دور‪ ،‬ایــران و ایرانــی بــا صلــح و ســازش و مهربانــی و دوســتی‬ ‫همــزاد بــوده و هســت‪ .‬یونانی هــا‪ ،‬ایرانیــان را مــروج «صلــح پارســی»‬ ‫می دانســتند‪ .‬شــاید ذکــر پارادایــم «گفتگــوی تمدن هــای جنــاب اقــای‬ ‫خاتمــی» در مقابــل پارادایــم «جنــگ یــا برخــورد تمدن هــای هانتینگتــون»‬ ‫کــه پایــه نظــری سیاســت های امپریالیســتی امریــکا و اذنــاب ان اســت‪،‬‬ ‫خالــی از لطــف نباشــد‪ .‬پارادایمــی کــه طــرح ان در دهــه ‪ ۷۰‬شمســی بســیار‬ ‫فرهنگــی‬ ‫ِ‬ ‫مــورد توجــه جهــان و جهانیــان قــرار گرفــت و بــه خلــع ســاحِ‬ ‫امپریالیس ـت های اســتثمارگر منجــر شــد؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد بــا در‬ ‫نظــر گرفتــن جمیــع جوانب مســئله‪ ،‬بهتر اســت کــه سیاســتمداران و رهبران‬ ‫منطقــه نشسـت های فــوری دربــاره مســئله اب و خشکســالی برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫هــدف نهائــی در ایــن نشســت «مبادلــه اب در برابــر نفــت ی ـ ا گاز» باشــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود مخالفــت متخصصیــن اب‪ ،‬بــا انتقــال بین بخشــی اب‪ ،‬ولــی بــه‬ ‫نظــر می رســد شــبکه وســیع و یک پارچــه اب و نفــت در منطقــه همــه ملــل‬ ‫منطقــه را متحــد و یک پارچــه نمایــد‪ .‬چگونگــی ایــن تجــارت بــا در نظــر گرفتن‬ ‫راه حل هــای موجــود و قوانیــن بین المللــی‪ ،‬مســیرهای دیپلماتیــک و انگیــزه‬ ‫بیشــتری بــرای صاحبــان ایــن دو مایــع اســتراتژیک فراهــم می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫راه حــل چنــد نتیجــه مهــم دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬دسترسی همه کشورهای منطقه به منابع پایدار اب شیرین‬ ‫‪ .2‬دسترسی همه کشورهای منطقه به منابع پایدار انرژی‬ ‫‪ .3‬توسعه کشاورزی و امنیت غذائی منطقه ای‬ ‫‪ .4‬کنترل ریزگردها و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه‬ ‫‪ .5‬تقویت احساس برادری و زندگی مسالمت امیز و تقویت صلح در منطقه‬ ‫‪ .6‬گسترش مبادالت تجاری بین کشورهای منطقه‬ ‫شــاید بیشــترین ســود ایــن طــرح نصیــب ایــران و ترکیــه شــود‪ .‬درحالی کــه‬ ‫کشــور مــا بــا مشــکل جــدی اب روبـه رو اســت‪ ،‬و امــکان صــادرات نفــت و گاز‬ ‫نیــز به خاطــر تحریم هــای ظالمانــه نداریــم‪ .‬می توانیــم بــا ایــن سیاســت بــرد‬ ‫بــرد‪ ،‬تجــارت خــود را بــا دولت هــای منطقــه و حتــی اروپــا گســترده تر نماییــم‬ ‫و البتــه از منابــع اب پایــدار اســتفاده کنیــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی ورودی اب سد بارزو شیروان‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان شــیروان در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ورودی اب ســد بــارزو ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی در پنــج‬ ‫مــاه نخســت ســالجاری بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬در ایــن مــدت ‪ ۱۲‬میلیــون متــر مکعــب اب وارد ســد بــارزو شــده اســت‬ ‫و ایــن میــزان در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۰‬میلیــون مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی ســال کــم ابــی را پیــش رو دارد و ایــن خشکســالی هــا همچنــان ادامــه دارد بنابــرای بــر اســاس پیــش بینــی هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬پاییــز امســال نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‪ ۲۰‬درصــد کاهــش بارندگــی خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪599‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬بهاره رضاجو‬ ‫استقالل مالی زنان؛‬ ‫چطور شخصیتی مستقل‬ ‫و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫و خراسان شمالی‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــا هزینــه کــرد بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه دورتریــن نقــاط نیــز گازرســانی شــد تــا تمامــی‬ ‫اهالــی ایــن خطــه از عدالــت ایــن انــرژی برخــوردار شــوند‬ ‫و توســعه گاز رســانی در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در مــدت کوتــاه فعالیــت‬ ‫دولــت ســیزدهم موجــب شــد تــا ایــن اســتان در زمــره‬ ‫اســتان هــای ســبز کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ارمغان دولت سیزدهم‬ ‫در خراسان شمالی ‪:‬‬ ‫پایداری گاز ‪ ۹‬شهر‬ ‫و ‪ ۴۶۹‬روستا‬ ‫افتتــاح ‪ ۳۶‬طــرح گازرســانی در هفتــه دولــت امســال و پایــداری‬ ‫گاز ‪ ۹‬شــهر‪ ۴۶۹ ،‬روســتا و یکهــزار و ‪ ۳۸‬واحــد صنعتــی ارمغــان‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه مــردم خراســان شــمالی بــود و اکنــون‬ ‫مشــعل گاز در تمامــی نقــاط ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور‬ ‫برافروختــه اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه خراســان شــمالی از نظــر پراکندگــی روســتایی‬ ‫و ســخت گــذر بــودن راه هــا در کشــور شــناخته شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا تمامــی روســتاییان و حتــی ابــادی هــای کوچــک و مناطــق‬ ‫و ســامانه هــای عشــایری نیــز از نعمــت گاز برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم در خراســان شــمالی بــه درســتی‬ ‫اهمیــت ایــن انــرژی پــاک را درک کــرده و فعالیــت های گســترده ای‬ ‫در گازرســانی بــه روســتاها و نقــاط دورافتــاده مــرزی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه پایــداری گاز ‪ ۹‬شــهر‪ ۴۶۹ ،‬روســتا و یکهــزار و ‪۳۸‬‬ ‫واحــد صنعتــی در ســال گذشــته و همچنیــن افــزوده شــدن ‪۱۰‬‬ ‫هــزار مشــترک جدیــد و ‪ ۳۶‬پــروژه گازرســانی در هفتــه دولــت‬ ‫امســال بــا اعتبــار هشــت میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار‬ ‫انجــام شــد و اینــک شــاخص بهــره منــدی از گاز در ایــن اســتان‬ ‫بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد رســیده و میانگیــن کشــوری در ایــن شــاخص ‪۸۵‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــا هزینــه کــرد بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــه دورتریــن نقــاط نیــز گازرســانی شــد تــا تمامــی اهالــی ایــن‬ ‫خطــه از عدالــت ایــن انــرژی برخــوردار شــوند و توســعه گاز‬ ‫رســانی در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫در مــدت کوتــاه فعالیــت دولــت ســیزدهم موجــب شــد تــا ایــن‬ ‫اســتان در زمــره اســتان هــای ســبز کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اکنــون بخــاری هــای هیزمــی و نفتــی و کمپســول هــای گاز در ایــن‬ ‫خطــه از شمالشــرق کشــور برچیــده شــد و مــردم دورترین روســتای‬ ‫محروم و مرزی راز و جرگالن و ســایر شهرســتان های این اســتان‬ ‫از ایــن انــرژی پــاک برخوردارنــد و دیگــر خبــری از دغدغــه روســتایی‬ ‫بــرای تامیــن ســوخت زمســتانی و جایــگاه ســوخت بــرای ذخیــره‬ ‫ســازی و جمــع اوری هیــزم و قطــع درخــت نیســت‪.‬‬ ‫گازرســانی بــه روســتاهای اســتان عــاوه بــر افزایــش رفــاه و توزیــع‬ ‫عدالــت امکانــات و زیــر ســاخت هــا در ایــن مناطــق‪ ،‬توســعه انرژی‬ ‫هــای پــاک منجــر بــه ایجــاد امیــد بــه زندگــی در روســتاها شــده و بــه‬ ‫عاملــی بــرای مهاجــرت معکــوس تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫خــط انتقــال تقویتــی گاز گرمــه و جاجــرم کــه در ســال هــای‬ ‫گذشــته معطــل اعتبــار مانــده بــود‪ ،‬در ابتــدای دولــت ســیزدهم‬ ‫شــتاب گرفــت و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه بــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫اجــرای خــط انتقــال بــه قطــر ‪ ۱۶‬اینــچ و طــول ‪ ۵۷‬کیلومتــر‬ ‫در راســتای تامیــن گازرســانی پایــدار بــه شــهرها و روســتاهای‬ ‫خراســان شــمالی بــه خصــوص اســتفاده در طرح هــای توســعه‬ ‫ای کارخانــه الومینــای جاجــرم انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــا اعتبــار ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال بــه پایــان خــط رســید‬ ‫و بــا بــه بهــره بــرداری ان محدودیــت هــای کــه در فصــل ســرد‬ ‫بــرای گاز کارخانــه الومینــای جاجــرم گذاشــته مــی شــود کمتــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در مــورد ایــن طــرح‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بــه منظــور پایــداری در گازرســانی و رشــد حجــم‬ ‫جایگزیــن در صنعــت نیــز در ســال گذشــته خــط انتقــال تقویتــی‬ ‫گرمــه و جاجــرم راه انــدازی شــد کــه امــکان گاز رســانی بــه ‪۹‬‬ ‫شــهر و ‪ ۴۶۹‬روســتا را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫میــر بلوکــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در زمســتان ســال هــای گذشــته‬ ‫ایــن منطقــه بعضــا بــا افــت فشــار گاز مواجــه مــی شــد کــه‬ ‫بــرای جبــران ایــن مشــکل بــه اجبــار حجــم ورودی گاز الومینــای‬ ‫جاجــرم کاهــش مــی یافــت و ایــن طــرح بــا هــدف تامیــن گاز‬ ‫مــورد نیــاز طــرح توســعه ایــن مجتمــع صنعتــی و جلوگیــری از‬ ‫افــت فشــار گاز در شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم در فصــول‬ ‫ســرد ســال اجــرا شــد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۳۶‬طرح گازرسانی هفته دولت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪۳۶ :‬‬ ‫پــروژه گازرســانی در هفتــه دولــت امســال بــا اعتبــار هشــت میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل گازرســانی بــه ‪ ۲‬روســتا‪،‬‬ ‫چهــار شــهرک روســتایی‪ ،‬چهــار پاســگاه مــرزی‪ ۲۵ ،‬واحــد‬ ‫صنعتــی از جملــه مهمتریــن ایــن طــرح هــا اســت‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکــه گازرســانی بــه روســتای رشــوانلو در شهرســتان شــیروان‬ ‫و روســتای هوشــان در شهرســتان مانــه و ســملقان در حــال‬ ‫انجــام اســت و بــا اجــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۹۹‬خانــوار روســتایی از‬ ‫نعمــت گاز بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫میربلوکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت گازرســانی‬ ‫بــه شــهرک روســتای سوخســو هاشــم در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن‪ ،‬شــهرک روســتای گلــی‪ ،‬شــهرک روســتای قــره نــوده و‬ ‫شــهرک روســتای پســرکانلو در شهرســتان بجنــورد بــا جمعیــت‬ ‫حــدود ‪ ۶۰۰‬نفــر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عملیــات گازرســانی بــه ‪ ۱۱‬واحــد صنعتــی در‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬پنــج واحــد صنعتــی در اســفراین‪ ،‬چهــار‬ ‫واحــد صنعتــی در شــیروان‪ ۲ ،‬واحــد صنعتــی در گرمــه و‬ ‫شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان هــر کــدام‬ ‫بــا یــک واحــد صنعتــی در هفتــه دولــت افتتــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن چهــار پاســگاه مــرزی شــامل پاســگاه خیرابــاد‪ ،‬کاریــز‪،‬‬ ‫قــره قانلــو و بکســو از گاز طبیعــی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ضریــب نفــوذ گاز در مناطق شــهری خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۵۰‬روســتا از نعمــت‬ ‫گاز برخوردارنــد و ارتقــای درصــد بهــره منــدی خانوارهــای‬ ‫روســتایی بــه حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫پایداری گاز یکهزار و ‪ ۳۸‬واحد صنعتی‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۸‬صنعــت ایــن اســتان شــامل صنایــع جــزء‪ ،‬عمــده‬ ‫و فــوق عمــده از ســبد انــرژی گاز اســتفاده مــی کننــد و گاز ایــن‬ ‫صنایــع در مــدت یکســاله دولــت ســیزدهم پایــدار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۳۴ :‬جایــگاه ســی ان جــی و ‪ ۱۶‬شــهرک صنعتــی‬ ‫و نواحــی گازدار در خراســان شــمالی فعــال هســتند و از ‪۲۵۷‬‬ ‫مــورد صنایــع مشــمول «بنــد ق» دارای ســابقه مصــرف ســوخت‪،‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۵۵‬مــورد ان گاز دار شــده انــد کــه باعــث صرفــه جویــی‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۸۵‬هــزار لیتــر ســوخت مــی شــود‪.‬‬ ‫میربلوکــی عنــوان کــرد‪ :‬اینــک گازرســانی بــه ‪ ۱۱‬صنایــع خراســان‬ ‫شــمالی در حــال اجــرا اســت کــه بــا گازرســانی بــه ایــن صنایــع‬ ‫‪ ۷۷۵‬هــزار لیتــر ســوخت صرفــه جویــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫افزوده شدن ‪ ۱۰‬هزار مشترک جدید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬در‬ ‫مــدت یکســاله دولــت ســیزدهم ‪ ۱۰‬هــزار مشــترک جدیــد بــه‬ ‫شــمار مشــترکان اســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر اشــتراکات خانگــی بــه صنایــع‬ ‫اســتان نیــز گازرســانی شــده اســت کــه شــرکت گاز اســتان در‬ ‫ایــن حــوزه رتبــه دوم کشــوری را در ســال گذشــته کســب کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از تکنولوژی جدید در گازرسانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در خصــوص تکنولــوژی‬ ‫هــای جدیــد مــورد اســتفاده نیــز در ایــن شــرکت گفــت‪ :‬این شــرکت‬ ‫در دولــت ســیزدهم صاحــب تکنولــوژی جــی ای اس شــد و ایــن‬ ‫تکنولــوژی دسترســی اســان و ســریع بــه محــل تاسیســات‪ ،‬امــکان‬ ‫مدیریــت بهتــر در حــوادث و انجــام تحلیــل هــای دقیــق روی‬ ‫مشــترکان و مصــارف را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــاز اول دیتــا ســنتر همگــرا نیــز در حــال بهــره‬ ‫بــرداری و فــاز دوم نیــز در حــال اســتقرار اســت کــه تکنولــوژی‬ ‫تجمیــع منابــع پــردازش در ســرور‪ ،‬افزایــش ســرعت و امنیــت‬ ‫کاهــش هزینــه هــای نگهــداری و تعمیــرات و کاهــش مصــرف‬ ‫انــرژی از مزایــای ایــن تکنولــوژی اســت‪.‬‬ ‫میــر بلوکــی گفــت‪ :‬سیســتم مانیتورینــگ‪ ،‬مشــاهده انالیــن‬ ‫مصــارف مشــترکان فــوق عمــده و سیســتم ارتبــاط پایــدار‬ ‫بی ســیم در سراســر اســتان نیــز در حــال بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫ابالغ ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعتبار سفر رییس جمهور‬ ‫امــا عملکــرد دولــت ســیزدهم تنهــا بــه اجــرای طــرح هــای‬ ‫عمرانــی ختــم نشــد و در ســفر دوم تیرمــاه رییــس جمهــور بــه‬ ‫خراســان شــمالی در مجمــوع حــدود ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــه اســتان اختصــاص یافــت کــه بخشــی از ان ســهم‬ ‫گازرســانی بــه مناطــق خراســان شــمالی اســت و بــا تزریــق ایــن‬ ‫اعتبــار‪ ،‬گام بلنــدی در اجــرای طــرح هــای نیمــه تمــام حــوزه گاز‬ ‫برداشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در ایــن رابطــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۱۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان بــه ایــن شــرکت اختصــاص یافــت کــه ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار بــرای گازرســانی بــه واحــد هــای مســکونی مددجویــان زیــر‬ ‫پوشــش ‪ ۲‬نهــاد حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و‬ ‫بهزیســتی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫میــر بلوکــی افــزود‪ :‬ایــن ســازمان هــای حمایتــی خانوارهایــی‬ ‫کــه توانمنــدی لولــه کشــی گاز را ندارنــد‪ ،‬شناســایی و بــه شــرکت‬ ‫گاز خراســان شــمالی معرفــی مــی کننــد و تمامــی هزینــه هــای‬ ‫ان از محــل ایــن اعتبــار پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫سیمای گاز خراسان شمالی‬ ‫اکنــون ضریــب نفــوذ گاز در مناطــق شــهری اســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫و در نواحــی روســتایی ‪ ۹۹.۷‬درصــد اســت و هــم اکنــون ‪۷۵۱‬‬ ‫روســتای اســتان خراســان شــمالی از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫بهره منــد هســتند در حالــی کــه میانگیــن کشــوری گازرســانی‬ ‫مناطــق شــهری ‪ ۹۶.۴‬درصــد و روســتایی ‪ ۷۵.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم گاز طبیعی در تامین ســبد انرژی اســتان ‪ ۸۲‬درصد اســت‬ ‫در حالــی بــر اســاس هدفگــذاری شــرکت ملــی گاز‪ ،‬ســهم گاز در‬ ‫ســبد انــرژی کشــور ‪ ۷۵‬درصــد اســت کــه از ایــن حیــث خراســان‬ ‫شــمالی رتبــه دوم کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫تکمیــل خــط انتقــال ‪ ۱۶‬اینچــی تقویتــی شهرســتان جاجــرم‬ ‫از اســتان ســمنان بــه طــول ‪ ۵۸‬کیلومتــر بــه منظــور پایــداری‬ ‫گازرســانی و تامیــن گاز مــورد نیــاز طــرح توســعه الومینــای‬ ‫جاجــرم و همچنیــن جلوگیــری از افــت فشــار گاز شهرســتان های‬ ‫گرمــه و جاجــرم در فصــول ســرد و نیــز ارتبــاط خــط لولــه گاز‬ ‫خراســان شــمالی بــه خطــوط سراســری در ســمنان از طــرح‬ ‫هــای بــزرگ ایــن اســتان اســت کــه در دولــت ســیزدهم بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید‪.‬‬ ‫شــرکت گاز خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۵۰‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬مشــترک‬ ‫اســت و گازرســانی به ‪ ۳۴‬جایگاه «ســی ان جی» و ‪ ۱۶‬شــهرک‬ ‫صنعتــی اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون بــه یکهــزار و ‪ ۳۸‬واحــد صنعتــی و ‪ ۱۵‬شــهرک صنعتــی‬ ‫اســتان گازرســانی شــده اســت کــه ایــن اســتان در ایــن حــوزه‬ ‫رتبــه دوم کشــوری را در ســال گذشــته کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬پتروشــیمی خراســان‬ ‫(بجنــورد)‪ ،‬الومینــای ایــران (جاجــرم)‪ ،‬ریختــه گــری و لولــه‬ ‫گســتر اســفراین از جملــه صنایعــی هســتند کــه گاز طبیعــی‬ ‫مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد جمعیــت شــهری و حــدود ‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت‬ ‫روســتایی خراســان شــمالی از گاز طبیعی بهره مند هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫کرونا در کمین است‪ ،‬با تکمیل واکسیناسیون خود را در برابر این ویروس ایمن کنید‪.‬‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه شــاید به مــذاق‬ ‫جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در‬ ‫ان‪ ،‬مــردان دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا وابســته‬ ‫باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد نداریــم در ایــن‬ ‫مقالــه از تمایــل مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬انچــه در ایــن مطلب مدنظر ماســت اهمیت‬ ‫اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫استقالل مالی به چه معناست؟‬ ‫حتــی اگــر حامــی قابل اعتمــادی داریــد و به گمانتــان ایــن‬ ‫موضــوع اهمیتــی نــدارد‪ ،‬روزی ممکــن اســت حامی تــان را‬ ‫از دســت بدهیــد‪ .‬پــس اســتقالل مالــی را نبایــد بی اهمیــت‬ ‫بدانیــد‪ .‬اســتقالل مالــی به زبــان ســاده یعنــی از نظــر مالــی‬ ‫بــه کســی وابســته نباشــید‪ .‬خــب‪ ،‬در ایــن صــورت چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫کنتــرل امــور مالــی شــما دســت خودتــان اســت‪ :‬بنابرایــن‬ ‫خودتــان دربــاره پولتــان تصمیــم می گیریــد و بــرای ایــن کار‬ ‫بــه دیگــران متکــی نیســتید‪.‬‬ ‫دانــش مدیریــت مالــی را فرامی گیریــد‪ ،‬حتــی اگــر در‬ ‫ســطحی ابتدایــی باشــد‪ :‬بــا ایــن دانــش می توانیــد تصمیمات‬ ‫درســتی بگیریــد و امــور مالی تــان را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از نظــر مالــی خودتــان را حمایــت کنیــد‪ :‬یعنــی‬ ‫بــا درامــد شــغلی‪ ،‬پس انــداز‪ ،‬ســرمایه گذاری یــا ترکیبــی از‬ ‫هــر ســه می توانیــد روی پــای خودتــان بایســتید‪ .‬مجبــور‬ ‫خرجــی همســر‪ ،‬کمــک‬ ‫ توجیبــی پــدر‪،‬‬ ‫نیســتید بــه پول‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مالــی دولــت یــا وام و نظایــر انهــا تکیــه کنیــد‪.‬‬ ‫اســتقالل مالــی چیــزی اســت کــه همــه بایــد بــه ان‬ ‫برســند و مــرد و زن نــدارد‪ .‬منتهــا چــرا اســتقالل مالــی‬ ‫بــرای زنــان مهم تــر اســت؟ دلیلــش ایــن اســت کــه مــردان‬ ‫معمــوال چــاره ای جــز رســیدن بــه اســتقالل مالــی ندارنــد؛‬ ‫امــا زنــان بــه ایــن مقولــه اهمیــت چندانــی نمی دهنــد‪،‬‬ ‫چــون از قدیم االیــام همیشــه خودشــان را وابســته بــه‬ ‫مــردان دانســته اند (در اصــل ایــن موضــوع را بــه انهــا القــا‬ ‫کرده انــد)‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬اغلــب زنــان بــه اســتقالل‬ ‫مالــی به چشــم امــری ضــروری نــگاه نمی کننــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه هیچ کــس نمی دانــد در اینــده چــه‬ ‫اتفاقــی خواهــد افتــاد‪ ،‬امــا حداقــل می توانیــم واکنشــی‬ ‫را کــه بایــد در شــرایط مختلــف در اینــده نشــان دهیــم‬ ‫کنتــرل کنیــم‪ .‬چگونــه؟ بــا اســتقالل مالــی‪ .‬اگــر از نظــر‬ ‫مالــی مســتقل باشــید‪ ،‬می توانیــد بــدون تکیــه بــر شــانس‬ ‫و اقبــال بــرای اینــده برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬افــرادی کــه از نظــر‬ ‫مالــی بــه دیگــران وابســته اند فقــط می تواننــد امیــدوار‬ ‫باشــند کــه اینــده بــا انهــا خــوب تــا کنــد؛ مخصوصــا خانم ها‬ ‫کــه بــا چالش هایــی منحصربه فــرد روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫زنان با چه چالش های مالی ای روبه رو هستند؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه همیشــه‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده اســت‪ .‬سراســر تاریــخ پــر اســت از‬ ‫مردانــی کــه زنــان را همــواره تابــع خودشــان دانســته اند‪.‬‬ ‫کار زنــان شــامل مانــدن در خانــه‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬نظافــت و‬ ‫ی کــه مــردان کار می کردنــد‪،‬‬ ‫تربیــت فرزنــدان بــود؛ در حالـ ‬ ‫خانــه می ســاختند یــا شــکار می رفتنــد‪ .‬البتــه تــا اینجــای‬ ‫موضــوع ایــرادی نــدارد‪ ،‬زیــرا خــود ِ زنــان هــم تمایــل زیــادی‬ ‫دارنــد کــه بــر خانـه داری‪ ،‬تربیــت فرزنــد و نظایــر انهــا تمرکــز‬ ‫کننــد‪ .‬مســلما اهمیــت ایــن مســئولیت ها هرگــز کمتــر‬ ‫ج از خانــه نبــوده و حتــی شــاید بتــوان گفــت‬ ‫از کار خــار ‬ ‫مهم تــر هــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا مشــکل کجاست؟مشــکل اینجاســت کــه خــواه‬ ‫خانــه دار باشــید یــا شــاغل‪ ،‬هنــوز در قــرن جدیــد بــا‬ ‫محصولــی جانبــی از ایــن تفکــر ســنتی درگیــر هســتیم‪:‬‬ ‫«مردان انــد کــه پــول را مدیریــت می کننــد‪ ».‬نسل هاســت‬ ‫کــه بســیاری از زنــان بــرای تصمیم گیــری مالــی بــه پــدر‪،‬‬ ‫همســر و مــردان دیگــری در زندگی شــان (حتــی بــرادر و‬ ‫فرزنــد) تکیــه کرده انــد‪ .‬خوشــبختانه ایــن طرزفکــر کم کــم‬ ‫در حــال تغییــر اســت‪ .‬امــروزه بســیاری از زنــان می داننــد‬ ‫بایــد از نظــر مالــی مســتقل باشــند؛ زیــرا بــدون ان‪،‬‬ ‫دســتیابی بــه ارزوهایشــان دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫روزهایــی کــه زنــان همه چیــز را در چهاردیــواری خانــه‬ ‫می دیدنــد ســپری شــده‪ .‬انهــا می خواهنــد خودشــان بــه‬ ‫اهدافشــان برســند‪.‬‬ ‫برخــی از چالش هــای مالــی مهمــی کــه مختــص زنــان‬ ‫اســت عبارت انــد از‪:‬‬ ‫غالبــا دســتمزد زنــان در جایگاهــی شــغلی‪ ،‬کمتــر از‬ ‫مردانــی اســت کــه در همــان جایگاه انــد‪ .‬به جــز ایــن‪ ،‬زنــان‬ ‫مجبورنــد بــا پدیــده ای به نــام «ســقف شیش ـه ای» مبــارزه‬ ‫کننــد؛ مانعــی نامرئــی امــا کامــا حقیقــی کــه بیــن زن و‬ ‫موفقیــت حرف ـه ای او قــرار دارد‪ .‬ایــن مانــع همــان چیــزی‬ ‫اســت کــه بــرای بســیاری از فرصت هــا در راه پیشــرفت و‬ ‫ارتقــای شــغلی زنــان محدودیــت ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از زنــان بخــش بزرگــی از زندگی شــان را صــرف‬ ‫تربیــت فرزنــدان و رســیدگی بــه امــور خانــه می کننــد؛‬ ‫بنابرایــن نســبت بــه مــردان زمــان کمتری برای کار و کســب‬ ‫درامــد دارنــد‪ .‬برخــی از زنــان حتــی مســئولیت نگهــداری از‬ ‫ســالمندان خانــواده را هــم بــر عهــده دارنــد کــه ایــن هــم‬ ‫وقــت کافــی بــرای کار و درامــد انهــا باقــی نمی گــذارد‪.‬‬ ‫نتیجــه اینکــه بســیاری از زنــان نمی تواننــد به انــدازه مــردان‬ ‫به طــور منظــم بــه درامــدی کــه از شغلشــان بــه دســت می اورنــد‬ ‫تکیــه کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیل اســت که زنان باید توجه بیشــتری‬ ‫بــه پس انــداز‪ ،‬ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی داشــته باشــند تــا‬ ‫پولــی را کــه بــرای اســتقالل مالــی نیــاز دارنــد فراهــم کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬به ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪599‬‬ ‫بهره برداری و اغاز ساخت‬ ‫‪ ۶۵‬پروژه عمرانی‬ ‫و اقتصادی در گالیکش‬ ‫ایجاد پردیس علم و فناوری‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫بهره بــرداری و ســاخت ‪ ۶۵‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و اقتصــادی گالیکــش امــروز دوشــنبه در ششــمین روز‬ ‫از هفتــه دولــت اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی از ایجــاد پردیــس علــم و فنــاوری در‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پردیــس بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان در منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی بجنــورد ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی نوایــی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار مترمربــع زمیــن در منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫در ایــن مراســم در ســخنانی بــا تبریــک هفتــه دولــت و‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬درایــن هفتــه ســه هــزار و ‪ ۲۱۵‬پــروژه عمرانــی‪،‬‬ ‫تولیــدی و اقتصــادی در ‪ ۱۴‬شهرســتان ایــن اســتان‬ ‫افتتــاح یــا عملیــات ســاخت انهــا اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی افــزود‪ :‬بــرای عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن تعــداد پــروژه کــه ‪ ۹۰‬درصــد ان افتتــاح‬ ‫و بقیــه اغــاز عملیــات اجرایــی اســت‪ ،‬افــزون بــر ‪۹۹‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال از منابــع ملــی و اســتانی هزینــه‬ ‫شــده و خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پروژه هــای هفتــه دولــت در‬ ‫گلســتان توســط دســتگاه های مختلــف اجرایــی‬ ‫از جملــه «راه و شهرســازی‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬اب و‬ ‫فاضــاب‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬گاز‪ ،‬بــرق‪ ،‬مخابــرات‪،‬‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬منابــع طبیعــی و صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت» اجــرا و بــرای ‪ ۹‬هــزار نفــر فرصــت شــغلی‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدالنگی ادامــه داد‪ :‬امســال در هفتــه دولــت‬ ‫ســهم شــهرداری ها گلســتان از پروژه هــای هفتــه‬ ‫دولــت ‪ ۱۲۱‬طــرح عمرانــی بــا اعتبــار هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ســهم دهیاری هــای مناطــق روســتایی‬ ‫ایــن اســتان هــم ‪ ۳۲۵‬پــروژه بــا ســه هــزار و ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت ‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان‬ ‫همچنیــن از وجــود هــزار و ‪ ۲۰۰‬طــرح نیمــه تمــام‬ ‫باقــی مانــده از ســال های قبــل در ایــن اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬اهتمــام دولــت انقالبــی و مردمــی ایــت‬ ‫اللــه رییســی تکمیــل ایــن پروژه هــا اســت کــه بــه‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش هــم در ایــن مراســم گفــت‪ :‬در‬ ‫هفتــه دولــت امســال ‪ ۶۵‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی و‬ ‫اقتصــادی بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۸۴۰‬میلیــارد ریــال افتتــاح‬ ‫یــا عملیــات ســاخت ان اغــاز می شــود کــه بــا افتتــاح‬ ‫ایــن تعــداد طــرح بــرای ‪ ۱۴۴‬نفــر از جوانــان ایــن‬ ‫شهرســتان فرســت شــغلی ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علــی جــوان افــزود‪ :‬کارخانــه نیــکان شــیمی پویــای‬ ‫هیــرکان و واحــد تولیــد انــواع ســنگ های مصنوعــی از‬ ‫طرح هــای مهــم افتتاحــی گالیکــش در هفتــه دولــت‬ ‫اســت ضمــن اینکــه عملیــات ســاخت بازارچــه صنایــع‬ ‫دســتی و ســاختمان اداری فرمانــداری نیــز درایــن‬ ‫هفتــه شــروع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬پروژه هــای هفتــه دولــت در گالیکــش‬ ‫توســط ادارات و نهادهــای مختلــف از جملــه «شــرکت‬ ‫گاز‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬راه و شهرســتازی‪ ،‬راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬شــهرداری ها‪ ،‬دهیــاران‪،‬‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬شــرکت بــرق‪ ،‬اب و فاضــاب‪،‬‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬منابــع طبیعــی و بخــش خصوصــی»‬ ‫احــداث شــده و خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گالیکــش بــا ‪ ۶۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫درشــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تفاهــم نامــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری در منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بجنــورد بــا هــدف ایجــاد‬ ‫تعامــل و مشــارکت هدفمنــد‬ ‫منعقــد شــده اســت و امیــد‬ ‫مــی رود بــا تحقــق ان گام‬ ‫موثــر بــرای عملیاتــی شــدن‬ ‫شــعار ســال برداشــته شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرکهای‬ ‫صنعتــی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پردیــس علــم و‬ ‫فنــاوری بــه منظــور فراهــم‬ ‫کــردن زمینــه رونــق و توســعه‬ ‫فعالیت موسســات اموزشــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری و ســایر‬ ‫ســازمان ها در حــوزه توســعه‬ ‫فنــاوری و نــواوری فعالیــت خواهــد داشــت و در ایــن پردیــس‪ ،‬امــکان پاســخگویی بهتــر و دسترســی‬ ‫بیشــتر نــواوران و فنــاوران مســتعد بــه امکانــات و زیرســاخت های الزم ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۵‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی بــا ‪ ۲۸۷‬واحــد‬ ‫صنعتــی فعــال بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان دارد کــه افــزون بــر چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کارگــر در ایــن واحدهــای صنعتــی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫تنهــا منطقــه ویــژه اقتصــادی خراســان شــمالی بــا گســتره ‪ ۳۵۰‬هکتــار در بجنــورد تعریــف شــده کــه‬ ‫مرحلــه نخســت ان ‪ ۴۹‬هکتــار وســعت دارد و در دهــه فجــر ســال ‪ ۹۷‬بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کمک ‪ ۲۸‬میلیارد ریالی خیران برای‬ ‫ساخت یک مدرسه در بجنورد‬ ‫میزان استقبال ‪ ۴۰۰‬برابری‬ ‫گلستانی ها برای صدور پاسپورت‬ ‫افتتاح ‪ ۲۸‬طرح عمرانی‬ ‫و صنعتی در شهرستان جاجرم‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــروژه‬ ‫اموزشــی ‪ ۱۲‬کالســه با مشــارکت ‪ ۲۸‬میلیارد ریالی خیران در حال‬ ‫ســاخت اســت و خردادمــاه ســال اتــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن پــروژه بیــش از‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــارد ریــال هزینــه مــی شــود کــه ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال ان‬ ‫بــه وســیله خیــران و مابقــی از اعتبــارات اداره کل نوســازی‬ ‫مــدارس تامیــن و هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تفاهــم نامــه تکمیــل دبســتان ‪ ۱۲‬کالســه واقــع در‬ ‫شــهرک حکمــت بجنــورد بــا حضــور «علــی باقــرزاده» معــاون‬ ‫پرورشــی وزیــر امــوزش و پــرورش منعقــد شــد و ایــن پــروژه تــا‬ ‫خــرداد ســال اتــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن فضــای اموزشــی شــامل یکهــزار‬ ‫و ‪ ۱۳۹‬مترمربــع ســاختمان اموزشــی‪ ۹۱ ،‬مترمربــع ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ۷۰ ،‬مترمربــع ســرایداری‪ ۲ ،‬هــزار مترمربــع محوطــه‬ ‫ســازی و ‪ ۲۲۰‬متــر طــول دیوارکشــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه رشــد جمعیــت در شــهرک حکمــت بجنــورد‪ ،‬شــاهد کمبــود‬ ‫فضــای اموزشــی در ایــن منطقــه هســتیم و امیــد مــی رود بــا‬ ‫بهــره بــرداری از ایــن پــروژه اموزشــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۵۰‬دانــش‬ ‫امــوز در یــک نوبــت از خدمــات ان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از ‪ ۲‬ســال از فراگیــری کرونــا و محدودیت هــای‬ ‫تــردد و شــرکت در راهپیمایــی اربعیــن بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫وضعیــت و شــرایط شــیوع کرونــا بهتــر شــده اســت‪ ،‬میــزان‬ ‫اســتقبال مــردم اســتان بــرای صــدور پاســپورت (گذرنامــه)‬ ‫نســبت بــه ســنوات گذشــته ‪ ۴۰۰‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضــا محمــودی اظهارداشــت‪ :‬البتــه امــار عــددی‬ ‫پاســپورت های صــادر و درخواســت شــده هــر لحظــه تغییــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬هنــوز جمع بنــدی از تعــداد صــادر دریافــت نکردیــم‬ ‫امــا پــس از پایــان ماموریــت ویــژه ایــن ایــام‪ ،‬جمع بنــدی نهایــی‬ ‫ان اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای‬ ‫اســایش‪ ،‬ارامــش و رفــاه مــردم‪ ،‬چندیــن راه حــل بــرای دریافــت‬ ‫پاســپورت در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬همــه متقاضیــان بــه‬ ‫صــدور پاســپورت می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس ‪+۱۰‬‬ ‫مراحــل مربــوط بــه صــدور گذرنامــه بین المللــی را طــی کننــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد درخواسـت ها‪ ،‬از زمــان تکمیــل شــدن‬ ‫درخواســت تــا رســیدن پاســپورت بــه دســت متقاضــی‪ ،‬زمــان‬ ‫زیــادی می بــرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۵۷۰‬میلیــارد ریــال همزمــان با ششــمین‬ ‫روز از هفته دولت با حضور اســتاندار و شــماری از مســووالن خراســان‬ ‫شــمالی در شهرســتان جاجرم افتتاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح هــا در بخــش هــای مختلف اســت که با تکمیــل و بهره‬ ‫بــرداری از انهــا عــاوه بــر ایجــاد تحــول در جاجــرم زمینــه اشــتغال‬ ‫بــرای شــماری از افــراد جویــای کار منطقــه نیــز فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫افتتــاح پــروژه توســعه واحــد ســود و تبخیــر شــرکت الومینــای‬ ‫ایــران‪ ،‬شــرکت تولیــد بتــن ســیال و پــروژه تولیــدی پــوره‬ ‫الســتیک از الســتیک هــای بازیافتــی از مهمتریــن طــرح هــای‬ ‫هفتــه دولــت امســال در جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫در هفتــه دولــت امســال ‪ ۷۴۳‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪۹۴۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان همزمــان بــا هفتــه دولــت در ایــن اســتان‬ ‫بهره بــرداری و کلنگ زنــی مــی شــود کــه از مجمــوع ان ‪ ۳۶‬پــروژه‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۹۴۸‬میلیــارد تومــان مربــوط بــه کلنــگ زنــی و ‪ ۷۰۷‬طــرح‬ ‫بــا اعتبــار یکهــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم در جنــوب غربــی اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫مســاحت ‪ ۳۶۵۴‬کیلومتــر دارای ‪ ۳‬شــهر جاجــرم‪ ،‬سنخواســت و‬ ‫شــوقان‪ ۳ ،‬بخــش‪ ۵ ،‬دهســتان و ‪ ۵۵‬ابــادی اســت‪.‬‬ ‫مساحت اتش سوزی‬ ‫در جنگل های گلستان‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کمتر شد‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬مســاحت اتش ســوزی‬ ‫جنگل هــای طبیعــی و دســت کاشــت و مراتــع گلســتان در تیــر و مــرداد امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل از ‪ ۹۰‬هکتــار بــه ‪ ۱۳‬هکتــار معــادل ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ی جنگل‪‎‬هــای اســتان در‬ ‫ســرهنگ عیســی گلبینــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن تعــداد اتش‪ ‎‬ســوز ‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۲۴‬درصــد کمتــر شــد و از ‪ ۱۰۸‬فقــره بــه ‪ ۸۳‬فقــره رســید‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن دلیــل وســعت محــدود اتش ســوزی ها و مهــار ان در کمتریــن زمــان را حضــور‬ ‫فعــال قرق‪‎‎‬بانــان و ‪ ۴۰‬دیده بــان امــوزش دیــده دانســت و گفــت‪ :‬ایــن نیروهــا بــا حضــور بــه موقــع‬ ‫و انجــام اقدامــات الزم هنــگام اتــش ســوزی مانــع پی ـش‪‎‬روی شــعله ها می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ‪ ۱۹‬فقــره اتــش ســوزی‬ ‫از اول شــهریور تــا روز گذشــته در ایــن اســتان رخ داد و در مجمــوع ‪ ۳.۴‬هکتــار از عرصه هــای‬ ‫جنگل هــای طبیعــی و دســت کاشــت و مراتــع دچــار خســارت شــد‪.‬‬ ‫گلبینــی ادامــه داد‪ :‬اخریــن مــورد از ایــن ات ـش ســوزی ها مربــوط بــه ‪ ۲.۵‬هکتــار از جنگل هــای‬ ‫ســوزنی بــرگ منطقــه چهارکــوه والغــوز شهرســتان کردکــوی در غــرب اســتان گلســتان بــود و بقیــه‬ ‫حریق هــا بــه صــورت تــک درخــت و کف ســوزی در ســطح ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن علــت شــکل گیری وضعیــت فعلــی را ســازماندهی نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع‬ ‫طبیعــی و عملکــرد موثــر دیده بانــان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬همراهــی مــردم در رعایــت مســائل ایمنــی‬ ‫در زمــان حضــور در طبیعــت در کاهــش بیــش از پیــش حریق هــا موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی هواشناســی نســبت بــه افزایــش دمــا و کاهــش رطوبــت هــوا‬ ‫از عصــر چهارشــنبه تــا شــنبه هفتــه اینــده‪ ،‬نیروهــای منابــع طبیعــی از فــردا در تمــام شهرســتان ها‬ ‫اســتان گلســتان امــاده بــاش خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬مــردم در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه حریــق در ســطح عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی می توانــد بــرای اطــاع رســانی بــه نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت اســتان بــا شــماره ‪ ۱۵۰۴‬تمــاس بگیرنــد تــا در کمتریــن زمــان بــا حضــور در محــل‬ ‫نســبت بــه مهــار اتــش اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بهره مندی دانش اموزان‬ ‫در سال تحصیلی جدید‬ ‫از بسته های تربیتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬دانــش امــوزان در ســال‬ ‫تحصیلــی(‪ )۱۴۰۲-۱۴۰۱‬از بســته هــای جدیــد اموزشــی‪ ،‬تربیتــی بــا هــدف پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫اصغــر باقــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬بســته هــای تربیتــی در شــبکه شــاد بارگــذاری و دانــش‬ ‫امــوزان از ان بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی موجــب ایجــاد اســیب هــای اجتماعــی در بیــن دانــش‬ ‫امــوزان شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اصــاح ایــن رویــه بــا امــوزش هــای جدیــد تربیتــی از رویکردهــای‬ ‫ایــن وزارتخانــه اســت و عــاوه بــر دانــش امــوزان بــرای اولیــا و مربیــان نیــز بســته هــای‬ ‫اموزشــی و تربیتــی در همیــن راســتا تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش تصریــح کــرد‪ :‬حــل مشــکالت‬ ‫اجتماعــی دانــش امــوزان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و اولیــا‪ ،‬مربیــان و معلمــان‬ ‫بــا روش هــای پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی و در صــورت مواجــه بــا دانــش امــوزان‬ ‫مشــکل دار بــه ســرعت وارد عمــل شــده و انهــا را بــه مشــاوره معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم تــا بــا در اختیــار گذاشــتن ایــن بســته هــای اموزشــی‪ ،‬دانــش‬ ‫امــوزان را بــا اســیب هــای اجتماعــی اشــنا و راهــکار الزم را ارایــه دهیــم‪.‬‬ ‫ط اجتماعــی و عاطفــی را بــا فرزنــدان صمیمــی کــرد و ایــن مهم با محبت‪،‬‬ ‫باقــرزاده افــزود‪ :‬بایــد ارتبــا ‬ ‫همراهــی‪ ،‬همدلــی و صحبــت کــردن‪ ،‬صمیمــی مــی شــود ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از والدین‬ ‫فرزنــدان را بــه فضــای مجــازی ســپرده اند و عمومــا نقــش خــود را کمرنــگ کرده انــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بســیاری از اســیب های دانــش امــوزان ناشــی از فقــدان مهارت هاســت و‬ ‫بایــد ســواد رســانه ای و مهارت هــای دانش امــوزان در برابــر فضــای مجــازی بــاال رود و نقــش‬ ‫و امــوزش مربیــان و خانواده هــا مهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت امــوزش و پــرورش روز دوشــنبه(‪ ۷‬شــهریورماه) در ســفر‬ ‫‪ ۲‬روزه بــه خراســان شــمالی چنــد طــرح اموزشــی هفتــه دولــت را افتتــاح کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪599‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫فیش های حقوقی پالپ دار‬ ‫در فوالد مبارکه!‬ ‫عملیات اجرایی طرح‬ ‫گردشگری اشوراده اغاز شد‬ ‫اســتاندار گلســتان از اغــاز عملیــات اجرایــی طــرح گردشــگری اشــوراده خبــرداد و گفــت‪۱۳۸ :‬‬ ‫هکتــار ســایت پشــتیبان بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه کار را در پنــج هکتــار ان شــروع‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهارکــرد‪ :‬اســاس نامــه منطقــه ازاد اینچــه بــرون مصــوب شــده و منتظــر‬ ‫ابــاغ ان هســتیم کــه بعــد از ابــاغ‪ ،‬هیئــت مدیــره و مدیرعامــل انتخــاب می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن منطقــه ازاد در زمیــن ‪ ۱۲‬هــزار هکتــاری بایــد طــرح‬ ‫جامــع ان تدویــن شــود کــه در ان زون بنــدی هــا‪ ،‬اولویت هــا‪ ،‬احــداث شــهرک های تخصصــی و یــا‬ ‫مســکونی و غیــره مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مشاور طرح جامع اخذ شده و جلساتی برگزار و هم اکنون پیشرفت خوبی دارد‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬بــرای مرکــز لجســتیک اینچــه هــم ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه و راه اهــن‬ ‫بایــد هــر چــه ســریع تر قــرارداد بــا ســرمایه گــذاران را پیگیــری تــا مجــوزات الزم صــادر شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در خصــوص طــرح گردشــگری جزیــره اشــوراده هــم گفــت‪ :‬جــاده دسترســی ایــن‬ ‫طــرح بــا رعایــت ضوابــط محیــط زیســتی بــا کســب مجــوزات الزم احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۳۸ :‬هکتــار ســایت پشــتیبان بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه کار را در‬ ‫پنــج هکتــار ان شــروع کردیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه عنــوان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه در اختیــار ســازمان همیاری هــای اســتان بــوده کــه بایــد بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گــذار اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شــورای عالــی معمــاری‪ ،‬مجــوز بــرای تغییــر کاربــری فضــای موجــود در جزیــره‬ ‫اخــذ شــده و تــاش می کنیــم تــا طــرح طبیعــت گــردی و گردشــگری اشــوراده تســریع شــود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫برمال شد‏ن راز قتل مردشیروانی‬ ‫بعد ‪ 19‬سال در دورهمی شبانه‬ ‫قاچاق ‪ 4‬تن ارد‬ ‫خارج از شبکه توزیع‬ ‫کشف ‪ 15‬دستگاه ماینر در شیروان‬ ‫فرمانده انتظامی شــیروان خبر از کشــف راز قتل شــهروند شــیروانی‬ ‫بعــد از ‪ 19‬ســال در یــک دورهمــی شــبانه و دســتگیری قاتــل و‬ ‫‏همدســتش داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد فقدانــی در‬ ‫ســال ‪ 1382‬در ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬موضــوع بــه ســرعت در‬ ‫ان زمــان در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای مســتمر پلیــس در ایــن رابطــه فــردی کــه‬ ‫بــا مفقــودی‏ارتبــاط داشــت مــورد شناســایی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده در ایــن رابطــه‬ ‫مشــخص مــی شــود کــه فــرد مفقــود شــده در ســال‏‏‪ 1382‬بــه علــت‬ ‫مشــکالت شــخصی کــه وجــود داشــت بــا یکــی از دوســتانش درگیــر و‬ ‫بــه وســیله ضربــات چاقــو بــه قتــل مــی‏رســد‏‪.‬‬ ‫یگانــه پــور تصریــح کــرد‪ :‬متهــم چنــد روز بعــد از وقــوع قتــل بــه یکــی‬ ‫از شهرســتان هــای شــمالی کشــور عزیمــت‏کــرده و در انجــا ســاکن و‬ ‫مشــغول کار مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وی یاد اور شــد‪ :‬در این پرونده قاتل و همدســتش دســتگیر و بعد‬ ‫از تکمیــل تحقیقــات‏بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی و در نتیجــه هــر دو متهــم راهــی زنــدان شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 4‬تــن و ‪640‬‬ ‫کیلــو ارد خــارج از شــبکه توزیــع در عملیــات مامــوران پلیــس‬ ‫‏امنیــت عمومــی ایــن فرماندهــی خبــر داد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار ســرهنگ «مجید یگانه پور»‬ ‫در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت‏اطالعاتــی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی در زمینــه نگهــداری و توزیــع خــارج از شــبکه‬ ‫ارد در ســطح شهرســتان فعالیــت می کنــد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شناســایی محــل نگهــداری ارد خــارج از‬ ‫شــبکه توزیــع‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان‏بــه ان‬ ‫مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن مــکان مقــدار ‪ 4‬تــن‬ ‫و ‪ 460‬کیلوگــرم ارد خــارج از شــبکه توزیــع کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه در ایــن‬ ‫رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برابــر اعــام کارشناســان مربوطــه ارزش ایــن مقــدار ارد ‪800‬‬ ‫‏میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش پلیــس بــه منظــور مبــارزه بــا‬ ‫اخاللگــران اقتصــادی بــا تمــام تــوان ادامــه دارد‏و بــا ســودجویان در‬ ‫ایــن زمینــه در چارچــوب قانــون برخــورد قاطعانــه می شــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 15‬دســتگاه‬ ‫ماینــر غیــر قانونــی بــه ارزش ‪ 150‬میلیــون ریــال خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری‬ ‫مبنــی بــر اســتفاده غیرمجــاز از دســتگاه هــای اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال توســط افــرادی در ســطح شهرســتان شــیروان‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پــس از حصــول اطمینــان از‬ ‫موضــوع بــا هماهنگــی قضائــی و بــا حضــور نماینــده حراســت‬ ‫اداره‏بــرق شهرســتان بــه محــل اعزام شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬در بازرســی‬ ‫از ایــن مــکان تعــداد‏‪‎‎15‬دســتگاه ماینــر غیــر مجــاز کشــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ 2‬نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند ‪.‎‬‏‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا‬ ‫هرگونــه اخــال در رونــد اقتصــادی طبــق قانــون برخــورد جــدی‬ ‫خواهــد‏کــرد و از شــهروندان هــم انتظــار مــی رود در صــورت‬ ‫اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪۳۳۴‬‬ ‫میلیارد ریال وام‬ ‫فرزنداوری در‬ ‫گلستان پرداخت شد‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــای گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۱۸‬فقــره تســهیالت فرزنــداوری بــه مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۳۴‬‬ ‫میلیــارد ریــال از ســوی بانک هــای اســتان بــه متقاضیــان پراخــت شــد‪.‬‬ ‫فیــروز یازرلــو بــا اشــاره بــه ایــن کــه بانک هــای اســتان در پنــج مــاه‬ ‫نخســت ســال جــاری ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۸۴۰‬فقــره پرونــده معرفــی شــده در‬ ‫حــوزه پرداخــت تســهیالت ازدواج داشــتند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۳‬فقــره بــه میــزان ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۶۵۵‬میلیــارد ریــال پرداخــت‬ ‫شــده و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۸‬فقــره پرونــده در انتظــار پرداخــت هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پرداخــت تســهیالت خــرد بــه اقشــار اســیب پذیر‬ ‫یکــی از دغدغه هــای اصلــی دولــت اســت و در ایــن راســتا از ابتــدای‬ ‫امســال تــا پایــان مــاه گذشــته ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۳۰۹‬فقــره بــه مبلــغ ‪۳۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۲۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت خــرد پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــای گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫موضــوع کمــک بــه واحدهــای خســارت دیــده از خشکســالی‪،‬‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه‪ ،‬ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬کرونــا و امهــال تســهیالت‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۵‬فقــره بــه مبلــغ ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در‬ ‫بخــش کشــاورزی ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۴۰۱‬فقــره در مجمــوع ‪ ۵۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬در حمایــت از صنعــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۱‬فقــره بــه‬ ‫مبلــغ بیــش از ‪ ۴۸‬هــزار میلیــارد و در موضــوع حمایــت از خدمــات‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬واردات و بازرگانــی ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬فقــره بــه مبلــغ ‪۵۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت گردیــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مجمــوع مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــه ایــن‬ ‫اســتان پرداخــت پنــج هــزار و ‪ ۴۵۵‬فقــره پرونــده تســهیالتی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۱۰۵‬میلیــارد ریــال بــود کــه از ایــن تعــداد ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۱۴۰‬فقــره بــه مبلــغ ‪ ۸۳۲‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی ارزش دالری صادرات‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه صــادر‬ ‫شــدن ‪ ۱۴۴‬هــزار تُــن کاال از گمــرک ایــن اســتان بــه ارزش ‪۸۵‬‬ ‫میلیــون دالر از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مــرداد مــاه گفــت‪:‬‬ ‫ایــن میــزان ارزش دالری صــادرات در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۵۰‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهارداشــت‪ :‬ایــن افزایــش در حالــی رخ‬ ‫داده کــه ترکمنســتان بــه عنــوان کشــور مقصــد ویــزا بــرای راننــدگان یــا‬ ‫مســافران صــادر نکــرده و صــادرات بــه صورت انتقالی از کامیون ایرانی‬ ‫بــه کامیــون کشــور همســایه در نقطــه صفــر مــرزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیشــترین کاالهــای صادراتــی پلــی اســتایلن‪،‬‬ ‫پنیــر‪ ،‬یــد‪ ،‬تختــه چئبــی‪ ،‬خرمــا‪ ،‬مفتــول‪ ،‬خــوراک امــاده ابزیــان‪،‬‬ ‫ســازه های فلــزی و شیرخشــک بــوده و ترکمنســتان بــا ‪ ۸۹‬هــزار تــن‬ ‫بیشــترین ســهم را داشــته و عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬قزاقســتان هــم در‬ ‫جایگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر در بــازه زمانــی در نظر گرفته شــده‪ ،‬در حوزه‬ ‫واردات هشــت هزار تن کاال به ارزش ‪ ۱۵‬میلیون دالر و عمده ماشــین االت‬ ‫خــط تولیــد و مــواد اولیــه از طریــق گمــرک گلســتان وارد اســتان شــده کــه از‬ ‫نظــر ارزش ‪ ۹‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کمتر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرک گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه ترانزیــت ریلــی‬ ‫نیــز ‪ ۱۱‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۳۶‬میلیــون دالر ترانزیــت شــد کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در هــر ‪ ۲‬بخــش وزنــی و‬ ‫ریالــی هــر کــدام ‪ ۳۰۰‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫انهدام ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال کاالی سالمت محور‬ ‫مدیــرکل جمـع اوری و فــروش امــوال تملیکــی گلســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬در پنــج مــاه گذشــته ‪ ۴۸‬فقــره پرونــده بــرای نگهــداری‬ ‫امانــی کاالهــا داشــتیم کــه پــس از صــدور دادنامــه اســترداد شــد‪.‬‬ ‫محمــد ممشــلی اظهــار داشــت‪ :‬ارزش ایــن کاالهــا ‪ ۳۲‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال بــود کــه ایــن عــدد در مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اســترداد‪ ،‬انهــدام و فــروش سرنوشــت کاالهایــی‬ ‫اســت کــه در اختیــار ســازمان امــوال تملیکــی قــرار می گیــرد افــزود‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال ‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال کاالی ســامت محــور‬ ‫شــامل مــواد غذایــی و لــوازم ارایشــی و بهداشــتی در اســتان نابــود شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مــدت مشــابه ســال گذشــته ارزش‬ ‫مجمــوع کاالهایــی کــه منهــدم شــده بیــش از پنــج میلیــارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در حالــی کــه اخبــار ضــد و نقیضــی از حــدود‬ ‫و ثغــور خــط فقــر بــه گــوش مــی رســد و هنــوز میــزان‬ ‫دقیــق ان رســانه ای نشــده اســت تــا خلــق اللــه تکلیــف‬ ‫خودشــان را بداننــد‪ ،‬فیــش حقوقــی عــده ای از مدیــران‬ ‫و کارکنــان فــوالد مبارکــه کــه فقــط بــه عشــق خدمــت بــه‬ ‫بنــده و جنابعالــی نفــس مــی کشــند روی بقیــه نجومــی‬ ‫بگیــران را ســفید کــرده اســت‪.‬‬ ‫فقــط نکتــه اینجاســت کــه کارمنــدی همیشــه کارمنــدی‬ ‫اســت و همــان داســتان اب باریکــه و امثالهــم‪ .‬حــاال ایــن‬ ‫اب باریکــه بــرای عــده ای مثــل اب جویبــار بابارکــن الدیــن‬ ‫اســت کــه بــه مــو رســیده ولــی هنــوز پــاره نشــده و دبــی‬ ‫یــا بــرون ریــز ان یــک قاشــق چایخــوری بــر ثانیــه اســت‬ ‫بــرای عــده ای هــم مثــل رودخانــه زریــن گل در اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه در ثانیــه ‪ 15‬لیتــر دِبــی دارد!‬ ‫ازه عــاوه بــر مقــدار بــاالی بــرون ریــز ایــن فیــش هــا مثــل‬ ‫اب پرتقــال تــک دانــه دارای پالــپ حســابی و فــراوان نیــز‬ ‫هســتند و نوشــیدنی را خوشــمزه تــر از همیشــه خوردنــی‬ ‫مــی کنــد! وام ضــروری‪ ،‬وام غیــر ضــروری‪ ،‬وام خریــد‬ ‫مســکن‪ ،‬وام تعمیــرات مســکن‪ ،‬وام تزئینــات مســکن‪،‬‬ ‫وام ســفر هــای خارجــی‪ ،‬وام هزینــه تحصیــل فرزنــدان‬ ‫در خــارج از کشــور و در یــک کالم وام هــای مختــص‬ ‫زندگــی مدیرانــه از مختصــات و مخلفــات ایــن فیــش هــای‬ ‫حقوقــی اســت!‬ ‫البتــه ایــن بزرگــواران شــاید فکــر کــرده انــد بعــد از برجــام‬ ‫حقــوق کارمنــدان هــم بــه انــدازه مکفــی افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده و میــزان حقــوق خودشــان را چندیــن برابــر کارگــران‬ ‫افزایــش داده انــد!‬ ‫بــا ایــن وجــود مــا ســعی مــی کنیــم ایــن داســتان را بــه‬ ‫فــال بگیریــم و از دل ان نــکات تراریختــه و فراســودمند‬ ‫اســتخراج کنیــم‪ .‬پیشــنهاد مــا در وهلــه اول راه انــدازی‬ ‫یــک ســایت بــا نــام حقــوق دات کام و انتشــار فیــش‬ ‫حقوقــی همــه کارمنــدان اســت‪.‬‬ ‫این کار نتایج چشمگیر و کار شایی خواهد داشت از جمله‪:‬‬ ‫الــف) ایجــاد شــفافیت در قانــون از کجــا اورده ای؟ بــا انتشــار‬ ‫فیــش هــای حقوقــی در فضــای مجــازی‪ ،‬دیگــر شــبهه ای‬ ‫بــرای مــردم در خصــوص امــوال بــه دســت امــده ایجــاد نمــی‬ ‫شــود و همــه بــه فراســت در مــی یابنــد کــه ایــن مدیــران بــا‬ ‫عَــرق جبیــن و کَــد یمیــن در کنــار حقــوق های انچنانــی‪ ،‬برای‬ ‫خــودش زندگــی اینچنانــی بــه هــم زده انــد!‬ ‫ب) ازاد ســازی قیمــت هــا‪ :‬در حــال حاضــر زمزمــه ازاد‬ ‫ســازی قیمــت هــا و حــذف قیمــت هــا از روی کاال هــا‬ ‫و ایــن قبیــل طــرح هــای خلــق الســاعه بــه گــوش مــی‬ ‫رســد‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود بعــد از رهــا ســازی قیمــت هــا‬ ‫فروشــندگان مغــازه هــا مجــاز باشــند وجــه کاال هــا را‬ ‫بــر اســاس فیــش حقوقــی و میــزان دریافتــی کارمنــدان‬ ‫منــدرج در ســایت حقــوق دات کام‪ ،‬از مشــتری دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬مثــا ً یــک قالــب کــره بــرای کارمنــد معمولــی ‪2000‬‬ ‫تومــان و بــرای مدیــران ارشــد ‪ 20‬هــزار تومــان و بــرای‬ ‫مدیــران خیلــی ارشــد تــا ‪ 200‬هــزار تومــان محاســبه شــود‪.‬‬ ‫پ) حــذف یارانــه‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن ســایت و مشــخص‬ ‫شــدن میــزان دریافتــی کارمنــدان‪ ،‬شــاید دولــت رضایــت‬ ‫بدهــد و یارانــه تعــدادی از مدیــران بیمــه‪ ،‬بانکهــا‪ ،‬صنایــع‬ ‫خودروســازی و ‪ ...‬را در صورتــی کــه صــاح بدانــد حــذف‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه حــذف یارانــه خــط قرمــز عــده ای محســوب‬ ‫مــی شــود و حاضرنــد اســتعفا بدهنــد‪ ،‬حقــوق چنــد ده‬ ‫میلیونــی شــان تعدیــل شــود‪ ،‬اضافــه حقــوق دریافتــی‬ ‫یــا بــه قــول خودشــان طلــب قبلــی را بــه بیــت المــال‬ ‫برگرداننــد ولــی کســی دســت بــه یارانــه شــان نزنــد!‬ ‫کرونا در کمین است‪:‬‬ ‫از تماس دست الوده‬ ‫به چشم‪ ،‬بینی و دهان‬ ‫خود بپرهیزید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانستید ساعت ابی را اولین بار مصریان اختراع کردند‬ ‫ایا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند‬ ‫ایا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد‬ ‫ایا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند‬ ‫ایا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود‬ ‫ایــا مــی دانســتید نوعــی از زنبــوران اجتماعــی النــه شــان را از نوعــی کاغــذ مــی ســازند انهــا ایــن کاغــذ را بــا جویــدن‬ ‫شمـاره ‪599‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۹‬نکته برای تقویت‬ ‫احساس ارزشمندی‬ ‫در محل کار‬ ‫احســاس ارزشــمند بودن برای رشــد و پیشــرفت هر انســانی‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬ایــن حــس رابطــه عمیقــی بــا عزت نفــس دارد‬ ‫کــه از مهم تریــن ویژگی هــای شــخصیتی هــر فــردی اســت‪.‬‬ ‫احســاس ارزشــمندی چیســت؟ حــس ارزشــمندی یکــی از‬ ‫احساســات درونــی انســان اســت‪ .‬ایــن حــس نتیجــۀ مثبــت‬ ‫اندیشــی بــه خــود و دســتاوردهای خــود‪ ،‬به عنــوان یــک شــخص‬ ‫اســت‪ .‬چنیــن حســی رابطــه عمیقــی بــا عزت نفــس و اعتمــاد به‬ ‫نفــس دارد‪ .‬ایــن دو ویژگــی شــخصیتی نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫رشــد و پیشــرفت فــردی یــک انســان دارنــد و در رونــد موفقیت و‬ ‫ایجــاد حــس رضایتمنــدی از زندگــی نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫اهمیــت احســاس ارزشــمندی در محــل کار‪ :‬حــس‬ ‫ارزشــمند بــودن در محیــط کار و اهمیــت قائــل شــدن بــرای‬ ‫خود در شــغلی که به ان مشــغول هســتید‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫بهبــود عملکرد هــای مختلــف شــما دارد‪ .‬از جملــه مهم تریــن‬ ‫ایــن کارکردهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ایجــاد و تقویــت حــس اعتمادبه نفــس بــه قابلیت هــا‪،‬‬ ‫توانمندی هــا و قضاوت هــا؛‬ ‫بهبود روابط با سایر همکاران و افزایش بهره وری؛‬ ‫افزایش قدرت تمرکز در هنگام کار؛‬ ‫بهبــود قــدرت تصمیــم گیــری کــه یکــی از مهم تریــن‬ ‫مهارت هــای رهبــری در گروه هــای شــغلی اســت؛‬ ‫افزایش قدرت تاثیرگذاری در مصاحبه های شغلی؛‬ ‫انجــام بهتــر پروژه هــا و دریافــت پــاداش یــا ســود مالــی‬ ‫بیشــتر‪.‬‬ ‫تقویت احساس ارزشمندی در محل کار‬ ‫روش هــای گوناگونــی بــرای ایجــاد و تقویــت ایــن حــس در‬ ‫محیــط کار وجــود دارد‪ .‬خیلــی از ایــن روش هــا در زندگــی‬ ‫شــخصی هــم بــه کار می اینــد‪ .‬در ادامــه هرکــدام از انهــا را‬ ‫مختصــر توضیــح می دهیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ارزش خــود را تعییــن کنیــد‪ :‬اولیــن گام در ایجــاد‬ ‫حــس ارزشــمندی‪ ،‬تعییــن چیزهایــی اســت کــه شــما‬ ‫بــا انهــا احســاس ارزشــمندی می کنیــد‪ .‬ایــن چیزهــا‬ ‫می توانــد مهارت هــای شــما در محــل کار باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫خودتــان اســتانداردهای کاری تعییــن کنیــد و هنــگام‬ ‫تعامــل بــا همــکاران‪ ،‬انهــا را بــه رســمیت بشناســید‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاده‪ ،‬قــدر و منزلــت توانایی هــای حرفـه ای‬ ‫خــود را بدانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اهــداف خــود را روشــن کنیــد‪ :‬پــس از تعییــن‬ ‫توانمندی هــا به ســراغ تعییــن اهــداف خــود برویــد‪.‬‬ ‫از ان توانایی هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬زمانــی کــه ببینیــد در حــال حرکــت‬ ‫به ســمت انهــا هســتید‪ ،‬قطعــا حــس ارزشــمندی شــما‬ ‫هــم شــکوفا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬موفقیت هــای خــود را بــه یــاد داشــته باشــید‪:‬‬ ‫زمانــی را بــه یــاداوری و یادداشــت موفقیت هــای خــود‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬الزم نیســت ایــن دســتاوردها حتمــا‬ ‫بــزرگ و خیره کننــده باشــند‪ .‬می توانیــد موفقیــت‬ ‫هــای شــغلی روزمــره خــود را بنویســید‪ .‬هــر بــار کــه بــه‬ ‫انهــا رجــوع کنیــد‪ ،‬حــس ارزشــمندی در شــما تقویــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کنیــد‪:‬‬ ‫نقــاط قــوت خــود در محــل کار را بشناســید و از انهــا‬ ‫بــرای پیشــرفت شــغلی بهــره ببریــد‪ .‬نقــاط ضعــف‬ ‫خــود را نیــز شناســایی کنیــد و به جــای ســرزنش خــود‪،‬‬ ‫بکوشــید تــا انهــا را برطــرف یــا بــه نقطــه قــوت تبدیــل‬ ‫کنیــد‪ .‬حتــی اگــر موفــق بــه رفــع انهــا هــم نشــدید‪،‬‬ ‫همیــن کــه بدانیــد کــه هســتید و چــه ویژگی هایــی‬ ‫داریــد‪ ،‬باعــث پذیــرش بیشــتر خودتــان به عنــوان یــک‬ ‫انســان می شــود‪« .‬پذیــرش خــود» گام بلنــدی در‬ ‫رســیدن بــه حــس ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بازخــورد بگیریــد‪ :‬از مدیــر و همــکاران خــود بخواهیــد‬ ‫کــه بهتریــن ویژگی هــای شــما را بیــان کننــد‪ .‬دریافــت بازخــورد‬ ‫مثبــت در ارتقــای حــس ارزشــمندی موثــر اســت‪ .‬پذیــرای‬ ‫نقدهــای ســازنده هــم باشــید و از انهــا بــرای بهبــود عملکــرد‬ ‫شــغلی خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬روابــط موثــر برقــرار کنیــد‪ :‬گرچــه حــس ارزشــمندی بــه‬ ‫عوامــل درونــی وابســته اســت‪ ،‬امــا ایجــاد و گســترش روابــط‬ ‫شــغلی موثر نه تنها باعث شناخته شــدن بیشــتر شــما در حوزه‬ ‫کاری تــان می شــود‪ ،‬بلکــه اعتمادبه نفــس شــما را هــم افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬شــما به عنــوان یــک فــرد مهــم و موردتوجه‪،‬‬ ‫احســاس ارزشــمندی بیشــتری در محــل کار می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــه کار خــود معنــا بدهیــد‪ :‬شــغل و وظایــف روزانــه‬ ‫شــما ممکــن اســت بــا روحیــات و عالیق تــان همبســتگی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬در چنین شــرایطی شــغل شــما به سکوی‬ ‫ارتقــای حــس ارزشــمندی بــدل می شــود‪ .‬امــا بســیاری‬ ‫اوقــات‪ ،‬ضرورت هــای معــاش‪ ،‬روحیه هــا و عالیــق را‬ ‫بــه حاشــیه می رانــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی تــاش کنیــد‬ ‫البــه الی وظایــف روزانــه‪ ،‬معنایــی خلــق کنیــد؛ مثــا‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه کار شــما چــه تاثیــر مثبتــی روی‬ ‫دیگــران می گــذارد و چــه نقشــی در بهبــود محیــط اطــراف‬ ‫شــما ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬روی خودتان تمرکز کنید‬ ‫بــرای تمرکــز روی حــس ارزشــمندی خــود در محــل کار‪ ،‬روی‬ ‫واکنش هــای همــکاران دربــاره خــود توجــه کنیــد‪ .‬ببینیــد انهــا‬ ‫چــه زمانــی و چگونــه بــه توانمندی هــای شــما واکنــش نشــان‬ ‫می دهنــد و شــما چــه حســی دربــاره انهــا داریــد‪ .‬بــا ایــن کار‬ ‫شــما می توانیــد بــه روش هایــی بــرای تعامــل بــا دیگــران‬ ‫برســید‪ :‬روش هایــی کــه ارزشــمند بــودن شــما را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫ارائه اسانسوری‬ ‫چیست ؟‬ ‫و چه کاربردی‬ ‫در یافتن ارتباطات‬ ‫شغلی جدید دارد؟‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫احتمــاال شــما هــم از خوانــدن عنــوان ایــن مطلــب تعجــب‬ ‫کرده ایــد‪ .‬حــق هــم داریــد‪ .‬ارائــه اسانســوری یعنــی چــه؟ اجــازه‬ ‫بدهیــد بــا شــرح معنــی ایــن عبــارت‪ ،‬بــه شــما بگوییــم کــه ارائــه‬ ‫اسانســوری چــه تاثیــری بــر حرفــه و شــغل شــما می گــذارد‪ .‬ارائــه‬ ‫اسانســوری خالصــه ای از ســابقه و تجربــه ی کاری شماســت‪.‬‬ ‫اگــر به خوبــی بــا ایــن شــیوه ی ارائــه اشــنا باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫شــغلی تــازه‪ ،‬دیگــران را متقاعــد ســازید‬ ‫بــرای یافتــن ارتباطــات‬ ‫ِ‬ ‫و موفقیت هــای بیشــتری بــرای خــود در زندگــی حرفه ای تــان رقــم‬ ‫بزنیــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا دراین مــورد بیشــتر بدانیــد‪.‬‬ ‫معنای ارائه اسانسوری‬ ‫ارائــه اسانســوری دربــاره ی شماســت‪ :‬یعنــی چــه کســی هســتید‪،‬‬ ‫چــه می کنیــد و اگــر در جســت وجوی شــغل هســتید‪ ،‬دقیقــا‬ ‫چــه می خواهیــد‪ .‬بــا ایــن شــیوه از ارائــه‪ ،‬خــود را بــه افــراد‬ ‫نااشــنا معرفــی می کنیــد و انهــا را ســریعا دربــاره ی مهارت هــا و‬ ‫توانایی های تــان مطلــع می ســازید‪ .‬بــرای داشــتن ارائ ـه ای خــوب‬ ‫بایــد بدانیــد کــه چــه نکاتــی را مطــرح کنیــد و چگونــه‪.‬‬ ‫چه موقع و چگونه از ارائه اسانسوری بهره ببرید؟‬ ‫اگــر به دنبــال شــغل می گردیــد‪ ،‬بایــد از ارائــه اسانســوری در‬ ‫قســمت اطالعــات حســاب های کاربــری خــود در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد توییتــر یــا لینکدیــن اســتفاده کنیــد یــا در‬ ‫نمایشــگاه هایی شــرکت کنیــد کــه صاحبــان مشــاغل و‬ ‫شــرکت های مختلــف حضــور دارنــد‪ .‬در کشــورهای خارجــی‪،‬‬ ‫نمایشــگاه هایی تحــت عنــوان «نمایشــگاه مشــاغل و حِــرَف»‬ ‫وجــود دارد کــه محصــان‪ ،‬ســازمان ها و افــراد جویــای کار بــا‬ ‫حضــور در ان می تواننــد بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند‪ .‬در ایــران‬ ‫چنیــن نمایشــگاهی وجــود نــدارد‪ ،‬امــا ســاالنه نمایشــگاه ها و‬ ‫کنفرانس هایــی برگــزار می شــود کــه حضــور در انهــا می توانــد‬ ‫شــما را بــه شــرکت ها و ســازمان های مختلــف پیونــد بدهــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه خــود را بــه مدیــران و مســئوالن اســتخدامی در‬ ‫شــرکت ها معرفــی کنیــد‪ ،‬ارائــه اسانســوری اعتمادبه نفــس‬ ‫خوبــی بــه شــما می دهــد‪ .‬پــس همیشــه ســعی کنیــد امادگــی‬ ‫یــک ارائ ـه ی خــوب را داشــته باشــید‪ ،‬به ویــژه وقتــی در انجمن هــا‬ ‫یــا مراســم و رویدادهایــی شــرکت می کنیــد کــه موقعیت هــا و‬ ‫فرصت هــای شــغلی در انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫در جلســاتی کــه مصاحبه هــای شــغلی انجــام می شــوند‪ ،‬معمــوال‬ ‫ســوال نخســت ایــن اســت‪« :‬از خودتــان برای مــان بگوییــد‪».‬‬ ‫حــال بــرای اینکــه بدانیــد در ارائــه اسانســوری چــه بایــد گفــت‪،‬‬ ‫پاسـخ تان بــه ایــن پرســش را در قالبــی فشــرده بیــان کنیــد و خــود‬ ‫را بــرای ارائــه اسانســوری امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ارائه اسانسوری باید مختصر و مفید باشد‬ ‫باید در طول ‪۳۰‬تا‪ ۶۰‬ثانیه ارائه و معرفی خود را به پایان برسانید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬متقاعدکننده صحبت کنید‬ ‫علی رغــم زمــان کوتاهــی کــه بــه ارائــه ی خــود اختصــاص‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بایــد جــذاب ظاهــر بشــوید و شــنونده را دربــاره ی ایــده‪،‬‬ ‫ســازمان و تجــارب خــود متقاعــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اطالعاتی درباره ی مهارت های تان بدهید‬ ‫در ارائـه ی خــود بایــد بگوییــد چــه کســی هســتید و چــه مهارت هــا‬ ‫و توانایی هایــی داریــد‪ .‬ســعی کنیــد بــر دارایی هایــی از خــود‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــد کــه در تمــام موقعیت هــا کاربــرد دارنــد‪ .‬از‬ ‫کفایــت و لیاقت تــان حــرف بزنیــد و در اصطــاح خودمانــی کمــی‬ ‫پـُـز بدهیــد‪ .‬امــا زیــاده روی نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تمرین و تمرین و تمرین‬ ‫بــرای اینکــه به خوبــی خــود را معرفــی کنیــد‪ ،‬بایــد تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫ان قــدر تمریــن کنیــد کــه نهایتــا بــا ســرعتی مناســب و طبیعــی‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫روایتی خوب با رعایت‬ ‫فن بیان و گویندگی‬ ‫‪ .۱‬موقعیــت را به درســتی توصیــف کنیــد‪ :‬وقتــی چیــزی را روایــت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بســته بــه اینکــه شــرح اســت یــا داســتان و حتــی لطیفه‪،‬‬ ‫بایــد موقعیتــی را کــه روایــت در ان شــکل می گیــرد‪ ،‬به خوبــی و‬ ‫درســتی شــرح بدهیــد‪ .‬به گون ـه ای کــه مخاطــب خــود را در بطــن‬ ‫ان موقعیــت احســاس کند‪.‬پیش زمین ـه ای بــرای تعریــف روایــت‬ ‫امــاده کنیــد‪ .‬شــروع بــه چــه ترتیــب اســت؟ زمان بنــدی داســتان‬ ‫و روایــت بــه چــه موقعــی بازمی گــردد؟ ایــا انچــه بازگــو می کنیــد‬ ‫در زندگــی خودتــان رخ داده اســت یــا درمــورد شــخص دیگــری‬ ‫اســت؟ ایــا داســتانی مربــوط بــه گذشــته اســت؟ نقــل همـه ی ایــن‬ ‫پیش زمینه هــا بــه مخاطــب بــرای قــرار گرفتــن در جریــان قصــه‪،‬‬ ‫کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫بتوانیــد از خــود بگوییــد‪ .‬نبایــد مثــل ناشـی ها یــا ماننــد ادم اهنــی‬ ‫به نظــر برســید‪ .‬هرچــه بیشــتر تمریــن کنیــد‪ ،‬در هدایــت‬ ‫مکالمه هــای مختلــف توانمندتــر می شــوید‪ .‬بــرای تمرین کــردن‬ ‫می توانیــد از دوســتی کمــک بگیریــد یــا صدای تــان را ضبــط کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار در شــیوا و روان صحبت کــردن و همچنیــن کنتــرل زمــان‬ ‫بــه شــما کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬منعطف باشید‬ ‫یادتــان باشــد کــه در ارائــه اسانســوری بــرای دفــاع از خــود در‬ ‫مصاحبــه ای شــغلی تــاش نمی کنیــد‪ .‬پــس بایــد بتوانیــد منعطــف‬ ‫ظاهــر شــوید و نشــان بدهیــد کــه فکــر بــازی داریــد‪ .‬بایــد بتوانیــد‬ ‫اثــر اولی ـه ی مثبتــی بــر کارفرمــای احتمالــی خــود بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهداف تان را ذکر کنید‬ ‫از اهــداف و برنامه هــای خــود صحبــت کنیــد‪ ،‬امــا نــه خیلــی دقیــق‬ ‫و بــا جزئیــات‪ ،‬زیــرا شــما بــا افــراد گوناگــون و مختلفــی ه ـم کالم‬ ‫می شــوید و در موقعیتــی کلــی و عمومــی به ســر می بریــد‪ .‬پــس‬ ‫صحبت کــردن از اهــداف به صــورت تخصصــی و خیلــی دقیــق‪،‬‬ ‫به کارتــان نمی ایــد‪ .‬امــا بگوییــد به دنبــال چــه هســتید‪ ،‬مثــا در‬ ‫صحبت های تــان عنــوان کنیــد کــه مایلیــد در پســت حســابداری‬ ‫همــکاری کنیــد یــا دوســت داریــد تجربه هــای خــود در بخــش‬ ‫ت مدنظرتــان ب ـه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫فــروش را در بــازار جدیــدی از صنع ـ ِ‬ ‫‪ .۷‬مخاطب تان را بشناسید‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬تخصصــی صحبت کــردن‪ ،‬دانــش شــما در‬ ‫زمینـه ی صنعــت موردنظرتــان را نشــان می دهــد‪ ،‬امــا حواس تــان‬ ‫بــه مخاطــب باشــد؛ گاهــی اوقــات مخاطــب و کســی کــه در جایگاه‬ ‫ت اســتخدام قــرار دارد‪ ،‬متوجــه اصطالحــات تخصصــی‬ ‫مدیریــ ِ‬ ‫نمی شــود و به این ترتیــب بــا شــما ارتبــاط خوبــی برقــرار نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کارت ویزیت داشته باشید‬ ‫همیشــه کارت ویزیــت خــود را به همــراه داشــته باشــید و در پایــان‬ ‫گفت وگوهای غیررســمی و ارائه اسانســوری‪ ،‬ان را به مخاطب خود‬ ‫تقدیــم کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار ارتبــاط شــما حفــظ می شــود و ادامــه پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر در مراسـم ها‪ ،‬ســمینارهای تخصصــی یــا نمایشــگاه ها‬ ‫به ســر می بریــد‪ ،‬شــاید بــد نباشــد نســخه ای جمع وجــور از رزومــه‬ ‫خــود را نیــز به همــراه داشــته باشــید‪ .‬ایــن کار امادگــی و عالقــه ی‬ ‫شــما را بــه کارفرمایــان ثابــت می کنــد‪.‬‬ ‫نبایدها در ارائه اسانسوری‬ ‫‪ .۱‬تند و سریع صحبت نکنید‬ ‫درســت اســت کــه زمــان اندکــی بــرای ارائــه اسانســوری در اختیــار‬ ‫ـان کــم بایــد اطالعــات زیــادی منتقــل کنیــد‪،‬‬ ‫داریــد و در ایــن زمـ ِ‬ ‫امــا ایــن موضــوع نبایــد باعــث عجلــه و شــتاب زدگی شــما در‬ ‫صحبت کــردن بشــود‪ .‬اگــر تنــد و ســریع حــرف بزنیــد‪ ،‬شــنونده‬ ‫گیــج می شــود و پیــام شــما را درک نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اشفته و درهم وبرهم صحبت نکنید‬ ‫همان طــور کــه نبایــد خیلــی خشــک و غیرطبیعــی از خــود صحبــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬اشــفتگی و بی نظمــی در کالم هــم چنــدان جالــب به نظــر‬ ‫نمی رســد‪ .‬کلیــد حــل هــر دو ِ ایــن مشــکالت تمریــن اســت‪ .‬با تمرین‬ ‫می توانیــد خیلــی عــادی و قــوی صحبــت کنیــد و اثرگــذار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با اخم و یکنواخت صحبت نکنید‬ ‫گاهــی اوقــات تمریــن زیــاد هــم‪ ،‬صرفــا باعــث تقویــت حافظ ـه ‬ ‫شــما در به خاطــراوردن مفــاد ارائه تــان می شــود و شــما را از‬ ‫حــاالت بــدن‪ ،‬لحــن و… غافــل می ســازد‪ .‬پــس بایــد حواس تــان‬ ‫را جمــع کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد پرانــرژی باشــید و مثبــت و مشــتاق‬ ‫به نظــر برســید‪ .‬حالــت چهــره ای دوســتانه داشــته باشــید و لحــن‬ ‫و اهنــگ صدای تــان را بــرای اثرگــذاری بیشــتر بــر مخاطــب کنتــرل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خود را محدود به یک موضوع نکنید‬ ‫شــاید تمایــل داشــته باشــید در زمینه هــای مختلفــی صحبــت‬ ‫کنیــد و ارائــه اسانســوری خــود را پیــش ببریــد‪ ،‬مثــا شــاید دوســت‬ ‫داریــد ارائــه ی شــما‪ ،‬هــم بــه مســئله ی اســتراتژ ی های رضایــت‬ ‫مشــتریان معطــوف باشــد و هــم روابــط عمومــی‪ .‬مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی گوناگــون شــما می تواننــد در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک‬ ‫کننــد و هــر دو مبحــث را پوشــش بدهنــد‪ .‬فقــط بایــد دقــت کنیــد‬ ‫ف مقابل تــان کیســت‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬اســتفاده از لحنــی‬ ‫کــه طــر ِ‬ ‫شــخصی و غیررســمی تر‪ ،‬بــه شــما در جلســات احتماعــی کمــک‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مثال از ارائه اسانسوری‬ ‫بــه مثال هــا و نمونه هــای زیــر در ارائــه اسانســوری دقــت کنیــد و‬ ‫از انهــا در مــراودات خــود کمــک بگیریــد‪ .‬ســعی کنیــد تمــام نکاتــی‬ ‫ـی خــود منتقــل کنیــد‪ ،‬در‬ ‫را کــه بایــد بــه کارفرمــای اینــده و احتمالـ ِ‬ ‫ارائــه‪ ،‬مدنظرتــان باشــند‪:‬‬ ‫مــن به تازگــی در رشــته ی ارتباطــات فارغ التحصیــل شــدم‪ .‬در‬ ‫دانشــکده به عنــوان خبرنگار نشــریه ی دانشــجویی فعالیــت می کردم‬ ‫ســمت ســردبیر بخــش هنــر هــم برعهــده ی مــن بــود‪ .‬حــاال به دنبال‬ ‫و ِ‬ ‫شــغلی می گــردم کــه بتوانــم توانایی هــا و مهارت هــای خــودم در‬ ‫زمین ـه ی روزنامه نــگاری را در ان ب ـه کار بگیــرم‪.‬‬ ‫مــن حــدود یــک دهــه تجربــه ی کار ِ حســابداری دارم و بــا‬ ‫شــرکت های مختلــف کوچــک و متوســط کار کــرده ام‪ .‬اگــر شــرکت‬ ‫شــما نیــاز بــه همــکاری دارد‪ ،‬بــرای مشــاوره در خدمتــم‪.‬‬ ‫مــن تقــوی (نــام خودتــان را جایگزیــن بفرماییــد) هســتم‪.‬‬ ‫ـکی دیگــران فعالیــت و تجربــه‬ ‫سال هاســت در مطــب دندان پزشـ ِ‬ ‫کســب کــرده ام و حــاال چنــد وقتــی اســت بــرای خــودم کار می کنــم‬ ‫و مطــب خــودم را راه انداختـه ام‪ .‬اگــر در اطرافیــان و اشــنایان تان‬ ‫کســی را می شناســید کــه به دنبــال دندان پزشــک جدیــدی‬ ‫می گــردد‪ ،‬خوش حــال می شــوم بنــده را معرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫مــن بــرای برندهــا و وب ســایت های مختلــف تصویرســازی‬ ‫می کنــم‪ .‬دوســت دارم در اثــار خــودم بــرای انتقــال پیــام‪ ،‬خالقیــت‬ ‫به خــرج بدهــم و تصاویــری خلــق کنــم کــه اســتقبال مــردم و‬ ‫بازنشــر در شــبکه های اجتماعــی را به دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مــن وکیلــم و بــا دولــت همــکاری می کنــم‪ .‬دوســت دارم محــل‬ ‫کارم را عــوض کنــم و بــه شــهر مــادری خــودم برگــردم‪ .‬تخصــص‬ ‫مــن حقــوق کارگــران اســت و مایلــم در شــرکتی بــا فضایــی‬ ‫دوســتانه فعالیــت کنــم‪ .‬قبــل از همــکاری بــا دولــت‪ ،‬تجربــه ی‬ ‫کاری در موسســات فــان و بیســار را هــم داشــته ام‪.‬‬ ‫مــن مســئول ترابــری هســتم و همــراه بســتگانم‪ ،‬شــرکت‬ ‫تحویــل‬ ‫حمل ونقلــی را به طــور خانوادگــی اداره می کنــم‪ .‬مــا بــر‬ ‫ِ‬ ‫بموقــع تاکیــد زیــادی داریــم و عالوه بــران‪ ،‬تمــام کارهــای شــرکت‬ ‫را به طــور خانوادگــی مدیریــت می کنیــم‪ ،‬مثــا اگــر بــا مــا تمــاس‬ ‫بگیریــد‪ ،‬صــدای ضبط شــده ی رایانــه ای به گوش تــان نمی خــورد‪،‬‬ ‫بلکــه شــخص بنــده و پــدرم پاســخ گوی تان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای داســتان ســاختار مناســبی طراحــی کنیــد‪ :‬وقتــی‬ ‫داســتانی تعریــف می کنیــد بایــد بــه ســاختار مناســب ان دقــت‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬به خصــوص اگــر ایــن داســتان بــرای خودتــان رخ‬ ‫داده اســت یــا بــه شــما ارتباطــی دارد‪ ،‬حتمــا باید به گونه ای ســاختار‬ ‫ان را تنطیــم کنیــد کــه بــرای مخاطــب جــذاب باشــد‪ .‬ســالیان درازی‬ ‫اســت کــه بشــر بــه داســتان گویی می پــردازد‪ .‬و رعایــت تعــدادی‬ ‫نکتــه و جزئیــات می توانــد ایــن داســتان گویی را بهتــر و جذاب تــر‬ ‫کند‪.‬فرقــی نمی کنــد کــه داســتان شــما دربــاره ی چیســت‪ .‬در هــر‬ ‫حــال بایــد در ســاختار ان روابــط علــت و معلولــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬یعنــی بایــد در روایــت شــما اتفاقــی رخ بدهــد کــه نتیجــه و‬ ‫خروجــی ان چیــز دیگــری اســت‪ .‬پــس بــه واژه هایــی ماننــد «زیــرا»‬ ‫و «به خاطــر اینکــه» و ســایر عبــارات و کلماتــی کــه روابــط علــت و‬ ‫معلولــی را بازگــو می کننــد‪ ،‬توجــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مثــا علــت و معلــول در داســتانی کــه برای تــان اتفاق افتــاده‪ ،‬این‬ ‫ســر خورده ایــد و‬ ‫اســت کــه به خاطــر ریختــن اب روی زمیــن شــما ُ‬ ‫ایــن اتفــاق باعــث مســئله و رویــدادی خنــده دار شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جزئیــات مناســب را شــرح بدهیــد‪ :‬جزئیــات ایــن قابلیــت را‬ ‫دارنــد کــه داســتان شــما را شــگفت انگیز کننــد یــا ان را بــا ســر بــه‬ ‫زمیــن بزننــد‪ .‬اگــر زیــادی از جزئیــات صحبــت کنیــد مخاطــب را گیــج‬ ‫خســت بــه خــرج‬ ‫و خســته می ســازید‪ .‬اگــر هــم در بیــان جزئیــات ّ‬ ‫بدهیــد‪ ،‬مخاطــب بــه انــدازه ی کافــی در حــال و هــوای قصــه قــرار‬ ‫نخواهــد گرفت‪.‬بــه جزئیاتــی بپردازیــد کــه در شــکل گیری نتیجـه ی‬ ‫داســتان نقــش دارنــد‪ .‬مثــا دوبــاره داســتان ســیندرال را درنظــر‬ ‫بگیریــد‪ :‬الزم نیســت کــه تک تــک کارهایــی را کــه ناخواهری هــا از‬ ‫ســیندرال طلــب می کننــد‪ ،‬نــام ببریــد امــا بیــان وظایفی کــه نامادری‬ ‫بــرای ممانعــت از حضــور ســیندرال در شــب مهمانــی شــاه بــه او‬ ‫محــول می کنــد‪ ،‬در پیشــبرد و نتیجــه ی داســتان ضــروری اســت‬ ‫و بایــد انهــا را مطــرح کنید‪.‬شــما می توانیــد از جزئیاتــی بامــزه‬ ‫و طنزامیــز نیــز در صحبــت کــردن خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬فقــط‬ ‫حواس تــان باشــد کــه اعتــدال را رعایــت کنیــد و از نکاتــی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه بــه درک بهتــر موضــوع کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫در بیــان جزئیــات از ابهــام بپرهیزیــد‪ .‬حتمــا جزئیاتــی را‬ ‫کــه بــرای درک داســتان مهــم هســتند‪ ،‬بازگــو کنیــد و اجــازه‬ ‫ندهیــد کــه مخاطــب گیــج شــود؛ مثــا در داســتان ســیندرال‪،‬‬ ‫مخاطــب بایــد بدانــد کــه لبــاس ســیندرال بــرای جشــن چگونــه‬ ‫امــاده می شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫خالی کردن حساب شهروندان با ارسال مستقیم اپلیکیشن جعلی در واتساپ‬ ‫پلیس فتا درخصوص شــگرد جدید برداشــت از حســاب توســط مجرمان ســایبری با ارســال مســتقیم فایل ‪ APK‬حاوی اپلیکیشــن های جعلی در واتســاپ‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصوص این شــگرد برداشــت از حســاب گفــت‪ :‬اخیرا ً‬ ‫شــاهد ارســال پیــام هــای واتســاپی بــه شــهروندان مبنــی بــر مشــاهده ابالغیــه قضایــی از طریــق نصــب نصــب اپلیکیشــن جعلــی قــوه قضاییــه هســتیم کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری از ایــن طریــق اقــدام بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 09‬شهریور‬ ‫مهارت های مورد‬ ‫توجه در استخدام‬ ‫مدیران فناوری‬ ‫اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫اســتخدام و اخــراج می توانــد یکــی از وقت گیرتریــن و‬ ‫پرهزینه تریــن تالش هایــی باشــد کــه بســیاری از شــرکت ها انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اگــر اشــتباه عمــل کنیــد طولی نمی کشــد که مشــکالتی‬ ‫در تیــم شــما ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه اســتخدام بــرای نقش هــای فنــی داریــد کــه‬ ‫ممکــن اســت خــارج از حــوزه دانــش شــما باشــد؛ کار پیچیده تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬برخــی از چالــش برانگیزتریــن موقعیت هــا بــرای‬ ‫اســتخدام‪ ،‬کســانی هســتند کــه بــا کدنویســی‪ ،‬امنیــت و ســایر‬ ‫نقش هــای فنــی ســرو کار دارنــد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــم امنیــت ســایبری‬ ‫بــرای هــر شــرکتی کــه هــرکاری را بــه صــورت انالین انجــام می دهد‬ ‫حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بایــد مطمئــن شــوید کــه فــرد‬ ‫مجــرب و واجــد شــرایط مســلط بــه امنیــت ســایبری را در تیــم خــود‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال پریمتــر ‪ 81‬یــک راه حــل امنیتــی ‪ SASE‬را‬ ‫ارائــه می دهــد کــه می توانیــد ان را بــا یــک تیــم ترکیــب کنیــد تــا یک‬ ‫چارچــوب امنیتــی مناســب بــرای کار ایجــاد کنید‪.‬‬ ‫چرا کسب و کار شما به امنیت سایبری نیاز دارد‬ ‫در چنــد ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی در مشــاغلی وجــود‬ ‫داشــته اســت کــه از روش ترکیبــی کار یــا اســتخدام کامــا از راه‬ ‫دور اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه افــراد بیشــتری‬ ‫بــه شــبکه کســب و کار شــما دسترســی دارنــدو برخــی از انهــا‬ ‫ممکــن اســت اموزش مناســبی بــرای اطمینان از ایمن بــودن کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد نداشــته باشــند‪ ،‬داشــتن یــک تیــم امنیــت‬ ‫پنج معیار مهم‬ ‫امنیتی هنگام‬ ‫فعالیت های گروهی‬ ‫در ‪ 12‬مــاه گذشــته نقــض داده هــا بیشــتر از ‪ 15‬ســال گذشــته بــوده‬ ‫اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه مجرمــان ســایبری ســخت کار‬ ‫می کننــد تــا از ایــن دور کاری و فعالیت هــای گروهــی بــه طــور کلــی‬ ‫ســوء اســتفاده کننــد خوشــبختانه اســتراتژی های قــوی مختلفــی‬ ‫وجــود دارد کــه بــه ســازمان ها کمــک می کنــد تــا بــا خیــال راحــت بــه‬ ‫فعالیت هــای گروهــی و ترکیبــی بپردازنــد‪.‬‬ ‫از زمــان شــروع همه گیــری ویــروس کرونــا فعالیت هــای گروهــی‬ ‫سرقت هویت‬ ‫ســرقت هویــت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه از اطالعــات‬ ‫شــخصی افــراد بــرای بــاز کــردن حســاب کاربــری جدیــد‪ ،‬خریــد‬ ‫کــردن‪ ،‬یــا پرداخــت مالیــات توســط شــخصی غیــر از صاحــب‬ ‫اطالعــات اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر افــرادی کــه ســرقت هویــت را تجربــه مــی کننــد‪ ،‬بــرای‬ ‫بازیابــی ان مراحــل متعــددی را طــی می کننــد‪.‬‬ ‫عالیــم هشــدار‪ :‬راه هــای زیــادی بــرای بررســی انکــه ایــا‬ ‫شــخصی از اطالعــات شــما درحــال اســتفاده اســت یــا خیــر‪،‬‬ ‫وجــود دارد‪ .‬برخــی از ایــن عالئــم عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ مشــاهده برداشــت هایی از حســاب بانکــی بــه طــوری کــه‬‫نمی توانیــد ایــن برداشــت هــا را توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫ عــدم دریافــت صورتحســاب های بانکــی (در صــورت دریافــت‬‫در قبــل) یــا ســایر ایمیل هــا‬ ‫ پیدا کردن فعالیت های غیرمعمول در حساب مالی‬‫ مشاهده صورتحساب هایی که شما پرداخت نکرده اید‬‫ دریافــت تماس هایــی دربــاره بدهــکار بــودن در حالــی کــه‬‫شــما بدهــکار نیســتید‬ ‫ســایبری بــه ایــن معنــی اســت اطالعــات حســاس‪ ،‬سیســتم ها و‬ ‫تمــام داده هــای ارزشــمند شــما ایمــن نگه داشــته می شــوند‪ ،‬وقتی‬ ‫یک شــرکت راهبرد امنیت ســایبری قوی نداشــته باشــد‪ ،‬اگر مورد‬ ‫حملــه ســایبری قــرار گیــرد‪ ،‬قــادر بــه دفــاع از خــود نخواهــد بــود‬ ‫جهــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم متصــل شــده اســت و بــا‬ ‫همــه پیشــرفت ها خطــر حملــه ســایبری افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫همــان ســرعتی کــه یــک کســب و کار فنــاوری جدیدی اتخــاذ می کند‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری راهــی بــرای نفــوذ بــه سیســتم ها پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫داشــتن یــک تیــم از جملــه مدیــران ماهــر تنهــا خــط دفاعی اســت که‬ ‫مجرمــان ســایبری احتمالــی را در مســیر متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫مزایــای اســتخدام مدیــر ‪ CISO‬و مدیــر فنــاوری اطالعــات‬ ‫چیســت؟یکی از پیچیده تریــن و چالــش برانگیزتریــن جنبه هــای‬ ‫هــر کســب و کار ســرعت تکامــل امنیــت اســت‪ ،‬مهــم نیســت کــه‬ ‫شــرکت شــما چــه قــدر بــزرگ یــا کوچــک اســت‪ ،‬شــما در معــرض‬ ‫خطــر نقــض امنیــت هســتید و متاســفانه ایــن یــک واقعیت اســت‬ ‫کــه ایــن نقض هــا در حــال رایــج شــدن هســتند‪ ،‬یــک افســر ارشــد‬ ‫امنیــت اطالعــات دیگــر عضــوی نیســت کــه داشــتن ان خــوب‬ ‫باشــد؛ بلکــه ایــن یــک امــر ضــروری اســت‪ ،‬ایــن می توانــد بــه‬ ‫صــورت یــک نقــش از راه دور‪ ،‬داخلــی‪ ،‬موقــت یــا از طریــق یــک‬ ‫شــرکت متخصص باشــد‪ ،‬مهم این اســت که شــما فردی را دارید‬ ‫کــه امنیــت کســب و کار شــما را همیشــه در ذهــن دارد‪.‬‬ ‫انهــا اولیــن کســانی هســتند کــه خواســتار امــوزش در مــورد‬ ‫خطــرات و مدیریــت انهــا خواهنــد بــود‪ ،‬نــه تنهــا ایــن بلکــه یــک‬ ‫‪ CISO‬حــرف اخــر را در مــورد همــه مــوارد امنیــت ســایبری خواهــد‬ ‫زد و پیشــنهادات مبتنــی بــر اطالعــات را ارائــه خواهــد کــرد‪ ،‬یــک‬ ‫مدیــر فنــاوری اطالعــات بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه راهبــرد‬ ‫موجــود بــرای شــرکت بهتریــن اســت‪ ،‬مدیــر فنــاوری اطالعات شــما‬ ‫اهــداف تجــاری شــما را درک می کنــد و می توانــد شــما وگــروه را‬ ‫بــرای اینــده امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای استخدام هر دوی این نقش ها عبارتند از‪:‬‬ ‫افزایش سرعت بهبودی هنگام وقوع حوادث‬ ‫کارکنان خوب اموزش دیده‬ ‫بهبود سوداوری‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫هنگام استخدام مدیر ‪ CISO‬و ‪ IT‬باید به دنبال چه مهارت هایی بود؟‬ ‫در حالــی کــه برخــی از مهارت هــا بــر اســاس نقشــی کــه دارنــد‬ ‫متفــاوت خواهنــد بــود امــا مهارت هــا و ویژگی هایــی وجــود دارد کــه‬ ‫در هــر دو بــه دنبــال ان خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ارزیابی و مدیریت خطر‬ ‫مدیــران ‪ IT‬و مدیــران ‪ CISO‬بایــد یــک ارزیابــی و تجربــه مدیریتــی‬ ‫بــا ریســک پذیــری بــاال داشــته باشــند‪ ،‬هنــگام بررســی ســوابق و در‬ ‫طــول مصاحبــه ایــن مــوارد بایــد مــورد ســوال قــرار گیــرد‪ ،‬اکثرا هیئت‬ ‫مدیــره و ذینفعــان بــه دنبــال مدیریــت ریسـک پذیر هســتند‪.‬‬ ‫مقــررات و انطبــاق‪ :‬هنــگام اســتخدام بــرای ایــن نقش هــا‪ ،‬فــرد‬ ‫بایــد در رعایــت مقــررات متخصــص باشــد‪ ،‬ایــن چیــزی اســت کــه‬ ‫کســب و کار شــما را محافظت و مطابق با اســتاندارد نگه می دارد‪،‬‬ ‫و ترکیبــی بــه یــک پدیــده تقریبــا ًجهانــی تبدیــل شــده اســت بــرای‬ ‫کســانی کــه بــا ایــن تعریــف دقیــق اشــنا نیســتند «فعالیت هــای‬ ‫گروهــی» انجــام کار بــه شــیوه ای انعطــاف پذیــر اســت و بــه‬ ‫کارمنــدان اجــازه می دهــد زمــان خــود را بیــن حضــور در محــل کار و‬ ‫انجــام کار از راه دور (معمــوال ًدر خانــه) تقســیم کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر ناگهانــی و پیــش بینــی نشــده در فعالیت هــای گروهــی‬ ‫و ترکیبــی پیامدهــای عمیقــی بــر چشــم انداز تهدید فضای ســایبری‬ ‫داشــته اســت هنگامــی کــه یــک ســازمان داده هــا و یــا برنامه هــای‬ ‫کاربــردی را بــه فضــای ابــری منتقــل می کنــد تیم هــا و برنامــه‬ ‫نویســان امنیتــی بایــد سیاسـت های امنیتــی خــود را امن نگــه دارند‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال در ‪ 12‬مــاه گذشــته نقــض داده هــا بیشــتر از ‪ 15‬ســال‬ ‫گذشــته بــوده اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه مجرمــان ســایبری‬ ‫ســخت کار می کننــد تــا ازایــن دورکاری و فعالیت هــای گروهــی بــه‬ ‫طــور کلــی ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬اســتراتژی های قــوی مختلفــی وجــود دارد کــه بــه‬ ‫ســازمان ها کمــک می کنــد تــا بــا خیــال راحــت بــه فعالیت هــای گروهی‬ ‫وترکیبــی بپردازنــد‪ :‬بنابرایــن در اینجــا پنــج معیــار و مالحظــه امنیتــی‬ ‫اصلــی بــرای افــراد مرتبــط در فعالیــت گروهــی اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬کنترل های امنیتی‬ ‫کنترل هــای امنیتــی ممکــن اســت در تنظیمــات فضــای ابــری و از‬ ‫راه دور بــه درســتی اجــرا نشــده باشــد تیم هــای فنــاوری اطالعــات‬ ‫همیشه نمی توانند کنترل های امنیتی را از راه دور به روز کنند در‬ ‫نظــر گرفتــن ایــن مــوارد بــرای اطمینــان از عــدم دسترســی مهاجمــان‬ ‫بــه سیســتم شــما بــرای ســرقت داده هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬نشت داده ها‬ ‫تیم هــای فنــاوری اطالعــات معمــوال ًهنــگام راه انــدازی فضــای ابــر‬ ‫خصوصــی و عمومــی از اینترنــت بــاز اســتفاده می کننــد بــر ایــن اســاس‬ ‫ اطــاع از ســوء اســتفاده از اطالعــات از طریــق نشــت داده‬‫در شــرکتی کــه شــما کار می کنیــد‬ ‫کارهایــی کــه بالفاصلــه بایــد انجــام داد‪ .‬اگــر یکــی از عالیــم‬ ‫هشــدار فــوق را دریافــت کردیــد‪ ،‬ســریعا ً وارد عمــل شــوید‪.‬‬ ‫انجــام مراحــل زیــر بــه محــدود ســازی خســارت منجــر می شــود‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــا جایــی کــه می دانیــد کالهبــرداری اتفــاق افتــاده اســت‪،‬‬ ‫تمــاس بگیریــد‪ .2/.‬حســاب بانکــی خــود را بررســی کنیــد‪.3/.‬‬ ‫بــه پلیــس گــزارش دهیــد‪.‬‬ ‫کارهایــی کــه بایــد در صــورت گــم یــا دزدیــده شــدن اطالعــات‬ ‫انجــام داد‪ :‬ایــا اخیــرا ً هشــداری مبنــی بــر ســوء اســتفاده از‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود بــه واســطه نشــت داده دریافــت کــرده‬ ‫ایــد؟ ایــا کیــف پــول خــود را گــم کــرده ایــد؟ یــا حســاب انالیــن‬ ‫شــما هــک شــده اســت؟ براســاس اطالعاتــی کــه گــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬مراحلــی وجــود دارد کــه بــه محافظــت در برابــر دزدی‬ ‫هویــت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ در صورتــی کــه کلمــه عبــور انالیــن شــما دزدیــده شــده اســت‪،‬‬‫کارهــای ذیــل را انجــام دهید‪.1:‬‬ ‫‪ .1‬بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید و کلمــه عبــور را عــوض‬ ‫کنیــد‪ .‬در صــورت امــکان‪ ،‬نــام کاربــری را نیــز عــوض کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی توانیــد بــه حســاب کاربــری خــود وارد شــوید‪ ،‬بــا جایــی کــه‬ ‫حســاب کاربــری متعلــق بــه انجــا اســت تمــاس بگیریــد‪ .‬از انهــا‬ ‫بپرســید کــه چگونــه می توانیــد حســاب را بازیابــی یــا از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شما ره ‪599‬‬ ‫داستان وانت میوه فروش‬ ‫و دستگاه اسکیمر‬ ‫تمــام خــط مشـی های شــما بایــد مرتبــط و موثــر باشــد‪.‬‬ ‫مهارت هــای نظارتــی‪ :‬ممکــن اســت انتخــاب کنیــد کــه یــک تیــم‬ ‫داشــته باشــید یــا بــا یــک شــرکت کار کنیــد‪ ،‬در هــر صــورت مدیــر ‪CISO‬‬ ‫شــما بــه مهارت هــای رهبــری نیــاز دارد‪ ،‬در هــر زمــان بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه گــروه شــما در مســیر درســت قــرار دارد‪ ،‬بــا هــم خــوب‬ ‫کار می کنــد‪ ،‬گروهــی کــه درگیــر و حمایــت می شــود بــه طــور مــداوم‬ ‫از گروه هایــی کــه فاقــد مهارت هــای نظارتــی مناســب در رهبــری‬ ‫هســتند؛ بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت حــوادث‪ :‬اگــر فــردی کــه اســتخدام می کنیــد بــا هیــچ‬ ‫حادثه هــای برخــورد نکــرده باشــد نمی توانیــد اطمینــان داشــته‬ ‫باشــید کــه در حالــت پــر اســترس درســت کار می کنــد‪ ،‬انهــا بایــد‬ ‫رویکــرد سیســتماتیک نســبت بــه کاری کــه انجام می دهند داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــرای مدیریــت یــک حادثــه بایــد مراحــل اماده ســازی‪،‬‬ ‫شناســایی‪ ،‬اصــاح‪ ،‬فعالیــت پــس از حادثــه نحــوه انجــام ان‬ ‫مراحــل می توانــد متفــاوت باشــد‪ ،‬امــا اینهــا اصــول اولیــه هســتند‪.‬‬ ‫توسعه سیاست و مدیریت‬ ‫مدیــران ‪ CISO‬و‪ IT‬شــما افــرادی خواهنــد بــود کــه سیاسـت های‬ ‫امنیتــی را بــرای بــراوردن نیازهــای کســب و کار توســعه می دهنــد‪،‬‬ ‫ایــن سیاس ـت ها بایــد بــه راحتــی در سراســر شــرکت قابــل اجــرا‬ ‫باشــند‪ ،‬محیــط شــما را ایمــن کننــد و تمــام مقــررات و الزامــات‬ ‫قانونــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫نــرم افــزار‪ :‬بســیاری از تیم هــا راه حل هــای خــود را پیــدا خواهنــد‬ ‫کــرد‪ ،‬راه حل هــای داخلــی زمانــی بــه کار می اینــد کــه مدیریــت‬ ‫‪ IT‬یــا ‪ CISO‬نمی توانــد راه حــل قــوی بــرای کار کــردن پیــدا کننــد‪،‬‬ ‫انهــا می تواننــد بــا نرم افزارهــای امنیــت شــبکه‪ ،‬حریــم خصوصــی‬ ‫داده هــا‪ ،‬فنــاوری عملیــات و نرم افــزار اتوماســیون امنیتــی کار‬ ‫کننــد‪ ،‬فقــط چنــد درصــد از مــواردی کــه انهــا اســتفاده می کننــد بــر‬ ‫اســاس کســب و کار شــما متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫تعــداد کمــی از کســب و کارهــا دارای یــک مدیــر تمــام وقــت فنــاوری‬ ‫اطالعــات یــا ‪ CISO‬هســتند و بــه همیــن دلیــل در معــرض خطر حمله‬ ‫ســایبری قــرار دارنــد‪ ،‬هزینــه مالــی نقــض داده هــا و شــهرت می توانــد‬ ‫بســیاری از شــرکت های کوچک تــر را مجبــور بــه تعطیلــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــر نشــت اطالعــات وجــود دارد‪ .‬نشــت داده هــا می توانــد ناشــی از‬ ‫دســتگاه های موجــود در شــبکه (بــه عنــوان مثــال‪ ،‬دســتگاه هــای تلفن‬ ‫همــراه)‪ ،‬خطــای انســانی و غیــره باشــد هنگامــی کــه داده هــا نشــت‬ ‫می کننــد ضــروری اســت بدانیــم چــه کســی مســئول اطــاع رســانی‬ ‫نقــض اطالعــات (مشــتری‪ ،‬فروشــنده و غیــره) اســت‪.‬‬ ‫‪-3‬ارزیابی ریسک‬ ‫بــرای انجــام موثرارزیابــی ریسک‪،‬ســازمان ها بــه اطالعــات زیــادی‬ ‫در مــورد سیاس ـت های امنیتــی ارائــه دهنــده هــای خدمــات ابــری‬ ‫نیــاز دارنــد کــه بــر خــاف ارزیابــی کلــی‪ ،‬ارزیابــی ریســک می توانــد‬ ‫بــرای فضــای ابرهــای خصوصــی و عمومــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪-4‬محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی‬ ‫ســازمان ها موظفنــد هنــگام اجــرای یــک مــدل فعالیــت ترکیبــی‬ ‫وگروهــی‪ ،‬از محرمانــه بــودن داده هــا و شــیوه های حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی مناســبی پیــروی کننــد بــا ایــن حــال‪ ،‬انتقــال داده هــا بــه‬ ‫فضــای ابــری خطــرات و محدودیت هــای جدیــدی را بــرای مهاجمــان‬ ‫ایجــاد می کنــد بــه ایــن معنــی کــه ســازمان ها بایــد در مــورد محرمانه‬ ‫بودن اطالعات کارکنان و مشــتریان و نحوه حفظ حریم خصوصی‬ ‫انهــا تجدیــد نظــر کننــد و در صــورت نیــاز راه کارهــای امنیتــی را‬ ‫ارتقــا دهنــد و ایــن بــاال بــردن امنیــت و محرمانگــی باعــث افزایــش‬ ‫محدودیــت هــای مجرمــان ســایبری می شــود‪.‬‬ ‫‪-5‬رمزگذاری‬ ‫عــدم وجــود ‪ VPN‬بــرای دسترســی بــه فضــای ســازمانی ابــر یــک‬ ‫تهدیــد ســایبری قابــل توجــه اســت بــا اســتفاده از ‪ VPN‬اطمینــان‬ ‫حاصــل می کنیــم کــه داده هــای دریافتــی از ابــر کــه در حــال انتقــال‬ ‫هســتند امنیــت بیشــتری را بــرای کارکنــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪.2‬در صورتــی کــه از کلمــه عبــور یکســانی بــرای جاهــای دیگــر‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬انهــا را نیــز تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪.3‬در صورتــی کــه کلمــه عبــور متعلــق بــه ســایت مالــی اســت‬ ‫یــا شــماره کارت شــما در ان ذخیــره شــده اســت‪ ،‬حســاب‬ ‫کاربریتــان را بــرای هرگونــه تغییــر ناشــناخته چــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬در صورتــی کــه شــماره کارت یــا اطالعــات حســاب بانکــی‬ ‫شــما دزدیــده شــده اســت‪ ،‬کارهــای ذیــل را انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫‪ .5‬بــا بانــک تمــاس بگیریــد و بخواهیــد کــه کارت بانکــی یــا‬ ‫حســاب بانکــی شــما را باطــل کنــد و درخواســت حســابی جدیــد‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪.6‬تراکنش هــای مالــی خــود را بــه طــور منظــم بازبینــی کنیــد‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه از حســاب یــا کارت شــما ســوء اســتفاده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬درصورتــی کــه پرداخــت خــودکاری را تنظیــم کــرده ایــد‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــا شــما کارت یــا اطالعــات حســاب بانکــی جدیــد خــود بــه روز‬ ‫رســانی کنید‪.‬‬ ‫محافظت از هویت‬ ‫ بیانیه هــای مرتبــط بــا محافظــت از هویــت را کــه توســط‬‫بانــک صــادر مــی شــود‪ ،‬بــه دقــت بخوانیــد‪.‬‬ ‫ مهلــت زمانــی پرداخت هــای خــود را بدانید‪ .‬اگر صورتحســابی‬‫در زمانــی کــه انتظــار ان را نداریــد دریافــت کردیــد‪ ،‬حســاب‬ ‫کاربــری خــود را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــگردهای کالهبــرداری بــرای ســرقت کارت هــای‬ ‫بانکــی و برداشــت غیرمجــاز از موجــودی حســاب بانکــی‬ ‫قربانیان‪،‬بهــره گیــری از دســتگاه هــای اســکیمر بــرای جعــل‬ ‫کارت هــای بانکــی است‪.‬ســام مــن دانیــال و ‪ 17‬ســاله ســاکن‬ ‫شــهر کرمــان هســتم‪،‬در تعطیــات نــوروزی ســال ‪ 1398‬بــه‬ ‫همــراه پــدر‪ ،‬مــادر و خواهــرم در حــال عزیمــت بــه شــهر زیبــای‬ ‫شــیراز بودیم‪،‬نزدیــک شــهر فســا شــدیم کــه ‪ 2‬تــا وانــت بــرای‬ ‫فــروش میــوه ارزان قیمــت در مســیر جــاده دیدیم پــدرم اقدام‬ ‫بــه توقــف خــودروی پرایــد کــرد و پیــاده شــدیم ‪.‬‬ ‫قیمــت هــای خیلــی عالــی بــود پــدرم یــک جعبــه پرتغــال‬ ‫گرفــت فروشــنده ابتــدا کارت بانکــی پــدرم را داخــل یــک‬ ‫دســتگاه کارتخــوان (‪ )pos‬ســیار کــرد پــس از لحظاتــی گفــت‬ ‫تراکنــش ناموفــق بــود و بــا دســتگاه دیگــری امتحــان کــرد و‬ ‫رمــز کارت را پرســید و اقــدام بــه انتقــال وجــه کرد‪،‬جالبــه رســید‬ ‫پرینــت تراکنــش ناموفــق اصــا ًصــادر و تحویــل پــدرم نشــد!‬ ‫ســوار شــدیم و بــه ســمت شــیراز حرکــت کردیم‪،‬شــب بــه‬ ‫شــیراز رســیدیم و بــه یکــی از مهمانســراها رفتیــم و اســتراحت‬ ‫کردیــم فــردای ان روز صبحانــه مفصلــی خوردیــم و بــرای‬ ‫گشــت و گــذار بــه شــهر رفتیــم امــا اتفــاق عجیبــی افتــاد کارت‬ ‫موجــودی نداشــت!‬ ‫مبلــغ زیــادی داخــل کارت بود خیلی ناراحت شــدیم و متوجه‬ ‫نمیشــدیم چــه اتفاقــی افتاده‪،‬پــدرم حســابی فکــرش درگیــر‬ ‫شــده بــود ســریع بــه بانــک رفتیــم و صورتحســاب ‪ 72‬ســاعت‬ ‫قبــل را گرفتیم‪،‬بیــش از ‪ 5‬میلیــون در شــب گذشــته بــه طــرق‬ ‫مختلــف از جملــه خریــد و انتقــال وجــه اینترنتی‪،‬برداشــت از‬ ‫طریــق خودپــرداز و کارتخــوان فروشــگاهی ســرقت شــده بــود‪.‬‬ ‫کارمنــد بانــک بــه پــدرم گفــت اقــای ابراهیمــی شــما مــی‬ ‫بایســتی بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی شــهر محــل‬ ‫ســکونت برویــد و شــکایت کنید‪،‬بــه ایــن علــت کــه بانــک‬ ‫صادر کننده کارت شــما در شــهر کرمان می باشــد‪،‬البته دیگر‬ ‫بودجــه ای بــرای مســافرت نداشــتیم و بــه خاطــر شــکایت هــم‬ ‫مجبــور شــدیم بــه کرمــان برگردیــم‪.‬‬ ‫خــوب از ایــن اتفــاق ‪ 7‬مــاه گذشــته و ماجــرا بــا زحمــات و‬ ‫پیگیــری هــای تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا بــه خوبــی و‬ ‫خوشــی تمــوم شــد و مــا دوبــاره بــه شــهر زیبــای شــیراز رفتیــم‬ ‫و همــه چــی جبــران شــد‪،‬در ادامــه بــرای شــما تعریــف میکنــم‬ ‫چــه اتفاقاتــی افتــاد کــه مبلــغ مذکــور از کارت بانکــی پــدرم بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز برداشــت شــد‪.‬‬ ‫وقتی در نزدیک شــهر فســا برای خرید میوه پیاده شــدیم‪،‬در‬ ‫مرتبــه نخســت کارت بانکــی بــه داخــل یــک دســتگاه اســکیمر‬ ‫وارد شــد بــه همیــن خاطــر رســید تراکنــش ناموفــق صــادر‬ ‫نشــد‪ ،‬وظیفــه ایــن دســتگاه کپــی گرفتــن از نــوار مغناطیســی‬ ‫کارت بانکــی اســت کــه بــه واســطه رایانــه و نــرم افــزار میانــی‬ ‫عملیــات کپــی داده هــا بــر روی نــوار مغناطیســی کارت خــام‬ ‫توســط دســتگاه ویــژه ای انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه بــه غیــر از خودپردازهــا قطعــات کپــی بــرداری بــر روی‬ ‫دهانــه کارت خــوان و صفحــه کلیــد دســتگاه هــای خودپــرداز‬ ‫نصــب مــی شــود یــا از دوربیــن هــای بســیار کوچــک بــرای‬ ‫تصویربــرداری از رمزهــای عبــور مشــتریان اســتفاده مــی گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا همیــن روش یــک کپــی از داده هــای نــوار‬ ‫مغناطیســی کارت بانکــی پــدرم در اختیــار کالهبــردار قــرار‬ ‫گرفتــه بــود و رمــز کارت هــم توســط پــدرم بــه صــورت شــفاهی‬ ‫لــو رفتــه بود‪،‬ســپس در انتهــای شــب دســتگاه اســکیمر بــرای‬ ‫عملیــات انتقــال داده هــا بــه کارت هــای خــام در اختیــار‬ ‫همدســت ایــن مجــرم قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســپس رمزهــای دوم اینترنتــی از طریــق خودپردازهــا بــرای‬ ‫کارت هــای بانکــی ثانویــه تعریــف مــی شــود تــا شــرایط بــرای‬ ‫انتقــال وجــه بــا نــرم افزارهــای اینترنتــی ‪ ،‬خریــد از فروشــگاه‬ ‫هــای مجــازی و ســایر خدمــات اینترنتــی فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن توســط افــرادی اغفــال شــده وابســته بــه مجرمیــن‬ ‫بــه واســطه دســتگاه هــای خودپردازهــا و کارتخــوان هــای‬ ‫فروشــگاهی از حســاب بانکــی قربانیــان برداشــت غیرمجــاز‬ ‫انجــام شــده بود‪،‬همچنیــن بــا انتقــال مبالــغ بــه کارت هــای‬ ‫کپــی شــده عملیــات پولشــویی گســترده ای شــکل گرفتــه‬ ‫بــود‪ ،‬پرونــده هــای بســیاری در اســتان هــای کشــور بــرای ایــن‬ ‫مجرمیــن وجــود داشــت کــه خوشــبختانه ایــن افراد دســتگیر و‬ ‫قانــون کیفــری بــرای انهــا اعمــال گردیــد‪.‬‬ ‫در انتهــای ایــن خاطــره پــر پیــچ و خــم به یــاد مطالب و توصیه‬ ‫های ارزشــمند کارشــناس پلیس فتا برای پیشــگیری از جرائم‬ ‫ســایبری افتــادم کــه اختصــاری برای شــما هم بیان میکنم‪.‬‬ ‫‪ -1‬جهــت پرداخــت مبلــغ خریــد ‪ ،‬شــخصا ًبــه دســتگاه ‪POS‬‬ ‫مراجعــه و عملیــات واریــز پــول را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -2‬هنــگام وارد کــردن رمــز عبــور بــه اطــراف و اطرافیــان خــود‬ ‫توجــه داشــته باشــیم و دســت خــود را حائــل قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -3‬از تحویــل کارت بانکــی خــود بــه فروشــندگان پرهیــز‬ ‫نماییــد‪ ،‬همچنیــن اگــر شــکل دســتگاه ‪ POS‬غیــر عــادی بــود ‪،‬‬ ‫قطعـه ای اضافــه یــا چســب خوردگــی داشــت مراتــب بــه بانــک‬ ‫عامــل اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬در صــورت ناموفــق بــودن تراکنــش‪ ،‬حتمــا رســید ان را‬ ‫دریافــت و بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بانک هــا بایــد مجــوز نصــب دســتگا ه ‪ POS‬را فقــط در‬ ‫اختیــار یــک شــرکت معیــن قــرار دهنــد تــا تمــام مســئولیت ها‬ ‫بــر عهــده یــک ســازمان باشــد‪ ،‬از بکارگیــری شــرکت های‬ ‫کوچــک بــه صــورت پیمانــکاری بــرای نصــب دســتگاه های ‪POS‬‬ ‫بایــد خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬دســتگاه اســکیمر تهدیــدی بســیار جــدی بــرای بانک هــا‬ ‫محســوب می شــود ولــی بانک هــا می تواننــد جهــت جلوگیــری‬ ‫از بــه وقــوع پیوســتن چنیــن جرایمــی اقــدام بــه نصــب انتــی‬ ‫اســکیمر روی عابربانک هــا کننــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬بــه صــورت دوره ای و متنــاوب اقــدام بــه تغییــر رمــز بانکــی‬ صفحه 7 ‫شهادت دو بزرگ مرد تاریخ شهیدان رجایی و باهنر‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -599‬سال هشتم‬ ‫‪-599-- 1444‬‬ ‫‪/‬صفر‪1444/‬‬ ‫‪/03‬صفر‪/‬‬ ‫‪/ 31 - 1401 //06‬اگوست‪03 - 2022 /‬‬ ‫چهار شنبه ‪06//09‬‬ ‫‪95‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی ‪-‬امنه صرامی‬ ‫نیهیلیسم یا پوچ گرایی‬ ‫به چه معناست؟‬ ‫شــاید بــا شــنیدن واژه نیهیلیســم یــاد یــاس فلســفی و بی معنابــودن‬ ‫همه چیــز بیفتیــد‪ ،‬امــا چنیــن تعریفــی ساده ســازی بیــش از حــد‬ ‫ایــن مفهــوم فلســفی اســت‪ .‬نیهیلیســم انــواع مختلفــی دارد و افــراد‬ ‫بســیاری بــه ایــن مفهــوم فلســفی معتقــد بوده انــد کــه هرکــدام موضــع و‬ ‫دیدگاهــی منحصربه فــرد داشــته اند‪.‬‬ ‫نیهیلیســم یعنــی چه؟بــرای درک معنــی نیهیلیســم نیــازی نیســت کــه از‬ ‫اصطالحــات پیچیــده اســتفاده کنیــم‪ .‬نیهیلیســم بــه زبــان ســاده یعنــی‬ ‫فــارغ از ارزش و معنایــی کــه مــا ایجــاد می کنیــم‪ ،‬در زندگــی هیــچ ارزش‪،‬‬ ‫نظــم ذاتــی و معنایــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫خاســتگاه نیهیلیســم‪ :‬پــوچ گرایــی یــا نیهیلیســم ارزش و معنایــی را رد‬ ‫می کنــد کــه جامعــه بــرای افــراد‪ ،‬اشــیا و زندگــی قائــل اســت‪ .‬خاســتگاه‬ ‫دقیــق ایــن اصطــاح مشــخص نیســت‪ ،‬امــا مورخــان معتقدنــد کــه مفهــوم‬ ‫نیهیلیســم یــا پــوچ انــگاری ریشــه در قــرن نوزدهــم میــادی دارد و ایــن‬ ‫چ گرایــی در اواخــر قــرن‬ ‫اصطــاح از ان زمــان نقــل مجالــس شــده اســت‪.‬پو ‬ ‫نوزدهــم ظهــور کــرد‪ ،‬یعنــی در دوره ای کــه تغییــرات اجتماعــی بی ســابقه ای‬ ‫رخ داده بــود‪ .‬اکتشــافات علمــی‪ ،‬اعتبــار باورهــای گذشــته را متزلــزل کــرده‬ ‫بــود و بســیاری از مــردم بــه وجــود خــدا شــک کــرده بودنــد‪ .‬بــدون خــدا‪ ،‬هیــچ‬ ‫راهنمایــی بــرای مســائلی ماننــد اخــاق‪ ،‬ازدواج‪ ،‬مــرگ و معنویــت وجــود‬ ‫نداشــت و تقریبــا هیچ چیــزی بــرای انســان ها باقــی نمانــده بــود‪ .‬فیلســوفان‬ ‫معتقــد بــه نیهیلیســم‪ ،‬از ایــن بی تفاوتی هــا در جامعــه انتقــاد می کردنــد و‬ ‫نگــران تاثیــرات مخــرب ان بودنــد‪.‬‬ ‫نیهیلیست های معروف‬ ‫‪ .۱‬فریدریش هاینریش یاکوبی‬ ‫ایــن فیلســوف المانــی شــهرت خــود را در اواخــر قــرن هجدهــم و‬ ‫اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی بــه دســت اورد‪ .‬یاکوبــی در رواج اصطــاح‬ ‫نیهیلیســم نقــش بســزایی داشــت‪ .‬او پــوچ انــگاری را واکنشــی طبیعــی بــه‬ ‫عصــر روشــنگری می دانســت‪ ،‬چراکــه در ایــن دوران اکتشــافات علمــی بــه‬ ‫افزایــش شــک و اســتدالل و فردگرایــی منجــر شــده بــود‪.‬‬ ‫یاکوبــی هــم ماننــد بســیاری از پوچ گرایــان از ایــن ســبک فکــری جدیــد‬ ‫انتقــاد می کــرد و معتقــد بــود کــه افزایــش عقل گرایــی باعــث می شــود‬ ‫کــه درک کلــی انســان از خــود و درکــی کــه از جایگاهــش در جهــان‬ ‫هســتی دارد از بیــن بــرود‪ .‬خوشــبختانه همه چیــز بــه ان انــدازه کــه‬ ‫یاکوبــی پیش بینــی می کــرد جبــری نبــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســورن کی یرکگــور‪ :‬ایــن متخصــص علــوم الهیات و فیلســوف دانمارکی‪،‬‬ ‫بعدهــا از ســوی بســیاری از دانشــگاهیان «پــدر اگزیستانسیالیســم» لقــب‬ ‫گرفــت‪ .‬ســورن کــی یرکگــور هــم مثــل یاکوبــی از ایــن می ترســید کــه رونــد‬ ‫رو بــه رشــد پــوچ انــگاری بــر جامعــه اثــر مخربــی داشــته باشــد‪ .‬کــی یرکگــور‬ ‫مذهبــی بــود و به رغــم تردیدهــای فزاینــده در دوران بعــد از عصر روشــنگری‪،‬‬ ‫به شــدت بــه عقیــده و ایمانــش پایبنــد بــود‪ .‬او معتقــد بــود کــه تنهــا راه‬ ‫برون رفــت از پــوچ انــگاری‪ ،‬اعتقــاد بــه نیروهــای معنــوی اســت‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫وجــود ایــن نیروهــا منطقــی نباشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایــوان تورگنیــف‪ :‬یاکوبــی اولیــن کســی بــود که اصطالح نیهیلیســم را در‬ ‫فلســفه بــه کار بــرد‪ ،‬امــا تــا زمانــی کــه ایــوان تورگنیــف در ســال ‪ ۱۸۶۲‬میالدی‬ ‫در کتــاب «پــدران و پســران» از ایــن اصطــاح اســتفاده نکــرده بود‪ ،‬کســی به‬ ‫ان توجهی نداشــت‪ .‬تورگنیف از نویســندگان مشــهور روســی بود که از این‬ ‫اصطــاح بــرای توصیــف بدبینــی روزافــزون جوانــان روســی در قــرن نوزدهــم‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬بــازاروف‪ ،‬قهرمــان رمــان «پــدران و پســران»‪ ،‬بــه پــوچ انــگاری‬ ‫اعتقــاد داشــت و پیروانــی گــرد خــود جمــع کــرده بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬عقیــده‬ ‫بــازاروف بعــد از عاشق شــدن تغییــر کــرد و بــه قــدرت زندگــی خــود پــی بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فریدریــش نیچــه‪ :‬نوشــته های ایــن فیلســوف المانــی تاثیــر زیــادی بــر‬ ‫فلســفه غــرب گذاشــت‪ .‬فردریــش نیچــه را اغلــب بــا جملـ ه معــروف «خــدا‬ ‫مــرده اســت» می شناســند‪ .‬او معتقــد بــود کــه مــا از طریــق اکتشــافات‬ ‫علمــی خــدا را نابــود کرده ایــم‪ .‬بــا ایــن حــال نمی تــوان نیچــه را کامــا‬ ‫پوچ گــرا دانســت‪ ،‬زیــرا معتقــد بــود کــه بایــد تــاش کنیــم مفاهیــم معنــوی‬ ‫جدیــدی پیــدا کنیــم‪ .‬ایــن طــرز فکــر در نهایــت در قــرن بیســتم بــه ظهــور‬ ‫اگزیستانسیالیســم منجــر شــد‪.‬‬ ‫نیهیلیســم در ایــران‪ :‬برخــی از منتقــدان ادبــی معتقدنــد کــه صــادق هدایــت‬ ‫یکــی از پوچ گرایــان مشــهور ایرانــی اســت و کتــاب بــوف کــور هــم سرشــار از‬ ‫نمادهــا و مفاهیــم نیهیلیســتی اســت‪ .‬البتــه مخالفــان ایــن گــروه‪ ،‬نیهیلیســم‬ ‫صــادق هدایــت را قبــول ندارنــد و معتقدنــد کــه ایــن نویســنده مشــهور ایرانــی‬ ‫در کتاب هایــی ماننــد بــوف کــور بــه مفاهیمــی همچــون مــرگ‪ ،‬فلســفه ان و‬ ‫تاثیــرش بــر یک نواختــی زندگــی اشــاره کــرده اســت و تفکــرش بــا انچــه خیــام‪،‬‬ ‫مولــوی و حافــظ دربــاره فکرکــردن بــه مــرگ ســروده اند تفــاوت چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫نظریات مربوط به پوچ انگاری‬ ‫‪ .۱‬نهیلیســم وجــودی‪ :‬بــر اســاس ایــن نظریــه‪ ،‬زندگــی هیــچ ارزش و‬ ‫معنــای ذاتـی ای نــدارد‪ .‬پوچ گرایــان وجــودی معتقدنــد کــه زندگــی انســان‬ ‫در جهــان هســتی بی اهمیــت و بــدون هــدف اســت‪ ،‬بنابرایــن خــود‬ ‫انســان بایــد از طریــق ازادی انتخابــی کــه دارد در زندگــی اش معنــا بســازد‬ ‫‪ .۲‬نیهیلیســم کیهانی‪:‬پیــروان ایــن مکتــب فکــری معتقدنــد کــه در جهــان‬ ‫هســتی هیــچ معنایــی بــرای یافتــن حقیقــت وجــود نــدارد‪ .‬طبق ایــن نظریه‪،‬‬ ‫هــر معنایــی کــه انســان ایجــاد می کنــد ماننــد عشــق‪ ،‬خانــواده‪ ،‬ازادی و‬ ‫شــادی‪ ،‬مفهومــی تخیلــی اســت کــه بــرای مقابلــه بــا ســختی ها و مشــکالت‬ ‫ب ـ ه کار م ـی رود و مــا همــه فقــط منتظــر مــرگ هســتیم‪ .‬ب ـ ه همیــن دلیــل‬ ‫معمــوال از ایــن نظریــه به عنــوان مرحلــه بعــدی خدانابــاوری یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫از کشته شدن ‪ ۲۰‬تن تا اغاز‬ ‫مذاکرات برای حل بحران‬ ‫در عراق‬ ‫چه می گذرد‬ ‫رهبــر جریــان صــدر عــراق روز یکشــنبه بــا انتشــار بیانیـه ‪‎‬ای‬ ‫اعــام کــرد کــه بــرای همیشــه از عرصــه سیاســی کنــاره‬ ‫گیــری می کنــد‪ .‬و ایــن بیانیــه ورود هــواداران جریــان صــدر‬ ‫بــه خیابــان هــا و اغــاز تجمــع اعتــراض امیــز‪ ،‬تصــرف منطقــه‬ ‫ســبز ‪ ،‬بــروز ناارامــی هــا و کشــته و زخمــی شــدن شــماری از‬ ‫معترضــان در درگیــری بــا نیروهــای امنیتــی شــد‪.‬‬ ‫مقتــدا صــدر در بیانیــه خودافــزود‪« :‬مــن اعــام مــی کنــم‬ ‫کــه دیگــر در امــور سیاســی دخالــت نخواهــم کــرد و از اکنــون‬ ‫بــه طــور کامــل از عرصــه کناره گیــری می کنــم و همــه دفاتــر‬ ‫وابســته بــه خــود جــز مرقــد و مــوزه و موسســه میــراث‬ ‫خانــدان صــدر را مــی بنــدم»‪.‬‬ ‫*پــس از بیانیــه کناره گیــری مقتــدی صــدر از فعالیت هــای‬ ‫سیاســی در عــراق‪ ،‬تجمع کننــدگان طرفــدار جریــان صدر وارد‬ ‫کاخ ریاســت جمهــوری در منطقــه ســبز بغــداد شــده اند‪.‬‬ ‫*همزمــان بــا متشــنج شــدن اوضــاع در منطقــه ســبز در مرکــز‬ ‫بغــداد درپــی یــورش هــواداران مقتــدا صــدر رهبــر جریــان صــدر‬ ‫به ســاختمان ریاســت جمهوری‪ ،‬فرماندهی عملیات مشــترک‬ ‫عــراق از انهــا خواســت تــا فــوری از ایــن منطقــه خــارج شــوند‪.‬‬ ‫*روســای چهارگانــه عــراق طــی نشســتی مشــترک اعــام‬ ‫کردنــد کــه گفــت وگــوی ســازنده‪ ،‬راه درســت پایــان همــه‬ ‫اختالفــات کنونــی در راســتای حفــظ مقــدرات کشــور اســت‬ ‫و حفــظ امنیــت و رونــد قانونــی مســئولیت همــگان اســت‪.‬‬ ‫*برهــم صالــح رئیــس جمهــور عــراق امــروز دوشــنبه‬ ‫میزبــان مصطفــی الکاظمــی‪ ،‬نخســت وزیــر عــراق‪ ،‬محمــد‬ ‫الحلبوســی‪ ،‬رئیــس پارلمــان عــراق و فائــق زیــدان‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای عالــی قضایــی عــراق بــود‪.‬‬ ‫*شــبکه تلویزیونــی الســومریه بــه نقــل از یــک منبــع امنیتــی‬ ‫اعــام کــرد کــه هــواداران مقتــدا صــدر تجمــع خــود را در‬ ‫شــهر بصــره اغــاز کردنــد و یکــی از خیابــان هــای اصلــی شــهر‬ ‫توســط هــواداران مقتــدا صــدر مســدود شــد‪.‬‬ ‫دولــت عــراق در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه مصطفــی‬ ‫الکاظمــی‪ ،‬نخسـت وزیر ایــن کشــور دســتور داد کــه جلســات‬ ‫کابینــه دولــت تــا اطــاع ثانــوی بــه حالــت تعلیــق دربیایــد‪.‬‬ ‫تمــام صفحــات و حســاب هــای وابســته بــه جریــان صــدر از‬ ‫جملــه صالــح محمــد العراقــی کــه از وی در عــراق بــه عنــوان‬ ‫«وزیــر صــدر» یــاد مــی شــود و نیــز ســایت هــای البنیــان‬ ‫المرصــوص و صفحــات دیگــر مربــوط بــه ایــن جریــان‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود در فضــای مجــازی را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫*نخس ـت وزیر عــراق از رهبــر ایــن جریــان خواســت کــه بــه‬ ‫خــارج کــردن خــود از ایــن اماکــن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫*مصطفــی الکاظمــی نخســت وزیر عــراق در بیانیــه ای‬ ‫گفــت‪ :‬تحــوالت خطرناکــی کــه امــروز در عــراق عزیــز مــا بــا‬ ‫هجــوم تظاهرکننــدگان بــه منطقــه ســبز و ورود بــه نهادهــای‬ ‫دولتــی رخ داد‪ ،‬حاکــی از جــدی بــودن پیامدهــای تــداوم و‬ ‫انباشــته شــدن اختالفــات سیاســی اســت‪.‬‬ ‫*کارکنــان ســفارت امریــکا بــه وســیله چنــد فــرود بالگــرد از‬ ‫منطقــه ســبز بغــداد خــارج شــدند‪.‬‬ ‫*همچنیــن در برخــی از شــبکه هــای اجتماعــی تصاویــری‬ ‫از فــرود و برخاســت بالگردهــا در ســفارت امریــکا در بغــداد‬ ‫منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫خواص تخم گشنیز‬ ‫تخــم گشــنیز عــاوه بــر اینکــه ماننــد ادویــه در غــذا‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬خــواص دارویــی هــم دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه از «چطــور»‪ ۱۴ ،‬مــورد از خــواص تخــم گشــنیز و‬ ‫البتــه برخــی از عــوارض ان را شــرح داده ایــم‪.‬‬ ‫تخم گشنیز چیست؟‬ ‫گشــنیز از گیاهــان گل دار و متعلــق بــه خانــواده جعفــری‬ ‫اســت‪ .‬تخــم گشــنیز درشــت و به رنــگ قهــوه ای روشــن اســت‪.‬‬ ‫*فرماندهــی عملیــات مشــترک عــراق در بیانیــه ای اعــام‬ ‫کــرد کــه از ســاعت ‪ ۱۹‬روز دوشــنبه مقــررات منــع تــردد در‬ ‫تمامــی اســتان های ایــن کشــور برقــرار شــد‪.‬‬ ‫*برهــم صالــح رئیــس جمهــوری ایــن کشــور نســبت بــه‬ ‫تعطیلــی نهادهــای دولتــی عــراق هشــدار داد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری عــراق در بیانیــه ای در واکنــش بــه‬ ‫ناارامی هــای امــروز در بغــداد تاکیــد کــرد‪ :‬شــرایط دشــوار‬ ‫کنونــی عــراق ایجــاب می کنــد کــه همــه طرف هــا بــه ارامــش‪،‬‬ ‫خویشــتن داری‪ ،‬جلوگیــری از تشــدید تنــش پایبنــد باشــند‪.‬‬ ‫منابــع خبــری عــراق از تســلط نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور‬ ‫بــر کاخ ریاســت جمهــوری و اغــاز عقب نشــینی طرفــداران‬ ‫جریــان صــدر از منطقــه ســبز بغــداد خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫*ســفارت ایــران در بغــداد از هموطنــان خواســت کــه از ســفر‬ ‫بــه شــهرهای بغــداد‪ ،‬کاظمیــن و ســامراء خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ســفارت جمهــوری اســامی ایــران عصــر امــروز دوشــنبه‬ ‫بــا صــدور بیانیـه ای افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وضــع مقــررات منــع‬ ‫رفــت و امــد از ســوی دولــت محتــرم عــراق از کلیــه زائــران و‬ ‫هــم وطنــان عزیــز کــه در شــهرهای عتبــات عالیــات‪ ،‬کربــای‬ ‫معــا و نجــف اشــرف حضــور دارنــد تقاضــا می شــود تــا‬ ‫اطــاع ثانــوی از هــر گونــه ســفر و تــردد بــه شــهرهای بغــداد‪،‬‬ ‫کاظمیــن و ســامراء خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫*فرماندهــان امنیتــی عــراق نشســتی را بــه ریاســت‬ ‫نخســت وزیر و فرمانــده کل نیروهــای مســلح ایــن کشــور‬ ‫بــرای بررســی ناارامی هــای امــروز در بغــداد برگــزار کردنــد‪.‬‬ ‫دفتــر مصطفــی الکاظمــی نخســت وزیر و فرمانــده کل‬ ‫نیروهــای مســلح عــراق روز دوشــنبه در بیانیــه ای اعــام‬ ‫کــرد کــه وی نشســت فوق العــاده ای را بــا فرماندهــان‬ ‫امنیتــی ایــن کشــور برگــزار کــرد تــا تحــوالت امــروز بغــداد و‬ ‫یــورش طرفــداران جریــان صــدر بــه کاخ ریاســت جمهــوری و‬ ‫نخســت وزیری را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫*ســفارت امریــکا در بغــداد دوشــنبه شــب بــا صــدور بیانیــه‬ ‫ای بــه حــوادث و تحــوالت جــاری در عــراق واکنــش نشــان‬ ‫داد و اوضــاع را نگــران کننــده خوانــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امــده اســت کــه نبایــد امنیــت‪ ،‬ثبــات و‬ ‫حاکمیــت عــراق بــه خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫*چارچــوب هماهنگــی گروه هــای شــیعه عــراق دوشــنبه شــب‬ ‫از جریــان صــدر خواســت کــه بــه میــز گفــت وگــو بازگردنــد‪.‬‬ ‫* در بیانیــه ایــن گــروه عراقــی امــده اســت‪ :‬از جریــان‬ ‫صــدر می خواهیــم بــه میــز گفــت وگــو برگــردد‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫نهادهــای دولتــی هــدف تعــدی قــرار می گیرنــد و در اســتانه‬ ‫ســقوط هســتند‪ ،‬نمی تــوان بیطــرف بــود‪.‬‬ ‫*وزارت امــور خارجــه امریــکا مدعــی شــد کــه گــزارش هــا‬ ‫در مــورد تخلیــه کارکنــان ســفارت ایــن کشــور در بغــداد‬ ‫نادرســت اســت و خبــر رســانه هــا را کــه فیلــم ان نیــز منتشــر‬ ‫شــد ‪ ،‬تکذیــب کــرد‪.‬‬ ‫یــک ســخنگوی وزارت امــور خارجــه امریــکا گفــت کــه‬ ‫گزارش هــا مبنــی بــر اغــاز خــروج کارکنــان امریکایــی از‬ ‫ســفارت نادرســت اســت‪.‬‬ ‫*فالــح الفیــاض رییــس ســازمان الحشــد الشــعبی عــراق‬ ‫خواص تخم گشنیز‬ ‫‪.۱‬کمــک بــه داشــتن پوســت زیبــا‪ :‬بنــا بــر تحقیقــی کــه در‬ ‫دانشــگاه ایــورودای کالیفرنیــا (‪California University‬‬ ‫‪ )of Ayurveda‬انجــام شــده اســت‪ ،‬تخــم گشــنیز به دلیــل‬ ‫اینکــه خــواص ضدعفونی کننــده دارد‪ ،‬در درمــان برخــی‬ ‫بیماری هــای پوســتی‪ ،‬ماننــد اگزمــا‪ ،‬خــارش پوســت‪،‬‬ ‫جوش هــا و التهاب هــای پوســتی بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کنتــرل دیابــت‪ :‬از انجــا کــه هنــد به ســرعت در حــال‬ ‫تبدیل شــدن بــه پایتخــت دیابتی هــای جهــان اســت‪ ،‬اصــا‬ ‫عجیــب نیســت کــه تعــداد بیشــتری از مــردم در هنــد‬ ‫دوشــنبه شــب درخصــوص تحــوالت کشــورش گفــت‪ :‬بــا مــردم‬ ‫عــراق عهــد مــی بندیــم که از روند سیاســی کشــور دفــاع و ان را‬ ‫در چارچــوب نهادهــای قانــون اساســی حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫الفیــاض از مــردم عــراق خواســت کــه از رونــد دمکراتیــک در‬ ‫کشورشــان عبــور نکنند‪.‬‬ ‫* صــدای چنــد انفجــار در منطقــه ســبز بغــداد شــنیده شــد‬ ‫و شــاهدان عینــی از شــنیده شــدن صــدای تیرانــدازی در‬ ‫بغــداد خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫*مقتــدا صــدر رهبــر جریــان صدر دوشــنبه شــب در اعتراض‬ ‫بــه خشــونت ها در عــراق دســت بــه اعتصــاب غــذا زد‪.‬‬ ‫حســن العــذاری رییــس فراکســیون صــدر در پارلمــان عــراق‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر در توئیتــی نوشــت کــه اعتصــاب غــذای‬ ‫صــدر تــا توقــف خشــونت ها و اســتفاده از ســاح ادامــه‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫* وخامــت اوضــاع امنیتــی و ناارامی هــا در عــراق موجــب شــد‬ ‫کــه تمامــی اســتان های ایــن کشــور تعطیــل اعــام شــود‪.‬‬ ‫دبیرخانــه عمومــی نخســت وزیــری عــراق بامــداد سه شــنبه‬ ‫اعــام کــرد کــه تمامــی اســتان های عــراق تعطیــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫* خبرهــا حاکــی از ان اســت کــه گروهــی از اشــوب طلبان‬ ‫عراقــی بــه دفاتــر گروه هــای مقاومــت در مناطــق مختلــف‬ ‫عــراق حملــه کردنــد‪.‬‬ ‫* مقــر حــزب «الدعــوه» بــه رهبــری «نــوری المالکــی» در‬ ‫بابــل در جنــوب عــراق بــه اتــش کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دفتــر گــروه «گردان هــای امــام علــی» در دیالــه‬ ‫در شــرق و مقرهــای گــروه «عصائــب اهــل الحــق» در بصــره‬ ‫و دیوانیــه در جنــوب عــراق نیــز از ســوی اشــوب طلبان مــورد‬ ‫حملــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫* منابــع رســانه ای عراقــی یــا اعــام ایــن خبــر افزودنــد کــه‬ ‫کارکنــان ســفارت هلنــد پــس از تخلیــه بــه ســفارت المــان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫رســانه هــای وابســته بــه نیروهــای مقاومــت بامــداد‬ ‫سه شــنبه از شــلیک راکــت ار‪ .‬پــی‪ .‬جــی توســط اعضــای‬ ‫گــروه «ســرایا الســام» شــاخه نظامــی جریــان صــدر بــه‬ ‫ســمت منطقــه ســبز در بغــداد خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫* رســانه مقاومــت موســوم بــه (الاعــام المقــاوم) بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گــزارش دادنــد کــه ایــن راکــت بــه نزدیکــی مجتــع‬ ‫مســکونی القادســیه برخــورد کــرده اســت‪.‬‬ ‫منایــع بیمارســتانی عراقــی بامــداد سه شــنبه اعــام کردنــد کــه‬ ‫تعــداد کشــته های درگیــری معترضــان بــه ‪ ۲۰‬تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫برخــی منابــع بیمارســتانی گفته انــد کــه ایــن افــراد در‬ ‫جریــان درگیــری نیروهــای وابســته بــه صــدر بــا نیروهــای‬ ‫امنیتــی در منطقــ ه ســبز بغــداد کشــته شــدند‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه خبرگــزاری فرانســه تعــداد کشــته ها‬ ‫و زخمی هــا را بــه ترتیــب ‪ ۱۵‬و ‪ ۳۵۰‬نفــر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫*منابــع اگاه گــزارش دادنــد کــه مذاکراتــی میــان مقام هــای‬ ‫دولتــی‪ ،‬ســران چارچــوب هماهنگــی گــروه هــای شــیعه و‬ ‫جریــان صــدر اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مذاکــرات کنونــی بــرای بررســی حصــول توافقــی بــرای‬ ‫برقــراری اتش بــس در منطقــه ســبز بغــداد اســت‪.‬‬ ‫به دنبــال روش هــای درمانــی ایــن بیمــاری باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزایــش رشــد مــو‪ :‬ضعــف فولیکول هــای مــو‪ ،‬عــدم تعــادل‬ ‫هورمونــی و اضطــراب‪ ،‬همچنیــن رژیــم غذایــی نامناســب موجــب‬ ‫ریــزش مــو می شــود‪ .‬تخــم گشــنیز بــا قوی کــردن ریش ـه های مــو‬ ‫جلــوی ریــزش مــو را می گیــرد و موجــب رشــد بهتــر ان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هضــم بهتر‪:‬تخــم گشــنیز ویژگی هــای انتی اکســیدانی دارد‬ ‫و نوعــی فیبــر رژیمــی اســت و باعــث می شــود کبــد درســت کار‬ ‫کنــد و حــرکات روده را بهبــود می بخشــد‪ .‬تخــم گشــنیز بــه تولیــد‬ ‫ترکیبــات و مایعــات گوارشــی همچــون اســیدهای صفــراوی نیــز‬ ‫کمــک کــرده و فراینــد هضــم و جــذب را تســهیل می کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 990

روزنامه بازار کسب و کار پارس 990

شماره : 990
تاریخ : 1403/02/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 989

روزنامه بازار کسب و کار پارس 989

شماره : 989
تاریخ : 1403/02/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 988

روزنامه بازار کسب و کار پارس 988

شماره : 988
تاریخ : 1403/02/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 987

روزنامه بازار کسب و کار پارس 987

شماره : 987
تاریخ : 1403/02/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 986

روزنامه بازار کسب و کار پارس 986

شماره : 986
تاریخ : 1403/02/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!