روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪73 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 09‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 31-‬ژوئیه ‪ /2-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪577‬‬ ‫دردسر افراد سالخورده با اجرای‬ ‫هوشمند سازی یارانه نان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫خطبه ها‬ ‫باید پُر مغز‪،‬‬ ‫اموزنده‬ ‫و پاسخگوی‬ ‫سواالت باشد‬ ‫ورود ‪ ۶۰‬درصد فاضالب‬ ‫ت در زندگی‬ ‫نبود مهار ‬ ‫به خلیج گرگان‬ ‫گلستانی ‬ ‫‪3‬‬ ‫سواد مالی چیست‬ ‫مشترک زوج های‬ ‫شهری بندرترکمن‬ ‫‪4‬‬ ‫و چه اهمیتی دارد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫بو کار بعد از ساعت کاری‬ ‫چند ایده برای کس ‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫ممکــن اســت شــغل ثابــت شــما عالــی باشــد‪ ،‬امــا چیزهایــی هســتند کــه می تواننــد‬ ‫از حقــوق و مزایــای خــوب لذت بخش تــر باشــند‪ ،‬مثــا اینکــه رئیــس خودتــان باشــید و‬ ‫خودتــان چیــزی را خلــق کنیــد‪.‬‬ ‫بو کار جدیــد باشــید‪ ،‬خــوب فکــر‬ ‫امــا بایــد قبــل از اینکــه بــه فکــر یــک کســ ‬ ‫کنیــد‪ .‬بــ ه هــر حــال کســب و کار جدیــد ریســک های بیشــتری نســبت بــه یــک‬ ‫شــغل ثابــت دارد و از خودگذشــتگی و تــاش بیشــتری هــم می خواهــد‪ .‬هرچنــد‪،‬‬ ‫وقتــی در نهایــت محصــول کس ـب و کار خودتــان را درو می کنیــد و راهتــان را بــه‬ ‫ســمت پول ســازی بیشــتر بــاز می کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه اش ـک ها و عرق هایــی کــه‬ ‫ریخته ایــد ارزشــش را داشــته اند‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ایــن کار را شــروع کنیــد الزم نیســت از کار فعلی تــان اســتعفا بدهیــد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۵‬بعدازظهــر بــرای بعضی هــا بــه ایــن معنــای خوش گذارنــدن و بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری اســت ‪ ،‬امــا بــرای خیلــی از حرفه ای هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه کامپیوتر‬ ‫بو کار خانگــی را اتــش کنیــم‪.‬‬ ‫ل کار را خامــوش کنیــم و کسـ ‬ ‫محـ ‬ ‫بو کارتان‬ ‫پــس اگــر می خواهیــد شــروع کنیــد‪ ،‬قــدم بعــدی ایــن اســت کــه نوع کسـ ‬ ‫بو کاری برای شــما مناســب اســت؟‬ ‫را مشــخص کنید‪ .‬چه نوع کسـ ‬ ‫‪ .۱‬اول به خوردن فکر کنید‬ ‫بو کار یــا تولیــد محصــول ایــن اســت کــه جای‬ ‫یــک راه عالــی بــرای موفقیــت در کسـ ‬ ‫خالــی یــک نیــاز را پــر کنیــد‪ ،‬همــه نیــاز دارنــد و دلشــان می خواهــد غــذا بخورنــد‪ .‬اگــر‬ ‫اشــپزی را دوســت داریــد و یــک اشــپزخانه در دســترس داریــد‪ ،‬نصــف راه را رفته ایــد‪.‬‬ ‫محصوالتــی کــه قابــل نگهــداری در دمــای اتــاق هســتند ‪ ،‬شــیرینی ‪ ،‬خوراکی هــای‬ ‫محلــی‪ ،‬محصــوالت پختــه شــده‪ ،‬غذاهــای خانگــی‪ ،‬همــه می تواننــد انتخاب هــای‬ ‫ن یــا همکاران تــان اشــپزی‬ ‫خوبــی باشــند‪ .‬می توانیــد اول بــرای دوســتان و اشــنایا ‬ ‫کنیــد و اگــر رضایــت داشــتند کارتــان را توســعه دهیــد‪ .‬غذایــی را کــه مــورد عالقـه ی‬ ‫خودتــان اســت یــا دلتــان را اب می انــدازد انتخــاب کنیــد و بــا همــان شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دانش بفروشید‬ ‫تمــام دانــش و مهارت هایتــان را در یــک کتــاب الکترونیکــی جمــع کنیــد و بــه‬ ‫افــرادی کــه می خواهنــد ان مهــارت را یــاد بگیرنــد یــا در شغل شــان پیشــرفت‬ ‫کننــد بفروشــید‪ .‬اگــر محصول تــان ارزشــمند باشــد و بدانیــد چطــور مخاطــب را‬ ‫هــدف قــرار دهیــد ســود زیــادی بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر در هــر زمین ـه ای تخصــص داریــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد افــرادی هســتند کــه‬ ‫حاضرنــد بــرای یادگرفتــن دانــش شــما پــول پرداخــت کننــد‪ .‬اگــر تجربیــات شــما‬ ‫در کتــاب الکترونیکــی جمــع نمی شــود‪ ،‬دوره هــای انالیــن بســازید و بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬وقتــی کــه محتــوای دیجیتــال تولیــد می کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بارهــا و بارهــا ان را بفروشــید‪ .‬ایــن کار هیــچ حــد و مــرز یــا هزین ـه ی ســاختی‬ ‫برای تــان نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫م محتوای تــان تخصــص کافــی نداریــد‪ ،‬ســایت هایی‬ ‫اگــر بــرای فــروش مســتقی ِ‬ ‫مثــل فرانــش بــه شــما کمــک می کننــد‪ .‬می توانیــد دوره هــای انالیــن را بــه ســرعت راه‬ ‫بیندازیــد و یــک درامــد اضافــی داشــته باشــید و عصرهــا بــه دوره ی خــود محتــوا اضافــه‬ ‫بو کار اموزشــی باشــد‪.‬‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن می توانــد شــروع خوبــی بــرای ایجــاد کس ـ ‬ ‫اگــر بــا اینترنــت اشــنایی چندانــی نداریــد‪ ،‬شــاگردان حضــوری بگیریــد‪ .‬اگــر در‬ ‫زمینــه ی خاصــی هــم تخصــص نداریــد‪ ،‬می توانیــد بــه بچه هــای دبســتانی یــا‬ ‫متوســطه ی همســایه و فامیــل در درس هایشــان کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سرگرم کنید و اموزش بدهید‬ ‫پادکســت درســت کــردن یــک راه عالــی دیگــر بــرای اســتفاده از اوقــات فراغــت‬ ‫بــرای ســاختن محتــوای صوتــی بــرای مخاطبــان معمولــی در مــورد یــک موضــوع‬ ‫یــا صنعــت خــاص اســت‪ .‬بــه انــدازه ی کافــی بــرای مخاطبــان پادکســت تولیــد‬ ‫کنیــد و بعــد خواهیــد توانســت دنبــال اسپانســری بگردیــد کــه بــرای محصــول‬ ‫شــما پــول پرداخــت کنــد تــا افــراد بیشــتری از دانــش شــما اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بــه ایــن کار تشــویق شــوید ســری بــه ایــن لیســت پادکس ـت های‬ ‫ایرانــی بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مدیریت شبکه های اجتماعی را برعهده بگیرید‬ ‫بــه احتمــال قــوی‪ ،‬زمــان زیــادی را در شــبکه های اجتماعــی می گذرانیــد‪ .‬پــس حاال که‬ ‫بــه هــر حــال انجــا هســتید‪ ،‬چــرا از ایــن تخصــص اســتفاده نکنیــد و حقــوق نگیریــد؟‬ ‫خیلــی از شــرکت ها‪ ،‬بــه خصــوص اســتارتاپ ها‪ ،‬می خواهنــد حضــوری قــوی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــند و بــرای انجــام ایــن کار بــه مــردم نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫قســمت جالــب اینجاســت کــه می توانیــد از پلتفرم هایــی مثــل هــوت ســوت‬ ‫بــرای مدیریــت چنــد حســاب بــه صــورت همزمــان اســتفاده کنیــد و برای پسـت ها‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬ممکــن اســت فقــط عصرهــا کار کنیــد‪ ،‬امــا می توانیــد ‪24‬‬ ‫ســاعته پســت بگذاریــد و محتــوا تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬وبالگ بنویسید‬ ‫وبالگ نویســی یــک راه عالــی بــرای داشــتن درامــد دوم اســت‪ .‬ده هــا هــزار‬ ‫وبالگ نویــس هــر روز در مــورد ســفر‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬تربیــت فرزنــدان‪ ،‬هنــر‪،‬‬ ‫انیمیشــن ‪ ،‬ســبک زندگــی و موضوعــات دیگــر می نویســند‪ .‬انهــا بــه خاطــر‬ ‫بازاریابــی در بیــن خواننده هــا‪ ،‬فــروش رابطـه ای‪ ،‬درامــد تبلیغــات و اسپانســرها‬ ‫هــر روز در حــال رشــد هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه ی مهم تــر ایــن اســت کــه توانایــی نوشــتن شــما بیشــتر می شــود و‬ ‫دانــش بیشــتری در مــورد بازاریابــی محتــوا به دســت می اوریــد‪ .‬بعــد می توانیــد‬ ‫ـی کسـب و کار خودتــان را شــروع کنیــد کــه ایــن هــم الزمـه ی یــک‬ ‫خودتــان بازاریابـ ِ‬ ‫نویســنده ی ماهــر اســت‪.‬‬ ‫کار ســختی نیســت‪ ،‬وبالگ نویســی را هــر وقــت و هرجــا کــه بخواهیــد می توانیــد‬ ‫انجــام دهید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬طراحی گرافیکی یاد بگیرید‬ ‫داشــتن پیش زمینــه یــا دانــش در مــورد طراحــی گرافیکــی خیلــی بــه دردتــان‬ ‫می خــورد‪ .‬یــاد گرفتــن اصــول ان بــه صــورت خودامــوز هــم کار چنــدان ســختی‬ ‫نیســت‪ .‬بــا داشــتن نرم افزارهــای ادوبــی و وبســایت هایی مثــل ‪ Canva‬و‬ ‫‪ ،Visme‬فقــط بــه کمــی پشــتکار‪ ،‬خالقیــت و شــور و شــوق بــرای طراحــی نیــاز‬ ‫داریــد تــا کارتــان را شــروع کنیــد‪ .‬حتــی اگــر نتوانیــد خیلــی ســریع از ایــن راه پــول‬ ‫دربیاوریــد ‪ ،‬حتمــا در کار فعلیتــان بــه شــما کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اپلیکیشن بسازید‬ ‫ممکــن اســت به نظــر برســد بــرای هــر کاری اپلیکیشــنی وجــود دارد‪ ،‬امــا بعــد‬ ‫کســی می ایــد و روش انجــام یــک کار را متحــول می کنــد‪ .‬ســاختن اپلیکیش ـن ‬ ‫یــک صنعــت جدیــد و در حــال رشــد اســت و همیشــه نیــازی وجــود دارد کــه‬ ‫می تــوان ان را بــراورده کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،2014‬بــازار اپلیکیشــن ایفــون بــه تنهایــی‬ ‫‪ 4000‬موقعیــت کاری ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫یــاد گرفتــن کدنویســی ممکــن اســت کمــی طــول بکشــد‪ ،‬امــا وقتــی شــروع بــه‬ ‫برنامه نویســی کردیــد‪ ،‬می توانیــد بــه راحتــی اپلیکیشــن بنویســید و به فروش برســانید‪.‬‬ ‫کدنویســی می توانــد دروازه ای باشــد بــرای ســاختن کســب وکارهای بزرگ تــر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه سرعت خاموش‬ ‫شدن ویندوز‬ ‫را افزایش دهیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تکنیک هایی برای افزایش فروش‬ ‫فروشگاه اینترنتی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫هــر کسـب وکار اینترنتــی صرف نظــر از اینکــه چــه هدفــی را دنبــال می کنــد‪ ،‬به دنبــال افزایــش ترافیــک‬ ‫و نــرخ تبدیــل خــود اســت‪ .‬ایــن قاعــده بــرای فروشــگاه ها نیــز صــادق اســت‪ .‬افزایــش فــروش فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی همیشــه از بزرگتریــن دغدغه هــای مدیــران ایــن فروشــگاه ها بــوده اســت و هــر روز بــا پــر رنــگ‬ ‫شــدن دنیــای وب در زندگــی افــراد رقابــت در ایــن حــوزه بیشــتر و ایــن دغدغــه پُررنگ تــر می شــود‪.‬‬ ‫راهکارهای افزایش فروش در فروشگاه اینترنتی‬ ‫ایــده ٔ اول‪ :‬بیش فروشــی محصــوالت ‪ :‬ممکــن اســت اصطــاح «بیش فروشــی» برای تــان‬ ‫نااشــنا باشــد‪ ،‬پــس بهتــر اســت ابتــدا تعریــف ســاده ای از ان بیــان کنیــم‪ :‬بیش فروشــی‬ ‫در حقیقــت بــه رویکــردی گفتــه می شــود کــه طــی ان محصولــی بــه مشــتری فروختــه‬ ‫می شــود کــه کمــی از لحــاظ ارزشــی‪ ،‬بهتــر از محصولــی اســت کــه خــود مشــتری مــد نظــر‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از کســب وکارها‪ ،‬بیش فروشــی در مقایســه بــا جــذب مشــتریان جدیــد‬ ‫می توانــد بــه مراتــب نتایــج بهتــری بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬بعضــا ممکــن اســت پیــش‬ ‫بیایــد کــه مشــتریان کس ـب وکاری بخصــوص از دســترس پذیر بــودن محصولــی باارزش تــر‬ ‫اطالعــی نداشــته باشــند؛ یــا شــاید از محصــول اطــاع داشــته باشــند‪ ،‬امــا بــه اطالعــات‬ ‫بیشــتری بــرای متقاعــد شــدن و خریــد ان محصــول احتیــاج داشــته باشــند‪ .‬بــرای نمونــه‬ ‫ایــن ســواالت را مــد نظــر قــرار بدهیــد‪ :‬ایــا (فرضــا) یکــی از محصــوالت شــما بــا چــرم‬ ‫باکیفیت تــری ســاخته شــده اســت؟ یــا اینکــه محصولــی داریــد کــه یکــی از اجــزای ان‬ ‫دست ســاز باشــد؟ بــه هــر عنــوان هــر کس ـب وکاری چنیــن محصوالتــی دارد و بهتــر اســت‬ ‫بــر تفاوت هــای این چنینــی تاکیــد شــود (البتــه بــه فراخــور اوضــاع و زمــان) و نظــر مشــتری‬ ‫را در مــورد درخواســت احتمالــی اش مبنــی بــر بــه روز کــردن محصــول جویــا شــد‪.‬‬ ‫ایــده ٔ دوم‪ :‬اســتفاده ٔ موثــر از اینستاگرام‪:‬اینســتاگرام در حــال حاضــر بالــغ بــر پانصــد میلیــون‬ ‫کاربــر دارد کــه روزانــه در ان فعالیــت می کننــد و بــه همیــن خاطــر به عنــوان یکــی از مهمتریــن و‬ ‫ـبکه اجتماعــی شــناخته می شــود کــه زمینه ســاز ارتبــاط‬ ‫روبه رشــدترین برنامه هــای حاضــر در شـ ٔ‬ ‫میــان مشــتریان و برندهــای مختلــف می شــود‪.‬در صورتــی کــه از محصــوالت خــود عکس هــای‬ ‫جــذاب بگیریــد‪ ،‬بــا برنامه ریــزی درســت از هشــتگ ها اســتفاده کنیــد و در نهایــت بــا زمان بنــدی‬ ‫درســت در اینســتاگرام پســت بگذاریــد‪ ،‬انــگاه می توانیــد بــه افزایــش تعــداد کســانی کــه‬ ‫محصــوالت شــما را دنبــال می کننــد امیــدوار باشــید‪ .‬به خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای داشــتن‬ ‫حضــوری موثــر در اینســتاگرام بایــد توجــه دنبال کننده هایتــان را جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫امــا چگونــه می تــوان در اینســتاگرام توجــه مخاطبــان را بــه خــود جلــب کــرد؟ بــرای ایــن‬ ‫کار روش هــای مختلفــی وجــود دارد‪ :‬می توانیــد بــرای دنبال کننده هــای خــود برنامه هــای‬ ‫رقابتــی در نظــر بگیریــد یــا انکــه اطالعاتــی از چگونگــی رونــد ســاخت محصوالت تــان یــا‬ ‫ صحنه یــک کمپیــن در اختیــار ان هــا قــرار بدهیــد‪.‬‬ ‫پش ـت‬ ‫ٔ‬ ‫بــا پرداخــت هزین ـه ای مشــخص در اینســتاگرام می توانیــد روش هــای دیگــری بــرای ایــن‬ ‫ـه بازاریابــی تجــارت الکترونیــک‪ ،‬می توانیــد اطالعــات مرتبــط‬ ‫کار در اختیــار بگیریــد‪ .‬در زمینـ ٔ‬ ‫بــا محصوالت تــان را بــه پســت ها و اســتوری های اینســتاگرام اضافــه کنیــد و امــکان‬ ‫خریــد مســتقیم محصــوالت توســط دنبال کننده هــا را فراهــم کنیــد‪ .‬ایــن روش‪ ،‬ازجملــه‬ ‫روش هــای کلیــدی بــرای افزایــش فــروش فروشــگاه اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫مدیرکل منابع و ابخیزداری گلستان‪:‬‬ ‫گلستان مشکل برداشت‬ ‫خاک از جنگل ندارد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫بــا اعــام تشــکیل چنــد فقــره پرونــده بــا موضــوع‬ ‫برداشــت محصــوالت جنگلــی غیرچوبــی ماننــد خــاک‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬جنگل هــای ایــن اســتان چالشــی بــا‬ ‫عنــوان برداشــت گســتره «خــاک بــرگ» نــدارد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس قانــون‬ ‫حفاظــت از جنگل هــا برداشــت هــر گونــه محصــوالت‬ ‫جنگلــی ماننــد چلــم ‪،‬خــزه و خــاک بــرگ از عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی شــامل جنــگل و مرتــع غیرقانونــی و‬ ‫مســتوجب مجــازات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه اســتناد مــاده ‪ ۶۹۰‬قانــون مجــازات‬ ‫اســامی‪ ،‬هرگونــه عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب‬ ‫محیــط زیســت و منابــع طبیعــی گــردد جــرم تلقــی‬ ‫شــده و مجــرم بــه حکــم قانــون بــه یــک مــاه تا یکســال‬ ‫حبــس محکــوم مــی شــود و بدیهــی اســت برداشــت‬ ‫خــاک جنــگل و حمــل ان بــه خــارج از عرصــه هــای‬ ‫جنگلــی نیــز بــه دلیــل تاثیــر منفــی بــر چرخــه حیــات‬ ‫بــوم ســازگان جنــگل مشــمول ایــن قانــون می شــود‪.‬‬ ‫لطفــی گفــت‪ :‬اکوسیســتم های جنگلــی از بخش هــای‬ ‫مختلفــی ماننــد درخــت و درختچــه‪ ،‬حیوانــات‪ ،‬رودهــا و‬ ‫چشمه ســارها و از همه مهمتر خاک تشــکیل شــده که‬ ‫پویایــی ایــن اکوسیســتم نیازمنــد حفاظــت همزمــان و‬ ‫پایــدار از همــه ایــن مولفه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــی ســالیان اخیــر مــواردی انگشــت‬ ‫شــمار از برداشــت خــاک بــرگ از جنگل هــای گلســتان‬ ‫توســط قرقبانــان ایــن اداره کل مشــاهده شــد کــه بــه‬ ‫فراخــورمحــلکشــفتصمیمــاتمناســبیاتخــاذگردیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در صــورت مشــاهده ادوات نقلیــه حامــل خــاک‬ ‫بــرگ جنگلــی در عرصه هــای طبیعــی محموله هــا‬ ‫تخلیــه می شــود و اگــر ایــن افــراد در محموله هــا‬ ‫دورتــر از جنــگل کشــف شــوند؛ خــودروی متخلفــان‬ ‫توقیــف شــده و متهمــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واحدهــای تولیدکننــده گل و گیــاه و‬ ‫گلخانه هــای گلســتان کــه از جملــه بخش هــای‬ ‫متقاضــی اســتفاده از خاک بــرگ جنگلــی هســتند‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از سرشــاخه هــای درختــان‬ ‫باغــی و کاه و کلــش و کمپوســت‪ ،‬خــاک بــرگ مــورد‬ ‫نیــاز واحدهــای تولیــدی خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از رســانه ها در روزهــای گذشــته خبــری مبنــی‬ ‫بــر برداشــت گســترده و غیرمجــاز خــاک از جنــگل‬ ‫هیرکانــی محــدوده گلســتان منتشــر کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان گفــت ‪ ۵۰۷ :‬نیروی‬ ‫حفاظتــی در نقــاط حســاس مشــغول حراســت از‬ ‫درختــان و دیگــر محصــوالت جنگلــی اســتان هســتند‬ ‫کــه بــرای افزایــش تــوان مقابلــه بــا تخلفــات بــه دنبــال‬ ‫افزایــش مشــارکت بومیــان هســتیم‪.‬‬ ‫زمین های زیرپوشــش اداره کل منابع طبیعی گلســتان‬ ‫افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت‬ ‫کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار ان جنــگل اســت‪.‬‬ ‫اتش ســوزی‪ ،‬تخریب‪ ،‬تصرف و خشکســالی از جمله‬ ‫چالــش هــای فــراروی جنگلهــای شــمال ایــران اســت کــه‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان بایــد بــرای رفــع ایــن معضــات‬ ‫ایــن اکوسیســتم ارزشــمند تدابیــری ویــژه اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از‬ ‫ماسک را در‬ ‫مجامععمومی‬ ‫جدی تر بگیریم‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫مهار سودجویی‬ ‫ایــن طــرح بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان در بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از‬ ‫نانوایــی هــای بجنــورد مرکــز اســتان در حــال اجراســت کــه بــه زودی‬ ‫ســایر واحدهــا هــم بــه ایــن سیســتم مجهــز شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از رویکردهــا و اهــداف مهــم در اجــرای فــروش نــان بــا کارتخــوان‬ ‫هوشــمند‪ ،‬جلوگیــری از عرضــه خــارج از شــبکه ارد و نــان و پیشــگیری‬ ‫از قاچــاق ایــن محصــول اســت در ایــن طــرح محدودیــت خاصــی‬ ‫بــرای خریــد نــان بــرای افــراد وجــود نداشــته و قیمــت ایــن محصــول‬ ‫افزایشــی نــدارد‪.‬‬ ‫دردسر افراد‬ ‫سالخورده با اجرای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫یارانه نان‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫حــدود ‪ ۲‬مــاه از اجــرای فــاز نخســت طــرح هوشمندســازی یارانــه‬ ‫نــان در خراســان شــمالی مــی گــذرد و در همیــن مــدت کوتــاه ‪۹۴‬‬ ‫درصــد از نانوایــی هــای ایــن اســتان مجهــز بــه دســتگاه کارتخــوان‬ ‫شــده انــد کــه ایــن رونــد بــا اســتقبال مــردم همــراه بــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا هــدف اصــاح نظــام عادالنــه یارانــه هــا و‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از فــروش خــارج از شــبکه و قاچــاق ارد و‬ ‫نــان‪ ،‬طــرح مهیــا یــا همــان مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد و نــان‬ ‫را اجرایــی کــرد و ایــن طــرح بــا اســتقبال نانوایــی هــای خراســان‬ ‫شــمالی همــراه بــود کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۹۴‬درصــد از نانوایی هــای‬ ‫ایــن اســتان زیــر پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫مــردم ایــن اســتان روستانشــین هســتند بــه همیــن دلیــل ســرانه‬ ‫مصــرف ارد و نــان در ایــن خطــه محــروم ‪ ۲‬کیلوگــرم بیشــتر از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت و هــر فــرد در خراســان شــمالی ماهانــه‬ ‫حــدود ‪ ۹.۵‬کیلوگــرم ارد مصــرف مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ایــن ســرانه در ســطح کشــور رقــم ‪ ۷.۵‬کیلوگــرم را نشــان‬ ‫می دهــد و ایــن بــدان معناســت کــه ایــن برکــت اســمانی قــوت‬ ‫غالــب مــردم ایــن اســتان را تشــکیل مــی دهــد و مصــرف ایــن‬ ‫محصــول در ایــن خطــه از کشــور باالســت‪.‬‬ ‫کارشناســان امــر بــر ایــن باورنــد کــه اجــرای طــرح مهیــا‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫در راســتای حمایــت دولــت از مــردم اســت و البتــه یارانــه وقتــی‬ ‫بــر کاالیــی چــون نــان اختصــاص مــی یابــد‪ ،‬قشــر محرومتــر نفــع‬ ‫بیشــتری مــی برنــد چــون مصــرف باالتــری دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اگــر بــه میــزان مصــرف ســرانه نــان و محرومیــت ایــن‬ ‫خطــه از شمالشــرق کشــور توجــه مــی شــود؛ پُرواضــح اســت کــه‬ ‫ایــن مــردم محــروم خراســان شــمالی هســتند کــه بــه نســبت ســایر‬ ‫اســتان های متمکــن ســود بیشــتری از اجــرای ایــن طــرح خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد کــه در اجــرای طــرح مهیــا‪ ،‬قیمــت نــان‬ ‫افزایــش نمــی یابــد و ســهمیه بنــدی در عرضــه نــان اعمــال نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس خانــواده هــا محدودیتــی در خریــد ایــن‬ ‫محصــول ندارنــد‪ .‬امــا در خراســان شــمالی‪ ،‬تعــداد کمــی از‬ ‫نانوایــی هــا بــه علــت هایــی همچــون مراجعــه نکــردن مالــکان‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬مشــکل پروانــه کســب و یــا تطبیــق نداشــتن اطالعــات‬ ‫شــخصی انهــا هنــوز ایــن طــرح را بــه طــور کامــل اجــرا نکــرده انــد‪.‬‬ ‫نصب کارتخوان در ‪ ۹۴‬درصد نانوایی ها‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد رونــد اجــرای طــرح مهیــا گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۳۰۱‬واحــد نانوایــی‬ ‫در اســتان فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ یکهــزار و ‪ ۲۲۲‬واحــد‬ ‫معــادل ‪ ۹۴‬درصــد از ایــن نانوایــی هــا بــه کارتخــوان هوشــمند‬ ‫مجهــز شــدند و نصــب ایــن تجهیــز در ســایر نانوایــی هــا در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار داشــت‪ :‬پیشــرفت اجــرای کار در برخــی‬ ‫از شهرســتان هــا بــاال اســت بــه طــوری کــه در گرمــه و جاجــرم‬ ‫‪ ۹۷‬درصــد‪ ،‬فــاروج ‪ ۹۶‬درصــد و در راز و جــرگالن ‪ ۹۵‬درصــد از‬ ‫نانوایی هــا بــه ایــن سیســتم مجهــز شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــوارد باقیمانــده مربــوط بــه نانوایــی هایــی اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل فــوت صاحــب مجــوز‪ ،‬مالکیــت نانوایــی تعییــن تکلیــف‬ ‫نشــده اســت و یــا واگــذاری پروانــه بــدون هماهنگــی اتحادیــه هــا‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کارگاه امــوزش بازرســی و نظــارت بــر حــوزه‬ ‫ارد و نــان و تنظیــم بــازار کــه بــه مــدت یــک روز برگــزار شــد‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نفــر از نیروهــای بســیج‪ ،‬کارکنــان و بازرســان فرمانداری هــا‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی و ادار ه کل غلــه خراســان شــمالی شــرکت‬ ‫داشــتند کــه بــا محورهــای فراینــد بازرســی و تشــکیل پرونــده‪،‬‬ ‫قانــون تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬قانــون نظــام صنفــی و ســامانه های‬ ‫مربوطــه اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم صیانــت از یارانه هــای مــردم توســط‬ ‫تیم هــای نظارتــی اضافــه کــرد‪ :‬برخــورد قاطــع و شــدید بــا‬ ‫متخلفــان بــدون هیــچ گونــه چشــم پوشــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قطعی اینترنت سد راه طرح‬ ‫از تعــدادی از نانوایــی هــای بجنــورد حاکــی از ایــن اســت کــه‬ ‫برخــی از نانوایــی هــا هــم کــه ایــن تجهیــزات را نصــب کــرده انــد‬ ‫بــا مشــکالتی همچــون قطعــی اینترنــت و مشــکل انتــن دهــی‬ ‫روبــه رو هســتند و برخــی هــم از اصــرار مشــتریان بــر خریــد نــان‬ ‫بــه صــورت نقــدی گالیــه دارنــد‪.‬‬ ‫یــک شــهروند اهــل راز مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫این بــاره گفــت‪ :‬فــروش نــان بــا اســتفاده از کارتخــوان هوشــمند‬ ‫برخــی از افــراد بــه ویــژه پیرمردهــا و پیــرزن هــا را بــه دردســر‬ ‫انداختــه اســت‪ ،‬ایــن افــراد کــه کارت بانکــی همــراه ندارنــد و بــا‬ ‫نحــوه اســتفاده از ان اشــنا نیســتند در تامیــن نــان بــا مشــکل‬ ‫جــدی مواجــه مــی شــوند کــه اغلــب ایــن شــهروندان نیــز رمــز‬ ‫کارت بانکــی را فرامــوش مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســعید یزدانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن افــراد در مراجعــه بــه نانوایــی‬ ‫اصــرار دارنــد تــا نــان بــه صــورت نقــدی عرضــه شــود و نانوایــی هــا‬ ‫نیــز در این بــاره معذوریــت دارنــد‪.‬‬ ‫مالــک یکــی از نانوایــی هــای بجنــورد در مــورد نحوهفعالیــت‬ ‫کارتخــوان هوشــمند گفــت‪ :‬هنــگام خریــد بــا دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان هوشــمند تصویــر نــان اعــم از لــواش‪ ،‬بربــری‪ ،‬ســنگگ‬ ‫و حتــی نایلــون در ان نمایــش داده شــده و خریــدار بــا لمــس‬ ‫نــوع و تعــداد نــان‪ ،‬مبلــغ خریــد را بــا کشــیدن کارت پرداخــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه بایــد خریــد بــا کارت هــای بانکــی انجــام‬ ‫شــود و نانوایی هــا نمی تواننــد از مشــتری ها پــول نقــد دریافــت‬ ‫کننــد‪ ،‬چــرا کــه قــرار اســت هــر نانــوا بــه میــزان فــروش خــود‪ ،‬از‬ ‫دولــت یارانــه ارد دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫ســعید دهقــان پیــر عنــوان کــرد‪ :‬بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان‬ ‫جدیــد در واحدهــای نانوایــی‪ ،‬تمامــی نانوایی هــا رصــد می شــوند‬ ‫و در مرحلــه بعــد هــر نانــوا براســاس میــزان پخــت نــان‪ ،‬ارد‬ ‫یارانــه ای دریافــت می کنــد‪ ،‬بنابرایــن اجــرای ایــن طــرح ســبب‬ ‫می شــود تــا نانوایی هــا کیفیــت نــان خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکالت اجــرای ایــن طــرح اضافــه کــرد‪ :‬مشــکالتی‬ ‫همچــون قطعــی مکــرر دســتگاه و نبــود انتــن دهــی مناســب در‬ ‫اوایــل طــرح ایجــاد مــی شــد کــه اکنــون بــا مجهــز کــردن دســتگاه‬ ‫هــا بــه گزینــه افالیــن ایــن مشــکالت برطــرف شــده اســت و بــه‬ ‫زودی نصــب دســتگاه دوم بــه صــورت ثابــت بــه خــط تلفن متصل‬ ‫مــی شــود و دیگــر مشــکلی در ایــن زمینــه نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اگرچــه در ایــن گــزارش میدانــی تعــدادی از نانوایی هــای ازادپز از‬ ‫افزایــش هزینه هایــی از جملــه بــاال بــودن اجــاره مغــازه‪ ،‬افزایــش‬ ‫دســتمزد و بیمــه کارگــر گالیــه داشــتند کــه ایــن مشــکالت ربطــی‬ ‫بــه ایــن طــرح نــدارد و شــهروندان نیــز بــا اســتقبال از طــرح‬ ‫هوشمندســازی یارانــه نــان بــر ایــن باورنــد کــه نانوایی هــا عــاوه‬ ‫بــر افزایــش کیفیــت نــان نمی تواننــد دخــل و تصرفــی در قیمــت‬ ‫نــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهار سودجویی‬ ‫رییــس اتحادیــه نانوایــان بجنــورد هــم بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان در بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫از نانوایــی هــای بجنــورد مرکــز اســتان در حــال اجراســت کــه بــه‬ ‫زودی ســایر واحدهــا هــم بــه ایــن سیســتم مجهــز شــوند‪.‬‬ ‫رضــا قاســمیان اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از رویکردهــا و اهــداف مهــم‬ ‫در اجــرای فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند‪ ،‬جلوگیــری از عرضــه‬ ‫خــارج از شــبکه ارد و نــان و پیشــگیری از قاچــاق ایــن محصــول‬ ‫اســت در ایــن طــرح محدودیــت خاصــی بــرای خریــد نــان بــرای افــراد‬ ‫وجــود نداشــته و قیمــت ایــن محصــول افزایشــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره دغدغــه هــای اجــرای ایــن طــرح در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند‪،‬‬ ‫دولــت یارانــه را بــه حســاب نانــوا واریــز مــی کنــد امــا ایــن رقــم‬ ‫بــرای واحدهــای نانوایــی مرکــز اســتان متفــاوت اســت بــه طــوری‬ ‫کــه برخــی ‪ ۱۵‬درصــد و برخــی میــزان کمتــر از ‪ ۱۱‬درصــد معــادل‬ ‫فــروش نــان یارانــه دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکل دیگــر نبــود انتــن دهــی در برخــی روســتاها و‬ ‫قطعــی اینترنــت اســت کــه اســتفاده از ایــن سیســتم را بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو کــرده اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان در روســتاها مــردم همچنــان‬ ‫اصــرار دارنــد کــه نــان را بــه صــورت نقــدی خریــداری کننــد و وقتــی‬ ‫تــاش نانــوا بــرای توجیــه کــردن انــان بــه ویــژه ســالمندان بــی نتیجــه‬ ‫مــی مانــد‪ ،‬دلخــوری هایــی میــان نانــوا و مشــتریان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫قاســمیان خاطرنشــان کــرد‪ :‬پاییــن بــودن قیمــت نــان و ناچیزبــودن‬ ‫دســتمزد کارگــران نانوایــی همچنــان گریبانگیــر واحدهــای نانوایــی‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫ساماندهی نانوایی ها‬ ‫فرمانــدار بجنــورد هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬یکــی از مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح مهیــا‪ ،‬کاهــش عرضــه خــارج از شــبکه ارد در ایــن اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬پیــش از ایــن شــاهد عرضــه خــارج از شــبکه ایــن محصــول‬ ‫در شهرســتان هــای خراســان شــمالی بودیــم و در ایــن طــرح‬ ‫کنتــرل و نظــارت بیشــتری بــر تخلفــات قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمدباقــر باقرپــور اظهارداشــت‪ :‬بــا هوشــمند شــدن عرضــه نــان‬ ‫میــزان مصــرف در مناطــق مختلــف قابــل رصــد و بررســی اســت‪،‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در ایــن زمینــه برنامه ریــزی و هدفگــذاری مناســب‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح مــی تــوان تخلفــات نانوایــی‬ ‫هــا از جملــه تعطیلــی هــای خودســرانه و یــا کاهــش ســاعت‬ ‫پخــت را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد دربــاره گالیــه هــا از قطعــی اینترنــت و بــروز‬ ‫مشــکل در اســتفاده از کارتخــوان هــا گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا‬ ‫مجهــز کــردن دســتگاه هــا بــه گزینــه افالیــن ایــن مشــکل برطــرف‬ ‫شــود و بــا نصــب دســتگاه دوم و اتصــال بــه خــط تلفــن تمامــی‬ ‫مشــکالت برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه کارشناســان امــر بــر ایــن باورنــد کــه امــکان خریــد اتبــاع‬ ‫خارجــی بــا کارتخــوان هــای هوشــمند نــان‪ ،‬کاهــش خریدهــای‬ ‫اینترنتــی نــان از طریــق اســنپ‪ ،‬قهــوه خانه هــا و رســتوران هــا بــا‬ ‫مشــکل مواجــه هســتند ولــی هــر طرحــی در ابتــدا دارای معایبــی‬ ‫اســت و بعــد از اجــرا ایــن معایــب برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اصــاح زیرســاخت ها و روش هــای پرداخــت یارانــه ارد و نــان‬ ‫از اهــداف ایــن طــرح محســوب مــی شــود و دولــت نیــز اشــراف‬ ‫کامل تــری بــر میــزان هــدر رفــت یارانه هــا در زنجیــره تامیــن ارد و‬ ‫نــان به دســت اورده اسـت ضمــن اینکــه افزایــش نیافتــن قیمــت‬ ‫نــان بــا اســتقبال مــردم از ایــن طــرح همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۳۶‬نفــر جمعیــت در شمالشــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت ایــن اســتان دارای هشــت شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان‬ ‫و راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫وضعیت قرمز کرونایی در ‪ ۱۰‬شهرستان گلستان‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬در اخریــن رنــگ بنــدی اعــام شــده از ســوی وزارت بهداشــت و‬ ‫ســتاد کرونــا ‪ ۱۰‬شهرســتان ایــن اســتان در وضعیــت رنــگ قرمــز کرونایــی و پرخطــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعیدگل فیروزی اظهارداشــت‪ :‬برایــن اســاس شهرســتان های گــرگان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش و اق قــا در وضعیــت قرمــز قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫عملیات خاکریزی سد‬ ‫نرماب مینودشت مهرماه‬ ‫امسال خاتمه می بیابد‬ ‫کمک های مومنانه برای‬ ‫نیازمندان جزو کارهای الزم‬ ‫امامان جمعه است‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت گروههــای پُــر شــمار‬ ‫جــوان‪ ،‬خودجــوش‪ ،‬گمنــام و بی ادعــا در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬وظیفــه ائمه جمعــه را ارتبــاط بــا ایــن گروههــا و‬ ‫حمایــت از انــان خواندنــد و گفتنــد‪ :‬شــرکت در خدمــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬همچــون کمــک بــه مــردم در حــوادث طبیعــی‬ ‫و در مقابلــه بــا کرونــا و جم ـع اوری کمک هــای مومنانــه‬ ‫بــرای نیازمنــدان جــزو کارهــای الزم امامــان جمعــه اســت‬ ‫کــه بعضــی از ائمه جمعــه نیــز انصافــا ً در ایــن زمینــه‬ ‫خــوش درخشــیده اند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫دیدار ائمه جمعه سراسر کشور‬ ‫خطبه ها باید‬ ‫پُر مغز‪ ،‬اموزنده‬ ‫و پاسخگوی‬ ‫سواالت باشد‬ ‫سرویس فرهنگی اجتماعی‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار ائمه جمعــه سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬نمــاز جمعــه را در سلســله قــدرت نــرم نظــام اســامی‪،‬‬ ‫حلق ـه ای بســیار مهــم و فریض ـه ای اســتثنایی خواندنــد و تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬امام جمعــه ســخنگوی انقــاب اســامی اســت و یکــی از‬ ‫وظایــف اساســی او بازتولیــد مفاهیــم معرفتــی و مبانــی انقالبــی‬ ‫و پاســخگویی بــه شــبهات بــا زبــان روز و تبییــن مســتدل انهــا و‬ ‫رفتــار پدرانــه بــا همــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خــود بــا‬ ‫گرامی داشــت ایــام متعلــق بــه اهل بیــت علیهم الســام‪ ،‬بــه‬ ‫بیــان اهمیــت جایــگاه نمــاز جمعــه پرداختنــد و بــا اشــاره بــه‬ ‫جایــگاه اســتثنایی ان در میــان فرائــض دینــی گفتنــد‪« :‬پیونــد‬ ‫میــان توجــه بــه خــدا و حضــور و اجتمــاع مردمــی»‪« ،‬ذکــر‬ ‫و یــاد خــدا به صــورت دســته جمعی و نــزول بــرکات ان بــر‬ ‫جمــع»‪« ،‬اســتمرار بــدون توقــف نمــاز جمعــه در هــر هفتــه»‪،‬‬ ‫«پایگاهــی مهــم بــرای طــرح مســائل مختلــف جامعــه اعــم از‬ ‫مســائل فکــری‪ ،‬خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همکاری هــای عمومــی‬ ‫و امادگی هــا و بســیج نظامــی» و «امیختــن معنویــت بــا‬ ‫سیاســت» از مهمتریــن ویژگی هــای نمازجمعــه اســت کــه ان را‬ ‫تبدیــل بــه ظرفیــت عظیــم و فرصــت فوق العــاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬نمــاز جمعــه با چنیــن ویژگی هایی‪ ،‬حلقـه ای مهم‬ ‫در سلســله قــدرت نــر ِم مُفصــل و طوالنی نظام اســامی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی ســپس بــا طــرح ایــن ســوال کــه «ایــا در‬ ‫جمهــوری اســامی توانســته ایم‪ ،‬نمــاز جمعــه را در جایــگاه رفیــع و‬ ‫شایســته خــود قــرار دهیــم» گفتنــد‪ :‬بــه نظــر می ایــد کوتاهی هایی‬ ‫داشــته ایم کــه بایــد همــت کنیــم تــا ایــن کوتاهی هــا برطــرف شــود‬ ‫کــه در ایــن میــان‪ ،‬برخــی مســائل بــر عهــده شــخص ائمه جمعــه‬ ‫اســت و برخــی هــم بــر عهــده مدیریــت کالن ائمــه جمعــه‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی درخصــوص ائمه جمعــه بــه دو موضــوع‬ ‫اشــاره کردنــد‪ -۱ :‬منــش و روش و شــیوه زندگــی امامــان جمعــه‬ ‫‪ -۲‬محتــوای خطبه هــای نمــاز جمعــه‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای دربــاره منــش و روش امام جمعــه‬ ‫گفتنــد‪ :‬امامــان جمعــه همانگونــه کــه در خطبــه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه‪ ،‬همــه را امــر بــه تقــوا مــی کننــد‪ ،‬خــود نیــز بایــد در‬ ‫تحصیــل تقــوا و عمــل بــه ان حداکثــر تــاش خــود را انجــام‬ ‫دهنــد زیــرا اگــر غیــر از ایــن باشــد‪ ،‬نتیجــه عکــس خواهــد داد‪.‬‬ ‫ایشــان «رفتــار پدرانــه بــا همــه» را از دیگــر الزامــات رفتــار و‬ ‫منــش امام جمعــه دانســتند و افزودنــد‪ :‬در نمــاز جمعــه قشــرها‬ ‫و ســایق مختلــف حضــور دارنــد‪ ،‬رفتــار امام جمعــه بایــد هماننــد‬ ‫رفتــار پــدر بــا فرزنــدان خــود باشــد و بایــد همــه را بــر ســر ســفره‬ ‫معنویــت و دیــن بنشــاند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه جشــن میلیونــی غدیــر در‬ ‫تهــران و حضــور قشــرها و ظواهــر مختلــف‪ ،‬ان را پدیــده ای‬ ‫عجیــب خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن جشــن همــه‬ ‫جــور ادمــی حضــور داشــتند و همــه نیــز بــا وجــود تفاوت هــای‬ ‫ظاهــری طرفــدار دیــن هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬مــن در یکــی از ســفرهای‬ ‫اســتانی در جمــع علمــای ان اســتان بــه حضــور افــراد مختلــف‬ ‫در مراســم اســتقبال اشــاره کــردم و گفتــم در میــان مــردم‪،‬‬ ‫افــرادی گریــه می کردنــد کــه شــاید شــما در برخــورد بــا انهــا‬ ‫احتمــال دهیــد کــه حتــی اعتقــادی بــه دیــن ندارنــد در حالــی کــه‬ ‫همــه انهــا معتقــد بــه دیــن هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در توصیــه بعــدی‪ ،‬امامــان جمعــه‬ ‫را بــه ســلوک مردمــی یعنــی حضــور در بیــن مــردم و گفتگــو بــا‬ ‫ف رفتــن بیــن مــردم کار‬ ‫صــر ِ‬ ‫انــان توصیــه کردنــد و افزودنــد‪ِ :‬‬ ‫مهمــی اســت بنابرایــن از مــردم فاصلــه نگیریــد و ارتباطــات‬ ‫خــود را بــه یــک گــروه خــاص محــدود نکنیــد‪ ،‬البتــه در طــول‬ ‫ایــن ســالها‪ ،‬شــبکه امامــت جمعــه جــزو مردمی تریــن نهادهــای‬ ‫انقالبــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫«ارتبــاط بــا جوانــان و تــدارک دیــدن ســازوکار مناســب بــرای‬ ‫ان» توصیــه دیگــر رهبــر انقــاب بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت گروههــای پُــر شــمار جــوان‪،‬‬ ‫خودجــوش‪ ،‬گمنــام و بی ادعــا در سراســر کشــور‪ ،‬وظیفــه‬ ‫ائمه جمعــه را ارتبــاط بــا ایــن گروههــا و حمایــت از انــان خواندنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬شــرکت در خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همچــون کمــک بــه‬ ‫مــردم در حــوادث طبیعــی و در مقابلــه بــا کرونــا و جمــع اوری‬ ‫کمک هــای مومنانــه بــرای نیازمنــدان جــزو کارهــای الزم امامــان‬ ‫جمعــه اســت کــه بعضــی از ائمه جمعــه نیــز انصافــا ً در ایــن‬ ‫زمینــه خــوش درخشــیده اند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ایــن زمینــه تاکیــد کردنــد‪ :‬مــا طرفــدار‬ ‫عدالــت هســتیم و پرچــم ان را بلنــد کرده ایــم امــا تحقــق عدالت‬ ‫بــدون کمــک بــه طبقــه محــروم و مســتضعف معنــا نــدارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در توصیـه ای دیگــر‪ ،‬بــا قدردانــی از‬ ‫تالش هــای ســتادهای برگــزاری نمــاز جمعــه در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫ائمه جمعــه را بــه نظــارت بــر ســامت ایــن ســتادها ســفارش‬ ‫کردنــد و بــا تاکیــد بــر پرهیــز از ورود در فعالیت هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬از فعالیــت اقتصــادی حتــی به عنــوان تامیــن‬ ‫هزینه هــای نمــاز جمعــه بایــد اجتنــاب شــود چــرا کــه اثــار منفــی‬ ‫ورود بعضــی از اقایــان محتــرم بــه ایــن فعالیت هــا‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫دامن گیــر نظــام اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان اداره تشــکیالت روحانیــت و حوزه هــای علمیــه را‬ ‫همــواره مردمــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬مراجــع‬ ‫و فضــای حــوزه‪ ،‬وابســته بــه مــردم هســتند و احتیاجــی بــه‬ ‫دولتهــا و قدرتهــا ندارنــد و ایــن یــک افتخــار و امتیــاز اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن علــت اســت کــه حوزه هــای علمیــه در قضایــای مختلــف‬ ‫توانســته اند بــدون رودربایســتی بــا دولتهــا در کنــار مــردم‬ ‫بایســتند‪ .‬بنابرایــن نمازجمعــه نیــز بایــد بــه همیــن شــکل و بــا‬ ‫کمک هــای مردمــی اداره شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه بیــان چنــد نکتــه دربــاره خطبه هــای‬ ‫نمازجمعــه و محتــوای انهــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬خطبــه نمازجمعــه و خطیــب ان را ســخنگوی انقــاب‬ ‫اســامی و تبیین کننــده و مطالبه گــر مبانــی انقــاب خواندنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬هنــر بــزرگ خطیــب جمعــه ایــن باشــد کــه مفاهیــم‬ ‫معرفتــی و انقالبــی همچــون مســئله بســیار مهــم عدالــت‪،‬‬ ‫اســتقالل‪ ،‬حمایــت از مســتضعفین و پیــروی از شــریعت را‬ ‫متناســب بــا نیازهــای روز و بــا ادبیــات جدیــد بازتولیــد کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه خطبه هــا بایــد‬ ‫پُــر مغــز‪ ،‬اموزنــده و پاســخگوی ســواالت عمومــی باشــد‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫ادبیــات خطبــه بایــد گــرم‪ ،‬صمیمــی‪ ،‬اتحادافریــن‪ ،‬امیدبخــش‪،‬‬ ‫بصیرت افــزا و ارامش بخــش بــه مــردم باشــد نــه انکــه موجــب‬ ‫اضطــراب‪ ،‬حاشیه ســازی‪ ،‬تالطــم روحــی‪ ،‬بدبینــی بــه وضــع کنونــی‬ ‫و اینــده شــود و بــرای هجمــه معانــدان نیــز دســتاویز ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان یــک ماموریــت مهــم خطبه هــای نمــاز جمعــه را مقابلــه‬ ‫بــا شــبهه پراکنی های دائــم بدخواهــان دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫میــدان رزم امــروز‪ ،‬میــدان قــدرت نــرم اســت و دشــمن در ایــن‬ ‫میــدان بــا شــبهه افکنی بــه دنبــال رخنــه در دژ مســتحکم ایمــان‬ ‫مــردم و از بیــن بــردن انــان اســت چــرا کــه عامــل پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی و ایســتادگی مــردم در دفــاع مقــدس و فتنه هــا و هــر‬ ‫عرصــه دیگــر‪ ،‬ایمــان مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬کار بــزرگ جمهــوری اســامی را باطــل کــردن نقطــه‬ ‫ت تمــدن غــرب یعنــی «تفکیــک دیــن از سیاســت»‬ ‫مرکــزی ِ هوی ـ ِ‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬جمهــوری اســامی بــا شــعار دیــن‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫خــود را حفــظ کــرد‪ ،‬بلکــه بــا پیشــرفت ایــران تــاش طوالنــی‬ ‫غربی ها برای ناســازگار نشــان دین و سیاســت را به چالش کشــید‬ ‫بنابرایــن مافیــای قدرتهــای غربــی کــه در راس ان صهیونیســتها و‬ ‫ســرمایه داران ان هســتند و امریــکا نیــز ویتریــن انهــا اســت‪ ،‬از این‬ ‫حقیقــت درخشــان عصبانــی‪ ،‬و دائمــا ًدر حــال طراحــی بــرای ضربــه‬ ‫زدن بــه جمهــوری اســامی هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه مســائلی کــه در روزهــای اخیــر‬ ‫دربــاره موضــوع زن و حجــاب مطــرح اســت اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــن موضوعــات از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫همــواره مطــرح بــوده اســت و اخیــرا َ هــم بــار دیگــر بــه بهانــه‬ ‫حجــاب‪ ،‬همــان تــاش هــای نــاکام در حــال تکــرار اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬چنــد ســال قبــل‪ ،‬در‬ ‫جلســه ای‪ ،‬از مــن ســوال شــد کــه در موضــوع زن‪ ،‬در مقابــل‬ ‫غــرب چــه دفاعــی داریــد کــه مــن گفتــم «دفــاع نــدارم‪ ،‬حملــه‬ ‫دارم‪ .‬انهــا کــه زن را تبدیــل بــه کاال کــرده انــد‪ ،‬بایــد دفــاع کننــد‬ ‫و پاســخ دهنــد»‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طــرح ایــن ســوال کــه «چــرا بــه یک بــاره و بــار دیگــر‬ ‫رســانه های رســمی و دولتــی امریــکا و انگلیــس و مزدورانشــان‬ ‫بــه بهانــه حجــاب‪ ،‬موضــوع زن را مــورد هجــوم قــرار داده انــد؟‬ ‫و ایــا واقعــا ً غربــی هــا مدافــع حقــوق زن ایرانــی هســتند؟»‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬غربی هــا همان هایــی هســتند کــه اگــر می توانســتند‬ ‫اب را بــه روی ملــت ایــران ببندنــد‪ ،‬می بســتند‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫داروی کــودکان پروانـه ای را تحریــم کرده انــد و اجــازه نمی دهنــد‬ ‫بــه ایــن کــودکان دارو برســد؛ حــاال غربی هــا واقعــا َ دلســوز زن‬ ‫ایرانــی هســتند؟‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬حقیقــت قضیــه این‬ ‫زن بــا شــرف و بــا اســتعداد ایرانــی یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫اســت کــه ِ‬ ‫و مهمتریــن ضربه هــا را بــه ادعاهــا و دروغ هــای تمــدن غربــی‬ ‫زده اســت و انهــا از ایــن موضــوع به شــدت عصبانــی هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬غربی هــا ســالها اســت‬ ‫کــه می گوینــد تــا زمانــی کــه زن از قیــود اخالقــی و شــرعی رهــا‬ ‫عالــی علمــی‪،‬‬ ‫نشــود‪ ،‬نمی توانــد پیشــرفت کنــد و بــه مــدارج‬ ‫ِ‬ ‫سیاســی و اجتماعــی برســد امــا زن ایرانــی در بیــش از چهــل‬ ‫ســال گذشــته توانســته اســت بــا حجــاب اســامی و چــادر در‬ ‫میدان هــای مختلــف علمــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی حاضــر شــود و بــه موفقیت هــا‬ ‫و ســربلندی های بــزرگ دســت یابــد‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬موفقیت هــای زن مســلمان ایرانــی باطــل‬ ‫کننــده تــاش هــای دویســت‪ ،‬ســیصد ســاله غربی هــا بــوده و‬ ‫بــه همیــن علــت انهــا از زن ایرانــی عصبانــی هســتند و بــه بهانــه‬ ‫حجــاب‪ ،‬اقــدام بــه شــبهه افکنی و فضاســازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن موضــوع حجــاب در‬ ‫خطبه هــای نمــاز جمعــه در هفتــه گذشــته و همچنیــن در فضای‬ ‫مجــازی و رســانه ها‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن موضوعــات‬ ‫ت بی مــورد‪،‬‬ ‫بایــد بســیار متیــن و منطقــی و بــه دور از احساســا ِ‬ ‫ورود کــرد و بایــد بــا دالیــل روشــن‪ ،‬ان منطــق اســتعماری غربــی‬ ‫افشــا و تبییــن شــود‪.‬‬ ‫ـن همــراه بــا متانــت و اِتقــان‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬تبییـ ِ‬ ‫را در مــوارد دیگــر نیــز ضــروری دانســتند و افزودند‪ :‬ممکن اســت‬ ‫در منطقـه ای ناهنجــاری وجــود داشــته باشــد کــه امام جمعــه بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن همــه مالحظــات‪ ،‬تصمیــم بــه مطــرح کــردن ان‬ ‫در نمازجمعــه دارد کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب و متناســب بــا‬ ‫جایــگاه امام جمعــه باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد مجــدد بــر مقابلــه بــا شــبهات دشــمن و‬ ‫لــزوم جــدی گرفتــن وظیفــه جهــاد تبییــن‪ ،‬گفتنــد‪ :‬برخــی افــراد‬ ‫در جنــگ ســخت و در مقابــل ضربــات شمشــیر ایســتادگی‬ ‫کردنــد امــا در میــدان جنــگ نــرم و در مقابــل شــبهات زمیــن‬ ‫خوردنــد کــه البتــه یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق‪ ،‬دنیاطلبــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬توصیه هــای بیان شــده خطــاب بــه ائمه جمعــه را بــرای‬ ‫ســخنرانی های ایــام محــرم نیــز صــادق دانســتند و بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت جــذب مخاطــب و تــاش بــرای ارتقــاء اجتمــاع مــردم‬ ‫در نمازهــای جمعــه‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بــر خــاف برخــی افــراد کــه‬ ‫ـی ضعیــف شــدن اعتقــادات مــردم هســتند‪ ،‬مراس ـم های‬ ‫مدعـ ِ‬ ‫بزرگــی همچــون جشــن غدیــر‪ ،‬عزاداری هــای محــرم و صفــر‪،‬‬ ‫راهپیمایــی اربعیــن و کمک هــای مالــی مــردم بــه حوزه هــای‬ ‫علمیــه نشــان دهنده قوی تــر شــدن ایمــان و دیـن داری عمومــی‬ ‫ـی فــردی در جــذب مــردم بــه یــک اجتمــاع‬ ‫اســت و نبایــد ناتوانـ ِ‬ ‫بــه حســاب بی دینــی مــردم گذاشــته شــود چــرا کــه مــردم در‬ ‫میــدان هســتند و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــا عمــل بــه وظایــف‪،‬‬ ‫خــود را از میــدان کنــار نکشــیم‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫حاج علی اکبــری رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعــه بــا‬ ‫اشــاره بــه برگــزاری فریضــه نمــاز جمعه در ‪ ۹۰۰‬پایگاه در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬گزارشــی از رویکردهــا‪ ،‬برنامه هــا و فعالیت هــای ناظــر‬ ‫بــه افزایــش کیفیــت نمازهــای جمعــه بیــان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫خاکریــزی بــرای ایجــاد مخــزن ســد نرمــاب مینودشــت بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۹۶‬درصــد رســیده و اجــرای ان مهرمــاه امســال همزمــان بــا‬ ‫تکمیــل تاسیســات و تجهیــزات هیــدرو مکانیکــی بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد مخــزن و‬ ‫ابگیــری مخــزن ســد نرمــاب مینودشــت هفــت میلیــون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب خاکریــزی پیش بینــی شــده کــه‬ ‫اکنــون ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب از ایــن خاکریــزی باقــی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســاخت مخــزن ایــن ســد بــا تزریــق‬ ‫اعتبــارات در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه در دولــت ســیزدهم‬ ‫شــتاب گرفتــه بــه طــوری کــه در ســال گذشــته اختصــاص‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای ســاخت ســد و جابــه جایــی‬ ‫روســتاها و ازادســازی کاســه ســد مصــوب شــد‪.‬‬ ‫لزوم تسریع در جمع اوری درختان کاسه سد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای طــرح جمــع اوری درختــان از کاســه ســد و شــتاب‬ ‫در ابگیــری ‪ ،‬هماهنگــی بیشــتر دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫بــرای تســریع رفــع موانــع پیشــرو ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجــوز کــف تراشــی مخــزن ســد از‬ ‫وجــود درختــان از دســتگاه مرتبــط دریافــت شــده و شــرایط‬ ‫بــرای اجــرا و ســرعت دادن بــه ان پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پاکتراشــی و ریشــه کنی درختــان در‬ ‫مســاحت بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۶‬هکتــار از کاســه ســد نرمــاب‬ ‫صــورت مــی گیــرد کــه بعــد از ایــن عملیــات ‪ ۵۰ ،‬ســانت‬ ‫خــاک هــم بایــد برداشــته شــود‪.‬‬ ‫ابــان پارســال عبدالرحیــم لطفــی مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان بــه ایرنــا اعــام کــرده بــود‪ :‬مخــزن‬ ‫ســد نرمــاب ‪ ۵۸۰‬هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۷۰‬هکتــار ان‬ ‫اراضــی ملــی بــوده و مابقــی در تملــک اشــخاص اســت و‬ ‫درختــان ‪ ۵۰‬هکتــار از ایــن اراضــی ملــی شــامل ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۷۷‬اصلــه درخــت بایــد قطــع شــود‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت ســد نرمــاب چهل چــای از ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫بــا اعتبــار اولیــه چهــار هــزار میلیــارد ریــال ( ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫فاینــاس داخلــی و ســهم قــرارگاه خاتــم و ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫ســهم دولــت) بــر روی ســه رودخانــه نرمــاب‪ ،‬چهل چــای‬ ‫مینودشــت و خرمالــو ازادشــهر اغــاز شــد و قــرار بــود تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــه بهره بــرداری برســد امــا بــه علــت تخصیــص‬ ‫نیافتــن کامــل اعتبــارات مــورد نیــاز هــم اکنــون پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ان بــه ‪ ۸۸‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد کــه از نــوع خاکــی همگن به ارتفــاع ‪ ۶۰‬متر‪ ،‬عرض‬ ‫تــاج ســد ‪ ۱۰‬متــر و طــول تــاج ‪ ۸۰۷‬متــر یکــی از طرح زیربنایی‬ ‫گلســتان بــوده و ظرفیــت ذخیــره ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫و قابلیــت تنظیــم تــا ‪ ۱۹۲‬میلیــون مترمکعــب را دارد عــاوه بر‬ ‫رفــع کمبــود اب شــرب افــزون بــر ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫چهار شــهر و ‪ ۱۳۰‬روســتای شــرق اســتان‪ ،‬تامین اب ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و کنتــرل و ذخیــره ســیالب های فصلــی‬ ‫را برعهــده خواهد داشــت‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت بــا بهره منــدی از مواهــب الهــی‬ ‫و خــدادادی ماننــد جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ابشــارها‪،‬‬ ‫چشــم اندازهای زیبــا و مناطــق مرتفــع و روســتاهای‬ ‫جنگلــی و کوهســتانی بــا ‪ ۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫تکمیل‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫از موثرترین‬ ‫راه های مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا است‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫تنها ‪ ۲۱‬درصد از تسهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬در خراسان شمالی‬ ‫پرداخت شد‬ ‫اعزام ‪ ۱۲۰۰‬دانشجوی گلستانی‬ ‫به اردوهای جهادی‬ ‫فرمانــده ناحیــه بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا گلســتان گفــت کــه طــی تابســتان امســال هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دانشــجوی دختــر و پســر ایــن اســتان در قالــب اردوهــای جهــادی و بــرای ارائــه خدمــات عمرانی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و مذهبــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی و درمانــی بــه روســتاهای کمترتوســعه یافتــه اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا انتقــاد از عملکــرد ضعیــف بانک هــای اســتان در‬ ‫پرداخــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫از ایــن تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهارداشــت‪ :‬ســهم خراســان‬ ‫شــمالی از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان بــود کــه از ایــن رقــم؛ تنهــا ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بــر ایــن اســاس یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان طــرح بــرای دریافــت ایــن تســهیالت در ســال‬ ‫گذشــته بــه بانــک هــای خراســان شــمالی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫ولــی بانــک هــا در ایــن زمینــه کــم کاری کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل اقتصــاد و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن تســهیالت کــه نتیجــه ان‪ ،‬تزریــق نقدینگــی بــه‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی و فراهــم شــدن زمینــه بــرای‬ ‫اشــتغال مــردم منطقــه اســت‪ ،‬تاکنــون رونــق خوبــی‬ ‫در اســتان ایجــاد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پرداخــت ایــن تســهیالت تــا ‪۳۱‬‬ ‫شــهریورماه ســالجاری ادامــه دارد و ضــرورت دارد‬ ‫تــا دســتگاه هــای دولتــی ســرعت عمــل خــود را در‬ ‫معرفــی طــرح هــا و داشــتن طــرح هــای جایگزیــن بــاال‬ ‫ببرنــد و بانــک هــا نیــز در ایــن زمینــه همــکاری الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درخشــانی افــزود‪ :‬تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬ارزان تریــن‬ ‫نــوع وام اســت و فرصــت مناســبی اســت تــا بــرای‬ ‫تامیــن ســرمایه در گــردش واحــد هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان و افزایــش ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای خارجــی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بانــک هــا بــا نــگاه توســعه‬ ‫ای بــه پرداخــت ایــن تســهیالت توجــه کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تســهیالت اثــر بخشــی قابــل توجهــی در اقتصــاد‬ ‫خراســان شــمالی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای‬ ‫برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد بــر‬ ‫اشــتغال جوانــان‪ ،‬دانــش اموختــگان دانشــگاهی‪،‬‬ ‫زنــان و اشــتغال حمایتــی بــه دولــت اجــازه مــی‬ ‫دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت‬ ‫قیمــت حامل هــای انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد‬ ‫خزانــه داری کل کشــور واریــز و منابــع حاصلــه را بــه‬ ‫شــکل وجــوه اداره شــده و یارانــه ســود و ترکیــب بــا‬ ‫منابــع صنــدوق توســعه ملــی و تســهیالت بانکــی‬ ‫در جهــت حمایــت از طرح هــای تولیــد‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫امــوزش و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و‬ ‫صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن‬ ‫صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه‬ ‫دهــم را داراســت و اقتصــاد ایــن اســتان متکــی بــر‬ ‫صــادرات پتروشــیمی اســت و نیــاز اســت تــا دیگــر‬ ‫بخــش هــا نیــز تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و‬ ‫خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حاشیه نشینی ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫از شهروندان خراسان شمالی‬ ‫افزایش‪ ۳‬حلقه چاه اب شرب‬ ‫شیروان به مدار مصرف‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۴۰ :‬هــزار نفــر از‬ ‫شــهروندان اســتان در مناطــق حاشــیه ای ســکونت دارنــد کــه معــادل‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد از جمعیــت شــهرهای ایــن خطــه از کشــور اســت‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهار داشــت‪ ۴۳۸ :‬هزار نفر در شــهرهای بجنورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬فــاروج و اشــخانه خراســان‬ ‫شــمالی ســکونت دارنــد کــه ‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر ان در هفــت هــزار و ‪۳۱۲‬‬ ‫هکتــار بافــت فرســوده و ناکارامــد شــهری زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۷ :‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬نفــر از شــهروندان در ‪ ۷۱۴‬هکتــار در‬ ‫مناطــق حاشــیه ای و ناکارامــد شــهری و ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۶۴۶‬نفــر هــم‬ ‫در ‪ ۵۹۰‬هکتــار بافــت فرســوده شــهری ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ ۱۹ :‬درصــد‬ ‫بافــت فرســوده‪ ،‬حاشــیه نشــینی و بافــت ناکارامــد در شــهرهای‬ ‫اســتان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و اجــرای طــرح بازافرینــی‬ ‫شــهری بــرای بهبــود وضعیــت ســکونت در محلــه هــای ناکارامد در‬ ‫دســتور کار اســت و در ایــن زمینــه دســتگاه هــای مختلــف تکلیــف‬ ‫دارنــد تــا بــه اجــرای پــروژه هــا و تحقــق اهــداف کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکالت اجــرای طــرح هــای بازافرینــی شــهری در‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکــی از مهــم تریــن مشــکالت این اســت‬ ‫کــه هــم افزایــی میــان دســتگاه هــای مختلــف کمرنــگ اســت و‬ ‫خیلــی از دســتگاه هــا بــه تکالیــف خــود عمــل نمــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه حلقــه چــاه جدیــد بــا دبــی ‪ ۸۶‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫بــرای تامیــن پایــدار اب شــرب شــهروندان در برخــی از مناطــق‬ ‫ایــن شــهر وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬دبــی تولیــد چــاه هــای اب‬ ‫شــیروان‪ ۲۹۵ ،‬لیتــر بــر ثانیــه اســت بــه دلیــل افزایش دمــای هوا و‬ ‫باالرفتــن مصــرف اب اشــامیدنی توســط مشــترکان در چنــد هفته‬ ‫اخیــر دیگــر جوابگــوی مصــرف نیــاز شــهروندان نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا؛ ‪ ۲‬حلقــه چــاه اهکــی شــیرکوه و‬ ‫دره گــره زو بــا دبــی مجمــوع ‪ ۶۲‬لیتــر بــر ثانیــه و یــک حلقــه چــاه در‬ ‫منطقــه خانلــق بــا دبــی ‪ ۲۴‬لیتــر بــر ثانیــه وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان ادامــه داد‪ ۱۴۶ :‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای خریــد لــوازم لولــه و اتصــاالت‪ ،‬حفــر و‬ ‫تجهیــز‪ ،‬بــرق رســانی‪ ،‬لولــه گــذاری‪ ،‬تجهیــز و ســاخت اتاقــک ‪۲‬‬ ‫حلقــه چــاه شــیرکوه و دره گــره زو و ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال نیــز برای چاه‬ ‫خانلــق هزینــه شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی بــر رعایــت الگــوی مصــرف تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف روزانــه اب شــهر ‪ ۴۲۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه توســط‬ ‫چاه هــا و ســد بــارزو تامیــن مــی شــود و در صــورت عــدم رعایــت‬ ‫الگــوی مصــرف‪ ،‬تابســتان را بــا قطعــی اب مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۶۰‬درصد فاضالب شهری‬ ‫بندرترکمن به خلیج گرگان‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن گفــت کــه فقــط ‪ ۴۰‬درصــد از فاضــاب خانگــی ایــن شــهر بــه مرکــز‬ ‫تصفیه خانــه شهرســتان متصــل اســت و باقی مانــده بصــورت مســتقیم و بــدون تصفیــه بــه خلیــج‬ ‫گــرگان و منابــع زیرســطحی هدایــت می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫==‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏محکومیت پزشک متخلف به جزای‬ ‫نقدی‪،‬تعطیلیموسسه‪،‬توبیخکتبی‬ ‫و درج در پرونده‬ ‫دندانپزشــک گرگانــی بــه جــزای نقــدی ‪،‬تعطیلــی موسســه ‪،‬توبیــخ‬ ‫کتبــی و درج در پرونــده محکــوم شــد‬ ‫مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان عــام کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه گــزارش کمیســیون مــاده ‪ 11‬‏دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان مبنــی بــر اینکــه دندانپزشــک عمومــی مرتکــب تخلــف‬ ‫ایجــاد‏موسســه پزشــکی توســط افــراد متخصــص بــدون پروانــه‬ ‫کار و بکارگیــری افــراد فاقــد صالحیــت حرفــه ‏ای در موسســات‬ ‫پزشــگی گردید(دندانپزشــک متخلــف مجــوز فاقــد اعتبــار خــود را در‬ ‫اختیــار‏شــخص دیگــری قــرار داده اســت) لــذا پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل گردیــد‪.‬‏‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬پرونــده موصــوف بــه شــعبه هفتــم‬ ‫بــدوی تخصصــی ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات‏امــور بهداشــتی و‬ ‫درمانــی گــرگان ارجــاع و شــعبه مذکوربعــد از احضــار متهمیــن و‬ ‫رســیدگیهای‏قانونــی الزم و پــس از احــراز وقــوع تخلــف بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 2‬و ‪ 7‬قانــون تعزیــرات حکومتــی در امــور‏درمانــی ‪،‬دارویــی‬ ‫و بهداشــتی دندانپزشــک متخلــف را بــه پرداخــت جــزای نقــدی‬ ‫بــه مبلــغ چهارصــد‏و پنجــاه میلیــون ریــال و تعطیلــی موسســه و‬ ‫توبیــخ کتبــی و درج در پرونــده محکــوم نمــود‪.‬‏‬ ‫عبدالغفــور غــراوی جمعــه گفــت ‪ :‬حجــم فاضــاب شــهر در فصــول مختلــف متغییــر اســت و‬ ‫نمی تــوان عــدد ثابتــی بــرای میــزان فاضالبــی کــه بــه ســوی خلیــج گــرگان منتهــی اســت ارائــه کــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وضعیــت مدیریــت فاضــاب شــهرهای ســاحلی گلســتان بــه ســبب برخــی‬ ‫کمبودهــای ناشــی از دوره هــای گذشــته تــا رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد‬ ‫و بهســازی شــبک ه جم ـع اوری و تصفیــه همــه فاضــاب شــهر از تــوان دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫شهرســتان و اســتان خــارج اســت‪.‬‬ ‫طــی روزهــای اخیــر تعــدادی از بومیــان و مســافران در تمــاس بــا خبرنــگاران از رونــد هدایــت‬ ‫مســتقیم فاضــاب شــهری بندرترکمــن بــه ســوی خلیــج گــرگان انتقــاد کــرده و خواســتار پیگیــری‬ ‫موضــوع شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات ارائــه شــده از ســوی شــهروندان‪ ،‬پســاب تصفیه شــده فاضــاب بندرترکمــن‬ ‫هــم الودگــی غیــر متعارفــی دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن الودگــی پســاب هدایــت شــده از ســوی تصفیه خانــه بــه ســمت خلیــج گــرگان‬ ‫را تاییــد نکــرد و گفــت ‪ :‬تاکنــون گزارشــی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده اســت ‪.‬‬ ‫غــراوی ادامــه داد ‪ :‬مقــرر شــده تــا کانــال موجــود بیــن تصفیه خانــه تــا خلیــج گــرگان الیروبــی و‬ ‫عملیــات انتقــال پســاب بــا رونــد مطلوب تــری انجــام شــود ‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیــت واحــد اب شــیرین کن در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬پســاب ایــن‬ ‫واحــد اب شــیرین کن در طــول مســیر بــه فاضــاب شــهری وارد می شــود و ایــن امــر رقیق ترشــدن‬ ‫فاضــاب منتهــی بــه خلیــج گــرگان را در پــی دارد‪.‬‬ ‫به کارگیری ظرفیت های‬ ‫دادستانی برای خدمتگزاری‬ ‫به مردم و احیای حقوق عامه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جــواد فرامــرزی در مراســم بدرقــه دومیــن گــروه دانشــجویان اعزامــی بــه اردوهــای جهــادی قــرارگاه‬ ‫شــهید «تولّــی» گنبــدکاووس افــزود‪ :‬اعــزام دانشــجویان گلســتانی بــه اردوهــای جهــادی از ‪۱۵‬‬ ‫تیرمــاه اغــاز شــده و تــا پایــان تابســتان امســال ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تعــداد روســتاهای هــدف گروه هــای جهــادی دانشــجویی گلســتان طــی تابســتان امســال را‬ ‫‪ ۶۰‬روســتای کمتــر برخــودار اســتان اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬مــدت اقامــت هــر گــروه جهــادی‬ ‫در مناطــق روســتایی ‪ ۱۰‬روز اســت و در ایــن مــدت پشــتیبانی های الزم از انهــا توســط ادارات و‬ ‫نهادهــای مختلــف انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرامــرزی‪ ،‬بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا گلســتان در تعطیــات نــوروز امســال هــم ‪۶۰۰‬‬ ‫دانشــجو را در قالــب اردوهــای جهــادی بــه مناطــق روســتایی کمترتوســعه یافتــه اعــزام کــرده بــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه فنــی و حرفـه ای گلســتان هــم در ایــن مراســم از نام نویســی ‪ ۶۵۰‬دانشــجو از پنــج‬ ‫مرکــز و دانشــکده ایــن مرکــز امــوزش عالــی جهــت اعــزام بــه اردوهــای جهــادی خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اعــزام ایــن دانشــجویان بــا همــکاری ناحیــه بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا اســتان و در قالــب‬ ‫قــرارگاه جهــادی شــهید «حســن طهرانــی مقــدم» صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫منصــور غفــاری افــزود‪ :‬تعــدادی از ‪ ۴۵‬دانشــجوی اعزامــی بــه اردوهــای جهــادی در گنبــدکاووس از‬ ‫دانشــجویان دانشــکده دخترانــه کوثــر ایــن شهرســتان هســتند و دانشــگاه حمایت هــای الزم را از‬ ‫ایــن اردوهــا انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گلســتان هــم اکنــون افــزون بــر چهــار هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دانشــجو و حــدود ‪ ۶۰۰‬اســتاد و مربــی اموزشــی دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم بــا مهــم دانســتن مســاله جهــاد تبییــن مدنظــر‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب و ضــرورت تــاش همگانــی بــرای تحقــق منویــات معظــم لــه‪ ،‬گفــت‪ :‬اردوهــای‬ ‫جهــادی یکــی از مصادیــق جهــاد تبییــن اســت کــه یــاداور روحیــه جهــادی دوران اغازیــن انقــاب و‬ ‫جنــگ تحمیلــی می باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ‪ :‬دادســتانها بایــد همــه ظرفیــت هــای مدعــی العمومــی را‬ ‫بــرای احیــای حقــوق عامــه و خدمتگــزاری بــه مــردم اســتان بــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای هماهنگــی دادســتان هــای اســتان‬ ‫گلســتان از انــان خواســت‪ :‬در بازدیدهــای میدانــی از حــوزه هــای قضایــی خــود ‪ ،‬اســیبهای‬ ‫اجتماعــی و اهمــال دســتگاه هــای اجرایــی در خدمــت رســانی بــه مــردم را شناســایی کننــد و‬ ‫از متولیــان امــر اجــرای ان را بخواهنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قاطعیت دادســتان ها‬ ‫در ســامت عمــل و اخــاق اســت گفــت‪ :‬حفاظــت از جــان ‪ ،‬مــال و نامــوس مــردم بــه‬ ‫دادســتان هــا ســپرده شــده اســت و بایــد در برخــورد بــا متخلفــان و حفــظ حقــوق مــردم ‪،‬‬ ‫قاطــع و قانونــی عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان بــر اهمیــت تامیــن امنیــت مــردم هــم تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در برخــورد بــا مجرمانــی کــه امنیــت و اســایش مــردم را مختــل مــی کننــد بــه ویــژه‬ ‫گردنکشــانی کــه مــردم جــرات اعــام شــکایت علیــه انــان را ندارنــد‪ ،‬قاطعانــه و بــدون‬ ‫اغمــاض عمــل کننــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بازدیــد از زنــدان ‪ ،‬بررســی میدانــی مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه ویــژه‬ ‫دانــش بنیــان هــا و پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی و افرایــش ابــاغ الکترونیــک اوراق‬ ‫قضایــی از دیگــر مــواردی اســت کــه دادســتان هــا بایــد در صــدر اقدامــات خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫دادستان مرکز استان گلستان هم در این جلسه از دادستان های سراسر استان خواست‪:‬‬ ‫اقتداری که قانونگذار در اختیار انان قرار داده است در جهت حفظ منافع عمومی به کار گیرند‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا اشــاره انســجام و اقتــدار دســتگاه قضایــی اســتان بــا تــاش هــای رئیــس‬ ‫کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه پشــتوانه ایــن اقتــدار و نیــروی جوانــی دادســتان هــای‬ ‫سراســر اســتان از هیــچ تــاش بــرای حقــوق عامــه و پیشــگیری از جــرم و ایجــاد امنیــت ‪،‬‬ ‫کوتاهــی نمــی کنیــم‪.‬وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تنهــا چیــزی کــه بــه دادســتان‪ ،‬اقتــدار مــی دهــد ‪،‬‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم اســت افــزود‪ :‬در اتــاق دادســتانها بــه روی مــردم بــاز باشــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو تاکیــد کــرد ‪ :‬دادســتان هــا منتظــر گــزارش ظابطــان نباشــند و خودشــان‬ ‫بــا حضــور میدانــی در شــهرها و روســتاهای حــوزه هــای قضایــی‪ ،‬مشــکالت را شناســایی و در‬ ‫راســتای حفــظ حقــوق عامــه رفــع ایــن مشــکالت را از دســتگاه هــای اجرایــی پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫نشست دادستان های سراسر استان گلستان امروز در دادسرای مرکز استان برگزار شد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫‪ ۸۷‬درصد از قالی بافان‬ ‫خراسان شمالی فاقد بیمه‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪۲۴ :‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۰‬نفــر معــادل ‪ ۸۷‬درصــد از قالی بافــان ایــن اســتان بیمــه نیســتد کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه همــکاری بیشــتری انجــام دهــد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ ۲۶ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر بافنــده در خراســان شــمالی دارای کارت قالی بافــی‬ ‫هســتند و بیمــه شــدن تنهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬بافنــده در اســتان رقــم بســیار ناچیــزی اســت و زیبنــده قطــب‬ ‫تولیــد فــرش دورو و ترکمــن نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی ایــن فعــاالن اقتصــادی کــه بــا زحمــت بســیار زیــادی فــرش مــی بافنــد منتظــر‬ ‫اســتفاده از مزایــای بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر در ایــن اســتان بــا انــواع مختلفــی در صنعــت فــرش اشــتغال دارنــد کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۶۰‬درصــد در‬ ‫روســتاها و ‪ ۴۰‬درصــد در شــهرها ســکونت دارنــد و بیشــتر افــراد کــم درامــد جامعــه را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اداره کل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی‪ ،‬ســهمیه جدیــدی را بــه قالی بافــان‬ ‫اختصــاص نــداده اســت و حــذف افــراد غیرفعــال در حــوزه فــرش تنهــا راه ورود افــراد جدیــد بــه لیســت‬ ‫بیمــه شــدگان اســت‪.‬‬ ‫داودزاده‪ ،‬عضویــت در صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر را از راهکارهــا ی جدیــد بهــره‬ ‫منــدی از مزایــای بیمــه دانســت و گفــت‪ :‬در این بــاره اطــاع رســانی انجــام شــده اســت و بافنــدگان از ایــن‬ ‫فرصــت اســتفاده کننــد‪ ،‬البتــه ایــن بیمــه مشــمول قالی بافــان شــهری نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیگیــری هــای زیــادی بــرای کســب ســهمه جدیــد بــرای بیمــه بافنــدگان فــرش‬ ‫دســتباف خراســان شــمالی انجــام شــد ولــی تاکنــون بــه نتایجــی دســت نیافتــه ایــم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ تنــوع قومیــت هــا و فرهنــگ هــا‪ ،‬ظرفیــت هــای بســیار بــاال در تولیــد فــرش‬ ‫دســتباف دارد و شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی و ترکمــن هســتیم و فــرش‬ ‫ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد مــی شــود هــم ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای‬ ‫ایــن منطقــه محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۱۲۰‬کارگاه غیرمتمرکــز قالــی بافــی وجــود دارد و بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار نفــر بافنــده فعــال‬ ‫در ایــن صنعــت مشــغول بــه بافــت هســتند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫شکارچی متخلف در اسفراین‬ ‫دستگیر شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری شــکارچی‬ ‫غیــر مجــاز کــه اقــدام بــه شــکار‏و نگهــداری کلــه بزکوهــی و قــوچ‬ ‫اوریــال مــی نمــود ‪ ،‬در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا » بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت ‏‏‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر شــکار و نگهــداری‬ ‫تعــدادی کلــه بزکوهــی و قــوچ اوریــال توســط‏شــکارچی غیر مجاز‬ ‫در ســطح شهرســتان ‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پاســگاه‬ ‫ســارمران‏قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مامــوران پاســگاه ســارمران شــکارچی‬ ‫متخلــف راشناســایی نمودنــد‪،‬‏افــزود ‪ :‬مامــوران پــس از اخــذ‬ ‫مجــوز قضائــی ‪ ،‬در بازرســی از منــزل وی تعــداد ‪ 2‬عــدد کلــه‬ ‫بزکوهــی‏‪،‬یــک عــدد قــوچ اوریــال ‪،‬یــک عــدد پوســت نمــک زده‬ ‫کــه متعلــق بــه گونــه هــای حیــات وحــش پــارک‏ملــی ســالوک‬ ‫می باشــد کشــف و ضبــط شــد ‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم‬ ‫دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‏مراجــع قضائــی اعــزام شــده‬ ‫اســت خاطرنشــان کرد‪:‬بــا توجــه بــه حساســیت هــای ویــژه در حــوزه‬ ‫ط زیســت ‪،‬پلیــس بــا جدیــت تمــام بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫‏محیــ ‬ ‫خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫ت در زندگی‬ ‫نبود مهار ‬ ‫مشترکزوج هایگلستانی ‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫فقــط چنــد مــاه از لحظـ ه امضــای ســارا در دفتــر ازدواج گذشــته کــه‬ ‫او ایــن بــار بــا چشــمانی اشــک بار ارام ارام از پله هــای دفترخانــه‬ ‫پاییــن می ایــد‪ .‬شناســنامه ای کــه مهــر طــاق در ان حــک شــده را‬ ‫در دســت دارد و در ایــن خیــال اســت کــه چــرا در انتخــاب شــریک‬ ‫زندگــی وســواس بیشــتری نداشــت تــا عمــر زندگــی مشــترکش‬ ‫طوالنی تــر و همیشــگی باشــد؟‬ ‫در مســیر خانــه کــه امــروز بــرای ســارای ‪ ۲۶‬ســاله طوالنی تــر از‬ ‫همیشــه اســت خاطره هــای گذشــته در ذهنــش مــرور می شــود تــا‬ ‫راهــی بــرای جبــران ان اتفاقــات پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫شــاید اگر کمی شــجاعت بیشــتری داشــت و نصیحت بزرگ ترها به‬ ‫خصــوص خواهــرش را پیــش از نشســتن پــای ســفره عقــد می شــنید‬ ‫چــرخ روزگار ان گونــه کــه تصــورش را می کــرد برایــش می چرخیــد امــا‬ ‫حــاال دیگــر کار از کار گذشــته اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســاعت قبــل از مراســم عقــد‪ ،‬پیــام رد و بــدل شــده ای را در‬ ‫تلفــن همــراه نامــزدش دیــد کــه در ان هنــگام عاقالنه تریــن کار‪،‬‬ ‫انصــراف از ازدواج بــود امــا ســارا اراده ای بــرای انصــراف و پشــیمانی‬ ‫نداشــت؛ کار بزرگــی کــه شــاید یکــی از دالیــل ان خــودداری او از‬ ‫شــرکت در دوره هــای پیــش از ازدواج بــود‪.‬‬ ‫ســارا و مســعود یکــی از چهــار هــزار و ‪ ۸۱۶‬زوج طــاق گرفتــه پارســال‬ ‫گلســتان هســتند کــه از ادامــه زندگــی مشــترک بــا هــم منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد شــماری از کارشناســان افزایــش طــاق در دهه های اخیر‬ ‫شــتاب بیشــتری گرفته که خیانت‪ ،‬مشــکالت اقتصادی و عدم بلوغ‬ ‫فکــری بــه خصــوص در زمــان انتخاب شــریک زندگــی‪ ،‬از جمله دالیل‬ ‫اصلــی بــروز ان بــه خصــوص در شــهرهای بزرگ اســت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران همــکاری همــه دســتگاه ها بــرای امــوزش هــای پیــش‬ ‫از ازدواج‪ ،‬مهارت هــای زندگــی و مشــاوره های تخصصــی را بــرای‬ ‫کاهــش طــاق الزم می داننــد‪ .‬‬ ‫​ نقش چشمگیر اعتقادات مذهبی در کاهش طالق‬ ‫عدم رعایت فاصله طولی‪،‬‬ ‫مرگ راننده وانت را رقم زد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از برخــورد یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ 206‬و پیــکان‏وانــت در محــور شــیروان‪ -‬فــاروج بــا یــک‬ ‫کشــته خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد تصــادف خــودروی ‪ 206‬و پیــکان‬ ‫وانــت در کیلومتــر ‪ 4‬محــور‏‏«شــیروان‪ -‬فــاروج» بالفاصلــه گشــت‬ ‫انتظامــی‪ ،‬پلیــس راه و عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننده خــودروی پیکان وانت‬ ‫بــه علــت شــدت جراحــات وارده‏در بیمارســتان فــوت کــرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬علــت وقــوع ایــن حادثــه عــدم رعایــت فاصلــه طولی توســط‬ ‫‏راننــده خــودروی ‪ 206‬اعــام شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان از راننــدگان عزیــز خواســت تــا‬ ‫حیــن رانندگــی‪ ،‬ســرعت مطمئنــه را‏رعایــت و از هرگونــه ســرعت‬ ‫و ســبقت غیرمجــاز‪ ،‬انحــراف ناگهانــی و رانندگــی در حالــت‬ ‫خســتگی‏و خــواب الودگــی خــودداری کننــد تــا شــاهد چنیــن‬ ‫حــوادث ناگــواری نباشــیم‏‪.‬‬ ‫مــدرس دانشــگاه و جامعــه شــناس و فعــال فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫هرچنــد اقتصــاد و مشــکالت معیشــتی ریشــه اصلــی جدایی هــا بــه‬ ‫شــمار مـی رود امــا زیرمجموعه هایــی ماننــد تغییــر نگــرش نســبت بــه‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس کاذب‪ ،‬فردگرایــی‪ ،‬ازدواج در ســن‬ ‫پاییــن‪ ،‬ضعــف مهــارت های زناشــویی‪ ،‬مشــکالت اخالقی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و جنســی دالیــل اصلــی طالق هــای امــروزی اســت‪.‬‬ ‫محتــرم قلی پــور افــزود‪ :‬تقویــت اعتقــادات مذهبــی نقــش ویــژه ای‬ ‫در کاهــش طــاق دارد و در جامعــه امــروز بــا کمرنــگ شــدن تعلقــات‬ ‫مذهبــی در برخــی خانواده هــا و بــه خصــوص زوجیــن جــوان‪ ،‬مــوارد‬ ‫اخالقــی نادیــده گرفتــه شــده و احتــرام گذاشــتن به یکدیگــر فراموش‬ ‫می شــود کــه می توانــد در ادامــه منجــر بــه طــاق شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه و شــبکه های‬ ‫مجــازی و تماشــای برنامه هــای ماهــواره ای‪ ،‬ســردی روابــط و جدایــی‬ ‫عاطفــی زوجیــن را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس دانشــگاه بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنگ ســازی بــرای‬ ‫کاهــش طــاق گفــت‪ :‬مشــاوره قبــل ازدواج بــرای شــناخت بیشــتر‬ ‫طرفیــن‪ ،‬امــوزش و کســب مهارت هــای زندگــی تاثیــرات مثبتــی در‬ ‫کاهــش اســیب اجتماعــی طــاق دارد‪.‬‬ ‫نقش کلیدی رسانه ها برای ترویج مشاوره قبل ازدواج‬ ‫اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشــهر‬ ‫هــم گفــت‪ :‬زوجیــن بــه دالیــل بســیاری از جملــه فقــدان مهــارت‬ ‫زندگــی‪ ،‬فعالیــت بــدون ضابطــه در فضــای مجــازی‪ ،‬ارمــان‬ ‫گرایــی‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬بیمــاری هــای روانــی‪،‬‬ ‫اختــال شــخصیت‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب و وســواس در ارتبــاط‬ ‫بــا یکدیگــر دچــار مشــکل مــی شــوند‪.‬‬ ‫کاظــم شــریعت نیا بــا تاکیــد بــر ضــرورت انجام مشــاوره پیــش و پس‬ ‫از ازدواج اظهــار داشــت‪ :‬حمایــت بیمه هــا از خدمــات مشــاوره هــای‬ ‫روانشــناختی در اســتقبال خانواده هــا نقــش چشــمگیری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان رســانه ها می تواننــد بــا تولید محتواهای‬ ‫مناســب و مســتمر‪ ،‬نســل جــوان را بــه شــرکت در جلســات مشــاوره‬ ‫ازدواج ترغیــب کنند‪.‬‬ ‫اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشــهر بــه‬ ‫عوامــل مهــم جدایــی زوجیــن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ماهــواره‪ ،‬فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬دخالــت خانواده هــا و مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی در‬ ‫گرایــش بــه طــاق تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــخصیت ســالم بــدون اختــال کــه الگوهــای تکــرار‬ ‫شــونده ناســازگار را نــدارد بــا یادگیــری از چالش هــا و مشــکالت‬ ‫زندگــی گــذر می کنــد و فــرد را در مهــارت زندگــی‪ ،‬خوداگاهــی و کنتــرل‬ ‫اضطــراب توانمنــد می ســازد‪.‬‬ ‫شــریعت نیا بــا اشــاره بــه اســیب های طــاق افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ورود ‪ 700‬قاضی جدید‬ ‫تا پایان امسال به بدنه‬ ‫دستگاه قضایی کشور‬ ‫مدیــر کل امــوزش قــوه قضاییــه در مراســم افتتــاح مرکــز‬ ‫کارامــوزی قضایــی گلســتان در گــرگان ایــن خبــر را اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی کنیــم امســال در مجمــوع ‪ 700‬کارامــوز‬ ‫قضایــی پــس از طــی دوره کارامــوزی وارد بدنــه دســتگاه قضایــی‬ ‫کشــور شــوند ‪.‬‬ ‫مهــدی جوهــری افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا همــت رئیــس کل‬ ‫دادگســتری گلســتان و فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم‬ ‫جهــت برگــزاری دوره کارامــوزی قضایــی ‪ ،‬امــروز شــاهد راه‬ ‫انــدازی ســیزدهمین مرکــز ی کشــوری کارامــوزی قضایــی قــوه‬ ‫قضاییــه در گــرگان هســتیم‪.‬‬ ‫جوهــری ادامــه داد‪ :‬در گلســتان زیرســاخت هــای خوبــی از‬ ‫حیــث ســخت افــزاری و نــرم افــزاری وجــود دارد و ان شــاء اللــه‬ ‫دوره هــای کارامــوزی بیشــتری هــم در اینــده بــه ایــن مرکــز‬ ‫اختصــاص داده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ســیزدهمین مرکــز کارامــوزی قــوه قضاییــه کشــور امــروز در‬ ‫اســتان گلســتان اغــاز بــه کار کــرد ‪.‬‬ ‫جنســیت افــراد پــس از جدایــی اســیب های متفاوتــی از جملــه‬ ‫محدودیــت در روابــط اجتماعــی‪ ،‬ســرزنش نزدیکان‪ ،‬احســاس تنهایی و‬ ‫ترد شــدگی‪ ،‬اضطراب و افســردگی را در پی خواهد داشــت و به یقین‬ ‫بیشــترین اســیب را جــدا از زوجیــن در فرزنــدان انهــا شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش طالق هــای رســمی‪ ،‬غیررســمی‬ ‫و عاطفــی‪ ،‬ضــرورت امــوزش و محافظــت از خانواده هــا از طریــق‬ ‫امــوزش و رســانه بیــش از پیــش احســاس می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬تا ‪ ۳۶‬سال‪ ،‬بیشترین بازه سن طالق گلستانی ها‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفت‪ :‬ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪۸۱۶‬‬ ‫واقعــه طــاق در گلســتان ثبــت شــد کــه از ایــن تعــداد طــاق ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۳‬واقعــه در مناطــق شــهری و بقیــه مختــص نقــاط روســتایی بــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مطیــع افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون هــم بیــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬طــاق در گلســتان ثبــت شــد کــه ‪ ۱۰.۹‬درصــد کمتــر از مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬ازدواج در‬ ‫ایــن اســتان ثبــت شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۱۹.۶‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۶‬هــزار و ‪۸۶۸‬‬ ‫ازدواج در گلســتان ثبــت شــد کــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۹۰‬واقعــه مربــوط بــه‬ ‫مناطــق شــهری و بقیــه بــرای روســتاها بــود‪.‬‬ ‫مطیع گفت‪ :‬میانگین ســن طالق مردان گلســتان در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۶.۳‬ســال و زنــان ‪ ۳۱.۷‬ســال و میانگیــن ســن ازدواج مــردان ‪۲۸.۹‬‬ ‫ســال و زنــان ‪ ۲۳.۸‬ســال بــود‪ .‬‬ ‫کاهش مراجعه برای استفاده از مشاوره تخصصی ازدواج‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۶۱۷‬زوج متقاضــی طــاق در ســامانه «تصمیــم» ثبت نــام کــرده و‬ ‫از مشــاوره بهزیســتی برخــوردار شــدند کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۱۲‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی افــزود‪ :‬بیشــترین امــار متقاضیــان طــاق مربــوط بــه‬ ‫گــرگان و کمتریــن ســازش نیــز مربــوط بــه شهرســتان گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعتیــاد‪ ،‬عــدم مســئولیت پذیری همســر‪،‬‬ ‫خیانــت‪ ،‬عــدم تســلط بــه تکنیک هــای مهــارت هــای زندگــی و دخالــت‬ ‫خانواده هــا را می­ تــوان از عوامــل مهــم تــرک زندگــی مشــترک و رجــوع‬ ‫بــه گزینــه جدایــی در اســتان گلســتان دانســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــاق باعــث بــروز عوامــل و پیامدهــای مختلفــی‬ ‫در خانــواده‪ ،‬کــودکان‪ ،‬زوجیــن و جامعــه از جملــه افــت تحصیلــی‪،‬‬ ‫اســیب های روحــی و روانــی‪ ،‬بی تفاوتــی نســبت بــه مســائل اجتماعی‪،‬‬ ‫گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی‪ ،‬روابــط خــارج از‬ ‫چارچــوب شــرعی و قانونــی‪ ،‬خشــونت‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬بدبینــی‬ ‫و ســوءظن می شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫حق انتخاب و ذبح‬ ‫با چکش برقی!‬ ‫اقتصــاد در همــه جــای دنیــا پیچیــده اســت در مملکــت مــا‬ ‫پیچیــده تــر! الکــردار مثــل هــزارالی شــکم گوســفند در حــال‬ ‫قاچــاق اســت کــه هــر طرفــش را مــی گیــری از طــرف دیگــر‬ ‫در مــی رود‪ .‬شــرکت هــای ماســت بنــدی و خــودرو ســازی را از‬ ‫یــک طــرف جریمــه میلیــاردی مــی کننــد‪ ،‬از طــرف دیگــر همــان‬ ‫شــرکت هــا بــه عنــوان شــرکت تجــاری برتــر معرفــی مــی کننــد! از‬ ‫ســویی ثبــت ســفارش کاالهایــی کــه در مملکــت فــراوان اســت‬ ‫ممنــوع اســت‪ ،‬از طــرف دیگــر ســالی چنــد صــد تــن ســنگ و پــا‬ ‫و ســنجاق قفلــی وارد مملکــت مــی شــود! برنــج پاکســتانی با گاز‬ ‫تهاتــر مــی شــود‪ .‬عبدالرضــا موســوی رئیــس انجمن شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی فرمــوده انــد کــه قیمــت یــک چلوکبــاب بــا نوشــابه و‬ ‫دســر و مخلفــات زیــر یــک میلیــون نیســت و بیشــتر از قیمــت‬ ‫بلیــط هواپیماســت‪ .‬جنــاب تــاج کــه قــرارداد ترکمنچــای فوتبالــی‬ ‫را منعقــد کــرده و ‪ 200‬میلیــارد تومــان بــه فوتبــال مملکــت ضــرر‬ ‫زده اســت دوبــاره بــرای انتخابــات فوتبــال کاندیــدا و تائیــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬خالصــه مــا کــه از ایــن هــزار الی مخــوف اقتصــاد و‬ ‫مافیــای اقتصــاد چیــزی ســر در نیاوردیــم‪.‬‬ ‫امــا یکــی دیگــر از مقــوالت پــر پیــچ و خــم اقتصــادی بحــث دام‬ ‫و دامــداری اســت‪ .‬االن هــم بــه ســامتی عــده ای بــه قاچــاق‬ ‫دام زنــده روی اورده انــد و اگــر در فرانســه و المــان صحبــت از‬ ‫تولیــد سوســیس و کالبــاس از گوشــت اســب زیــاد اســت‪ ،‬اینجــا‬ ‫نقــدا ً«شــد از گاو گیتــی پــر از گفت گــوی‪ »...‬رئیــس شــورای‬ ‫تامیــن دام کشــور در گفت وگــو بــا یــک برنامــه رادیویــی گفت‪ ،‬به‬ ‫علــت فقــر مراتــع‪ ،‬کم ابــی و گرمــا بایــد بخشــی از دام را از حیطه‬ ‫دامــدار خــارج و صــادر کنیــم‪ .‬بــا صــادرات یــک راس دام اساســا