روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 570 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 570

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 570

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 570

‫شنبه‬ ‫شماره ‪66 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 16-‬ژوئیه ‪ /16-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪570‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫محدودیت در خرید‬ ‫و افزایش قیمت نان نداریم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کدام ادم ها تا ابد‬ ‫در ذهن ما حک‬ ‫می شوند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نقش ویژ ه زیبایی شناسی‬ ‫درخاطره نویسی‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫‪2‬‬ ‫چه چیزی مدیریت سطح‬ ‫حمله خارجی را ضروری‬ ‫می کند؟‬ ‫کسب و کارهای خانگی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد‬ ‫خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار‬ ‫خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی‬ ‫نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و‬ ‫بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪.‬‬ ‫هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند‬ ‫کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون‬ ‫کســب و کار رو شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی‬ ‫بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یــک‬ ‫ســوددهی ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع ترین شــیوه ی ممکن قصــد داریم که‪،‬‬ ‫کســب و کار خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم و کاری‬ ‫کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات جامعی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫و مهم تــر‪،‬از همــه قصــد داریــم بــه تمامــی ســواالیی کــه شــما بارهــا و بارهــا از خــود‬ ‫پرســیدین مثــل ” چگونــه یــک کســب و کار خانگــی راه انــدازی کنیــم؟ ” ‪ ” ،‬چــه میــزان‬ ‫ســرمایه بــرای کســب و کار خانگــی نیــاز داریــم؟ ” ‪ ” ،‬چگونــه کار در منــزل رو شــروع‬ ‫کنیــم ” و ســواالتی مثــل ایــن رو کامــا بــه شــما پاســخ دهیــم و خیالتــون رو بــرای ورود‬ ‫و راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی راحــت کنیــم‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه دوســت داریــد کارتــون رو‬ ‫انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال‪ ،‬اگــر یــک مترجــم هســتید و پیــش از ایــن بایــد هــر روز‬ ‫بــه دالترجمــه مراجعــه و شــروع بــه انجــام کارهــای روزمــره خــود می کردیــد‪ ،‬حــاال از‬ ‫ایــن بــه بعــد قادریــد کــه خــود انتخــاب نمــوده کــه در منــزل‪ ،‬در یــک کافه و یــا در یک‬ ‫اتــاق کار اشــتراکی‪ ،‬کســب و کار خــود رو داشــته باشــید و بــه کســب و کار خانگــی‬ ‫روی بیاوریــد‪.‬‬ ‫حال سوال دیگری که در باب کسب و کار خانگی وجود دارد این است که‪:‬‬ ‫کســب و کار خانگــی ســاعت کاری نــداره؟ پــس چطــور مــا درامــد کســب مــی کنیــم‬ ‫و حقــوق مــی گیریــم؟‬ ‫پاســخ‪:‬بله‪ ،‬کســب و کار خانگــی ســاعت کاری مشــخص نــداره‪ .‬شــما قادریــد هــر‬ ‫زمــان کــه دوســت داریــد و بعبارتــی در فضــای کار کــردن قــرار گرفتیــد و میــل بــه‬ ‫انجــام کار کــردن داشــتید‪ ،‬کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫سرمایه کسب و کارهای خانگی‬ ‫پاســخ‪ :‬می تــوان گفــت کــه در اینجــا بیــش از شــصت درصــد کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی‪ ،‬نیــاز بــه هیــچ ســرمایه ای ندارنــد‪ .‬در چهــل درصــد دیگــر‪ ،‬نیــز بایــد گفــت کــه‬ ‫بیــش از بیســت درصــد اون هــا‪ ،‬بــه ســرمایه ای بیــن پنــج تــا ده میلیــون نیــاز دارنــد و‬ ‫ســایر شــغل ها نیــز بســته بــه بزرگــی و یــا کوچکــی کاری کــه دارنــد بــه ســرمایه هایی‬ ‫بیــن ده تــا یکصــد میلیــون نیــاز دارنــد‪ .‬کــه ســعی خواهیــم کــرد اکثــر ایــن شــغل ها‬ ‫رو بــه شــما معرفــی کنیــم و ســعی کنیــم چنــد تــا از نمونه هــای خیلــی خــوب را نیــز‬ ‫ارائــه دهیــم کــه بتوانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه پاســخ ایــن ســوال رو بدانیــد‪ ،‬ابتــدا بایــد چند تا مفهوم اولیــه رو برایتان‬ ‫کامــل توضیــح دهیــم و بعــد برویــم ســراغ ایــن کــه کســب و کاری کــه می خواهیــم‬ ‫راه بندازیــم رو چگونــه اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫انواع کسب و کار خانگی‬ ‫کسب و کارهای خانگی در تمام دنیا به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫کار در منزل‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت کــه اکثــر افــرادی کــه در جامعــه مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر چنــد بســیاری از‬ ‫انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و در حــال رفتــن ســر کارشــون‬ ‫هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و کارگــر هســتند‪ .‬در بحــث کســب و کار خانگــی هــم همیــن‬ ‫ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا هم ـه ی مــردم قــادر نیســتند کــه خــود مدیــر و‬ ‫یــا صاحــب یــک کســب و کار باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا شــروع بــه کار کنــد‪ .‬چــرا‬ ‫کــه اگــر همــه بــه فکــر مدیــر شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه‬ ‫کســی بایــد بگردانــد؟‬ ‫لــذا اگــر کار در منــزل‪ ،‬بــه مــواردی گفتــه می شــود کــه بــر اســاس مهــارت و نیازهــای‬ ‫یــک کارفرمــا و یــا چنــد کارفرمــا‪ ،‬بصــورت پــروژه ای قبــول می کنیــد و کار خودتــون رو‬ ‫در ان حــوزه شــروع می کنیــد‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازرسیاستاندارد‬ ‫از ‪ 3‬هزار و ‪500‬‬ ‫فروشگاه در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد یکــی از مهمترین تجربه هــای چالش برانگیز‬ ‫باشــد‪.‬قطعا در چنین مصاحبه هایی‪ ،‬همانگونه که از شــما در ارتباط با مهارت ها و اهدافتان‬ ‫پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابط ـه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی‬ ‫کــه انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف کارفرمــا‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و‬ ‫نگرش هــای کــه داریــد پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه‬ ‫دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتر ان اســت بــه این دو نکته‬ ‫راهبردی توجه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تان‬ ‫از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد کــه بــر نــگاه فــرد‬ ‫مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد‬ ‫ت خــود را بــا چــه‬ ‫ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواال ‬ ‫لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و‬ ‫زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در ایــن حــوزه می خواهیــد ادامــه‬ ‫دهیــد؟ شــما مدتــی در ایــن شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را باانگیــزه نگــه‬ ‫م ـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چ ه مواردی عامل موفقیت شرکت بوده که افراد خارج از شرکت از ان اطالعی ندارند؟‬ ‫‪ .۳‬سبک مدیریتی شما یا رئیس اینده من چگونه است؟‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد بررســی قــرار می دهــد؟ چگونــه‬ ‫می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد بیشــترین بهــره را بــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود مــن بهتریــن‬ ‫کاری را کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چه نوع افرادی در این مجموعه موفق اند؟ چه نوع افرادی موفق نیستند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر از همــه تجلیــل می شــوند چــه‬ ‫خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟ برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک افــرادی کــه اســتخدام شــده اند امــا‬ ‫بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد چیســت؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار می کنیــد‬ ‫یــا تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار پــاداش را انتخــاب کرده ایــد؟‬ ‫شــما امیدواریــد چــه حاصلــی از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت عملی کــردن ان چــه اتفاقــی‬ ‫می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش شــما چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگــری‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ ،‬چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪ /‬امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار‬ ‫می کننــد؟ (یعنــی گروه هــای دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش مصاحبــه‬ ‫می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬درباره کدام رقیب شرکت بیشتر از بقیه نگران هستید؟‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫معبداسپاخو‪،‬‬ ‫حکایتسنگ‬ ‫بناهایتاریخ‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫‪ ۲۲۸‬هزار اشتغال جدید؛‬ ‫تنها در چهار ماه نخست سال‬ ‫طبــق جدیدتریــن امــار دریافتــی از ســامانه ملــی‬ ‫رصــد اشــتغال‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــا اواخــر‬ ‫تیرمــاه تعــداد ‪ ۲۲۸.۱۲۸‬نفــر اشــتغال بــه تفکیــک‬ ‫اســتان های کشــور ثبــت شــده اســت کــه ایــن امــار‬ ‫از کل عملکــرد نیمــه اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬کــه مربــوط بــه‬ ‫دولــت قبــل اســت‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی در توضیحاتــی درباره عملکرد دولت‬ ‫در اشــتغالزایی و پاســخ به شــبهات برخی رســانه ها‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه چندبعــدی و پررنــگ بــودن‬ ‫بعــد اجتماعــی اشــتغال‪ ،‬حرکت موتور اشــتغالزایی‬ ‫کشــور نیازمنــد همســویی فکــری و عملــی بازیگــران‬ ‫زیســت بــوم ملــی اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫برنامــه دولــت ســیزدهم جهــت ایجــاد اشــتغال در‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۱‬تعــداد ‪ ۹۴۵ ،۲۱۲ ،۱‬نفــر اســت کــه تعهــد‬ ‫اســتانی و بخشــی ان (بخــش خدمــات‪ ،‬صنعــت و‬ ‫کشــاورزی) بــا همــکاری وزارت کشــور بــه اســتانداران‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪« .‬ســامانه ملــی رصــد اشــتغال»‬ ‫بــرای ثبــت اشــتغال ایجــادی دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫در راســتای اجــرای مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫بــه عنــوان مرجــع ثبــت عملکــرد اشــتغال دولــت‬ ‫ابــاغ گردیــد؛ ایــن ســامانه جدیــد‪ ،‬مشــخصات کامــل‬ ‫اشــتغال یافتگان جدیــد در کشــور و محــل کار انهــا‬ ‫را بــه صــورت روزانــه‪ ،‬هفتگــی‪ ،‬ماهانــه و ســاالنه‬ ‫و میــزان اشــتغال های ایجــادی در ســطوح ملــی‪،‬‬ ‫اســتانی‪ ،‬شهرســتانی بــه تفکیــک منطقــه و دســتگاه‬ ‫مســوول نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق جدیدتریــن امــار دریافتــی از ســامانه ملــی‬ ‫رصــد اشــتغال‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــا تاریــخ ‪۲۱‬‬ ‫تیرمــاه تعــداد ‪ ۲۲۸.۱۲۸‬نفــر اشــتغال بــه تفکیــک‬ ‫اســتان های کشــور ثبــت شــده اســت کــه ایــن امــار‬ ‫از کل عملکــرد نیمــه اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬کــه مربــوط بــه‬ ‫دولــت قبــل اســت‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال جهــت ارایــه‬ ‫امــار واقعــی اشــتغال دســتگاه ها‪« ،‬برنامــه نظــام‬ ‫پایــش اشــتغال کشــور» را طراحــی کــرده اســت تــا‬ ‫صحت ســنجی و راســتی ازمایی امــار طــی ســه مرحلــه‬ ‫پیامکــی‪ ،‬تلفنــی و حضــوری انجــام شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫زمینــه تاکنــون بیــش از ‪۲۳‬هــزار طــرح اشــتغال مــورد‬ ‫نظــارت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه سیاســت گذاری و اجــرای نظام منــد‬ ‫برنامه هــای اشــتغال پایگاهــی ماننــد «مرکــز ملــی‬ ‫پایــش سیاســت ها و برنامه هــای اشــتغال کشــور»‬ ‫در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی وجــود دارد‬ ‫کــه قابلیــت پایــش و نظــارت فراگیــر بــر مجموعــه‬ ‫اقدامــات‪ ،‬نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی در سراســر‬ ‫کشــور را دارا اســت و به ســامانه های تخصصی نظام‬ ‫اطالعــات بــازار کار کشــور از جملــه ســامانه ناظــر‪،‬‬ ‫ســامانه ســانار‪ ،‬ســامانه اشــتغال ایرانیــان‪ ،‬رصــد ملــی‬ ‫اشــتغال‪ ،‬ســامانه سیاسـت های فعــال بــازار کار و ‪...‬‬ ‫متصــل اســت‪.‬‬ ‫جهت گیــری بــه ســمت امارهــای ثبتــی اشــتغال در قالب‬ ‫نظــام اطالعــات بــازار کار و ســامانه نویــن جس ـت وجوی‬ ‫شــغل و ســامانه ملــی رصــد اشــتغال‪ ،‬امــکان پایــش‬ ‫یکایــک افــراد بــر مبنــای کدملــی را نیــز فراهــم می ســازد‬ ‫کــه بــه اســانی می تــوان شــاغلین قبلــی و جابه جایی هــای‬ ‫میــان شــغلی را از ان کســر کــرد و مقادیــر خالــص را بــه‬ ‫دســت اورد و در نتیجــه عمــا امــکان چنیــن انتظاراتی را با‬ ‫شفاف ســازی برطــرف نمــود‪.‬‬ ‫مجمــوع ســال امــار اشــتغال ثبــت شــده در ســامانه‬ ‫ملــی رصــد اشــتغال و ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه‬ ‫تعــداد ‪ ۲,۰۴۲,۲۳۸‬کدملــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬پــس‬ ‫از اعمــال صحت ســنجی های میدانــی و نظارت هــای‬ ‫باالدســتی‪ ،‬امار اشــتغال نهایی در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬معادل‬ ‫‪ ۷۸۳,۵۰۹‬نفــر و در شــش ماهــه دوم ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫معــادل ‪ ۵۴۸,۴۵۶‬نفــر بــه دســت امــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫ماهیــت تمــام شــماری و ثبتــی مبنــا بــودن ایــن امــار و‬ ‫انجــام فراینــد صحت ســنجی بر ایــن اطالعــات‪ ،‬تفاوت‬ ‫انــدک بــا نمونه گیــری فصلــی قابــل پیش بینــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه در گــزارش فصلــی مرکــز امــار ایــران بــه کاهــش‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار نفــری تعــداد بیــکاران زمســتان ‪ ۱۴۰۰‬نســبت‬ ‫بــه زمســتان ‪ ،۱۳۹۹‬کاهــش نــرخ بیکاری زنــان در حدود‬ ‫‪ ۱.۶‬درصــد‪ ،‬کاهــش بیــکاری جوانــان بــه نــرخ ‪ ۲۳.۱‬و‬ ‫کاهــش شــش و نیــم (‪ )۶.۵‬درصــدی بیــکاری در بیــن‬ ‫زنــان جــوان بــازه ســنی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۴‬ســاله و کاهــش ‪۲‬‬ ‫دهــم درصــدی بیــکاران در بیــن جمعیــت ‪ ۱۸‬تــا ‪۳۵‬‬ ‫ســاله اشــاره شــده و نشــان از سیاس ـت گذاری درســت‬ ‫دولــت و حــل معضــل بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫در بهــار ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه بهــار ‪ ۱۴۰۰‬نــرخ بیــکاری‬ ‫فارغ التحصیــان دانشــگاهی از ‪ ۱۳.۴‬بــه ‪۱۳.۲‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه در دوره یــاد‬ ‫شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۲۸۲‬هــزار فرصــت شــغلی جدیــد بــرای‬ ‫دانش اموختــگان دانشــگاهی ایجــاد شــده اســت کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد از جملــه دالیــل ان در شــرایط کرونا‪،‬‬ ‫فراهــم شــدن امکانــات کار مبتنــی بــر فنــاوری در‬ ‫مشــاغل بــا ســطوح ســواد باالتــر می باشــد کــه گویــای‬ ‫توجــه ویــژه دولــت مردمــی ســیزدهم بــه بیــکاری‬ ‫فارغ التحصیــان اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کهن ترین اثر ثبت شده‬ ‫باستانشناســان بــا توجــه بــه خصوصیــات معمــاری و کاربــرد مصالــح‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه اســتفاده از ســنگ‪ ،‬تیــر و شــیوه طاقســازی و قــوس طــاق هــا و مــوارد‬ ‫دیگــر ایــن بنــا را مربــوط بــه اوایــل دوره ساســانی و ابتــدای دوره اســام تــا‬ ‫عصــر ال بویــه مــی داننــد‪.‬‬ ‫معبد اسپاخو‪،‬حکایت‬ ‫سنگ بناهای تاریخ‬ ‫سرویس تاریخ‬ ‫اســپاخوی ســنگین در کنــار جــاده اشــخانه خراســان شــمالی‬ ‫بــه جنــگل گلســتان و بــر بلنــدای تپــه ای کــه جنگلــی از ارس و‬ ‫درختــان ســوزنی بــرگ ان را احاطــه کــرده اســت‪ ،‬نــگاه خــود را بــه‬ ‫جــاده اســیایی دوختــه تــا شــاید گردشــگران‪ ،‬اندکــی راه کــج کننــد‬ ‫و بــه دیــدارش بیاینــد‪.‬‬ ‫بنــای تاریخــی اســپاخو کــه قدمــت ان بــه عهــد ساســانیان بــاز‬ ‫مــی گــردد‪ ،‬معبــد و اتشــکده ای اســت کــه در روســتای اســپاخو‬ ‫در ‪ ۶۱‬کیلومتــری جنــوب غــرب شــهر اشــخانه‪ ،‬مرکــز شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان بــه فاصلــه اندکــی از جــاده اســیایی بجنــورد‪-‬‬ ‫گــرگان قــرار دارد و یافتــه هــای تاریخــی حکایــت از ان دارد کــه‬ ‫ســنگ بنــای ایــن مــکان در دوره ساســانی گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن روســتای کهــن کــه تاکنــون ‪ ۱۴‬اثــر و بنــای تاریخــی‬ ‫در ان شناســایی شــده اســت در کنــار ایــن معبــد ســنگی روزگار‬ ‫می گذراننــد و اگــر چــه تــا قبــل از همــه گیــری کرونــا معــدودی‬ ‫از گردشــگران ایرانــی و خارجــی از ایــن بنــا دیــدن مــی کردنــد‪،‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا همــان انــدک گردشــگران نیــز بــی اعتنــا از جــاده‬ ‫می گذرنــد و اندکــی درنــگ ندارنــد تــا از ایــن معبــد کــه هــزاره هــای‬ ‫تاریــخ را پشــت ســر گذاشــته اســت‪ ،‬دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫کهن ترین اثر ثبت شده‬ ‫کارشناســان میــراث فرهنگــی بــر ایــن باورنــد کــه معبــد یــا‬ ‫اتشــکده اســپاخو کهــن تریــن اثــر ثبــت شــده در خراســان شــمالی‬ ‫اســت و ظرفیــت افزایــش شــمار گردشــگران بــا توجــه بــه محیــط‬ ‫جــذاب روســتا و مردمــان مهمــان نــواز ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگــر از بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــه ســمت این روســتا حرکت‬ ‫کنیــم پــس از عبــور از اشــخانه‪ ،‬چمــن بیــد و روســتای بــاش کالتــه و‬ ‫نرســیده بــه ربــاط قــره بیــل تابلــوی روســتای اســپاخو را مــی بینیــم و‬ ‫ای کاش ایــن تابلــو بزرگتــر و واضــح تــر بــود تــا مســافرانی کــه بــا ایــن‬ ‫منطقــه اشــنا نیســتند بــه راحتــی از کنــار ان نگذرنــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا طــرح هــادی اجــرا شــده و بــر همیــن اســاس بــا طــی‬ ‫مســیری ســنگ چیــن و زیبــا مــی تــوان از دل روســتا عبــور کــرد و‬ ‫بــه بلنــدای تپــه ای رســید کــه اســپاخو در ان ســاخته شــده اســت و‬ ‫اطــراف ان نیــز اثــاری از گورســتان‪ ،‬گرمابــه ای کهــن و بقایــای یــک‬ ‫تمــدن قدیمــی و راهــی باســتانی را نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتای ‪ ۷۵‬خانــواری مردمــی کشــاورز و دامپرونــد‬ ‫کــه مهمــان نــوازی خصیصــه بــارز ان هاســت و گردشــگران عــاوه‬ ‫بــر دیــدن ایــن بنــا و دیگــر اثــار تاریخــی روســتا از لبنیــات تــازه‬ ‫ماننــد کشــک‪ ،‬ماســت و دوغ خوشــمزه ایــن محــل بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یــک کارشــناس میــراث فرهنگــی ان چــه در نــگاه اول‬ ‫مــردم را جــذب ایــن بنــا مــی کنــد‪ ،‬نوع ســازه و مصالح متفــاوت ان و‬ ‫بــه ویــژه ســقف گنبــدی شــکل نیــم کــره مانند ان اســت کــه به نوعی‬ ‫ان را بــا گنبــد چهــار طــاق ساســانی مقایســه مــی کننــد‪.‬‬ ‫محمــد یزدانــی مــی افزایــد‪ :‬باستانشناســان بــا توجــه بــه خصوصیات‬ ‫معمــاری و کاربــرد مصالــح‪ ،‬بــه ویــژه اســتفاده از ســنگ‪ ،‬تیــر و شــیوه‬ ‫طاقســازی و قــوس طــاق هــا و مــوارد دیگــر ایــن بنــا را مربــوط بــه اوایل‬ ‫دوره ساســانی و ابتــدای دوره اســام تــا عصــر ال بویــه مــی داننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬خرابــه هــای حمــام اســپاخو نیــز در حاشــیه غربــی‬ ‫روســتا و در جنــوب بنــای کلیســا واقــع اســت کــه متاســفانه گنبد و‬ ‫پوشــش حوضخانــه ان فــرو ریختــه و ســاکنان منطقــه کــه ارزش‬ ‫و قدمــت ان را نمــی دانســتند‪ ،‬حتــی مصالــح ان را بــرای ســاخت‬ ‫و ســازهای خــود اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی می افزاید‪ :‬این حمــام در مجموع‬ ‫بســیار زیبــا بــوده و از نظــر فضــا ســازی و اجــرای پــان و کاربــرد بــه‬ ‫خصــوص بــرای گــرم کــردن فضــا از ابتــکارات جالبــی اســتفاده شــده‬ ‫اســت کــه مهــارت ســازنده ان را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫وی در مــورد وجــه تمســیه روســتا مــی گوید‪:‬کلمــه اســپاخو از واژه‬ ‫پهلــوی (هســپ)‪( ،‬اســپ) ریشــه گرفتــه کــه بــه مــرور زمان اســپ به‬ ‫اســب تغییــر یافتــه و کلمــه اســپاخو نشــان دهنــده این اســت که در‬ ‫زمــان هــای دور در ایــن محــل اســب هــای وحشــی وجود داشــتند که‬ ‫اهالــی ان هــا را رام کــرده و پــرورش مــی دادننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یزدانــی؛ ادغــام گنبــد و ایــوان در ایــن بنــا از نمــاد هــای‬ ‫معمــاری ساســانیان اســت‪.‬‬ ‫قوس گهواره ای‬ ‫ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی مــی افزایــد‪ :‬ورودی اصلــی‬ ‫ایــن بنــا بــه شــکل ایوانــی بلنــد بــا قــوس گهــواره ای ســاخته‬ ‫شــده کــه گنبــد خانــه در ســمت غــرب ان تعبیــه شــده اســت و‬ ‫در دیــوار هــای شــمالی و جنوبــی ایــن اتشــکده ‪ ۹‬طاقچــه کوچــک‬ ‫بــه شــکل مســتطیل بــا ابعــاد ‪ ۳۰‬الــی ‪ ۴۰‬ســانتی متــری قــرار دارد‬ ‫کــه قســمت فوقانــی ایــن طاقچــه هــا بــا ســه تیــر چوبــی محکــم از‬ ‫درخــت ارس پوشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ایــن اتشــکده دارای ســه ورودی و خروجــی اســت کــه‬ ‫تاریخ شناســان ان را نشــانگر پیام زرتشــتیان یعنی گفتار نیک‪ ،‬کردار‬ ‫نیــک و پنــدار نیــک مــی داننــد و از انجــا کــه ایــن معبــد دارای اتشــدان‬ ‫و حفــره هایــی در ســقف بــرای خــروج دود اســت ؛احتمــال اینکــه ایــن‬ ‫معبد توســط زرتشــتیان ســاخته شــده باشــد‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گورســتان اطــراف ایــن بنــا خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫شــکل دفــن و مقبــره ســازی بــا نحــوه تدفیــن مســمانان متفــاوت‬ ‫اســت و قبرهــا بــه صــورت خانوادگــی درکنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه‬ ‫اند‪،‬کــه نشــان مــی دهــد اقــوام خاصــی از زرتشــتیان در ایــن‬ ‫مناطــق زیســت مــی کردنــد و ایــن بنــا مربــوط بــه ان هــا اســت‪.‬‬ ‫طرح توسعه‬ ‫روســتای اســپاخو بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه دارد از جملــه قرار‬ ‫گرفتــن در مســیر گردشــگری شــمال بــه خراســان رضــوی‪ ،‬سرســبزی‬ ‫و زیبایــی روســتا و اجــرای طــرح هــادی و از همــه مهمتر قرار داشــتن‬ ‫بنــای معبــد تاریخــی اســپاخو مــی توانــد بــه مــکان مناســبی بــرای‬ ‫فعالیــت هــای گردشــگری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در مــورد بنــای تاریخــی اســپاخو‬ ‫مــی گویــد‪ :‬مرمــت ایــن بنــا ســال ‪ ۸۰‬اغــاز شــد و بــا توجــه بــه دو‬ ‫تکــه شــدن بنــا‪ ،‬پُشــته هایــی بــرای نگهــداری بنــا تعبیــه و همچنیــن‬ ‫قســمت هایــی از بنــا بندکِشــی شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بنــای تاریخــی اســپاخو در ســال ‪ ۱۳۴۵‬توســط یــک‬ ‫تیم باستان شناسی به سرپرستی عـــزت الله نگـــهبان که مشـــغول‬ ‫بـــررسی محوطه هــا و اثــار شــمال خراســان بودنــد‪ ،‬شناســایی و بــه‬ ‫شــماره ‪ ۱۵۷۹‬در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬در روســتای اســپاخو تاکنــون ‪ ۱۴‬اثــر و‬ ‫محوطــه تاریخــی شــامل اتشــکده اســپاخو‪ ،‬قلعــه شــهر ســوخته‪،‬‬ ‫معــدن تاریخــی‪ ،‬ســاختار هــای ارامگاهی‪ ،‬قلعه ساســانی‪ ،‬محوطه‬ ‫باســتانی اســپاخو‪ ،‬حمــام‪ ،‬راه قدیمــی‪ ،‬محوطــه ساســانی‪ ،‬رشــته‬ ‫قنــات قدیمــی‪ ،‬محوطــه اســامی و محوطــه چشــمه علــی اصغــر‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ ،‬امــا مهمتریــن و شــاخص تریــن اثــر ایــن‬ ‫مجموعــه بنــای تاریخــی‪ ،‬اســپاخو اســت کــه بــر روی تپــه ای بلنــد در‬ ‫جنــوب روســتای امــروزی اســپاخو قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬طــرح توســعه ایــن بنــای تاریخــی بــا هــدف‬ ‫جــذب گردشــگر و بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص ایــن روســتا‬ ‫کــه در محــور تــردد مســافران زیــادی قــرار دارد در حــال تدویــن‬ ‫اســت و جــذب ســرمایه گذار و ایجــاد تاسیســات خدماتــی مــورد‬ ‫نیــاز گردشــگران شــامل ســرویس بهداشــتی‪ ،‬پارکینــگ‪ ،‬مســیر‬ ‫دسترســی مناســب بــه بنــا‪ ،‬خدمــات پذیرایــی و اقامتــی ازجملــه‬ ‫محورهــای طــرح توســعه در ایــن بنــا اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان بــه مرکزیــت شــهر اشــخانه در‬ ‫شــمال غربــی اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده و از شــمال و‬ ‫شــرق بــه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬از جنــوب بــه شهرســتان جاجــرم‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــه اســتان گلســتان محــدود می شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۱۳‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۲۵‬اثــر تاریخــی‪۵۳ ،‬‬ ‫اثــر طبیعــی‪ ۱۰۹ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۶‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫نقش ویژه زیبایی شناسی‬ ‫در خاطره نویسی دفاع مقدس‬ ‫رییــس ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفــاع مقــدس کشــور گفــت‪ :‬زیبایــی شناســی نقــش برجســته و‬ ‫جایــگاه ویــژه ای در خاطــره نویســی دفــاع مقــدس دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار عبــاس بایرامــی در هجدهمیــن نشســت تخصصــی منطقـه ای‬ ‫خاطــره دفــاع مقــدس در ســالن اجتماعــات اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای اســتان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬زیبایــی شناســی در خاطــره نویســی دفــاع مقــدس گنجینــه هــای عظیــم و صندوقچــه هــای‬ ‫اســراری را شــکوفا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر بــه یقیــن مخاطــب شناســی بســیار مهــم و ضــروری در تولیــدات‬ ‫اساســی بــا موضوعــات تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای خاطــره ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفــاع مقــدس کشــور در ایــن نشســت گفــت‪ :‬انتشــار‬ ‫حداکثــری خاطــرات دفــاع مقــدس بــرای جوانــان و نوجوانــان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫محســن شــاهرضایی افــزود‪ :‬نســل جــوان و نوجــوان‪ ،‬بــه یقیــن از اخبــار انالیــن جهــان تاثیــر پذیرفتــه‬ ‫کــه در کنــار فوایــد‪ ،‬افت هــای بســیاری هــم دارد چــرا کــه باورپذیــری ســریع ایــن اخبــار توســط نســل‬ ‫جــوان اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬خاطــرات دفــاع بایــد بــه شــکلی زیبــا بــرای نســل جــوان مطــرح و بازگــو شــود تــا‬ ‫جوانــان بــه منابــع غنــی دفــاع مقــدس دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬نیروهــای‬ ‫عمــده شــرکت کننــده در دفــاع مقــدس از ایــن اســتان لشــکر ‪ ۳۰‬پیــاده گــرگان‪ ،‬لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا و‬ ‫جهــاد ســازندگی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا کاظمــی افــزود‪ :‬امــار شــهدای ایــن اســتان ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۵۱‬نفــر‪ ،‬جانبــازان ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۳۱‬نفــر‪ ،‬ازادگان هــزار و ‪ ،۱۷۸‬رزمنــدگان ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‪ ،‬شــهدای مدافــع حــرم ‪ ۱۹‬نفــر‪ ،‬شــهدای‬ ‫مفقودالجســد ‪ ۲۲۰‬نفــر‪ ،‬شــهدای زن ‪ ۳۶‬نفــر‪ ،‬شــهدای منــا ‪ ۴۹‬نفــر‪ ،‬شــهدای روحانــی و دانشــجو ‪۱۳۱‬‬ ‫نفــر‪ ،‬شــهدای اهــل ســنت ‪ ۵۲۰‬نفــر و شــهدای کلیمــی یــک نفــر بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پلمب ‪ ۶‬کارگاه ساختمانی متخلف‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۶ :‬کارگاه ســاختمانی در ایــن اســتان بــه علــت رفتارهــای غیــر ایمــن و‬ ‫خطاهــای انســانی پلمــب شــد‪.‬‬ ‫قربــان نباتیــان اظهــار داشــت‪ :‬بازرسـی های انجــام شــده از کارگاه هــای مشــمول قانــون کار منجــر بــه ابــاغ ‪ ۷۰۰‬مــورد اخطــار و گــزارش رفــع نقــص شــد‬ ‫کــه ‪ ۱۶‬کارگاه بــه دلیــل توجــه نکــردن بــه نــکات ایمنــی بــه مراجــع قضایــی خراســان شــمالی معرفــی و در نهایــت منجــر بــه پلمــب ‪ ۶‬کارگاه ســاختمانی شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫روش های نفوذ بدافزارها‬ ‫و عوامل مخرب به سیستم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫پوشش ‪ ۶۳‬درصدی‬ ‫کارتخوان های هوشمند‬ ‫خریدهــای کس ـب وکارها و نهادهــای بــزرگ و خریدهــای‬ ‫حجیــم کــه اصطالحــا ًناظــر بــه یــک نهــاد یــا مجموع ـه ای‬ ‫اســت‪ ،‬صرفــا ًبــا ثبــت اطالعــات ان نهــاد یــا کسـب وکارها‪،‬‬ ‫اطالعــات فــرد خریــداری کــه بــه نمایندگــی از انهــا‬ ‫می خواهــد خریــد را انجــام بدهــد‪ ،‬تراکنش هــای خریــدش‬ ‫تبدیــل بــه تراکنش هــای متعــارف می شــود و جــزو عملکــرد‬ ‫نانــوا هــم محاســبه خواهــد شــد؛ امــا اگــر ایــن کار را‬ ‫انجــام ندهــد‪ ،‬عملکــرد خریــدش جــزو عملکــرد خروجــی‬ ‫نانــوا محســوب نمی شــود و از تخفیف هــای بعــدی دچــار‬ ‫مشــکل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشاور وزیر اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫محدودیت در خرید‬ ‫و افزایش قیمت نان‬ ‫نداریم‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت و یــا هــر گونــه‬ ‫محدودیتــی بــرای خریــد مــردم در طــرح هوشمندســازی یارانه نان‪،‬‬ ‫نخواهیــم داشــت و حتــی ابــزار خاصــی تحــت عنــوان کارت نــان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪،‬‬ ‫«محمد جالل» درباره اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی سازی‬ ‫یارانــه نــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یارانــه ارد و نــان یــک تفــاوت ماهــوی بــا‬ ‫یارانــه ســایر کاالهــای اساســی و حتــی حامل هــای انــرژی دارد و‬ ‫اینکــه وقتــی یارانــه را بــه خــود کاال اختصــاص می دهیــم‪ ،‬کســانی‬ ‫از یارانــه بیشــتر منتفــع می شــوند کــه بیشــتر مصــرف می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫در ســایر کاالهــا و حتــی حامل هــای انــرژی‪ ،‬افــراد پرمصرف مــان‪،‬‬ ‫بیشــتر افــراد متمکن هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در موضــوع نــان‪ ،‬پرمصرف هــا‪ ،‬افــراد و خانواده هایی‬ ‫هســتند کــه تمکــن مالــی پایین تــری دارنــد و بــه دلیــل اینکــه‬ ‫امــکان تامیــن کاالهــای مصرفــی دیگــر را ندارنــد‪ ،‬نــان بیشــتری‬ ‫مصــرف می کننــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه واقعــا ًنــان بــه مصــرف‬ ‫ایــن خانوارهــا برســد‪.‬‬ ‫جلوگیری از انحراف مصارف گندم‪ ،‬ارد و نان‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد‪ ،‬هــدف اصلــی طــرح مدیریــت هوشــمند‬ ‫یارانــه ارد و نــان یــا بــه اختصــار (مهیــا) را جلوگیــری انحــراف از‬ ‫مصــارف گنــدم و ارد و نــان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در ســمت مــردم اتفــاق ویــژه ای را مشــاهده‬ ‫نخواهیــم کــرد؛ یعنــی نــه افزایــش قیمــت نــان و نــه محدودیــت‬ ‫خریــد نــان توســط مــردم را خواهیــم داشــت و نه حتــی ابزار خاصی‬ ‫تحــت عنــوان کارت نــان یــا چیــزی شــبیه ایــن بــرای مــردم وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه مــردم بــا کارت بانکــی خودشــان از هــر‬ ‫بانکــی کــه باشــد‪ ،‬مطابــق ســابق خریــد نــان را بــا همــان نرخ ســابق‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫عملکرد نانوا قابل ارزیابی می شود‬ ‫جــال ادامــه داد‪ :‬فقــط از ســمت کارتخوان هــای هوشــمند‪،‬‬ ‫یــا بســتر پرداخــت هوشــمندی کــه بــه ایــن ســامانه متصــل‬ ‫اســت‪ ،‬تغییــر اتفــاق می افتــد و عملکــرد نانــوا ســنجیده شــده و‬ ‫قابــل ارزیابــی می شــود‪ ،‬بــا ایــن رویکــرد بحــث مــا ایــن اســت کــه‬ ‫دسترســی بــه ارد یارانـه ای یــا یارانــه ارد‪ ،‬منــوط بــه میــزان عملکــرد‬ ‫فــروش نــان بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قبــا ًایــن تخفیــف بــا رایزنــی و چانه زنــی اتفــاق‬ ‫می افتــاد‪ ،‬یعنــی یــک ســهمیه ارد مشــخصی بــه نانــوا داده‬ ‫می شــد ولــی اینکــه بــرای ان عملکــردی وجــود دارد یــا خیــر‪ ،‬دیگــر‬ ‫بررســی نمی شــد؛ یعنــی مــا نمی توانســتیم خروجــی را بســنجیم‪،‬‬ ‫ایــن زیرســاخت در فــاز نخســت خــودش کــه بحــث اســتقرار‬ ‫ســامانه های پرداخــت هوشــمند اســت‪ ،‬ســنجش عملکــرد نانوایان‬ ‫را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬ســهمیه ارد بــرای نانوایــان متعهــد و‬ ‫درســتکار و توانمنــد در ایــن طــرح به تدریــج برداشــته می شــود و‬ ‫هزینــه بــاالی اجــاره نانوایــی کــه ناشــی از ســهمیه ارد بــوده اســت‪،‬‬ ‫بــه ارامــی کاهــش پیــدا می کنــد و همچنیــن هزینــه مجــوز بــه مرور‬ ‫کاهــش می یابــد و بــه ســمت صفــر حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬بنابرایــن در نهایــت هزینــه تولیــد نــان بــرای‬ ‫ایــن نانوایــان کاهــش خواهــد یافــت و از ســوی دیگــر افــرادی کــه‬ ‫بیشــتر بــا انگیــزه عرضــه خــارج از شــبکه ارد و سوءاســتفاده از ارد‬ ‫ارزان‪ ،‬کسـب وکار خــود را فعــال کــرده بودنــد و مجــوز گرفتــه بودند‪،‬‬ ‫موضوعیــت کار برایشــان از دســت مـی رود‪ ،‬چراکــه در ایــن طرح به‬ ‫انــان یــا ارد یارانـه ای مبتنــی بــر عملکــرد ثبــت شــده در ایــن ســامانه‬ ‫اختصــاص می یابــد یــا ارد و گنــدم ازادســازی می شــود و اگــر‬ ‫شــرایط فراهم شــود و در یک اســتان ازمایش شــود‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫نــرخ ازاد بــا نــرخ فــروش نــان‪ ،‬یــا همــان قیمــت تمــام شــده نــان بــه‬ ‫حســاب انــان واریــز می شــود‪.‬‬ ‫جــال بیــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا دو رویکــرد در فــاز دوم خــود‬ ‫پیگیــری خواهــد شــد؛ یــا ارد یارانـه ای مبتنی بر عملکــرد اختصاص‬ ‫می یابــد یــا ارد و گنــدم بــه نــرخ ازاد تغییــر قیمــت می یابــد و بــه‬ ‫ازای عملکــرد‪ ،‬مابه التفــاوت ان بــه نانــوا پرداخــت می شــود‪ ،‬ولــی‬ ‫از ســمت مــردم هیــچ تغییــری نداریــم و هیــچ جهــش قیمتــی یــا‬ ‫هزینــه ای بــه مــردم وارد نمی شــود‪.‬‬ ‫استفاده از مفهوم الگوی متعارف‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از ســمت مــردم اصــوال ًمــا محدودیــت یا مفهومی‬ ‫تحــت عنــوان ســهمیه نــان نداریــم‪ ،‬وقتــی می گوییــم ســهمیه‪،‬‬ ‫یعنــی یــک قیمــت نــان اصطالحــا ًترجیحــی و یــک قیمــت ازاد نــان‬ ‫داریــم و کال ًرویکــرد طــرح‪ ،‬رویکــرد مدیریــت داده محــور اســت‪.‬‬ ‫یعنــی مــا ســمت نانــوا در بیشــتر اوقــات و گاهــی از ســمت مــردم یا‬ ‫خریــداران‪ ،‬ممکــن اســت تراکنش هــای غیرمتعــارف داشــته باشــند‬ ‫کــه در اینجــا از مفهــوم الگــوی متعــارف اســتفاده کردیم و میانگین‬ ‫رفتــاری فــروش یــا خریــد نــان در بیــن نانوایــان و مشــتریان در‬ ‫هــر منطقــه‪ ،‬ســنجیده می شــود چــون در هــر منطقــه یــک الگــوی‬ ‫رفتــاری متفــاوت داریــم‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬مــا از همــان میانگیــن عملکــرد‬ ‫نانوایــان یــا میانگیــن عملکــرد خریــداران‪ ،‬الگــوی متوســط را‬ ‫اســتخراج می کنیــم و فعالیــت کــردن حوالــی ایــن الگــو را متعــارف‬ ‫می دانیــم؛ امــا فاصلــه گرفتــن از ایــن الگو قاعدتا ًمتعــارف نخواهد‬ ‫بــود‪ ،‬یعنــی نانوایــی کــه احیانــا ًبخواهــد تقلــب کنــد و بــا یــک کارت‬ ‫چنــد بــار تراکنــش خریــد بزنــد یــا بیــش از حــد تراکنش هــای‬ ‫غیرواقعــی در کارتخــوان داشــته باشــد‪ ،‬بــا یــک تحلیل داده ســاده‪،‬‬ ‫اســتخراج می شــود و تراکنش هــای غیرمعمــول از مابه التفاوتــی‬ ‫کــه قــرار اســت بــه وی پرداخــت شــود یــا ارد یارانـه ای کــه قرار اســت‬ ‫مابه التفــاوت ان بــه نانــوا پرداخــت شــود‪ ،‬حــذف خواهــد شــد و‬ ‫همچنیــن بــرای نانــوا رتبــه اعتبــاری در نظــر گرفتــه می شــود کــه‬ ‫ب ـه ازای هــر بــار ارتــکاب روش هــای متقلبانــه‪ ،‬رتبــه اعتبــاری نانــوا‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی یــاداوری کــرد‪ :‬ایــن روش باعــث می شــود کــه ضریــب تخفیــف‬ ‫بازپرداخــت یــا تخفیــف مابه التفــاوت ارد یاران ـه ای کاهــش یابــد و‬ ‫مدت هــا طــول بکشــد کــه نانــوا بتوانــد رتبــه اعتبــاری اش را ترمیــم‬ ‫کنــد؛ لــذا بــا یــک الگــوی بازدارنــده غیرقضایــی ترجیــح می دهیــم‬ ‫کــه موضــوع حل وفصــل شــود و نانوایــی کــه زحمتکــش اســت و‬ ‫می خواهــد مفصــل روی ایــن حــوزه کار کنــد و قبــا ًمحدودیــت‬ ‫ســهمیه ارد داشــت و یا نمی توانســت از یک حجمی بیشــتر تولید‬ ‫کنــد‪ ،‬در ایــن طــرح دیگــر ان محدودیت هــا به صــورت خــودکار‬ ‫برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫جــال ادامــه داد‪ :‬از ان طــرف یــک عــده ای کــه صرفــا ًبــه دنبــال‬ ‫ســهمیه هســتند‪ ،‬موضوعیــت ادامــه کسب وکارشــان از بیــن‬ ‫مـی رود و خــود بــه خــود مجبورنــد یــا تغییــر شــیوه دهنــد و یــا واقعــا ً‬ ‫بــه فکــر تولیــد نــان بــرای کســب ســود باشــند و یــا اینکــه کال ًایــن‬ ‫کس ـب وکار را رهــا کننــد‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۶۳‬درصدی کارتخوان های هوشمند در کشور‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــراورد صرفه جویــی ‪ ۱.۵‬میلیــارد یورویــی ســاالنه‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫بــا اجــرای ایــن طــرح تشــریح کــرد‪ :‬براوردهای بیشــتر از ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫یــورو هــم از محــل ذخیــره گنــدم و ارد صرفه جویــی بــا ایــن طــرح‬ ‫خواهیم داشــت که این از طریق بررســی داده هایی که از ســامانه‬ ‫بــه دســت می ایــد‪ ،‬مشــخص شــده اســت‪ ،‬بــا گذشــت حــدود ‪۵۵‬‬ ‫روز از ایــن طــرح‪ ،‬مــا از نظــر تعــداد کارتخــوان بیــش از ‪ ۶۳‬درصــد‬ ‫از کل کشــور را پوشــش داده ایــم و از نظــر تعــداد تراکنش هــای‬ ‫فــروش نــان نانوایی هــا بیــش از ‪ ۸۹‬درصــد نانوایی هــای کشــور را‬ ‫پوشــش داده ایــم‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬قبــل از شــروع طــرح‪ ،‬روزانــه چیــزی‬ ‫حــدود هفــت میلیــون تراکنــش فــروش نــان در کارتخوان هــای‬ ‫نانوایی هــای سراســر کشــور داشــتیم کــه مبتنــی بــر امارهــای بانــک‬ ‫مرکــزی اســت و االن بیــش از ‪ ۶‬میلیــون تراکنــش را روزانــه در‬ ‫ســامانه مشــاهده می کنیــم و تخمین هــای اولیــه نشــان می دهــد‬ ‫کــه ایــن مبنــای ‪ ۳۰‬درصــد انحــراف‪ ،‬تخمیــن رو بــه باالیــی نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه یــک تخمیــن معمولــی و شــاید هــم رو بــه پاییــن باشــد و‬ ‫عــدد جلوگیــری از انحرافــات و تقلب هــا و سوءاســتفاده ها شــاید‬ ‫بزرگ تــر از ایــن هــم باشــد؛ ولــی اجمــاال ًبــرای طــرح موضــوع همان‬ ‫‪ ۳۰‬درصد انحراف عددی اســت که روی ان اطمینان حاصل شــده‬ ‫اســت کــه وجــود دارد و امیدواریــم کــه ایــن طــرح بتوانــد تــا حــد‬ ‫بســیار زیــادی از ایــن انحرافــات را بــدون ایجــاد تنــش قیمتــی یــا‬ ‫محدودیتــی در خریــد بــرای خریدهــای متعــارف‪ ،‬مدیریــت بکنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن توضیــح داد‪ :‬خریدهــای کس ـب وکارها و نهادهــای‬ ‫بــزرگ و خریدهــای حجیــم کــه اصطالحــا ً ناظــر بــه یــک نهــاد‬ ‫یــا مجموعــه ای اســت‪ ،‬صرفــا ً بــا ثبــت اطالعــات ان نهــاد یــا‬ ‫کس ـب وکارها‪ ،‬اطالعــات فــرد خریــداری کــه بــه نمایندگــی از انهــا‬ ‫می خواهــد خریــد را انجــام بدهــد‪ ،‬تراکنش هــای خریــدش تبدیــل‬ ‫بــه تراکنش هــای متعــارف می شــود و جــزو عملکــرد نانــوا هــم‬ ‫محاســبه خواهــد شــد؛ امــا اگــر ایــن کار را انجــام ندهــد‪ ،‬عملکــرد‬ ‫خریــدش جــزو عملکــرد خروجــی نانــوا محســوب نمی شــود و از‬ ‫تخفیف هــای بعــدی دچــار مشــکل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۱۵‬درصــد مــازاد عملکــرد فــروش کارتخوان هــای‬ ‫هوشــمند بــا نانوایــان‬ ‫جــال دربــاره نرخ هــای اعــام شــده از ســوی اتحادیــه عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬اینهــا همــان نــرخ ســال گذشــته اســت و هیــچ تغییــری نکــرده‬ ‫اســت‪ ،‬مبنــای عمــل مطابــق همــان قانــون مجلس و هــم نرخ های‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت و چــون ایــن نرخ هــا تغییــر نمی کنــد‪ ،‬نانوایانــی‬ ‫کــه فعالیــت می کننــد‪ ،‬فعــا ً بعــد از نصــب کارتخوان هــای‬ ‫هوشــمند و مبتنــی بــر عملکردشــان ‪ ۱۵‬درصــد مــازاد پرداخــت بــه‬ ‫انهــا در پایــان هــر روز پرداخــت می شــود و پیگیــر هســتیم کــه ایــن‬ ‫عــدد افزایــش یابــد تــا نانوایــان بتواننــد افزایــش هزینه هــای اجــاره‬ ‫و دســتمزد خودشــان را پوشــش بدهنــد و بتوانیــم از کســی کــه‬ ‫فعالیــت درســت و ســالم انجــام می دهــد بــه قــدر کفایــت حمایــت‬ ‫کنیــم تــا کسـب وکارش ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬از ســمت مــردم هــم زیرســاخت مشــارکت بــرای‬ ‫رتبه بنــدی نانوایــان و اخــذ نظــر مــردم راجــع به کیفیت و مقــدار نان‬ ‫بــرای هــر نانوایــی اعــم از کم فروشــی و احیانــا ًگــزارش دادن برخــی‬ ‫تقلب هــا و ‪ ...‬بــا اســتفاده از ظرفیــت مــردم هــم پیش بینی هایــی‬ ‫انجــام شــده اســت کــه در اینــده بــه ان پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد‬ ‫ایــن مقــام مســوول متذکــر شــد‪ :‬مجــددا ًتاکیــد می کنــم کــه در‬ ‫راهــکار طــرح پیشــنهادی مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد و نــان که از‬ ‫ســمت وزارت اقتصــاد مدیریــت می شــود و وزارتخانه هــای کشــور‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬رفــاه و ‪ ...‬همــکاری بســیار خــوب و نزدیکــی داشــتند و‬ ‫مســئوالن اســتانی هــم همراهــی و دقــت نظــر باالیــی داشــتند‪ ،‬کار‬ ‫بــه خوبــی پیگیــری شــد‪ ،‬امــا حتمــا ًنواقصــی در کار وجــود دارد کــه‬ ‫در طــول زمــان رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مــردم هــم کــه صبــوری بــه خــرج می دهنــد‬ ‫تشــکر و تاکیــد می کنیــم کــه در ایــن طرح هیچ گونــه افزایش قیمتی‬ ‫در حــوزه نــان ســنتی را بــه دنبــال نخواهــد داشــت و محدودیت هــای‬ ‫خریــد هــم وجــود نخواهــد داشــت و ابزار جدیدی تحت عنــوان کارت‬ ‫نــان و ‪ ...‬هــم یــک شــایعه و گمانه زنــی رســانه ای بــوده و صحــت‬ ‫نــدارد و مــردم بــا هــر کارت بانکــی کــه نــزد خودشــان اســت می تواننــد‬ ‫خریــد خودشــان را انجــام دهنــد و هیچ گونــه تغییــری از طریــق‬ ‫کارتخوان هــای جدیــد نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫شــاید همیشــه برای شــما ســوال بوده که بدافزارها راه خود‬ ‫را از چــه طریقــی بــه سیســتم مــا پیــدا می کنند؟مخصوصــا‬ ‫اگــه همیشــه نگــران امنیــت سیســتم تان هســتید!! در ادامــه‬ ‫چنــد نمونــه از مرســوم ترین روش هــای نفــوذ بدافزارهــا و‬ ‫عوامــل مخــرب را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫بخــش بزرگــی از امنیــت‪ ،‬شــناخت تهدیــدات مختلــف‬ ‫می باشــد و انجــام اقدامــات امنیتــی در مقابــل ایــن‬ ‫تهدیــدات‪ ،‬از نظــر اهمیــت در رتبــه بعــدی قــرار دارد! بــه‬ ‫نظــر شــما بدافزارهــا و عوامــل مخــرب دیگــر از چــه طریقــی‬ ‫می تواننــد راه خودشــان را بــه سیســتم ها و شــبکه های‬ ‫مــا پیــدا کننــد؟؟ فکــر می کنینــد افزایــش اگاهــی تــا چــه‬ ‫حــد در حفــظ امنیــت ســایبری بــه مــا کمــک می کنــد؟؟‬ ‫مرسوم ترین راههای نفوذ بدافزاز عبارتند از‪:‬‬ ‫‪.1‬دانلــود فایل هــای مخــرب از طریــق ایمیــل‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و وب ســایت های مخــرب‬ ‫رایــج تریــن روش هکرهــا بــرای انتشــار بــاج افــزار از‬ ‫طریــق ایمیل هــای فیشــینگ اســت‪ .‬هکرهــا از ایمیل هــای‬ ‫فیشــینگ بــا دقــت ســاخته شــده اســتفاده می کننــد تــا‬ ‫قربانــی را فریــب دهنــد تــا یــک پیوســت را بــاز کنــد یــا روی‬ ‫پیونــدی کــه حــاوی یــک فایــل مخــرب اســت کلیــک کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فایــل می توانــد در قالب هــای مختلفــی از جملــه‬ ‫‪ ،PDF‬فایــل ‪ ،ZIP‬ســند ‪ Word‬یــا جــاوا اســکریپت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه مهاجــم امــکان می دهــد اســکریپتی را اجــرا کنــد‬ ‫کــه یــک فایــل اجرایــی مخــرب (‪ )EXE‬را از یــک وب ســرور‬ ‫خارجــی دانلــود و اجــرا می کنــد‪ EXE .‬شــامل توابــع الزم‬ ‫بــرای رمزگــذاری داده هــا در دســتگاه قربانــی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬پروتکل دسکتاپ از راه دور‬ ‫مکانیســم بســیار محبوبــی کــه قربانیــان از طریــق ان‬ ‫الــوده می شــوند از طریــق پروتــکل دســکتاپ از راه دور‬ ‫(‪ )RDP‬اســت‪ .‬همانطــور کــه از نــام ان پیداســت‪ ،‬پروتــکل‬ ‫دســکتاپ از راه دور ایجــاد شــد تــا مدیــران فنــاوری‬ ‫اطالعــات بتواننــد بــه طــور ایمــن بــه دســتگاه کاربــر از راه‬ ‫دور دسترســی داشــته باشــند تــا ان را پیکربنــدی کننــد‬ ‫یــا بــه ســادگی از دســتگاه اســتفاده کننــد‪ RDP .‬معمــوال ً‬ ‫روی پــورت ‪ 3389‬اجــرا می شــود‪ .‬در حالــی کــه بــاز کــردن‬ ‫درهــا بــه روی یــک وســیله بــرای اســتفاده مشــروع مزایــای‬ ‫زیــادی دارد‪ ،‬همچنیــن فرصتــی را بــرای یــک بازیگــر بــد‬ ‫بــرای اســتفاده نامشــروع از ان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬دانلودهای درایو از یک وب سایت در معرض خطر‬ ‫یکــی دیگــر از مســیرهای ورودی کــه مهاجمــان بــرای ارائــه‬ ‫باج افــزار اســتفاده می کننــد‪ ،‬از طریــق چیــزی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان بارگیــری درایــو شــناخته می شــود‪ .‬اینهــا دانلودهــای‬ ‫مخربــی هســتند کــه بــدون اطالع کاربــر هنگام بازدیــد از یک‬ ‫وب ســایت در معــرض خطــر رخ می دهنــد‪.‬‬ ‫ســپس از ایــن اســیب پذیری ها بــرای جاســازی کدهــای‬ ‫مخــرب در یــک وب ســایت یــا بــرای هدایــت قربانــی بــه‬ ‫ســایت دیگــری کــه تحــت کنتــرل خــود هســتند‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬کــه میزبــان نرم افــزاری بــه نــام کیت هــای‬ ‫بهره بــرداری اســت‪ .‬کیت هــای اکســپلویت بــه هکرهــا ایــن‬ ‫امــکان را می دهنــد کــه دســتگاه بازدیدکننــده را به طــور‬ ‫بی صــدا بــرای نقــاط ضعــف خــاص ان اســکن کننــد و در‬ ‫صــورت یافتــن‪ ،‬کــد را در پس زمینــه بــدون کلیــک کاربــر‬ ‫روی چیــزی اجــرا کننــد‪ .‬پــس از ان کاربــر نــااگاه ناگهــان‬ ‫بــا یــک یادداشــت بــاج مواجــه می شــود کــه بــه ان هــا از‬ ‫الودگــی هشــدار می دهــد و درخواســت پرداخــت بــرای‬ ‫فایل هــای برگشــتی می کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ممکــن اســت ایــن چیــزی شــبیه چیــزی‬ ‫باشــد کــه فقــط در ســایت های کوچــک و تحــت رادار بــا‬ ‫ان مواجــه می شــویم‪ ،‬دانلودهــای درایــو در واقــع بــه‬ ‫وب ســایت های مبهــم محــدود نمی شــوند‪ .‬ان هــا بــرای‬ ‫برخــی از محبوب تریــن ســایت های جهــان از جملــه‬ ‫نیویــورک تایمــز‪ ،‬بی بی ســی و ‪ NFL‬اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫همــه اینهــا در یــک کمپیــن باج افــزار از طریــق تبلیغــات‬ ‫ربــوده شــده‪ ،‬هــدف قــرار گرفتنــد‪ .‬باج افــزار محبوبــی کــه‬ ‫از قربانیــان از طریــق بارگیری هــای درایــو ســوء اســتفاده‬ ‫می کنــد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪CryptoWall‬‬ ‫‪PrincessLocker‬‬ ‫‪CryptoXXX‬‬ ‫‪ USB .4‬و رسانه قابل جابجایی‬ ‫راه دیگــری کــه بــاج افــزار بــرای نفــوذ بــه محیــط اســتفاده‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬از طریــق یــک دســتگاه ‪ USB‬اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2016‬پلیــس اســترالیا در مــورد درایوهــای ‪ USB‬حــاوی‬ ‫نرم افزارهــای مخــرب کــه در صندوق هــای پســتی ظاهــر‬ ‫می شــوند‪ ،‬هشــداری بــه شــهروندان صــادر کــرد در ایــن نــوع‬ ‫حملــه بــاج افزارهــا درایوهــای ‪ USB‬بــه عنــوان یــک برنامــه‬ ‫تبلیغاتــی ‪ Netflix‬ظاهــر شــدند‪ ،‬ســپس یــک بــار باج افــزار‬ ‫مســتقر شــده را روی رایانــه کاربــر ناشــناس بــاز کردنــد و از‬ ‫ایــن طریــق اقــدام بــه باج گیــری از قربانیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫از دیگــرراه هــا بــرای نفــوذ بدافــزار بــه سیســتم بــه مــوارد‬ ‫زیــر مــی تــوان اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ اسیب پذیری های سیستم عامل ها و اپلیکیشن ها‬‫ حمالت مهندسی اجتماعی و فریب کاربر‬‫ هایجــک شــدن و کنتــرل دســتگاه های هوشــمند و‬‫‪ IOT‬و توســط هکــر‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫باید ایده های ورزشی دانش‬ ‫بنیان تجاری سازی شود‬ ‫ضروری توجه به جایگاه‬ ‫دهیاری در توسعه‬ ‫روستاها الزامی است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه برخــی از‬ ‫مســووالن و کارکنــان در ادارات بــا جایــگاه دهیاریهــا‬ ‫اشــنا نیســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬توجــه بــه نقــش و اهمیــت‬ ‫کاربــردی دهیــاران ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نژاد‬ ‫در همایــش بزرگداشــت ســالروز تاســیس دهیاری هــا‬ ‫در تــاالر داریــوش بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬مدیــران‬ ‫مکلــف بــه پاســخگویی بــه نیازهــای روســتاها هســتند‬ ‫و بــرای ایــن امــر بایــد از جایــگاه و نقــش دهیــاری هــا‬ ‫اطــاع کافــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مهــم بــودن نقــش دهیــاران در توســعه‬ ‫و ابادانــی روســتاها افــزود‪ :‬رشــد‪ ،‬توســعه و پیشــرفت‬ ‫روســتاها بــا برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات دهیــاران رقــم مــی‬ ‫خــورد از ایــن رو دهیــاران بــه عنــوان نهــاد کوچــک امــا بــا بــا‬ ‫گســتردگی زیــاد‪ ،‬اهــداف نظــام اســامی را پیــش مــی برنــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬روســتا عرصــه تولیــد و‬ ‫فعالیــت اســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد انگیــزه مــردم بــرای‬ ‫مانــدن در روســتا بیشــتر شــود و رغبــت بــرای فعالیــت‬ ‫و تولیــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــی توجهــی بــه توســعه روســتا‪ ،‬ســبب‬ ‫مهاجــرت زیــاد بــه حاشــیه شــهرها مــی شــود کــه ایــن‬ ‫پدیــده منشــا بســیاری از مشــکالت اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬دهیــاران‬ ‫بــرای خدمــات رســانی بهتــر در روســتاها بایــد بــا‬ ‫قوانیــن اشــنا باشــند و دانــش خــود را ارتقــاء دهنــد‬ ‫و بــا بهــره منــدی از ظرفیــت قانــون نقــش مهمــی در‬ ‫توســعه و عمــران روســتاها ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفـه ای گلســتان گفــت‪ :‬ایده هــا‪ ،‬دســت افریده هــا و اثــار دانــش بنیــان‬ ‫ورزشــی در راســتای توســعه و تقویــت حمایــت از فعــاالن ایــن بخــش بایــد تجاری ســازی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬منصــور غفــاری در اییــن اختتامیــه جشــنواره ملــی جایــزه صنعــت ورزش‬ ‫افــزود‪ :‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای در تجــاری ســازی ایده هــا بیــن مراکــز دانشــگاهی کشــور در رده هــای‬ ‫بــاال قــرار دارد و تــاش می کنــد راه اســتفاده از ایــن ایده هــا در بخــش صنعــت را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اســتان گلســتان در ســوارکاری‪ ،‬بســکتبال‪ ،‬والیبــال کبــدی و حتــی فوتبــال جــز‬ ‫بهتریــن هــای کشــور اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن مهــم انتظــار مــی رود دومیــن جشــنواره ملــی‬ ‫جایــزه صنعــت ورزش در گلســتان برگــزار شــود‪.‬‬ ‫غفــاری افــزود‪ :‬انتظــار مــی رود دولــت مردمــی و مســووالن‪ ،‬اشــتیاق بــه ورزش و روح ورزشــکاری‬ ‫را در افــراد زنــده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــدف ایــن جشــنواره تشــویق‪ ،‬تربیــت روحیــه خالقانــه در ایــده هــای کارامــد‬ ‫ورزشــی اســت‪.‬‬ ‫مشارکت مردم در مبارزه به فساد‬ ‫حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گلســتان‪ ،‬یــک کارمنــد متخلــف‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک اســتان را بــه اتهــام دریافــت رشــوه و یــک‬ ‫کارشــناس متخلــف را بازداشــت کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬گــزارش تخلــف ایــن کارمنــد‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان‪ ،‬مبنــی بــر دریافــت رشــوه بــه ســامانه‬ ‫پیامکــی دیــده بــان حفاظــت و اطالعــات دادگســتری از ســوی یکــی از‬ ‫شــهروندان ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن کارمنــد متخلــف‪ ،‬پاســخگویی بــه درخواســت‬ ‫قانونــی یــک شــهروند را بــه تاخیــر مــی انداخــت و بــرای انجــام زودتــر‬ ‫کار او ‪ ،‬درخواســت ‪ 50‬میلیــون تومــان رشــوه کــرده بــود کــه بــا‬ ‫گــزارش مــردم شناســایی و دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن کارمنــد‪ ،‬یــک کارشــناس کــه در‬ ‫پرونده هــای اجراییــه ثبــت ‪ ،‬نظریــه کارشناســی مــی داد و بــه عنــوان‬ ‫کارچــاق کــن و رابــط ایــن کارمنــد متخلــف فعالیــت مــی کــرد نیــز‬ ‫دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬رئیــس حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گلســتان از‬ ‫مــردم خواســت‪ :‬ســوء جریــان هــای مالــی و فســاد اداری و کارچــاق‬ ‫کنــی در دســتگاه قضایــی و ســازمان هــای تابعــه قــوه قضاییــه شــامل‬ ‫اداره هــای بازرســی‪ ،‬اداره ثبــت اســناد و امــاک‪ ،‬پزشــکی قانونــی و‬ ‫اداره کل زنــدان هــا و همچنیــن وکال و کارشناســان را بــه شــماره‬ ‫‪ ۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬پیامــک کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات فوتبــال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬زهــرا‬ ‫قربانــی و زهــرا ده پنــاه ‪ ۲‬بانــوی بجنــوردی بــه مرحلــه‬ ‫نهایــی اردوی اماده ســازی تیــم ملــی فوتبــال زیــر ‪۱۶‬‬ ‫ســال کشــور دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫محمــد شــاهدی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس اعــام کادر‬ ‫فنــی تیــم ملــی‪ ،‬مرحلــه نهایــی اردوی تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫زیــر ‪ ۱۶‬ســال از ‪ ۲۷‬تیرمــاه جــاری بــه مــدت ‪ ۲‬روز در‬ ‫شــیراز برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اردیبهشــت ماه ســالجاری نیز محمدرضا‬ ‫مشــکانی‪ ،‬نیمــا افشــین‪ ،‬رضــا ملکی و امیرحســین یوســفی‬ ‫چهــار بازیکــن دعــوت شــده از خراســان شــمالی بــه اردوی‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال زیــر ‪ ۱۶‬ســال اقایــان کشــور دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات فوتبــال خراســان شــمالی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫پارســال نیــز هفــت فوتبالیســت نوجــوان اســتان بــه‬ ‫اردوی تیــم ملــی زیــر ‪ ۱۶‬ســال دعــوت شــدندکه نشــان از‬ ‫اســتعداد بــاالی جوانــان هــم اســتانی در فوتبــال را دارد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رویکــرد مــا از ابتــدای اغــاز طرح هــای‬ ‫اســتعدادیابی در ســطح اســتان‪ ،‬کمــک بــه احیــای فوتبــال‬ ‫در شهرســتان ها و داشــتن نماینــده ای در فهرســت نهایــی‬ ‫تیم هــای ملــی اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬مدیران‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی ایــن شهرســتان از ظرفیت های قانــون بودجه‬ ‫اســتفاده کنند و در پی جذب اعتبارات بیشــتر باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی جــدی در جلســه کمیتــه‬ ‫برنامه ریــزی شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬مدیــران‬ ‫شهرســتانی بایــد بــا تمــام ظرفیت هــای بودجــه ریــزی اشــنا باشــند‬ ‫و بــا مدیــران کل ارتبــاط بیشــتری برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقدامات عمرانی خوبی در سطح این شهرستان‬ ‫در دســت اجــرا اســت و اعتبــارات مناســبی بــرای طرح هــای عمرانــی‬ ‫مصــوب شــده اســت و مســووالن شهرســتانی بایــد پیگیــر جــذب‬ ‫اعتبــارات بیشــتر در حــوزه تخصصــی خــود باشــند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شــیروان نیــز در ادامــه ایــن جلســه گفــت‪ :‬دغدغه یک‬ ‫مدیــر عــاوه بــر کار عمرانــی بایــد بــه مســائل فرهنگــی هــم توجــه‬ ‫کنــد چــرا کــه کار فرهنگــی زیربنــای بســیاری از پیشــرفت ها اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ادارت و نهادهــای خدمــات رســان بــا‬ ‫نــگاه فرهنگــی خیلــی از مشــکالت را حــل مــی کننــد و بایــد‬ ‫بــرای ایــن مهــم برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بازرســی هــا ‪ 3332‬واحــد صنفــی دارای کاالهــای اســتاندارد بــوده ولــی در ‪153‬‬ ‫واحــد صنفــی اســتان‪ ،‬یــک یــا چنــد کاالی مغایــر بــا اســتاندارد مشــاهده شــد کــه ‪ 103‬مــورد از ایــن‬ ‫واحدهــای صنفــی بــرای دومیــن بــار مــورد بازرســی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رضــا نــوروزی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه در مجمــوع ‪ 168‬کاالی فاقــد نشــان اســتاندارد و ‪ 39‬کاالی مظنــون‬ ‫بــه جعــل نشــان اســتاندارد طــی بازرســی هــای کارشناســان اســتاندارد مشــاهده شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عــاوه بــر اقــدام قانونــی و برخــورد بــا تولیدکننــدگان کاالهــای فاقد نشــان اســتاندارد یا مظنون به جعل‬ ‫عالمــت اســتاندارد‪ ،‬بــا اســتان تولیــد کننــده‪ ،‬ســازمان صمــت و اتــاق اصنــاف جهــت جلوگیــری از توزیــع‬ ‫و خریــد و فــروش ایــن کاالهــا نیــز مکاتبــه شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ 174 ،‬نمونــه از محصــوالت ســطح‬ ‫بــازار اســتان نمونــه بــرداری و در ازمایشــگاه هــای تحــت پوشــش مــورد ازمــون قــرار داده اســت کــه‬ ‫نتایــج نمونــه هــای ازمــون شــده تاکنــون حاکــی از انطبــاق ‪ 54‬مــورد و مغایــرت ‪ 23‬مــورد از ان هــا بــا‬ ‫اســتانداردهای ملــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره تاییــد صالحیــت و سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت بــا اظهــار رضایــت از همــکاری اصنــاف و‬ ‫فروشــگاه هــا در انجــام بازرســی ناظــران اســتاندارد‪ ،‬از ســازمان صمــت اســتان‪ ،‬فرمانــداری هــا و اصنــاف‬ ‫شهرســتان هــا نیــز بــه خاطــر ایــن همــکاری و توجیــه واحدهــای صنفــی طــی ســالهای اخیــر‪ ،‬قدردانــی نمــود‪.‬‬ ‫نــوروزی در پایــان بــه گلســتانی هــا یــاداور شــد در صــورت مشــاهده مــوارد مغایــر با اســتاندارد در بــازار‪،‬‬ ‫مــی تواننــد موضــوع را از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 1517‬و یــا پیامــک ‪ 30001517‬بــه اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان اطــاع دهنــد و یــا اینکــه بــا ارســال یــک پیامــک رایــگان بــه شــماره ‪ ،10001517‬شــخصا از اعتبــار‬ ‫و اصالــت عالمــت اســتاندارد درج شــده روی کاال‪ ،‬اطــاع حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫اجرا طرح محرومیت زدایی‬ ‫ابرسانی به ‪ ۴۳۲‬روستای محروم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و برنامــه ریــزی اداره کل امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۱۲ :‬مرکــز غنی ســازی‬ ‫اوقــات فراغــت تابســتان در اســتان راه انــدازی شــد و پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬چهــار هــزار نفــر از ایــن امــوزش هــا بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫احمــد غالمــزاده اظهــار داشــت‪ ۲۳۲ :‬اموزشــگاه ازاد‪ ۹ ،‬مرکــز‬ ‫اموزشــی‪ ۷۱ ،‬کارگاه اموزشــی شــامل ‪ ۵۰‬کارگاه ثابت و ‪ ۲۱‬کارگاه‬ ‫ســیار در اســتان امــاده پذیــرش افــراد در دوره هــای تابســتانی‬ ‫امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای ایــن اداره کل بــرای غنــی ســازی‬ ‫اوقــات فراغــت در تابســتان امســال افــزود‪ :‬اکنــون ثبــت نــام‬ ‫در دوره هــای اموزشــی در حــال انجــام اســت و امســال بــا‬ ‫فروکــش کــردن کرونــا شــاهد اســتقبال بســیار زیــاد از طــرف‬ ‫مهــارت امــوزان هســتیم‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اموزشــگاه هــای بخــش خصوصــی و مراکز اموزشــی‬ ‫در شهرســتان هــا در بخــش دولتــی‪ ،‬پــس از ‪ ۲‬ســال رکــود اکنــون‬ ‫عرصــه حضــور گســترده مهــارت امــوزان شــده اســت‪.‬‬ ‫غالمــزاده گفــت‪ :‬بهــار امســال مهــارت امــوزان در ‪ ۱۶۳‬حرفــه‬ ‫امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای را فــرا گرفتنــد و تابســتان در‬ ‫‪ ۳۵۰‬حرفــه امــوزش فــرا مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مســئول نظــارت بــر بــازار اداره کل اســتاندارد گلســتان از انجــام ‪ 3‬هــزار و ‪ 588‬بازرســی از واحدهــای‬ ‫صنفــی اســتان گلســتان در ‪ 3‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1401‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬رضــا نــوروزی گفــت‪:‬‬ ‫نظــارت بــر مراکــز عرضــه و فروشــگاه هــا‪ ،‬یکــی از وظایفــی اســت کــه اســتاندارد بــه مــوازات کنتــرل‬ ‫خطــوط تولیــد و نظــارت بــر کاالهــا در مبــدا‪ ،‬اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نــوروزی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه اداره کل اســتاندارد گلســتان در راســتای نظــارت مســتمر بــر‬ ‫عرضــه کننــدگان کاالهــای مشــمول اســتاندارد اجبــاری‪ ،‬از اغازیــن روزهای ســال جــاری‪ ،‬اعــم از روزهای‬ ‫کاری و تعطیــل‪ ،‬عملیــات بازرســی و نظــارت بــر اصنــاف را دنبــال نمــوده اســت افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت‬ ‫بــا همــکاری حــدود ‪ 20‬نفــر از کارکنــان اداره کل‪ 3588 ،‬بازرســی از واحــد هــای صنفــی در تمامــی‬ ‫شهرســتان هــای اســتان صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۳۱۲‬مرکز غنی سازی‬ ‫اوقات فراغت فنی وحرفه ای‬ ‫مدیران اجرایی از ظرفیت های‬ ‫قانون بودجه استفاده کنند‬ ‫بازرسی استاندارد از ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬فروشگاه در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫در پایــان ایــن اییــن در بخــش اپلیکیشــن حنانــه مهرابــی نفــر اول از اموزشــگاه فنی دختــران اصفهان و‬ ‫نیمــا عاقلــی نفــر دوم از اموزشــگاه فنــی پســران چمــران گــرگان در بخــش عکاســی حســین خدیمــی نفر‬ ‫اول از اموزشــکده فنی امیرکبیر اراک و ســارا شــفیعی ســر مزده نفر دوم از اموزشــکده شــریعتی تهران‬ ‫و لیــا هاشــمی نفــر ســوم از اموزشــکده دختــران شــهرضا بــه عنــوان برگزیــده معرفی شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش تصویرســازی یلــدا هاشــمی نــژاد نفــر اول از اموزشــکده فنــی ســبالن و فریبــا منوچهــری‬ ‫گلجــو نفــر دوم از اموزشــکده هنــر تبریــز و پرویــن صفــری از دانشــکده فنــی اصفهــان در بخــش‬ ‫طراحــی لبــاس فاطمــه منتظــری نفــر اول از اموزشــکده ســمیه نجــف ابــاد و فاطمــه ســادات کاهــه‬ ‫نفــر دوم از اموزشــکده مائــده گــرگان و فاطمــه گنجــی نفــر ســوم از اموزشــکده مائــده گــرگان و در‬ ‫بخــش طراحــی تولیــد تجهیــزات ورزشــی فاطمــه نــورا محمــدی رازی نفــر اول از اموزشــکده فنــی‬ ‫مائــده گــرگان و مونــا عدالتــی نفــر دوم از اموزشــکده فنــی مائــده گــرگان و عطیــه اکبــری خلیــل ابــاد‬ ‫نفــر ســوم از اموزشــکده فنــی مائــده گــرگان معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش اینفوگرافیــک نگیــن زنگویــی نفــر اول از اموزشــکده فنی مائده گــرگان و نرگس مازندرانی نفر‬ ‫دوم از اموزشــکده فنی مائده گرگان و الهام صباغی زاده سربیشــه نفر ســوم از اموزشــکده فنی مائده‬ ‫گرگان و در بخش پوســتر نرجس حیدری نفر اول از اموزشــکده دختران شــهرضا و سمیراکســلخه نفر‬ ‫دوم از اموزشــکده فنــی مائــده گــرگان و در بخــش طراحــی ایــده ورزشــی معصومــه محمــدی نفــر اول از‬ ‫اموزشــکده شــریعتی تهــران و مطهــره زمانــی نفــر دوم از اموزشــکده مائــده گــرگان و بنیامین منصوریان‬ ‫نفــر ســوم از اموزشــکده فنــی چمــران گرگان معرفی شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش اســاتید شایســته تقدیــر جعفــر ثنایــی مقــدم از دانشــکده شــهید منتظــری مشــهد و‬ ‫حســین زارعــی دانشــکده فنــی دختــران ولیعصــر و زهــرا رحمتــی از اموزشــکده دختــران شــهرضا‬ ‫معرفــی و انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫اموزشــگاه دختــران مائــده گــرگان‪ ،‬فنــی و حرفــه ای دختــران شــهرضا و فنــی و حرفــه ای دختــران‬ ‫اصفهــان هــم بــه عنــوان مراکــز برتــر کشــور معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دعوت ‪ ۲‬بانوی فوتبالیست‬ ‫به اردوی تیم ملی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان گفــت‪ :‬در مــدت زمــان ‪ ۳۰‬مــاه و بــا اعتبــار ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۴۵‬میلیــارد ریــال طــرح بــزرگ محرومیــت زدایــی ابرســانی بــه ‪ ۴۳۲‬روســتای محــروم‬ ‫اســتان گلســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــرج حیدریــان اظهــار داشــت‪ :‬هــدف رفــع تنــش ابــی و تامیــن اب پایــدار در روســتاهای‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان شــدیدترین خشکســالی ‪ ۴۵‬ســال اخیــر را بــا وجــود داشــتن هفــت اقلیــم از ‪۱۳‬‬ ‫اقلیــم دنیــا در ســال ابــی گذشــته تجربــه کــرده کــه بنــا بــه اظهــارات کارشناســان بــا ادامــه ایــن‬ ‫رونــد در ســال ابــی جــاری موضــوع نگــران کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در شــرایط نرمــال گلســتان ســاالنه ‪ ۲.۵‬میلیــارد متــر مکعــب اب تولیــد مــی کنــد کــه در‬ ‫ســال ابــی گذشــته بــه دلیــل شــدت خشکســالی و کــم ابــی ‪ ،‬ایــن مقــدار بــه حــدود نصــف‬ ‫کاهــش یافــت کــه بــا وضــع موجــود‪ ،‬تــداوم ان را در ســال ابــی جدیــد دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد منابــع ابــی تولیــدی گلســتان ســاالنه بــه مصــرف کشــاورزی مــی رســد و‬ ‫بخــش هــای اب اشــامیدنی و صنعتــی در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کاهــش منابــع ابــی و بــارش هــا در ســال ابــی گذشــته و احتمــال ادامــه ان در ســال ابــی‬ ‫جدیــد‪ ،‬کارشناســان را نگــران تــداوم خشکســالی در ســال ابــی جدیــد کــرده و ضــرورت‬ ‫برنامه ریــزی بــرای نحــوه فعالیــت بهــره بــرداران حــوزه کشــاورزی گلســتان و ســایر‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا تامیــن اب اشــامیدنی را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬ســرمایه گــذاری در حــوزه برنامــه ریــزی و اجــرای طــرح هــای مدیریــت مصــرف‬ ‫اب بــا لحــاظ شــرایط خشــکی و خشکســالی در گلســتان بــا هــدف حمایــت از بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تامیــن پایــدار اب اشــامیدنی و حتــی صنعــت گلســتان را در جــدی کــرده و‬ ‫حساســیت پیگیــری مســووالن دســتگاه هــا و کارشناســان مرتبــط بــرای برنامــه ریــزی و گــذر‬ ‫از ایــن وضعیــت را دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا تکمیــل و بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫طــرح کــه بــا همــکاری قــرارگاه امــام حســن مجتبــی و معیــن ان قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص)‬ ‫ســپاه نینــوا در حــال انجــام اســت ‪۳۷۰‬هــزار نفــر از روســتاییان محــروم گلســتان از اب‬ ‫اشــامیدنی پایــدار‪ ،‬ســالم و بهداشــتی بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی پــروژه هــای محرومیت زدایــی وزارت نیــرو را بــه یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای عمرانی کشــور‬ ‫یــاد کــرد و گفــت‪ :‬توســعه خدمــات ابرســانی و محرومیت زدایــی در نقــاط مختلــف کشــور بــه ویژه‬ ‫روســتاهای محــروم و کــم برخــوردار اســتان گلســتان مــورد توجه دولت اســت‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش شــرکت اب و فاضــاب گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان شــمالی ‪ ۷۴‬روســتا دارد‬ ‫کــه تامیــن اب شــرب ســاکنان ان هــا بــا تانکرهــای ســیار ابرســانی مــی شــود کــه بیشــتر در‬ ‫نواحــی شــرق اســتان قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫اضافه شدن ‪ ۳۰۰‬لیتر‬ ‫به ظرفیت اب شرب گرگان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه تامیــن اب شــرب مرکــز اســتان بــا اقدامــات صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫هــم اکنــون بــه ظرفیــت اب شــرب گــرگان ‪ ۳۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات و برنامه هــای‬ ‫اب و فاضــاب و تخصیــص اعتبــارات مصــوب شــده از ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان در حــوزه‬ ‫اب‪ ،‬شــاهد حفــر و تجهیــز چــاه بــرای تامیــن و جبــران کــم ابــی در اســتان بودیــم‪ ،‬بطــوری کــه کمبــود‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶۰‬لیتــر بــر ثانیــه کمبــود اب در اســتان‪ ،‬اکنــون ‪ ۳۰‬درصــد کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اقداماتــی کــه میبایســت در دســتگاه های خــود مدیــران انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫مدیریــت مصــرف انــرژی اســت کــه در ســاعت اداری بــه میــزان ‪ ۳۰‬درصــد و در ســاعات غیــراداری بــه‬ ‫میــزان ‪ ۶۰‬درصــد بایــد کاهــش انــرژی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــرای ادارات ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته در همیــن ایــام باتوجــه بــه تعــدد و تکثــر خاموشــی ها‪ ،‬شــاهد‬ ‫نارضایتی هــای مــردم بودیــم کــه امســال هیــچ قطعــی نداشــتیم کــه عامــل اصلــی ان مدیریــت‬ ‫مصــرف اســت و از ســوی دیگــر اســامی اداراتــی کــه مدیریــت مصــرف نداشــتند بــه انــان در قالــب‬ ‫اخطــار داده شــده و اگــر رعایــت نکننــد‪ ،‬شــاهد برخوردهــای قانونــی بــه انــان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه شــیوع مجــدد کرونــا همزمــان بــا کشــور در گلســتان اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش بســتری شــدگان ناشــی از ابتــا بــه ایــن ویــروس و همچنیــن‬ ‫بیشــتر شــدن بیمــاران ســرپایی هســتیم کــه نیــاز اســت دســتگاه های اجرایــی اســتان و احــاد مــردم‬ ‫همچنــان شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و پروتکل هــای ابالغــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین از هفته اتی جلسات هفتگی کرونا از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود تهدیــدات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری دشــمن و همچنیــن‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از تهدیــدات احتمالــی‪ ،‬نیــاز اســت تــا خودمراقبتــی و خــود حفاظتــی در‬ ‫دســتگاه ها بــا محوریــت مدیــران ارگان هــا‪ ،‬نهادهــا و ســازمان ها انجــام شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه قــرار داشــتن اســتان در شــرایط خــاص و منطقــه اســتراتژیک‬ ‫برنامــه ریــزی شــده تــا مرکــز ســرمایه گذاری اســتان در قالــب شــورای روابــط خارجــی فعالیت هــای‬ ‫خــود را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه برقــراری روابــط بــا ترکمنســتان بــه ویــژه همســایه بــودن بــا اســتان‬ ‫بلخان ابــاد ایــن کشــور و همچنیــن برقــراری روابــط بــا جمهــوری تاتارســتان روســیه کــه زمینــه ایحــاد‬ ‫همــکاری در قالــب یادداشــت تفاهم نامه هــای همــکاری بــه امضــا رســیده‪ ،‬نیــاز اســت تــا شــورای‬ ‫روابــط خارجــی اســتان زمینــه حضــور ســرمایه گذاران را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬یکــی از اولویت هــای برقــراری روابــط گلســتان بــا ایــن‬ ‫ایالــت منگســتائو برداشــت روادیــد بیــن ‪ ۲‬کشــور ایــران ‪ -‬قزاقســتان بــا توجــه بــه ایجــاد روابــط‬ ‫خواهرخواندگــی بــا ایالــت منگســتائو کشــور قزاقســتان‪ ،،‬اســت تــا تجــار و بازرگانــان ان کشــور‬ ‫بتواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت ایجــاد شــده در منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون‪ ،‬بــه راحتــی بتواننــد‬ ‫کارهــای خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پایان سرقت میلیاردی‬ ‫قطعات اسانسور در شیروان‏‬ ‫کشف یک دستگاه فلزیاب‬ ‫‪ 400‬میلیونی در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســه نفــر ســارق قطعــات‬ ‫اسانســور بــه ارزش بیــش از ده میلیــارد ریــال‏درشــیروان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده»‪ ،‬در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪:‬در پــی‏وقــوع چنــد فقــره ســرقت قطعــات و بـ ُـرد اسانســور در‬ ‫مجتمــع هــای مســکونی در ســطح شــیروان مراتــب بــه‏صــورت ویــژه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در دســتور کار مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪12‬قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا اقدامــات اطالعاتــی و تــاش شــبانه‬ ‫روزی کارکنــان انتظامــی در نهایــت موفــق بــه شناســایی‏ســه نفــر‬ ‫ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬پــس از شناســایی محــل‬ ‫دقیــق ســارقان طــی هماهنگــی قضایــی در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫انــان را در محــل مخفیگاهشــان دســتگیر و تعــدادی از امــوال‬ ‫مســروقه نیزکشــف و ضبــط ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مطهــری زاده تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات انجــام گرفتــه مشــخص‬ ‫گردید ســارقان ســابقه دار غیر بومی و با اســتفاده از‏غفلت ســاکنان‬ ‫مجتمــع هــا کــه در ســاعات صبحگاهــی بــه دلیــل تــردد فرزنــدان‬ ‫تمامــی در ورودی مجتمــع هــا بــاز بــوده و‏یــا پــس از زنــگ ایفــون‬ ‫بــدون ســوال کــه چــه کســی پشــت در مــی باشــد درب را بــاز مــی کنند‬ ‫و تحــت پوشــش تعمیــرکار و‏ســرویس کننــده اسانســور درب اتاقــک‬ ‫اسانســور را بــاز و اقــدام بــه ســرقت قطعــات ان مــی کرنــد‏‪.‬‬ ‫بــا تــاش مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان فــاروج‬ ‫یــک دســتگاه فلزیــاب ‪ 400‬میلیــون ریالــی کشــف و ‪ 4‬نفــر در‬ ‫ایــن رابطــه‏دســتگیر شــدند‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج صبــح امــروز‬ ‫در ایــن رابطــه افــزود‪:‬‏در پــی گزارشــات رســیده مردمــی مبنــی بــر‬ ‫حضــور یــک دســتگاه خــودروی مشــکوک در روســتای جعفرابــاد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران بــه محــل‏اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» بیــان داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی بــه محــض حضــور در روســتا‪ ،‬خــودروی پرایــد‬ ‫موردنظــر را بــا چهــار‏سرنشــین شناســایی و متوقــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از خــودرو تعــداد‬ ‫یــک دســتگاه فلزیــاب بــه ارزش ‪ 400‬میلیــون ریــال کشــف شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان‏کــرد‪ :‬بــا دســتور دادســتان فــاروج هــر چهــار نفــر‬ ‫تحــت نظــر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه دادســرای عمومــی و‬ ‫انقــاب شهرســتان معرفــی‏شــدند‪.‬‏‬ ‫سارقان محتویات خودرو‬ ‫واماکن خصوصی در دام پلیس‬ ‫شیروان‏‬ ‫رئیــس پلیــس پیشــگیری شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫محتویــات خــودرو درســطح شــهر خبــر داد و گفــت‪ :‬متهممــان‬ ‫بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت‏اعتــراف کردنــد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «جــواد زرهــرن»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪:‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت‏محتویــات خــودرو در‬ ‫شهرســتان شــیروان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کارمامــوران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تجســس کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران کالنتــری‪ 11‬پــس از بررســی و تحقیقــات‬ ‫تخصصــی دو نفــر ســارق حرفــه ای را شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫‏غافلگیرانــه انــان را در مخفیگاهشــان دســتگیر کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ زرهــرن افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات بــه عمــل امــده‬ ‫بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت محتویــات داخــل خودربــه ارزش ‪200‬میلیون‬ ‫تومــان اعتــراف‏کــه مراتــب پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫تعداد سینماهای حوزه هنری تا‬ ‫پایان تابستان به ‪ ۲۴۰‬سالن رسید‬ ‫رییــس ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری گفــت‪ :‬تعــداد ســالن های حــوزه هنــری در سراســر کشــور تــا‬ ‫پایــان تابســتان امســال بــه بیــش از ‪ ۲۴۰‬ســالن ارتقــا خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حمیدرضــا جعفریــان در اییــن افتتــاح پردیــس ســینمایی مهــر گنبــد‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬حــوزه هنــری در مرحلــه نخســت توســعه ســینماها تعــداد ســالن های خــود را از ‪ ۱۰۳‬بــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬ســالن رســاند و از ســال گذشــته وارد مرحلــه دوم شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مرحله دوم توســعه ســینماها افتتاح ‪ ۹۲‬ســالن ســینمایی به ترتیب از ‪ ۲‬ماه قبل اغاز‬ ‫شــده و تــا پایــان شــهریور مــاه بــا افتتــاح تمــام انهــا تعــداد ســالن های ســینمایی حــوزه هنــری بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲۴۰‬ســالن خواهد رســید‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن تعــداد ســالن در مجمــوع حــوزه هنــری یک‬ ‫ســوم ظرفیــت اکــران فیلــم کشــور را در اختیــار دارد و براســاس ضوابــط در ســانس های مختلــف اکــران‬ ‫فیلم هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫جعفریــان بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از اعتبــارات بازســازی ســینماها از محــل منابــع عمرانــی حــوزه هنــری و‬ ‫بخــش هــم بــا مشــارکت و همــکاری بخــش خصوصــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس سیاســت گــذاری حــوزه هنــری تــاش داریــم توســعه زیرســاخت ها مبتنــی‬ ‫بــر عدالــت صــورت گیــرد و تمــام شهرســتان های بــاالی ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت ســینما داشــته باشــند و در‬ ‫ادامــه اقدامــات نــرم افــزاری ماننــد تقویــت ســامانه بلیــط فروشــی بــرای دسترســی بهتــر در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫جعفریــان گفــت‪ :‬حــوزه هنــری ســال ‪ ۱۴۰۰‬چهــار فیلــم ســینمایی بــه نام هــای «شــادروان‪ ،‬هنــاس‪،‬‬ ‫دســته دختــران و ضــد» را تولیــد کــرد کــه همگــی در جشــنواره فجــر بــه نمایــش درامــد و ‪ ۲‬فیلــم اکــران‬ ‫نشــده از قبــل بــه نام هــای مصلحــت و انیمیشــن لوپتــو دارد کــه همگــی امســال بــر اســاس زمــان بنــدی‬ ‫در نوبــت اکــران قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری افــزود‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۲‬فیلــم شــادروان و هنــاس اکــران‬ ‫شــده و فعــا زمــان اکــران فیلــم دســته دختــران هفتــه دفــاع مقــدس و انیمیشــن لوپتــو در فصــل‬ ‫مــدارس تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید حســام بنــی فاطمــه رییــس حــوزه هنــری گلســتان در ایــن اییــن بیــان کــرد‪ :‬حــوزه هنــری در دوره‬ ‫جدیــد بــه تمــام نقــاط اســتان توجــه دارد و حمایــت مــادی و معنــوی از هنرمنــدان شهرســتان ها را در‬ ‫دســتورکار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــوزه هنــری امادگــی دارد بــا همــکاری مســووالن ســرانه فرهنگــی شهرســتان گنبدکاووس‬ ‫را در تمــام بخش هــا از تولیــدات هنــری تــا پــرورش اســتعدادها ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امروز چهارمین سینمای حوزه هنری گلستان در گنبدکاووس افتتاح شد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس در ایــن اییــن از مســووالن حــوزه هنــری در ســطح کشــور و اســتان بــرای‬ ‫راه انــدازی پردیــس ســینمایی مهــر گنبــد قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬بــه تعبیــر ان کســانی کــه نــگاه راهبردی‬ ‫بــه هنــر دارنــد ســینما همیشــه تجلــی ارزوهــای یــک جامعــه بــود امــا جامعــه جهانــی ارزوی خــود را بــر‬ ‫مــا تحمیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی افــزود‪ :‬امــروز حــوزه هنــری امــده تــا در صــف اول خاکریــز مقابلــه بــا فضــای‬ ‫اســتکبار جهانــی در حــوزه هنــر باشــد و ایــن خــط را نبایــد گــم کنیــم کــه مــا انقالبــی هســتیم و اگــر احســاس‬ ‫تعالــی بعــد از دیــدن یــک فیلــم بــرای بیننــده پیــدا شــد معلــوم می شــود کــه درســت عمــل کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گنبــدکاووس جایــگاه ســینما متفــاوت تــر از همــه جاســت چــرا که یک شــهر تلفیقی‬ ‫و الگویــی از محبــت بیــش از ‪ ۲۰‬قــوم اســت از ایــن رو ســینما بایــد عــاوه بــر کارکــرد انقالبــی که در همه‬ ‫جــا دارد در ایــن منطقــه کارکــرد تعمیــق انقــاب و محبت و تقریب انقالبی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پردیس ســینمایی مهر گنبد که موسســه بهمن ســبز حوزه هنری از اوایل ســال گذشــته اقدام به بهســازی‬ ‫ان کرد با ‪ ۶‬ســالن و ‪ ۵۲۷‬صندلی عصر چهارشــنبه با حضور مســووالن کشــوری و اســتانی افتتاح شــد‪.‬‬ ‫ســینما هجــرت گنبــدکاووس ســال ‪ ۱۳۴۲‬بــا یــک ســالن و ‪ ۴۹۵‬صندلــی اغــاز بــه کار کــرده و در حــال‬ ‫حاضــر تبدیــل بــه پردیــس ســینمایی بــا ‪ ۶‬ســالن شــده کــه ســالن های قابــوس‪ ،‬گنبــد‪ ،‬ابشــار‪ ،‬مهتــاب‪،‬‬ ‫گلســتان و رنگیــن کمــان بــه ترتیــب بــا ‪ ۲۵ ،۳۹ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۸۶‬و ‪ ۲۴‬و در مجمــوع ‪ ۵۲۷‬صندلــی بــا‬ ‫نــام جدیــد پردیــس ســینمایی مهــر گنبــد‪ ،‬پــس از طــی مراحــل قانــون نهایــی بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫فوتبال تراپی در استانه‬ ‫جام جهانی!‬ ‫انهایــی کــه فوتبــال را ورزشــی خشــن مــی داننــد کــه در‬ ‫ســنین بــاال خطــر افریــن اســت و منجــر بــه ســکته قلبــی و‬ ‫مغــزی و ســردرد هــای مزمــن می شــود و قــس علــی هــذا‬ ‫‪ ...‬االلــن تشــریف بیاورنــد و از نزدیــک مشــاهده کننــد!‬ ‫جنــاب تــاج کبیــر ‪...‬‬ ‫باعــث و بانــی ویلموتــس گیــت و قراردادهــای ننگیــن‬ ‫فوتبالــی کــه ســه ســال قبــل بــا چنــد تــا اخ قلبــم اخ قبلــم‪،‬‬ ‫دســتش را ســینه اش گذاشــت و همزمــان کمیســیون‬ ‫اصــل نــود مجلــس و قــوه قضائیــه و ‪ ...‬را دور زد االن در‬ ‫ســامت کامــل‪ ،‬یواشــکی بــه فدراســیون فوتبــال بازگشــته‬ ‫و بــرای ریاســت فدراســیون فوتبــال ثبــت نــام نمــوده‬ ‫اســت!‬ ‫یعنــی اگــر حتــی یــک نفــر هــم شــک داشــت کــه ورزش‬ ‫بــرای ســامتی مفیــد اســت االن برایــش بــه یقیــن تبدیــل‬ ‫شــده اســت کــه ورزش بــه ویــژه فوتبــال داروی بســیاری از‬ ‫امــراض بــه ویــژه امــراض قلبــی و عروقــی اســت!‬ ‫البته نه اینکه ایشان بی گدار به اب زده باشد‪.‬‬ ‫اول چنــد نفــر از دوســتان را بــرای ثبــت نــام فرســتاد کــه اگــر‬ ‫مامــور بــازار اســت و بگیــر و ببنــد بــی خیال ثبت نــام حضوری‬ ‫شــود و همــان اینترنتــی ثبــت نــام کنــد‪ .‬بعد که گفتنــد نه بابا‬ ‫فدراســیون رو هواســت و االن هم در به در دنبال ســرمربی‬ ‫مــی گردنــد و کســی بــا بــا تــو کار نــدارد بــا یک ماشــین شیشــه‬ ‫دودی بــرای ثبــت نــام حضــوری به فدراســیون فوتبــال رفت‪.‬‬ ‫فقــط مــا نفهمیدیــم ایــن بابــا کــه نشــانی از تــاج هــم در‬ ‫اســم و فامیلــش دارد در دورانــی کــه بــه عنــوان رئیس کمیته‬ ‫فوتســال و فوتبــال ســاحلی ای اف ســی بــود چــه تاجــی بــه‬ ‫ســر فوتســال زد؟! او کــه خالــص دریافتــی ســاالنه اش از‬ ‫ای اف ســی بــه عنــوان نایــب رئیــس بالــغ بــر ‪ ۳۰۰‬هــزار دالر‬ ‫امریــکا تخمیــن زده شــده و بــرای ‪ ۴‬ســال ‪ ۲/۱‬میلیــون دالر‬ ‫عایــدی از همیــن صندلــی داشــته دقیقــا در مقــام نماینــده‬ ‫ایــران چــه گامــی بــرای فوتبــال کشــورش برداشــته کــه بــاز در‬ ‫اســتانه انتخابــات جدیــد‪ ،‬نامــش را بــه عنــوان گزینه حمایت‬ ‫شــده از مقامــات بــاال مطــرح مــی کنــد و می خواهــد تــک‬ ‫گزینــه انتخابــات باشــد؟‬ ‫بمانــد کــه در مقــام نایــب رئیــس کنفدراســیون فوتبــال‬ ‫اســیا زمــان ســلب میزبانــی از اســتقالل ‪ ،‬پرســپولیس و‬ ‫دیگــر باشــگاه هــای ایرانــی در لیــگ قهرمانــان اســیا هــم‬ ‫کوچکتریــن قدمــی بــر نداشــت‪.‬‬ ‫زمــان ســلب میزبانــی از تیــم ملــی در مرحلــه انتخابــی جــام‬ ‫جهانــی و اعطــای ان بــه بحریــن نیــز ترجیــح داد ســکوت کنــد‬ ‫و شــکایت از ای اف ســی را خــاف می دانســت‪.‬‬ ‫یعنــی امــکان دارد یــک نفــر ایــن همــه بــه فوتبــال و اعتبــار‬ ‫ملــی ملــی مملکــت ضربــه بزنــد بعــد دوبــاره بــدون اینکــه‬ ‫خجالــت بکشــد یــا بازخواســت شــود دوبــاره ادعــای ریاســت‬ ‫بــر فوتبــال مملکــت را داشــته باشــد؟! واال پســر مــن و شــما‬ ‫اگــر در مدرســه موقــع فوتبــال اشــتباهی شیشــه پنجــره‬ ‫کالس ســوم ب را بشــکنند مدیــر تــا خســارات همــه شیشــه‬ ‫هــای شکســته شــده و غرامــت تاخیــر در اغــاز مجــدد مبحــث‬ ‫درســی توســط معلــم و هزینــه چســب زخــم بــرای بابــای‬ ‫مدرســه موقــع جــارو زدن و جمــع کــردن شیشــه خــرده هــا‬ ‫را نگیــرد ول کــن ماجــرا نیســت! بعــد انتظــار فوتبــال پــاک و‬ ‫صعــود از مرحلــه اول گروهــی در جام جهانــی هــم داریــم!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫با جالب ترین فواید دوستی‬ ‫برای سالمتی اشنا شوید‬ ‫چگونه از مطالعه کردن لذت ببریم؟‬ ‫سرویس سالمتی ‪ -‬الناز طرزمنی‬ ‫طبــق امارهــای بــه دســت امــده در ســال ‪ ۹۸ ،۲۰۰۴‬درصــد‬ ‫از امریکایی هــا گــزارش کرده انــد کــه حداقــل یــک دوســت‬ ‫صمیمــی دارنــد‪ .‬در ایــن امارگیــری متوســط تعــداد دوســتان‬ ‫هــر فــرد ‪ ۹‬نفــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه بــه طــور متوســط هــر‬ ‫امریکایــی نســبت بــه دو دهـه ی پیــش تقریبــا یــک دوســت‬ ‫صمیمــی بــرای در میــان گذاشــتن مســائل مهــم کمتــر دارد‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان می دهنــد دوســتی ها در‬ ‫امریــکا در معــرض کاهــش قــرار دارنــد و مــردم از لحــاظ‬ ‫اجتماعــی رو بــه انــزوای بیش تــری می رونــد‪ .‬مــا در مــورد‬ ‫ایــران امــاری در دســت نداریــم‪ ،‬امــا هــر افزایشــی در میــزان‬ ‫انــزوای اجتماعــی از چنــد جنبــه خبــر بــدی بــرای هــر کشــوری‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬زیــرا افــت ســامت فیزیکــی و روانــی یــک‬ ‫جامعــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یانــگ کلــر یانــگ (‪ ،)Yang Claire Yang‬جامعه شــناس‬ ‫دانشــگاه کارولینــای شــمالی‪ ،‬کــه دربــاره ی اثــرات‬ ‫فیزیولوژیکــی روابــط اجتماعــی مطالعــه کــرده اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬زندگــی اجتماعــی یــک فــرد خیلــی بیش تــر بــر‬ ‫ســامت فــرد تاثیرگــذار اســت تــا انچــه هــم اکنــون دربــاره ی‬ ‫اثرهــای ســریع و مفیــد رژیــم و ورزش بــر بــدن ســراغ‬ ‫داریم‪».‬ادامــه شــماره ‪494‬‬ ‫یانگ می گوید‪« :‬ما توانســتیم تغییرات ایجاد شــده در‬ ‫شــاخصه های زیســتی افــراد را در طــی زمــان بــر اســاس‬ ‫میــزان اولیـه ی ارتبــاط هــر فــرد (تعــداد دوســتان و توالــی‬ ‫زمانــی کــه بــا انهــا صحبــت می کردنــد) مشــاهده کنیــم‪».‬‬ ‫ایــن روش تحقیــق بــا اطمینــان بیشــتری وجــود رابطـه ی‬ ‫علّــی (نــه صرفــا همبســتگی) را نشــان می دهــد‪ .‬بــه زبان‬ ‫ســاده تر ارتباطــات اجتماعــی «باعــث» ایجــاد اثراتــی در‬ ‫ســامتی افــراد می شــوند‪.‬‬ ‫ی هــا ســامت ذهــن شــما را موجــب‬ ‫‪ .۳‬دوســت ‬ ‫می شــو ند‬ ‫یکــی از فوایــد دوســتی ایــن اســت کــه ســامت ذهــن‬ ‫شــما را بــه همــراه دارد‪ .‬دوســتانی کــه بــه شــما احســاس‬ ‫تعلــق داشــتن را هدیــه می دهنــد ممکــن اســت کلیــد‬ ‫ســامت بهتــر را نیــز در دســت شــما بگذارنــد‪ .‬تحقیقــی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۲‬معلــوم کــرد هرچــه میــزان احســاس‬ ‫ی ســالمندان بیش تــر می شــد‪ ،‬ریســک زوال عقــل‬ ‫تنهایـ ‬ ‫انهــا نیــز افزایــش می یافــت‪ .‬ایــن تحقیــق بــا بررســی‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬ســالمند بــاالی ‪ ۶۵‬ســال ســاکن هلنــد‬ ‫کــه هیــچ یــک در اغــاز تحقیــق دچــار زوال عقــل نبودنــد‬ ‫انجــام شــد‪ .‬در مــدت انجــام ایــن تحقیــق از ایــن میــان‬ ‫کســانی کــه در ابتــدا گــزارش کردنــد احســاس تنهایــی‬ ‫می کننــد‪ ۱۳.۴ ،‬درصــد بــه زوال عقــل دچــار شــدند‪ .‬امــا‬ ‫در میان ســالمندانی که احســاس تنهایی نداشــتند ‪۵.۷‬‬ ‫درصــد بــه زوال عقــل دچــار شــدند‪.‬‬ ‫ایــن حقیقــت کــه احســاس تنهایــی‪ ،‬و نــه صرفــا تنهایی‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬بــا بــروز زوال عقــل مرتبــط اســت نشــان‬ ‫ـی تنهــا بــودن نیســت که‬ ‫می دهــد کــه ایــن موقعیــت عینـ ِ‬ ‫اهمیــت دارد بلکــه ادراک ذهنــی فــرد از نداشــتن رابطــه‬ ‫در زندگــی اســت کــه ریســک افــت توانایی های شــناختی‬ ‫مغــز را بــه دنبــال دارد‪ .‬یافته هــای ایــن تحقیــق در‬ ‫مجلـه ی علمــی روانپزشــکی و علــوم اعصــاب چاپ شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر چــه ایــن تحقیــق رابطــه ی «همبســتگی»‬ ‫بیــن احســاس تنهایــی و بــروز زوال عقــل را یافتــه اســت‪،‬‬ ‫نتوانســته مشــخص کند که رابطه ی «عل ّی» نیز در این‬ ‫مــورد وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوســتان شــما چــه در مســیر خــوب یــا بــد‪ ،‬بــر شــما‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‬ ‫چاقــی مُســری اســت‪ ،‬ایــن تیتــری بــود کــه بــه ســرعت‬ ‫صــدا کــرد‪ ،‬تحقیقــی در ســال ‪ ۲۰۰۷‬معلــوم کــرد وقتــی‬ ‫کســی چنــد کیلــو اضافــه وزن پیــدا می کنــد‪ ،‬دوســتان‬ ‫او بــا احتمــال بیشــتری چــاق می شــوند‪ .‬البتــه یــک روی‬ ‫درخشــان هــم در تحقیقــات وجــود داشــت کــه ان‬ ‫نیــز بــه ســرعت در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا مشــخص شــد اگــر در مــدت زمــان تحقیــق‬ ‫شــخصی وزن اضافــه کنــد احتمــال چــاق شــدن دوســتان‬ ‫ان شــخص هــم ‪ ٪۵۷‬افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫امــا برعکــس ایــن ماجــرا نیــز درســت بــود و در تحقیقــی‬ ‫جداگانــه مشــخص شــد وقتــی فــردی تغذی ـه ی ســالمی‬ ‫دارد و ورزش می کنــد تــا وزن خــود را کاهــش دهــد‬ ‫دوســتان او نیــز دربــاره ی ســبک زندگــی ســالم تر از او‬ ‫ایــده خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی از محققــان ایــن تحقیــق می گویــد‪« :‬زمانــی که ما‬ ‫بــه کســی بــرای کاهــش وزن کمــک می کنیــم در واقــع نــه‬ ‫بــه یــک نفــر کــه بــه چندیــن نفــر کمــک کرده ایــم‪ ،‬چنیــن‬ ‫یافتـه ای را تحلیل گــران سیاســت گذار و سیاســتمدارانی‬ ‫کــه می خواهنــد تصمیــم بگیرنــد چــه معیارهایــی بــرای‬ ‫ســاختن جامعــه ای ســالم تر بهتریــن اســت‪ ،‬بایــد مــد‬ ‫نظــر داشــته باشــند‪».‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪....‬‬ ‫عــده ای از مطالعــه لــذت نمی برنــد‪ .‬دانش امــوزان و دانشــجویان‬ ‫مطالعــه و امادگــی بــرای امتحــان را تــا ســاعت های اخر شــب امتحان‬ ‫عقــب می اندازنــد‪ .‬برخــی افــراد از مطالعــه بــرای ارتقــای ســطح علمــی‬ ‫و حرف ـه ای خــود فراری انــد‪ .‬برخــی افــراد شــاغل به حــدی از مطالعــه‬ ‫بــرای ازمون هــای شــغلی بیزارنــد کــه بــه فکــر تغییــر شــغل می افتنــد‪.‬‬ ‫عــده ای فهرســت بلندباالیــی از کتاب هــای نخوانــده دارنــد؛ امــا از انجــا‬ ‫کــه از مطالعــه لــذت نمی برنــد‪ ،‬خوانــدن ایــن کتاب هــا را پشــت گوش‬ ‫می اندازنــد‪ .‬شــاید شــما هــم جــزء افــرادی باشــید که مطالعه برایشــان‬ ‫خوشــایند نیســت‪ .‬اگــر لذت بــردن از مطالعــه را یــاد بگیریــد‪ ،‬کلیــد‬ ‫پیشــرفت در بســیاری از زمینه هــای شــغلی‪ ،‬تحصیلــی و اجتماعــی را‬ ‫بــه دســت می اوریــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه از یادگیــری مطالــب جدیــد بیشــترین لــذت را‬ ‫می برنــد‪ ،‬می تواننــد عادت هــای جدیــدی در خــود ایجــاد کننــد‪،‬‬ ‫در شغلشــان پیشــرفت کننــد و توانایی هــا و نقــاط قــوت خــود را‬ ‫گســترش دهنــد؛ البتــه تــا زمانــی کــه تــرس از مطالعــه راهشــان‬ ‫را بــرای یادگیــری مطالــب جدیــد ســد کــرده باشــد هیچ کــدام از‬ ‫ایــن پیشــرفت ها حاصــل نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫چرا مطالعه را دوست نداریم؟‬ ‫«علــت دوست داشــتن یــا دوست نداشــتن یــک فعالیــت»‬ ‫یکــی از مباحــث گســترده در روانشناســی اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫ایــن دوست داشــتن ها و دوست نداشــتن ها ذاتــی و غریــزی‬ ‫و بســیاری از انهــا اکتســابی اند‪ .‬مــا یــاد می گیریــم فعالیت هــای‬ ‫موردعالقه مــان را بــه دوست داشــتن های ذاتی مــان ربــط‬ ‫دهیــم‪ .‬همچنیــن نفرتمــان از برخــی فعالیت هــا را بــه نفرت هــا‬ ‫و بی عالقگی هــای ذاتی مــان ربــط می دهیــم‪ .‬گاهــی ایــن اثــر‬ ‫به قــدری قدرتمنــد اســت کــه یــک عالقــه عمیــق و نیرومنــد ذاتــی‬ ‫بــر یــک نفــرت نســبتا ذاتــی غلبــه می کنــد‪.‬‬ ‫عالقــه بــه غذاهــای تنــد مثــال خوبــی بــرای ایــن بحــث اســت‪.‬‬ ‫فلفل هــای تنــد حــاوی مــاده ای به نــام کپسایســین هســتند‪.‬‬ ‫کپسایســین گیرنده هــای درد و گرمــای زبــان را تحریــک می کنــد‬ ‫و باعــث می شــود کــه هنــگام خــوردن فلفــل احســاس ســوزش‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬وقتــی احســاس درد و ســوزش‬ ‫داریــد بایــد خــوردن فلفــل را متوقــف کنیــد نــه اینکــه بــه خــوردن‬ ‫ان ادامــه دهیــد!‬ ‫پــس چــرا برخــی از مــردم خــوردن غذاهــای تنــد را دوســت‬ ‫دارنــد؟ زیــرا انهــا یــاد گرفته انــد کــه بیــن تنــدی فلفــل و طعــم‬ ‫غذاهــای خوشــمزه و دل چســبی مثــل پیتــزا پپرونــی و فالفــل و‬ ‫سمبوســه ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬به عبــارت دیگــر‪ ،‬فلفــل طعــم‬ ‫غذاهــای خوشــمزه و تنــد را بــرای افــراد تداعــی می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن حتــی ممکــن اســت عــده ای بــه طعــم تنــد فلفــل اعتیــاد‬ ‫پیــدا کننــد و غذاهــای تنــد را بیشــتر از غذاهــای مالیــم دوســت‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬چگونــه لذت بــردن از مطالعــه را یــاد بگیــرم؟‬ ‫لذت مطالعه ‪ -‬چگونه از مطالعه کردن لذت ببریم؟‬ ‫مطالعــه فعالیــت ذهنــی طاقت فرســا و دشــواری اســت‪ .‬گاهــی‬ ‫سرویس اموزش‪-‬کامیار خدایاری‬ ‫‪ ۷‬اصل طالیی موفقیت‬ ‫و خوشبختی‬ ‫گاهــی اوقــات در زندگــی به شــدت احســاس ناامیــدی می کنیــم‪ .‬دلیــل‬ ‫بســیاری از ایــن ناامیدی هــای زندگــی‪ ،‬ایــن اســت کــه به جــای اینکــه از‬ ‫«خودمــان» انتظــارات زیــادی داشــته باشــیم‪ ،‬از «دیگران» انتظــار داریم‪.‬‬ ‫روابــط مــا را همیــن انتظــارات شــکل می دهنــد‪ .‬از خودتــان انتظــارات‬ ‫زیــادی داشــته باشــید و بــرای بــراورده کــردن انهــا تــاش کنیــد؛ خواهیــد‬ ‫دیــد چــه احســاس ارزشــمند و چــه رضایــت دل نشــینی بــه ســراغ تان‬ ‫می ایــد‪ .‬دیگــر زمــان ان فــرا رســیده اســت کــه بــه خودتــان متکی باشــید و‬ ‫تــا انجــا کــه می توانیــد بــه دیگــران وابســته نباشــید‪.‬‬ ‫ی کــه روی خودتــان‬ ‫چــه دلیلــی بــرای ناامیــدی وجــود دارد وقتــ ‬ ‫حســاب بــاز می کنیــد؟ ازاد باشــید و ایــن ازادی را بــه دیگــران نیــز‬ ‫هدیــه دهیــد‪ .‬از ایــن ‪ ٧‬اصــل زیــر کمــک بگیریــد و به ســوی موفقیــت‬ ‫و خوشــبختی پیــش برویــد‪.‬‬ ‫‪ .١‬خوداگاه باشید‬ ‫خوداگاهــی را می تــوان این گونــه تعریــف کــرد‪« :‬خوداگاهــی یعنــی‬ ‫توانایــی درک درســت احساســات»‪ .‬خــود اگاه بــودن یعنــی اینکــه بدانیــم‬ ‫در شــرایط مختلــف چــه احساســی داریــم و ان را در هــر وضعیــت‬ ‫به خصــوص‪ ،‬پیش بینــی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا زمانــی کــه خوداگاهــی نداریــد‪ ،‬واکنش هــای شــدیدی خواهیــد‬ ‫داشــت‪ ،‬عصبانــی خواهیــد بــود یــا تــرس بــر شــما چیــره خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دیگــران از انتظــارات شــما اگاه نیســتند‪ ،‬نمی تواننــد ذهــن شــما را‬ ‫بخواننــد‪ ،‬احساســات شــما را پیش بینــی کننــد‪ ،‬انهــا را برانگیزنــد و امــاده‬ ‫مواجهه با واکنش شــما باشــند! اگر این واقعیت را باور نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫دوســتان و اطرافیــان خــود را دلســرد خواهیــد کــرد‪ .‬تــا زمانی که شــروع به‬ ‫صحبــت نکنیــد‪ ،‬دیگــران نمی داننــد کــه چــه احساســی دارید‪ .‬باید درســت‬ ‫بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و اگــر بتوانیــد احساســات و افــکار خــود را بــا‬ ‫دیگــران در میــان بگذاریــد‪ ،‬بـ ه ســرعت راه موفقیــت را طــی خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬از خودتان قدردانی کنید؛ ولی نه بیش از حد!‬ ‫اگر همیشه از عملکردتان راضی باشید و از خودتان قدردانی کنید‪،‬‬ ‫راه پیشــرفت را بــر خودتــان می بندیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬رابطـه ی خودتــان را‬ ‫بــا دوســتان و نزدیکان تــان بــه خطــر می اندازیــد‪ .‬بــه خودتــان متعهــد‬ ‫باشــید و افــکار‪ ،‬احساســات و ایده هایتــان را پیــش خودتــان نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬بــرای اینکــه احساســی لذت بخــش داشــته باشــید‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫تاییــد دیگــران نداریــد‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬قــرار نیســت زندگــی کنیــد تا انتظــارات دیگران را بــراورده کنید‪.‬‬ ‫هرچقــدر کــه بیشــتر خــود و تصمیمات تــان را تاییــد کنیــد‪ ،‬کمتــر بــه تایید‬ ‫هنــگام مطالعــه احســاس اســتیصال و ناامیــدی می کنیــد‪ .‬شــما‬ ‫هنــگام مطالعــه در حــال یادگیــری مطالــب دشــوار هســتید‬ ‫و در ایــن وضعیــت‪ ،‬گشــتن به دنبــال کارهــای اســان تر یــا‬ ‫ســرگرم کننده تر‪ ،‬واکنــش طبیعــی ذهــن اســت‪.‬‬ ‫وقتــی مطالعــه تداعی کننــده احساســات ناخوشــایندی مثــل‬ ‫اســترس ازمــون‪ ،‬شکســت‪ ،‬خســتگی در مدرســه و برخــورد‬ ‫بــد معلــم و همکالســی ها باشــد‪ ،‬احســاس منفــی مــا دربــاره‬ ‫مطالعــه شــدت می گیــرد؛ امــا اگــر بتوانیــد مطالعــه را بــه‬ ‫فعالیت هــای جذاب تــری ربــط بدهیــد‪ ،‬ارتبــاط ذهنــی جدیــدی‬ ‫ایجــاد خواهیــد کــرد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬احســاس هیجــان و‬ ‫عالقــه و شــوق جــای احساســاتی مثــل اســترس و خســتگی و‬ ‫ناامیــدی را خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫قــدم اول‪ :‬مطالعــه را بــه یکــی از کارهــای موردعالقــه خــود‬ ‫ربــط دهیــد‬ ‫بعــد از اتمــام مطالعــه هــر فصــل از کتــاب‪ ،‬یــک بســتنی‬ ‫بخوریــد‪ .‬بــه همیــن ســادگی! البتــه معلــوم نیســت کــه ایــن‬ ‫شــرطی بودن تــا کِــی موثــر خواهــد بــود‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬شــما‬ ‫می دانیــد کــه می توانیــد یــک فصــل را نخوانــده رهــا کنیــد و‬ ‫به ســراغ فصــل بعــد برویــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬توقــع دریافــت‬ ‫پــاداش بــرای پیشــرفت های کوچــک کل فراینــد مطالعــه را‬ ‫دچــار تاخیــر می کنــد‪ .‬همیــن مســئله باعــث می شــود نگرانــی‬ ‫بابــت عملکــرد ضعیفتــان بــه احســاس منفــی شــما دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫یافتــن رابطــه بیــن مطالعــه و چیــزی کــه بســیار دوســت داریــد‬ ‫راهــکار هوشــمندانه تری نســبت بــه بســتنی خوردن بعــد از هــر‬ ‫فصــل اســت‪ .‬شــاید مطالعــه امــار و ارقــام عملکــرد تیم هــای‬ ‫ورزشــی خســته کننده باشــد‪ ،‬امــا اگــر بــه ورزش عالقــه داریــد‪،‬‬ ‫بــا مطالعــه ایــن اعــداد می توانیــد علــت بردوباخــت تیم هــای‬ ‫دیگــران نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬شــهامت داشــته باشــید و خودتان باشــید‪،‬‬ ‫اهــداف خودتــان را بــدون مقایسـه ی خودتــان بــا دیگــران‪ ،‬دنبــال کنید‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت‪ ،‬هی ـچ گاه نبایــد موفقیــت دیگــران را ضعــف پیشــروی‬ ‫خــود تلقــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٣‬برای خودتان ارزش قائل باشید‬ ‫ســعی نکنیــد ان گونــه باشــید کــه دیگــران می خواهنــد؛ چراکــه خــود‬ ‫واقعی تــان را گــم می کنیــد‪ .‬شــاید بــرای برخــی افــراد ارزشــمند نباشــید‪،‬‬ ‫امــا هیچ وقــت تردیــد نداشــته باشــید کــه بــرای برخــی دیگــر‪ ،‬غیرقابــل‬ ‫جایگزیــن خواهیــد بــود‪ .‬به جــای اینکــه اســیر افــرادی شــوید کــه شــما را‬ ‫پــس می زننــد‪ ،‬ارزش خــود را در همــراه شــدن بــا کســانی کــه قــدردان‬ ‫حضــور شــما هســتند نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه مهــم نیســت چقــدر خــوب هســتید‪ .‬همیشــه‬ ‫افــرادی هســتند کــه از شــما خوش شــان نمی ایــد‪ .‬اصــا هــم برای شــان‬ ‫مهــم نیســت کــه شــما چقــدر خــوب و ســخت کوش هســتید‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه واقعــا ارزش خــود را درک کردیــد‪ ،‬دیگــر هیچ وقــت بــرای دســتیابی‬ ‫بــه یــک جایــگاه بــا دیگــری رقابــت نخواهیــد کــرد‪ .‬هنگامــی کــه بحــث‬ ‫دربــاره ی موفقیــت شماســت‪ ،‬مذاکــره نخواهیــد کرد! یا موفق هســتید‬ ‫و یــا نیســتید!‬ ‫‪ .۴‬از دیگران بی نیاز باشید‬ ‫یــاد بگیریــد کــه بــا دســتاوردها‪ ،‬وظایــف و مســئولیت های خودتــان‬ ‫زندگــی کنیــد‪ .‬منتظــر نباشــید کــه دیگــران تغییــر کننــد‪ .‬تــاش نکنیــد کــه‬ ‫دیگــران را کنتــرل کنیــد‪ .‬بــر روی تغییراتــی کــه بــرای رســیدن بــه ســطح‬ ‫مطلــوب موفقیــت و اعتمادبه نفــس نیــاز داریــد تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر منتظــر تغییــر شــخصی دیگــر باشــید‪ ،‬انگار که فرمــان زندگی خــود را‬ ‫به دســت او داده اید‪ .‬منتظر نباشــید که شــخصی غیر از خودتان‪ ،‬شــما را‬ ‫بــه ان ســطح از موفقیتــی کــه می خواهیــد برســاند‪ .‬ایــن امــر مثــل زندانــی‬ ‫تیــره و تــار اســت کــه خودتــان و دیگــران را در ان اســیر خواهیــد کــرد‪ .‬از‬ ‫غیــر بی نیــاز باشــید‪ .‬از احساســات تان و هرگونــه انتظــارات غیرواقعــی کــه‬ ‫از دیگــران داریــد اگاه باشــید‪.‬‬ ‫هــر چقــدر بیشــتر شایســته و توانمنــد باشــید‪ ،‬بــه دیگــران کمتــر نیــاز‬ ‫خواهیــد داشــت و راحت تــر بــا انهــا تعامــل خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عزت نفس داشته باشید‬ ‫انســان هایی کــه واقعــا قدرتمنــد هســتند هیــچ گاه نیــاز ندارنــد کــه‬ ‫توضیــح دهنــد کــه چــرا شایســته ی احتــرا م هســتند؛ بلکــه خیلــی راحــت‬ ‫کســانی را کــه بــه انهــا احتــرام نمی گذارنــد همراهــی نمی کننــد‪ .‬دیگــران‬ ‫تنهــا بــه همــان انــدازه ای کــه بــرای خــود احتــرام قائــل هســتید بــه شــما‬ ‫احتــرام خواهنــد گذاشــت‪ .‬ازادی شــخصی‪ ،‬اعتمادبه نفــس و موفقیــت‪،‬‬ ‫بــا پیشــرفت و یادگیــری فــردی نتیجــه می شــوند‪ .‬ایــن را بپذیرید که برخی‬ ‫اوقــات بهتریــن چیــزی کــه می توانیــد بگوییــد «نــه» اســت‪ .‬مرزهایــی‬ ‫مشــخص بــرای عــزت نفــس خــود در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر از دیگــران انتظــار احتــرام داشــته باشــید رنــج خواهیــد کشــید‪ .‬بــه‬ ‫انچــه هســتید ایمــان داشــته باشــید و در همیــن راســتا پیــش برویــد‪.‬‬ ‫ورزشــی را درک کنیــد‪ .‬برنامه نویســی کامپیوتــر شــاید زجــراور‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بــا فکرکــردن بــه اینکــه بــا یادگیــری برنامه نویســی‬ ‫می توانیــد وب ســایت یــا بــازی کامپیوتــری طراحــی کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫مطالعــه در ایــن زمینــه تشــویق می شــوید‪.‬‬ ‫تمــام موضوعــات جهــان بــا زنجیرهــای کوتــاه یــا بلنــد بــه هــم‬ ‫مربــوط هســتند‪ .‬یافتــن ایــن رابطه هــا و پررنگ کردنشــان‬ ‫کمکتــان می کنــد عالیــق جدیــدی در خــود ایجــاد کنیــد‪ .‬وقتــی‬ ‫درک کنیــد چگونــه فعالیتــی به ظاهــر ناخوشــایند مثــل مطالعــه‬ ‫بــه هدفــی خوشــایند منجــر می شــود‪ ،‬از ان فعالیــت لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬ارتباط بین مطالعه و پیشرفت را درک کنید‬ ‫مطالعه ‪ -‬چگونه از مطالعه کردن لذت ببریم؟‬ ‫پیشــرفت ذاتــا عاملــی مشــوق اســت‪ .‬وقتــی ارتبــاط بیــن‬ ‫پیشــرفت و کارهــا را ببینیــد‪ ،‬به طــور طبیعــی تمایلتــان بــه‬ ‫انجــام ان کار تقویــت می شــود‪ .‬ارنولــد شــوارتزنگر بیــش از‬ ‫حــد تمریــن می کــرد‪ ،‬زیــرا از درد عضالتــش بعــد از تمریــن‬ ‫جزئــی عضالتــش بــا رشــد‬ ‫لــذت می بــرد‪ .‬او معتقــد بــود درد ِ‬ ‫ِ‬ ‫انهــا ارتبــاط دارد‪ .‬همیــن بــاور باعــث می شــد او از تمرین هــای‬ ‫ســخت بدن ســازی لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫اگــر میــزان پیشــرفت تان را ببینیــد و درک کنیــد‪ ،‬از مطالعــه لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد؛ مثــا اگــر مشــغول یادگیــری زبان هســتید‪ ،‬بــرای هر‬ ‫روز یــک فهرســت از کلمــات تهیــه کنیــد و در پایــان روز جلــوی‬ ‫کلماتــی کــه یــاد گرفته ایــد عالمــت بزنیــد‪ .‬وقتــی ببینیــد بــا مطالعه‬ ‫در هــر روز بــه هــدف تعیین شــده تان نزدیک تــر می شــوید‪ ،‬از‬ ‫مطالعــه لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬نقش ـه ای از تمــام مطالبــی کــه بایــد‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬بکشــید و بعــد از مطالعــه هــر مطلــب‪ ،‬ان را روی‬ ‫نقشــه رنگ کنید و قلمرو دانشــتان را روی نقشــه گســترش دهید‪.‬‬ ‫هی ـچ گاه انجــام کاری را کــه خودتــان از پــس ان بــر می اییــد از دیگــران‬ ‫درخواســت نکنیــد‪ .‬زمانــی کــه شــرافت نفــس را تمریــن می کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫خودتــان ایــن شــانس را می دهیــد کــه خوشــحال و موفــق باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خودتان را بپذیرید‬ ‫همــه ی مــا انســانیم‪ .‬بــا وجــود همــه ی کمبودهایــی کــه داریــم‪ ،‬بایــد‬ ‫خودمــان را بپذیریــم‪ .‬زمانــی کــه خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬متوجــه می شــوید‬ ‫کــه دیگــران هــم مثــل شــما یــک انســان هســتند‪ .‬دیگــر از انهــا انتظــار‬ ‫نخواهیــد داشــت کــه هماننــد انچــه تصــور می کردیــد باشــند‪ .‬دیگــر بــا‬ ‫کوتاهــی انهــا عصبانــی نخواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بر روی پیشــرفت فردی خود متمرکز باشــید‪ .‬بدون در نظر گرفتن همه‬ ‫کمبودهایــی کــه وجــود دارد‪ ،‬بــه دنبــال راه هایــی باشــید کــه زندگــی شــما‬ ‫را غنــی‪ ،‬هیجان انگیــز‪ ،‬تکمیــل و شــاداب خواهنــد کــرد‪ .‬زندگــی کــردن‬ ‫بــا ایــن رویکــرد‪ ،‬نیــاز شــما بــه کنتــرل کــردن دیگــران را کاهــش خواهــد‬ ‫داد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬بــه شــخصی ســالم تر بــرای تعامــل و کار تبدیــل خواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬بعــد از اینکــه دســت از انتظــارات بــاالی خــود از دیگــران برداشــتید‪،‬‬ ‫شــروع بــه قدردانــی از انهــا خواهیــد کــرد و بــرای رســیدن بــه اهداف تــان‬ ‫بــه خودتــان تکیــه می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٧‬خودتان را دوست داشته باشید‬ ‫زندگــی چالش برانگیــز اســت‪ ،‬چراکــه هــر چیــزی و هــر کســی در‬ ‫اطــراف شــما زودگــذر خواهــد بــود‪ .‬زندگــی را همیشــه روبــه راه‬ ‫نخواهیــد! توانایی هــای خــود را در اغــوش بگیریــد و از خصوصیــات‬ ‫چالش برانگیــز خــود اگاه باشــید‪ .‬شــخصیت شــما همــواره بایــد در‬ ‫حــال رشــد باشــد‪ .‬ایــن پیچیدگــی شماســت کــه شــما را بــرای دیگــران‬ ‫جالــب و الهام بخــش می کنــد‪.‬‬ ‫زندگــی کــردن بــرای خوشــحال کردن دیگران‪ ،‬خوددوســتی نیســت؛ بلکه‬ ‫خــود را کوچــک و خُــرد کــردن اســت‪ .‬بــرای شــخص پســت و حقیــر‪ ،‬هیــچ‬ ‫راهــی بــرای موفقیــت وجود نــدارد‪.‬‬ ‫در زندگــی‪ ،‬بــا توانایــی پیــروزی در ســختی ها و ناامنی هــا ســنجیده‬ ‫می شــوید‪ ،‬نــه بــا دوری کــردن از انهــا‪ .‬زمانــی کــه از خــود اگاه هســتید‪،‬‬ ‫خــود را به عنــوان کاری می بینیــد کــه در حــال پیشــرفت اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع تواضــع و فروتنــی درکــی عمیق تــر از دیگــران و انســانیت انهــا بــه‬ ‫شــما خواهــد داد‪ .‬اگــر بــه همــان نســبتی کــه بــر روی رشــد خــود و اینکــه‬ ‫چگونــه بــا تغییــر خــود موفــق خواهیــد بــود‪ ،‬تمرکــز کنیــد‪ ،‬حــس کنتــرل و‬ ‫اعتمادبه نفس تــان بــه نحــو چشــمگیری افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬موفقیــت‬ ‫فقــط بــه معنــی خــوب بــودن نیســت‪ .‬بایــد زمانــی کــه حــس می کنیــد بــه‬ ‫چالــش کشــیده شــده اید‪ ،‬بــه خودتــان بیشــترین تعهــد را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر انچــه کــه گفتیــم‪ ،‬بــه «خودتــان» خالصــه می شــود‪ .‬چراکــه شــما‬ ‫تنهــا شــخصی هســتید کــه می توانــد ایــن توانایی هــا را پیشــرفت دهــد‪.‬‬ ‫به نــدرت پیــش می ایــد کــه دیگــر افــراد یــا وضعیت هــا‪ ،‬همــان کســی یــا‬ ‫چیــزی باشــند کــه شــما می خواهیــد‪ .‬بهترین هــا را ارزو کنیــد و خــود را از‬ ‫دلبســتگی بــه کمــال رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫اجاره ویالی ساحلی بهانه ای برای کالهبرداری از گردشگران‬ ‫ت دیوار خبر داد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناسایى عامل کالهبردارى از گردشگران با شگرد درج اگهى دروغین اجاره ویالی ساحلی در سای ‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن کالهبــرداری گفــت‪ :‬در پــى‬ ‫مراجعــه چنــد نفــر از شــهروندان بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــى بــه پلیــس فتــا اســتان و درخواســت رســیدگى بــه شــکوائیه خــود مبنــى بــر‬ ‫کالهبــردارى فــردی ناشــناس در ســایت دیــوار‪ ،‬پیگیــرى موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چه چیزی مدیریت‬ ‫سطح حمله خارجی‬ ‫را ضروری می کند؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫مدیریــت ســطح حملــه خارجــی (‪ )EASM‬یــک ابــزار امنیت ســایبری‬ ‫اســت کــه داده هــای لــو رفتــه و ‪ IT‬ســایه ای را کــه هکرهــا می تواننــد‬ ‫در یــک حملــه از ان بهره بــرداری کننــد‪ ،‬اشــکار می کنــد‪.‬‬ ‫ســطح حملــه دیجیتــال یــا خارجــی بــه نگرانــی فزاینــده ای بــرای‬ ‫تیــم هــای امنیــت ســایبری تبدیــل شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر رفــع‬ ‫اســیب پذیری ها در زیرســاخت های داخلــی‪ ،‬یــک شــکاف بــزرگ در‬ ‫امنیــت می توانــد در پشــت ایــن دارایی هــای اینترنتــی پنهــان شــود‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬مجرمــان ســایبری می تواننــد هنــگام جســتجوی وب بــا‬ ‫یــک جســتجوی ســاده در گــوگل ‪ ،‬اطالعــات زیــادی را جمــع اوری‬ ‫کننــد ‪ .‬اگــر حتــی عمیق تــر خراشــیده شــوند‪ ،‬می تواننــد داده هــا‬ ‫و گذرواژه هــای درز کــرده را پیــدا کننــد کــه دروازه ورود انهــا را بــه‬ ‫ســازمان ها بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن اطالعــات بــه راحتــی در دســترس سیســتم هــا را در‬ ‫معــرض خطــر قــرار مــی دهــد زیــرا مــی تواننــد توســط هکرهــا مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بــه بخشــی از ســطح‬ ‫حملــه خارجــی تبدیــل می شــود کــه مــی توانــد در هــر زمــان توســط‬ ‫عوامــل تهدیــد مــورد هــدف قــرار گیــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بخــش مهمــی از‬ ‫امنیــت ســایبری‪ ،‬مدیریــت نقــاط دسترســی خارجــی بــه ســازمان ها و‬ ‫شــبکه هــای انهــا اســت‪.‬‬ ‫مدیریت سطح حمله خارجی چیست؟‬ ‫مدیریــت ســطح حملــه خارجــی‪ ،‬ســطحی را کــه احتمــاال ً دارای‬ ‫اســیب پذیری اســت‪ ،‬نقش ـه برداری می کنــد‪ ،‬همیشــه ان را اســکن‬ ‫می کنــد‪ ،‬و مســائل یــا ناهنجاری هــا را قبــل از اینکــه بتوانــد بــرای‬ ‫مجرمــان ســایبری مفیــد باشــد‪ ،‬برطــرف می کنــد‪.‬‬ ‫اساســاً‪ EASM ،‬بــه یافتــن اســیب پذیری هایی خالصــه می شــود‬ ‫کــه هکرهــا می تواننــد از انهــا بــرای بــه خطر انداختن زیرســاخت ها‬ ‫از بیــرون اســتفاده کننــد و قبــل از کشــف انهــا را حــذف کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار بــه چالشــی می پــردازد کــه امــروزه بیشــتر ســازمان ها‬ ‫بــا ان مواجــه هســتند‪ ،‬اینکــه چگونــه می تــوان یــک دیــد کلــی‬ ‫از اطالعــات‪ ،‬بــه ویــژه اطالعــات موجــود در خــارج از سیســتم را‬ ‫همیشــه حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫ردیابی اینکه چه داده هایی در دســترس چه کســانی هســتند و ایا‬ ‫اطالعــات شــرکتی فــاش شــده ای وجــود دارد کــه می توانــد توســط‬ ‫هکرهــا بــرای نفــوذ به سیســتم ها اســتفاده شــود‪ ،‬نیاز بــه کار قانونی‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اکثــر تیم هــای فنــاوری اطالعــات بــه ابزارهایــی‬ ‫متکــی هســتند کــه از هــوش مصنوعــی اســتفاده می کننــد و بــه طــور‬ ‫مســتمر در جهــت یافتــن نشــانه هایی از اعتبارنامه هایــی کــه قبــا ً‬ ‫سوءاســتفاده شــده اند کار می کننــد‪ .‬بــا ســطح حملــه ای کــه بــه طــور‬ ‫مــداوم در حــال تغییــر اســت و بــا هــر نشــت داده هــای جدیــد یــا‬ ‫محافظت در برابر‬ ‫کالهبرداری های انالین‪،‬‬ ‫چگونه اعتبار خود را ایمن‬ ‫نگه دارید‬ ‫بــه روز رســانی رســانه هــای اجتماعــی در حــال رشــد اســت‪EASM ،‬‬ ‫اجــازه نمــی دهــد دارایــی هــای شــرکت بــه بدهــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫هکرها با جستجوی انالین چه چیزی می توانند پیدا کنند؟‬ ‫مجرمــان ســایبری قبــل از اســتفاده از هــر گونــه تکنیــک هــک‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال داده هــای قابــل دســترس در اینترنــت هســتند‪ .‬بازیگــران‬ ‫تهدیــد بــه مــوارد زیــر عالقــه دارنــد‪:‬‬ ‫ فعالیت رسانه های اجتماعی‬‫ رمزهای عبور و ایمیل های لو رفته‬‫ اطالعــات شــخصی (نــام‪ ،‬نــام خانوادگــی‪ ،‬ادرس‪ ،‬شــماره کارت‬‫اعتبــاری و غیــره)‬ ‫در دســت مجرمــان‪ ،‬اطالعــات شــخصی مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫ســرقت هویــت یــا کالهبــرداری مالــی شــود‪ .‬در بدتریــن حالــت‪ ،‬انهــا‬ ‫می تواننــد از فــرد مــورد نظــر تقلیــد کننــد و حســاب هــای بانکــی انهــا‬ ‫را تخلیــه کننــد‪ ،‬شــهرت انهــا را خــراب کننــد یــا اطالعــات نادرســت را‬ ‫منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از جدیدتریــن حمــات هــک شــامل مهندســی اجتماعــی‬ ‫اســت ‪ .‬ایــن بــه معنــای شــناخت یــک فــرد و ارســال یــک ایمیــل‬ ‫هدفمنــد بــا یــک لینــک الــوده یــا حتی تقلیــد از مراجع مختلف مانند‬ ‫نهادهــای دولتــی یــا یــک مدیــر عامــل اســت‪ .‬رســانه های اجتماعــی‬ ‫و اطالعاتــی کــه در انجــا بــه اشــتراک گذاشــته می شــود می توانــد‬ ‫منجــر بــه یــک حملــه ســایبری موفقیــت امیــز یــا کالهبــرداری شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬پلتفرم هایــی ماننــد لینکدیــن و فیــس بــوک یــا‬ ‫ســایتهای رســمی یــک کســب و کار می تواننــد بــه راحتــی سلســله‬ ‫مراتــب درون یــک شــرکت را اشــکار کننــد و بــه مجرمــان زاویــه ای در‬ ‫مــورد نحــوه نزدیــک شــدن بــه قربانیــان خــود بدهنــد‪.‬‬ ‫انجمن هــای هــک‪ ،‬تخلیــه داده هــا و وب تاریــک منابــع دیگــری‬ ‫هســتند کــه عوامــل تهدیــد از انهــا بــرای یافتــن نقــاط ضعــف امنیتــی‬ ‫یــک شــرکت اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬یــا کمبــود ان‪ .‬انها می تواننــد حاوی‬ ‫ایمیل هــا یــا رمزهایــی باشــند کــه مجــرم را بــه ســازمان ها هدایــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬حتــی اگــر کالهبــردار دانــش فنــی کمــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیریت سطح حمله شما شامل چه مواردی است؟‬ ‫یک سطح حمله را می توان در سه مرحله مدیریت کرد‪:‬‬ ‫ کاهش ایرادات درون سیستم‬‫ کشف هر گونه ناهنجاری و تهدیدات پرخطر‬‫ تجزیــه و تحلیــل داده هــا از فعالیــت در ســطح حملــه داخلــی‬‫و خارجــی‬ ‫اولیــن گام‪ ،‬اســکن اطالعــات یــا فعالیت هایــی اســت کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه حــوادث بزرگــی ماننــد نقــض سیســتم‪ ،‬یادداشــت های‬ ‫باج گیــری یــا ســرقت داده هــای حســاس شــود‪ .‬ریســک بــاال هــر‬ ‫چیــزی اســت کــه احتمــاال ًدر یــک حادثــه بــزرگ تشــدید مــی شــود و‬ ‫توســط هکرهــا بــرای دسترســی مســتقیم بــه ســازمان یــا انجــام یــک‬ ‫حملــه ســایبری اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر جســتجوی داده هــا‪ ،‬مراحــل کشــف همچنیــن مشــخص‬ ‫مــی کنــد کــه ایــا نشــانه هایــی از دسترســی غیرمجــاز بــه زیرســاخت‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم تجزیــه و تحلیــل ســطح حملــه اســت‪ .‬ســطح بــا حالــت‬ ‫قبلــی خــود مقایســه مــی شــود تــا مشــخص شــود کــه ایــا ناهنجــاری‬ ‫یــا نشــانه هایــی از اســیب پذیــری هــای پرخطــر وجــود دارد کــه نیــاز‬ ‫بــه اصــاح دارنــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫گــزارش تولیــد شــده بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل گفتــه شــده‪،‬‬ ‫هرگونه نقص پرخطر را برجســته می کند و کار تیم های ‪ IT‬را بســیار‬ ‫اســان مــی کنــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬انهــا از هــر گونه اســیب پذیری‬ ‫اگاه می شــوند و احتمــاال ًانهــا را بــه عنــوان مــوارد مثبــت کاذب کنــار‬ ‫می گذارنــد‪.‬‬ ‫گام نهایــی‪ ،‬کاهــش نقــص هایــی اســت کــه احتمــاال ًمنجــر بــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه مــی شــود‪ .‬مســتندات تجزیــه و تحلیــل‪ ،‬همــراه با‬ ‫گــزارش اســیب پذیری پرخطــر‪ ،‬راه هایــی را بــرای رفــع نقــاط ضعــف و‬ ‫تقویــت امنیــت پیشــنهاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســه مرحلــه خــودکار هســتند و بــرای موثــر بــودن بایــد بــه طــور‬ ‫مــداوم تکــرار شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مهــم اســت کــه ایــن ابــزار بــه‬ ‫روز شــود تــا بتوانــد کشــف کنــد کــه ایــا نقــص هایــی وجــود دارد کــه‬ ‫می تــوان بــا روش هــای جدیــد هــک از انهــا ســوء اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اپل حالت‬ ‫‪ Lockdown‬را برای‬ ‫جلوگیری از جاسوسی‬ ‫معرفیمی کند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اپــل اعــام کــرده اســت کــه ویژگــی جدیــدی بــه دســتگاه های‬ ‫‪ iOS‬اضافــه می کنــد کــه ان را حالــت قفــل (‪)Lockdown Mode‬‬ ‫می نامنــد‪ .‬ایــن ویژگــی بــا هــدف محافظــت از کاربــران اپــل در برابــر‬ ‫«جاســوس افزارهــای مــزدور بســیار هدفمنــد»‪ ،‬در پســت وبــاگ‬ ‫رســمی اپــل در ایــن اطالعیــه نشــان داد‪.‬‬ ‫‪ Lockdown‬چیست؟‬ ‫قابلیــت امنیتــی جدیــد معرفــی شــده بــه عنــوان حفاظــت اضافی و‬ ‫تخصصــی بــرای دســتگاه اپــل عمــل می کنــد تــا از حمــات ســایبری‬ ‫هدفمنــد یــا کمپیــن هــای جاسوســی‪ ،‬بــه ویژه از ســوی جاسوســان‪/‬‬ ‫هکرهــای مــورد حمایــت دولت جلوگیــری کند‪.‬‬ ‫اگرچــه بخــش کوچکــی از کاربــران ممکــن اســت در معــرض خطــر‬ ‫جاسوســی هدفمنــد قــرار بگیرنــد‪ ،‬امــا هنــوز هم بــرای کاربــران مورد‬ ‫اســتقبال قــرار می گیــرد‪ .‬کاربرانــی کــه ممکــن اســت بــه دلیــل اینکــه‬ ‫چــه کســی هســتند یــا چــه کاری انجــام می دهنــد‪ ،‬هــدف بازیگــران‬ ‫تهدیــد شــوند‪ ،‬بــه ویــژه کاربرانــی کــه توســط گــروه یــا هکرهــای‬ ‫خصوصــی هــدف قــرار می گیرنــد‪ ،‬از ایــن ویژگــی بیشــترین بهــره را‬ ‫خواهنــد بــرد‪ .‬اینهــا شــامل فعالیت هــای حقــوق بشــر‪ ،‬ناســازگاران‬ ‫سیاســی‪ ،‬معترضــان‪ ،‬روزنامــه نــگاران و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫حالــت قفــل بــه طــور خــودکار تمــام عملکردهــای سیســتم قابــل‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪570‬‬ ‫ربــودن را قفــل می کنــد تــا حتــی پیشــرفته تریــن هکرهــا نتواننــد‬ ‫دســتگاه را بــه خطــر بیاندازنــد‪ .‬ایــوان کرســتیچ‪ ،‬رئیــس مهندســی‬ ‫امنیــت و معمــاری اپــل‪ ،‬ان را یــک «قابلیــت پیشــگامانه» خواند که‬ ‫نشــان دهنــده «تعهــد تزلــزل ناپذیــر اپــل بــرای محافظــت از کاربران‬ ‫در برابــر نادرتریــن و پیچیــده تریــن حمــات» اســت‪.‬‬ ‫قابلیت های حالت قفل‬ ‫طبــق پســت وبــاگ اپــل ‪ ،‬پــس از اینکــه حالــت قفــل بــه طــور‬ ‫رســمی در دســتگاه های ‪ iOS‬در دســترس قرار گرفت‪ ،‬عملکردهای‬ ‫زیــر را بــرای محافظــت از دســتگاه انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫مســدود کردن‪/‬غیرفعــال کــردن پیش نمایــش پیوندهــا و‬ ‫پیوســت ها در پیام هــا‪.‬‬ ‫مســدود کــردن اتصــال ســیمی بــا هــر رایانــه‪ ،‬دســتگاه یــا لــوازم‬ ‫جانبــی در صــورت قفــل بــودن ایفــون‪.‬‬ ‫غیرفعــال کــردن کامپایــل جــاوا اســکریپت بــه موقــع‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫کاربــر برخــی از وب ســایت هــا را از مســدود کــردن حــذف کــرده باشــد‪.‬‬ ‫مســدود کــردن درخواس ـت های ســرویس ورودی‪ ،‬دعوت نامه هــا و‬ ‫تماس هــای ‪ FaceTime‬از ســوی کاربــران ناشــناس‪ ،‬امــکان تمــاس‪/‬‬ ‫درخواســت های فرســتنده هایی کــه کاربــر دســتگاه قبــا ً بــا انهــا‬ ‫تمــاس گرفتــه اســت‪ .‬مســدود کــردن پروفایل هــای پیکربنــدی نصــب‬ ‫و ثبــت نــام دســتگاه در ‪( MDM‬مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه)‪.‬‬ ‫راه اندازی رسمی حالت قفل‬ ‫حالــت قفــل در اواخــر ســپتامبر ‪ 2022‬عرضــه خواهــد شــد‪ .‬ایــن‬ ‫حالــت در ‪ macOS Ventura ،16 iOS‬و ‪ 16 iPadOS‬معرفــی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬بــه عنــوان یــک نســخه ازمایشــی بــرای‬ ‫محققــان ارائــه می شــود تــا بــه شــرکت کمــک کنــد نقــص هــا و‬ ‫اشــکاالت امنیتــی را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه اپــل یــک جایــزه ‪ 10‬میلیــون دالری بــه‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری کــه روی بهبــود سیســتم دفاعــی‬ ‫حالــت ‪ Lockdown‬کار می کننــد و ‪ 2‬میلیــون دالر جایــزه بــاگ‬ ‫بــرای افــرادی کــه نقص هــای امنیتــی را تشــخیص می دهنــد‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬معرفــی حالــت قفــل نشــان می دهــد کــه‬ ‫حتــی بــا ارزش تریــن شــرکت جهــان نمی توانــد از محصــوالت‬ ‫خــود در برابــر نفوذهــای دولتــی یــا نــرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫تجــاری محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری کارت اعتبــاری زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫شــخصی اطالعــات اعتبــاری شــما را بســرقت بــرده و از ان‬ ‫بــرای خریــد اســتفاده کنــد‪ .‬در حالــی کــه قربانیان کالهبــرداری‬ ‫معمــوال ًمجبــور نیســتند چیــزی بپردازنــد‪ ،‬حــل ایــن وضعیــت‬ ‫ممکــن اســت بــه زمــان و تــاش نیــاز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گــزارش کارت هــای ســرقت شــده و انتظــار بــرای تحویــل‬ ‫کارت جدیــد از طریــق پســت می توانــد ماننــد یــک دردســر‬ ‫باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬می توانیــد اقداماتــی را بــرای محافظــت‬ ‫از کارت خــود در برابــر تهدیــدات روزمــره انجــام دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫خوانــدن ادامــه دهیــد تــا شــش راه بــرای ایمــن نگــه داشــتن‬ ‫کارت اعتبــاری خــود بیاموزیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬از احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنید‬ ‫چــه از یــک کارت اعتبــار ســاز یــا یــک کارت اعتبــاری ســنتی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬برنامــه تلفــن همــراه کارت شــما احتمــاال ً‬ ‫دارای احــراز هویــت دو مرحلــه ای اســت‪ .‬ایــن الیــه دوم‬ ‫ایمنــی محافظــت بیشــتری را فراهــم می کنــد‪ .‬رمزهــای‬ ‫عبــور معمولــی را می تــوان بــه راحتــی حــدس زد و نبایــد‬ ‫تنهــا شــکل امنیتــی شــما باشــد‪ .‬فعــال کــردن احــراز هویــت‬ ‫دو عاملــی دسترســی بــه اطالعــات شــما را بــرای افــرادی کــه‬ ‫قصــد بــد دارنــد دشــوارتر می کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه احــراز هویــت دو مرحلـه ای را روشــن کردیــد‪،‬‬ ‫برنامــه تلفــن همــراه بــرای دسترســی بــه حســاب شــما بــه‬ ‫دو نــوع اطالعــات نیــاز دارد‪ .‬یکــی از ایــن رمــز عبــور شــما‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬دیگــری کــدی خواهــد بــود کــه بــه تلفــن یــا‬ ‫داده هــای بیومتریــک شــما ماننــد تشــخیص چهــره یــا اثــر‬ ‫انگشــت ارســال می شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر رمــز عبــور‬ ‫شــما فــاش شــده باشــد‪ ،‬هیــچ کــس نمی توانــد بــدون فــرم‬ ‫دوم تاییــد بــه اطالعــات شــما دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در دستگاه خود با یک شبکه خصوصی خرید کنید‬ ‫اگــر از ‪ Wi-Fi‬عمومــی اســتفاده می کنیــد‪ ،‬مجرمــان‬ ‫ســایبری همچنــان می تواننــد بــه اطالعــات شــما دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬شــبکه های ‪ Wi-Fi‬عمومــی ممکــن اســت‬ ‫راحــت باشــند‪ ،‬امــا ناامــن هســتند‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت بــا‬ ‫احتیــاط بــا ان هــا رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر می توانیــد‪ ،‬بــه جــای ان‬ ‫از هــات اســپات شــخصی خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬از رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنید‬ ‫هنگامــی کــه همیشــه از یــک رمــز عبــور اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫خطــر پــر کــردن اعتبــار را افزایــش می دهیــد‪ .‬ایــن زمانــی‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه مجرمــان از اطالعــات دزدیــده شــده از‬ ‫یــک حســاب اســتفاده می کننــد تــا ســعی کننــد بــه بقیــه‬ ‫حســاب های شــما دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬مراقب فیشینگ باشید‬ ‫اگــر تماســی دریافــت کردیــد یــا ایمیلــی دریافــت کردیــد کــه‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری خــود را درخواســت می کنــد‪ ،‬پاســخ‬ ‫ندهیــد‪ .‬احتمــاال ً یــک کالهبــردار ســعی می کنــد شــما را بــا‬ ‫یــک طــرح فیشــینگ فریــب دهــد‪ .‬فیشــینگ زمانــی اســت‬ ‫کــه شــخصی بــا شــما تمــاس می گیــرد یــا بــه شــما ایمیــل‬ ‫می زنــد و اطالعــات شــخصی شــما را درخواســت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬به دنبال ‪ Card Skimming‬باشید‬ ‫‪ Skimming‬روشــی اســت کــه مجرمــان ســرقت از ان‬ ‫بــرای ســرقت اطالعــات کارت اعتبــاری شــما در زمــان‬ ‫اســتفاده اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــن کار معمــوال ً از طریــق‬ ‫دســتگاهی انجــام می شــود کــه بــه یــک دســتگاه نقطــه‬ ‫خریــد ماننــد دســتگاه خودپــرداز یــا پمــپ بنزیــن متصــل‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دســتگاه های کوچــک معمــوال ً روی کارت خــوان‬ ‫قــرار می گیرنــد و شناســایی ان هــا دشــوار اســت‪.‬‬ ‫هــر دســتگاه کارتخــوان را قبــل از اســتفاده از ان بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر گرافیــک بــه نظــر خواننــده ناهماهنــگ باشــد یــا‬ ‫اگــر شــل یــا کــج بــه نظــر برســد‪ ،‬ممکــن اســت دســتکاری‬ ‫شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬سریع عمل کنید‬ ‫اگــر کیــف پــول شــما بــه ســرقت رفــت یــا کارت اعتبــاری‬ ‫شــما مفقــود شــد‪ ،‬اقــدام ســریع می توانــد بــه کاهــش‬ ‫اســیب کمــک کنــد‪ .‬اول از همــه‪ ،‬شــما بایــد ســرقت را بــه‬ ‫صادرکننــده کارت خــود گــزارش دهیــد‪ .‬ســپس‪ ،‬ان هــا کارت‬ ‫قدیمــی شــما را باطــل می کننــد و یــک جایگزیــن بــرای شــما‬ ‫از طریــق پســت ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا کالهبــرداری کارت اعتبــاری خســته کننــده اســت‪،‬‬ ‫امــا لزومــی نــدارد کــه اتفــاق بیفتد‪ .‬بــا انجام اقدامات مناســب‬ ‫بــرای محافظــت از خــود‪ ،‬می توانیــد بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫شــانس قربانــی شــدن خــود را کاهــش دهیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سکوی رشادت ‪ -‬حمله هوایی دشمن به سکوی رشادت‬ ‫‪ 1364/04/24‬توسط دشمن بعثی ‪ 1366 -‬توسط تروریسم امریکا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -570‬سال هشتم‬ ‫‪-570-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/16‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/16 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 16‬ژوئیه‬ ‫‪16-- 1401 //04‬‬ ‫ شنبه ‪04//25‬‬ ‫‪66‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫روش تعلیم و تربیت‬ ‫م ‬ ‫سـ ُه لِلنـ َّ ِ ‬ ‫ن ن ََصـ َ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام ) مَـ ْ ‬ ‫ـاس اِمَامــا ًفَلْیَبـْدَا ْبِتَعْلِیـ ِ‬ ‫ـب نَف ْ َ‬ ‫ســان ِ ه ِو َ م ُ َعل ِّـ ُ ‬ ‫م‬ ‫ســیرَت ِ ه ِ قَبـْ ‬ ‫م غَیْــر ِ ه ِو َ لْیَکـ ُ ْ ‬ ‫لَ تَعْلِیـ ِ ‬ ‫سـ ه ِ قَبـْ ‬ ‫ن ت َاْدِیبـُ ُه ب ِ ِ‬ ‫نَف ْ ِ‬ ‫لَ ت َاْدِیبـ ِ ه ِ بِل ِ َ‬ ‫م‪.‬‬ ‫ـاس و َ مُو َد ِّبِهِـ ْ ‬ ‫م النـ َّ ِ ‬ ‫ن م ُ َعل ِّـ ِ ‬ ‫ل م ِـ ْ ‬ ‫ـق بِالْاِجْــاَ ِ ‬ ‫سـ ه ِ و َ مُو َد ِّبُهَــا اَحَـ ُّ ‬ ‫نَف ْ ِ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬کســى کــه خــود را در مقــام پیشــوایى‬ ‫و امامــت بــر مــردم قــرار مى دهــد بایــد پیــش از انکــه بــه تعلیــم دیگــران‬ ‫مى پــردازد بــه تعلیــم خویــش بپــردازد و بایــد تادیــب و تعلیــم او نســبت بــه‬ ‫دیگــران پیــش از انکــه بــا زبانــش باشــد بــا عمــل صــورت گیــرد و کســى کــه‬ ‫معلّــم و ادب کننــدۀ خویشــتن اســت بــه احتــرام ســزاوارتر از کســى اســت که‬ ‫معلّــم و مربـ ّـى مــردم اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار گهربــار بــه ســه نکتــۀ شــایان توجــه اشــاره‬ ‫مى کند‪ :‬نخســت مى فرماید‪«:‬کســى که خود را در مقام پیشــوایى و امامت‬ ‫بــر مــردم قــرار مى دهــد بایــد پیــش از انکــه بــه تعلیــم دیگــران مى پــردازد بــه‬ ‫ـاس اِمَامــا ًفَلْیَبـْدَا ْبِتَعْلِیـ ِ ‬ ‫م‬ ‫سـ ُه لِلنـ َّ ِ ‬ ‫ن ن ََصـ َ ‬ ‫تعلیــم خویــش بپــردازد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ـب نَف ْ َ‬ ‫م غَیْــرِهِ ) ‪.‬‬ ‫لَ تَعْلِیـ ِ ‬ ‫سـ ه ِ قَبـْ ‬ ‫نَف ْ ِ‬ ‫کالم امــام علــی (ع) در اینجــا مطابــق ظاهــر اطــاق کالم‪ ،‬هــم رئیــس‬ ‫حکومــت بــر مــردم را شــامل مى شــود و هــم تمــام کســانى را کــه بــه نوعــى‬ ‫ارشــاد و هدایــت مــردم را بــر عهــده مى گیرنــد‪ .‬ایــن جملــه اشــاره بــه یــک‬ ‫واقعیــت مســلم عقالنــى اســت کــه تــا انســان خــودش چیــزى را نداشــته‬ ‫باشــد نمى توانــد بــه دیگــران اهــدا کنــد‪.‬‬ ‫خشک ابرى که بود ز اب تهی‬ ‫کى شود منصب او اب دهى‬ ‫ضــرب المثلــى درمیــان عــرب اســت کــه مى گویند‪«:‬چوبــى کــه کــج اســت‬ ‫چگونــه ممکــن اســت ســایۀ ان راســت باشــد»‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن‪ ،‬مــردم ســخنان کســى را کــه بــه گفتــار خــود پایبنــد و اثــارش‬ ‫در زندگــى او نمایــان نیســت‪ ،‬هرگــز نمى پذیرنــد و بــه خــود مى گوینــد‪ :‬اگــر‬ ‫او ایــن ســخنان را بــاور مى داشــت نخســت خــودش بــه ان عمــل مى کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل امــام علیــه الســام در دومیــن جملــه مى فرماید‪«:‬بایــد‬ ‫تادیــب و تعلیــم او نســبت بــه دیگــران پیــش از انکــه با زبانش باشــد با عمل‬ ‫ســانِهِ ) ‪.‬‬ ‫ســیرَت ِ ه ِ قَبـْ ‬ ‫صــورت گیــرد»؛ (و َ لْیَکـ ُ ْ ‬ ‫ن ت َاْدِیبـُ ُه ب ِ ِ‬ ‫لَ ت َاْدِیبـ ِ ه ِ بِل ِ َ‬ ‫اصلى مســلم در روان شناســى اســت که مردم ســخنان کســى را مى پذیرند‬ ‫کــه بــه گفتــۀ خــود معتقــد باشــد و بــه تعبیــر معــروف‪ :‬تــا ســخن از دل بــر‬ ‫نیایــد بــر دل ننشــیند و نشــانۀ روشــن ایــن اعتقــاد ایــن اســت کــه بــه گفتــۀ‬ ‫خــود عمــل کنــد‪.‬‬ ‫فــى المثــل اگــر طبیبــى ســخنرانى هاى متعــددى دربــارۀ زیان هــاى دخانیات‬ ‫ایراد کند و بیمارى هاى متعدد ناشــى از ان را یکى پس از دیگرى برشــمرد؛‬ ‫ولــى مــردم ببیننــد از دهانــش بــوى ســیگار مى ایــد هیــچ کــس ســخن او را‬ ‫جــدى نخواهــد گرفت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حدیثــى کــه در کتــاب کافــى امــده از امــام صــادق (ع)‬ ‫ـن الْقُلُـ ِ ‬ ‫ـوب‬ ‫ـت مَوْعِظَتـُ ُه عَـ ِ ‬ ‫لْ بِعِلْم ِـ ه ِ زَلَّـ ْ ‬ ‫م یَعْمَـ ‬ ‫م اِذَا ل َـ ْ ‬ ‫ن ال ْ َعالـِ َ ‬ ‫مى خوانیــم‪« :‬ا ِ َّ‬ ‫ـن َّ‬ ‫الصفَــا؛ هنگامــى کــه عالــم بــه علمــش عمــل نکنــد‬ ‫لُّ الْمَطـَـر ُ عَـ ِ ‬ ‫کَمَــا یَــز ِ ‬ ‫موعظــۀ او از دل هــا فــرو مى ریــزد همان گونــه کــه قطره هــاى بــاران از ســنگ‬ ‫ســخت فــرو مى ریــزد»‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه دل هــاى مــردم حالــت مقاومــت و نفوذناپذیــرى در برابــر‬ ‫مواعظـ‍ انهــا بــه خــود مى گیــرد‪ .‬نیــز بــه همیــن دلیــل امیــر مومنــان علــى علیــه‬ ‫م عَلَــى‬ ‫ـاس اِنـ ِّـی وَالل َّـ ه ِ مَــا اَحُثُّک ـُ ْ ‬ ‫الســام در خطبــۀ ‪ ١٧٥‬مى فرمایــد‪« :‬اَیُّهَــا النـ َّ ُ ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫م عَنْهَــا؛‬ ‫هــى قبْل َک ُـ ْ ‬ ‫م عَـ ْ ‬ ‫م اِل َیْهَــا و َ لَ اَنْهَاک ُـ ْ ‬ ‫ســبِقُک ُ ْ ‬ ‫صی َـ ه ٍ اِل و َ ات َن َا َ‬ ‫ن مَعْ ِ‬ ‫طَاعَـ ه ٍ ا ِ َّلا َ ْ‬ ‫اى مــردم بــه خــدا ســوگند مــن شــما را بــه هیــچ طاعتــى ترغیــب نمى کنــم مگــر‬ ‫این کــه خــودم پیــش از شــما بــه ان عمــل مى نمایــم و شــما را از هیچ معصیتى‬ ‫بــاز نم ـى دارم مگــر این کــه خــودم پیــش از شــما از ان دورى مى جویــم»‪.‬‬ ‫ســپس در ســومین و اخریــن جملــه بــر انچــه در جمله هــاى پیــش امــد تاکیــد‬ ‫نهــاده مى فرماید‪«:‬کســى کــه معلــم و ادب کننــدۀ خویشــتن اســت بــه احتــرام‬ ‫ســزاوارتر از کســى اســت کــه معلــم و مربــى مــردم اســت»؛ (و َ مُ َعل ِّـ ُ ‬ ‫م نَف ْ ِ‬ ‫سـ ه ِ و َ‬ ‫م ) ‪.‬‬ ‫م النـ َّ ِ ‬ ‫ن مُ َعل ِّـ ِ ‬ ‫ل م ِـ ْ ‬ ‫ـق بِالْاِجْــاَ ِ ‬ ‫مُو َد ِّبُهَــا اَحَـ ُّ ‬ ‫ـاس و َ مُو َد ِّبِهِـ ْ‬ ‫اشــاره بــه این کــه هــر گاه انســان نخســت بــه تعلیــم و تادیــب خویشــتن‬ ‫پــردازد‪ ،‬تاثیــر ســخنانش بیشــتر و عمیق تــر اســت در حالــى کــه اگــر کســى تنهــا‬ ‫بــه تادیــب مــردم پــردازد و از خویــش غافــل بمانــد روزى فــرا مى رســد کــه مــردم‬ ‫از ایــن امــر اگاه مى شــوند و از او روى برمى گرداننــد‪.‬‬ ‫بلکه از روایات استفاده مى شود که این کار از نشانۀ منافقان است که انسان‬ ‫دیگــران را بــه نیکى هــا و تــرک بدى هــا دعــوت کنــد و خــود بــه ایــن انــدرز عمــل‬ ‫ننماید‪ :‬درحدیثى از امام ســجاد على بن الحســین (ع) مى خوانیم که فرمود‪:‬‬ ‫ن الْمُن َافِــقَ یَنْهَــى و َ لَ یَن ْت َهِــی و َ یَاْمُــر ُ بِمَــا لَ یَاْتـِـی؛ منافــق دیگــران را‬ ‫«ا ِ َّ ‬ ‫از بدى هــا بــاز م ـى دارد؛ ولــى خویشــتن را بــاز نم ـى دارد و دیگــران را بــه‬ ‫نیکى هــا دعــوت مى کنــد و خــود بــدان عمــل نمى نمایــد»‪.‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۴۰‬‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫هفتاد ضربه کابل!‬ ‫مزد عزاداری‬ ‫ در اســارت تنبیــه کســانی کــه بــرای امــام حســین‬‫(علیه الســام )عــزاداری می کردنــد‪ ،‬ســنگین بود‪.‬مــن و‬ ‫حیــدر هــر کــدام بــه هفتــاد ضربــه کابــل محکــوم شــدیم‪.‬‬ ‫وقتــی هفتــاد ضربــه کابــل را نوش جــان کردیــم‪ ،‬حیــدر‬ ‫بــا همــان لهجــه ترکــی و دوســت داشــتنی اش دوبــار تکــرار‬ ‫کــرد‪« :‬ســیدی! ســنی نن ه ویــن جانــی ایکــی دانــا شــاالق‬ ‫ویــر‪ /،‬جــون مــادرت دوتــا کابــل دیگــه هــم بــزن!»‬ ‫ کابل به سرتون خورده‪ ،‬گیج شدید‪ ،‬خواهش نمی خواد‪.‬‬‫ نه اتفاقا خیلی هم حالم خوبه و می دونم چی میگم‪.‬‬‫ حامــد در حالــی کــه‪ ،‬بــه هــر کداممــان دو کابــل دیگــر‬‫کوبیــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن هــم دو کابــل دیگــه‪ ،‬یــاال بریــد گــم‬ ‫شــید‪ ،‬از جلــو چشــمم دورشــید‪».‬‬ ‫وقتــی برمــی گشــتیم بازداشــتگاه‪ ،‬گفتــم‪« :‬حیــدر! مثــل‬ ‫اینکــه راســتی راســتی حالــت خــوش نیســت‪ ،‬چــرا گفتــی‬ ‫دو کابــل دیگــه بزنــن؟!»‬ ‫ حضرت عباسی نفهمیدی؟!‬‫ نه‪ ،‬نفهمیدم!‬‫ اقــا ســید! خواســتم رُنــد بشــه‪ ،‬ارزشــش رو داشــت کــه بــه‬‫خاطــر اربعیــن اقــا امام حســین علیه الســام هــر کدوممنون‬ ‫هفتــاد و دو کابــل بخوریــم‪ ،‬خــدا وکیلــی ارزش نداشــت؟!‬ ‫از کتاب پایی که جا ماند‬ ‫کتاب خاطرات برادر ازاده دکتر سید ناصر حسینی‬ ‫سنخواست ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫توضیحی بر نقد‬ ‫یادداشت وجه‬ ‫تسمیه سنخواست‬ ‫شهید از نوعی دیگر‬ ‫مصطفــی بختیــاری ‪ ،‬جانبــازی کــه بخاطــر تحمیــل نشــدن‬ ‫هزینه هــای درمانــش بــه بیت المــال خارج نرفت و شــهید شــد‬ ‫گاهــی بــرای رفــع یــک مشــکل فقــط دعــا و دکتــر هــای‬ ‫محلــی چــاره ســاز نیســتند و بایــد از دانــش دیگــر کشــورها‬ ‫بهــره بــرد‪ .‬دیشــب همیــن بحــث را بــا بچــه هــای محــل‬ ‫تــوی مســجد بیســت متــری شــهرداری داشــتیم‪ .‬همــان‬ ‫موقــع یــاد مصطفــی افتــادم‪ .‬قــرار بــود یکــی از اشــنا یــان‬ ‫بــرای ادامــه درمــان دســتش ‪ ،‬بــا بیمارســتانی در کشــور‬ ‫المــان تمــاس گرفتــه و برنامــه اعزامــش را هماهنگــی‬ ‫کنــد‪ .‬از ماهــا کســی اطالعــی از ایــن موضــوع نداشــت و‬ ‫بــرای همیــن دســته جمعــی بــه خانــه شــان رفتیــم‪ .‬بخاطــر‬ ‫ترکشــی کــه بــه بازویــش خــورده بــود ‪،‬عصــب دســتش در‬ ‫حــال قطــع شــدن بــود‪ .‬وقتــی در زدم ‪ ،‬مــادرش در را بــاز‬ ‫کرد‪.‬مــا را مــی شــناخت‪ .‬راه را بــاز کــرد وگفــت‪:‬‬ ‫ خــوش اومدیــن ‪..‬بیایــن تــو ‪ ..‬از تــوی راهــرو گفــت‬‫ ننه دوستات اومدن مصطفی‪..‬‬‫اتاقــش مرتــب بــود‪ .‬اول مــن رفتــم تــو‪ .‬بــه زور از جایــش‬ ‫بلنــد شــد و بــا مــا روبوســی کــرد‪ .‬معنــی مصطفــی برایــم‬ ‫ایــن بــود‪ ،‬فرمانــده ای اســت کــه هیــچ نیرویــی در کنــارش‬ ‫حرفــی از عقــب نشــینی نمــی زد‪...‬امــا تــه نگاهــش‪،‬درد‬ ‫بازویــش پیــدا بــود‪ .‬یکــی از خوبــی هــای مصطفــی‬ ‫لبخنــدش بــود کــه همیشــه بــه همــه ارزانــی مــی داد‪.‬‬ ‫ به به بچه های حزب اللهی!‪...‬چه عجب یاد ما کردین‪..‬‬‫بعــد از خــوش و بــش جریــان پــی گیــری درمــان بازویــش را‬ ‫پرســیدم نگاهــی بــه دســتش کــه باندپیچــی شــده بــود کــرد و‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ مجبوره خوب بشه‪...‬اما کمی زمان می بره‪..‬‬‫ جریــان خــارج رفتــن چــی شد‪..‬شــنیدم یکــی از‪..‬‬‫نگذاشت حرفم تمام شود‬ ‫ اخــه حــزب اللــه!‪ ...‬اگــه قــراره هــر کــی ترکــش بخــوره بــره‬‫بــودم ریشــه در «حصــن خــاص » دارد بــدون توجــه بــه دالیل و‬ ‫مســتندات ان‪ ،‬با واقعیت های تاریخی غیر منطبق دانســته و‬ ‫فرمــوده انــد « بــه احتمــال زیــاد سنخواســت همــان سنداســپ‬ ‫اســت» و ایــن « احتمــاال ًبــا اســب یــا اســپ در ارتبــاط باشــد»‪.‬‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه ایــن دســت احتمــاالت تــا چــه انــدازه از‬ ‫اعتبــار علمــی برخــوردار اســت ولــی عــرض مــی کنــم هیــچ کس‬ ‫نمــی توانــد منکــر وجــود دهــی بــه نام «سنداســب» در گذشــته‬ ‫باشــد؛ چــون در کتــب تاریخــی بــه صراحــت از ان یــاد شــده‬ ‫اســت و نکتــه ای کــه بایــد در ایــن مقــال در نظــر داشــت ایــن‬ ‫اســت اگر خالف احتماالت مذکور گفته ام سنخواســت همان‬ ‫سنداســپ نیســت بــه دالیــل زبانشناســی تاریخــی اســت؛‬ ‫نــه تاریخــی‪ .‬یعنــی علــم زبــان شناســی تاریخــی تغییــر واژه‬ ‫سنداســپ را بــه سنخواســت تاییــد نمی کنــد‪ .‬ایــن تشــخیص‬ ‫چنــدان نیــاز بــه دانــش زبــان شناســی هــم نــدارد‪ .‬قــدری شــم‬ ‫اواشــناختی عــادی کافــی اســت کــه ادمــی را بــه ایــن نتیجــه‬ ‫ـم اواشــناختی ابتدایــی که طبیعتا ً‬ ‫رهنمــون ســازد ‪ .‬یعنــی بــا شـ ّ‬ ‫هــر فــرد معمولــی از ان برخــوردار اســت مــی تــوان دریافــت که‬ ‫از نظــر لفظــی « حســن خــاص » کــه صــورت تحریــف شــده‬ ‫« حصــن خــاص » اســت بــه سنخواســت نزدیکتــر اســت تــا‬ ‫«سنداســپ »‪.‬‬ ‫بــرای دفــع هــر گونــه ســوء فهــم بایــد عــرض کنــم کــه مــا در‬ ‫جاینــام شناســی تــا انجــا از علــوم تاریــخ و جغرافیــا بهــره مــی‬ ‫بریــم کــه در اتیمولــوژی یــا ریشــه شناســی یــک جاینــام بــه‬ ‫کارمــان ایــد ‪ .‬بنابرایــن انچــه موضــوع بحــث ماســت تاریــخ یــا‬ ‫جغرافیای روستای سنخواست نیست؛ بلکه واژه سنخواست‬ ‫اســت ؛ گــو اینکــه پیشــتر نــام ایــن ابــادی سیبداســت یــا‬ ‫سنداســب یــا ســداپت بــوده باشــد ؛ ولــی ان واژه هــا ربطــی بــه‬ ‫واژه سنخواســت ندارنــد‪ .‬چــون ســاختار اوایــی و واژگانــی انهــا‬ ‫بــا سنخواســت تناســب نــدارد‪ .‬از ســوی دیگــر ماجرای « حســن‬ ‫خــاص » را کــه طبــق کتــاب « نقــاوه الاثــار فــی ذِکــر ِ االخیــار»‬ ‫در حوالــی اســفراین و جویــن و جاجــرم قــرار داشــته اســت‬ ‫نمی تــوان از نظــر دور داشــت و بــی تفــاوت از ان گذشــت‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری ‪ -‬دکتر حسن ستایش‬ ‫یکــی از دوســتان عزیــز سنخواســتی کــه عضــو هیــات‬ ‫علمــی دانشــگاه هســتند نقــدی را بــر یادداشــت وجــه تســمیه‬ ‫سنخواســت در کانالهــای تلگــرام نارنــج سنخواســت و نیلوفــر‬ ‫سنخواســت منتشــر کــرده انــد کــه الزم دانســتم بــرای روشــن‬ ‫کــردن مطلــب و اشــاعه بیشــتر علــم جدیــد جاینــام شناســی‬ ‫توضیحــی کوتــاه در ایــن زمینــه داشــته باشــم ‪.‬‬ ‫البتــه ایشــان در نهایــت تواضــع بــه صراحــت اذعــان کــرده انــد‬ ‫کــه تخصصــی در زبان شناســی و تاریــخ ندارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تحلیل نگارنده را در مورد وجه تســمیه سنخواســت که گفته‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف جاینــام شناســی تعییــن‬ ‫صــورت درســت و معنــای دقیــق جاینــام اســت ‪ ،‬لــذا اگــر نــام‬ ‫درســت ایــن ابــادی سنداســپ باشــد ‪ ،‬ایــن ســوال پیــش مــی‬ ‫ایــد کــه واژه سنداســپ از چــه تکواژهایــی تشــکیل شــده اســت‬ ‫و معنــای دقیــق ان چیســت ؟ در ایــن زمینــه پاســخی کــه بــا‬ ‫مفهــوم « احتمــال» همــراه باشــد پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت در گــذر زمــان بــه جهــت کــم ســوادی مــردم‬ ‫و کاتبــان‪ ،‬سنداســپ تغییــر حــروف داده بــه ســنخواص یــا‬ ‫ســنخاص و یا سنخواســت تلفظ شــده باشــد‪ .‬اما این به معنای‬ ‫ان نیســت که سنخواســت ریشــه لغوی در سنداســپ دارد‪ .‬اگر‬ ‫فــی الواقــع ایــن سنداســپ بــوده اســت کــه بــه سنخواســت‬ ‫المــان پــس ایــن جنــگ رو کــی بایــد اداره کنه‪..‬هــان‪..‬؟‬ ‫ اگه اینجا خوب نشه چی برادر جان‪..‬؟‬‫مصطفــی کمــی جابجــا شــد و حالتــی جدی به خــودش گرفت‬ ‫‪ .‬مثــل وقــت هایــی کــه مــا را بــرای عملیــات توجیه مــی کرد‪.‬‬ ‫ مــن کــه مرتــب تــو در عملیــات هــا هســتم و بــاال خــره‬‫مــی دونــم کــه در عملیــات هــای بعــدی بــاز هــم مجــروح‬ ‫ویــا در نهایــت شــهید خواهــم شــد‪ ،‬پــس چــرا چنیــن‬ ‫هزینــه ای را بــا اعــزام بــه خــارج ‪،‬بــرای درمــان خــود م بــه‬ ‫بیــت المــال تحمیــل کنــم؟ خــدا راضــی میشــه‪..‬؟‬ ‫برای یک لحظه به همدیگر خیره شدیم‪..‬‬ ‫ازاو انتظار چنین حرکت هایی را داشتم‪..‬‬ ‫چیــزی کــه ذهــن مــرا بــه خــود مشــغول کــرد امیــد‬ ‫مصطفــی بــه درمــان عصــب دســتش نبــود‪..‬‬ ‫او به رهایی تمام روح و جسمش فکر می کرد‪..‬‬ ‫و او مــزد اخالصــش را پــس از کربــای پنــج گرفــت و بــه‬ ‫دوســتان شــهیدش پیوســت‬ ‫تغییــر یافتــه اســت ‪ ،‬بایــد بــرای ایــن تغییــر‪ ،‬دالیــل علمــی و‬ ‫مســتند ارائه شــود؛ با مشــاهده اندکی شــباهت لفظی بین دو‬ ‫واژه نمــی تــوان رابطــه خویشــاوندی واژگانــی بینشــان برقــرار کــرد‬ ‫و ان دو را از یــک ریشــه دانســت‪ .‬بلکــه فراینــد ایــن تغییــر حتمــا ً‬ ‫بایــد توجیــه زبانشــناختی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی ایــد در میــان انــواع صورتهــای واژگانــی منــدرج‬ ‫در مســالک و ممالــک کــه ســداپت و سینداســب هــم جــزء‬ ‫انهاســت‪ ،‬انتخــاب سنداســپ بــه عنــوان ریشــه سنخواســت‪،‬‬ ‫بــه دلیــل ویژگــی موقعیــت جغرافیایــی ایــن محــل بــوده اســت‬ ‫ولــی نامگــذاری بــر اســاس توصیــف محــل یکــی از دههــا‬ ‫روش نامگــذاری ابادیهــا در علــم جاینــام شناســی اســت کــه‬ ‫سنخواســت بــه دالیلــی کــه در مقالــه اوردیــم بــر ان روش نــام‬ ‫گــذاری نشــده اســت‪ .‬بــه عــاوه ‪ ،‬تغییــر نــام اولیــه و اصلــی‬ ‫یــک ابــادی بــه نــام کنونــی بــه عوامــل زیــر هــم بســتگی دارد ‪:‬‬ ‫ ممکــن اســت یــک ابــادی پــس از حملــه مغــول و بــه اتــش‬‫کشــیدن ان بــا خــاک یکســان شــده و فقــط نامــی از ان باقــی‬ ‫مانــده باشــد؛ ماننــد چرمغــان‪.‬‬ ‫ ممکــن اســت در کنــار خرابــه هــای یــک ابــادی کــه بــه علــت‬‫زلزلــه یــا هــر عامــل طبیعــی دیگــر ویــران شــده اســت‪ ،‬ابــادی‬ ‫دیگــری ســاخته شــود و نامــی متفــاوت روی ان گــذارده باشــند‪.‬‬ ‫ماننــد ارتیــان کــه بــه نــوده (چنــاران) تبدیــل شــده اســت و‬ ‫چنیــن اســت ارغیــان کــه بــه زعــم برخــی از مورخــان بــر ان نــام‬ ‫جاجــرم نهــاده انــد‪.‬‬ ‫ ممکن اســت تغییر نام یک ابادی به دلیل مصالح سیاســی‬‫یــا کراهــت از ذکــر نــام ان پدیــد امــده باشــد؛ ماننــد ابراهیــم‬ ‫شــاه در بخــش ســملقان کــه تبدیــل بــه ازادگان شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــورد اخیــر‪ ،‬مســلما ًاینــدگان نمی توانند ریشــه واژه ازادگان‬ ‫را در ابراهیــم شــاه بجوینــد و مــا نیــز اکنــون نبایــد ریشــه واژه‬ ‫بجنــورد را از چرمغــان ‪ ،‬جاجــرم را از ارغیــان و سنخواســت را از‬ ‫سنداســپ جســتجو کنیــم‪ .‬زیــرا ردیابــی ریشــه زبانــی نــام یــک‬ ‫ابــادی بــا ریشــه تاریخــی ان فــرق دارد و منطقــا ً مــا نبایــد دو‬ ‫ســاحت زبانشناســی و تاریــخ را خلــط کنیــم‪.‬‬ ‫فرامــوش نشــود کــه مــا داریــم جاینــام شناســی مــی کنیــم نــه‬ ‫تاریخ نــگاری‪ .‬لــذا نگارنــده در مقــام مــورخ نیســت کــه ریشــه‬ ‫تاریخــی ابــادی سنخواســت را بــه دوره صفویــه محــدود نمایــد؛‬ ‫بلکــه در حــد وســع خــود ‪ ،‬زبان شــناس و واژه شــناس اســت و‬ ‫تحقیقــا ًبــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه واژه سنخواســت بــه‬ ‫حصــن خــاص (در دوره صفویــه) بــاز می گــردد و ســند و فراینــد‬ ‫ان را هــم ذکــر کرده اســت‪ .‬لــذا ایــن یافتــه مهــم را نبایــد نتیجــه‬ ‫اشــتباهی دانســت ‪ .‬بدیهــی اســت اگــر محققــی بــا مطالعــه‬ ‫گســترده تــر‪ ،‬بتوانــد مــدارک بیشــتری بــه دســت اورد و دوره ان‬ ‫را بــه عقــب تــر ببــرد و حتــی بــه زمــان ساســانیان برســاند مــورد‬ ‫اســتقبال و پذیــرش نگارنــده خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!