روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 565 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 565

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 565

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 565

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪61 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫اجازه نمی دهیم خلیج گرگان خشک شود‬ ‫‪ 15‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 06-‬ژوئیه ‪ /06-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪565‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫میرزایی مدیر شرکت دیوار پوشش‬ ‫سیمان پارت‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫درصحبت‬ ‫همهحمایت‬ ‫می کنند!‬ ‫‪8‬‬ ‫سرقت مهمترین‬ ‫مشکل مخابرات‬ ‫اعتبار‪ ،‬ابزاری‬ ‫برای تاثیرگذاری بیشتر‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه از اینترنت کسب‬ ‫درامد کنیم؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا‬ ‫جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و‬ ‫بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و‬ ‫کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری‬ ‫تجربــه و تــاش داشــته باشــید و اینگونــه نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکــر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عــده زیــادی تمایــل دارنــد بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری در سال ‪:2020‬‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا‬ ‫جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و‬ ‫بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و‬ ‫کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری‬ ‫تجربــه و تــاش داشــته باشــید و اینگونــه نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکــر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عــده زیــادی تمایــل دارنــد بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .5‬دیجیتال مارکتر شوید‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫افــرادی بطــور کلــی کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال‪ ،‬بازاریابــی می کننــد‬ ‫را دیجیتــال مارکتــر می گوینــد‪ .‬در صورتیکــه بخواهیــم کمــی دقیق تــر توضیــح‬ ‫دهیــم‪ ،‬دیجیتــال مارکتــر بــه کســی گفتــه می شــود کــه بتوانــد از ابزارهــای‬ ‫بازاریابــی دیجیتــال بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان اســتفاده کنــد و‬ ‫ان هــا را متقاعــد ســازد کــه اقــدام خاصــی در راســتای اهــداف بازاریابــی مــورد‬ ‫نظــر (مثــل خریــد کاالهــا یــا ســفارش خدمــات) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ (‪ )Digital marketing‬شــاخه های گوناگونــی را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬فــردی کــه فعالیــت و خدمــات دیجیتــال مارکتینــگ انجــام می دهــد‬ ‫می توانــد در یــک یــا چنــد مــورد از شــاخه های زیــر فعالیــت داشــته باشــد‪:‬‬ ‫چیدن استراتژی محتوا و تولید محتوا؛‬ ‫طراحی سایت و خدمات ‪ UI‬و ‪UX‬؛‬ ‫سئو و بهینه سازی سایت برای گوگل؛‬ ‫تحلیل داده و امار؛‬ ‫تصویر برداری و فیلم برداری؛‬ ‫تدوین و انیمیشن؛‬ ‫حل مشکالت اقتصادی‬ ‫شیوه و روش زندگی‬ ‫کشور در گرو مساله‬ ‫‪4‬‬ ‫تولید است‬ ‫تصویر سازی و گرافیک؛‬ ‫برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن؛‬ ‫تبلیغات و بازاریابی؛‬ ‫مدیریت شبکه های اجتماعی؛‬ ‫ادمین سایت یا شبکه اجتماعی‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم دیجیتال مارکتر شویم؟‬ ‫خــب در اینجــا اگــر عالقــه بــه دیجیتــال مارکتینــگ داریــد بایــد ایــن را بدانیــد کــه‬ ‫دیجیتــال مارکتینــگ هنــر و علمــی اســت کــه بــرای متخصــص شــدن در ان بایــد‬ ‫حتمــا ســال ها وقــت صــرف کنیــد و عــاوه بــر ان بایــد بــه اصــول و مبانــی علــم‬ ‫بازاریابــی هــم تســلط مناســبی داشــته باشــید‪ .‬نخســتین قــدم بــرای امــوزش‬ ‫پیــدا کــردن منابــع اســت؛ منابعــی کــه توســط افــراد بــا تجربــه تهیــه شــده و در‬ ‫هــر زمــان و مکانــی در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫درامــد دیجیتــال مارکتینــگ بــه عوامــل مختلفــی ماننــد نــوع فعالیــت‪ ،‬میــزان‬ ‫فعالیــت‪ ،‬تعهــد شــما و‪ ...‬بســتگی دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال یــک ادمیــن شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تنهــا بــرای گذاشــتن پســت و اســتوری بــه تعــداد روزهــای مــاه می توانــد‬ ‫بیــن ‪ 700‬هــزار تومــان تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬کسب درامد از شبکه های اجتماعی‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫در دنیــای امــروز اکثــر مــردم حتــی در زمان اســتراحت از تلفن همراه خود اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬عــده ای بــازی یــا وب گــردی می کننــد و یــا در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام یــا تلگــرام حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬تلگــرام یــک شــبکه اطــاع رســانی اســت تــا شــبکه اجتماعــی‪ ،‬امــا در ایــن‬ ‫مطلــب بــه عنــوان شــبکه اجتماعــی از ان نــام برده ایــم‪.‬‬ ‫بخاطــر اینکــه از موضــوع فاصلــه نگیریــم بــرای کســب درامــد از طریــق فعالیــت در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بایــد بــر روی موضوعــی مشــخص‪ ،‬فعالیــت مداومــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا انتشــار محتــوای مفیــد و روش هــای افزایــش بازدیــد را بخوانیــد و انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫چگونه از شبکه های اجتماعی کسب درامد کنیم؟‬ ‫می تــوان یکــی از روش هــای کســب درامــد از شــبکه های اجتماعــی را مدیریــت در‬ ‫انهــا دانســت‪ .‬امــا قبــل از اینــکار حتمــا ًبایــد دربــاره اینکــه شــبکه های اجتماعــی چگونــه‬ ‫فعالیــت می کننــد‪ ،‬اســتراتژی شــبکه های اجتماعــی یــا بــه چــه صــورت در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی دیــده شــویم در گــوگل ســرچ کنیــد تــا بتوانیــد کمــی اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫در اینجــا شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک صفحــه و بــا تولیدمحتــوای مناســب ان را‬ ‫بــروز نگــه داریــد تــا بــه مــرور زمــان‪ ،‬مخاطــب جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫یا اینکه می توانید برای صفحات دیگر فالوور ارگانیک (واقعی) جذب کنید‪.‬‬ ‫در ضمــن شــما می توانیــد بــا تولیــد ویدئــو و محتــوا دیــده شــوید و بــا افزایــش‬ ‫محبوبیــت‪ ،‬کســب درامــد کنیــد‪.‬الزم بــه توضیــح اســت کــه شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام می توانــد ویتریــن محصــوالت شــما باشــد‪ ،‬یــا محلــی بــرای دیــدن‬ ‫نمونه کارهــای تولیــدی و یــا اشــنایی بــا تخصص هایــی کــه داریــد‪ .‬فقــط کافــی اســت‬ ‫دربــاره ان هــا محتــوای تصویــری یــا ویدئویــی تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر پزشــک هســتید یــا تدریــس می کنیــد‪ ،‬می توانیــد در صفحــه خــود دربــاره‬ ‫مباحــث مرتبــط بــا کارتــان ویدئوهــای مختلفــی تهیــه کنیــد و مطمئــن باشــید‬ ‫اگــر محتــوای ارزشــمند تولیــد کنیــد‪ ،‬مخاطــب جــذب می کنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫اگــر مدیریــت شــبکه های اجتماعــی را برعهــده داشــته باشــید‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫وظایفــی کــه بــر عهــده شــما خواهــد بــود‪ ،‬میــزان درامــد نیــز متفــاوت اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال بــرای مدیریــت یــک صفحــه اینســتاگرام ممکــن اســت از ماهــی‬ ‫‪ 600‬تــا ماهــی چنــد میلیــون هــم گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــر روی صفحــه خودتــان در اینســتاگرام بــه صــورت اصولــی کار کنیــد قطعــا ً‬ ‫درامــد خوبــی برایتــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫سالم چیست؟‏‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ایده های پول ساز خانگی برلی کسب و کارهای‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه ‪ :564‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در‬ ‫منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده اید‪ ،‬همــراه‬ ‫مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫لــذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار‬ ‫خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫بنابرایــن اگــر شــما بــه ایــن فکــر مــی کنیــد کــه در زمینــه خاصــی دارای تخصــص هســتید می توانیــد‬ ‫ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد و همیــن حــاال بــرای راه انــدازی ان اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه از هــر مهــارت و تخصصــی کــه در اختیــار داریــد می توانیــد کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــید بــه طــور مثــال اگــر کتاب هــای زیــادی در زمینــه قانــون جــذب و موفقیــت مطالعــه کر ده ایــد‬ ‫ایــن یــک مهــارت و تخصــص عالــی محســوب می شــود و شــما قادریــد بــا راه انــدازی ایــن نــوع مــدل‬ ‫از کســب و کار خانگــی خیلــی ســاده خواهیــد توانســت قانــون جــذب و موفقیــت را بــه بســیاری از‬ ‫افــراد عالقه منــد امــوزش دهیــد‪ .‬یــا امــکان دارد شــما بتوانیــددر زمینــه کار بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی‬ ‫همچــون فتوشــاپ‪ ،‬افتــر افکــت و… دارای تخصــص باشــید‪ ،‬و ایــن یــک توانایی و مهارت بســیار عالی‬ ‫بــرای شــما محســوب می شــود تــا بتوانیــد کســب و کارتــان را در ایــن زمینــه راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز مهــارت و تخصصتــان را دســت کــم نگیریــد‪ .‬مطمئــن باشــید افــراد بســیاری هســتند کــه قصد‬ ‫دارنــد در جایگاهــی کــه شــما هســتید قرار بگیرند‪.‬کســب درامــد از این ایده بــه هیچ عنوان نمی تواند‬ ‫کار ســخت و دشــواری باشــد‪ .‬اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را راه انــدازی کنید ‪.‬‬ ‫‪ \2‬راه اندازی سیستم همکاری در فروش(‪)Affiliate Marketing‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایده هــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی‪ ،‬سیســتم همــکاری در فــروش می باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مــدل خواهیــد توانســت از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش کســب درامــد کنید‪ .‬امــا اگر فکر‬ ‫می کنیــد کــه دارای تخصــص و مهــارت خاصــی نیســتید مــی توانیــد از ایــن روش درامدزایی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا احتمــاال ایــن ســوال برایتــان پیــش خواهــد امــد کــه اصــا سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫چیســت؟در ایــن سیســتم شــما بــا فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد می کنیــد‪ .‬در ایــن ایــده‬ ‫شــما به ازای فروش محصوالت دیگران مبالغی را تحت عنوان پورســانت دریافت خواهید کرد‪ .‬به‬ ‫احتمــال زیــاد تصــور می کنیــد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش بســیار انــدک اســت‪،‬‬ ‫امــا می تــوان گفــت کــه پــر درامدتریــن مشــاغل دنیــا بــا اســتفاده از ایــن سیســتم ثروتمنــد شــدند‪.‬‬ ‫می تــوان بــه بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی در ایــران کــه دیجــی کاال نــام دارد اشــاره کــرد کــه بــا‬ ‫فــروش محصــوالت دیگــران ( از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش) و فــروش محصــوالت‬ ‫خــودش توانســته اســت بــه درامدهــای میلیــاردی برســد‪ .‬بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی در‬ ‫جهــان کــه امــازون نــام دارد توانســته اســت بــا ایــن مــدل بــه ثــروت عظیمــی برســد‪.‬‬ ‫راه دیگــر ایــن اســت کــه شــما بــه ســراغ فروشــندگان برویــد و محصــوالت انها را بــه صورت‬ ‫اینترنتــی بفروشــید‪ .‬در ایــن روش اصــا نیــاز نیســت شــما محصــوالت دیگران را بخریــد‪ .‬در‬ ‫ایــن روش شــما محصــوالت و کاالهــای انهــا را تبلیــغ می کنیــد و بــه محــض اینکــه کســی‬ ‫محصــول را ســفارش داد‪ ،‬ســفارش مــورد نظــر را بــه فروشــنده اصلــی ارجــاع می دهیــد‪ .‬و‬ ‫فروشــنده اصلــی وظیفــه دارد ســفارش را بــه دســت مشــتری برســاند‪.‬‬ ‫هــر چنــد وقتــی بــه یکــی از دوســتان مشــاوره دادم توانســت بــا راه انــدازی سیســتم‬ ‫همــکاری در فــروش پــس از ‪ 5‬مــاه بــه درامــد ‪ 35‬میلیــون تومانــی در مــاه برســد‪ .‬او بــا‬ ‫راه انــدازی یــک وب ســایت توانســت محصوالتــی همچــون گوشــی تلفن همــراه‪ ،‬لــوازم‬ ‫جانبــی تلفــن همــراه‪ ،‬ســاعت های مچــی از چنــد فروشــنده را داخــل ســایت اش گذاشــته‬ ‫و بفروشــد‪ .‬شــما نیــز خواهیــد توانســت بــا بهــره بــردن از ایــن ایــده کســب و کار خانگ ـی ‬ ‫ادامــه دارد بــا مــا همچنــان همــراه باشــید‪...‬‬ ‫خــود را راه انــدازی کنیــد ‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسه شنبه‬ ‫‪ 14‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫استقبال مردم‬ ‫از کارتخوان های هوشمند‬ ‫فروش نان‬ ‫دولــت ســیزدهم اقــدام بــه تجهیــز سیســتم کارتخــوان‬ ‫فــروش هوشــمند نــان در پــی اصــاح نظــام عادالنــه‬ ‫یارانه هــا و ممانعــت از قاچــاق و فــروش غیرمجــاز ارد‬ ‫از شــبکه توزیــع‪ ،‬در سراســر کشــور کــرد کــه در مناطــق‬ ‫مختلــف اجــرای ایــن طــرح بــا اســتقبال شــهروندان روبــرو‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اعضــای ســتاد اقتصــادی‬ ‫دولــت بــا تشــریح طــرح مهیــا (مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد‬ ‫و نــان) در حضــور رئیس جمهــور در اســتان های مختلــف‬ ‫پرداختنــد‪ .‬براســاس خبــر رســمی منتشــر شــده از ایــن‬ ‫نشســت مهــم‪ ،‬وزارت اقتصــاد دســتاوردهای طــرح مهیــا را‬ ‫بــرای حاضــران تشــریح و اعــام کــرد؛ ‪ ۵۷‬درصــد نانوایی های‬ ‫کشــور تاکنــون زیــر پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفته انــد و ایــن‬ ‫رقــم تــا پایــان تیرمــاه قــرار اســت بــه ‪ ۱٠٠‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫براوردهــای اولیــه وزارت اقتصــاد نشــان دهنــده ایــن‬ ‫اســت کــه تاکنــون ‪۴٠‬درصــد یارانــه ارد بــه ارزش ســاالنه‬ ‫معــادل ‪۵٠‬هــزار میلیــارد تومــان به صــورت نــان در اختیــار‬ ‫مــردم کــه بــه عنــوان مصــرف کننــده اصلــی هســتند داده‬ ‫نمی شــد و هــدر می رفــت‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص وزارت اقتصــاد می گویــد‪ :‬از ایــن پــس‬ ‫و در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح به صــورت حقیقــی و در‬ ‫قالــب خدمــات دیگــر بــه مــردم بازمی گــردد‪ .‬در گــزارش‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬اثــار مثبــت و ســازنده‬ ‫حکمرانــی مبتنــی بــر داده هــا و اطالعــات به عنــوان‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی هــا و نتایــج اجــرای طــرح مدیریــت‬ ‫هوشــمند یارانــه ارد و نــان مطــرح شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫گــزارش نشــان می دهــد کــه دولــت هم اکنــون اشــراف‬ ‫کامل تــری بــر میــزان هــدر رفــت یارانه هــا در زنجیــره‬ ‫تامیــن ارد و نــان به دســت اورده اســت ‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری در ایــن نشســت بــر لــزوم گــران نشــدن‬ ‫قیمــت و ثابــت مانــدن بهــای نــان در سراســر ایــران‬ ‫تاکیــد و اعــام کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬اصــاح‬ ‫زیرســاخت ها و روش هــای پرداخــت یارانــه ارد و نــان‬ ‫اســت و بــه هیــچ عنــوان افزایــش قیمــت نــان مطــرح‬ ‫نبــوده و نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫طــرح فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند از اواخــر‬ ‫اردیبهشــت ماه امســال از اســتان زنجــان کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫در سیســتم جدیــد فــروش نــان قــرار اســت شــهروندان‬ ‫ماننــد روال ســابق و بــا همــان قیمت هــای قبلــی و بــدون‬ ‫محدودیــت‪ ،‬خریــد خــود را انجــام دهنــد تنهــا تفاوتــی‬ ‫کــه مــردم بــا ان مواجــه می شــوند خریــد نــان از طریــق‬ ‫دســتگاه های کارتخــوان جدیــدی اســت کــه در نانوایی هــا‬ ‫نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه های جدیــد کــه کار بــا انهــا نیــز چنــدان‬ ‫تفاوتــی بــا کارتخــوان هــای معمولــی نــدارد‪ ،‬بــا یــک نــرم‬ ‫افــراز اندرویــدی کار می کنــد و هــدف از ســاخت و طراحــی‬ ‫ان ثبــت دقیــق میــزان دقیــق فــروش نــان و حتــی نــوع‬ ‫نــان در نانوایی هــا اســت‪.‬‬ ‫هنــگام خریــد بــا دســتگاه های کارتخــوان هوشــمند‬ ‫تصویــر نــان اعــم از لــواش‪ ،‬بربــری‪ ،‬ســنگگ و حتــی‬ ‫نایلــون در ان نمایــش داده شــده و خریــدار بــا لمــس‬ ‫نــوع نــان و تعــداد نــان‪ ،‬مبلــغ خریــد را بــا کشــیدن کارت‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫بایــد خریــد بــا کارت هــای بانکــی انجام شــود و نانوایی ها‬ ‫نمی تواننــد از مشــتری ها پــول نقــد دریافــت کننــد چراکــه‬ ‫قــرار اســت هــر نانــوا بــه میــزان فــروش خــود‪ ،‬از دولــت‬ ‫یارانــه ارد دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان جدیــد در واحدهــای‬ ‫نانوایــی‪ ،‬تمامــی نانوایی هــا رصــد می شــوند و در مرحلــه‬ ‫بعــد هــر نانــوا براســاس میــزان پخــت نــان‪ ،‬ارد یارانـه ای‬ ‫دریافــت می کنــد بنابرایــن اجــرای ایــن طــرح ســبب‬ ‫می شــود نانوایی هــا کیفیــت نــان خــود را افزایــش دهنــد‬ ‫زیــرا همــه بایــد از یــک رویــه مشــخص پیــروی کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون بــرای اجــرای ایــن طــرح برخــی اســتان ها بــه‬ ‫سیســتم کارتخــوان هوشــمند مجهــز شــده اند کــه یکــی‬ ‫از اســتان هایی کــه اخیــرا ًبــه ایــن طــرح پیوســت تهــران‬ ‫اســت کــه ‪ ۹‬هــزار کارتخــوان در نانوایی هــای ایــن اســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مزایــای ایــن طــرح کــه مــورد اســتقبال شــهروندان‬ ‫قــرار گرفتــه زیــرا برایــن باورنــد کــه نانوایی هــا عــاوه بــه‬ ‫افزایــش کیفیــت نــان نمی تواننــد دخــل و تصرفــی در‬ ‫قیمــت نــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫این طرح فعال دارای معایبی هم هســت از جمله عدم‬ ‫امــکان خریــد اتبــاع خارجــی بــا کارتخــوان هــای هوشــمند‬ ‫نــان‪ ،‬کاهــش خریدهــای اینترنتــی نــان از طریــق اســنپ‪،‬‬ ‫قهــوه خانه هــا‪ ،‬کله پزی هــا‪ ،‬رســتوران ها و تاالرهــا‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫سردرگمی در هویت جنسی‬ ‫نوجوانــان اغلــب دچــار ســردرگمی هویــت جنســیتی می شــوند امــا‬ ‫یــک توضیــح علمــی پشــت ســردرگمی هویــت جنســیتی در میــان‬ ‫نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬نظریــه اریــک اریکســون‪ ،‬مراحــل رشــد روانــی‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬هشــت مرحلــه رشــد در زندگــی را توضیــح می دهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم در میــان نوجوانــان (‪ 12‬تــا ‪ 19‬ســال) مرحلــه ســردرگمی‬ ‫هویــت در مقابــل نقــش اســت؛ اینجاســت کــه نوجوانــان در مــورد‬ ‫هویــت‪ ،‬نقــش در جامعــه‪ ،‬حلقــه اجتماعــی کــه می خواهنــد‬ ‫رفتارهای نگران‬ ‫کننده گرایش‬ ‫دختران به پسران‬ ‫سرویس خانواده ‪ -‬هدی سادات پاک نهاد‬ ‫یــک مطالعــه در ســال ‪ 2018‬نشــان داد کــه ‪ 1.3‬درصــد از‬ ‫نوجوانــان ‪ 16‬تــا ‪ 19‬ســاله مبتــا بــه نارســایی جنســی هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن تعــداد در مقایســه بــا جمعیــت جامعــه هــدف در‬ ‫ایــن تحقیقــات چنــدان قابل توجه نیســت‪ ،‬اما نشــان می دهد‬ ‫کــه نوجوانانــی هســتند کــه بــرای بیان هویت جنســی خود نیاز‬ ‫بــه حمایــت دارنــد‪ .‬در جامعــه مــا برخــی از فرهنــگ هــای نــخ‬ ‫نمــا شــده و ازادی رفتــار بیشــتر در نوجوانــان پســر‪ ،‬گرایــش بــه‬ ‫پوشــش و رفتــار پســرانه را در برخــی از دختــران نوجــوان ایجــاد‬ ‫مــی کنــد کــه اگــر ایــن موضــوع جــدی تلقــی نشــود در اینــده‬ ‫معضــات اجتماعــی دیگــر ی را بوجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫گــروه بــازار کســب و کار و زندگــی ‪ -‬هدی ســادات پاک نهــاد‪ :‬در‬ ‫پــارک بانــوان در حــال قــدم زدن بودیــم کــه چنــد پســر نوجــوان‬ ‫ســر راه مــان قــرار گرفتند‪.‬یکــی از مــا ســوال ذهــن بقیــه را‬ ‫پرســید ؟اینجــا مگــر مخصــوص خانــم ها نیســت ؟این پســرها‬ ‫اینجــا چــه مــی کنند؟بخشــی از موهــا را تراشــیده و قســمتی‬ ‫دیگــر را کوتــاه کــرده بودنــد‪ .‬روی گــردن هــای شــان تاتوهایــی‬ ‫بــا حــروف التیــن داشــتند‪.‬تی شــرت هــای گشــاد و شــلوارهای‬ ‫زاپ دار پوشــیده بودنــد و اگــر کمــی بیشــتر دقــت مــی کــردی‬ ‫از ظرافــت شــان مــی فهمیــدی کــه ایــن هــا دختــران نوجوانــی‬ ‫هســتند کــه فقــط خودشــان را بــه شــکل پســرها در اورده انــد‪.‬‬ ‫خیلــی هــا بــا دیــدن شــان تنهــا ســری تــکان مــی دادنــد و مــی‬ ‫رفتنــد امــا ان هــا فــارغ از نــگاه هــای ســنگین بقیــه همدیگــر را‬ ‫پیــدا کــرده بودنــد و تــا بــدون توضیــح دادن بــه دیگــران چیــزی‬ ‫کــه فکــر مــی کننــد «هســتند» را بــروز دهنــد‪.‬‬ ‫اختــال هویــت جنســی در نوجوانــان ابتــدا بایــد بــه دســتی‬ ‫درک شــود‪ .‬دکتــر مهــری نجــات‪ ،‬روان پزشــک‪ ،‬موســس و‬ ‫رئیس انجمن ســامت جنســی زندگی را از مهم ترین عوامل‬ ‫ایجــاد ایــن اختــال و در مــان ان مــی گویــد‪ .‬ایــن روانشــناس‬ ‫پیــش از هــر چیــز تاکیــد دارد کــه اختــال هویتــی ایــن دســته‬ ‫از نوجوانــان بــا ترنسکشــوال ها متفــاوت اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫ترنس هــا ســیر طوالنــی را طــی می کننــد‪ .‬هویت جنســیتی این‬ ‫افــراد بــا جنســیت انتســابی ان هــا هنــگام تولــد متفاوت اســت‬ ‫و اغلــب تمایــل بــه تغییــر جنســیت دارنــد امــا اکثــر دخترانــی‬ ‫کــه مــا در برخــی دبیرســتان ها و کوچــه و خیابان هــا می بینیــم‬ ‫کــه ظاهــر خــود را بــه شــکل پســرانه درمی اورنــد‪ ،‬صرفــا ظاهــر‬ ‫پســرانه را دوســت دارنــد و تصــور می کننــد بــا ایــن نوع پوشــش‬ ‫و رفتــار‪ ،‬ازادی بیشــتری دارنــد و می تواننــد رفتارهــای هیجانــی‬ ‫بیشــتری از خودشــان نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫سردرگمی در هویت جنسی‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه اختــال هویــت جنســی هــم در دختــران‬ ‫و هــم در پســران وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی‬ ‫رفتارهــای پســرانه ای کــه دخترهــا انجــام می دهنــد‪ ،‬بیشــتر بــه‬ ‫چشــم می ایــد‪ .‬یــک مطالعــه در ســال ‪ 2018‬نشــان داد کــه ‪1.3‬‬ ‫معرفی ‪ ۵۰‬زوج نابارور برای‬ ‫دریافت وام به بانک‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی ‪ ۵۰‬زوج نابــارور در ایــن اســتان‬ ‫بــه بانک هــا معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت توســط‬ ‫وزارت بهداشــت و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و در راســتای‬ ‫اجــرای دســتورالعمل برنامــه حمایــت مالــی زوج هــای نابــارور بــوده کــه‬ ‫تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬پوشــش بیمــه ای خــود را بیمــه ســامت بــر‬ ‫درصــد از نوجوانــان ‪ 16‬تــا ‪ 19‬ســاله مبتــا بــه نارســایی جنســی‬ ‫قابل توجهــی هســتند‪ .‬اگرچــه ایــن تعــداد قابل توجــه نیســت‪،‬‬ ‫امــا نشــان می دهــد کــه نوجوانانــی هســتند کــه بــرای بیــان‬ ‫هویــت جنســی خــود نیــاز بــه حمایــت دارنــد‪.‬‬ ‫نوجوانــان اغلــب دچــار ســردرگمی هویــت جنســیتی می شــوند‬ ‫امــا یــک توضیــح علمــی پشــت ســردرگمی هویــت جنســیتی در‬ ‫میــان نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬نظریــه اریــک اریکســون‪ ،‬مراحــل‬ ‫رشــد روانــی اجتماعــی‪ ،‬هشــت مرحلــه رشــد در زندگــی را توضیــح‬ ‫می دهــد‪ .‬مرحلــه پنجــم در میــان نوجوانــان (‪ 12‬تــا ‪ 19‬ســال)‬ ‫مرحلــه ســردرگمی هویــت در مقابــل نقــش اســت؛ اینجاســت‬ ‫کــه نوجوانــان در مــورد هویــت‪ ،‬نقــش در جامعــه‪ ،‬حلقــه‬ ‫اجتماعــی کــه می خواهنــد بــه ان تعلــق داشــته باشــند و حتــی‬ ‫درجنســیت خــود ســردرگم می شــوند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫در مرحلــه بلــوغ‪ ،‬بــرای برخــی از نوجوانــان کامــا ً رایــج اســت کــه‬ ‫در مــورد هویــت جنســی خــود ســوال بپرســند امــا نوجوانــان بایــد‬ ‫ترجیحــات جنســی خــود را شناســایی کننــد تــا نقــش خــود را در‬ ‫جامعــه بداننــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســردرگمی هویــت در مقابــل نقــش بایــد بــا شــناخت‬ ‫یــا تثبیــت هویــت واقعــی ان هــا کــه بــه معنــای شــناخت ترجیــح‬ ‫جنســیت واقعــی ان هاســت‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬اگــر نوجــوان ایــن‬ ‫مرحلــه را بــا موفقیــت پشــت ســر نگــذارد یــا در شــناخت هویــت‬ ‫جنســی گیــج شــود‪ ،‬ممکــن اســت در اینــده مشــکالتی ایجــاد‬ ‫شــود و دررســیدن بــه مرحلــه رشــد بعــدی کــه صمیمیــت در‬ ‫مقابــل انــزوا اســت‪ ،‬شکســت بخــورد‪.‬‬ ‫عالئم مرتبط با نارسایی هویت جنسی‬ ‫اگــر نوجــوان حداقــل دو مــورد از عالئــم زیــر را بــه مــدت شــش‬ ‫مــاه تجربــه کنــد‪ ،‬بــه نارســایی جنســیتی مبتــا اســت‪ .‬عالئــم‬ ‫نارســایی جنســیتی نوجوانــان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫تفــاوت بیــن جنســیت بیان شــده و ویژگی هــای جنســی‬‫بیو لو ژ یکــی‬ ‫تمایــل زیــاد بــه نداشــتن ویژگی هــای جنســی اولیــه مرتبــط بــا‬‫جنســیت تولــد‬ ‫درخواســت و تمایــل بــه اینکــه به عنــوان جنســیت موردنظــر بــا‬‫ان هــا رفتــار شــود‬ ‫ پوشیدن لباس های متفاوت از جنسیت خود‬‫عدم تمایل به شرکت در گروه های جنسیتی خاص‬‫دلیل گرایش دختران به رفتارهای پسرانه‬ ‫دکتــر مهــری نجــات‪ ،‬روان پزشــک‪ ،‬موســس و رئیــس انجمــن‬ ‫ســامت جنســی در خصــوص علــل گرایــش دختــران بــه رفتارهای‬ ‫پســرانه می گویــد‪« :‬تغییــرات هورمونــی در دروان نوجوانــی‬ ‫ممکــن اســت بــر روی خلــق‪ ،‬رفتــار و حتــی عالیــق نوجــوان تاثیــر‬ ‫بگــذارد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت نوجوانــان بــه دلیــل اضطــراب‬ ‫یــا افســردگی در دروان بلــوغ تمایــل بــه مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫پیــدا کننــد کــه همــان مصــرف مــواد باعــث می شــود رفتارهــای‬ ‫غیراخالقــی و غیرطبیعــی ازجملــه رفتارهــای متضــاد بــا جنســیت‬ ‫را از خودشــان نشــان دهنــد‪».‬‬ ‫ایــن روان پزشــک ادامــه می دهــد‪« :‬در ایــن ســن‪ ،‬دوســت‬ ‫از اهمیــت زیــادی بــرای نوجوانــان برخــوردار اســت و معمــوال ً‬ ‫نوجوانــان دوســت دارنــد خودشــان را در برابــر دوستانشــان‬ ‫قدرتمنــد نشــان دهنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل ایــن مســئله باعــث‬ ‫می شــود اگــر دوســتان نوجــوان دچــار مشــکالت شــخصیت‬ ‫باشــند یــا گرایــش بــه مــواد مخــدر داشــته باشــند‪ ،‬ان هــا نیــز‬ ‫از دوستانشــان پیــروی کننــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬فضــای مجــازی و‬ ‫همچنیــن برنامه هایــی ازجملــه فیلم هــا و اهنگ هــای کــره ای‬ ‫کــه متاســفانه جدیــدا ً در بیــن نوجوانــان خیلــی شــایع شــده‪،‬‬ ‫ممکــن اســت نوجــوان را تحریــک کنــد تــا دســت به کارهای‬ ‫مختلــف بزنــد‪ .‬یکــی دیگــر از عوامــل تقلیــد از رفتارهــای جنــس‬ ‫مخالــف‪ ،‬الگوبــرداری از دوســتان یــا برنامه هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر از نوجوانــان هــم بــه دلیــل مصــرف گل‪ ،‬شیشــه و ‪...‬‬ ‫ممکــن اســت دســت بــه هــر کاری ازجملــه رفتارهــای متفــاوت بــا‬ ‫جنسیتشــان بزننــد‪».‬‬ ‫دکتــر نجــات وضعیــت اختــال جنســیتی ترنسکشــوال هــا‬ ‫متــاوت از ایــن گــروه مــی دانــد‪« :‬دقــت کنیــد این هــا متفــاوت‬ ‫از ترنسکشــوال ها هســتند؛ ترنسکشــوال ها ســیر طوالنــی‬ ‫را طــی می کننــد‪ .‬هویــت جنســیتی ایــن افــراد بــا جنســیت‬ ‫انتســابی ان هــا هنــگام تولــد متفــاوت اســت و اغلــب تمایــل‬ ‫بــه تغییــر جنســیت دارنــد امــا اکثــر دخترانــی کــه مــا در برخــی‬ ‫دبیرســتان ها و کوچــه و خیابان هــا می بینیــم کــه ظاهــر خــود را‬ ‫بــه شــکل پســرانه درمی اورنــد‪ ،‬این هــا درواقــع ادای مــرد بــودن‬ ‫را درمی اورنــد و تصــور می کننــد بــا ایــن نــوع پوشــش و رفتــار‪،‬‬ ‫ازادی بیشــتری دارنــد و می تواننــد رفتارهــای هیجانــی بیشــتری‬ ‫از خودشــان نشــان دهنــد‪».‬‬ ‫ایــن درمانگــر ادامــه مــی دهد‪«:‬متاســفانه در بعضــی خانواده هــا‬ ‫بیشــتر بــه پســرها اهمیــت داده می شــود؛ بــه همیــن خاطــر‬ ‫گاهــی دختــران بــرای جلــب محبــت و اعتمــاد خودشــان را بــه‬ ‫شــکل پســرانه درمی اورنــد؛ البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه فــارغ از‬ ‫عوامــل گفتــه ایــن را در نظــر داشــت کــه ممکــن اســت اختــاالت‬ ‫روان شــناختی و روان پزشــکی هــم ازجملــه علــل ایــن مســئله‬ ‫باشــد‪».‬‬ ‫وقتــی از نوجوانــان مبتــا بــه نارســایی هویــت جنســی حمایــت‬ ‫نمی شــود چــه اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫وقتــی نوجوانــان متوجــه می شــوند کــه در هویــت خــود تفــاوت‬ ‫دارنــد‪ ،‬ایــن مســئله به طــور طبیعــی می توانــد منجــر بــه اضطــراب‬ ‫و در برخــی مــوارد افســردگی شــود‪ .‬در چنیــن شــرایطی والدیــن‬ ‫بایــد بــه ان هــا کمــک کننــد تــا اهمیــت زندگــی و دوســت داشــتن‬ ‫هویــت خــود را درک کننــد‪ .‬وقتــی نوجوانــان بــدون حمایــت رهــا‬ ‫می شــوند‪ ،‬دچــار مشــکالتی ذیــل خواهنــد شــد‪:‬‬ ‫اختــاالت روانــی ماننــد اســکیزوفرنی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب و‬‫اختــاالت خــوردن‬ ‫سوءمصرف مواد مانند مواد مخدر و الکل‬‫پایین بودن عزت نفس‬‫اســیب واردکــردن بــه خــود یــا حتــی افــکار و اقــدام بــه‬‫خو د کشــی‬ ‫منزوی شدن‬‫خودداری از انجام فعالیت های مدرسه‬‫مشکل در ایجاد روابط با خانواده‬‫برخورد والدین در برابر اختالل هویت جنسی نوجوان‬ ‫بــه گفتــه دکتــر نجــات‪ ،‬بهتریــن نــوع برخــورد خانواده هــا‬ ‫افزایــش ارتبــاط و صمیمــت بــا فرزنــد اســت‪ .‬والدیــن در دوران‬ ‫نوجوانــی بایــد بــه اضطــراب و افســردگی فرزندشــان توجــه نماینــد‬ ‫و حتمــا ً از مشــاور و روان پزشــک کمــک بگیرنــد تــا ایــن اختــاالت‬ ‫کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫ایــن روان پزشــک می گویــد‪« :‬والدیــن نگــران نباشــند چراکــه بــا‬ ‫ایجــاد یــک رابطــه خــوب می تــوان رفتارهــای متضــاد بــا جنســیت‬ ‫در فرزنــد را کنتــرل کــرد‪ .‬خیلــی از بچه هــا بعــد از گذشــت دوران‬ ‫بلــوغ بــه دلیــل تربیــت صحیــح و ارتبــاط ســالم بــا خانــواده به هویت‬ ‫اصلــی خودشــان بازمی گردنــد امــا دقــت کنیــد مبــارزه و ایجــاد تنــش‬ ‫بــا فرزنــدان در ســن بلــوغ وضعیــت را بدتــر خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫ایــن روانپزشــک یکــی از راهکارهــای مهــم در حــل ایــن مســئله‬ ‫را کمــک گرفتــن از مشــاور مــی دانــد‪« :‬نوجوانــان در ایــن ســن‬ ‫اصــا ً بــه حــرف والدینشــان گــوش نمی دهنــد‪ .‬عــاوه بــر مشــاور‪،‬‬ ‫حــرف دوســت و معلــم در ایــن ســن می توانــد تاثیرگــذار باشــد‬ ‫لــذا کمــک گرفتــن از معلمــان اگاه در ایــن زمینــه هــم می توانــد‬ ‫موثــر باشــد‪».‬‬ ‫دکتــر نجــات در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬اختــاالت و مشــکالت‬ ‫دوران نوجوانــی زمانــی غیرقابــل درمــان اســت کــه نوجــوان فکــر‬ ‫کنــد دیگــر راهــی وجــود نــدارد و همــه او را طــرد کرده انــد امــا اگــر‬ ‫والدیــن دوســت نوجوانشــان باشــند و ایــن مســئله بــرای نوجــوان‬ ‫قطعــی شــود کــه همــه او را دوســت دارنــد و هنــوز ارزشــمند‬ ‫اســت‪ ،‬خیلــی از مســائل حــل خواهــد شــد‪/».‬ایرنا‬ ‫مبنــای قانــون خانــواده و جمعیــت‪ ،‬ســال گذشــته بــر زوجهــای نابــارور‬ ‫گســترانیده و در ســال جــاری نیــز بــا انجــام تغییراتــی‪ ،‬خدمــت بیمـه ای‬ ‫و کاهــش هزینه هــای ایــن گــروه هــدف مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تســهیالت زوجیــن نابــاروری کــه در زمــان معرفــی نیــز‬ ‫تحــت درمــان هســتند‪ ،‬مــی تواننــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اعطــای تســهیالت بــه بیمــاران صعــب العــاج نیــز‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن در ســالجاری بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی ‪۲۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی‪ ۱۵۹ ،‬بیمــار خــاص خراســان شــمالی بــه بانکهــا‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫جمعــه زاده گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت قــرض الحســنه را بیمــاران خــاص با‬ ‫توجــه بــه شــرایط بیمــاری دریافــت کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه زیــر پوشــش خدمــات دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۶‬هــزار بیمــار خــاص و صعــب العالج هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد؛ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬نفــر بیمــار دیابتــی‪ ۴۰۰ ،‬نفــر بیمــار‬ ‫ام اس‪ ۲۶۷ ،‬نفــر بیمــار هموفیلــی‪ ۲۶۷ ،‬نفــر بیمــار دیالیــزی‪ ۲۱۳ ،‬نفــر‬ ‫بیمــار ســرطانی‪ ۲۱۳ ،‬نفــر بیمــار پیونــدی‪ ۹۲ ،‬نفــر بیمــار اوتیســم‪۵۵ ،‬‬ ‫نفــر بیمــار پــی کــی یــو و مابقــی نیــز بیمــار تاالســمی اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ادامــه یــاداور شــد‪:‬‬ ‫جهــت معرفــی بــه بیمه مخصوص بیمــاران خــاص ‪،‬بیمارانی که بیماری‬ ‫خــاص انهــا توســط پزشــک متخصــص تاییــد شــده‪ ،‬ثبــت اطالعــات در‬ ‫ســامانه وزارت بهداشــت و اختصاص و ســهمیه دارو می توانند به واحد‬ ‫بیمــاران خــاص در معاونــت درمــان اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای بــا خطــر متوســط در خصــوص‬ ‫میــزان نابــاروری قــرار دارد‪ ،‬نــرخ بــاروری در اســتان ‪ ۲.۱‬درصــد اســت کــه‬ ‫ایــن میانگیــن در کشــور ‪ ۱.۸‬درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۸۹‬درصد روستاهای مراوه تپه گازدار دارند‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه گفــت‪ ۸۹ :‬درصــد از مجمــوع ‪ ۱۰۸‬روســتای ایــن شهرســتان مــرزی از گاز برخــوردار هســتند و عملیــات گازرســانی بــه هفــت‬ ‫روســتای بســطام دره‪ ،‬دادلــی غزنیــن‪ ،‬دولــت اورالن‪ ،‬شــاخلی‪ ،‬مــردم دره‪ ،‬اقــار و عطاجانقربــان بــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار کــه اردیبهشــت امســال‬ ‫اغــاز شــده تــا اوایــل ســال اینــده بــه پایــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی اظهارداشــت‪ ۶۴ :‬کیلومتــر خــط انتقــال و تغذیــه در مــدت یــک ســال بــرای دسترســی مــردم ایــن روســتاها بــا جمعیــت هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫نفــر بــه نعمــت گاز احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫بدافزار جدید ‪ Bumblebee‬در قلب‬ ‫اکوسیستم باج افزار قرار دارد‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬متر تراز ابی‬ ‫خزر مقوله متقن و تایید‬ ‫شده ای نیست‬ ‫خلیــج گــرگان کاهــش ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر مربعــی پهنــه ابــی و‬ ‫کاهــش محســوس تــراز و عمــق اب را تجربــه مــی کنــد‬ ‫کــه ایــن عوامــل در کنــار پارامترهای(متغیــری کــه مــی‬ ‫تــوان ‪ ۲‬یــا چنــد تابــع را برحســب ان بیــان کــرد) بیرونــی‬ ‫نظیــر تغییــرات جــوی و ورود مســتمر فاضــاب انســانی‬ ‫و شــهری بــه ایــن اکوسیســتم کیفیــت اب خلیــج گــرگان‬ ‫را تنــزل داده اســت کــه برخــی رخدادهــا ماننــد مــرگ و‬ ‫میــر ماهیــان و پرنــدگان در ســال هــای اخیــر ماحصــل‬ ‫ایــن تغییــرات کیفــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ضامن کیفیت اب‬ ‫و دوام عمر زیستی‬ ‫خلیج گرگان با‬ ‫رسوب برداری‬ ‫کانال هایابرسان‬ ‫سرویس محیط زیست‬ ‫کارشناســان و اســتادان علــوم طبیعــی بــه اســتناد تحلیــل‬ ‫داده هــای مختلــف جــوی‪ ،‬دریایــی و مــدل ســازی های مختلــف‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه الیروبــی کانال هــای ابرســان خلیــج گــرگان‬ ‫ارتقــای کیفیــت اب و دوام عمــر زیســتی ایــن پهنــه ابــی را‬ ‫تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬طــی ماه هــای اخیر کارشناســان‪،‬‬ ‫مدیــران و بومیــان خلیــج گــرگان در خصــوص مباحــث مرتبــط‬ ‫بــا ایــن پهنــه ابــی نظــرات متعــدد و شــاید متناقضــی مطــرح‬ ‫کــرده انــد کــه عــده زیــادی بــه بحــق از ضــرورت اجــرای الیروبــی‬ ‫کانــال هــا و برخــی دیگــر از اســتمرار مطالعــات تــا یافتــن راهــکار‬ ‫جدیــد بــرای نجــات خلیــج گــرگان ســخن گفتنــد ؛ جمعــی انــدک‬ ‫بــدون شــناخت کافــی‪ ،‬بــی اثــر بــودن اجــرای عملیــات الیروبــی‬ ‫کانال هــای چپاقلــی ‪ ،‬اشــور و خزینــی را فریــاد براوردنــد و‬ ‫عــده ای دیگــر هــم بــر خســارت افریــن بــودن ایــن عملیــات بــر‬ ‫دردانــه خــزر نقدهــا نوشــتند‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن احــوال و اظهارنظرهــای متفــاوت‪ ،‬بایــد بپذیریــم‬ ‫کــه در هــزاره ســوم مــاک و میــزان درســتی یــا نادرســتی هــر‬ ‫اقدامــی منــوط بــه نظــر صاحــب نظــران ان رشــته اســت؛‬ ‫پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی یکــی از‬ ‫مراکــز دانشــگاهی کشــور اســت کــه در شــرایط فعلــی بایــد‬ ‫براوردهــا و تحلیــل هــای اســتادان و پژوهشــگران ایــن هســته‬ ‫علمــی بــه عنــوان فصل الخطــاب نظــرات مــورد پذیــرش همــگان‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫الیروبــی کانــال هــای ابرســان بــه بهبــود کیفیــت اب خلیــج‬ ‫گــرگان مــی انجامــد‬ ‫عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی‬ ‫و علــوم جــوی در ارتبــاط بــا برخــی شــبهات مرتبــط بــا اجــرای‬ ‫عملیــات الیروبــی خلیــج گــرگان نظــرات خــود را بــه صــورت‬ ‫شــفاف بــرای خبرنــگاران گلســتانی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫حمیــد علیــزاده الهیجانــی بــا اشــاره بــه شــایعه تخلیــه اب‬ ‫خلیــج گــرگان پــس از الیروبــی گفــت‪ :‬ارتبــاط بیــن خلیــج‬ ‫گــرگان و دریــای خــزر هماننــد ‪ ۲‬ظــرف مرتبــط ابــی اســت؛ یعنــی‬ ‫حرکــت اب بیــن ایــن ‪ ۲‬اکوسیســتم بــه هیــچ وجــه بــه تغییــرات‬ ‫و اختــاف شــیب بســتر خــزر و خلیــج گــرگان وابســته نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تبــادل و حرکــت اب بیــن ایــن ‪ ۲‬مجموعــه‬ ‫متاثــر از جریانــات بادرانــده‪ ،‬جریانــات ناشــی از اختــاف چگالــی‬ ‫و جریانــات جــزر و مــدی اســت و نمی تــوان بــا تکیــه بــر شــیب‬ ‫با ترویج فرهنگ حیا و عفت‬ ‫زیست عفیفانه ارتقا پیدا می کند‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفت‪:‬بــا تبلیــغ‪،‬‬ ‫ترویــج و نشــر فرهنــگ حیــا و عفــت در نگارســتان اقــوام زیســت‬ ‫عفیفانــه ارتقــا پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بســتر بــه موضوعاتــی همچــون تخلیــه اب خلیــج گــرگان بــه‬ ‫ســوی دریــای خــزر بپردازیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ کــدام از محققــان و کارشناســان بــر ایــن‬ ‫اعتقــاد نیســتند کــه الیروبــی مســاحت و عمــق اب در خلیــج‬ ‫گــرگان را افزایــش می دهــد؛ امــا همگــی بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫الیروبــی کانــال هــای ابرســان بــر اســاس اولویت هــای اعــام‬ ‫شــده موجــب بهبــود کیفیــت اب و بقــا و دوام عمــر زیســتی‬ ‫خلیــج گــرگان مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۱۸‬متــر تــراز ابــی خــزر مقولــه متقــن و تاییــد شــده ای‬ ‫نیســت‬ ‫علیــزاده الهیجانــی تصریــح کــرد‪ :‬خلیــج گــرگان کاهــش‬ ‫‪ ۱۱۰‬کیلومتــر مربعــی پهنــه ابــی و کاهــش محســوس تــراز‬ ‫و عمــق اب را تجربــه مــی کنــد کــه ایــن عوامــل در کنــار‬ ‫پارامترهای(متغیــری کــه مــی تــوان ‪ ۲‬یــا چنــد تابــع را برحســب‬ ‫ان بیــان کــرد) بیرونــی نظیــر تغییــرات جــوی و ورود مســتمر‬ ‫فاضــاب انســانی و شــهری بــه ایــن اکوسیســتم کیفیــت اب‬ ‫خلیــج گــرگان را تنــزل داده اســت کــه برخــی رخدادهــا ماننــد‬ ‫مــرگ و میــر ماهیــان و پرنــدگان در ســال هــای اخیــر ماحصــل‬ ‫ایــن تغییــرات کیفــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا اجــرای الیروبــی اگــر ســرعت جریانــات ابــی‬ ‫ورودی بــه خلیــج گــرگان از رقــم ‪ ۲.۵‬ســانتیمتر در ثانیــه بــه‬ ‫پنــج ســانتیمتر در ثانیــه برســد مانــدگاری اب در خلیــج گــرگان‬ ‫کوتاه تــر و بازچرخانــی اب در بــازه زمانــی کمتــری اتفــاق مــی‬ ‫افتــد کــه بــر اســاس مــدل ســازی انجــام شــده مانایــی اب خلیــج‬ ‫گــرگان از ‪۱۷۰‬روز فعلــی بــه ‪ ۸۰‬روز خواهــد رســید و ایــن امــر بــه‬ ‫افزایــش کیفیــت اب منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫علیــزاده الهیجانــی بــه اظهــارات برخــی کارشناســان داخلــی بــا‬ ‫اســتناد بــه مقــاالت خارجــی اشــاره کــرد و گفــت اینکــه بگوییــم‬ ‫تــا پایــان قــرن جــاری شــاهد کاهــش ‪ ۱۸‬متــری تــراز ابــی خــزر‬ ‫هســتیم مقولــه متقــن و تاییــد شــده ای نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در دنیــای واقعیــت نمی تــوان بــا اســتناد بــه‬ ‫مقــاالت علمــی کــه احتمــال عــدم قطعیــت انهــا حتــی بــه ظــن‬ ‫نویســنده بســیار باالســت؛ دســت روی دســت گذاشــت و بــه‬ ‫دلیــل انکــه شــاید در ســالهای اینــده خلیــج خشــک مــی شــود‪،‬‬ ‫از اجــرای عملیــات احیــا و نجــات خلیــج گــرگان پرهیــز کــرد‪.‬‬ ‫علیــزاده الهیجانــی بــه برخــی اظهــارات در خصــوص هزینــه بــر‬ ‫بــودن عملیــات الیروبــی خلیــج گــرگان اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســامت مــردم و احیــای اکوسیســتم منحصربفــرد خلیــج گــرگان‬ ‫انچنــان بــا اهمیــت اســت کــه هــر میــزان اعتبــار بــرای ایــن‬ ‫اکوسیســتم هزینــه شــود بــه نوعــی یــک ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫ارامــش و امنیــت مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بــه پیشــنهاد نصــب دریچــه هــای پالســتیکی در کانــال هــای‬ ‫چپاقلــی و کانــال اشــور اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬عــده ای بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه بجــای الیروبــی کانــال هــا بایــد بــا پمپــاژ داخــل خلیــج‬ ‫گــرگان اب ریختــه شــود و احــداث ســدها و دریچــه هــا بــر روی‬ ‫کانــال هــای خروجــی‪ ،‬جلــوی تخلیــه اب از خلیــج را گرفــت ؛‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــا روش مذکــور خلیــج گــرگان بــه یــک‬ ‫ســد تبدیــل مــی شــود و ویژگــی طبیعــی خــود و ظرفیــت هــای‬ ‫زیســتی خــود را از دســت خواهــد داد‪.‬‬ ‫همه تالشها حفظ اکوسیستم طبیعی خلیج گرگان است‬ ‫علیــزاده الهیجانــی بیــان کــرد ‪ :‬همــه تــاش هــا بــه خاطــر ایــن‬ ‫اســت کــه اکوسیســتم طبیعــی خلیــج گــرگان حفــظ شــود ؛ در‬ ‫غیــر اینصــورت هزینــه هــای انجــام شــده قابــل توجیــه نیســت‪.‬‬ ‫حســین باقــری از محققــان علــوم غیرزیســتی پژوهشــگاه ملــی‬ ‫اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی هــم گفــت‪ :‬برخــی از افــراد بــه‬ ‫وجــود االینــده هــای متعــدد بــه ویــژه فلــزات ســنگین در رســوبات‬ ‫بســتر خلیــج گــرگان اشــاره می کننــد در حالــی کــه ترکیــب رســوبات‬ ‫ایــن پهنــه ابــی متاثــر از پیــش زمینه یا بــک گراند(پس زمینه)بافت‬ ‫خــاک یــا کانــی هــای مناطــق باالدســت اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬معــدل االینــده هایــی نظیــر فلــزات ســنگین در‬ ‫رســوبات خلیــج گــرگان درحد متوســط قــرار دارد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان گفتــه بــود «در زمینــه الیروبــی خلیــج‬ ‫گــرگان نظــرات موافــق و مخالــف زیــادی وجــود دارد‪ ،‬برخــی‬ ‫نگــران ایــن هســتند کــه چــون خــزر در حــال عقــب نشــینی اســت‬ ‫بنابرایــن بــا الیروبــی همــان میــزان اب باقیمانــده در خلیــج‬ ‫گــرگان بــه خــزر تخلیــه شــود کــه از نظــر علمــی درســت اســت بــه‬ ‫همیــن علــت نظــر مــن ایــن بــود کــه بایــد جنبــه هــای مختلــف‬ ‫الیروبــی دیــده شــود تــا همــان ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار باقیمانــده از‬ ‫خلیــج گــرگان هــم خشــک نشــود‪».‬‬ ‫علــی ســاجقه افــزود‪ :‬امــا تمــام دســتگاه های حاضــر در‬ ‫منطقــه اعــام کردنــد کــه چنیــن اتفاقــی نمی افتــد چــون بعــد از‬ ‫الیروبــی مرحلــه دومــی هــم وجــود دارد و ان پمپــاژ اب از خــزر‬ ‫بــه خلیــج اســت کــه قــرار اســت بــا دبــی باالیــی انجــام شــود‪،‬‬ ‫البتــه یــاداوری کردیــم کــه ایــن کار هزینــه زیــادی دارد امــا انهــا‬ ‫هزینــه را پذیرفتنــد‪ ،‬در واقــع مجموعــه ای از دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه ها بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد الیروبــی انجــام‬ ‫شــود و بعــد از ان پمپــاژ اب‪ ،‬ان را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫اهالــی گلســتان احیــای خلیــج گــرگان را اجتنــاب ناپذیــر‬ ‫می داننــد و مــی گوینــد اراده جمعــی پیشــران طــرح الیروبــی‬ ‫خلیــج اســت تــا هرچــه زودتــر ایــن امــر مهــم محقــق شــود‪،‬‬ ‫ح در کنــار خواســته رییــس جمهــور و مســووالن‬ ‫اجــرای ایــن طــر ‬ ‫اســتان و از همــه مهم تــر مطالبــه عامــه و عمومــی مــردم اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان امــر هــم معتقدنــد احیــای خلیــج گــرگان در واقــع‬ ‫عــاوه بــر مزایــای زیســت محیطــی‪ ،‬توســعه و رونــق صنعــت‬ ‫گردشــگری و اشــتغالزایی را بــرای منطقــه بــه همــراه دارد کــه‬ ‫طــرح الیروبــی ان هرچــه زودتــر بایــد بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫مدیــر بنــادر و دریانــوردی گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫در زمــان حاضــر ‪ ۶‬دســتگاه بیــل مکانیکــی مشــغول احــداث‬ ‫دایک(ســدخاکی) در خلیــج گــرگان هســتند کــه بعــد از ایــن کار‪،‬‬ ‫مطابــق زمانبنــدی عملیــات الیروبــی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫الــه یــار اســعدی در گزارشــی بــه خبرگــزاری جمهــوری اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون بــا رعایــت الزامــات محیــط زیســت‪ ،‬احــداث ‪۲‬‬ ‫دایــک( ســد خاکــی ) تعریــف شــده کــه محــل تخلیــه رســوبات‬ ‫حاصــل از الیروبــی کانــال اشــوراده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر‬ ‫عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه‬ ‫دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در‬ ‫بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه‬ ‫کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪،‬‬ ‫الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب‬ ‫بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن‬ ‫عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه‬ ‫و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه‬ ‫تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون‬ ‫رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه‬ ‫ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه‬ ‫زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری‬ ‫مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی رییــس‬ ‫جمهــور در اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در خلیــج گــرگان‪ ،‬وی دســتور فــوری‬ ‫اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از کانــال هــای ســه گانــه منطقــه‬ ‫را صــادر کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان‬ ‫بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه ســازندگی خاتــم‬ ‫االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن عملیــات اغــاز‬ ‫شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫محمــد رعیــت در حاشــی ه نشســت هــم اندیشــی برگــزاری زیســت‬ ‫عفیفانــه اظهــار داشــت‪ :‬عامــل نجــات جامعــه حفــظ غیــرت دینــی‬ ‫اســت کــه بایــدان را بــه یقیــن در اســتان توســعه فرهنگــی دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بیــن نســل جدیــد تشــکیل هیات هــای تربیتــی‬ ‫تخصصــی دختــران بــرای نشــر معنویــت نقــش ویــژه تربیتــی دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از راهبردهــای اساســی تحقــق زیســت عفیفانــه و‬ ‫حفــظ فرهنــگ غیــرت دینــی در جامعــه نهادینــه کــردن فرهنــگ‬ ‫مطالبه گــری بانــوان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای تبلیــغ‬ ‫عفــاف و حجــاب توجــه و بهره منــدی از فضــای مجــازی ضــروری‬ ‫اســت و نبایــد از ان غفلــت شــود‪.‬‬ ‫رعیــت افــزود‪ :‬بانــوان نقــش ویــژه ای در ارتبــاط بــا فرهنگ ســازی‬ ‫عفــاف در ســطح گســترده و فراگیــر دارنــد تــا ایــن امر مهم و حیاتی‬ ‫در جامعــه نهادینــه شــده و خانواده هــا از ان اســتقبال کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــواره نســبت بــه ارزش هــای انقــاب فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی دغدغــه داشــته و بــه نشــر و فرهنگســازی ایــن‬ ‫ارزش هــا توجــه جــدی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری ســال ‪ ،۹۵‬متشــکل از اقــوام و‬ ‫مذاهــب مختلــف بــا جمعیتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬نفــر‬ ‫اســت کــه ‪ ۴۹‬درصــد ان را زنــان تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫بدافــزاری کــه اخیــرا ًتوســعه یافتــه اســت‪ ،‬به ســرعت بــه یکی از‬ ‫اجــزاء کلیــدی در تقویــت حمــات باج افــزار تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار کــه ‪ Bumblebee‬نــام دارد توســط محققــان‬ ‫امنیــت ســایبری در ‪ Symantec‬مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه ان را بــه عملیــات بــاج افــزار از جملــه ‪Conti،‬‬ ‫‪ Mountlocker‬و ‪ Quantum‬مرتبــط کــرده انــد‪ .‬ویشــال کمبــل‪،‬‬ ‫مهندس اصلی تجزیه و تحلیل تهدید در تیم شــکارچی تهدید‬ ‫ســیمانتک‪ ،‬گفــت‪« :‬پیوندهــای ‪ Bumblebee‬بــه تعــدادی از‬ ‫عملیــات باج افزارهــای پرمخاطــب نشــان می دهــد کــه اکنــون در‬ ‫مرکــز اکوسیســتم جرایــم ســایبری قــرار دارد‪.‬‬ ‫حملــه اخیــری کــه بــه کوانتــوم انجــام شــد‪ ،‬چگونگــی اســتفاده‬ ‫از ‪ Bumblebee‬توســط مجرمــان ســایبری بــرای ارائــه باج افــزار‬ ‫را روشــن می کنــد‪ .‬حملــه بــا یــک ایمیــل فیشــینگ حــاوی یــک‬ ‫فایــل ‪ ISO‬اغــاز می شــود کــه بارگــذار ‪ Bumblebee‬را پنهــان‬ ‫می کنــد و در صــورت بــاز شــدن پیوســت‪ ،‬ان را روی دســتگاه‬ ‫قربانــی اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Bumblebee‬یــک درب پشــتی روی رایانــه شــخصی مهاجمــان‬ ‫را فراهــم مــی کنــد و انهــا را قــادر مــی ســازد تــا کنتــرل عملیــات و‬ ‫اجــرای دســتورات را بــه دســت گیرنــد‪ .‬از اینجــا‪ ،‬مهاجمــان بــرای‬ ‫کنتــرل بیشــتر و توانایــی جمـع اوری اطالعــات بیشــتر از دســتگاه‬ ‫کــه می توانــد بــه انجام حمله کمــک کنــد‪ Cobalt Strike ،‬را روی‬ ‫سیســتم اجــرا می کننــد‪ .‬پــس از ایــن‪ Bumblebee ،‬بــار باج افزار‬ ‫کوانتومــی را رهــا می کنــد و فایل هــا را روی دســتگاه قربانــی‬ ‫رمزگــذاری می کنــد‪ .‬تکنیک هــای مشــابهی در کمپین هــای‬ ‫گروه هــای باج افــزار ‪ Conti‬و ‪ Mountlocker‬اســتفاده شــد ‪ -‬و‬ ‫محققــان معتقدنــد کــه ‪ Bumblebee‬جــای درهــای پشــتی را‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کمبــل می گویــد‪« :‬بامبل بــی ممکــن اســت به عنــوان یــک لــودر‬ ‫جایگزین برای ‪ Trickbot‬و ‪ BazarLoader‬معرفی شــده باشــد‪،‬‬ ‫زیــرا بیــن فعالیت هــای اخیــر مربــوط بــه ‪ Bumblebee‬و حمــات‬ ‫قدیمی تــر مرتبــط بــا ایــن لودرهــا همپوشــانی وجــود دارد»‪.‬‬ ‫فیشــینگ موضــوع رایجــی اســت کــه در کمپین هــای بــاج‬ ‫افــزار اجــرا مــی شــود‪ .‬در مــوردی کــه محققــان توضیــح‬ ‫دادنــد‪ ،‬بدافــزار از طریــق یــک ایمیــل فیشــینگ تحویــل داده‬ ‫شــد‪ ،‬امــا باندهــای باج افــزار از حمــات فیشــینگ نیــز بــرای‬ ‫ســرقت نام هــای کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬به ویــژه برنامه هــا و‬ ‫ســرویس های مبتنــی بــر ابــر اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــاج افــزار هنــوز یــک مســئله مهم امنیت ســایبری‬ ‫اســت‪ ،‬اقداماتــی وجــود دارد کــه مــی تــوان بــرای جلوگیــری از‬ ‫حمــات انجــام داد‪ .‬ایــن مــوارد شــامل اســتفاده از احــراز هویــت‬ ‫چنــد عاملــی در سراســر حســاب ها بــرای کمــک بــه جلوگیــری از‬ ‫دسترســی مهاجمــان بــه شــبکه ها و همچنیــن اســتفاده ســریع‬ ‫وصله هــای امنیتــی بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده مجرمــان‬ ‫ســایبری از اســیب پذیری های شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای کســب وکارها مهــم اســت کــه شــبکه های‬ ‫خــود را بــرای فعالیت هــای بالقــوه غیرعــادی رصــد کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن امــر می توانــد نشــانه ای از اشــتباه بــودن چیــزی باشــد – و‬ ‫تیم هــای امنیــت اطالعــات می تواننــد بــرای جلوگیــری از حملــه‬ ‫باج افــزار کامــل اقــدام کننــد‪ .‬کمبــل گفــت‪« :‬هــر ســازمانی کــه‬ ‫یــک عفونــت ‪ Bumblebee‬را در شــبکه خــود کشــف کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــا ایــن حادثــه بــا اولویــت باالیــی برخــورد کنــد‪ ،‬زیــرا می توانــد‬ ‫مســیری بــرای چندیــن تهدیــد خطرنــاک باج افــزار باشــد»‪.‬‬ ‫محققان امنیت سایبری‬ ‫ابزار جدید شکار بدافزار‬ ‫‪ YARAify‬را راه اندازی کردند‬ ‫گروهــی از محققــان امنیتــی ‪ Abuse.ch‬و ‪ ThreatFox‬یــک‬ ‫مرکــز جدیــد بــرای اســکن و پایــش فایــل هــا راه انــدازی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار دفاعــی با نام ‪ YARAify‬برای اســکن فایلهای مشــکوک‬ ‫در برابــر مخــزن بزرگــی از قوانیــن ‪ YARA‬طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رومــن هوســی بنیانگــذار ‪ Abuse.ch‬در مصاحبــه ای گفــت‪:‬‬ ‫«‪ YARA‬یــک ابــزار منبــع بــاز بــرای تطبیــق الگوهــا اســت‪« .‬ایــن‬ ‫بــه هــر کســی اجــازه مــی دهــد قوانیــن خــود را بــرای شناســایی‬ ‫مســائلی ماننــد فایــل هــای مخــرب یــا مشــکوک بنویســد‪».‬‬ ‫‪ YARAify‬می توانــد فایل هــا را بــا اســتفاده از قوانیــن‬ ‫عمومــی ‪ YARA‬اســکن کنــد و قوانیــن ‪ YARA‬عمومــی‬ ‫و غیرعمومــی را از ‪ ،Malpedia‬کــه توســط موسســه‬ ‫‪ Fraunhofer‬در المــان اداره می شــود‪ ،‬یکپارچــه کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬محققــان مــی تواننــد از ایــن ابــزار بــرای اســکن‬ ‫فایــل هــا بــا اســتفاده از امضاهــای بــاز و تجــاری ‪،ClamAV‬‬ ‫تنظیــم قوانیــن جســتجو بــرای مطابقــت بــا قوانیــن ‪ YARA‬و‬ ‫امضاهــای ‪ ClamAV‬و پیونــد ‪ YARAify‬بــه ابزارهــای دیگــر از‬ ‫طریــق رابــط هــای برنامــه نویســی برنامــه (‪ )API‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه هوســی‪ YARAify ،‬بــرای تســهیل مدیریــت قوانیــن‬ ‫‪ YARA‬ایجــاد شــد‪ ،‬کــه او ان را قدرتمنــد امــا کنتــرل ان را‬ ‫دشــوار توصیــف کــرد‪ .‬قبــل از انتشــار ‪ ،YARAify‬شــکارچیان‬ ‫بدافــزار مجبــور بودنــد قوانیــن ‪ YARA‬را در سرتاســر پلتفرم هــا‬ ‫و مخــازن ‪ git‬بیابنــد‪ ،‬بــدون اینکــه روشــی مســتقیم بــرای‬ ‫اشــتراک گذاری ان هــا وجــود داشــته باشــد و نام گــذاری ثابتــی‬ ‫نداشــته باشــد (کــه منجــر بــه مــوارد تکــراری می شــود)‪.‬‬ ‫هوســی در پایــان گفــت‪« :‬مــا تصمیــم گرفتیــم پلتفــرم‬ ‫‪ YARAify‬را بــرای عمــوم راه انــدازی کنیــم تــا بــه هــر کســی‬ ‫اجــازه دهیــم قوانیــن ‪ YARA‬خــود را بــه روشــی ســاختاریافته‬ ‫بــا جامعــه بــه اشــتراک بگــذارد و از ان هــا بــرای جســتجوی‬ ‫فایل هــای مشــکوک و مخربــی کــه در جهــان ‪Abuse.ch‬‬ ‫دیــده می شــود اســتفاده کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫مدیــر سیســتم های مخابراتــی منطقــه گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه منظــور توســعه شــبکه های‬ ‫مخابراتــی اســتان نیازمنــد ســرمایه گذاری هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه مخابــرات در هــر زمان چنانچه بــرای مردم‬ ‫بخواهیــم بــا تکنولــوژی روز بــرای تســهیل ارتباطــات‪ ،‬در هــر مــکان هــر سرویســی را ارایــه دهیــم بایــد در ایــن‬ ‫حــوزه بــه ســمت اســتفاده از ســرمایه گذاران گام برداریــم‪.‬‬ ‫ســیدعلی قدس مفیــدی افــزود‪ :‬بــرای مخابــرات ترافیک هــای بیــن اســتانی هزینــه بــر بــوده و بــا وجــود ایــن‬ ‫کــه از بودجــه دولتــی اســتفاده نمی کنیــم ســعی داریــم بــه مــردم اســتان بهتریــن خدمــات را ارایــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬همــواره یکــی از دغدغه هــای ایــن شــرکت چالش هــای مالــی مخابــرات بــوده‪ ،‬امــا بــا ایــن‬ ‫وجــود از ارایــه خدمــات بــه مشــترکان و توســعه شــبکه های مخابراتی هیچــگاه کوتاهی نکردیم‪.‬‬ ‫قــدس مفیــدی افــزود‪ :‬در ایجــاد بســترهای نویــن شــرکت های دانــش بنیــان نقــش مهمــی در توســعه‬ ‫شــبکه های مخابراتــی بــر عهــده دارنــد و توجــه بــه دانــش ایــن شــرکت ها بــا توجــه بــه شــعار ســال ارتبــاط‬ ‫مســتقیمی بــا ایجــاد اشــتغال و توســعه یافتگــی خــاص در بخــش مخابراتــی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه رییس اداره طراحی و توسعه تلفن همراه مخابرات منطقه گلستان هم گفت‪ :‬در گلستان ‪۵۰۵‬‬ ‫ل انتن هــای تلفــن همــراه نصــب شــده کــه بــر روی ایــن ســایت ها بــه تعــداد هــزار و ‪ ۶۱۱‬تکنولوژی هــای‬ ‫دک ‬ ‫‪ ۲G ،۳G ،۴G‬تکنولوژی نصب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــکاری نکــردن مــردم در برخــی نقــاط و در برخــی مناطــق بــه ویــژه مناطق کوهســتانی و جنگلی‪،‬‬ ‫تامیــن نشــدن بــرق و فرســودگی دیزل هــا‪ ،‬باعــث شــده تــا نتوانیــم خدمــات بهتــری بــه مــردم ارائــه دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از کیفیت ارتباطات بســیاری از مردم اســتان گالیه مندند و از ســوی دیگر برای توســعه شــبکه‬ ‫تلفــن همــراه اجــازه نصــب دکل را در منطقــه مــورد نظــر نمی دهنــد و ایــن مســاله باعــث شــده تــا در زمینــه‬ ‫اجــرای زیرســاخت ها شــرکت مخابــرات اســتان تاحــدودی بــا مشــکل روبــرو شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در گلســتان بیــش از یــک میلیــون مشــترک تلفــن همــراه فعــال روشــن‬ ‫وجــود دارد در صــورت اینکــه ســیم کارت هــای خامــوش یــا کــم فعــال بــه ان اضافــه شــود امــار مشــترکان ‪۲‬‬ ‫برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرقت مهمترین مشکل‬ ‫مخابرات است‬ ‫نشست مخترعان‬ ‫و نخبگان با دستگاه‬ ‫قضای گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مخابــرات گلســتان گفــت‪ :‬از امکانــات فیبــر نــوری ســاکنان ‪ ۲۷۸‬روســتا از مجمــوع هــزار‬ ‫و ‪ ۵۲‬روســتای اســتان‪ ،‬بهره مندنــد کــه بــا فراهم کــردن زیرســاخت های الزم ایــن تعــداد رونــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار غالمعلی شــاهمرادی در حوزه ارتباطات ثابت و ســیار‪ ،‬دیتا و فیبرنوری‬ ‫در کارگاه اموزشــی خدمــات شــرکت مخابــرات ایــران ویــژه خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬بــا جمعیــت اســتان ایجــاد‬ ‫ســه هــزار کیلومتــر فیبــر نوری در روســتاها متناســب نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نظــر داریــم ســاکنان گلســتان بتواننــد تــا بــا راه انــدازی نهضــت جهــادی توســعه فیبرنــوری بــه‬ ‫جــای اســتفاده از اینترنــت از خدمــات فیبرنــوری و دیتــای ‪ FTTH‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر از خدمات ‪ FTTH‬بیش از ‪ ۲‬هزار مشترک در حال استفاده هستند‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬توســعه شــبکه های موبایــل و همچنیــن ارتفــاع دکل هــا بــا توجــه بــه افزایــش مشــترکان و‬ ‫اداره خدمــات‪ ،‬در اســتان مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مخابــرات منطقــه گلســتان افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی ســرقت ســیم و کابل هــا بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن مشــکالت در حــوزه مخابــرات می باشــد کــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال در ســال گذشــته بــرای ترمیــم‬ ‫و همیــن میــزان بــرای ایمــن ســازی هزینــه شــد و ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال نیــز از محــل درامدهــا متضــرر شــدیم‪.‬‬ ‫از تشــکیل پرونــده تــرک فعــل بــرای دســتگاه هــای‬ ‫ســنگ انــداز در مســیر تولیــد تــا ســرمایه هایــی کــه در‬ ‫پیــچ و خــم کاغذبــازی هــای اداری گیــر کــرده انــد!‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از تشــکیل پرونــده‬ ‫تــرک فعــل بــرای تعــدادی از دســتگاه هــای اجرایــی ِ‬ ‫ســنگ انــداز در مســیر تولیــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫حیدر اســیابی این خبر را در جلســه بررســی مشــکالت‬ ‫و موانــع بــر ســر راه ی نخبــگان و مخترعــان ِ اســتان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در حــوزه تحقــق شــعار ســال اگــر‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و متولیــان امــر‪ ،‬ســنگ انــدازی و‬ ‫از اجــرای مصوبــات قانونی خــودداری کنند در حوزه ترک‬ ‫فعــل اقــدام مــی کنیــم و تاکنــون هــم در ســطح اســتان‬ ‫نســبت بــه چندیــن دســتگاه اجرایــی در حــوزه تــرک فعل‬ ‫پرونــده داشــتیم ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬البتــه انتظــار مــا ایــن اســت کــه اول خــود‬ ‫دســتگاه های اجرایی برای رفع مشــکل در مبارزه فســاد‬ ‫و بروکراســی اداری بــر ســر راه تولیدکننــدگان بــه وظایــف‬ ‫خــود عمــل کننــد و اگــر کوتاهــی صــورت گرفــت در مراحل‬ ‫بعــدی مــا بــه عنــوان دســتگاه قضــا ورود کنیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی گلســتان گفــت‪ :‬مــا بــا تمــام‬ ‫تــوان در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری اســتان‪،‬‬ ‫مطالبــات قانونــی بخــش تولیــد و دانــش بنیــان هــا را‬ ‫پیگیــری و بــرای رفــع موانــع تــاش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪:‬در ســومین نشست امســال بــه‬ ‫صورت اختصاصی برای بررســی و حل مشــکالت دانش‬ ‫بنیــان هاســت‪ ،‬صاحبــان ِ ایــده و اختــراع‪ ،‬مشــکالت را‬ ‫بــدون پــرده درمیــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫اســیابی‪ ،‬گفــت‪ :‬زمــان بـَـر بــودن فراینــد صــدور مجوزهــا‪،‬‬ ‫نبــود زمیــن بــرای اجــرای طــرح هــا‪ ،‬اخذ تســهیالت و چالش‬ ‫در حــوزه اخــذ مجوزهــای چندگانــه از دســتگاه های اجرایــی‬ ‫عمــده مشــکالت طــرح شــده در ایــن نشســت بــود ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان با انتقاد از بروکراســی‬ ‫اداری در حــوزه صــدور مجوزهــا در دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی گفــت‪ :‬در نشســت امــروز فــردی جضــور داشــت‬ ‫که قصد ســرمایه گذاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در اســتان‬ ‫در حــوزه تولیــد دارد امــا پــس از گذشــت مــدت طوالنــی‬ ‫از زمــان حضــور در اســتان‪ ،‬هنــوز متولیــان امر در بخش‬ ‫صمــت و اداره متولــی مجوزهــای الزم را صــادر نکــرده اند‬ ‫و موفــق نشــده انــد ایــن ســرمایه گــذاری را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬اگــر رونــد کاغذبــازی هــای اداری در صــدور‬ ‫مجوزها اصالح نشــود قطعا در رابطه با توســعه شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان در اســتان دچــار مشــکل خواهیــم بود ‪.‬‬ ‫جلســه رئیس کل دادگســتری گلســتان و دادســتان مرکز‬ ‫اســتان بــا نخبــگان یــک حاشــیه جالــب هم داشــت ‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه نخبــه جــوان مــراوه تپــه ای از تجــاری‬ ‫نشــدن ایــده اش بــه علــت نبــود ســرمایه گذار بــود‪ ،‬یکی‬ ‫از صاحبــان صنایــع کشــاورزی اســتان هــم که در جلســه‬ ‫حضــور داشــت ‪ ،‬اعــام کــرد حاضــر اســت از ایــن ایــده‬ ‫بــرای اجرایــی شــدن تــا مرحلــه تولیــد حمایــت کنــد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫نگهدارنده کاالی دخانی قاچاق‬ ‫میلیاردی محکوم شد‬ ‫پرونــده تخلفاتــی نگهــداری کاالی دخانــی قاچــاق در تعزیــرات‬ ‫حکومتــی مــورد رســیدگی‏قــرار گرفــت و فــرد متخلــف بــه پرداخــت‬ ‫جــزای نقــدی و ضبــط کاال محکــوم شــد‏‪.‬‬ ‫‏ بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫تعزیرات حکومتی‏‪ :‬مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان گلســتان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬حســب گــزارش پلیــس اطالعــات‏و امنیــت اقتصــادی‬ ‫فرماندهــی نیــروی انتظامــی گلســتان مبنــی بــر اینکه فــردی کاالی‬ ‫‏دخانــی قاچــاق (انــواع تنباکــو) را نگهــداری میکنــد صورتجلســه ای‬ ‫تنظیــم وبــه اداره کل‏تعزیــرات حکومتــی گرگان ارســال و موضوع‬ ‫جهــت رســیدگی بــه شــعبه ششــم بــدوی‏ارجــاع گردیــد‏‪.‬‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬پــس از احضــار متهــم و ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫واخــذ اســتعالمات الزم‏ازگمــرکات و بــا توجــه بــه انــکار مشــارالیه‪،‬‬ ‫شــعبه ششــم حکــم تبریــه صــادر نمــود‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان افــزود‪ :‬بــا تجدیــد نظــر خواهــی‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی ؛‏پرونــده مجــدد در شــعبه اول تجدیــد‬ ‫نظــر قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتــی مرکــز‏اســتان مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار گرفــت و متخلــف بــه اســتناد بنــد الــف مــاده ‪18‬‬ ‫قانــون قاچــاق‏عــاوه بــر ضبــط کاال بــه جــزای نقدی به مبلغ شــش‬ ‫میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال در‏حــق دولــت محکــوم شــد‪ .‬‏‬ ‫با ورود دادگستری گلستان؛‬ ‫پیگیری راه اندازی مرکز‬ ‫توانبخشی جانبازان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در پــی درخواســت جمعــی از‬ ‫جانبــازان اســتان از ورود دســتگاه قضایــی بــرای تعییــن تکلیــف‬ ‫زودتــر مرکــز توانبخشــی جانبــازان خبــر داد‪.‬‬ ‫جمعــی از جانبــازان در دیــدار بــا رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪،‬‬ ‫مشــکالت و درخواســت هــای خــود را مطــرح کردنــد و خواســتار‬ ‫ورود دســتگاه قضایــی بــرای حــل و فصــل ان شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری پــس از شــنیدن مشــکالت و‬ ‫درخواس ـت های جانبــازان‪ ،‬قــول پیگیــری بــرای تعییــن تکلیــف‬ ‫زودتــر مرکــز توانبخشــی مرکــز اســتان شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ایــن دیــدار شــهدا و جانبــازان را ســرمایه نظــام و‬ ‫انقــاب خوانــد و گفــت‪ :‬پیگیــری و رفــع مشــکالت یــادگاران دفــاع‬ ‫مقــدس را وظیــف خــود دانســته از هیــچ تالشــی در ایــن خصــوص‬ ‫دریــغ نخواهیــم کرد‪.‬‬ ‫مرکــز توانبخشــی جانبــازان اســتان سالهاســت بالتکلیــف و نیمــه‬ ‫تمــام مانــده اســت و جانبــازان بــرای دریافــت خدمــات توانبخشــی‬ ‫مجبــور بــه رفــت و امــد بــه اســتان هــای مجــاور هســتتد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬تــا پایــان تیرمــاه امســال ‪ ۱۵۰‬واحــد مســکن محرومیــن ویــژه‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد کــه در قالــب تفاهم نامه کشــوری ‪ ۵‬جانبــه برای احــداث ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫واحــد مســکونی در حــال احــداث اســت بــا حضــور مســئوالن ارشــد کشــوری بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن گلســتان‪ ،‬ســردار علــی ملــک شــاهکویی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در جلســه ویدئو کنفرانس با حضور ســردار ســلیمانی فرمانده بســیج ســازندگی کشــور‪ ،‬اقای‬ ‫بختیــاری رئیــس کمیتــه امــداد کشــور‪ ،‬اقــای بابایــی مدیــر کل کمیتــه امــداد گلســتان و مدیــر کل بنیــاد‬ ‫مســکن گلســتان بــا موضــوع احــداث مســکن ویــژه مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق تفاهــم نامــه پنــج جانبــه کشــوری قــرار اســت تعــداد ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین‬ ‫بر بچه ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ساخت سه‬ ‫مدرسه روستایی در شرق گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون فنــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪۳۰۰ :‬‬ ‫میلیــارد ریــال خســارت توســط بارندگــی و ســیل در بهــار امســال‬ ‫کــه در اردیبهشــت مــاه بیشــترین ان بــود‪ ،‬بــه بخــش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی وارد کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیل ســیاح اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانی ســیل و بارندگی‬ ‫بــه محصــوالت گنــدم و جــو ابــی و دیــم‪ ،‬یونجــه‪ ،‬بــاغ انگور‪،‬میــوه‪،‬‬ ‫گلخانــه‪ ،‬تاسیســات زیربنایــی دامــداری‪ ،‬دام و همچنیــن بــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬متــر راه بیــن مــزارع و تاسیســات ابیاری(لولــه انتقــال اب)‬ ‫خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن اداره‪ ،‬براســاس نتایــج بازدیدهــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬بیشــترین ســطح و میــزان خســارت ناشــی از ایــن‬ ‫حــوادث مربــوط بــه محصــوالت گنــدم و جــو ابــی در ســطح‪۲۳۰ ،‬‬ ‫هکتــار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم تــا میــزان پوشــش بیمــه کشــاورزی را‬ ‫افزایــش داده تــا در مواقــع بــروز ایــن گونــه حــوادث امــکان حمایــت از‬ ‫کشــاورزان وجــود داشــته باشــد چــرا کــه تنهــا ســازوکار ضابطــه منــد در‬ ‫جبــران خســارات وارده ناشــی از عوامــل قهــری ‪ -‬طبیعــی بــه تولیــدات‬ ‫بخــش کشــاورزی و ایجــاد انگیــزه نــزد بهــره بــرداران در جهــت اســتمرار‬ ‫تولیــد و ثبــات درامــد‪ ،‬نظــام بیمــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫محرومیــن بــرای مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در ســطح کشــور احــداث شــود کــه ســهم‬ ‫اســتان گلســتان در مرحلــه اول ‪ ۳۰۰‬واحــد و در مرحلــه دوم و ســوم هــم ‪ ۶۰۰‬واحــد بــوده کــه بــا توجــه‬ ‫بــه تعامــل ارزشــمند بیــن دســتگاهی‪ ،‬ســرعت عمــل کار بــاال و پیشــرفت فیزیکــی بســیار خــوب ایــن‬ ‫طــرح در اســتان از فرمانــده بســیج ســازندگی کشــور تعــداد ‪ ۳۰۰‬واحــد دیگــر بصــورت متمــم درخواســت‬ ‫شــد تــا در مجمــوع یکهــزارو ‪ ۲۰۰‬واحــد اســت در اســتان گلســتان در راســتای ایــن طــرح احــداث شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مدیــر کل بنیــاد مســکن و مدیــر کل کمیتــه امــداد گلســتان بــه عنــوان دو مدیــر کل جوان‬ ‫بصــورت جهــادی و انقالبــی در عرصــه احــداث مســکن و اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن وارد شــدند‬ ‫و بســیار خــوب عمــل کردنــد بــه حــدی کــه اســتان گلســتان جــزو اســتان هــای پیشــرو در کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن گلســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد ‪ ۵۷۶‬واحــد در‬ ‫مرحلــه اجــرای فونداســیون و پــی ریــزی بــوده‪ ،‬احداث ســازه‪ ،‬ســتون و ســقف تعــداد ‪ ۳۹۰‬واحد‪ ،‬مرحله‬ ‫ســفت کاری و دیــوار کشــی تعــداد ‪ ۲۲۵‬واحــد‪ ،‬اجــرای تاسیســات و لولــه کشــی اب‪ ،‬بــرق و گاز و پنجــره‬ ‫‪ ۱۰۸‬واحــد مســکونی‪ ،‬اجــرای نــازک کاری و ســفید کاری ‪ ۸۱‬واحــد مســکونی بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪ :‬تــا پایــان تیرماه تعــداد ‪ ۱۵۰‬واحد مســکونی محرومین ویــژه مددجویان‬ ‫کمیتــه امــداد بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه بــه درخواســت فرمانــده ســپاه نینوا گلســتان قرار اســت افتتاح‬ ‫این واحدها با حضور مســئوالن ارشــد کشــوری از کمیته امداد و بســیج ســازندگی کشــور انجام شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن طــرح بــه هــر واحــد مســکونی مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه بــا نــرخ پنــج درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله‪ ،‬صــدور پروانــه‪ ،‬طراحــی نقشــه و نظــارت بــر اجــرای‬ ‫احــداث واحدهــای مســکونی توســط بنیــاد بصــورت رایــگان انجــام مــی شــود و عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مبلــغ ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون کمــک بالعــوض و ‪ ۱۰‬تــن ســیمان رایــگان بــه هــر واحــد مســکونی اهــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫خسارت ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫بالیای طبیعی به کشاورزی‬ ‫درمناطــق روســتایی شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬گالیکــش و ازادشــهر عملیــات اجرایــی‬ ‫ســاخت ســه مدرســه ســه کالســه بــا مشــارکت شــرکت صنایــع غذایــی میهــن و اداره کل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مراســم اغــاز عملیــات اجرایــی ایــن ســه مدرســه مشــارکتی‬ ‫بــه ترتیــب در روســتای «کــوپ اق بنــد گنبــدکاووس‪ ،‬گیــان تپــه گالیکــش و کوهمیــان‬ ‫ازادشــهر» باحضــور مدیــران امــوزش و پــرورش و برخــی روســای ادارات شهرســتان ها و‬ ‫اهالــی ایــن روســتاها برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ســاخت هــر یــک از ایــن مــدارس کــه بــا زیربنــای ‪ ۱۴۷‬مترمربــع احــداث خواهــد شــد‪ ،‬مبلــغ‬ ‫تقریبــی ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال هزینــه می شــود کــه ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال ان توســط‬ ‫شــرکت صنایــع غذایــی میهــن و بقیــه از محــل اعتبــارات ایــن اداره کل هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی افــزود‪ :‬شــرکت صنایــع غذایــی میهــن عــاوه بــر ایــن ســه مدرســه‪ ۲ ،‬مدرســه‬ ‫دیگــر در روســتای «اوجابــن» گــرگان و «امــام ابــاد» علــی ابــاد کتــول هــم خواهــد ســاخت‬ ‫کــه عملیــات اجرایــی انهــا فــردا سه شــنبه ‪ ۱۴‬تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق جــدول زمــان بنــدی شــده و درصــورت تخصیــص کامــل اعتبــارات‬ ‫اداره کل نوســازی مــدارس گلســتان‪ ،‬ایــن مــدارس تــا پایــان ســال جــاری بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان گفــت کــه عــاوه بــر ایــن پنــج مدرســه‬ ‫‪ ۳‬کالســه کــه بــا مشــارکت شــرکت صنایــع غذایــی میهــن احــداث می شــود‪ ،‬بــا مشــارکت مالــی‬ ‫بــه مبلــغ پنــج میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریالــی یکــی از نیکــوکاران تهــران یــک مدرســه ‪ ۲‬کالســه در‬ ‫روســتای الهــادی رامیــان احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬گالیکــش و ازادشــهر بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر کــه بخــش اصلــی ایــن جمعیــت در مناطــق روســتایی زندگــی می کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫حل مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫در گرو مساله تولید است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه درگلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬بــرای مــردم جامعــه تولیــد و اشــتغال یــک‬ ‫نــوع صدقــه و انفــاق محســوب مــی شــود چــرا کــه در ایــن شــرایط ریشــه حــل همــه مشــکالت اقتصــادی‬ ‫کشــور‪ ،‬در گــرو حــل مســاله تولیــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در جلســه شــورای زکات اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در جامعــه ایجــاد اشــتغال بــه عنــوان عملــی صالــح یــاد مــی شــود و توجــه بــه ایــن مهــم ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه یــک شــکلی احــکام واجــب و مســتحب اســام در جهــت تعالــی و تکامــل انســان‬ ‫موثــر اســت و اگــر در میــدان عمــل مــردم احســاس و اطمینــان کننــد کــه زکات در محل زندگی خودشــان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪ ،‬ایــن بهتریــن تشــویق بــرای مشــارکت مــردم در پرداخــت زکات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد بــه مــردم گــزارش داده شــود کــه زکات جمـع اوری شــده کجــا‬ ‫و بــرای چــه کاری هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســتاد زکات اســتان فقــط بــه ارائــه گــزارش از طریــق صــدا و ســیما اکتفــا نکنــد و از‬ ‫ظرفیــت مبلغــان مــاه محــرم و امامــان جمعــه و جماعــات در راســتای اثــار و بــرکات زکات و نحــوه هزینــه‬ ‫ان بــه خصــوص در رابطــه بــا فقــر زدایــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود‪ :‬فلســفه و اهمیــت « تبلیــغ زکات » در‬ ‫جامعــه ایــن اســت کــه مــردم می بیننــد زکاتــی کــه پرداخــت کرده انــد دوبــاره از راهــی دیگــر بــه دســت‬ ‫خودشــان بازگشــته اســت در واقــع مــردم بــه چشــم ببیننــد زکات عــاوه براینکــه تکلیــف الهــی اســت بــه‬ ‫نفــع مــردم هــم هســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی افــزود‪ :‬در معــارف اســامی امــده اســت هــر کســی را کــه در جهــت مــردم خدمــت‬ ‫کنــد ایــن در مســیر زکات گام برداشــته اســت یــا بــه تعبیــر بهتراینکــه انســان اگــر بــه چهــره مومــن‬ ‫خوشــرویی نــگاه کنــد خــود ایــن خوشــرویی زکات اســت و یــا اگرخــاری را از جلــوی راه مــردم بــردارد ایــن‬ ‫نیــز هــم یــک صدقــه و زکات بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان اظهــار داشــت‪:‬همه احــکام واجــب و مســتحب اســام بــه یــک شــکلی در جهــت‬ ‫ســعادت و تعالــی و تکامــل انســان موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اســام هــم بــا دنیــا و هــم بــا اخــرت مــردم کار دارد منطــق اســام برایــن اســت اگــر‬ ‫دنیــای مــردم خــراب باشــد اخــرت انهــا هــم خــراب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی یاداورشــد ‪ :‬نســبت بــه خدمــت وتوجــه بــه مــردم خیلــی از پیامبــر (ص) و ائمــه‬ ‫معصومیــن (ع) در روایــات مــا تاکیــد شــده اســت‪ .‬خدمــت بــه مــردم و حتــی خدمــت بــه کســانی را کــه‬ ‫دیــن وایمــان خوبــی هــم ندارنــد نــزد خــدای متعــال بــدون پــاداش نخواهــد بود خــدا می گوید چــون اهل‬ ‫خیــر بــوده حتــی بازمانــدگان و فرزنــدان انهــا دچــار فقــر نشــوند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه حضــور حجــاج در ســرزمین وحــی گفت‪:‬ایــام حــج اســت اگــر بــا نــگاه عمیق به‬ ‫ایــن فریضــه مهــم دینــی نــگاه کنیــم متوجــه بــرکات ان خواهیــم شــد‪،‬در دنیــا هیــچ دیــن و ائینــی چنین‬ ‫اجتماعــی را نــدارد کــه میلیــون هــا نفــر همزمــان در یــک مکانــی در حــال عبــادت و بندگی خدا باشــند‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی در پایــان افــزود ‪ :‬کعبــه بــرای همــه مــردم اولیــن خانــه ای اســت کــه بنــا شــده اســت‬ ‫خانه ای مبارک که هدایت گر همه عالمیان اســت ولو انانی که مســلمان هم نباشــند‪ .‬اگر دل به ان ســمت‬ ‫باشــد و در ســرزمین وحــی عظمــت و عبــادت و بندگــی مســلمانان را ببینــد قطعــا شــگفت زده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫با قدرت در مقابل مخالن نظم دستگیری سارقان احشام در گرمه‏‬ ‫و امنیت ایستاده ایم‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه در ســه ماهــه‬ ‫ابتــدای ســال جــاری ‪ 57‬نفــر ســارق دســتگیر و ‪ 80‬فقــره‏ســرقت نیــز‬ ‫کشــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تمــام تــوان در مقابــل مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت ایســتاده و اجــاره نمــی دهیــم تــا امنیــت و‏ارامــش مختل شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ « رضــا قنــدی» در گفتگــو‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای فروردیــن مــاه تا پایان‬ ‫خــرداد مــاه‏ســال جــاری‪ ،‬در حــوزه کشــف ســرقت هــا بــه نســبت مدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 10‬درصــد افزایــش را شــاهد هســتیم‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ‪ 57‬نفــر ســارق دســتگیر‬ ‫شــده اند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا دســتگیری ایــن افــراد ‪ 80‬فقــره ســرقت نیــز‬ ‫‏کشــف شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی ‏گفــت‪ :‬دلیــل وقــوع اکثــر ســرقت ها بی توجهــی مــال‬ ‫باختــگان در نگهــداری و عــدم بــه کارگیــری تجهیــزات ایمنــی در‬ ‫منــزل‪ ،‬وســایل‏نقلیــه و اماکــن اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگیری ســارقان و مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت یکــی از مطالبــات و انتظــارات بــه حــق مــردم اســت‪،‬‏خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬اجــرای طرح هــای عملیاتــی ودســتگیری ســارقان و جمع‬ ‫اوری معتادیــن متجاهــر از جملــه راه هــای مقابلــه‏بــا ســرقت های‬ ‫خــرد و کالن مــی باشــد کــه بــا هــدف ارتقــای امنیــت در ســال جــاری‬ ‫نیــز همچنــان در برنامه هــای ماموریتــی‏پلیــس قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 4‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 4‬فقــره ســرقت احشــام در ایــن شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد‬ ‫رضــا قائمــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت احشــام در ســطح شهرســتان‬ ‫گرمــه‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس‏اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند در ایــن رابطــه ‪ 4‬نفر ســارق را شناســایی‬ ‫‏و در چنــد عملیــات غافلگیرانــه ان هــا را دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت‬ ‫‏احشــام در ایــن شهرســتان اعتــراف و بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ارزش احشــام ســرقت شــده‬ ‫حــدود ‪ 250‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫‏خصوصــا دامــداران عزیــز خواســت تــا از وســائل و تجهیــزات ایمنــی‬ ‫در اماکــن خــود اســتفاده کننــد‪ ،‬تــا گرفتــار اینگونــه مــوارد‏نشــوند و‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک نیــز از طریــق تمــاس‬ ‫بــا ســامانه ‪ 110‬مراتــب را بــه پلیــس اطــاع دهیــد‏‪.‬‬ ‫کشف پرونده کالهبرداری‬ ‫اینترنتی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف پرونــده‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی بــه یــک میلیــارد ریال توســط پلیــس فتا‏این‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی شــکایت‏حضــوری یکــی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی از وی‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا ایــن‏فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مشــخص مــی شــود کــه شــاکی‬ ‫از طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه یــک صفحــه بــا‏عنــوان‬ ‫فــروش عمــده روغــن موتــور اشــنا شــده و اقــدام بــه پرداخــت یــک‬ ‫میلیــارد ریــال جهــت خریــد روغــن موتــور مــی نمایــد و پــس‏از‬ ‫گذشــت دو مــاه هیــچ روغنــی بــه وی تحویــل داده نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده مشــخص‬ ‫شــد کــه فــرد کالهبــردار ‏کــه ســاکن یکــی از اســتان هــای‬ ‫مرکــزی بــود بــه بهانــه فــروش عمــده و ارزان روغــن موتــور در‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری ‏از شــهروندان مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا بررســی اظهــارات‬ ‫شــاکی پرونــده و همچنیــن انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫توســط‏کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬متهــم شناســایی و بعــد از اخــذ‬ ‫نیابــت قضائــی‪ ،‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫اجازهنمی دهیم‬ ‫خلیج گرگان خشک شود‬ ‫سرویس محیط زیست‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا انجــام عملیــات احیــا خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫نخواهیــم گذاشــت کــه ایــن پهنــه ابــی خشــک شــود چــرا کــه‬ ‫خشــک شــدن ان مقدمــه نابــودی گلســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬برای توســعه‬ ‫و پیشــرفت گلســتان پروژه هایــی تدویــن شــده پیوســت زیســت‬ ‫محیطــی دارد و در ایــن راه‪ ،‬هیــچ پــروژه ای مســتثنی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیریــت زیســتگاه های کشــور بــر مبنــای مســوولیت‬ ‫و عالقــه دوســتداران حیــات وحــش و متولیــان‪ ،‬بــه بعــد زیســت‬ ‫محیطــی یــک پــروژه متمرکــز مــی شــوند امــا از ســوی مجموعــه‬ ‫اســتانداری عــاوه بــر مالحظــات محیــط زیســتی‪ ،‬بازخــورد اجتماعی‬ ‫و تاثیــرات ان بــر موئلفــه هــای ســامت جوامــع بشــری هــم مــورد‬ ‫ارزیابــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬دغدغه هــای ســازمان محیــط زیســت‬ ‫را تــاش خواهیــم کــرد تــا بــه صــورت میدانــی جمــع اوری کــرده و‬ ‫از بررسـی ها و مطالعــات مشــترک بــرای حــل انهــا بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه نحــوه اجــرای الیروبــی کانــال اشــور اظهــار‬ ‫داشت‪:‬ســایر عملیات هــای وابســته بــه رســوب برداری موجــب‬ ‫شــد تــا بــا حساســیتهای بــرای حفــظ محیــط زیســت جانمایــی و‬ ‫اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از جملــه مــواردی اســت کــه بــا معیــار حفــظ محیــط‬ ‫زیســت در حــال اجراســت جانمایــی دایــک‪ ،‬طــول و عــرض کانالهــا‪،‬‬ ‫نحــوه تــردد ماشــین االت در منطقــه و چگونگــی دفــع رســوبات اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬پروژه هایــی ماننــد تلــه‬ ‫کابیــن‪ ،‬طــرح گردشــگری اشــوراده‪ ،‬الیروبــی کانال هــای خلیــج‬ ‫گــرگان و پمپــاژ اب بــه ایــن اکوسیســتم بــر اســاس معیارهــای‬ ‫محیــط زیســت اجرایــی مــی شــود و از بازخوردهــای اجتماعــی و‬ ‫اثــرات ان بــر بخــش ســامت جامعــه غافــل نیســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه مصوبــات کارگــروه ملــی احیــای‬ ‫تــاالب هــای کشــور گفــت‪ :‬بــرای نجــات و احیــای خلیــج گــرگان‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬مداخلــه ابــاغ شــده کــه بــا اجــرای مصوبــات‪ ،‬از‬ ‫خشــکیدن ایــن پهنــه ابــی نجــات می یابــد و شــاهد تکــرار فجایعــی‬ ‫ماننــد مــرگ و میــر بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار پرنــده در ان نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــا بهره گیــری از ایده های‬ ‫خــاق و تلفیــق پروژه هــای الیروبــی و پمپــاژ اب و دیگــر مداخــات‬ ‫مصــوب‪ ،‬تــاش مــی کنیــم کیفیت و کمیت اب خلیــج گرگان بهبود‬ ‫یافتــه و زمینــه احیــای ان فراهم شــود‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان های بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و‬ ‫بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه‬ ‫دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در‬ ‫بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب‬ ‫بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبی نکــردن کانالهای‬ ‫ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال‬ ‫دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و‬ ‫ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۴‬ثبــت خلیــج گــرگان بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو‬ ‫زاغمــرز در اســتان مازنــدران در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون‬ ‫رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه‬ ‫ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه‬ ‫زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری دارد‪.‬‬ ‫در اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۰‬و پــس از حضــور رییــس جمهــور در خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬وی دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از‬ ‫کانالهــای ســه گانــه منطقــه را صــادر کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــا‬ ‫هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن‬ ‫عملیــات اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مستاجر تخلیه کن و‬ ‫مشاغل جدیدتر!‬ ‫خــدا از عمــر یــک عــده بــردارد و روی عقل شــان بگذارد! یعنی‬ ‫یــک عــده مغزشــان را گریــس خــواب و اکبنــد نگــه داشــتند و‬ ‫تنهــا چیــزی کــه در بــدن شــان ســوخت و ســاز نــدارد‪ ،‬فســفر‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جماعــت انــگار قــرص نمــی شــود و امــکان نــدارد‬ ‫و میســر نیســت و ‪ ...‬خــورده انــد و ادم را یــاد «گالم»‬ ‫شــخصیت نــا امیــد در پویــا نمایــی گالیــور مــی اندازنــد کــه‬ ‫دائــم از شکســت و عــدم موفقیــت صحبــت مــی کــرد‪ .‬مــن‬ ‫مــی دونــم ‪ ...‬مــا موفــق نمــی شــیم‪...‬‬ ‫خــوب حــاال انهایــی کــه ایــده عملــی وزیــر مســتعفی را‬ ‫بــه ســخره گرفتــه بودنــد کــه بــا یــک میلیــون تومــان نمــی‬ ‫شــود شــغل ایجــاد کــرد‪ ،‬بــی زحمــت سرشــان را از زیــر‬ ‫بــرف و لحــاف بیــرون بیاورنــد و ببیننــد کــه بــا کمتــر از یــک‬ ‫میلیــون تومــان هــم مــی شــود شــغل ایجــاد کــرد‪ .‬اتفاقــا ً‬ ‫شــغل پایــدار و غیــر فصلــی؛ ان هــم فقــط بــا یــک مشــت‬ ‫ســبیل و یــک شــلوار پلنگــی خالخالــی ‪ ...‬مشــت نمونــه‬ ‫دعــوا ببخشــید مشــت نمونــه خــروار مســتاجر تخلیــه کــن!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن روزهــا دعــوای بیــن مســتاجران‬ ‫و موجــران فرمــت جدیــدی پیــدا کــرده اســت‪ .‬از یــک‬ ‫طــرف برخــی مالــکان همچنــان مــی خواهنــد بــا توجــه‬ ‫بــه افزایــش نــرخ تــورم و قیمــت مســکن‪ ،‬اجــاره بهــا را‬ ‫بیــش از ان چیــزی کــه تعییــن شــده باالتــر ببرنــد و دو ال‬ ‫پهنــا حســاب کننــد‪ .‬از طرفــی هــم مســتاجران خیالشــان‬ ‫راحــت اســت کــه کســی بــه ایــن اســانی نمــی توانــد حکــم‬ ‫تخلیــه انهــا را صــادر کنــد‪ .‬از ایــن رو برخــی مالــکان تــن بــه‬ ‫تمدیــد اجــاره نامــه نــداده انــد و خیاالتــی در ســر دارنــد کــه‬ ‫یکــی از انهــا مراجعــه بــه افــرادی اســت کــه پیشــه شــریف‬ ‫انهــا «مســتاجر تخلیــه کــن» یــا بــه عبارتــی «تخلیــه خانــه‬ ‫اســتیجاری بــه زبــان خــوش» و بــا هزینــه ای معــادل ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫یعنی بعد از اینکه سامانه های بانکی شاپرک و جیرجیرک‬ ‫و کفــش دوزک و ‪ ...‬دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا صــدور‬ ‫چــک هــا بــا برگشــتی کمتــری مواجــه باشــد و دوســتان شــر‬ ‫خــر از کار و کاســبی بیفتنــد‪ ،‬بخشــنامه هــای جدیــد حمایــت‬ ‫از مســتاجران کورســوی امیــد را در دل ایــن بزرگــواران روشــن‬ ‫نگــه داشــت و امــروز از پیشــۀ جدیــدی بــه نــام «مســتاجر‬ ‫تخلیــه کــن» رونمایــی شــده اســت!‬ ‫بــاور بفرمائیــد بعــد از اینکــه مشــاغلی چــون عالقــه‬ ‫بندی(سازنده نوار و قیطان)‪ ،‬نعلچی گر(سازنده نعل و میخ‬ ‫کفــش)‪ ،‬رزاز(برنجکــوب)‪ ،‬عصار(روغــن کــش)‪ ،‬حالج(پنبــه‬ ‫زن)‪ ،‬بــاروت کــوب‪ ،‬مــکاری (اجــاره دهنــده اســب و قاطــر‬ ‫و االغ)‪ ،‬کناس(تخلیــه کننــده چــاه فاضــاب)‪ ،‬صابــون پــز‪،‬‬ ‫اب حوضــی‪ ،‬زهتاب(کســی کــه روده گوســفند را مــی تابــد)‪،‬‬ ‫چینــی بنــد زن‪ ،‬سکاک(ســازنده گاو اهــن)‪ ،‬زرد چوبــه کوب و‬ ‫‪ ...‬بــه طــور کامــل از بیــن رفتنــد و مشــاغلی نظیــر شــال باف‪،‬‬ ‫چلینگر(قفــل و کلیدســاز)‪ ،‬نمــد مــال‪ ،‬نعــل بنــد‪ ،‬کاله مــال‪،‬‬ ‫مجــری ســاز(مجری بــه کســر میــم بــه صندوقچــه کوچــک‬ ‫فلــزی گفتــه مــی شــود) ‪ ،‬فــال گــردو فــروش و ‪ ...‬بــه مــرور‬ ‫در حــال خــارج شــدن از مــدار هســتند‪ ،‬مــا همیشــه دغدغــه‬ ‫ایجــاد مشــاغل و کاهــش نــرخ بیــکاری جدیــد داشــتیم کــه‬ ‫الحمــد اللــه الوافــی و الکافــی مشــاغل جدید حتــی با هزینۀ‬ ‫بسیار کمتر از یک میلیون تومان در حال رونمایی هستند!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا دولت تنهــا به کاهش نــرخ بیکاری‬ ‫بــا ایــن رویکــرد بســنده نکنــد و از این شــیوه مرضیه در جهت‬ ‫بهبــود اوضــاع نیــز بهــره منــد شــود‪ .‬فــی المثــل بــا مســئوالنی‬ ‫کــه بــا ندانــم کاری و کارشــکنی‪ ،‬چــوب الی چــرخ معیشــت‬ ‫مــردم مــی گذارنــد و بــا عــدم نظــارت و انجــام وظیفــه باعــث‬ ‫ایجــاد گرانــی‪ ،‬تــورم‪ ،‬رانــت‪ ،‬فســاد‪ ،‬اختــاس‪ ،‬ارتشــاء و ‪...‬‬ ‫شــده انــد‪ ،‬بــه روش مســتاجر تخلیــه کــن هــا برخــورد کنــد!‬ ‫جــای دوری نمــی رود‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫سرویس سالمتی ‪ -‬پریا مزینی‬ ‫ادامه مطلب شماره ‪564‬‬ ‫فعالیت بدنی‬ ‫در محیط کار‬ ‫چگونه با خیانت کنار بیاییم؟‬ ‫سرویس گفتگو‪-‬دکتر هادی دهقانی‬ ‫دربــاره خطــرات زندگــی بی تحــرک و پشت میزنشــینی‬ ‫طوالنی مــدت بارهــا شــنیده ایم‪ .‬مرکــز کنتــرل و‬ ‫پیشــگیری از بیماری هــا بــرای افــراد بزرگ ســال‬ ‫حداقــل ‪ ۱۵۰‬دقیقــه ورزش متوســط و ‪ ۷۵‬دقیقــه‬ ‫تمریــن مقاومتــی را پیشــنهاد کــرده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫راهکارهــای ســاده بــرای عمل کــردن بــه ایــن برنامــه‬ ‫ورزشــی‪ ،‬فعالیــت بدنــی در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای فعالیت بدنی در محیط کار‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در محیــط کار‪ ،‬نیــاز بـ ه برنامه ریزی‬ ‫روزانــه داریــد‪ .‬از ایــن نــکات اســتفاده کنیــد تــا فعالیــت‬ ‫بدنــی منظمــی در محیــط کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در زمــان اســتراحت و ســاعت‬ ‫ناهــار برنامه ریــزی و بــه ان عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫در محیــط کار از کفش هــای راحتــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن کفش هــا بــه شــما انگیــزه و تمایــل‬ ‫بیشــتری بــرای فعالیــت روزانــه می دهــد‪.‬‬ ‫لــوازم ســاده تناســب انــدام را تهیــه کنیــد‪ .‬داشــتن تــوپ‬ ‫ورزشــی‪ ،‬دیســک تعــادل و دمبل هــای ورزشــی ســبک‬ ‫فعالیــت بدنــی در محیــط کار را ســاده تر می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای تمــاس تلفنــی از هدســت اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫در طــول تمــاس از هدســت اســتفاده کنیــد‪ ،‬راه رفتــن‬ ‫بــرای شــما راحت تــر می شــود‪.‬‬ ‫دوســت و همراه پیدا کنید‪ .‬همراهی همکار و دوســت‬ ‫ورزشــی در شــما انگیــزه و مســئولیت پذیری ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬از افــرادی کــه بــه فعالیــت بدنــی و ورزش هــای‬ ‫ســبک عالقــه دارنــد بخواهیــد بــا شــما همــراه شــوند‪.‬‬ ‫انجــام فعالیت هــای ورزشــی ســنگین در طــول روز‬ ‫زمان بــر اســت و بــه کارهــای دیگرتــان نمی رســید‪.‬‬ ‫فعالیــت ورزشــی ‪۱۰‬دقیق ـه ای در حــال انجــام کارهــای‬ ‫روزانــه در محیــط کار همــان چیــزی اســت کــه بــرای‬ ‫رســیدن بــه ســامت جســمی و داشــتن قلبــی ســالم‬ ‫نیــاز داریــد‪ .‬فقــط بایــد ثابت قــدم باشــید‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬تمرینــات ‪۱۰‬دقیق ـه ای به انــدازه‬ ‫تمرینــات ‪ ۳۰‬تــا ‪۶۰‬دقیقـه ای موثرنــد‪ ،‬البتــه به این شــرط‬ ‫کــه منظــم در طــول هفتــه انجــام شــوند‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه‬ ‫شــما چنــد برنامــه کوتــاه ورزشــی پیشــنهاد می دهیــم کــه‬ ‫می توانیــد روزانــه در محیــط کار انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تمریــن ورزشــی کامــل بــرای فعالیــت بدنــی در‬ ‫محیــط کار‬ ‫می توانیــد ‪ ۱۰‬دقیقــه وقــت بگذاریــد و تمرینــی را‬ ‫انجــام دهیــد کــه روی تمــام بدنتــان اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن تمریــن نیــازی بــه تجهیــزات نــدارد و بعــد از ناهــار‬ ‫هــم می توانیــد انجامــش دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن حــرکات را ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬دور بــدون اســتراحت انجــام‬ ‫دهید‪:‬اســکات ‪ ۱۰‬بار؛شــنا ‪ ۵‬بار؛پــرس روی پلــه ‪۱۰‬‬ ‫بار؛النــژ بــا هــر دو طــرف بــدن ‪ ۵‬بــار؛‬ ‫حرکــت کوهنــورد (قرارگرفتــن در حالــت شــنا و‬ ‫نزدیک کــردن نوبتــی پاهــا بــه ســر) ‪ ۱۰‬بــار‪.‬‬ ‫لــوازم ســاده تناســب انــدام را تهیــه کنیــد‪ .‬داشــتن تــوپ‬ ‫ورزشــی‪ ،‬دیســک تعــادل و دمبل هــای ورزشــی ســبک‬ ‫فعالیــت بدنــی در محیــط کار را ســاده تر می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای تمــاس تلفنــی از هدســت اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫در طــول تمــاس از هدســت اســتفاده کنیــد‪ ،‬راه رفتــن‬ ‫بــرای شــما راحت تــر می شــود‪.‬‬ ‫دوســت و همــراه پیــدا کنیــد‪ .‬همراهــی همــکار و‬ ‫دوســت ورزشــی در شــما انگیــزه و مســئولیت پذیری‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬از افــرادی کــه بــه فعالیــت بدنــی و‬ ‫ورزش هــای ســبک عالقــه دارنــد بخواهیــد بــا شــما‬ ‫همــراه شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمرین ‪۱۰‬دقیقه ای اینتروال‬ ‫تمریــن اینتــروال بــرای زمانــی کــه فرصــت کافــی و‬ ‫تجهیــزات ورزشــی نداریــد‪ ،‬بهتریــن انتخــاب اســت‪.‬‬ ‫ایــن تمریــن متناســب بــا میــزان مهــارت و تجربــه شــما‬ ‫طراحــی می شــود‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬چربی ســوزی‬ ‫تمرینــات تناوبــی کوتــاه بــا ســختی زیاد ‪۲۸‬درصد بیشــتر‬ ‫از تمرینــات متوســط و طوالنی مــدت اســت‪.‬‬ ‫یکــی از تمرینــات زیــر را انتخــاب کنیــد و ‪ ۱۰‬دقیقــه در‬ ‫فواصــل ‪ ۳۰/۳۰‬انجــام دهیــد‪ ،‬یعنــی ‪ ۳۰‬ثانیــه تمریــن‬ ‫ســنگین و ‪ ۳۰‬ثانیه اســتراحت‪.‬پروانه؛طناب زدن؛‬ ‫اســکات و پــرش اســکات؛لمس انگشــتان پــا بــا‬ ‫حرکــت کششــی؛حرکت بورپی؛شــنای کامــل‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تمرین تاباتا‬ ‫تاباتا یکی از موثرترین تمرینات تناوبی سنگین است‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ورزشــی بــرای بهبود ســامت قلــب و عروق و‬ ‫افزایــش چربی ســوزی مناســب اســت‪ .‬تاباتــا معمــوال در‬ ‫‪ ۱۶‬دقیقــه انجــام می شــود‪ ،‬امــا شــما می توانیــد برنامــه را‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز خودتــان تنظیم کنید‬ ‫ادامه مطلب شماره ‪564‬‬ ‫خیانــت یکــی از ناراحت کننده تریــن و اســیب زننده ترین‬ ‫اتفاقاتــی اســت کــه می توانــد در ازدواج و بیــن زن و شــوهر اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬مراجعــه بــه روان درمانگــر در هنــگام رخ دادن ایــن اتفــاق‬ ‫بهتریــن کاری اســت کــه می توانیــد انجــام بدهید‪ .‬احتمــاال در این‬ ‫مــورد ســواالت زیــادی داریــد کــه بــا توجــه به حساســیت موضوع‪،‬‬ ‫هــر کســی صالحیــت پاسـخ گویی بــه انهــا را نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ایا ادامه زندگی مشترک با وجود خیانت کار درستی است؟‬ ‫برخــی اوقــات همســر خیانــت کار از رفتارهایــش ابــراز‬ ‫پشــیمانی نمی­ کنــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت از ایــن کــه خیانتــش‬ ‫لــو رفتــه خشــمگین شــود و بگویــد «چطــور جرئــت کــردی‬ ‫جاسوســی مــن رو بکنــی؟» امــا به هرحــال کارش را ادامــه‬ ‫می­ دهــد‪ .‬در ایــن مواقــع ســه انتخــاب داریــد‪:‬‬ ‫گزینــه اول ایــن اســت کــه همیــن االن از او طــاق بگیریــد کــه‬ ‫ایــن ســریع­ ترین راه بــرای خالص شــدن از ایــن درد و رنــج اســت‬ ‫امــا تضمیــن نمی کنــم بهتریــن گزینــه باشــد‪ .‬از خودتــان بپرســید‬ ‫«ایــا بــرای نگــه داشــتن ایــن ازدواج تمــام تالشــم را کــرده ­ام؟»‬ ‫ـه نگه داشــتن ازدواج از طــاق کمتــر اســت‪،‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد هزینـ ٔ‬ ‫حتــی پراســیب ­ترین ازدواج­ هــا و کم ­هزینه تریــن طالق ­هــا‪ .‬منظــور‬ ‫فقــط هزینــه مالــی نیســت بلکه هزینه عاطفــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬روانی‬ ‫و عمــر اســت‪ .‬از خودتــان بپرســید «ســرمایه عاطفــی کــه مــن در‬ ‫ایــن زندگــی خــرج کــرده­ ام چقــدر اســت؟» اگــر فرزنــدی در میــان‬ ‫اســت‪ ،‬منافــع او را در نظــر بگیریــد‪ .‬طبیعتــا فرزنــدان ماننــد قالبــی‬ ‫جدانشــدنی‪ ،‬والدیــن را تــا اخــر عمــر بــه هــم متصــل خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــرای طــاق همیشــه وقــت داریــد‪ ،‬عجلــه نکنیــد‪.‬‬ ‫گزینــه دوم ایــن اســت کــه ایــن رفتــار او را کال نادیــده بگیریــد‬ ‫و به اصطــاح‪ ،‬بســوزید و بســازید‪ .‬تعجــب نکنیــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫مراجعــان مــن واقعــا ایــن گزینــه را در پیــش می گیرنــد و حتــی‬ ‫بعــد از ســال­ ها زندگــی مشــترک و اطــاع از خیانــت همسرشــان‬ ‫ان را بــا او مطــرح نمی ­کننــد‪ .‬حتــی خودشــان هــم بــاور کرده ­انــد‬ ‫­ ‬ ‫کــه اصــا خبــری نیســت‪ ،‬چون از عواقب ان می ­ترســند‪ .‬بســیاری‬ ‫از ایــن عواقــب توهمــی بیــش نیســتند و بســیاری از ان­هــا ارزش‬ ‫مانــدن در ایــن بــرزخ را ندارنــد‪ .‬ایــن گزینــه هــم باعــث شــروع‬ ‫بیماری هــای روانــی از جملــه اضطــراب و افســردگی در هــر دو فرد‬ ‫و در اینــده در فرزندانشــان می شــود‪.‬‬ ‫گزینــه ســوم هــم ایــن اســت کــه بــا مراجعــه بــه مشــاور‬ ‫متخصــص و اگاهــی کامــل بــه ایــن نتیجــه می رســید کــه‬ ‫زندگی تــان ارزش ریســک کردن و ازخودگذشــتگی را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــرای ادامــه زندگــی مشــترک بــا همســری کــه خیانــت‬ ‫کــرده‪ ،‬بایــد چــه کنیــم؟‬ ‫اگــر همســرتان بــرای ادامــه زندگــی تردیــد داشــته باشــد‪،‬‬ ‫کارهایــی مثــل بازجویــی‪ ،‬سرک کشــیدن‪ ،‬بحث وجدل کــردن‪،‬‬ ‫هک کــردن واتــس اپ و اینســتاگرام و کارهایــی مثــل ایــن‬ ‫فقــط باعــث می­ شــود حــس کنــد تحــت فشــار اســت و همــه‬ ‫کاس ـه کوزه ها ســر شــما می ­شــکند‪ ،‬چــون معتقــد اســت شــما‬ ‫بــه حریــم خصوصــی او تجــاوز کرده ­ایــد‪ .‬گرچــه می­ دانیــم ایــن‬ ‫بحــث غیرمنصفانــه اســت چــون اوســت کــه بــه شــما خیانــت‬ ‫کــرده‪ ،‬امــا بایــد بگویــم اشــاره بــه اشــتباهات او هیــچ دردی را‬ ‫دوا نمی ­کنــد‪ .‬هرچــه فشــار را بیشــتر کنیــد او بیشــتر پایــش را‬ ‫در یــک کفــش می­ کنــد کــه در رابطــه ­اش بمانــد‪.‬‬ ‫حتمــا می پرســید پــس چــه کنیــم؟ قبــول دارم کــه گفتــن ایــن‬ ‫جملــه خیلــی راحت تــر از عمــل کــردن ان اســت امــا اگــر م ـی ­‬ ‫خواهیــد زندگی تــان را نجــات بدهیــد‪ ،‬بایــد سیاســت داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬تجربــه مــن نشــان داده در ایــن مواقــع زنــان ســاده‬ ‫در زندگــی بیشــتر ضــرر می­ کننــد‪ .‬اشــتباه نکنیــد ابــدا توصیــه‬ ‫نمی کنــم کــه در زندگــی صداقــت نداشــته باشــید یــا حیله­ گــر‬ ‫اعتبار‪ ،‬ابزاری‬ ‫برای تاثیرگذاری بیشتر‬ ‫سرویس مذاکره‪ -‬علی شیشه گر‬ ‫ادامه مطلب ‪564‬‬ ‫ایــا حاضریــد بــه کالس اموزشـی ای برویــد که مدرســش فردی باشــد‬ ‫کــه خیلــی تجربـ ه تدریــس نــدارد؟ ایــا حاضریــد از فروشــنده ای خریــد‬ ‫کنیــد کــه در خریــد قبلی تــان از او راضــی نبوده ایــد و شــما را ناامیــد‬ ‫کــرده اســت؟ و ایــا حاضریــد بــرای مدیــری کــه معمــوال روی حرفــش‬ ‫نمی ایســتد‪ ،‬خــود را بــه اب و اتــش بزنیــد‪.‬‬ ‫شفاف عمل کنید‬ ‫مــردم بــه انچــه کــه بــا چشــم خــود می بیننــد اعتمــاد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه شــفاف و صــادق عمــل کنیــد‪ ،‬افــراد دیگــر نیــت و قصــد شــما‬ ‫را حــدس نمی زننــد و نیــات شــما را در اعمال تــان می بیننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫کــه بــا مشــتریان‪ ،‬اعضــای تیم تــان و یــا شــرکای تجــاری خــود برخــورد‬ ‫می کنیــد ایــن موضــوع را بــه یــاد داشــته باشــید‪ .‬وقتــی بــا شــفافیت در‬ ‫مــورد نیــات‪ ،‬ارزش هــا و اهــداف خــود صحبــت کنیــد‪ ،‬اعتمــاد دیگــران‬ ‫باشــید‪ ،‬بلکــه منظــورم ایــن اســت کــه بــرای کارهایتــان طــرح و‬ ‫برنامــه داشــته باشــید‪ ،‬مخصوصــا بــرای بیــان احساســات تان‪.‬‬ ‫االن وقــت رفتــار بــر اســاس هیجانــات و احساســات نیســت‪.‬‬ ‫بایــد بــرای مدتــی عقب ­نشــینی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ایــا ارتبــاط برقــرار کــردن بــا شــریک خیانــت همســر کار‬ ‫درســتی اســت؟‬ ‫ایــن مســئله بیــن شــما و همســرتان اســت بنابرایــن بــا شــریک‬ ‫همســرتان مســتقیما ارتبــاط برقــرار نکنیــد‪ .‬اگــر هرگونــه دوری از‬ ‫ســمت شــریک همســرتان صــورت بگیــرد و او متوجــه شــود کــه‬ ‫شــما عامــل ان بوده­ ایــد‪ ،‬مطمئــن باشــید ازدواج تــان هــم بــرای او‬ ‫ارزش ســابق را نخواهــد داشــت‪ .‬بــه همســرتان بگوییــد تــا زمانــی‬ ‫کــه او بــا شــریکش ارتبــاط دارد ترمیــم ایــن ازدواج امــکان نــدارد‪.‬‬ ‫ن را بیان‬ ‫ایــن موضــوع را کامــا شــفاف بــه او بگویید و زمانی کــه ا ­‬ ‫کردیــد دیگــر در مــورد ان بحــث نکنیــد‪ .‬همســر شــما همیــن االن‬ ‫هــم ایــن مســئله را می ­دانــد فقــط مشــکل ایــن اســت کــه بــرای‬ ‫تمام کــردن ان رابطــه امادگــی کافــی را نــدارد‪ .‬پــس در فرصتــی‬ ‫مناســب کامــا قاطــع انتظــارات خــود را بیــان کنیــد و بارهــا و بارها‬ ‫ان را تکــرار نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بعد از خیانت چه رفتاری با همسرمان داشته باشیم؟‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه احتمــال دارد همســرتان عاشــق‬ ‫طــرف مقابلــش شــده باشــد‪ .‬عشــق ممنوعــه حجــم زیــادی از‬ ‫ادرنالیــن را ازاد می­ کنــد و باعــث می ­شــود او در یــک شــیفتگی‬ ‫موقتــی قــرار بگیــرد‪ .‬امــا ایــن شــیفتگی کم­ کــم محــو مــی­‬ ‫ شــود‪ .‬بنابرایــن او نیــاز بــه فرصــت دارد‪ .‬کم ­کــم بــه ایــن نتیجــه‬ ‫خواهــد رســید کــه لــذت خیانــت بــه هزینه­ هایــش نمــی­ ارزد‬ ‫و اینجاســت کــه احساســاتی می­ شــود و بــه خانــه برمــی ­‬ ‫گــردد‪ ،‬بــه شــرطی کــه امــکان ان را داشــته باشــد‪ .‬اگــر مــی‬ ‫خواهیــد زندگی تــان را نجــات دهیــد‪ ،‬بایــد قــوی باشــید‪ ،‬روی‬ ‫پــای خودتــان بایســتید‪ ،‬خودتــان را تقویــت کنیــد و اگــر حــس‬ ‫می کنیــد اســتقالل و عزت نفــس پایینــی داریــد‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫مشــاور ان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت بی­ــکار نباشــید و بــه جزئیاتــی کــه باعــث واکنــش‬ ‫مثبــت همســرتان می­ شــود توجــه کنیــد و ان را یادداشــت کنیــد‪.‬‬ ‫به دنبــال تغییــرات بــزرگ نباشــید‪ .‬همیــن گام هــای کوچــک مثــل‬ ‫اغــاز صحبت هــای بیشــتر‪ ،‬مهربــان و ســنجیده ­تر شــدن او‪،‬‬ ‫زنـگ زدن و پیــام دادن روزانــه او هــم قابل توجــه هســتند‪ .‬وقتــی‬ ‫حــس کردیــد همســرتان بــه شــما نزدیــک شــده‪ ،‬ابــدا از ایــن‬ ‫فرصــت بــرای صحبــت دربــاره خیانت اســتفاده نکنید‪ .‬فقــط اجازه‬ ‫بدهیــد خــود او اغازگــر ایــن موضــوع باشــد‪ .‬شــما فقــط پاسـخ­گو‪،‬‬ ‫صمیمــی‪ ،‬مهربــان و خــوش­ رو باشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد قالــب کلــی‬ ‫مکالمــات و اتفاقــات را او تعییــن کنــد‪ .‬ایــن یعنی شــما نباید پیام‬ ‫عاشــقانه‪ ،‬معترضانــه یــا هــر نــوع پیــام دیگــری بفرســتید‪ .‬همــه‬ ‫چیــز را بــرای مدتــی رهــا کنیــد‪ .‬صبور باشــید و منتظر نشــانه هایی‬ ‫از کم شــدن عالقه همســرتان به شــریکش باشــید‪ .‬در این زمان‬ ‫می­ توانیــد از زوج­ درمانگــر کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬گاهی بعد از اینکه ما به همسرمان فرصت می ­دهیم‬ ‫متوجــه می­ شــویم نــه مــا توانایــی صبــوری داریــم و نــه او‬ ‫نشــانه­ هایی از تغییــر از خــود نشــان می ­دهــد‪ .‬در ایــن مــوارد‬ ‫چــه کاری می ­تــوان کــرد؟‬ ‫پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه به جــای اینکــه بــه او بگوییــد «یــا‬ ‫ان رابطــه را تمــام کــن یــا ترکــت مــی کنــم» کــه مطمئنــا بــه‬ ‫حالــت تدافعــی همســرتان منجــر خواهــد شــد‪ ،‬بگوییــد «مــن‬ ‫بــه تــو نمی گــم چــه کاری انجــام بــدی‪ ،‬تــو خــودت ادم بالغــی‬ ‫هســتی و نیازهــای خــودت رو داری‪ .‬می­ تونــی بــا زندگــی ت‬ ‫هــر کاری می ­خــوای بکنــی‪ .‬جلــوی تــو رو نمی­ گیــرم‪ .‬ولــی بایــد‬ ‫ایــن رو بهــت بگــم کــه بیشــتر از ایــن نمی ­تونــم ایــن شــرایط‬ ‫را بــه دســت خواهیــد اورد‪ .‬همچنیــن راه هــای ارتبــاط را بــرای طــرف‬ ‫مقابل تــان بــاز بگذاریــد‪ ،‬مخصوصــا ًوقتــی کــه خبــر بــدی بــرای او داریــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن قســمت های شــفافیت ایــن اســت کــه اطالعاتــی‬ ‫در مــورد خــود بــه دیگــران بدهیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬یافته هــای یــک‬ ‫پژوهــش نشــان می دهنــد کــه از میــان اســاتید دانشــگاه‪ ،‬انهایــی کــه‬ ‫اطالعــات شــخصی خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد نســبت‬ ‫بــه ســایر اســاتید از اعتبــار بیشــتری برخوردارنــد‪.‬‬ ‫به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنید‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی نقش بســیار مهمــی در به دســت اوردن اعتبار‬ ‫ایفــا می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬افــرادی کــه بــا دقــت بــه دیگــران‬ ‫گــوش می دهنــد و نظرات شــان علمــی و خرمندانــه اســت‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫کســانی کــه خــوب بــه صحبت هــای دیگــران گــوش نمی دهنــد و بدون‬ ‫فکــر کــردن صحبــت می کننــد‪ ،‬از اعتبــار بیشــتری برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫بــا تقویــت مهارت هــای گــوش دادن فعــال اغــاز کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫دیگــران در حــال صحبــت کــردن هســتند‪ ،‬بــه انهــا کامــا ًتوجــه کنیــد‬ ‫و بــرای روشــن شــدن هــر چــه کــه از صحبت هایشــان نفهمیده ایــد از‬ ‫انهــا ســوال کنیــد‪ .‬وقتــی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کنید‪ ،‬بــه وضوح‬ ‫و بــا اعتمــاد بــه نفــس صحبــت کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه فــرد بــا دانشــی بــه‬ ‫نظــر برســید از اصطالحــات تخصصــی اســتفاده نکنیــد‪ .‬در عــوض‬ ‫بــر از میــان برداشــتن موانــع برقــراری ارتبــاط تمرکــز کنیــد تــا دیگــران‬ ‫بتواننــد بــه طــور واضــح ســخنان شــما را درک کننــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫بیــان حقایــق و صحبت هــای خــود مبالغــه نکنیــد و بــر واقعیــت تکیــه‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫حرفه ای عمل کنید‬ ‫ایــا تــا کنــون بــا رئیــس‪ ،‬مشــتریان و یــا همــکاران غیرحرفـه ای کار‬ ‫کرده ایــد؟ ایــن افــراد احتمــاال ً در زیــر فشــار و اســترس نمی تواننــد‬ ‫احساســات خــود را کنتــرل کننــد و عملکــرد ضعیفــی خواهنــد‬ ‫داشــت‪ .‬چنیــن افــرادی ممکــن اســت بــه دیگــران احتــرام نگذارنــد‪،‬‬ ‫در انجــام درســت جزئیــات کارهــا موفــق نباشــند‪ ،‬و بــه ظاهــر خــود‬ ‫رســیدگی نکننــد‪.‬‬ ‫حرفـه ای بــودن یکــی از عناصــر مهم اعتبار اســت‪ ،‬چــرا که به دیگران‬ ‫نشــان می دهــد کــه شــما حقیقتــا ًبــرای روابــط و کار خــود اهمیــت‬ ‫رو تحمــل کنــم‪ .‬خیلــی دردناکــه و بــا همــه باورهــای مــن در‬ ‫تناقضــه‪ .‬پــس اگــر می­ خــوای رابطـه ت بــا اون رو ادامــه بــدی‪،‬‬ ‫مــن بــرای اینکــه بتونــم از خــودم محافظــت کنــم و بــه زندگـی م‬ ‫ادامــه بــدم مجبــورم ترکــت کنــم‪ ،‬انتخــاب بــا خودتــه‪».‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد ایــن کار را انجــام بدهیــد درمــورد زمــان انجام ان‬ ‫شــفاف باشــید‪ .‬بــرای عملــی کــردن قول وقــرار خــود امادگــی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬تمامــی جوانــب را بررســی کــرده باشــید و از تصمیم تــان‬ ‫مطمئــن باشــید‪ .‬هیــچ موقــع در میانــه بحــران و زمانــی کــه ذهن­تان‬ ‫ارام نیســت تصمیمــات مهــم و سرنوشت ســاز نگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬چقــدر بــا ایــن جملــه موافقیــد‪« :‬کســی کــه یــک بــار‬ ‫خیانــت کــرده اســت‪ ،‬بــاز هــم خیانــت می کنــد‪».‬‬ ‫(لطفــا ً بــا درنظرگرفتــن هــر دوی ایــن حالت هــا پاســخ دهیــد‪:‬‬ ‫خیانــت در روابــط قبلــی و خیانــت در رابطــه فعلــی‪).‬‬ ‫اجــازه بدهیــد خیالتــان را راحــت کنــم‪ ،‬هیچ چیــز غیرممکــن‬ ‫نیســت‪ .‬حتــی بــرای کســی کــه تاکنــون خیانــت نکــرده هم هیچ‬ ‫تضمینــی بــرای تعهــد ابــدی وجــود نــدارد‪ .‬فکــر می کنیــد علــت‬ ‫اینکــه خیانــت بــرای طــرف اســیب ­دیده این ­قــدر شــوکه کننده‬ ‫اســت چیســت؟ مگــر غیــر از ایــن اســت کــه اصــا انتظــار ایــن‬ ‫اتفــاق را نداشــته اســت؟‬ ‫مثــا اگــر فــرد دچــار اختــاالت روانــی‪ ،‬کمبودهــای شــخصیتی‬ ‫یــا عاطفــی و هیجانــی باشــد و بــرای درمــان خــود اقدامــی‬ ‫نکــرده باشــد قطعــا در مواقــع مشــابه دچــار لغــزش خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬یــا اگــر زمینــه خیانــت تعارضــات طوالنی مــدت در زندگــی‬ ‫زناشــویی باشــد‪ ،‬احتمــال بــروز ان باالتــر خواهــد رفــت‪ .‬امــا‬ ‫نکتــه مهم ­تــر روش برخــورد و حــل مســئله زوج هــا بــا خیانــت‬ ‫اســت‪ .‬خبــر خــوش ایــن اســت کــه اگــر زوجــی به شــکل اصولی‬ ‫و تحــت نظــر یــک زوج­ درمانگــر یکبــار خیانــت را درمــان کننــد‪،‬‬ ‫مطمئــن باشــید احتمــال بــروز ان نزدیــک بــه صفــر می ­رســد‪.‬‬ ‫برعکــس ایــن قضیــه هــم می­ توانــد صــادق باشــد‪ .‬وقتــی‬ ‫شکســتگی درســت درمــان نشــود‪ ،‬شــکننده خواهــد بــود و‬ ‫تــا اخــر عمــر بــا کوچک­ تریــن فشــار اســیب می ­بینــد‪ .‬یکــی‬ ‫از شــرایطی کــه بایــد درنظــر گرفــت ســبک زندگــی اســیب زای‬ ‫فــرد قبــل و بعــد از خیانــت اســت‪ .‬مثــا اگــر او عــادت دارد در‬ ‫مهمانی ­هــای مختلــط شــرکت کنــد‪ ،‬مرزهــای خــود را بــا جنــس‬ ‫مخالــف رعایــت نکنــد‪ ،‬در مهمانــی بیش ازحــد مشــروبات‬ ‫الکلــی مصــرف کنــد و در ایــن شــرایط چــه قبــل و چــه بعــد از‬ ‫ازدواج دســت بــه خیانــت زده اســت و قصــد تغییــر ایــن ســبک‬ ‫زندگــی را نــدارد‪ ،‬مجــددا در معــرض خطــر محرک­ هــای بیرونــی‬ ‫قــرار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫قائــل هســتید‪ .‬بــرای اینکــه حرفــه ای بــودن خــود را نشــان دهیــد‪،‬‬ ‫احساســات خــود را در محــل کارتــان کنتــرل کنیــد‪ .‬وقتــی کــه اســترس‬ ‫داریــد و یــا ناامیــد و خســته هســتید بــه دیگران پرخــاش نکنید‪ .‬وقتی‬ ‫در یــک مذاکــره هســتید‪ ،‬نظــرات و صحبت هــای دیگــران را بــه خــود‬ ‫نگیریــد‪ .‬معقــول عمــل کنیــد و در بحث هــا و گفتگو هــا احساســات‬ ‫خــود را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫خوش تیــپ و بــا لباس هــای زیبــا و مناســب در محــل کارتــان حاضــر‬ ‫شــوید‪ ،‬شــاید ایــن امــر‪ ،‬موضــوع چنــدان مهمــی بــه نظــر نرســد‪ ،‬امــا‬ ‫اینکــه چطــور خودتــان را بــه دیگــران نشــان دهیــد نــکات زیــادی را‬ ‫در مــورد اینکــه شــما چطــور ادمــی هســتید و چــه حســی نســبت بــه‬ ‫خودتــان داریــد‪ ،‬بــه دیگــران منتقــل می کنــد‪ .‬وقتــی کــه درســت و‬ ‫حرفـه ای لبــاس بپوشــید‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه چگونه اعتمــاد به نفس و‬ ‫میــزان احترامــی کــه بــرای خــود قائــل هســتید‪ ،‬بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه موعــد مقــرر شــده بــرای کارهایتــان‪ ،‬پایبنــد باشــید و‬ ‫همیشــه کارهــای بــا کیفیــت تحویــل دهیــد و هنگامــی کــه کاری را‬ ‫درســت و به موقــع انجــام نداده ایــد عــذر و بهانــه نیاوریــد‪.‬‬ ‫بــا رعایــت نکاتــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬می توانیــد اعتبــار کاری خــود را ارتقــا‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــک نکنیــد بــا افزایــش اعتبارتــان‪ ،‬موفقیت هــای شــغلی نیز‬ ‫اســان تر بدســت می ایــد‪..‬‬ صفحه 6 ‫پلمب سه کافه و دستگیری ‪ ۶‬نفر در گنبدکاووس‬ ‫با دستور دادستان گنبدکاووس سه قمارخانه که در پوشش کافه فعالیت می کردند‪ ،‬پلمب شد‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد گفــت‪ :‬ایــن کافــه هــا هــر شــب پاتــوق قمــار جمــع هــای ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬نفــره بــود کــه در پــی گــزارش هــای مردمــی شناســایی و دســتور پلمــب و‬ ‫تعقیــب قضایــی مالــکان انهــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫ایــزد افــزود‪ :‬تحقیقــات اولیــه نشــان مــی دهــد گــردش مالــی قمــار یکــی از کافــه هــا هــر شــب تــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان بوددادســتان گنبــدکاووس گفــت‪ ۶ :‬نفــر‬ ‫هــم در رابطــه بــا ایــن پرونــده دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫تهدیداتسایبری‬ ‫رایج برای‬ ‫تولیدکنندگانچیست‬ ‫و چگونه می توانند‬ ‫خود را ایمن کنند؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در عصــر دیجیتــال امــروزی‪ ،‬تولیدکننــدگان بــه طــور فزاینــده ای‬ ‫بــرای اداره کســب و کار خــود بــه فنــاوری تکیــه مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ایــن وابســتگی همچنیــن انهــا را در برابــر حمــات ســایبری‬ ‫اســیب پذیرتــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫تهدیــدات ســایبری اشــکال مختلفــی دارنــد و مــی تواننــد تاثیــر‬ ‫مخربی بر عملیات شــرکت داشــته باشــند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ایمیل های‬ ‫فیشــینگ می تواننــد بــه مهاجمــان اجــازه دسترســی بــه داده هــای‬ ‫حســاس را بدهنــد‪ ،‬در حالــی کــه باج افــزار می توانــد سیســتم های‬ ‫حیاتــی را غیرفعــال کنــد‪ .‬حملــه ســایبری بــه خــط لولــه اســتعماری‬ ‫نمونــه بــارز ان اســت‪.‬‬ ‫حمــات ‪ IoT‬مــی توانــد ایمنــی محصــوالت را بــه خطــر بینــدازد و‬ ‫حمــات زنجیــره تامیــن مــی توانــد جریــان کاالهــا را مختــل کنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه شــرکت های تولیــدی بیشــتر بــه هــم متصــل مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬بایــد اقدامــات امنیتــی ســایبری قــوی بــرای محافظــت از‬ ‫خــود در برابــر ایــن تهدیــدات اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از اولیــن گام هــا درک ریســک هایی اســت کــه کســب و‬ ‫کار بــا ان مواجــه اســت‪ .‬انــواع مختلــف کس ـب وکارهای تولیــدی‬ ‫اســیب پذیری های متفاوتــی خواهنــد داشــت‪ ،‬بنابرایــن انجــام یک‬ ‫ارزیابــی جامــع ریســک مهــم اســت‪ .‬پــس از شناســایی خطــرات‪،‬‬ ‫ســازندگان مــی تواننــد کنتــرل هایــی را بــرای کاهــش انهــا اعمــال‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن ممکــن اســت شــامل رمزگــذاری داده هــا‪ ،‬اجــرای‬ ‫اقدامــات کنتــرل دسترســی قــوی‪ ،‬و اســتقرار امــوزش اگاهــی‬ ‫امنیتــی بــرای کارکنــان باشــد‪.‬‬ ‫رمزگذاری داده ها‬ ‫یکــی از موثرتریــن راه هــا بــرای محافظــت از داده هــا‪ ،‬رمزگــذاری ان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه حتــی اگــر مهاجمــان بتواننــد بــه‬ ‫داده هــا دسترســی پیــدا کننــد‪ ،‬نمــی تواننــد ان را بخوانند مگر اینکه‬ ‫کلیــد رمزگــذاری را داشــته باشــند‪ .‬تعــدادی الگوریتــم رمزگــذاری‬ ‫مختلــف وجــود دارد کــه مــی تــوان از انهــا اســتفاده کــرد و ســازندگان‬ ‫بایــد یکــی را انتخــاب کننــد کــه بــه بهترین وجه متناســب بــا نیازهای‬ ‫انهــا باشــد‪ .‬انهــا همچنیــن بایــد اطمینان حاصل کننــد که کلیدهای‬ ‫شیوه و روش زندگی‬ ‫سالم چیست؟‏‬ ‫رمزگــذاری انهــا بــه طــور ایمــن ذخیــره شــده و در صــورت گم شــدن یا‬ ‫دزدیــده شــدن انهــا از انهــا پشــتیبان تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کنترل دسترسی‬ ‫اقــدام مهــم دیگــری کــه تولیدکننــدگان مــی تواننــد انجــام دهنــد‬ ‫اجــرای اقدامــات کنتــرل دسترســی قــوی اســت‪ .‬ایــن بــه معنــای‬ ‫محــدود کــردن دسترســی بــه سیســتم ها و داده هــای حیاتــی فقــط‬ ‫بــرای کاربــران مجــاز اســت‪ .‬امــن تریــن رویکــرد در مورد دسترســی‪،‬‬ ‫اصــل حداقــل امتیــاز اســت‪ .‬ایــن بدان معناســت که کاربــران فقط‬ ‫بایــد ســطح دسترســی را داشــته باشــند کــه بــرای انجــام کارشــان‬ ‫کامــا ًضــروری اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬یــک مدیــر ممکــن اســت بــه‬ ‫دسترســی کامل به همه سیســتم ها نیاز داشــته باشــد‪ ،‬در حالی‬ ‫کــه یــک فروشــنده ممکــن اســت فقــط بــه دسترســی خواندنــی بــه‬ ‫داده هــای مشــتری نیــاز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نرم افزار اهرمی‬ ‫اگــر نــرم افــزار مــورد اســتفاده امــن نیســت‪ ،‬داده هــا نیــز امــن‬ ‫نیســتند‪ .‬بهبــود امنیــت اغلــب یکــی از مهمتریــن دالیلــی اســت‬ ‫کــه باعــث مــی شــود شــرکت هــا بــه نــرم افزارهــای تولیــد ابــری‬ ‫روی بیاورنــد‪ .‬سیســتم های مبتنــی بــر ابــر می تواننــد مدیریــت‬ ‫به روزرســانی ها را اســان تر کننــد و اطمینــان حاصــل کننــد‬ ‫کــه دســتگاه های شــما همیشــه اخریــن ویژگی هــای امنیتــی‬ ‫را اجــرا می کننــد‪ .‬بــا ســاخت ابــری‪ ،‬می توانیــد از راه دور‬ ‫به روزرســانی های ســفت افزار و نرم افــزار و همچنیــن دســتگاه ها‬ ‫را بــرای هرگونــه فعالیــت مشــکوک نظــارت کنیــد‪ .‬سیســتم های‬ ‫مبتنــی بــر فضــای ابــری همچنیــن افــزودن یــا حــذف کاربــران و‬ ‫تغییــر مجوزهــا را اســان می کننــد‪ ،‬بنابرایــن می توانیــد بــا تغییــر‬ ‫نیازهایتــان بــه ســرعت اقدامــات امنیتــی خــود را تطبیــق دهیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تولیــد ابــری می توانــد ســطح باالتــری از دیــد را‬ ‫در فراینــد تولیــد شــما فراهــم کنــد و شناســایی خطــرات امنیتــی‬ ‫بالقــوه را اســان تر کنــد‪.‬‬ ‫اموزش اگاهی از امنیت‬ ‫بــر اســاس گــزارش کسپرســکی‪ ،‬کارمنــدان از درون کسـب وکارها‬ ‫را اســیب پذیر می کننــد و بــه ایــن دلیــل اســت کــه یــک روش موثــر‬ ‫امــا اغلــب نادیــده گرفتــه شــده بــرای محافظــت در برابــر تهدیــدات‬ ‫ســایبری‪ ،‬امــوزش کارکنــان در مــورد انهاســت‪ .‬امــوزش اگاهــی از‬ ‫امنیــت مــی توانــد بــه کارکنــان کمــک کنــد تــا خطــرات و اقداماتــی‬ ‫کــه مــی تواننــد بــرای کاهــش انهــا انجــام دهنــد را درک کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫بایــد موضوعاتــی ماننــد فیشــینگ‪ ،‬مهندســی اجتماعــی‪ ،‬و نحــوه‬ ‫شناســایی فعالیــت هــای مشــکوک را پوشــش دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بایــد بــه کارمنــدان در مــورد گــزارش هــر گونــه فعالیــت مشــکوکی‬ ‫کــه ممکــن اســت بــا انهــا برخــورد کننــد راهنمایــی شــود‪.‬‬ ‫به روز رسانی های منظم‬ ‫بــا ظهــور تهدیدهــای جدیــد‪ ،‬مهــم اســت کــه ســازندگان اقدامــات‬ ‫امنیتــی خــود را بــه روز نگــه دارنــد‪ .‬ایــن ممکــن اســت شــامل‬ ‫اصــاح اســیب پذیری های نرم افــزار‪ ،‬به روزرســانی اقدامــات‬ ‫کنتــرل دسترســی و اســتقرار فناوری هــای امنیتــی جدیــد باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مهــم اســت کــه بــه طــور منظــم رویــه هــای امنیتــی را‬ ‫بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه همــه چیــز هنــوز بــرای هــدف‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫کار با یک شریک‬ ‫در نهایــت‪ ،‬بــرای ایمــن ســازی کســب و کار تولیــدی خــود‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بخواهیــد بــا یــک شــریک متخصــص در امنیــت ســایبری کار‬ ‫کنیــد‪ .‬انهــا قــادر خواهنــد بــود بــه شــما کمــک کنند تا خطــرات خود‬ ‫را ارزیابــی کنیــد‪ ،‬کنتــرل هایــی را اعمال کنید و سیســتم های خود‬ ‫را بــه روز نگــه داریــد‪ .‬همچنیــن مهــم اســت کــه شــریکی را انتخاب‬ ‫کنیــد کــه بتوانیــد بــه او اعتمــاد کنیــد‪ .‬بــه دنبــال شــرکتی باشــید کــه‬ ‫تجربــه کار بــا تولیدکننــدگان را داشــته باشــد و در صنعــت شــهرت‬ ‫خوبی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امنیــت ســایبری یــک موضــوع مهــم بــرای همــه تولیدکننــدگان‬ ‫اســت‪ .‬بــا انجــام اقداماتــی بــرای ارزیابــی خطــرات و اعمــال‬ ‫کنترل هــا‪ ،‬انهــا می تواننــد بــه محافظــت از کســب و کار خــود در‬ ‫برابــر طیــف وســیعی از تهدیدهــا کمــک کننــد‪ .‬تولیدکننــدگان مــی‬ ‫تواننــد بــا رمزگــذاری داده هــا‪ ،‬اجــرای اقدامــات کنتــرل دسترســی‬ ‫قــوی و بــه کارگیــری امــوزش هــای اگاهــی امنیتــی‪ ،‬اقدامــات‬ ‫موثــری بــرای بهبــود بــازی امنیــت ســایبری خــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ده ها کتابخانه‬ ‫رمزنگاری شده در‬ ‫برابر سرقت اسیب‬ ‫پذیر هستند‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫کتابخانه رمزنگاری‬ ‫پیــاده ســازی ضعیــف یــک الگوریتــم محبــوب امضــای دیجیتــال‬ ‫‪ Ed25519‬باعــث اســیب پذیــری ده هــا کتابخانــه رمزنــگاری در‬ ‫برابــر حمــات شــده اســت‪ .‬محقــق رمزنــگاری کــه ایــن اســیب‬ ‫پذیــری را کشــف کــرده اســت گفتــه اســت مهاجمــان می تواننــد‬ ‫از ایــن بــاگ بــرای ســرقت کلیدهــای خصوصــی از کیــف پول هــای‬ ‫ارزهــای دیجیتــال ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫الگوریتــم ‪ Ed25519‬اغلــب بــه عنــوان یــک جایگزیــن مــدرن‬ ‫بــرای الگوریتــم امضــای دیجیتــال منحنــی بیضــوی ‪ECDSA‬‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ Ed25519 .‬منعطــف تــر‪ ،‬امن تــر و ســریع تر‬ ‫از ‪ ECDSA‬اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه در بســیاری‬ ‫از بخش هــا بــه ویــژه در پلتفــرم هــای بــاک چیــن و ارزهــای‬ ‫دیجیتــال بســیار محبــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫مزایــای اصلــی در برابــر ‪ ECDSA‬ایــن اســت کــه امضاهــای‬ ‫الگوریتــم ‪ EdDSA‬قطعــی هســتند و کاربــران بــرای تراکنــش‬ ‫نیــازی بــه تولیــد کننــده اعــداد تصادفــی امــن (‪ )RNG‬ندارنــد‪.‬‬ ‫چــرا ایــن مفیــد اســت؟ زیــرا لــپ تــاپ کاربــر یــا دســتگاه اینترنــت‬ ‫اشــیا ممکــن اســت منبــع خوبــی از انتروپــی نداشــته باشــد یــا از‬ ‫عملکــرد ضعیــف ‪ RNG‬پشــتیبانی کنــد‪.‬‬ ‫حــوادث امنیتــی متعــددی نشــان داده اســت کــه تولیــد تصادفی‬ ‫ضعیــف می توانــد منجــر بــه لــو رفتــن یــا ســرقت کلیدهــای‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪565‬‬ ‫خصوصــی شــود‪ .‬یکــی از مثال هــای قابــل توجــه‪ ،‬لــو رفتــن کلیــد‬ ‫خصوصــی پلی استیشــن ‪ 3‬بــود کــه از رمزنــگاری الگوریتــم‬ ‫‪ ECDSA‬اســتفاده شــده بــود‪.‬‬ ‫پیش محاسبه کلیدهای عمومی‬ ‫مشــخصات اســتاندارد امضــای پیــام ‪ Ed25519‬شــامل ارائــه‬ ‫الگوریتــم بــا پیــام و کلیــد خصوصــی اســت‪ .‬ایــن تابــع از کلیــد‬ ‫خصوصــی بــرای محاســبه کلیــد عمومــی و امضــای پیــام اســتفاده‬ ‫مــی کنــد‪ .‬برخــی از کتابخانــه هــا نوعــی از تابــع امضــای پیــام‬ ‫را ارائــه مــی دهنــد کــه کلیــد عمومــی از پیــش محاســبه شــده‬ ‫را نیــز بــه عنــوان پارامتــر ورودی مــی گیــرد‪ .‬ایــن پیــاده ســازی‬ ‫مزایایــی دارد‪.‬‬ ‫محقــق رمزنــگاری گفــت‪ :‬محاســبه مجــدد کلیــد عمومــی در هــر‬ ‫بــار منجــر بــه الگوریتــم کندتــر مــی شــود بــرای اســتخراج کلیــد‬ ‫عمومــی‪ ،‬یــک عــدد اســکالر اضافــی بــه ضــرب نقطــه منحنــی‬ ‫بیضــوی اضافــه مــی کنــد‪ ،‬کــه ســرعت را تقریبــا ً ‪ 2‬برابــر کاهــش‬ ‫مــی دهــد و بــه طــور بالقــوه ان را حتــی از ‪ ECDSA‬کندتــر مــی‬ ‫کنــد‪ .‬بــه طــور کلــی در رمزنــگاری‪ ،‬بایــد از دسترســی چندیــن بــاره‬ ‫بــه کلیــد خصوصــی خــودداری کنیــد‪ .‬اگــر در هــر فراخوانــی امضــا‬ ‫اشــتقاق کلیــد عمومــی را مجــاز بدانیــم‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫بایــد دو بــار بــه ان دسترســی داشــته باشــیم‪ ،‬یــک بــار بــرای امضــا‬ ‫و یــک بــار بــرای اســتخراج کلیــد عمومــی کــه ایــن امــر یــک حفــره‬ ‫امنیتــی در کتابخانــه ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫محقــق رمزنــگاری متوجــه شــد کــه برخــی از کتابخانه هــا‬ ‫کلیدهــای عمومــی دلخــواه را بــه عنــوان ورودی بــدون بررســی‬ ‫اینکــه ایــا کلیــد عمومــی ورودی بــا کلیــد خصوصــی ورودی‬ ‫مطابقــت دارد یــا خیــر‪ ،‬اجــازه می دهنــد‪ .‬ایــن نقــص بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه مهاجــم مــی توانــد از تابــع امضــا بــه عنــوان‬ ‫اوراکل اســتفاده کنــد‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل رمزنــگاری انجــام دهــد‬ ‫و در نهایــت بــه اطالعــات محرمانــه دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬مهاجمــی کــه نمی توانــد بــه کلیــد خصوصــی دسترســی‬ ‫داشــته باشــد امــا می توانــد از طریــق خوانــدن ‪ API‬بــه مکانیســم‬ ‫امضــا دسترســی داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد از چندیــن کلیــد‬ ‫عمومــی و پیــام بــرای ایجــاد تدریجــی فهــم در پارامترهــای کلیــد‬ ‫خصوصــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫کتابخانه ها در معرض خطر‬ ‫ایــن محقــق امنیتــی گفــت در ابتــدا ‪ 26‬کتابخانــه را پیــدا کــرد کــه‬ ‫در برابــر حملــه اســیب پذیــر بودنــد‪ .‬ایــن فهرســت بعــدا ً بــه ‪40‬‬ ‫کتابخانــه گســترش یافــت‪ .‬همچنیــن چندیــن ســرویس انالیــن‬ ‫از جملــه یــک ‪ API‬فیــن تــک را پیــدا کــرد کــه در برابرهمــان نــوع‬ ‫حملــه اســیب پذیــر بودنــد‪ .‬در برخــی از برنامه ها وقتی ‪keyGen‬‬ ‫بــا شکســت مواجــه می شــود یــا بــا اجــرای فراینــد پاکســازی کلیــد‬ ‫خصوصــی را حــذف می کنــد‪ ،‬برنامــه معمــوال ً ‪ keyGen‬را دوبــاره‬ ‫امتحــان می کنــد‪ .‬امــا در ایــن بیــن و بــرای چنــد ثانیــه پایــگاه داده‬ ‫هنــوز < ‪ > user ID، pubKey Old‬قدیمــی را ذخیــره دارد و قبــل‬ ‫از اینکــه پایــگاه داده بــا ‪ pubKey‬جدیــد بــه روز شــود شــرایط‬ ‫را بــرای یــک حملــه مهیــا مــی کند‪(.‬ســناریویی کــه در کمــال‬ ‫تعجــب مــا موفــق شــدیم قابــل توجهــی از ان بهــره بــرداری‬ ‫کنیــم) از زمــان گــزارش ایــن اســیب پذیــری‪ ،‬چندیــن کتابخانــه از‬ ‫جملــه ‪ elisabeth ،PASETO-ed25519‬و کیــف پــول ‪Trezor‬‬ ‫اصالحاتــی را انجــام داده انــد و راه حــل هایــی را اجــرا کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســامتی یعنــی برخــورداری از رفــاه کامــل جســمی؛ روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬و معنــوی‪ ،‬پــس انســان ســالم انســانی اســت که از‬ ‫‏نظــر جســمی ســالم‪ ،‬از نظــر فکــری بــی عیــب؛ از لحــاظ روانــی‬ ‫شــاد‪ ،‬از لحاظ اجتماعی فعال‪ ،‬از جنبه سیاســی اگاه؛ از نظر‬ ‫‏اقتصــادی مولــد و از نظــر فرهنگــی مســئول باشــد‪‎.‬‬ ‫شــیوه زندگــی ســالم یعنــی تمریــن عــادت هــای خــوب‬ ‫و ســالم و بــه کار بســتن انهــا در تمــام مراحــل زندگــی‬ ‫مثــل (تغذیــه ســالم‏و ورزش) و همچنیــن دوری جســتن‬ ‫از عــادت هــای زیــان بــار و غیرســالم (مثــل اســتعمال‬ ‫دخانیــات و مصــرف الــکل و مــاود ‏مخــدر)‪.‬‏‬ ‫انجام فعالیت بدنی منظم‬ ‫افزایــش فعالیــت بدنــی به تدریج تا ســطوح متوســط (مانند‪:‬‬ ‫پیاده روی ســریع) حداقل ‪ 5‬روز در هفته روزانه ‪30‬دقیقه‏‪.‬‬ ‫‏کنتــرل وزن بــدن و جلوگیــری از اضافــه وزن بــا کاهــش مصرف‬‫مــواد غذایــی پرکالــری و پیــروی از یــک رژیــم غذایی ســالم قلبی‏‪.‬‬ ‫رژیم غذایی سالم‬ ‫نمک‬ ‫ محــدود کــردن مصــرف نمــک بــه کمتــر از ‪ 5‬گــرم در روز ( یــک‬‫قاشــق چایخــوری)‪( ،‬داخــل مــواد غذایــی هــم نمــک وجــود دارد)‏‪.‬‬ ‫ کاهــش مصــرف نمــک هنــگام پخــت و پــز؛ محــدود کــردن‬‫مصــرف غذاهــای فــراوری شــده و فســت فودهــا‪.‬‏‬ ‫میوه و سبزی‬ ‫ مصــرف پنــج واحــد (معــادل ‪ 400-500‬گــرم) میــوه و ســبزی‬‫در روز یــک واحــد میــوه و ســبزی معــادل یــک عــدد پرتقــال‪،‬‬ ‫ســیب‪،‬‏انبــه‪ ،‬مــوز یــا ســه قاشــق ســوپ خــوری در روز)‏‪.‬‬ ‫غذای چرب‬ ‫ محــدود کــردن مصــرف گوشــت چــرب‪ ،‬چربــی لبنیــات و‬‫روغــن پخــت و پــز (کمتــر از دوقاشــق ســوپ خــوری در روز)‏‪.‬‬ ‫ جایگیزیــن کــردن روغــن پالــم و روغــن نارگیــل بــا روغــن‬‫زیتــون‪ ،‬ســویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬کلــزا‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬اســتفاده از گوشــت ســفید (بــدون پوســت) مثــل مــرغ‬ ‫جــای گوشــت قرمــز‪.‬‏‬ ‫ خــوردن ماهــی حداقــل ســه بــار در هفتــه‪ ،‬ترجیحــا ماهــی‬‫روغنــی ماننــد‪ :‬تــن ماهــی؛ ماهــی ســالمون‏‪.‬‬ ‫نکات مهم در انتخاب درگاه‬ ‫پرداخت بین المللی‬ ‫زمانــی کــه تصمیــم گرفتیــد وارد بــازار جهانــی شــوید و قصــد‬ ‫تجــارت در خــارج از کشــور بــه خصــوص از طریــق امــازون‪،‬‬ ‫‪ eBay‬یــا هــر بــازار دیگــری داریــد‪ ،‬بایــد بهتریــن درگاه‬ ‫پرداخــت بین المللــی را انتخــاب کنیــد‪ ،‬یعنــی درگاهــی‬ ‫کــه بــه مشــتریان شــما اجــازه می دهــد معامــات انالیــن‬ ‫بین المللــی را بــه طــور موثــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ویژگی های اساسی درگاه پرداخت بین المللی‬ ‫بدیهــی اســت کــه می خواهیــد بهتریــن درگاه پرداخــت را‬ ‫بــرای تراکنش هــای بیــن المللــی ادغــام کنیــد‪ ،‬امــا دقیقــا ً‬ ‫بایــد بــه دنبــال چــه باشــید؟ بهتریــن درگاه پرداخــت بــرای‬ ‫تراکنش هــای بیــن المللــی چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته‬ ‫باشــد؟ هــر بــازار متفــاوت اســت‪ ،‬امــا چندیــن ویژگــی‬ ‫مشــترک وجــود دارد کــه بــرای همــه مشــتریان مهــم اســت‪.‬‬ ‫امنیــت درگاه پرداخــت‪ :‬بــه طــور کلــی چــه معامــات داخلــی‬ ‫باشــند و چه خارجی‪ ،‬احتمال وقوع کالهبرداری در معامالت‬ ‫اینترنتــی همــواره وجــود دارد‪ .‬ایــن ماجــرا بیش تــر بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه تشــخیص هویــت مشــتری در فراینــد خریــد‬ ‫اینترنتــی کار دشــواری اســت‪ .‬بنابرایــن در انتخــاب هــر نــوع‬ ‫درگاه پرداخــت‪ ،‬بــه ویــژه درگاه پرداخــت بین المللــی‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه قابلیت هــای امنیتــی ان از اهمیــت باالیی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در هنــگام انتخــاب درگاه بین المللــی توجــه‬ ‫داشــته باشــید کــه حتمــا رمزنــگاری نقطــه بــه نقطــه و بیمـه ی‬ ‫نقــض اطالعــات در ویژگی هــای ان درگاه پرداخــت ثبــت شــده‬ ‫باشــد‪ .‬اســتفاده از درگاه اینترنتــی امــن در ســطح معامــات‬ ‫بین المللــی‪ ،‬همچنیــن ســبب ایجــاد اعتبــار برنــد و اعتمــاد‬ ‫مشــتریان شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هزینه هــای انجــام تراکنش‪:‬اصــوال درگاه پرداخــت بین المللــی‬ ‫مرغــوب‪ ،‬درگاهی ســت کــه از نظــر هزینه هــای جانبــی نیــز‬ ‫مقــرون بــه صرفــه باشــد‪ .‬هزینه هایــی ماننــد کارمــزد تراکنش ها‪،‬‬ ‫ابونمان هــای ماهیانــه و ســالیانه‪ ،‬هزینه هــای نگهــداری حســاب‬ ‫و راه انــدازی و همچنیــن هزینه هــای مربــوط بــه انطبــاق ‪PCI‬‬ ‫کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬امــا در عین حــال بــه ایــن‬ ‫نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــید کــه لزومــا درگاه ارزان‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫بهتریــن گزینـ ه بــرای انتخــاب درگاه بین المللــی بــه شــمار ایــد‪.‬‬ ‫ســازگاری درگاه و حســاب تجاری‪:‬ادغــام درگاه پرداخــت بــا‬ ‫پلتفــرم مــورد اســتفاده ی یــک کســب و کار در فضــای تجــارت‬ ‫الکترونیــک مســئله ای حیاتــی و بنیادیــن اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫هنــگام انتخــاب درگاه پرداخــت بین المللــی‪ ،‬بایــد گزینـه ای را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه شــرکت ارائــه دهنــده ی ان درگاه پرداخــت‪،‬‬ ‫بــا اغلــب سیســتم عامل های تجــارت الکترونیــک‪ ،‬همــکاری و‬ ‫ســازگاری داشــته باشــد‪ .‬عالوه بــر ان و بــرای نمونــه همــکاری‬ ‫بــا امــازون و ســایر بازارهــای بــزرگ‪ ،‬نشــانه ی بســیار مهمــی از‬ ‫کیفیــت درگاه مــورد نظــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پشــتیبانی ‪ ۲۴‬ســاعته‪:‬اگر شــرکت ارائــه دهنــده ی درگاه‬ ‫پرداخــت بین المللــی‪ ،‬برخــوردار از پشــتیبانی ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫بــوده و بتوانــد در تمــام روزهــای هفتــه و ســاعات روز‪،‬‬ ‫پاســخ گوی مشــتریان‪ ،‬پیرامــون مشــکالت احتمالــی‬ ‫تراکنش هــا باشــد‪ ،‬بــه رشــد و توســعه ی کســب و کار شــما‬ ‫کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫کارگران مشغول کارند‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -565‬سال هشتم‬ ‫‪-565-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/06‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/06 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 06‬ژوئیه‬ ‫‪06-- 1401 //04‬‬ ‫چهار شنبه ‪04//15‬‬ ‫‪61‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫کلمات قصار _ علم و ادب و تفکر‬ ‫میرزایی مدیر شرکت دیوار‬ ‫پوشش سیمان پارت‬ ‫درصحبت همه‬ ‫حمایت می کنند‬ ‫اب حُل َ ‬ ‫م وِرَاث َ ه ٌ ک َرِیمَـهٌ ‪ ،‬و َ الْاد َ ُ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام)‪:‬الْعِل ْ ُ ‬ ‫ل ٌ مُجَـدَّدَهٌ ‪ ،‬و َ الْفِکْر ُ‬ ‫اه ٌ َصافِی َـ ه ٌ ‪.‬امــام علــی ( ع )فرمــود‪ :‬علــم و دانــش میــراث گرانبهایــى اســت‪،‬‬ ‫م ِـر ْ ‬ ‫اداب (انســانى) لبــاس زیبــا و کهنگى ناپذیــر اســت و فکــر ائینــۀ صافــى اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن بخــش از کلمــات قصــار اشــاره بــه ســه نکتــۀ مهــم مى کنــد‬ ‫نخســت مى فرماید‪«:‬علــم و دانــش میــراث گرانبهایــى اســت»‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه گرانبهاتریــن میراثــى کــه انســان از خــود بــه یــادگار مى گــذارد‬ ‫علــم و دانــش اســت و بــه ارث گذاشــتن مواهــب مــادى افتخــارى اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســخن شــبیه روایتــى اســت کــه از رســول خــدا( ص) نقــل شــده کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن وَرَّثـُـوا‬ ‫هماًوَل َک ِـ ْ ‬ ‫ن الْاَن ْبِیَــاء َ ل َـ ْ ‬ ‫ن الْعُلَمَــاء َ وَرَث َـ ه ُ الْاَن ْبِیَــاء ِ ا ِ َّ‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫م یُوَرِّثـُـوا دِینـَـارا ًوَلَ دِر ْ َ‬ ‫ن اَخ َـذ َ مِن ْـ ُه اَخ َـذ َ بحَظ ٍّ‬ ‫َ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫و‬ ‫‍ ‬ ‫ـ‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫الْعِل ْـ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫دانشــمندان وارثــان انبیــا هســتند چــرا کــه انبیــا دینــار و درهمــى از خــود بــه‬ ‫یــادگار نگذاشــتند‪ ،‬بلکــه علــم و دانــش بــه ارث گذاشــتند پــس هــر کــس از ان‬ ‫بهــره اى بگیــرد بهــرۀ فراوانــى بــرده اســت»‪.‬‬ ‫در دومیــن جملــه مى فرمایــد‪«:‬اداب (انســانى)‪ ،‬لبــاس زیبــا و کهنگى ناپذیــر‬ ‫اســت»منظور از «اداب» فضایــل اخالقــى مخصوصــا ً چیزهایــى اســت کــه‬ ‫مربوطـ‍ بــه روابطـ‍ اجتماعــى اســت ماننــد‪ :‬تواضــع‪ ،‬امانــت‪ ،‬صداقــت‪ ،‬محبــت‪،‬‬ ‫خوشــرفتارى‪ ،‬فصاحــت و بالغــت در بیــان‪.‬‬ ‫«حُل َل»جمع«حُلَّه»بــه معنــاى لبــاس زینتــى اســت‪« .‬مُجَــدَّدَه» بــه معنــاى‬ ‫چیــزى اســت کــه پیوســته تجدیــد و نــو مى شــود و هرگــز کهنــه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن پایــه‪ ،‬مفهــوم کالم امــام علی(ع)چنیــن اســت کــه ایــن صفات برجســتۀ‬ ‫انســانى همچــون لباس هــاى زیبایــى اســت کــه ادمــى در تــن مى کنــد و هرگــز‬ ‫فرســوده نمى شــود بــر خــاف لباس هــاى ظاهــرى کــه هــم کهنــه مى شــود و هــم‬ ‫ممکــن اســت دســت ســارقان بــه ان دراز شــود و هــم جنبــۀ ظاهــرى دارد و در‬ ‫اعمــاق وجــود انســان تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫در روایــات اســامى بــراى «ادب» تفســیرهاى گوناگونــى ذکــر شــده کــه در واقــع‬ ‫هــر کــدام اشــاره بــه مصداقــى از ان اســت‪:‬‬ ‫در حدیثى از امام امیر مومنان علیه السالم مى خوانیم‪:‬‬ ‫ن غَیْــرِک؛ بــراى این که ادب داشــته‬ ‫ـاب مــا ت َکْرَهُـ ُه م ِـ ْ ‬ ‫ســکَ اجْتِنـ ُ ‬ ‫«ک َفــاکَ ادَبــا ًلِنَف ْ ِ‬ ‫باشــى همیــن بــس کــه از انچــه بــراى دیگــران نمى پســندى دورى کنى»‪.‬‬ ‫در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السالم مى خوانیم که فرمود‪:‬‬ ‫ث ‪...‬؛ پدرم من را به ســه چیز ادب کرد» فرمود‪:‬‬ ‫«ادّبْنى ابى علیه الســام بِث َال ٍ‬ ‫سـل َم ومَــن ال یُقَیـَّـد الفاظَه یَنـْدَم‪ ،‬ومَن یَدْخُل‬ ‫صحَــب صاحِـ َ ‬ ‫«مَـ ْ ‬ ‫ن یَ ْ‬ ‫ســوء ال ی َ ْ‬ ‫ـب ال ُ‬ ‫مَداخــل ال ُّ‬ ‫ســوء یُتَّهَــم؛ فرزنــدم کســى کــه بــا رفیــق بــد همنشــین شــود از افــات‬ ‫در امــان نخواهــد بــود و کســى کــه ســخنان خــود را مهــار نکنــد پشــیمان مى شــود‬ ‫و کســى کــه در محل هــاى الــوده وارد گــردد متهــم و بدنــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫امــام صــادق( ع) بــه یکــى از دوســتان خــود ســفارش کــرد کــه پیــام او را بــه همــۀ‬ ‫شــیعیان و عالقه مندانش برســاند و فرمود‪《:‬من شــما را به تقواى الهى و ورع و‬ ‫تالش براى خدا و راســتگویى و اداى امانت‪ ...‬و خوشــرفتارى با ســایر مســلمانان‬ ‫دعــوت مى کنــم و هــرگاه کســى از شــما در دینــش ورع داشــته باشــد‪ ،‬راســت‬ ‫بگویــد‪ ،‬اداى امانــت کنــد و بــا مــردم خوش اخــاق باشــد مى گوینــد‪:‬‬ ‫«هــذا جَعْفَــر ٌّ‬ ‫ســرُّنی‪ »...‬و نیــز مى گوینــد‪ :‬در حدیــث کوتــاه دیگــرى‬ ‫ى فَی َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ــب ؛ ادب‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ــن‬ ‫ ‬ ‫ع‬ ‫ْنــی‬ ‫غ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫«ال‬ ‫ خوانیــم‪:‬‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫(ع)‬ ‫علــى‬ ‫از امیــر کالم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انســان را از شــرافت خانوادگــى و فامیلــى بى نیــاز مى کنــد»‪ .‬همان گونــه‬ ‫کــه در بــاال گفتیــم‪ ،‬ادب و اداب مفهــوم وســیعى دارد کــه همــۀ فضایــل‬ ‫مربوطــ بــه اخــاق اجتماعــى اســت در بــر‬ ‫‍ ‬ ‫اخالقــى مخصوصــا انچــه را‬ ‫مى گیــرد کــه بزرگتریــن افتخــار ادمــى و مایــۀ ابرومنــدى او در اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫سپس امام در سومین جمله مى فرماید‪«:‬فکر ائینۀ صافى است» ‪.‬‬ ‫منظور از فکر همان اندیشــیدن پیرامون مســائل مختلفى اســت که بر انســان‬ ‫وارد مى شــود و بــه تعبیــر فالســفه حرکتــى ذهنــى اســت بــه ســوى مقدمــات و از‬ ‫مقدمــات بــه ســوى نتیجه هــا‪ .‬هــرگاه ایــن اندیشــه از هوا و هــوس و حجاب هاى‬ ‫معرفــت دور بمانــد‪ ،‬ائینــۀ شــفافى خواهــد بــود کــه چهــرۀ حقایــق را بــه انســان‬ ‫نشــان مى دهــد و راه صحیــح را در پرتــو ان مى یابــد‪ ،‬دوســت را از دشــمن و‬ ‫صــواب را از خطــا و حــق را از باطــل خواهــد شــناخت‪ .‬بــه همیــن دلیــل برتریــن‬ ‫عبــادت در روایــات اســامى تفکــر شــمرده شــده اســت‪ :‬در حدیثــى کــه در امالــى‬ ‫شــیخ طوســى امــده اســت مى خوانیــم‪« :‬لَ عِبَــاد َ ه َ کَالتَّفَکـ ُّـر ِ فِــی َصن ْ َعـ ه ِ الل َّـ ه ِ عَـز َّ‬ ‫و َ جَــل؛ هیــچ عبادتــى برتــر از اندیشــیدن در مخلوقــات خداونــد متعال نیســت»‪.‬‬ ‫ســن َه؛‬ ‫ســاعَ ه ٍ خ َی ْـر ٌ م ِـ ْ ‬ ‫ن عِبَــاد َ ه ِ َ‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق(ع) امــده اســت‪« :‬تَفَکُّر ُ َ‬ ‫یــک ســاعت اندیشــیدن بهتــر اســت از عبــادت یــک ســال»‪ .‬در واقــع همــۀ اینهــا‬ ‫ن ‬ ‫لْ اِنَّمــا اَعِظُک ـُ ْ ‬ ‫برگرفتــه از قــران مجیــد اســت کــه مى فرمایــد‪«« :‬ق ُـ ‬ ‫م بِواح ِـد َ ه ٍ ا َ ْ‬ ‫م ت َتَفَکـ َّـرُوا»؛ مــن فقط‍ ـ شــما را بــه یــک چیــز انــدرز‬ ‫ى ثـُ َّ ‬ ‫ى و َ فُــراد ‬ ‫تَقُومُــوا لِل ّـ ه ِ مَثْنـ ‬ ‫مى دهــم و دعــوت مى کنــم و ان این کــه دســته جمعى یــا بــه صــورت فــردى بــراى‬ ‫خــدا برخیزید‪.‬منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه‬ ‫نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۵۵‬تــا ‪۵۷‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫بــه مناســبت دهــه تولیــد و تجــارت خبرنــگاران و رســانه های‬ ‫گلســتان در تــور یــک روزه از ســه واحــد تولیــدی فعــال در‬ ‫شــهرک صنعتــی بندرگــز بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد برخــی از مدیــران کارخانه هــا بــه بیــان مشــکالت‬ ‫و چالش هــای خــود پرداختنــد‬ ‫جمشــید عمرانــی فــر مدیــر کارخانــه کیمیــا روکــش در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬شــورهای اروپایــی‬ ‫بــه دلیــل داشــتن برخــورداری از مــواد اولیــه ارزان قیمــت و‬ ‫دسترســی اســان بــه ان و اســتفاده از تکنولــوژی روز ‪،‬حجــم‬ ‫تولیــد باالتــری در بــازار جهانــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کاغــذ روکش محصــول از خارج‬ ‫وارد کشــور می شــود تشــنج در بــازار ارز ســبب خســارتهای‬ ‫زیــادی بــرای کارخانــه تولیــد ام دی اف مالمینــه می شــود‪.‬‬ ‫عمرانــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬قیمــت ارز در ســال جــاری منجــر‬ ‫بــه افزایــش ‪ ۷‬درصــدی قیمــت تمــام شــده محصــول تولیــدی‬ ‫کارخانــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی افــزود‪ :‬محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫بــه کشــورهای ترکیــه ‪،‬عــراق و قزاقســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کارخانــه کیمیــا روکــش گفــت ‪:‬نبــود زیرســاخت های‬ ‫الزم در کنــار مصــرف بــاالی مشــترکان خانگــی در فصــل گرمــا‬ ‫باعــث شــده تــا یــک روز در هفتــه بــرق صنایــع قطــع شــود‪.‬‬ ‫وی توســعه زیرســاخت در شــهرکهای صنعتــی گلســتان را‬ ‫ضــروری برشــمرد و بیــان کــرد‪ :‬دولــت بایــد اقدامــات اساســی‬ ‫در ایــن حــوزه انجــام دهــد تــا در ســال هــای اینــده بــا چنیــن‬ ‫مشــکالتی مواجــه نباشــیم‪.‬‬ ‫همچنیــن مداحــی مدیــر داخلــی کارخانــه یــاس پالســت‬ ‫شــمال گفــت‪ :‬قطعــی بــرق بــدون اطــاع قبلــی را اســیب بــه‬ ‫تولید دانســت و گفت قطعی برق ســال گذشــته توان تولید‬ ‫را بــه یــک ششــم کاهــش داد و تــداوم ان در ســال جــاری‬ ‫باعــث خســارت شــد‪.‬‬ ‫حمیــد مداحــی افــزود‪ :‬ســال گذشــته بــه علت عدم اطــاع از‬ ‫زمــان قطعــی بــرق حجــم تولید کارخانه یاس پالســت شــمال‬ ‫گلســتان بــه یــک ششــم در ماه کاهــش یافت‪.‬‬ ‫مداحــی بــا بیــان اینکــه امســال هــم صنایــع اســتان متحمــل‬ ‫قطعــی بــرق مــی شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬تفــاوت امســال بــا ســال‬ ‫گذشــته برنامــه ریــزی زمــان قطعــی و هماهنگــی قبلــی ان‬ ‫اســت کــه باعــث کنتــرل شــرایط شــده امــا بــاز هــم از تــوان‬ ‫تولیــد مــی کاهــد‪.‬‬ ‫مداحــی تولیــد مــواد اولیــه بطــری هــای اشــامیدنی دوغ‬ ‫وروغــن را از جملــه محصــوالت ایــن واحــد صنعتــی عنــوان‬ ‫«جاذبه های‬ ‫گردشگری‬ ‫روستایقلعه‬ ‫قافهمینودشت»‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫کــرد و گفــت ایــن واحــد تولیــدی بــه طــور مســتقیم بــرای ‪۷۰‬‬ ‫نفــر در ‪ ۵‬خــط تولیــد اشــتغال ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت یــاس پالســت شــمال جــز پنــج‬ ‫شــرکت برتــر تولیــد پلــی فوم در کشــور از نظــر تیراژ و کیفیت‬ ‫اســت افــزود‪ :‬اگــر بنــا بــه توســعه صنعــت باشــد بایــد ابتــدا‬ ‫زیرســاخت ها مهیــا شــود‪.‬‬ ‫میرزایی مدیر شرکت دیوار پوشش سیمان پارت نیز در گفتگو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســنوات گذشــته قطــع‬ ‫مســتمری و بــدون برنامــه بــرق چنــد در صــد میلیــون چنــد صــد‬ ‫میلیون خسارت به شرکت وارد کردن زیان مالی وارد وارد عالوه‬ ‫بر سهامداران به کارگران و خانوادگی انها هم اسیب زده است‬ ‫وی افــزود‪ :‬همیــن چنــد صــد تــن پســماند در محوطــه وجــود دارد‬ ‫کــه بــه حکــم محیــط زیســت بایــد به مناطق اســتان منتقل شــود‬ ‫و ایــن عمــل میلیاردهــا تومــان را بــه شــرکت تحمیــل می کنــد ‪.‬‬ ‫میرزایــی کاغــذ بــازی ادارات را یکــی از مهمترین چالش های‬ ‫مشــترک تولیدکننــدگان و صاحبــان صنایــع عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای کوچکتریــن مجــوز و پروانــه بایــد ماه هــا بیــن‬ ‫ادارات در تــردد باشــیم تــا بتوانیــم یــک پروانــه یــا مجــوز را‬ ‫تمدیــد کنیــم ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حمایــت هایــی کــه بایــد بخــش دولتــی‬ ‫از واحــد هــای تولیــدی و صنعتــی صــورت بگیــرد بیــان کــرد‪:‬‬ ‫حمایــت از صنعــت توســط مدیــران همــواره در حــرف اســت‬ ‫امــا در عمــل هیچگونــه اتفاقــی در جهــت بهبــود شــرایط‬ ‫صنعتــی را شــاهد نیســتیم و بــه عنــوان یــک صنعتگــر انتظــار‬ ‫داریــم تــا مســئولین مربوطــه همانگونه که ســخن می گویند‬ ‫عمــل کننــد و از دادن وعــده هــای تــو خالــی پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شــرکت دیوارپــوش ســیمان پــارت بــه طــور‬ ‫مســتقیم بــرای ‪ ۸۰‬نفــر اشــتغالزایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫خلع ید زمین شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫شــهاب مــرادی مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان درگفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬گفــت‪ :‬از‬ ‫زمینهــای شــهرک و نواحــی صنعتــی خلــع یــد شــده و امادگــی‬ ‫واگــذاری بــه ســرمایه گذار جدیــد را داریــم ‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت هــای صنعتــی اســتان افزود‪:‬تــاش‬ ‫می شــود ایــن اراضــی بــه افــرادی واگــذار شــود کــه قصــد‬ ‫توســعه تولیــد داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫وی از واگــذاری ‪ ۲۶‬واحــد کارگاهــی کوچــک بــا هدف توســعه‬ ‫صنعــت در اســتان خبــر داد و گفــت ‪:‬احــداث ایــن واحدهــای‬ ‫کارگاهــی ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬متــری منجــر بــه رشــد ســرمایه گذاری‬ ‫خــرد می شــود‪.‬‬ ‫شــهمرادی انتقــال بــرق منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک را یــک‬ ‫ضــرورت در شــمال اســتان دانســت و گفــت‪ :‬سالهاســت کــه قــرار‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده در اطــراف بافــت‬ ‫روســتا واقع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر دارای شــیب می باشــند‪ .‬این‬ ‫زمیــن هــا از ســمت جنــوب و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از‬ ‫ســمت شــمال و شــمال غربی و شــرق ان دیگر زمین ها محدود‬ ‫می شــوند‪ .‬بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪،‬‬ ‫جــو‪ ،‬ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب و‬ ‫گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و قســمت هایی‬ ‫از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای کشــاورزی بــه رودخانــه‬ ‫دارای فعالیت هــای کشــاورزی ابــی اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده‬ ‫بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و ‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای‬ ‫قســمت هــای شــرقی روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪،‬‬ ‫بصــورت دیــم کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش به صورت‬ ‫دولتــی بوده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در گذشــته بــه صــورت‬ ‫ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه اســت و بیشــتر بــه صــورت کار یــدی‬ ‫و اســتفاده از حیوانــات ماننــد اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و‬ ‫بــر ایــن اســت کــه خــط انتقــال از نیــروگاه علی ابــاد کتــول بــه‬ ‫منطقــه ی اتــرک کشــیده شــود امــا تاکنــون میســر نشــده اســت ‪.‬‬ ‫شــهمرادی در خاتمــه یــاداور شد‪:‬شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫مازنــدران یــک بخشــی از خــط انتقــال را بــه مناقصــه گذاشــته‬ ‫و ‪ ۲۲‬میلیــارد تومــان تاکنــون بــرای ایــن خــط انتقــال پرداخــت‬ ‫کردیــم و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر ایــن اقــدام تســهیل شــود‬ ‫همچنیــن عبداللــه هندیانــی‪ ،‬معــاون پیشــگیری ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در حاشــیه بازدیــد از چنــد واحــد‬ ‫تولیــدی اســتان اظهــار کــرد‪ :‬مــردم اگــر مشــتری کاالی قاچاق‬ ‫و تقلبــی نباشــند ارز در ایــن بخــش هدرنخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫عبداللــه هندیانــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال رویکــرد مــا پیشــگیرانه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اعتقــاد داریــم‬ ‫بخــش عمــده اگاه ســازی و اطــاع رســانی را رســانه بایــد‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر نتوانیــم زیرســاخت سیســتمی کشــور را‬ ‫در بخــش مقابلــه بــا قاچــاق کاال ایجــاد کنیــم با مشــکل روبرو‬ ‫خواهیــم شــد ‪.‬‬ ‫در پایــان ضمــن تاکیــد بــر اینکــه کاالی تقلبــی متفــاوت از‬ ‫قاچــاق کاال اســت بیــان کــرد‪ :‬کاالی موجــود در بــازار در ســه‬ ‫حالــت اســت یــا تولیــد داخلــی‪ ،‬قاچــاق یــا تقلبــی اســت امــا‬ ‫مــا هنــوز نتوانســتیم اگاه ســازی مــورد نیــاز مــردم را در ایــن‬ ‫رابطــه داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۹‬واحد تولیدی راکد در سال جاری‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار از احیــای ‪ ۹‬واحــد تولیــدی راکــد در‬ ‫ســال جــاری خبــرداد‪.‬‬ ‫حســن زاده رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬تعداد واحدهای تولیدی اجرا شــده در ســه‬ ‫ماهــه نخســت ســال جــاری ‪ 9‬کارخانــه اســت کــه احیــای ایــن‬ ‫واحدهــای تولیــدی ‪ 96‬نفــر را مشــغول بــه کار کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن اســتان یــک هــزار و ‪ ۱۶۰‬واحــد صنعتــی‬ ‫دارای پروانــه بهــره بــرداری داریــم کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫شــامل واحــد صنعتــی کوچــک زیــر ‪ ۵۰‬نفــر مــی شــود ‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان در‬ ‫خصــوص مــوردی کــه یکــی از صنعتگــران نســبت بــه حــرف‬ ‫تــا عمــل مدیــران حــوزه صنعــت عنــوان کــرده بــود گفــت‪:‬‬ ‫حمایت های الرم از واحد های تولید از سمت بخش دولتی‬ ‫انجــام می شــود امــا مدیــران این واحــد های تولیدی خود باید‬ ‫به دنبال کارهای شان باشند و پیگیری کنند‪ .‬و انتظار این را‬ ‫نداشــته باشــند که همه کار ها به خودی خود انجام شــود ‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬ســازمان صمت همواره حامی صنعت‬ ‫در امــر تولیــد و حقــوق مصرف کننده می باشــد‪.‬‬ ‫کشــاورز بعــد از جمــع اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت‬ ‫بــه صــورت مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن‬ ‫شــده از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک‬ ‫داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در روســتا های‬ ‫زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده اســت کــه‬ ‫زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیــری توســط دولــت‪،‬از هــر هکتــار زمین‬ ‫یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪،‬‬ ‫مالیات بر محصوالتی چون جو‪ ،‬گندم‪ ،‬پیله ابریشم – خوراک‬ ‫گاو و گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته برای نگاهداری محصوالت کشــاورزی از ســیلو های‬ ‫گلــی در ایــن روســتا اســتفاده مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن‬ ‫زمیــن را چندیــن متــر کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن‬ ‫می کردنــد تــا ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال‬ ‫را بــا ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطــراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان ها اســیب نرســاند‪،‬‬ ‫ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه ‪ 2700‬هکتــار ان به صورت‬ ‫دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!