روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 555 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 555

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 555

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 555

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪52 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 31‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /21-2022/ June/ 21-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪555‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫افرادی که فربه شده بودند می گفتندکه‬ ‫امکان حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬وجود ندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫پالونیا ‪ ،‬وسوسه ای‬ ‫تهدیدامیزبرای‬ ‫طبیعت گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫کودکان به روز‬ ‫بزرگسال رادریابیم‬ ‫‪2‬‬ ‫موتورسواران‬ ‫فاقدگواهینامهمهمترین‬ ‫معضلترافیکهستند‬ ‫‪ 370‬اثر در ایستگاه پایانی‬ ‫روت کیت «‪»Syslogk‬‬ ‫بدافزار جدید لینوکس‬ ‫نخستین جشنواره پیشگیری‬ ‫از اسیب های اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ساده ترین راه نفوذ‬ ‫مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫سرویس امنیت سایبری‬ ‫مهندس حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪...‬‬ ‫کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪،‬‬ ‫و بایــد بــه عوامــل انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه‬ ‫همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های‬ ‫کــه دانــش و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی‬ ‫نفــوذ شــیادان و بــاج بگیــران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره‬ ‫می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را بدانیــم کــه هیــچ گاه یــک شــبکه کامــا ً ایمــن‬ ‫نبــوده و هیــچ گاه قــادر نخواهیــم بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه اتصــاالت‬ ‫شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان‬ ‫و ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ بــرای ایجــاد‬ ‫دسترســی در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه‬ ‫ســازمان و کســب اطالعــات مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ًیــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در نظــر گرفــت کــه بــا‬ ‫حیلــه و فریــب اقــدام بــه تحریــک و متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد‬ ‫طعمــه قــرار گرفتنــد ارتبــاط برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلف‬ ‫ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه بهره بــرداری و سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا فــرد‬ ‫طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی‬ ‫بــا افــراد ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه‬ ‫هیــچ وجــه پــس از دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪،‬‬ ‫اشــخاص مــورد حملــه قــرار گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه و از‬ ‫کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و‬ ‫امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه‬ ‫کــه فکــرش را می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه‬ ‫در ابتــدا کار از نــرم افــزار و ســخت افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و‬ ‫فکــر انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از‬ ‫طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه منظــور از‬ ‫بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان‬ ‫و تغییــر نگــرش در ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه هــر دوی این هــا در‬ ‫کنــار هــم کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی اجتماعی‬ ‫بــر پایــه اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروهای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه توضیــح داد کــه‬ ‫مهندســی بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها‬ ‫هســتند کــه بــا اطالعــات خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه‬ ‫ســایت یــا صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام کاربــری و‬ ‫رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا اســتفاده از ایمیل هایــی کــه‬ ‫بــه کاربــران اراســال می کننــد‪ ،‬و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه‬ ‫همــراه بــا ایمیل هــای ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن خــود را‬ ‫پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروی انســانی چگونه اســت مــی توان گفت‬ ‫در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای‬ ‫ارتبــاط بــا اشــخاص بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه ایــن افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا‬ ‫روابــط عمومــی فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ای ـن کار بــا متخصصــان دســت‬ ‫بــه دســت هــم داده تــا بــا یکدیگــر بتواننــد بــا کالهبــرداری کســب منفعــت کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن می تــوان گفــت کــه حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق امــوزش بــه‬ ‫افــراد ســازمان و چــه تامیــن امنیــت فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید ‪BKKG.IR‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و نهم ‪ ،‬پیام بیست و نهم ‏‪:‬‬ ‫‏« چه کنیم ؛ تا جهنمی نشویم ؟! ‏»‬ ‫َ‬ ‫سـقَر َ «‪»۴۲‬‬ ‫ِین‪»۳۹«‎‬فِی جَنَّا ٍ‬ ‫سـل َک َک ُ ْم فِی َ‬ ‫ن «‪»۴۱‬مَا َ‬ ‫ت َت ََســاءَلُو َ‬ ‫ن الْمُجْرِم ِی َ‬ ‫ا ِ َّلاصْ حَابَالْیَم ِ‬ ‫ن «‪»۴۰‬عَ ِ‬ ‫ِّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـکُ‬ ‫ـکُ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ض‬ ‫ائ‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـوض‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ُن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۴‬‬ ‫ن‬ ‫ِی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ُط‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۳‬‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫‏ال‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـوا‬ ‫قَالُـ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ُ ِ ْ‬ ‫ْ َ ِ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ن «‪»۴۷‬‏‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫‏ال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫َان‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫«‪»۴۶‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫ُک‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ُن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۵‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َِ‬ ‫ِ‬ ‫اصحــاب الیمیــن (‪ )۳۹‬انهــا در باغهــای بهشــتند و ســوال مــی کننــد‪ )۴۰( .‬از مجرمــان‪ )۴۱( :‬چــه چیــز‬ ‫شــما را بــه دوزخ‏فرســتاد؟ (‪ )۴۲‬مــی گوینــد‪ :‬مــا از نمازگــزاران نبودیــم! (‪ )۴۳‬و اطعــام مســتمند نمــی‬ ‫کردیــم! (‪ )۴۴‬و پیوســته بــا اهــل‏باطــل همنشــین و همصــدا بودیــم‪ )۴۵( .‬و همــواره روز جــزا را انــکار‬ ‫مــی کردیــم‪ )۴۶( .‬تــا زمانــی کــه مــرگ مــا فــرا رســید‪ .‬‏‏(‪ )۴۷‬مدثــر‬ ‫ایــن جــزء شــریف ‪ ،‬بــا ســوره ملــک (‪ ۳۰‬ایــه) اغــاز‪ ،‬وبــا گــذر از ســورهای‪ ،‬قلــم (‪ ۵۲‬ایــه)‪ ،‬الحاقه (‪۵۲‬‬ ‫ایــه)‪ ،‬معــارج (‪۴۴‬‏ایــه)‪ ،‬نــوح (‪ ۲۸‬ایــه)‪ ،‬جــن (‪ ۲۸‬ایــه) ‪ ،‬مزمــل (‪ ۲۰‬ایــه)‪ ،‬مدثــر (‪ ۵۶‬ایــه) ‪ ،‬قیامــه‬ ‫(‪ ۴۰‬ایــه)‪ ،‬انســان ‪ ۳۱‬ایــه)‪ ،‬در ســوره‏مرســات (‪ ۵۰‬ایــه) و جمعــه بــا ‪ ۴۱۱‬ایــه پایــان بــه مــی رســد کــه‬ ‫بخشــی از اهــم پیامهــای ان بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی‏گــردد‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 1‬هــدف از افرینــش مــرگ و زندگــی ‪ ،‬ایــن اســت کــه خداونــد بیازمایــد تــا کــدام یــک از انســان هــا‪،‬‬ ‫بــر اســاس بهتریــن‏گزینــه ها(برنامــه ریــزی) زندگــی و رفتــار مــی کننــد ‪ / ۲۰‬ملــک‏‬ ‫‏‪ .۲‬خداونــد کســی اســت کــه شــما را افریــد و برایتــان قــوه شــنوایی ‪ ،‬بینایــی و مدرکــه (قلــب) قــرار‬ ‫داد‪ ،‬لکــن اندکــی از‏شــما) شــکرگزارخواهید بــود ‪/۲۳ .‬ملــک‬ ‫‏‪ .٣‬قلــم و انچــه مــی نــگارد (علــوم نظــری و عملــی ‪ ،‬تجربیات و تاریخ بشــری ‪ )...‬دارای ارزشــی ذاتی‬ ‫هســتند کــه خداونــد‪،‬‏ســه قســممتوالی بــرای بیــان ان خــورده اســت مــن و القلــم و مــا یســطرون ‪.‬‬ ‫‪ / 1‬قلــم‬ ‫‏‪ .۴‬افرادی پست وغیرقابل پیروی هستند که ‪:‬‏‬ ‫ا ـ دروغ گوینــد ‪۲‬ـ بســیار ســوگند مــی خورنــد‪۳ .‬ـ عیــب جوینــد ‪۴‬ـ ســخن چیــن هســتند ‪۵‬ـ مانــع‬ ‫کارهــای خیــر مــی‏شــوند‏‪.‬‬ ‫متعــدی و تجاوزکارنــد‪۷ .‬ـ گنــه کاران ‪۸‬ـ کینــه تــوزان ‪۹‬ـ افــراد پرخــور ‪۱۰‬ـ افــراد خشــن ‪۱۱‬ـ بدنامــان ‪۱۲‬ـ‬ ‫کســانی کــه‏ارزشــها ووحــی الهــی را خرافــه مــی پندارنــد ‪/۸-۱۵ .‬قلــم‬ ‫‏‪ .۵‬ایــا خداونــد کســانی را کــه مســلمان( و تســلیم امــر پروردگارنــد) بــا مجرمــان و گنــه کاران ‪ ،‬برابــر‬ ‫قــرار مــی دهــد ؟ ‏‏‪/۳۵‬قلــم ‪ ۶‬ایــا مــی دانیــم ! موضــوع «چشــم زخــم» در ایــه معــروف « و ان یــکاد»‬ ‫امــده اســت ؟ پــس مواظــب باشــیم‏کســی از مــا چشــم زخــم نخــورد‪۵۲ .‬وا ‪/۵‬قلــم‬ ‫‏‪ . 6‬از شعله های سوزان جهنم فقط نمازگزاران که شرایط ذیل را دارند ‪ ،‬نجات می یابند ‏‪:‬‬ ‫‏‪ 1‬ـ انانکــه نمازشــان را دائمــی و مرتــب برپــا مــی دارنــد ‏‪.‬‏‪ 2‬ـ در اموالشــان بــرای محرومیــن حقــی (‬ ‫مقــداری مشــخصی مثــل خمــس ‪ ،‬زکات ‪ ،‬صدقــات ‪ ،‬هبــه و ‪ )...‬وجــود دارد ‏‏‪ 3 .‬ـ ایمــان بــه روز جــزا‬ ‫دارنــد ‏‏‪ 4 .‬ـ از عــذاب پروردگارشــان بیمنــاک هســتند ‪ 5 .‬ـ دامانــی پــاک و بــا عفــت دارنــد ‏‏‪6 .‬ـ بخــش‬ ‫مردانــه و زنانــه خــود را حفــظ مــی کننــد ‪.‬‏‪ 7‬ـ امانــت دارنــد ‪.‬‏‪8‬ـ بــه ادای شهادتشــان قیــام مــی کننــد ‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ 9‬ـ از نماز (دولت اسالمی) خود حراست می کنند ‪35 .‬ـ‪ / 1‬معراج‬ ‫‏‪ . 8‬تنــوع بــت هــا در زمــان نــوح (ود ّ ‪ ،‬ســواع ‪ ،‬یعــوق ‪ ،‬نســر ‪ )...‬و تمــرّد جامعــه از خداپرســتی‬ ‫و اطاعــت از پیامبــر خــدا ‪،‬‏باعــث نــزول عــذاب و نابــودی انهــا شــد ‪ ،‬ایــا نمــی تــوان ایــن تنــوع‬ ‫را در انــواع جریانــات باطــل (فرهنگــی ‪ ،‬احــزاب ‪ ،‬فرقــه‏هــای مذهبــی ‪ ،‬دنیــا پرســتی ‪ ،‬مفاســد‬ ‫اخالقــی ‪ ،‬قــدرت طلبــی اســتکبار ‪ )...‬امــروز مشــاهده و بشــر را در حــال انحطاطــی‏دیگــر دیــد؟‬ ‫مگــر کســانی کــه بــه اســام نــاب محمــدی (باایمــان ‪ ،‬اعتقــاد ‪ ،‬عمــل صالــح و مبــارزه صادقانــه)‬ ‫پنــاه اورده باشــند‏‏‪28 .‬ـ‪ / 21‬نــوح‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫‪ 370‬اثر در ایستگاه‬ ‫پایانی نخستین جشنواره‬ ‫پیشگیری از اسیب های‬ ‫اجتماعی‬ ‫مســوول بســیج رســانه اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬اثــر بــه دبیرخانــه نخســتین جشــنواره رســانه ای‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی ایــن اســتان‬ ‫رســیده کــه داوری ان هــا از امــروز دوشــنبه اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدمهــدی تجــری‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود‪ :‬در نخســتین‬ ‫جشــنواره رســانه ای پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی کــه در ســال جــاری مرحلــه فراخــوان‬ ‫دریافــت اثــار شــروع شــد و تــا ‪ ۲۰‬خــرداد مــاه ادامــه‬ ‫داشــت کــه بــا توجــه بــه تعــداد اثــار رســیده اســتقبال‬ ‫خوبــی از ایــن جشــنواره تخصصــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ایــن مرحلــه دبیرخانــه‬ ‫جشــنواره اقــدام بــه شــروع داوری اثــار خواهــد کــرد‬ ‫و پیــش بینــی مــی شــود بــه مــدت یــک هفتــه کار‬ ‫داوری اثــار ادامــه یابــد و ســپس اختتامیــه جشــنواره‬ ‫پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ترکیــب داوران نخســتین جشــنواره‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی ســعی شــده از ظرفیــت هــای‬ ‫متخصصیــن بومــی اســتان گلســتان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬جشــنواره پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی در ‪ ۲‬محــور حرفــه ای و مردمــی برگــزار‬ ‫مــی شــود کــه در بخــش حرفــه ای چهــار قالــب تیتــر‪،‬‬ ‫گــزارش‪ ،‬مقالــه و یادداشــت‪ ،‬عکــس (تــک عکــس‪،‬‬ ‫گــزارش خبــری) و در بخــش مردمــی عکــس و کلیــپ‬ ‫خبــری در نظــر گرفتــه شــد و شــرکت در جشــنواره‬ ‫بــرای تمامــی شــهروندان و خبرنــگاران حرفــه ای در‬ ‫بخــش هــای مشــخص شــده ازاد بــوده اســت‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬عفــاف و حجــاب‪ ،‬تصادفــات جــاده ای‪،‬‬ ‫ســرقت‪ ،‬خودکشــی‪ ،‬حاشــیه نشــینی‪ ،‬معضالت پیری‬ ‫جمعیت و سالمندی جامعه‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬جمعیــت و فرزنــد پــروری‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬مصرف‬ ‫مشــروبات الکلی‪ ،‬خشــونت اجتماعی‪ ،‬خشــونت علیه‬ ‫زنــان‪ ،‬خانــواده‪ ،‬کســب و کار‪ ،‬رســانه‪ ،‬کرونــا و ازدواج از‬ ‫جملــه موضوعــات ایــن جشــنواره بــا محوریــت گام دوم‬ ‫انقــاب‪ ،‬محــور تحــول بــوده اســت‪.‬‬ ‫مســوول بســیج رســانه اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬نخســتین جشــنواره محتوایــی پیشــگیری از‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی گلســتان از ســوی موسســه‬ ‫مطبوعاتــی مرواریــد بــازار کســب و کار پــارس و بــا‬ ‫همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‪،‬‬ ‫ســازمان بســیج رســانه گلســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۲‬پایگاه خبری‪ ۱۳۶ ،‬دفتر رسانه ای‬ ‫شــامل خبرگــزاری‪ ،‬نشــریه چاپــی و الکترونیکــی و ‪۱۶۵‬‬ ‫نماینده نشــریه سراســری فعــال دارد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 148,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 155,910,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 87,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 56,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫کودکان بی سرپناه‬ ‫هرســاله حــدود ‪ 50‬الــی ‪ ۶0‬نــوزاد در کل کشــور در خیابــان‬ ‫یــا مــکان هــای مختلــف رهــا مــی شــوند کــه عمومــا بــا تمــاس‬ ‫مردمــی یــا مداخلــه مــددکاران یــا اورژانــس اجتماعــی‪،‬‬ ‫اورژانــس یــا پلیــس در ابتــدا بــرای صحــت ســنجی و اینکــه‬ ‫کــودک مفقــودی نباشــد بــه قرنطینــه درمانــی ‪ ,‬یــا بــه‬ ‫بیمارســتان و یــا در شــیرخوارگاه منتقــل می شــوند‪.‬‬ ‫نــا گفتــه نمانــد بــا توجــه بــه متفــاوت بودن جنســیت کودکان‬ ‫درمراکــز شــبه خانــواده و شــیرخوارگاه هــا بهزیســتی بــه علــت‬ ‫بدسرپرســت بــودن قابلیــت فرزنــد خواندگــی ندارنــد مگــر‬ ‫اینکــه قانــون صالحیــت پــدر و مــادر را ســلب کــرده باشــد‪.‬‬ ‫کودکان به روز‬ ‫بزرگسال را دریابیم‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫وقتــی بچــه ای بــه دنیــا میــاد‪ ،‬همزمــان خوشــحالی ونگرانــی‬ ‫هــای خیلــی زیــادی در رابطــه بــا نگهــداری ایــن بچــه در ذهــن‬ ‫پــدر و مــادر شــکل میگیردبــه همــراه عاشــقانه هایــی کــه نظیــرش‬ ‫در جایــی یافــت نمــی شــود درســت مثــل کلماتــی کــه جایگزیــن‬ ‫ندارنــد فرزنــدم همیــن کــه تــو را دارم‪ ،‬بهتریــن هدیــه ی دنیــا‬ ‫را دارم‪ ،‬دیگــر در بیــن ســتاره هــا بــه دنبــال درخشــان تریــن‬ ‫ســتاره نیســتم در میــان گلهــا بــه دنبــال زیباتریــن گل نیســتم‬ ‫تــو کهکشــانی هســتی از پــر نــور تریــن ســتاره هــا کــودک مــن روز‬ ‫بــه روز بزرگتــر میشــوی و مــن عاشــق تر‪,‬عزیــز مــن ممنونــم کــه‬ ‫بــه دنیــای مــن امــدی و زندگــی را بــرای مــن پدرومــادر زیباتــر از‬ ‫همیشــه کــردی دوســتت دارم دختــرم ‪ /‬پســرم ! وقتــی کــه بــه‬ ‫تــو نــگاه میکنیــم نمیتونیــم وجــود خــدا رو منکــر بشــویم اخــه‬ ‫فقــط خــدا میتواندموجــودی رو بــه زیبایــی و حیــرت انگیــزی تــو‬ ‫خلــق کــرده باشــد‪.‬این توصیفــات و بــازی بــا کلمــات شــاید بــرای‬ ‫بســیاری از مــا کــم نظیــر و لــذت بخــش باشــد امــا برای بســیاری از‬ ‫مــادران و کــودکان و جامعــه هــر لحظــه عفونتــی ســت کــه امــکان‬ ‫ســرباز کــردن ان در هــر نقطــه و مکانــی وجــود دارد عفونتــی‬ ‫عصبــی و ازار دهنــده کــه از درون متالشــی ونابــودت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اخبــار پدیــده شــوم ســر راه گذاشــتن کــودکان متاســفانه هــر‬ ‫لحظــه بیشــتر و بیشــتر مــی شــود وانجــام ایــن عمــل ناخوشــایند‬ ‫بــه یــک رقابــت تبدیــل شــده اســت کودکانــی کــه ناخواســته و‬ ‫بیگنــاه جــذب دل مادرانــی مــی شــوند کــه یــا امادگــی مــادر شــدن‬ ‫ندارنــد و یــا در ســن هــوی و هــوس و بازیگوشــی قــرار دارنــد ویــا‬ ‫از همــه مهمتــر گــول نامردانــی را مــی خورنــد کــه در خانــواده‬ ‫و اجتمــاع جایگاهــی ندارندبــا فقــر و اعتیــاد دســت وپنجــه نــرم‬ ‫می کننــد و یــا حتــی اگــر هــم مقــام و جایگاهــی اســت فاســد‬ ‫وبــی وجــدان و ازشــرافت و انســانیت در انهــا خبــری نیســت ‪.‬‬ ‫براســتی ســر نوشــت کودکانــی کــه بــا رفتــار غیــر اخالقــی و اســیب‬ ‫بزرگــی بــه نــام «کــودکان نامشــروع یــا ســر راهــی» بدنیــا امــده انــد‬ ‫چیســت ؟تکلیــف بحــران هایــی کــه ایــن کــودکان در بــدو تولــد بــا‬ ‫ان مواجــه مــی شــوندوحتی در زندگــی اینــده بــا اســیب های فراوانــی‬ ‫روبــه رومــی شــوند‪ ،‬و سرنوشــتی نــا معلــوم در انتظــار ان هــا قــرار‬ ‫مــی گیــرد بــا کیســت؟ شــاید بســیاری از پــدرو مادرهایــی کــه بنــا بــه‬ ‫هردلیلــی کــودک یــا نــوزاد بــدو تولــد‪ ,‬دو روزه وســه ماهــه و‪.....‬خــود‬ ‫را در گوشــه کنــار خیابان‪,‬مســجد‪ ,‬بــاغ‪ ,‬شــیرخوارگاهها‪ ,‬جنــگل ویــا‬ ‫کنــار و داخــل ســطل زبالــه رهــا مــی کننــد بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا‬ ‫رهاســازی اینــده ای بهتــر بــرای فرزنــد خــود رقــم می زنند امــا در بهترین‬ ‫حالــت ایــن کــودکان ســر دراوردن از مراکــز بهزیســتی نهایــت تــا ســن‬ ‫‪18‬ســالگی یا به فرزند خواندگی گرفتن چیز دیگری نمی تواند باشــد‬ ‫بعــد از ان بــا سرنوشــت نامعلومــی مجبــور بــه تــرک مرکز هســتند و تا‬ ‫اخــر عمــر تباهــی ناخواســته ای را بــا خــود حمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫صــادق پســر بچــه بچــه ‪12‬ســاله ای کــه طعــم دوری از اغــوش مــادر‬ ‫را چشــیده اســت و از جملــه کودکانــی ســت کــه در ســن ‪7‬ماهگــی‬ ‫مــادرش بــه خاطــر اختــاف بــا پدرش او را پشــت در خانه پدربزرگش‬ ‫رهــا کــرده و ازان روز بــه بعــد مشــکالت بــر ســرش همچنــان اوار‬ ‫اســت پدرصــادق کــه یــک مشــروب خــور حرفــه ای بــود یــک شــب‬ ‫بــه خاطــر زیــاده روی چشــم از از ایــن دنیــا فــرو بســت وصــادق را در‬ ‫ســن ‪2‬ســالگی بــا یــک پدربــزرگ ســنگدل و بــی رحــم تنهــا گذاشــت‬ ‫پدربزرگــی کــه از احساســات و محبــت جــز فحــش چیــز دیگــری‬ ‫بلــد نبــود تــا انقــدر کــه صــادق کوچــک بــود و بــه ســن ‪5‬تــا ‪6‬ســال‬ ‫مادربــزرگ بیچــاره کتــک هــای صــادق را نــوش جــان میکــرد و قتــی‬ ‫دستور ویژه رییس دادگستری‬ ‫گلستان برای حل مشکالت‬ ‫مسکن مهر کاج‬ ‫صــادق بــه ســن ‪6‬رســید بــرای دســت فروشــی داخــل خیابانهــا افتــاد‬ ‫و مکافاتهایــش هــم شــروع شــد بایــد خــرج خــودش را در م ـی اورد‬ ‫وگرنــه از غــذا و لبــاس و مدرســه خبــری نبــود پشــت دســتهایش هم‬ ‫اثــر ســوختگی زیــاد اســت‪.‬‬ ‫مریــم هــم یکــی از اون بچــه بــه قــول شــما ســر راهیــه امــا داخــل‬ ‫پرورشــگاه نمانــده یــک خانــواده ی خــوب و متشــخص بــه خاطــر‬ ‫نداشــتن فرزنــد او را از خانــواده ‪5‬نفــری خریــداری کردنــد و االن‬ ‫‪18‬ســال ســن دارد در بهتریــن وضعیــت زندگــی تــا ‪2‬ســال پیــش از‬ ‫پــدر و مــادر واقعــی خــود خبــر نداشــت بــا اصطــاح ســر بحــث بــا زن‬ ‫عمــوی خــود ‪ ,‬زن عمــو حرفــی کــه نبایــد مــی زد را بازگــو کــرد وگفــت‬ ‫کــه پــدر ومــادرت تــرا نمــی خواســتند و بــه بــرادر شــوهر من فروختند‬ ‫تــا چنــد مــاه مریــم دچار افســردگی شــدید شــده بــود اما لطــف پدر و‬ ‫مــادر خوانــده اش نســبت بــه مریــم انقــدر زیــاد بــود کــه همــه چیز را‬ ‫از یــاد بــرد و دوبــاره بــه زندگــی عــادی خــود برگشــت ‪.‬‬ ‫کادوی تولــدش را کــه گرفــت فامیــل دورش جمــع شــدند‬ ‫و هرکــس بــه زبــان خــودش تبریــک مــی گفــت خیلــی نــاز‬ ‫و خوشــکل بــود از بــدو تولــد در بیمارســتان رهــا شــده بــود و‬ ‫پرســنل بیمارســتان بعــد از کلــی بررســی هــای بــه عمــل امــده‬ ‫او را تحویــل شــیرخوار گاه دادنــد مشــکل تنفســی داشــت بــه‬ ‫فاصلــه یــک هفتــه در شــیرخوارگاه بــودن ‪ ,‬مــادر خوانــده برایــش‬ ‫پیــدا شــد و بعــد از پیگیــری هــاو تحقیقــات تحویــل مــادر خوانــده‬ ‫اش داده شــد االن بــا ‪25‬ســال ســن کارمــن یکــی از ادارات ‪.....‬‬ ‫اســت ‪2‬ســال اســت کــه بایکــی ازهمــکاران خــود ازدواج کــرده ودر‬ ‫انتظــار بدنیــا امــدن فرزنــد پســر خــود مــی باشــد پریســا مــی دانــد‬ ‫کــه خانــم رضایــی مــادر خوانــده اش اســت و تمــام دنیــای کودکــی‬ ‫و بزرگســالی او ‪.‬پریســا مــی گویــد هیــچ گاه نخواســتم بفهمــم کــه‬ ‫پــدر و مــادر مــن چــه کســانی بودنــد و االن در چــه وضعیتــی قــرار‬ ‫دارنــد انهــا گناهــکار یــا بــی گنــاه خواســته یــا ناخواســته سرنوشــت‬ ‫مــرا تغییــر دادنــد البتــه خــدا را شــاکرم کــه هــوای مــرا در همــه‬ ‫حــال داشــته و مــرا در اغــوش شــخصی انداخــت کــه از گل نازکتــر‬ ‫بــه مــن نگفــت مــن تــا عمــر دارم مدیــون او هســتم و همیشــه‬ ‫تــاج بــاالس ســر مــن اســت ‪.‬‬ ‫جلــوی در مدرســه خانمــی جلویــش را مــی گیــرد و بــا گریــه و‬ ‫زاری مــی خواهــد بــه او بفهمانــد کــه مــادرش اســت مــادر اصلــی‬ ‫او ‪ ,‬علیرضــا بــدون توجــه بــه زن از زن فاصلــه گرفتــه و چنــد‬ ‫قــدم جلوتــر منتظــر ســرویس مدرســه مــی ایســتد زن دوبــاره‬ ‫خــود را بــه علیرضــا مــی چســباند و ســر و صــورت او را غــرق در‬ ‫بوســه مــی کنــد علیرضــا کــه هفــت ســال دارد ترســیده اســت بــه‬ ‫داخــل مدرســه مــی رود و بــه ناظــم مدرســه پنــاه مــی بردعلــت‬ ‫تــرس خــود را بیــان مــی کنــد ناظــم مدرســه بــه ســمت در مدرســه‬ ‫مــی اینــد ان زن همچنــان جلــوی در مدرســه ایســتاده اســت و‬ ‫بــا دیــدن ناظــم خــود را پشــت تیــر بــرق کــه در نزدیکــی مدرســه‬ ‫اســت پنهــان مــی کنــد ناظــم بــه ســمت زن مــی رود و زن پــا‬ ‫بــه فــرار مــی گــذارد بــا عمــوی علیرضــا کــه بعــد از پدرعلیرضــا‬ ‫سرپرســتی او را بــه عهــده دارد تمــاس مــی گیــرد و جریــان را‬ ‫بــرای او توضیــح مــی دهــد همــو خــود بدنبــال علیرضــا مــی ایــد او‬ ‫را بــا خــود مــی بــرد و ازفــردا مدرســه علیرضــا را تغییــر مــی دهــد‬ ‫در مدرســه ی دیگــر او را ثبــت نــام مــی کنــداری در واقــع ان زن‬ ‫مــادر واقعــی علیرضــا بــود امــا مــادری کــه بــه خاطــر یــک نامــرد‬ ‫دیگــر علیرضــا را از ســن یکســالگی در یــک شــب بارانــی جلــوی‬ ‫یــک بنــگاه معامالتــی کــه دوســت عمــوی علیرضــا بــود بــه حــال‬ ‫خــود رهــا کــرد ودیگــه از ش خبــری نشــد و حــاال امــده اســت و‬ ‫ادعــای مــادری مــی کنــد ‪.‬‬ ‫هرســاله حــدود ‪50‬الــی ‪ ۶0‬نــوزاد در کل کشــور در خیابــان یــا‬ ‫مــکان هــای مختلــف رهــا مــی شــوند کــه عمومــا بــا تمــاس مردمی‬ ‫یــا مداخلــه مــددکاران یــا اورژانــس اجتماعــی‪ ،‬اورژانــس یــا پلیس‬ ‫در ابتــدا بــرای صحــت ســنجی و اینکــه کــودک مفقــودی نباشــد بــه‬ ‫قرنطینــه درمانــی ‪ ,‬یــا بــه بیمارســتان و یــا در شــیرخوارگاه منتقــل‬ ‫می شــوند‪.‬نا گفتــه نمانــد بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن جنســیت‬ ‫کــودکان درمراکــز شــبه خانــواده و شــیرخوارگاه هــا بهزیســتی بــه‬ ‫علــت بدسرپرســت بــودن قابلیــت فرزنــد خواندگــی ندارنــد مگــر‬ ‫اینکــه قانــون صالحیــت پــدر و مــادر را ســلب کــرده باشــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر شــنیده هــا ‪ ,‬خانــواده ای کــه فرزنــد خــود را در خیابــان‪،‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا گالیــه از کــم توجهــی‬ ‫متولیــان پروژه هــای مســکن مهــر پــروژه کاج شــهر گنبــدکاووس‬ ‫و فراهــم نشــدن زیرســاخت های مــورد نیــاز در بخش هــای‬ ‫ی و رفع مشــکالت این ســایت مســکونی‬ ‫مختلــف‪ ،‬برلــزوم پیگیــر ‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حیــدر اســیابی در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از ســایت مســکن مهــر کاج گنبــدکاووس بــه خبرنــگاران‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ســاکنان ایــن پــروژه مســکونی بارهــا از طریــق‬ ‫ســامانه ارتبــاط مردمــی (پیامــک) دادگســتری گلســتان از‬ ‫وضعیــت نامطلــوب و برخــی مشــکالت ان گالیــه داشــتند کــه‬ ‫ســطل زبالــه و‪ ...‬رهــا می کنــد اگــر منجــر بــه مــرگ کــودک شــود‬ ‫کــه قتــل محســوب می شــود و قصــاص در پیــش دارد و از طریــق‬ ‫مراجــع قضایــی قابــل پیگیــری اســت اخــه بــا وجــود کــدام پــدر‬ ‫و مــادر قصــاص انجــام مــی پذیــرد هســتند کودکانــی کــه بدلیــل‬ ‫نامشــروع بــودن و نــگاه ســرزنش امیــز افــراد جامعــه بــر ســرراه‬ ‫یــا درســطل زبالــه رهــا مــی شــوند و سرنوشــت انهــا بــه طــور‬ ‫خیلــی جــدی عــوض مــی شــود بمانــد از اینکــه بــه مــرور زمــان‬ ‫دچــار بیمــاری هایــی مــی شــوند کــه متاســقانه مراکــز بهداشــتی‬ ‫و درمانــی هزینــه هــای انهــا را قبــول نمــی کنــد مشــکل بدتــر‬ ‫اینکــه تشــخیص هویــت و صــدور شناســنامه ای اســت کــه بــا نــام‬ ‫پــدر و مــادر وتاریــخ تولــد فرضــی در شناســنامه در ج مــی شــود‬ ‫و در بخــش توضیحــات شناســنامه نیــز ایــن عبــارت نوشــته مــی‬ ‫شــود کــه شناســنامه بــر اســاس حکــم دادگاه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســر راهــی و بــد سرپرســت بــودن هــردو یــک معنــی را مــی دهــد‬ ‫اواره ای بیــش بــدون هیــچ تکیــه گاه و پناهــی کودکانــی کــه در‬ ‫طــی فراینــد بــزرگ شــدن روز تولــدی ندارنــد و همیشــه زیــر ذره‬ ‫بیــن تحقیــر و ترحــم قــرار مــی گیرنــد روز هایشــان را روی تخــت‬ ‫میلــه ای در فضــای در بســته ی ‪60-50‬نفــری بــا لباســهای تقریبــا‬ ‫شــبیه هــم بــدون هیــچ پشــتوانه و اینــده ای بــه شــب می رســانند‪.‬‬ ‫روزهــا وشــبهای تکــراری کــه اگــر خــوش شــانس نباشــند بــه فرزنــد‬ ‫خوانــده گــی گرفتــه نشــوند بایــد تــا ســن ‪18‬ســالگی بالاجبــار و‬ ‫بدبختــی ان را تحمــل کننــد ‪ .‬و بعــد ‪18‬ســالگی بــدون اینکــه‬ ‫توانــی بــرای زندگــی کــردن داشــته باشــند اواره ی کوچــه و خیابــان‬ ‫و گرفتــار فقــر و اعتیــاد و هــزاران مشــکالت روحــی و روانی و ســوء‬ ‫اســتفاده هــای سرنوشــتی کــه پایــان خوشــی نــدارد بــدون هیــچ‬ ‫ســر پنــاه و مامنــی بشــوند‪.‬کاش انقــدر درک معرفــت و شــعور‬ ‫همــه ی مــا انســانها انقــدر بــاال بــرود یعنــی بــه شــعوری رســیده‬ ‫باشــیم کــه امثــال ایــن کــودکان بــه روز بزرگســال را بــه چشــم‬ ‫یــک کــودک عــادی و معمولــی و بــا هویــت طبیعــی بشناســیم و‬ ‫زمانیکــه متوجــه خــاء عاطفــی و کمبودهایــی را در انهــا حــس‬ ‫کردیــم بــدون قضــاوت و احســاس ترحــم و تحقیــر انهــا را از خــود‬ ‫بدانیــم و بــه انهــا ارزش و اعتبــار ببخشــیم شــرایط زندگــی کــردن‬ ‫رابــه منظــور امادگــی جهــت ورود بــه زندگــی مســتقل و جامعــه‬ ‫بــرای انهــا فراهــم کنیــم ‪ ,‬شــرایط تحصیــل دانشــگاه و شــغل بــرای‬ ‫انهــا ایجــاد نماییــم و نــگاه متفــاوت از نــوع برچســب و کــودکان‬ ‫ســر راهــی و بهزیســتی را از روی انهــا برداریــم و مثــل فرزنــدان‬ ‫خــود بــدون توجــه بــه جنســیت و ســن وســال و هویــت انهــا‪,‬‬ ‫تحــت پوشــش و سرپرســتی خــود بگیریــم انهــا تحمــل نگاه هــای‬ ‫منفــی را ندارنــد استعدادهایشــان را کشــف کنیــم انهــا می تواننــد‬ ‫یــک دکتــر ‪ ,‬مهنــدس‪ ,‬مشــاور‪ ,‬معلــم‪ ,‬کارمنــد ‪,‬کارگر‪.....‬حرفــه‬ ‫امــوز در حــد تخصصــی ‪,‬مفیــد وراهگشــا بــرای جامعــه ی خــود‬ ‫باشــند ‪ ,‬کابــوس هــای شــبانه را از ذهنیــت انهاپــاک کنیــم و بــا‬ ‫روح و روان ایــن بچــه هــا بــازی نکنیــم انهــا بدنیــا نیامــده انــد کــه‬ ‫تــاوان چیــزی یــا کســی را پــس بدهنــد بــا روح پــاک و بــی گنــاه‬ ‫بــی خبــر از همــه چیــز و همــه جــا ‪ ,‬چشــم بــه روی ایــن جهــان بــاز‬ ‫کــرده انــد ‪,‬دنیــای انهــا را بســازیم وقتــی دنیــای انهاســاخته شــود‬ ‫دنیــای جامعــه ای زیبــا و بــا هــدف شــکل مــی گیــرد و از مشــکالت‬ ‫ان کاســته مــی شــود ‪ .‬بیاییــد برچســب ســر راهــی را بارکدگــزاری‬ ‫کنیــم و بــرای همیشــه از صحنــه ی روزگار محــو نماییــم‪.‬‬ ‫ســر راهــی و بــد سرپرســت بــودن هــردو یــک معنــی را می دهــد‬ ‫اواره ای بیــش بــدون هیــچ تکیــه گاه و پناهــی کودکانــی کــه‬ ‫در طــی فراینــد بــزرگ شــدن روز تولــدی ندارنــد و همیشــه‬ ‫زیــر ذره بیــن تحقیــر و ترحــم قــرار مــی گیرنــد روز هایشــان‬ ‫را روی تخــت میلــه ای در فضــای در بســته ی ‪60-50‬نفــری بــا‬ ‫لباســهای تقریبــا شــبیه هــم بــدون هیــچ پشــتوانه و اینــده ای‬ ‫بــه شــب مــی رســانند ‪ .‬روزهــا وشــبهای تکــراری کــه اگــر خــوش‬ ‫شــانس نباشــند بــه فرزنــد خوانــده گــی گرفتــه نشــوند بایــد تــا‬ ‫ســن ‪18‬ســالگی بالاجبــار و بدبختــی ان را تحمــل کننــد ‪ .‬و بعــد‬ ‫‪18‬ســالگی بــدون اینکــه توانــی بــرای زندگــی کــردن داشــته باشــند‬ ‫اواره ی کوچــه و خیابــان و گرفتــار فقــر و اعتیــاد و هــزاران‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی و ســوء اســتفاده هــای سرنوشــتی‬ ‫کــه پایــان خوشــی نــدارد بــدون هیــچ ســر پنــاه و مامنــی بشــوند‬ ‫سر راهی و بدسرپرست هردو یک معنی را می دهد‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد بــا حضــور میدانــی و از نزدیــک‪ ،‬پیگیــری و‬ ‫بررســی مشــکالت در دســتورکار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای ســه هــزار جمعیــت ســاکن ســایت مســکن‬ ‫مهــر کاج گنبــدکاووس امکانــات رفاهــی‪ ،‬فرهنگــی و ورزشــی و‬ ‫حتــی مســجد پیــش بینــی نشــده کــه دادگســتری و دادســتانی‬ ‫پیگیــری الزم را در ایــن خصــوص انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬نبــود امکانــات رفاهــی و عمومــی اســیب هایی‬ ‫را متوجــه اهالــی مســکن مهــر کاج گنبــدکاووس می کنــد کــه‬ ‫تــاش داریــم بــا همــکاری مســووالن شــهری و دادســتانی ایــن‬ ‫اســیب ها بــه حداقــل برســد‪.‬‬ صفحه 2 ‫شهادت پلیس وظیفه شناس در عملیات تعقیب و گریز سارقان‬ ‫ســتوان دوم مصطفــی سوســرائی مامــور انتظامــی ازادشــهر در حیــن انجــام وظیفــه و تعقیــب و گریــز بــرای دســتگیری ســارقان بــه کابــل بــرق فشــار‬ ‫قــوی برخــورد کــرد و بــه دلیــل اســیب شــدید وارده بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن همــکار وظیفــه شــناس انتظامــی ازادشــهر‬ ‫بــرای بررســی ســرقت کابــل بــرق و دســتگیری ســارقان بــه یکــی از مناطــق شهرســتان اعــزام شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه ارور ‪ 4013‬را در ایفون‬ ‫خود رفع کنیم؟‬ ‫از کاشت نهال پالونیا‬ ‫مردم اکیدا اجتناب کنند‬ ‫اقــدام بــه کاشــت ایــن گونــه خطرنــاک درختــی در‬ ‫مــزارع خــود بــرای جایگزینــی بــا شــالی و توتــون نمــوده‬ ‫یــا در دســت اقــدام دارنــد کــه ایــن کار بــدون گرفتــن‬ ‫هرگونــه مشــاوره و یــا راهنمایــی از ســوی کارشناســان‬ ‫ایــن اداره کل مــی باشــد‪ ،‬کــه بــه ایــن افــراد توصیــه مــی‬ ‫شــود بــه خاطــر اب بــری فــراوان پــرورش ان نســبت بــه‬ ‫کشــت شــالی و وجــود مشــکل کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫درمنطقــه‪ ،‬اکیــدا ً اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫پالونیا‪ ،‬وسوسه ای‬ ‫تهدیدامیز برای‬ ‫طبیعت گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫کاشــت درخــت پالونیــا را برخــی از کارشناســان گلســتانی‪ ،‬گونــه‬ ‫مهاجــم و وارداتــی می داننــد کــه اســتان مواجــه بــا مشــکل جــدی‬ ‫کم ابی و خشکســالی اســت‪ ،‬و کشــت ان را مناســب نمی دانند‬ ‫و برایــن باورنــد کــه وجــود ان باعــث بــه مخاطــره افتــادن طبیعــت‬ ‫منطقــه اعــم از مــزارع‪ ،‬بــاغ هــا و عرصــه هــای جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن گونــه گیاهــی (‪)Paulownia‬‬ ‫از درختــان بومــی کشــور چیــن بــوده کــه چــوب و تنــه ان در صنایــع‬ ‫مختلف(صنعــت مبلمــان‪ ،‬تختــه الیــه‪ ،‬کبریــت و کاغــذ و کارتــن‬ ‫حتــی هواپیمــا و گالیــدر و ادوات موســیقی) و برگهــا و گل اذیــن‬ ‫ایــن درخــت هــم در تولیــد کمپوســت و تغذیــه دام اســتفاده مــی‬ ‫شــود ولــی جــزو گونــه هــای مهاجــم و اب بــر محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن گونــه درختــی گیاهــی غیــر بومــی مهاجم‪،‬عاشــق نــور‬ ‫و بــا رشــد ســریع اســت کــه در اکوسیســتم هــای جنگلــی در‬ ‫ســایه خــوب رشــد نمــی کنــد و بــا وجــود ریشــه هــای قدرتمنــد‬ ‫و برگ هــای پهــن مانــع از رشــد گونــه هــای بومــی می شــود‪.‬‬ ‫صاحبنظــران امــور جنــگل بــر ایــن باورنــد کــه به منظــور حفظ تنوع‬ ‫زیســتی و اکوسیســتم های طبیعــی کشــور کشــت گونه هــای بومی‬ ‫و ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی هــر منطقــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫انــان معتقدنــد کــه امــروزه یکــی از مهمتریــن و کلیــدی تریــن‬ ‫عناصــر در محیــط زیســت و چرخــه حیــات در اکوسیســتم‬ ‫جهانــی درخــت محســوب مــی شــود‪ ،‬و تاثیــر مثبــت ان در ایجــاد‬ ‫تعــادل اب و هــوا‪ ،‬پاکســازی هــوا‪ ،‬انســجام بافــت خــاک‪ ،‬حفــظ‬ ‫زیســتگاه موجــودات مختلــف‪ ،‬کاهــش گرمــای زمیــن در کنــار‬ ‫فوایــد و محصــوالت حاصــل از ان‪ ،‬نشــانگر نقــش مهــم ان در‬ ‫تمامــی ابعــاد زندگــی انســان هاســت‪.‬‬ ‫تجربــه اثبــات کــرده کــه هرگونــه درختــی بــرای هــر منطقــه‬ ‫دارای اب و هوایــی متفــاوت مناســب نیســت و در جهــان امــروز‬ ‫ضــروری اســت انجــام هــر امــر مهمــی بــا تحقیــق و پژوهــش‬ ‫همــراه باشــد‪.‬دیگر در دنیــای امــروز و در عرصــه هــای طبیعــی‬ ‫رویکــرد ازمــون و خطــا روا نیســت و تغییــر چنیــن نگرشــی در‬ ‫جهــان بــا وجــود چالــش هــای فــراوان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫پرســش اینجاســت کــه چــرا ایــن گونــه درختــی می بایســت بــدون‬ ‫تحقیــق و پژوهــش وارد کشــور و اقــدام بــه کاشــت ان در هــر‬ ‫منطقــه ای شــد؟ چــرا از کاشــت ایــن گونــه مهاجــم جلوگیــری‬ ‫نمی شــود؟ چــرا بایــد اجــازه داد تــا هــر بخشــی و یــا فــردی بــه صــورت‬ ‫خودســرانه بــه کاشــت ایــن درخــت وارداتــی در مــزارع و بــاغ هــای‬ ‫خــود اقــدام کننــد؟‬ ‫مگــر نمــی تــوان مانــع از تبلیغــات کاذب در هــر مــورد از‬ ‫تامین مسکن روستائیان در‬ ‫راستای تثبیت و ماندگاری‬ ‫جمعیتروستایی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬تامیــن مســکن روســتایی‬ ‫یکــی از برنامــه هــای مهــم در راســتای تثبیــت و مانــدگاری جمعیــت‬ ‫روســتایی و مهاجــرت معکــوس بــه روســتا‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برنامه هــای خوبــی در تامیــن مســکن روســتایی داریــم چــرا کــه ‪۴۷‬درصد‬ ‫جمعیــت گلســتان متمرکــز در روســتاها بــوده و در راســتای تثبیــت و‬ ‫مانــدگاری جمعیــت روســتایی و مهاجــرت معکــوس بــه روستاهاســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تعــداد ‪ ۱۷‬هــزار نفــر از روســتائیان اســتان در‬ ‫راســتای طــرح نهضــت ملــی مســکن و فعــال ســازی ســامانه ثبــت‬ ‫موضوعــات گوناگــون شــد؟ جایــگاه اطــاع رســانی و اگاهــی‬ ‫بخشــی مناســب در جامعــه کجاســت؟ ضــرورت دارد تــا‬ ‫اطالع رســانی بــه جامعــه مزایــا و معایــب هــر طــرح و اقدامــی و‬ ‫در هــر بخشــی از جملــه گونــه درختــی پالونیــا شــود‪.‬‬ ‫ایــن را بایــد بدانیــم کــه ریــه هــای هــر کشــور و منطقــه ای طبیعت‬ ‫ان بویــژه عرصــه هــا و ذخیــره گاه هــای جنگلــی هســتند و نبایــد بــه‬ ‫خاطــر کســب ســود و منافــع معاملــه بــا ایــن عضــو حیــات بخــش‬ ‫زمیــن ان را بتدریــج بــه ســمت نابــودی هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫ـه درختــی و‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی در شــمال ایــران دارای ‪ ۹۰‬گونـ ٔ‬ ‫ـه‬ ‫ـه درختچـه ای اســت و در دهه هــای اخیــر تعــدادی گونـ ٔ‬ ‫‪ ۲۱۱‬گونـ ٔ‬ ‫غیــر بومــی‪ ،‬از جملــه انــواع کاج و ســرو نیــز در ان کاشــته شــده‬ ‫کــه بســیاری از انــان بــه دلیــل ناســازگاری‪ ،‬از بیــن رفته انــد‪.‬‬ ‫از کاشت نهال پالونیا مردم اکیدا اجتناب کنند‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬رییــس اداره جنگلــکاری‪ ،‬پــارک و ذخیــره‬ ‫گاه هــای جنگلــی اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای ایــن اســتان کــه بــا مشــکل کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫مواجــه اسـت توصیــه نمــی شــود کــه گونــه پالونیــا‪ ،‬کــه درختــی‬ ‫مهاجــم و اب دوســت کاشــت شــود ‪.‬‬ ‫علــی اصغــر نیکویــی در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬توصیــه بــه تولیــد نهــال و‬ ‫کاشــت پالونیــا در ایــن اســتان بــه هیــچ عنــوان نمی شــود‪ ،‬چــرا کــه ایــن‬ ‫اقــدام از ســوی ســازمان جنــگل هــا و مراتــع ممنــوع اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گرایــش بــه کاشــت نهــال پالونیــا بــه خاطــر‬ ‫قیمــت بــاالی چــوب ان و بــه ثمــر رســیدن ان ظــرف ســه‬ ‫ســال نســبت بــه بهتریــن گونــه جنگلــی«راش»‪ ،‬ان بــه صــورت‬ ‫خودســرانه در منطقــه دیــده می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره جنگلــکاری‪ ،‬پــارک و ذخیــره گاه هــای جنگلــی اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزود‪ :‬اکنــون برخــی‬ ‫اقــدام بــه کاشــت ایــن گونــه خطرنــاک درختــی در مــزارع خــود‬ ‫بــرای جایگزینــی بــا شــالی و توتــون نمــوده یــا در دســت اقــدام‬ ‫دارنــد کــه ایــن کار بــدون گرفتــن هرگونــه مشــاوره و یــا راهنمایــی‬ ‫از ســوی کارشناســان ایــن اداره کل مــی باشــد‪ ،‬کــه بــه ایــن‬ ‫افــراد توصیــه مــی شــود بــه خاطــر اب بــری فــراوان پــرورش ان‬ ‫نســبت بــه کشــت شــالی و وجــود مشــکل کــم ابــی و خشکســالی‬ ‫درمنطقــه‪ ،‬اکیــدا ً اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه عالقمنــدان بــه زراعــت چــوب‬ ‫پیشــنهاد کاشــت گونه هــای صنوبــر و اکالیپتــوس را در منطقــه‬ ‫می دهیــم چــرا کــه کار کارشناســی بــرای زراعــت ایــن گونــه هــا‬ ‫صــورت گرفتــه و در مناطــق مســتعد اســتان مــی توانــد ضمــن‬ ‫مدیریــت مصــرف اب زراعــی‪ ،‬درامــدی چنــد برابــر تولیــد شــالی در‬ ‫منطقــه جنوبــی بعــد از ‪ ۶‬یــا پنــج ســال عایــد بهــره بــردار می شــود‪.‬‬ ‫نکویــی اضافــه کــرد‪ ۸۵ :‬هکتــار از مزرعــه تولیــد نهــال در اختیار این‬ ‫اداره کل اســت و بــرای تولیــد گونــه پالونیــا و کاشــت ان بــا توجــه‬ ‫بــه سیاســتهای ســازمان جنگلهــا و مراتــع بــه هیــچ بــه عنــوان زراعت‬ ‫ورود نمــی کنــد‪.‬‬ ‫در اراضــی و بــاغ هــا برنامــه ای بــرای کاشــت پالونیــا جهــاد کشــاورزی‬ ‫نــدارد‬ ‫معــاون مدیریــت باغباتــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫درخــت پالونیــا یــک گونــه مهاجــم از نــگاه کارشناســان ایــن بخــش‬ ‫محســوب شــده و بــا وجــود بــه ســرعت رشــد و تکثیــر ان در اراضــی‬ ‫مجــاور‪ ،‬بــرای کاشــت ان بــه هیــچ وجــه توصیــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫نویدرضــا فرهانــی در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬البتــه کســانی بــا‬ ‫توجیــه ترویــج زراعــت چــوب و ارزشــمند بــودن چــوب ان طرفــدار‬ ‫توســعه ان هســتند‪ ،‬ولــی سیاســت جهــاد کشــاورزی ان را گونــه‬ ‫مهاجــم دانســته و بــرای توســعه ان حداقــل تــا زمــان تکمیــل‬ ‫فراینــد تحقیقــات و اطمینــان از خســارت زا نبــودن در اراضــی و‬ ‫بــاغ هــا برنامـه ای نــدارد‪.‬‬ ‫لزوم اطالع رسانی به بهره برداران‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬زراعــت ایــن‬ ‫گونه درختی صرفا باید با انجام بررســی مزایا و معایب طرح کاشــت‬ ‫ان بــه صــورت تحقیقاتــی بــوده و اطالعــات علمــی و دانشــگاهی ان‬ ‫بایــد بــه اطــاع بهــره بــرداران در منطقــه رســانده شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬اکنــون واحــد جنــگل‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان مطالعه بــر روی‬ ‫گونــه پالونیــا را طــی چنــد دهــه اخیــر مــورد پیگیــری قــرار داده و در‬ ‫حاشــیه ای از منطقــه شــصت کالتــه شهرســتان گــرگان طرح هــای‬ ‫ازمایشــی در ایــن خصــوص بــه اجــرا در اورده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضــرورت دارد تــا بهــره بــرداران حــوزه زراعــت‬ ‫چــوب اطالعــات الزم را از طریــق دانشــگاه ها و مرکــز تحقیقــات‬ ‫کشــاورزی نســبت بــه مزایــای و معایــب و شــرایط کشــت چــوب‬ ‫در منطقــه داده شــود‪.‬‬ ‫کاشت پالونیادر نزدیکی جنگل ممنوع‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــه خاطر ســریع رشــد و ریشــه دوانی پالونیا‬ ‫طبق دســتور ســازمان جنگل ها و مراتع کاشــت این گونه در نزدیکی‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی منطقــه ممنوع اســت و نباید صــورت گیرد‪.‬‬ ‫لطفــی ادامــه داد‪ :‬عــده ای از شــهروندان بــه صــورت شــخصی‬ ‫اقــدام بــه کاشــت محــدود در مــزارع از جملــه شــالی در منطقــه‬ ‫بــدون دریافــت هــر گونــه مشــاوره از ایــن اداره کل نمودنــد کــه‬ ‫ســریع رشــد بــودن و ارزش بــاالی صنعتــی و درامــد زایــی چنــد‬ ‫برابــری نســبت بــه زراعــت شــالی عامــل اصلــی ترغیــب ایــن عــده‬ ‫از ایجــاد مــزارع پالونیــا در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫بــه تازگــی در فضــای مجــازی گلســتان زراعــت چــوب پالونیــا رو بــه‬ ‫گســترش اســت کــه متاســفانه بــرای جایگزیــن کــردن ایــن گونه به‬ ‫جــای تولیــد برنــج ‪ ،‬توتــون و ســایر زراعــت هــا ســبب ترغیــب برخــی‬ ‫از بهره بــرداران در منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه برخــی از کارشناســان در برخــی از مناطــق شــمال‬ ‫ایــران امــر کاشــت ایــن درخــت مهاجــم در حــال افزایــش اســت‬ ‫کــه ضــرورت دارد تــا مســووالن امــر بــرای رفــع ایــن چالــش در‬ ‫حــال توســعه تدابیــری ویــژه ای اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫پالونیــا درختــی بــرگ ریــز و دارای خــزان اســت کــه مــی تــوان‬ ‫را در مناطــق معتــدل و نیمــه گرمســیری و سردســیری پــرورش‬ ‫داد‪ ،‬بــه گفتــه کارشناســان ایــن گیــاه قابلیــت بــاالی تجــاری‬ ‫ســازی و درامــد زایــی را بــا وجــود رشــد ســریع ایــن ان‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول ارقــام مختلــف پالونیــا دارای ارتفاعــی بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫متــر بــوده و دارای گســتردگی عرضــی تــا ‪ ۱۰‬متــر نیز می باشــد در نتیجه‬ ‫برعکــس برخــی درخــت هایــی کــه بــرای چــوب کاشــته مــی شــود دارای‬ ‫ســایه اســت‪ ،‬عمــر ایــن درخــت را تــا ‪ ۳۰۰‬ســال نیــز بــراورد کــرده انــد‪.‬‬ ‫پالونیــا دارای بــرگ هــای پهنــی اســت کــه طــول و عــرض ان هــا‬ ‫بــه ترتیــب بــه ‪ ۳۰‬و ‪ ۲۰‬ســانتی متــر مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای ‪ ۶۶۷‬هزار هکتار اراضی کشــاورزی مســتعد‬ ‫در نــوار جنوبــی و دشــت و ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصه هــای جنگلــی‬ ‫کــه بــا جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‪ ،‬را دارا اســت و نقــش‬ ‫بســزایی در تولیــد محصــوالت راهبــردی کشــور ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری بــر پایــه‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫نــام متقاضیــان مســکن روســتایی ثبــت نــام کردنــد کــه ایــن افــراد‬ ‫بــا همــکاری دهیــاری هــا پاالیــش شــده و تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار نفــر واجــد‬ ‫شــرایط بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن رو در مراحــل‬ ‫اولیــه تــا صــدور پروانــه ســاخت حــدود دو هــزارو ‪ ۶۰۰‬متقاضــی طــی‬ ‫کردنــد و بــا وجــود اینکــه در ســال نخســت مــی بایســت ‪ ۷‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی احــداث شــود بــا رشــد یــک و نیــم درصــدی توانســتیم تــا بــه‬ ‫انــدازه دو ســال بــرای تولیــد مســکن روســتایی برنامــه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تقریبا در تمامی روســتاها امکان و پنانســیل زمین‬ ‫وجــود داشــته و در شــورای مســکن اســتان مقــرر شــد تــا پایــان‬ ‫مردادمــاه امســال تمامــی دســتگاه هــای متولــی ماننــد امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و منابــع طبیعــی و غیرهــچ اراضــی بــا‬ ‫اســتفاده خــود کــه زمیــن هــای انهــا شناســایی شــدند انتقــال دهنــد‬ ‫تــا بالفاصلــه اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود از اوائــل مهرمــاه امســال عملیــات‬ ‫اجرایــی طــرح نهضــت ملــی مســکن روســتایی در گلســتان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بهتریــن روش در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه‬ ‫کمتریــن بــار مالــی بــرای دولــت و متقاضــی دارد احــداث مســکن در‬ ‫بافــت فرســوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمامــی طــرح هــای مســکن روســتایی ماننــد طــرح‬ ‫مســکن حمایتــی محرومیــن‪ ،‬طــرح مســکن خودمالکــی‪ ،‬انبــوه ســازی‪،‬‬ ‫طــرح احــداث مســکن بــرای جوانــان تامیــن زمیــن شــده و بــه تناســب‬ ‫عملیــات امــاده ســازی ان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬در احــداث مســکن بــرای دهــک هــای پاییــن بــا هــدف‬ ‫حمایــت از روســتائیان بــه عنــوان تولیــد کننــده زیربنایــی کشــور و مولــد‬ ‫خوشــبختانه دولــت در راســتای تامیــن مســکن روســتایی یارانــه هــای‬ ‫خوبــی در نظــر گرفتــه اســت‪.‬یکی از حمایــت های خــوب دولت پرداخت‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــوده کــه ‪ ۱۳‬درصــد ان توســط دولــت و پنــج‬ ‫درصــد توســط متقاضــی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن تســهیالت بــا کارمــزد پنــج درصــد و بازپرداخــت ‪۲۰‬‬ ‫ســاله بــوده و بــرای اقشــار کــم درامــد ضمــن پرداخــت ایــن تســهیالت‬ ‫کمــک هــای بالعــوض ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬میلیــون تومانــی و مصالــح رایگان مانند‬ ‫ســیمان و میلگــرد تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪:‬درثبت نام متقاضیان مسکن روستایی و پرداخت‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد و تمامــی‬ ‫زیرســاخت هــای الزم بــرای تامیــن و احــداث مســکن وجــود دارد‪.‬‬ ‫اکثــر کاربــران‪ ،‬اپدیــت کــردن ایفــون و یــا ایپــد خــود را‬ ‫فراینــدی طاقت فرســا می داننــد‪ .‬حــال اگــر مشــکالتی نیــز‬ ‫در ایــن زمینــه بــه وجــود اینــد‪ ،‬انــگاه اوضــاع بدتــر نیــز‬ ‫می شــود‪ .‬شــاید در هنــگام بازگردانــی و یــا اپدیــت کــردن‬ ‫ایفــون‪ ،‬ایپــد و یــا ایپــاد خــود‪ ،‬بــا ارور ‪ 4013‬مواجــه شــوید‪.‬‬ ‫شــاید ایــن خطــا در ابتــدا ترســناک بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫طبیعتــا راه کاری نیــز جهــت رفــع ان وجــود دارد‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن مطلــب بــه راه کار رفــع ارور ‪ 4013‬ایفــون می پردازیــم‪.‬‬ ‫ارور ‪ 4013‬معمــوال شــکلی این گونــه دارد‪The(“ :‬‬ ‫‪iPhone [device name] could not be restored.‬‬ ‫‪ .”4013( An unknown error occurred‬البتــه بــه جــای‬ ‫عبــارت “[‪ ،”]device name‬نــام دســتگاه شــما نوشــته‬ ‫می شــود‪ .‬در نــگاه اول شــاید بگوییــد کــه ایــن خطــا فقــط‬ ‫در مــورد گوشــی های ایفــون رخ می دهــد‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫بگوییــم کــه ایــن ارور می توانــد در مــورد هــر دســتگاه‬ ‫دیگــری کــه از سیســتم عامل ‪ iOS‬اســتفاده کند(هماننــد‬ ‫ایپــد و ایپــاد) نیــز بــه وجــود ایــد‪ .‬اساســا‪ ،‬ارور ‪ 4013‬ایفون‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه مشــغول اپدیــت و یــا بازگردانــی‬ ‫دســتگاه خــود باشــید‪ .‬شــاید در طــول ایــن فراینــد‪ ،‬به طــور‬ ‫ناخواســته دســتگاه خــود را جــدا کــرده و یــا اینکــه یــک بــاگ‬ ‫نرم افــزاری از اجــرای درســت ایــن فراینــد‪ ،‬جلوگیــری بــه‬ ‫عمــل اورد‪.‬‬ ‫فــارغ از دلیــل بــه وجــود امــدن ایــن خطــا‪ ،‬رفــع ارور ‪4013‬‬ ‫ایفــون و ســایر دســتگاه های اپــل‪ ،‬فراینــدی سرراســت‬ ‫دارد‪ .‬البتــه راه کارهــای ارائــه شــده در زیــر‪ ،‬عــاوه بــر ارور‬ ‫بــاال‪ ،‬ارور ‪ 9‬ایفــون‪ ،‬ارور ‪ 4005‬ایفــون و ارور ‪ 4014‬ایفــون‬ ‫را نیــز رفــع می کننــد‪ .‬در هــر صــورت در هنــگام مواجــه بــا‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 4‬خطــا‪ ،‬بایــد گام هــای زیــر را طــی کنیــد‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬مطمئــن شــوید کــه جدیدتریــن نســخه ‪iTunes‬‬ ‫را بــر روی مــک و یــا وینــدوز خــود نصــب کرده ایــد‪ .‬اپدیــت‬ ‫کــردن ‪ ،iTunes‬فراینــدی اســان دارد‪ .‬در مــک بــا رفتــن‬ ‫بــه “‪ ”App Store > Updates‬و در وینــدوز نیــز بــا رفتــن‬ ‫بــه ‪ Microsoft Store‬و پیــدا کــردن اپلیکیشــن ‪،iTunes‬‬ ‫می توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬همچنیــن بــا مراجعــه‬ ‫بــه وب ســایت شــرکت اپــل نیــز می توانیــد جدیدتریــن‬ ‫نســخه را دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬بــه طــرز مشــابهی بایــد مطمئــن شــوید کــه‬ ‫سیســتم عامل ‪ MacOS‬و یــا وینــدوز شــما نیــز کامــا ایدیــت‬ ‫اســت‪ .‬جهــت اپدیــت کــردن سیســتم عامل ‪MacOS‬‬ ‫می توانیــد بــه ‪ App Store‬رفتــه و یــا اینکــه بــر روی لوگــوی‬ ‫اپــل و ســپس “‪ ”Software Update‬کلیــک کنیــد‪ .‬جهــت‬ ‫به روزرســانی وینــدوز ‪ 10‬نیــز بایــد بــه “& ‪Settings > Update‬‬ ‫‪ ”Security > Windows Update‬برویــد‪.‬‬ ‫گام ســوم‪ :‬ایفــون و یــا دســتگاه ‪ iOS‬خــود را فــورس‬ ‫ریســتارت کنیــد‪.‬‬ ‫در ایفــون ‪ 8‬و جدیدتــر می توانیــد بــا فشــار دادن و رهــا‬ ‫کــردن ســریع کلیــد افزایــش حجــم صــدا‪ ،‬فشــار دادن و‬ ‫رهــا کــردن ســریع کلیــد کاهــش حجــم صــدا و ســپس نگــه‬ ‫داشــتن کلیــد پــاور تــا هنــگام ظاهــر شــدن لوگــوی اپــل‪،‬‬ ‫دســتگاه خــود را فــورس ریســتارت کنیــد‪.‬‬ ‫در ایپدهایــی کــه بــه ‪ Face ID‬مجهــز هســتند‪ ،‬بایــد کلیــد‬ ‫افزایــش حجــم صــدا را ســریعا فشــار دادن و رهــا کنیــد‪،‬‬ ‫کلیــد کاهــش حجــم صــدا را ســریعا فشــار داده و رهــا‬ ‫کنیــد و ســپس کلیــد پــاور را نگــه داریــد‪.‬‬ ‫در ایفــون ‪ ،7‬ایفــون ‪ 7‬پــاس و ایپــاد تــاچ (نســل‬ ‫هفتــم)‪ ،‬بایــد به صــورت همزمــان کلیــد پــاور و کلیــد‬ ‫کاهــش حجــم صــدا را نگــه داریــد‪.‬‬ ‫در ایپدهایــی کــه بــه کلیــد ‪ Home‬مجهــز بــوده‪ ،‬در ایفــون ‪6S‬‬ ‫و قدیمی تــر و در ایپــاد تــاچ (نســل ششــم) و یــا قدیمی تــر نیــز‬ ‫بایــد کلیدهــای پــاور و ‪ Home‬را به صــورت همزمــان نگــه داریــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 28‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫زنگ هشدار برای شهرداری ها‪:‬‬ ‫فاقد استاندارد بودن‬ ‫وسایل بازی گرگان‪ ،‬گنبد‬ ‫و علی اباد‬ ‫رییس پلیس راهور گلستان‬ ‫موتورسواران فاقدگواهینامه‬ ‫مهمترین معضل ترافیک هستند‬ ‫رییــس پلیــس راهــور گلســتان از جملــه چالشــهای ایجــاد ترافیــک محورهــای ارتباطــی ایــن اســتان‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬متاســفانه هیــچ یــک از وســایل‬ ‫بــازی بررســی شــده در نتایــج بدســت امــده از‬ ‫بازرســی اســتاندارد پــارک هــا و زمیــن هــای بــازی‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و علــی ابــاد‬ ‫نشــان داد اســتاندارد نبــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهدیــس مســیبی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اســتفاده از وســایل تفریحــی‬ ‫نصــب شــده در پــارک هــا و زمیــن هــای بــازی در‬ ‫فصــول بهــار و تابســتان بــا افزایــش تقاضــای‬ ‫کــودکان افزایــش مــی یابــد و ایــن وضعیــت‪،‬‬ ‫اطمینــان از ایمنــی و اســتاندارد تجهیــزات بــازی را‬ ‫ضــرورت مــی بخشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا بودجــه و اعتبــار داخلــی‬ ‫بــرای جلوگیــری از هــر گونــه مخاطــرات‪ ،‬کاهــش‬ ‫دغدغــه والدیــن‪ ،‬افزایــش ضریــب ایمنــی‬ ‫وســیله هــای بــازی‪ ،‬موجــب بازرســی اســتاندارد‬ ‫گلســتان از تجهیــزات تحــت تملــک شــهرداری ها‬ ‫در فروردیــن ‪ 1401‬شــد‪.‬‬ ‫مســیبی گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ 60‬تجهیــز بــازی‬ ‫مســتقر در ‪ 15‬زمیــن بــازی واقــع در ســه شــهر‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــد کاووس و علــی ابــاد کتــول‬ ‫بازرســان اســتاندارد در طــرح بازرســی ویــژه کــه‬ ‫بــه نــام «طــرح عیدانــه» در فروردیــن ‪ 1401‬اجــرا‬ ‫شــد‪ ،‬بازرســی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬متاســفانه از ‪ 60‬تجهیــز‬ ‫بازرســی شــده‪ ،‬هیــچ کــدام بــا ضوابــط اســتاندارد‬ ‫مطابقــت نداشــت کــه ایــن وضعیــت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫اقدامــات جــدی شــهرداران را بــرای پیشــگیری‬ ‫از بــروز حــوادث و حفــظ ایمنــی خانــواده هــا و‬ ‫فرزنــدان انهــا ایجــاب مــی کنــد گفــت‪ :‬نتیجــه‬ ‫بازرســی هــای اســتاندارد بــه شــهرداران اطــاع‬ ‫داده و تاکیــد شــد در اســرع وقــت‪ ،‬نواقــص ذکــر‬ ‫شــده برطــرف و نتیجــه بــرای بازرســی مجــدد و‬ ‫صــدور تاییدیــه اســتاندارد اعــام شــود‪.‬‬ ‫مســیبی عمــده نواقــص مشــاهده شــده را شــامل‬ ‫لبــه هــای تیــز و وجــود خوردگــی ســتون ها‪ ،‬فاصلــه‬ ‫بــاز حلقه هــای زنجیــر تاب هــای غیــر متصــل‪،‬‬ ‫خوردگــی و پــاره شــدگی کفپــوش هــا‪ ،‬برامدگــی‬ ‫لبــه پلکانهــا بــه ســمت داخــل‪ ،‬فاقــد حفــاظ بــودن‬ ‫شــروع سرســره ها‪ ،‬پوســیدگی ســازه اکثر تاب ها‪،‬‬ ‫فاقــد درپــوش بــودن لولــه ســتون هــای تــاب‪،‬‬ ‫وجــود شــکاف بیــن ســکو و سرســره و احتمــال گیــر‬ ‫کــردن انگشــت در ان‪ ،‬همــراه بــودن االکلنــگ بــا‬ ‫ضربــه ناگهانــی در انتهــای حرکــت و ‪ ...‬دانســت‪.‬‬ ‫وی در پایان از شهروندان خواست‪ :‬برای ایمنی و‬ ‫حفظ ســامت فرزندان شــان در صورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد غیــر اســتاندارد در زمین هــای بــازی‬ ‫و پــارک هــا‪ ،‬موضــوع را از طریــق ســامانه ‪ 1517‬یــا‬ ‫شــماره پیامــک ‪ 30001517‬بــه اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان اطــاع دهند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫قیمت انواع لوازم خانگی‬ ‫امن ترین مرز در بین سایر استانهای‬ ‫مرزی کشور راگلستان دارد‬ ‫امسال سد گلمندره‬ ‫ابگیری می شود‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از افزایــش ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬درصــدی قیمــت انــواع لــوازم خانگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫«امیــد قالیباف»افــزود‪ :‬یخچــال و فریــزر‪ ،‬ماشــین لباسشــویی‬ ‫و ماشــین ظرفشــویی مشــمول ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش شــده و‬ ‫تلویزیــون ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن افزایــش قیمــت هــا از ابتــدای تیرمــاه‬ ‫اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت صمــت خواســتار ان شــد تــا در عیــن حــال‬ ‫مــردم بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪ ۱۲۴‬بــه عنــوان ســامانه مرجــع‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬بــه رویــت و کنتــرل قیمت هــا‬ ‫بپردازنــد تــا از مقادیــر پیش گفتــه بیشــتر نباشــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف ادامـه داد‪ :‬در غیــر ایــن صــورت مــردم مــی تواننــد از‬ ‫طریــق همیــن ســامانه بــه پیگیــری و شــکایت بپردازنــد کــه در‬ ‫همــان ســامانه ‪ ۱۲۴‬رســیدگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش قیمت هــا هنــوز بــه صــورت‬ ‫مکتــوب از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار اعــام نشــده اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫مطابــق اعــام انجمن هــای صنفــی اســت و ســازمان حمایــت‬ ‫نیــز قیمت هــا را تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه تعامــل و همراهــی خــوب مرزنشــینان بــا نیروهــای‬ ‫مرزبانــی‪ ،‬گلســتان امــن تریــن مرزهــا را در بیــن اســتان های‬ ‫مــرزی کشــور دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی بارانــی اظهارداشــت‪ :‬در ســایه همراهــی و‬ ‫تعامــل دوســویه نیروهــای مرزبانــی و مرزنشــینان‪ ،‬گلســتان امــن‬ ‫تریــن مرزهــا را در بیــن اســتان های مــرزی کشــور دارد و مردمــان‬ ‫قــوم ترکمــن و عشــایر بومــی و کوچنــده ایــن اســتان از بهتریــن‬ ‫مرزنشــینان کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش رســانه ها در اطــاع رســانی‬ ‫بــه جامعــه و افــکار عمومــی افــزود‪ :‬تعامــل و ارتبــاط دوســویه بــا‬ ‫رســانه ها از رویکردهــای معاونــت اجتماعــی مرزبانــی اســت کــه‬ ‫تــاش داریــم انــرا ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ بارانــی اضافــه کــرد‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت برخــی اخبــار‬ ‫مناطــق مــرزی‪ ،‬انتظــار از رســانه ها و جامعــه خبرنــگاران گلســتان‬ ‫توجــه بــه صحــت و درســتی اخبــار و دریافــت ان از منابــع رســمی‬ ‫مرزبانــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رســانه های می تواننــد در امــوزش قوانیــن مــرزی و‬ ‫رعایــت بیشــتر ان توســط مرزنشــنینان و افــرادی کــه بــه هــر دلیل در‬ ‫مناطــق مــرزی گلســتان حضــور می یابنــد‪ ،‬بــه مرزبانــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬ابگیــری ســد گلمنــدره در شهرســتان گرمــه در ســال جــاری‬ ‫اغــاز مــی شــود کــه نقــش اساســی در توســعه کشــاورزی ایــن‬ ‫خطــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار و به نقل از روابط عمومی شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی مهنــدس ســید عقیــل مرتضــوی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع خاکــی بــا هســته رســی اســت و جــزو مصوبــات ســفر‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان مــی باشــد و عملیــات اجرایــی بدنــه‬ ‫ســد در ســال ‪ ۱۳۹۵‬اغــاز گردیــده کــه بــه علــت عــدم تامیــن کل‬ ‫اعتبــارات مــورد نیــاز طــی ســنوات قبــل‪ ،‬پیشــرفت فیزیکی حــدود ‪۷۵‬‬ ‫درصــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از پیگیــری متعــدد و تزریــق اعتبــارات در‬ ‫اســفند مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬از دو محــل اعتبــارات دفتــر رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب و اعتبــارات فصــل اب وزارت نیــرو‪ ،‬مقــرر اســت در ســال‬ ‫جــاری ابگیــری ســد اغــاز گــردد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مخــزن‬ ‫ایــن ســد گنجایــش ذخیــره ســازی ‪ ۲۸‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب اب را دارد و بــرای ســاخت ایــن ســد تاکنــون ‪ ۳۰۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد خبر داد‪:‬‬ ‫در بهار ‪ ۱۰۰ ، ۱۴۰۱‬هزار درخواست‬ ‫مجوز کسب وکار صادر شد‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کس ـب وکار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گفــت‪ ۱۰۰ :‬هــزار درخواســت صــدور مجــوز از ابتــدای ســالجاری تــا کنــون از طریــق درگاه ملــی‬ ‫صــدور مجوزهــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫«امیرســیاح» درخصــوص اخریــن وضعیــت ســامانه صــدور مجــوز کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫کشــور دو هــزار و ‪ ۱۵۰‬مجــوز کسـب وکار شناســایی و یــک هــزار و ‪ ۴۹۰‬کسـب وکار در ســامانه ملــی‬ ‫صــدور مجوزهــا بارگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود اینکــه فقــط یــک ســوم کســب وکارهای مــورد شناســایی قــرار گرفتــه‪،‬‬ ‫امــا متاســفانه تــا بدیــن لحظــه در ســامانه صــدور مجــوز کســب وکار بارگــذاری نشــده اســت و‬ ‫بــرای اینکــه مجوزهــا بــه درگاه ملــی کســب وکارها متصــل شــود‪ .‬از اوایــل خردادمــاه هیــات‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬پروژه عمرانی‬ ‫ناتمام در خراسان شمالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مقررات زدایــی در دو نوبــت کاری کمیتــه تشــکیل داده اســت‬ ‫مقاومت برخی دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب وکار وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫دســتگاه ها بــا مقاومــت خــود همچــون ســازمان نظــام روان شناســی و کانــون وکال در اتصــال بــه‬ ‫ســامانه و نســبت بــه اجــرای قانــون صــدور مجــوز کسـب وکار مخالفــت می کننــد و از دســتگاه های‬ ‫نظارتــی خواســته شــده کــه انهــا را مجــاب بــه پیــروی از قانــون کننــد‪.‬‬ ‫ســیاح در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬وزارت اقتصــاد در تــاش اســت تــا مجــوز کسـب وکارها را اعالنــی کنــد‬ ‫و مقــررات زائــد در فعالیت هــای اقتصــادی را حــذف کنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اعطــای مجــوز بــه کس ـب وکارهایی کــه بــه تهیــه مــواد غذایــی می پردازنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫جهــت ســامت مــردم ســازمان غــذا و دارو مالحظاتــی را دارد و بــه ایــن کسـب وکارها مانــع اعطــای‬ ‫مجــوز می شــوند و درصــدد هســتیم تــا بــا ســازوکاری مناســب ایــن مســائل را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کسـب وکار وزارت اقتصــاد تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫دریافــت مجــوز کس ـب وکار همــه دســتگاه ها هــم اکنــون می تواننــد بــه ســامانه صــدور مجوزهــای‬ ‫کسـب وکار مراجعــه کننــد البتــه بــه جــز مشــاغل خانگــی کــه مربــوط بــه مــواد غذایــی اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای ســال تــا کنــون بنــا بــه گفتــه ســیاح‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار درخواســت صــدور مجــوز بــه درگاه‬ ‫ملــی کسـب وکارها صــادر شــده و نســبت صــدور بــه درخواســت ‪ ۲۴‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬فهرســت دســتگاه هایی کــه مجــوز صــادر می کننــد را از ایــن پــس‬ ‫هــر هفتــه مرکــز ملــی مجوزهــا و وزارت اقتصــاد را منتشــر می کنــد‪ ،‬پیــش از ایــن میــزان اتصــال‬ ‫دســتگاه ها را منتشــر می کــرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫را تــردد بیشــمار موتورســواران بــی گواهینامــه گردشــگرپذیر برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهاجــر بســطامی در جمــع اصحــاب رســانه اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اشــتیاق بــرای اســتفاده از موتورســیکلت را فاصلــه نزدیــک شــهرها‪ ،‬روســتاها و تراکــم جمعیــت و‬ ‫هــوای معتــدل اســتان در اســتان افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬بیشــتر اشــخاص از موتورســیکلت بــرای کار‪ ،‬تفریــح و ســفرهای بیــن‬ ‫شــهری اســتفاده مــی کننــد و ایــن در میــان شــهروندان گلســتانی بــه عنــوان یــک فرهنــگ غلــط‬ ‫بــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بیــن موتورســواران گلســتانی از ابتــدای طــرح اعطــای کاله ایمنــی رایــگان بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫هــزار قطعــه کاله ایمنــی توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای رییــس پلیــس راهــور گلســتان مهمتریــن دلیــل عــدم اســتفاده از کاله ایمنــی و‬ ‫اســتاد عــدم توجــه بــه مــوارد فرهنگــی توســط موتورســواران اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ ۷۵ :‬درصــد تصادفــات عامــل انســانی دارد‬ ‫و اگــر عامــل انســانی را حــذف کنیــم بســیاری از تصادفــات کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر گواهینامــه جدیــد دریافــت کردنــد‪ ،‬کــه متاســفانه‬ ‫ایــن مســاله بــی تاثیــر در تصادفــات نیســت‪.‬‬ ‫بســطامی در ادامــه تاکیــد داشــت‪ :‬بــرای اینکــه شــرایط ترافیــک را بهبــود ببخشــیده و تصادفــات را‬ ‫کاهــش دهیــم تمــام دســتگاه ها بایــد پــای کار بیاینــد و در تصادفــات نقــش پلیــس ‪ ۱۹‬درصــد بــوده‬ ‫و مــا بقــی بــه دســتگاه های دیگــر مرتبــط مــی باشــد‪ ،‬چــرا کــه پلیــس بــه تنهایــی قــادر بــه کنتــرل‬ ‫تصادفــات نیســت و بــا رونــد رشــد خــودرو‪ ،‬شــهر و راننــدگان و ســایر دســتگاه های دیگــر بایــد در‬ ‫کنــار نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور باشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه افزایــش حــدود ‪ ۲۱‬هــزار خــودرو در ســال گذشــته یــاداور شــد‪:‬‬ ‫گلســتانی ها در حــال حاضــر ‪ ۸۰۰‬هــزار خــودرو دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن اســتان یکهــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫پــروژه عمرانــی ناتمــام وجــود دارد کــه بــه صــورت میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی ان ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســن پارســی پــور اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای این پــروژه ها تالش‬ ‫مســووالن بــر ایــن اســت کــه ســرعت داده شــود تــا از مزایــای ان مــردم زودتر بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قریــب الوقــوع بــودن ســفر رییــس جمهــور گفــت‪ :‬تکمیــل پــروژه هــای بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت در اولویــت ایــن ســفر‪ ،‬قــرار دارد کــه امیــد مــی رود در ایــن زمینــه پیشــنهادهای‬ ‫ارائــه شــده مصــوب شــود تــا هــر چــه بیشــتر از بــرکات خدمــات دولــت مــردم بهــره منــد شــود‪.‬‬ ‫پارســی پــور در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬نشســت هــای متعــددی در ســطح ملــی و در اســتان برای‬ ‫بهــره منــد شــدن از بــرکات ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان‪ ،‬برگــزار شــده و برنامــه ریــزی هایــی‬ ‫انجــام شــد تــا بتوانیــم بــه زمــان بهــره بــرداری از پــروژه هــای مهــم ســرعت دهیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کلنــگ پــروژه هــای بســیاری طــی ســال هــای اخیر به زمیــن زده شــده‪ ،‬اغاز‬ ‫شــده و در حــال حاضــر ناتمــام اســت از ایــن رو پیشــنهاد مــا در نشســت بــا نهاد ریاســت جمهوری‬ ‫بــر ایــن بــود کــه پــروژه هــا بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاال تامیــن اعتبــار شــود و در اولویــت تکمیــل‬ ‫پروژه هــا بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی‪ ۵۰‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمرکــز مــا پروژه هایــی اســت‬ ‫کــه مــی تــوان ان را طــی یکــی دو ســال اتــی تکمیــل کــرد و بــا بهــره بــرداری از ان زیرســاخت هــای‬ ‫اســتان و نیــز اقتصــاد ایــن خطــه از کشــور توســعه یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن منابــع تســهیالتی بــرای کمــک به ســرعت بخشــیدن به زمان‬ ‫بهــره بــرداری از پــروژه هــای بخــش خصوصــی در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان پیشــنهاد داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد دولــت در بودجــه تحقــق رشــد هشــت درصــدی اقتصــاد اســت‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش کردیــم تــا بــرای تکمیــل پــروژه هــای ناتمــام اســتان‪ ،‬در راســتای تحقــق رشــد هفــت‬ ‫درصــدی در اســتان و رشــد هشــت درصــدی در کشــور تامیــن اعتبــار باشــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬رشــد‬ ‫هشــت درصــدی اقتصــاد کشــور هــدف گــذاری شــده اســت کــه ‪ ۴.۵‬واحــد از ایــن رقــم بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و ‪ ۳.۵‬درصــد از واحــد از طریــق افزایــش‬ ‫بهــره وری محقــق مــی شــود و در اســتان مکلــف هســتیم رشــد اقتصــادی هفــت درصــدی را بــا‬ ‫تــاش مســووالن محقــق شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 37‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 39‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫کاهش ‪ ۴۸‬درصدی‬ ‫میزان اب سد چری‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان هــای شــیروان و فــاروج گفــت‪ :‬میــزان اب تحویلــی از ســد چــری‬ ‫فــاروج خراســان شــمالی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬امســال جهــت عبــور از بحــران‬ ‫خشکســالی و حفــظ پایــداری اب ســد ‪ ۴۸ ،‬درصــد کاهــش داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬جهــت مواجــه بــا هرگونــه کمبــود اب‬ ‫و مدیریــت درســت برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه و از قبــل جلســاتی نیــز در ایــن خصــوص برگــزار‬ ‫شــده‪ ،‬تــا بــرای ابیــاری بــاغ هــا ‪ ۳۰۰‬هــزار مترمکعــب اب و ‪ ۷۰۰‬هزارمترمکعــب نیــز بــرای زراعــت تحویــل‬ ‫داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــدود هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار ســطح اراضــی شــبکه ابیــاری ســد چــری اســت کــه از طریــق ایــن ســد‬ ‫همــه ســاله اب کشــتزارهای ان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان تحویلــی اب از ایــن ســد در ســال گذشــته بیشــتر از ســالجاری بــوده‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬در پــی و کاهــش بارندگی هــا و از ســوی خشکســالی پــی در پــی باعــث‬ ‫شــده تــا در تمــام حــوزه هــای تحویلــی اب طــوری مدیریــت و برنامــه رریــزی شــود کــه دچــار کمبــود‬ ‫و بحــران نشــویم‪.‬‬ ‫خســروپناه افــزود‪ :‬اکنــون یــک میلیــون و ‪ ۳۷۵‬هــزار مترمکعــب حجــم اب موجــود ســد چــری‬ ‫فــاروج‪ ،‬اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته یکســان اســت کــه در ایــن‬ ‫ســه مــاه بــرای جلوگیــری از انشــعابات غیرمجــاز اب بــا هماهنگــی دادســتان و نیــروی انتظامــی در‬ ‫قالــب «پلیــس اب» بــا متخلفــان برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان هــای شــیروان و فــاروج گفــت‪ :‬همچنیــن مقــرر شــده تــا بــه‬ ‫صــورت ویــژه حریــم اب شــرب در چــاه هــای غیرمجــاز در دســتور کار قــرار بگیــرد‪ ،‬شــهرداری جهــت‬ ‫کمــک بــه تغذیــه ابخــوان از محــل چــاه هــا اب برداشــت نکنــد و ابیــاری فضــای ســبز از طریــق تانکــر‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬تمــام دســتگاه هــا جهــت تکمیــل و تجهیــز چــاه هــای جدیــد همــکاری و مســاعد الزم‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خســروپناه افــزود‪ :‬بــرای مصــرف بهینــه و رعایــت الگــوی مصــرف فرهنــگ ســازی الزم‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫از طریــق اصحــاب رســانه و فضــای مجــازی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد در ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر فــاروج ســاخته شــده کــه بــه لحــاظ اهمیــت چهارمیــن ســد در بیــن پنج‬ ‫ســد ایــن اســتان اســت و تــوان تنظیــم ســاالنه شــش میلیــون متــر مکعــب اب را دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع ســازه خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه ارتفــاع دیــواره ان ‪ ۴۲‬متــر‪ ،‬طول تــاج ‪۴۰۴‬متر‪،‬‬ ‫عــرض دیــواره در پــی ‪ ۲۲۰‬متــر و عــرض تــاج ‪ ۸‬متــر و ســرریز ســد از نــوع لبــه پهــن جانبی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۱‬بــا هــدف کنتــرل ســیالب و توســعه و بهبــود زمیــن هــای کشــاورزی پاییــن دســت‬ ‫عملیــات اجرایــی ســد چــری اغــاز شــد و در ســال ‪ ۱۳۷۷‬ایــن پــروژه بــه کار خــود پایــان داد تــا شــبکه‬ ‫ابیــاری و زهکشــی ان در شــرایط پرابــی یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای پاییــن دســت ســد را‬ ‫پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۳۲‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬تــن محصــوالت کشــاورزی و ‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۴۷۴‬تــن نیــز محصــوالت باغــی‬ ‫در شهرســتان فــاروج براســاس امارهــای موجــود تولیــد مــی شــود کــه ایــن میــزان هــر ســاله بــه‬ ‫تناســب شــرایط جــوی‪ ،‬بارندگــی هــا دچــار کاهــش یــا افزایــش مــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سرقت موتور یخچال‪ ،‬موتور‬ ‫سارق را خاموش کرد‏‬ ‫‪‎‬فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت موتــور‏یخچــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع‏چنــد مــورد ســرقت موتــور یخچــال در ســطح شــهر‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران تجســس‬ ‫کالنتــری‏‏‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی موفــق شــدند ســارق را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬ایــن فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکه متهــم در بازجویی هــای انجام‬ ‫شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت موتوریخچــال بــه ارزش ‪300‬‏میلیــون‬ ‫ریــال در ایــن شهرســتان اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان بــا تقدیر و تشــکر از همکاری خوب‬ ‫مردم با پلیس‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬موفقیت پلیس در‏پیشــگیری‬ ‫از جرائــم نتیجــه تعامــل و همــکاری مــردم و ســازمان هــا بــا پلیس‬ ‫اســت ضمــن ایــن کــه شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه‏صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه تماس های پلیســی شــهروندانش اســت‏‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫افرادی که فربه شده‬ ‫بودند می گفتندکه‬ ‫امکان حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬وجود ندارد‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در اشــاره بــه اینکــه حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی حرکتــی در مســیر منفعــت رســاندن بــه عامــه مــردم‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا مراجعــه بــه مســووالن عــده ای کــه بــا تخصیــص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی فربــه شــده بودنــد تاکیــد داشــتند کــه حــذف‬ ‫ایــن ارز امــکان نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید احســان خانــدوزی در‬ ‫گفتمــان عدالــت و جمهوریــت در همایــش حکمرانــی مردمــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــدف دولــت بازگشــت ثبــات بــه اقتصــادی در‬ ‫اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم و ‪ ۶‬مــاه نخســت‪ ،‬بــود کــه در دســتور‬ ‫کار تــا پایــان اســفندماه ســال گذشــته بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در دســتور کار سیاســت حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی در ســال جدیــد قــرار گرفــت و ایــن سیاســت اقدامــی در‬ ‫مســیر رســاندن منفعــت بــه عامــه مــردم بــود‪.‬‬ ‫کشف ‪ 500‬قلم کاالی قاچاق‬ ‫در جاجرم‏‬ ‫سرقت اطالعات حساب کاربری‬ ‫شهروندان با طراحی ربات‬ ‫ایرانسل من‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از کشــف ‪ 500‬قلــم انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق بــه ارزش‏‏‪ 500‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ«رضا قنــدی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‏برخــورد بــا‬ ‫نگهــداری و فــروش کاالی قاچــاق در ســطح شهرســتان‪ ،‬کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهی از وجود‏تعــداد زیادی کاالی قاچاق‬ ‫شــامل قهوه‪ ،‬لوازم ارایشــی و بهداشــتی و ‪ ...‬در ســطح شهرســتان‬ ‫مطلــع و بالفاصلــه‏موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫مامــوران موفــق به شناســایی محل نگهــداری اقالم قاچاق‏شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از ایــن مــکان تعــداد ‪ 500‬قلــم انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق بــه ارزش ‪ 500‬میلیــون ریــال را‏کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه ‪ 4‬نفــر متهــم‬ ‫نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫‏معرفــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‏‏‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه بــا طراحــی‬ ‫ربــات ایرانســل مــن بــا عنــوان‏دریافــت ‪ 3‬هــزار تومــان شــارژ رایــگان‬ ‫اطالعــات حســاب کاربــری شــهروندان را ســرقت و در نهایــت از انــان‬ ‫کالهبــرداری مــی‏کــرد‪ ،‬خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«یوســف شــاکری»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪ :‬در پی‏اعالم شــکایت یکی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه شــارژ ســیم کارت وی بــه محــض وارد‬ ‫شــدن رمــز شــارژ بــه شــماره‏تلفــن هــای دیگــری منتقــل می شــود‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی دریافتنــد کــه برداشــت و انتقــال شــارژ‏ســیم کارت‬ ‫شــاکی بــا اســتفاده از نــرم افــزار ایرانســل مــن اتفــاق افتــاده‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫کارشناســان اســتعالمات الزم مربــوط بــه‏شــماره تلفــن هایــی کــه‬ ‫شــارژ بــه انهــا انتقــال مــی شــد را انجــام کــه مشــخص شــد ایــن‬ ‫ســیم کارت هــا صرفــا بــه جهــت‏انتقــال‪ ،‬خریــد و فــروش شــارژ و‬ ‫بســته های اینترنتــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری ادامــه داد‪ :‬کارشناســان در رونــد تحقیقــات موفق‬ ‫شــدند فــردی کــه بــا طراحــی ربــات ایرانســل مــن و‏عنــوان شــارژ‬ ‫رایــگان از مــردم کالهبــرداری مــی کــرد را شناســایی کننــد‏‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد‪ :‬بــا مراجعــه بــه مســووالن‪،‬افرادی کــه‬ ‫بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی فربــه شــده بودنــد تاکیــد داشــتند کــه حــذف‬ ‫ایــن ارز غیــر ممکــن اســت و بــرای اجــرای حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫مقاومــت می کردنــد‪ ،‬امــا ایــن سیاســت اجــرا شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی در اشــاره بــه اقتصــاد مردمــی‪ ،‬گفت‪:‬به شــدت مفهــوم‬ ‫اقتصــاد مردمــی مســتعد مصــادره بــه مطلــوب اســت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه بســته بــه رویکــرد نظــام اقتصــادی مطلــوب مدنظــر‬ ‫سیاســتگذاران‪ ،‬تعریــف می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از انجــا کــه امکان هــا و ازادی هــای ویژه ای برای‬ ‫مــردم در نــگاه اقتصــاد ســرمایه داری‪ ،‬فراهــم شــده اســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫ادعای ســردمداری اقتصاد مردمی داشــته باشــد‪ .‬همچنین‪ ،‬فراهم‬ ‫کــردن شــرایط بــرای طبقــات مختلــف در جهت بهره منــدی از حداقل‬ ‫امکانــات و مالکیــت بــرای هــر فــرد در نــگاه اقتصــاد چپ گرایانــه نیــز‪،‬‬ ‫می تــوان ادعــای اقتصــاد مردمــی را داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود‪ :‬زمانــی می تــوان در‬ ‫اقتصــاد ایــران گفــت کــه حرکــت بــه ســمت اقتصــاد مردمــی‬ ‫صــورت گرفتــه کــه دسترســی بیشــتر بــه ســرمایه ها و مواهــب‬ ‫اقتصــادی توســط طبقــات مختلــف مــردم تحقــق یافتــه باشــد‪ ،‬و‬ ‫مــردم از منافــع تولیــد و درامدهــای کشــور بیشــتر بهره منــد شــوند‬ ‫و نقش افرینــی بیشــتری را بتواننــد در تولیــد و فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬بــه موقعیتــی در اقتصــاد در پایــان دهــه ‪۹۰‬‬ ‫رســیدیم کــه گمــان می شــد گره گشــای بســیاری از مســایل‬ ‫و مناســبات عمومــی و دولتــی باشــد امــا بــه دلیــل ناکارامــدی‬ ‫داخلــی و تنگناهــای خارجــی امــکان نقش افرینــی را نداشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایطی دولــت ســیزدهم روی کار امــد کــه بــه دنبال‬ ‫انتخــاب مدیرانــی خــارج از کلونــی اقتصــاد بــود تــا بــرای اقتصــاد‬ ‫کشــور چــاره ای اندیشــیده شــود و دوبــاره گرفتــار مســیر طــی شــده‬ ‫قبلــی نشــود‪ .‬بــرای مســیر نــو دولــت نیازمنــد کســانی بــود کــه بــه‬ ‫نظامــات و پیراســتگی از منفعت هــای فــردی مســلح باشــد‪.‬‬ ‫رشــدهای اقتصــادی پاییــن و تورم هــای بــاال کنونــی تحــت تاثیــر‬ ‫سیاس ـت های دهــه ‪ ۹۰‬اســت‬ ‫وی دربــاره مــدل اقتصــادی دولــت ســیزدهم گفــت ‪ :‬قصــد داریــم‬ ‫تــا اســیب پذیری و وابســتگی را در دولــت ســیزدهم کاهــش دهیــم‬ ‫تــا بــه واردات و نفــت ســفره مــردم وابســته نباشــد و اقتصــاد متکــی‬ ‫بــر مالیــات باشــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه دهــه از دســت رفتــه اقتصــاد کشــور‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص درســی کــه بایــد گرفتــه‬ ‫شــود ایــن اســت کــه دیگرهزین ـه ای بــه ســفره مــردم تحمیــل نشــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬فرصــت رشــدهای بــاالی اقتصــادی و‬ ‫تورم پایین را در دهه ‪ ۹۰‬از دست دادیم و در حال حاضر تورم های‬ ‫بــاال و رشــدهای اقتصــادی پاییــن تحــت تاثیر سیاسـت های دهه ‪۹۰‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬اقتصــاد تجربه هــای دهــه ‪ ۹۰‬اولویــت دولــت‬ ‫وقــت اســت کــه دیگــر تکــرار نشــود و بــا وابســتگی و اســیب پذیری از‬ ‫حیــث داخلــی و خارجــی اقتصــاد کشــور مواجــه نشــود‪.‬‬ ‫مخالف مالیات بر عابدی سرمایه‪ ،‬دولت قبل بود‬ ‫وی در خصــوص تصویــب طــرح مالیــات بــر عابدیــن ســرمایه در‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه مجلــس الیحــه مربوطــه را تصویــب‬ ‫نکنــد طبــق قانــون اساســی اقدامــی در ایــن خصــوص دولــت‬ ‫نمی توانــد انجــام دهــد کــه قابلیــت اجــرا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬مخالــف مالیــات بــر عابــدی ســرمایه ‪ ،‬دولــت‬ ‫قبــل بــود امــا دولــت وقــت خواهــان ایــن اســت که این موضــوع هرچه‬ ‫ســریع تر مصــوب و در دســتور کار قــرار گیــرد و بــه رییــس کمیســیون‬ ‫مجلــس تاکیــد شــده تــا در صحــن مجلــس بررســی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه عقــب افتادگــی ‪ ۶۰‬ســاله از اجــرای مالیــات‬ ‫بــرای ســرمایه‪ ،‬گفــت‪ :‬بانــک مرکــزی متولــی بحــث نظــارت بــر‬ ‫بانک هــای خصوصــی اســت و در ایــن بانک هــا بــه دلیــل نبــود نظارت‬ ‫بانــک مرکــزی بســیاری از تخلفــات صــورت می گیــرد کــه امیدواریــم‬ ‫وضعیــت بانک هــای خصوصــی بــا تقویــت بعــد نظارتــی بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد ادامــه داد و گفت‪:‬کــم کاری بانک هــای خصوصــی‬ ‫در اجــرای طرح هــا یکــی از مــوارد قابــل توجــه در ســفرهای اســتانی‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع بایــد رفــع شــود‪،‬چرا کــه دسترســی متــوازن‬ ‫بــه تســهیالت بانکــی از جملــه ارکان اقتصــاد مردمــی اســت‪.‬‬ ‫خاندوزی گفت‪:‬نقش افرینی مردم پیش از این‪،‬فقط به دریافت‬ ‫ســود ســهام عدالــت در شــرکت های بورســی منتهــی می شــد‪ ،‬امــا‬ ‫گروه هایــی از مــردم کــه ســهامدار این شــرکت ها هســتند‪،‬با مصوبه‬ ‫شــورای عالی بــورس‪ ،‬بــا رعایــت تخصــص و صالحیت هــای حرفـه ای‬ ‫در شــرکت های ســرمایه پذیر ســهام عدالــت نماینــده باشــند و در‬ ‫حــوزه مدیریــت ایــن شــرکت ها فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬احتمــاال ًبــا ایــن مصوبــه در وزارتخانه هــا‬ ‫و دســتگاه ها مدیرانــی هســتند کــه مخالفــت می کننــد تــا بتواننــد‬ ‫صندلــی مدیریــت خــود را در ایــن شــرکت ها برعهــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫مجری سیاست های تجاری فقط گمرک است‬ ‫ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬در بیــن مــردم و فعــاالن اقتصــادی ایــن نــگاه وجــود دارد کــه‬ ‫یکســری بخشــنامه های جدیــد را هــر روز هفتــه گمــرک تدویــن و‬ ‫ابــاغ می کنــد تــا بــرای ان هــا پیش بینی پذیــری اقتصــاد را ســخت‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا بایــد گفــت کــه گمــرک تنهــا مجــری سیاسـت های تجــاری‬ ‫بــوده و تصمیم گیرنــده اصلــی در تدویــن سیاســت های تجــاری‬ ‫دســتگاه ها و وزارتخانه هــا هســتند کــه بــه گمــرک بــرای اجــرا ایــن‬ ‫سیاســت ها را ابــاغ می کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تئوری ورلیند و یارانه‬ ‫نان و دارو!‬ ‫گل بوســتان بَقیّتــی‬ ‫منــت خــدای را عزوجــل کــه هنــوز از ِ‬ ‫موجــود اســت و در مــا رمقــی بــرای نوشــتن‪ .‬وگرنــه بــا ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت هــا و قاطــی شــدن گرانــی و گــران فروشــی‬ ‫بــا هــم‪ ،‬علــی االصــول نبایــد تــوان و قوتــی در مــا بــرای‬ ‫گیــر دادن بــه دولــت و نهادهــای نظارتــی و ‪ ...‬مــی مانــد!‬ ‫بــاز خــدا را شــکر گرانــی در ایــن دولــت اصــل جنــس اســت و‬ ‫گرانــی فیــک و حبابــی و ‪ ...‬نداریــم‪ .‬مــردم یادتــون هســت در‬ ‫دولــت قبــل هــر کاال یــا محصولــی که گران می شــد بالفاصه‬ ‫اعــام مــی شــد حبــاب اســت‪ .‬مثــا ًوقتــی قیمــت پرایــد بــه‬ ‫‪ 40‬میلیــون رســید اعــام شــد حبــاب اســت و پرایــد بیــش از‬ ‫‪ 35‬میلیــون تومــان در بــازار معاملــه نمی شــود‪ .‬وقتی قیمت‬ ‫بــه ‪ 60‬میلیــون رســید بــاز هــم اعــام شــد قیمــت حبــاب دارد‬ ‫و در بــازار بیــش از ‪ 55‬میلیــون تومــان معاملــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫خالصــه همیــن طــور شــوخی شــوخی بــا همیــن حباب هــا‬ ‫قیمــت تــا ‪ 200‬میلیــون رســید ولــی خــدا را شــکر دیگــر‬ ‫قیمــت حبابــی نیســت و در بــازار هــم همــان ‪ 200‬میلیــون‬ ‫معاملــه می شــود!‬ ‫یــاد مدیــر مدرســه مــان افتــادم کــه بنــده خــدا بــرای کــم‬ ‫کــردن روی عمــو ســیفی( ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) و‬ ‫نشــان دادن تــوان دولــت در مقابلــه بــا مافیــای خــودرو‬ ‫پرشــیای نــوک مــدادی اش را ‪ 170‬تومــان فروخــت و هــر‬ ‫چــه در ســایت ثبــت نــام اســمش در نیامــد و امســال‬ ‫مجبــور شــد پرایــد دور رنــگ باجنــاق ســیف اللــه را ‪170‬‬ ‫میلیــون بخــرد!‬ ‫البتــه علــت گرانــی در دولــت قبــل کــه کامــا ً مشــخص‬ ‫بــود‪ .‬قاچــاق معکــوس‪ ،‬دالر ‪ 4200‬تومانــی کــه باعــث‬ ‫شــده بــود یارانــه ماکارونــی کل دنیــا از جیــب مــا پرداخــت‬ ‫شــود‪ ،‬بــه عــاوه حضــور یــک مشــت دالل و رانتخــوار‬ ‫پدرســوخته و از خــدا بــی خبــر کــه مســبب گرانــی هــای‬ ‫بــی حــد و عــدد بودنــد‪ .‬امــا بعــد از حــذف ارز ‪ 4200‬تومانــی‬ ‫و قطــع یــد رانتخــواران مــا مختصــر تحقیقــات میدانــی و‬ ‫چالــه میدانــی در خصــوص خــود «پدیــده گرانــی» انجــام‬ ‫دادیــم کــه متوجــه شــدیم ای دل غافــل اصــا ً چیــزی بــه‬ ‫نــام «گرانــی» وجــود خارجــی نــدارد و پدیــده گرانــی یــک‬ ‫توهــم خــود ســاخته اســت!‬ ‫مســتندات مــا نیــز بــر اســاس تئــوری جنــاب «ورلینــد»‬ ‫دانشــمند هلنــدی در بــاب جاذبــه اســت‪ .‬ورلینــد در تئــوری‬ ‫اش در بــاب جاذبــه چنیــن گفتــه اســت‪« :‬جاذبــه وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬تمــام ان یــک توهــم اســت‪ .‬در حقیقــت جاذبــه‬ ‫چیــزی نیســت جــز شــکلی از بــی نظمــی؛ یــک عارضــه‬ ‫جانبــی از یــک تمایــل طبیعــی بــه ســمت اشــفتگی!»‬ ‫بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه بر اســاس این نظریــه‪ ،‬گرانی نیز‬ ‫ســاخته ذهــن بشــر اســت و نوعــی بــی نظمــی و یــک عارضــه‬ ‫جانبــی از یــک تمایــل بــه ســمت اشــفتگی در بــازار اســت! که‬ ‫متاســفانه در ایــن اشــفته بــازار عــده ای کیفــور مــی شــوند‬ ‫و یــک شــبه بارشــان را چنــان محکــم مــی بندنــد کــه تــوپ‬ ‫لیاخــوف روســی هــم تــکان شــان نمــی دهــد و عــده ای هــم‬ ‫متاســفانه نقــره داغ مــی شــوند و بــرای خالــی نبــودن عریضه‬ ‫تــا کمــر در ســطل اشــغال هــا دو ال می شــوند!‬ ‫شــکری کــه جنــاب اقــای‬ ‫البتــه پیــش خودمــان بمانــد ایــن ِ‬ ‫ورلینــد خــورده هنــوز اثبات نشــده‪ ،‬ولی هُمــای گرانی این بار‬ ‫بــدون حبــاب و خیلــی جــدی و نــا فــرم روی شــانه شــهروندان‬ ‫نشســته اســت و بــا کیــش کیــش‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬وعــده و عیــد‪،‬‬ ‫جلســه‪ ،‬همایــش و جلســات توجیهــی بــرای خبرنــگاران و ‪...‬‬ ‫هــم از جایــش جــم نمــی خــورد‪ .‬علــی ای حــال مــا امیدواریــم‬ ‫اگــر دولــت‪ ،‬تــوان پرانــدن همــای گرانــی را از روی شــانه هــای‬ ‫خلــق اللــه نــدارد‪ ،‬الاقــل پــرو بالــش را زخمــی کنــد و فعــا ً‬ ‫یارانــه نــان و دارو را قطــع نکنــد!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬نرگس حق مرادی‬ ‫بهترین شتاب دهنده های‬ ‫کسب و کار در ایران‬ ‫را بشناسید‬ ‫کارافرینــان دنیــا بــرای شــروع و رشــد کسب وکارشــان‬ ‫نیــاز بــه حمایت هــای مالــی و اموزشــی دارنــد‪ .‬در ایــران‪،‬‬ ‫شــتاب دهنــده هــای کســب و کار مختلفــی وجــود دارنــد‬ ‫که انتخاب بهترین انها برای شــروع کســب و کار جدیدی‬ ‫ســخت و زمان بــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مالصدرا‬ ‫از باســابقه ترین شــتاب دهنــده هــای کســب و کار در‬ ‫ایــران هولدینــگ مالصــدرا بــا ‪ ۳۸‬ســال ســابقه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از خدمــات ان شــتاب دهی کســب وکارهای‬ ‫ایرانــی اســت‪ .‬کارشناســان خبــره و حرفــه ای ایــن‬ ‫شــرکت در زمینه هــای مختلــف ماننــد ثبــت شــرکت‪،‬‬ ‫ثبــت برنــد‪ ،‬طــرح صنعتــی‪ ،‬رتبه بنــدی‪ ،‬ایــزو و‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬اخــذ جــواز‪ ،‬کــد اقتصــادی و کسـب و کار بــه‬ ‫کارافرینــان کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫مالصــدرا خدمــات بین المللــی ماننــد ثبــت شــرکت‪،‬‬ ‫عالمــت تجــاری‪ ،‬ثبــت اختــراع‪ ،‬ثبــت تغییــرات شــرکت‬ ‫(مثــل تغییــر ادرس‪ ،‬موضــوع فعالیــت‪ ،‬تغییــر نــام‪،‬‬ ‫افزایــش یــا کاهــش ســرمایه‪ ،‬جابه جایــی ســمت های‬ ‫هیئت مدیریــه و غیــره)‪ ،‬پلمــپ دفاتــر و ســرمایه گذاری‬ ‫بین المللــی نیــز دارد‪ .‬هــدف ایــن مجموعــه کمــک بــه‬ ‫پیشــرفت مشــاغل و ســوداوری بیشــتر انهاســت‪.‬‬ ‫خدمــات بین المللــی هولدینــگ مالصــدرا عبارت انــد‬ ‫از‪:‬ثبــت شــرکت و برنــد در کانــادا؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در ترکیه؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در المان؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در اسپانیا؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در روسیه؛‬ ‫ارائه خدمات ثبت شرکت و برند در سوئیس؛‬ ‫ارائه خدمات ثبت شرکت و برند در ارمنستان؛‬ ‫ارائه خدمات ثبت شرکت و برند در گرجستان‬ ‫‪ .۴‬فردوسی‬ ‫فردوســی یکــی دیگــر از شــتاب دهنــده هــای کســب و‬ ‫کار در ایــران اســت کــه از بهــار ‪ ۱۳۹۶‬شــروع بــه کار کــرده‬ ‫اســت‪ .‬فردوســی خدمــات زیــاد و متنوعــی در زمینــه پذیــرش‬ ‫اســتارتاپ‪ ،‬توانمندســازی شــرکت های دانش بنیــان و جــذب‬ ‫ســرمایه گذار برای اســتارتاپ ها دارد‪ .‬در میان شــتاب دهنده‬ ‫هــای کســب و کار ایرانــی‪ ،‬هــدف اصلی این مجموعه تمرکز‬ ‫بــر فناوری هــای نــرم ماننــد محتــوا و رســانه های نــو‪ ،‬بــازی و‬ ‫ســرگرمی‪ ،‬خدمــات شــهری و گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫مســیر ارائــه خدمــات در شــتاب دهنده فردوســی‬ ‫عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫پذیرش‪ :‬ثبت اطالعات تیم برای ارزیابی؛‬ ‫کشــف‪ :‬دوره ‪ ۲‬ماهــه بــرای ارتقــای درک شــما از‬ ‫بو کار خــود؛‬ ‫کســ ‬ ‫شــتاب‪ :‬معرفــی خــود بــه مشــتری و ســنجش عملکــرد‬ ‫در جهــت به دســت اوردن اطالعــات موردنیــاز بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری؛‬ ‫روز براینــد‪ :‬ارائــه کسـب و کار بــه ســرمایه گذاران بــرای‬ ‫توســعه و رشــد ســریع تر‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هاب (هوشمند اول بهشتی)‬ ‫شــتاب دهنده هــاب فعالیــت خــود را بــا مشــارکت‬ ‫دانشــگاه شــهید بهشــتی و شــرکت همــراه اول از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬اغــاز کــرده اســت‪ .‬ایــن شــرکت قصــد دارد بــا‬ ‫اســتفاده از تجربیــات و قابلیت هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــن دو مرکــز‪ ،‬کســب وکار دیجیتــال را توســعه دهــد‪.‬‬ ‫هــاب در حوزه هــای حمل ونقــل و گردشــگری‪ ،‬خدمــات‬ ‫مالــی و بیمــه‪ ،‬ارتبــاط و رســانه‪ ،‬تجــارت الکترونیــک‪،‬‬ ‫فناوری هــای نواورانــه‪ ،‬ســامت‪ ،‬امــوزش‪ ،‬هــوش‬ ‫مصنوعــی و تولیــد بازی هــای موبایلــی فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫اهــداف ایــن مرکــز جــذب‪ ،‬شناســایی و پــرورش نخبه هــای‬ ‫حــوزه دیجیتــال‪ ،‬طراحــی مــدل کســب و کار ایده هــا و‬ ‫محصــوالت توسعه داده شــده‪ ،‬جهت دهــی بــه کس ـب وکار‬ ‫و اتصــال انهــا بــه بــازار کار و ســوداوری اســت‪ .‬اولویــت‬ ‫شــتاب دهنده هــاب بــرای کارافرینــان حــوزه ‪ ict‬و مبتنــی بر‬ ‫فنــاوری جدیــد اســت‪ .‬ایــن مجموعــه بــا تامین منابــع مالی‪،‬‬ ‫ایجــاد بــازار جدیــد‪ ،‬افزایــش شــبکه های ارتباطــی و غیــره‬ ‫باعــث جــذب ســرمایه و موفقیــت اســتارتاپ ها می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ادالن‬ ‫شــتاب دهنده ادالن در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در جهــت‬ ‫بسترســازی بــرای ایده هــای برتــر‪ ،‬توســعه کسـب وکار‪،‬‬ ‫رشــد و تجاری ســازی انهــا شــروع بــه کار کــرد‪ .‬خدمــات‬ ‫ایــن مرکــز شــامل امــوزش و مشــاوره تخصصــی‪،‬‬ ‫منتورینــگ‪ ،‬فضــای کار اشــتراکی‪ ،‬ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شبکه ســازی‪ ،‬مرکــز نــواوری و شــتاب دهنده اســت‪.‬‬ ‫مســیر ارائــه خدمــات در شــتاب دهنده ادالن‬ ‫عبارت انــد از‪:‬ارائــه درخواســت؛ارزیابی اولیــه؛‬ ‫ارائه اولیه ؛ورود تیم های برگزیده به ادالن؛‬ ‫توسعه محصول یا خدمت؛جذب سرمایه‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫ایا شروع کسب وکار پایان دوستی مان خواهد بود؟‬ ‫سرویس اموزش موفقیت ‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫راه انــدازی کســب وکار بــا دوســتان ممکــن اســت تجربــه‬ ‫فوق العــاده ای باشــد‪ .‬دوســتان سال هاســت یکدیگــر را‬ ‫می شناســند‪ ،‬بــا اخالق هــای خــاص یکدیگــر اشــنا هســتند‪،‬‬ ‫می تواننــد صادقانــه و بدون رودربایســتی بازخوردهای ســازنده در‬ ‫اختیــار یکدیگــر بگذارنــد‪ ،‬و… ‪ .‬منتهــا ایــن ســکه روی دیگــری هــم‬ ‫دارد‪ .‬بــه همــان انــدازه کــه احتمــال موفقیــت چنیــن کسـب وکاری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شکسـت خوردن و به نتیجه نرســیدن ان هم محتمل‬ ‫اســت و شــاید روابــط کاری و دوســتانه را بــا چالش هــای جــدی‬ ‫روبـه رو کنــد‪ .‬می خواهیــد بدانیــد علــت ایــن مســئله چیســت؟ در‬ ‫ادامــه‪ ،‬بــه ایــن ســوال پاســخ خواهیــم داد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــا شــرح‬ ‫جزئیــات بیشــتر‪ ،‬خواهیــم گفــت کــه در چــه شــرایطی راه انــدازی‬ ‫کســب وکار بــا دوســتان کار عاقالنــه و درســتی اســت و در چــه‬ ‫شــرایطی خیــر‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫مزایای راه اندازی کسب وکار با دوستان‬ ‫بیاییــد بررســی مان را بــا درنظرگرفتــن نیمــه پــر لیــوان اغــاز‬ ‫کنیــم‪ .‬راه انــدازی کس ـب وکار بــا دوســتان چــه مزایایــی دارد و‬ ‫چطــور می توانــد بــه رشــد و پیشــرفت کســب وکار کمــک کنــد؟‬ ‫شــکی نیســت کــه دوســتی اگــر صادقانــه و خالصانــه باشــد‪،‬‬ ‫پاداش هــای مختلفــی بــرای طرف هــای دوســتی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬امــکان رشــد و پیشــرفت در زندگــی کاری و شــخصی‬ ‫را نیــز بــرای هــر دو بیشــتر خواهــد کــرد‪ .‬ایــن مســئله‪ ،‬هــم بــرای‬ ‫دوســتان قدیمــی صــدق می کنــد و هــم بــرای کســانی کــه تــازه‬ ‫بــا یکدیگــر دوســت شــده اند‪ .‬احتمــال موفقیــت کسـب وکاری کــه‬ ‫بــا چنیــن دوســتانی راه انــدازی شــده باشــد زیــاد اســت‪ .‬راجع بــه‬ ‫دالیلــش در ادامــه صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مطرح شدن بازخوردهای سازنده و صادقانه میان دوستان‬ ‫دوســتان صمیمــی می تواننــد بازخوردهــای صادقانــه و ســازنده ‬ ‫مطــرح کننــد کــه در نهایــت ســبب پیشــرفت کسـب وکار خواهــد‬ ‫شــد؛ چون از عالیق‪ ،‬اهداف و چشـم اندازهای یکدیگر مطلع اند‬ ‫و تــا حــدود زیــادی می داننــد در ذهــن طــرف دیگــر چــه می گــذرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برقراری ارتباط کاری بهتر و عمیق تر میان دوستان‬ ‫دو یــا چنــد دوســتی کــه بــا همــکاری یکدیگــر کس ـب وکاری راه‬ ‫می اندازنــد اهــداف و اولویت بندی هــای مشــترکی دارنــد‪ .‬بــه ‬ ‫ن خاطــر‪ ،‬شــکل گرفتن ارتبــاط موثــر کاری میــان انهــا‪ ،‬در‬ ‫ایــ ‬ ‫مقایســه بــا غریبه هــا‪ ،‬ســاده تر ممکــن می شــود‪ .‬به عــاوه‪ ،‬اگــر‬ ‫اختالف نظــری میانشــان پیــش بیایــد‪ ،‬ســاده تر ان را برطــرف‬ ‫می کننــد و بــه نتیجــه می رســند؛ چــون بــا یکدیگــر اشــنایی قبلــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬اخالق هــای یکدیگــر را به خوبــی می شناســند و می داننــد‬ ‫هــر واکنشــی کــه دیگــری نشــان می دهــد چــه معنایــی دارد‪.‬‬ ‫در ســوی دیگــر‪ ،‬وقتــی بــا غریبه هــا در راه اندازی کسـب وکار شــریک‬ ‫می شــوید‪ ،‬بــه کمــی زمــان نیــاز اســت تــا خــلا نبــودن اشــنایی قبلــی‬ ‫پــر شــود و ارتبــاط کاری خــوب و نتیجه بخشــی شــکل گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬لذت بخش بودن راه اندازی و هدایت کسب وکار دوستانه‬ ‫وقتــی کنــار کســانی کــه دوستشــان داریــد و بــا یکدیگــر‬ ‫دغدغه هــای مشــترک داریــد نتیجــه زحمــات و تالش هــای خــود را‬ ‫ببینیــد‪ ،‬رســیدن بــه اهــداف لــذت دوچندانــی خواهــد داشــت‪ .‬بـه ‬ ‫ن شــکل‪ ،‬بــا انگیــزه بیشــتر کنــار یکدیگــر کار می کنیــد‪.‬‬ ‫ای ـ ‬ ‫‪ .۴‬امکان بیشتر دوام کسب وکار دوستانه در بالتکلیفی های‬ ‫کاری و شــرایط بد مالی‬ ‫در نتیجــه پژوهشــی کــه محققــان دانشــگاه دو اموزشــکده‬ ‫بازرگانــی در لنــدن انجــام داده انــد‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫کسـب وکارهایی کــه بــا مدیریــت دوســتان اداره می شــدند‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا ســایر کس ـب وکارها‪ ،‬امــکان بیشــتری بــرای دوام‬ ‫در شــرایط بــد دارنــد؛ یعنــی اگــر ضــرر مالــی ببیننــد‪ ،‬بــه اهــداف‬ ‫کوتاه مدتــی کــه در نظــر گرفتــه بودنــد دســت نیابنــد‪ ،‬و نظایــر‬ ‫ایــن مشــکالت برایشــان پیــش بیایــد‪ ،‬امــکان انکــه بــه اینــده‬ ‫امیــدوار بماننــد و بــه تــاش و کوشــش ادامــه دهنــد بیشــتر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در نتیجــۀ تحقیــق انهــا‪ ،‬مشــخص شــد در کســب وکارهای‬ ‫دوســتانه بیشــتر اتفــاق می افتــد کــه در شــرایط بــد مالــی‪،‬‬ ‫مدیــران کســب وکار‪ ،‬به جــای انکــه ســرمایه گذاری را کامــا‬ ‫متوقــف کننــد بــا خرج کــردن از جیــب خودشــان ضرروزیــان‬ ‫وارده را جبــران کننــد و کسب وکارشــان را زنــده نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫معایب راه اندازی کسب وکار با دوستان‬ ‫در ابتــدای مطلــب‪ ،‬اشــاره شــد کــه بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫احتمــال موفقیــت کس ـب وکار دوســتانه وجــود دارد‪ ،‬شکســت‬ ‫کسـب و کار نیــز محتمــل اســت‪ .‬پژوهش هــا و تحقیقاتــی هــم‬ ‫وجــود دارنــد کــه صحــت ایــن ادعــا را تاییــد می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬نــوام واســرمن (‪،)Noam Wasserman‬‬ ‫کــه محقــق و اســتاد دانشــکده بازرگانــی هــاروارد اســت‪،‬‬ ‫در پژوهشــی وضعیــت ‪۱۰‬هــزار کســب وکار تازه تاســیس‬ ‫در حوزه هــای فنــاوری و علــوم زیســتی را بررســی کــرد‪۴۰ .‬‬ ‫درصــد از کســب وکارها بــا مدیریــت دوســتان اداره می شــد‪.‬‬ ‫بررســی های او نشــان مــی داد احتمــال موفقیت امیزنبــودن‬ ‫فعالیت هــای دوســتانی کــه کسـب وکاری را اداره می کننــد‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا افــراد عــادی‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مریم حسن پور‬ ‫متقاعد کردن‬ ‫دیگران با استفاده‬ ‫از سلسله مراتب‬ ‫انگیزشی مونرو‬ ‫ایــا افــرادی کــه می تواننــد دیگــران را بــرای انجــام یــک کار یــا‬ ‫پیــروی از طــرز فکــر خاصــی متقاعــد کننــد‪ ،‬اســتعداد خاصــی‬ ‫دارنــد؟ ایــا بعضــی از افــراد بــا ایــن قابلیــت متولــد شــده اند کــه‬ ‫ایده هــای خــود را بــا موفقیــت بــه دیگــران بفروشــند؟‬ ‫شــاید وقتــی در جلســات ســخنرانی های انگیزشــی یــا ارائه هایــی‬ ‫کــه ذهن تــان را درگیــر کــرده و شــما را وادار به انجــام کاری کرده اند‪،‬‬ ‫شــرکت کرده ایــد ایــن ســوال بــه ذهن تــان خطــور کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ایــا جایــگاه شــغلی ای کــه فعــا در ان مشــغول هســتید‪ ،‬شــما را‬ ‫مجبــور می کنــد تــا افــراد را قانــع کنیــد یــا بــه انهــا انگیــزه بدهیــد؟‬ ‫شــاید شــما در جایــگاه مدیرعاملــی باشــید کــه بایــد بــرای اعضــای‬ ‫هیئت مدیــره ســخنرانی کنــد یــا مدیــری کــه بایــد روحیــه کارمندانــش‬ ‫را بــاال ببــرد یــا مدیــر تولیــدی کــه بایــد در مــورد رعایــت اســتانداردهای‬ ‫ایمنــی بــا کارگرانــش صحبــت کنــد‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬گاهی اوقــات الزم‬ ‫اســت افــراد را بــه انجــام کاری تشــویق کــرد و بــه انهــا انگیــزه داد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه افــرادی وجــود دارنــد کــه بــا ســخنرانی های بــه‬ ‫ـی خــود در مــا انگیــزه و امیــد ایجــاد می کننــد‪ ،‬ولــی بقیـه ی‬ ‫یاد ماندنـ ِ‬ ‫مــا هــم می توانیــم بیاموزیــم چطــور ســخنرانی هایی تاثیر گــذار ایراد‬ ‫کنیــم‪ .‬نکت ـه ی کلیــدی ایــن اســت کــه بایــد بتوانیــم پیــام مهــم و‬ ‫قدرتمنــدی را بــا رعایــت سلسـه مراتب‪ ،‬بــه درســتی ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫سلسه مراتب انگیزشی مونرو در پنج مرحله‬ ‫الــن اچ‪ .‬مونــرو (‪ )Alan H. Monroe‬اســتاد دانشــگاه پــردو‬ ‫(‪ )Purdue‬از روانشناســی متقاعــد کــردن دیگــران بــرای توســعه ی‬ ‫ســاختاری در ایــراد ســخنرانی هایی کــه نتایــج مثبــت بــه بــار‬ ‫می اورنــد اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن روش حــاال بــه اســم او و تحــت عنــوان‬ ‫سلســله مراتب انگیزشــی مونــرو شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫سلسـه مراتب انگیزشــی مونــرو متــدی اســت کــه تاثیــر مثبــت ان‬ ‫در ســازمان دهی ســخنرانی ها بــه اثبــات رســیده اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫از ان در موقعیت هــای مختلــف بــرای ایجــاد و تنظیــم اجــزای مهــم‬ ‫هــر نــوع پیــام یــا اطالعاتــی اســتفاده کنیــد‪ .‬در ادامــه مراحــل ان را‬ ‫بــه تفصیــل توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫مرحله ی ‪ :۴‬تصور اینده‬ ‫موقعیتــی را بــرای کارگــران متصــور شــوید کــه در ان‪ ،‬کارگــران هیــچ‬ ‫اقدامــی انجــام نمی دهنــد‪ .‬هــ ر چقــدر ایــن تصویرســازی شــما از‬ ‫اینــده واقعی تــر و بــا جزئیــات بیشــتری باشــد‪ ،‬بهتــر می توانــد در‬ ‫انهــا بــرای انجــام کاری کــه می خواهیــد‪ ،‬تمایــل ایجــاد کنــد‪ .‬هــدف‬ ‫شــما ایــن اســت کــه در مخاطبــان خــود انگیــزه ایجــاد کنیــد تــا با شــما‬ ‫موافقــت کننــد و رفتارهــا و عقایــد خــود را بــا چیــزی کــه مــد نظــر‬ ‫شماســت هماهنــگ کننــد‪ .‬بــه انهــا نشــان دهیــد اگــر ان طــوری کــه‬ ‫شــما می خواهیــد رفتــار کننــد چــه نتیجـه ای عایدشــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حتمــا بایــد تصویــری کــه ارائــه می دهیــد واقعــی و باورپذیــر باشــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از ‪ ۳‬روش اســتفاده کنیــد تــا بــه مخاطبــان کمــک‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫کنیــد تصویــر ذهنــی شــما را درک کننــد‪:‬‬ ‫روش مثبــت‪ :‬موقعیتــی را بــرای انهــا متصــور شــوید کــه ایده هــای‬ ‫شــما مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد‪ .‬بــر نــکات مثبــت تاکیــد کنیــد‪.‬‬ ‫روش منفــی‪ :‬موقعیتــی را بــرای انهــا توصیــف کنیــد کــه ایده هــای‬ ‫شــما کنــار زده شــده اند و بــر خطــرات و مشــکالتی کــه ایــن کار‬ ‫می توانــد در پــی داشــته باشــد تاکیــد کنیــد‪.‬‬ ‫روش متقابــل‪ :‬ابتــدا تصویــر منفــی را ارائــه دهیــد و بعــد بــرای‬ ‫انهــا توضیــح دهیــد اگــر ایده هــای شــما اجــرا شــده بودنــد چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــاد‪.‬‬ ‫مرحله ی ‪ :۵‬اقدام و عمل‬ ‫اخریــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه اجــازه دهید‬ ‫مخاطبــان کارهــای الزم را انجــام بدهنــد‪ .‬حــاال بایــد منتظــر‬ ‫عمــل انهــا باشــید‪ .‬انهــا را غــرق در اطالعــات زیــاد نکنیــد و از‬ ‫انهــا بیــش از حـد ِ توان شــان انتظــار نداشــته باشــید‪ .‬در عــوض‪،‬‬ ‫گزینه هایــی در اختیــار انهــا قــرار بدهیــد کــه در حــل مســئله‬ ‫مفیــد باشــند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬می توانیــد زمانــی کــه در اطــراف‬ ‫قــدم می زنیــد‪ ،‬بــه همــراه یــک نوشــیدنی گــرم بــا انهــا همــراه‬ ‫شــوید و بــه سواالت شــان پاســخ بدهیــد‪ .‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬در‬ ‫رابطــه بــا مشــکالت پیچیــده‪ ،‬می توانیــد دور هــم جمــع شــوید و‬ ‫برنامه ها یتــان را بــا هــم مــرور کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه باشید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫همسایه شاکی عامل مزاحمت بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی خانمــی میانســال کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و واتســاپ بــرای دوســت و همســایه‬ ‫خــود ایجــاد مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی اظهــار داشــت‪:‬در پــی مراجعــه خانمــی جــوان و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مدعــی شــده بــود فــرد یــا افــرادی ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب در شــبکه اجتماعــی واتســاپ و ایجــاد صفح ـه ای در اینســتاگرام بــرای وی قصــد بدنــام کــردن وی را دارنــد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده‬ ‫ به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪555‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫حمالت ‪API‬‬ ‫روت کیت‬ ‫«‪»Syslogk‬‬ ‫بدافزار جدید‬ ‫لینوکس‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫بدافــزار جدیــد لینوکــس روت کیــت «‪ »Syslogk‬درهــای‬ ‫پشــتی را بــا بســته های جادویــی راه انــدازی می کنــد‬ ‫بــه منظــور پنهــان کــردن فرایندهــای مخــرب‪ ،‬یــک بدافــزار‬ ‫جدیــد روت کیــت لینوکــس بــا نــام «‪ »Syslogk‬بــا اســتفاده از‬ ‫«بســته های جادویــی» ساخته شــده خــاص و بهره برداری هــای‬ ‫ویــژه ساخته شــده بــرای پیــدا کــردن یــک درب مخفــی کــه روی‬ ‫دســتگاه پنهــان اســت‪ ،‬رایانه هــا را هــک می کنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار جدیــد توســط محققــان شــرکت انتــی ویــروس ‪Avast‬‬ ‫کشــف شــد‪ .‬بــر اســاس یــک روت کیــت هســته منبــع معــروف‬ ‫بــه ‪ ،Adore-Ng‬روت کیــت ‪ Syslogk‬بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــاف اکثــر روت‬ ‫کیت هایــی کــه قابــل شناســایی هســتند‪ ،‬روت کیــت هســته‬ ‫می توانــد کل ماژول هــای هســته و همچنیــن فرایندهــا‬ ‫و فایل هــا را پنهــان کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬روت کیــت بــه‬ ‫فرایندهــای احــراز هویــت شــده در حالــت کاربــر اجــازه می دهــد‬ ‫تــا بــا ان تعامــل داشــته باشــند تــا ان را تــا حــدی کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫در حال بارگیری ‪Backdoor‬‬ ‫‪ EHA‬روت کیــت بدافــزاری اســت کــه بــه عنــوان یــک مــاژول‬ ‫هســته در هســته سیســتم عامــل نصــب می شــود‪ .‬اکنــون بــرای‬ ‫فیلتــر کــردن اطالعاتــی کــه نمی خواهنــد نمایــش داده شــوند‪،‬‬ ‫دســتورات قانونــی لینوکــس را پــس از نصــب بــر روی دســتگاه‬ ‫مــورد نظــر رهگیــری می کننــد‪ .‬در زیــر مــا تمــام اطالعاتــی را کــه‬ ‫پنهــان مــی کنــد ذکــر کــرده ایــم‪:‬‬ ‫• فایل ها‬ ‫• پوشه ها‬ ‫• فرایندها‬ ‫اگــر بــرای اولیــن بــار ‪ SyslogK‬را بــه عنــوان یــک مــاژول هســته‬ ‫نصــب کنیــد‪ ،‬مــاژول خــود را از لیســت مــاژول هــای نصــب شــده‬ ‫حــذف می کنــد تــا از بازرســی دســتی جلوگیــری شــود‪ .‬تنهــا یــک‬ ‫نشــانه وجــود دارد و ان سیســتم فایــل ‪ ‎/proc‬اســت کــه رابــط‬ ‫کاربــری در معــرض نمایــش را نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫روت کیــت ایــن توانایــی را دارد کــه فایل هــای مخربــی را کــه‬ ‫بــر روی ســرور رهــا می کنــد و همچنیــن عملکردهــای دیگــری‬ ‫کــه بــه ان اجــازه می دهــد دایرکتوری هــای مخربــی را کــه رهــا‬ ‫ی کنــد پنهــان کنــد‪ .‬عــاوه بــر بارهــای مخفــی‪ ،‬اواســت یــک‬ ‫مـ ‬ ‫درب مخفــی لینوکــس بــه نــام ‪ Rekoobe‬نیــز پیــدا کــرد کــه در‬ ‫کــد پنهــان شــده بــود‪ .‬پــس از نصــب بــر روی سیســتم هــای در‬ ‫معــرض خطــر‪ ،‬ایــن درب پشــتی بــرای مــدت طوالنــی خامــوش‬ ‫مــی مانــد تــا زمانــی کــه یــک «بســته جادویــی» از عامــل تهدیــد‬ ‫ان را قــادر بــه فعــال شــدن کنــد‪.‬‬ ‫برنامــه ای بــه نــام ‪ Rekoobe‬وجــود دارد کــه مبتنــی بــر‬ ‫‪ TinySHell‬اســت کــه یــک برنامــه منبــع بــاز اســت‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از ان‪ ،‬مهاجــم می توانــد بــه یــک کنســول خــط فرمــان کــه بــه‬ ‫مهاجــم اجــازه می دهــد از راه دور بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬در ماشــین در معــرض خطــر دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل بیشتر‬ ‫بــه طــور خــاص‪ Syslogk ،‬طــوری مهندســی شــده اســت کــه‬ ‫بســته هــای ‪ TCP‬حــاوی پــورت منبــع ‪ 59318‬را دریافــت کنــد‬ ‫تــا بدافــزار ‪ Rekoobe‬راه انــدازی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر‬ ‫می خواهیــد بارگــذاری را متوقــف کنیــد‪ ،‬بــه بســته ‪ TCP‬نیــاز‬ ‫داریــد تــا شــرایط زیــر را بــراورده کنــد‪:‬‬ ‫• ‪ 0x08‬مقــداری اســت کــه بــه فیلــد رزرو شــده هــدر ‪TCP‬‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت پــورت‬ ‫• منبع باید بین ‪ 63400‬و ‪ 63411‬باشد‬ ‫• الزم بــه ذکــر اســت کــه هــم ادرس منبــع و هــم پورتــی کــه‬ ‫در بســته جادویــی کــه بــرای راه انــدازی ‪ Rekoobe‬ارســال شــده‬ ‫تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫• یــک کلیــد در بســته جادویــی («‪ )»D9sd87JMaij‬قــرار‬ ‫دارد کــه بــه صــورت ســخت در روت کیــت کدگــذاری شــده اســت‬ ‫و در بســته جادویــی در یــک افســت متغیــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاربــران عــادی سیســتم هــای لینوکــس را زیــاد نمــی بیننــد‪،‬‬ ‫امــا بــرای برخــی از مهــم تریــن شــبکه هــای شــرکتی امــروزی‬ ‫حیاتــی هســتند‪ .‬عوامــل تهدیــد زمــان و تــاش الزم را بــرای‬ ‫ســاخت بدافــزار سفارشــی بــرای معمــاری اختصــاص می دهنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه ایــن یــک ســرمایه گذاری‬ ‫خطرنــاک و ســودمند باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مدیــران سیســتم‬ ‫و شــرکت های امنیتــی بایــد اقداماتــی را بــرای اگاهــی از ایــن‬ ‫نــوع بدافزارهــا انجــام دهنــد و اقدامــات حفاظتــی مناســب را‬ ‫بــرای محافظــت از کاربــران خــود در اســرع وقــت ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان گلســتان از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دریافــت اســناد جهــت شــرکت درمناقصه‬ ‫بــا‏مشــخصات ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی اورد‬ ‫موضوع مناقصه ‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬‏‬ ‫اجــرای ‪ 125‬متــر دیــوار ســنگی بــه ارتفــاع ‪ 5/5‬متــر و ‪ 40‬متــر تکمیــل دیــوار بــا ارتفــاع ‪ 2/2‬متــر بــه همــراه ســه کــف بنــد در روســتای پــی دل‏دل از توابــع شهرســتان گالیکــش براســاس فهرســت بهــای‬ ‫راه ‪ ،‬راه اهــن و بانــد فــرودگاه ســال ‪ ، 1401‬مطابــق مشــخصات فنــی و‏توضیحــات پیوســت اســناد مناقصــه‬ ‫‏‪-2‬‏‬ ‫‏‪ 3‬‏‪-‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬بعدد(‪ )27/212/534/419‬بحروف بیست و هفت میلیارد و دویست و دوازده میلیون و پانصد و سی و چهار هزار و چهارصد‏و نوزده ریال می باشد‪.‬‏‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬به عدد( ‪ ) 1/361/000/000‬و به حروف یک میلیارد و سیصدوشصت و یک میلیون ریال می باشد‬ ‫مبلغ تضمین شده در مناقصه باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود‪:‬‬ ‫‏‬ ‫‏ الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی‏‬ ‫‏ ب‪ -‬وجه نقد به حساب شماره ‪ 4078036807925428‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‏ ((شماره شبا ‪460100004078036807925428‬‏‪IR‬‏ )) به شناسه سی رقمی ‪ 924133778200000000000000000001‬به نام بنیاد مسکن انقالب‏اسالمی استان گلستان‬ ‫مــدت اعتبــار تضمیــن هــای فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها بــوده و بــرای ســه ماهــه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد و عــاوه بــر ان ضمانــت نامــه هــای‏بانکــی بایــد طبق فرمهــای مورد‬ ‫•‬ ‫قبــول ‪ ،‬تنظیــم شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-4‬‏‬ ‫‪ Akamai‬مجموعــه ای از گزارش هــا را منتشــر کــرد کــه‬ ‫نشــان می دهــد چگونــه برنامه هــای کاربــردی وب و رابط هــای‬ ‫برنامه نویســی کاربــردی (‪ )API‬اکنــون اهــداف مــورد عالقــه‬ ‫باندهــای مجرمانــه حرفــه ای و ســازمان یافته ســایبری هســتند‪.‬‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ ،2022‬ارائه دهنــده خدمــات شــبکه‬ ‫تحویــل محتــوا گــزارش داد کــه بیــش از ‪ 9‬میلیــارد حملــه را‬ ‫شناســایی کرده اســت که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل‬ ‫ســه برابــر شــده اســت‪ ،‬اغلــب ایــن حمــات شــامل گنجانــدن‬ ‫فایــل محلــی (‪ ،)LFI‬تزریــق زبــان پــرس و جــو ســاختاریافته‬ ‫(‪ )SQLi‬و اســکریپت بیــن ســایتی (‪ )XSS‬بــود‪ .‬بــه طور خاص‪،‬‬ ‫حمــات ‪ LFI‬نزدیــک بــه ‪ ٪400‬افزایــش یافتــه اســت و اکنــون‬ ‫از حمــات ‪ SQLi‬بــه عنــوان غالــب تریــن برنامــه وب و مســیر‬ ‫حملــه ‪ API‬پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ٪55 ،‬از ایــن حمــات بــه ســازمان هــا در‬ ‫ایــاالت متحــده انجــام مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه ســایتهای‬ ‫تجــارت الکترونیکــی ‪ ٪38‬از فعالیــت هــای حملــه را‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬مدیــر امنیــت و اســتراتژی ‪،Akamai‬‬ ‫گفــت کــه بــه نظــر مــی رســد مجرمــان ســایبری کامــا ً بــر‬ ‫روی ســوء اســتفاده از اســیب پذیــری هــا در برنامــه هــای‬ ‫کاربــردی وب و ‪ API‬هــا متمرکــز شــده انــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد کــه بخــش عمــده ای از ‪ API‬هــا اکنون‬ ‫بــه طــور مرتــب مــورد بازرســی قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن بــا‬ ‫ادامــه تکثیــر انهــا بــه یــک هــدف مطلــوب تبدیــل شــده انــد‬ ‫کــه مــی توانــد بــه راحتــی در معــرض خطــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ Akamai‬گــزارش مــی دهــد کــه تجزیــه و تحلیــل بیــش از‬ ‫هفــت تریلیــون جســتجوی سیســتم نــام دامنــه (‪ )DNS‬از‬ ‫ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬نشــان مــی دهــد کــه بیــش از‬ ‫یــک دســتگاه از هــر ‪ 10‬دســتگاه نظــارت شــده حداقــل یــک‬ ‫بــار بــا دامنــه هــای مرتبــط بــا بدافــزار‪ ،‬بــاج افــزار یــا فیشــینگ‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده اســت‪ .‬نوعــی ابــزار فرمــان و کنتــرل بــه‬ ‫طــور کلــی‪ ٪9.3 ،‬از دســتگاه هــای نظــارت شــده حداقــل‬ ‫یــک بــار بــا دامنــه هــای مرتبــط بــا بدافــزار یــا بــاج افــزار‪،‬‬ ‫‪ ٪4.6‬بــا دامنــه هــای فیشــینگ و ‪ ٪0.7‬بــا یــک ابــزار فرمــان‬ ‫و کنتــرل ارتبــاط برقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ Akamai ،‬گــزارش داد کــه بانــد مجــرم ســایبری‬ ‫‪ Conti‬بــه عنــوان بخشــی از اســتراتژی «‪ »Goldilocks‬کــه‬ ‫بــر ســازمان هایــی متمرکــز اســت کــه منابــع کافــی بــرای‬ ‫پرداخــت بــاج هنگفــت را دارنــد امــا احتمــاال ً فاقــد منابــع‬ ‫امنیــت ســایبری هســتند‪ ،‬مشــاغلی بــا درامــد بیــن ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 250‬میلیــون دالر را هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪ 60‬درصــد‬ ‫از حمــات موفقیت امیــز باج افــزار ‪ Conti‬علیــه ســازمان ها‬ ‫در ایــاالت متحــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 30‬درصــد علیــه‬ ‫ســازمان ها در ایــاالت متحــده اســت‪.‬‬ ‫الئــورو خاطرنشــان کــرد‪ Conti :‬و ســایر باندهــای مجــرم‬ ‫ســایبری اکنــون ماننــد هــر نهــاد تجــاری دیگــری فعالیــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬انهــا نــه تنهــا کارمنــد دارنــد‪،‬‬ ‫بلکــه ســرمایه گذارانی نیــز دارنــد کــه ســرمایه مــورد نیــاز‬ ‫بــرای اجــرای یــک پلتفــرم باج افــزار به عنــوان یــک ســرویس‬ ‫در مقیــاس را جمــع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه ‪ Akamai‬از ‪ CDN‬بــرای خنثــی‬ ‫کــردن ایــن حمــات اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬ایــن شــرکت بــه‬ ‫جــای ســاختن و اســتقرار برنامه هــای کاربــردی در فضــای‬ ‫ابــری یــا یــک محیــط فنــاوری اطالعــات داخلــی یــک تیــم‬ ‫فنــاوری اطالعــات را قــادر می ســازد تــا برنامه هــا را روی‬ ‫‪ CDN‬مســتقر کنــد کــه طیــف گســترده ای از خدمــات‬ ‫امنیتــی برنامه هــای کاربــردی اضافــی را ارائــه می دهــد‪،‬‬ ‫مشــخص نیســت کــه ســازمان ها تــا چــه حــد بــه ‪CDN‬هــا‬ ‫بــرای ایمــن کــردن برنامه هــا متکــی هســتند‪ ،‬امــا در واقــع‬ ‫ســازمان هایی کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد‪ ،‬نبــرد امنیــت‬ ‫ســایبری را از محیط هــای فنــاوری اطالعــات ســازمانی خــود‬ ‫دور می کننــد‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ســرویس ‪ CDN‬اســت‪ ،‬بنابرایــن مســئولیت‬ ‫اصلــی ‪ Akamai‬بــرای ایمــن ســازی اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫تنهــا چیــزی کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه حجــم حمالتــی‬ ‫کــه علیــه ‪ CDN‬انجــام مــی شــود همچنــان در حــال افزایش‬ ‫اســت زیــرا برنامــه هــای کاربــردی بــه طــور فزاینــده ای بــر‬ ‫روی ان مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫صالحیت های مورد نیاز ‪:‬‏‬ ‫گواهی صالحیت حداقل با پایه ‪ 5‬و با تاریخ معتبر در رشته های ابنیه یا راه یا اب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‏‬ ‫•‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توسط وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫•‬ ‫‏‪ -5‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬شنبه ‪1401/04/04‬‏‬ ‫‏‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسناد ‪ :‬سه شنبه ‪1401/04/14‬‏‬ ‫‏‪ -7‬تاریخ بازگشایی اسناد ‪ :‬چهارشنبه ‪ 1401/04/15‬ساعت ‪8:00‬‏‬ ‫‏‪ -8‬طریقه دریافت اسناد ‪:‬‏‬ ‫‪ w‬‏)‬ ‫ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ایران‏‪ ww. setadiran.ir‬‏‬ ‫‏* کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‏دولت(ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت‬ ‫مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‏الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‏‬ ‫‏‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ :‬یک ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‏‪ -10‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‏‪ -11‬نشانی دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬استان گلستان – گرگان ‪ -‬میدان بسیج– سایت اداری‪ -‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‏ تلفن تماس ‪017 -32435032 :‬داخلی ‪ ( 169‬واحد امور قراردادها وکنترل پروژه ‏)‬ ‫شناسه اگهی‪12361 :‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫‪ 31‬خرداد گرامی داشت سالروز شهادت شهید چمران‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -555‬سال هشتم‬ ‫‪-555-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/21‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/21 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 21‬‬ ‫‪21-- 1401 //03‬‬ ‫سه شنبه ‪03//31‬‬ ‫‪52‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫بخشش کم‬ ‫ل ُّ‬ ‫ن اَق َـ ‬ ‫ن الْحِرْمَــا َ ‬ ‫یل ‪،‬فَــا ِ َّ ‬ ‫ســت َح ِ م ِـ ْ ‬ ‫قــال علــی ( علیه الســام )لَ ت َ ْ‬ ‫ن اِعْطَاء ِالْقَل ِ ِ‬ ‫مِن ْ ُ ه‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) مى فرمایــد‪ :‬از بخشــش کــم حیــا مکــن‪ ،‬زیــرا‬ ‫محــروم کــردن‪ ،‬از ان هــم کمتــر اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )در ایــن ســخن حکیمانـه اش از محــروم کردن‬ ‫نیازمنــدان بــه هــر انــدازه کــه ممکــن باشــد نهــى مى کنــد و مى فرمایــد‪«:‬از‬ ‫بخشــش کــم حیــا مکــن‪ ،‬زیــرا محــروم کــردن از ان هــم کمتــر اســت»‬ ‫بســیارند کســانى کــه معقتدنــد بایــد بخشــش بــه مقــدار قابــل مالحظــه‬ ‫باشــد و اگر انســان توان ان را نداشــت‪ ،‬ترک کند‪ ،‬در حالى که بخشــش‬ ‫کــم (تــوام بــا عذرخواهــى و ادب) حــد اقــل دو فایــده دارد‪:‬نخســت این کــه‬ ‫در بســیارى از مــوارد همیــن مقــدار حــل مشــکلى مى کنــد و دیگــر این کــه‬ ‫دســت رد بــه ســینۀ درخواســت کننــده زدن نوعــى اهانــت اســت و ایــن کار‬ ‫جلــوى اهانــت را مى گیــرد‪ .‬اضافــه بــر اینهــا روح ســخاوت را در انســان در‬ ‫تمــام حــاالت پــرورش مى دهــد‪.‬‬ ‫ن اق َـل ُّ مِنـْ ُه ؛ محــروم ســاختن از ان کمتــر اســت»‬ ‫ن الْحِرْمــا َ ‬ ‫تعبیــر بــه «ا َّ‬ ‫نوعــى کنایــه و تشــبیه اســت‪ ،‬زیــرا محــروم کــردن قابــل مقایســه بــا‬ ‫مقــدار مالــى کــه انســان مى بخشــد نیســت تــا بگوییــم ایــن از ان کمتــر‬ ‫اســت‪ .‬امــام علیــه الســام در واقــع محــروم کــردن را نیــز نوعــى بخشــش‬ ‫بســیار کــم محســوب کــرده کــه هــر بخششــى از ان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم(ص) مى خوانیم‪«:‬هــر کار نیکــى صدق ـه اى‬ ‫محســوب مى شــود خــواه بــه غنــى باشــد یــا فقیــر‪ ،‬بنابرایــن صدقــه را‬ ‫تــرک نکنیــد هرچنــد بــه نیمــى از یــک دانــۀ خرمــا باشــد و خــود را از‬ ‫اتــش دوزخ دور داریــد هرچنــد بــه نیمــى از یــک دانــۀ خرمــا باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫خداونــد متعــال ایــن صدقــۀ کوچــک را بــراى صاحبــش پــرورش مى دهــد‪،‬‬ ‫همان گونــه کــه شــما بچــه اســب یــا بچــه شــتر خــود را پــرورش مى دهیــد‬ ‫و در روز قیامــت پــرورش یافتــۀ ان را بــه او بــاز مى گردانــد تــا جایــى کــه‬ ‫بزرگ تــر از کــوه عظیمــى خواهــد بــود؛‬ ‫شـ ِّ‬ ‫صدَق َـه ٌ اِلَــى غَن ِـ ٍّ ‬ ‫ل ُّ مَعْــرُو ٍ ‬ ‫«ک ُ ‬ ‫ی اَو ْ فَقِیــر ٍ فَت ََصد َّقُــوا و َ ل َـو ْ ب ِ ِ‬ ‫ف َ‬ ‫ـق تَمْــر َ ه ٍ و َ‬ ‫شـ ِّ‬ ‫صاحِبِهَــا کَمَــا‬ ‫ن الل َّـ َه عَــز َّ و َ جَـ ‬ ‫ـق التَّمْــرَه ِ فَــا ِ َّ ‬ ‫اتَّقُــوا النـ َّـار َ و َ ل َـو ْ ب ِ ِ‬ ‫ل َّ یُرَب ِّیهَــا ل ِ َ‬ ‫هــا یَــو ْ َم الْقِیَامَــ ه ِ حَتَّــى‬ ‫یُرَبِّــی اَحَدُکُــ ْ ‬ ‫صیلَــ ُه حَتَّــى یُوَفِّیَــ ُه اِیَّا َ‬ ‫م فَلُــوَّه ُ اَو ْ ف َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫م » ‪.‬‬ ‫ن الجَبَـ ِ ‬ ‫یَکـ ُـو َ ‬ ‫ـل ال َعظِی ـ ِ‬ ‫ن اَعْظ َـ َم م ِـ َ‬ ‫در گفتــار حکیمانــۀ ‪ ٤٢٢‬تعبیــر دیگــرى از همیــن موضــوع مهــم امــده‬ ‫اســت مى فرماید‪«:‬اف ْ َعلُــوا الْخ َیْــر َ و َ لَ تَحْقِــرُوا مِنْــ ُ ه شَ ــیْئاً؛ کار نیــک را‬ ‫انجــام دهیــد و هیــچ مقــدار از ان را کــم مشــمارید»‪.‬‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه انســان در انفــاق خــود‪ ،‬هرچنــد کــم اخــاص داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن خلــوص نیــت کــم را بســیار و کوچــک را بــزرگ مى کنــد‪ .‬شــاهد‬ ‫ایــن ســخن داســتانى اســت کــه در شــان نــزول ایــۀ ‪ ٧٩‬ســورۀ توبــه امــده‬ ‫اســت‪ :‬لشــکر اســام بــراى مقابلــۀ احتمالــى بــا دشــمن در جنــگ تبــوک امــاده‬ ‫مى شــد‪.‬پیغمبر اکــرم دســتور بــه جمـع اورى کمک هــاى غذایــى بــراى ســربازان‬ ‫اســام داد‪ .‬هرکــس بــه انــدازۀ توانایــى خــود مقــدارى خرمــا بــه عنــوان زکات‬ ‫یــا تبــرع بــه مســجد مـى اورد و کســانى کــه امکانــات بیشــترى داشــتند مقــدار‬ ‫فزون تــرى مى اوردنــد‪ .‬کارگــر مســلمانى بــه نــام «ابــو عقیــل انصــارى» کــه از‬ ‫چاه هــاى اطــراف مدینــه اب بــراى منــازل مـى اورد و بــا مبلــغ مختصــرى کــه از‬ ‫ایــن کار دریافــت مى کــرد هزینــۀ زندگــى خانــوادۀ خــود را در حــد پاییــن تامیــن‬ ‫مى کــرد نیــز بــه فکــر کمــک بــه ارتــش اســام افتــاد و چــون اندوختـه اى نداشــت‬ ‫گفــت‪ :‬یــک شــب را اضافــه کار مى کنــم و درامــد ان را خدمــت پیامبــر مـى اورم‪.‬‬ ‫محصــول کار شــبانۀ او دو مــن خرمــا بــود کــه یــک مــن ان را بــراى خانــوادۀ‬ ‫خــود گــذارد و یــک مــن را خدمــت پیامبــر اورد‪ .‬منافقــان عیب جــو هنگامــى کــه‬ ‫دیدنــد «ابــو عقیــل» مشــتى خرمــاى خشــکیده در دامــن ریختــه خدمــت پیامبر‬ ‫م ـى اورد او را بــه بــاد مســخره و اســتهزا گرفتنــد و ســخن ها گفتنــد‪.‬‬ ‫ایــۀ شــریفه نــازل شــد‪ ،‬کار «ابــو عقیــل» را کامــا ًســتود و اســتهزا کننــدگان‬ ‫ن ‬ ‫ن الْمُطَّوِّعِیــ َ ‬ ‫ن یَلْمِــز ُو َ ‬ ‫را بــه عــذاب الیــم الهــى تهدیــد کــرد‪«« :‬اَلَّذِیــ َ ‬ ‫ن مِــ َ‬ ‫ن فِــی َّ‬ ‫ســخ َرُو َ ‬ ‫ن‬ ‫ن اِال ّ جُهْدَهُــ ْ ‬ ‫جــدُو َ ‬ ‫ت و َ الَّذِیــ َ ‬ ‫الصدَقــا ِ ‬ ‫الْمُوْمِنِیــ َ ‬ ‫م فَی َ ْ‬ ‫ن ال ی َ ِ‬ ‫م »؛ کســانى کــه از صدقــات‬ ‫م عَــذا ٌ ‬ ‫م و َ لَهُــ ْ ‬ ‫ســخِر َ اللّــ ُه مِنْهُــ ْ ‬ ‫مِنْهُــ ْ ‬ ‫ب اَلِیــ ٌ‬ ‫م َ‬ ‫مومنــان اطاع ـت کار عیبجویــى مــى کننــد‪ ،‬و انهایــى را کــه دسترســى جــز بــه‬ ‫مقــدار (ناچیــز) توانائیشــان ندارنــد مســخره مــى نماینــد خــدا انهــا را مســخره‬ ‫مــى کنــد (کیفــر اســتهزا کننــدگان را بــه انهــا مى دهــد) و بــراى انــان عــذاب‬ ‫دردناکــى اســت»‪ .‬ببخــش مــال و متــرس از کســى کــه هرچــه دهــى‬ ‫جــزاى ان بــه یکــى ده ز دادگــر یابــى‪ .‬البتــه گاه بــه هفتصــد برابــر و بیشــتر‬ ‫مى رســد‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۰۶‬‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت هفتم‪:‬‬ ‫لنــج بارگیــری شــده مــان از بنــدر امــام راه افتــاد‪ .‬امــواج‬ ‫بــا وزش بــادی مالیــم لنــج را بــا حرکتــی ارام بــر پهنــه اب‬ ‫بــه جلــو مــی رانــد‪ .‬ناخــدا و جاشــوها در موتورخانــه بودنــد‬ ‫و قســمت زیریــن هــم انباشــته از تــره بــار و میــوه و خرمــا‬ ‫بــود‪ .‬زیــر ان تــره بــار جعبــه هــای پــر از کتــاب دینــی‪ ،‬رســاله‬ ‫و اعالمیــه هــای امــام و نوارهــای مذهبــی‪ ،‬همــه بــه زبــان‬ ‫عربــی‪ ،‬قــرار داشــت‪ .‬خورشــید داشــت در دل افــق و انتهــای‬ ‫اب هــای نیلگــون خلیــج فــارس پاییــن مــی رفــت و شــب بر‬ ‫پهنه اب ســایه می انداخت‪ .‬بر ســینه پهناور اب‪ ،‬لنجمان‬ ‫چــون پــر کاه‪ ،‬بــه ماموریتــی میرفــت کــه صــدای انقــاب‬ ‫و مظلومیــت مــردم ایــران را از زبــان رهبرشــان بــه گــوش‬ ‫جهانیــان و دوســتداران انقــاب برســاند‪ .‬بــه روی عرشــه‬ ‫امــدم تــا ســیگاری بکشــم‪ .‬نگاهــی بــه اطــراف انداختــم‪.‬‬ ‫همــه جــا تاریــک بــود‪ .‬صــدای موتــور لنــج در ســکوت‬ ‫شــنیده می شــد‪ .‬ناخــدا پشــت ســکانش ایســتاده بــود و‬ ‫صــدای عبدالحلیــم حافــظ از رادیــوی ترانزیســتوری اش‬ ‫شــنیده می شــد‪.‬‬ ‫«ابقــا افتکرنــی حــاول حــاول‪ ...‬بلیالــی عشــناهه‪ ،‬ابــدا‬ ‫مــش هنســاهه‪ ...‬علــى بالــی یــا حبیبی‪ ...‬علــی بالی لیل و‬ ‫نهــار و انــت علــى بالــی» (بــه یــاد شــبهایی کــه به ســر بردیم‬ ‫مــی مانــم‪ .‬ان شــبها را هیچــگاه فرامــوش نمــی کنــم‪ ...‬در‬ ‫خاطــرم هســتی حبیــب منــی‪ ...‬در ذهــن منــی‪ ،‬شــب و روز‬ ‫در ذهــن منــی)‪.‬‬ ‫خواننــده بــا صدایــش ناخــدا را ســرگرم کــرده بــود و مــن بــه‬ ‫دل اســمان خیــره بــودم و بــا خالقــم حــرف میــزدم تــا در‬ ‫ســختی هــا و انجــام ایــن ماموریــت تنهایــم نگــذارد‪.‬‬ ‫صبــح از راه رســید‪ .‬روی عرشــه امــدم و بــه اطــراف نگاهــی‬ ‫انداختــم‪ .‬بنــدر و ســاحل از دور دیــده مــی شــد‪ .‬بــا رســیدن‬ ‫بــه بنــدر‪ ،‬لنــج پهلــو گرفــت و پــس از پیــاده شــدن و تخلیــه‬ ‫بــار همراهمــان‪ ،‬بــه ســفارت ایــران در کویــت رفتیــم و نامــه‬ ‫محرمانــه را بــه ســفیر دادیــم‪ .‬شــخصی امــد و مــا را همــراه‬ ‫خــود بــرد‪ .‬بــه خانــه تیمــی رفتیــم‪ .‬انجــا بــا دیگــر انقالبیــون‬ ‫و گــروه هــای حــزب اللهــی و گــروه حــزب الدعــوه و امــل‬ ‫اســامی کــه بــا صــدام مخالــف بودنــد‪ ،‬اشــنا شــدیم‪ .‬ایــن‬ ‫اغــاز همــکاری و اقامتــی بــود کــه مدتــی طــول کشــید‪.‬‬ ‫پــس از مدتــی و بازگشــت دوبــاره بــه ابــادان‪ ،‬همچنــان‬ ‫در بخــش عربــی رادیــو ابــادان مشــغول بــودم و بــا اســرایی‬ ‫کــه تــازه اســیر شــده بودنــد‪ ،‬مصاحبــه مــی کــردم‪ .‬انهــا مــی‬ ‫گفتنــد‪ :‬مــا بــا بخــش عربــی رادیــوی شــما متوجه شــدیم که‬ ‫جنــگ بیــن مــا و شــما بیهــوده و بــه خواســت امریکاســت‪.‬‬ ‫مــا همــه مســلمان و برادریــم و بــرای همیــن تصمیــم بــه‬ ‫تســلیم شــدن گرفتیــم‪.‬‬ ‫بــا ارتباطــی کــه بــا مجاهدیــن مبــارز عراقــی برقــرار کــرده‬ ‫بودیــم‪ ،‬از راه خورموســی و خورعبداللــه‪ ،‬بــا لنــج و در‬ ‫پوشــش خرمافــروش بــرای ایــن مجاهــدان اذوقــه مــی‬ ‫بردیــم‪ .‬زیــر موادغذایــی ای مثــل خرمــا‪ ،‬اطالعیه هــای امام‬ ‫و کتــاب هــای مذهبــی و نــوار مخفــی مــی کردیــم‪.‬‬ ‫بــا عملیــات بســیار مهــم ثامــن االئمــه‪ ،‬کــه فتــح الفتــوح‬ ‫عملیاتهــای دیگــر بــود‪ ،‬در جــاده ابــادان ‪ -‬ماهشــهر و‬ ‫ابــادان ‪ -‬اهــواز و شــهر ابــادان از محاصــره یــک ســاله‬ ‫درامــد امــا بــه دلیــل تخریــب پــل ایســتگاه هفــت و پــل‬ ‫ایســتگاه دوازده‪ ،‬ورود از ایــن دو پــل بــه شــهر ممکــن‬ ‫نبــود و ناچــار رفــت و امدهــا از جــاده وحــدت و نهایتــا از‬ ‫روســتای ابوشــانک و پــل روی رودخانــه صــورت مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بعد از عملیات با تعدادی از اســرای عراقی مصاحبه کردم‬ ‫تــا از رادیــو پخــش شــود‪ .‬دو روز از عملیــات می گذشــت‬ ‫کــه بــا دوســت و همرزمــم حبیــب اللــه ابراهیمــی و حســین‬ ‫زویــداوی بــرای ماموریتــی دیگــر از ابــادان بیــرون رفتیم و به‬ ‫ســمت اهــواز حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫بــه اهــواز کــه رســیدیم‪ ،‬وقــت اذان ظهــر بــود‪ .‬نمــاز را بــه‬ ‫جماعــت در مقــر فرماندهــی ســپاه خواندیــم‪.‬‬ ‫اقــای شــمخانی‪ ،‬بــا نیــروی دریایی در بنــدر امام هماهنگ‬ ‫کــرد و نامــه ای بــه دســتمان داد و گفــت‪:‬‬ ‫ برای تهیه پاســپورت به بوشــهر بروید‪.‬بعدازظهر شــده بود‬‫کــه بــا همراهانــم باماشــین تویوتایــی بــه ســمت بوشــهر حرکــت‬ ‫کردیــم‪ .‬ان شــب را بعــد از رســیدن بــه بوشــهر در ســپاه ماندیــم‪.‬‬ ‫فــردای ان روز پــس از امــاده شــدن پاســپورت ها دوبــاره بــه طــرف‬ ‫بنــدر امــام حرکــت کردیم‪.‬‬ ‫وقتــی بــه بنــدر رســیدیم‪ ،‬بــا هماهنگــی قبلــی لنجــی از‬ ‫ســوی ســپاه بارگیــری و امــاده حرکت شــده بــود‪ .‬جعبه های‬ ‫پــر از تــره بــار و خرمــا در کــف لنــج تــا نزدیــک ســقف روی‬ ‫هــم چیــده شــده بــود‪.‬‬ ‫زیــر تــره بارهــا و صنــدوق هــای خرمــا‪ ،‬ســاح هایــی بــرای‬ ‫حــزب الدعــوه و ســازمان امــل اســامی کــه بــا رژیــم صــدام‬ ‫در نبــرد بودنــد‪ ،‬جاســازی شــده بــود‪.‬‬ ‫بــا گــروه ســه نفــره مــان بــه طــرف لنــج رفتیــم‪ .‬خــودم را بــه‬ ‫ناخــدا صهیــود مطــوری و حبیــب اللــه ابراهیمــی عســکری‬ ‫و جاشــوهایش ســجیل و جــواد مطــوری کــه یکــی از انهــا‬ ‫تعمیــرکار موتــور لنــج بــود‪ ،‬معرفــی کــردم‪ .‬خــود را بــرای‬ ‫ماموریتــی مهــم امــاده مــی کردیم‪/.‬پایــان‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫رامیان بهشت گمشده گلستان‬ ‫جنــگل دره مــا ( بــاغ تاشــته) تفرجگاهــی بســیار زیبــا در مســیر جــاده رامیــان بــه شــاهرود‬ ‫بــا چشــم انــدازی بســیار زیبــا بــه شــهر رامیــان قــرار دارد‪ .‬ایــن تفرجــگاه دارای امکانــات رفاهــی‬ ‫نمازخانــه‪ ،‬ســرویس بهداشــتی اســت‪ .‬در ایــن محوطــه گردشــگری االچیــق‪ ،‬صندلــی و مســیری‬ ‫بــرای پیــاده روی بــا حوضچــه اب تعبیــه شــده اســت‪ .‬درختــان مــازو و انجیلــو پیرامــون تفرجــگاه‬ ‫قــرار دارنــد بــا چشــمه ای طبیعــی کــه گردشــگران می توانند از ان اســتفاده کننــد اهالی منطقه و‬ ‫شــهرهای مجــاور در شــبهای گــرم تابســتان بــرای تفریــح و صــرف شــام بــه بــاغ تاشــته می اینــد‪.‬‬ ‫ابشار زیبای«سرخه کمر» رامیان‬ ‫مجموعه ابشارهای سرخه کمر واقع در سه کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان واقع و ارتفاع‬ ‫بلندترین ابشار ان ‪ 28‬متر است‪ .‬محیط ابشارها در دل جنگل های انبوه شرق رامیان قرار دارد‬ ‫و طبیعت بســیار زیبایی را رقم زده اســت‪ .‬ســرخه کمر نام اولین ابشــار از مجموعه ابشــارهایی‬ ‫به همین نام اســت ‪ .‬بیش از ‪ 8‬ابشــار در مســیر ســرخه کمر وجود دارد که ارتفاع اولین ابشــار‬ ‫حــدود ‪ 23‬متــر مــی باشــد‪ .‬بــه فاصلــه ی کمتــر از نیــم ســاعت ‪ 3‬ابشــار دیگر نیز دیده می شــود‪.‬‬ ‫ابشار خزه ایی «پشمکی »‬ ‫پشــمکی در منطقــه ای ییالقــی در جنــوب غربــی رامیــان اســت کــه ‪ 3‬کیلومتــر بــا روســتای‬ ‫پاقلعــه فاصلــه دارد اب و هــوای خنــک ایــن منطقــه در فصــل گرمــا و برفــش در فصــل ســرما‬ ‫پذیــرای طبیعــت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه درســت زیــر قلـه ی قلعه میــران قــرار دارد دارای چشــمه ها و ابشــارهای فراوان‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن ابشــار ان در کنــار جاده قــرار دارد‪.‬‬ ‫غار پشمکی نیز در این منطقه واقع شده است‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به پشمکی از رامیان جاده ای با طول ‪ 16‬کیلومتر اسفالت است‪.‬‬ ‫قلعه میران‬ ‫بــر فــراز کــوه ای بــه همیــن نــام بــا ارتفــاع قلــه ‪ 2430‬متــری قــرار دارد‪ .‬قلعــه میــران در زمــان‬ ‫سلســله اشــکانیان در دوران تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و بــه عنــوان پایتخــت ییــاق نشــین‬ ‫اشــکانیان مــورد اســتفاده بــوده اســت‪ .‬پژوهش هــای جدیــد باستان شناســان از وجــود اثــار دوره‬ ‫ساســانی نیــز خبــر می دهــد ‪ .‬موقیعــت جغرافیایــی بســیار مناســب و اســتراتژیک ایــن منطقــه‬ ‫حاکمــان بســیاری از سلســله ها و قبایــل مختلــف ایــن مــکان را بــرای حکمرانــی خــود در طــول‬ ‫تاریــخ انتخــاب کرده انــد ‪.‬کــه مــا شــاهد بقایایــی از یــک زنــدان باســتانی و یــک انبــار غلــه (گنــدم‬ ‫ســوخته ) در اطــراف قلــه هســتیم ‪ .‬نــام قدیــم قلعــه میــران دژ تاکــی می بــوده کــه طبــق گفتــه‬ ‫کارشناســان در دوره تیموریــان تغییــر نــام داده اســت گویــا هنگامــی کــه تیمــور لنــگ و فرزنــدش‬ ‫میرانشــاه وارد منطقــه می شــوند در قلعــه میــران دو دژ دیگــر احــداث می کننــد کــه یکــی از‬ ‫قلعه هــا بــه نــام فرزنــدش میرانشــاه نــام گــذاری می شــود و از ان بــه بعــد بــه کل ایــن منطقــه‬ ‫قلعــه میــران می گوینــد ‪.‬‬ ‫منطقه گردشگری اولنگ شهرستان رامیان‬ ‫تختــه النــگ یــا بــادو بــه منطقــه ای گفتــه می شــود که مابین اســتان گلســتان و اســتان ســمنان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ایــن منطقــه کــم درخــت بــا گونــه درختــان ســیب خــودرو و درختــان ســرد ســیر‬ ‫چشـم انداز بســیار خوبــی دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!