روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 548 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 548

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 548

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 548

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪45 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /12-2022/ June/ 12-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪548‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای احیای خلیج گرگان‪،‬‬ ‫هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫خودرو‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫قاچاق کاال در کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫افراد مغرض‪،‬اب‬ ‫را گل الود نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫چرا به مجردها وام‬ ‫ودیعه مسکن تعلق‬ ‫نمی گیرد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫برای تعیین قیمت‬ ‫گوشت‪،‬افزایش قیمت جو‬ ‫مالک نیست‬ ‫مالیات‬ ‫نقش مهمی در روند توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫و زیرساخت و ابادانی دارد‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی‬ ‫‪ ۱۱.۲‬درصد مدارس نیاز‬ ‫به نوسازی دارد‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫باورهای اعتقادی در بحث‬ ‫اهدای عضو‬ ‫اهــدای عضــو‪ ،‬یــک تصمیــم بســیار مهــم بــرای فــرد اهــدا‬ ‫کننــده و یــا خانــواده اش اســت و به طــور معمــول چالش هــای‬ ‫احساســی بســیاری در ایــن مســیر وجــود دارد کــه می تــوان بــا‬ ‫فرهنگ ســازی و تبییــن اهمیــت ایــن تصمیــم کــه زیباتریــن‬ ‫جلوه از ایثار و از خودگذشــتگی اســت‪ ،‬بخش قابل توجهی از‬ ‫ایــن چالش هــای احساســی را مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اســتحکام الزم در ‪ ۱۱.۲‬درصــد از مــدارس اســتان‬ ‫وجــود نــدارد و بــه همیــن علــت بایــد ایــن فضاهــا‬ ‫تخریــب و دوبــاره نوســازی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیــن فــاح بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ‪ ۱۹.۵‬درصــد میانگیــن کشــوری در فضاهایــی کــه‬ ‫اســتحکام الزم را ندارند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در این شــاخص‬ ‫بــا وجــود اینکــه نســبت بــه کشــور وضعیــت مــدارس‬ ‫اســتان در وضعیــت مناســبی اســت امــا همچنــان‬ ‫نیازمنــد توجــه ویــژه در ایــن خصــوص اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن اســتان هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬کالس درس بــا وجــود‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۵۰‬مدرســه وجــود دارد کــه ‪ ۵.۲۸‬متــر مربــع‬ ‫ســرانه فضــای اموزشــی در ایــن اســتان اســت کــه ایــن‬ ‫شــاخص در کشــور ‪ ۵.۲۲‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫فــاح افــزود‪ ۴۸ :‬ســانتی متــر مربــع ســرانه فضــای‬ ‫ورزشــی در اســتان اســت کــه ایــن شــاخص در کشــور‬ ‫‪ ۳۸‬ســانتی متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حمایــت خیــران در مدرســه ســازی‬ ‫افــزود‪ ۴۴ :‬میلیــارد تومــان نیکــوکاران ســال گذشــته‬ ‫بــرای مدرســه ســازی کمــک کردنــد کــه بــه نوعــی هــر ‪۱۰‬‬ ‫روز یــک پــروژه از ایــن ناحیــه بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۴۰‬درصــد رشــد اعتبــارات ملــی‬ ‫و اســتانی نیــز در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ٰ‪،۹۹‬‬ ‫داشــت افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۵۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار اختصــاص یافتــه بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از محــل ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه ایــن اســتان‬ ‫‪ ۱۱۹‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب شــده بــود امــا بــا‬ ‫تــاش و پیگیــری هــا تاکنــون ‪ ۳۳۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فــاح گفــت‪ :‬بــرای اولیــن بــار در کشــور ‪ ۴۵‬مدرســه‬ ‫بــا ‪ ۱۲۵‬کالس درس در زمینــه خشــتی و گلــی‬ ‫بــودن حــذف شــد‪ ،‬همچنیــن تمامــی مدارســی کــه‬ ‫بخاری هــای نفتــی داشــتند نیــز جمــع اوری کردیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار برای‬ ‫بهبــود وضعیــت اموزشــگاه های اســتان پیشــنهاد شــده‬ ‫اســت کــه انتظــار مــی رود در ســفر پیــش روی رییــس‬ ‫جمهــور بــه ایــن خطــه مصــوب شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رییــس جمهــور در اینــده بــه ایــن اســتان‬ ‫ســفر خواهــد کــرد کــه کمبــود و مشــکالت امــوزش و‬ ‫پــرورش را احصــا کردیــم و بــرای جبــران ان ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه بــا جــذب‬ ‫اعتبــارات ســفر رییــس جمهــور تــا ســه ســال اینــده‬ ‫وضعیــت تمامــی مــدارس اســتان بهبــود یابــد و دیگــر‬ ‫فضاهــای کانکســی و مــدارس دو نوبتــه در ایــن‬ ‫اســتان نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪۱۹‬‬ ‫هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را‬ ‫دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد دانــش اموزان‬ ‫در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫افراد مغرض‪،‬اب را‬ ‫گل الود نکنید‬ ‫سرویس زندگی‪:‬‬ ‫گلســتان بــر اســاس امــار موجــود در اهــدای عضــو در اخریــن‬ ‫رتبه هــای کشــوری قــرار دارد کــه بــه تاکیــد کارشناســان‬ ‫تحقــق ایــن امــر مهــم در جامعــه نیازمنــد نهادینــه ســازی‪،‬‬ ‫اگاهی بخشــی و تغییــر نگــرش هاســت تــا بــا اهــدای عضــو‬ ‫بســیاری از چالــش هــای مربــوط برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قبــول واقعیــت مــرگ هــر یــک از‬ ‫اعضــای خانــواده بــرای اطرافیــان دردناک و غم انگیز اســت و همواره‬ ‫جــای خالــی فــردی کــه ســال های زیــادی در کنــارش زندگــی کردنــد‬ ‫احســاس می شــود امــا می تــوان بــا انجــام یــک اقــدام خداپســندانه‬ ‫مرهمــی بــرای تســکین ایــن درد بــود و ان هــم چیــزی جــز رضایت به‬ ‫اهــدای عضــو وی بــرای انســان های نیازمنــد نیســت‪.‬‬ ‫پیونــد قلــب و یــا ســایر اعضــای بــدن پــدر‪ ،‬مــادر و یــا خواهــر و‬ ‫بــرادری کــه دیگــر در جمــع خانــواده حضور ندارند عالوه بر تســکین‬ ‫غــم فــراق انــان می توانــد جــان تعــداد زیــادی از بیمارانــی کــه هــر‬ ‫لحظــه امــکان مرگ شــان بــه دلیــل نبــود عضــو پیونــدی وجــود دارد‬ ‫نجــات دهــد امــا خیلــی از خانواده هــا بــه دلیــل نداشــتن اگاهــی از‬ ‫ثــواب ایــن اقــدام خداپســندانه عزیــران خــود را بــدون رضایــت برای‬ ‫اهــدای عضــو بــه خــاک می ســپارند‪.‬‬ ‫تامیــن شــرایط نگهــداری بیمــاران نیازمنــد پیونــد ســاالنه‬ ‫مبالــغ زیــادی هزینــه بــر دوش دولــت می گــذارد در صــورت‬ ‫کــه فرهنــگ ســازی اهــدای عضــو بــه عنــوان یــک صدقــه جاریــه‬ ‫بــا راه انــدازی پویش هــای مردمــی‪ ،‬فعالیت هــای اجتماعــی و‬ ‫خانوادگــی می توانــد امیدهــا را بــرای بــه صفــر رســیدن جمعیــت‬ ‫ایــن افــراد چشــم انتظــار در چنــد ســال اینــده افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫مرگ روزانه ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ۲۴ ،‬هــزار نفــر در کشــور نیازمنــد دریافت‬ ‫عضــو هســتند و بــر اســاس امــار ســاالنه بیــن پنــج تــا هشــت‬ ‫هــزار نفــر در ایــران بــه دلیــل مــرگ مغــزی فــوت می کننــد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۲‬تــا چهــار هــزار نفــر از انــان قابلیــت اهــدای عضــو‬ ‫دارنــد امــا فقــط خانــواده یــک ســوم ایــن افــراد بــه اهــدای عضــو‬ ‫رضایــت می دهنــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام کتایــون نجفــی زاده مدیرعامــل انجمــن اهــدای‬ ‫عضــو ایرانیــان‪ ،‬بــا وجــود پیشــرفت فراوانــی کــه در زمینــه‬ ‫اهــدای عضــو و پیونــد در کشــور داشــتیم هنــوز روزانــه هفــت‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬نفــر بــه دلیــل نرســیدن عضــو پیونــدی در کشــور فــوت‬ ‫می کننــد یعنــی هــر ‪ ۲‬یــا ســه ســاعتی کــه زمــان می گــذرد یــک‬ ‫نفــر بــا زجــر فــراوان جــان خــود را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬فــوت هفــت تــا ‪ ۱۰‬نفــر در روز یعنــی در ‪۳۶۵‬‬ ‫روز ســال؛ ســه هــزار نفــر در فهرســت انتظــار بــه دلیــل نرســیدن‬ ‫عضــو فــوت می کننــد و از طرفــی دیگــر حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا‬ ‫چهــار هــزار مــرگ مغــزی مناســب اهــدا داریــم و از ایــن افــراد‬ ‫هرکــدام هشــت عضــو قابــل اهــدا دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن هشــت عضــو وقتــی خانواده هــا بــرای‬ ‫اهــدای عضــو دیــر رضایــت می دهنــد بــه دلیــل ســموم مغــزی‪،‬‬ ‫تعــدادی از اعضــا از کار می افتــد و اگــر ســه عضــو قابــل اهــدا‬ ‫هــم داشــته باشــند هــزار نفــر از انــان عضــو خــود را اهــدا‬ ‫می کننــد در صورتــی کــه ‪ ۲‬هــزار نفــر اهــدای عضــو ندارنــد‪،‬‬ ‫یعنــی بــرای ایــن ‪ ۲‬هــزار نفــر اگــر ســه عضــو قابــل اهــدای انهــا‬ ‫را در نظــر بگیریــم حــدود ‪ ۶‬تــا هفــت هــزار عضــو قابــل اهــدای‬ ‫انســانی ارزشــمند کــه نمی شــود قیمــت بــرای ان گذاشــت‪ ،‬زیــر‬ ‫خــاک م ـی رود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دنیــا‬ ‫کــه در حــوزه اهــدای عضــو فرهنــگ ســازی گســترده ای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬میانگیــن زمــان رضایت گیــری از خانواده هــا‪ ،‬چهــار تــا‬ ‫‪ ۶‬دقیقــه اســت چــرا کــه در ایــن کشــورها خانواده هــا از قبــل‬ ‫اطالعــات صحیــح و الزم دربــاره مــرگ مغــزی و اهــدای عضــو را‬ ‫کســب کردنــد امــا در ایــران بــرای اینکــه خانــواده ای راضــی بــه‬ ‫اهــدای عضــو شــود زمــان رضایــت گیــری بیــن ‪ ۶‬تــا ‪ ۹۰‬ســاعت‬ ‫بــه طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود‪ ،‬تعــداد ســاالنه اهــدای عضــو در کشــور‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰۰۰‬مــورد اســت در حالــی کــه مــرگ و میــر ناشــی از‬ ‫تصادفــات بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار نفــر در ســال اســت کــه تعــداد ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا چهــار هــزار نفــر از ان هــا قابــل پیونــد هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق اعــام ســعید شــاه حســینی رییــس بانــک‬ ‫ســلول‪ ،‬بافــت و عضــو مرکــز تحقیقــات پزشــکی قانونــی کشــور‪،‬‬ ‫اهــدای نســوج و بافــت هــر فــرد متوفــی می توانــد جــان ‪۴۰‬‬ ‫نفــر مبتــا بــه بیماری هــای مختلــف ماننــد ارتوپــدی‪ ،‬ســوانح‬ ‫و ســوختگی و قلبــی را نجــات دهــد و یــا اینکــه کیفیــت زندگــی‬ ‫دریافــت کننــده را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫جایگاه پایین گلستان در اهدای عضو‬ ‫بــه گفتــه مدیــر انجمــن اهــدای عضو ایرانیان شــعبه گلســتان‪ ،‬این‬ ‫اســتان در بحــث اهــدای عضــو نســبت بــه دیگــر اســتان ها عقب تــر‬ ‫اســت بــه طــوری کــه در میــان ‪ ۶۰‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬جایــگاه‬ ‫‪ ۴۵‬بــه بعــد را از ان خــود کــرده کــه مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫اربعیــن ولیخانــی افــزود‪ :‬اقداماتــی بــرای افزایــش فرهنــگ‬ ‫جامعــه بــرای اهــدای عضــو عزیــزان خــود در مــوارد مــرگ مغــزی‬ ‫در حــال انجــام اســت کــه از جملــه ان می تــوان بــه شــکل گیری‬ ‫کارگــروه تخصصــی فرهنگ ســازی اهــدای عضــو ذیــل شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی اســتان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کارگــروه بــه صــورت کامــل تشــکیالتی بــا‬ ‫محوریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫گلســتان و همراهــی شــهرداری‪ ،‬دهیاری هــا و رســانه ها و ســایر‬ ‫دســتگاه های همــکار بــرای فرهنگ ســازی اهــدای عضــو در‬ ‫اســتان تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان شــعبه گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از مــردم ایــن اســتان کــه بیشترشــان بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت کلیــوی دیالیــز می شــوند نیازمنــد دریافــت یــک‬ ‫عضــو پیونــدی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲‬هــزار نفــر در گلســتان داوطلبــی خودشــان‬ ‫بــرای اهــدای عضــو را از طریــق ســامانه اهــدا و ارســال کــد ملــی بــه‬ ‫سرشــماری ‪ ۳۴۳۲‬اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس اهــدای عضــو و پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان ســال گذشــته بیــش از ‪ ۲۰‬مــورد مــرگ مغــزی بــا‬ ‫شــرایط پیونــد داشــت کــه در نهایــت بــا موافقــت خانواده هــا اعضــای‬ ‫‪ ۶‬نفــر از انــان بــه ‪ ۱۶‬نفــر اهــدا شــد کــه بیشــترین موارد اهــدا مربوط‬ ‫بــه کلیــه و کبــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫زهــرا شــرکت اظهارداشــت‪ :‬بــا وجــود ارائــه برنامه هــای مختلــف‬ ‫بــا رویکــرد اهــدای عضــو توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫در مناســبت ها امــا بــاز هــم ایــن فرهنــگ در اســتان جانیفتــاده‬ ‫اســت و نیازمنــد همــکاری ســایر نهادهــا ماننــد شــهرداری و صــدا‬ ‫و ســیما در بحــث تبلیغــات و معرفــی ایــن فرهنــگ هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬صــدا و ســیما بــا ســاخت برنامه هایــی بــا موضــوع‬ ‫خانواده هایــی کــه رضایــت بــه پیونــد اعضــای عزیــزان خــود دادنــد‬ ‫و شــهرداری بــا نصــب بیلبــورد و بنرهایــی بــا موضــوع پیونــد‬ ‫عضــو در کنــار انجمن هــای مــردم نهــاد می تواننــد ایــن اقــدام‬ ‫خداپســندانه را در جامعــه نهادینــه کننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس اهــدای عضــو و پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال هــم ســه مــورد مــرگ مغــزی در اســتان‬ ‫بــه ثبــت رســید امــا خانــواده انــان رضایــت بــه اهــدای عضــو‬ ‫ندادنــد چــرا کــه خیلــی از انــان امیــد بــه بازگشــت دوبــاره بیمــار‬ ‫خــود داشــتند و یــا اینکــه مــرگ مغــزی را مــرگ نمی داننــد‪.‬‬ ‫شــرکت بیــان کــرد‪ :‬مــردم اگــر قبــول داشــته باشــند مــرگ مغــزی‪،‬‬ ‫مــرگ اســت خیلــی شــرایط تغییــر پیــدا می کنــد بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه فــرد مــرگ مغــزی دیگــر زنــده نمی شــود و وصــل بــودن اش بــه‬ ‫دســتگاه فایــده ای نــدارد و بعــد از ســه روز چیــزی بــه اســم مغــز در‬ ‫ســر وی وجــود نخواهــد داشــت و شــکل مغــز تغییــر پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬ضعــف در اطــاع رســانی از جایــگاه بــاالی‬ ‫اهدای عضو و همچنین وجود برخی باورهای اعتقادی از علل اصلی‬ ‫امــار پاییــن اهــدای عضــو در اســتان گلســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نبود کارهای تبلیغاتی مربوط‬ ‫خیلــی از مــردم از جملــه جوانــان در ســال های گذشــته کــه بــه ماننــد‬ ‫امــروز فعالیــت گوش ـی های هوشــمند و حضــور گســترده در فضــای‬ ‫مجــازی نبــود‪ ،‬بــا مشــاهده تبلیغــات از طریق نصب بروشــور و بیلبورد‬ ‫در ســطح معابــر و یــا مکان هــای اموزشــی عالقمنــد بــه اهــدای عضــو‬ ‫در زمــان مــرگ مغــزی می شــدند و بــا پرکــردن فرم هــای مربوطــه کارت‬ ‫اهــدای عضــو دریافــت می کردنــد امــا امــروزه انجــام کارهــای تبلیغاتــی‬ ‫بــا وجــود گســتردگی دسترس ـی ها کــم رنگ تــر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫امروزه بیلبوردها و بروشــورهای نصب شــده در ســطح شــهرها پرشــده‬ ‫از تبلیغــات محصــوالت مختلــف و نــرخ ســودهای بانکــی و جایــی بــرای‬ ‫معرفــی ایــن اقدامــات خداپســندانه باقــی نمانــده اســت در صورتــی کــه‬ ‫کوچکتریــن اطــاع رســانی در ایــن موضــوع می توانــد جامعــه را بیــش از‬ ‫گذشــته بــه ســمت فرهنــگ اهــدای عضــو ســوق دهــد‪.‬‬ ‫اهــدای عضــو‪ ،‬یــک تصمیــم بســیار مهــم بــرای فــرد اهــدا کننــده‬ ‫و یــا خانــواده اش اســت و به طــور معمــول چالش هــای احساســی‬ ‫بســیاری در ایــن مســیر وجــود دارد کــه می تــوان بــا فرهنگ ســازی‬ ‫و تبییــن اهمیــت ایــن تصمیــم کــه زیباتریــن جلــوه از ایثــار و از‬ ‫خودگذشــتگی اســت‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی از ایــن چالش هــای‬ ‫احساســی را مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان بندرگــز معتقــد اســت‪ :‬مــردم بــه دلیــل انجام‬ ‫نشــدن کارهــای تبلیغاتــی در شــان مســاله اهــدای عضــو بــه عنــوان‬ ‫صدقــه جاریــه‪ ،‬اطــاع کافــی از ان ندارنــد در صورتــی کــه حضــور‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی و اجتماعــی و تولیــد برنامه هــای محتوایــی و‬ ‫انتشــار ان در رســانه ملــی و فضاهــای مجــازی می توانــد بــه نهادینــه‬ ‫ســازی ایــن فرهنــگ کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســیدابوالفضل حســینی از مســووالن خواســت تــا‬ ‫از هــر تریبونــی بــرای دعــوت مــردم بــه دریافــت کارت اهــدای عضــو‬ ‫اســتفاده کننــد تــا بــه مــرور زمــان شــاهد افزایــش چشــمگیر افــراد‬ ‫متقاضــی اهــدای عضــو بــرای نجــات جــان هــزار چشــم انتظــار باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای نخســتین بــار در اســتان بــه مناســبت روز جهانــی‬ ‫اهــدای عضــو‪ ،‬مــردم بندرگــز را بــا دادن فراخــوان دعــوت کردیــم تــا بــا‬ ‫حضــور در نمازجمعــه بــه پویــش اهــدای عضو بپیوندنــد و در نتیجه ان‬ ‫تمــام نمازگــزاران حاضــر از پیــر تــا جــوان بــا همــکاری ســتاد نمازجمعــه‬ ‫و دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان مراحــل درخواســت اهــدای عضــو‬ ‫خــود را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بندرگــز افــزود‪ :‬در صورتــی کــه مــرگ مغــزی اتفــاق بیفتــد‬ ‫بــا زدن کــد ملــی ایــن افــراد در ســامانه اســم انــان بــه عنــوان اهــدا‬ ‫کننــده عضــو قابــل رویــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســینی تاکیــد کــرد‪ :‬اجــرای برنامه هــای مشــابه‬ ‫ایــن‪ ،‬در کنــار اقدامــات فرهنگــی و تولیــد محتــوا می توانــد رتبــه اســتان‬ ‫گلســتان در بحــث اهــدای عضــو را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫باورهای اعتقادی در بحث اهدای عضو‬ ‫دیــن مبیــن اســام‪ ،‬اهمیــت فوق العــاده ای بــرای نجــات جــان‬ ‫انســان ها قائــل اســت چنانچــه در قــران کریــم در ســوره مبارکــه مائــده‬ ‫ایــه ‪ ٣٢‬ب ـ ه تصریــح اشــاره شــده اســت کــه «هــرگاه شــخصی باعــث‬ ‫بقــای نفســی شــود ماننــد ان اســت کــه باعــث نجــات جــان تمــام‬ ‫انســان ها شــده اســت»‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس صــدور فتــاوی علمــا و مراجــع شــیعه مبنــی بــر جــواز‬ ‫پیونــد نقــش موثــری در پیشــرفت امــر پیونــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــام خمینــی(ره) در ســال ‪ ١٣٦٨‬خورشــیدی در پاســخ بــه اســتفتا‬ ‫جــواز پیونــد اعضــا از فــردی کــه دچــار مــرگ مغزی شــده اســت و حیات‬ ‫وی غیرقابــل برگشــت اســت فرموده انــد‪« :‬بســمه تعالی برفــرض‬ ‫مذکــور چنانچــه حیــات انســان دیگــری متوقــف بــر ایــن باشــد بــا اجــازه‬ ‫صاحــب قلــب یــا کبــد و امثــال ان جایــز اســت»‪.‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت ســاکن در اســتان گلســتان را اهــل‬ ‫ســنت تشــکیل می دهنــد کــه انــان نیــز بــرای اهــدای عضــو تدابیــر‬ ‫ویــژه ای بایــد بیندیشــند کــه بــا فرهنــگ ســازی و تغییــر نگــرش هــا‬ ‫می تــوان بــه نتیجــه مطلوبتــری دســت یافــت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در بیــن اهــل ســنت در بحــث اینکــه ایــا مــرگ مغــزی‬ ‫مــرگ حقیقــی اســت یــا نــه اختــاف وجــود دارد و بعضــی از علمــا مــرگ‬ ‫مغــزی را مــرگ حقیقــی نمی داننــد چــون مــرگ حقیقــی در صورتــی‬ ‫اســت کــه بــدن ادامــه رشــد نداشــته باشــد امــا عــده ای دیگــر می گوینــد‬ ‫اگــر بعضــی از اعضــا رشــد هــم کننــد اشــکالی نــدارد و مــرگ مغــزی‬ ‫مــرگ حقیقــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان امــر همــکاری نهادهــا بــه ویــژه نهادهــای‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی بــرای اگاهی بخشــی از جایــگاه ایــن اقــدام‬ ‫خداپســندانه و نظــر مســاعد علمــا می توانــد مــردم را بیــش از گذشــته‬ ‫در ایــن مســیر همــراه کند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫تایید صالحیت پنج هزار گنبدی متقاضی طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار شــهروند ســاکن گنبــد در طــرح نهضــت ملــی مســکن نام نویســی کردنــد کــه تاکنــون صالحــت‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۹۸۷‬نفــر انــان تاییــد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬قاســم شــادکام در نشســت شــورای مســکن گنبدکاووس اظهارداشــت‪ :‬نیاز ســاالنه شــهر گنبد در اجرای طرح نهضت ملی مســکن‪،‬‬ ‫ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬واحــد اســت کــه تاکنــون ‪ ۲۴‬هــزار متــر مربــع زمیــن در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن شهرســتان از طریــق واگــذاری ادارات بــه نــام‬ ‫ایــن اداره ســند خــورد و مراحــل اداری بــرای اغــاز ان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تایید یک نوع تروجان‬ ‫پیامکی بنام ‪Flubot‬‬ ‫توسط ‪Europol‬‬ ‫شرحی بر ‪ ۱۶‬سال تالش‬ ‫نافرجام احیای خلیج گرگان‬ ‫صیانــت و حفاظــت از اکوسیســتم هــای طبیعــی بــدون‬ ‫در نظــر گرفتــن منافــع جوامــع حاشــیه نشــین زیســتگاه ها‬ ‫میسر نیست و اهالی فن و استادان رشته های مختلف‬ ‫محیــط زیســت همگــی بر این موضــوع اجماع نظــر دارند‪،‬‬ ‫خلیــج گــرگان هــم بــه عنــوان یکــی از زیســتگاه های در‬ ‫معــرض تهدیــد از ایــن مقولــه مســتثنی نیســت و احیــای‬ ‫ایــن زیســنگاه بــدون در نظــر گرفتن منافع بومیان منطقه‬ ‫و یــا بهــره گیــری از نظــرات و پیشــنهادات انهــا ثمــرات‬ ‫حداکثــری را محقــق نمــی کنــد‪.‬‬ ‫برای احیای خلیج‬ ‫گرگان‪،‬هیچ بهانه ای‬ ‫پذیرفتنینیست‬ ‫سرویس محیط زیست ‪:‬‬ ‫پســت های غیرواقعــی اینفلوئنســرهای(تاثیرگذاران)مجازی کــه‬ ‫خــود را دوســتدار و عالقه منــد محیــط زیســت نشــان مــی دهنــد‬ ‫بــه یکــی از دغدغــه هــای جــدی بومیــان خلیــج گــرگان تبدیــل شــده‬ ‫اســت و حاشــیه نشــینان ایــن اکوسیســتم رو بــه مــوت از اثــرات ایــن‬ ‫شــانتاژهای مجــازی‪ ،‬واهمــه و انتظــار دارنــد تــا ایــن تصمیــم هرچــه‬ ‫زودتراجرایــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ایــن روزهــا بــازار اینفلوئنســرهای‬ ‫مجازی(تاثیرگــذاران فضــای مجــازی) کــه خــود را دوســتدار و عالقــه‬ ‫منــد محیــط زیســت نشــان مــی دهنــد داغ داغ اســت و همــه تــاش‬ ‫مــی کننــد بــا طــرح مباحــث بــی اســاس و پشــتوانه علمــی در خصــوص‬ ‫تبعــات ناگــوار الیروبــی خلیــج گــرگان بــه جــذب دنبــال کننــده بــرای‬ ‫صفحــات خــود اقــدام کننــد‪ ،‬هــر چنــد بخشــی از فعالیــت هــا صرفــا‬ ‫بــا ایــن هــدف انجــام مــی شــود امــا هســتند افــرادی کــه مغرضانــه و‬ ‫بــا هــدف کارشــکنی در اجــرای مصوبــه دولــت درصــدد هســتند اب را‬ ‫گل الــود کننــد ولــی اهالــی منطقــه چشــم انتظارنــد کــه متولیــان امــر‬ ‫ضمــن رعایــت مالحظــات محیــط زیســتی بــدون توجــه بــه مباحــث‬ ‫کــذب پیگیــر اجــرای ایــن طــرح از جملــه مصوبات اســتانی ســفر رییس‬ ‫جمهــور باشــند‪.‬‬ ‫شــانتاژ یعنی(هوچیگــری‪ ،‬تــاش بــرای شکســت رقیــب از راه‬ ‫سفســطه‪ ،‬تهدیــد بــه افشــاگری‪ ،‬تهییــج و تحریــک شــنوندگان و‬ ‫جلوگیــری از مطــرح شــدن یــا اثــر گذاشــتن ســخنان رقیــب‪).‬‬ ‫صیانــت و حفاظــت از اکوسیســتم هــای طبیعــی بــدون در نظر گرفتن‬ ‫منافع جوامع حاشــیه نشــین زیســتگاه ها میســر نیســت و اهالی فن‬ ‫و اســتادان رشــته های مختلف محیط زیســت همگی بر این موضوع‬ ‫اجمــاع نظــر دارنــد‪ ،‬خلیــج گــرگان هــم بــه عنــوان یکــی از زیســتگاه‬ ‫هــای در معــرض تهدیــد از ایــن مقولــه مســتثنی نیســت و احیــای ایــن‬ ‫زیســنگاه بــدون در نظــر گرفتــن منافــع بومیــان منطقــه و یــا بهــره گیری‬ ‫از نظــرات و پیشــنهادات انهــا ثمــرات حداکثــری را محقــق نمــی کنــد‪.‬‬ ‫شرحی بر ‪ ۱۶‬سال تالش نافرجام احیای خلیج گرگان‪:‬‬ ‫وضعیــت بغرنــج و نابســامان خلیــج گــرگان و پســروی شــدید اب‬ ‫ســبب شــد تــا در ســال ‪ ۱۳۹۵‬کمیتـه ای بــه عنــوان کمیتــه ملــی نجــات‬ ‫خلیــج گــرگان شــکل بگیــرد‪ ،‬در همیــن راســتا در ســال ‪ ۱۳۹۶‬ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت مقــرر داشــت تــا مطالعاتــی در خصــوص‬ ‫چگونگــی اجــرای پــروژه نجــات ایــن پهنــه ابــی انجــام بگیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا انتخــاب مشــاور‪ ،‬مطالعاتــی را در‬ ‫خصــوص راهکارهــای نجــات خلیــج گــرگان انجــام و نتیجــه ان تحــت‬ ‫عنــوان» ضــرورت الیروبــی کانــال هــای ارتباطــی ضلــع شــرقی خلیــج‬ ‫گــرگان» بــه اب منطقــه ای ابــاغ شــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬جلســه ای بــا‬ ‫حضــور معــاون وقــت محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت برگــزار ‪ ،‬مباحــث بررســی و بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بــا وجــود ان کــه از ســال‪ ۱۳۹۷‬امــکان اجــرای ایــن پــروژه میســر بود اما‬ ‫بــا شــگردهای مختلــف و ســنگ انــدازی هــای گوناگــون اجــازه عملیــات‬ ‫اجرایــی در ایــن خصــوص صــادر نشــد ؛ یعنــی ســازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت کشــور کــه ایــن موضــوع را مصــوب و ابــاغ کــرده بــود پــس از‬ ‫چنــدی مخالفــت خــود را بــا اجــرای ایــن پــروژه اعــام کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه مســیر ‪ ،‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هرگونــه عملیــات‬ ‫اجرایــی را بــه تهیــه مطالعــات جدیــد مشــروط کــرد تــا اینکــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــه اســتناد مصوبــه ســتاد ملــی تــاالب هــای کشــور مقــرر شــد‬ ‫پژوهشــگاه اقیانــوس شناســی بــه عنــوان مشــاور مــورد پذیــرش‬ ‫ســازمان محیــط زیسـت ‪ ،‬مطالعــات و پژوهــش در خصــوص چگونگــی‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان را در دســتور کار خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫«تســهیل ارتبــاط بیــن دریــا و خلیــج گــرگان بــا اولویــت الیروبــی‬ ‫کانال هــای اشــوراده و چپاقلــی» بــه عنــوان ثمره مطالعات پژوهشــگاه‬ ‫اقیانــوس شناســی بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ابــاغ شــد‬ ‫تــا هــر چــه ســریعتر اجرایــی شــود و ایــن موضــوع بــه عنــوان مصوبــه‬ ‫چهارمیــن جلســه ســتاد ملــی تــاالب هــای کشــور ابــاغ شــد امــا در‬ ‫ادامــه بــار دیگــر ایــن پــروژه ابتــر مانــد‪.‬‬ ‫پــس از چندیــن مــاه تعلــل ‪ ،‬بــار دیگــر در ســفر اســفند مــاه ســال‬ ‫گذشــته ایــت اللــه رییســی بــه گلســتان و پیگیری هــای انجــام شــده‬ ‫مقــرر شــد تــا الیروبــی کانــال هــای ابرســانی بیــن خلیــج گــرگان و‬ ‫دریــای خــزر در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن اجرایــی و عملیــات الیروبــی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫پــس از دســتور صریــح رییــس جمهــور‪ ،‬ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫در کمتریــن زمــان ممکــن عملیــات نقشــه بــرداری و هیدروگرافــی در‬ ‫مناطــق پیرامونــی شــمال جزیــره اشــوراده را در دســتور کار قــرار داد و‬ ‫مقــرر شــد تــا کانــال اشــور بــه عنــوان اولیــن کانــال ابرســان بیــن خلیــج‬ ‫گــرگان و دریــای خــزر الیروبــی شــود‪.‬‬ ‫در مورخــه چهــارم اردیبهشــت مــاه ســال جــاری روش اجرایــی‬ ‫الیروبــی کانــال اشــور در جلســه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫بررســی و تاییــد شــد و در نهایــت در مورخــه پنجــم اردیبهشــت‬ ‫مــاه در ســتاد ملــی تــاالب هــا بــه ریاســت دکتــر مخبــر معــاون اول‬ ‫رییس جمهــور تاییــد و مقــرر شــد نمایندگان ســازمان بنــادر و محیط‬ ‫زیســت بــا حضــور در گلســتان در خصــوص نحــوه عملیــات اجرایــی‬ ‫ان تصمیــم گیــری نهایــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬روز بعــد و در هفتــم اردیبهشــت مــاه معاونــان ســازمان بنــادر و‬ ‫محیــط زیســت بــا حضــور میدانــی در منطقــه ‪ ،‬محــل رســوب بــرداری‪،‬‬ ‫محــل حفــر دایــک و تخلیــه رســوبات مشــخص شــد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه حداکثــر مالحظــات زیســت محیطــی و کمتریــن‬ ‫خســارت بــه زیســتگاه های منطقــه در ان منظــور شــده بــود‪ .‬جزییــات‬ ‫اجــرای پــروژه ( محــل دایــک و تخلیــه رســوبات ) در جلســه دهــم‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال بــا عنــوان» ســاماندهی مناطــق چهارگانــه‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کل کشــور» بررســی و موافقــت ان‬ ‫بــه محیــط زیســت اســتان اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫پای حرف بومیان‬ ‫دبیــر کانــون شــکار شهرســتان ترکمــن در حاشــیه خلیــج گــرگان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مهمتریــن موضــوع بــرای احیــای خلیــج گــرگان انتخــاب‬ ‫درســت کانــال بــرای رســوب بــرداری و برداشــت گل و الی اســت‪.‬‬ ‫عبدالحکیــم ادریســی افــزود‪ :‬بررســی تجربــی جریانــات ابــی خزر‬ ‫و اطالعــات بدســت امــده از صیــادان و ماهیگیــران کهنســال‬ ‫منطقــه بیانگــر ان اســت کــه بایــد در وهلــه نخســت ارا کانــال یــا‬ ‫همــان کانــال اشــوراده رســوب بــرداری شــود تــا تبادل ابــی در این‬ ‫منطقــه محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه انســداد کانــال خزینــی و چپاقلــی‪،‬‬ ‫انتخــاب کانــال اشــور کــه در وســط ایــن ‪ ۲‬کانــال قــرار دارد بــرای‬ ‫اجــرای عملیــات الیروبــی یــک تصمیــم گیــری صحیــح و منطقــی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ادریســی کــه خــود از شــکارچیان قدیمــی بــوده و جغرافیــای منطقــه‬ ‫اگاهــی کامــل دارد بــر انتخــاب ســازمان بنــادر صحه می گــذارد و معتقد‬ ‫اســت‪ :‬کانــال خزینــی کــه کامــل مســدود شــده اســت و دیگر جزیــره ای‬ ‫بــه نــام اشــوراده وجــود نــدارد و حــوزه پیرامونــی روســتای اشــوراده بــه‬ ‫میانکالــه متصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کانــال خزینــی کــه حــدود ‪ ۳۰‬ســال پیــش بیــش از پنــج‬ ‫متــر عمــق داشــت کامــل مســدود شــده اســت و بــرای الیروبــی ایــن‬ ‫کانــال بایــد چنــد میلیــون مترمعکــب رســوب برداری شــود و هزینــه ان‬ ‫بســیار گــزاف اســت ‪.‬‬ ‫ادریســی اضافــه کــرد ‪ :‬کانــال چپاقلــی هــم بــه ســبب شــیب زمیــن در‬ ‫ان منطقــه و جریانــات ابــی خــزر همچنــان زنده و پویاســت و در مواقع‬ ‫کــوالب و طوفــان هــای فصلــی امــکان ورود اب خــزر بــه خلیــج گــرگان‬ ‫فراهم اســت ولی کانال اشــور یا ارا کانال شــرایط بســیار بغرنجی دارد‬ ‫و تعلــل در الیروبــی ان جایــز نیســت‪.‬‬ ‫پیخــم قــزل یکــی دیگــر از بومیــان مطلــع منطقــه هــم گفــت ‪:‬‬ ‫متاســفانه شــاهد ان هســتیم کــه برخــی افــراد نــااگاه و اشــنا بــه‬ ‫منطقــه در خصــوص خلیــج گــرگان اظهــار نظــر مــی کننــد در حالیکــه‬ ‫ایــن بومیــان هســتند کــه مــی تواننــد در ایــن مــوارد مشــورت داده و‬ ‫عصــای دســت دولــت و مجریــان ایــن طــرح باشــند‪.‬‬ ‫قــزل خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه شــاهد ان هســتیم کــه برخــی از‬ ‫افــراد بــا اســتدالل اینکــه صفحــه مجــازی محیــط زیســتی دارنــد و در‬ ‫ان چنــد عکــس و فیلــم حیــات وحــش منتشــر شــده خــود را بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس بــه جامعــه معرفــی مــی کننــد کــه ضــرورت دارد مدیــران در‬ ‫ایــن خصــوص هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫قــزل اظهارداشــت ‪ :‬نبایــد مدیــران تحــت تاثیــر جریانــات فضــای‬ ‫مجــازی قــرار بگیرنــد و در اجــرای طــرح تعلــل کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬الودگــی رســوبات منطقــه یکــی از مــواردی کــه در‬ ‫فضــای مجــازی مطــرح شــده اســت حــال انکــه همیــن ‪ ۲‬ســال پیــش‬ ‫و بــا مطالعــات یکــی از شــرکت هــای مطــرح دانــش بنیــان در بخــش‬ ‫ســامت ‪ ،‬بــر اثــر بخشــی از ایــن رســوبات بــر تعــدادی از بیماریها تاکید‬ ‫شــده بــود در نتیجــه طــرح ایــن مباحــث هیــچ جایگاهــی نــدارد‪.‬‬ ‫عبدالرحمــن ایــری دانــش اموختــه محیــط زیســت و از بومیان منطقه‬ ‫اســت کــه مــی خواهــد تخصصــی تــر پاســخ بدهــد‪ ،‬وی معتقــد اســت‬ ‫مــواردی کــه بــه عنــوان ایــراد و اتهــام بــرای الیروبــی کانــال اشــوراده وارد‬ ‫مــی کننــد موثق نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬تشــکیل کانــون هــای ریزگــرد ‪ ،‬ایجــاد مســیر بــرای‬ ‫رســیدن بــه مــزارع پــروش ماهــی در قفــس و یــا ایجــاد منطقــه ای برای‬ ‫احــداث پــاژ از جملــه مــواردی اســت کــه در مباحــث مطروحــه توســط‬ ‫مخالفــان مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نقــاط پیــش بینــی شــده بــرای مــزارع پــرورش ماهــی‬ ‫در قفــس در غــرب مصــب گرگانــرود واقــع اســت کــه بیــش از چندیــن‬ ‫کیلومتــر از کانــال «اشــور» کــه قــرار اســت در ان الیروبــی اجــرا شــود‬ ‫فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش اموختــه محیــط زیســت در خصــوص احتمــال شــکل‬ ‫گیری ریزگرد در منطقه هم گفت ‪ :‬انتقال گل و الی ناشــی از رســوب‬ ‫بــرداری از کانــال اشــور بــه دالیــل مختلفــی همچــون جهــت جریانــات‬ ‫ابــی‪ ،‬رطوبــت بــاالی منطقــه‪ ،‬نــوع بافــت خــاک و فلــور منطقــه (رشــد‬ ‫گیاهــان شورپســندی نظیــر ســالیکورنیا و نیــزار) هرگــز اجــازه شــکل‬ ‫گیــری کانــون ریزگــرد در منطقــه را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی چنــد ســال گذشــته‪ ،‬عرصــه ای چندصــد هکتــاری‬ ‫در شــمال اشــوراده از اب خــارج شــده و در کمتریــن زمــان ممکــن بــا‬ ‫رشــد متراکــم گیاهــان شــورزی و نیــزاری بــه مامنــی بــرای زیســتمندان‬ ‫منطقــه و بســتری بــرای النــه گزینــی تبدیــل شــده اســت لــذا مباحثــی‬ ‫همچــون شــیوع ریزگــرد بیشــتر بــه یــک تفکــر عامیانــه ناشــی از عــدم‬ ‫شــناخت اســت‪.‬‬ ‫ایــری بــه بخشــی از اظهــارات مخالفــان و برچســب هــای وارده مبنــی‬ ‫بــرای اینکــه هــدف از الیروبــی احــداث پــاژ عنــوان شــد و گفــت ‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬کیلومتــر از کرانــه هــای جنوبــی اشــوراده از ســواحل ماسـه ای‬ ‫تشــکیل شــده اســت و اگــر قــرار بــه احــداث هرگونــه پــاژ (پــاژ ســبک‬ ‫چوبــی همگــون بــا منطقــه) باشــد بهتریــن منطقــه جنــوب جزیــره‬ ‫اشــوراده اســت در حالــی کــه محــل الیروبــی و تخلیــه گِل و الی هــای‬ ‫رســوبی واقــع در شــمال اشــوراده بیــش از ســه کیلومتــر از مناطــق‬ ‫ماســه ای اشــوراده فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫اجــرای دســتور رییــس جمهــور مبنــی بر الیروبی کانال های اب رســان‬ ‫خلیــج گــرگان بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی تــاالب هــا و بــا رعایــت‬ ‫مالک های محیط زیســتی در گســتره باتالقی شــمال جزیره اشــوراده‬ ‫در حــال اجراســت امــا عــده ای از روی عمــد یــا ســهو با اهــداف خاص و‬ ‫بــدون مســتندات الزم در صــدد هســتند کــه شــبهه ایجــاد کننــد و چوب‬ ‫الی چــرخ ایــن مصوبــه ســفر اســتانی دولــت بگذارنــد امــا عــزم دولــت‬ ‫جدی تــر از تــاش حاشــیه ســازان اســت‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای ایــن مصوبــه در وهلــه نخســت و پــس از بــروز رســانی‬ ‫نقشــه های هوایی و هیدروگرافی منطقه از بین ســه کانال اب رســان‬ ‫اشــور‪ ،‬خزینــی و چپاقلــی یــک کانــال بــرای اغــاز پــروژه انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫مطالبــه گــری مــردم و ذینفعــان الیروبــی خلیــج گــرگان را تســریع‬ ‫می کنــد‬ ‫اســتاندار گلســتان در جلســه ای پیرامــون جزیــره اشــوراده و خلیــج‬ ‫گــرگان اظهارداشــت‪ :‬مطالبــه گــری مــردم‪ ،‬فعــاالن اجتماعــی و‬ ‫ذینفعــان زمینــه تســریع در الیروبــی خلیــج گــرگان را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمدزنگانــه اظهارداشــت ‪ :‬مجمــع نماینــدگان اســتان بایــد‬ ‫واکنــش و حمایــت جــدی خــود را نســبت بــه الیروبــی خلیــج گــرگان و‬ ‫طــرح گردشــگری اشــوراده نشــان دهــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬موضــوع اشــوراده و خلیــج گــرگان بایــد دغدغــه تمــام‬ ‫دلســوزان اســتان باشــد چراکــه بــا مطالبــه گــری همگانــی ایــن موضــوع‬ ‫بــه ســرانجام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان در‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــرای احیــای خلیــج گــرگان از هیــچ تالشــی دریــغ نمــی‬ ‫کینــم و ایــن مصوبــه ســفر اســتانی رییــس جمهــور بایــد اجرایی شــود و‬ ‫بهانــه ای در ایــن خصــوص پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و‬ ‫لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب‬ ‫بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثابــت‬ ‫کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت‬ ‫ محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در‬ ‫معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪،‬‬ ‫ماهیان اســتخوانی و غضروفی‪ ،‬جذب پرندگان مهاجر و حفظ چرخه‬ ‫زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت جوامــع محلــی‬ ‫نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخازن اب شــیرین متصل بــه دریای‬ ‫خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن‬ ‫دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایی در جنوب شــرقی دریای‬ ‫خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬نوکنده و بهشــهر از‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای‬ ‫امتداد شــرقی ‪ -‬غربی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪Europol ‪(The European Union Agency for Law‬‬ ‫‬)‪ - Enforcement Cooperation‬اژانــس اتحادیــه اروپــا‬ ‫بــرای همــکاری در اجــرای قانــون‪ ،‬یــک نــوع تروجــان‬ ‫جاسوســی در قالــب بــد افــزار مبتنــی بــر پیــام کوتــاه بنــام‬ ‫‪ Flubot‬را تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫مرکــز جرایــم ســایبری اروپــا (‪ )EC3‬از اجــرای یــک‬ ‫عملیــات بیــن المللــی در خصــوص یــک بدافــزار‬ ‫جاسوســی بــه بنــام «‪ »flubot‬کــه ‪ 11‬کشــور را درگیــر‬ ‫خــود کــرده اســت‪ ،‬خبــر داد‪ .‬دســتاورد فنــی مذکــور طبــق‬ ‫گزارش هــا و تحقیقــات مربوطــه بــا هماهنــگ ‪EC3‬‬ ‫بــه مقامــات مجــری قانــون در کشــورهای اســترالیا‪،‬‬ ‫بلژیــک‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬ایرلنــد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫ســوئیس‪ ،‬هلنــد و ایــاالت متحــده ارســال شــد‪.‬‬ ‫‪ EC3‬گفــت‪« :‬بــا گســترش ایــن نــوع مــوارد در اروپــا و‬ ‫اســترالیا‪ ،‬همــکاری هــای بیــن المللی پلیــس در از بین بردن‬ ‫زیرســاخت هــای جنایــی ‪ Flubot‬بســیار مهــم خواهــد بــود‪».‬‬ ‫‪ Europol‬بــا نوشــتن در پســت یــک وبــاگ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــرایط نشــان مــی دهــد کــه اقدامــات ایــن گــروه بوســیله‬ ‫بدافزارهــای اندرویــدی از طریــق ارســال پیــام کوتــاه‪،‬‬ ‫ســرقت گــذرواژه هــا‪ ،‬اطالعــات بانکــی انالیــن و ســایر‬ ‫اطالعــات حســاس از تلفــن هــای هوشــمند الــوده در‬ ‫سراســر جهــان گســترش یافتــه اســت‪ Europol .‬تاییــد‬ ‫کــرد کــه زیرســاخت هــای ‪ Flubot‬پــس از عملیــات‬ ‫توســط پلیــس هلنــد بــا موفقیــت در اجــرای پیشــگیری‪،‬‬ ‫تحــت کنتــرل قــرار گرفــت و اقدامــات مذکــور باعــث ایجــاد‬ ‫اختــال در عملکــرد بدافــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ Flubot‬بــرای اولیــن بــار در دســامبر ســال ‪ 2020‬دیــده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در ســال ‪ 2021‬در حالــی کــه تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از دســتگاه هــا در سراســر جهــان بــه ویــژه در‬ ‫فنالنــد و اســپانیا را الــوده کــرده بــود‪ ،‬گســترش یافــت‪.‬‬ ‫‪ Flubot‬دقیقــا ً ماننــد ‪ ،Tanglebot‬خــود را از طریــق‬ ‫پیامهــای متنــی کــه از کاربــران اندرویــد خواســته شــده روی‬ ‫یــک لینــک کلیــک کــرده و برنامــه ای را نصــب کننــد (بــه‬ ‫طــور معمــول بــرای ردیابــی تحویــل بســته یــا گــوش دادن‬ ‫بــه پیــام صوتــی جعلــی) بــه دســتگاه وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از نصــب‪ ،‬ایــن برنامــه مجوزهــای دسترســی را بــرای‬ ‫بــه ســرقت بــردن اطالعــات برنامــه هــای بانکــی‪ ،‬جزئیــات‬ ‫حســاب ‪ ( Cryptocurrency‬مبــدل ارزهــای دیجیتــال ) و‬ ‫همچنیــن غیرفعــال کــردن ویژگــی های امنیتــی داخلی که‬ ‫توســط افــراد مخــرب نوشــته شــده‪ ،‬درخواســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینترپــل گفــت کــه ایــن بدافــزار مثــل یــک نــوع ویــروس‬ ‫نیــز عمــل مــی کنــد‪ ،‬زیــرا بــا دسترســی بــه مخاطبیــن‬ ‫تلفــن هوشــمند الــوده و ارســال خــود بــه شــماره ها‬ ‫و دســتگاه های دیگــر‪ ،‬بــه طــور خــودکار پخــش شــده و‬ ‫چندیــن برابــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ EC3‬همچنیــن توضیــح داد‪ ،‬از انجــا کــه بدافــزار‬ ‫‪ Flubot‬بــه یــک برنامــه مبــدل تبدیــل شــده اســت‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان ان را مــوردی دشــوار تلقــی کــرد‪« .‬یــک روش بــرای‬ ‫گفتــن اینکــه ایــا یــک برنامــه ممکــن اســت بدافــزار باشــد‬ ‫یــا نــه وجــود دارد‪ :‬اگــر روی لینکــی بــرای نصــب یــک‬ ‫برنامــه کلیــک کنیــد و یــا اگــر ســعی کنیــد یــک برنامــه‬ ‫را حــذف کنیــد‪ ،‬بجــای اجــرا و بــاز شــدن‪ ،‬یــک پیــام خطــا‬ ‫بــرای شــما نشــان داده شــود‪».‬‬ ‫در حالــی گــزارش هــا از تحــت کنتــرل بــودن زیرســاختهای‬ ‫‪ Flubot‬توســط نیروهــای پلیــس هلنــد خبــر مــی دهــد‪ ،‬اما‬ ‫یوروپــول بــه همــه کاربــران اندرویــدی توصیــه کــرده اســت‬ ‫کــه اگــر بــه طــور تصادفــی ‪ Flubot‬را نصــب کرده انــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت بــرای پــاک شــدن بدافــزار تلفــن همــراه خــود را بــه‬ ‫تنظیمــات کارخانــه برگرداننــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫رییس شورای تامین دام‬ ‫کمبود ‪ ۲۰۰‬محیط بان‬ ‫برای تعیین قیمت گوشت‪،‬افزایش‬ ‫قیمت جو مالک نیست‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام بــا بیــان اینکــه بــرای تعیین میزان افزایش قیمت گوشــت افزایش قیمت‬ ‫جــو و‪ ...‬مــاک نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هماننــد همــه کاالهــای مصرفــی گوشــت قرمــز نیز تابع عرضــه و تقاضا‬ ‫بــوده و قطعــا ایــن عرضــه و تقاضــا در پــی اصــاح نظــام یارانــه ای و افزایــش قیمــت همــه کاالهــا بــا‬ ‫اندکــی رشــد روبــرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬به تازگــی کلیپــی بــا عنــوان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم جــو‬ ‫از ‪ ۱۸۰۰‬تومــان بــه ‪ ۱۲‬هــزار تومــان رســیده و بــر همیــن اســاس نیــز قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت‬ ‫قرمــز نیــز بایــد ‪ ۸‬برابــر شــود در فضــای مجــازی در حــال نشــر و انتشــار اســت‪.‬‬ ‫«منصــور پوریــان» رییــس شــورای تامیــن دام‪ ،‬در مــورد ایــن ادعــای مطــرح شــدن‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫افزایــش قیمــت جــو و ســایر هزینه هــای تولیــد قیمــت افزایــش می بایــد امــا عــده ای بــه دنبــال افزایــش‬ ‫قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار هســتند‪ ،‬ایــن درحالــی اســت کــه دامداری هــا و دامپروری هــای مــا متضــرر‬ ‫ایــن بــازار اســت ‪ ،‬اماقطــع بــه یقیــن شــاهد افزایــش ‪ ۸‬برابــری قیمــت گوشــت قرمــز نخواهیم بــود و این‬ ‫موضــوع صحــت نــدارد‪ ،‬چــرا کــه تــا اکنــون هیچگونــه تغییــری در قیمــت دام زنــده صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نظــارت بــر‬ ‫عرصه هــای تحــت مدیریــت ایــن اداره کل را اکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬نفــر محیــط بــان کار بــر عهــده دارنــد امــا در‬ ‫وضعیــت اســتاندارد ایــن رقــم دســت کــم بایــد بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫نفــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدحســین صالحــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای هــر یکهــزار هکتــار عرصــه‪ ،‬یــک‬ ‫محیــط بــان در وضعیــت اســتاندارد جهانــی‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫کار گرفتــه شــود امــا در ایــن اســتان هــر محیــط بــان کار‬ ‫نظــارت بــر ســه برابــر ایــن وســعت را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کار نظــارت و حفاظــت از حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار عرصــه تحــت مدیریــت حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت را ‪ ۷۰‬نفــر محیــط بــان اســتان بــر‬ ‫عهــده دارنــد کــه عــاوه بــر ان ســطح ‪ ۱۱۵‬هــزار هکتــار‬ ‫مناطــق شــکار ممنــوع اســتان هــم بــه وســیله محیــط‬ ‫بانــان نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫نیمی از محیط بانی ها غیرفعال است‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم‬ ‫اســتان نســبت بــه جــذب نیــروی محیــط بــان در ســال‬ ‫گذشــته بــه کارگیــری ‪ ۹‬نفــر بــود کــه از ایــن تعــداد‬ ‫هفــت نفــر جــذب و مشــغول بــه کار شــدند گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر محیــط بــان امســال هــم قــرار اســت در‬ ‫ســطح کشــور اســتخدام شــوند امــا در ایــن بــاره هنــوز‬ ‫ســهمیه اســتان مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود محیــط بــان در‬ ‫اســتان ســبب شــده تــا بســیاری از محیــط بانی هــا نیمــه‬ ‫تعطیــل و یــا تعطیــل باشــند افــزود‪ :‬بــه علــت کمبــود‬ ‫محیــط بــان ‪ ۱۹‬محیط بانــی در اســتان وجــود دارد کــه‬ ‫نیمــی از ان فعــال نیســت‪ ،‬البتــه حفاظــت و نظــارت‬ ‫از عرصــه هــای تحــت مدیریــت تاکنــون تحــت الشــعاع‬ ‫کمبــود نیــرو قــرار نگرفتــه و مســتمر انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود‬ ‫محیــط بــان فشــار کاری مضاعفــی بــه ایــن نیروهــا‬ ‫تحمیــل کــرده اســت اظهــار داشــت‪ :‬هــر محیــط بــان‬ ‫در اســتان پنــج شــبانه روز خدمــت و پنــج شــبانه روز‬ ‫اســتراحت دارد و ایــن میــزان ســاعت کاری ســبب‬ ‫شــده تــا شــرایط بــرای ایــن افــراد ســخت باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا گســتره حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار مناطــق حفاظــت‬ ‫شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن‬ ‫اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل‬ ‫زیســت پلنــگ هــا میباشــد‪ ،‬مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۳‬درصــد از یکهــزار و ‪ ۱۳۴‬گونــه جانــوری کشــور‬ ‫در خراســان شــمالی زیســت مــی کننــد کــه ایــن گونــه ها‬ ‫شــامل ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده‪ ۵۲ ،‬نــوع خزنــده‪ ۵۱ ،‬پســتاندار‪،‬‬ ‫هشــت گونــه ابــزی و چهــار نــوع دوزیســت مــی شــود‪.‬‬ ‫از وســعت ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مربعی خراســان‬ ‫شــمالی حــدود ‪ ۷‬درصــد در قالــب چهــار منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده ســالوک‪ ،‬ســاریگل‪ ،‬قرخــود و گلــول‬ ‫و ســرانی‪ ،‬ســه پــارک ملــی ضامــن اهــو‪ ،‬ســالوک و‬ ‫ســاریگل‪ ،‬یــک پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و‬ ‫اثــار طبیعــی ملــی ارس ســرانی‪ ،‬صنوبــر نظرعلــی و‬ ‫ســروهای قــره بــاغ زیــر پوشــش مدیریــت حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی هــا‪ ،‬کم ابــی و تنــش ابــی اکنــون دامــداران و دامپــروران بــا مــازاد‬ ‫جمعیــت دامــی روبــرو هســتند‪ .‬و در برخــی اســتان ها نیــز بــا کمبــود علوفــه مواجــه شــده اند؛ بنابرایــن به‬ ‫ناچــار مجبورنــد کــه دام هایشــان را زیــر قیمــت تمام شــده بــه بــازار عرضــه کننــد‪ ،‬البتــه برخی ســودجویان‬ ‫در ایــن وضعیــت بــازار دام هــا را بــا پاییــن تریــن قیمــت از دامــداران خریــداری و ســپس در بــازار بــه‬ ‫باالتریــن قیمــت عرضــه می کننــد و در اینجاســت کــه ســودی حاصــل دامــدار از تولیــد خــود نمی شــود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت جو مالکی برای تعیین افزایش قیمت نیست‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام گفــت‪ :‬قیمــت یــک کیلوگــرم جــو در پــی حــذف ارز ترجیحــی کــه‬ ‫دامــداران پیــش از ایــن کیلویــی ‪ ۱۸۰۰‬می خریــد‪ ،‬در حــال حاضــر بایــد ان را از ســامانه بــازارگاه یــا‬ ‫بــازار ازاد بــا قیمــت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۴‬هــزار تومــان تهیــه کنــد و یــا در ایــن بیــن ســایر هزینه هــای تولیــد نیــز‬ ‫رونــد افزایشــی داشــته اســت کــه ایــن موضــوع دلیــل بــرای افزایــش قیمــت نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره اینکــه نقدینگــی مشــکلی اســت کــه دامــداران و دامپــروران اکنــون بــه صــورت جــدی بــا ان‬ ‫روب ـه رو هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬نهاده هــای موردنیــاز صنعــت دام و طیــور را وزارت جهــاد کشــاورزی پیــش از‬ ‫ازادســازی نظــام یارانـه ای قــول داده بــود بــرای دو مــاه تامیــن کنــد‪ ،‬امــا ایــن مهــم اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫درخواست از وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬الزم اســت دولــت بــا ازادســازی صــادرات دام زنــده در‬ ‫حــال حاضــر بــرای کمــک بــه صنعــت دامــی کشــور موافقــت نمایــد تا دامــدار بیش از این متضرر نشــود‪،‬‬ ‫چــرا کــه قیمــت هــر کیلوگــرم دام زنــده ســبک اکنــون بیــن ‪ ۶۸‬تــا ‪ ۷۲‬هــزار تومــان و الشــه ان ‪ ۱۴۰‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬دام زنــده ســنگین ‪ ۶۶‬هــزار تومــان و الشــه ان ‪ ۱۳۲‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫پوریــان تصریــح کــرد‪ :‬از انچــه کــه در بــازار گوشــت قرمــز دامــدار و دامپــرور‪ ،‬بــا وجود مــازاد جمعیت‬ ‫دامــی رخ می دهــد‪ ،‬منتفــع نمی شــود و ایــن ســود بــه جیــب دالالن و ســودجویان می رود‪.‬‬ ‫وی در پایــان از وزارت جهــاد کشــاورزی خواســت تــا بــا ازادســازی صــادرات دام زنــده از تولیدکننــدگان ایــن‬ ‫صنعــت بــرای افزایــش نقدینگــی بــا تســریع در تســهیالت بانکــی حمایــت کنــد تــا بیــش از ایــن متضــرر نشــوند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صدور کیفرخواست متهم قتل نزاع‬ ‫دسته جمعی دو روستای اق قال‬ ‫کیفرخواســت پرونــده قتــل نــزاع دســته جمعــی دو روســتای‬ ‫شهرســتان اق قــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬نــزاع دســته جمعــی‬ ‫تعــدادی از اهالــی روســتاهای یلمــه ســالیان و اتحــاد اق قال اوایل‬ ‫اردیبهشــت امســال روی داد که منجر به زخمی شــدن چند نفر‬ ‫و قتــل یــک نفــر شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله و بــرای افزایش‬ ‫ســرعت رســیدگی‪ ،‬موضــوع قتــل بــه صــورت فــوق العــاده رســیدگی‬ ‫و کیفرخواســت متهــم بــه قتــل در دادســرای اق قــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬پرونــده پــس از صــدور کیفرخواســت بــه دادگاه‬ ‫کیفــری یــک اســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬اتهامــات عوامــل دخیــل‬ ‫در ایــن نــزاع دســته جمعــی نیــز در قالــب پرونــده جداگانــه در‬ ‫دادســرای اق قــا در حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬طرفین پرونده و وکالی انان‬ ‫در جریــان همــه جزئیــات و فراینــد رســیدگی پرونده قــرار دارند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه پرونــده بــا ســرعت و دقت در‬ ‫حــال رســیدگی و طــی تشــریفات قانونــی اســت از طرفیــن درگیــر‬ ‫در ایــن پرونــده خواســت‪ :‬از مجــرای قانونــی پیگیــر پرونــده باشــند‬ ‫و تحــت تاثیــر افــرادی کــه بــه دنبــال تنــش هســتند قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫تغییری در قیمت نداریم‬ ‫دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت‪ :‬از سوی تولیدکنندگان‬ ‫عرضــه تــن ماهــی و رب گوجه فرنگــی در بــازار محــدود شــده‪ ،‬امــا‬ ‫هنــوز افزایــش قیمتــی بــرای ایــن دو کاال رخ نــداده اســت‪.‬‬ ‫«قاســمعلی حســنی» اظهار داشــت‪ :‬تن ماهی و رب گوجه فرنگی‬ ‫از اقالمــی اســت کــه روغــن خوراکــی به صــورت تحمیلــی به بنکــداران‬ ‫داده می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنکــداران بــرای تامیــن روغــن خوراکــی در بــازار‬ ‫مجبــور بــه خریــد رب گوجه فرنگــی و تــن ماهــی از تولیدکننــدگان‬ ‫می شــدند‪ ،‬امــا در یــک مــاه گذشــته ایــن محصــوالت از تحمیلــی‬ ‫بــودن خــارج شــده و عرضــه ان بــه بــازار محــدود شــد‪.‬‬ ‫حســنی خاطرنشــان کرد‪ :‬تــا پیــش از ازادســازی قیمــت بنکــداران‬ ‫پیگیری هایــی بــرای خریــد کاال از تولیدکننــدگان کرده انــد‪ ،‬امــا بــا‬ ‫عرضــه محــدود و انــدک بــه دستشــان می رســد‪.‬‬ ‫دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی تصریح کــرد‪ :‬قیمــت قوطــی از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان بــه سـه هزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان و ماهــی از ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫تومــان بــه ‪ ۵۵‬هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬ایــن تغییــرات‬ ‫شــامل کارتــن‪ ،‬کارگــر‪ ،‬حمل ونقــل و روغــن خوراکــی نیــز می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬محــدود شــدن عرضــه ایــن کاال بــه دلیــل افزایــش‬ ‫قیمــت تمام شــده ایــن دو محصــول بــه دلیــل انتظــار تولیدکننــده‬ ‫بــرای تعییــن قیمــت توســط ســازمان مذکــور اســت‪ ،‬البتــه عرضــه‬ ‫تــن ماهــی و رب گوجه فرنگــی در بــازار محــدود شــده امــا هنــوز‬ ‫افزایــش قیمتــی در ایــن بخــش را رخ نــداده اســت‪.‬‬ ‫فراخوان رانندگان وانت‬ ‫بارجهت تخصیص سوخت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬قطعــی بــرق در زمــان اوج مصــرف و فصل گرمــا از دغدغه های‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســتان اســت کــه واحدهــای تولیــدی‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫کشــاورزی نبایــد در اولویــت قطــع انــرژی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابادی اظهار داشــت‪ :‬همه ســاله در فصل گرما شــاهد‬ ‫قطعی برق و خاموشــی گســترده در ســطح کشــور هستیم و برای‬ ‫جلوگیــری از ضــرر و زیــان بخــش صنعــت‪ ،‬زمــان قطعــی بــرق‬ ‫بایســتی بــه بخــش خصوصــی اعــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس قانــون هــر گاه دولــت بــه دلیل کمبودهای‬ ‫مقطعــی بــه شــرکت هــای عرضــه کننــده بــرق‪ ،‬گاز یــا مخابــرات‬ ‫را قطــع کنــد؛ موظــف اســت تــا نحــوه خســارتهای وارده بــه ایــن‬ ‫شــرکت هــا را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫پورابادی ادامه داد‪ :‬در ســال تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشــتغال افرینی‬ ‫بایــد تدابیــری اندیشــیده شــود کــه قطعــی بــرق در خراســان شــمالی‬ ‫بــه حداقــل برســد و اگــر هــم اجتنــاب ناپذیــر اســت ضــرورت دارد تــا‬ ‫ایــن موضــوع بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی دقیــق انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن جلســه همــواره بــر مدیریــت‬ ‫انــرژی تاکیــد و بایــد ایــن مهــم در دســتور کار قــرار گیــرد و بــا‬ ‫حساســیت بیشــتری بــه مشــکالت فعــاالن اقتصــادی ناشــی از‬ ‫قطعــی بــرق پرداخــت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کاال اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان جهــت تخصیــص‬ ‫ســوخت ایــن نــاوگان راننــدگان فعــال وانــت بــار را فراخــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محســن یازرلــو اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن اقــدام بــا هــدف ارتقــای‬ ‫ایمنــی تــردد‪ ،‬ســاماندهی محمــوالت قابــل حمــل‪ ،‬رعایــت قانــون الــزام شــرکت هــا و‬ ‫موسســات ترابــری جــاده ای بــه اســتفاده از بارنامــه و ارائــه اطالعــات ســفر نــاوگان وانــت بــار‬ ‫در طــرح ســاماندهی نــاوگان و راننــدگان فعــال وانــت بــار در بخــش حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫جــاده ای انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬شــرایط بهــره منــدی از مزایــای ایــن طــرح بــرای راننــدگان فعــال وانــت بــار‬ ‫دارابــودن حداقــل ســن ‪ 23‬ســال‪ ،‬داشــتن گواهینامــه رانندگــی مجــاز‪ ،‬دارابودن مــدرک پایان‬ ‫ابتدایــی و یــا نهضــت ســواداموزی‪ ،‬اصــل و تصویــر کلیــه صفحــات شناســنامه‪ ،‬کارت ملــی و‬ ‫پایــان خدمــت یــا معافیــت دایــم‪ ،‬و دو قطعــه عکــس ‪ 4*3‬الزامــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫یازرلــو افــزود‪ :‬بــرای نــاوگان وانــت بــار نیــز‪ ،‬ارائــه کارت وســیله نقلیــه‪ ،‬ارائــه گواهــی معاینــه‬ ‫فنــی مجــاز و معتبــر‪ ،‬ارائــه بیمــه نامــه شــخص ثالــث معتبــر‪ ،‬حداکثــر ســن نــاوگان تــا ‪20‬‬ ‫ســال الزم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راننــدگان مــی تواننــد جهــت اخــذ کارت هوشــمند بــه ادارات کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان هــا و یــا مراکــز مجــاز ثبــت نــام و صــدور کارت هوشــمند در‬ ‫سراســر اســتان جهــت ثبــت نــام و اخــذ مجــوز فعالیــت اقــدام کننــد تــا از مزایــای ایــن طــرح‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫در استان گلستان تعداد ‪ ۳۵۰۰‬ناوگان وانت و ‪ ۱۵۶‬راننده وانت فعال است‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫اولویت تامین برق واحدهای‬ ‫صنعتی است‬ ‫رییس اداره دامپزشکی گنبدکاووس‬ ‫معدوم سازی سه هزار‬ ‫کیلوگرم فراورده خام دامی‬ ‫فاسد در گنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه تعزیــرات حکومتــی و دادســتانی ســه هــزار‬ ‫کیلوگــرم فــراورده خــام دامــی از ابتــدای ســال تاکنــون و بــا تشــدید نظارت هــا‪ ،‬شــامل مــرغ‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمــز و االیــش خوراکــی در ایــن شهرســتان معــدوم و ‪ ۲۰‬متخلــف عرضــه فراورده هــای خــام دامــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬نــادر گوگالنــی در حاشــیه اغــاز مانور سراســری نظارت بر محصوالت‬ ‫کشــاورزی اظهارداشــت‪ :‬از طریــق فراورده هــای خــام دامــی بســیاری از بیماری هــای مشــترک انســان‬ ‫و دام قابــل انتقــال بــوده و نظــارت کنترلــی و اقدامــات پیشــگیرانه بــرای مقابلــه بــا ایــن نــوع از‬ ‫بیماری هــا در ایــن راســتا برعهــده دامپزشــکی اســت بــه عنــوان متولــی بهداشــت دام و طیــور‪ ،‬و‬ ‫پاســداری از ســفره مــردم را در اولویــت خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬در قالــب مانــور سراســری نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی چهــار تیــم‬ ‫نظارتــی دامپزشــکی گنبــدکاووس در تالش انــد تــا تمــام مراکــز عرضــه فراورده هــای خــام دامــی‬ ‫شــامل قصابی هــا‪ ،‬مــرغ فروشــی ها و جگرکی هــا را مــورد رصــد و پایــش قــرار دهــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی در ادامــه گفت‪:‬کیفیــت فراورده هــای خــام دامــی از نظــر تاریــخ مصــرف‪ ،‬در مــدت زمــان‬ ‫اجــرای ایــن مانور‪،‬برچســب کاال و کیفیــت مــورد پایــش قــرار می گیــرد و در صورت وجود مشــکل این‬ ‫فراورده هــا ضبــط و بــا حکــم مراجــع قضایــی در خصــوص سرنوشــت انهــا تصمیم گیــری می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس بررســی موجــودی کاالهــا بــه خصــوص کاالهــای تنظیم بــازاری‬ ‫نظیــر شــکر و برنــج و نظــارت بــر برخــی تخلفــات ماننــد عرضــه محصــوالت پروتئینــی و لبنــی در‬ ‫واحدهــای غیرمرتبــط و گرانفروشــی‪ ،‬عــدم درج قیمــت و رعایــت وارد بهداشــتی هــدف از اجــرای این‬ ‫مانــور اعــام کــرد‪.‬‬ ‫حبیب اللــه زارع در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬نســبت بــه تشــکیل پرونده و معرفی متخلفــان به مراجع‬ ‫تعزیراتــی ناظــران تیم هــای بازرســی اقــدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫زارع در پایــان گفــت‪ :‬تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده تمــام نانوایی هــای گنبــدکاووس بــا هماهنگــی اعضــای‬ ‫ســتاد کارگــروه ارد و نــان شهرســتان و در هفتــه جــاری فراینــد نصــب دســتگاه های کارت خــوان در‬ ‫نانوایی هــای شهرســتان اغــاز خواهــد شــد و بــه ایــن دســتگاه ها مجهــز می شــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 56‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫چرا به مجردها وام ودیعه مسکن‬ ‫تعلقنمی گیرد؟‬ ‫پوشــش خانوارهای مســتاجر ‪ ،‬اولویت در پرداخت وام ودیعه مســکن واجد شــرایط اســت و از انجایی که‬ ‫تشــویق بــه ازدواج و حمایــت از تشــکیل خانــواده همــه تــاش دولــت در طرح هــای حمایتــی مســکن اســت‪،‬‬ ‫وام ودیعــه مســکن بــه مجردهــا تعلــق نمی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ پنــج گــروه از افــراد جدیــد را فــارغ از اینکــه متاهــل یا سرپرســت خانوار‬ ‫باشــند دولــت بــا هــدف تشــویق مجردهــا بــه ازدواج و حــل مشــکل پیــری جمعیــت‪ ،‬ســال گذشــته و همزمــان‬ ‫بــا ثبــت نــام متاهل هــا در طــرح نهضــت ملــی مســکن‪،‬در نهضــت ملــی مســکن گنجانــد و اجــازه ثبــت نــام را‬ ‫بــه انــان داد‪.‬‬ ‫دولــت بــرای تشــکیل خانــواده و حــل پیــری جمعیــت در طرح هــای مســکن بــه دنبال ایجاد مکانیزمی اســت و‬ ‫یکــی از نــکات مهــم در رابطــه بــا قانــون جمعیــت ایــن اســت کــه بتــوان فضایی ایجاد کــرد تا افرادی که در ســن‬ ‫ازدواج هســتند انگیزه ای برایشــان ایجاد شــود تا اگر مشــکل ان ها برای تاهل مســکن اســت‪ ،‬حل شــود‪.‬‬ ‫در مصوبــه جدیــد هیــات دولــت کــه در شــورای عالــی مســکن بــا حضــور رئییــس جمهــور بررســی و تصویــب‬ ‫شــد‪ ،‬بــرای نخســتین بــار بــر ایــن اســاس مــردان مجــرد ‪ ۴۵‬ســال‪ ،‬پســران بــاالی ‪ ۱۸‬ســال و افــرادی بــا بیمــاری‬ ‫خــاص توانســتند در ســامانه «ثمــن» ثبت نــام کننــد‪ .‬خانم هــای مجــرد بــاالی ‪ ۳۵‬ســال و زنــان سرپرســت‬ ‫خانــواده نیــز از گذشــته امــکان ثبت نــام در طرح هــای حمایتــی مســکن را داشــتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود عــده ای معتقدنــد بایــد مشــمول دریافــت ایــن وام دو گــروه از متقاضیــان بــازار اجــاره یعنــی‬ ‫دختــران و پســران مجــرد کــه از ســایر شــهرها بــه انگیــزه اشــتغال یــا تحصیــل از شــهر خــود و منــزل پــدر و مــادر‬ ‫خــارج شــده و در شــهر دیگــری مشــغول کار یــا تحصیــل یــا هــر دو هســتند‪ ،‬شــوند‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی گفتــه کــه جمعیــت خانوارهــای مســتاجر زیــاد اســت تــا جایــی کــه از بیــن متقاضیــان‬ ‫دریافــت تســهیالت ودیعــه مســکن بــاز هــم اولویــت بــا کســانی اســت واجد شــرایط هســتند؛ بدیــن معنی که‬ ‫جامعــه خانوارهــای مســتاجر کشــور نیــز طبقــه بنــدی می شــود و در نهایــت انانی که مســتاجران از دهک های‬ ‫پاییــن هســتند ایــن وام را دریافــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز در واقــع شــرایط اعطــای وام ودیعــه همــان شــرایطی اســت کــه در طرح هــای قبلــی حمایتی‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬همــه مســتاجرها بــرای دریافــت ایــن وام می تواننــد ثبــت نــام کننــد امــا در چارچــوب اصــول‬ ‫واجــد شــرایط شــناخته می شــوند و پیامــک معرفــی بــه بانــک را بــرای تشــکیل پرونــده و دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــا می شــود بــه هــر جــوان مجــرد وام اجــاره داد؟ قانــون نیــز بــا ایجــاد ایــن ســوال نیــز توضیــح داده اســت که‬ ‫از نظــر اجتماعــی اعطــای وام ودیعــه بــه مجردهــا و تشــویق انــان بــرای زندگــی فــردی‪ ،‬کار درســتی نیســت ان‬ ‫هــم در شــرایطی کــه کشــور در معــرض خطــر پیــری جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫دولــت مبلــغ وام ودیعــه را نیــز همیــن حــاال در راســتای تشــویق بــه ازدواج جوانــان چهــار برابــر ســال گذشــته‬ ‫کــرده اســت تــا بــا حمایــت از خانواده هــای مســتاجر‪ ،‬ایــن پیــام را بــه جوانــان بدهــد کــه امــکان اجــاره واحــد‬ ‫مســکونی بــا تقویــت اقتصــاد مســتاجرها و اســتفاده از تســهیالت بانکــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬عــدد تخصیــص داده شــده بــرای پرداخــت وام اجــاره ‪ ۴۰‬هــزار میلیارد‬ ‫تومــان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه مســتاجران اســت‪ .‬البتــه ســال گذشــته ایــن رقــم ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــود اما تنها‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیــارد تومــان ان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫در تهــران‪ ،‬مراکــز اســتان ها و ســایر نقــاط شــهری بــه ترتیــب ‪ ۷۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان ســقف تســهیالت‬ ‫کمــک ودیعــه مســکن مصــوب و بــه شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ شــده اســت‪ .‬نــرخ ســود تســهیالت ودیعــه‬ ‫مســکن ‪ ۱۸‬درصــد و طــول دوره بازپرداخــت پنــج ســاله اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫هنجارشکن مجازی در بجنورد‬ ‫دستگیر شد‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫حرفه ای با ‪ 4‬فقره سرقت‬ ‫کشف الشه یک راس قوچ‬ ‫وحشی در منطقه شکار ممنوع‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه در فضــای‬ ‫مجــازی بــا اقدامــات غیرقانونــی هنجارشــکنی اجتماعــی را رواج‬ ‫‏مـی داد در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســرهنگ «یوســف شــاکری» در گفتگو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی انجــام‏اقدامــات فنــی و اطالعاتــی کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬یــک صفحــه مجــازی کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویر‬ ‫‏غیراخالقــی و مبتــذل می کــرد‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بالفاصلــه شناســایی گرداننــده ایــن‬ ‫صفحــه مجــازی بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا‏ســرعت عمــل کارشناســان پلیــس فتــا گرداننــده ایــن صفحــه‬ ‫مجــازی در شــهر بجنــورد شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع‬ ‫‏قضایــی دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در فضای‬ ‫مجــازی حتمــا ً اخــاق و ادب را رعایــت کننــد تــا دچــار مشــکل‬ ‫نشــوند‏و در صــورت اطــاع از وجــود این گونــه صفحــات غیرمجــاز‬ ‫کــه بــا قصــد انحــراف افــراد جامعــه تشکیل شــده اند‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 096380‬بــه مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا خراســان شــمالی کــه بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته‬ ‫امــاده‏دریافــت اخبــار و اطالعــات شــهروندان اســت‪ ،‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از دســتگیری یک نفر ســارق‬ ‫و کشــف ‪ 4‬فقره ســرقت در این شهرســتان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا قنــدی» در گفت وگــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال وقــوع چندیــن‏فقــره ســرقت منــزل و اماکــن خصوصــی در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل ایــن ســرقت ها در‬ ‫دســتور کار‏مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر ســارق در ســطح شهرســتان شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫‏غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫پلیــس منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫به عمل امــده‪ ،‬ایــن ســارق بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت اعترافکــه‏درنهایــت‬ ‫پــس از معرفــی بــه مقــام قضایــی بــا قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی در پایــان از شــهروندان خواســت‪ :‬بــا رعایت نکات‬ ‫ایمنــی در منــازل و اماکــن خصوصــی ازجمله انباری ها و ‪،...‬‏پلیس‬ ‫را در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جرائمــی همچــون‬ ‫ســرقت یــاری کــرده و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد‏مشــکوک‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از کشــف الشــه یــک راس قــوچ‬ ‫وحشــی در منطقــه حفاظت شــده و شــکار ممنــوع ایــن‏شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» بــا اعالم جزئیات ایــن خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــر شــکار غیرمجاز در منطقه حفاظت شــده‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران انتظامــی و‬ ‫ســازمان‏حفاظــت محیط زیســت شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا حضــور در محــل موردنظــر‬ ‫الشــه یــک راس قــوچ وحشــی و همچنیــن یــک قطعــه مرغابــی‬ ‫‏وحشــی کــه شــکار ایــن حیوانــات ممنــوع اســت را کشــف کردنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا همــکاری مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‏شهرســتان‬ ‫شــکارچی متخلــف شناســایی و در عملیــات غافلگیرانــه مامــوران در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از مخفیــگاه ایــن فرد‪،‬‬ ‫الشــه حیوانــات شــکار شــده کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا‏توجــه بــه‬ ‫اینکــه مطابــق قانــون شــکار و صید‪ ،‬جریمه شــکار غیرمجاز هــر راس‬ ‫قــوچ وحشــی و هــر قطعــه مرغابــی وحشــی بــه‏لحــاظ مطالبه ضــرر و‬ ‫زیــان ‪ 251‬میلیــون و ‪ 500‬هــزار ریــال می باشــد‪ ،‬لــذا متهــم در همیــن‬ ‫رابطــه بــرای انجــام اقدامــات قانونــی‏بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫خودرو‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫قاچاق کاال در کشور‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تــا یــک مــاه‬ ‫اینــده خبــر از تدویــن دســتورالعملی بــرای واردات کاال توســط‬ ‫ملوانــان و کولبــران داد و گفــت‪ :‬لوازم یدکــی خــودرو ازنظــر کشــفیات‬ ‫مظنــون بــه قاچــاق در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال و ســهم ‪۱۰‬‬ ‫درصــدی از کشــفیات رتبــه اول را دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «حمیدرضــا دهقانــی نیــا» در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬همــه ســاله مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫مطابــق بــا مــاده ‪ ۱۲‬قانــون ســتاد مرکــزی از جملــه برنامه های مقابله‬ ‫بــا مبــادالت قاچــاق احصــا می شــود و بــه نهادهــای مربوطــه پــس‬ ‫از تصویــب در چارچــوب مشــخص شــده ابــاغ شــده و بــر حســن‬ ‫اجــرای ان نظــارت می شــود‪.‬‬ ‫عرضه کاالهای تولید شده در زیرپله ها به نام برندها‬ ‫وی در خصــوص میــزان قاچــاق کاال در کشــور افــزود‪ :‬در ســال ‪۹۸‬‬ ‫امــار ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالر بــر اســاس بــراورد انجــام شــده‬ ‫به صــورت کارشناســی به صــورت کلــی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دهقانــی نیــا در ارتبــاط بــا وجــود برندهــای ممنوعــه لوازم خانگــی در‬ ‫بــازار خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن محصــوالت‪ ،‬کاالهــای ایرانــی بســیاری از‬ ‫انهــا کاالهــا تقلبــی هســتند کــه به صــورت زیرپلـه ای رنگ امیــزی یــا‬ ‫ترمیــم می شــوند و بــا نــام برندهــای خارجــی و ممنوعــه در بــازار بــه‬ ‫فــروش می رســند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه واردات لوازم خانگــی قاچــاق بســیار‬ ‫محــدود اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از طریــق اســتثنائات تجــاری کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصــد برندهــای ممنوعــه لوازم خانگــی وارد کشــور شــده کــه‬ ‫قاچــاق محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توج ـ ه بــه فراهــم بــودن زیــر ســاخت های قانونــی و‬ ‫ســامانه ای برخــورد بــا واردات از ایــن قبیــل کاالهــای قاچــاق ضــرورت‬ ‫دارد و بایــد بــه صــورت جــدی بــا ان برخــورد شــود؛ ضابــط قضایــی‬ ‫به ســهولت بــا اســتعالم اصالــت کاال در بــازار از قاچــاق بــودن کاال‬ ‫اگاه می شــود و نســبت بــه جم ـع اوری ان می توانــد اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫لــوازم یدکــی رتبــه اول قاچــاق بــه کشــور‪ /‬ســهم ‪ ۸‬درصــدی‬ ‫لوازم خانگــی از کشــفیات قاچــاق‬ ‫ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در حوزه واردات از لحاظ کشفیات مظنون به قاچاق رتبه اول‬ ‫مربــوط بــه لوازم یدکــی خــودرو اســت و پــس از ان مــواد غذایــی با ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال و ســهم ‪ ۹‬درصدی از کل کشــفیات قاچاق قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در رتبه هــای ســوم و چهــارم مرتبــط اســت بــا‬ ‫تجهیــزات یارانــه بــا ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال و ‪ ۸.۵‬درصــدی و لوازم خانگــی‬ ‫در بــا ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال و ‪ ۸‬هشــت درصــدی کشــفیات مظنــون بــه‬ ‫قاچــاق در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در حــوزه واردات قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫دهقانــی نیــا در ادامــه در ارتبــاط بــا رســیدگی بــه قاچــاق از‬ ‫مناطــق ازاد و ویــژه اقتصــادی مــرزی کشــور نیــز گفــت‪ :‬وظایــف‬ ‫برخــورد بــا قاچــاق کاال و ارز در ‪ ۲۷‬بهمن مــاه ‪ ،۱۴۰۰‬و بــر اســاس‬ ‫ابــاغ دســتورالعمل ‪ ۹‬بنــدی ریاســت جمهــوری بــرای دســتگاه های‬ ‫مختلــف تبییــن شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬بــا هــدف تبــادل قانونمند کاال در ســه بند‬ ‫نخســت ایــن ابالغیــه‪ ،‬وزارت کشــور بایــد نســبت بــه فعال کــردن و‬ ‫ســاماندهی بازارچه هــای مــرزی اقــدام و بــر ان نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫تدوین دستورالعمل برای کاالهای ملوانی و کولبری‬ ‫ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا رویکــرد پیشــگیری از ورود قاچــاق بــه ســرزمین اصلــی مناطــق ازاد‬ ‫تجــاری ‪ -‬صنعتــی و ویــژه اقتصــادی موظــف شــد بــا تدویــن یــک برنامــه‬ ‫جامعــه و عملیاتــی کــردن ان از تجــارت غیرقانونــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پایان گفت‪:‬‬ ‫طــی یــک مــاه اینــده ســتاد مرکــزی مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا‬ ‫همــکاری وزارت کشــور مکلــف بــه تدویــن دســتورالعملی در راســتای‬ ‫کاالهــای ملوانــی و کولبــری شــد کــه این برنامه تبیین و نهایی شــده‬ ‫و در صــورت ابــاغ اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ً‬ ‫کار خیر با دست خالی نهایتا‬ ‫با یک دیلم!‬ ‫واال قدیــم یــک جــا دزدی مــی شــد تکلیــف همــه مشــخص‬ ‫بــود‪ .‬دزدهــا قیافــه خفنــی داشــتند و مخفیــگاه شــان هــم‬ ‫معلــوم بــود و پلیــس مــی دانســت بایــد کجــا دنبــال شــان‬ ‫بگــردد‪ .‬مالباختــه هــم معلــوم بــود کــه چــه چیــزی از دســت‬ ‫داده اســت و نیــاز بــه ننــه مــن غریبــم بــازی و ادا و اصــول‬ ‫نداشــت! اینــه بیــن و رمــال هــم مــی دانســتند چطــور بــه‬ ‫مالباختــه دلــداری بدهنــد و ســر کیســه اش کننــد! امــا االن‬ ‫دزد زده بــه بانــک ملــی ان هــم روبــروی دانشــگاه و بــا ابــزار‬ ‫پیشــرفته ای بــه نــام دیلــم تمــام صنــدوق هــای پــر را‬ ‫خالــی کــرده اســت و جالــب اینکــه معلــوم نیســت چــه چیزی‬ ‫بــا خــودش بــرده اســت‪.‬‬ ‫بعــد هــم دوســتان بانکــی خیلــی جــدی اعــام کرده انــد‬ ‫خســارت همــه مالباختــگان را جبــران مــی کنیــم!‬ ‫مونســان عضــو هیــات رئیســه بانــک ملــی بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫نظــارت مراجــع قضایــی خســارت تمامــی مالباختــگان توســط‬ ‫بانــک ملــی پرداخــت خواهــد شــد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬ســارقان صنــدوق‬ ‫امانــات شــعبه دانشــگاه ایــن بانــک مجهز بــه ابزارهای پیشــرفته‬ ‫بودنــد و محتویــات ‪ ۱۶۲‬صنــدوق را بــه ســرقت برده انــد‪.‬‬ ‫پــدر امرزیــده ‪ ...‬خــدا خیــر داده ‪...‬وقتــی معلــوم نیســت‬ ‫یــارو داخــل صنــدوق چــه چیــزی بــه امانت گذاشــته اســت‪،‬‬ ‫چطــور مــی خواهیــد خســارتش را جبــران کنیــد؟! طــرف‬ ‫پدربزرگــش کــه از قضــا الزایمــر داشــت و روزی دو بــار‬ ‫مشــخصات اطرافیان را می پرســید دو ماه مانده به ســفر‬ ‫ابــدی یــک چیــزی راجــع بــه یــک تکــه زمیــن در والیــت شــان‬ ‫گفتــه کــه تعبیــرش بــه زبــان ســاده تــر ایــن اســت کــه بــه‬ ‫فالنــی ارث برســد‪ .‬فالنــی هــم فایــل صوتــی ایــن وصیــت‬ ‫نیــم بنــد شــفاهی پدربــزرگ را روی فلــش ‪ 2‬گیــگ ریختــه و‬ ‫در صنــدوق امانــات بانــک ملــی بــه امانــت گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫دزدان هــم نامــردی نکردنــد و البــای دالرهــا و جواهــر االت‬ ‫قجــری و پاســپورت امریکایــی و خنــزر پنــزر شــهروندان‪،‬‬ ‫فلــش ایــن بنــده خــدا را هــم بــا خودشــان برده انــد! حــاال‬ ‫خســارت ایــن خســران ابــدی را اقــای مونســان چطــور مــی‬ ‫خواهــد جبــران کنــد واللــه و اعلــم ؟! شــما اصــا ًعروس هــا‬ ‫و دامادهــای خانــواده را مــی شناســید کــه چطــور مثــل‬ ‫بختــک روی امــوال مرحــوم چنبــره زده انــد؟! اصــا ً مــی‬ ‫دانیــد االن هــر متــر زمیــن در والیــت ایــن بنــده خــدا متــری‬ ‫چنــد میلیــون معاملــه مــی شــود؟!‬ ‫اگــر ایــن بنــده خــدا خیلــی هــم اعتــراض کنــد و‬ ‫شــاکی شــود نهایتــا ًبــه جــای فلــش دو گیــگ یــک هــارد‬ ‫اکســترنال ‪ 2‬ترابایــت تحویلــش مــی دهنــد و خــاص!‬ ‫بــا ایــن حــال کاری اســت کــه شــده و شــما هم یادتان باشــد‬ ‫اگــر پــدر بــزرگ تــان چیــزی راجــع بــه مــال و اموالــش گفــت‬ ‫همــان جــا نقــدا ًیــک دســت خطــی چیــزی بگیریــد و میــخ‬ ‫را محکــم بکوبیــد مخصوصــا ً اگــر حــاج بابــا الزایمــر داشــته‬ ‫باشــد! در پایــان بایــد گفــت اینکــه بعضی هــا اعتقــاد دارنــد‬ ‫بــا دســت خالــی یــا نهایتــا ًبــا یــک دیلــم هــم مــی تــوان کار‬ ‫خیــر کــرد پــر بیــراه نگفته انــد‪ .‬االن دعــای زن و بچــه هــزاران‬ ‫دزد و ســارق پشــت ســر ایــن بنــدگان خداســت چــرا کــه بعد‬ ‫از ایــن داســتان خلــق اللــه پول هــای نقدشــان را هــم دیگــر‬ ‫در بانک هــا بــه امانــت نمــی گذارنــد چــه برســد بــه اشــیاء‬ ‫عتیقــه و طــا و جواهــر و فلــش ســخنرانی پدربــزرگ و‬ ‫پاســپورت امریکایــی شــان‪...‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد دوســتان ســارق همانطــور کــه با ایــن حرکت‬ ‫اوانــگارد و مبتکرانــه شــان مســئوالن امنیتــی بانــک را شــوکه‬ ‫کردنــد و دعــای زن و بچــه همــکاران را پشــت و پنــاه شــان‬ ‫دیدنــد‪ ،‬مــرام بگذارنــد و بــا پخــش یــک کلیــپ کوتــاه از امــوال‬ ‫ســرقتی یــا حتــی لیســت دســت نویــس اشــیاء بــه ســرقت‬ ‫رفتــه‪ ،‬دســت مســئوالن را بابــت جبران خســارت بــاز بگذارند!‬ ‫خیــر از جوانــی تــان ببینیــد‪ ...‬دم شــما گــرم‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫چطور می توانیم مثل‬ ‫گویندگان حرفه ای صدا و‬ ‫بیان خاص داشته باشیم‬ ‫ادامه شــماره ‪ -547‬موفقیت شــغلی و تحصیلینکات و‬ ‫مســائلی کــه بــرای گویندگــی حرفـه ای بایــد رعایــت کرد‬ ‫‪ .۴‬شرکت در دوره های اموزش گویندگی و فن بیان‪:‬تهیه‬ ‫پکیــج امــوزش گویندگــی یــا شــرکت در دوره امــوزش غیــر‬ ‫حضــوری گویندگــی و فــن بیــان راهــکار خــوب دیگــری‬ ‫اســت بــرای کســانی کــه بــه ایــن حرفــه عالقه منــد هســتند‪.‬‬ ‫بــا کمــک ایــن پکیج هــای اموزشــی و شــرکت در دوره هــای‬ ‫مربوطــه می توانیــد از تجربه های کســانی اســتفاده کنید که‬ ‫مدت هــا اســت در ایــن حرفــه مشــغول به کارند و به خوبــی‬ ‫بــا فوت وفن هــای گویندگــی اشــنا هســتند‪ .‬اشــنایی بــا ایــن‬ ‫اســاتید باتجربــه بــرای غلبــه بــر کمرویــی و خجالــت هنــگام‬ ‫صحبت کــردن در گویندگــی کــه در اغــاز کار حرفه ای مســئله‬ ‫رایجــی اســت نیــز فوق العــاده موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگر قصد انجام چنین کاری را داشته باشید‪ ،‬احتمال دارد‬ ‫ســوال هایی نظیــر ایــن در ذهن تــان باشــد کــه فرضــا چطــور‬ ‫کالس گویندگــی معتبــر پیــدا کنیــم یــا انکــه بهتریــن مدرس‬ ‫گویندگــی و فــن بیــان چــه کســی اســت و چنیــن شــخصی‬ ‫چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ بــرای یافتــن جــواب‬ ‫ایــن ســوال ها بهتریــن کار بررســی ســوابق کاری مدرســین‬ ‫حرفــه گویندگــی و بازخوردهایــی اســت کــه شــرکت کنندگان‬ ‫در دوره انالیــن گویندگــی و فــن بیــان ارائــه می کننــد‪ .‬کافــی‬ ‫اســت بــه وب ســایت گــروه اموزشــی موردنظرتــان ســر بزنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد اطالعــات بیشــتری دراین بــاره پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پرهیز از دادن شاخ وبرگ اضافی به مطلب‬ ‫فــارغ از انکــه هــدف از گویندگــی روایــت شــعر یــا داســتان‬ ‫باشــد و یــا صحبت کــردن بــر روی ویدئوهــای اموزشــی‪،‬‬ ‫تبلیغاتــی و نظایــر اینهــا‪ ،‬بــرای انکــه حوصلــه مخاطــب ســر‬ ‫نــرود و تــا پایــان همــراه شــما بماند‪ ،‬بایــد از دادن شــاخ وبرگ‬ ‫اضافــی بــه مطلــب خــودداری کنیــد؛ و فقــط راجع بــه‬ ‫جزئیاتــی صحبــت کنیــد کــه احســاس می کنیــد بــدون انهــا‬ ‫چیــزی از ارزش مطلــب شــما کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به عــاوه بایــد مراقــب باشــید کــه طول جلســه گویندگی‬ ‫خیلــی طوالنــی نشــود‪ .‬داســتان های کوتــاه بــرای مثــال‬ ‫انتخاب هایــی عالــی بــرای روایــت در گویندگــی هســتند‪.‬‬ ‫اگــر هــم داســتان یــا روایتی که انتخــاب می کنید طوالنی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــده بــدی نیســت اگــر بتوانیــد متــن موردنظــر را‬ ‫کمــی خالصه تــر کنیــد و به قولــی‪ ،‬گزیده گویــی کنیــد و‬ ‫تنهــا از نــکات و مطالبــی بــرای مخاطــب صحبــت کنید که‬ ‫بــرای او ارزشــمند و کاربــردی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرین کــردن و تســلط کامــل بــر موضــوع موردبحــث‬ ‫بــرای گویندگــی‪ :‬هرچــه بیشــتر از قبــل تمریــن کــرده باشــید‬ ‫و بــر موضــوع موردبحــث بــرای گویندگــی تســلط پیــدا کــرده‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری جمــات و کلمــات‬ ‫خــود را ادا خواهیــد کــرد؛ و هــر چــه بیشــتر بــا اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس صحبــت کنیــد‪ ،‬امــکان انکــه مخاطــب را عالقه منــد‬ ‫و مشــتاق بــه شــنیدن صحبت هــای خــود نگــه داریــد بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬پــس تمرین کــردن را فرامــوش نکنیــد کــه مثل‬ ‫هــر کار و حرفــه دیگــری‪ ،‬مهم تریــن و کلیدی تریــن اصــل در‬ ‫رســیدن بــه ایدئالــی اســت کــه در ذهــن داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬توجــه بــه مزایــای دیگــری کــه گویندگــی و داشــتن‬ ‫فــن بیــان خــوب می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مســئله بــا انگیــزه و عالقــه بیشــتری‬ ‫حرفــه گویندگــی را دنبــال خواهیــد کــرد‪ ،‬چــون پیشــرفت‬ ‫در ان صرفــا بــه معنــای کســب درامــد بیشــتر نخواهــد‬ ‫بــود و مزایــای دیگــری نیــز بــه همــراه دارد‪ .‬در ادامــه بــه‬ ‫تعــدادی از ایــن مزایــا اشــاره خواهیــم کــرد‪:‬‬ ‫ عــاوه بــر کار در حــوزه گویندگــی میتــوان ازیــن‬‫توانمنــدی در کار حرفــه خــود مثــل برگــزاری جلســات‬ ‫کاری و ارتبــاط بــا مشــتریان و … اســتفاده کــرد؛‬ ‫ داشــتن صــدا قــوی و بیــان جــذاب میتوانــد در جهــت‬‫توســعه فــردی شــما مهــم باشــد و کمــک می کنــد تــا کار بهتر‬ ‫و موثرتــری در برقــراری روابــط میان فــردی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ بــا توجــه بــه مزایایــی نظیــر اینهــا کــه حرفــه گویندگــی‬‫به دنبــال دارد و پیشــرفتی کــه در زندگــی شــخصی‬ ‫و کاری نصیب تــان می کنــد‪ ،‬می توانیــد بــا عشــق و‬ ‫عالقــه بیشــتری فعالیــت در ان را از ســر بگیریــد و بــرای‬ ‫بهترشــدن در ایــن کار امــوزش ببینیــد‪.‬‬ ‫در پایــان‪ :‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای گوینــده‬ ‫شــدن جنــس صــدای شــما مهــم نیســت بلکــه عشــق و‬ ‫عالقــه حــرف اول رو میزنــه‪ .‬از نــکات و مســائلی کــه در‬ ‫ایــن مطلــب راجع بــه انهــا صحبت شــد می توانیــد در اغاز‬ ‫مســیر حرفـه ای کمــک بگیریــد و کم وبیــش بدانیــد که در‬ ‫چــه مســیری قــدم خواهیــد گذاشــت‪ .‬بــرای پیشــرفت در‬ ‫گویندگــی و داشــتن صــدا و بیــان خــاص‪ ،‬مثــل هــر کار و‬ ‫حرفــه دیگــری نیــاز بــه تمریــن مــداوم خواهیــد داشــت و‬ ‫بایــد ثابت قــدم باشــید‪ .‬اگــر گاهــی به مشــکلی برخوردید‬ ‫و احســاس ناامیــدی بــه ســراغ تان امــد‪ ،‬از تالش کــردن‬ ‫دســت نکشــید و بــه کارتــان ادامــه دهیــد‪ .‬صحبت کــردن‬ ‫با اســاتید حرفه ای گویندگی و اســتفاده از تجربیات انها‬ ‫نیــز در ایــن مســیر کمــک شــایانی بــه شــما خواهــد کــرد‬ ‫و توصیــه می کنیــم از ایــن مســئله نیــز غافــل نشــوید‪.‬‬ ‫شــما بگوییدنظــر شــما چیســت؟ تــا چــه انــدازه بــا گویندگــی‬ ‫اشــنا هســتید و چقــدر بــه ایــن حرفــه عالقه مندیــد؟ تجربــه‬ ‫شــرکت در دوره غیــر حضــوری گویندگــی را داشــته اید؟ از‬ ‫تجربــه خــود راضــی بوده ایــد؟ نکتــه یــا توصیــه دیگــری بــه‬ ‫ذهن تــان می رســد کــه بــرای پیشــرفت در ایــن حرفــه بــه‬ ‫شــمار مطالــب گفته شــده اضافــه کنیــد؟‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -457‬قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایی تاثیــر گذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا (‪)Pitch‬‬ ‫تغییــردادن زیروبمــی صــدا در هنــگام ســخنرانی‪ ،‬ســایه هایی از‬ ‫معنــا ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی را انتقــال می دهــد یــا جملـه ای خبــری‬ ‫را از جملــه ای پرسشــی متمایــز می کنــد‪ .‬زیروبمــی صــدا ویژگــی‬ ‫شــنیداری صداســت کــه در مقیاســی از صــدای بــم (‪ )Low Pitch‬تــا‬ ‫صــدای زیــر (‪ )High Pitch‬قــرار می گیــرد‪ .‬شــما می توانیــد نُت هــای‬ ‫موجــود در یــک پارتیتــور موســیقی را به صورتــی درنظــر بگیریــد که در‬ ‫ان هرچــه در گام باالتــر می رویــد‪ ،‬صــدا زیرتــر می شــود‪ .‬زیروبمــی‬ ‫صــدا رابطــه ای نزدیــک بــا فرکانــس امــواج صوتــی دارد و بــر ایــن‬ ‫اســاس تعییــن می شــود کــه مــوج صوتــی بــا چــه ســرعتی موجــب‬ ‫ارتعــاش هــوا می شــود و تقریبــا هیــچ ارتباطــی بــا شــدت یــا دامنـه ی‬ ‫نوســان مــوج صوتــی (کــه بــا بلنــدی صــدا مرتبط اســت) نــدارد‪ .‬یعنی‬ ‫صــدای «زیــر» بــه معنــای نوســان بســیار ســریع و صــدای «بــم» نیــز‬ ‫بــه معنــای نوســان اهســته تر اســت‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا برای سخنرانان مرد و زن‬ ‫شــما باید بدانید که زیروبمی مناســب برای ســخنرانی شــما چگونه‬ ‫اســت‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬بایــد از دامنـه ی زیروبمی بهــره بگیرید که به طور‬ ‫معمــول در گفت وگوهــای طبیعــی و عــادی خــود بـه کار می بریــد‪ .‬در‬ ‫مــردان و زنــان‪ ،‬تفــاوت انــدازه ی تارهــای صوتــی (کــه ناشــی از تفاوت‬ ‫انــدازه ی حنجــره در مــردان و زنــان اســت) بــر دامنـه ی زیروبمــی صــدا‬ ‫تأثیــر می گــذارد‪ .‬صــدای مــردان بالــغ معمــوال بم تــر اســت؛ زیــرا انهــا‬ ‫تارهــای صوتــی بزرگ تــری دارنــد‪ .‬طــول تارهــای صوتــی مــردان بیــن‬ ‫‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۵‬میلی متــر متغیــر اســت؛ درحالی کــه طــول تارهــای صوتــی‬ ‫زنــان چیــزی بیــن ‪ ۵/۱۲‬تــا ‪ ۵/۱۷‬میلی متــر اســت‪.‬‬ ‫بهره گیری از زیروبمی صدا برای انتقال معانی گوناگون‬ ‫زیروبمــی یــا منحنــی زیروبمــی کــه در ان یک هجا تلفظ می شــود‪،‬‬ ‫ســایه هایی از معنــا را ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی انتقــال می دهــد یــا‬ ‫جملـه ای خبــری را از جملـه ای پرسشــی متمایــز می کنــد‪ .‬در همـه ی‬ ‫زبان هــا از زیروبمــی صــدا به صــورت عملــی اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــا تغییــر زیروبمــی صــدا و ایجــاد اهنگ هــای (‪)Intonation‬‬ ‫مختلــف‪ ،‬معانــی متفاوتــی بــه شــنونده منتقــل می شــود‪ .‬مثــا‬ ‫بــرای ابــراز تأکیــد‪ ،‬شــگفتی یــا طعنــه و طنــز یــا بــرای بیــان جملـه ای‬ ‫پرسشــی‪ ،‬اهنــگ صــدا تغییــر می کنــد‪ .‬به طورکلی‪ ۴ ،‬نــوع تغییر در‬ ‫زیروبمــی صــدا وجــود دارد کــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ -‬اهنــگ افزایشــی یــا خیــزان (‪ :)Rising‬زیروبمــی صــدا بــا‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫گذشــت زمــان افزایــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ اُفتــان (‪ :)Falling‬زیروبمــی صــدا بــا گذشــت زمــان‬‫کاهــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ افتــان‪ -‬خیــزان (‪ :)Dipping‬اهنــگ صــدا افــت کــرده و‬‫ســپس بــاال مـی رود؛‬ ‫ اهنــگ خیــزان‪ -‬افتــان (‪ :)Peaking‬اهنــگ صــدا بــاال رفتــه و‬‫ســپس افــت می کنــد‪.‬‬ ‫ت زیروبمی‬ ‫ ســخنران اگاهانه یا ناخوداگاه‪ ،‬از الگوهای متفاو ِ‬‫صــدا بــرای انتقــال معانــی مختلف به شــنونده بهــره می گیرد‪.‬‬ ‫در ســخنرانی عمومــی می توانیــد از تغییــرات زیروبمــی صــدا در‬ ‫یــک واژه ی منفــرد یــا گروهــی از هجاهــا‪ ،‬واژه هــا و حتــی جمله ها‬ ‫اســتفاده کنیــد و معانــی گوناگونــی را انتقــال دهیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫زیروبمــی هجاهــای متوالــی در یــک واژه‪ ،‬گروهــی از واژه هــا یــا‬ ‫جمله هــای متوالــی را تغییــر دهیــد‪ .‬بایــد اطمینــان یابیــد کــه از‬ ‫زیروبمــی صــدا بــرای انتقــال معنــای موردنظــر خــود به خوبــی بهره‬ ‫می گیریــد؛ مثــا تــا هنگامــی کــه ایــده ای را به طــور کامــل بیــان‬ ‫نکرده ایــد‪ ،‬اهنــگ صــدای خــود را پاییــن نیاوریــد‪.‬‬ ‫در گفت وگوهــای عــادی تغییــر زیروبمــی صــدا موجــب می شــود‬ ‫برخی واژه ها مشــخص تر از دیگر واژه ها باشــند‪ .‬شــما می توانید‬ ‫در ســخنرانی عمومــی نیــز همیــن کار را بــرای تأکیــد بــر برخــی‬ ‫قســمت ها انجــام دهیــد‪ .‬می توانیــد از تغییــر زیروبمــی صــدا‬ ‫ب توجــه شــنوندگان بــه واژگان یــا عبارت هایی اســتفاده‬ ‫بــرای جلـ ‬ ‫کنیــد کــه مهم تــر از دیگــر واژگان و عبــارات هســتند‪ .‬در هنــگام‬ ‫ســخنرانی به طــور طبیعــی از طیفــی از تغییــرات در زیروبمــی صدا‬ ‫بــرای انتقــال معانــی گوناگــون بهــره خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫از یکنواختــی و ســخنرانی بــا تُــن صــدای یکســان یــا تنوعــی‬ ‫انــدک در زیروبمــی صــدای خــود بپرهیزیــد‪ .‬حتمــا اهنــگ گفتــار‬ ‫خــود را در هنــگام ســخنرانی تغییــر دهیــد تــا تأکیــد و تغییــر در‬ ‫معنــا را نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫ت اهنــگ را بــرای تغییــر معنــا‬ ‫بیــان جمله هــا بــا الگوهــای متفــاو ِ‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر جملــه ای خبــری را بــا اهنــگ‬ ‫اُفتــان در پایــان ان می گوییــد‪ ،‬می توانیــد بــا باالبــردن اهنــگ‬ ‫در پایــان جملــه‪ ،‬ان را بــه جملـه ای پرسشــی تبدیــل کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫جملــه ی «می دانیــد منظــورم چیســت» را بــا دو الگــوی اهنــگ‬ ‫(‪ )Intonation Pattern‬متفــاوت خبــری و پرسشــی بگوییــد‪.‬‬ ‫وقفه یا مکث‬ ‫شــما می توانیــد از وقفــه بــرای بهتــر رســاندن پیــام خــود اســتفاده‬ ‫کنید؛ ولی گاهی نیز ممکن اســت از واژگان پرکننده (مانند اساســا‪،‬‬ ‫درواقــع و…) و وقفه هایــی بهــره بگیریــد کــه موجــب منحرف شــدن‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫اینکه با اعتماد به‬ ‫نفس به نظر برسید‬ ‫دور کنیــد‪ .‬کســانی کــه اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد از اشــتباه کردن‬ ‫نمی ترســند‪ .‬پــس بــه خودتــان فرصــت و زمــان بدهیــد‪ .‬بــا تمرکــز حتمــا‬ ‫کارهایتــان را در مســیری درســت پیــش خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫ تمریــن قوی بــودن و تقویــت اعتمادبه نفــس را دسـت کم نگیریــد‪.‬‬‫بــا گام هــای کوچــک امــا مهــم شــروع کنیــد ؛ در جمــع صبحــت کنیــد‪.‬‬ ‫در کالس درس یــا جلســات حــرف بزنیــد و نظرتــان را بگوییــد‪ .‬از‬ ‫چــه می ترســید؟ از اشــتباه کردن؟ تــاش کنیــد کــه اشــتباه نکنیــد و‬ ‫به پــاس ایــن تــاش بــه خودتــان جرئــت ابــراز نظــر بدهیــد‪.‬‬ ‫ همــه اشــتباه می کننــد‪ ،‬همــه نقــاط ضعفــی دارنــد‪ .‬همــه نیــاز بــه‬‫رشــد مــداوم دارنــد‪ .‬خودتــان را از چــه چیــزی می ترســانید؟ نقــاط‬ ‫ضعــف و قوت تــان را بشناســید و ســعی کنیــد ضعف هــا را از بیــن‬ ‫ببریــد و قوت هــا را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بدانیــد چطــور قوی تــر و بااعتمادبه نفس تــر بــه نظــر برســید‪ ،‬در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف زندگــی بهتــر ظاهــر خواهیــد شــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫ویژگــی خاصــی را نداشــته باشــید‪ ،‬بــا تــاش بــرای ایجــاد ان در خــود و‬ ‫تقلیــد از ادم هایــی کــه ان ویژگــی را دارنــد‪ ،‬احتمال دســتیابی به ویژگی‬ ‫مدنظــر قــوت می گیــرد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد ترفنــد را معرفــی کرده ایــم‬ ‫بــرای اینکــه بــا اعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫ارزش قائل شدن برای خود‬ ‫ خــود را دوســت بداریــد‪ .‬موفقیت هایتــان را مــرور کنیــد‪ .‬الزم نیســت‬‫دســتاوردهایتان بــزرگ باشــند‪ .‬حتــی گام هــای کوچــک پیــروزی را هــم‬ ‫بــه خــود یــاداوری کنیــد‪ ،‬زیــرا مشــتی نمونــه خــروار هســتند و نشــان‬ ‫می دهنــد کــه اگــر بخواهیــد می توانیــد موفــق و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫ بــه خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید‪ .‬بــا اعتمادداشــتن بــه خــود‪ ،‬جلب‬‫اعتماد دیگران هم ســاده تر می شــود‪ .‬به رفتارهایتان مســلط باشــید و‬ ‫نگذاریــد تــرس قلبتــان را تســخیر کنــد‪ .‬ترس های غیرمنطقــی را از خود‬ ‫ بــه نقــاط قــوت خــود افتخــار کنیــد و درصــدد رفــع نقــاط ضعفتــان‬‫باشــید‪ .‬در ایــن مســیر اشــتباه کردن اجتناب ناپذیــر اســت‪ ،‬پــس بــه‬ ‫اشــتباهات و خطاهــا به چشــم فرصتــی بــرای یادگیــری نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت خــود شــروع بــه نوشــتن‬ ‫کنیــد‪ .‬توانمندی هــا و ضعف هایتــان را در فهرســتی بنویســید و بــا‬ ‫تــاش بــرای رســیدگی بــه انهــا‪ ،‬فهرســت را به مــرور زمــان اصــاح‬ ‫و به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای تقویت اعتمادبه نفس به خودتان تکیه کنید‬ ‫ یادتــان باشــد کــه مهم تریــن منبــع بــرای تقویــت‬‫اعتمادبه نفــس‪ ،‬خودتــان هســتید و بــس‪ .‬هیچ کــس به انــدازه‬ ‫خودتــان نمی توانــد روحیه تــان را تقویــت کنــد‪ .‬همیشــه بــه‬ ‫خودتــان یــاداوری کنیــد کــه چیــزی از دیگــران کــم نداریــد و‬ ‫اگــر در بعضــی زمینه هــا خــوب نیســتید‪ ،‬بــا یادگیــری‪ ،‬تــاش و‬ ‫تمریــن همه چیــز روبــه راه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــنونده از پیــام اصلــی شــما می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬وقفــه یــا مکــث‪،‬‬ ‫درنــگ یــا توقفــی موقتــی و بــازه ای از ســکوت اســت کــه طــول ان‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬ســخنران می توانــد از وقفــه بــرای بهبــود انتقــال پیــام‬ ‫خــود بهــره بگیــرد یــا ان را بــا واژه هــا و عباراتــی غیرضــروری پــر کنــد و‬ ‫مخاطبــان را از پیــام اصلــی ســخنرانی منحــرف کنــد‪.‬‬ ‫وقفه های مفید و کارامد‬ ‫بــا وقفــه می توانیــد تأکیــد کنید کــه اطالعاتی که پــس از ان ارائه‬ ‫می دهیــد مهــم اســت؛ یــا بــا اســتفاده از ان بــرای پــردازش انچــه‬ ‫گفته ایــد بــه مخاطبــان زمــان کافــی بدهیــد‪ .‬برخــی روش هــای‬ ‫بهره گیــری ســودمند از وقفه هــا در ســخنرانی عبارت انــد از‪:‬‬ ‫وقفــه بــه ســخنران امــکان می دهــد کــه پیــش از ارائــه ی‬ ‫ع کنــد‪ :‬درســت‬ ‫درخواســت یــا پیــام نهایــی‪ ،‬افــکار خــود را جم ـ ‬ ‫پیــش از گفتــه ی اصلــی خــود مکــث کنیــد؛ دربــاره ی انچــه‬ ‫می خواهیــد بگوییــد خــوب بیندیشــید و ســپس خواســته ی‬ ‫نهایــی خــود را بــا نیرویــی تــازه بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫وقفــه شــنونده را بــرای پذیــرش پیــام شــما امــاده می کنــد‪ :‬مکــث‬ ‫کنیــد و بــه قــدرت تفکــر مخاطبــان خــود اســتراحت بدهیــد‪ .‬فکــری‬ ‫ـان شــما می ایــد‪ ،‬بســیار‬ ‫کــه به دنبــال یــک وقفــه بــه ذهــن مخاطبـ ِ‬ ‫پویاتــر از فکــری اســت کــه درصــورت نبــود وقفــه بــه ذهــن می رســد‪.‬‬ ‫وقفــه تعلیقــی مؤثــر ایجــاد می کنــد‪ :‬تعلیــق شــور برمی انگیــزد‪.‬‬ ‫وقتــی پیــش از جمل ـه ی اصلــی یــا نتیجه گیــری مکــث می کنیــد‪،‬‬ ‫مخاطبــان مشــتاق می شــوند کــه نتیجـه ی نهایــی یــا انچه را کــه رخ‬ ‫داده اســت‪ ،‬بفهمنــد‪.‬‬ ‫پــس از بیــان ایــده ای مهــم مکث کنید‪ :‬مکث کــردن به مخاطبان‬ ‫فرصــت کافــی می دهــد تــا پیــش از انکــه به ســخنرانی خــود ادامه‬ ‫دهیــد‪ ،‬انچــه را کــه گفته اید پــردازش کنند‪.‬‬ ‫در پایــان هــر بخــش مکــث کنیــد‪ :‬بــا مکث کردن می توانیــد پایان‬ ‫هــر واحــد فکــری ماننــد جمله یا نکتـه ی اصلی را نشــان دهید‪.‬‬ ‫وقفه های بیهوده‬ ‫انــواع گوناگونــی از مکث هــای بیهــوده وجــود دارد کــه ممکــن‬ ‫اســت مشــکالتی را بــرای ســخنران بــه وجــود بیــاورد‪:‬‬ ‫اختالالت گفتاری‬ ‫اختــاالت گفتــاری شــامل مکــث‪ ،‬بی نظمــی یــا تلفظ هایــی‬ ‫نادرســت اســت کــه در جریــان گفتــار رخ می دهــد و از سالســت‬ ‫و روانــی ســخنرانی می کاهــد‪ .‬اختــاالت گفتــاری شــامل مــواردی‬ ‫ماننــد تلفظ هــای ناتمــام (واژه هــا و جمله هایــی کــه کامــل ادا‬ ‫نشــده اند)‪ ،‬عباراتــی کــه بیهــوده تکــرار می شــوند و اواهــا یــا‬ ‫پرکننده هایــی ماننــد اه‪ ،‬اِم و خُــب اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫ در مســیر بهترشــدن در زمینه هــای مختلــف زندگــی‪ ،‬واقع بیــن‬‫باشــید‪ .‬یعنــی بــرای تحقــق ارزوهایتــان در مســیری واقع گرایانــه و‬ ‫درســت به ســمت هــدف حرکــت کنیــد‪ .‬اگــر درســتان خــوب نیســت‪،‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه یک شــبه نمی توانیــد شــاگرد اول کالس شــوید‪.‬‬ ‫اگاهانــه تــاش کنیــد و بــا تکی ـه زدن بــه خــود در مســیر رســیدن بــه‬ ‫هدفتــان حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ افزایــش تمرکــز را تمریــن و مــدام بــه خودتــان یــاداوری کنیــد کــه‬‫شــما می توانیــد بــا تــاش و قــدرت خواســتن بــه ارزوهایتان برســید‬ ‫و قــوی باشــید‪ .‬اینهــا اعتمادبه نفســتان را افزایــش می دهنــد و از‬ ‫شــما فــرد جدیــد و جذاب تــری می ســازند‪.‬‬ ‫روبه روشدن با ترس ها‬ ‫ بــا ترس هایتــان روب ـه رو شــوید‪ .‬نگذاریــد کــه مســیری نرفتــه ســایه‬‫ســرد و تاریکــش را روی زندگی تــان بینــدازد‪ .‬بدانیــد که همه ترس هایی‬ ‫در زندگــی دارنــد‪ .‬تفــاوت افــراد شــجاع و موفــق در ایــن نیســت کــه از‬ ‫هیچ چیــزی نمی ترســند؛ تنهــا تفــاوت انهــا بــا دیگــران ایــن اســت کــه از‬ ‫مواجهــه بــا ترس هــا شــانه خالــی و در برابرشــان ســر خــم نمی کننــد‪.‬‬ ‫ ترس هایتــان را بشناســید‪ .‬بــا بررســی نشــانه های بــروز تــرس در‬‫رفتار و بدنتان تشــخیص بدهید که دقیقا از چه چیزی می ترســید‬ ‫یــا چــه چیــزی شــما را معــذب می کنــد‪ .‬شــناخت ریشـه ها و اگاهــی‬ ‫بــه نشــانه های بــروز تــرس بــه شــما کمــک خواهــد کــرد ان را مهــار‬ ‫کنیــد‪ .‬ترس هایتــان را روی کاغــذ بنویســید‪ .‬ایــن کار بــرای مواجهــه‬ ‫بــا مشــکالت بــه ذهنتــان نظــم می دهــد‪.‬‬ ‫ اشــنایی بــا ابعــاد ترســتان کار بســیار مفیــدی اســت‪ .‬بایــد بدانیــد‬‫کــه چــرا می ترســید‪ .‬بدتریــن رخــدادی کــه مواجه شــدن بــا تــرس‬ ‫برایتــان رقــم می زنــد‪ ،‬چیســت؟ دیگــران در موقعیــت مشــابه چــه‬ ‫می کننــد؟ همیشــه بــه خــود بگوییــد‪ :‬ترســیدن یــا نترســیدن؟ تاثیــر‬ ‫هــر یــک روی زندگی تــان چیســت‪.‬‬ ‫ بــرای مهــار ترس هایتــان از تمرین هــای تنفســی و ارامش بخــش‬‫کمــک بگیریــد‪ .‬نفس کشــیدن از دیافراگــم راهــی بــرای ایجــاد ارامــش‬ ‫اســت‪ .‬نفــس عمیــق ضربــان قلــب را متعــادل می کنــد‪ .‬دس ـت ها را‬ ‫روی شــکم بگذاریــد و طــوری نفــس عمیــق بکشــید کــه فقــط دسـت ها‬ ‫و شــکمتان تــکان بخــورد‪ .‬ایــن کار ارامــش زیــادی بــه شــما می دهــد‪.‬‬ ‫ فکرهــای منفــی را از خــود دور کنیــد و بــه اســتقبال تمرین هــای‬‫یــوگا و مدیتیشــن برویــد‪ .‬اینهــا بــه شــما کمــک می کننــد کــه‬ ‫زیســتن در لحظــه و لذت بــردن از ارامــش لحظــه حــال را درک و بــه‬ ‫زندگی تــان وارد کنیــد‪.‬‬ ‫شما چه فکر می کنید؟‬ ‫تمریــن بــرای توســعه فــردی و تقویــت نقــاط قــوت در کنــار تــاش برای‬ ‫رفــع ضعف هــا بــه زندگی معنــا می دهد‪ .‬معنادارشــدن لحظه ها همان‬ ‫چیــزی اســت کــه باعــث می شــود عمرمــان شــادمانه تر بگــذرد‪ .‬نظرتــان‬ ‫چیســت؟ چــه پیشــنهادهای دیگــری بــرای تقویــت اعتمادبه نفــس‬ ‫داریــد؟ شــاید هــم در حصــار ترس هایتــان اســیر هســتید و ایــن مقالــه‬ ‫را خوانده ایــد تــا راهــی بــرای رهایــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مــا کــه فکــر می کنیــم همــه می تواننــد بهتــر شــوند و بــا تقویــت‬ ‫نقــاط قــوت و تــاش بــرای رفــع ضعف هــا زندگــی نــاب و شــادی‬ ‫بســازند‪ .‬ترس هایــی داریــد؟ اعتمادبه نفســتان بــاال نیســت؟‬ ‫همه چیــز درســت می شــود‪ .‬شــک نکنیــد!‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ضرورت نظارت اعضای خانواده بر نحوه حضور کودکان در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا در برنامــه رادیویــی روژ بــاش بــه نقــش دانــش در اســتفاده از فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر اینترنــت ابــزاری مناســب بــرای‬ ‫توســعه افــکار و اندیشـه های بشــری محســوب می شــود بـ ه شــرط ان کــه در راه صحیــح اســتفاده شــود و کاربــران بــرای ورود بــه دنیــای مجــازی اطالعــات کافــی‬ ‫داشــته باشــند تــا دچــار مشــکالت مالــی و اجتماعــی نشــوند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چرا شرکت های کوچک‬ ‫و متوسط باید به امنیت‬ ‫سایبری در سال ‪2022‬‬ ‫اهمیتبدهند؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫بــا افزایــش روزافــزون کســب و کارهایــی کــه بــه صــورت انالیــن‬ ‫فعالیــت مــی کننــد و بــه شــدت از اینترنــت اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫تهدیــدات بیشــتری نســبت بــه گذشــته بــرای کســب وکارها و‬ ‫مشــتریان ان هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــا امنیــت ســایبری بــرای شــرکت هــای کوچــک و متوســط بــه یــک‬ ‫نگرانــی عمــده تبدیــل شــده اســت؟ جهــان در ســال ‪ 2021‬شــاهد‬ ‫افزایــش ‪ 105‬درصــدی حمــات بــاج افــزار بــود‪ .‬بــا افزایــش روزافزون‬ ‫کســب و کارهایــی کــه بــه صــورت انالیــن فعالیــت مــی کننــد و بــه‬ ‫شــدت از اینترنــت اســتفاده می کننــد‪ ،‬تهدیــدات بیشــتری نســبت‬ ‫بــه گذشــته بــرای کسـب وکارها و مشــتریان ان هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫مجلــه جرایــم ســایبری گــزارش می دهــد که پیش بینی می شــود‬ ‫خســارت هــای مالــی جرایــم ســایبری جهانــی ‪ ۱۵‬درصــد ســال بــه‬ ‫ســال رشــد کنــد و تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬بــه ‪ ۱۰.۵‬تریلیــون دالر برســد‬ ‫کــه نســبت بــه ســال ‪ 2015‬از ‪ ۳‬تریلیــون دالر بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه دالیــل زیــر دیگــر نمــی تــوان امنیــت ســایبری شــرکتهای‬ ‫کوچــک و متوســط را نادیــده گرفــت‪:‬‬ ‫در خطر بودن داده ها‬ ‫خبرهــا اغلــب مــوارد نقــض داده هایــی را گــزارش می کنــد کــه‬ ‫روی شــرکت های بزرگــی ماننــد فیس بــوک‪ ،‬امــازون و گــوگل‬ ‫تاثیــر می گــذارد‪ .‬امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نگرانــی کمتــری‬ ‫بــرای امنیــت ســایبری شــرکت هــای کوچــک و متوســط وجــود‬ ‫دارد‪ .‬شــرکت ای بــی ام گفتــه اســت کــه میانگین خســارت مالی‬ ‫نقــض داده بــرای شــرکت هــای کوچک و متوســط با کمتــر از ‪500‬‬ ‫کارمنــد ‪ 2.98‬میلیــون دالر اســت‪.‬‬ ‫برخی از پیامدهای احتمالی نقض داده ها‪:‬‬ ‫ بــه خطــر انداختــن داده هــای حســاس مشــتری می توانــد‬‫منجــر بــه جریمــه‪ ،‬خســارت و مطالبــات بیمــه شــود‪.‬‬ ‫ نقــض گســترده داده هــا مــی توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن‬‫اعتبــار شــرکت شــود‪.‬‬ ‫ ایــن عوامــل و ســایر عوامــل عــدم رعایــت امنیــت ســایبری‬‫می تواننــد بــر درامــد تاثیــر منفــی بگذارنــد‪.‬‬ ‫شــرکت هــای کوچــک و متوســط جهــت رســیدگی بــه نقــض داده هــا‬ ‫و امنیــت ســایبری خــود مــی تواننــد از ابزارهــای امنیتــی اســتفاده کننــد‬ ‫کــه توســط شــرکت هــای پیــاده ســازی راه حل هــای‬ ‫امنیتــی ارائــه می شــود‪ .‬اگر زیرســاخت هــای امنیت‬ ‫ســایبری شــما دارای نقــص می باشــد‪ ،‬اکنــون زمــان‬ ‫خوبــی بــرای رفــع ایــن نگرانــی هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به خطر افتادن ایمیل شرکت‬ ‫ایمیــل توســط اکثــر شــرکت هــا بــرای ارتباطــات‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬تجــاری و شــخصی اســتفاده‬ ‫زیــادی مــی شــود‪ .‬مجرمــان ســایبری ایــن تمایــل را‬ ‫بــه خوبــی مــی داننــد و مــی تواننــد از ایــن واقعیــت‬ ‫ســوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تهدیــدات ایمیــل تجــاری بــه اختصــار (‪)BEC‬‬ ‫یــا (‪ )EAC‬شــناخته مــی شــود‪ ،‬در ایــن روش‬ ‫مهاجمــان از ایمیــل هایــی بــا ظاهــری قانونــی‬ ‫ارســال مــی کنــد کــه تشــخیص انهــا را ســخت تــر‬ ‫مــی کنــد‪ BEC .‬شــامل ایجــاد ســناریوهایی کامــا ً‬ ‫قابــل قبــول بــرای ســوء اســتفاده از کاربــر نهایــی‬ ‫و ســرقت منابــع از کســب و کار اســت‪ .‬خســارت‬ ‫مالــی حملــه ‪ BEC‬بســیار زیــاد اســت‪ ،‬گاردیــن‬ ‫دیجیتــال نشــان داد کــه میانگیــن خســارت حملــه‬ ‫‪ BEC‬از ‪ 54000‬دالر در ســه ماهه اول ســال ‪2020‬‬ ‫بــه ‪ 80183‬دالر تنهــا در ســه ماهــه دوم افزایــش‬ ‫یافتــه بــود‪ .‬در حالــی کــه حوزه هــای رســیدگی‬ ‫بســیاری در امنیــت ســایبری بــرای کســب وکارهای کوچــک وجــود‬ ‫دارد‪ BEC ،‬بــه یــک نگرانــی فزاینــده تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کالهبردرای های فیشینگ انحراف حقوق و دستمزد‬ ‫کالهبــرداری هــای انحــراف حقــوق و دســتمزد را مــی تــوان‬ ‫زیرمجموعــه ای از حمــات بــه خطــر انداختن ایمیل هــای تجاری در‬ ‫نظــر گرفــت زیــرا انهــا معمــوال ًاز ایمیل های ظاهرا ًقانونی اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در نهایــت‪ ،‬ایــن نوعــی فیشــینگ اســت‪.‬‬ ‫مهاجمــان بــا توجــه بــه داده هــای کافــی کــه بــرای جعــل‬ ‫هویــت کارمنــدان را دارنــد بــا یــک ایمیــل بــا قیــد فوریــت ارســال‬ ‫مــی کننــد و درخواســت تغییــرات در اطالعــات حســاب بانکــی‬ ‫کارمنــدان مذکــور را دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر در موضــوع ایمیــل کلمــه بــه قیــد «فوریــت» درج شــده باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت یــک ایمیــل جعلــی باشــد و کارمنــد شــرکت متوجــه‬ ‫نشــود مگــر اینکــه در مــورد تهدیــدات ســایبری بــرای مشــاغل کوچــک‬ ‫امــوزش دیــده باشــد و در غیــر اینصــورت بــه راحتــی در معــرض‬ ‫کالهبــرداری هــای انحــراف حقــوق و دســتمزد قــرار بگیریــد‪ .‬راه‬ ‫حل هــای جامــع امنیــت ســایبری بــرای شــرکت هــای کوچــک و‬ ‫متوســط بایــد شــامل یــک برنامــه اموزشــی دقیــق باشــد‪.‬‬ ‫حمالت باج افزار‬ ‫تصــور اینکــه شــرکت شــما دچــار حمــات بــاج افــزار نمــی شــود‬ ‫کامــا اشــتباه اســت و بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد متالیــک‬ ‫گــزارش مــی دهــد کــه ‪ 46‬درصــد از شــرکت هــای کوچــک و متوســط‬ ‫قربانــی حمــات بــاج افــزار شــده انــد و ‪ 10‬درصــد از قربانیــان در‬ ‫نهایــت بــاج را پرداخــت مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬پرداخــت بــاج یــک‬ ‫راه حلــی بــرای برطــرف کــردن ایــن موضــوع نیســت چونکــه‪:‬‬ ‫ ایــن مجرمــان ســایبری را تشــویق مــی کنــد تــا بــه گرفتــن باج‬‫از ســایر مشــاغل ادامه دهند‪.‬‬ ‫ پــس از پرداخــت بــاج عــاوه بــر از دســت رفتــن اعتبــار و‬‫شــهرت مجرمــان ســایبری اطالعــات را بازیابــی نمــی کننــد‪.‬‬ ‫موج جدید کالهبرداری ‪،‬‬ ‫شهروندان هوشیار باشند‬ ‫پلیــس فتــا از مــوج جدیــد کالهبــرداری بــه روش برقــراری تمــاس تلفنــی و واتســاپی بــا هــدف‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی افــراد بــی توجــه بــه هشــدارهای پلیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســرهنگ جواد جهانشــیری در تشــریح خبر گفت‪ :‬طی ‪ 72‬ســاعت گذشــته موج‬ ‫جدیــدی از کالهبــرداری بــا هــدف دسترســی بــه اطالعــات حســاب بانکــی افــراد ایجــاد شــده کــه طــی برقــراری‬ ‫تمــاس تلفنــی یــا واتــس اپــی از ســوی فــرد کالهبــردار بــا شــخص قربانــی ضمــن ارائــه اطالعــات هویتــی و‬ ‫شــخصی نظیــر شــماره ملــی ‪ ،‬نــام پــدر و کلیــه حســاب هــای بانکــی بــه فــرد قربانــی؛ از وی مــی خواهنــد جهــت‬ ‫دریافــت جایــزه خــود کــدی کــه بــرای وی ارســال شــده را بازگردانــد تــا جایــزه بــه حســابش واریــز گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه فــرد کالهبــردار در اختیــار قربانی قــرار می دهد‬ ‫اعتمــاد وی را جلــب کــرده و جــای شــکی برایــش باقــی نمــی گــذارد کــه تمــاس دریافــت شــده از ســوی‬ ‫رســانه ملــی و ســایر عناوینــی کــه اعــام مــی نماینــد‪ ،‬مــی باشــد و بــه همیــن جهــت فــرد قربانــی با ارســال‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪548‬‬ ‫یوروپل حذف نرم افزار‬ ‫جاسوسی ‪ FluBot‬مبتنی‬ ‫بر پیامک را تائید کرد‬ ‫چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک می روند؟‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت هــای بزرگتــر معمــوال منابــع بیشــتری‬ ‫بــرای بهــره بــرداری دارنــد بنابرایــن‪ ،‬ایــا منطقــی نیســت کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری بــه جــای ســر و کلــه زدن بــا شــرکت هــای کوچکتــر‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫ســازمان های بزرگتــر باشــند؟ حقیقــت ایــن اســت زیرســاخت های‬ ‫امنیــت ســایبری مشــاغل کوچــک معمــوال ًضعیــف تــر از ســازمان های‬ ‫بــزرگ اســت‪ .‬کســب و کارهــای بــزرگ اغلــب منابــع بیشــتری از‬ ‫اســتعدادهای فنــاوری در اختیــار دارنــد‪ ،‬نــرم افزارهــا و رویکردهــای‬ ‫پیچیــده تــری بــرای کاهــش حــوادث دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در برابر حمالت هکرها‬ ‫اســیب پذیرتــر هســتند و هــدف بهتــری بــرای هکرهــا خواهنــد بــود‪،‬‬ ‫حتــی اگــر داده هایــی کــه ممکــن اســت یــک شــرکت بزرگتــر داشــته‬ ‫باشــد کســب و کارهــای کوچــک و متوســط نداشــته باشــند‪ .‬در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬هکرهــا ممکــن اســت فقــط نیمی از ســختی های نفــوذ را برای‬ ‫دســتیابی بــه همــان درجــه ســرقت داده هــا تحمــل کنند‪.‬شــرکت هــای‬ ‫کوچــک و متوســط حتــی اگــر توانایــی پرداخــت هزینه هــای افزایــش‬ ‫امنیــت ســایبری ماننــد کســب وکارهای بزرگ تــر را ندارنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت روی نرم افــزار‪ ،‬امــوزش کارمنــدان و یــک متخصــص حقوقــی‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫نتیجــه شــرکت شــما چگونــه امنیــت ســایبری را مدیریــت مــی‬ ‫کنــد؟ اســتراتژی کلــی شــما چیســت؟ ایــا روی نــرم افزارهــای امنیتی‬ ‫ســرمایه گــذاری مــی کنیــد؟ ایــا تیــم خــود را در برابــر تهدیــدات‬ ‫امنیــت ســایبری بــرای مشــاغل کوچــک امــوزش مــی دهیــد؟‬ ‫اینکــه کــه فکــر کنیــد هرگــز بــرای شــما اتفــاق نخواهــد افتــاد اســان‬ ‫اســت امــا بــا افزایــش اهــداف هکرهــا روی شــرکت هــای کوچــک و‬ ‫متوسـط های احتمــال اینکــه شــما هــم نفر بعدی باشــید وجــود دارد‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت امنیــت ســایبری خســته کننــده و پرهزینــه بــه‬ ‫نظــر برســد‪ ،‬امــا محافظــت در برابــر تهدیدات احتمالــی‪ ،‬طول عمر و‬ ‫موفقیــت کســب و کار شــما را تضمیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫کــد دریافــت شــده در واقــع اجــازه دسترســی بــه حســاب بانکــی خــود را بــه فــرد کالهبــردار مــی دهــد و‬ ‫متاســفانه موجــودی حســاب بانکــی خــود را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد اخیــر مجرمیــن گفــت‪ :‬هرچنــد ایــن روش بســیار قدیمــی و پــر تکــرار اســت امــا‬ ‫متاســفانه همچنــان در حــال گرفتــن قربانــی بــوده و علــی رغــم توصیه هــا و اطــاع رســانی در جرایــد‬ ‫و رســانه هــای نویــن ارتباطــی امــا همچنــان شــهروندان فریــب تماس هــای تلفنــی کــه از ســوی افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا انهــا برقــرار مــی شــود را خــورده و موجــودی حســاب خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ایــن رابطــه راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از برداشــت غیــر مجــاز و شــناخت افــراد‬ ‫کالهبــردار عنــوان نمــود و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دنیــای ارتباطــی جدیــد هــر تمــاس یــا پیامکــی دریافــت کردیــد‬ ‫ابتــدا نســبت بــه اصالــت ان اطالعــات الزم را کســب نمــوده و هرگــز پیامک هایــی کــه برای شــما از ســوی بانک‬ ‫ارســال می گــردد را در اختیــار فــرد دیگــری قــرار ندهیــد هرچنــد کــه فــرد تمــاس گیرنــده بــه تمــام اطالعــات‬ ‫حقیقــی و حقوقــی شــما واقــف باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬حســاب هــای پــس انــداز وحســاب هایــی کــه موجــودی باالیی‬ ‫دارنــد را بــه حســاب اینترنتــی خــود متصــل ننماییــد و بــا اختصــاص کارت بانکــی جداگانــه بــا موجــودی‬ ‫حداقلــی؛ امنیــت حســاب خــود را بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثـه ای‬ ‫در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار‬ ‫نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات اورژانــس ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد و‬ ‫یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای‬ ‫پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫دستگیری فرد کودک ازار‬ ‫توسط پلیس فتا‬ ‫انتشار مطالب کذب با انگیزه‬ ‫افزایش دنبال کننده‬ ‫پلیس فتا از شناسایی فرد کودک ازار خبر داد‪.‬‬ ‫گ حســن کیخا‪ ،‬در تشــریح این خبر‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ســرهن ‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی انتشــار کلیــپ کــودک ازاری منتســب در فضــای مجــازی و بازنشــر ان کــه موجــب جریحـه دار‬ ‫شــدن احساســات عمومــی شــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار پلیــس فتا قــرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات ســایبری و تحقیقــات میدانــی متهــم بــه کــودک ازاری در کوتاهتریــن زمــان‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ایــن فــرد در پلیــس فتــا ضمــن اعتــراف بــه بــزه انتســابی و اظهــار پشــیمانی‪ ،‬هــدف‬ ‫از ایــن اقــدام را اصــاح کــودک دانســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا بــا تاکیــد بــر جــرم بــودن کــودک ازاری و پیگیــری موضوع از ســوی پلیس‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس بــه عنــوان مجــری قانــون‪ ،‬در راســتای حمایــت از حقــوق کــودکان بــا کســانی کــه اقــدام‬ ‫بــه صدمــه و اذیــت ازار و شــکنجه جســمی و روحــی کــودکان و نادیــده گرفتــن عمــدی ســامت و‬ ‫بهداشــت روانــی و جســمی ان مــی کننــد برابــر قانــون بــا انــان برخــورد مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫یــا بــا شــماره گیری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی از دســتگیری عامــل تشــویش اذهــان عمومــی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات صورت گرفته انگیزه خــود را از ارتکاب‬ ‫جــرم افزایــش دنبال کننــده و کســب درامــد بیــان داشــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «یوســف شــاکری»‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬در پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص شــد فــردی در فضــای مجــازی به قصــد تشــویش اذهــان عمومــی و شــایعه پراکنی‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه انتشــار مطالــب کــذب بــه انگیــزه افزایــش دنبال کننــده و کســب درامــد از طریــق تبلیغــات‬ ‫می کنــد کــه موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجه بــه حساســیت موضــوع و بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی متهم ؛ یک خانم‬ ‫حــدودا ًسی ســاله در شهرســتان مانــه و ســملقان مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی‬ ‫قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات موجــود بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف نمــوده و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا تاکیــد بــر اشــراف اطالعاتــی کامــل پلیــس در فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن فضــا بــرای افــراد فرصت طلــب‪ ،‬ســودجو و مغــرض امــن نخواهــد بــود و از‬ ‫عموم شــهروندان تقاضا داریم برای بهره مندی از مطالب اموزنده و پیشــگیرانه به ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مرکــز اروپایــی جرائــم ســایبری یوروپــل (‪ ،)EC3‬از اجــرای‬ ‫یــک عملیــات اجــرای قانــون بین المللــی کــه ‪ 11‬کشــور در ان‬ ‫مشــارکت داشــته و منجــر بــه حــذف نرم افــزار جاسوســی‬ ‫موســوم بــه «‪ »FluBot‬شــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بنــا بــر گزارش هــا‪ ،‬ایــن دســتاورد فنــی بــه دنبــال تحقیقاتــی‬ ‫بــا مقامــات مجــری قانــون اســترالیا‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬فنالنــد‪،‬‬ ‫مجارســتان‪ ،‬ایرلنــد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ســوئد‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬هلنــد و‬ ‫ایاالت متحــده و بــا هماهنگــی ‪ EC3‬صــورت گرفــت‪ .‬بــا‬ ‫گســترش مــوارد در سراســر اروپــا و اســترالیا‪ ،‬همــکاری‬ ‫پلیــس بین المللــی در از بیــن بــردن زیرســاخت های جنایــی‬ ‫‪ FluBot‬نقــش اساســی داشــته اســت‪.‬‬ ‫یوروپــل در یــک پســت وبالگــی اعــام کــرد کــه اقدامــات‬ ‫گــروه ضربــت بــه دلیــل انتشــار شــدید بدافــزار اندرویــد از‬ ‫طریــق پیامــک‪ ،‬ســرقت رمزهــای عبــور‪ ،‬جزئیــات بانکــی‬ ‫انالیــن و ســایر اطالعــات حســاس از تلفن هــای هوشــمند‬ ‫الــوده در سراســر جهــان انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬یوروپــل تائیــد کــرد کــه پــس از عملیــات مــاه مــه‬ ‫توســط پلیــس هلنــد کــه اقدامــات ان باعــث غیرفعــال‬ ‫شــدن نــوع بدافــزار شــد زیرســاخت های ‪ FluBot‬بــا‬ ‫موفقیــت تحــت کنتــرل مجــری قانــون قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نرم افــزار جاسوســی ‪ ،FluBot‬بــرای اولیــن بــار در دســامبر‬ ‫‪ 2020‬مشــاهده شــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ،2021‬زمانــی کــه تعــداد‬ ‫قابل توجهــی از دســتگاه ها را در سراســر جهــان‪ ،‬به ویــژه‬ ‫در فنالنــد و اســپانیا الــوده کــرد‪ ،‬موردتوجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫درســت ماننــد نرم افــزار جاسوســی ‪ ،TangleBot‬نرم افــزار‬ ‫‪ FluBot‬نیــز خــود را از طریــق پیام هــای متنــی (معمــوال ً‬ ‫بــرای ردیابــی تحویــل بســته یــا گــوش دادن بــه یــک پیــام‬ ‫پســت صوتــی جعلــی) بــه دســتگاهی متصــل می کــرد و از‬ ‫کاربــران اندرویــد می خواســت بــر روی یــک پیونــد کلیــک‬ ‫کــرده و یــک برنامــه را نصــب کننــد‪.‬‬ ‫پــس از نصــب‪ ،‬برنامــه مجوزهــای دسترســی را درخواســت‬ ‫می کنــد کــه توســط عوامــل مخــرب بــرای ســرقت اطالعــات‬ ‫اعتبــار برنامــه بانکــی و جزئیــات حســاب ارزهــای دیجیتــال‬ ‫و همچنیــن غیرفعــال کــردن ویژگی هــای امنیتــی داخلــی‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بنابــر گفتــه ی اینترپــل‪ ،‬ایــن بدافــزار بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت زیــرا به طــور خــودکار بــا دسترســی بــه مخاطبیــن‬ ‫گوشــی هوشــمند‪ ،‬ان را الــوده کــرده و بــا ارســال خــود‬ ‫بــه دســتگاه های دیگــر تکثیــر می شــود‪ EC3 .‬همچنیــن‬ ‫توضیــح داد کــه ازانجایی کــه بدافــزار ‪ FluBot‬به عنــوان یــک‬ ‫برنامــه پنهان شــده اســت‪ ،‬تشــخیص ان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫دو راه بــرای تشــخیص بدافــزار بــودن یــک برنامــه وجــود‬ ‫دارد‪ :‬اگــر روی یــک برنامــه ضربــه می زنیــد و بــاز نمی شــود‬ ‫و یــا اگــر می خواهیــد برنام ـه ای را حــذف نصــب کنیــد و در‬ ‫عــوض یــک پیــام خطــا بــه شــما نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫درحالی کــه بنــا بــر گزارش هــا‪ ،‬زیرســاخت ‪ FluBot‬اکنــون‬ ‫تحــت کنتــرل نیروهــای پلیــس هلنــد اســت‪ ،‬یوروپــل بــه‬ ‫همــه کاربــران اندرویــدی کــه فکــر می کننــد به طــور تصادفــی‬ ‫‪ FluBot‬را نصب کرده انــد توصیــه می کنــد گوشــی های‬ ‫خــود را بــه تنظیمــات کارخانــه بازنشــانی کننــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه بازار کسب و کار ‪6‬سال پیش در چنین روزی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -548‬سال هشتم‬ ‫‪-548-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/12‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/12 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 12‬‬ ‫‪12-- 1401 //03‬‬ ‫یک شنبه ‪03//22‬‬ ‫‪45‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫قناعت سرمایۀ بى پایان‬ ‫قال علی( علیه السالم )الْقَن َاعَ ه ُ مَال ٌ لَ یَنْفَد ُ ‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬قناعــت مالــى اســت کــه هرگــز تمــام‬ ‫نمى شــود‪.‬‬ ‫ســیّد رضــى مى گویــد‪ :‬ایــن کالم از پیامبــر اکــرم (ص) نیــز نقــل شــده‬ ‫ـی ِصلــى اللــه علیــه‬ ‫ـن النَّبـ ِ ‬ ‫ل الر َّ ِ‬ ‫اســت؛ (قــا َ‬ ‫ـی ‪ :‬و َ ق َـد ْ رُو ِ َ‬ ‫ی هــذا الْــک َال ُم عَـ ِ‬ ‫ضـ ُ‬ ‫و الــه) ‪.‬‬ ‫ســرمایۀ بى پایــان امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار کوتــاه و حکمت امیــز‬ ‫بــه اهمیــت قناعــت اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬قناعــت مالــى اســت کــه‬ ‫هرگــز تمــام نمى شــود»؛ (الْقَن َاعَـ ه ُ مَــال ٌ لَ یَنْفَـدُ) ‪.‬‬ ‫در تعریــف قناعــت مى تــوان گفــت‪ :‬حالتــى اســت کــه انســان بــا داشــتن‬ ‫ان بــه حــد اقــل ضروریــات زندگــى مى ســازد و بــه دنبــال زرق و بــرق و‬ ‫اضافاتــى کــه فکــر و وقــت انســان را پیوســته بــه خــود مشــغول مـى دارد و‬ ‫الــودۀ انــواع محرمــات مى کنــد نم ـى رود‪.‬‬ ‫داشــتن ایــن روحیــه بــه منزلــۀ ثــروت پایــان ناپذیــر اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انســان را از تمــام ثروت هــاى دنیــا بى نیــاز مى ســازد؛ همــواره ســربلند‬ ‫زندگــى مى کنــد و بــا عــزت و ابــرو ادامــۀ حیــات مى دهــد‪ .‬دســت نیــاز‬ ‫بــه ســوى دیگــران دراز نمى کنــد و عمــر خــود را در مســیر تشــریفات و‬ ‫تجمــات بــر بــاد نمى دهــد‪.‬‬ ‫در گفتــار حکیمانــۀ ‪ ٤٤‬کــه قبــا ً گذشــت امــام علــی (ع) در فضیلــت‬ ‫سـ ِ ‬ ‫قناعت پیشــگان فرمــود‪« :‬طُوبـَـى لِمَ ـ ْ ‬ ‫ـاب و َ‬ ‫ن ذَکـَـر َ الْمَ َعــاد َ و َ عَم ِ ـل َ لِلْح ِ َ‬ ‫ف ؛ خوشــا بــه حــال کســى کــه (پیوســته) بــه یــاد معــاد باشــد‬ ‫قَنـِع َ بِالْکَفَــا ِ‬ ‫و بــراى روز حســاب عمــل کنــد‪ .‬بــه مقــدار کفایــت قانــع گــردد و از خــدا‬ ‫راضــى باشــد»‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٩٢‬نیــز امــام در میــان اوصــاف انبیــا ایــن وصــف برجســته را‬ ‫ن غِنـًـى؛ انهــا داراى قناعتــى‬ ‫ـوب و َ الْعُیُــو َ ‬ ‫شــمرده بــود‪« :‬مَـ عَ قَن َاعَـ ه ٍ تَم ْـل َا ُالْقُلُـ َ ‬ ‫بودنــد کــه دل هــا و چشــم ها را پــر از بى نیــازى مى کــرد»‪ .‬در بحــار االنــوار‬ ‫ْت ا ِ َّل‬ ‫ـت الْغِنـَـى فَمَــا وَجَ ـد ُ ‬ ‫نیــز از ان حضــرت نقــل شــده کــه فرمــود‪« :‬طَل َبـْ ُ ‬ ‫ســتَغْن ُوا؛ من در جســتجوى توانگرى برامدم ولى‬ ‫بِالْقَن َاعَ ه ِ عَل َیْک ُ ْ ‬ ‫م بِالْقَن َاعَ ه ِ ت َ ْ‬ ‫ان را جزدرقناعــت نیافتــم (زیراحــرص‪ ،‬غالــب توانگــران را راحــت نمى گــذارد)‬ ‫بنابرایــن قناعــت پیشــه کنیدتاغنــى شــوید»‪.‬‬ ‫قابــل توجــه این کــه ایــن گفتــار حکیمانــه از پیغمبــر اکــرم صلــى اللــه‬ ‫علیــه و الــه نیــز نقــل شــده اســت همان گونــه کــه ســیّد رضــى مى گویــد‪:‬‬ ‫ـی صلــى اللــه علیــه و الــه» ‪.‬‬ ‫ـن النَّبـ ِ ُ ‬ ‫«و َ ق َـد ْ رُو ِ َ‬ ‫ی هــذا الْــک َال ُم عَـ ِ‬ ‫ایــن حدیــث را «متقــى هنــدى» در کتــاب کنــز العمــال کــه از منابــع‬ ‫معــروف اهــل ســنت اســت اورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه سرچشــمۀ بســیارى از نارضایى هاى‬ ‫مــردم و شــکایت انهــا از وضــع زندگــى کمبودهــا و فقــر نیســت‪ ،‬بلکــه گاه‬ ‫مى بینیــم همــه چیــز دارنــد امــا بــاز نالــه و فریــاد مى کننــد‪.‬‬ ‫عامــل اصلــى ان عــدم قناعــت و توقعــات بى حــد و حســاب اســت و اگــر‬ ‫همگــى بــه مقــدار نیــاز قانــع باشــند ارامــش بى ماننــدى در جامعــه حاکــم‬ ‫مى شــود و بســیارى از پرونده هــاى جنایــى و تجــاوز بــر امــوال برچیــده‬ ‫خواهــد شــد و کرامــت انســانى و پاکــى دامــان از گنــاه فراهــم مى شــود‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد در اینجــا گفتــار زیبایــى از «بقراط‍ »(ســقراط‍ ) نقــل مى کند‬ ‫کــه مــردى او را در حــال خــوردن بعضــى از ســبزى هاى بیابــان دیــد‪ .‬بــه او‬ ‫گفت‪ :‬اگر در خدمت پادشــاه بودى نیاز به خوردن این نداشــتى‪ .‬ســقراط‍ ‬ ‫گفت‪ :‬اگر تو نیز این گونه غذا مى خوردى نیازمند نوکرى پادشــاه نبودى‪.‬‬ ‫شــاعر مى گویــد‪ :‬گنــج ازادگــى و گنــج قناعــت گنجــى اســت‬ ‫که به شمشیر میسر نشود سلطان را‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۶۰‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫مردی با ویژگی‬ ‫های خاص‬ ‫از دهــه چهــل بــه تدریــج یــک نــام بــر روی زبان هــا افتــاد ‪،‬‬ ‫انقــدر ایــن نــام شــهرت یافــت کــه در همــه رســانه هــا پــر‬ ‫تکرارتریــن نــام مشــهور شــد ‪.‬‬ ‫ایت الله العظمی امام روح الله الموسوی الخمینی‪.‬‬ ‫چهــره ای کــه روحانیــت و معنویــت را بــه هــم گــره زد ‪ .‬در‬ ‫کنــار اخــاق و عرفــان‪ ،‬سیاســت را در صحنــه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی مســلمانان وارد کــرد ‪ ،‬بــا بــی تفاوتــی و کــم اهمیــت‬ ‫بــودن بــه مســائل جامعــه مقابلــه کــرد‪ ،‬در صحنــه هــای‬ ‫اجتماعــی نقــش افرینــی کــرد و بــا شــعار « ایجــاد حکومــت‬ ‫اســامی » بــا موانــع و مشــکالت جنگیــد و بــا همیــن جوهــره‬ ‫توانســت مــوج عظیــم انســانی ایجــاد کنــد ‪ ،‬تــا جائیکــه نظــام‬ ‫دســت نشــانده ستمشــاهی را ســرنگون نمود و نام خویش‪،‬‬ ‫کشــور خویــش و انقــاب اســامی اش را در تاریــخ معاصــر‬ ‫ثبــت نمایــد ‪.‬‬ ‫ایــن مــرد بــا ایــن شــرایط ‪ ،‬دارای « ویژگــی هــای خــاص»‬ ‫خــودش بــود طــوری کــه بــه الگــوی جهانــی تبدیــل شــد ‪.‬‬ ‫‪ _۱‬نخستین ویژگی این انسان بی نظیر «خدامحوری » بود‬ ‫در دورانــی کــه دنیــا غــرق در مفاهیــم دنیاگرایانــه و‬ ‫ماتریالیســتی بــود مــردی ظهــور کــرد کــه در همــه کلمــات ‪،‬‬ ‫جمــات و نوشــته های او ‪ -‬خــدا ‪ -‬پــر تکــرار بــود و حضــور پــر‬ ‫رنــگ داشــت ‪.‬‬ ‫در عصــری کــه مفاهیــم دینــی در ایــران و جهــان رنــگ باختــه‬ ‫بــود و همــه غــرق در شــهوات و لــذت هــا بودنــد حضــرت روح‬ ‫اللــه خــدا را دوبــاره صحنــه اورد و از امدادهــای غیبــی ســخن‬ ‫گفــت و توســل و تمســک بــه《 اللــه ‪ -‬را رمــز پیــروزی خــودش‬ ‫معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫روح اللــه بــرای خــدا قیــام کــرد ‪ ،‬بــرای خــدا انقــاب کــرد ‪،‬‬ ‫بــرای خــدا مبــارزه کــرد و در ایــن راه تــن بــه زنــدان و تبعید و‬ ‫اوارگــی داد و خــدا ‪ ،‬کــه در وعــده هایــش تردیــدی نیســت‬ ‫اورا یــاری کــرد و بــر حاکمــان زورگــوی زمــان خــودش بــه‬ ‫پیــروزی رســاند ‪.‬‬ ‫‪ _۲‬حضــرت روح اللــه‪ ،‬رهبــری را بــا ‪-‬جلــوداری و پیشــتازی‪-‬‬ ‫خودش پیش برد ‪ ،‬فرمانده ای بود که در پیشاپیش مبارزان‬ ‫حرکت می کرد و دیگران در همه موارد پشت سرش بودند ‪.‬‬ ‫اولیــن زندانــی سیاســی خــودش بــود ‪ ،‬اولیــن خانــواده شــهید‬ ‫خــود روح اللــه بــود ‪ ،‬پیشــتر از همــه تبعیــد شــد و دیگــران‬ ‫فقــط بــه او تاســی کردنــد و نــه بیشــتر ‪.‬‬ ‫ایــن جلــوداری و پیشــتازی روح اللــه‬ ‫را بــه شــخصیتی ســازش ناپذیــر تبدیل‬ ‫کــرد ‪ .‬نــه بــا اســتکبار داخلــی و نــه بــا‬ ‫اربابــان خارجــی اش و نــه بــا هیــچ‬ ‫متجــاوزی ســازش نکــرد ‪ .‬ایــن ویژگی از‬ ‫او شــخصیتی بــی نظیــر ســاخت ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬حضــرت روح اللــه‪ ،‬عالــم بــه‬ ‫زمــان خــودش بــود و باالتریــن‬ ‫بصیــرت سیاســی را داشــت‪ .‬در‬ ‫دورانــی کــه هیچکــس بــه اضمحــال‬ ‫رژیــم ستمشــاهی فکــر نمــی کــرد و‬ ‫حتــی در بیــن انقالبیــون عــده ای در‬ ‫تحلیل هــای خــود بــه حفــظ شــاه فکــر‬ ‫مــی کردنــد تنــه یــک نفــر بــه ایــن جمله‬ ‫تاکیــد مــی کردشــاه رفتنــی اســت ‪.‬‬ ‫همیــن بینــش امــام خمینــی را بــه‬ ‫نگرشــی رســاند کــه بگویــد «صــدای‬ ‫شکســتن دیوارهــای کمونیســت‬ ‫شــنیده می شــود » و به رهبر شــوروی‬ ‫پیــام داد که«ایــن مرزهــای عقیدتــی‬ ‫کــه هفتــاد ســال بــرای ان کوشــیدید‬ ‫شکســته اســت و دیوارهــای عقیدتــی‬ ‫درهــم شکســته اســت صــدای لســام‬ ‫را بشــنوید و ‪ »...‬همیــن دیــدگاه‬ ‫راهبــردی سیاسی«فروپاشــی ابرقــدرت‬ ‫غــرب» را نیــز نویــد داد و حــاال بعــد از‬ ‫چهــل و انــدی ســال ار ارتحالــش ایــن‬ ‫صــدا از غــرب هــم شــنیده مــی شــود‬ ‫کــه «دوران افــول امریــکا و فرهنــگ‬ ‫غــرب فــرا رســیده اســت »‪.‬‬ ‫‪_۴‬یکــی از ویژگــی هــای منحصــر‬ ‫بــه فــرد حضــرت امــام روح اللــه ‪-‬‬ ‫نترســیدن ‪ -‬از ابهت و شــکوه ظاهری قدرت های اســتکباری‬ ‫و عناصــری بــود کــه زیــر دل سیاســیون عالَــم را خالــی کــرده‬ ‫انهــا را مرعــوب کــرده بودنــد ‪.‬‬ ‫خمینــی از هیــچ چیــز و هیــچ کــس نمــی ترســید در حالیکــه‬ ‫بــرای تبعیــد و زنــدان مــی رفــت لبخنــد مــی زد و بــه مامــور‬ ‫همراهــش توصیــه بــه ارامــش مــی کــرد ‪.‬‬ ‫در مــرز کویــت و عــراق تنهــا و بی کــس فقــط بــه خــدا و‬ ‫وظیفــه فکــر مــی کــرد‪ .‬در اوج موشــک بــاران تهــران حتــی‬ ‫دنبــال پناهــگاه نبــود و در حالیکــه روســای جمهــور امریــکا‬ ‫تهدیــد بــه حملــه نظامــی مــی کردنــد بــه طنــز مــی گفــت‪:‬‬ ‫شــیری زیــاد فشــار اورد بــادی از جــای دیگــرش در رفــت‪ -‬و‬ ‫ایــن صالبــت و نترســی و شــجاعت الگــوی رزمندگانی شــد که‬ ‫خاطراتشــان اکنــون در بیــن جوانــان دهه هــای بعد دســت به‬ ‫دســت مــی شــود ‪.‬‬ ‫شــجاعت ‪ -‬ســردار دلها شــهید ســلیمانی ‪ -‬مدیون صالبت و‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی گلستان‬ ‫مالیات نقش مهمی در روند توسعه‬ ‫و زیرساخت و ابادانی دارد‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی گلســتان در ســال گذشــته از تســلیم ‪ ۷۵‬هــزار اظهارنامــه مالیاتــی‬ ‫مشــاغل در اســتان و خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حمیدرضــا محمدیــاری خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬قربــان حاجــی مشــهدی در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اســتان اشــاره بــه زمــان تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬بایــد‬ ‫نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی تــا پایــان خــرداد مــاه صاحبــان مشــاغل و تــا پایــان تیــر‬ ‫مــاه صاحبــان امــاک اســتیجاری و مســتغالت خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان ‪ ۷۵‬هــزار اظهارنامــه مالیاتــی مشــاغل ســال گذشــته‬ ‫تســلیم شــد‪،‬افزود‪ :‬از صاحبــان مشــاغل اســتان در ســال جــاری ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر نســبت بــه‬ ‫تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی میبایســت خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی افــزود‪ ۱۲ :‬هــزار اظهارنامــه مالیاتــی تــا کنــون مشــاغل در اســتان اخــذ شــده‬ ‫کــه ‪ ۸‬هــزار اظهارنامــه توافقــی میباشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دو روش صاحبــان مشــاغل میتواننــد نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی خــود ابــرازی و تبصــره مــاده ‪( ۱۰۰‬اظهارنامــه مالیاتــی توافقــی) خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی‬ ‫توافقــی اشــخاصی کــه فــروش انهــا زیــر ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان اســت میتواننــد‬ ‫اقــدام کننــد از برخــی از تکالیــف مالیاتــی ایــن افــراد میتواننــد معــاف شــوند در واقــع نیــازی‬ ‫شــجاعت حضــرت امــام روح اللــه اســت ‪.‬‬ ‫شــجاعت رزمنــدگان دفــاع مقــدس و ازادگان ســرافراز مــا‬ ‫و حماســه هــای انــان در جبهــه هــا و اردوگاههــای دشــمن‬ ‫مدیــون شــجاعت خمینــی کبیــر اســت ‪.‬‬ ‫و همــه ایــن ویژگی هــا اکنــون در جانشــین ایشــان مقــام‬ ‫معظــم رهبــری حضــرت ایت اللــه العظمــی امــام خامنــه ای‬ ‫بوضــوح دیــده مــی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن کــه اقــا فرمودنــد‪ :‬دوران بــزن در رو تمــام شــده اســت‬ ‫یکــی بزنیــد ده تــا مــی خوریــد ‪ -‬تــداوم راه حضــرت امــام روح‬ ‫اللــه اســت کــه انــروز بــا اتــکاء بــه خداونــد متعــال در برابــر‬ ‫دشــمنان ایســتاد ‪.‬‬ ‫حضــرت روح اللــه زنــده اســت ‪ ،‬راهــش تــداوم دارد و نائــب‬ ‫او همــان گونــه عمــل مــی کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن انقــاب زنــده اســت و لــه حیــات پــر قــدرت خــود ادامــه‬ ‫مــی دهــد چــون راه و رســم امــام خمینــی زنــده اســت و‬ ‫خامنه ای خمینی دیگر است ‪.‬‬ ‫بــه نگهــداری ســاالنه اســناد مــدارک و دفاتــر خــود ندارنــد و مامــور مالیاتــی بــرای بررســی‬ ‫دوبــاره پرونــده بــه محــل کار وی مراجعــه نخواهــد کــرد هــم چنیــن میتواننــد مالیــات خــود را‬ ‫در چهــار قســط پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی از مودیــان مالیاتــی خواســت تــا تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی خــود را بــه روزهــای پایانــی‬ ‫موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸‬درصدی درامدهای مالیاتی در گلستان‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی گلســتان از رشــد ‪ ۸‬درصــدی درامدهــای مالیاتــی در اســتان خبــر داد‬ ‫گفــت‪:‬از ســوی مقــام معظــم رهبــری ســال ‪ ۱۴۰۱‬مزیــن بــه نــام تولید‪،‬دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن نامگــذاری شــده و ســازمان امــور مالیاتــی اصــول و راهبردهــای خــود را در راســتای‬ ‫فرمایشــات رهبــری قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫قربــان حاجــی مشــهدی اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ ۲۵‬درصــد بــه ‪ ۲۰‬درصــد طــی دو ســال اخیــر نــرخ‬ ‫مالیاتــی اشــخاص حقوقــی کاهــش یافتــه و ایــن رونــد در ســال جــاری نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه درامدهــای نفتــی پیــرو فرامیــن‬ ‫رهبــری امســال همچــون ســنوات گذشــته در بودجــه کشــور کمتــر تکیــه شــده اســت‪،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان درامــد مالیاتــی ســال گذشــته در ســطح کشــور مصــوب بــود و‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی توانســت ‪ ۳۰۰‬هــزار میلبــارد تومــان درامــد مالیاتــی را وصــول کنــد‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬در ســال گذشــته یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســهمیه وصــول درامدهــای مالیاتــی اســتان بــود کــه توانســتیم یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان از درامــد مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای اســتان را محقــق کنیــم و رشــد ‪ ۸‬درصــدی‬ ‫درامدهــای مالیاتــی بــرای اســتان رقــم خــورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســهم درامدهــای مالیاتــی در قانــون بودجــه کشــور گفــت‪ :‬درامدهــای مالیاتــی‬ ‫کشــور در ســال جــاری بــه ‪ ۵۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرد‪ ،‬بــا توجــه بــه رشــد و‬ ‫پتانســیل اســتان در دو ماه ابتدای ســال ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان درامد مالیاتی برای اســتان مصوب‬ ‫شــد کــه ‪ ۲۵۶‬میلیــارد تومــان وصــول درامــد مالیاتــی داشــتیم‪ ،‬در واقــع ‪ ۹۸‬درصــد درامدهــای‬ ‫مالیاتــی در اســتان محقــق شــد کــه از این میــزان ‪ ۶۲‬درصــد مربــوط بــه مالیاتهــای مســتقیم و ‪۳۸‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه مالیاتهــای غیــر مســتقیم و مالیــات بــر ارزش افــزوده میباشــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه کشــاورز خیــز بــودن اســتان بســیاری از مشــاغل از پرداخــت‬ ‫مالیــات معــاف هســتند افزود‪:‬تمــام تــاش مــا ایــن اســت تــا کمبــود درامدهــای مالیاتــی از‬ ‫رســیدگی بــه فرارهــای مالیاتــی جبــران شــود بــا ایــن وجــود حــدود ‪ ۹۰‬درصــد از درامدهــای‬ ‫اســتان از محــل درامدهــای مالیاتــی تامیــن می شــود در واقــع مالیــات نقــش مهمــی در رونــد‬ ‫توســعه و زیرســاخت و ابادانــی کشــور ایفــا میکنــد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 640

روزنامه بازار کسب و کار پارس 640

شماره : 640
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 639

روزنامه بازار کسب و کار پارس 639

شماره : 639
تاریخ : 1401/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!