روزنامه خوب شماره 908 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 908

روزنامه خوب شماره 908

روزنامه خوب شماره 908

‫‪4‬‬ ‫رئیسشورایاسالمیشهرتهران‪:‬‬ ‫بیمهساختمان‬ ‫باید به انواع بیمه اضافه شود‬ ‫‪4‬‬ ‫تسهیل در‬ ‫صدور مجوز‬ ‫چاپ دیجیتال‬ ‫با بازنگری‬ ‫در ایین نامه‬ ‫وزارت ارشاد‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫‪4‬‬ ‫جای خالی‬ ‫ایران در‬ ‫چهار پرونده‬ ‫چند ملیتی‬ ‫یونسکو‬ ‫دوشنبه‪ 14‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 908‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 10‬جمادی االول‪ 5 |1444‬دسامبر‪2022‬‬ ‫وزیر اقتصاد اعالم کرد؛‬ ‫‪ 50‬درصد کل تسهیالت بانک ها شفاف شد؛‬ ‫جرایمبیمهشخصثالث‬ ‫بخشیدهشد‬ ‫پرداخت ‪ 606‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وام بانکی به ‪ 25‬نفر!‬ ‫چرا مغازه دار کردستانی‬ ‫عذرخواهیکرد؟‬ ‫رهبرانقالبدرپاسخبهنامهجمعیازدانش اموزان‪:‬‬ ‫پور ابراهیمی‪:‬‬ ‫افزایش‪ 2‬برابریمالیات‬ ‫ارزش افزوده تا پایان سال‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪:‬‬ ‫معرفی«مهردادبذرپاش»‬ ‫بهعنوانوزیرپیشنهادی‬ ‫راه و شهرسازی به مجلس‬ ‫اینده کشور از ان شما‬ ‫است؛ خود را برای هرچه بهتر‬ ‫ساختنانامادهکنید‬ ‫طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان‪:‬‬ ‫قانوناساسی‬ ‫با مشارکت مردم‬ ‫تدوین و تصویب شد‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫عظی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫کشو نوا‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ر در ابادان الیشی‬ ‫بهر هبردار اماده‬ ‫یشد‬ ‫‪3‬‬ ‫قطر در سودای تسخیر‬ ‫پارس جنوبی‪،‬ایران‬ ‫در استانه واردات!‬ ‫براندازان در تالشند با تشکیل دو قطبی بر نارضایتی‬ ‫موجود در جامعه بدمند و مــردم را رو به روی هم قرار‬ ‫دهند‪ ،‬موید امر هم هجمه هایی اســت که در پی سفر‬ ‫رئیس جمهور به کردســتان‪ ،‬مغازه دار کردستانی را‬ ‫نشانه گرفت‪ .‬محسن پیرهادی نماینده تهران و نایب‬ ‫رئیس فراکسیون انقالب در یادداشتی با عنوان «چرا‬ ‫مغازه دار کردستانی عذرخواهی کرد» نوشت‪:‬در هفته‬ ‫های گذشــته کشــور روزهای پرالتهابی را پشت سر‬ ‫گذاشت‪ .‬اخرین نفس های این التهاب هنوز هم دامن‬ ‫برخی اقدامات و روندها را نشانه می گیرد‪ .‬جمعه گذشته‬ ‫رئیس جمهور در اقدامی قابل تقدیر عازم کردستان شد‪،‬‬ ‫استانی که در ناارامی های اخیر به محل قدرت نمایی‬ ‫معاندان و براندازان بدل شده بود‪ .‬حجت االسالم رئیسی‬ ‫به عنوان مقام ارشــد اجرایی کشور دست پر به میان‬ ‫مردم کردســتان رفت و اقدامات تحســین برانگیزی‬ ‫داشت؛ حضور در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی و‬ ‫بازدید سرزده اش از بازار سنندج و صحبت بی واسطه با‬ ‫مردم از جمله انهاست‪ .‬اقداماتی حساب شده ‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪6‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید به شماره‬ ‫‪1401 / 125‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد و شرکت‬ ‫در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 08432230120 – 7‬داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬الزمبهذکراستکلیهمراحلمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاپیشنهادقیمتوبازگشاییپاکاتازطریقسامانهستادانجام‬ ‫میگیردوفقطارایهاصلضمانتنامه(پاکتالف)عالوهبربارگذاریدرسامانهستادبصورتفیزیکیبهدبیرخانهحراستواقع‬ ‫در میدان دفاع مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ‪ 1401/09/12 :‬لغایت ‪ 1401/09/16‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/09/28 :‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/09/29‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین ( ریال )‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه لوله های فوالدی‬ ‫‪1401/125‬‬ ‫‪ 200‬و ‪ 150‬م م با اجرای پوشش داخلی و‬ ‫خارجی فاز اول مجتمع ماهیزان هلیالن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4/547/582/100‬‬ ‫– شماره مناقصه ‪ 1401125‬مناقصه بار اول‬ ‫نوبت اول ‪1401/09/13‬‬ ‫نوبت دوم ‪1401/09/14‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫خوش خبر باشید!‬ ‫خبرهای خوبتان را در قالب دلخواه خود (عکس‪ ،‬متن‪ ،‬فیلم‪ ،‬صوت و‪ )...‬تولید کنید و ان را با هشــتگ ‪#‬خبر_خوب در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشــر کنید تا هم دیگران را در حال خوش خودتان شریک کنید و هم ما بتوانیم اخبار شما را‬ ‫بازنشر کنیم‪ .‬اگر هم تمایل داشتید در هریک از شبکه های اجتماعی که فعال هستید‪ ،‬خبرتان را از طریق یا شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ 09124303091‬برای ما بفرستید‪ .‬فرقی نمی کند در ایتا و بله و روبیکا و گپ باشید یا در تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و‬ ‫واتساپ؛ مهم این است که سهمی در حال خوش اطرافیان تان داشته باشید‪.‬‬ ‫منتظر خبرهای خوب شما هستیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۳‬بندر روسیه مقصد جدید صادراتی ایران شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫خبر‬ ‫چرا رهبر انقالب اسالمی بر امید‬ ‫و امید افرینی در کشور تاکید دارند؟ (قسمت اول)‬ ‫امید؛پیش رانپیشرفت‬ ‫«امید مهم ترین ابزار پیشــرفت است و دشمن روی این‬ ‫متمرکز شده» ‪ 1401/۰۸/28‬این تاکید رهبر معظم انقالب‬ ‫نقش عنصر امید در پیشرفت ملی کشور از جمله‬ ‫اسالمی بر ِ‬ ‫نکات کلیدی مطرح شــده در بیانات ایشان در دیدار مردم‬ ‫اصفهان بود‪ .‬به همین مناسبت در این یادداشت ابعاد مختلف‬ ‫موضوع امید و نسبت ان با پیشرفت کشور و برنامه ی دشمن‬ ‫برای القای یاس و ناامیدی را براساس بیانات و نظرات حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای بررسی می کند‪.‬‬ ‫پیشرفتدرمنطقانقالب‬ ‫حرکت ملت ایران در جریان انقالب اسالمی و رویدادهای‬ ‫معمول انقالب ها و دارای‬ ‫پس از ان‪ ،‬فراتر از اهداف سیاسی‬ ‫ِ‬ ‫جهت گیری و هدفِ کالنی بوده است‪ .‬هدف ملت ایران صرفا‬ ‫در جابجایی قدرت سیاسی مستقر و تغییر حاکمان خالصه‬ ‫نمی شد چراکه اگر اینچنین بود کار انقالب از فردای پیروزی‬ ‫ان پایان یافته تلقی شده و انقالب اسالمی مختومه اعالم‬ ‫می شد‪ .‬توجه به این نکته ی بنیادین ضروری است که تغییر‬ ‫حکومت طاغوتی و شــکل گیری جمهوری اسالمی صرفا‬ ‫نقطه ی اغازین این حرکت بوده اســت‪ .‬اما هدف نهائی و‬ ‫کالن این ملت و رهبری انقالب اســامی چه بوده است؟‬ ‫این موضوع به صورت مشخص و منسجمی در بیانات رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی مورد توجه و تبیین واقع شده است‪:‬‬ ‫«اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران را در یک مفهوم خالصه‬ ‫کنیم که بتواند تا حدود زیادی خواسته های عمومی کشور‬ ‫و ملــت را بیان کند و ان را در بر بگیرد‪ ،‬ان مفهوم کلیدی‬ ‫عبارت اســت از پیشرفت؛ منتها با تعریفی که اسالم برای‬ ‫پیشرفت میکند‪ ».‬چنانکه می بینیم «دستیابی به پیشرفت»‬ ‫هدفِ نهائی انقالب اســامی ملت ایران بوده اســت و این‬ ‫پیشرفت نه با مبانی‪ ،‬تعاریف و شاخص های برامده از تفکر‬ ‫مادی و سکوالر که با درون مایه و تعریف اسالمی است‪ .‬در‬ ‫نگاه غیردینی پیشرفت تنها در «بُعد مادی» تعریف شده و‬ ‫نگاهی ابتر و ناقص به انســان و جهان دارد‪« :‬پیشرفت در‬ ‫منطق اســام‪ ،‬متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن‬ ‫مادی غــرب‪ .‬انها یک بُعدی میبینند‪ ،‬انها با یک جهت ‪-‬‬ ‫جهت مادی ‪ -‬به پیشــرفت نگاه میکنند‪ .‬پیشرفت در نظر‬ ‫انها‪ ،‬در درجه ی اول و به عنوان مهمترین‪ ،‬عبارت اســت از‬ ‫پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و پیشرفت نظامی و‬ ‫پیشرفت فناوری‪ .‬پیشرفت در منطق غربی اینهاست‪ ».‬اما از‬ ‫سوی دیگر «پیشرفت اسالمی» نگاهی «جامع و همه جانبه»‬ ‫به انسان‪ ،‬نحوه ی زیست او در جهان و هدف غائی اش دارد‪:‬‬ ‫«در منطق اسالمی‪ ،‬پیشرفت ابعاد بیشتری دارد‪ :‬پیشرفت‬ ‫در علم‪ ،‬پیشرفت در اخالق‪ ،‬پیشرفت در عدالت‪ ،‬پیشرفت‬ ‫در رفاه عمومی‪ ،‬پیشــرفت در اقتصاد‪ ،‬پیشرفت در عزت و‬ ‫اعتبار بین المللی‪ ،‬پیشرفت در استقالل سیاسی ‪ -‬اینها همه‬ ‫در مفهوم پیشرفت‪ ،‬در اسالم گنجانده شده است ‪ -‬پیشرفت‬ ‫در عبودیت و تقرب به خدای متعال؛ یعنی جنبه ی معنوی‪،‬‬ ‫جنبه ی الهی؛ این هم جزو پیشــرفتی است که در اسالم‬ ‫هست و در انقالب ما هدف نهائی ماست‪ :‬تقرب به خدا‪ .‬هم‬ ‫«دنیا» در این پیشرفتی که مورد نظر است‪ ،‬ملحوظ شده‬ ‫است‪ ،‬هم «اخرت»‪ ...‬پیشرفت اسالمی‪ ،‬پیشرفت در منطق‬ ‫انقالب‪ ،‬یعنی این؛ یعنی همه جانبه‪ ».‬مصداق عینی و خارجی‬ ‫این «پیشــرفت همه جانبه» ایجا ِد «تمدن نوین اسالمی»‬ ‫است‪« :‬اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین‬ ‫اسالمی بگیریم ‪ -‬باالخره یک مصداق عینی و خارجی برای‬ ‫پیشــرفت با مفهوم اسالمی وجود دارد؛ اینجور بگوئیم که‬ ‫هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی‪ ،‬ایجاد یک تمدن‬ ‫نوین اسالمی اســت‪ ».‬تمدن نوین اسالمی به ت ََبع تعریف‬ ‫اسالمی پیشرفت‪ ،‬دربرگیرنده ی اسایش دنیوی و سعادت‬ ‫ِ‬ ‫اُخروی به صورت توامان است که مراحل دست یابی به ان‬ ‫نیز در بیانات حضرت ایت اهلل خامنه ای به صورت تفصیلی‬ ‫مورد بحث قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مولفه هایپیشرفتاسالمی‬ ‫«پیشــرفت» در منظومه ی فکریِ انقالب اســامی از‬ ‫مولفه هایی برخوردار است‪ .‬برای تحقق این پیشرفت باید‬ ‫توجهی تــام و دقیق به این مولفه ها داشــت و از رهگذر‬ ‫عملیاتی سازیانهاپیشرفترامحققساخت‪.‬حضرتایت اهلل‬ ‫خامنه ای در نگاهی کالن این مولفه ها را به دو دسته ی اصلی‬ ‫تقسیم می کنند‪« :‬یک رکن [اساسی پیشرفت]‪ ،‬امکانات‬ ‫مادی است‪ ،‬اما امکانات مادی کافی نیست‪ .‬یک ملت ممکن‬ ‫اســت امکانات مادی زیادی هم داشته باشد‪ ،‬اما به رشد و‬ ‫ترقی و تعالی نرسد؛ نتواند یک ملت عزیز و قدرتمند بشود‪.‬‬ ‫خوب‪ ،‬ما در دوران قبل از انقالب همین نفت را داشــتیم‪،‬‬ ‫همین گاز را داشتیم‪ ،‬همین معادن عظیم فلزات ذی قیمت‬ ‫انسانی‬ ‫را داشتیم‪ ،‬همین استعدادهای درخشان و نیروی‬ ‫ِ‬ ‫بااستعداد را داشتیم؛ اما در عین حال یک ملت دست سوم‪،‬‬ ‫گمنام در دنیا‪ ،‬توســری خور قدرتهای بزرگ‪ ،‬زیر یوغ یک‬ ‫حکومتی که فاسد بود‪ ،‬دست نشانده بود‪ ،‬متصل به دشمنان‬ ‫ملت بود‪ ،‬زندگی میکردیم‪ .‬پس امکانات مادی کافی نیست‪،‬‬ ‫مولفه های دیگری الزم است؛ مولفه های معنوی‪)۵(».‬‬ ‫دست یابی به پیشــرفت با توجه همزمان به این دو‬ ‫دسته از مولفه ها شدنی است‪.‬‬ ‫کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد‪ :‬در راستای سیاست های کالن دولت مبنی بر توسعه تجارت خارجی با روسیه و کشور های دریای خزر‪ ،‬مقاصد صادراتی ایران را‬ ‫متنوع تر کرده و هم اکنون عالوه بر بندر سالیانکا‪ ،‬سه بندر ماخاچ کاال‪ ،‬وی تی اس و علیا نیز به جمع مقاصد صادراتی ایران در روسیه اضافه شده ­اند‪ .‬این تصمیم اقدام به منظور‬ ‫سرعت­ بخشی به انجام عملیات تخلیه و بارگیری و نیز افزایش تردد کشتی ها به بنادر روسیه بوده تا بتوان همزمان با استفاده بیشتر از ظرفیت­ های ناوگان کشتیرانی دریای خزر‪،‬‬ ‫حمل کاال های صادراتی و ترانزیتی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران را افزایش داد‪ .‬پیش بینی می شود سرعت کشتی ها‪ ،‬سرعت سفر و سرعت تخلیه و بارگیری افزایش‬ ‫پیدا کرده و کاال های بیشتری به مقاصد روسیه حمل شود‪.‬‬ ‫جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان‬ ‫هر جامانده ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫طبق تصویب نامــه هیات وزیران با معرفی افــرادی که به عنوان‬ ‫جامانده سهام عدالت شناســایی شده اند‪ ،‬میزان سهامی که به این‬ ‫افراد اختصاص خواهد یافت و نام شــرکت هایی که سهام خود را به‬ ‫جاماندگان تخصیص می دهند‪ ،‬مشخص شد‪.‬‬ ‫طبق تصویب نامه هیــات وزیران‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫(ســازمان خصوصی ســازی) مکلف اســت در مرحله اول از محل‬ ‫باقی مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری نسبت‬ ‫به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان بهزیســتی کل کشور و‬ ‫سه دهک اول ایثارگران اقدام کند‪ :‬براین اساس‪ ،‬افراد مشمول این‬ ‫تصویب نامه توسط نهادهای ذیربط شناسایی و معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫احراز عدم تخصیص سهام عدالت به انان (در مقطع واگذاری سال‬ ‫‪ )۱۳۸۵‬برعهده ســازمان خصوصی ســازی خواهد بود‪ .‬مبلغ سهام‬ ‫مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون‬ ‫ریال با اعمال ‪ ۵۰‬درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و به مدت‬ ‫‪ ۱۰‬سال است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬سازمان خصوصی سازی مکلف است از طریق سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک‬ ‫از مشمولین این تصویب نامه اقدام کند‪.‬‬ ‫وضعیت سهام بعد از واگذاری‬ ‫شــرکت های این تصویب نامه نیز موظف هســتند در طول مدت‬ ‫قرارداد و به منظور تادیه اقساط سود سهام واگذار شده را به حساب‬ ‫سازمان خصوصی ســازی نزد خزانه داری کل کشــور واریز کنند‪.‬‬ ‫همچنین اعمال ســایر حقوق مالکانه توسط ســهامداران براساس‬ ‫اطالعات ارسالی انان از سوی سازمان بورس به شرکت های سرمایه ‬ ‫پذیر صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‬ ‫سازی قرار خواهد گرفت و ازاد سازی سهام موصوف پس از تسویه‬ ‫کامل اقساط و به صورت مرحله ای انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین ســهامداران پس از پایان ســال پنجم نسبت به تسویه‬ ‫پیش از موعد و ازاد سازی سهام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در صورت عدم تســویه بهای سهام واگذار شــده در پایان مدت‬ ‫اقساط هر یک از سهامداران موظف هستند باقی مانده بقیه سهام را‬ ‫ظرف مدت شش ماه پس از پایان مهلت مقرر نقدا به حساب دولت‬ ‫واریز کنند‪ .‬در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی مجاز است‬ ‫پس از پایان مهلت فوق به میزان سهام تسویه شده سهام در وثیقه‬ ‫را ازاد و مابقی را به مالکیت دولت برگرداند‪.‬‬ ‫قیمت سهام چگونه تعیین می شود؟‬ ‫قیمت ســهام این تصویب نامه توسط هیات واگذاری و بر مبنای‬ ‫میانگین قیمت پایانی ســهام هر شــرکت از اولین روز کاری سال‬ ‫جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه‪ /‬منتهی به تاریخ جلسه‬ ‫هیات واگذاری تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت عدم کفاف ســهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین‬ ‫شده برای هر فرد ســازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به‬ ‫تامین کســری سهام از محل باقی مانده سهام دولت در شرکت های‬ ‫مذکور اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب نامه به موجب قرارداد منعقد‬ ‫واگذاری ســهام موضوع این تصوی ‬ ‫ی سازی و فرد مشمول خواهد بود‪ .‬نقل و انتقال‬ ‫بین سازمان خصوص ‬ ‫ب نامه خارج از ساعات معامالت و خارج از‬ ‫سهام موضوع این تصوی ‬ ‫اتــاق پایاپای انجام خواهد گرفت‪ .‬کلیــه کارمزد‪ ،‬هزینه های نقل و‬ ‫انتقال و توثیق سهام برعهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این‬ ‫سهام از پرداخت مالیات معاف است‪.‬‬ ‫در استانه ‪ ۳۰‬سالگی اختراع سرویس ‪ SMS‬اعالم شد؛‬ ‫راه اندازی سرویس ‪ RCS‬به جای ‪ SMS‬توسط گوگل‬ ‫شــرکت گوگل از اغاز راه اندازی سرویس ‪( RCS‬خدمات‬ ‫ارتباطی غنــی) با قابلیت انکریپت ســازی پیامک ها برای‬ ‫گوشی های اندروید خبر داد‪.‬‬ ‫در استانه ‪ ۳۰‬ســالگی اختراع و راه اندازی سرویس پیامک‬ ‫(‪ )SMS‬در اپراتورهای تلفن همراه‪ ،‬شــرکت گوگل از اغاز‬ ‫راه اندازی ســرویس ‪( RCS‬خدمــات ارتباطی غنی) برای‬ ‫گوشی های اندروید خبر داد‪.‬‬ ‫گوگل با اعالم اینکه این ســرویس در حال حاضر به صورت‬ ‫نســخه ازمایشــی (بتا) در حال اجرا بر روی دستکاه های‬ ‫اندرویدی اســت‪ ،‬تاکید کــرد که هــدف از راه اندازی این‬ ‫سرویس‪ ،‬اســتفاده ایمن کاربران از خدمات پیام رسانی به‬ ‫سورت انکریپت شــده و البته با استفاده از سیم کارت بوده‬ ‫که می تواند امنیت سرویس پیام رسانی توسط کاربران را تا‬ ‫حد زیادی بهبود بخشــیده و تضمین نماید‪ .‬گوگل هدف از‬ ‫راه اندازی این ســرویس را جایگزین سازی ان با اپلیکیشن‬ ‫های پیام رســانی مانند واتساپ اســت که به عنوان عامل‬ ‫واسطه میان کاربر فرســتنده و گیرنده عمل کرده و همین‬ ‫امــر‪ ،‬امنیت پیام های متنی مهــم را تا حد زیادی به خطر‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫به گفته گوگل‪ ،‬کاربران هم اکنون می توانند با به روزرسانی‬ ‫و نصب نســخه پیام رسانی گوشــی های اندرویدی خود در‬ ‫پلی استور‪ ،‬این سرویس جدید را دریافت نمایند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫امکان چت های گروهی از راه سیستم پیامک و البته مبتنی‬ ‫بر فناوری ‪ RCS‬نیز طی هفته های اینده توسط گوگل راه‬ ‫اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬علیرغم ادعای شرکت های بزرگ تولید‬ ‫کننده اپلیکیشن های پیام رسانی همچون واتساپ‪ ،‬سیگنال‬ ‫و ‪...‬بســیاری از اطالعات کاربران طی ماه های اخیر توسط‬ ‫گروه های هکری به ســرقت رفته و به فروش می رسند‪ .‬به‬ ‫گفته گوگل‪ ،‬استفاده از سیســتم ‪ RCS‬برای جلوگیری از‬ ‫این سرقت های هکری به ویژه در خصوص پیامک های مهم‬ ‫بسیار حیاتی است‪.‬‬ صفحه 2 ‫معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مقدار برداشت روزانه ایران از میدان مشترک پارس جنوبی را بیشتر از قطر اعالم کرد‪ .‬سجاد خلیلی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت‪« :‬با‬ ‫وجود سهم کمتر ایران از میدان پارس جنوبی‪ ،‬مقدار تولید روزانه کشور ما بیشتر از همسایه جنوبی است‪ ».‬میدان پارس جنوبی از بزرگ ترین منابع گازی مستقل جهان است که روی خط مرزی‬ ‫مشــترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله ‪ ۱۰۰‬کیلومتری ســاحل جنوبی ایران قرار دارد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۶۹‬با حفر نخستین چاه اکتشافی در این میدان وجود گاز تایید شد‪ .‬سهم ایران از این‬ ‫میدان ‪ ۹۷۰۰‬کیلومتری‪ ۳۷۰۰ ،‬کیلومتر است و با ذخایر ‪ ۱۴‬هزار میلیارد مترمکعب حدود ‪ ۸‬درصد از ذخایر کل جهان را در خود جای داده است‪ .‬حجم ذخایر میعانات گازی این میدان ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫بشکه براورد شده است‪ .‬توسعه این میدان در سال ‪ ۱۳۷۶‬از سوی ایران اغاز شد‪ .‬ظرفیت برداشت روزانه ایران از این میدان مشترک هم اکنون ‪ ۷۰۵‬میلیون مترمکعب است که بیشتر از قطر است‪.‬‬ ‫عظیم ترین واحد پاالیشی کشور در ابادان اماده بهره برداری شد‬ ‫مجری طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان از پیشرفت‬ ‫‪ ۹۷‬درصدی و امادگی بخش نخست گام دوم طرح توسعه و تثبیت‬ ‫ظرفیت پاالیشــگاه ابادان برای بهره برداری خبر داد‪ .‬احمد فرزانه‬ ‫گفت‪ :‬طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان که شرکت‬ ‫ملی مهندســی و ساختمان نفت ایران ان را اجرا می کند چهار فاز‬ ‫دارد که فاز دوم ان از ســال ‪ ۹۶‬با امضای قراردادی با مشــارکت‬ ‫کنسرسیومی متشکل از شــرکت طراحی و ساختمان نفت و یک‬ ‫شرکت چینی وارد مرحله عملیاتی شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این طرح هم اکنون با پیشرفت بیش از ‪۹۷‬‬ ‫درصد در اســتانه بهره برداری قرار گرفته اســت‪ ،‬درباره جزئیاتش‬ ‫افــزود‪ :‬بخش نخســت گام دوم طــرح توســعه و تثبیت ظرفیت‬ ‫پاالیشگاه ابادان هم اکنون با ظرفیت ‪ ۲۱۰‬هزار بشکه در روز اماده‬ ‫بهره برداری است که در بخش دوم نیز کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫افزوده خواهد شــد‪ ۱.۵ .‬درصد از تولیدات جدید پاالیشی در این‬ ‫پروژه‪ ،‬گاز مایع‪ ۲۲ ،‬درصد‪ ،‬نفت سفید و سوخت جت‪ ۲۱ ،‬درصد‪،‬‬ ‫بنزیــن و ‪ ۲۴‬درصد‪ ،‬گازوئیل خواهد بود‪ .‬مجری طرح توســعه و‬ ‫تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه ابادان تاکید کرد‪ :‬با اجرایی شدن کامل‬ ‫این طرح‪ ،‬مقدار نفت کوره تولیدی در پاالیشــگاه ابادان به اندازه‬ ‫قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت‪ .‬فرزانه از دســتیابی به رکورد‬ ‫پیشــرفت سه درصدی ماهانه برای نخستین بار در این پروژه خبر‬ ‫داد و تصریــح کرد‪ :‬پیشــرفت ‪ ۳۳‬درصدی این طرح در طول یک‬ ‫ســال گذشــته و تکمیل ان در بازه زمانی ‪۱۲‬ماهه یک رکورد به‬ ‫شــمار می اید‪ .‬زمانی که طرح را از دولت گذشته تحویل گرفتیم‪،‬‬ ‫در بخش اجرا اوضاع خوبی نداشت و به دلیل مسائل و چالش هایی‬ ‫که در میان کارگران حاکم بود‪ ،‬کرونا و الودگی‪ ،‬پیشرفت پروژه در‬ ‫مدت چهار ماه صفر بود‪ ،‬اما با تمرکز برای به نتیجه رســاندن این‬ ‫واحد بزرگ پاالیشــی‪ ،‬با به کارگیری ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر از کارکنان‬ ‫زبده‪ ،‬توانستیم این طرح را در مدت کوتاهی اماده کنیم‪ .‬وی درباره‬ ‫مقدار اشتغالزایی این پروژه در طول اجرا گفت‪ :‬با اجرایی شدن ان‬ ‫برای بیش از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر به صورت مستقیم و برای بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر به صورت غیرمســتقیم در کشور اشتغالزایی شد‪ .‬وی‬ ‫درباره اهداف اجرای این طرح گفت‪ :‬تثبیت ظرفیت تولید‪ ،‬نوسازی‬ ‫واحدها‪ ،‬بهینه ســازی و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر‬ ‫در پاالیشــگاه ابادان اهداف اجرای این طرح اســت که با اجرای‬ ‫بخش دوم ان‪ ،‬تمامی محصوالت این پاالیشگاه بر اساس استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬اروپا تولید خواهد شــد‪ .‬کاهش االینده های زیست محیطی‬ ‫محصــوالت‪ ،‬افزایش میزان تولید نفت ســفید و بنزین ســوپر با‬ ‫بهبود فنــاوری تولید‪ ،‬کاهش تولید نفت کــوره و تثبیت ظرفیت‬ ‫پاالیشگاه همچنین از دیگر دســتاوردهای اجرای این پروژه است‬ ‫که با جمع اوری واحدهای قدیمی و احداث و راه اندازی واحدهای‬ ‫جدید تقطیر فاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬با ظرفیت ‪ ۲۱۰‬و ‪ ۱۵۰‬هزار بشــکه در روز‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه ابادان‬ ‫به روزانه نیم میلیون بشکه افزایش می یابد‬ ‫مجــری طرح توســعه و تثبیــت ظرفیــت پاالیشــگاه ابادان‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری در مدیریت مصرف ســوخت کشور با راه اندازی طرح‬ ‫توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه ابادان را از دیگر دستاوردهای‬ ‫این طرح برشــمرد و اظهار کرد‪ :‬با اجرای فاز دوم طرح توســعه و‬ ‫تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه ابادان‪ ،‬ظرفیت این پاالیشگاه روی ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار بشــکه در روز تثبیت خواهد شــد‪ .‬راه اندازی واحد جدید این‬ ‫امــکان را به مدیریت برنامه ریزی شــرکت ملــی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده هــای نفتی و وزارت نفــت می دهد تا در صــورت نیاز به‬ ‫مدیریت مصرف سوخت کشــور‪ ،‬ظرفیت این پاالیشگاه تا بیش از‬ ‫روزانه نیم میلیون بشــکه افزایش یابد‪ .‬فرزانــه با تاکید بر اینکه با‬ ‫اجرای کامل فاز دوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان‬ ‫در کنــار واحدهای قدیمی‪ ،‬افزون بــر افزایش خیره کننده ظرفیت‬ ‫پاالیشــی‪ ،‬امکان صادرات فراورده در کشور مهیا شده و کشور نیز‬ ‫از واردات بنزین بی نیاز خواهد شــد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش نخست گام دوم‬ ‫طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه ابادان دارای ‪ ۶‬واحد تحت‬ ‫لیسانس از جمله واحدهای تقطیر در جو و خال‪ ،‬گاز مایع و واحدهای‬ ‫یوتیلیتی است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲.۶‬میلیارد یورویی در طرح توسعه ابادان‬ ‫وی سرمایه گذاری انجام شــده برای اجرای فاز دوم طرح توسعه‬ ‫و تثبیــت ظرفیت پاالیشــگاه ابادان را ‪ ۲.۶‬میلیــارد یورو اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یک میلیارد یورو از این رقم در بخش نخســت پروژه‬ ‫ســرمایه گذاری شــده و نزدیک به ‪ ۱.۶‬میلیارد یورو نیز به بخش‬ ‫دوم پــروژه اختصاص خواهد یافت‪ .‬مجری طرح توســعه و تثبیت‬ ‫ظرفیت پاالیشگاه ابادان با ابراز امیدواری از بهره برداری این پروژه‬ ‫در روزهای اینده گفــت‪ :‬امیدواریم با توجه به اماده بودن قرارداد‬ ‫بخــش دوم‪ ،‬کلنگ احــداث این بخش از فــاز دوم نیز هم زمان با‬ ‫بهره برداری از بخش نخســت ان به زمین زده شود‪ .‬در بخش دوم‬ ‫فاز ‪ ۲‬واحدهای تصفیه هیدروژنی و بنزین ســازی شــامل ‪CCR،‬‬ ‫‪ NHT، ISOM، GHT، KHT‬و واحدهــای یوتیلیتــی و‬ ‫تاسیسات جانبی مربوطه ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫قطر در سودای تسخیر پارس جنوبی‪ ،‬ایران در استانه واردات!‬ ‫مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز گفت‪ :‬در حال حاضر منحنی‬ ‫تولید گاز در ایران رو به نزول است هر قدر زمان بیشتری می گذرد‬ ‫شــدت کاهش تولید تشدید می شــود و تا چند سال اینده کال‬ ‫افت می کند‪ .‬حمیدرضا عراقــی درباره برنامه های گازی قطر در‬ ‫میدان مشترک پارس جنوبی و سرانجام منابع گازی ایران در این‬ ‫میدان اظهار داشــت‪ :‬پارس جنوبی یک مخزن مشترک است که‬ ‫هر کدام از طرفین بتوانند برداشــت می کنند‪ ،‬البته یک معاهده‬ ‫بین المللی هم دارد که باید وارد مذاکره شوند و برداشت ها طبق‬ ‫نرم بین الملل باشــد‪ .‬در هر صورت اکنــون قطر در حال انعقاد‬ ‫قرارداد اســت و بیشتر هم برداشــت می کند و ما به دلیل عدم‬ ‫ســرمایه گذاری نمی توانیم برداشــت زیادی داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون پارس جنوبی به مرحله ای رســیده که باید افزایش‬ ‫فشــار اعمال شــود که هزینه دارد و هم اینکه باید از تکنولوژی‬ ‫جدید اســتفاده کنیم که بتوانیم برداشــت افقی داشته باشیم‪،‬‬ ‫در حالــی که اکنــون فاز ‪ 11‬کند جلو می رود‪ ،‬برداشــت افقی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری جدید و فشارافزایی نداریم‪ .‬در هر صورت روند کار‬ ‫ایده ال نیست‪ ،‬قطر سرمایه گذاری می کند‪ ،‬تکنولوژی جدید بکار‬ ‫می گیرد‪ ،‬با شــرکت های بزرگ قرارداد منعقد می کند‪ ،‬هم نیاز‬ ‫دنیا را براورده می کند و هم اینکه در اینده گاز بیشتری برداشت‬ ‫می کند‪ .‬اما ســمت ایران چاه ها افت می کنند‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫صورت نمی گیرد و امکان واردات تکنولوژی جدید را نیز نداریم‪.‬‬ ‫مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز گفت‪ :‬در حال حاضر منحنی‬ ‫تولید گاز در ایران رو به نزول اســت و هر قدر زمان بیشــتری‬ ‫می گذرد شدت کاهش تولید تشدید می شود و تا چند سال اینده‬ ‫کال افــت می کند‪ .‬وزارت نفت‪ ،‬دولت و مجلس از هم اکنون باید‬ ‫به فکر تکنولوژی و سرمایه گذاری باشند و هم فشارافزایی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫برداشت روزانه گاز ایران در پارس جنوبی بیشتر از قطر است‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫چرا بنزین سوپر عرضه نمی شود؟‬ ‫مهراد عباد درباره الودگی هوا و نقشی که حامل های انرژی‬ ‫از جمله بنزین و گازوئیل در بروز ان دارند‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫طبق اماری که جدیدا اعالم شده شدت مصرف انرژی در‬ ‫کشور ما ‪ 2.5‬برابر متوسط مصرف جهانی و ‪ 15‬برابر مصرف‬ ‫در ژاپن اســت‪ ،‬ما به شــدت اعتیاد مصرف انرژی داریم و‬ ‫از انجایی که منابع فســیلی زیادی داریم استراتژی انرژی‬ ‫کشور از حدود ‪ 30‬سال گذشــته روی بخش گاز تدوین‬ ‫شده است و از سوی دیگر بواسطه مشکالتی که در روابط‬ ‫بین الملل داشته ایم‪ ،‬نتوانستیم از فناوری جدید استفاده و‬ ‫سوخت هایی تولید کنیم که االیندگی کمتری داشته باشند‬ ‫این مشــکل به طور مداوم در ده ها سال اخیر ادامه داشته‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکل سوخت ما را به جایی رساند که به‬ ‫دلیل گوگرد باالی موجود در مازوت و غیراستاندارد بودن‬ ‫ان نتوانستیم این سوخت را به کشتی ها بفروشیم و به دلیل‬ ‫ناترازی گاز و کمبود برق در این چند ســال این سوخت‬ ‫االینده را داخل کشور استفاده کردیم تا بتوانیم تولید برق‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اشــاره به قدیمی بودن خودروها و تاثیری که در‬ ‫بروی االیندگی در کشور دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هوش سبز در‬ ‫صنایع کشور ما هیچ معنایی ندارد‪ ،‬طبق کنوانسیون های‬ ‫بین المللیتغییراتاقلیمیکاهش االیندگی یککارجمعی‬ ‫جهانی را می طلبد یک یا دور کشور نمی توانند کمک کنند‬ ‫که میزان االیندگی کربنی را کم کنیم‪ ،‬از سوی دیگر ایران با‬ ‫مجامع بین المللی همکاری نکرده است مثال به تعهدات مان‬ ‫در معاهده پاریس عمل نکردیم‪ ،‬در کاپ ‪ 27‬در مصر فقط‬ ‫در حد ارائه بیانیه حضور داشــتیم و تعهدی نداریم‪ ،‬عمال‬ ‫همکاری جهانی نداریم‪ .‬همه اینها دست به دست هم داده‬ ‫که االیندگی هوا در کشور ما باال باشد‪ .‬اکنون خشکسالی‬ ‫و گرم شــدن هوا را در همه کشورها شاهدیم اما در ایران‬ ‫زودتر از سایر نقاط جهان ان را لمس می کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫هیچ برنامه ای وجود ندارد که حداقل بخواهیم این االیندگی‬ ‫را در همین حد نگه داریم‪ .‬وی گفت‪ :‬صنایع ما به شــدت‬ ‫به سوخت های فسیلی وابسته اند و با توجه به ارزان بودن؛‬ ‫صنایع‪ ،‬مردم و دولت بشدت انرژی را مصرف می کنند که‬ ‫همه اینها االیندگی شدید ایجاد می کند‪ .‬مثال ابر متان یکی‬ ‫از گازهایی اســت که الیه ازن را سوراخ و تخریب می کند‪،‬‬ ‫خیلی از گازها در جهان هستند با رعایت استاندرد کنترل‬ ‫می شوند یکی از انها گازهای برودتی است که ‪ 5‬نسل عوض‬ ‫شدند و به نسل هایی رسیدند که االیندگی شان تقریبا صفر‬ ‫شده است‪ ،‬یعنی در کشــورهای توسعه یافته از گازهای‬ ‫برودتی اســتفاده می کنند که االیندگــی ندارند و ما در‬ ‫ایران همچنان نسل یک و دو را استفاده می کنیم و از نظر‬ ‫کدینگ ‪ R12‬هستند‪ ،‬هنوز صنایع ما از گازهای قدیمی‬ ‫استفاده می کنند که بشــدت به الیه ازن اسیب می زنند‪،‬‬ ‫کشورهای توسعه یافته روی موضوع بازیافت این گازها کار‬ ‫می کنند انها را ریسایکل می کنند و اجازه نمی دهند باعث‬ ‫سوراخ شدن الیه ازن شوند اما در ایران هیچ برنامه ای برای‬ ‫ریسایکل این گازهای هالوژنی نداریم‪.‬‬ ‫عباد تاکید کرد‪ :‬بخشی از مشکل االیندگی در کشور ما‬ ‫مربوط به سوخت و بخشــی نیز به خودروها ربط دارد ما‬ ‫توانایی این را داریم که بنزین با اســتاندارد باال مثل یورو‪5‬‬ ‫تولید کنیم ولی بحث قیمت گــذاری روی همه کاالها از‬ ‫جمله بنزین مشــکل ایجاد کرده اســت وقتی بنزین را با‬ ‫قیمت پایین می فروشیم‪ ،‬مجبوریم کاالی بی کیفیت تولید‬ ‫کنیم‪ .‬رقابتی هم بین شرکت ها برای تولید کاالی باکیفیت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬پایشــی هم که روی بنزین صورت می گیرد‪،‬‬ ‫بسیاری از اناالیزرهایی که در پاالیشگاه ها موجود هستند‬ ‫قدیمی اند و بســیاری با مواد اولیه ای کالیبره شده اند که‬ ‫استاندارد نیستند‪ ،‬ما به دلیل تحریم مجبور شدیم مواد اولیه‬ ‫بی کیفیت استفاده کنیم و همین باعث مشکالت بسیاری‬ ‫می شود‪ .‬وی درباره عملکرد منفی سازمان استاندارد گفت‪:‬‬ ‫سازمان استاندارد روی بحث کیفیت سوخت کار می کند‬ ‫اما قضیه این است که با توجه به قیمت کنونی استراتژی‬ ‫ما این نیست که بنزین باکیفیت تولید کنیم حداقل هایی‬ ‫تعیین شــده و اکثر کاالهای انرژی در کشور ما با قیمت‬ ‫پایین فروش می رود و یکی از انها نیز بنزین است‪ ،‬کمکی‬ ‫که اکنون سازمان اســتاندارد می تواند داشته باشد اینکه‬ ‫نظارت ها را در جایگاه ها بیشتر کند و از نظر کیفی سوخت‬ ‫را انالیز کند‪ ،‬باتوجه به اینکه عمال امکانات اداره استاندارد‬ ‫کم است‪ ،‬می تواند از بخش خصوصی کمک بگیرد‪.‬‬ ‫عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهــران ادامه داد‪:‬‬ ‫مواد افزودنی که در بنزین بکار می رود خیلی مهم اســت‪،‬‬ ‫در سال های اخیر مجبور شــدیم بسیاری از افزودنی های‬ ‫بنزین را از کشورهایی وارد کنیم که ممکن است کیفیت‬ ‫کاالهای شان پایین باشد‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫حتی بنزین سوپر هم در جایگاه ها موجود نیست و این باعث‬ ‫الودگی بیشتر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فراوری بنزین سوپر نیاز به‬ ‫مواد افزودنی دارد که موجود نیست‪ ،‬بحث دیگر هم قیمت‬ ‫اســت‪ ،‬به صرفه نیست که این بنزین گران را تولید کنند‬ ‫چون قیمت تمام شده چندین برابر ان چیزی است که در‬ ‫جایگاه ها عرضه می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ :‬عقب ماندگی های بیمه ای باید جبران شود‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬مسیرهای طی شده در حوزه هوشمند شدن بیمه درست است‪ ،‬اما سرعت تحوالت ان با برنامه های دولت تناسب ندارد و باید شتاب بیشتری بگیرد‪ .‬سید احسان خاندوزی‬ ‫در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه به مناسبت روز ملی صنعت در پیام ویدئویی اظهار داشت‪ :‬در اقتصاد دانش بنیان تنها تکنولوژی سخت افزاری مدنظر نیست و در‬ ‫این نظام دسترسی به رقابت پذیر بودن محصوالت و خدمات اهمیت بسزایی دارد و به اقتصاد کمک می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از جهت گیری های عمده صنعت بیمه این است که خود را برای تحول دانش‬ ‫بنیان اماده کند‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬کروکی انالین‪ ،‬پرداخت انالین خسارت ها‪ ،‬اتصال برخط دستگاه ها و نهادهای مرتبط با بحث بیمه با یکدیگر از جمله اقدامات برای ایجاد تحول دیجیتال است که در تحقق‬ ‫این برنامه ها عقب ماندگی قابل توجهی وجود دارد و این اقدامات باید متناسب و هم جهت با مطالبات به حق سیاست گذاران و اسناد باالدستی اجرا شود تا بخشی از عقب ماندگی های بیمه ای جبران شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫رشد‪ 62‬درصدی فروش بیمه نامه‬ ‫در ‪ 7‬ماهه ‪1401‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬حق بیمه تولیدی صنعت‬ ‫بیمه در هفت ماه نخست سال جاری با رشد ‪ ۶۲‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ‪ ۹۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان گذشته است‪ .‬مجید بهزادپور در همایش ملی بیمه و‬ ‫توسعه اظهار داشت‪ :‬صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و‬ ‫کار احاد جامعه و به ویژه فعاالن اقتصادی‪ ،‬پیشتاز است و‬ ‫در مولفه هایی نظیر ثبات اقتصادی‪ ،‬توسعه سرمایه گذاری‬ ‫و تجهیز منابع کشور نقش غیرقابل انکاری دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تقویت نگاه بلندمدت به بازار های مالی و مدیریت ریسک های‬ ‫متنوع اقتصادی با روش ارتقای ســطح ایمنی و همچنین‬ ‫کاهش فعالیت های خطرافرین از دیگر ماموریت های صنعت‬ ‫بیمه به شمار می رود‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ 1400‬میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بالغ بر‬ ‫یکصد و پانزده هزار میلیارد تومان است که ‪ 65‬هزار میلیارد‬ ‫ان صرف پرداخت خسارات و مابقی ان در بخش های مولد‬ ‫اقتصادی سرمایه گذاری شــده است‪ .‬بهزادپور با اشاره به‬ ‫اخرین دستاورد های صنعت بیمه کشور از تولید حق بیمه‬ ‫هفت هزار میلیارد دالری در دنیا خبر داد و اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫مجموع حق بیمه تولیدی در جهان قریب به ‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫دالر ان مربوط به بیمه های غیر زندگی است که حدود پنجاه‬ ‫درصد ان به بخش درمان اختصاص دارد‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی در ادامه ســخنان خود از ضریب نفوذ دو درصدی‬ ‫صنعت بیمه در کشــور خبر داد و افزود‪ :‬حق بیمه سرانه‬ ‫در ایران به نســبت منطقه از شرایط قابل قبولی برخوردار‬ ‫اســت و با برنامه ریزی های صورت گرفته این امار روند رو‬ ‫به رشــدی را تجربه خواهد کــرد‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مجموع سرمایه تحت پوشش صنعت بیمه کشور تنها‬ ‫در زمینه ریسک های بزرگ نظیر‪ :‬سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬حمل نقل‬ ‫هوایی‪ ،‬زمینی و دریایی‪ ،‬پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها حدود‬ ‫‪ 500‬میلیارد یورو است که عدد قابل تامل و چشمگیری‬ ‫به حســاب می اید‪ .‬رئیس شورای عالی بیمه‪ ،‬سهم بخش‬ ‫غیردولتی از بازار بیمه کشور را بالغ بر ‪ 75‬درصد عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه نخست‬ ‫ســال جاری با رشــد ‪ 62‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته از مرز ‪ 97‬هزار میلیارد تومان گذشته است‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی بــا اعالم اخرین امار از رانندگان‬ ‫تحت پوشش بیمه شخص ثالث از پرداخت خسارت به یک‬ ‫میلیون و ‪ 460‬زیاندیده اشاره کرد و گفت‪ :‬نزدیک سه هزار‬ ‫و ‪ 660‬میلیارد تومان بابت خســارت های مدنی مربوط به‬ ‫حوادث فاقد مقصر نیز از سوی صنعت بیمه پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬بهزادپور با برشمردن اخرین وضعیت بیمه های درمان‬ ‫در کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬صنعت بیمه در سال گذشته بالغ بر‬ ‫‪ 22‬هزارمیلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان پرداخت کرده‬ ‫که این رقم غیر از مبالغی است که از محل حق بیمه های‬ ‫شــخص ثالث در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی است صنعت بیمه در سال ‪ 1400‬بیش از ده هزار‬ ‫میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کرده که ارزش‬ ‫روز ان بیش از ‪ 40‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬وی ‪ 28‬میلیون‬ ‫بیمه نامه در رشته بیمه های زندگی را از نشانه های توسعه‬ ‫پایدار در صنعت بیمه کشور دانست و گفت‪ :‬با توجه به این‬ ‫امار می شــود ادعا کرد که صنعت بیمه در کنار پرداخت‬ ‫خسارت‪ ،‬نقش مهمی دز تامین مالی کشور ایفا می کند و‬ ‫می تواند با سرمایه گذاری های هدفمند به رشد شاخص های‬ ‫اقتصادی کمک کند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت صمت خبر داد‪:‬‬ ‫تعدادی از خودروهای وارداتی‬ ‫بهپشتمرزرسیدند‬ ‫ســخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشــاره به‬ ‫سرعت گرفتن فرایند واردات خودرو به کشور‪ ،‬از رسیدن‬ ‫برخی مدل ها به پشت مرز و اغاز تبلیغات برای ان ها خبر‬ ‫داد‪ .‬امید قالیباف در حســاب توییتر خــود از رکوردزنی‬ ‫خودروســازان بــزرگ در ماه های اخیر خبر داده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشــد تولید‬ ‫خودرو در ماه های اخیر رکورد پنج ســاله خود را جابه جا‬ ‫کرده‪ ،‬از رشد ‪ ۳۸۰‬درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای‬ ‫امســال تا پایان هفته گذشته (‪ ۹‬اذر ماه) نسبت به مدت‬ ‫مشابه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬خبر داده است‪ .‬وی همچنین ضمن‬ ‫تاکید بر سرعت گرفتن فرایند واردات خودرو‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫است که حتی برای برخی مدل ها‪ ،‬خودروها به پشت مرز‬ ‫رسیده و فرایند تبلیغات محیطی ان ها همانگونه که دیده‬ ‫می شــود‪ ،‬اغاز شده اســت‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر اینکه اولین خودروهای اماده ی واردات به کشــور که‬ ‫به پشت مرز رســیده اند‪ ،‬از چه مدل ها و در چه تعدادی‬ ‫هستند؟ اظهار کرد‪ :‬هنوز جزئیات این موضوع در دسترس‬ ‫نیســت؛ اما به زودی جزئیات نیز مشــخص خواهد شد و‬ ‫شاهد واردات خودروها خواهیم بود‪.‬‬ ‫بیمه ساختمان باید به انواع بیمه اضافه شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه بیمه ساختمان‬ ‫باید به انواع بیمه اضافه شود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان ساخت باید این بیمه‬ ‫به مدت ‪ ۱۰‬سال انجام شود تا افراد با خیالی اسوده بتوانند مسکن‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫مهدی چمران در صد و یازدهمین جلســه شــورای اسالمی شهر‬ ‫تهران همچنین با اعالم اینکه وضعیت دکل های مخابراتی در سطح‬ ‫شهر مناسب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه تالش های زیادی صورت‬ ‫گرفت و ارتباطات خوبی با شــرکت های مخابراتی شکل گرفت‪ ،‬اما‬ ‫این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شــد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود ان و همچنین‬ ‫رعایــت قوانین‪ ،‬اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشــیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ما در این صورت ناچار می شویم که مصوبه ای را تصویب کنیم که‬ ‫دکل های بدون مجوز جمع اوری شوند‪ .‬کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬باید‬ ‫مجوز تخریب این دکل ها را صادر کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فضای میانی خیابان کشــاورز دکل نصب شــده در‬ ‫حالی که باید با مجوز‪ ،‬نصب دکل انجام شــود‪ .‬شهر ما پر از دکل‬ ‫است و در شهرهای دیگر چنین نیست‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران درادامه با بیان اینکه دو پارک مناســب سازی شده در روز‬ ‫گذشــته افتتاح شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افراد معلول نباید محدودیت‬ ‫داشــته باشند و مدیریت شهری برای ارامش و اسایش در زندگی‬ ‫شــهری معلولین تالش کند‪ .‬وی اظهارداشت ‪ :‬بنابر گزارش معاون‬ ‫شهرســازی اقدامات خوبی در راستای مناســب سازی شهر برای‬ ‫اســتفاده معلوالن انجام شــده که امید داریم این تالش ها سرعت‬ ‫بیشــتری پیدا کند‪ .‬چمران همچنین با اشــاره بــه جنایات رژیم‬ ‫کودک کش اســرائیل در فلســطین تصریح کرد‪ :‬ما حمایت دولت‬ ‫امریکا و دیگر دولت های غربی در پوشــش دادن جنایات اسرائیل‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫انگلیس هنوز فکر می کند استعمارگر است‪ ،‬اما امروز می بینیم چه‬ ‫شرایط و مشکالتی دارند و با این حال دست از حمایت از اغتشاش‬ ‫برنداشــتند‪ .‬دشمن تالش کرد مردم را از اتحاد دور کرده و تنفر و‬ ‫انزجار را در مردم به وجود بیاورند‪ ،‬اما خوشــبختانه چنین اتفاقی‬ ‫نیفتاد؛ هرچند برخی چشم و گوش بسته به دام حیله های دشمن‬ ‫افتادند که این انتظار نمی رفت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کل تسهیالت بانک ها شفاف شد؛‬ ‫پرداخت ‪ 606‬هزار میلیارد تومان وام بانکی به ‪ 25‬نفر!‬ ‫شفافیت تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط بانکی‬ ‫برای نخســتین بار در بودجه ســال جاری به قانون تبدیل شد و‬ ‫اجرای ان وضعیت حدود ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬معادل ‪۵۰‬‬ ‫درصد از کل تســهیالت بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده‬ ‫است‪ .‬مجلس شورای اسالمی در یک بند قانونی مترقی در بودجه‬ ‫ســال ‪ ،1401‬شــبکه بانکی را موظف به شفاف سازی جزئیات‬ ‫تسهیالت و تعهدات کالن و اشــخاص مرتبط نمود‪ .‬در این بند‬ ‫قانونی که در تبصره ‪ 16‬قانون بودجه امســال تصویب شد‪ ،‬امده‬ ‫اســت‪ :‬بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی‬ ‫خود و اطالعات دریافتی از بانک ها و موسســات اعتباری‪ ،‬میزان‬ ‫پرداختی و مانده تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط‬ ‫و میــزان پرداختی هر یک را به تفکیــک ذی نفعان واحد‪ ،‬نرخ‬ ‫سود‪ ،‬مدت بازپرداخت‪ ،‬دوره تنفس‪ ،‬وضعیت بازپرداخت (جاری‪،‬‬ ‫سررسید گذشته‪ ،‬معوق یا مشکوک الوصول)‪ ،‬نوع و میزان وثیقه‬ ‫دریافت شده‪ ،‬بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد‪.‬‬ ‫بانک هــا و موسســات اعتبــاری موظف اند اطالعــات فوق را‬ ‫به صورت فصلی در اختیار بانک مرکــزی قرار دهند‪ .‬در صورت‬ ‫استنکاف از ارسال اطالعات‪ ،‬در موعد مقرر‪ ،‬موسسه اعتباری به‬ ‫تشخیص بانک مرکزی‪ ،‬به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و‬ ‫بانکی کشور محکوم می گردد‪ .‬بانک مرکزی موظف است گزارش‬ ‫همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری را به صورت فصلی‬ ‫به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات‬ ‫کشور ارائه نماید‪.‬‬ ‫با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی‪ ،‬برای اولین بار‬ ‫اطالعات بخش قابل توجهی از تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط‬ ‫بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تا به امروز‪ 31 ،‬بانک و موسســه اعتباری تسهیالت و تعهدات‬ ‫کالن خود را شــفاف نموده اند که داده هــای حائز توجه و قابل‬ ‫تاملی را در بر می گیرد؛ هرچند این بانک ها و موسسات نیز هنوز‬ ‫به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند‬ ‫و بر اســاس نظر کارشناسان‪ ،‬بخشی قابل توجهی از تسهیالت و‬ ‫تعهدات کالن و اشخاص مرتبط ان ها شفاف سازی نشده است‪.‬‬ ‫در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد‬ ‫دولت برای تحقق شــعار شفافیت و مبارزه با فساد‪ ،‬عزمی راسخ‬ ‫دارد‪ .‬در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و‬ ‫اجرای این قانون داشتند‪ ،‬زمینه را برای نظارت عمومی در نظام‬ ‫بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی سابقه است‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد از کل تسهیالت بانک ها شفاف شد‬ ‫مطابق با اخرین اطالعات منتشــر شده از سوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مانده کل تسهیالت شبکه بانکی در پایان شهریور ‪ ،1401‬معادل‬ ‫‪ 4000‬هزار میلیارد تومان بوده اســت‪ .‬از این میزان‪ 1760 ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان مربوط به تسهیالت کالن و ‪ 200‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دیگر نیز برای تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبطی است‬ ‫که به واســطه تبصره ‪ 16‬شفاف شــده و جزئیات ان برای اولین‬ ‫بار در کشــور‪ ،‬در اختیار عموم مردم و کارشناســان و رسانه ها‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص‬ ‫مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطالعات ‪ 27‬بانک دارای تسهیالت‬ ‫کالن و اشخاص مرتبط‪ ،‬حدود ‪ 50‬درصد از کل مانده تسهیالت‬ ‫شبکه بانکی شفاف شده است‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهد از کل ‪ 1760‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت کالن منتشر شــده‪ ،‬بیش از ‪ 606‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان یعنی معادل ‪ 30‬درصد‪ ،‬به ‪ 25‬فقره تسهیالت باالی ‪ 10‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫منطق شفافیت تسهیالت بانکی‪:‬‬ ‫خلق پول یک حق عمومی است‬ ‫مطابق با نظریه مدرن پولی‪ ،‬بانک ها از طریق تســهیالت دهی‪،‬‬ ‫نقدینگــی کشــور را افزایش می دهند و بــه اصطالح خلق پول‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اگــر این خلق پول و افزایش نقدینگی کــه قدرت ان با مجوز‬ ‫حاکمیت در اختیار بانک ها قرار گرفته اســت‪ ،‬در جهت مناسب‬ ‫استفاده شود‪ ،‬به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر‬ ‫می شــود؛ در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن اســت عــده معدودی که به‬ ‫وزیر اقتصاد اعالم کرد؛‬ ‫جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده شد‬ ‫وزیر اقتصاد با اعالم خبر بخشودگی جرایم بیمه شخص‬ ‫وسایل نقلیه موتوری اعالم کرد‪ :‬همه جرایم در گذشته‬ ‫تا پایان این ماه بخشیده شــده و اگر مردم تا ‪ 30‬اذر‬ ‫مراجعــه کنند‪ ،‬بدون پرداخــت هیچ جریمه ای می‬ ‫توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند‪ .‬سید احسان‬ ‫خاندوزی‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با‬ ‫بخش خبری ساعت ‪ 14‬سیما گفت‪ :‬امروز ‪ 13‬اذر روز‬ ‫ملی بیمه بود و همه مدیران صنعت بیمه کشور برای‬ ‫هماهنگی برنامه صنعت یکسال اتی بیمه کشور گرد‬ ‫هم امده بودند‪ .‬وی در ادامه با اعالم اینکه همه جرایم‬ ‫بیمه شخص ثالث بخشیده شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروز‬ ‫با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی برای بخشودگی‬ ‫جرایم بیمه شخص ثالث موافقت شد و این امکان به‬ ‫صاحبان همه وسایل نقلیه موتوری برای استفاده از این‬ ‫بخشودگی تا پایان اذرماه داده شد‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫طبق ماده‪ 24‬قانون بیمه شخص ثالث‪ ،‬اساسا این قانون‬ ‫یک بیمه اجباری برای تمام وسایل نقلیه است که اگر‬ ‫صاحبان وسایل نقلیه وسیله خود را مدتی بیمه نکنند‪،‬‬ ‫مشمول جریمه می شوند و بخشودگی این جریمه ها‬ ‫ســبب ترغیب صاحبان وسایل نقلیه می شود که به‬ ‫بهانه جریمه ها بیمه وسایل خود را به تاخیر نیندازند‪.‬‬ ‫خاندوزی همچنین اعالم کرد که‪ ،‬با بخشودگی تمام‬ ‫جریمه های وســایل نقلیه موتوری در گذشــته نیز‬ ‫موافقت شده است‪ ،‬بنابراین صاحبان وسایل نقلیه دو‬ ‫هفته فرصت دارند از این بخشــودگی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به این سوال که ایا این‬ ‫بخشودگی شامل همه وسایل موتوری از جمله ماشین‬ ‫االت کشاورزی نیز می شود افزود‪ :‬در خصوص موتور‬ ‫ســیکلت و ماشین االت کشاورزی از اواسط ابان ماه‬ ‫این امکان فراهم شده بود تا از این فرصت استفاده کنند‬ ‫اما چون اکثر مردم از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‬ ‫کنند‪ ،‬این تا پایان اذر تسری داده شد به همه وسایل‬ ‫نقلیه موتوری زمینی‪ .‬وی در پایان ابراز کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫مردم بتوانند تا پایان اذرماه از بیمه شخص ثالث استفاده‬ ‫کنند با مراجعه به مراکز بیمه کسی از این بابت که در‬ ‫گذشته بیمه شخص ثالث نداشته اند‪ ،‬بازخواست نمی‬ ‫کند و تاکید می کنم که همه جرایم در گذشته تا پایان‬ ‫این ماه بخشیده شــده و اگر مردم تا سی اذر به این‬ ‫مراکز مراجعه کنند‪ ،‬بدون پرداخت هیچ جریمه ای می‬ ‫توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند‪.‬‬ ‫تسهیالت کالن دسترسی دارند‪ ،‬منتفع شوند‪ ،‬ولی رکود و تورم را‬ ‫درپی دارد که مردم باید هزینه ان را با افزایش هزینه های زندگی‬ ‫بپردازند‪ .‬بنابراین‪ ،‬خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی‬ ‫که مقام ناظر نتوانســته نظارت مطلوبی بر ان داشــته باشــد و‬ ‫انحرافات زیادی پیدا کرده‪ ،‬نیازمند نظارت عمومی است‪ .‬از جمله‬ ‫انحرافات خلق پول بانکی می توان به تســهیالت دهی بی ضابطه‬ ‫بانک ها برای مال ســازی یا تسهیالتی که به اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می شود‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬به طور مثال‬ ‫پرداخت تســهیالت کالن بیش از ‪ 6‬برابر سقف قانونی‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت به اشــخاص مرتبط بیش از ‪ 100‬برابر سقف قانونی و‬ ‫تخلف ‪ 40‬برابری در اعطای تسهیالت برای ساخت یک پروژه از‬ ‫جمله تخلفات یک بانک خصوصی اســت که زیان انباشته ان به‬ ‫بیش از ‪ 90‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬یک بانک خصوصی‬ ‫دیگر نیز به دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیالت دهی‪ ،‬که‬ ‫عمده ان به صورت کالن و به اشخاص مرتبط اعطا شده‪ ،‬درحال‬ ‫حاضــر بیش از ‪ 25‬هزار میلیارد تومــان به بانک مرکزی بدهکار‬ ‫اســت و بیش از ‪ 40‬هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار اورده‬ ‫است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین‬ ‫عملکرد را در بین تمامی بانک های کشور دارد‪.‬‬ ‫‪ 2‬اثر مهم شفافیت تسهیالت بانکی‬ ‫انتشار اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط‬ ‫بانکی به شــفافیت حدود ‪ 50‬درصد از کل تســهیالت بانک ها‬ ‫منجر شده است و در حداقلی ترین حالت ممکن‪ ،‬باعث می شود‬ ‫امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیالت دهی برای کارشناسان‬ ‫فراهم شــود و در نهایت‪ ،‬کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری‬ ‫کشــور را بهبود دهد‪ .‬عالوه بر این انتشــار این اطالعات و ایجاد‬ ‫امــکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تســهیالت دهی بانک ها‪،‬‬ ‫تحولی بی ســابقه در نظارت بانکی محســوب می شود و دو اثر‬ ‫بســیار مهم دارد‪« .‬جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی» به واســطه انتشار و نظارت عمومی بر ان‪ ،‬که‬ ‫باعث می شــود بالفاصله‪ ،‬نه با تاخیر چندساله‪ ،‬جلوی خلق پول‬ ‫بی ضابطه‪ ،‬رانت محور و در بعضی موارد فسادامیز بانک ها گرفته‬ ‫شــود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی»‬ ‫به سمت فعالیت های مولد و طرح های توسعه ای کالن کشور‪ ،‬دو‬ ‫اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای ان توسط‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬برای کشور به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری مالیات ارزش افزوده تا پایان سال‬ ‫پور ابراهیمی‪:‬‬ ‫قانون جدید جلوی نشت مالیاتی را می گیرد‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده در کشور ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان درماه‬ ‫بود که براورد میشود این مبلغ تا پایان سال به‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬میلیارد تومان در ماه برسد‪ .‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی به اهمیت سامان دهی وضعیت‬ ‫مالیاتی کشــور اشاره کرد و گفت ‪ :‬متاسفانه‬ ‫نشــت مالیاتی در کشــور موجب نابسامانی‬ ‫در حوزه درامدهای مالیاتی شــده است که‬ ‫یکی از مهمتریــن اقدامات صورت گرفته در‬ ‫خصوص ســامان دهی نظام مالیاتی کشــور‬ ‫قانون مالیات بر عایدی ســرمایه می باشــد‪.‬‬ ‫این قانون موجب میشــود منابــع از اقتصاد‬ ‫غیرمولد به ســمت اقتصاد مولــد و اقتصاد‬ ‫واقعی حرکت کند و از سوداگری جلوگیری‬ ‫نماید‪ .‬رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس‪،‬‬ ‫در این خصوص توضیــح داد‪ :‬در واقع قانون‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری‬ ‫در اقتصاد می شــود و هیچ ربطی به افزایش‬ ‫نرخ و پایه مالیاتی نخواهد داشــت‪ .‬در واقع‬ ‫موجب جلوگیری از نشت مالیاتی خواهد شد‬ ‫که این امر منجر انتفاع اکثریت مردم خواهد‬ ‫بود‪ .‬پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت‬ ‫جلوگیری از نشست مالیاتی در کشور گفت‪:‬‬ ‫قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی‬ ‫موجب شــفافیت در اطالعات مالیاتی شده‬ ‫است؛ بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه‬ ‫رصد صــورت میگیرد نه بنا بر اظهار ممیز و‬ ‫تشخیص شــخص که این امر مانع از فساد‬ ‫خواهد شــد‪ .‬پورابراهیمی در این خصوص‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده در کشور ‪ 4500‬میلیارد تومان‬ ‫بوده اســت که خوشبختانه با اتصال بیش از‬ ‫‪ 7‬میلیون دســتگاه پوز به ســامانه مالیاتی‬ ‫کشــور براورد میشود این مبلغ تا پایان سال‬ ‫به ‪ 9000‬میلیارد تومان در ماه برسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫جالل ذکایی‪ ،‬نائب رئیس اتحادیه اتحادیه کلیشه و لیتوگراف‪ ،‬از تالش اتحادیه برای تسهیل در صدور مجوز چاپ دیجیتال خبر داد و گفت ‪ :‬دستورالعملی در وزارت ارشاد درباره‬ ‫تاسیس و راه اندازی واحدهای چاپی‪ ،‬افست‪ ،‬لیتوگراف و دیجیتال وجود دارد ‪ ،‬که بررسی های میدانی ما در اتحادیه نشان می دهد ‪ ،‬با واقعیت های میدانی تطابق ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به شعار دولت مبنی بر رفع موانع تولید ما پیشنهاد بازبینی این دستورالعمل را به وزارت ارشاد دادیم که مورد موافقت معاونت فرهنگی قرار گرفته است‪ .‬ذکایی با اشاره به‬ ‫مواردی که در دستورالعمل وجود دارد ولی خالف واقعیت های موجود است ‪ ،‬نیز گفت ‪ :‬در دستورالعمل یکی از حداقل های راه اندازی چاپخانه دیجیتال داشتن حداقل ‪ 50‬متر فضای‬ ‫کار است ‪ ،‬در حالی که در ضوابط اتحادیه ها این فضا ‪ 20‬متر است‪.‬‬ ‫رونمایی از سامانه جامع فروش انالین «ای تیکت»؛‬ ‫انحصار فروش بلیط سینمای ایران شکسته شد‬ ‫به منظور توســعه مراکز بلیط فروشی ســینمای ایران‪ ،‬سامانه بلیط‬ ‫فروشی «ای تیکت» به همت موسسه سینما شهر راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه «خوب» مراســم رونمایی از سامانه بلیط فروشی‬ ‫«ای تیکــت» با حضور هاشــم میرزاخانی رئیس هیــات مدیره و‬ ‫مدیرعامل موسسه سینما شــهر‪ ،‬علی سرتیپی رئیس کانون پخش‬ ‫کنندگان سینمای ایران و منوچهر شاهســواری عضو شو رای عالی‬ ‫ســینما‪ ،‬محمدرضا صابری نایب رئیس انجمن ســینماداران‪ ،‬سید‬ ‫مصطفی حسینی مدیرعامل موسســه بهمن سبز‪ ،‬حسین اسالمی‬ ‫رئیس هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران‪ ،‬مهندس خلج‬ ‫مدیر عامل «اسنپ»‪ ،‬مهندس دولتخواهی از مدیران «تاپ»‪ ،‬مهندس‬ ‫طالب از مدیران «فام»‪ ،‬مهندســی ایماقیــان از مدیران «ای گپ»‪،‬‬ ‫مهندس ســخایی از مدیران «ایزی پی» صبح دیروز (‪ ۱۳‬اذرماه) در‬ ‫موسســه سینما شهر برگزار شــد‪ .‬در این مراسم هاشم میرزاخانی‬ ‫گفت‪ :‬موسسه سینما شهر به عنوان بازوی توسعه فنی و زیر ساخت‬ ‫ســازمان سینمایی کشور‪ ،‬سابقه سی سال فعالیت داشته و زحماتی‬ ‫ت سینما داشته است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫زیادی در بستر زیرساخ ‬ ‫با توجه به رشــد تکنولوژی‪ ،‬همگام با ان ملزم به ارائه برنامه هایی در‬ ‫زمینه توسعه این مهم هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر با توسعه‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬بحث توســعه فــروش از طریق فضای ای تی مطرح‬ ‫شــده و به دنبال تعامل صنعت ســینما با ای تی هستیم و با تفاهم‬ ‫ایجاد شــده با اپلیکیشــن هایی که بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون نفر نصب‬ ‫دارند‪ ،‬فرصت مناسبی برای جذب مخاطب به سینما به وجود خواهد‬ ‫امد‪ .‬میرزاخانی ادامه داد‪ :‬با همکاری کلیه سامانه های بلیط فروشی‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم ضریب اشغال سینما را باالتر برده و با حضور چشم‬ ‫گیر مخاطب در سینما مواجه شویم‪.‬‬ ‫عضو شورای راهبردی اکران اضافه کرد‪ :‬بستر فروش سینمای ایران به‬ ‫دنبال توســعه است و متاسفانه درحال حاضر ضریب اشغال سینمای‬ ‫ایران ‪ ۵/۲‬درصد بوده و این رقم برای کشــور فرهنگی ای چون ایران‬ ‫بــا هنرمندان متعدد و مردم هنر دوســت ان در عرصه های مختلف‬ ‫تاسف اور است چرا که در سال ‪ ۱۴۰۱‬کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون نفر به سینما‬ ‫امده اند و اگر با برنامه ریزی های جدید‪ ،‬به فرایند توسعه دست پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬قطعا سینما متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سینما شهر عنوان کرد‪ :‬در سال جاری تنها ‪ ۲‬فیلم‬ ‫ما به ســود دهی رسیده و ‪ ۴‬فیلم توانسته تنها هزینه های تولید خود‬ ‫را دراورد و مابقی فیلم ها حتی هزینه خود را جذب نکرده اند و این از‬ ‫نظر اقتصادی فاجعه محسوب می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما باید مخاطب را با‬ ‫سینما اشتی دهیم و با تعامل با سایر پتانسیل های موجود و تولید اثار‬ ‫در خور سینمایی این امر ممکن می گردد‪.‬‬ ‫«ای تیکت» نیز بســتری برای این اتفاق است‪ .‬در حال حاضر تنها ‪۳‬‬ ‫سامانه فعال برای بلیط فروشی سینمای ایران وجود دارد در حالیکه‬ ‫می بایست این امکان توســعه یافته و در دسترس عموم سامانه های‬ ‫حرفه ای قرار گیرد‪ .‬این سامانه به عنوان ترمینال در کنار سمفا نسبت‬ ‫ب ه کنترل فروش و تجمیع و تسویه حساب ها در اسرع وقت اقدام نموده‬ ‫و زمینه رضایت خانواده سینمای ایران را مهیا می نماید‪.‬‬ ‫میرزاخانی اظهار کرد‪ :‬سامانه «ای تیکت» اتفاقی مبارک برای سینمای‬ ‫ایران اســت که منجر به توسعه سامانه های بلیط فروشی خواهد شد‪.‬‬ ‫ما به عنوان کشور در حال توسعه باید به دنبال رشد بوده و الزم است‬ ‫در حوزه دیجیتال تولید نیز قدم برداریم‪ .‬این امر یکی از خواسته های‬ ‫جدی هنرمندان ما است و مستلزم ان همگامی هنر با صنعت دیجیتال‬ ‫خواهد بود‪ .‬در ادامه این مراسم منوچهر شاهسواری عضو شورای عالی‬ ‫سینما‪ ،‬افزود‪ :‬امار مخاطب سینما در سال جاری سطحی است و برای‬ ‫رهایی از این بحران نیاز به زمان اســت‪ .‬گاهی بحران ها‪ ،‬خارج از اراده‬ ‫خود صاحبان کســب و کار است‪ .‬در بســتر بازار های جدید اصل بر‬ ‫مشتری مداری است‪ .‬نظام مشتری محور از ابتدا بر جهان جاری بوده‬ ‫و ما نیز با تغییر ماهیت حرفه ای و ســرمایه ای به ان وابستگی مالی‬ ‫داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در تولید اثر نگران بازگشت سرمایه هستیم اما‬ ‫از افزایش مخاطب لذت می بریم و این خود بخشــی از کسب و کار‬ ‫است که محدود به فروش صرف نیست‪ .‬رضایت‪ ،‬تنوع و تکثر خدمات‬ ‫مهم تلقی می شود‪.‬‬ ‫شاهسواری عنوان کرد‪ :‬در وجه عمومی همه ما مشتاق و عالقه مند به‬ ‫جمعیت بزرگ هستیم و سینماداران از حضور جمعیت‪ ،‬عکس العمل‬ ‫ها و خســارات ناشی از ان خوشحال هستند‪ .‬امروز اگر کسب و کاری‬ ‫چون ســینما موفق نباشد شما هم موفق نمی شوید‪ .‬همانند امازون‬ ‫که ان را را بازار می شناسید‪ .‬که با کسب سلیقه مخاطب به بازار فیلم‬ ‫رسیده است‪ .‬امیدوارم رابطه دوسویه مخاطب و سینما به کسب ذوق‬ ‫و سلیقه مشتری برسد که ان مستلزم سنجش مشتری مداری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز با ‪ ۱۶۵‬هزار صندلی در سینماها‪ ،‬تنها ‪۵‬درصد ان‬ ‫اشغال شده اســت در حالی که این میزان از مخاطب باید حداقل به‬ ‫‪ ۴۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫عضو شــورای عالی سینما اظهار داشــت‪ :‬من به عنوان تماشاگر این‬ ‫ماجرا‪ ،‬حضور اپلیکیشن ها و فعالیت انها را اجتناب ناپذیر می دانم چرا‬ ‫که این پیشرفت از دانش و سواد و اطالعات نشات می گیرد‪ .‬اگر درک‬ ‫مفاهیم در این مدت شکل گیرد حتما بهره مند اصلی ما هستیم‪ .‬نظام‬ ‫شــبکه ای با استفاده از سینمای ایران و اتصال ان به بازار برای اینده‬ ‫کشور بازخورد خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسین اسالمی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬در ســایر صنایع نیز تغییراتی ایجاد شده است‪ .‬ارتباط بین‬ ‫صنایع با فضای اطالع رســانی برایندی افزون از گیشه را در بر دارد‪.‬‬ ‫در همه کشورها انتقال محتوا منجر به خلوتی سینما از مخاطب نشده‬ ‫و فارغ از محتوای جذاب‪ ،‬دسترســی مخاطب به امکانات اینترنتی را‬ ‫اسان کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬هر مجموعه ای به اندازه توان خود باید در‬ ‫دسترسی مخاطب به محتوا کمک کند‪ .‬قطعا این اپلیکیشن ها منجر‬ ‫به استقبال بیشتر و جذب مخاطب‪ ،‬رونق سینماها و کمک به سرمایه‬ ‫گذاران و اقتصاد سینما خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین به تجمیــع اطالعات مخاطبان نیز کمــک کرده و تعامل‬ ‫دوسویه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را افزایش می دهد‪ .‬ما‬ ‫معتقدیم هر چه به ذائقه مشتری بیشتر کمک شود بازخورد بیشتری‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در ادامه این مراسم تفاهم نامه ای ما بین سینماشهر با‬ ‫برنامه های پر کاربرد ایرانی از جمله اسنپ‪،‬تاپ‪،‬ایزی پی‪ ،‬فام‪ ،‬ای گپ‪،‬‬ ‫روبیکا و‪ . . . .‬امضا و از سامانه بلیط فروشی «ای تیکت» رونمایی شد‪.‬‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست تخصصی «جنبه های اموزشی و تربیتی سینما از دیدگاه روان شناسی کودک»‬ ‫سینمای کودک حاصل اتحاد ظرافت و ضرورت است‬ ‫علیرضا احمدی‪ :‬نشست تخصصی با موضوع «جنبه های اموزشی‬ ‫و تربیتی ســینما از دیدگاه روان شناســی کودک» با حضور دکتر‬ ‫کیومرت فرحبخش‪ ،‬مدیر گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫دکتر مهدی وجدانی همت‪ ،‬مدیر مرکز مشــاوره و بهداشت روان‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی و دکتر محمد علی مومنی ها‪ ،‬مدیر امور‬ ‫فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر نشست برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نشســت به همت دبیرخانه جشــنواره بین المللی فیلم رشد و با‬ ‫همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫ظهر شــنبه دوازدهم اذرماه در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه به‬ ‫صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫ریشه واکنش های کودک به فیلم‬ ‫کیومرث فرحبخش‪ ،‬مدیر گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی با‬ ‫بیان این که ذهن کودک از ابتدا در معرض اطالعاتی قرار دارد که از‬ ‫خارج به وی ارائه می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشاهدات زیادی تایید کرده‬ ‫که مشــاهده فیلم در رفتار کودکان اثرگذار است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اولین پژوهشی که در این زمینه انجام شد مربوط به نظریه بندورا‬ ‫در زمینه یادگیری از طریق مشاهده بود که به دو گروه دانش اموز‬ ‫فیلم هایی را نشان دادند که در یکی رفتار پرخاشگرانه و در دیگری‬ ‫رفتارها دوســتانه نمایش داده می شــد‪ ،‬بعد از مدتی گروهی که‬ ‫فیلم های پرخاشگرانه تماشا کرده بودند‪ ،‬رفتارهای تهاجمی بیشتری‬ ‫از خود نشان می دهند‪ .‬فرحبخش به چند مورد دیگر از تحقیقات‬ ‫علمی اشــاره کرد و گفت‪ :‬مشخص شده نوجوانانی که به مصرف‬ ‫ســیگار تمایل دارند در خانواده هایی زندگی می کنند که به دیدن‬ ‫ش می دهد‪ ،‬مشغولند‪ ،‬یا اثری از‬ ‫فیلم هایی که مصرف سیگار را نمای ‬ ‫شخصیت های فیلم روی کودکان و نوجوانان بر جای می ماند که در‬ ‫بزرگسالی‪ ،‬خود را در لباس پوشیدن انان نشان می دهد‪ .‬وی فیلم‬ ‫را بر جزئیاتی مثل راه رفتن و سخن گفتن هم موثر دانست و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬یک فیلم سینمایی با توجه به بافت خانواده و شرایط اجتماعی‬ ‫می توانــد روی کودک اثر بگذارد‪ ،‬همان طور که برخی کودکان با‬ ‫وجود ان که فیلم های پرخاشگرانه تماشا کرده اند‪ ،‬نه تنها از ان اثر‬ ‫نپذیرفته اند بلکه به دلیل ان که در خانواده انان این رفتارها مذمت‬ ‫شده‪ ،‬شخصیت های پرخاشگر فیلم را نکوهش کرده اند‪.‬‬ ‫فرحبخش اضافه کرد‪ :‬با این حال اگر نمایش فیلم های پرخاشگرانه‬ ‫برای این کودکان تکرار شود‪ ،‬این رفتار نکوهش امیز از بین می رود‪،‬‬ ‫حتی گاهی که این کودکان در موقعیت های خاص حاضر شده اند‬ ‫رفتارهای هیجانی خشونت امیزی از خود نشان داده اند که متاثر از‬ ‫همان فیلم ها بوده است‪ .‬وی با اشاره به برخی پژوهش ها که نشان‬ ‫می دهد هر کدام از کودکان به برخی از قسمت های فیلم واکنش‬ ‫نشــان می دهند اظهار کرد‪ :‬کودکان بر اساس سیستم بیولوژیک‬ ‫خود در نوع و ســرعت پاســخگویی به فیلم متفاوت هستند ولی‬ ‫پاسخ روشنی در علت این تفاوت وجود ندارد‪ ،‬هر چند قدر مسلم‬ ‫این است که بافت اجتماعی و بافت خانواده در شکل گیری ان اثر‬ ‫دارد‪ .‬فرحبخش با بیان این که ارتباط مستقیمی بین بافت خانواده‬ ‫و اجتماع و رفتار کودک نمی توان در نظر گرفت خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مفهومی به عنوان «گرسنگی محرک» وجود دارد که انگار کودکانی‬ ‫که در خانــواده ای با رفتارهای خاص بزرگ می شــوند‪ ،‬دقیقا به‬ ‫رفتارهای متضاد رغبت دارند‪ ،‬گویی می خواهند بعدی از احساسات‬ ‫خود را پاسخ دهند که به ان پاسخ داده نشده است‪.‬‬ ‫اثر سینما روی کودک برگشت پذیر نیست‬ ‫مهدی وجدانی همت‪ ،‬مدیر مرکز مشــاوره و بهداشــت روان‬ ‫دانشــگاه عالمه طباطبایــی موضوع ارتباط کــودک و فیلم را‬ ‫مســاله ای چند بعدی توصیف کرد و گفت‪ :‬کودک را نمی توان‬ ‫خــارج از اجتماعی دید کــه در ان زندگی می کنــد‪ ،‬از ان اثر‬ ‫می پذیرد و بر ان اثر می گذارد‪ ،‬از این رو باید برای حل معضالت‬ ‫اجتماعــی به دوره کودکی توجه کرد‪ .‬وی ســینمای کودک را‬ ‫محصــول ضرورت و ظرافت خواند و اضافه کرد‪ :‬ســینما باید با‬ ‫ظرافت کار خود را ارائه دهد‪ ،‬زیرا اثری که سینما روی کودک بر‬ ‫جای می گذارد برگشت پذیر نیست‪ .‬وجدانی همت دانش‪ ،‬نگرش‬ ‫و مهارت را ســه رکن مورد توجه ســینمای کودک معرفی کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬در این بحث باید راه های رســیدن از دانش ‪ ،‬نگرش و‬ ‫مهارت به «تربیت» را بررســی کــرد‪ .‬وی کار در زمینه دانش‪،‬‬ ‫نگرش و مهارت را فراتر از انتقال اطالعات دانســت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫تربیت دیگر منحصر به رشــته تعلیم و تربیت نیست و دیدگاه ها‬ ‫و نگرش ها را نیز باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وجدانی همــت هنر ورود کودک به جامعه را مورد اشــاره قرار‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬سینمای اموزشی و تربیتی باید کارکرد خود‬ ‫را فراتــر از انتقال اطالعات ببیند و برای تربیت نســل اینده که‬ ‫قرار است کنشــگر اجتماعی و فردی در نقش پدر و مادر باشد‪،‬‬ ‫فعالیت کند‪ .‬وی با انتقاد از برنامه هایی که صرفا جنبه سرگرمی‬ ‫را پوشش می دهند عنوان کرد‪ :‬الزاماتی که در بستر رشد کودک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬باید در فیلم مشــاهده شود تا اثرگذاری ان افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫فیلم دیدن برای دیدن افق های باالتر‬ ‫کیومرث فرحبخش‪ ،‬مدیر گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫با بیان این که فیلم اطالعاتی فراتر از ان چه را که با چشــم دیده‬ ‫می شــود منتقل می کند تصریح کرد‪ :‬هر چه یک اثر استعاری تر‬ ‫باشد‪ ،‬پردازش ها و اطالعات «زیر استانه» بیشتری به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تصویر می تواند اثری را به ناخوداگاه کودک منتقل‬ ‫کند که در رفتار او موثر واقع شــود و حتــی در رویای او جلوه گر‬ ‫شود‪ .‬فرحبخش تالش کشورهای پیشــرفته برای باال بردن بهره‬ ‫هوشی کودکان را یاداور شد و عنوان کرد‪ :‬در این مسیر‪ ،‬فیلم های‬ ‫سینمایی ابزاری بسیار کاراست‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬نمایش مهارت های‬ ‫رفتار هوشــمندانه نظیر نقد و بررسی‪ ،‬تصمیم گیری و فکر کردن‬ ‫یا عبرت گرفتن از شکســت‪ ،‬یکی از رویکردهای اثرگذاری مثبت‬ ‫فیلم بر ذهن کودک اســت‪ .‬فرحبخش توانمندی های عقالنی در‬ ‫ســطح ملی را دیگر راهبرد اثرگذاری بر ذهن کودک معرفی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فیلم های علمی تخیلی می توانند اثر خوبی بر جهت گیری‬ ‫عقالنی کودک داشته باشند‪ ،‬همان طور که تحقیقات نشان می دهد‬ ‫کشورهایی که فیلم های علمی تخیلی بیشتری تولید کرده اند افراد‬ ‫به افق های دورتری می اندیشند و تالش بیشتری دارند‪.‬‬ ‫فیلم ابزار خوداکتشافی‬ ‫مهدی وجدانی همت‪ ،‬مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی اموزش مســتقیم‪ ،‬غیر مســتقیم‪ ،‬تفســیری و‬ ‫خوداکتشافی را چهار نوع اموزش معرفی کرد و افزود‪ :‬خوداکتشافی‬ ‫دشــوارترین نوع اموزش اســت ولی اثرگذاری و مانایی ان بسیار‬ ‫بیشــتر از روش های دیگر اســت‪ ،‬از این رو می توان ان را الگویی‬ ‫موفق در زمینه تربیت کودک دانســت‪ .‬وی با طرح ســوال درباره‬ ‫چگونه پیاده شــدن خوداکتشافی در فیلم کودک عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫فیلمساز با دنیای کودکی خود ارتباط داشته باشد‪ ،‬طوری که فیلم‬ ‫از دید یک کودک روایت شود‪ .‬وجدانی همت گفتگو بین کودکان را‬ ‫دومین روش پیاده شدن رویکرد خوداکتشافی دانست و اضافه کرد‪:‬‬ ‫این رویکرد موجب می شود کودک طی فرایندی‪ ،‬با خود به گفتگو‬ ‫بپــردازد و به دنبال حل چالش ها باشــد‪ .‬وی از «قصه» به عنوان‬ ‫سومین رویکرد خوداکتشافی نام برد و تاکید کرد‪ :‬خیال می تواند‬ ‫یک دنیای اکتشــافی به وجود اورد و ارتباطی موثق بین کودک و‬ ‫دنیای اطراف وی به وجود اورد‪ .‬این نشســت تخصصی همزمان با‬ ‫برگزاری پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد برگزار‬ ‫شد‪ .‬این جشنواره هفتم اذرماه اغاز شده است و مراسم اختتامیه‬ ‫ان روز یکشنبه سیزدهم اذر از ساعت ‪ 18‬در محل سینما فلسطین‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬امسال سه هزار و ‪ 460‬فیلم به دبیرخانه ارسال‬ ‫شده بود که ‪ 104‬اثر در بخش مسابقه بین الملل‪ 18 ،‬اثر در بخش‬ ‫مسابقه دانش اموزی و هفت اثر در بخش مسابقه معلمان فیلمساز‬ ‫پذیرفته شد‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫تسهیل در صدور مجوز چاپ دیجیتال با بازنگری در ایین نامه وزارت ارشاد‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫سجاد اکبری سرپرست جدید فرهنگسرای اندیشه‪:‬‬ ‫فرهنگسرای اندیشه باید تبدیل‬ ‫به ستادی برای گفتگو و کار‬ ‫اندیشه ای برای همه اقشار شود‬ ‫حسین کاهه‪ :‬سجاد اکبری سرپرست جدید فرهنگسرای‬ ‫اندیشــه گفت‪ :‬فرهنگسرای اندیشه باید تبدیل به یک ستاد‬ ‫برای همه افرادی بشــود که می خواهند کار اندیشه ای انجام‬ ‫بدهند‪ .‬فرهنگسرای اندیشــه جایی است که اقشار مختلف‬ ‫بتوانند با هم گفتگو کنند‪.‬‬ ‫به گــزارش روزنامه «خوب» مراســم معارفه سرپرســت‬ ‫فرهنگسرای اندیشــه و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ‪ 7‬با‬ ‫حضور سید سجاد موســوی دستیار رییس و مدیرکل حوزه‬ ‫ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار شد‪ .‬سجاد‬ ‫اکبری ضمن اشــاره به سابقه درخشان فرهنگسرای اندیشه‬ ‫در عرصــه فعالیت های فرهنگی و هنری گفت‪ :‬مســئولیت‬ ‫اولین چیزی است که وقتی به خوداگاهی می رسیم بر دوش‬ ‫ما قرار داده می شود‪.‬‬ ‫معنی مســئولیت‪ ،‬پاسخگویی است‪ .‬خیلی خوب است که‬ ‫به جای اســتفاده از واژه مدیریت‪ ،‬از واژه مسئولیت استفاده‬ ‫کنیم و مدام به معنای ان توجه داشــته باشیم و بدانیم که‬ ‫باید پاســخگو باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قبل از اینکه در جایگاه‬ ‫مسئولیت فرهنگســرای اندیشه قرار بگیرم‪ ،‬درباره ان بسیار‬ ‫تحقیق کردم‪ .‬تاریخ خوشنامی در این فرهنگسرا وجود دارد‬ ‫و همواره محلی برای اهالی اندیشــه‪ ،‬فکر و اهل تدبیر بوده‬ ‫است‪ .‬این پشتوانه مدیون تمام کسانی است که در اینجا کار‬ ‫کردند و زحمت کشیدند‪.‬‬ ‫سرپرست جدید فرهنگسرای اندیشــه بیان داشت‪ :‬وقتی‬ ‫از اندیشــه حرف می زنیم‪ ،‬نمی توانیم از گفتگو حرف نزنیم‪،‬‬ ‫امیــدوارم بتوانــم در ایــن دوران که اینجا هســتم‪ ،‬فضای‬ ‫فرهنگســرا را تبدیل به فضای مناسب برای گفتگو کنیم‪ .‬در‬ ‫دوران کرونــا که محدودیت هایی برای اجرای برنامه ها وجود‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬وقفه ای افتاده‪ ،‬اما باید بتوانیم فرهنگسرای‬ ‫اندیشــه را تبدیل به فضایی برای همه اقشار بکنیم‪ .‬به نظرم‬ ‫وقتی از اندیشه حرف می زنیم نباید ذهن مان خود به خود به‬ ‫ســمت افراد نخبه جامعه برود‪ ،‬بلکه وظیفه داریم همه افراد‬ ‫را رشــد بدهیم‪ .‬اندیشــه برای همه احاد جامعه الزم است‬ ‫و مــا باید بتوانیم مخاطب خود را دســته بندی کرده و برای‬ ‫هر دســته بندی برنامه داشته باشــیم تا برای رشدشان قدم‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫اکبری با اشاره به نقش فرهنگسرا در فرهنگ سازی گفتگو‬ ‫و تعامل گفت‪ :‬به نظرم نقش فرهنگسرا در اینجا‪ ،‬نقش مولد‬ ‫و تولیدکننده نیســت‪ ،‬بلکه باید جایی باشد که سنگ هایی‬ ‫که جلوی پای افراد هســت را بردارد‪ .‬در واقع فرهنگســرای‬ ‫اندیشــه باید تبدیل به یک ستاد برای همه افرادی بشود که‬ ‫می خواهند کار اندیشه ای انجام بدهند‪ .‬فرهنگسرای اندیشه‬ ‫جایی است که اقشار مختلف بتوانند با هم گفتگو کنند‪ .‬یکی‬ ‫از خاصیت های گفتگو این است که ادم ها به درک متقابل از‬ ‫یکدیگر برسند‪ .‬در وضعیت فعلی که تالش می شود بین مردم‬ ‫شکاف به وجود بیاید‪ ،‬نیاز داریم این شکاف ها را با گفتگو از‬ ‫بین ببریم و مردم را به درک متقابل برسانیم‪.‬‬ ‫عملیــات فرهنگی منســجم نیازمند حرکــت جهادی و‬ ‫همیاری تمام نیروهای در دسترس است‬ ‫سید سجاد موسوی دستیار رییس و مدیرکل حوزه ریاست‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنران دیگر این‬ ‫جلسه بود‪ .‬او گفت‪ :‬نباید فرهنگسراها را محدود به یک بخش‬ ‫و منطقه خاص بکنیم‪.‬‬ ‫اگــر مدیر منطقه ای را در جایی منصــوب می کنیم‪ ،‬تمام‬ ‫کوچه ها‪ ،‬خیابان و محالت ان منطقه محل عملیات فرهنگی‬ ‫ماست‪ .‬همه محله های این منطقه باید محل فعالیت فرهنگی‬ ‫این فرهنگســرا باشد‪ .‬ممکن است بگویید که ما این توان را‬ ‫نداریم‪ ،‬امــا باید بگویم که این توان را دارید‪ .‬باید همه به ما‬ ‫اضافه بشوند و تجمیع بشویم چرا عملیات فرهنگی منسجم‬ ‫نیازمند حرکت جهادی و همیاری تمام نیروهای در دسترس‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رویکــرد جدیــد مدیریتــی از تمــام‬ ‫ظرفیت های مردمــی‪ ،‬غیرمردمی‪ ،‬دولتــی و حاکمیتی که‬ ‫وجود دارد اســتفاده می کنیم‪ .‬بایــد اینها را تجمیع کنیم تا‬ ‫بتوانیم ماموریت های فرهنگی خود در منطقه را به درســتی‬ ‫انجام بدهیم‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬امیدوارم به مدد انگیزه و توان جوانانه‬ ‫اقای اکبری و همکاران شان یک تجربه و دوران موفقی را در‬ ‫فرهنگسرای اندیشه داشته باشیم و بتوانیم روزهای خوبی را‬ ‫در کنار هم داشته باشیم‪ .‬امیدوارم بتوانیم اثرگذاری خوبی را‬ ‫در روزهای پرابهام و غبارالود فعلی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم متن معارفه ســجاد اکبری به عنوان‬ ‫رییس جدید فرهنگســرای اندیشــه قرائــت و حکم جدید‬ ‫ریاســت فرهنگسرای اندیشــه به وی اهدا شد‪ .‬همچنین از‬ ‫زحمات ناصر امین زاده ریاســت سابق فرهنگسرای اندیشه‬ ‫قدردانی به عمل امد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫کنایه کنعانی به سرکوب اعتراض ها در اروپا‪ :‬مرگ خوبست اما برای همسایه‬ ‫‪6‬‬ ‫ناصر کنعانی روز یکشنبه در رشته توئیتی که در فضای مجاز منتشر کرد‪ ،‬به رفتار دوگانه سران کشورهای اروپایی بخصوص نخست وزیر انگلیس در قبال برخورد با اغتشاشگران‬ ‫واکنش نشــان داد‪ .‬وی در این باره نوشت‪ :‬اعتراضات مردمی در انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کانادا و استرالیا بد و شایسته برخورد شدید اما اغتشاشات در کشورهای مورد هدف انها‬ ‫خوب و شایسته حمایت است! سران این رژیمها پس از تقسیم تروریسم به خوب و بد‪ ،‬از اغتشاش و اعتراض نیز تعریف دلخواه خود را ارائه می کنند‪ .‬مرگ خوبست اما برای همسایه‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد‪ :‬مقامات رژیم هایی که در تاریخ خود کودتاها‪ ،‬توطئه ها‪ ،‬مداخالت و جنگهای خانمانسوزی با میلیون ها کشته را رقم زده اند‪ ،‬اخیرا ً در قامت‬ ‫مدافعان حقوق بشر در دیگر کشورها خودنمایی می کنند‪ُ .‬طرفه انکه به رغم ژست های دروغین حقوق بشری‪ ،‬در پنهان سازی ماهیت ضدحقوق بشری خود موفق نبوده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫رهبر انقالب در پاسخ به نامه جمعی از دانش اموزان‪:‬‬ ‫اینده کشور از ان شما است؛‬ ‫خود را برای هرچه بهتر ساختن‬ ‫ان اماده کنید‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پاســخ بــه نامه جمعی از‬ ‫دانش اموزان نوشتند‪ :‬فرزندان عزیزم‪ ،‬توفیق الهی یارتان باد‪.‬‬ ‫روحی ه امید و تالش و پیشــرفت را همواره در خود افزایش‬ ‫دهید‪ .‬اینده کشور از ان شما است؛ خود را برای هرچه بهتر‬ ‫ساختن و اراستن ان اماده کنید‪.‬‬ ‫بــه گزارش گــروه سیاســی روزنامه خــوب‪ ،‬جمعی از‬ ‫دانش اموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری که از حضور‬ ‫در دیدار با رهبر معظم انقالب اســامی در ‪ 11‬ابان امسال‬ ‫جا مانده بودند و نام ان ها در فهرست دانش اموزان مدعو در‬ ‫دیدار با ایشان نبود‪ ،‬نامه ای محبت امیز به رهبر معظم انقالب‬ ‫نوشته و در ان از حسرت عدم حضور در این دیدار گفته و‬ ‫از حضرت ایت اهلل خامنه ای خواسته بودند که برای شان دعا‬ ‫کنند‪ .‬در بخشی از این نامه امده است‪ « :‬اقای ما! ما تا پای‬ ‫جان در راه والیت و شــمایی که دلیل نفس کشیدن هامان‬ ‫هستید‪ ،‬هستیم‪ .‬و درس می خوانیم و تالش می کنیم تا این‬ ‫کشور که تمام وجودمان است همچنان قوی و پایدار بماند‪».‬‬ ‫پیرو ارسال این نامه به دفتر رهبر معظم انقالب‪ ،‬ایشان به این‬ ‫نامه پاسخ داده اند و این پاسخ به دانش اموزان این دبیرستان‬ ‫منتقل شده است‪ .‬متن پاسخ حضرت ایت اهلل خامنه ای به‬ ‫این نامه محبت امیز دانش اموزان دبیرستان دخترانه شهید‬ ‫مطهری بدین شــرح است‪« :‬بســم اهلل الرحمن الرحیم؛‬ ‫فرزندان عزیزم‪ ،‬توفیق الهی یارتان باد‪ .‬روحیه ی امید و تالش‬ ‫و پیشرفت را همواره در خود افزایش دهید‪ .‬اینده کشور از‬ ‫ان شــما است؛ خود را برای هرچه بهتر ساختن و اراستن‬ ‫ان اماده کنید‪ .‬شما را دعا می کنم‪ .‬موفق باشید انشاءاهلل‪».‬‬ ‫در نشست سران قوا مورد تاکید قرار گرفت؛‬ ‫خبرسازی هایفاقدسندبخشی‬ ‫از عملیات روانی دشمن و در‬ ‫چارچوبفتنه انگیزی هایاخیراست‬ ‫سران قوای ســه گانه در نشست مشترک بر ضرورت‬ ‫هوشــیاری هر چه بیشــتر ملت فهیم ایــران در برابر‬ ‫خبرسازی های بدون سند و دروغ پردازی های دشمنان‬ ‫با هدف ایجاد اختالف میان مسئوالن کشور و تشویش‬ ‫اذهان عمومی تاکید کردند‪ .‬در نشست روسای قوا که‬ ‫عصر شــنبه به میزبانی دفتر رئیس جمهور برگزار شد‪،‬‬ ‫ســران قوای مجریه‪ ،‬مقننه و قضائیه‪ ،‬خبرسازی های‬ ‫دروغ و فاقد اعتبار و ســند را بخشی از عملیات روانی‬ ‫دشــمن و در چارچوب فتنه انگیزی های اخیر دانستند‬ ‫و تصریــح کردنــد‪ :‬مراجع ذیصــاح اعتبــار اینگونه‬ ‫خبرسازی های بی اســاس را رد کردند و جامعه اگاه و‬ ‫بصیر ایران اســامی نیز نشــان داده اند که تحت تاثیر‬ ‫اینگونه جریان سازی ها که با هدف موج سواری و برهم‬ ‫زدن ثبات جامعه صورت می گیرد‪ ،‬قرار نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫سران سه قوه همچنین تاکید کردند که الیحه بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬باید بر اســاس قانون‪ ،‬همزمان با برنامه‬ ‫هفتم بررسی و معطوف به سیاست های کلی این برنامه‬ ‫متناسب سازی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪:‬‬ ‫«مهرداد بذرپاش» به عنوان وزیر‬ ‫پیشنهادی راه و شهرسازی به‬ ‫مجلس معرفی می شود‬ ‫علی بهادری جهرمی‪ ،‬ســخنگوی دولــت در صفحه‬ ‫شخصی خود نوشــت‪ :‬با تصمیم رئیس جمهور‪ ،‬تا پایان‬ ‫ماه جاری ‪ ۱۰‬تغییر مدیریتی در ســطح ملی و استانی‬ ‫صــورت می پذیرد‪ .‬وی در ادامه نوشــت‪ :‬در گام اول دو‬ ‫جوان دیگر به ترکیب دولت اضافه می شوند؛ اقای سپهر‬ ‫خلجی به عنوان رئیس شورای اطالع رسانی منصوب شد؛‬ ‫اقای مهرداد بذرپاش هم به عنوان وزیر پیشنهادی راه و‬ ‫شهرسازی به مجلس معرفی می گردند‪ .‬مهرداد بذرپاش‬ ‫در حال حاضر رئیس کل دیوان محاسبات کشور وابسته‬ ‫به قوه مقننه است‪ .‬وی فارغ التحصیل مهندسی صنایع‬ ‫از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای تخصصی مدیریت‬ ‫از دانشــگاه عالمه طباطبایی سوابقی چون‪ :‬عضو هیات‬ ‫رئیسه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس ســازمان ملــی جوانان‪ ،‬معاون ســتاد اجرایی‬ ‫فرمان امام(ره)‪ ،‬مدیرعامل گروه های خودروسازی سایپا‬ ‫و پارس خودرو‪ ،‬رئیس کمیته صنعت مجلس شــورای‬ ‫اسالمی و عضو شــورای هماهنگی دستگاه های نظارتی‬ ‫کشــور‪ ،‬رئیس هیات نظارت بر صندوق توســعه ملی و‬ ‫عضو شــورای صیانت از حقوق بیت المال را در کارنامه‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫قانون اساسی با مشارکت مردم تدوین و تصویب شد‬ ‫سخنگوی شــورای نگهبان گفت‪ :‬مردم در تصویب قانون اساسی‬ ‫نقش افرینــی کردند و با امکانات و وســایل ارتباطــی که ان زمان‬ ‫داشــتند‪ ،‬نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند‪ .‬هادی طحان‬ ‫نظیف ســخنگوی شــورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبحانه‬ ‫ایران» که از شبکه دو ســیما پخش می شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬براساس‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬شــورای نگهبان نسبت به هر مصوبه مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ۱۰ ،‬روز زمان دارد تا اظهارنظر کند و اگر این اقدام صورت‬ ‫نگیرد‪ ،‬ان مصوبه خود به خود تبدیل به قانون می شــود‪ .‬البته این‬ ‫زمان قابل تمدید به بیست روز هم است‪ .‬طحان نظیف گفت‪ :‬تالش‬ ‫می شــود تا مصوبات در مدت زمان ‪ ۱۰‬روز بررســی شــود‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت مهلت مجددی دریافــت و حداکثر ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫اظهارنظر می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬از این رو تعداد جلســاتی که شورای‬ ‫نگهبان در یک هفته برگزار می کند‪ ،‬وابسته به مصوباتی است که از‬ ‫مجلس دریافت می کنــد‪ .‬اکنون به طور معمول هر هفته یک یا دو‬ ‫جلسه چهار ساعته در صحن شــورای برگزار خواهد شد‪ ،‬اما گاهی‬ ‫اوقات همچون هفته اخیر یا در زمان بررســی الیحه بودجه جلسات‬ ‫بیشتری برگزار و تا پاسی از شب طول می کشد‪ .‬این عضو حقوقدان‬ ‫شورای نگهبان خاطرنشان کرد‪ :‬در جلسات شورای نگهبان بحث ها و‬ ‫گفتگوهای بسیاری صورت می گیرد‪ .‬موافقان و مخالفان نظراتشان را‬ ‫بیان می کنند و در نهایت رای گیری می شود‪ .‬اگر یک مصوبه اکثریت‬ ‫ارا را کسب کند‪ ،‬خالف شــرع و قانون اساسی شناخته نمی شود و‬ ‫تبدیل به قانون می شــود‪ .‬وی با بیان اینکه شــورای نگهبان بازوان‬ ‫مشورتی نیز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از انکه مصوبات در صحن شورا بررسی‬ ‫شود‪ ،‬ان مصوبات در مجمع های مشورتی مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در ان مجامــع از طرفین یعنی طراحان و مجریان دعوت‬ ‫می شود تا نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان گفت که در قم نیز یک مجمع مشــورتی فقهی داریم که در‬ ‫انجا نیز مصوبات دریافتی از مجلس بررســی می شود‪ .‬تا زمانی که‬ ‫مصوبات در این مجامع بررســی و نظرات ان ها دریافت نشده باشد‪،‬‬ ‫در صحن شــورای نگهبان مورد بررســی قرار نمی گیرد‪ .‬وی که به‬ ‫مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در این برنامه تلویزیونی حضور‬ ‫داشت درباره قانون اساسی در ادامه از مردم خواست تا قانون اساسی‬ ‫را مطالعه کنند و گفت‪ :‬با مراجعه به قانون اساســی می توان پاسخ‬ ‫بســیاری از سواالت و ابهامات را دریافت کرد‪ .‬عموم مردم می توانند‬ ‫به قانون اساسی مراجعه و ان را مطالعه کنند‪ .‬این قانون ویژگی های‬ ‫منحصر به فردی دارد‪ .‬طحان نظیف با بیان اینکه مردم در تصویب‬ ‫قانون اساسی نقش داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬امام پیش از انکه به ایران بیایند‬ ‫به مرحوم حبیبی ماموریت دادند تا پیش نویس قانون اساسی را اماده‬ ‫سازند‪ .‬ســپس ان پیش نویس در اختیار مردم‪ ،‬نخبگان و علما قرار‬ ‫داده شد تا نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کنند‪ .‬ان پیش نویس‬ ‫در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد‪ :‬مردم در تصویب قانون اساسی‬ ‫نقش افرینی کردند‪ .‬ان ها با امکانات و وسایل ارتباطی که ان زمان‬ ‫داشتند‪ ،‬نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند؛ به عنوان مثال‬ ‫طبق خاطره ای که یکــی از اعضای این مجلس نقل می کند‪ ،‬حتی‬ ‫مردم روســتاها نیز درگیر تصویب قانون اساسی بودند و موضوعات‬ ‫را پیگیری می کردند‪ .‬وی افــزود‪ :‬مذاکرات مجلس خبرگان قانون‬ ‫اساسی به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش می شد‪ .‬تعدادی از‬ ‫افراد تندنویس نیز در جلسات حضور داشتند که مشروح مذاکرات را‬ ‫به روزنامه ها و رسانه ها می رساندند تا منتشر کنند‪ .‬جالب این است‬ ‫که چند هزار پیشــنهاد در خصوص کلیات و جزئیات اصول قانون‬ ‫اساســی از ســوی مردم به ان دبیرخانه این مجلس رسید و مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان داشت‪ :‬مردم‬ ‫در روزهــای دهم و یازدهم اذر ماه ســال ‪ ۱۳۵۸‬پای صندوق های‬ ‫رای رفتنــد و ‪ ۹۹‬و نیم درصد مشــارکت کنندگان به قانون تدوین‬ ‫شــده توسط مجلس خبرگان قانون اساســی رای موافق دادند‪ .‬در‬ ‫روز ‪ ۱۲‬اذر ‪ ۱۳۵۸‬اعالم شــد که قانون اساســی به تصویب مردم‬ ‫رســیده است و از ان سال تاکنون روز ‪ ۱۲‬اذر به عنوان روز «قانون‬ ‫اساســی» شناخته می شــود‪ .‬طحان نظیف با تاکید مجدد بر اینکه‬ ‫مردم درگیر فرایند تصویب قانون اساســی بودند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون نیز‬ ‫توصیه می شــود که عموم مردم به قانون اساســی مراجعه و ان را‬ ‫مطالعه کنند‪ .‬قانون اساســی سند هویتی و میثاق ملی مردم ایران‬ ‫اســت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬در زمینه اموزش قانون اساسی می توان‬ ‫گام های بلندی برداشــت‪ .‬در کشورهای دیگر هم به اموزش قانون‬ ‫اساسی به کودکان‪ ،‬نوجوانان و عموم مردم پرداخته می شود و الزم‬ ‫است در کشــور ما هم نیز نسبت به این موضوع اهتمام جدی تری‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور‪:‬‬ ‫در اغتشاشات اخیر هزار و هفتصد میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شد‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور درباره میزان خسارات‬ ‫اغتشاشــات اخیــر گفت‪ ۱۷ :‬هــزار میلیارد ریال خســارت به‬ ‫مکان های دولتی و خصوصی‪ ،‬اشخاص‪ ،‬خودروها‪ ،‬منازل و‪ ...‬وارد‬ ‫شد؛ در این میان فروشگاه ها و مغازه هایی غارت شدند یا انها را به‬ ‫اتش کشیدند‪ .‬سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی‬ ‫وزیر کشــور در گفت وگو با صدا و ســیما به بیان مطالبی درباره‬ ‫حوادث و اغتشاشات اخیر پرداخته است‪.‬‬ ‫پــس از اغاز ناارامی ها از اوایل مهر ماه‪ ،‬وزارت کشــور از امار‬ ‫خسارت های اقتصادی که به اموال عمومی و خصوصی وارد شد‪،‬‬ ‫چه گزارشی دریافت کرده است؟‬ ‫میراحمدی‪ :‬از اغاز اغتشاشــات گزارش های مستمری را شبانه‬ ‫روزی دریافت می کردیم و با پایش و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلفی‬ ‫از این جنگ ترکیبی‪ ،‬تصمیم های الزم گرفته می شد‪ .‬خسارت های‬ ‫اقتصادی وارد شده به کشور از جمله مسائل مهم برای ما بود که‬ ‫ت‪‎‬های مستقیم و هم غیرمستقیم را شامل می شود و‬ ‫هم خســار ‬ ‫باید مسیر جبرانش را مشخص کرد‪ .‬بر اساس اخرین گزارش های‬ ‫دریافتی که روزانه تکمیل می شود‪ 17 ،‬هزار میلیارد ریال خسارت‬ ‫به مکان های دولتی و خصوصی‪ ،‬اشــخاص‪ ،‬خودروها‪ ،‬منازل و‪...‬‬ ‫وارد شــد؛ در این میان فروشــگاه ها و مغازه هایی غارت شدند یا‬ ‫انها را به اتش کشیدند‪ .‬البته بخش هایی از خسارت ها به ویژه از‬ ‫استان سیستان و بلوچستان و مشخصاً شهر زاهدان هنوز کامل‬ ‫گزارش نشــده و این ‪ 17‬هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن‬ ‫خسارت های وارد شده در سیستان و بلوچستان است‪ .‬بر اساس‬ ‫جمع بندی صاحب نظران‪ ،‬خسارت های غیرمستقیم اقتصادی به‬ ‫مراتب بیشتر از خسارت های مستقیم است که به کسب وکارها‪،‬‬ ‫فعالیت های اقتصادی و تاثیر ان بر رشد اقتصادی کشور مربوط‬ ‫می شــود‪ .‬یکی از هدف های مهم دشــمنان ایجاد فشار بر روی‬ ‫کسب وکار بود؛ فعالیت و پیشرفت های اقتصادی با دو اهرم فشا ِر‬ ‫تحریم و شرایط اخیر کشور تحت تاثیر قرار می گرفت‪.‬‬ ‫بر اســاس اخرین گزارش های اطالعاتی‪ ،‬در اتاق فرماندهی و‬ ‫جنگ عملیات ترکیبی و محلی که این اغتشاشات را فرماندهی‬ ‫می کند‪ ،‬اعالم شده شکست خود را از ملت ایران پذیرفتند؛ انها‬ ‫عامل شکســت را همراهی نکردن مردم می دانند و این با حضور‬ ‫پی در پی جمعیت کثیر مردم در راهپیمایی ها و تشــییع جنازه‬ ‫شهدا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در جریان این گزارش ها‪ ،‬دشــمن به موضوع ‪ 13‬ابان اشــاره‬ ‫می کند که در ایران یکی از راهپیمایی های اســتثنایی به شمار‬ ‫می رفت و موضوع تمام کننده هم جشن پیروزی تیم ملی فوتبال‬ ‫ایــران در برابر ولز در جریان جام جهانــی قطر بود که مردم به‬ ‫صحنه امدند و شــادمانی کردند‪ .‬دشمن پذیرفت در این جنگ‬ ‫ترکیبی با همه اقداماتش شکست خورده است‪.‬‬ ‫گفتید گزارش خســارت های مربوط به اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان هنوز کامل نشده؛ چه زمانی اماده می شود و چرا در‬ ‫براوردها در نظر نگرفتید؟‬ ‫میراحمدی‪ :‬گزارش زاهدان فکر می کنم تا حدود ‪ 4‬روز اینده‬ ‫اماده شود‪ ،‬چون حجم خسارت ها بسیار باالست‪.‬‬ ‫در هفته های پیش هم امارهایی از خســارت های وارد شده به‬ ‫شــهرداری تهران و بانک ها در رســانه ها اعالم شده بود‪ .‬وزارت‬ ‫کشور از چه مرجعی گزارش هایش را دریافت کرده است؟‬ ‫میراحمدی‪ :‬البته وزارت اقتصاد درباره خسارت های وارد شده‬ ‫به بانک های دولتی گزارش هایی داده؛ اما مرجع ما گزارش هایی‬ ‫اســت که استانداران از همه دســتگاه ها دولتی و نیمه دولتی و‬ ‫بخش خصوصی جمع اوری کردند‪.‬‬ ‫ریاســت قوه قضائیه بارها تاکید کرده که این خســارت ها باید‬ ‫از اغتشاشــگران و تحریک کنندگانی که باعث تهییج جمعیت‬ ‫شده اند‪ ،‬گرفته شــود‪ .‬امیدوارم قوه قضائیه این را عملیاتی کند‬ ‫و خســارت های وارد شــده به مردم و بخش هــای دولتی را از‬ ‫اغتشاشــگران بگیرد‪ .‬برخی با توییت کردن و انتشار اخبار کذب‬ ‫و برانگیختگی احساســات باعث وارد شدن مشکالت سختی به‬ ‫ب‪‎‬وکارها شدند‪.‬‬ ‫مردم و کس ‬ ‫بر اســاس انچه از مرزها دریافت کردیم‪ ،‬ناارامی های کشــور‬ ‫تاثیرهای منفی خود را در مبادالت تجاری مرزی گذاشته بود اما‬ ‫تاثیر ان بر حجم و مقدار را باید مسئوالن در دستگاه های دولتی‬ ‫ارزیابی کنند که این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫دولــت و مجموعه های حاکمیتی در کنــار براوردهایی که از‬ ‫میزان خســارت ها انجــام می دهند و بر اســاس قانون به دنبال‬ ‫جبران و دریافت هزینه های ان از اشوبگران و‪ ...‬هستند‪ .‬در مورد‬ ‫علت این ناارامی ها چه اقدامی انجام شده است؟‬ ‫میراحمدی‪ :‬یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا روی ان تمرکز‬ ‫داشــتیم و بخش های مختلفی برای ریشــه یابی مسئولیت پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬مشخص کردن مسائل و زخم هایی است که دشمن ها از‬ ‫ان سوء استفاده می کنند‪.‬‬ ‫چنــد کار انجام شــده و البتــه ادامه هــم دارد؛ در صحبت و‬ ‫گفت وگو با تعداد زیادی از دستگیرشدگان بررسی و تحقیق شد‬ ‫که انگیزه و علت حضورشــان مشخص شود‪ .‬گفت وگو و تحقیق‬ ‫هم صرف نظــر از این بود که دستگیرشــدگان جزو معترضان‪،‬‬ ‫تحریک شدگان یا اغتشاشگرها باشند‪.‬‬ ‫همچنین از نظرســنجی ها و پژوهش ها در شناســایی مسائل‬ ‫استفاده شده؛ حتی وزارت کشور خودش این بخش را انجام داده‬ ‫و ســایر بخش های مربوط در کشــور هم نظرسنجی هایی انجام‬ ‫دادند تا تشــخیص دهند زخم ها و ناراحتی ها و علت اعتراض ها‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫دولت هم بر ســریع مشخص کردن منشاء ناراحتی ها و اولویت‬ ‫بندی مســائل متمرکز شده و ریاست جمهور هم در جلسات بر‬ ‫این موضوع تاکید کرده تا صرف نظر از اینکه دشمنان از شرایط‬ ‫سوء استفاده کرده اند‪ ،‬زمینه های سوءاستفاده شناخته شود و راه‬ ‫حل های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و دراز مدت را پیدا کنند؛ یکی‬ ‫از این مســائل و زخم ها‪ ،‬معیشــت و اقتصاد است که قابل انکار‬ ‫نیســت؛ اما درصد افراد بی کاری که در این اغتشاشــات شرکت‬ ‫کردند و دستگیر شده اند‪ ،‬حدود ‪ 4‬تا ‪ 5‬درصد است‪.‬‬ ‫چرامغازه دارکردستانیعذرخواهیکرد؟‬ ‫براندازان در تالشند با تشــکیل دو قطبی بر نارضایتی موجود‬ ‫در جامعــه بدمند و مردم را رو به روی هم قــرار دهند‪ ،‬موید امر‬ ‫هم هجمه هایی است که در پی سفر رئیس جمهور به کردستان‪،‬‬ ‫مغازه دار کردستانی را نشــانه گرفت‪ .‬محسن پیرهادی نماینده‬ ‫تهران و نایب رئیس فراکســیون انقالب در یادداشــتی با عنوان‬ ‫«چرا مغازه دار کردستانی عذرخواهی کرد» نوشت‪:‬در هفته های‬ ‫گذشــته کشور روزهای پرالتهابی را پشــت سر گذاشت‪ .‬اخرین‬ ‫نفس های این التهــاب هنوز هم دامن برخی اقدامات و روندها را‬ ‫نشانه می گیرد‪ .‬جمعه گذشته رئیس جمهور در اقدامی قابل تقدیر‬ ‫عازم کردســتان شد‪ ،‬اســتانی که در ناارامی های اخیر به محل‬ ‫قدرت نمایی معاندان و براندازان بدل شــده بود‪ .‬حجت االسالم‬ ‫رئیسی به عنوان مقام ارشد اجرایی کشور دست پر به میان مردم‬ ‫کردســتان رفت و اقدامات تحســین برانگیزی داشت؛ حضور در‬ ‫جمع علما و روحانیون شــیعه و سنی و بازدید سرزده اش از بازار‬ ‫سنندج و صحبت بی واسطه با مردم از جمله انهاست‪.‬‬ ‫اقداماتی حســاب شــده برای تزریق ارامــش و جلب رضایت‬ ‫مردم مظلومی که شــاهد پروپاگاندای رسانه ای براندازان مبنی‬ ‫بر استمرار اشوب و ناامنی در کردستان بوده اند‪ .‬پروپاگاندایی که‬ ‫بیرون از مرزها در بستر شبکه های مجازی و ماهواره ای به شدت‬ ‫پمپاژ می شــود و ماکتی کوچک از ان درون مرزها توسط عوامل‬ ‫استخدامی شان به تصویر کشیده می شود‪ ،‬اگرچه بستر این موج‬ ‫سواری براندازان برخی اعتراضات بحق مردم در هفته های گذشته‬ ‫برای ابراز نارضایتی از برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی بود‪ ،‬اما‬ ‫بلوای معاندان ســمت و سوی این اعتراضات مدنی را به اغتشاش‬ ‫و ناارامی کشــاند‪ ،‬چنانکه بنا به اعالم شــورای عالی امنیت ملی‬ ‫طی هفته های گذشــته ‪ 200‬هموطــن در جریان این ناارامی ها‬ ‫کشته و شهید شده اند‪ .‬التهابات فروکش کرد و ناکامی جریان های‬ ‫ضدمردمی در پیشــبرد پروژه هایشان از براندازی گرفته تا تجزیه‬ ‫ایران‪ ،‬حاال به بحث ایجاد شــکاف و گسست میان مردم و در کف‬ ‫جامعه تنزل یافته است ‪ ،‬انها در صددند با القای دو دستگی و دو‬ ‫قطبی‪ ،‬میان مردم‪ ،‬ارامش برقرار شــده در کشور را برهم بزنند و‬ ‫در بســتر این فضا مجدد علیه ایران طرح دسیسه و ارامش مردم‬ ‫را بر هم بزنند‪ .‬پــروژه ای که از ماجرای تحریم تیم ملی فوتبال‬ ‫کشورمان کلید خورد و با مانور بر سر شادی های جزیی خیابانی‬ ‫در واکنش به باخت تیم ملی در مصاف با تیم های فوتبال انگلیس‬ ‫و امریکا از ان پرده برداری شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫واکنش مدیرعامل اب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مخالفت ها با ابگیری سد چم شیر‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان کهگیلویه و بویراحمد‪ :‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به بریخ صحبتها و مخالفت ها با ابگیری سد چم شیر گچساران واکنش نشان داد‪" .‬ارش‬ ‫مصلح" افزود‪ :‬ساختگاه سد چم شیر گچساران بر سر الیه های اهکی "میشان" است‪ ۳۶ ،‬درصد مخزن این سد سازنده گچساران است‪ .‬سازنده گچساران هفت بخش دارد که ضخامت ‪ ۱۸۰۰‬متر است‪ ،‬در‬ ‫هیچ جای ایران و زاگرس سازنده گچساران هفت بخش ان با هم مشاهده نمی شود که در حوزه چم شیر پنج ممبر یا بخش ان از زیر زمین بیرون امدند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در بازدیدهای میدانی‪ ،‬حفاریهای‬ ‫زیر زمینی‪ ،‬گمانه ها و اقدامات اکتشــافی این ســد هیچ گونه توده یا الیه نمکی مشاهده نشده است‪ .‬مردمی که در منطقه زندگی می کنند هیچ گونه نمکی را مشاهده نکرد اند‪ .‬نکته جالب اینست که در‬ ‫فاصله سه و نیم کیلومتری پایین سد چم شیر یکسری چشمه های نمکی وجود دارد که حتی گذشتگان این چشمه ها را " َکرت" بندی می کردند و روستائیان اطراف تابستان نمک برداشت می کردند و از‬ ‫چهار پنج کیلومتر حمل و برای استفاده انتقال می دادند بنابراین اگر نمکی در مخزن سد بود مردم روستایی نیازی نبود که از فاصله دور اقدام کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دیدار با کتابداران استان البرز‪:‬‬ ‫افزایش منابع نهاد به منظور ارتقای رفاهیات همکاران به طور جدی پیگیری می شود‬ ‫در اییننامــه مصوب هیئت امنا‪ ،‬امده اســت در خصوص‬ ‫مواردی که در این ســند ذکر نشده باید از قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشــوری تبعیت کنیم‪ .‬بنابراین در صورت وجود‬ ‫شــکایت از مســائل اداری نهاد‪ ،‬این شــکایات در دادگاه‬ ‫عمومــی و نه مراکز مربوط بــه وزارت کار یا دیوان عدالت‬ ‫اداری‪ ،‬بررسی میشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دو ســال اخیر‪ ،‬قانــون بودجه‪ ،‬نهادهای‬ ‫عمومــی غیردولتــی را مکلف کــرده در افزایش حقوق از‬ ‫دولت تبعیــت کنند؛ همچنین این قانون‪ ،‬اختیارات هیئت‬ ‫امنا را نیز برای افزایش‪ ،‬ســلب کرده اســت‪ .‬صندوق بیمه‬ ‫نهــاد‪ ،‬صندوق تامین اجتماعی اســت‪ .‬بنابراین ما ماهیتاً‪،‬‬ ‫نهاد عمومی غیردولتی هســتیم و خواهیم ماند‪ .‬بر اساس‬ ‫اسناد باالدستی‪ ،‬امکان الحاق ما به وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و دولتی شدن‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫رمضانی با بیان اینکه یکی از مســائلی که من به شــدت‬ ‫از وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی پیگیر هستم این است‬ ‫که کتابــداران نیز همچــون هنرمندان‪ ،‬موســیقیدانان‪،‬‬ ‫روزنامهنگاران‪ ،‬گروهی اثرگذار در حوزه فرهنگ هستند که‬ ‫باید دیده شوند و این دیده شدن مزایایی به همراه خواهد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬دبیرکل نهاد کتابخانههای‬ ‫عمومی کشــور در جمع کتابداران اســتان البرز گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر به دنبال افزایــش منابع نهاد به منظور ارتقای‬ ‫رفاهیــات همکاران و اصالح فضای موجود هســتیم‪ .‬هیچ‬ ‫مسئول یا سرپرســت خانوادهای نیست که دوست داشته‬ ‫باشد خانوادهاش در سختی به سر برد‪.‬‬ ‫مهــدی رمضانــی هدف از ســفرهای اســتانی را دیدار با‬ ‫همکاران‪ ،‬مقامات اســتانی و پیگیری مســائل اســتان به‬ ‫صورت میدانی دانست و گفت‪ :‬در حال حاضر در سفرهای‬ ‫استانی بحث معیشت همکاران به طور جدی مطرح است و‬ ‫از ابتدای کار بنده به عنوان سرپرســت نهاد یکی از اساسی‬ ‫و محوریترین مطالباتی که پیگیری شــد‪ ،‬بحث معیشت‬ ‫بوده است چراکه رسیدگی به این موضوع به دالیل انسانی‪،‬‬ ‫راهبــردی‪ ،‬مدیریتی و نیز تامین ارامــش روانی همکاران‬ ‫برای پیگیری اهداف نهاد با قوت و انگیزه بیشــتر‪ ،‬ضرورت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رمضانــی با بیــان اینکه ما ذیل قانــون کار یا دولت نبوده‬ ‫و نهــاد عمومی غیردولتی هســتیم‪،‬افزود‪:‬در قانون ‪ ،‬نحوه‬ ‫اداره به اییننامه مصوب هیئت امنا موکول شــده اســت؛‬ ‫جدی است‪،‬ادامه داد‪ :‬شبکه کتابخانههای عمومی ایران در‬ ‫اسیا در بین ‪ ۵‬شبکه برتر و در دنیا در بین ‪ ۲۵‬شبکه برتر‬ ‫کتابخانههای عمومی است‪.‬‬ ‫دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ما نیاز به همدلی داریم؛ کشــور نیاز به همدلی دارد؛ ما به‬ ‫گفتگو نیاز داریم؛ همچنانکه کشــور به گفتگو نیاز دارد؛ ما‬ ‫نیاز به مهارت گفتگو داریم؛ خانوادهها‪ ،‬دوســتان و کشور‬ ‫نیاز بــه این مهارت دارند؛ مــا نمیتوانیم خوب با یکدیگر‬ ‫صحبت کنیم؛ اکثر گفتگوهای ما ناموفق است؛ یعنی پایان‬ ‫گفتگــو به رضایتمندی ختم نمی شــود؛ رضایتمندی هم‬ ‫لزوماً به معنای قانع کردن نیســت؛ به این معنا اســت که‬ ‫حرف یکدیگر را بفهمیم و کنار هم خوشحال باشیم نه تلخ‪.‬‬ ‫این مشــکل جدی جامعه اســت و دلیل بخش عمدهای از‬ ‫شرایط اجتماعی حال حاضر‪ ،‬این موضوع است‪ .‬باید بتوانیم‬ ‫بــا رعایت احترام با هم صحبت کنیــم‪ ،‬این اتفاق مبارکی‬ ‫است‪.‬وی در خاتمه تصریح کرد‪ :‬بنده به واسطه شما تقویت‬ ‫میشــوم و از همکاری و همراهی همکاران دلگرم میشوم‪.‬‬ ‫مــا به همدلی‪ ،‬همراهی و حرکــت هماهنگ کنار هم نیاز‬ ‫داریم تا بتوانیم مواضعمان را با قوت و قدرت پیش بریم‪.‬‬ ‫داشت‪،‬گفت‪ :‬ما باید کتابخانه را به طبقات مختلف اثرگذار‬ ‫در حوزه سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی کشور بشناسانیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بخشی از دولت ما را میشناسد و وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســالمی در تمامی ســفرهای خود از کتابخانهها‬ ‫بازدید میکنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نســل جدید کتابخانههای عمومی و‬ ‫تعریف خدمات جدیــد در کتابخانههای عمومی‪ ،‬موضوعی‬ ‫فرهنگ مصرف و مدیریت منابع اب در استان قم باید نهادینه شود‬ ‫شده اســت باید همه ذینفعان به خصوص کشاورزان‬ ‫عزیز نســبت به مدیریت منابع موجود با خدمتگزاران‬ ‫خود در بخش اب همکاری الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫اصغری با بیان اینکه فریضه امر به معرف و نهی از منکر‬ ‫باید در صنعت اب و برق پر رنگ باشــد افزود؛ به فضل‬ ‫خداوند و همــکاری و تعامل بین مردم و مســئولین‬ ‫توانستیم تابستان ‪ 1401‬را با کمترین مشکل در تامین‬ ‫اب و برق سپری کنیم وی عنوان کرد؛ یکی از معروف‬ ‫هایی که در حال حاضر نیاز جامعه است فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه انرژی در کشور است و فرهنگ مصرف و مدیریت‬ ‫منابع اب در استان قم باید نهادینه شود ‪.‬‬ ‫در ادامه حجت االســالم والمسلمین علی اصغر گرجی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان قم‪ :‬جلسه شورای فرهنگی‬ ‫اب منطقه ای قم با حضور دبیر و کارشناســان ســتاد‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر استان‪ ،‬مدیر عامل و سایر‬ ‫اعضاء درسالن جلسات شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه که روز دوشنبه هفتم اذر ‪ 1401‬با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علی اصغر گرجی دبیر ستاد‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر استان قم برگزار شد‪ .‬علی‬ ‫اصغری مدیر عامل اب منطقه ای قم با اشاره به وظایف‬ ‫شــرکت گفت؛ تامین‪ ،‬حفاظت ‪ ،‬نظارت و بازرســی‬ ‫منابع اب از وظایف اصلی اب منطقه ای بعنوان نماینده‬ ‫وزارت نیرو می باشد که با توجه به اینکه در چند سال‬ ‫اخیر مشکل خشکسالی باعث برخی تنش ها در کشور‬ ‫دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر اســتان قم‬ ‫ضمن تقدیر و تشــکر از تالش های انجام شده شرکت‬ ‫در اجرای دستورالعمل های ستاد امر به معروف گفت؛‬ ‫دســتگاه های اجرایی بازوان ستاد در القای معروفات و‬ ‫جلوگیری از منکرات در سطوح مختلف می باشند‪.‬‬ ‫گرجی با اشــاره به سقایی اب که اصلی ترین دغدغه و‬ ‫برنامه شرکت می باشد افزود؛ مصرف صحیح ‪ ،‬مدیریت‬ ‫منابع اب و جلوگیری از هدر رفت اب از معروفاتی است‬ ‫که باید در استان به ان پرداخت ‪.‬‬ ‫در پایان جلســه حکم ریاست شــورای امر به معروف‬ ‫شرکت با امضاء نماینده ولی فقیه و رییس ستاد امر به‬ ‫معروف استان به مدیرعامل ابالغ شد‪.‬‬ ‫فرهنگ شهروندی از شاخصه های روح بخشی به شهر پویاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اردبیل‪ :‬رئیس ســازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫یک جامعه دلنشــین و بانشاط مستلزم بهینهسازی رفتار‬ ‫شهروندی است و انچه زمینهساز روحبخشی به یک شهر‬ ‫پویاست همین فرهنگ شهری و شهروندی است‪ .‬اباصلت‬ ‫ابراهیمــی تصریح کرد‪ :‬ازانجاییکه فرهنگ شــهروندی‬ ‫اســاس فرهنگ یک شهر متمدن است و الزمه حرکت به‬ ‫ســمت رشد و تعالی شــهر ارتقاء فرهنگ است؛ لذا برای‬ ‫توسعه فرهنگ شهروندی ابتدا بایستی ذهنیت تغییریافته‬ ‫و شهروندان بیشازپیش به مسئله شهرنشینی و رفتارهای‬ ‫هزینه نگهداری تلفن ثابت بیشتر از مبلغ دریافتی از مشترکین است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان سمنان‪ :‬معاون مخابرات‬ ‫منطقه سمنان مدعی شــد‪ :‬هزینه نگهداری هر خط‬ ‫تلفــن ثابت بــرای مخابرات ماهیانــه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان است‬ ‫مرتضی مثبتشــاهجویی‪ ۱۴ ،‬اذرماه در گفتوگو با‬ ‫خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬مبلغ دریافت شده از مشترکین‪،‬‬ ‫فاصله قابل توجهی با حداقل هزینه نگهداری هر خط‬ ‫تلفن ثابت دارد‪.‬‬ ‫معاون مخابرات منطقه ســمنان‪ ،‬با اشاره به گالیهها‬ ‫در خصــوص افزایش هزینه مکالمــه تلفنهای ثابت‬ ‫گفت‪ :‬هیچگونه افزایش تعرفهای در تلفن ثابت صورت‬ ‫نگرفتــه و ان چه به عنوان افزایش هزینه مشــاهده‬ ‫میشــود‪ ،‬اخذ حداقل هزینه نگهداری برطبق مصوبه‬ ‫ستاد تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬همانند ســالهای گذشــته‪ ،‬نرخ‬ ‫مکالمات درون اســتانی ‪ ۴۵‬ریال‪ ،‬بین اســتانی‪۳۳۰‬‬ ‫ریال و ارتباط از ثابت به همراه حدود ‪ ۶۰۰‬ریال است‪.‬‬ ‫معــاون مخابرات منطقه ســمنان افــزود‪ :‬تعرفههای‬ ‫مخابراتی ‪ ۱۲‬ســال تغییر نکرده اســت و طرح اخذ‬ ‫حداقل هزینه نگهــداری که از ابتدای شــهریور ماه‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬این مبلغ در صورتحســاب مشترک‬ ‫منظور نشــده و فقط مبلغ کارکرد از مشترک دریافت‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫معاون مخابرات منطقه ســمنان خاطرنشان کرد‪ :‬هر‬ ‫خــط تلفن به طور میانگین ماهانــه حدود ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان هزینه نگهداری داشته و با عنایت به اینکه‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصــد تلفنهای منصوبــه‪ ،‬فاقد کارکرد‬ ‫هســتند‪ ،‬مبلغ دریافت شــده‪ ،‬همچنان فاصله قابل‬ ‫توجهی با حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش تکریم از خیرین مدرسه ساز استان مرکزی‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬همایش تکریم از‬ ‫خیرین مدرسه ســاز باحضور ایت اهلل دری نجف ابادی‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان مرکــزی و مخلص االئمه‬ ‫استاندار مرکزی ومعاون وزیر اموزش و پرورش و رئیس‬ ‫ســازمان نوســازی و توســعه و تجهیز مدارس کشور و‬ ‫خیرین مدرسه ساز استان برگزار شد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور دراین‬ ‫خیرین پیشــران عدالت به شمار میروند‬ ‫مراسم گفت‪ّ :‬‬ ‫و باالترین ضریب رشــد و توسعه با مدرسهسازی حاصل‬ ‫خیران توجه‬ ‫میشود که برای رسیدن به این مهم باید به ّ‬ ‫ویژه داشت‪.‬‬ ‫«حمیدرضا خانمحمدی» ‪ ،‬افزود‪ :‬به صورت میانگین ‪۵۰‬‬ ‫درصد مدارسی که در کشــور ساخته میشود به شکل‬ ‫مشارکتی است که این اقدام ارزشمند برگ برنده اموزش‬ ‫و پرورش به حساب میاید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬پیشــران عدالت‪ ،‬مدرسه سازی است‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در صورتی که مدرسهای در یک منطقه‬ ‫و بخش وجود نداشته باشــد نمیتوان برای ایجاد اداره‬ ‫اموزش و پرورش اقدام کرد‪.‬‬ ‫خیرین مدرسه ساز اغاز کننده حیات‬ ‫خانمحمدی افزود‪ّ :‬‬ ‫طیبه هســتند که با قرار داشــتن در کنار مدارس‪ ،‬این‬ ‫مجموعههای اموزشــی را مورد حمایت و همراهی قرار‬ ‫میدهند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت‪:‬‬ ‫امــوزش و پرورش در تعهد خود برای ســاخت مدارس‬ ‫نیمه کاره‪ ،‬عقب است‪ ،‬بنابراین قول میدهیم بخشهایی‬ ‫که برعهده این مجموعه گذاشته شده را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫خانمحمدی افزود‪ :‬فروش امالک مازاد اموزش و پرورش‬ ‫برای کمک به ساخت طرحهای نیمه کاره‪ ،‬هدفگذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســتاندار مرکــزی‪ ،‬دغدغه اموزش و‬ ‫پرورش اســتان را دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬توجه مقام عالی‬ ‫استان به مقوله اموزش و پرورش موجب هم افزایی برای‬ ‫توســعه و رشد استان خواهد شد تا با فروش اموال مازاد‬ ‫طرحهای نیمه کاره افتتاح شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان نوســازی و تجهیز مدارس کشور در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬اگــر امروز افرادی در کشــور ناامنی ایجاد‬ ‫میکنند به خاطر این اســت که نمیخواهند کشــور به‬ ‫سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی نیز دراین مراســم‬ ‫خیرین مدرسهســاز در توسعه و اصالح اجتماعی‬ ‫گفت‪ّ :‬‬ ‫نقش افرین و سهیم هســتند و به همین دلیل این امر‬ ‫مقدس از بهترین ذخیرهها برای اخرت است‪.‬‬ ‫ایت اهلل « قربانعلی دری نجف ابادی» افزود‪ :‬نوســازی‪،‬‬ ‫بازسازی و ساخت مدارس با کیفیت یکی از ارزشمندترین‬ ‫کارها اســت که در این مســیر باید به ساخت بر اساس‬ ‫سازههای جدید و سنتها نیز توجه شود‪.‬‬ ‫خیران‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی اضافه کرد‪ّ :‬‬ ‫اســتان مرکزی تاکنون در بخشهای مختلف قدمهای‬ ‫بازدید مدیر عامل ابفای استان ‬ ‫اصفهان از ابفای منطقه ‪ ۴‬شهر ‬ ‫اصفهان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬مدیر عامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان به همراه جمعی از معاونان و مسئوالن‬ ‫این شــرکت با حضور در ابفای منطقه چهار شــهر اصفهان با‬ ‫مسئوالن و کارکنان این منطقه دیدار کرد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان در این بازدید در جریان اقدامات ابفای منطقه‬ ‫چهار قرار گرفت و بر لزوم تسریع در پیشرفت پروژههای عمرانی‬ ‫در بخشهای اب و فاضالب و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل ابفای اســتان اصفهان همچنیــن در این بازدید با‬ ‫کارکنــان این منطقه دیــدار کرد و در جریــان نقطه نظرات‪،‬‬ ‫پیشنهادات و مشکالت انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد جمشیدیان مدیر ابفای منطقه چهار نیز در جریان این‬ ‫بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده در این منطقه و پیشرفت‬ ‫پروژههای اب و فاضالب ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس اکبریان و همراهان از عملیات اصالح شــبکه‬ ‫فاضالب خیابان شــهید چمــران به طــول ‪ ۱۱۰۰‬متر و قطر‬ ‫‪۱۰۰۰‬میلی متر بازدید کردند‪.‬‬ ‫تقویت کمی و کیفی‬ ‫ فنی و شهرسازی است‬ ‫اوقات شــاهد اسیبها و فرهنگهای نابجایی هستیم که‬ ‫همواره این برخوردها مشکلســاز اســت؛ بنابراین برای‬ ‫تقویت و بهبود روابط شهروندان با یکدیگر در شهر نیاز به‬ ‫ایجاد فضای فرهنگی و اموزش شهروندان است‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اشــاره به اینکه در راســتای توسعه فرهنگ‬ ‫شــهروندی از نظر محتوا‪ ،‬ابزار و زمینه و بستر کمبودی‬ ‫نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر میخواهیم پیشرفت کنیم و ادعا کنیم‬ ‫که زندگی شــهری ما چکیدهای از سبک زندگی اسالمی‬ ‫و ایرانی است؛ بایستی تاثیر مشارکت شهروندان را هم در‬ ‫این امر نادیده نگیریم‪.‬‬ ‫معاون مخابرات منطقه سمنان مدعی شد‪:‬‬ ‫امسال اجرایی شــد‪ ،‬با هدف مولدســازی تلفنهای‬ ‫فاقد کارکرد بوده‪ ،‬بطوریکه مشترکین مرکز استان‪ ،‬با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵‬هزار تومان‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۳۳۳‬دقیقه مکالمه‬ ‫رایگان و مشترکین سایر شهرهای استان‪ ،‬با پرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومــان‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۶۶۶‬دقیقه مکالمه رایگان‬ ‫درون شــهری یا معادل همان مبلــغ‪ ،‬مکالمات بین‬ ‫اســتانی و همراه دریافت کرده و مبلغ این طرح برای‬ ‫مشترکین روستاها صفر است‪.‬‬ ‫مثبتشــاهجویی اضافه کرد‪ :‬درصورتی که مشترکین‬ ‫بــه میزان حداقل هزینه تعیین شــده کارکرد ماهانه‬ ‫اخبار‬ ‫ ساخت و ساز از اهداف معاونت‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل‪:‬‬ ‫شهروندی واقف باشــند‪ .‬وی با بیان اینکه عالوه بر تغییر‬ ‫ذهنیت و نگرش در حوزه اموزش شهروندی‪ ،‬زمینه تغییر‬ ‫این رفتار نیز بایســتی از سوی نهادهای فرهنگی فراهم‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬تغییر فرهنگ جزء مسائل سخت یک جامعه‬ ‫و سیســتم است و بهاسانی نمیشود یک فرهنگ غلط را‬ ‫از بین برد و یا فرهنگ دیگری جایگزین ان کرد که قطعاً‬ ‫نیاز بهزحمت و تالش مضاعف دارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫اردبیل ادامه داد‪ :‬به طور مثال در حوزه برخورد مسافران‬ ‫درونشــهری با رانندگان یا حوزه ترافیک شهری‪ ،‬گاهی‬ ‫‪7‬‬ ‫بلندی برداشــتهاند که امید است این قدمها روز به روز‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی در ادامه گفت‪ :‬اجرای ســند تحول‬ ‫بنیادین اموزش و پرورش راهکار برون رفت بســیاری از‬ ‫مشکالت کشور در بخشهای مختلف است‪.‬‬ ‫« فرزاد مخلــص االئمه» افزود‪ :‬هزینههــای فراوانی در‬ ‫بخشهــای مختلف کشــور از ابتدای انقالب اســالمی‬ ‫تاکنون شده که اگر به همین نسبت در اموزش و پروش‬ ‫هزینه شده بود‪ ،‬مشکالت در سایر بخشها نیز حل شده‬ ‫بود و به نحو متوازنی در این راستا کار و سرمایه گذاری‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫خیران استان مرکزی در‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اگر چه همه ّ‬ ‫خیران امر مدرسهسازی پیشتاز‬ ‫کشور سرامد هستند اما ّ‬ ‫هستند و جامعه قدردان زحمات این قشر است‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکزی تصریح کرد‪ :‬خیران با انگیزه خالصانه‬ ‫تالش می کنند و این کار بسیار ارزشمند است و بیشتر‬ ‫انهــا توانمندی مالی باال ندارند امــا قلب بزرگ دارند و‬ ‫نسبت به اینده کشور و نسلهای اینده حساس هستند‪.‬‬ ‫در پایان این جشــنواره‪ ،‬از خیران مدرســه ساز استان‬ ‫مرکزی با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلستان‪ :‬معاون فنی و شهرسازی‬ ‫شهرداری گرگان‪ ،‬تقویت کمی و کیفی ساخت و ساز شهری را‬ ‫از اهداف مهم این معاونت برشمرد‪.‬‬ ‫شهرام شاکری اظهار کرد‪ :‬معاونت فنی و شهرسازی شهرداری‬ ‫با هدف رعایت اصول شــهری و حفظ حرمت های شهرسازی‬ ‫در راستای بهبود ساخت و ساز از لحاظ کمی و کیفی با رعایت‬ ‫حقوق شهروندان و جامع انبوه سازان‪ ،‬اقداماتی انجام می دهد‬ ‫که در بخش مســکن معماری‪،‬شهرســازی و ســیمای شهری‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫شــاکری افزود‪ :‬با توجه به اهداف فوق‪ ،‬ســعی داریم با ارتباط‬ ‫بــا مراجع قانونی و تاثیرگذار همچون شــورای شــهر گرگان‪،‬‬ ‫اســتانداری‪ ،‬اداره کل راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان نظام مهندسی‪،‬‬ ‫جامعه انبوه ســازان‪ ،‬جهادکشــاورزی و منابع طبیعی و سایر‬ ‫دســتگاه های اداری در راســتای تقویت بهبود ساخت و ساز‬ ‫از لحاظ کمــی و کیفی و اصول شهرســازی گام های موثری‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬معاونت شهرسازی به عنوان اتاق فکر شهرداری‪،‬‬ ‫به مدیریت جامع شــهری در بحث شــبکه معابر‪ ،‬کاربری ها‪،‬‬ ‫ساخت و ساز ها و اجرای طرح جامع و تفضیلی با رعایت سرانه‬ ‫های عمومی و خدماتی می پردازد‪.‬‬ ‫شــاکری به اهداف دیگر معاونت فنی و شهرســازی اشــاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوعاتی همچون شهر دوستدار کودک‪ ،‬افزایش‬ ‫سطح و سطوح سرانه های عمومی‪ ،‬تهیه اطلس محالت‪ ،‬تعریف‬ ‫شــهرداری بافت قدیم‪ ،‬پیگیری و توجه به امورات سیما منظر‬ ‫شهری‪ ،‬جداره سازی و پیاده روسازی به خصوص در بافت قدیم‬ ‫از اهم برنامه های در دســت اقدام این معاونت در ســالجاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی و شهرســازی شهرداری گرگان همچنین از اهمیت‬ ‫موضوع بازگشایی معابر مثل کوی طبیعت و سایر نقاط شهر و‬ ‫ایجاد پارک سوار (ایستگاه اتوبوس) در سطح شهر با مشارکت‬ ‫و هماهنگی حوزه امالک در سالجاری سخن گفت‪.‬‬ ‫شاکری با اشاره به ضرورت پارک مسافر در شهر گرگان گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی و رایزنی با منابع طبیعی و سایر دستگاه ها در برخی‬ ‫مناطق پارک مســافر به منظور بهره مندی از ایجاد مکان امن‬ ‫برای مســافران با امکانات اقامتی در این محیط در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اســت که این مهم نیز از تاکیدات شهردار و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬مکان پارک‬ ‫مسافر در مسیری که بیشترین تردد مسافران یعنی مسیر تردد‬ ‫شــرقی و غربی شــهر بخصوص در ورودی های غربی و شرقی‬ ‫شهر را شامل می شود که مدنظر قرار داده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار خوب‬ ‫پیش به سوی برق هسته ای‪...‬‬ ‫احتماال کتاب های مثبت اندیشی و معنویت را خوانده‬ ‫اید و به خوبی می دانید این کتاب ها چطور از اثار مثبت‬ ‫اندیشی در زندگی انسان ها می گویند و همه رویدادهای‬ ‫زندگــی را محصول تفکرات خود مــا می دانند؛ اگر هم‬ ‫نخوانده اید حتما به سراغ ان بروید تا پکیج خوب دیدن و‬ ‫خوب اندیشیدن هایتان تکمیل شود‪ .‬خبرخوب امروز را با‬ ‫این مقدمه شروع کردیم تا به شما بگوییم که همراهی هر‬ ‫روزتان با این بسته خبری جذاب‪ ،‬تمام انرژی های مثبت‬ ‫را به ســمت تان جذب می کند و مستقیما روی اتفاقات‬ ‫دلچسب زندگی تان اثر می گذارد‪ ،‬پس مثل همیشه با ما‬ ‫باشید و با ما بمانید‪ .‬تنتان سالم و شادی هایتان مستدام‪.‬‬ ‫خودکفایی برق هسته ای‬ ‫خبر خوب این اســت‪« :‬عملیات احداث نیروگاه اتمی‬ ‫کارون در شــهر دارخوین از توابع شهرستان شادگان با‬ ‫ظرفیت تولید برق ‪ ۳۰۰‬مگاوات اغاز شده تا اهواز بتواند‬ ‫نبض تولید برق هسته ای منطقه را در دست گیرد‪ ».‬سال‬ ‫ها قبل که شــعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست»‬ ‫سر می دادیم‪ ،‬پیش خود روزی را رویاپردازی می کردیم‬ ‫که کشــورمان بتواند با بهره مندی از فناوری هسته ای‪،‬‬ ‫یکــی از مهمترین انرژی های موردنیاز بشــر یعنی برق‬ ‫تولید کند که خب چندسالی است این رویا محقق شده و‬ ‫حاال دیگر ایران به جمع کشورهای دارای برق هسته ای‬ ‫پیوسته که این به معنای کاهش چشمگیر مصرف نفت‬ ‫و گاز و تزریق ان به مصارف خانگی به خصوص در فصل‬ ‫زمســتان و البته صادرات بیشتر است‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫تولید گازهای گلخانه ای و االینده های محیطی از دیگر‬ ‫مزایای برق هسته ای به شمار می رود و از این حیث نیز‬ ‫بسیار حائزاهمیت است؛ بنابراین وقتی حرف از راه اندازی‬ ‫یــک نیروگاه اتمی دیگر و تولید برق هســته ای ان هم‬ ‫با استفاده حداکثر توانمندی داخلی کشور در حوزه های‬ ‫طراحی و تامین تجهیزات می زنیم‪ ،‬یعنی می توانیم اینده‬ ‫روشن تری را برای سرنوشت انرژی هسته ای کشور و البته‬ ‫تولید برق پاک موردنیاز متصور شویم‪.‬‬ ‫شما که هر روز مشتری ثابت خبر خوب مایید حتما‬ ‫متوجه شــده اید که تقریبا در بســته های خبری هر‬ ‫روزمان‪ ،‬ردپایی از توفیقات ورزشی به چشم می خورد‬ ‫و قهرمانان ملی کشورمان در رشته های مختلف‪ ،‬مدام‬ ‫درحــال افتخارافرینی و اهتزاز پرچم این ســرزمین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪908‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫جای خالی ایران در چهار پرونده چند ملیتی یونسکو‬ ‫هفدهمیننشستمیراثناملموسیونسکوطییکهفتهاخیر‬ ‫در شهر رباط مراکش برگزار شد در این دوره از اجالس‪ ۴۶ ،‬عنصر‬ ‫برای ثبت در فهرســت معرفی میراث فرهنگی ناملموس بشــریت‬ ‫نامزد شــده اند که از ایران نیز شش پرونده مشترک یا چندملیتی‬ ‫با عنوان «یلدا ‪ /‬چله» (در همکاری با افغانســتان)‪« ،‬هنرساختن و‬ ‫نواختن عود» (مشــترک با سوریه)‪« ،‬هنر ساختن و نواختن رباب»‬ ‫(مشــترک با تاجیکستان و ازبکستان)‪« ،‬جشن مهرگان» (مشترک‬ ‫با تاجیکســتان)‪« ،‬سوزن دوزی ترکمن ‪ /‬ترکمن دوزی» (مشترک با‬ ‫ترکمنستان) و «پرورش کرم ابریشــم و تولید سنتی ابریشم برای‬ ‫بافندگی» (مشــترک با افغانستان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان و ازبکستان) پیشنهاد شده بود که از میان ان ها چهار‬ ‫عنصر مهر تایید یونسکو را گرفتند‪« .‬شب یلدا ‪ /‬چله»‪« ،‬هنر ساختن‬ ‫و نواختن ســاز عود»‪« ،‬ســوزن دوزی ترکمن» (ترکمنی دوزی) و‬ ‫«پرورش کرم ابریشــم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی»‪ ،‬چهار‬ ‫پرونده مشارکتی ایران بودند که به فهرست جهانی میراث ناملموس‬ ‫یونسکو راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫پرونده های ناکام!‬ ‫در این میان با توجه به اینکه جشن مهرگان با همکاری تاجیکستان‬ ‫و مهارت ســاختن و نواختن رباب با همکاری هفت کشور نتوانست‬ ‫نظر اعضــای کمیته را جلب کند و ان را به ثبت جهانی برســاند؛‬ ‫ســهمیه ای برای ارائه یک پرونده به صورت ملی نداشت؛ اما ایران‬ ‫می توانست در چند پرونده دیگر نیز مشارکت کند‪ .‬یکی از انها پرونده‬ ‫چای بود که با عنــوان «فرهنگ چای‪ ،‬نماد هویت‪ ،‬مهمان نوازی و‬ ‫تعامل اجتماعی» به صورت مشترک با ترکیه و جمهوری اذربایجان‬ ‫به ثبت جهانی رســید این پرونده کــه در واقع ائین چای خوردن‬ ‫به حســاب می اید هیچ منافاتی با چای ایرانی ندارد و می توانست‬ ‫کشور ســوم ایران باشد‪ .‬هر چند که ایران نیز می تواند چای ایرانی‬ ‫را بــه صورت ملی ثبت کند اما بهتــر بود هنگام تدوین این پرونده‬ ‫به ان ملحق می شد‪ .‬از سوی دیگر اذربایجان فرهنگ پهلوانی خود‬ ‫را ثبت کرده اســت طی روزهای اخیر برخــی افراد به این موضوع‬ ‫اعتراض کردند که چرا اذربایجان چنین اقدامی انجام داده اســت‬ ‫این درحالی اســت که اذربایجان فرهنگ «پهلوانلیق» خود را ثبت‬ ‫کرد‪ .‬مهمتر انکه ایران در سال ‪ ۲۰۱۰‬فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای‬ ‫خود را جهانی کرده اســت‪.‬ایران اگرچه امسال سهمیه ای برای ارائه‬ ‫پرونده ملی نداشت اما مشارکت در پرونده های چند ملیتی برای ان‬ ‫محدودیتــی ایجاد نمی کرد به همین دلیل زمانی که پرونده «نخل‬ ‫خرما‪ ،‬دانش‪ ،‬مهارت‪ ،‬ســنت و شیوه تهیه ان» به نام امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬بحرین‪ ،‬مصر‪ ،‬عراق‪ ،‬اردن‪ ،‬کویت‪ ،‬موریتانی‪ ،‬مراکش‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫فلسطین‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬سودان‪ ،‬تونس و یمن‪ ،‬برای ثبت‬ ‫جهانی تدوین شد ایران هم می توانست به ان بپیوندد ولی این اقدام‬ ‫انجام نشد‪ .‬و اگرچه این پرونده در سال ‪ ۹۸‬در کلمبیا با حضور ‪۱۴‬‬ ‫کشــور جهانی شــد اما این بار یک عضو دیگر به ان پیوست‪ .‬البته‬ ‫هنوز هم این پرونده باز است و ایران نیز می تواند به سبب اشتراکات‬ ‫فرهنگی که در حوزه نخل خرما دارد به این پرونده الحاق شود‪.‬‬ ‫«روایــت مالنصرالدین» به نام جمهوری اذربایجان‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ازبکستان جهانی شد‬ ‫اما اگرچــه مالنصرالدین ایرانی نبود ولی در فرهنگ و ادبیات عامه‬ ‫ایرانی ها نقش مهمی دارد و می توانســت ایــران هم یک پای این‬ ‫پرونده باشد‬ ‫یک احتمال و یک تامل!‬ ‫مشارکت فعال ایران در پرونده های چند ملیتی می توانست نشان‬ ‫دهد که ایران چقدر خواهان مشــارکت با کشورهای دیگر و ایجاد‬ ‫ارتباط نزدیک تر اســت‪ .‬درحالی که از این دیپلماســی نیز کمتر‬ ‫اســتفاده و تنها به چهار پرونده اکتفا شــد‪ .‬ضمــن اینکه برخی از‬ ‫دســت انــدرکاران تهیه پرونده هــای میراث ناملمــوس‪ ،‬مخالفت‬ ‫جمهوری اذربایجان با مشــارکت ایــران در پرونده های خود را بی‬ ‫تاثیر نمی دانند‪.‬‬ ‫بانکاطالعاتپیشکسوتانصنایع دستیراه اندازیمی شود‬ ‫بانک اطالعات پیشکســوتان هنرهای ســنتی و صنایع دستی در‬ ‫دبیرخانه شهر جهانی اصفهان راه اندازی می شود‪ .‬معاون صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی کشور به منظور بررسی فعالیت های انجام شده در‬ ‫شــهر جهانی اصفهان و پیشنهادات اجرایی برای اینده تفاهم نامه با‬ ‫معاون خالقیت و پژوهش فناوری شهرداری اصفهان دیدار و گفت وگو‬ ‫کــرد‪ .‬رایزنی در خصوص نحوه گســترش همــکاری بین معاونت‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی و شهرداری شهر جهانی اصفهان‪ ،‬بررسی ابعاد و نتایج‬ ‫مثبت حاصل از تغییر ساختار و رویکرد ترویجی شهرداری شهر جهانی‬ ‫اصفهان به عنوان یک الگوی مناسب برای سایر شهرها و روستاهای‬ ‫جهانی کشــور‪ ،‬گزارش انجام پروژه های پژوهشی در حوزه تولید و‬ ‫فروش محصوالت صنایع دســتی و ارائه اموزش های میدانی توسط‬ ‫هنرمندان و صنعتگران با همراهی و کمک اتحادیه در شهر اصفهان‬ ‫از جمله موضوعات مهم مورد بحث بود این جلسه بود که روز گذشته‬ ‫‪ ۱۲‬اذر ماه برگزار شد‪ .‬همچنین بررسی ظرفیت های شهرداری شهر‬ ‫جهانی اصفهان در برگزاری رویدادهای بین المللی‪ ،‬منطقه ای و ملی‬ ‫از دیگر موارد مطرح شده در راستای هم افزایی فی مابین دو مجموعه‬ ‫بود‪ .‬درج لوگوی شهر جهانی اصفهان در سربرگ مکاتبات شهرداری‪،‬‬ ‫پیش بینی تولید برنامه در صدا وسیمای ملی برای نمایش رویدادها و‬ ‫ظرفیت های صنایع دستی استان و شهر اصفهان و همچنین راه اندازی‬ ‫بانک اطالعات پیشکســوتان هنرهای ســنتی و صنایع دســتی در‬ ‫دبیرخانه شهر جهانی اصفهان از مصوبات این دیدار بود‪ .‬در انتهای این‬ ‫دیدار طراحی و بهسازی هشتی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دســتی برای نمایش اثار فاخر همه استان های کشور توسط‬ ‫شهرداری اصفهان پیشنهاد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1276

روزنامه خوب 1276

شماره : 1276
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه خوب 1275

روزنامه خوب 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه خوب 1274

روزنامه خوب 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه خوب 1273

روزنامه خوب 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه خوب 1272

روزنامه خوب 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه خوب 1271

روزنامه خوب 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1403/01/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!