روزنامه خوب شماره 907 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 907

روزنامه خوب شماره 907

روزنامه خوب شماره 907

‫‪6‬‬ ‫ضرورت‬ ‫استفاده‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫از روش های‬ ‫نوین ابیاری‬ ‫رئیسیدرهمایشملیمسئولیتاجرایقانوناساسی‪:‬‬ ‫اصول و ارزش های قانون اساسی‬ ‫غیرقابلتغییر اماروش هایاجرا‬ ‫قابلتغییرهستند‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رفع مشکل‬ ‫تامین ریالی‬ ‫نهاده های‬ ‫باقی مانده‬ ‫در بنادر‬ ‫یکشنبه‪ 13‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 907‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 9‬جمادی االول‪ 4 |1444‬دسامبر‪2022‬‬ ‫افزایش حقوق و دستمزدها چاره ساز‬ ‫نرخ باالی تورم نیست!‬ ‫رئیس مجلس در همایش ملی‬ ‫مسئولیت اجرای قانون اساسی‪:‬‬ ‫انچه نیاز به تغییر دارد‬ ‫نحوه اجرای‬ ‫قانون اساسی است‬ ‫نه تغییر قانون‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست الگوی مفهومی‬ ‫اخالق ورزش با رویکرد تقنینی؛‬ ‫وضعقوانینمناسبوهماهنگ‬ ‫با ارزش های اخالقی‬ ‫در عرصه ورزش بسیار ضروری است‬ ‫‪5‬‬ ‫در جریان سفر استانی وزیر ارشاد صورت گرفت؛‬ ‫بازگشاییسالنتئاترسردارجنگل‬ ‫رشت پس از‪ 17‬سال تعطیلی‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫افت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ارتقایپا ‪ 4‬طرح‬ ‫الی‬ ‫ش‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ت ا ‪ 404‬ها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شورای امنیت کشور در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تزریقناامیدی‪،‬‬ ‫از سوی اتاق رسانه ای دشمن‬ ‫تهییج و هدایت می شوند‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫شناسهاگهی‪:‬‬ ‫‪1418746‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری دشتک‬ ‫شماره تماس‪021-77851725 :‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست رئیس دستگاه‬ ‫قضا با اعضای اتاق اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و بازاریان‪:‬‬ ‫اژه ای‪:‬قوهقضائیهمرجعتظلم خواهی‬ ‫همهاستحتیانهاییکهعقیده اش‬ ‫بامامنطبقنیست‬ ‫واردات کاغذ به صرفه تر از تولید‬ ‫صرف ‪ 20‬لیتر اب‬ ‫برای تولید هر برگه ‪!A4‬‬ ‫بابــک عابدینی‪ ،‬رئیس اتحادیــه صادرکنندگان‬ ‫صنعت چاپ ایران‪ ،‬با بیان اینکه برای تولید هر برگه‬ ‫ف می شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ A4‬حدود ‪ 20‬لیتر اب مصر ‬ ‫«با توجه به االیندگی این حوزه و همچنین کمبود‬ ‫منابع ابی‪ ،‬نباید بیش از این در حوزه ســلولزی در‬ ‫صنعت چاپ سرمایه گذاری شود‪ .».‬بدین ترتیب به‬ ‫نظر می رســد واردات کاغذ به صرفه تــر از تولید ان‬ ‫باشد‪ .‬نشست خبری نمایشــگاه «اینده چاپ ایران‬ ‫‪ »IFPEX‬برگزار شــد‪ .‬صرفه باالتــر واردات کاغذ‬ ‫به جای تولید ان ازجملــه مباحثی بود که در این‬ ‫نشست مطرح شــد‪ .‬بابک عابدینی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان صنعت چاپ ایــران‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫نشست در پاسخ به پرســش سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫وابســتگی صنعت چاپ به واردات و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز چه میــزان هزینه تولید را افزایش‬ ‫داده اســت؟ توضیح داد‪ :‬مســلماً افزایــش نرخ ارز‬ ‫مشکالتی را در زنجیره تامین صنعت به وجود اورده‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامه به ضرورت تســهیل امور واردات‬ ‫کاغذ تاکید کرد و افــزود‪ :‬محدودیت در واردات به‬ ‫بهانه حمایت از تولید داخل‪ ،‬روش درســتی نیست‪.‬‬ ‫در هیچ جای دنیــا محدودیت در واردات‪ ،‬منجر به‬ ‫رشد صنعت نشده است‪ .‬این فعال صنفی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت برای حمایت از تولید‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید به شماره‬ ‫‪1401 / 125‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد و شرکت‬ ‫در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 08432230120 – 7‬داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬الزمبهذکراستکلیهمراحلمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاپیشنهادقیمتوبازگشاییپاکاتازطریقسامانهستادانجام‬ ‫میگیردوفقطارایهاصلضمانتنامه(پاکتالف)عالوهبربارگذاریدرسامانهستادبصورتفیزیکیبهدبیرخانهحراستواقع‬ ‫در میدان دفاع مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ‪ 1401/09/12 :‬لغایت ‪ 1401/09/16‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/09/28 :‬ساعت ‪ 14‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/09/29‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین ( ریال )‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه لوله های فوالدی‬ ‫‪1401/125‬‬ ‫‪ 200‬و ‪ 150‬م م با اجرای پوشش داخلی و‬ ‫خارجی فاز اول مجتمع ماهیزان هلیالن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4/547/582/100‬‬ ‫– شماره مناقصه ‪ 1401125‬مناقصه بار اول‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫نوبت اول ‪1401/09/13‬‬ ‫نوبت دوم ‪1401/09/14‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫خوش خبر باشید!‬ ‫خبرهای خوبتان را در قالب دلخواه خود (عکس‪ ،‬متن‪ ،‬فیلم‪ ،‬صوت و‪ )...‬تولید کنید و ان را با هشــتگ ‪#‬خبر_خوب در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشــر کنید تا هم دیگران را در حال خوش خودتان شریک کنید و هم ما بتوانیم اخبار شما را‬ ‫بازنشر کنیم‪ .‬اگر هم تمایل داشتید در هریک از شبکه های اجتماعی که فعال هستید‪ ،‬خبرتان را از طریق یا شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ 09124303091‬برای ما بفرستید‪ .‬فرقی نمی کند در ایتا و بله و روبیکا و گپ باشید یا در تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و‬ ‫واتساپ؛ مهم این است که سهمی در حال خوش اطرافیان تان داشته باشید‪.‬‬ ‫منتظر خبرهای خوب شما هستیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫درامدهای مالیاتی به ‪ ۳۱۰‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫با توجه به داده های سازمان امور مالیاتی طی هشت ماهه سال ‪ 1401‬در مجموع ‪ 310‬هزار میلیارد تومان وصول شده است‪ .‬از این رقم سهم مالیات های مستقیم ‪ 194‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و سهم مالیات برکاالها و خدمات ‪ 116‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬در بخش مالیات های مستقیم‪ 127 ،‬هزار میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی‪ 55.4 ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از محل مالیات بردرامدها و ‪ 114‬هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصول شده است‪ .‬در حوزه مالیات برکاالها و خدمات نیز ‪ 82.3‬هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده‪ 18.4 ،‬هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ‪ 37‬قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫دولت وصول شده است‪ .‬با توجه به درامد ‪ 230‬هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان شهریور ماه‪ ،‬حدود ‪ 50‬هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی مهر ماه بوده است‪.‬‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست خبری «نمایشگاه اینده چاپ ایران»؛‬ ‫اتاق ایران گزارش داد؛‬ ‫بی توجهیچینبهسرمایه گذاریدر‬ ‫انرژی ایران و گرایش به سمت قطر‬ ‫باوجــود همکاری راهبردی ‪ ۲۵‬ســاله ایران و چین‪،‬‬ ‫شــواهد نشــان میدهد پکن توجهی به سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت انــرژی ایران ندارد و در ایــن میان قرارداد‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــارد دالری برای ســرمایه گذاری در گاز قطر‬ ‫امضا کــرد‪ .‬اتاق بازرگان ایران در پنجاهمین گزارش از‬ ‫سلســله گزارش های «پایش تحوالت تجارت جهانی»‪،‬‬ ‫گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای‬ ‫محیــط ژئواکونومیک ایران ارائه کرده و اخرین روندها‬ ‫و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین‬ ‫نهادهای اقتصادی بین المللــی‪ ،‬در قالب داده های تازه‬ ‫مورد واکاوی قرار داده است‪ .‬در بخش تحوالت جهانی‪،‬‬ ‫روند عرضه و تقاضای مــواد غذایی عمده جهان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته است‪ .‬بر اساس گزارش جدیدی که‬ ‫اخیرا ً توسط ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد‬ ‫(فائو) منتشر شــد‪ ،‬تخمین زده می شود هزینه واردات‬ ‫مواد غذایی جهان در سال ‪ ۲۰۲۲‬به ‪ ۱.۹۴‬تریلیون دالر‬ ‫افزایش یابد که باالتر از براوردهای قبلی است‪ .‬گزارش‬ ‫چشم انداز که دو بار در سال منتشر می شود‪ ،‬بررسی هایی‬ ‫از روند عرضه و تقاضای مواد غذایی عمده جهان از جمله‬ ‫غالت‪ ،‬محصوالت روغنی‪ ،‬شکر‪ ،‬گوشت‪ ،‬لبنیات و ماهی‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬همچنین به روند نرخ حمل ونقل دریایی‬ ‫مواد غذایی می پردازد‪ .‬در گزارش فائو هشدار داده شده‬ ‫است‪« :‬این ها نشانه های هشداردهنده ای از منظر امنیت‬ ‫غذایی هستند و حکایت از این دارند که واردکنندگان‬ ‫برای تامین مالی افزایش هزینه های بین المللی خود با‬ ‫مشکل مواجه هســتند و به طور بالقوه‪ ،‬حاکی از پایان‬ ‫انعطاف پذیری انها در برابر قیمت های بین المللی باالتر‬ ‫است‪ .‬در خبری دیگر وزارت تجارت‪ ،‬انرژی و استراتژی‬ ‫صنعتی بریتانیا به یک شــرکت فناوری متعلق به چین‬ ‫دســتور داد تا به دلیل نگرانی هــای مرتبط با «امنیت‬ ‫ملی» ‪ ۸۶‬درصد سهام خود را به بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫ریزتراشه بریتانیا واگذار کند‪ .‬پس از این مداخله‪ ،‬چین‬ ‫دولت بریتانیا را به نقض قوانین تجارت بین المللی متهم‬ ‫کــرد‪ .‬بریتانیا در اقدامی دیگر ممنوعیت واردات طالی‬ ‫روســیه را توسعه داده اســت‪ .‬در ابتدای تابستان سال‬ ‫جاری‪ ،‬کشورهای بریتانیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬ژاپن و کانادا به عنوان‬ ‫بخشــی از تحریم های غرب علیه مسکو در واکنش به‬ ‫جنگ این کشــور در اوکراین‪ ،‬واردات طالی روسیه را‬ ‫ممنوع اعالم کردند‪ .‬این تحریم در واقع شــامل واردات‬ ‫طالی تازه اســتخراج و پاالیش شده می شد؛ اما شامل‬ ‫طالی صادراتی روســیه یا محصوالت طالیی با منشــا‬ ‫این کشــور نمی شــد که اصالحیه اخیر‪ ،‬انها را نیز در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫بی توجهی چین به سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت انرژی ایران‬ ‫در تحوالت منطقه ای قرارداد ‪ ۶۰‬میلیارد دالری گازی‬ ‫قطر و چین از جمله مسائل مهم منطقه است‪ .‬با وجود‬ ‫سر و صداهای بســیار در مورد همکاری راهبردی ‪۲۵‬‬ ‫ســاله ایران و چین‪ ،‬پکن توجهی به سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت انرژی ایران نشــان نداده است و در کشورهای‬ ‫رقیب ایران به دنبال فرصت اســت‪ .‬روشــن است که‬ ‫تحریم هــای شــدید و نااطمینانی فزاینــده در اقتصاد‬ ‫سیاســی ایــران مهم ترین عامل عــدم تمایل چین به‬ ‫سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی ایران است‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۷‬میلیارد دالری ارامکو عربستان در‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬کمک قطر و عربستان به اقتصاد بحران زده‬ ‫ترکیــه و توافق ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری امارات و امریکا در‬ ‫زمینه انــرژی پاک و اولین دور مذاکــرات تجارت ازاد‬ ‫بحرین و رژیم صهیونیســتی از دیگر اخبار مهم منطقه‬ ‫است‪ .‬با وجود مشکالت اقتصادی ترکیه در حال حاضر‪،‬‬ ‫تجارت میان مسکو و انکارا به سرعت در حال گسترش‬ ‫اســت و حجم کاالهای صادرشــده به روســیه در ماه‬ ‫سپتامبر به رکورد ماهانه ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس داده های موسسه امار ترکیه‪ ،‬این حجم‪۲.۳ ،‬‬ ‫برابر بیشــتر از ماه مشابه در ســال ‪ ۲۰۲۱‬است‪ .‬ترکیه‬ ‫در تابستان ســال جاری در میان پنج صادرکننده برتر‬ ‫به روســیه قرار گرفــت‪ .‬در بخش داده هــای تازه‪ ،‬نیاز‬ ‫خاورمیانه به ســرمایه گذاری یک تریلیــون دالری در‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر تا ‪ ۲۰۳۵‬مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬این براورد‪ ،‬هم زمان با اجالس تغییرات اقلیمی‬ ‫که در مصر برگزار شــد‪ ،‬ارائه شده است‪ .‬اندکی پس از‬ ‫برگزاری این رویداد‪ ،‬برخی کشورهای عربی قراردادهای‬ ‫بزرگ انرژی سبز منعقد کرده اند‪ .‬عربستان سعودی در‬ ‫قالب قراردادی ‪ ۲.۵‬میلیارد دالری برای ساخت و میزبانی‬ ‫یک طرح تولید انرژی های تجدیدپذیر در خاورمیانه طی‬ ‫‪ ۱۰‬ســال اینده متعهد شده است‪ .‬امارات متحده عربی‬ ‫نیز قراردادی در زمینه توســعه انرژی های پاک با عمان‬ ‫امضا کرده اســت‪ .‬مصر نیز اعالم کرده است که یکی از‬ ‫بزرگ ترین نیروگاه های بادی جهان را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫واردات کاغذ به صرفه تر از تولید‬ ‫اکرم فیض ابادی‪ :‬بابک عابدینی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫صنعــت چاپ ایران‪ ،‬با بیان اینکه بــرای تولید هر برگه ‪ A4‬حدود‬ ‫ف می شــود‪ ،‬عنوان کــرد‪« :‬با توجه به االیندگی‬ ‫‪ 20‬لیتر اب مصر ‬ ‫این حوزه و همچنین کمبود منابع ابی‪ ،‬نباید بیش از این در حوزه‬ ‫سلولزی در صنعت چاپ سرمایه گذاری شود‪ .».‬بدین ترتیب به نظر‬ ‫می رســد واردات کاغذ به صرفه تر از تولید ان باشد‪ .‬نشست خبری‬ ‫نمایشــگاه «اینده چاپ ایران ‪ »IFPEX‬برگزار شــد‪ .‬صرفه باالتر‬ ‫واردات کاغــذ به جــای تولید ان ازجمله مباحثــی بود که در این‬ ‫نشست مطرح شــد‪ .‬بابک عابدینی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫صنعت چاپ ایران‪ ،‬در ابتدای این نشست در پاسخ به پرسش سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه وابســتگی صنعت چاپ به واردات و از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز چه میزان هزینه تولید را افزایش داده است؟ توضیح‬ ‫داد‪ :‬مســلماً افزایش نرخ ارز مشکالتی را در زنجیره تامین صنعت‬ ‫به وجود اورده اســت‪ .‬او در ادامه به ضرورت تســهیل امور واردات‬ ‫کاغذ تاکید کــرد و افزود‪ :‬محدودیت در واردات به بهانه حمایت از‬ ‫تولید داخل‪ ،‬روش درســتی نیســت‪ .‬در هیچ جای دنیا محدودیت‬ ‫در واردات‪ ،‬منجر به رشــد صنعت نشــده اســت‪ .‬این فعال صنفی‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬دولت برای حمایت از تولید به جای مایه گذاشــتن از‬ ‫مصرف کننــده و تولیدکننده باید از خــود مایه بگذارد‪ .‬از همین رو‬ ‫الزم اســت که نگرش دولت نسبت به حمایت از تولید داخل تغییر‬ ‫کند و ان را صرفاً به ممنوعیت واردات کاغد محدود نکند‪ .‬عابدینی‬ ‫با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین بخش های وارداتی محصوالت چاپی‬ ‫به کشــور در حوزه لیبل و بسته بندی های برچسبی بود‪ ،‬اما واردات‬ ‫ان امروز به صفر رسیده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫حدود یک میلیارد دالر واردات لیبل داشتیم که از این میزان ‪500‬‬ ‫میلیون یورو از ترکیه وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫او بــه موضوع چالش های واردات مواد اولیه اشــاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫تمرکز دولت باید به این ســمت برود که تولیدات داخل کشــور بر‬ ‫اســاس تولیدات دارای ارزش نسبی برای اقتصاد کشور باشد‪ .‬تولید‬ ‫کاغذ و مقوا با توجه به مضرات محیط زیســتی و کمبود منابع ابی‬ ‫ارزش افــزوده ای برای تولید نخواهد داشــت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫نیازی به تولید تمام مصارف موردنیاز در داخل کشور نیست‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در حوزه محصوالت ســلولزی وابســتگی داریم اما با توجه به‬ ‫مضرات محیط زیســتی و کمبود اب‪ ،‬نباید بیشتر از این در حوزه‬ ‫ســلولزی صنعت چاپ‪ ،‬سرمایه گذاری شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تولید یک‬ ‫برگه ‪ A4‬که وزن ان پنج گرم است‪ ،‬نیاز به ‪ 20‬لیتر اب دارد‪ .‬حال‬ ‫برای تولید ‪ 100‬هزار تــن کاغذ برای مصارف داخلی به صرف اب‬ ‫بسیار زیادی نیاز است‪.‬‬ ‫این فعال صنفی در پایان به ســهم اندک پنــج درصدی ایران از‬ ‫بازار صنعت چاپ خاورمیانه اشــاره و اظهار کرد‪ :‬درصد وابســتگی‬ ‫صنعت چاپ به ماشین االت حدود ‪ 90‬درصد اما درزمینه محصوالت‬ ‫انعطاف پذیر تقریبا خودکفا شده ایم‪.‬‬ ‫عابدینی در پایان از دعوت نمایندگان و متخصصان هفت کشــور‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬اقلیم کردســتان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫روسیه در حوزه چاپ و بسته بندی برای بازدید از این نمایشگاه خبر‬ ‫داد‪ .‬در ادامه این نشســت هومن حاجی زاده‪ ،‬معاون کسب وکار اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قویاً به سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات ان هــم بــه بهانه حمایــت از تولید به شــیوه انحصاری‪،‬‬ ‫غیرتعرفــه ای و خالف قانــون انتقاد دارم‪ .‬او افزود‪ :‬طی ســال های‬ ‫اخیر با بهانه کنترل و محدودیتی ارزی‪ ،‬بســیاری از سران سه قوه‬ ‫مصوبــه ای را اخذ کرده اند که به اعتقاد ما ایــن افراد قانون را دور‬ ‫زده اند‪ .‬حاجی پور با اشــاره به اینکه در هیچ بخشی از صنعت سراغ‬ ‫نداریم که انحصار موجب رشد و توسعه ان صنعت شده باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهترین شیوه تقویت صنعت ایجاد فضای رقابتی است‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫مدیران دولتی ما به جای حمایــت واقعی از صنعت‪ ،‬تنها کاری که‬ ‫می توانند انجام دهند‪ ،‬جلوگیری از واردات کاغذ است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش نمایشگاه اینده چاپ ایران از ‪ 20‬تا ‪ 23‬دی ماه در نمایشگاه‬ ‫ایران مال با حضور بیش از ‪ 70‬شــرکت در حوزه چاپ و بسته بندی‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مجید کریمی‪ ،‬مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫هدف گذاری‪ 500‬هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق گام تا پایان سال‬ ‫به نظر می رســد با استقبال بنگاه های مالی از اوراق گام‪ ،‬روند‬ ‫تامین مالی این بنگاه ها شــتاب معنا داری گرفته به صورتی که‬ ‫نرخ سود اوراق گام به محدوده ‪ ۳۰‬درصد رسیده است‪ .‬اوراق گام‬ ‫(گواهی اعتبار مولد)‪ ،‬یک ابزار تامین مالی کارامد برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی محسوب میشــود که با استفاده از ان میتوان سرمایه‬ ‫در گردش بنــگاه های اقتصادی را بدون اثار تورمی تامین کرد‪.‬‬ ‫این اوراق توســط بانک های عامل در سررسیدهای مختلف (از‬ ‫‪ 1‬ماه تا ‪ 12‬ماه) امکان انتشار دارد و تضمین بازپرداخت ان نیز‬ ‫توسط خود بانک های عامل صورت می پذیرد‪ .‬گفتنی است بانک‬ ‫مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید‪ ،‬هدایت منابع مالی‬ ‫به فعالیت های مولد اقتصادی و تامین سرمایه درگردش سالم و‬ ‫پایــدار برای واحدهای تولیدی اقدام به معرفی این ابزار مالی در‬ ‫بازار پول نموده اســت‪ .‬در واقع اوراق گام امکان جدیدی را برای‬ ‫شــرکت های تولیدی فراهم می کند به نحوی که تولیدکنندگان‬ ‫بر اســاس فاکتور خرید مواد اولیه‪ ،‬درخواست انتشار این اوراق‬ ‫را از موسســه اعتباری عامل در وجه بنگاه فروشــنده مواد اولیه‬ ‫می نمایند‪ .‬دارنــده اوراق گام می تواند ان را بابت خرید نهاده به‬ ‫ســایر بنگاه های عضو ســامانه گام منتقل نماید و از این طریق‬ ‫تامین مالی تولیدکنندگان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نرخ سود اوراق گام چگونه تعیین می شود؟‬ ‫مجید کریمی‪ ،‬مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی‬ ‫وزارت اقتصاد در پاســخ به این ســوال که نرخ ســود این اوراق‬ ‫چگونه تعیین میشود‪ ،‬گفت‪ :‬قاعدتا از این اوراق باید در زنجیره‬ ‫استفاده شــود که بدیهی است در اینجا نرخ سود معنایی ندارد‪،‬‬ ‫اما اگر کسی در وسط زنجیره نیاز به منابع مالی پیدا کرد وقصد‬ ‫نقد کردن اوراق را داشت‪ ،‬اوراق گام را می تواند به صورت تنزیل‬ ‫شــده در بازار عرضه کند و معادل ریالی ان را دریافت کند‪ ،‬که‬ ‫دراینجا مشخصا نرخ را بازار تعیین میکند‪ .‬به عنوان مثال وقتی‬ ‫نرخ تنزیل ‪ 30‬درصد میشود‪ ،‬یعنی ترجیح فعاالن بازار یا به طور‬ ‫کلی مردم‪ ،‬بر این اســت که نقدینگــی را نگه دارند‪ ،‬بنابراین در‬ ‫چنین شرایطی اوراق با میزان بیشتری تنزیل میشوند و در واقع‬ ‫کسی تعیین کننده ی نرخ نیست و ساز و کار بازار ان را تعیین‬ ‫میکند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته الزم به ذکر است که تسهیالت این اوراق‬ ‫(از زمانی که اوراق گام صادر میشــود تا زمانی که سررسید ان‬ ‫فرا میرســد) و تمامی قواعد و قوانینی که در ســاز و کار انتشار‬ ‫اوراق گام حاکم ‪ ،‬است طبق قوانین بانک مرکزی و شورای پول‬ ‫و اعتبار اســت‪ .‬در ادامه باید اشاره کنم که اوراق گام زمانی رشد‬ ‫میکند که تعداد افراد زنجیره ی ان افزایش پیدا کنند‪ ،‬یعنی به‬ ‫عنوان مثال اوراق گام در زنجیره ی تامین کاالی مدنظر‪ ،‬به جای‬ ‫اینکه سه دست بچرخد‪ ،‬بیش از ‪ 10‬دست معامله شود و زنجیره‬ ‫ها بتنوانند با همین اوراق فعالیت خود را ادامه دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزارت نفت ونزوئال و شرکت نفتی شورون قراردادی را در راستای افزایش تولید نفت ونزوئال و توسعه عملیات های نفتی در این کشور امضا کردند‪ .‬هفته گذشته دولت امریکا به شرکت شورون‬ ‫مجوز ‪ 6‬ماهه داد تا مجددا تعامل نفتی با ونزوئال را اغاز کند‪ ،‬البته این مجوز به صورت مشروط به شرکت شورون داده شد‪ .‬کاخ سفید گفته اوال هیچ درامدی نباید از محل حضور شورون به دولت‬ ‫کنونی ونزوئال برسد و شورون حق دارد به میزان طلب خود از ونزوئال نفت دریافت کند و دوم انکه کل این نفت باید راهی بازار امریکا شود‪ .‬انتظار می رود این قرارداد به افزایش تولید نفت ونزوئال و‬ ‫بازپرداخت بدهی این کشور به شورون منجر شده و برای ونزوئال فرصت های جدید شغلی نیز در پی داشته باشد‪ .‬پروژه هایی که قرار است شورون انها را توسعه دهد هم اکنون ‪ 100‬هزار بشکه تولید‬ ‫نفت دارند که این مسئله نشان می دهد ظرفیت افزایش تولید انها باالست‪ .‬تارک ال ایسامی وزیر نفت ونزوئال می گوید‪ :‬این یک قدم مهم در مسیر درست بود اما هنوز کافی نیست‪.‬‬ ‫صفر تا صد پروژه های تولید سوخت یورو؛‬ ‫افتتاح‪ 4‬طرح ارتقای پاالیشگاه ها ت ا‪1404‬‬ ‫حداکثر تا نیمه دوم ســال ‪ ،1404‬همه ‪ 18‬میلیون لیتر بنزین‪،‬‬ ‫‪ 21‬میلیون لیتر نفت گاز و ‪ 6.5‬میلیون لیتر نفت ســفید تولیدی‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان از استاندارد یورو برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های اصلی کشور‪ ،‬تولید سوخت با استاندارد یورو ‪4‬‬ ‫و ‪ 5‬اســت‪ .‬طبق گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬تولید بنزین یورو در شرایط فعلی حدود ‪ 30‬میلیون لیتر در‬ ‫روز اســت‪ .‬همچنین میزان نفت گاز (گازوئیل) یورو در حال حاضر‬ ‫حدود ‪ 48‬میلیون لیتر است و با در سرویس قرار گرفتن ترین دوم‬ ‫واحد تصفیه نفت گاز پاالیشگاه اصفهان و تکمیل واحدهای جانبی‬ ‫پاالیشــگاه تبریز‪ ،‬میزان تولید گازوئیل یورو ‪ 10.5‬میلیون لیتر در‬ ‫روز تا پایان امسال افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫افتتاح چهار طرح ارتقای پاالیشگاه ها تا سال ‪1404‬‬ ‫طبق گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬با‬ ‫شروع اجرای پروژه های کیفی ســازی در پاالیشگاه ابادان از سال‬ ‫‪ 1402‬و با فرض تامین منابع و مشــارکت پیمانــکاران داخلی و‬ ‫چینی حداکثر تا نیمه دوم سال ‪ ،1404‬همه بنزین‪ ،‬نفت گاز و نفت‬ ‫سفید تولیدی این شرکت به ترتیب ‪ 21 ،18‬و ‪ 6.5‬میلیون لیتر از‬ ‫استاندارد یورو برخوردار خواهند شد‪ .‬در پاالیشگاه شیراز نیز با در‬ ‫سرویس قرار گرفتن واحد ایزومریزاسیون در تابستان سال ‪،1402‬‬ ‫روزانــه ‪ 1.5‬میلیون لیتر بنزین یــورو ‪ 4‬و با تکمیل و بهره برداری‬ ‫از واحد تصفیه نفت گاز شــرکت فوق در ســال ‪ 1403‬روزی ‪3.5‬‬ ‫میلیون لیتر نفت گاز یورو نیز به ســبد تولیدات یورو کشور اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬در شرکت پاالیش نفت اصفهان با تکمیل پروژه تصفیه‬ ‫نفت کوره با نام واحد ‪ ،RHU‬واحد تصفیه هیدروژنی ته مانده برج‬ ‫تقطیر حداکثر تا پایان ســال ‪ ،1404‬روزانه ‪ 10‬میلیون لیتر نفت‬ ‫کوره کم گوگرد‪( ،‬کمتر از ‪ 1‬درصد) تولید خواهد شــد که بیش از‬ ‫‪ 2.5‬برابر سوخت مورد نیاز کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (‪1.5‬‬ ‫میلیون تن در سال) است‪ .‬در شرایط فعلی نیاز کشتیرانی به دلیل‬ ‫شرایط ســخت تحریم‪ ،‬ماهیانه حدود ‪ 45‬تا ‪ 60‬هزار تن است که‬ ‫توسط پاالیشگاه اراک تولید و تحویل می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح پایلوت تصفیه ‪ 200‬بشکه در روز‬ ‫عالوه بر طرح های فوق‪ ،‬در دیگر شــرکت های پاالیشــی از جمله‬ ‫بندرعباس‪ ،‬اراک‪ ،‬تهران‪ ،‬تبریز پروژه های کاهنده نفت کوره و افزایش‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در دست اقدام است که متاسفانه‬ ‫به دلیل عدم صدور مجوز زیست محیطی تاکنون کلید نخورده است‪.‬‬ ‫بنابراین در صورت اخذ مجوز و مشــارکت سهامداران و اختصاص ‪30‬‬ ‫درصد سود سالیانه شرکت ها به اجرای طرح های کاهنده و کیفی سازی‬ ‫نفت کوره‪ 90 ،‬درصد تولیدات پاالیشگاه ها از استاندارد یورو برخوردار‬ ‫خواهند شــد‪ .‬در ضمن جهت کیفی سازی باقیمانده نفت کوره دیگر‬ ‫شرکت ها و تسریع در فرایند انجام کار با استفاده از تمامی ظرفیت های‬ ‫موجود در کشور از جمله شرکت های دانش بنیان و حمایت از پیمانکاران‬ ‫داخلی مقرر شــد در شرکت پاالیش نفت شیراز‪ ،‬طرح پایلوت تصفیه‬ ‫‪ 200‬بشکه در روز نفت کوره توسط یک شرکت دانش بنیان حداکثر‬ ‫در ‪ 6‬ماه اجرا شود‪ .‬به همین ترتیب مقرر شده است با مشارکت نیروگاه‬ ‫شازند و مسئولین استان و شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫نیز مشابه همین طرح به ظرفیت ‪ 100‬بشکه در اینده نزدیک عملیاتی‬ ‫شــود و در پاالیشگاه تبریز نیز به کمک یک شرکت دانش بنیان یک‬ ‫واحد پایلوت ‪ 40‬گالن در روز نیز در دست بررسی است که در صورت‬ ‫اجرا و اخذ نتایج مثبت انتظار می رود عملیات گوگردزدایی از نفت کوره‬ ‫با سرعت بیشتری اجرایی شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی پیشنهاد داد‪:‬‬ ‫خودروی دوگانه سوز وارد کنید‬ ‫رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی ســی ان جی با اشــاره به‬ ‫صحبت های وزیر صمت مبنی بر نبود مانع برای واردات خوردو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شــرایط فعلی که مصرف بنزین رو به افزایش و بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت ســی ان جی کشــور خالی است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می شود دولت‪ ،‬واردات خودرو با کیفیت دوگانه سوز را در دستور‬ ‫کار خود قرار دهد و خودروســازان داخلی نیز موظف شوند‪٧٠‬‬ ‫تا ‪ ٨٠‬درصد تولیدات خود را به دوگانه سوزها اختصاص دهند‪.‬‬ ‫محســن جوهری با تاکید بــر اینکه در حال حاضر پتانســیل‬ ‫افزایــش عرضه ســی ان جی از ‪ ۲۰‬میلیون بــه ‪ ۴۰‬میلیون متر‬ ‫مکعــب در روز وجود دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬علت اینکه این موضوع‬ ‫تحقق پیدا نمی کند‪ ،‬نبود تقاضا است‪ ،‬دولت طی سال های اخیر‬ ‫خودروسازان را موظف به تولید خودروهای دوگانه سوز نکرده و‬ ‫برای تبدیل خودرو بنزینی به سی ان جی نیز اقدام موثری انجام‬ ‫نشده است‪ .‬وی با اشاره به اقداماتی که در دهه ‪ ۸۰‬برای توسعه‬ ‫صنعت ســی ان جی صورت گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬در ان زمان حدود یک‬ ‫میلیون خودرو بنزینی کشــور به سی ان جی تبدیل شد اما بعد‬ ‫از ان یا دولت مصوبه ای نداشــت و یا اگــر مصوبه ای نیز وجود‬ ‫داشــت‪ ،‬کارســاز نبود و یا اینکه مشکالتی وجود داشت‪ ،‬که در‬ ‫نهایت توسعه محقق نشد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ســی ان جی ادامه داد‪ :‬بنابر‬ ‫ایــن در حال حاضر با توجه به اینکه واردات خودرو ازاد شــده‬ ‫و طبق گفته های وزیر صمت هیــچ مانعی برای واردات خودرو‬ ‫وجــود ندارد‪ ،‬پیشــنهاد ما به دولت این اســت که خودروهای‬ ‫دوگانه ســوز با کیفیــت باال را وارد کنــد و از این طریق باعث‬ ‫شــود که افزایش تقاضا در حوزه ســی ان جی اتفاق بیفتد و به‬ ‫این صورت ما می توانیم کاهش مصرف بنزین هم در کشور رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫پتانسیل تامین سوخت سی ان جی برای هشت میلیون خودرو‬ ‫جوهــری با بیــان اینکه اگر دولت طرح خوبــی برای واردات‬ ‫خودروهای دوگانه ســوز با کیفیت باالی خارجی با تعرفه پایین‬ ‫گمرکی داشته باشد هم در کاهش مصرف بنزین و هم در افزایش‬ ‫تقاضا برای سی ان جی موثر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگترین معضل‬ ‫کشور مصرف باالی بنزین است‪ ،‬اینکه در تابستان مصرف بنزین‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر در روز بود یک فاجعه برای کشــور‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫به گفتــه وی در حال حاضر چهار میلیون خودرو در کشــور‬ ‫گازسوز اســت و ظرفیت همین میزان نیز در کشور وجود دارد‬ ‫یعنی به راحتی می توانیم ســوخت ســی ان جی حدود هشت‬ ‫میلیــون خودرو را بدون اینکه یک ریال دولت ســرمایه گذاری‬ ‫کنــد عرضه کنیم و صرفه جویی روزانه حداقل ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین در کشور محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی ســی ان جی با اشــاره به‬ ‫فرسودگی برخی از ناوگان های دوگانه سوز کشور‪ ،‬گفت‪ :‬باید به‬ ‫اســتهالک ناوگان ها نیز توجه کرد‪ ،‬در حال حاضر درصد باالیی‬ ‫از ناوگان دوگانه ســوز کشور یا فرســوده شده که باید خودرو‬ ‫اســقاط شوند یا نیاز به نوســازی و تعویض مخزن دارد که باید‬ ‫دولــت هزینه تعویض مخازن را پرداخت کند‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫شاهد افزایش حوادث در جایگاه ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫جوهری اظهار کرد‪ :‬در شــرایط فعلی خودروســازان اهتمامی‬ ‫برای تولید خودرو دوگانه سوز در کشور ندارند‪ ،‬اگر خودروسازان‬ ‫خودرو دوگانه سوز تولید کنند و فقط در این بخش فعال شوند‬ ‫هیچ مشــکلی برای تامین مخزن و کیت سی ان جی وجود ندارد‬ ‫و به راحتی می توانیم در این عرصه گام برداریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب مشهد‪:‬‬ ‫ساخت هزار متر مکعب مخزن ذخیره اب در مشهد تکمیل می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب مشهد گفت‪ :‬مخازن ذخیره‬ ‫اب به میزان ‪ ۹۰‬هزار متر مکعب تا ابتدای خرداد ‪ ۱۴۰۲‬تکمیل‬ ‫می شــود‪ .‬حسین اســماعیلیان در ارتباط با میزان بارندگی ها و‬ ‫وضعیت منابع تامین اب مشهد اظهار کرد‪ :‬در سال زراعی ‪-۹۹‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬میزان بارش ها ‪ ۶۷‬درصد کاهش داشــته و ســال ابی‬ ‫‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬میزان بارندگی نســبت به بلندمدت با ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫کاهش مواجه اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب مشهد‬ ‫افزود‪ :‬این در شرایطی اســت که در مشهد بخش قابل توجهی‬ ‫از اب شــرب توســط منابع ســطحی تامین می شود و کاهش‬ ‫بارندگی هــا تاثیر زیادی در اورد ســدها دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫استفاده از ذخایر سدهای مشهد طی دو سال گذشته‪ ،‬حجم این‬ ‫ذخایر ابی به کمتر از ‪ ۲۰‬درصد رســیده است که امیدواریم با‬ ‫بارندگی های مناسب در سال جاری شاهد افزایش حجم سدها‬ ‫باشــیم‪ .‬اسماعیلیان بیان کرد‪ :‬با توجه به کاهش نزوالت جوی‪،‬‬ ‫علیرغم اقدامات انجام شده در حوزه تامین اب‪ ،‬میزان تولید در‬ ‫‪ ۸‬ماهه اول امســال نسبت به ســال گذشته یک درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب مشهد با اشاره به برنامه های‬ ‫تامین اب تا ابتدای خرداد ســال ‪ ۱۴۰۲‬تصریح کرد‪ :‬پروژه نبی‬ ‫اکرم (ص) با اجرای خطوط جمع اوری چاه های داخل شــهر در‬ ‫پهنه های ‪ L‬و ‪ ،S‬حفــر و تجهیز چاه ها‪ ،‬تکمیل احداث مخازن‬ ‫ذخیره به میــزان ‪ ۹۰۰۰۰‬متر مکعب و خطوط مربوطه‪ ،‬اتصال‬ ‫‪ ۳۰‬حلقه چاه ســایر دســتگاه ها‪ ،‬بهســازی و مهندسی مجدد‬ ‫‪ ۳۰‬حلقه چاه‪ ،‬ذخیره اب حاصل از مدیریت فشــار در ‪ ۱۶‬زیر‬ ‫پهنه فشــاری و نیز ارتقای کیفی ســد کارده از اهم اقدامات و‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته برای تامین اب مشهد است‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اجرای ‪ ۸۲‬درصد از شــبکه فاضالب شــهر مشهد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هم اکنون شــهر مشــهد با ‪ ۵‬تصفیه خانه فاضالب‪،‬‬ ‫امکان تصفیه ‪ ۲۶۳‬هزار متر مکعب فاضالب در شبانه روز را دارد‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده بخش کشاورزی از روش های نوین ابیاری‬ ‫یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت‪ :‬برای حفظ منابع ابی سطحی‬ ‫و زیرزمینی کشــور ضرورت دارد کشاورزان به سمت روش های‬ ‫نوین و جدید ابیاری هدایت شــود‪« .‬عبدالمجید شیخی» ضمن‬ ‫انتقاد از الگوی کشــت غرقابی که اکنون در کشــور رایج است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این شــیوه کشــت برای ســرزمینی که در طول تاریخ با‬ ‫کمبود اب روبرو بوده و در داشــتن پدیده خشکســالی ســابقه‬ ‫طوالنی دارد‪ ،‬شــیوه ای غلط و ناکارامد است و برای حفظ منابع‬ ‫ابی سطحی و زیرزمینی باید شیوه های جدید ابیاری مانند نواری‬ ‫و قطره ای مورداســتفاده و بهره برداری قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کشاورزان برای اینکه بتوانند هنگام کاشت محصول از شیوه های‬ ‫جدید ابیاری بهره مند شــوند‪ ،‬ضروری اســت از ابزار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و تکنولوژی مناســب روز برخوردار باشــند بااین حال و با وجود‬ ‫مصوبه دولت مبنی بر ســرمایه گذاری ‪ ۱۵‬درصدی کشاورزان و‬ ‫حمایــت ‪ ۸۵‬درصدی دولت‪ ،‬هنوز این امکان برای کشــاورزان‬ ‫میســر نیســت و باید تجهیزات الزم به صورت اقساطی و دیگر‬ ‫روش های ســاده در اختیارشــان قرار گیرد‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫گفــت‪ :‬حفر چاه های غیرمجاز کشــاورزی و بهره برداری بیش از‬ ‫حــد از منابع ابی زیرزمینی که مدام در حال افزایش هســتند‪،‬‬ ‫اسیب های جبران ناپذیر به منابع ابی کشور وارد می کند‪ .‬شیخی‬ ‫با اشــاره به عواقب سنگین بهره برداری بی رویه منابع ابی کشور‬ ‫به خصوص در بخش کشــاورزی‪ ،‬پیشنهاد کرد‪ :‬ستاد هماهنگی‬ ‫بیــن وزارتخانه های «نیرو» و «جهاد کشــاورزی» برای طراحی‬ ‫الگوی کشــت و ابیاری مبتنی بر اقلیم ســرزمین ایران تشکیل‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت توجه دولت ها به مسئله اب و منابع‬ ‫ابی‪ ،‬خشکســالی را یک امر طبیعی و تاریخی در کشور دانست‬ ‫که باید برای روبروشدن با ان برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق‬ ‫داشت‪ .‬این استاد اقتصاد درباره به قانون جلوگیری از خردشدن‬ ‫اراضی خاطرنشان کرد‪ :‬به علت کوچک بودن قطعات و مساحت‬ ‫زمین های کشاورزی باید قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی‬ ‫تصویب شود‪ ،‬کشاورزان به یکپارچه سازی زمین هایشان ترغیب‬ ‫شوند و بر اســاس برنامه ای کالن و بررسی نیاز جامعه باتوجه به‬ ‫نوع اقلیم‪ ،‬محصوالتی بــا درامد اقتصادی باالتر و اب بری کمتر‬ ‫کاشته شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شرکت نفتی شورون امریکا رسما با ونزوئال قرارداد بست‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫نفت خام و میعانات گازی با‬ ‫استفاده از سرمایه گذاری مردمی‬ ‫در پی درخواســت تعــدادی از متقاضیان اســتفاده از‬ ‫تســهیالت قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دستی‬ ‫نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی‪،‬‬ ‫معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مهلت ارائه درخواست اولیه‬ ‫و بارگذاری مدارک و مســتندات در درگاه ملی مجوزها را‬ ‫به مدت یک ماه (پایان اذرمــاه) و برای اخرین بار تمدید‬ ‫کــرد‪ .‬قانون اصالح مــوادی از قانون حمایت از توســعه‬ ‫صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با استفاده‬ ‫از ســرمایه گذاری مردمی و ایین نامه اجرایی ان در اواخر‬ ‫سال گذشته ابالغ شد‪ ،‬متقاضیان مشمول فراخوان وزارت‬ ‫نفت با پذیرفتن شــرایط این قانون (جزئیات فراخوان در‬ ‫سامانه ‪ )petrorefinery.mop.ir‬و اخذ مجوز می توانند‬ ‫از تسهیالت ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رضا نکوئی ‪ -‬مدیر ســرمایه گذاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی در این رابطه اعالم کرد‪ :‬شرکت های مجری‬ ‫این طرح باید حداقل ‪ ۱۵‬درصد از منابع الزم برای اجرای‬ ‫طرح را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و مراحل تامین‬ ‫مالی‪ ،‬از طریق اورده خود تامین کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫شــرکت های مجری طرح موظف اند حداکثر دو سال پس‬ ‫از دریافت مجوز‪ ،‬نســبت به واگذاری حداقل ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق‬ ‫صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوط با‬ ‫انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند و تمامی‬ ‫منابــع حاصل از این واگذاری باید فقــط در اجرای طرح‬ ‫مذکور هزینه شود‪.‬‬ ‫مدیرسرمایه گذاریشرکتملیصنایعپتروشیمیتصریح‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت ها از زمان شروع تولید طرح با حداقل ‪۸۰‬‬ ‫درصــد ظرفیت تولید محصوالت در مجــوز طرح از دوره‬ ‫تنفس خوراک استفاده خواهند کرد‪ .‬براساس اعالم معاونت‬ ‫برنامه ریزی وزارت نفت‪ ،‬مهلت ارسال درخواست و بارگذاری‬ ‫مدارک و مســتندات متقاضیان طرح های پتروشیمی (با‬ ‫خوراک پروپان یا بوتان) برای بهره مندی از تسهیالت قانون‬ ‫حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی‬ ‫با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در درگاه ملی مجوزهای‬ ‫کشور (‪ G۴B.ir‬یا ‪ ،)mojavez.ir‬تا پایان اذرماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬برای اخرین بار تمدید شد‪.‬‬ ‫با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی؛‬ ‫عملیات احداث نیروگاه اتمی‬ ‫«کارون» در دارخوین اغاز شد‬ ‫عملیات احداث نیروگاه ‪ ۳۰۰‬مگاواتی «کارون» با حضور معاون‬ ‫رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در دارخوین از‬ ‫توابع شهرســتان شادگان اهواز اغاز شد‪ .‬عملیات احداث نیروگاه‬ ‫‪ ۳۰۰‬مگاواتی «کارون» با حضور مهندس محمد اسالمی؛ معاونان‬ ‫وی و جمعی از مدیران ارشــد صنعت هسته ای کشور صبح روز‬ ‫شنبه‪ ،‬دوازدهم اذرماه در شهرستان دارخوین استان خوزستان اغاز‬ ‫شد‪ .‬نیروگاه اتمی «کارون» از نوع اب سبک تحت فشار (‪)PWR‬‬ ‫با ظرفیت تولید برق ‪ ۳۰۰‬مگاوات در زمینی به مساحت تقریبی‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار در مجاورت رود کارون در نزدیکی شهر دارخوین از توابع‬ ‫شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫نیروگاه های اب سبک تحت فشار‪ ،‬رایج ترین نیروگاه های اتمی در‬ ‫سطح جهان هستند که از اب سبک به عنوان خنک کننده و کند‬ ‫کننده بهره می گیرند و ســوخت این نوع راکتورها از نوع اکسید‬ ‫اورانیــوم و با غنای حدود ‪ ۴‬درصد اســت‪ .‬احداث این نیروگاه در‬ ‫راستای ماموریت سازمان انرژی اتمی برای تولید برق هسته ای از‬ ‫طریق احداث نیروگاه های اتمی بومی بوده و زمان تقریبی اجرای‬ ‫این طرح ‪ ۸‬ســال پیش بینی شده است که با استفاده از حداکثر‬ ‫توانمندی داخلی کشور در حوزه های طراحی‪ ،‬تامین تجهیزات و‬ ‫احداث نیروگاه های اتمی اجرا می شود و به بهره برداری می رسد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رفع مشکل تامین ریالی نهاده های باقی مانده در بنادر‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫اخبار‬ ‫اغاز فروش ارز به بازرگانان‬ ‫تا سقف‪ 6000‬یورو‬ ‫بازرگانان می توانند از امروز ‪ 12‬اذر با ارائه کارت بازرگانی‬ ‫و گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صمت به متصدیان‬ ‫شــعب ارزی بانک های منتخب‪ ،‬برای خرید ارز تا سقف‬ ‫شــش هزار یورو با نرخ توافقی اقدام کنند‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫در همین خصوص اعالم کرد‪ :‬به منظور پاســخ گویی به‬ ‫نیاز های ارزی و تسهیل در تامین ارز به صورت اسکناس در‬ ‫سرفصل های مصارف ارزی‪ ،‬ترتیبات فروش ارز به صورت‬ ‫اسکناس به بازرگانان‪ 10 ،‬اذر ماه به بانک های ملی ایران‪،‬‬ ‫ســپه‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت و صادرات ایران ابالغ شــد‪ .‬بر این‬ ‫اساس بازرگانان (اشخاص حقیقی) از امروز می توانند با ارائه‬ ‫«کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار» و «گواهی‬ ‫ســابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(حداقل به مدت یک سال)» به متصدیان شعب منتخب‬ ‫بانک های یاد شده‪ ،‬نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس‬ ‫تا سقف شــش هزار (‪ )6,000‬یورو یا معادل ان به سایر‬ ‫ارز ها در ســال با نرخ توافقی اقدام کنند‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫به محض مهیا شدن امکان استعالم کارت های بازرگانی‪،‬‬ ‫فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی های مجاز‬ ‫نیز میسر خواهد شد‪ .‬در دستورالعمل مورد اشاره خطاب‬ ‫به بانک های عامل امده است‪ :‬در راستای تسهیل در تامین‬ ‫تقاضای ارز به صورت اســکناس در سرفصل های مصارف‬ ‫یر ساند از تاریخ‬ ‫ارزی خدماتی‪ ،‬بدینوسیله به استحضار م ‬ ‫‪12‬‏‪09/‬‏‪ ،1401/‬فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان‬ ‫(صرفاً اشخاص حقیقی) تا سقف شش هزار (‪ )6,000‬یورو‬ ‫یا معادل ان به سایر ارز ها در سال با نرخ توافقی با رعایت‬ ‫شرایط ذیل مجاز است‪:‬‬ ‫ارائه کارت بازرگانی معتبر دارای حداقل یک ماه اعتبار‬ ‫توسط بازرگان‬ ‫ارائه گواهی ســابقه فعالیت تجاری مســتمر از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال) توسط‬ ‫بازرگان‬ ‫تامین ارز از محل منابع داخلی ان بانک‪ ،‬بازار متشــکل‬ ‫معامالت ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل‬ ‫از صادرات مجاز است‪.‬‬ ‫انجام فرایند شناسایی مشتری حسب ضوابط ابالغی این‬ ‫بانک و سایر مقررات مربوطه الزامی است‪.‬‬ ‫انجام ثبت معامله فروش ذیل ســرفصل یاد شــده در‬ ‫“سامانه نظارت ارز (سنا) “ همزمان با اخذ ریال از مشتری‬ ‫و تحویل ارز به وی الزامی است‪.‬‬ ‫پاسخ بانک مرکزی به یک ادعای بی اساس؛‬ ‫طمالی‬ ‫مهاررشدنقدینگیوانضبا ‬ ‫رویکرد کلی دولت است‬ ‫بانک مرکزی با اعالم اینکه رکورد سهم پول از نقدینگی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ســال اخیر مربوط به اســفندماه سال ‪ ۹۱‬است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سهم اسکناس از نقدینگی به واسطه گسترش‬ ‫ظرفیت سیســتم های پرداخت الکترونیک و کاهش میل‬ ‫نقدینه خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه به پایین‬ ‫ترین سطح خود در ‪ ۱۰‬سال اخیر رسیده است‪ .‬بانک مرکز‬ ‫در پاســخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «رکورد ده‬ ‫سال چاپ پول شکســت» اعالم کرد‪ :‬در خصوص ادعا و‬ ‫امارســازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی‬ ‫در شش ماهه اول ســال ‪ ۱۴۰۱‬الزم به توضیح است که‬ ‫رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬و معادل ‪ ۲۴.۷‬درصد می باشد؛ این در حالی است‬ ‫که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬معادل‬ ‫‪ ۲۲.۸‬درصد بوده است‪ .‬افزایش سهم پول در نقدینگی در‬ ‫سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و‬ ‫توزیع عادالنه یارانه ها از اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬اغاز شده‬ ‫که با توجه به تخلیه و تعدیل نســبی اثار پولی و تورمی‬ ‫اجرای طرح مذکور روند افزایشــی سهم پول از نقدینگی‬ ‫نیز کنترل شــده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛‬ ‫به طوری که براساس اخرین امار و اطالعات موجود‪ ،‬سهم‬ ‫پول از نقدینگی در پایان مهرماه ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به ماه قبل‬ ‫از ان بــا ‪ ۰.۳‬واحد درصد کاهش از ‪ ۲۲.۸‬درصد به ‪۲۲.۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت‪ .‬در خصوص روند اسکناس و‬ ‫مســکوک در دست اشخاص هم الزم به اشاره است سهم‬ ‫اســکناس و مسکوک در دست اشــخاص از نقدینگی به‬ ‫واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستمهای پرداخت‬ ‫الکترونیــک و کاهش میل نقدینهخواهی در مردم نزولی‬ ‫بوده و در شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬به پایین ترین سطح خود در‬ ‫ده ســال اخیر (معادل ‪۱.۶‬درصد) رسیده است‪ .‬در مورد‬ ‫اجرای دستور رییس جمهور به دستگاه های اجرایی برای‬ ‫کنترل نقدینگی نیز الزم به توضیح اســت با اغاز به کار‬ ‫دولت سیزدهم مســئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک‬ ‫مرکزی مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از رفع شدن مشکل ترخیص ‪ ۴.۷‬میلیون تن نهاد های دامی باقی مانده در گمرک خبر داد و اظهار داشت‪ :‬نیازمند تعداد بیشتری کامیون‬ ‫برای حمل این نهاده ها به کشور هستیم‪ .‬محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت‪ :‬مشکل ترخیص نهاده های دامی دولت که در گمرک مانده بود رفع‬ ‫شده و در حال ترخیص انها هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این نهاده ها در حال حمل به کشور هستند که برای انتقال این حجم نهاده در بنادر نیازمند افزایش تعداد کامیون هستیم تا بتوانیم با سرعت‬ ‫بیشــتری این محصوالت را به کشور بیاوریم‪ .‬معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد‪ :‬بخش قابل توجهی از این نهاده ها با اینکه مشکل ترخیص انها حل شده است اما‬ ‫هنوز در بنادر قرار داشته و در حال حمل به کشور هستند‪.‬‬ ‫تبعات نرخ باالی تورم در اقتصاد و زندگی مردم؛‬ ‫افزایش حقوق و دستمزدها چاره ساز نرخ باالی تورم نیست!‬ ‫نرخ باالی تورم‪ ،‬اقتصاد کشور را در سراشیبی تندی قرار داده است‪.‬‬ ‫تورمــی که پول ملی ایران را بی ارزش کرده ان طور که ریال ایران‬ ‫دربین ‪ ۱۸۰‬پول ملی دنیا به نسبت ارزش برابری دالر امریکا در رده‬ ‫اخر قرار دارد‪ .‬افت شدید ارزش پولی که موجب شده قدرت خرید‬ ‫مردم روز به روز کم و کمتر شود‪ .‬طبق گزارش اخیر مرکزامار ایران‬ ‫نرخ ســاالنه تورم کشور ‪ ۴۴‬درصد اعالم شده است‪ .‬رقمی که البته‬ ‫با واقعیاتی که مردم به عینه رشــد قیمت همه کاالها و خدمات ها‬ ‫را در بازار می بینند‪ ،‬همخوانی ندارد زیرا برخی اقالم سبد مصرفی‬ ‫خانوار طی یکســال گذشــته بیش از دو برابر و بعضا ‪ ۳‬برابرگران‬ ‫شــده اند‪ .‬ازطرفی رشد نرخ تورم خیلی ازفعاالن اقتصادی و کسب‬ ‫و کارهــا را به دلیل افزایش هزینه های تولید و فروش نامناســب‬ ‫درشــرایط بدی قرار داده است‪ ،‬عالوه براین مردم نیز چون گذشته‬ ‫درپی باالرفتن هزینه های زندگی قدرت خرید چندانی ندارند این‬ ‫مسائل باعث شده اســت تا چرخ اقتصاد به کندی بچرخد و بخش‬ ‫تولید از رونق بیفتد‪ .‬هرچند امارهای رسمی درخصوص اعالم نرخ‬ ‫تورم از سوی مراجعی چون مرکز امارایران یا بانک مرکزی حاصل‬ ‫محاسباتی است که از وضعیت قیمت چندین کاالهای سبد مصرفی‬ ‫طی یکســال انجام می شود اما کارشناسان معتقدند؛ ان چیزی که‬ ‫مشخص کننده تعیین نرخ تورم است‪ ،‬جیب مردم بوده چرا که انها‬ ‫افزایش نرخ تورم را با خرید روزمره ای که انجام می دهند به خوبی‬ ‫در دســت دارند و اعتقاد چندانی به امارهای منتشــره ندارند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان اقتصادی عامل اصلی رشد نرخ این شاخص مهم‬ ‫اقتصادی افزایش حجم نقدینگی‪ ،‬بی تحرکی بخش تولید‪ ،‬کســری‬ ‫بودجه ساالنه‪ ،‬رشد نرخ ارز درکنار بی برنامگی و سیاست گذاریهای‬ ‫ناکارامد اقتصادی است‪.‬‬ ‫نتیجه ماندگاری تورم ان هم در طول ‪ ۵‬سال مستمر شرایط را برای‬ ‫اقتصادی کشور و معیشت مردم ســخت کرده است‪ ،‬زیرا در ‪۱۰۰‬‬ ‫ســال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ‪ ۵‬سال پی در پی با تورم باال‬ ‫مواجه نبوده است‬ ‫خطر ماندگاری تورم در اقتصاد کشور‬ ‫و خانوارها با تورم باالی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫دکتر وحید شــقاقی شــهری‪ ،‬اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد‬ ‫دانشــگاه خوارزمی دراین باره می گوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون‬ ‫اقتصاد کشــور ‪ ۵‬سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫را به خود ندیده اســت‪ ،‬این پدیده عالمت بســیار خطرناکی است‬ ‫کــه می تواند تبعات منفی را در پی داشــته باشــد زیرا دولت ها‬ ‫نتوانســته اند ان را مهار کنند‪ .‬وی با بیان اینکه میانگین نرخ تورم‬ ‫طی ‪ ۵‬ســال اخیر(ازسال ‪ ۹۷‬تا کنون) ‪ ۲‬برابر تورم بلند مدت شده‬ ‫است‪( ،‬تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ‪ ۱۳۱۶‬تا‬ ‫ســال ‪ )۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تورم بلند مدت ایران ‪ ۲۰‬درصد بوده اما طبق‬ ‫محاسبات انجام شده تورم ‪ ۵‬ساله اخیر با میانگین ‪ ۴۰‬درصد بیانگر‬ ‫ان اســت که تورم در بلند مدت در این ســالها ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫نتیجه ماندگاری تورم در نقطه باال ان هم در طول ‪ ۵‬ســال مستمر‬ ‫نیز شــرایط را برای سرمایه گذاران‪ ،‬بخش تولید و فعاالن اقتصادی‬ ‫ســخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار می دهد زیرا در ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ‪ ۵‬سال پی در پی با تورم باال مواجه‬ ‫نبوده اســت‪ .‬طبق گزارش های موجود طی سالهای ‪ ۱۳۲۰‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۲۳‬همچنین سالهای ‪ ۱۳۵۲‬تا سال ‪ ۱۳۵۶‬و سالهای ‪ ۷۳‬تا ‪۷۴‬‬ ‫حتی ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬نشان می دهد درطول این سالها نرخ تورم باال بوده‬ ‫وفقط ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ســال ادامه داشــته اما بعد ان نرخ این شاخص مهم‬ ‫اقتصادی کاهشــی شده اســت ولی اکنون از سال ‪ ۹۷‬تا کنون نرخ‬ ‫تــورم با رقمی باال همچنان ادامه داربوده و به جایی اینکه این نرخ‬ ‫کاهشــی شود حتی رشد هم کرده است‪ .‬در ســالهای ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬و‬ ‫حتی ‪ ۹۳‬نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت‬ ‫اما پس از ان با مطرح شدن مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ‪۹۵‬‬ ‫تا ‪ ۹۶‬نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و تک رقمی شد‬ ‫تورم باالیی که تک رقمی شد‬ ‫این کارشــناس اقتصادی خاطرنشــان کرد‪ :‬طی سالهای ‪ ۱۳۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۲۳‬سه ســال متوالی نرخ تورم اعداد باالیی را به ثبت رساند و‬ ‫اقتصاد کشــور در ان دوران تورم ‪ ۹۰‬درصد و حتی بیش از ‪۱۱۰‬‬ ‫درصدی را تجربه کرد‪ ،‬رشد باالی نرخ تورمی که ناشی از اشفتگی‬ ‫اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم‪ ،‬تبعید رضا خان و نابســامانی‬ ‫اقتصاد کشــور اتفاق افتاد اما پس از ان در ســال ‪ ۱۳۲۴‬نرخ تورم‬ ‫در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت‪ .‬این موضوع‬ ‫حتی در دهه گذشــته نیز مشاهده شد مثال در سالهای ‪ ۹۱‬و ‪۹۲‬‬ ‫و حتی ‪ ۹۳‬نرخ تورم در کشــور بــه دلیل اعمال تحریم ها افزایش‬ ‫یافت اما پس از ان با مطرح شــدن موضوع برجام و مذاکرات برای‬ ‫رفع تحریم ها ســال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۶‬نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش‬ ‫گرفت و پس از ســالها حتی تک رقمی شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫که کشــور ‪ ۵‬ســال پی درپی تورم باالیی دارد شرایط خاصی را بر‬ ‫اقتصــاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬چنین پدیده ای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق‪،‬‬ ‫دستمزد با هزینه های بسیار باالی زندگی رخ دهد و مردم نه تنها‬ ‫دیگر چون گذشــته پس اندازی نداشته باشــند بلکه برای تامین‬ ‫معاش روزمره زندگی دچار مشــکل شوند چرا که میانگین حقوق‬ ‫کارمندان از سال ‪ ۹۷‬حداکثر ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته اما در مقابل‬ ‫نرخ تورم طی این مدت بیش از ‪ ۴۰‬درصد رشد کرده است‪ .‬تورم‬ ‫در ایران ریشــه در ‪ ۴‬ناترازی در اقتصاد دارد که زمینه رشد ان را‬ ‫ایجاد کرده اند‪ ،‬ناتــرازی بانکی‪ ،‬بودجه ای‪ ،‬ارزی و عرضه و تقاضا‬ ‫در اقتصاد‪ ۴ ،‬موضوعی اســت که اگر حل نشــوند نمی توان گفت‬ ‫تورم کاهش می یابد‬ ‫افزایش حقوق و دستمزدها چاره ساز نرخ باالی تورم نیست‬ ‫شقاقی شهری افزود‪ :‬شکافی که هم اکنون بین حقوق‪ ،‬دستمزدها‬ ‫با هزینه های زندگی ایجاد شــده است‪ ،‬موجب شده طبقه متوسط‬ ‫و متوســط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود‪ ،‬اگرچه‬ ‫دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار می‬ ‫گیرد تا مردم با فشــار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمی تواند‬ ‫راه حلی مناســب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با‬ ‫افزایش حقوق ها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بنابراین حرکت در چنین مســیری اشــتباه است و‬ ‫تنها راه ان این اســت تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار‬ ‫کند‪ ،‬همچنان مشــکل و شــکاف بین حقوق و هزینه های زندگی‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه حل مشــکل نرخ باالی تورم نیازمند‬ ‫برنامه ریزی است‪ ،‬افزود‪ :‬ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که‬ ‫‪ ۴‬ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشــد تورم را ایجاد کرده‬ ‫انــد‪ ،‬ناترازی بانکی‪ ،‬بودجــه ای‪ ،‬ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد‪.‬‬ ‫این چهار ناترازی ریشــه های تورم هستند که به نظر می رسد حل‬ ‫ان بیش از ‪ ۱۰‬ســال طول می کشد و تا این ناترازیها برطرف نشود‬ ‫نمی توان گفت تورم در کشــور منفی شــود در کنار این ناترازیها‬ ‫دولــت باید توجه جدی به جراحی نظــام مالیاتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬صندوق‬ ‫های بازنشســتگی‪ ،‬بخش صادرات غیرنفتی‪ ،‬ارتقاء بهره وری تولید‬ ‫و مســئله یارانه ها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید‬ ‫ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شــکل در کشــور رسانده‬ ‫است‪ .‬اکنون انتظارات تورمی در جامعه شعله ور شده است چرا که‬ ‫درامدهای ارزی چندانی ناشی از فروش نفت چون سالهای پیشین‬ ‫به چشــم نمی خورد و دولت نیز درامد های ارزی چون گذشــته‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین درچنین شرایطی ناترازی ها در اقتصاد عیان شده اند‬ ‫انباشت ‪ ۵۰‬سال ناترازی بانکی‪ ،‬بودجه ای‬ ‫ارزی و مقوله عرضه و تقاضا در اقتصاد‬ ‫این کارشــناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬طی ‪ ۵۰‬سال گذشته هیچ وقت‬ ‫توجه ای به حل ریشــه ای تورم نشــد بلکه در مواجه با این پدیده‬ ‫سیاســت گذاریها و اقدامات زودگذر بصورت مســکن با درامدهای‬ ‫نفتی چنین مشــکلی را پوشــش می داد و با این رویکرد انتظارات‬ ‫تورمی در جامعه فروکش می شــد‪ ،‬اما اکنــون انتظارات تورمی در‬ ‫جامعه شعله ور شده اســت چرا که درامدهای ارزی چندانی ناشی‬ ‫از فروش نفت چون ســالهای پیشــین به چشم نمی خورد و دولت‬ ‫نیز درامد های ارزی چون گذشته ندارد‪ ،‬بنابراین درچنین شرایطی‬ ‫ناترازی ها در اقتصاد عیان شده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت باید‬ ‫بر مهار نرخ تورم متمرکز شود تا مردم با فشار اقتصادی بیش از این‬ ‫مواجه نشــوند‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی ها حکایت از ان دارد که تا پایان‬ ‫ســال به دلیل تامین کســری بودجه همچنین تاثیر گذاری ارز ‪۳۶‬‬ ‫هزار تومانی در اقتصاد احتمال رســیدن نرخ تورم به ‪ ۵۰‬درصد دور‬ ‫از انتظار نیســت این بدان معناست که با تورم ‪ ۵۰‬درصدی درعمل‬ ‫قدرت خرید مردم نصف می شــود‪ .‬خط فقری که تعریف می شود‬ ‫هم اکنون به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬میلیون رسیده است یعنی اینکه یک خانوار‬ ‫باید درامدی حداقل باالی ‪ ۱۵‬میلیون درماه را داشته باشد تا بتواند‬ ‫زندگی عادی را بگذراند‪.‬‬ صفحه 4 ‫محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای سفر استانی به استان گیالن با حضور در مجموعه فرهنگی هنری سردار جنگل‪ ،‬سالن تئاتر شهر را افتتاح کرد‪ .‬بنا بر‬ ‫این گزارش مجموعه تئاتر سردارجنگل رشت که به مدت ‪ ۱۷‬سال با تعطیلی مواجه بود با حضور وزیر فرهنگ‪ ،‬هاشمی معاون حقوقی و امور مجلس وزارتخانه و اسداهلل عباسی استاندار‬ ‫گیالن بطور رسمی افتتاح شد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با بیان اینکه گیالن استانی فرهنگی و هنری و پیشرو در هنرهای جدید است گفت‪ :‬تئاتر‪ ،‬موسیقی‪ ،‬سینما‬ ‫از گیالن وارد شده و این استان مهد فرهنگ و هنر است‪ .‬وی با اشاره به مجموعه سردار جنگل که بنایی تاریخی است و بسیاری از هنرمندان با ان خاطره دارند افزود‪ :‬این مجتمع ‪۱۷‬‬ ‫سال تعطیل بوده که در دولت مردمی و با حمایت های انجام شده امروز در اختیار انجمن تئاتر قرار می گیرد ‪.‬‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست الگوی مفهومی اخالق ورزش با رویکرد تقنینی؛‬ ‫وضعقوانینمناسبوهماهنگباارزش هایاخالقی‬ ‫در عرصه ورزش بسیار ضروری است‬ ‫اخالق ورزش و تبیین فرهنگ هواداری باید در راس برنامه ها باشد‬ ‫نشســت الگوی مفهومــی اخالق ورزش به همــت گروه فرهنگی‬ ‫اجتماعــی مرکز تحقیقات اســامی مجلس و با حضور اســاتید و‬ ‫متخصصان این عرصه و برخی اعضای کمیســیون های ورزشــی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬علی تاجبخش مدیر کارگــروه ورزش مرکز تحقیقات‬ ‫اسالمی مجلس طی سخنانی با بیان اینکه پرداختن به مقوله اخالق‬ ‫ورزش یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب اســامی که غایت ان رسیدن به تمدن نوین‬ ‫اسالمی است به مقوله اخالق به عنوان جهت دهنده همه حرکت ها و‬ ‫فعالیت های فردی و اجتماعی‪ ،‬مورد تاکید ایشان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فراوانی استفاده از این دو واژه یعنی «اخالق» (‪21‬بار)‬ ‫و «معنویت» و مشتقات ان (‪18‬بار) در متن نسبتا کوتاه بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب اسالمی‪ ،‬حکایت از اهمیت این موضوع داشته‪ ،‬به نحوی‬ ‫که می توان ان را در واقع فرمانی برای «اخالق گستری» و «توسعه‬ ‫اخالق و معنویت اســامی» به شــمار اورد‪ .‬تاجبخش خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سیاســت گذاران به ابعاد مختلف ان در عرصه های مختلف به‬ ‫ویژه عرصه جــذاب و پرطرفداری مانند ورزش توجه جدی نمایند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روشن است توسعه رشته های مختلف ورزشی‪ ،‬بدون‬ ‫رعایــت ضوابط و تمهیدات اخالقی‪ ،‬فروریختن و یا کم رنگ شــدن‬ ‫مبانی و زیرساخت های ارزش ها و اخالق در عرصه ورزش را به دنبال‬ ‫داشته اســت‪ .‬تاجبخش بیان داشت‪ :‬از ســوی دیگر تولید اصلی‬ ‫صنعت ورزش قهرمانی و حرفه ای‪ ،‬همان «رقابت» بین باشــگاه ها‬ ‫اســت؛ رقابت در درون زمین مسابقه و رقابت تجاری که باشگاه ها‬ ‫می کوشند به سوداوری باشگاه خود بیفزایند‪ .‬بین این دو نوع رقابت‪،‬‬ ‫ارتباطی تنگاتنگ و تاثیرگذاری متقابل وجود دارد و از عوامل اصلی‬ ‫بروز رفتارهای غیراخالقی در جامعه ورزشی است‪ .‬وی بیان داشت‪:‬‬ ‫یکی از الزامات اساســی برای برون رفت از این وضعیت‪ ،‬شــناخت‬ ‫و تبیین «الگوی مفهومی اخالق ورزش با رویکرد تقنینی» اســت‪.‬‬ ‫این الگو می کوشــد تا ضمن تبیین صحیح ابعاد مختلف نظری این‬ ‫موضوع (ماهیت‪ ،‬اهداف‪ ،‬سطوح ‪ ،‬ذینفعان‪ ،‬کارکردها و ویژگی ها) و‬ ‫ارائه راهبردهای کاربردی مبتنی بر راهکارهای عملیاتی و تقنینی‪،‬‬ ‫قانوگذاران‪ ،‬متولیان و برنامه ریزان ورزشــی را در تصمیم گیری ها و‬ ‫گسترش استانداردهای حرفه ای و در نهایت درونی سازی ارزش ها‬ ‫و هنجارها و رشد اخالقی نظام مند در عرصه ورزش یاری می دهد‪.‬‬ ‫تاجبخش همچنین به ذکرمتغیرهای شکل دهنده به اخالق ورزش‬ ‫(زمینه ها‪ ،‬ریشــه ها و علل) در حوزه های ســاختاری‪ ،‬مدیریتی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و همچنین ذکر مهم ترین علل ناظر بر کنشگران‬ ‫ورزشی (مربیان‪ ،‬مدرسان‪ ،‬ورزشــکاران ‪ ،‬داوران‪ ،‬هواداران) که بروز‬ ‫چالش ها و اســیب های اخالق ورزش را بدنبال دارد‪ ،‬پرداخت‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اخذ هویت اخالقی که منجــر به رفتار اخالقی و ایجاد‬ ‫یک نهاد ورزشــی اخالق گرا در عرصه عمل گردد‪ ،‬امری پیوسته و‬ ‫تدریجی اســت که نیاز به برنامه ریزی دقیق داشــته و با بخشنامه‪،‬‬ ‫فرایندها و روشــهای انی و دستوری تحقق نخواهد یافت‪ ،‬به بیان‬ ‫راهبردهــای عملیاتی در دو حــوزه ناظر بر نهاد ورزش کشــور و‬ ‫همچنین حوزه تقنینی (ناظر بر مجلس شورای اسالمی) پرداخت‪.‬‬ ‫مســئول کارگروه ورزش مرکز تحقیقات اســامی مجلس با اشاره‬ ‫بــه اینکه قوه مقننه از حیث تصمیم گیری ها و قانونگذاری هایی که‬ ‫انجام می دهد در شکل دهی به اخالقیات مردم نقشی جدی و نسبتا‬ ‫پایدار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وضع قوانین مناســب و هماهنگ با ارزشــهای‬ ‫اخالقــی و همچنین تغییر قوانین مخــل امنیت اخالقی و قوانینی‬ ‫که در تضاد با ارزشــهای اخالقی اســت را در ارتقا زیست اخالقی‬ ‫کنشــگران در عرصه های مختلف از جمله عرصه جذاب‪ ،‬پرطرفدار‬ ‫و تاثیرگذار ورزش بســیار ضروری است‪ .‬وی گفت‪ :‬مجلس از نظر‬ ‫تصمیــم گیری و قانون گذاری می تواند نقش های مهمی در حوزه‬ ‫هــای وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬وزارت علــوم‪ ،‬اموزش و پرورش و ‪...‬‬ ‫دارد‪ .‬وی به عنوان نمونه گفت‪ :‬در حوزه های مرتبط با رشــته های‬ ‫تربیت بدنی باید اخالق ورزش جز ســرفصل های اصلی باشــد و‬ ‫اســاتید و دانشجویان این زمینه اموزش ببینند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صدا‬ ‫و ســیما در ظرفیت برنامه های پربینــده بویژه در حوزه کودکان و‬ ‫نوجوان مســاله اخالق ورزش و همچنین فرهنــگ هواداری را در‬ ‫راس برنامه های خود را بیان کند‪ .‬تاجبخش بیان داشــت‪ :‬در جام‬ ‫جهانی باید پربینده ترین سایت های ورزش کشور‪ ،‬پیوست اخالقی‬ ‫داشته باشند و وزارت ارشــاد می تواند بحث های خوبی نسبت به‬ ‫این قضیه داشــته باشد‪ .‬فالح از اساتید دانشگاه نیز گفت‪ :‬ورزش و‬ ‫اخالق ورزش از مســائل مهم کشور است و باید بیش از این به ان‬ ‫بپردازیم‪ ،‬غفلت باعث شــده که ما اسیب هایی را در این فضا بویژه‬ ‫در حوزه اجتماعی داشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نمی توان از جایگاه‬ ‫و اهمیــت ورزش حرفه ای در فضای اجتماعی غفلت کرد‪ ،‬در دنیا‬ ‫مشــاوران و کمیته های مهم اخالقی دارند‪ ،‬در کشــور ما باید یک‬ ‫همت جدی شود‪.‬‬ ‫فالح بیان داشــت‪ :‬حرکتی که در مرکز تحقیقات اسالمی مجلس‬ ‫ایجاد شــد‪،‬ه اگر منجر به یک سری قوانین شود‪ ،‬اتفاق های خوبی‬ ‫خواهد افتاد‪ ،‬چرا که در در مســائل مربوط بــه اخالق ورزش نیاز‬ ‫به فعالیت گســترده تری داریم‪ .‬وی توجه به رویکردها و الگوهای‬ ‫مفهومی را در مساله اخالق ورزش بسیار ضروری دانست‪ .‬همچنین‬ ‫در این نشســت جمعی از کارشناسان حوزه اخالق ورزش کشور از‬ ‫فدراسیون های مختلف ورزشی حضور داشتند‪.‬‬ ‫ابراهیم ثامنی‪ ،‬پیشکسوت عرصه طراحی و ساخت جواهر‪:‬‬ ‫نمی توان سنتی کار کرد و دم از صادرات زد‬ ‫عطیه پژم‪ :‬ابراهیم ثامنی‪ ،‬چهره پیشکسوت عرصه طراحی و ساخت‬ ‫جواهر می گوید باید برای بودن در این صنف زحمت کشید‪ ،‬صادق‬ ‫بود‪ ،‬اموزش دید‪ ،‬بازار را شــناخت و دور از رویاپردازی‪ ،‬واقعیت های‬ ‫موجود را لمس کرد و از رقابت نترسید‪.‬‬ ‫ابراهیم ثامنی که همکاران و فعاالن این صنف او را به نام حمید ثامنی‬ ‫می شناسند‪ ،‬پس از سال ها تالش در این عرصه و فعالیت مستمر از‬ ‫‪ ،1342‬این روزها بیشتر مشغول تربیت چهره های تازه برای فعالیت‬ ‫در صنعت و بازار جواهرسازی است و با تکیه بر تجربیات خود‪ ،‬ضمن‬ ‫بررسی وضعیت موجود‪ ،‬راهکارهایی برای حضور این افراد در جمع‬ ‫مدعیان صنعت جواهرسازی در ایران و در ادامه مسیر‪ ،‬جهان را مطرح‬ ‫کرده که البته تحقق هر یک از ان ها منوط به اما و اگرهای بسیار به‬ ‫نظر می رسد‪ .‬تجربه های او برای عالقه مندان به ورود به هنر صنعت‬ ‫جواهرسازی در ایران خواندنی است‪ .‬مشروح گفتگوی هنرانالین با‬ ‫ثامنی را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫لطفاً در ابتدا از نحوه ورودتان به این عرصه بگویید‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1342‬فعالیت هنری ام در زمینه جواهرسازی اغاز شد‪ .‬یکی‬ ‫از اقوام ما مرصع کار بود و پدرم از او خواست من در کنارش مشغول‬ ‫فعالیت شــوم‪ .‬حدود ‪ 7‬سال در رشــته مخراج کاری یا مرصع کاری‬ ‫مشغول کســب اموزش‪ ،‬تجربه و اشتغال بودم و ازان پس به صورت‬ ‫مســتقل در این حوزه ادامه دادم‪ .‬ان زمــان امکانات و ابزار امروزی‬ ‫وجود نداشت و کار سنتی بسیار دشوار بود‪ .‬کارگاه ها‪ ،‬تجهیزات کافی‬ ‫نداشتند و حتی امکان کار در فضایی با دمای مناسب را نداشتیم‪ .‬به‬ ‫هر شکل‪ ،‬در گذر زمان و پس از کسب تجربیات بسیار‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫متخصصان و کارگران بســیاری را به صنف معرفی کردم‪ 15 .‬سال‬ ‫در بازار تهران بودم و پس از خروج از محیط بازار‪ ،‬فروشگاه «ثامنی‬ ‫پاویلیون» را راه انداختم‪ .‬سال ‪ 1385‬در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫که از موفق ترین نمایشگاه ها تا ان زمان بود‪ ،‬با اکثریت ارای بزرگان‬ ‫صنف‪ ،‬تندیس ویژه دریافت کردم‪ .‬ان ها می دانســتند من با عشقم‬ ‫کار می کنم و معتقدم برای توصیف هنر خیلی نمی شــود از واژه ها‬ ‫بهره گرفت؛ توصیف هنــر به منزله زبانی که همه ان را می فهمند‬ ‫و محصول ان این اســت که با حواســتان اثر هنری را درک کنید‪.‬‬ ‫باید ان چنان روی اثر هنری تمرکز داشــت که تنها با سکوت به ان‬ ‫نگریســت‪ .‬صحبت کردن درباره یک اثر هنری از سوی خالق ان از‬ ‫زیبایی هایش می کاهد‪ .‬اینگونه است در موزه لوور فرانسه به یک باره‬ ‫می بینیم صدها نفــر در برابر تابلوی «لبخند مونالیزا» اثر داوینچی‬ ‫ایستاده اند و در سکوت فرورفته اند‪.‬‬ ‫به نظرتان تاکنون هنر جواهرسازی از جایگاه مطلوبی‬ ‫در جمع سایر رشــته ها و گرایش های هنری در ایران‬ ‫برخوردار بوده است؟‬ ‫معموالً هنر جواهرسازی در قیاس با سایر هنرها ان چنان که باید دیده‬ ‫نمی شــود‪ .‬خیلی ها صرفاً برای سرمایه گذاری جواهری را خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬کار هنرمند جواهرساز امضا دارد‪ .‬اینجا دوست دارم به یک‬ ‫نکته مهم اشاره داشته باشم‪ .‬من در مواقع متعدد خودم وسایل مورد‬ ‫نیاز را برای دانشــجویان تهیه می کردم‪ .‬متاسفانه بارها دیدم یاس‬ ‫و ناامیدی بر ان ها چیره شــده زیرا زمینه کاری و اشــتغال در این‬ ‫عرصه هنری و صنعتــی را نمی دیدند‪ .‬اکثر تولیدی های ما تعطیل‬ ‫کرده اند‪ .‬همه که نمی توانند به صورت انفرادی کارخانه تاسیس کنند‬ ‫زیرا تامین تجهیزات بسیار هزینه بر است‪ .‬حدود ‪ 5‬هزار طراح در این‬ ‫حوزه داشــته ایم اما مگر ما به چه تعداد طراح نیاز داریم‪ .‬دانشجو به‬ ‫علت گرانی نمی تواند با فلز طال کار کند‪ .‬و در ادامه نکات مهم اموزش‪.‬‬ ‫من از شــاگردانم خواهش کردم که همــه در کالس های کارگاهی‬ ‫روپوش سفید بپوشند‪ .‬ان ها باید با اصول کار در کارگاه اشنا شوند‪.‬‬ ‫ریشه بسیاری از مشکالت ما در حوزه های تخصصی به بحث اموزش‬ ‫بازمی گردد‪ .‬بالغ بر نیم قرن تجربه به من می گوید که باید از شاگردانم‬ ‫بخواهم که یک میز کار در منزل داشته باشند‪ ،‬یک فرز تهیه کنند‪،‬‬ ‫حتی سنگ های رنگی مانند توپاز و امیتیس را برایشان می اوردم و‬ ‫تا جایی که توانستم کمک کردم در یک کارگاه خانگی‪ ،‬این هنر را‬ ‫یاد بگیرند‪ .‬یک جواهرساز باید پیش از رسیدن به مرحله نهایی کار‬ ‫یعنی مرصع کاری یا حتی دیگرمراحل یعنی طراحی‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫زرگری‪ ،‬فلزات و گوهرهای کاربردی در این هنر را لمس کرده باشد‪.‬‬ ‫مــا در کالس طراحی ها را انجام می دادیم و از دوســتانم که کارگاه ‬ ‫ریخته گری داشــتند‪ ،‬درخواست می کردم زمینه را برای رسیدن به‬ ‫مرحله ســوار کردن گوهر روی طال و مرصع کاری برای دانشجویانم‬ ‫فراهم اورند‪ .‬کارگاه های دانشگاهی ابزار الزم را ندارند و من از طریق‬ ‫روابط خودم فضای کار را فراهم می اوردم‪ .‬مدرس باید مســئولیت‬ ‫تدریسش را بپذیرد‪ .‬باید تعارف را کنار گذاشت و تمام عیار به جریان‬ ‫اموزش و تربیت نیرو ورود کرد‪ .‬دختران عزیزم باید بدانند که با ناخن‬ ‫بلند نمی توانند در کارگاه کار کنند زیرا ناخن مانع انجام کار درست و‬ ‫ظریف می شود و اگر خدایی ناخواسته حین انجام مرصع کاری قلم در‬ ‫برود‪ ،‬دست زخمی خواهد شد‪ .‬دختران و پسرانم بدانند با ناخن بلند‬ ‫یا لباس های تنگ و گوشی موبایل در کنار دست نمی شود در کارگاه‬ ‫جواهرسازی کار کرد‪.‬‬ ‫خیلی ها با وسوسه رسیدن به مرحله فروش جواهر پا‬ ‫به این عرصه می گذارند‪ .‬چه توصیه ای برای این افراد‬ ‫دارید؟‬ ‫نباید برای رفتن به بخش فروش عجله کرد‪ .‬حتی اگر سرمایه الزم‬ ‫برای رســیدن به این بخش وجود دارد اما ممکن است بعد از چند‬ ‫سال تک تک کارگاه ها یا برندها تعطیل شوند‪ .‬در کشور توسعه یافته‬ ‫کانادا به چشــم خود دیدم که وقتی هنرجویان بخش های مختلف‬ ‫جواهرسازی در کارگاه یا کارخانه ای استخدام می شوند‪ ،‬یک بار در‬ ‫هفته مسئول شستن ســرویس های بهداشتی هستند‪ .‬برای اینکه‬ ‫بشکنند‪ .‬با یادگیری یک سری واژه تخصصی کار به جایی نمی رود‪.‬‬ ‫تخصص مهم است‪ .‬اموزش باید اصولی باشد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 30‬سال است صحبت از راه اندازی شهرک طراحی‬ ‫و ساخت طال و جواهر می شود اما تاکنون محقق نشده‬ ‫است‪ .‬اساس ًا ایا این ایده را کارشناسی شده می دانید؟‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫بازگشایی سالن تئاتر سردارجنگل رشت پس از ‪ ۱۷‬سال تعطیلی‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫اختصاص غرفه های رایگان‬ ‫برای دستفروشان‬ ‫یک کارشناس اختصاص غرفه های رایگان برای دستفروشان‬ ‫را خواســتار شــد و با تاکید بر اعمال نظارت بر دستفروشان‬ ‫بــه منظور جلوگیری از ایجاد بازار ســیاه در برخی محالت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که ایجاد شغل نیاز به سرمایه دارد و امکان‬ ‫استخدام افراد نیست‪ ،‬هر کاری که دارای هویت رسمی باشد‬ ‫و به اشــتغالزایی و درامدزایی افراد منجر شود‪ ،‬کمک کننده‬ ‫است‪ .‬علی اکبر ســیارمه درباره تبدیل شــدن دستفروشی‬ ‫به شــغل رســمی ابراز عقیده کرد و گفت‪ :‬در بحث مشاغلی‬ ‫نظیر دستفروشی به رسمیت شــناختن حداقل کاری است‬ ‫که می توان انجام داد ولی الزمه اش این اســت که جوانب امر‬ ‫بررســی شــود و ما به صرف اینکه این شــغل را به رسمیت‬ ‫شناختیم‪ ،‬کافی نیست بلکه باید حقوق افرادی که می خواهند‬ ‫از این شغل منتفع شوند درنظر بگیریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هر‬ ‫مقطع زمانی وقتی مطالباتی از این دســت مطرح می شود و‬ ‫مشــکالت معیشتی وجود دارد‪ ،‬دولتها تالش می کنند که در‬ ‫جهت بــراورده کردن این مطالبات و بهبود وضع معیشــت‬ ‫افراد اقداماتی انجام بدهند و لذا تبدیل دستفروشــی به یک‬ ‫شغل رسمی می تواند گامی در جهت تامین مطالبات کسانی‬ ‫باشــد که از ایــن راه امرار معاش می کنــد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫کار با اشــاره به رواج دستفروشی در بســیاری از کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬گفت‪ :‬در اکثر کشــورها فضــا و مکان های خاصی به‬ ‫دستفروشان اختصاص یافته تا عالوه بر خدمت رسانی تولیدات‬ ‫خود را عرضه کنند‪ .‬ســیارمه افزود‪ :‬در حال حاضر در برخی‬ ‫شــهرها ان دسته افرادی که خواسته یا ناخواسته دارای سوء‬ ‫سابقه هســتند و به این دلیل کســی ب ه انها کار نمی دهد‪،‬‬ ‫ساماندهی کرده اند و به انها مجوز فعالیت تحت عنوان بساطی‬ ‫در یــک خیابان را داده اند تا از این طریق به امرار معاش فرد‬ ‫کمک شود ولی این کار تبعاتی دارد که باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از نکاتی که باید توجه کرد این اســت‬ ‫که دستفروشان در محدوده کســانی که شغل رسمی دارند‬ ‫یا کســبه ای که مغازه اجاره کرده اند‪ ،‬فعالیت نکنند از طرفی‬ ‫ترافیکی که ممکن است با این کار در سطح شهر به وجود اید‬ ‫هم مشکلی است که باید چاره اندیشی کرد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫کار گفت‪ :‬اگر قرار است دستفروشان و کسانی که بازار کاری‬ ‫برایشــان مهیا نیست و می خواهند از این طریق امرار معاش‬ ‫کنند‪ ،‬ســاماندهی شوند‪ ،‬باید برای رسمی شدن دستفروشی‬ ‫ساز و کارهای الزم پیش بینی شود‪ .‬در زمان هایی بازارچه ها‬ ‫و روزبازارهــا را به این منظور راه اندازی کردیم که عالوه هم‬ ‫دستفروشان هم مردم از ان استقبال کردند‪ .‬نزدیک ایام عید‬ ‫یا برخی مناسبت ها دستفروشی برای عده زیادی یک کار پر‬ ‫رونق است و مردم هم در این زمان ها بسته به نیاز خود از این‬ ‫بازارچه ها استقبال می کنند‪.‬‬ ‫چه کسی رنگ سال را تعیین می کند؟‬ ‫‪ 2023‬غرق در‬ ‫سرخی خلیج فارس‬ ‫ایجاد زیرساخت بسیار مهم است‪ .‬اگر از همین امروز بخواهیم شروع‬ ‫کنیم‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال زمان نیاز داریم‪ .‬برای رسیدن به تولید صنعتی‬ ‫و نیمه صنعتی‪ ،‬نیازمند اموزش اصولــی‪ ،‬ورود فناوری و تجهیزات‬ ‫پیشــرفته روز دنیا و حمایت دولت هستیم‪ .‬ما در بحث سند ملی‬ ‫گوهرسنگ‪ ،‬سنگ های قیمتی همچون فیروزه را در کشور داریم اما‬ ‫قادر به سایزتراشــی این سنگ ها هم نیستیم زیرا فناوری روز دنیا‬ ‫در اختیارمان نیســت در نتیجه فاصله زیادی با صادرات داریم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بیشــتر سنگ های ما برای استفاده در کارگاه ها از چین‬ ‫و تایلند وارد می شود‪ .‬ما نمی توانیم سنتی کار را ادامه دهیم و توقع‬ ‫صادرات داشته باشیم‪ .‬ترکیه حتی در مارکتینگ قوی تر از ایتالیا عمل‬ ‫کرده است‪ .‬تعدادی متخصص از ایتالیا به ترکیه اوردند‪ ،‬با ایتالیایی ها‬ ‫ان ایتالیایی ها بود اما‬ ‫قراردادهایی بستند که ابتدا درصد باالی سود از ِ‬ ‫ب ه تدریج درصد سود خود را افزایش دادند‪ .‬این رکن اموزش است‪ .‬ما‬ ‫نمی توانیم به صورت سنتی کار را ادامه دهیم و از صادرات دم بزنیم‪.‬‬ ‫کشــور موفقی مانند ترکیه در بازار جهانی جواهرات‪،‬‬ ‫چگونه عملکردی در زمینه واردات و صادرات داشــته‬ ‫است؟‬ ‫در ترکیه واردات به شرط پرداخت گمرک ازاد است بنابراین دولت‬ ‫فضای رقابت را نبسته و بااین حال ترکیه یکی از پیشگامان صنعت‬ ‫جواهرســازی اســت‪ .‬برای واردات باید تسهیالت در نظر گرفت تا‬ ‫رقابت ایجاد شــود‪ .‬امروز ترکیه نمایشگاه های بسیار بزرگی برگزار‬ ‫می کند و از بسیاری از کشــورهای جهان دعوت می‪‎‬کند تا با این‬ ‫رویدادها همراه شوند‪ .‬یک پرسش‪ .‬امروز زمینه فعالیت برای چند‬ ‫درصد از طراحان کشورمان در ایران فراهم است؟ ایا نباید از حضور‬ ‫ان ها در دیگر کشورها برای اشتغال گله مند بود‪ .‬دولت باید به این‬ ‫بخش ورود کند‪ .‬باید کارگاه های کوچک تقویت شود و کارخانه های‬ ‫بزرگ هم با هدف صادرات تجهیز شوند‪ .‬در این حوزه نیاز به فرصت‬ ‫جابجایی پول اســت اما باوجود تحریم ها کار سختی در این بخش‬ ‫پیش رو داریم‪ .‬بدون صادرات‪ ،‬نیاز داخلی اشباع می شود و با شرایط‬ ‫اقتصادی موجود که مردم تــوان خرید طال و جواهر را ندارند‪ ،‬این‬ ‫صنعت نمی تواند توسعه یابد‪ .‬انس طال بر اساس دالر اعالم می شود‬ ‫و باوجود قیمت باالی دالر در ایران‪ ،‬فعاالن فشار بیشتری را در این‬ ‫بخش متحمل هستند‪.‬‬ ‫حاال ‪ ۲۳‬سال اســت که در اغاز سال نو میالدی یک رنگ‬ ‫واحد به عنوان رنگ ســال به طرفداران ُمد معرفی می شود و‬ ‫امسال نیز «قرمز پرشین» به عنوان رنگ سال ‪ ۲۰۲۳‬انتخاب‬ ‫شده است؛ اما چه کسی یا چه افرادی مرجع معرفی رنگ سال‬ ‫هستند؟ موسسه امریکایی «پنتون» هر ساله از میان طراحان‬ ‫و برندهای معتبر لباس جهان برای انتخاب رنگی که قرار است‬ ‫طی سال اینده همه گیر شود‪ ،‬نظرسنجی می کند‪ .‬امسال نیز‬ ‫بــزرگان مد جهان بر روی رنگ «قرمز پرشــین» برگرفته از‬ ‫خاک قرمز خلیج فارس با کد رنگ ‪۱۷۵۰‬ـ‪ ۱۸‬توافق کردند‪.‬‬ ‫شرکت پنتون (‪ )Pantone LLC‬کمپانی صاحب نام برای‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن در صنعت چاپ‪ ،‬طراحی گرافیک‪ ،‬مد‬ ‫و فشن‪ ،‬دکوراسیون‪ ،‬طراحی محصول و‪ ...‬است که به عنوان‬ ‫موسسه اعالم کننده رنگ سال در جهان هم شناخته می شود‬ ‫و مقر ان در نیوجرســی است‪ .‬لورنس هربرت‪ ،‬فارغ التحصیل‬ ‫رشته شیمی دانشگاه هوفسترا در سال ‪ ۱۹۶۳‬شرکت «ام اند‬ ‫جی لوین» را از برادران «لوین» خریداری و به نام موسســه‬ ‫«پنتون» ثبت کرد‪ .‬پنتون به معنی «همه رنگ ها» است‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به زبان خیلی ســاده دربــاره «پنتون» و فعالیتش‬ ‫توضیح دهیم‪ ،‬باید بگوییم که این شــرکت مهم ترین سامانه‬ ‫تطبیــق رنگ دنیا را دارد‪ .‬این غول رنگی برای صنعت تولید‪،‬‬ ‫حکم یــک نیروی محرکه عظیم را دارد و قدرت ان تا حدی‬ ‫است که توانسته به عنوان یک تطبیق دهنده رنگی استاندارد‬ ‫در دنیا شناخته شود‪.‬‬ ‫سیستم تطبیق رنگ «پنتون» عمدتا یک سیستم بازتولید‬ ‫رنگ استاندارد است که از سال ‪ ۲۰۱۹‬دارای ‪ ۲۱۶۱‬رنگ پیش‬ ‫فرض شده است‪ .‬با استانداردســازی رنگ ها‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫مختلف در مکان های مختلف می توانند به سیستم «پنتون»‬ ‫مراجعه کنند تا مطمئن شوند که رنگ ها بدون اختالف رنگ‬ ‫و تماس مســتقیم با یکدیگر تطابق کامــل دارند‪ .‬رنگ های‬ ‫«پنتون» با اعــداد اختصاصی توصیف می شــوند‪ .‬مثال ابی‬ ‫نیلگون با کد اختصاصی ‪۴۰۲۰‬ـ‪۱۵‬شناخته می شود و به جای‬ ‫نام رنگ همیشه این اعداد و کدها در برندسازی کاربرد دارند‪،‬‬ ‫تا جایی که به قوانین دولتی و استانداردهای نظامی مثال برای‬ ‫رنگ پرچم کشــورها و مهرهای نظامی هم راه پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫مثــا در ژانویه ‪ ۲۰۰۳‬پارلمان اســکاتلند اعالم کرد تا برای‬ ‫رنگ ابی در پرچم اســکاتلند به کد «پنتون ‪ »۳۰۰‬مراجعه‬ ‫شود‪ .‬کشورهایی مانند کانادا‪ ،‬کره جنوبی و سازمان هایی مانند‬ ‫اف ای ای (‪ )FIA‬نیــز اعالم کرده انــد که به رنگ های خاص‬ ‫پنتون در هنگام تولید پرچم ها توجه شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫فروش سبدی و نقدی دارو ممنوع شد‪/‬معرفی متخلفان به مراجع قضایی‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش روزنامه «خوب» از نشست رئیس دستگاه‬ ‫قضا با اعضای اتاق اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و بازاریان‪:‬‬ ‫اژه ای‪ :‬قوه قضائیه مرجع‬ ‫تظلم خواهی همه است حتی‬ ‫انهایی که عقیده اش با ما‬ ‫منطبقنیست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست‬ ‫بــا اعضای اتاق اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و جمعی از بازاریان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموعه اصناف کشــور نه در کنار نظام و‬ ‫انقالب‪ ،‬که در متن نظام و انقالب بودند و طی بیش از‬ ‫‪ 4‬دهه اخیردر رفع مسائل عدیده ای مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه بیان داشــت‪ :‬از روز اولی که تصدی‬ ‫مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید‬ ‫داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم خواهی‬ ‫همــه احاد جامعه باشــد؛ هر صنف‪ ،‬قشــر و جریانی‬ ‫که حتی ممکن اســت ســلیقه و عقیــده اش نیز با ما‬ ‫منطبق نباشــد چنانچه تظلم خواه بود‪ ،‬دستگاه قضایی‬ ‫در چارچوب قوانین‪ ،‬ملزم اســت بــه تظلم خواهی او‬ ‫رسیدگی کند‪ .‬رئیس عدلیه تصریح کرد‪ :‬ضروری است‬ ‫مجموعه اصناف کشــور یک بررســی تفکیکی داشته‬ ‫باشد که چه میزان از مســائل مبتالبه اصناف‪ ،‬مرتبط‬ ‫با قوا و دســتگاه های مختلف کشور است و چه میزان‬ ‫از این مســائل به خود صنف مربوط می شــود‪ .‬رئیس‬ ‫دســتگاه قضا همچنین بر ضرورت وجود ســازوکاری‬ ‫جهــت نقش افرینی هر چه بیشــتر اصناف در وضع و‬ ‫اصالح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد‪ .‬قاضی القضات‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصناف باید جلســات و نشست های هم اندیشی‬ ‫مســتمری را میان خــود برگزار کننــد و با یک خرد‬ ‫جمعی‪ ،‬نقطه نظــرات و جمع بندی های خود برای رفع‬ ‫مشکالت صنفی را به مسئوالن مربوطه در دستگاه های‬ ‫حکومتی ارائه کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با عنایت به پیشــرفت های حاصله در حوزه‬ ‫فنــاوری و تکنولوژی هــای روز مربوط بــه هر صنف‪،‬‬ ‫ضروری است ســازوکاری ایجاد شود که مسئوالن هر‬ ‫صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری های‬ ‫روز اشــنا کنند و تمام شــاغالن در یــک صنف برای‬ ‫بهره وری بیشــتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی‬ ‫روز تطبیق دهند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬شــما مســئوالن و متولیان‬ ‫اصناف کشــور‪ ،‬از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه‬ ‫قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با‬ ‫تعیین اولویت ها‪ ،‬به رفع مســائل و مشکالت هر صنف‬ ‫بپردازیــم؛ از جمله این مســائل‪ ،‬موضوعات مرتبط با‬ ‫اصناف و دیوان عدالت ادرای‪ ،‬ســازمان ثبت و سازمان‬ ‫بازرســی است که ما امادگی داریم به سرعت و فوریت‬ ‫این کارگروه مشترک را تشــکیل دهیم تا در راستای‬ ‫رفع مشــکالت هر صنف اقدام کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شــما‬ ‫متولیان اصناف‪ ،‬هر قانونی را که اجرایی نشده را اعالم‬ ‫کنید تا سازمان بازرســی پیگری های الزم را به عمل‬ ‫اورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟‬ ‫ایا مشــکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل‬ ‫بودجه ای اســت؟ ایا مشکل ناشــی از تعارض قوانین‬ ‫اســت یا اینکه با ترک فعل و سســتی مجری مربوطه‬ ‫مواجه ایم؟ رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور‬ ‫پیشــنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را‬ ‫تدوین کرده و یک نسخه از ان را به هر مسئول و مدیر‬ ‫جدیدی که منصوب می شــود ارائه کنند؛ چرا که یکی‬ ‫از موارد عدم اجرای قانون‪ ،‬نااشــنایی مدیر و مسئول‬ ‫تازه منصوب شــده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه‬ ‫مربوطه است‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه همچنین گفت‪ :‬با عنایت به تدوین برنامه‬ ‫هفتم و الیحه بودجه ســال ‪ ، 1402‬اصناف باید همت‬ ‫کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه های‬ ‫صمــت و اقتصاد و ســایر دســتگاه های مربوطه برای‬ ‫گنجانده شدن در برنامه و الیحه مزبور پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫قاضی القضات به موضوع کارت های بازرگانی نیز که در‬ ‫سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مســئله کارت های بازرگانی از هر دو وجه‬ ‫(هم از حیث کسانی که نباید از ان برخوردار باشند اما‬ ‫کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن ان می کنند‬ ‫و هم از حیث انها که باید از این کارت برخوردار باشند‬ ‫اما برخوردار نیســتند و یا مشــکالتی در حوزه تمدید‬ ‫کارت بازرگانی انها ایجاد شــده)‪ ،‬می تواند با برگزاری‬ ‫جلساتی میان متولیان اصناف و مسئوالن مربوطه رفع‬ ‫شود‪ .‬حجت االســام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قوه قضاییه از تشــکیل شوراهای حل اختالف در‬ ‫هر صنفی اســتقبال می کند و حمایت های الزم را در‬ ‫این خصوص به عمل مــی اورد؛ چرا که معتقدیم باید‬ ‫مســائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و‬ ‫فصل کرد‪.‬‬ ‫فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و با روش هایی که منجر به ایجاد هر نوع‬ ‫تبعیض بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز انها شود‪ ،‬ممنوع است‪ .‬سازمان غذ ا و دارو اعالم کرد‪ :‬با توجه به گزارش های دریافتی از معاونت های غذا و دارو دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی سراسر کشور و برخی نهادهای نظارتی مبنی بر سبد فروشی‪ ،‬نقد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی شرکت های پخش‪ ،‬مستند به ماده ‪ ۲۹‬قانون تعزیرات حکومتی‬ ‫امور بهداشتی و درمانی و بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۸‬ایین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فراورده های سالمت محور مبنی بر اینکه «فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارف از قبیل‬ ‫ایجاد ســبد دارویی (فروش داروهای سهمیه ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای مورد‬ ‫نیاز انها شود‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی‪:‬‬ ‫اصول و ارزش های قانون اساسی غیرقابل تغییر‬ ‫اما روش های اجرا قابل تغییر هستند‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن بستی‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به نحوی‬ ‫تنظیم‪ ،‬تدوین و نهایی شــد که در اجرای ان و در اداره امور کشور‬ ‫با هیچ بن بستی مواجه نخواهیم شد و هیچ کس‪ ،‬در هیچ جایگاهی‬ ‫اجازه نقض قانون اساسی را ندارد‪ .‬سید ابراهیم رئیسی صبح شنبه‬ ‫در همایش ملی «مســئولیت اجرای قانون اساسی» قانون اساسی‬ ‫را میثاق ملی و تبلور و تجســم انقالب شکوهمند اسالمی دانست‬ ‫که تضمین کننده جمهوریت و اســامیت نظام و حقوق اساسی و‬ ‫ازادی های مشروع است‪ .‬رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر‬ ‫اساس و اصولی دانســت که هم نشان از حقوق احاد شهروندان و‬ ‫هم نشان از تکالیف مسئوالن و دست اندرکاران دارد و گفت‪ :‬اینکه‬ ‫فرهیختگان و صاحب نظران‪ ،‬کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را‬ ‫نه صرفا در محافل اکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد‬ ‫بررسی و نظارت قرار دهند‪ ،‬بسیار اموزنده و مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان‬ ‫حــق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و ســازنده دانســت تا هم‬ ‫صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اســاس قانون اساســی از چه‬ ‫حقوقــی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که ایا به تکالیف‬ ‫خود عمل کرده اند یا نه؟‬ ‫اصول و ارزش های قانون اساسی غیرقابل تغییر و‬ ‫روش های اجرا قابل تغییر هستند‬ ‫رئیس جمهــور در ادامه با بیان اینکه اگــر در برخی بخش های‬ ‫اجرای قانون اساســی ناکارامدی هایی وجود دارد نباید به حساب‬ ‫این میثاق ملی نوشته شود‪ ،‬افزود‪ :‬قانون اساسی مشتمل بر اصول‬ ‫و ارزش هایی مثل جمهوریت‪ ،‬اســامیت‪ ،‬استقالل و ازادی است‬ ‫که غیرقابل تغییر هستند‪ ،‬اما در کنار ان روش ها و ساز و کارهای‬ ‫اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عنداالقتضا‬ ‫می توان ساز و کارهای اجرای ان را مورد تجدیدنظر قرارداد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن بستی‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به نحوی‬ ‫تنظیم‪ ،‬تدوین و نهایی شــد که در اجرای ان و در اداره امور کشور‬ ‫با هیچ بن بســتی مواجه نخواهیم شــد و این از ویژگی های قانون‬ ‫اساسی ماســت‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬باید برای اجرای همه‬ ‫اصول قانون اساســی تالش کرد تا همه حقــوق تدوین‪ ،‬تنظیم و‬ ‫اعالم شــده در ان برای صاحبان حق اســتیفا شده و همه تکالیف‬ ‫تعیین شده در قانون اساسی در حوزه های مختلف اجرایی‪ ،‬تقنینی‬ ‫و دیگر اجزا و بخش های نظام نیز اجرا شوند‪.‬‬ ‫ضرورت واگذاری نقش به عموم مردم‬ ‫در اجرا و نظارت بر اجرای قانون اساسی‬ ‫دکتر رئیســی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬برگزاری این نشست و‬ ‫اجالس های علمی و حقوقی ضروری اســت تا به همه مســئوالن‬ ‫و دســت اندرکاران در سراسر کشور و همه دســتگاه ها و نه صرفا‬ ‫دستگاه های اجرایی اعالم شود که اوال متکلف و مامور اجرای کدام‬ ‫اصول قانون اساسی هســتند و دوم اینکه ایا در اصولی که توفیق‬ ‫اجرای ان را داشــته اند‪ ،‬پیشــنهاداتی برای اجرای کامل و متوازن‬ ‫دارند یا نه؟‬ ‫رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬نکته ســوم هم این اســت که باید از‬ ‫مجریان جویا شــد که ایا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون‬ ‫اساســی با موانع و مشکالتی مواجه بوده اند یا نه؟ به عبارتی دیگر‬ ‫باید در چنین محافلی یک نظام مســائل در اجرای قانون به دست‬ ‫ایــد و نظرات جمع اوری شــده با کمک نخبگان و دانشــگاهیان‬ ‫پیگیری شــود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساســی با تعطیلی در‬ ‫اجرا مواجه نشود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی این همکاری گرفتن از همه بخش ها‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و دست اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی‬ ‫و نظارت بر حســن اجرای ان دانست و گفت‪ :‬اساسا مردمی کردن‬ ‫اجرا و نظارت بر قانون اساســی یعنی همیــن که به همه مردم و‬ ‫بخش ها در این زمینه نقش واگذار شود‪.‬‬ ‫تاکید بر ضرورت ارائه اموزش در زمینه حقوق و اصول‬ ‫مصرح در قانون اساسی‬ ‫رئیس جمهور در ادامه ســخنانش بر ضرورت ارائه اموزش ها در‬ ‫زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساســی از طریق رســانه ها‬ ‫و مراکــز علمی تاکید کرد و افزود‪ :‬امــوزش حقوق و اصول قانون‬ ‫اساسی در گام اول باعث اشنایی مردم با حقوق شان می شود و در‬ ‫گام دوم باعــث مطالبه گری بر پایه اطالع و اگاهی از حقوق شــان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی با بیان اینکه اصــل مترقی امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر از اصول مترقی دینی‪ ،‬فرهنگی و قانونی ماست‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫اشنایی مردم با قانون اساســی و اگاهی یافتن انان از حقوق شان‬ ‫باعث می شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق‬ ‫و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر تاثیرات ســازنده اجــرای اصل امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصالح امور‬ ‫کمک نمی کند بلکه بدبینی را رواج می دهد بر اجرای اصل مترقی‬ ‫امر به معروف عمل شــود‪ ،‬حتماً شــاهد اصالح بسیاری از امور در‬ ‫بخش های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توامان‬ ‫دین و عدالت و قانون اساسی است‪.‬‬ ‫در دین و قانون اساسی بعد از توحید هیچ مفهومی‬ ‫برجسته تر از عدالت وجود ندارد‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ُو‬ ‫ق‬ ‫ِی‬ ‫ل‬ ‫«‬ ‫شــریفه‬ ‫دکتر رئیســی در ادامه با اشــاره به ایه‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ب ِالْق ِْسطِ » بر ضرورت مردمی سازی اجرای قانون اساسی‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬اگر دســتگاه های اموزشی مفهوم و اجرای عدالت‬ ‫را به مردم اموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر‪ ،‬فســاد و تبعیض‬ ‫را برنمی تابند و خودشــان برای اجرای ان پیش قدم خواهند شد و‬ ‫در هر بخشــی که مردم در ان نقش و مشــارکت داشته اند‪ ،‬شاهد‬ ‫موفقیت بوده و خواهیم بود‪ .‬رئیس جمهور در ادامه اجرای مطلوب‬ ‫و کامل قانون اساســی را منوط به عدالت اموزشی‪ ،‬جذب و ارتقای‬ ‫نیروی انســانی و افزایش بهره وری دانست و افزود‪ :‬در دین و قانون‬ ‫اساســی ما بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته تر از عدالت وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬این اصل اساســی الیتغیر غیرقابل تغییر و گرانسنگ قانون‬ ‫اساســی است که اگر درست اجرا شود همه ان را خواهند پذیرفت‬ ‫ولو انکه به نفع انها نباشد‪.‬‬ ‫با مطالبه گری صحیح حقوق مصرح در قانون اساسی‬ ‫می توان عقب ماندگی ها را جبران کرد‬ ‫ایت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خــود به موضوع‬ ‫مطالبه گری و پاســخگویی در قانون اساســی اشــاره کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تفاوت نظام اداری ما با ســایر نظام های دنیا در این است‬ ‫که در نظام مدیریت اســامی فرد مســئول باید خــود را در برابر‬ ‫خدای متعال‪ ،‬عموم مردم‪ ،‬ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری‬ ‫پاسخگو بداند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ضمن دعوت از نخبگان‪ ،‬اســاتید‪ ،‬صاحبان قلم و‬ ‫تریبــون و همچنین عموم مردم به مطالبه گری اجرای کامل قانون‬ ‫اساســی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه حق شناسان‪ ،‬حق دان ها و حق خواهان‬ ‫می تواننــد در زمینــه اجرای قانون اساســی‪ ،‬مطالبه گری کنند تا‬ ‫بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به‬ ‫رشد و بالندگی خواهد رسید‬ ‫دکتر رئیســی با بیان اینکه مســئولیت اجرای قانون اساسی بر‬ ‫عهده رئیس جمهور اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بنده خود را متعهد به‬ ‫حفظ حقوق احاد مردم‪ ،‬مذاهب‪ ،‬اقوام و گروه های مختلف می دانم‬ ‫و معتقــدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساســی به‬ ‫رشد و بالندگی خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور در ادامــه مراجعه به ارای مردم برای تشــکیل‬ ‫حکومت و دولت ها را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی و‬ ‫قانون اساســی ان دانست و گفت‪ :‬به عدد سال های پس از پیروزی‬ ‫انقالب اســامی در این کشــور انتخابات برگزار شده و کشور ما را‬ ‫بنام کشــور انتخابات می شناسند‪ ،‬اما جای تعجب دارد که مدعیان‬ ‫دمکراسی و حقوق بشــر چنین کشوری را اماج دشمنی و فشار و‬ ‫تحریــم قرار می دهند و در مقابل از مســتبدترین و دیکتاتورترین‬ ‫حکومت هــا که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشــر هســتند‪،‬‬ ‫حمایت می کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است‪.‬‬ ‫هیچ کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون اساسی را‬ ‫ندارد‬ ‫ایت اهلل رئیسی توجه به حقوق انسان ها را از دیگر جلوه های مترقی‬ ‫و برجسته قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در کشوری که دائماً در حال برگزاری انتخابات است‪ ،‬همه گروه ها‪،‬‬ ‫مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنیم‪ ،‬چرا‬ ‫که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری‬ ‫جــز ان وجود ندارد‪ .‬رئیس جمهور بــر قانون مداری به عنوان یک‬ ‫اصــل و زیربنا برای اجرای عدالت تاکید کرد و گفت‪ :‬هیچ کس در‬ ‫هیــچ جایگاهی اجازه نقــض قانون را ندارد چــرا که حتی برای‬ ‫امور فوری و اضطراری هــم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی کارامدی در بخش های مختلف نظام اداری و اجرایی‬ ‫کشــور را در گرو اجرای قانون اساســی دانست و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اصول مترقی قانون اساســی هرگاه همــه بخش های نظام خود را‬ ‫مقید به اجرای این قانون دانســته اند‪ ،‬در همه بخش های حاکمیت‬ ‫شــاهد کارامدی بوده ایم‪ .‬متقابال در بخش هایی که قانون نقض یا‬ ‫نادیده گرفته شده نیز ثمرات ان را مشاهده کرده ایم‪.‬‬ ‫دولت مصمم بر اجرای کامل قانون اساسی است و در این‬ ‫مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد‬ ‫رئیس جمهور همچنین احیای اصل مترقی امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر در قانون اساســی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫اگر همه بایدها و نبایدها در مسایل اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فهرســت و برای همگان تبیین شود‪ ،‬اجرای قانون سهل‬ ‫و اسان خواهد شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی ضمن ابراز امیدواری بر اینکــه این همایش به‬ ‫عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساســی و اغازی بر اجرای کامل‬ ‫ان باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی‬ ‫مصمم است و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫شورای امنیت کشور در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تزریق ناامیدی‪ ،‬از سوی اتاق رسانه ای دشمن تهییج و هدایت می شوند‬ ‫شورای امنیت کشور روز شنبه با صدور بیانیه ای نسبت به رخدادهای‬ ‫اخیر توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬متن این بیانیه به شــرح زیر است‪ :‬شورای‬ ‫امنیت کشور با توجه به اغاز و تداوم اغتشاشات که نشان دهنده یک‬ ‫جنگترکیبیعلیهجمهوریاسالمیایرانباهدفتضعیفهمبستگی‬ ‫ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساساً مطالبات واقعی مردم‬ ‫را به انحراف میکشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح‬ ‫امنیت اجتماعی‪ ،‬توضیحات زیر را ارائه میدهد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با نظام مردم ســاالری دینی در طول چهار دهه اخیر‪ ،‬لنگرگاه ثبات و‬ ‫امنیتمنطقه‪-‬ایبودهاست‪.‬ناکامیکودتا‪،‬اقداماتتروریستیگروههای‬ ‫ضدانقالب و تجزیه طلب در دهه نخست انقالب اسالمی‪ ،‬دفع تجاوز رژیم‬ ‫بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پراشوب‬ ‫غرب اسیا با تجاوزهای مکرر نظامی امریکا و تروریسم داعش‪ ،‬همگی‬ ‫نشاندهندهتوانامنیتیباالمبتنیبرالگویامنیتمردمپایهبودهاست‪.‬‬ ‫اقتدار ملی در جمهوری اسالمی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در‬ ‫نظاممردمساالریدینیاستوارمیباشد‪،‬بههمینجهتنیزنقطهتمرکز‬ ‫دشمن‪ :‬مردم و والیت فقیه است‪.‬‬ ‫هیچاقداممستقیمیازسویعواملانتظامی‬ ‫منجر به فوت خانم امینی نگردیده است‬ ‫در شرایطی که کشور به ارامش سیاسی‪ ،‬خنثی سازی تحریمها‬ ‫و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندســازی ارز ترجیحی‬ ‫رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه های نارضایتی های اجتماعی‬ ‫ اقتصادی در حوزه های مسکن‪ ،‬اشتغال‪ ،‬حاشیه نشینی‪ ،‬اسیب‬‫های اجتماعی و ‪ ...‬ناشــی از سیاستگذاری های غلط توسعه در‬ ‫دهه های گذشته اماده می شد‪ ،‬دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار‬ ‫حداکثــری به جنگ ترکیبی روی اورد‪ .‬فــوت تاثر برانگیز خانم‬ ‫«مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخالقی تهران‬ ‫مورخ ‪ ۲۵‬شــهریور باعث گردید تا دشمن‪ ،‬طراحی پیچیده خود‬ ‫در جنــگ ترکیبی که بنا بود به بهانه های مختلف اغاز شــود را‬ ‫تســریع و با شتاب اجرایی نماید‪ .‬لذا هرچند گزارش های رسمی‬ ‫سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فراجا و همچنین‬ ‫نظرات کارشناســی پزشکان متعهد کشور نشان می داد که هیچ‬ ‫اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی‬ ‫نگردیده اســت‪ ،‬اما اغتشــاش به این بهانه اغاز و اساساً موضوع‬ ‫متوفی به فراموشی سپرده شد‪ .‬اعتراضات مسالمت امیز‪ ،‬بسرعت‬ ‫با فضاســازی منفی رسانه های تروریستی (بی‪.‬بی‪.‬سی و سعودی‬ ‫اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و اشوب های خیابانی سوق‬ ‫داده شد‪ .‬ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه اشوبگران حرفه ای و‬ ‫سازمان یافته با رهبری فضای رسانهای انگلیسی‪-‬سعودی تبدیل‬ ‫به اغتشاش و اقدامات تروریستی گردید‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست داده اند‬ ‫بررســی هــای مراجــع ذی ربط نشــان می دهــد‪ :‬در نتیجه‬ ‫مجموع اشــوبگریهای یاد شــده تاکنون بالغ بــر ‪ ۲۰۰‬نفر جان‬ ‫خــود را از دســت داده اند که می توان انها را به اقســام شــهدای‬ ‫امنیــت‪ ،‬شــهدای مردمــی در اقدامات تروریســتی‪ ،‬افــراد بی‬ ‫گناه قربانی پروژه کشــته ســازی گروهکها‪ ،‬مــردم بیگناهی که‬ ‫در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باخته اند‪ ،‬اغتشاشگران و نیز‬ ‫عناصر ضدانقالب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب‪ ،‬تفکیک نمود‪.‬‬ صفحه 6 ‫بومی سازی ‪ 90‬درصد تجهیزات فوالد مبارکه حاصل اعتماد و سرمایهگذاری در حوزه دانش بنیان است‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان اصفهان‪ :‬دکتر محمد یاسر طیبنیا مدیر عامل فوالد مبارکه روز شنبه ‪ 12‬اذرماه ضمن بازدید از غرفههای این نمایشگاه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با تاکید بر لزوم حمایت‬ ‫حداکثری صنایع و سازمانهای بزرگ از شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد‪ :‬بومی سازی ‪ 90‬درصد تجهیزات فوالد مبارکه حاصل اعتماد و سرمایهگذاری در حوزه دانش بنیان است‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫سوال که فعالیتهای شرکت فوالدمبارکه در حوزه دانشبنیان و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر به چه صورت بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که صنعت فوالد را پیشران و موتور محرکه اقتصاد میدانند و‬ ‫در همه اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای توسعهیافته این صنعت به خوبی این نقش را ایفا میکند‪ ،‬در حوزههای دانشبنیان هم این شرکتهای بزرگ هستند که میتوانند نقش محوری داشته باشند‪.‬‬ ‫هر شرکت بزرگ میتواند موجب شکلگیری و تقویت دهها و صدها شرکت دانشبنیان باشد و بخش مهم این روند این است که این رویکرد و ّ‬ ‫تفکر در جهتگیری شرکتهای بزرگ دیده و لحاظ شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرزدر اختتامیه جشنواره رویش‪:‬‬ ‫جشنوارههافرصتیبرایبروزاستعدادهاینهفتهدانشجویاناست‬ ‫رتبه اول از اســتان های مازندران‪ ،‬رتبه دوم تهران‪ ،‬رتبه‬ ‫ســوم اصفهان‪ ،‬رتبه چهارم اذربایجان غربی و در نهایت‬ ‫رتبه پنجم ازمتعلق به اســتان البرز اســت‪،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش ملی کانون برگزیده دختران مشهد الزهرا (س) رتبه‬ ‫کانون برگزیده کسب کرد‪ .‬همچنین در رشته ادبی (شعر‬ ‫خوانی) فاطمه اشرفی‪ ،‬رشــته صنایع دستی محمد علی‬ ‫شاهمرادی از اموزشکده فنی و حرفه ای شماره ‪ ۲‬کرمان‬ ‫و محمد مهدی خدابنده ‪ ،‬دانشــجو دانشگاه فنی و حرفه‬ ‫ای شــهید بهشــتی کرج ‪ ،‬در حوزه فیلم کوتاه از استان‬ ‫البرز مقام نخســت و نازنین دهقانی از اموزشکده فنی و‬ ‫حرفه ای دختران خرم اباد در اســتعداد کانونی و اجرای‬ ‫خالقانه و نمایشی و ورزشی و ‪ ....‬رتبه دوم را کسب کردند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه استان البرز در جشنواره های قبلی مقام دوم‬ ‫را کســب کرده و در چهارمیــن دوره مقام پنجم را از ان‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان البــرز با بیان‬ ‫اینکه برگزاری جشــنواره ها فرصتی بــرای بروز و ظهور‬ ‫اســتعدادهای فرهنگی و نهفته دانشــجویان است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به همین منظور در کنار اموزش های رســمی نیز‪،‬‬ ‫اموزش های غیر رسمی می تواند دانشجویان را از لحاظ‬ ‫شخصی برای مسئولیت پذیری در جامعه مهیا کند‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه فنی و حرفه ای‬ ‫کشــورنیز گفت‪ :‬بــا برگزاری جشــنواره رویش اتفاقات‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البــرز‪ :‬مراســم اختتامیه‬ ‫چهارمین جشنواره کشوری رویش به میزبانی استان البرز‬ ‫و به صورت وبینار با حضور؛ ترکیان رئیس دانشــگاه فنی‬ ‫و حرفه ای‪ ،‬علی اصغر رجبی معاون فرهنگی و دانشــگاه‬ ‫فنی و حرفهای معاون فرهنگی دانشگاه ‪ ،‬امیرابراهیم زاده‪،‬‬ ‫مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های‬ ‫البرز و با حضور اصحاب رســانه در دانشگاه فنی و حرفه‬ ‫ای کرج برگزار شد‪.‬تجلیل از برگزیدگان این جشنواره در‬ ‫دســتاورد های فردی و گروهی از سراسر کشور به صورت‬ ‫وبینار برگزار شد و ‪ ۲‬نفر از شرکت کنندگان ساکن استان‬ ‫البرز به صورت حضوری تجلیل شدند ‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز در این وبینار‬ ‫با بیان اینکه این جشــنواره ‪ ۴‬دوره در دانشــگاه فنی و‬ ‫حرفه ای اســتان البرز برگزار شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره‬ ‫اول جشنواره ‪ ۴۴۱‬اثر‪ ،‬دوره دوم ‪ ۷۵۰‬اثر‪ ،‬دوره سوم یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬اثر دوره چهارم ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۴۱‬اثر به دبیرخانه‬ ‫جشنواره رویش ارسال شده است‪.‬‬ ‫اصغر ترکیان افزود‪ :‬در مجموع در این دوره از جشــنواره‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۰۷‬نفر بــا یکدیگر به رقابت پرداختند و در‬ ‫بخــش کانون ها ‪ ۱۰۹‬اثر‪ ،‬اثار فردی یک هزار و ‪ ۶۷۷‬اثر‪،‬‬ ‫هنرهای تجسمی ‪ ۶۲۰‬اثر‪ ،‬صنایع دستی ‪ ۱۰۰‬اثر و عکس‬ ‫‪ ۳۰۰‬اثر جمع اوری شــده و ‪ ۹۱‬نفر پذیرفته و حائز رتبه‬ ‫برتر شدند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در این رقابت ها به ترتیب‬ ‫احداث‪ 11‬ساختمان دولتی و تاسیسات عمومی‬ ‫توسط اداره کل راه و شهرسازی گلستان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از اقدامات اداره کل راه و شهرسازی‪ ،‬احداث و‬ ‫نوسازی ساختمان های اداری است که از سال گذشته‬ ‫اجــرای ‪ 11‬پروژه با اعتباری بالغ بر ‪ 276‬میلیارد ریال‬ ‫در دســتور کار این اداره قــرار دارد‪ .‬رئیس اداره اجرای‬ ‫پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی گلستان ادامه داد‪ :‬زیربنای این پروژه ها بیش‬ ‫از ‪ 11‬هزار و ‪ 806‬متر مربع بوده که تا کنون حدود ‪430‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪ .‬وی با بیان اینکه مجتمع‬ ‫فرهنگی و هنری گمیشــان یکی از مهمترین این پروژه‬ ‫ها بوده که در هفته دولت سال جاری افتتاح شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫احداث ســاختمان های اداره کل ثبت اســناد و امالک‬ ‫استان‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت‪،‬‬ ‫فرمانداری شهرستان گالیکش و اداره کل اوقاف و امور‬ ‫خیریه اســتان از جمله مهمترین پروژههای در دســت‬ ‫اقدام این اداره محسوب میشود‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬رئیس اداره اجرای‬ ‫پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی گلستان گفت‪ 11 :‬پروژه ساختمان های دولتی‬ ‫و تاسیسات عمومی توســط اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫گلستان در حال ساخت است‪ .‬دکتر علی شاهینی اظهار‬ ‫بدنی سرانه ورزشــی ‪ ۴۰۰‬درصد افزایش داشته و بودجه‬ ‫ریزی ها اســتانی شده است‪ ،‬براین اساس زمینه پیشرفت‬ ‫دانشجویان در دانشگاه را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه فنی و حرفه ای‬ ‫کشور با بیان اینکه ‪ ۲۰‬درصد دانشجویان وزارت علوم در‬ ‫دانشــگاه های فنی و حرفه ای مشغول تحصیل هستند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســال تحصیلی جدیــد ‪ ۱۷۹‬هزار‬ ‫دانشــجو ثبت نام و در حال حاضر در رشته های مختلف‬ ‫مشغول تحصیل هستند‪.‬‬ ‫مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه‬ ‫های اســتان البرز نیزبــا قدردانی از شــرکت کنندگان‬ ‫چهارمیــن جشــنواره رویش بــه ویژه برگزیــدگان این‬ ‫جشنواره‪ ،‬گفت‪ :‬علم و عمل دو واژه ای است که در اموزه‬ ‫هــای دینی ما برگرفته از مکتب قرانی اســت که همواره‬ ‫توســط دانشــمندان و بزرگان مکتب دینی به ما توصیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حجت االســالم امیر ابراهیم زاده با بیــان اینکه جوانان‬ ‫و دانشــگاهیان کشــور همواره در عرصه ها و رشته های‬ ‫مختلف پیشرفت داشــتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براین اساس‬ ‫علــم در کنار مهــارت معنا پیدا می کنــد و این مهم در‬ ‫دانشــگاه فنی و حرفه ای نمود پیدا کرده اســت‪ ،‬چراکه‬ ‫این دانشــگاه عالوه بر علم اموزی دانشجویان را به سمت‬ ‫مهارت اموزی و کسب و کار سوق می دهد‪.‬‬ ‫مبارکی در حوزه فرهنگی‪ ،‬دانشجویی و اموزشی دانشگاه‬ ‫های فنی و حرفه ای رخ داده است‪.‬‬ ‫علی اصغر رجبی با اشاره به اینکه جشنواره رویش مختص‬ ‫کانــون های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬دینی و اجتماعی برای بروز‬ ‫استعدادها و شناخت ظرفیت هاســت‪،‬افزود‪ :‬دانشجویان‬ ‫دانشــگاه فنی و حرفه ای در حــوزه انجمن های علمی‬ ‫جشنواره خوش درخشیدند و رتبه اول دانشگاه های برتر‬ ‫کشور را کســب کردند و این موفقیت از جشنواره رویش‬ ‫انتظار می رفت‪.‬‬ ‫رجبی با اشــاره به افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی سرانه فرهنگی‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه تربیت‬ ‫پنجشهرستاناستانمرکزی‬ ‫در وضعیت ابی کرونا قرار گرفت‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکــزی‪ :‬مدیر روابط‬ ‫عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫پنج شهرستان استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫از وضعیت نارنجی به وضعیت ابی کرونا تغییر رنگ‬ ‫دادهاند‪.‬‬ ‫«اباذر افشــار» افــزود‪ :‬براســاس رنگبندی جدید‬ ‫کرونایی‪ ،‬شهرســتانهای دلیجان‪ ،‬تفرش‪ ،‬خمین‪،‬‬ ‫ساوه و زرندیه در وضعیت ابی کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪:‬براســاس این رنگبندی اشتیان و‬ ‫فراهان در وضعیت نارنجی‪ ،‬اراک‪ ،‬خنداب‪ ،‬محالت‪،‬‬ ‫شــازند و کمیجان نیز در وضعیت زرد و هیچ یک از‬ ‫شهرستانهای استان در وضعیت قرمز قرار ندارند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی استان‬ ‫مرکــزی گفت‪ :‬در رنگبندی هفته گذشــته وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز هیچ یک از‬ ‫شهرستانهای استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار‬ ‫نداشــتند‪ .‬هم اکنون هیچ یک از شهرهای کشور در‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد و ‪ ۹۴‬شهر نارنجی و‬ ‫‪ ۳۵۱‬شهر نیز ابی هستند‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در دیدار مدیرعامل شرکت توانیر عنوان کرد؛‬ ‫اجرای یک هزار و ‪ 400‬کیلومتر کابل خودنگهدار در یک سال اخیر‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬اســتاندار گیالن با‬ ‫تاکید بر اینکــه باید الگوی صحیــح مصرف و فرهنگ‬ ‫مصــرف بهینه در جامعه نهادینه شــود‪ ،‬نقش همراهی‬ ‫مردم در پایداری انرژی را بســیار موثر دانست و گفت‪:‬‬ ‫تامیــن و توزیع بــرق‪ ،‬نمونــه ای از کار جهادی دولت‬ ‫ســیزدهم در استان به شــمار می رود که رضایتمندی‬ ‫مردم را درپی داشته است‪.‬‬ ‫دکتر اسداهلل عباســی امروز در دیدار مدیرعامل شرکت‬ ‫مادر تخصصی مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق‬ ‫ایران (توانیر)‪ ،‬با اشــاره به وضعیت نامطلوب و مشکالت‬ ‫ناشــی از قطعی های مکرر برق در ســالیان گذشــته و‬ ‫نارضایتی مردم و صاحبــان بخش های صنعتی‪ ،‬تولید‬ ‫و اشتغال ‪ ،‬افزود‪ :‬امسال تمام تالش مسئوالن استان‪ ،‬به‬ ‫صورت عملیاتی و جهادی در راستای رضایتمندی مردم‬ ‫در این حوزه بوده تا شــرایط پایداری نسبت به گذشته‬ ‫یک هزار و ‪ 400‬کیلومتر کابل خودنگهدار از هفت هزار‬ ‫کیلومتر اجرایی این طرح تاکنون؛ تنها طی یک ســال‬ ‫فعالیت دولت ایت اهلل رئیســی در گیالن اجرایی شــده‬ ‫است که ارزشمند است‪.‬‬ ‫دکتر عباسی بر تسریع در روند اجرای طرح های شرکت‬ ‫توانیر در گیالن و افزایش میزان اجرای کابل خودنگهدار‬ ‫با توجه به شرایط اقلیمی و حادثه خیز بودن استان تاکید‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬باید سرعت بخشیدن به اجرای این طرح‬ ‫در راســتای افزایش پایداری‪ ،‬ترمیــم ولتاژ برق و دیگر‬ ‫مزایا‪ ،‬توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در گیالن خواستار توجه ویژه شرکت‬ ‫توانیر به توسعه و نیز اصالح شبکه فرسوده برق و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید این صنعت در اســتان شــد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫قدرسهم استان گیالن در اجرای طرحهای‬ ‫زیربنایی شرکت توانیر افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید‪ ،‬انتقال‬ ‫و توزیــع نیروی برق ایران (توانیر) نیــز در این دیدار با‬ ‫قدردانی از تفکر مدیریتی و نگاه جهادی استاندار گیالن‬ ‫در مدیریــت بهینــه مصرف انرژی بــرق و حمایت این‬ ‫صنعت گفت‪ :‬در شــرایط کنونی و بــرای عبور از نقاط‬ ‫حســاس تامین و تولید و انتقال برق و انرژی راهی جز‬ ‫فعالیت بر مدار مدیریت جهادی نیست‪.‬‬ ‫ارش ُکردی با اشــاره به تاکید استاندار گیالن مبنی بر‬ ‫توسعه و نیز اصالح شبکه فرسوده برق و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید این صنعت در اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬با توجه به اهتمام‬ ‫ویژه دولت انقالبی و مردمی و در راســتای رضایتمندی‬ ‫مردم برای تامین و توزیع برق‪ ،‬قدرسهم استان گیالن در‬ ‫اجرای طرحهای زیربنایی شرکت توانیر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬محمدتقی مهدی زاده رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت توزیع برق و بهمن داراب زاده رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل برق منطقه ای استان گزارشی‬ ‫از اقدامات انجام شده حوزه کاری خود نیز ارائه کردند‪.‬‬ ‫طرح کشت قراردادی گندم در چهارمحال و بختیاری اغاز شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانــی چهارمحال و‬ ‫بختیاری از اغاز طرح کشــت قــراردادی گندم در‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬کشــاورزان میتوانند برای‬ ‫مشــارکت در این طرح و بهرهمندی از مزایای ان به‬ ‫ادرس اینترنتی شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه‬ ‫و پس از ثبتنام با این شرکت قرارداد ببندند‪.‬‬ ‫نعمتاهلل تقیزاده افزود‪ :‬این طرح در راستای ایجاد‬ ‫الگوی پایدار کشــت‪ ،‬تحقق خودکفایــی در تولید‬ ‫گندم و حمایت از کشــاورزان با حذف واســطهها و‬ ‫تولید محصول باکیفیت اجرا میشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشاورزان میتوانند برای ثبت قرارداد‬ ‫به وب ســایت شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه‬ ‫و نرمافزار کاربردی کشاورزی قراردادی را در گوشی‬ ‫همراه خود نصب کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانــی چهارمحال و‬ ‫بختیاری با تاکید بر اینکه ســیمکارت تلفن همراه‬ ‫باید به نام خود کشــاورز باشــد تا فرایند استعالم‬ ‫به درســتی انجام گیــرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کشــاورزان‬ ‫میتوانند پس از ثبت مشخصات فردی و مشخصات‬ ‫ســطح زیرکشــت با تایید الکترونیکی‪ ،‬قــرارداد را‬ ‫منعقد کنند‪.‬‬ ‫تقیزاده ادامه داد‪ :‬کشــاورزان با مشــارکت در این‬ ‫طرح از بســتههای تشویقی برای تهیه نهاده و بیمه‬ ‫محصــول بهرهمند میشــوند و دولــت بهای گندم‬ ‫دریافتی را به قیمت خرید تضمینی پرداخت میکند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری کالسهای اموزشی برای‬ ‫گندمکاران فعال در نقاط مختلف استان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امید است با اســتقبال خوب کشاورزان بتوان‬ ‫این طرح را با موفقیت در استان اجرا کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانــی چهارمحال و‬ ‫بختیاری با اشــاره بــه افزایــش ‪ ۵۰‬درصد خرید‬ ‫تضمینی گندم در اســتان در ســال زراعی گذشته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ســال زراعی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬به میزان ‪۲۷‬‬ ‫هزار تن گندم از کشاورزان استان به قیمت تضمینی‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫البرز میزبان دبیرخانه کشوری پرسش مهر رییس جمهور شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬مدیــرکل اموزش و‬ ‫پرورش البرز اعالم کرد‪ :‬این استان به عنوان ستاد اجرایی‬ ‫و دبیرخانه بیست و ســومین دوره فراخوان ملی پرسش‬ ‫مهر رییس انتخاب شد‪ .‬علی حجرگشت با اشاره به اینکه‬ ‫بیست وسومین پرسش مهر رییسجمهور با هدف تقویت‬ ‫خودباوری در دانشاموزان به اجرا در امده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرورش روحیه مشارکت جویی‪ ،‬پرسشگری‪ ،‬ایجاد روحیه‬ ‫اعتماد به نفس و افزایش حس مسوولیت پذیری در بین‬ ‫دانش اموزان از دیگر اهداف پرسش مهر ریاست جمهوری‬ ‫را تشــکیل می دهد‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬رییس جمهور در‬ ‫تداوم سنت پرسش مهر‪ ،‬بیست و سومین پرسش مهر را‬ ‫با دانشاموزان سراســر کشور در قالب ‪ ۲‬سوال از معلمان‬ ‫و دانش اموزان تحت عنــوان «برای افزایش بهرهوری در‬ ‫اموزش چه اقداماتی باید انجام شــود؟» (ویژه معلمان) و‬ ‫از دانــش اموزان تحت عنوان «مدرســه خوب دارای چه‬ ‫خصوصیاتی اســت؟ » را مطرح کــرد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پرســش مهر هرساله توسط رییس جمهوربه منظورجلب‬ ‫مشارکت فعال فرهنگیان و دانش اموزان‪ ،‬فعالیت بیشتر‬ ‫فضای فرهنگی جامعه‪ ،‬شناسایی علت و عوامل پیشرفت‪،‬‬ ‫توســعه و افزایش حس مســوولیت پذیــری مخاطبان‬ ‫انجام می شــود‪ .‬حجرگشت پرورش روحیه پرسشگری و‬ ‫توانایی نقد و تحلیل پدیدهها‪ ،‬اشــنایی با دســتاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬کشف رشد و پرورش استعدادهای بالقوه‬ ‫مخاطبان‪ ،‬ترویج و تقویت امر پژوهش دراموزش و پرورش‬ ‫را از دیگر اهداف طرح پرسش برای دانشاموزان ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اساس دانش اموزان دوره ابتدایی‪ ،‬اول‬ ‫و دوم متوســطه می توانند در پرسش مهر رییس جمهور‬ ‫ویژه سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱ -۱۴۰۲‬شرکت و اثار خود را تا‬ ‫اخر اذر سال جاری ارسال کنند‪.‬‬ ‫حجر گشــت یاداورشد‪ :‬شــرکت کنندگان پرسش مهر‬ ‫ریاســت جمهوری می توانند پاسخ به پرسش مورد نظر‬ ‫را در قالبهای مقاله پژوهشــی و نشریه گروهی‪ ،‬نشریه‬ ‫دانش اموزی غیرحرفهای‪ ،‬تالیف کتاب‪ ،‬داستان نویسی‪،‬‬ ‫هنرهای تجســمی‪ ،‬ساخت فیلم کوتاه‪ ،‬نمایشنامه و فیلم‬ ‫نویســی و ساخت وبالگ‪ ،‬سرود یا نثر ادبی اثار گوناگونی‬ ‫را ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‪:‬‬ ‫نیازهای مردمی اولویت‬ ‫خدمات رسانی بخش های راهداری‬ ‫و حمل و نقل است‬ ‫روزنامه خوب – اســتان گلســتان‪ :‬مدیرکل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای گلســتان به بخش های مرتبط ستادی و‬ ‫شهرستانی اداره کل توصیه کرد که رسیدگی به نیازهای مردم‬ ‫اولویت کاری خدمات دهی انها باشد‪.‬‬ ‫عادل مصدقی روز پنجشــنبه در دومین جلســه شورای اداری‬ ‫اداره کل گفت‪ :‬برای دســتیابی به این هدف باید پای کار بود و‬ ‫نیازهای مردمی رصد شوند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬الزمه افزایش انگیزه‬ ‫های کاری کارکنان نیز پرداختن به مســایل رفاهی انان است‬ ‫و بــه دلیل گســتردگی و حجم کارها در اســتفاده از امکانات‬ ‫موجــود یکصدا بود‪ .‬مصدقی با اشــاره به تاثیــر نا ارامی های‬ ‫موجود در این بخش بویژه حمــل و نقل کاال افزود‪ :‬اموزش و‬ ‫نظارت گشت های راهداری و ترابری برای مراقبت از این بخش‬ ‫بسیار ضروری است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫گلستان ادامه داد‪ :‬با توجه به ورود سامانه های بارشی به استان‬ ‫از امشب ضرورت حضور عوامل و گشت های راهداری همراه با‬ ‫تجهیزات امدادی و زمستانی بیشتر از مواقع عادی است‪.‬‬ ‫مصدقی‪ ،‬توجه به بازدیدهای شــبانه را از وظایف اصلی ســتاد‬ ‫و شهرســتان ها بیان کرد و گفت‪ :‬نتایج بدســت امده از این‬ ‫بازدیدهــا در کمیته پایش اداره کل براســاس شــاخص های‬ ‫تعریف شده رصد و پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پاسخگویی بموقع به مکاتبات اداری‪ ،‬تهیه بانک اطالعاتی‬ ‫ماشین االت و اســتفاده از ظرفیت های برون سازمانی‪ ،‬توجه‬ ‫به پیام رســان بله و رسیدگی هفتگی به پروژه های عمرانی در‬ ‫دســت اجرا را از موارد دیگر بیان کرد‪ .‬در اغاز این جلســه از‬ ‫زحمات چندین ساله مظاهر محمدخانی رئیس اداره نگهداری‬ ‫راهها تقدیر و حکم انتصاب محمد مهدی محمدی به این سمت‬ ‫اهدا شــد‪ .‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان‬ ‫شــامل ‪ 4‬معاونت فنی و راههای روســتایی‪ ،‬مدیریت و توسعه‬ ‫منابع‪ ،‬راهداری ‪ ،‬حمل و نقل و ‪ 11‬اداره شهرستانی است‪.‬‬ ‫جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫( طرح مهتران ) برگزار شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬جلســه هماهنگی المپیاد‬ ‫ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران با حضور مدیرکل تامین‬ ‫اجتماعی اســتان و روســای کانون های بازنشستگی استانی و‬ ‫سایر اعضای کمیته های اجرایی المپیاد در محل سالن کنفرانس‬ ‫برگزار و بخشــی از برنامه های کاری کمیته های اجرایی توسط‬ ‫دبیر ورزش اســتان غالمرضا شمسکی تشریح شد‪ .‬عباس دیری‬ ‫‪،‬رئیس کمیته المپیاد ورزشی استانی در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫تالش برای افزایش نشــاط و شــادابی و تقویت قوای جسمی و‬ ‫روحی بازنشســتگان و مســتمری بگیران در کنار توجه به امور‬ ‫معیشتی و درمانی این قشر با اجرای برنامه های فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و اموزشی از خط مشی های سازمان در سالهای اخیر بوده است‬ ‫افزود‪ :‬انجام المپیادهای ورزشــی برای بازنشستگان و مستمری‬ ‫بگیران در رشــته های مناســب با شرایط ســنی و جسمی این‬ ‫عزیــزان در زمره این اقدامات قرار دارد‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫استان بوشهر با اشــاره به اینکه المپیاد ورزشی سالجاری نیز در‬ ‫هفت رشــته ورزشی برای دو بخش اقایان و بانوان به میزبانی دو‬ ‫اســتان یزد و فارس برگزار خواهد شد از عالقمندان دعوت نمود‬ ‫تا پایان ابان ماه از طریق کانون های بازنشستگان نسبت به ثبت‬ ‫نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی رشــته های ورزشی المپیاد امسال را شامل دارت‪ ،‬تیراندازی‬ ‫با تفنگ بادی‪ ،‬تنیس روی میز‪ ،‬شــطرنج‪ ،‬شنا و بدمینتون برای‬ ‫خانمهــا و دارت‪ ،‬تیرانــدازی با تفنگ بادی‪ ،‬تنیــس روی میز‪،‬‬ ‫شطرنج‪ ،‬شــنا‪ ،‬فوتبال دستی برای اقایان برشمرده و تاکید نمود‬ ‫تا متقاضیان در اســرع وقت ( تا ‪ ۳۰‬ابان ماه ) نسبت به ثبت نام‬ ‫اقدام نمایند‪ .‬شــایان ذکر است غالمرضا شمسکی ‪،‬مسول ورزش‬ ‫اداره کل اســتان ‪،‬نیز ضمن معرفی کمیته ها به تشریح فعالیت‬ ‫ان ها پرداخت و تصریح نمود‪ :‬حسب برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫برپایی مرحله مقدماتی ( اســتانی ) مســابقات برای شناســایی‬ ‫ترکیب تیم اعزامی به المپیاد کشوری در دهه دوم اذرماه ( حدود‬ ‫‪ ۱۱‬لغایت ‪ ۲۰‬اذر ) انجام خواهد شد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار خوب‬ ‫سربازانی که به خانه بخت رفتند‪...‬‬ ‫هر روز چرخی در ایران عزیزمان می زنیم و خوبی ها را از دامن‬ ‫پر مهرش برایتان جمع می کنیم تا به گوش تان برســانیم و‬ ‫تجدید دیداری کنیم‪ .‬پس هفتــه را با خبرخوب و پرانرژی‬ ‫اغاز کنید تا اخر هفته موضوع خبرخوب مان شما باشید‪ .‬شما‬ ‫باشــید و دل هایی که شاد کردید‪ .‬شما باشید و گره هایی که‬ ‫باز کردید‪ .‬شما باشید و دستاوردهایی که برای ایران به دست‬ ‫اوردید‪ .‬شما باشید و سربلندی ایران مان!‬ ‫یک عروسی و ‪ 254‬عروس!‬ ‫باالخره هر پســری یک روز لبــاس دامادی به تن می کند و‬ ‫راهی خانه بخت می شود‪ .‬هر پسری یک روز روی پای خودش‬ ‫می ایســتد و می شود مرد یک خانه و سرپرست یک خانواده‪.‬‬ ‫دیر و زود دارد اتفاقا سوخت و سوز هم دارد‪ .‬سوخت و سوزش‬ ‫برای ان اســت که برخی از خانواده ها از سر دلسوزی سنگ‬ ‫می اندازند بر مســیر خوشبختی جوان ترها‪ .‬مثال پیش امده‬ ‫که اقای داماد دختری را خواســتگاری کرده باشد و خانواده ‬ ‫دختر مخالفت کنند و بگویند‪ «:‬اقای داماد باید سربازی اش‬ ‫تمام شده باشد‪ .‬کار داشته باشد‪ .‬خانه و ماشین هم که حتما‪،‬‬ ‫عروســی الکچــری و مهریه باال هم که از واجبات اســت‪».‬‬ ‫حاال چقدر این ها ضامن خوشبختی اند را دیگر خدا می داند‪.‬‬ ‫پنجشنبه دهم اذر اما ‪ 254‬عروس به سربازان وظیفه نیروی‬ ‫زمینی ارتش بله گفتند و راهی خانه بخت شدند‪.‬‬ ‫از مدافعان سالمت به محافظان امنیت‪،‬‬ ‫خداقوت! ‬ ‫حافظان امنیت این روزها‪ ،‬ســاعت های پرتالشی را پشت سر‬ ‫گذاشته اند تا ما مثل همیشــه با خیال راحت در کوچه پس‬ ‫کوچه های شهرمان تردد کنیم و اسیبی از اغتشاشگران متوجه‬ ‫جان و مال مان نشود‪ .‬گرچه همیشه چنین رسالتی بر عهده شان‬ ‫بوده و در پاســداری از ایران مان از جان شان هم گذشته اند اما‬ ‫شاید این روزها جان فشانی و تالش شان بیشتر به چشم هایمان‬ ‫امد‪ .‬مثل روزهای کرونایی که تازه ما را متوجه ســختی کار و‬ ‫ایثار کادر درمان کشورمان کرد‪ .‬حاال سربازان خط مقدم کرونا‪،‬‬ ‫مدافعان سالمت راهی خیابان ها شدند تا از تالش و ایثارگری‬ ‫محافظان امنیت تشکر کنند تا بگویند اگر دیروز این مسئولیت‬ ‫بر شانه ما بود که ایران را از گزند کرونا حفظ کنیم حاالشمایید‬ ‫که پاســدار امنیت ایران هســتید و می دانیم چه مسئولیتی‬ ‫سنگینی روی شانه هایتان جا خوش کرده‪ .‬از مدافعان سالمت‬ ‫به محافظان امنیت‪ ،‬خداقوت!‬ ‫فرصتی که از تحریم ها ساختیم‬ ‫این قســمت خبرخوب شاید بیشتر از همه قسمت ها به دل و‬ ‫جان مان بچســبد اینکه هر روز خبرجدیــدی از تحریم ها به‬ ‫گوش مان می رســد از اینکه در ســاخت و تولید قطعه ای به‬ ‫خودکفایی رسیده ایم‪ .‬دیگر نیازی به واردات کاالیی نداریم و یا‬ ‫اینکه جوانان نخبه کشورمان برخی از تحریم ها را بی اثر کرده اند ‬ ‫در تــازه ترین خبر باید این نوید را داد کــه دریادار دوم «جواد‬ ‫داداش زاده» رییس مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی دریایی‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده‪«:‬برای تامین قطعات‬ ‫ناوشکن ها قرادادهایی با چند کشور خارجی بسته شد که پس‬ ‫از اعمال تحریم ها و خروج شــرکت های خارجی از ایران‪ ،‬تنها‬ ‫عرصه امیدی که در کشور ایجاد شد دانشگاه ها و ارتباط موثر‬ ‫با دانشــگاه بود که از این طریق فناوری های مورد نیاز ساخت‬ ‫ناوشــکن های جماران‪ ،‬سهند‪ ،‬دماوند و دنا توسط متخصصان‬ ‫داخلی بومی سازی و تامین شد‪».‬‬ ‫هدیه ای کوچک از دلی بزرگ‬ ‫روحانی است و چندسالی می شود که برای تبلیغ و ابادی به‬ ‫یکی از روســتاهای سیستان و بلوچستان رفته‪ .‬از همان ابتدا‬ ‫که وارد این روستا شد استین باال زد و یکی یکی از مشکالت‬ ‫فرهنگی تا معیشتی مردم را با کمک خودشان حل کرد و گره‬ ‫از کار مردم باز کرد‪ .‬حجت االســام «امین صابر شهرکی» را‬ ‫می گویم ‪ ۵ .‬ســال پیش با همسرش راهی این روستا شدند و‬ ‫از ان سال تا حاال خیلی چیزها فرق کرده‪ .‬ساختمان مسجد‬ ‫را توسعه دادند‪ .‬مدرسه را بازسازی کردند‪ .‬اشتغالزایی کردند و‬ ‫گره از کار کشاورزان گشودند‪ .‬کالس های تربیتی و اموزشی‬ ‫برای نوجوان ها برگزار کردند و به کمک خیرین جهیزیه تازه‬ ‫عروس هــا را فراهم کردند و حاال تصمیم گرفتند برای ترویج‬ ‫فرزنداوری میان اهالی روستا به هر که فرزندی به دنیا بیاورد‬ ‫مبلغ ‪500‬هزار تومان هدیه کنند گرچه مبلغ کمی اســت اما‬ ‫هدیه ای است کوچک از دلی بزرگ!‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 13‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪907‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫دکتر قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی‪:‬‬ ‫در حکمرانی نو انچه نیاز به تغییر دارد‬ ‫نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی است نه تغییر قانون اساسی‬ ‫دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در همایش ملی‬ ‫مسئولیت اجرای قانون اساسی (شنبه‪ 12 ،‬اذر ماه) به مناسبت روز قانون اساسی‬ ‫در سالن اجالس سران و با موضوع احصای راهکارهای موثر اجرای قانون اساسی‬ ‫براساس اصل ‪ ۱۱۳‬قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل برگزار شد‬ ‫گفت‪ :‬در ابتدا به سهم خودم به همه عزیزان و بزرگواران و اندیشمندان در حوزه‬ ‫حقوق‪ ،‬از بخش های مختلف دانشگاهی و بخش های دولتی‪ ،‬حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫برادران و خواهران گرامی و همچنین مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض‬ ‫خیر مقدم دارم‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در ابتدا درود می فرستم‬ ‫به روح پرفتوح شــهدا و امام شهدا‪ ،‬امامی که جز برای خدا کالمی نگفت و جز‬ ‫در راه خدا گامی برنداشــت و به ویژه درود می فرســتیم به روح پرفتوح شهید‬ ‫بهشــتی(ره)‪ ،‬شهیدی که در پایه گذاری‪ ،‬شکل گیری و تصویب قانون اساسی‪،‬‬ ‫نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کرد و همچنین تشکر می کنم از دولت‪ ،‬به‬ ‫ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان‪ ،‬معاون حقوقی ریاست محترم جمهور که‬ ‫این فرصت را فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی‬ ‫بپردازیم‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت‪ ،‬قانون اساســی و‬ ‫نقش ان در انسجام و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر‪ ،‬اتفاق‬ ‫نظر داریم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نزدیک ترین‪ ،‬سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای‬ ‫تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت‪ ،‬مردم و جامعه و حفظ یکپارچگی کشور و‬ ‫انسجام ملی و همچنین هیچ سندی معتبرتر‪ ،‬موثرتر‪ ،‬مورد وثوق تر و در دسترس‬ ‫تر از قانون اساسی نداریم؛ پس همه باید با هر گرایش‪ ،‬دین‪ ،‬مذهب و سلیقه و‬ ‫قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسالمی محسوب‬ ‫می شویم باید به ان احترام بگذاریم‪ .‬دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما‬ ‫باید قانون اساسی را میثاق ملی خود بدانیم و اولین نکته ای که باید همه به ان‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬فرهنگ قانون گرایی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قانون و اجرای ان و فرهنگ‬ ‫قانون گرایی‪ ،‬مهم ترین زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و‬ ‫البته که بیشتر و پیشتر از هر کسی‪ ،‬نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد‬ ‫به اجرای قانون اساسی هستند‪ .‬رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان‬ ‫اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون‪ ،‬استناد گزینشی به قانون یا تبعیض در‬ ‫اجرای قانون‪ ،‬بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون گرایی می زند خصوصاً‬ ‫اگر از مسئوالن در اجرای قانون سر بزند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دور شدن از قانون به انگیزه‬ ‫روان شــدن و تسریع در امور‪ ،‬اسیب هایش انقدر زیاد است که چنین کاری به‬ ‫صرفه مادی و معنوی ما نبوده و نخواهد بود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به فرمایشی از‬ ‫امام(ره) گفت‪ :‬ایشان فرمایشی دارند با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات‬ ‫ضررش بیشتر از رشد کار در نقطه دیگری است‪ .‬پس به بهانه اینکه قصد داریم‬ ‫مشکلی را حل کنیم و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم‪ ،‬حقی را به حق دار بدهیم‪،‬‬ ‫عدالتی را برقرار کنیم‪ ،‬نباید باعث قانون گریزی شویم که عملی نابخشودنی و کار‬ ‫غیرعقالنیاست‪.‬‬ ‫اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی‪،‬‬ ‫امنیت ملی و پیشرفت ما است‬ ‫قالیباف در ادامه تصریح کرد‪ :‬در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که بدانیم‬ ‫در دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف قرار داده است؟ امروز دشمن انسجام و‬ ‫وحدت ملی ما‪ ،‬یکپارچگی سرزمینی ما و در حقیقت دشمن همه ویژگی های‬ ‫قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده از این رو باید بدانیم برنامه‬ ‫دشمن علیه هویت ملی‪ ،‬امنیت ملی و پیشرفت ملی ما است‪ .‬پس همه انهایی‬ ‫که دل در گرو ایران عزیز و دل در گرو اســام و افتخار این سرزمین دارند باید‬ ‫برای اجرای تمام عیار قانون اساسی تالش کنند که اجرای قانون اساسی باطل‬ ‫السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی‪ ،‬امنیت ملی و پیشرفت ما است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫مقننه ادامه داد‪ :‬در همین دهه ها و سال های گذشته وقتی نگاهی با دقت بیشتر‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬برخی نیروها و دسته های سیاسی را می بینیم که با قانون اساسی‬ ‫درافتاده اند‪ ،‬یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساســی هستند و یا از اجرای قانون‬ ‫اساســی طفره می روند و شاید بهانه انها این باشد که بگویند این قانون اساسی‬ ‫کارامد نیست‪ .‬وی در ادامه با تاکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق‬ ‫ملی همه ماست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارزش های ما‪ ،‬اسالمیت‪ ،‬جمهوریت نظام و امنیت ما‬ ‫در این قانون اساسی است‪ .‬البته که باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی‬ ‫را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارامدی خود را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه‬ ‫ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکرده ایم‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬ما به قانون اساسی در‬ ‫همه قلمروهای تدوین و پرداخته شده‪ ،‬توجه نکرده ایم و به بخشی از انها هنوز‬ ‫عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده ایم‪ .‬از این رو راهکار نجات دهنده‬ ‫برای ما اجرای کامل‪ ،‬متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است‪.‬‬ ‫حل مشکالت در تغییر نحوه اجرای قانون اساسی‬ ‫بوده و در تغییر قانون اساسی نیست‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با یاداوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون‬ ‫مترقی بوده و امروز حالل مشکالت ما در ابعاد مادی و معنوی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضاً خدمت مردم در طی سال های قبل تا به‬ ‫امروز گفته ام‪ ،‬بر همین نکته تاکید داشته ام انچه نیاز به تغییر دارد‪ ،‬نگاه ما و نحوه‬ ‫اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با‬ ‫خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب‪ ،‬تعیین تکلیف شود و باید بدانیم‬ ‫کارامدی ارزش کانونی حکمرانی اســت‪ .‬تا زمانی که ما به کارامدی یک پاسخ‬ ‫روشــن و مشــخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مساله را پیدا نکنیم قادر‬ ‫نیستیم‪ ،‬مساله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم‪ .‬قالیباف ادامه داد‪ :‬وقتی به‬ ‫فصول قانون اساسی نگاه می کنیم‪ ،‬در فصل سوم حقوق ملت‪ ،‬حقوق مردم و رابطه‬ ‫ان با کارگزاران‪ ،‬نمایندگان و حاکمیت تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد‬ ‫که بخواهد حقوق عامه را صورت داده‪ ،‬احیا کرده و پیش ببرد‪ ،‬بدون شک قانون‬ ‫اساسی مهم ترین تکیه گاه او‪ ،‬مهم ترین سند و باالترین سند برای این کار است‪.‬‬ ‫رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت انها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در سایه دین‬ ‫و به کارامدترین شکل‪ ،‬برایشان فراهم کنیم و این را مردم در همه شئونات‬ ‫زندگی خود ببینند‪ .‬بدون شــک فقر‪ ،‬فساد و تبعیض در تضاد با کرامت و‬ ‫منزلت انسان ها است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به تعبیر حضرت ایت اهلل العظمی‬ ‫جوادی املی که می فرمایند مردم ستون دین هستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬پس حق‬ ‫این مردم و رضایت عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می افتد و نگاه ما به‬ ‫حکمرانی نو نیز در همین رابطه میان مردم‪ ،‬حاکمیت و کارگزاران و نمایندگان‬ ‫است که باالتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان ساخت مورد‬ ‫تاکید قرار می گیرد‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫عمق باورها و نگاه اجتماعی ما‬ ‫مبتنی بر قانون اساسی است‬ ‫دکتر قالیباف همچنین گفت‪ :‬عمق باورها و نگاه اجتماعی ما مبتنی بر‬ ‫قانون اساســی است که برخاسته از فرهنگ قرانی و فرهنگ اهل بیت(ع)‬ ‫اســت و ما از بعد دینی‪ ،‬اخالقی‪ ،‬اسالمی‪ ،‬انسانی‪ ،‬دنیوی و اخروی به عنوان‬ ‫کارگزاران نظام در مقابل یکایک مردم و حقوق انها مسئول هستیم و این‬ ‫تنها از بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست‪ .‬رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه‬ ‫در حکمرانی اسالمی بر این باور هستیم که کارامدی حق الناس است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کارامدی صرفاًیک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخالقی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫یک حق اســت که ما مسئولین باید در هر بخش و هر سطحی این حق را‬ ‫ادا کنیم‪ .‬وی بر همین اساس تصریح کرد‪ :‬ماهیت حکمرانی نو اینگونه است‬ ‫حق به‬ ‫که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم‪ ،‬نه با حرف و سخن؛ و اگر این ِ‬ ‫حق مردم را ان هم به مردمی که هر کجا این کشور‪ ،‬نظام‪ ،‬اب و خاک؛ خون‬ ‫خواست‪ ،‬جان خواست‪ ،‬مال خواست‪ ،‬در پیروزی انقالب‪ ،‬در دفاع مقدس‪ ،‬در‬ ‫مقابله با گروه های ضد انقالب‪ ،‬در رسیدگی به حرکت های مومنانه و کمک در‬ ‫سیل‪ ،‬زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و مردم جان‬ ‫خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون هستیم و‬ ‫کارامدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم‪ .‬دکتر قالیباف در ادامه با‬ ‫بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما‪ ،‬ما را ارزیابی‬ ‫کنند و نظر بدهند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬البته مردم ما انقدر شریف‪ ،‬بزرگ‪ ،‬با محبت‬ ‫و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی ها‪ ،‬کوتاهی ها و کم توجهی های‬ ‫ما چشم می پوشند و هرگاه به کمک انها نیاز داریم‪ ،‬انها را صدا می کنیم و‬ ‫انها در هر عرصه ای از جان‪ ،‬مال و ابروی خود برای عزت کشور خود و اسالم‬ ‫می گذرند‪ .‬اما واقعاً من و شما مسئوالن باید بگوییم تا کی و کجا؟‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬طبیعتاً حق این است تا زمانی که‬ ‫ما مسئوالن صادقانه و مجاهدانه برای وعده هایی که دادیم‪ ،‬تالش کنیم و به‬ ‫انها جامه عمل بپوشانیم و مردم این تالش‪ ،‬زحمت‪ ،‬خدمت‪ ،‬عالقه به کار و‬ ‫خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند‪ ،‬ما را به بزرگواری خود تحمل خواهند‬ ‫کرد‪ .‬البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه ای تلف‬ ‫کنیم‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن‬ ‫هستیم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در سنت های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر کاری‬ ‫را در هر زمانی انجام دهیم‪ .‬سنت های الهی همچنان که نه تبدیل می شوند‬ ‫و نه تحویل بر ما حکم کرده اند که کار و وظیفه را به وقت خود انجام دهیم‪.‬‬ ‫دکتر قالیباف در ادامه با اســتناد به اصل ‪ 3‬قانون اساسی که وظایفی را‬ ‫به گردن مسئوالن به عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم اموزش و پرورش‪ ،‬تربیت‪،‬‬ ‫شــغل‪ ،‬ازدواج و اینده او را در جوانی تامین کنیم‪ ،‬در سن ‪ 50‬سالگی چه‬ ‫فایده ای دارد؟ از این رو حق تاخیر و اتالف وقت نداریم و باید با یک برنامه‬ ‫دقیق حرکت کنیم‪ .‬رئیس قوه مقننه فهم موجود از قانون اساسی در حوزه‬ ‫کارامدی‪ ،‬در حکمرانی نو را در ‪ 3‬سطح تعریف کرد و افزود‪ :‬سطح اول‪ ،‬سطح‬ ‫خدمات عمومی اســت‪ .‬نظام های غیراسالمی با هر نظامی و با هر قانون و‬ ‫نگاهی وظیفه دارند خدمات عمومی را نسبت به جامعه خود انجام دهند و‬ ‫این اولین حقی است که همه مسئوالن مکلف به انجام ان هستند‪ .‬در این‬ ‫سطح از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه در کنار تامین خدمات عمومی باید دو ویژگی دیگر نیز‬ ‫نسبت به بقیه حکمرانی ها در سایر کشورها داشته باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اول‬ ‫اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با انها باشیم و صریح تر بگویم امروز حق‬ ‫نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می پردازیم‪ ،‬خود را با قبل انقالب‬ ‫مقایسه کنیم‪ ،‬بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال ارائه خدمات‬ ‫عمومی هستند مقایسه کرده و با انها قابل رقابت باشیم‪ .‬دکتر قالیباف در‬ ‫ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این اســت که ما یک نظام اسالمی هستیم‬ ‫و نظام و حکمرانی ما‪ ،‬مایه امید امت ها و کشــورهای اســامی است و این‬ ‫رســالت بزرگی به دوش ماست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انقالب اسالمی ما باعث احیای‬ ‫مجدد اسالم شد‪ .‬انقالب اسالمی باعث افتخار مسلمین و امت اسالمی شد‪.‬‬ ‫انها به ما نگاه می کنند از این رو باید برای انها الگو باشیم عالوه بر اینکه قابل‬ ‫رقابت با سایر کشورها باشیم‪ .‬رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد‪ :‬ما در‬ ‫سطح دوم این را می دانیم که براساس قانون اساسی‪ ،‬باید در مقابل هر ظلمی‬ ‫بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و ارمان ها‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬هنجارها و باورهای‬ ‫دینی و مذهبی و ملی خود را با افتخار سر دست گرفته و از انها دفاع کنیم و‬ ‫دشمنان را در مقابل ان منفعل کنیم و قدرت بازدارندگی داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی‪ ،‬مستکبری و هرکسی که‬ ‫در مقابل ارزش های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم‪ ،‬اذعان‬ ‫داشت‪ :‬به ویژه در عصر امروز‪ ،‬قرن ‪ 21‬و دهه سوم قرن ‪ 21‬که جنگ های ان‬ ‫جنگ های شناختی و ترکیبی است‪ ،‬تنها قدرت سخت‪ ،‬پاسخگو نبوده و باید‬ ‫در قدرت نرم و در قدرت هوشمند‪ ،‬قدرت بازدارندگی داشته باشیم و در سطح‬ ‫دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در واقعیت ها و در ارمان ها‪ ،‬به‬ ‫درستی تبیین کرده و از ان دفاع کنیم‪.‬‬ ‫باید قانون اساسی را در همه ابعاد‬ ‫ان به صورت متوازن و دقیق اجرا کنیم‬ ‫دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت‪،‬‬ ‫در این سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش‬ ‫اسالمی و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی‪،‬‬ ‫ایثارگری‪ ،‬گذشت و خوش اخالقی است به گونه ای که هر کسی که چه در‬ ‫جامعه و چه بیرون از جامعه و ایران عزیز اســت و حتی کسی که از دایره‬ ‫اسالم و انقالب اسالمی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد ازاده به ما‬ ‫نگاه می کند‪ ،‬این را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشــد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با تاکید بر اینکه ما مکلف هستیم‬ ‫در سه سطحی که به ان اشاره شد‪ ،‬بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ‬ ‫کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ما باید با نگاهی نو بایســتیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد ان را‬ ‫متوازن و دقیق اجرا کنیم‪ ،‬نه انهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند‬ ‫و می خواهند قانون اساسی را تغییر دهند‪ .‬دشمن همین امروز همه باورها‬ ‫و ارزش های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بــا بیان اینکه من به عنوان یک خدمتگزار به شــما عرض می کنم امروز‬ ‫قوت های ایران عزیز و این مردم‪ ،‬خواب را از چشــم دشــمن ربوده است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬انها خواسته هایی را در ذهن‪ ،‬دل و باورهای خود داشتند و برای‬ ‫ان تالش می کردند‪ .‬انها از روز اول به دنبال براندازی جمهوری اسالمی در‬ ‫مخالفت با عزت و اقتدار این کشور بوده اند‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫‪۱۴۱۸۷۴۶‬‬ ‫شــهرداری دشتک به اســتناد موافقت نامه شــماره ‪ 5997774‬تاریخ ‪ 1401/07/02‬با ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان و از محل اعتبارات‬ ‫تملــک دارائــی های ســرمایه ای طرح شــماره ‪ 331‬چ ‪ 1502001‬در ســال ‪( 1401‬طرح ســاماندهی بســتر و حریــم رودخانه ها و مســیل ها در‬ ‫محدوده شــهری و روســتایی شــهر دشــتک) در نظر دارد عملیات اجرای عملیات ســنگ کاری در پی و باالتر از پی به همراه بندکشــی و کف ســازی‬ ‫مســیل (خیابان فرهنگیان ‪،‬خیابان شــهید بهرامی ‪ ،‬خیابان شــهید احمدی و مســیل اصلی شــهر و ‪ )...‬بصورت فهرســت بها ابنیه پایه ســال ‪ 1401‬را‬ ‫از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشــرائط واگذار نماید ‪ .‬لذا خواهشــمند اســت طبق شــرائط مندرج در اســناد مناقصه و شــرح‬ ‫مشــخصات فنــی اجرای پــروژه ‪ ،‬قیمت پیشــنهادی خود را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت اعــام نمائید‪..‬الزم اســت مناقصه گران در‬ ‫صــورت عــدم عضویت قبلی ‪،‬مراحــل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫اعتبار مصوب‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکتها‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه ( ریال )‬ ‫اجرای عملیات سنگ کاری در پی و باالتر از پی به همراه‬ ‫بندکشی و کف سازی مسیل (خیابان فرهنگیان ‪،‬خیابان شهید‬ ‫بهرامی ‪ ،‬خیابان شهید احمدی و مسیل اصلی شهر و ‪)...‬‬ ‫‪14/000/000/000‬‬ ‫‪1401/10/03‬‬ ‫‪1401/10/04‬‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ ë‬محل واخرین مهلت تحویل اســناد‪ :‬کلیه پاکات می بایســت در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) بارگذاری گردد ‪ .‬ضمناً‬ ‫اصل پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) در مهلت مقرر به اداره امور مالی شهرداری دشتک تحویل و رسید دریافت نمایید ‪.‬‬ ‫‪ ë‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ 12‬مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬تضمین شــرکت در مناقصه می بایســت به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شــده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسامی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به شماره حساب ‪0227381598001‬بانک رسالت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 12‬ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها ساختمان شهرداری دشتک می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬اطاعات دســتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس ‪ :‬شهرستان اردل – شهر دشتک –خیابان‬ ‫اصلی‪ -‬شهرداری دشتک تلفن‪03834363047 :‬‬ ‫شهرداری دشتک‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1242

روزنامه خوب 1242

شماره : 1242
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه خوب 1241

روزنامه خوب 1241

شماره : 1241
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه خوب 1240

روزنامه خوب 1240

شماره : 1240
تاریخ : 1402/11/28
روزنامه خوب 1238

روزنامه خوب 1238

شماره : 1238
تاریخ : 1402/11/25
روزنامه خوب 1237

روزنامه خوب 1237

شماره : 1237
تاریخ : 1402/11/24
روزنامه خوب 1236

روزنامه خوب 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1402/11/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!