روزنامه خوب شماره 904 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 904

روزنامه خوب شماره 904

روزنامه خوب شماره 904

‫‪4‬‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫اصالح‬ ‫مصوبه‬ ‫بیمه کارگران‬ ‫و از میان رفتن‬ ‫محدودیت ها‬ ‫رهبرمعظمانقالباسالمی‬ ‫در دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه‪:‬‬ ‫باتکیهبرمردمونیروهای‬ ‫جوانوپرانگیزهمقابلدشمنان‬ ‫پیشرفتعراقبایستید‬ ‫‪8‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫جنگ اینده ما در بحث های‬ ‫ژنتیکوبایوتروریسیماست‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫چهارشنبه‪ 9‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 904‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 5‬جمادی االول‪ 30 |1444‬نوامبر‪2022‬‬ ‫برخی رسانه ها‬ ‫از بیان خبرهای‬ ‫امیدبخش ِابادارند‬ ‫‪3‬‬ ‫بازارسازی نفت موجب رشد ‪ 40‬درصدی صادرات شد‬ ‫صادرات ‪ 200‬هزار بشکه ای‬ ‫نفت ایران به ونزوئال‬ ‫‪8‬‬ ‫جبلی‪،‬رئیسسازمانصداوسیمای‪:‬‬ ‫اگرصداوسیماقدرتواطالعات‬ ‫به موقع داشت بحران ها‬ ‫بهترمدیریتمی شد‬ ‫ایجاد‬ ‫‪ 290‬هزار‬ ‫شغل با اجرای‬ ‫طرح اشتغال‬ ‫روستایی‬ ‫کاهشپرداختیبیماراندربرخیدارو ها‬ ‫باتغییرپایهپوششبیمهای‬ ‫سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫پردا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫سهام سود‬ ‫ع‬ ‫به ‪ 45‬می دالت‬ ‫لی‬ ‫ون نفر‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیسی در نشست با نخست وزیر عراق‪:‬‬ ‫حضوربیگانگان‬ ‫درمنطقهامنیتسازنیست‬ ‫حالتولیداپارتمان‬ ‫خوب نیست!‬ ‫استعفای وزیر راه و شهرسازی در این برهه از زمان‬ ‫باعث شــد تا قطار ُکند تولید مسکن بیش از پیش‬ ‫ُکندتر شود‪ .‬تاخیر در به نتیجه رسیدن طرح نهضت‬ ‫ملی مســکن تنها می تواند یک پیام داشته باشد و‬ ‫انهم این اســت که فاصله تولید و عرضه مسکن از‬ ‫تقاضا بیش از پیش شــده است‪ .‬خلیل محبت خواه‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است‬ ‫که در شــهر تهران با مشــکل کمبود یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی رو به رو هستیم‪ .‬او می گوید‪ :‬انتظار‬ ‫داریم کــه بانک ها‪ ،‬تعهدات خود در قبال پرداخت‬ ‫تسهیالت نوســازی مسکن را جدی تر بگیرند و به‬ ‫ان عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت‬ ‫فرســوده ادامه پیدا کند‪ .‬اگر چه امارها نشان می‬ ‫دهد که کاهش ساخت و ساز در دولت اقای حسن‬ ‫روحانی باعث شــد که امــروزه میزان عرضه خیلی‬ ‫کمتر از تقاضا باشد اما در همان روزها نیز بانک ها‬ ‫به بخش مسکن بی توجهی می کردند‪ .‬به نحوی که‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۶‬میلیون واحد مســکونی کم‬ ‫داریــم‪ .‬در حقیقت‪ ،‬حاال که قیمت خانه تا این حد‬ ‫گران شده است و دیگر به سختی می توان خانواده‬ ‫ای را پیدا کرد که توان خرید خانه داشته باشد‪ ،‬می‬ ‫بینیم که سیاســت های غلط دولت ها در ساخت‬ ‫مســکن چقدر می تواند منجر به تورم شده و حتی‬ ‫روی بازار اجاره مســکن نیز اثر بگذارد‪ .‬بر اســاس‬ ‫قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬بانک ها موظف هستند‬ ‫که برای جبران عقب ماندگی بخش مسکن‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه‪:‬‬ ‫با تکیه بر مردم و نیروهای جوان و پرانگیزه‬ ‫مقابلدشمنانپیشرفتعراقبایستید‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی تاکید کردند‪ :‬پیشرفت عراق‬ ‫دشمنانی دارد که شاید در ظاهر هم اظهار دشمنی نکنند‬ ‫اما دولتی همچون دولت شما را قبول ندارند و باید با تکیه‬ ‫بر مردم و نیروهای پرانگیزه و جوان که امتحان خود را در‬ ‫مقابلــه با خطر عظیم و ُمهلک داعش پس دادند‪ ،‬در مقابل‬ ‫اراده دشمن‪ ،‬محکم بایستید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر‬ ‫سه شنبه در دیدار اقای محمد شیاع السودانی نخست وزیر‬ ‫عراق تاکید کردند‪ :‬پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه واال‬ ‫و واقعی خود به نفع جمهوری اسالمی است و ما معتقدیم‬ ‫جنابعالی‪ ،‬شــخصی هســتید که توانایی پیشــبرد امور و‬ ‫ارتباطات عراق و رســاندن این کشور به جایگاه مستقل و‬ ‫شایسته تمدن و تاریخ ان را دارید‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب اســامی با تبریــک انتخاب اقای شــیاع‬ ‫السودانی به عنوان نخســت وزیر عراق‪ ،‬وی را فردی مومن‬ ‫و توانــا خواندند که قرارگرفتن او در راس دولت عراق مایه‬ ‫خرســندی است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای عراق را برترین‬ ‫کشــور عربی منطقه از لحاظ ثروت های طبیعی و انسانی‬ ‫و همچنین پیشــینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند‬ ‫و گفتند‪ :‬متاســفانه با وجود چنین پیشینه ای‪ ،‬عراق هنوز‬ ‫نتوانســته اســت در جایگاه واال و واقعی خود قرار گیرد و‬ ‫امید می رود با حضور جنابعالی‪ ،‬عراق به پیشرفت و جایگاه‬ ‫واقعی خود دست یابد‪ .‬ایشان یکی از ضرورت های اساسی‬ ‫رســیدن عراق به جایگاه واقعی خود را‪ ،‬انسجام و وحدت‬ ‫مجموعه های داخل عراق برشمردند و افزودند‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫الزامات این پیشرفت‪ ،‬استفاده حداکثری از نیروهای جوان‬ ‫و پُر انگیزه عراق اســت‪ .‬رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان‬ ‫کردند‪ :‬البته پیشــرفت عراق دشــمنانی دارد که شاید در‬ ‫ظاهر هم اظهار دشــمنی نکنند اما دولتی همچون دولت‬ ‫شــما را قبول ندارنــد و باید با تکیه بر مــردم و نیروهای‬ ‫پرانگیزه و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم‬ ‫و ُمهلک داعش پس دادند‪ ،‬در مقابل اراده دشــمن‪ ،‬محکم‬ ‫بایستید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای پیشــرفت عــراق در عرصه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬خدماتی و حتی فضای مجازی و ارائه یک چهره‬ ‫موجه از دولت به مردم عراق را منوط به استفاده از ظرفیت‬ ‫ّ‬ ‫عظیــم جوانان عراقی به عنوان لشــکر واقعی حامی دولت‬ ‫دانســتند و گفتند‪ :‬دولت جدید عــراق می تواند با چنین‬ ‫پشــتوانه ای و با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی که‬ ‫در این کشــور وجــود دارد‪ ،‬در عرصه های مختلف به ویژه‬ ‫خدمات رسانی به مردم‪ ،‬تحول جدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه‬ ‫طبق قانون اساســی به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک‬ ‫عراق برای برهم زدن امنیــت ایران را نمی دهیم‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫متاســفانه اکنون این اتفاق در برخــی مناطق عراق روی‬ ‫می دهد و تنها راه حل ان این است که دولت مرکزی عراق‬ ‫اقتدار خود را به ان مناطق نیز گسترش دهد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی تاکید کردند‪ :‬البته دیدگاه ما درباره‬ ‫امنیت عراق این اســت که اگر هر طرفی قصد بر هم زدن‬ ‫امنیت عراق را داشــته باشــد‪ ،‬ما ســینه خود را در مقابل‬ ‫او و بــرای حفاظت از عراق ســپر خواهیــم کرد‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای با تاکید بــر اینکه «امنیت عراق‪ ،‬امنیت‬ ‫ایران اســت‪ ،‬همچنانکه امنیت ایــران نیز در امنیت عراق‬ ‫تاثیرگذار اســت»‪ ،‬به مذاکرات امروز نخســت وزیر عراق‬ ‫در تهران اشــاره کردند و افزودنــد‪ :‬در دوره های قبل هم‬ ‫مذاکرات و تفاهم های خوبی انجام شــد اما کمتر به مرحله‬ ‫عمل رسیدند بنابراین باید در مورد همه تفاهم ها به ویژه در‬ ‫بخش همکاری های اقتصــادی و مبادالت کاال و ارتباطات‬ ‫ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به برخی اراده ها برای پیش نرفتن تفاهم ها‬ ‫و همکاری ها میان ایران و عراق گفتند‪ :‬باید با عمل و اقدام‬ ‫بر این اراده ها غلبه کرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیدار که حجت االســام والمســلمین رئیســی‬ ‫رئیس جمهور کشــورمان نیز حضور داشــت‪ ،‬اقای شــیاع‬ ‫السودانی نخســت وزیر عراق به روابط راهبردی و تاریخی‬ ‫ایران و عراق اشــاره کرد و گفت‪ :‬نمونه بارز کنار هم بودن‬ ‫ایــران و عراق‪ ،‬جنگ بــا داعش بود که خــون ایرانیان و‬ ‫عراقی ها در یک سنگر‪ ،‬در هم امیخته شد‪.‬‬ ‫نخســت وزیر عراق با گرامیداشــت یاد شــهیدان سردار‬ ‫ســلیمانی و ابومهــدی المهندس‪ ،‬این دو شــهید بزرگوار‬ ‫را نمونــه دیگری از کنار هم بــودن دو ملت ایران و عراق‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اقای السودانی با اشــاره به عزم و اراده دولت جدید عراق‬ ‫برای اجرایی کردن توافق ها میان دو کشــور و گســترش‬ ‫روابــط در زمینه های مختلف به ویــژه در حوزه اقتصادی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امنیت ایران و عراق از یکدیگر جدا نیست و ما طبق‬ ‫قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد که از خاک‬ ‫عراق برای خدشه دار کردن امنیت استفاده کند‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫عرضه ‪ ۱۰۰‬دستگاه خودروی تارا و پژو ‪ ۲۰۷‬در بورس کاال‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایجاد ‪ 290‬هزار شغل با اجرای‬ ‫طرح اشتغال روستایی‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ‪۲۹۰‬‬ ‫هزار شــغل در طرح اشــتغال پایدار روستایی خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬با توجه به بهبود فضای کســب و کار و منابع‬ ‫خوبی که در این دولت تخصیص یافته است‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شــود که نرخ بیکاری تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬کاهش‬ ‫یابد‪ .‬محمود کریمی بیرانوند در حاشیه نشست اصالح‬ ‫ایین نامه اشــتغال پایدار روستایی در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫در پاسخ به سوالی‪ ،‬درباره میزان اشتغال ایجاد شده در‬ ‫طرح اشــتغال روستایی و اهداف برگزاری جلسه گفت‪:‬‬ ‫تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۲۱۲‬هزار شغل است‪.‬‬ ‫قانون اشــتغال پایدار روســتایی از ابتــدای اجرا در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون حــدود ‪ ۲۹۰‬هزار شــغل ایجاد‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق‬ ‫توســعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود‬ ‫و ‪ ۴۰۰۰‬هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده‬ ‫است‪ ،‬تقریبا حدود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان می شود که‬ ‫در صورت عملیاتی شدن‪ ،‬با سرانه اشتغالی که در نظر‬ ‫گرفتیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار شــغل از محل اجرای قانون‬ ‫ایجاد خواهد شــد که لزوما شاید همه ان برای امسال‬ ‫نباشد و بخشی از ان به دلیل تجمیع و تخصیص منابع‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬عملی شود‪.‬‬ ‫معاون اشــتغال وزیــر کار ادامه داد‪ :‬امروز جلســه‬ ‫کارگروه ملی اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری با‬ ‫حضور وزیر کار و دســتگاه های اجرایی برگزار شــد و‬ ‫هدف از برگزاری ان ارائه گزارشی از وضعیت این قانون‬ ‫و اصالح ایین نامه مربوطه بود‪ .‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬که این‬ ‫قانــون به اجرا درامده تاکنون طــی پنج مرحله منابع‬ ‫صندوق توســعه ملی در حساب موسسات و بانک های‬ ‫عامل واریز شــده و معادل ان هم خود بانک ها روی به‬ ‫پول واریزی صندوق توســعه ملی اورده اند که تاکنون‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر بوده اســت و با کسر‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ذخیره قانونی حدود ‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می شــود که تاکنون حــدود ‪ ۱۵‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫کریمی بیرانونــد همچنین درباره مصوبات جلســه‬ ‫افزود‪:‬جلســه امروز چند مصوبه مهم داشــت؛ یکی از‬ ‫مصوبات اصالح دستورالعمل و ایین نامه اشتغال پایدار‬ ‫روستایی و عشایری بود که در دستور کارقرار گرفت و‬ ‫نظر همه دستگاه ها و سازمان ها از جمله سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬صندوق توســعه ملی و بانک های عامل اخذ و‬ ‫امروز تصویب شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســرانه اشتغال در قانون ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بــود که امروز بــه ‪ ۳۰۰‬میلیون تومــان افزایش یافت‬ ‫که از مصوبات بســیار خوب جلسه بود و یکی دیگر از‬ ‫مصوبات ما این بود که باقی مانده مبلغ واریزی صندوق‬ ‫توســعه ملی یعنــی ‪ ۵۳.۷‬میلیون دالر بــه زودی در‬ ‫حساب موسســات عامل واگذار می شود و از این محل‬ ‫منابع خوبی مجددا وارد خواهد شــد‪ .‬همچنین منابع‬ ‫بازپرداختــی که حدود ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان اســت و‬ ‫بازپرداخت اقساط به حساب بانک های عامل بوده است‪،‬‬ ‫تفاهم نام ه مربوطه امضا شد و به زودی پرداخت منابع‬ ‫بازپرداختی از محل قانون اشــتغال پایدار روستایی نیز‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫معــاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی درباره نرخ‬ ‫بیکاری اعالم شــده از ســوی مرکز امار نیز گفت‪ :‬ما‬ ‫متولی امار مرکز امار ایران نیستیم ولی این مرکز نرخ‬ ‫بیکاری تابســتان را ‪ ۸.۹‬درصد اعالم کرده که این نرخ‬ ‫کمترین نرخ ‪ ۱۸‬ســال اخیر تابستان هاست و مطابق با‬ ‫امار اســت‪ .‬البته فضای کسب و کار رو به بهبود است و‬ ‫انتظار می رود با منابــع خوبی که در این دولت تجهیز‬ ‫شــده و اختصاص یافته و نظارت ها افزایش یافته است‪،‬‬ ‫این نــرخ کاهش یابــد‪ .‬کریمی بیرانونــد گفت‪ :‬برای‬ ‫اولین بار ســامانه نظارت بر طرح های اشتغال کشور را‬ ‫ایجاد کردیم و حرکت کلی اقتصاد کالن هم رو به بهبود‬ ‫بوده و با اتفاقات خوبی که افتاده است‪ ،‬کامال قابل پیش‬ ‫بینی بود و به نظر من تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬نرخ بیکاری‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بورس کاالی ایران ســه شنبه میزبان عرضه ‪ ۵۰۰‬دستگاه خودروی تارا و ‪ ۶۰۰‬دستگاه پژو ‪ ۲۰۷‬اســت‪ .‬خودروی تارا در دو مدل دستی و اتوماتیک در ‪ ۳‬رنگ عرضه می شود‪.‬‬ ‫قیمت تارا دستی نقره ای و سبز کله غازی ‪ ۲۶۷‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و تارا دستی مشکی ‪ ۲۵۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان است‪ .‬تارا اتوماتیک نقره ای و سبز کله غازی هم به‬ ‫قیمت ‪ ۳۷۹‬میلیون تومان و تارا اتوماتیک مشکی ‪ ۳۶۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان فروخته می شود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک نیز در دو مدل سقف شیشه ای و سفید روی تابلو معامالت‬ ‫می رود‪ .‬قیمت پژو ‪ ۲۰۷‬ســقف شیشه ای ‪ ۲۸۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و اتوماتیک سفید ‪ ۲۷۹‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان است‪ .‬زمان تحویل این خودروها ششم اسفند و پیش‬ ‫پرداخت ان ها ‪ ۱۰۰‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫کسری یک میلیون مسکن در تهران؛‬ ‫حال تولید اپارتمان خوب نیست!‬ ‫اســتعفای وزیر راه و شهرسازی در این برهه از زمان باعث شد تا‬ ‫قطار ُکند تولید مسکن بیش از پیش ُکندتر شود‪ .‬تاخیر در به نتیجه‬ ‫رســیدن طرح نهضت ملی مســکن تنها می تواند یک پیام داشته‬ ‫باشد و انهم این است که فاصله تولید و عرضه مسکن از تقاضا بیش‬ ‫از پیش شده اســت‪ .‬خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان تهران معتقد است که در شهر تهران با مشکل کمبود یک‬ ‫میلیون واحد مسکونی رو به رو هستیم‪ .‬او می گوید‪ :‬انتظار داریم که‬ ‫بانک ها‪ ،‬تعهدات خود در قبال پرداخت تســهیالت نوسازی مسکن‬ ‫را جــدی تر بگیرند و به ان عمل کنند تا جریان تولید مســکن با‬ ‫اولویت بافت فرســوده ادامه پیدا کند‪ .‬اگر چه امارها نشان می دهد‬ ‫که کاهش ساخت و ساز در دولت اقای حسن روحانی باعث شد که‬ ‫امروزه میزان عرضه خیلی کمتر از تقاضا باشــد اما در همان روزها‬ ‫نیز بانک ها به بخش مسکن بی توجهی می کردند‪ .‬به نحوی که در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۶‬میلیون واحد مســکونی کم داریم‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫حاال که قیمت خانه تا این حد گران شــده است و دیگر به سختی‬ ‫می توان خانواده ای را پیدا کرد که توان خرید خانه داشــته باشد‪،‬‬ ‫می بینیم که سیاســت های غلط دولت ها در ساخت مسکن چقدر‬ ‫می تواند منجر به تورم شــده و حتی روی بازار اجاره مســکن نیز‬ ‫اثر بگذارد‪ .‬بر اســاس قانون جهش تولید مســکن‪ ،‬بانک ها موظف‬ ‫هســتند که برای جبران عقب ماندگی بخش مسکن‪ ،‬بانکها بخشی‬ ‫از اعتبارات خود را تا ســقف سالی ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان در این‬ ‫بخش هزینه کنند و پروژه نهضت ملی مسکن را تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫اما طبق گفته مســئوالن و نمایندگان مجلس به جز بانک مسکن‪،‬‬ ‫سایر بانک ها از انجام این ماوریت خودداری می کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش هایی که در خصوص ‪ ۶‬ماه اول ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫منتشر شده‪ ،‬رقم تسهیالتی که از سوی بانک ها به طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن تخصیص داده شده اســت‪ ،‬معادل ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از زمان ابالغ قانون جهش تولید مسکن؛‬ ‫تنها ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان تســهیالت به ساخت مسکن اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشــاره به اینکه بانک ها برای ساخت مسکن تسهیالتی‬ ‫ارائه نمی کنند و البته ســازمان برنامــه و بودجه نیز منابع الزم را‬ ‫تخصیص نمی دهد می گوید‪ :‬امروز صندوق ملی مســکن که قرار‬ ‫بود پشــتوانه خوبی برای بخش مسکن و حوزه ساخت و ساز باشد‬ ‫خالی است‪ .‬از این رو چطور می توان با این وضعیت برای متقاضیان‬ ‫خانه ســاخت‪ .‬همگی این مسائل باعث شده ما این روزها در حوزه‬ ‫مسکن شرایط خوبی نداشــته باشیم‪ .‬اما سوال این است که چرا و‬ ‫به چه علت شــهر تهران که منبع سرمایه گذاری در بخش مسکن‬ ‫است باید اینطور و به این شکل با کمبود یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫مواجه باشد؟‬ ‫ایرج رهبر عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان در پاسخ به این‬ ‫پرسش و دالیل ان می گوید‪ :‬ابتدا باید عرض کنم که قدرت خرید‬ ‫متقاضیان مسکن با قیمت این روزهای واحدهای مسکونی متوازن‬ ‫نیســت و این خود مــی تواند دلیل محکمی برای عدم اســتقبال‬ ‫ســازندگان مسکن از ساخت و ســاز باشد‪ .‬او با تاکید بر اینکه عدم‬ ‫فروش واحدهای مســکونی ساخته شــده از یک سو و عدم تامین‬ ‫ســرمایه مورد نیاز ســازندگان از این روش موجب شــده تا اغلب‬ ‫سازندگان مســکن ترجیح دهند وارد ساخت و ســاز نشوند ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی ساخت و ســاز توسط بخش خصوصی افت کند مطمئنا‬ ‫کمبود یک میلیون واحد مســکونی دور از انتظــار نخواهد بود‪ .‬اما‬ ‫سوال این است که چرا باید سیاستها به این شکل باشد که عوارض‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬مالیات‪ ،‬بیمه و حتی عوارض های شهرداری و صدور‬ ‫پروانه ســاختمانی تا این حد افزایش یابد که ســازندگان مسکن را‬ ‫دچار مشــکل کند؟ رهبر با تاکید بــر اینکه بخش خصوصی دارای‬ ‫توانمندی باالیی در ساخت و ساز است و انرا بارها و در طرح مسکن‬ ‫مهر به نمایش گذاشته و ثابت کرده است اضافه کرد‪ :‬طوالنی شدن‬ ‫صدور مجوزها و پروانه ســاختمانی به یک ســال نمونه واقعی در‬ ‫مشکالت موجود در ساخت و ساز است‪ .‬حتی در پروژه مهم نهضت‬ ‫ملی مسکن با وجود تمام حمایتهای دولتی می بینیم که شهرداریها‬ ‫در این خصوص همکاری نمی کنند‪ .‬حال وقتی حال تولید مسکن‬ ‫خوب نیست و توان و قدرت خرید طرف تقاضا نیز پایین است قطعا‬ ‫کمبود تولید مسکن می تواند به خوبی خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫امارها نیز نشــان می دهند که این روزها واقعا حال بخش مسکن‬ ‫و تولیــد اپارتمان خوب نیســت چرا که در دولــت دوازدهم و در‬ ‫ســال ‪ ۹۰‬و ‪ ،۹۱‬تعداد پروانه های ســاختمانی صادر شده از سوی‬ ‫شــهرداری تهران به ‪ ۵۰‬هزار فقره نیز رســیده بود اما در سال ‪۹۹‬‬ ‫و طبق امارهای اعالم شــده از سوی شهرداری تهران تعداد پروانه‬ ‫های ســاختمانی به ‪ ۸‬هزار تا ‪ ۸۵۰۰‬فقره رســیده است و اگر این‬ ‫روند را پیگیری کنیم به خوبی مشــخص خواهد شــد که وضعیت‬ ‫صدور پروانه ســاختمانی نمی تواند در دو ســال گذشته بهتر شده‬ ‫باشــد و قطعا نزولی بوده اســت‪ .‬اما با این وجــود هنوز هم بخش‬ ‫مسکن و صنعت ســاختمان به عنوان محرکه بخش اقتصاد نامیده‬ ‫می شــود و کارشناسان بر این باور هستند که اگر قرار است اقتصاد‬ ‫کشــور به حرکت بیافتد دولت ناگزیر اســت که بخش مسکن را با‬ ‫اعمال سیاستهای تشــویقی به حرکت وادار کند‪ .‬خشایار باقرپور‬ ‫مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران در خصوص سیاست‬ ‫های توقف تولید مســکن در دولت های پیشین و همچنین در دو‬ ‫سال گذشــته معتقد است‪ :‬چه بخواهیم چه نخواهیم فضای بخش‬ ‫خصوصی اقتصاد کشــور متاثر از بخش دولتی است‪ .‬همه به خوبی‬ ‫می دانند که ‪ ۹۰‬درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام‬ ‫می شــود پس اگر حال و روز بخش خصوصی خوب نباشد و سنگ‬ ‫اندازی و سیاستهای نادرست دولتی پیش پای بخش خصوصی باشد‬ ‫بدون شک افت تولید مسکن نمی تواند تعجب برانگیز باشد‪ .‬وی می‬ ‫گوید‪ :‬در زمان دولت روحانی‪ ،‬صنعت ساختمانی سازی تا حد خیلی‬ ‫زیاد قفل شــد‪ .‬به نحوی که در طول دوره ‪ ۸‬ساله‪ ،‬دچار انباشت ‪۶‬‬ ‫میلیون تقاضا برای مسکن بودیم‪ .‬به این ترتیب تناسب میان عرضه‬ ‫و تقاضــا از بین رفت و حاال هم نمی توان انتظار داشــت که طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن معجزه کند و تاثیر عجیب و غریبی روی تولید و‬ ‫عرضه مسکن و حتی کاهش قیمت مسکن داشته باشد‪ .‬به هر سوی‬ ‫وقتی مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران می گوید در شهر‬ ‫تهران با مشکل کمبود یک میلیون واحد مسکونی رو به رو هستیم‬ ‫و بانک ها باید به جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده توجه‬ ‫کنند به عمق فاجعه و بی توجهی دولت و بانک ها به بخش مسکن‬ ‫پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫هر چند محمد ائینی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیر عامل‬ ‫شــرکت بازافرینی شهری ایران مدعی اســت که توجه ویژه ای به‬ ‫نوسازی بافت فرسوده شده اســت و به عنوان یکی از چهار چالش‬ ‫اصلی بخش مسکن و شهرســازی در سند تحول مردمی محسوب‬ ‫شــده است اما کارشناسان و ســازنده های بخش خصوصی معتقد‬ ‫هستند که توجه به بخش بافت فرسوده نه در دولت های قبلی بلکه‬ ‫در دولت سیزدهم نیز به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫انبوه ســازان و سازندگان مسکن در سطح گســترده بر این باور‬ ‫هستند که تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های ساخت وساز‬ ‫طی دو ســال گذشــته‪ ،‬عمال جذابیت ســرمایه گذاری ساختمانی‬ ‫در مناطق فرســوده و کم برخوردار شــهرها را برای انبوه ســازان و‬ ‫سرمایه گذاران بیرونی بافت کاهش داده است‪.‬‬ ‫به هر سوی به نظر می رســد که بسته ها و محرک های تشویقی‬ ‫مناسبی که سال های گذشته برای جذب سرمایه گذاران ساختمانی‬ ‫در این مناطق پیش بینی شــده به نوعی کارامدی خود را از دست‬ ‫داده اند و حتی بســته های تشــویقی دولت سیزدهم نیز در چند‬ ‫ماه گذشــته نتوانســته این بخش را از بی تفاوتی و عدم استقبال‬ ‫ســازندگان و ذینغعان رهایی بخشــد‪ .‬حال برای بهتر شدن اوضاع‬ ‫کرات توسط کارشناسان عنوان شده است‬ ‫ساخت و ساز اگر چه به ّ‬ ‫اما بازهم عنوان می شــود که مادامی که بخش خصوصی با بســته‬ ‫های تشــویقی و حمایت های مالی توسط بانک ها و صندوق های‬ ‫امالک و مستغالت تامین مالی نشوند و ابتدا بخش عرضه و سپس‬ ‫بخش تقاضا تقویت و حمایت نشــود فاصله بخش عرضه و تولید با‬ ‫بخش تقاضا بیشتر و بیشتر خواهد شد!‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان گفت‪ :‬این شرکت از اذر ماه سال گذشته تاکنون ‪ ۵۲۰‬میلیارد ریال در حوزه سدسازی و ابرسانی هزینه کرد‪ .‬ارش اریانژاد اظهار داشت‪ :‬خط انتقال اب شرب‬ ‫بانه با هدف تامین اب شرب بلندمدت این شهر از سد عباس اباد تا افق ‪ ۱۴۲۵‬با ‪ ۹۰‬میلیارد ریال هزینه‪ ،‬از جمله این اقدامات در یکسال اخیر است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ایستگاه پمپاژ اضطراری اب شرب بانه‬ ‫نیز با هدف تامین اب شرب میان مدت شهر بانه با ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اعتبار‪ ،‬نیز به بهره برداری رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان یاداور شد‪ :‬در یک سال اخیر‪ ،‬با توجه به انجام کارهای باقی‬ ‫مانده در مخزن سد سیازاخ دیواندره‪ ،‬برای اولین بار بعد از ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬نسبت به ابگیری این سد در حد ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب به منظور تامین اب شرب دیواندره و کشاورزی پایاب سد اقدام شد‪ .‬راه اندازی‬ ‫ایستگاه پمپاژ تامین اب اضطراری سد قشالق با دبی ‪ ۸۰۰‬لیتر بر ثانیه‪ ،‬با هدف تامین اب شرب سنندج و با ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال هزینه‪ ،‬از دیگر اقداماتی بود که اریانژاد به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫اطالعیه جدید درباره اب تهران‪:‬‬ ‫عبارت «تهران تا چند روز اب دارد» درست نیست!‬ ‫شرکت اب منطقه ای تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪“ :‬اعالم‬ ‫اینکه فقط چند روز اب برای مصرف تهران باقی مانده است مقایسه‬ ‫ای متناســب نبوده و بدون در نظر گرفتن تمامی شــرایط است و‬ ‫چنین مقایســه ای صحیح نیست‪ ”.‬شرکت اب منطقه ای تهران با‬ ‫صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪“ :‬تمام سدهای پنج گانه تامین کننده‬ ‫اب شــرب تهران در مدار بهره برداری هســتند و ارسال اب جهت‬ ‫مصارف شرب تهران از سدهای امیرکبیر‪ ،‬الر‪ ،‬طالقان و ماملو انجام‬ ‫می گردد‪ .‬در حال حاضر جمع کل مخازن ســد های تامین کننده‬ ‫اب شرب تهران ‪ 299‬میلیون متر مکعب است که حجم مخزن سد‬ ‫امیرکبیر ‪ ،49‬ســد لتیان ‪ ،19‬ســدالر ‪ ،22‬سد طالقان ‪ 163‬و سد‬ ‫ماملو ‪ 46‬میلیون متر مکعب اســت؛ که در مقایسه با سال قبل در‬ ‫تاریخ مشابه ‪ 87‬میلیون مترمکعب کاهش داشته است‪ .‬در خصوص‬ ‫تامین اب شرب تهران باید به این موضوع توجه داشت که مصارف‬ ‫اب شــرب تهران ازطریق هر ‪ 5‬ســد تامین می گردد و هریک از‬ ‫ســدها بخشی از اب شــرب تهران را تامین می کنند؛ ضمن اینکه‬ ‫تمامی سدها به صورت روزانه دارای ورودی هستند و اینطور نیست‬ ‫که یک ســد فقط خروجی داشته باشــد‪ ،‬بلکه تمامی سدها روزانه‬ ‫دارای ورودی می باشند و فقط بخشی از حجم سد به صورت روزانه‬ ‫کاهش می یابد و این روند به طور معمول تا پایان فصل سرما ادامه‬ ‫دارد و با شــروع بارش ها و باال رفتن دما میزان ورودی به ســد ها‬ ‫افزایش یافته و نسبت به خروجی پیشی میگیرد‪.‬‬ ‫بنابراین با در نظر گرفتن اینکه سدها به طور مستمر دارای ورودی‬ ‫هستند و تامین اب شرب تهران از چندین منبع صورت می گیرد‪،‬‬ ‫اعالم اینکه فقط چند روز اب برای مصرف تهران باقی مانده اســت‬ ‫مقایســه ای متناســب نبوده و بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط‬ ‫است و چنین مقایسه ای صحیح نیست‪ .‬درحال حاضر حجم مخزن‬ ‫ســد لتیان حــدود ‪ 19‬میلیون متر مکعب می باشــد و با توجه به‬ ‫ورودی این ســد وشرایط فعلی هیچ گونه مشــکلی در تامین اب‬ ‫شرب تهران چه از طریق سد لتیان و چه سدهای دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اســت ما بر اســاس برنامه منابع و مصارف که از‬ ‫طریق شرکت مدیریت منابع اب ایران برای تمامی سدهای تامین‬ ‫کننده اب تهران در یک ســال ابی ابالغ می گردد نسبت به تامین‬ ‫اب شــرب تهران اقدام می نماییم‪ .‬همچنین با بررســی مستمر و‬ ‫روزانه وضعیت مخازن ســدها و ورودی ها‪ ،‬نســبت به بروزرسانی‬ ‫برنامه ها با نظارت شــرکت مادر تخصصی اقــدام می نماییم و بر‬ ‫همین اســاس و با اقدامات مشترک شــرکت های اب منطقه ای‬ ‫تهران و شرکت اب فاضالب اســتان تهران در خصوص تامین اب‬ ‫شرب تهران مشکلی وجود ندارد و همانند تابستان سال جاری‪ ،‬در‬ ‫سال ابی جاری نیز انشااهلل بدون مشکلی عبور خواهیم نمود‪.‬‬ ‫البته ذکر این نکته الزم است که به هر حال بیشتر مناطق کشور‬ ‫ما در منطقه کم بارش‪ ،‬خشــک یا نیمه خشــک واقع شده است و‬ ‫میانگین بارش کشور ما پایین است‪.‬‬ ‫بطوریکه دو سال کم بارش را پشت سر گذاشتیم؛ بنابراین مقوله‬ ‫حفظ منابع محدود ابی برای همه امری ضروری اســت‪ .‬کما اینکه‬ ‫تغییــرات اب وهوایی در تمام جهان در حال وقوع اســت و حتی‬ ‫خیلی از کشــورهای پر بارش در بهار و تابســتان امسال با کاهش‬ ‫شدید بارندگی رو به رو بوده اند‪.‬‬ ‫بنابراین عالوه بر اقداماتی کــه از طریق وزارت نیرو برنامه ریزی‬ ‫و در دســتور کار قرار گرفته و در حال انجام اســت‪ ،‬صرفه جویی و‬ ‫استفاده بهینه از اب توسط تمامی شهروندان ضروری است‪ .‬حذف‬ ‫اســتفاده های نامتعــارف اب در تمامی بخش ها از جمله خانگی ‪،‬‬ ‫عمومی‪ ،‬صنعت و ‪ ...‬باید از ســوی تمام شهروندان عزیز مورد توجه‬ ‫قرار گیرد؛ مثل عدم شست و شوی منزل و خودرو! بطور کلی صرفه‬ ‫جویی حداقل ‪ 20‬درصــدی در مصارف توصیه و خواهش ما بوده‪،‬‬ ‫کما اینکه تاکنون نیز همراهی مردم عزیز منجر به عبور از سال های‬ ‫کم بارش و خشــک شده است‪ .‬عالوه بر این مکانیزه کردن ابیاری‬ ‫در حوزه کشــاورزی و رعایت الگوی کشت و افزایش بهره وری در‬ ‫هر منطقه با نظارت و راهبری ادارات جهاد کشاورزی وهمچنین باز‬ ‫چرخش اب و استفاده از پساب جهت مصارف صنعتی و کشاورزی‬ ‫از دیگر برنامه هایی است که توسط وزارت نیرو به جدیت دنبال می‬ ‫گردد و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی به ویژه در شهر و استان‬ ‫تهران به عمل امده و اجرایی شده است‪”.‬‬ ‫پرداخت‪ 35‬میلیارد تومان خسارت برقی به مشترکان‬ ‫مدیــر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان‬ ‫صنعت برق شــرکت توانیر گفت‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫تومان خســارات برقی مشترکان ناشــی از اتش سوزی پرداخت‬ ‫شــده اســت و پس از اتمام پرونده های مربوط به این بخش به‬ ‫سراغ سایر پرونده ها می رویم‪ .‬عبداالمیر یاقوتی با بیان این که در‬ ‫حال حاضر برای پرداخت خســارات برقی مشترکان صنعت برق‬ ‫بــا بیمه دی قرارداد داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای ســال ‪ ۱۴۰۱‬هنوز‬ ‫قرارداد جدیدی منعقد نشده است؛ یکبار مناقصه برگزار شد که‬ ‫ســه شرکت حضور داشتند اما در ارزشــیابی که صورت گرفت‪،‬‬ ‫مورد پذیرش قرار نگرفتند‪ ،‬بار دیگر اسناد‪ ،‬بارگذاری شده است‪،‬‬ ‫جلسه توجیهی برگزار می شود و احتماال هفته اینده این موضوع‬ ‫مشخص خواهد شد‪ .‬وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیک به ‪ ۹۶‬هزار پرونده‬ ‫داشــتیم و طبق ارزیابی ها تعداد پرونده ها روند صعودی داشته و‬ ‫علت ان نیز اگاه ســازی مشترکان به واسطه راه اندازی سامانه و‬ ‫انجام اطالع رسانی در این بخش بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتــر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان‬ ‫صنعت برق شــرکت توانیر با تاکید بر اینکه طبق تکلیفی که در‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون تنظیم مقررات مالی وجود دارد‪ ،‬به مشــترکانی‬ ‫ت پرداخت می شود که برق عامل وقوع اتش سوزی شده‬ ‫خســار ‬ ‫باشــد که متناسب با پول دریافتی خســارت پرداخت می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۳۵‬میلیارد تومان‪ ،‬از حوزه ای که‬ ‫می توانســتیم را پرداخت کردیم‪ ،‬در این بین برخی از پرونده ها‬ ‫در رابطه با اتش سوزی ها به دلیل اینکه تکلیف قانونی ما بود‪ ،‬در‬ ‫اولویت پرداخت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫یاقوتــی افزود‪ :‬این پرونده ها ذاتا بزرگ اند و به همین دلیل نیاز‬ ‫به کار کارشناســی داشــت و باید گزارش اتش نشانی و خیلی‬ ‫از موارد دیگر تهیه و مورد بررســی قــرار می گرفت تا به نتیجه‬ ‫برســند‪ ،‬امیدواریم طی چند روز اینده حدود ‪ ۴۰۰‬پرونده دیگر‬ ‫را تعیین تکلیف کنیم‪ ،‬البته این پرونده ها تاکنون مورد بررســی‬ ‫قرار گرفتند اما مدارک ان ها ناقص بوده اســت لذا باید ابتدا این‬ ‫هزینه ها پرداخت شود چراکه تکالیف قانونی صنعت برق است و‬ ‫بعد از ان به سراغ پرونده های کوچک که عمدتا مربوط به اسیب‬ ‫دیدگی لوازم الکتریکی هســتند‪ ،‬بودیــم‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫پرونده ها ذاتا طبق تعهدات قراردادی و تکالیف قانونی ما نیستند‪،‬‬ ‫اما اگر منابع مالی اجازه دهد بیمه طرف قرارداد این موارد را نیز‬ ‫پرداخت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد این پرونده ها کم نیســت و حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزار پرونده در این بخش وجود دارد که البته جزو همان ‪۹۶‬‬ ‫هزار پرونده می شــوند که در مقایسه با پرونده های اتش سوزی‬ ‫مبالغ بسیار کمتری دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتــر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان‬ ‫صنعت برق شــرکت توانیر با تاکید بــر اینکه در حال حاضر در‬ ‫تالشیم پرونده های اتش سوزی ها را طی چند روز اینده پرداخت‬ ‫کنیم و بعد از اتمام‪ ،‬مبالغ باقی مانده را به سایر پرونده ها اختصاص‬ ‫دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کل ‪ ۹۶‬هزار پرونده مورد بررســی قرار گرفته‬ ‫اســت و بعد از اتمام پرونده های اتش سوزی سایر مشترکان را‬ ‫مورد بررســی قرار می دهیم؛ البته باید گفت که نواقص پرونده ها‬ ‫از ســمت مشترک زیاد بوده و فشــار ما روی این بخش است تا‬ ‫مشترکان سریع تر پرونده ها را کامل کنند تا بتوانیم زودتر ان ها‬ ‫را تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫بازارسازی نفت موجب رشد ‪ 40‬درصدی صادرات شد‬ ‫صادرات‪ 200‬هزار بشکه ای نفت ایران به ونزوئال‬ ‫مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاســت گذاری ماهد گفت‪ :‬در‬ ‫دولت فعلی‪ ،‬ایران برای سهامدار شدن در پاالیشگاه های ونزوئال‬ ‫اقدام کرد و ماحصل این اقدام صادرات روزانه ‪ 200‬هزار بشــکه‬ ‫نفت و میعانــات گازی ایران به ونزوئال بود‪ .‬مهدی هاشــم زاده‬ ‫مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاســت گذاری ماهد با اشاره به‬ ‫رویکرد وزارت نفت دولت سیزدهم در سهامداری پاالیشگاه های‬ ‫فراســرزمینی عنوان کــرد‪ :‬رویکرد وزارت نفت بــرای افزایش‬ ‫صادرات نفت ایران به صورت تضمین شــده بر بازارســازی نفت‬ ‫متمرکز شــده اســت‪ .‬با این اقدام جریان صــادرات نفت ایران‬ ‫از تحریم هــای امریکا اســیب پذیری کمتری خواهد داشــت‬ ‫و اینگونه نیســت کــه مثل دولت قبل صــادرات نفت ایران در‬ ‫عرض چند ماه از ‪ 2‬میلیون بشــکه به کمتر از ‪ 100‬هزار بشکه‬ ‫در روز برســد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازارســازی نفت شامل مجموعه ای از‬ ‫سیاست هاست که موجب می شــود فروش نفت ایران تنها یک‬ ‫چالش بین ایران و امریکا نباشــد بلکه کشور خریدار نیز برای‬ ‫دریافت نفت ایران انگیــزه پیدا کند و موضوع مورد دغدغه ان‬ ‫کشور شــود‪ .‬هاشــم زاده گفت‪ :‬یکی از سیاست های بازارسازی‬ ‫نفت‪« ،‬خرید تقاضا» است‪ .‬در این سیاست عرضه کنندگان نفت‬ ‫در پاالیشگاه های فراسرزمینی سهامدار می شوند و بدین ترتیب‬ ‫جریان صادرات نفت خود به ان پاالیشــگاه را تضمین می کنند‪.‬‬ ‫مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاست گذاری ماهد اظهار داشت‪:‬‬ ‫در دولت فعلی ایران برای ســهامدار شــدن در پاالیشگاه های‬ ‫ونزوئال در دو پاالیشــگاه ال پالیتــو و پاراگوانا اقدام کرد و طبق‬ ‫گــزارش رویترز ماحصل این اقدام‪ ،‬صــادرات روزانه ‪ 200‬هزار‬ ‫بشــکه نفت و میعانات گازی ایران بــه ونزوئال بود که در دولت‬ ‫قبل وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دقت کنید که افزایش ‪ 40‬الی ‪ 45‬درصد صادرات‬ ‫نفــت ایــران در دولت فعلی اتفاقــی رقم نخورده اســت بلکه‬ ‫سیاســت های بازارســازی نفت موجب این افزایش شده است‪.‬‬ ‫هاشم زاده گفت‪ :‬البته سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی‬ ‫تنها محدود به ونزوئال نیست و ایران برای سهامداری و صادرات‬ ‫نفت در پاالیشــگاه های نیکاراگوئه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬نیجریه‪ ،‬سوریه و‬ ‫غیره نیز اقدام کرده است‪.‬‬ ‫قطر و المان قرارداد گازی ‪ 15‬ساله امضا کردند‬ ‫وزیر انرژی قطر خبر داد‪ :‬المان و قطر یک قرارداد ‪ 15‬ســاله‬ ‫برای ارســال ‪ 2‬میلیون تن گاز طبیعی مایع از سال ‪ 2026‬امضا‬ ‫کردند‪ .‬وزیر انرژی قطر اعالم کرد ‪ :‬این کشور با ارسال ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن گاز طبیعی مایع در سال به المان به مدت ‪ 15‬سال موافقت‬ ‫کرده است‪ .‬‬ ‫المــان به عنوان دومین اقتصاد بــزرگ اروپا پس از درگیری‬ ‫نظامی روسیه و اوکراین‪ ،‬برای یافتن جایگزین به منظور تامین‬ ‫انرژی خود با مشکل مواجه اســت‪ .‬شریده الکعبی ‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫قطر و مدیرعامل شرکت «قطرانرژی» گفت‪ :‬با این قرارداد قطر‬ ‫در نظــر دارد تا «در تالش ها برای تامین امنیت انرژی در المان‬ ‫و اروپا مشارکت کند»‪.‬‬ ‫الکعبی توضیح داد‪ :‬شــرکت امریکایــی «کونوکوفیلیپس»‬ ‫شــریک شرکت «قطرانرژی» این گاز را از سال ‪ 2026‬از میدان‬ ‫گازی شمال شــرق و جنوب به پایانه ‪« LNG‬برانسبوتل» در‬ ‫شمال المان منتقل خواهد کرد‪ .‬کشورهای اسیایی‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کــره جنوبی بازارهای اصلی قطر هســتند که از زمان جنگ‬ ‫اوکراین‪ ،‬کشــورهای اروپایی به شدت به دنبال به دست اوردن‬ ‫جایگاه انها هستند‪ .‬مذاکرات با کشورهای اروپایی قبال با مشکل‬ ‫مواجه شده بود‪ ،‬زیرا المان و سایر کشورهای اروپایی از امضای‬ ‫قراردادهای بلندمدت با کشــورهای اسیایی ســر باز می زدند‪.‬‬ ‫قرارداد با المان یک هفته پس از ان منعقد شد که «قطرانرژی»‬ ‫یک قرارداد ‪ 27‬ساله برای ارسال ‪ 4‬میلیون تن ‪ LNG‬در سال‬ ‫بــه چین امضا و اعالم کرد این قــرارداد طوالنی ترین قراردادی‬ ‫است که تاکنون در این صنعت دیده شده است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫طی یک سال اخیر‪ ۵۲۰‬میلیارد ریال در حوزه اب در کردستان هزینه شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫اروپایی ها نتوانستند برای نفت‬ ‫روسیه سقف تعیین کنند‬ ‫رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت‪ :‬دولت های‬ ‫اتحادیه اروپا بر سر تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه‬ ‫به توافق نرسیدند‪ ،‬زیر لهستان اصرار داشت که این سقف‬ ‫قیمتی بایــد از رقمی که گروه ‪ 7‬پیشــنهاد کرده بودند‪،‬‬ ‫کمتر باشــد‪ .‬یک دیپلمات گفت‪« :‬توافقی وجود ندارد‪ ،‬بر‬ ‫سر متون قانونی توافق شده است اما لهستان با این قیمت‬ ‫موافقت نمی کند‪ ».‬با وجود اینکه به زمان اجرایی شــدن‬ ‫سازوکار سقف قیمتی در ‪ 5‬دسامبر نزدیک می شویم‪ ،‬هنوز‬ ‫تاریخ جدیدی برای مذاکرات تعیین نشده است‪ .‬به گفته‬ ‫دیپلمات لهستانی؛ اگر تا دوشنبه اینده بر سر سقف قیمتی‬ ‫پیشــنهادی گروه ‪ 7‬توافقی صورت نگیــرد‪ ،‬اتحادیه اروپا‬ ‫اقدامات سخت گیرانه تری را که در پایان ماه می مورد توافق‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬اجرا خواهد کرد‪ .‬این اقدامات شامل ممنوعیت‬ ‫واردات نفت خام روسیه از ‪ 5‬دسامبر و محصوالت نفتی از‬ ‫‪ 5‬فوریه است‪ .‬گروه ‪ 7‬نسخه مالیم ترین نسبت به اتحادیه‬ ‫اروپا برای نفت روسیه در نظر گرفته است‪ ،‬زیرا روسیه ‪10‬‬ ‫درصد نفت جهان را تامین می کند‪ .‬این گروه پیشنهاد کرده‬ ‫که اتحادیه اروپا و مشتریان اروپایی همچنان به خرید نفت‬ ‫روسیه ادامه دهند به شرط اینکه قیمت نفت خریداری شده‬ ‫برابر یا زیر سطح تعیین شده از گروه ‪ 7‬باشد‪ .‬گروه ‪ 7‬قیمت‬ ‫‪ 65‬تا ‪ 70‬دالر در هر بشــکه را برای نفت روسیه پیشنهاد‬ ‫کرده است‪ ،‬لهستان و برخی از کشورهای اروپایی معتقدند‬ ‫که این رقم اسیبی به مسکو نمی زند در حالی که این طرح‬ ‫با هدف کاهش درامدهای مسکو طراحی شده است‪ .‬این‬ ‫دیپلمات اتحادیه اروپا گفت‪« :‬لهستانی ها در مورد تعیین‬ ‫قیمت بدون اینکه جایگزین قابل قبولی پیشنهاد کنند‪ ،‬اصال‬ ‫منعطف نیستند‪ .‬واضح است که نارضایتی نسبت به موضع‬ ‫لهستان در حال افزایش است‪ ».‬مالت‪ ،‬قبرس و یونان نگران‬ ‫بودند که پیشنهاد سقف قیمتی گروه ‪ 7‬بسیار کم باشد‪ ،‬و‬ ‫به صنایع بزرگ کشتیرانی انها ضربه وارد کند‪ ،‬اما به گفته‬ ‫دیپلمات ها انها در متون قانونی امتیازاتی گرفتند و دیگر‬ ‫مانعی برای توافق نیستند‪.‬‬ ‫تحریم هاتاثیریبرتامینتجهیزات‬ ‫ایمنیبرقنگذاشتهاست‬ ‫سرپرســت دفتر بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست توانیر‬ ‫گفت‪ :‬تحریم های ظالمانه دشــمنان‪ ،‬تاثیــری در تامین‬ ‫تجهیزات ایمنی برق نگذاشــته است و اکنون کمبودی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ .‬زهرا دلیانی روز ســه شنبه پس از‬ ‫نظارت عالیه ‪ HSE‬در شرکتهای توزیع مشهد و خراسان‬ ‫رضوی در مشهد افزود‪ :‬کشور ما توان ساخت عمده تجهیزات‬ ‫بــرق را در داخل دارد و تنها تجهیزات خط گرم‪ ،‬که درصد‬ ‫عایق باالیی دارند‪ ،‬تحت تاثیر شرایط تحریمی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬وی به تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت تجهیزات مورد‬ ‫نیاز نیروهای عملیاتی حوزه برق اشــاره و بیان کرد‪ :‬اخیرا‬ ‫شرکتهای توزیع برق در کشــور وارد مذاکره با شرکتهای‬ ‫دانش بنیان شده اند تا از این طریق بتوانند ساخت تجهیزات‬ ‫عایق را وارد مدار تولید کننــد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حساسیت موضوع تامین تجهیزات برای کارکنان عملیاتی‪،‬‬ ‫شرکتهای برق در تالش هستند موضوع را به نحوی مدیریت‬ ‫کنند تا تهیه کامل تجهیزات ایمنی برای همکاران در اولویت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬سرپرست دفتر بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫توانیر گفت‪ :‬دفتر ‪ HSE‬شرکت توانیر با هدف همگرا کردن‬ ‫شرکتهای توزیع و برق منطقه ای در فرایندهای مرتبط با‬ ‫‪ HSE‬و تبادل دانش و تجربیات انها‪ ،‬نظارت عالیه خود را‬ ‫بر شرکتها‪ ،‬پس از وقفه ای سه ساله اغاز کرده است‪ .‬دلیانی‬ ‫افزود‪ :‬اخرین دوره از نظارت عالیه ‪ HSE‬شــرکت توانیر‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۳۹۷‬بود که در سطح وسیعی انجام گرفت‪،‬‬ ‫دلیل به تاخیر افتادن سه ساله این موضوع‪ ،‬شیوع کرونا و‬ ‫محدودیتهای ارتباطی ناشی از ان بود که با توجه به تاکید‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر بر ضرورت از ســرگیری ان‪،‬‬ ‫تصمیم به انجام دوباره نظارت عالیه ‪ HSE‬در سطح شرکتها‬ ‫گرفته شــده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کاهش نظارت ‪ HSE‬بر‬ ‫شــرکتهای توزیع و شرکتهای برق منطقه ای‪ ،‬موجب کم‬ ‫شدن حساسیت نیروهای عملیاتی به رعایت ایمنی در انجام‬ ‫کار می شود لذا نظارت عالیه ‪ HSE‬اهمیت این موضوع را‬ ‫مجددا به نیروهای عملیاتی گوشزد می کند تا حساسیت‬ ‫انان نســبت به این موضوع افزایش یابد‪ .‬سرپرست دفتر‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست توانیر با اشاره به وجود ‪۱۶‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای و ‪ ۳۹‬شرکت توزیع برق در کشور‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نظارت عالیه ‪ HSE‬در شرکتهای توزیع برق‬ ‫از ‪ ۱۵‬ابانماه و در شرکتهای برق منطقه ای از ‪ ۲۳‬ابانماه‬ ‫گذشته اغاز شده است و گروه های دو یا سه نفره از بخش‬ ‫‪ HSE‬و بخش بهره برداری شــرکت توانیر به شرکتهای‬ ‫برق منطقه ای و توزیع برق در استانهای مختلف می روند‬ ‫که تالش می شــود تا موضوع نظارتهــا در مدت ‪ ۱.۵‬ماه‬ ‫خاتمه یابد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رونمایی از نسل جدید سیستم نوبت دهی هوشمند توسط بانک ملی ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫گزارش‬ ‫مجید عشقی رئیس سازمان بورس‪:‬‬ ‫پرداخت سود سهام عدالت به‬ ‫‪ 45‬میلیون نفر‬ ‫رئیس سازمان بورس گفت‪ :‬پیگیری و تعیین چگونگی‬ ‫محاسبات و اعمال ســقف برای نرخ خوراک و سوخت‬ ‫صنایع‪ ،‬پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاســبات حقوق‬ ‫دولتی معادن‪ ،‬پرداخت سود ســهام عدالت حدود ‪۴۵‬‬ ‫میلیون نفر و ســودهای رسوبی که در شرکت ها مانده‬ ‫بود‪ ،‬انجام شــد و ایــن اقدامات ادامــه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫نشســت خبری رئیس ســازمان بورس صبح دیروز با‬ ‫حضور اصحاب رســانه برگزار شــد‪ .‬مجید عشــقی در‬ ‫ابتدای این نشســت ضمن تشــکر به رسانه های کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بازار سرمایه از یک دوره پر چالشی را پشت‬ ‫سر گذاشت‪ ،‬در دو سال و نیم گذشته مسایل مختلفی‬ ‫در بازار رخ داد و منجــر به ایجاد فضای روانی در بازار‬ ‫شد‪ .‬رئیس سازمان بورس در تشریح اینکه وجود چنین‬ ‫فضایی باعث شد تا بازار سختی را برای سرمایه گذاران‬ ‫داشته باشیم گفت‪ :‬نقش رسانه در کنترل فضای روانی‪،‬‬ ‫مطالبه گری شرکت ها و نیز ایجاد شفافیت اشکار بوده‬ ‫و عملکرد خوبی را از خود نشان داده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه از ابتدای مهر ماه ســال گذشــته برنامه های‬ ‫مختلفی در ســه محور و در حوزه بازار سرمایه تعریف‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ ١٠ :‬راهبرد در راســتای حمایت از حقوق‬ ‫سرمایه گذاران و با تاکید بر منافع بلند مدت و افزایش‬ ‫نقش بازار ســرمایه در تامین مالی و ارتقای اثربخشی‬ ‫و هوشمندســازی نظام نظارتی در نظر گرفته شد‪ .‬این‬ ‫مقام مســئول تاکید کرد‪ :‬پیگیــری و تعیین چگونگی‬ ‫محاسبات و اعمال ســقف برای نرخ خوراک و سوخت‬ ‫صنایع‪ ،‬پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاســبات حقوق‬ ‫دولتی معادن‪ ،‬پرداخت سود ســهام عدالت حدود ‪۴۵‬‬ ‫میلیون نفر و ســودهای رسوبی که در شرکت ها مانده‬ ‫بود‪ ،‬انجام شد و این اقدامات ادامه دار خواهد بود‪ .‬عشقی‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات الزم برای پرداخت الکترونیکی سود که‬ ‫مدت ها به دنبــال ان بودیم‪ ،‬انجام شــد‪ .‬وی در بیان‬ ‫تقویت منابع و ساز و کارهای عملکردی صندوق تثبیت‬ ‫و صندوق توســعه بازار و الزام به تخصیص ‪۱۰‬درصد از‬ ‫وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولت برای بازارگردان‬ ‫گفت‪ :‬در چند وقت گذشــته روند خوبــی را در پیش‬ ‫گرفتیم و به تازگــی پذیرش خودروهای پرتیراژ در این‬ ‫بازار انجام شد‪ ،‬اکنون هم عرضه ها با هماهنگی وزارت‬ ‫صمت و خودروسازان در حال انجام است‪.‬‬ ‫عشقی گفت‪ :‬امیدوارم به جایی برسیم که همه عرضه‬ ‫هــای خودرو از طریق بورس کاال انجام شــود و از این‬ ‫طریــق روش های عحیب فروش خــودرو جمع اوری‬ ‫شود‪ .‬رییس سازمان بورس در بیان مسئله خودروسازها‬ ‫گفت‪ :‬مشکل خودروســازها فقط بحث قیمت گذاری‬ ‫دستوری نیست‪ ،‬بلکه این مساله باید در اصالح ساختار‬ ‫مالی‪ ،‬اصالح مالکیتی و تصدی گری دولت دنبال شود‬ ‫که اکنون وزارت صمت پیگیر است و سازمان بورس هم‬ ‫اقدامات الزم در این زمینه را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫عشــقی در بیان اینکه سال گذشته مشکالتی درباره‬ ‫بودجه وجود داشت‪ ،‬تصمیم هایی اخذ شد که برخی در‬ ‫بودجه اعمال و برخی در زمان تصویب اجرا شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارامش نسبی ایجاد شــده در بازار از سمت بودجه بود‬ ‫که در این راستا صحبت هایی در زمینه نرخ خوراک و‬ ‫سوخت صنایع و بحث های مشابه انجام شد‪ .‬همچنین‬ ‫سال گذشــته ســود ســهام عدالت به صورت یک جا‬ ‫پرداخت شد‪ .‬وی‪ ،‬پرداخت الکترونیکی سود مجامع را‬ ‫دیگر اقدام های در دستور کار سازمان بورس اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این موضوع و اجرایی شــدن ان دور از ذهن به‬ ‫نظر می رســید اما با پیگیری های انجام شده این مساله‬ ‫در قانون بودجه به صورت قانون درامد و اکنون در حال‬ ‫اجرا اســت‪ .‬عشقی‪ ،‬به ســودهای رسوبی در شرکت ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به اطالعات ارائه شده از سوی‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار‪ ،‬این سودها‬ ‫شناســایی و به مرحله پرداخت رسید که همچنان این‬ ‫مطالبه گری برای پرداخت سودهای رسوبی ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری‬ ‫غیرمســتقیم در بورس اشاره کرد و گفت‪ :‬با استفاده از‬ ‫ابزارها و نهادهای مالی باید سرمایه گذاری غیرمستقیم‬ ‫را طوری افزایش داد که همه افراد متناســب با سطح‬ ‫ریسک بتوانند ابزار انتخابی کنند که در راستای چنین‬ ‫مســاله ای انواع صندوق ها مثل صندوق های اهرمی و‬ ‫جسورانه و تضمین ســود و صندوق زمین و ساختمان‬ ‫تعریف شــد‪ .‬عشقی در پاسخ به ســوال خبرنگاران در‬ ‫خصوص استعفای خود شفاف سازی کرد و گفت‪ :‬رفتن‬ ‫بنده از ســازمان برای روسای ســازمان شیرین است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اتاق رئیس ســازمان به خصوص‬ ‫طی یکی دو ســال اخیر اتاق شکنجه بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصور بنده به این صورت بود که شاید کناره گیری ام از‬ ‫سازمان به نفع بازار سرمایه باشد‪ ،‬اما همه اعضای شورا‬ ‫به اتفاق با این استعفاء مخالفت کردند و منتفی شد‪.‬‬ ‫ســامانه هوشمند نوبت دهی پارس تکنولوژی سداد از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران با هدف بهینه سازی و مدیریت توان خدمت رسانی سازمان به همه مشتریان و افزایش بهره‬ ‫وری درون سازمانی ایجاد شــده است و بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء‪ ،‬ارایه خدمات هوشمند نوبت دهی‪ ،‬ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری‪ ،‬ارایه گزارش های مدیریتی برخط و‬ ‫منعطف و اســتفاده از نسل جدید سیستم نظرسنجی از مهم ترین مشخصات این محصول منحصر به فرد بانک ملی ایران است‪ .‬دریافت نوبت به صورت غیرحضوری با استفاده از پیام رسان‬ ‫بله‪ ،‬نصب پنل نظرســنجی برای مشتریان و جمع اوری اطالعات و نظرات و جستجوی خلوت ترین صف در نزدیکترین شعبه با توجه به خدمت درخواستی و مکان مشتری از دیگر مشخصه‬ ‫های سیستم نوبت دهی هوشمند بانک ملی ایران است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد‪:‬‬ ‫اصالح مصوبه بیمه کارگران و از میان رفتن محدودیت ها‬ ‫کارگران ســاختمانی گفت‪ :‬با پیگیــری و تعامل مثبتی که در دو‬ ‫سال گذشته بین سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسالمی‬ ‫به ویژه هیئت رئیسه محترم و کمیسیون اجتماعی در زمینه اصالح‬ ‫قانون بیمه کارگران ســاختمانی صورت گرفت‪ ،‬در تاریخ ‪ ۶‬اذرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اصالحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس‬ ‫شــورای اسالمی رســید و امیدواریم بتوانیم با این مصوبه‪ ،‬عزیزان‬ ‫کارگر ساختمانی را که منتظر این مصوبه بودند‪ ،‬تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قبل از این اصالح در حوزه بیمه کارگران ســاختمانی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان کســری منابع ســهم کارفرمایی‬ ‫داشــتیم که باعث شــده بود فشــاری بر بقیه بخش های صندوق‬ ‫داشته باشــیم و بخشی از عزیزان کارگر ساختمانی نیز از خدمات‬ ‫تامین اجتماعی برخوردار نمی شدند‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۷۴۰‬هزار‬ ‫کارگر ساختمانی بیمه شــده تامین اجتماعی هستند‪ .‬بعد از تایید‬ ‫شــورای نگهبان و ابالغ قانون مصوب مجلس‪ ،‬طی ماه های اینده‬ ‫ایین نامه اجرایی ان توســط وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه خواهد شد و امیدواریم‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی گفت‪ :‬اصــاح قانون بیمه‬ ‫کارگران ساختمانی نتیجه همکاری دو ساله این سازمان و مجلس‬ ‫شورای اسالمی است و پس از این محدودیت های بیمه ایی در این‬ ‫حوزه از میان می رود‪.‬‬ ‫میرهاشــم موســوی ضمن تقدیر از همراهــی نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی در خصوص طــرح اصالح مــاده ‪ ۵‬قانون بیمه‬ ‫همه این عزیزان را تحت پوشــش قرار دهیم و با بهره مندی از بیمه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬تمامی کارگران ســاختمانی نسبت به اینده خود‬ ‫امیدوارتر باشــند و دغدغه انان برطرف شــود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی افزود‪ :‬از بین کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬تاکنون ‪ ۴۶‬هزار نفر بازنشسته و بیش از ‪ ۶‬هزار نفر‬ ‫ازکارافتاده شده اند و از تعهدات مربوطه استفاده می کنند؛ همچنین‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار نفر نیز به عنوان بازماندگان کارگران متوفی از ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی مســتمری دریافت می کنند‪ .‬همه مزایای سازمان‬ ‫تامین اجتماعی همچون سایر اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی به‬ ‫این عزیزان ارائه می شــود‪ .‬موسوی همچنین گفت‪ :‬براساس قانون‬ ‫کارگران ساختمانی که در سال ‪ ۵۲‬به تصویب رسیده است‪ ،‬تمامی‬ ‫کارگران ســاختمانی در برابر حوادث ناشــی از کار بیمه هستند و‬ ‫می توانند از مزایای این قانون اســتفاده کننــد‪ .‬قانون جدید بیمه‬ ‫کارگران ســاختمانی زمینه توسعه خدمات به این عزیزان را فراهم‬ ‫کرده اســت‪ .‬بعد از تایید شورای نگهبان و ابالغ این مصوبه‪ ،‬تا سه‬ ‫ماه باید ائین نامه اجرایی ان تهیه شــود و بعد از ان این قانون در‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اجرایی می شود‪.‬‬ ‫یک اقدام خوب؛‬ ‫فریلنسرهابهرسمیتشناختهشدند‬ ‫رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‬ ‫ای استان تهران معتقد اســت ایین نامه حمایت از فریلنسرها‪،‬‬ ‫اییــن نامه خوبی بوده و عدم اجبار به اســتفاده از ان هم نکته‬ ‫مهمی اســت که باعث می شود که ازادکاران درصورت تمایل از‬ ‫بخش های مثبت ایین نامه مذکور استفاده کنند‪.‬‬ ‫ازادکار یا فریلنســر به شــخصیت حقیقی اطالق می شود که‬ ‫در اســتخدام شــرکت یا مجموعه خاصی نیســت و به شــکل‬ ‫پــروژه ای و پاره وقت و بــه صورت حق الزحمــه ای در داخل‬ ‫کشــور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توســعه ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات و کســب و کارهای دیجیتال فعالیت می کند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه اخیرا وزیران عضــو کارگروه ویــژه اقتصاد‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬ایین نامه حمایت از ازادکاران فعال در حوزه اقتصاد‬ ‫دیجیتال کشــور را تصویب کرده اند‪ .‬طبق ایین نامه حمایت از‬ ‫فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال‪ ،‬تسهیالت ویژه ای‬ ‫برای انها مانند ایجاد پایگاه برای اعتبار سنجی فریلنسرها‪ ،‬بیمه‬ ‫ان ها و تسهیالت دیگر درنظر گرفته شده است‪ .‬در همین رابطه‬ ‫عطا خلیقی ‪ -‬رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای اســتان تهران‪ ،‬در ارزیابی خود از این ایین نامه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬می توان گفت که ایین نامه خوبی اســت زیرا برای‬ ‫اولین بار فریلنسری در کشور به عنوان شغل به رسمیت شناخته‬ ‫شــده است‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته مهم این است که این ساماندهی به‬ ‫بخش خصوصی سپرده شده است؛ به عبارتی بخش دولتی این‬ ‫موضوع را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است‪ .‬اما در کنار‬ ‫موارد گفته شده اجباری نبودن ایین نامه حمایت از فریلنسرها‬ ‫هم نکته مهمی است؛ به عبارتی فریلنسرها درصورتی که تمایل‬ ‫داشــته باشــند می توانند از بخش های مثبت ایین نامه مذکور‬ ‫اســتفاده کنند و از ســوی دیگر اگر تمایلی به استفاده از این‬ ‫ایین نامه نداشــته باشند‪ ،‬از ان استفاده نمی کنند‪ .‬اما به عقیده‬ ‫شــخصی ایین نامه و موارد ذکر شــده در ان رویکردی مثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون تجارت الکترونیک ســازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه ای استان تهران در پاسخ به این سوال که ایا فراهم کردن‬ ‫زیرســاخت های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح‬ ‫دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده توسط وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات منجر به طبقاتی شــدن اینترنت می شــود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف این ایین نامه کمک و حمایت از فریلنســرها‬ ‫است و اگر قرار باشد از این ایین نامه اینگونه برداشت شود که‬ ‫در ان و در طرح های بعدی چنین مسئله ای تکرار می شود‪ ،‬این‬ ‫یک خطر و نشانه است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫خانی عضو کمیسیون عمران مجلس‪:‬‬ ‫قیمت دلار و سکه صعودی است؛ وزیر اقتصاد چه می کند؟‬ ‫یک عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت در سیســتم بانکی قفل شده و قیمت دالر و‬ ‫ســکه نیز روند صعودی را طی می کند‪ ،‬حال ســوال این است‬ ‫که وزیر اقتصاد در این شــرایط چه می کند؟ علی اصغر خانی در‬ ‫تذکری شــفاهی در جلسه علنی (سه شــنبه) مجلس‪ ،‬خطاب به‬ ‫وزیر اقتصاد بیان کرد‪ :‬امروز بحث ارز در کشــور مشکالت زیادی‬ ‫را ایجاد کرده اســت و دالر از مرز ‪ ۳۷‬هزار تومان گذشته و سکه‬ ‫نیــز از مرز ‪ ۱۷‬میلیون تومان عبور کرده اســت‪ .‬وزیر اقتصاد در‬ ‫این شــرایط چه کاری انجام می دهد؟ متاسفانه برخی تصور می‬ ‫کننــد وزارتخانه را باید مثل خانه خــود اداره کنند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون در سیستم بانکی تبصره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬قفل شده و‬ ‫بانک ها در ســطح کشور هیچ همکاری در حوزه عمرانی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و تولیــد ندارند‪ .‬در راس بانک ها وزارت اقتصاد قرار دارد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم شاهرود در مجلس خطاب به خاندوزی تصریح کرد‪ :‬هرگاه‬ ‫مصاحبه می کنید ان مســئله‪ ،‬مشکل دار می شود‪ .‬در تلویزیون‬ ‫نیز حرف هایی می زنیــد که در کف جامعه برعکس ان رخ می‬ ‫دهد لذا خیلی از مشکالت بانک ها به شما بازمی گردد‪ .‬شما باید‬ ‫جلوی برخوردهای سلیقه ای و داللی بانک ها را بگیرید‪.‬‬ ‫اخطار بانک مرکزی به بانک هایی که سپرده یا بخشی از وام را بلوکه می کنند‬ ‫ســخنگوی بانک مرکزی در واکنش بــه اینکه برخی بانک ها‬ ‫برای پرداخت تســهیالت‪ ،‬سپرده یا مبلغ وام را بلوکه می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عدم رعایت بخشــنامه های یادشده در این زمینه از سوی‬ ‫بانک ها‪ ،‬تخلف از ســوی برخی از بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫غیربانکی است و موضوع‪ ،‬مشــمول اقدامات نظارتی و طرح در‬ ‫هیئت انتظامی بانک ها خواهد شــد‪ .‬در پــی ممنوعیت بلوکه‬ ‫کردن بخشــی از مبلــغ وام و همچنین ســپرده گذاری بدون‬ ‫ســود برای دریافت تســهیالت‪ ،‬عملکرد بانک ها در این راستا‬ ‫و رعایت این بخشــنامه مورد بررســی قرار گرفته که بر اساس‬ ‫مشــاهدات میدانی از برخی شعب بانک ســرمایه و سپه برای‬ ‫پرداخت تســهیالت‪ ،‬سپرده بلوکه می کنند و بانک اقتصاد نوین‬ ‫نیز بخشــی از مبلغ وام را بلوکه می کند‪ .‬در این زمینه مصطفی‬ ‫قمری وفا ‪ -‬سخنگوی بانک مرکزی ‪ -‬اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است بر اساس مفاد‬ ‫بخشــنامه شــماره ‪ ۳۷۵۵۱۷‬‏‪ ۰۰/‬مورخ ‪ ۲۳‬‏ اسفند سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫موضوع ابالغ مصوبه جلسه مورخ ‪ ۲۱‬اسفند سال ‪ ۱۴۰۰‬هیئت‬ ‫عامل بانک مرکزی‪ ،‬اخذ هرگونه ســپرده به عنوان وثیقه نقدی‬ ‫به هر عنوان‪ ،‬قبل یا بعد از اعطای تســهیالت توســط بانک ‏ ها‬ ‫و موسســات اعتباری غیربانکی ممنوع اســت‪ .‬سخنگوی بانک‬ ‫مرکــزی همچنین گفت‪ :‬چنانچه بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫افزایش سقف دریافت ارز صرافی ها‬ ‫پیشنهاد فعاالن ارزی به بانک مرکزی‪ :‬نیما را گسترش دهید‬ ‫با ابالغ بخشــنامه از سوی بانک مرکزی‪ ،‬ســقف دریافت ارز‬ ‫توســط صرافی ها از ‪ ۱۰۰‬هزار یورو بــه ‪ ۱۵۰‬هزار یورو افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫فعاالن بازار ارز پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی در کنار این‬ ‫سیاست‪ ،‬زمینه فعالیت سایر صرافی ها را نیز در نیما فراهم کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به تازگی با ابالغ بخشــنامه ای‪ ،‬سقف دریافت ارز‬ ‫روزانه توســط صرافی ها را ‪ 50‬درصد افزایش داده است‪ .‬با این‬ ‫تصمیم‪ ،‬میزان دریافت اسکناس ارزی صرافی ها از بانک از ‪100‬‬ ‫هــزار یورو به ‪ 150‬هزار یورو افزایش یافته اســت‪ .‬فعاالن بازار‬ ‫پیش بینی می کنند این اقدام که با هدف تامین بیشتر تقاضا در‬ ‫بازار رسمی انجام شده به کاهش نوسانات ارزی نیز کمک کند‪.‬‬ ‫همچنیــن با تصمیم بانک مرکزی‪ ،‬از دیروز ســهمیه دارندگان‬ ‫کارت بازرگانــی نیز به ‪ 6‬هزار یــورو افزایش پیدا کرده و ردیف‬ ‫جدیــدی به نام کارت بازرگانی با نرخ توافقی برای این گروه در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این تصمیم نیز در راســتای کاهش تقاضا در بازار غیررسمی‬ ‫اســت تا به بازار رسمی عمق بیشــتری بدهد‪ .‬فعاالن بازار ارز و‬ ‫صراف ها پیشــنهاد می کنند که بانک مرکزی همزمان در بازار‬ ‫نیما نیز شــرایط را برای دسترســی اکثر صرافی های مجوزدار‬ ‫غیربانکی در راســتای بخشنامه شــماره ‪ ۱۰۰۸۳۲‬‏‪ ۹۹/‬مورخ ‪۹‬‬ ‫تیرماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬قبل از اعطای تسهیالت و منوط به توافق‬ ‫قبلی‪ ،‬اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب ســپرده سرمایه گذاری‬ ‫مــدت دار از تســهیالت گیرنده کــرده اســت‪ ،‬پرداخت ســود‬ ‫علی الحساب به ســپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره‬ ‫زمانی ان سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند‪،‬‬ ‫الزامی است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عدم رعایت بخشنامه های یادشده‪،‬‬ ‫تخلف از ســوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫اســت و موضوع‪ ،‬مشــمول اقدامات نظارتــی و طرح در هیئت‬ ‫انتظامی بانک ها خواهد شد‪.‬‬ ‫فراهم کند تا ســایر صرافی ها نیز بتواننــد در کنار صرافی های‬ ‫بانکی و صرافی هــای تضامنی خاص که اکثریت بازار نیما را در‬ ‫دست دارند‪ ،‬به معامالت ارزی بپردازند‪ .‬به گفته فعاالن بازار ارز‪،‬‬ ‫این اقدام باعث افزایــش رقابت در معامالت و کاهش انحصار و‬ ‫قیمت ارز خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین تاخیر در تحویل ارزهای خریداری شــده توســط‬ ‫عرضه کننده های ســامانه نیما‪ ،‬عامل مهــم دیگری در افزایش‬ ‫قیمت هاســت که صرافان اعالم می کنند تنها راهکار‪ ،‬راه اندازی‬ ‫حساب واسط توســط بانک مرکزی است که طبق اخبار واصله‬ ‫بانک در حال اقدام در این خصوص است‪.‬‬ صفحه 4 ‫پرتره «ملکه الیزابت دوم » اثر «اندی وارهول » ‪ ،‬هنرمند معروف امریکایی در یک حراجی واقع در تورنتو به قیمت ‪ ۸۵۳,۰۰۰‬دالر فروخته شد و رکورد جدیدی برای فروش چاپ دستی‬ ‫این هنرمند امریکایی به ثبت رســاند‪ .‬این پرتره به روش «چاپ سیلک» و بر اساس عکس رسمی سال ‪ ۱۹۷۷‬میالدی «ملکه الیزابت دوم » خلق شده است‪ .‬این نقاشی یکی از چهار‬ ‫تابلویی است که «وارهول» در مجموعه تابلوهای «ملکه حاکم » سال ‪ ۱۹۸۵‬قرار داد‪ .‬این اثر هنری با استفاده از گرد الماس تزئین شده است و کمترین ارزش تخمینی ان ‪ ۳۷۳,۰۰۰‬براورد‬ ‫شده بود ‪ ،‬با این حال نخستین قیمت پیشنهادی برای خرید این تابلو در حراجی ‪ ۴۰۰,۰۰۰‬دالر بود تا اینکه رقابتی پرشوری برای خرید ان شکل گرفت‪ .‬در نهایت یک خریدار ناشناس از‬ ‫پشت تلفن این پرتره را خرید‪ .‬مجموعه تابلوهای «ملکه حاکم» این هنرمند به بهانه چهار زن سلطنتی حاکم در عصر «وارهول » خلق شده است‪.‬‬ ‫وعده های وزیر درباره نگرانی هنرمندان در ناارامی های اخیر‪:‬‬ ‫«قهر» راه حل نیست‬ ‫دوم اذرماه بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه نشست‬ ‫هیات دولت در جمع خبرنگاران بر این مساله تاکید کرد‪« :‬سیاست‬ ‫قطعی ما در وزارت فرهنگ این اســت که تا جای ممکن از اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر که در اغتشاشــات اخیر برای شــان اتفاقاتی افتاده‬ ‫اســت‪ ،‬حمایت و موضوع ان ها را پیگیــری کنیم‪ ».‬محمدمهدی‬ ‫اســماعیلی در همین راستا خبر داد‪« :‬به صورت مرتب با نهادهای‬ ‫امنیتی و دســتگاه های قضائی جلســاتی داریم که تا حد امکان به‬ ‫کسانی که دچار مشکل شده اند‪ ،‬کمک برسانیم‪ .‬روند کار به نحوی‬ ‫اســت که دوســتان ما دقت الزم را به کار می برند تا جای ممکن‬ ‫با گفتگو و رفع ابهامات بتوانیم مســائل موجود در ســطح جامعه‬ ‫را رفع و حل کنیم‪ ».‬اما این مواضع وزیر ارشــاد تازه نیســت و از‬ ‫ابتدای ناارامی ها بر ان تاکید داشته‪ ،‬بستر گفتگویی که اسماعیلی‬ ‫به دنبال تحقق ان اســت تا به امروز چقدر محقق شــده و چقدر‬ ‫می تــوان به ثمره این وعده حمایت از هنرمندان برای برون رفت از‬ ‫شرایط بحرانی فعلی امیدوار بود؟‬ ‫گفتگو‪ ،‬صبوری و تعامل برای حل مشکالت‬ ‫حاال بیش از دو ماه اســت که فضای کشــور دچار التهاب شده و‬ ‫دامنــه این التهابات‪ ،‬فضای مرتبط بــا فعالیت های صنوف مختلف‬ ‫را هم تحت الشــعاع خود قرار داده است‪ .‬طبیعی و قابل انتظار هم‬ ‫بود که در چنین شــرایطی‪ ،‬هنرمندان و فعاالن حوزه های مختلف‬ ‫هنری نســبت به شرایط پیرامونی خود بی تفاوت نباشند و هر یک‬ ‫از زاویه نگاه خود‪ ،‬نســبت به شــرایط موجود‪ ،‬اعالم موضع کنند‪.‬‬ ‫بســتر گفتگویی که وزیر ارشاد به دنبال تحقق ان است تا به امروز‬ ‫چقــدر محقق شــده و چقدر می توان به ثمره ایــن وعده حمایت‬ ‫از هنرمندان بــرای برون رفت از شــرایط بحرانی فعلــی امیدوار‬ ‫بود؟همین اعالم موضع که گاهی متاثر از هیجانات و سوگیری های‬ ‫حاکم بر فضای مجازی‪ ،‬از دایره اعتدال و انصاف هم خارج شــد اما‬ ‫زمینه ساز ایجاد ســوءتفاهم ها و گاه برخوردهایی شد که به صورت‬ ‫سلســله وار فضای ناامیدی و نگرانی نســبت به اینده را در فضای‬ ‫هنری ضریب داده است‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همواره بر لزوم‬ ‫«گفتگو و صبوری و تعامل برای حل مشکالت» تاکید داشته است‬ ‫تا در این میان اســیبی جدی متوجــه جامعه هنری و اثار هنری‬ ‫به معنای عام ان نشــود‪ .‬او بارها در مقابل هجمه به هنرمندان نیز‬ ‫در همین مدت ایستاده اســت‪ .‬به طور مثال وزیر ارشاد در مراسم‬ ‫گرامیداشــت هفته دفاع مقدس‪ ،‬تاکید کــرد‪« :‬هنرمندان و اهالی‬ ‫فرهنــگ و هنر پای وحــدت ملی و تمامیت ارضی ایســتاده اند و‬ ‫امید اســت اوازه شــوکت ایران همه دنیا را فرا گیرد‪ .‬اگر فردی از‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر در خصوص اتفاقات اخیر دچار خطا شده‪ ،‬راه‬ ‫برای بازگشــت باز اســت و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫خدمتشان هستیم‪».‬‬ ‫اســماعیلی در جای دیگری در حاشیه جلســه هیات دولت این‬ ‫مســاله را بار دیگر مطرح و تاکید کرد‪« :‬بنای ما بر رفع مشــکل‬ ‫همه اهالی فرهنگ و هنر اســت مگر اینکــه فردی به هر دلیل به‬ ‫این جمع بندی برســد که نخواهد در چهارچوب های تعریف شده‪،‬‬ ‫فعالیت داشته باشد‪ .‬دشمن در اتفاقات اخیر‪ ،‬نهایت تالش خود را‬ ‫انجــام داد که جامعه فرهنگی هنری را درگیر ماجرا کند اما بخش‬ ‫اصلــی و عمده اهالی فرهنگ و هنر در این خصوص با هوشــیاری‬ ‫عمل کردند که این موضوع جای تقدیر دارد‪».‬‬ ‫وزارت ارشاد خانه همه اهالی فرهنگ و هنر است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در عین طرح این مواضع‪ ،‬نیم نگاهی‬ ‫هم به جایگاه وزارت ارشاد در میان هنرمندان داشته و تالش دارد‬ ‫تا در ســخنان خود این گزاره را مورد تاکید قرار دهد که «وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬خانه همه اهالی فرهنگ و هنر است و‬ ‫قدم همه کســانی که در ذیل قوانین جمهوری اســامی فعالیت‬ ‫کنند را بر دیده می گذاریم و در خدمتشــان هستیم‪ ».‬این سخنان‬ ‫نشــان از همان راهبرد وزیر ارشاد برای جمع شدن همه دلسوزان‬ ‫فرهنگ و هنر ذیل ســایه بان «گفتگو» برای شنیدن صدای همه‬ ‫فعاالن این حوزه اســت‪ .‬در راســتای تحقق ایــن وعده ها تا امروز‬ ‫کمیته هایی با حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫قوه قضائیه و اصناف مرتبط شــکل گرفته تا مشــکالتی که برای‬ ‫برخی از هنرمندان ایجاد شــده‪ ،‬حل و فصل شود اما اینکه چقدر‬ ‫این کمیته ها در زمینه رفع مشــکالت و ایجاد بستری برای گفتگو‬ ‫در راســتای حل ســوءتفاهمات‪ ،‬موفق عمل کرده اند‪ ،‬نیاز به ارائه‬ ‫گزارش های رسمی و قابل ارزیابی در فضای رسانه ای دارد‪.‬‬ ‫واکنش به یک بیانیه تند و انتقاد از دوقطبی سازی‬ ‫یکی از اتفاقات غیرمنتظره در تحوالت اخیر‪ ،‬انتشــار بیانیه ای تند‬ ‫و تیز همراه با چاشــنی «تهدید به اعتصاب» از سوی هیات مدیره‬ ‫«خانه ســینما» بود که می توانست فضای رادیکال موجود در میان‬ ‫طیفی از فعاالن این حوزه را رادیکال تر از قبل کرده و باب هرگونه‬ ‫گفتگو میان مدیران و هنرمندان را مسدود کند‪ .‬البته محمدمهدی‬ ‫عسگرپور در مقام رئیس هیات مدیره خانه سینما‪ ،‬بالفاصله بعد از‬ ‫انتشار این بیانیه در گفتگویی رسانه ای تاکید کرد همواره به دنبال‬ ‫گفتگو بوده اند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی هم پس از انتشار‬ ‫بیانیه خانه سینما تاکید کرد‪« :‬ما با دو قطبی سازی و افزایش تنش‬ ‫مخالفیم و دوست نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫مشکل درست شود‪».‬‬ ‫اســماعیلی در عین حال بارها بر اینکــه رفتار هنرمندان هم باید‬ ‫بر اســاس تحلیل و شناخت درست از وقایع باشد تاکید کرده و در‬ ‫راســتای تنش زدایی بارها ســخن گفته‪ ،‬او در یکی از صریح ترین‬ ‫اظهارنظرهایش گفته اســت‪« :‬ما بر این اعتقادیم که جریان اصلی‬ ‫هنر با مردم همراهی کرده است‪ .‬ما بنا داریم با گفت وگو با کسانی‬ ‫که ابهاماتی دارند‪ ،‬مسائل را حل کنیم‪ .‬ما عالقه نداریم حتی برای‬ ‫یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر مشــکل درســت شود‪ .‬بنابراین با‬ ‫این دوســتان امادگی گفت وگو داریــم‪ .‬البته قبول دارم که فضای‬ ‫تروریســم رســانه ای‪ ،‬ســعی در ایجاد ابهام و دروغ داشته و چون‬ ‫اینها را می دانیم همچنان بــر گفت وگو و رفع ابهام تاکید داریم و‬ ‫از دوستان هنرمند خود هم می خواهیم اختالفات را دامن نزنند‪».‬‬ ‫امارهای رسمی ترکیه نشان می دهد در یک ماه گذشته‪ ،‬ایرانی ها‬ ‫پس از گردشگران روسیه‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس و بلغارستان در جایگاه‬ ‫پنجم گردشگران ورودی به این کشور قرار گرفته اند‪ .‬ایرانی ها رده‬ ‫پنجم را در امار بازدیدهای ‪ ۱۰‬ماه نخســت سال ‪ ۲۰۲۲‬در ترکیه‬ ‫حفظ کرده اند‪ .‬در این دوره ‪ ۱۰‬ماهه حدود دو میلیون نفر از ایران به‬ ‫ترکیه سفر کردند‪ .‬در ماه اکتبر (مهر ـ ابان) که به گفته اژانس داران‬ ‫ایرانی سفرها تحت تاثیر تحوالت داخل کشور‪ ،‬با افت نسبی مواجه‬ ‫بود‪ ،‬کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به ترکیه سفر کردند‪.‬‬ ‫ایران تا ســال ‪ ۲۰۱۹‬پــس از المانی ها‪ ،‬دومین گروه پرشــمار‬ ‫گردشــگران این کشور را تشکیل داده بود‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬با سفر‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون نفر از ایران به ترکیه‪ ،‬رکورد سفر ایرانی ها به این کشور‬ ‫شکسته شــد و رتبه ایران نیز پس از روســیه و المان‪ ،‬سوم شد‪.‬‬ ‫ترکیه پیش بینی می کند امســال هم میزبــان بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫گردشگر ایرانی باشد‪ .‬مقامات گردشگری ترکیه انتظار دارند رکورد‬ ‫گردشــگران ایرانی در سال ‪ ۲۰۱۷‬در سال ‪ ۲۰۲۳‬نیز تکرار شود و‬ ‫حتی فراتر از این امار برود‪.‬‬ ‫ترکیه با وجود بحران اقتصادی‪ ،‬روزهای پرفروغی را در گردشگری‬ ‫انتظار می کشد‪ ،‬امارهای رســمی این کشور که به تازگی منتشر‬ ‫ی وارد شده به این‬ ‫شده است نشان می دهد تعداد مسافران خارج ‬ ‫کشــور در ماه اکتبر ‪ ۳۸.۴‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫افزایش داشته است و روند رو به بهبودی رکود پس از دوران کرونا‬ ‫را با قدرت ادامه می دهد‪ .‬وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعالم‬ ‫کرده اســت‪ :‬حدود ‪ ۴.۸‬میلیون گردشگر در ماه گذشته وارد این‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫خزاعی در جمع معاونین و مدیران سازمان‬ ‫سینمایی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بسیج مرکز تحکیم باورهای‬ ‫فرهنگی و اعتقادی جامعه است‬ ‫«قهر» راه حل نیست‬ ‫اما مســاله تاکید بر تعامل و گفتگــو تنها موضع این روزهای وزیر‬ ‫ارشاد نیســت‪ .‬اســماعیلی زمانی که در روزهای پس از برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم فجر سال گذشته‪ ،‬مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری‬ ‫تلویزیون شــد‪ ،‬وقتی حمیدرضا مدقق از وی درباره خداحافظی دو‬ ‫ســینماگر سرشناس سینمای ایران از جشــنواره فیلم فجر سوال‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪« :‬بعد از اینکه تعدادی از دوستان از جشنواره فیلم فجر‬ ‫خداحافظی کردند‪ ،‬با برخی از دوستان هنرمند دیدار و گفتگوهایی‬ ‫داشتم و تمام تالشم این است که این عزیزان به خانه خود برگردند‪.‬‬ ‫بنده اینجا از ان ها می خواهم که در جشنواره بمانند و اگر انتقادات‬ ‫واردی داشته باشند بنده حتماً رسیدگی می کنم‪ .‬من بر این باورم‬ ‫این حرکت عزیزان نمی تواند با اســتقبال مردم مواجه شود چون‬ ‫خاستگاه بسیاری از این عزیزان هنرمند جشنواره ها و رویدادهایی‬ ‫بوده که به اعتبار حضور مردم‪ ،‬میزبان اهالی فرهنگ و هنر بوده اند‪.‬‬ ‫اما بــه هر حال بنده امیدوارم بتوانیــم در یک فضای تعامل گونه‬ ‫هرچه زودتر مشــکالت اهالی فرهنگ و هنر را حل کنیم‪ ».‬جالب‬ ‫اینکه این نگاه وزیر ارشاد سوی دیگری هم داشت و درست زمانی‬ ‫که به واســطه حواشی یک فیلم‪ ،‬همه ســینماگران مورد هجمه و‬ ‫اتهام از ســوی برخی افراد تندرو قــرار گرفتند‪ ،‬در یک اظهارنظر‬ ‫صریح تاکید کرد «خطای یک فرد را نباید به جامعه هنری تسری‬ ‫داد» و باز هم گفت‪« :‬هنرمندان ســرمایه های ما هســتند و کسی‬ ‫حق ندارد به ادبیات غیرفرهنگی با این عزیزان صحبت کند‪ .‬این ها‬ ‫در پیشــانی فرهنگ ما حضور ما دارند که ما خادم ان ها هستیم‪.‬‬ ‫نکته دوم تالش دســت اندرکاران جشنواره های هنری کشور است‬ ‫که در بدترین شــرایط و مشــکالت کارهای بســیار مهمی را در‬ ‫برگزاری جشــنواره انجام دادند که انصاف نیست یک نقطه ضعف‬ ‫به همه بخش های این رویدادها و دســتاوردها تسری بدهیم‪ .‬این‬ ‫انصاف نیســت‪ ».‬انچه در این گزارش مختصر مرور شد را می توان‬ ‫شــمایلی کامل از هدف گذاری مرد شــماره یک وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی دانست؛ وعده هایی‬ ‫که به درســتی طرح شــده اند اما باید منتظر ماند و دید در عرصه‬ ‫عمل چه دستاوردی را رقم خواهند زد‪ .‬ایا محمدمهدی اسماعیلی‬ ‫و مدیران زیرمجموعه اش که حاال عهده دار تعامل‪ ،‬گفتگو و حمایت‬ ‫از هنرمندان فعال در حوزه های ســینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی و هنرهای‬ ‫تجســمی هستند‪ ،‬بر محور همین وعده ها می توانند زمینه ساز رفع‬ ‫نگرانی هــا و ایجاد فرصت هایی تازه برای غبارزدایی از فضای تولید‬ ‫و عرضه محصوالت هنری شوند؟‬ ‫ایرانی ها در جایگاه پنجم گردشگران ورودی ترکیه!‬ ‫کشور شدند‪ ،‬در حالی که این تعداد در اکتبر ‪ ۳.۴۷ ،۲۰۲۱‬میلیون‬ ‫و در اکتبر ‪ ۱.۷۴ ،۲۰۲۰‬میلیون نفر بود‪ .‬عالوه بر هجوم گردشگران‬ ‫از روسیه به ترکیه‪ ،‬جهش بزرگی در میزان تقاضا از سوی اروپا‪ ،‬با‬ ‫رهبری کشورهای المان و انگلیس‪ ،‬باعث شده ترکیه برای بازگشت‬ ‫به دوران پرفروغ گردشگری خود امید داشته باشد‪.‬‬ ‫گردشگران روســیه که پس از حمله دولت این کشور به اوکراین‬ ‫از ســوی کشــورهای غربی با محدودیت در پروازهای بین المللی‬ ‫مواجه شــده اند‪ ،‬در ماه اکتبر با ‪ ۴۶۷,۸۱۴‬بازدید در صدر فهرست‬ ‫گردشگران ورودی به ترکیه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫پــس از ان هــا‪ ،‬المان ها بــا ‪ ،۷۴۶,۱۹۲‬انگلیس بــا ‪،۳۸۸,۰۱۷‬‬ ‫بلغارستان با ‪ ۳۲۶,۴۲۹‬و ایران با ‪ ۱۸۵,۹۴۵‬قرار دارند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه اول سال ‪ ۲۰۲۲‬نیز تعداد بازدیدکنندگان خارجی از‬ ‫ترکیه با ‪ ۸۸.۱‬درصد افزایش به ‪ ۳۹.۶۱‬میلیون نفر رسید که تقریباً‬ ‫با سطح قبل از همه گیری کرونا در سال ‪ ۲۰۱۹‬مطابقت دارد‪.‬‬ ‫المانی ها ‪ ۱۳.۳‬درصد از کل بازدیدکنندگان ترکیه را در دوره ‪۱۰‬‬ ‫ماهه با ‪ ۵.۳‬میلیون نفر تشــکیل می دهند و پس از ان روس ها با‬ ‫‪ ۴.۶‬میلیون‪ ،‬انگلیسی ها با ‪ ۳.۲‬میلیون‪ ،‬بلغاری ها با ‪ ۲.۳‬میلیون و‬ ‫ایرانی هــا با ‪ ۲‬میلیون نفر قرار دارند‪ .‬اگر اتباع ترک مقیم خارج از‬ ‫کشور نیز به این شمارش اضافه شود‪ ،‬امار بازدیدکنندگان از ترکیه‬ ‫در این ‪ ۱۰‬ماه به ‪ ۴۵‬میلیون می رسد‪.‬‬ ‫استانبول‪ ،‬معروف ترین استان ترکیه و بزرگ ترین منطقه جمعیتی‬ ‫این کشــور‪ ،‬با میزبانی از ‪ ۱۳.۴‬میلیون گردشگر از ژانویه تا اکتبر‬ ‫سال ‪ ،۲۰۲۲‬بیشــترین جذب گردشگران خارجی را داشته است‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫پرتره ملکه انگلیس رکورد زد‬ ‫پس از ان شهر تفریحی انتالیا با ‪ ۱۲.۲‬میلیون بازدید کننده قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در حالی که ادرنه‪ ،‬استانی در شمال غربی این کشور و هم مرز‬ ‫با بلغارســتان و یونان‪ ،‬پذیرای نزدیک به ‪ ۴‬میلیون گردشگر بوده‬ ‫اســت‪ .‬ترکیه انتظار دارد تا پایان سال‪ ۵۰ ،‬میلیون گردشگر و ‪۴۴‬‬ ‫میلیارد دالر درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫تعداد گردشــگران خارجی در سال گذشــته (‪ )۲۰۲۱‬با کاهش‬ ‫محدودیت هــای ‪ ۱۹-COVID‬در مقایســه بــا ســال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫‪۹۴.۱‬درصد افزایــش یافت و به ‪ ۲۴.۷۱‬میلیون رســید و درامد‬ ‫گردشــگری این کشور دو برابر شــد و تقریبا به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫رسید که البته بسیار پایین تر از امار ثبت شده در سال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪.‬‬ ‫درامدهای گردشگری برای اقتصاد ترکیه حیاتی است‪ ،‬این کشور‬ ‫برای جبران کسری های مزمن‪ ،‬برنامه اقتصادی جدیدی با اولویت‬ ‫دادن به صادرات‪ ،‬تولید و سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫تلفن تماس‪77851725 :‬‬ ‫همزمان با هفته گرامیداشــت بسیج‪ ،‬در پنجاهمین جلسه‬ ‫شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی طی مراسمی با‬ ‫حضور رئیس ســازمان ســینمایی از بسیجیان این سازمان‬ ‫تجلیل شــد‪ .‬در این مراســم محمد خزاعی رئیس سازمان‬ ‫ســینمایی کشور با اشــاره به جایگاه ویژه بســیج در ادوار‬ ‫مختلف انقالب گفت‪ :‬ما باید به دنبال اندیشــه ها و مشــی‬ ‫واقعی بسیج باشیم‪ .‬اگر اندیشه بسیج با خلوص‪ ،‬ایثار و ساده‬ ‫زیســتی‪ ،‬فعال و پویا باقی بماند قطعا سازمان ها نیز در همه‬ ‫حوزه ها‪ ،‬عرصه ها و میادین‪ ،‬فعال و تازه نفس حرکت خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬باید مطالبات ما به عنوان فعاالن این عرصه بیشــتر و‬ ‫پویاتر بوده و بدانیم هر جا مسئولین ما از چهار چوب قوانین‬ ‫تخطی کنند‪ ،‬بســیج به عنوان یک اندیشه اسالمی و انقالبی‬ ‫وارد عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با توضیح اینکه تفکر بسیجی همچنان می تواند بسیاری‬ ‫از نواقص و کمبودهــا را در جامعه مرتفع کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید ساز وکاری فراهم شود تا همگرایی بیشتری برای حضور‬ ‫تفکر بســیجی در ابعاد گوناگون ایجاد شده و بتوان با کمک‬ ‫تفکر بسیجی مشکالت و کمبودها را حل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه تفکر بسیجی باعث‬ ‫شده انقالب در چهار دهه گذشته از افات و فتنه های مختلف‬ ‫ســربلند بیرون بیاید‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از نظر من بسیجی‬ ‫کسی است که در زندگی از خیلی چیزها گذشته و به لحاظ‬ ‫روحی به خلوص و درجه ای از معرفت و ایمان رسیده است‬ ‫که توانســته عضو بســیج شود‪ .‬در گذشــته اولین درس به‬ ‫اعضای بسیج‪ ،‬ساده زیستی بوده است‪ .‬انها انسان هایی فارغ‬ ‫از همه مســایل‪ ،‬به دنبال هیچ حق و رانتی برای خودشــان‬ ‫نبوده اند و معموال دیگران را مقدم به خود می دانســتند این‬ ‫همان فرهنگی بود که در هشت سال دفاع مقدس هم بروز‬ ‫و ظهور داشت و ما نتایج ان را دیدیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان سینمایی در ادامه با اشاره به نقش بسیج‬ ‫در جامعه و فرهنگ مطالبه گری بســیج افزود‪ :‬بسیج بازوی‬ ‫مطالبه گری جامعه است یعنی به عنوان نیروی مردمی فعال‬ ‫در حوزه ســینما می تواند مطالبات جامعه را پیگیری نماید‪.‬‬ ‫چرا که فارغ از همه جریان های سیاسی و جناحی است‪ .‬همه‬ ‫ادمهایی که در بســیج حضوردارند ریشه و اندیشه مستقلی‬ ‫دارند و گرفتار روابط سیاســی و باندها وجناح های مختلف‬ ‫نیستند‪ .‬بسیج اندیشه ای را دنبال می کند که اندیشه انقالبی‬ ‫اســت‪ .‬نکته ای که مقام معظم رهبــری فرمود که یک وجه‬ ‫بسیج الگودهی است چرا که در کشــورهای سوریه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫عراق با الگو پذیری از بســیج ما‪ ،‬پایگاه های مردمی شــکل‬ ‫گرفته که مدل بسیار موفقی بوده است‪.‬‬ ‫خزاعی با اشــاره به حوادث اخیر کشور و نقش بی بدیل‬ ‫بســیج در مواجهه با این حوادث گفت‪ :‬امروز اگر بواســطه‬ ‫جریانات اخیر هجمه ای به بسیج انجام می شود‪ ،‬به خاطر این‬ ‫است که بسیج ستون اصلی و دیوار مستحکمی در برابر همه‬ ‫دشــمنان است‪ .‬هر چقدر انها بتواند بسیج را تضعیف کنند‬ ‫در حقیقت جریان های انقالبی را تضعیف کرده و دشــمن به‬ ‫دنبال این امر اســت‪ .‬به گفته خزاعی بســیج مرکز تقویت و‬ ‫تحکیم باورهای فرهنگی و اعتقادی و فضائل اخالقی اســت‬ ‫و افتخار کســانی است که مکتبشان اسالم و راه میانبری به‬ ‫نام شــهادت انها را به عند ربهم یرزقون می رســاند‪ .‬خزاعی‬ ‫وظیفه اصلی بســیج در دوره فعلــی را مجاهدت در عرصه‬ ‫تبییــن ارزش های اســامی و انقالبی عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫امروزه جهاد تبیین در عرصه ســینما‪ ،‬تصویرسازی درست و‬ ‫به موقع از تاریخ معاصر و وقایع اخیر اســت و باید در جبهه‬ ‫نبرد رســانه ای به ابزار تصویر مسلط شویم و اثاری پیشرو و‬ ‫پیشگام در حوزه های مختلف خلق کنیم‪ ،‬کار امروز بسیج در‬ ‫حوزه رسانه ای همانند سینما این نگاه و تفکر است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ 51‬فرعی از ‪ 2930‬اصلی بخش‬ ‫یک شاهرود در دفتر امالک الکترونیک ‪ 14005329010001432‬به نام‬ ‫خانم سمانه دشت پیما صادر و تسلیم گردیده است‪ .‬سپس وکیل مالک‬ ‫با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی به‬ ‫علت جابجایی را نموده است‪ .‬لذا برابر تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبــت مراتب یکباردر یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار اگهی تا هرکس‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی‬ ‫می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت حداکثر‬ ‫‪ ۱۰‬روز پس از انتشــار اگهی کتباً به اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود‬ ‫اعــالم در غیر این صورت پــس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬ســند‬ ‫مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد‪ /.‬شماره چاپی سند برگی‬ ‫‪ 012488‬سری ب سال ‪ 99‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪۱۴۰۱/09/09‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود‬ ‫از طرف رضا طالع زاری‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫تکذیب اعزام پرسنل شهرداری تهران به جام جهانی با هزینه شهرداری‬ ‫‪6‬‬ ‫عبدالمطهر محمدخانی در جمع خبرنگاران درباره اخباری مبنی بر سفر پرسنل شهرداری تهران به قطر برای جام جهانی فوتبال گفت‪ :‬در کمیته سفرهای خارجی کارکنان شهرداری‬ ‫تهران موضوعی در مورد سفر به قطر برای جام جهانی تصویب نشده است و هیچ بخشی الزامی نداشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر افرادی به این سفر رفته اند که حداکثر ‪ 2‬یا ‪ 3‬نفر از نیروهای‬ ‫شهرداری تهران هستند با هزینه شخصی بوده است‪ .‬سخنگوی شهرداری تهران درباره کمک مالی به تیم ملی نیز گفت‪ :‬معاونت اجتماعی شهرداری تهران جلساتی با مسئولین تیم ملی‬ ‫و وزارت ورزش داشته اند و همراهی با تیم ملی انجام شده ولی کمک مستقیمی با این عنوان نداشته ایم‪ .‬البته در طراحی و تولید پرچم های هواداری کار کردیم‪ .‬وی درباره خسارات وارده‬ ‫به مترو در جریان اغتشاشات اخیر نیز گفت‪ :‬برای بررسی خسارت های مترو و اسیب هایی که به اموال عمومی وارد شده شهرداری موظف است موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫گزارش‬ ‫رئیسی در نشست با نخست وزیر عراق‪:‬‬ ‫حضوربیگانگان‬ ‫در منطقه امنیت ساز نیست‬ ‫رئیس جمهور ظهر سه شــنبه در نشســت مطبوعاتی‬ ‫مشترک با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق‪ ،‬روابط‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با عراق را دارای ریشه های عمیق و‬ ‫تاریخی و برامده از اعتقادات و باورهای مشــترک دو ملت‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬اوج این روابط در مراســم شکوهمند‬ ‫اربعین حسینی و میزبانی بسیار عالی دولت و ملت عراق از‬ ‫زائرین امام حسین(ع) به ویژه زائران ایرانی متجلی شده که‬ ‫شایسته قدردانی و تشکر صمیمانه است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه اغاز به کار اقای السودانی در‬ ‫سمت نخست وزیری عراق حاصل توافق و تفاهم گروه های‬ ‫مختلف سیاسی این کشور اســت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که‬ ‫حاصــل کار دولت جدید عراق خدمتی متفاوت برای ملت‬ ‫عراق و همراهی و همکاری بیشتر با کشورهای همسایه باشد‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی در ادامه تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه امروز ایران و‬ ‫عراق در گستر ه وسیعی از مسائل سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و علمی و فناوری همکاری بسیار خوب‬ ‫و نزدیکی دارند و امیدواریم در دوره جدید این همکاری ها‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور امنیت‪ ،‬صلح و ثبــات در منطقه را مورد‬ ‫تاکید دو کشور دانست و اظهار داشت‪ :‬از این منظر مبارزه‬ ‫با گروه های تروریستی‪ ،‬جرایم سازمان یافته‪ ،‬مواد مخدر و‬ ‫هر خطری که منطقه را تهدید کند‪ ،‬مورد توافق و تاکید دو‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی افزود‪ :‬امنیت و صلح و ثبات در منطقه باید‬ ‫به دست کشورهای منطقه تامین شود و حضور بیگانگان به‬ ‫هیچ وجه امنیت ساز نبوده‪ ،‬بلکه عامل مشکالت متعدد برای‬ ‫منطقهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اینکه حضور امریکایی ها همانگونه‬ ‫که در افغانستان امنیت ساز نبود در نقاط دیگر منطقه نیز‬ ‫امنیت به همراه نخواهد داشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قطعاً خروج‬ ‫امریکایی هــا از منطقه به افزایش صلح و ثبات و امنیت در‬ ‫منطقه ما منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست‬ ‫مطبوعاتی مشــترک با نخســت وزیر عراق‪ ،‬حضور اقای‬ ‫السودانی در ایران را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬مذاکرات ما گام بلندی در جهت ارتقای روابط‬ ‫و همچنین پیشبرد مســائل فی مابین دو کشور از جمله‬ ‫مســائل تجاری و اقتصادی‪ ،‬پولی و بانکی و صادرات برق و‬ ‫گاز خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدگاه های مشترک‬ ‫دو کشور درباره مسائل دوجانبه ای‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‬ ‫ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت عالی رتبه عراقی به تهران‬ ‫تثبیت کننده حسن روابط میان دو کشور و گامی موثر در‬ ‫جهت مسائل مشترک منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫«محمد شیاع السودانی» نخســت وزیر عراق نیز در این‬ ‫نشســت مطبوعاتی با قدردانی از دعــوت کریمانه رئیس‬ ‫جمهور ایران برای ســفر به تهران‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز در تهران‬ ‫هستیم تا در مورد روابط دوجانبه اقتصادی‪ ،‬سیاسی و امنیتی‬ ‫به گفتگو بپردازیم و اخرین تحوالت بین المللی را بررسی‬ ‫کنیم‪..‬نخست وزیر عراق در ادامه سفر هیئت عراقی به تهران‬ ‫را در راســتای تقویت روابط تاریخی ایران و عراق دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ملــت و دولت عراق هیچگاه حمایت های جمهوری‬ ‫اســامی ایران را بویژه از زمان اغاز حمالت تروریست های‬ ‫داعش علیه این کشــور و جانفشانی برادران ایرانی در کنار‬ ‫برادران عراقی در نبرد حق علیه باطل فراموش نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ السودانی در ادامه اهمیت همکاری های مشترک دو کشور‬ ‫در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را مورد تاکید قرار‬ ‫داد و اظهار داشــت‪ :‬این دیدارها از این جهت ضروری است‬ ‫که پایه های مشترک و محکم میان ما برای اجرای توافقات‬ ‫صورت گرفته در زمینه های مختلف ایجاد کند‪.‬‬ ‫نخســت وزیر عــراق همچنین با تاکیــد بر اهمیت‬ ‫همکاری هــای اقتصادی و تاثیر ان بــر ارتقای امنیت‬ ‫منطقه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دیدار با رئیس جمهور محترم‬ ‫ایران توافق کردیم تا نشست های کمیته های اقتصادی‬ ‫دو کشــور فعال ســازی شــده و نتایج این جلسات به‬ ‫کمیته عالی دو کشور منتقل شود‪.‬‬ ‫ السودانی در ادامه ضمن تقدیر از موضع جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در حمایت از عراق بویژه در زمینه صادرات برق خواستار‬ ‫ادامه این حمایت ها تا تکمیل پروژه های عراق در تولید برق‬ ‫و گاز شد و تاکید کرد‪ :‬عراق برای پرداخت طلب های ایران با‬ ‫مکانیسم های خاص در تالش است و امروز نیز در این زمینه‬ ‫گفتگوهایی انجام شد و از طریق کمیته های دوجانبه این‬ ‫مساله دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫نخست وزیر عراق همچنین با اشاره به اینکه در این سفر‬ ‫و نیز سفرهای اتی گفتگوهایی میان وزرای نفت دو کشور‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این گفتگوها پروژه های مربوط به‬ ‫انتقال نفت خام و تصفیه انها در پاالیشگاه ها برای استحصال‬ ‫مشتقات نفتی و نیز دیگر پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫خواهندگرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫برخی رسانه ها از بیان موفقیت ها و خبرهای امیدبخش ِابا دارند‬ ‫علــی بهادری جهرمی در نشســت خبری هفتگــی خود با بیان‬ ‫این که «‪ ۸۳‬درصد دستگاه ها به سامانه پنجره واحد متصل شده اند»‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸‬میلیون نفر توانسته اند از خدمات پنجره واحد‬ ‫بهره مند شوند و ‪ ۱۷‬درصد باقیمانده دستگاه ها هم یا در حال اتصال‬ ‫هستند یا مسائل فنی دارند که قرار است حل شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸‬میلیون نفر تاکنون‬ ‫از خدمات پنجره واحد بهره مند شده اند‬ ‫وی افــزود‪ :‬برای اولین بار در کشــور برای بررســی الیحه بودجه‬ ‫کمیســیون خاصی در دولت ایجاد شد تا به شکل تخصصی به این‬ ‫موضوع پرداخته شود و اولین جلسه کمیسیون بودجه هفته گذشته‬ ‫برگزار شــد و این جلسات به صورت هفتگی در حال انجام است و با‬ ‫اصالح فرایندی که صورت گرفته است انتظار می رود که کار بررسی‬ ‫برنامه ها و احکام بودجه زودتر پیش رود و در موعد قانونی به مجلس‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫تفاوت دور اول و دور دوم سفرهای استانی‬ ‫ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه دور دوم‬ ‫سفرهای استانی چه تغییراتی نسبت به دور اول دارد و تمرکز دولت‬ ‫در این دور بیشــتر بر چه مواردی اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این دوره با‬ ‫تمرکز بر تکمیل و افتتاح و بهره برداری از طرح های دور اول است و‬ ‫اولویت دهی به این حوزه صورت خواهد گرفت‪ .‬قرار است استانهایی‬ ‫در اولویت باشــند که طرح های دور اول را موفق شــدند با سرعت‬ ‫بیشــتری پیش ببرند‪ .‬وی افزود‪ :‬این امر هم مشوقی برای استان ها‬ ‫خواهد بــود هم به نوعی رقابتی برای تســریع بــه انجام مصوبات‬ ‫سفرهای استانی و عمل به خواســته های مردم در این مدت است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬احتماالً دور دوم سفرها بخشی از سفرها به صورت‬ ‫تشکیل جلسات هیئت وزیران در استان ها برگزار می شود و بخشی‬ ‫دیگر هم به روش سابق در قالب سفر رییس جمهوری و برخی وزرا‬ ‫برگزار می شود‪ .‬ســخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬با توجه به رصدی که‬ ‫هــم در دور اول ســفرها و هم در مکمــل ان در این فاصله صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬دور دوم عملیاتی تر‪ ،‬طراحی شده تر و با اسیب شناسی‬ ‫ق از وضعیت پیشــرفت طرح های دور اول صورت خواهد گرفت‬ ‫دقی ‬ ‫تا شاهد سرعت بخشی بیشــتر به عملیاتی شدن مطالبات مردم در‬ ‫استان ها باشیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۶۹‬درصدی تعیین تکلیف کاالهای موجود در‬ ‫انبارهای اموال تملیکی‬ ‫بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشــی دربــاره تعیین تکلیف‬ ‫کاالهــای موجود در انبارهای اموال تملیکــی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه با رشــد ‪ ۲۶۹‬درصدی تعیین تکلیــف کاالهای موجود در‬ ‫انبارهای اموال تملیکی‪ ،‬حرکت جهادی که از یکســال پیش برای‬ ‫ســاماندهی به انبارهای اموال تملیکی بــا بازدید رییس جمهوری‬ ‫از این انبارها در بوشــهر اغاز شــده‪ ،‬را پیش برده ایم‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که «از سال گذشته برای رفع موانع قانونی‪ ،‬الیح ه اصالح قانون‬ ‫تاســیس ســازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه‬ ‫ان تنظیم شــده است»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این الیحه با قید دو فوریت به‬ ‫مجلس ارائه شــده و منتظریم تا هرچه سریعتر نمایندگان مجلس‬ ‫بررســی و تصویب ان را پیش ببرند‪ ،‬تا ســرعت اصالحات در این‬ ‫مجموعه بیشــتر شــود‪ .‬وی با یاداوری این که «طی سال گذشته‬ ‫توســعه و تجهیز انبارهای ‪ ۱۴‬استان انجام شده است»‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این امر در مســاحت ‪ ۱۳‬هزار متر مربــع و با هزینه ای بالغ بر ‪۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومان صورت گرفته و از ابتدای امســال تا ابتدای اذرماه‬ ‫نسبت به دوره مشابه ســال پیش ارزش تعیین تکلیف کاال از ‪۱۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بیشــتر بوده و با رشد ‪ ۲۶۹‬درصد مواجه شده‬ ‫اســت‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تحقق‬ ‫وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫متقاضیان مســکن تعیین تکلیف شدند‪ .‬حدود ‪ ۱‬میلیون و پانصد‬ ‫هزار مســکن هم در مراحل اجرایــی صفر تا صد قرار گرفتند و در‬ ‫سفرهای اتی استان شاهد افتتاح ها خواهیم بود‪.‬در خصوص تامین‬ ‫مصالح نیز وزارت صمت برنامه ریزی الزم را برای تامین مصالح این‬ ‫مســکن ها در طول چهار سال پیش بینی کرده و تاکنون نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تومان تامین مالی جهت ساخت این واحدها در اختیار‬ ‫سازندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دولت تمام قد پشتیبان تیم ملی است‬ ‫وی در پاســخ به پرسشــی درباره پاداش در نظرگرفته شده برای‬ ‫ملی پوشــان تیم فوتبال در جام جهانی‪ ،‬گفت‪ :‬ارزوی موفقیت برای‬ ‫تیم ملی داریم و امیدواریم بازی موفقی داشته باشند و مثل بازی قبل‪،‬‬ ‫عرضه ‪ 38‬خودروی وارداتی‬ ‫در مزایده الکترونیک اموال تملیکی‬ ‫مزایده الکترونیکی سراسری شــماره ‪ ۲۶۳‬سازمان جمع اوری و‬ ‫فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان برگزار‬ ‫خواهد شــد‪ .‬سعید غالمی باغی عضو هیئت مدیره و معاون بهره‬ ‫برداری و فروش اموال منقول ســازمان جمع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیکی با بیان اینکه این مزایده‪ ،‬هشــتمین مزایده الکترونیک‬ ‫سازمان اموال تملیکی در سال جاری است‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬استان کشور‬ ‫در این مزایده مشارکت دارند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کاالهای ارائه شده در‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰۰‬دسته بندی کاالیی شامل سوخت‪ ،‬لوازم و ابزاراالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬ماشین االت راهسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬کاالهای دیجیتال‬ ‫از قبیل رایانه و تلفن همراه به ارزش افزون بر ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫عرضه می شــود‪ .‬غالمی افزود‪ ۳۸ :‬دستگاه خودرو سواری وارداتی‬ ‫باقیمانده از دو مزایده فوق العاده قبلی سازمان هم در این مزایده از دو‬ ‫استان بوشهر و خوزستان عرضه و در معرض دید و خرید متقاضیان‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬معاون بهره برداری و فروش اموال منقول ســازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد‪ :‬متقاضیان می توانند‬ ‫از روز نهم تا ‪ ۱۶‬اذر با مراجعه به تارنمای رسمی سازمان به نشانی‬ ‫‪ TAMLIKI.IR‬جزئیات کاالها را مشاهده کنند و به انبارهای‬ ‫سازمان در استان های ذی ربط مراجعه کرده و کاالها را بازدید کنند‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬جلسه رمزگشایی مزایده الکترونیک شماره ‪ ۲۶۳‬در‬ ‫روز‪ ۲۱‬اذرماه با حضور اعضای شورای فروش سازمان اموال تملیکی‬ ‫برگزار و برندگان در تارنمای سازمان اعالم می شوند‪.‬‬ ‫«شاهین» پرفروش ترین محصول سایپا‬ ‫معاون بازاریابی سایپا گفت‪ :‬در راستای استراتژی های گروه سایپا‬ ‫در خصوص افزایش رضایتمندی مشتریان در حوزه های مختلف از‬ ‫جملهکیفیتمحصوالت‪،‬برنامه ریزیمستمریباتعریفپروژه های‬ ‫مختلف انجام شــده است‪ .‬حسین کاظمی طرقی با بیان مطلب‬ ‫فوق افزود‪ :‬نتیجه این برنامه ریزی ها که با همت تمامی همکاران‬ ‫صورت پذیرفته‪ ،‬باعث افزایش کیفیت خودرو شاهین شده است‬ ‫و در اخرین نظرســنجی های انجام شده از مشتریان این خودرو‪،‬‬ ‫سطح رضایتمندی مشتریان ‪ ۸۷‬درصد ارتقاء یافته که نشان از به‬ ‫ثمر نشستن اقدامات انجام شده است‪ .‬او افزود‪ :‬بر اساس این موضوع‬ ‫در ابان ماه‪ ،‬شاهد جهش فروش خودرو شاهین بوده ایم به نحوی که‬ ‫میزان پذیرش ثبت نام بیش از‪ ۴۰۰‬درصد نسبت به مهرماه افزایش‬ ‫یافته و با توجه به افزایش درخواست متقاضیان جهت خرید این‬ ‫محصول برنامه ریزی الزم جهت افزایش تولید صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫با روحیه و اتحاد و انسجامی که در تیم شاهد هستیم شاهد موفقیت‬ ‫در بازی امشــب باشیم‪ .‬ســخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬پاداش هایی را‬ ‫فدراسیون فوتبال و دولت در نظر گرفته که بخشی هم تقدیم شده‬ ‫است‪ .‬اگر امشب شاهد بازی موفقی باشیم‪ ،‬بازهم پاداش های دیگری‬ ‫در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت و دولت تمام قد پشــتیبان تیم‬ ‫ملی است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اصلی ترین پاداش به فوتبالیست ها خروش‬ ‫و شادی ملی ملت ایران است که دل همه مردم کشور و دوستداران‬ ‫ملت و کشــور را شــاد کردند و ان شاءاهلل امشب این شادی مضاعف‬ ‫شود‪ .‬ان چه مهم است این است که اعضای تیم ملی درک و احساس‬ ‫کنند که دولت و ملت کام ً‬ ‫ال پشتیبان انان هستند‪.‬‬ ‫هرگونه همکاری با رسانه های معاند‬ ‫در حکم مشارکت در اقدام تروریستی است‬ ‫وی در پاسخ به پرسشــی درباره برنامه دولت برای اقدام متقابل با‬ ‫تحرکات رسانه های فارسی زبان خارجی علیه امنیت ملی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ترویج اشکار تروریسم‪ ،‬خشونت و نقض تمامیت ارضی کشور‬ ‫از سوی رسانه های معاند‪ ،‬هرگونه همکاری با انها در حکم مشارکت‬ ‫در اقدام تروریســتی اســت‪ .‬ســخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬مرکز امور‬ ‫حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های مرتبط‪،‬‬ ‫مســتندات الزم درباره اقدامات تروریستی این رسانه ها را گرداوری‬ ‫کرده و موارد نقض قوانین و مقررات بین المللی مشخص شده است‪.‬‬ ‫همچنین اقدامات حقوقی و پیگیری ها با مسئولیت دبیرخانه شورای‬ ‫عالی امنیت ملی در مراجع بین المللی اغاز شده است‪.‬‬ ‫کمیته های حقیقت یاب برای شناسایی‬ ‫تامین کنندگان بمب های شیمیایی تشکیل دهند‬ ‫بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشــی درباره قطعنامه شورای‬ ‫حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقت یاب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬المان‬ ‫که یکــی از بانیان این قطعنامه بود‪ ،‬ســابقه طوالنی در اقدامات‬ ‫ضدحقوق بشــری دارد‪ .‬شــهروندان اهل ســنت و کرد ســاکن‬ ‫سردشت گواه روشــن و زنده ای بر وضعیت و اقدامات ضدحقوق‬ ‫بشــری‪ ،‬ضدکودکان و ضدزنان کشور نژادپرست المان علیه ملت‬ ‫ایران اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کشــورها باید پاســخگوی بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار بمب شــیمیایی باشــند که بر ســر ملت ما ریخته اند‪.‬‬ ‫کمیته هــای حقیقت یاب بــرای شناســایی تامین کنندگان این‬ ‫بمب های شــیمیایی تشکیل دهند و انچه در گذشته انجام دادند‬ ‫را جبــران کنند‪ .‬بیش از ‪ ۶۷‬هزار نفر را جانباز شــیمیایی کردند‬ ‫که بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از انان زنان و کودکان بودند‪ .‬برای بررسی‬ ‫اظهارات دروغین مقامات غربی باید کمیته حقیقت یاب تشــکیل‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫کشاورزان قمی از گیاهان مقاوم به کم ابی و شوری استفاده می کنند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت‪ :‬استفاده کشاورزان قمی از گیاهان مقاوم به کمابی و شوری رو به افزایش است و اکنون بسیاری از گیاهان کماببر‬ ‫در مزارع و باغات استان جایگزین محصوالت اببر شدهاند‪ .‬محمد رضا حاجی رضا‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در همین رابطه اکنون انواع متنوع گیاهان مقاوم به شرایط ابوهوایی قم همچون سورگوم‬ ‫و تریتیکاله و نیز گیاهان دارویی نظیر زعفران و گلمحمدی در زمینهای کشاورزی استان کشت میشود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین استفاده از کشت نشایی نیز در قم با جدیت دنبال میشود‬ ‫و بســیاری از کشاورزان به منظور کاهش مصرف اب از این روش استفاده میکنند؛ ســازمان جهاد کشاورزی هم برای کمک به استفاده بهینه از منابع ابی به دنبال گسترش این نوع‬ ‫کشت در استان است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫با حضور استاندار البرز و مسئولین سازمان اموزش فنی و حرفه ای انجام شد؛‬ ‫راهاندازیپردیسعلموفناوریدانشگاهتهرانبههمتخیریندراشتهارد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬پردیس علم و فناوری‬ ‫دانشــگاه تهران توسط خیری اشــتهاردی برای توسعه‬ ‫طرح های حرفه اموزی متقاضیان اســتان البرز در این‬ ‫شهرستان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای استان البرز‪ ،‬پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۶۴۱‬مترمربع واقع شده که‬ ‫‪ ۳۲‬هزار مترمربع ان توسط خیری به نام ایرج اشتهاردی‬ ‫تبدیل به مرکز اموزش و فنی شده و مابقی این مساحت‬ ‫در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫استاندار البرزدر ایین افتتاحیه این پردیس در شهرستان‬ ‫اشــتهارد با تاکید بر اینکه همراهی الزم را برای توسعه‬ ‫و ارتقا خدمات این مجموعه خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬امید‬ ‫است این اقدام دانشــگاه تهران به عنوان اقدامی نوین و‬ ‫الگوی کشور برای مهارت اموزی و تامین نیروی فنی در‬ ‫کشور به سرانجام مطلوب برسد‪.‬‬ ‫مجتبــی عبداللهی با بیان اینکــه باید نگاه ها و فرهنگ‬ ‫رایج را تغییر دهیم تا افراد به ســمت اشــتغال مهارت‬ ‫محور حرکــت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬چنیــن مجموعه هایی می‬ ‫توانند دانشــجویان و متقاضیان اشــتغال را به ســمت‬ ‫اشتغال پایدار هدایت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــهرک های صنعتی اســتان به بیش‬ ‫از پنج هزار نیــروی کار ماهر نیــاز دارد ولی اکثر فارغ‬ ‫التحصیالن فاقد مهارت هســتند کــه باید در این رابطه‬ ‫سرپرست جدید دفتر‬ ‫امور پشتیبانی ابفای اصفهان معرفی شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬در مراسمی‪،‬‬ ‫سرپرست دفتر امور پشــتیبانی حوزه معاونت مالی و‬ ‫پشتیبانی ابفای استان اصفهان معرفی شد‪.‬‬ ‫در این مراســم که با حضور معاون مالی و پشتیبانی‪،‬‬ ‫معاون خدمات مشترکین و درامد و جمعی از مسئوالن‬ ‫ابفای اصفهان برگزار شد محمدحسین پورهمایون به‬ ‫عنوان سرپرست دفتر امور پشتیبانی شرکت معرفی و‬ ‫از خدمات سیدجواد قاضی عسگر تجلیل شد‪.‬‬ ‫مجید باقری‪ ،‬معاون مالی و پشــتیبانی ابفای استان‬ ‫اصفهان در این مراسم با تقدیراز زحمات قاضی عسگر‬ ‫در مدت تصدی در امور پشــتیبانی این شرکت بیان‬ ‫کرد‪ :‬توجه ویژه به ساختمان و تاسیسات‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و رفاه پرســنل در دســتور کار سرپرست جدید امور‬ ‫پشــتیبانی قرار گیرد تا همانند گذشته کلیه امور به‬ ‫صورت هماهنگ ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سید جواد قاضی عسگر نیز خدمات ارزنده‬ ‫و یادگارهای بســیاری خوبی در این شرکت از خود به‬ ‫جای گذاشــت که این تالش ها ســتودنی است و در‬ ‫تاریخ شرکت ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫چاره جویی کرد‪،‬ادامه داد‪ :‬مهارت افزایی و حرفه اموزی‬ ‫فارغ التحصیالن بســیار مورد تاکید است از این رو طی‬ ‫پیشنهادی از مسووالن ملی درخواست کرده ایم که طی‬ ‫مصوبه ای‪ ،‬دانش اموزان و دانشجویان را برای این منظور‬ ‫در قالب ترم تحصیلی به شهرک های صنعتی ببرند‪.‬‬ ‫استاندار البرز با اشاره به اینکه فرصت های شغلی فراوانی‬ ‫در البرز وجود دارد و بــرای این مهم ارتباطات نزدیکی‬ ‫با مراکز دانشــگاهی و پارک های علم و فناوری و دانش‬ ‫بنیان ها داریم‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرک های صنعتی‬ ‫ویژه ای در استان البرز مستقر است که با بررسی میدانی‬ ‫و حتی اجمالی در انها به پیشــرفت های علم و فناوری‬ ‫در کشور پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫محتوای پیام های مدیریت مصرف‪ ،‬بسیار مهم است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬برنامه ها و پیام‬ ‫های استفاده بهینه از نعمات خدادادی برای اثربخش‬ ‫بودن باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫گیالن گفت‪ :‬فرهنگ اســتفاده بهینه از انرژی برق و‬ ‫سایر امکانات و مواهب الهی بسیار مهم است و باید با‬ ‫استفاده از برنامه های مدیریت مصرف‪ ،‬این فرهنگ‬ ‫را نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نهادینه کردن استفاده بهینه از تمامی‬ ‫داشــته ها‪ ،‬انچه کــه بیش از همه ضــرورت دارد‬ ‫محتوای پیام ها و برنامه های مدیریت مصرف است‪.‬‬ ‫داراب زاده تصریح کرد‪ :‬محتوای برنامه ها و پیام های‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬باید ســاده‪ ،‬اسان‪ ،‬اثرگذار‪ ،‬منظم‪،‬‬ ‫منسجم‪ ،‬مستمر و بر اســاس اقشار مختلف جامعه‬ ‫تهیه شود تا نتیجه الزم را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت برق منطقــه ای گیالن گفت‪:‬‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف نباید محدود به موضوع‪،‬‬ ‫زمان و اقشار خاصی باشد و باید به صورت مستمر و‬ ‫فراسازمانی‪ ،‬اجرا و پیاده سازی شود‪.‬‬ ‫اختتامیه همایش ملی پیاده روی و جنگل نوردی کارکنان وزارت نیرو در گلستان برگزار شد‬ ‫از همــه ظرفیت ها برای ارتقــای کارمدی نظام بهره‬ ‫مند شویم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دربحث زیرساخت های اب و برق تالش‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر اهواز‪:‬‬ ‫الیحه مدیریت واحد شهری در حال تدوین است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان خوزستان‪ :‬رییس شورای‬ ‫اسالمی کالشهر اهواز‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه مدیریت واحد‬ ‫شهری در حال تدوین است که با توجه به اهمیت‬ ‫این الیحه‪ ،‬ضروری است پیشنهادات کالنشهر اهواز‬ ‫در ایــن زمینه جمع اوری و برای تکمیل الیحه به‬ ‫شورای عالی استان ها ارایه شود‪.‬‬ ‫ســیاوش محمودی در هشــتاد و چهارمین جلسه‬ ‫رسمی در صحن علنی شــورای اسالمی کالنشهر‬ ‫اهواز‪ ،‬افزود‪ :‬ســاماندهی نیروی انســانی به منظور‬ ‫ارتقــای بهره وری از ظرفیت های موجود و ارتقای‬ ‫خدمات به مردم ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به سخنان رییس جمهور در ‪ ۲۸‬ابان‬ ‫ماه امســال در یازدهمین اجالس عالی شوراهای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬توجه ویژه رییس جمهور به جایگاه‬ ‫شورا در قانون گذاری‪ ،‬ارایه خدمت به مردم و ایجاد‬ ‫عدالت و رفع تبعیض قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫محمودی با بیان اینکه بر اســاس قانون شــورای‬ ‫اســالمی شــهر به عنوان رکن تصمیــم گیری و‬ ‫تصمیم ســازی در کشور جایگاه مهمی دارد افزود‪:‬‬ ‫با توجه به مراحل نهایی تدوین برنامه هفتم توسعه‬ ‫در دولت‪ ،‬رییس جمهور بر نقش افرینی شــوراها‬ ‫برای ارایه پیشــنهادها با نــگاه ملی به منظور حل‬ ‫مشکل شوراها و شهرها در ان جلسه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تسلیت حادثه تروریستی ایذه گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس اعالم دســتگاه قضایی ‪ ۶۱‬نفر از عوامل‬ ‫حادثه تروریســتی ایذه دســتگیر شده است که از‬ ‫دســتگاه های انتظامی‪ ،‬امنیتــی و قضایی برخورد‬ ‫قاطع با عوامل اصلی این حادثه را داریم‪.‬‬ ‫داریم با کمک استان‪ ،‬مجلس و اجرای طرح های مهم‬ ‫گلستان را به طراز استان های دیگر برسانیم و در این‬ ‫زمینه عزم جدی در وزارت نیرو وجود دارد‪.‬‬ ‫دکتر حیدری اتمام سد نرماب‪ ،‬استفاده از اب شیرین‬ ‫کن ها‪ ،‬ظرفیت شیرین سازی دریای خزر و استفاده از‬ ‫اب های سطحی برای شرب و افزایش اعتبار سدهای‬ ‫در حال ســاخت اســتان را از جمله طرح های مهم‬ ‫وزارت نیرو در گلستان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میانگین سرانه ورزشی در این استان برای‬ ‫همکاران وزارت نیرو کمی پایین تر از سرانه کشوری‬ ‫اســت که باید با تدابیری که در جلســات شــورای‬ ‫فرهنگی برای ان اندیشیده می شود و با تالش استان‬ ‫ان را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های ازادشهر و رامیان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫در ســال جاری از سوی وزارت نیرو و مدیران صنعت‬ ‫اب و برق در استان تالش زیادی برای برطرف شدن‬ ‫مشــکالت خاموشــی برق و افزایش شرب انجام شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوار هســتیم با تالش بیشتر در سال اینده‬ ‫مشکالت اب و برق در گلستان به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مهندس ســید محسن حســینی مدیر عامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلستان نیز در این مراسم اظهار کرد‪:‬‬ ‫گلســتان طبیعت زیبا و ظرفیت های بســیار باالی‬ ‫گردشــگری طبیعی دارد و امیدوار هســتیم میزبان‬ ‫خوبــی برای برگــزاری این همایش در اســتان بوده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این مراســم از پیشکسوتان ورزشی‬ ‫وزارت نیرو تقدیر شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 17‬هزار زنجیره مقره برای مقاومسازی‬ ‫شبکه برق خوزستان خریداری شد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان خوزســتان‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شرکت برق منطقهای خوزستان گفت ‪ ۱۷ :‬هزار و ‪۱۱۷‬‬ ‫زنجیره مقره سیلیکونی برای بهینهسازی شبکه انتقال‬ ‫و فوق توزیع استان خریداری شد‪ .‬محمود دشتبزرگ‬ ‫بیان کرد‪ :‬تعویض مقرههای پرســیلنی و شیشــهای با‬ ‫مقرههای سیلیکونی که از سالهای قبل با هدف اصالح‬ ‫و بهینهسازی شبکه برق انتقال و فوق توزیع خوزستان‬ ‫و مقاومسازی ان در مقابله با گرد و غبار و شرایط جوی‬ ‫شروع شده‪ ،‬سرعت بیشــتری گرفته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این راســتا قرارداد خرید چهار هــزار و ‪ ۷۵۰‬مقره‬ ‫ســیلیکونی عبوری و کششــی با ارزش سرمایهگذاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال برای خطوط ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫ناحیــه مرکز خریداری که تاکنون تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪۷۶۳‬‬ ‫زنجیره مقره تحویل این شــرکت شده و در حال نصب‬ ‫در شــبکه هستند‪ .‬مدیرعامل شــرکت برق منطقهای‬ ‫خوزستان بیان کرد‪ :‬در بخش خطوط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیز‬ ‫قرارداد خرید یک هزار و ‪ ۲۵۳‬زنجیره مقره سیلیکونی‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولــت به ارزش ســرمایهگذاری بیش از ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای خط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت شمالغرب ـ میالد‬ ‫ـ ماهشــهر اصلی منعقد که تاکنون تعداد ‪ ۶۱۴‬زنجیره‬ ‫تحویل این شرکت شده است‪ .‬دشتبزرگ با بیان اینکه‬ ‫مناقصه خرید ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۱۱۴‬زنجیره مقره جدید به‬ ‫ارزش ریالی ‪ ۳۶۰‬میلیارد نیز در حال برگزاری اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعویض زنجیره مقره خطوط در مناطق الوده‬ ‫باعث میشود که شبکه در مقابله با گرد و غبار و رطوبت‬ ‫از مقاومت الزم برخوردار گردد و حوادث ناخواســتهای‬ ‫که باعث خاموشی میشود در شبکه رخ ندهد‪.‬‬ ‫شبکههای برقرسانی‪ 227‬روستای چهارمحال و بختیاری بهینهسازی شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬در یکسال فعالیت دولت سیزدهم‬ ‫شــبکههای برقرسانی ‪ ۲۲۷‬روســتای این استان‬ ‫بهینهسازی و اصالح شد‪.‬‬ ‫مجید فرهزاد تاکید کرد‪ :‬برای بهینهسازی و اصالح‬ ‫شــبکههای برقرسانی ‪ ۲۲۷‬روســتای چهارمحال‬ ‫و بختیاری در یک ســال اخیــر ‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫تامین و هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این مدت همچنین برقرســانی به‬ ‫هفت روستای شهرســتان کوهرنگ در این استان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫فرهزاد روســتاهای برخوردار از برق در چهارمحال‬ ‫و بختیــاری را ‪ ۷۵۲‬روســتا اعــالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هماکنون ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۳۸۳‬مشــترک و ‪ ۱۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۰‬خانوار در این استان از نعمت برق برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۹.۷‬درصــد جمعیت‬ ‫روستایی چهارمحال و بختیاری با ‪ ۱۲‬هزار و ‪۱۵۱‬‬ ‫کیلومتر شبکهگذاری برقدار شده که از این میزان‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫واگذاری ‪ FTTH‬درمناطق خرم‬ ‫وجهان پنای اراک‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن در نشست با فعاالن بخش مدیریت مصرف‪:‬‬ ‫با حضور معاون پارلمانی وزیر نیرو و نماینده مردم ازادشهر و رامیان در مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گلستان‪ :‬با حضور معاون‬ ‫پارلمانی وزیر نیرو‪ ،‬نماینده مردم ازادشــهر و رامیان‬ ‫در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬مدیران کل حوزه وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬مدیران عامل صنعت اب و برق استان‪ ،‬فرماندار‬ ‫و امام جمعه شهرســتان رامیان وهمکاران ورزشکار‬ ‫وزارت نیرو در محل اردوگاه شیراباد و پس از دو روز‬ ‫برنامه ورزشــی پیاده روی وجنگل نوردی‪ ،‬اختتامیه‬ ‫این همایش برگزار شــد و از پیش کســوتان ورزش‬ ‫وزارت نیرو تقدیر شد‪.‬‬ ‫دکتر احمد حیدری معاون حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و امور‬ ‫مجلس شورای اســالمی در این مراســم با تشکر از‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان برای میزبانی همایش‬ ‫پیاده روی و جنگل نوردی کارکنان وزارت نیرو گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اســالمی ایران ودیعه الهی اســت و ما باید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۹۰‬کیلومتر مختص روســتاهای این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫فرهزاد اظهار داشت‪ :‬سختگذر بودن جادهها‪ ،‬دور‬ ‫افتاده بودن مناطق روســتایی‪ ،‬کوهســتانی بودن‬ ‫برخی روستاها و سکونت فصلی در بعضی روستاها‬ ‫از مهمتریــن مشــکالت و چالشهای برقرســانی‬ ‫روستایی در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود‪.‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری دارای ‪ ۱۰‬شهرســتان و‬ ‫جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است‪.‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫مرکزی ‪،‬گفت‪ :‬با پایان یافتن عملیات اجرای فیبرنوری درپروژه‬ ‫‪ FTTH‬درمناطق خرم وجهان پنای اراک این سرویس با هدف‬ ‫ارایه خدمات اینترنت پرســرعت وبا کیفیت به مشــتریان اماده‬ ‫واگذاری است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی مهندس‬ ‫لطفی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای فیبرنوری دراین مناطق ‪ ،‬در راســتای‬ ‫ارتقای فناوری و ارائه خدمات بهتر در بســتر مناسب و باکیفیت‬ ‫سرویس ‪ FTTH‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیــر مخابرات منطفه مرکزی با اشــاره به برخی از مزیت های‬ ‫تکنولوژی ‪ ،FTTH‬شامل پهنای باند باال‪،‬امنیت بیشتر و کیفیت‬ ‫بهتر‪ ،‬بیان کرد‪:‬استفاده از این سرویس امکان اتصال پرسرعت تر‬ ‫در مســافت های طوالنی را بدون افت کیفیــت و بروز اختالل‬ ‫نسبت به کابل مسی فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــتریان ‪ FTTH‬می توانند‪،‬عــالوه بر اینترنت‪ ،‬از‬ ‫مزایای خط تلفن نیز بر روی همان بستر انتقال بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش ســاکنین این مناطق مــی توانند جهت‬ ‫ثبت نام به ســاختمان تجاری مخابرات واقع در خیابان جانبازان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‪:‬‬ ‫بدهیهای دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشهر به ‪ 497‬میلیارد تومان‬ ‫کاهشیافته است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشهر‪ :‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬بدهیهای دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حوزههای پرسنلی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دارو و خدماتی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه گذشته به ‪ ۴۹۷‬میلیارد تومان کاهشیافته است‪ .‬دکتر‬ ‫حســن ملکی زاده در نشست پاســخگویی مدیران دستگاههای‬ ‫اجرایی استان بوشهر در سالن شهدای ایرنا اظهار داشت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی بوشهر عقبماندگیهای زیادی معادل بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حوزه پرداختیهای کارکنان داشت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه گذشــته ‪ ۱۲‬مرحله اضافهکار نیروهای ستادی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬مرحله اضافــهکار کارکنان بیمارســتانی‪ ۱۳ ،‬مرحله کارانه‬ ‫پزشکان و کارکنان و ‪ ۱۴‬ماه کارانه بهداشتی را پرداخت شد‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر افزود‪ :‬در این مدت ‪۳۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومان جذب اعتبار صورت گرفتــه که ‪ ۱۷۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومان ان ناشی از پی گیری استانی بود که موجب‬ ‫کاهش بدهی این دانشگاه شده است‪.‬‬ ‫مشکل مالی برای بیمارستانها مزید علت شده است‬ ‫دکتر ملکی زاده با بیان اینکه درامد بیمارستانهای بوشهر فقط‬ ‫‪ ۶۶‬درصــد هزینههای انها را تامیــن میکند افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بیمارســتانها بهصورت خودگردان اداره میشوند و خود‬ ‫باید هزینهها را تامین کنند مشــکل مالی مزید علت شده است‬ ‫این در حالی اســت کــه همین تعرفهها نیز با تاخیر به دســت‬ ‫دانشگاه میرسد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد درامد بیمارستانها از درامدهای بیمهای است‬ ‫ملکی زاده با اشــاره به طرح خودگردانی بیمارســتانها گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس این طرح بیمارســتانها باید هزینههــای خود را با‬ ‫همین تعرفــه دولتی تامین کنند‪ .‬وی با بیان اینکه بخشــی از‬ ‫درامدهای بیمارســتانی ماحصل خود بیمارستانها و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫هم درامدهای بیمهای هستند گفت‪ ۱۰۶ :‬میلیارد تومان مطالبه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سازمانهای بیمهگر است‪.‬‬ ‫مطالبه ‪ ۸۱‬میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‬ ‫از بیمه تامین اجتماعی‬ ‫وی با بیان اینکــه ‪ ۸۱‬میلیارد تومان از مطالبه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشــهر مربوط به بیمه تامین اجتماعی است که هنوز‬ ‫پرداختنشده است اظهار داشت‪ :‬اگر میزان مطالبه دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشهر از ســازمانهای بیمهگر در اختیار دانشگاه باشد‬ ‫حوزه خدمتی ما تقویت میشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایثارگران همچنان چشم انتظار‬ ‫تخصیص خودرو دولتی هستند‬ ‫زهرا بختیاری‪ :‬در حالی که بنیاد شــهید می گوید‬ ‫همه مواردی را که به این بنیاد مربوط می شــده‪ ،‬انجام‬ ‫داده امــا وزارت صمت هیچ توضیح دیگری نمی دهد و‬ ‫تنها اعالم کرده می تواند ‪ ۱۰‬هزار خودرو با شــرایطی‬ ‫کــه در قانــون امده به مشــموالن جامعــه ایثارگری‬ ‫تخصیص دهد‪ .‬وارد نهمین ماه از ســال ‪ ۱۴۰۱‬شدیم‬ ‫امــا همچنان خبری از اجرایی شــدن قانون تخصیص‬ ‫خودرو به مشموالن جامعه ایثارگری نیست که نیست‪.‬‬ ‫قانونی که براساس ان در تبصره هفت بند «ی» قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬امده است‪« :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مکلف است‪ ،‬از طریق شرکت های خودروسازی‬ ‫ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصوالت ملی خود‬ ‫به تعداد ‪ ۱۰‬هزار خودرو نســبت بــه فروش خودرو به‬ ‫همسر‪ ،‬فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج‬ ‫درصد (‪ )%۲۵‬و باالتر دارای محدودیت های جســمی‬ ‫و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (‪ )%۵۰‬و بیشــتر با‬ ‫معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد‬ ‫خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شــهید و امور‬ ‫ایثارگران خودرو دریافت نکرد ه باشــند با تقسیط پنج‬ ‫ســاله و کارمزد چهار درصد (‪ )%۴‬از محل تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه تبصره (‪ )۱۶‬اقدام کند‪ .‬جانبازان باالی‬ ‫هفتاد درصد (‪ )%۷۰‬مشمول شرایط این بند نیستند‪».‬‬ ‫علی رغم اینکه مســئوالن بنیاد شهید‪ ،‬چند بار اعالم‬ ‫کردند که ‪ ۲۵‬هزار نفر طبق این قانون مشمول دریافت‬ ‫خودرو شده اند و ما نیز نام انها را به وزارت صمت ارسال‬ ‫کردیم‪ ،‬اما مســئوالن وزارت صمت از ارســال چنین‬ ‫لیستی ابراز بی اطالعی می کنند‪.‬‬ ‫ایثارگران سردرگم مانده اند‬ ‫در این میــان‪ ،‬ایثارگــران ســردرگم مانده اند و در‬ ‫تماس های مکــرر از این خبرگــزاری می خواهند تا با‬ ‫پیگیری از مسئوالن مربوطه تکلیف شان مشخص شود‪.‬‬ ‫یکی از این ایثارگران می گوید‪« :‬وقتی در مسیر پیگیری‬ ‫این قانون در میان بنیاد شهید‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و وزارت صمت وارد می شــویم‪ ،‬انگار ما را توپ فوتبال‬ ‫فرض می کنند و دائم به همدیگر پاس می دهند‪».‬‬ ‫اما همانطور که در گزارشــی پیــش از این در همین‬ ‫خبرگزاری منتشــر شــد‪ ،‬علی رغم تماس های زیاد با‬ ‫مســئوالن وزارت صمت و مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫متاسفانه کسی تاکنون پاسخگو نبوده است‪.‬‬ ‫لیست ‪ ۲۵۰‬نفره مشموالن دریافت خودرو به‬ ‫وزارت صمت ارسال شده است‬ ‫تو گویــی دیگر با میثم عروض‬ ‫بــه همین علت در گف ‬ ‫مدیرکل تســهیالت و امــور رفاهی بنیاد شــهید‪ ،‬از او‬ ‫پرسیدیم باالخره روند اجرایی قانون تخصیص خودرو به‬ ‫کجا رســید؟ او در پاسخ به این ســوال‪ ،‬ضمن یاداوری‬ ‫متن این قانون می گوید‪« :‬اینکه واضح و مشــخص است‬ ‫که ما همه تالشــمان در جهت رفاه جامعه هدف است‪.‬‬ ‫طبق انچه قانون به ما تکلیف کرده با بررســی وضعیت‬ ‫جامعه ایثارگران‪ ،‬لیستی از افراد مشمول تهیه کردیم که‬ ‫شامل ‪ ۲۵۰‬نفر بود و ان را به وزارت صمت ارسال کردیم‬ ‫تا مرحله بعدی اقدامــات را انجام دهند‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫قرارداد با بانک ها و رایزنی با کارخانه های خودروسازی و‬ ‫تخصیص اتومبیل برعهده این وزارتخانه است‪ .‬ما از اوایل‬ ‫سال نیز پیگیر اجرایی شدن قانون بوده ایم‪».‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خودرو طبق شرایط‬ ‫مطرح شده در قانون می دهیم‬ ‫در حالی که بنیاد شــهید می گویــد همه مواردی را‬ ‫که به این بنیاد مربوط می شــده‪ ،‬انجام داده اما وزارت‬ ‫صمت هیچ توضیح دیگری نمی دهد و تنها اعالم کرده‬ ‫می تواند ‪ ۱۰‬هزار خودرو با شــرایطی که در قانون امده‬ ‫به مشــموالن جامعه ایثارگری تخصیص دهد‪ .‬عروض‬ ‫در خصــوص محدودیت هــای موجــود می گویــد‪ :‬ما‬ ‫پیگیری های فراوانی انجام داده ایم‪ .‬اولویت بندی در این‬ ‫شرایط می تواند راهکاری برای حل موضوع باشد اما این‬ ‫موضوع نه تحت اختیارات و وظایف تعریف شــده بنیاد‬ ‫شهید است و نه وزارت صمت‪.‬‬ ‫این گِره چگونه باز می شود؟‬ ‫با توجه به این شرایط‪ ،‬تنها جایی که می تواند این گِره‬ ‫را بعد از ‪ ۹‬ماه باز کند‪ ،‬مجلس شــورای اسالمی است که‬ ‫باید قدم جلو بگذارد و پیگیری کند؛ چرا تاکنون این قانون‬ ‫اجرا نشده و هر کجا مشکلی وجود دارد‪ ،‬برعهده قانونگذار‬ ‫اســت که ان را حل کند و یا اینکه وزارت صمت و بنیاد‬ ‫شهید‪ ،‬طی جلساتی به یک راهکار درست اجرایی برسند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪904‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫جنگ اینده ما در بحث های ژنتیک و بایوتروریسیم است‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با اشــاره به امارهای‬ ‫تزریق واکســن کرونا و کاهش مرگ ومیر ناشــی از ابتالی به این‬ ‫بیمــاری گفت‪ :‬امروز این اطمینان را داریم که هر ویروســی وارد‬ ‫کشــور شــود‪ ،‬قادر به مقابله با ان هســتیم‪ .‬بهرام عین اللهی در‬ ‫هفتمین همایش سالمت و فرماندهان که روز سه شنبه برگزار شد‬ ‫از توجه سپاه به مساله سالمت قدردانی کرد و گفت‪ :‬دستاورد مهم‬ ‫ما در ســالهای بعد از انقالب در بخش سالمت بوده است‪ .‬ما برای‬ ‫کمتریــن کارها مجبور به اعزام بیمار به خارج از کشــور در دوران‬ ‫ستم شاهی بودیم‪ .‬با وجود وابستگی به کشورهای امریکا و اروپایی‬ ‫پیشــرفت زیادی در این حوزه نداشــتیم و کشوری وابسته با انواع‬ ‫ل فلج اطفال و بیماری های واگیردار بودیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫بیماری ها مث ‬ ‫داد‪ :‬در نشســتی که یک ماه پیش در قاهره داشتیم‪ ،‬ایران در تمام‬ ‫شاخص های ســامت با فاصله از کشورهای دیگر در سطح منطقه‬ ‫جلو بوده‪ .‬تنها در شــاخص سیگار عقب بودیم که ‪ ۱۳‬درصد مرگ‬ ‫و میرمان ناشــی از سیگار است‪ .‬ارزانی سیگار و در دسترس بودن‬ ‫ان باعث شده خوب نباشیم‪ .‬وزیر بهداشت اولین شاخص پیشرفت‬ ‫در حوزه درمان را ورود تفکر بسیجی به این عرصه دانست و گفت‪:‬‬ ‫افرادی مثل کاظمی اشتیانی با تفکر بسیجی نقطه قوت ما بودند و‬ ‫نیروهای کارامد دیگری در این حوزه با این تفکر داریم‪ .‬بزرگترین‬ ‫نقطه عطف مان در دفاع مقدس در حوزه درمان بود‪ .‬شاید در تاریخ‬ ‫تمام رزم هایی که در دنیا شده‪ ،‬بی نظیر بود‪ ،‬اینکه افراد در نزدیک‬ ‫ترین فاصله با خط مقدم به رزمنده مجروح خدمات پزشــکی می‬ ‫دادنــد‪ .‬در امریکا و ویتنام فقط بحــث انتقال مجروح را انجام می‬ ‫دادند‪ .‬ما پســت امداد و اورژانس و بیمارستان های صحرایی ویژه‬ ‫داشــتیم و این بســیار حایز اهمیت بوده است‪ .‬همچنین در بحث‬ ‫تهاجم شــیمیایی ما هیچ تجربه ای در درمان بیماران شــیمیایی‬ ‫نداشــتیم اما چطور شــد که امروز در درمان ضایعات اسیب های‬ ‫شیمیایی مرجع شده ایم؟‪ .‬عین اللهی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫این سیل پیشرفت حوزه سالمت در سپاه شتاب چند برابری نسبت‬ ‫به سایر قســمت ها پیدا کرده است و شاهد مراکز پیشرفته در این‬ ‫ارگان هســتیم‪ .‬وی در بحث کرونا اظهار کرد‪ :‬در این جا هم نقش‬ ‫بســیج و نیروهای سپاه مشخص اســت و همه وارد کار شدند‪ .‬در‬ ‫بحث درمــان با وجود اینکه درمان مطمئن در بدو کار نداشــتیم‬ ‫اما مراکز مربوط به ســپاه و بیمارســتان بقیه اهلل نقش اول را در‬ ‫این زمینه داشتند و خیلی ها که می خواستند نجات پیدا کنند به‬ ‫بیمارستان بقیه اهلل می رفتند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬در رابطه با واکسن‪ ،‬وقتی دولت سیزدهم‬ ‫را تحویل گرفتیم روزانه ‪ ۷۰۰‬مرگ و میر داشتیم‪ ۵۰ .‬هزار مراجعه‬ ‫روزانه و ‪ ۲۰‬هزار بستری داشتیم‪ .‬همین اغتشاشگران همان موقع‬ ‫احتمال اعطای واحد مسکونی‬ ‫به بازیکنان تیم ملی‬ ‫شــهرداری تهران در صورت برد تیم ملی ایران در مقابل‬ ‫امریکا به احتمال زیاد قصد اعطای یک واحد مســکونی به‬ ‫هر یک از بازیکنان در پایتخت را دارد‪.‬‬ ‫مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد‬ ‫و دهمین جلسه شورای شــهر تهران از اعطای جایزه ویژه‬ ‫به فوتبالیســت ها در صورت برد مقابل امریکا خبر داده بود‬ ‫و گفتــه بود‪ :‬اگر تیم ملی فوتبال ایــران مقابل تیم فوتبال‬ ‫امریکا برنده شــود و به مرحله بعد برود جایزه ای از ســوی‬ ‫مدیریت شهری به انها اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا؛ عبدالمطهر محمدخانی ســخنگوی‬ ‫شــهرداری تهران در صفحه شــخصی خود خبر از اعطای‬ ‫جایزه ویژه به اعضای تیم ملی فوتبال داد و نوشت‪:‬‏شهردار‬ ‫تهران فــارغ از هر نتیجه ای‪ ،‬هدیه ویژه ای را به پاس تالش‬ ‫بازیکنــان و کادر فنی تیم ملی فوتبال کشــورمان در نظر‬ ‫گرفته اســت‬ که این هدیه پس از بازی امشب برابر امریکا‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬شورا و شهرداری تهران در کنار هموطنان‬ ‫برای پیروزی بچه های‪‎‬تیم ملی دعا می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که پیگیری های حاکی از این اســت‬ ‫که به احتمال قوی شهرداری تهران در صورت برد تیم ملی‬ ‫ایران در مقابل امریکا قصد اعطای یک واحد مســکونی به‬ ‫هر یــک از بازیکنان را دارد که البتــه این موضوع نیازمند‬ ‫انجام بررســی های بیشتر و اخذ مجوز از سوی شورای شهر‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫ایران فدای اشک و خنده تو‪...‬‬ ‫اثر‪ :‬سمیه کشاورز‬ ‫هــم دنبال این بودندبگویند ایران قادر نیســت کاری کند و برویم‬ ‫ارمنستان واکسن بزنیم و غیره‪ .‬همین سلبریتی های خائن که امروز‬ ‫اغتشاش راه می اندازند همان موقع گریه و زاری می کردند که مردم‬ ‫دارند می میرند اما به لطف الهی در مدتی کوتاه واکســن ها سیل‬ ‫اسا به کشور وارد شد‪ .‬از اول کرونا تا شروع به کار دولت سیزدهم‬ ‫فقط ‪ ۱۸‬میلیون واکسن تزریق شده بود ولی از وقتی دولت رییسی‬ ‫وارد شــده‪ ،‬با کاری که انجام شــد تا امروز ‪ ۱۵۵‬میلیون واکسن‬ ‫تزریق شــده و کمیته علمی هم روش های خودش را پیاده کرد‪ .‬از‬ ‫ابتدای کرونا تا اذر ســال گذشته ‪ ۱۲۲‬هزار نفر فوت کردند اما از‬ ‫اذر ‪ ۱۴۰۰‬تا امروز فقط ‪ ۱۴‬هزار نفر فوت کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بحث تهیه واکســن یک مســاله بــود و دیگری انجام‬ ‫واکسیناســیون‪ .‬با اقای “ســامی” تماس گرفتم و دستور نظامی‬ ‫دادند و همه نیروها وارد شــدند و امکانات کشــور بســیج شــد‬ ‫و ما رکورد واکسیناســیون را نســبت به جمعیت شکســتیم و در‬ ‫هفته بیش از هشــت میلیون تزریق انجام مــی دادیم‪ .‬این حجم‬ ‫واکسیناســیون در مدت کوتاه اثرخود را گذاشت‪ .‬وزیر بهداشت و‬ ‫درمان تصریح کرد‪ :‬ما یک مرکز تولید واکســن برکت و پنج مرکز‬ ‫دیگر اضافه کردیم و به ویژه بیمارستان بقیه اهلل و سپاه وارد بحث‬ ‫تولید واکســن نورا از بهترین واکسن ها شد‪ .‬این اطمینان را امروز‬ ‫داریم که هر ویروسی وارد کشور شود قادر به مقابله با ان هستیم‪.‬‬ ‫در مدیترانه شرقی فقط ایران است که دانش تولید واکسن دارد‪ .‬در‬ ‫کنگره اخیر قاهره‪ ،‬ایران موفق ترین کشــور در کنترل کرونا بود و‬ ‫سه ماه است که امارمان زیر ‪ ۱۰‬نفر است در حالی که امروز چین‬ ‫بخواهیــد بروید ‪ ۱۰‬روز قرنطینه می کنند و در امریکا مرگ و میر‬ ‫باالی صد نفر هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بالیای طبیعی و حوادث و بحران ها بســیج و‬ ‫ســپاه سردمدار حمایت و اقدام در تامین اولیه تجهیزات و خدمات‬ ‫بوده اســت و ما ایــن را قدر می دانیم و ســپاه را فقط یک ارگان‬ ‫صرفا نظامی که فقط به پرســنل خــودش خدمت کند نمی دانیم‬ ‫بلکه سپاه را در خدمت سالمت کل کشور می دانیم و معتقدیم در‬ ‫برنامه ریزی ها نباید موضعی فکرشود‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز اعزام نیرو و‬ ‫خدمات به مناطق محروم از برنامه های وزارت بهداشت است‪ .‬وقتی‬ ‫خدمتــی به مناطق محروم می کنیــد‪ ،‬امنیت هم ایجاد می کند و‬ ‫این باید استراتژی سپاه بماند‪ ،‬به ویژه در جاهایی که امنیت پایین‬ ‫اســت می توان با افزایش سالمت در ان مناطق‪ ،‬امنیت را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت و درمان به نیاز کشــور در بحــث دانش بنیان ها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬بســیاری از نیازهای ما در این حوزه است‪ .‬ما در‬ ‫دارو هنوز اطمینان الزم را نداریم و پیشــنهاد می کنم ســپاه وارد‬ ‫تولید دارو شود‪ .‬برخی هلدینگ ها انگیزه کار و تولید ندارند و اماده‬ ‫فروش هستند‪ .‬بحث دفاع زیستی‪ ،‬دارو مواد شیمیایی مسایل مهمی‬ ‫هستند‪ ،‬اگر وارد شوید خیلی از تهدیدات مثل نبود سرنگ و سوزن‬ ‫و غیره که همچنان وجود دارد‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬امیدواریم در حوزه‬ ‫ســامت عالوه بر موضوع ساخت بیمارستان به بحث تولید دارو و‬ ‫بایوتروریسم و ساخت ازمایشگاه های پیشرفته هم اهمیت دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شــاید هیچ جایی بهتر از مراکز درمانی سپاه برای الگو‬ ‫سازی جای خوبی نباشد‪ .‬بیمارستان بقیه اهلل می تواند بیمارستان‬ ‫الگــو در نحوه خدمات و کارهای تحقیقاتی ســطح باال و غیره در‬ ‫کشور باشد‪ .‬قوی ترین حوزه پزشکی جهان ارتش امریکاست‪ .‬وقتی‬ ‫ترامپ کرونــا گرفت‪ ،‬طی یک هفته درمانــش کردند و هنوز هم‬ ‫نگفتنــد از چه انتی بادی هایی در درمان ترامپ اســتفاده کردند‪.‬‬ ‫حمالت میکروبی به اندازه حمالت سالح های متعارف مهم هستند‬ ‫از ایــن رو مراکز نظامی به ویژه ســپاه ما هم بایــد در این زمینه‬ ‫هزینه و کار کنند البته می تواند در مراکز دیگر هم باشد‪ .‬بعضی از‬ ‫اطالعات ژنتیکی ما را ادم های فاسد و سلبریتی ها به بیرون بردند‬ ‫و معتقدم جنگ اینده ما در بحث های ژنتیک و بایوتروریسیم است‬ ‫و باید خودمان را اماده این مساله کنیم‪ .‬وی با تاکید بر رصد عوامل‬ ‫موثر بر ســامت گفت‪ :‬الودگی هوا باعث انواع سرطان و بیماریها‬ ‫می شود پس باید عوامل موثر را شناسایی و با انها مقابله کنیم‪.‬‬ ‫عین اللهی در ادامه اظهار کرد‪ :‬طرح امام رضا در سپاه کارموفقی‬ ‫در جهت ارتقای ســامت کارکنان و همین طور ســبک زندگی و‬ ‫ســامت روان است به ویژه بعد از کرونا بســیار به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫دشمن برای سالمت روان کشور برنامه دارد‪ .‬در دو سال گذشته در‬ ‫فضای مجازی مغز بچه های ما را تســخیر کردند و باید برای اینها‬ ‫برنامه داشته باشیم‪ .‬از این رو امروز ورود نیروهای انقالبی به فضای‬ ‫مجازی یک تکلیف اســت و باید برای ان برنامه مشــخص داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬وزیر بهداشت بر امادگی کامل وزارت متبوعش در تقویت‬ ‫نیروهای نظامی و همکاری با انها در پروژه مشترک تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪ :‬‬ ‫کاهش پرداختی بیماران در برخی دارو ها با تغییر پایه پوشش بیمه ای‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬پرداختی از جیب بیمار در‬ ‫مــورد بیش از ‪ ۲۰۰‬قلم دارو‪ ،‬بیــن ‪ ۲‬تا ‪ ۸۶‬درصدی کاهش‬ ‫یافت‪ .‬سید حیدر محمدی با بیان این که هدف از اجرای طرح‬ ‫دارویار‪ ،‬تغییر سیاســت های ارزی و عدم افزایش پرداختی از‬ ‫جیب بیمار بود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای طرح دارویار ارز دولتی واردات‬ ‫و تولیــد نیمایی و یارانه دارو به انتهای چرخه مصرف (مردم)‬ ‫منتقل شــد‪ .‬در حال حاضر ‪ ۹۵‬درصد از دارو های مصرفی در‬ ‫تحت پوشــش طرح اصالح سیاست های ارزی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود یک هزار و ‪ ۷۰۰‬قلم دارو در کشــور‪ ،‬تحت‬ ‫پوشــش بیمه نبودند که در این بین مانند چاقی و الغری و‬ ‫ویتامین ها در دسته مکمل ها بودند‪ ،‬اما تغییر قیمت ‪ ۳۶۶‬قلم‬ ‫مابقی این اقالم که اضطرار درمانی داشتند‪ ،‬تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬معاون وزیر بهداشت در خصوص برخی اظهارات‬ ‫مبنی بر عدم پوشــش بیمه تعدادی از دارو ها پس از اجرای‬ ‫طرح دارویار تصریح کرد‪ :‬این دارو ها از ابتدا هم مشــمول ارز‬ ‫ترجیحی نمی شدند که در انتهای زنجیره نیز پوشش بیمه ای‬ ‫برای ان در نظر گرفته شــود‪ .‬رئیس ســازمان غــذا و دارو‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬افزایش هزینه های تولیدکنندگان یک امر‬ ‫طبیعی است‪ ،‬اما نباید این افزایش هزینه ها به افزایش قیمت‬ ‫دارو ختم شود‪ .‬افزایش قیمت دارو توسط بیمه ها پوشش داده‬ ‫شــده و تنها بار مالی ان متوجه دولت می شود‪ .‬محمدی در‬ ‫خصوص کمبود اســپری های تنفسی گفت‪ :‬در مقاطعی دچار‬ ‫کمبود اســپری های تنفسی شده بودیم که با افزایش تولید و‬ ‫واردات‪ ،‬این کمبود ها بر طرف شــد و تا زمانی که تولید نیاز‬ ‫کشــور را برطرف کند‪ ،‬واردات نیز ادامه خواهد داشــت‪ .‬به‬ ‫گفته وی با اصالح سیاست های ارزی انسولین قلمی وارداتی‪،‬‬ ‫قیمت این اقالم دچار افزایش شــد‪ ،‬اما برای بیمارانی دارای‬ ‫نســخه با قیمت های قبل عرضه می شــوند و انسولین قلمی‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار تومانی بــا قیمت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به بیماران‬ ‫فروخته می شود‪ .‬وی با اشاره به تمایل بخشی از جامعه برای‬ ‫استفاده از خدمات طب ســنتی گفت‪ :‬متقاضی فراورده های‬ ‫ســنتی در ایران زیاد است و پیش از این‪ ،‬دارو های گیاهی به‬ ‫شکل ســنتی در داروخانه ها توزیع می شد که در حال حاضر‬ ‫به شکل فراوری شده‪ ،‬توزیع می شود‪ .‬محمدی با بیان این که‬ ‫در تولید دارو های گیاهی به نســبت افق برنامه ششم توسعه‬ ‫در حوزه طب ســنتی پیشــرفت ‪ ۲۰۰‬درصدی داریم‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬از افق ســال ‪ ۱۴۰۴‬برای تولید فراورده های طب سنتی‬ ‫بسیار جلوتر هســتیم و حدود ‪ ۲‬هزار پروانه محصوالت طب‬ ‫سنتی به وسیله ‪ ۴۰۰‬شــرکت تولید کننده از سوی سازمان‬ ‫غذا و دارو صادر شده است‪.‬‬ ‫اگرصداوسیما قدرت واطالعات‬ ‫به موقع داشت بحران ها بهتر مدیریت می شد‬ ‫رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران طرح‬ ‫هنرمندانه و هوشمندانه توانمندی های ایران و هند در رسانه‬ ‫ملی را ب ه منظور تقویت و ارتقای بیشتر سطح روابط دو کشور‬ ‫ضروری خواند‪ .‬پیمان جبلی‪ ،‬هفتم اذر‪ ،‬در جریان ســفر به‬ ‫هند برای شرکت در اجالس اتحادیه رادیووتلویزیون های اسیا‬ ‫و اقیانوسیه‪ ،‬در محل سفارت کشورمان در دهلی نو‪ ،‬با سفیر و‬ ‫کارکنان سفارت جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو دیدار کرد‬ ‫و گفت‪ :‬معرفی توانمندی ها و بازار ایران به فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و رسانه ای هند و بالعکس‪ ،‬می تواند به ارتقای روابط‬ ‫دوجانبه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و رسانه ای منجر شود‪ .‬وی از عزم‬ ‫رسانه ملی برای طرح مطالبات تجار و بازرگانان ایرانی ساکن‬ ‫در هنــد و نیز فعاالن مرتبط با طرف های هندی نیز ســخن‬ ‫گفــت و افزود‪ :‬با تولید و پخش گزارش ها و برنامه های متنوع‬ ‫در زمینه مطالبات تجار ایرانــی و نیز چالش های موجود در‬ ‫تکمیل طرح های اقتصادی دو کشور‪ ،‬مشکالت را تا دستیابی‬ ‫به نتیجه نهایی پیگیری می کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 950

روزنامه خوب 950

شماره : 950
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه خوب 948

روزنامه خوب 948

شماره : 948
تاریخ : 1401/11/05
روزنامه خوب 947

روزنامه خوب 947

شماره : 947
تاریخ : 1401/11/04
روزنامه خوب 946

روزنامه خوب 946

شماره : 946
تاریخ : 1401/11/03
روزنامه خوب 945

روزنامه خوب 945

شماره : 945
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه خوب 944

روزنامه خوب 944

شماره : 944
تاریخ : 1401/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!