روزنامه خوب شماره 852 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 852

روزنامه خوب شماره 852

روزنامه خوب شماره 852

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫مزایای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای؛‬ ‫اژه ای رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫قوه قضائیه اجازه نمی دهد‬ ‫عناصر اصلی اغتشاش گر‬ ‫امنیت شهروندان را سلب کنند‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران‬ ‫با عضویت در شانگهای‬ ‫چه خواهد شد؟‬ ‫دوشنبه‪ 4‬مهرماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 852‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 29‬صفر‪ 26 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زاکانی شهردار تهران‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫معتقدم مهم‏ ‪‎‬تر ین بخش‬ ‫دولت اموزش و پرورش‬ ‫است‬ ‫ُر خ به ُر خ‬ ‫با «تارخ» سینمای ایران‬ ‫افزایش ‪ ۲‬میلیارد لیتری‬ ‫ظرفیت ساالنه تولید بنز ین‬ ‫در کشور‬ ‫توزیع‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫هزاربس میلیو‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫خان تهمع‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫وادههاین یمیان‬ ‫ی‬ ‫ازمند‬ ‫‪5‬‬ ‫به بهانه درگذشت استاد امین تار یخ‬ ‫مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل ونقل عمومی راهکار‬ ‫حم ‬ ‫مقابله با معضل ترافیک‬ ‫تردد دانش اموزان با هزینه های چندمیلیونی‬ ‫سرویس مدرسه‪:‬‬ ‫‪ ۴‬تا‪ ۶‬میلیون تومان!‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد‬ ‫انجام پروژه های با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای گواهی‬ ‫صالحیت صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مورد نیاز بشرح جدول ذیل و همچنین دارنده گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید؛ لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می‬ ‫اید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫شماره‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫‪140187‬‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ ‪ 1401/06/29‬لغایت ‪ 1401/07/06‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از تاریخ ‪ 1401/07/06 :‬لغایت ‪ 1401/07/20‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/07/23‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت پیمان‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫ادرس ‪ setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 08432230120 – 7‬داخلی ‪313‬‬ ‫گروه قراردادها تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬ارایه اصل ضمانت نامه ( پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیرخانه‬ ‫حراست واقع در میدان دفاع مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫حفاظت‪ ،‬نگهبانی‪ ،‬نگهداری و بهره برداری‬ ‫‪8‬‬ ‫اب –‬ ‫از تاسیسات اب استان توسط نیروهای‬ ‫ماه‬ ‫پایه ‪5‬‬ ‫رشته‬ ‫کاری‬ ‫براورد اولیه ( ریال )‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫( ریال )‬ ‫‪4/419/800/000 88/396/000/000‬‬ ‫حجمی و قراردادی شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان ایالم‬ ‫شماره مناقصه ‪ 140187‬مناقصه بار اول‬ ‫نوبت اول ‪1401/07/02 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪1401/07/04 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫جمع اوری ‪ ۷۸۰۰‬میلیارد تومان کمک مردمی در ‪ ۵‬ماهه اول سال‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫اخبار‬ ‫چرا وزارت بازرگانی نمی تواند‬ ‫ترمز گرانی را بکشد؟‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬اینکه گفته می شــود‬ ‫دلیل افزایش قیمت ها و تالطم هــای قیمتی کاالهای‬ ‫مختلف به دلیل عدم وجود وزارت بازرگانی است‪ ،‬حرف‬ ‫درستی نیست‪.‬‬ ‫محمود نجفی عــرب در مورد احیای وزارت بازرگانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تقریباً تمــام اعضای اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت هستند چراکه هرچه‬ ‫تشــکیالت اداری عریض و طویل می شــوند‪ ،‬شــرایط‬ ‫سهل تر و بهتر نخواهد شد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬تشــکیل وزارت‬ ‫بازرگانی در شرایط فعلی نیز نمی تواند راهی برای بهتر‬ ‫شدن شرایط باشــد؛ اینکه گفته می شود دلیل افزایش‬ ‫قیمت ها و تالطم های قیمتی کاالهای مختلف به دلیل‬ ‫عدم وجود وزارت بازرگانی است‪ ،‬حرف درستی نیست‪.‬‬ ‫نجفی عرب بیان کرد‪ :‬برای تصمیم گیری در تشــکیل‬ ‫وزارت بازرگانــی بایــد کار کارشناســی جدی صورت‬ ‫گیرد متاســفانه در بخشــی از تصمیم گیری هایمان به‬ ‫کار کارشناســی توجه نمی کنیم امــا در این مورد باید‬ ‫به صورت جدی بررســی های الزم انجام شــود‪ .‬وی به‬ ‫حرکــت یکپارچــه تولیــد و توزیع کاال اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان مثال در حال حاضر مســئولیت تولید‬ ‫شــیرخام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت‬ ‫تولیــد فراورده هــای لبنی بــر عهــده وزارت صمت‬ ‫اســت که ناهماهنگی های بســیار زیادی در بین این‬ ‫دو وزارت خانــه اســت‪ ،‬حاال تشــکیل وزارت بازرگانی‬ ‫در این میان نیز مشــکل افرین تر خواهد شد‪ .‬متاسفانه‬ ‫از ایــن دســت مســائل در قوانین و سیســتم اداری‬ ‫کشــور زیاد دیده می شــود که در اجرا مشــکالتی را‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به تاثیر تشــکیل‬ ‫وزارت بازرگانــی در برنامه های توســعه تولید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت از تولید اقدام بسیار مهمی است که باید حتماً‬ ‫انجام شــود و ما در کشــور باید نیازهای داخلی کشور‬ ‫را کــه صرفه اقتصــادی دارد حتماً تولیــد کنیم‪ ،‬باید‬ ‫تــاش کنیم تراز بازرگانی را مثبت کنیم و در تولید به‬ ‫خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر خوشبختانه نگاه نظام‬ ‫حاکم بر مدیریت کشــور معطوف بــه حمایت از تولید‬ ‫اســت و در این همین زمینه گام برمــی دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تشــکیل وزارت بازرگانی تاثیر زیــادی در برهم زدن‬ ‫برنامه های توسعه تولید نخواهد داشت اما اگر در وزارت‬ ‫صمت برنامه ریزی هایی در جهت توســعه تولید انجام‬ ‫شود‪ ،‬شــاهد اصالحات زیادی خواهیم بود‪ .‬نجفی عرب‬ ‫با اشاره به اینکه با تغییر ســاختار مشکالت اقتصادی‬ ‫موجود در کشــور حل نمی شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تولید را‬ ‫جایگزین واردات نکنیم‪ ،‬به سراغ افزایش تراز بازرگانی‪،‬‬ ‫تولید کاالهای با مزیت باال و توســعه صادرات نرویم و‬ ‫درامد ارزی کشــوری را افزایش ندهیم‪ ،‬تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانی هم تاثیرگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬ما در ســال های‬ ‫گذشــته وزارت بازرگانی داشــتیم که نشان از افزایش‬ ‫واردات داشت و بنا به دالیلی این وزارتخانه ادغام شد‪،‬‬ ‫اما باز مجدد می خواهیم به مســیری که سال ها پیش‬ ‫رفته ایم برگردیم‪.‬‬ ‫شروع پروازهای تهران‬ ‫به مونیخ ایران ایر‬ ‫هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از امروز پروازهای‬ ‫تهران به مونیخ را رله اندازی کرد‪ .‬این مسیر پروازی در‬ ‫راستای گسترش شــبکه پروازهای بین المللی هما در‬ ‫منطقه اروپا برقرار و در روزهای یکشنبه هر هفته انجام‬ ‫می شــود‪ .‬پرواز رفت با شماره پرواز ‪ ۷۳۷‬در ساعت ‪ ۹‬و‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقه فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) را ترک و‬ ‫در ساعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۵۰‬دقیقه (به وقت محلی) در فرودگاه‬ ‫مونیخ به زمین می نشیند‪.‬‬ ‫پرواز بازگشت این مســیر نیز در همان روز با شماره‬ ‫پرواز ‪ ۷۳۶‬در ســاعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۰‬دقیقه (به وقت محلی)‬ ‫از فرودگاه مونیخ پرواز و در ساعت ‪ ۲۰‬و ‪ ۴۵‬دقیقه وارد‬ ‫فرودگاه حضرت امام (ره) می شود‪ .‬هواپیمایی جمهوری‬ ‫اســامی ایران از سال ‪ ۱۳۴۴‬به فرودگاه فرانکفورت‪ ،‬از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۵‬به فرودگاه هامبورگ و از سال ‪ ۱۳۸۲‬به‬ ‫فرودگاه کلن پرواز می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هما در روزهای چهارشــنبه و شــنبه‬ ‫به فرودگاه فرانکفورت‪ ،‬روزهای دوشــنبه و پنجشنبه‬ ‫به فرودگاه هامبورگ و روزهای جمعه به فرودگاه کلن‬ ‫پرواز دارد که با انجام پرواز مونیخ در روزهای یکشنبه‪،‬‬ ‫هما در مجموع ‪ ۶‬پرواز در هفته به کشــور المان انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد از جمع اوری ‪ ۷۸۰۰‬میلیارد تومان کمک مردمی در ‪ ۵‬ماهه اول ســال در بخش های مختلف این نهاد خبر داد‪ .‬حبیب اهلل اسوده در‬ ‫خصوص عملکرد پنج ماهه نخست سال جاری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در مجموع در این مدت ‪ ۷,۸۰۰‬میلیارد تومان کمک مردمی در بخش های مختلف صدقات‪ ،‬زکات‪ ،‬طرح اکرام و دیگر‬ ‫پویش ها از سوی خیران و مراکز نیکوکاری انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از این کمک ها ‪ ۲,۷۶۷‬میلیارد تومان مربوط به صدقات‪ ۱,۱۲۸ ،‬میلیارد تومان زکات ‪ ۵,۱۷۷،‬میلیارد تومان‬ ‫مربوط به پویش های کمیته امداد اســت‪ .‬معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد تاکید کرد‪ :‬کمک های مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۵۷‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫اسوده گفت‪ :‬کمیته امداد به سمت روش های نوین و الکترونیکی برای جذب کمک های مردمی حرکت کرده است‪.‬‬ ‫مزایای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای؛‬ ‫وضعیت اقتصاد ایران با عضویت در شانگهای چه خواهد شد؟‬ ‫عضویت ایران در ســازمان همکاری های شانگهای فارغ از افزایش‬ ‫روابط دوجانبه ایران بــا تک تک اعضا‪ ،‬ظرفیت اقتصادی جدیدی را‬ ‫برای کشــور باز خواهد کرد‪ .‬ایران از سال های دور همواره به دنبال‬ ‫عضویت کامل در پیمان شــانگهای بوده است؛ با این وجود‪ ،‬اعضای‬ ‫این ســازمان تحت تاثیر تحریم های اقتصادی‪ ،‬موافق عضویت کامل‬ ‫ایران نبودند و حتی در سال ‪ ،۲۰۱۵‬چین علت مخالف را تحریم های‬ ‫شــورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سازمان‬ ‫همکاری های شــانگهای یک نهاد همکاری میان دولتی اســت که‬ ‫باهدف همکاری چندجانبه امنیتی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬از ســوی‬ ‫رهبران چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان و ازبکستان‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۶‬تشکیل شد‪ .‬با این وجود‪ ،‬در سال های اخیر به دلیل‬ ‫باال گرفتن تنش های روسیه و چین با ایاالت متحده‪ ،‬فضای مساعدی‬ ‫جهت عضویت ایران در ســازمان همکاری های شانگهای فراهم شد؛‬ ‫در واقع چین و روســیه در ســال های اخیر به دلیل تنش با امریکا‬ ‫تحت برخی از تحریم های این کشور و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند و‬ ‫همین امر فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرد تا عضویت کامل‬ ‫ایران در این سازمان که یک ســوم از اقتصاد دنیا را شامل می شود‪،‬‬ ‫تحقق یابد‪.‬‬ ‫مزایای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫بدون شــک‪ ،‬عضویت ایران در این پیمان سبب می شود که روابط‬ ‫دوجانبه کشــور با تک تک اعضا بهبود یابــد و ایران از ظرفیت های‬ ‫اقتصادی جدید بهره مند شــود؛ از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت‬ ‫غربی ها در این ســازمان‪ ،‬ظرفیت های قابل توجهی برای ایران ایجاد‬ ‫خواهد شــد و کشــور قادر خواهد بود بدون امتیازدهی به غرب‪ ،‬در‬ ‫مسیر خنثی سازی شرایط تحریمی قدم بردارد‪ .‬همچنین ایران قادر‬ ‫خواهد بود از ظرفیت کشــورهای چین و روسیه در پرونده هسته ای‬ ‫یا قطعنامه شورای امنیت بهره ببرد‪ ،‬درعین حال بستر مناسبی جهت‬ ‫نهایی شدن قرارداد ‪ ۲۵‬ســال با چین و قرارداد بلندمدت با روسیه‬ ‫فراهم خواهد شــد‪ .‬به طورکلی «امکان تجارت مســتقیم و پایدار با‬ ‫کشورهای عضو»‪« ،‬ایجاد اعتماد همه اعضا جهت تعامل همه جانبه»‪،‬‬ ‫«تقویت اثرگذاری در بــازار بین المللی نفت و گاز»‪« ،‬کاهش هزینه‬ ‫حمل ونقــل در صادرات و واردات»‪« ،‬ســرعت بخشــیدن به روند‬ ‫حذف دالر از معامالت»‪« ،‬مشارکت سازنده در حل وفصل مناقشات‬ ‫منطقه ای»‪« ،‬افزایش همکاری در زمینه های مختلف از قبیل انرژی‬ ‫و تورســیم» و «برقراری امکان مشارکت گســترده در ساختارهای‬ ‫سیاســی نظامی و امنیتی»‪ ،‬از مهم ترین مزایــای عضویت ایران در‬ ‫سازمان همکاری های شانگهای به شمار می رود‪.‬‬ ‫واکنش های جهانی نسبت به عضویت ایران در شانگهای‬ ‫عضویــت ایران در پیمان شــانگهای در برهه زمانــی رخ داد که‬ ‫نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل در پیش بوده و از سوی دیگر‬ ‫احیای توافق هســته ای میان ایران‪ ،‬کشورهای اروپایی و امریکا در‬ ‫هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬شورای روابط خارجی اروپا‪ ،‬عضویت ایران‬ ‫در پیمان شــانگهای را راهی برای بیمه شــدن جمهوری اسالمی از‬ ‫تحریم های دانســت‪ ،‬بر این اساس ایران قادر است با کمک چین و‬ ‫روسیه‪ ،‬وضع تحریم های جدید سازمان ملل ناکام سازد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تریتا پارســی‪ ،‬مدیر اندیشکده ‪ ،Quincy‬عضویت ایران در سازمان‬ ‫همکاری شانگهای را کلید خروج از انزوا و اغاز راه ورود به اقتصادی‬ ‫جهانی عنوان کرد‪.‬‬ ‫واکنش های داخلی به عضویت ایران در پیمان شانگهای‬ ‫خبر تغییر عضویت ایران از ناظر به رســمی در پیمان شــانگهای‬ ‫واکنش های مثبــت و منفی فراوانی به دنبال داشــت‪ ،‬هرچند این‬ ‫خبر‪ ،‬تحت تاثیر راهپیمایی شکوهمند اربعین و برخی حواشی دیگر‪،‬‬ ‫بازخورد فراوانی نداشت؛ با این وجود بررسی واکنش های کاربران در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬خالی از تامل نیست‪.‬‬ ‫محمد مهاجری در توییتی نســبت به اخبار منتشر شده مبنی بر‬ ‫عضویت ایران در پیمان شانگهای واکنش نشان داد و نوشت‪« :‬سازمان‬ ‫شــانگهای اگر قرار بود فایده ای داشته باشد دو سوم اعضایش برای‬ ‫اقتصاد روزمره شــان‪ ،‬لنگ نبودند… ذوق زدگی دولت رئیسی برای‬ ‫پیوســتن به این سازمان تشریفاتی‪ ،‬یعنی الکی خوش بودن به اینکه‬ ‫دیپلماســی مان سقف اسمان را شــکافته!»‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بخــش قابل توجهی از کاربران فضای مجازی از اظهارنظر این فعال‬ ‫رسانه ای‪ ،‬ابراز تعجب کردند چراکه اوالً عضویت در سازمان شانگهای‬ ‫در دولت های گذشته نیز پیگیری می شد کمااینکه بهانه هایی همچون‬ ‫رفع تحریم های امریکا و تعامل با سازمان بین الدولی ‪ FATF‬از سوی‬ ‫دولتمردان برای عدم عضویت ایران در سازمان شانگهای مطرح شده‬ ‫بود‪ .‬حال چرا باید دســتیابی به چنین موفقیتی در دولت سیزدهم‬ ‫که می تواند زمینه دســتاوردهای اقتصادی را فراهم کند بایستی به‬ ‫واسطه دالیل کام ً‬ ‫ال سیاسی‪ ،‬مورد مغالطه های اینچنینی قرار گیرد؟!‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیر انجمن اقتصاددانان ایران نیز نوشــت‪« :‬پیمان‬ ‫شــانگهای بله مهم است و الزم نیست کســی به ان اذعان کند‪ ،‬اما‬ ‫ســوال این اســت‪ .‬ایران چه طرفی از ان خواهد بست؟ ایا می تواند‬ ‫داده ستانده را متوازن کند؟ تجربه فرصت سوزی های قبلی در بخش‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و … ما را مایوس می کند؛ چون در تمام کشــورهای عضو‬ ‫این پیمان اقتصاد‪ ،‬اولویت اصلی است‪».‬‬ ‫بررسی شبهات عضویت ایران‬ ‫در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫داده های گمرک ایران حکایت از این دارد که تا پایان مردادماه سال‬ ‫جاری‪ ،‬مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو شانگهای‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیارد بوده که نســب به مدت مشابه سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون رشد داشته است‪.‬‬ ‫نکتــه جالب توجه این بوده که میزان صــادرات غیرنفتی ایران به‬ ‫کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پنج ماهه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و پیــش از خروج امریکا از برجــام‪ ۷.۸ ،‬میلیارد دالر بوده؛‬ ‫اما تحت تاثیر تحریم و ضعف در دیپلماســی اقتصادی شاهد کاهش‬ ‫صادرات غیرنفتی به این کشورها بوده ایم‪.‬‬ ‫به گونه ای که تا پایان مردادماه سال ‪ ۱۳۹۸‬فقط ‪ ۴‬میلیارد و ‪۷۶۴‬‬ ‫میلیون دالر و در پنج ماه نخســت سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز فقط ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۵۴‬میلیــون دالر صادرات غیرنفتی به کشــورهای عضو پیمان‬ ‫شــانگهای‪ ،‬کاال ارسال شده بود‪ .‬اما این نرخ در سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش‬ ‫یافــت به بیان دیگر تیم اقتصادی دولت ســیزدهم اثبات کرد که با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های بین المللی‪ ،‬بخشــی از مشکالت اقتصادی‬ ‫قابل حل است و تکیه به برجام تنها راه خروج از مشکالت اقتصادی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بررسی سهم ایران از تجارت خارجی هریک‬ ‫از کشورهای عضو نشان می دهد‪ ،‬ظرفیت تجاری قابل توجهی برای‬ ‫کشــور وجود دارد که‪ ،‬عضویت دائم ایران می تواند شرایط تجارت و‬ ‫حضور ایران در بازارهای کشورهای عضو را تا حدودی تسهیل نماید‪.‬‬ ‫نکته دیگری که باید به ان اشــاره کرد این بوده که شبه عضویت‬ ‫هرســاله ایران در پیمان شانگهای از اساس اشتباه بوده و درگذشته‬ ‫سندی مبنی بر عضویت دائم ایران به امضا نرسیده بود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر داده های صادراتی و وارداتی ایران به خوبی نمایانگر‬ ‫ان است که در صورت عضویت دائم کشور‪ ،‬ایران به دلیل قرارگیری‬ ‫در نقطه خاص (شــاهراه حیاتی) به دروازه عبور و مرور این کشورها‬ ‫تبدیل خواهد شد و این امر شرایط خوبی را برای کشور فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬البته نباید به عضویت ایران در پیمان شانگهای دید عجیبی و‬ ‫انتظار خارق العاده ای از ان داشــت‪ ،‬به بیان دقیق تر‪ ،‬این سازمان با‬ ‫وجود اینکه یک سوم از اقتصاد دنیا را شامل می شود؛ اما تا حدودی‬ ‫تحت تاثیر مشــکالتی از قبیل درگیری های مــرزی میان برخی از‬ ‫کشورها‪ ،‬تنش های اقتصادی جهت کسب سود بیشتر و … است؛ با‬ ‫تمام این اوصاف‪ ،‬عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای را‬ ‫می توان اغاز راه حضور ایران در بازارهای جهانی دانست و در صورت‬ ‫حصول توافق هســته ای و توجه به اقتصاد دانش بنیان دستیابی به‬ ‫رشــد اقتصادی بیش از ‪ ۸‬درصدی نیز دور از انتظار نیست‪ .‬البته در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۶‬دو کشور هند و پاکستان به عضویت دائم این سازمان‬ ‫درامدند و ایران‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬بالروس و مغولستان به عنوان اعضای‬ ‫ناظر شــناخته می شــوند‪ ،‬البته از این پس‪ ،‬ایران نیز به عنوان یکی‬ ‫از اعضای دائم پیمان شــانگهای‪ ،‬همکارهــای اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫امنیتی خود را با دیگر کشورها توسعه خواهد داد‪.‬‬ ‫در انتها باید گفت هرچند عضویت صرف ایران در پیمان شانگهای‬ ‫نتایج شگرفتی برای کشور نخواهد داشت اما تداوم این مسیر و انعقاد‬ ‫توافق نامه های دوجانبه در حوزه های مختلف با تک تک کشــورهای‬ ‫عضو‪ ،‬اتفاقات مثبتی را در عرصه اقتصاد ایران رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫توافق ‪ 22‬بندی خاندوزی‪ ،‬صالح ابادی و فاطمی امین برای حمایت از تولید‬ ‫پیرو دیــدار رییس جمهور و اعضای هیــات دولت با رهبر معظم‬ ‫انقالب در راستای تحقق اهداف شعار سال‪ ،‬وزرای اقتصاد و صمت‬ ‫و رئیس کل بانک مرکزی توافق ‪ ۲۲‬بندی در حمایت از تولید امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در راســتای تحقق اهداف شعار ســال مبنی بر حمایت از تولید‬ ‫دانش بنیان و اشتغال افرین و همچینن به منظور تقویت راهکارهای‬ ‫تامین ســرمایه در گــردش تولید که در دیــدار رییس جمهور و‬ ‫اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالب در هشــتم شهریورماه‬ ‫مورد تاکید معظم له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست های‬ ‫دولت سیزدهم درباره ارتقاء و بهبود شیوه های تامین مالی تولید و‬ ‫هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت های مولد در جهت رشد‬ ‫تولید‪ ،‬برنامه هایی در ‪ ۲۲‬بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و‬ ‫رییس کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شــد تا همه اقدام های‬ ‫الزم بر اساس تفاهم نامه‪ ،‬مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد کمیته ای متشکل از معاونان دستگاه های مذکور‬ ‫تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهم نامه را‬ ‫پیگیری و نظــارت کند‪ .‬برپایه این تفاهم نامه‪ ،‬پرداخت ‪ ۹۳۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سرمایه در گردش و ‪ ۲۳۴‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫ثابت به بخش صنعت و معدن توســط بانک ها در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫هدفگذاری شد‪ .‬همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای‬ ‫مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معامالت بورس کاال به میزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان تا پایان امسال‪ ،‬هدفگذاری شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این تفاهم نامه‪ ،‬تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬فراورده های نفتی‪ ،‬پتروشــیمی و صنایع شــیمیایی و‬ ‫همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای‬ ‫تامین مالی زنجیره ای از قبیــل اوراق گام به میزان ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫اعطای مجوز به بانک ها معادل ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان برای ضمانت‬ ‫اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت های تولیدی در بازار سرمایه‬ ‫در مدت یک م اه و تخصیص تسهیالت بازسازی‪ ،‬نوسازی و احیای‬ ‫واحدهای تولیدی به میزان ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان تا پایان ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از دیگر بندهای این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫در این تفاهم نامه‪ ،‬راه اندازی ســامانه جامــع وثایق بانکی تا پایان‬ ‫سال‪ ،‬ایجاد امکان ارئه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت‬ ‫غیرحضوری در مدت سه ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در‬ ‫پرداخت تســهیالت ُخرد بانکی به ویژه اجرای طرح خرید کاالی‬ ‫ایرانی از طریق تسهیالت قرض الحسه مبتنی بر کارت اعتباری تا‬ ‫پایان سال پیش بینی شد‪ .‬این تفاهم نامه به امضای «سید احسان‬ ‫خانــدوزی» وزیر امور اقتصــادی و دارایی‪« ،‬علــی صالح ابادی»‬ ‫رییس کل بانک مرکزی و «ســید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت رسید‪.‬‬ ‫عضو کانون عالی بازنشستگان کشور‪:‬‬ ‫زاهدی وفا برای معیشت و رفاه کارگران و بازنشستگان برنامه دارد‬ ‫عضو کانون عالی بازنشستگان کشور گفت‪« :‬محمدهادی زاهدی‬ ‫وفا» وزیر پیشنهادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باسابقه و‬ ‫شناختی که نسبت به جامعه کارگران و بازنشستگان دارد‪ ،‬پیگیر‬ ‫مســاله معیشت و رفاه این اقشار اســت‪« .‬علیرضا امیری» درباره‬ ‫معرفی محمدهــادی زاهدی وفا وزیر پیشــنهادی وزارت کار به‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬چندین جلسه با وی برگزار‬ ‫شــد که تعامل های خوبی با تشــکل های کارگری و بازنشستگان‬ ‫داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬زاهدی وفا پیگیر مطالبه های اقشــار کارگری‬ ‫و بازنشستگان است و باســابقه و تخصصی که در این حوزه دارد‬ ‫از پس مســائل برمی اید‪ .‬عضو کانون عالی بازنشستگان کشور با‬ ‫بیان اینکه در بین بازنشســتگان رضایتمندی ایجاد شــده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زاهدی وفا در رســیدگی به حقوق بازنشستگان جلسه های‬ ‫مختلفی با انان برگزار کرد و با رایزنی ها و نوع مدیریتش توانست‬ ‫سایر ســطوح بازنشســتگان را پیگیری و این حق را به این قشر‬ ‫باز گردانــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬عملکرد زاهدی وفــا در چندین ماه‬ ‫سرپرســتی مثبت بوده و با تحصیــات مرتبط اقتصادی که دارد‬ ‫نسبت به مسائل کارگران و بازنشستگان اگاه است‪ .‬امیری با تاکید‬ ‫بر اینکه زاهدی وفا برای رفاه بازنشســتگان برنامه دارد‪،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫جلســه های متعددی با وی برگزار شده که قرار است شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری برای بازنشستگان در قالب تعاونی ایجاد شود و انان‬ ‫ســهام دار شوند‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬وی به دنبال ایجاد مسکن‬ ‫کارگران اســت و در این زمینه اقداماتی نیز انجام گرفته اســت‪.‬‬ ‫محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ‪ ۵۹‬ساله‪ ،‬دارای دکترای اقتصاد‬ ‫از دانشگاه اتاوا در کانادا است‪ .‬وی در سال های گذشته عضو هیات‬ ‫مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)‪ ،‬رییس هیات‬ ‫مدیــره هلدینگ صنایع نوین‪ ،‬رییس هیــات مدیره رایتل و عضو‬ ‫شورای عالی الگوی اسالمی‪ -‬ایرانی پیشرفت نیز بوده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫مشــاور مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسوولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کاهش ‪ ۴۴‬درصدی حجم االیندگی صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت‪ :‬مقدار االیندگی شرکت های‬ ‫پتروشیمی از اوایل دهه ‪ ۹۰‬تاکنون از ‪ ۶۶‬درصد به کمتر از ‪ ۲۲‬درصد در اواخر پارسال رسیده است‪« .‬علی ربانی» از کاهش ‪ ۴۴‬درصدی حجم االیندگی این صنعت خبر داد و افزود‪ :‬مقدار االیندگی‬ ‫شرکت های پتروشیمی از اوایل دهه ‪ ۹۰‬تاکنون از ‪ ۶۶‬درصد به کمتر از ‪ ۲۲‬درصد در اواخر پارسال رسیده است که نشان می دهد شرکت های پتروشیمی توانستند با رعایت استانداردهای محیط‬ ‫زیستی افزون بر افزایش تولید و بازدهی‪ ،‬نیازهای جامعه را درنظر گیرند‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬با تسریع این روند به باالترین مقداز تولید با کمترین االیندگی برسیم‪ .‬ربانی با تاکید بر اینکه صنعت‬ ‫پتروشیمی توانسته است االیندگی را به حداقل برساند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نگاه صنعت پتروشیمی به موضوع مسوولیت اجتماعی کامال متفاوت شده است و تالش می شود‪.‬‬ ‫با احداث پاالیشگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای میعانات گازی در قشم انجام خواهد شد؛‬ ‫افزایش ‪ ۲‬میلیارد لیتری ظرفیت ساالنه تولید بنزین در کشور‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشــم با اشاره به احداث‬ ‫پاالیشــگاه ‪ ۶۰‬هزار بشــکه ای میعانات گازی در جزیره قشم تا ‪۳‬‬ ‫ســال اینده‪ ،‬گفت‪ :‬با احداث این پاالیشــگاه روزانه ‪ ۶‬میلیون لیتر‬ ‫و در ســال ‪ ۲‬میلیــارد لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشــور افزوده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬توســعه صنعت نفت به عنوان یکی از مهترین اهداف‬ ‫کالن کشــور مطرح اســت‪ .‬در این میان ان گونه که وزیر نفت نیز‬ ‫تاکید کرده‪ ،‬در ایجاد زیرساخت های جدید نفتی و تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش در این صنعت‪ ،‬توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در اولویت‬ ‫کاری قرار دارد‪ ،‬به گونه ای که طرح های باالدستی در نزدیکی منابع‬ ‫خوراک ایجاد می شــوند؛ اما ســایر بخش های این صنعت در نقاط‬ ‫مختلف کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به این مهم‪ ،‬توســعه صنعت نفــت در بخش هایی مانند‬ ‫ســواحل مکران‪ ،‬چابهــار و حتی نواحی مرکزی بــا هدف تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬امایش ســرزمین و گســترش عدالت در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬در این میان جزیره قشم به عنوان یکی از جزایر مهم کشور‬ ‫که البته محروم نیز به شــمار می رود‪ ،‬به عنوان یکی از مناطق مهم‬ ‫برای توسعه بخش های میانی و پایین دستی صنعت نفت مورد توجه‬ ‫بوده و تاکنون نیز تاسیســات نفتی مختلفی در ان ایجاد شده که‬ ‫از ان جمله می توان به اولین پاالیشــگاه نفت خام ســنگین کشور‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫فاز نخســت پاالیشــگاه نفت ســنگین پاسارگاد قشــم که کار‬ ‫اجرایی ان از ســال ‪ ۹۴‬اغاز شــده بود‪ ،‬در ســال گذشته با حضور‬ ‫رئیس جمهــوری اغاز به کار کرد‪ .‬پاالیشــگاهی که روزانه ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بشــکه از نفت خام ســنگین میادین «ســروش» و «نوروز» را به‬ ‫عنــوان خوراک دریافت کرده و ان را به محصوالتی با ارزش افزوده‬ ‫بیشــتر تبدیل و صادر می کند‪ .‬این در شــرایطی است که تا پیش‬ ‫از بهره برداری از این پاالیشــگاه‪ ،‬نفت خام میادین سروش و نوروز‬ ‫به همان شــکل صادر می شــد که مصداق خام فروشی بود‪« .‬حامد‬ ‫دشــمن فنا یزدی» مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم با‬ ‫اشــاره به اینکه عمده محصوالت این پاالیشگاه حدود یک میلیون‬ ‫تــن قیر و ‪ ۸۰۰‬هزار بشــکه محصول ال‪ .‬اف‪ .‬اس اســت که برای‬ ‫نخستین بار در کشور تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬عمده بازارهای صادراتی‬ ‫محصوالت تولیدی در پاالیشگاه نفت سنگین قشم‪ ،‬کشورهای هند‬ ‫و چین هستند‪.‬‬ ‫به گفته دشــمن فنا‪ ،‬این پاالیشگاه نخستین پاالیشگاه نفت خام‬ ‫سنگین و اولین واحد پاالیشی قشم است و برخالف تولیدکنندگان‬ ‫دیگر قیر که خوراک وکیوم باتوم را از بورس کاال خریداری می کنند‪،‬‬ ‫پاالیشگاه قشم‪ ،‬قیر را مستقیم از نفت خام تولید می کند که کیفیت‬ ‫بهتری دارد و از همین رو توانسته استانداردهای هند و چین را برای‬ ‫صادرات بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم گفت‪ :‬محصول ال اف اس‬ ‫پاالیشگاه پارس بهین قشم محصولی پر ارزش است که می تواند در‬ ‫پاالیشــگاه هایی که ضریب پیچیدگی باالتری دارد با مخلوط شدن‬ ‫با خوراک انها عالوه بر سبک کردن خوراک‪ ،‬سوددهی پاالیشگاه ها‬ ‫را افزایــش می دهد و کمک می کند محصــوالت متنوع تری تولید‬ ‫کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه از مزیت های دیگر این پاالیشگاه‪ ،‬اسکله‬ ‫اختصاصی است که کنار ان تاسیس شده‪ ،‬افزود‪ :‬این اسکله مزیت‬ ‫خوبی را ایجاد کرده و مشــتریان برای دریافت محصول مجبور به‬ ‫انتظار در بنادر کشور نخواهند بود‪ .‬مدیرعامل شرکت بهین پاالیش‬ ‫نفت قشم‪ ،‬اشتغال زایی مستقیم در این پاالیشگاه را ‪ ۴۰۰‬نفر عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬برای ســاخت این پاالیشگاه‪ ،‬بیش از ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫یورو سرمایه گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه صــادرات محصــوالت‬ ‫تولیدی در پاالیشــگاه نفت خام ســنگین قشــم از همین جزیره‪،‬‬ ‫برای نخســتین بار‪ ،‬تراز واردات و صادرات منطقه ازاد قشم مثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دشــمن فنا گفت‪ :‬این پاالیشگاه به طریقی طراحی شده است که‬ ‫نفت خام ســبک می تواند به برش های نفتا‪ ،‬نفت سفید و گازوئیل‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود فاز ‪ ۲‬این پاالیشگاه‬ ‫کام ً‬ ‫ال شبیه به فاز نخست ان ساخته شود‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر فاز‬ ‫دوم ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت دارد؛ اما به دنبال ان هستیم تا با مذاکراتی‬ ‫که با الیسنسور پاالیشــگاه داریم‪ ،‬فاز ‪ ۲‬را در صورت امکان بهینه‬ ‫کنیم تا محصوالتی با ارزش افزوده باالتری تولید شود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید بنزین‬ ‫با ساخت پاالیشگاه میعانات گازی‬ ‫دشمن فنا با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود یک واحد پاالیشی‬ ‫میعانات گازی در ســیراف توسط شرکت گسترش انرژی پاسارگاد‬ ‫ایجاد شــود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که هنوز اقدامی برای ساخت یوتولیتی‬ ‫(تاسیسات جانبی) برای پروژه سیراف انجام نشده‪ ،‬تصمیم گرفتیم‬ ‫تا با توجه به وجود یوتولیتی مورد نیاز در قشم‪ ،‬این پروژه را در این‬ ‫جزیره اجرا کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ســرمایه گذاری بر روی پاالیشگاه‬ ‫‪ ۶۰‬هزار بشــکه ای میعانات گازی پاسارگاد قشم با هدف جلوگیری‬ ‫از خام فروشــی میعانات گازی ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬اشــتغال زایی و‬ ‫تضمیــن تولید حداکثری از میادین گاز پارس جنوبی با محصوالت‬ ‫نفتا سبک و ســنگین و گاز مایع توسط شرکت جاوید انرژی پرتو‬ ‫در دست اقدام است‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت‬ ‫قشــم‪ ،‬اگر یک پاالیشــگاه بخواهد خودش یوتولیتی را تامین کند‬ ‫اقتصادی نیســت و این بخش های جانبی ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر هزینه‬ ‫دارد که حدود ‪ ۳۰‬درصد ارزش پروژه را به سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫اضافه می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به سرمایه گذاری هایی که در‬ ‫منطقه قشم شــده بود و یوتولیتی موجود و اسکله در این منطقه‪،‬‬ ‫این پاالیشگاه ‪ ۶۰‬هزار بشــکه ای میعانات گازی از سیراف به قشم‬ ‫منتقل شد‪ .‬دشــمن فنا افزود‪ :‬برای احداث این پاالیشگاه ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫بشکه ای‪ ،‬سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری نیاز است که با اضافه‬ ‫کردن یک واحد جدید‪ ،‬بنزین نیز در سبد محصوالت ان قرار خواهد‬ ‫داشت و این در شرایطی اســت که در پروژه سیراف بنزینی تولید‬ ‫نمی شــد و محصوالت شــامل گاز مایع‪ ،‬نفتای سبک و سنگین و‬ ‫نفتگاز بود؛ اما در اینجا نفتای سنگین به بنزین تبدیل می شود و از‬ ‫نیمه خام فروشــی محصوالت نیز جلوگیری خواهد شد‪ .‬در ادامه نیز‬ ‫محصوالتی که در پاالیشگاه تولید می شود می تواند در زنجیره ارزش‬ ‫ادامه پیدا کند و ســرمایه گذاران وارد عمل شوند‪ .‬وی میزان تولید‬ ‫بنزین از این پاالیشــگاه را که در مدت ‪ ۳۶‬ماه ساخته خواهد شد‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۳۰‬هزار بشــکه و معادل ‪ ۶‬میلیون لیتر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با اجرای این پاالیشــگاه ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای میعانات گازی در قشم‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۲‬میلیارد لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬برای تامین خــوراک نیز از خط لوله ای کــه از بندرعباس تا‬ ‫جنوب جزیره قشم احداث شده استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم تاکید کرد‪ :‬در پیک‬ ‫کار حدود ‪ ۱۵۰۰‬نفر مســتقیم مشــغول به کار می شوند و به طور‬ ‫غیرمســتقیم ‪ ۵‬هزار نفر درگیر این پروژه خواهند بود‪ .‬دشمن فنا‬ ‫با تاکید بر اینکه کلیه محصوالت تولیدی این پاالیشــگاه صادر می‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع درامد صادراتی اولین پاالیشگاه نفت سنگین‬ ‫ایران ساالنه یک میلیارد دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۴۵‬درصد از اب شرب مورد نیاز جزیره قشم‬ ‫با این حال‪ ،‬ســاخت پاالیشگاه ها بدون تامین یوتولیتی مورد نیاز‬ ‫شــامل برق‪ ،‬اب‪ ،‬بخار و ‪ ...‬امکان پذیر نیســت و از همین رو ایجاد‬ ‫یک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی در جزیره قشــم از ســال ‪ ۹۳‬در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫«سید حســن مداحی» مدیرعامل شرکت قشم مولد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه در ســال ‪ ۱۳۸۷‬احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی تولید برق‬ ‫به ظرفیت ‪ ۵۰۰‬مگاوات در قشــم مطرح شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪،۹۳‬‬ ‫عالوه بر این نیروگاه‪ ،‬تامین یوتولیتی مورد نیاز پاالیشگاه نفت خام‬ ‫سنگین قشــم نیز مطرح شــد‪ ،‬بنابراین احداث یک نیروگاه ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاواتــی ماموریت اول و تامین یوتولیتی ســایر طرح ها ماموریت‬ ‫دوم این شــرکت بود و اکنون ‪ ۷‬محصــول در قالب یوتولیتی مورد‬ ‫نیاز پاالیشگاه نفت خام سنگین قشم تولید می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برای تامین یوتولیتی‪ ،‬در گام اول یک نیروگاه ‪ ۷۰‬مگاواتی عملیات‬ ‫احداث شــد و در بهار سال ‪ ۹۶‬به شبکه سراسری پیوست و بخشی‬ ‫از بــرق مورد نیاز جزیره قشــم را تامین می کند و از ســال ‪ ۹۶‬تا‬ ‫کنون ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان توســط این نیروگاه به شــبکه سراسری‬ ‫برق فروختیم‪.‬‬ ‫مداحــی تاکید کرد‪ :‬با تامین و ســرمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلیون یورو‬ ‫عم ً‬ ‫ال تاسیســات تامین یوتولیتی شــکل گرفت و از پاییز ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره برداری رســید و این یوتولیتی می تواند پروژه های بعدی که در‬ ‫قشم ایجاد خواهد شد را تامین کند و بستر الزم برای سرمایه گذاری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت قشم مولد افزود‪ :‬در حال حاضر عالوه بر تامین‬ ‫بخار‪ ۱۴ ،‬هزار متر مکعب اب شرب جزیره قشم را می توانیم تامین‬ ‫می کنیم و این در شــرایطی اســت که مجموع نیاز جزیره قشم به‬ ‫اب شــرب ‪ ۳۰‬هزار مترمکعب براورد می شود که در این میان این‬ ‫شــرکت سهمی ‪ ۴۵‬درصدی خواهد داشت و مذاکرات برای تحویل‬ ‫این اب با اب و فاضالب جزیره اغاز شده است‪.‬‬ ‫کمبود گاز‪ ،‬بالی جان نیروگاه های کشور‬ ‫وی با اشاره به اینکه ماموریت بعدی احداث نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی‬ ‫بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فاز اول این نیروگاه اردیبهشت امسال با ظرفیت ‪۳۲۰‬‬ ‫مگاوات و راندمان ‪ ۳۹‬درصد با حضور رئیس جمهور به بهره برداری‬ ‫رســید و از اول تابســتان تا کنون یکی از مولدهای بزرگ نیروگاه‬ ‫قشــم را در مدار تولید داریم و در مجموع ‪ ۳۹۰‬مگاوات برق تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬فاز بعدی احداث واحد بخار اســت که بعد از تامین مالی‬ ‫کار ساخت ان شروع می شود‪.‬‬ ‫مداحــی بــا بیان اینکــه پیک مصــرف کل جزیره قشــم ‪۳۲۰‬‬ ‫مــگاوات اســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در مجمــوع تولید برق در قشــم‬ ‫‪ ۶۰۰‬مگاوات اســت و مازاد برق تولید توســط شــبکه سراســری‬ ‫به خارج از جزیره منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مجموع شــرکت گســترش انرژی پاسارگاد‬ ‫در سراســر کشــور‪ ۲۶۰۰ ،‬مگاوات ظرفیت نیروگاهی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این میزان معادل ‪ ۳.۵‬درصد کل ظرفیت نیروگاهی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت قشم مولد به مشــکل کمبود گاز برای خوراک‬ ‫این نیروگاه ها اشــاره کرد و افزود‪ :‬مشــکل این پروژه ها در جزیره‬ ‫قشــم و سرمایه گذاری صنعتی در قشــم گاز است و با وجود اینکه‬ ‫تصویر روشنی در قشم داشته؛ اما گاز مورد نیاز به طور کامل تامین‬ ‫نشــده و از همین رو به دنبال تسریع در احداث خط ‪ ۳۰‬اینچ گاز‬ ‫از بندرعباس به جزیره قشم هســتیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیروگاه ‪۳۲۰‬‬ ‫مگاوات گازی که امسال توسط رئیس جمهوری به بهره برداری رسید‬ ‫تا به امروز می توانســت حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون کیلووات ســاعت برق‬ ‫تولید کند؛ اما عملکرد ان ‪ ۷۰‬میلیون کیلووات ســاعت اســت که‬ ‫علت ان کمبود گاز است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت بنادر کشور در پهلو دهی به کشتی های صادراتی‬ ‫«سید باقر موســوی» مدیرعامل شرکت ســاخت و بهره برداری‬ ‫اســکله حرا قشــم نیز با تاکید بر اینکه دریافت خوراک و صادرات‬ ‫محصوالت نیازمند زیرســاخت های الزم از جمله اسکله اختصاصی‬ ‫بوده‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت اســمی این اسکله که در ‪ ۳‬فاز مختلف احداث‬ ‫می شود‪ ۱۷.۵ ،‬میلیون تن اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این اسکله امکان‬ ‫پهلوگیری کشــتی های ‪ ۷۰‬هزار تنــی‪ ۳۵ ،‬هزار تنی و ‪ ۷‬هزار تنی‬ ‫وجود دارد‪ .‬عملیات اجرایی در ‪ ۲‬فاز اجرا شد و اسکله ‪ ۳۵‬هزار تنی‬ ‫در حال بهره برداری اســت و اسکله ‪ ۷۰‬هزار تنی و ‪ ۷‬هزار تنی نیز‬ ‫در سال های اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫موســوی ادامه داد‪ :‬از زمان بهره برداری اســکله ‪ ۳۵‬هزار تنی تا‬ ‫کنــون ‪ ۴۰۰‬هزار تن بار تخلیه شــده و ‪ ۱۲۰‬هــزار تن بارگیری‬ ‫محصوالت تولید پاالیشــگاه نیز انجام شده است و در مجموع ‪۳۰‬‬ ‫فروند کشتی در این اسکله خدمات گرفته اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫ایجاد اســکله ‪ ۷۰‬هزار تنی در هرمزگان منحصر به فرد است و در‬ ‫ســال های اتی می تواند خدمات مفیدی در بخش دریایی و بندری‬ ‫ارائه کند‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر حجم تخلیه و بارگیری‪ ،‬بندر قشــم اکنون‬ ‫جزو بنادر هفت گانه ســازمان بنادر قرار دارد‪ .‬پروژه اســکله حرا با‬ ‫نهایی شــدن فاز دوم و بهره برداری اسکله ‪ ۷۰‬هزار تنی قدم بزرگی‬ ‫را در پروژه بندری در کشــور خواهد داشــت‪ .‬موســوی افزود‪ :‬این‬ ‫شرکت با هدف سرمایه گذاری به منظور واردات و صادرات خوراک‬ ‫و محصول مجموعه پاالیشگاه های در حال احداث و نیز در چارچوب‬ ‫نیاز فعالیت های ســایت نفتی منطقه شــمال جزیره قشم و با اخذ‬ ‫مجوزهای الزم از ســازمان منطقه ازاد قشم در مهرماه ‪ ۹۳‬فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫«محمد علی جیوار» مدیر عامل شــرکت تجهیز و توسعه صنایع‬ ‫هنگام قشــم نیز در این رابطه با بیان اینکه این شرکت در سال ‪۹۶‬‬ ‫جهت انجام فعالیت های زیر در جزیره قشــم تاسیس شد در شمال‬ ‫جزیره قشم قرار دارد‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬پست اسکله است و اکنون در پست‬ ‫اول کشتی های ‪ ۳۵‬هزار بشکه ای می توانند پهلوگیری کنند و پست‬ ‫دوم تا ســال اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬وی سرمایه گذاری مورد‬ ‫نیاز برای ساخت این اسکله را ‪ ۷۶‬میلیون یورو دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫پســت ‪ ۳‬به بهره برداری رسیده و ‪ ۲‬پســت دیگر نیز به تدریج به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫عمل به مسوولیت های اجتماعی‬ ‫با هدف بهبود سطح زندگی‬ ‫اموزش همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساســی توســعه‬ ‫پایدار در جوامع بشــری شناخته می شود و شرکت گسترش انرژی‬ ‫پاسارگاد به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه انرژی با تمرکز بر توسعه‬ ‫پایدار به عنوان یکی از ارزش های سازمانی خود‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه امــوزش را از دغدغه های اصلی خود در حوزه اجتماعی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫«رامتیــن نائب ولی» رئیس مســئولیت های اجتماعی شــرکت‬ ‫گسترش انرژی پاسارگاد با اشاره به اینکه مدرسه پاسارگاد روستای‬ ‫زینبی قشم در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت‬ ‫امروز به بهره برداری رســید‪ ،‬گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۸‬اقدامات پایه ای را‬ ‫انجام داده بودیم اما نگاه اجرایی و عملیاتی نداشتیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در ســال های اخیر نگاه به انجام مسئولیت های اجتماعی‬ ‫تغییــر کرده‪ ،‬افزود‪ :‬مهم ترین پروژه در این زمینه احداث مدرســه‬ ‫پاسارگاد قشم در روستای زینبی قشم است که در بازه زمانی ‪۵‬ماهه‬ ‫ساخته شد که رکورد ویژه ای است‪.‬‬ ‫نائــب ولی ادامه داد‪ :‬کیفیت ســاخت این مدرســه نیز که جزو‬ ‫مدارس هوشــمند هرمزگان اســت مورد توجه بــوده و نگاه صرفاً‬ ‫زیرساختی نیست‪ .‬همچنین اقدامات دیگری مانند تجهیز کتابخانه‬ ‫انجام دادیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این شرکت عالوه بر سرمایه گذاری در‬ ‫بخش زیرساخت (ساخت مدرسه) و تامین سخت افزارهای نواورانه‬ ‫اموزشــی‪ ،‬قدم فراتر نهاده و اموزش های تخصصی برای توســعه و‬ ‫توانمندســازی نیروی انسانی شــاغل در حوزه اموزش وپرورش را‬ ‫به عنوان یک هدف متعالی در پرورش استعدادهای درخشان ایران‬ ‫برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫رئیس مســئولیت های اجتماعی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد‬ ‫گفت‪ :‬از این رو با همکاری یک مجتمع اموزشــی و معلمین نخبه‬ ‫و مجــرب ان مجموعه‪ ،‬دوره های تخصصی در جهت بهبود کیفیت‬ ‫اموزش‪ ،‬ایجاد محیط مناسب و نخبه پرور‪ ،‬حفظ انگیزه ادامه تحصیل‬ ‫و تخصص گرایــی در حوزه اموزش را بــرای تمامی معلمین جزیره‬ ‫قشــم در دوره های مربوطه و در محل مدرســه پاسارگاد روستای‬ ‫زینبی قشــم برگزار کرده و امیدوار است تا سهمی هرچند کوچک‬ ‫در رشد و شکوفایی فرزندان این مرزوبوم ایفا کند‪.‬‬ ‫وی به کاشت ‪ ۵‬هزار اصله نهال در جنگل حرا قشم نیز اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ ۱۰ :‬هزار اصله نهال دیگر نیز قرار اســت کاشته شود‪ .‬نائب‬ ‫ولی تاکید کرد‪ :‬تالش کرده این خدماتی را در قالب مسئولیت های‬ ‫اجتماعی ارائه دهیم که در بهبود ســطح زندگی و افزایش کیفیت‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫کاهش ‪ ۴۴‬درصدی االیندگی صنعت پتروشیمی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫پایان اثرگذاری تحریم ها با‬ ‫عضویت ایران در شانگهای‬ ‫عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی ایران با‬ ‫بیان اینکه عضویت رســمی ایران در ســازمان شانگهای‬ ‫اثرگذاری تحریم ها را پایان می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬هشــت کشور‬ ‫عضو سازمان همکاری های شانگهای بالغ بر ‪ ۲۱‬هزار میلیارد‬ ‫دالر ســاالنه تجارت می کنند که ‪ ۴۰‬درصد کل تبادالت‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫«یحیی ال اسحاق» با بیان اینکه سازمان همکاری های‬ ‫شــانگهای با شرایط فعلی به ســمت یک پیمان جهانی‬ ‫حرکت می کند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اهمیت این پیمان هر روز‬ ‫بیشتر می شــود و به همین دلیل عضویت در ان ارزش و‬ ‫تاثیر گذاری بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تجارت ‪ ۲۱‬هزار میلیارد دالری هشــت‬ ‫کشــور عضو سازمان همکاری های شانگهای با کشورهای‬ ‫جهــان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد مبادالت جهانی در‬ ‫اختیار اعضای این پیمان است‪ ،‬به همین دلیل عضویت در‬ ‫ان می تواند شرایط خوب و بزرگی را برای ایران فراهم کند‬ ‫تا بتواند بر اقتصاد جهانی تاثیر بگیرد‪.‬‬ ‫اقدام بزرگی که دولت سیزدهم به سرانجام رساند‬ ‫رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق تاکید کرد‪:‬‬ ‫عضویت رســمی در این پیمان اقدام مهم و بزرگی بود که‬ ‫دولت سیزدهم توانست ان را به سرانجام برساند‪ ،‬در حالی‬ ‫که کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی همچنان در‬ ‫پی دستیابی به این موقعیت هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با قــرار گرفتــن در بین اعضای ســازمان‬ ‫همکاری های شانگهای اثر گذاری تحریم هایی که چندین‬ ‫سال است‪ ،‬بر کشور اعمال شده‪ ،‬پایان می یابد و عاملی برای‬ ‫شکست انها محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫ال اســحاق گفت‪ :‬توسعه مســائل اقتصادی با سازمان‬ ‫همکاری هــای شــانگهای در زمینه صــادرات و واردات‪،‬‬ ‫همکاری اقتصادی‪ ،‬تعامــات بین المللی و امور زیربنایی‬ ‫امکان پذیر می شــود و منفعت بســیاری را برای کشور به‬ ‫همراه دارد؛ زیرا ایران به لحاظ اســتراتژیک‪ ،‬هاب منطقه‬ ‫محسوب می شود و می تواند دروازه طالیی اتصال کشورها‬ ‫به یکدیگر باشد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی تاکید کرد‪ :‬باید از فرصت بزرگ عضویت‬ ‫رسمی ایران در سازمان شانگهای بهترین بهره برداری را در‬ ‫انتقال کاال به کشورهای مختلف ببریم؛ همچنین با استفاده‬ ‫جذب ســرمایه گذاری های خارجی می توان به توســعه‬ ‫اقتصادی دست یافت‪.‬‬ ‫عضــو اتاق بازرگانــی ایران با بیان اینکه فراهم شــدن‬ ‫زیرســاخت های حمل و نقلــی از نیازهــای یک پیمان‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ایــران دارای موقعیت مناســب‬ ‫برای ایجاد حمل و نقل دریایی‪ ،‬ریلی و زمینی اســت که‬ ‫با جذب ســرمایه می تواند فرصت ارسال خدمات و کاال را‬ ‫فراهم کنــد‪ .‬وی با بیان اینکه امکان صادرات محصوالت‬ ‫صنعتی و مواد معدنی را به کشورهایی مانند چین و روسیه‬ ‫و هند داریم‪ ،‬گفــت‪ :‬موفقیت و بهبود اقتصاد در گرو این‬ ‫دو بخش اســت‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه‬ ‫ایران توانایی و ظرفیت دانش بنیان بسیاری در اختیار دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای‬ ‫عضو پیمان شانگهای از راهکارهای توسعه مبادالت و توسعه‬ ‫روابط اقتصادی است‪.‬‬ ‫گام بلندی برای اقتصاد کشور‬ ‫وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات‪ ،‬باید قیمت‪ ،‬کیفیت‬ ‫و خدمات پس از فروش کاال قابل رقابت با تولیدات خارجی‬ ‫شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ثبات قوانین و مقررات در تجارت در‬ ‫راستای تحکیم موافقت نامه های همکاری دو و چند جانبه‬ ‫از راهکارهای توســعه روابط و مبادالت با کشورهای عضو‬ ‫شانگهای است‪.‬‬ ‫ال اســحاق با بیان اینکه عملیاتی شــدن برنامه ها در‬ ‫این پیمان بســیار اهمیت دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر به‬ ‫درســتی اقدام کنیم‪ ،‬زمینه برای حضور در سازمان های‬ ‫بزرگ تــر همــوار می شــود‪ ،‬بــه همین دلیل ســازمان‬ ‫همکاری های شــانگهای گام بلندی برای اقتصاد کشــور‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه روابط اقتصادی در ایجاد امنیت‪ ،‬رشد‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اجتماع و توسعه یافتگی یک کشور تاثیر به سزایی‬ ‫دارد و می تواند تعامالت بسیاری را در منطقه و جهان برای‬ ‫کشور به وجود اورد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫انتشار قیمت خرید و فروش ارز به تفکیک هر صرافی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی‬ ‫پرداختتسهیالتبهاشخاص‬ ‫مرتبطبابانک هامحدودمی شود‬ ‫مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک مرکزی از‬ ‫مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیالت به اشخاص‬ ‫مرتبط با بانک ها خبر داد و گفت‪ :‬در گذشــته ساز و کار‬ ‫الزم برای تنبیه بانک ها خاطی در پرداخت تسهیالت به‬ ‫شرکت های زیرمجموعه بانک ها اثربخشی الزم را نداشت‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت کالن توسط نظام بانکی به اشخاص‬ ‫مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این‬ ‫امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه های غیر مرتبط‬ ‫با بانک ها به تسهیالت بانکی منجر شده است؛ همچنین‬ ‫میزان مطالبات غیر جاری در تسهیالت کالن و اشخاص‬ ‫مرتبط در مقایســه با سایر تسهیالت باالتر است‪ .‬رییس‬ ‫جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیالت کالن‬ ‫و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار ان اصالح‬ ‫ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی‬ ‫های متخلف است‪.‬‬ ‫ایین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط‬ ‫ابتدای دهه ‪ ۸۰‬به نظام بانکی ابالغ شد‬ ‫علی اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام‬ ‫بانکــی بانک مرکزی در این خصوص بــه خبرنگار ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬صرفاً اعطای تسهیالت و تعهدات برای شرکت های‬ ‫زیرمجموعه بانک ها نیســت‪ ،‬بلکه هر شخص حقیقی و‬ ‫حقوقی که به نوعی از اشــخاص مرتبط با بانک باشــد‪،‬‬ ‫طبق ایین نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این‬ ‫قاعده قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اشــخاص مرتبط ممکن‬ ‫است زمانی جزو شرکت های زیرمجموعه و یا سهامداران‬ ‫بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که‬ ‫به نوعی در تصمیمات بانک اثــر گذارند و احتمال دارد‬ ‫منافع بانک با این دســته از افراد در تضاد باشــد‪ .‬مدیر‬ ‫اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بیان کرد‪ :‬انچه اهمیت‬ ‫موضوع پرداخت وام به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری را دوچندان می کند این است که این‬ ‫افراد در برخی موارد تصمیم گیرنده هســتند و از بانک و‬ ‫یا موسسه اعتباری به عنوان بنگاه تامین مالی شرکت های‬ ‫تحت مدیریت خود استفاده می کنند‪ .‬میرعمادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این موارد تضاد منافع ایجاد می شــود و این افراد‬ ‫منافــع خود را بــه منافع ســپرده گذاران و عموم مردم‬ ‫ترجیح می دهنــد و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک‬ ‫و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً‬ ‫مراقبت های جدی باید انجام شــود که این اتفاقات رخ‬ ‫ندهد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬در ایــن خصوص ایین نامه ای‬ ‫از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬به شــبکه بانکی کشــور تحت عنوان‬ ‫ایین نامه تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط ابالغ‬ ‫شــده و چند با از ابتدا تاکنون مــورد بازنگری و اصالح‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در‬ ‫ان‪ ،‬شــرکت های زیرمجموعه است‪ ،‬البته به شرط اینکه‬ ‫ســهامداری انها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق‬ ‫اشــخاص مرتبط تلقی خواهد شــد و همین طور حد و‬ ‫حدودی برای موضوع طراحی شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی بانک مرکزی در توئیتی نوشت‪ :‬به زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی ها» برای اطالع عموم منتشر خواهد شد‪«.‬مصطفی قمری وفا»‬ ‫در پیامی توئیتری‪ ،‬ضمن اعالم این مطلب افزود‪ :‬از ‪ ۲۳‬شهریور نیز انتشار اطالعات مربوط به حجم عرضه‪ ،‬تقاضا و معامالت سامانه نیما (حواله) و بازار متشکل ارزی (اسکناس) هم در دستور‬ ‫کار بانک مرکزی قرار گرفت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬مســیر شــفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می شود‪.‬از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی‬ ‫بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی ها‪ ،‬صرافی های معتبر و صادرکنندگان‪ ،‬بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه اندازی کرد‪ .‬ســپس امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی‬ ‫نیز فراهم شد‪ .‬این بازار در ماه های اخیر سبب تامین تقاضاهای ُخرد مردم شده و به معیار قیمت گذاری ارز تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اژه ای رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫قوه قضائیه اجازه نمی دهد عناصر اصلی اغتشاش گر‬ ‫امنیت شهروندان را سلب کنند‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬مقامات قضائی که مسئول‬ ‫رســیدگی و تکمیل پرونده های عناصر اغتشاشگر‬ ‫هســتند در روند تحقیقات خود همه مستندات از‬ ‫جمله مطالب ارائه شــده از ناحیه نیروهای انتظامی‬ ‫و اقاریر افراد دستگیرشده را مورد لحاظ قرار دهند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محســنی اژه ای‪ ،‬یکشنبه سوم مهر با‬ ‫حضور سرزده در مقر فرماندهی یگان امداد فراجا از‬ ‫زحمات و خدمات نیروهای این یگان و تمام اعضا و‬ ‫پرسنل فرماندهی انتظامی کشور که در روزهای اخیر‬ ‫با جانفشانی و اقتدار‪ ،‬از امنیت و ارامش شهروندان‬ ‫حفاظت و صیانت کردند‪ ،‬قدردانی به عمل اورد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در جریان حضور ســرزده در مقر یگان‬ ‫امداد فراجا‪ ،‬ضمن برقراری تماس تلفنی با ســردار رحیمی‬ ‫فرمانــده انتظامی تهران‪ ،‬با چند تــن از نیروهای فراجا که‬ ‫طی روزهای اخیر به صورت شبانه روزی در راستای تامین‬ ‫امنیت شهروندان فعالیت کرده اند به گفت وگو پرداخت و از‬ ‫این جهت که همــه این نیروها حتی در روز تعطیل نیز به‬ ‫ایفای ماموریت و خدمت به شهروندان مشغولند‪ ،‬به صورت‬ ‫ویژه از انها قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا با بیــان اینکه نیروهــای فراجا در‬ ‫راســتای حفاظت و صیانت از امنیت و اموال مردم در برابر‬ ‫اقدامات اغتشــاش گران‪ ،‬حضوری فعال و اثرگذار در میدان‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬به مقامات قضائی ذیربط که مسئول رسیدگی‬ ‫و تکمیل پرونده های عناصر اغتشــاش گر هســتند تاکید‬ ‫کرده ام که در روند بررســی ها و تحقیقــات خود‪ ،‬به دقت‬ ‫همه مستندات و ادله موجود از جمله موارد و مطالب ارائه‬ ‫شــده از ناحیه نیروهای انتظامــی و اقاریر و اظهارات افراد‬ ‫دستگیرشده را مورد لحاظ قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه تاکید کرد‪ :‬توصیه می کنم مقام قضائی قبل‬ ‫از حکــم دادن واقعیات میدانی پرونده را از نزدیک ببیند و‬ ‫اگر خودش از نزدیک و در میدان هم مســائل را مشــاهده‬ ‫کند حتما حکم متقن تری خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیــه در جریان بازدیــد از مقر فرماندهی‬ ‫انتظامــی تهران و یگان امــداد فراجا‪ ،‬با اشــاره به تالش‬ ‫دشمنان و پیاده نظام انها برای ایجاد اشوب و اغتشاش در‬ ‫کشــور و تهدید و تحدید امنیت شــهروندان از این طریق‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نیروهای فراجا به عنوان حافظــان امنیت مردم‪ ،‬از‬ ‫ناحیه دشــمنان و اذناب انها‪ ،‬مورد بیشترین هجمه ها قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬امــا این هجمه هــا و دروغ پراکنی ها کوچک ترین‬ ‫خللــی در اراده نیروهای جان بر کــف فراجا در راه تامین‬ ‫امنیت و ارامش مردم ایران اسالمی ایجاد نکرد‪.‬‬ ‫وزیر کشور از مجروحان فراجا عیادت کرد‬ ‫دستگاه قضایی با سران اغتشاشات قاطع و عبرت اموز برخورد کند‬ ‫احمد وحیدی از نیروهای فراجا که در اغتشاشات اخیر اسیب‬ ‫دیده و مجروح شــده اند‪ ،‬عیادت کرد و گفت‪ :‬از دســتگاه قضا‬ ‫انتظار داریم با عامالن اصلی و ســران این اغتشاشــات به شکل‬ ‫قانونی‪ ،‬قاطع‪ ،‬ســریع و عبرت اموز برخورد کند‪ .‬احمد وحیدی‬ ‫وزیر کشور شامگاه شنبه با حضور در بیمارستان ولی عصر(عج)‬ ‫فراجا‪ ،‬از ‪ 11‬تن نیروهای فراجا که در اغتشاشات اخیر با چاقو‪،‬‬ ‫شمشــیر‪ ،‬نارنجک‪ ،‬زیر گرفتن با ماشــین و سنگ پراکنی مورد‬ ‫حمله قرار گرفته و اسیب دیده بودند‪ ،‬عیادت کرد و با برخی از‬ ‫چه کسانی مشمول مالیات‬ ‫حساب تجاری می شوند؟‬ ‫از این پس حســاب های تجاری از خدمات ویژه بانکی‬ ‫بهره مند می شوند و حساب هایی که مشکوک به تجاری‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول مالیات خواهند شد‪ .‬البته از تراکنش های‬ ‫غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی شــود‪ .‬در راستای اجرای‬ ‫قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان‪ ،‬بانک‬ ‫ب سپرده‬ ‫مرکزی به تازگی دســتورالعمل ناظر بر حســا ‬ ‫تجــاری و خدمات بانکی مرتبط بــا ان را برای اجرا به‬ ‫شبکه بانکی ابالغ کرد که بر اساس ان تمامی حساب های‬ ‫سپرده بانکی اشخاص حقوقی‪ ،‬حساب تجاری محسوب‬ ‫ب تجاری‬ ‫می شوند‪ .‬البته صاحبان بیش از ‪ ۸‬میلیون حسا ‬ ‫که تجاری بودن حســاب خود را به سازمان امور مالیاتی‬ ‫اعالم کرده باشند‪ ،‬نه تنها مشمول مالیات نمی شوند بلکه‬ ‫از مشــوق های بانکی و تجاری همچون افزایش ســقف‬ ‫انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به ترتیب به ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳‬میلیارد تومان‪ ،‬ضمن اینکه شــرایط صدور‬ ‫دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬اگر حســابی به عنوان تجاری شناخته شود‪،‬‬ ‫باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار‪ ،‬اگر حسابی بیش از ‪ ۱۰۰‬تراکنش‬ ‫در ماه داشته باشــد و ‪ ۳۵‬میلیون تومان در تراکنش ها‬ ‫جابه جا شود‪ ،‬تراکنش تجاری تلقی می شود‪ .‬البته‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی توضیح داده که داشتن ‪ ۱۰۰‬تراکنش واریزی در‬ ‫ماه فقط مالک تجاری تلقی شــدن یک حساب نیست‬ ‫بلکه باید به طور همزمان در یک ماه بیش از ‪ ۱۰۰‬تراکنش‬ ‫و ‪ ۳۵‬میلیون تومان جابه جا شود که صرفا تعداد واریزی‬ ‫به حساب مالک است نه هر تراکنش‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در جریان بازدید از مقر یگان امداد‬ ‫فراجا بار دیگر بر برخورد قاطعانه و بدون مماشات با عناصر‬ ‫اصلی و حرفه ای اغتشاشات تاکید کرد و گفت‪ :‬قوه قضائیه‬ ‫در کنار سایر دستگاه ها از جمله نیروهای فراجا به هیچ وجه‬ ‫اجازه نخواهد داد‪ ،‬روند زندگی روزمره مردم و شــهروندان‬ ‫بازیچه دست عناصر اغتشاش گر و اشوب طلب شود‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه بازدید امــروز از یکی‬ ‫از بازداشــتگاه های تهــران کــه تفهیم اتهام تعــدادی از‬ ‫بازداشت شــدگان وقایع اخیر نیز انجا انجام می شود بازدید‬ ‫کــرد و با تعــدادی از متهمان به صورت چهــره به چهره‬ ‫گفت وگو کرد و در جریان مســائل و پرونده انها از نزدیک‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیــس عدلیــه در راســتای بازدیدهــای میدانی خود‬ ‫از بخش هــا و واحدهای مســئول در حفاظــت از امنیت‬ ‫شــهروندان‪ ،‬روز گذشته نیز در دادســرای جرائم امنیتی‬ ‫تهران حضور یافت و نحوه رســیدگی به امور و پرونده های‬ ‫ناظر بر عناصر تهدیدکننده امنیت مردم را مورد بررسی قرار‬ ‫داد و دستوراتی را در راستای تسریع در تکمیل پرونده های‬ ‫قضائی عناصر اصلی و حرفه ای اغتشاشات اخیر صادر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ حجت االسالم محسنی اژه ای (شنبه دوم مهر)‬ ‫به صورت سرزده از دادسرای شهید مقدس ‪ -‬جرائم امنیتی‬ ‫تهران بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیــه در جریان این بازدید به صورت ویژه‬ ‫وضعیت بازداشت شــدگان اغتشاشات اخیر را مورد بررسی‬ ‫و رســیدگی قرار داد و توصیه هایی را در خصوص تســریع‬ ‫در تکمیل و رسیدگی به پرونده های قضائی انها خطاب به‬ ‫مسئوالن ذیربط مطرح کرد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید رئیس عدلیه همچنین به دادستان ها‬ ‫و مقامات قضائی سراسر کشور دستور داد به صورت مستمر‬ ‫از بازداشــتگاه هایی کــه عناصر اغتشاشــات اخیر در انها‬ ‫نگهداری می شوند‪ ،‬بازدید به عمل اورند و به صورت کامل‬ ‫در جریــان کم و کیف روند رســیدگی به پرونده این افراد‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫قاضی القضات دســتورات و توصیه هایی را نیز در خصوص‬ ‫تسریع در روند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی و حرفه ای‬ ‫اغتشاشــات اخیر و افرادی که به نحوی از انحا با جریانات‬ ‫تابلودار ضدانقالب و وابســتگان گروهک ها و سرویس های‬ ‫بیگانه مرتبط هستند‪ ،‬صادر کرد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید ســرزده‪ ،‬رئیــس عدلیه به صورت‬ ‫موردی به مطالعه چند پرونده مرتبط با عناصر اغتشاشات‬ ‫اخیر پرداخت و دســتورات مقتضــی را درخصوص نحوه‬ ‫رسیدگی به انها صادر کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه همچنین از همکاران قضائی و نیروهای‬ ‫امنیتی و انتظامی به ویژه نیروهای فراجا و بســیج که طی‬ ‫روزهای اخیر امنیت شهروندان را در سراسر ایران اسالمی‬ ‫تامین کرده اند‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫«بررســی وضعیت ســوابق کیفری عناصر اغتشــاش گر‬ ‫بازداشت شــده کــه احیانا دارای سوء ســابقه هســتند»‪،‬‬ ‫«چگونگی رصــد اطالعاتی و پیگیری های فنی درخصوص‬ ‫نحوه عمــل عناصــر حرفه ای اغتشاشــات که وابســته به‬ ‫گروهک ها و سرویس های بیگانه هستند» و «واکاوی دالیل‬ ‫و علل گرفتار شــدن عناصر تهییج شده این اغتشاشات در‬ ‫دام شــگردهای جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان» از جمله‬ ‫محورهای گفت وگوی رئیس قوه قضائیه با مسئوالن ذیربط‬ ‫دادسرای امنیت و برخی بازداشت شدگان بود‪.‬‬ ‫رئیــس عدلیــه در جریان این بازدید بــار دیگر بر حفظ‬ ‫امنیت و ارامش شــهروندان و صیانــت از زندگی عادی و‬ ‫روزمــره انها تاکید و بیان کرد‪ :‬قــوه قضائیه با همراهی و‬ ‫همــکاری بخش های ذیربط انتظامی و امنیتی به هیچ وجه‬ ‫اجازه نخواهد داد عناصر اصلی اغتشــاش گر و اشوب طلب‬ ‫حرفه ای در سطح شــهرها و مناطق مختلف کشور جوالن‬ ‫دهند و امنیت و ارامش شهروندان را سلب کنند‪.‬‬ ‫قاضی القضــات بر این نکته نیز تصریــح کرد که در قبال‬ ‫تخریب کنندگان اموال عمومی‪ ،‬مرتبطین با ســرویس های‬ ‫جاسوســی بیگانه و گروهک های ضدانقالب و عناصری که‬ ‫تحت القائات دروغین و جنگ روانی دشمنان در خیابان ها‬ ‫و معابــر امنیت مردم را ســلب می کننــد‪ ،‬مطابق موازین‬ ‫قانونی برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه همچنین در مورد تهدیدکنندگان امنیت‬ ‫روانی تاکید کرد که همان برخورد بازدارنده در قبال عناصر‬ ‫میدانی اغتشاشــات‪ ،‬وفق موازین قانونی با ترویج کنندگان‬ ‫اکاذیب و شایعه ســازان که درصدد التهاب افرینی‪ ،‬ارعاب و‬ ‫فریب شهروندان هستند‪ ،‬انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫انها به گفت وگو پرداخت‪.‬این افراد دارای شکستگی های متعدد‬ ‫هســتند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرند‪ .‬وزیر کشور در‬ ‫این عیــادت از نزدیک در جریان چگونگی مجروح شــدن این‬ ‫افراد و انچــه در صحنه این اغتشاشــات رخ داده‪ ،‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از صدماتی که از ناحیه گروه های اشوبگر به نیروهای فراجا‬ ‫به دلیل مدارا با معترضان وارد شــده بود‪ ،‬متاثر شــد و گفت از‬ ‫دستگاه قضا انتظار داریم با عامالن اصلی و سران این اغتشاشات‬ ‫به شکل قانونی‪ ،‬قاطع‪ ،‬سریع و عبرت اموز برخورد کند‪.‬‬ ‫علیرضا نظری نماینده مجلس‪:‬‬ ‫دشمن دلخوش به اغتشاشات نباشدمردم با انقالب تجدید عهد کردند‬ ‫نماینده مردم خمین در مجلس گفت‪ :‬مردم با حضور باشــکوه‬ ‫در راهپیمایی علیه اغتشاشــگران این پیام را به جبهه استکبار‬ ‫دادند که دلخوش به اغتشاشات نباشد‪.‬‬ ‫علیرضا نظری با اشــاره به راهپیمایی مردم سراســر کشور در‬ ‫محکومیت اشوبگران‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب ما مردمی است و برامده از‬ ‫کودتا یا مســائلی از این دست نبوده است‪ .‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫با باور‪ ،‬ایمان‪ ،‬حمایت و حضور مردم پیروز شده و در طی ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذشته استمرار پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ادامه کار‪ ،‬دشــمنان همیشــه به دنبال ان‬ ‫بودند که از طریق ابزار و امپراتوری رسانه ای که در اختیار دارند‪،‬‬ ‫وانمود کنند مردم ایران به واســطه فشارهای دشمن و گرانی ها‬ ‫دیگر پشتیبان نظام جمهوری اسالمی ایران نیستند و از انقالب‬ ‫حمایت نمی کنند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم خمین در مجلس شــورای اســامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دشــمنان منتظر واکنش مردم ما هســتند‪ .‬به این صورت‬ ‫که اگر جمعی وســط میدان بیایند و شــعارهای هنجارشکنانه‬ ‫و ضدانقالبی ســر دهد‪ ،‬می خواهند ببینند ایا مردم ما همچنان‬ ‫حاضرند پای انقالب بمانند‪ ،‬به صحنه بیایند و حضور خودشــان‬ ‫را به مثابه ‪ ۴‬دهه گذشته به منصه ظهور بگذارند یا خیر‪ .‬نظری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مردم باز هم برای مقابله با اغتشاشــگران به صحنه‬ ‫امدند‪.‬‬ ‫حضور مردم در صحنه و ایســتادگی در مقابل اغتشاشــگران‪،‬‬ ‫تجدید عهد با ارمان های انقالب اســامی و منویات مقام معظم‬ ‫رهبری اســت‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬در فتنه ‪ ۸۸‬تا صف مردم از صف‬ ‫بدخواهان و فریب خوردگان جدا شود‪ ،‬چندین ماه طول کشید‪،‬‬ ‫اما خوشبختانه در شرایط فعلی اغتشاشگران به سرعت خودشان‬ ‫را نشان دادند که ضدانقالب و ضددین هستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫اغتشاشــگران پرچم جمهوری اســامی ایران را که نماد ملی‬ ‫کشور اســت به اتش کشیدند‪ ،‬به مسجد حمله کردند‪ ،‬به قران‬ ‫کریم جسارت کردند‪ ،‬شعارهای ضددین و ضدانقالب سر دادند‪،‬‬ ‫به اموال عمومی خســارت زدند و صفوف مردم اص ً‬ ‫ال با این افراد‬ ‫همراه نشد‪.‬‬ ‫نظــری با بیان اینکه این اغتشاشــگران از همان ابتدا از صف‬ ‫مردم جدا بودند و مردم به ســرعت به انان پاسخ دادند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حرکت های مردمی در پاســخ به اهانت کننــدگان به انقالب و‬ ‫اسالم به صورت حماســی اتفاق افتاد و در سراسر کشور شاهد‬ ‫این مســئله بودیم و مردم پاسخ دندان شکنی به دشمن و جبهه‬ ‫استکبار دادند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مردم ما با حضور باشکوه در راهپیمایی علیه‬ ‫اغتشاشــگران این پیام را به جبهه اســتکبار دادند که دلخوش‬ ‫نباشــند که بر اثر فشارها و مشکالتی که برای مردم ایران ایجاد‬ ‫کردند‪ ،‬مردم از نظام فاصله گرفتند و نباید دلشان به اغتشاشات‬ ‫اشوب طلبان خوش باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مصوبه جدید درباره گشت ارشاد در راه است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد که شورای عالی انقالب فرهنگی یک مصوبه درباره گشت ارشاد در مرحله ابالغ دارد‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی‪ ،‬درباره لزوم اصالح روش های گشت‬ ‫ارشاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مساله می تواند مورد بحث و نقد قرار بگیرد‪ .‬در موضوعات روشی‪ ،‬باب گفت وگو باز است‪ .‬هر قانونی تا قانون است‪ ،‬همه باید تبعیت کنند ولی در عین حال می توان‬ ‫بررسی کرد‪ ،‬نقد و اصالح کرد این هیچ ایرادی ندارد در این موضوع هم شورای عالی انقالب فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار شده و مصوبات خوبی دارد و فکر می کنم با ابالغ نهایی این‬ ‫مصوبات‪ ،‬شیوه های جدیدی را در این عرصه خواهیم داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوعات وانتقاداتی که در گوشه و کنار شنیده می شود و حق هر کسی هست را ما به رسمیت می شناسیم‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫به بهانه درگذشت استاد امین تاریخ‬ ‫ُرخ به ُرخ با «تارخ» سینمای ایران‬ ‫امین تارخ بازیگر مولف تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون کشورمان در حالی دوم‬ ‫مهر ماه ‪ ۱۴۰۱‬بر اثر ایست قلبی در ‪ ۶۹‬سالگی درگذشت که مهم ترین‬ ‫یادگار ماندگار او به جمله نخستین تمامی اموزش هایش بازمی گشت؛‬ ‫جایی که می گفت‪« :‬جسم انسان فانی است؛ اما تفکر و نامش می تواند‬ ‫ابدی باشد»‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬شــهریور ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی خبر بستری شدن امین تارخ بازیگر‬ ‫مولف‪ ،‬جریان ساز و بازیگرپرور عرصه تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون کشورمان‬ ‫به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان موجی از نگرانی و ناراحتی را میان‬ ‫دوستداران این بازیگر و عالقمندان به عرصه هنرهای نمایشی کشورمان‬ ‫با خود به همراه داشــت‪ .‬اما سرانجام در صبح روز شنبه (دوم مهرماه)‬ ‫ان چه نباید شنیدنی می شد؛ رسانه ای شد‪ .‬امین تارخ درگذشت! دلیل‬ ‫درگذشت او عارضه ایست قلبی بود!! اتفاقی که در نخستین مواجهه هر‬ ‫یک از دوستداران این بازیگر و عالقه مندان به حوزه هنرهای نمایشی‬ ‫کشورمان در تمامی عرصه های تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون اندوهی سخت‬ ‫و عمیق را بر قلب ان ها اوار کرد‪.‬‬ ‫جمله ای که امین تارخ همواره در تمامی‬ ‫کالس هایش می گفت چه بود؟‬ ‫گر برای کســب نام؛ شهرت و ثروت به هنر بازیگری روی اورده اید از‬ ‫همین دری که امدید خارج شوید‪ .‬جسم انسان فانی است؛ اما تفکر و‬ ‫نامش می تواند ابدی باشد‬ ‫زنده نام امین تارخ در کنار ســبک مولف بودنش در عرصه بازیگری‬ ‫در ســه ساحت تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون که در هر یک از این رسانه ها‬ ‫گونه بازیگری منحصربه فردی را از خود ارائه می داد؛ در حوزه بازیگر و‬ ‫نیز پرورش هنرمندان بازیگر دستی بسیار باال داشت‪ .‬همچنین سهم‬ ‫باالیی از هنرمندان شناخته شده نسل دوم انقالب به شکل مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم از تربیت یافتگان مکتب بازیگری امین تارخ هستند‪.‬‬ ‫تارخ ســینمای ایران در قالب‬ ‫اجازه بدهید در این فراز از یادنامه امین ِ‬ ‫یکــی از هنرجویان او ُرخ به ُرخ در مقابل نامش با احترام بایســتم و‬ ‫جمله ای را که همواره در ابتدای تمامی کالس های اموزشــی اش به‬ ‫ان اشــاره می کرد را به عنوان متن و بطــن یادگار ماندگار امین تارخ‬ ‫نقل کنم‪.‬‬ ‫او همواره در ابتــدای کالس هایش تک تک هنرجویان را خطاب قرار‬ ‫می داد و می گفت‪« :‬اگر برای کسب نام؛ شهرت و ثروت به هنر بازیگری‬ ‫روی اورده اید از همین دری که امدید خارج شوید‪ .‬جسم انسان فانی‬ ‫اســت و در این تردیدی نیســت؛ اما هنر و هنرمند می تواند در ابدی‬ ‫کردن نام؛ یاد و تفکر هر انســانی از خود هنرمند تا کسانی که اثارش‬ ‫بر ان ها تاثیر می گذارد نقشی باال داشته باشد‪ .‬این باالترین رسالت هر‬ ‫بازیگر در تمام جهان است‪ .‬اگر چیزی غیر از این است مسیر را اشتباه‬ ‫امدید اما اگر هدفتان این است پیش از اموزش بازیگری باید انسانیت؛‬ ‫اخالق و و معرفت را بیاموزید‪.‬‬ ‫امین تارخ چگونه مولف شد؟‬ ‫ریشه امین تارخ به عنوان یکی از بازیگران سرامد و مولف هنر بازیگری‬ ‫کشــورمان مانند بسیاری دیگر از نامداران این عرصه سخت و عمیق‬ ‫در تئاتر نهفته استریشه امین تارخ به عنوان یکی از بازیگران سرامد و‬ ‫مولف هنر بازیگری کشورمان مانند بسیاری دیگر از نامداران این عرصه‬ ‫سخت و عمیق در تئاتر نهفته است‪.‬‬ ‫نخستین تجربیات امین تارخ در عرصه بازیگری به ایفای نقش هایش‬ ‫در نمایش های تئاتــر لورنزاچیو (‪)۱۳۵۲‬؛ هنری چهــارم (‪)۱۳۵۲‬؛‬ ‫اتللــو (‪)۱۳۵۴‬؛ الزارتی و زن نیک ســچوان (‪)۱۳۵۵‬؛ بکت ( ‪)۱۳۵۸‬‬ ‫و ســرانجام ســرامد ان ها مرگ یزدگرد (‪ )۱۳۵۸‬به نویســندگی و‬ ‫کارگردانی بهرام بیضایی بازمی گشــت‪ .‬جایی که مسیر او را در قامت‬ ‫بازیگر به تلویزیون ملی ایران باز کرد و در سال ‪ ۱۳۵۶‬در تله تئاتر ارثیه‬ ‫ایرانی به قلم زنده نام اکبر رادی با کارگردانی محمود محمد یوســف‬ ‫به گونه ای به ایفای نقش پرداخت که بهرام بیضایی نتوانست از کنار نام‬ ‫او برای نمایشش و بعد فیلم سینمایی ای که براساس ان نمایش ‪-‬مرگ‬ ‫یزدگرد‪ -‬تولید کرد بگذرد‪.‬‬ ‫این اغاز سکوی پرتاب فعالیت های امین تارخ در هنر بازیگری بود‪ .‬او‬ ‫بازیگری مولف بود چراکه هنگام ایفای نقش هایش حتی نزدیک ترین‬ ‫افرادی که او را می شــناختند نیز نمی توانســتند ذره ای از ســیمای‬ ‫حقیقی؛ خصوصیات اخالقی و منویــات روحی روانی او را در هر یک‬ ‫از کاراکترهایی که ایفا می کرد بشناســند‪ .‬در عوض در ارائه تک تک‬ ‫کاراکترهایش؛ تام و تمام با او همذات پنداری می کردند‪.‬‬ ‫امیــن تارخ مولف بود؛ چراکه مهم ترین اصل هنر بازیگری را تحقیق‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬مطالعه و کتاب خوانی می دانست‪.‬‬ ‫امین تارخ بازیگری مولف بود؛ چراکه تمرین و روزامد بودن بازیگران را‬ ‫اصلی ترین سند تحقق جریان سازی هنر بازیگری می دانست‪.‬‬ ‫امین تارخ بازیگری مولف بود؛ چراکه در ایفای تک تک کاراکترهایش‬ ‫نه به طول و عرض نقش ها و نه به نقش اول و دوم و چندم بودن ان ها‬ ‫کار داشــت‪ .‬بلکه همواره بر این نکته تاکید داشــت و در کالس های‬ ‫اموزشــی اش نیز مدام این مســئله را به هنرجویان تکرار می کرد که‬ ‫امیرعلی ابراهیمی کارگردان «ترین حرفه ای» درباره ویژگی های این‬ ‫اثر نمایشی و ایده شکل گیری این نمایش توضیحاتی ارائه داد‪ .‬امیرعلی‬ ‫ابراهیمی نویسنده و کارگردان نمایش «ترین حرفه ای» که این روزها‬ ‫در تماشاخانه هیالج روی صحنه است درباره ایده شکل گیری این اثر‬ ‫نمایشی گفت‪ :‬فعالیت های گروه تولید «مربع» بر اساس فعالیت سالیانه‬ ‫است‪ ،‬مسیر گروه روی یک ایده ثابت و فعالیت یک ساله روی همان ایده‬ ‫در ایفای نقش به دنبال شخصیت هایی باشید که بتوانید بر مخاطبان‬ ‫تاثیر خود را بگذارید واال شما به عنوان هنرمند با دیگران هیچ تفاوتی‬ ‫نخواهید داشت‪.‬‬ ‫امیــن تارخ بازیگــری مولف بود؛ چــرا که به جای دویــدن به دنبال‬ ‫کارگردانان کارگردانان صاحب ســبک؛ جریان ساز سینما و تلویزیون‬ ‫ایران مانند بهرام بیضایی؛ زنده نام علی حاتمی؛ رســول صدرعاملی؛‬ ‫محمدعلی نجفی؛ داوود میرباقری؛ مســعود کیمیایی و‪ ...‬کارگردانان‬ ‫صاحب عنوان به دنبال او بودند‬ ‫سم‬ ‫امین تارخ بازیگری مولف بود؛ چراکه حتی در دوره ُمد شــدن َر ِ‬ ‫پُرکاری و درامدها و دستمزدهای نجومی بازیگران مانند سابقه بیش از‬ ‫چهار دهه فعالیتش در عرصه بازیگری تنها و تنها به ایفای کاراکترهایی‬ ‫تعهد داشت و دل می بســت که بتواند پاسخ گوی اموزه های خود به‬ ‫هنرجویانش و احترام به مخاطبانش باشــد‪ .‬یعنی انتخاب نقش هایی‬ ‫که در همذات پنداری و تاثیرگذاری بر مخاطب باالترین سهم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سهم امین تارخ در شکل گیری سریال های ممتاز تلویزیون‬ ‫در سال های بعد از پیروزی انقالب زمانی که تلویزیون و سینمای ایران‬ ‫از جریان ســینمای تجاری و خلق اثار بــازاری فاصله می گرفت و به‬ ‫ســمت تولید اثار اندیشه محور می رفت؛ شاهد تولید سریال ها و اثار‬ ‫سینمایی بودیم که حتی امروز با گذشت بیش از چهار دهه از انقالب‬ ‫هنوز هم از ان اثار به عنوان اثار تراز و معیار در هنر سریال ســازی و‬ ‫سینمایی یاد می شود‪.‬‬ ‫دو ســریال سربداران (محمدعلی نجفی ‪ )۱۳۶۲-۱۳۶۰‬و بوعلی سینا‬ ‫(کیهان رهگذر ‪)۱۳۶۴‬؛ سریال های ماندگاری بود که نقش اول هر یک‬ ‫از این دو سریال برعهده ی امین تارخ بود‪ .‬جایی که یکی از ماندگارترین‬ ‫نقش های روحانیان مبارز (شــیخ حســن جوری) با بازی امین تارخ‬ ‫در سریال ســربداران هنوز هم به عنوان الگویی برای بازیگرانی که در‬ ‫سریال های تاریخی ایفای نقش می کنند مورد رصد قرار می گیرد‬ ‫در حوزه سریال های تاریخی و اقتباسی براساس زندگی نامه (بیوگرافی)‬ ‫شخصیت های بزرگ و نامدار کشورمان ایفای نقش امین تارخ در نقش‬ ‫ابوعلی سینا پزشک و دانشــمند بزرگ ایرانی دیگر خاطره ماندگار از‬ ‫نخســتین گام های بازیگری مولف به نام امین تارخ بود که ُمهر تایید‬ ‫دوباره ای بر هنر او در قامت بازیگر در سال های بعد از پیروزی انقالب‬ ‫بود‪ .‬و این اغاز راه امین تارخ از دهه ‪ ۶۰‬تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬خورشــیدی‬ ‫به عنوان یکی از موفق ترین و متعهدترین بازیگران در حوزه تولید اثار‬ ‫ماندگار بود‪.‬‬ ‫خاطره ای از زنده نام علی حاتمی درباره امین تارخ‬ ‫هیچ کس به جز امین تارخ نمی توانست شیدایی «جالل الدین» جوانی‬ ‫پدر در فیلم مادر و شــوریدگی و دلباختگــی «طاهر» خواننده گروه‬ ‫موسیقی فیلم دل شدگان را ایفا کند زنده نام علی حاتمی که خود از‬ ‫نام اورترین و گزیده کارترین کارگردانان سینمای ایران شناخته می شود‬ ‫در تولید دو اثر ســینمایی ماندگار که از انها به عنوان اثار درخشــان‬ ‫تاریخ سینما ایران نیز یاد می شــود یعنی فیلم های «مادر» (‪)۱۳۶۸‬‬ ‫و «دل شــدگان» (‪ )۱۳۷۰‬درباره انتخاب شخصیت های فیلم نامه اش‬ ‫این گونه می گوید‪« :‬هیچ کس به جز امین تارخ نمی توانســت شیدایی‬ ‫«جــال الدین» جوانی پدر در فیلم مادر و شــوریدگی و دلباختگی‬ ‫«طاهر» خواننده گروه موســیقی فیلم دل شدگان را ایفا کند‪ .‬پیش از‬ ‫اغاز نگارش فیلم نامه این دو اثر؛ تمامی خصوصیت های شخصیت ها‬ ‫را کــه از صفات بارز در هنر بازیگــری امین تارخ بود را انتخاب کردم‬ ‫و این دو کاراکتر را برای او به رشــته تحریر دراوردم‪ ».‬و الحق وقتی‬ ‫به این دو اثر ســینمایی نگاه می کنیم در کنار درخشش کارگردانی‬ ‫علی حاتمی هنوز هم بازی های ماندگار زنده نام امین تارخ در این دو‬ ‫اثر سینمایی را می توانیم به عنوان الگویی تراز در هنر بازیگری مولف‬ ‫سینمای جریان ساز بعد از انقالب اسالمی به خاطر بیاوریم‪.‬‬ ‫اثر انگشت تارخ در شکل گیری مفهوم سریال های ماورایی‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬که مجموعه های تلویزیونی محوریت خودشــان را بعد از‬ ‫الگوگیری و الهام گرفتن از جریان سینمای مذهبی و دینی که بعد در‬ ‫هنر سینمای ایران به عنوان «سینمای ماورا» شناخته می شد بر حوزه‬ ‫تولیدات سریالی بر اساس مفاهیم مذهبی و معنوی با نگرش ماورایی‬ ‫استوار کرده بودند نیز بار دیگر در رصد مهم ترین سریال های این عرصه‬ ‫به اثاری برمی خوریم که نقش اول ان ها تماماً به امین تارخ ســپرده‬ ‫تئاتر خدنگ سیاست نیست‬ ‫است و اجرای «ترین حرفه ای» بر مبنای شروعی است که در نمایش‬ ‫«ص‪ .‬عه» تجربه کردیم؛ توصیف جهان از منظر انسان هایی خاص که‬ ‫برای من جذابیت روانشناسی داشت‪ ،‬بدین معنا که جهان طبیعی را از‬ ‫چشم یک فرد بگذرانیم و روایت کنیم‪ ،‬شخصیت تئودور در این نمایش‬ ‫فردی است که تمام زیستش توسط کارمند دولتی ثبت و ضبط شده‬ ‫است‪ .‬این شدت فشار روانی از اگاهی چنین موقعیت دهشتناکی باعث‬ ‫شده بود‪ .‬از سریال جریان ســاز و اثرگذار اغما به کارگردانی سیروس‬ ‫مقدم و نقش دکتر طاها پژوهان با بازی امین تارخ گرفته تا ســریال‬ ‫خسته دالن به کارگردانی سیروس الوند در کنار نقش افرینی امین تارخ‬ ‫در کنار زنده نام داود رشیدی؛ استاد علی نصیریان یا سریال جراحت‬ ‫به کارگردانی محمدمهدی عســگرپور با بازی امین تارخ‪ ...‬در هر یک‬ ‫از ان ها می توان درخشان ترین نقش افرینی های شخصیت های ماندگار‬ ‫اثار تلویزیونی کشــورمان را یک به یک به نام امین تارخ سند زد و در‬ ‫تاریخ تلویزیون و دوستداران اثار نمایشی ثبت و ضبط کرد‪.‬‬ ‫حافظه‬ ‫ِ‬ ‫دینی که سینمای بعد از انقالب بر گردن امین تارخ دارد‬ ‫قش نابِ ضدقهرمان جذاب و دوست داشتنی مسعود کیمیایی در فیلم‬ ‫ســرب؛ همه و همه در قامت هنر بازیگری درخشان امین تارخ نهفته‬ ‫است این مولفه در حوزه سینما نیز امین تارخ را به یکی از بزرگ ترین‬ ‫بازیگران دهه های ‪۶۰‬؛ ‪ ۷۰‬و نیمه دهه ‪ ۸۰‬خورشیدی کشورمان بدل‬ ‫کرد‪ .‬ایفای نقش خلیل ســهرابی با بازی امین تارخ در اثر درخشــان‬ ‫پوران درخشــنده به عنوان پرنده کوچک خوشــبختی در قامت پدر‬ ‫ملیحه سهرابی با بازی عطیه معصومی ‪-‬دختری که براثر ضربه روحی‬ ‫در کودکی قدرت تکلم خود را از دســت داده‪ -‬تا پاییزان اثر ماندگار‬ ‫رســول صدرعاملی که یکی از اولین عاشــقانه های سینمای ملودرام‬ ‫کشورمان در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بود‪ .‬یا نقش نابِ‬ ‫ضدقهرمان جذاب و دوست داشتنی مسعود کیمیایی در فیلم سرب؛‬ ‫همه و همه در قامت هنر بازیگری درخشان امین تارخ نهفته است‪.‬‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬و تمرکز بر اموزش بازیگران نسل دوم‬ ‫بی تردید نمی توان در بســیاری از بازیگران نسل دوم انقالب نگاه کرد‬ ‫و در حوزه اموزش به شــکل مستقیم و غیرمستقیم رد و اثر انگشت‬ ‫امین تارخ در مسیر تربیت هنر بازیگری ان ها نیافت‪ .‬ان چنان که اشاره‬ ‫شــد در اغاز دهه ‪ ۹۰‬امین تارخ بیشــترین وقــت و زمان خود را در‬ ‫حوزه پرورش هنرمندان جوان در عرصه بازیگری اســتوار کرد‪ .‬فصل‬ ‫مهمی از وقت و زمان خود را ان گونه که خود بر ان تاکید داشــت به‬ ‫تربیت نیروهایی پرداخت تا بتوانند جریان تئاتر؛ ســینما و تلویزیون‬ ‫ایران را همواره بر مدار درخشش استوار نگه دارند‪ .‬بی تردید نمی توان‬ ‫در بســیاری از بازیگران نسل دوم انقالب نگاه کرد و در حوزه اموزش‬ ‫به شــکل مستقیم و غیرمستقیم رد و اثر انگشت امین تارخ در مسیر‬ ‫تربیــت هنر بازیگری ان ها نیافت‪ .‬هرچنــد او در این ایام نیز چه در‬ ‫شــبکه نمایش خانگی؛ یا در ســریال های تلویزیونی و اثار سینمایی‬ ‫نقش افرینی های کوتاهی داشــته اســت اما ان چه که امین تارخ در‬ ‫تاریخ تئاتر؛ ســینما و تلویزیون ایران از خود به یادگار گذاشته حتی‬ ‫با وجود کم فروغی فعالیت طی یک دهه اخر حیات او به عنوان یکی‬ ‫از اصلی ترین؛ مهم ترین و جریان ســازترین الگوهای بازیگری در ارائه‬ ‫کاراکترهای درخشــان به نام و یاد زنده نــام امین تارخ رقم خورده و‬ ‫ِ‬ ‫هست تاریخ در ذهن دوســتداران هنر او و عالقمندان به‬ ‫تا همیشــه‬ ‫عرصه هنرهای نمایشــی به یادگار خواهد ماند‪ .‬از همه مهم تر ان که‬ ‫هرچند دوم مهر ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی با امین تارخ در قامت یک بازیگر‬ ‫خداحافظی کردیم اما مهم ترین امــوزه او که در ابتدای این گزارش‬ ‫حرفش رفت همواره در کنار نام این هنرمند برگزیده و مولف به عنوان‬ ‫اصلی ترین معرف شخصیت او جاودان و ابدی خواهد بود و ان اینکه‪:‬‬ ‫جسم انسان فانی است؛ اما تفکر و نامش می تواند ابدی باشد‪.‬‬ ‫امین تارخ ‪ ۲۰‬مرداد ‪ ۱۳۳۲‬در شــیراز متولد شد‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۵۶‬از‬ ‫دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و تحصیالت‬ ‫تکمیلی خود را در سال ‪ ۱۳۶۳‬با کسب مدرک فوق لیسانس در رشته‬ ‫مدیریت فرهنگی به پایان برد‪ .‬وی به عنوان هنرپیشــه و عضو هیات‬ ‫داوری در جشنواره های ملی بیشمار و همین طور به عنوان عضو هیئت‬ ‫مدیره خانه سینما حضوری فعال داشته است‪ .‬تارخ همچنین به عنوان‬ ‫میهمان به جشنواره های مسکو‪ ،‬ژاپن و المان دعوت شد‪ .‬نقش افرینی‬ ‫او در اثار سینمایی مرگ یزدگرد‪ ،‬پرنده کوچک خوشبختی‪ ،‬دلشدگان‪،‬‬ ‫سارا و پابرهنه در بهشت همچنین سریال هایی تلویزیونی سربداران‪،‬‬ ‫بوعلی سینا‪ ،‬معصومیت از دست رفته‪ ،‬اغما و جراحت او را به یکی از‬ ‫هنرمندان محبوب بسیاری از عالقه مندان به هنر هفتم تبدیل کرده‬ ‫اســت‪ .‬وی سال ‪ ۱۳۷۳‬اولین مدرســه بازیگری را به نام کارگاه ازاد‬ ‫بازیگری در تهران تاسیس کرد که یکی از موسسات اموزش بازیگری‬ ‫سینما در ایران محسوب می شود‪ ،‬حبیب رضایی‪ ،‬مهتاب کرامتی‪ ،‬ترانه‬ ‫علیدوســتی‪ ،‬پوریا پورسرخ‪ ،‬بیتا بادران‪ ،‬غزل صارمی‪ ،‬شهرام قائدی و‬ ‫شبنم مقدمی از جمله هنرمندان فارغ التحصیل از این کارگاه بازیگری‬ ‫هستند که توسط او به عرصه سینما و تلویزیون معرفی شده اند‪.‬‬ ‫تارخ در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم سینمایی‬ ‫ماه و خورشید ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از‬ ‫ان خود کرد و در دوره بیســت وچهارم این جشــنواره برای بازی در‬ ‫فیلم ســینمایی پرونده های هاوانا نامزد دریافت جایزه شد‪ .‬همچنین‬ ‫این هنرمند برای نقش افرینی در سریال به یاد ماندنی معصومیت از‬ ‫دست رفته برنده تندیس شبکه سوم سیما‪ ،‬تندیس حافظ و تندیس‬ ‫جشنواره عاشورائیان شد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۳۸۷‬لوح افتخار «هنرمند‬ ‫ملی» را دریافت کرد‪.‬‬ ‫تعریف جهان از منظری دیگر می شود و این امر انگیزه تولید این اثر بود‪.‬‬ ‫وی درباره نام بردن از فالسفه و سیاستمداران مختلف در این نمایش‬ ‫و رد یا تایید نکردن هیچ کدامشان توضیح داد‪ :‬در نگاه ما تئاتر‪ ،‬خدنگ‬ ‫فلسفه یا سیاست نیست‪ .‬ما اساساً در این اثر داریم با همه چیز شوخی‬ ‫می کنیم‪ ،‬شوخی کردن با امور سیاه و سنگین جهان امری غریب است‬ ‫و ما فاصله بین جدیت و قدرت را کم می کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزارت فرهنگ با صداوسیما‬ ‫درباره نمایش خانگی تفاهم کرد‬ ‫رئیس مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از تفاهم این وزارتخانه‬ ‫با صدا و ســیما (ساترا‪ ،‬ســازمان تنظیم مقررات رسانه‬ ‫های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دغدغه مشترک ما صیانت از خانواده‪ ،‬کودکان‬ ‫و نوجوانــان و ارتقای محتوا و پاالیش محتوا در فضای‬ ‫مجازی است‪ .‬حجت االسالم حامد حاجی مالمیرزایی با‬ ‫تشریح جزئیات تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با‬ ‫ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر در فضای مجازی)‪ ،‬گفت‪ :‬شــخص دکتر محمد‬ ‫مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره‬ ‫این موضوع موضــع گیری هایی کرده انــد اما نکته و‬ ‫صحبت های من ناقض سخنان وزیر محترم که تصمیم‬ ‫گیر در این حوزه هستند‪ ،‬نیست و در تکمیل تبیین این‬ ‫موضوع عرض می کنم‪.‬‬ ‫تاکید بر صیانت از خانواده در فضای مجازی‬ ‫مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در عین حال‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و صدا و ســیما بطور مرتب تاکید کرده و می کنند که‬ ‫دغدغه مشترک انها صیانت از خانواده‪ ،‬صیانت کودکان‬ ‫و نوجوانان و ارتقای محتــوا و پاالیش محتوای فضای‬ ‫مجازی است‪ .‬حاجی مالمیرزایی ادامه داد‪ :‬امروز از هر‬ ‫عنصر دلسوز درباره فرهنگ کشــور سوال کنید بطور‬ ‫یقین دربــاره موضوع صیانت از خانــواده ‪ ،‬کودکان و‬ ‫نوجوانان در فضای مجــازی و همچنین ارتقای محتوا‬ ‫و پاالیش محتوای فضای مجازی اذعان می کنند‪ .‬فکر‬ ‫می کنم این اتفــاق حتی قبل از این مصوب و مکتوب‬ ‫شــدن ان مرتب از طرف همه احصا شــده و این مورد‬ ‫اجماع همه بوده و می تواند این اجماع را تسهیل کند‪.‬‬ ‫ضرورت ارتقای محتوای فرهنگی در کشور‬ ‫هیچ دلسوز ایرانی در موضوع‬ ‫فرهنگ غیرت را کنار نمی گذارد‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هیچ دلســوز ایرانی با هر اندیشه‪ ،‬تفکر‪،‬‬ ‫ایدئولوژی و ســلیقه ای در حــوزه مدیریت فرهنگی و‬ ‫حاکمیتــی و غیر حاکمیتی پیدا نمی کنید در موضوع‬ ‫فرهنگ غیرت را کنار بگذارد لذا احاد ایرانیان نسبت به‬ ‫فرهنگ خود‪ ،‬مردم پایه بودنش‪ ،‬خانواده محور بودنش‪،‬‬ ‫اخالق مدارانه بودنش راجب مولفه ها دلســوزان کشور‬ ‫تاکید داشــته و نظر دارند‪ .‬مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی ادامه داد‪ :‬این نیست که االن بخواهیم توافق‬ ‫کنیم ما دارای یک اجماع ملی و عزم ملی در حوزه های‬ ‫دغدغه های غیرتمندانه فرهنگی هستیم که هیچ فردی‬ ‫حاضر نیســت از ان عبور کرده و کنار برود اما به لحاظ‬ ‫اجرایی بطور یقین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد‬ ‫تا االن موضوعات فرهنگی جوری بودند که دستگاه ها به‬ ‫لحاظ ماموریت سنتی خط فاصله ای داشتند و هرکدام‬ ‫در حوزه خود عمل می کردند‪.‬‬ ‫ادغام ماموریت های سنتی با‬ ‫شکل گیری سکوها و پلتفرم ها‬ ‫حاجــی مالمیرزایی اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی تا حــاال در موضوع کتاب‬ ‫ماموریتی داشــت و اقدام و انجام می داد؛ صدا و سیما‬ ‫در حوزه تولید سریال و خبرگزاری و موضوعات مختلف‬ ‫ماموریتی داشتند که انجام می دادند‪ ،‬سایر دستگاه هایی‬ ‫کــه نقش فرهنگی دارنــد ماموریت های خــود را در‬ ‫فضای سنتی تعریف شــده انجام داده و نقش نظارتی‬ ‫و حاکمیتی خودشــان را داشتند حاال اتفاقی که افتاده‬ ‫در حوزه فضــای مجازی با ظهور و بــروز فناوری های‬ ‫نوظهور حوادثی در حال وقوع پیوســتن است سکوها‬ ‫و پلتفرم هایی شــکل می گیرند که موجودیت هایی در‬ ‫فضای مجازی شکل می گیرند که اینها به لحاظ در هم‬ ‫تنیدگی ماموریت های سنتی ما را با هم ادغام کردند‪.‬‬ ‫شکل گیری سکوها‪ ،‬شبکه های اجتماعی و پیام رسان‬ ‫رئیس مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد‪ :‬پدیده هایی‬ ‫وجود دارند تحت عنوان سکوها‪ ،‬شبکه های اجتماعی و‬ ‫پیام رسان که هم فیلم پخش و اکران می کنند و در عین‬ ‫حــال نیز پیام می دهند و هم کار خبر رســانی را انجام‬ ‫مــی دهد مجموعه ای از اقداماتی را بصوت در هم تنیده‬ ‫با مخاطب زیاد فراهم می کند که خیلی دشــوار اســت‬ ‫بگوییم در این بــا هم تنیدگی ها با فانکش های متفاوت‬ ‫نقش کدام نهاد حاکمیتی در تنظیم گریش موثرتر است و‬ ‫او می تواند اولویت داشته باشد پس اساسا اتقافی می افتد‬ ‫که این نزاها‪ ،‬بحث ها‪ ،‬گفت و شنودها بی مورد است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫پرداخت ‪ ۹۰‬درصد هزینه خدمات ناباروری توسط تامین اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫اخبار‬ ‫شناسنامه های جلد قرمز نیازمند‬ ‫تغییر‪ ،‬صدور المثنی منتفی است‬ ‫محمد باقرعباســی گفت‪ :‬شناســنامه های جلــد قرمز یا‬ ‫مستعمل یا دچار تغییرات هویتی نیازمند تغییر بوده و صدور‬ ‫شناسنامه المثنی منتفی است‪.‬‬ ‫معــاون امور هویتــی و حقوقی ســازمان ثبــت احوال‬ ‫شناسنامه های جلد قرمز یا مستعمل یا دچار تغییرات هویتی‬ ‫را نیازمنــد تغییر عنوان کرد و افزود‪ :‬مدارک مورد نظر اصل‬ ‫شناســنامه و دو قطعه عکس اســت و فرمی نیــز در دفاتر‬ ‫پیشخوان باید پر شود‪.‬‬ ‫وی همچنین این روند را نیازمند همراه داشتن شماره ملی‬ ‫والدین و اطالعات همسر و فرزندان دانست و گفت‪ :‬اگر فردی‬ ‫شناسنامه خود را گم کرد بالفاصله باید درخواست شناسنامه‬ ‫جدید بدهد و دیگر شناسنامه المثنی صادر نمی شود‪.‬‬ ‫عباســی با اعالم این که در صورت مفقودی بالفاصله باید‬ ‫درخواســت شناســنامه مجدد داده شــود تا از سو استفاده‬ ‫جلوگیــری به عمل ایــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایــن کار نباید به بعد‬ ‫موکول شــود؛ چرا که ممکن اســت در فرصت زمانی اندک‬ ‫بــرای یک امر مهم‪ ،‬برای این منظور اقدام شــود و در کوتاه‬ ‫مدت امکان صدور مجدد نباشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شناســنامه‬ ‫مدرکی اســت که به کرات به ان نیاز پیدا می کنیم؛ لذا الزم‬ ‫اســت هر از چند گاهی از عدم مفقودی ان اطمینان حاصل‬ ‫کرده و ان را در دسترس بگذاریم‪.‬‬ ‫عباســی همچنین به مردم توصیه کرد سریال این مدرک‬ ‫شناسایی شخصی را همراه داشته باشند؛ در این راستا یکی‬ ‫از معضالت اخیر‪ ،‬در دســترس نبودن شناســنامه ثبت نام‬ ‫کنندگان برای خرید خودرو بود در حالی که سایت پذیرنده‬ ‫شماره سریال شناسنامه را نیاز داشت‪.‬‬ ‫معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال همچنین‬ ‫سریال شناســنامه را کدی یونیک معرفی کرد که برای هر‬ ‫شناسنامه به صورت خاص صادر شده است و لذا همواره باید‬ ‫در یاد افراد باشد‪.‬‬ ‫عباســی لزوم صدور مجدد شناســنامه برای ان دســته‬ ‫از مدارک شناســایی که همچنان به صــورت جلد قرمز در‬ ‫دسترس افراد بوده را متذکر شد و گفت‪ :‬ممکن است فردی‬ ‫از یک شناسنامه مفقود شــده سو استفاده کند و مشکالت‬ ‫بســیاری برای فردی ایجاد شود که مدرک شناسایی خود را‬ ‫گم کرده است‪.‬‬ ‫هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز‬ ‫قرار ندارد‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴۱۶‬بیمار کووید ‪۱۹‬‬ ‫در کشــور شناسایی شدند و متاســفانه ‪ ۱۲‬نفر نیز به‬ ‫دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت‬ ‫اعــام کرد‪ :‬از دیــروز تا امــروز ‪ ۳‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫بر اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی‪ ۴۱۶ ،‬بیمار‬ ‫جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی و ‪۱۴۳‬‬ ‫نفر از انها بستری شدند؛ به این ترتیب مجموع بیماران‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۴۷‬هزار و ‪ ۸۹‬نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۲ ،‬بیمار مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در کشــور جان خود را از دســت دادند و‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری‪ ،‬به ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪۳۹۴‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تــا کنــون ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۳۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۸۳‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها‬ ‫ترخیص شده اند‪ .‬همچنین ‪ ۱۸۱‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها‬ ‫تحــت مراقبت قرار دارند‪ .‬تا کنــون ‪ ۵۴‬میلیون و ‪۶۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۷‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۶۵‬میلیــون و ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۷۳۵‬نفر ُدز اول‪،‬‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون و ‪ ۴۷۶‬هزار و ‪ ۴۵‬نفر ُدز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۷۱۵‬نفر‪ُ ،‬دز ســوم و باالتر واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ‪۱۵۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۴۷‬هزار و ‪ُ ۴۹۵‬دز رســید‪ .‬در شــبانه روز‬ ‫گذشــته نیز ‪ ۴‬هزار و ‪ُ ۳۵۹‬دز واکسن کرونا در کشور‬ ‫تزریق شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز‬ ‫قرار ندارد‪ ۲۰ .‬شهرستان نیز در وضعیت نارنجی‪۲۲۹ ،‬‬ ‫شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۱۹۹‬شهرستان در وضعیت‬ ‫ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۹۰‬درصد هزینه های خدمات درمانی ناباوری در مراکز دولتی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود‪ .‬شهرام‬ ‫غفاری افزود‪ :‬هزینه های درمان ناباروری مطابق قانون از ابتدای سال‪ ۱۴۰۰‬توسط سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است و تاکنون بیش از‪ ۳۰‬میلیارد تومان به بیماران بیمه شده پرداخت و بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬هزار پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده است‪ .‬غفاری گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۱۰۰‬مرکز درمان ناباوری در کشور وجود دارد که حدود نیمی از انها دولتی و مطابق قانون طرف قرارداد‬ ‫تامین اجتماعی هستند‪ .‬مراکز خصوصی را نیز ما برای انعقاد قرارداد اعالم امادگی کرده ایم و برخی از انها نیز طرف قرارداد هستند‪ .‬با توجه به الزام قانونی اخیر در این زمینه‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫اماده انعقاد قرارداد با همه مراکز درمانی ناباروری است‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۹۰‬درصد هزینه های خدمات درمانی ناباوری در مراکز دولتی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود‪ .‬در‬ ‫مراکز خصوصی نیز‪ ۹۰‬درصد هزینه خدمات براساس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫تردد دانش اموزان با هزینه های چندمیلیونی‬ ‫سرویس مدرسه‪ ۴ :‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان!‬ ‫هزینه های چند میلیونی برای سرویس های ایاب و ذهاب مدارس‬ ‫این روزها به مشکلی جدی برای خانواده ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫میترا محســنی‪ :‬هر ساله با نزدیک شــدن به اول مهر موضوعات‬ ‫مربــوط به دانش اموزان مورد توجــه خانواده ها و نهادهای مربوطه‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬والدین از شهریورماه در تکاپوی ثبت نام دانش اموزان‬ ‫در مدارس‪ ،‬خرید روپوش و لوازم التحریر و گرفتن سرویس مدرسه‬ ‫هستند‪ .‬اما خانواده ها امسال با توجه به ‪ ۲‬سال دوری دانش اموزان‬ ‫از مدرســه به دلیل کرونا با رقم های بســیار باال نسبت به قبل برای‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب دانش اموزان رو به رو شدند‪.‬‬ ‫در حال حاضر خانواده ها حتی برای مسافت های کوتاه هم باید از ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۶‬میلیون تومان برای ایاب و ذهاب دانش اموزان متحمل شوند که‬ ‫این رقم به عالوه میزان هزینه دانش اموزان برای روپوش و همچنین‬ ‫لوازم التحریر برای خانواده ها گران تمام می شود‪ .‬در این میان برخی‬ ‫از خانواده ها با شــنیدن نرخ باالی سرویس ایاب و ذهاب مدارس از‬ ‫دریافت این خدمت پشیمان می شــوند اما بسیاری دیگر از والدین‬ ‫شاغل مجبور به پرداخت چنین رقم هایی می شوند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که براساس اعالم اســتانداری‪ ،‬ساعت اغاز به کار مدارس ابتدایی از‬ ‫‪ ۸:۳۰‬و مدارس متوسطه ساعت ‪ ۷:۳۰‬و همچنین ساعت اغاز به کار‬ ‫کارمندان دولت پیش از این زمان یعنی حدود ســاعت ‪ ۷:۳۰‬صبح‬ ‫اعالم شده است که در این صورت بسیاری از خانواده ها ناگزیر پیش‬ ‫از دانــش اموزان باید در محل کار حضور یابند و امکان تردد دانش‬ ‫اموز با خانواده ممکن نیست‪.‬‬ ‫همچنین مشــکل دیگر در این خصوص این اســت که یک رقم‬ ‫مشــخص برای هزینه ســرویس ایاب و ذهاب مدارس وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزایش قیمت سرویس ها در شــوراهای شهر مشخص می شود اما‬ ‫درصد در مدارس مختلف متفاوت اســت‪ .‬بطور مثال شــورای شهر‬ ‫تهران امســال افزایش ‪ ۲۵‬درصدی شهریه سرویس های مدارس را‬ ‫اعالم کرده که بازهم درخصوص خدمت دهی با توجه به مســافت‬ ‫ابهامات بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫یوســف نوری وزیر اموزش و پرورش در حاشیه جشن غنچه ها در‬ ‫پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره افزایش هزینه سرویس مدارس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هزینه سرویس مدارس براساس نرخ مصوب شورای شهر‬ ‫انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در نهایت مقرر شد مواردی که باعث افزایش‬ ‫قیمت می شــود بررسی شود و برای کاهش قیمت اقدام شود‪.‬درصد‬ ‫قابل توجهی از قیمت سرویس مدارس کاهش پیدا کرده است و اگر‬ ‫اضافه از مردم گرفته شده است باید مسترد بازگردادنده شود‪ .‬در واقع‬ ‫با افزایش بســیار هزینه سرویس ایاب و ذهاب مدارس‪ ،‬تردد دانش‬ ‫اموزان برای خانواده ها به موضوعی مهم و البته پردردسر تبدیل شده‬ ‫اســت‪ .‬در این میان خانواده هایی هم هستند که بیش از یک فرزند‬ ‫مدرسه ای دارند و باید ماهانه هزینه بسیاری را متحمل شوند‪.‬‬ ‫خانواده های بســیاری در روزهای اخیر در تماس های مکرر خود‬ ‫دربــاره هزینه های ســرویس ایاب و ذهاب مــدارس فرزندان خود‬ ‫ابراز ناراحتی کرده اند‪ .‬مهتاب یکی از مادرانی اســت که در شورای‬ ‫مدرســه فرزند دختر خود همکاری می کند‪ ،‬او در خصوص انتخاب‬ ‫راننده ســرویس و تعیین هزینه می گوید‪ :‬شــورای مدرسه هر سال‬ ‫ســعی می کند که رانندگان مطمئنی را برای مسیرها انتخاب کند‪،‬‬ ‫همچنین اینکه قیمت هم براساس مصوبه شورای شهر انتخاب می‬ ‫شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیاری از رانندگان را پیمانکاران در شهرداری به‬ ‫مــا معرفی می کنند و با توجه به افزایش کلی هزینه ایاب و ذهاب‪،‬‬ ‫قیمت سرویس های دانش اموزان هم افزایش یافته است که موجب‬ ‫نارضایتی بسیاری از خانواده ها شده است‪ .‬ارزو یکی از مادرانی است‬ ‫که از هزینه سرویس مدرســه خود ناراضی است‪ ،‬او کارمند است و‬ ‫مجبور است که از برای تردد فرزند خود از سرویس استفاده کند‪.‬‬ ‫ارزو در ایــن خصوص می گوید‪ :‬ماهانه ‪ ۳‬میلیون تومان باید برای‬ ‫فقط برای هزینه رفت و امد پســرم پرداخت کنــم‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫هزینه مربوط به خرید لوازم التحریر و کتاب های کمک اموزشی هم‬ ‫به ان اضافه می شود‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬براساس اعالم استانداری ساعت شروع به کار مدارس‬ ‫ابتدایی ‪ ۸:۳۰‬صبح اعالم شــده و براین اساس من برای رسیدن به‬ ‫محل کارم ‪ ۲‬ســاعت قبل تر از خانه خارج شوم و خودم دیگر نمی‬ ‫توانم فرزندم را به مدرسه ببرم تا در هزینه رفت و امد صرفه جویی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ارزو با ناراحتی بیان کرد‪ :‬بر این اساس پسرم باید من و همسرم را‬ ‫راهی محل کار کند و برای رفت و امد هم حتما از سرویس استفاده‬ ‫کنــد‪ .‬عاطفه یکی دیگر از مادران کارمندی اســت که برای ایاب و‬ ‫ذهاب پسر کالس اولی اش با مشکل مواجه شده است‪ ،‬او در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬می خواســتم صبح ها خودم فرزندم را به مدرسه ببرم و‬ ‫فقط ظهرها از سرویس استفاده کنیم تا در میزان هزینه صرفه جویی‬ ‫شــود اما این امکان وجود ندارد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬ماهانه ‪ ۴‬میلیون‬ ‫هزینه سرویس رقم بسیار باالیی است‪ ،‬دانش اموزان مخارج دیگری‬ ‫هم دارند‪ .‬بنابراین این رقم برای ما بســیار سنگین است و چاره ای‬ ‫هم جز پذیرش موضوع نداریم‪.‬‬ ‫مهدی یکی از پدرانی اســت که نسبت به هزینه سرویس مدارس‬ ‫ابراز ناراحتی می کند‪ ،‬او در این خصوص می گوید‪ ۲ :‬فرزند مدرسه‬ ‫ای دارم که خودشــان نمی توانند رفت و امد کنند‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫من و همســرم باید زودتر از او از خانه خارج شــویم‪ ،‬باید برای انها‬ ‫ســرویس بگیرم‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اما ماهانه ســه میلیون باید برای‬ ‫هرکــدام از انها بپردازم‪ ،‬این رقم ســنگینی اســت‪ .‬یعنی ماهانه ‪۶‬‬ ‫میلیون تومان باید فقط برای رفت و امد فرزندانم بپردازم‪.‬‬ ‫زاکانی شهردار تهران‪:‬‬ ‫مهم‪‎‬ترین بخش دولت اموزش و پرورش است‬ ‫معتقدم ‏ ‬ ‫شــهردار تهران گفت‪ :‬معتقدم مهم‏ ‪‎‬ترین بخش دولت اموزش و‬ ‫پرورش است‪ ،‬چون نیروی انســانی که مهم ‪‎‬ترین سرمایه است‬ ‫در اموزش و پرورش ســاخته می شود‪ .‬زنگ اغاز سال تحصیلی‬ ‫در دبیرســتان البرز روز گذشته به دست علیرضا زاکانی شهردار‬ ‫تهران نواخته شــد‪ .‬زاکانی در این مراســم ضمن خیر مقدم به‬ ‫دانش اموزان اظهار کرد‪ :‬دانش اموزان امروز در پی کســب علم‬ ‫و فردا در ُکرســی اســتادی و در جایگاه ‪ ‎‬های مختلف‪ ،‬خدمت‬ ‫مــردم خواهند بــود‪ .‬وی پایه ‪‎‬های علمی و قدرت هر کشــور را‬ ‫از ستون ‪‎‬های شــکل دهی موفقیت دانست که دستاوردهای هر‬ ‫ملت بر ان اســتوار است و افزود‪ :‬دبیرستان البرز با قدمت بیش‬ ‫از ‪ ١۰٠‬ساله خود و موقعیت ممتاز و شرایط عالی ان با اساتید و‬ ‫متولیان پیشکسوت مجموعه‪ ،‬اکنون در این فضای معنوی سال‬ ‫تحصیلی جدید را اغاز می کند‪.‬‬ ‫شهردار تهران تقارن اغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس را‬ ‫مبارک برشمرد و گفت‪ :‬مفتخرم که در فضایی صحبت می‪ ‎‬کنم‬ ‫که یک فضای علمی اســت و از دســتمایه ‪‎‬های این فضا‪ ،‬شهید‬ ‫چمران اســت که برای ما الگوی ارزشــمندی است‪ .‬انچه مهم‬ ‫اســت در مسیر رشــد و تعالی قرار گرفتن اســت که در مسیر‬ ‫بندگی خداوند شــکل می گیرد و عنایات الهی شــامل حال هر‬ ‫فرد شود‪ ،‬ان فرد قله های موفقیت را فتح خواهد کرد‪ .‬وی یکی‬ ‫از مصادیق بــارز لطف و عنایت خداونــد را بهره ‪‎‬مندی از تمام‬ ‫ظرفیت هــای وجودی و قــرار دادن نتایــج ان در اختیار مردم‬ ‫عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬هر شــخص که ظرفیت های بالقوه را‬ ‫بالفعــل و خدمت به مردم را پیشــه کنــد‪ ،‬در واقع لطف الهی‬ ‫برایش تکمیل شده اســت‪ .‬زاکانی افزود‪ :‬علم اموزی‪ ،‬تهذیب و‬ ‫ورزش پیشــه کنید و توان خود را به گونه ای حفظ و اســتفاده‬ ‫کنید که اینده به تک تک شــما افتخار کنــد‪ ،‬ما نیز به عنوان‬ ‫مدیریت شــهری‪ ،‬خادم شما و در خدمت نظام اموزشی هستیم‬ ‫چراکه از نظر من مهم‏ ‪‎‬ترین بخش دولت اموزش و پرورش است‪،‬‬ ‫چون نیروی انســانی که مهم‪‎‬ترین ســرمایه است بنیان ان در‬ ‫اموزش و پرورش ساخته می شود‪.‬‬ ‫معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد ‪:‬‬ ‫توزیع یک میلیون و ‪ 900‬هزار بسته معیشتی میان خانواده های نیازمند‬ ‫معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت‪ :‬در طرح اطعام حسینی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار بسته معیشــتی به خانواده های نیازمند توزیع‬ ‫شــد‪ .‬حبیب اهلل اســوده به پویش های کمیته امداد اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫طرح اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان اجرایی شد و کمک های جذب‬ ‫شــده در طرح اطعام مهدوی ‪ ۲,۰۱۶‬میلیارد تومان بوده است که نسبت‬ ‫به ســال گذشته ‪ ۵۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین پویش‬ ‫اطعام غدیر نیز از دیگر طرح های اجرا شــده است که میزان کمک های‬ ‫جذب شــده در عید غدیر ‪ ۳۳۸‬میلیارد تومان بوده که ‪ ۶۳‬درصد رشــد‬ ‫داشته است‪ .‬در این پویش هفت میلیون و ‪ ۵۱۴‬هزار پرس غذا توزیع شد‪.‬‬ ‫معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد به طرح اطعام حسینی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کمک های جذب شده در طرح اطعام حسینی ‪ ۲,۳۲۶‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که به نسبت سال قبل ‪ ۱۱۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬در این‬ ‫پویش ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۴۵۵‬هزار پرس غذا با مشــارکت ‪ ۵۸۴۴‬اشپزخانه‬ ‫طبخ و توزیع شد‪ .‬اسوده ادامه داد‪ :‬همچنین در طرح اطعام حسینی یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار بسته معیشتی به خانواده های نیازمند توزیع شد‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به فعالیت ‪ ۶۵۱۳‬اشپزخانه فعال در طرح اطعام حسینی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۱۸‬هزار پرس غذا به نیازمندان ارائه شد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنین در پویش نذر قربانی در عید ســعید قربان ‪ ۵۰‬هزار دام سبک‬ ‫و ســنگین از ســوی خیران و مردم نیکوکار ذبح و به امداد امام و مراکز‬ ‫نیکوکاری اهدا شد‪.‬‬ ‫پیگرد قانونی کسانی که به اموال مردم خسارت وارد می کنند‬ ‫دادســتان تهران از پیگرد قانونی کســانی که به امــوال مردم و یا‬ ‫بیت المال مسلمین به هر نحوی و به هر میزانی خسارت وارد می کنند‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬علی صالحی‪ ،‬بالفاصله پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی‬ ‫بر نظارت و بررسی دقیق و مســتمر‪ ،‬شب گذشته از بازداشتگاه هایی‬ ‫که عناصر اغتشاشــات اخیر در ان ها نگهداری می شوند‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫دادســتان تهران ضمــن تقدیر از قضات حاضــر در محل از نیروهای‬ ‫انتظامــی و امنیتــی و فراجا که ایــن روزها برای برقــراری ارامش‬ ‫تالش های زیادی انجام داده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولویت ما ارامش و امنیت‬ ‫مردم اســت و کسانی که بخواهند این دستاورد بزرگ را به هم بریزند‬ ‫با برخورد ســخت و قاطع دســتگاه قضائی رو به رو خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شــیوه پیگیری حقوق اجتماعی و فردی از روش های قانونی و‬ ‫مســالمت امیز می گذرد و اینکه گروهی بخواهند‪ ،‬به بیت المال زیان‬ ‫برسانند و امنیت مردم را سلب کنند و اعتماد مردم به نیروهای حافظ‬ ‫ارامش کشــور را خدشــه دار کنند‪ ،‬بدانند که در این زمینه ذره ای با‬ ‫ان ها مماشات نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫سردار اشتری‪ :‬پلیس اجازه نمی دهد دشمنان قسم خورده مردم و انقالب‪ ،‬امنیت را بر هم زنند‬ ‫ســردار حسین اشتری با تســلیت ایام عزاداری و سوگواری دهه‬ ‫پایانی ماه صفر با اشاره به وقوع برخی ناامنی و اشوب ها گفت‪ :‬همان‬ ‫گونه که مردم عزیز ما استحضار دارند در روزهای اخیر اتفاقی رخ داد‬ ‫که باعث تاثر شد‪ .‬خدمت خانواده محترم مرحومه «مهسا امینی» هم‬ ‫عرض تسلیت مجدد دارم‪ .‬وی افزود‪ :‬از مردم عزیز که صف خود را از‬ ‫افراد شرور و اغتشاشگر جدا کردند و از پلیس حمایت های «خالصانه»‬ ‫و «هوشمندانه «داشتند‪ ،‬قدردانی می کنم‪ .‬فرمانده کل انتظامی کشور‬ ‫بــا تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز ماســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پلیس‬ ‫اجازه نمی دهد دشــمنان قســم خورده این مردم و انقالب‪ ،‬ارامش‬ ‫مردم عزیزمان را بر هم زنند‪ .‬ســردار اشتری با تاکید بر اینکه پلیس‬ ‫حافظ جان‪ ،‬مال و ناموس مردم است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬پلیس حافظ‬ ‫ارزش های واالی انقالب اسالمی‪ ،‬ضامن امنیت و ارامش کشور و خادم‬ ‫مردم است‪ .‬فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه خداوند را بابت مدال‬ ‫ســربازی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و خادمی مردم شاکرم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مجموعه انتظامی و خادمــان مردم در فرماندهی‬ ‫انتظامی با شهدا و مردم عهد بسته اند که تا اخر کنار انها باشند؛ پلیس‬ ‫مقتدر‪ ،‬شجاعانه و هوشمندانه تر از گذشته با افراد مخل نظم و امنیت‬ ‫مردم برخورد خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ‪ ۴۸۵‬هزار و ‪ ۵۱۵‬فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ‪ ۶۶۸‬هزار و ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال به زوج ها پرداخت شده که این امر بیانگر رشد ‪ ۵۵‬درصدی در‬ ‫اعطای این تسهیالت نسبت به مدت مشابه سال قبل است‪ .‬همچنین برای حمایت از جوانی جمعیت‪ ،‬از زمان ابالغ شیوه نامه مربوطه (‪ ۳۱‬فروردین ماه) تاکنون‪ ۳۸۳‬هزار و‪ ۲۳۹‬فقره تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه فرزنداوری به مبلغ‪ ۱۵۳‬هزار و‪ ۷۱۱‬میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است‪ .‬براساس این گزارش از تاریخ‪ ۶‬تیرماه سال جاری با ارسال دستورالعمل تسهیالت ودیعه مسکن از سوی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و ابالغ ان به بانک های عامل‪ ،‬برای‪ ۱۲۱‬هزار و‪ ۱۶۹‬نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیالت در بانک های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۴۳۸‬فقره به مبلغ ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۴۲۷‬میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد تشریح کرد؛‬ ‫جزئیات خدمت رسانی به زائران در ایام شهادت امام رضا (ع)‬ ‫ی حضور میلیونی زائران‬ ‫فرماندار مشــهد گفت‪ :‬با توجه به پیش بین ‬ ‫در ایام پایانی صفر از ماه های گذشــته اقداماتی برای خدمت رســانی‬ ‫از جمله ایجاد قرارگاه خدمت به زائران انجام شــد‪ .‬محسن داوری با‬ ‫بیان اینکه پیش بینی ها حاکی از این بود که موج زائران بارگاه رضوی‬ ‫بیشتر از سال های گذشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین راستا از ماه های‬ ‫گذشته برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که از جمله ان ها می توان‬ ‫به ایجاد قرارگاه خدمت به زائران اشاره کرد که کارگروه های مربوط به‬ ‫خدمت رســانی به زائران در این قرارگاه به صورت شبانه روزی در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬ســه دغدغه جدی در حوزه زیارت وجود‬ ‫داشت که یکی از ان ها اسکان زائران بود‪ .‬با توجه به اینکه باید زمینه‬ ‫برای اقامت و زیارت مناسب زائران فراهم می شد اقامتگاه ها در مشهد‬ ‫نسبت به سال های گذشته دو برابر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ‪ ۵۲‬درصد از اقامتگاه های کل کشور‬ ‫در مشهد قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این تعداد بازهم برای اسکان زائران کافی‬ ‫نیســت‪ ،‬به همین دلیل اقامتگاه های اضطراری تقویت شد‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز تمام مدارس مشــهد برای خدمت رسانی به زائران تجهیز شده اند‪.‬‬ ‫مساجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬تکایا در اختیار زائران قرار گرفته است‪ ،‬همچنین‬ ‫تمامی اماکن اداری و سالن های ورزشی تجهیز شده تا بتوان از ان ها‬ ‫برای اقامت و اسکان زائران استفاده کرد‪ .‬در این حوزه هالل احمر نیز‬ ‫اعالم امادگی کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه در اطراف حرم موکب هایی‬ ‫بــرای خواب زائران تدارک دیده شــده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬پویش هم محله‬ ‫امام رضا (ع) به منظور مشــارکت مردم مشهد در حوزه اسکان زائران‬ ‫راه اندازی شــد‪ .‬داوری در خصوص چالش هــای پیش روی زائران در‬ ‫ایام پایانی صفر در مشــهد اظهار کرد‪ :‬یکــی از نگرانی ها در این ایام‬ ‫تهیه ارزاق بود که ســه کارگروه برای تامین ارزاق‪ ،‬توزیع و نظارت بر‬ ‫واحدهای صنفی برای این موارد در نظر گرفته شد‪ .‬همچنین ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫صنفی اطراف حرم شناسایی شد‪ ،‬با هرکدام از انها قراداد امضا کردیم‬ ‫و مکلف شدند تا اقالم تامین شده را با قیمت مصوب در اختیار مردم و‬ ‫زائران قرار دهند‪ .‬اطالعات این واحدهای صنفی در نرم افزار نشان برای‬ ‫شناسایی راحت تر مردم قرار گرفته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬چهار قرارگاه‬ ‫نظارتی در چهار طرف حرم ایجاد شــده است که کمیته های نظارتی‬ ‫در این مقرها حضور دارند و ‪ ۵۰۰‬اکیپ به صورت شبانه روزی بر بازار‬ ‫و اصناف مختلف نظارت دارند‪ .‬تخلف ها پس از اعالم بالفاصله بررسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرماندار مشهد‪ ،‬تامین نان زائران و مردم در ایام پایانی ماه‬ ‫صفر را نیز یکی از چالش ها دانست و اظهار کرد‪ :‬برای رفع مشکل نان‬ ‫زائران و مردم ‪ ۸۰۰‬واحد از نانوایی های سطح شهر تجهیز شدند تا از‬ ‫‪ ۵‬صبح تا ‪ ۱۱‬شب پخت داشته باشند‪ .‬ارد نانوایی ها تامین شده و این‬ ‫صنف موظف شدند تا مدت زمان پخت را افزایش دهند‪ .‬نانوایی ها در‬ ‫این ایام تعطیل نیستند و خدمت رسانی ادامه خواهد داشت‪ .‬در اطراف‬ ‫حرم نیز نانوایی های سیار فعال شدند که به توزیع نان اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تامین نان هیات های مذهبی که در شــهر مستقر‬ ‫شده اند قرارگاهی ایجاد شــده است که برای هیات ها حواله ای صادر‬ ‫می کنند تا نان مورد نیاز ان ها به راحتی تامین شود‪.‬‬ ‫داوری خاطرنشــان کرد‪ :‬از دیگر مسائل باید به ایاب و ذهاب درون‬ ‫شــهری و برون شــهری اشــاره کرد که تمام ناوگان خدمات شهری‬ ‫حمل ونقل در حالت اماده باش برای خدمت رســانی مطلوب هستند‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه در ایام تعطیلــی محدودیت ترافیکی وجود خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬خدمت رسانی بیشتر از طریق ناوگان عمومی خواهد بود؛ البته‬ ‫با توجه به اینکه محدودیت ها در اطراف حرم ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫را نیز شامل می شود در مسیرهای منتهی به حرم برای افراد ناتوان و‬ ‫کم توان یگان های ویلچرران تدارک دیده شــده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫برای بازگشت زائران نیز سامانه ای ایجاد شده است و افرادی که موفق‬ ‫به تهیه بلیت برای بازگشت نشده اند‪ ،‬می توانند با ثبت نام خود در این‬ ‫سامانه در لیست انتظار تهیه بلیت بماند تا بر اساس لیست نیاز بلیت‬ ‫برای ان ها تهیه شــود‪ .‬داوری تصریح کرد‪ :‬همچنین برای پذیرایی از‬ ‫زائران موکب هایی برای خدمت رسانی شبانه روزی به زائران در خیابان‬ ‫امام رضا (ع) تا چهارراه دانش ایجاد شده است‪ .‬قرارگاه نیز به صورت‬ ‫شبانه روزی با شماره ‪ ۳۷۰۴۵‬در اختیار مردم و زائران است‪ .‬این شماره‬ ‫در پنج حوزه از جمله اسکان‪ ،‬نظارت بر بازار‪ ،‬سالمت‪ ،‬خدمات شهری‬ ‫و … پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫در طول هفته «دفاع مقدس»؛‬ ‫بیش از ‪ 50‬ویژ ه برنامه در نمین برگزار می شود‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان نمین گفت‪ ۵۰ :‬عنوان‬ ‫برنامه در طول هفته «دفاع مقدس» در شهرستان نمین برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬سرهنگ صالح زارعی ظهر یکشنبه در جلسه مجمع‬ ‫بسیج شهرســتان نمین با بیان اینکه ما مدیون شهدای هشت‬ ‫ســال دفاع مقدس هستیم و این وظیفه را عهده داریم که یاد و‬ ‫خاطره شــهدا را گرامی بداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول هفته دفاع‬ ‫مقدس بیش از ‪ ۵۰‬عنوان برنامه در ســطح شهرســتان نمین‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس‪ ،‬دیدار‬ ‫از خانواده های معظم شــهدا‪ ،‬یادواره شــهدا‪ ،‬بهــره برداری از‬ ‫طرح های محرومیت زدایی‪ ،‬پویش همکالســی مهربان‪ ،‬پویش‬ ‫الگــوی دفاع مقدس در فضای مجازی‪ ،‬شــامگاه یــاد یاران با‬ ‫حضور بســیجیان در پایگاه های مقاومت بسیج‪ ،‬جهاد تبیین و‬ ‫نشســت های روشنگری و جلوه شکوه در قالب فضاسازی سطح‬ ‫شهرها از جمله برنامه های قابل اجرا در این هفته است‪ .‬فرمانده‬ ‫سپاه ناحیه مقاومت شهرســتان نمین بیان کرد‪ :‬دوران هشت‬ ‫سال دفاع مقدس ســند هویت ما و گنجینه تمام نشدنی برای‬ ‫ایندگان اســت و ما باید در این برهه زمانی حساس دنبال نرم‬ ‫افزارهایــی برای انتقال فرهنگ دفــاع مقدس و فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت به نسل اینده باشیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ زارعی با اشــاره به هجمه هایی کــه علیه انقالب‬ ‫اســامی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬از بدو انقالب اسالمی‪ ،‬دشمنان به‬ ‫دنبال توطئه چینی هســتند و وظیفه ما این است که نسبت به‬ ‫انها هوشیار بوده و با راهبرد پیش بینی شده پیش برویم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به توزیع بســته های لوازم التحریر بین‬ ‫دانش اموزان کم برخوردار همزمان با اغاز سال تحصیلی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در شهرســتان نمیــن ادامه داد‪ :‬کمک بــه محرومین و دانش‬ ‫اموزان بی بضاعت سنت حســنه ای است که همه ساله در اغاز‬ ‫سال تحصیلی جدید توسط خیرین انجام می شود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیه مقاومت شهرســتان نمین خواســتار‬ ‫هم افزایی کمیته امداد با دســتگاه های دولتــی و غیر دولتی‪،‬‬ ‫اصنــاف‪ ،‬بازاریان‪ ،‬خیرین و دیگر اقشــار در جهت مشــارکت‬ ‫در تهیــه لواز م التحریر دانش اموزان نیازمند شــد و بیان کرد‪:‬‬ ‫کودکان اســیب پذیرترین گروه جامعه انســانی و اینده سازان‬ ‫کشــور هســتند که باید با درک صحیح جایگاهشــان‪ ،‬زمینه‬ ‫پیشرفت و رشد ان ها را مهیا کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد‪:‬‬ ‫‪ 10‬درصد از اقامتگاههای رسمی مشهد اکنون خالی است‬ ‫فرماندار مشــهد گفــت‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‬ ‫اقامتگاههای رســمی این کالنشهر شامل هتلها‪ ،‬مهمانپذیرها و‬ ‫خانه مســافرها خالی است‪ .‬محســن داوری عصر افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫فقط ‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت اقامتگاه های اضطراری مشهد شامل‬ ‫مســاجد و ورزشگاه ها تکمیل شده اســت و فقط ‪ ۲۰‬هزار زائر‬ ‫با هدایت و مدیریت قرارگاه خدمت رســانی به زائران دهه اخر‬ ‫صفر مشــهد اســکان داده شــده اند‪ .‬وی با بیان اینکه تامین‬ ‫ارزاق و نــان در مشــهد و اطراف حرم مطهــر رضوی به خوبی‬ ‫در حال انجام اســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬موکب های خدمت رسان در‬ ‫خیابانهای مختلف از جمله خیابان امام خمینی (ره) فعال شده‬ ‫و خدمات دهی به زائران کم توان و ناتوان نیز با صندلی چرخدار‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬فرماندار مشــهد همچنین گفت‪ :‬شب گذشته‬ ‫خیابانهای این شهر در ارامش بود و هیچ اتفاق و ناارامی گزارش‬ ‫نشــد‪ ،‬از طرفی اکنون نیز عزاداران در حال تردد در مسیرهای‬ ‫منتهی به بارگاه منور رضوی هســتند و حرکت کاروانهای پیاده‬ ‫نیز در جریان اســت‪ .‬بر اســاس اعالم معاونــت هماهنگی و‬ ‫مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی‪ ،‬ظرفیت اسکان‬ ‫رسمی زائران در مشهد ‪ ۱۲۸‬هزار نفر‪-‬شب در قالب هتل‪ ،‬هتل‬ ‫اپارتمان‪ ،‬مهمانپذیر و خانه مسافر است‪ ،‬همچنین هدف گذاری‬ ‫شــده در دهه پایانی ماه صفر‪ ،‬در هر شب با افزودن بر ظرفیت‬ ‫اســکان اضطراری در مدارس و ورزشگاه ها تا ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در‬ ‫مشهد اسکان داده شوند‪.‬‬ ‫مطابق اعالم استانداری خراســان رضوی پیش بینی می شود‬ ‫این استان و شهر مشهد طی دهه پایانی ماه صفر امسال میزبان‬ ‫‪ ۶‬تا هشت میلیون زائر باشــد که دستکم ‪ ۶۰۰‬هزار نفر از این‬ ‫تعداد زائر پیاده هستند‪ .‬مشهد در سال ‪ ۹۸‬میزبان پنج میلیون‬ ‫زائر در دهه پایانی ماه صفر بود‪.‬‬ ‫خطر نفوذ بدافزارها به تلفن همراه به بهانه اتصال به اینترنت ماهواره ای‬ ‫در یک روز گذشته فایل ها و اپلیکیشن هایی با عنوان دسترسی به‬ ‫اینترنت استارلینک در شبکه های اجتماعی منتشر شده که همگی‬ ‫بدافزار هستند و با نصب ان ها مشکالت جدی برای تلفن همراه و‬ ‫ت و اختالل های به‬ ‫کامپیوترها به وجود خواهد امد‪ .‬در پی محدودی ‬ ‫وجود امده در اینترنت‪ ،‬بحث درباره اینترنت ماهواه ای استارلینک‬ ‫به شکل جدی تر مطرح شد‪ .‬برخی از شبکه های اجتماعی شروع به‬ ‫انتشار اپلکیشن هایی کردند که به گفته ان ها با نصب شان می توان‬ ‫به اینترنت ماهواره ای دست پیدا کرد‪ .‬به گفته کارشناسان امنیت‬ ‫سایبری‪ ،‬فایل های منتشر شــده در چند روز اخیر عالوه بر بدون‬ ‫ اســتفاده بودن‪ ،‬به عنوان یک بدافزار با مقاصد خطرناک و متفاوت‬ ‫به تلفن همراه و کامپیوتر کاربران نفوذ خواهند کرد‪ .‬دسترسی به‬ ‫اینترنت ماهــواره ای در حال حاضر به هیچ عنوان با نصب نرم افزار‬ ‫ممکن نیســت و فقط امکان سوء استفاده از فایل های شخصی در‬ ‫تلفن های همراه را باال خواهد برد‪ .‬دسترسی به اینترنت ماهواره ای‬ ‫عــاوه بر رعایت قوانین ســرزمینی‪ ،‬به زیرســاخت های اینترنت‬ ‫ماهواره ای در داخل کشور نیاز دارد و در عمل دسترسی به اینترنت‬ ‫ماهــواره ای با یک نرم افزار ممکن نیســت‪ .‬در حال حاضر تنها راه‬ ‫اتصال به اینترنت ماهواره ای‪ ،‬نصب دیش های استارلینک است‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی اردبیل‪:‬‬ ‫تبیین اخالق مداری پیامبر اکرم(ص) ضرورت فرهنگی مهم جامعه است‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬نشر ســبک زندگی اســامی ایرانی با‬ ‫تبیین اخــاق مداری پیامبــر اکرم (ص) در‬ ‫جامعه ضروری است‪.‬‬ ‫حجت االسالم قاسم جعفرزاده عصر یکشنبه‬ ‫در مراســم عزاداری ســالروز رحلت حضرت‬ ‫رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) در‬ ‫هیئت الزهرا (س) اردبیل در ســخنانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دین اســام‪ ،‬قران و ارزنده ترین ارزش ها‬ ‫را به انســان هدیه کرده اســت‪ ،‬وجود پیامبر‬ ‫اعظم (ص) نیــز یکی از هدایــای خداوند به‬ ‫انسان ها اســت‪ .‬وی سیره حضرت پیامبر اکرم‬ ‫(ص) را نماد ظلم ســتیزی و گسترش عدالت‬ ‫اجتماعــی در جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬خاتم‬ ‫انبیا حضرت محمد رســول اهلل (ص) به عنوان‬ ‫اخرین فرســتاده الهی حق بســیار بزرگی بر‬ ‫جامعه بشــری دارند و با یــک تحلیل عقلی‪،‬‬ ‫منطقی و نقد منصفانه به زندگانی پیامبر (ص)‬ ‫و اورده هــای وحی به این نتیجه می رســیم‬ ‫که دین مقدس اســام و پیامبر عظیم الشان‬ ‫ارزنده ترین ارزش ها را به انســان هدیه دادند‬ ‫کــه باالترین انها قران کریم اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫تبلیغات اسالمی اســتان اردبیل‪ ،‬ترویج سیره‬ ‫پیامبــر (ص) را عامــل مهمی در پیشــرفت‬ ‫و توســعه جوامع اســامی برشــمرد و افزود‪:‬‬ ‫متاســفانه اموزه هایی که پیامبر برای انسان ها‬ ‫اورده برای بسیاری از جوامع ناشناخته مانده‬ ‫و از ان اطالعــی ندارند لذا امــروز وظیفه ما‬ ‫اســت که با استفاده از ابزارهای مختلف‪ ،‬ابعاد‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬وجودی‪ ،‬اخالقی و اموزه های ان‬ ‫حضــرت را با اســتفاده از ابزارهــای مختلف‬ ‫به ویژه فرهنگ و هنر به جهانیان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم جعفرزاده‪ ،‬به روابط دیپلماسی‬ ‫و رفتار سیاسی پیامبر اکرم (ص) در حکومت‬ ‫اسالمی اشاره کرده و گفت‪ :‬پیامبر اسالم (ص)‬ ‫در طول تاریخ روابط سیاسی با اقوام و ملت ها‬ ‫و در تمامی برخوردهای سیاسی با نمایندگان‬ ‫انها و ســران کشــورها‪ ،‬همــواره موفق بود و‬ ‫هرگز از فریبکاری‪ ،‬دسیسه بازی‪ ،‬دروغ گفتن‪،‬‬ ‫نفاق افکنی‪ ،‬گزافه گویی‪ ،‬عهدشــکنی تزویر و‬ ‫دیگر خصلت های ضد ارزش اســتفاده نکرده و‬ ‫همواره از سادگی و صداقت به جای ابهام گویی‬ ‫و دو پهلو ســخن گفتن بــه نفع خود و طرف‬ ‫مقابل بهره گرفت‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رشد ‪ ۵۵‬درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪40‬میلیارد ریال وام مشاغل‬ ‫خانگی در روستاهای مرزی‬ ‫خراسان شمالی پرداخت شد‬ ‫بخشــدار مرکزی رازوجــرگالن گفت‪۴۰ :‬میلیــارد ریال‬ ‫تسهیالت مشــاغل خانگی از ابتدای ســالجاری تاکنون در‬ ‫روستاهای بخش مرکزی این شهرستان مرزی پرداخت شد‪.‬‬ ‫علی مقیمی اظهار داشت‪ :‬این تسهیالت به مشاغل خانگی در‬ ‫زمینه های کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تسهیالت با ســود چهار درصد و بازپرداخت‬ ‫پنج ساله است و جامعه هدف در تقویت مشاغل خانگی‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرســت خانوار‪ ،‬زنان روستایی و دارای مهارت و همچنین‬ ‫جوانان هستند‪ .‬مقیمی یاداور شد‪ :‬پارسال نیز ‪ ۶۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی روستایی با همکاری‬ ‫بنیاد برکت در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان مرزی‬ ‫خراسان شــمالی پرداخت شد‪ .‬بخشدار مرکزی رازوجرگالن‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این میزان تســهیالت به متقاضیان تســهیالت‬ ‫اشتغالزایی در ‪ ۱۰‬روســتا در زمینه دامپروری‪ ،‬زنبورداری‪،‬‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬خیاطی و دیگر فعالیت های خدماتی پرداخت‬ ‫شــد‪ .‬خراسان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتر مرز مشترک با‬ ‫کشور ترکمنستان است که بیشترین ان در شهرستان راز و‬ ‫جرگالن واقع اســت‪ .‬این شهرستان سه بخش و ‪ ۶‬دهستان‬ ‫دارد و ‪ ۷۵‬درصد جمعیت این منطقه روستایی هستند‪ .‬راز‪،‬‬ ‫مرکز شهرســتان مرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫مرکز خراســان شمالی قرار دارد و بیشترین تمرکز جمعیتی‬ ‫قوم ترکمن این استان در راز و جرگالن است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫ذخیره دارو و سرم در دهه‬ ‫پایانی صفر بیشتر از نیاز است‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬برای روزهای‬ ‫پایانی صفر نه تنها هیچگونه کمبودی در بحث ســرم و دارو‬ ‫نداریــم‪ ،‬بلکه اضافه تر از میزان پیش بینی ذخیره داریم تا در‬ ‫صورت نیاز بالفاصله در اختیار ایســتگاه های ســامت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬دکتر بهرام عین اللهی در جریان بازدید از ایستگاه های‬ ‫ســامت و پایگاه های اورژانس ‪ ۱۱۵‬اطــراف و داخل حرم‬ ‫مطهر رضوی‪ ،‬افزود‪ :‬در روزهای اخیر مشکالت کمبود سرم‬ ‫و دارو ب ه ویژه سرم مطرح شد که بالفاصله تمهیدات ویژه ای‬ ‫صــورت پذیرفت تا این مشــکل برطرف شــود و هم اکنون‬ ‫هیچگونــه کمبودی در بحث ســرم و دارو نداریم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن‬ ‫مجتبی(ع) و همچنین در اســتانه شهادت ثامن الحجج(ع)‪،‬‬ ‫حضور جمعیــت میلیونی عزاداران را در مشــهد مقدس و‬ ‫بالفاصله پس از اجتماع عظیم و میلیونی عزاداران حســینی‬ ‫در کربالی معلی شاهد هستیم‪ .‬دکتر عین اللهی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬روز ماموریت ویژه دهه پایانی صفر‪ ۵۸ ،‬دستگاه امبوالنس‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬دســتگاه اتوبوس امبوالنس و ‪ ۱۲‬دستگاه موتورالنس را‬ ‫با ‪ ۱۶۰‬نیروی امدادی اورژانس ‪ ۱۱۵‬در ایستگاه های اطراف‬ ‫و داخل حرم مطهر رضوی اســتقرار دارند و به طور متوسط‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۵۰۰‬خدمت در هر ایستگاه ارائه می شود‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه ‪ ۲‬بیمارستان‬ ‫صحرایی در ملک اباد و باب الرضا(ع) برای خدمت رسانی به‬ ‫زائران و مجاوران امام رضا(ع) دایر شــده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنین تعداد ‪ ۱۶۸‬پایگاه ســامت بهداشــتی و درمانی‬ ‫شــهری و جاده ای با ‪ ۱۳۴‬نیروی بهداشــتی و ‪ ۱۶۲‬نیروی‬ ‫درمانی داریم تا در صورت نیاز خدمات مورد نیاز به بیماران‬ ‫و مراجعه کنندگان را ارائه دهند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه خدمت‬ ‫به زائــران رضوی در روزهای خاص دهــه اخر صفر افتخار‬ ‫بزرگ به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬ارزوی قلبی ما سالمت تمامی‬ ‫زائران و مجاوران امام هشــتم(ع) اســت‪ ،‬اگر مشکلی برای‬ ‫هموطنان عزیز و یا حتی زائران غیر ایرانی حاضر در مشــهد‬ ‫مقدس ایجاد شد‪ ،‬اماده خدمت رسانی ب ه موقع هستیم‪.‬‬ ‫شهروندان خراسان شمالی ‪326‬‬ ‫هزار جلد کتاب به امانت گرفتند‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومی خراسان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫شهروندان استان در نیمه نخست امسال ‪ ۳۲۶‬هزار جلد کتاب از‬ ‫کتابخانه ها به امانت گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال‬ ‫بیش از ســه برابر رشد دارد‪ .‬مهدی اریان اظهار داشت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که در مدت مشابه پارسال به دلیل شیوع کرونا تنها‬ ‫‪ ۹۱‬هزار جلد کتاب از کتابخانه های عمومی استان به امانت رفته‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سالجاری به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر از جمعیت این‬ ‫استان ‪ ۳۸‬جلد کتاب به امانت رفته است‪ .‬اریان با بیان اینکه به‬ ‫ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر جمعیت در این اســتان‪ ۱۰۶ ،‬جلد کتاب در‬ ‫کتابخانه های عمومی استان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۹۳۶‬هزار و ‪ ۲۹۲‬جلد کتاب در کتابخانه های اســتان موجود‬ ‫است که هر ساله کتاب های فرسوده‪ ،‬بدون خوانش و محتواهای‬ ‫نامناسب از چرخه کتابخانه ها خارج می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫برخیسلبریتی هاتوجهیبه‬ ‫کشته شدنپلیسندارند!‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت‪ :‬برخی سلبریتی ها هیچ‬ ‫واکنشی به کشته شدن ده انسان و پلیس در اشوب های اخیر‪،‬‬ ‫ندارد اما ادعا می کنند که خامی خانم امینی هســتند؛ ما بابت‬ ‫همه کسانی که در ماجراهای اخیر کشت ه شده اند متاثریم چه‬ ‫پلیس چه مردم و چه خانم امینی‪ .‬حســینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به راهپیمایی مردم در استان ها و شهرهای کشور در‬ ‫محکومیت و اعتراض به حوادث و اشوب های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫بسیار با انگیزه و دغدغه مند در این راه پیمایی ها شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از خواســته های مردم این است که با برخی از‬ ‫سلبریتی های بدون اطالع‪ ،‬کسانی که از نردبان امکانات کشور‬ ‫باال رفته و خودشان را مطرح کرده اند و االن خالف منافع کشور‬ ‫و ملت‪ ،‬این طــور تحریک انجام می دهند و کمک می کنند که‬ ‫افراد بیایند علیه امنیت و ارامش مردم دســت به تخریب و بر‬ ‫هم زدن شهر بزنند‪ ،‬از طرف مراجع ذی ربط با انها بر خورد شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد‪ :‬رهبران و لیدرهای این‬ ‫گروه ها و افرادی که مردم را تحریک کردند قطعاً باید به اشــد‬ ‫مجازات برسند و انتظار است که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی‬ ‫این افراد را درست شناسایی کنند و دستگاه قضا با انها برخورد‬ ‫کند‪ .‬حاجی دلیگانی اضافه کرد‪ :‬اگر درست و به موقع با رهبران‬ ‫و لیدرهای این اغتشاشگران برخورد نشود ممکن است که اینها‬ ‫پس از یک مرحله مجددا ً همین حرکات تحریک امیز را انجام‬ ‫دهند‪ .‬نماینده شاهین شــهر در مجلس با بیان اینکه “تا کنون‬ ‫چندین نفر در این اغتشاشــات جان خود را از دست داده اند”‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رهبران و لیدرهای این اغتشاشــات و افرادی که اینها را‬ ‫تحریک کرده اند‪ ،‬در از دست دادن جان اینها مشارکت دارند و‬ ‫باید پاسخگو باشند‪ ،‬اینها این بستر را اماده کرده اند تا این افراد‬ ‫بیایند و کشته شوند؛ به اعتقاد بنده هر یک از سلبریتی هایی که‬ ‫بدون اطالع از موضوع و حقیقت تنها به بازنشر ادعای معاندین‬ ‫اقدام کرد ه بودند‪ ،‬هر کدام به سهم شان نقش دارند و باید تحت‬ ‫عنوان اینکه در کشــته شدن این افراد مباشرت دارند محاکمه‬ ‫شوند‪ .‬حاجی دلیگانی‪ ،‬با ابراز اینکه “ما بابت همه کسانی که در‬ ‫ماجراهای اخیر کشت ه شده اند متاثریم چه پلیس چه مردم و چه‬ ‫خانم امینی‪ ”.‬گفت‪ :‬برخی از این سلبریتی ها ادعا می کنند که‬ ‫انسان دوست هستند و برای خانم مهسا امینی به درستی اظهار‬ ‫تاسف می کنند در حالی که برای ده ها پلیس و انسان دیگر که بر‬ ‫اثر تحریک و تهییج انها کشته شده اند‪ ،‬هیچ عکس العملی ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چطور می شود که یک انسان نسبت به زدن رگ سر‬ ‫پلیس بی تفاوت باشد اما ادعا کند که حامی خانم امینی یا یک‬ ‫انسان دیگر است؟ اینها عامدانه یک طرفه قضاوت می کنند چون‬ ‫فکر می کنند طرفدارانشان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫بالتکلیفی مرمت ترک های‬ ‫«بقعه بی بی شهربانو» از سوی‬ ‫وزارتمیراث فرهنگی!‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهر‬ ‫ری اعالم کرد‪ :‬شنبه اینده در جلسه ای با کارخانه سیمان‬ ‫و سازمان اوقاف درباره بقعه بی بی شهربانو تصمیم گیری ‬ ‫نهایی می شود‪.‬‬ ‫اوایل شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬تصاویری از گنبد بی بی شهربانو‬ ‫در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد روی گنبد‬ ‫ترک های عمیقی برداشته است‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫ترک ها ناشی از انفجارهای پی در پی معادن و فعالیت های‬ ‫کارخانه ســیمان ری در عرصه و حریم این بقعه است که‬ ‫سال هاســت درباره خطرات و اسیب های ان هشدار داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوروز تقی پور ـ مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی شهر ری ـ در نخستین واکنش به ترک های‬ ‫گنبد «بی بی شــهربانو» که این بار عمیق تر بود‪ ،‬گفت که‬ ‫در اســرع وقت تیمی از کارشناسان از بقعه بازدید و نتایج‬ ‫را اعالم خواهند کرد‪ .‬حاال‪ ،‬پس از گذشــت دو هفته از ان‬ ‫اظهارنظر‪ ،‬ایسنا روند بازبینی و وضعیت گنبد بی بی شهربانو‬ ‫را از او پیگیر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهر‬ ‫ری گفت‪ :‬یک مشاور خوب برای بازدید از گنبد و محوطه‬ ‫ان معرفی کردیم که گزارش نهایی اش را به زودی در اختیار‬ ‫ما قرار می دهد و بر اساس ان تصمیم می گیریم که این بنا‬ ‫چگونه مرمت و استحکام بخشی شود‪ .‬چهارشنبه گذشته‬ ‫(‪ ۳۰‬شهریور) نیز با اداره اوقاف و مسووالن کارخانه سیمان‬ ‫جلسه ای گذاشتیم و درباره تمام خطرات احتمالی پیرامون‬ ‫گنبد توضیــح دادیم و ابعاد مختلف را بررســی کردیم‪.‬‬ ‫جلسه ای هم شنبه اینده (نهم مهرماه) داریم که پیش بینی‬ ‫بودجه و تصمیم گیری نهایی درباره مرمت و وضعیت این‬ ‫بقعه می شود‪ .‬مرمت این بقعه کاری مشترک بین میراث ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سازمان اوقاف و کارخانه سیمان است که پیگیر‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که در بررسی کارشناسی مشخص‬ ‫شده ترک های گنبد بی بی شهربانو ناشی از فعالیت کارخانه‬ ‫سیمان است؟ اظهار کرد‪ :‬مشاوری که معرفی کردیم دقیق‬ ‫انجا را بررسی کرده؛ اما هنوز گزارش نهایی را ندیده ام که‬ ‫به این ســوال پاسخ قطعی بدهم‪ ،‬انچه برای برای ما حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬بحث استحکام بخشی و مرمت انجاست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫پاسخ ملت به اشوبگران؛ ایران به پا خاست‬ ‫در پی هتک حرمت به قران و مقدسات اسالمی توسط اشوبگران‬ ‫در چند روز اخیر و به دنبال فراخوان هیئات مذهبی جهت تجمع و‬ ‫راهپیمایی در محکومیت این اقدام با نام اجتماع بزرگ امت رسول‬ ‫اهلل این مراســم در چند استان کشور برگزار شد‪ .‬شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی در بیانیه ای ضمن قدردانی از خویشتنداری ملت‬ ‫شــریف ایران در شــناخت به موقع توطئه اخیر دشمنان‪ ،‬از مردم‬ ‫انقالبی و متدین ایران اســامی‪ ،‬دعوت کرد در اجتماع امروز امت‬ ‫محمد (صل اهلل علیه وابه وســلم)‪ ،‬که با حضــور هیئات مذهبی‪،‬‬ ‫مجامع قرانی و اقشــار مختلف مردم برگزار خواهد شــد شرکت و‬ ‫با سد بصیرت‪ ،‬بیداری و هوشــمندی شکست عبرت اموز دیگری‬ ‫بر فهرســت ناکامی های جبهه متحد ضدانقالب و دشــمنان ایران‬ ‫اسالمی بیافزاید‪ .‬این مراسم در تهران‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۶:۰۰‬روز یکشنبه‬ ‫‪ ۳‬مهــر ماه ‪ ۱۴۰۱‬در میدان انقالب بــا مداحی مداحان اهل بیت‬ ‫(علیهم السالم) و سخنرانی «حجت االسالم و المسلمین حاج علی‬ ‫اکبری» برگزار شد تا بار دیگر با ارمان های انقالب اسالمی و تعالی‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و مقتدای عظیم الشان امت‬ ‫اســامی‪ ،‬حضرت ایت اهلل العظمی امام خامنه ای «مدظله العالی»‬ ‫تجدید میثاقی دوباره نمایند‪.‬‬ ‫«نه» قاطع مازندرانی ها به اغتشاش‬ ‫بر این اســاس تجمع پرشــور و غیرقابل وصف مــردم متدین و‬ ‫والیتمدار مازندران زیر بارش باران در قالب امت رســول اهلل (ص)‬ ‫به دعوت ســه هزار هیات مذهبی و قرانی امروز یکشــنبه در ‪۶۳‬‬ ‫نقطه شهری این استان با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی و ارمان های نظام مقدس جمهوی اسالمی ایران و همچنین‬ ‫محکوم کردن هتک حرمت های صورت گرفته از سوی اغتشاشگران‬ ‫برگزار شــد‪ .‬همچنین مردم در شهرهای مختلف مازندران از جمله‬ ‫میدان امام حسین (ع) مرکز اســتان در ساری با شعارهای “مرگ‬ ‫بــر امریکا”‪“ ،‬ای رهبر ازاده ‪ ،‬مازندران اماده”‪“ ،‬طراح اغتشاشــات‬ ‫امریکاســت امریکاســت”‪“ ،‬مســلمان به پا خیز اتش زدن پرچم‬ ‫کشــورم را” و “مســلمان به پا خیز اتش زدن قران کریم را “ گرد‬ ‫هم امدند‪.‬‬ ‫جمعی از علما و روحانیون رشت در اعتراض به‬ ‫حرمت شکنی اخیر تجمع کردند‬ ‫عالوه بر این جمعی از علما و روحانیون رشــت همزمان با سالروز‬ ‫رحلــت جانگذار نبی مکرم اســام محمد مصطفی (ص) و ســبط‬ ‫اکبرش کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در محکومیت حرمت‬ ‫شکنی های اخیر به ساحت مقدسات و اعالم انزجار از این اقدامات‬ ‫تجمع کردند‪ .‬این تجمع اعتراضی در مسجد حجت االسالم شفتی‬ ‫خیابــان الکانی برگزار شــد و طی ان امام جمعه موقت رشــت با‬ ‫محکومیــت این اقدامات اظهار کــرد‪ :‬تجمعات و اعتراضات اخیر با‬ ‫برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است‪.‬‬ ‫راهپیمایی باشکوه قزوینی ها در محکومیت اهانت به مقدسات‬ ‫همچنین اقشــار مختلف مردم والیتمدار قزوین امروز یکشــنبه‬ ‫مصادف ‪ ۲۸‬صفر سالروز رحلت رسول گرامی اسالم(ص) با برگزاری‬ ‫راهپیمایی و راه اندازی دســته جات عزاداری اهانت هنجارشکنان‬ ‫به مقدســات از جمله قران‪ ،‬مساجد و پرچم عزای سید الشهدا(ع)‬ ‫را محکوم کرده و خواســتار برخورد قاطع با اغتشاشــگران شدند‪.‬‬ ‫حاضرین در این مراســم در در حمایت از حجاب و عفاف شــعار “‬ ‫یا فاطمه شــعار ماست‪ ،‬حجاب افتخار ماست”‪”،‬ای خواهر مسلمان‪،‬‬ ‫زینت تو حجاب است” و همچنین در حمایت از تالش های نیروی‬ ‫انتظامی و نیروهای مردمی بســیچ بابت برقــراری نظم و امنیت و‬ ‫مقابله با هنجارشکنان شعار “نیروی انتظامی‪ ،‬تشکر تشکر”‪”،‬بسیجی‬ ‫دالور‪ ،‬تشکر تشکر” سردادند‪.‬‬ ‫امت رسول اهلل در بندرعباس‪ ،‬خشم‬ ‫و انزجار خود از اشوبگران را اعالم کردند‬ ‫عالوه بر این هیات های عزاداری بندرعباس امروز یکشنبه در سالروز‬ ‫رحلت خاتم پیامبران و در راهپیمایی پرشــور علیه اغتشاشگران و‬ ‫اشوبگرانی که در روزهای اخیر نسبت به اتش افروزی ‪ ،‬تخریب اموال‬ ‫عمومی و توهین و هتاکی به مقدسات اقدام کرده بودند‪ ،‬خروشیدند‬ ‫تا پاســخ دندان شــکنی برای بدخواهان ایران اسالمی باشد‪ .‬اهالی‬ ‫کرانه خلیج فارس‪ ،‬شیعه و سنی دست در دست هم با اعالم انزجار‬ ‫از اقدامات ساختارشکنانه بدخواهان‪ ،‬بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد‬ ‫در جامعه برای مقابله با نقشــه های فریبکارانه و ســخیف دشمن‪،‬‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫عزاداران پیامبر اســام (ص) امروز مسیر پارک دباغیان تا مسجد‬ ‫جامع بندرعبــاس را با فریادهای «مرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر منافق‪،‬‬ ‫مرگ بر اسراییل‪ ،‬مرگ بر فتنه گر‪ ،‬فتنه گ ِر بی حیا دشمن مسلمین‬ ‫است و نیروی انتظامی حمایتت می کنیم»‪ ،‬طی کردند‪.‬‬ ‫محکومیت “اغتشاش‪ ،‬اشوب و نفاق”‬ ‫در اجتماع بزرگ عزاداران نبوی شهر همدان‬ ‫همچنیــن اجتماع بــزرگ عــزاداران نبوی با حضور اســتاندار‪،‬‬ ‫فرماندهان نظامی و انتطامی‪ ،‬مدیران اجرایی‪ ،‬نمایندگان و جمعی از‬ ‫ن و خیل عظیم سوگواران پیامبر اعظم(ص)‬ ‫مسووالن استان همدا ‬ ‫در میدان اصلی شــهر همدان برگزار شد‪ .‬حاضران در این اجتماع‬ ‫عظیم دســت نوشته هایی با مضمون قدردانی از تالش های پلیس‬ ‫و همچنین محکومیت اقدامات اشــوبگرانه و همچنین تصاویری از‬ ‫رهبر فرزانه انقالب و سردار شهید قاسم سلیمانی در دست داشتند‪.‬‬ ‫عزاداران رحلت پیامبر اعظم(ص) با ســردادن شعارهایی علیه رژیم‬ ‫اشغالگر قدس‪ ،‬امریکای جنایتکار‪ ،‬سران استکبار و منافقان‪ ،‬هرگونه‬ ‫اقدام در راستای ایجاد اختالف و نفاق را محکوم کردند‪.‬‬ ‫مردم اصفهان با تشییع پیکر شهدی تازه تفحص‬ ‫شده‪،‬اشوبهای اخیر را محکوم کردند‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قافله عزاداری امت رســول اهلل (ص) همزمان با ‪۲۸‬‬ ‫صفر رحلت پیامبر اکرم(ص) و شــهادت امام حسن مجتبی(ع) روز‬ ‫یکشــنبه از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان برپا‬ ‫شد‪ .‬در این مراســم باشکوه جمع کثیری از مســووالن‪ ،‬هیاتهای‬ ‫مذهبی و مردم والیتمدار و متدین شــهر اصفهان شــرکت کردند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این مراسم با ســردادن شعارهایی اقدام اخیر‬ ‫هنجارشــکنان و اشــوبگران را محکوم کردند‪.‬در پایان این مراسم‪،‬‬ ‫پیکرشهید تازه تفحص شده “حبیب اهلل اعرابی” از شهدای دوران‬ ‫دفاع مقدس در کنار برادر شهیدش “حسینعلی اعرابی”در گلستان‬ ‫شهدا به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫فریاد رسای شهروندان شیراز‬ ‫در بیزاری از اغتشاش و اشوب‬ ‫همچنین شهروندان شیراز روز یکشنبه به دعوت شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی از چهار راه پیروزی شیراز اغاز شد و به سمت حرم‬ ‫مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) ادامه یافت ‪ ،‬شهروندان با شعارهای‬ ‫«ملــت ما بیدار اســت از فتنه گر بیزار اســت»‪« ،‬مرگ بر منافق»‪،‬‬ ‫«وای اگــر خامنه ای حکم جهــادم دهد»‪« ،‬مرگ بــر ضد والیت‬ ‫فقیه»‪« ،‬مرگ بر امریکا»‪« ،‬مرگ بر اسرائیل»‪« ،‬مرگ بر انگلیس»‪،‬‬ ‫«مــزدور امریکایی به جنگ دین امده» و حیدر حیدر در مســیر‬ ‫خیابان پیروزی شــیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)‬ ‫راهپیمایی و تظاهرات کردند‪ .‬راهپیمایی مردمی شــهروندان شیراز‬ ‫در محکومیت اقدامات اخیر عناصر اشــوب طلب و ناامن کنندگان‬ ‫فضای جامعه در حالی برگزار شــد که شیراز میزبان پیکر مطهری‬ ‫چندی از شــهدای دفاع مقدس و شــهید امنیت است که بر دوش‬ ‫شهروندان تشییع می شود‪.‬‬ ‫عزاداران قمی هتک حرمت مقدسات را محکوم کردند‬ ‫عــاوه بر ایــن جمع کثیری از مــردم مومن و انقالبــی قم روز‬ ‫یکشــنبه همزمان با ســالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت‬ ‫سبط اکبرش امام حســن مجتبی(ع) با برپایی اجتماع بزرگ اُمت‬ ‫رســول اهلل‪ ،‬هتک حرمت های صورت گرفته در اغتشاش های اخیر‬ ‫علیه قران کریم و مقدســات اسالمی را محکوم نمودند‪ .‬سوگواران‬ ‫شــرکت کننده در این ایین‪ ،‬با تجمع در شبســتان امام (ره) حرم‬ ‫حضرت معصومه (س) و قرائت زیارت رســول اهلل به طرف حسینیه‬ ‫امام (ره) دفتر رهبر معظم انقالب در قم حرکت کردند‪ .‬مردم عزادار‬ ‫حاضر در این ایین در حالی که بر سر و سینه می زدند‪ ،‬با شعارهای‬ ‫اهلل اکبر‪ ،‬لبیک یا حســین‪ ،‬لبیک یا خامنه ای و هیهات من الذله با‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی‪ ،‬امام راحل و رهبر معظم انقالب تجدید‬ ‫پیمانی دوباره بســتند‪«.‬مرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر اسرائیل‪ ،‬مرگ بر‬ ‫منافق‪ ،‬مرگ بر ال ســعود ملعون و مرگ بر سلبریتی خائن» نیز از‬ ‫دیگر شعارهای حاضران در این مراسم عزاداری بود‪.‬‬ ‫محکومیت اغتشاش و توهین‬ ‫به مقدسات از سوی عزاداران‬ ‫به مناسبت ‪ ۲۸‬صفر‪ ،‬ســالروز رحلت جانسوز پیامبر مکرم اسالم‬ ‫(ص) و شهادت امام حســن مجتبی (ع) ایین های سوگواری طی‬ ‫دیشــب و امروز یکشنبه در استان کردستان برگزار شد‪ .‬مردم شهر‬ ‫سنندج در مراســم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) که با حضور‬ ‫مقامات استان از جمله اســماعیل زارعی کوش استاندار کردستان‬ ‫برگزار شــد با محکوم کردن اغتشاشــات اخیر در کشور‪ ،‬خواستار‬ ‫برخورد قاطع با اشوب گران شدند‪.‬‬ ‫لونقلعمومیراهکارمقابلهبامعضلترافیک‬ ‫حم ‬ ‫مسئله ترافیک کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل از شهرداری تهران خبر می رسد‪ ،‬هدایت سفرهای‬ ‫ل ونقل عمومی در دستور کار است‬ ‫درون شهری به سمت وسایل حم ‬ ‫و استفاده از مترو و اتوبوس برای دانش اموزان و دانشجویان در هفته‬ ‫ابتدایی مهر رایگان خواهد بود‪ .‬ترافیک تهران‪ ،‬چالشــی چندین و‬ ‫چند ساله که عواقبش به معطلی خالصه نمی شود و از اتالف وقت و‬ ‫انرژی گرفته تا تهدید سالمت شهروندان و مخاطرات زیست محیطی‬ ‫را در بر می گیرد‪ .‬با این تفاسیر طبق روال سال های گذشته‪ ،‬با اغاز‬ ‫فصل پاییز و بازگشایی مراکز تحصیلی اعم از دانشگاه ها و مدارس و‬ ‫نیز تغییر شرایط جوی‪ ،‬بار ترافیکی در کالنشهرها به ویژه پایتخت‬ ‫شــدت می یابد‪ .‬با توجه به محدودیت های ترددی ناشی از بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬پاییز ‪ ۱۴۰۱‬به نوعی نخســتین بازگشایی مراکز تحصیلی از‬ ‫ابتدای مهر بعد از وقفه ‪ ۳‬ســاله به حساب می اید‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫گزارش وزارت نفت‪ ،‬عبور میزان مصرف بنزین از مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫لیتر در روز در شــهریورماه ‪ ،۱۴۰۱‬هشدارها نسبت به چالش های‬ ‫ناشی از ترافیک مهرماه قابل تامل است؛ چالش هایی از جنس «تک‬ ‫سرنشینی شهروندان» به ویژه در روزهای نخست بازگشایی مدارس‪،‬‬ ‫ســبقت میزان مصرف بنزین از مقدار تولید ان و قفل شدن معابر‬ ‫پایتخت در ساعات اوج تردد‪.‬‬ ‫مترو و اتوبوس دانش اموزان و دانشجویان رایگان‬ ‫از شــهرداری تهران خبر می رسد‪ ،‬هدایت سفرهای درون شهری‬ ‫به ســمت وسایل حمل ونقل عمومی در دستور کار است و استفاده‬ ‫از مترو و اتوبوس برای دانش اموزان و دانشــجویان در هفته ابتدایی‬ ‫مهر رایگان خواهد بود‪ .‬در همین راستا‪ ۲۷ ،‬شهریورماه عبدالمطهر‬ ‫محمدخانی ســخنگوی شــهرداری تهران در صفحه مجازی اش‪،‬‬ ‫از رایگان شــدن مترو و اتوبوس در پایتخت بــرای دانش اموزان و‬ ‫دانشــجویان خبر داد و از ضرورت همکاری برای مدیریت ترافیک‬ ‫همزمان با اغاز سال تحصیلی سخن به میان اورد‪ .‬تصمیمی که به‬ ‫نظر می رســد‪ ،‬برای کاهش ترددهای درون شهری محصالن و نیز‬ ‫بستگان ان ها در روزهای نخست بازگشایی مراکز تحصیلی گرفته‬ ‫شده است‪ .‬شــواهد نیز حاکی از تشــدید بار ترافیکی پایتخت در‬ ‫ساعات اوج تردد به واسطه جوالن خودروهای تک سرنشین در معابر‬ ‫شهری است‪ .‬با این تفاسیر‪ ،‬معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬در این تنگنای مالی‪ ،‬کانالیزه کردن جا به جایی مسافران به‬ ‫شبکه حمل ونقل عمومی را به عایدی مالی ناشی از سفرهای درون‬ ‫شهری ترجیح داده است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند‪ ،‬همکاری شهروندان در استفاده از وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی در ســایه توســعه کمی و کیفی این نــاوگان و به تبع ان‬ ‫خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است‪ .‬پدیده ای که بارها درباره‬ ‫ان نوشــته شــده و دالیل عقب ماندگی های ان بازگو شده است‪.‬‬ ‫هرچند در مقطع فعلی مرور کارنام ه ادوار گذشته و بی توجهی ها به‬ ‫این بخش‪ ،‬سودی برای شهروندان ندارد و تنها می توان به تغییر ریل‬ ‫در این حوزه امید داشت‪.‬‬ ‫شناوری ساعت کاری ادارات‬ ‫همچنین‪ ،‬مدیر کل حمــل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت‬ ‫حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در جریان دومین جلسه‬ ‫ستاد استقبال از مهر درباره تمهیدات کنترل ترافیک مهرماه گفت‪:‬‬ ‫مقرر شده‪ ،‬تردد کامیون ها و کامیونت ها از ساعت ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۹‬صبح در‬ ‫سطح شهر تهران ممنوع باشد‪ .‬هم چنین کلیات طرح شناور شدن‬ ‫ســاعت کاری ادارات‪ ،‬تصویب شد و کارگروهی برای این امر شکل‬ ‫گرفته و ســاعات کاری ادارات از ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬صبح شــناور خواهد بود‪.‬‬ ‫مهدی گلشنی با اشاره به تغییر ساعت کاری کارخانه ها‪ ،‬این را هم‬ ‫گفــت که اجرای طرح ترافیک تا ســاعت ‪ ۱۸‬ادامه خواهد یافت و‬ ‫دورکاری ‪ ۲۰‬درصدی کارمندان به منظور کاهش بار ترافیکی معابر‬ ‫تهران تصویب شده است‪.‬‬ ‫پلیس مدارس راه اندازی می شود‬ ‫رئیس پلیس پایتخت نیز با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی‬ ‫مدارس و اقدامات ویژه پلیس برای ترافیک این روزها گفت‪ :‬عملیات‬ ‫عمرانی در تهران از ‪ ۲۰‬شــهریور تا ‪ ۱۵‬مهر ممنوع اســت‪ .‬سردار‬ ‫حسین رحیمی در یازدهمین نشست کمیسیون عملیات پلیس راهور‬ ‫افزود‪ :‬مدارس حدود ‪ ۲‬سال و نیم تعطیل بوده و باید در زمینه حمل‬ ‫و نقل تالش بیشتری کنیم تا اول مهر بدون مشکل اغاز شود‪ .‬در مهر‬ ‫با سنگین ترین ترافیک مواجه خواهیم شد اما پلیس برنامه ویژه ای‬ ‫در این زمینه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه از یک ماه مانده به بازگشــایی‬ ‫مدارس‪ ،‬تالش های پلیس اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬برای مدارسی که در‬ ‫مسیرهای اصلی و فرعی قرار دارند با هماهنگی شهرداری تصمیماتی‬ ‫گرفته شد که یکی از این تصمیمات راه اندازی پلیس مدارس است‪.‬‬ ‫به گفته ســردار رحیمی‪ ١٧ ،‬تا ‪ ٢٠‬هزار ســرویس مدرسه تا قبل‬ ‫از دو سال اخیر و شــیوع کرونا فعال بودند اما اکنون وضعیت فرق‬ ‫کــرده که در این بخش‪ ،‬مدیران مدارس مســئولیت ویژه ای دارند‬ ‫تا بر امد و شــد سرویس های مدارس نظارت کنند‪ .‬مسئله ترافیک‬ ‫کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی است و دستگاه های‬ ‫دیگری همچون پلیس راهور‪ ،‬شورای شهر و وزارت کشور با تشکیل‬ ‫شورای عالی ترافیک در ان نقش افرین است‪ ،‬هرچند ردپای دستگاه‬ ‫های دیگری نیز به واســطه اهمیت کنترل ترافیک کالن شهرها به‬ ‫صورت ضمنی و غیرمســتقیم در پدیده ترافیک مشاهده می شود‪.‬‬ ‫همچنین تاکنــون بارها درباره اســیب های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی ترافیک های کالفه کننده کالنشهرها سخن به میان امده‪ ،‬اما‬ ‫انچه اهمیت دارد‪ ،‬شناسایی و اولویت بندی راهکارهای حل معضل‬ ‫ترافیک با هم افزایی دستگاه ها‪ ،‬تقسیم شفاف مسئولیت در راستای‬ ‫تسکین این درد کهنه پایتخت و نیز همکاری شهروندان برای عبور‬ ‫از این چالش است‪.‬‬ صفحه 8 ‫از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ‪ ۴۸۵‬هزار و ‪ ۵۱۵‬فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ‪ ۶۶۸‬هزار و ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال به زوج ها پرداخت شده که این امر بیانگر رشد ‪ ۵۵‬درصدی در‬ ‫اعطای این تسهیالت نسبت به مدت مشابه سال قبل است‪ .‬همچنین برای حمایت از جوانی جمعیت‪ ،‬از زمان ابالغ شیوه نامه مربوطه (‪ ۳۱‬فروردین ماه) تاکنون‪ ۳۸۳‬هزار و‪ ۲۳۹‬فقره تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه فرزنداوری به مبلغ‪ ۱۵۳‬هزار و‪ ۷۱۱‬میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است‪ .‬براساس این گزارش از تاریخ‪ ۶‬تیرماه سال جاری با ارسال دستورالعمل تسهیالت ودیعه مسکن از سوی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و ابالغ ان به بانک های عامل‪ ،‬برای‪ ۱۲۱‬هزار و‪ ۱۶۹‬نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیالت در بانک های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۴۳۸‬فقره به مبلغ ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۴۲۷‬میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد تشریح کرد؛‬ ‫جزئیات خدمت رسانی به زائران در ایام شهادت امام رضا (ع)‬ ‫ی حضور میلیونی زائران‬ ‫فرماندار مشــهد گفت‪ :‬با توجه به پیش بین ‬ ‫در ایام پایانی صفر از ماه های گذشــته اقداماتی برای خدمت رســانی‬ ‫از جمله ایجاد قرارگاه خدمت به زائران انجام شــد‪ .‬محسن داوری با‬ ‫بیان اینکه پیش بینی ها حاکی از این بود که موج زائران بارگاه رضوی‬ ‫بیشتر از سال های گذشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین راستا از ماه های‬ ‫گذشته برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که از جمله ان ها می توان‬ ‫به ایجاد قرارگاه خدمت به زائران اشاره کرد که کارگروه های مربوط به‬ ‫خدمت رســانی به زائران در این قرارگاه به صورت شبانه روزی در حال‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬ســه دغدغه جدی در حوزه زیارت وجود‬ ‫داشت که یکی از ان ها اسکان زائران بود‪ .‬با توجه به اینکه باید زمینه‬ ‫برای اقامت و زیارت مناسب زائران فراهم می شد اقامتگاه ها در مشهد‬ ‫نسبت به سال های گذشته دو برابر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ‪ ۵۲‬درصد از اقامتگاه های کل کشور‬ ‫در مشهد قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این تعداد بازهم برای اسکان زائران کافی‬ ‫نیســت‪ ،‬به همین دلیل اقامتگاه های اضطراری تقویت شد‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز تمام مدارس مشــهد برای خدمت رسانی به زائران تجهیز شده اند‪.‬‬ ‫مساجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬تکایا در اختیار زائران قرار گرفته است‪ ،‬همچنین‬ ‫تمامی اماکن اداری و سالن های ورزشی تجهیز شده تا بتوان از ان ها‬ ‫برای اقامت و اسکان زائران استفاده کرد‪ .‬در این حوزه هالل احمر نیز‬ ‫اعالم امادگی کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه در اطراف حرم موکب هایی‬ ‫بــرای خواب زائران تدارک دیده شــده اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬پویش هم محله‬ ‫امام رضا (ع) به منظور مشــارکت مردم مشهد در حوزه اسکان زائران‬ ‫راه اندازی شــد‪ .‬داوری در خصوص چالش هــای پیش روی زائران در‬ ‫ایام پایانی صفر در مشــهد اظهار کرد‪ :‬یکــی از نگرانی ها در این ایام‬ ‫تهیه ارزاق بود که ســه کارگروه برای تامین ارزاق‪ ،‬توزیع و نظارت بر‬ ‫واحدهای صنفی برای این موارد در نظر گرفته شد‪ .‬همچنین ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫صنفی اطراف حرم شناسایی شد‪ ،‬با هرکدام از انها قراداد امضا کردیم‬ ‫و مکلف شدند تا اقالم تامین شده را با قیمت مصوب در اختیار مردم و‬ ‫زائران قرار دهند‪ .‬اطالعات این واحدهای صنفی در نرم افزار نشان برای‬ ‫شناسایی راحت تر مردم قرار گرفته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬چهار قرارگاه‬ ‫نظارتی در چهار طرف حرم ایجاد شــده است که کمیته های نظارتی‬ ‫در این مقرها حضور دارند و ‪ ۵۰۰‬اکیپ به صورت شبانه روزی بر بازار‬ ‫و اصناف مختلف نظارت دارند‪ .‬تخلف ها پس از اعالم بالفاصله بررسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرماندار مشهد‪ ،‬تامین نان زائران و مردم در ایام پایانی ماه‬ ‫صفر را نیز یکی از چالش ها دانست و اظهار کرد‪ :‬برای رفع مشکل نان‬ ‫زائران و مردم ‪ ۸۰۰‬واحد از نانوایی های سطح شهر تجهیز شدند تا از‬ ‫‪ ۵‬صبح تا ‪ ۱۱‬شب پخت داشته باشند‪ .‬ارد نانوایی ها تامین شده و این‬ ‫صنف موظف شدند تا مدت زمان پخت را افزایش دهند‪ .‬نانوایی ها در‬ ‫این ایام تعطیل نیستند و خدمت رسانی ادامه خواهد داشت‪ .‬در اطراف‬ ‫حرم نیز نانوایی های سیار فعال شدند که به توزیع نان اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تامین نان هیات های مذهبی که در شــهر مستقر‬ ‫شده اند قرارگاهی ایجاد شــده است که برای هیات ها حواله ای صادر‬ ‫می کنند تا نان مورد نیاز ان ها به راحتی تامین شود‪.‬‬ ‫داوری خاطرنشــان کرد‪ :‬از دیگر مسائل باید به ایاب و ذهاب درون‬ ‫شــهری و برون شــهری اشــاره کرد که تمام ناوگان خدمات شهری‬ ‫حمل ونقل در حالت اماده باش برای خدمت رســانی مطلوب هستند‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه در ایام تعطیلــی محدودیت ترافیکی وجود خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬خدمت رسانی بیشتر از طریق ناوگان عمومی خواهد بود؛ البته‬ ‫با توجه به اینکه محدودیت ها در اطراف حرم ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫را نیز شامل می شود در مسیرهای منتهی به حرم برای افراد ناتوان و‬ ‫کم توان یگان های ویلچرران تدارک دیده شــده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫برای بازگشت زائران نیز سامانه ای ایجاد شده است و افرادی که موفق‬ ‫به تهیه بلیت برای بازگشت نشده اند‪ ،‬می توانند با ثبت نام خود در این‬ ‫سامانه در لیست انتظار تهیه بلیت بماند تا بر اساس لیست نیاز بلیت‬ ‫برای ان ها تهیه شــود‪ .‬داوری تصریح کرد‪ :‬همچنین برای پذیرایی از‬ ‫زائران موکب هایی برای خدمت رسانی شبانه روزی به زائران در خیابان‬ ‫امام رضا (ع) تا چهارراه دانش ایجاد شده است‪ .‬قرارگاه نیز به صورت‬ ‫شبانه روزی با شماره ‪ ۳۷۰۴۵‬در اختیار مردم و زائران است‪ .‬این شماره‬ ‫در پنج حوزه از جمله اسکان‪ ،‬نظارت بر بازار‪ ،‬سالمت‪ ،‬خدمات شهری‬ ‫و … پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫در طول هفته «دفاع مقدس»؛‬ ‫بیش از ‪ 50‬ویژ ه برنامه در نمین برگزار می شود‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان نمین گفت‪ ۵۰ :‬عنوان‬ ‫برنامه در طول هفته «دفاع مقدس» در شهرستان نمین برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬سرهنگ صالح زارعی ظهر یکشنبه در جلسه مجمع‬ ‫بسیج شهرســتان نمین با بیان اینکه ما مدیون شهدای هشت‬ ‫ســال دفاع مقدس هستیم و این وظیفه را عهده داریم که یاد و‬ ‫خاطره شــهدا را گرامی بداریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول هفته دفاع‬ ‫مقدس بیش از ‪ ۵۰‬عنوان برنامه در ســطح شهرســتان نمین‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس‪ ،‬دیدار‬ ‫از خانواده های معظم شــهدا‪ ،‬یادواره شــهدا‪ ،‬بهــره برداری از‬ ‫طرح های محرومیت زدایی‪ ،‬پویش همکالســی مهربان‪ ،‬پویش‬ ‫الگــوی دفاع مقدس در فضای مجازی‪ ،‬شــامگاه یــاد یاران با‬ ‫حضور بســیجیان در پایگاه های مقاومت بسیج‪ ،‬جهاد تبیین و‬ ‫نشســت های روشنگری و جلوه شکوه در قالب فضاسازی سطح‬ ‫شهرها از جمله برنامه های قابل اجرا در این هفته است‪ .‬فرمانده‬ ‫سپاه ناحیه مقاومت شهرســتان نمین بیان کرد‪ :‬دوران هشت‬ ‫سال دفاع مقدس ســند هویت ما و گنجینه تمام نشدنی برای‬ ‫ایندگان اســت و ما باید در این برهه زمانی حساس دنبال نرم‬ ‫افزارهایــی برای انتقال فرهنگ دفــاع مقدس و فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت به نسل اینده باشیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ زارعی با اشــاره به هجمه هایی کــه علیه انقالب‬ ‫اســامی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬از بدو انقالب اسالمی‪ ،‬دشمنان به‬ ‫دنبال توطئه چینی هســتند و وظیفه ما این است که نسبت به‬ ‫انها هوشیار بوده و با راهبرد پیش بینی شده پیش برویم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به توزیع بســته های لوازم التحریر بین‬ ‫دانش اموزان کم برخوردار همزمان با اغاز سال تحصیلی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در شهرســتان نمیــن ادامه داد‪ :‬کمک بــه محرومین و دانش‬ ‫اموزان بی بضاعت سنت حســنه ای است که همه ساله در اغاز‬ ‫سال تحصیلی جدید توسط خیرین انجام می شود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیه مقاومت شهرســتان نمین خواســتار‬ ‫هم افزایی کمیته امداد با دســتگاه های دولتــی و غیر دولتی‪،‬‬ ‫اصنــاف‪ ،‬بازاریان‪ ،‬خیرین و دیگر اقشــار در جهت مشــارکت‬ ‫در تهیــه لواز م التحریر دانش اموزان نیازمند شــد و بیان کرد‪:‬‬ ‫کودکان اســیب پذیرترین گروه جامعه انســانی و اینده سازان‬ ‫کشــور هســتند که باید با درک صحیح جایگاهشــان‪ ،‬زمینه‬ ‫پیشرفت و رشد ان ها را مهیا کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد‪:‬‬ ‫‪ 10‬درصد از اقامتگاههای رسمی مشهد اکنون خالی است‬ ‫فرماندار مشــهد گفــت‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‬ ‫اقامتگاههای رســمی این کالنشهر شامل هتلها‪ ،‬مهمانپذیرها و‬ ‫خانه مســافرها خالی است‪ .‬محســن داوری عصر افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫فقط ‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت اقامتگاه های اضطراری مشهد شامل‬ ‫مســاجد و ورزشگاه ها تکمیل شده اســت و فقط ‪ ۲۰‬هزار زائر‬ ‫با هدایت و مدیریت قرارگاه خدمت رســانی به زائران دهه اخر‬ ‫صفر مشــهد اســکان داده شــده اند‪ .‬وی با بیان اینکه تامین‬ ‫ارزاق و نــان در مشــهد و اطراف حرم مطهــر رضوی به خوبی‬ ‫در حال انجام اســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬موکب های خدمت رسان در‬ ‫خیابانهای مختلف از جمله خیابان امام خمینی (ره) فعال شده‬ ‫و خدمات دهی به زائران کم توان و ناتوان نیز با صندلی چرخدار‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬فرماندار مشــهد همچنین گفت‪ :‬شب گذشته‬ ‫خیابانهای این شهر در ارامش بود و هیچ اتفاق و ناارامی گزارش‬ ‫نشــد‪ ،‬از طرفی اکنون نیز عزاداران در حال تردد در مسیرهای‬ ‫منتهی به بارگاه منور رضوی هســتند و حرکت کاروانهای پیاده‬ ‫نیز در جریان اســت‪ .‬بر اســاس اعالم معاونــت هماهنگی و‬ ‫مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی‪ ،‬ظرفیت اسکان‬ ‫رسمی زائران در مشهد ‪ ۱۲۸‬هزار نفر‪-‬شب در قالب هتل‪ ،‬هتل‬ ‫اپارتمان‪ ،‬مهمانپذیر و خانه مسافر است‪ ،‬همچنین هدف گذاری‬ ‫شــده در دهه پایانی ماه صفر‪ ،‬در هر شب با افزودن بر ظرفیت‬ ‫اســکان اضطراری در مدارس و ورزشگاه ها تا ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در‬ ‫مشهد اسکان داده شوند‪.‬‬ ‫مطابق اعالم استانداری خراســان رضوی پیش بینی می شود‬ ‫این استان و شهر مشهد طی دهه پایانی ماه صفر امسال میزبان‬ ‫‪ ۶‬تا هشت میلیون زائر باشــد که دستکم ‪ ۶۰۰‬هزار نفر از این‬ ‫تعداد زائر پیاده هستند‪ .‬مشهد در سال ‪ ۹۸‬میزبان پنج میلیون‬ ‫زائر در دهه پایانی ماه صفر بود‪.‬‬ ‫خطر نفوذ بدافزارها به تلفن همراه به بهانه اتصال به اینترنت ماهواره ای‬ ‫در یک روز گذشته فایل ها و اپلیکیشن هایی با عنوان دسترسی به‬ ‫اینترنت استارلینک در شبکه های اجتماعی منتشر شده که همگی‬ ‫بدافزار هستند و با نصب ان ها مشکالت جدی برای تلفن همراه و‬ ‫ت و اختالل های به‬ ‫کامپیوترها به وجود خواهد امد‪ .‬در پی محدودی ‬ ‫وجود امده در اینترنت‪ ،‬بحث درباره اینترنت ماهواه ای استارلینک‬ ‫به شکل جدی تر مطرح شد‪ .‬برخی از شبکه های اجتماعی شروع به‬ ‫انتشار اپلکیشن هایی کردند که به گفته ان ها با نصب شان می توان‬ ‫به اینترنت ماهواره ای دست پیدا کرد‪ .‬به گفته کارشناسان امنیت‬ ‫سایبری‪ ،‬فایل های منتشر شــده در چند روز اخیر عالوه بر بدون‬ ‫ اســتفاده بودن‪ ،‬به عنوان یک بدافزار با مقاصد خطرناک و متفاوت‬ ‫به تلفن همراه و کامپیوتر کاربران نفوذ خواهند کرد‪ .‬دسترسی به‬ ‫اینترنت ماهــواره ای در حال حاضر به هیچ عنوان با نصب نرم افزار‬ ‫ممکن نیســت و فقط امکان سوء استفاده از فایل های شخصی در‬ ‫تلفن های همراه را باال خواهد برد‪ .‬دسترسی به اینترنت ماهواره ای‬ ‫عــاوه بر رعایت قوانین ســرزمینی‪ ،‬به زیرســاخت های اینترنت‬ ‫ماهواره ای در داخل کشور نیاز دارد و در عمل دسترسی به اینترنت‬ ‫ماهــواره ای با یک نرم افزار ممکن نیســت‪ .‬در حال حاضر تنها راه‬ ‫اتصال به اینترنت ماهواره ای‪ ،‬نصب دیش های استارلینک است‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی اردبیل‪:‬‬ ‫تبیین اخالق مداری پیامبر اکرم(ص) ضرورت فرهنگی مهم جامعه است‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬نشر ســبک زندگی اســامی ایرانی با‬ ‫تبیین اخــاق مداری پیامبــر اکرم (ص) در‬ ‫جامعه ضروری است‪.‬‬ ‫حجت االسالم قاسم جعفرزاده عصر یکشنبه‬ ‫در مراســم عزاداری ســالروز رحلت حضرت‬ ‫رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) در‬ ‫هیئت الزهرا (س) اردبیل در ســخنانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دین اســام‪ ،‬قران و ارزنده ترین ارزش ها‬ ‫را به انســان هدیه کرده اســت‪ ،‬وجود پیامبر‬ ‫اعظم (ص) نیــز یکی از هدایــای خداوند به‬ ‫انسان ها اســت‪ .‬وی سیره حضرت پیامبر اکرم‬ ‫(ص) را نماد ظلم ســتیزی و گسترش عدالت‬ ‫اجتماعــی در جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬خاتم‬ ‫انبیا حضرت محمد رســول اهلل (ص) به عنوان‬ ‫اخرین فرســتاده الهی حق بســیار بزرگی بر‬ ‫جامعه بشــری دارند و با یــک تحلیل عقلی‪،‬‬ ‫منطقی و نقد منصفانه به زندگانی پیامبر (ص)‬ ‫و اورده هــای وحی به این نتیجه می رســیم‬ ‫که دین مقدس اســام و پیامبر عظیم الشان‬ ‫ارزنده ترین ارزش ها را به انســان هدیه دادند‬ ‫کــه باالترین انها قران کریم اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫تبلیغات اسالمی اســتان اردبیل‪ ،‬ترویج سیره‬ ‫پیامبــر (ص) را عامــل مهمی در پیشــرفت‬ ‫و توســعه جوامع اســامی برشــمرد و افزود‪:‬‬ ‫متاســفانه اموزه هایی که پیامبر برای انسان ها‬ ‫اورده برای بسیاری از جوامع ناشناخته مانده‬ ‫و از ان اطالعــی ندارند لذا امــروز وظیفه ما‬ ‫اســت که با استفاده از ابزارهای مختلف‪ ،‬ابعاد‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬وجودی‪ ،‬اخالقی و اموزه های ان‬ ‫حضــرت را با اســتفاده از ابزارهــای مختلف‬ ‫به ویژه فرهنگ و هنر به جهانیان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم جعفرزاده‪ ،‬به روابط دیپلماسی‬ ‫و رفتار سیاسی پیامبر اکرم (ص) در حکومت‬ ‫اسالمی اشاره کرده و گفت‪ :‬پیامبر اسالم (ص)‬ ‫در طول تاریخ روابط سیاسی با اقوام و ملت ها‬ ‫و در تمامی برخوردهای سیاسی با نمایندگان‬ ‫انها و ســران کشــورها‪ ،‬همــواره موفق بود و‬ ‫هرگز از فریبکاری‪ ،‬دسیسه بازی‪ ،‬دروغ گفتن‪،‬‬ ‫نفاق افکنی‪ ،‬گزافه گویی‪ ،‬عهدشــکنی تزویر و‬ ‫دیگر خصلت های ضد ارزش اســتفاده نکرده و‬ ‫همواره از سادگی و صداقت به جای ابهام گویی‬ ‫و دو پهلو ســخن گفتن بــه نفع خود و طرف‬ ‫مقابل بهره گرفت‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رشد ‪ ۵۵‬درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪40‬میلیارد ریال وام مشاغل‬ ‫خانگی در روستاهای مرزی‬ ‫خراسان شمالی پرداخت شد‬ ‫بخشــدار مرکزی رازوجــرگالن گفت‪۴۰ :‬میلیــارد ریال‬ ‫تسهیالت مشــاغل خانگی از ابتدای ســالجاری تاکنون در‬ ‫روستاهای بخش مرکزی این شهرستان مرزی پرداخت شد‪.‬‬ ‫علی مقیمی اظهار داشت‪ :‬این تسهیالت به مشاغل خانگی در‬ ‫زمینه های کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تسهیالت با ســود چهار درصد و بازپرداخت‬ ‫پنج ساله است و جامعه هدف در تقویت مشاغل خانگی‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرســت خانوار‪ ،‬زنان روستایی و دارای مهارت و همچنین‬ ‫جوانان هستند‪ .‬مقیمی یاداور شد‪ :‬پارسال نیز ‪ ۶۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی روستایی با همکاری‬ ‫بنیاد برکت در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان مرزی‬ ‫خراسان شــمالی پرداخت شد‪ .‬بخشدار مرکزی رازوجرگالن‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این میزان تســهیالت به متقاضیان تســهیالت‬ ‫اشتغالزایی در ‪ ۱۰‬روســتا در زمینه دامپروری‪ ،‬زنبورداری‪،‬‬ ‫پرورش قارچ‪ ،‬خیاطی و دیگر فعالیت های خدماتی پرداخت‬ ‫شــد‪ .‬خراسان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتر مرز مشترک با‬ ‫کشور ترکمنستان است که بیشترین ان در شهرستان راز و‬ ‫جرگالن واقع اســت‪ .‬این شهرستان سه بخش و ‪ ۶‬دهستان‬ ‫دارد و ‪ ۷۵‬درصد جمعیت این منطقه روستایی هستند‪ .‬راز‪،‬‬ ‫مرکز شهرســتان مرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫مرکز خراســان شمالی قرار دارد و بیشترین تمرکز جمعیتی‬ ‫قوم ترکمن این استان در راز و جرگالن است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫ذخیره دارو و سرم در دهه‬ ‫پایانی صفر بیشتر از نیاز است‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬برای روزهای‬ ‫پایانی صفر نه تنها هیچگونه کمبودی در بحث ســرم و دارو‬ ‫نداریــم‪ ،‬بلکه اضافه تر از میزان پیش بینی ذخیره داریم تا در‬ ‫صورت نیاز بالفاصله در اختیار ایســتگاه های ســامت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬دکتر بهرام عین اللهی در جریان بازدید از ایستگاه های‬ ‫ســامت و پایگاه های اورژانس ‪ ۱۱۵‬اطــراف و داخل حرم‬ ‫مطهر رضوی‪ ،‬افزود‪ :‬در روزهای اخیر مشکالت کمبود سرم‬ ‫و دارو ب ه ویژه سرم مطرح شد که بالفاصله تمهیدات ویژه ای‬ ‫صــورت پذیرفت تا این مشــکل برطرف شــود و هم اکنون‬ ‫هیچگونــه کمبودی در بحث ســرم و دارو نداریم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن‬ ‫مجتبی(ع) و همچنین در اســتانه شهادت ثامن الحجج(ع)‪،‬‬ ‫حضور جمعیــت میلیونی عزاداران را در مشــهد مقدس و‬ ‫بالفاصله پس از اجتماع عظیم و میلیونی عزاداران حســینی‬ ‫در کربالی معلی شاهد هستیم‪ .‬دکتر عین اللهی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬روز ماموریت ویژه دهه پایانی صفر‪ ۵۸ ،‬دستگاه امبوالنس‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬دســتگاه اتوبوس امبوالنس و ‪ ۱۲‬دستگاه موتورالنس را‬ ‫با ‪ ۱۶۰‬نیروی امدادی اورژانس ‪ ۱۱۵‬در ایستگاه های اطراف‬ ‫و داخل حرم مطهر رضوی اســتقرار دارند و به طور متوسط‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۵۰۰‬خدمت در هر ایستگاه ارائه می شود‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه ‪ ۲‬بیمارستان‬ ‫صحرایی در ملک اباد و باب الرضا(ع) برای خدمت رسانی به‬ ‫زائران و مجاوران امام رضا(ع) دایر شــده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنین تعداد ‪ ۱۶۸‬پایگاه ســامت بهداشــتی و درمانی‬ ‫شــهری و جاده ای با ‪ ۱۳۴‬نیروی بهداشــتی و ‪ ۱۶۲‬نیروی‬ ‫درمانی داریم تا در صورت نیاز خدمات مورد نیاز به بیماران‬ ‫و مراجعه کنندگان را ارائه دهند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه خدمت‬ ‫به زائــران رضوی در روزهای خاص دهــه اخر صفر افتخار‬ ‫بزرگ به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬ارزوی قلبی ما سالمت تمامی‬ ‫زائران و مجاوران امام هشــتم(ع) اســت‪ ،‬اگر مشکلی برای‬ ‫هموطنان عزیز و یا حتی زائران غیر ایرانی حاضر در مشــهد‬ ‫مقدس ایجاد شد‪ ،‬اماده خدمت رسانی ب ه موقع هستیم‪.‬‬ ‫شهروندان خراسان شمالی ‪326‬‬ ‫هزار جلد کتاب به امانت گرفتند‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومی خراسان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫شهروندان استان در نیمه نخست امسال ‪ ۳۲۶‬هزار جلد کتاب از‬ ‫کتابخانه ها به امانت گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال‬ ‫بیش از ســه برابر رشد دارد‪ .‬مهدی اریان اظهار داشت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که در مدت مشابه پارسال به دلیل شیوع کرونا تنها‬ ‫‪ ۹۱‬هزار جلد کتاب از کتابخانه های عمومی استان به امانت رفته‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سالجاری به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر از جمعیت این‬ ‫استان ‪ ۳۸‬جلد کتاب به امانت رفته است‪ .‬اریان با بیان اینکه به‬ ‫ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر جمعیت در این اســتان‪ ۱۰۶ ،‬جلد کتاب در‬ ‫کتابخانه های عمومی استان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۹۳۶‬هزار و ‪ ۲۹۲‬جلد کتاب در کتابخانه های اســتان موجود‬ ‫است که هر ساله کتاب های فرسوده‪ ،‬بدون خوانش و محتواهای‬ ‫نامناسب از چرخه کتابخانه ها خارج می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫برخیسلبریتی هاتوجهیبه‬ ‫کشته شدنپلیسندارند!‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت‪ :‬برخی سلبریتی ها هیچ‬ ‫واکنشی به کشته شدن ده انسان و پلیس در اشوب های اخیر‪،‬‬ ‫ندارد اما ادعا می کنند که خامی خانم امینی هســتند؛ ما بابت‬ ‫همه کسانی که در ماجراهای اخیر کشت ه شده اند متاثریم چه‬ ‫پلیس چه مردم و چه خانم امینی‪ .‬حســینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به راهپیمایی مردم در استان ها و شهرهای کشور در‬ ‫محکومیت و اعتراض به حوادث و اشوب های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫بسیار با انگیزه و دغدغه مند در این راه پیمایی ها شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از خواســته های مردم این است که با برخی از‬ ‫سلبریتی های بدون اطالع‪ ،‬کسانی که از نردبان امکانات کشور‬ ‫باال رفته و خودشان را مطرح کرده اند و االن خالف منافع کشور‬ ‫و ملت‪ ،‬این طــور تحریک انجام می دهند و کمک می کنند که‬ ‫افراد بیایند علیه امنیت و ارامش مردم دســت به تخریب و بر‬ ‫هم زدن شهر بزنند‪ ،‬از طرف مراجع ذی ربط با انها بر خورد شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد‪ :‬رهبران و لیدرهای این‬ ‫گروه ها و افرادی که مردم را تحریک کردند قطعاً باید به اشــد‬ ‫مجازات برسند و انتظار است که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی‬ ‫این افراد را درست شناسایی کنند و دستگاه قضا با انها برخورد‬ ‫کند‪ .‬حاجی دلیگانی اضافه کرد‪ :‬اگر درست و به موقع با رهبران‬ ‫و لیدرهای این اغتشاشگران برخورد نشود ممکن است که اینها‬ ‫پس از یک مرحله مجددا ً همین حرکات تحریک امیز را انجام‬ ‫دهند‪ .‬نماینده شاهین شــهر در مجلس با بیان اینکه “تا کنون‬ ‫چندین نفر در این اغتشاشــات جان خود را از دست داده اند”‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رهبران و لیدرهای این اغتشاشــات و افرادی که اینها را‬ ‫تحریک کرده اند‪ ،‬در از دست دادن جان اینها مشارکت دارند و‬ ‫باید پاسخگو باشند‪ ،‬اینها این بستر را اماده کرده اند تا این افراد‬ ‫بیایند و کشته شوند؛ به اعتقاد بنده هر یک از سلبریتی هایی که‬ ‫بدون اطالع از موضوع و حقیقت تنها به بازنشر ادعای معاندین‬ ‫اقدام کرد ه بودند‪ ،‬هر کدام به سهم شان نقش دارند و باید تحت‬ ‫عنوان اینکه در کشــته شدن این افراد مباشرت دارند محاکمه‬ ‫شوند‪ .‬حاجی دلیگانی‪ ،‬با ابراز اینکه “ما بابت همه کسانی که در‬ ‫ماجراهای اخیر کشت ه شده اند متاثریم چه پلیس چه مردم و چه‬ ‫خانم امینی‪ ”.‬گفت‪ :‬برخی از این سلبریتی ها ادعا می کنند که‬ ‫انسان دوست هستند و برای خانم مهسا امینی به درستی اظهار‬ ‫تاسف می کنند در حالی که برای ده ها پلیس و انسان دیگر که بر‬ ‫اثر تحریک و تهییج انها کشته شده اند‪ ،‬هیچ عکس العملی ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چطور می شود که یک انسان نسبت به زدن رگ سر‬ ‫پلیس بی تفاوت باشد اما ادعا کند که حامی خانم امینی یا یک‬ ‫انسان دیگر است؟ اینها عامدانه یک طرفه قضاوت می کنند چون‬ ‫فکر می کنند طرفدارانشان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫بالتکلیفی مرمت ترک های‬ ‫«بقعه بی بی شهربانو» از سوی‬ ‫وزارتمیراث فرهنگی!‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهر‬ ‫ری اعالم کرد‪ :‬شنبه اینده در جلسه ای با کارخانه سیمان‬ ‫و سازمان اوقاف درباره بقعه بی بی شهربانو تصمیم گیری ‬ ‫نهایی می شود‪.‬‬ ‫اوایل شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬تصاویری از گنبد بی بی شهربانو‬ ‫در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد روی گنبد‬ ‫ترک های عمیقی برداشته است‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫ترک ها ناشی از انفجارهای پی در پی معادن و فعالیت های‬ ‫کارخانه ســیمان ری در عرصه و حریم این بقعه است که‬ ‫سال هاســت درباره خطرات و اسیب های ان هشدار داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نوروز تقی پور ـ مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی شهر ری ـ در نخستین واکنش به ترک های‬ ‫گنبد «بی بی شــهربانو» که این بار عمیق تر بود‪ ،‬گفت که‬ ‫در اســرع وقت تیمی از کارشناسان از بقعه بازدید و نتایج‬ ‫را اعالم خواهند کرد‪ .‬حاال‪ ،‬پس از گذشــت دو هفته از ان‬ ‫اظهارنظر‪ ،‬ایسنا روند بازبینی و وضعیت گنبد بی بی شهربانو‬ ‫را از او پیگیر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهر‬ ‫ری گفت‪ :‬یک مشاور خوب برای بازدید از گنبد و محوطه‬ ‫ان معرفی کردیم که گزارش نهایی اش را به زودی در اختیار‬ ‫ما قرار می دهد و بر اساس ان تصمیم می گیریم که این بنا‬ ‫چگونه مرمت و استحکام بخشی شود‪ .‬چهارشنبه گذشته‬ ‫(‪ ۳۰‬شهریور) نیز با اداره اوقاف و مسووالن کارخانه سیمان‬ ‫جلسه ای گذاشتیم و درباره تمام خطرات احتمالی پیرامون‬ ‫گنبد توضیــح دادیم و ابعاد مختلف را بررســی کردیم‪.‬‬ ‫جلسه ای هم شنبه اینده (نهم مهرماه) داریم که پیش بینی‬ ‫بودجه و تصمیم گیری نهایی درباره مرمت و وضعیت این‬ ‫بقعه می شود‪ .‬مرمت این بقعه کاری مشترک بین میراث ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سازمان اوقاف و کارخانه سیمان است که پیگیر‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که در بررسی کارشناسی مشخص‬ ‫شده ترک های گنبد بی بی شهربانو ناشی از فعالیت کارخانه‬ ‫سیمان است؟ اظهار کرد‪ :‬مشاوری که معرفی کردیم دقیق‬ ‫انجا را بررسی کرده؛ اما هنوز گزارش نهایی را ندیده ام که‬ ‫به این ســوال پاسخ قطعی بدهم‪ ،‬انچه برای برای ما حائز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬بحث استحکام بخشی و مرمت انجاست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪852‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫پاسخ ملت به اشوبگران؛ ایران به پا خاست‬ ‫در پی هتک حرمت به قران و مقدسات اسالمی توسط اشوبگران‬ ‫در چند روز اخیر و به دنبال فراخوان هیئات مذهبی جهت تجمع و‬ ‫راهپیمایی در محکومیت این اقدام با نام اجتماع بزرگ امت رسول‬ ‫اهلل این مراســم در چند استان کشور برگزار شد‪ .‬شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی در بیانیه ای ضمن قدردانی از خویشتنداری ملت‬ ‫شــریف ایران در شــناخت به موقع توطئه اخیر دشمنان‪ ،‬از مردم‬ ‫انقالبی و متدین ایران اســامی‪ ،‬دعوت کرد در اجتماع امروز امت‬ ‫محمد (صل اهلل علیه وابه وســلم)‪ ،‬که با حضــور هیئات مذهبی‪،‬‬ ‫مجامع قرانی و اقشــار مختلف مردم برگزار خواهد شــد شرکت و‬ ‫با سد بصیرت‪ ،‬بیداری و هوشــمندی شکست عبرت اموز دیگری‬ ‫بر فهرســت ناکامی های جبهه متحد ضدانقالب و دشــمنان ایران‬ ‫اسالمی بیافزاید‪ .‬این مراسم در تهران‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۶:۰۰‬روز یکشنبه‬ ‫‪ ۳‬مهــر ماه ‪ ۱۴۰۱‬در میدان انقالب بــا مداحی مداحان اهل بیت‬ ‫(علیهم السالم) و سخنرانی «حجت االسالم و المسلمین حاج علی‬ ‫اکبری» برگزار شد تا بار دیگر با ارمان های انقالب اسالمی و تعالی‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و مقتدای عظیم الشان امت‬ ‫اســامی‪ ،‬حضرت ایت اهلل العظمی امام خامنه ای «مدظله العالی»‬ ‫تجدید میثاقی دوباره نمایند‪.‬‬ ‫«نه» قاطع مازندرانی ها به اغتشاش‬ ‫بر این اســاس تجمع پرشــور و غیرقابل وصف مــردم متدین و‬ ‫والیتمدار مازندران زیر بارش باران در قالب امت رســول اهلل (ص)‬ ‫به دعوت ســه هزار هیات مذهبی و قرانی امروز یکشــنبه در ‪۶۳‬‬ ‫نقطه شهری این استان با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی و ارمان های نظام مقدس جمهوی اسالمی ایران و همچنین‬ ‫محکوم کردن هتک حرمت های صورت گرفته از سوی اغتشاشگران‬ ‫برگزار شــد‪ .‬همچنین مردم در شهرهای مختلف مازندران از جمله‬ ‫میدان امام حسین (ع) مرکز اســتان در ساری با شعارهای “مرگ‬ ‫بــر امریکا”‪“ ،‬ای رهبر ازاده ‪ ،‬مازندران اماده”‪“ ،‬طراح اغتشاشــات‬ ‫امریکاســت امریکاســت”‪“ ،‬مســلمان به پا خیز اتش زدن پرچم‬ ‫کشــورم را” و “مســلمان به پا خیز اتش زدن قران کریم را “ گرد‬ ‫هم امدند‪.‬‬ ‫جمعی از علما و روحانیون رشت در اعتراض به‬ ‫حرمت شکنی اخیر تجمع کردند‬ ‫عالوه بر این جمعی از علما و روحانیون رشــت همزمان با سالروز‬ ‫رحلــت جانگذار نبی مکرم اســام محمد مصطفی (ص) و ســبط‬ ‫اکبرش کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در محکومیت حرمت‬ ‫شکنی های اخیر به ساحت مقدسات و اعالم انزجار از این اقدامات‬ ‫تجمع کردند‪ .‬این تجمع اعتراضی در مسجد حجت االسالم شفتی‬ ‫خیابــان الکانی برگزار شــد و طی ان امام جمعه موقت رشــت با‬ ‫محکومیــت این اقدامات اظهار کــرد‪ :‬تجمعات و اعتراضات اخیر با‬ ‫برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است‪.‬‬ ‫راهپیمایی باشکوه قزوینی ها در محکومیت اهانت به مقدسات‬ ‫همچنین اقشــار مختلف مردم والیتمدار قزوین امروز یکشــنبه‬ ‫مصادف ‪ ۲۸‬صفر سالروز رحلت رسول گرامی اسالم(ص) با برگزاری‬ ‫راهپیمایی و راه اندازی دســته جات عزاداری اهانت هنجارشکنان‬ ‫به مقدســات از جمله قران‪ ،‬مساجد و پرچم عزای سید الشهدا(ع)‬ ‫را محکوم کرده و خواســتار برخورد قاطع با اغتشاشــگران شدند‪.‬‬ ‫حاضرین در این مراســم در در حمایت از حجاب و عفاف شــعار “‬ ‫یا فاطمه شــعار ماست‪ ،‬حجاب افتخار ماست”‪”،‬ای خواهر مسلمان‪،‬‬ ‫زینت تو حجاب است” و همچنین در حمایت از تالش های نیروی‬ ‫انتظامی و نیروهای مردمی بســیچ بابت برقــراری نظم و امنیت و‬ ‫مقابله با هنجارشکنان شعار “نیروی انتظامی‪ ،‬تشکر تشکر”‪”،‬بسیجی‬ ‫دالور‪ ،‬تشکر تشکر” سردادند‪.‬‬ ‫امت رسول اهلل در بندرعباس‪ ،‬خشم‬ ‫و انزجار خود از اشوبگران را اعالم کردند‬ ‫عالوه بر این هیات های عزاداری بندرعباس امروز یکشنبه در سالروز‬ ‫رحلت خاتم پیامبران و در راهپیمایی پرشــور علیه اغتشاشگران و‬ ‫اشوبگرانی که در روزهای اخیر نسبت به اتش افروزی ‪ ،‬تخریب اموال‬ ‫عمومی و توهین و هتاکی به مقدسات اقدام کرده بودند‪ ،‬خروشیدند‬ ‫تا پاســخ دندان شــکنی برای بدخواهان ایران اسالمی باشد‪ .‬اهالی‬ ‫کرانه خلیج فارس‪ ،‬شیعه و سنی دست در دست هم با اعالم انزجار‬ ‫از اقدامات ساختارشکنانه بدخواهان‪ ،‬بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد‬ ‫در جامعه برای مقابله با نقشــه های فریبکارانه و ســخیف دشمن‪،‬‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫عزاداران پیامبر اســام (ص) امروز مسیر پارک دباغیان تا مسجد‬ ‫جامع بندرعبــاس را با فریادهای «مرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر منافق‪،‬‬ ‫مرگ بر اسراییل‪ ،‬مرگ بر فتنه گر‪ ،‬فتنه گ ِر بی حیا دشمن مسلمین‬ ‫است و نیروی انتظامی حمایتت می کنیم»‪ ،‬طی کردند‪.‬‬ ‫محکومیت “اغتشاش‪ ،‬اشوب و نفاق”‬ ‫در اجتماع بزرگ عزاداران نبوی شهر همدان‬ ‫همچنیــن اجتماع بــزرگ عــزاداران نبوی با حضور اســتاندار‪،‬‬ ‫فرماندهان نظامی و انتطامی‪ ،‬مدیران اجرایی‪ ،‬نمایندگان و جمعی از‬ ‫ن و خیل عظیم سوگواران پیامبر اعظم(ص)‬ ‫مسووالن استان همدا ‬ ‫در میدان اصلی شــهر همدان برگزار شد‪ .‬حاضران در این اجتماع‬ ‫عظیم دســت نوشته هایی با مضمون قدردانی از تالش های پلیس‬ ‫و همچنین محکومیت اقدامات اشــوبگرانه و همچنین تصاویری از‬ ‫رهبر فرزانه انقالب و سردار شهید قاسم سلیمانی در دست داشتند‪.‬‬ ‫عزاداران رحلت پیامبر اعظم(ص) با ســردادن شعارهایی علیه رژیم‬ ‫اشغالگر قدس‪ ،‬امریکای جنایتکار‪ ،‬سران استکبار و منافقان‪ ،‬هرگونه‬ ‫اقدام در راستای ایجاد اختالف و نفاق را محکوم کردند‪.‬‬ ‫مردم اصفهان با تشییع پیکر شهدی تازه تفحص‬ ‫شده‪،‬اشوبهای اخیر را محکوم کردند‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قافله عزاداری امت رســول اهلل (ص) همزمان با ‪۲۸‬‬ ‫صفر رحلت پیامبر اکرم(ص) و شــهادت امام حسن مجتبی(ع) روز‬ ‫یکشــنبه از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان برپا‬ ‫شد‪ .‬در این مراســم باشکوه جمع کثیری از مســووالن‪ ،‬هیاتهای‬ ‫مذهبی و مردم والیتمدار و متدین شــهر اصفهان شــرکت کردند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در این مراسم با ســردادن شعارهایی اقدام اخیر‬ ‫هنجارشــکنان و اشــوبگران را محکوم کردند‪.‬در پایان این مراسم‪،‬‬ ‫پیکرشهید تازه تفحص شده “حبیب اهلل اعرابی” از شهدای دوران‬ ‫دفاع مقدس در کنار برادر شهیدش “حسینعلی اعرابی”در گلستان‬ ‫شهدا به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫فریاد رسای شهروندان شیراز‬ ‫در بیزاری از اغتشاش و اشوب‬ ‫همچنین شهروندان شیراز روز یکشنبه به دعوت شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی از چهار راه پیروزی شیراز اغاز شد و به سمت حرم‬ ‫مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) ادامه یافت ‪ ،‬شهروندان با شعارهای‬ ‫«ملــت ما بیدار اســت از فتنه گر بیزار اســت»‪« ،‬مرگ بر منافق»‪،‬‬ ‫«وای اگــر خامنه ای حکم جهــادم دهد»‪« ،‬مرگ بــر ضد والیت‬ ‫فقیه»‪« ،‬مرگ بر امریکا»‪« ،‬مرگ بر اسرائیل»‪« ،‬مرگ بر انگلیس»‪،‬‬ ‫«مــزدور امریکایی به جنگ دین امده» و حیدر حیدر در مســیر‬ ‫خیابان پیروزی شــیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)‬ ‫راهپیمایی و تظاهرات کردند‪ .‬راهپیمایی مردمی شــهروندان شیراز‬ ‫در محکومیت اقدامات اخیر عناصر اشــوب طلب و ناامن کنندگان‬ ‫فضای جامعه در حالی برگزار شــد که شیراز میزبان پیکر مطهری‬ ‫چندی از شــهدای دفاع مقدس و شــهید امنیت است که بر دوش‬ ‫شهروندان تشییع می شود‪.‬‬ ‫عزاداران قمی هتک حرمت مقدسات را محکوم کردند‬ ‫عــاوه بر ایــن جمع کثیری از مــردم مومن و انقالبــی قم روز‬ ‫یکشــنبه همزمان با ســالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت‬ ‫سبط اکبرش امام حســن مجتبی(ع) با برپایی اجتماع بزرگ اُمت‬ ‫رســول اهلل‪ ،‬هتک حرمت های صورت گرفته در اغتشاش های اخیر‬ ‫علیه قران کریم و مقدســات اسالمی را محکوم نمودند‪ .‬سوگواران‬ ‫شــرکت کننده در این ایین‪ ،‬با تجمع در شبســتان امام (ره) حرم‬ ‫حضرت معصومه (س) و قرائت زیارت رســول اهلل به طرف حسینیه‬ ‫امام (ره) دفتر رهبر معظم انقالب در قم حرکت کردند‪ .‬مردم عزادار‬ ‫حاضر در این ایین در حالی که بر سر و سینه می زدند‪ ،‬با شعارهای‬ ‫اهلل اکبر‪ ،‬لبیک یا حســین‪ ،‬لبیک یا خامنه ای و هیهات من الذله با‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی‪ ،‬امام راحل و رهبر معظم انقالب تجدید‬ ‫پیمانی دوباره بســتند‪«.‬مرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر اسرائیل‪ ،‬مرگ بر‬ ‫منافق‪ ،‬مرگ بر ال ســعود ملعون و مرگ بر سلبریتی خائن» نیز از‬ ‫دیگر شعارهای حاضران در این مراسم عزاداری بود‪.‬‬ ‫محکومیت اغتشاش و توهین‬ ‫به مقدسات از سوی عزاداران‬ ‫به مناسبت ‪ ۲۸‬صفر‪ ،‬ســالروز رحلت جانسوز پیامبر مکرم اسالم‬ ‫(ص) و شهادت امام حســن مجتبی (ع) ایین های سوگواری طی‬ ‫دیشــب و امروز یکشنبه در استان کردستان برگزار شد‪ .‬مردم شهر‬ ‫سنندج در مراســم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) که با حضور‬ ‫مقامات استان از جمله اســماعیل زارعی کوش استاندار کردستان‬ ‫برگزار شــد با محکوم کردن اغتشاشــات اخیر در کشور‪ ،‬خواستار‬ ‫برخورد قاطع با اشوب گران شدند‪.‬‬ ‫لونقلعمومیراهکارمقابلهبامعضلترافیک‬ ‫حم ‬ ‫مسئله ترافیک کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل از شهرداری تهران خبر می رسد‪ ،‬هدایت سفرهای‬ ‫ل ونقل عمومی در دستور کار است‬ ‫درون شهری به سمت وسایل حم ‬ ‫و استفاده از مترو و اتوبوس برای دانش اموزان و دانشجویان در هفته‬ ‫ابتدایی مهر رایگان خواهد بود‪ .‬ترافیک تهران‪ ،‬چالشــی چندین و‬ ‫چند ساله که عواقبش به معطلی خالصه نمی شود و از اتالف وقت و‬ ‫انرژی گرفته تا تهدید سالمت شهروندان و مخاطرات زیست محیطی‬ ‫را در بر می گیرد‪ .‬با این تفاسیر طبق روال سال های گذشته‪ ،‬با اغاز‬ ‫فصل پاییز و بازگشایی مراکز تحصیلی اعم از دانشگاه ها و مدارس و‬ ‫نیز تغییر شرایط جوی‪ ،‬بار ترافیکی در کالنشهرها به ویژه پایتخت‬ ‫شــدت می یابد‪ .‬با توجه به محدودیت های ترددی ناشی از بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬پاییز ‪ ۱۴۰۱‬به نوعی نخســتین بازگشایی مراکز تحصیلی از‬ ‫ابتدای مهر بعد از وقفه ‪ ۳‬ســاله به حساب می اید‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫گزارش وزارت نفت‪ ،‬عبور میزان مصرف بنزین از مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫لیتر در روز در شــهریورماه ‪ ،۱۴۰۱‬هشدارها نسبت به چالش های‬ ‫ناشی از ترافیک مهرماه قابل تامل است؛ چالش هایی از جنس «تک‬ ‫سرنشینی شهروندان» به ویژه در روزهای نخست بازگشایی مدارس‪،‬‬ ‫ســبقت میزان مصرف بنزین از مقدار تولید ان و قفل شدن معابر‬ ‫پایتخت در ساعات اوج تردد‪.‬‬ ‫مترو و اتوبوس دانش اموزان و دانشجویان رایگان‬ ‫از شــهرداری تهران خبر می رسد‪ ،‬هدایت سفرهای درون شهری‬ ‫به ســمت وسایل حمل ونقل عمومی در دستور کار است و استفاده‬ ‫از مترو و اتوبوس برای دانش اموزان و دانشــجویان در هفته ابتدایی‬ ‫مهر رایگان خواهد بود‪ .‬در همین راستا‪ ۲۷ ،‬شهریورماه عبدالمطهر‬ ‫محمدخانی ســخنگوی شــهرداری تهران در صفحه مجازی اش‪،‬‬ ‫از رایگان شــدن مترو و اتوبوس در پایتخت بــرای دانش اموزان و‬ ‫دانشــجویان خبر داد و از ضرورت همکاری برای مدیریت ترافیک‬ ‫همزمان با اغاز سال تحصیلی سخن به میان اورد‪ .‬تصمیمی که به‬ ‫نظر می رســد‪ ،‬برای کاهش ترددهای درون شهری محصالن و نیز‬ ‫بستگان ان ها در روزهای نخست بازگشایی مراکز تحصیلی گرفته‬ ‫شده است‪ .‬شــواهد نیز حاکی از تشــدید بار ترافیکی پایتخت در‬ ‫ساعات اوج تردد به واسطه جوالن خودروهای تک سرنشین در معابر‬ ‫شهری است‪ .‬با این تفاسیر‪ ،‬معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬در این تنگنای مالی‪ ،‬کانالیزه کردن جا به جایی مسافران به‬ ‫شبکه حمل ونقل عمومی را به عایدی مالی ناشی از سفرهای درون‬ ‫شهری ترجیح داده است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند‪ ،‬همکاری شهروندان در استفاده از وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی در ســایه توســعه کمی و کیفی این نــاوگان و به تبع ان‬ ‫خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است‪ .‬پدیده ای که بارها درباره‬ ‫ان نوشــته شــده و دالیل عقب ماندگی های ان بازگو شده است‪.‬‬ ‫هرچند در مقطع فعلی مرور کارنام ه ادوار گذشته و بی توجهی ها به‬ ‫این بخش‪ ،‬سودی برای شهروندان ندارد و تنها می توان به تغییر ریل‬ ‫در این حوزه امید داشت‪.‬‬ ‫شناوری ساعت کاری ادارات‬ ‫همچنین‪ ،‬مدیر کل حمــل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت‬ ‫حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در جریان دومین جلسه‬ ‫ستاد استقبال از مهر درباره تمهیدات کنترل ترافیک مهرماه گفت‪:‬‬ ‫مقرر شده‪ ،‬تردد کامیون ها و کامیونت ها از ساعت ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۹‬صبح در‬ ‫سطح شهر تهران ممنوع باشد‪ .‬هم چنین کلیات طرح شناور شدن‬ ‫ســاعت کاری ادارات‪ ،‬تصویب شد و کارگروهی برای این امر شکل‬ ‫گرفته و ســاعات کاری ادارات از ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬صبح شــناور خواهد بود‪.‬‬ ‫مهدی گلشنی با اشاره به تغییر ساعت کاری کارخانه ها‪ ،‬این را هم‬ ‫گفــت که اجرای طرح ترافیک تا ســاعت ‪ ۱۸‬ادامه خواهد یافت و‬ ‫دورکاری ‪ ۲۰‬درصدی کارمندان به منظور کاهش بار ترافیکی معابر‬ ‫تهران تصویب شده است‪.‬‬ ‫پلیس مدارس راه اندازی می شود‬ ‫رئیس پلیس پایتخت نیز با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی‬ ‫مدارس و اقدامات ویژه پلیس برای ترافیک این روزها گفت‪ :‬عملیات‬ ‫عمرانی در تهران از ‪ ۲۰‬شــهریور تا ‪ ۱۵‬مهر ممنوع اســت‪ .‬سردار‬ ‫حسین رحیمی در یازدهمین نشست کمیسیون عملیات پلیس راهور‬ ‫افزود‪ :‬مدارس حدود ‪ ۲‬سال و نیم تعطیل بوده و باید در زمینه حمل‬ ‫و نقل تالش بیشتری کنیم تا اول مهر بدون مشکل اغاز شود‪ .‬در مهر‬ ‫با سنگین ترین ترافیک مواجه خواهیم شد اما پلیس برنامه ویژه ای‬ ‫در این زمینه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه از یک ماه مانده به بازگشــایی‬ ‫مدارس‪ ،‬تالش های پلیس اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬برای مدارسی که در‬ ‫مسیرهای اصلی و فرعی قرار دارند با هماهنگی شهرداری تصمیماتی‬ ‫گرفته شد که یکی از این تصمیمات راه اندازی پلیس مدارس است‪.‬‬ ‫به گفته ســردار رحیمی‪ ١٧ ،‬تا ‪ ٢٠‬هزار ســرویس مدرسه تا قبل‬ ‫از دو سال اخیر و شــیوع کرونا فعال بودند اما اکنون وضعیت فرق‬ ‫کــرده که در این بخش‪ ،‬مدیران مدارس مســئولیت ویژه ای دارند‬ ‫تا بر امد و شــد سرویس های مدارس نظارت کنند‪ .‬مسئله ترافیک‬ ‫کالنشهرها به ویژه پایتخت یک مسئله فرابخشی است و دستگاه های‬ ‫دیگری همچون پلیس راهور‪ ،‬شورای شهر و وزارت کشور با تشکیل‬ ‫شورای عالی ترافیک در ان نقش افرین است‪ ،‬هرچند ردپای دستگاه‬ ‫های دیگری نیز به واســطه اهمیت کنترل ترافیک کالن شهرها به‬ ‫صورت ضمنی و غیرمســتقیم در پدیده ترافیک مشاهده می شود‪.‬‬ ‫همچنین تاکنــون بارها درباره اســیب های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی ترافیک های کالفه کننده کالنشهرها سخن به میان امده‪ ،‬اما‬ ‫انچه اهمیت دارد‪ ،‬شناسایی و اولویت بندی راهکارهای حل معضل‬ ‫ترافیک با هم افزایی دستگاه ها‪ ،‬تقسیم شفاف مسئولیت در راستای‬ ‫تسکین این درد کهنه پایتخت و نیز همکاری شهروندان برای عبور‬ ‫از این چالش است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!