روزنامه خوب شماره 847 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 847

روزنامه خوب شماره 847

روزنامه خوب شماره 847

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد؛‬ ‫پرداخت وام‪200‬میلیون‬ ‫تومانی مسکن روستایی‬ ‫تسر یع می شود‬ ‫دوشنبه‪ 28‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 847‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 22‬صفر‪ 19 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫تکلیف سهام عدالت‬ ‫فوت شدگان تا پایان‬ ‫شهر یور مشخص می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫هدف ایران از عضویت‬ ‫در سازمان شانگهای انتفاع‬ ‫اقتصادی است‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیسجمهوردرگفتگوباالجزیرهانگلیسی؛‬ ‫جمهوریاسالمیخواهان‬ ‫روابط و نظم عادالنه در جهان است‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس ‪:‬‬ ‫شفاف سازی گردش‬ ‫سوخت در کشور باعث کنترل‬ ‫قاچاقمی شود‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫همراه با ارزیابی فشرده شماره ‪1401/06‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج ‪ -‬انتهای بلوار ارم جنب اموزش و پرورش‬ ‫شهرســتان بویراحمد ‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و‬ ‫کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اســاس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و‬ ‫براورد پیوســت با شــرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت‬ ‫که دارای رتبه معتبر طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی باشــد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران‬ ‫درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه شهرستان محل تامین مبلغ براورد (ریال) رتبه مورد‬ ‫نیاز‬ ‫اعتبار‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ تضمین معتبر‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫‪ 75/264/807/292‬پایه ‪5‬اب‬ ‫و باالتر‬ ‫‪3/800/000/000‬‬ ‫‪8‬ماه‬ ‫اصالح وتوسعه‬ ‫شبکه اب‬ ‫شهر یاسوج‬ ‫و روستاهای‬ ‫اقماری پراکنده‬ ‫بویراحمد‬ ‫اعتبارات‬ ‫عمرانی و‬ ‫سایر‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت‬ ‫‪ 9‬صبح مورخ‪ 1401/06/30‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/06/02‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشــنهادها ‪ :‬ساعت ‪14‬‬ ‫مورخ ‪.1401/07/12‬‬ ‫‪ )3‬زمــان بازگشــایی پاکتها ‪ :‬ســاعت ‪ 9‬صبــح مورخ‬ ‫‪. 1401/07/14‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین ارائه‬ ‫پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت مهلت کننده‬ ‫صورت میگیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینــه درج اگهی و اصالحات و تجدیــد های احتمالی‬ ‫روزنامه و همچنین هزینه ی انتشــار در سایت ستاد به عهده‬ ‫برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده‬ ‫‪ ،‬سپرده های مخدوش ‪ ،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شخصی ونظایران و پیشــنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر‬ ‫درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬ســپرده تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار بصورت‬ ‫ضمانتنامه معتبر بانکی می باشــد و باید بصورت فیزیکی در‬ ‫موعد مقرر تحویل دبیرخانه استان گردد‪.‬‬ ‫‪ )9‬متقاضیان شــرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت‬ ‫قرارداد دارند وتا اخرین روز مهلت تحویل پیشــنهادها پیمان‬ ‫منعقده را تحویل موقت ننموده اند حق شرکت در مناقصه را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‪ )10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ )11‬مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر ‪3‬‬ ‫روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد‪.‬‬ ‫‪ )12‬اطالعات ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در‬ ‫سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/06/29 :‬‬ ‫دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫سرعت اینترنت کم نشده است‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫اخبار‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد‪:‬‬ ‫صدور مجوز پرواز فوق العاده‬ ‫برای بازگرداندن مسافران‬ ‫هواپیماییمعراج‬ ‫سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬در پی‬ ‫نقص فنی و زمینگیری هواپیمــای معراج در فرودگاه‬ ‫عراق‪ ،‬ســه شــرکت هواپیمایی مجوز پــرواز به نجف‬ ‫برای انتقال مسافران به تهران را از سازمان هواپیمایی‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫«میر اکبر رضوی» افزود‪ :‬ســه ایرالین مجوز پرواز به‬ ‫نجــف برای بازگرداندن مســافران هواپیمایی معراج را‬ ‫دریافت کردند‪ .‬همچنین مسافران پرواز نجف به تهران‬ ‫هواپیمایی معراج که از روز گذشــته موفق به بازگشت‬ ‫به تهران نشدند و تاخیر چندین ساعته را تحمل کردند‬ ‫خسارت خواهند گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت‪ :‬سازمان هواپیمایی‬ ‫با رایزنی با ســه شرکت هواپیمایی از جمله هواپیمایی‬ ‫ماهان‪ ،‬ایران ایر و ایران ایرتور نسبت به انتقال مسافران‬ ‫از نجف به تهران برنامه ریزی کرده است و بر این اساس‬ ‫با اعطای مجوز به این ســه شرکت هواپیمایی مسافران‬ ‫هواپیمایی معــراج از فرودگاه نجف بــه تهران منتقل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در پی تاخیر ‪ ۱۵‬ســاعت پرواز شماره ‪ ۴۸۰۲‬نجف‪-‬‬ ‫تهران شــرکت هواپیمایی معراج‪ ،‬ســایر پروازهای این‬ ‫شرکت هواپیمایی در فرودگاه نجف با تاخیر زنجیروار و‬ ‫سرگردانی زائران ایرانی در عراق مواجه شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نقص فنی در هواپیمای شرکت معراج‬ ‫منجر به ان شد که عصر دیروز چندین بار مسافرگیری‬ ‫انجام شــود؛ اما به دلیل نقص فنی مجددا ً مسافران به‬ ‫سمت ترمینال هدایت شدند‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد‪ :‬مدتی قبل مطلبی تحت عنوان مهاجرت مجازی در یک رسانه منتشر شده که متاسفانه نه تنها فاقد امار صحیح و درستی نیست‪ ،‬بلکه از همان ابتدا‬ ‫دچار تناقض در نوشتار است و سرعت اینترنت و پهنای باند در حد موردنیاز برای فعالیت های بین المللی فراهم است‪.‬وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به توضیحاتی را منتشر کرد‪ .‬بنابر‬ ‫اعالم وزارت ارتباطات نویسنده در بخش اول گزارش روزنامه شرق در میان تیتر «صیانت چراغ خاموش در ایران» اورده است‪« :‬کاربران ایرانی از اختالل گسترده شبکه اینترنت خبر می دهند»‪.‬‬ ‫نویسنده مطلب پس از این ادعا در بخش دیگری بدون درنظر گرفتن اصل مهم روزنامه نگاری یعنی پرسشگری و بی طرفی به نقل از عضو انجمن کسب وکارهای اینترنتی اورده است‪« :‬متخصصان‬ ‫صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات از کشور محل سکونت خود برای شرکت های بین المللی کار می کنند‪».‬‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫هدف ایران از عضویت در سازمان شانگهای انتفاع اقتصادی است‬ ‫معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه ترانزیت‪ ،‬انرژی‬ ‫و حوزه دفاعی را ســه مزیت ایران در ســازمان همکاری شانگهای‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هدف ما از عضویت در این سازمان انتفاع اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی صفری در برنامه تلویزیونی صف اول با بیان اینکه عضویت‬ ‫در شــانگهای بازارهای نو در حوزه انرژی برای کشورمان ایجاد می‬ ‫کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بازار منطقه شانگهای به بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫می رسد که می تواند فرصت خوبی برای توسعه صادرات کشورمان‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫وی میــزان صادرات ایران را به چین حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر براورد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تجارت کشورمان با هند نیز حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر و با‬ ‫روسیه به بیش از ‪ ۱‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬بازار سازمان شــانگهای محدود به حوزه‬ ‫انرژی نیست و مواردی چون صدور کاال‪ ،‬خدمات مهندسی و انتقال‬ ‫تکنولوژی را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫صفــری یکی از مزیــت های ایران بــرای اعضای شــانگهای را‬ ‫دسترســی به ابهای ازاد و موضوع ترانزیت کاال دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫اغلب مالقات های رئیس جمهور با مقامات حاضر در شــانگهای انها‬ ‫درخواست می کردند مکان هایی باشد تا در بندر عباس و چابهار کاال‬ ‫جابجا کنند‪ .‬معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه‬ ‫داد‪ :‬با عضویت ایران در ســازمان شانگهای‪ ،‬تمام کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی به واسطه کشورمان به دریاهای ازاد راه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬اهمیت موضوع ترانزیت سبب شد تا رئیس‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر تجارت ازاد با اعضای پیمان شانگهای‬ ‫مرغ و تخم مرغ گران شد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد؛‬ ‫رفع اختالالت ارسال پیامک‬ ‫طرح رجیستری موبایل‬ ‫مدیــرکل دفتر خدمات فنی‪ ،‬مهندســی و نگهداری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت گفت‪ :‬اختالالت چند‬ ‫روز اخیر در ارســال پیامک های رجیســتری رفع شده‬ ‫و اپراتورهــا نگران پرداخت هزینه های خود نباشــند‪.‬‬ ‫عدم پرداخت به دلیل موانــع قانونی بوده که به زودی‬ ‫با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت صمــت‪« ،‬حمید محله ای» با اشــاره به قانون‬ ‫تعییــن تعرفه هــای خدمــات مرکز توســعه تجارت‬ ‫الکترونیکی گفت‪ :‬برای خدمات سامانه همتا در جلسه‬ ‫‪ ۲۹۶‬مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲‬کمیســیون تنظیم مقررات‬ ‫وزارت ارتباطات‪ ،‬تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ایــن مصوبه به قــوت خود باقی بــود و تعرفه‬ ‫خدمات رجیســتری تلفن همراه را مشــخص می کرد؛‬ ‫ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با این استدالل که‬ ‫این هزینه را باید دولت بدهد‪ ،‬این تصمیم را لغو کردند‬ ‫و در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دیده شــد‪ ،‬ولی بودجه موردنظر هم‬ ‫پرداخت نشد؛ لذا مشکل این است که نه بودجه داریم‬ ‫و نه مصوب های در کمیسیون داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه حل های خوبی با تعامل سایر دستگاه ها‬ ‫پیشنهاد شده است که امیدواریم ظرف چند روز اینده‬ ‫با ســازمان تنظیم مقــررات وزارت ارتباطات به تفاهم‬ ‫نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل شود‪.‬‬ ‫معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجــه درباره فرایند‬ ‫عضویت ایران در شــانگهای یاداور شد‪ ۴۹ :‬سند مربوط به عضویت‬ ‫ایران که الیحه ان تقدیم مجلس شده است‪ ،‬باید در مجالس هشت‬ ‫کشور عضو نیز تصویب شود؛ پس از ان در جلسه سال اینده که در‬ ‫هند برگزار می شود‪ ،‬روسای جمهور موافقتنامه ها را امضاء خواهند‬ ‫کرد و رسمی شدن پذیرش ما در پیمان شانگهای تکمیل می شود‪.‬‬ ‫وی همــکاری های امنیتــی را یکی از محورهــای همکاری در‬ ‫شــانگهای دانست و گفت‪ :‬روزی که سازمان شانگهای شکل گرفت‬ ‫بیشــتر مبارزه با فعالیت های تروریستی و جرایم سازمان یافته ای‬ ‫چــون قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی محــور کار بود که در این‬ ‫زمینه کشورمان فعالیت ها و ظرفیت های خوبی دارد اما انچه مهم‬ ‫است‪ ،‬گرایش ایران به شانگهای بیشتر اقتصادی است و در کنار ان‬ ‫مباحث مربوط به امور دفاعی نیز مطرح است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت خبر داد‪:‬‬ ‫قیمت کاالهای اساسی در هفته اخر شهریور؛‬ ‫بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در هفته جاری‬ ‫حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کاالها و رکود در بازار‬ ‫انهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر‬ ‫روند صعودی به خود گرفته بر این مدارپیش می رود‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در هفته جاری‬ ‫حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کاالها و رکود در بازار‬ ‫انهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر‬ ‫روند صعودی به خود گرفته همچنان بر این مدار پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین ‪۳‬‬ ‫تــا ‪ ۷‬هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان دلیل این مساله را افزایش تقاضا عنوان‬ ‫می کنند ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ گوشتی‬ ‫نیز به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براین اســاس مرغداران معتقدند که هنوز مرغ و تخم‬ ‫مرغ به قیمت واقعی نرسیده و قرار است که دولت ‪۳۱‬‬ ‫شــهریور ماه قیمت جدید این دو کاال را تعیین و اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جمهور ازبکســتان در جلسه پیشــنهادی داد که امسال موسسات‬ ‫مناطق ازاد اعضاء و کشــورهای ناظر جلســه تشکیل شود که این‬ ‫موضوع هم امتیازاتی برای کشورمان دارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر امور خارجه با یــاداوری اینکه با ورود اعضای جدید‬ ‫به شــانگهای‪ ،‬این سازمان از یک سازمان منطقه ای در حال تبدیل‬ ‫شــدن به یک نهاد بین المللی اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به جز اعضای‬ ‫اصلی‪ ،‬اعضــای ناظری مثل ترکیه و جمهــوری اذربایجان در این‬ ‫سازمان حضور دارند و حتی کشورهای عربی همچون امارات‪ ،‬قطر‬ ‫و عمان هم برای عضویت تقاضا کرده اند‪.‬‬ ‫وی چیــن را اقتصاد اول دنیا برشــمرد و با تاکید بر اینکه قدرت‬ ‫تقریبا از غرب به شــرق انتقال یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬در تکنولوژی های‬ ‫بخش انرژی‪ ،‬روسیه به خصوص در بخش گاز و نفت در سطح بسیار‬ ‫خوبی قرار دارد‪ .‬صفری با یاداوری اینکه ایران و روســیه در زمینه‬ ‫گاز و تولیدات نفتی در ســطح باالیی هستند و در عین حال چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬پاکستان مصرف کننده بزرگ نفت و گاز به شمار می روند‪ ،‬از‬ ‫ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان به عنوان بازارهای جدید انرژی‬ ‫کشورمان نام برد و گفت‪ :‬این موضوع باعث افزایش تعامالت سیاسی‬ ‫و اقتصادی درمنطقه و مالقات هایی ســالیانه بین وزرای خارجه و‬ ‫روئسای جمهور کشورها می شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کــرد‪ :‬عضویت در نهادهای بیــن المللی چون‬ ‫شــانگهای فضای مناســبی را برای توسعه فعالیت بخش خصوصی‬ ‫و اتاق های بازرگانی فراهم می کنند تا از این شــرایط برای توسعه‬ ‫تجارت استفاده کنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به دیدارهای رییس‬ ‫جمهور با سران کشورهای عضو پیمان شانگهای‪ ،‬از تاکید رییس‬ ‫جمهور بر برقراری تجارت ازاد با این کشورها خبر داد‪.‬‬ ‫سازمان توســعه تجارت‪« ،‬علیرضا پیمان پاک» در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬دربــاره رفع موانع مبــادالت مالــی و بانکی میان‬ ‫کشــورهای عضو شــانگهای‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در اجالس سران‬ ‫شــانگهای‪ ،‬روســای جمهور عضو پیمان‪ ،‬اعضای ناظر و شــرکا‬ ‫مذاکرات خوبی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در چند مورد تاکیداتی صورت گرفت که‬ ‫یکی از این موارد‪ ،‬تجارت کاال بود تا از فرصت اجالس استفاده و‬ ‫برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو شانگهای اقدامات الزم‬ ‫انجام شود‪ .‬در پنج ماه نخست سال ‪ ،۱۴۰۱‬رشد قابل توجهی در‬ ‫خصوص صادرات با اعضای شانگهای داشتیم و صادرات ما بیش‬ ‫از ‪ ۹‬میلیارد دالر بود‪ .‬این نشــان از دیپلماسی فعال در خصوص‬ ‫کشورهای عضو شانگهای دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت تصریح کرد‪ :‬در جلساتی که رییس جمهور با‬ ‫روسای کشورهای عضو شانگهای داشتند بر توسعه تجارت و رفع‬ ‫موانع و چالش ها تاکید شد‪ .‬در بحث مالی و بانکی با کشورهایی‬ ‫مثل روســیه‪ ،‬بالروس و قزاقستان‪ ،‬اقدامات خوبی انجام داده ایم‬ ‫تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم‪ .‬عالوه بر این حذف دالر‬ ‫و یورو در دســتور قرار داده خواهد شــد و به طرف های مقابل‬ ‫پیشــنهاد اســتفاده از بیمه ها و کانال های مالی جدید که بانک‬ ‫مرکزی ما در نظر گرفته‪ ،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫پیمان پاک تاکید کرد‪ :‬رییس جمهور تاکید بر توســعه تجارت‬ ‫ازاد داشــتند‪ ،‬ما تجربه خوبی را در حوزه اوراســیا داشتیم‪۸۰ .‬‬ ‫درصد اقدامات به نتیجه رسیده‪ ،‬اذرماه بحث کارشناسی را نهایی‬ ‫خواهیم کرد و مورد امضا قرار می گیرد و برای تصویب به مجالس‬ ‫می رود‪ .‬این اولین تجربه تجارت ازاد ما خواهد بود‪ ،‬کشــورهای‬ ‫اوراسیا که بیشتر عضو سازمان شانگهای هستند و رییس جمهور‬ ‫پیشــنهاد دادند که بحث تجارت ازاد را در حوزه شــانگهای نیز‬ ‫دنبال کنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت افزود‪ :‬موضوع دیگری که رییس‬ ‫جمهور مطرح کردند‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت هــای ترانزیتی بین‬ ‫اعضای سازمان شانگهای است‪ ،‬ما کریدور شمال‪-‬جنوب را داریم‬ ‫و در چنــد ماه اخیر بر ان تمرکز کردیم و ظرفیت های ترانزیتی‬ ‫را توســعه دادیم؛ اما حجم کار وســیع است و نیازمند مشارکت‬ ‫اعضای شانگهای است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعضا ســازمان شانگهای امادگی خود را برای‬ ‫مشارکت در توســعه زیرســاخت ها اعالم کردند‪ ،‬درباره جذب‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در جلسه رییس جمهور کشورمان با‬ ‫رییس جمهور روســیه‪ ،‬در خصوص کریدور شمال‪-‬جنوب بحث‬ ‫و بر دو موضوع تاکید شــد‪ ،‬موضوع اول تکمیل خطوط راه اهن‬ ‫رشت‪-‬اســتارا و موضوع دوم افزایش نــاوگان دریایی در خزر و‬ ‫توسعه بنادر شمالی خزر بود‪.‬‬ ‫پیمــان پــاک تجــارت تصریح کــرد‪ :‬در حوزه شــرق‪-‬غرب‬ ‫صحبت های جدی با کشــور چین مطرح شد تا این ظرفیت ها را‬ ‫توسعه دهیم‪ .‬در حال حاضر ظرفیت هایی را برای توسعه کاالیی‬ ‫داریم؛ اما وقتی بخواهیم تجارت را با کشــورهای عضو شانگهای‬ ‫توســعه دهیم باید زیرساخت هایمان توســعه دهیم و ابزارهایی‬ ‫مانند کشتی‪ ،‬واگن و… نیاز داریم‪.‬‬ ‫رییس ســازمان توســعه تجارت ادامه داد‪ :‬در حوزه بحث های‬ ‫نرم و گمرکات‪ ،‬مشــابه توافق نامه ای که چند ماه گذشــته بین‬ ‫سه کشور ایران‪ ،‬جمهوری اذربایجان و روسیه امضا شد‪ ،‬با سایر‬ ‫کشــورها نیز مذاکراتی انجام شده است‪ .‬تمام این اقدامات منجر‬ ‫به توســعه تجارت و ایجاد درامد پایدار برای جمهوری اسالمی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تشکیل بازار برق منطقه شانگهای‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان انرژی جهان‪ ،‬از جمله ایران و روسیه عضو اتحادیه‬ ‫شــانگهای هســتند و بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی جهان‬ ‫مانند چین و هند نیز عضو اتحادیه هستند‪ .‬رییس جمهور اشاره‬ ‫به این موضوع داشــتند که باید ساز و کاری برای همکاری های‬ ‫پایدار در حوزه امنیت انرژی تعریف شود‪ .‬باید در سایر حوزه های‬ ‫انرژی امکان مبــادالت پایدار انرژی وجود دارد و باید مســئله‬ ‫تامین انرژی امن و پایدار شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشــاره به اینکه موضوع‬ ‫امنیــت غذایــی نیز در ایــن دیدارها مورد تاکید قــرار گرفت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬رییس جمهور به موضوعاتی مانند سالمت و‬ ‫اســتفاده از ظرفیت های ایران در حوزه سالمت تاکید کردند‪ ،‬تا‬ ‫صادرات تجهیزات پزشــکی‪ ،‬داروهــای بیوتکنولوژی و خدمات‬ ‫گردشــگری سالمت به کشورهای عضو شــانگهای توسط ایران‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛‬ ‫اختصاص‪ 20‬درصد سهم منابع بانک ها برای اجرای کشاورزی قراردادی‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی از ابالغ‬ ‫بانک مرکــزی برای تخصیــص ‪ ۲۰‬درصد ســهم منابع بخش‬ ‫کشاورزی هر یک از بانک ها برای اجرای کشاورزی قراردادی خبر‬ ‫داد‪ .‬وزارت جهاد کشــاورزی‪« ،‬محمد قربانی» در دهمین جلسه‬ ‫قرارگاه تامین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی که با محوریت ارایه‬ ‫«گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشاورزی قراردادی»‬ ‫و «ارایه سامانه هوشمند اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی گندم‬ ‫در استان خوزستان از طریق بخش خصوصی» برگزار شد‪ ،‬درباره‬ ‫اقدامات مهم تامین مالی کشــاورزی قراردادی گفت‪ :‬شیوه نامه‬ ‫تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط در تیرماه سال‬ ‫جاری تدوین و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی افزود‪:‬‬ ‫همچنیــن ایین رونمایی از نقشــه راه تامین مالی کشــاورزی‬ ‫قراردادی با حضور مدیران ارشــد بانک مرکــزی‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و مدیران عامل بانک ها نیز در مردادماه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفته قربانی‪ ،‬دســتورالعمل اجرایی تامین مالی کشــاورزی‬ ‫قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین‪،‬‬ ‫روسای سازمان ها‪ ،‬شــرکت های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان ها ابالغ و مبلغ ‪ ۲۰‬همت از بانــک مرکزی و ‪ ۴‬همت از‬ ‫صندوق توســعه ملی برای اجرای کشــاورزی قراردادی در ‪۳۰‬‬ ‫تیرماه سال جاری درخواست شد‪.‬‬ ‫قربانی با بیان این که ســامانه ســیتا به عنوان ســامانه ثبت‬ ‫درخواســت متقاضیان و ارائــه اطالعات برای اهلیت ســنجی‬ ‫شرکت های پیش رو معرفی شده اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این سامانه‬ ‫توسط بانک مرکزی به کلیه بانک ها برای ثبت نام نیز ابالغ شده‬ ‫اســت‪ .‬معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫همچنین از ابالغ بانک مرکزی به کلیه بانک ها برای تخصیص ‪۲۰‬‬ ‫درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک ها برای اجرای‬ ‫کشاورزی قراردادی در ‪ ۱۵‬شهریورماه خبر داد و گفت‪ :‬شناسایی‬ ‫و معرفی لیست اولیه شــرکت های پیشرو به بانک مرکزی برای‬ ‫تامین مالی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫وی به تایید و معرفی پلتفرم کشــاورزی قراردادی در بســتر‬ ‫الکترونیکــی برای اجــرای کشــاورزی قــراردادی محصوالت‬ ‫گلخانه ای و کشــت قراردادی گندم در اســتان خوزستان در ‪۵‬‬ ‫شــهریورماه ســال جاری اشــاره و تصریح کــرد‪ :‬کارگروه ملی‬ ‫کشــاورزی قراردادی برای بررســی درخواست های شرکت های‬ ‫پیشرو و پیگیری درخواست های انها نیز تشکیل شده است‪.‬‬ ‫قربانی با اشــاره به برگزاری هفت جلســه کمیته کارشناسی‬ ‫تخصصی تامین مالی کشــاورزی قــراردادی در بانک مرکزی با‬ ‫حضور چهار بانک و چهار صندوق ضمانت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬جلسات‬ ‫توجیهــی بــرای اتحادیه ها و تشــکل های بخــش غیردولتی‪،‬‬ ‫معاونت هــای تخصصی و ســازمان های تابعه وزارتخانه توســط‬ ‫معاونت برنامه ریزی و اقتصادی نیز انجا م شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫معاون بهره وری انرژی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت‪ :‬برچسب استاندارد جدید کولرهای ابی تا یک ماه اینده اجباری خواهد شد و پس از ان تولید کولر ابی باید‬ ‫بر اساس این برچسب صورت گیرد‪« .‬محمدمهدی پیغمبرزاده» درباره تعویض موتورهای کولرهای ابی و اثر ان بر کاهش مصر برق افزود‪ :‬در باره کولرهای ابی دو مسیر در حال پیگیری است که‬ ‫یکی بحث کولرهای جدید است‪ .‬وی بحث بهینه سازی مصرف برق در کولرهای جدید را مهم تر از کولرهای موجود برشمرد و گفت‪ :‬تکنولوژی مصرف برق در کولرهای ابی مربوط به ‪ ۵۰‬سال قبل‬ ‫است به این معنا که الکتروموتورهای القایی که االن در موتورهای کولرهای ابی در حال استفاده است و مصرف باالیی هم دارد سابقه اش مربوط به ‪ ۵۰‬سال پیش است و هیچ تحول و پیشرفتی‬ ‫هم در انها رخ نداده است‪.‬‬ ‫جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت‪:‬‬ ‫مسیر حرکت انرژی ایران و ازبکستان هموار شد‬ ‫وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت انرژی ازبکستان برای همکاری‬ ‫در بخش هــای مختلف انرژی توافق کردنــد‪ ،‬موضوعی که به گفته‬ ‫کارشناسان حوزه انرژی می تواند گلوگاهی برای توسعه روابط بین‬ ‫المللی ایران با سایر کشورها باشد‪.‬‬ ‫جواد اوجی ‪ -‬وزیر نفت ایران با عظیم احمد خوجه اف ‪ -‬سرپرست‬ ‫وزارت انــرژی ازبکســتان دیدار داشــتند؛ در این دیــدار تامین‬ ‫فراورده های مورد نیاز ازبکستان اعم از ال پی جی‪ ،‬سوخت جت‪ ،‬نفت‬ ‫کوره‪ ،‬میعانات گازی و ‪ ،...‬توســعه بعضی میدان های هیدروکربوری‬ ‫ازبکستان از سوی شــرکت های توانمند ایرانی‪ ،‬استفاده از خدمات‬ ‫حفاری شرکت های ایرانی در پروژه های باالدستی ازبکستان بررسی‬ ‫شــد‪ .‬همچنین بررسی ایجاد شرکت های مشــترک در بخش های‬ ‫مختلف صنعت نفت‪ ،‬ارتقا و بازســازی پاالیشــگاه های ازبکستان با‬ ‫اســتفاده از توان فنی شــرکت های ایرانی (ازبکستان دو پاالیشگاه‬ ‫نســبتاً کوچک بخارا و فرغانه را در اختیــار دارد) دیگر محور این‬ ‫مذاکــرات بوده اســت‪.‬در نهایت نیز برای همکاری دو کشــور در‬ ‫بخش های مختلف انرژی تفاهم نامه امضا شد‪.‬‬ ‫طبق اعــام وزارت نفت‪ ،‬هیات عالی رتبه ایران و ازبکســتان در‬ ‫این دیدار در زمینه اجرای مشترک طرح های پتروشیمی در ایران‪،‬‬ ‫انجام فعالیت های زمین شناســی و اکتشــاف در حوزه نفت و گاز‪،‬‬ ‫عرضه محصوالت پتروشــیمی ایران در ازبکستان‪ ،‬مبادله نفت خام‬ ‫و فراورده های نفتی‪ ،‬تحقیق مشــترک برای توسعه و تجاری سازی‬ ‫کاتالیزورها و مواد شــیمیایی برای کارخانه های پتروشــیمی‪ ،‬ارائه‬ ‫کمک های مالی و حمایت از همکاری های بانکی برای توسعه صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی در هر دو کشور‪ ،‬تامین تجهیزات مورد نیاز‬ ‫صنعت نفــت و گاز‪ ،‬همکاری در زمینه ایجــاد و تامین تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی و تبادل دانش در حوزه صنایع شیمیایی نفت و گاز و‬ ‫تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت نفت به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیســی‪ -‬رئیس جمهوری هم در جریان این دیدار‬ ‫با اشاره به گفت وگوی وزیران نفت و ازبکستان و امضای تفاهم نامه‬ ‫میان دو کشور ابراز امیدواری کرد گام های خوبی برای توسعه روابط‬ ‫در حوزه انرژی برداشــته شود‪ .‬امضای اسناد جلوه خوبی از اراده دو‬ ‫کشور برای توسعه روابط در حوزه های مختلف است‪.‬‬ ‫بــه گفته وی امادگی داریم با توجه به امکاناتی که در جمهوری‬ ‫اســامی ایران وجود دارد‪ ،‬همکاری های خوبــی در حوزه انرژی با‬ ‫ازبکستان داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه با اراده ای که در ســطح سران‬ ‫دو کشــور وجود دارد می توان سطح روابط تجاری تهران ‪ -‬تاشکند‬ ‫را از ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر فعلی ســه تا چهار برابــر افزایش داد‪ ،‬از‬ ‫امادگی کشــورمان برای صدور خدمات فنی و مهندســی و توسعه‬ ‫همکاری های ایران و ازبکستان خبر داد‪.‬‬ ‫شاهد توسعه روابط اقتصادی و تجاری خواهیم بود‬ ‫در این باره ضمن اهمیت توسعه روابط بین المللی ایران در حوزه‬ ‫انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به اینکه اراده دولت بر این اســت که مراودات‬ ‫اقتصادی خود را نســبت به گذشته افزایش دهد و در حوزه روابط‬ ‫اقتصادی نیز به دنبال توسعه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینگونه توافقات که‬ ‫با اراده دو طرف اتفاق می افتد‪ ،‬منجر به پیشرفت روابط اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری و سیاسی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطعا در همین راســتا نیز زمانــی که اراده دولت‬ ‫حمایت از این بخش است‪ ،‬سرمایه گذاری ها نیز توسعه می یابد و‬ ‫این مساله منجر به این خواهد شد که نسبت به گذشته سطح روابط‬ ‫اقتصادی و تجاری ایران افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه باتوجه به تمایل هر‬ ‫دو کشور برای توسعه روابط شاهد هم افزایی در تبادالت‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری و حتی سرمایه گذاری خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند که برخی‬ ‫از کشــورها به دالیلی مایل به تحقق این مســاله نیستند‪ ،‬اما این‬ ‫اقدامات خیلی از برنامه های دشمنان را خنثی می کند و منجر به‬ ‫توافقات خوبی نیز می شود‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکه قطعا این مســاله منجر به توسعه روابط ایران‬ ‫با ســایر کشورها نیز خواهد شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که کشورهای‬ ‫دیگر شاهد هستند که ایران در بخش تبادالت تجاری و اقتصادی با‬ ‫همسایگان مصمم است انگیزه پیدا می کنند و با خیال راحت تری‬ ‫وارد این مذاکرات و این تفاهم نامه ها خواهند شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫پیگیرتامیناعتبار«سامانهسردسیری»هستیم‬ ‫وزیر نیرو سامانه سردسیری در استان کرمانشاه را از پروژه های‬ ‫اولویت دار وزارت نیرو اعالم کرد و از پیگیری برای تامین اعتبار‬ ‫ان خبر داد‪ .‬علی اکبر محرابیان در سفر به کرمانشاه ‪ ،‬با اشاره به‬ ‫پیگیری وزارت نیرو برای اجرایی شدن پروژه سامانه سردسیری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه از طرح های اولویت دار وزات نیرو است‪.‬‬ ‫وی اجرای این پروژه را در کنار تکمیل طرح سامانه گرمسیری‬ ‫ضروری دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این طرح کمک بسزایی‬ ‫در مدیریت منابع ابی و رونق کشاورزی منطقه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو از اعتبارات چشــمگیر مورد نیاز سامانه سردسیری‬ ‫هم یاد کرد و ادامه داد‪ :‬در حال پیگیری هســتیم تا بتوانیم این‬ ‫اعتبارات را تامین کنیم‪ .‬وی در ادامه اشــاره ای هم به شــرایط‬ ‫خشکسالی و کم بارشی در کشور داشت که باعث کاهش ذخایر‬ ‫ســدها شــده و عنوان کرد‪ :‬هم اکنون حدود ‪ 40‬درصد ظرفیت‬ ‫سدهای کشور پُر است‪.‬‬ ‫محرابیان با بیان اینکه تــاش می کنیم مدیریت صحیحی بر‬ ‫استفاده از منابع ابی موجود صورت بگیرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلی برای تامین اب و حتی‬ ‫برق مردم رخ ندهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس ‪:‬‬ ‫شفاف سازی گردش سوخت در کشور باعث کنترل قاچاق می شود‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت‪ :‬اکنون وزارت نفت برای‬ ‫حل مشــکل ناترازی بنزین به بررسی سیاست های غیرقیمتی و‬ ‫استفاده از انها روی اورد ه و راه های غیرقیمتی فراوانی برای حل‬ ‫مشــکل ناترازی بنزین وجود دارد که مهم ترین ان شفاف سازی‬ ‫گردش سوخت در کشور است‪.‬‬ ‫ناترازی در تولیــد و مصرف بنزین در حال حاضر به دغدغه ای‬ ‫برای مسئوالن تبدیل شده است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬عواملی همچون‬ ‫عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های پاالیشی در دولت های قبل‬ ‫و افزایش مســافرت ها پس از فروکش کــردن همه گیری کرونا‬ ‫در بروز این مشــکل دخیل بوده اســت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬دولت‬ ‫اقدامات غیرقیمتی را برای کنترل این موضوع در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪ .‬کارت ســوخت جایگاه داران با هماهنگی و همفکری‬ ‫با استانداران‪ ،‬فرمانداران و شــرکت های پخش استانی مدیریت‬ ‫می شــود تا با حساسیت بیشتری از این کارت ها استفاده شود و‬ ‫موجودی بنزین انها از چرخه مصرف واقعی مردم خارج نشود و‬ ‫به چرخه قاچاق نرود‪ .‬بالغ بر ‪ ۴۲۰۰‬جایگاه ســوخت در کشــور‬ ‫وجود دارد که با مدیریت هوشــمند سهمیه ازاد و کارت سوخت‬ ‫به خصوص در جایگاه هایی که حساســیت در انها بیشتر است‪،‬‬ ‫تالش شده تا سهمیه ازاد کارت سوخت و کارت جایگاه ها صرف‬ ‫قاچاق نشــود‪ .‬بر اساس اطالعات و امار استخراج شده از سامانه‬ ‫هوشــمند ســوخت‪ ،‬در مدت اجرای این طرح در مردادماه بالغ‬ ‫بر ‪ ۵۵‬میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شــده اســت و‬ ‫پیش بینی می شود در شــهریورماه نیز بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیون لیتر‬ ‫از چرخه قاچاق خارج شود و صرفه جویی اتفاق بیفتد؛ به عبارت‬ ‫دیگر در ‪ ۴۵‬روز گذشــته جلوی قاچاق بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین از طریق اجرای همین شیوه غیر قیمتی گرفته شده است‪.‬‬ ‫«هادی بیگی نژاد» عضو کمیســیون انرژی مجلس یازدهم با‬ ‫اشــاره به این موضوع که اگر به مصرف داخلی بنزین به اندازه ی‬ ‫کافی توجه نکنیم و راه های پیشــگیرانه را در دســتور کار قرار‬ ‫ندهیم‪ ،‬از دو ســال اینده با مشکل مواجه می شویم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تولید بنزین به اندازه ی مصرف داخلی وجود دارد‪.‬‬ ‫در برخی مقاطع زمانی با کســری مواجه شدیم ولی این ناترازی‬ ‫همیشگی نیست‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی این است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند‬ ‫از دو سال اینده به بعد دچار مشکالتی می شویم‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫برای امسال و سال بعد مشکلی به لحاظ بنزین نداریم‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مجلس تاکیــد کرد‪ :‬نکته دوم این اســت که با‬ ‫زیرســاخت های پاالیشی موجود در کشور شــرایط برای تولید‬ ‫روزانه ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر بنزین اماده اســت‪ .‬برای کشــوری با‬ ‫جمعیت ما این حجم از بنزین می تواند جوابگوی نیاز کشور باشد‬ ‫و باید به مدیریت مصرف بپردازیم‪.‬‬ ‫بیگی نژاد ادامه داد‪ :‬موضوع ســوم این اســت که باید از االن‬ ‫برای رفع مشکل ناترازی بنزین که پیش بینی می شود از دو سال‬ ‫اینده شروع شود‪ ،‬چاره اندیشــی کنیم‪ .‬باید بهینه سازی مصرف‬ ‫ســوخت را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬به طور مثال‪ ،‬باید به سمت‬ ‫استفاده از سی ان جی و ال پی جی و‪ ...‬برویم‪ .‬روش های مدیریت‬ ‫استفاده ی بهینه از سوخت نسبت به پاالیشگاه سازی مزیت های‬ ‫بیشــتری برای کشور دارد‪ .‬االن پاالیشگاه هایی در دست ساخت‬ ‫داریــم که پیش بینی می شــود حدود ‪ ۸‬الی ‪ ۱۰‬ســال دیگر به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫فصل گرمای امسال با افزایش تامین برق صنایع همراه بود؛‬ ‫برق‪ 580‬هزار واحد صنعتی که سال گذشته با خاموشی مواجه بودند امسال قطع نشد‬ ‫در مجموع از ابتدای ســال جاری میزان مصرف برق در بخش‬ ‫پتروشــیمی ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬الومینیوم ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬فــوالد ‪ ۸‬درصد و‬ ‫سیمان ‪ ۵.۴‬درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتند‪.‬‬ ‫شرکت توانیر در واکنش به گزارش روزنامه «شرق»‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬این روزنامه مدعی شده بود دولت سیزدهم در‬ ‫تامین برق در تابستان سال جاری ناموفق بوده است!‬ ‫در توضیحات توانیر امده است‪ ۵۸۰ :‬هزار واحد صنعتی که سال‬ ‫گذشــته به همراه بخش خانگی درگیر مســائل خاموشی بودند‪،‬‬ ‫امسال را بدون خاموشــی و بدون اعمال برنامه های محدودکننده‬ ‫پشت سر گذاشتند‪-۱ .‬در سال جاری و با تالش های صورت گرفته‪،‬‬ ‫هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ناشی از کمبود تولید برق اعمال‬ ‫نشده است‪-۲ .‬همان گونه که در نشست خبری روز ‪ ۱۳‬شهریورماه‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر نیز اشاره شد و براساس امارهای رسمی و‬ ‫موثق‪ ،‬اگر ناترازی در سطح سال گذشته باقی مانده و کاهش نیافته‬ ‫بود‪ ،‬چراکه اگر این میزان ناترازی وجود داشت‪ ،‬نه تنها هیچ گاه در‬ ‫سال جاری شاهد پایداری شبکه برق نبودیم‪ ،‬بلکه خاموشی هایی‬ ‫گسترده تر از تابستان ‪ ۱۴۰۰‬نیز رخ می داد که تامین پایدار برق در‬ ‫تابســتان امسال‪ ،‬عدم بروز خاموشی‪ ،‬عدم افزایش قیمت کاالهای‬ ‫صنعتی و‪ ...‬شاهدی بر رد استدالل های مطرح شده در مطلب مذکور‬ ‫است‪-۳ .‬ضمن اشاره به اینکه برق کشور در زمستان سال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫تابستان امسال‪ ،‬با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با سایر دستگاه ها‬ ‫مانند وزارتخانه های صمت‪ ،‬کشاورزی و نفت با پایداری کامل تامین‬ ‫شــده است و هیچ گروهی از مشترکان با محدودیت جدی مواجه‬ ‫نشده اند‪ ،‬تاکید می شود که برنامه های مدیریت بار برق همگی از نوع‬ ‫تشویق محور است که در مشترکان صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خانگی در‬ ‫ازای مشارکت در انها از پاداش های چند برابری نسبت به قیمت های‬ ‫مصوب برق برخوردار می شــوند‪-۴ .‬برخالف انچه نگارنده در متن‬ ‫پرداخته‪ ،‬وزارت نیرو و توانیر هیچ گاه به دنبال پنهان کردن خاموشی‬ ‫نبوده اند‪ ،‬چراکه عمال چیزی عیان تر از خاموشی وجود ندارد و مردم‬ ‫و صاحبان صنایع نیز به وضوح نبود خاموشی را مشاهده کرده اند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫برچسب استاندارد جدید برای کولرهای ابی تا ماه اینده اجباری می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫شناسایی یک ظرفیت بزرگ ابی در کشور‬ ‫صنایع کشور با ‪ 2.1‬میلیارد‬ ‫مترمکعب پساب سیراب می شود‬ ‫ت تصفیه خانه فاضالب زمینه تولید‬ ‫اســتفاده از ظرفی ‬ ‫ســاالنه ‪ 2.1‬میلیارد مترمکعب پساب باکیفیت را مهیا‬ ‫کرده کــه می توانــد در بخش صنعت و فضای ســبز‬ ‫شهری مورد اســتفاده قرار گیرد‪ .‬هفته گذشته بود که‬ ‫سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه پس از مشورت‬ ‫با مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اولویت پیشرفت‬ ‫اقتصادی توام با عدالت تعیین و به سران سه قوه‪ ،‬رئیس‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح ابالغ شد‪ .‬بر این اساس یکی از موارد مهم مورد‬ ‫توجــه در این برنامه که در ماده ‪ 7‬سیاســت های کلی‬ ‫منعکس شده است‪ ،‬توجه به مســئله پساب به عنوان‬ ‫یکی از حلقه های مفقوده صنعت اب کشــور است‪ .‬بر‬ ‫این اســاس در ماده ‪ 7‬سیاســت های کلی برنامه هفتم‬ ‫توســعه امده اســت تا « برنامه ریزی برای دستیابی به‬ ‫سایر اب ها و بازچرخانی اب های صنعتی و پساب» در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ 47‬درصد مردم اطالعی از پساب ندارند‬ ‫نکته قابل توجه در مسئله پساب های عدم اطالع کافی‬ ‫مردم نســبت به این صنعت در کشور است‪ .‬بر اساس‬ ‫پژوهش انجام شده توســط یکی از مراکز افکارسنجی‬ ‫رســمی در کشور که در دو استان مرکزی کشور انجام‬ ‫شده است‪ 47.55 ،‬درصد از مردم این دو استان اطالعی‬ ‫از از تعریف پســاب ندارنــد و تنها ‪ 22.7‬درصد به طور‬ ‫دقیق پساب را با تعاریف اصلی معرفی کرده اند‪.‬‬ ‫عــاوه بر ایــن ‪ 3.45‬درصد از مردم این دو اســتان‬ ‫فکر می کنند‪ ،‬پســاب همان اب الوده جاری در سطح‬ ‫شهرهای کشور اســت‪ .‬بر اساس تعاریف علمی‪ ،‬پساب‬ ‫عبارت اســت از اب خــارج شــده از تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب مطابق اســتانداردهای ملی که عملیات بهبود‬ ‫کیفیت بر ان اعمال شــده اســت و قابلیت استفاده در‬ ‫مصارف مختلف دارد‪ .‬با توجه به این تعریف‪ ،‬مشــخص‬ ‫می شــود که پســاب با فاضالب خارج شده از مصارف‬ ‫مختلف در کشــور متفاوت است‪ .‬بر این مبنا پساب به‬ ‫ابی گفته می شود که از یک مرحله سنگین فراوری به‬ ‫نام تصفیه خانه عبور کرده و هم اکنون قابلیت استفاده‬ ‫در کشور را دارا است‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬میلیارد متر مکعب پساب‬ ‫در کشور تولید می شود‬ ‫بر اســاس اخرین امارنامه ماهانــه صنعت اب و برق‬ ‫مربوط به مردادماه سال ‪ ،1401‬هم اکنون تعداد ‪258‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در مــدار فعالیت قرار دارند که به‬ ‫طور روزانه ‪ 5754‬هزار متر مکعب اب تولید می کنند‪.‬‬ ‫با فرض ثابت بودن این عدد در طول ‪ 365‬روز ســال‪،‬‬ ‫‪ 2.1‬میلیارد متر مکعب پســاب در هر ســال از طریق‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب در کشور مهیا استفاده دوباره‬ ‫خواهد شد‪ .‬بر این مبنا استفاده مجدد از این در شرایطی‬ ‫که ‪ 53‬درصد از مشــترکان کشور تحت پوشش شبکه‬ ‫فاضالب قــرار دارند‪ ،‬می تواند زمینه کاهش ‪ 1.5‬درصد‬ ‫استفاده از اب تجدیدپذیر در کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫نکته قابــل توجه اینکه هم اکنون در کل کشــور ‪8‬‬ ‫میلیون و ‪ 781‬هزار مشــترک فاضالب در کشور وجود‬ ‫دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد‬ ‫‪ 5.3‬درصدی مشترکان هستیم و با ارتقای پوشش دهی‬ ‫شبکه فاضالب این رقم نیز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫صنایع کشور به طور کامل از پساب استفاده کنند‬ ‫اســتفاده از پســاب خروجی تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫کشور که اســتاندارد کافی را داراســت یکی از بهترین‬ ‫منابع برای صنایع کشــور به حساب می اید‪ .‬بر این مبنا‬ ‫در شرایطی که میزان اب مورد نیاز در صنعت هم اکنون‬ ‫ســاالنه ‪ 1.3‬میلیارد متر مکعب براورد می شــود‪ ،‬لذا با‬ ‫ظرفیت موجود تصفیه خانه های فاضالب کشــور‪ ،‬امکان‬ ‫پوشــش ‪ 100‬درصدی نیاز صنعت از پســاب با کیفیت‬ ‫وجود دارد‪ .‬در این شــرایط به نظر می رسد‪ ،‬کلیه صنایع‬ ‫کشور می بایست با توسعه خطوط انتقال زمینه استفاده از‬ ‫منابع پساب در محل تصفیه خانه های کشور را فراهم کرده‬ ‫و میزان استفاده از اب تجدیدپذیر خود را به صفر برسانند‪.‬‬ ‫فضای سبز شهری‪ ،‬مقصد جدید پساب بهداشتی‬ ‫با توجه به تولید ‪ 2.1‬میلیارد متر مکعب پســاب در‬ ‫شــرایطی که فرض شــود‪ 1.3 ،‬میلیارد متر مکعب از‬ ‫این اب برای صنعت کشــور مهیا شــود‪ ،‬لذا هم چنان‬ ‫‪ 800‬میلیون متر مکعب تولید پســاب با ظرفیت فعلی‬ ‫تصفیه خانه های کشــور وجود دارد که می تواند ســهم‬ ‫فضای ســبز شهر های کشور شود و جلوی اتالف منابع‬ ‫اب زیرزمینی در این مناطق را به حداقل برســاند‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬صادق نیک نژاد‪ ،‬کارشناس حوزه منابع اب‬ ‫گفت‪ «:‬در برخی از شهرهای کشور که اتفاقا مشکل اب‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬فضای سبز ساالنه بیش از ‪ 1.2‬میلیارد‬ ‫متر مکعب اب مصرف می کند کــه تماما از منابع اب‬ ‫زیرزمینی استفاده می شود‪».‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫پرداخت ‪ ۸۶۰‬هزار فقره وام ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاثیر افزایش دستمزدها بر امار‬ ‫جذب بیمه شدگان‬ ‫دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی کارگران‬ ‫افزایش جذب بیمه شــدگان تامین اجتماعی را ناشی‬ ‫از باالرفتن دســتمزدها در سال ‪ ۱۴۰۱‬و فعال تر شدن‬ ‫کارگاه ها عنوان کرد‪ .‬هادی ابوی با اشــاره به امار بیمه‬ ‫شــدگان جدید ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزوده شــدن تعداد بیمه شــدگان را به فال نیک می‬ ‫گیریم و ان را در بهبود شرایط بازار کار موثر می دانیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه عمده این افراد بیمه اولی هســتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیمه اولی ها دو گروه هستند؛ یک دسته کسانی‬ ‫که خودشــان کارگاهــی دایر کرده و شــروع به بیمه‬ ‫پردازی کرده اند و اشــتغالزایی داشته اند و دوم کسانی‬ ‫که جذب کارگاه ها شده و مشغول به کار شده اند که این‬ ‫گروه را نمی توانیم انکار کنیم چون با توجه به وضعیت‬ ‫کارگاه ها پس از کرونا این قضیه مشهود است‪.‬‬ ‫به گفته دبیــرکل کانون عالی انجمــن های صنفی‬ ‫کارگران‪ ،‬در مقطعی به دلیل شــرایط اقتصادی و کرونا‬ ‫برخی کارگاه ها غیرفعــال بودند و برخی دیگر با توقف‬ ‫فعالیــت و ریزش نیروی کار مواجه شــدند ولی بعد از‬ ‫کرونا جذب نیــرو در کارگاهها صورت گرفت و یکی از‬ ‫عوامل موثر در این قضیه افزایش حداقل دســتمزد بود‬ ‫که در سال ‪ ۱۴۰۱‬اتفاق افتاد‪ .‬وی ضمن اشاره به تاثیر‬ ‫رونــد عرضه و تقاضای نیروی کار در افزایش امار بیمه‬ ‫شــدگان اظهار کرد‪ :‬با فعال شدن کارگاهها و باال رفتن‬ ‫دستمزدها شرایط برای عرضه و تقاضای نیروی کار بهتر‬ ‫شده و کارگاهها توانستند جذب نیرو داشته باشند و به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬این مقام مسئول کارگری در‬ ‫خصوص تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تاثیر‬ ‫ان بر افزایش تعداد بیمه شدگان نیز گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در بحث صدور مجوزها‪ ،‬سخت گیری های غیر واقعی را‬ ‫کنار گذاشتیم و این مساله را به شکل یک پنجره واحد‬ ‫دیدیم که البته هنوز کامل نشده و در شرف وقوع است‪.‬‬ ‫برخی از کســانی که به ما مراجعــه می کنند هنوز در‬ ‫بحث مجوز مشکالتی دارند که یا راه برایشان باز نشده‬ ‫یا هنوز به طور شفاف مشخص نیست از چه طریقی باید‬ ‫اقــدام کنند ولی به طور حتم رفع موانع و تســهیل در‬ ‫صدور مجوزها موجب شده تا بسیاری از کسب وکارها‬ ‫بــا موانع و محدودیت های کمتری در راه اندازی مواجه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کاهش خروج پول از بازار سرمایه‬ ‫سهام شرکت های مادر و‬ ‫هلدینگ ها ارزنده می شود‬ ‫کارشناسان بازار ســرمایه معتقدند‪ :‬افزایش سرمایه‬ ‫شــرکت های مادر و هلدینگ ها از طریق سود انباشته‬ ‫می تواند باعث رشد ارزندگی ان ها شود‪.‬‬ ‫سازمان بورس در هفته گذشته ابالغیه ای را به شرکت‬ ‫های مــادر و هلدینگ صادر کرد که طبق ان‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از ســود حاصل از فروش ســهام پرتفوی در‬ ‫شرکت های هلدینگ و مادر‪ ،‬قابل تقسیم است و مابقی‬ ‫بایستی به حســاب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه‬ ‫دهنــد‪ .‬بســیاری از اهالی بازار ســرمایه ان را افزایش‬ ‫سرمایه اجباری دانسته و کاهش جذابیت این شرکت ها‬ ‫را یکی از تبعات این موضوع می دانند‪ .‬از طرفی‪ ،‬برخی‬ ‫دیگراز کارشناســان نیز این موضــوع را عامل ارزنده تر‬ ‫شدن سهام هلدینگ ها و شرکت های مادر می دانند‪.‬‬ ‫طبق اصالح صورت گرفته‪ ،‬سود حاصل از فروش سهام‬ ‫موجود در سبد سهام شرکت در هر سال‪ ،‬تا میزانی که‬ ‫منجر به زیان انباشته نشود به حساب اندوخته سرمایه ای‬ ‫منتقل و پس از رســیدن به نصف ســرمایه ثبت شده‬ ‫شرکت و اخذ مجوز از ســازمان بورس بنا به پیشنهاد‬ ‫هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل‬ ‫تبدیل به ســرمایه است؛ اندوخته ســرمایه ای تا زمان‬ ‫ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای‬ ‫حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و‬ ‫تصویب مجمع عمومی عادی‪ ،‬هرسال می توان حداکثر‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد از مبلغی که در همان ســال به حســاب‬ ‫اندوخته سرمایه ای منظور می شود‪ ،‬بین صاحبان سهام‬ ‫تقســیم کرد‪ .‬با ابالغ مصوبه اصالح ماده ‪ ۵۸‬اساسنامه‬ ‫شــرکت های مادر‪/‬هلدینگ‪ ،‬تقسیم نشدن بخش عمده‬ ‫سود فروش ســهام پرتفوی و افزایش ســرمایه از این‬ ‫محل‪ ،‬موجب افزایش توان هلدینگ ها و شــرکت های‬ ‫مادر شده و در بلند مدت سهام این شرکت ها ارزنده تر‬ ‫خواهند شــد‪ .‬وحید جعفری کارشــناس بازار سرمایه‬ ‫درباره این ابالغیه سازمان بورس گفت‪ :‬مصوبه سازمان‬ ‫بورس مبنی بر تقســیم ‪ ۲۰‬درصد از سود فروش سهام‬ ‫پرتفوی هلدینگ ها و شــرکت های مادر و انتقال مابقی‬ ‫سود به حساب اندوخته و افزایش سرمایه از این محل‪،‬‬ ‫از چند بُعد قابل بررسی است‪.‬‬ ‫شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ‪ ۲۴‬شهریور بیش از ‪ ۸۶۰‬هزار فقره تسهیالت ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است‪.‬مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی اخرین امار‬ ‫پرداخت وام های ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مســکن را اعالم کرد‪.‬به گفته وی‪ ،‬از ابتدای امســال تا ‪ ۲۴‬شهریور تعداد ‪ ۴۵۰‬هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ‪ ۶۲‬هزار میلیارد تومان به زوج های‬ ‫جوان پرداخت شــده است‪.‬همچنین در این مدت تعداد ‪ ۳۴۲‬هزار فقره تسهیالت فرزنداوری پرداخت شده که ارزش کل وام های پرداختی این بخش ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬بانک های کشــور جمع ًا ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کرده اند که نصیب ‪ ۷۱‬هزار مستاجر شده است‪.‬بر همین اساس‪ ،‬شبکه بانکی از ابتدای امسال تا‬ ‫‪ ۲۴‬شهریور بیش از ‪ ۸۶۰‬هزار فقره تسهیالت ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫جزییات پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی اخریــن جزئیات پرداخت‬ ‫مطالبــات مراکز طرف قــرارداد و داروخانه ها در طرح دارویار و‪ ...‬را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫میرهاشم موسوی در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت‪:‬‬ ‫مطالبــات داروخانه ها در تمامی نســخه الکترونیک تا پایان تیرماه‬ ‫تســویه شده اســت و با طرح دارویار همراهی کامل صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در نسخه غیر الکترونیک‪ ،‬مطالبات ‪ ۳‬ماه اول سال‬ ‫جاری را تسویه کردیم یعنی ماه های فروردین‪ ،‬اردیبهشت و خرداد‬ ‫تسویه شده است و مطالبه دیگری نداریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی گفــت‪ :‬در رابطه با طرح‬ ‫پزشــک خانواده و نظــام ارجاع تــا پایان خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬تمامی‬ ‫مطالبات تسویه شده است اما در مراکز دانشگاهی توانستیم تا پایان‬ ‫مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬مطالبات مراکز طرف قرارداد تســویه کنیم که البته‬ ‫با پیگیری های انجام شــده و جلسه که هفته گذشته با معاون اول‬ ‫رئیس جمهور برگزار شــد قرار شد بخشی از مطالبات ما را در قالب‬ ‫سهام واگذار کنند تا بتوانیم بدهی به مراکز طرف قرارداد را سرعت‬ ‫ببخشیم‪.‬‬ ‫به گفته موســوی‪ ،‬وزیر اقتصاد مکاتبات خوبی تاکنون انجام داده‬ ‫و پیگیری های انجام شده و به محض اینکه سهام به دست ما برسد‬ ‫و نقدینگی داشــته باشــیم مطالبات مراکز دانشگاهی را نیز تسویه‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی اظهار داشــت‪ :‬در بخش‬ ‫خصوصی و غیر دانشــگاهی نیز وضعیت پرداخت مطالبات ما خوب‬ ‫اســت البته صفر نیســت چون همچنان در حال تولید است اما در‬ ‫مراکز دانشگاهی فاصله چند ماهه وجود دارد که انشااهلل با همکاری‬ ‫میان ســازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت بتوانیم زودتر انها‬ ‫را تسویه کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن‪:‬‬ ‫سپرده قانونی بانک هایی که وام مسکن ندهند به نهضت ملی داده شود‬ ‫مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت‪ :‬بانک مرکزی می‬ ‫تواند سپرده قانونی بانک هایی که وام ساخت مسکن ندهند را به‬ ‫نهضت ملی مسکن اختصاص دهد‪.‬‬ ‫محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح‬ ‫مسکن سازی دولت (نهضت ملی مســکن)‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫یک کارشناس بانکی می گویم اگر بخواهیم به صورت بخشی فقط‬ ‫یک بانک (مســکن) را ببینیم‪ ،‬این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف‬ ‫خودش عمل کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تخصصی بخش مســکن ادامه داد‪ :‬این مسئله‬ ‫نشان می دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع به ان خواهیم رسید‪.‬‬ ‫شــایان افزود‪ :‬به عنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را‬ ‫مدنظر قرار دهید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حســاب‬ ‫مردم واریز شد‪ .‬اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تخصصی بخش مســکن گفت‪ :‬بانک ها داخلی‬ ‫چالش هایی از جمله ناترازی مالی دارند‪ .‬این یک بُعد است‪ .‬یک‬ ‫بُعد دیگر تکلیفی اســت که قانونگذار بر عهده بانک ها گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬اگر می خواهیم به قانون توجه کنیــم باید ان را رعایت‬ ‫کنیم‪ .‬ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم‪.‬‬ ‫شایان یاداور شــد‪ :‬قانون ‪ ۲۷‬بانک و موسسه مالی و اعتباری‬ ‫را مکلف کرده در نهضت ملی مســکن مشــارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫این اولین بار اســت که در قانون از بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫و موسســات نام برده می شود‪ .‬همه اینها در نهضت ملی مسکن‬ ‫سهمیه دارند و باید برای تولید ساالنه یک میلیون مسکن ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که یک وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرســازی‬ ‫گذشــته اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این وزارتخانه موظف است زمین مورد‬ ‫نیاز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تامین کند‪ .‬به نظرم‬ ‫با پیگیری های جدی وزیر راه و شهرسازی در این بخش عملکرد‬ ‫بســیار خوبی را شاهد هســتیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫زمین برای ساخت یک میلیون مسکن فراهم شود که تا عملیات‬ ‫ســاخت بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون واحد نهضت ملی مسکن اغاز شده‬ ‫ضمن این که وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که زمین ‪ ۴‬میلیون‬ ‫مسکن تا پایان ماه جاری تامین خواهد شد‪ .‬بنابراین ما مشکلی‬ ‫در این بخش نداریم‪ .‬مدیرعامــل این بانک دولتی با بیان اینکه‬ ‫مهم ترین ضلع در ســاخت مسکن مباحث مربوط به تامین مالی‬ ‫اســت گفت‪ :‬برای ســاخت حدود ‪ ۲.۳‬میلیون مســکن مهر در‬ ‫مجموع ‪ ۵۵‬هزار میلیارد تومان خــط اعتباری اختصاص یافت‪.‬‬ ‫در حالی که بانک عامل بخش مســکن ســال گذشته ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده اســت‪ .‬حدود ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان قرارداد در بخش مسکن پرداخت تسهیالت را امضا‬ ‫کرده ایم‪ .‬شایان بیان کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سهم الشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به‬ ‫پروژه ها تزریق شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که اورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫هم نقش تعیین کننده ای در اجــرای پروژه ها دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیش از ‪ ۵۷۰‬هزار نفر افتتاح حســاب کرده اند که ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون تومان و بیشــتر را واریز کرده اند‪ .‬تفاوت مســکن مهر‬ ‫با نهضت ملی مســکن این اســت که در طرح نهضت ملی ابتدا‬ ‫باید بخشــی از سهم الشرکه خود را که ‪ ۴۰‬میلیون تومان است‪،‬‬ ‫واریز کنند‪ .‬با دســتور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای‬ ‫اماده سازی و … به پروژه تزریق می کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر این که واریز اول لینــک ورودی به پروژه های‬ ‫نهضت ملی مســکن است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر قرار باشد واحدهای نهضت‬ ‫ملی مســکن از طریق صنعتی سازی ساخته شــود ایا سیستم‬ ‫بانکی می تواند همپای ســرعت ساخت و ساز حرکت کند‪ .‬یکی‬ ‫از روش ها این است که منابع مالی از طریق خط اعتباری تامین‬ ‫شود که این روش فع ً‬ ‫ال خط قرمز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روش دوم این است سپرده قانونی بانک هایی که‬ ‫به تامین مالی نهضت ملی مســکن وارد نشــده و به قانون عمل‬ ‫نکرده انــد را افزایش دهد‪ .‬بانک مرکزی می تواند ســپرده را در‬ ‫اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دهد تا به پروژه های نهضت‬ ‫ملی مسکن تزریق شــود‪ .‬این کار مزیت هایی دارد که مهم ترین‬ ‫انها عدم خلق پول است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت‪ :‬این یک پول پر‬ ‫قدرت نیست و منابع مالی بانک ها در اختیار حوزه ساخت و ساز‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬شایان یاداور شد‪ :‬بانک ها و موسسات مالی باید به‬ ‫نهضت ملی مسکن وارد شــوند که تا االن اقدام چندانی در این‬ ‫زمینه صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫تکلیف سهام عدالت فوت شدگان تا پایان شهریور مشخص می شود‬ ‫مطابق اخرین وعد ه مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫تکلیف وراث سهام عدالت تا پایان شهریور جاری مشخص می شود‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات مهمی که درباره سهام عدالت در ماه های گذشته‬ ‫مطرح شده‪ ،‬مساله ســهام عدالت فوت شدگان بوده است‪ .‬عسگر‬ ‫توکلی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی سهام عدالت کشور‪،‬‬ ‫شمار فوت شدگان سهام عدالت را ‪ 3‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬تعیین تکلیف سهام این افراد سه سال معطل مانده‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با این حال شرکت سپرده گذاری سه سال‬ ‫تعیین تکلیف سهام این افراد را معطل و بالتکلیف گذاشته است‪.‬‬ ‫توکلی با انتقاد از این که پول های مردم دســت شــرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی مانده است‪ ،‬افزود‪ :‬با ان که زیرساخت ها مهیاست‬ ‫اما همچنان تعیین تکلیف سهام فوت شدگان اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬پیمان حدادی‪ ،‬دستیار ویژه سهام عدالت رییس‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره تعیین تکلیف سهام عدالت‬ ‫متوفیان اظهار داشــت‪ :‬از ‪ ۴۹‬میلیون سهامدار عدالت‪ ،‬ظرف ‪۱۶‬‬ ‫سال گذشته‪ ۳.۵ ،‬میلیون نفر فوت کرده اند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تکلیف‬ ‫ســهام این ‪ ۳.۵‬میلیون متوفی ســهام عدالت تا پایان شــهریور‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید سهام عدالت فوت شدگان طی چند‬ ‫روز اینده چه سرنوشتی پیدا می کند و وراث این افراد چگونه می‬ ‫توانند از این سهام استفاده کنند‪.‬‬ ‫توضیحات سازمان بورس از وضعیت این روزهای بازار سهام‬ ‫بورس معلول تحوالت در بخش اقتصاد است‬ ‫سازمان بورس با تاکید بر اینکه روند بازار سرمایه معلول تحوالت‬ ‫در بخش حقیقی اقتصاد است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دولت و مجلس در تعامل‬ ‫حداکثری با هم اولویت حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال‬ ‫می کنند و در جهت کاهش سوداوری و تضعیف بنگاه های تولیدی‬ ‫حرکت نمی کنند‪ .‬سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو انتشار مطلبی در‬ ‫روزنامه مردم ســاالری با عنوان «حل مشکل بورس به روش دولت‬ ‫رئیسی» توضیحاتی منتشر شد که در ادامه ان را می خوانید‪.‬‬ ‫براســاس اطالعات ارائه شده از سوی ســازمان بورس‪ ،‬اگر چه در‬ ‫تیرماه سال ‪ ۱۴۰۱‬رشــد نرخ بهره بین بانکی و همچنین ابهامات‬ ‫پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی‬ ‫به بازار سرمایه شده بود اما با پیگیری های مکرر ریاست سازمان بورس‬ ‫این چالش ها به خوبی در حال برطرف شدن هستند‪.‬‬ ‫برای نمونه پیگیری ها و جلســات متعدد ریاست سازمان بورس و‬ ‫مســئوالن حوزه پولی کشور ســرانجام موجب متوقف شدن روند‬ ‫افزایشی نرخ بهره بین بانکی شــده و این روند معکوس شده است‬ ‫و اکنون به ‪ ۲۰.۶۵‬درصد رسیده است‪ ،‬امیدواریم ثبات در این حوزه‬ ‫و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار‬ ‫سرمایه را همچون ماه های ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۱‬بهبود بخشد‪.‬‬ ‫در حــوزه واریزی هــا به صندوق تثبیت بازار ســرمایه نیز پس از‬ ‫مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫مرحله ششم واریزی ها به صندوق تثبیت انجام شد و مبلغ یک هزار‬ ‫میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد‪.‬‬ ‫مجموع واریزی ها تاکنون به ‪ 6‬هزار میلیارد تومان رســیده است‪،‬‬ ‫الزم به ذکر اســت پیرامون وضعیت ماه های گذشته در بورس‪ ،‬پس‬ ‫از تصویب بندهای حمایتی از بازار ســرمایه در ‪ ۵‬بهمن ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫س جمهور‪ ،‬تا پایان‬ ‫و ابالغ ان در ‪ ۶‬بهمن از ســوی معــاون اول رئی ‏‬ ‫تیرماه ‪ ،۱۴۰۱‬شــاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ‪۲۵‬‬ ‫درصد رشــد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن( ‪ ۳۲‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف‬ ‫نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است‪ ،‬با قیمت های فعلی‬ ‫گاز در اروپا و امریکا‪ ،‬اگر ســقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال‬ ‫نمی شــد‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا‬ ‫می کرد و عالوه بر زیان ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق های‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بازار سرمایه سقوط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی را تجربه می کرد و‬ ‫زیان سنگین مجددی به احاد مردم وارد می شد‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات فوق العاده موثر‪ ،‬هوشــمندانه و به موقع دولت در‬ ‫بازار سرمایه همین مصوبه بوده است‪ ،‬ابتکاراتی همچون پرداخت سود‬ ‫سنواتی به مردم که در واقع حق الناسی است که سال های سال در‬ ‫حساب بانکی شــرکت های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت‬ ‫نشده بود‪ .‬تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید‬ ‫نیز اقدام مهم دیگر هفته های اخیر بوده است‪ ،‬این اقدام با استقبال‬ ‫گسترده شرکت های دانش بنیان همراه شد و انگیزه ی جدیدی را به‬ ‫شرکت های دانش بنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت‬ ‫عرضه در بازار سرمایه‪ ،‬پذیره نویسی اولین صندوق در صندوق‪ ،‬اولین‬ ‫صندوق با تضمین اصل ســرمایه‪ ،‬اولین موافقت اصولی با صندوق‬ ‫امالک و مستغالت و اقدامات بی شمار دیگری که کامال خالف تیتر‬ ‫بالتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫مــوزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان گروهی از کودکان مرکز حمایتی هوران (کودکان کار) بود‪ .‬موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مراکز‬ ‫قدیمی این مجموعه اســت که در میدان شهدای تهران‪ ،‬ابتدای خیابان پیروزی واقع شده است‪.‬درهای کتاب خانه ها و مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫همواره به روی کودکان اقشار کم برخوردار و مخاطبانی که دچار اسیب های اجتماعی شده اند باز است و ان ها پای ثابت بسیاری از رویدادها و جشنواره ها و ویژه برنامه های کانون به‬ ‫مناسبت های مختلف هستند‪.‬در این زمینه و در سراسر کشور یکی از برنامه های مراکز کانون دعوت از این کودکان برای حضور در ویژه برنامه های هفته ملی کودک است که مهر هر سال‬ ‫برگزار می شود و از سوی دیگر مربیان کانون نیز با حضور در مراکز ارایه دهنده خدمات به این کودکان برای ان ها به اجرای برنامه و قصه گویی و کتاب خوانی می پردازند‪.‬‬ ‫قدردانی مدیرکل هنرهای نمایشی از حضور هنرمندان در اربعین حسینی‬ ‫کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشــی با صدور پیامی از حضور‬ ‫بی سابقه هنرمندان تئاتر در اربعین حسینی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی‪ ،‬کاظم نظری‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی با صدور پیامی از حضور پرشور و بی سابقه‬ ‫هنرمندان تئاتری سراسر کشور در اربعین حسینی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بی تردیــد اربعین ‪ ۱۴۴۴‬بــا حضور هنرمندانــه هنرمندان ایران‬ ‫اســامی رنگ بوی دیگری به خود گرفت‪ ،‬امسال و برای نخستین‬ ‫بار بسیاری از هنرمندان تئاتر و هنرهایی ایینی و عاشورای استین‬ ‫همت باال زدند و با ذکر لبیک یا حســین دوشــادوش مردم عزادار‬ ‫به خیل عظیم ملت امام حســینی پیوستند و قطر ه درخشان شدند‬ ‫در دریای خروشــان امت واحده اسالمی و اربعین حسینی را با هنر‬ ‫عاشــورایی خودرنگ و لعابی دیگر دادند و برگ زرینی از فرهنگ و‬ ‫هنر ایران زمین را ورق زدند و در تاریخ هنرهای نمایشــی نخستین‬ ‫اربعین قرن جدید را ماندگار کردند‪.‬‬ ‫از رویدادهــای چون «ایینه داران افتاب»‪« ،‬زخم عتیق»‪« ،‬روایت‬ ‫راهیان»‪« ،‬اربعین فراتر از کالم» و ‪ ...‬همگی جزو به تصویر کشیدن‬ ‫مصائب عاشــورا و اهل بیت امام مان حســین بن علی (ع) قدم روی‬ ‫صحنه نگذاشــتند و این حضور پرشــور و بی سابقه که با مشارکت‬ ‫بیش از پانصد هنرمند به ســرانجام رســید؛ جز به عشق حسین و‬ ‫اهل بیت (ع) نبوده و نخواهد بود و این نشــان از نقش و سهم موثر‬ ‫هنرهای نمایشی در جاودانگی نهضت حسینی است که انشاهلل سال‬ ‫اینده نیز مستحکم تر و پرشورتر صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫از این رو مفتخرم به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هنرهای‬ ‫نمایشی کشور مراتب قدردانی خود را بابت حضور بی بدیل و بی نظیر‬ ‫هنرمندان گرامی و عزیز که خالصانه و مجاهدانه پای همت در این‬ ‫رویداد مهم و عظیم گذاشــتند و باعث سرافرازی هنرهای نمایشی‬ ‫کشور شدند اعالم کنم و همچنین از دستگاه ها و نهادهای فرهنگی‬ ‫و هنری که در رویدادهای اربعینی هنرهای نمایشی امسال حمایت‬ ‫و پشتیبانی کردند نیز تشکر ویژه به عمل اورم‪».‬‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫برگزاری ششمین کنگره بین المللی شعر و ادب فارسی‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه استاد شهریار‬ ‫در غزل های فارسی و ترکی پیشگام بوده و به قله های انها دست‬ ‫یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شهریار با رســیدن به اوج درجه عرفانی‪ ،‬در‬ ‫دوره معاصر عرفان را با شعر به پیوند رساند‪.‬‬ ‫محمود شــالویی در ششــمین کنگره بین المللی شعر و ادب‬ ‫فارسی و پاسداشت مقام استاد شهریار که در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی برج میالد تهران برگزار شــد با اشاره به ویژگی ها و‬ ‫ابعاد شــخصیتی‪ ،‬ادبی‪ ،‬وجودی و‪ ...‬اســتاد سید محمد حسین‬ ‫شهریار بجهت تبریزی گفت‪ :‬با یاد مرحوم استاد شهریار تبریزی‬ ‫نامگذاری شــده فردی کــه نمی توان درباره شــاعران معاصر و‬ ‫قهرمانان این دوره از شــعر و ادب فارســی سخن گفت اما از او‬ ‫یاد نکرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمــن اثار و مفاخر فرهنگی در ادامــه با بیان اینکه‬ ‫استاد شهریار در هر دو عرصه غزل های فارسی و ترکی پیشگام‬ ‫و پیش قراول بوده و توانسته به قله های این دو عرصه دست یابد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همچنین شهریار توانست به اوج درجه عرفانی نائل‬ ‫شده و در دوره معاصر عرفان را با شعر به پیوند برساند‪.‬‬ ‫مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با اشاره به اینکه استاد‬ ‫شهریار برای ما چنان اهمیتی دارد که روز شعر و ادبیات فارسی‬ ‫مقارن با پاسداشــت اوســت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا که شرایطی‬ ‫فراهم شود که هرچه بیشتر در جهت اعتال و رشد بالندگی زبان‬ ‫و ادبیات فارسی بکوشیم‪.‬‬ ‫شالویی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگیها و اهمیت زبان‬ ‫و ادبیات فارسی در بُعد داخلی و بین المللی و همچنین تاکید بر‬ ‫حفظ و صیانت از زبان فارسی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زبان و ادبیات فارسی‬ ‫مانند رود زاللی است که هر فرد تشنه ای در سراسر دنیا می تواند‬ ‫از ان بنوشد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار نیز در ابتدای‬ ‫این مراســم با بیان اینکه انتخاب روز پاسداشــت مقام شهریار‬ ‫مقارن با روز پاسداشــت شعر و ادب فارســی انتخابی شایسته‬ ‫است گفت‪ :‬این انتخاب به واســطه اینکه شهریار در ‪ ۲۷‬کشور‬ ‫جهان به واسطه ساکن بودن ترک ها در ان اعم از قبرس‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬قرقیزستان و ‪ ...‬به زبان ترکی سخن می گویند حلقه‬ ‫واسط بین این کشورهاســت‪ ،‬انتخابی قابل اعتناست و از سوی‬ ‫دیگر قدرت نظام جمهوری اسالمی را نشان می دهد که به اقوام‬ ‫و اقلیت ها و تمامی نواحی ایران توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫جواد وند نوروز همچنین بــا بیان اینکه ترویج زبان و ادبیات‬ ‫فارســی و ترکی به عنوان زبان دوم و ســوم جهان تشیع حائز‬ ‫اهمیت اســت‪ ،‬از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست کرد‬ ‫که نشــان عالی زبان و ادبیات فارسی را به فعاالن برجسته این‬ ‫حــوزه تقدیم کند و همچنین همکاری الزم برای تصویب جایزه‬ ‫ادبی شهریار به عمل اید و ما به زودی شاهد برگزاری این جایزه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تاکید بر تسریع فرایند‬ ‫تصویب افتتاح خانه موزه شهریار‬ ‫رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشــعرا استاد شهریار همچنین از‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران درخواست کرد تا با توجه به تصویب‬ ‫افتتاح خانه موزه شــهریار این فرایند را تســریع کنند و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬ما تاکنون موزه و زبان ادبیات فارســی نداشتیم با اینکه‬ ‫شخصیت های فراوان برجسته ای مانند پروین اعتصامی‪ ،‬حسین‬ ‫منزوی و استاد شهریار وجود دارند که هنوز هم نسل جوان با ان‬ ‫اشنا نیستند‪ .‬متاسفانه منزل شهریار در تهران ‪ ۱۶‬سال دایر بود‬ ‫اما اقدامی برای تبدیل کردن ان به خانه موزه نشــد‪ .‬بنابراین از‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران درخواست می کنیم تا هرچه سریع تر‬ ‫شاهد تاسیس این خانه موزه باشیم‪.‬‬ ‫ونــد نوروز با تاکید بر حمایت از فعــاالن حوزه زبان و ادبیات‬ ‫فارسی یاداور شد‪ :‬متاسفانه در گذشته کار غلطی صورت گرفت‬ ‫و ادبیــات از دروس کنکور حذف شــد‪.‬وی ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫تجدید نظری در این باره صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشــعرا استاد شــهریار در پایان‬ ‫ســخنانش همچنین با اشاره به اهمیت زبان و فرهنگ اقلیت ها‬ ‫در کشــور ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شایسته است که صدا و سیما به زبان‬ ‫و فرهنگ اقلیت ها توجه بیشتری کند‪.‬برگزاری ششمین کنگره‬ ‫بین المللی شــعر و ادب فارسی‪ /‬استاد شــهریار عرفان و شعر را‬ ‫پیوند زد‬ ‫شهریار سخن از صف اقبال کنندگان سان ببینید!‬ ‫علی موســوی گرمارودی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که‬ ‫عالوه بر قرائت شــعری درباره شهریار به نقل خاطره ای درباره او‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در مراسم تشییع جنازه شهریار زمانی که پیکر‬ ‫او از هواپیما پایین اورده شــد گردان تشــریفاتی به سرکردگی‬ ‫یک ســرهنگ جلوی پیکر او ایســتادند و من خاطرم هست که‬ ‫رئیس گردان با شمشیر کشیده جلوی پیکر او ایستاد و در حالی‬ ‫که اشک می ریخت گفت‪ :‬شهریار سخن از صف اقبال کنندگان‬ ‫سان ببینید! شعرخوانی شاعرانی چون مرتضی امیری اسفندقه‪،‬‬ ‫عبدالجبــار کاکایی‪ ،‬سیدمحســن حســینی و ‪ ...‬از دیگر برنامه‬ ‫های جانبی ششــمین کنگره بین المللی شــعر و ادب فارسی و‬ ‫پاسداشت مقام استاد شهریار بود‪.‬‬ ‫در این مراسم از استاد شهبازی ‪ ،‬هنرمند پیشکسوت و رئیس‬ ‫خانه عاشــقالر اذربایجان تجلیل و نشــان درجه هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به وی اعطا شد‪.‬‬ ‫حدادعادل مطرح کرد؛‬ ‫شهریار از عوامل وحدت ایرانیان است‬ ‫رییس فرهنگســتان زبان و ادب پارســی گفت‪ :‬وجود شهریار‬ ‫نماد وحدت ملی و خنثی کننده نقشــه های شوم بیگانگان برای‬ ‫تفرقه افکنی بود‪ .‬او نماد وحدت است‪ .‬شعر شهریار خواص پسند‬ ‫است و عامه فهم‪ .‬ششمین کنگره بین المللی شعر و ادب فارسی و‬ ‫پاسداشت مقام استاد شهریار با حضور جواد وندنوروز رئیس بنیاد‬ ‫فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار‪ ،‬غالمعلی حداد عادل رئیس‬ ‫فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬غالمرضا منتظری نایب رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس‪ ،‬محمود شالویی رئیس انجمن اثار و‬ ‫مفاخر فرهنگی و جمعی از شــاعران برجسته کشوری در سالن‬ ‫همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد‪.‬‬ ‫وند نــوروز در ابتدای این مراســم با بیان اینکــه انتخاب روز‬ ‫پاسداشت مقام شهریار مقارن با روز پاسداشت شعر و ادب فارسی‬ ‫انتخابی شایسته است گفت‪ :‬این انتخاب به واسطه اینکه شهریار‬ ‫در ‪ ۲۷‬کشــور جهان به واسطه ســاکن بودن ترک ها در ان اعم‬ ‫از قبــرس‪ ،‬یونــان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬قرقیزســتان و … به زبان ترکی‬ ‫سخن می گویند حلقه واسط بین این کشورهاست‪ ،‬انتخابی قابل‬ ‫اعتناســت و از سوی دیگر قدرت نظام جمهوری اسالمی را نشان‬ ‫می دهد که به اقــوام و اقلیت ها و تمامی نواحی ایران توجه ویژه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ترویج زبان و ادبیات فارســی و ترکی به عنوان‬ ‫زبان دوم و سوم جهان تشیع حائز اهمیت است عنوان کرد‪ :‬از وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست می کنم که نشان عالی زبان و‬ ‫ادبیات فارسی به فعاالن برجسته این حوزه تقدیم کند و همچنین‬ ‫همکاری الزم برای تصویب جایزه ادبی شــهریار به عمل اید و ما‬ ‫به زودی شاهد برگزاری این جایزه باشیم‪.‬‬ ‫درخواست برای تاسیس خانه موزه شهریار در تهران‬ ‫رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشــعرا استاد شهریار همچنین از‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران درخواست کرد تا با توجه به تصویب‬ ‫افتتاح خانه موزه شهریار این فرایند را تسریع کنند و یاداور شد‪ :‬ما‬ ‫تاکنون موزه و زبان ادبیات فارسی نداشتیم با اینکه شخصیت های‬ ‫فراوان برجسته ای مانند پروین اعتصامی‪ ،‬حسین منزوی و استاد‬ ‫شــهریار وجود دارند که هنوز هم نسل جوان با ان اشنا نیستند‪.‬‬ ‫متاسفانه منزل شهریار در تهران ‪ ۱۶‬سال دایر بود اما اقدامی برای‬ ‫تبدیل کردن ان به خانه موزه نشــد‪ .‬بنابراین از شورای اسالمی‬ ‫شــهر تهران درخواست می کنیم تا هرچه سریع تر شاهد تاسیس‬ ‫این خانه موزه باشــیم‪ .‬وی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر‬ ‫حمایت از فعاالن حوزه زبان و ادبیات فارسی یاداور شد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در گذشــته کار غلطی صورت گرفــت و ادبیات از دروس کنکور‬ ‫حذف شــد که امیدواریم تجدید نظری در این باره صورت گیرد‪.‬‬ ‫همچنین شایسته است که صدا و سیما به زبان و فرهنگ اقلیت ها‬ ‫توجه بیشتری کند‪ .‬محمود شالویی نیز در ادامه این مراسم با بیان‬ ‫اینکه روز شــعر و ادب فارســی مقارن با پاسداشت شهریار است‬ ‫گفت‪ :‬با یاد مرحوم سیدمحمدحسین شهریار تبریزی نامگذاری‬ ‫شده کسی که نمی توان درباره شاعران معاصر و قهرمانان این دوره‬ ‫از شعر و ادب فارسی سخن گفت اما از او یاد نکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬او در هر دو عرصه غزل های فارســی و ترکی پیشگام‬ ‫و پیش قراول بوده و توانسته به قله های این دو عرصه دست یابد‪.‬‬ ‫همچنین شــهریار توانســته به اوج درجه عرفانی نائل شود و در‬ ‫دوره معاصر عرفان را با شــعر به پیوند برســاند‪ .‬شــالویی گفت‪:‬‬ ‫شهریار برای ما چنان اهمیتی دارد که روز شعر و ادبیات فارسی‬ ‫مقارن با پاسداشت اوست و امیدوارم که شرایطی فراهم شود که‬ ‫هرچه بیشتر در جهت اعتال و رشد بالندگی زبان و ادبیات فارسی‬ ‫بکوشیم چون زبان و ادبیات فارسی مانند رود زاللی است که هر‬ ‫فرد تشنه ای در سراسر دنیا می تواند از ان بنوشد‪.‬‬ ‫شهریار عاشق ایران بود‬ ‫غالمعلی حداد عادل‪ ،‬رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی‬ ‫با بیان اینکه دو روز در تقویم جمهوری اســامی به بزرگداشت‬ ‫زبان و شعر فارسی اختصاص یافته گفت‪ :‬روز ‪ ۲۷‬شهریورماه روز‬ ‫شــعر فارسی مقارن با پاسداشت شهریار و ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه روز‬ ‫پاسداشــت زبان و ادبیات فارســی و بزرگداشت فردوسی است و‬ ‫چنین تکریم و انتخابی شایســته اســت‪ .‬من قبل از اینکه درباره‬ ‫شخصیت ادبی و ملی شهریار سخن بگویم اندکی درباره روحیات‬ ‫شــخصی او حرف می زنم‪ .‬او افزود‪ :‬شهریار در چشم همه ایرانیان‬ ‫و مردم اذربایجان فردی محترم‪ ،‬نجیب‪ ،‬مهربان‪ ،‬دوست داشتنی و‬ ‫پاک از نظر اخالقی و همه جهات است در کارنامه زندگی او عیب‬ ‫و نقصــی از نظر مالی و اخالقی دیده نمی شــود و او یک زندگی‬ ‫ساده و به دور از الودگی های دنیوی داشت حتی عشق ناتمامش‬ ‫در دوران جوانی هم مقدمه ای برای عشــق متعالی و ماندگار در‬ ‫وجود او شــد‪ .‬او مردی مسلمان‪ ،‬دیندار‪ ،‬مومن و عارف بود و در‬ ‫عین اینکه شــاعر بود اما عالم‪ ،‬زبان دان‪ ،‬کتابخوان و شــخصیتی‬ ‫ایران دوست و عالقه مند به ایران داشت‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫موزه تاریخ کانون پرورش فکری میزبان کودکان کار شد‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعتراضصنفیبهفعالیت‬ ‫موازی چند دستگاه در نمایش‬ ‫ویدیوییانالین‬ ‫انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط با انتقاد از فعالیت‬ ‫ِ‬ ‫ صالحیت‬ ‫اجرایی با صالحیت و بی‬ ‫موازی چند دســتگاه‬ ‫ِ‬ ‫قانونی در این بخش‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع تر‬ ‫تردیدها و ابهامات موجود در تنظیم گری این حوزه برطرف‬ ‫و زمینه جهت جبران مافات به منظور طالیه داری کشورمان‬ ‫در منطقه فراهم شود‪.‬‬ ‫فعالیت پلتفرم های اینترنتی که با اوج سریال سازی اهالی‬ ‫ســینما در دوران کرونا شتاب گرفت و به رونق رسید‪ ،‬در‬ ‫چند سال گذشته با چالش های جدی و اساسی مواجه شده‬ ‫ف هم به ورود صدا و سیما و سازمان‬ ‫که بیشــترین اختال ‬ ‫زیرمجموعه ان با نام ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‬ ‫ف در‬ ‫و تصویر فراگیر در فضای مجازی) برمی گشت‪ .‬اختال ‬ ‫تولید و نظارت بر نمایش اثار عرضه شده در این پلتفرم ها‪،‬‬ ‫کار را با حمایت مجلســی ها از اختیار وزارت ارشاد خارج‬ ‫کرد ولی مناقشات کم نشد و به جای ان سینمایی هایی که‬ ‫از دوران شیوع کرونا فعاالن اصلی تولید در شبکه نمایش‬ ‫خانگی بودند‪ ،‬نســبت به نحوه مدیریت و نظارت بیشتر‬ ‫معترض شدند‪ .‬انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط در‬ ‫این بیانیه ضمن اشاره به اشــتعال زایی برای بیش از ‪۱۳‬‬ ‫هزار نفر در این حوزه‪ ،‬نقدهایی را نسبت به مقررات گذاری‬ ‫در حوزه فناوری نوین و نمایش ویدیوی برخط مطرح کرده‬ ‫است‪« .‬انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط طی دو سال‬ ‫پایش و رصد محیط و مناسبات کسب و کارش‪ ،‬شوربختانه‬ ‫به اگاهی می رساند که هم زمان چند دستگاه اجرایی به طور‬ ‫ِ‬ ‫ صالحیت قانونی‪ ،‬گاه اشنا و عمدتا‬ ‫موازی باصالحیت و بی‬ ‫کم اشــنا به این کسب و کار‪ ،‬به طور مدوام در حال اعمال‬ ‫فشــار و تحمیل نظرات و منویــات غیرتخصصی خود به‬ ‫فعاالن این کسب و کار هستند؛ کسب و کاری که به گواه‬ ‫توانمندی های کشــور می تواند عالوه بر ارزاوری موجب‬ ‫اشتغال پاک و تاثیرگذار در جوامع همسایه‪/‬حوزه تمدنی‬ ‫ایران باشد‪ .‬بدون شک روندهای دیگری نیز مانند گسترش‬ ‫شبکه های اجتماعی‪ ،‬افول رسانه های متمرکز سنتی مانند‬ ‫شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و نیز رشد طبقه متوسط‬ ‫فرهنگی همراه شــده به نظر می رسد این گذار‪ ،‬همزمان‬ ‫شامل فرصت ها و تهدیدهای عدیده ای برای کشور –بسته‬ ‫به اینکه از چه زاویه ای بدان بنگریم و چگونه خردمندانه ان‬ ‫را مدیریت کنیم‪ ،‬است!‬ ‫پرواضح است که در اثر امواج خروشان تغییرات فناورانه‪،‬‬ ‫تداوم نظم ســنتی فرهنگ پیشین دیگر ممکن نیست و‬ ‫این در حالی اســت که برخی از بازیگران این حوزه کامال‬ ‫به نظمی قدیمی چسبیده اند که تار و پود ساختار ان در‬ ‫حال گسستن است‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم های ایرانی‬ ‫در ایتالیا برندگانش را شناخت‬ ‫مراسم پایانی سومین جشنواره فیلم «نوستالژیا» با معرفی‬ ‫برگزیدگان در بخش های مختلف در میالن ایتالیا برگزار‬ ‫شد‪ .‬طبق گزارش رسیده‪ ،‬سومین جشنواره فیلم نوستالژیا‬ ‫که از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬شهریور ‪ ۱۴۰۱‬به دبیری امیرحسین کاوه‬ ‫و در شــهرهای میالن ایتالیا برگزار شــد‪ ،‬شنبه شب ‪۲۶‬‬ ‫شهریورماه با حضور اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره‬ ‫و تعدادی از فیلمسازها این دوره جشنواره نوستالژیا به کار‬ ‫خود پایان داد‪ .‬سومین جشنواره فیلم نوستالژیا شامل سه‬ ‫بخــش فیلم بلند‪ ،‬فیلم کوتاه و مســتند بود که ‪ ۳۰۹‬اثر‬ ‫شامل فیلم بلند داستانی‪ ،‬فیلم کوتاه و مستند به دبیرخانه‬ ‫ارســال شد و از بین ان ها‪ ۴ ،‬فیلم بلند سینمایی‪ ۵ ،‬فیلم‬ ‫مســتند و ‪ ۶‬فیلم کوتاه انتخاب شــدند‪ .‬در این دوره از‬ ‫جشنواره فیلم نوستالژیا‪ ،‬در بخش فیلم های بلند داستانی‪،‬‬ ‫«داویده ویتزینی» تدوینگر سینمای مستقل ایتالیا و برنده‬ ‫جوایز بین المللی در کنار «پاتریتزیا راپتزو» فارغ التحصیل‬ ‫فلسفه‪ ،‬منتقد و روزنامه نگار و دبیر هنری جشنواره فیلم‪،‬‬ ‫«اسگواردی التروه» و علیرضا کاظمی پور فیلمنامه نویس‬ ‫و فیلمساز ایرانی اثار رســیده را داوری کردند‪ .‬در بخش‬ ‫فیلم های کوتاه‪« ،‬ارماندو لوستالیو» منتقد و مدرس سینما‪،‬‬ ‫«اندره ا والنیتنو» فیلمساز و مدرس سینما و دبیر جشنواره‬ ‫فیلم پمپئی و «انیتا سارنو» برنامه ریز جشنواره فیلم ازمیت‬ ‫ترکیه‪ ،‬به عنوان داور حضور داشتند‪ .‬در بخش فیلم مستند‬ ‫جشنواره هم پگاه اهنگرانی بازیگر و مستندساز ایرانی که‬ ‫به تازگی جایزه ویژه هیات داوران سی و نهمین جشنواره‬ ‫فیلم کوتاه بوسان را برای فیلم «من سعی می کنم به یاد‬ ‫بیاورم» را از ان خود کرد‪« ،‬لیا بلترامی» مستندساز‪ ،‬برنده‬ ‫جایزه صلح جشــنواره ونیز و موســس جشنواره مذهب‬ ‫ایتالیا‪ ،‬و محمود بهرازنیا مستندساز و بازیگر مقیم المان که‬ ‫ساخت مستندهایی همچون درباره «سهراب شهید ثالث»‬ ‫و «در نزدیکی کیارســتمی» را در پرونده خود دارد‪ ،‬اثار‬ ‫مستند را داوری کردند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫قدردانی امیرعبداللهیان از مردم و دولت عراق در حسن میزبانی از زائران ایرانی‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر امور خارجه در توییتی با اشــاره به پیوند ناگسستنی مردم ایران و عراق از مردم‪ ،‬دولت و نیروهای مســلح عراق در حسن میزبانی از زائران ایرانی و غیرایرانی اربعین‬ ‫قدردانی کرد‪.‬حســین امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود در توییتر درباره مراسم اربعین نوشت‪ :‬مراسم اربعین امسال بار دیگر نشان داد که دو ملت ایران و عراق پیوندی‬ ‫ناگسستنی دارند‪.‬وزیر امور خارجه افزود‪ :‬از همه مردم عراق و دولت و نیروهای مسلح این کشور در حسن میزبانی از زائران ایرانی و غیرایرانی اربعین صمیمانه قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫اخبار‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی هشدار داد‬ ‫زنگ خطر «قاچاق پزشک»‬ ‫به اسم مهاجرت‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن ابراز نگرانی از‬ ‫شیب منحنی مهاجرت پزشکان‪ ،‬در عین حال اخباری‬ ‫مبنی بر «افزایش وثیقه خروج از کشــور دانشــجویان‬ ‫پزشــکی به بهانه جلوگیری از مهاجرت» را رد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بحــث مهاجــرت پزشــکان را دردمندانه اعالم‬ ‫می کنیم تا جلوی حداقل ضرر را هم بگیریم‪ ،‬اما برخی‬ ‫سوءاســتفاده کرده و می خواهند فضــا را طوری جلوه‬ ‫دهند که گویی همه دارند می روند؛ در حالی که اینطور‬ ‫نیســت و تعداد زیادی از پزشکان به دلیل تعهدی که‬ ‫دارند و به عشق خدمت به مردم‪ ،‬با همه شرایط در کنار‬ ‫مردم می مانند و خدمت می کنند‪.‬‬ ‫دکتر محمد رییــس زاده درباره برخــی اخبار مبنی‬ ‫بر افزایش وثیقه خروج از کشــور دانشجویان پزشکی‬ ‫برای مقابله با پدیده مهاجرت پزشکان‪ ،‬گفت‪ :‬اصال این‬ ‫ذهنیت که وثیقه خروج از کشور دانشجویان پزشکی را‬ ‫افزایش دادند تا از مهاجرت پزشــکان جلوگیری کنند‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬ما در این باره با وزارت بهداشــت صحبت‬ ‫کردیم و اعالم شــد که اصال چنیــن مبنا و منظوری‬ ‫نبوده اســت‪ ،‬بلکه وثایق را طبق قانــون به روز کردند‪.‬‬ ‫افزایش وثایق اصال منظوری بــرای مقابله با مهاجرت‬ ‫پزشکان نداشته اســت و اصال و قطعا چنین راهبردی‬ ‫موثر نخواهد بود و مسئوالن هم دنبال چنین راهبردی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه وثایق طبق قانون به روز‪ ،‬شــفاف و‬ ‫تدوین شده و متناسب با وضعیت اقتصادی به روز شده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصال بنایی برای اینکه ما وثیقه را افزایش دهیم تا‬ ‫جلوی مهاجرت را بگیریم‪ ،‬وجود ندارد و اگر هم کســی‬ ‫چنین ذهنیتی داشته باشــد‪ ،‬چنین راهکاری موثر هم‬ ‫نیست‪ .‬دوســتان وزارت بهداشت دنبال چنین راهکاری‬ ‫نیستند و منظورشان هم از افزایش وثایق خروج از کشور‬ ‫چنین موضوعی نبوده اســت و در عین حال خودشــان‬ ‫هم اعتقاد دارند که چنین راهبردی موثر نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫طبق روال معمول وثایق به روز شده و اصال بحث افزایش‬ ‫وثیقه خروج از کشــور دانشــجویان پزشکی به منظور‬ ‫کاهش مهاجرت پزشکان نبوده و نخواهد بود‪.‬‬ ‫بازسازی و بهسازی ‪ 550‬دستگاه‬ ‫اتوبوس تا اول مهر‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت‪ :‬تا اول‬ ‫مهر امســال‪ ،‬بازسازی و بهسازی ‪ ۵۵۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫تکمیل خواهد شــد‪ .‬بهرام نکاحی درباره روند بازسازی‬ ‫‪ ۵۵۰‬دستگاه اتوبوس‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عالوه بر ظرفیت های‬ ‫موجود در ‪ ۶‬سامانه اتوبوسرانی‪ ،‬سه واحد بازسازی برای‬ ‫بهسازی اتوبوس ها اماده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه‬ ‫با بیان اینکه بخش عمده ای از ناوگان( ‪ ۵۵۰‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس) متعلق به بخــش خصوصی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اتوبوس های متعلق به بخش خصوصی در شهر یا حومه‬ ‫توسط بخش خصوصی در حال بازسازی است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بخشی از این بازسازی ها تکمیل شده است‪.‬‬ ‫نکاحــی در ادامه اعالم کرد که تا اول مهر امســال‪،‬‬ ‫بازســازی ‪ ۵۵۰‬دســتگاه اتوبوس تکمیل خواهد شد و‬ ‫اتوبوس ها برای ادامه فعالیت به ظرفیت موجود ناوگان‬ ‫تزریق می شــوند‪ .‬وی درباره هزینه بازسازی اتوبوس ها‬ ‫توضیح داد‪ :‬بازسازی اتوبوس ها در سه سطح پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬اتوبوس های دولتی یا سازمانی در سطح یک‬ ‫قرار دارند که هر دســتگاه اتوبوس به صورت میانگین‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬هر دستگاه اتوبوس‬ ‫سطح دو به صورت میانگین حدود ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫و هر دســتگاه اتوبوس سطح سه [که نیازمند بهسازی‬ ‫هستند] به طور متوســط حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پول نیاز دارند‪ .‬مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی‬ ‫تهــران و حومه در ادامه عنوان کرد‪ :‬اتوبوس های بخش‬ ‫خصوصی تک کابین هســتند و هزینه ها در سه سطح‬ ‫قرار می گیرند؛ اما هزینه کمتری نسبت به اتوبوس های‬ ‫دولتی دارند‪ .‬نکاحی با بیــان اینکه برای تامین اعتبار‬ ‫بخش خصوصی دو مسیر تعریف شده است‪ ،‬افزود‪ :‬یک‬ ‫مســیر این است که خود شــرکت ها بازسازی را انجام‬ ‫می دهند و شرکت واحد هزینه تمام شده بیشتری را به‬ ‫نســبت اتوبوس های بازسازی نشده به بخش خصوصی‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬مســیر دیگری هم طراحی شــده تا‬ ‫اتوبوس نسبت به ســطح خود‪ ،‬یارانه بازسازی دریافت‬ ‫کنــد؛ این کار در حال انجام اســت‪ .‬وی در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬منابع این کار بر حسب دستور شهردار تهران واریز‬ ‫شــده و در اختیار شــرکت واحد قرار گرفته تا شرکت‬ ‫بر اســاس میزان پیشرفت‪ ،‬یارانه را به بخش خصوصی‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫مالقات رییس جمهور با رهبر معظم انقالب پس از بازگشت از سفر ازبکستان؛‬ ‫رهبر معظم انقالب برای رییس جمهور‬ ‫در استانه سفر به نیویورک ارزوی توفیق کردند‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب اســامی با ابراز‬ ‫خرسندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی رییس‬ ‫جمهور در ســفر به ازبکستان‪ ،‬برای رییس جمهور در استانه سفر به‬ ‫نیویورک ارزوی توفیق کردند‪ .‬ایت اهلل ســید ابراهیم رییسی رییس ‬ ‫جمهور کشورمان‪ ،‬در بازگشت از سفر ازبکستان با رهبر معظم انقالب‬ ‫اســامی دیدار کرد و گزارشــی از مالقات هــا و توافق ها در اجالس‬ ‫سازمان همکاری های شانگهای و همچنین برنامه های پیش رو در سفر‬ ‫به نیویورک به منظور شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫متحد بیان کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با ابراز خرســندی از گزارش و مجموعه‬ ‫اقدامات صورت گرفته‪ ،‬برای رییس جمهور در استانه سفر به نیویورک‬ ‫ارزوی توفیق کردند‪ .‬ایت اهلل رئیسی روز چهارشنبه ‪ ۲۳‬شهریور در‬ ‫صدر هیاتی سیاســی و اقتصادی تهران را به مقصد ســمرقند ترک‬ ‫کرد؛ وی در نخستین روز ســفر خود پس از انجام استقبال رسمی‪،‬‬ ‫دیدار و مذاکرات دو جانبه با همتای ازبکســتانی خود داشــت و در‬ ‫پایان این دیدار ‪ ۱۷‬ســند همکاری در حوزه های اقتصادی‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬امور فرهنگی و ورزشی امضا شد‪ .‬همچنین حسین امیر‬ ‫عبداللهیان وزیر امور خارجه به نمایندگی از کشورمان اسناد مربوط‬ ‫به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را امضا کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در حاشیه این اجالس دیدارهایی با سران کشورهای‬ ‫مختلف از جمله روســیه‪ ،‬چین‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫تاجیکســتان‪ ،‬هند و دبیر کل ســازمان همکاری شانگهای داشت و‬ ‫سیاست اصولی جمهوری اســامی ایران را توسعه روابط سیاسی و‬ ‫اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه ذکر کرد‪.‬‬ ‫دیدار با تجار ایرانی در ازبکستان‪ ،‬حضور در جمع نمازگزاران مسجد‬ ‫اهل بیت رسول اهلل (ص) سمرقند و غرس نهال یادبود اجالس از دیگر‬ ‫برنامه های ایت اهلل رئیسی در روز دوم سفر بود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی روز جمعه در اجالس سران کشورهای عضو سازمان‬ ‫همکاری شانگهای شرکت کرد و ضمن قدردانی از اعضای کشورهای‬ ‫عضو برای موافقت با عضویت ایران تعامل و پیوســتگی حداکثری با‬ ‫کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان شانگهای و حضور موثر در‬ ‫ترتیبات منطقه ای و بین المللی را در کانون سیاســت خارجی ایران‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬با حضور فعال و موثر ایران در فعالیت های سازمان‬ ‫شــانگهای‪ ،‬این عضویت به عنوان یکی از تحوالت مهم در تاریخ این‬ ‫سازمان ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس جمهور قرار اســت این هفته به منظور شــرکت در اجالس‬ ‫ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شود‪.‬‬ ‫ابراهیم رییسی در حاشیه سفرش به سازمان ملل اعالم کرد؛‬ ‫دیداریباجوبایدنرئیسجمهورامریکااتفاقنخواهدافتاد‬ ‫مصاحبه خبرنگار شبکه امریکایی سی بی اس با رئیس جمهور‬ ‫کشورمان از این شبکه خبری پخش شد‪.‬‬ ‫شبکه امریکایی ‪ cbs‬از مصاحبه خبرنگارانش با روسای جمهور‬ ‫ایران و امریکا خبر داد و اعالم کرد این ‪ ۲‬مصاحبه در قالب برنامه‬ ‫پربیننده «‪ ۶۰‬دقیقه» پخش شود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬مصاحبه‬ ‫با ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در استانه سفر به نیویورک برای‬ ‫شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در تهران انجام و ضبط‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزیده هایی از این مصاحبه که به تازگی از این شبکه‬ ‫خبری پخش شــد‪ ،‬ایت اهلل سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور‬ ‫ایران اعالم کرد که در حاشیه سفرش به سازمان ملل دیداری با‬ ‫جو بایدن رئیس جمهور امریکا اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار رو در‬ ‫رو با بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت‪:‬‬ ‫فکر نمی کنم چنین دیداری اتفاق بیفتد‪ .‬نه مالقات و نه مذاکره‬ ‫را مفید نمی بینم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه تفاوتی‬ ‫میــان دولت ترامپ و دولت بایدن وجــود دارد؟ گفت‪ :‬حکومت‬ ‫جدید در امریکا ادعا می کند که با دولت ترامپ متفاوت اســت‪،‬‬ ‫اما ما در عمل هیچ تغییری ندیده ایم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور صبح فردا دوشنبه‪ ،‬به منظور شرکت و سخنرانی‬ ‫در هفتاد و هفتمین نشســت مجمع عمومی سازمان ملل متحد‬ ‫و در راســتای تامین منافع ملت ایران و تالش برای تحقق «نظم‬ ‫عادالنــه بین المللــی از طریق چندجانبه گرایــی اقتصادی» به‬ ‫نیویورک سفر می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این سفر عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل متحد‪ ،‬با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده‬ ‫در این نشســت نیز دیدار و گفتگو مــی کندو دیدارهای جانبی‬ ‫دیگری نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیســی در روزهای پایانی هفته گذشته ســفری سه روزه به‬ ‫شهر سمرقند ازبکستان داشــت تا در قالب شرکت در بیست و‬ ‫دومین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای‪،‬‬ ‫برقــراری نظم عادالنــه بین المللی از طریــق چندجانبه گرایی‬ ‫اقتصادی را دنبال کند و در همین راســتا در حاشیه این اجالس‬ ‫با ‪ ۱۰‬تن از ســران کشورهای حاضر در اجالس از جمله روسیه‪،‬‬ ‫چین و هند دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫س جمهور‪ ،‬در بازگشــت از ســفر‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬ریی ‬ ‫ازبکستان با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد و گزارشی از‬ ‫مالقات ها و توافق ها در اجالس ســازمان همکاری های شانگهای‬ ‫و همچنین برنامه های پیش رو در ســفر بــه نیویورک به منظور‬ ‫شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از گزارش و مجموعه‬ ‫اقدامات صورت گرفته‪ ،‬برای رییس جمهور در اســتانه ســفر به‬ ‫نیویورک ارزوی توفیق کردند‪.‬‬ ‫در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد‬ ‫پرداخت وام‪200‬میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می شود‬ ‫در جلســه شورای عالی مسکن به ریاســت معاون اول رئیس‬ ‫جمهور بر ضــرورت پرداخت وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مســکن‬ ‫روســتایی توسط شــبکه بانکی کشــور بر مبنای ضمانت نامه‬ ‫سازمان برنامه و بودجه تاکید شد‪.‬‬ ‫محمد مخبر در جلســه شورای عالی مسکن‪ ،‬یکی از مسائل و‬ ‫مشکالت پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از‬ ‫روش های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در بخش ســرمایه گذاری از روش های سنتی استفاده می شود‬ ‫و روش های تامین مالی جدید ان طور که باید مورد اســتفاده‬ ‫قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور افزود‪ :‬باید تدابیری اندیشیده شود که‬ ‫از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت‬ ‫گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی‪ ،‬به روش های نوین‬ ‫در این زمینه روی اوریم‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم‬ ‫و با استفاده از تسهیالت بانکی در کشور انجام شده‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید در برنامه احداث مســکن ‪ ،‬از مشارکت و ظرفیت‬ ‫های خود مردم حداکثر اســتفاده را انجام دهــد تا روند تولید‬ ‫واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد‪.‬‬ ‫مخبر همچنین بر لزوم مولد ســازی دارایــی های وزارت راه‬ ‫و شهرســازی تاکید و تصریح کرد‪ :‬وزارت راه و شهرســازی باید‬ ‫سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل‬ ‫از ان را در صندوق ملی مســکن قرار دهد تا از این منابع جهت‬ ‫پیشبرد برنامه های دولت در تولید مسکن استفاده شود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه که وزرای صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرســازی گزارشــی از ضرورت های احداث‬ ‫مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه های این وزارتخانه‬ ‫جهت تولید مســکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر پرداخت‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی‬ ‫مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک‬ ‫مرکــزی در خصوص تســهیالت پرداختی به بخش مســکن و‬ ‫ساختمان‪ ،‬تصمیمات الزم در خصوص سرعت بخشیدن به روند‬ ‫احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مســکونی روستایی طی‬ ‫سه سال اتخاذ شد‪.‬‬ ‫کالس اولی ها ‪ 30‬و ‪ 31‬شهریور مدرسه می روند‬ ‫معاون اموزش متوســطه وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬فراهم‬ ‫کردن دسترسی اموزشــی حداقل وظیفه و تکلیف دولت است و‬ ‫این امر با مشــارکت همگانی در کشور محقق خواهد شد‪ .‬محمد‬ ‫مهدی کاظمی در برنامه «صبح به خیر ایران» به سواالت مردمی‬ ‫پیرامون بازگشــایی مدارس در شــرایط همه گیری کرونا‪ ،‬عدالت‬ ‫اموزشــی‪ ،‬جذب فرهنگیان بازنشسته و مهارت اموزی در اموزش‬ ‫متوسطه پاسخ داد‪ .‬معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش‬ ‫درباره بازگشــایی مدارس اعالم کرد‪ :‬امسال در روز دوم مهر زنگ‬ ‫اغاز سال تحصیلی و زنگ ایثار و مقاومت در مدارس زده می شود‪.‬‬ ‫مهر امسال بعد از ‪ ۲۵‬ماه تعطیلی مدارس سراسر کشور بازگشایی‬ ‫خواهند شــد‪ .‬دانش اموزان کالس اولی در روز ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫ماه برای شرکت در «جشن شــکوفه ها» به مدرسه خواهند رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امســال ‪ ۹۰۰‬هزار فرهنگی و ‪ ۱۶‬میلیون و ســی هزار‬ ‫دانش امــوز در مدارس حضور پیدا می کننــد‪ .‬که از این تعداد ‪۴۹‬‬ ‫درصد دختران و ‪ ۵۱‬درصد پســران هستند‪ .‬امیدواریم با همراهی‬ ‫همه ماه مهر با نشاط اغازشود و در طول سال تحصیلی نیز بتوانیم‬ ‫در راستای ارتقای کیفیت اموزش‪ ،‬اجرای برنامه های تحولی را به‬ ‫خوبی پیش ببریم‪ .‬کاظمی ضمن توصیه به دانش اموزان متوسطه‬ ‫برای تزریق دز یاداور و تکمیل واکسیناسیون اظهارکرد‪ :‬در خرداد‬ ‫ماه ســال جاری بیش از ‪ ۸۵‬درصد دانش اموزان باالی ‪ ۱۲‬سال دز‬ ‫دوم واکسن خود را دریافت کرده بودند‪ .‬با توجه به استمرار شرایط‬ ‫شــیوع کرونا با این وجود دانش اموزان از ماســک استفاده کنند و‬ ‫کالس های درس نیز باید از تهویه هوا مناســب برخوردار باشــند‪.‬‬ ‫همچنین توصیه می کنیم دانش اموزان زیر ‪ ۱۲‬سال هم با توجه به‬ ‫تائیدیه های وزرات بهداشت واکسن مناسب خود را تزریق کنند‪ .‬اما‬ ‫واکسیناسیون اجباری نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ ۱۴ :‬فرورردین امسال‬ ‫و پس از بازگشایی مدارس به مدت دو ماه‪ ۹۴ ،‬درصد دانش اموزان‬ ‫در کالس های درس حضور یافتند با این وجود و شروع پیک جدید‬ ‫کرونا ما شاهد افزایش مبتالیان و اوج گیری ان نبودیم و دلیل ان‬ ‫رعایت دستورالعمل‪‎‬های بهداشتی توسط فرهنگیان و دانش اموزان‬ ‫بود‪ .‬معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش وپرورش اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫اموزش غیرحضوری مشکالتی برای یادگیری دانش اموزان رخ داد‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش برنام ‪‎‬ه هایی برای جبران این مساله در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬در تابستان امسال و بصورت رایگان دانش اموزانی که نتوانسته‬ ‫بودند حد نصاب را در دوره تحصیلی خود را کسب کنند‪ ،‬در طرح‬ ‫تعمیق و تثبیت یادگیری شرکت کردند تا مشکالت یادگیری انان‬ ‫رفع شــود‪ .‬کاظمی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی که شعار‬ ‫دولت سیزدهم اســت‪ ،‬در گرو عدالت اموزشی است‪ ،‬گفت‪ :‬جهت‬ ‫برقراری عدالت اموزشی در تمامی استان‪‎‬های کشور و بین طبقات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مطابق فرمایشــات مقام معظم رهبری‪ ،‬قرارگاه عدالت‬ ‫اموزشــی و تربیتی و نصیب برابر اموزشی تشکیل شده است و با‬ ‫استفاده از ظرفیت های کشور در تحقق اهداف خود گام برمی‪‎‬داریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫رونمایی از ‪ ۵۳‬دستگاه میدلباس همزمان با اغاز سال تحصیلی جدید‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان اصفهان‪ :‬معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت‪ :‬همزمان با اغاز سال تحصیلی جدید از ‪ 53‬دستگاه میدل باس در اصفهان رونمایی میشود‪ .‬حسین حق شناس با اعالم‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬میدلباسها از نظر ظاهری شبیه اتوبوس معمولی شهری اما از نظر ابعاد‪ ،‬کوچکتر و دارای قدرت مانور بیشتری هستند‪ .‬او افزود‪ :‬طول این خودروها ‪ ۸.۵‬متر و ظرفیت مسافران ان‬ ‫‪ ۲۶‬نفر است و از نظر کیفیت امکانات‪ ،‬همانند اتوبوسهای شهری هستند‪ .‬معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه خرید ‪ ۱۰۰‬دستگاه میدلباس تا پایان سال جاری‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر اساس توافقات به عمل امده ‪ ۵۳‬دستگاه از این خودروها تا اواخر شهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی میشود و مابقی تا پایان سال جاری به ناوگان افزوده خواهد شد‪ .‬حقشناس با‬ ‫اشاره به هزینه حدود ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد ریالی برای خرید ‪ ۵۳‬میدل باس خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد ‪ ۵۳‬دستگاه از این خودروها در روز چهارشنبه ‪ ۳۰‬شهریورماه همزمان با بازگشایی مدارس رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل خبرداد‪:‬‬ ‫کسب رتبه اول کشوری مرکز مدیریت راه های استان اردبیل‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬رئیس مرکز مدیریت‬ ‫راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اردبیل از کسب رتبه اول کشوری مرکز مدیریت راههای‬ ‫اســتان در ارزیابی عملکرد ســامانه هــای حمل ونقل‬ ‫هوشمند جاده ای خبر داد‪.‬‬ ‫امیــد نســیمی در بازدید از ســامانه های هوشــمند‬ ‫محور مغان گفت‪:‬کارشناســان مرکــز مدیریت راه های‬ ‫اســتان اردبیل روزانه مســئولیت مدیریــت پروژه های‬ ‫ترددشمار‪،‬ثبت تخلفات عبور و مرور‪،‬دوربین های نظارت‬ ‫تصویری‪،‬توزین حین حرکت‪ ،‬پاسخگویی شبانه روزی به‬ ‫سامانه ‪ ۱۴۱‬و ثبت سوانح و وقایع را برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مدیریت ناوگان راهداری و تابلوهای‬ ‫ترافیــک نما و پیــام متغیر(وی ام اس) نیــز از وظایف‬ ‫کارشناســان این مرکز اســت تصریــح کرد‪:‬عدم قطعی‬ ‫و فعــال بودن مســتمر ســامانه ها‪،‬بازدیدهای بصری و‬ ‫نگهداری و پشتیبانی به موقع ‪،‬تهیه گزارش های تحلیلی‬ ‫از ســامانه ها و همچنین عملکــرد بهینه و دقت باال در‬ ‫ثبت اطالعات رمز موفقیت مرکز مدیریت راههای اردبیل‬ ‫در بین سایر استان هاست‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل‬ ‫ونقل جاده ای استان اردبیل توسعه سیستم های حمل و‬ ‫نقل هوشمند جاده ای را توسط سازمان راهداری در سال‬ ‫های اخیر یاداور شــد و اظهار داشت‪:‬نتیجه این رویکرد‬ ‫نویــن در حمل و نقل جاده ای افزایش جابجایی و بهره‬ ‫وری‪ ،‬کاهش تصادفات‪ ،‬ارتقاء ایمنی و امنیت‪ ،‬روانسازی‬ ‫ترافیک‪ ،‬بهبود عملکرد‪ ،‬اصالح روش ها‪ ،‬مدیریت موثر و‬ ‫توسعه پایدار حمل و نقل جاده ای‪ ،‬کاهش مصرف انرژی‬ ‫و افزایش شاخص های زیست محیطی است‪.‬‬ ‫نســیمی ارائه گزارش های تردد در مبادی ورود و خروج‬ ‫اســتان‪ ،‬ثبت ســرعت لحظه ای و متوسط وسایل نقلیه‬ ‫عبوری و ارسال ان به پلیس راهور ناجا‪ ،‬شناسایی وسایل‬ ‫نقلیه ســنگین باری دارای اضافه تناژ‪،‬ارائه هشدارهای و‬ ‫پیام های ایمنی‪ ،‬ترافیکی و جوی از طریق تابلوهای پیام‬ ‫متغیر‪ ،‬اطالع رســانی وضعیت ترافیکی و شرایط جوی‬ ‫محورهای مواصالتی استان از طریق بروز رسانی سامانه‬ ‫‪۱۴۱‬را از اقدامات مرکز مدیریت راههای اســتان عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی پاســخگویی به شــکایات مردمی و مشکالت‬ ‫جاده ای مشــاهده شــده در حوزه های حمل و نقل و‬ ‫راهداری‪ ،‬ثبت ســوانح و حوادث جــاده ای و هماهنگی‬ ‫با ســایر دستگاه های اجرایی استانی و ستادی مرتبط با‬ ‫مدیریت اقدامات‪ ،‬اعزام گشــت های راهداری تا خاتمه‬ ‫عملیات را از دیگر فعالیت هــای این مرکز اعالم کرد و‬ ‫خاطرنشان شــد‪ :‬از سال ‪ ۸۸‬به بعد بخش قابل مالحظه‬ ‫ای از شــبکه راه های شــریانی در حمل و نقل جاده ای‬ ‫به سیستم های حمل و نقل هوشمند مجهز شده اند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل‬ ‫ونقل جاده ای اســتان اردبیل با بیان اینکه کارشناسان‬ ‫تالشــگر این مرکز بصورت مستمر و روزانه این اقدامات‬ ‫و عملکرد ها را ثبت کرده و مدیریت پروژه ها را برعهده‬ ‫دارند ادامه داد‪ ۱۸۶:‬ســامانه هوشمند حمل ونقل جاده‬ ‫ای در محورهــای مواصالتی اســتان اردبیــل در حال‬ ‫فعالیت است‬ ‫با راه اندازی دیگ شماره ‪ ۴‬نیروگاه مرکزی ذوب اهن اصفهان صورت گرفت؛‬ ‫صرفه جویی ‪ 334‬میلیارد تومانی و افزایش تولید برق ‪ ۵‬مگاواتی در ذوب اهن اصفهان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬با راه اندازی دیگ‬ ‫شماره ‪ ۴‬نیروگاه مرکزی ذوب اهن اصفهان صرفه جویی‬ ‫‪ ۲۳۴‬میلیارد تومانی و افزایــش تولید برق ‪ ۵‬مگاواتی و‬ ‫کاهش مصرف گاز طبیعی ‪ ۳۰‬میلیون متر مکعبی صورت‬ ‫گرفت‪ .‬محمدرضا امین صبوری مدیر مهندســی تولید و‬ ‫توزیع برق ذوب اهن اصفهان در خصوص روند بازسازی‬ ‫دیگ بخار شــماره ‪ ۴‬نیروگاه مرکزی شرکت گفت‪ :‬این‬ ‫نیروگاه به عنوان یک از اصلی ترین واحدهای پشتیبانی‬ ‫کارخانه وظیفه تولید هوای دمشی کوره های بلند‪۲،۱‬و‪۳‬‬ ‫تامین کننده ‪ ۵۰‬تن بر ساعت بخار‪ ۲۵ ،VD‬تن بر ساعت‬ ‫بخار واحد کک ســازی‪،‬تامین حداقــل ‪ton/h ۲۰۰‬اب‬ ‫دیگ های اتیلیزاتور از طریق تصفیه خانه شیمیایی‪،‬تامین‬ ‫اب گرم شبکه شــوفاژ و بخار شبکه ‪ ۱۰‬اتمسفرکارخانه‬ ‫و همچنیــن تولید حداکثر ‪ ۲۴‬مــگاوات برق را به عهده‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه در این نیروگاه چهار دستگاه‬ ‫دیگ(بویلر) بخار در قســمت قدیم و دو بویلر در قسمت‬ ‫توازن در حال کار می باشــند‪،‬افزود ‪ :‬با توجه به شــرایط‬ ‫خاص و نیاز به بازسازی بویلرها به دلیل فرسودگی‪،‬دیگ‬ ‫بخار شــماره ‪ ۴‬در سال ‪ ۹۸‬جهت بازسازی از مدار خارج‬ ‫شد و سایر دیگ های توازن جبران کمبود تولید بخار را‬ ‫داشتند و پس از انجام بازسازی‪،‬اسفندماه سال گذشته راه‬ ‫اندازی شد و در مدار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ساعت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۲۳۴‬میلیارد تومانی و افزایش تولید‬ ‫برق ‪ ۵‬مگاواتی‪،‬ثمره بازسازی داخلی در ذوب اهن‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیر مهندسی تولید و توزیع برق شرکت در پاسخ به این‬ ‫ســوال که میزان صرفه اقتصادی این بازسازی که توسط‬ ‫شرکت مهندسی و پویش ســاخت انجام شده چه میزان‬ ‫بوده است؟ چنین گفت ‪ :‬عالوه بر افزایش ضریب اطمینان‬ ‫در نیروگاه ‪،‬ساالنه حداقل ‪ ۲۳۴‬میلیارد تومان صرفه جویی‬ ‫از مســیر این بازسازی برای ذوب اهن اصفهان حاصل می‬ ‫شود و همچنین با توجه به طراحی و اهمیت استراتژیک و‬ ‫حیاتی این راه اندازی‪،‬تولید برق کارخانه حداقل ‪ ۵‬مگاوات‬ ‫راه اندازی دیگ شماره چهار‪،‬سالیانه مصرف گاز‬ ‫طبیعی کارخانه را ‪ ۳۰‬میلیون متر مکعب کاهش‬ ‫می دهد‬ ‫امین صبوری خاطر نشــان کرد‪ :‬این بازســازی در انواع‬ ‫انرژی های مورد نیاز خط تولید شــرکت نیز صرفه جویی‬ ‫خوبی رقم زده است‪ ،‬به عنوان مثال امکان برداشت گازهای‬ ‫فرایندی بیشتر شده و در نتیجه میزان مصرف گاز طبیعی‬ ‫کاهش یافته اســت که این دستاورد‪ ،‬ســاالنه حدود ‪۹۰‬‬ ‫میلیارد تومان صرفه جویی در این بخش برای کارخانه ایجاد‬ ‫می کند و همچنین تناژ تولید بخار نسبت به قبل افزایش‬ ‫قابل توجهی می یابد‪ .‬این مقام مسئول فرایند بازسازی را‬ ‫چنین تشریح کرد‪ :‬الف) مکانیک‪:‬تخریب و بازسازی حدود‬ ‫‪ ton۳۵۰‬نســوز شــامل‪ ( :‬اجر و جرم مربوط به سطوح‬ ‫حرارتی و کانال ها)‪،‬دمونتــاژ و مونتاژ بیش از ‪۱۰۰۰ m²‬‬ ‫عایق پشم سنگ و پوشش با ورق گالوانیزه‪،‬دمونتاژ و مونتاژ‬ ‫سطوح حرارتی شامل( واتروال ها‪ ،‬اکونومایزر‪ ،‬سوپرهیترها‬ ‫و‪ )...‬و لولــه های گاز‪،‬کانال ها و ‪ ...‬حدود‪، ton۱۵۰‬دمونتاژ‬ ‫مشعل های قدیمی و ساخت مشعل های جدید که برای‬ ‫اولین بار در ذوب اهن توسط مهندسی نت مکانیک ساخته‬ ‫شــد و دمونتاژ قطعات داخل درام و ساخت قطعات جدید‬ ‫برای اولین بار در ذوب اهن‪ .‬ب) برق و اتوماسیون ‪ :‬تعویض‬ ‫تابلوهای تجهیزات برق و اتوماسیون مربوط به اب و بخار‬ ‫و گاز در داخل کارگاه‪،‬نوسازی کابل های برق و اتوماسیون‬ ‫و سینی گذاری جدید‪،‬نصب الکتروموتورها و شیرفلکه های‬ ‫جدید توسط برق و اتوماسیون‪،‬بازسازی میزهای اپراتوری‬ ‫اتاق فرمان و به روز شدن تجهیزات اتوماسیون برای کنترل‬ ‫اتوماتیک دیگ بخار‪ .‬ج) شیمی‪ :‬قلیاشویی و اسید شویی‬ ‫سطوح حرارتی و انجام عملیات پسیو لوله های حرارتی‪ .‬امیر‬ ‫ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‬ ‫اهن نیز در ادامه گفت‪ :‬این پروژه با توجه به شــرایط ویژه‬ ‫ان و تجربیات قبلی در انجام پروژه ها به این شرکت واگذار‬ ‫گردید‪ .‬با عنایت به عدم وجود نقشه های دقیق بخشی از‬ ‫فعالیت ما به انجام بازطراحی و تهیه نقشه ها اختصاص پیدا‬ ‫نمود و به جهت انجام برخی از فعالیت ها به صورت ‪SITE‬‬ ‫‪ RUN‬توانستیم در پایان پروژه عالوه بر کسب تجربه کافی‬ ‫در انجام فعالیت های نیروگاهی یک ‪FINAL BOOK‬‬ ‫کامل با تهیه نقشــه های جدید و تهیه ‪ ASBUILT‬از‬ ‫کارهای انجام شــده به کارخانه تحویل دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در قالب این پروژه کلیه تجهیزات قبلی دیگ به طور کامل‬ ‫دمونتاژ شده و انجام فعالیت های تاسیساتی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬برق‬ ‫و اتوماسیون بر اســاس فعالیت های اعالم شده مطابق با‬ ‫قرارداد فیمابین انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫سیر صعودی مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫میزان مصرف برق در شهرستان های سردسیر بیشتر از مناطق گرمسیری است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫میــزان مصرف برق در ســاعات پیک بار دیشــب و‬ ‫امروز در اســتان کهگیلویه و بویراحمد همچنان روند‬ ‫صعودی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد در حاشیه بازدید از مرکز پایش در جمع‬ ‫پرســنل این مرکز با بیان اینکه میزان مصرف برق در‬ ‫ســاعات پیک بار شب گذشته اســتان ‪ 374‬مگاوات‬ ‫بوده و نسبت به میزان مصرف در ساعات پیک روزانه‪،‬‬ ‫شش مگاوات کمتر شده اســت‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬میزان‬ ‫مصرف برق در ســاعات پیک بــار روزانه‪ ،‬هم اکنون‬ ‫‪ 380‬مگاوات است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۳۷‬میلیون مشترک‬ ‫برق در کشور و ‪ ۲۸۵‬هزار مشترک در استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از خدمات برق اســتفاده میکنند که اگر‬ ‫هریک از این مشترکان تنها ‪ ۲‬المپ ‪ ۱۰‬وات ‪LED‬‬ ‫را خاموش کنند‪ ،‬در عمل یک درصد صرفهجویی در‬ ‫مصرف پیک برق را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس شــورای انسجام بخشــی صنعت اب و برق در‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمد گفــت‪ :‬میزان مصرف‬ ‫برق در استان در ســاعات پیک بار افزایش یافته که‬ ‫میطلبد ُمشــترکین در این ســاعات از روشــن نگه‬ ‫داشتن وســایط برقی نظیر کولرهای گازی‪ ،‬اسپلیت‬ ‫ها‪ ،‬جاروبرقی‪ ،‬اُتو‪ ،‬تلویزیون و ســایر لوازم دیگر برقی‬ ‫پُرمصرف‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫معتمــدی زاده افزود‪ :‬گچســاران بــا ‪ 137‬مگاوات‬ ‫بویراحمد را دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میزان مصرف برق در شهرســتان های بویراحمد‬ ‫و دنا در ســاعات پیــک بار روزانــه را ‪ 97‬مگاوات با‬ ‫افزایش پنج مگاواتی نســبت بمدت مشابه سال قبل‬ ‫ذکر و خاطرنشان کرد‪ :‬روند کنونی َمصرف در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است‪.‬‬ ‫همچنان بیشترین سهم َمصرف و ُچرام با ‪ 26‬مگاوات‬ ‫نیز کمترین ســهم مصرف برق در استان کهگیلویه و‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد گفت‪ :‬میزان مصرف برق در کهگیلویه و‬ ‫لنده طی ســاعات پیک بار مصرف‪ 72 ،‬مگاوات است‬ ‫که نســبت به شهرســتان های بویراحمد و دنا که از‬ ‫شهرستان های سردسیری استان محسوب می شوند‬ ‫حدود ‪ 27‬مگاوات‪ ،‬مصرف کمتری دارند‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور‪:‬‬ ‫مهاجرت پزشکان متخصص از عمومی پیشی گرفته است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬رئیس شورای عالی‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی کشــور گفت‪ :‬تعداد مهاجرت‬ ‫پزشکان متخصص و فوق تخصص از پزشکان عمومی در‬ ‫کشور پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫منصور جعفری نمین در نشســت مطبوعاتی با اصحاب‬ ‫رسانه در اردبیل اظهار کرد‪ :‬از ارائه امار مهاجرت پزشکان‬ ‫معذوریــم اما در کل باید گفت امار مهاجرت پزشــکان‬ ‫نگرانکننده و رو به افزایش است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۰‬مورد درخواست مهاجرت در اردبیل‬ ‫به ثبت رسیده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئوالن باید تدبیری‬ ‫بیندیشند تا با ریشهیابی علل و عوامل این موضوع جلوی‬ ‫مهاجرت پزشــکان گرفته شود‪ .‬رئیس شــورای عالی‬ ‫ســازمان نظام پزشکی کشــور با تبریک اول شهریور‬ ‫زادروز حکیم بوعلی ســینا به عنوان روز پزشــک گفت‪:‬‬ ‫پزشــکان در همه عرصههای انقالب اسالمی در صحنه‬ ‫حاضر بوده و حتی در جنگ تحمیلی‪ ،‬سیل‪ ،‬زلزله و سایر‬ ‫حوادث در مسیر نجات مردم گامهای اساسی برداشتند‪.‬‬ ‫جعفری نمین افزود‪ :‬در ‪ ۲.۵‬ســال گذشته و در شرایط‬ ‫سخت کرونایی پزشــکان در صف مقدم درمان بیماران‬ ‫حاضر شــده و حتی جان خود را در کف دست گرفتند‬ ‫تا اجازه ندهند مــردم جامعه ما بیش از این گرفتار این‬ ‫بیماری مهلت شود‪ .‬وی خدمات ارائه شده جامعه پزشکی‬ ‫را خدمــات برگرفته از صدق‪ ،‬صفــا و کمک به همنوع‬ ‫توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬هر چند تعرفههای پزشکی هیچ‬ ‫تناسبی با وضعیت تورم‪ ،‬استهالک امکانات و وسایل مورد‬ ‫استفاده جامعه پزشکی ندارد اما فعاالن این عرصه سعی‬ ‫میکنند تا با تعرفههای اعالم شده خدماتی را متناسب‬ ‫با اخالق حرفهای و جلب اعتماد عموم مردم ارائه کنند‪.‬‬ ‫جعفــری نمیــن در بخش دیگــری از ســخنان خود‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بزرگترین سرمایه پزشکان اعتماد عموم‬ ‫مردم به ویژه بیماران و مراجعین به مطبهای پزشکان‬ ‫است و انتظار ما این است که اصحاب رسانه نیز خدمات‬ ‫جامعه پزشــکی را برجســته کــرده و از ورود به عرصه‬ ‫تخریب چهره پزشکی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی با ابراز نگرانی از افزایش مهاجرت پزشــکان به سایر‬ ‫کشورها اضافه کرد‪ :‬هر چند ایران بهشت پزشکان است‬ ‫اما در سالهای اخیر عواملی زمینه مهاجرت پزشکان را‬ ‫به سایر کشور فراهم کرده و در کنار ان تمایل کم جوانان‬ ‫را برای تحصیل در رشتههای پزشکی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫جعفری نمین بیان کرد‪ :‬نگرانی ما از ان روزی است که‬ ‫پزشکان ما به کشورهای همسایه مهاجرت کنند و ما با‬ ‫کمبود پزشک روبهرو شده و مجبور به ارجاع بیماران به‬ ‫کشورهای همسایه باشیم‪.‬‬ ‫وی در مورد مداخله غیرمجاز در امور پزشکی نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مداخلــه غیرمجاز در این حــوزه در ابعاد مختلف‬ ‫نه تنها ســالمت مردم را به خطر انداخته بلکه هیبت و‬ ‫قداست حرفه پزشکی را نیز زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫جعفری نمین از تشــکیل ســتاد کرونا در نظام پزشکی‬ ‫اردبیــل بــرای ارائه خدمــات به بیمــاران و حمایت و‬ ‫پشــتیبانی از مراجع بیمارســتانی خبــر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کنار اهدای ســه هزار دز واکســن برای تزریق‬ ‫بــه بیماران‪ ،‬به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان ماســک‪۴۰ ،‬‬ ‫میلیون تومان دســتگاه دیالیز‪ ۷۰ ،‬میلیون تومان خرید‬ ‫دستگاه پالسما فریز و میلیونها تومان برای خرید سایر‬ ‫تجهیزات پزشــکی از طریق نظام پزشکی اردبیل هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در نظام پزشــکی اردبیل ‪ ۳۹۵‬نفر پزشــک‬ ‫متخصص به مــردم ارائه خدمات میکنند و در کنار ان‬ ‫‪ ۹۹۳‬نفر پزشک عمومی‪ ۲۹۵ ،‬دندانپزشک عمومی‪۶۰ ،‬‬ ‫دندانپزشک متخصص‪ ۲۱۱ ،‬داروساز و ‪ ۹۵۰‬کارشناس‬ ‫مامایی ارائه خدمات میکنند‪.‬‬ ‫جعفری نمین افزود‪ :‬در مجموع سه هزار و ‪ ۶۸‬نفر اعضای‬ ‫نظام پزشــکی اردبیل هســتند که از بین انها ‪ ۹۰۸‬نفر‬ ‫دارای پروانه نظام پزشکی بوده و مابقی در بیمارستانها‬ ‫و سایر مراکز ارائه خدمات میکنند‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد پزشکان از کارتخوانها استفاده‬ ‫میکنند‬ ‫رئیس نظام پزشکی اردبیل به امار نگرانکننده فعالیت‬ ‫مراکز غیرمجاز در حوزه پزشــکی اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی فعالیتهای پزشکی و درمانی توسط افراد غیرمجاز‬ ‫انجام میشــود که در این زمینه ورود دادستان و مراکز‬ ‫قضایی را نیز شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی نقش نظام پزشــکی را اطالعرســانی بــرای مراجع‬ ‫قانونی و انتظامی اعالم کرد و گفت‪ :‬با تشکیل و بررسی‬ ‫پروندهها در مراجع انتظامی ســعی بر این اســت تا در‬ ‫مراحل مختلف پرونده قصور پزشکان مورد بررسی قرار‬ ‫گیــرد که در هیئت بدوی تجدید نظر و هیئت عالی این‬ ‫بررسیها انجام میشود‪.‬‬ ‫جعفری نمین خاطرنشان کرد‪ :‬در یک سال گذشته ‪۸۷‬‬ ‫مورد پرونده در هیئتهای بدوی نظام پزشــکی اردبیل‬ ‫مورد بررســی قرار گرفته که ‪ ۲۵‬مورد قصور پزشــکی‬ ‫تشخیص داده شده است‪ .‬وی ارای محکومیت انتظامی‬ ‫را ‪ ۶‬مورد اعــالم کرد و افزود‪ :‬مجازات انتظامی از توبیخ‬ ‫کتبی تا محرومیت مطب را شامل میشود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫تامینواگنبرایمترویقم‬ ‫درمرحلهانعقادقرارداد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫اســتانداری قم با اشــاره به وضعیت پیشرفت متروی این شهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مترو تا امروز چالشهای زیادی را پشت سر گذاشته‬ ‫و در تالش هســتیم در دولت جدید خط یک مترو را راهاندازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیم معتمدی به مسائل مالی پروژه اشاره کرد و افزود‪ :‬مترو‬ ‫دارای دو مسئله مهم بوده که یکی از انها اصالح قرارداد است‬ ‫که در هفته گذشــته با حضور شهردار در وزارت کشور در حال‬ ‫پیگیری شده و ازنظر ما قرارداد در فاز نخست اصالحشده و این‬ ‫قسمت از پروژه افتتاح میشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تهیه واگن نیز در حال پیگیری توسط معاونت‬ ‫ریس جمهور بوده و توسط شــهرداری و سازمان قطار شهری‬ ‫در مرحله انعقاد قرارداد با یک شرکت جدید است تا از یکی از‬ ‫شهرها واگن قرض گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از پیشرفت بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصــدی پروژه مترو در خط یک خبر داد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر تنها نیازمند تامین واگن برای راهاندازی خط یک مترو‬ ‫هســتیم و امیدواریم زحماتی که طی ‪ ۱۰‬سال از جیب مردم و‬ ‫دولت هزینه شده به بهرهبرداری برسد‪.‬‬ ‫معتمدی خاطرنشان کرد‪ :‬مدیریت شهری و استانی در کنار هم‬ ‫در تالش هستند این پروسه در کمترین زمان طی شده و مردم‬ ‫شاهد افتتاح خط یک مترو در چند ماه اینده باشند‪.‬‬ ‫در پنجمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید‬ ‫پروژههایبرقرسانیشهرستانرودباربا‬ ‫اعتباریمعادل‪ 177‬میلیاردریال‬ ‫روزنامه خوب – استان گیالن‪ :‬در ائین بهره برداری از این‬ ‫پروژه های برق رســانی محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع‬ ‫برق گیالن ضمن گرامیداشــت هفته دولت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امور‬ ‫توزیع برق شهرســتان رودبار قریب به ‪ 802 ،‬کیلومتر شــبکه‬ ‫فشــار ضعیف و حدود ‪ 706‬کیلومتر شبکه فشار متوسط دارد‬ ‫و در حال خدمت رســانی به بیش از ‪ 57‬هزار مشترک در کل‬ ‫شهرســتان استوی افزود‪ :‬در هفته دولت ســالجاری‪ 14‬پروژه‬ ‫برق رسانی در شهرستان رودبار با اعتباری معادل ‪ 177‬میلیارد‬ ‫ریال به بهره برداری خواهد رســید و تالش می شود با اجرای‬ ‫این قبیل پــروژه ها برای تامین برق پایدار مردم شــریف این‬ ‫شهرستان گام های اساسی برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت‪ :‬ائین افتتاح کل پروژه های‬ ‫رودبار بصورت تجمیعی و نمادین در روســتای ســاری چم به‬ ‫اجراء درامد و در این روســتا ‪ 1000‬متر شــبکه فشار ضعیف‬ ‫هوایی با کابل خودنگهدار‪ 4 ،‬کیلومتر شــبکه فشــار متوسط‬ ‫هوایی‪ 3 ،‬دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری معادل ‪ 46‬میلیارد‬ ‫ریال احداث شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان‪:‬‬ ‫تخریببستررودخانهموجبکاهشتغذیه‬ ‫سفرههایزیرزمینیمیشود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلســتان‪ :‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان گفت‪ :‬دراســتان گلســتان ‪۳‬هزارو‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتررودخانه جاری است و نزدیک به نیمی ازاین رودخانه ها‬ ‫قابلیت رســوب گذاری شن وماسه دارند‪ .‬مهندس سیدمحسن‬ ‫حســینی اظهارکرد‪:‬البته شن وماســه ای که دربستررودخانه‬ ‫برداشت می شــودبایدصرفه اقتصادی داشته باشندواقتصادی‬ ‫بودن شن وماسه باعوامل نظیراندازه‪،‬جنس شن وماسه وفاصله‬ ‫حمل ونقل سنجیده می شود‪.‬وی افزود‪:‬رسوبات رودخانه های‬ ‫غرب اســتان گلستان اقتصادی نیســت چراکه عمدتاازجنس‬ ‫ســیلت است امادرشرق گلستان جنس شــن وماسه هاازاهک‬ ‫بــوده وصرفه اقتصادی برای حمل ونقل دارد‪.‬اوبیان کرد‪:‬متولی‬ ‫صدورمجوزبرای برداشــت شن وماســه ازمعادن کوهی‪،‬زمین‬ ‫های کشاورزی وبســتررودخانه های اســتان اداره کل صمت‬ ‫اســتان گلستان اســت واین اداره کل برای برداشت ازرودخانه‬ ‫هابعدازتاییدشرکت اب منطقه ای اقدام به صدور مجوزبرداشت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان تصریح کرد‪:‬تاسیساتی‬ ‫مانندپل اگربه درســتی برروی رودخانه هااحداث شودرسوبات‬ ‫دربســتررودخانه هاباقی نمی ماندوبه پایین دست منتقل می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهندس حسینی گفت‪:‬این درست است که متولی شن وماسه‬ ‫رودخانه هاشــرکت اب منطقه ای نیست امااین شرکت نسبت‬ ‫به تخریب بســتررودخانه حساس است وبرای پیشگیری ازاین‬ ‫اتفاق به صورت دوره ای بازرسان وضعیت رودخانه های استان‬ ‫رابررســی می کنند‪.‬حســینی یکی ازوظایف رودخانه راتغذیه‬ ‫سفره های اب زیرزمینی عنوان کردوگفت‪:‬تخریب بستررودخانه‬ ‫موجب می شوداین بســتربه عنوان زهکش عمل کندوبه جای‬ ‫تغذیه ابخوانهااب های زیرزمینی راتخلیه وازابخوانهابه ســمت‬ ‫خودش جذب کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫گفت وگوی تلفنی ایت اله رئیسی‬ ‫با خانواده «مهسا امینی»‬ ‫رئیس جمهور به شــکل تلفنی با خانواده مهسا امینی‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬در پی انتشار اخباری درباره حادثه برای‬ ‫یک دختر جوان و فوت او‪ ،‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی‬ ‫روز جمعه به وزیر کشور دستور داد که علت و جزئیات‬ ‫حادثه را با فوریت و دقت به شکل ویژه بررسی و نتیجه‬ ‫را گزارش کند‪.‬‬ ‫بر این اســاس احمد وحیدی هم به معاون امنیتی و‬ ‫انتظامــی این وزارتخانه ماموریــت داد که موضوع را با‬ ‫فوریت مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور خطاب به سید مجید میراحمدی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به دســتور رییس جمهوری در خصوص‬ ‫حادثه پدید امده برای مهســا امینی‪ ،‬علت حادثه را با‬ ‫فوریــت و دقت به صورت ویژه بررســی و نتیجه را به‬ ‫اینجانب گزارش کنید‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به پنجره واحد‬ ‫خدمات دولت ا لکترونیک‬ ‫متصل می شود‬ ‫معــاون فناوری های نوین بانــک مرکزی گفت‪ :‬چهار‬ ‫خدمــت پرکاربرد بانک مرکزی پــس از بازبینی و طی‬ ‫مراحل نهایی‪ ،‬طی چند روز اینده از طریق پنجره واحد‬ ‫خدمات دولت الکترونیک ارایه می شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪« ،‬مهران محرمیان» با بیان اینکه ظرف‬ ‫چنــد روز اینده برخی خدمــات پرکاربرد این بانک به‬ ‫پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با همکاری نزدیــک میان وزارت ارتباطات‬ ‫با اداره مهندســی نرم افــزار بانک مرکزی توانســتیم‬ ‫چهــار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد‬ ‫خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی‬ ‫و بازبینی خــود را می گذراند و ظرف چند روز اینده و‬ ‫پس از بازبینی های نهایی عملیاتی خواهد شــد و بانک‬ ‫مرکزی نیز به پنجره واحــد خدمات دولت الکترونیک‬ ‫متصل می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نخستین خدمت شامل استعالم تمام‬ ‫حســاب های یک فرد در تمام بانک های کشــور است‪،‬‬ ‫دومین خدمت نیز استعالم چک های برگشتی است که‬ ‫رفع سوءاثر نشده است‪.‬معاون فناوری های بانک مرکزی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سومین خدمت شامل نمایش حساب های‬ ‫مســدود شــده فردی است که در شــبکه بانکی چک‬ ‫برگشتی دارد؛ بنابراین در صورتی که حساب های فردی‬ ‫بابت چک برگشتی مسدود شــده باشد‪ ،‬این موارد نیز‬ ‫برای وی نمایش داده می شــود و می تواند حساب های‬ ‫مسدودی را مشاهده کند‪ .‬محرمیان بیان کرد‪ :‬خدمت‬ ‫پرکاربرد چهارم را نیز شامل لیست تسهیالتی است که‬ ‫یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است‪.‬‬ ‫رشد ‪ 30‬درصدی ورود اب به دریاچه ارومیه‬ ‫کاهش بارندگی به کمبود ‪110‬‬ ‫میلیون متر مکعب اب ختم شد‬ ‫بــا وجود کاهش ‪ 110‬میلیون متر مکعبی روان اب به‬ ‫دلیل کمبود بارندگــی در حوضه ابریز دریاچه ارومیه‪،‬‬ ‫رهاسازی اب به ســمت دریاچه ارومیه در سال جاری‬ ‫نسبت به متوسط ‪ 7‬سال قبل ‪ 30‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اســاس جزئیات اماری ثبت شده از میزان بارندگی‬ ‫کشــور در حوضه ابریز دریاچه ارومیــه‪ ،‬از ابتدای مهر‬ ‫ســال ‪ 1400‬تا پایان مرداد ســال ‪ ،1401‬میزان بارش‬ ‫دریاچه ارومیه ‪ 284.9‬میلی متر بود‪ .‬این در حالیست که‬ ‫در مدت مشــابه سال گذشته شاهد ثبت بارش ‪293.4‬‬ ‫میلی متری در این حوزه ابریز بودیم‪ .‬از طرفی متوســط‬ ‫بلند مدت بارش در حوضه ابریز دریاچه ارومیه از مهر تا‬ ‫پایان مردادماه معادل ‪ 339.7‬میلی متر است‪ .‬بر این مبنا‬ ‫در سال ابی جاری‪ ،‬تا این لحظه میزان بارش های حوضه‬ ‫ابریز دریاچه ارومیه نســبت به سال گذشته ‪ 3‬درصد و‬ ‫نسبت به متوسط بلند مدت ‪ 16‬درصد کاهش را تجربه‬ ‫کرده اســت‪ .‬در شرایطی که سطح حوضه ابریز دریاچه‬ ‫ارومیه را ‪ 51‬هزار ‪ 801‬کیلومتر مربع در نظر بگیریم و‬ ‫ضریب روان اب در این بخش معادل ‪ 25‬درصد باشــد‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 3‬درصــدی بارندگی در این حوضه ابریز زمینه‬ ‫کاهش ‪ 110‬میلیون متر مکعبی اب در این حوضه ابریز‬ ‫را شامل می شود‪ .‬خبر رشد ‪ 30‬درصدی رهاسازی اب از‬ ‫سدهای حوضه ابریز دریاچه ارومیه به سمت این دریاچه‬ ‫مخابره شده بود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬از مهر سال ‪ 1393‬تا مهر‬ ‫‪ ،1400‬به طور متوسط ساالنه ‪ 840‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب روانه دریاچه ارومیه شــده‪ ،‬اما در سال ابی جاری‪،‬‬ ‫میزان رهاسازی به ‪ 1100‬میلیون متر مکعب رسید که‬ ‫بیانگر رشد ‪ 30‬درصدی رهاسازی اب است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪847‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیس جمهور در گفتگو با الجزیره انگلیسی؛‬ ‫مطالبه تضمین پایدار با توجه به نقض عهد غربی ها‪ ،‬حق ایران است‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکــه «تضمین های غرب باید‬ ‫برای جمهوری اسالمی اطمینان بخش باشد»‪ ،‬گفت‪ :‬شما باید‬ ‫به جمهوری اسالمی حق بدهید که تضمین بخواهد‪ ،‬چون با‬ ‫کشور یا کشورهایی طرف نیست که به پیمان شان عمل کرده‬ ‫باشند‪ ،‬بلکه با امریکایی طرف هستیم که نقض پیمان کرده‬ ‫و خود به ان اقرار می کند‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در‬ ‫جریان سفر به ازبکســتان برای شرکت در بیست و دومین‬ ‫اجالس سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای‪،‬‬ ‫گفتگویی با شــبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی داشت که‬ ‫متن کامل این گفتگو به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الجزیــره‪ :‬جناب اقای رییس جمهــور! ارتقای عضویت‬ ‫جمهوری اســامی ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫برای شما به چه معناست؟‬ ‫رئیس جمهــور‪ :‬عضویت جمهوری اســامی ایران در ســازمان‬ ‫شانگهای‪ ،‬زمینه ارتباط ما را با زیرساخت های اقتصادی کشورهای‬ ‫اســیایی بهتــر از قبل فراهــم می کنــد‪ .‬دولت ســیزدهم برای‬ ‫همکاری های منطقه ای اهمیت زیادی قائل است‪ .‬سیاست خارجی‬ ‫جمهوری اســامی ایران به تقویت و تعمیق ارتباط با همســایگان‬ ‫اهمیت زیادی می دهد و ســازمان همکاری های شانگهای بستری‬ ‫برای اســتحکام همکاری اعضا در زمینه مســائل منطقه ای است‪.‬‬ ‫ارتقای ســطح عضویت ایران در سازمان شــانگهای به عنوان عضو‬ ‫اصلی‪ ،‬حتمــا در ارتقای ارتباطات منطقه ای ما تاثیرگذار اســت و‬ ‫همزمان می تواند با تسهیل تبادل ظرفیت های متقابل‪ ،‬زمینه رشد‬ ‫و پیشرفت بیشتر را برای کل منطقه فراهم کند‪.‬‬ ‫هر توافقی بدون حل و فصل موضوعات پادمانی ادعایی‬ ‫بدون فایده است‬ ‫الجزیره‪ :‬با توجــه به برگزاری چندیــن دور مذاکرات‬ ‫هســته ای در وین‪ ،‬از نظر جنابعالی امضای توافق تا چه‬ ‫حد نزدیک و امکان پذیر است؟‬ ‫رئیس جمهــور‪ :‬موضوع بحث و انتظار مــا از مذاکرات وین رفع‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬در این توافق‬ ‫انکه به تعهد خود عمل کرد‪ ،‬جمهوری اســامی ایران بود‪ .‬اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمــی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۵‬بار اعالم کرد که جمهوری‬ ‫اســامی ایران به تعداتش عمل کرده و فعالیت های هسته ای ایران‬ ‫هم صلح امیز است‪ .‬این امریکایی ها بودند که از توافق خارج شدند‬ ‫و این کشورهای اروپایی بودند که که به تعهدات خود عمل نکردند‪.‬‬ ‫در وین مســئله رفع تحریم ها را دنبال کردیم و البته تاکید داشتیم‬ ‫که هر توافقی باید با یک تضمین همراه باشد‪ .‬دلیل مطالبه تضمین‬ ‫نیز این اســت که طرف های ما در توافق‪ ،‬نقض پیمان کردند و حاال‬ ‫به طور طبیعی باید اعتمادی حاصل شود که انها دوباره نقض پیمان‬ ‫نمی کنند؛ پس تضمین ضرورت دارد‪ .‬همچنین رفع تحریم ها باید‪ ،‬با‬ ‫حل و فصل موضوعات پادمانی همراه باشد‪ .‬اگر قرار باشد موضوعات‬ ‫ادعایی که ما معتقدیم سیاسی و بی اساس هستند‪ ،‬علیه جمهوری‬ ‫اســامی باقی بمانند‪ ،‬توافق اثر و فایده ای ندارد‪ .‬چون ممکن است‬ ‫طرف هــای توافق همانگونــه که حین مذاکرات به شــورای حکام‬ ‫اژانس انرژی اتمی قطعنام ه پیشنهاد کردند‪ ،‬با سو استفاده از نفوذ و‬ ‫ارتباطاتی که وجود دارد‪ ،‬دوباره مشکل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫پس موضوعات پادمانی باید حل و فصل و تمام شود و در رابطه با‬ ‫باقری همراه با رئیس جمهور به نیویورک می رود‬ ‫فرصت خوب برای‬ ‫شرکای اروپایی برجام‬ ‫مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی‪،‬‬ ‫ســفر سرپرســت تیم مذاکره کننده ایران به همراه ســید‬ ‫ابراهیم رئیسی به نیویورک را فرصتی برای شرکای اروپایی‬ ‫برجام دانست تا امریکا را ترغیب کنند مسائل باقی مانده را‬ ‫حل وفصل کند‪.‬‬ ‫محمد مرندی‪ ،‬مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات‬ ‫وین درباره ســفر سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رییس جمهور ایران‬ ‫به نیویورک برای مشارکت در نشست ساالنه مجمع عمومی‬ ‫ســازمان ملل‪ ،‬در صفحه توییترش نوشــت‪ :‬با توجه به این‬ ‫که دکتر علی باقری‪ ،‬مذاکره کننده ارشــد هســته ای ایران‬ ‫قرار اســت همراه رییس جمهور باشد‪ ،‬فرصت خوبی برای‬ ‫تروئیکای اروپا‪ /‬اتحادیه اروپا خواهد بود تا امریکا را ترغیب‬ ‫کنند تا بــه گونه ای هدفمند‪ ،‬معدود مســائل باقی مانده را‬ ‫حل وفصل کنــد‪ .‬مرندی ادامه داد‪ :‬امریــکا با طفره روی و‬ ‫وقت کشــی‪ ،‬بیهوده موجب رنج بارتر شدن زمستان خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اظهارات مرندی در پی این مطرح می شود که رئیسی‬ ‫صبح فردا‪ ،‬دوشنبه‪ ،‬به منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد‬ ‫و هفتمین نشســت مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در‬ ‫راســتای تامین منافع ملت ایران و تالش برای تحقق «نظم‬ ‫عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی» به‬ ‫نیویورک سفر می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این ســفر عالوه بر سخنرانی در مجمع‬ ‫عمومی ســازمان ملل متحد‪ ،‬با تعدادی از سران کشورهای‬ ‫شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد‬ ‫و دیدارهای جانبی دیگری نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫رفــع پایدار و نه موقتی و مقطعی تحریم ها‪ ،‬تضمین اطمینان بخش‬ ‫داده شود‪ .‬اگر مسئله پادمانی حل و فصل شود‪ ،‬طبیعتا زمینه توافق‬ ‫وجود دارد‪ .‬االن هم این امریکایی ها هستند که باید تصمیم بگیرند‪،‬‬ ‫چون انها بودند که نقض پیمان کردند‪ .‬انها از برجام خارج شــدند‬ ‫و االن انها باید تصمیم بگیرند که به تعهد خودشان پایبند باشند‪.‬‬ ‫مخالفت با برنامه هسته ای صلح امیز کشورمان بهانه ای برای مقابله‬ ‫با پیشرفت ایران است‬ ‫الجزیره‪ :‬چــه موضوعاتی مانع از انجام توافق نهایی بین‬ ‫ایران و امریکاست؟‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬انچه مانع می شــود‪ ،‬تعهدی است که امریکایی ها‬ ‫باید بدهنــد؛ ما موضع مان را اعالم کردیم‪ .‬تیــم مذاکره کنند ه ما‬ ‫همچنــان پای میز مذاکره حضــور دارد و بارها اعالم کردیم که به‬ ‫یــک توافق عادالنه و خوب پایبند خواهیم بــود‪ ،‬لکن امریکایی ها‬ ‫باید تصمیم بگیرند‪ .‬این مشــکل در واقع مشکل امریکایی ها است‬ ‫کــه باید تصمیم بگیرند چه می خواهند بکنند! اگر چه تحریم برای‬ ‫هر کشــوری ممکن اســت مشــکالتی ایجاد کند‪ ،‬لکن جمهوری‬ ‫اســامی نشــان داده که تحریم ها به هیچ وجه او را متوقف نکرده‬ ‫و نخواهد کرد‪ .‬ما روند رشــد و پیشرفت کشور را پیش بردیم و بعد‬ ‫از ایــن هم برنامه داریم که این روند را ادامه دهیم و به هیچ عنوان‬ ‫پیشرفت کشــور را متوقف نخواهیم کرد‪ ،‬چون ملت ما ملت بااراده‬ ‫و قدرتمندی اســت و این توانایی را دارد کــه تهدید را به فرصت‬ ‫تبدیل کند‪ .‬ما در عرصه های مختلفی این کار را انجام داده ایم‪ .‬امروز‬ ‫صنعت هســته ای در ایران صنعتی بومی اســت‪ .‬اوال‪ ،‬با وجود انکه‬ ‫دانشمندان ما از طرف رژیم صهیونیستی تهدید می شوند و چند نفر‬ ‫از دانشمندان عزیز ما توسط عوامل رژیم صهیونیستی ترور شدند‪،‬‬ ‫اما این اتفاقات ما را در دســتیابی و پیشــرفت در صنعت هسته ای‬ ‫متوقف نکرد‪ .‬صنعت هسته ای برای کشور ما در وهله اول یک حق‬ ‫اســت و در وهله بعد فواید بســیاری در حوزه صنایع‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫پزشــکی‪ ،‬حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و تولید برق دارد‪.‬کسانی که‬ ‫به دروغ مدعی هستند نگران فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران‬ ‫هستند‪ ،‬چرا تالشی برای متوقف کردن رژیم صهیونیستی نمی کنند‬ ‫که ســاح های مخرب نگهداری می کننــد و هیچ حدی برای خود‬ ‫نمی شناسند؟ معلوم اســت که اینها از قدرت و پیشرفت جمهوری‬ ‫اسالمی می ترســند‪ .‬بنای ما بر این است که به هیچ عنوان از حق‬ ‫جمهوری اســامی ایران و حق مردم مــان کوتاه نیاییم‪ .‬با توجه به‬ ‫نقــض عهد غربی ها به ملت ایران حــق دهید که به دنبال تضمین‬ ‫معتبر باشد ‪.‬‬ ‫الجزیره‪ :‬ایا فکر نمی کنید که انجام مذاکرات مستقیم و‬ ‫رودر رو با مقامات امریکایی بتواند به نهایی شــدن این‬ ‫توافق کمک کند؟‬ ‫رئیــس جمهور‪ :‬ما یــک دور مذاکره مســتقیم را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫فایده ای بر مذاکره مســتقیم مترتب نمانده و ثابت شــده که انها‬ ‫دنبال امتیازگیری های بیشتری هستند‪ .‬ما هیچ گونه فایده ای برای‬ ‫مذاکره مســتقیم با امریکایی ها نمی بینیــم و نفع ملت خودمان را‬ ‫هم در مذاکره نمی بینیم‪ .‬چرا امریکایی ها تعهدات خود در رابطه با‬ ‫این قرارداد را انجام نمی دهند؟ ملت ایران باید ببیند که ایا انها در‬ ‫گفتار و عمل خود صادق هســتند یا باز در میانه مذاکرات به دنبال‬ ‫افزایش و گســترش تحریم ها علیه ملت ایران می روند! امریکایی ها‬ ‫باید حسن نیت خود را به ایران اثبات کنند‪.‬‬ ‫مصادیق دشمنی های امریکا با ملت ایران فهرست بلندی دارد‬ ‫الجزیــره‪ :‬با توجه به ســابقه بیش از ‪ ۴۰‬ســال روابط‬ ‫خصومت امیز میان ایران و امریکا‪ ،‬از نظر شما اینده این‬ ‫روابط چگونه خواهد بود؟‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬جمهوری اسالمی ایران ارمان ها و سخن هایی دارد؛‬ ‫ایران به دنیا اعالم کرده که ما نه ظلم می کنیم‪ ،‬نه زیر بار ظلم می رویم‬ ‫ی را بر خود می پذیریم‪ .‬امریکا دنبال این‬ ‫و نه ســلطه هیچ سلطه گر ‬ ‫است‪ ،‬سلطه ای که قبل از انقالب اسالمی داشته ادامه دهد‪ ،‬اما ملت‬ ‫عزیز ایران به هیچ عنوان زیربار سلطه نمی رود‪ .‬انها به انحاء مختلف‬ ‫می خواهند ســلطه گری خود را بر جمهوری اسالمی تداوم ببخشند‬ ‫و در این مسیر دشمنی خود را اعمال کردند‪ .‬امریکایی ها ‪ ۸‬سال از‬ ‫صدام و حزب بعث عراق علیه جمهوری اسالمی حمایت تبلیغاتی و‬ ‫اطالعاتی کردند و خسارت های بسیاری را هم در ایران هم در عراق‬ ‫ایجــاد کردند‪ .‬برای انجام کودتا در ایــران تالش کردند و از جریان‬ ‫منافقینــی حمایت کردند که در ســال های ابتدایی پیروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬با همین روش هایی که امروز از داعش می بینیم‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار نفر از جمله روسای جمهور و قوه قضائیه و نخست وزیر ایران‬ ‫را به شهادت رساندند‪ .‬امریکایی ها و اروپایی ها اینها را به عنوان گروه‬ ‫تروریســتی اعالم کرده و در لیست ســیاه قرار داده بودند‪ ،‬اما امروز‬ ‫دارند از انها حمایت می کنند‪ .‬ســوال ما این اســت که غربی ها چرا‬ ‫از گروهی که خودشان تروریســتی اعالم کرده بودند و رسما گفته‬ ‫بودند که دستشان به جنایت الوده است و ‪ ۱۷‬هزار نفر را به شهادت‬ ‫رسانده اند‪ ،‬دوباره حمایت می کنند‪ .‬لیست دشمنی های غربی ها و به‬ ‫خصوص امریکایی ها با ملت ایران لیست بلندی است و از جمله انها‬ ‫ســاقط کردن هواپیمای مسافربری ایران است‪ ،‬انها پاسخ دهند که‬ ‫چرا این همه با این ملت دشمنی می کنند؟‬ ‫اگر امریکایی ها مدعی تغییر سیاست های شان هستند‪،‬‬ ‫اثار ان باید در رفتارشان دیده شود‬ ‫انچه الزم اســت صورت بگیرد این است که محاصره یمن سریعا‬ ‫شکســته و اتش بس پایدار برقرار شود‪ .‬یا درباره عراق‪ ،‬ما همیشه‬ ‫اعالم کردیم و رهبری معظم انقالب اسالمی امام خامنه ای (حفظه‬ ‫اهلل تعالی) هم اعالم کردند که ما به عراق قوی می اندیشیم‪ .‬همواره‬ ‫خواســته ایم که ملت عراق ملت و دولت عراق قوی باشند‪ .‬این ملت‬ ‫عراق هســتند که باید تصمیم بگیرند و دولتی با اراده خودشان سر‬ ‫کار بیاورند که کشور را مقتدرانه اداره کند‪ ،‬اجازه ندهد بیگانگان در‬ ‫عراق دخالت کنند و امریکایی ها حضورشــان در عراق تداوم داشته‬ ‫باشد‪ .‬ما همواره به یک عراق مقتدر و مورد اعتماد مردم می اندیشیم‬ ‫و لذا بعضی از کشورهای خارجی از اروپا و نقاط دیگر هم گاهی در‬ ‫این رابطه با ما تماس گرفتند‪ ،‬که به انها اعالم کردیم‪ ،‬اجازه دهید‬ ‫خو ِد عراقی ها تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫همچنان اماده مبادله زندانیان با «امریکا» هستیم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با برجام یا بدون‬ ‫برجام اماده مبادله زندانیان بین ایران و امریکا هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ارتبــاط با این موضوع‪ ،‬مذاکــرات به طرق مختلف صورت‬ ‫گرفته و طرفیــن توافق های الزم را انجــام داده اند و اکنون‬ ‫تصمیم دولت امریکا است که این توافق را انجام دهد یا نه‪.‬‬ ‫ناصر کنعانی اســتقالل سیاســی خودش را قربانی روابط با‬ ‫هیچ کشــوری نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬استقالل سیاسی جمهوری‬ ‫اســامی ایران انقدر حائز اهمیت اســت که به هیچ وجه ان‬ ‫را در معرض یا متاثر از نگاه سیاســی هیچ طرف دیگری قرار‬ ‫نمی دهیم‪ .‬به تازگی برخی از مدیران اژانس های گردشــگری‬ ‫گفته اند که روند صدور ویزا برای توریســت های کشورهایی‬ ‫همچون انگلیس‪ ،‬امریکا و کانادا برای ســفر به ایران‪ ،‬با توجه‬ ‫به مسائلی که وجود دارد‪ ،‬عموما طوالنی است‪ ،‬اما این طوالنی‬ ‫شدن روند صدور ویزا به توریست های کشورهای دیگر اروپایی‬ ‫هم رســیده است و این باعث می شــود خیلی از توریست ها‬ ‫چون معطل صدور ویزا می شوند‪ ،‬سفرشان به ایران را کنسل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صدور روادید از ســوی نمایندگی های جمهوری اســامی‬ ‫ایــران به صورت الکترونیک و غیر کاغذی انجام می شــود و‬ ‫گردشــگران صرفاً کدی دریافت می کننــد و به فرودگاه می‬ ‫ایند‪ .‬در واقع وزارت خارجه روند صدور روادید را روان سازی‬ ‫و اسان سازی کرده است‪.‬‬ ‫در مقطعی پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای کشورهای‬ ‫جهــان به دلیل شــیوع همــه گیری کرونــا‪ ،‬صنعت جهانی‬ ‫گردشــگری را دچــار رکود کــرد‪ ،‬ضمن اینکه گردشــگران‬ ‫خودشان نیز به اندازه سابق تمایل به انجام سفرهای توریستی‬ ‫نداشتد‪ ،‬ولی االن این مشکل تا حدود زیادی رفع شده است‪.‬‬ ‫بعد از بهبود شــرایط بهداشــتی و فروکش کردن کرونا‪ ،‬فضا‬ ‫باز شــده و تا جایی که من اطالع دارم‪ ،‬روند صدور روادید در‬ ‫نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران با همان ترتیبات قبلی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫همــان طور که می دانید در بحث گردشــگری‪ ،‬وزارت امور‬ ‫خارجــه در حــوزه صدور روادید و در بخش اطالع رســانی‬ ‫و اینکــه عالقه منــدان را متوجه ظرفیت های گردشــگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کند‪ ،‬نقش دارد و در این زمینه تالش‬ ‫دارد که به نحو مناسب به این مسئولیت ها عمل کند‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری هم به سیاست های عمومی دولت در این حوزه بر می‬ ‫گردد که سیاست دولت نیز افزایش جذب گردشگر است‪.‬‬ ‫در مورد هشدار کشورهایی همچون فرانسه‪ ،‬سوئد و انگلیس‬ ‫به شــهروندان شــان در مورد ســفر به ایران‪ ،‬این هشدارها‬ ‫ماهیت سیاســی دارند و نمی تواند تاثیر ملموسی بر وضعیت‬ ‫گردشگری داشته باشد‪.‬‬ ‫پروســه انتخاب سفرای ایران در دو کشور فرانسه و انگلیس‬ ‫در حال انجام است و سفرای جدید معرفی خواهند شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!