روزنامه خوب شماره 828 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 828

روزنامه خوب شماره 828

روزنامه خوب شماره 828

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫مرتضوی‪ ،‬معاون اجرایی ر ییس جمهور‪:‬‬ ‫وز یر اقتصاد‪ :‬‬ ‫دیپلمات های ایران بر‬ ‫اساس سیاست های کالن‬ ‫کشور وارد مذاکره شدند‬ ‫شنبه‪ 5‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 828‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 29‬محرم‪ 27 |1444‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪،‬وزیرامورخارجه‪:‬‬ ‫در مراحل‬ ‫پایانی‬ ‫رفع تحریم‬ ‫هستیم‬ ‫وز یر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫استقبال روس ها‬ ‫برای عرضه خودروهای‬ ‫ایرانی در روسیه‬ ‫‪8‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫محمد مخبر‪ ،‬معاون اول ر ییس جمهور‪:‬‬ ‫محدودیتی برای توسعه‬ ‫و پیشرفت نداریم‬ ‫پا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫تو ‪250‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫مان‬ ‫رد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ک ممصرف رکان‬ ‫خانگی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ تا یک ماه اینده‬ ‫رتبهاعتباریمی گیرند‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫نباید در واردات فقط‬ ‫بهچند کشور محدودباشیم‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون اعتبارات بانک مرکزی‪:‬‬ ‫جزئیات ثبت نام وام مسکن‬ ‫‪ 200‬میلیون تومانی برای‬ ‫فرزند سومی ها‬ ‫اگهی تجدید مناقصه‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۳۶۹۱۰۵:‬‬ ‫دانشــگاه دامغان درنظــر دارد جهت تامین غذای دانشــگاهیان خــود‪ ،‬قراردادهای خرید مواد غذایــی و طبخ و توزیع‬ ‫غــذا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شــرکت واجد شــرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از شــرکت هــای دارای صالحیت در‬ ‫ایــن زمینه دعــوت بعمل می اید جهــت دریافت اســناد مناقصه به وب ســایت اینترنتی دانشــگاه دامغــان به ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.du.ac.ir‬مراجعه و حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/06/13‬نسبت به تحویل یا ارسال پستی اسناد و مدارک اقدام نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با دفتر معاونت اداری و مالی به شماره تلفن ‪ 023-35220۰9۶‬یا مسئول‬ ‫اداره تغذیه به شماره تلفن ‪ 09124318523‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ ‪1401/۰۶/05 :‬‬ ‫دانشگاه دامغان‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫تفاهم نامه خودروسازان داخلی برای تولید خودرو اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش تعرفه ها و هزینه جابجایی‬ ‫کاال میان ایران و روسیه‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه در نشســت مشــترک با‬ ‫همتای روسی خود بر ضرورت کاهش تعرفه های حمل‬ ‫کاال در راستای افزایش ‪ ۱۰‬میلیون تنی ترانزیت میان‬ ‫دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫شــهریار افندی زاده معاون حمل ونقــل وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در نشست مشــترک با دیمیتری ازبروف‪،‬‬ ‫دبیر دولت و معاون وزیر حمل ونقل فدراســیون روسیه‬ ‫از تهیه نقشــه راه منظم و زمان بندی شده با محورهای‬ ‫استانداردســازی فرایندهای عبــور و مرور مرزی برای‬ ‫کاهش زمان جابجایی کاال بین دو کشــور و رفع موانع‬ ‫موجود در این مسیر خبر داد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی با اشــاره‬ ‫بــه اهمیت و ظرفیت باالی حمل ونقــل جاده ای برای‬ ‫ترانزیت گفت‪ :‬از این روش حمل ونقل می توان بین سه‬ ‫کشور ایران‪ ،‬اذربایجان و روسیه استفاده کرد و همچنین‬ ‫می توان از مسیرهایی مثل قزاقستان و ترکمنستان نیز‬ ‫کاال را منتقل کرد‪.‬‬ ‫افندی زاده خاطر نشــان کرد‪ :‬مسیر فعلی ما از طریق‬ ‫اذربایجان به روسیه فع ً‬ ‫ال ظرفیت محدودی دارد و زمان‬ ‫جابجایی کاال از طریق جاده طوالنی است که امیدوارم‬ ‫با هماهنگی هر سه کشور این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬نامه برقی کردن پروژه گرمسار_ اینچه برون اماده‬ ‫و ارســال شده است که این موضوع چند سال میان دو‬ ‫کشور مطرح بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی کــه در این موافقتنامه اخذ وام‬ ‫مطرح اســت وزارت اقتصاد دو کشور باید با هم تفاهم‬ ‫کنند و وزارت اقتصاد ایران موافقت خود را به روســیه‬ ‫ارسال کرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه سازان همگن عنوان کرد‪:‬‬ ‫ارائه توان صنعتگران ایرانی در‬ ‫نمایشگاه تحول صنعت خودرو‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازی‬ ‫کشور گفت‪ :‬انچه در نمایشگاه تحول صنعت خودرو به‬ ‫نمایش درامده‪ ،‬تصویر عینی و ترسیم اتی این صنعت‬ ‫و مکمل خوبی برای نقشــه راه مناســب ان برای همه‬ ‫ذی نفعان و شرکای داخلی و خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫«ارش محبی نژاد» در حاشیه دومین روز از نمایشگاه‬ ‫تحول صنعت خودروی کشــور افزود‪ :‬این نمایشــگاه‬ ‫در وهله نخســت‪ ،‬نشــان دهنده تاریخچه تولد و تبلور‬ ‫خودروسازی کشور اســت و سیر تحول صنعت خودرو‬ ‫را از ابتدا تا امروز و انچه به تولید انبوه رسیده را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬همچنین قطعاتی کــه تاکنون در‬ ‫قالب میزهای ســاخت داخل‪ ،‬داخلی ســازی شــده و‬ ‫ســطح توانمندی خودکفایی صنعت قطعه ســازی را از‬ ‫سوی قطعه ســازان کشور به همراه اخرین دستاوردها و‬ ‫فناوری هایشان شاهدیم‪.‬‬ ‫محبی نژاد‪ ،‬همچنین با اشــاره به ارائه توانمندی های‬ ‫خودروســازان بخــش خصوصی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫مجموع‪ ،‬مســیری که صنعت خودروسازی با همه فراز‬ ‫و نشــیب ان از ابتدا تا امروز طی کرده‪ ،‬به رویت مردم‪،‬‬ ‫نخبــگان صنعت و سیاســتگذاران و تصمیم گیران این‬ ‫صنعت خواهد رســید که دســتاورد بسیار ارزشمندی‬ ‫اســت‪ .‬این مقام صنفی ادامــه داد‪ :‬اینها فقط یک بعد‬ ‫این صنعت بزرگ اســت و ابعاد و بزرگی ان به عنوان‬ ‫لکوموتیو ‪ ۶۴‬صنعت وابسته و اینکه چگونه از واردات و‬ ‫مونتاژکاری خودرو در نهایت به این نقطه رســید‪ ،‬خود‬ ‫یک دستاورد بزرگ است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اضافه کرد‪:‬‬ ‫دســتاورد دوم این نمایشگاه‪ ،‬ارائه برنامه تحول صنعت‬ ‫خودرو و طی مســیر در راســتای همین برنامه است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬موضوعاتی همچون پلتفرم های جدید‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬کیفیت قطعات‪ ،‬کیفیت مونتاژ و انچه پیش رو‬ ‫خواهد بود از یک سو‪ ،‬و از سوی دیگر ترسیم اینده این‬ ‫صنعت را در این نمایشگاه شاهدیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از انجایی که این نمایشگاه پس‬ ‫از نمایشــگاه بین المللی «اتومبیلیتی ‪ »۲۰۲۲‬روســیه‬ ‫در حال برگزاری اســت‪ ،‬مکمل ان نمایشــگاه بوده و‬ ‫دستاورد های کامل تری به همراه خواهد داشت‪« .‬سید‬ ‫رضا فاطمی امین» وزیر صمت در این مراسم از پلتفرم و‬ ‫محصول خودروی اقتصادی‪ ،‬پلتفرم افرود ملی‪ ،‬پلتفرم‬ ‫کالس متوسط و خودروی برقی با داخلی سازی باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬ســامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی‬ ‫تجاری‪ ،‬کتاب تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت‬ ‫خودرو و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد‪.‬‬ ‫هم زمان با برپایی نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو‪ ،‬تفاهم نامه همکاری تولید مشترک خودرو اقتصادی توسط ایران خودرو و سایپا توسط مدیران عامل دو شرکت امضا شد‪ .‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری تولید مشترک خودرو اقتصادی‪ ،‬در راستای تحقق شعار سال تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین‪ ،‬تحقق فرمان هشت ماده ای رییس جمهوری و سیاست های وزارت صمت در استفاده از‬ ‫ظرفیت هایموجودباهدفتقویتشاخص هایبهره وری‪،‬کاهشهزینه هاومقیاستولیدوهمچنیندرراستایسیاست هایدوشرکتخودروسازمبنیبرتولیداقتصادیوباکیفیتدرجهتتامین‬ ‫نیازهاو رضایتمشتریانبه ویژه اقشارمتوسطو پایینوهمچنین صادرات‪،‬به امضایمدیران عامل ایران خودرووسایپا رسید‪.‬همکاریمشترکو همهجانبهبا استفاده ازظرفیت هاوتوانمندی های‬ ‫طرفین و حمایت های وزارت صمت در اختصاص یکی از واحدهای موجود و یا ایجاد یک واحد مشترک با تمام امکانات و زیرساخت های به روز برای تولید مشترک موضوع اصلی این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬‬ ‫ن تا یک ماه اینده رتبه اعتباری می گیرند‬ ‫تولیدکنندگا ‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت‪ :‬تا یک ماه اینده برای تولیدکنندگان‬ ‫رتبه اعتباری اختصاص می یابد و این رتبه مبنای بانک ها برای ارائه‬ ‫تســهیالت به انها قرار می گیرد‪ .‬سید احســان خاندوزی وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی در جریان ســفر به اذربایجان شــرقی در نشست‬ ‫با نخبگان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع بناب اظهار داشــت‪:‬‬ ‫برداشــتن موانع غیرمولد برای اقتصاد کشــور از اولویت های دولت‬ ‫اســت که دولت در این زمینه در اردیبهشت ماه اقدامی انجام داد و‬ ‫این کار اجازه می دهد تا تولیدکنندگان داخلی از عرصه تولید کنار‬ ‫نروند‪ .‬وی افزود‪ :‬با پشت سر گذاشتن موج اجرایی این سیاست در ‪2‬‬ ‫تا سه ماه اینده‪ ،‬بستر خوبی بدون رانت برای فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫ایجاد می شــود تا بتوانند از مجموعه سیاست های دولت استفاده‬ ‫کننــد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیــان این که دولت در کنار‬ ‫سیاست کنترل تورم به دنبال حل دشواری های تولید است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باال بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود بانکی در حد نصف‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم موجب ایجاد تقاضای زیاد نسبت به تسهیالت شده است‪.‬‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬باید در خصوص ســخت یا ســهل گیری در‬ ‫اعطای این تســهیالت و کنترل و مدیریت تقاضــای باال در حوزه‬ ‫اعتبارات و تسهیالت راهکار اساسی ارائه شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬شبکه بانکی و اعتباری کشور باید تالش کند تا به‬ ‫صورت هدفمند بــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و دارای‬ ‫سابقه خوب تسهیالت ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬در این راستا تا یک ماه اینده برای تولیدکنندگان‬ ‫رتبه اعتباری اختصاص می یابد و این رتبه مبنای بانک ها برای ارائه‬ ‫تسهیالت به انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خانــدوزی‪ ،‬با تاکید بــر اینکه باید عقبــه تولیدکنندگان و صادر‬ ‫کنندگان به عنوان بهترین ضامن برای بانک ها باشد‪ ،‬افزود‪ :‬تصمیم‬ ‫گیرندگان برای شبکه اعتباری و بانکی نیز باید متناسب با کشش و‬ ‫توان و نیاز شــبکه بار بر دوش انها بگذارند تا انها نیز بدون مشکل‬ ‫جوابگوی نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫استقبال روس ها برای عرضه خودروهای ایرانی در روسیه‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت گفت‪ :‬دربــاره تولید و عرضه‬ ‫خودروهای ایرانی در روسیه مذاکراتی اغاز و وزیر صنعت روسیه‬ ‫از این موضوع استقبال کرده است‪.‬‬ ‫سیدرضا فاطمی امین درباره اخرین وضعیت روابط تجاری بین‬ ‫ایران و روســیه‪ ،‬گفت‪ :‬در یک سال گذشته شاهد فصل جدیدی‬ ‫بین روابط اقتصادی دو کشــور ایران و روسیه بوده ایم و روابط‬ ‫اقتصادی بین دو کشور رونق بیشتری گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و روسیه‬ ‫از سال ها قبل برقرار بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬اما روابط اقتصادی ایران‬ ‫و روســیه به اندازه روابط سیاسی این دو کشور گسترده نبود و‬ ‫فاصله زیادی بین ســطح روابط اقتصادی با روابط سیاســی دو‬ ‫کشور وجود دارد که طبیعتا باید این فاصله را پر کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داشت‪ :‬زمینه های مختلف‬ ‫فعالیت تجاری بین دو کشــور از جمله فعالیــت در حوزه مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬دارو و حوزه ســاختمانی وجود دارد که می توان زمینه‬ ‫این فعالیت ها را گسترش داد‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصد شرکت های حاضر در نمایشگاه اتومبیلیتی‬ ‫مسکو ایرانی بودند‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه اتومبیلیتی مســکو بیان‬ ‫داشت‪ :‬در بیست و ششمن نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه‪ ،‬شرکت‬ ‫های ایرانی حضور خوبی داشتند و تقریبا از ‪ 550‬شرکت حاضر‬ ‫در این نمایشــگاه ‪ 50‬شرکت ایرانی بود و بر این اساس حدود ‪9‬‬ ‫تا ‪ 10‬درصد شرکت های حاضر در این نمایشگاه ایرانی بودند‪.‬‬ ‫فاطمــی امین بــا بیان اینکه نمایشــگاه اتومبیلیتی روســیه‬ ‫نمایشــگاه قطعات خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از مناقشاتی که بین‬ ‫روســیه و اوکراین ایجاد شد‪ ،‬مشــکالتی را روسیه با کشورهای‬ ‫غربی پیدا کرد بنابراین کشور روسیه برای تامین قطعات خودرو‬ ‫احســاس نیاز پیدا کرده اند و از قبل هم بحث هایی برای تامین‬ ‫قطعات خودرو مورد نیاز روســیه از ایــران و همچنین ایران از‬ ‫روسیه مطرح بود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬به عنوان مثال در خودرو ال ‪ 90‬یک بخش‬ ‫از قطعات مورد نیاز را روســیه می تواند تولید کند و بخشی از‬ ‫قطعات را ما می توانیم تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه دو خودرو‬ ‫ایرانی نیز ارائه شد‪ ،‬در مورد تولید و عرضه خودروهای ایرانی در‬ ‫روســیه مذاکراتی اغاز شده است و با وزیر صنعت روسیه نیز در‬ ‫نمایشگاه مذکور گفت وگویی انجام و از این موضوع استقبال شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه با ازبر بانک روســیه‬ ‫به عنوان یکی از بزرگترین بانک های این کشور برای تامین مالی‬ ‫در حوزه های مختلف مذاکراتی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‬ ‫در مورد تامین مالی در حوزه های مختلف از جمله خودرو اعالم‬ ‫امادگی کرده اند اما این کار زمان بر اســت ضمن اینکه باید در‬ ‫ابتــدا کار در حوزه خودرو از صادرات قطعات خودروی ایرانی به‬ ‫روســیه و سپس صادرات کامل انجام شود و بعد هم می توان به‬ ‫تولید مشترک رسید‪.‬‬ ‫فاطمی امین بیان داشت‪ :‬زمینه های مختلفی برای تامین مالی‬ ‫از ســوی ازبر بانک وجــود دارد ضمن اینکه از چند ماه قبل هم‬ ‫مذاکرات در حوزه لوازم خانگی اغاز شده است و یکی از شرکت‬ ‫های ایران در این حوزه بازار روســیه را بررســی کرده اســت و‬ ‫امادگــی دارد که در ابتدا به صورت صادرات لوازم خانگی و بعد‬ ‫هم تولید مشترک در روسیه فعالیت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه کشــتیرانی و در حوزه های مختلف دیگر‬ ‫امکان همکاری مشــترک بین دو کشور وجود دارد اما یک نهاد‬ ‫و ســازمان الزم اســت تا نقش تامین مالی را بر عهده بگیرد لذا‬ ‫مذاکراتی که با ازبر بانک انجام شده بیشتر در تامین مالی همین‬ ‫حوزه ها است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه اتصال سیســتم بانکی میر روسیه به ایران به کجا‬ ‫رسیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک های مرکزی ایران و روسیه چندین‬ ‫جلسه برگزار کرده اند و مذاکراتی نیز برای مبادالت تبادل پیام‬ ‫های بانکی انجام شــده و همچنین مسائلی مطرح شده تا بجای‬ ‫استفاده از سوئیفت از سیستم پیام رسان مشابه استفاده شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬مبادله روبل و ریال به طور مستقیم از چند‬ ‫هفته پیش اغاز شد و در مورد اینکه شبکه شتاب به شبکه بانکی‬ ‫روسیه متصل شود مذاکرات در حال انجام است‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬یکی از زیرســاخت های مهم برای گسترش‬ ‫ارتباطات اقتصادی زیرساخت های انتقال پول است که به خوبی‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫وی درباره کریدور شــمال به جنوب و اهمیت ان برای توسعه‬ ‫روابط تجاری بین دو کشــور گفت‪ :‬در حال حاضر داالن تجاری‬ ‫وجود دارد و یک قطار نیز هفته گذشته از حوالی مسکو حرکت‬ ‫و تا بندرعباس امد اما این مسیر طوالنی است و مسیر مستقیم‬ ‫بهتر از استارا و رشت باشد‪.‬‬ ‫فاطمی امین بیان داشــت‪ :‬مســیر رشت تا اســتار برای ما به‬ ‫لحاظ اقتصادی بســیار اهمیت دارد و برای روسیه نیز بسیار می‬ ‫تواند مفید باشــد زیرا دسترسی روسیه را به بازارهای کشورهای‬ ‫اســیایی‪ ،‬خلیج فارس و هند فراهم و زمــان و هزینه را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنابراین دو طرف ایرانی و روســی روی این موضوع‬ ‫کار می کنند و قرار اســت بزودی یک گروه از حوزه حمل و نقل‬ ‫روسیه در رابطه با این موضوع روسیه به ایران بیاید‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات ‪:‬‬ ‫محصوالت مخابراتی ایران به زودی به کشورهای مختلف جهان صادر خواهد شد‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت ‪ :‬محصوالت مخابراتی ایران‬ ‫با تالش های بی دریغ شرکت های دانش بنیان به زودی به کشورهای‬ ‫مختلف جهان صادر خواهد شد‪ .‬عیسی زارع پور روز جمعه در بازدید‬ ‫از زیرســاخت های ارتباطی روستای جمشیداباد ســوادکوه افزود‪:‬‬ ‫کاالهای تولیدی شرکت های دانش بنیان کشور اکنون به بسیاری‬ ‫از کشورهای مطرح جهان از جمله قاره اروپا صادر می شود که به طور‬ ‫حتم با حمایت از نخبگان دانشــگاهی این رویه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در اینده نزدیک محصوالت مخابراتی ایران به‬ ‫چندین کشــور صادر خواهد شد چراکه ایران اسالمی در حوزه های‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 11‬میلیون تن گندم و رشد‬ ‫‪ 30‬درصدی تولید برنج‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی در ســخنرانی پیش از نمازجمعه با‬ ‫تشــریح عملکرد دولت ســیزدهم در بخش کشاورزی گفت‪ :‬‬ ‫امســال ‪ 11‬میلیون تن گندم تولید می شود و تولید برنج هم‬ ‫‪ 30‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی پیش‬ ‫از نمازجمعه با تشریح اهمیت امنیت غذایی در کشور گفت‪:‬‬ ‫جنگ اخیر روسیه و اوکراین نیز نشان داد که امنیت غذایی‬ ‫در جهان بیشــترین اهمیت را دارد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با‬ ‫بیان اینکه امروزه اقتدار غذایی در برابر اقتدار نظامی کرنش‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬همــه انبارهای غذا در جهــان همانند انبار‬ ‫مهمات هستند بلکه تاثیرگذاری انها بیشتر هم است‪.‬‬ ‫مختلف فناوری اطالعات در منطقه پیشــرو است‪ .‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات اضافه کرد ‪ :‬در حوزه فضایی‪ ،‬ایران اسالمی جزو ‪۱۰‬‬ ‫کشــور برتر جهان است و در ساخت‪ ،‬پرتاب و بهره برداری از ماهواره‬ ‫اکنون در جهان سرامد است‪ .‬زارع پور ادامه داد‪ :‬در ‪ ۴۴‬سال گذشته‬ ‫ما شاهد پیشرفت کشور با وجود تمامی مشکالت بودیم اما دشمنان‬ ‫می خواهند این دســتاوردها را ناامید کننده جلــوه دهند که احاد‬ ‫مردم باید هوشــیار باشند‪ .‬وی گفت‪ :‬با وجود دستاوردهای مختلف‬ ‫اما مشکالتی هم وجود دارد که به طور حتم دولت مردمی سیزدهم‬ ‫برای گره گشایی از این دغدغه ها تمام توان خود را بکار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد‪ :‬یکی از محورهای اساسی‬ ‫فعالیت دولت سیزدهم عدالت است تا به صورت مساوی امکانات در‬ ‫نقاط مختلف نشر پیدا کند‪ .‬زارع پور با بیان این که‪ ،‬در طول یکسال‬ ‫رئیس جمهور به ‪ ۳۱‬اســتان سفر کرد که این تالش ها در مقایسه‬ ‫با دولت های دیگر بی ســابقه است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تمرکز دور اول سفر‬ ‫رئیس جمهور به استان های کشور اتمام طرح های نیمه تمام بود اما‬ ‫در دوره های بعدی سفر استانی ایت اهلل رئیسی برنامه های جدیدی‬ ‫چ روستایی تا پایان‬ ‫برای افزایش ابادانی ایران طراحی خواهد شد‪.‬هی ‬ ‫دولت سیزدهم بدون اتصال مخابراتی و اینترنتی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای علی اکبر رحمتی ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم‬ ‫نموده است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه اپارتمان واقع در سمت شمالی‬ ‫طبقه دوم قطعه ســوم تفکیکی بمســاحت ‪ 77‬متر مربع بشماره پالک ‪10176‬‬ ‫فرعی از ‪ 155‬اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 7395‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقــع در اراضی حوزه ثبتی شهرســتان ذیل دفتــر ‪ 2322‬صفحه ‪ 141‬و ثبت‬ ‫‪ 851902‬بنام متقاضی ثبت و ســند بشماره چاپی ‪ 777258‬صادر و تسلیم شد‬ ‫که ســند مالکیت به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور‬ ‫ســند مالکیت المثنی نموده است ‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود تا چنانچه کســی‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد‬ ‫از تاریخ این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند‬ ‫مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ /.‬م الف‪ / 725 :‬ف‬ ‫خانم زهره هایدی ضمن تســلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده‬ ‫است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه قطعه اول‬ ‫تفکیکی بمساحت ‪ 285‬متر مربع بشماره پالک ‪3468‬فرعی از ‪ 161‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شــده از پالک ‪ 214‬فرعی از اصلــی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان بنام متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی ‪ 629655‬صادر و تسلیم شد‬ ‫که ســند مالکیت به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور‬ ‫ســند مالکیت المثنی نموده است ‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود تا چنانچه کســی‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد‬ ‫از تاریخ این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند‬ ‫مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ /.‬م الف‪ / 725 :‬ف‬ ‫مسلم مرز ارا‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج‬ ‫مسلم مرز ارا‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج‬ صفحه 2 ‫معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت‪ :‬نیروگاه های جدید‪ ۱۰ ،‬هزار مگا واتی برق تحت یک برنامه عملی در کشور ساخته می شوند‪.‬محمد اسالمی اظهار کرد‪ :‬توسعه و بهره برداری از‬ ‫ظرفیت های منابع غیر فسیلی با توجه به تکالیف قانونی و تولید انرژی پاک از جمله وظایف ذاتی سازمان انرژی اتمی ایران است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬فلسفه سازمان انرژی اتمی این است که از این هدیه ارزشمند‬ ‫بهره بگیرد و انرژی پایدار برای کشور تامین کند‪.‬رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد‪ :‬با ستایش از همه کسانی که در این راستا تالش کرده اند‪ ،‬اما بیاید بگویم که ثمره متناسب با نیاز کشور ارایه‬ ‫نکرده ایم‪.‬اسالمی تاکید کرد‪ :‬ما فقط یک نیروگاه ‪ ۱۰۰۰‬مگا واتی در بوشهر داریم در حالی که باید چندین نوع از این نیروگاه ها در سطح کشور داشته باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬البته نبود همکاری ها‪ ،‬مزاحمت ها و‬ ‫دشمنی ها نباید حرکت تحویلی ما را متوقف کند و باید بدون نگاه به بیرون و با باور به اعتماد نیروی انسانی و ظرفیت های تحقیقاتی علمی کشور‪ ،‬جریان ساخت نیروگاه اتمی به حریانی مستمر تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت اعالم کرد‪:‬‬ ‫امادگی ایران برای افزایش صادرات نفت با رفع تحریم ها‬ ‫وزیر نفت با اشــاره به اینکه در سال اول دولت سیزدهم بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد نفتی و گازی امضا کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫اماده اســت بالفاصله بعد از رفع تحریم ها به سطح تولید و صادرات‬ ‫پیش از تحریم بازگردد‪.‬‬ ‫جواد اوجی در مراســم بهره برداری و اغاز عملیات اجرایی طرح های‬ ‫وزارت نفت با تبریک هفته دولت‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نفت ســال سختی را‬ ‫پشــت سر گذاشــت‪ .‬از روزهای اول و با بررسی اولیه مشخص شد با‬ ‫کســری ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب گاز به دلیل عدم سرمایه گذاری به‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬اوجی با تاکید بر اینکه در دولت قبل کمبود سرمایه گذاری‬ ‫را به تحریم ها گره می زدند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین حجم ذخایر سوخت مایع‬ ‫در نیروگاه ها تا ‪ ۳۰‬درصد پایین تر از سال های قبل بود‪ .‬همچنین در‬ ‫ابتدای دولت سیزدهم‪ ،‬بدهی های سنگین دولت قبل را هم داشتیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت افزود‪ :‬دولت ‪ ۴۶۰‬هزار میلیارد تومان بدهی و کسری بودجه‬ ‫تا پایان ســال داشت که بر اســاس درامد حاصل از صادرات نفتی و‬ ‫غیرنفتــی بود و اگر با همان رونــد دولت قبل ادامه پیدا می کرد‪ ،‬این‬ ‫کســری بودجه اتفاق می افتاد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عمده تامین این کسری‬ ‫بودجه بر عهده وزارت نفت بود و در اردیبهشت سال گذشته صادرات‬ ‫میعانات گازی به روزی ‪ ۷‬هزار بشــکه کاهش یافته بود اما با بازاریابی‬ ‫خوبی که در کشــورها و قاره های مختلف از اروپا و امریکای التین و‬ ‫اســیا کردیم‪ ،‬هم صادرات افزایش پیدا کرد و هم معوقات درامدهای‬ ‫ارزی به ویژه در زمینه صادرات گاز وصول شد که به دولت برای تامین‬ ‫منابع ارزی کمک کرد و وزارت نفت در انجام تکالیف بودجه موفق بود‪.‬‬ ‫اوجی تاکید کرد‪ :‬در تامین امنیت انرژی نیز موفق بودیم و در شــروع‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬سطح ذخایر را ‪ ۳۰‬درصد افزایش دادیم و زمستان و‬ ‫تابستان را بدون قطعی گاز و برق پشت سر گذاشتیم‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬اگر قرار بود منتظر برجام بمانیم‪ ،‬زمســتان گذشته‬ ‫با مشــکل روبه رو می شدیم‪ .‬وی با اشاره به افتتاح پروژه های نفتی در‬ ‫خوزســتان ادامه داد‪ :‬نزدیک به ‪ ۳‬میلیون تولید نفت را در این استان‬ ‫داریم و بخش زیادی از تولید گاز نیز از میادین مشترک در خوزستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در شروع دولت‪ ،‬دشمن به دنبال توقف صادرات‬ ‫بود که موفق نشــد‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های اول ‪ ۴۴۰۰‬جایگاه سوخت را با‬ ‫حمله سایبری از دســترس خارج کردند اما در همان ساعات اول با‬ ‫صبوری مردم ‪ ۷۰۰‬جایگاه کلیدی را در کشور به مدار بازگرداندیم‪ .‬این‬ ‫کار جهادی دشمن را ناامید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ایــن روزها تولید و مصرف بنزین نزدیک به هم‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پروژه های اولویت دار را مشخص کردیم که به ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز بود تا امنیت انرژی تامین شــود و‬ ‫درامدهای ارزی نیز محقق شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬در یک ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫تفاهم نامه و قرارداد نفتی و گازی امضا کردیم‪ .‬تنها با گازپروم روسیه‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیارد دالر تفاهم نامه امضا کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه ای که بالغ بر ‪ ۷‬میلیارد دالر در ‪ ۷‬ســال اشــتغال را‬ ‫افزایــش می دهد و ظرفیت خالی کارخانه های داخلی را پر می کند و‬ ‫اقتصاد کشور حرکت می کند‪.‬‬ ‫اوجی ادامه داد‪ :‬پتروپاالیشگاه ها از خام فروشی جلوگیری می کنند و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار بشــکه نفت و میعانات نفتی به جای خام فروشی با ارزش‬ ‫افزوده باالتر صادر می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر مذاکرات به نتیجه رسید که از این فرصت استفاده‬ ‫می کنیم در غیر این صورت لکوموتیو نفت را متوقف نمی کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت گفت‪ ۹۸ :‬درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت را‬ ‫جذب کردیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته رئیس جمهوری‬ ‫به همه استان ها سفر کرد‪ ،‬افزود‪ ۱۲۰ :‬هزار میلیارد تومان تامین اعتبار‬ ‫انجام شــد و از نفت نیز نباید غافل بود‪ ۱۴ .‬هزار میلیارد تومان پروژه‬ ‫مسئولیت اجتماعی در استان های مختلف برای وزارت نفت تعریف شده‬ ‫که حدود ‪ ۵۰‬درصد ان مربوط به استان خوزستان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 900‬میلیون دالر طرح و پروژه نفتی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به اینکه در اســتان‬ ‫خوزستان ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر طرح و پروژه نفتی به انجام می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬مناطق نفت خیز جنوب ‪ ۷۵‬درصد ســهم تولید شرکت ملی‬ ‫نفت را دارد‪.‬‬ ‫محسن خجسته مهر در مراسم بهره برداری و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫طرح های وزارت نفت با اشــاره به اینکه امروز در استان خوزستان‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــون دالر طرح و پروژه نفتی به انجام می رســد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توسعه نفت و گاز باید با توسعه متوازن همراه باشد‪ .‬توسعه فاز دوم‬ ‫میادین مشترک یاران شمالی و جنوبی که اغاز عملیان اجرایی ان‬ ‫خواهد بود با اعتبار ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت نفت ایران‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی میدان‬ ‫مشــترک گازی بالل بــا اعتبار ‪ ۴۴۰‬میلیون دالر اجرا می شــود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۳‬پروژه عام المنفعه به ارزش ‪ ۷۰‬میلیارد دالر به بهره‬ ‫برداری می رســد‪ .‬خجسته مهر افزود‪ :‬به زودی اغاز عملیات بهره‬ ‫برداری ســهراب را در غرب کارون خواهیم داشت‪ .‬مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب ‪ ۷۵‬درصد سهم تولید شرکت ملی نفت را دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قرارداد جمــع اوری گازهای همراه به ارزش ‪۱.۱‬‬ ‫میلیــارد دالر و با هدف جمع اوری ‪ ۶۰۰‬میلیون فوت مکعب گاز‬ ‫به امضا رسید‪ .‬مزایده تمام ‪ ۶۵‬میلیون فوت مکعب گاز در منطقه‬ ‫مســجد ســلیمان به ارزش ‪ ۶۵‬میلیون دالر واگذار شد و تا پایان‬ ‫امسال ان جی ال ‪ ۳۲۰۰‬در غرب کارون به انجام می رسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سرمایه گذاری ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر برای توسعه ‪ ۱۶‬مخزن‬ ‫گازی گــروه خامی را برنامه ریزی کردیم که خوراک بخش پایین‬ ‫دستی را تامین کند‪.‬برای اینکه این ماموریت های مهم را اجرا کنیم‬ ‫حداکثر سهم داخل را باید به کار بگیریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای اینکه ظرفیت خالی بخش داخل پر شــود با‬ ‫دستور وزیر نفت‪ ،‬مصوب کردیم که مجوعه شرکت ملی نفت ‪۴.۶‬‬ ‫میلیارد دالر ســفارش ‪ ۵‬ساله را داشته باشد‪ .‬در هفته اینده چند‬ ‫طرح راهبردی میادین مشــترک را در عسلویه به بهره برداری می‬ ‫رسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد‬ ‫ارزاوری‪ 18‬میلیارد دالری صادرات پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫تولید محصوالت پتروشیمی به ‪ ۹۰‬میلیون تن در سال رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امســال پیش بینی می کنیــم از محل صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی ‪ ۱۸‬میلیارد دالر ارز برای کشور به دست اید‪.‬‬ ‫مرتضی شاهمیرزایی ‪ ،‬در مراسم رسمی بهره برداری و اغاز عملیات‬ ‫اجرایــی طرح های وزارت نفت در خوزســتان اظهار کرد‪ :‬از همه‬ ‫ســرمایه گذاران دعوت می کنیم تا به کمک صنعت پتروشــیمی‬ ‫بیایند زیرا سرمایه گذاری در این حوزه هیچ ریسکی ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به ‪ ۹۰‬میلیون تن‬ ‫در سال رسیده است و ارزش فروش محصوالت پتروشیمی کشور‬ ‫در سال گذشته ‪ ۲۵‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬امسال پیش بینی‬ ‫می کنیم از محل صادرات محصوالت پتروشیمی ‪ ۱۸‬میلیارد دالر‬ ‫ارز برای کشور به دست اید‪.‬‬ ‫شــاهمیرزایی با بیان اینکه محصوالت زنجیره پروپیلن از اهمیت‬ ‫بیشــتری برخوردار هســتند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بــرای واردات برخی از‬ ‫محصوالت مورد نیاز صنایع پتروشیمی ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز از کشور‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد از واردات مربوط به محصوالت زنجیره‬ ‫پروپیلن است و به منظور تامین این محصول و کاهش وابستگی به‬ ‫خارج باید به توسعه طرح های زنجیره ارزش توجه ویژه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬تامین پروپیلن برای‬ ‫طرح های زنجیره ارزش یک چالش مهم صنعت پتروشیمی است و‬ ‫تقاضا برای این ماده بسیار زیاد است‪ .‬شاهمیرزایی ادامه داد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید پروپلین یک میلیون تن در ســال است اما میزان نیاز به این‬ ‫محصول بیشتر از ظرفیت اسمی تولید این محصول در کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الزم است بر تامین پروپیلن و تولید محصوالت ان‬ ‫تمرکز شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در افق ‪ ۱۰‬ساله صنعت پتروشیمی ‪ ۳۵‬طرح‬ ‫تولید پروپیلن با ظرفیت اسمی ‪ ۱۳‬میلیون تن در سال پیش یینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شاهمیرزایی ادامه داد‪ :‬با فرض رفع کمبود مجتمع های تولیدی در‬ ‫افق ‪ ،۱۴۱۲‬ظرفیت تولید پروپیلن کشور به ‪ ۱۴‬میلیون تن در سال‬ ‫و میزان مصرف ان به ‪ ۱۱‬میلیون تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحد ‪ PDH‬بیدبلند خلیج فارس که کنار پاالیشــگاه‬ ‫بیدبلند خلیج فارس اجرایی می شود یکی از طرح هایی است که ما‬ ‫را در این افق حرکت خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬پروپیلن به عنوان‬ ‫یکی از اصلی ترین محصوالت پتروشیمی و به عنوان خاویار صنعت‬ ‫پتروشیمی است و باید به تولید این محصول توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫معاون حقوقی وزیر نیرو اعالم کرد؛‬ ‫شمارش معکوس برای افتتاح اَبر پروژه ابرسانی همدان‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو گفت‪ :‬با دستور‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬بســیج نیروهای عملیاتی‪ ،‬امکانات و اعتبارات برای حل‬ ‫مســئله اب شرب همدان به میدان امده و تالش می شود‪ ،‬مسئله‬ ‫اب همدان به صورت بنیادی و برای بلندمدت در سریع ترین زمان‬ ‫ممکن حل شود‪.‬‬ ‫«احمد حیدری « افزود‪ :‬مشــکل اب همدان مربوط به یک سال و‬ ‫دو سال گذشته نیست و این شهر از دو دهه پیش با مسئله تامین‬ ‫اب شرب روبرو است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۳‬که رهبر معظم انقالب اسالمی به‬ ‫همدان ســفر کردند‪ ،‬مسئله تامین اب شرب متناسب با نیاز روی‬ ‫میز بود و بر این اساس مقرر شد طرح بزرگ ابرسانی به این شهر‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬در طول سال های گذشته توجهی‬ ‫به تکمیل و بهره برداری از ابر پروژه ابرسانی به همدان نشده و این‬ ‫طرح طی ‪ ۱۷‬سال گذشته تنها پیشــرفت ‪ ۳۰‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬از شــهریورماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬پروژه ابرسانی‬ ‫به همدان در فهرســت پروژه های ویژه وزارت نیرو قرار گرفت و با‬ ‫برنامه ریزی انجام شده و کار جهادی هم اکنون برای بهره برداری از‬ ‫این پروژه اماده می شویم‪.‬‬ ‫حیدری ضمــن تاکید بر اجرای پروژه های متعدد گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫سد اکباتان با شرایط نامناسبی روبرو شده است و بر این اساس تا‬ ‫قبل از تکمیل طرح بزرگ ابرسانی به این شهر‪ ،‬سلسله پروژه های‬ ‫تامین اب اضطراری به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بسیج نیروهای عملیاتی برای حل مسئله اب شرب همدان‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو افزود‪ :‬با دستور‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬بســیج نیروهای عملیاتی‪ ،‬امکانات و اعتبارات برای حل‬ ‫مســئله اب شرب همدان به میدان امده و تالش می شود‪ ،‬مسئله‬ ‫اب همدان به صورت بنیادی و برای بلندمدت در سریع ترین زمان‬ ‫ممکن حل شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در مناطقی از شهر‬ ‫همدان که با مشکل روبرو شده‪ ،‬شرایط تامین اب از منابع سیار در‬ ‫حال انجام است و از سوی دیگر بیش از ‪ ۱‬میلیون بطری اب معدنی‬ ‫در سطح شهر با کمک سایر نهادها در حال توزیع بوده و به دست‬ ‫مردم می رسد‪.‬حیدری ادامه داد‪ :‬توان عملیاتی کشور در حوزه اب‬ ‫و فاضالب هم قسم شده تا مسئله اب شرب همدان در سریع‪‎‬ترین‬ ‫زمان ممکن حل شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬هزار مگاوات برق اتمی در دستور کار قرار دارد‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت خیز جنوب اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید نفت‬ ‫در پایتخت نفت ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت خیز جنوب گفت‪ :‬در انتهای‬ ‫امسال توان تولید نفت در این شرکت به سه میلیون بشکه‬ ‫می رسد و با برنامه ریزی ها در طی ‪ ۵‬سال به ‪ ۳.۲۸‬میلیون‬ ‫بشکه می رسیم‪.‬‬ ‫«علیرضا دانشی» در مراســم رسمی بهره برداری و اغاز‬ ‫عملیات اجرایی طرح های وزارت نفت با اشــاره به تاکید‬ ‫دولت ســیزدهم برای افزایش تولید نفت افزود‪ :‬با برنامه‬ ‫ریزی های منسجم حوزه فنی در مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫به توانایی تولید پیش از تحریم ها دست پیدا کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در انتهای امســال توان تولید به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫بشکه می رسد و با برنامه ریزی ها در طی ‪ ۵‬سال به ‪۳.۲۸‬‬ ‫میلیون بشکه می رسیم‪ .‬دانشــی تاکید کرد‪ :‬برای جمع‬ ‫اوری گازهای همراه و مزایده گذاشــتن گازهای مسجد‬ ‫ســلیمان بیش از ‪ ۱۰۰‬سال برنلمه ریزی نشده بود که با‬ ‫فعالیت های گسترده ای که انجام دادیم این کار در حال‬ ‫انجام است‪ .‬میزان سرمایه گذاری در حال براورد است و با‬ ‫انجام الزامات‪ ،‬رقمش را اعالم خواهیم کرد‪ .‬دانشی به توجه‬ ‫دولت سیزدهم در خصوص مسئولیت های اجتماعی اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬گام های موثری در این زمینه برداشته شده‬ ‫است‪ .‬همچنین برای شعار سال تا فعالیت های پژوهش‬ ‫و فناوری و توافق نامه ها و تفاهم نامه های متعددی امضا‬ ‫شده که بیش از ‪ ۳‬برابر مدت مشابه سال قبل بوده است‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ 7.8‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی برای اجرای طرح های‬ ‫مسئولیت هایاجتماعی‬ ‫مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت‪ ۷.۸ :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای اجرای طرح های مســئولیت های اجتماعی‬ ‫صنعت نفت در نظر گرفته شــده است‪.‬دارابی در مراسم‬ ‫رســمی بهره برداری و اغاز عملیــات اجرایی طرح های‬ ‫وزارت نفت گفت‪ :‬در راستای ایفای مسئولیت های اجرایی‬ ‫وزارت نفت و اهداف دولت ســیزدهم تکالیفی در بخش‬ ‫مســئولیت های اجتماعی برای شرکت ملی نفت ایران‬ ‫لحاظ شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬اعتبارات در نظر گرفته شده‬ ‫برای خوزستان در مسئولیت های اجتماعی هفت هزار و‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان است ‪.‬مشاور اجتماعی وزیر نفت با‬ ‫اشاره به اینکه همزمان با این اعتبار‪ ،‬به دلیل موارد مختلف‬ ‫مانند واکسیناسیون کرونا در کنار استان هستیم‪.‬دارابی‬ ‫گفت‪ :‬اکنون ‪ ۸۸۵‬طرح مسئولیت اجتماعی در نفت وجود‬ ‫دارد که در مجموع هفت هزار و ‪ 444‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیــاز دارد‪.‬وی افزود‪ ۲۰۵ :‬میلیارد ریال نیز تعهد از دولت‬ ‫قبل وجود داشت که از ابتدای دولت سیزدهم انجام شده‬ ‫و در مجموع از شــهریور سال گذشــته تاکنون ‪۲.۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در طرح های مسیولیت اجتماعی لحاظ شده‬ ‫است‪.‬دارابی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴۶‬پروژه تکمیل شده و‬ ‫‪ ۷۰۹‬طرح دیگر نیز در دســت اقدام است‪ .‬وی طرح ها را‬ ‫شامل اموزشی‪،‬ورزشی‪،‬بهداشتی‪ ،‬راه‪ ،‬ابرسانی و ‪ ...‬دانست‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون برای اجرای این طرح ها ‪ ۶.۹‬هزار میلیارد‬ ‫ریال هزینه شــده و ‪ ۷۱‬هزار میلیارد ریال نیز در دستور‬ ‫کار است‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ‪ ۵‬طرح‬ ‫بزرگ نفتی در هفته دولت‬ ‫عملیــات اجرایی پنج طــرح نفتی در ســومین روز از‬ ‫هفتــه دولت با حضور وزیر نفت اغاز به کار کرد‪.‬عملیات‬ ‫اجرایی پنج طرح نفتی شــامل فاز ‪ ۲‬طرح توسعه میدان‬ ‫مشترک یاران‪ ،‬طرح توسعه میدان مشترک بالل‪ ،‬توسعه‬ ‫و نگهداشت میدان نرگسی‪ ،‬طرح ‪ PDH‬بیدبلند خلیج‬ ‫فارس و افتتاح پروژه های عام المنفعه مسئولیت اجتماعی‬ ‫با حضور وزیر نفت در خوزســتان اغاز شد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫افزایش تولید از میادین مشترک به عنوان یکی از مهمترین‬ ‫اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫با اجرای فاز ‪ ۲‬میدان مشترک یاران‪ ،‬تولید از این میدان به‬ ‫‪ ۳۶‬هزار بشکه در روز می رسد و ‪ ۷۱‬درصد بیشتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین بخش گازی میدان بالل و با هدف افزایش‬ ‫تولید گاز و استفاده از ظرفیت خالی پاالیشگاه های پارس‬ ‫جنوبی توســعه داده خواهدشد‪ .‬میدان بالل در محدوده‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب شــرقی میدان پارس جنوبی ‪۹۰‬‬ ‫کیلومتری جنوب غربی جزیره الوان و در عمق ‪ ۷۰‬متری‬ ‫اب های خلیج فارس بر روی خط مرزی مشــترک ایران‬ ‫و قطر واقع شده است‪ .‬کشف مخازن نفتی این میدان به‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۶‬شمسی باز می گردد که در نهایت توسعه الیه‬ ‫نفتی میدان بالل در اواخر دهه هفتاد شمســی در قالب‬ ‫قرارداد بیع متقابل با شرکت توتال فرانسه انجام پذیرفت و‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۱‬تولید نفت از این میدان اغاز شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫جلوگیری از زندانی شدن ‪ ۸‬هزار نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫مقام مسئول ارشد بانکی خبر داد؛‬ ‫واریز ‪ 26.4‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به حساب سازندگان‬ ‫نهضت ملی مسکن‬ ‫مدیرعامــل یک بانک دولتی از واریز ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان اورده متقاضیان و ‪ ۱۵.۳‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت و مجموعاً ‪ ۲۶.۴‬هزار میلیارد تومان به حساب‬ ‫سازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمود شایان درباره‬ ‫روند افتتاح حساب‪ ،‬واریز وجه و پرداخت تسهیالت به‬ ‫سازندگان طرح نهضت ملی مسکن گفت‪ :‬امارها حاکی‬ ‫اســت تا کنون ‪ ۵۹۷‬هزار و ‪ ۶‬نفر در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن ثبت نام کردند و واریز وجوه متقاضیان به حساب‬ ‫بانــک معادل ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۷۸‬میلیارد تومان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک تخصصی بخش مســکن از واریز ‪۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۲۷‬میلیارد تومان به حســاب سازندگان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از مجموع واریزی به حســاب ســازندگان‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۳۴‬میلیارد تومان از محل اورده متقاضیان‬ ‫و ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۳۹۳‬میلیارد تومان از محل تســهیالت‬ ‫است‪.‬شــایان افزود‪ :‬هم اکنون از محل اورده متقاضیان‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۴۴‬میلیارد تومان نزد بانک اســت تا بنا به‬ ‫درخواست دســتگاه های متولی به سازندگان پرداخت‬ ‫شــود‪.‬وی توضیح داد‪ :‬تا کنون ‪ ۳۲۱‬هزار و ‪ ۶۷۸‬واحد‬ ‫به بانک برای پرداخت تسهیالت معرفی شده است که‬ ‫بانک با ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۳۹۳‬واحد قرارداد به مبلغ ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۷۸‬میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است‪.‬‬ ‫ل مالحظه رشد پایه‬ ‫کاهش قاب ‬ ‫پولی و نقدینگی‬ ‫روند رشــد دوازده ماهه پایه پولی با اغاز به کار دولت‬ ‫ســیزدهم و متاثر از رویکرد انضبــاط گرایانه دولت و‬ ‫سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور‬ ‫قابل مالحظه ای کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬بررســی رشــد نقدینگی در‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬حاکی از تداوم روند کاهشــی این متغیر‬ ‫همچون ماه های گذشته بوده است‪ .‬حجم نقدینگی در‬ ‫پایان تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬به رقم ‪ ۵۲۵۰۱.۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسید که نسبت به پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۸.۶‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره‬ ‫مشابه سال قبل (‪ ۹.۹‬درصد)‪ ۱.۳ ،‬واحد درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬روند رشــد دوازده ماهه پایه پولی با اغاز‬ ‫به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه‬ ‫دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی‬ ‫به طور قابل مالحظه ای کاهشی بوده و از ‪ ۴۲.۶‬درصد‬ ‫در پایان تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۶.۲‬درصد در پایان تیر ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است‪.‬‬ ‫بررسی روند اجزای پایه پولی‬ ‫پایــه پولی در پایان تیر ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬با رشــدی‬ ‫معادل ‪ ۸.۱‬درصد نســبت به پایان سال ‪( ۱۴۰۰‬معادل‬ ‫با ‪ ۴۹۰.۶‬هزار میلیارد ریــال افزایش) به ‪ ۶۵۳۰.۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رســید‪ .‬الزم به اشــاره اســت که در دوره‬ ‫مشابه سال ‪ ،۱۴۰۰‬رشد پایه پولی به میزان ‪ ۱۲.۸‬درصد‬ ‫تحقق یافته بود‪ .‬عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان‬ ‫تیرماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت به پایان سال قبل‪ ،‬خالص‬ ‫مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده‬ ‫معادل ‪ ۸.۶‬واحد درصد در رشــد پایه پولی بوده اســت‪.‬‬ ‫مهمترین عامل افزایش ســهم متغیر مزبور در رشد پایه‬ ‫پولی‪ ،‬کاهش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی ناشی‬ ‫از اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها بوده‬ ‫اســت‪ .‬یکی از تحوالت مثبت شکل گرفته در خصوص‬ ‫رابطه مالی دولت و بانــک مرکزی که عمدتاً به رویکرد‬ ‫منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد‪ ،‬اتکای بیشتر‬ ‫دولت به منابع خود و اســتفاده حداقلی از منابع حساب‬ ‫تنخواه گردان خزانه بوده است‪ .‬دومین عامل تغییرات پایه‬ ‫پولی در پایان تیرماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به پایان سال‬ ‫قبــل‪ ،‬مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده که با ‪۲۰.۵‬‬ ‫درصد افزایش (معادل ‪ ۲۹۹.۳‬هزار میلیارد ریال) نسبت‬ ‫به پایان سال قبل‪ ،‬سهمی فزاینده معادل ‪ ۵‬واحد درصد‬ ‫در رشد پایه پولی داشته اســت‪ .‬سایر اجزای پایه پولی‬ ‫واجد نقش کاهنده در رشــد پایه پولی در تیرماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بوده اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقالم بانک‬ ‫مرکزی و خالص دارایی هــای خارجی بانک مرکزی در‬ ‫رشــد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ‪-۴.۹‬‬ ‫و ‪ -۰.۶‬واحد درصد بوده اســت‪ .‬مهمترین دلیل کاهش‬ ‫سهم خالص سایر اقالم بانک مرکزی در رشد پایه پولی‬ ‫در پایان تیرماه ‪ ،۱۴۰۱‬سیاست بانک مرکزی در کاهش‬ ‫حجــم عملیات بازار باز در قالــب توافق بازخرید (ریپو)‬ ‫و فــروش اوراق بدهی دولت به منظــور کاهش تزریق‬ ‫نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشــی از اجرای‬ ‫طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها بوده است‪.‬‬ ‫با اقدامات دولت ســیزدهم در حوزه صندوق تامین خســارت های بدنی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد‪ ،‬از زندانی شدن هشــت هزار نفر از مقصران حوادث رانندگان فاقد بیمه نامه‬ ‫جلوگیری شــد‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارای‪ ،‬از اغاز فعالیت دولت ســیزدهم تا پایان مرداد ماه ‪ ،۱۴۰۱‬صندوق تامین خســارت های بدنی در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی و عمل به‬ ‫مســئولیت های اجتماعی‪ ،‬موفق شد عالوه بر فراهم کردن زمینه ازادسازی ‪ ۲۷‬نفر از زندان‪ ،‬از زندانی شدن هشت هزار و ‪ ۵۰۳‬نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه نیز جلوگیری‬ ‫کند‪.‬صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای اجرای قانون‪ ،‬با پرداخت خسارت زیاندیدگان‪ ،‬از زندانی شدن افراد فاقد بیمه نامه معتبر جلوگیری می کند اما بنا به تکلیف قانونی موظف‬ ‫است نسبت به بازیافت خسارت های پرداختی از مقصرین سوانح رانندگی که فاقد پوشش بیمه ای الزم هستند‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫نباید در واردات فقط به چند کشور محدود باشیم‬ ‫معاون اقتصــادی رئیس جمهور گفت‪ :‬یارانه های بســیاری داده‬ ‫می شود اما به اهلش نمی رســد که باید اصالح شود چون وقتی به‬ ‫اهلش نرسد قاچاق می شود و پولش در جیب دالل می رود‪.‬‬ ‫محســن رضایی در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با‬ ‫تبریــک هفته دولت‪ ،‬بــا بیان اینکه‪ ،‬حضرت امــام(ره)‪ ،‬در ابتدای‬ ‫پیروزی انقالب‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی را بر مبنای قوانین و قواعد‬ ‫پذیرفته شده بین المللی و با برگزاری رفراندوم در ایران پایه گذاری‬ ‫کرد‪ ،‬خاطرنشــان کرد که دشــمنان در ان زمان بــا روش ترور و‬ ‫تیراندازی و انفجار به تقابل با نظام اسالمی پرداختند‪.‬‬ ‫رضایی بیان کرد‪ :‬دولتی به نام جمهوری اســامی پس از پیروزی‬ ‫انقالب در ایران تشــکیل شد و در همان ابتدای پیروزی امام فرمود‬ ‫رفراندوم شود اگر مردم جمهوری اسالمی را قبول دارند رای دهند‬ ‫تا همه دنیا متوجه شــوند و بیــش از ‪ ۹۸‬درصد مردم به جمهوری‬ ‫اسالمی رای دادند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪ :‬چند ماه بعد قانون اساسی نوشته شد‬ ‫و بعد از چندماهی دولت موقت کنار رفت و دولت دائمی جمهوری‬ ‫اســامی در سال ‪ ۵۹‬مستقر شد؛ این برای استکبار گران تمام شد‬ ‫چون برخالف دیگر انقالب ها امام امت دولت جدید را براساس ارای‬ ‫مردم به وجود اورد‪ .‬دشمن از اواخر خرداد سال ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸‬شهریورماه‬ ‫یک توطئه تروریســمی را ایجاد کردند؛ ابتدا ‪ ۷‬تیرماه شهادت ‪۷۲‬‬ ‫تــن قوه قضائیه اتفاق افتاد دوباره در ‪ ۸‬شــهریورماه مقر ریاســت‬ ‫جمهوری را منفجر کردند و شــهیدان ما رجایی و باهنر به ملکوت‬ ‫اعلی پیوســتند‪ .‬رضایی با بیان اینکه دشمن توطئه عظیمی ایجاد‬ ‫کرد چون نتوانســت مانع مردم در رای دادن به جمهوری اسالمی‬ ‫شــود دســت به ترور زد تا دولت را از بین ببرد‪ ،‬افزود‪ :‬رویدادهای‬ ‫بزرگی در تاریخ انقالب وجود دارد که ‪ ۷۰‬درصد جامعه امروز از این‬ ‫مسائل اطالع ندارند‪ .‬بعد از این حوادث رویدادها با جنگ و محاصره‬ ‫اقتصادی و تحریم ها ادامه پیدا کرد و همه برای این است که دولت‬ ‫برامده از رای مردم شکل گرفته است‪.‬‬ ‫او در بخشــی از سخنان خود با بیان اینکه دولت سیزدهم با چند‬ ‫چالش مواجه شــد به فرار امریکا از افغانستان و استقرار طالبان در‬ ‫ان کشور اشاره و اضافه کرد‪ :‬همزمان با شروع به کار دولت ایت اهلل‬ ‫رئیسی‪ ،‬کشورهای حوزه خلیج فارس با اسرائیل وارد رابطه رسمی‬ ‫شدند و در شمال ایران‪ ،‬بین قفقاز و ارمنستان درگیری ایجاد و در‬ ‫غرب و هم عراق و سوریه درگیر چالش شدند‪.‬‬ ‫رضایــی عنوان کرد‪ :‬چند مســئله بین المللی نیز رخ داد که یکی‬ ‫مذاکــرات برجام بود و ایران فعال شــد و این مذاکرات ادامه یافت؛‬ ‫مســئله دوم درگیری روســیه و اوکراین بود حال انکه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫منابع غذایی دنیا از این دو کشور بود؛ از طرفی مسئله سوم درگیری‬ ‫چین و تایوان بود که البته هنوز تاثیراتش بر ما موثر نبوده اســت و‬ ‫در تمام این حوادث دست باال داریم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درباره چین ایران عضو اتحادیه شانگ های شد؛ روس ها هم‬ ‫اتحادیه اقتصادی دارند به نام اوراسیا که ایران عضو این اتحادیه شد‬ ‫و فضای جدید در روابط بین الملل شکل گرفت‪ .‬رابطه با کشورهای‬ ‫همسایه در شــمال مجدد برقرار شده است؛ در گذشته درهای باز‬ ‫را سراغش نمی رفتند اما پشت درهای بسته قرار می گرفتند؛ امروز‬ ‫از هر امکانی که در روابط خارجی اســت باید اســتفاده کنیم نباید‬ ‫فرصت را پشــت درهای بسته از دســت بدهیم این تحول با عنوان‬ ‫سیاست متوازن شروع شده و ادامه دارد‪.‬‬ ‫معــاون اقتصادی رئیس جمهور افزود‪ :‬مســئله دیگر ســامت و‬ ‫بیماری کرونا بود؛ ابتدای دولت شیوع گسترده بیماری کرونا بود که‬ ‫دولت با تمام توان در مقابل این ویروس قرار گرفت و ان را شکست‬ ‫داد در حالی که در دیگر کشورها کشتار بزرگی انجام می دهد؛ امروز‬ ‫قریب ‪ ۶‬میلیون نفر بیمه سالمت پیدا کردند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تجارت و ترانزیت مســئله دیگر این دولت است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬درامدهای ارزی ‪ ۲‬برابر شــده اســت و در صادرات نفت با‬ ‫وجود اینکه تحریم شــدیم اما ثابت کردیــم می توانیم تحریم ها را‬ ‫دور بزنیم در حالی که برجام هنوز به نتیجه نرسیده است‪ .‬صادرات‬ ‫غیرنفتی نیز جهش بزرگی کرده و بســیاری از کشورها کاالهای ما‬ ‫را می پذیرند‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه مسئله ترانزیت تاکنون غفلت شده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران موقعیتی دارد که می تواند فقط با ترانزیت ساالنه باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر می توان درامد داشته باشد و امروز این امر جهش پیدا‬ ‫کرده اســت؛ تجارت در کنار تولید مهم اســت‪ ،‬نباید در واردات به‬ ‫چندین کشور محدود شد اصالح تجارت در یک سال گذشته شروع‬ ‫شده است که نتیجه ان بهبود معیشت مردم است‪.‬‬ ‫او عنــوان کرد‪ :‬یارانه های بســیاری داده می شــود اما به اهلش‬ ‫نمی رســد که باید اصالح شــود چون وقتی به اهلش نرسد قاچاق‬ ‫می شــود و پولش در جیب دالل مــی رود البته باید تالش کرد که‬ ‫تورم کنترل شود که بیش از ‪ ۲‬ماه است که این اصالح تورم شروع‬ ‫شده است که در ماه های اینده نتیجه می دهد‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬موضوع دیگر حضور مســتمر دولت مردان در میان‬ ‫مردم اســت که این در سفرهای رئیس جمهور و استانی استانداران‬ ‫دیده می شود؛ رابطه مردم با دولت که داشت به سمت کاخ نشینی‬ ‫پیش می رفت باید اصالح می شــد و در این دولت به این مســئله‬ ‫پایان داده شده است‪ .‬دولتمردان مهمان مردم هستند و این دولت‬ ‫مردمی است و وســط میدان و میان مردم باشد و صادقانه با مردم‬ ‫سخن بگوید‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد‪ :‬دلیل دشــمنی‬ ‫دشــمن این اســت که موقعیت ایران به گونه ای است که هر کس‬ ‫در اینجا حکومت کند بر ‪ ۵۰۰‬میلیون جمعیت اطراف نیز حکومت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬ایران مقتدر برای انها خطرناک اســت‪ ،‬تحریم های‬ ‫اقتصادی اخرین تیر ترکش اســتکبار بود و راهی ندارند جز اینکه‬ ‫بــا ایران کنار بیایند و برجام را بپذیرند به ویژه در شــرایط کنونی‬ ‫که سیاســت خارجی واحدی از صدر کشور تا مجریان یکی است‪.‬‬ ‫رضایی عنوان کرد‪ :‬همان سیاســتی که رهبر دارد‪ ،‬دولت و مجلس‬ ‫و قوه قضاییه هم دارد و امروز یک صدای واحدی از ایران به بیرون‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫معاون اعتبارات بانک مرکزی‪:‬‬ ‫جزئیات ثبت نام وام مسکن ‪ 200‬میلیون تومانی برای فرزند سومی ها‬ ‫معاون اعتبارات بانک مرکزی جزئیات نحوه ثبت نام وام مسکن‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی فرزنداوری برای فرزند سوم را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ســحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی اظهــار کرد‪ :‬در قانون‬ ‫جوانی جمعیت وام ‪ 200‬میلیونی به نام وام ودیعه مسکن فرزند‬ ‫سوم در ان وجود دارد‪ ،‬متقاضیان برای دریافت این تسهیالت به‬ ‫‪ 6‬بانکی که بخشنامه به ان ها ابالغ شده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری این که قانون گذار مشخص کرده خانوار های فاقد‬ ‫مسکن می توانند این تســهیالت را دریافت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شبکه‬ ‫بانکی در زمان حاضر این ابزار را ندارد وقتی متقاضی به شــعبه‬ ‫بانک مراجعه می کند نمی تواند تشخیص دهد که متقاضی فاقد‬ ‫خانه است یا خیر‪ .‬در حال برگزاری جلسات متعدد با همکاران در‬ ‫وزارت راه وشهرسازی هستیم تا امکان بررسی وضعیت متقاضی‬ ‫را در اختیار این شعب قرار دهند‪.‬‬ ‫وی در عین حال ادامه داد‪ :‬البته منتظر این لینک هم نماندیم‪،‬‬ ‫از بانک ها خواســتیم برای این که قانون نباید زمین بماند و الزم‬ ‫االجراســت اکتفا کنند به این که وضعیت متقاضی را در سامانه‬ ‫سمات بانک مرکزی رصد کنند و اگر متقاضی تسهیالت مسکن‬ ‫یا جعاله فعالی نداشت‪ ،‬این را بیانگر این بدانند که این متقاضی‬ ‫فاقد مسکن است و این تسهیالت را به انها پرداخت کنند‪.‬‬ ‫اوایل اردیبهشــت ماه امســال بانک مرکزی طی بخشنامه ای‬ ‫دستورالعمل وام قرض الحســنه ‪ 200‬میلیون تومانی مسکن به‬ ‫خانوارهای دارای فرزند سوم را با یک شرط ابالغ کرده بود‪.‬‬ ‫در بخشــنامه بانک مرکزی که براســاس جزء (‪ )3‬بند (الف)‬ ‫تبصره (‪ )16‬قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور به ‪ 6‬بانک عامل‬ ‫مسکن‪ ،‬تجارت‪ ،‬صادرات‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬توسعه تعاون و پست بانک‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران مکلف اســت از محل‬ ‫‪ 100‬درصــد مانــده ســپرده های قرض الحســنه و ‪ 50‬درصد‬ ‫سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی‪ ،‬تسهیالت موضوع‬ ‫جزء (‪ )3‬بند (الف) تبصره (‪ )16‬قانون بودجه ســال ‪ 1401‬کل‬ ‫کشور را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تامین کند‪.‬‬ ‫بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان‪ ،‬با اخذ سفته‬ ‫از متقاضــی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تســهیالت اقدام‬ ‫کنند‪ .‬مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی‬ ‫و بانکهــای عامل و همه مدیران و کارکنان ذی ربط اســت‪ .‬عدم‬ ‫اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل‬ ‫پیگیری در مراجع ذی صالح است‪.‬‬ ‫همچنین تســهیالت قرض الحســنه ودیعه یا خرید یا ساخت‬ ‫مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر ‪20‬ساله‬ ‫برای خانواده های فاقد مســکن که در ســال ‪ 99‬به بعد صاحب‬ ‫فرزند سوم یا بیشــتر شده یا می شــوند به میزان ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومان اقدام کند‪ .‬در راســتای اجرای جزء (‪ )3‬بند (الف) تبصره‬ ‫(‪ )16‬قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور‪ ،‬سهمیه هر بانک برای‬ ‫اعطای تســهیالت یادشده مبلغ ‪ 150‬میلیارد تومان تعیین شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫بر اســاس ماده ‪ 3‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫وزارت راه و شهرســازی مکلف اســت امکان اســتفاده مجدد از‬ ‫امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده ­ها‬ ‫پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم اورد و این خانواده ­ها می ­‬ ‫توانند صرفاً برای بار دوم از تمام امکانات دولتی در این خصوص‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ازادسازی واردات خودرو‪:‬‬ ‫همه خودروهای وارداتی در بورس کالا قیمت گذاری می شوند‬ ‫واردات خــودرو پس از ‪ ۴‬ســال ممنوعیت‪ ،‬ازاد شــد اما‬ ‫واردات خودروهای لوکس و باالتر از ‪ ۲۰‬هزار یورو همچنان‬ ‫ممنوع اســت و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان‪،‬‬ ‫تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت گذاری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫واردات خودرو به کشــور از ســال ‪ ۱۳۹۷‬با مصوبه دولت‬ ‫دوازدهم ممنوع شــد که موجب افزایش چند برابری قیمت ‬ ‫خودروهای خارجی شد و متعاقبا بر بازار خودروهای مونتاژی‬ ‫و تولید داخل نیز تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫با دستور اســفندماه سال گذشته رئیس جمهور‪ ،‬و با هدف‬ ‫حمایت از مصرف کننــدگان و رفع انحصــار ایران خودرو و‬ ‫سایپا‪ ،‬مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط‬ ‫وزارت صمت بررسی و به هیات دولت ارائه گردد‪ .‬کلیات این‬ ‫موضوع در اردیبهشــت امسال به تایید هیات دولت رسید و‬ ‫نهایتا جزئیات ان در قالب ایین نامه واردات خودرو ‪ ۲۶‬مرداد‬ ‫به تصویب هیات دولت رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه دولت‪ ،‬واردات خودروهای لوکس و باالتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار یورو همچنان ممنوع اســت و برای جلوگیری از‬ ‫ســوداگری واردکنندگان‪ ،‬تمام خودروهای وارداتی باید در‬ ‫بورس عرضه و قیمت گذاری شــوند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬امکان‬ ‫واردات خودروهــای لوکس و گران قیمت همچون پورشــه‪،‬‬ ‫المبورگینــی و ‪ ...‬که فقط شــامل حال ســوپر میلیاردرها‬ ‫می شــود‪ ،‬وجود ندارد و با گذاشتن سقف ‪ 20‬هزار یورویی‪،‬‬ ‫خودروهایی وارد خواهد شــد که اقشــار متوسط نیز امکان‬ ‫خرید انها را داشــته باشند‪ .‬ضمن اینکه خودروهای زیر ‪20‬‬ ‫هزار یوروی وارداتی‪ ،‬بازار انحصاری ایران خودرو و ســایپا را‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار می دهند و این دو خودروســاز را مجبور‬ ‫به رقابت می کنند‪.‬‬ ‫همچنین برخالف دوره های گذشته که واردکنندگان کامال‬ ‫در قیمت گــذاری خودروهای وارداتــی‪ ،‬ازاد و مختار بودند‬ ‫و می توانســتند با تبانی با یکدیگر و ایجــاد انحصار‪ ،‬قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی را باال ببرند و سودهای هنگفت به جیب‬ ‫بزنند‪ ،‬اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی‪ ،‬در بورس کاال‬ ‫بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪ ،‬نه میل و اراده چند‬ ‫واردکننده خاص‪.‬‬ ‫برای عدم فشار به بازار ارز نیز تامین ارز واردات خودرو به‬ ‫صادرات موکول شده است‪ .‬همچنین امکان واردات خودرو با‬ ‫ارزهای دیجیتال نیز ممکن است‪.‬‬ صفحه 4 ‫فیلم کوتاه«باال افتادن» اولین تجربه کارگردانی مریم بختیاری به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و مریم بختیاری به بیستمین دوره جشنواره ی بین الملل «تیرانا»‬ ‫انیمیشن این جشنواره به اکادمی اسکار معرفی می شود‪.‬فیلم های دانشجویی که‬ ‫راه یافت‪.‬جشنواره تیرانا از جشنواره های مورد تایید اکادمی اسکار است که برنده بهترین فیلم کوتاه ‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫در ‪ ۴‬سال اخیر در سه جشنواره از جشنواره های ‪ SAA‬حضور داشته باشند‪ ،‬واجد شرایط اسکار دانشجویی خواهند بود‪.‬جشنواره بین المللی تیرانا امسال در تاریخ ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬سپتامبر‬ ‫برابر با ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬مهر در شهر تیرانا کشور البانی برگزار خواهد شد‪.‬پخش بین المللی این فیلم بر عهد ه مریم بختیاری‪ ،‬مهرشاد رنجبر و همچنین انجمن سینمای جوان است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 106‬سالن سینمایی در دولت سیزدهم‬ ‫به نقل از اداره کل روابط عمومی ســازمان ســینمایی؛ هاشــم‬ ‫میرزاخانی مدیر عامل موسســه سینما شــهر‪ ،‬با اشاره به حمایت‬ ‫گسترده دولت سیزدهم از زیرســاخت های سینما گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫سیاســت های حمایتی از ابتدای دولت سیزدهم ساخت سینما در‬ ‫تهران و شهرستانها رونق گرفته است‪ ،‬به طوری که از تیر ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تاکنون تعداد ‪ ۱۰۶‬سالن جدید به بهره برداری رسیده است‬ ‫و در حال حاضر نیز ‪ ۳۰۰‬سالن دیگر هم در مراحل مختلف ساخت‬ ‫قرار دارند که از این تعداد ‪ ۸۰‬ســالن اماده افتتاح یا مراحل نهایی‬ ‫اماده سازی قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سینما شــهر همچنین به ساخت ‪ ۸‬سینمای‬ ‫جدید با ‪ ۳۸‬ســالن که درمراحل پایانی کار هســتند اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که اســتفاده از فضاهای موجود و بهینه کردن انها از‬ ‫وظایف موسسه سینما شهر است‪ ،‬بازسازی و چند سالنه شدن انها‬ ‫(تبدیل به پردیس سینمایی) در دستور کار قرار دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در کشور ‪ ۳۵۰‬سینما با ‪ ۶۸۲‬سالن وجود دارد و در حال حاضر ‪۱۵‬‬ ‫پروژه با ‪ ۴۴‬سالن نمایش در حال بازسازی است با توجه به سرعت‬ ‫مناســب بازسازی پیش بینی می شود که این سینماها تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به سالن های فعال کشور اضافه شوند‪.‬‬ ‫میرزاخانی با توضیح اینکه در یک ســال گذشته قرارداد حمایتی‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه با ‪ ۴۲‬سالن تنظیم شده درباره اقدامات صورت گرفته در‬ ‫حوزه گسترش زیرســاخت های سینما در سراسر نیز گفت‪ :‬تجهیز‬ ‫ســالن های مجتمع های فرهنگی و تبدیل انها به سینما نیز از دیگر‬ ‫فعالیت های موسسه سینما شهر است‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۸۹‬مجتمع‬ ‫فرهنگی ارشاد در سراسر کشور تجهیز و راه اندازی شده است که در‬ ‫یکسال گذشته ‪ ۳‬سالن دیگر در شهرهای خاش و نیک شهر و زابل‬ ‫تجهیز شــده است‪ .‬مدیر عامل موسسه سینما شهر با اشاره به ارتقا‬ ‫تجهیزات فنی ســینماهای تحت پوشش این موسسه در یک سال‬ ‫گذشــته اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۴‬سالن به تجهیزات لیزری‬ ‫مجهز شده و ‪ ۳۰‬سالن دیگر هم در دست اقدام و انجام خدمات فنی‬ ‫می باشــد‪ .‬وی با توضیح اینکه سیاست ساخت سینما در شهرهای‬ ‫فاقد سینما در دستور کار قرار گرفته و به طور جدی دنبال می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این سینماها توسط شهرداری ها با حمایت سازمان سینمایی‬ ‫انجام تجهیز و اماده می شــود‪ .‬نقشــه های معماری توسط موسسه‬ ‫کارشناسی می شود و در صورت تایید‪ ،‬قرارداد حمایت به شهرداری‬ ‫مربوطه منعقد می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی در حال حاضر ‪ ۲۸‬پردیس با ‪ ۹۰‬سالن در دستور کار‬ ‫قرار دارد که ‪ ۷‬پروژه با ‪ ۲۳‬سالن دارای کارگاه فعال است و ‪ ۱‬پروژه‬ ‫هم در نجف اباد به زودی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سینما شهر درادامه به اقدامات انجام شده در‬ ‫حوزه ســینماها بعد از شیوع بیماری کرونا پرداخت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم و با توجه به وضعیت کشور و‬ ‫بیماری کرونا و لزوم از ســرگیری فعالیت سینماها‪ ،‬موسسه سینما‬ ‫شهر در خصوص حمایت از سالن های سینما و فیلم های اکران شده‬ ‫مصوبات شــورای کرونای ســازمان را اجرا کرده است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در یک ســال گذشــته با توجه به رونق دوباره ســینماها و فروش‬ ‫مناســب انها بخصوص در ‪ ۷‬ماه گذشته به نظر می رسد ساز و کار‬ ‫اکران به مســیر طبیعی برگردد‪ .‬موسسه ســینما شهر همچنان از‬ ‫عملیات اماده سازی فیلم ها در استودیوهای فنی حمایت می کند‪،‬‬ ‫گفتنی است این موسسه در بازه زمانی یک سال گذشته از ‪ ۳۹‬فیلم‬ ‫حمایت کرده است‪.‬‬ ‫میرزاخانی با اشــاره به اینکه موسســه سینما شهر بخشی از نیاز‬ ‫سالن ها به تجهیزات فنی مانند المپ و فیلتر و ‪ ...‬را مرتفع می کند‬ ‫درباره دیگر اقدامات انجام شــده از سوی این موسسه نیز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه سینماها مدتی تعطیل بوده اند‪ ،‬اخیرا نیاز به تعویض‬ ‫باطری یو پی اس ســینماها و همچنین تعویض المپ دســتگاه ها‬ ‫زیادتر شده که این امر نیز در دستور کار موسسه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی درباره سامانه مرکزی اکران و فروش سینما (سمفا) نیز گفت‪:‬‬ ‫این سامانه به سفارش سازمان راه اندازی شده و هزینه پشتیبانی و‬ ‫بروز رسانی ان توسط موسسه انجام می شود‪ .‬با توجه به رونق اخیر‬ ‫در فروش ســینماهای کشور‪ ،‬فعالیت این ســامانه هم بطور جدی‬ ‫صورت می پذیرد و نیاز به پیگیری مستمر دارد‪.‬‬ ‫میرزاخانی با اشــاره به اینکه دامنه فعالیت های این موسســه در‬ ‫همه جای ایران سایه انداخته است‪ ،‬به بخشی از فعالیت ها وخدمات‬ ‫انجام شــده در سینماهای شهرســتانها اشاره کرد و گفت‪ :‬موسسه‬ ‫سینما شــهر مجموعه کمک های بالعوضی در بخش های مختلف‬ ‫تجهیزات سینمایی‪ ،‬بازسازی ســینما‪ ،‬تعمیر وتعویض قطعات و‪...‬‬ ‫به سینماهای مختلفی در استان های خراسان رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫مازنداران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬سیستان وبلوچستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اذربایجان شــرقی‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬گیالن و تهران انجام داده اســت‪ .‬کــه این کمک های‬ ‫حمایتی در سال جدید هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫امروز در سینما «رابطه» جای «تخصص» را گرفته است‬ ‫بازیگر فیلم ســینمایی «ازدواج صورتی» گفت‪ :‬امروز تخصص‬ ‫کنار رفته اســت و کســانی می توانند کار کنند کــه ارتباطات‬ ‫دوستانه‪ ،‬سیاسی و اجتماعی داشته باشند‪ .‬علیرضا درویش نژاد‬ ‫در توضیح شــرایط زندگی حرفه ای خود بیان کرد‪ :‬امروز دیگر‬ ‫شــرایط کار برای بخشــی از افرادی که اهل کار بودند‪ ،‬فراهم‬ ‫نیست‪ .‬به همین دلیل من و هم دوره ای هایم منزوی شده ایم‪.‬‬ ‫امروز کسانی می توانند کار کنند که ارتباطات دوستانه‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اجتماعی داشــته باشند و کسانی که چنین ارتباطاتی ندارند‪،‬‬ ‫طبیعتا نمی توانند فعال باشند‪.‬‬ ‫این هنرمند قدیمی تئاتر با اشــاره به دشــورای های کار اجرا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قرار بود با استاد اکبر زنجان پور نمایشنامه ای از‬ ‫یوجین اونیل (نمایشنامه نویس امریکایی) را کار کنیم ولی به ما‬ ‫گفته شد که برای سال ‪ ۱۴۰۵‬به ما نوبت اجرا می رسد‪.‬‬ ‫هنرپیشه ســریال تلویزیونی برادر (جواد افشار ‪ )۱۳۹۵‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به رغم همه مشــکالتی که برای مسئوالن هم وجود دارد و‬ ‫شکی در ان نیست‪ ،‬اما کسانی که در مدیریت ها هستند به دلیل‬ ‫عدم شناخت و عدم برنامه ریزی های مناسب تصمیمات درستی‬ ‫را اتخاذ نمی کنند و در چنین شرایطی امکان کار برای ما نیست‪.‬‬ ‫امید یک رویاست که برای من بسیار شیرین است‬ ‫هنرپیشه فیلم ســینمایی رستگاری در هشت و بیست دقیقه‬ ‫(ســیروس الوند ‪ )۱۳۸۴‬بیان کرد‪ :‬عمــده زمان من در منزل و‬ ‫بــا کتاب ها و مطالعه می گذرد‪ .‬از این رهگذر چندین فیلمنامه‬ ‫برای چند ســریال اماده دارم ولی ارتباطاتی برای اجرایی کرن‬ ‫انها ندارم؛ همچنان که تعداد زیادی فیلمنامه برای سینما دارم‬ ‫اما ارتباطاتی برای به ثمررساندنش ندارم‪ .‬وی گفت‪ :‬باور بر این‬ ‫دارم که امید یک رویاســت که برای من بســیار شیرین است‪.‬‬ ‫بــا همین نگاه که به رویای شــیرین خودم برســم‪ ،‬فیلمنامه و‬ ‫نمایشنامه می نویسم حتی اگر اجازه اجرا به من ندهند‪.‬‬ ‫امروز «رابطه» مسیر هموار ورود به سینماست‬ ‫بازیگر فیلم سینمایی پیک جنگ (حسن هدایت ‪ )۱۳۶۲‬گفت‪:‬‬ ‫اتفاقی که افتاده این اســت که افرادی که در ســال های اخیر‬ ‫داخل ســینما شــده اند و کار می کنند‪ ،‬کسانی هستند که به‬ ‫واسطه ارتباطات ویژه ورود کرده اند‪ .‬نمی گویم که همه انها اما‬ ‫شاید نیمی از انان این گونه وارد شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۵۹ :‬سال است که کار هنری و نمایش می کنم‪ .‬از‬ ‫‪ ۹‬سالگی کار تئاتر کرده ام ‪ -‬و از ان زمان این هنر را رها نکرده‬ ‫ام ‪ -‬پس از ان استخدام شده ام و مدتی هم مسئول و در مجموع‬ ‫در این کار بوده ام اما امروز بیکارم‪ .‬چرا که ارتباطات مهم اســت‬ ‫و من ان ارتباطات را ندارم‪.‬‬ ‫امروز تخصص کنار رفته است‬ ‫درویش نژاد در پاســخ به این پرسش که ایا در نسل قبلی هم‬ ‫ارتباطات تا به این اندازه در فعالیت های هنری موثر بوده است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬دوره ما ایــن گونه نبود؛ البته افراد به یکدیگر معرفی‬ ‫می شــدند‪ .‬یادم هست که استاد حمید سمندریان به من گفت‬ ‫نمی خواهــی نمایش کار کنی؟ و من گفتــم که می خواهم و‬ ‫او خواست که از دانشــجویانش استفاده کنم‪ .‬من با نظر ایشان‬ ‫از دانشــجویانش استفاده کردم؛ دانشــجویانی که کار تئاتر می‬ ‫کردند‪ .‬من انها را نمی شناختم‪ ،‬امدند و کار کردند و امروز همه‬ ‫از ستارگان خوب ســینما هستند‪ .‬بازیگر فیلم سینمایی ازدواج‬ ‫صورتی (منوچهر مصیــری ‪ )۱۳۸۳‬تصریح کرد‪ :‬امروز تخصص‬ ‫کنار رفته اســت‪ .‬ما وقتی می خواستیم بر سر کالس های رکن‬ ‫الدین خسروی حاضر شویم‪ ،‬باید شرایطی را می گذراندیم و به‬ ‫حد و اندازه ای می رســیدیم که در کالس های ایشان شرکت‬ ‫کنیم‪ .‬امروز متاســفانه این گونه نیست و وضعیتی خاص حاکم‬ ‫اســت‪ .‬مثال فردی به عنوان تهیه کننده بخشی از هزینه کار را‬ ‫تامیــن می کند و در ازای ان می گویــد این تعداد نفری که با‬ ‫خودش اورده هم باید در کار باشند؛ ولی سوال اینجاست که ایا‬ ‫این دوستانی که جلوی دوربین قرار می گیرند‪ ،‬تخصص دارند؟‬ ‫این هنرمند پیشکســوت تاکید کرد‪ :‬بچه هایی که در گذشته‬ ‫کار تئاتر می کردند‪ ،‬اگر هم تحصیالت دانشگاهی نداشتند‪ ،‬سال‬ ‫های سال در گروه های نمایشی و مراکز اموزشی کار می کردند‪.‬‬ ‫من از سال ‪ ۱۳۴۷‬در مرکز اموزش تئاتر کار کرده ام و تا زمانی‬ ‫که از ان کالس ها اســتفاده کرده ام به عنوان یک نمایشــنامه‬ ‫نویــس‪ ،‬کارگردان و بازیگر راه پیدا کرده ام و در مســیر خودم‬ ‫قرار گرفتم‪ .‬به اداره تئاتر رفتم و در انجا استخدام شدم و شرایط‬ ‫کاری در مسیر خودش قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬من زمانــی می توانم کار خوب انجام دهم که‬ ‫کارم را بلد باشم و در ان تخصص داشته باشم‪ .‬وقتی کار خودم را‬ ‫بلد نباشم به مشکل خواهم خورد‪ .‬امروز نمایشنامه های زیادی‬ ‫هســت که روی صحنه می رود اما با اســتقبال مخاطب مواجه‬ ‫نمی شــود؛ چرا که یا موضوع ان موردنظر تماشــاچی نیست یا‬ ‫بازیگــران‪ ،‬خوب بازی نکرده اند یــا کارگردان‪ ،‬خوب کار نکرده‬ ‫اســت و کار‪ ،‬مشکالت تخصصی دارد‪ .‬واقعا دلم می خواهد تئاتر‬ ‫ما جایگاه خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫رویکرد حمایت از هنرمندان مستعد ساکن در مناطق کم برخوردار است‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تاکید بر نقش موثر‬ ‫هنرمندان در توسعه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫کشوراز ضرورت اجرایی شدن طرح های هنری مبتنی‬ ‫بر صنایع خالق در راســتای تحقق عدالت فرهنگی‬ ‫سخن گفت‪ .‬سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق‬ ‫اعتباری هنر‪ ،‬روز چهارشنبه دوم شهریور در نشست‬ ‫با اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه منطقه ازاد کیش‪،‬‬ ‫از اهتمام صندوق اعتباری هنر برای رفع مشــکالت‬ ‫اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه خبر داد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫وظایف صندوق رسیدگی و توجه به هنرمندان استانی‬ ‫در راستای اجرای سیاست عدالت فرهنگی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬صندوق اعتباری هنر در حال حاضر بیش از ‪۹۳‬‬ ‫هــزار عضو دارد که ‪ ۶۷‬درصد انها هنرمندان فعال در‬ ‫استان ها هستند‪ .‬برای رشد و تقویت فرهنگ و هنر‬ ‫ضــرورت دارد با توجه به ظرفیت باالی اســتان های‬ ‫کشور در حوزه فرهنگ و هنر فعاالن این حوزه مورد‬ ‫توجه و حمایت واقع شوند‪ .‬مشاور وزیر ارشاد با اشاره به‬ ‫اقدامات موثری که در زمینه حمایت از اهالی فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و رسانه در دولت مردمی انجام شده است افزود‪ :‬در‬ ‫ابتدای شروع به کار دولت‪ ،‬اقدامات جدی برای حمایت‬ ‫از اعضای صندوق با هدف کاهش خسارت های ناشی‬ ‫از تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری بدلیل استمرار شیوع‬ ‫کرونا انجام شــد‪ .‬با پیگیری ‪ ،‬وزیر محترم فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی‪ ،‬مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫ارائه تسهیالت و بسته های حمایتی بالعوض و قرض‬ ‫الحسنه به اصحاب فرهنگ و هنر در دولت مصوب شد‬ ‫که طی ‪ ۳‬مرحله این تســهیالت بالعوض به حساب‬ ‫اعضای صندوق واریز شد‪ .‬وی افزود‪ :‬طی یکسال اخیر‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر از جامعه فرهنگ و هنر کشور به‬ ‫عضویت صندوق درامدند و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر از فعاالن‬ ‫فرهنگی و هنری به سازمان تامین اجتماعی معرفی‬ ‫شدند و جمعیت بیمه شدگان صندوق به بیش از ‪۴۷‬‬ ‫هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به تسهیالت‬ ‫پرداختی به اعضای صنــدوق گفت‪ :‬از مهرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪۳‬هزار نفر از اعضا به منظور اخذ بیش‬ ‫از‪ ۳۵‬میلیارد تومان تسهیالت بدون بهره معرفی شدند‬ ‫که نسبت به مدت مشابه بیش از ‪ ۲۱۸‬درصد در مبلغ‬ ‫تسهیالت پرداختی رشد داشته ایم‪.‬‬ ‫پوراحمدی با اشاره به رویکردهای نوین صندوق اظهار‬ ‫کرد‪ :‬رویکرد ما به ســمت توانمند سازی هنرمندان‬ ‫خصوصاً حمایت از هنرمندان مستعد ساکن در مناطق‬ ‫کم برخوردار است‪ .‬در کشور ما به ظرفیت اشتغال زایی‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر توجه کمی شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫قابلیت ها و وجود هنرمندان مستعد این حوزه بسیار‬ ‫جای کار دارد‪ .‬پایدارســازی منابــع درامدی اصحاب‬ ‫فرهنگ و هنر و توانمنـد سـازی انها یکی از مهم ترین‬ ‫برنامه های صندوق در دولت مردمی است که در این‬ ‫راستا روز گذشته نیز تفاهم نامه همکاری با صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی ریاست جمهوری منعقد کردیم‬ ‫که انشاال ثمرات بســیار خوبی برای اعضای صندوق‬ ‫خواهد داشت‪ .‬پوراحمدی به تقویت ظرفیت های هنر‬ ‫کارت هم اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی دیگر از برنامه هایی‬ ‫که دنبال می کنیم ارائه تسهیالت گردشگری‪ ،‬اقامتی‬ ‫و تفریحی به اعضای تحت پوشش در قالب هنرکارت‬ ‫است‪ .‬با تفاهم نامه های متعددی که به امضا رسیده‪،‬‬ ‫فرصت های گردشگری‪ ،‬تخفیف های سفر‪ ،‬خریدهای‬ ‫فروشــگاهی و اقامتی به امتیازات ایــن کارت افزوده‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره‬ ‫به ظرفیت های خوب جزیره کیــش در حوزه هنر و‬ ‫فرهنگ گفت‪ :‬تفاهم نامه ای همکاری با سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیش منعقد شده تا بتوانیم با مشارکت یکدیگر‬ ‫طرح ها و جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری را در‬ ‫اینمنطقهاجراییکنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«باال افتادن» در بخش دانشجویی جشنواره فیلم البانی‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫علیرضا قربانی تیتراژ سریال‬ ‫«بی گناه» را می خواند‬ ‫تیتراژ این ســریال به کارگردانی «مهران احمدی» و‬ ‫تهیه کنندگی «مصطفی کیایی» از روز یکشــنبه ششم‬ ‫شــهریور با صدای علیرضا قربانی و موســیقی علیرضا‬ ‫افکاری به گوش مخاطبان می رسد‪.‬‬ ‫در طراحی و ســاخت این اثر بامداد امینی به عنوان‬ ‫تنظیم کننــده‪ ،‬علیرضا دریایی نوازنــده ویولن‪ ،‬فرزان‬ ‫روزبهانی با بندیر‪ ،‬مسعود همایونی گیتاریست و میکس‬ ‫و مســترینگ بر عهده ارش پاکزاد است‪ .‬ترانه این اثر‬ ‫هم توســط «حسین غیاثی» سروده شده است‪ .‬سریال‬ ‫«بی گناه» با بــازی چهره هایی نظیر محســن کیایی‪،‬‬ ‫مسعود رایگان‪ ،‬ویشکا اســایش‪ ،‬رویا تیموریان و اتیال‬ ‫پســیانی و‪ ...‬هر یکشنبه منتشر می شود‪ .‬موسیقی متن‬ ‫این سریال هم ساخته «ارمان موسی پور» است‪.‬‬ ‫تیتراژ ســریال «بی گناه» در حالی منتشــر می شود‬ ‫کــه اولین تجربه همکاری این دو هنرمند در ســریال‬ ‫«همگنــاه» بــه کارگردانی مصطفــی کیایی به گوش‬ ‫مخاطبان رسید‪ .‬اثری که بازتاب زیادی داشت و فضایی‬ ‫متفاوت در کارنامه کاری این دو هنرمند مطرح عرصه‬ ‫موســیقی و اواز محسوب می شــد‪ .‬در ادامه دو اهنگ‬ ‫دیگر هم از قربانی و افکاری در ســریال همگناه پخش‬ ‫شد که تمامی ان کارها استقبال چشمگیر مخاطبان و‬ ‫منتقدان را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫علیرضــا قربانــی و علیرضا افکاری هــر دو از جمله‬ ‫هنرمندانی هســتند که طی ســال های گذشــته اهل‬ ‫تجربه گرایــی و ســاخت و اجرای اثــاری در فضاهای‬ ‫متفاوت بوده اند‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه و کارگاه نقاشی‬ ‫و تصویرسازی «دولت و والیت»‬ ‫همزمان با فرا رســیدن هفته دولت‪ ،‬نمایشــگاه اثار‬ ‫هنرمندان تصویرســاز و کارگاه تصویرسازی‪ ،‬نقاشی و‬ ‫نقاشی خط «دولت و والیت» در محل وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــه نقل از واحــد ارتباطات و رســانه مرکز هنرهای‬ ‫تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫و کارگاه تصویرسازی‪ ،‬نقاشــی و نقاشی خط «دولت و‬ ‫والیت» به مناسبت هفته دولت از روز شنبه ‪ ۵‬شهریور‬ ‫تا چهارشــنبه ‪ ۹‬شــهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬در محل وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا می شود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه تصویرســازی «دولت و والیت» شــامل‬ ‫‪ ۱۶‬اثر از هنرمندان تصویرســاز اســت که ازجمله انها‬ ‫می توان به سحر خراســانی‪ ،‬حمیدرضا رشیدیان‪ ،‬علی‬ ‫شفیع ابادی‪ ،‬مهدیه صفایی نیا‪ ،‬محمدحسین صلواتیان‪،‬‬ ‫میترا عبداللهی‪ ،‬عاطفه ملکی جو‪ ،‬مرتضی یزدانی‪ ،‬هدی‬ ‫حدادی‪ ،‬سید میثم موســوی‪ ،‬جمال رحمتی و عباس‬ ‫ناصری اشاره کرد‪.‬‬ ‫اعطاینشانخورشیدمستندسازان‬ ‫به«رامینحیدریفاروقی»‬ ‫دومین دوره اهدای نشــان عالی خورشــید با حضور‬ ‫سینماگران ‪ ،‬مستندسازان و با اجرای منصور ضابطیان‬ ‫در سالن فردوس موزه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫درابتدای این مراســم منصور ضابطیان که اجرای ان‬ ‫را برعهده داشت‪ ،‬گفت‪ :‬رامین حیدری فاروقی یکی از‬ ‫تهیه کنندگان و مستندسازان ارزشمند سینما است که‬ ‫سالهاست از مستندهایی که او ساخته یاد می گیریم و‬ ‫لذت می بریم و امروز در این مراســم فرصت را مغتنم‬ ‫می شماریم که اثار او را یاداوری کنیم‪ .‬نشان خورشید‬ ‫نخستین بار اسفند ‪ ۱۳۹۹‬اهدا شد و در جریان طراحی‬ ‫و برنامه ریزی این نشان بودیم و می دیدم اعضای هیات‬ ‫مدیره انجمن صنفی چقدر زحمت کشیدند تا این نشان‬ ‫شناخته شود و خوشــبحتانه بعد از دو سال این اتفاق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫در ادامه علیرضا حسینی‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی تهیه کنندگان مستند افزود ‪ :‬نشان عالی خورشید‬ ‫را چند ســال قبل در انجمن تهیه کننــدگان طراحی‬ ‫کردیــم و خود رامین حیدری فاروقی برای این موضوع‬ ‫مهم با ما همفکری کرد‪ .‬این نشان برای تهیه کننده ای‬ ‫که در زمینه سینمای مستند و ترویج ان فعالیت خوبی‬ ‫داشــته باشد در نظر گرفته شــد و هر سال به یک نفر‬ ‫اهدا می شــود که سال گذشته به مرتضی رزاق کریمی‬ ‫اهدا شــد و امســال با تصمیم هیات امنای نشان عالی‬ ‫خورشــید از میان ســه نفر از نامزدها‪ ،‬رامین حیدری‬ ‫فاروقی انتخاب شــد و خوشحالیم امسال این نشان به‬ ‫او اهدا می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫حضور امریکا در سوریه غیرقانونی و محکوم است‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه حضور امریکا در خاک سوریه و تجاوز به مدافعان استقالل و تمامیت ارضی سوریه را غیرقانونی دانست و ان را محکوم کرد‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در توییتر خود نوشت‪ :‬امریکا حمالت اخیر ارتش متجاوز این کشور به گروههای مردمی و نیروهای ضدتروریستی سوریه را «پاسخی مستقیم به حمالت و تهدیدات مداوم علیه‬ ‫نیروهای ایاالت متحده» خوانده است!سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نوشته است‪ :‬حقیقت‪ :‬اصل حضور امریکای اشغالگر در سوریه و تجاوزات ان به مدافعان استقالل و تمامیت‬ ‫ارضی سوریه غیرقانونی و محکوم است‪.‬جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در نامه ای حمالت تجاوزکارانه کشورش را به شرق سوریه به اطالع رئیس مجلس نمایندگان امریکا و رئیس موقت‬ ‫مجلس سنا رسانده و گفته است که این حمالت به دستور او انجام شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫اخبار‬ ‫سنجش سالمت ‪ ۸۷۷‬هزار کالس اولی تاکنون‬ ‫سنجش پیش دبستانی ها از مهر‬ ‫رئیس ســازمان اموزش و پرورش اســتثنایی کشور‬ ‫اماری از اخرین وضعیت اجرای طرح سنجش سالمت‬ ‫نواموزان بدو ورود به دبستان ارائه کرد و گفت که پس‬ ‫از ســنجش اول دبســتانی ها‪ ،‬غربالگری کودکان پیش‬ ‫دبستانی پنج سال تمام را اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حمید طریفی حســینی با اشاره به پیشینه ‪ ۲۹‬ساله‬ ‫طرح سنجش ســامت نواموزان بدو ورود به دبستان‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ارتقــای کیفیت و کارامــدی برنامه های‬ ‫اموزشی و پرورشی‪ ،‬شناسایی ویژگی ها و توانمندی های‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬پیشــگیری از بروز معلولیت های ثانویه‪،‬‬ ‫مداخالت به هنگام در سنین طالیی رشد و تعیین دقیق‬ ‫جایگاه اموزشــی کودکان در ابتدای ورود به مدرسه از‬ ‫جمله اهدافی اســت که در قالب اجــرای این طرح در‬ ‫نظام اموزش وپرورش دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امر ســنجش سالمت نواموزان بدو ورود به‬ ‫دبستان برای ســال تحصیلی جدید از خرداد ماه اغاز‬ ‫شده اســت‪ ۱۲۰۰ .‬پایگاه اولیه سنجش‪ ۸۰۰ ،‬پایگاه‬ ‫تخصصی و ‪ ۴۲۷‬پایگاه ســیار ویژه مناطق عشایری و‬ ‫صعب العبور امر سنجش را انجام می دهند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان اموزش و پرورش استثنایی کشور با‬ ‫بیان اینکه پیش بینی می کنیم امســال یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۴‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانش اموز کالس اولی روانه مدارس‬ ‫شــوند گفت‪ :‬از این میزان تــا ‪ ۳۱‬مردادماه‪ ،‬برای یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۱۸‬هزار و ‪ ۳۸۹‬نوامــوز برابر ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫نوبت گیری انجام شده است‪.‬‬ ‫حســینی ادامه داد‪ :‬از این تعداد سنجش ‪ ۸۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰‬نواموز (‪ ۶۱‬درصد ) انجام شده و به خانواده ها اطالع‬ ‫دادیم که می توانند ثبت نا م خود را قطعی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه طبــق برنامه ریزی های ما امر‬ ‫ســنجش و نوبت گیری ها باید در بازه زمانی ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫شــهریور تعیین تکلیف شــده و به اتمام برسد گفت‪:‬‬ ‫پس از اتمام ســنجش کالس اولی ها‪ ،‬ســنجش پیش‬ ‫دبستانی ها را از مهرماه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪ 12‬هزار و ‪800‬‬ ‫شناسنامه برای کودکان دارای‬ ‫پدر غیرایرانی‬ ‫بنا به گفته معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت‬ ‫احوال‪ ،‬تا کنون ‪ ۸۰۰۰‬نفر از افرادی که فاقد شناسنامه‬ ‫ایرانــی بوده اند به ثبت احوال مراجعه و مدارک خود را‬ ‫برای دریافت شناسنامه ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫محمدباقر عباســی در این باره گفت‪ :‬افرادی که فاقد‬ ‫مدارک هویتی هستند و مدرکی مبنی بر اثبات ایرانی‬ ‫بــودن مانند نســب نامه دارند و یــا از طریق ازمایش‬ ‫‪ DNA‬می تواننــد ایرانی بودن خــود را ثابت کنند‪ ،‬با‬ ‫مراجعه به دفاتر ثبت احــوال می توانند جهت دریافت‬ ‫مدارک هویتی درخواست دهند تا پس از روند بررسی‬ ‫مدارک و تایید مراجع رســیدگی از ثبت احوال مدارک‬ ‫هویتی خــود را اخد کنند‪ .‬وی افــزود‪ :‬ثبت احوال در‬ ‫فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از‬ ‫ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز تا کنون ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۴‬شناســنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج‬ ‫مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی صادر کرده اســت‪ .‬عباسی‬ ‫کــه در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با‬ ‫مردان غیر ایرانی یک وجوهی دارد که باید مراجع نظر‬ ‫دهنــد و ثبت احوال در دو مرحله در این راســتا انجام‬ ‫وظیفه می کند در مرحله اول مدارک شناســایی مادر‬ ‫ایرانــی را تایید می کند و پس از تایید ادارات امور اتباع‬ ‫در مرحله دوم ثبت احوال ظرف ‪ ۴۸‬ســاعت شناسنامه‬ ‫فرزند متولد شده از مادر ایرانی را صادر می کند‪.‬‬ ‫اهدا شناسنامه کمتر از یک هفته برای اتباع‬ ‫علیرضا رضوانی‪ ،‬رئیس اداره تابعیت و امور پناهندگان‬ ‫و مهاجــرت وزارت امور خارجه نیز در ادامه این برنامه‬ ‫گفت‪ :‬دولت جمهوری اســامی ایــران برابر قانون‪ ،‬دو‬ ‫تابعیتی را به رســمیت نمی شناسد ولی وزارت خارجه‬ ‫در بحث اهدا تابعیت اولین شناســنامه را صادر کرد و‬ ‫در خصوص اعالم والدت و صدور شناسنامه برای اتباع‬ ‫ایرانی کمتر از یک هفته شناسنامه اهدا می شود‪.‬‬ ‫وی در مــورد اعطای تابعیت بــه فرزندان دارای مادر‬ ‫ایرانــی و پدر غیــر ایرانی نیز گفــت‪ :‬مصوبه «اعطای‬ ‫تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان‬ ‫خارجی» از خرداد سال ‪ ۱۳۹۹‬ابالغ و از بهمن ماه ‪۹۹‬‬ ‫از طریق ســامانه های الکترونیک وزارت خارجه امکان‬ ‫ثبت در نمایندگی ها فراهم شد و تا کنون بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫موافقت در این مورد اعالم شــده و بــه مرحله صدور‬ ‫شناسنامه رســیده است‪.‬رضوانی اظهار داشت‪ :‬در مورد‬ ‫درخواست های ثبت شــده با هیچ درخواستی از حیث‬ ‫مراجع امنیتی مخالفت نشده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار مدال اوران المپیادهای علمی؛‬ ‫بسط عدالت اموزشی از اولویت های دولت مردمی است‬ ‫رئیس جمهور نیروی انسانی نخبه را پرچمدار شعار «ما می توانیم»‬ ‫در کشور خواند و گفت‪ :‬موفقیت های نخبگان کشور در المپیادهای‬ ‫علمی جهانی‪ ،‬از مهم ترین مصادیق امیدافرینی در کشــور و بسط‬ ‫روحیه خودباوری در جامعه است‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر ســیدابراهیم رئیسی شــامگاه پنج شنبه در دیدار با‬ ‫مدال اوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی‪ ،‬خانواده انها‪ ،‬اساتید‬ ‫و معلمان فعال در این حوزه‪ ،‬با ابراز خرسندی از حضور در جمع انان‬ ‫گفت‪ :‬برافراشــتن پرچم مقدس جمهوری اسالمی و افتخارافریدن‬ ‫برای کشــور در هر عرصه ای برای جامعه بسیار شیرین‪ ،‬عزت افرین‬ ‫و دلپذیر است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور موفقیت های علمی نخبگان دانش اموزی را حاصل‬ ‫لطف خداوند متعال برشــمرد و خاطر نشــان کرد‪ :‬دانش بشــری‬ ‫جلوه ای از علم خداوند اســت و اولین اثر ان باید نجات انســان و‬ ‫سپس نجات جامعه باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در ادامه بــا تاکید بر نقش محــوری نخبگان و‬ ‫اندیشــمندان در پیشرفت و تعالی کشور‪ ،‬از اراده جدی دولت برای‬ ‫طراحی ســازوکارهای موثر توسعه شبکه نخبگانی و حفظ نخبگان‬ ‫در کشور خبرداد‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی نیروی انســانی نخبه را مهمترین سرمایه کشور در‬ ‫مسیر توسعه پایدار خواند و اظهار داشت‪ :‬شما مدال اوران عرصه های‬ ‫کشــوری و جهانی نباید با نامالیمت هــا صحنه را خالی کنید‪ ،‬قرار‬ ‫اســت به دست شــما فرهیختگان و نخبگان از مشکالت و مسائل‬ ‫جامعه گره گشایی شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در تشــریح وظایف نخبگان و فرهیختگان کشور‬ ‫برای تعالی جامعه‪ ،‬افزود‪« :‬امید داشــتن به خــدا و الطاف الهی»‪،‬‬ ‫«پرهیز از یاس و ناامیدی»‪« ،‬تالش خســتگی ناپذیر» و «مجاهدت‬ ‫در کســب علم» از وظایف شما نخبگان برای رفع مشکالت جامعه‬ ‫است‪ ،‬لذا در این مسیر شتابان و جهادی حرکت کنید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با گرامیداشت یاد شهید کاظمی اشتیانی موسس‬ ‫پژوهشــگاه رویان‪ ،‬گفت‪ :‬نام ایشان یک نماد از اراده‪ ،‬تصمیم‪ ،‬علم‪،‬‬ ‫دانش و فناوری است‪ .‬ایشــان با شعار «ما می توانیم» و با کمترین‬ ‫امکانات پژوهشگاه رویان را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی تاکید کرد‪ :‬دشــمن نمی خواهد در کشور مدال اور‬ ‫المپیادی داشــته باشــیم که به افزایش تولید‪ ،‬فعالیت شرکت های‬ ‫دانش بنیــان و راه اندازی واحدهای اشــتغال افرین کمک کنند‪ ،‬اما‬ ‫وظیفه ما این اســت کــه در مقابل او مجدانه ایســتادگی کنیم تا‬ ‫دشمن مستاصل و مجبور به عقب نشینی شود‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬دشــمن اگر در گذشته دنبال غارت مخازن‬ ‫و معادن کشــورها بود‪ ،‬در جنگ شناختی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬سایبری و‬ ‫نرم افزاری دنبال جذب مغزها و نخبگان دیگر کشورها است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی با اشاره به نقش مســئوالن در رفع مشکالت و‬ ‫دغدغه های نخبگان در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدافرینــی»‪« ،‬ایجاد‬ ‫زمینه های شــکوفا کردن استعدادها» و «فراهم کردن بستر رشد و‬ ‫تعالی استعدادهای نخبگان» از وظایف مسئوالن در قبال شما است‪.‬‬ ‫هرگونه هزینه کردن برای علم و دانش سرمایه گذاری است و موجب‬ ‫تضمین اینده کشور می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین از همه دســتگاههای دارای مسئولیت در‬ ‫حوزه نخبگان‪ ،‬از جمله باشگاه پژوهشگران جوان‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬وزارت بهداشــت و دانشــگاه ازاد‪ ،‬خواست زمینه جذب‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬رشد و شکوفایی نخبگان را بیش از پیش فراهم کنند‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی در بخش پایانی سخنان خود بسط عدالت اموزشی را‬ ‫از اولویت های دولت مردمی خواند و تصریح کرد‪ :‬همه فرزندان ایران‬ ‫اسالمی باید فرصت شکوفا شدن استعدادهای شان را داشته باشند و‬ ‫دولت چنانکه پیش از این هم اعالم کرده‪ ،‬به مقوله عدالت اموزشی‬ ‫بعنوان زیرساخت اصلی توسعه متوازن در کشور باور جدی دارد‪.‬‬ ‫پیش از ســخنان ایت اهلل رئیســی ‪ ۸‬نفر از مــدال اوران جهانی‬ ‫المپیادهای دانش اموزی مسایل و دغدغه های خود را در زمینه هایی‬ ‫همچون لزوم شبکه ســازی نخبگان‪ ،‬فراهم کردن بسترفعالیت های‬ ‫بین رشــته ای‪ ،‬تالش بــرای جلوگیری از مهاجرت و رهاشــدگی‬ ‫ت خدمت ســربازی برای دانش اموزان‬ ‫مدال اوران المپیادی‪ ،‬معافی ‬ ‫مدال اور پسر‪ ،‬عدالت اموزشی‪ ،‬اشــنایی مدیران مدارس سمپاد با‬ ‫شرایط و مسیر المپیادها‪ ،‬توجه به حضور دختران در تیم های اعزامی‬ ‫المپیادهای جهانی‪ ،‬فراهم ســازی زمینه همکاری های بین المللی‪،‬‬ ‫توجه به وضعیت اشــتغال و معیشت دانش اموزان المپیادی‪ ،‬ایجاد‬ ‫شرایطی برای نخبه پروری توســط نخبگان و تشکیل هیات امنای‬ ‫باشگاه دانش پژوهان جوان با رئیس جمهور مطرح کردند‪.‬‬ ‫یوسف نوری وزیر اموزش پرورش نیز در این دیدار با اعالم اینکه‬ ‫در دولت ســیزدهم استخدام نخبگان تسهیل و مصوب شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخبگانی را که بنیاد ملی نخبگان معرفی کنند‪ ،‬بدون ازمون‬ ‫در دستگاه های مختلف استخدام می شوند‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش بــا تاکید بر اینکه نخبــگان در افزایش‬ ‫تولید ناخالص ملی نقش دارند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬باید با بهبود مستمر‬ ‫مواد اموزشــی و محتوای دروس‪ ،‬موجبات شکوفایی بیش از پیش‬ ‫نخبگان را فراهم اوریم‪ .‬در این راستا برای تحقق عدالت اموزشی به‬ ‫شــکل روزانه دروس المپیادی توسط بهترین اساتید در رسانه ملی‬ ‫اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم ایت اهلل رئیســی با اهدای لوح از مدال اوران‬ ‫المپیادهای جهانی دانش اموزی سال های اخیر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مرتضوی‪ ،‬معاون اجرایی رییس جمهور‪:‬‬ ‫دیپلمات های ایران بر اساس سیاست های کالن کشور وارد مذاکره شدند‬ ‫معــاون اجرایی رییس جمهور تصریــح کرد که دیپلمات های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با اخم ابرو و لبخند لب طرفین مذاکره‪،‬‬ ‫واکنش نشــان نمی دهند بلکه بر اساس منویات و سیاست های‬ ‫کالن خارجی کشور وارد مذاکره شدند‪.‬‬ ‫«سید صولت مرتضوی» که روز جمعه به مناسبت هفته دولت‬ ‫و نظارت میدانی بر اجرای مصوبات به استان قم سفر کرده است‪،‬‬ ‫این اظهارات را در نشســت شورای اداری این استان بیان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد امکانات موجود برای‬ ‫اداره کشور فراهم است‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد‪ :‬رییس جمهور در حوزه‬ ‫راهبردی دیپلماســی دولت‪ ،‬سیاست‪ ،‬عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت‬ ‫را نصــب العین قــرار داد و در اجالس های منطقــه ای تمام قد‬ ‫درخشــید‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی رییس جمهور این دولت را تحویل‬ ‫گرفت اقتدار دولت در عرصه بین المللی بشدت اسیب دیده بود‬ ‫که نمونه های ان زیاد اســت‪ .‬در داخل بودجه سال گذشته در‬ ‫حوزه اعتبارات جاری به روایتی ‪ ١٠٧‬درصد نســبت به سال ‪٩٩‬‬ ‫افزایش یافت و در عین حال کسری هم داشت‪.‬‬ ‫معــاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد که در چنین وضعیتی‬ ‫شــخصیتی برجسته و کاردان وارد میدان شد و ایت اهلل رییسی‬ ‫بدون گله و شــکایت کسری بودجه را جبران کرد‪ ،‬صادرات نفت‬ ‫به حد مناســب رسید و بخشی از منابع بلوکه شده برگشت داده‬ ‫شــد‪ ،‬واکسن تولید و قدرت صادرات ان هم فراهم شد که این ها‬ ‫نمونه ای از کارنامه دولت است‪.‬‬ ‫مرتضوی در ادامه به ‪ ٣١‬ســفر استانی و هفت سفر موضوعی‬ ‫رییس جمهور در کمتر از یکســال اشــاره کرد و گفت‪ :‬ایت اهلل‬ ‫رییســی و اعضای کابینه او هر ‪٩‬روز یک به ســفر اســتانی می‬ ‫رفتنــد‪ .‬وی به اینکه امروز اگر چه همــگان به اصل تفکیک قوا‬ ‫معتقدیم اما همکاری ها بین ســه قوه در باالترین سطح جریان‬ ‫دارد گریزی زد و گفت‪ :‬ارتباط دولت با ســه قوه بسیار مطلوب‬ ‫است و این دولت مسایل نظام کشور را جمع اوری کرده است و‬ ‫متناسب با ان برنامه دارد و البته مساله کشور یک شبه و یکساله‬ ‫قابل حل نیســتند‪.‬اما معتقدیم همه باید امام حسینی عمل و به‬ ‫مردم خدمت کنیم‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رییــس جمهور در توجه ویژه به اماکن مذهبی‬ ‫این نوید را داد که رییس جمهور دســتور تشکیل شورای عالی‬ ‫زیارت را به ریاست خود داد که سه هفته پیش با اعضای تولیت‬ ‫ن برگزار شــد که پیش از این در ســطح معاون‬ ‫ها و اســتاندارا ‬ ‫اجرایی برگزار می شد‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران‪:‬‬ ‫مطمئن باشید مذاکره کنندگان ما به دشمن باج نمی دهند‬ ‫ایت اهلل سید احمد خاتمی با اشاره به موضوع‬ ‫مذاکرات لغو تحریم ها گفت‪ :‬مذاکره کنندگان از‬ ‫جنس مردم و امین و شجاع هستند و مطمئن‬ ‫باشید که به دشمن باج نخواهند داد‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید احمد خاتمی امام جمعه موقت‬ ‫تهران در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره‬ ‫به اهمیت رضایت انســان به رضای خدا گفت‪:‬‬ ‫خداوند متعال در سوره های مائده‪ ،‬توبه‪ ،‬مجادله‬ ‫و بینه به اهمیت این مسئله تاکید کرده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حضرت زینب کبری ســام اهلل‬ ‫علیهــا در مجلــس یزید با گفتــن جمله «ما‬ ‫رایــت اال جمیال»‪ ،‬اوج رضایــت به رضای خدا‬ ‫را نشــان دادند‪ .‬خطیب نمــاز جمعه تهران با‬ ‫اشــاره به ارتحال ایت اهلل ناصــری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایشــان بزرگی خود ساخته بود و چراغی برای‬ ‫کســانی بود که می خواستند به خدا و دین راه‬ ‫پیدا کنند‪ .‬خوشــا به حالش که عمری والیی‬ ‫زندگی کرد و با خداوند انس داشــتند‪ .‬ارتحال‬ ‫این عالم بزرگ را به مقام معظم رهبری‪ ،‬مردم‬ ‫شــریف اصفهان و همه دوستان و بازماندگان و‬ ‫ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به روز پزشک گفت‪ :‬مردم عزیز‬ ‫قدردان این عزیزان هســتند‪ ،‬مسئوالن محترم‬ ‫نیز تالش کنند که تقاضای معقول این قشر را‬ ‫تامین کنند‪ .‬خاتمی با اشاره به موضوع مذاکرات‬ ‫لغو تحریم ها اظهار کــرد‪ :‬مذاکره کنندگان از‬ ‫جنس مردم و امین و شجاع هستند و مطمئن‬ ‫باشید که به دشمن باج نخواهند داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این مذاکرات صادرات نفتی‬ ‫و لغو تحریم های ان مسئله بسیار مهمی است‪،‬‬ ‫اگرچه ما بدون لغو تحریم ها نیز می توانیم این‬ ‫کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ما مشــکلی بــا مذاکرات‬ ‫نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬با ایــن وجود باید این را در نظر‬ ‫بگیریم که امریکا دشمن بزرگ ماست‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران اظهار کرد‪ :‬قصه امریکا‬ ‫با ما قصه هســته ای نیست و مسئله این است‬ ‫که انها اصل نظام مــا را نمی خواهند‪ .‬یکی از‬ ‫تئوری پردازان امریکا می گوید که مشــکل ما‬ ‫ایران هسته ای نیست و مســئله این است که‬ ‫ایــران بزرگترین قدرت علمی منطقه شــده و‬ ‫مشــکل ما این است که ایران یکپارچه است و‬ ‫یک رهبر محبوب دارد که مردم این کشور هر‬ ‫چه بگوید‪ ،‬گوش میدهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ان تحلیلگــر امریکایی می گوید‬ ‫ایرانی هــا رهبری دارند که مــی گوید دوران‬ ‫بزن دررو تمام شــده و اگر یکــی بزنید‪ ،‬ده تا‬ ‫میخورید‪ .‬قطعاً مشکل ان ها با ما همین است‪.‬‬ ‫ایت اهلل خاتمی با اشــاره به سالگرد شهادت‬ ‫شــهیدان رجایی و باهنر گفت‪ :‬امــام بزرگوار‬ ‫درباره این دو شهید می گوید که این بزرگواران‬ ‫تحت لوای ریاست نرفته بودند‪ ،‬بلکه ریاست را‬ ‫تحت مدیریت خود داشتند‪ .‬شهید رجایی خود‬ ‫در خاطراتش می گوید کــه من در بازار تهران‬ ‫دستفروشی کردم و شهید رجایی دستفروش تا‬ ‫زمان رئیس جمهوری هیچ فرقی نکرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه از ‪ ۲۲‬شــهریور تا ‪۸‬‬ ‫شهریور هفته دولت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در برخورد‬ ‫بــا دولت و حکومــت می توان چنــد برخورد‬ ‫داشــت‪ .‬یکی برخورد متملقانه اســت که هیچ‬ ‫عیبی را در دولــت نبینند‪ .‬وی افزود‪ :‬برخورد‬ ‫دیگر‪ ،‬برخورد عیب جویانه است که همه چیز‬ ‫را ســیاه ببینند و هر کاری که دولت می کند‬ ‫را با یک تحلیل منفی بررســی کنند‪ .‬خاتمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخورد بعدی برخورد منطقی است‬ ‫کــه در روایات ما بهترین نوع اســت‪ .‬در مورد‬ ‫دولت نیز همین است‪ .‬وی با بیان اینکه دولت‬ ‫سیزدهم در ارتباط با مردم کم نگذاشته است‪ ،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬عمل به وعده ها یکی از شاخص های‬ ‫این دولت است‪ ،‬همه شنیدیم که اقای رئیس‬ ‫جمهور اولویت اول خود را مهار کرونا گذاشته‬ ‫بود و انصاف این است که این خدمات را ببینیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنار ان مردم انتظار از این‬ ‫دولــت خدمتگزار دارند که با تالش بیشــتر از‬ ‫سرعت سیر گرانی ها جلویش را بگیرند‪ .‬انچنان‬ ‫که در هفته گذشته شاهد سیل نزولی بسیاری‬ ‫از کاالهایی مورد نیاز مردم بودیم‪.‬‬ ‫خطیــب جمعه تهــران بیان کــرد‪ :‬مردم ما‬ ‫شاهدند که این دولت می خواهد اقتصاد بیمار‬ ‫‪۵۰‬ساله را درمان کنند ولی انتظار این را دارند‬ ‫که سرعت این کار با مدیریت جهادی ادامه پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬وی با انتقاد از گرانی برخی کاالها گفت‪:‬‬ ‫دیده می شود که برخی از این گرانی ها بی دلیل‬ ‫و بی جهت اســت که باید نظارت ها را قوی تر‬ ‫کرد و با متخلفان برخورد کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه قم‪ :‬تورم قم ‪ 2‬درصد کمتر از میانگین کشوری است‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – استان قم‪ :‬حسن نادری با بیان اینکه اعتبارات هزینهای برای ‪ ۲۳‬دستگاه استان در سال گذشته‪ ۳۱۹ ،‬میلیارد تومان بود که این رقم در سال ‪ ۱۴۰۱‬به ‪ ۳۹۱‬میلیارد تومان‬ ‫رســیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬طی سفر نخست رئیس جمهور به قم‪ ۱۴۷ ،‬مصوبه برای ‪ ۲۶‬وزارتخانه و دستگاه اجرایی را شاهد بودیم گفت‪ :‬این سفر ‪ ۱۴‬مصوبه تسهیالتی و سرمایهگذاری و‬ ‫‪ ۸۱‬مصوبه اعتباری با اعتبار ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵‬میلیارد تومان در پی داشت‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم به نرخ بیکاری فصل بهار در قم با رقم ‪ ۹.۴‬درصد و میانگین کشوری ان‬ ‫‪ ۹.۲‬درصد اشــاره و تصریح کرد‪ :‬قم در این زمینه در رتبه بیستم کشور قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تورم ساالنه استان تا تیرماه امسال ‪ ۳۸.۵‬درصد بوده که نسبت به میانگین کل کشور‬ ‫یعنی ‪ 40.5‬کمتر است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫اولین همایش استانی روز جهانی مسجد در بوشهر برگزار شد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشهر‪ :‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫استان و امام جمعه بوشهر در این همایش با گرامیداشت‬ ‫روز جهانی مسجد گفت‪ :‬مسجد در جامعه اسالمی مکانی‬ ‫مهم به حســاب میاید و اثار فراوانی در اطراف ان قرار‬ ‫دارد و اهمیت ان تا جایی است که خداوند متعال‪ ،‬کعبه‬ ‫را در مســجد الحرام قرار داده اســت و یا این که اولین‬ ‫کاری که پیامبر (ص) در مدینه انجام داد‪ ،‬ساخت مسجد‬ ‫بود‬ ‫اولین همایش استانی روز جهانی مسجد با حضور جمعی‬ ‫از ائمــه جمعه و جماعات‪ ،‬بانیان‪ ،‬خادمان و تالشــگران‬ ‫عرصه مســاجد اســتان بوشــهر به همت مدیریت مرکز‬ ‫رسیدگی به امور مساجد این استان و همکاری اداره کل‬ ‫اوقاف وامورخیریه اســتان‪ ،‬در جایگاه نماز جمعه بوشهر‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر در این‬ ‫همایش با گرامیداشــت روز جهانی مسجد گفت‪ :‬مسجد‬ ‫در جامعه اســالمی مکانی مهم به حســاب میاید و اثار‬ ‫فراوانی در اطراف ان قرار دارد و اهمیت ان تا جایی است‬ ‫کــه خداوند متعال‪ ،‬کعبه را در مســجد الحرام قرار داده‬ ‫اســت و یا این که اولین کاری که پیامبر (ص) در مدینه‬ ‫انجام داد‪ ،‬ساخت مسجد بود‪.‬‬ ‫ایــتاهلل غالمعلی صفایی بوشــهری جایگاه مســجد در‬ ‫عرصههای گوناگون را برشــمرد و با بیان اینکه هر کس‬ ‫به هر شکل در مســجد خدمت کند مشمول وعده الهی‬ ‫میشــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هر کس در عمــران‪ ،‬ابادانی‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬تجهیز و اجرا برنامههای مختلف‪ ،‬برگزاری مراسم‬ ‫در مساجد مشــارکت کند اهل ایمان الهی است و مورد‬ ‫محبت الهی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در اســتان بوشــهر مسجد را نماد دین‬ ‫خدا و اسالم دانســت و بیان کرد‪ :‬کارکرد مسجد متنوع‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد‪:‬‬ ‫کسب رتبه سوم واکسیناسیون کرونا در کشور‬ ‫توسطاستانالبرز‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫بــا بیان اینکه هنوز هم خطر کرونا بــه قوت خود باقی‬ ‫اســت ‪ ،‬گفت ‪ :‬با اقدامات انجام شــده ‪ ،‬این استان رتبه‬ ‫سوم واکسیناســیون را در کشور به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬دکتر شهرام صیادی با بیان اینکه عزم جهادی در‬ ‫انجام همگانی واکسیناسیون ‪ ،‬کووید‪ ۱۹‬را در این استان‬ ‫به عقب رانده اســت هرچند هنــوز خطر ابتال و مرگ و‬ ‫میر ان هنوز به طور کامل برطرف نشده ‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از‬ ‫انجام واکسیناسیون عمومی میزان مرگ ومیرهای روزانه‬ ‫کرونایــی در البرز به باالی ‪ ۳۰‬نفر رســید اما اکنون به‬ ‫کمترین سطح خود رسیده است‪ .‬صیادی با تاکید دوباره‬ ‫بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم ادامه داد ‪:‬‬ ‫در یک سال اخیر با انجام واکسیناسیون کرونا ‪ ،‬این استان‬ ‫در میزان ابتال و مرگ ومیرها وضعیت بهتری نسبت به‬ ‫گذشــته داشته است ‪.‬ضمن اینکه البرز به لحاظ تزریق‬ ‫واکسن سومین استان کشــور است و اکنون ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫جمعیت استان دز اول و ‪ ۴۴‬درصد هم دز سوم را تزریق‬ ‫کرده اند‪ .‬رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون توانســته ایم این بیماری مهلک را در استان مهار‬ ‫کنیم و بیشتر شهرســتان های استان در وضعیت زرد‬ ‫یا نارنجی هســتند و فقط اشتهارد به لحاظ رنگ بندی‬ ‫قرمز اســت‪ .‬صیادی در بخش دیگری از ســخنانش به‬ ‫تامین نیازهای مالی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫پرداخت و اظهار داشــت‪ :‬بخش عمده کارانه همکاران‬ ‫را پرداخت کرده ایم که در گذشــته ‪ ۱۰‬ماه عقب بودیم‬ ‫اما اکنون چهار ماه عقب هستیم ‪ .‬رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی البرز با اشــاره به مشکالت برون سپاری برخی‬ ‫خدمات این دانشگاه گفت‪ :‬برون سپاری ها را پس خواهیم‬ ‫گرفت و خدمات دولتی در بخش عرضه دارو ‪،‬ازمایشگاه‬ ‫و رادیولوژی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی استان انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ســال های گذشته تمام‬ ‫خدمات دانشگاه علوم پزشــکی استان برون سپاری و‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شــده بود که اکنون در تالش‬ ‫هستیم تا تمام این مراکز را پس بگیریم چرا که در برون‬ ‫ســپاری هیچ صرفه و صالحی نه برای دولت و نه برای‬ ‫مردم دارد این کار زمان می برد و به مرور پس می گیریم‪.‬‬ ‫و نخستین ان عبادت در ابعاد گوناگون دعا‪ ،‬مراسم ویژه‬ ‫مذهبی و نماز جماعت است‪.‬‬ ‫امام جمعه بوشــهر با بیان اینکه مسجد محل خدمت به‬ ‫مومنان و نیازمندان اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کرونایی مســاجد نقــش مهمی در عرصــه کمکهای‬ ‫اقتصادی و اجرا طرحهای بهداشــتی درمانی ایفا کرد که‬ ‫نشان از جایگاه مساجد در همه عرصهها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مســجد محل ارائــه خدمات فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬دینی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬اقتصادی و دیگــر عرصهها اســت بیان کرد‪:‬‬ ‫معتمدین در مساجد بهعنوان مشاور امین مردم محسوب‬ ‫میشوند و باید در حل مشکالت مردم تالش کنند‪.‬‬ ‫صفایی بوشــهری باتاکید بر مشــارکت مساجد در حل‬ ‫اختالفات اهالی محل گفت‪ :‬قوه قضائیه همانند شــورای‬ ‫حل اختالف‪ ،‬شــورای مصالحه برای حل مشکالت مردم‬ ‫در مساجد تشکیل دهد تا با کمک هیئت امنا‪ ،‬معتمدین‪،‬‬ ‫امام جماعت و دیگر دســتاندرکاران مســاجد در حل‬ ‫مسائل و مشکالت خانوادهها و مردم همکاری کنند‪.‬‬ ‫رییس اتاق ایران و روسیه‪:‬‬ ‫در راهبرد گسترش مناسبات ایران با روسیه‪ ،‬منطقه ازاد‬ ‫انزلی از نقش محوری برخوردار است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬هادی تیزهوش‬ ‫تابان‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی گیــالن و اتاق بازرگانی‬ ‫مشترک ایران و روســیه در حاشیه "نشست توسعه‬ ‫مناسبات اقتصادی جمهوری تاتارستان با منطقه ازاد‬ ‫انزلی" که با حضور معاون نخست وزیر این جمهوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫اســتانداری گیالن و سرمایه گذاران روسیه‪ ،‬منطقه‬ ‫ازاد انزلی و اســتان به میزبانــی مرکز همایش ها و‬ ‫نمایشگاهی این منطقه برگزار شد با اشاره به راهبرد‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و دولت سیزدهم در توسعه‬ ‫مناسبات اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به‬ ‫ویژه روسیه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این مسیر منطقه ازاد‬ ‫انزلی از نقش محوری برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با ارائه تحلیلی از روند رو به گســترش مناسبات‬ ‫دو کشور بعد از همکاری در بستر اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراســیا تصریح کرد‪ :‬در این میان توسعه مراودات‬ ‫اقتصادی و تجاری جمهوری های روسیه در حاشیه‬ ‫دریای خزر و جنوب این کشور با استان های شمالی‬ ‫ایران مــی تواند زمینه های همــکاری دو جانبه را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و روســیه‪ ،‬به بیان برخی‬ ‫ناهماهنگی های میان دســتگاهی در زمینه تسهیل‬ ‫و توسعه مبادالت اقتصادی فعالین اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی دو کشــور اشــاره کرد و افزود‪ :‬برگزاری‬ ‫نشســت های تخصصی میان ســرمایه گذاران دو‬ ‫کشور و با حضور مدیران دولتی می تواند به اشنایی‬ ‫بــا فرصت های همــکاری دو جانبــه و رفع برخی‬ ‫ناهماهنگی منجر شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به توانمنــدی های زیــاد جمهوری‬ ‫تاتارستان در بخش های صنعتی‪ ،‬کشاورزی و حمل‬ ‫و نقلی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با مسیر طی شده ظرف دو سال‬ ‫گذشــته و عزم راسخ روسای جمهور ایران و روسیه‪،‬‬ ‫در حال تدوین نقشــه راه توسعه مناسبات با مناطق‬ ‫مختلف فدراسیون روســیه در راستای بهره گیری‬ ‫حداکثری از تمام ظرفیت های موجود می باشیم و‬ ‫در این میان جمهوری تاتارستان از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم حل مشکالت بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی در زمان نقل و انتقال‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫مــاده ‪ 37‬قانــون تامین اجتماعی و بــرای اخذ مفاصا‬ ‫حساب‪ ،‬موظف به معرفی واحدهای تولیدی به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در زمان نقل و انتقال انان هستیم که‬ ‫متاسفانه این موضوع باعث نارضایتی واحدهای تولیدی‬ ‫و افزایش بروکراسی های اداری شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اســتان اردبیل‪ ،‬محمد اهلی ضمن اعــالم این مطلب‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شرکت شــهرک های صنعتی از قانون‬ ‫شهرداری ها مستثنی بوده و این شرکت از بابت صدور‬ ‫پروانه ســاختمان و پایان کار‪ ،‬هزینــه ای از واحدهای‬ ‫تولیدی دریافت نمی کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬مــاده ‪ 5‬بیمه اجتماعــی کارگران‬ ‫ساختمانی تاکید می کند که واحدهای تولیدی مکلف‬ ‫هستند به منظور پوشش بیمه کارگران ساختمانی‪15 ،‬‬ ‫درصد از هزینه پروانه ســاختمان را به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی پرداخت کنند‪ ،‬در حالی که با توجه به رایگان‬ ‫بودن صدور پروانه ســاختمان در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫این هزینه بایســتی برای واحدهای تولیدی مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی صفر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اهلی خواســتار ارائه رویه ای مشخص از سوی سازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی برای صدور مفاصا حســاب در زمان‬ ‫نقل و انتقال واحدهای تولیدی شد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 629‬میلیارد ریال‬ ‫طرح گازرسانی هفته دولت در ایالم‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان ایالم‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫ایالم گفت‪ ۶۲۹ :‬میلیارد ریال پروژه گازرسانی شهری‬ ‫و روستایی هفته دولت جاری در نقاط مختلف افتتاح‬ ‫و کلنگزنی استان میشود‪ .‬محمود کشاورز در جمع‬ ‫خبرنگاران اســتان اظهار داشت‪ :‬هفته دولت امسال ‪۹‬‬ ‫روســتا و ‪ ۳۰‬واحد تولیدی و صنعتی در اقصی نقاط‬ ‫استان ایالم گازدار و ‪ ۱۴‬روستای دیگر نیز کلنگزنی‬ ‫می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬این هفته ‪ ۹‬روستا گازدار میشود‬ ‫که با گازرســانی به این مناطــق‪ ،‬بیش از ‪ ۳۶۵‬خانوار‬ ‫دیگر اســتان از نعمت گاز طبیعــی برخوردار خواهد‬ ‫شد‪ .‬کشاورز با بیان اینکه برای گازرسانی به این تعداد‬ ‫روســتا ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریــال از محل اعتبارات داخلی‬ ‫شــرکت ملّی گاز ایران هزینه میشــود‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫هفته دولت امسال ‪ ۲‬روستا در دهلران‪ ،‬یک روستا در‬ ‫ملکشاهی‪ ۲ ،‬روستا در هلیالن‪ ،‬سه روستا در چرداول‬ ‫و یک روستا در ســیروان گازدار می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز اســتان ایالم به روستاهای قابل افتتاح در‬ ‫هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت‪ :‬این روستاها در‬ ‫شهرستان های دهلران‪ ،‬ملکشاهی‪ ،‬هلیالن‪ ،‬چرداول و‬ ‫سیروان قرار دارند‪.‬‬ ‫صراحــت قانون که مبنا را اخذ ‪ 15‬درصد هزینه پروانه‬ ‫ســاختمان در نظر گرفته اســت و از طرفی با توجه به‬ ‫رایگان بودن صدور پروانه ســاختمان در شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬لذا الزم اســت برای تسهیل گری امور و حل‬ ‫مشــکالت واحدهای تولیدی‪ ،‬مکانیســم مشخصی در‬ ‫نظر گرفته شــود تا شاهد سرگردانی واحدهای تولیدی‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح این موضوع از جمله درخواست‬ ‫های مکرر واحدهای تولیدی در جلسات ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید اســت که در صورت حل ریشه ای‪،‬‬ ‫مشــکالت بیمه ای واحدهای تولیــدی در زمان نقل و‬ ‫انتقال مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) در لرستان منصوب شد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان لرستان‪ :‬طی حکمی از‬ ‫سوی عارف نوروزی سرپرست ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره)؛ مجید طائف به عنوان مدیرکل این‬ ‫ستاد در لرستان منصوب شــد‪ .‬طائف پیشتر معاون‬ ‫توسعه مشارکتهای مردمی و قائم مقام کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) اســتان لرستان و مشــاور معاونت‬ ‫توسعه و مشــارکت های مردمی کمیته امداد کشور‬ ‫بوده است‪ .‬پیش از وی حامد ویسکرمی عهده دار این‬ ‫مسوولیت بود که به عنوان مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان تهران منصوب شده است‪.‬‬ ‫‪ 16‬طرح اموزشی در استان مرکزی اماده بهره برداری است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬سرپرست اداره کل‬ ‫نوسازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬طرح اموزشــی در نقاط مختلف این اســتان اماده‬ ‫بهرهبرداری در هفته دولت اســت‪« .‬جواد لنجابی» افزود‪:‬‬ ‫‪ ۷۴‬کالس با زیر بنای هشــت هزار و ‪ ۵۸۵‬متر مربع در‬ ‫استان مرکزی اماده بهرهبرداری است که با بهره برداری از‬ ‫این طرحها به تعداد کالس ها و زیر بنای اموزشی استان‬ ‫مرکزی افزوده می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ ۷۲۰ :‬میلیارد ریال‬ ‫منابــع مالی برای بهره برداری از این طرحها در اســتان‬ ‫مرکزی هزینه شــده که ‪ ۳۸۸‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال این منابع مالی از محل اعتبارات ملی بقیه از محل‬ ‫اعتبارات استانی و خیران مدرسه ساز تامین شده است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل نوسازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس‬ ‫استان مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬مدرسه ‪ ۶‬کالسه روستای‬ ‫گاوخانه‪ ،‬دبســتان ‪ ۱۲‬کالسه خیری مرزیجران‪ ،‬مدرسه‬ ‫‪ ۲‬کالسه خیری روســتای میقان‪ ،‬تکمیل سالن ورزشی‬ ‫جهانگیری اراک از جمله طرحهایی است که همزمان با‬ ‫هفتــه دولت بهره برداری از انها اغاز می شــود‪ .‬لنجابی‬ ‫گفت‪ :‬مدرسه ‪ ۶‬کالســه خیری جاجیلو تفرش‪ ،‬دبستان‬ ‫گورزار خنداب‪ ،‬تکمیل دبســتان ‪ ۲‬کالسه متوسطه دور‬ ‫اول دکتر امینی روستای مس سفلی خنداب‪ ،‬مدرسه ‪۱۲‬‬ ‫کالسه کمیساریای ‪ ۲‬دلیجان‪ ،‬دبستان ‪ ۱۲‬کالسه زینبیه‬ ‫زاویه و دبســتان ‪ ۶‬کالسه راسخی زرندیه نیز همزمان با‬ ‫هفته دولت در استان مرکزی به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه خیری روستای اسیابک بند‬ ‫ســاوه‪ ،‬تخریب و بازسازی مدرسه خیری روستای تلخان‬ ‫ســربند‪ ،‬تخریب و بازسازی مدرســه ‪ ۲‬کالسه ابتدایی‬ ‫روســتای خاتم اباد‪ ،‬مدرسه ‪ ۲‬کالســه خیری روستای‬ ‫چالمیان‪ ،‬مدرســه ‪ ۲‬کالسه خیری روســتای نهرپشته‬ ‫و مدرســه یک کالسه روســتای چابار کمیجان از دیگر‬ ‫طرحهایی است که همزمان با هفته دولت بهره برداری از‬ ‫انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازدیدمدیرعاملابفایاستاناصفهان‬ ‫از خانه فرهنگ اب‬ ‫روزنامه خوب – اســتان اصفهان‪ :‬مدیرعامل ابفای استان‬ ‫اصفهان تولیدات فرهنگی در زمینه شــیوه های درست مصرف‬ ‫اب و انتشار ان برای تشویق مشترکین به مدیریت بهینه مصرف‬ ‫اب را ضروری برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان در بازدید از خانه فرهنگ اب بر‬ ‫ارتقای فرهنگ صحیح مصرف اب در جامعه تاکید کرد‬ ‫مدیــر عامل ابفــا در بازدید از خانه فرهنگ اب ابفای اســتان‬ ‫اصفهــان بر حفاظــت از اب از طریق فرهنگ ســازی و ارتقای‬ ‫فرهنگ مصرف صحیح اب در جامعه تاکیدکرد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان در این بازدید اظهار داشت‪ :‬اگاه سازی شهروندان‬ ‫در خصوص کمبود منابع ابی در کشــور‪ ،‬فرهنگ سازی و ترویج‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬اموزش شــیوه های درست مصرف‬ ‫اب و جلوگیری از هدر رفتن اب از جمله مهمترین برنامه هایی‬ ‫است که باید در خانه فرهنگ اب بیش از گذشته به ان پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مســئله کمبود اب در سراسر جهان به بحرانی‬ ‫عمومــی تبدیل شــده عنوان کرد‪ :‬هم اکنــون حفظ منابع ابی‬ ‫اهمیــت زیادی دارد و در این میان یکی از راهبردهای نگهداری‬ ‫از این منابع اموزش روش های مصرف بهینه اب و اصالح الگوی‬ ‫مصرف در جامعه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب اســتان اصفهان بــا تاکید بر اموزش‬ ‫مصرف بهینه اب به گروه های هدف اظهار داشت‪ :‬ایجاد مهارت‬ ‫بــرای ابداع روش های مدیریت مصــرف و حفاظت از منابع اب‬ ‫و ایجاد حس مســئولیت در برابر اینــدگان‪ ،‬می تواند از اهداف‬ ‫اموزشی این مرکز باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت اموزش مصرف بهینه اب به کودکان گفت‬ ‫‪ :‬نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف اب به کودکان با اموزش‬ ‫اغاز می شــود‪ ،‬بنابراین باید در خانه فرهنگ اب و همچنین در‬ ‫مراکز اموزشــی و مدارس به اطفال و دانش اموزان محدودیت‬ ‫منابع اب و روش های مصرف درست را اموزش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای اســتان اصفهان همچنین تولیدات فرهنگی در‬ ‫زمینه شیوه های درســت مصرف اب و انتشار ان برای تشویق‬ ‫مشترکین به مدیریت بهینه مصرف اب را ضروری برشمرد‪.‬‬ ‫‪ 12‬پروژه حوزه اب در کهگیلویه و‬ ‫بویراحمدکلنگزنیوافتتاحمیشود‬ ‫روزنامه خوب – استان کهگیلویه و بویراحمد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب کهگیلویــه و بویراحمد گفت‪ :‬در هفته‬ ‫دولت امسال ‪ ۱۲‬پروژه با اعتباری حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان در‬ ‫استان کلنگ زنی و افتتاح می شود‪.‬‬ ‫اســفندیار برخه در این باره اظهار داشــت‪ :‬اعتبار طرح های‬ ‫افتتاحی امســال در استان از محل اعتبارات عمرانی هشت و ‪۶‬‬ ‫دهم میلیارد تومان و از محل اعتبارات محرومیت زدایی ‪ ۲۳‬و‬ ‫نیم میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتبارات طرحهای کلنگ زنــی هفته دولت نیز از‬ ‫محل منابع عمرانی ‪ ۲۶‬میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫برخه تاکید کرد‪ :‬پروژه ابرســانی به دهدشت غربی(روستاهای‬ ‫علی اباد ابکاســه‪ ،‬پای پر‪ ،‬بوای سفلی‪ ،‬بوای علیا‪ ،‬دلی خلیفه‬ ‫ای ســوق) با پوشش پنج روستا و جمعیت ‪ ۸۱۱‬نفر و عملیات‬ ‫عمرانی سه کیلومتر خط انتقال و توسعه ‪ ۲۱.۲‬کیلومتر شبکه‬ ‫توزیع و پروژه ابرسانی به روستای دلی مو که جمعیت ‪ ۱۰۵‬را‬ ‫تحت پوشش قرار می دهد‪ ،‬افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬همچنین پروژه ابرســانی به روستای خربل‬ ‫شهرســتان گچساران با اجرای ‪ ۵.۲‬کیلومتر خط انتقال افتتاح‬ ‫پروژه ابرســانی به مجتمع دهدشــت غربی( کلگه پهن‪ ،‬کلگه‬ ‫برون‪ ،‬بی منجگان‪ ،‬برج علیشیرعلیا‪ ،‬برج علیشیر سفلی ) که با‬ ‫توســعه ‪ ۱۰‬کیلومتر شبکه توزیع اب پایدار برای جمعیت یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۸‬نفر را فراهم می کند و پروژه ابرسانی به روستاهای‬ ‫باوری‪ ،‬بلوط کاران‪ ،‬کردالغری با توســعه ســه کیلومتری خط‬ ‫انتقــال که یک هزار و ‪ ۳۰۸‬نفر جمعیــت از ان بهره مند می‬ ‫شوند‪ ،‬افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ابرســانی به مجتمع باباکالن بــا افتتاح مخزن ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫مکعبی‪ ،‬ســه پروژه توســعه و اصالح خطوط اب در یاسوج با‬ ‫بهســازی هفت کیلومتر شبکه توزیع و تحت پوشش قرار دادن‬ ‫جمعیت پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر اماده بهره برداری است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪828‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران‪:‬‬ ‫پاداش ‪ 250‬میلیارد تومانی‬ ‫مشترکان کم مصرف خانگی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایــران گفت‪:‬‬ ‫‪۱۱‬میلیون مشــترک خانگی پاداش صرفه جویی در مصرف‬ ‫برق دریافت کرده اند که معادل ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران «مصطفی‬ ‫رجبی مشــهدی « افزود‪ :‬امســال طبق برنامــه ریزی های‬ ‫صورت گرفته در بخش خانگی خاموشی نداشته ایم‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬تابســتان سال گذشته دوران سختی بود به‬ ‫طوری که در بخش های خانگی‪ ،‬صنایع بزرگ و بخش های‬ ‫صنعتی روزی دو تا ســه نوبت خاموشی داشتیم که خسارت‬ ‫های بسیار زیادی به همراه داشت‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬وزیر نیرو در زمان اخذ رای‬ ‫اعتماد در مجلس اعالم کرده بود که تابستان بدون خاموشی‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬خواهیم داشت که با برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته وعده ایشــان وفا شد و عالوه بر اینکه ‪ ۶‬هزار مگاوات‬ ‫به ظرفیت تولید واحدهای نیروگاهی تا پایان شهریور اضافه‬ ‫خواهد شد ‪ ،‬تعمیرات نیروگاهی زودتر از موعد به اتمام رسید‬ ‫و همه نیروگاه هــا به صورت کامل و به موقع در مدار تولید‬ ‫برق قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســال گذشــته به دلیــل کمبود برق در‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ۲ ،‬روز در هفته به صورت برنامه ریزی شده‬ ‫ناچار به قطع برق انها بودیم که امســال با هماهنگی وزارت‬ ‫صمت و برنامه ریزی انجام شــده تنها ‪ ۱۲‬ســاعت در هفته‬ ‫محدودیت در مصرف داشــتند که می توانستند با استفاده از‬ ‫شیفت شب یا فعالیت در روز جمعه ان را هم جبران کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ ۴۴۰ :‬واحد انرژی بر در کشور‬ ‫وجــود دارد که عمدتاً از واحدهای بــزرگ در بخش فوالد‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬الومینیوم و مس بودند کــه به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫کردیم تا این واحدها تعمیرات و یا تعطیالت خود را در طول‬ ‫ســال به تابستان موکول کنند‪ .‬وی افزود بیش از ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫امسال در دوره مدیریت مصرف انرژی بیشتری به این صنایع‬ ‫تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره تعرفه هــای بــرق و افزایش تعرفــه ها هم‬ ‫گفت‪:‬تعرفه های برق هم در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و هم امسال برای‬ ‫کســانی که زیر الگوی مصرف بودند تغییــری نکرداما برای‬ ‫کسانی که بیشــتر الگو و دوبرابر الگو مصرف برق داشتند با‬ ‫افزایش تعرفه بــرق روبرو بودند که افزایش مصرف انها را از‬ ‫طریق پیامک به انها هشدار میدادیم ‪.‬‬ ‫تمدید اعتبار گذرنامه زائرین‬ ‫اربعین از امروز‬ ‫ســخنگوی فراجا از تمدید اعتبار گذرنامه زائرین اربعین از‬ ‫امروز در تمامی ادارات گذرنامه خبر داد‪ .‬سردار مهدی حاجیان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬از امروز شــنبه برای سفر زائران به عراق در‬ ‫تمامی ادارات گذرنامه سراســر کشــور‪ ،‬پلیس گذرنامه برای‬ ‫تمدید گذرنامه هایی که تاریخش منقضی شده یعنی از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته است؛ فعال خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد که جهت تمدید‬ ‫اعتبار باید گذرنامه ها ســالم باشد‪ ،‬زائرین اربعین می توانند به‬ ‫پلیس گذرنامه و مهاجرت برای تمدید گذرنامه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬برای رفاه حال مردم در شهرهای کوچک‪،‬‬ ‫این امکان فراهم شده است تا مردم به پلیس اطالعات مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬گذرنامه هایشــان را تحویل دهند و به مدت شش ماه و‬ ‫برای یکبار خروج از کشــور و به مقصد کشــور عراق گذرنامه ‬ ‫را تمدیــد کنند‪ .‬حاجیان پیش از این هم گفته بود که تمدید‬ ‫گذرنامه های منقضی شــده و یا ان هایی که کمتر از یک ماه‬ ‫اعتبار دارند‪ ،‬فقط در شعبات و ادارات گذرنامه انجام می شود و‬ ‫هیچ تمدیدی در مرز نداریم‪.‬‬ ‫صالحی‪:‬‬ ‫سرم های موجود در انبار‬ ‫فرودگاه امام ظرف ‪ 48‬ساعت‬ ‫تحویل مراکز درمانی شوند‬ ‫دادستان عمومی و انقالب تهران به همراه معاونان و رئیس‬ ‫ســازمان اموال تملیکــی و جمعی از مدیران ســازمان اموال‬ ‫تملیکی ‪،‬گمرکات کشــور ‪ ،‬سازمان غذا ‪ ،‬دارو و ستاد اجرایی‬ ‫و انبارهای عمومی کشــور با حضور در اداره کل گمرک استان‬ ‫تهران از انبارها‪ ،‬سوله ها‪ ،‬پارکینگ خودرویی و دیگر بخش های‬ ‫ان بازدید کرد‪ .‬به نقل از قوه قضاییه‪ ،‬علی صالحی دادســتان‬ ‫تهــران پس از حضور در انبارها مواردی اعم از نحوه نگهداری‬ ‫کاالها‪ ،‬سال ورود و علت عدم ترخیص برخی از کاالها را مورد‬ ‫بررســی قرار داد و در این رابطه دســتوراتی را جهت تعیین‬ ‫تکلیف ونحوه نگهداری صحیح اقــام صادر کرد‪ .‬صالحی در‬ ‫ادامه با حضور در جلســه مشــترک مدیران گمرکات استان‬ ‫تهران و ســایر مسئوالن دستگاه های ذی ربط پس از دریافت‬ ‫نظرات و درخواست ها در رابطه با مسائل موجود در این حوزه‪،‬‬ ‫دستوراتی را صادر کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث ترخیص و تعیین‬ ‫و تکلیف کاالها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی‬ ‫با ورود شــخص رئیس قوه قضاییه عز م جدی ب ه وجود امده و‬ ‫تمام مسئوالن به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند‬ ‫تا اقدامات به نتیجه برســد‪ .‬تحول بســیار مطلوبی در فرایند‬ ‫انبارداری وشیوه نگهداری در انبار گمرکات و انبارهای سازمان‬ ‫اموال تملیکــی صورت گرفته اما این اقدامات به نقطه مدنظر‬ ‫مطلوب نرسیده و با ان فاصله داریم‪.‬‬ ‫در مراحل پایانی رفع تحریم هستیم‬ ‫وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه برای رفع تحریم ها در دولت‬ ‫جدید تالش زیادی کردیم و در حال طی کردن مراحل پایانی هســتیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر امریکایی ها واقع ‍ بینانه برخورد کنند‪ ،‬فکر می کنم حل شــدنی‬ ‫اســت‪ .‬حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار با حسین موینی‬ ‫رئیــس جمهور زنگبار با بیان اینکه برای رفع تحریم های ایران‪ ،‬در دولت‬ ‫جدیــد تالش های زیادی کردیم و در حــال طی کردن مراحل پایانی کار‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر امریکایی ها واقع ‍بینانه برخورد کنند‪ ،‬فکر می کنم حل‬ ‫شــدنی است‪ .‬وی تا تقدیر از مســاعدت ها و تعامالت تانزانیا و زنگبار در‬ ‫دوران تحریم‪ ،‬خطاب به رئیس جمهور زنگبار گفت‪ :‬سالم های گرم رئیس‬ ‫جمهور و دعوت رسمی رئیس جمهور را به جنابعالی را میرسانم‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه با بیان اینکه ایــران دارای مقام پنجم در حوزه هایی‬ ‫مانند های تک‪ ،‬پزشــکی و دانش است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حاضریم به شما کمک‬ ‫کرده و این فن اوری ها را منتقــل کنیم چراکه رهبر معظم انقالب تاکید‬ ‫دارند که با افریقا تعامالت را افزایش و به مردم افریقا‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان با اشاره به ظرفیت های مختلف جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در حوزه های پزشــکی‪ ،‬دارو‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اموزش پزشــکی‪ ،‬شیالت و ‪...‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امادگی داریم تعدادی بورسیه برای دانشجویان زنگباری‬ ‫در ایران داشته باشــیم‪ ،‬همچنین در حوزه تولید برق و استفاده از انرژی‬ ‫خورشیدی‪ ،‬ایران دارای تکنولوژی باالیی است و در حال حاضر تنها یک‬ ‫شرکت ایرانی مشغول ســاخت نیروگاه سه هزار مگاواتی در جنوب عراق‬ ‫است که فاز اول ان تمام شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در حوزه خدمات مهندســی‪ ،‬یکــی از قدیمی ترین‬ ‫شــرکتهای خدمات مهندســی ایران امــروز در زنگبار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه اســتخراج گاز و نفت‪ ،‬با توجه به مقام اول ایران در جهان به لحاظ‬ ‫ذخایر‪ ،‬اماده همکاری هستیم‪ .‬وزیر امور خارجه با طرح پیشنهاد تشکیل‬ ‫کمیته مشــترک اقتصادی ایران و زنگبار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیشنهاد می کنم‬ ‫نمایشــگاه های تخصصــی اقتصادی‪-‬صنعتی در ایران و زنگبار تشــکیل‬ ‫شــود‪ ،‬همچنین مبادالت علمی و دانشگاهی گسترش یابد و در کنار ان‬ ‫دیپلماسی پارلمانی نیز توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار حسین موینی رئیس جمهور زنگبار با تشکر از دعوت‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان از وی برای سفر به‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بازرگانی و ســرمایه گذاری با ایران موضوعی است که مورد‬ ‫عالقه ما اســت و ما در صنایع دریایی و شیالت ظرفیت های زیادی داریم‪.‬‬ ‫در خصوص اســتخراج نفت وگاز و همچنین تاسیس پارک های فن اوری‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اموزش‪ ،‬سدسازی‪ ،‬جاده سازی و ‪ ....‬امادگی داریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور زنگبار با اشــاره به ســفر خود به ایران در دوران تصدی‬ ‫مســئولیت وزارت دفاع‪ ،‬گفــت‪ :‬می دانم که صنایع دفاعی ایران بســیار‬ ‫پیشرفته است‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار نیز امیرعبداللهیان با بیان اینکه امادگی میزبانی شما‬ ‫در ایران را در ســه ماه اینده داریم‪ ،‬گفت‪ :‬البته در حال برنامه ریزی سفر‬ ‫رییس جمهورمان به تانزانیا در یکسال اینده هستیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه با اشــاره به امادگی ایران برای انعقاد خواهرخواندگی‬ ‫شــهرها‪ ،‬گفت‪ :‬با شــیراز و یا هر شــهر دیگری که مد نظر زنگبار باشد‬ ‫می توانیم قرارداد خواهرخواندگی منعقد کنیم‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫امروز می توانیم بگوییم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده است‬ ‫وزیر اقتصــاد گفت‪ :‬امروز می توانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از‬ ‫کدام نانوایی نان خریده اما در واقع نانی خریده نشده و تنها ارد را برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســید احسان خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما با اشاره‬ ‫به اینکه در حال حاضر نزدیک به ‪ ۷۷‬میلیون نفر یارانه می گیرند‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در تعیین دهک ها مردم نارضایتی های بســیاری دارند و این جز‬ ‫مواردی است که باید در مورد مقدماتش سخت گیری و دقت می شد تا‬ ‫مردم سختی ان را احساس نکنند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به وجود نظرات موافق و مخالف‬ ‫در خصــوص ارز ترجیحــی گفت‪ :‬ما در حوزه سیاســت های اقتصادی‬ ‫دســته بندی های فکری و نظری متفاوتی داریم‪ ،‬در این موضوع خاص‬ ‫ســاماندهی یارانه هــا و ارز ترجیحــی واقعیت این اســت که اکثریت‬ ‫صاحبنظران اقتصادی اصل این سیاســت را قبــول دارند و در اکثریت‬ ‫موارد نیز فعاالن اقتصادی خودشان اعالم می کنند که ما با این سیاست‬ ‫موافق هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ما االن به غیر از اجماع حداکثری الزام قانونی داریم و‬ ‫مکلف هســتیم این کار را طبق قانون انجام دهیم و قائل به این هستیم‬ ‫که ان شاءاهلل اگر ثمرات این موضوع روی کاهش وابستگی ما بر واردات‬ ‫و افزایش تولید داخل که در ســال اینده ظهور پیدا کند مشخص شود‬ ‫جمع بیشتری دولت را بابت این سیاست تایید خواهند کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه درســت است که من سخنگوی دولت‬ ‫هســتم اما قبول دارم که در جزئیــات و در بخش هایی در زمینه توزیع‬ ‫اسالمی‪ ،‬رییس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫برای پیشبرد برنامه توسعه‬ ‫سازمان انرژی نیاز به الزمات‬ ‫زیست محیطی داریم‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬با‬ ‫ســاخت نیروگاه های جدید‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫مگاوات برق جدیــد تحت یک برنامه‬ ‫عملی در کشــور تولید می شــود و در‬ ‫این راه مشــکل تامیــن منابع نداریم‪.‬‬ ‫محمد اســامی در ایین اغاز عملیات‬ ‫احداث اب شــیرین کن ‪ ۷۰‬هزار متر‬ ‫مکعبی بوشهر اظهار داشت‪ :‬توسعه و‬ ‫بهره برداری از ظرفیت های منابع غیر فسیلی با توجه به تکالیف قانونی‬ ‫و تولید انرژی پاک از جمله وظایف ذاتی ســازمان انرژی اتمی ایران‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬فلسفه این سازمان این است‬ ‫که از این هدیه ارزشمند بهره بگیرد و انرژی پایدار برای کشور تامین‬ ‫کند اما باید بگویم که ثمره متناســب با نیاز کشــور ارایه نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما فقط یک نیروگاه یک هزار مگاواتی در بوشــهر داریم‬ ‫در حالی که باید چندین نوع از این نیروگاه ها در ســطح کشور داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬البته عدم همکاری ها‪ ،‬مزاحمت ها و‬ ‫دشــمنی ها نباید حرکت تحویلی ما را متوقف کند و باید بدون نگاه‬ ‫به بیرون و با باور به اعتماد نیروی انســانی و ظرفیت های تحقیقاتی‬ ‫علمی کشــور‪ ،‬جریان ساخت نیروگاه اتمی به جریانی مستمر تبدیل‬ ‫کنیــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نباید تصور کنیــم چون بیگانگان نمی گذارند‪،‬‬ ‫نمی توانیم فعل توانســتن را صرف کنیم که با یاس و ناامیدی‪ ،‬هرگز‬ ‫به جایی نخواهیم رســید‪ .‬رییس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬با ساخت‬ ‫نیروگاه های جدید‪ ۱۰ ،‬هزار مگاوات برق جدید تحت یک برنامه عملی‬ ‫در کشــور تولید می شود و در این راه مشکل تامین منابع نداریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای ســاخت واحدهای نیروگاه اتمی‪ ،‬از منابع داخلی و درون‬ ‫خودش استفاده می کنیم چرا که نیروگاه های اتمی ثروت افرین است‬ ‫و به مانند ســایر پروژه های عمرانی نیست که نیاز به تخصیص منابع‬ ‫از منابع دیگر داشــته باشد‪.‬اســامی تصریح کرد‪ :‬بر اساس امارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬بیشــترین و باالترین ظرفیت های اب شیرین کن جهان در‬ ‫منطقه خلیج فارس قرار دارد که کمترین ســهم ان به ایران رسیده‬ ‫اســت‪.‬وی افزود‪ :‬برای پیشبرد برنامه توسعه سازمان انرژی ایران نیاز‬ ‫به توجه به الزمات زیســت محیطی داریم و به عنوان مسوولیت های‬ ‫اجتماعی به ان توجه ویژه داریم‪.‬‬ ‫یارانه نقطه ضعف وجود داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما نمی ائیم ‪ ۱۰۰‬درصد از‬ ‫همه چیز دفاع کنیم‪ ،‬مردم هم در بخش هایی ناراضی هســتند که مث ً‬ ‫ال‬ ‫ما جز فالن دهک نیستیم‪ ،‬این نقطه ضعف از نقاطی است که در تالش‬ ‫هســتیم در ماه های اینده به حداقل برسد‪ ،‬مجموعاً فکر می کنم مسیر‬ ‫برای اینکه تولیدکننده داخلی بیشــتر نفع ببرد و کاهش وابســتگی ما‬ ‫به واردات شــکل بگیرد و ســفره مردم اینقدر با هر دالر کوچک نشود‬ ‫باز اســت و اگر ما به یک توان داخلی برســیم که در خوراک مردم هم‬ ‫وابسته نباشیم ان وقت است که باید ببینیم چه کسی می تواند از طریق‬ ‫فشارهای تحریمی این قدر اقتصاد ایران را مورد فشار قرار دهد‪.‬‬ ‫خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ‪ ۷۷‬میلیون نفر یارانه‬ ‫می گیرند و االن با وجود کد ملی راســتی ازمایی در خصوص این مورد‬ ‫کار سختی نیســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در تعیین دهک ها مردم نارضایتی های‬ ‫بســیاری دارند و این جزو مواردی اســت که بایــد در مورد مقدماتش‬ ‫ســخت گیری و دقت می شد تا مردم ســختی ان را احساس نکنند اما‬ ‫از طرف دیگر از ان دســته کارهایی بود که چند ســال بود انجام نشده‬ ‫بود‪ ،‬حتی برخی از قســمت های ســامانه چندین سال باز نشده بود که‬ ‫مــردم اطالعات جدید را در ان وارد کنند تازه این اتفاق افتاد و ما باید‬ ‫عقب افتادگی سال های پیش را هم جبران کنیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص وعده های اجرایی نشده برای توزیع کاال برگ نان نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬ما برای این مورد باید تمام کارت های بانکی جمعیت کشور‬ ‫در تمام بانک ها را با کدهای ملی یکپارچه می کردیم که این خیلی کار‬ ‫دشــواری است‪ ،‬باید همه کشور را بسیج می کردیم تا بتوانیم به صورت‬ ‫یکپارچه این کار انجام دهیم تا مردم ضربه نخورند‪ ،‬اگر می خواســتیم‬ ‫به حالت ســنتی این کارت را ارائه دهیم که ســاده بود‪ ،‬این موضوعی‬ ‫بــود که زمان می برد‪ ،‬اما وعده ای که وزارت رفاه داده این اســت که در‬ ‫شهریور ماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح قابل‬ ‫پیاده شدن باشد‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ضرورت توزیع‬ ‫کاالبرگ یاداور شد‪ :‬این یکی از موضوعاتی است که در الیحه دولت هم‬ ‫نبود اما وقتی در مجلس تصویب شد ما هم استقبال کردیم چون مردم‬ ‫در لحظه خرید احســاس می کنند که با نصف قیمت می توانند کاالیی‬ ‫که دو ماه پیش گران تر می خریدند را خریداری کنند‪ ،‬ایجاد این ادراک‬ ‫اجتماعی که در لحظه خرید علی رغم باال رفتن قیمت ها همان جا دولت‬ ‫شریک می شود که نصف این خرید برای ماست خیلی برای ما مهم بود‪.‬‬ ‫محمد مخبر‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪:‬‬ ‫محدودیتیبرایتوسعهوپیشرفتنداریم‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه دولت هیچگاه به‬ ‫دلیــل پرداختن به امــور جاری و روزمره از کارهای اساســی برای‬ ‫حل مشکالت کشــور غافل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت سه بسته مهم‬ ‫اقتصادی را تدارک دیده است‪.‬‬ ‫ محمد مخب ر همزمان با دومیــن روز از هفته دولت وارد فرودگاه‬ ‫دشــت ناز ساری شد و از سوی استاندار و جمعی از مدیران استانی‬ ‫مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫افتتاح همزمان ‪ 935‬پروژه عمرانی در استان مازندران‬ ‫مخبر در جریان ســفر به اســتان مازندران‪ ،‬در ایین بهره برداری‬ ‫از ‪ 935‬پروژه عمرانی این اســتان که در شهرســتان بابلسر برگزار‬ ‫شد از طریق ویدئو کنفرانس دســتور افتتاح همزمان این پروژه ها‬ ‫را صادر کرد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهور در اییــن افتتاح این پروژه ها با تاکید‬ ‫بر اینکه خط قرمز دولت معیشــت و رفاه مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫کشور با مشکالتی روبرو بود که تورم ‪ 50‬ساله‪ ،‬ناترازی های مکرر و‬ ‫مستمر بودجه‪ ،‬وضعیت نامناسب بانک ها‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و‬ ‫وضعیت نامناسب سرمایه گذاری از جمله این مشکالت بود‪ .‬به لطف‬ ‫خداوند و با تالش جدی دولت و همکاری قوای ســه گانه شــرایط‬ ‫سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬امروز ذخایر کاالهای اساسی در برخی اقالم‬ ‫حساس باالی ‪ 120‬درصد است و کارهای بزرگی انجام شد به نحوی‬ ‫که دشمن توقع چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت‪.‬‬ ‫مخبر با یاداوری اینکه در کنار این دغدغه ها با مسائل دیگری نیز‬ ‫مواجه شــدیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این مسائل به ارز ترجیحی مربوط بود‬ ‫که باید به ســه دلیل ان را اصالح می کردیم که یکی از این دالیل‬ ‫الزام قانونی و مصوبه مجلس شــورای اســامی و دلیل دوم تفاوت‬ ‫قیمت کاالها در کشور ما با کشورهای همسایه بود که زمینه قاچاق‬ ‫کاال را فراهم می کرد و دلیل سوم استقرار عدالت بود‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 1400‬یارانه پرداخت‬ ‫شده برای کاالهای اساسی بیشتر نصیب کسانی می شد که مصرف‬ ‫و خرید بیشتری داشــتند و طبقات ضعیف جامعه بهره چندانی از‬ ‫این یارانه نمی بردند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور افزود‪ :‬بسته دوم برای سرمایه گذاری و‬ ‫اشــتغال زایی است و بسته ســوم در زمینه مبارزه با فقر و استقرار‬ ‫عدالت است که یکی از شعارها و وعده های رییس جمهور کشورمان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اقدامــات دولت در زمینه‬ ‫ســرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه توجه‬ ‫الزم به همســایگان و ظرفیت کشورهای اطراف صورت نگرفته بود‬ ‫و رییس جمهور کشــورمان در رفــت و امدهای دیپلماتیک زمینه‬ ‫همکاری و ارتباط با این کشورها را فراهم کرد و امروز نزدیک به ‪60‬‬ ‫میلیارد دالر در دیپلماسی اقتصادی در حال سرمایه گذاری هستیم‬ ‫که در قالب تفاهم نامه و قرارداد دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه ســخنان خود به مســئله کمبود اب در کشور اشاره‬ ‫و خاطر نشــان کرد‪ :‬اینکه در شمال و جنوب کشور دریا و در میانه‬ ‫کشور خشک باشد پذیرفته نیست و یکی از مشکالت در این زمینه‬ ‫این است که شرکت های بزرگ با سودهای زیاد از منابع اب کشور‬ ‫با حداقل قیمت استفاده کرده اند و مردم با مشکل کمبود اب مواجه‬ ‫هستند که دولت به این شرکت ها سه سال فرصت داده تا اب مورد‬ ‫نیاز خود را از دریا تامین کنند‪.‬‬ ‫مخبر افزود‪ 5 :‬خط انتقال اب از دریا طراحی شده است که یکی از‬ ‫انها به زودی افتتاح خواهد شد و اب مورد نیاز بنگاه های اقتصادی‬ ‫و بخشی از اب شرب در استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬کرمان و یزد تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشــاره به ظرفیت ها و اســتعدادهای‬ ‫گسترده کشــورمان گفت‪ :‬خوشــبختانه به دلیل کارها و اقدامات‬ ‫بزرگی که پس از انقالب اســامی برای تکمیل زیرساخت ها انجام‬ ‫شده‪ ،‬امروز محدودیتی برای توسعه و پیشرفت نداریم‪.‬‬ ‫مخبر ادامه داد‪ :‬دولت در حوزه اشــتغال نیــز تمامی روش های‬ ‫اشــتغال زایی را در دستور کار خود قرار داده و برای هر یک از این‬ ‫روش ها منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در بخش مســکن‬ ‫نیز کارهای خوبی اغاز شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 910

روزنامه خوب 910

شماره : 910
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه خوب 909

روزنامه خوب 909

شماره : 909
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه خوب 908

روزنامه خوب 908

شماره : 908
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه خوب 907

روزنامه خوب 907

شماره : 907
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه خوب 904

روزنامه خوب 904

شماره : 904
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه خوب 603

روزنامه خوب 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!