روزنامه خوب شماره 826 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 826

روزنامه خوب شماره 826

روزنامه خوب شماره 826

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫کارنامه یکساله وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشک؛‬ ‫ افزایش ‪ ۲۰‬درصدی ظرفیت‬ ‫پذیرش دانشجویان‬ ‫پزشکی و بومی گزینی‬ ‫خاندوزی‪ ،‬وز یر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫مجوزهایصنوف‬ ‫براینخستین بار احصاء شد‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 826‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 26‬محرم‪ 24 |1444‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫ام‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر ‬ ‫قر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫بیشت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫گذشتهبو ال‬ ‫د‬ ‫گام اثرگذاردولت سیزدهم؛‬ ‫توجه به ایجاد صندوق‬ ‫ضمانت تسهیالت زنان‬ ‫سر پرست خانوار‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫حمایتبیمه ای‬ ‫از «مادران باردار»‬ ‫و هزینه هایزایمان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیسکلبانکمرکزی‪:‬‬ ‫روایتی اماری از عملکرد‬ ‫حلقه وصل ملت و دولت‬ ‫بازگشت اعتبار‬ ‫به چک های بانکی‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ‪:‬‬ ‫ زمان پرداخت مابه التفاوت‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان اعالم شد‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه ‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(شماره ‪/119‬م ع‪) 1401/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شناسه اگهی ‪1۳۶۸۸9۸ :‬‬ ‫شــرکت اب وفاضالب استان البرز در نظر دارد ‪ 7‬دســتگاه دیزل ژنراتور ‪ 300KVA‬و ‪ 400KVA‬از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی از منــاقصـه گران واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪ ë‬مدت تحویل‪ :‬از تاریخ انعقاد قــرارداد به مدت ‪( 4‬چهار) ماه تعیین می گردد‪.‬‬ ‫‪ ë‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران‬ ‫و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬با شماره فراخوان ‪ 2001005186000119‬انجام خواهد شد و‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مبلــغ تضمین شــرکت در فراینــد ارجــاع کار ‪ 4,802,000,000 :‬ریال بصورت‬ ‫یکــی از تضامین ذکر شــده در ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره‬ ‫‪/123402‬ت ‪/50659‬هـ مورخ ‪ 94/09/22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلــت تحویــل اســناد مناقصــه ‪ :‬پیشــنهاد دهنــدگان مــی بایســت‬ ‫مــدارک الزم را مطابــق مندرجــات بــرگ شــرایط تــا ســاعت ‪ 19‬روز‬ ‫دوشــنبه مورخ ‪ 1401/06/21‬بصورت فایل ‪PDF‬در ســامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل ‪ PDF‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‪ ,‬موظف به ارائه ان در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ‪ 14:30‬همان روز به‬ ‫دبیرخانه شرکت اب و فاضالب استان البرز میباشند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ بازگشایی پاکات ‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/06/22‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬داوطلبان میتوانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ‬ ‫‪ 1401/06/01‬تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/06/06‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نمایند‪ .‬تلفن تماس‪026-32117150 :‬‬ ‫‪ ë‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ ë‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ ،‬به ادرس‬ ‫‪ ) )iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪%‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز‬ ‫«سهامی خاص»‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫افزایش ظرفیت های ترانزیتی شمال ‪ -‬جنوب‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫معاون وزیر صمت‬ ‫توسعه همکاری های ریلی‪،‬‬ ‫دریایی و هوایی بین ایران و‬ ‫روسیه در دستور کار است‬ ‫معــاون صنایع حمــل و نقــل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت گفت‪ :‬عــاوه بــر صنعت خودروســازی‪،‬‬ ‫پتانسیل های بســیار خوبی برای توسعه صنایع هوایی‪،‬‬ ‫ریلی و دریایی بین ایران و روسیه وجود دارد که در این‬ ‫سفر به دنبال پیشبرد انها هستیم‪.‬‬ ‫«منوچهر منطقــی» در جریان برگزاری نمایشــگاه‬ ‫«اتومبیلیتی ‪ »۲۰۲۲‬روســیه به مسکو افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫صنایع خودروسازی و قطعه ســازی که به همین بهانه‬ ‫در روسیه حضور داریم‪ ،‬اما پتانسیل های بسیار قوی در‬ ‫دیگر حوزه ها بین دو کشــور وجود دارد که سال هاست‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬اما کمتر به سمت انها رفته ایم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬به طور مثال‪ ،‬کار مشترک هوایی در‬ ‫خصوص هلیکوپتر‪ ،‬هواپیمــا و قطعات هوایی از حدود‬ ‫پنج ســال قبل بین دو کشور اغاز شده و فرصتی است‬ ‫تا در این زمینه ها نیز اقدام کنیم؛ این زمینه ها ســبب‬ ‫می شــود که سر ریز انها به سمت صنعت خودروسازی‬ ‫رفته و ســطح صنعت خودرویی ایران و روسیه را باالتر‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫تولید محصول مشترک دریایی‬ ‫معاون وزیر صمت ادامه داد‪ :‬بحث جدی دیگر‪ ،‬موضوع‬ ‫دریایی است؛ هر دو کشور ایران و روسیه صنایع دریایی‬ ‫پیشــرفته ای دارند و چرا ما نباید بتوانیم یک محصول‬ ‫مشترک تولید کنیم؟‬ ‫منطقی با اشــاره بــه مطرح بودن مباحــث ریلی به‬ ‫صورت جدی بین دو کشــور‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬امروز برای‬ ‫توسعه و افزایش تجارت با این همسایه شمالی‪ ،‬نیازمند‬ ‫سیستم های حمل و نقل پیشرفته هستیم؛ بنابراین در‬ ‫این سفر در تالشیم زمینه هایی که پیش تر فراهم کرده‬ ‫بودیم را یک مرحله به جلوتر ببریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این زمینه پیشنهاد ما این است که‬ ‫یک کمیته مشترک به خصوص در صنعت حمل و نقل‬ ‫ایجــاد کنیم تا این گونه مســائل در دوره های مختلف‬ ‫بر مبنای نقشــه راه به پیش برود‪ ،‬وقتی اعضای کمیته‬ ‫بتوانند نشســت های نزدیک داشته باشــند می توانند‬ ‫مسائل فی مابین را حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫معــاون امور صنایع وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از انجایی که این کار در حال شــروع است‪،‬‬ ‫مسائل کوچک و بزرگ زیادی فراروی ان وجود دارد و‬ ‫اگر مراقبت نکنیم به طور حتم دچار مشــکل خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون نخست وزیر و وزیر صنایع و تجارت جمهوری تاتارستان در دیدار با معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی کشورمان از اهتمام این کشور برای ایفای نقش در کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنوب و افزایش تجارت خود با ایران خبر داد‪.‬کروبچنکو معاون نخست وزیر و وزیر صنایع و تجارت جمهوری تاتارستان به همراه هیاتی از تجار و شرکت های حمل و نقل این کشور وارد‬ ‫ایران شده و به دیدار و گفت وگو با معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و مدیران این حوزه پرداختند‪«.‬شهریار افندی زاده»‪ ،‬معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این دیدار به‬ ‫تشریح وضعیت حمل و نقل ایران و معرفی ظرفیت های کشورمان در حوزه های مختلف حمل و نقل پرداخت و جزئیات توافقات انجام شده میان ایران و روسیه در سیزدهمین کمیته حمل‬ ‫و نقل برای توسعه روابط ترانزیتی میان دو کشور را بیان کرد‪.‬‬ ‫تجارت خارجی از سقوط ازاد تا صعود بی سابقه‬ ‫نصف شــدن ارزش از ســال ‪ 91‬تا ‪ 99‬و کاهش ‪ 90‬درصدی تراز‬ ‫تجاری کشور‪ ،‬ســقوط ازاد تجارت خارجی در دولت روحانی را به‬ ‫وضوح نشــان می دهــد‪ .‬با این حال طی یک ســال فعالیت دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬ارزش صادرات و تجارت کشور روند رو به رشدی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای گمرک‪ ،‬صادرات کشــور از حدود ‪ 98‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ 91‬به کمتر از ‪ 50‬میلیارد دالر در سال ‪ 99‬رسید که‬ ‫کاهش حدود ‪ 50‬درصدی را نشــان می دهد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫طی دوره ‪ ۱۰‬ماهه شــهریور ‪ 1400‬تــا پایان خرداد ‪( 1401‬دولت‬ ‫سیزدهم)‪ ،‬صادرات رشد ‪ 27‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫دولت ایت اهلل رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت گذشته تحویل‬ ‫گرفت که صادرات کاالی کشــور در ســال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬نصف شده و از ‪ 98‬میلیارد دالر به ‪ ۴۹٫۸‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫بود‪ .‬به عبارت ساده تر‪ ،‬تراز بازرگانی کشور در دولت گذشته یک دهم‬ ‫تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم بود‪.‬‬ ‫اهمال دولت گذشته سبب نصف شدن ارزش صادرات کاالی کشور‬ ‫نسبت به پایان دولت دهم شد‪ .‬بر اساس امارهای رسمی‪ ،‬در اخرین‬ ‫ســال عملکرد دولت دهم ارزش صادرات کاالی کشور ‪ 98‬میلیارد‬ ‫دالر بود‪ .‬ایــن در حالی بود که در ان زمان ایران تحت تحریم های‬ ‫گسترده قرار داشت و حســن روحانی با شعار رفع این تحریم ها با‬ ‫مذاکــره به میدان انتخابات ریاســت جمهوری امد‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫اخرین ســال عملکرد دولت گذشته به علت ناتوانی و ضعف دولت‬ ‫در برابر تحریم ها‪ ،‬صادرات کاالی کشور به کمتر از ‪ 50‬میلیارد دالر‬ ‫رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از اغاز‬ ‫گشت های راهداری یک هفته پیش از سفرهای اربعین‬ ‫و اختصــاص ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد برای بهســازی جاده های‬ ‫ی خبر داد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫منتهی به پایانه های مرز ‬ ‫کاهش بودجه نگهداری راه ها‪ ،‬شاهد افزایش تصادفات‬ ‫جــاده ای خواهیم بــود‪« .‬داریوش امانی» در مراســم‬ ‫مشــترک فرماندهان پلیس راهور و ســازمان راهداری‬ ‫ل و نقل جاده ای اظهار کــرد‪ :‬تصادفات جاده ای‬ ‫و حم ‬ ‫در چند سال اخیر روند کاهشــی داشته است‪ ،‬اما اگر‬ ‫مراقب راه ها نباشــیم بار دیگر رونــد صعودی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی با اشاره به اعتراض راهور به کاهش کیفیت‬ ‫و حتی خرابی راه ها‪ ،‬نیوجرسی‪ ،‬عالئم ایمنی‪ ،‬گاردریل‬ ‫و دوربین ها در جاده ها‪ ،‬افزود‪ :‬طول راه های کشور زیاد‬ ‫و اعتبار نگهداری ان کم اســت‪ .‬در کشــور ‪ ۲۲۱‬هزار‬ ‫کیلومتر جاده داریم که ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر راه شریانی و‬ ‫اصلی است‪ .‬امانی از جلسات مستمر با مجلس و اعضای‬ ‫کمیســیون عمران خبــر داد و گفت‪ :‬بایــد ‪ ۱۶۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان (‪ ۴‬درصــد ارزش راه ها) برای نگهداری‬ ‫راه ها باید اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫بــا این حال این رقم ‪ ۲‬درصد شــد کــه به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان کاهــش یافت و در نهایــت به ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫رییس ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای با‬ ‫بیان اینکه کل درامد ما در ســال گذشته به ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید که ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان ان برای‬ ‫نگهداری راه ها در نظر گرفته شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امسال هم‬ ‫درامدهای ما افزایش یافت‪ ،‬اما هزینه هم افزوده شد‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال هزینه روکش اسفالت امسال به کیلومتری‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چرا عوارض ازادراهی افزایش یافت اما‬ ‫بالفاصله ان را برگرداندند؟ یا باید اعتبار برای نگهداری‬ ‫راه ها بگذاریم یا اینکه عوارض را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫با توجه به این شــرایط یکی از وعده های ایت اهلل رئیسی‪ ،‬توسعه‬ ‫تجارت با همسایگان بود که سبب افزایش صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫در سال ‪ 1400‬شد و درامدهای ارزی را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫از ابتدای شــروع به کار دولت ایت اهلل رئیســی با اقدامات مثبت‬ ‫صــورت گرفتــه در حــوزه تعامل با کشــورهای مختلــف به ویژه‬ ‫همسایگان و دیپلماسی متوازن‪ ،‬کشور شاهد رونق نسبی در حوزه‬ ‫تجارت خارجی بوده است‪ .‬توجه به توسعه همکاری های تجاری با‬ ‫کشورهای منطقه دلیل رشد تجارت خارجی ایران در دولت سیزدهم‬ ‫است در حالی که در دولت قبل صرفاً به توسعه با کشورهای اروپایی‬ ‫همچنین طبق اخرین امار‪ ،‬از زمان اســتقرار دولت سیزدهم و از‬ ‫اول شــهریور ماه ســال ‪ 1400‬تا پایان تیرماه ‪ 1401‬بالغ بر ‪151‬‬ ‫میلیــون و ‪ 496‬هزار تن کاال به ارزش ‪ 101‬میلیارد و ‪ 820‬میلیون‬ ‫دالر بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی‬ ‫با رشــد ‪ 4‬درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ‪ 31‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه همراه بوده است‪.‬‬ ‫در این مدت یازده ماهه و نســبت به مدت مشابه در دولت قبل‪،‬‬ ‫پنج میلیون و ‪ 752‬هزار تن کاال و ‪ 23‬میلیارد و ‪ 860‬میلیون دالر‬ ‫تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ 11‬ماه فعالیت دولت ســیزدهم حدود ‪ 113‬میلیون‬ ‫تن کاال به ارزش ‪ 48‬میلیارد و ‪ 198‬میلیون دالر صادرات غیرنفتی‬ ‫انجام شده که ‪ 10‬میلیارد و ‪ 111‬میلیون دالر نسبت به مدت مشابه‬ ‫قبل معادل ‪ 27‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫با توجه به سیاســت تامین نیازهای ضروری کشــور و واردات‬ ‫کاالهای اساسی از جمله واکسن های کرونا‪ ،‬نهاده های تولید‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و ماشین االت و با وجود بحران های بین المللی ‪ 38‬میلیون‬ ‫و ‪ 539‬هــزار تن کاال بــه ارزش ‪ 53‬میلیارد و ‪ 622‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫از ابتدای شــهریور ‪ 1400‬تا پایان تیرماه ‪ 1401‬وارد کشــور شد‬ ‫که ‪ 13‬میلیارد و ‪ 749‬میلیون دالر بیشــتر از مدت مشــابه بوده‬ ‫کــه این میزان ‪ 18‬درصد در وزن و ‪ 34‬درصد در ارزش با رشــد‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫خاندوزی‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫مجوزهای صنوف برای نخستین بار احصاء شد‬ ‫رییس سازمان راهداری اعالم کرد؛‬ ‫اماده باش گشت های‬ ‫راهداری برای اربعین‬ ‫رسید و به عبارتی نصف شد‪.‬‬ ‫فاجعه نصف شــدن صادرات کاالی کشــور بــه علت بی توجهی‬ ‫دولت گذشــته به بازارهای صادراتی کشور در منطقه خاورمیانه و‬ ‫همســایگان و از دســت دادن بازار امریکای التیــن رخ داد‪ .‬دولت‬ ‫گذشته تمام تمرکز خود را بر بهبود تجارت با اروپا قرار داد که انها‬ ‫هم به تمام وعده های خود بی توجهی کردند و دولت گذشــته را با‬ ‫وعده های توخالی فریب دادند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی در حالی دولت را تحویل گرفت که تراز بازرگانی‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۱‬بالغ بر ‪ ۹۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته و از ‪ ۳۰٫۹‬میلیارد دالر به تنها ‪ ۳٫۲‬میلیارد دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫اولویت داده شد ان هم در شرایطی که صادرات ایران به اروپا کمتر‬ ‫از یک میلیارد دالر بود!‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از احصاء ‪ ۸۳‬عنوان مجوز و پروانه‬ ‫صنفی صنوف مختلف برای نخســتین بار از اغاز فعالیت هیات‬ ‫مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬سید احسان خاندوزی در حاشیه‬ ‫جلســه نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار‬ ‫اعالم کرد‪ :‬طبق گــزارش عملکرد پنج ماهه درگاه ملی مجوزها‬ ‫ِ‬ ‫درخواســت واصله جهت‬ ‫برای بیش از یک ســوم از ‪ ۲۳۴‬هزار‬ ‫کسب و کار‪( ،‬حدود ‪ ۷۳‬هزار درخواست) مجوز صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مجوزهای باقیمانده نیز بیش از ‪ ۶۰‬درصد به علت‬ ‫نقص مدارک بوده و ‪ ۴۰‬درصد هم توســط دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫همچنان در مهلت های تعیین شده‪ ،‬در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬همچنین‪ ،‬برای دستگاه هایی که کم کاری‬ ‫کرده و شرایط صدور ‪ ۲۵‬عنوان مجوز را هنوز اعالم نکرده بودند‪،‬‬ ‫از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اخطار‬ ‫صادر و انها مکلف به جبران این عقب ماندگی شدند‪.‬‬ ‫وی برخی از این دســتگاه های متخلف را شامل وزارت کشور‬ ‫در حوزه «مجوز های دفاتر پیشــخوان»‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در حوزه «مجتمع های خدمات بیــن راهی»‪ ،‬وزارت اموزش و‬ ‫پرورش در خصوص مجوز «تاسیس مهد کودک»‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫در خصوص مجوز «تاســیس موسســه اعتبار سنجی» و وزارت‬ ‫نفت در خصوص مجوز «فروش سیار فراورده های نفتی» اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬کانون کارشناســان رســمی دادگستری و‬ ‫سازمان برنامه و بودجه هم بخاطر عدم اعالم برخی از مجوز های‬ ‫دیگر‪ ،‬تخلف کرده اند کــه حتما از طرف اعضای هیات مقررات‬ ‫زدایی و بهبود فضای کســب و کار از جمله دیوان محاســبات و‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬یک اتفاق بسیار مهم هم برای اولین بار‬ ‫در شصت و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای‬ ‫کسب و کار رخ داد و ان اینکه برای اولین بار موضوع مجوزهای‬ ‫صنفی صادره توسط اصناف با همکاری بسیار خوب فراجا و اتاق‬ ‫اصناف در این جلســه مطرح و ‪ ۸۳‬عنوان مجوز و پروانه صنفی‬ ‫که نزدیک به ســه هزار رســته مختلف شغلی را متاثر می کند‪،‬‬ ‫بطور کامل احصاء شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امیدوارم با تصویب نهایی این مجوزها در شــورای‬ ‫عالی نظارت بــر اصناف بتوانیم یک گام بلند را در خصوص این‬ ‫‪ ۸۳‬عنــوان مجوز برداریم که خوشــبختانه وزارت صمت هم در‬ ‫جلسه این وعده را داد‪ ،‬که این امر را به سرعت پیگیری کند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫اینترنت پرسرعت حق مردم است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اینترنت پرســرعت را حق مردم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هفته اینده نخستین محموله محصوالت دانش بنیان‬ ‫ایرانی در صنعت شبکه به کشورهای خارجی صادر می شود؛ یکی از‬ ‫محورهای اصلی این اقدام‪ ،‬توسعه تعامالت بین المللی است‪ .‬عیسی زارع‬ ‫ت وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته دولت‬ ‫پور دوشــنبه شب در گف ‬ ‫افزود‪ :‬دولت سیزدهم در حوزه هوشمندسازی پست‪ ،‬اقتصاد دیجیتال‪،‬‬ ‫نوسازی زیرساخت های ارتباطی کشور و صنعت فضایی گام های زیادی‬ ‫برداشته است‪ .‬زندگی مردم این روزها به اینترنت گره خورده و اینترنت‬ ‫پرسرعت حق مردم است‪ .‬در وزارت ارتباطات تالش می کنیم شبکه ای‬ ‫امن و با کیفیت را برای استفاده مردم مهیا کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬چهار الیه در شبکه ارتباطی در کشور داریم‪ ،‬یک الیه‬ ‫دسترسی از منزل تا مرکز مخابرات‪ ،‬یک الیه شبکه داخل شهر‪ ،‬الیه بین‬ ‫استانی و در نهایت الیه اینترنت بین الملل‪ .‬برای پیشرفت در همه این‬ ‫الیه ها برنامه های متعددی را پیش بینی کرده ایم که ظرفیت های حوزه‬ ‫ارتباطی کشور را توسعه بدهیم و ان را نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫زارع پور تاکیــد کرد‪ :‬در در برخی از این الیه ها بیش از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫است که هیچ نوسازی صورت نگرفته‪ ،‬خصوصا الیه مربوط به شهرها و‬ ‫استان ها که در اختیار شرکت مخابرات است به دالیل مختلف متناسب‬ ‫با نیاز کشــور توسعه پیدا نکرده است‪ .‬اگر هر کدام الیه ها مسئولیت‬ ‫خود را درست انجام ندهند با مشکل مواجه خواهیم شد‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫افزود‪ :‬در الیه دسترسی ارتباطات ثابت‪ ،‬پروژه فیبرنوری را اغاز کردیم‬ ‫که یک پروژه راهبردی به حســاب می اید و تا سه دهه اینده‪ ،‬حوزه‬ ‫ارتباطی کشور را بیمه می کند‪ .‬اکنون همه ازمون هایی که در دنیا روی‬ ‫سرعت اینترنت انجام می شود بر بستر فیبرنوری است و ما نیز به این‬ ‫سمت قدم برداشته ایم‪ .‬این اتفاق نیازمند بسته عملیاتی ‪ -‬اجرایی بود‪.‬‬ ‫این کار از نظر برخی نشدنی به نظر می رسید اما کنون این پروژه را در‬ ‫‪ ۱۰‬استان اغاز کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره پروژه پوشش فیرنوری گفت‪ :‬هدف ما ایجاد ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫پوشش فیبرنوری است‪ ،‬اکنون دو میلیون پوشش ایجاد کردیم‪ .‬برای‬ ‫منابع مالی نیز‪ ،‬سهمی از ســوی دولت و بسته تشویقی خوب برای‬ ‫اپراتورها پیش بینی شده است‪ .‬همه دستگاه ها باید در این پروژه همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫زارع پور خاطرنشان کرد‪ :‬در الیه های بعدی نوسازی زیرساخت های‬ ‫ارتباطی شهرها و استان ها را در برنامه داریم و به شرکت مخابرات در این‬ ‫حوزه کمک خواهیم کرد‪ .‬در الیه زیرساخت‪ ۷۰‬درصد به ظرفیت شبکه‬ ‫زیرساخت کشور اضافه می کنیم‪ .‬در حوزه تامین اینترنت نیز‪ ،‬متنوع‬ ‫کردن مســیرهای تامین اینترنت را در دستور کار داریم تا اگر زمانی‬ ‫فیبرنوری قطع شد بتوانیم از مسیر جایگزین‪ ،‬اینترنت را تهیه کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برنامه ما این است که تمام پروژه هایی که در بخش فناوری‬ ‫اطالعات کشور در حال انجام است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫و شرکت های دانش بنیان انجام شود و اکنون نیز ظرفیت های خوبی در‬ ‫این حوزه داریم‪ .‬هفته اینده نخستین محموله از محصوالت دانش بنیان‬ ‫ایرانی در حوزه تجهیزات فعال شبکه به کشورهای دیگر صادر می شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات تاکید کرد‪ :‬اقتصاد دیجیتال موضوع مهمی است که‬ ‫در دولت سیزدهم به شــکل جدی به ان پرداخته شده است‪ .‬دولت‬ ‫در دی ماه گذشــته مصوب کرد اختیارات خود را به کارگروه ‪ ۱۰‬نفره‬ ‫تفویض کند تا موانع موجود بر سر راه اقتصاد دیجیتال را بردارد‪ .‬وی‬ ‫درباره برنامه هایی که وزارت ارتباطات برای اربعین امسال دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فیبرنوری نجف به کربال در حال راه اندازی است و امیدوارم بتوانیم در‬ ‫اربعین امسال از ان رونمایی کنیم‪ .‬برای تامین اینترنت در طول مسیر‬ ‫و افزایش انتن دهی‪ ،‬از تقویت کننده های اینترنت استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برای یکی از مرزهای پرتردد نیز از بالن ســازمان فضایی که می تواند‬ ‫اینترنت را در اختیار مشترکان زیادی قرار بدهد استفاده کنیم‪.‬‬ ‫زارع پور در خصوص برنامه فضایی کشــور گفت‪ :‬در کنار توجه به‬ ‫ظرفیت های داخلی برای بومی سازی صنعت فضایی در کشور‪ ،‬تعامالت‬ ‫بیــن المللی را اغاز کردیم تا نیاز روز کشــور را با اســتفاده از تجربه‬ ‫کشورهایی که از ما جلوتر هستند رفع کنیم‪ .‬ماهواره خیام حاصل یک‬ ‫همکاری مشترک بود که با موفقیت در مدار قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت‪ :‬همکاری خوب بخش اداری‪ ،‬نهادها و موسسه های عمومی با صنعت برق باعث صرفه جویی یک هزار مگاوات برق معادل یک نیروگاه‬ ‫بزرگ شــد که در جلوگیری از خاموشی ها اثر گذار بود‪«.‬مصطفی رجبی مشــهدی» اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۶۰۰‬مگاوات کاهش مصرف برق در بخش اداری و نیز ‪ ۳۵۰‬مگاوات از طریق مولدهای‬ ‫خود تامین که در مدار قرار گرفتن صرفه جویی حاصل شد که در مجموع معادل یک هزار مگاوات بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همکاری بخش اداری‪ ،‬موسسه های عمومی و نهادها در تابستان امسال‬ ‫با صنعت برق یک همکاری خوبی بود که نتیجه ان خاموش نشــدن برق برای مردم بود‪.‬ســخنگوی صنعت برق در باره روال ساعت کار بخش اداری خاطرنشان کرد‪ :‬ساعت کاری از سوم‬ ‫شهریورماه به روال قبل باز خواهد گشت و ادارات و نهادها می توانند مانند قبل به سرکار خود بروند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬جواد اوجی‪:‬‬ ‫پول نفتمان را در سررسید دریافت کرده ایم‬ ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬ما شــرایط فروش نفت را تغییــر دادیم‪ ،‬من و‬ ‫همکارانم پشت میزمان ننشستیم؛ همه دنیا را دور زدیم و بازارهای‬ ‫جدیدی پیدا کردیم‪.‬‬ ‫جــواد اوجی در برنامه زنده تلوزیونی با یاداوری اینکه در روزهای‬ ‫نخست اغاز به کار دولت سیزدهم شرایط سختی به لحاظ کاری در‬ ‫وزارت نفــت حاکم بود‪ ،‬گفت‪ :‬در ان ایام ایران بیش از ‪ ۸۷‬میلیون‬ ‫بشــکه میعانات گازی روی اب ذخیره داشت و تصور بر این بود که‬ ‫ما باید تعداد کشــتی بیشتری برای اســتمرار در تولید گاز کشور‬ ‫به منظور ذخیره سازی میعانات گازی خریداری کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس امارهای موجود وزارت نفت در دولت دوازدهم‬ ‫در اردیبهشت ماه پارسال متاسفانه روزانه تنها ‪ ۷‬هزار بشکه میعانات‬ ‫گازی صادر می شــد‪ ،‬هم چنیــن در هر دو بخش خشــکی و دریا‬ ‫میعانات گازی زیادی ذخیره ســازی شده بود؛ به یاد دارم روزی که‬ ‫وزارت نفت را از اقای زنگنه تحویل گرفتم ایشان برای حل مشکل‬ ‫ذخیره ســازی میعانات گازی به بنده پیشــنهاد خرید ‪ ۱۲‬نفتکش‬ ‫غول پیکر را دادند و حتی مکاتبات این خرید را با دولت کرده بودند‪.‬‬ ‫وزیــر نفت ادامه داد‪ :‬چالش دیگری که در روزهای نخســت اغاز‬ ‫به کار دولت سیزدهم وجود داشت کسری ‪ ۲۵۰‬میلیون متر مکعبی‬ ‫گاز در کشــور بود‪ ،‬این موضــوع به دلیل نبود ســرمایه گذاری در‬ ‫میدان های گازی در بخش های مختلف خشکی و دریایی بود‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه تا پایان برنامه ششــم توســعه باید روزانه یک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب گاز تولید می شد در حالی که این رقم تنها روزانه‬ ‫‪ ۸۲۰‬تا ‪ ۸۳۰‬میلیون متر مکعب بود‪.‬‬ ‫اوجی با اشــاره به اینکه حجم ذخیره ســازی ســوخت مایع در‬ ‫نیروگاه های کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال پیش از ان ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کمتر بود‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود ســوخت مایع اهمیت گازرسانی‬ ‫به نیروگاه ها را دوچندان کرده بود‪.‬‬ ‫وی کاهش ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه ای خرید نفت از سوی چین و افزایش‬ ‫تعرفه مالیاتی واردات نفت ســنگین از کشور را دیگر چالش پیش‬ ‫روی دولت سیزدهم در وزارت نفت دانست و تصریح کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با این موضوع دولت پیش بینی کســری بودجه ‪ ۴۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی را کرده بود و از طرف دیگر صنعت نفت به بانک ها و صندوق‬ ‫توسعه ملی به شدت بدهکار بود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت پرداخــت ماهانه ‪ ۱۲‬هزار میلیــارد تومان بدهی ارث‬ ‫مانــده از دولت قبل‪ ،‬تامیــن ارز ترجیحی بــرای خرید کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬ظرفیت پایین تولید نفت خام‪ ،‬تاخیر در تعمیرات اساسی‬ ‫پاالیشگاه های گازی و ایستگاه های تقویت فشار و تامین منابع ارزی‬ ‫کشــور و افزن بر ان حمله ســایبری به جایگاه های عرضه سوخت‬ ‫در ابان ماه پارســال را از دیگر چالش های اساسی روزها و ماه های‬ ‫نخســت اغاز به کار دولت سیزدهم برشمرد و گفت‪ :‬با لطف خدواند‬ ‫و اقدام های جهادی مدیران و کارکنان صنعت نفت بر این مشکالت‬ ‫غلبه کردیم‪ ،‬بــرای نمونه همزمان با ســفارش خرید ‪ ۱۲‬نفتکش‬ ‫غول پیکر‪ ،‬مصرف میعانات گازی در مینی پاالیشــگاه های داخل و‬ ‫نیز مجتمع های پتروشــیمی و پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را به‬ ‫شدت افزایش دادیم‪.‬‬ ‫ایجاد تنوع در قراردادهای فروش نفت و بازاریابی های بسیار دقیق‬ ‫اوجی افــزود‪ :‬بازاریابی برای افزایش فروش نفت و میعانات گازی‬ ‫از همان روزهای نخست اغاز به کار دولت سیزدهم شروع شد‪ ،‬اراده‬ ‫برای تحقق این امر به شــدت باال بود و ریســک فروش در شرایط‬ ‫تحریمی و بازاریابی ســخت را همــکاران من در صنعت نفت انجام‬ ‫دادند‪ ،‬به عبارت دیگر با ایجــاد تنوع در قراردادهای فروش نفت و‬ ‫بازاریابی های بسیار دقیق توانســتیم فروش نفت را افزایش دهیم؛‬ ‫من و همکارانم از ان زمان تاکنون برای فروش نفت خام پشت میز‬ ‫ننشســته ایم و همواره شــبانه روز در تالش برای یافتن راهکارهای‬ ‫مختلف برای دور زدن تحریم و افزایش فروش بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مشــتریانی خوب در امریکای التین‪ ،‬اســیا‬ ‫و حتــی اروپا برای نفت و میعانــات گازی ایران پیدا کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما برای فروش نفت دنیا را دور زدیم و مشــتریان جدید خوبی پیدا‬ ‫کردیم که نفت ما با تاسیســات پاالیشگاهی انها سازگاری داشت؛‬ ‫همچنین تهاتر نفت با کاالهای اساســی یکی دیگر از روش های ما‬ ‫برای فروش نفت خام بوده و هست‪.‬‬ ‫وزیر نفت شناســایی پاالیشــگاه های فراســرزمینی و استفاده از‬ ‫ظرفیت خالی انها برای پاالیش نفت خام ایران را از دیگر روش های‬ ‫فروش نفــت خام و میعانات گازی دانســت و گفت‪ :‬هم اکنون ‪۸۰‬‬ ‫درصد از فروش نفت خام ایران به صورت نقدی و با ارزهای خارجی‬ ‫انجام می شود و پول نفت را تمام و کمال گرفته ایم و این روند ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اوجی با اشاره به اینکه فروش میعانات گازی ایران از ‪ ۷‬هزار بشکه‬ ‫در روز در روزهای ابتدایی دولت ســیزدهم به رکورد روزانه ‪ ۲۳۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار بشــکه در سال ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما از ‪۱۲‬‬ ‫نفتکش غول پیکر جدید خریداری شده برای ذخیره سازی استفاده‬ ‫نکردیم و بلکه از ‪ ۸۷‬میلیون بشکه نفت خام روی اب‪ ۴۷ ،‬میلیون‬ ‫بشکه را صادر یا در داخل تبدیل به ارزش افزوده کردیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی ذخیره سازی های سوخت مایع در نیروگاه ها‬ ‫وی با بیــان اینکه در روزهای اغاز به کار دولت ســیزدهم حجم‬ ‫ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه های کشور پایین بود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای سلسه اقدام هایی همچون افزایش قیمت کرایه کامیون های‬ ‫ویژه حمل ســوخت و استفاده بهینه از خطوط لوله انتقال فراورده‬ ‫نفتی در شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی توانستیم‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ذخیره ســازی های سوخت مایع در نیروگاه های کشور را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامه داد‪ :‬بــا انجام تعمیــرات اساســی به موقع در‬ ‫پاالیشــگاه ها و خطوط لوله گاز کشــور برداشت از پارس جنوبی را‬ ‫پاســال به ‪ ۷۰۵‬میلیون مترمکعب در روز رســاندیم و با راه اندازی‬ ‫دوباره سواپ گازی با کشورهای ترکمنستان و اذربایجان و مدیریت‬ ‫خطوط لوله توانســتیم از زمستان سرد پارســال به راحتی و بدون‬ ‫قطعی گاز عبور کنیم‪.‬‬ ‫تحقق کامل تعهدهای صادرات گاز با وجود کسری موجود‬ ‫اوجی با اشــاره به اینکه پارســال در اوضاع کسری گاز تعهدهای‬ ‫قرادادهای صــادرات گاز به ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬ارمنســتان و اذربایجان‬ ‫به طور کامل انجام شــد‪ ،‬گفت‪ :‬درامد حاصل از صادرات گاز از رقم‬ ‫یک میلیارد دالر در ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۴‬میلیارد دالر در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رســید که البته نزدیک به یک میلیارد دالر ان مربوط به معوقات‬ ‫پیگیری نشــده سال های گذشته بود که سرانجام ان را گرفتیم‪ ،‬در‬ ‫همان شــرایط از نظر حجمی نیز یک میلیارد متر مکعب بیشتر از‬ ‫مدت مشابه پارســال گاز فروختیم‪ ،‬در واقع خوشبختانه تعهدهای‬ ‫خود را طبق قراردادهای امضا شده محقق کردیم‪.‬‬ ‫وی ضمن اشــاره به موضــوع کمبود و نبود ســرمایه گذاری در‬ ‫صنعت نفت طی ســال های گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال های اخیر‬ ‫باوجود برجام در حالی که صنعت نفت ســرمایه گذاری فوق سنگین‬ ‫می طلبید‪ ،‬این موضوع محقق نشــد؛ اگر اکنون می گوییم کســری‬ ‫گاز یا کمبود ظرفیت پاالیشــی در کشور داریم‪ ،‬موضوع بحث نبود‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه هاست‪.‬‬ ‫وزیر نفت در تشــریح ســرمایه گذاری کالن گفت‪ :‬برای نمونه در‬ ‫میدان مشــترک ازادگان برای برداشــت حداکثری از این میدان‬ ‫مشــترک نفتی با ارقام یک تا دو میلیارد نمی توان توسعه را محقق‬ ‫کرد‪ ،‬بلکه حداقل به ‪ ۷‬میلیارد دالر ســرمایه نیاز داریم و هر روزی‬ ‫که در توسعه میدان مشترک تاخیر داشته باشیم‪ ،‬همسایه نفع ان‬ ‫را می برد‪ ،‬همین طور برای ایجاد یک پتروپاالیشگاه به حداقل ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد دالر سرمایه نیاز است‪.‬‬ ‫اقدام های دولت سیزدهم برای تامین مالی پروژه های اولویت دار‬ ‫اوجی در تشــریح راهکار دولت ســیزدهم برای تامین ســرمایه‬ ‫پروژه های صنعت نفت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ماه های نخست فعالیت دولت‪،‬‬ ‫پروژه های کلیدی و اولویت دار که در بحث تامین امنیت انرژی کشور‬ ‫نقش داشــتند را شناسایی و مشاهده کردیم که طی هشت سال به‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در هر دو بخش باالدست و پایین‬ ‫دست نیاز داریم‪ ،‬با این رقم سرمایه گذاری تولید گاز‪ ،‬نفت‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید فراورده های نفتی (ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی)‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی‪ ،‬اجرای طرح های ســاخت‬ ‫خطوط لوله انتقال نفت و گاز‪ ،‬خطوط انتقال فراورده نفتی و مخازن‬ ‫ذخیره سازی مطلوب می رسیم که همه انها هم از طرح های کلیدی‬ ‫در تامین امنیت انرژی کشور به شمار می ایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫ذخایرهیدروکربوریایرانمعادل‪ 1200‬میلیاردبشکهنفتخاماست‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در مجموع در‬ ‫منابع هیدروکربوری ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد بشکه معادل نفت خام منابع‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪:‬استفاده از محصوالت دانش بنیان و فناور محور برای‬ ‫غلبه بر پیچیدگی ها و افزایش تولید نفت موثر است‪.‬‬ ‫«محســن خجســته مهر» در مراســم رونمایی از تجهیزات‬ ‫ســرچاهی با فشــار کاری ‪ ۱۵‬هزار ‪ PSI‬با اشاره به اینکه دولت‬ ‫ســیزدهم از اغازین روز شــروع به کار تا کنون برنامه و تصمیم‬ ‫ســازی داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬مدیریت جهادی به معنای این است‬ ‫که کارها با سرعت و تدبیر جلو می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــرکت وتکو ریســک نکرده‪ ،‬زیرا بر اســاس‬ ‫دقیق ترین محاسبات کار را انجام داده دست‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬در مجموع در منابع هیدروکربوری‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد بشــکه معادل نفت خام منابــع داریم که از این‬ ‫میزان ‪ ۱۵۹‬میلیارد بشکه مفت است که با فناوری های معمولی‬ ‫قابل برداشــت اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬ایران همچنیــن ‪ ۳۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز در اختیار ایران اســت‪ .‬خجســته مهر افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به فاصله ای که با ‪ ۱.۲‬هزار میلیارد بشــکه نفت زیر زمین‪،‬‬ ‫باید برای ‪ ۱۰۰‬سال اینده برنامه ریزی کنیم و تجهیزات بسازیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از این ‪ ۱.۲‬هزار میلیارد بشکه بخش قابل‬ ‫توجهی در بخش فهلیان و خامی اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مقایسه با‬ ‫اسماری پیچیدگی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬مخازن فهلیان و خامی بســیار عمیق‬ ‫هستند و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬متر عمق دارند و فشار و دما نیز در انها‬ ‫باال است بنابراین مواد اولی فلزی و غیر فلزی خاصی می خواهند‬ ‫تا بر این پیچیدگی ها غلبه کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬استفاده از محصوالت دانش بنیان و فناور محور‬ ‫برای غلبه بر پیچیدگی های تولید نفت کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه میادین اهواز‬ ‫خامی‪ ،‬مارون خامی‪ ،‬گچســاران خامی‪ ،‬بینک خامی و ‪ ...‬بخش‬ ‫قابــل توجهی از ذخایر نفت ایران را در خود جای داده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای توســعه این میادین ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از همین رو بــرای تولید از این میادین نیازمند‬ ‫تجهیزات ســرچاهی و درون چاهی هســتیم و باید از ظرفیت‬ ‫حداکثری ساخت داخل استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفته خجســته مهر‪ ۱۴ ،‬قلم کاالی راهبردی و استراتژیک‬ ‫را در ادامــه ‪ ۱۰‬قلم کاال را اعالم می کنیم و امادگی کامل داریم‬ ‫تا پیشــنهادات سازندگان را برای ساخت اقالم کاربردی دریافت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران‪:‬‬ ‫امسال برق رسانی به صنایع ‪ 11‬درصد بیشتر از سال گذشته بود‬ ‫مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫گفت‪ :‬امســال با هماهنگی خوبی که با وزارت صمت انجام شــد و‬ ‫مصوبات کارگشای هیات وزیران و همچنین همکاری و هماهنگی‬ ‫خوب صنایع‪ ،‬تا به امروز برق تحویلی به صنایع بزرگ در مقایسه با‬ ‫زمان مشابه در سال گذشته ‪ ۱۱‬درصد رشد داشته است‪ .‬روابط عمومی‬ ‫شرکت مدیریت شــبکه برق ایران‪« ،‬مهدی درفشیان مرام» افزود‪:‬‬ ‫این رشد برق رسانی در شرایطی رقم خورده که در مقایسه با سال‬ ‫گذشته‪ ،‬صنایع پتروشیمی بیش از ‪۳۰‬درصد‪ ،‬صنایع فوالدی حدود‬ ‫‪۱۰‬درصد‪ ،‬صنایع الومینیومی حدود ‪ ۱۸‬درصد و صنایع ســیمانی‬ ‫حدود ‪ ۵‬درصد رشد مصرف برق داشته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش های‬ ‫صنعتی و کشاورزی به طورقطع بخش های مولد کشور هستند که‬ ‫امسال توانستیم با همکاری خوب این دو بخش‪ ،‬به نخستین اولویت‬ ‫صنعت برق که حفظ پایداری شــبکه برق کشور است دست یابیم‬ ‫و هیچ گونه قطعی ناشــی از کمبود تولیــد در بخش های خانگی و‬ ‫تجاری نداشــته باشیم‪ .‬مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امسال با برنامه ریزی های خوبی که در بخش مدیریت مصرف‬ ‫برق (صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خانگی)‪ ،‬اقدام هایی که در بخش افزایش‬ ‫ظرفیت نیروگاه ها و همچنین تعمیرات نیروگاهی انجام شد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫بخش اداری معادل یک نیروگاه بزرگ در مصرف برق صرفه جویی کرد‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫ادعای تکراری رسانه های منتقد‬ ‫دولت درباره گران شدن بنزین‬ ‫رنگ باخته است‬ ‫شورای اطالع رســانی دولت اعالم کرد‪ :‬روزنامه ای که‬ ‫خبر گرانی بنزین را منتشــر کرده‪ ،‬با رجوع به ارشــیو‬ ‫خود می توانــد به خوبی قضاوت کند کــه در چند ماه‬ ‫گذشــته چند بار شــایعه افزایش قیمت بنزین را بدون‬ ‫هیچ مســتنداتی مطرح کرده که با گذشت مدت زمان‬ ‫نه چندان طوالنی‪ ،‬خالف واقع بودن ان مشــخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شورای اطالع رسانی دولت اعالم کرد‪ :‬دولت برنامه ای‬ ‫برای افزایش قیمت بنزین ندارد و انتشار شایعات و برخی‬ ‫قیمت هایی که در رسانه ها انتشار می یابد صرفا حدسیات‬ ‫و سناریوسازی در این زمینه و عاری از حقیقت است‪.‬‬ ‫شــورای اطالع رســانی دولت در جوابیه ای به روزنامه‬ ‫ارمان ملی که مطلبی درباره گران شــدن بنزین منتشر‬ ‫کرده بود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬برخالف نظر نویسنده و کارشناس‬ ‫روزنامه ارمان ملی‪ ،‬با وجود افزایش چشــمگیر مصرف‬ ‫بنزین پــس از مهار کرونا‪ ،‬با مدیریــت منابع موجود و‬ ‫ذخیره سازی های مناسب‪ ،‬همچنان نیازی برای واردات‬ ‫بنزین وجود ندارد‪ .‬البته انچه مسلم است اینکه اصالح‬ ‫الگوی مصرف و مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق ان‬ ‫به عنوان یکی از احکام قوانین دائمی‪ ،‬جایگاه ایران را به‬ ‫عنوان یک صادرکننده بنزین و دیگر فراورده ها تثبیت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫انجام طرح های ازمایشــی مانند اصــاح طرح یارانه‬ ‫بنزین و تخصیــص یارانه بنزین بــرای همه در جزیره‬ ‫کیش‪ ،‬به منظور شــناخت نواقص احتمالی طرح بوده و‬ ‫نتایــج اجرای ان فارغ از موفق یا ناموفق بودن‪ ،‬ارتباطی‬ ‫با موضوع افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد و هر نوع‬ ‫تحلیلی بر این اساس فاقد صحت است‪.‬‬ ‫در توضیحات شــورای اطالع رسانی دولت امده است‪:‬‬ ‫انچه تاکنون بارها بر ان تاکید شــده این است که «در‬ ‫حال حاضر دولــت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین‬ ‫ندارد و انتشــار شــایعات و برخــی قیمت هایی که در‬ ‫رسانه ها انتشــار می یابد صرفا حدسیات و سناریوسازی‬ ‫در ایــن زمینه و عاری از حقیقت اســت‪ ».‬توصیه ما به‬ ‫رسانه ها و به ویژه روزنامه ارمان ملی به عنوان یک رسانه‬ ‫رســمی این است در خصوص قیمت بنزین‪ ،‬با تیترهای‬ ‫جنجالی و برامده از شــایعات‪ ،‬فضای فکری مخاطبان‬ ‫خود را بی جهت مشوش و الوده به شایعات نکنند‪.‬‬ ‫روزنامه ارمان ملی با رجوع به ارشــیو خود می تواند‬ ‫به خوبی قضاوت کند که در چند ماه گذشــته چند بار‬ ‫شــایعه افزایش قیمت بنزین را بدون هیچ مســتنداتی‬ ‫مطرح کرده که با گذشت مدت زمان نه چندان طوالنی‪،‬‬ ‫خالف واقع بودن ان مشخص شده است‪.‬‬ ‫شوک خریداران اسیا از احتمال‬ ‫کاهش تولید نفت اوپک پالس‬ ‫سیگنال عربستان سعودی درباره احتمال کاهش تولید‬ ‫نفت اوپک پالس‪ ،‬پاالیشــگاه های نفت اسیا را شوکه و‬ ‫نگران افزایش قیمت ها و تشــدید ابهامات در شــرایط‬ ‫دشوار فعلی کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی شــرکت “اس کی اینوویشن” به بلومبرگ‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام به روند افزایش قیمت های نفت‪ ،‬شتاب‬ ‫بخشــیده و همزمان با بحران کمبود انــرژی در اروپا‪،‬‬ ‫ابهامات بیشتری را با نزدیک شدن به فصل زمستان که‬ ‫تقاضا برای گرمایش افزایش پیدا می کند‪ ،‬ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان‪ ،‬وزیر انرژی عربستان‬ ‫سعودی که نماینده بزرگترین تولیدکننده اوپک است‪،‬‬ ‫در پی کاهش قیمت نفت که در اوت برای ســومین ماه‬ ‫متوالی کاهش داشته‪ ،‬احتمال کاهش تولید اوپک پالس‬ ‫را مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬معامالت اتــی‪ ،‬منعکس کننــده عوامل‬ ‫بنیادین بازار نفت نیســتند و ممکن اســت الزم باشد‬ ‫اوپک و متحدانش‪ ،‬میزان عرضه را محدود کنند‪ .‬مداخله‬ ‫ریاض‪ ،‬در مقطع پیچیده ای صورت می گیرد‪ .‬قیمت گاز‬ ‫طبیعی به خصوص در اروپا‪ ،‬به دنبال اقدام مســکو در‬ ‫کاهش عرضه به این منطقه‪ ،‬هر روز باال می رود‪ .‬این امر‪،‬‬ ‫نگرانی ها نسبت به کندی اقتصادی را همزمان با افزایش‬ ‫نرخ های بهره توســط بانک های مرکــزی بزرگ جهان‬ ‫برای مقابله با تورم‪ ،‬برانگیخته اســت‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫بلومبــرگ‪ ،‬بهای نفت برنت در معامالت روز سه شــنبه‬ ‫در واکنش به اظهارات وزیر انرژی عربســتان سعودی‪،‬‬ ‫حداکثــر یک درصد صعود کرد و به بیش از ‪ ۹۷‬دالر در‬ ‫هر بشکه رسید‪ .‬اگر چه قیمت نفت از رکورد ‪ ۱۴۰‬دالر‬ ‫در مارس‪ ،‬عقب نشــینی کرده اما همچنان بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد رشد از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫قالیباف‪ :‬درست نیست بگوییم بانک ها ربا می دهند‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 3‬نماد فرابورسی‬ ‫دیگر حجم مبنا ندارند‬ ‫بنابر اعــام فرابورس‪ ،‬حجــم مبنا بــرای نمادهای‬ ‫معامالتــی دارای بازارگردان در بازارهــای اول و دوم‬ ‫فرابورس ایران شــامل بانک دی‪ ،‬سیمان الر سبزوار و‬ ‫پاالیش نفت شیراز از روز چهارشنبه(‪ ۲‬شهریور) اعمال‬ ‫نخواهد شد‪ .‬معاونت نظارت بازار شرکت فرابورس ایران‬ ‫با صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬پیرو اطالعیه های شماره‬ ‫‪/3474‬الف‪ 00/‬مورخ ‪ 1400/11/09‬و شــماره ‪/3834‬‬ ‫الف‪ 01/‬مورخ ‪ 1401/03/18‬این شــرکت‪ ،‬در راستای‬ ‫اجرای ضوابط مربوط به ماده ‪ 22‬دستورالعمل فعالیت‬ ‫بازارگردانــی در بورس اوراق بهــادار تهران و فرابورس‬ ‫ایران و پس از بررســی های صورت گرفته‪ ،‬حجم مبنا‬ ‫برای نمادهای معامالتی دارای بازارگردان در بازارهای‬ ‫اول و دوم فرابورس ایران شــامل بانک دی‪ ،‬ســیمان‬ ‫الر سبزوار و پاالیش نفت شــیراز از روز چهارشنبه(‪2‬‬ ‫شــهریور) اعمال نخواهد شــد‪ .‬همچنیــن حجم مبنا‬ ‫برای نمادهای معامالتی «چخزر»‪« ،‬کلر»‪« ،‬وهامون»‪،‬‬ ‫«لطیف» ‪« ،‬ساینا» و «ثپردیس» از (چهارشنبه) اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عرضه ‪ 500‬خودرو‬ ‫هایما ‪ ۶‬شهریور در بورس کاال‬ ‫براســاس اعالم بــورس کاالی ایران‪ ۵۰۰ ،‬دســتگاه‬ ‫خــودروی هایما ‪ S۷‬روز یکشــنبه ‪ ۶‬شــهریور ماه در‬ ‫بورس کاالی ایران عرضه می شــود‪ .‬یکشنبه ‪ ۶‬شهریور‬ ‫ماه در نخســتین عرضه محصوالت ایــران خودرو در‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ۳۰۰ ،‬دســتگاه هایما ‪ S۷‬مشکی و‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه هایما ‪ S۷‬سفید عرضه می شود‪ .‬براساس‬ ‫اطالعیه عرضه‪ ،‬هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش‬ ‫در یک کد عرضه خودرو اســت و صدور سند و شماره‬ ‫گذاری فقط به اسم شخص خریدار خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت پایه هایما ‪ S۷‬تولیدی ایران خودرو در بورس‬ ‫کاالی ایران ‪ ۷۴۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫در اطالعیه عرضه این محصوالت ذکر شــده است هر‬ ‫کــد ملی صرفا مجاز به ثبت ســفارش بر روی یکی از‬ ‫کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک‬ ‫دستگاه خودرو اســت‪ .‬همچنین در این اطالعیه اشاره‬ ‫شده صدور سند و شــماره گذاری خودرو فقط به اسم‬ ‫شــخص خریدار خواهد بود و خریداران جهت تحویل‬ ‫خــودرو باید همزمان با تســویه مبلغ معامله در بورس‬ ‫کاال با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی ایران خودرو‬ ‫به ادرس (اینجا) و در زمان مقرر که طی پیامک اطالع‬ ‫رسانی می شود اقدام به ایجاد و تکمیل صفحه شخصی‬ ‫کرده و ضمن انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬بیمه گر را نیز انتخاب و نســبت به واریز وجوه‬ ‫هزینه های جانبی اقدام کنند‪ .‬این هزینه ها در دو بخش‬ ‫تعریف شــده که اولین بخش مجموعا ‪ ۱۳‬درصد مبلغ‬ ‫معامله اســت و شامل ‪ ۶‬درصد مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫‪ ۳‬درصد عوارض شهرداری‪ ۳ ،‬درصد مالیات و عوارض‬ ‫شــماره گذاری و یک درصد مالیات نقل و انتقال ماده‬ ‫‪ ۳۰‬قانون دائمی مالیات برارزش افزوده بوده و براساس‬ ‫مبلغ معامله محاسبه و اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد‬ ‫لغو مسدودی حساب‬ ‫ارزی چند بانک‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعالم اینکه‬ ‫نزدیــک ‪ ۳‬میلیارد دالر از معوقــات صندوق به تدریج‬ ‫وصول می شــود‪ ،‬از لغو مســدودیت حساب ارزی چند‬ ‫بانک خبر داد‪ .‬مهدی غضنفری درباره اخرین وضعیت‬ ‫مسدود شدن حســاب ارزی چند بانک به دلیل بدهی‬ ‫به صندوق توسعه ملی اظهار کرد‪ :‬بعد از انکه صندوق‬ ‫توســعه ملی با کمک بانک مرکزی‪ ،‬حساب ارزی چند‬ ‫بانک و بنگاه های بدهکار را مسدود کرد‪ ،‬مذاکرات شروع‬ ‫و جلســات زیادی با هیات عامــل بانک ها و بدهکاران‬ ‫صندوق برگزار شــد که ســرانجام به توافق رسیدیم و‬ ‫دستور توقف حساب های ارزی لغو شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس‬ ‫از لغو مســدودی حساب ها‪ ،‬مهلت سه تا شش ماهه به‬ ‫بدهکاران صندوق توســعه ملی داده شد تا به پرداخت‬ ‫اقســاط اقدام کنند‪ .‬البته‪ ،‬اگر پس از اتمام این مهلت‬ ‫باز هم از پرداخت اقســاط امتناع شود‪ ،‬مجددا دستور‬ ‫مسدودسازی حساب ها داده می شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری وصول مطالبات صندوق‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه‬ ‫وصول مطالبات صندوق نســبت به سال گذشته ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫برابر بیشتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی یک‬ ‫صندوق ارزی است و وقتی وامی از این صندوق گرفته‬ ‫می شود حتما باید به صورت ارزی بازپرداخت شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬صحیح نیست که از تریبون جمهوری اسالمی مکررا تکرار شود که بانک ها ربا می دهند چرا که تمام عقود و قراردادهایی که در بانک ها بسته می شوند‬ ‫مورد تایید شــورای فقهی و شرعی است‪.‬محمد باقر قالیباف در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران بیان کرد‪ :‬در جریان بررسی‬ ‫این طرح چندین بار نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که بانک ها ربا می دهند در حالی که این حرف درست نیست‪ ،‬این که از تریبون جمهوری اسالمی در مجلس بگوییم که بانک ها ربا‬ ‫می دهند غلط اســت‪.‬رئیس مجلس گفت‪ :‬همه عقود و قراردادهایی که در بانک ها بسته می شود مورد تایید شورای فقهی است‪ .‬در اخرین زنجیره بعضا کار صوری با مجموعه بانک ها صورت‬ ‫می گیرد که غلط است و باید جلوی ان گرفته شود اما این درست نیست که قوانین و مقررات را ندیده و بگوییم که بانک ها ربا می دهند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد‪:‬‬ ‫اعتبار به چک بانکی برگشت‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه راه اندازی ســامانه محچک‬ ‫اعتبار به چک های بانک مرکزی داده است‪ ،‬گفت‪ :‬حجم اوراق گام‬ ‫بانک مرکزی در یک ماه گذشــته ‪ 7‬هــزار و ‪ 560‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی در مراســم رونمایی از‬ ‫ســامانه محچک (مسدودی حســاب های چک برگشتی) در محل‬ ‫بانک مرکزی و با حضور مدیران عامل بانک ها و معاون فناوری قوه‬ ‫قضائیه گفت‪ :‬با توجه به اینکــه چک از ابزارهای مهم پرداخت به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬ما باید با تعریف سامانه های مختلف مانند صیادی و‬ ‫محچــک‪ ،‬اعتبار و اعتماد را به این ابزار پرداخت برگردانیم و امروز‬ ‫در واقع می توانیم بگوییم چک های صادرشده دارای اعتبار هستند‪.‬‬ ‫وی ســامانه محچک را یکی از پیچیده ترین ســامانه های بانکی‬ ‫کشور عنوان کرد که با همکاری متخصصان بانک مرکزی و شبکه‬ ‫بانکی و قوه قضائیه راه اندازی شده و از این پس مقامات قوه قضائیه‬ ‫و قاضــی تایید احکام می تواند به صــورت برخط بر موجودی های‬ ‫حســاب بانکی افرادی که چک بالمحل کشیده اند دسترسی پیدا‬ ‫کرده و به میزان کسری موجودی چک‪ ،‬از حساب های دارنده چک‬ ‫مسدود کند‪.‬‬ ‫بــه گفته صالح ابــادی‪ ،‬با راه اندازی ســامانه محچــک‪ ،‬یکی از‬ ‫حلقه های مفقودی در اعتبار به چک های بانکی تکمیل شد و باید‬ ‫ابزارهای پرداخت مانند چک حتماً معتبر باشد و مردم به یکدیگر‬ ‫اعتماد داشــته باشــند و به جای روش های نقدی در معامالت از‬ ‫ابزارهای پرداخت مانند چک معتبر استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی همچنین گفت‪ :‬بــا راه اندازی ابزارهای‬ ‫مختلف و برگشت اعتبار به چک‪ ،‬حجم پرونده ها در قوه قضائیه هم‬ ‫کم می شود و قاضی و مقام قضائی مانند مدیران بانک ها می توانند‬ ‫حســاب های فردی که چک بالمحل کشــیده اســت را به صورت‬ ‫انالین مســدود کنند‪ .‬قب ً‬ ‫ال فرد متهم باید از بانک های مختلف نامه ‬ ‫موجودی حســاب دریافت می کرد و تا زمانی که حســاب های او‬ ‫مسدود می شــد‪ ،‬زمان زیادی طول می کشید‪ ،‬اما اکنون به صورت‬ ‫انالین و به میزان کســری مبلغ از ســایر حساب های فرد مسدود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی این خبر را هم گفت‪ :‬اوراق گام بانک مرکزی (گواهی‬ ‫اعتبار مولد) که از طرف شبکه بانکی منتشر می شود‪ ،‬در یک سال‬ ‫و نیم گذشــته حجم این اوراق به ‪ 8‬هــزار و ‪ 800‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‪ .‬در یک ماه گذشته حجم اوراق گام به ‪ 7‬هزار و ‪ 560‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫صالح ابادی در توضیح این اوراق گفت‪ :‬تولیدکنندگانی که دارای‬ ‫اعتبار نزد شبکه بانکی هستند برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫به جای پرداخت نقدی به فروشنده اوراقی به نام گام می پردازند که‬ ‫با تضمین بانک صادر شــده است و می تواند حتی قبل از سررسید‬ ‫اوراق ان را در بازار ســرمایه به فروش رســانده یا اصطالحاً تنزیل‬ ‫کند‪ .‬قب ً‬ ‫ال باید حداقل یک ششــم از زمان صدور اوراق می گذشــت‬ ‫تا می توانســت تبدیل به پول کند‪ ،‬امــا اکنون دارنده اوراق گام به‬ ‫راحتی می تواند در بازار سرمایه ان را به فروش رساند‪.‬‬ ‫صالح ابادی این را هم گفت‪ :‬ما می خواهیم با ابزارهایی که طراحی‬ ‫می کنیم‪ ،‬اعتبار را به چک و ســایر ابزارهای پرداخت برگردانیم و‬ ‫مردم بدون اینکه همدیگر را بشناســند‪ ،‬بتوانند از طریق اوراق و یا‬ ‫چک با یکدیگر معامله کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت‪ :‬کسی که چک برگشتی‬ ‫دارد‪ ،‬بالفاصله پس از تکمیل موجودی می تواند ظرف سه روز رفع‬ ‫سوءاثر از چک داشــته باشد و ما درصدد هستیم با ابزارهای نوین‬ ‫فناوری از ابزارهای بانکی قضازدایی کنیم‪.‬‬ ‫صالح ابادی همچنین تاکید کرد‪ :‬با راه اندازی سامانه محچک در‬ ‫ماه های اینده یا از سال اینده معضلی به نام چک نخواهیم داشت و‬ ‫مردم می توانند با وارد کردن شماره سریال چک ها در سامانه بانک‬ ‫مرکزی از اعتبار صادرکننده چک مطلع شوند‪.‬‬ ‫در این مراســم‪ ،‬کاظمی فرد معاون فناوری قوه قضائیه هم گفت‪:‬‬ ‫با راه اندازی ســامانه محچک امکان پاسخگویی برخط برای قاضی‬ ‫فراهم می شود و قاضی می تواند سایر حساب های صادرکننده چک‬ ‫بالمحل را به صورت انالین مسدود کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از ســال ‪ 99‬تاکنون ‪ 250‬هزار پرونده برای‬ ‫شناسایی اموال فرد بدهکار بررسی کردیم و ذینفعان این پرونده ها‬ ‫می توانند سریع به حق خود برسند‪ .‬اکنون هم با راه اندازی سامانه‬ ‫محچک امکان مسدود کردن حساب های فرد فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اینده ســامانه جدیدی برای انســداد و توقیف‬ ‫ســایر اموال بدهکاران را هم دراختیار قوه قضائیه قرار می دهیم و‬ ‫افراد دیگر نمی توانند چک بالمحل بکشند و کسانی که از نظر قوه‬ ‫قضائیه ورشکسته و یا معسر شــناخته می شوند‪ ،‬نمی توانند دسته‬ ‫چک بگیرند و یا چک صادر کنند‪ .‬با این ســامانه ها می توانیم افراد‬ ‫بدحساب را به صورت انالین شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫حمایت بیمه ای از «مادران باردار» و هزینه های زایمان‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از حمایت بیمه ای از‬ ‫مادران باردار و افرادی با زایمان طبیعی خبر داد و گفت‪ :‬این امر‬ ‫تصویب و اجرایی خواهد شد؛ این در حالیست که بیمه ناباروری‬ ‫نیز مطالبه مردمی اســت و یکی از اعتبارات در سفرهای استانی‬ ‫همین مسئله بوده که به تکمیل و تجهیز مراکز درمان ناباروری‬ ‫منتج می شــود‪ .‬این در حالیست که اگر مراکز خصوصی افراد را‬ ‫تحت پوشش قرار ندهند‪ ،‬مجوز ان ها لغو خواهد شد چون هزینه‬ ‫درمان ناباروری باالست‪.‬انسیه خزعلی درمورد هشدارها نسبت به‬ ‫قرار گرفتن ایران در ســیاه چاله جمعیتی گفت‪ :‬قانون «جوانی‬ ‫جمعیت» از جمله برنامه هایی است که ریاست جمهوری تاکید‬ ‫دارند به سرعت پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت بیش از اینکه متکی به این قانون باشیم خود‬ ‫مردم نیــز باید ضرورت کار و مشــکل را درک کنند و تعبیری‬ ‫هم که اخیرا ً از مشــکل جمعیت در ایران تحت عنوان «ســیاه‬ ‫چاله جمعیتی» مطرح شــده یک واقعیت است و اگر وارد پیری‬ ‫جمعیت شویم تا ‪ ۳۵۰‬سال امکان بیرون امدن از ان را نداریم‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم‬ ‫فرهنگ ســازی درخصوص افزایش جمعیــت و فرزنداوری در‬ ‫جامعه اظهار کرد‪ :‬درست اســت که دولت حمایت های اداری و‬ ‫مالــی در این خصوص را انجام می دهــد اما اینها به اندازه ای که‬ ‫فرهنگ بایــد در جامعه و نگاه به جمعیت و خانواده تغییر کند‪،‬‬ ‫چاره ساز نیست‪.‬‬ ‫این مقام مسئول متذکر شد‪ :‬با توجه به احتمال پیری جمعیت‬ ‫و اینکه همه کشــورهای همســایه ما جوان تر هستند و ممکن‬ ‫اســت خطرات امنیتی برای ما داشته باشد‪ ،‬باید سرمایه گذاری‬ ‫ویژه ای در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫خزعلی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد‪ ،‬کاهش قدرت‬ ‫علمی‪ ،‬به خطر افتادن سالمت جامعه‪ ،‬کاهش نیروی کار‪ ،‬کاهش‬ ‫نیروی دفاعی و افزایش هزینه برای ســالمندان به عنوان نیروی‬ ‫مصــرف کننده را از جمله پیامدهای پیری جمعیت برشــمرد و‬ ‫هشدار داد‪ :‬اگر پیش بینی ها و تدابیر الزم را انجام ندهیم خیلی‬ ‫از این مسائل و مشکالت قابل جبران نخواهند بود‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانــواده‪ ،‬نقش خانواده‬ ‫و بانوان را در این مســئله محوری دانســت و اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫در چند محور برنامه ریزی کرده اســت که از جمله ان می توان‬ ‫به تضمین بیمه درمان نابــاروری ‪ ۳.۵‬میلیون زوج نابارور‪ ،‬بیمه‬ ‫مادران تا پایان دوران شــیردهی‪ ،‬بیمه فرزندان تا پنج سالگی و‬ ‫پوشــش بیمه ای کامل هزینه های زایمان طبیعی اشاره کرد‪.‬وی‬ ‫همچنیــن از حمایت بیمه ای از مادران باردار و افرادی با زایمان‬ ‫طبیعی خبر داد که تصویب شــده و اجرایی خواهد شد و افزود‪:‬‬ ‫بیمــه ناباروری نیز مطالبه مردمی اســت و یکی از اعتبارات در‬ ‫سفرهای استانی همین مسئله بوده که به تکمیل و تجهیز مراکز‬ ‫درمان ناباروری منتج می شود‪.‬‬ ‫خزعلی ادامه داد‪ :‬اگر مراکز خصوصی افراد را تحت پوشش قرار‬ ‫ندهند‪ ،‬مجوز ان ها لغو خواهد شــد چون هزینه درمان ناباروری‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور در راســتای حمایت از خانواده و مادران‬ ‫شاغل نیز اظهار کرد‪ :‬برنامه دورکاری و مهدکودک مراکز اداری‬ ‫را در نظر داریم ولی برخی (ادارات و شــرکتها) زیر ساخت الزم‬ ‫را ندارند و برخی شــرکت های انــدک‪ ،‬مهد کودک را راه اندازی‬ ‫کرده اند‪ .‬خزعلی از دیگر ســو به مقولــه تعیین تکلیف کودکان‬ ‫بی شناســنامه اشــاره کرد و گفت‪ :‬تعداد زیادی فرد بی هویت‬ ‫در کشــور وجود دارد که از اموزش و خدمات بهداشتی استفاده‬ ‫نمی کنند و اتباع باید تعیین تکلیف شــده و افراد ایرانی نیز باید‬ ‫تعیین وضعیت شوند‪.‬‬ ‫خزعلی همچنین گفت‪ :‬سال گذشته تالش کردیم در ‪ ۷‬محور‬ ‫وضعیت زنان و خانواده بهبود یابد‪.‬‬ ‫وی به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش عمده برنامه ریزی و نظارت بر دستگاه ها در زمینه زنان و‬ ‫اسیب زدایی از جامعه با محوریت کاهش طالق است‪.‬‬ ‫خزعلــی به تصویب قوانینی در این زمینه اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ارتقای ساختار مشاورین بانوان در دستگاه های اجرایی و صندوق‬ ‫ضمانت زنان سرپرست خانوار تصویب شده است‪.‬‬ ‫وی از بخش های مشــاوره‪ ،‬حمایت های حقوقی و اجتماعی و‬ ‫اشتغال از زنان یاد کرد و ادامه داد‪ :‬این تکالیف باید در سال های‬ ‫گذشــته صورت می گرفت که بر زمین مانــده که باید به زودی‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬خزعلی در ادامه افزود‪ :‬قانون ها در حد کاغذ باقی‬ ‫مانده که باید با هماهنگی دستگاه اجرایی ان را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫نمونه کارهایی نظیر دادن زمین را شــروع کردیم؛ مثل ارائه به‬ ‫خانواده هایی با فرزندان چند قلو‪ .‬از طرفی به روستاییان وام هایی‬ ‫داده شــده و برای زوجین شهری نیز وام ها در حال طی مراحل‬ ‫اداری است‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ‪:‬‬ ‫زمانپرداختمابه التفاوتافزایشحقوقبازنشستگاناعلامشد‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی اســتان تهران‬ ‫در خصــوص زمان پرداخت مابه التفــاوت افزایش ‪ 38‬درصدی‬ ‫حقوق بازنشستگان سایر ســطوح تامین اجتماعی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عقب افتادگی ‪ 5‬ماه گذشــته (از فروردین تا مرداد) قرار است از‬ ‫مهرماه به مرور پرداخت شود‪.‬‬ ‫علی دهقان کیا‪ ،‬رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی‬ ‫اســتان تهران در نشســت خبری با خبرنــگاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته شــورای عالی کار طی جلســه ای افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی را اعالم کرد و براساس ان حقوق‬ ‫بازنشســتگان حداقل بگیران ‪ ۵۷‬درصد و بازنشســتگان سایر‬ ‫ســطوح ‪ ۳۸‬درصد به عالوه ‪ ۵۱۵‬هزار تومان برای سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از اعالم این رقم اما دولت ان را اجرا نکرد و تاکید‬ ‫کرد افزایش ‪ ۳۸‬درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با‬ ‫افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری و لشکری در تضاد است و‬ ‫نمــی توانند افزایش ‪۳۸‬درصدی را اجرا کنند‪ .‬دهقان کیا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬روز ‪ ۱۴‬فروردین ماه سال ‪ ،۱۴۰۱‬کانون عالی بازنشستگان‬ ‫جلسه ای با مدیرعامل تامین اجتماعی با موضوع افزایش حقوق‬ ‫بازنشســتگان به ویژه بازنشستگان سایر سطوح اختصاص یافت‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی استان تهران گفت‪:‬‬ ‫در ادامه و با توجه به اهمیت حقوق بازنشســتگان سایر سطوح‪،‬‬ ‫جلســاتی با نماینــدگان مجلس و کمیســیون های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬هیئت رئیســه مجلس‪ ،‬در دســتور کانــون عالی‬ ‫بازنشســتگان قرار گرفت‪ .‬دهقان نیا خاطرنشــان کرد‪ :‬براساس‬ ‫جلسات در نهایت کانون عالی بازنشستگان بر اجرای افزایش ‪38‬‬ ‫درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح ُمصر بوده و در نهایت‬ ‫مصوبه به هیئت دولت ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫وی ابراز کــرد‪ :‬در هیات دولت نیز تیــم اقتصادی با افزایش‬ ‫‪۳۸‬درصدی ســازمان تامین اجتماعی مخالفــت کرده و عنوان‬ ‫کردند که این بازنشســتگان مانند ســایر بازنشستگان کشوری‬ ‫و لشــکری باید افزایش ‪ ۱۰‬درصدی را در حقوق ســال جاری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره‬ ‫به تالش های اقتصادی کانون برای افزایش حقوق بازنشستگان‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این کانون به رغم وجود موانع و مشــکالت جلسات‬ ‫خود را با روســای کمیســیون اجتماعی و اقتصادی مجلس و‬ ‫همچنین وزیر اقتصاد و معــاون اجرایی رییس مجلس را ادامه‬ ‫داد؛ این در حالی بود که شــخص رئیس جمهور نیز به صورت‬ ‫ویژه به این موضوع ورود پیدا کرده بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫فیلم «درخت خاموش» به کارگردانی فایســال سویسال و تهیه کنندگی علی نوری اسکویی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم همیلتون نیویورک ‪ ۲۰۲۲‬شد‪.‬جایزه‬ ‫بهترین فیلم چهاردهمین دوره جشــنواره فیلم همیلتون نیویورک‪ ۱۸ ،‬امین جایزه اصلی فیلم درخت خاموش است‪.‬این فیلم پیش از این برنده جوایزی همچون جایزه توپ طالیی‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم ادانا‪ ،‬سه جایزه اصلی جشنواره فیلم پانوراما بالکان‪ ،‬جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم داستانی از جشنواره فیلم هنرهای زیبا ‪ ،FAFF‬بهترین فیلم‬ ‫از جشــنواره فیلم برمن‪ ،‬بهترین فیلم جایزه فیلم لندن سیتی‪ ،‬بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم نپال و‪ ...‬شده بود‪.‬درخت خاموش که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬بخش‬ ‫سینمایی شبکه ‪ TRT‬ترکیه و همکاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ ترکیه در کشور ترکیه ساخته شده است‪.‬‬ ‫روایتی اماری از عملکرد حلقه وصل ملت و دولت‬ ‫روزی که ایت اهلل رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم‬ ‫شــعار خود را دولت مردمی اعالم کرد‪ ،‬مشخص بود که در استانه‬ ‫یکسالگی دولتش ارتباط با مردم در اولویت اقدامات و برنامه ریزی ها‬ ‫خواهــد بود و مرکز ارتباطــات مردمی نهاد ریاســت جمهوری از‬ ‫مهمترین ارکان دولت‪ .‬ســوم شــهریور ماه سال گذشته و در پی‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در ایران‪ ،‬دولتی بر‬ ‫ســرکار امد که گفتمان خود را مردم و هرانچه به نفع ان هاســت‪،‬‬ ‫تعریف کرد‪ .‬دولتی که به ریاســت ایت اهلل «سید ابراهیم رئیسی» و‬ ‫در یکی از دشوارترین مقاطع کشــور تشکیل شد‪ .‬دولت سیزدهم‬ ‫در حالی ســکان هدایت امور اجرایی کشــور را بر عهده گرفت که‬ ‫اقتصاد الوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه در کشــور‪ ،‬از مسیر‬ ‫عدالت خارج شــده بود و شرایط معیشــتی مردم چندان مطلوب‬ ‫نبود‪ .‬شــاخص اعتماد اجتماعی و امید مردم به بهبود شرایط افول‬ ‫قابل مالحظه ای را نشــان می داد و مردم به ویژه در مناطق محروم‬ ‫از بی توجهی هــا گالیه مند بودند‪ .‬در عرصــه روابط بین الملل همه‬ ‫چشــم ها به برجام و مذاکرات و سه کشور اروپایی و امریکا دوخته‬ ‫و در عرصه سیاســت داخلی هم درگیری های لفظی اعضای قوای‬ ‫مجریه و مقننه به روتین تریبون های کشــور تبدیل شده بود‪ .‬این‬ ‫بخشی از چالش هایی بود که دولت سیزدهم در اغاز کار با ان روبرو‬ ‫بود و برای اصالح هریک از این رویه های اشتباه در یک سال گذشته‬ ‫به صورت جهادی و شبانه روز در میدان بوده است‪ .‬اکنون در نخسین‬ ‫ســالگرد اغاز رسمی کار و مسئولیت دولت در گزارش های مختلف‬ ‫به مرور این تالش های جهادی در عرصه های مختلف می پردازیم‪ .‬در‬ ‫این گزارش به عملکرد مرکز ارتباطات نهاد ریاســت جمهوری در‬ ‫دولت سیزدهم و دستاوردهای ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫ضرورت ارتباط با مردم‬ ‫همزمان با تاســیس و سامان مجموعه نهاد ریاست جمهوری در‬ ‫ابتدای انقالب‪ ،‬ضرورت ارتباط این نهاد به عنوان رکن اصلی اجرایی‬ ‫در کشور‪ ،‬با مردم احساس و هسته ابتدایی مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫رئیس جمهور در این نهاد ایجاد شــد‪ .‬این مجموعه در طول ســه‬ ‫دهه گذشــته و به تناسب میزان اهمیتی که دولت وقت به موضوع‬ ‫ارتباط با مردم می داد‪ ،‬رشد کرد و خود به نهادی مهم و مجزا تبدیل‬ ‫شــد‪ .‬فعالیت این مجموعه در دولت هــای نهم و دهم اوج گرفت و‬ ‫به واســطه سفرهای اســتانی رئیس جمهور وقت و درخواست هایی‬ ‫که مردم به این نهاد ارســال می کردند؛ به یکی از پرمششغله ترین‬ ‫بخش های دولت تبدیل شد‪.‬‬ ‫در دولت های یازدهم و دوازدهم گســترش و تجهیز فیزیکی ان‬ ‫پیش رفت و به تناسب پیشرفت راه های ارتباطی‪ ،‬سامانه های جدید‬ ‫در روابط دولت و مردم در استان های مختلف ایجاد شد‪ .‬این نهاد اما‬ ‫در دولت سیزدهم و با توجه به نگاه متفاوت ایت اهلل رئیسی به مردم‬ ‫و ارتباط با ان ها‪ ،‬تحوالتی یافت که نتیجه این تغییر دیدگاه کالن و‬ ‫تحوالت حاصل از ان‪ ،‬مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را به‬ ‫بازوی دولت در اداره کشور و اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی‬ ‫دقیق تبدیل کرد‪.‬‬ ‫این نهاد در تالش اســت تا براساس الزامات قانونی‪ ،‬دستگاه های‬ ‫زیرمجموعه قوه مجریه را نســبت به وظایف خــود در قبال مردم‬ ‫پاسخگو ســازد‪ .‬تصمیم گیری و برنامه ریزی در این دستگاه ها باید‬ ‫با مشارکت مردم و براساس نیازهای واقعی و ملموس ان ها صورت‬ ‫گیرد و اصالح امور و رویه های اشتباه با نظارت ایرانیان انجام شود‪.‬‬ ‫ایجاد و گسترش ســامانه های ارتباطی می تواند زمینه مطالبه گری‬ ‫مردم از یک سو و خدمت رسانی بهتر مسئوالن را از دیگر سو فراهم‬ ‫ســازد‪ .‬اینک در استانه یک سالگی دولتی که تمام سرمایه خود را‬ ‫مردم می داند و ارتباط با ان ها را چه با واسطه و چه بی واسطه برای‬ ‫خود مغتنم؛ امار اعالم شده از سوی نهادی که در مسیر این ارتباط‬ ‫قرار دارد‪ ،‬قابل توجه است و نشان می دهد رسیدگی به دغدغه ها و‬ ‫نیازهای مردم ایران با چه کمیت و کیفیتی پیش رفته است‪.‬‬ ‫سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند‬ ‫مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور در دولت سیزدهم به طور‬ ‫مشــخص سه روش مشــخص به منظور برقراری ارتباط بین مردم‬ ‫و مســئوالن تدارک دیده اســت‪ :‬نامه‪ ،‬تماس تلفنی‪ ،‬میز ارتباطات‬ ‫دستگاه ها‪.‬‬ ‫نامه نگاری‪ :‬نوشــتن نامه مکتوب و روی کاغــذ از قدیمی ترین‬ ‫روش های دسترســی مردم به مســئوالن بوده اســت و اکنون نیز‬ ‫بسیاری از افراد به ویژه در مناطق محروم تر‪ ،‬ترجیح می دهند از این‬ ‫روش برای ایجاد ارتباط با مدیران و روســا استفاده کنند‪ .‬بخشی از‬ ‫این نامه ها در سفرهای استانی به دست هیات همراه رئیس جمهور و‬ ‫گاهی حتی خود وی می رسد و بخش دیگری به صورت حضوری در‬ ‫کوچه خوش زیان خیابان پاستور به دست مسئوالن مرکز ارتباطات‬ ‫مردمی دفتر ریاست جمهوری‪ .‬در هر حالت نامه هنوز پل رابط بین‬ ‫دولت و ملت کارایی خود را از دســت نداده و همچنان کاغذ برای‬ ‫بسیاری امن ترین پیام رسان محسوب می شود‪.‬‬ ‫مراجعه حضوری و تماس تلفنی‪ :‬حضور در خیابان پاستور و عالم‬ ‫حضوری مشکالت به مسئوالن و نیز پیگیری درخواست ها از طریق‬ ‫تماس تلفنی از دیگر مســیرهای ارتباطی مــردم با مدیران دولتی‬ ‫اســت‪ .‬سامانه سامد‪ :‬مسیر دیگری که مرکز ارتباطات نهاد ریاست‬ ‫جمهوری برای اگاهی از مشــکالت و دیدگاه های مردم پیش بینی‬ ‫کرد‪ ،‬سامانه سامد است‪ .‬سامانه ای الکترونیکی که به منظور توسعه‬ ‫تعامالت مردم و دولت در بستر دولت الکترونیک تدارک دیده شده‬ ‫و از ضریب نفوذ باالیی در دســتگاه های اجرایی (ستادی و استانی)‬ ‫برخوردار است‪ .‬میزخدمت دســتگاه ها‪ :‬حضور مسئوالن ارشد هر‬ ‫ســازمان و نهادی در مکان مشــخصی از ان نهاد و سازمان‪ ،‬الزامی‬ ‫اســت که دولت سیزدهم برای مدیران دستگاه های اجرایی در نظر‬ ‫گرفته و بران پافشاری دارد‪ .‬میز خدمتی که در ادارات و ساختارهای‬ ‫زیرمجموعه قوه مجریه تدارک دیده شده؛ از دیگر راه های ارتباطی‬ ‫مردم با مسئوالن است‪.‬‬ ‫اماری از مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫از ســوم شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬که دولت ســیزدهم به صورت رسمی‬ ‫مســئولیت اداره کشــور را برعهده گرفت‪ ،‬تا نیمه تابستان امسال‪،‬‬ ‫س تلفنی‪ ،‬مراجعه‬ ‫در مجموع ‪ ۱/۷۵۱/۶۰۹‬مورد شــامل‪ :‬نامه ‪ ،‬تما ‬ ‫حضوری‪ ،‬پیــام الکترونیکی و میز ارتباطات مردمی دســتگاه های‬ ‫اجرایی (برقرار شده در سفرهای استانی رئیس جمهور) واصل شده‬ ‫است که از این میزان ‪ ۱/۵۵۶/۰۸۲‬مورد‪ ،‬در ستادهای پاسخگویی‬ ‫و میزهای ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی در سفرهای استانی‬ ‫بررســی و در چرخه رسیدگی قرار گرفته و ‪ ۱۹۵/۵۲۷‬مورد نیز در‬ ‫چرخه کاری مرکز قرارگرفته که پس از اقدامات الزم متناســب با‬ ‫موضوع‪ ،‬درخواست ها به دســتگاه ها و بخش های مربوط به منظور‬ ‫اقدام ارســال شده است‪ .‬در جریان ســفرهای استانی‪ ،‬بیش از ‪۲۵‬‬ ‫ستاد پاسخگویی برخط تلفن سه شماره ای (‪ )۱۱۱‬در مرکز استان ها‬ ‫برپا گردیــد که در مجموع ‪ ۴۷۶۱۵۹‬مــورد‪ ،‬تماس تلفنی معادل‬ ‫‪ ۳۴/۴۵‬درصد کل موارد ثبتی در سامانه سامد بوده است‪.‬‬ ‫در سفرهای اســتانی یک سال گذشته و یا حضور رئیس جمهور‬ ‫میان مردم در زمان ها و مکان های مختلف‪ ،‬نامه های مکتوب بسیاری‬ ‫به مرکز ارتباطات رسیده است‪ .‬تعداد ‪ ۹۰۵۹۷۵‬نامه معادل ‪۶۵/۵۵‬‬ ‫درصد کل موارد ثبتی‪ ،‬نامه در سامد ثبت شد‪ .‬همچنین با برگزاری‬ ‫و استقرار ‪ ۵۲۳‬میز ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی ستادی در‬ ‫ســفرهای استانی به مطالبات ‪ ۱۷۳۹۴۸‬نفر از شهروندان رسیدگی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن در مرکز ارتباطــات مردمی رئیس جمهــور‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۳۱۸۸‬مورد از مسائل و مشکالت عمومی و عام المنفعه در استان ها‬ ‫شناســایی شده اســت که ‪ ۱۳۰۹‬مورد از انها تحت عنوان صدای‬ ‫مردم به وزراء و معاونین رئیس جمهور منعکس و تعداد ‪ ۲۴۳‬مورد‬ ‫نیز تعیین تکلیف شــده اند به این معنــی که با انجام ‪ ۱۹۸‬مکاتبه‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ ۹۲۰‬مورد از موارد احصاء شــده صدای مردم‪ ،‬از طریق ‪۲۳‬‬ ‫وزارتخانه و ســازمان مستقل دولتی بررســی و مورد پیگیری واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یک نهاد و دو امار‬ ‫مقایسه عملکرد مرکز ارتباطات مردمی دولت دوازدهم و سیزدهم‬ ‫در بازه زمانی مشــخص و مشــابه‪ ،‬خود بهترین گواه اجرایی شدن‬ ‫شعار ایت اهلل رئیسی در انتخابات است‪ .‬اعداد از تفاوت بزرگی خبر‬ ‫داده و نشــان می دهند که سخنان حجت االسالم «احمد صالحی»‬ ‫رئیس این مرکز در دولت سیزده‪ ،‬تنها در مقام حرف نیست‪.‬‬ ‫مقایسه اماری عملکرد‬ ‫مرکز ارتباطات مردمی در دو دولت‬ ‫صالحی اردیبهشت ســال جاری و در نشست خبری برگزار شده‬ ‫در ایرنــا‪ ،‬تصریح کرده بود‪« :‬در مرکز ارتباطات مردمی‪ ،‬نام مبارک‬ ‫«مردم» بر تارک ان نقش بســته و منظور ما از مردم از هر رنگ و‬ ‫نژاد و طیف اســت و هر کسی که دغدغه کشــور را داشته و برای‬ ‫اعتالی ان خدمت می کند‪ ،‬برای ما ارزشمند است»‪.‬‬ ‫مردم از دولت مردمی چه خواستند؟‬ ‫بررســی محتوی نامه ها‪ ،‬تلفن ها‪ ،‬پیام ها و مراجعه های حضوری‬ ‫مردم به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاســت جمهوری هم موضوع‬ ‫جالــب و جذابی خواهد بود اگــر بدانیم؛ مجموعه ایــن پیام ها از‬ ‫ســوی نهاد به ارگان ها و وزارتخانه ها و سازمان ارسال می شود و در‬ ‫تصمیم گیری های کالن مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کدام حوزه ها بیشترین دغدغه مردم بود؟‬ ‫مرور حوزه هایی که بیشــترین دغدغه مردم در انجا ثبت شــده‬ ‫است می تواند مســیر برنامه ریزی برای این حوزه ها و دستگاه های‬ ‫زیرمجموعه ان را روشــن تر کند‪ .‬بررســی موضوعات مطرح شده‬ ‫از ســوی مردم نشــان می دهد که حوزه اقتصاد و زیر مجموعه ان‬ ‫مهمترین دغدغه مردم اســت به طوری که نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مراجعان به مرکز ارتباطات مردمی‪ ،‬امور بانکی و تســهیالت وام را‬ ‫مهمترین دغدغه خود اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫دولت برای خواسته های مردم چه کرده است؟‬ ‫بخش مهم و شــاید اصلی وظایف مرکز ارتباطات مردمی ریاست‬ ‫جمهوری به نتیجه رســاندن‪ ،‬درخواســت ها و رفع مشکالت مردم‬ ‫اســت‪ .‬در همین راســتا ‪ ۱۷۸۴‬مورد از موارد دریافت شده با قید‬ ‫فوریت (حداکثر ظرف ‪ ۴۸‬ســاعت) به صورت مســتقیم از طریق‬ ‫رئیس حوزه مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مرکز ارتباطات در ‪ ۷۹‬برنامه رئیس جمهور و پنج برنامه معاون اول‪،‬‬ ‫‪ ۶۴۲۷۷‬برنامه دیدار چهره به چهره و پاسخگویی برخط استانداران و‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی استان ها‪ ،‬برگزاری و استقرار ‪ ۵۲۳‬میز‬ ‫ارتباطات مردمی دســتگاه های اجرایی ستادی در سفرهای استانی‬ ‫و رســیدگی به مطالبه ‪ ۱۷۳۹۴۸‬نفر از شهروندان هم از مهمترین‬ ‫اقدامات مرکز و ریاســت ان در مدت یک ســال از استقرار دولت‬ ‫سیزدهم بوده است‪.‬‬ ‫محمود پاک نیت‪ ،‬بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون‪:‬‬ ‫اولویت بسیاری از افرادی که وارد عرصه بازیگری می شوند‬ ‫کسب شهرت است‬ ‫بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت‪ :‬نخستین اولویت بسیاری‬ ‫از افراد که امروز وارد عرصه بازیگری می شوند‪ ،‬کسب شهرت است و‬ ‫هدف انها ارائه کار فرهنگی نیست‪.‬‬ ‫محمود پاک نیت در توضیح فعالیت این روزهای خود گفت‪ :‬بعد از‬ ‫تلویزیونی سخت‪ ،‬این روزها مشغول استراحت‬ ‫انجام چهار مجموعه‬ ‫ِ‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫بازیگر فیلم سینمایی تابستان ‪( ۵۸‬مجتبی راعی ‪ )۱۳۶۸‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کارهــای تلویزیونی عمدتاً کارهایی طوالنی مدت هســتند و مث ً‬ ‫ال‬ ‫چیزی حدود ‪ ۸‬ماه الی یک ســال طول می کشند‪ .‬ضمن این که‬ ‫چهــره ای که در زمان ان کار دارید (رنگ مو‪ ،‬ریش‪ ،‬ســبیل و‪)...‬‬ ‫برای این کار هست و دیگر نمی توانید وارد کار دیگری شوید و ان‬ ‫را عوض کنید‪ .‬به خصوص سینما که ممکن است کارش یک تا دو‬ ‫ماه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براین اساس در این مدت پیشنهادهای سینمایی داشتم‬ ‫اما چون درگیر کارهای دیگر بودم نتوانستم در انها حضور یابم‪.‬‬ ‫مخاطب تلویزیون بسیار وسیع و گسترده است‬ ‫بازیگر سریال پدرســاالر (اکبر خواجویی ‪ )۱۳۷۳‬در پاسخ به این‬ ‫پرســش که بین ســینما و تلویزیون کار در کدام رسانه را ترجیح‬ ‫می دهد بیان کــرد‪ :‬برایم فرقی ندارد اما نبایــد فراموش کرد که‬ ‫تلویزیون رســانه ای است که در خانه اکثر ادم ها هست و با سینما‬ ‫و تئاتر فرق دارد که مخاطبان خاص خودشــان را دارند‪ .‬مخاطب‬ ‫تلویزیون بسیار وسیع و گسترده است‪.‬‬ ‫ادم ها برای من اهمیت زیادی دارند و انها را انتخاب می کنم و اگر‬ ‫از کارگردان و صاحب اثر خوشم نیاید حتی متن را هم نمی خوانم‬ ‫وی در توضیح علت انتخاب نقش هایش خاطرنشــان کرد‪ :‬قصه و‬ ‫کارگردان و گروهی که با انان کار می کنم برایم مهم هســتند؛ ما‬ ‫در وضعیتی هســتیم که همه جنس ادمی در ســینما هست‪ .‬به‬ ‫همین دلیل ادم ها برای من اهمیت زیادی دارند و ادم ها را انتخاب‬ ‫می کنم و اگر از کارگردان و صاحب اثر خوشــم نیاید حتی متن را‬ ‫هم نمی خوانم‪.‬‬ ‫پاک نیت تاکید کرد‪ ۳۴ :‬کار سینمایی دارم و مث ً‬ ‫ال با اقای راعی ‪۸‬‬ ‫کار انجام داده ام‪ .‬اخرین کارم جشن سر برون با ایشان (اولین کار‬ ‫ی راعی است و باقی کارهایم با ایشان سریال بوده است) و‬ ‫سینمای ‬ ‫در بیشتر کارهایشان حضور داشتم چرا که شخص برایم مهم است‪.‬‬ ‫بازیگر سریال پس از باران (سعید سلطانی ‪ )۱۳۷۹‬با اشاره به جنس‬ ‫کارهایی که می پســندد تصریح کرد‪ :‬قصه های تاریخی را بسیار‬ ‫دوســت دارم و از چهار کاری که در حال حاضر اماده پخش دارم‬ ‫سه تای ان ها تاریخی است؛ جشن سر برون قصه ای مرتبط با زمان‬ ‫قاجار است‪ ،‬گیل دخت هم زمان قصه اش قاجار است و سنجرخان‬ ‫که در کردستان کار شد هم قصه ای تاریخی دارد‪.‬‬ ‫مردم همچنان اثار خوب را می بینند‬ ‫این هنرمند قدیمی با تاکید بــر این مطلب که کار خوب همواره‬ ‫مخاطب خود را دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ان گونه که خودم در معاشــرت با‬ ‫مردم دیده ام انها همچنان هم اگر کاری خوب باشد می بینند‪ .‬فرقی‬ ‫ندارد تلویزیون باشد یا سینما یا نمایش خانگی؛ برای مردم کیفیت‬ ‫کار مهم است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«درخت خاموش» بهترین فیلم جشنواره همیلتون نیویورک شد‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫همایون شجریان ‪ 2‬قطعه معروف‬ ‫قدیمی را بازخوانی کرد‬ ‫اگر اصالت شــما به نوعی به ســمت کردها و یا لرهای‬ ‫ایران برگردد‪ ،‬به احتمال زیاد دو قطعه مشهور «مینا» و‬ ‫«شیرین سوزه» را با صدای خواننده های زیادی همچون‬ ‫ناصر رزازی شنیده باشــید و اکنون می توانید این دو اثر‬ ‫مشهور فولکلور را با صدای همایون شجریان بشنوید‪.‬‬ ‫دو قطعه مشــهور «مینا» و «شــیرین سوزه» از قطعات‬ ‫مشــهور و قدیمی زبان کردی هستند و چه بسا که ریتم‬ ‫س شادی پخش‬ ‫شاد و مفرحی دارند و بعضاً شاید در مجال ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حال همایون شجریان تصمیم گرفته با بازخوانی این دو‬ ‫قطعه و تنظیم انها توســط ارش گوران‪ ،‬این دو اثر را به‬ ‫کردهای کشور تقدیم کند و درباره تولید انها نوشته است‪:‬‬ ‫«شــجریان درباره چگونگی بازخوانی تصنیف های مینا‬ ‫گیان و شــیرین سوزه در صفحه اینستاگرام خود نوشت‪:‬‬ ‫«با درود بر شما مهربانان عزیز‪ ،‬اجرای دو تصنیف «مینا‬ ‫جان» و «شیرینه سوزه» به زبان ُکردی‪ ،‬شرحی دارد که‬ ‫در این نوشته به اختصار به ان می پردازم‪ .‬در سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی افتخار این را داشتم که زیر سایه پدر و در رکاب‬ ‫گروه اوا برای اجرای کنسرت به سلیمانیه عراق سفر کنم‪.‬‬ ‫در انجــا مهمان نوازی و مهربانی بی دریغ مردم و اصحاب‬ ‫هنر در لحظه لحظه سفر همچون گرمای جانبخش افتاب‬ ‫شامل حال ما بود و جز قدردانی و تشکری ساده‪ ،‬کاری از‬ ‫دستمان برنمی امد‪.‬‬ ‫پس از این همکاری‪ ،‬از سوی دوستان عزیزم‪ ،‬ایده اجرای‬ ‫دو تصنیف موســیقی ُکردی مطرح شد که با کمال میل‬ ‫ان را پذیرفتم‪ ،‬از انجایی که اشنایی بسیار اندکی با برخی‬ ‫واژگان این زبان زیبا و کهن داشــتم و از بیان نادرســت‬ ‫واژگان و دگرگون شدن معنا و تغییر حس و حال هراسان‬ ‫بودم‪ ،‬بر ان بودم که همانند تصنیف «رو سر بنه به بالین»‬ ‫که توسط پدر اجرا شد‪ ،‬این دو تصنیف را با شعر فارسی‬ ‫بخوانم تا بتوانم از عهده اجرای درخور ان برایم اما سخن‬ ‫دوستان دســت اندرکارم این بود که برایشان اجرا با زبان‬ ‫کردی‪ ،‬ذوقی دو چندان دارد و من نیز در نهایت گردن بر‬ ‫این امر نهادم و تصمیم گرفتم با درک کردن معنای شعر‬ ‫در ذهنم‪ ،‬کار را به زبان ُکردی اجرا کنم و امیدوارم که در‬ ‫نگاه پرمهر شما‪ ،‬در اجرای این اثار سربلند باشم‪.‬‬ ‫این دو اثر از صمیم قلبم و با تمام وجودم تقدیم به همه‬ ‫شما عالقه مندان عزیز‪ ،‬به ویژه عزیزان ُکردزبانم در ایران و‬ ‫در سراسر این دنیای پهناور‪ .‬امیدوارم جسارتم در اجرای‬ ‫اینگونه اثار را به پای عشــق بی اندازه ام بگذارید‪ .‬عشق‬ ‫به موســیقی‪ ،‬عشــق به ایران‪ ،‬با تمام شهرها و زبان ها و‬ ‫گویش هایش‪».‬‬ ‫«شب فیروزه ای» با حضور بازیگر‬ ‫«بی نشان» روی انتن می رود‬ ‫مریم کاویانی بازیگر ســینما و تلویزیون‪ ،‬مهمان برنامه‬ ‫امشــب فیروزه ای است که از شبکه پنج سیما روی انتن‬ ‫می رود‪ .‬در این برنامه‪ ،‬بازیگر سریال های تلویزیونی «او یک‬ ‫فرشته بود»‪« ،‬پنجمین خورشید»‪« ،‬بچه مهندس ‪ »2‬و‬ ‫‪ ...‬درباره فعالیت هنری اش در سینما و تلویزیون می گوید‪.‬‬ ‫دو سریال «بی نشان» و «راز ناتمام» با نقش افرینی مریم‬ ‫کاویانی‪ ،‬این شب ها مهمان خانه های مردم است‪ .‬در بخش‬ ‫دیگری از این برنامه‪ ،‬علیرضا شــهاب خواننده به اجرای‬ ‫موسیقی می پردازد‪« .‬شــب فیروزه ای» به تهیه کنندگی‬ ‫غالمرضا حیدری از دوشنبه تا جمعه ساعت ‪ 21‬از شبکه‬ ‫پنج پخش می شود‪ .‬سری جدید این برنامه با اجرای سید‬ ‫مرتضی حسینی روی انتن می رود‪.‬‬ ‫رضا کیانیان‪:‬‬ ‫مشکالت با مسئولین با گفتگو‬ ‫حل می شود‬ ‫کیانیان در نشســت رسانه ای نمایش «پدر» گفت‪ :‬من از‬ ‫قدیم اهل گفتگو بودم‪ .‬تندترین انتقادات را به مسئوالن‬ ‫داشتم اما زمانی که با ان ها وارد گفتگو شدم همه چیز حل‬ ‫شده است‪ .‬چون فکر نمی کنم مسئوالن دشمن ما هستند‬ ‫و هیچکس نمی تواند ادعا کند اگر جای هر مسئولی باشد‬ ‫بهتر برخورد می کند‪ .‬نشست رســانه ای نمایش «پدر»‬ ‫صبح امــروز ‪ ۳۱‬مرداد ماه با حضور اروند دشــت ارای‬ ‫کارگردان نمایش و رضا کیانیان‪ ،‬سعید چنگیزیان‪ ،‬مارین‬ ‫ون هولک‪ ،‬لیلی رشیدی و سوگل خلیق بازیگران نمایش‬ ‫در مجموعه تئاترشــهر برگزار شد‪ .‬در ابتدا دشت ارای با‬ ‫اشــاره به اینکه از گذشته عالقه مند به اجرای نمایشنامه‬ ‫«پدر» بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالم که اقای کیانیان قبول‬ ‫کردند که در نمایش حضور داشته باشند‪ .‬فکر می کنم این‬ ‫نمایشنامه بهترین اثر زلر است و اسکار هم گرفته بنابراین‬ ‫تصمیم گرفتم با شیوه ای متفاوت ان را به صحنه ببرم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫وزارت بهداشت نیازها در تهیه سرم را رفع می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه کمبود واکسن برای تزریق ُدز یاداوری نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬البته برخی کمبودها مانند سرم در ستاد کرونا مطرح شد که وزرات بهداشت نسبت به جبران ان‪ ،‬قول مساعد داد‪.‬‬ ‫احمد وحیدی پس از نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و در توضیح این جلسه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬موضوعات مختلفی چون ارزیابی گزارش عملکرد دو استان‪ ،‬بازگشایی‬ ‫مدارس‪ ،‬طرح شهید سلیمانی و کمبودها و نیازمندی ها در این نشست مطرح و ارزیابی شد‪.‬وی افزود‪ :‬گزارشی از عملکرد دو استان مازندران و لرستان ارائه و این عملکردها از جنبه های مختلف‬ ‫ارزیابی شد که نتیجه بسیار خوبی داشت‪ .‬مسئوالن مختلف این دو استان حضور به موقع و قوی در صحنه داشتند و برخی استان ها تا‪۶۶‬درصد دز سوم را زدند‪.‬فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا درباره طرح شهید سلیمانی اظهار داشت‪ :‬شهید سلیمانی طرح موفقی با‪ ۱۵‬گام پیش بینی شده است که این گام ها مورد تایید ستاد ملی مقابله با کروناست‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫گزارش‬ ‫حماسه مهار کرونا در ایران قوی‬ ‫دولت ســیزدهم در یک سال گذشته در همه حوزه‬ ‫ها بــه دنبال این بوده که تحــول ایجاد کند و برای‬ ‫حل مشــکالت ‪ ،‬عزم‪ ،‬اراده و همتی خستگی ناپذیر به‬ ‫کار بسته است‪.‬‬ ‫از مهمترین نمادهای این اراده راســخ برای خدمت‬ ‫و کاستن از مشکالت مردم‪ ،‬واکسیناسیون سراسری و‬ ‫کاهش چشمگیر امار ابتال و جانباختگان کروناست که‬ ‫با پیگیری مســتمر و حمایت مجدانه رییس جمهور‬ ‫مردمــی و اقدامات جهادی و انقالبی وزیر بهداشــت‬ ‫و دیگر مدیــران و همکاران نظام ســامت در دولت‬ ‫سیزدهم به ظهور رسید‪.‬‬ ‫دولت ســیزدهم در شرایطی تشــکیل شد که شمار‬ ‫مبتالیان به کرونا روزانه ‪ ۵‬هزار نفر و شــمار فوتی ها‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر گزارش می شد‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی ‪ ،‬با وجود تحریم ها و فشــارهای‬ ‫کشــورهای غربی تــاش دولت بــرای فراهم کردن‬ ‫واکســن مورد نیاز کشور و واکسیناســیون سراسری‬ ‫چندبرابر شــد؛ به طوری که شــخص رئیس جمهور‬ ‫و همچنین وزیر بهداشت وی رایزنی ها با روسا و وزرای‬ ‫بهداشت دیگر کشــورها را برای ورود گسترده واکسن‬ ‫به کشــور اغاز کردند‪ .‬همزمان با تــاش دولت برای‬ ‫واردات انواع واکسن ‪ ،‬تولید واکسن داخلی هم افزایش‬ ‫پیدا کــرد و تعداد پایگا ه ها و مراکز واکسیناســیون‬ ‫هم بیشــتر شــد تا مراجعه کنندگان در صف انتظار‬ ‫نمانند و با سرعت و در کوتاه ترین زمان واکسیناسیون‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫همیــن تــاش هــای شــبانه روزی باعــث شــد‬ ‫در کوتاهترین زمــان میزان واکسیناســیون به ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون دز برسد‪.‬‬ ‫این موضوع زمینه ساز کاهش امار مرگ و میر کرونا‬ ‫در کشــور و رسیدن امار فوت ناشی از این بیماری در‬ ‫کمتراز یکســال به تک رقمــی و در برخی از مقاطع‬ ‫به صفر بود ‪.‬‬ ‫اما دولت مردمی و نظام ســامت ان چگونه به این‬ ‫دســتاورد ملی و متمایز از بسیاری کشورهای به ظاهر‬ ‫پیشــرفته دست یافتند ؟ واقعیت این است که به گواه‬ ‫مستندات مراجع ذیصالح‪ ،‬تعداد ثبت سفارش واکسن‬ ‫کرونا تا قبل از ‪ ۱۴‬مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬و تشــکیل دولت‬ ‫جدید تنها ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۵۲۴‬هزار و ‪ُ ۶۱۰‬دز واکســن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که پس از ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۴۰۰‬و با‬ ‫تشکیل دولت میزان ‪ ۱۳۵‬میلیون و ‪ ۴۷۵‬هزار و ‪۳۹۰‬‬ ‫ُدز واکســن ثبت سفارش شد که از افزایش بیش از ‪۵‬‬ ‫برابری ثبت سفارش واکسن ها حکایت دارد‪.‬‬ ‫همچنین تعداد کل واکسن وارد شده قبل ازتشکیل‬ ‫دولت سیزدهم در ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۴۰۰‬فقط ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۴‬هزار و ‪ُ ۶۱۰‬دز واکسن بود و حال ان که جمع‬ ‫کل واردات واکسن بعد از ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۴۰۰‬و در دولت‬ ‫ســیزدهم به رقم ‪ ۱۴۳‬میلیون و ‪ ۲۴۵‬هزارو ‪ُ ۳۹۰‬دز‬ ‫واکسن رسید‪.‬‬ ‫در کنــار این گشــایش عظیم در واردات واکســن‬ ‫و حجــم انبــوه اســتفاده از ان‪ ،‬وزارت بهداشــت به‬ ‫واردات اکتفــا نکرد و مســیر حمایت از تولید شــش‬ ‫واکســن داخلی را نیز که به همت دانشمندان جوان‪،‬‬ ‫مومن و انقالبی کشــورمان تولید شــده بــود‪ ،‬پیمود؛‬ ‫محصوالتی که عالوه بر تامین نیاز داخلی و جلوگیری‬ ‫از مرگ و میــر هموطنان عزیز‪ ،‬حتی به کشــورهای‬ ‫دیگر نیز صادر شد و همچنان امادگی برای صادرات و‬ ‫فروش ان وجود دارد‪.‬‬ ‫با چنین تدابیری از سوی دولت مردمی اعم از واردات‬ ‫‪ ۵‬برابری واکسن نسبت به دولت قبل و تولید ‪ ۶‬واکسن‬ ‫موثــر و با کیفیت داخلی که بــه انگیزه توزیع عادالنه‬ ‫ســامت ‪ ،‬بازگرداندن نشــاط اجتماعی و رونق کسب‬ ‫و کارها صورت گرفت‪ ،‬طرح واکسیناســیون سراسری‬ ‫کرونا رنگ تحقق به خود گرفت‪.‬‬ ‫به ایــن ترتیب میزان توزیع واکســن کرونا که تا‬ ‫‪ ۱۴‬مرداد ســال گذشــته ‪ ۲۰۵۷۰۸۰۷‬بــود‪ ،‬تا ‪۱۴‬‬ ‫مرداد امســال یعنی حــدود یک هفتــه پیش نصاب‬ ‫‪ ۱۸۸۱۰۹۴۷۹‬را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫بازتعریــف اماری ایــن حجم از واکسیناســیون ان‬ ‫است که ســال قبل این موقع فقط حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫جمعیت واکســینه شــده بودند و در حال حاضر ‪۷۷‬‬ ‫درصد کل جمعیت واکســن دریافت کرده اند‪ .‬صرفنظر‬ ‫از اثار واکسیناسیون سراسری در بازگرداندن سالمتی‪،‬‬ ‫ارتباطات بین فردی‪ ،‬امید و نشاط اجتماعی به جامعه‬ ‫و احیای بســیاری از کسب و کارها‪ ،‬این دستاورد ملی‬ ‫پیامی الهام بخــش برای همه خادمــان ملت در این‬ ‫دولت و دولــت های اینده دارد و ان این که با روحیه‬ ‫انقالبــی و همت جهادی‪ ،‬می توان بســیاری از بظاهر‬ ‫ناشــدنی ها را ممکن و بســیاری مسیرهای صعب و‬ ‫ناهموار را هموار کرد‪.‬‬ ‫یکسال با دولت سیزدهم؛‬ ‫توجه به اشتغال خانواده محور و ایجاد صندوق‬ ‫ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار گام اثرگذاردولت سیزدهم‬ ‫یکسال از فعالیت دولت سیزدهم می گذرد‪ ،‬روزهایی که این دولت‬ ‫روی کار امد مشــکالت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی از‬ ‫گذشــته به جا مانده بود اما این دولت مردمی برنامه های خود را با‬ ‫قدرت به اجرا گذاشــت؛ نمونه ای از ایــن اقدامات اثرگذار از دولت‬ ‫مردمی در حوزه زنان و خانواده است‪.‬‬ ‫زمان فعالیت دولت چالش های فراوانی در عرصه های مختلف کشور‬ ‫وجود داشــت اما با همه مشکالت کالن اقتصادی‪ ،‬کسری بودجه‪،‬‬ ‫تورم باال و هزاران مســاله در عرصه اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی‪،‬‬ ‫امروز در حوزه زنان و خانواده به عنوان بخشــی از حوزه های کاری‬ ‫دولت شاهد تحوالتی چشمگیرهستیم‪.‬‬ ‫از انجــا که زنان بــه عنوان نیمی از جامعه ایــران در عرصه های‬ ‫اقتصادی و اشــتغال فعالیت دارند‪ ،‬پس از گذشت یکسال از زمان‬ ‫اســتقرار و در اختیار گرفتن ســکان اداره کشور برای حوزه زنان و‬ ‫خانــواده برنامه های عملیاتی و اقدامات مهمی را انجام داده اســت‬ ‫که مهمترین این برنامه هــا و اهداف در حوزه معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده در ادامه این گزارش امده است‪.‬‬ ‫معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در یکسال فعالیت‬ ‫دولــت برنامه ها و اهداف مهمی همچون توجه به اشــتغال بانوان‪،‬‬ ‫حمایت از زنان سرپرست خانوار‪ ،‬تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت‬ ‫برای زنان سرپرست خانوار‪ ،‬ارتقای ساختار و جایگاه مشاوران بانوان‪،‬‬ ‫ایجاد اشــتغال پایدار با نگاه خانواده محور‪ ،‬اصالح ســبک زندگی‪،‬‬ ‫ترویــج حجاب و عفاف‪ ،‬فرزنــداوری و افزایش جمعیت و پیگیری‬ ‫الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت داشته است‪.‬‬ ‫راه اندازی طرح کســب و کار پایدار و تدوین طرح توانمندســازی‬ ‫زنان سرپرست خانوار‪ ،‬مقابله با اسیب های اجتماعی به ویژه اسیب‬ ‫طالق‪ ،‬فعال سازی طرح کسب و کار پایدار بانوان و راه اندازی پلتفرم‬ ‫بازار برای معرفی کســب و کارهای نوین جوانان و زنان سرپرست‬ ‫خانــوار از دیگر برنامه هــای معاونت امور زنان و خانواده ریاســت‬ ‫جمهوری در دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫تدوین برنامه مشاوره زوجین جهت سال های اول تا چهارم زندگی‬ ‫مشترک‪ ،‬هماهنگی جهت اعطای وام دهه شصتی و تحویل مسکن‬ ‫به خانواده چهارقلوها برای سیاست جمعیتی و ترویج فرهنگ عفاف‬ ‫و حجاب‪ ،‬بازنگری در شــاخص های عدالت جنسیتی و معرفی زن‬ ‫ایرانی به جهان و مطالبه گری از غرب از طریق مشــارکت فعال در‬ ‫مجامع بین المللی و تصدی ریاست کارگروه توانمندسازی اقتصادی‬ ‫زنان ایورا از دیگر اقدامات این معاونت در یکساله گذشته بوده است‪.‬‬ ‫حمایت از زنان سرپرست خانوار با تشکیل صندوق‬ ‫ضمانت تسهیالت‬ ‫یکی از برنامه های عملیاتی که در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته‬ ‫شد تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور شخص رئیس جمهور‬ ‫بود که در این ســتاد طرح های مهمی برای حوزه بانوان به تصویب‬ ‫رسید که البته مهمترین طرح ان ایجاد صندوق ضمانت تسهیالت‬ ‫در حوزه اشــتغال برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی‬ ‫بود چرا که این گروه بانوان به دلیل نداشــتن ضامن امکان دریافت‬ ‫تســهیالت را نداشتند و با تشکیل این صندوق از این پس دولت به‬ ‫عنوان ضامن انها می شــود‪ .‬در راستای اجرای این طرح‪ ،‬تخصیص‬ ‫اولیه مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫تعاون‪ ،‬صدور ضمانت نامه برای تسهیالت تا سقف یک هزار میلیون‬ ‫ریال در حوزه اشــتغال توسط صندوق تعاون و اختصاص پنج برابر‬ ‫میزان اعتباری که تزریق می شود برای صدور ضمانت نامه برای این‬ ‫گروه از زنان توســط صندوق ضمانت سرمایه گذاری و هماهنگی با‬ ‫بانک رفاه کارگران جهت تامین اعتبارات به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران امور بانوان‬ ‫یکی دیگر از مصوبات ســتاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم‬ ‫ارتقای جایگاه تشــکیالتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های‬ ‫اجرایی بود تا از این پس مشاوران هم ردیف مدیرکل یا معاونان در‬ ‫همچنیــن این معاونت با حرکت جهادی اشــتغال زنان را دنبال‬ ‫می کنــد که به همین منظور موافقتنامه همکاری های مشــترک با‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی امضا شــده است که مطابق ان‪،‬‬ ‫حذف قوانین دست و پا گیر و تسریع در مجوزهای مشاغل خانگی‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫دستگاه ها ارتقاء جایگاه داشته باشند‪ ،‬ستاد در جلسه ‪ ۲۷‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــا حضور رییس جمهــوری مصوبه ای مربوط به ســاختار‬ ‫معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست‬ ‫جمهوری داشــت چون این مشاوران در وزارتخانه ها و سازمان های‬ ‫گوناگون اســتقرار دارند‪ ،‬بنابراین ارتباط معاونت با این مشاوران و‬ ‫جایگاه انها در وزارتخانه ها و سازمان ها بررسی شد‪.‬‬ ‫براســاس این مصوبه‪ ،‬باید جایگاهی بــه این افراد اختصاص داده‬ ‫شــود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور در تصمیم‬ ‫گیری های کالن سازمان ها و وزارتخانه ها این مشاوران دخالت داده‬ ‫شوند و صاحب رای و نظر در شورا باشند‪.‬‬ ‫پیگیری الیحه حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت‬ ‫معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری در دولت ســیزدهم به‬ ‫موضوع حمایت از زنان نیز ورود کرد که پیگیری الیحه حفظ کرامت‬ ‫و حمایت از زنان در برابر خشونت از جمله برنامه های عملیاتی این‬ ‫معاونت بود چرا که این الیحه حدود ‪ ۱۰‬ســال معطل مانده بود و‬ ‫اخیرا فرایند بررســی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر‬ ‫خشونت‪ ،‬در کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫قرار است بزودی این الیحه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح شود تا در نهایت پس از تصویب زمینه اجرایی پیدا کند‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور برای زنان سرپرست خانوار‬ ‫از دیگر برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری‬ ‫است که به همین منظور کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی‬ ‫زنان سرپرست خانوار گزارشی در دستور کار دارد که در این راستا‬ ‫طرح جامعی برای کسب و کار مبتنی بر ایجاد پایدار اشتغال با نگاه‬ ‫به خانواده تنظیم شــده است‪ .‬براســاس این طرح جامع‪ ،‬پایداری‬ ‫مشاغل طی چهار سال مورد توجه قرار گرفت؛ ازدواج دهه شصتی ها‬ ‫و ارائه تسهیالت برای پیشگیری از خودسرپرستی زنان مطرح شد‪،‬‬ ‫همچنین اشکاالتی در ارائه وام های خوداشتغالی ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫وجود داشــت که بعضاً افراد به ‪ ۳‬ضامن نیاز داشتند‪ ،‬اما اکنون این‬ ‫وام ها به صورت قرض الحسنه و با یک ضامن ارائه می شود‪.‬‬ ‫اتصال زنان سرپرست خانوار به شرکت ها و بکارگیری انها در این‬ ‫مجموعه ها از دیگر اقدامات انجام شــده است‪ ،‬همچنین سطح ارائه‬ ‫تســهیالت برای زنان سرپرست خانوار نیز متفاوت از قبل شد و در‬ ‫ایــن میان با توجه به اینکه نیمی از زنان سرپرســت خانوار در بازه‬ ‫سنی ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬سال قرار دارند‪ ،‬ایجاد اشتغال برای فرزندان انها در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫حمایت از کسب و کارهای خانگی زنان سرپرست خانوار‬ ‫معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده حمایت از کســب و‬ ‫کارهای خانگی زنان بدسرپرست‪ ،‬بی سرپرست و سرپرست خانوارها‬ ‫را به عنوان محورهای کلیدی مورد توجه دولت سیزدهم در برنامه‬ ‫دارد؛ که توســعه و تقویت کســب و کارهای خانگی زنان و به ویژه‬ ‫بانوان سرپرســت خانوار فرصتی برای استفاده از ظرفیت تک تک‬ ‫اعضای خانوار به منظور کمک به تامین معیشــت‪ ،‬افزایش درامد و‬ ‫انتقال دانش بومی برای اشتغالزایی بانوان است‪.‬‬ ‫تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار‬ ‫تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در راستای اجرای‬ ‫بند «ت» ماده ‪ ۸۰‬قانون برنامه ششم توسعه نیز از دیگر برنامه های‬ ‫این معانت به شــمار می رود اهداف این طرح شامل تدوین‪ ،‬نظارت‬ ‫و ارزیابی بر اجرای الگوی توانمندســازی زنان سرپرست خانوار در‬ ‫حوزه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬حقوق و اقتصادی براســاس امایش‬ ‫ســرزمین تغییر رویکرد از نگاه اسیبی حمایتی به توانمندسازی و‬ ‫توان افزایی است‪.‬‬ ‫تهیه مســتندات و تدوین الیحه طرح جامع توانمندســازی زنان‬ ‫سرپرست خانوار به عنوان تکلیف قانونی معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاســت جمهوری مبتنی بر بند «ت» ماده ‪ ۸۰‬قانون ششم توسعه‬ ‫است که در چهار بخش مشــاوره‪ ،‬اموزش‪،‬اشتغال و امور حمایتی‬ ‫تنظیم و به کمیســیون های فرهنگی واجتماعی هیات دولت ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اقدامات اشتغالزایی حوزه زنان و خانواده در دولت سیزدهم‬ ‫راه اندازی و فعال ســازی طرح کسب و کار پایدار بانوان و خانواده‪،‬‬ ‫تدوین طرح ملی شبکه کسب و کار پایدار خانواده محور و اجرای طرح‬ ‫توانمندسازی اقتصادی‪ ،‬زمینه سازی برای حضور و نقش افرینی موثر‬ ‫زنان در حوزه های دارای مزیت از طریق توانمندسازی زنان به ویژه‬ ‫زنان سرپرست خانوار و کارافرین‪ ،‬انعقاد ‪ ۱۲‬موافقت نامه برای اجرای‬ ‫طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و حمایت از زنان‬ ‫کارافرین با ‪ ۱۲‬استان برای حمایت از ‪ ۳۸۷‬کارافرین و یک هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬زن سرپرست خانوار در ‪ ۶۲‬حرفه در تمام بخش های کشاورزی‬ ‫و ایجاد ‪ ۲۰۰‬سایت تولید محصول و حمایت از ‪ ۱۰۰‬شرکت تعاونی‬ ‫زنان از دیگر فعالیت های حوزه زنان و خانواده در یکســال فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم است‪ .‬همچنین ساماندهی و یکپارچه سازی داده های‬ ‫موجود در حــوزه زنان و خانواده‪ ،‬تحکیم بنیــان خانواده و ترویج‬ ‫فرهنگ تعدد فرزنــد در خانواده های نوپا و افزایش نرخ جمعیت و‬ ‫شناسایی‪ ،‬تفکیک و طبقه بندی زنان کارافرین براساس شاخص های‬ ‫عملیاتی و شبکه سازی از ظرفیت های انان‪ ،‬تدوین طرح نظام اماری‬ ‫زنان و خانواده‪ ،‬ارائه طرح مشــاوره فعال برای زوجین نوپا‪ ،‬تدوین‬ ‫اطلس ملی زنــان کارافرین‪ ،‬تدوین طرح حمایــت از نومادران در‬ ‫هفته اول والدت نوزاد‪ ،‬طرح اموزشی زیست عفیفانه خاص والدین‬ ‫و مربیان دانش اموزان‪ ،‬تدوین ایین نامه تشکیل کارگروه طرح جامع‬ ‫ملی بازارایی وضعیت اشتغال زنان از دستاوردهای معاونت زنان در‬ ‫یک سال گذشته بود‪.‬‬ ‫برنامه های بخش بین الملل در حوزه زنان و خانواده‬ ‫فعال سازی دیپلماســی فرهنگی و عمومی در زمینه حقوق بشر‪،‬‬ ‫مقابله با فســاد و توانمندســازی زنان‪ ،‬ریاست دوســاالنه بر گروه‬ ‫توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای اقیانوس هند‪ ،‬ایجاد‬ ‫کارگــروه بین المللی زنان و مقابله با فســاد با همکاری بیش از ‪۱۰‬‬ ‫کشــور همسو‪ ،‬توسعه مناســبات موثر و گسترش تعامالت اثرگذار‬ ‫منطق ه‪‎‬ای و بین المللی در حوزه زنان و خانواده‪ ،‬ارتباط موثر با وزرای‬ ‫زن و مدیران امور زنان در کشورهای منطقه و جهان‪ ،‬اعطای جایزه‬ ‫ســاالنه بین المللی به زنان تاثیرگذار تحــت عنوان بانوی خردمند‪،‬‬ ‫تدویــن ‪ ۱۵‬عنوان گزارش مســتند ملی برای انعــکاس وضعیت‬ ‫پیشــرفت خانواده های ایرانی‪ ،‬امضای ‪ 6‬سند همکاری مشترک دو‬ ‫جانبه با سایر کشورها‪ ،‬نشست با گزارشگر تحریم النادوهان و تبیین‬ ‫اثر تحریم بر زنان و کودکان‪ ،‬انجام ‪ ۵۰‬دیدار رســمی با مســئوالن‬ ‫زن کشــورهای خارجی نیز در حوزه بین الملل معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده ریاست جمهوری انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیسی‪ :‬میثاق با امام بیعت با همه خوبی هاست‬ ‫ نگاه امام به مردم نگاه تشریفاتی نبود‬ ‫اعضای هیئت دولت در اســتان هفته دولــت به ارمان های امام‬ ‫(ره) تجدید میثاق کردند‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی که در استانه اغاز هفته دولت به‬ ‫منظــور تجدید بیعت با ارمان های امام به همراه اعضای دولت با‬ ‫حضور در حرم مطهر امام راحل حاضر شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امدن اعضای دولت در روز اول هفته دولت به حرم امام این پیام‬ ‫را دارد که دولت میثاق با امام را میثاق با همه خوبی ها و ارزش ها‬ ‫می دانــد‪ ،‬چون امام دل در گرو خدا داشــت و با تمام وجود در‬ ‫خدمت مردم بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در سرتاســر جهان خدمت به مردم‬ ‫یک ارزش اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برخی با نیــات منفعت گرایانه و‬ ‫مادی گرایانــه دارند به مردم خدمت می کننــد و فقط به دنبال‬ ‫نفع شخصی خود هســتند‪ ،‬برخی هم خدمت را فقط از سر نوع‬ ‫دوســتی‪ ،‬و دلسوزی انجام می دهند که ریشــه انسان محوری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما ان خدمتی که امام به ما اموختند‪ ،‬خدمت به مردم‬ ‫برای خدا اســت‪ ،‬پس در تمام اقداماتی که انجام می شود نباید‬ ‫به احدی منت داشــت‪ ،‬فقط باید برای خدا خدمت کرد تا ارزش‬ ‫پیدا کند‪ .‬ایت اهلل رئیســی با تاکید بر اینکه دولت سرلوحه کار‬ ‫خــودش را توجه به مردم و باور به مــردم و مردمی اداره کردن‬ ‫کشور می داند‪ ،‬افزود‪ :‬اماده ایم با امام میثاق ببنیدم که خدمتمان‬ ‫به مردم فقط برای خدا باشــد‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه‬ ‫امام به مردم نگاه تشریفاتی نبود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت معتقد است‬ ‫کــه هر جا به مردم و جوانان اعتماد کنــد انجا میدان موفقیت‬ ‫اســت‪ ،‬این نگاه سیره امام خمینی اســت‪ .‬اعتماد ایشان موجب‬ ‫پیروزی انقالب و تثبیت ان شد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود ســیره دیگر امام راحل را‬ ‫عدالت عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬امام خمینی معتقد بودند انســان‬ ‫معاصر حتی در عصر غیبت باید به دین باور داشته باشد و به ان‬ ‫عمل کرد؛ باور امام این بود که دین نسخه ای نجات بخش و برای‬ ‫انسان است و انسان را به سعادت می رساند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی افزود ‪ :‬ائمه اطهار نیز در این مســیر الگوی ما‬ ‫هســتند؛ برخی معتقدند این انوار مطهر دست نایافتنی هستند‬ ‫اما ایشان خود را به عنوان الگو معرفی می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫بخشودگی جرائم بدهکاران بانک کشاورزی لرستان به مناسبت هفته دولت‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان لرستان‪ :‬مدیر شعب بانک کشاورزی لرســتان گفت‪ ۶ :‬درصد جرائم تاخیر در پرداخت تسهیالت بدهکاران این بانک در صورت تسویه کامل بدهی به مناسبت‬ ‫هفته دولت بخشوده میشود‪.‬‬ ‫علی جهانی میر اظهار کرد‪۶ :‬درصد جرائم تاخیر در تســهیالت بانکی بدهکاران بانک کشاورزی بجز تسهیالت پرداختی صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده بخشیده می شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬چنانچه متقاضیان تا یازدهم شــهریورماه امســال تمام بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کنند مشمول این طرح خواهند شد‪ .‬گفتنی است امسال با تخصیص سه هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار به لرستان‪ ،‬تعداد ‪ ۱۹۸‬طرح از سوی سازمان جهاد کشاورزی به مدیریت بانک کشاورزی استان معرفی شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مرکزی‪:‬‬ ‫تقدیم‪ 215‬شهیدنمادمجاهدتنیرویانتظامیاستانمرکزیاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬فرمانــده انتظامی‬ ‫اســتان مرکزی گفت‪ :‬تقدیم ‪ ۲۱۵‬شهید در استان و ‪۲۸‬‬ ‫شــهید در ســاوه نماد مجاهدت نیروی انتظامی استان‬ ‫مرکزی است‪.‬‬ ‫سردار حسن مفخمی در یادواره شهدای فرماندهی نیروی‬ ‫انتظامی اســتان مرکزی و ساوه که در محل حوزه علمیه‬ ‫خواهران این شهر برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬نیروی انتظامی برای‬ ‫حفظ جان و مال مردم تا پای جان خواهد ایستاد‪ .‬نمونه‬ ‫بارز ان شــهید معماری شهید شــاخص استان مرکزی‬ ‫اســت که در ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای ایجاد صلح و امنیت در‬ ‫یک خانواده به دســت یکی از اعضا ان خانواده به درجه‬ ‫رفیع شهادت رسید و شهید اقا براتی که سال گذشته در‬ ‫خمین جان خود را برای حفظ امنیت از دست داد‪ .‬وجود‬ ‫‪ ۲۱۵‬شــهید از خانواده نیروی انتظامی استان مرکزی و‬ ‫‪ ۲۸‬شهید نیروی انتظامی ساوه سند افتخار ماست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقام معظــم رهبری از نیــروی انتظامی به‬ ‫عنوان ســتون اصلی امنیت یاد کردنــد و فرمودند همه‬ ‫مسولین بویژه نیروی انتظامی باید تالش کنند که سطح‬ ‫خدمتگزاری به مردم ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫مدیر کل نوسازی مدارس استان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫حذف مدارس کانکسی هدف اصلی دولت است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫فرهاد فرهودی مدیر کل نوســازی مدارس استان‬ ‫اذربایجان شــرقی در نشســت خبری با اصحاب‬ ‫رسانه اظهار نمود‪ :‬ما در نیمه دوم امسال نیز سعی‬ ‫مــی کنیم تــا در حذف مدارس کانکســی از یک‬ ‫سیاست برنامه ریزی شــده استفاده کنیم چرا که‬ ‫توســعه بدون برنامه ریزی منجر به نتیجه نخواهد‬ ‫شــد و با همت‪ ،‬همــکاری و همدلی نیروهای این‬ ‫اداره‪ ،‬هــم در حوزه فنی و هــم در حوزه نظارتی‬ ‫توانسته ایم تا قدم های بزرگی را برداریم و استان‬ ‫ما در کشــور از نظر علمی و اجرایی این پروژه ها‬ ‫پیشرو است‪.‬‬ ‫فرهاد فرهودی شــرح داد‪ ۴۱۹ :‬مدرسه کانکسی‬ ‫و پیش ساخته در اســتان داریم که مدارس پیش‬ ‫ســاخته متفاوتتر از مدارس کانکســی هستند و‬ ‫تجهیزات انها فرق دارد؛ بنابراین هدف اصلی دولت‬ ‫برچیدن مدارس کانکسی است‪.‬‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس اذربایجان شــرقی در‬ ‫خصوص مدارس کانکس در ســطح استان ‪ ،‬شمار‬ ‫ان هــا را ‪ 309‬بــاب اعالم کرد و گفــت ‪ :‬وجود‬ ‫مدارس کانکسی در برخی مناطق و روستا با توجه‬ ‫به موقعیــت مکانی و امار جمعیتی اجتناب ناپدیر‬ ‫است‪ ،‬اما سیاست دولت ســیزدهم حذف تمامی‬ ‫مدارس کانکسی و ساخت فضاهای اموزشی جدید‬ ‫تا سه سال اینده خواهد بود ‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیان کرد‪ :‬در رابطه با حذف مدارس‬ ‫کانکســی اولویتبندیهایی شده اســت که ابتدا‬ ‫مدارس کانکســی باالی ‪ ۱۰‬نفــر را هدفگذاری‬ ‫کردهایم و ‪ ۱۲۶‬مدرســه کانکسی باالی ‪ ۱۰‬نفر در‬ ‫استان داریم که یک سری از انها مستقل بوده و و‬ ‫یک سری نیز غیرمستقل است و تراکم دانشاموز‬ ‫در انها باال اســت که در فاز اول مدارس کانکسی‬ ‫مستقل باالی ‪ ۱۰‬نفر و در فاز دوم نیز غیرمستقل‬ ‫بــاالی ‪ ۱۰‬نفــر را هدفگــذاری کردهایم‪ .‬منطقه‬ ‫چاراویماق با دارا بودن ‪ ۶۷‬مدرســه کانکســی در‬ ‫صدر این مدارس بوده اســت و در نوسازی مدارس‬ ‫از میان ‪ ۶۴‬مدرسه کانکسی باالی ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی ‪ ۲۳‬مدرســه اغاز شــده اســت و عملیات‬ ‫نقشهبرداری ‪ ۷۰‬درصد بقیه مدارس نیز انجام شده‬ ‫و به زودی عملیات اجرایی انها شروع میشود‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی مدارس اذربایجان شرقی در پایان‬ ‫این نشســت از تالش ها و فعالیت های خبرنگاران‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامی تا پای جان خواهد ایســتاد تا امنیت را‬ ‫بــه مردم هدیه کند‪ .‬در کنار مــردم با رافت و مهربانی و‬ ‫در برخورد با هنجارشــکنان با اقتدار خواهیم ایستاد‪ .‬اگر‬ ‫روزی میگفتیم ما مامــور و معذوریم امروز به پیروی از‬ ‫مکتب سردار سلیمانی میگوئیم نیروی انتظامی مجاهد‬ ‫و مسئول است‪.‬‬ ‫افخمی با اشــاره به جایگاه سردار سلیمانی گفت‪ :‬والیت‬ ‫پذیری‪ ،‬شــجاعت و پایبندی به ارمانهــا و ارزشهای‬ ‫اسالم ویژگی بارز و کامل ســردار سلیمانی بود و حضور‬ ‫میلیونی مردم در مراســم تشیع ســردار سلیمانی نشان‬ ‫از صدق عهدی بــود که این مرد بــزرگ با خدای خود‬ ‫بسته بود و به فرموده مقام معظم رهبری سردار سلیمانی‬ ‫ملیترین و امتی ترین شخصیتی است که الگوی جوانان‬ ‫جهان اسالم است‪.‬‬ ‫حجت االســالم جعفر رحیمی در این مراســم گفت‪ :‬در‬ ‫اموزههای دینی بحث غیرت مفصل بیان شده و شهدای‬ ‫ما نماد غیرت هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فضای سیاســت غیرتمند کســی است که‬ ‫اجازه ندهد بیگانگان به اب و خاک کشــور او تجاوز کند‪.‬‬ ‫در تاریخ ســراغ نداریم کشــوری ‪ ۱۰‬سال درگیر جنگ‬ ‫باشد ‪ ۲‬سال جنگ داخلی و ‪ ۸‬سال درگیر جنگ جهانی‬ ‫ســوم اما ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬نیروی انتظامی و ارتش اجازه‬ ‫ندهند دشــمن یک وجب از خاک کشور را تصرف کنند‬ ‫و این مجاهدان نمونه بارز یک انسان غیرتمند هستند‪.‬‬ ‫امام جمعه ســاوه تصریح کرد‪ :‬شــهدای نیروی انتظامی‬ ‫غیورانــه جان و مال خود را فدای امنیت کشــور کردند‬ ‫و اجازه نداند یک وجب خاک کشــور در سلطه بیگانگان‬ ‫باشــد‪ ،‬شهدا حق محور‪ ،‬حق مدار و هم راهبر و رهرو در‬ ‫مسیر صراط مستقیم بودند‪.‬‬ ‫گفتنی است تکریم از خانواده شهدای ناجا و تشییع پیکر‬ ‫مطهر یکی از شهدای تازه تفحص شده از دیگر برنامههای‬ ‫این یادواره بود‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 134‬پروژه‬ ‫در هفته دولت در شهرستان شاهرود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬شاهرود‪ -‬رضائیان‪ :‬فرماندار‬ ‫شاهروددر نشست خبری به مناسبت هفته دولت‬ ‫گفــت‪ :‬در این ایام ‪ ۱۳۴‬پروژه در این شهرســتان‬ ‫افتتاح یا کلنگزنی میشود‪.‬‬ ‫جاللی افزود‪:‬یک هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای این پروژهها هزینه شــده اســت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ ۵۵ :‬درصد از اعتبارات پروژههای‬ ‫هفته دولت استان به شهرستان شاهرود اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار سمنان‪ ،‬با بیان اینکه ‪ ۲۳‬طرح در‬ ‫شهرســتان شــاهرود طی هفته دولت کلنگ زنی‬ ‫و ‪ ۱۱‬طرح نیــز به بهره برداری میرســد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموع اعتبــارات طرحهای قابل کلنگ زنی ‪۶۶۸‬‬ ‫میلیارد تومان و مجمــوع اعتبارات طرحهای قابل‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۴۳۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫جاللی با اشاره به تفکیک طرحهای قابل افتتاح در‬ ‫شهرستان شــاهرود طی هفته دولت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در شاهرود ‪ ۲۱‬پروژه با اعتبار ‪ ۷۷‬میلیارد تومان و‬ ‫در بخــش مرکزی ‪ ۲۷‬پروژه با اعتبار ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان شامل اب‪ ،‬راه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬دامپروری افتتاح‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســهم بخش بسطام از طرحهای‬ ‫قابل افتتاح ‪ ۳۸‬پــروژه با اعتبار ‪ ۹۵‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬افتتاح پمپ بنزین بسطام‪ ،‬طرحهای‬ ‫حوزه کشاورزی‪ ،‬راه روستایی‪ ،‬بنیاد مسکن و غیره‬ ‫از جمله طرحهای قابل افتتاح در بخش بسطام طی‬ ‫هفته دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫فرماندار شاهرود با بیان اینکه در بخش بی ارجمند‬ ‫‪ ۱۶‬پــروژه با اعتبــار ‪ ۵۴‬میلیارد تومــان به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬سهم پروژههای سطح‬ ‫شهرســتان نیز ‪ ۹‬طرح با اعتبار ‪ ۲۲‬میلیارد تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جاللــی درباره طرحهــای قابل کلنــگ زنی نیز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پنج طرح در شــاهرود با اعتبار ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬چهار طــرح در بخش مرکزی با اعتبار ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان و ‪ ۹‬طرح در بخش بســطام با اعتبار‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد تومان کلنگ زنی میشــود و سهم بی‬ ‫ارجمند نیز پنــج طرح با اعتبار ‪ ۳۲‬میلیارد تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در مجموع این طرحها ‪ ۱۲۲‬نفر شغل در‬ ‫شهرستان شاهرود ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با مدیر کل کمیته امداد‪:‬‬ ‫نتیجه خدمات کمیته امداد کامال محسوس است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشــهر‪ :‬رئیس کل‬ ‫دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه نتیجه خدمات‬ ‫کمیته امداد به قشــر ضعیف جامعه محسوس است‬ ‫گفت‪ :‬این خدمات در پیشگیری از جرم اهمیت باالیی‬ ‫دارند که شــاید اگر این خدمات نبود باید شــاهد دو‬ ‫برابر شدن جرایم می بودیم‪.‬‬ ‫علی جمادی‪ ،‬رئیس کل دادگســتری استان بوشهر‬ ‫پیش از ظهر امروزدر نشست با مدیر کل و رئیس اداره‬ ‫حقوقی و امالک کمیته امداد اســتان بوشــهر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نتیجه خدمات کمیته امداد در یاری رساندن‬ ‫به نیازمندان اســتان کامال محسوس است و دستگاه‬ ‫قضایی استان اماده هرگونه همکاری حقوقی با کمیته‬ ‫امداد به منظور توانمندی بیشتر این مددجویان است‪.‬‬ ‫جمــادی در ادامه ضمن قدردانــی از خدمات کمیته‬ ‫امداد در یاری رســاندن به نیازمندان ادامه افزود‪ :‬اگر‬ ‫خدمــات کمیته امداد امام خمینی (ره) به نیازمندان‬ ‫نباشد باید شــاهد دو برابر شدن جرائم باشیم چراکه‬ ‫در روایات داریم که فقر می تواند منشــاء بسیاری از‬ ‫جرائم و اسیب ها باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در بســیاری از موارد ارتکاب جرم‬ ‫به دلیل نبود اشــتغال و عدم توانایی افراد برای امرار‬ ‫معاش اســت گفت‪ :‬نتیجه خدمــات و فعالیت های‬ ‫اشتغالزایی کمیته امداد در پیشگیری از جرم اهمیت‬ ‫باالیــی دارد و از این رو بایــد از امدادگران این نهاد‬ ‫مردمی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه‬ ‫یکی از سیاســت کالن کشوری ‪ ،‬حمایت و توانمندی‬ ‫سازی قشــر ضعیف تحت پوشش نهاد های حمایتی‬ ‫اســت‪ ،‬خاطر نشــان کرد؛ دســتگاه قضایی اســتان‬ ‫نیــز اماده هرگونــه همکاری حقوقــی از جمله ارایه‬ ‫مشاورههای حقوقی رایگان‪ ،‬معاضدت قضایی‪ ،‬مجازت‬ ‫های جایگزین حبس‪ ،‬معافیت از هزینه های دادرسی‬ ‫و ارائه هر گونه خدمات عام المنفعه و خیر خواهانه به‬ ‫خانوادهها تحت حمایت کمیته امداد است‪.‬‬ ‫محمــد رضا میــری‪ ،‬مدیر کل کمیته امداد اســتان‬ ‫بوشــهر در این نشست نیز به ارائه گزارشی از اخرین‬ ‫وضعیت و خدمات یکســال گذشته تا حال به جامعه‬ ‫هدف این نهاد پرداخت و اظهار داشــت‪ :‬در اغلب سر‬ ‫فصل های کاری و خدمتی به قشر محروم و نیازمند ‪،‬‬ ‫رتبه های برتر کشوری را کسب کردیم‪.‬‬ ‫میری با بیان اینکه بیش از ‪ 45‬هزار خانوار با جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ 90‬هزار نفر در اســتان تحت پوشــش کمیته‬ ‫امداد می باشند گفت‪ :‬این امار ‪ 7‬درصد کل جمعیت‬ ‫استان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشــهر در ادامه یکی‬ ‫از راهکارهــای کمکــی این نهــاد در بحث کمک به‬ ‫تشــکیالت قضایی استان را که نیز جنبه پیش گیرانه‬ ‫دارد‪ ،‬توانمند ســازی مددجویان تحت حمایت عنوان‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬امروزه ثابت شــده اســت که‬ ‫مددجویان کمیته امداد کمترین پرونده قضایی را به‬ ‫عنوان متهم و یا مجرم در دادگاها دارند‪.‬‬ ‫میری در ادامه با تاکید بر اینکه ارائه خدمات حقوقی‬ ‫یکی از خدمات تاثیرگذار در توانمندسازی مددجویان‬ ‫اســت‪ ،‬بیان داشت‪ :‬نگاه خیرخواهانه و دغدغه مندانه‬ ‫دســتگاه قضایی و کانون وکال و پذیــرش مطالبات‬ ‫حقوقی‪ ،‬ظرفیــت این نهــاد را در محرومیت زدایی‬ ‫خانواده های نیازمند افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تشــکر و قدردانی از حمایت های‬ ‫خوب دستگاه قضایی و کانون وکال خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫کمیته امداد استان همانند گذشته نیازمند حمایت و‬ ‫اماده همکاری و تفاهــم نامه در زمینه های حمایت‬ ‫های حقوقی و قضایــی از مددجویان در چهار چوب‬ ‫قانون اســت تا از این طریق بتوان نیازمندان بیشتری‬ ‫را در ســطح استان در زمینه مســائل حقوقی یاری‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫خبر خوش استاندار اصفهان در حوزه مسائل اقتصادی‪:‬‬ ‫احیای ‪ 129‬واحد تولیدی راکد استان‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬ســید رضا‬ ‫مرتضوی در عمر ده ماهه از تصدی مسئولیت خود در‬ ‫نصف جهان ‪ 13‬سفر شهرستانی و ‪ 377‬مصوبه از خود‬ ‫به یادگار گذاشــته که دست اورد این سفرها و بررسی‬ ‫مشکالت شهرستان ها توجه به حوزه بهداشت ودرمان‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬اموزش و پرورش ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬صنعت ‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی و راه و حمل و نقل بوده است‪.‬‬ ‫از زمان تصدی دولت ســیزدهم توجه به همه مردم در‬ ‫تمام نقاط کشــور در دستور کار مدیران ارشد استانی‬ ‫قرار گرفته اســت در همین راستا پس از سفر استاندار‬ ‫اصفهان به برخی از شهرستان ها امار بیانگر پیشرفت‬ ‫‪ 60‬درصدی برخی از پروژه های اســتانی می باشد که‬ ‫این در ده ماه می تواند امار قابل قبولی برای یک مدیر‬ ‫ارشد استان باشد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان به خبرنگار ما گفت‪ :‬دولت در شرایط‬ ‫بــدی کار خــود را اغاز کرد به دلیــل اینکه به خاطر‬ ‫رکود در دوره کرونا و تحریــم های ظالمانه اقتصادی‬ ‫بســیاری از واحدها راکد بودند و ما توانستیم که ‪219‬‬ ‫واحد تولیدی راکد را دوباره احیا کنیم و از ‪ 950‬واحد‬ ‫تولیدی دیگر رفع مشکل نماییم‪.‬‬ ‫سید رضا مرتضوی در ادامه به فرصت های شغلی ایجاد‬ ‫شــده در این راســتا اشــاره کرد و افزود‪ :‬احیا و رفع‬ ‫مشــکل از این واحدها توانست برای استان شش هزار‬ ‫نفر شغل ایجاد کند و به این واحدها هفت هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی داده شد‪.‬‬ ‫وی اظهار خرســندی کــرد که در این مــدت هزار و‬ ‫‪ 730‬کسب و کار کوچک و طرح های اشتغال زا مورد‬ ‫حمایــت قرار گرفته و مبلغ هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت بانکی پرداخت شده که موجب ایجاد ‪ 9‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬شغل جدید گردیده است‪.‬‬ ‫مرتضوی هدف خود از فعال کردن ستاد تسهیل را بهتر‬ ‫کردن شرایط اشتغال عنوان کرد و خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫تابستان گذشته نرخ بیکاری ‪ 12.6‬بود که در اخر پاییز‬ ‫به ‪ 11.4‬و سرانجام در زمستان ‪9.5‬رسید البته پس از‬ ‫مردمی سازی یارانه ها ما دوباره زیاد شدن نرخ بیکاری‬ ‫را داشــتیم که که با رونق گرفتن بحث ساخت و ساز‬ ‫مسکن این مشکل نیز مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف برق با تداوم‬ ‫محقق می شود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬با توجه مستمر و با مشارکت‬ ‫همگانی استفاده بهینه از انرژی برق نهادینه می شود‪.‬‬ ‫بهمــن داراب زاده بــا بیان اینکه مدیریت مصرف برق بســیار‬ ‫ضروری و با اهمیت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده بهینه از انرژی برق‬ ‫با تداوم و اســتمرار محقق خواهد شــد و نباید مختص اوقات‬ ‫خاصی از سال باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتفاده بهینه از انرژی بــرق و تمامی حامل های‬ ‫انرژی باید بطور مســتمر و در تمامی ایام ســال و با مشارکت‬ ‫تمامی دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم به‬ ‫نتایج مطلوب دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫داراب زاده گفت‪ :‬با همراهی و مشــارکت خوب مشترکان فهیم‬ ‫و عزیز بیش از نیمی از فصل تابستان سپری شد و این همدلی‬ ‫باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم تابســتان را با موفقیت پشت سر‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ 169‬پروژهبرقرسانی‬ ‫هفتهدولتدرخوزستانافتتاح‬ ‫و کلنگ زنی میشود‬ ‫روزنامه خوب – استان خوزستان‪ :‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق خوزستان گفت‪ ۱۶۹ :‬پروژه برق رسانی با اعتباری‬ ‫بالــغ بر یک هــزار و ‪ ۸۲۰‬میلیارد ریال هفتــه دولت در نقاط‬ ‫مختلف استان خوزستان بهره برداری و کلنگ زنی می شود‪.‬‬ ‫علی خدری اظهار داشت‪ :‬این پروژه های برقرسانی در راستای‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تقویت ولتاژ در مناطق مختلف‬ ‫استان خوزستان اجرا شده اند‪.‬‬ ‫خــدری هدف از اجــرای این پروژه ها را تــالش برای افزایش‬ ‫رضایت مندی مشــترکان‪ ،‬اســتفاده بهینه از امکانات و منابع‬ ‫موجود همچنین تامین برق پایدار و مطمئن در ســطح استان‬ ‫خوزســتان عنوان کرد و گفت‪:‬از این تعــداد پروژه تعداد ‪۱۴۰‬‬ ‫پروژه افتتاح و ‪ ۲۹‬پروژه کلنگ زنی می شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان افزود ‪:‬‬ ‫این پروژه ها در زمینه تامین برق شــهری و روستایی‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهینه سازی شهری و روستایی‪ ،‬کاهش تلفات‪ ،‬توسعه و اصالح‬ ‫روشنایی معابر‪ ،‬برقرسانی به روستاهای فاقد برق‪ ،‬فیدر خروجی‬ ‫و قدرت مانور اجرا شده و یا عملیات اجرایی انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۱۳۸ :‬کیلومتر شــبکه فشار متوسط‪ ۱۵۶ ،‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فشار ضعیف ‪ ۳۳۳ ،‬دستگاه ترانسفورماتور و سه هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬دســتگاه چراغ روشــنایی در قالب این پروژه ها در نقاط‬ ‫مختلف خوزستان نصب شده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان این‬ ‫پروژه ها در ‪ ۲۳‬شــهر خوزســتان اجرا شده و یا در دست اجرا‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫اختالل در خطوط تلفن ثابت‬ ‫مشترکان مرکز طالقانی کرج‬ ‫روزنامه خوب – استان البرز‪ :‬مدیر کل مخابرات منطقه البرز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬خطوط تلفن و دیتای مشترکان مرکز ایت اهلل طالقانی‬ ‫کرج یکم شــهریور ماه جاری دچار اختالل می شود‪ .‬عبداهلل بیان‬ ‫اظهار داشــت ‪ :‬این اختالل در اجرای عملیــات کابل برگردان و‬ ‫توســعه شــبکه کابلی خطوط تلفن ثابت و ســیار مشترکان این‬ ‫مرکزبه مدت ‪ ۴۸‬ســاعت ادامه دارد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫اختــالل در محدوده کرج ‪ ،‬ســه راه عظیمیه ‪ ،‬بلوارهای شــورا و‬ ‫جانبازان و محدوده بیمارســتان باهنر ایجاد می شود‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با اجرای عملیات کابل برگــردان ارتباط تلفنی و دیتای‬ ‫مشــترکین‪ ،‬پس از اجرای عملیات توسعه خطوط کابلی‪ ،‬اختالل‬ ‫در تلفن مشــترکان این مرکز برطرف خواهد شــد‪ .‬بیان گفت‪:‬‬ ‫اکنون بیش از یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬شــماره تلفن ثابت در اســتان‬ ‫البرز فعال اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۹‬شــرکت خدمات‬ ‫اینترنتی در البرز فعال اســت که ‪ ۵۳‬درصد مشــترکان خدمات‬ ‫اینترنی از مخابرات و ‪ ۴۷‬درصد از سایر شرکت ها خدمات دریافت‬ ‫مــی کنند‪ .‬خطوط تلفن ثابت مشــترکان مرکز ایت اهلل طالقانی‬ ‫کرج دچار اختالل می شود‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪826‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫کارنامه یکساله وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشک؛‬ ‫اخبار‬ ‫تولید‪ 70‬درصد کتب درسی‬ ‫با کاغذ ایرانی‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه تا سال قبل برای‬ ‫چاپ کتاب های درســی‪ ۵۰۰۰ ،‬تن کاغذ تولید داخل‬ ‫و ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬هزار تن کاغذ خارجی داشــتیم گفت‪ :‬اما‬ ‫در سال جدید و تا کنون ‪ ۳۰‬هزار تن یعنی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاغــذ مورد نیاز را از داخل خریــداری کرده ایم و هم‬ ‫برای قرارداد ‪ ۵۰۰۰‬تن دیگر رفته اند‪.‬‬ ‫یوســف نوری در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره‬ ‫و نمایشــگاه «ایــران نوشــت» که در محــل کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شــد ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته دولت گفت‪ :‬شهیدان رجایی و باهنر‬ ‫دو معلم اموزش و پرورشــی بودند که به قله های رفیع‬ ‫رسیدند‪ .‬اینها پایه گذار امور تربیتی بودند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشــاره بــه اینکه با تالش‬ ‫جوانــان گام دوم انقالبــی و کوشــا‪ ،‬نمادهای ملی و‬ ‫مذهبی‪ ،‬سهم ‪ ۵۰‬درصدی در تولید نوشت افزار ایرانی‬ ‫و سهم ‪ ۱۵‬درصدی در محتوای ایرانی‪ ،‬در بازار نوشت‬ ‫افزار ایرانی داریم‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬تا ســال قبل برای چاپ کتاب های‬ ‫درســی‪ ۵۰۰۰ ،‬تن کاغذ تولید داخل و ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫تن کاغذ خارجی داشتیم اما در سال جدید و تا کنون‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن یعنی ‪ ۷۰‬درصد کاغذ مورد نیاز را از داخل‬ ‫خریــداری کرده ایم و هم برای قرارداد ‪ ۵۰۰۰‬تن دیگر‬ ‫رفته اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه کاغذ تولید داخل‪ ،‬هویت‬ ‫ملی است و توسط بچه های خودمان ساخته شده است‬ ‫و دانش اموزان نیز از ان احساس غرور می کنند گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت ها وجود دارد و امید اســت سال اینده تکمیل‬ ‫شود و کتب درسی را ‪ ۱۰۰‬درصد با کاغذ ایرانی چاپ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫افزایش اقبال مردم به سفر‬ ‫تغییرشرایطمدیریتترافیک‬ ‫رییس پلیس راهور فراجا گفت‪ :‬رشدســفرها‪ ،‬وســائط‬ ‫نقلیه و اقبال مردم به تردد سبب شده تا شرایط مدیریت‬ ‫ترافیک تغییر کند‬ ‫ســردار سید کمال هادیانفر در اولین نشست تخصصی‬ ‫روســای پلیس راه راهور فراجا و مدیــران کل راهداری‬ ‫سراسر کشور که در شــهرک ازمایش برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این نشست می تواند سبب همدلی و هماهنگی بیشتری‬ ‫بین دستگاه هایی که در ایمنی یا امدادرسانی و پیشگیری‬ ‫حوادث مشارکت دارند‪ ،‬شود‪ .‬باید نشستی سراسری تر و‬ ‫وسیع تر با اورژانس‪ ،‬هالل احمر و ‪ ...‬برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از مسائلی مهم است‪ ،‬مدیریت صحیح‬ ‫ترافیک است‪ .‬شرایط متفاوت شده است‪ .‬ما ساالنه نیم تا‬ ‫یک و نیم درصد افزایــش جمعیت داریم‪ .‬همچنین ‪۵۴‬‬ ‫میلیون گواهینامه در کشــور وجــود دارد و ‪ ۳۸‬میلیون‬ ‫وسیله نقلیه داریم‪ .‬البته پلیس راهور در حدود ‪ ۷۰۰‬شهر‬ ‫کشور حضور ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تردد و اقبال مردم به سفرها بیش از گذشته‬ ‫شده اســت ‪ .‬تاثیر کرونا بحثی جداست و عوامل دیگری‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬رشد جمعیت‪ ،‬رشد وسائط و رشد ترددها‬ ‫شــرایطی ایجاد می کند که باید ساختار و روش مناسبی‬ ‫در کشور اخذ شــود تا بتوانیم ترافیک را به طور صحیح‬ ‫مدیریــت و ترددها را تســهیل کنیم‪ .‬ما بایــد ایمنی را‬ ‫در راه هــا ایجاد کنیم و در کنار خدمات مطلوب ســوانح‬ ‫ترافیکــی و تثادفات فوتی را کاهش دهیم‪ .‬چیزی که در‬ ‫چند سال اخیر اتفاق افتاده این است که سالی یک و نیم‬ ‫میلیون وسیله نقلیه به ناوگان ‪ ۳۸‬میلیونی اضافه می شود‬ ‫اما ر چهارســال تنها کمتر از هفت هزار نقلیه فرسوده از‬ ‫ناوگان خارج شده است‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور فراجا ادامه داد‪ :‬انســداد مســیر و‬ ‫تراکمی که ایجاد شده سبب شد تا برخی از خیابان های ما‬ ‫تبدیل به پارکینگ شود‪ .‬این اتفاق در استان های دیگر و‬ ‫در مناسبت ها نیز رخ می دهد‪ .‬وقتی جمعیت‪ ،‬وسائط نقلیه‬ ‫و دارندگان گواهینامه اضافه می شوند‪ ،‬باید زیرساخت ها‬ ‫نیز متناسب با ان مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫هادیان فر تاکید کرد‪ :‬امروز تمام مردم کشــور ما کاربر‬ ‫حوزه ترافیک هســتند و یا راننده اند ‪ ،‬یا سرنشین اند یا‬ ‫عابر پیاده هستند‪ .‬این نکته قابل تامل است که کرونا در‬ ‫دوره ای باعث مرگ مردم شد؛ اما تصادفات همواره وجود‬ ‫دارند و این تهدیدی است که به طور جد در کل دنیا وجود‬ ‫دارد‪ .‬در دنیا هر ســاله یک میلیون و سیصد هزار نفر در‬ ‫تصادفات می میرند‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور فراجا با اشــاره بــه عوامل موثر در‬ ‫مدیریت ترافیک گفت‪ :‬حل مشکل ترافیک مستلزم توجه‬ ‫به پنج عامل اصلی اســت‪ .‬مورد اول مدیریت اســت‪ .‬در‬ ‫تمام دنیا به این بحث نگاه جدی می شود‪ .‬در کشورهای‬ ‫اروپایی طرحی با چشم انداز تصادف فوتی صفر اجرا شده‬ ‫و بسیاری از کشورها نیز به ان دست پیدا کرده اند و این‬ ‫طرح فراتر از حرف و کالم بوده است ‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۲۰‬درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و بومی گزینی‬ ‫دولت ســیزدهم با شــعار دولت مردمی مردادماه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اغاز بکار کرد‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی یکی از‬ ‫مهمترین وزارتخانه های کلیدی با جایگاه سیســتم نظام سالمت‪،‬‬ ‫اقدامات ارزنده ای را در کارنامه یکساله خود دارد‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین چالشــهای سیســتم بهداشت و درمان کشور‪،‬‬ ‫کمبود پزشــک در مناطق کم برخوردار و محروم است‪ ،‬مهمترین‬ ‫گامی که در وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی بود‪ ،‬توجه‬ ‫اساسی به اموزش پزشکی است‪ ،‬بطوریکه برای نخسیتن بار اقدامات‬ ‫الزم برای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی پذیرش دانشجویان پزشکی از کنکور‬ ‫امســال با تاکید بر مناطــق محروم و بومی گزینــی‪ ،‬بازنگری در‬ ‫ظرفیت های ازمون دســتیاری سال گذشته بگونه ای که از حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ظرفیت خالی‪ ۲۵۰ ،‬نفر در مرحله تکمیل ظرفیت‪ ،‬پذیرش‬ ‫شدند‪ ،‬انجام شد‪.‬‬ ‫توجه به بخش توســعه منابع و نیروی انســانی حوزه سالمت در‬ ‫کارنامه یکســاله وزارت بهداشــت نشــان می دهد تکلیف پرونده‬ ‫های شــهدای مدافع ســامت و تعیین مصادیق و امتیازات و ابالغ‬ ‫دســتورالعمل نحوه تشکیل پرونده و بررســی مدارک و مستندات‬ ‫شهید خدمت در جهت ارج نهادن به جانفشانی ها و فداکاری های‬ ‫کارکنان حوزه سالمت که در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از‬ ‫دست داده اند حسب فرمایش های مقام رهبری (مدظله) و با توجه‬ ‫به بند (‪ )۳‬مصوبات ‪ ۷۳۷‬جلســه شورای عالی امنیت ملی انجام و‬ ‫تبدیــل وضعیت ‪ ۶۷‬هزار نفر از کارکنان نظام ســامت تابع قانون‬ ‫ایثارگران مشخص شد‪.‬‬ ‫در راستای بهبود توسعه منابع و نیروی انسانی سیستم بهداشت و‬ ‫درمان کشــور ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۵۲‬مجوز جذب نیروهای مشمول قانون‬ ‫پزشکان و پیراپزشکان در ‪ ۶‬رشته شغلی پرستار‪ ،‬اتاق عمل‪ ،‬هوشبری‪،‬‬ ‫علوم ازمایشگاهی‪ ،‬رادیولوژی و فوریتهای پزشکی و همچنین تعداد‬ ‫‪ ۶۴۱‬مجوز بکارگیری نیروی شرکتی به دانشگاهها و دانشکده های‬ ‫علوم پزشــکی و ســازمان های تابعه وزارت متبوع در جهت تامین‬ ‫نیروی انســانی مورد نیاز در حوزه های مختلف بهداشــت‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫فوریت های پزشــکی‪ ،‬توزیع اعتبار به مبلغ ‪۱.۵۰۸‬میلیارد ریال از‬ ‫محل سازمان هدفمندی یارانه ها بابت ردیف بیماران صعب العالج‪،‬‬ ‫توزیع اعتبار به مبلغ ‪۱۶.۴۹۰.۰۰۰‬میلیون ریال به دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشکی کشــور بابت ردیف حوادث ترافیکی‪ ،‬اختصاص مبلغ‬ ‫‪ ۱۶.۰۰۰‬میلیــارد ریال از محل منابع یــک میلیارد یورو‪ ،‬پرداخت‬ ‫مستقیم سازمان برنامه و بودجه به هیات امنای صرفه جویی ارزی‬ ‫بابت خرید واکسن نیز از دیگر اقداماتی است که در دولت سیزدهم‬ ‫از ســوی وزارت بهداشت انجام شده اســت و این اقدامات مهم در‬ ‫یکساله اخیر در مقایسه با سال های گذشته چشمگیر است‪.‬‬ ‫تزریق ‪ ۱۶۰‬میلیون دز واکسن در یکسال اخیر ما را از‬ ‫روزهای سیاه کرونایی نجات داد‬ ‫شــیوع همه گیری کرونا از اســفند ‪ ۹۸‬تا قبل از روی کار امدن‬ ‫دولت ســیزدهم به دلیل تامین نشدن واکســن علیه کرونا‪ ،‬باعث‬ ‫شدن بسیاری از هموطنانمان جان خود را از دست بدهیم بطوریکه‬ ‫روزانــه ‪ ۷۰۰‬نفر بــه خاطر این بیماری فوت می کردند و هشــت‬ ‫هزار نفر نیز در مراکز درمانی بستری می شدند‪ ۲۸ ،‬استان پرخطر‬ ‫کرونایی بودند‪ ،‬دوره های وحشــتناک و پر استرسی را همه مردم‬ ‫ســپری می کردند‪ ،‬تا اینکه با روی کار امدن دولت جدید‪ ،‬تهیه و‬ ‫ورود واکســن در اولویت همه وزارتخانه ها قرار گرفت و تا به امروز‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون دز واکســن در چهار نوبت بــه افرداد جامعه در همه‬ ‫گروههای سنی تزریق شــده و همچنان ادامه دارد و ما از روزهای‬ ‫ســیاه و تلخ کرونایی رهایی یافتیم‪ ۶ .‬واکســن تولید داخل نیز‬ ‫به همت دانشــمندان ایرانی و با حمایت دولت و وزارت بهداشــت‬ ‫علیه کرونا افتخار برزگی برای کشورمان در دنیا ثبت شد بطوریکه‬ ‫‪۱۴.۸۶۱.۹۴۰‬واکسن پاستو کووک و پاستوکووک پالس با توجه به‬ ‫شرایط اضطرار حاکم بر کشور در دوران پاندمی ویروس کویید ‪۱۹‬و‬ ‫نیاز فوری کشــور به واکسن موثر و معتبر‪ ،‬توسط انستیتو پاستور با‬ ‫همکاری شرکت فینالی کوبا تولید شد‪.‬‬ ‫در راســتای مقابله با همه گیری بیمار کرونا و اینکه بسیج و عزم‬ ‫ملی در این زمینه در کشــور ایجاد شده بود‪ ،‬کمیته علمی مبارزه‬ ‫با ویروس کرونا با شــرکت ‪ ۶۰‬پزشک و دانشمند درجه اول کشور‬ ‫تشکیل شد تا کار تدوین دستورالعمل های علمی و کشوری درمان‬ ‫کرونا‪ ،‬طراحی و ساخت کیت تشخیص امیکرون را انجام بدهند‪.‬‬ ‫واکسیناســیون بیــش از دو میلیون و ‪۵۰۰‬هــزار اتباع خارجی‬ ‫رکوردی بی نظیر در دنیا‬ ‫افزایش دو برابری تخت های ای ســی یو اطفال (در زمان پیک‬ ‫امیکرون)‪ ،‬واکسیناســیون بیش از دو میلیون و پانصد هزار از اتباع‬ ‫و مهاجرین‪ ،‬حمایت از تولید ‪ ۶‬واکســن داخلی‪ ،‬افزایش دسترسی‬ ‫وبهره مندی عادالنه از خدمات بهداشــتی درمانی مرتبط با کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در سراسر کشور شامل توزیع متمرکز ‪ ۱۹۹۳‬نفر پزشک‪ ،‬توزیع‬ ‫متمرکز ‪ ۵۳۸‬نفر دندانپزشک‪ ،‬بکار گیری‪ ۲۲۹۹۴‬نفر سایر رشته‬ ‫ها از دیگر اقدامات یکساله در حوزه کنترل بیماری کرونا است‪.‬‬ ‫اقدامات یکساله وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به همین‬ ‫جا ختم نمی شود‪ ،‬بیمه همگانی از دیگر تحوالت مهم نظام سالمت‬ ‫کشــور است‪ ،‬بطوریکه حدود ‪ ۶‬میلیون نفر افراد فاقد بیمه پایه سه‬ ‫دهــک پایین درامدی‪ ،‬به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه‬ ‫زیر چتر حمایت بیمه سالمت قرار گرفتند و ‪ ۱۷‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ ۵ ،۱۴۰۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر مختص ‪ ۳‬دهک اول جامعه تحت‬ ‫پوشــش بیمه قرار گرفته اند‪ ،‬با توجه به اینکه ‪ ۴۰۰‬هزار نفر نیز در‬ ‫‪ ۲‬ماه پایانی سال ‪ ۱۴۰۰‬در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر بیمه‬ ‫شــدند‪ ،‬می توان گفت که دهک هــای پایین با اطمینان باال تحت‬ ‫پوشــش قرار داشــته و عمده افراد باقی مانده در دهک های باالتر‬ ‫جامعه هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ســرانه حق بیمه درســال جاری یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان به ازای هر فرد در سال ‪ ۱۴۰۱‬است؛ پرداخت این‬ ‫میزان برای ‪ ۳‬دهک اول جامعه توســط خودشان مشکل زا بوده و‬ ‫خوشبختانه با تقبل حق بیمه این افراد توسط دولت بصورت رایگان‬ ‫بیمه شده اند‪.‬‬ ‫‪20‬میلیون روستایی رایگان بیمه شدند‬ ‫اکنون با پوشــش جدید بیمه ای‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۶‬میلیون نفر تحت‬ ‫پوشــش بیمه ســامت ایران بوده و ‪ ۲۰‬میلیون نفر بیمه شدگان‬ ‫روســتایی به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند و فرانشیز سه‬ ‫دهک اول برای خدمات بستری به ‪ ۵‬درصد و برای خدمات سرپایی‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در نگاهی دیگر به کارنامه یکســاله سیســتم بهداشــت و درمان‬ ‫کشــور می توان به تدوین و ابالغ دستور العمل اجرایی برنامه بیمه‬ ‫روســتایی‪ ،‬شناسایی و معرفی مادران باردار‪ ،‬شیرده و دارای کودک‬ ‫زیر پنج سال که بر اساس ازمون وسع‪ ،‬نیازمند حمایت بوده‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و محتوای سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی رایگان ماهیانه انها‬ ‫(بیمه رایگان مادران باردار و کودکان تا ‪ ۵‬سالگی) طراحی شد‪.‬‬ ‫تولیــد بیش از ‪ ۳‬میلیون دز واکســن هپاتیــت ب و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫دز واکســن ب ث ز و بیش از ‪ ۸۷۰‬هزار ویــال ‪ ۵۰ cc‬از محلول‬ ‫های تزریقی شامل سولفات منیزیوم‪ ،‬لیدوکائین‪ ،‬پتاسیم کلراید در‬ ‫انستیتو پاســتور نیز از دیگر مواردی است که می توان در کارنامه‬ ‫یکساله وزارت بهداشــت ثبت کرد‪ .‬در راستای بازسازی و احداث‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬خانه های بهداشت و غیره می توان به تکمیل و بهره‬ ‫برداری از ‪ ۸۵‬پروژه بهداشتی با زیربنای ‪ ۳۵.۸۰۰‬مترمربع در قالب‬ ‫‪ ۳‬ازمایشــگاه‪ ۳ ،‬اموزشــگاه بهورزی‪ ۱۵ ،‬پایگاه سالمت شهری‪۳ ،‬‬ ‫خانه بهداشــت‪ ۱۷ ،‬پروژه زیست پزشک‪ ۲ ،‬ستاد شبکه‪ ۲۳ ،‬مرکز‬ ‫جامع ســامت روســتایی و ‪ ۲‬پروژه بیماری های رفتاری‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی بیوراکتورهای خط تولید صنعتی واکســن ها و کشــت‬ ‫سلولهای جانوری در انستیتو پاستور‪ ،‬توسعه و اجرای برنامه ایمنی‬ ‫اب اشــامیدنی در ‪ ۳۲‬شهر و منطقه روســتایی‪ ،‬راه اندازی سامانه‬ ‫ملی پایش برنامه های ســامت و ســطوح نظام شبکه برای اولین‬ ‫بار در حوزه بهداشــت‪ ،‬تشکیل قرارگاه جوانی و جمعیت و حمایت‬ ‫از خانواده و پوشــش بیمه ای پایه و کامل همه اقدامات تشخیصی‬ ‫و درمانی الزم بــرای زوج هایی که به رغم اقدام به بارداری به مدت‬ ‫یک سال یا بیشتر‪ ،‬صاحب فرزند نشده اند؛ اعم از برنامه های معاینه‪،‬‬ ‫بیماریابی‪ ،‬تشــخیص علت ناباروری و درمان ان بدون محدودیت‬ ‫زمان و دفعات مورد نیاز به تشــخیص پزشــک معالج‪ ،‬اختصاص‬ ‫یک پایگاه ســامت به ازای متوســط هر ‪ ۱۲۵۰۰‬نفر جمعیت در‬ ‫مناطق حاشیه نشین و شهری‪ ،‬اختصاص یک مرکز خدمات جامع‬ ‫ســامت برای هر ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت در مناطق حاشــیه‬ ‫نشــین و شهری‪ ،‬جذب مراقب سالمت به ازای هر ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نفر جمعیت در مناطق حاشیه نشین و شهری نیز اشاره کرد که در‬ ‫کارنامه وزارت بهداشت ثبت شده است‪.‬‬ ‫اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری پس از ‪ ۱۵‬سال به‬ ‫سرانجام رسید‬ ‫همه می دانیم که پرســتاران بویــژه در دوران همه گیری کرونا‬ ‫جانفشانی های زیادی برای رســیدگی به بیماران کرده اند‪ ،‬قانون‬ ‫تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که ‪ ۱۵‬سال از اجرای ان گذشته‬ ‫بوده ولی مطالبات این قشر زحمتکش پرداخت نشده بود‪ ،‬در راستای‬ ‫هویت بخشی و تکریم عملی حرفه پرستاری و حسب تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب در اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬که مطابق ان ســهم ســازمان های‬ ‫بیمه گر پایه برای بسته خدمات و مراقبت های پرستاری‪ ،‬در بخش‬ ‫بســتری و بستری فوریت های پزشــکی (اورژانس) ‪ ۹۰‬درصد و در‬ ‫بخش سرپایی ‪ ۷۰‬درصد تعیین شده‪ ،‬اجرای ان به سرانجام رسید‬ ‫و قشر پرستار از مزایای این قانون بهره مند شدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۴‬مرکز درمانی تجهیز و بازسازی شدند‬ ‫تجهیز ‪ ۷۹‬بیمارستان با بیش از ‪ ۸۱۰۰‬تخت و احداث حدود ‪۵۵‬‬ ‫مرکز درمانی در مناطق محــروم با رویکرد توزیع عادالنه خدمات‬ ‫سالمت‪ ،‬اختصاص ‪ ۷۵‬درصد از کل پزشکان متخصص ضریب کا‬ ‫به مناطق محروم از مجموع پزشکان ضریب کا توزیع شده در سطح‬ ‫کشــور‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی حق ماندگاری پزشــکان متخصص‬ ‫مقیــم در مناطق محروم جهت ادامه خدمت در این مناطق و عدم‬ ‫جابه جایی به کالن شــهرها‪ ،‬ابالغ ‪ ۷۰‬محصول دانشــی (راهنمای‬ ‫بالینی و اســتاندارد خدمت در حــوزه درمان بیماران)‪ ،‬تدوین ‪۲۰‬‬ ‫استاندارد خدمات ناباروری و ایین نامه مراکز درمان ناباروری سطح‬ ‫‪ ۲‬و ســطح ‪ ،۳‬تدوین برنامه نظام شــبکه ازمایشــگاهی کشوری‪،‬‬ ‫صدور مجوز گردشــگری ســامت برای ‪ ۲۰۰‬بیمارســتان کشور‪،‬‬ ‫اجرای قرارداد خرید ‪ ۱۰۰۰‬دســتگاه امبوالنــس‪ ،‬پرداخت مبلغ‬ ‫‪ ۳.۰۰۰‬میلیــون ریال از محل ارزش افــزوده به هیات امنای صرفه‬ ‫جویی ارزی (مبلغ ‪ ۲.۰۰۰‬میلیارد ریال بابت خرید تجهیزات و طرح‬ ‫های بیمارستانی و مبلغ ‪ ۱.۰۰۰‬میلیارد ریال بابت تامین واکسن)‪،‬‬ ‫گسترش شبکه خون رسانی شامل ‪ ۲۰۳‬مرکز هاب انتقال خون در‬ ‫‪ ۳۱‬استان ودستیابی به ‪ ۲۰۳۴۷۸۶‬واحد اهدای خون داوطلبانه با‬ ‫وجود شــرایط پاندمی کرونا نیز عملکرد یکساله وزارت بهداشت در‬ ‫بخش درمان است‪.‬‬ ‫افزایش حق انتخاب رشــته محل در ازمون دســتیاری از ‪ ۱۰‬به‬ ‫‪ ۱۰۰‬رشــته محل‪ ،‬اختصاص ســهمیه بومــی مناطق محروم در‬ ‫ازمون دستیاری ســال ‪ ۱۴۰۴‬در راستای عدالت اموزشی و تامین‬ ‫نیاز نیروی متخصص پزشــکی در مناطق کمتر برخوردار‪ ،‬افزایش‬ ‫حقوق دستیاران تخصصی در راستای افزایش انگیزش و حمایت از‬ ‫شــرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم پزشکی نیز در یکسال اخیر‬ ‫در حوزه علوم پزشکی تحقق یافته است از دیگر اقدامات انجام شده‬ ‫در حوزه علوم پزشکی است‪.‬‬ ‫کاهش کمبودهای دارویی و ایجاد‬ ‫پنجره واحد تسهیل تولید دانش بنیان‬ ‫حوزه غذا و دارو نیز در سیســتم نظام ســامت که بســیار حایز‬ ‫اهمیت است‪ ،‬در عملکرد یکساله وزارت بهداشت‪ ،‬اقدامات خوبی در‬ ‫این حوزه انجام شــد بطوریکه می توان به طرح ملی ارتقا سالمت‬ ‫و اصالت غذا‪ ،‬شــروع تجهیز ازمایشگاه های کنترل غذا و داروی‬ ‫مرزی به منظور کنترل دقیق فراورده های وارداتی و صادراتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫پنجره واحد تســهیل تولید دانش بنیان بین ســازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫بروزرســانی و انتشار اخرین نسخه فارماکوپه داروهای ایران پس از‬ ‫‪ ٦‬ســال تاخیر‪ ،‬باز کردن فهرست دارویی ایران و ثبت بیش از ‪٣٠‬‬ ‫ملکول جدیــد‪ ،‬در زمینه ‪ TTAC‬ایجاد ســامانه بر خط قیمت‬ ‫گذاری دارو و کاهــش کمبودهای دارویی علیرغم محدودیت های‬ ‫ارزی و تحریم ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫جامعه پزشکی ایران تصویری درخشان از دیگرخواهی و مسووالنه زیستن را ترسیم می کند‬ ‫وزیر بهداشــت با بیان این کــه طبابت فراتر از حرفه‪ ،‬شــکوه‪،‬‬ ‫فضیلت و دشواری مسئولیت اســت‪ ،‬فرا رسیدن روز پزشک را به‬ ‫همــکاران خود تبریک گفت و تاکید کــرد‪ :‬طبابت فراتر از حرفه‪،‬‬ ‫شکوه‪ ،‬فضیلت و دشواری مســئولیت است که تصویری درخشان‬ ‫از دیگر خواهی و ســبکی از مســئوالنه زیستن را در برایر دیدگان‬ ‫جامعه ترســیم می کند‪ .‬بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫در متن پیام دکتر بهرام عین اللهی به مناســبت روز پزشک امده‬ ‫است‪ «:‬طبابت فراتر از حرفه‪ ،‬شکوه‪ ،‬فضیلت و دشواری مسئولیت‬ ‫اســت که تصویری درخشان از دیگر خواهی و سبکی از مسئوالنه‬ ‫زیستن را در برایر دیدگان جامعه ترسیم می کند‪ .‬با درود به شهدای‬ ‫مدافع ســامت و با ادای احترام به جامعه پزشکی متعهد و فداکار‬ ‫کشــور‪ ،‬روز پزشک را به پزشکان خدوم و بافضیلتی که با مرارت و‬ ‫ممارســت و بیدارخوابی بسیار به این جایگاه نائل امده اند‪ ،‬تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬انسان های وارسته و شریفی که نبض سالمت جامعه را در‬ ‫دست و رسالتی سنگین بر دوش دارند تا انجا که اگر پلکی غفلت‬ ‫کند‪ ،‬شــاید نتیجه ای جبران ناپذیر در پی داشته باشد‪ .‬چه بسیار‬ ‫شب ها که اغلب مردم در خوابند و پزشکان بر سر دو راهی تصمیم‬ ‫برای نجات جان هموطن خویش‪ ،‬نگرانی و التهابی را می ازمایند که‬ ‫کمتر انسانی در طول عمر تجربه می کند و اینها همه از ان روست‬ ‫که پزشکی تنها علم نیســت‪ ،‬ایمان نیز هست و پزشکان نه فقط‬ ‫درمانگر جســم انسان ها که تکیه گاه و پناه انانند‪ .‬بخشی از درمان‬ ‫بیمار بــا دارو و دیگر روش های طبی و بخشــی در گرو اطمینان‬ ‫بخشی روحی به بیمار است که با بیان‪ ،‬نگاه و القای پزشک تامین‬ ‫می شود‪.‬پزشکان مومن و وطن دوست ایرانی در حماسه مهار کرونا‬ ‫و در اجــرای طرح های نوظهور و بزرگی همچون واکسیناســیون‬ ‫سراسری‪ ،‬نسخه نویسی الکترونیک و پزشک خانواده‪ ،‬نقشی مهم‬ ‫و اساســی داشــته اند که فرصت را برای سپاس و قدردانی از انان‬ ‫مغتنم می شمارم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1182

روزنامه خوب 1182

شماره : 1182
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه خوب 1181

روزنامه خوب 1181

شماره : 1181
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه خوب 1180

روزنامه خوب 1180

شماره : 1180
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه خوب 1179

روزنامه خوب 1179

شماره : 1179
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه خوب 1178

روزنامه خوب 1178

شماره : 1178
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه خوب 1176

روزنامه خوب 1176

شماره : 1176
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!