روزنامه خوب شماره 809 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 809

روزنامه خوب شماره 809

روزنامه خوب شماره 809

‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ایران توان فنی ساخت بمب‬ ‫اتم را دارد ولی چنین برنامه ای‬ ‫در دستورکار نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫وز یر نفت‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های پاالیشی‬ ‫و پتروپاالیشی تحریم ها را‬ ‫بی اثر می کند‬ ‫دستور قاطع رئیس عدلیه به دادستان کل کشور و‬ ‫روسای کل دادگستر ی ها؛‬ ‫پیگیری کاالهای موجود‬ ‫در انبارهای بنادر و گمرکات‬ ‫سهشنبه‪ 11‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 809‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 4‬محرم‪ 2 |1444‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان خراسان شمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی؛‬ ‫سیاست دولت کنترل تورم و‬ ‫جلوگیری از اقدامات تورم زاست‬ ‫‪4‬‬ ‫چمران‪ ،‬ر ییس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫وزارت نیرو استفاده بهینه‬ ‫روان اب ها را در دستورکار‬ ‫قرار دهد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫معاون بانک مرکزی‪:‬‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫روند پرداخت وام ازدواج‪،‬‬ ‫فرزنداوری و ودیعه مسکن‬ ‫در بانک ها سرعت گرفت‬ ‫مردم همچنان از تردد‬ ‫در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫خودداری کنند‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫متقاضیان ‪ ۱۰‬روز فرصت بازدید از امالک را دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫ازامالکرادارندسازمانجمع اوریوفروشاموالتملیکیاعالم کرد‪:‬پنجمینمزایدهسراسریبهشماره‪۱۱۲۹‬امالکومستغالتاینسازماندرسالجاریبه صورتاینترنتیوازطریقسامانهمزایدهالکترونیک‬ ‫دولت(ستاد)‪،‬برگزارمی شود‪.‬سازمانجمع اوریوفروشاموالتملیکی‪،‬اغازارسالپیشنهادقیمتبودهکههم زماناطالعاتمربوطبهاینمزایدهدرسایتسازمانوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمنتشرخواهد‬ ‫شد؛اخرینمهلتارسالپیشنهادقیمتنیزتاساعت‪۲۴‬روزچهارشنبه‪۱۹‬اینماهخواهدبود‪.‬شایانذکراستقیمتپیشنهادیمتقاضیانبایدباالترازقیمتپایهکارشناسیباشد‪.‬برایناساس‪،‬بستهپیشنهاداتنیز‬ ‫ساعت‪۱۴‬روزشنبه(‪۲۲‬مردادماه)درمحلسازمانمرکزی‪،‬رمزگشاییودرهمانروزنیزبرندگانمزایدهاعالممی شوند‪.‬حضورمتقاضیاندرجلسهرمزگشاییپیشنهاداتبالمانعاست‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج‬ ‫برنج خارجی با اقدام دولت‬ ‫‪ 20‬درصد ارزان تر خریده شد‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل‬ ‫برداشــت تولید داخلی‪ ،‬در صورت تسریع در ترخیص‬ ‫برنج از گمــرکات قیمت برنج ایرانــی و خارج کاهش‬ ‫مطلوبی پیدا می کند‪.‬‬ ‫«مســیح کشــاورز» واردات برنج را درگیر بروکراسی‬ ‫اداری و تصمیم گیری های دستگاه های مختلف دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬به تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ســامانه جامع تجــارت برای واردکننــدگان اعمال‬ ‫محدودیت ایجاد کرده است‪ ،‬به نحوی که واردکنندگانی‬ ‫که میانگین دو ســال وارداتشــان بیش از یک حجمی‬ ‫باشــد‪ ،‬امکان واردات دارند و کمتر از ان مجوز دریافت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام وزارت صمت باعث شده که عم ً‬ ‫ال‬ ‫ثبت سفارشــی در کشور نداشته باشیم و برنج هایی که‬ ‫در گمرکات باقی مانده با عدم ثبت ســفارش یا ویرایش‬ ‫ثبت ســفارش های قبلی که باید تمدید می شد‪ ،‬روبرو‬ ‫شــده و اجازه ترخیص داده نشده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی نیز با این موضوع مخالفت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیل و بارندگی ها اسیبی به برنج های وارداتی نزد‬ ‫دبیــر انجمن واردکنندگان برنج ایــران با بیان اینکه‬ ‫به دنبــال لغو ایــن محدودیت ها بــرای واردات برنج‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬تا به امروز برنج هایــی که در گمرک‬ ‫زاهدان زیر سیل بودند با کمک دستگاه های مختلف از‬ ‫جمله وزارتخانه های کشور‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬ســتاد بحران‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬استانداری سیســتان و بلوچستان به اماکن‬ ‫امن منتقل شده تا دچار اب گرفتگی نشود‪.‬‬ ‫کشــاورز ادامــه داد‪ :‬اکنون بــا معــاون اول رییس‬ ‫جمهوری مکاتباتــی در این خصوص صورت گرفته تا‬ ‫بــه دلیل افزایش مبادالت تجاری با پاکســتان واردات‬ ‫این محصوالت با مشــکل روبرو نشــود‪ ،‬در عین حال‬ ‫محصوالتــی که در گمرکات باقی مانــده در فضای باز‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫وی درباره تصمیم گیری اخیر ســتاد تنظیم بازار در‬ ‫خصوص لغو محدودیت واردات شــکر و روغن با حضور‬ ‫وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چنین اقدامی تناقض‬ ‫در تصمیم گیری ها است‪ ،‬زیرا اگر وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫با واردات موافق نبود‪ ،‬چرا ممنوعیت واردات را لغو کرد؛‬ ‫اما اکنون محدودیت اعمال شــده اســت‪ ،‬در حالی که‬ ‫برنج به عنوان یک کاالی اساسی واجب تر از شکر است‪.‬‬ ‫دبیر انجمــن واردکنندگان برنج یاداور شــد‪ :‬بخش‬ ‫دولتی و بخش خصوصی در سال ‪ ۱۴۰۰‬تجربه تلخی را‬ ‫پشت سر گذاشتند‪ ،‬به طوری که درنهایت بخش دولتی‬ ‫قبول کرد که عدم لغو دوره ممنوعیت در فصل برداشت‬ ‫برنج داخلی باعث شــد که کشور دچار بحران کمبود و‬ ‫گرانی برنج شــود و به تبع ان فکــر می کردند که برنج‬ ‫داخلی افزایش معقولی داشته باشد‪ ،‬ولی به واسطه اینکه‬ ‫مافیــا و دالالن برنج به این موضــوع دامن زدند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج شد‪.‬‬ ‫کشــاورز تاکید کــرد‪ :‬این تجربیات به ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫منتقل شد و دولت با همکاری مجلس دوره ممنوعیت‬ ‫واردات برنج در فصل برداشــت محصول را لغو کردند‪.‬‬ ‫بخــش خصوصی در کنار دولت ظاهر شــد و بالفاصله‬ ‫ثبت سفارش و واردات انجام شــد؛ بنابراین برنج هایی‬ ‫کــه هنوز در بازار جهانی وجود داشــت را خریداری و‬ ‫وارد کردیم که بخشــی در گمرکات و بخشی در حال‬ ‫ترخیص است‪.‬‬ ‫«قانونمولدسازی»‪ ،‬مانعی برسر راهاجرایقانونجهشتولید مسکن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬دستگاه ها به موجب قانون مولدسازی‬ ‫زمین برای ســاخت مســکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار‬ ‫نمی دهند و امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه‬ ‫این امر اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫«رستم قاسمی» در مورد واگذاری زمین های دولتی بر اساس ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬افزود‪ :‬فقط حدود چهار درصد از این‬ ‫زمین ها را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رئیس جمهور به همه دستگاه های دولتی دستور‬ ‫داد تا وضعیت زمین ها حداکثر تا پایان شــهریورماه تعیین تکلیف‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر واگذاری انجام نشود‪ ،‬سازمان ثبت به صورت یک‬ ‫طرفه سند زمین های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر‬ ‫می کند‪.‬وزیر راه و شهرســازی بیان داشت‪ :‬نخســتین مساله برای‬ ‫ساخت مسکن‪ ،‬زمین اســت که در این زمینه گزارش های الزم به‬ ‫رئیس جمهور ارائه شد‪.‬‬ ‫به گفته قاسمی‪ ،‬اراضی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد از زمین های‬ ‫وزارت راه و شهرســازی را در اختیار داریم و کار ساخت این تعداد‬ ‫واحد مسکونی شروع شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اراضــی نزدیک به یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد از‬ ‫زمین های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها‬ ‫در حوزه معاونت شهرسازی است که باید تا پایان شهریورماه تعیین‬ ‫تکلیف شوند‪.‬این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد‪ :‬اراضی‬ ‫مربوط به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد را تا پایان شهریورماه به طور‬ ‫قطع خواهیم داشــت‪.‬وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد‪ :‬در مورد‬ ‫واگذاری زمین های دولتی بر اســاس مــاده ‪ ۱۰‬قانون جهش تولید‬ ‫مسکن که هفت هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره مورد مربوط به استان های مختلف‬ ‫است‪ ،‬حدود چهار درصد را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وجود قانون مولدســازی سبب شــده تا قانون جهش‬ ‫تولید مسکن با مشــکالتی در اجرا مواجه شود‪.‬قاسمی توضیح داد‪:‬‬ ‫این قانون به وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و دستگاه ها اجازه می دهد تا از‬ ‫محل فروش زمین های مازاد کسری اعتبارات خود را تامین کنند‪،‬‬ ‫اما این مانع موجب شــد تاکنون دستگاه ها زمین در اختیار ما قرار‬ ‫ندهند و امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این‬ ‫مشخصی که زمان ان گذشته این اتفاق نیفتد ابزارهایی به کارگیری‬ ‫شود که مردم در این سامانه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۲‬میلیون نفر اطالعاتشان در این سامانه‬ ‫ثبت شده است‪ ،‬در عمل این کار از شهریور ماه شروع شده‪ ،‬در این‬ ‫دولت تنها اتفاقی که افتاده حدود ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مســکونی خالی‬ ‫برای مالیات به وزارت اقتصاد معرفی شــده است‪ .‬امیدواریم مردم‬ ‫تا پایان ســال همکاری کنند تا ما بتوانیم ســامانه را تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫قاسمی بیان داشــت‪ :‬اماری که در مورد خانه های خالی وجود دارد‬ ‫دقیق نیســت‪ .‬این امار از یک میلیون تا ‪ ۲.۵‬میلیون واحد متفاوت‬ ‫است‪ ،‬همچنین اماری که مربوط به بانک ها است را شناسایی کرده‬ ‫ایم و به وزارت اقتصاد معرفی شدند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬بر اســاس اماری موجود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بنگاه در کشــور وجود دارد که ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬هزار بنگاه در ســامانه‬ ‫دارای کد رهگیری هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر اطالعات کامل موجود باشد‪ ،‬حتی برای اجاره‬ ‫واحدهای مسکونی می توان تعیین تکلیف کرد‪ ،‬از جمله اینکه سال‬ ‫گذشته این مسکن متعلق به چه کسی بوده‪ ،‬چقدر اجاره داده شده‬ ‫است؟‬ ‫قاسمی اضافه کرد‪ :‬اگر قرار شده ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد افزایش اجاره بها‬ ‫داشــته باشیم‪ .،‬بالفاصله سامانه به ما هشدار و پیام می دهد که این‬ ‫مســکن در سال گذشته به چه قیمتی و امسال با چه قیمتی اجاره‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به حل مشکالت پلتفرم های کشور برای افزایش کیفیت خدمات‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه کمیسیون راهبری‬ ‫اقتصــاد دیجیتال بر ضرورت حل مشــکالت پلتفرم های برخط‬ ‫کشــور و لزوم توجــه ویژه به ان ها در جهت توســعه و افزایش‬ ‫کیفیت ارائه خدمات به مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات‪ ،‬ســیزدهمین جلســه‬ ‫کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ذیل کارگروه ویژه دیجیتال‬ ‫با محوریت مشــکالت و موانع پلتفرم هــای ارائه دهنده خدمات‬ ‫بیمه برخط و پیشــنهاد ارائه شــده توســط بیمه مرکزی برای‬ ‫راه اندازی ســوئیچ بیمه مرکزی و با حضور دستگاه های عضو در‬ ‫محل جلســات ســاختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫برگزار شد‪ .‬در همین رابطه «عیسی زارع پور»‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫راهبــری اقتصاد دیجیتال و وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات‬ ‫بــر ضرورت حمایت کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتــال دولت از‬ ‫شکل گیری پلتفرم های بومی خدمات رسان در همه حوزه ها در‬ ‫کشــور و نیز حل مشکالت انان برای توســعه و بهبود کیفیت‬ ‫خدمات رســانی انها به مردم شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوعاتی نظیر‬ ‫دایر بودن دفاتر کارگزاری یا نمایندگی های فروش که به شــکل‬ ‫ســنتی در حوزه های مختلف به ویژه صنعت بیمه به مردم ارائه‬ ‫خدمت می کننــد‪ ،‬نباید مانع از ارائه خدمــات صحیح برخط و‬ ‫الکترونیکی به مردم و به تبع ان محروم شــدن طیف وسیعی از‬ ‫مردم از خدمات باکیفیت پلتفرم های برخط ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫در کشــور شــود‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به‬ ‫مقاومت همیشــگی حوزه های سنتی در برابر ارائه خدمات نوین‬ ‫توسط پلتفرم ها‪ ،‬گفت‪ :‬باید ضمن در نظر گرفتن منافع بیمه های‬ ‫تجاری و محوریت نظارت و تنظیم گری بیمه مرکزی‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫مانند ایجاد رقابت‪ ،‬بهبود کیفیت و توســعه دسترســی به این‬ ‫ســرویس ها نیز موردتوجه ویژه قرار گیرد‪ .‬در ادامه این جلســه‬ ‫اعضای عضو کمیسیون دیدگاه های خود را در خصوص پیشنهاد‬ ‫بیمــه مرکزی برای تنظیم گری پلتفرم های برخط ارائه خدمات‬ ‫بیمه بیان کردند و در نهایت مقرر شد جمع بندی صورت گرفته‬ ‫در جلســه کارگروه ویــژه اقتصاد دیجیتال بــرای اخذ تصمیم‬ ‫مقتضی مطرح شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫تحقق ‪ 157‬درصدی مالیات بخش درامد امالک اجاری‬ ‫رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ‪ ۱۵۷‬درصدی‬ ‫مالیات بخش درامد امالک اجاری نسبت به سال گذشته خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این میزان تحقق‪ ،‬حاصل اجرای برنامه های هوشمندسازی‬ ‫نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در یک ســال گذشته است‪.‬‬ ‫ســازمان مالیاتی ایران‪ ،‬داود منظــور با بیان اینکه مالیات ابرازی‬ ‫صاحبان درامد امالک اجاری بابت عملکرد ســال ‪ ،۱۴۰۰‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۷‬درصد تحقق نسبت به سال گذشته داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجمــوع مالیات ابرازی صاحبان درامد امــاک اجاری در تیرماه‬ ‫امسال‪ ،‬رقمی معادل ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۲۴‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد اظهارنامه ارایه شده از سوی صاحبان درامد‬ ‫امالک اجاری در تیرماه امسال (بابت عملکرد سال ‪ )۱۴۰۰‬حدود‬ ‫ابطال پروانه استاندارد‬ ‫اجاق گازهای بدون ترموکوپل‬ ‫در استان تهران‬ ‫کارشناسان اســتاندارد پروانه اســتاندارد چهار برند‬ ‫اجــاق گاز را به دلیل رعایت نکــردن الزامات مربوطه‬ ‫ابطال کردند‪.‬‬ ‫اداره کل استاندارد اســتان تهران‪ ،‬در جلسات کمیته‬ ‫عالیم این اداره کل در ماه گذشــته‪ ،‬پروانه اســتاندارد‬ ‫تولیدات غیراستاندارد چهار واحد تولیدی ابطال شد‪.‬‬ ‫برپایــه این گــزارش‪ ،‬پروانــه اســتاندارد واحدهای‬ ‫تولیدکننده اجاق گاز فردار با رتبه انرژی‪ ، B‬اجاق گاز‬ ‫رومیزی توکار با رتبه انرژی‪ A‬و اجاق گاز ساده با رتبه‬ ‫انرژی ‪ A‬با نام تجاری «اتشگر»‪ ،‬اجاق گاز ساده با رتبه‬ ‫انرژی ‪ B‬با نام تجاری ‪ ،MURANO‬اجاق گاز ساده‬ ‫با رتبه انرژی ‪ A‬با نام تجاری «التون» (‪ )ALTON‬و‬ ‫اجاق گاز ساده با رتبه انرژی ‪ B‬با نام تجاری «لمبستر»‬ ‫ابطال شد‪.‬‬ ‫امر اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی بیان داشت‪ :‬پس از اینکه زمین اماده می شود‪،‬‬ ‫باید طراحی های الزم در زمین انجام شود که این مهم محقق شده‬ ‫اســت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬مســکن مهر کار بزرگی در کشــور بود‪ ،‬ما از‬ ‫تجربه مســکن مهر اســتفاده کردیم و زمینه شهرسازی در نهضت‬ ‫ملی مسکن را اساساً تغییر دادیم‪.‬‬ ‫قاسمی اظهار داشت‪ :‬از پایان شهریور ماه برنامه تحویل را خواهیم‬ ‫داشت که در شهرهای مختلف ایران انجام خواهد شد‪ .‬باید تعدادی‬ ‫واحــد را هر ماه تحویل بدهیم و هر ماه تعدادی دیگری را شــروع‬ ‫کنیم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬اساســاً مســکن در کشــور یک ساله ساخته‬ ‫نمی شــود و کســی نمی تواند ادعا کند که می توانــد مجتمع های‬ ‫مسکونی را در طول یک سال بسازد‪.‬این مقام مسوول گفت‪ :‬ما کار‬ ‫ساخت ‪ ۱.۵‬میلیون واحد را شروع کردیم که باید به زودی ان را به‬ ‫‪ ۲‬میلیون واحد برسانیم‪.‬‬ ‫شناسایی خانه های خالی‬ ‫قاسمی در رابطه با شناسایی خانه های خالی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬موضوع‬ ‫قانــون مالیات بــر خانه های قدیمی بســیار قدیمی اســت که در‬ ‫دولت های مختلف همواره این موضوع جزو اقدامات بود‪ ،‬اما در این‬ ‫دولت حدود ‪ ۶۰۰‬هزار واحد مســکونی خالی را شناسایی کردیم و‬ ‫در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم که کار بســیار بزرگ و‬ ‫بی نظیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن است بخشــی از اطالعات ما اشتباه باشد اما‬ ‫قابل اصالح اســت‪ ،‬اگر اطالعات غلط باشد مردم می توانند اعتراض‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قاســمی افزود‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬هزار نفــر از این ‪ ۶۰۰‬هزار نفر اعتراض‬ ‫کردند که اطالعات ســامانه درســت نیســت و ما منتظر هستیم‬ ‫اطالعات جدید را وارد کنند؛ بر این اســاس اطالعات مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد‪ :‬ما باید اطالعات همه مســکن‬ ‫کشور را داشته باشیم که در سامانه وجود ندارد‪ .‬قانون خود اظهاری‬ ‫را مطرح کرده است و عنوان شده که به صورت خود اظهاری مردم‬ ‫در این ســامانه ثبت نام کنند‪ .‬اما گفته شــده اســت اگر در تاریخ‬ ‫‪ ۴۳۱‬هــزار اظهارنامه بوده که به صورت الکترونیکی به ســازمان‬ ‫ارســال شــده و مربوط به ‪ ۸۸۵‬هزار ملک در سراسر کشور بوده‬ ‫است‪ .‬رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشــته بابت عملکرد ســال ‪ ،۱۳۹۹‬رقمی معادل ‪ ۸‬هزار و ‪۷۹۰‬‬ ‫میلیارد ریال مالیات از بابت درامد امالک اجاری وصول شده بود‪.‬‬ ‫منظور در خصوص طرح ها و برنامه های ســازمان امور مالیاتی بر‬ ‫کنترل سوداگری در بخش مسکن نیز گفت‪ :‬نظام مالیاتی در تالش‬ ‫اســت تا با اجرای دو پایه مالیاتی در سال جاری‪ ،‬شامل مالیات بر‬ ‫خانه های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت‪ ،‬تا حد‬ ‫امکان از سوداگری در بازار مسکن کاسته و ثبات و وضعیت پایدار‬ ‫را برای حوزه مسکن ایجاد کند‪.‬‬ ‫سهم ‪ 77‬درصدی ‪ 5‬کشور در صادرات ایران‬ ‫صادرات کشور در فروردین ماه ‪ 22‬درصد رشد یافت‬ ‫براســاس امار منتشــر شده از سوی ســازمان توسعه تجارت‬ ‫کشورهای چین‪،‬عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان در مجموع سهم‬ ‫‪ 77.1‬درصدی در صادرات کشــورمان در فروردین ماه امســال‬ ‫داشته اند و صادرات ایران در ‪ 4‬ماه نخست ‪ 22‬درصد رشد یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از اهداف دولت ســیزدهم توسعه تجارت خارجی با تکیه‬ ‫بر توســعه روابط تجاری با کشورهای همسایه است بطوری که‬ ‫رئیس جمهور کشــورمان در روز ملی صادرات در سال گذشته‬ ‫عنوان کرد که از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همه مســئوالن‬ ‫در دولــت می خواهم به گونه ای عمل کننــد که صادرکنندگان‬ ‫در عمل اثار حمایت دولت را ببینند و وقتی ســال بعد گرد هم‬ ‫امدیم‪ ،‬بتوانیم اتفاقات مثبتی را که در عرصه صادرات کشور رخ‬ ‫داده‪ ،‬با هم مرور کنیم‪ .‬وی همچنین به ســهم ایران در تجارت‬ ‫منطقه و جهان متناسب انتقاد داشت و در این باره بیان داشت‪:‬‬ ‫ســهم تجارت ایران با توان و ظرفیت هــای اقتصادی و تولیدی‬ ‫کشور مطابق نیست؛ چرا که در کشور های مختلف و به ویژه در‬ ‫میان همسایگان تقاضا برای خرید کاال و استفاده از خدمات فنی‬ ‫و مهندسی ایرانی بسیار باالست‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکلمهندسیوراهبریشبکهبرقدرشرکتتوانیراعالمکرد‪:‬بازیابیبنیادیشبکه هایبرقدرمناطقسیل زدهاغازشدهاست‪.‬بهنقلازوزارتنیرو‪،‬مسعودصادقیبااعالماینخبراظهارداشت‪:‬بابرق دار‬ ‫کردن شبکه های برق در مناطق سیل زده‪ ،‬نواقص و اسیب های وارده به شبکه ها در حال رفع است که همزمان با ورود به این مرحله‪ ،‬بازیابی بنیادی شبکه های برق اغاز شده است‪.‬صادقی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫درمناطقچادگانورامهرمزاستانخوزستانبهدلیلوزشتندباد‪،‬شاهدخاموشی هایموردیهستیمکهپرسنلبرقاینمناطقدرحالرفعمشکالتهستند‪.‬ویافزود‪:‬درغربمازندراننیزچندروستادچار‬ ‫خاموشی هستند که بالفاصله پس از بازگشایی مسیر توسط راهداری‪ ،‬کار برق دار کردن مشترکان اغاز خواهد شد‪.‬مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر تاکید کرد‪ :‬نیروهای عملیاتی در مناطق‬ ‫سیل زدههمچناندراماده باشکاملهستند‪.‬‬ ‫با حضور رئیس جمهور‪ ،‬تفاهم نامه ساخت پتروپاالیشگا ه «شهید قاسم سلیمانی» و پاالیشگاه «مروارید مکران» امضا شد‬ ‫احداث دو مجتمع پاالیشگاهی عظیم در بندرعباس و جاسک به ارزش‪ ۱۷,۸‬میلیارد دالر‬ ‫تفاهم نامه مشــارکت و تامین مالی ساخت پتروپاالیشگاه «شهید‬ ‫قاسم سلیمانی» با ظرفیت پاالیش روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشک ه نفت خام‬ ‫سنگین و پاالیشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پاالیش روزانه ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین با حضور رئیس جمهور‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬با حضور ایت اهلل دکتر سید‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬مشارکت نامه تامین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه‬ ‫شهید سلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپاالیشی کشور و به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه در روز فیمابین بانک های ملی‪ ،‬تجارت‬ ‫و رفاه کارگران‪ ،‬گروه توسعه تدبیر انرژی‪ ،‬شرکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬شرکت ســرمایه گذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخــش فراورده های نفتی ایران با مجموع ســرمایه گذاری ‪۱۱.۱‬‬ ‫میلیارد دالر و مشارکت نامه تامین مالی برای احداث پاالیشگاه نفت‬ ‫خام ســنگین و فوق سنگین مروارید مکران به ظرفیت تولید روزانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه‪ ،‬فیمابین گروه اقتصاد مفیــد و بانک های ملت‪،‬‬ ‫تجارت و پارســیان با مجموع ســرمایه گذاری ‪ ۶.۷‬میلیارد دالر به‬ ‫امضا رسید‪ .‬بر اساس گزارش وزارت نفت‪ ،‬تفاهم نامه های مشارکت‬ ‫و تامین مالی ساخت پاالیشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پاالیش‬ ‫روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین در جاسک‬ ‫و پتروپاالیشــگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پاالیش روزانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار بشــک ه نفت خام سنگین در بندرعباس همسو با اجرای‬ ‫قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی‬ ‫با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی با حضور ایت اهلل «سیدابراهیم‬ ‫رئیسی» رئیس جمهوری و «جواد اوجی» وزیر نفت امضا شد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه مشــارکت و تامین مالی ســاخت پاالیشگاه «مروارید‬ ‫مکران» با ظرفیت پاالیش روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه نفت خام سنگین‬ ‫و فوق سنگین در جاسک با براورد هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫میان گروه اقتصادی مفید و بانک های ملت‪ ،‬تجارت و پارسیان امضا‬ ‫شد تا بر اساس مشارکت نامه پیوست شرکت مجری‪ ،‬تامین مالی و‬ ‫احداث پاالیشگاه یادشده تامین شود‪.‬‬ ‫گــروه اقتصادی مفید‪ ،‬بانک هــای ملت‪ ،‬تجارت و پارســیان در‬ ‫تفاهم نامه مشــارکت و تامیــن مالی احداث پاالیشــگاه نفت خام‬ ‫سنگین و فوق سنگین «مروارید مکران» سهم دارند‪.‬‬ ‫استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل و بهره مندی از قانون‬ ‫تنفس خوراک‪ ،‬از ویژگی های طرح ساخت پاالیشگاه نفت مروارید‬ ‫مکران است‪ .‬تفاهم نامه مشارکت و تامین مالی ساخت پتروپاالیشگاه‬ ‫«شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پاالیش روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه‬ ‫نفت خام سنگین نیز با براورد ‪ ۱۱‬میلیارد دالر سرمایه گذاری میان‬ ‫بانک های ملی‪ ،‬رفاه کارگــران‪ ،‬ملت و تجارت و گروه تدبیر انرژی‪،‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری اهداف‬ ‫و شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران امضا شد تا‬ ‫بر اســاس مشارکت نامه پیوست شرکت مجری طرح‪ ،‬تامین مالی و‬ ‫احداث پتروپاالیشگاه یادشده تامین شود‪.‬‬ ‫ترکیب فراورده های تولیدی در پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی با‬ ‫ظرفیت پاالیش روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه نفت خام سنگین‪ ۶۵ ،‬درصد‬ ‫سوخت و ‪ ۳۵‬درصد محصوالت شیمیایی خواهد بود و قرار است این‬ ‫طرح پس از گذشت پنج سال از زمان اجرا تکمیل شود‪.‬‬ ‫گروه تدبیر انرژی ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج‬ ‫فارس ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬شــرکت سرمایه گذاری اهداف ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬بانک ملی‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد‪ ،‬بانک رفاه کارگران ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬بانک ملت ‪ ۷.۵‬درصد و‬ ‫بانک تجارت ‪ ۷.۵‬درصد در تفاهم نامه مشارکت و تامین مالی احداث‬ ‫پتروپاالیشگاه «شهید قاسم سلیمانی» سهم دارند‪.‬‬ ‫ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در مسیر همسویی‬ ‫با نگاه دولت و پیش بینی ســند تحول‪ ،‬جلوگیری از واردات بنزین‬ ‫به کشور‪ ،‬افزایش ظرفیت پاالیشــی و تولید فراورده های نفتی در‬ ‫کشــور‪ ،‬اشــتغال زایی و به کارگیری توانایی شــرکت های داخلی و‬ ‫ظرفیــت دانش بنیان ها‪ ،‬مقابله فعاالنه بــا تحریم ها و جلوگیری از‬ ‫تحریم پذیری‪ ،‬هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد‪ ،‬عبور‬ ‫از پاالیشگاه ســازی و حرکت به ســمت احداث پتروپاالیشگاه ها و‬ ‫استمرار حضور ایران در بازارهای جهانی از جمله اهداف این طرح ها‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫چمران‪:‬‬ ‫وزارت نیرو استفاده بهینه روان اب ها را در دستورکار قرار دهد‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر تهران بر لزوم استفاده بهینه از روان‬ ‫اب هــا تاکید کرد و گفت‪ :‬وزارت نیرو باید اســتفاده بهینه از روان‬ ‫اب های جاری شده از کوه را در دستورکار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫مهدی چمران درباره سرنوشت روان اب ها و میزان بهره گیری از‬ ‫انها در شــهر تهران گفت‪ :‬در مورد روان اب های شهری شهرداری‬ ‫تهران متولی اســت و در همین راســتا کانال های مفصلی در زیر‬ ‫خیابان ها احداث شــده است که جمع اوری روان اب ها را بر عهده‬ ‫دارنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود همین کانال های مفصل نیز باعث شــده‬ ‫است دیگر همانند گذشته شاهد ابگرفتگی خیابان ها نیستیم مگر‬ ‫مکان های خاصی همچون کنار پل ها که یا خوب الیروبی نشده اند‬ ‫یا براثر ریخته شدن زباله دچار ابگرفتگی شده اند‪ .‬رییس شورای‬ ‫شهر تهران ادامه داد‪ :‬اما در مورد روان اب ها و سیل هایی که از کوه‬ ‫می اید و خارج از محدوده شــهر تهران و حوزه فعالیتی شهرداری‬ ‫تهران است‪ ،‬مدیریت شــهری وظیفه ای ندارد و باید سازمان های‬ ‫مربوطه مثل وزارت نیرو و جهادکشاورزی تدابیر الزم را اتخاذ کنند‬ ‫و ابخیزداری را در دستور کار خود قرار دهند و از این اب ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬باید در ابتدا این اب ها مهار و ســپس استفاده بهینه از انها‬ ‫در دستور کار قرار گیرد چرا که اینها اب های ارزشمندی هستند‪.‬‬ ‫سرمای ه ارزشمند روان اب ها باید بهینه‬ ‫و درست مورد استفاده قرار گیرند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روان اب ها در حقیقت سرمایه های ارزشمندی‬ ‫هســتند که باید بهینه و درســت مورد اســتفاده قرار گیرند و‬ ‫شــهرداری تهران هم در این زمینه امادگی همکاری مشترک‬ ‫را دارد‪ .‬رییس شــورای اسالمی شهر تهران در بخش دیگری از‬ ‫صحبت های خود با اشــاره به طرح موضوع سیل های اخیر در‬ ‫شهرها و روســتاهای اطراف تهران در صحن علنی شورا گفت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه ای در ســال ‪ ۱۳۸۸‬با وزارت نیرو و مدیریت شهری‬ ‫منعقد شده اســت که بر اساس ان نقاط سیل خیز شهر تهران‬ ‫باید بررســی و طرحی برای جلوگیری از سیل اماده می شد که‬ ‫البته مطالعات ان انجام شــده و طرح اماده شده و بر اساس ان‬ ‫مقداری کار اجرایی هم انجام شده است‪.‬‬ ‫برای امام زاده داوود فکر اساسی اتخاذ شود‬ ‫وی افزود‪ :‬ســیلی که ظرف روزهای گذشــته اتفاق افتاد در این‬ ‫فصل که انتظار بارندگی شــدید نیســت قابل تامل است‪ .‬قاعدتا‬ ‫بارندگی های این فصل سیل و خرابی به همراه دارد؛ سیلی که در‬ ‫امام زاده داوود و فیروزکوه و دماوند و شهرهای دیگر کشور رخ داد‬ ‫خرابی و تلفات به بار اورده اســت‪ .‬امیدواریم تا پایان این بارندگی‬ ‫ها حادثه تلخ دیگری نداشته باشــیم؛ اما باید برای امام زاده داوود‬ ‫فکر اساســی اتخاذ شــود در این محدوده سیل سابقه دارد حدود‬ ‫‪ ۵۰‬ســال قبل سیل بسیار شدیدی رخ داد که تلفات بسیار زیادی‬ ‫داشــت و سال ‪ ۱۳۹۴‬نیز سیل دیگری در منطقه داشتیم؛ لذا نیاز‬ ‫به تدبیر اساسی وجود دارد‪ .‬چمران ادامه داد‪ :‬ما به عنوان مدیریت‬ ‫شــهری تهران وظیفه اصلی در این حوزه نداریم اما به عنوان یک‬ ‫وظیفه انســانی موضوع را از طریق شورای استان تهران و شورای‬ ‫عالی استانها پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فشار قوی دوری کنند و در صورت مشاهده سیم قطع شده و اویزان‪،‬‬ ‫ضمن دور شدن از محل‪ ،‬موضوع را از طریق شماره تلفن ‪ ۱۲۱‬به اداره‬ ‫برق اطالع دهند‪ .‬سخنگوی صنعت اب درباره میزان اسیب وارده به‬ ‫تاسیسات اب و برق در اثر سامانه بارشی گفت‪ :‬زمانی که هشدار قرمز‬ ‫و نارنجی از سوی سازمان هواشناسی صادر می شود گروه های عملیاتی‬ ‫بر اساس هشدارهای صادره اماده می شوند‪.‬‬ ‫«فیروز قاسم زاده» بیان داشت‪ :‬از هفته قبل بر اساس هشداری‬ ‫که صادر شــد گروه های عملیاتی وارد عمل شدند و جاهایی که‬ ‫حساسیت بیشتری وجود داشــت اطالع رسانی الزم انجام شد‪،‬‬ ‫همچنین یک مانور عملیاتی در تاسیسات انجام شد و گروه هایی‬ ‫تجهیز و در مناطق مستقر شدند‪ .‬سخنگوی صنعت اب ادامه داد‪:‬‬ ‫براین اســاس برای هر نوع قطعی در اب بــرق برنامه عملیاتی‬ ‫تدارک دیده شد‪ .‬قاسم زاده اظهار داشت‪ :‬باوجود بارش هایی که‬ ‫اتفاق افتاد کم ترین میزان خسارت متوجه تاسیسات اب و برق‬ ‫شــد و در برخی شهرها که شبکه ابرسانی خسارت دیده بود در‬ ‫سریعترین زمان ممکن نسبت به مرمت انها اقدام شد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب کشور اعالم کرد؛‬ ‫مهار‪ 260‬میلیونمترمکعبسیالبدرمخازنسدهایکشور‬ ‫سخنگوی صنعت اب کشور گفت‪ ۲۶۰ :‬میلیون مترمکعب سیالب‬ ‫در مخازن سدهای کشور مهار شده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو «فیروز قاسم زاده» افزود‪ :‬از رواناب‬ ‫تولیدی بارش های اخیر‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۲۶۰‬میلیون مترمکعب وارد‬ ‫مخازن سدهای کشور شده که سدهای استان سیستان و بلوچستان‬ ‫حدود ‪ ۱۳۰‬میلیون مترمکعب‪ ،‬ســدهای استان تهران حدود ‪۹.۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب و سد زاینده رود حدود ‪ ۸‬میلیون مترمکعب ورودی‬ ‫داشته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متوسط بارش کشور بر اساس ایستگاه های‬ ‫وزارت نیرو با افزایش ‪ ۱۰.۷‬میلی متری در ســامانه بارشی اخیر به‬ ‫‪ ۱۹۶‬میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫رشد و نســبت به بلندمدت دارای ‪ ۱۹‬درصد کاهش است‪.‬به گفته‬ ‫سخنگوی صنعت اب کشور‪ ،‬در این سامانه بارشی‪ ،‬کشور حدود ‪۴.۳‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازگشت واحد ‪ 305‬مگاواتی‬ ‫نیروگاه رامین اهواز به شبکه‬ ‫سراسری برق کشور‬ ‫واحد ‪ ۳۰۵‬مگاواتی شماره سه این نیروگاه که به دلیل‬ ‫مشکل فنی از مدار تولید برق خارج شده بود مجدد به‬ ‫شبکه سراسری برق کشور پیوست‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نیروگاه رامین با اعالم این خبر گفت‪ :‬واحد شماره سه‬ ‫این نیروگاه به دلیل نشــتی در بویلر و مشکل فنی در‬ ‫سیستم اب گردشی به صورت اضطراری از مدار تولید‬ ‫خارج شد که پس از تالش شبانه روزی متخصصان این‬ ‫نیروگاه در رفع اشکاالت فنی‪ ،‬این واحد ‪ ۳۰۵‬مگاواتی‬ ‫مجدد به شبکه سراسری برق کشور متصل شد‪.‬‬ ‫خلیل محمدی افزود‪ :‬تولید پایدار انرژی حیاتی برق‬ ‫به دلیل گرمــای بیش از حد هوا در تابســتان طاقت‬ ‫فرسای خوزستان دارای چالش های متعددی است که‬ ‫الزم اســت هموطنان با مدیریت صحیح مصرف برق ‪،‬‬ ‫ما را در این امر مهم یاری رســانند تا تابســتانی بدون‬ ‫خاموشی را سپری کنیم‪.‬‬ ‫نیروگاه حرارتی رامین در شــهر ویس و کیلومتر ‪۲۰‬‬ ‫جاده اهواز ‪ -‬مالثانی واقع اســت و در ســال ‪ ۱۳۵۸‬در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۲۵۰‬هکتار تاسیس شده است‪ .‬این‬ ‫نیروگاه یکی از نیروگاه هــای ایران از نوع نیروگاه فوق‬ ‫بحرانی است که شامل ‪ ۶‬واحد بخار ‪ ۳۱۵‬مگاواتی و ‪۲‬‬ ‫واحد توربین انبساطی ‪ ۶٫۵‬مگاواتی است‪.‬‬ ‫ســوخت اصلی مصرفــی این نیــروگاه گاز طبیعی و‬ ‫سوخت اضطراری ان مازوت است‪ .‬نیروگاه رامین اهواز‬ ‫بزرگ ترین نیروگاه بخاری کشــور است که حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد برق مورد خوزستان را تامین می کند‪.‬‬ ‫مصرف گاز در ایران؛ بیش از‬ ‫مجموع ‪ 30‬کشور اروپایی‬ ‫خاموشی های ناشی از سیل رفع شد‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬خاموشی های ناشی از سیل در کشور‬ ‫برطرف شــده است‪ .‬شرکت مدیریت شــبکه برق ایران‪« ،‬مصطفی‬ ‫رجبی مشهدی» افزود‪ :‬ممکن است در مناطقی که راه های دسترسی‬ ‫هنوز بازگشــایی نشده یا به دلیل جلوگیری از برق گرفتگی و رعایت‬ ‫نکات ایمنی مردم‪ ،‬شــبکه های برق به طور موقت بی برق باشند که‬ ‫به محض بازگشایی مسیر دسترسی و رفع مالحظات ایمنی‪ ،‬این مناطق‬ ‫نیز برق دار خواهند شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نواقص و اسیب های وارده به‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امارهای جهانی نشان می دهد؛‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪:‬‬ ‫شبکه ها در حال رفع است و با برق دار کردن شبکه های برق مناطق‬ ‫سیل زده‪ ،‬شرایط تحت کنترل بوده و شبکه سراسری برق پایدار است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق بــا قدردانی از تــاش بی وقفه و جهادی‬ ‫کارکنان صنعت برق برای پایداری شبکه های برق و کمک رسانی به‬ ‫هم وطنان‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای عملیاتی در مناطق سیل زده همچنان در‬ ‫اماده باش کامل هستند و صنعت برق به دستور وزیر نیرو تا حل کامل‬ ‫مشکالت ناشی از سیل و اب گرفتگی در کنار مردم به خدمت رسانی‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬رجبی مشهدی اضافه کرد‪ :‬شبکه های برق ‪ ۲۱‬استان‬ ‫کشور از چهارشنبه هفته قبل به دلیل سیل‪ ،‬طوفان و بادهای شدید‬ ‫و رانش زمین‪ ،‬دچار اسیب دیدگی شد که با همت کارکنان پرتالش‬ ‫شرکت های توزیع و برق منطقه ای به سرعت مورد بازیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استمرار بارندگی های شدید سبب شده تا گروه های اجرایی‬ ‫و تعمیراتی ‪ ۲۴‬ساعته مشغول ترمیم شبکه ها و اقدم های اصالحی و‬ ‫برقراری برق نقاط اسیب دیده باشند‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد‪ :‬هم وطنان در هنگام بارش‬ ‫باران یا جاری شدن سیل‪ ،‬برای جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬از خطوط‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اغاز بازیابی بنیادی شبکه های برق در مناطق سیل زده‬ ‫درصد از بارش متوسط کل سال ابی را دریافت کرد‪ .‬قاسم زاده افزود‪:‬‬ ‫بیشترین تاثیر بارش در استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬مازندران‪ ،‬یزد‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬تهران و البرز بوده‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬بر اساس شبکه ایستگاهی وزارت نیرو‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان دارای ‪ ،۴۲‬فارس ‪ ،۲۹‬هرمزگان ‪ ،۲۷‬یزد ‪ ،۲۴‬تهران ‪ ۱۵‬و‬ ‫البرز ‪ ۹‬میلی متر بارش بوده است‪.‬‬ ‫امارهــای ‪ BP‬به عنوان منبع معتبــر تحلیل حوزه‬ ‫انرژی‪ ،‬گویای وضع نامطلــوب مصرف گاز در ایران در‬ ‫مقایســه با سایر نقاط جهان شــامل قاره امریکا‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫افریقا‪ ،‬کشورهای ‪ ،CIS‬اسیای پاسیفیک و خاورمیانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هفتاد و یکمین گزارش ســاالنه شرکت بریتیش‬ ‫پترولیوم (‪ ،)BP‬با عنوان «مــرور اماری انرژی جهان‬ ‫‪ ،»۲۰۲۲‬میــزان تولیــد و مصرف گاز در کشــورهای‬ ‫مختلف جهان ذکر شــده است‪ .‬مشخصات چهار کشور‬ ‫که دارای باالترین رتبه تولید و مصرف در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫را دارند و نیز نرخ رشــد مصرف از ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۲۱‬در‬ ‫جدول زیر امده است‪.‬‬ ‫با توجه به دادههای شــرکت ‪ BP‬درباره میزان تولید‬ ‫و مصرف گاز در جهان در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬سهم ایران در‬ ‫حــوزه تولید گاز دنیا‪ ۶.۴ ،‬درصــد و در عرصه مصرف‪،‬‬ ‫شش درصد اســت‪ .‬این امر به این معناست که میزان‬ ‫تولید به مصرف‪ ،‬بسیار نزدیک و فقط ‪ ۰.۴‬درصد است‪.‬‬ ‫در بین چهار کشور نخست‪ ،‬در زمینه تولید و مصرف‬ ‫گاز‪ ،‬فقط چین‪ ،‬مصرف بیشتری نسبت به تولید دارد که‬ ‫البته باید جمعیت باالی ان مدنظر قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫با وجود جمعیت و وسعت بیشتر روسیه و امریکا نسبت‬ ‫به ایران‪ ،‬وضعیت این دو کشور از نظر شاخص تولید به‬ ‫مصرف‪ ،‬نسبت به کشور ما بهتر است‪ .‬نرخ رشد مصرف‬ ‫طی ســالهای ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۲۱‬نیز بیانگر این است که‬ ‫مصرف گاز ایران نسبت به امریکا و روسیه‪ ،‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫رتبه بندی مصرف گاز از نظر شاخص جمعیتی‬ ‫یکی از نکات مهم‪ ،‬درباره نســبت بین میزان تولید و‬ ‫مصرف گاز‪ ،‬جمعیت کشورهاســت‪ .‬در بین کشورهای‬ ‫دارای بیشترین تولید و مصرف گاز‪ ،‬چین با حدود یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون نفر رتبه اول جمعیت‪ ،‬امریکا‬ ‫با حدود ‪ ۳۳۳‬میلیون نفر رتبه ســوم جمعیت‪ ،‬روسیه‬ ‫بــا حدود ‪ ۱۴۲‬میلیون نفر رتبــه نهم جمعیت و ایران‬ ‫با حدود ‪ ۸۵‬میلیون نفــر رتبه هفدهم جمعیت جهان‬ ‫را دار است‪.‬‬ ‫اگر شاخص جمعیتی را مالک قرار دهیم‪ ،‬مصرف گاز‬ ‫ایران از چین‪ ،‬بســیار باالتر و از امریکا نیز کمی بیشتر‬ ‫اســت‪ ،‬اما از روسیه کمتر اســت‪ .‬از این منظر‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ایــران‪ ،‬امریکا و چین در رتبه هــای اول تا چهارم قرار‬ ‫می گیرند و ایران در مصرف گاز‪ ،‬رتبه دوم و روسیه رتبه‬ ‫اول را کسب می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬چنانچه شاخص اقلیمی یا سردسیری‬ ‫روسیه را در بیشتر ماههای سال و وسعت این کشور و‬ ‫همچنین وســعت امریکا را لحاظ کنیم‪ ،‬مصرف باالتر‬ ‫گاز در روسیه نسبت به ایران و مصرف گاز در امریکا‪ ،‬تا‬ ‫حدی توجیهپذیر است‪ ،‬اما مصرف غیربهینه در کشور‬ ‫ما‪ ،‬غیرقابل توجیه است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫فهرست پذیرفته شدگان ازمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی اعالم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫نتایج پذیرفته­­شــدگان اولین ازمون گواهینامه حرفه ای بانکداری اســامی تیر ماه ‪ ۱۴۰۱‬اعالم شــد‪ .‬بانک مرکزی‪ ،‬اولین دوره ازمون «گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی» در راستای‬ ‫بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ‪ ۲۳‬تیرماه برگزار شد‪.‬بانک مرکزی پیش از این و در اواخر فروردین ماه سالجاری در‬ ‫بخشنامه ای بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موکول به شرکت در ازمون های مربوط و اخذ گواهینامه های حرفه ای‬ ‫اعالم و ان را به شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬در همین راستا از این پس‪ ،‬بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت‬ ‫در ازمون های مربوط با کسب حد نصاب امتیاز و اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد؛‬ ‫بانک مرکزی‪:‬‬ ‫ادعای همتی درباره برداشت‬ ‫دولت از حساب شرکت های‬ ‫دولتی کذب است‬ ‫پس از انتشــار خبری به نقــل از عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل‪ ،‬مبنی بر دســت‬ ‫بردن دولت سیزدهم در جیب شرکت های دولتی برای‬ ‫تامین هزینه های خود‪ ،‬بانک مرکزی با انتشــار جوابیه‬ ‫ای‪ ،‬ادعاهــای وی را خالف واقــع و تحلیل های وی از‬ ‫اعداد و ارقــام گزارش های بانک مرکزی را نادرســت‬ ‫خواند‪ .‬پس از انتشــار امار شاخص های پولی در خرداد‬ ‫ماه و منفی شدن رشــد ماهانه پایه پولی‪ ،‬در گزارشی‬ ‫ضمــن پرداختن بــه این جزئیات‪ ،‬از ســکوت معنادار‬ ‫همتی در قبــال بهبود وضعیت شــاخص های پولی و‬ ‫رویکرد دوگانه وی در قبال امارها گزارش داد‪.‬‬ ‫رئیــس بانک مرکزی دولت قبل با انتشــار متنی در‬ ‫صفحه شخصی خود نوشت‪ « :‬خبرگزاری رسمی دولت‬ ‫از کاهش ‪ ۰.۴‬درصدی پایه پولی در خرداد ماه با افتخار‬ ‫یاد کــرده و از اینکه چرا مــن در خصوص این افتخار‬ ‫ادعایی چیزی نگفته و سکوت کرده ام گله کرده است!‬ ‫حاال که خودتان اصرار داریــد می گویم‪ :‬با ادعای عدم‬ ‫اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه‬ ‫دولت‪ ،‬دســت در حساب های شــرکت های وابسته به‬ ‫دولت کرده و از سپرده های انها برداشت کرده اید‪ .‬بقیه‬ ‫مطالب را هم توضیح بدهم؟ ضمناً؛ بازی با امار مشکلی‬ ‫را حل نمی کند و ظرف چند ماه مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت بایستی عم ً‬ ‫ال در‬ ‫سفره های مردم دیده شود و مردم به عینه رفاه خود را‬ ‫احساس کنند‪».‬‬ ‫نخستین دوره ازمون مربوط به‬ ‫«گواهینامه اصول بانکداری»‬ ‫برگزار می شود‬ ‫نخســتین دوره ازمون مربوط بــه «گواهینامه اصول‬ ‫بانکداری ‪ »۱‬امسال ســاعت ‪ ۹‬صبح در محل موسسه‬ ‫عالی اموزش بانکداری ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬پیرو بخشــنام ه قبلی این بانک موضوع‬ ‫ابــاغ عناویــن گواهینامه های حرفه ای مــورد نیاز به‬ ‫عنوان یکی از شــرایط تخصصــی الزم برای داوطلبان‬ ‫تصدی ســمت مدیریتی در موسســات اعتباری؛ طبق‬ ‫هماهنگی های انجام شده با مبادی ذی ربط‪ ،‬مقرر است‬ ‫اولین دوره ازمون مربوط به «گواهینامه اصول بانکداری‬ ‫‪»۱‬‏چهارشنبه (‪ ۲۶‬مرداد ماه) سال جاری راس ساعت‬ ‫‪ ۹‬صبح در محل موسســه عالی اموزش بانکداری ایران‬ ‫به نشانی خیابان پاســداران‪ ،‬ایستگاه ضرابخانه‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،۱۹۵‬برگــزار شــود‪ .‬داوطلبان شــرکت در ازمون یاد‬ ‫شــده از تاریخ ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬مرداد مــاه ‪ ۱۴۰۱‬ثبت نام و‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۳‬مرداد ماه ســال جاری نســبت به دریافت‬ ‫کارت ورود بــه جلســه با مراجعه به نشــانی اینترنتی‬ ‫‪ https://azmoon.ibi.ac.ir/main‬اقــدام کنند‪.‬‬ ‫ازمون مورد اشاره‪ ،‬دارای نمره منفی (حذف یک پاسخ‬ ‫صحیح به ازای سه پاســخ نادرست) است و تاکید می‬ ‫شــود شــرکت در ازمون مذکــور دارای هزینه بوده و‬ ‫داوطبــان باید هنگام ثبت نام ‪ ،‬هزینه مربوط را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬گفتنی است پس از ازمون فوق‪ ،‬ازمون مربوط به‬ ‫سایر گواهینامه های حرفه ای بانکداری به طور ماهانه و‬ ‫هر ماه یک ازمون به ترتیب «گواهینامه اصول بانکداری‬ ‫‪« ،»۲‬گواهینامه حسابرسی داخلی موسسات اعتباری»‬ ‫و «گواهینامــه مدیریت فن اوری اطالعات موسســات‬ ‫اعتباری» برگزار شود‪ .‬بدیهی است زمان دقیق برگزاری‬ ‫ازمون هــای که در پایان به انها اشــاره شــد‪ ،‬متعاقباً‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و اعالم خواهد ‏‏‬ ‫مجلس به دنبال تصویب قوانین بازدارنده برای مقابله با تخلفات بورسی‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت‪ :‬اکنون به منظور‬ ‫مقابله با تخلفات مخربی نظیر سیگنال فروشی‪ ،‬معامالت پنهانی در‬ ‫حال بررســی طرح اصالح قانون بازار سرمایه برای استقالل سازمان‬ ‫بورس و تصویب قوانین بازدارنده هســتیم‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫به بررســی طرح اصالح قانون بازار ســرمایه در کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس اشــاره کرد و افزود‪ :‬جزییــات این طرح در کمیته تخصصی‬ ‫کمیسیون بررسی و تدوین شده اســت و اکنون در حال بررسی در‬ ‫صحن کمیســیون و جمع بندی مباحث با متخصصان و کانون های‬ ‫تخصصی بازار سرمایه هســتیم که تا پایان تابستان به صحن علنی‬ ‫مجلس می اید‪ .‬وی «تقویت شــفافیت در بازار ســرمایه» را یکی از‬ ‫محورهای اصلــی این طرح خواند و گفت‪ :‬بــرای جلوگیری از بروز‬ ‫تخلفات و ایجاد مشکالت برای احاد مردم به دلیل عدم تناسب رفتار‬ ‫حرفه ای و شرایط تخصصی‪ ،‬بازار ســرمایه نیازمند تقویت شفافیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش سواد مالی یکی از ضرورت های‬ ‫فعالیت مردم در بازار سرمایه است‬ ‫رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس ادامــه داد‪ :‬تقویت جایگاه‬ ‫شورای عالی بورس و ســازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ‬ ‫جایگاه تخصصی و استقالل خود از دولت نیز یکی از محورهای مهم‬ ‫این طرح است؛ باید منافع مردم در راستای ماموریت های کالن بازار‬ ‫سرمایه کشور تحقق یابد‪ .‬پورابراهیمی‪ ،‬افزایش سواد مالی در کشور‬ ‫را یکی از ضرورت های فعالیت مردم در بازار سرمایه دانست و گفت‪:‬‬ ‫اکنون به شدت نیازمند تقویت این بخش هستیم؛ افزایش سواد مالی‬ ‫و رفتــار حرفه ای و تخصصی در احاد مــردم از مراکز اموزش عالی‬ ‫گرفتــه تا مجموعه اموزش و پــرورش‪ ،‬حوزه های علمیه و خیلی از‬ ‫مراکز تخصصی دیگر باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬وی تشدید مبارزه‬ ‫با جرایم را یکی از محورهای اساسی طرح اصالح قانون بازار سرمایه‬ ‫خواند و تاکید کرد‪ :‬شاهد شرایط خاصی در این بازار سهام هستیم که‬ ‫عم ً‬ ‫ال به دلیل نبود قوانین بازدارنده در این حوزه امکان تامین منافع‬ ‫مردم دچار مشــکل شده اســت؛ یکی از موضوعات بسیار مهم ما در‬ ‫اصالح این قانون ایجاد شفافیت در فعالیت هاست‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس با بیان اینکه فضای مجازی می تواند به تقویت بازار‬ ‫ســرمایه و ایجاد فضای تخصصی کمک کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬در همین فضا‬ ‫تخلفاتی نظیر ارائه اطالعات غلط‪ ،‬سیگنال فروشی و یا اتفاقاتی از این‬ ‫دســت به دلیل عدم مدیریت فعالیت کانال های تخصصی در فضای‬ ‫مجــازی رخ می دهد که تاثیر مخربی بر بازار ســرمایه می گذارد و‬ ‫انتفاع عمومی مردم را خدشــه دار می کند‪ .‬پورابراهیمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت فعالیت های تخصصی بورسی در فضای مجازی به طور‬ ‫حتم در حین تصویب این طــرح در مجلس مدنظر قرار می گیرد تا‬ ‫تصمیمات اساســی برای مقابله با این تخلفات اتخاذ شود‪ .‬وی بیان‬ ‫داشت‪« :‬تقویت بورس کاال» نیز به عنوان یکی از ظرفیت های بسیار‬ ‫مهم بازار ســرمایه مد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ تقویت‬ ‫سهامداران خرد و ایجاد تشکل های مربوط به انها به عنوان تشکیالت‬ ‫کانون ســهامداران حقیقی برای دفاع از جایگاه خودشــان در بازار‬ ‫سرمایه از محورهای مهم این طرح است رییس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬امیدواریم این طرح به زودی در کمیســیون اقتصادی‬ ‫نهایــی و راهی صحن علنی مجلس شــود تا ضمــن اصالح برخی‬ ‫روندها‪ ،‬خالء وجود برخی قوانین بازدارنده را پر کرده و از شکل گیری‬ ‫فعالیت های مخرب نظیر ســیگنال فروشی‪ ،‬معامالت پنهانی و‪ ...‬در‬ ‫بورس جلوگیری کند‪.‬‬ ‫معاون بانک مرکزی‪:‬‬ ‫روند پرداخت وام ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن در بانک ها سرعت گرفت‬ ‫معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت‪ :‬از ابتدای امســال تا‬ ‫کنون (‪ ۱۰‬مــرداد ‪ )۱۴۰۱‬تعداد ‪ ۲۱۷‬هزار فقره وام فرزنداوری‬ ‫بــه مبلغ ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۷۴۸‬میلیارد ریال و تعداد ‪ ۳۲۰‬هزار و ‪۶۵۸‬‬ ‫فقره وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ‪ ۴۴۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪« ،‬مهدی صحابی» اظهار کرد‪ :‬پرداخت وام ودیعه‬ ‫مســکن هم در بانک های مربوطه سرعت گرفته است‪ ،‬به طوری‬ ‫که از نیمه خرداد ماه (زمان ابالغ دستورالعمل) تا تعداد ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۱۶‬پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک های مربوطه‬ ‫تشکیل شده که از این تعداد ‪۱۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر به میزان ‪۸۶۱۶‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اســاس مصوبه شورای پول و اعتبار‪ ،‬سقف‬ ‫وام ودیعه مســکن برای متقاضیان شــهر تهــران ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬برای کالن شــهرها ‪ ۷۰‬میلیون تومان و برای سایر شهرها‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان مقرر شده است‪.‬‬ ‫معــاون اداره اعتبارات بانک مرکــزی افزود‪ :‬بانک مرکزی پس‬ ‫از مصوبه شــورای پول و اعتبار ســهمیه بانکی و اســتانی را به‬ ‫همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به نظام بانکی ابالغ کرد‪ .‬بر این‬ ‫اســاس متقاضیان دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رسمی مربوط به‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬ثبت نام اولیه را انجام می دهند‪.‬‬ ‫صحابی بیان کرد‪ :‬پاالیش اولیه در وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫بررسی مالکیت مســکن متقاضی انجام شده و واجدین شرایط‬ ‫پس از دریافت پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام‬ ‫می کنند‪ .‬در شبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعالم‬ ‫وام مســکن‪ ،‬جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شــده و‬ ‫اگر متقاضی فاقد تسهیالت مربوطه باشد فرایند تشکیل پرونده‬ ‫انجام شده و تسهیالت به متقاضی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســود این تســهیالت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســود‬ ‫تسهیالت ودیعه مســکن بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار‬ ‫(‪ ۱۸‬درصد) محاســبه می شود و مدت بازپرداخت ان نیز ‪۵‬ساله‬ ‫است‪ .‬همچنین سقف کل تسهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی‬ ‫برای ودیعه مسکن ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان مقرر شده است‪.‬‬ ‫افزایش پاسخگویی ها به مردم پس از تاکیدات رییس جمهور در مورد بازار سرمایه‬ ‫مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و اموزش‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تاکید رییس جمهور در مورد‬ ‫بازار سرمایه و شنیده شــدن صدای مردم‪ ،‬در‬ ‫پایان سال گذشته موفق به راه اندازی یک مرکز‬ ‫با قابلیت پاسخگویی به مردم بودیم‪.‬‬ ‫«حمید اســکندری» در نشســت خبری به‬ ‫اقدامات انجام شــده توســط شــرکت توسعه‬ ‫مدیریت و اموزش بورس طی چند وقت گذشته‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬موضوع انتشار صورت های‬ ‫مالی شــرکت برای نخستین بار طی امسال رخ‬ ‫دولت انضباط مالی را‬ ‫در دستور کار قرار داده است‬ ‫دولت سیزدهم در راســتای اجرای طرح مردمی سازی توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه‬ ‫با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشــت از سپرده های خود‬ ‫نزد بانک مرکزی کرده است‪ .‬دولت سیزدهم در ماه های گذشته‬ ‫توانسته است‪ ،‬انضباط مالی را به وضعیت بودجه و سیاست های‬ ‫پولی بازگرداند‪.‬در این مدت دولت توانسته است اتکای به منابع‬ ‫خود را افزایش داده و استفاده کمتری از تنخواه خزانه داشته باشد‪.‬‬ ‫همان طور که بانک مرکزی پیشتر نکاتی را در رابطه با تحوالت‬ ‫متغیرهای پولی ارائه کرده اســت‪ ،‬مجددا ً الزم به تاکید است که‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر‬ ‫دولت به منابع خود و اســتفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه به‬ ‫بار می اورد‪ .‬بررســی عملکرد مالی دولت نشان می دهد‪ ،‬در سه‬ ‫ماه ابتدایی ســال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان‬ ‫‪ 181.8‬هزار میلیارد ریال افزایش یافته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بدهی دولت در دوره مشابه سال ‪ 1400‬در حدود ‪ 500.5‬هزار‬ ‫میلیارد ریال افزایش یافته بود‪ .‬لذا‪ ،‬بر خالف رویه سه ماهه ابتدایی‬ ‫سال ‪ 1400‬که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب‬ ‫تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت‬ ‫گرفته بود‪ ،‬پرداخت های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ‪1401‬‬ ‫عمدتاً با اتکای منابع سپرده ای خود (و براساس عملیاتی سازی‬ ‫حساب واحد خزانه) بوده که نشان دهنده رویکرد منضبطانه دولت‬ ‫ســیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در ســال جاری‬ ‫است‪ .‬در مورد تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب های‬ ‫شرکت های دولتی الزم به توضیح است‪ ،‬دولت سیزدهم در راستای‬ ‫اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها و واریز یارانه نقدی‬ ‫به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به‬ ‫برداشت از سپرده های خود نزد بانک مرکزی کرده است‪.‬‬ ‫داد که بــا توجه به تالش هــای صورت گرفته‬ ‫گزارش کامل و بی نقص از عملکرد حســابرس‬ ‫منتشر شــد‪ .‬وی به دور جدید فعالیت های این‬ ‫شرکت تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬اتفاقات مهمی‬ ‫در چند وقت گذشــته در حوزه فرهنگ سازی‬ ‫توســط این شرکت صورت گرفت‪ ،‬این اقدام به‬ ‫عنوان یکی از ماموریت های ما در شرکت تلقی‬ ‫می شود که توسط سازمان بورس از ما خواسته‬ ‫شد تا این اتفاقات مدیریت شود و به جلو پیش‬ ‫رود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شماره ‪۱۰۰۱۰۰۳۸۷۲۰۰۰۰۰۱‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مزایده گوسفند مغانی‪ ،‬ایستگاه پرورش و اصالح نژاد جعفراباد شهرستان بیله سوار‬ ‫ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اردبیل در نظر دارد‪ :‬گوسفند مغانی مازاد وحذفی موجود در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی جعفراباد را از‬ ‫طریق مزایده در چهار پارتی مجزا با مشخصات و شرایط ذیل بفروش برساند‪:‬‬ ‫شماره‬ ‫پارتی‬ ‫نوع دام مورد‬ ‫مزایده‬ ‫تعداد راس‬ ‫قیمت پایه هر کیلوگرم‬ ‫به ریال‬ ‫وزن تقریبی هر‬ ‫راس‬ ‫جمع مبلغ هر راس‬ ‫به ریال‬ ‫جمع کل هر پارتی‬ ‫به ریال‬ ‫مبلغ ودیعه ثابت به‬ ‫ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫میش‬ ‫‪170‬‬ ‫‪450/000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪29/250/000‬‬ ‫‪4/972/500/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توخلی نر‬ ‫‪110‬‬ ‫‪640/000‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪26/880/000‬‬ ‫‪2/956/800/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توخلی ماده‬ ‫‪115‬‬ ‫‪620/000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23/560/000‬‬ ‫‪2/709/400/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قوچ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪510/000‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪43/860/000‬‬ ‫‪438/600/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪ ë‬از شــرکت کنندگان دعوت میشــود با مراجعه به دفاتر پیش خوان دولت‬ ‫نسبت به ثبت نام و عضویت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور بعنوان مزایده‬ ‫گر در زیر ســامانه مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)‬ ‫اقدام نموده و از طریق ادرس الکترونیکی ‪( www.setadiran.ir‬ســامانه‬ ‫مزایده) بعنوان مزایده گر‪ ،‬با مطالعه دقیق شــرایط مندرج در اگهی و رویت‬ ‫قیمت پایه از تاریخ ‪ 1401/05/09‬لغایت ‪ 1401/05/20‬قیمت پیشــنهادی‬ ‫خود را بصورت جداگانه برای هر پارتی در سامانه بارگذاری و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ‪ 1401/05/11‬لغایت ‪ 1401/05/18‬از‬ ‫ساعت ‪ 8/30‬لغایت ‪ 13:30‬از گوسفندان مورد معامله واقع در ییالق میدان‬ ‫هوشنگ بازدید بعمل اورند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلــت ارائــه پیشــنهاد در ســامانه از ســاعت ‪ 10‬قبل از ظهــر تاریخ‬ ‫‪ 1401/05/09‬لغایــت ســاعت ‪ 09:59‬قبل از ظهــر تاریخ ‪1401/05/20‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬پرداخت هزینه اگهی ونیم درصد هزینه سامانه تدارکات دولت بعهده برنده‬ ‫مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬سازمان جهاد کشاورزی اســتان اردبیل در کاهش یا افزایش مورد معامله‬ ‫‪ 25‬درصد مجاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬پیشنهادات بر حسب نوع پارتی‪ ،‬جداگانه و بصورت زنده قپان می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬شــرکت کننــدگان در مزایــده می بایســت مبلــغ ثابت ثبت شــده در‬ ‫ســامانه را بعنوان ودیعه دریافتی برای هرنــوع دام و پارتی را بطور جداگانه‬ ‫به حســاب شــماره تمرکز وجوه سپرده ســازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫اردبیــل‪( ir 660100004075042007880945‬بانــک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران) واریز و یا حواله نموده و فیش یا رسید مربوطه را در موقع ثبت‬ ‫پیشنهاد قیمت در مزایده سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند و اصل تضمین‬ ‫را بصورت فیزیکی حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/05/20‬قبل از ساعت ‪ 12:00‬قبل‬ ‫از ظهر تحویل اداره مناقصات و پیمانهای سازمان نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ و محل گشــایش پیشــنهادات‪ ،‬پیشــنهادهای دریافتی در ساعت‬ ‫‪ 10:30‬قبل از ظهر روز شــنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬در اتاق جلسات شهید‬ ‫نریمانزاده واقع در ســازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت باز و قرائت خواهد شد‪ .‬حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه‬ ‫ازاد و کمسیون در رد یا قبولی پیشنهاد واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ ë‬دســتگاه مزایده گر به ادرس‪ :‬اردبیل‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬شهرک اداری بعثت‬ ‫‪ ،‬میدان مهارت بوســتان طوبی‪ ،‬سازمان جهاد کشــاورزی استان اردبیل کد‬ ‫پســتی ‪ 56158 -13448 :‬تلفــن‪ 045-33743500 – 10 :‬دورنــگار‪:‬‬ ‫‪045-33743971‬‬ ‫دبیر کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان اردبیل‬ صفحه 4 ‫علی ژکان‪ ،‬ابراهیم ایرج زاد و محمدسام قریبیان در تدارک ساخت فیلم های جدیدی هستند‪.‬علی ژکان سال ‪ ۱۳۹۶‬اخرین فیلمش را با نام «اولین امضا برای رعنا» ساخت و بعد در‬ ‫سال گذشته سراغ اجرای یک نمایش رفت‪ .‬او به تازگی برای ساخت یک فیلم سینمایی با نام «درخت نورد» متقاضی دریافت پروانه ساخت از سازمان سینمایی شده است‪.‬وی در طول‬ ‫ســال های فعالیت خود فیلم های «مادیان»‪« ،‬دخترک کنار مرداب»‪« ،‬چهره به چهره»‪« ،‬عیسی می اید»‪« ،‬سایه به سایه» و «اولین امضا برای رعنا» را هم کارگردانی کرده است‪.‬ژکان‬ ‫فیلمنامه نویس فیلم های «بهترین بابای دنیا» به کارگردانی داریوش فرهنگ و «سوء ظن» ساخته کاظم معصومی نیز بوده و اذرماه سال گذشته پس از سال ها‪ ،‬نمایش «خلوت بی همایون»‬ ‫را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد که اجرایش در ان مقطع با توجه به تعداد کم تماشاگر خیلی زود به پایان رسید‪.‬‬ ‫ساترابهجایکمکدرسینماونمایشخانگیانراتعطیلمیکند‬ ‫بازیگر فیلم ســینمایی «اژانس شیشــه ای» گفت‪ :‬ساترا به جای‬ ‫اینکــه به کمک تولید در ســینما و نمایش خانگــی بیاید در حال‬ ‫تعطیل کردن ان اســت و سوال اساســی این است که سینما چه‬ ‫گناهی کرده است که باید این گونه برایش تصمیم بگیرند؟‪.‬‬ ‫رضا کیانیان با گالیه از شرایطی که اخیرا از سوی سازمان تنظیم‬ ‫مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اعالم شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فیلم ها و سریال ها به واسطه تصمیمات ساترا در حال تعطیلی‬ ‫هســتند و این اقدامات جز بی کار کردن بخشی از بدنه سینما تاثیر‬ ‫دیگری ندارد‪ .‬حاال سوالم این است که ایا این بیکاری فایده ای هم‬ ‫دارد؟ ان هم در زمانی که دغدغه همه ایجاد کار در کشور است‪.‬‬ ‫فیلم ها و ســریال ها به واســطه تصمیمات ساترا در حال تعطیلی‬ ‫هســتند و این اقدامات جز بی کار کردن بخشی از بدنه سینما تاثیر‬ ‫دیگری ندارد‬ ‫بازیگــر مجموعه تلویزیونی کاله پهلوی (ســید ضیاءالدین دری‬ ‫‪ )۱۳۹۱-۱۳۸۳‬تاکید کرد‪ :‬نمایش خانگی با وجود سخت گیری های‬ ‫بعضا بی دلیل ساترا در حال تعطیل شدن است و کار زیادی نداریم‬ ‫که انجام بدهیم‪ .‬لطفا دوســتان توضیح بدهند ســینما چه گناهی‬ ‫کرده که باید این گونه برایش تصمیم بگیرند؟‬ ‫تئاتر «پدر» شهریور روی صحنه می رود‬ ‫بازیگر فیلم ســینمایی فرش باد (کمال تبریزی ‪ )۱۳۸۱‬در پاسخ‬ ‫به این پرســش که این روزها مشغول چه کاری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مشغول تمرین تئاتری هستم که قرار است شهریورماه‬ ‫روی صحنه بیاید‪.‬‬ ‫وی در توضیــح مضمون این تئاتر گفت‪ :‬نمایشــنامه ای با عنوان‬ ‫پدر اســت که دوسال پیش توسط نویسنده اش به فیلم تبدیل شد‬ ‫و در اســکار هم چند جایزه گرفت (پدر یا ‪ The Father‬یک فیلم‬ ‫درام فرانسوی‪-‬انگلیسی به نویسندگی و کارگردانی فلوریان زلر که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬منتشر شد و فیلمنامه ان بر اساس نمایشنامه سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬به نام پدر ساخته شده است؛ این فیلم در نود و سومین دوره‬ ‫جوایز اســکار در شــش بخش نامزد دریافت این جایزه شد که دو‬ ‫جایزه اســکار بهترین فیلم نامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫مرد برای (انتونی هاپکینز) را به دست اورد‪.‬‬ ‫بازیگر فیلم سینمایی کیمیا (احمدرضا درویش ‪ )۱۳۷۳‬در پاسخ‬ ‫به این پرسش که تمرینات این نمایش چه مدت زمانی طول کشیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ ۹ :‬ماه اســت که درگیر این نمایش هستیم و هر روز‬ ‫تمرین می کنیم‪.‬‬ ‫نقش من در «اهو» مثل همیشه دیوانه وار است‬ ‫بازیگر فیلم سینمایی اهو (هوشــنگ گلمکانی ‪ )۱۳۹۹‬در پاسخ‬ ‫به این پرســش که فیلم اهو چــه مضمونی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬من تدوین‬ ‫شــدۀ این فیلم را ندیده ام و به همین دلیل نمی توانم در مورد ان‬ ‫اظهــار نظر کنم چرا که نمی دانم بــه صورت نهایی چگونه از اب و‬ ‫گل درامده اســت؛ ضمن این که این فیلم به دلیل حساسیت های‬ ‫کارگردانش چندین و چندبار تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره نقش خودش در این فیلم هــم گفت‪ :‬نقش خودم از‬ ‫همان نقش های دیوانه مانندی اســت که همیشــه بازی می کنم و‬ ‫البته نقشی اســت که تاکنون بازی نکرده ام؛ اما نمی توانم بیش از‬ ‫این در مورد ان چیزی بگویم تا زمانی که فیلم بیرون نیامده است‪.‬‬ ‫امیدیه برنامه ای برای حمایت از دانش بنیان ها‬ ‫برنامه «امیدیه» کاری است از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک‬ ‫ســیما که مصطفی هیودی تهیه کنندگی و کیاداود اسفندیاری‬ ‫اجــرای ان را برعهده دارنــد و به منظور حمایت از کســب و‬ ‫کارهای نواور با حضور کارافرینان در حوزه ها و مشاغل مختلف‪،‬‬ ‫به خصوص کســب و کارهای دانش بنیان از اقصی نقاط کشور‬ ‫تولید و پخش می شود‪.‬‬ ‫این روزها شــبکه یک با برنامه «امیدیه» به حمایت از کسب‬ ‫و کارهــای ایرانــی و کارافرینانی رفته کــه در اوج تحریم ها با‬ ‫خودکفایی و همت و تالش فراوان چرخه تولید در کشور را زنده‬ ‫نگه داشته اند و مانع از خروج ارز از کشور شده و حتی دست به‬ ‫صادرات محصوالت خود بــا کیفیت باالتر از نمونه های خارجی‬ ‫نیز زده اند‪.‬‬ ‫برنامه «امیدیه» کاری است از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک‬ ‫ســیما که مصطفی هیودی تهیه کنندگی و کیاداود اسفندیاری‬ ‫اجــرای ان را برعهده دارنــد و به منظور حمایت از کســب و‬ ‫کارهای نواور با حضور کارافرینان در حوزه ها و مشاغل مختلف‪،‬‬ ‫به خصوص کســب و کارهای دانش بنیان از اقصی نقاط کشور‬ ‫تولید و پخش می شود‪.‬‬ ‫کیاداود اســفندیاری که اجرای این برنامه را بر عهده دارد‪ ،‬در‬ ‫گفتگــو با مهمانان برنامه فرایند رشــد و حرکت یک کارافرین‬ ‫و مجموعــه را نقــد و تحلیــل می کند و نقاط مثبــت ان را با‬ ‫پیشــنهادهایی تقویت می کند و برای نقاط منفی راه حل ارائه‬ ‫می کند‪« .‬امیدیه» در هر برنامه به واکاوی شــرکت های مختلف‬ ‫حوزه کســب و کارهای دانش بنیان و کارافرینان برتر این حوزه‬ ‫که در اوج تحریم ها توانسته اند با استفاده از دانش داخلی به دور‬ ‫زدن تحریم ها و حل مشکالت کشور در زمینه های مختلف کمک‬ ‫کنند می پردازد ‪.‬‬ ‫مصطفی هیــودی تهیه کننده برنامه «امیدیه» ضمن اشــاره‬ ‫ب و کارهای دانش بنیان و مســائل‬ ‫به رویکرد حمایت از کســ ‬ ‫حوزه علم و فناوری در فصل جدید «امیدیه» گفت‪ :‬فصل جدید‬ ‫«امیدیه» که در ‪ 90‬قسمت روی انتن می رود‪ ،‬در حوزه کسب و‬ ‫کار و کارافرینی است‪ .‬همچنین پس از پیام مقام معظم رهبری‬ ‫برای ســال ‪ 1401‬که به حمایت از حوزه اشــتغال و کســب و‬ ‫کارهای دانش بنیان تاکید داشــتند‪ ،‬رویکردهای ما به ســمت‬ ‫حوزه دانش بنیان و پیشــرفت های حوزه علم و فناوری متمرکز‬ ‫شــد‪ .‬تهیه کننده «امیدیه» ادامه داد‪ :‬در این فصل محصوالت‬ ‫دانــش بنیــان در درون برنامه با حضــور کارافرینان معرفی و‬ ‫ارزیابی می شود‪ .‬در بخش دیگری مطالبات از مسئوالن با دعوت‬ ‫از ایشــان مطرح می شود یا با حضور کارشناس اموزش هایی در‬ ‫حوزه کارافرینی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫هیودی افزود‪ :‬تهیه مســتند از کسب و کارهای سراسر کشور‪،‬‬ ‫بازدیــد میدانی از فعالیت های اقتصــادی کار افرینان و معرفی‬ ‫کتاب هایی در حوزه کســب و کار در قالــب ایتم های تولیدی‬ ‫از دیگر بخش های «امیدیه» اســت‪ .‬موانع تولیــد نیز در قالب‬ ‫کاریکاتور نقد و بررسی می شود‪.‬‬ ‫او ضمن اشــاره به افزودن بخش جدیدی به برنامه «امیدیه»‬ ‫گفت‪ :‬نقد کارافرینان یکی از اتفاق های جدید «امیدیه» به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در واقع کارشناس حوزه کسب و کار در استودیو حضور‬ ‫می یابد و پس از توضیحــات کارافرین و روایت فراز و فرودهای‬ ‫وضعیت کســب و کار خود‪ ،‬در بخش ســوم و پس از مشاهده‬ ‫روایت مهمانان به نقد توضیحات ارائه شــده از سوی کارافرین‬ ‫و ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت کســب و کار و افزایش‬ ‫بهره وری ان ها می پردازد‪.‬‬ ‫‪ 22‬مرداد سریال «اتش سرد» به روی انتن می رود‬ ‫پخش ســریال «اتش سرد» که پیش از این‬ ‫«شــب بیدار» نام داشت‪ ،‬از ‪ ۲۲‬مرداد از شبکه‬ ‫دو سیما اغاز می شود‪.‬‬ ‫مجموعه تلویزیونی «اتش سرد» به نویسندگی‬ ‫محسن سرتیپی و نازنین فرخلو‪ ،‬کارگردانی رضا‬ ‫ابوفاضلی و تهیه کنندگی علی مهام از ‪ ۲۲‬مرداد‬ ‫روی انتن شبکه دو سیما می رود‪.‬‬ ‫مضمون اصلی سریال در رابطه با یتیم نوازی‪،‬‬ ‫توجه به یتیم و اموزه های دینی در این خصوص‬ ‫است‪ .‬بازی دو شــخصیت اصلی که در تقابل با‬ ‫یکدیگر هســتند را پرویز فالحی پور و عبدالرضا‬ ‫اکبری عهده دارند‪.‬محسن با بازی پرویز فالحی ‬ ‫پور در این سریال صاحب یک گلخانه است‪ .‬او چند‬ ‫سالی در جبهه بوده و موج انفجار در جنگ او را‬ ‫گرفته است و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از طرفی او قیم پسری است که ماجراهایی را در‬ ‫پــی دارد‪ .‬در این مجموعه بازیگرانی چون پرویز‬ ‫فالحی پور‪ ،‬عبدالرضــا اکبری‪ ،‬فریبا متخصص‪،‬‬ ‫شیوا خســومهر‪ ،‬جعفر دهقان‪ ،‬مهدی سلوکی‪،‬‬ ‫پویا امینی‪ ،‬سارا احمدیان‪ ،‬بهزاد خداویسی‪ ،‬مریم‬ ‫موسویان و شاهد احمدلو بازی می کنند‪.‬‬ ‫اتش سرد محصول گروه فیلم و سریال شبکه‬ ‫دو سیماست که از شنبه تا پنج شنبه روی انتن‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ازادی ‪ 851‬زندانی توسط «محسن چاوشی»‬ ‫محسن چاوشی همزمان با فرارسیدن سالروز تولدش با انتشار‬ ‫نوشــته ای در فضای مجازی از مردمی که با او در ازادی زندانیان‬ ‫و تامیــن کمک هزینه برای نیازمندان همراهی کرده و می کنند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬محســن چاوشــی از جمله خوانندگان خبرســاز‬ ‫کشــورمان اســت که با وجود عدم برگزاری کنسرت و کمترین‬ ‫حضور در مجامع فرهنگی هنری همواره در ســیبل حاشیه ها و‬ ‫خبرها قرار دارد و همواره خالق غافلگیری هایی اســت که وی را‬ ‫تا مدت تبدیل به یکی از چهره های خبرساز موسیقی می کند‪.‬‬ ‫این خواننده طی سال های اخیر با پرهیز از شواف های تبلیغاتی‬ ‫و ایجــاد هیجانات کاذب بــرای طرفداران تیــن ایجری جامعه‬ ‫مخاطبان موســیقی پاپ به منظور کسب درامد بیشتر‪ ،‬ترجیح‬ ‫داده اســت تا با همراهی و معرفی تعدادی از افراد صاحب نام در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬دست به کارهای خیرخواهانه و خداپسندانه ای‬ ‫بزند که به شــدت هم با استقبال مردم مواجه شده است‪ .‬اقدامی‬ ‫که همان گونه که قب ً‬ ‫ال هم به ان اشــاره شده بود‪ ،‬طی سال های‬ ‫اخیر منجر به راه اندازی کمپینی برای کمک به نیازمندان شده‬ ‫است‪ .‬چاوشی در این کمپین ها که عمده فعالیت ان ها در کانال ها‬ ‫و فضای مجازی صورت گرفته و گفته می شود برخی افراد مشهور‬ ‫و صاحب نفوذ نیز با ان در ارتباط هســتند‪ ،‬با انتشار فراخوانی با‬ ‫اشــاره به فرد نیازمند و شرح حال کوتاه زندگی اش که توسط او‬ ‫و افراد دیگر شناسایی شده اند‪ ،‬از طرفداران و اعضای این کمپین‬ ‫می خواست تا با تامین مبلغ موردنیاز در زمینه هایی چون کمک‬ ‫هزینه درمان‪ ،‬ازادی زندانیان غیربزهکار و تامین دیه برای نجات‬ ‫از اعدام با او همراهی کنند که همه این فراخوان ها در نهایت هم‬ ‫با همین یک جمله چاوشی تمام می شد‪« :‬مبلغ مورد نیاز تامین‬ ‫شــد‪ .‬به گفته دست اندرکاران ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه‬ ‫با کمک مخاطبان صفحه اینستاگرام محسن چاوشی در ‪ ۲‬سال‬ ‫اخیر تعداد ‪ ۸۵۱‬زندانی غیربزهکار تحت حمایت ستاد دیه کشور‬ ‫با رقــم اهدایی ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومانی عالقمندان و‬ ‫دنبال کنندگان صفحه اجتماعی این خواننده از بند حبس رهایی‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫هدیه تولد؛ ازادی ‪ ۴۳‬زندانی‬ ‫این در حالی است که در روز هشتم مرداد ماه مصادف با زادروز‬ ‫تولد این هنرمند به مانند سال های قبل‪ ،‬وی هدیه سالروز میالد‬ ‫خود را در قالب طرحی در جهت ازادی ‪ ۴۳‬زندانی خرمشــهری‬ ‫مطرح کرد که با این فراخوان اعالم شــده هواداران چاوشــی در‬ ‫مدت کوتاهی با واریز مبلغی معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به حساب‬ ‫ستاد مردمی دیه استان خوزستان‪ ،‬زمینه ازادی همه محبوسان‬ ‫معرفی شده را فراهم کردند تا به این مناسبت بسیاری از مردان‬ ‫عائله مند و سرپرســتان خانواده در زادگاه محسن چاوشی از بند‬ ‫رهایی یافته و در قالب یک هدیه تولد تقدمی به این ستاد مردمی‬ ‫به اغوش گرم جامعه بازگردند‪ .‬علی شــمس مدیرعامل ســتاد‬ ‫مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند طی‬ ‫روزهای گذشته درباره فعالیت های محسن چاوشی توضیح داده‬ ‫است‪ :‬با کمک ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی محسن چاوشی‪،‬‬ ‫طی دو ســال گذشــته زمینه ازادی ‪ ۸۵۱‬نفر از زندانیان تحت‬ ‫حمایت ستاد مردمی دیه فراهم شده است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تدارک ساخت فیلم های جدید با ‪ 3‬کارگردان‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تقویت گردشگری ایینی در محرم‬ ‫ایین هــای محرم متنوع اقــوام ایرانی به گفته برخی‬ ‫کارشناسان گردشگری بستر مناســبی برای توسعه و‬ ‫صادرات فرهنگی و مذهبی ماســت که می تواند حتی‬ ‫به تقویت باورهای مذهبی جامعه میزبان و گردشــگر‬ ‫کمک کند‪ .‬تنوع کم نظیر ایین های عزاداری و محرمی‬ ‫اقوام ایرانی ســبب شده که در ایام محرم و صفر شاهد‬ ‫مراسم ها و مناسک متعددی در کشور باشیم که هرکدام‬ ‫ریشه عمیقی در سنت ها و باورهای ملی مذهبی ایرانیان‬ ‫مسلمان دارد‪ .‬مراسم هایی که برخی از ان ها ثبت ملی‬ ‫شده اســت و برخی نیز شهرت جهانی پیدا کرده است و‬ ‫هرساله مشتاقان زیادی خودشــان را به این مراسم ها‬ ‫می رســانند تا از شاهد این ایین های قدیمی از نزدیک‬ ‫باشند و بتوانند این باورهای مذهبی را که به سنت های‬ ‫بومی اغشته شــده از نزدیک لمس کنند‪ .‬حاال یکی از‬ ‫ســواالتی که پیش می اید این است که ایا می توان از‬ ‫این تنوع در مناسک های محرمی به عنوان فرصتی برای‬ ‫رونق گردشگری کشور استفاده کرد؟‬ ‫ش درامدی بر‬ ‫«شرح شوق»؛ پی ‬ ‫اظهار ارادت و ارتباط معنوی‬ ‫افراد با مجالس عزای حسینی‬ ‫ش درامدی بر اظهار ارادت‬ ‫مجموعه «شرح شوق» پی ‬ ‫و ارتباط معنوی افراد با مجالس عزای حسینی‪ ،‬در ‪۱۰‬‬ ‫روایت مجزا از شبکه دو سیما روانه انتن می شود‪.‬‬ ‫در هر قســمت از شــرح شــوق شــاهد موضوعات‬ ‫مختلفی هســتیم که هر یــک از دریچه ای متفاوت به‬ ‫محرم حســینی پرداخته اند‪ .‬تفکیک موضوعات در این‬ ‫مجموعه مستند عبارتند از‪ :‬نذری (لقمه های قیمتی)‪،‬‬ ‫پرچم ها و نوشته های مجالس عزا ( کتیبه های نورانی)‪،‬‬ ‫حضور اقلیت های مختلف دینی در مرســم سوگواری‬ ‫محرم (رحمت واسعه)‪ ،‬گریه بر ساالر شهیدان (اشک)‪،‬‬ ‫کــودکان در محرم (پا به پا از کودکی)‪ ،‬شــیرخوارگان‬ ‫(به روی دســت پدر)‪ ،‬بانوان (ای اهل حرم)‪ ،‬پیرغالمان‬ ‫(جوانمرد جهانم گر چه پیرم)‪ ،‬کرونا (پســندم انچه را‬ ‫ت عزا)‪ .‬این برنامه به‬ ‫جانان پسندد)‪ ،‬دستمال اشک (سن ‬ ‫تهیه کنندگی و کارگردانی سید عباس حسینی‪ ،‬تدوین‬ ‫رضا دهقانی و ســجاد علی پور و تصویربرداری محمود‬ ‫احمدی دهه اول محرم از شــنبه تا پنجشنبه قبل از‬ ‫اذان ظهر حوالی ساعت ‪ ۱۲:۵۵‬از شبکه دو سیما روانه‬ ‫انتن می شود‪.‬‬ ‫بوم نقاشی حسین خسروجردی؛‬ ‫لحظه ای نمادین از شهادت‬ ‫امام حسین(ع)‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی که با ارمان های مذهبی‬ ‫شــکل گرفته بود‪ ،‬گروهی از هنرمندان با اندیشه های‬ ‫دینی اثاری را در ارتباط با مفاهیم عاشــورا و شهادت‬ ‫خلق کردند که حســین خسروجردی یکی از سرامدان‬ ‫نســل نقاشان ان دوران اســت‪ .‬واقعۀ عاشورا ب ه عنوان‬ ‫یکــی از مهم تریــن وقایع تاریــخ اســام زمینه ها و‬ ‫درون مایه های بی نظیری در به کارگیری خالقیت‪ ،‬تخیل‬ ‫و جلوه های هنر ایینی دارد کــه این ارزش های دینی‬ ‫به عنــوان پرورش دهنده هنر‪ ،‬انســان را به ایجاد فضا و‬ ‫محیط‪ ،‬شکل و کالبدی هدایت می کند که به انسان در‬ ‫درک بهتر باورهایش کمک می کند تا به سوی معنویت‬ ‫و کمال رهنمون شــود‪ .‬بعد از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫که با ارمــان های دینی و مذهبی شــکل گرفته بود‪،‬‬ ‫گروهی از هنرمندان با اندیشه های دینی اثاری را در‬ ‫ارتباط با مفاهیم مذهبی با تکیه بر نمادهای مبتنی بر‬ ‫اندیشه دینی خلق کردند که حسین خسروجردی یکی‬ ‫از سرامدان این نسل است‪ .‬در تعریفی دیگر درباره هنر‬ ‫انقالب‪،‬حسین خسروجردی چنین می گوید‪ :‬کسی که‬ ‫دارد از میــراث فرهنگی خود با تمــام وجود دفاع می‬ ‫کند هنرمند انقالبی اســت‪ .‬کســی که از ادبیات ایران‬ ‫پاسداری می کند هنرمند انقالبی است‪ .‬کسی که برای‬ ‫تنفس و تولید و خالقیت در جامعه فضا ایجاد می کند‬ ‫هنرمند انقالبی است‪ .‬همه تعریف انقالب و هنر انقالب‬ ‫این نیســت که عده ای خیلی اصرار دارند که یک نگاه‬ ‫سیاسی را پیاده کنند و هنر ان را هنر انقالب بنامند‪.‬‬ ‫لحظه ای نمادین از شهادت امام حسین(ع) بر‬ ‫بوم نقاشی حسین خسروجردی‬ ‫تصویرگری واقعه عاشــورا در میان تصویرگری متون‬ ‫دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بازنمود واقعه‬ ‫عاشــورا را می توان در اثار نقاشی پشت شیشه‪ ،‬نقاشی‬ ‫قهوه خانه ای‪ ،‬چاپ سنگی و نگارگری مشاهده کرد که‬ ‫با گذشــت قرن ها این موضوع همچنان دستمایه خلق‬ ‫اثار هنری است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫ساز و کارهای جدید جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بهزیستی‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت مسکن به‬ ‫مددجویان سیل زده بهزیستی‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ســازمان‬ ‫بهزیستی کشــور گفت‪ :‬این ســازمان با بنیاد مسکن‬ ‫تفاهم نامــه ای دارد که مددجویانی کــه منازل انها در‬ ‫سیل اخیر صد در صد تخریب شده است‪ ۲۰۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت در اختیار انها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا کاظم زاده با بیان اینکه تخریب خانه باید‬ ‫به تایید بنیاد مسکن برسد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین مددجویانی‬ ‫که بخشــی از منزل انها در جریان سیل تخریب شده‬ ‫اســت‪ ،‬به انها هزینه تعمیرات تعلق می گیرد که بنیاد‬ ‫مسکن باید ان را نیز تایید کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مبلــغ هزینه تعمیرات از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان تا بیشتر متغیر است و گاهی منزلی با ایزوگامی‬ ‫ساده مشکلش برطرف می شود و گاهی به مبالغ بیشتر‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشور گفت‪ :‬دیروز یکشــنبه نهم مردادماه‬ ‫نیز بخشــنامه ای برای تعیین براورد ریالی ضرر و زیان‬ ‫مددجویان در جریان سیل اخیر‪ ،‬به مراکز استانی صادر‬ ‫شــده است تا در ‪ ۱۰‬ردیف‪ ،‬از تخریب منزل تا زیان به‬ ‫وســایل زندگی‪ ،‬میزان زیان ها مشخص و گزارش های‬ ‫ان ارائه شود‪.‬‬ ‫کاظــم زاده بــه حضــور گروه هــای ارائــه خدمات‬ ‫حمایت های روانــی و اجتماعی بهزیســتی در بالیا و‬ ‫حوادث موســوم به گروه «محب» و گروه های اورژانس‬ ‫اجتماعی در صحنه حادثه سیل اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫گروه هــا مداخالت تخصصی از مشــاوره تا مددکاری و‬ ‫مداخالت بحران اجتماعی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بــراورد نهایی از میــزان ضرر و زیان‬ ‫مددجویان بهزیستی در حادثه سیل اخیر معلوم نیست‬ ‫چــون هنوز بارندگی در برخی اســتان ها ادامه دارد و‬ ‫گروه های محب و اورژانس اجتماعی در حال شناسایی‬ ‫مددجویان خسارت دیده در سیل هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ســازمان‬ ‫بهزیستی کشور خاطرنشــان کرد‪ :‬تنها در روز نخست‬ ‫سیل‪ ،‬در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬خانواده اســیب دیده اند که امار مددجویان‬ ‫خسارت دیده در حال افزایش است؛ خوشبختانه تاکنون‬ ‫حادثه منجر به فوت در ســیل اخیــر برای مددجویان‬ ‫بهزیستی ثبت نشده است‪.‬‬ ‫کاظم زاده در ادامه به بازدید خود از روستای مزداران‬ ‫در فیروزکوه اشــاره کرد و گفت‪ ۲۰ :‬نفر از مددجویان‬ ‫بهزیســتی در این روستا از سیل اســیب دیده بودند‬ ‫و منــازل صــد در صد تخریب شــده بود که اســکان‬ ‫موقت داده شــدند‪ .‬در هر استانی نیز در حد توان بین‬ ‫مددجویان ســیل زده‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬کنسرو و پتو توزیع‬ ‫شده است‪ .‬به محض براورد ریالی خسارات‪ ،‬مبلغی ابالغ‬ ‫اعتبار می کنیم تا اقالم مورد نیاز خریداری شود‬ ‫ایران در روزهای گذشــته با وقوع باران های موسمی‬ ‫«مونســون» شــاهد اتفاقات ناگواری از خشم طبیعت‬ ‫و خروش ســیل در جای جای کشــور بود؛ سیلی که‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۶۹‬نفر را به کام مرگ کشانده و بر اساس‬ ‫امارهای اعالم شــده ‪ ۴۵‬نفر همچنان در دل ســیالب‬ ‫مفقود هستند‪.‬‬ ‫اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ساز و کارهای جدید جلوگیری از رسوب کاال در گمرک و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی را تصویب کردند که براساس ان و درصورت تصویب هیات‬ ‫دولت‪ ،‬ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کاالهای اولویت دار سرعت می یابد‪.‬در جلسه که به ریاست ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد‪ ،‬ساز و کار جدیدی برای جلوگیری از رسوب کاالهای‬ ‫وارداتی در گمرکات کشور و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی تصویب و مقرر شد در جلسه اینده هیات وزیران به تصویب برسد‪.‬از جمله این تمهیدات افزایش سرعت عمل از طریق اتصال و‬ ‫به روز رسانی تبادل اطالعات در مورد کاالهای وارداتی و اموال تملیکی به صورت زنجیره ای و هماهنگ میان دستگاه های ذیربط است‪.‬تسریع در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کاالهای اولویت دار‬ ‫از جمله تصمیمات این جلسه بود و مقرر شد عملکرد دستگاه ها در این زمینه بدون انفصال و به صورت زنجیره ای متصل ساماندهی و انضباط الزم را پیدا کند که در این دولت نسبت تعیین تکلیف‬ ‫هیچ وقفه ای انجام نشده و اموال به صورت جهادی تعیین تکلیف شده است‪.‬‬ ‫ایران توان فنی ساخت بمب اتم را دارد ولی چنین برنامه ای‬ ‫در دستورکار نیست‬ ‫رئیس ســازمان انــرژی اتمی گفت‪ :‬همانطور کــه اقای خرازی‬ ‫مطرح کردند ایران توان فنی ســاخت بمب اتمی را دارد ولی چنین‬ ‫برنامه ای در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫محمد اســامی رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به تعامل‬ ‫ســازمان انرژی اتمی ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬اظهار‬ ‫کنعانی در نشست خبری‪:‬‬ ‫ایران تحوالت عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کند‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ایران همــواره بر ثبات‪،‬‬ ‫اهمیت استقرار و امنیت عراق تاکید داشته و دارد و معتقد است‬ ‫امنیت این کشور‪ ،‬امنیت ایران و منطقه است‪.‬‬ ‫ناصر کنعانی ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری‬ ‫درباره موضع ایران درباره تحوالت اخیر عراق و تسخیر ساختمان‬ ‫پارلمان این کشور از ســوی هواداران مقتدی صدر‪ ،‬گفت‪ :‬عراق‬ ‫کشــور بزرگ و مهم همسایه ماست‪ .‬به صورت طبیعی تحوالت‬ ‫جاری این کشور را با دقت و حساسیت دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :،‬ایران همواره بر ثبات‪ ،‬اهمیت استقرار و امنیت‬ ‫این کشــور مهم همسایه‪ ،‬دوســت و برادر تاکید داشته و دارد‬ ‫و معتقد اســت امنیت عراق‪ ،‬امنیت ایران و منطقه اســت‪ .‬ما به‬ ‫تحوالت این کشور با حساسیت اهتمام داشته و مسائل را دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در رابطه با پیگیری های‬ ‫صورت گرفته برای موضوع حق ابــه ایران از رود هیرمند گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهور اخیرا ً تاکید مضاعفی بر این موضوع داشــت و به‬ ‫ضرورت پیگیری حقوق ابی جمهوری اســامی ایران در بخش‬ ‫رود هیرمند اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع بسیار مهمی است و ما بر ان تاکید داریم‬ ‫و از سرپرستی موقت افغانستان انتظار داریم که به توافقات قبلی‬ ‫بین ایران و افغانســتان پایبند باشد‪ .‬این یک ازمون برای میزان‬ ‫التزام و تعهد این کشــور به اجرای توافقات مشــترک و رعایت‬ ‫حقوق همسایگان است‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت امور خارجه در بخش سیاســی و حقوقی‪ ،‬این‬ ‫موضوع را با تمام توان دنبال می کند‪ .‬همچنین وزیر امور خارجه‬ ‫بعد از تاکید دستور رئیس جمهور‪ ،‬گفتگویی با سرپرست وزارت‬ ‫امــور خارجه افغانســتان داشت‪.‬ســخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫افــزود‪ :‬با توجه به افزایش نزوالت اســمانی و افزایش حجم اب‬ ‫در بستر این رود انتظار می رود سرپرست موقت دولت افغانستان‬ ‫بــه تعهدات خودش بــر مبنای قرارداد موجود میان دو کشــور‬ ‫عمل کند‪ ،‬موانع مصنوعی موجود در مســیر رودخانه را مرتفع و‬ ‫کمک کند حق ابه جمهوری اســامی ایران به داخل خاک ایران‬ ‫برسد‪.‬تصریح کرد‪ :‬ایران برای رفع موانع فنی اعالم امادگی کرده‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‪:‬‬ ‫مرخصیزایمانبرایتمامی‬ ‫بیمه شدگان زن شاغل‪ 9‬ماه است‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی اعالم کــرد‪ :‬مدت مرخصی‬ ‫زایمان برای تمام زنان بیمه شــده شاغل در کارگاه های‬ ‫مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری‬ ‫با کارفرما هستند‪ ۹ ،‬ماه است و حقوق این ایام‪ ،‬مطابق‬ ‫قوانین و مقررات از سوی سازمان تامین اجتماعی قابل‬ ‫پرداخت است‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬غرامت دستمزد ایام بارداری‬ ‫در مدت مرخصی زایمان زنان بیمه شــده از سوی این‬ ‫سازمان به بیمه شدگان زن شاغل در کارگاه های مشمول‬ ‫قانــون تامین اجتماعی که دارای رابطــه مزدبگیری با‬ ‫کارفرما باشند‪ ،‬پرداخت می شــود و میزان ان‪ ،‬معادل‬ ‫دو سوم اخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر‬ ‫بیمه شده است‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬بــه موجب مــاده ‪ ۶۷‬قانون‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه شــدگان زن که ظرف یک ســال‬ ‫قبل از زایمان‪ ،‬سابقه پرداخت حق بیمه ‪ ۶۰‬روز کار را‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬می توانند به شرط عدم اشتغال به کار و‬ ‫مزدبگیری‪ ،‬از کمک ایام بارداری استفاده کنند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه بیمه شده باید در تاریخ شروع استراحت‪ ،‬مشغول‬ ‫به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬تعامل سازنده ســازمان انرژی اتمی با اژانس برقرار است و‬ ‫هیچ خللی در این تعامالت به وجود نیامده است؛ زیرا تمام ظرفیت‬ ‫های ما بر اســاس معاهده ان پی تی و پادمان تحت نظارت اژانس‬ ‫در حال انجام شدن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فلسفه وجودی برجام این بود که به تمام سواالت واهی‬ ‫که به جمهوری اسالمی ایران نسبت داده می شد پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫از این رو در برجام بدین گونه توافق شده بود که ایران ظرفیت خود‬ ‫را محدود کرده و نظارت بر روی فعالیت هسته ای خود را به صورت‬ ‫شدید بپذیرد تا این اتهامات واهی برطرف شوند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در برجام تمام اتهامات‬ ‫واهی که بر اســاس ‪ PMD‬علیه ایران مطرح شده بود بسته شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون طرف غربی بعد از خارج شــدن از برجام برای‬ ‫اینکــه بخواهد دوباره به برجام بازگردد مجددا ً اتهامات واهی که در‬ ‫گذشــته مطرح کرده بود را مطرح می کند‪ .‬این اتهامات از ســوی‬ ‫منافقین و رژیم صهیونیستی نشات می گیرد و حدود ‪ ۲۰‬سال است‬ ‫که این موضوعات واهی را بیان می کنند‪.‬‬ ‫اســامی تصریح کرد‪ :‬این برای ایران قابل قبول نیست که دوباره‬ ‫با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشــار قــرار دهند‪ .‬از این رو‬ ‫تصمیم گرفته شــد تا تمام دوربین های برجامی خاموش شوند تا‬ ‫طرف مقابل متوجه شود که ان اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح‬ ‫کند زیرا سالیان قبل پرونده ان بسته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر اراده ای در طرف مقابل برای بازگشت به برجام‬ ‫وجود دارد نباید چنین اتهامات واهی که پرونده ان بسته شده است‬ ‫را مطرح کنند و اگر که نمی خواهند به برجام بازگردند وقت طرفین‬ ‫را نگیرند‪ .‬رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد‪ :‬همانطور که اقای‬ ‫خرازی مطرح کردند ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی‬ ‫چنین برنامه ای در دستور کار نیست‪ ،‬اما نکته حائز اهمیت این مورد‬ ‫است که از ســوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و فضاسازی های‬ ‫غلــط برای فریب افکار عمومی با پشــتیبانی جبهه مخالف انقالب‬ ‫اسالمی در حال مطرح شدن است‪ .‬شاید مزاحمت هایی برای ایران‬ ‫داشــته باشند اما به نتیجه نمی رســند؛ زیرا ایران راه و رسم ان را‬ ‫یافته و در حال پیشبرد برنامه های خود است‪.‬‬ ‫اســت و وزیر نیرو نیز برای سفر به افغانستان و گفتگو با مقامات‬ ‫این کشور اماده اســت‪.‬کنعانی افزود‪ :‬تحقق این امر به همکاری‬ ‫صادقانه دو کشور دوست و برادر افغانستان بستگی دارد و ان را‬ ‫نشانه حسن نیت می دانیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه در تشــریح اخرین وضعیت‬ ‫مذاکــرات رفع تحریم ها گفت‪ :‬جمهوری اســامی ایران همواره‬ ‫در مسیر مذاکره حضور داشته اســت؛ روند مذاکره را یک روند‬ ‫منطقی و معقول می دانیم و بر رسیدن به توافق جامع و پایداری‬ ‫که منافع جمهوری اســامی ایران به ویژه منافع اقتصادی را در‬ ‫چارچوب توافق برجام تامین کند‪ ،‬تاکید داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روزهای گذشــته پیام های مختلفی تبادل شــد‪.‬‬ ‫جوزپ بورل در این زمینه متنی را مبتنی بر مذاکرات گذشــته‬ ‫ارائــه کرده و همــه طرف ها ان را دریافت کــرده اند‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران نیز این پیشنهادات را دریافت کرده و طرف ایرانی‬ ‫متن و پیشــنهادات را به دقت بررسی کرده و نقطه نظرات خود‬ ‫را ارائه داده اســت‪ .‬کنعانی تصریح کرد‪ :‬در این ارتباط ما شاهد‬ ‫تــاش و تحرک طرف های دیگری نیز بودیم و گفتگوی نســبتاً‬ ‫مفصــل رئیس جمهور فرانســه و رئیس جمهور کشــورمان به‬ ‫موضوعات ناظر بر همین مسئله بود و طرف فرانسوی بر نزدیک‬ ‫کردن دیدگاه ها تالش کرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه افــزود‪ :‬از هر ابتــکار عمل‬ ‫کمک کننده برای دستیابی به توافق استقبال می کنیم و همواره‬ ‫واکنش مثبت نشــان داده ایم‪ .‬در این زمینــه تاکید می کنم ما‬ ‫همواره منعطف بوده و در میز مذاکره حضور داشته ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این احتمال وجود دارد که ما در اینده نزدیک‬ ‫بتوانیم در خصــوص تعیین زمان مذاکرات نیــز به یک نتیجه‬ ‫برســیم و احتماالً دور جدیدی از مذاکرات را شــاهد باشیم‪ .‬اما‬ ‫باید تاکید کنم که این موضوع کام ً‬ ‫ال به اراده طرف مقابل به ویژه‬ ‫طرف امریکایی بستگی دارد که واقعاً برای دستیابی به یک توافق‬ ‫منطقی و معقول پایدار امادگی خودش را نشان دهد‪.‬‬ ‫کنعانی در پاســخ به ســوال در خصوص تمهیدات وزارت امور‬ ‫خارجه در خصوص تســهیل تردد زائــران عتبات عالیات گفت‪:‬‬ ‫ســالیان گذشــته با توجه به وضعیت خاص اربعین حسینی و‬ ‫میزان اقبال گســترده عاشقان سیدالشهدا در ایران و کشورهای‬ ‫همجوار مثل افغانستان‪ ،‬پاکستان و حوزه قفقاز مانند اذربایجان‪،‬‬ ‫ســتادی به نام «ســتاد مرکزی اربعین» برای عزیمت به زیارت‬ ‫عتبات عالیــات در عراق و به منظور مدیریــت‪ ،‬ارائه خدمات و‬ ‫تسهیالت از جمله خدمات اقامتی و بهداشتی‪ ،‬شکل گرفته است‬ ‫و مســئولیت ان با وزارت کشور است‪ .‬وزارت امور خارجه نیز از‬ ‫اعضای ستاد مرکزی اربعین است و در انجا موضوعات را مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی می کند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬وزارت‬ ‫امور خارجه به طور ذاتی مسئول تنظیم هر مناسبات خارجی و‬ ‫همچنین مســئول تنظیم مناسبات کنسولی است که به وظایف‬ ‫خود عمل کرده است و عمل می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اطالعات تا این لحظه بر این اســاس است که‬ ‫توافقات به طور مشــترک با مقامات ذیربط عراق انجام شــده و‬ ‫تسهیالت خوبی در خصوص تســهیالت روادیدی و حتی نظام‬ ‫بدون روادید در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کنعانــی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در حوزه مرز نیز امکانات فراهم‬ ‫شده است و به طور طبیعی هرچه به سمت جلو حرکت می کنیم‬ ‫این امکانات بیش از پیش فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬ارزو می کنیم که در سال‬ ‫جدید مراسم عزاداری دهه اول محرم و بعد از ان در ماه محرم‪،‬‬ ‫صفر و اربعین حسینی شاهد شکل گیری حماسه جدید دیگری‬ ‫مبنی بر عزیمت ایمن و توام با امنیت و اسایش زائرین به سمت‬ ‫عراق باشیم‪.‬‬ ‫ائمه جمعه‪:‬‬ ‫تدابیر الزم برای تحقق منویات رهبر انقالب را در دستور کار قرار می دهیم‬ ‫نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراســر کشور‬ ‫در نامه ای از حضرت ایت اهلل خامنه ای بابت نصایح و‬ ‫بیانات ایشان در دیدار با ائمه جمعه قدردانی کردند‪.‬‬ ‫سالم علیکم و رحمه اهلل‬ ‫با احترام و ارزوی سالمتی و عزت روزافزون در پیشبرد‬ ‫راهبرد مقاومت و مقابله با اســتکبار جهانی‪ ،‬در دو عرصه‬ ‫جنگ ســخت و جنگ نرم و در جبهه ای به گســتردگی‬ ‫جهان اسالم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن‬ ‫ایام عزاداری ســید و ســاالر شهیدان(علیه السالم)‪ ،‬که با‬ ‫داغدار شــدن جمعی از هموطنان شریف در حادثه سیل‬ ‫توامان و حزن انگیزتر شــده است‪ ،‬استدعا داریم؛ تقدیر و‬ ‫تشــکر امانتداران خود در قرارگاه های نمازجمعه کشور را‬ ‫بابــت محبت انگیزه بخش و عنایــت هدایتگرانه ای که در‬ ‫جریان توفیق شــرفیابی خدمت ان وجود شریف مبذول‬ ‫شد‪ ،‬پذیرا باشید‪.‬‬ ‫انچه که پس از دوسال فترت‪ ،‬در این دیدار پربار می تواند‬ ‫نقطه عطفی در ادامه مسیر دشوار تحول و شکوفایی شبکه‬ ‫امامت جمعه رقم بزند‪ ،‬در سه بخش قابل مالحظه است ‪:‬‬ ‫بخــش اول‪ ،‬تعابیر عمیق و توصیفــات بدیعی بود که از‬ ‫لسان حضرتعالی در بیان فضائل فریضه سیاسی ـ عبادی‬ ‫نمــاز جمعــه‪ ،‬جایگاه رفیــع و ابعاد متعالــی این واجب‬ ‫ســمبلیک در ســاختار حاکمیتی نظام مقدس جمهوری‬ ‫اســامی ایران شنیده شد و فرصتی ارزشمند برای تالش‬ ‫مضاعف و عینیت بخشــیدن به این تصویر زیبا و دل انگیز‬ ‫در اختیار قرار می دهد‪.‬‬ ‫بخــش دوم‪ ،‬دو نشــان افتخــار در خصــوص رویکرد‬ ‫مردمــی ائمه جمعه و خدمات اجتماعی انجام شــده در‬ ‫مقاطع شــیوع کرونا و مواسات و ســیل و زلزله و سایر‬ ‫مصادیقی اســت کــه خالصانه و ارادتمندانــه در کانون‬ ‫اهتمام بوده و هســت و با اشــراف ان جنــاب بر گردن‬ ‫شــبکه امامت جمعه اویخته شد‪ .‬بخش سوم‪ ،‬هشدارها‪،‬‬ ‫تحذیرها و توقعاتی بود که از حوزه سلوکی و رفتاری‪ ،‬تا‬ ‫مدیریتی و رویکردی‪ ،‬تا غنی ســازی محتوای خطبه ها را‬ ‫در بر می گرفت و برخی همواره در دیدارهای ســه دهه‬ ‫گذشــته مورد تاکید حضرتعالی بوده اســت و یاداوری‬ ‫مجدد بخشی از انها نشان می دهد هنوز با کسب رضایت‬ ‫جنابعالــی فاصله داریم و البته این بخش‪ ،‬هدف اصلی از‬ ‫تشــکیل سالیانه این گردهمایی است‪ ،‬تا شبکه گفتمانی‬ ‫ولی امر مســلمین‪ ،‬خودش را با محــک امامت و والیت‬ ‫بســنجد و به تصحیح و بهبود بپردازد‪ .‬خاطره بی نظیر‬ ‫این دیدار شــیرین را همچون سرمایه ای مانا و پایدار در‬ ‫دل و جانمان محفوظ نگه خواهیم داشت و بر خود فرض‬ ‫می دانیم؛ نه در قول‪ ،‬بلکه در فعل‪ ،‬ضمن بررسی و مداقه‬ ‫اسیب شناســانه‪ ،‬اتخاذ تدابیر الزم در ارتباط با تذکرات‬ ‫و منویات امام مســلمین را در دســتور کار تشکیالتی و‬ ‫جمعی قرار دهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایستگاههای اتشنشانی تبریز به امکانات امدادی سیل و اب گرفتگی مجهز شدند‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان اذربایجان شرقی ‪ :‬مدیرعامل سازمان اتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت‪ :‬ایستگاه های اتش نشانی این شهر به سیستمهای جدید پمپاژ اب و‬ ‫تجهیزات امدادی در مقابله با سیل و اب گرفتگی مجهز شدند‪ .‬علیرضا زبردست‪ ،‬در گفت و گو با خبرنگاران افزود‪ :‬تجهیز ایستگاهها به امکانات جدید گامی دیگر از امادگی سازمان‬ ‫اتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برای ایجاد ارامش روانی در بین مردم و ارایه خدمات سریعتر و بهتر به شهروندان در مواقع ضروری است‪ .‬وی با قدردانی از توجه مردم‬ ‫به برنامههای اموزشی و هشدارهای ایمنی سیل و ابگرفتگی معابر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایستگاههای بیست و سه گانه اتشنشانی تبریز برای مواجهه و اقدام با حوادث احتمالی در امادگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی قرار دارند‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫رفع مسائل و مشکالت اصناف و تشکل های صنفی از اهداف سازمان صمت استان است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اردبیل‪ :‬جلسه کمیسیون‬ ‫نظارت مرکز استان در محل سازمان به منظور رسیدگی‬ ‫بــه امور اصناف و ســازمانهای صنفی بــا حضور رییس‬ ‫ســازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اســتان و سایر اعضاء‬ ‫تشکیل گردید‪.‬‬ ‫رامین صادقی رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان اردبیل با اشــاره به اینکه تسریع در رفع مسائل‬ ‫و مشــکالت اصناف و تشکلهای صنفی ازجمله اهداف و‬ ‫برنامه های سازمان صمت استان می باشد گفت‪ :‬تصویب‬ ‫نهایی پیشنهاد تعیین نرخ برخی از کاال و خدمات صنفی‬ ‫باید پس از بررسیهای کارشناسانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫صادقی تاکید کرد‪ :‬اتحادیه های صنفی مکلف و موظفند‬ ‫تا اخرین وضعیت پروانه کسب صنوف تحت پوشش خود‬ ‫را از لحاظ داشــتن اعتبار و یا فاقد اعتبار احصاء و اقدام‬ ‫الزم برای ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب‬ ‫انجام دهند ‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ارائه گزارش اتــاق اصناف در خصوص اجرای‬ ‫طرح نظارت مردمــی و نصب بارکد واحدهای صنفی در‬ ‫معرض دید مشتریان‪ ،‬گزارش کمیته منتخب کمیسیون‬ ‫نظارت مرکز استان در خصوص مصوبات کمیته بررسی‬ ‫فرمانده سپاه اردبیل‪:‬‬ ‫‪ 10‬هزار نفر از اردبیل به مناطق عملیاتی‬ ‫غرب کشور اعزام میشوند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اردبیل‪ :‬فرمانده سپاه‬ ‫حضرت عباس(ع) استان اردبیل گفت‪ ۱۰ :‬هزار نفر‬ ‫از اســتان اردبیل از اوایل مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬به مناطق‬ ‫عملیاتی کشور اعزام میشوند‪.‬‬ ‫ســردار غالمحســین محمدیاصــل در جلســه‬ ‫برنامهریزی اعزام زائران برای مناطق عملیاتی کشور‬ ‫با مســئوالن استان اظهار کرد‪ ۱۰ :‬هزار نفر از مردم‬ ‫اردبیل در دوم مرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬به مناطق عملیاتی‬ ‫کشور در قالب ‪ ۲۸‬کاروان اعزام میشوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیازمند توجه دستگاههای اجرایی‬ ‫به مســاعدت در موعد مقرر و مناســب برای انجام‬ ‫این برنامه فرهنگی هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬اشنایی زائرین‬ ‫بــا ارمانهای انقالب اســالمی و امام راحل‪ ،‬تجدید‬ ‫میثاق با شهدا و رهبر معظم انقالب و تداوم راه شهدا‬ ‫از جمله اهداف برگزاری راهیان نور است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان‬ ‫کرد‪ :‬راهیان نور یک عملیات بزرگ فرهنگی و تربیتی‬ ‫بوده و گنجیهای ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت به نسل جوان و اینده ساز کشور است که‬ ‫در این زمینه مسئوالن وظیفه دارند که با ایجاد روح‬ ‫حماسی و انقالبی در بین جوانان سند راهبردی که‬ ‫به استانها ابالغ شده اجرایی کنند‪.‬‬ ‫ســردار محمدی اصل با بیان اینکه زیرساختهای‬ ‫الزم در مناطق عملیاتی جنوب کشور فراهم نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سپاه پاســداران متولی تامین امنیت و‬ ‫روایتگری در مناطق عملیاتی اســت و باید همگان‬ ‫تالش کنند تا با تامین زیرســاختها و زائرســراها‬ ‫شرایط الزم را برای خدمت به زائران فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی بــه اعــزام دانشاموزان نیــز از ‪ ۲۶‬مردادماه تا‬ ‫پایان شهریور اشــاره کرد و افزود‪ :‬نفرات اعزام شده‬ ‫سفیران مردم اردبیل هســتند و یقیناً با کوله باری‬ ‫از خاطرات به شــهر و دیار خود باز میگردند که به‬ ‫همین منظور نهادهای فرهنگی باید شــرایط الزم را‬ ‫با ایجاد فضاهای معنــوی در مناطق عملیاتی ایجاد‬ ‫کنند‪/‬مهر اردبیل‬ ‫و تطبیــق شــرایط داوطلبان انتخابات هیــات مدیره و‬ ‫بازرس اتحادیه های صنف ارایشــگران و خیاطان زنانه و‬ ‫فروشندگان پوشاک شهرستان اردبیل‪ ،‬بررسی و تصمیم‬ ‫گیری در خصــوص تعیین نرخ جدید خدمات پارکینگ‬ ‫شهرستان اردبیل‪ ،‬مجوز برگزاری انتخابات هیات مدیره‬ ‫و بــازرس اتحادیه های صنفی و طــرح نامه هیات عالی‬ ‫نظارت در خصوص برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق‬ ‫های اصناق شهرستانها از جمله مباحثی بودند که دراین‬ ‫جلســه طرح و پس از بحث و بررســی تصمیمات الزم‬ ‫اتخاذ گردید ‪.‬‬ ‫در نشست مدیران بنادر استان خوزستان؛‬ ‫بنادر استان خوزستان اماده جذب‬ ‫سرمایهگذار هستند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان خوزستان‪ :‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان گفت‪ :‬زمینه‬ ‫جــذب ســرمایه گــذار و صاحبــان کاال در بنادر‬ ‫خوزســتان‪ ،‬با وجود امکانات و تخصیص تسهیالت‬ ‫و معافیت فراهم است‪.‬‬ ‫بهــروز اقایــی در نشســت مدیران بنادر اســتان‬ ‫خوزستان در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر‪،‬‬ ‫بیــان کرد‪:‬بنادر اســتان خوزســتان نســبت به‬ ‫ســرمایهگذاران نگاه ویژه و مثبتی دارند و مدیران‬ ‫باید برای جذب صاحبان کاال‪ ،‬تمام امکانات را وارد‬ ‫عمل کرده و با تخصیص تسهیالت و معافیت الزم‪،‬‬ ‫پای سرمایهگذاران را به بنادر خوزستان باز کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رویکــرد فعالیت بنادر خوزســتان باید‬ ‫افزایش ترافیک کاال باشــد‪ ،‬و این افزایش رویکرد‬ ‫ثروت همزمان با توسعه فیزیکی از نیازهای ضروری‬ ‫بنادر ما به شمار میرود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنــادر و دریانــوردی خوزســتان گفت‪:‬‬ ‫الیروبی اروندرود از برنامههای مهم در خوزســتان‬ ‫است که خوشبختانه اقدامات مثبتی تاکنون انجام‬ ‫شده اما باید نسبت به تکمیل خارجسازی مغروقهها‬ ‫یک نگاه ویژه و فرااستانی ایجاد شود‪.‬‬ ‫اقایی‪ ،‬ایجاد خطوط کشتیرانی را از دیگر نیازهای‬ ‫بنادر خوزســتان دانســت و افزود‪ :‬مدیران بنادر با‬ ‫تخفیف و تشویق باید ایجاد این خطوط کشتیرانی‬ ‫را دنبال کنند چرا که در بهبود اقتصادی موثر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنادر استان خوزستان باید یک پیوند‬ ‫منطقهای ایجاد کنند و با بنادر کشورهای همسایه‬ ‫ارتباط داشــته باشند‪ ،‬البته این مساله نیاز به ورود‬ ‫و کمــک دیگــر ســازمانها دارد و در منطقه ازاد‬ ‫اروند باید این پیوند مورد توجه قرار گیرد و ارتباط‬ ‫بندر خرمشــهر با کشورهای همسایه بیش از پیش‬ ‫گستردگی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری نشســتهای مشــترک میان‬ ‫مســووالن بنادر خوزســتان باعث نزدیک شــدن‬ ‫نقطه نظرات‪ ،‬همبســتگی‪ ،‬کمک به یکدیگر و حل‬ ‫معضالت و مشکالت موجود در این بنادر میشود‪.‬‬ ‫سمینار علمی حقوقی در بندر بوشهر برگزار شد‬ ‫موضوع یاد شده با مدرسی عبداهلل میرزایی کارشناسی‬ ‫ارشــد حقوق بین الملل و رئیــس اداره امور حقوقی و‬ ‫قرارداد های کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برای‬ ‫حاضران ارائه شد‪.‬‬ ‫موضوع دوم همایش نیز شــامل ایین و مقررات خارج‬ ‫ســازی شناور های مغروقه با تحلیل و اشاره تمثیلی به‬ ‫پرونــده محاکماتی مرتبط و ضوابط و مقررات حاکم بر‬ ‫ثبت شــناور ها با نگاهی به چالش های پیرامون ان در‬ ‫پرونده های محاکماتی مرتبط بود‪.‬‬ ‫محتوای اموزشــی این دو موضوع نیز با مدرسی دکتر‬ ‫مســلم ماندگار به عنوان وکیل پایه یک دادگســتری‪،‬‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬ســمینار علمی‬ ‫حقوقی با میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان‬ ‫بوشهر برگزار شد‪.‬‬ ‫همایش یاد شــده با مشارکت دانشــگاههای پیام نور‬ ‫و ازاد اســالمی‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی و کانــون وکالی‬ ‫دادگستری اســتان و حضور دانشجویانی از استانهای‬ ‫بوشــهر‪ ،‬خوزستان و فارس در سه محور برگزار شد که‬ ‫محور نخست ان شامل تشــریح اهداف و وظایف اداره‬ ‫امور حقوقی و قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی و‬ ‫تبیین مختصــر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کاری‬ ‫مربوطه بود‪.‬‬ ‫باالترین استانداردسازی مصالح ساختمانی در اصفهان‬ ‫مربوط به سیمان و کاشی است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهــان‪ :‬مدیرکل‬ ‫اســتاندارد اصفهــان گفــت‪ :‬باالتریــن میــزان‬ ‫استانداردســازی در میــان کارگاههــا و واحدهای‬ ‫تولیدی مصالح ســاختمانی در اســتان مربوط به‬ ‫ســیمان و انواع کاشــی به ترتیب با ‪ ۱۰۰‬و ‪۹۱.۷‬‬ ‫درصد است‪ .‬محمود فرمانی افزود‪ :‬از هشت مجموعه‬ ‫تولید سیمان فعال و زیر پوشش اداره کل استاندارد‬ ‫اســتان اصفهان همه انها معادل ‪ ۱۰۰‬درصد دارای‬ ‫پروانه استاندارد هســتند و از ‪ ۱۲‬واحد تولید انواع‬ ‫کاشــی نیز ‪ ۱۱‬واحد معــادل ‪ ۹۱.۷‬درصد پروانه‬ ‫اســتاندارد دارند‪ .‬وی میزان واحدهای دارای پروانه‬ ‫اســتاندارد در بین واحدهای تولیدی عایق رطوبتی‬ ‫را ‪ ۸۰‬درصــد‪ ،‬بتن اماده ‪ ۷۷.۶‬درصــد‪ ،‬انواع اجر‬ ‫و پنل رســی ‪ ۷۶.۷‬درصد‪ ،‬شیشــه های ساختمان‬ ‫‪ ۷۴.۱‬درصد و بلوک پلی استایرن ‪ ۵۲‬درصد اعالم‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬کمترین میزان استانداردسازی مربوط‬ ‫به تیرچه خرپایی با ‪ ۴۶.۸‬درصد و ســنگدانه ‪۵۰.۶‬‬ ‫درصد است‪ .‬فرمانی از مهمترین دالیل پایین بودن‬ ‫میزان استانداردســازی در واحدهای تولید تیرچه‬ ‫خرپایی را نوع تولید و مصرف ان دانســت و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برای تولید این محصول به تاسیســات و‬ ‫تجهیزات پیچیده ای نیاز نیست و بطور مستقیم از‬ ‫محل تولید به مصرف منتقل می شود‪.‬‬ ‫پژوهشــگر دکتــری حقوق خصوصی و وکیل مشــاور‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی به حاضران ارائه شد‪.‬‬ ‫موضوع سوم سمینار نیز شامل مشروعیت عمل متقابل‬ ‫در حقــوق بین الملل با رویکرد بررســی قضیه توقیف‬ ‫متقابــل نفتکش های ایرانی و یونانی بررســی بود که‬ ‫مطالب مرتبط با ان توســط مصطفی زارعی به عنوان‬ ‫دکترای حقوق بین الملل‪ ،‬مدرس دانشگاه و پژوهشگر‬ ‫به حاضران اموزش داده شد‪.‬‬ ‫در حاشــیه این سمینار حاضران از بخش های مختلف‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از جمله برج‬ ‫کنترل بندر بازدید کردند‬ ‫اجرای طرح خط کشی در سطح راههای استان قم‬ ‫عملیاتی شد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬رئیس اداره ایمنی راه‬ ‫هــا و حریم اداره کل راهــداری و حمل و نقل جادهای‬ ‫قم گفت‪ :‬طرح خط کشــی محورهای جادهای استان با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال و به طول یکهزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتر عملیاتی شد‪ .‬سیدحسن خلیلی نیا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از ملزومات مهم ایمنی جادهای که نقشی ارزنده‬ ‫در کاهش حوادث و تسهیل سفرهای برون شهری دارد‬ ‫اجرای خط کشــی و نقوش ترافیکی است‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به نقش خطوط ترافیکی در ارتقا ایمنی راهها‪ ،‬اداره‬ ‫کل راهــداری قم به طور مســتمر و در قالب طرحهای‬ ‫پیمانی‪ -‬امانی نســبت به اجرا و احیا خطوط امحا شده‬ ‫درســطح راههای استان اقدام می کند‪ .‬خلیلی نیا ادامه‬ ‫داد‪ :‬از انجا که طی یکسال گذشته شاهد اجرای عملیات‬ ‫بهسازی و روکش اســفالت از سویی و امحا بسیاری از‬ ‫خطوط در ســطح راههای استان از سویی دیگر بودیم‪،‬‬ ‫نســبت به انعقاد قراردادی جهت اجرای یکهزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر خط کشــی اقدام شــد‪ .‬وی بابیان این مطلب‬ ‫که طرح خط کشــی محورهای برون شهری با اولویت‬ ‫راههای بهســازی شــده استان طی یکســال گذشته‬ ‫اجرا می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این محورها شــامل جاده‬ ‫پردیسان‪ -‬ورجان‪ ،‬محور قم‪ -‬جعفریه‪ ،‬جاده قدیم قم‪-‬‬ ‫تهران‪ ،‬محور چهارخطه قدیم ســلفچگان‪ -‬ساوه‪ ،‬جاده‬ ‫قدیم قم‪ -‬کاشــان و بزرگراه راهجرد‪ -‬سلفچگان است‪.‬‬ ‫برگزاری میز خدمت با حضور نماینده وزیر میراثفرهنگی در استان مرکزی‬ ‫روزنامــه خوب‪ -‬اســتان مرکــزی‪ :‬مدیرکل‬ ‫میراثفرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی استان‬ ‫مرکــزی از راهاندازی میز خدمت بــا حضور نماینده‬ ‫وزیر میراثفرهنگی در استان خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفــی مرزبان ضمن اعالم ایــن خبر گفت‪« :‬میز‬ ‫خدمت دریافت و رسیدگی به درخواستهای مردمی‬ ‫بــا حضور نماینده تاماالختیــار وزیر میراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایعدستی در راستای اجرای اهداف‬ ‫و برنامههای دولــت مردمی‪ 30 ،‬و ‪ 31‬تیرماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراثفرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدستی‬ ‫استان مرکزی افزود‪« :‬تمامی هم استانیها میتوانند‬ ‫با مراجعه به ادارهکل میراثفرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدستی اســتان مرکزی به نشانی اراک‪ ،‬خیابان‬ ‫هپکو‪ ،‬شــهرک شهید بهشــتی میدان صنایعدستی‬ ‫ســاختمان شــماره یــک ادارهکل میراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدستی استان مرکزی برای ارائه‬ ‫و ثبت درخواستها‪ ،‬انتقادات‪ ،‬پیشنهادات و شکایات‬ ‫خود به محل مذکور مراجعه و درخواســتهای خود‬ ‫را مطرح کنند‪».‬‬ ‫مرزبان اظهار داشــت‪« :‬در این ارتباط مردمی‪ ،‬میثم‬ ‫اســوپا مدیرکل دفتــر مدیریت عملکرد‪ ،‬بازرســی‬ ‫و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت میراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی بهعنــوان نماینــده‬ ‫تاماالختیار وزیر از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬روز پنج شنبه ‪30‬‬ ‫و جمعه ‪ 31‬تیر ماه ‪ ۱۴۰۱‬پاســخگوی مردم خواهد‬ ‫بود‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫روشنایی حسینیهها و تکایای‬ ‫لرستان تامین شد‬ ‫روزنامه خوب – استان لرستان‪ :‬سرپرست شرکت توزیع برق‬ ‫لرســتان گفت‪ :‬تامین روشنایی حســینیهها‪ ،‬تکایا و هیات های‬ ‫مذهبی اســتان در ایام محرم صورت گرفته است و رفع هرگونه‬ ‫نقص در این مکان ها باید با حضور نیروهای این شرکت باشد‪.‬‬ ‫مهران امیری در جلســه بــا جایگاه داران و مســووالن مواکب‬ ‫لرستان در ماه محرم افزود‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق لرستان در‬ ‫ماه محرم همکاری الزم را با ســازمان تبلیغات اسالمی و عتبات‬ ‫عالیات برای تامین برق مطمئن و پایدار و جلوگیری از خطرات‬ ‫احتمالی در جایگاهها و مواکب دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تامین برق جایگاههای اصلی و خیمههای مراســم‬ ‫مذهبــی به ویژه ایام عزاداری امام حســین (ع) در خیابانهای‬ ‫سطح شهر به عهده شرکت توزیع برق استان است و در مواردی‬ ‫که حادثهای رخ دهد‪ ،‬کارکنان این شــرکت با عشق و عالقه به‬ ‫امام حســین (ع) و یاران با وفایش در خدمت هیاتها هستند و‬ ‫نســبت به رفع مشــکالت برق در کوتاهترین زمان ممکن اقدام‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از مداحان اهل بیت (ع) انتظار می رود احاد‬ ‫مختلف مردم را تشــویق کنند کــه در زمان اوج مصرف‪ ،‬از برق‬ ‫کمتری اســتفاده و بــرق را به صورت بهینه مصــرف نمایند تا‬ ‫شرکت برق بتواند به بهترین نحو ممکن خدمت رسانی به مردم‬ ‫را ادامه دهد‪.‬‬ ‫در جلسه استاندار البرز با مدیران شهری فردیس بررسی شد‬ ‫انتزاع حریم شهر فردیس از کرج‬ ‫روزنامه خوب – اســتان البرز‪ :‬اســتاندار البرز با حضور در‬ ‫فرمانداری شهرســتان فردیس ‪ ،‬با مدیران این شهرستان دیدار‬ ‫و گفتگو کرد ‪.‬‬ ‫موضوع نشســت دکتر عبداللهی با مدیران کــرج و فردیس ‪،‬‬ ‫تعیین و تکلیف مبحث انتزاع حریم شهر فردیس بود ‪.‬‬ ‫در خالل این جلســه و پس از سخنان استاندار البرز و فرماندار‬ ‫شهرســتان فردیــس ‪ ،‬محمد رضــا احمدی نژاد سرپرســت‬ ‫شــهرداری فردیس ضمن قدردانی از حسن توجه و حساسیت‬ ‫ویژه استاندار محترم البرز بعنوان نماینده عالی دولت در استان‬ ‫به موضوعات شهری فردیس اظهار داشت ‪ :‬انتقال اسناد امالک‬ ‫شــهرداری فردیس مهمترین درخواســت در موضــوع انتزاع‬ ‫فردیس از کرج است‬ ‫وی افزود‪ :‬اســناد باید در اسرع وقت باید به نام فردیس منتقل‬ ‫شــود‪ .‬این اسناد هنوز به نام شــهرداری کرج است و متاسفانه‬ ‫گاهی معوض های شــهرداری کرج حتی در بعد از سال ‪ ۹۶‬و‬ ‫مستقل شدن شورا و شــهرداری فردیس‪ ،‬از امالک فردیس و‬ ‫اراضی ‪ ۱۱۰‬این شهر انجام میشود‪.‬‬ ‫این مدیر شهری با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف اموال فردیس‬ ‫در اولویت است‪ ،‬گفت‪ :‬علیرغم اینکه فردیس با کمبود ماشین‬ ‫االت مواجه اســت اماعمر مفید ماشین االت معموال ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اســت در حالیکه ‪ ۵‬سال از عمر ماشــین االت به دعوای بین‬ ‫دو شهر گذشــته و نتیجه ای برای فردیس حاصل نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین مهمترین موضوع امالک فردیس است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۱۲‬دســتگاه اتوبوس در حوزه‬ ‫حمل و نقــل عمومی فردیس خدمت رســانی میکند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در بودجه ســال گذشــته‪ ،‬تحویل ‪ ۱۵‬دستگاه اتوبوس از‬ ‫شهرداری کرج پیش بینی شده و امسال نیز خرید ‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫اتوبوس در بودجه در نظر گرفته شــده که میتواند حوزه حمل‬ ‫ونقل عمومی شهر را متحول کند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد کودکان کار شناسائی شده در‬ ‫گچسارانغیربومیهستند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان کهگیلویه و بویراحمد ‪ :‬رییس‬ ‫اداره بهزیستی گچساران گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۷‬کودک کار خیابانی‬ ‫در سنین هشت تا ‪ ۱۴‬ســال در این شهرستان شناسایی شده‬ ‫اســت که ‪ ۹۰‬درصد انها غیر بومی هستند‪ .‬عزیزاهلل دیلمی در‬ ‫نشست ساماندهی متکدیان شهرستان گچساران گفت‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر تیمی از کارشناسان بهزیستی در حال شناسایی کودکان‬ ‫کار خیابانی در گچســاران هستند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کارشناسان‬ ‫اورژانس اجتماعی این شهرســتان پس از تشکیل پرونده برای‬ ‫این کودکان با حضور در خانه های انان ضمن بررسی دالیل کار‬ ‫کودکان اموزش هــای الزم را درباره پیامدهای پدیده کودکان‬ ‫کار خیابانی به والدین اموزش می دهند‪ .‬رییس اداره بهزیستی‬ ‫گچساران تصریح کرد‪ :‬تجربه نشدن دوره کودکی‪،‬درامد کمتر از‬ ‫فعالیت انان‪ ،‬نداشتن بیمهای پوشش بیمه ای از حداقل اسیب‬ ‫های پدیده کودکان کار و خیابانی اســت‪ .‬وی اظهار داشت‪۱۷ :‬‬ ‫کودک کار در گچساران تاکنون شناسایی شده اند که برخی از‬ ‫انان و خانوادههایشان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان قرار‬ ‫گرفته و زمینه تحصیل تعدادی از انان نیز فراهم شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 11‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪809‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان خراسان شمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی؛‬ ‫اخبار‬ ‫دبیر شورای هماهنگی صنعت خودرو پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫پلتفرم مشترک خودرو بین ایران‪،‬‬ ‫روسیه و چین تعریف شود‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی صنعت خودرو با اشــاره به‬ ‫فرصت بسیار خوب پیش امده برای حضور خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان ایرانی در بازار روسیه‪ ،‬پیشنهاد کرد یک‬ ‫پلتفرم مشــترک خودرویی بین ایران‪ ،‬روســیه و چین‬ ‫تعریف و طراحی شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی انجمن صنایــع همگن نیرو محرکه و‬ ‫قطعه سازی خودرو کشور‪« ،‬احمد قلعه بانی» در جلسه‬ ‫هماهنگی برگزاری پاویون اختصاصی ایران در نمایشگاه‬ ‫اتومبیلتی روســیه افزود‪ :‬در این زمینه می توان تفاهم‬ ‫نامه مشترک بین چین‪ ،‬ایران و روسیه منعقد و تعریف‬ ‫کــرد که روی ان پلتفرم‪ ،‬خودروهــای زیادی نیز قابل‬ ‫تعریف و تولید اســت که منجــر به پایین امدن قیمت‬ ‫تمام شده خودرو در این کشورها خواهد شد‪.‬‬ ‫قلعه بانی با اشــاره به فرصت بسیار خوب پیش امده‬ ‫برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور‪ ،‬به سفر پوتین‬ ‫به تهران اشــاره کرد و گفت‪ :‬بهتر است تفاهم نامه هایی‬ ‫با ذکر مبالغ مربوطه و ســر جمع مبالغ تهیه و منعقد و‬ ‫جمع موارد در خبرهای ارسالی از نمایشگاه اعالم شود‪.‬‬ ‫وی به بازدید خود از شرکت روسی الدا در سال های‬ ‫گذشــته اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬مدیریت این شرکت‬ ‫خودروســازی ان زمان در دســت فرانســوی ها بود و‬ ‫خودروی ال ‪ ۹۰‬نیز در خطوط انها تولید می شد‪.‬‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی صنعت خودرو کشور اضافه‬ ‫کرد‪ :‬احســاس می کنم روس ها در جریان تحریم ها در‬ ‫تامین بخشــی از مواد اولیه که از کشــورهای اروپایی‬ ‫تامین می کردند دچار مشکل شده باشند‪ ،‬در این راستا‬ ‫می توان شــرکت های پتروشــیمی‪ ،‬فوالدهای الیاژی‬ ‫و غیره کشــورمان را برای حضور در نمایشــگاه روسیه‬ ‫ترغیب کرد تا شــاهد انعقاد تفاهم نامه های از ســوی‬ ‫شرکت های یاد شده با طرف های روسی باشیم‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬نمایشــگاه اتومبیلیتی روســیه از‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد تا ســوم شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬برابر با ‪ ۲۲‬تا ‪۲۵‬‬ ‫اگوســت ‪ ۲۰۲۲‬در محل نمایشــگاه های بین المللی‬ ‫مسکو (‪ )Expo Center‬با حضور حدود ‪ ۶۰۰‬شرکت‬ ‫از ‪ ۱۸‬کشور و در ‪ ۳۰‬هزار متر فضای نمایشگاهی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری پنل مشترک صنعت قطعه سازی‬ ‫‪ ۲‬کشــور‪ ،‬امضای تفاهم نامه انجمن های قطعه سازی‬ ‫ایران و روسیه‪ ،‬برگزاری تورهای بازدید از چند کارخانه‬ ‫خودرو و قطعه ســازی روس و تشکیل جلسات ‪B۲B‬‬ ‫با شرکت ها و صنعتگران روســیه از برنامه های جانبی‬ ‫است که انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫خودرو کشور برای این نمایشگاه در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بارش های سیل اسای تابستانه‬ ‫در کشور و موج امدادرسانی‬ ‫مردم همچنان از تردد‬ ‫در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫خودداری کنند‬ ‫شــرکت مدیریت منابع اب ایران اعالم کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫گسترش بارندگی ها‪ ،‬شهروندان از اتراق و تردد در حاشیه‬ ‫رودخانه ها و مســیل ها خودداری کنند‪ .‬بــه گزارش روز‬ ‫دوشنبه ایرنا از شرکت مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬در پی هشدار‬ ‫سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران مبنی بر رشد‬ ‫ابرهای همرفتی و گسترش بارندگی ها در استان های تهران‬ ‫و البرز و احتمال بــاال امدن ناگهانی اب رودخانه ها و‏وقوع‬ ‫‏سیالب‪ ،‬شهروندان و گردشگران هشدارها را جدی گرفته و‬ ‫از اتراق و تردد در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری‬ ‫کنند‪ .‬بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی‬ ‫استان تهران در خصوص رشــد ابرهای همرفتی و تداوم و‬ ‫گسترش بارندگی ها‪ ،‬طی روزهای یکشنـبه (‪ ۹‬مرداد ماه) تا‬ ‫چهارشنبه (‪ ۱۲‬مرداد ماه) در استان های تهران و البرز‪ ،‬رگبار و‬ ‫رعدوبرق‪ ،‬وزش باد شدید و در نواحی مستعد تگرگ‪ ،‬خیزش‬ ‫گردوخاکپیش بینیشدهاستکهاحتمالاب گرفتگیمعابر‬ ‫و جاری شدن روان اب به شکل محلی و محدود و احتمال باال‬ ‫امدن ناگهانی سطح اب و سیالبی شدن رودخانه های فصلی‬ ‫وجود خواهد داشت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شهروندان و گردشگران‬ ‫هشدارها را جدی گرفته و همچنان از هرگونه تردد‪ ،‬استقرار‬ ‫و اتراق در حاشیه رودخانه ها‪ ،‬مسیل ها‪ ،‬دریاچه سدها و دیگر‬ ‫تاسیســات ابی پرخطر جدا ً خودداری کنند تا شاهد بروز‬ ‫حوادثناگوارنباشیم‪.‬‬ ‫سیاستدولتکنترلتورموجلوگیریازاقداماتتورم زاست‬ ‫رئیــس جمهور گفت‪ :‬سیاســت و تالش دولت کنتــرل تورم و‬ ‫جلوگیــری از اقدامات تورم زا بوده و در ایــن زمینه حتی مواردی‬ ‫درخواســت اصالح قانون نیز به مجلس شــورای اسالمی ارائه شد‬ ‫که اثر تورمی نداشــته باشد‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار‬ ‫با مجمع نمایندگان اســتان های خراسان شمالی‪ ،‬خراسان رضوی‬ ‫و خراســان جنوبی‪ ،‬ضمن ابراز خرســندی از دیــدار با نمایندگان‬ ‫ســه اســتان بزرگ کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬هماهنگی‪ ،‬همکاری و همراهی‬ ‫نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان های کشور را دارند‬ ‫با دولت در تصمیم ســازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به مباحث مطرح شــده از سوی‬ ‫نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به طرح های استانی‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬دولت بودجه ‪ ۱۴۰۱‬را بر محور عدالت تنظیم کرده و ســند‬ ‫مورد توجه ما در این زمینه امایش سرزمینی بوده است‪.‬‬ ‫رئیســی با تاکید بر اینکه تالش دولت رفــع محرومیت‪ ،‬جبران‬ ‫کاســتی ها و توســعه مناطق کم برخوردار کشور اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫مصوبات ســفرهای اســتانی ضمن توجــه به این موارد مســایل‬ ‫اولویت دار اســتان ها نیز مورد توجه دولت بــوده و ناظر به اهمیت‬ ‫موضوع و طرح های استانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبه بندی معلمان‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫مدافــع حقوق معلمان بوده و با تامیــن منابع‪ ،‬ایین نامه رتبه بندی‬ ‫معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس تایید‪ ،‬تصویب و برای اجرا به‬ ‫اموزش و پرورش ابالغ شده و در اجرای ان تاخیری صورت نگرفته‬ ‫چرا که بنای دولت اجرای دقیق این قانون است‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامه با اشــاره بــه موضــوع تقویــت نیروگاه ها و‬ ‫زیرساخت های اســتان ها که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده‬ ‫بــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی دولت در ایــن زمینه از جمله برای‬ ‫تولید ‪ ۳۵‬هزار مگاوات برق اغاز و در شــرف اجراست‪ .‬خوشبختانه‬ ‫زمســتان سال گذشته و تابستان امســال با برنامه ریزی و مدیریت‬ ‫دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای‬ ‫صنعتی نیز برنامه ریزی شــد‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬سیاست و‬ ‫تالش دولت کنترل تــورم و جلوگیری از اقدامات تورم زا بوده و در‬ ‫این زمینه حتی مواردی درخواســت اصــاح قانون نیز به مجلس‬ ‫ارائه شــد که اثر تورمی نداشته باشد‪ ،‬زیرا برخی از موارد قانونی از‬ ‫دارای بار تورمی است‪ .‬همچنین ضروری است اصالحات اقتصادی‬ ‫که با همکاری دولت و مجلس دنبال می شــود نیز با تبیین از سوی‬ ‫نمایندگان همراه باشد‪.‬‬ ‫مساله انتقال اب دریای عمان به استان های کم اب‪ ،‬مهار اب های‬ ‫مرزی و همچنین تاکید بر ســهولت و تســریع در ارائه تسهیالت‬ ‫ازدواج از ســوی بانک هــا از دیگر نکاتی بود کــه رئیس جمهور به‬ ‫انها اشاره کرد‪ .‬رئیســی گفت‪ :‬حتماً همراهی و هم افزایی صادقانه‬ ‫دولت و مجلس به امیدافرینی در جامعه که خنثی کننده توطئه های‬ ‫دشمنان است‪ ،‬منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش از ســخنان رئیس جمهور نمایندگان اســتان های خراسان‬ ‫شــمالی‪ ،‬خراســان رضوی و خراســان جنوبی به طرح مســائل و‬ ‫موضوعاتی از جمله تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور‪ ،‬تخصیص‬ ‫اعتبار به مساله اب‪ ،‬تصفیه خانه ها و خطوط انتقال اب و همچنین‬ ‫ابخیزداری و ابخانداری در شهرســتان ها‪ ،‬هدایت تسهیالت بانکی‬ ‫به سمت تولید و رشد کشور‪ ،‬پرداخت حقوق مالکانه معادن‪ ،‬توجه‬ ‫به ظرفیت انرژی های بادی و خورشــیدی در شرق کشور‪ ،‬تفکیک‬ ‫مناطق ازاد شرق کشور‪ ،‬خرید تضمینی تولیدات عشایر‪ ،‬لزوم توجه‬ ‫ویژه بــه نظارت دولت در بازار و همچنیــن تقدیر از اقدامات قابل‬ ‫تحسین دولت در مهار کرونا‪ ،‬حذف رانت ارز ترجیحی‪ ،‬نهضت ملی‬ ‫مسکن و دیپلماسی همســایگی با هدف رفع مشکالت استان های‬ ‫مرزی پرداختند‪ .‬همچنین اســتانداران خراســان شمالی‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی و خراسان جنوبی نیز در ســخنانی از اقدامات اولویت دار و‬ ‫محوری دولت بویژه در زمینه اجرای مصوبات ســفرهای اســتانی‬ ‫گزارشی ارائه کردند‪.‬‬ ‫دستور قاطع رئیس عدلیه به دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری ها؛‬ ‫پیگیری کاالهای موجود در انبارهای بنادر و گمرکات‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬دادســتان کل کشــور و روســای کل‬ ‫دادگستری ها با سرکشــی های مداوم به انبارهای بنادر‪ ،‬گمرکات و‬ ‫سازمان اموال تملیکی‪ ،‬موضوع تعیین تکلیف کاالهای موجود در این‬ ‫انبارها را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫مرکز رسانه قوه قضاییه ‪،‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‪،‬‬ ‫در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت‬ ‫فرارســیدن ماه محرم‪ ،‬این ماه را پایگاه مهمی برای نشــر حقایق و‬ ‫تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد‪ :‬دهه نخست ماه محرم‪ ،‬دهه‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ لذا از خداوند متعال اســتمداد‬ ‫می طلبیم تا بتوانیم در ابتدا‪ ،‬خود عامل به معروف و برحذر از منکرات‬ ‫باشیم و به دنبال ان‪ ،‬دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامه به حادث ه تاثرانگیز سیل مخرب در‬ ‫برخی نقاط کشــور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم‬ ‫عزیز و داغدار شــدن خانواده ها انجامید‪ ،‬اشاره کرد و ضمن عرض‬ ‫تسلیت به خانواده های داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این باران های شدید و سیل اسا در این مقطع از سال پدیده ای‬ ‫کم نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر‬ ‫در برخی نقاط کشــور‪ ،‬مردم و مســئوالن ‪ ،‬بویژه مسئوالن دولتی‬ ‫همدالنه و فعاالنه وارد میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که‬ ‫باید از انها تقدیر کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید تدابیری اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث‬ ‫پیشگیری به عمل اید و یا از هزینه های ان کاسته شود‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشــت روز حقوق بشــر اسالمی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با کمال تاســف‪ ،‬نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای‬ ‫منافع مادی و مطامعی که دارد‪ ،‬تعریف خود از انسان و حقوق بشر را‬ ‫به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می کند؛ لذا ضرورت دارد در گام‬ ‫نخست‪ ،‬به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون علی رغم تالش هایی که در ســنوات گذشته‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬نتوانســته ایم انگونه که شایســته است به تبیین و‬ ‫تشریح حقوق بشر اسالمی و افشای ابعاد مختلف جنایت های نظام‬ ‫سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق انسان ها که فقط‬ ‫رییس سازمان فنی و حرفه ای اعالم کرد؛‬ ‫امادگی یک میلیون و‪ 400‬هزار واحد‬ ‫صنفیبرایحضوردرطرحمهارت اموزی‬ ‫معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬یک میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی امادگی شرکت در طرح مهارت اموزی محیط واقعی‬ ‫هستند تا شاهد توسعه اموزش ها باشیم‪« .‬غالمحسین حسینی نیا»‬ ‫روز دوشــنبه در جشنواره ملی مهارت اظهار داشت‪ :‬بیش از چهار‬ ‫میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که طرح محیط کار واقعی‬ ‫برای اصناف در نظر گرفته شده است‪ .‬رییس سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫افزود‪ :‬بسته ای از فعالیت های نرم از جمله بنگاه داری‪ ،‬تامین مالی و‬ ‫سایر موارد را نیز برای اصناف در نظر گرفته ایم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار اموزشــگاه خصوصی و ‪ ۶۴۰‬مرکز دولتی در کشور داریم‬ ‫گفت‪ :‬پنج هزار و ‪ ۴۰۰‬مرکز جوار کارگاهی داریم که حدود ‪ ۲‬سوم‬ ‫این مراکز در این دولت و با تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫بحث توسعه مهارت اموزی ایجاد شده است همچنین پنج هزار مربی‬ ‫فنی و حرفه ای در بخش دولتی فعال هستند‪.‬‬ ‫نمونه هایی از ان را در فلسطین و یمن مشاهده می کنیم‪ ،‬بپردازیم؛‬ ‫لذا باید در این راســتا گام های بیشتری برداشته شود و می توان از‬ ‫فرصت و پایگاه محرم در این جهت بهره برد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‪ ،‬تمدید عضویت سه تن‬ ‫از فقهای شــورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی را به‬ ‫این فقها تبریک گفت و برای انها در پیشبرد این مسئولیت ارزوی‬ ‫توفیق کرد و مشخصاً به تجلیل از جایگاه و روحیه و عملکرد انقالبی‬ ‫و والیتمدارانه ایت اهلل جنتی پرداخت‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به رای مطلوب نمایندگان مجلس به سه تن‬ ‫از حقوقدانان معرفی شده از جانب رئیس دستگاه قضا برای تصدی‬ ‫مســئولیت عضویت در شورای نگهبان‪ ،‬برای این سه حقوقدانان در‬ ‫این مســئولیت خطیر نیز ارزوی موفقیت کرد و از افراد دیگری هم‬ ‫که در همین زمینه کاندیدا شــده بودند تشکر کرد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫والمسلمین محسنی اژه ای‪ ،‬به در دســتور کار قرار گرفتن رویکرد‬ ‫مسئله محور‪ ،‬اسیب شناسانه و تخصص گرایانه در دوره تحول و تعالی‬ ‫قضایی اشــاره کرد و پیشــبرد و پیگیری این رویکرد‪ ،‬بخصوص در‬ ‫مقوله های مرتبط با صیانت از بیت المال و حقوق مردم را تا حصول‬ ‫نتیجه نهایی‪ ،‬مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و‬ ‫انسداد بسترها و گلوگاه های فساد‪ ،‬مشخصاً در این زمینه به چرخه‬ ‫واردات و صادرات در کشــور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬وضعیت اموال و کاالهای موجود در انبارهای بنادر‪ ،‬گمرکات‬ ‫و سازمان اموال تملیکی نســبت به قبل از ورودی که به این مقوله‬ ‫داشتیم‪ ،‬بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از‬ ‫ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله‬ ‫داریم‪ .‬رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان‬ ‫بوشهر و بازدید از انبارهای بندر‪ ،‬گمرک و سازمان اموال تملیکی این‬ ‫اســتان‪ ،‬به اسیب شناسی فرایند ورود کاال به کشور از طریق دریا و‬ ‫معضالت و اشکاالتی که در خالل این فرایند وجود دارد‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫بیان داشت‪ :‬یکی از اسیب ها و اشکاالتی که در این فرایند وجود دارد‪،‬‬ ‫زمان بر و ُکند بودن تخلیه کاالها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر‪،‬‬ ‫این کاالها وقتی در بندر تخلیه می شوند‪ ،‬زمان زیادی صرف می شود‬ ‫تا وضعیت انها به گمرک اعالم شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اسیب و اشکال دیگر‪،‬‬ ‫ان اســت که این کاالها پس از تحویل به گمرک‪ ،‬علی رغم گذشت‬ ‫چند سال و با وجود متروکه شدن انها‪ ،‬به دالیل مختلف‪ ،‬به سازمان‬ ‫اموال تملیکی برای جمع اوری‪ ،‬اظهار نمی شــوند؛ یا اینکه با تاخیر‬ ‫اعالم می شوند و در سازمان مزبور نیز مشکالتی وجود دارد که بخش‬ ‫اعظم این مشکالت ناشی از کامل نبودن سامانه هاست‪ .‬قاضی القضات‬ ‫ادامه داد‪ :‬هنوز برخی از این کاالها به لحاظ اینکه قاچاق هســتند یا‬ ‫متروکه؛ تفکیک نشده اند؛ مسلماً تصمیم گیری در قبال کاالی قاچاق‬ ‫با تصمیمی که در قبال کاالی متروکه باید اخذ شود‪ ،‬متفاوت است؛‬ ‫لذا تکلیف این قبیل کاالها باید مشخص گردد‪ .‬رئیس عدلیه در همین‬ ‫راستا به دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری ها دستور داد‬ ‫تا با سرکشی های مداوم به انبارهای بنادر‪ ،‬گمرکات و سازمان اموال‬ ‫تملیکــی‪ ،‬موضوع تعیین تکلیف کاالهای موجــود در این انبارها را‬ ‫پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شــروع شــده است‬ ‫را رها نکنند‪ ،‬چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت المال‬ ‫و نیازهای کشــور است‪ .‬قاضی القضات تاکید کرد‪ :‬وضعیت انبارهای‬ ‫گمرکات و ســازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در‬ ‫استان های هرمزگان و بوشهر‪ ،‬بسیار بهبود یافته و قدم های خوبی در‬ ‫این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کاالها و محموله ها‬ ‫و همچنین تســریع در تعیین تکلیف و فروش انها در سازمان اموال‬ ‫تملیکی برداشــته شده است؛ البته هنوز ضعف های شدیدی در این‬ ‫زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های پاالیشی و پتروپاالیشی تحریم ها را بی اثر می کند‬ ‫وزیر نفت با اشاره به چالش های بسیار برای فروش نفت و میعانات‬ ‫گازی در زمان تحریم‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای پتروپاالیشگاه «شهید قاسم‬ ‫سلیمانی» و پاالیشگاه «مروارید مکران» تحریم ها را بی اثر می کند‪.‬‬ ‫وزارت نفت‪« ،‬جواد اوجی» در ایین امضای مشارکت نامه تامین‬ ‫مالی و احداث پتروپاالیشگاه «شهید قاسم سلیمانی» و پاالیشگاه‬ ‫«مروارید مکران» که در محل ساختمان ریاست جمهوری انجام‬ ‫شد‪ ،‬با تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫پاالیشی کشور هم اکنون نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز است و با توجه به روند مصرف بنزین و نفت گاز در کشور‬ ‫به ویژه با افزایش مسافرت ها درپی کاهش شیوع کرونا‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از روزها مصرف از تولید پیشــی گرفته است که اگر این چنین‬ ‫پیش رود امنیت انرژی کشور دچار چالش می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مدت زیادی روی این پروژه ها کار شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین چالش این پروژه ها تامین منابع مالی بود که‬ ‫با ابتکار معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬هلدینگ های بزرگ اقتصادی و‬ ‫بانک ها در این زمینه مشارکت داده شدند و مطمئن باشید که در‬ ‫چهار تا پنج سال اینده به بهره برداری خواهند رسید‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه فروش نفت و میعانات هم خام فروشــی‬ ‫است و هم چالش های بسیاری با توجه به تحریم ها برای فروش ان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه ها که به تولید برسند‪ ،‬هیچ‬ ‫مشــکلی در فروش محصوالت و فراورده های نفتی و محصوالت‬ ‫پتروشیمی نخواهیم داشت و این اقدام تحریم ها را بی اثر می کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!