روزنامه خوب شماره 808 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 808

روزنامه خوب شماره 808

روزنامه خوب شماره 808

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫در جریان بازدید از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛‬ ‫‪3‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫ضرب االجل رئیس جمهور‬ ‫برای واگذاری اراضی دولتی‬ ‫جهت ساخت مسکن‬ ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 808‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 3‬محرم‪ 1 |1444‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کمبود انرژی‪ ،‬فرانسه‬ ‫را وادار به میانجی گری‬ ‫در مذاکرات کرده است‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫راه کار وز یر ارتباطات‬ ‫برای مقابله با تقلب در‬ ‫کنکور به جای قطع اینترنت‬ ‫قیم‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫در بازا غنخ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر ‪ 15‬د ی‬ ‫کاهشیا رصد‬ ‫فت‬ ‫طرح نقل و انتقال سوابق‬ ‫بیمه یا بازنشستگی به‬ ‫تصویب مجلس رسید‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫تالش برای هویت بخشی فناورانه به پایتخت‬ ‫مخبر‪ ،‬معاون اول ر ییس جمهور‪:‬‬ ‫سال های گذشته غفلت‬ ‫اساسی در ابخیزداری‬ ‫صورت گرفت‬ ‫تهـــران مستعد‬ ‫یک تحول بزرگ‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ‪:‬‬ ‫اخر ین جزئیات‬ ‫طرح بیمه زوجین نابارور‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫عرضه محصوالت سایپا بدون قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اغاز شد‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫فروش فوق العاده دو محصول گروه خودروسازی سایپا اغاز شد‪.‬این گروه خودروسازی فروش فوق العاده دو محصول کوییک با گیربکس معمولی و کوییک‪.‬ار با گیربکس معمولی با موعد تحویل‬ ‫‪ ۹۰‬روزه را اغاز کرد‪.‬برپایه این گزارش‪ ،‬ثبت نام محصوالت یاد شده تا تکمیل ظرفیت خودروها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت‪.‬متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی‬ ‫حفروشخودروهاییکهازشمولقرعه کشیخارجشده(وخودروهایی‬ ‫اینترنتی‪ https://sale.iranecar.com‬نسبتبهثبت ناموتکمیلفرایندخریدخودرودرطرحمذکورشرکتکنند‪.‬برایطر ‬ ‫کهبه تدریجخارجمی شوند)‪،‬محدودیت هاییکهپیشازایناعمالمی شدند‪،‬کنارگذاشتهشد‪.‬پیشتر«امیدقالیباف»سخنگویوزارتصمتبابیاناینمطلباعالم کرد‪:‬پسازسهسال‪،‬مقررشده‬ ‫ح فروش خودروهایی که از شمول قرعه کشی خارج شده (و خودروهایی که به تدریج خارج می شوند)‪ ،‬محدودیت هایی که پیش از این اعمال می شدند‪ ،‬کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫است برای طر ‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی ایران‪:‬‬ ‫قیمت برنج کاهش می یابد‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تن ظرفیت سنگ تزئینی فعال‪ ،‬نیازمند اصالح خطوط است‬ ‫معاون بازرگانی خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایران با‬ ‫اعالم اینکه ورود کاالهای اساســی از جمله برنج به کشــور‬ ‫در کنترل قیمت این محصول موثر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برنج های‬ ‫وارداتی از کیفیت و سالمت بهداشتی باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫شــرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا)؛ «امیر طالبی»‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو‬ ‫ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫در هفته ها و ماه های اینــده تا با تداوم واردات برنج به‬ ‫کشور‪ ،‬زمینه برای کاهش قیمت این محصول پرمصرف‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫با تاکید بر اهمیت و ضرورت در دســترس بودن انواع‬ ‫کاالهای اساســی برای عمــوم مصرف کنندگان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انتظار مــی رود با کاهــش قیمت برنــج ایرانی‪ ،‬مردم‬ ‫به ســمت استفاده از این محصول ســوق پیدا کنند و‬ ‫همچنین واردات برنج‪ ،‬امکانی است تا مصرف کنندگان‬ ‫حداقل از وجــود برنج های خارجی در بــازار با قیمت‬ ‫مناسب و به مقدار کافی‪ ،‬اطمینان خاطر داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه افزایش عرضه هر کاال بر کاهش‬ ‫قیمت ان کاال در بازار تاثیر خواهد گذاشت و تعادل در‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت بازرگانی دولتی ایران بر اســاس تکالیف‬ ‫ابالغی‪ ،‬انواع کاالهای اساسی از جمله برنج را به کشور‬ ‫وارد می کند؛ ضمن اینکه بخش خصوصی نیز در واردات‬ ‫این محصول از سهم باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫طالبی با تاکید بر کیفیت مطلوب برنج های وارد شده‬ ‫به کشــور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و تالش‬ ‫این شرکت برای خرید کاالهای درجه یک از جمله برنج‪ ،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برنج های وارداتی به کشــور‪ ،‬ابتدا در محل‬ ‫تولید کاال توسط بازرسان بین المللی‪ ،‬نمونه برداری شده‬ ‫و این نمونه ها برای ازمایش به ازمایشــگاه های معتبر‬ ‫خارجی ارسال می شوند و پس از تایید‪ ،‬کاال در مبادی‬ ‫ورودی کشور بر اساس همان مشخصات که در قرارداد‬ ‫خرید ثبت شده‪ ،‬تحویل گرفته می شوند‪.‬‬ ‫معاون شــرکت بازرگانی دولتی ایــران با اعالم اینکه‬ ‫واردات کاالی اساســی توســط بخش خصوصی نیز از‬ ‫قاعده بازرســی و تایید محموله هــای وارداتی پیروی‬ ‫می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر تاییدیه های خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬در داخل کشور نیز قبل از ترخیص انواع کاالها‪،‬‬ ‫سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی و سازمان ملی اســتاندارد ایران از این کاالها‪،‬‬ ‫نمونه برداری و ازمایش می کنند و سپس اجازه ورود ان‬ ‫کاال را به کشور می دهند‪.‬‬ ‫نارضایتی گندمکاران از روندپرداخت مطالبات‬ ‫افزایش دومیلیون تنی خرید‬ ‫رئیــس بنیاد ملی گندمکاران با اشــاره به اینکه خرید‬ ‫تضمینی گندم تاکنون از کل خرید سال گذشته ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن بیشتر است‪ ،‬از روند پرداخت مطالبات کشاورزان انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬عطاء اهلل هاشمی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم‬ ‫از ‪ ۶‬میلیون تن گذشــت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری شده که نسبت به‬ ‫کل میزان خرید ســال گذشــته (‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تومان) ‪ ۲‬میلیون تــن افزایش دارد‪ .‬وی ارزش گندم های‬ ‫خریداری شده را ‪ ۷۴‬هزار میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد‬ ‫که از این رفم ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان هنوز به کشــاورزان‬ ‫پرداخت نشده و به عبارتی ‪ ۲۲‬درصد مطالبات هنوز تسویه‬ ‫نشده است‪ .‬هاشمی با اشاره به اینکه هفته گذشته حدود‬ ‫‪ ۱,۸۰۰‬میلیارد تومان دیگر از مطالبات تسویه شده است‪،‬‬ ‫از روند پرداخت انتقاد کرد و گفت‪ :‬کشاورزان از این شیوه‬ ‫ناراضی هســتند و به ما اعتراض می کنند که شما عنوان‬ ‫کردید گندم را به دولت بفروشیم اما االن دولت مطالبات‬ ‫را به موقع پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفــت ‪ :‬مطابق امارها‪ ،‬از ‪۸۵‬‬ ‫میلیون متر مربع ظرفیت فعال سالیانه سنگ تزئینی‪ ،‬نزدیک به ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تن سنگ غیر استاندارد تولید می شود که نیازمند برنامه ریزی‬ ‫برای اصالح خطوط اســت‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایــران (ایمیدرو)‪« ،‬وجیه اهلل جعفری» در جلســه بررســی‬ ‫اسیب شناسانه صنعت سنگ های تزئینی اظهار داشت‪ :‬از ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫متر مربع ظرفیت ایجاد شــده در صنعت سنگ تزئینی‪ ۱۶۵ ،‬میلیون‬ ‫متر مربع ظرفیت غیرفعال است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای دستیابی به هدف‬ ‫صادرات ‪ ۱.۵‬میلیون متر مربعی سنگ تزئینی نیز باید در عین ارتقای‬ ‫کیفیت و کاهش هزینه تمام شــده‪ ،‬به دنبال بــازار صادراتی ان بود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو بیان داشت‪ :‬نیاز به اطالعات دقیق و واقعی‬ ‫از زنجیره صنعت ســنگ های تزئینی‪ ،‬یکی از دغدغه هایی بود که با‬ ‫یاری انجمن ســنگ‪ ،‬نتایجی مطلوبی حاصل شــده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اکنون اطالعات دقیق در دسترس است‪ ،‬اما صرف داشتن این اطالعات‬ ‫کمک چندانی به توسعه این صنعت نمی کند و باید برای تضمین اینده‬ ‫ان برنامه ریزی کرد‪ .‬جعفــری ادامه داد‪ :‬به این منظور‪ ،‬همه ابعاد این‬ ‫بخش همچون صادرات‪ ،‬تولید استاندارد‪ ،‬کاهش هزینه های تمام شده‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های حمل و نقل‪ ،‬نوسازی واحدهای سنگبری‪ ،‬تجمیع‬ ‫معادن و غیره در طرح جامع باید مد نظر قرار گیرد‪ .‬معاون وزیر صمت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تضمین اینده صنعت سنگ های تزئینی‪ ،‬نیازمند تدوین‬ ‫طرح جامع اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با بررسی همه مزیت ها و چالش ها‬ ‫در صنعت سنگ‪ ،‬باید طرح و برنامه ای تدوین شود تا به تصمیم جدید‬ ‫منتهی و در صــورت ضرورت و نیاز به اصالح قانون‪ ،‬دســتورالعمل‪،‬‬ ‫ایین نامه یا ایجاد کنسرسیوم‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫ضرورت پیش بینی مزایای تشویقی در طرح جامع‬ ‫جعفری با اشــاره به اینکه توسعه صنعت ســنگ‪ ،‬نیازمند تدوین‬ ‫دســتورالعمل هایی برای اعطای مزایای مناسب در طرح جامع سنگ‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با در نظر گرفتن چالش های موجود‪ ،‬باید با نگاه علمی‪،‬‬ ‫فنی و تخصصی‪ ،‬نسبت به تعیین مزایا و تسهیالت تشویقی مناسب به‬ ‫فعاالن گام برداشت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای واحدهای معدنی که اقدام به ایجاد‬ ‫کنسرسیوم کنند‪ ،‬مزایای ویژه در نظر گرفته شود‪ .‬همچنین‪ ،‬واحدهای‬ ‫غیر فعال را می توان در قالب طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس فعال کرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬درصدی صادرات سنگ تزئینی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برپایه این گــزارش‪« ،‬وحید عابدین زاده» مدیر اجرایی طرح «انجام‬ ‫خدمات اســیب شناسی و بررسی شــرایط تولید واحدهای معدنی و‬ ‫فراوری ســنگ تزیینی» در این نشست گفت‪ :‬این طرح در قالب یک‬ ‫قرارداد پژوهشــی از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در مرداد‬ ‫‪ ۹۹‬به دانشگاه تربیت مدرس ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نتایج این طرح‪ ،‬شناسایی بیش از ‪ ۲‬هزار واحد معدنی‬ ‫و سه هزار و ‪ ۸۷۴‬واحد فراوری سنگ تزئینی در کشور است‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد‪:‬‬ ‫تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬به تمامی مودیانی‬ ‫که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشــند‪ ،‬شماره‬ ‫اقتصادی منحصر به فرد تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫ســازمان مالیاتی‪ ،‬داود منظور از تخصیص شــماره اقتصادی‬ ‫جدید به مودیان از اول مردادماه امسال خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه دستورالعملی تهیه شده و به ادارات کل امور مالیاتی‬ ‫سراسر کشــور ابالغ شده که در ان دســتورالعمل‪ ،‬نحوه اعالم‬ ‫شــماره اقتصادی جدید به مودیان و همچنین نحوه استفاده از‬ ‫شماره اقتصادی تشریح شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دســتورالعمل ترتیبــات اجرایــی مربوط به‬ ‫اســتفاده از شــماره اقتصادی جدید‪ ،‬در راســتای اجرای قانون‬ ‫پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان و با توجه به ضرورت‬ ‫تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده ‪۶‬‬ ‫ائین نامه اجرایی تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات‏ های مستقیم‬ ‫و ماده ‪ ۸‬ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۹۵‬قانون مذکور‪ ،‬صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امضایتفاهمنامهسهجانبهبرایتوسعهصادراتغیرنفتیبهعمان‬ ‫در راستای توســعه صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به عمان‬ ‫و افزایــش حجم مبــادالت تجاری میان دو کشــور‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫همکاری میان سازمان های توسعه تجارت‪ ،‬صنایع کوچک و اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و عمان امضا شد‪.‬‬ ‫سازمان توســعه تجارت‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫قیمت روغن خوراکی در بازار‬ ‫‪ 15‬درصد کاهش یافت‬ ‫دبیراتحادیهبنکدارانموادغذاییگفت ‪:‬قیمتروغنخوراکیبیش‬ ‫از‪ 10‬تا‪ 15‬درصد در بازار کاهش یافته است‪ .‬قاسمعلی حسنی افزود‪:‬‬ ‫قیمت روغن خوراکی بیش از‪ 10‬تا‪15‬درصد در بازار کاهش یافته و‬ ‫در روزهای اتی شاهد کاهش بیشتر قیمت خواهیم بود‪ .‬دبیر اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی در پاسخ به دلیل کاهش قیمت گفت‪ :‬قیمت‬ ‫جهانی روغن خام پس از توافق روسیه و اوکراین برای صادرات‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ 30‬درصدی داشته است و همین عاملی برای کاهش قیمت در داخل‬ ‫نیز شده است‪ .‬وی با بیان اینکه تنها حس رقابت در داخل توانسته‬ ‫قیمت را پایین بیاورد‪ ،‬گفت‪ :‬رقابت شدیدی در داخل بین کارخانه ها‬ ‫شکل گرفته که هر چه زودتر روغن ها موجود را بفروشند و با جمع‬ ‫اوریپولانروغنباقیمتپایینتریازبازارهایجهانیتهیهکنند‪.‬‬ ‫ابالغ رای قطعی‬ ‫در اجــرای ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرســی مدنی بدینوســیله اعالم می گردد‪ :‬رای قطعی شــماره‬ ‫‪ 0110181018400015701‬مــورخ ‪ 1400/12 /17‬خانم الهه فتح ابادی توســط هیات بدوی‬ ‫رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان مرکزی صادر گردیده است؛‬ ‫بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد این رای قطعی است‪ ،‬محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند‬ ‫حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انتشار به دیوان عدالت اداری شکایت نماید‪.‬‬ ‫در مورد محکومان خارج از کشور مدت مذکور شش ماه می باشد‪.‬‬ ‫«روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک»‬ ‫صنعتی و‪‎‬اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان به منظور ارتقای‬ ‫سهم حضور تولیدکنندگان و صنعت گران کشور در نمایشگاه های‬ ‫تخصصی عمان‪ ،‬توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به این‬ ‫کشــور و افزایش حجم مبادالت تجاری بــا عمان از طریق ارائه‬ ‫مشوق ها و حمایت های یارانه ای به شرکت های توانمند تولیدی‬ ‫یا صادراتی بخش خصوصی تفاهمنامه مشترک امضا کردند‪.‬‬ ‫علیرضا پیمان پاک اقدامات انجام شده در جهت بهبود و ارتقای‬ ‫ارتباطــات میان اتــاق بازرگانی ایران و عمان را بســیار خوب و‬ ‫موثر توصیف کرد و با اشــاره به راه اندازی خط مستقیم دریایی‬ ‫میان ایران و عمان گفت‪ :‬مسائل ضمانتی مانند صندوق ضمانت‬ ‫صادرات در مرحلــه ارائه خدمات قرار دارد و برای اســتفاده از‬ ‫ظرفیت ها و امتیازات توسعه تجارت تالش های موثر انجام گرفته‬ ‫است‪ .‬رئیس ســازمان توسعه تجارت حمایت ها و پشتیبانی های‬ ‫ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی را یکی از این‬ ‫امتیازها برشــمرد و افزود‪ :‬بر اســاس این تفاهمنامه‪ ،‬حمایت ها‬ ‫و برنامه ها برای اعزام هیات ها و برگزاری نمایشــگاه ها در کشور‬ ‫عمان هدفمندتر خواهد شد‪.‬‬ ‫پیمان پاک امضای این تفاهمنامــه را در امتداد اقدامات کالن‬ ‫ســازمان توسعه دانست و گفت‪ :‬این تفاهمنامه امضا شد تا تمام‬ ‫اموری که در دولت در راســتای توسعه تجارت صورت می گیرد‪،‬‬ ‫یکپارچه‪ ،‬منظم و طبق برنامه شود و بیشترین تاثیر را در تجارت‬ ‫با کشورهای همسایه داشته باشد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫علی رسولیان مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی و محســن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و‬ ‫عمان به امضا رسید‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شماره ‪۱۰۰۱۰۰۳۸۷۲۰۰۰۰۰۱‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مزایده گوسفند مغانی‪ ،‬ایستگاه پرورش و اصالح نژاد جعفراباد شهرستان بیله سوار‬ ‫ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اردبیل در نظر دارد‪ :‬گوسفند مغانی مازاد وحذفی موجود در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی جعفراباد را از‬ ‫طریق مزایده در چهار پارتی مجزا با مشخصات و شرایط ذیل بفروش برساند‪:‬‬ ‫شماره‬ ‫پارتی‬ ‫نوع دام مورد‬ ‫مزایده‬ ‫تعداد راس‬ ‫قیمت پایه هر کیلوگرم‬ ‫به ریال‬ ‫وزن تقریبی هر‬ ‫راس‬ ‫جمع مبلغ هر راس‬ ‫به ریال‬ ‫جمع کل هر پارتی‬ ‫به ریال‬ ‫مبلغ ودیعه ثابت به‬ ‫ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫میش‬ ‫‪170‬‬ ‫‪450/000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪29/250/000‬‬ ‫‪4/972/500/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توخلی نر‬ ‫‪110‬‬ ‫‪640/000‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪26/880/000‬‬ ‫‪2/956/800/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توخلی ماده‬ ‫‪115‬‬ ‫‪620/000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23/560/000‬‬ ‫‪2/709/400/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قوچ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪510/000‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪43/860/000‬‬ ‫‪438/600/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪ ë‬از شــرکت کنندگان دعوت میشــود با مراجعه به دفاتر پیش خوان دولت‬ ‫نسبت به ثبت نام و عضویت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور بعنوان مزایده‬ ‫گر در زیر ســامانه مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)‬ ‫اقدام نموده و از طریق ادرس الکترونیکی ‪( www.setadiran.ir‬ســامانه‬ ‫مزایده) بعنوان مزایده گر‪ ،‬با مطالعه دقیق شــرایط مندرج در اگهی و رویت‬ ‫قیمت پایه از تاریخ ‪ 1401/05/09‬لغایت ‪ 1401/05/20‬قیمت پیشــنهادی‬ ‫خود را بصورت جداگانه برای هر پارتی در سامانه بارگذاری و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ‪ 1401/05/11‬لغایت ‪ 1401/05/18‬از‬ ‫ساعت ‪ 8/30‬لغایت ‪ 13:30‬از گوسفندان مورد معامله واقع در ییالق میدان‬ ‫هوشنگ بازدید بعمل اورند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلــت ارائــه پیشــنهاد در ســامانه از ســاعت ‪ 10‬قبل از ظهــر تاریخ‬ ‫‪ 1401/05/09‬لغایــت ســاعت ‪ 09:59‬قبل از ظهــر تاریخ ‪1401/05/20‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬پرداخت هزینه اگهی ونیم درصد هزینه سامانه تدارکات دولت بعهده برنده‬ ‫مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬سازمان جهاد کشاورزی اســتان اردبیل در کاهش یا افزایش مورد معامله‬ ‫‪ 25‬درصد مجاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬پیشنهادات بر حسب نوع پارتی‪ ،‬جداگانه و بصورت زنده قپان می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬شــرکت کننــدگان در مزایــده می بایســت مبلــغ ثابت ثبت شــده در‬ ‫ســامانه را بعنوان ودیعه دریافتی برای هرنــوع دام و پارتی را بطور جداگانه‬ ‫به حســاب شــماره تمرکز وجوه سپرده ســازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫اردبیــل‪( ir 660100004075042007880945‬بانــک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران) واریز و یا حواله نموده و فیش یا رسید مربوطه را در موقع ثبت‬ ‫پیشنهاد قیمت در مزایده سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند و اصل تضمین‬ ‫را بصورت فیزیکی حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/05/20‬قبل از ساعت ‪ 12:00‬قبل‬ ‫از ظهر تحویل اداره مناقصات و پیمانهای سازمان نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ و محل گشــایش پیشــنهادات‪ ،‬پیشــنهادهای دریافتی در ساعت‬ ‫‪ 10:30‬قبل از ظهر روز شــنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬در اتاق جلسات شهید‬ ‫نریمانزاده واقع در ســازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت باز و قرائت خواهد شد‪ .‬حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه‬ ‫ازاد و کمسیون در رد یا قبولی پیشنهاد واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ ë‬دســتگاه مزایده گر به ادرس‪ :‬اردبیل‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬شهرک اداری بعثت‬ ‫‪ ،‬میدان مهارت بوســتان طوبی‪ ،‬سازمان جهاد کشــاورزی استان اردبیل کد‬ ‫پســتی ‪ 56158 -13448 :‬تلفــن‪ 045-33743500 – 10 :‬دورنــگار‪:‬‬ ‫‪045-33743971‬‬ ‫دبیر کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان اردبیل‬ صفحه 2 ‫معاون غرب اســیا وزارت امورخارجه گفت‪ :‬تهران امادگی دارد میزبان لبنانی ها برای گفت وگو درخصوص تامین سوخت باشد‪«.‬محمدصادق فضلی» معاون غرب اسیا و شمال‬ ‫افریقای وزارت امور خارجه در توییتر خود نوشت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان انرژی در منطقه‪ ،‬برای کمک به مردم لبنان‪ ،‬در کنار‬ ‫انها ایســتاده است‪.‬وی اعالم کرد‪ :‬تهران امادگی دارد میزبان لبنانی ها برای گفت وگو در خصوص تامین سوخت مورد نیاز مردم این کشور باشد‪.‬فضلی خاطرنشان کرد‪ :‬ما هرگز‬ ‫دوستان خود را در روزهای سخت تنها نخواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب کشور‪:‬‬ ‫افزایش‪ ۲۶۰‬میلیونمترمکعبیورودیسدها‬ ‫سخنگوی صنعت اب کشور گفت‪ :‬خوشبختانه علی رغم وحشتناک‬ ‫بودن سیالب ها‪ ،‬هیچ سدی در هیچ نقطه ای از کشور دچار شکستگی‬ ‫یا اسیب نشده است‪.‬‬ ‫فیروز قاســم زاده‪ ،‬سخنگوی صنعت اب کشور در نشست خبری در‬ ‫جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیالب اخیر ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۶۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب ورودی اب به سدهای کشور را افزایش داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سامانه‬ ‫مونسون جنوب و جنوب شــرق کشور را تحت تاثیر قرار می دهد اما‬ ‫امسال بارش ها تا البرز هم رسید‪ ،‬این سامانه ناپایدار و بارش رگباری‬ ‫منجر به سیالب شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬علیرغم اینکه عدد بارش ها در مرداد ماه خوب بود اما برخی‬ ‫خارج از حوضه ابریز ســدها بوده اســت در هر حال اعدادی که وارد‬ ‫سفره های اب زیرزمینی شده چند ماه بعد قابل استحصال است‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب با بیان اینکه بارش ها روی منابع اب زیرزمینی‬ ‫در فالت مرکزی تاثیر مثبت داشــته‪ ،‬گفت‪ :‬ورودی اب به ســدهای‬ ‫تهران حدود ‪ ۱۰‬میلیون متر مکعب و زاینده رود ‪ ۹‬میلیون متر مکعب‬ ‫بوده که این اعداد کمک کننده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فع ً‬ ‫ال این بارش ها ادامه دارد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این سامانه‬ ‫وقفه چند روزه خواهد داشت و از هفته بعد مجدد بارش هایی در کشور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫قاســم زاده در رابطه با سیل امامزاده داوود گفت‪ :‬سیل ان منطقه به‬ ‫علت اینکه الیه های سســت را با خودش اورد باعث شد دهانه سیل‬ ‫همراه با گل و الی بســیار باشد که حتی در مهندسی از تعریف سیل‬ ‫خارج می شود‪ .‬همچنین یک خودرو پراید هم در دهانه سیل گیر کرده‬ ‫بوده که باعث انحراف این سیل و اسیب به مناطق مسکونی بشود‪.‬‬ ‫قاسم زاده درباره اسیب به تاسیسات اب و برق گفت‪ :‬خوشبختانه علی‬ ‫رغم وحشــتناک بودن سیل‪ ،‬کمترین اسیب به تجهیزات اب و برق‬ ‫کشــور وارد شد‪ .‬هیچ سدی تخریب نشد و ان چیزی که در رسانه ها‬ ‫منتشر شد‪ ،‬یک بند خاکی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی بود که ان‬ ‫ظرفیت ‪ ۳۵۰‬هزار مترمکعب بود و خسارت قابل توجهی هم وارد نکرد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب درباره تعرفه اب سکونتگاههای غیردائم گفت‪:‬‬ ‫تمام برنامه وزارت نیرو مدیریت مصرف اســت و در ســکونتگاههای‬ ‫غیردائم در شرایط پیک مصرف کنترل بیشتری اعمال می شود بنابراین‬ ‫باشیم در کل فضا مثبت ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫وی درباره حقابه هیرمند گفت‪ :‬قرار شــد که در ســفر وزیر نیرو به‬ ‫افغانستان این موضوع بررسی شود‪ ،‬طبق قرارداد در زمان ترسالی باید‬ ‫‪ ۸۲۰‬میلیون متر مکعب اب وارد ایران شود و در زمان خشکسالی نیز‬ ‫این رقم کاهش خواهد یافت‪ .‬با این وجود امسال در کل ‪ ۴‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب از سوی افغانستان رهاسازی و وارد چاه نیمه ها شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب با بیان این که سیالب های اخیر تاثیری در‬ ‫میزان حق ابه در هیرمند نداشته اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مرز جنوبی‬ ‫افغانســتان بارش ها صورت گرفت به همین دلیل در میزان حق ابه‬ ‫نقشی نداشته است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب درباره وضعیت سد بختیاری و معشوره گفت‪:‬‬ ‫اکنون این دو ســد جز پروژه های اولویت دارد هستند چراکه از جمله‬ ‫اهداف انها کاهش رسوبات و پروژه های برقابی بوده است‪ ،‬این پروژه ها‬ ‫علیرغم اینکه ‪ ۱۵‬سال از زمان ان می گذرد تنها ‪ ۱۰‬درصد پیشرفت‬ ‫داشتند اما در حال حاضر کارگاه فعال است و در نظر داریم از فاینانس‬ ‫و سرمایه گذاری خارجی کمک بگیریم تا ساخت سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫قاسم زاده در پاسخ به سوال درباره ابخیزداری گفت‪ :‬متولی ابخیزداری‬ ‫سازمان منابع طبیعی اســت و وزارت نیرو وظیفه حاکمیتی در این‬ ‫زمینه ندارد ولی اینکه ایا ابخیزداری در کنترل ســیالب تاثیر دارد یا‬ ‫خیر‪ .‬باید گفت بله قطعاً یکی از اهداف پروژه های ابخیزداری کنترل‬ ‫ســیل اســت زیرا هم در به تاخیر انداختن دبی اب موثر است و هم‬ ‫رسوب را پشت خودش نگه می دارد و باعث می شود پایین دست کمتر‬ ‫اسیب ببیند‪ .‬وی در پاسخ به دیگر سوال درباره وضعیت مصرف اب از‬ ‫سوی پرمصرف ها گفت‪ :‬مشترکان اب شرب بخش خانگی کشور به سه‬ ‫دسته تقسیم می شوند؛ مشترکانی که تا ‪ ۱۵‬مترمکعب در ماه مصرف‬ ‫می کنند‪ ،‬مشترکان خوش مصرف اند که ‪ ۵۴‬درصد از مردم کشور جزو‬ ‫این دسته از مشترکان هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــترکانی که تا دو برابر ‪ ۱۵‬مترمکعب مصرف اب شرب‬ ‫دارند جزو مشــترکان پرمصرف محسوب می شــود که این دسته از‬ ‫مشــترکان‪ ۴۰ ،‬درصد از جامعه را تشــکیل می دهنــد و ‪ ۶‬درصد از‬ ‫مشــترکان نیز بیش از دو برابر الگوی مصرف (‪ ۱۵‬مترمکعب در ماه)‬ ‫مصرف اب شرب دارند که این دسته از مشترکان‪ ،‬بدمصرف هستند‪.‬‬ ‫قیمت ها برای کسانی که باالتر از ظرفیت قرارداد مصرف داشته باشند‬ ‫باالتر می رود‪.‬‬ ‫وی درباره الیروبی رودخانه های بیان داشت‪ :‬در سیل سال ‪ ۹۸‬اعتبار‬ ‫بخش الیروبی در مشــارکت بخش دولتی و خصوصی افزایش یافت‬ ‫بنابراین حجم عملیات الیروبی از ‪ ۳۵۰‬کیلومتر در سال ‪ ۹۸‬سه برابر‬ ‫شده و به ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر در سال رسیده است‪.‬‬ ‫وی درباره احیاپذیر بودن دریاچه ارومیه گفت‪ :‬تراز دریاچه در سالهای‬ ‫تر ‪ ۹۸-۹۷‬و ‪ ۹۹-۹۸‬مثبت بود‪ ،‬همانگونه که در سالهای تر تراز مثبت‬ ‫می شود سالهای خشــک هم روی دریاچه تاثیر دارد‪ .‬اگر طرح هایی‬ ‫را که در دســتور کار قرار گرفته بود اجرا شود تراز اکولوژیک دریاچه‬ ‫احیا می شود‪ .‬قطعاً دریاچه اورمیه احیاپذیر است چرا که در سال های‬ ‫ترسالی تراز دریاچه ارومیه رشد پیدا کرد و مثبت شد‪ .‬اما در سال های‬ ‫خشک اثرات نامطلوبی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به سوالی درباره ســفر اردوغان به ایران گفت‪ :‬ما با‬ ‫کشور ترکیه رود مشترک نداریم و حوضه ابریز مشترک داریم و اگر‬ ‫اقداماتی روی ســدها داشته باشند روی ایران هم تاثیر منفی دارد‪،‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال عملیــات روی دجله و فرات منجر به ریزگرد در عراق و تحت‬ ‫تاثیر قرار دادن ایران می شــود‪ .‬قاسم زاده با بیان اینکه ساخت ساز‬ ‫ترکیه در حوزه ارس نیز ورودی به ایران را کاهش داده و کشــور ما‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سفر اخیر اردوغان به ایران‬ ‫این چارچوب ها بررسی شــد اکنون فضای همکاری بین دو کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قول دادند که کمیته فنی فعال شود و تفاهماتی داشته‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫کمبود انرژی‪ ،‬فرانسه را وادار به میانجی گری در مذاکرات کرده است‬ ‫رییس کمیته روابط خارجی مجلس شــورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه اروپا در تالش است تا از طریق میانجی گری در مذاکرات‬ ‫به راه حل جدیدی برای توافق ایران و امریکا دســت پیدا کند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تا با اســتفاده از ظرفیت های ایران در حــوزه انرژی تا‬ ‫حدودی کمبود انرژی خود را در فصل زمستان را تامین کند‪.‬‬ ‫عباس گلرو در مورد اعالم امادگی فرانســه برای میانجی گری‬ ‫مذاکرات هسته ای ایران گفت‪ :‬ایران از هر کشوری که بخواهد‬ ‫نقــش میانجی گری را در حــل مذاکرات هســته ای ایفا کند‪،‬‬ ‫اســتقبال می کند‪ ،‬اما فرانسه به عنوان عضو مجموعه مذاکرات‬ ‫هســته ای اگر به وظیفه خود عمل کند مسلما مذاکرات زودتر‬ ‫به نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در بحث مذاکرات هســته ای اگر چه امریکا از برجام‬ ‫خارج شد و موجب مشــکالت متعددی در روند اجرای برجام‬ ‫شــد اما کشــورهای متعهد اروپایی هم به وظایف خود عمل‬ ‫نکردند و نتوانســتند استقالل خود را در مقابل واشنگتن حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سمنان خاطر نشــان کرد‪ :‬در تعهدات برجامی‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬تســهیالت در تجــارت‪ ،‬فروش نفت و‬ ‫لغــو تحریم های بانکی و بیمه مورد نظربود که هیچکدام از این‬ ‫مشکالت حل نشد و منافعی هم عائد غرب نگردید و در شرایط‬ ‫کنونی انها به دنبال حل مذاکرات هســته ای هستند تا بتوانند‬ ‫مشکالت خود را در حوزه انرژی حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫گلرو با توجه به مواضع جمهوری اسالمی در مذاکرات هسته ای‬ ‫گفت‪ :‬ایران از نظر جایگاه سیاسی و امنیتی در منطقه وضعیت‬ ‫مطلوبــی دارد و مواضــع خود را در مذاکرات هســته ای را با‬ ‫قدرت و اقتدار دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توانمندی ایران در حوزه هســته ای رو به رشــد‬ ‫است‪،‬در همین راســتا ایران همکاری سازنده ای با اژانس بین‬ ‫المللی انرژی اتمی داشــته است و با شــفافیت و صریح اعالم‬ ‫کرده اســت که قصد اســتفاده صلح امیز از انرژی هسته ای را‬ ‫دارد‪ ،‬این موضوع باید مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫گلــرو بیان داشــت‪ :‬جمهوری اســامی علی رغم مشــکالت‬ ‫اقتصادی پای هر توافقی را امضا نخواهد کرد‪ ،‬ملت ایران ثابت‬ ‫کردند که شکست ناپذیرند و هرگز در برابر خواسته نظام سلطه‬ ‫تســلیم نخواهند شد‪ .‬نماینده مردم سمنان با اشاره به تحوالت‬ ‫اوکراین و کمبود انرژی در کشورهای اروپایی بیان داشت‪ :‬اروپا‬ ‫در تالش اســت تا از طریق میانجی گری در مذاکرات به راه حل‬ ‫جدیدی دســت پیدا کند تا ایران و امریکا به توافق برسند و از‬ ‫طریق رفع تحریم ها بتوانند با استفاده از ظرفیت های ایران در‬ ‫حوزه انرژی تا حدودی کمبود انرژی خود را در فصل زمستان‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫نماینده مجلس مطرح کرد؛‬ ‫شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران‬ ‫از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است‬ ‫عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه شفافیت‬ ‫در روابط مالی دولت با شــرکت ملی نفت از مهم ترین مصادیق‬ ‫جراحی اقتصادی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با تصویب و تغییر قانون بودجه‬ ‫مبتنی بر شفاف شــدن این روابط مالی‪ ،‬قانونمندی در عملکرد‬ ‫این نهاد افزایش پیدا می کند و عملکرد این نهاد شفاف می شود‪.‬‬ ‫«اصغر ســلیمی» با اشــاره به لزوم اصالح رابطه مالی نفت و با‬ ‫دولت با توجه به قانون بودجه کشور اظهار کرد‪ :‬هر مقدار مسائل‬ ‫مالی و اقتصادی کشــور شفاف تر باشــد‪ ،‬سرعت حرکت توسعه‬ ‫کشور افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫در زمینه اصالح رابطه مالی شــرکت ملی نفت و دولت نیز این‬ ‫مسئله صادق است و با اصالح رابطه مالی دولت با نفت‪ ،‬سرعت‬ ‫و دقت توسعه در حوزه نفت و گاز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذشته روابط مالی نفت در کشور مشخص‬ ‫نبود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاســفانه تا پیش از این‪ ،‬روابط مالی شرکت‬ ‫ملی نفت در کشور کام ً‬ ‫ال محرمانه و نامشخص بود؛ به نحوی که‬ ‫همه می توانســتند بدون هیچ گونه نظارتی سهم ‪ ۱۴.۵‬درصدی‬ ‫شــرکت ملی نفت از پول فروش نفت در موضوعات مختلف به‬ ‫مصرف برسانند و به هیچ کجا نیز پاسخگو نباشند‪.‬‬ ‫سلیمی خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی‬ ‫نفت الزم بود و معتقدم با تصویب و تغییر قانون بودجه کشــور‬ ‫مبتنی بر شــفاف شــدن روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت‪،‬‬ ‫قانونمنــدی در عملکرد این نهاد افزایش پیدا می کند و عملکرد‬ ‫این نهاد نیز شــفاف خواهد شــد که هر دو به نفع کشور است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون داخلی و شــوراهای مجلس با بیان اینکه یکی‬ ‫از موضوعات بســیار مهم در جراحی اقتصادی شــفافیت مالی‬ ‫نهادهای مختلف کشــور اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معتقدم با تغییراتی‬ ‫که در قانون بودجه ایجاد شده اســت‪ ،‬بتوانیم شفافیت الزم را‬ ‫در روابط مالی شــرکت ملی نفت حاکم کنیم‪ .‬وی معتقد است‬ ‫کــه یکی از مهم ترین مصادیق جراحی اقتصادی‪ ،‬شــفافیت در‬ ‫روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت است‪ .‬سلیمی در خصوص‬ ‫عملکرد دولت ســیزدهم برای اجرای قانــون بودجه مجلس و‬ ‫شــفافیت در روابط مالی شرکت ملی نفت‪ ،‬گفت‪ :‬هرگاه مجری‬ ‫اقدام اجرای قانون مجلس کند باید در ارزیابی عملکردش نمره‬ ‫قبولی بدهیم‪ ،‬به طور کلی معتقدم هر مقدار بودجه شفاف باشد‬ ‫کل کشور از ان منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫موضوع اصالح رابطه مالی دولت با شــرکت ملی نفت به عنوان‬ ‫یکــی از احکام قانون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬مصوب مجلس بود که در‬ ‫هفته های گذشــته ایین نامه اجرایی این حکــم برای اصالح و‬ ‫شفاف شــدن رابطه مالی دولت و نفت توسط وزارت نفت ابالغ‬ ‫شد و از این پس به جای سهم ثابت ‪ ۱۴.۵‬درصدی از درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬شــرکت ملی نفت متناسب با هزینه کردهای خود در هر‬ ‫میدان نفتی‪ ،‬سهم از درامدهای نفتی کشور را خواهد گرفت که‬ ‫این اصالح‪ ،‬قدمی در راستای شفافیت بیشتر و پاسخ گویی بهتر‬ ‫نسبت به عملکرد شرکت ملی نفت بوده است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امادگی ایران برای تامین سوخت مورد نیاز لبنان‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارت نیرو اعالم کرد؛‬ ‫کشف ‪ 63‬مرکز استخراج رمز ارز‬ ‫غیرمجاز در کشور‬ ‫وزارت نیرو اعالم کرد در پــی همکاری مردم‪ ۶۳ ،‬مرکز‬ ‫استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و بیش از ‪ ۷۰۰‬دستگاه‬ ‫ماینر قاچاق جمع اوری شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از وزارت نیرو‪ ،‬در هفتــه منتهی به پایان تیرماه‬ ‫امسال‪ ۶۳ ،‬مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و ‪۷۱۴‬‬ ‫دستگاه ماینر قاچاق به دست امده از این مراکز ضبط و‬ ‫تحویل مقامات قضائی شد‪.‬‬ ‫این مراکز با ظرفیت ‪ ۱۴۹۹‬کیلووات با اســتفاده از برق‬ ‫غیرمجاز به استخراج رمز ارز مشغول بودند‪.‬‬ ‫در هفته جاری ســهم گزارش های مردمی از کشــفیات‬ ‫‪ ۴۷‬درصد بود که بیانگر رشد خوبی نسبت به هفته های‬ ‫پیشین است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬در مجموع تاکنون ‪ ۷‬هزار و ‪۳۰۸‬‬ ‫مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و تعداد ‪ ۲۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۵‬دستگاه ماینر قاچاق جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اســت‪ ،‬هر دســتگاه اســتخراج بیت‬ ‫کوین (ماینر) به صورت متوســط توان مصرفی به اندازه‬ ‫پنج یخچــال ‪ ۲۰‬فوت و چهار کولر ابی دارد و به همین‬ ‫دلیل اســتخراج های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختالل در‬ ‫شــبکه توزیع‪ ،‬می تواند باعث بروز اسیب به وسایل برقی‬ ‫شهروندان شود‪ .‬هموطنان می توانند در صورت مشاهده‬ ‫تخلــف‪ ،‬موارد را از طریق ســامانه اینترنتی ســمات به‬ ‫ادرس ‪ https://www.tavanir.org.ir/samaat‬و‬ ‫یا اپلیکیشین برق من گزارش کنند که پس از بررسی و‬ ‫صحت سنجی گزارش‪ ،‬به افشاکنندگان پاداش نقدی تعلق‬ ‫می گیرد و اطالعات افشاکنندگان (سوت زنان) محرمانه‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬انجام مانورهای شناسایی و جمع اوری‬ ‫مراکز رمز ارزهای غیرمجاز‪ ،‬انجام بازرســی های محلی و‬ ‫موردی به منظور شناسایی و جمع اوری مراکز غیرمجاز‪،‬‬ ‫استفاده از گزارش های مردمی در خصوص شناسایی این‬ ‫مراکز غیرمجاز‪ ،‬ایجاد امــکان دریافت گزارش مردمی از‬ ‫طریق اپلیکیشن برق من‪ ،‬استفاده از روش های فنی برای‬ ‫کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز‪ ،‬هماهنگی با پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی ناجا و هماهنگی با دادستانی کل کشور‬ ‫اهم اقدامات انجام شده برای جمع اوری مراکز غیرقانونی‬ ‫استخراج رمز ارزها است‪.‬‬ ‫رمز ارز گونه ای پول دیجیتال است که در ان تولید واحد‬ ‫پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم های‬ ‫رمزگذاری کنترل شده و معموالً به طور نامتمرکز بدون‬ ‫وابسته به یک بانک مرکزی کار می کند‪.‬‬ ‫سیاست بایدن شکست خورد؛‬ ‫کاهش سه میلیون بشکه ای تولید‬ ‫نفت توسط اوپک پالس‬ ‫براساس اطالعات منتشره شده در رسانه های بین المللی‬ ‫گروه اوپک پالس در ژوئن‪ ۳ ،‬میلیون بشکه در روز کمتر‬ ‫از سهمیه های مورد انتظار خود تولید کرد‪.‬‬ ‫براساس اطالعات منتشره شده در رسانه های بین المللی‬ ‫گروه اوپک پالس در ژوئن‪ ۳ ،‬میلیون بشکه در روز کمتر‬ ‫از سهمیه های مورد انتظار خود تولید کرد‪ ،‬زیرا تحریم ها‬ ‫علیه برخی از اعضا و کاهش سرمایه گذاری در برخی دیگر‬ ‫کشورها‪ ،‬توانایی اعضا را برای ارام کردن بحران انرژی در‬ ‫سراسر جهان تضعیف کرد‪.‬‬ ‫این وضعیت نشــان دهنده شکســت دیگری برای دولت‬ ‫امریکا به رهبری جو بایدن اســت که امیدوار بود اوپک‬ ‫بتواند تولید خود را افزایش دهد تا اختالالت عرضه روسیه‬ ‫را جبران کند و افزایش هزینه سوخت و تورم را در شرایط‬ ‫گسترده تر کاهش دهد‪.‬‬ ‫خبرگزاری روســی اینترفاکس به نقل از یک منبع اگاه‬ ‫گزارش داد که نرخ کسری تولید در اوپک پالس در ژوئن‬ ‫به ‪ ۳۲۰‬درصد افزایــش یافت‪ .‬همچنین این خبرگزاری‬ ‫اعالم کرد کسری تولید گروه اوپک پالس از سطح برنامه‬ ‫ریزی شده در ماه گذشته به ‪ ۲.۸۴‬میلیون بشکه در روز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بیشتر تولیدکنندگان اوپک به دلیل کاهش قیمت ها در‬ ‫ســال های اخیر و همچنین فشار بر سرمایه گذاران برای‬ ‫کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و یافتن منابع جایگزین‬ ‫انرژی‪ ،‬از کمبود سرمایه گذاری مزمن رنج برده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫توافق با قوه قضاییه برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫اخبار‬ ‫ تسهیالت دهی بی ضابطه مسیر تورم زای بانکی ‬ ‫افزایش تسهیالت در نبود رشد‬ ‫تولید تورم ایجاد می کند ‬ ‫یک کارشــناس پولی با بیان اینکه تســهیالت دهی‬ ‫بی ضابطه مســیر تــورم زای بانکی اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫به دنبال دســتیابی به اشــتغال پایدار و بهبود فضای‬ ‫کسب وکار هستیم باید تامین نقدینگی را در کنار ایجاد‬ ‫بستر قانونی و رعایت قانون و مقررات در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫انتشار اطالعات تسهیالت کالن بانک ها نقش موثری‬ ‫در ایجاد نظارت عمومی بــر مهمترین عملیات بانکی‪،‬‬ ‫یعنی تسهیالت دهی انان دارد؛ اتفاقی که برای اولین بار‬ ‫در دولت ســیزدهم رقم خورد و بانک مرکزی اطالعات‬ ‫تسهیالت کالن بانک ها را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این اطالعاتِ مربوط به تسهیالت دهی بانک ها‪ ،‬اخیرا‬ ‫توجه بســیاری از رســانه ها را به خود معطوف کرده و‬ ‫سبب شــده تا اندکی شفافیت بر هزارتوی فعالیت های‬ ‫بانکی ایجاد شود‪.‬‬ ‫در همین راســتا و به جهت اشنایی بیشتر با عملکرد‬ ‫بانک ها در تســهیالت دهی و تاثیر ان بر تورم‪ ،‬به سراغ‬ ‫ســعید کی قبادی ثانی‪ ،‬کارشناس پول و بانک رفتیم تا‬ ‫نظر او را در این مورد جویا شویم‪.‬‬ ‫کی قبادی ثانی معتقد اســت‪ :‬اگر به دنبال دستیابی‬ ‫به اشــتغال پایدار و بهبود فضای کســب وکار هستیم‬ ‫بایــد تامین نقدینگی را در کنار ایجاد بســتر قانونی و‬ ‫رعایــت قانون و مقررات در نظــر بگیریم‪ .‬متولیان امر‬ ‫و سیاســتگذاران مشکل کســب وکار را فقط در تامین‬ ‫نقدینگی نبینند‪ ،‬بلکه یک بســته از ضوابط و مقررات‬ ‫داریم که تامین نقدینگی یکی از ارکان ان است‪.‬‬ ‫نقشه راه تامین مالی زنجیره ای‬ ‫بخش کشاورزی رونمایی می شود‬ ‫ایین رونمایی از نقشــه راه تامین مالی زنجیره ای در‬ ‫بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی‬ ‫سه شنبه ‪ ۱۱‬مردادماه در بانک مرکزی برگزار می شود‪.‬‬ ‫به نقــل از بانک مرکزی‪ ،‬در ایــن ائین که با حضور‬ ‫اعضای هیئت عامل بانک مرکزی‪ ،‬مدیران ارشد وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی‪ ،‬مدیران عامــل بانک ها و فعاالن این‬ ‫حــوزه برگزار می شــود‪ ،‬محورهایــی از جمله معرفی‬ ‫کشــاورزی قراردادی و روش های تامین مالی ان‪ ،‬ارائه‬ ‫نقشه راه شــبکه بانکی و گام های اجرایی طرح‪ ،‬تبیین‬ ‫سیاست های جهاد کشاورزی‪ ،‬تشریح برنامه های اجرایی‬ ‫بانک کشــاورزی و ارائه نمونه های عملیاتی کشاورزی‬ ‫قراردادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪« ،‬کشــاورزی قراردادی» روشی از تولید‬ ‫اســت که از طریق ان‪ ،‬تولیدکننده (اعم از اشــخاص‬ ‫حقیقــی یا حقوقی که به صورت مســتقیم یا از طریق‬ ‫تشــکل تولیدی معین‪ ،‬بر اســاس قــرارداد با مجری‬ ‫طــرح‪ ،‬به تولید محصــول می پردازنــد) از طریق عقد‬ ‫قرارداد با یک مجری طرح‪ ،‬نسبت به تولید محصوالت‬ ‫کشــاورزی اقدام می کند‪ .‬تامین مالی در کشــاورزی‬ ‫قراردادی مشــتمل بر تامین مالی تولیدکنندگان برای‬ ‫کشــت و تهیه نهاده های تولید‪ ،‬تامیــن مالی مجری‬ ‫با هدف تکمیــل زنجیره ارزش‪ ،‬خریــد نهاده ها‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬ماشــین االت و اقدامات توسعه ای و تامین مالی‬ ‫در راســتای ارایه خدمات اموزشــی‪ ،‬فنی‪ ،‬توسعه ای‪،‬‬ ‫دانش بنیــان و تحقیقاتی برای ایجــاد ارزش افزوده در‬ ‫طرح خواهد بــود‪ .‬روش مذکور دارای مزایای متعددی‬ ‫از جمله موارد شــفافیت تامین مالی طرح ها و افزایش‬ ‫کارائی تخصیص منابع در بخش کشــاورزی‪ ،‬حمایت از‬ ‫شــکل گیری زنجیره های یکپارچه کشاورزی‪ ،‬حمایت‬ ‫از توســعه اشتغال روســتایی با روش های غیر تورمی‪،‬‬ ‫کاهش هزینه و امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی‬ ‫به عنوان وثیقه تسهیالت فراهم می کند‬ ‫معاون فناوری و توســعه نواوری شرکت ســپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬اخیرا ً با قوه قضاییه به نتیجه ای مثبت برای وراث سهام عدالت دســت پیدا کردیم و امیدواریم این اقدام را تا پایان‬ ‫شــهریورماه به مرحله نهایی برسانیم‪«.‬محمود حسنلو» به اخرین جزییات تعیین تکلیف وراث سهام عدالت اشــاره کرد و افزود‪ :‬اخیرا ً با قوه قضاییه به نتیجه ای مثبتی برای تکلیف سهام‬ ‫عدالت متوفیان و وراث انها دست پیدا کردیم و اکنون در حال انجام باقی مراحل ان هستیم‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬در این زمینه همه تالش خود را به کار می گیریم و امیدواریم تا پایان شهریورماه‬ ‫که وعده ان را به وراث برای تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان داده بودیم‪ ،‬انجام این اقدام را به مرحله نهایی برسانیم‪.‬حســنلو خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر می رسد با همکاری هایی که با قوه‬ ‫قضاییه در داشتیم و نیز تصمیمات اتخاذ شده‪ ،‬سهام عدالت متوفیان را تا پایان شهریورماه در اختیار وراث قرار دهیم‬ ‫بانک مرکزی‪:‬‬ ‫میانگینقیمت مسکن‪ ۴۱.۷‬میلیون تومان شد‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد رشــد ماهانه قیمت مسکن در تهران در‬ ‫تیرماه نســبت به خردادماه ‪ ۲.۶‬واحد درصد پایین امده اســت که‬ ‫بیانگر بازگشت تدریجی ارامش به بازار مسکن پس از اثرات حذف‬ ‫ارز ترجیحی است‪.‬‬ ‫قیمت مســکن در تهران در تیرماه امسال به ‪ ۴۱.۷‬میلیون تومان‬ ‫رسید که نسبت به ماه قبل ‪ ۵.۸‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که رشد ماهانه قیمت مسکن در خردادماه ‪۸.۴‬‬ ‫درصد بود‪.‬‬ ‫طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی به تصویب مجلس رسید‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اســامی با تعاریــف مندرج در‬ ‫طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های‬ ‫بازنشستگی موافقت کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی گزارش شــور دوم کمیسیون اجتماعی‬ ‫در مــورد طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشســتگی بین‬ ‫صندوق های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با‬ ‫اصل ماده (‪ )۱‬این طرح موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ماده(‪ )۱‬این طرح که تعاریف و اصطالحات بیان شده‪ ،‬امده‬ ‫است‪:‬‬ ‫ الــف‪ -‬صندوق بازنشســتگی‪ :‬کلیه ســازمان ها و صندوق های‬ ‫بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیردولتی اعم‬ ‫از عمومی غیردولتی و خصوصی و ‪...‬‬ ‫ب‪ -‬بیمه شده‪ :‬شخصی است که در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی‪ ،‬مشترک صندوق‬ ‫محســوب می شــود و با پرداخت حق بیمه‪ ،‬امکان بهره مندی از‬ ‫حقوق و مزایای قانونی را دارد‪.‬‬ ‫پ‪-‬ســوابق بیمه ای‪ :‬مدت زمانی که بیمه شده‪ ،‬مشترک هر یک‬ ‫از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوطه‬ ‫حق بیمه پرداخت نموده است‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مستمری اســتحقاقی‪ :‬وجوهی است که برابر ضوابط مورد‬ ‫عمل هر صندوق بازنشستگی‪ ،‬در صورت احراز شرایط بازنشستگی‬ ‫یا ازکارافتادگی به بیمه شــده و در صورت فوت وی به بازماندگان‬ ‫واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مســتمری جمع‪ :‬وجوهی اســت که مطابــق ضوابط این‬ ‫قانون به بیمه شــده یا بازماندگان واجد شــرایط وی بر اســاس‬ ‫تجمیع ســوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت ‬ ‫زمان بیمه پردازی (ســال های پرداخت حــق بیمه) در هریک از‬ ‫صندوق های بازنشستگی پرداخت می گردد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬صندوق بازنشســتگی مبدا‪ :‬صندوق بیمه ای که بیمه شده‬ ‫ســابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک ان صندوق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫چ‪ -‬صندوق بازنشستگی مقصد‪ :‬صندوقی که بیمه شده در زمان‬ ‫ارایه درخواســت‪ ،‬مشترک فعال ان محسوب و قصد دارد سوابق‬ ‫بیمه ای خود را از صندوق مبدا به این صندوق منتقل نماید‪.‬‬ ‫در ادامــه بررســی ماده (‪ )۱‬سیدشــمس الدین حســینی در‬ ‫پیشــنهادی برای الحاق به این ماده گفت‪ :‬در اینجا به این مهم‬ ‫اشــاره شده که رابطه فرد با دستگاه قطع می شود و این در حالی‬ ‫است که باید به جای دستگاه‪ ،‬کارفرما همچون سایر واژه ها اعم از‬ ‫بیمه گر و بیمه شونده نیز تعریف شود در غیر این صورت مشکل‬ ‫ایجاد می شود بنابراین پیشــنهاد می شود کارفرما به این صورت‬ ‫«کارفرما شامل دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقی غیردولتی‬ ‫که بیمه شده نزد ان اشتغال داشته یا دارد» تعریف شود‪.‬‬ ‫در ادامه نمایندگان با پیشنهادات سیدشمس الدین حسینی به‬ ‫منظور اعمال اصالحاتی در ماده (‪ )۱‬موافقت کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ‪:‬‬ ‫اخرینجزئیاتطرحبیمهزوجیننابارور‬ ‫مدیرکل درمان غیرمستقیم ســازمان تامین اجتماعی با‬ ‫اشــاره به اجرای طرح بیمه زوجین نابارور که ‪ ٩٠‬درصد از‬ ‫هزینه های درمان در مراکز دولتی را براساس تعرفه عمومی‬ ‫غیردولتی پوشش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از زمان اغاز طرح تاکنون‬ ‫هفــت هزار و ‪ ۲۲۲‬پرونده نابــاروری در تامین اجتماعی به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تصویب نامــه هیات وزیران دربــاره «قرار گرفتن خدمات‬ ‫نازایــی و نابــاروری تحت پوشــش بیمه هــای پایه» دوم‬ ‫شهریور ‪ ۱۴۰۰‬ابالغ شد‪ .‬براساس این مصوبه‪ ٩٠ ،‬درصد از‬ ‫هزینه های درمان ناباروری در بیمارستان ها و مراکز درمانی‬ ‫دولتی براســاس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می شود‬ ‫و همه زنان زیر ‪ ۴۵‬ســال که یک ســال پــس از تصمیم‬ ‫به فرزنداوری‪ ،‬نتوانســته باشند باردار شــوند‪ ،‬می توانند از‬ ‫خدمات این حوزه استفاده کنند‪.‬‬ ‫خدمات این حوزه هر دو تا ســه سال قابل تمدید بوده و‬ ‫دولت مکلف به پوشش ‪ ۹۰‬درصدی کل هزینه های سه دوره‬ ‫کامل یکی از روش های کمک باروری (ای‪ .‬ســی‪ .‬ا ِس‪ .‬ای)‬ ‫و (ای‪ .‬وی‪ .‬ا ِف) برای هر زوج نابارور و پوشــش هزینه های‬ ‫دارویی و پاراکلینیک و ســایر روش هــای درمان ناباروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفته معاون بیمه و خدمات ســامت ســازمان بیمه‬ ‫ســامت ایران‪ ،‬اکنون بیش از ‪ ۷۵‬مرکــز درمان ناباروری‬ ‫در ســطح کشــور به زوج های نابارور خدمات ارائه می دهد‬ ‫و ســازمان بیمه سالمت در راستای حمایت از سیاست های‬ ‫جمعیتی کشــور موظف است که از زوج های نابارور حمایت‬ ‫کند‪ .‬مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان تامین اجتماعی‬ ‫دربــاره اخرین جزئیات این طرح گفت‪ :‬اکنون هفت هزار و‬ ‫‪ ۲۲۲‬پرونده ناباروری در ســازمان تامین اجتماعی (از اغاز‬ ‫این طرح تاکنون) به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫شهرام غفاری تصریح کرد‪ :‬هزینه های پرداختی برای این‬ ‫پرونده ها برابر با هشــت میلیارد و ‪ ۱۷۷‬میلیون تومان بوده‬ ‫که در مجموعه اقدامــات درمان ناباوری در مراکز دولتی و‬ ‫غیردولتی انجام شــده است همچنین یک هزار و ‪ ۶۶‬مورد‬ ‫در مراکز درمانی دانشگاهی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۶‬مورد در مراکز‬ ‫درمانی غیردانشگاهی و ‪ ۷۹۷‬واحد نیز خسارت های متفرقه‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬چهار هزار و ‪ ۳۳۳‬مورد پرونده نیز اکنون‬ ‫در حال دریافــت اقدامات درمانی بــوده و مبالغ پرداختی‬ ‫مربوط به این پرونده ها به طور دقیق جمع بندی نشده است‪.‬‬ ‫غفاری یاداور شد‪ :‬مبالغ نقدی خسارت های متفرقه‪ ،‬مراکز‬ ‫دانشــگاهی و غیردانشــگاهی به ترتیب برابر با ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۵۲‬میلیون تومان‪ ۲ ،‬میلیارد و ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان و ســه‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۳۴‬میلیون تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫پیش از این نیز اعالم کرده بود‪ ،‬اکنون خدمات ناباروری در‬ ‫بخش های دولتی پوشش داده می شود‪ .‬در بخش خصوصی‬ ‫با تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده و اخیرا در راستای‬ ‫برخی گفت وگوها پیش بینی می شــود‪ ،‬خدمات این حوزه‬ ‫در بخش خصوصی هم به میزان قابل توجهی تحت پوشــش‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫در صــورت وجــود امکانــات و تجهیــزات موردنیاز در‬ ‫بخش های دولتی‪ ،‬ترجیحا بیمه شدگان باید از خدمات این‬ ‫حوزه اســتفاده کنند و تامین اجتماعی نیز هزینه های این‬ ‫بخش را تامین می کند اما در صورت نبود برخی امکانات در‬ ‫مراکز دولتی‪ ،‬مدیران در اســتان ها تصمیم گیری می کنند و‬ ‫در صورت ضرورت‪ ،‬بیمه شدگان از خدمات بخش خصوصی‬ ‫هم باید بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ل بانک ها در بهار ‪ 1401‬مهار شد‬ ‫رشد خلق پو ‬ ‫افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی بانک ها‬ ‫نرخ سود سپرده ‪ 20‬درصد شد؟‬ ‫درحالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود‬ ‫ســپرده های بانکی باید ‪۱۸‬درصد باشــد‪ ،‬به تازگی برخی‬ ‫بانک ها از جمله تعــدادی از بانک هــای دولتی اقدام به‬ ‫افزایش این نرخ و پرداخت سود ‪۲۰‬درصدی به سپرده های‬ ‫بانکی کرده اند‪ .‬به تازگی برخی بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫در پاسخ به مشــتریان برای افتتاح سپرده های جدید یا‬ ‫تمدید سپرده های قدیمی از افزایش نرخ سود سپرده خبر‬ ‫می دهند‪ .‬این بانک ها به مشتریان خود اعالم کرده اند که‬ ‫نرخ ســود سپرده موقتاً به ‪ 20‬درصد افزایش یافته است؛‬ ‫شــعب یکی از بانک های دولتی در پاســخ به مشتریان‬ ‫درباره اینکه ایا این نرخ به میزان مشــخصی از سپرده ها‬ ‫پرداخت می شــود یا خیر‪ ،‬می گوید‪ :‬خیر‪ ،‬به تمام مبالغ‬ ‫سپرده گذاری شده نرخ سود ‪ 20‬درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫علــت افزایــش ‪ ۸.۴‬درصــد قیمــت ماهانــه مســکن‬ ‫در خردادماه‪ ،‬اثار روانی حذف ارز ترجیحی بود که در بازار مســکن‬ ‫هم بروز پیدا کرد‪.‬‬ ‫اما امار شاخص کل نرخ تورم در تیرماه نشان داد که اثرات تورمی‬ ‫ارز ترجیحی در اقتصاد کشور تقریبا تخلیه شده است‪.‬‬ ‫اکنون گزارش بانک مرکزی از کاهش رشــد ماهانه قیمت مسکن‬ ‫هم بیانگــر تخلیه تدریجی اثرات روانی حذف ارز ترجیحی در بازار‬ ‫مسکن است‪.‬‬ ‫رشد مانده تســهیالت اعطایی در سه ماهه اول امسال به ‪3.6‬‬ ‫درصد رســید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این‬ ‫متغیر ‪ 13.6‬درصد بوده و این نشان دهنده کاهش رشد خلق پول‬ ‫بانکی در بهار امسال است‪.‬‬ ‫کنتــرل ترازنامه بانک ها یکی از برنامه هــای بانک مرکزی در‬ ‫دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک ها و به تبع ان کنترل‬ ‫نقدینگی است‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل‬ ‫مقداری ترازنامــه بانک ها را اعمال کرد و برای اولین بار در ابان‬ ‫ماه نرخ سپرده قانونی ‪ 5‬بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین‬ ‫شــده به ‪ 13‬درصد افزایش یافت‪ .‬براساس ضوابط بانک مرکزی‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک های تجاری باید‬ ‫‪ 2‬درصد و بانک های تخصصی ‪ 2.5‬درصد بود‪.‬‬ ‫اما از مدتی پیش‪ ،‬این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه‬ ‫رشــد ترازنامه بانک ها در دامنــه ‪ 1.5‬تا ‪ 2.5‬درصد قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر این اســاس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه‪ ،‬وضعیت‬ ‫نقدینگی‪ ،‬معوقات و مواردی از این دســت‪ ،‬تعیین کننده سقف‬ ‫رشد ترازنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال بانکــی کــه اســتاندارد پایینــی دارد‪،‬‬ ‫حداکثــر می توانــد ‪ 1.5‬درصــد در هر ماه به حجــم ترازنامه‬ ‫خــود اضافه کنــد اما بانکــی کــه در بهترین حالــت از نظر‬ ‫استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ‪ 2.5‬هم می تواند رشد‬ ‫ترازنامه داشته باشد‪ .‬رشــد ‪ 2‬درصد‪ ،‬به معنای رشد ‪ 24‬درصد‬ ‫در طول ســال و رشــد ‪ 2.5‬درصد به معنای رشد ‪ 30‬درصد در‬ ‫طول سال است‪.‬‬ ‫منظور از رشــد ترازنامه‪ ،‬رشد ســمت راست ترازنامه است که‬ ‫شــامل تسهیالت اعطایی‪ ،‬میزان ســرمایه گذاری بانک‪ ،‬دارایی‬ ‫ثابت و مواردی از این دست است‪.‬‬ ‫رشــد مانده تســهیالت اعطایی بانک ها در سه ماهه اول سال‬ ‫جاری و مقایسه با با ســه ماهه اول سال گذشته است‪ .‬هر چند‬ ‫که مانده تسهیالت اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه‬ ‫اســت اما یکی از مهم ترین جزء ان محسوب می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیالت‪ ،‬حرکت کلی بانک‬ ‫در این زمینه را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه در ســه ماهــه اول امســال قواعــد حاکم بر‬ ‫ضوابــط کنتــرل مقــداری ترازنامــه بانک هــا‪ ،‬همــان قواعد‬ ‫ســال گذشته بود و همچنان دامنه ‪ 2‬درصد و ‪ 2.5‬درصد در هر‬ ‫مــاه مالک عمل بود‪ .‬در واقع از نیمــه دوم تیر ماه بود که بانک‬ ‫مرکــزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشــد ترازنامه بانک ها‬ ‫گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ ۱۰‬مجلس تعزیه با عنوان «شبیه خوانی در پهنه» به همت بنیاد رودکی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در دهه اول ماه محرم و پس از اذان مغرب و عشاء پهنه رودکی مقابل تاالر وحدت میزبان مجالس تعزیه است‪ .‬رویداد شبیه خوانی در پهنه توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» به‬ ‫سرپرستی احمد عزیزی برگزار می شود‪ .‬در شب اول این رویداد تعزیه «شاهچراغ (ع)»‪ ،‬اجرا شد‪«.‬وهب نصرانی»‪« ،‬طفالن زینب (س)»‪« ،‬حضرت مسلم (ع)»‪« ،‬دو طفالن مسلم (ع)»‪،‬‬ ‫«حر ریاحی»‪« ،‬حضرت علی اکبر (ع)»‪« ،‬حضرت قاســم (ع)»‪« ،‬حضرت ابوالفضل (ع)»‪« ،‬شهادت امام حسین (ع)» و «بازار شام» دیگر مجالسی هستند که طی این ده شب در پهنه‬ ‫رودکی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫فیلم «را ه شیری» با موضوع اربعین کلید می خورد‬ ‫در اولین روز از رویداد «ســینما تکیه» ک ه به نمایش فیلم سینمایی‬ ‫«روز واقعه» و تقدیر از مرتضی شایسته تهیه کننده این اثر اختصاص‬ ‫داشت‪ ،‬مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از حمایت ویژه این بنیاد برای‬ ‫ساخت فیلم هایی با محوریت عاشورا و اربعین حسینی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬اولین روز از ویژه برنامه‬ ‫«سینما تکیه» عصر روز شنبه ‪ ۸‬مردادماه در سالن عباس کیارستمی‬ ‫بنیاد ســینمایی فارابی با نمایش فیلم سینمایی «روز واقعه» ساخته‬ ‫شهرام اسدی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراســم سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی گفت‪ :‬واقعه عاشورا ورای دیدگاه اعتقادی شیعه یک رویداد کم‬ ‫نظیر در جهان است که طی هزاران سال علی رغم عداوت و ممانعت ها‬ ‫نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است و امروز بخشی از تجلی‬ ‫ان را در ایام محرم و تجمعات میلیونی اربعین می بینیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سینمای ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی فیلم های‬ ‫متعددی درباره عاشورا ساخته و عرض ارادت به سید و ساالر شهیدان‬ ‫داشته است‪ ،‬اما همچنان بسیاری از حرف های این قیام بزرگ ناگفته‬ ‫مانده و هنوز هم بسیاری از جوانب این واقعه به نمایش گذاشته نشده‬ ‫اســت‪ .‬جوادی ضمن تجلیل از فیلم هایی که درباره وقایع عاشــورا و‬ ‫ســاحت امام حسین (ع) ساخته شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از دوستانی‬ ‫که در این راه قدم گذاشته اند باید تشکر کرد‪ ،‬اما در برپایی این برنامه‬ ‫افسوس بسیاری خوردیم که چرا اثار بیشتری درباره حماسه عاشورا‬ ‫نداریم و در برخی اوقات به ورطه تکرار افتاده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن اعالم ساخت فیلم «راه شیری»‬ ‫با موضوع اربعین گفت‪ :‬بنیاد سینمایی فارابی وظیفه خود می داند که‬ ‫از تولید اثار عاشــورایی حمایت کند و در این راه هم اقداماتی انجام‬ ‫دادیم که اولین خروجی ان فیلمی با موضوعیت اربعین حسینی است‬ ‫که ان شاءاهلل بزودی کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بنیاد سینمایی فارابی از هر طرحی که نگاه ویژه و‬ ‫درست به موضوعات عاشورایی و اربعین حسینی داشته باشد‪ ،‬حمایت‬ ‫خاص خواهیم داشت‪.‬‬ ‫جوادی با اشاره به اینکه جریان حماسه زدایی و عاشورازدایی سال هاست‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬گفت بنیاد سینمایی فارابی در این عرصه حضور جدی‬ ‫خواهد داشــت و بستر را برای هر فیلمســازی که به عنوان اصحاب‬ ‫اخرالزمانی سیدالشهدا بخواهد در وادی کربال قدم بگذارد فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تداوم فعالیت محفل عاشورایی سینمای ایران در فارابی‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬سینما تکیه» یکی از برنامه های بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫در عرض ارادت به ســاحت حضرت سیدالشهداســت و این برنام ه به‬ ‫صورت مستمر ادامه خواهد شد‪ ،‬این تکیه محفل ماهانه خواهد داشت‬ ‫و ان شاهلل برنامه «سینما تکیه» منشا برکات خواهد بود و مطمئنیم که‬ ‫از برکات این جمع های حسینی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد‪ .‬باز هم‬ ‫می گویم که دست یاری به سمت هنرمندان و سینماگران برای تولید‬ ‫محتوا درباره فرهنک عاشورایی دراز می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بیان کرد‪ :‬سینمای عاشورا همچون‬ ‫امام حســین(ع) غریب اســت و امیدواریم که در کنار هم بتوانیم با‬ ‫طرح های خوب و اثار فاخر سینمای عاشورا را از این غربت خارج کنیم‪.‬‬ ‫امدادهای غیبی و الهی پشت ساخت فیلم «روز واقعه» بود‬ ‫در ادامه این مراســم مرتضی شایسته که یکی از تهیه کنندگان فیلم‬ ‫«روز واقعه» اســت گفت‪ :‬اگر بخواهم از خاطراتم بگویم‪ ،‬سید محمد‬ ‫بهشتی و محمدمهدی دادگو فیلمنامه «روز واقعه» را به من دادند که‬ ‫بخوانم‪ .‬پس از خواندن فیلمنامه به انها گفتم که ‪ ۲۵‬درصد مشارکت‬ ‫می کنم‪ .‬کل هزینه ساخت این فیلم ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بود و من ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومانش را تقبل کردم‪ .‬پایه گذار ساخت این فیلم بهرام بیضایی‪،‬‬ ‫شهرام اسدی و بنده بودیم و بعد محمدرضا شریفی نیا و سیروس مقدم‬ ‫هم به عنوان مدیرتولید و دستیار کارگردان به گروه ما اضافه شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عزت اهلل انتظامی‪ ،‬محمدعلی کشاورز‪ ،‬جمشید مشایخی‪،‬‬ ‫مازیار پرتو‪ ،‬رضا کرم رضایی و حسین پناهی درگذشتگانی بودند که‬ ‫در این فیلم ما را همراهی کردند‪.‬‬ ‫وی با تشریح دوران تولید فیلم «روز واقعه» گفت‪ :‬گروه برای ساخت‬ ‫فیلم در تهران تشکیل شد و بعد برای فیلمبرداری به سمت بافق رفتیم‪.‬‬ ‫در مسیر بافق به سمت یزد مینی بوس گرفته بودیم و راننده گفت من‬ ‫نمی دانم چرا این سرزمین را انتخاب کردید که شبیه کربالست و این‬ ‫خواســت خدا بود که در سرزمینی شبیه کربال فیلمبرداری کنیم‪ .‬در‬ ‫صحنه که گرد و غبار می شــد بارها سعی کردیم که این صحنه را به‬ ‫تصویر بکشیم اما نمیشد تا اینکه به یکباره هوا تیر و تار شد و توانستیم‬ ‫این صحنه را تصوربرداری کنیم‪ .‬باید بگویم که امدادهای غیبی و الهی‬ ‫پشت این فیلم بود‪ ،‬من این ادعا را دارم و دوستان هم با شهادت خود‬ ‫این حرف مرا صحه می گذارند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «روز واقعه» گفت‪ :‬خوشــحالم که توفیق تولید این‬ ‫فیلم را داشتم و امیدوارم که فیلم های دیگری هم با این کیفیت درباره‬ ‫واقعه عاشورا ساخته شود‪ .‬این فیلم به دلیل نیتی که بازیگران و عوامل‬ ‫داشتند تا این حد دیده و ماندگار شد‪.‬‬ ‫پس از ان فخرالدین صدیق شریف اظهار کرد‪ :‬به جرات قسم می خورم‬ ‫که اقای شایســته شکسته نفســی کردند؛ یکی از افرادی که سینما‬ ‫مدیون ان هاست مرتضی شایســته است‪ .‬او حقیقتی را که در وجود‬ ‫حسین بن علی بود دید‪« ،‬روز واقعه» واقعا روز واقعه بود‪ ،‬فلسفه عاشورا‬ ‫ندیدن خود اســت‪ .‬در عاشورا یاران امام خود را فراموش کردند‪ .‬یاران‬ ‫امام از قالب تنگ تن بیرون امدند و به حقیقت الیتناهی رسیدند‪.‬‬ ‫علی رویین تن نیز بیان کرد‪ :‬خوشــحالم که سینمای ما دارای تکیه‬ ‫شــده است و ما هم نذرهای خود را به این تکیه می اوریم و همچنین‬ ‫خوشــحالم که از مرتضی شایســته در اولین جلسه «سینما تکیه»‬ ‫قدردانی شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در نخستین روز از رویداد «سینما‬ ‫تکیه» بنیاد ســینمایی فارابی‪ ،‬عالوه بر تجلیل از مرتضی شایسته و‬ ‫نمایش نسخه بازسازی شده «روز واقعه»‪ ،‬پرده خوانی عاشورایی توسط‬ ‫مرشد ورمزیار و تحلیل فیلمنامه های عاشورایی توسط نصرت اهلل تابش‬ ‫نیز از دیگر بخش های این برنامه بود‪.‬‬ ‫«وضعیت زرد» به کارگردانی مجید رستگار ساخته می شود‬ ‫مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه دو سیما مطرح‬ ‫کرد که جامعه روشنفکری خود را مرجع می داند‬ ‫و اگر ســریالی را نبیند فکر می کند ان کار دیده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نشست سریال «وضعیت زرد» به کارگردانی مجید‬ ‫رستگار با حضور جمعی از عوامل این سریال در‬ ‫روابط عمومی صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا شهبازی نویسنده سریال در سخنانی‬ ‫درباره مجموعه بیان کرد‪ :‬هر چقدر که می گذشت‬ ‫بازخوردها خوب می شــد‪ ،‬شــخصیت ها دوست‬ ‫داشــتنی می شدند و اینکه شخصیت را مخاطب‬ ‫دوســت داشت‪ ،‬برای من یک شــعف درونی به‬ ‫همراه داشت‪.‬چون بازیگران سلبریتی نبودند نیاز‬ ‫به زمان بیشتری داشتیم تا مخاطب با شخصیت ها‬ ‫اشنا شود و انها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫شهبازی درباره شروع این همکاری نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫ایده کار دو ســال پیش شکل گرفت و جمعی در‬ ‫باشگاه طنز انقالب کار بر روی ان را اغاز کردند‪.‬‬ ‫درباره محتوا هم بحث این بود که ما یک مقطع‬ ‫تاریخی را پشــت ســر می گذاریم اما باید امریکا‬ ‫دوســتی‪ ،‬غرب گرایی و برخــی موضوعات این‬ ‫چنینی را که االن ماهیت شــان بر همه مشخص‬ ‫و عریان شده است را به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬الزم است از تیم نویسنده ها تشکر‬ ‫کنم که کار اولشان بود‪ ،‬به نظرم اتفاق خوبی در‬ ‫مجموع در فیلمنامه بود و می توان گفت یک دو‬ ‫نفر در این حوزه به نویسندگی اضافه شده اند‪.‬‬ ‫چالش برای رابطه عاشقانه یک زوج حزب اللهی‬ ‫این نویسنده همچنین بیان کرد‪ :‬چالش ما این بود‬ ‫که رابطه عاشقانه یک زوج نه فقط مذهبی بلکه‬ ‫حزب اللهی را چطور باید نشان داد و چطور باید‬ ‫در کار طنز مولفه های دینی را نشان دهیم و این‬ ‫چالش را داشتیم‪.‬‬ ‫شــهبازی درباره فصل دوم و مقایسه ان با فصل‬ ‫اول بیان کــرد‪ :‬خیلی ها می گفتند در فصل دوم‬ ‫نسبت به فصل اول کنایه های سیاسی کمتر شده‬ ‫است برخی هم می گفتند گل درشت بوده است‪.‬‬ ‫امــا خیلی از کنایه ها را برای اینکه گل درشــت‬ ‫نشود حذف کردیم‪ .‬در مجموع فکر می کنم همان‬ ‫چیزی بود که فضای «وضعیت زرد» می طلبید‪.‬‬ ‫ارش ماهان بازیگر ســریال نیــز در ادامه درباره‬ ‫همکاری در این ســریال بیان کرد‪ :‬همکاری من‬ ‫با این ســریال در یک ضبط صفر شروع شد‪ .‬بعد‬ ‫از این سریال یک سینمایی پیشنهاد شد که باید‬ ‫صحبت کنم‬ ‫وی درباره بازخوردهای مخاطبان نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫خیلی ها گفتند ویژگی این سریال این بوده است‬ ‫که می توانستند با خانواده نگاه کنند خانمی امروز‬ ‫تماس گرفــت و گفت که من اجــازه نمی دهم‬ ‫بچه های ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬ساله ام سریالی را در تلویزیون‬ ‫ببیند مگر اینکه خودم قبلش ان را دیده باشم و‬ ‫تشکر کرده بود از این سریال که می تواند ان را با‬ ‫فرزندانشببیند‪.‬‬ ‫پای شوخی های کار می ایستیم‬ ‫حسام خلیل نژادی دیگر بازیگر نیز گفت‪ :‬سابقه‬ ‫همکاری من با این تیم به ســال های ‪ ۹۲‬برمی‬ ‫گــردد و جنس و نوع نگاه انها را می شــناختم‪.‬‬ ‫ما شوخی هایی داشــتیم که کسی باید پای انها‬ ‫می ایستاد و این اتفاق افتاد و تبعاتی هم نداشت و‬ ‫سنت شکنی بود‪.‬‬ ‫محمدمهدی رضایی دیگر بازیگر ســریال نیز در‬ ‫ســخنانی بیان کرد‪ :‬اغاز همکاری من با این تیم‬ ‫پلتفرم هاشور‪ 10‬مستند با موضوع‬ ‫محرم و عاشورا را رایگان پخش می کند‬ ‫‪ ۱۰‬مستند با موضوع محرم و عاشورا تا پایان دهه‬ ‫اول ماه محرم در پلتفرم هاشور رایگان به نمایش‬ ‫درامده اســت‪ .‬به نقل از ارتباطات و اطالع رسانی‬ ‫مرکزگسترشسینمایمستند‪،‬تجربیوپویانمایی‪،‬‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت امام‬ ‫حسین (ع) و یاران باوفایش ‪ ۱۰‬مستند با موضوع‬ ‫عاشورا از شنبه‪ ۸‬مردادماه در پلتفرم هاشور نمایش‬ ‫داده شده است‪ .‬این مستندها که محصول مرکز‬ ‫گسترش سینمای مســتند‪ ،‬تجربی و پویانمایی‬ ‫هستند عبارتند از «عاشــورا در ماسوله» (پیمان‬ ‫زندی‪ ،‬حســین مکرمی)‪« ،‬اربعین» (محمدتقی‬ ‫یازرلو)‪« ،‬وهوم» (مینا مشهدی مهدی)‪« ،‬مخالف‬ ‫خوان» (ماکان عاشوری)‪« ،‬نقل نخل» (علی محمد‬ ‫ناصر بافقی)‪« ،‬تکیه کن» (محســن خانجهانی)‪،‬‬ ‫«اینجاخورشیدمی درخشد»(اهلل کرمرضاییزاده)‪،‬‬ ‫«نامیرا»(پناهبرخدارضایی)‪«،‬شیرپوشان»(نرگس‬ ‫ابیار) و «تکیه دولت» (علیرضا قاسم خان) تماشای‬ ‫این مستندها در دهه اول محرم‪ ،‬رایگان است‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬بود که در دوره های استنداپ کمدی‬ ‫اقای شهبازی شرکت کردم‪ .‬برای نقش سامان هم‬ ‫به من گفتند یک روانشناس است و بازخوردهای‬ ‫خوبی از فصل اول و دوم گرفتیم‪ .‬امروز مردم دو‬ ‫نکته گفتند یکی اینکه دوستان سریال را با خانواده‬ ‫نگاه می کنند و اینکه فضای مذهبی نه کمرنگ بود‬ ‫و نه غلو شــده بود‪ .‬بحث نماز جماعت‪ ،‬خمس و‬ ‫نکات دیگر را مطرح کردیم‪.‬‬ ‫بهاره داورزنی از دیگر بازیگران سریال درباره نقش‬ ‫خود اظهار کــرد‪ :‬از همان ابتدا پرداخت به نقش‬ ‫فرزانه حساسیت داشت که سعی می کردیم نکات‬ ‫را رعایت کنیم و به تعاملی برسیم که این نقش را‬ ‫قابل قبول اجرا کنم‪.‬‬ ‫سریال به بلوغ رسیده و حتم ًا باید به فصل‬ ‫سوم برسد‬ ‫مسعود ملکی تهیه کننده در ادامه درباره ساخت‬ ‫فصل سوم بیان کرد‪ :‬فصل سوم در حال طراحی‬ ‫اســت‪ .‬سریال االن در مرحله ای است که به بلوغ‬ ‫رسیده و به نظرم حتماً باید به فصل سوم برسد‪.‬‬ ‫حساسیت تیم تولید برای فصل سوم حتماً بیشتر‬ ‫از فصل یک و دو خواهد بود‪.‬‬ ‫شهبازی نیز گفت‪ :‬اتفاقی که باعث شد فصل دوم‬ ‫نســبت به فصل یک بهتر شود این است که تیم‬ ‫تولید نســبت به نقدها و ایرادات متواضع است و‬ ‫انها را می پذیــرد‪ .‬دوم اینکه ما هیچ گاه ورودی‬ ‫تیم را نمی بندیم و در همین فصل دو نفر نویسنده‬ ‫اضافه شد‪ .‬بهرنگ ملک محمدی مدیر گروه فیلم‬ ‫و سریال شبکه دو سیما در سخنانی مطرح کرد‪:‬‬ ‫«وضعیت زرد» مدل جذابی از تبدیل یک سیت‬ ‫کام به سریال اســت که در فصل اول سیت کام‬ ‫بود و در فصل دوم به سریال نزدیک شد و فصل‬ ‫سوم کام ً‬ ‫ال مولفه های ســریال را خواهد داشت‪.‬‬ ‫ســریال های تلویزیون معموالً نکاتــی را رعایت‬ ‫می کنند که جاهای دیگر رعایت نمی شود و کسی‬ ‫که گفته بود اول خودش ســریال ها را می بیند و‬ ‫بعد فرزندانش به دلیل رده بندی سنی است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬اتش سرد» سریال بعدی ماست که‬ ‫از ‪ ۲۲‬مردادماه پخش می شود‪.‬‬ ‫ملک محمدی درباره محتوای سریال «وضعیت‬ ‫زرد» گفت‪ :‬ما برای اولین بار در تلویزیون صراحت‬ ‫بحث های سیاسی را داشتیم‪ .‬این سریال مردم را‬ ‫محرم می داند و می گوید اگر نکته ای هست مردم‬ ‫باید ان را بدانند‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای اولین بار است که بحث‬ ‫مدافع حرم در یک سریال ان هم کمدی مطرح‬ ‫می شود‪ .‬وی در پایان بیان کرد‪ :‬امروز تماس های‬ ‫زیادی از شهرستان ها و مشاغل و سنین مختلف‬ ‫داشتیم اما مشکلی هست که جامعه روشنفکری‬ ‫خود را مرجع می داند و می گوید اگر ســریالی را‬ ‫نمی بیند پس دیده نمی شود‪.‬‬ ‫ت می کند‬ ‫«رخ مادر» زندگی مادران شهدا را روای ‬ ‫مجموعه مستند «رخ مادر» به تهیه کنندگی‬ ‫امیرحســین اکاتی روزهای زوج از شبکه یک‬ ‫سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫مجموعه مســتند «رخ مادر» به نویسندگی و‬ ‫تهیه کنندگی امیرحسین اکاتی که به زندگی‬ ‫مادران شهدا می پردازد‪ ،‬روی انتن رفت‪.‬‬ ‫«رخ مادر» پخش خود را از شــبکه یک سیما‬ ‫اغاز کرده اســت و روزهای زوج یعنی شــنبه‪،‬‬ ‫دوشنبه و چهارشنبه ساعت ‪ 18:30‬روی انتن‬ ‫می رود‪ .‬همچنین بازپخش ان روز بعد ساعت‬ ‫‪ 12:45‬است‪.‬‬ ‫قسمت اول این مجموعه مستند با نام «نشان‬ ‫طوبی» به کارگردانی محمدامین قزاق داستان‬ ‫زندگی مادر سیدرضا میرفاضلی‪ ،‬یکی از ‪175‬‬ ‫غواص شهید عملیات کربالی ‪ ،4‬بوده است‪.‬‬ ‫محمدامین قزاق‪ ،‬علی ترابی‪ ،‬سیدمحمدحسین‬ ‫ضرابــی و محمد مجیدپور چهــار کارگردانی‬ ‫هســتند که ســاخت این مجموعه مستند ‪6‬‬ ‫قسمتی را برعهده داشتند‪ .‬تولید این مجموعه‬ ‫مستند پنج ماه زمان برده و در چهار نقطه ایران‬ ‫از جمله استان های مازندران‪ ،‬تهران‪ ،‬کرمان و‬ ‫قزوین فیلمبرداری شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫عاشقانه ای در جنوب‬ ‫«می خواهم تو را نفس بکشم»‬ ‫فیلمبرداری فیلم کوتاه «می خواهم تو را نفس بکشم» به‬ ‫کارگردانی وحید رشیدی به پایان رسید‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پــروژه‪ ،‬فیلمبرداری فیلم کوتاه‬ ‫«می خواهــم تو را نفس بکشــم» بــه کارگردانی وحید‬ ‫رشــیدی به تهیه کنندگی یاسر نظری به پایان رسید و‬ ‫به زودی وارد مرحله فنی پس تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم کوتاه بازیگرانی همچون امیر نجفی‪ ،‬عمران‬ ‫فاطمی‪ ،‬اناهیتا وکیل الرعایا‪ ،‬کوروش بیاتی‪ ،‬امید محتشم‪،‬‬ ‫ارشاد بی نظیر و هلن سرمدی نقش افرینی کردند‪.‬‬ ‫سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده‪ :‬یاسر‬ ‫نظری‪ ،‬نویسنده و کارگردان‪ :‬وحید رشیدی‪ ،‬مجری طرح‪:‬‬ ‫موسســه فرهنگی هنری برداشت‪ ،‬جانشین تهیه کننده‪:‬‬ ‫ســارا وفایی‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬محسن کالجی‪ ،‬دستیار‬ ‫اول فیلمبردار‪ :‬حسین امیری‪ ،‬دســتیار دوم فیلمبردار‪:‬‬ ‫حامد عنابســتانی‪ ،‬دستیار سوم فیلمبردار‪ :‬سجاد ولیئی‪،‬‬ ‫مدیر صدابرداری‪ :‬شــهرام جلیلیان‪ ،‬دســتیار صدابردار‪:‬‬ ‫محســن شــعبانی‪ ،‬طراح گریم‪ :‬مونا طباطبایی‪ ،‬مجری‬ ‫گریم‪ :‬مجتبی ادریسی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬یاسر نظری‪ ،‬جانشین‬ ‫تولید‪ :‬جواد نوری‪ ،‬دستیار تولید‪ :‬پوریا دلیر‪ ،‬مدیر تدارکات‪:‬‬ ‫ارش علیزاده‪ ،‬دستیار کارگردان‪ :‬کوروش بیاتی‪ ،‬ارشاد بی‬ ‫نظیر‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬محمد اسدی‪ ،‬عکاس‪ :‬طهورا طاوولی‪،‬‬ ‫فیلمبردار پشت صحنه‪ :‬جواد مرادی‪.‬‬ ‫خواننده گروه داماهی‪:‬‬ ‫ظرفیت باالیی در هنر هرمزگان‬ ‫وجود دارد‬ ‫خواننــده گروه داماهــی گفت‪ :‬ظرفیــت باالیی در هنر‬ ‫هرمزگان وجــود دارد و این ظرفیت هنوز انطور که باید‬ ‫برای مخاطب شناخته شده نیست‪.‬‬ ‫رضا کولغانی افزود‪ :‬ســه ســال دوری از کنســرت برای‬ ‫داماهی همانند مرگ مغزی بود و استقبال غیرقابل تصور‬ ‫عالقه مندان از سه روز و چهار سانس اجرای گروه داماهی‬ ‫در تهران مانند خونی اســت که برای جان گرفتن به ما‬ ‫تزریق شــده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دوست داشتیم ابتدا در‬ ‫بندرعباس کنسرت داشته باشیم ولی شرایط طوری بود‬ ‫که مجوز اجرا دیر به دستمان می رسید و هرطور حساب‬ ‫کردیم‪ ،‬نمی توانستیم تا قبل از محرم و صفر به بندرعباس‬ ‫بیاییم اما بعد از این ایام به شــهرمان می اییم و کنسرت‬ ‫خاطره انگیزی در پیش خواهیم داشــت‪ .‬خواننده گروه‬ ‫داماهی خاطرنشان کرد‪ :‬فرصتی برای تبلیغات نداشتیم‬ ‫ولی استقبال بسیار راضی کننده بود و توانستیم با داماهی‬ ‫اجرای خوبی را داشته باشیم‪ .‬در ادامه قرارمان این است‬ ‫که بعد از ماه محرم و صفر کنســرت های بیشــتری در‬ ‫تهران‪ ،‬شهرستان ها و خارج از ایرن داشته باشیم‪ .‬کولغانی‬ ‫در ارتباط با اشاعه فرهنگ و گویش بندرعباسی در کشور‬ ‫از طریق گروه داماهی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این ارزوی ما بچه های‬ ‫بندرعباس بود و احساس می کنم که ظرفیت باالیی در‬ ‫هنر هرمزگان وجــود دارد و این ظرفیت هنوز انطور که‬ ‫باید برای مخاطب شناخته شده نیست و امیدواریم که راه‬ ‫درستی را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫وی در پایــان اضافه کرد‪ :‬قبــل از ما در دهه پنجاه گروه‬ ‫لیــوا‪ ،‬ابراهیم منصفی و دیگر هنرمندان این کار را انجام‬ ‫دادند اما این ارتباط قطع شــد و ما با پیش زمینه ای که‬ ‫از این هنرمندان داشتیم‪ ،‬سعی کردیم دوباره این ظرفیت‬ ‫را برقــرار کنیم و چیزی که به ان افتخار می کنیم را به‬ ‫راحتی معرفی و به گوش مردم برسانیم‪.‬‬ ‫منتخب اثار نقاشی هنرمند‬ ‫فقید حبیب ا هلل صادقی به‬ ‫نمایش در می اید‬ ‫نمایشــگاه «حبیب اهلل صادقی» با ارائــه منتخبی از اثار‬ ‫نقاشی این هنرمند فقید‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۰‬مرداد‪ ،‬ساعت ‪۱۹‬‬ ‫در گالری ابوالفضل عالی و گالری خانه برپا می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه «حبیب اهلل صادقی» دوشنبه ‪ ۱۰‬مرداد‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬در گالــری ابوالفضل عالی و گالری خانه حوزه هنری‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫این نمایشــگاه شامل ‪ ۴۰‬اثر نقاشــی از هنرمند انقالبی‬ ‫مرحوم حبیب اهلل صادقی اســت که روز چهارشــنبه‪۵ ،‬‬ ‫مرداد‪ ،‬دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت‪.‬‬ ‫ایین گشایش این نمایشــگاه عصر دوشنبه‪ ۱۰ ،‬مرداد‪،‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۹‬در گالری ابوالفضل عالی و گالری خانه برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عالقمندان برای بازدید از نمایشگاه «حبیب اهلل صادقی»‬ ‫می توانند از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬روزهای شنبه تا چهارشنبه از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬به ادرس؛ خیابان سمیه‪ ،‬نرسیده به حافظ‪،‬‬ ‫حوزه هنری مراجعه کنند‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫وحیدی‪ :‬مرز خسروی برای تردد زائران اربعین گشایش می یابد‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی دولت‬ ‫ثبت بیش از یک میلیون‬ ‫درخواست مردمی در سامد‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان‬ ‫اینکه یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬درخواست مردمی در سامانه‬ ‫این مرکز موســوم به «ســامد» ثبت شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۹۰‬درصد این درخواســت ها در طــول ‪ ۱۱‬ماه فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم پاسخ دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین «احمد صالحی» درباره‬ ‫فعالیت مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بسیاری از ظرفیت های مردمی به پیشانی دولت‪،‬‬ ‫یعنی مرکز ارتباطات مردمی مراجعه دارند و این مرکز‬ ‫در واقع ورودی ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه تالش ما این اســت تــا به همه‬ ‫درخواســت های مردمی جامه عمل بپوشیم اما برخی‬ ‫درخواست ها زمینه اقدام و عمل ندارد که سعی می شود‬ ‫در این خصوص اقناع ســازی صورت گیرد و دالیل ان‬ ‫برای مردم تبیین شود‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬هزار مالقات مردمی در هر سفر استانی‬ ‫رئیــس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری از‬ ‫دریافت بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬درخواست مردمی‬ ‫در طول ‪ ۱۱‬مــاه فعالیت دولت ســیزدهم خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این درخواســت ها در جریان ســفرهای استانی‬ ‫رئیس جمهور یا از طریق پُست و مراجعه به دفاتر مرکز‬ ‫دریافت شده است‪.‬‬ ‫صالحی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬وزرا و معاونان انها‬ ‫و همچنین مســئوالن در هر سفر استانی ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫مالقات با مردم انجام می دهند و پای حرف ها و درددل‬ ‫های انها می نشــینند و درخواست هایشان را به دفتر‬ ‫ارتباطات مردمی منتقل می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به تعامل سازنده مجموعه های‬ ‫مردمــی با این مرکــز اعالم کرد که تاکنــون بیش از‬ ‫‪۹۰‬درصد درخواســت های مردمی پاســخ داده شده و‬ ‫برخی موارد هم در حال پاسخگویی و اقدام است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان‬ ‫اینکه دولت مردمی وعده داده دولتی صادق الوعد باشد‪،‬‬ ‫ابراز امیــدواری کرد تا پایان ماه پیــش رو و در هفته‬ ‫دولت‪ ،‬اقدامات الزم برای تحقق همه درخواســت های‬ ‫مردمی انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان تهران مطرح کرد؛‬ ‫مصرف ‪ 25‬درصد خون کشور‬ ‫در تهران‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان تهران با بیان اینکه ‪۲۵‬‬ ‫درصد خون کشــور در تهران مصرف می شــود گفت‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬جزو معدود کشورهایی است که خون داوطلبانه‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫اعضای شورای اســامی شهر تهران‪ ،‬روز یکشنبه در‬ ‫جریان هشــتاد و دومین جلسه خود میزبان محمدرضا‬ ‫مهدی زاده مدیرکل انتقال خون اســتان تهران بودند؛‬ ‫مهدی زاده با ارائه گزارشی در صحن شورا اظهار داشت‪:‬‬ ‫تهران با داشتن ‪ ۱۴‬میلیون جمعیت‪ ،‬دارای ‪ ۱۶۷‬مرکز‬ ‫درمانی و ‪ ۲۸‬هزار تخت بیمارســتانی است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایران در اسیا جزو سه کشور برتر در انتقال خون‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬کشور ما جزو معدود کشورهایی است که‬ ‫خون داوطلبانه دارد در حالی که در کشورهای منطقه‬ ‫خون پولی وجود دارد‪ .‬مهدی زاده اظهارداشت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،۹۰‬تعداد ‪ ۲۲‬مرکز ثابت خونگیری در اســتان تهران‬ ‫وجود داشت که ‪ ۱۸‬مرکز ان در شهر تهران واقع شده‬ ‫بود و اکنون تعداد مراکز به ‪ ۱۴‬مرکز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۵‬درصد از خون کشــور در تهران‬ ‫مصرف می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال جراحی فوق تخصصی‬ ‫در تهران انجام می شود که نیاز به خون دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫انتقال خون استان تهران خواستار انعقاد تفاهم نامه بین‬ ‫شــهرداری تهران و اداره کل انتقال خون استان تهران‬ ‫برای پیگیــری بهبود وضعیت انتقال خون در ســطح‬ ‫تهران شد‪ .‬مهدی عباســی رئیس کمیسیون معماری‬ ‫و شهرسازی شورای اسالمی شــهر تهران پس از ارائه‬ ‫گزارش مدیرکل سازمان انتقال خون با اشاره به وجود‬ ‫ساختمان شماره ‪ ۲‬این اداره کل در محدوده اراضی برج‬ ‫میالد‪ ،‬گفت‪ :‬این ساختمان با چهار طبقه پارکینگ در‬ ‫زیرزمین و ‪ ۲‬طبقه دیگر روی پارکینگ‪ ،‬در دهه هفتاد‬ ‫افتتاح شد که در ان زمان برج میالد ساخته نشده بود‪.‬‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬سه مرز تاکنون برای مراسم اربعین استفاده می شد که امسال قرار است با پیش بینی تمهیدات امنیتی و توافق طرفین ایرانی و عراقی‪ ،‬مرز خسروی هم برای زائران قابل تردد‬ ‫باشد‪«.‬احمد وحیدی» درباره مرزهایی که در ایام اربعین امسال استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شلمچه‪ ،‬چزابه و مهران مرزهایی است که برای اربعین به طور معمول استفاده می شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬امسال‬ ‫مرز خسروی هم برابر تعهدات طرفین ایرانی و عراقی بازگشایی می شود و هموطنان می توانند از این مرز برای عبور استفاده کنند‪.‬وحیدی اظهار داشت‪ :‬مرز سومار برای انتقال وسایل مواکب اماده‬ ‫می شود و پیش بینی شده از مرزهای شمال غرب مانند باشماق و تمرچین هم بتوانیم استفاده کنیم که این موضوع در دستور کار قرار دارد‪.‬وزیر کشور به این سوال که ایا زائران غیرایرانی هم‬ ‫می توانند از مرزهای تمرچین و باشماق استفاده کنند‪ ،‬پاسخ منفی داد و گفت‪ :‬اتباع دیگر کشورها مجاز به تردد از مرز جنوب یعنی شلمچه هستند و مرزهای غربی فقط برای ایرانیان قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در جریان بازدید از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛‬ ‫ضرباالجلرئیسجمهوربرایواگذاریاراضیدولتیجهتساختمسکن‬ ‫رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل برای دســتگاه ها به منظور‬ ‫واگذاری اراضی در اختیارشان‪ ،‬به وزارت راه و شهرسازی هم دستور‬ ‫داد عالوه بر ســاخت مســکن‪ ،‬به مردم «زمین به شــرط ساخت‬ ‫مســکن» واگذار کند تا انها نیز در فرایند ساخت مسکن مشارکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و‬ ‫از نزدیک در جریان عملکرد‪ ،‬طرح های مهم این وزارتخانه‪ ،‬خصوصا‬ ‫در زمینه احداث مسکن قرار گرفت‪ .‬در این جلسه استانداران کشور‬ ‫نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند‪.‬‬ ‫احــداث مســکن و تنظیم گری در بازار مســکن مهم ترین محور‬ ‫سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود‪ .‬رئیسی با تاکید بر ضرورت‬ ‫اجرای وعده دولت برای ســاخت چهار میلیون مســکن در کشور‬ ‫برای انجام تکلیف قانونی و پاســخ به نیاز موجود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیش نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین اســت که در این زمینه‬ ‫وزارت راه و شهرســازی مســئولیت مهمی به عهده دارد و باید با‬ ‫شناســایی زمین های مناسب و تشکیل بانک مسکن‪ ،‬زمینه جهش‬ ‫تولید مسکن در کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی‬ ‫دســتور داد به موجب قانون تا پایان شــهریور تمام اراضی مناسب‬ ‫اعالم شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک‬ ‫زمین و وزارت راه و شهرســازی به متقاضیان واگذار شــود در غیر‬ ‫این صورت تمامی این زمین ها به نام دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سند خواهد خورد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار‬ ‫شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامه نقش مهم نظارت بــر فرایند تخصیص زمین و‬ ‫احداث مســکن را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬دستگاه های مسئول‬ ‫باید بــا رصد و نظارت دقیق‪ ،‬مراقبت کنند که در جریان این طرح‬ ‫شاهد واسطه گری یا سوداگری نباشیم و زمین ها صرفا به متقاضیان‬ ‫ساخت واگذار شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت های‬ ‫مهم خود را موضوع مســکن قرار دهند و برنامه های کالن دولت و‬ ‫وزارت راه و شهرســازی در این زمینه را با جدیت‪ ،‬ســرعت و دقت‬ ‫دنبال کنند‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامه توجه به قوانین و اســناد باالدستی در ساخت‬ ‫مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬در توسعه شهرها توجه‬ ‫به قواعد و دســتورالعمل های قانونی در حــوزه معماری از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اســت‪ .‬ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای‬ ‫بلندمرتبه سازی است‪ ،‬اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به‬ ‫زیرساخت های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در‬ ‫نظر گرفته می شود‪ .‬اطالع رسانی شفاف در خصوص همه طرح های‬ ‫در دست اجرا در حوزه مسکن‪ ،‬اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای‬ ‫طرح جهش تولید مســکن‪ ،‬تفویض اختیارات الزم به استانداران از‬ ‫طریق وزارت راه شهرســازی و ارائه خدمــات زیربنایی همزمان با‬ ‫واگــذاری زمین به مردم‪ ،‬دیگر دســتورات صریح رئیس جمهور به‬ ‫دستگاههای مسئول‪ ،‬در حوزه تولید مسکن بود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در دومین بخش از ســخنان خــود‪ ،‬نظارت بر‬ ‫بازار مســکن و تنظیم گری در این حــوزه را از وظایف وزارت راه و‬ ‫شهرســازی دانست و بیان داشت‪ :‬این وزارتخانه باید با پایش دقیق‬ ‫روندها و افزایش عرضه‪ ،‬بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫رئیســی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار‪ ،‬اقدامات نظارتی‬ ‫و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت های مهم کشــور دانســت‬ ‫و گفت‪ :‬ســاماندهی ایــن بازار می تواند کمک بزرگی به معیشــت‬ ‫خانواده ها نموده و بسیاری از مشکالت انها را مرتفع نماید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر‬ ‫راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه های مختلف‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشــد ترانزیت‪ ،‬بسیج امکانات‬ ‫بــرای اعزام و بازگشــت حجاج بیت اهلل الحــرام‪ ،‬پیگیری مصوبات‬ ‫ســفرهای اســتانی و راه اندازی سامانه هوشــمند در حیطه کاری‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬این اقدامات را زمینه ساز تحقق برنامه های‬ ‫کالن دولت مردمی دانســت و گفت‪ :‬خصوصا در حوزه کریدورهای‬ ‫ترانزیتی‪ ،‬مسئولیت مهمی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد‬ ‫که می تواند پیشــران فرایند توسعه و پیشرفت در کشور باشد‪ .‬الزم‬ ‫است طرح های توسعه ای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در‬ ‫غیر اینصورت ممکن است کارایی خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫رئیسی به وزیر راه و شهرســازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و‬ ‫استانداران دســتور داد برای تمامی طرح ها زمانبندی دقیق تعیین‬ ‫کنند و حتما در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطالع رســانی شفاف زمانبندی‬ ‫پروژه ها به افکار عمومی گفت‪ :‬با اطالع رســانی شفاف زمابندی باید‬ ‫امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه ها به تکمیل طرح ها در‬ ‫زمان معین فراهم شود‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلســه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان‪،‬‬ ‫طرح های در دســت اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند‬ ‫اجرای انها توضیحاتی را ارائه دادند‪.‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس‪:‬‬ ‫نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح جمعی هستیم‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬محرم و صفر هر سال‬ ‫فرصت بی نظیر گســترش معارف دین و جوشش عواطف دینی‬ ‫مردم اســت‪ .‬محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در‬ ‫جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی بیان کرد‪ :‬فرا رسیدن ایام‬ ‫مصیبت اهل بیت (ع) و عزاداری بر سیدالشهدا سالم اهلل علیه را‬ ‫به همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اگر کسی می خواهد مردم ایران را بشناسد‬ ‫و واقعیت دینداری این مردم را درک کند به پهنه ایران اسالمی‬ ‫نگاه کند که با وجود تنوع خرده فرهنگ ها و سبک های گوناگون‬ ‫ســوگواری چگونه غرق در عزاداری برای سید و ساالر شهیدان‬ ‫است‪ .‬ببینیم که چگونه این مردم مال و سالمتی و اعتبار و همه‬ ‫چیزشان را برای تعظیم شعائر به میدان می اورند‪ .‬ببینیم چگونه‬ ‫جوانان این ســرزمین میدان دار بزرگترین مجالس عزاداری می‬ ‫شوند و اخالص و تدبیر را در مدیریت امور جمع می کنند‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه مقام و منصبی یا توقعی در کار باشد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی یاداور شــد‪ :‬خدا رحمت کند‬ ‫شهید ســلیمانی را که این مردم را خوب شناخته بود و در یک‬ ‫کالم این تابلو پرشــکوه را به تصویر کشــید کــه «ما ملت امام‬ ‫حسینیم»‪ .‬قالیباف خاطرنشان کرد‪ :‬محرم و صفر هر سال فرصت‬ ‫بی نظیر گســترش معارف دین و جوشــش عواطف دینی مردم‬ ‫اســت‪ .‬هیچ کسی نمی تواند در این سرمایه بزرگ مردمی تردید‬ ‫کند‪ ،‬چرا که مثل انکار روز روشن است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اما این سرمایه برای اینکه در همه مقاطع و‬ ‫مسائل بیشترین بازده خود را نشان دهد نیاز به تقویت هوشمند‬ ‫و پرهیــز از دخالت بی جا دارد؛ اینجاســت که نیازمند فناوری‬ ‫اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح جمعی هستیم‪،‬‬ ‫مثل انچه در رزمایش مواسات در دوران گرفتاری کرونا دیدیم که‬ ‫چگونه به دست خود مردم گره از کار مردم باز شد و سازوکاری‬ ‫کارامــد هم بود‪ .‬جا دارد صاحب نظران با مالحظه همه ظرایفی‬ ‫که چنین موضوعاتی دارد به تامل و مرور تجربه ها در این زمینه‬ ‫بپردازند و به جهاد تولید فکر و ایده بپیوندند‪.‬‬ ‫جبران خسارت های وارد امده سیل به مردم در دستور‬ ‫کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد‬ ‫رئیس مجلس شورای اســامی در موضوع جاری شدن سیل‬ ‫در نقاط مختلف کشــور بیان کــرد‪ :‬در این رابطه نیازمند تاکید‬ ‫مجدد است که تمامی امکانات کشــور برای رسیدگی فوری به‬ ‫مشــکالت مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان‬ ‫بسیج شوند و جبران خسارت های وارد امده به مردم در دستور‬ ‫کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد‪ .‬قالیباف افزود‪ :‬عالوه بر این باید‬ ‫توجه داشــت که صرف رســیدگی مقطعی به مشکالت و عالج‬ ‫وقایع از وقوع انها بدون شــک کافی نیست‪ .‬شهرداری ها موظف‬ ‫به ارائه گزارش مستمر در خصوص عملیات الیروبی و پاکسازی‬ ‫کانال ها و مســیل ها هستند و باید به وظایف قانونی خود برای‬ ‫مدیریت حوادثی نظیر انچه در هفته گذشته تجربه کردیم عمل‬ ‫کنند‪ .‬بخش قابل توجهی از این اتفاقات در صورت عمل به همین‬ ‫وظایف قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫تسریع در راه اندازی شبکه ملی‬ ‫هشدار و پیش اگاهی از حوادث‬ ‫وی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه بر تســریع در راه اندازی‬ ‫شبکه ملی هشدار و پیش اگاهی از حوادث‪ ،‬نظام امداد و نجات‬ ‫کشور وضعیت اســتقرار نیروها‪ ،‬تامین تجهیزات و اموزش های‬ ‫الزم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود‬ ‫و همین طور که در نطق هفته قبل اشــاره کردم‪ ،‬در اسرع وقت‬ ‫کمیسیون های عمران و کشاورزی گزارش خود را هم از عملکرد‬ ‫و هم از خســارت ها مخصوصا در عرصه مشکالت باغات‪ ،‬دام و‬ ‫طیور و خسارت هایی که وارد شده به صحن مجلس ارائه کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی همچنین در پایان درگذشت‬ ‫عادل اذر نماینده مردم دهلران‪ ،‬دره شهر‪ ،‬ابدانان و بدره در دوره‬ ‫هفتم مجلس شــورای اسالمی و رئیس پیشین دیوان محاسبات‬ ‫کشــور و مرکز امار ایران و از اســاتید برجسته و نخبه کشور را‬ ‫به خانواده داغدار ایشــان و مردم شهیدپرور استان ایالم تسلیت‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫سیل تنها با الیروبی قابل پیشگیری نبود‬ ‫شهرداری تهران همه امکانات خود را به صحنه اورد‬ ‫رئیس شــورای شــهر تهران با اشــاره به اینکه سیل تنها با‬ ‫الیروبی قابل پیشــگیری نبود‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری تهران در سیل‬ ‫امامزاده داوود‪ ،‬همه امکانات خود را به صحنه اورد‪.‬‬ ‫مهــدی چمران در حاشــیه صحن شــورای شــهر در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره ترافیک ایجاد شــده به دلیل وقوع ســیل در‬ ‫تهران اظهار داشــت‪ :‬ترافیک در روز گذشته نسبت به روزهای‬ ‫گذشــته کمتر بود‪ .‬رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه سیل‬ ‫در بسیاری از نقاط کشور رخ داد و متاسفانه عده ای از هموطنان‬ ‫نیز جان خود را از دســت دادند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬باید اقدامی کلی در‬ ‫کشــور صورت گیرد و از رواناب های شــهری استفاده شود و با‬ ‫ابخیزداری می توان اقدامات مناســبی انجــام داد و از اب های‬ ‫ســطحی بهره برد‪ .‬وی با بیان اینکه شهرداری تهران از لحظات‬ ‫اولیه ســیل هر انچه داشــته را برای امدادرسانی در اختیار قرار‬ ‫داده اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امامزاده داوود محدوده شهر تهران‬ ‫نیســت و جزء حریم است و شهرداری در ساخت و ساز‪ ،‬عمران‬ ‫و دیگر امور ان هیچ نقشــی ندارد‪ .‬چمران افزود‪ :‬شهرداری نمی‬ ‫تواند ببیند این اتفاق افتاده و ســاکت بنشــیند و همانطور که‬ ‫دیدیم شهردار تهران در ساعات اولیه در محل حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫انطــور که من اطالع دارم هزار نفــر نیروی خدماتی و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از سازمان بوستان ها در حال خدمات رسانی در منطقه هستند‪،‬‬ ‫چون هنوز محل حادثه پاکســازی نشــده است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه شهرداری بنابر وظیفه انسانی خود به پا خواست و به کمک‬ ‫رفت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬با این وجود ســیل خرابی های خود را بر جا‬ ‫گذاشت‪ ،‬اما در هر صورت برای پاکسازی تالش می شود‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر تهران با اشــاره به اقدامات الزم‬ ‫جهت پیشــگیری از سیل خاطرنشــان کرد‪ :‬باید ابخیزداری در‬ ‫شــمال و غرب شهر داشــته باشــیم و اب به حداکثر استفاده‬ ‫مطلوب برســد؛ طرحی در برخی شهرها و روستاها اجرا شده و‬ ‫این اب ها به منابع اب زیر زمینی اضافه می شــود و می توان بر‬ ‫اساس این طرح برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســیل تنها با الیروبی قابل پیشگیری نبوده‬ ‫اســت و با این اقدام ممکن بود تنها از شــدت ان کاسته شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این فصــل این حجم از بارش و اب قابل کنترل نبود؛‬ ‫هرچند باید الیروبی نیز انجام می شد‪ .‬گفته شده یک کامیون در‬ ‫این مکان در حال دور زدن بوده و مســیر بسته و منجر به سیل‬ ‫شــده که این دالیل نیز می تواند در سیالب پیش امده دخیل‬ ‫باشد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به نهاد مسئول‬ ‫جبران خسارت خاطرنشان کرد‪ :‬این حادثه غیر مترقبه بوده و بر‬ ‫اساس بارندگی شدید این اتفاق افتاده است؛ خوشبختانه دولت‬ ‫به روســتاها کمک می کند‪ ،‬اما در شهر مشخص نیست که چه‬ ‫سازمانی باید خسارات را جبران کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۵۳‬هکتار از اراضی ملی شهرستان اراک رفع تصرف شد‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان مرکزی‪ :‬رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرســتان اراک گفت‪ ۵۳ :‬هکتار از اراضی ملی این شهرستان امسال از دست متصرفان خارج شد‪« .‬محمد‬ ‫رضایی» افزود‪ :‬این اراضی در قالب ‪۱۲‬فقره پرونده از دســت متصرفان خارج به بیت المال بازگشــت و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۶۵۳‬هزار ریال خسارت وارده به اراضی ملی به خزانه دولت واریز‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تصرف اراضی ملی به صورت شخم و ایجاد شیار در اراضی ملی انجام شده بود که با شکایت و پیگیری به موقع نیروهای اداره کل منابع طبیعی شهرستان اراک و‬ ‫با حکم مراجع قضایی از دســت متصرفان خارج و به بیت المال بازگردانده شد‪ .‬رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان اراک اظهار داشت‪ :‬سه هزار و ‪ ۵۲‬راس دام مازاد از‬ ‫ظرفیت مراتع شهرستان اراک در این مدت از سطح مراتع شهرستان اخراج شدند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫در دیدار مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با رئیس پلیس راه استان مطرح شد؛‬ ‫تعامل بیشتر راهداری و پلیس راه استان موجب کاهش حوادث و تلفات جاده ای می شود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬مدیر کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای در دیدار با رئیس پلیس راه اســتان‬ ‫گفت ‪ :‬تعامل بیشتر این دو مجموعه موجب کاهش حوادث‬ ‫و تلفات جاده ای می شود ‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرسازی (بوشهر)‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان بوشهر در دیدار با رئیس پلیس راه استان‬ ‫گفت‪ :‬تعامل بیشتر این دو مجموعه موجب کاهش حوادث‬ ‫و تلفات جاده ای می شود ‪ .‬عبدالکریم اخترشناس در این‬ ‫دیدار با اشــاره به امار تلفات و حوادث جادهای در استان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تعامل‪ ،‬همکاری و هماهنگی بیشــتر پلیس راه‬ ‫و راهــداری نقش موثری در کاهش حوادث و تلفات جاده‬ ‫ای دارد و باید از ظرفیت و توان این دو دســتگاه در جهت‬ ‫کاهش حــوادث و تلفات جاده ای اســتفاده کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان نقاط مشترک و زمینه همکاری دو مجوعه خدمتگذار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زمینه های زیادی برای تعامل و همکاری بین‬ ‫دو مجموعــه بویژه در زمینه شناســایی نقاط حادثه خیز‬ ‫و پــر تصادف راهها وجود دارد و این دو دســتگاه با هدف‬ ‫گذاری رفع نقاط پر تصادف راهها میتوانند قدم موثری در‬ ‫این زمینه بردارند ‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان افزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته با تعامل راهداری و پلیس راه تعداد قابل‬ ‫توجهی نقطه پر تصادف در سطح راههای استان شناسایی‬ ‫و رفع شــد که ضــرورت دارد این تعامل تــا حذف همه‬ ‫نقــاط پر تصادف و حادثه خیز تداوم یابد‪ .‬اخترشــناس با‬ ‫تاکید بر ایــن که ارتقاء ایمنی عبور و مــرور در جاده ها‬ ‫نیازمند همکاری بیشــتر پلیــس راه و راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای اســت ‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬در این راستا ضرورت‬ ‫دارد نشســت هایی به صورت ماهیانه با موضوع بررســی‬ ‫کارشناســی محورهای حوزه استحفاظی ‪ ،‬شناسایی نقاط‬ ‫پرتصــادف و ارائه راهکار برای اصــالح این نقاط با حضور‬ ‫روسای پلیس راه و ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫در سطح استان و شهرستانها برگزار شود‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان‪:‬‬ ‫اسیب های جدی باران شدیددرشبکه های برق گلستان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گلستان‪ :‬سرپرست‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت‪:‬بارندگی‬ ‫شدیدواصابت صاعقه به تجهیزات وتاسیسات برقی‬ ‫درغروب روز‪۵‬شنبه خســارت هایی به شبکه های‬ ‫برق استان واردنمودکه خوشبختانه خاموشی های‬ ‫ناشــی ازاین خســارت باتالش بی وقفه همکاران‬ ‫رفع گردید‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلســتان سیداحمدموسوی گفت‪:‬درپی‬ ‫هشــداراداره کل هواشناســی مبنــی بربــارش‬ ‫شــدیدورعدوبرق اکیپ های عملیاتی این شرکت‬ ‫درسرتاسراســتان دراماده باش کامــل قرارگرفته‬ ‫بودندکه دراین بارندگی شدید‪۳۰‬فیدر‪۲۰‬کیلوولت‬ ‫موردخســارت وقطع گردید که درقالب ‪ ۱۳‬اکیپ‬ ‫بالغ بر‪ ۲۱۰‬نفرساعت تالش توانستندنسبت به رفع‬ ‫خاموشی های ناشــی ازقطعی فیدرهای برق اقدام‬ ‫نمودند‪.‬وی افزود‪:‬این خاموشی ها‪۹۰‬مگاوات‪-‬ساعت‬ ‫انرژی توزیع نشده به شرکت تحمیل نمودندوعمده‬ ‫مواردخســارت دیده شــده دررفتگی جمپر‪،‬پارگی‬ ‫سیم ناشــی ازســقوط درختان برروی شبکه های‬ ‫برق‪،‬پانــچ مقره وخروج پســت های فــوق توزیع‬ ‫بودند‪.‬موســوی اضافه کرد‪:‬بیشترین مواردخسارت‬ ‫به شــبکه های برق درشهرســتانهای گرگان ‪،‬اق‬ ‫قال‪،‬وکردکوی بودندکه خوشــبختانه این خاموشی‬ ‫هارفــع گردیدودرحال حاضر کلیه خطوط شــبکه‬ ‫های توزیع حالت پایداردارندودرهیچ جای اســتان‬ ‫خاموشی ناشــی ازباران وطوفان نداریم وهمچنان‬ ‫کلیــه همکاران عملیــات درسراسراســتان جهت‬ ‫خدمت رســانی بهتر به هم اســتانی های گرامی‬ ‫دراماده باش کامل هستند‪.‬‬ ‫بر استفاده از ظرفیت سامانه های هوشمند جاده ای برای‬ ‫کنترل ترافیک در محورهای شریانی استان اظهار کرد ‪ :‬در‬ ‫حال نوســازی و بروز رسانی سامانه ای هوشمند جاده ای‬ ‫بویژه سامانه های ثبت تخلف سرعت هستیم و در نخستین‬ ‫گام محورشریانی بوشهر‪ -‬برازجان و دالکی به سیستم های‬ ‫جدید مجهز می شوند ‪ .‬ســرهنگ صادق مزارعی رئیس‬ ‫پلیس راه اســتان بوشهر هم در این دیدار گفت ‪ :‬تعامل و‬ ‫تفاهم خوبی در ســالهای اخیر بیــن پلیس راه و راهداری‬ ‫خصوصا در زمینه اشکار ســازی نقاط پر تصادف راهها و‬ ‫همچنین کنترل ناوگان عمومی در پایانه های بار و مسافر‬ ‫و همچنین حین ســفر صورت گرفت که باید تداوم یابد ‪.‬‬ ‫وی با توجه به این که بیشــترین شدت و حجم تصادفات‬ ‫منجر به فوت در محورهای اصلی و شــریانی رخ می دهد‬ ‫افزود ‪ :‬دستگاه های ذیربط در حوزه ایمنی راه باید اولویت‬ ‫خود را در راههای اصلی و شریانی بویژه بر کنترل سرعت‬ ‫که مهمترین عامل تصادفات است متمرکز کنند ‪ .‬سرهنگ‬ ‫مزارعــی ضمن اعالم امادگی پلیــس راه با راهداری برای‬ ‫کاهش تلفات و حوادث جاده ای بیان داشت‪:‬تعامل خوبی‬ ‫در سالهای اخیر بین دو مجموعه وجود داشته که امادگی‬ ‫داریم در دوره جدید این همکاری بیشتر از قبل شود‬ ‫مدیرعامل ابفای قم‪:‬‬ ‫ابمشترکینبدمصرفقطعمیشود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان قم‪ :‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضــالب قم از صدور ‪ ۷۵‬اخطار برای مشــترکین‬ ‫بدمصــرف اب خبــر داد و گفــت‪ :‬اب مشــترکین‬ ‫بدمصرفــی که بــه اخطارها توجــه نمیکنند قطع‬ ‫میشود‪ .‬حسن بختیاری با اشــاره به کمبود اب در‬ ‫اســتان و لزوم حفظ و حراست از منابع در دسترس‪،‬‬ ‫از تشکیل پلیس اب از اواسط تیرماه در قم خبر داد‬ ‫و بیان داشت‪ :‬وظیفه اصلی پلیس اب هشدار به هدر‬ ‫رفت اب در بخشهای مختلف و تذکر به مشترکین‬ ‫پرمصرف به منظور رعایت الگوی مصرف است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه نیروهایی کــه در قالب پلیس اب‬ ‫ســاماندهی شــدهاند روزانه بازدیدهایــی از اماکن‬ ‫بدمصرف خانگی و غیرخانگی دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بازدیدهایی مختلفی که تاکنون صورت گرفتهاســت‬ ‫ضمن تذکر به مشــترکین پرمصرف‪ ۷۵ ،‬اخطار برای‬ ‫این مشترکین صادر شدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب قم یاداور شــد‪ :‬از‬ ‫این تعداد اخطــار‪ ۲۵ ،‬مورد مربوط به مشــترکین‬ ‫خانگی‪ ۲۰ ،‬مورد مربوط به فضاهای ســبز‪ ۲۳ ،‬مورد‬ ‫مربــوط به اماکن غیرخانگی و هفت مورد نیز مربوط‬ ‫به اماکن رایگان بودهاست‪ .‬وی با بیان اینکه قطع اب‬ ‫مشترکین بدمصرفی که به اخطارها توجه نمیکنند‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از هفته‬ ‫جاری اقدام الزم در این خصوص انجام خواهد شد و‬ ‫اولویت نیز با اماکــن غیرخانگی و اداری خواهد بود‪.‬‬ ‫بختیــاری گفت‪ :‬با همراهی همه مردم و صرفهجویی‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی که از ابتدای فصل تابستان بر ان تاکید‬ ‫شدهاست‪ ،‬میتوانیم از تنش ابی که در ان قرار داریم‬ ‫بدون مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫مشارکت ‪ 50‬مسجد و امامزاده استان در برنامه های محرم‬ ‫برنامه ها در این ایام بر اساس نیات واقفین اجرا می شود‪،‬‬ ‫از اجرای برنامه های شــاخص و ویژه ماه محرم و صفر با‬ ‫محوریت مبلغین در ‪ ۱۰۰‬نقطه استان البرز خبر داد و در‬ ‫ادامه در خصوص شکستن سنگ قبرهای امامزاده محمد‬ ‫(ع)‪ ،‬ســرقت اهن االت اطراف قبور و نظافت این مکان‬ ‫گفت‪ :‬تالش می کنیم با تعامل با شهرداری‪ ،‬بنیاد شهید‬ ‫و دیگر دســتگاه های مربوطه و مــردم منطقه‪ ،‬به ویژه‬ ‫صاحبان اموات‪ ،‬در راستای حل این موارد گام برداریم تا‬ ‫شــرمنده امامزاده واجب التعظیم‪ ،‬مردم و شهدا نباشیم‪.‬‬ ‫ارزش ها و اصول هر جامعه بر اســاس بصیرت دینی ان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬مدیرکل اوقاف و امور‬ ‫خیریه استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه که‬ ‫با موضوع بصیرت عاشــورایی و معرفی برنامه های ویژه‬ ‫سوگواری امام حسین (ع)برگزار شد‪ ،‬گفت‪ ۹۵ :‬امامزاده‬ ‫واجب التعظیم در استان البرز وجود دارد که بیش از ‪۵۰‬‬ ‫امامزاده و مســجد دارای موقوفات ‪ ،‬درایام محرم و صفر‬ ‫میزبان سوگواران خواهند بود‪.‬‬ ‫حجت االســالم دشتکی با اشــاره به اینکه قریب ‪۷۰‬‬ ‫درصد موقوفات در راســتای تعظیم شعائر دینی به ویژه‬ ‫عاشــورا و روضه خوانی حضرت سیدالشهدا (ع) است و‬ ‫‪ 126‬میلیارد تومان برای طرحهای ابخیزداری لرستان نیاز است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان لرســتان‪ :‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری لرستان گفت‪ ۱۲۶ :‬میلیارد تومان‬ ‫بــرای اجرای طرح های ابخیزداری و کاهش خســارات‬ ‫ناشی از سیل در پنج شهرستان بحرانی استان نیاز است‪.‬‬ ‫شــیرزاد نجفی اظهار کرد‪ :‬اجرای عملیــات ابخیزداری‬ ‫یکی از مناســب ترین روش های کاهش خسارات سیل‬ ‫و جلوگیــری از رانش زمین اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫بسیاری مناطق به علت شرایط زمین شناسی‪ ،‬توپوگرافی‬ ‫و اقلیمی‪ ،‬احتمال بروز خطرات طبیعی بســیار باال است‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل عدم توجه برخی دســتگاه ها‪ ،‬طرح های‬ ‫اشتغالزا و توسعه ایی در دستور کار قرار می گیرد که در‬ ‫ان هیچگونه توجهی به تهدیدات طبیعی نشــده است و‬ ‫تاسیسات در مناطق پرخطر از جمله حریم‪ ،‬بستر رودخانه‬ ‫ها و مناطق ناپایدار شــکل می گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری لرســتان بیش از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫اســت که مطالعاتی روی مناطق زمین لغزشی به عنوان‬ ‫مناطق تولید رسوب در دست اقدام دارد که در این راستا‬ ‫در مســیر منتهی به روستای دره پین الیگودرز در شعاع‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومتری و ســطح ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۴۰۸‬هکتار مناطق‬ ‫زمین لغزشــی فعال و نیمه فعال شناســایی شده است‪.‬‬ ‫برق در اســتان نباشیم‪.‬وی با تشریح این خسارات‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ ۱۲ :‬اصله پایه‪ ۱۰ ،‬دســتگاه ترانسفورماتور و سه‬ ‫کیلومتر شــبکه برق در شهرستان های درگیر با سیالب‬ ‫ها و طوفان ها متاســفانه دچار خسارت شدید شد که در‬ ‫همان شرایط بحرانی جوی‪ ،‬اقدامات الزم برای تامین برق‬ ‫پایدار به مشترکین انجام و تمامی مشترکین از نعمت برق‬ ‫پایدار برخوردار شــدند‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬تمامی مشــترکین برق‬ ‫اکنون در این اســتان از نعمت برق پایدار برخوردار بوده‬ ‫و مشــکلی در زمینه تامین برق مشــترکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محصوالت جدید ذوب اهن اصفهان می تواند صنعت ساختمان را متحول سازد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬ســردار ابوالقاسم‬ ‫فروتن رییس حوزه ریاست ســتاد کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سردار حبیبی مدیرعامل بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای‬ ‫مســلح و دکتر وزیری مدیرعامل شرکت ارکان سازه با‬ ‫حضور در ذوب اهن اصفهــان ضمن گفتگو با مهندس‬ ‫ایرج رخصتی مدیرعامل ودیگر مسئولین این شرکت از‬ ‫خط تولید و پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید کردند‪.‬‬ ‫ســردار فروتن در این دیــدار‪ ،‬صنعت فوالد کشــور را‬ ‫یکــی از عرصه های موفق صنعتی در کشــور دانســت‬ ‫که دســتاوردهای ان از جمله افتخــارات نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی محسوب می شود و افزود ‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان نقش مهمی در رشــد صنعت فوالد کشور ایفا‬ ‫کرده است و تالشــگران این صنعت ‪ ،‬توانستند معنای‬ ‫جهاد و ایثار در صنعت را به خوبی متبلور سازند ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬جایگاه دهم ایــران در بین تولید کنندگان‬ ‫فوالد جهان نشان از این دارد که با بهره گیری از روحیه‬ ‫جهادی دستاوردهای بسیار خوبی در کشور حاصل شده‬ ‫و روند رو به رشد این صنعت‪ ،‬تداوم و شتاب خوبی دارد‪.‬‬ ‫رییس حوزه ریاســت ســتاد کل نیروهای مسلح اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬در عرصه تکنولوژی و صنعت به خوبی توانستیم‬ ‫در مقابل تحریم ها ایســتادگی کنیم و پیشــرفت های‬ ‫حاصل شده برای دیگر کشورها قابل باور نیست ‪.‬‬ ‫سردار فروتن افزود ‪ :‬عقالنیتی که در صنعت فوالد وجود‬ ‫دارد باعث شــده در بســیاری از محصوالت فوالدی از‬ ‫واردات بی نیاز شــویم که اوج ان را در تولید ریل ذوب‬ ‫اهــن اصفهان می توان دید ‪ .‬تولید این محصول موجب‬ ‫شــد توسعه حمل و نقل ریلی کشــور متوقف نشود و با‬ ‫اتکاء به توان داخلی پیش برود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تفاهــم نامه ســاخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی قرارگاه مســکن نیروهای مسلح با وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬افزود ‪ :‬استفاده ذوب اهن از تکنولوژی روز‬ ‫دنیا و تولید محصوالت جدیــد می تواند موجب تحول‬ ‫صنعت ساختمان کشور شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز دراین دیدار با اشــاره‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبرداد‪:‬‬ ‫اکثرتجهیزاتمستقردرزمینهایبازی‬ ‫اردبیلفاقدمجوزبهرهبرداریهستند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اردبیل‪ :‬مدیر کل استاندارد استان‬ ‫اردبیل با اشــاره به اینکه اکثر تجهیزات مســتقر در زمینهای‬ ‫بازی استان فاقد مجوز بهره برداری هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اخذ گواهی‬ ‫ایمنی برای تجهیزات شــهربازی و زمین بازی در استان الزم و‬ ‫ضروری است‪ .‬هاشم عالیی مدیرکل استاندارد در گفت و گو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬به تجهیزات شهربازی و زمین بازی استاندارد در اردبیل‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬تمامی تجهیزات مســتقردر شهربازیهای‬ ‫اســتان در طول سال و براساس برنامه زمانبندی شده‪ ،‬توسط‬ ‫شــرکتهای بازرسی فنی تایید صالحیت شــده سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران مورد بازرسی فنی قرار میگیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بازررســی ها برای حفظ سالمت مردم و‬ ‫افزایش ضریب ایمنی توســط شــرکت های مزبور انجام شده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای سال جاری تعداد‪ 100‬تجهیز شهربازی‬ ‫توسط شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده این اداره‬ ‫کل‪ ،‬مورد بازرســی قرارگرفته اســت به طوری که نسبت به‬ ‫پیــش بینی برنامه عملیاتی در ســال جاری ‪ 53‬درصد تحقق‬ ‫یافته است ‪ .‬مدیر کل استاندارد استان با تاکید براجباری بودن‬ ‫اجرای اســتاندارد تجهیزات شهربازی و زمین بازی و همچنین‬ ‫در راســتای اجرای مصوبه شورای اســتاندارد استان در سال‬ ‫جاری لزوم استاندارد سازی تجهیزات شهربازی فاقد مجوز بهره‬ ‫برداری توســط مالکان و جلوگیری از فعالیت تجهیزات مزبور‬ ‫توسط شهرداران را خواستار شد ‪ .‬دبیر شورای استاندارد استان‬ ‫از جدیت و پیگیری دادستان استان در خصوص استانداردسازی‪،‬‬ ‫نظارت و بازرسی تجهیزات شهربازی و زمینهای بازی فعال در‬ ‫اســتان تقدیر و اضافه کرد‪ :‬علیرغم اعالم ضرورت اخذ گواهی‬ ‫ایمنی به شهرداریها‪ ،‬اکثر تجهیزات مستقر در زمینهای بازی‬ ‫اســتان فاقد مجوز بهره برداری هســتند‪ ،‬انتظار میرود جهت‬ ‫جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی و به منظور حفظ ایمنی‬ ‫و سالمت شهروندان‪ ،‬شهرداریهای استان از فعالیت زمینهای‬ ‫بازی فاقد مجوز بهره برداری‪ ،‬اکیداجلوگیری به عمل اورند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی بدیهی اســت درصورت بهره بــرداری غیر مجاز‬ ‫ازتجهیــزات زمیــن بازی فاقــد گواهی نامه ایمنــی ‪ ،‬تمامی‬ ‫مسئولیت ها مربوط برعهده شهرداران خواهد بود ‪.‬‬ ‫در راستای توسعه تعامالت و همکاری های فناورانه در‬ ‫کشورهای اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫رویدادبینالمللیسرمایهگذاریوان‬ ‫(ترکیه)توسطشبکهپارکهایعلمو‬ ‫فناوریکشورهایاسالمی‬ ‫جامعه تعریف می شــودکه رکن اساسی امور ان است و‬ ‫باید مورد توجه بسیار قرار گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه بصیرت‬ ‫عاشــورایی ســرحلقه همه درس ها و عبرت های طول‬ ‫تاریخ و تاریخ اســالم است واعتقادات و اذهان مردم می‬ ‫تواند در مقابل جبهه باطل ایستادگی کند‪،‬افزود‪:‬بصیرت‬ ‫یکی از ضــرورت های اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اعتقادی در همه جوامع به ویژه جوامع اســالمی اســت‬ ‫و اوج این بصیرت در مکتب عاشوراست زیرا انسان های‬ ‫بصیری در ان واقعه نقش داشــتند که از جمله انها می‬ ‫توان به وهب و مادرش اشاره کرد‪.‬‬ ‫سیل ‪ 31‬میلیارد ریال به شبکه های برق استان خسارت زد‬ ‫روزنامه خوب – اســتان کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫از خســارت ‪ ۳۱‬میلیارد ریالی ســیل و طوفان های چند‬ ‫روز گذشــته به شبکه های توزریع نیروی برق این استان‬ ‫خبر داد‪ .‬جمــال معتمــدی زاده در حاشــیه بازدید از‬ ‫شبکه برق برخی روستاهای شهرســتان مارگون گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه خســارت وارده سیل و طوفان های شدید چند‬ ‫روز گذشــته به شــبکه های توزیع نیروی برق در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۳۱‬میلیارد ریال بوده که امیدواریم‬ ‫در بارش روزهای اینده شــاهد خســارت به شبکه های‬ ‫‪7‬‬ ‫به نقش ایــن مجتمع عظیم صنعتی در شــکل گیری‬ ‫صنعت فوالد کشــور گفت ‪ :‬قبــل از پیروزی انقالب در‬ ‫کشــور تنها ‪ ۵۰۰‬هزار تن محصوالت فوالدی تولید می‬ ‫شــد اما هم اکنون بیش از سی میلیون تن تولید فوالد‬ ‫داریم و ظرفیت تولید این محصول نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن اســت که عمده ان حاصل تالش ذوب اهنی ها در‬ ‫واحدهای صنعتی مختلف است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬صنعت ســاخت و ســاز کشــور که در حال‬ ‫پیشرفت است باید از تکنولوژی روز بهره بگرید تا ضمن‬ ‫افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه ‪ ،‬ایمنی ساختمان‬ ‫ها نیز افزایش یابد ‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی اظهــار داشــت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫خوشبختانه از تکنولوژی روز دنیا برای تولید محصوالت‬ ‫خاص استفاده می کند و محصوالت این شرکت می تواند‬ ‫در تحول صنعت ساختمان کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫روزنامه خوب – اســتان گیالن‪ :‬در نخســتین روز برپایی‬ ‫رویداد ســرمایه گذاری وان ترکیه ‪ ،‬اســتقبال شورای تحقیقات‬ ‫علمی و فناوری ترکیه «توبیتاک» از ســرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫در خصوص حمایت استارتاپها و فناوران کشورهای اسالمی‬ ‫به دنبال برگزاری موفقیت امیز رویداد سرمایهگذاری وان ترکیه‬ ‫و در اولین روز برگزاری‪ ،‬مسئول گروه سرمایه گذاری خطرپذیر‪،‬‬ ‫شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه «توبیتاک» (‪Türkiye‬‬ ‫‪ ، )Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu‬در‬ ‫مذاکره با مدیر اجرایی شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای‬ ‫اســالمی اعالم کرد که این سازمان عالقهمند به سرمایه گذاری‬ ‫برای حمایــت از پژوهشها و اســتارتاپها و صاحبان ایده و‬ ‫فناروی در کشورهای اسالمی خصوصا‪ ،‬ایران می باشد‪.‬‬ ‫در اینباره دکتر محمود صابری مدیر شبکه پارک های کشورهای‬ ‫اسالمی با مسئول گروه سرمایه گذاری خطرپذیر توبیتاک ترکیه‬ ‫(‪ )TÜBşTAK‬دربــاره نحوه تعامالت شــبکه پارک های علم‬ ‫و فناوری کشــورهای اســالمی برای جذب سرمایه و حمایت از‬ ‫استارتاپها و فناروان کشورهای اسالمی مذاکره و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫ایشان در ادامه این مذاکرات از شورای تحقیقات علمی و فناوری‬ ‫ترکیــه «توبیتاک» برای حضور در نمایشــگاه دســتاوردههای‬ ‫پژوهش و فناوری و فنبازار امسال (اذرماه ‪ )۱۴۰۱‬دعوت کردکه‬ ‫مورد اســتقبال مدیر ســرمایه گذاری خطرپذیــر توبیتاک قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪« ،‬توبیتاک»‪« ،‬شورای تحقیقات علمی و فناوری‬ ‫ترکیه» اســت ‪ ،‬نهاد مشــورتی دولت ترکیــه در زمینه علوم و‬ ‫تحقیقات اســت که در زمینه مدیریت‪ ،‬پژوهش و تامین اعتبار‬ ‫برای ان‪ ،‬فعالیــت میکند‪ .‬بورســیه ‪ ،TUBITAK‬درجهت‬ ‫پیشرفت علم و فناوری به پژوهشــگران تعلق میگیرد‪ .‬شورای‬ ‫تحقیقــات علمــی و فناوری ترکیه‪ ،‬یک نهاد مســتقل اســت‪.‬‬ ‫هیئتعلمی ان‪ ،‬متشــکل از اســتادان دانشــگاه و دانشمندان‬ ‫پژوهشکدههاست‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای ان‪ ،‬از باالترین نهادهای سیاســتگذاری علم و‬ ‫فناوری در این کشــور اســت‪ .‬بیش از ‪ ۲۵۰۰‬پژوهشگر در ‪۱۵‬‬ ‫موسسه تحقیقاتی مختلف موسسه ‪ TUBITAK‬کار میکنند‪.‬‬ ‫بهعــالوه این نهاد‪ ،‬پژوهشهای قراردادی و تحقیقات هدفمند و‬ ‫گستردهای در سراسر کشور ترکیه انجام میدهد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪808‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫مخبر‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫تدوین قوانین جداگانه برای‬ ‫بانک های توسعه ای‪ ،‬تجاری و‬ ‫قرض الحسنه‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد‬ ‫از تدوین قوانین و مقررات جداگانه برای بانک های تجاری‪،‬‬ ‫توسعه ای و قرض الحسنه خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪« ،‬ســید عباس حسینی»‬ ‫درباره برنامه دولت برای اصالح نظام بانکی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید تالش کنیم با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی و‬ ‫متناسب با ویژگی هر بانک اعم از بانک توسعه ای‪ ،‬تجاری‬ ‫و قرض الحسنه‪ ،‬مقرراتی مختص همان بانک تدوین کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به عنــوان مثال تکالیف و اساســنامه بانک‬ ‫توسعه ای‪ ،‬بانک را به سمتی هدایت می کند که متفاوت از‬ ‫بانک تجاری است اما قوانین و مقررات موجود این تفاوت‬ ‫را قائل نشده است‪.‬‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز تفکیــک قوانین و مقررات بانک ها بر‬ ‫اساس ماهیت انها و تمرکز بر وظایف در مجموعه قوانین‬ ‫و مقررات بانکی یک الزام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به دنبال این هســتیم که با تعامل و مشورت‬ ‫با بانک مرکزی و شــبکه بانکی‪ ،‬مجموعــه ای از قوانین‬ ‫و ســاختارها را بــرای بانک های توســعه ای‪ ،‬تجاری و‬ ‫قرض الحسنه به صورت جداگانه تدوین کنیم تا بهره وری‬ ‫انهــا افزایش یابــد و بتوانند وظایف خود را به درســتی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫حسینی در پاســخ به این سوال که این مجموعه قوانین‬ ‫و مقررات در قالب الیحه تدوین خواهد شــد یا از مسیر‬ ‫شــورای پول و اعتبار پیگیری می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫مساله به این برمی گردد که چقدر از این قوانین نیازمند‬ ‫قانون مصوب مجلس و چقدر در قالب شورای پول و اعتبار‬ ‫یا دولت قابل تصویب است‪.‬‬ ‫عین اللهی‪:‬‬ ‫با مشارکت مردم‪ ،‬ایران‬ ‫در همه گیری کرونا خللی‬ ‫در تامین خون نداشت‬ ‫وزیــر بهداشــت درمان و اموزش پزشــکی بیــان کرد‪:‬‬ ‫بامشارکت انسان دوستانه مردم در همه گیری کرونا خللی‬ ‫در تامین خون نداشتیم‪.‬‬ ‫ســازمان انتقال خون ایران‪ ،‬دکتر بهرام عین اللهی وزیر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به مشارکت‬ ‫و همراهی مردم نوعدوســت ایــران در امر اهدای خون‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در ایام شــیوع ویروس کرونا خیلی از‬ ‫کشورهای دنیا با کاهش شدید ذخایر خون مواجه شدند‬ ‫اما با تالش سازمان انتقال خون و مشارکت انسان دوستانه‬ ‫مردم در سراسر کشور هیچ خللی در تامین خون مورد نیاز‬ ‫مراکز درمانی و بیماران به وجود نیامد و توانستیم چرخه‬ ‫انتقال خون و مصرف بیمارســتانی را به خوبی مدیریت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه از حضور و مشــارکت پر شــور مردم برای‬ ‫انجام این کار نجات بخش تقدیر کرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با گســترش مراکز اهدای خون بتوانیم در خدمت مردم‬ ‫شریف در نقاط مختلف کشور باشیم‪.‬‬ ‫تلفن مشترکان بدهکار‬ ‫قطع می شود‬ ‫مدیــرکل حفاظت از حقوق مصرف کننــده رگوالتوری‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در صورتی که مشــترکان تلفن ثابت و همراه‬ ‫دائمی‪ ،‬صورتحساب یا هزینه های دوره ای خط خود را در‬ ‫سررسید یا مهلت تعیین شده پرداخت نکنند‪ ،‬خط ان ها‬ ‫تخلیه می شود‪.‬‬ ‫پیمان قره داغی با بیان اینکه خطوط تلفن ثابت و ســیار‬ ‫صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده مشترکین‪ ،‬مشمول‬ ‫هزینه های دوره ای ماهانه مانند حق اشــتراک می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در صورت عدم پرداخت صورتحســاب از ســوی‬ ‫مشترک‪ ،‬اپراتور می تواند پس از اجرای فرایند پیش بینی‬ ‫شــده در مصوبه ‪ ۲۰۷-۳‬کمیســیون تنظیــم مقررات‬ ‫ارتباطات‪ ،‬برای تخلیه خطوط مشترکان بدهکار اقدام کند‪.‬‬ ‫وی در تشریح مصوبه ‪ ۲۰۷-۳‬کمیسیون تنظیم مقررات‬ ‫ارتباطات گفت‪ :‬بر اســاس این مصوبه‪ ،‬اپراتورهای تلفن‬ ‫ثابت و همراه می توانند در بازه های زمانی حداقل یک ماهه‬ ‫صورتحساب مشترکان را با تعیین مهلت پرداخت صادر‬ ‫کنند و پس از پایان مهلت پرداخت تعیین شده‪ ،‬ابتدا خط‬ ‫مشترک بدهکار را به مدت حداقل دو هفته یک طرفه کند‬ ‫و اگر مشترک پس از اطالع رسانی مجدد اپراتور و ارسال‬ ‫اخطار کتبی و مهلت یکساله‪ ،‬بدهی خود را پرداخت نکند‪،‬‬ ‫اپراتور می تواند خط تلفن مشترک را بطور کامل تخلیه و‬ ‫جمع اوری کرده و امتیاز ان را از مشترک سلب کند‪.‬‬ ‫سالهایگذشتهغفلتاساسیدرابخیزداریصورتگرفت‬ ‫با دستور معاون اول رییس جمهور وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد‬ ‫الیحه قانون ابخیزداری را با قید فوریت تدوین و برای ســیر مراحل‬ ‫قانونی و ارسال به مجلس شورای اسالمی به هیات دولت ارائه کند‪.‬‬ ‫محمد مخبر در جلســه مشــترک قرارگاه های مردمی بسیج‪ ،‬خاتم‬ ‫االنبیاء(ص) و امام حسن(ع) با دستگاه های اجرایی دولت در خصوص‬ ‫موضوع ابخیزداری با تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان امام‬ ‫حسین (ع) ‪ ،‬ابخیزداری و ابخوان داری را از ضرورت های مهم کشور‬ ‫برای پیشــگیری از تخریب و اســیب های ناشی از سیالب برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬ابخیزداری و ابخوان داری عالوه بر پیشگیری از بروز خسارات‪،‬‬ ‫منافع اقتصادی و اشتغال برای مردم به همراه دارد و در ذخیره سازی‬ ‫اب و جلوگیری از فرسایش خاک نیز بسیار راهگشا و موثر است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در ســال های گذشته غفلت‬ ‫اساسی در زمینه ابخیزداری در کشــور صورت گرفته است‪ ،‬بر لزوم‬ ‫تمرکز جدی بر این موضوع و جبران کاستی ها تاکید و وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی را مکلف کرد ظرف دو هفته طرحی جامع با اســتفاده از‬ ‫تمامی ظرفیت های موجود به همراه مدل تامین مالی و فازبندی شده‬ ‫برای ابخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن با تاکید بر اینکه موضوع ابخیزداری و ابخوان داری‬ ‫باید به یک فرایند قانونی و مطالبه عمومی در کشــور تبدیل شود‪،‬‬ ‫از وزارت جهاد کشــاورزی خواست در اسرع وقت قانون ابخیزداری‬ ‫را تدوین تا طی الیحه ای به مجلس شورای اسالمی جهت بررسی‬ ‫و تصویب ارائه شود‪.‬‬ ‫در این جلســه وزیر جهاد کشــاورزی نیز گزارشی از وضعیت موجود‬ ‫ابخیزداری در کشور ارائه کرد و گفت‪ :‬از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون هکتار در کشور ابخیزداری انجام شده و ‪ ۹۰‬میلیون هکتار‬ ‫دیگر نیز در انتظار ابخیزداری اســت که این موضوع به عنوان اولویت‬ ‫اصلی در کاهش خســارات سیل در اولویت اجرایی برنامه های دولت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین وزیر جهاد کشاورزی فرسایش خاک‪ ،‬خسارات ناشی از سیل‪،‬‬ ‫فرونشست زمین‪ ،‬خشکسالی و تغییر اقلیم را از جمله اثار عدم اجرای‬ ‫کامل طرح های ابخیزداری برشمرد‪.‬‬ ‫در این جلسه معاون اول رئیس جمهور دستور تامین اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای اجرای ‪ ۱۹‬میلیون هکتار عملیات ابخیزداری ظرف مدت ســه‬ ‫سال را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین پــس از بحث و تبادل نظر در خصوص اثرات مثبت اجرای‬ ‫طرح ابخیزداری و ابخوان داری و همچنین اثار نامطلوب عدم اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬مقرر شد پس از ارائه و تصویب طرح وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫فرایند اجرایی این طرح با مشارکت گروه های جهادی‪ ،‬بسیج سازندگی‬ ‫و سایر نهادها و مشارکت کنندگان به سرعت اغاز شود‪.‬‬ ‫راه کار وزیر ارتباطات برای مقابله با تقلب در کنکور به جای قطع اینترنت‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره رویه قطع اینترنت در ‪ 4‬روز‬ ‫برگزاری کنکور سراســری‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم راهکار اساسی و اصولی‬ ‫این است که در حوزه های امتحانی با ابزارهای ضد تقلب و افزایش‬ ‫مراقبت ها با تقلب مقابله شود‪.‬‬ ‫عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این‬ ‫ســوال که وزارت ارتباطات چه تدبیری به جای قطع اینترنت در ‪4‬‬ ‫روز برگزاری کنکور سراسری برای سال اینده اندیشیده است؟ گفت‪:‬‬ ‫مسئولیت این موضوع با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است و در‬ ‫این باره باید با این وزارتخانه صحبت کنید‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه این ســوال کــه ایــا وزارت ارتباطــات با این‬ ‫رویه مخالفتی ندارد یا پیشــنهادی جایگزینی بــرای ان ارائه داده‬ ‫اید؟ گفت‪ :‬ما می گوییم که راهکار اساســی و اصولی این است که‬ ‫در حوزه های امتحانی با ابزارهای ضد تقلب و افزایش مراقبت ها با‬ ‫تقلب مقابله شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬اما گر مصوب شود‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات مجری است و اجرا می کنیم‬ ‫سرلشکرسالمی‪:‬‬ ‫مساحت سیاسی امریکا در حال عقب رفت و شکست است‬ ‫فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه مساحت سیاسی امریکا در حال‬ ‫عقب رفت و شکست است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت سازی های متداول‬ ‫امریکا را که به صورت دومینو در حال شکست است‪.‬‬ ‫به نقل از سپاه نیوز‪ ،‬سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده‬ ‫کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در سی امین همایش هادیان و‬ ‫مدیران سیاســی سپاه گفت‪ :‬دشمن سعی می کرد جهان را در یک‬ ‫تراکم بردگی نگه دارد‪ .‬یعنی می خواســت با مظاهر دنیا مردم را در‬ ‫یک جهالت عمیق محبوس کند‪ .‬اما با طلوع افق ذهن امام(ره) این‬ ‫جهل ها کنار زده شد و نهضتی در علم و اگاهی طلوع کرد‪ .‬نهضتی‬ ‫که با تمام سختی ها‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬جدال های روانی دشمن و فشارهای‬ ‫ســنگین سیاسی تا کنون رو به رشد بوده است و عرصه تقابل را به‬ ‫سود اسالم کشانده است‪ .‬به گونه ای که توانسته مدیریت و کنترل را‬ ‫به دست خود بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پیشــروی انقالبی هــم در بعد ذهن بود هم در ابعاد‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی که تاثیرش در دنیا قابل قضاوت است‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست امریکایی ها در پیگیری راهبرد‬ ‫تحریم و فشار حداکثری خاطرنشان کرد‪:‬وقتی در جنگ اقتصادی‬ ‫هســتیم اما هیات و شکل یک کشور شکست خورده را نداریم این‬ ‫نشانه پیروزی و بیانگر این حقیقت است که مردم باور دارند کشور‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫تالش برای هویت بخشی فناورانه به پایتخت‬ ‫تهران مستعد یک تحول بزرگ‬ ‫شهردار تهران با اشاره به ابعاد مختلف توسعه فناورانه و زیست بوم‬ ‫فناوری در شهر تهران گفت‪:‬شهر تهران مستعد یک تحول بزرگ‬ ‫اســت و بخش زیادی از این تحول را مــی تواند با تکیه بر دانش‬ ‫و دانشــمندان این شهر دنبال کند‪ .‬تفاهم نامه همکاری شهرداری‬ ‫تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور علیرضا‬ ‫زاکانی شهردار تهران و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری امضا شــد‪ .‬علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم با این تفاهم نامه که در مسیر همکاری گذشته‬ ‫دنبال می شــود بتوانیم جهش را ایجاد کنیم؛ شهر تهران مستعد‬ ‫یک تحول بزرگ اســت و بخش زیادی از این تحول را می تواند با‬ ‫تکیه بر دانش و دانشمندان این شهر دنبال کند؛ ایجاد یک هویت‬ ‫فناورانه در تهران در مسیر ایجاد شهر هوشمند در قالب چارچوب‬ ‫اهداف انقالب مراد و مقصود جمع ما است که بتوانیم در کنار هویت‬ ‫پایتختی شــهر هوشمند و فناورانه را نیز شاهد باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این دغدغه از گذشته وجود داشته اما در دوره اخیر با همت معاونت‬ ‫علمی ریاست جمهوری و نیاز ما در شهرداری منجر به زمینه های‬ ‫همکاری متعدد شــد؛ شهرداری دو ویژگی خوب دارد؛ یکی اینکه‬ ‫خودش متقاضی بسیاری از خدمات است و می تواند بازار مناسبی‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان به وجود بیاورد و ویژگی دوم قابلیت‬ ‫ها و امکانات شهرداری است که می تواند در خدمت این شرکت ها‬ ‫قرار بگیرد؛ در واقع بخش اول ناظر به نیازهای خود شهرداری است‬ ‫تا بتوانیم با یک صورت جدیدی شهر را اداره کنیم‪ .‬زاکانی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین بعد دیگر موضوع‪ ،‬توجه به ابعاد مختلف توسعه فناورانه و‬ ‫زیست بوم فناوری در شهر تهران است تا ما به همه ابعاد و زوایای‬ ‫ماجرا توجه کنیم و بر اساس ان کالن پروژه هایی را تعریف کنیم‬ ‫که به عنوان پیشــران توسعه شــهر باشد و کشش شهر به سمت‬ ‫هوشمند شدن را سبب شود‪.‬‬ ‫در مسائل نظامی‪ ،‬سیاسی و پیشرفت های فرهنگی به سمت اقتدار‪،‬‬ ‫پیشرفت و برانگیختگی می رود‪.‬‬ ‫سرلشکر ســامی با اشــاره به اینکه بیرق داران علم و اگاهی باید‬ ‫حقیقت دشمن را به خوبی بیان کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشمن قادر به‬ ‫رویارویی شــفاف ‪ ،‬صریح و صادقانه در میدان مبارزه با شما نیست‬ ‫‪ ،‬نگاهی به ایــن فضای مجازی و موهومی بیاندازید‪ ،‬به گونه ای ان‬ ‫اراسته اند که در ان همه چیز مبهم و تردیدپذیر دیده می شود‪.‬‬ ‫فرمانده کل ســپاه فضای موهوم دشمن را فضای تکثیر ناامیدی و‬ ‫قلب حقیقت توصیف کرد و افزود‪ :‬بدون تردید اگر این فضای موهوم‬ ‫را در جهاد تبیین‪ ،‬واضح و روشن بیان نکنیم در جدال تبیین موفق‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اینکه دشــمن از خطوط مقدم خود که در اعماق ذهن و‬ ‫جغرافیای بشــری ایجاد کرده بود در حال عقب نشینی است‪ ،‬یک‬ ‫حقیقت است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج‬ ‫در جدول ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬به شرکت های واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫کار‬ ‫براورد اجرای‬ ‫کار(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫و رشته مورد‬ ‫نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/401-13‬‬ ‫‪2001003583000032‬‬ ‫احداث پل درودگاه‬ ‫برروی رودخانه‬ ‫دالکی‬ ‫شهرستان‬ ‫دشتستان‬ ‫‪18‬ماه‬ ‫‪342.330.080.559‬‬ ‫‪13.000.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬رشته‬ ‫راه و ترابری‬ ‫کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریــق درگاه الکترونیکی‬ ‫دولت(سامانه ستاد) به ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1401/05/10‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان و محل توزیع اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/05/10‬لغایت ‪( 1401/05/13‬ز طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا ساعت ‪08/00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/29‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نشانی محل تسلیم مدارک‪ :‬درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به ادرس ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -4‬ارائه پاکت الف به ادرس‪ :‬بوشهر – خیابان ریسعلی دلواری‪ -‬چهار راه کشتیرانی – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان بوشهر – امور اداری‬ ‫‪ -5‬مدت اعتبار پیشنهادات تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬جلسه بازگشــایی پاکات‪ :‬زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/29‬راس ســاعت ‪ 09:00‬صبح در محل سالن‬ ‫جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه و در پاکت ( الف) تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کســب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه و‬ ‫یا با شماره تلفن ‪ 07733331281 -3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1128

روزنامه خوب 1128

شماره : 1128
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه خوب 1127

روزنامه خوب 1127

شماره : 1127
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه خوب 1126

روزنامه خوب 1126

شماره : 1126
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه خوب 1124

روزنامه خوب 1124

شماره : 1124
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه خوب 1123

روزنامه خوب 1123

شماره : 1123
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه خوب 1122

روزنامه خوب 1122

شماره : 1122
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!