روزنامه خوب شماره 804 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 804

روزنامه خوب شماره 804

روزنامه خوب شماره 804

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫وز یر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫نگاه دولت تحقق عدالت‬ ‫و مردم محوری در همه‬ ‫عرصه هاست‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬مرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 804‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 27‬ذی الحجه‪ 27 |1443‬جوالی‪2022‬‬ ‫پرونده مسکن مهر تا پایان‬ ‫سال بسته می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫قانو‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫هم و رکار‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫جود‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫نشدهاس و لغو‬ ‫ت‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخ بهره بین بانکی‬ ‫با سیاست مشخص‬ ‫بانک مرکزی کنترل می شود‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دولت بدنبال توسعه فراگیر‬ ‫ز یرساخت فنی وبومی در‬ ‫حوزه فضای مجازی است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پورابراهیمی‪،‬رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫راهاندازیبورسبینالملل‬ ‫در مناطق ازاد کیش‬ ‫مخبر‪ ،‬معاون اول ر ییس جمهور‪:‬‬ ‫تعامل مردم و دولت‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫درامد حاصل‬ ‫از فروش نفت ‪ ۵۸۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401 / 47‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد انجام پروژه های با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه‬ ‫‪1401‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مورد نیاز‬ ‫صادره از‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عمومی‬ ‫صالحیت‪/ 47‬‬ ‫گواهیای شماره‬ ‫دارای مرحله‬ ‫عمومی یک‬ ‫اگهیبهمناقصه‬ ‫بشرح جدول ذیل و همچنین دارنده گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫واگذار نماید؛ لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه‬ ‫مراجعه‬ ‫‪setadiran.ir‬‬ ‫ستاد ) به‬ ‫دولت (‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫پیشنهادوقیمت‬ ‫و ارائه‬ ‫مناقصه‬ ‫ادرسذیل را از طریق‬ ‫مشخصات‬ ‫های با‬ ‫الکترونیکیپروژه‬ ‫نظر دارد انجام‬ ‫ایالم در‬ ‫فاضالببهاستان‬ ‫شرکت اب‬ ‫قراردادها‬ ‫‪313‬در رگروه‬ ‫داخلی‬ ‫شماره تلفن‬ ‫دارای بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شته مورد‬ ‫ریزی‬ ‫‪08432230120‬برنامه‬ ‫صادره‪7‬از –سازمان مدیریت و‬ ‫گواهیباصالحیت‬ ‫مانکاران‬ ‫به پی‬ ‫عمومی‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫نیاز بشرح جدول ذیل و همچنین دارنده گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫دعوتمی‬ ‫شرایطبرنده‬ ‫جد عهده‬ ‫مناقصهوا به‬ ‫اگهیازهای‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫باشد‪ .‬اید جهت دریافت اسناد و‬ ‫بعمل می‬ ‫پیمانکاران‬ ‫نماید؛ لذا‬ ‫واگذار‬ ‫تذکراجت‪:‬ماعی‬ ‫بهبهادرس‬ ‫بصورتستاد )‬ ‫ستاددولت (‬ ‫ترونیکی‬ ‫تدارکات الک‬ ‫سامانه‬ ‫قیمت به‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ضمانتارائه‬ ‫مناقصه و‬ ‫ارایهدر‬ ‫شرکت‬ ‫دبیرخانه‬ ‫فیزیکی‬ ‫سامانه‬ ‫بارگذاریدر‬ ‫عالوهبر‬ ‫پاکتالف)‬ ‫نامه(‬ ‫اصل‬ ‫تذکر‪:‬‬ ‫‪08432230120‬‬ ‫دفتر‪– 7‬‬ ‫ایالم‪،‬تلفن‬ ‫شماره‬ ‫بیشتر با‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حراست الزامی می‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫کسباب و‬ ‫جهتشرکت‬ ‫مقدس‪،‬‬ ‫دفاع‬ ‫‪setadiran.ir‬میدان‬ ‫حراست واقع در‬ ‫داخلی ‪ 313‬گروه قراردادها تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ ‪ 1401/05/04‬لغایت ‪ 1401/05/09‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫معامالت دولتی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از تاریخ ‪ 1401/05/09‬لغایت ‪ 1401/05/25‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫تاریخی باشد‪.‬‬ ‫مناقصه ‪:‬برنده م‬ ‫مناقصه به عهده‬ ‫هزینه اگهی های‬ ‫تذکر ‪:‬‬ ‫‪ 1401/05/26‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫پرداختجلسه‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه – شهرستان محل اجرا‬ ‫‪141074‬‬ ‫احداث مخزن ‪ 2000‬مترمکعبی مجتمع‬ ‫مدت‬ ‫رشته‬ ‫پیمان‬ ‫کاری‬ ‫میش خاص – شماره مناقصه ‪140174‬‬ ‫– مناقصه بار اول‬ ‫‪6‬‬ ‫اب –‬ ‫براورد اولیه ( ریال )‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫( ریال )‬ ‫‪3/633/928/989 72/678/579/773‬‬ ‫پایه ‪5‬‬ ‫‪ 1401/05/04‬اصل ضمانت نامه ( پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به‬ ‫تذکر ‪ :‬ارایه‬ ‫نوبت اول ‪:‬‬ ‫ایالم‬ ‫فاضالبدفتراستان‬ ‫شرکت واب‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫حراست الزامی‬ ‫و استان ایالم‪،‬‬ ‫فاضالب‬ ‫مقدس‪ ،‬شرکت اب‬ ‫میدان دفاع‬ ‫دبیرخانه حراست واقع در‬ ‫نوبت دوم ‪1401/05/05 :‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫مهلت دریافت ( دانلود ) اسناد از تاریخ ‪ 04/05/1401‬لغایت ‪ 09/05/1401‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از تاریخ ‪ 09/05/1401 :‬لغایت ‪ 25/05/1401‬ساعت ‪ 13‬ب ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 26/05/1401‬ساعت ‪ 10‬ق ظ‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫ویژه‪77851725 :‬‬ ‫خط‬ ‫نوبت اول ‪1401/05/04‬‬ ‫نوبت دوم ‪1401/05/05‬‬ ‫نوید وصل ز جاانن دینشی و رفتی‬ ‫تو باغبان گلستان عاشقان بودی‬ ‫مح‬ ‫ز جمع فل ما دل ربیدی و رفتی‬ ‫هچ الهل اه هک ز جان رپوریدی و رفتی‬ ‫یکسال پر از غم و اندوه گذشت‬ ‫با نهایت تاسف و تاثر اولین سالگرد خادمالحسین(ع) مرحوم مغفور‬ ‫حسین احمدی‬ ‫را به اطالع کلیه دوستان و اشنایان محترم می رساند‪.‬‬ ‫به همین مناسبت مراسم سالگرد ان مرحوم در روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/06‬‬ ‫از ساعت ‪ 16:30‬الی ‪ 18‬بعدازظهر در مسجد جامع فاطمیه‬ ‫(س)‬ ‫واقع در تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬میدان تسلیحات برگزار میگردد‪.‬‬ ‫حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح ان مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫پایه های مالیاتی را افزایش دهیم‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫نایــب رییس کمیســیون امور داخلــی مجلس با بیــان اینکه مالک اخــذ مالیات در ســامانه مودیان درامــد واقعی افــراد خواهد بود‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت با ایجاد ســامانه‬ ‫مودیــان‪ ،‬افــرادی را که درامدهای چشــمگیر و فــرار مالیاتی دارند‪ ،‬را شناســایی می کنــد و برای اخذ مالیات واقعی ســراغ این هــا می رود‪«.‬محمدحســن اصفری» در‬ ‫مورد سامانه مودیان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی کار بسیار ارزشمندی است که می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و شفافیت را در دریافت و پرداخت ها ایجاد‬ ‫کند و مردم را به قوانین مالیاتی و نسبت به حقوق خودشان بیشتر اشنا کند‪.‬وی افزود‪ :‬مردم با این سامانه می توانند در جریان این باشند که به چه کاالهای مالیات تعلق می گیرد و‬ ‫مالیاتی که باید پرداخت کنند‪ ،‬چه میزان است‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫از سوی سازمان امور مالیاتی‬ ‫مهلت صاحبان خانه های خالی‬ ‫برای پرداخت مالیات اعالم شد‬ ‫ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد کــه مالیات خانه های‬ ‫خالی شناسایی شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬محاسبه و به اطالع‬ ‫صاحبان این خانه ها رسیده که ان ها برای پرداخت مالیات‬ ‫تا پایان مردادماه فرصت دارند‪.‬‬ ‫در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی معادل‬ ‫‪ ۵۶۸‬هزار خانه خالی شناسایی شد که مربوط به ‪ ۹‬ماهه‬ ‫سال گذشته بود‪.‬‬ ‫اما اجرای این قانون در سال گذشته باید تکمیل می شد‬ ‫که سازمان امور مالیاتی تا پایان تیرماه امسال برای اعالم‬ ‫خانه های خالی شناسایی شده در ‪ ۱۲‬ماهه سال گذشته‬ ‫و محاسبه مالیات ان ها‪ ،‬فرصت داشت که با گذشت سه‬ ‫روز از مهلت قانونی‪ ،‬امروز این لیست را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫بدین منظور‪ ،‬ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬حســب اطالعات واصله از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫مالیــات واحدهای مســکونی خالی برای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در اجــرای مقررات مــاده ‪ ۵۴‬مکرر قانــون مالیات های‬ ‫مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه‬ ‫خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطالع مالکین واحدهای‬ ‫مذکور رســیده اســت‪ ،‬بنابراین مالکیــن واحدهای یاد‬ ‫شــده حداکثر تا پایان مردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬فرصت دارند با‬ ‫مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی ســازمان به نشانی‬ ‫‪ my.tax.gov.ir‬نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام‬ ‫کنند‪ .‬در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و‬ ‫محاسبه جرایم مقرر در قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی‬ ‫نبودن ملک یا عدم مالکیت)‪ ،‬این اشخاص با انتخاب گزینه‬ ‫عدم پذیرش و انتخاب دلیل ان به درگاه سامانه امالک و‬ ‫اسکان کشور وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت‬ ‫بــه ثبت‪ ،‬اصالح و بروز رســانی اطالعات امالک خود در‬ ‫سامانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعالم شده منوط به‬ ‫اعالم مراتب اصالح و یا غیرخالی بودن واحد مسکونی از‬ ‫طریق وزارت راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫طبــق این گزارش‪ ،‬بر اســاس قانون مالیــات خانه های‬ ‫خالی مصوب اذرماه سال گذشته‪ ،‬اگر واحد مسکونی در‬ ‫شــهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بیش از ‪ ۱۲۰‬روز خالی از‬ ‫سکنه باشد‪ ،‬مشــمول مالیات می شود و به ازای هر ماه‬ ‫بیش از زمان مذکور‪ ،‬ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای‬ ‫مالیات بر درامد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل‬ ‫شــش برابر مالیات متعلقه‪ ،‬ســال دوم معادل ‪ ۱۲‬برابر‬ ‫مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ‪ ۱۸‬برابر مالیات‬ ‫متعلقه خواهد شد‪.‬‬ ‫به استناد جدول وضعیت نهضت ملی مسکن؛‬ ‫‪ 63‬هزار واحد نهضت‬ ‫ملی مسکن به مرحله نازک‬ ‫کاری رسید‬ ‫بر اساس امار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫تعداد پروژه های نهضت ملی مســکن که در مرحله نازک‬ ‫کاری و پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۰‬درصدی قرار دارد در ‪ ۳۱‬استان‬ ‫کشور به رقم حدود ‪ ۶۳‬هزار واحد رسید‪ .‬بر اساس جدول‬ ‫وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن‪ ،‬جمع کل پروژه های‬ ‫شروع شده نهضت ملی مسکن به رقم یک میلیون و ‪۳۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۱۳‬واحد رســیده است که از این تعداد ‪ ۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۵‬واحد به مرحله نازک کاری و در اســتانه افتتاح قرار‬ ‫دارند‪ .‬امار درج شده در جدول وضعیت نهضت ملی مسکن‬ ‫گویای ان است که پروژه های در مرحله سفت کاری نیز به‬ ‫رقم ‪ ۱۴۰‬هزار و‪ ۸۴‬واحد‪ ،‬اسکلت و سقف به رقم ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۸‬و همچنین تعداد پروژه های در مرحله فونداسیون‬ ‫نیز ‪ ۴۳۰‬هزار واحد اســت‪ .‬جدول وضعیت اجرای نهضت‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬نشان می دهد که در استان تهران حدود ‪۱۶‬‬ ‫هزار واحد به مرحله ی «نازک کاری» رسیده است‪ .‬خراسان‬ ‫رضوی نیز با ‪ ۵‬هزار ‪ ۶۵۵‬واحد و ســپس استان اصفهان‬ ‫با ‪ ۳۹۶۲‬واحد به تربیت اســتان های با بیشــترین حجم‬ ‫پیشرفت فیزیکی هستند‪ .‬در مرحله «سفت کاری» واحدها‬ ‫استان تهران جلوتر از سایر استان ها است‪ .‬اکنون ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۱‬واحد در تهران به مرحله ســفت کاری رسیده‪ ،‬در‬ ‫خراســان رضوی با ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۹۵‬واحد و در استان فارس‬ ‫با ‪ ۸‬هزار ‪ ۶۷۳‬واحد در مراحل ســفت کاری قرار دارند که‬ ‫بیشــترین تعداد در بین استانها را شامل می شوند‪ .‬تعداد‬ ‫باالترین واحدهایی که در مرحله اسکلت و سقف نیز قرار‬ ‫دارند متعلق به استان تهران‪ ،‬فارس و زنجان با ‪ ۱۵ ، ۳۵‬و‬ ‫‪ ۱۲‬هزار واحد است‪ .‬محمودزاده معاون مسکن و ساختمان‬ ‫وزارت راه و شهرسازی هفته پیش با اعالم تامین ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اراضی ساخت مسکن‪ ،‬گفته بود‪ :‬نخستین مرحله از طرح‬ ‫بزرگ نهضت ملی مسکن با بهر برداری از ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در شهریور ماه امسال افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل می شود‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت از برنامه های ویژه دولت به منظور کنترل‬ ‫نرخ تورم خبــر داد و گفت‪ :‬اولویت اصلی رئیس جمهور کنترل تورم‬ ‫است‪ .‬سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫در دومین نشســت خبری خود با خبرنگاران با اشــاره به اینکه یکی‬ ‫از الویت های رئیس جمهور کنترل تورم اســت گفت‪ :‬بعد از افزایش‬ ‫قیمت هایی که در خرداد و اردیبهشــت وجود داشت‪ ،‬اقدام هایی برای‬ ‫کنترل موتور تورم انجام شده است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۸‬درصدی منابع درامدی بودجه نسبت به پارسال‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا حد خوبی در کاهش کســری بودجه موفق بودیم به‬ ‫طوری که در مقایسه با سال قبل ‪ ۴۸‬درصد رشد منابع درامدی بودجه‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد‪ :‬برای کنترل تورم و جلوگیری‬ ‫از برداشتن از جیب مردم و فعاالن اقتصادی تالشی هایی صورت گرفت‬ ‫که به مرور نتایج ان را می بینیم‪.‬‬ ‫به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمت های‬ ‫جهانی نفت و تبدیل درامدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر‬ ‫بــه افزایش ‪ ۵۸۰‬درصدی درامد حاصل از نفت و میعانات گازی برای‬ ‫دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ‪ ۱۴‬است‪ .‬بنابراین دولت با‬ ‫تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است الزم به توضیح است‬ ‫کــه وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مد نظر اســت نه کل‬ ‫درامد نفتی چون درامد نفت به بخش های دیگری نیز واریز می شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰۰‬درصدی مالیات ابرازی در ‪ ۴‬ماهه امسال‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به افزایش ‪ ۵۰‬درصدی ارسال‬ ‫اظهارنامه هــای مالیاتی فعاالن اقتصــادی و در عین حال درامدهای‬ ‫ابرازی که با رشــد ‪ ۲۰۰‬درصدی در ‪ ۴‬ماهه امســال نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل روبرو بودیم گفت‪ :‬از همکاری ویژه و کم سابقه فعاالن‬ ‫اقتصادی با دولت تشکر می کنیم که این موضوع موجب شد دولت از‬ ‫استقراض و به تبع ان فشار به مردم فاصله بگیرید‪.‬‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬برای تقویت اعتبار دهی بانک ها‪ ،‬تالش هایی برای‬ ‫افزایش سرمایه نقدی بانک ها از جمله بانک های دولتی در حال انجام‬ ‫است به طوری که در بانک ملت ‪ ۶۰‬درصد افزایش سرمایه نقدی‪ ،‬در‬ ‫بانک تجارت ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬درپســت بانک ‪ ۴۰‬درصد و بانک های ملی و‬ ‫ســپه و تخصصی دولتی امکان ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان برای افزایش‬ ‫سرمایه استفاده کردیم‪.‬‬ ‫تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت جدید تا پایان سال جاری‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولــت اظهار کــرد‪ :‬در وزارت اقتصاد از تمام‬ ‫بانک های دولتی ارقام تعهد شــده ای از انها بــرای واگذاری دارایی‬ ‫و اموال مازاد گرفته ایم تا خلق پول و بی انضباطی ها کنترل بشــود‬ ‫و از طرفــی قدرت اعتبار دهی بانک ها به تولیــد کنندگان و مردم‬ ‫افزایش یابد‪ .‬همچنین مصوبات دیگری در روزهای اینده در موضوع‬ ‫بازماندگان ســهام عدالت کــه تحت حمایت بهزیســتی و کمیته‬ ‫امــداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری ســهام عدالت و ســایر‬ ‫ســهام ها در شبکه بانکی خواهیم داشت‪ .‬در بند الف تبصره ‪ ۲‬قانون‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود‬ ‫که با توجه به اینکه دولت بایــد تکالیف دیگری در زمینه واگذاری‬ ‫ســهام خود انجام می داد الویت را بــرای گروه اول یعنی افراد تحت‬ ‫پوشــش نهادهای حمایتی که قریب ‪ ۳‬میلیون نفر هستند با فوریت‬ ‫مصوبه ای اماده شده و در صف طرح در هیات دولت قرار دارد و برای‬ ‫سایر جاماندگان که تحت شش دهک درامدی هستند‪ ،‬تا اخر سال‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل می شود‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬یکی از اقداماتی که در سال جاری به منظور کمک‬ ‫به تولید و کاهش هزینه ها انجام خواهیم داد برداشتن مجوزهاست به‬ ‫طوری که هم اکنون ‪ ۱۵۷‬هزار درخواســت مجوز وصول شده که ‪۳۱‬‬ ‫درصد درخواست های موجه منجر به صدور مجوز شده و صرفاً از طریق‬ ‫دولت الکترونیک انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی دســتگاه ها برای اتصــال به درگاه مجوزها دچار‬ ‫مشکل هستند که فهرست این دستگاه ها منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت گفت‪ :‬با وجود تکلیف برنامه ششــم اما‬ ‫مبــادالت ارزی دو جانبه متوقف بود که خوشــبختانه با تالش بانک‬ ‫مرکزی روبل وارد چرخه مبادالت ارزی کشور شد‪.‬‬ ‫به گفته خاندوزی ســفر پوتین بر محور اجرایی شدن توافق هایی بود‬ ‫که در سفر رئیس جمهور به مسکو انجام شده بود؛ همچنین در سفر‬ ‫اردوغان نیز ‪ ۸‬سند امضا شد که مهم ترین ان قرارداد ‪ ۲۵‬ساله صادرات‬ ‫گاز ایران به ترکیه و افزایش ســقف مبــادالت تجاری تا ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر بود‪.‬‬ ‫دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم‬ ‫خاندوزی در خصوص الیحه برگشت وزارت بازرگانی از صمت گفت‪ :‬در‬ ‫دوره مجلس‪ ،‬نظرم منفی بود اما االن مکلف هستیم رای هیات وزیران‬ ‫را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای‬ ‫نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫پرونده مسکن مهر تا پایان سال بسته می شود‬ ‫وزیر راه و شهرســازی از کم کاری دولت گذشته در تولید مسکن‬ ‫انتقاد کرد و گفت ‪ :‬امار نشان می دهد ما در مسکن با بحران مواجه‬ ‫بودیم و همین موضوع باعث شد که رئیس جمهور دستور ساخت‬ ‫‪ ۴‬میلیون واحد را دهد و اگر سالی هم یک میلیون بسازیم باز هم‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی جهان ارا‬ ‫درباره اخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن گفت‪ :‬در دهه‬ ‫گذشته انچه که نیاز کشور در حوزه مسکن بوده توجه نشده و بین‬ ‫عرضه و تقاضا فاصله زیادی وجودی دارد‪ .‬ســالی حدودی ‪ ۷۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار ازدواج داریم و نیاز ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مســکونی‬ ‫داریم‪ ۸ .‬میلیون مســتاجر هم داریم که این امار نشان می دهد ما‬ ‫در مســکن با بحران مواجه بودیم و همین موضوع باعث شــد که‬ ‫رئیس جمهور دستور ساخت ‪ ۴‬میلیون واحد را دهد و اگر سالی هم‬ ‫یک میلیون بسازیم باز هم کم است‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت نهضت ملی مســکن و تعداد ثبت نام هم گفت‪:‬‬ ‫بستری اماده است که ‪ ۴‬میلیون واحد را بسازیم‪ .‬ما زیرساخت های‬ ‫نرم افزاری را ایجاد کرده ایم و ســامانه ای طراحی شده و متقاضیان‬ ‫پاالیش شدند‪ ۵ .‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ثبت نام داشته ایم و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر احراز شــده اند‪ .‬تاکنون اراضی یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد تامین شده و یک میلیون کار ان ها شروع شده است‪ .‬تا‬ ‫شهریور اراضی سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد در مسیر تغییر کاربری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه زمین های در اختیار مردم قرار گرفته ‪ ۹۹‬ســاله و‬ ‫مجانی اســت و برای این ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد اراضی باید‬ ‫تامین شود و از تجربیات مسکن مهر استفاده شده است‪ .‬کارهای‬ ‫اماده سازی اراضی زمان بر بوده است و باید شهرهای جدید را اماده‬ ‫می کردیم‪ .‬اماده کردن زمین در دولت نهم و دهم یک میلیون و ‪۶۰‬‬ ‫هزار واحد بود ولی در نهضت ملی مسکن سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد است و مابقی برای واحدهای مسکن روستایی است‪ .‬ما برای‬ ‫انکه به برنامه ‪ ۴‬ساله برسیم در دو قسمت ساخت ‪ ۲‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی را اغاز کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیــر راه درباره این که واحدهای نهضت ملی مســکن چه زمانی‬ ‫تحویل داده می شود‪ ،‬گفت ‪ :‬تا شهریور ‪ ۱۰۰‬هزار واحد نهضت ملی‬ ‫مسکن تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫مصوبات جدید برای کنترل اجاره بها‬ ‫وزیــر راه درباره کنترل بازار اجاره و بحث اخذ مالیات از خانه های‬ ‫خالی هم توضیح داد‪ :‬گام اصلی ما ان اســت که عرضه و تقاضا را‬ ‫بــه یکدیگر نزدیک کنیم و تعهد دولت را اجرا کنیم‪ .‬در ســامانه‬ ‫امالک و اسکان اگر مردم ثبت نام نکنند از ارائه بسیاری از خدمات‬ ‫محروم می شــوند و این اطالعات در برنامه ریزی مســکن و اجاره‬ ‫بسیار تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬ما هم اکنون اطالعات ‪ ۷۲‬میلیون نفر‬ ‫را در سامانه داریم و با وجود انکه تکمیل نشده جامع ترین سامانه‬ ‫اطالعات مردم اســت‪ .‬برای ‪ ۷۵۰‬هزار واحد خانه خالی کشــور به‬ ‫سازمان مالیاتی قبض مالیاتی داده ایم‪ .‬حدود ‪ ۶۰‬هزار از ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫واحد خانه خالی اعتراض کرده اند هدف از مالیات خانه خالی‪ ،‬درامد‬ ‫برای دولت نیســت بلکه می خواهیم عرضه مسکن را زیاد کنیم و‬ ‫اگر مالکان خانه را خالی نگه دارند مالیات می پردازند و در صورت‬ ‫عدم پرداخت‪ ،‬جریمه می شوند‪ .‬بانک ها در حوزه امالک داری فعال‬ ‫هستند و در صورت عدم پرداخت مالیات جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫قاسمی درباره ضمانت اجرایی برای مصوبه ‪ ۲۵‬درصد اجاره بها هم‬ ‫گفت‪ :‬قیمت گذاری مســکن در بسیاری از کشورها وقتی با بحران‬ ‫مواجه می شــوند انجام می شود و این مصوبه ها در دو سال گذشته‬ ‫هم وجود داشت‪ .‬این مصوبه سقف ‪ ۲۵‬درصد در سران تصویب شد‬ ‫و بســیاری از مالکان واحدهای اجاره خود را تخلیه نکرد و تمدید‬ ‫کردند‪ .‬درصد امســال بعد از مصوبه اجاره بها و تصمیمات مسکن‬ ‫اجاره بهــا تنها ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬جابه جایی صورت گرفته اســت و امارها‬ ‫نشــان می دهد که بسیاری از موجران قوانین این بخش را رعایت‬ ‫کرده اند و این مصوبات تاثیر بســیاری زیادی در بازار داشته است‪.‬‬ ‫وزیر راه درباره ساماندهی بنگاه های امالک هم گفت‪ ۲۵۰ :‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار امالکی داریم و تعداد کمی از این مشــاوران امالک در سامانه‬ ‫کد رهگیری قرار دارند اما در اتفاق جدید تمامی بنگاه های مشاوران‬ ‫امالک به ســامانه کد رهگیری متصل می شود و تمامی معامالت‬ ‫رصد و بررسی می شود و تا سال اینده این اقدام اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر کمیسیون بنگاه ها‬ ‫وزیر راه درباره نرخ گذاری جدید کمیســیون مشاوران امالک هم‬ ‫توضیح داد‪ :‬نرخ جدید متناســب با قیمت های منطقه ای است که‬ ‫هرساله توسط وزارت اقتصاد و دارائی تعیین خواهد شد و در کاهش‬ ‫قیمت ها تاثیر خواهد داشت‪.‬وی درباره اقساط و اورده مردم و زمان‬ ‫تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هم گفت‪ :‬به دلیل تورم امکان‬ ‫پیش بینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد‪ .‬هزینه ساخت هر‬ ‫مترمربع ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون با تورم امروز تمام می شــود اگر تسهیالت‬ ‫نهضت ملی مسکن به ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان برسد بخشی از مشکل‬ ‫رفع می شــود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار‬ ‫پیشنهاد داده ایم‪ .‬اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن ‪ ۲۰‬ساله و‬ ‫پلکانی است و بر اساس ‪ ۵۰‬درصد از هزینه های درامدی خانواده ها‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫همچنین؛ « رستم قاسمی» درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای‬ ‫باقیمانده طرح مسکن مهر گفت‪ :‬تعداد کل واحدهای مسکن مهر‬ ‫حدود ‪ ۲.۱‬میلیون واحد مسکونی بوده است که از این تعداد صرفا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰‬هزار واحد مسکونی در زمین های دولتی اجرا شده‬ ‫است و مابقی مربوط به خودمالکین و در زمین های بخش خصوصی‬ ‫اجرا شده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از تعداد کل واحدهای مسکن مهر‬ ‫اجرا شــده در زمین های دولتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۹۶۵‬هزار واحد مســکونی‬ ‫تکمیل و به متقاضیان تحویل شده اســت و حدود ‪ ۹۸‬هزار واحد‬ ‫باقیمانده است‪ .‬به گفته وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬از واحدهای تکمیل‬ ‫شده مسکن مهر حدود ‪ ۶۵‬هزار واحد مسکونی به دلیل عدم تامین‬ ‫خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل نشده است‪.‬قاسمی در پاسخ به‬ ‫این ســوال که ایا از واحدهای باقیمانده مسکن مهر در امار نهضت‬ ‫ملی مسکن هم امده است؟ گفت‪ :‬صرفا حدود ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۱۶‬واحد‬ ‫مسکن مهر جهت تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته است که این واحدها نیز عموما واحدهای‬ ‫فاقد متقاضی دارای درصد پیشرفت فیزیکی بسیار پائین هستند‪.‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی درباره زمان اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر‬ ‫نیز گفت‪ :‬تا پایان سال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام‬ ‫و در دست اجرا (فاقد مشکل حقوقی و معارض) تکمیل می شوند و‬ ‫پیگیری های الزم جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای‬ ‫تکمیل شده فاقد خدمات نیز صورت می پذیرد به نحوی که تا پایان‬ ‫سال این واحدها نیز تامین و قابل سکونت شوند‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور اعالم کرد؛‬ ‫بازگشت اقتدار اقتصادی به کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور گفت‪ :‬همکاری بخش خصوصی‪ ،‬دولت و‬ ‫جوانان دانشمند به بازگشت اقتدار اقتصادی کشور منجر می شود‪.‬‬ ‫سید صولت مرتضوی در همایش تقدیر از کارافرینان برتر استان تهران با‬ ‫اشاره به اهمیت بهبود محیط کسب و کار برای رشد کارافرینی با توجه‬ ‫به مزایای اقتصادی کشــور گفت‪ :‬در یکی از سفرهای استانی همراه با‬ ‫رئیس جمهور که بودیم یکی از معدن داران به رئیس جمهور گفت با‬ ‫ظرفیت فعلی معادن مس کشور می توانیم ‪ ۱۲.۲‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫مواد معدنی داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این رقم برای من عجیب بود و پرس‬ ‫و جو کردم ایا این حجم از صادرات کارشناســی است که معدن داران‬ ‫پاسخ مثبت دادند‪ .‬حتی می گفتند این رقم برای معادن کشف شده و در‬ ‫حال استحصال است که‪ ۷‬درصد معادن مس کشور را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬اگر بتوانیم در حوزه معدن‬ ‫که یکی از مزایای نسبی ایران است تنها ‪ ۵۰‬درصد معادن را استحصال‬ ‫کنیم دیگر نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫باید برای اسکورت واردات نفت خام از ناوگان نظامی هم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در صورتی که معادن کشورمان را استحصال و صادر کنیم باز هم نیاز به‬ ‫صادرات نفت هست؟ در این صورت دیگر دشمنان نمی توانند نفت ما را‬ ‫تحریم کنند بلکه این ما هستیم که نفت خود را به انها نمی دهیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫روندمصرفبرقکهدرهفته هایاخیربه شدتافزایشیشدهبودبه گونه ایکهتانزدیکی های‪ ۷۰‬هزارمگاواتهمرسیدهبوددرروزهایاخیروباکاهشاندکدمایهواروندنزولیبهخودگرفتوایندرحالیاست‬ ‫که هیچ خبری از خاموشی های برنامه ریزی شده هم نبود‪.‬مروری بر روند مصرف برق در هفته های اخیر نشان از ان دارد که هم زمان با افزایش دمای هوا مصرف برق هم رکوردهای کم سابقه ای از خود برجای گذاشت‬ ‫به طوری کهمیزانمصرفبهنزدیکی‪ ۷۰‬هزارمگاواتهمرسید‪.‬گرچهمیزانمصرفبسیاربهمراحلخطرناکیرسیدامامردمهیچزمانیشاهدخاموشی هایبرنامه ریزی شدهواعالمجدول هایخاموشینبودند‪.‬این‬ ‫میزان مصرف زنگ خطری بود که تداوم ان می توانست مشکالتی را به همراه داشته باشد اما تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان از نزولی شدن روند مصرف در دو روز اخیر دارد‪.‬میزان مصرف‬ ‫برق کشور روز گذشته در حالی در ساعت‪ ۱۵‬و‪ ۴۴‬دقیقه به رقم‪ ۶۴‬هزار و‪ ۳۵۰‬مگاوات رسید که روز نخست مردادماه رقم مصرف‪ ۶۷‬هزار و‪ ۳۶‬مگاوات بود که کاهش محسوس مصرف را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫درامد حاصل از فروش نفت ‪ ۵۸۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت گفت‪ :‬درامد حاصل از فروش نفت و‬ ‫میعانات و درامد حاصل از مالیات در‪ ۴‬ماهه نخســت امسال نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشــته به ترتیب ‪ ۵۸۰‬و ‪ ۲۰۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی افزود‪ ۳۱ :‬تیر وضعیت مالی دولت در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تهیه شد و پایان سال وضعیت مجامع و شرکت های زیادی‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در اردیبهشــت و‬ ‫خرداد از اولویت های جدی رییس جمهور بود که تا پایان سال باید‬ ‫در اولویت ســتاد اقتصادی دولت قرار بگیــرد‪ .‬عملکرد دولت در ‪۴‬‬ ‫ماهه نخســت امسال نشــان می دهد دولت تا حد خوبی در جبران‬ ‫کسری بودجه موفق بوده است‪.‬‬ ‫خاندوزی از رشــد ‪۴۸‬درصدی درامدی منابع بودجه نســبت به‬ ‫مدت مشــابه سال گذشته و افزایش ‪ ۱۶‬درصدی هزینه ها خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬دولت روی این موضوع متمرکز بود تا بتواند درامد پایدار‬ ‫بیشتری کسب کند‪ .‬این یعنی جبران کسری بودجه در دستور کار‬ ‫دولت بود و در ‪ ۴‬ماهه نخست امسال محقق شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫صــادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫شــاهد افزایش ‪ ۵۸۰‬درصــدی درامد حاصل از صــادرات نفت و‬ ‫میعانات به خزانه در ‪ ۴‬ماهه نخســت امســال بودیم و این موارد از‬ ‫موارد ذیل تبصره ‪ ۱۴‬بود و این باعث شــد دولت با تنخواه کمتری‬ ‫وضعیت مالی خود را سامان دهد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار درخواست مجوز وصول شده است‬ ‫وزیر امور اقتصــادی و دارایی درباره اخرین وضعیت صدور مجوز‬ ‫در درگاه ملی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک‬ ‫به تولید‪ ،‬کاهش هزینه ها و رفع موانع تولید از جمله مجوزهاســت‬ ‫که پیگیری می شود و تا کنون ‪ ۱۷۵‬هزار درخواست مجوز موجه به‬ ‫دستگاه های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست ها‬ ‫منجر به صدور مجوز شــد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر‬ ‫مراجعه حضــوری تنها از طریق دولــت الکترونیکی مجوز خود را‬ ‫دریافت کرد‪ .‬وی افزود‪ ۷۰ :‬درصد دیگر در حال بررســی هســتند‬ ‫و برخی دســتگاه ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شــبکه‬ ‫ملی درگاه ها دچار مشکل هستند‪ .‬خاندوزی به سفر روسای جمهور‬ ‫روســیه و ترکیه و موارد اقتصادی این ســفرها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ســفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی‬ ‫که اولویت نخســت سیاست خارجی اســت انجام شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫اقتصادی دولت افزود‪ :‬در سفر رییس جمهور روسیه بر اجرایی شدن‬ ‫محورهایی تاکید شده که درســفر ایت اهلل رییسی به روسیه انجام‬ ‫شده بود و در حال پیگیری اجرای ان هستیم که یکی از انها اجرای‬ ‫روبل در واحد ارزی است‪.‬‬ ‫خاندوزی گفت‪ :‬با ســفر رییس جمهور ترکیه به ایران ‪ ۸‬ســند و‬ ‫موافقت نامه بین تهران و انکار امضا شد که مهمترین ان به قرارداد‬ ‫‪ ۲۵‬ســاله انتقال گاز بر میگشــت و مورد دیگر اجماع نظر روسای‬ ‫جمهور دو کشــور بر افزایش ســقف مبادالت تجاری بیش از ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد بود که امیدواریم در همین دولت شــاهد به ثمر نشســتن‬ ‫ان باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارتقاء زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه با استفاده از شیوه نوین برای اولین بار‬ ‫وزیر نیــرو گفت‪ :‬ارتقاء زیرســاخت تبادل بــرق بین ایران و‬ ‫ترکیه یکی از مهم ترین توافقاتی بود که اخیرا ً در جریان ســفر‬ ‫رئیس جمهور ترکیه به تهران با نظر مثبت دو کشــور به دســت‬ ‫امد‪ .‬علی اکبر محرابیان ضمن اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی‬ ‫برق در کانال روابط اقتصادی میان کشــورها گفت‪ :‬امروز مسئله‬ ‫دیپلماســی انرژی خصوصاً در حوزه برق به یــک راهبرد برای‬ ‫حل مســئله‪ ،‬کســب انتفاع اقتصادی و حفظ منافع ملی تبدیل‬ ‫شــده اســت و ما برای توســعه این بخش با اولویت کشورهای‬ ‫همســایه برنامه ریزی داریم‪ .‬وزیر نیرو در تشریح دالیل ضرورت‬ ‫توسعه دیپلماســی برق گفت‪ :‬ایران بر اســاس امار بین المللی‬ ‫قدرتمندترین کشــور منطقه از منظر تولید و توسعه زیرساخت‬ ‫برق اســت‪ .‬از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما به نحوی‬ ‫است که امکان اتصال به کشورها و شبکه های متعددی را فراهم‬ ‫می کنــد‪ ،‬این قدرت تولیــد برق در کنار موقعیت اســتراتژیک‬ ‫جغرافیایی فرصت بی نظیری در توســعه دیپلماســی برق را در‬ ‫اختیار ما قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫استقراردیپلماسیقدرتمندبرقراهبرددولتمردمیاست‬ ‫وی ضمــن بیان رویکــرد دولت مردمی در حوزه دیپلماســی‬ ‫برق افزود‪ :‬اســتقرار دیپلماسی قدرتمند برق با اولویت همکاری‬ ‫با کشــورهای منطقه جزء راهبردهای اساسی دولت مردمی به‬ ‫حساب می اید و ما از این طریق قصد داریم‪ ،‬زمینه ارتقاء منافع‬ ‫کشــور را فراهم کنیم‪ .‬محرابیان با اشــاره به سفر اخیر روسای‬ ‫جمهور روســیه و ترکیه به تهران و محورهای مذاکره شــده در‬ ‫این دیدارها گفت‪ :‬مســئله توسعه روابط دیپلماسی برق یکی از‬ ‫مهمترین محورهای مذاکره شده در قالب گفت وگو میان روسای‬ ‫جمهور ایران‪ ،‬روســیه و ترکیه بود و بر این مبنا و به توافق های‬ ‫مثبتی با کشور ترکیه رسیدیم‪.‬‬ ‫توافق برای توسعه زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه‬ ‫در سفر اردوغان به تهران‬ ‫وزیر نیــرو در توضیح توافقــات برقی با کشــور ترکیه گفت‪:‬‬ ‫ارتقاء زیرساخت تبادل برق بین ایران و ترکیه یکی از مهم ترین‬ ‫توافقاتی بود که اخیرا ً در چهارچوب سفر رئیس جمهور ترکیه به‬ ‫تهران با نظر مثبت دو کشور به دست امد‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت مردمی ضمن تشریح جزئیات ظرفیت تبادل‬ ‫برق ایران و ترکیه گفت‪ :‬با توجه به توافقات صورت گرفته‪ ،‬اتصال‬ ‫برقی میان ایران و ترکیه از طریق ســه زیرســاخت خوی‪-‬وان‪،‬‬ ‫خوی‪ -‬باش قلعه و بازرگان‪-‬دغوبایزید انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫محرابیان با اشاره به شیوه عمده اتصال شبکه برق کشورها بیان‬ ‫کرد‪ :‬شیوه استقرار زیرساخت تبادل برق میان کشورها عمدتا در‬ ‫قالب سه روش سنکرون شبکه ها‪ ،‬شیوه ایزوله سازی یک منطقه‬ ‫و شیوه نوین خطوط ولتاژ باالی جریان مستقیم پشت به پشت‬ ‫(‪ )HVDC Back to Back(BtoB‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زیرســاخت تبادل بــرق خوی‪-‬باش قلعه‪ ،‬با‬ ‫کشور ترکیه توافق کردیم تا برای اولین بار اتصال برقی دو کشور‬ ‫از طریق شیوه نوین (‪ )HVDC Back to Back‬با توان ‪۶۰۰‬‬ ‫مگاوات انجام شود و از این طریق با ارتقاء ضریب بار موثر‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش ظرفیت تبادل انرژی باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬با توجــه به تغییر ریل تصمیم گیری در‬ ‫حوزه دیپلماســی‪ ،‬بر ارتقای همکاری ها به محوریت برق با سایر‬ ‫کشورهای همسایه و دوست تاکید داریم و در این زمینه به شکل‬ ‫پویا عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫راهکارهایپیشنهادیبرایافزایشهمکاری هاینفتیایرانوروسیه‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایران ظرفیت های‬ ‫پژوهش و انتقال فناوری در تفاهمنامه نفتی ایران و روســیه را‬ ‫تشریح کرد و گفت‪ :‬حوزه تعامالت فناورانه بین شرکت ملی نفت‬ ‫ایران و گازپروم روسیه مشتمل بر سه دسته از فناوری ها است که‬ ‫در قدم اول لیســت فناوری های شناسایی شده در این سه حوزه‬ ‫تکمیل و در مذاکرات قراردادی نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدیا مطهــری‪ ،‬با بیان اینکه یکــی از مولفه های اصلی برای‬ ‫توســعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشــور‪ ،‬جذب سرمایه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر چقدر میزان جذب ســرمایه بیشتر باشد‪،‬‬ ‫تعداد بیشتری از میادین را می توان توسعه داد و حتی پروژه های‬ ‫ازدیاد برداشــت را عملیاتی کرد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬به تولید حجم‬ ‫بیشــتری از نفت و گاز هم می توان دســت یافت‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫کنار دســتیابی به اهداف تولید نفت و گاز در شرکت ملی نفت‬ ‫ایران این تالش وجود دارد که از ظرفیت ســرمایه گذاری ها برای‬ ‫توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی هم استفاده‬ ‫شــود به نحوی که بتوان در افزایش سهم پنج درصدی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی قدم های موثرتری را برداشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت با حمایت سایر ذیربطان‬ ‫از ظرفیت این تفاهم نامه برای دســتیابی به این مهم اســتفاده‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حوزه تعامالت فناورانه بین شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران و گازپروم روســیه مشتمل بر سه دسته از فناوری ها‬ ‫است‪ ،‬یک دســته فناوری هایی است که گازپروم در انها به بلوغ‬ ‫فناورانه رسیده و در این حوزه کسب فناوری از طریق فعال سازی‬ ‫ظرفیت پیوســت فناوری در قراردادهای توسعه ای دنبال خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران افزود‪:‬‬ ‫دســته دوم فناوری هایــی خواهند بود که بــا توجه به ظرفیت‬ ‫زیســت بوم فناوری و نواوری در داخل کشور‪ ،‬به دنبال تسهیل‬ ‫به کارگیری انها توســط طرف روسی خواهیم بود‪ .‬در دسته سوم‬ ‫به دنبال توســعه فناوری در حوزه های مشــترک مورد عالقه دو‬ ‫طرف از طریــق تعریف و اجرای پروژه هــای پژوهش و فناوری‬ ‫مشترک خواهیم بود‪ .‬مطهری تصریح کرد‪ :‬در این حالت ریسک‬ ‫هزینه های توسعه فناوری برای هر دو طرف کاهش خواهد یافت‬ ‫و بازار بزرگتری برای فناوری توســعه یافته‪ ،‬متصور خواهد بود‪ .‬با‬ ‫توجه به این دســته بندی‪ ،‬اجرایی کردن این تفاهم نامه در حوزه‬ ‫پژوهش و فنــاوری از طریق مذاکرات بین تیــم مربوطه ایرانی‬ ‫با طرف روســی خواهد بود‪ .‬دو موضــوع اصلی در این مذاکرات‬ ‫تکمیل و نهایی کردن عناوین فناورهای شناسایی شده و تعیین‬ ‫شکل همکاری ها از جمله تشکیل کنسرسیوم بین شرکت های دو‬ ‫کشور و تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬تقاضاهای فناورانه در شرکت ملی نفت شناسایی شده اند و‬ ‫از طرف دیگر توانمندی های فناورانه شرکت گازپروم هم در حال‬ ‫مطالعه و بررسی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬میزان بهره مندی شــرکت ملی نفــت ایران و کلیه‬ ‫بازیگران زیســت بوم فنــاوری و نــواوری از فناوری های ارتقاء‬ ‫یافته بســتگی به ظرفیت جذب فناوری در داخل کشــور دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در دســتیابی به یک سامانه فناورانه مسائلی از‬ ‫جمله طراحی‪ ،‬ســاخت مواد و کاال و عملیات به کارگیری سامانه‬ ‫موضوعیت دارند‪ ،‬الزم اســت تا از طریق شکل دهی به زنجیره ای‬ ‫از شــرکت های دانش بنیان و فناور طراح‪ ،‬ســازنده کاال و مواد و‬ ‫شرکت های خدمات چاه که نسبت به موضوع فناوری ان سامانه‬ ‫شناخت و اشنایی نسبی دارند‪ ،‬ظرفیت جذب فناوری را افزایش‬ ‫و از این طریق بتوان با توانمند کردن این زنجیره ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان داخلی را توانمند کرد‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر چقدر حجم همکاری های شــرکت ملی نفت ایران و گازپروم‬ ‫روسیه بیشتر باشد‪ ،‬امکان توانمندسازی شرکت های دانش بنیان‬ ‫و فناور بیشــتری با بکارگیری مدل فوق وجود خواهد داشــت‪.‬‬ ‫بنابراین عالوه بر جذب ســرمایه و دســتیابی به اهداف از جمله‬ ‫تولید نفت و گاز‪ ،‬یکی از نتایج همکاری ها‪ ،‬افزایش توانمندی های‬ ‫فناورانه شــرکت های دانش بنیان و فنــاور داخلی خواهد بود؛ از‬ ‫ســوی دیگر برای ایجاد ضمانت انتقال فنــاوری در قراردادهای‬ ‫توسعه ای‪ ،‬الزم است تا مشــوق ها و حتی جریمه های قراردادی‬ ‫موثرتری را در متن قراردادها قرار داد‪.‬‬ ‫اردوغان‪ :‬واردات نفت و گاز از ایران را افزایش می دهیم‬ ‫رئیس جمهور ترکیه می گوید در ســفر اخیرش به ایران هشت‬ ‫توافق نامه مهم بین دو کشــور امضاء شده و انکارا تصمیم دارد‬ ‫واردات انرژی از تهران را افزایش دهد‪.‬‬ ‫«رجــب طیب اردوغان»‪ ،‬رئیس جمهــور ترکیه در گفت گویی‬ ‫تفصیلی با شبکه «تی ارتی» این کشور درباره دستاوردهای سفر‬ ‫اخیرش به تهران گفت انکارا خرید نفت و گاز از ایران را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬وی با بیان اینکه در سفر به تهران «هشت توافق نامه‬ ‫مهم میان ایران و ترکیه امضا شــده» افزود‪ :‬همکاری دوجانبه و‬ ‫تجــاری ما با ایران ادامه خواهد داشــت‪ .‬قصد داریم خرید نفت‬ ‫و گاز از ایــران را افزایش دهیم‪ .‬در ســفر به تهران توافق کردیم‬ ‫مراودات تجاری را تا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬متاســفانه به علت شیوع همه گیری کرونا‬ ‫مراودات تجاری بین دو کشــور به ‪ ۷‬میلیارد دالر کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬در تهران عالوه بر نشســت ســران‪ ،‬وزرای دو کشور هم‬ ‫نشســت های مختلفی داشــتند‪ .‬رئیس جمهور ترکیه همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما تصمیم جدید داریم تبادالت تجاری بین دو کشور‬ ‫را افزایش دهیم‪ .‬برداشــتن گام هایی در حوزه انرژی می تواند به‬ ‫این روند سرعت بدهد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫نزولی شدن روند مصرف برق در کشور‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین نیروگاه ها خورشیدی‬ ‫شناور در ایران وارد مدار شد‬ ‫بررسی و ارزیابی اولیه سدهای دارای نیروگاه برق ابی‬ ‫کشــور نشــان می دهد با در نظر گرفتن ســطح موثر‬ ‫دریاچه ســدها ظرفیت نظری قابل نصب در ســدهای‬ ‫سایه خیلی کم در کشور حدودا‬ ‫فاقد سایه و یا با میزان ­ ‬ ‫‪ ۱۰۸۸‬مگاوات است‪.‬‬ ‫توســعه انرژی های تجدیدپذیر به خصوص توســعه‬ ‫نیروگاه های خورشیدی و بادی از برنامه های وزارت نیرو‬ ‫در دولت سیزدهم است‪ .‬این وزارتخانه برنامه احداث ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر را طی چهار سال‬ ‫به مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده که این موضوع‬ ‫مهم در دســتور کار ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫بهره وری انرژی برق ساتبا قرار گرفته به طوری که اخذ‬ ‫مجوز برای احداث ‪ ۷۰۰۰‬مگاوات نیروگاه خورشــیدی‬ ‫و ‪ ۳۰۰۰‬مگاوات نیروگاه بادی‪ ،‬در دســتور کار شورای‬ ‫اقتصاد قرار دارد که شــورای اقتصاد در گام اول ایجاد‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬مگاوات نیروگاه خورشــیدی را برای دو ســال‬ ‫اینده مصوب کرده است‪.‬‬ ‫در حوزه نیروگاه های خورشــیدی شناور نیز در حال‬ ‫حاضر یک نیروگاه فتوولتائیک شــناور کوچک مقیاس‬ ‫در پتروشــیمی مهاباد با بهره گیری از توانمندی داخل‬ ‫در تولید سازه شناور به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫محمدعلی رمضانی معاون فنی و مهندســی سازمان‬ ‫ســاتبا‪ ،‬در این رابطه گفت‪ :‬برای توســعه نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی به مقــدار قابل توجه و وســیعی از زمین‬ ‫نیاز بوده که در بیشــتر مناطق قابل سکونت و شهرها‬ ‫که مصرف کننــده عمده برق هســتند‪ ،‬قیمت زمین‬ ‫برای احداث مزرعه خورشــیدی بسیار باال است‪ .‬البته‬ ‫درچنین مکان هایی می توان از سامانه های خورشیدی‬ ‫کــه اصطالحا به انها پشــت بامی گفته می شــود‪ ،‬نیز‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای احداث نیروگاه های خورشیدی‬ ‫در مقیاس بزرگ‪ ،‬الجرم بایــد از زمین های بکر و بایر‬ ‫که اتفاقا وســعت انها در کشــور ایران بســیار باال هم‬ ‫اســت‪ ،‬اســتفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از یک طرف به دلیل باال‬ ‫بودن وســعت چنین زمین هایی در کشور در مقایسه با‬ ‫بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و همچنین‬ ‫تابش خوب خورشید در ایران‪ ،‬می توان گفت که کشور‬ ‫از پتانســیل بســیار باالیی برای احــداث نیروگاه های‬ ‫خورشیدی و تولید برق از ان برخوردار است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬اما باید از یک طرف برای‬ ‫کاهش اثرات سوء غبار و طوفان و از طرف دیگر دمای‬ ‫باالی محیط در بیابان ها‪ ،‬بر روی عملکرد ســامانه های‬ ‫خورشیدی‪ ،‬تدابیر فنی و اجرایی اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معمــوال ایــن زمین هــا در‬ ‫فاصلــه قابل توجهی از مناطق مصرف قــرار دارند‪ ،‬لذا‬ ‫برای توســعه بزرگ مقیاس نیروگاه های خورشــیدی‬ ‫و افزایــش ســهم انهــا در ســبد تولید برق کشــور‪،‬‬ ‫باید به توســعه این زیرساخت توجه داشت و روی انها‬ ‫سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫رمضانی با اشاره به نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک‬ ‫ادامه داد‪ :‬عــاوه بر امکانپذیری احــداث نیروگاه های‬ ‫خورشیدی بر پشــت بام های منازل شهری‪ ،‬روستایی‬ ‫یا شــهرک های صنعتی و همچنین از زمین های بکر و‬ ‫بیابانی احداث انها روی پهنه های ابی(اعم از کانال های‬ ‫اب‪ ،‬دریاچه های پشــت سدها‪ ،‬دریاچه ها و تاالب ها و‪...‬‬ ‫و‪ ).‬نیز میسر بوده و دارای مزایایی است‪.‬‬ ‫معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مزیت قابل توجه نیروگاه های خورشــیدی شناور روی‬ ‫ســدها و دریاچه ها‪ ،‬عدم استفاده از فضای زمین است‬ ‫که می توان از این فضا بــرای دیگر کاربری ها همچون‬ ‫کشــاورزی و یا ساخت و ســاز و همچنین از تجهیزات‬ ‫انتقال برق موجود در دریاچه ســدهای دارای نیروگاه‬ ‫برق ابی بهره گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مزیت دیگر نیروگاه های خورشــیدی‬ ‫فتوولتائیک‪ ،‬اســتفاده از اثر سرمایشــی اب است که‬ ‫می توانــد عملکرد پنل خورشــیدی را ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بهبود بخشــد‪ .‬در گــذر زمان‪ ،‬این امــر باعث کاهش‬ ‫چشــمگیر هزینه تولید برق خورشیدی می شود‪ .‬دیگر‬ ‫مزایــای بالقوه‪ ،‬کاهش مشــکل ســایه اندازی‪ ،‬کاهش‬ ‫فعالیت هــای عمرانی‪ ،‬کاهش تبخیر اب‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫اب و کاهش رشــد جلبک ها بیان شــده است‪ .‬کاهش‬ ‫تبخیر اب با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران و تنش‬ ‫ابــی در اکثر نقاط کشــور‪ ،‬مهم ترین مزیــت این نوع‬ ‫نیروگاه ­ها در ایران است‪.‬‬ ‫رمضانی با بیان اینکه پتانسیل زیادی در سراسر جهان‬ ‫برای عملکــرد ترکیبی و یکپارچه ســازی نیروگاه های‬ ‫برق ابی و فتوولتائیک شناور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معموالً‬ ‫در فصول خشــک جریان اب کمتر و مدت زمان تابش‬ ‫خورشید زیاد اســت و برعکس ان در فصول پر بارش‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫حساب ارزی چند بانک مسدود شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫اخبار‬ ‫روایت بانک جهانی از صعود ‪۵‬‬ ‫ساله ضریب جینی ایران‬ ‫در دولت گذشته‬ ‫امارهای بانک جهانی نشــان می دهــد با روی کار امدن‬ ‫دولت گذشــته شــکاف درامدی در ایران رشد شدیدی‬ ‫داشــته و ضریب جینی در ‪ ۵‬سال متوالی روند صعودی‬ ‫طی کرده است‪.‬‬ ‫یکی از شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت درامدی در‬ ‫سطح جامعه می باشد‪ ،‬ضریب جینی است‪ .‬ضریب جینی‬ ‫از جمله شــاخص هایی است که می توان با استفاده از ان‬ ‫وضعیت توزیع درامد در یک جامعه را سنجید‪.‬‬ ‫ضریــب جینی ارقامی بین ‪ 0‬تا ‪ 100‬را در برمی گیرد که‬ ‫هرچه این رقم بیشتر باشــد داللت بر شکاف و نابرابری‬ ‫درامدی بیشتر در یک کشــور دارد‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬اگر‬ ‫همه افراد جامعه به اندازه هم درامد داشته باشند‪ ،‬ضریب‬ ‫جینی معادل صفر و اگــر تمام درامدها تنها به یک نفر‬ ‫برسد‪ ،‬ضریب جینی ‪ 100‬اســت که این بدترین حالت‬ ‫ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫بررســی امار بانک جهانی از روند تغییرات ضریب جینی‬ ‫در ایران نشان می دهد طی سال های ‪ 2014‬تا ‪ 2019‬که‬ ‫مصادف با فعالیت دولت گذشته بوده است ضریب جینی‬ ‫در ایران رشــد داشته است که این امر به معنای افزایش‬ ‫شــکاف درامدی در ایران طی سال های مدیریت دولت‬ ‫گذشته بر کشور است‪ .‬دولت یازدهم ضریب جینی ‪37.4‬‬ ‫واحدی را در ســال ‪ 2013‬تحویل گرفت و در سال های‬ ‫‪ 2014‬تا ‪ 2018‬این رقم را به طور متوالی افزایش داد‪.‬‬ ‫ضریب جینی ایران از ‪ 37.4‬واحد در سال ‪ 2013‬به ‪38.9‬‬ ‫واحد در ســال ‪ 39.5 ،2014‬واحد در ســال ‪40 ،2015‬‬ ‫واحد در ســال ‪ 40.8 ،2016‬واحد در سال ‪ 2017‬و ‪42‬‬ ‫واحد در سال ‪ 2018‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بر این اساس طی ‪ 5‬سال متوالی ضریب جینی در ایران‬ ‫شیب تندی به ســمت باال داشته و رشد ‪ 12‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است که این امر نشان می دهد سیاست های‬ ‫دولت قبل‪ ،‬بیشتر در جهت تامین منافع گروه های ثروتمند‬ ‫قرار داشته و ثروت و دارایی را از جیب قشر متوسط و فقیر‬ ‫به سمت جیب این گروه ها هدایت کرده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2019‬و پس از ‪ 5‬ســال صعود متوالی‪ ،‬ضریب‬ ‫جینــی در ایران مقداری کاهش یافــت و به ‪ 40.9‬واحد‬ ‫رســید که علت ان افزایش یارانه نقــدی پس از اصالح‬ ‫قیمت بنزین بود که ســبب افزایش قدرت خرید اقشار‬ ‫کم درامد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری سازمان بورس خبر داد؛‬ ‫ق سرمایه گذاری بخشی»‬ ‫«صندو ‬ ‫در راه ورود به بازار سرمایه‬ ‫رئیس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری ســازمان‬ ‫بــورس و اوراق بهــادار گفــت‪ :‬در راســتای توســعه‬ ‫ســرمایه گذاری غیرمســتقیم و توســعه کمی و کیفی‬ ‫نهادهای مالی‪ ،‬مقررات مرتبط با «صندوق سرمایه گذاری‬ ‫بخشــی» تدوین و در شــرف ابالغ قرار گرفــت‪ .‬پایگاه‬ ‫خبری بازار ســرمایه ایران‪«،‬سیاوش پرویزی نژاد» با بیان‬ ‫اینکه توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم و توسعه کمی و‬ ‫کیفی نهادهای مالی به عنوان یکی از رســالت های مهم‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬ســازمان بورس پس از بررسی نظرات‬ ‫فعاالن بازار سرمایه در ارتباط با «صندوق سرمایه گذاری‬ ‫بخشی»‪ ،‬مقررات صندوق یادشده را تدوین کرد و اکنون‬ ‫این مقررات در شــرف ابالغ قرار گرفت ه اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬صندوق ســرمایه گذاری بخشی» از «دستورالعمل‬ ‫تاســیس صندوق های ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با‬ ‫درامد ثابت‪ ،‬مختلط‪ ،‬در ســهام و در اوراق بهادار مبتنی‬ ‫بر کاال» تبعیت می کند که این دستورالعمل در تاریخ ‪۱۲‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۴۰۰‬تصویب و در تاریخ ‪ ۱۵‬فروردین ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ابالغ شد (مشاهده دستورالعمل) پرویزی نژاد با بیان اینکه‬ ‫ساختار این نوع صندوق هم می تواند «قابل معامله» و هم‬ ‫«مبتنی بر صدور و ابطال» باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که صندوق ساختار مبتنی بر صدور و ابطال داشته باشد‪،‬‬ ‫نیازی به استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته رئیــس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬این نوع صندوق می تواند با مدیریت فعال‬ ‫یا مدیریت غیرفعال اداره شــود‪ .‬در صورتی که صندوق‬ ‫مدیریت غیرفعال داشته باشــد‪ ،‬مدیر صندوق باید رویه‬ ‫تشکیل و بازبینی پرتفوی خود را به سازمان بورس ارائه‬ ‫دهد‪ .‬وی ســاختار «صندوق سرمایه گذاری بخشی» را از‬ ‫نظر مفهومی همانند صندوق های سرمایه گذاری شاخصی‬ ‫ق ســرمایه گذاری بخشــی‪،‬‬ ‫برشــمرد و افزود‪ :‬در صندو ‬ ‫شــاخص یک صنعت خاص ره گیری خواهد شــد و حد‬ ‫نصاب سرمایه گذاری در یک صنعت حداقل ‪ ۷۰‬درصد و‬ ‫در سهام یک ناشر حداکثر ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫صندوق توســعه ملی از مسدود کردن حساب ارزی بانک هایی که اقساط ان ها سررسید شــده‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با ابالغ شیوه نامه اصول مطالبات غیرجاری صندو ‬ ‫ق‬ ‫توســعه ملی‪ ،‬شرایط پرداخت تسهیالت معوق از سوی تســهیالت گیرندگان اعالم و در دستور کار قرار گرفت‪ .‬این موضوع مدت ها به چالشی بین صندوق توسعه ملی و تسهیالت گیرندگان‬ ‫دارای وام های معوق‪ ،‬تبدیل شــده بود‪ .‬در همین رابطه معاون بانکی و اعتباری و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام ها‪ ،‬مطالبات خود‬ ‫را اخذ کند‪ ،‬بر این اساس صندوق‪ ،‬با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب های ارزی بانک هایی کرده که اقساط ان ها سررسید شده است‪ .‬همچنین در جلسات مشترکی که‬ ‫با بانک مرکزی برگزار کردیم‪ ،‬مقرر شد با همه بانک ها به صورت جداگانه‪ ،‬درمورد پروژه هایی که اقساط ان ها سررسید شده است‪ ،‬جلساتی برگزار شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخص بانک مرکزی کنترل می شود‬ ‫در جلسه رئیس سازمان بورس و رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬در مورد‬ ‫کنترل نرخ بهره بین بانکی و مهار تورم‪ ،‬مواردی مطرح شد‪.‬‬ ‫جلســه مجید عشقی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با علی‬ ‫صالح ابادی رئیس کل بانک مرکــزی در محل این بانک در حال‬ ‫برگزاری اســت‪ .‬مصطفی قمری وفا‪ ،‬مدیــرکل روابط عمومی بانک‬ ‫هســتند دچار مشکالتی هست‪ ،‬نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از‬ ‫عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانک ها اســت که در شرایط تورمی‬ ‫اجتناب ناپذیر اســت‪ ،‬کنترل این نرخ در کریدور مشــخص دنبال‬ ‫خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی اغاز شود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬به واســطه افزایش قیمت های‬ ‫جهانی و تورم نهفته در حذف ارز ‪ ،۴۲۰۰‬کشور با تورم مواجه شد‬ ‫کــه با همراهی مردم از ان عبور کردیم؛ ایــن اطمینان را به بازار‬ ‫سرمایه میدهم که نرخ بهره بین بانکی کنترل و مدیریت شده و بازار‬ ‫نرخ های باالتر را نخواهد دید‪ ،‬روند کاهشــی به زودی اغاز خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید‪ ،‬در‬ ‫حال برنامه ریزی ویژه جهت تامین مالی صنایع با سیاست هدایت‬ ‫اعتباری برای شرکت های بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬همچنین تســهیل در صدور‬ ‫مجوز صندوق های وابسته به بانک ها در دستور کار کمیته مشترک‬ ‫بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مرکزی در این باره گفت‪ :‬جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم اکنون در ساختمان بانک‬ ‫مرکزی در مورد بازار سرمایه در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخص بانک مرکزی‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫همچنین ســلیمی زاده‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس در‬ ‫این باره گفت‪ :‬این جلســه برای کنترل نرخ بهره بین بانکی و مهار‬ ‫تورم به صورت همزمان و یکسان شدن سیاست اعمالی و اعالمی و‬ ‫انعکاس ان به فعاالن اقتصادی‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬علی صالح ابادی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در این‬ ‫جلســه اعالم کرد‪ :‬دغدغه بازار سرمایه همان دغدغه بانک مرکزی‬ ‫ ‬ ‫هم است و همه تالش ما تقویت بورس است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نرخ بهره بین بانکی با سیاســت مشخص کنترل خواهد‬ ‫شد و تصمیماتی روز گذشته در این زمینه گرفته شده است‪.‬‬ ‫صالح ابادی اظهار داشــت‪ :‬صنعت بانکداری که در بورس هم فعال‬ ‫پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫راه اندازی بورس بین الملل در مناطق ازاد کیش‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس بــه راه اندازی بورس بین‬ ‫الملل به عنوان خبر خوشی برای مردم اشاره و گفت‪ :‬قرار است‬ ‫بســتر تشــکیل بورس بین الملل در مناطق ازاد کیش مراحل‬ ‫نهایی خود را طی کند‪.‬‬ ‫محمدرضا پور ابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫شــورای اسالمی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود که با‬ ‫حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی‪ ،‬رئیس ســازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان بورس‪ ،‬دبیر شــورای عالی مناطق ازاد تجاری‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬بر گزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬نشســت مشترک‬ ‫اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان سوال کننده از‬ ‫وزیر اقتصاد برگزار و سواالت مختلفی مطرح شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامــه به یکی دیگر از‬ ‫ســواالت نمایندگان در خصوص اســتفاده از مــاده ‪ 56‬قانون‬ ‫الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت‬ ‫بــرای تکمیل پروژه های عمرانــی و تبعیض و ناعدالتی که در‬ ‫این خصوص میان اســتان ها وجود دارد‪ ،‬اشــاره کرده و افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه طبق گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی ایین نامه‬ ‫ای از ســوی ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و‬ ‫ابالغ شــده تا بر اســاس ان چهارچوب مشخصی برای استفاده‬ ‫طرح های عمرانی از ماده ‪ 56‬تعیین شــده تا از بی ضابطه بودن‬ ‫ان کــه عقد قرارداد های پــروژه ای عمرانی در مناطق مختلف‬ ‫کشور با پیگیری و ارتباطات فردی صورت می گرفت خارج شود‪.‬‬ ‫هــم اکنون این ایین نامه ابالغ شــده و موضوع تخصیص منابع‬ ‫بانک ها از طریق ماده ‪ 56‬به طرح های عمرانی باید بر اســاس‬ ‫ان و در چهار چوب مشخص انجام شود‪.‬‬ ‫وی به راه انــدازی بورس بین الملل به عنوان خبری خوشــی‬ ‫برای مردم اشاره و تصریح کرد‪ :‬با توجه به درخواست دبیر خانه‬ ‫شــورای عالی مناطق ازاد کشور‪ ،‬قرار است بستر تشکیل بورس‬ ‫بین الملل در مناطقه ازاد کیش مراحل نهایی خود را طی کند‪.‬‬ ‫این موضوع در ســازمان بورس کشور تصویب شده و ظرف یک‬ ‫الی دو هفته اینده به شــورای عالی بورس مــی رود‪ ،‬از این رو‬ ‫پیش بینی می شــود ظرف مدت یک ماه اینده مصوبه شــورای‬ ‫عالی بورس در خصوص تشکیل بورس بین الملل ارائه شود‪ .‬بی‬ ‫تردید بورس بین الملل ظرفیت واردات ارزی داشــته و در حوزه‬ ‫اوراق نیــز فعال خواهد بود و با توجه به فعالیت هایش می تواند‬ ‫در حوزه های کاالیی نیز ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی عنوان کرد‪ :‬مالیات بر مناطق ازاد نیز موضوع سوال‬ ‫دیگری بود که در جلســه کمیســیون اقتصادی مجلس از وزیر‬ ‫امور اقتصاد و دارایی پرسیده شد‪ .‬با توجه به اینکه قانون جدید‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه ســال گذشــته ابالغ شده در‬ ‫ایین نامــه مربوطه‪ ،‬پرداخت و دامنه شــمول مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده در مناطق ازاد به شکل کامل و جامع دیده نشده و همین‬ ‫موضوع مورد اعتراض جدی تعدادی از نمایندگان بود‪.‬‬ ‫نماینده کرمان در مجلس گفت‪ :‬مقرر شــد تفسیری از مجلس‬ ‫اخذ و مجلس ظرف دو هفته اینده گزارش خود را به ســازمان‬ ‫امور مالیاتی ارائه کند‪ .‬امیدواریم هر چه سریع تر ایین نامه مذکور‬ ‫اصالح و مناطقی که با اهدف اصلی مناطق ازاد تشــکیل شدند‬ ‫از ظرفیت معافیت های مالیاتی اســتفاده کنند و همچنین سایر‬ ‫مناطق نیز تالش کنند با رعایت انضباط در خصوص موضوعات‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬توســعه فعالیت ها‪ ،‬تراز تجاری مثبت‪ ،‬محصور‬ ‫بودن و استقالل گمرک به این مجموعه اضافه شوند‬ ‫معاون بانکی وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫برنامه ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد‬ ‫معاون بانــک و بیمه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ســود بین‬ ‫بانکــی به بیش از ‪ ۲۱‬درصد گفت‪ :‬هیچ سیاســتی برای افزایش‬ ‫نرخ ســود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به ســرعت تعدیل و‬ ‫منطقی می شود‪.‬‬ ‫«ســید عباس حســینی» در نشست خبری نمایشــگاه بانک و‬ ‫بیمه در محل غرفه بانک صادرات درباره افزایش نرخ ســود بین‬ ‫بانکی به بیش از ‪ ۲۱‬درصد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬نرخ سود بین بانکی‪،‬‬ ‫نرخ تســهیالت‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ اوراق در بازار ســرمایه مجموعه ای از‬ ‫نرخ هاســت که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سیاســتی مبنی برای افزایش نرخ ســود بین بانکی وجود‬ ‫ندارد و این نرخ به ســرعت تعدیل و منطقی می شود‪ ،‬البته نرخ‬ ‫منطقی این است که همه نرخ هایی که اشاره شد در کنار همدیگر‬ ‫و در تعامل باشــند‪ .‬معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد‪:‬‬ ‫هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر‬ ‫انجام شــود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار‪،‬‬ ‫بانــک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در‬ ‫این راه از هیچ کوششــی دریغ نمی کنــد‪ .‬در این خصوص بانک‬ ‫مرکزی نیز اعالم کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی‬ ‫کنترل خواهد شــد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره‬ ‫اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بانک های دولتی با قوت ادامه می یابد‬ ‫در ابتدای این نشست حســینی درخصوص اقدامات انجام شده‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اقدامات دولت که در ماه های اخیر در مجامع بانک ها‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی شــده و برخی بانک هــای خصوصی پیگیری‬ ‫می شود افزایش سرمایه انها بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک های‬ ‫دولتی در پیش گرفته شــد تا از این منابع برای افزایش سرمایه‬ ‫بانک ها اســتفاده شــود و تاکنون برخی از بانک ها نیز در همین‬ ‫چارچــوب افزایش ســرمایه داده انــد و در مجامــع این بانک ها‬ ‫اطالع رســانی انجام شده است‪ .‬معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد‬ ‫درباره اصالح ســاختار بانک ها گفت‪ :‬در چارچوب سیاست دولت‬ ‫برای اصالح ســاختار بانک ها در قانون بودجه‪ ،‬امســال ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش ســرمایه بانک های دولتی پیش بینی شده‬ ‫که تالش می کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک های دولتی‬ ‫محقق کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬افزایش سرمایه بانک های دولتی از‬ ‫این دو مسیر با قوت ادامه می یابد‪.‬‬ ‫واگذاری اموال بانک ها قانون است‬ ‫حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانک ها نیز گفت‪ :‬براساس‬ ‫ی اموال بانک ها انجام شــود و در این زمینه‬ ‫قانون باید واگــذار ‬ ‫جلساتی با بانک ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص‬ ‫تاکید دارند و امیدواریم امســال مقــدار قابل توجهی از واگذاری‬ ‫اموال و ســهام مازاد بانک ها را شــاهد باشــیم‪ .‬وی اظهارداشت‪:‬‬ ‫مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک می کند که ترازنامه بانک ها‬ ‫بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شــبکه بانکی برطرف‬ ‫شود‪ .‬بنابراین یکی از سیاســت هایی که به طور جدی در وزارت‬ ‫اقتصــاد با همکاری بانک مرکزی و تمــام ارکان اقتصادی دولت‬ ‫دنبال می شــود کمک به اصالح ساختار مالی بانک ها است تا در‬ ‫نتیجه ان توان تسهیالت دهی شبکه بانکی افزایش یابد‪.‬‬ ‫اضافه برداشت بانک ها خط قرمز دولت‬ ‫معاون بانک و بیمــه وزارت اقتصاد در مــورد محدودیت اضافه‬ ‫برداشــت بانک ها گفت‪ :‬در گذشــته بانک ها بدون محدودیت از‬ ‫منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این‬ ‫اضافه برداشت را محدود کرده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد افزود‪ :‬براســاس مصوبه مجلس بانک مرکزی‬ ‫موظف است هر سه ماه یک بار لیست را به روز رسانی کند و این‬ ‫تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫پرداخت وام ازدواج امسال روند بهتری دارد‬ ‫وی درباره پرداخت وام ازدواج و مشــکالت پیش روی متقاضیان‬ ‫گفت‪ :‬تا جایی که اطالع دارم سال گذشته ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وام ازدواج به ‪ ۹۰۰‬هزار نفر پرداخت شــد و در سه ماهه نخست‬ ‫امســال نیز ‪ ۲۰۰‬هزار نفر تسهیالت ازدواج دریافت کرده و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند که این امار حاکی از بهبود‬ ‫وضعیت پرداخت تسهیالت است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد‬ ‫پیش بینی کاهش تورم تا پایان سال‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد تورم ماهانه اقالم خوراکی از ‪ ۲۵.۴‬درصد در‬ ‫خردادماه بــه ‪ ۵.۷‬درصد در تیرماه کاهش یافت‪ .‬کاهش حدود ‪۲۰‬‬ ‫واحد درصدی تورم اقالم خوراکی از خرداد تا تیر‪ ،‬به وضوح پایان اثر‬ ‫تورمی حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬را نشان می دهد‪ .‬بانک مرکزی در توضیحاتی‬ ‫در پاســخ به یک رسانه منتقد دولت اعالم کرد‪ :‬در خصوص ادعای‬ ‫مطرح شــده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم‬ ‫الزم به توضیح است که مهم ترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل‬ ‫تورم از ناحیه عرضه‪ ،‬تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند‬ ‫و بنابرایــن کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که‬ ‫از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شــمار می روند بخشی از روند‬ ‫کنترل تورم به شمار می روند‪ .‬بر این اساس و همان گونه که پیش‬ ‫از این توســط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان‬ ‫شده بود‪ ،‬سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه‬ ‫به صورت موقت در ماه های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ‬ ‫تورم ماهانه شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫لطیفی با همراهی «اوج» فیلم می سازد‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با دو فیلم نامه موافقت کرد‪ .‬به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری‪ ،‬فیلم نامه های «غریب» به تهیه کنندگی‬ ‫سازمان هنری رسانه ای اوج و حامد عنقا‪ ،‬کارگردانی محمدحسین لطیفی و نویسندگی حامد عنقا و «اشیل» به تهیه کنندگی سعید شاهسواری و کارگردانی و نویسندگی فرهاد دالرام‬ ‫دیزجی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫عمو قناد؛‬ ‫تلویزیونخانهمناست‬ ‫مجید قنــاد پس از یک دهه ســکوت درباره توقــف و تعطیلی‬ ‫برنامه «فیتیله‪ ،‬جمعه تعطیله» گفت‪ :‬راجع به این موضوع صحبت‬ ‫نکرده ام‪ .‬چون عقیده دارم کســی صحبت هــای درون خانه اش را‬ ‫بیرون نمی برد؛ تلویزیون خانه من اســت‪ .‬بــه همین دلیل در این‬ ‫سال ها ترجیح دادم در مورد این موضوع صحبت نکنم‪.‬‬ ‫مجید قناد و توضیح چرایی توقف و تعطیلی برنامه فیتیله‪ ،‬جمعه‬ ‫تعطیله بیان کرد‪ :‬همه کاســتی ها و نواقص لزوما از صدا و ســیما‬ ‫نیست‪ .‬در برخی موارد‪ ،‬ایراد‪ ،‬خود ما هستیم‪ .‬برنامه خودم را مثال‬ ‫می زنم‪ .‬وقتی چهارچوب رعایت نمی شــود‪ ،‬بروز مشــکل طبیعی‬ ‫اســت‪ .‬چهارچوب ها حدودی است که تلویزیون برای خودش دارد‬ ‫و اگر رعایت نشــود‪ ،‬ان برنامه مســلما با موفقیت روبرو نشده و به‬ ‫مشکل خواهد خورد و هر برنامه هم برای خودش چهارچوبی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاید اگر این چهارچوب ها رعایت می شد‪ ،‬برنامه فیتیله‪،‬‬ ‫جمعه تعطیله می توانست سالیان سال ادامه پیدا کند اما متاسفانه‬ ‫عزیزانی که در کنار من بودند‪ ،‬به چهارچوب ها پایبند نبودند‪.‬‬ ‫ایــن مجری و تهیه کننده تلویزیون ادامــه داد‪ :‬من چون کارمند‬ ‫سازمان بودم‪ ،‬نمی توانستم حد و حدود سازمان را رعایت نکنم و در‬ ‫نتیجه امکان تخطی نداشــتم اما این دوستان عزیز‪ ،‬چون وابستگی‬ ‫به تلویزیون نداشــتند‪ ،‬اهتمامی هم در رعایت اصول نداشــتند‪ .‬ما‬ ‫چون در این رســانه کار می کنیم‪ ،‬باید چهارچوب ها را رعایت می‬ ‫کردیــم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬من در این مورد به صدا و ســیما حق می دهم‬ ‫که این برنامه باید قطع می شــد و نباید ادامه پیدا می کرد‪ .‬هرچیز‬ ‫در جایــگاه خودش کارکرد دارد و مصلحت ان زمان صدا و ســیما‬ ‫این بود‪ .‬دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و‬ ‫نوجوان تهران‪-‬همدان اظهار داشــت‪ :‬وقتی قاضی می تواند قضاوت‬ ‫کند که هر دو طرف حاضر باشــند‪ .‬نمی شود صرفا چیزی که من‬ ‫دوســت دارم را مثبت بگویم‪ .‬یعنی باید جایی باشد که در این باره‬ ‫نظر دهد؛ مجمعی از صاحب نظران منتسب به صدا و سیما و گروه‬ ‫های هنری باید بنشینند و درباره چنین نقصان هایی صحبت کنند‪.‬‬ ‫قناد گفت‪ :‬شما وقتی یک میکروفون یا قلمی در رسانه دارید‪ ،‬می‬ ‫توانید با یک کلمۀ جابه جای مــن‪ ،‬من را مقصر کنید یا در موضع‬ ‫حق قرار دهید؛ به همین دلیل کار شــما بســیار سخت است‪ .‬چرا‬ ‫که یک قاضی هســتید که باید ان چه می شنوید را از هر دو طرف‬ ‫اعالم کنید‪.‬‬ ‫مجری‪ -‬بازیگر برنامه از مدرســه تا مدرســه (‪ )۱۳۶۳‬یاداور شد‪:‬‬ ‫من مجری در اجرا طرفدار یک تیم باشــم‪ ،‬اجازه ندارم در مورد‬ ‫اگر ِ‬ ‫تیمی که بســیار دوســت دارم تعریف و تمجید کنم و از تیمی که‬ ‫دوســت ندارم‪ ،‬بدگویی کنم‪ .‬این موضوع درست نیست‪ .‬چرا که در‬ ‫این جایگاه‪ ،‬احساسات درونی من به خودم مربوط است و به بیننده‬ ‫ربطی ندارد و این بســیار بد است که در برخی از موارد ما مجریان‬ ‫و کســانی که روبروی دوربین می نشینیم‪ ،‬یک طرفه قضاوت می‬ ‫کنیم‪ .‬کار دوســتان فیتیله ای هم نوعی از انعکاس نظر شخصی بود‬ ‫که جایش در اجرای یک برنامه ان هم برای کودک نبود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بر اهمیت بی طرفی در اجرای یک برنامه تلویزیونی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درســت است که مجری هستیم اما نباید یادمان برود‬ ‫که اجرای ما برای کودکان اســت‪ .‬پس نبایــد فقط برای تصویر و‬ ‫قشــنگ بودن خودمان این کار را انجام دهیم‪ .‬بلکه باید برای اصل‬ ‫قضیه کار کنیم‪.‬‬ ‫این مجری صدا و سیما خاطرنشان کرد‪ :‬من راجع به این موضوع‬ ‫صحبت نکرده ام‪ .‬چون عقیده دارم کســی صحبت های درون خانه‬ ‫اش را بیرون نمی برد؛ چون تلویزیون برای من خانه است و چیزهایی‬ ‫که باید گفته شــود نیاز به حضور هر دو طرف دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در این سال ها ترجیح دادم در مورد این موضوع صحبت نکنم‪ .‬چرا‬ ‫که مردم خودشان بسیار اگاه هستند و تصویر را خوب می بینند‪.‬‬ ‫قناد در پاسخ به این پرســش که ایا بهتر نبود به دلیل یک دهه‬ ‫اجرای این برنامه‪ ،‬از توقف و تعطیلی ان صرف نظر می شــد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این مســئله را شکل دیگری می بینم‪ .‬پدر و مادری بعد از ‪۲۵‬‬ ‫ســال زندگی مشــترک از هم جدا می شوند و اطرافیان می گویند‬ ‫که زندگی به این خوبی نباید تمام می شد اما شما از دل انان خبر‬ ‫ندارید؛ اگرچه از ســویی بچه دوست ندارد پدر و مادرش از هم جدا‬ ‫شوند اما به صالح است که انان از هم جدا شوند‪ .‬در نتیجه فکر می‬ ‫کنم قطع شــدن این برنامه به صالح بود‪ .‬چرا که دیگر برای کودک‬ ‫نبود و برای بزرگترها اجرا می شد‪.‬‬ ‫این مجری صدا و سیما در پاسخ به این سوال که مگر چه ایرادی‬ ‫داشت که مخاطبان این برنامه بزرگساالن هم باشند‪ ،‬گفت‪ :‬ایرادش‬ ‫در این بود کــه فیتیله‪ ،‬جمعه تعطیله در گونــه کودک و نوجوان‬ ‫پخش می شــد و عدم تناســب محتوای ان با گونه اش مانند این‬ ‫بود که شــما در زمان برنامه بزرگسال‪ ،‬برنامه کودک پخش کنید‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی این اعتراض پیش می امد که چرا برنامه کودک‬ ‫را برای بزرگســاالن گذاشتند‪ .‬به همین دلیل است که ‪ ۱۳-‬یا ‪۱۳+‬‬ ‫روی برنامه ها گذاشته می شود‪.‬‬ ‫کار با کودک مستلزم گذراندن دوره های تخصصی است‬ ‫قناد در توضیح کارنامه کاری خود گفت‪ :‬کارم را سال ‪ ۵۴‬از ابادان‬ ‫شــروع کردم‪ .‬ســال ‪ ۵۹‬مرکز اصفهان کار کردم و سال ‪ ۶۰‬صدا و‬ ‫ســیمای خرم اباد بودم و در ســال ‪ ۶۲‬همراه با تحصیل به شبکه‬ ‫دو امدم؛ زمانی که نوجوان بودم تئاتری به اســم مترســک داشتم‬ ‫و در ســال ‪ ۶۲‬هم اولین تئاترم را در تهــران به نام امپراطور جون‬ ‫به کارگردانی مجید جعفری با حضور دوســتانی چون اکبر زنجان‬ ‫پور و بســیاری از دانشــجویان ان زمان مانند حسن پورشیرازی‪،‬‬ ‫مهدی وثوق دوســتان‪ ،‬حســن زارع در تاالر وحدت اجرا کردیم‪.‬‬ ‫گوهر خیراندیش‪ ،‬مهرانه مهین ترابی‪ ،‬شهین علیزاده‪ ،‬حسن زارعی‬ ‫و کریــم اکبری مبارکه هم دوره ای های من در دانشــگاه بودند که‬ ‫اخبار‬ ‫فراخوانهنرمندانبرایطراحی‬ ‫لباسهواداریتیمملی‬ ‫باهم شروع کردیم و به جلو امدیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جریان روان زندگی بیان کرد‪ :‬کرونا هم یکی دیگر‬ ‫از موضوعاتی بود که در مسیر زندگی رخ می دهد‪ .‬هرروز یک اتفاق‬ ‫هنری تازه و یک کار نو هســت و زندگی در جریان اســت‪ .‬با همه‬ ‫نگرانی های پشت ســرگذاردن کرونا‪ ،‬هرکسی در هر رشته ای که‬ ‫بوده کارش را از ســرگرفته و من هم ماننــد قبل در حوزه تئاتر و‬ ‫تلویزیون کار می کنم‪.‬‬ ‫در چهار دانشگاه تدریس می کنم‬ ‫بازیگر فیلم ســینمایی همه دختران من (اســماعیل سلطانیان‬ ‫‪ )۱۳۷۲‬با اشــاره به وضعیت فعلی خود گفت‪ :‬این روزها مشــغول‬ ‫تولید برنامه لوبیا‪ ،‬زود بیا هستم که جمعه ها پخش می شود و یک‬ ‫سال ان تمام شده و درحال ورود به سال دوم تولید ان هستیم‪ .‬بر‬ ‫این اســاس قرار است تا شکل و شیوه ان را بر اساس تجربه و نظر‬ ‫مدیران کنونی تغییر دهیم‪.‬‬ ‫قناد گفت‪ :‬در دوران کرونا به صورت انالین در ارتباط با دانشجویان‬ ‫بودم؛ چرا که در چهار دانشــگاه (هنر و معماری‪ ،‬ســروش و علمی‬ ‫کاربردی) تدریس می کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دروس بازیگری‪ ،‬فن بیان و همچنین دروس تخصصی‬ ‫در ارتبــاط با مبانی بازی برای کــودک را تدریس می کنم‪ .‬دروس‬ ‫مرتبط با کودک اهمیت خود را دارد‪ .‬یعنی دانشــجو یاکسی که در‬ ‫عرصه تئاتر است و درس های خاص خود را می گذراند‪ ،‬این دروس‬ ‫را هم پشت سر می گذارد‪ .‬چون کسی که برای کودک کار می کند‪،‬‬ ‫باید بداند برای ارتباط با این رده سنی چه نکاتی را رعایت کند‪.‬‬ ‫قناد در پاســخ به این پرســش که محتوای تدریس هایش عمدتا‬ ‫چیســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬سرفصل هایی که تدریس می کنم ترکیبی از‬ ‫تجربه شــخصی و حرفه ای من و مطالعه نکاتی ست که در کتاب ها‬ ‫امده است‪ .‬وی با اشاره به سابقه اموزش تخصصی خود در دانشگاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من از سال ‪ ۱۳۵۷‬که دانشکده دراماتیک بودم شاگرد‬ ‫استادانی مانند حمید ســمندریان‪ ،‬رکن الدین خسروی‪ ،‬اسماعیل‬ ‫شنگله و خانم هایده حائری بودم که در کنار ایشان تلمذ کرده و از‬ ‫انان یاد می گرفتم‪.‬‬ ‫«چپ دست» منتخب بخش رقابتی جشنواره فیلم زنان سئول شد‬ ‫فیلم کوتاه «چپ دســت» به نویسندگی و کارگردانی نسرین‬ ‫محمدپور در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول‬ ‫به رقابت می پردازد‪.‬‬ ‫مشاور رسانه ای فیلم کوتاه چپ دست‪ ،‬این فیلم به نویسندگی‬ ‫‪ Lorem‬محمدپور و تهیه کنندگــی فریبا عرب‬ ‫‪ipsum‬نســرین‬ ‫و کارگردانــی‬ ‫(شــرکت ‪ )CHOSEN IMAGE‬به بخش رقابتی بیســت و‬ ‫چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول راه یافت‪.‬‬ ‫بیست وچهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول ‪ ۲۵‬اگوست‬ ‫تا اول ســپتامبر ‪( ۲۰۲۲‬سوم تا ‪ ۱۰‬شــهریور ‪)۱۴۰۱‬در سئول‬ ‫برگزار می شــود و چپ دســت در این دوره در بخش فیلم های‬ ‫کوتاه با ‪ ۱۹‬فیلم کوتاه دیگر رقابت خواهد کرد‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم زنان ســئول یکی از بزرگترین و‬ ‫معتبرترین جشــنواره فیلم زنان در ســطح بین المللی محسوب‬ ‫می شود که اثار فیلم ســازان زن را از سراسر دنیا در بخش های‬ ‫رقابتی و غیررقابتی به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫این جشــنواره یک رویداد منحصر به فرد است که ارائه دهنده‬ ‫ارزش هــا و الترناتیوهــای نوینی از منظر فمینیســتی در کنار‬ ‫جشــنواره های بین المللی فیلم کره اســت که هر سال‪ ،‬اواخر‬ ‫‪5‬‬ ‫تابستان در شهر سئول پایتخت کره جنوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫بیســت و چهارمین دوره جشــنواره فیلم زنان سئول با هدف‬ ‫ترویج برابری جنسیتی در صنعت فیلم‪ ،‬رسانه و فرهنگ جهانی‬ ‫و داخلی‪ ،‬با کشف و نمایش فیلم های ساخته شده توسط زنان و‬ ‫درباره زنان‪ ،‬از فیلم ســازان زن حمایت می کند‪ .‬این جشنواره به‬ ‫پیشــرفت ارزش های مثبت زنان کمک می کند و در ایجاد یک‬ ‫شــبکه ارتباطی بین کشورهای اســیایی و بقیه کشورها نقشی‬ ‫اساســی ایفا می کند‪ .‬جشنواره فیلم زنان سئول به وسیله کشف‬ ‫و حمایت زنــان در صنعت فیلم‪ ،‬راه هایی را برای ارتقا و نمایش‬ ‫فیلم هــای زنان کــره ای برای خارج از مرزهای کــره نیز فراهم‬ ‫می کند‪.‬از مطرح ترین فیلم ســازان زن ایرانی ادوار گذشــته این‬ ‫جشــنواره می توان به رخشان بنی اعتماد‪ ،‬منیژه حکمت‪ ،‬انسیه‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬مرضیه مشــکینی‪ ،‬تهمینه میالنی‪ ،‬مانیا اکبری‪،‬‬ ‫منیر قیدی و فرنوش صمدی اشاره کرد‪.‬‬ ‫قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی برای طراحی کاراکتر‬ ‫(شخصیت) و محصوالت مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری مرتبط با‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬دوحه فراخوان می دهد‪ .‬رییس کارگروه‬ ‫مد و لباس کشور اظهار داشت‪ :‬با توجه به مسئولیت های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و هماهنگی های جامعی‬ ‫که بین وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬وزارت فرهنگ و همچنین‬ ‫فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته‪ ،‬به‬ ‫زودی و پس از نهایی شدن شعار رسمی تیم ملی جمهوری‬ ‫اسالمی در جام جهانی دوحه که توسط فدراسیون انجام می‬ ‫پذیرد‪ ،‬طراحی کاراکتر برای محصوالت فرهنگی و هنری‬ ‫طی فراخوان صورت خواهد گرفت‪ .‬سیدمجید امامی افزود‪:‬‬ ‫همچنین فراخوان طراحی برای لباس و ملزومات هواداری‪،‬‬ ‫نمادها‪ ،‬هدایا و یادبودها و سایر صنایع فرهنگی مرتبط با‬ ‫این رویداد پرطرفدار شده است که بسیاری از مردم و حجم‬ ‫بزرگــی از فرهنگ و افکار عمومــی جامعه را در ماه های‬ ‫اینده معطوف به خود خواهد کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مجموعه‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی از همه طراحان و چرخه‬ ‫های شــرکت های خالق‪ ،‬مروجان فرهنگی‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫افرادی که در زیست بوم صنایع فرهنگی ایران نقش موثری‬ ‫دارند‪ ،‬دعوت می کند تا با نقش افرینی جدی و شــرکت‬ ‫در این فراخوان و البته تولید اثار بعد از نهایی شدن داوری‬ ‫ها بتوانند در تعمیق هویت ملی و توسعه نشاط اجتماعی‬ ‫بر بستر جام جهانی نقش افرینی شایسته و بایسته داشته‬ ‫باشند‪ .‬امامی گفت‪ :‬بر همین اساس فراخوان لباس هواداری‬ ‫و سایر ملزومات پوشاک اقایان و بانوان چه در همراهی با‬ ‫تیم ملی در دوحه و چه در داخل کشور در ایام برگزاری به‬ ‫ویژه ‪ ۳۰‬ابان تا هشتم اذر توسط کارگروه ساماندهی مد‬ ‫و لبــاس به میزبانی دبیرخانه این رویداد و فراخوان یعنی‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن اعالم شده و سایر‬ ‫طراحان لباس بانوان و اقایان و لباس های ورزشــی می‬ ‫توانند در این فراخوان شرکت کرده‪ ،‬از جوایز خوبی بهره‬ ‫مند شــوند و برترین طرح ها پس از خرید طرح‪ ،‬توسط‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ در کشور تکثیر و به تولید میلیونی‬ ‫برسد‪.‬جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬از ‪ ۳۰‬ابان تا ‪ ۲۷‬اذرماه به میزبانی‬ ‫قطر و با حضور ‪ ۳۲‬تیم در هشت گروه برگزار خواهد شد و‬ ‫ایران یکی از تیم های حاضر در این رویداد است‪ .‬تیم ملی‬ ‫فوتبال کشورمان در جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬در گروه دوم رقیب‬ ‫تیم های امریکا‪ ،‬انگلیس و ولز است‪.‬‬ ‫رضارویگریدرصداوسیما‬ ‫تجلیلمی شود‬ ‫ایین رونمایی از فیلم مستند «تماشاگر بهار» همزمان‬ ‫با پاسداشــت رضا رویگری‪ ،‬هنرمند پیشکسوت سینما و‬ ‫تلویزیون برگزار می شود‪ .‬همزمان با پاسداشت رضا رویگری‬ ‫ایین رونمایی فیلم مستند «تماشاگر بهار» که در شبکه‬ ‫مستند سیما تولید شده است‪ ،‬چهارشنبه ـ پنجم مرداد ماه‬ ‫ـ برگزار می شود‪ .‬کامبیز مهبوتی‪ ،‬کارگردان و کارشناس‬ ‫ن مراســم فردا‪،‬‬ ‫تئاتر ضمن اعالم این خبر توضیح داد‪ :‬ای ‬ ‫پنجم مــرداد ماه ســاعت ‪ ۱۶‬در ســالن همایش های‬ ‫صداوسیما برگزار می شود و جا دارد از زحمات مدیر شبکه‬ ‫مستند‪ ،‬محسن یزدی و مدیر تولید این شبکه ابوالقاسم‬ ‫ناصری که در تهیه و تولید این مستند همکاری مستمری‬ ‫داشــته اند‪ ،‬قدردانی کنیم‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬رضا رویگری‬ ‫بازیگر توانمندی است که در همه عرصه ها به خصوص تئاتر‬ ‫خوش درخشیده اســت و همکارانم تالش کرده اند تا در‬ ‫مستند «تماشاگر بهار» گوشه ای از زندگی هنری ایشان را‬ ‫به روایت خود این هنرمند به تصویر بکشند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ‪903/419‬‬ ‫واقع در روستای چهارروستایی گناوه بخش شش بوشهر‬ ‫اقای بهروز صیدعالی مالک ششدانگ پالک ‪ 903/419‬واقع درچهارروستایی گناوه بخش شش‬ ‫بوشــهر با تسلیم استشهاد محلی گواهی شــده دفتر ‪44‬گناوه مدعی است که یک جلد سند‬ ‫مالکیت ششدانگ پالک ‪ 903/419‬واقع در چهارروســتایی گناوه بخش شش بوشهر که به نام‬ ‫نامبرده صادر وتســلیم گردیده بعلت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست صدورالمثنی را‬ ‫نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ‪120‬ایین نامه قانون ثبت اعالم می‬ ‫گردد که هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود می باشــد تا ده روز پس از انتشــار این اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪249‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/5/1‬‬ ‫محمد چهابدار‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رسیدن به توافق به تصمیم و اراده امریکا بستگی دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت اور خارجه کشورمان گفت‪ :‬توافق در مذاکرات به تصمیم و اراده امریکا بستگی دارد‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی‬ ‫خود نوشت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در برجام بوده و هست‪ ،‬طرفی که برای بازگشت‪ ،‬باید حسن نیت و التزام خود را ثابت کند‪ ،‬دولت امریکا است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬ما همچنان به‬ ‫دستیابی به توافقی خوب‪ ،‬قوی و پایدار که منافع پیش بینی شده در برجام را برای ایران تضمین کند‪ ،‬متعهد هستیم‪ .‬رسیدن به چنین توافقی‪ ،‬به تصمیم و اراده امریکا بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫وزیر اطالعات‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫چمران‪:‬‬ ‫شهرداری تهران در ساخت و ساز‬ ‫سرمایه گذارینمی کند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫تهران در زمینه ساخت و ســاز سرمایه گذاری نخواهد‬ ‫کرد بلکه در این زمینه نقش تسهیل گری دارد‪.‬‬ ‫مهدی چمران پیش از هشتاد و یکمین جلسه شورای‬ ‫شــهر در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه در بافت‬ ‫فرســوده قراردادهای خوبی با نهادهای مختلف منعقد‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری در این زمینه‪ ،‬امور را مدیریت‬ ‫خواهد کرد و ساختمان ها بین مردم تقسیم خواهد شد‬ ‫تا از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بعید است فضای جدید بزرگ تر از‬ ‫شهرک اکباتان باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬نهادها و بانک ها در این‬ ‫زمینه وارد می شــوند و شهرداری سرمایه گذاری نمی‬ ‫کند و در این راستا یا زمین ارائه می دهد و یا ساکنین‬ ‫را جابجــا می کند و از محل موجود برای ارائه خدمات‬ ‫شهری استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫چمران گفت‪ :‬مردم در فضای جدید و در ســاختمان‬ ‫های جدید اسکان خواهند یافت‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه در‬ ‫محالت فرسوده بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و یا بنیاد مستضعفان ســرمایه گذاری و ساخت و ساز‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬شهرداری تسهیل گری می کند و‬ ‫در صدور پروانه و ارائه زمین کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ســاخت و ســاز جدید نیز باید میزان‬ ‫دریافتی از مردم نیز محاسبه شود‪.‬‬ ‫چمران با اشــاره به کاهش زمان صدور پروانه ساخت‬ ‫به یک هفته عنوان کــرد‪ :‬این موضوع مربوط به پروانه‬ ‫شهرسازی است چرا که صدور پروانه بیش از این زمان‬ ‫می برد‪.‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫شدت دنبال این هســتم که کاهش زمان صدور پروانه‬ ‫عملیاتی شــود چون تاثیر خوبی در مســکن خواهد‬ ‫داشت‪.‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از صدور پروانه شهرسازی اولیه‪ ،‬ارائه نقشه های اجرایی‪،‬‬ ‫محاسبات فنی و دریافت استعالمات نیز باید انجام شود‪.‬‬ ‫شکایت شهرداری از مالکی که‬ ‫عمدا ‪ ۱۳‬درخت خیابان‬ ‫ولیعصر را خشک کرد‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران‬ ‫در تشریح روند رسیدگی به خشک شدن درختان خیابان‬ ‫ولیعصر از عمدی بودن این اقدام توسط مالک ساختمان‬ ‫بلندمرتبه در این محدوده خبر داد‪.‬‬ ‫علی محمــد مختاری در حاشــیه برگزاری هشــتاد و‬ ‫یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران در جمع‬ ‫خبرنگاران در خصوص اخرین وضعیت بررســی خشک‬ ‫شدن درختان خیابان ولیعصر مقابل یکی از ساختمان های‬ ‫بلند در این محدوده گفت‪ :‬با توجه به حساسیت موضوع‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن نامه ای به شهردار منطقه یک‬ ‫ارســال شد تا از هر گونه عملیات ساختمانی برای مالک‬ ‫ساختمان عنوان شــده ممانعت به عمل بیاید و پرونده‬ ‫مالک به کمیســیون ماده ‪ ۷‬ارســال شود که این کار در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن انجام شــد‪ .‬در جلسه کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۷‬نیز موضوع مطرح و اعمال ماده ‪ ۴‬قانون به میزان‬ ‫کاشت درخت سه برابر محیط بن درختان خشک شده‪،‬‬ ‫انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه مالک این ساختمان عمدا‬ ‫نســبت به خشــک کردن درختان اقدام کرده‪ ،‬لذا این‬ ‫موضوع جرم محسوب می شود و بر همین اساس از مالک‬ ‫این پالک ثبتی در دادستانی شکایت شده تا نسبت به ان‬ ‫اتخاذ تصمیم صورت بگیرد‪ .‬مدیرعامل سازمان بوستان ها‬ ‫و فضای ســبز شهرداری تهران با اشاره به توقف هر گونه‬ ‫عملیات ســاختمانی برای ملک مذکور گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۱‬تا صدور رای دادگاه هیچ مجوزی برای این ملک‬ ‫صادر نخواهد کرد‪ .‬درختانی که در این محدوده خشــک‬ ‫شده اند با محیط بن باال بوده اند که جای تعجب است یک‬ ‫نفر متخلف این کار را انجام داده و نسبت به از بین بردن‬ ‫سرمایه های طبیعی شهر اقدام کرده است لذا باید واکاری‬ ‫درختان بــا همان محیط بن را انجام دهد‪ .‬درخواســت‬ ‫برخورد قاطع با متخلف از ســوی ســازمان بازرسی کل‬ ‫کشور مطرح شــده و موضوع در شــعبه ‪ ۳۸‬دادستانی‬ ‫مطرح و پرونده ان مفتوح است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر فردی‬ ‫نســبت به از بین بردن فضای سبز‪ ،‬باغ و یا زمین مشجر‬ ‫بــه صورت عمدی اقدام کند ملک بــه نفع محرومان به‬ ‫تصرف درخواهد امد‪ .‬در این مورد نیز درخواست برخورد‬ ‫قاطع با متخلف انجام شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫محدوده ‪ ۱۳‬اصله درخت وجود داشــته که یک اصله ان‬ ‫نیمه خشک بوده است‪ ،‬این در حالی است که در همین‬ ‫محدوده خیابان ولیعصر همه درختان سبز هستند و تنها‬ ‫در مقابل این پالک درختان خشک شده است‪.‬‬ ‫ترویج بی حجابی از برنامه های دشمن است‬ ‫وزیر اطالعات تاکید کرد که ترویج بی حجابی از برنامه های دشمن‬ ‫است که جامعه را از ارزش های قران جدا کند‪.‬‬ ‫بــه نقــل از دبیرخانه شــورای هماهنگــی اطالعــات‪ ،‬حجت‬ ‫االســام والمســلمین ســید اســماعیل خطیب در دهمین دوره‬ ‫مســابقات قرانی جامعه اطالعاتی کشــور که به میزبانی ســازمان‬ ‫حفاظت اطالعات وزارت دفاع و باحضور مســئولین دســتگاه های‬ ‫اطالعاتی و حفاظتی برگزار شــد‪ ،‬با تســلیت به بازماندگان حادثه‬ ‫ســیل اخیر اســتهبان گفت‪ :‬هر چه بیشــتر برای ترویج قران در‬ ‫جامعــه تالش کنیم‪ ،‬بــر اقتدار جامعه اطالعاتــی و نظامی افزوده‬ ‫خواهد شــد و قــران قدرت نرم ماســت‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬سیاســت ها و‬ ‫راهبردهای ما را تعیین می کند‪ ،‬چون کالم الهی اســت و عظمتی‬ ‫کــه امــروز نظــام جمهوری اســامی در دنیــا دارد به واســطه‬ ‫قران است‪.‬‬ ‫رئیس شورای هماهنگی اطالعات گفت‪ :‬دشمن در تالش است که‬ ‫به ارزش ها‪ ،‬هنجارهای قرانی و معنویت جامعه اسیب بزند و ترویج‬ ‫بی حجابی از برنامه های دشمن است که جامعه را از ارزش های قران‬ ‫جدا کند‪.‬‬ ‫دهمین دوره مســابقات قرانی جامعه اطالعاتی کشور به میزبانی‬ ‫ســازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مخبر‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪:‬‬ ‫تعامل مردم و دولت بسیار حائز اهمیت است‬ ‫معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬تعامل مردم و دولت بسیار حائز‬ ‫اهمیت اســت و هر جا اعتماد مردم را در هر زمینه ای به دست‬ ‫اوردیم به موفقیت رسیدیم‪.‬‬ ‫محمد مخبر در همایش اغازین ســال زراعی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬با‬ ‫عنوان طرح جهش تولید در دیمزارهای کشــور‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اجرای این طرح را حرکت در مســیری مقدس دانست و گفت‪:‬‬ ‫عزم جدی ما در این خصوص به واسطه اهمیت امنیت غذایی و‬ ‫کشاورزی در کشور است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫مردمی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل مردم و دولت بسیار حائز اهمیت‬ ‫است و هر جا اعتماد مردم را در هر زمینه ای به دست اوردیم به‬ ‫موفقیت رسیدیم‪.‬‬ ‫مخبر در ادامه با اشــاره به وسعت ســه استان شمالی ایران و‬ ‫میزان بارندگی در این اســتان ها گفت‪ :‬باید ضمن اســتفاده از‬ ‫ظرفیت های مختلفی که در کشــور وجود دارد‪ ،‬فناوری های روز‬ ‫دنیا برای افزایش بهره وری و درامدزایی در حوزه کشــاورزی و‬ ‫سایر حوزه ها در کشور نیز مورد توجه قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین به مشکالت کشور در زمان روی کار امدن دولت‬ ‫ســیزدهم از جمله ذخایر بســیار نگران کننده در قبل اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت شــرایط بسیار ســختی را پشت سر گذاشت‬ ‫و بعــد از چند ماه توانســتیم با وجود مشــکالت بین المللی و‬ ‫منطقه ای‪ ،‬خشکســالی و تغییرات اقلیمی‪ ،‬عمده ذخایر کشور را‬ ‫به باالی ‪ ۶۰‬درصد و در برخی اقالم تا ‪ ۹۰‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در خصوص اهمیت کشــت دیم در‬ ‫کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬باید به ســمتی حرکت کرد کــه حتی یک متر‬ ‫زمین دیم در کشور نباشد که زیر کشت نرفته باشد و اگر زمین‬ ‫کشاورزی بدون اســتفاده بماند‪ ،‬حتماً به دلیل ضعف مدیریتی‬ ‫اســت‪ .‬مخبر همچنین با اشــاره به دسترسی کشــور به دریا و‬ ‫اقیانوس‪ ،‬گفت‪ :‬پــس از اجرای موفقیت امیز طرح جهش تولید‬ ‫در دیمزارهای کشور باید به دنبال طرح جهش تولید در شیالت‬ ‫باشیم که می تواند به اشــتغالزایی و درامد پایدار برای مردمان‬ ‫ساحل نشین منجر شود‪.‬‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دولتبدنبالتوسعهفراگیرزیرساختفنیوبومیدرحوزهفضایمجازیاست‬ ‫معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت‪ :‬یکــی از تاکیدات دولت‬ ‫مردمی و رئیس جمهور توســعه فراگیر زیرساخت فنی و بومی‬ ‫کشور در حوزه فضای مجازی و دیجیتال است‪.‬‬ ‫سید محمد حسینی ارتباطات و حکمرانی سایبری با اشاره به‬ ‫اهمیت رسانه و فراگیری ان در دنیای امروز‪ ،‬گفت‪ :‬امروز رسانه‬ ‫فراتر از کتاب‪ ،‬ســخنرانی‪ ،‬منبر و تریبون بوده و به فرد و زمان‬ ‫خاصی محدود نمی شــود و همه می توانند از رســانه اجتماعی‬ ‫استفاده کرده و اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور بــا بیان اینکه در رابطه با مبانی‬ ‫نظری فضای مجازی کمتر ســخن گفته شده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه پیش از این نوع مواجهه ما با این فضا در سطح‬ ‫کاربری متوقف شده بود اما اراده نظام و دولت سیزدهم است که‬ ‫با بهره گیری از دانش ســایبری دانشــمندان و مهندسان جوان‬ ‫کشور توان مدیریت سایبری ایجاد کند‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ :‬شایسته کشور نیست که بیرون از مرزهای‬ ‫کشــور درخصوص صفحه های شــخصی مردم در شــبکه های‬ ‫اجتماعی تصمیم بگیرند و مث ً‬ ‫ال اگر یادی از قهرمان ملی کشــور‬ ‫خود کنند اینستاگرام صفحه انها را مسدود کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیچ مانعی ندارد که اگر پلتفرم ها و شبکه های جهانی‬ ‫بخواهند در فضای سایبری ایران حضور داشته باشند اما باید در‬ ‫داخل ایران دفتر و نمایندگی داشته باشند و پاسخگو باشند تا اگر‬ ‫کسی بستر شبکه انها را محل کالهبرداری و یا تزاحم برای مردم‬ ‫قرار داد پاسخگو باشند‪ ،‬اکنون این اتفاق در بسیاری از کشورها از‬ ‫جمله ترکیه افتاده است و در ایران هم اجرایی شود‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد‪ :‬برخی ها فکر‬ ‫می کنند پلتفرم ها ابزارند و می توان از انها استفاده خوب بکنید‪،‬‬ ‫اما واقعیت این اســت که خود پلتفرم هوشمندانه فضای فکری‬ ‫مردم را مدیریت می کنند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اگر شــما مطالب علمی و دانش‬ ‫روز را در موتورهای جستجو دنبال کنید با علم به موقعیت مکانی‬ ‫شما در ایران داده های الزم را در اختیار شما قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫حسینی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی ها فکر می کنند ُحسن شبکه های‬ ‫اجتماعی حق انتخاب و ازادی بیان اســت اما واقعیت این است‬ ‫که این فضا در حال تغییر ســبک زندگی و افزایش شکاف نسلی‬ ‫و تولید توهم و ابهام و تردید با تولید شایعه و اخبار بدون منبع و‬ ‫در نتیجه تشویش افکار عمومی هستند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور فضای ســایبر را دنیایی نوپدید‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬دنیای نوپدید باید فرصت های نو ایجاد کند‬ ‫اما واقعیت این است که دنیای واقعی در حال غرق شدن در این‬ ‫دنیای نوپدید است‪.‬‬ ‫حســینی تصریح کرد‪ :‬فضای سایبری تحت حکمرانی غرب به‬ ‫دنبال پیاده سازی جهانی سازی است‪ .‬جهانی سازی از نوعی که‬ ‫جهان و افکار مردم را در خدمت مصالح کمپانی های چند ملیتی‬ ‫و ناتوی فرهنگی قرار دهد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اهیمت توجه به فضای مجــازی‪ ،‬گفت‪ :‬مداقه در‬ ‫این جمله رهبری فرزانه انقالب که «اگر من امروز رهبر انقالب‬ ‫نبودم‪ ،‬رئیس فضای مجازی کشــور می شــدم!» اهمیت فضای‬ ‫مجازی را اشکار می ســازد‪ .‬ایشان همچنین می فرماید‪« :‬رایانه‬ ‫ها و فضای مجازی و ســایبری که االن در اختیار شماست‪ ،‬اگر‬ ‫بتوانیــد اینها را یاد بگیرید می توانید یک کلمه حرف درســت‬ ‫خودتان را به هزاران مستمعی که شما را نمی شناسند برسانید!‬ ‫این فرصت فوق العاده ای ســت مبادا این فرصت را ضایع کنید‬ ‫که اگر ضایع شــد خداوند متعال از من و شما روز قیامت سوال‬ ‫خواهد کرد‪ ».‬معاون پارلمانی رئیس جمهور یکی از ماموریت های‬ ‫مهم شورای عالی فضای مجازی را تنظیم اداب و سیاست های‬ ‫حکمرانی سایبری کشور دانســت و گفت‪ :‬البته همان طور که‬ ‫در اداره کشور تدبر ضروری اســت حکمرانی سایبری هم باید‬ ‫حکیمانه و عالمانه باشــد‪ .‬حسینی با اشاره به توجه ویژه دولت‬ ‫مردمی در حمایــت از فعالیت های جوانان نخبه در حوزه فضای‬ ‫سایبری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت بر این باور است که دانشمندان‬ ‫جوان کشور می توانند از معماران فضای سایبری باشند و مرزهای‬ ‫این دانش خارج از دسترس مهندسان خالق کشور نیست‪.‬‬ ‫وی قــدرت ســایبری در دنیای امــروز را یکی از نشــانه ها و‬ ‫مولفه های اقتدار ملی توصیف کرد و گفت‪ :‬شعار این دولت‪ ،‬ایران‬ ‫قوی است و قطعاً در مســیر اقتدار جهانی در این حوزه نیز گام‬ ‫برمی دارد‪ .‬البته باید سیاســتگذاران فرهنگی و متخصصان علم‬ ‫ارتباطات برای حکمرانی سایبری‪ ،‬مطالعات خود را توسعه بدهند‪،‬‬ ‫چالش هــا را احصاء کنند و بدون ممانعت و تزاحم برای ســطح‬ ‫کاربری عمومی مردم‪ ،‬بسترهای حاکمیت ملی را در این حوزه به‬ ‫سرعت فراهم کنند‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه ارائه خدمات هوشمند‪ ،‬فراگیر و مطمئن‬ ‫دولت الکترونیک یکی از فواید حاکمیت ســایبری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدل حکمرانی ســایبری باید ضمن اینکه مبتنی بر دانش روز‬ ‫باشد اما به لحاظ مفهومی باید برگرفته از فرهنگ ایرانی اسالمی‬ ‫و اقتضائات ملی باشــد‪.‬وی افزود‪ :‬ظرفیت های علمی کشــور و‬ ‫دانشگاه فنی ما باید تکنولوژی نوظهور در فضای سایبر را رصد‬ ‫و با ارائه مدل بومی بستر فنی را برای ایجاد حکمرانی سایبری‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور توجه به اموزش سواد‬ ‫رسانه ای را حائز اهیمت دانست و گفت‪ :‬واقعیت این است سواد‬ ‫رســانه ای حتی نزد برخی از مدیران ضعیف است‪ .‬سواد رسانه‬ ‫عامه مردم از موانع تسلط ســایبری دشمنان فرهنگ و هویت‬ ‫مردم است‪.‬حســینی همچنین بر اهتمام ویژه علمای و مراجع‬ ‫و پژوهشــگران علوم دینی را نسبت به توسعه فقه رسانه با نگاه‬ ‫به رســانه های نوپدید تاکید کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه برخی به‬ ‫دروغ حکمرانی سایبری را معادل دخالت و محدودیت در فضای‬ ‫مجازی می دانند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حاکمیت ملی در حوزه ســایبری‬ ‫ضامن امنیت برای کسب و کار و زندگی انالین مردم است و البته‬ ‫رسانه ها باید برای اقناع افکار عمومی بکوشند که القائات دشمن‬ ‫ذهن انان را مشوش و نگران نکند‪.‬‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‪:‬‬ ‫اطالعات اژانس ساخت سالح هسته ای از سوی ایران را تایید نمی کند‬ ‫مدیــرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی با ادعای‬ ‫این که اژانس نسبت به ان چه در برنامه هسته ای ایران رخ می دهد‪،‬‬ ‫دید ندارد‪ ،‬به سواالتی درباره میزان پیشرفت برنامه هسته ای ایران‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــبکه ســی ان ان‪ ،‬رافائل گروســی‪ ،‬مدیرکل اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با این شــبکه در پاسخ به این‬ ‫ســوال که‪« ،‬مدت هاست گفته می شود ایران به ساختن یک بمب‬ ‫اتمی نزدیک اســت‪ ،‬اما واقعا ایران چقدر بــه این مرحله نزدیک‬ ‫اســت»‪ ،‬گفت‪ :‬اژانس بین المللی انرژی اتمــی هیچ وقت چنین‬ ‫ارزیابی هایی انجام نداده اســت‪ .‬این کار تحلیل گران و خبرنگاران‬ ‫اســت‪ .‬چیزی که ما گزارش می کنیم‪ ،‬فعالیت های هســته ای این‬ ‫ت ان هاست‪ .‬گروســی افزود‪ :‬همین االن که ما‬ ‫کشــور و پیش رف ‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬ایران در حال غنی ســازی هرچه بیشتر اورانیوم‬ ‫در سطحی بسیار باال از غنی ســازی ایزوتوپی است‪ .‬ایران در حال‬ ‫ساختن اخرین نسل سانتریفوژهاســت که برای غنی سازی این‬ ‫مواد الزم اســت‪ .‬بنابراین‪ ،‬چیزی که ما می گوییم‪ ،‬شرح بی طرفانه‬ ‫وقایع است‪ .‬باید تاکید کنم که ما اطالعاتی مبنی بر این که ان ها‬ ‫سالح اتمی می سازند‪ ،‬در اختیار نداریم‪ .‬درعین حال هم کاری که‬ ‫ان ها[ایران] انجام می دهد‪ ،‬مرتبط است و معمولی و پیش پا افتاده‬ ‫نیســت‪[ .‬اقدام ایران] غنی ســازی در سطح بسیار باال است که به‬ ‫سطح تسلیحاتی ‪ ۹۰‬درصدی بسیار نزدیک است‪.‬‬ صفحه 6 ‫کنگرههای شهدا عملیاتی سرنوشتساز برای تاریخ اسالم است‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬ســردار محمدرضا موحد در نشست هماندیشی مسئوالن کنگره شهدای استان قم با مدیران رسانه با بیان اینکه حماسه هشت سال دفاع مقدس پیمودن‬ ‫راه عزت و ســربلندی ایران در برابر زورگویان و مستکبران جهان بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهمترین دلیل افتخار نظام اسالمی این است که در سایه هدایت والیت فقیه و خون سرخ شهیدان‬ ‫توانســته است به پیروزی و موفقیت برسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ایران اسالمی تنها کشوری اســت که میتواند با استکبار و امریکا روبرو شود و انها حتی نمیتوانند تالفی کنند که این‪،‬‬ ‫دستاورد جانفشانی‪ ،‬ایثار و مقاومت ملت ایران است‪ .‬فرمانده سپاه قم از حماسهافرینی شهدا در طول ‪ 43‬سال اخیر یاد کرد و گفت‪ :‬کنگره شهدای استان قم در سال ‪ 1373‬به عنوان‬ ‫نخستین کنگره کار خود را اغاز کرد و بعد از تایید رهبری قرار شد که این کنگره هر چند سال یکبار در هر استان دنبال شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫احداثمدولدومتصفیهخانهشهرکصنعتیاردبیل‪ 2‬براساسمدرترینسیستمهایتصفیهفاضالب‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اردبیل‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی استان اردبیل گفت‪ :‬اجرای مدول‬ ‫دوم تصفیــه خانه فاضالب شــهرک صنعتی اردبیل‪ 2‬بر‬ ‫اســاس تصفیه لجن فعال بوده که این نوع فرایند یکی‬ ‫از مدرترین و کاراترین سیستم هایی است که در تصفیه‬ ‫فاضالب پساب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اســتان اردبیل‪ ،‬محمد اهلی در جریــان بازدید معاون‬ ‫اجرایــی رئیــس جمهــوری از تصفیه خانــه فاضالب‬ ‫شــهرک صنعتی اردبیل‪ 2‬ضمن اعالم ایــن خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی‬ ‫اردبیل‪ 2‬بــا ظرفیت پاالیش روزانــه ‪ 2500‬مترمکعب‪،‬‬ ‫دیگر جوابگوی تصفیه پساب خروجی واحدهای تولیدی‬ ‫را نداشت که بر این اســاس‪ ،‬طراحی مدول دوم توسط‬ ‫کارشناســان و مشــاورین کاربلد در ابتدای سال ‪1399‬‬ ‫انجام و پــس از تایید نهایی طرح‪ ،‬اجرای پروژه در نیمه‬ ‫دوم سال ‪ 1399‬اغاز شد‪.‬‬ ‫اهلی ادامه داد‪ :‬یکی از شــاخصه هــای مهم اجرای این‬ ‫پروژه‪ ،‬اســتفاده از توان پیمانکاران بومی استان بود که‬ ‫بــا توجه به برنامه زمان بندی که برای اجرای این پروژه‬ ‫در نظر گرفته شــده بود‪ ،‬اجرای ان شــش ماه زودتر از‬ ‫برنامه مورد نظر عملیاتی شد که این نشان از توان باالی‬ ‫ظرفیت فنی و مهندســی استان برای اجرای پروژه های‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اجرای پیش از موعد این پروژه در حالی‬ ‫رقم خورد که استان اردبیل دارای محدودیت های فصلی‬ ‫بوده‪ ،‬همچنین مشــکالتی در تامین مواد اولیه از جمله‬ ‫ســیمان مورد اســتفاده برای این پروژه به وجود امد به‬ ‫نحوی که با توجه به ســیمان خاص مورد استفاده برای‬ ‫اجرای ان‪ ،‬الزم بود تا این نوع ســیمان از اســتان های‬ ‫دیگر تهیه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫یکــی دیگر از خصیصه های مهم ایــن مدول را افزایش‬ ‫کارایی و کاهش زمان فرایند تصفیه پســاب برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه مدول دوم برای پاالیش پســاب‬ ‫ورودی ‪ 2500‬مترمکعب در شــبانه روز پیش بینی شده‬ ‫نایب رئیس شورای شهر‪:‬‬ ‫مدیریت شهری کرج پیگیر رفاه کارکنان شهرداری است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان البرز‪ :‬نایب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شــهر کرج گفت‪ :‬تعاونی مســکن کارکنان‬ ‫شــهرداری کرج باید به معنای واقعــی عضوگیری و‬ ‫فعالیت کند تا رفاه کارکنان شهرداری تامین شود‪.‬‬ ‫علیرضا رحیمی در جلســه کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫شــورای اسالمی شــهر کرج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشاهده هر‬ ‫گونه انحصارگرایی تهدیدی برای تحقق رسالت واقعی‬ ‫تعاونی مسکن کارکنان شهرداری کرج است‪ ،‬زیرا این‬ ‫تعاونــی چتر حمایتی برای تمام کارکنان محســوب‬ ‫میشــود‪ ،‬لذا فراخوان و اطالعرســانی موثر و دعوت‬ ‫از تمام کارکنان جهت عضویت در تعاونی مســکن و‬ ‫تشریح تسهیالت و مزایای موجود باید در دستور کار‬ ‫هیئتمدیــره این مجموعه قرار گیــرد و عملکرد ان‬ ‫واقعی و در جهت رفاه حال کارکنان شــهرداری کرج‬ ‫باشــد‪ .‬وی در خصوص تصویب الیحه تعاونی مسکن‬ ‫در خصــوص اراضی واقع در بلوار هوشــیار‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تعاونی مســکن با حمایتهای شورای اسالمی شهر و‬ ‫شــهردار کرج میتواند اقدامات خوبی جهت خانهدار‬ ‫شدن ان دسته از کارکنانی که هنوز امکان خرید خانه‬ ‫برای انها مهیا نشــده اســت‪ ،‬انجام دهد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج گفت‪ :‬شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج خواستار فراگیرتر شدن فعالیتهای این تعاونی‪،‬‬ ‫عضوگیری عمومی ان‪ ،‬پرهیز از هر گونه ایجاد انحصار‪،‬‬ ‫تعریف پروژههای ســازگار با بودجــه و وضعیت مالی‬ ‫کارکنان و گزارشدهی مستمر و شفافسازی عالوهبر‬ ‫اقدامات جاری باشد تا از تامین رفاه حال تمام کارکنان‬ ‫اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫است‪ ،‬ولی خوشــبختانه با توجه به مدرن بودن طراحی‬ ‫این نوع تصفیه خانه‪ ،‬این مدول قابلیت افزایش تا ‪4000‬‬ ‫مترمکعب در شبانه روز را نیز دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه ایــن پــروژه یکــی از مهمترین و‬ ‫تاثیرگذارترین پروژه هایی اســت که در شرکت شهرک‬ ‫های صنعتی اجرا می شود خاطرنشان کرد‪ :‬برای اجرای‬ ‫این پروژه اعتباری بالغ بر ‪ 700‬میلیارد ریال هزینه شده‬ ‫اســت که در حال حاضر‪ ،‬اجرای ابنیه ان به طور کامل‬ ‫به پایان رسیده و نصب تجهیزات الکترو مکانیکال ان با‬ ‫پیشرفت باالی ‪ 95‬درصدی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫اهلی ادامه داد‪ :‬برای اجرای این پروژه از تمامی ظرفیت‬ ‫ها و اعتبارات داخلی‪ ،‬اســتانی و ملی استفاده شده است‬ ‫که البته بــرای پرداخت بدهی به پیمانــکار مربوطه در‬ ‫تنگنای شدید مالی قرار داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به مساعدت مسئوالن استانی و ملی‬ ‫و همزمان با سفر معاون محترم اجرایی رییس جمهوری‪،‬‬ ‫امیدواریم این مشــکل هرچه ســریعتر برطرف شود تا‬ ‫اجرای پروژه های زیرســاختی واحدهای تولیدی بدون‬ ‫هیچ گونه وقفه ای عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورت تزریق اعتبارات مورد نیاز‪ ،‬شاهد‬ ‫افتتاح این طــرح در هفته دولت خواهیم بود تا ظرفیت‬ ‫خدمت رســانی به واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی‬ ‫اردبیل‪ 2‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ‪:‬‬ ‫بازنشستگی دوره کمال و فصل نوینی از زندگی است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬ائین گرامیداشت‬ ‫روز خانواده و تکریم بازنشســتگان تامین اجتماعی‬ ‫گیالن با حضور مسئولین و مقامات استانی و اعضای‬ ‫هیــات مدیره کانونهــای شهرســتانی و جمعی از‬ ‫بازنشستگان برگزار گردید‬ ‫علی حسین نژاد با تبریک ‪ 25‬ذی الحجه روز خانواده‬ ‫و تکریم بازنشســتگان ‪ ،‬این قشر را ائینه شاغلین و‬ ‫نیروهای جوان معرفی و اظهار داشت ‪ :‬رعایت شان و‬ ‫منزلت این عزیزان در واقع احترام به اینده خودمان‬ ‫بوده و بازنشستگان افرادی هستند که سالهای عمر‬ ‫و جوانی خود را برای ابادانی و رونق اقتصادی کشور‬ ‫کوشیده اند ‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بیمه شــدگان ‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫و کارفرمایان همگی اعضای خانــواده بزرگ تامین‬ ‫اجتماعی هســتند از نهاد خانواده به عنوان ریشــه‬ ‫دارتریــن و تاثیرگذارترین الگــوی تربیتی اخالقی‬ ‫یاد نموده و افزود ‪ :‬تحکیم و تقویت خانواده ســبب‬ ‫انسجام بیشتر اجتماعی در جامعه خواهد بود ‪.‬‬ ‫علی حســین نژاد تالش برای ارتقاء سطح معیشت‬ ‫بازنشســتگان و خدمات درمانــی را از رویکردهای‬ ‫سازمان برشــمرده و اظهار داشــت اقدامات خوبی‬ ‫در ســالهای اخیــر در ایــن زمینه صــورت گرفته‬ ‫است که تقبل بخشــی از حق بیمه درمان تکمیلی‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬افزایش و رشــد مبالغ مستمری ها ‪،‬‬ ‫امکانات فراهم شده در زمینه افزایش مراکز درمانی‬ ‫طرف قرارداد و توســعه خدمات غیرحضوری و ‪ ...‬در‬ ‫این راستا میباشد ‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز خبر داد‪:‬‬ ‫تشدید نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل مسافر‬ ‫وی با بیــان اینکه ‪ 26‬شــرکت حمــل و نقل وظیفه‬ ‫جابهجایی مســافران برون شــهری اســتان را برعهده‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع تعداد ‪ 293‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫برای سفرهای تابســتانی اماده خدمترسانی به مردم‬ ‫هستند‪ .‬قدمی با توجه به ضرورت ایمنی سفرهای مردم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ناوگان اتوبوســی اســتان با وجود شرایط‬ ‫ســنی مناســب ملزم به دریافت معاینه فنی هستند و‬ ‫همه روزه قبل از انجام ســفر نیز بهوسیله مدیران فنی‬ ‫شرکتهای حمل ونقل کنترل میشوند‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل راهــداری البرز همچنین از کنترل‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬معاون حمل و نقل‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز از تشدید‬ ‫نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل مســافر با اجرای‬ ‫طرح کنترل پایلوت سامانه «سپهتن» خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این سامانه امکان کنترل رفتار راننده را در طول مسیر‬ ‫برای پلیس فراهم میکند‪.‬‬ ‫میثم قدمــی‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬همزمان با اغاز ســفرهای‬ ‫تابستانی بخش حمل و نقل جادهای با همکاری پلیس‬ ‫راه استان و مشارکت شــرکتهای حمل و نقل مسافر‬ ‫برای خدمت رسانی به مردم اماده شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس اصفهان؛‬ ‫جایگزین کردن مدارس کانکسی اصفهان‬ ‫‪ 206‬میلیارد تومان اعتبار میخواهد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬مدیرکل‬ ‫نوسازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت‪:‬‬ ‫حذف و جایگزینی تمام مدارس سنگی و کانکسی‬ ‫در نقاط مختلف اســتان نیازمند ‪ ۲۰۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫مجید نســیمی افزود‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۲۱‬مدرسه‬ ‫کانکســی دارای ‪ ۲۴‬کالس درس بــا جمعیــت‬ ‫دانشاموزی ‪ ۱۷۶‬نفر در شهرســتانهای بویین‬ ‫و میاندشت‪ ،‬فریدونشــهر و چادگان برپاست‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای حذف مدارس کانکســی ‪۳۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومــان اعتبار مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس اصفهان‬ ‫همچنین از وجود ‪ ۳۸‬مدرسه با ‪ ۱۲۸‬کالس درس‬ ‫ســنگی و جمعیت دانشاموزی حدود یکهزار نفر‬ ‫در شهرستان های ســمیرم‪ ،‬فریدونشهر و کاشان‬ ‫دایر خبر داد و اعتبار الزم برای جایگزینی مدارس‬ ‫سنگی را بالغ بر ‪ ۱۷۵‬میلیارد تومان ذکر کرد‪.‬‬ ‫ناوگان در مســیر تردد خبر داد و افــزود‪ :‬همه ناوگان‬ ‫اتوبوسی موظف به نصب ســامانه «سپهتن» هستند و‬ ‫این سامانه امکان کنترل رفتار راننده را در طول مسیر‬ ‫برای پلیس فراهم میکند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این ســامانه از ‪ 13‬تیرماه فعال‬ ‫شده اســت و رانندگان موظف به ورود کارت با سامانه‬ ‫از ابتدای سفر هستند ‪،‬ادامه داد‪ :‬برای بررسی وضعیت‬ ‫عملکرد ســامانه نیز چند پاسگاه به عنوان پاسگاههای‬ ‫پایلوت جهت کنترل عملکرد ناوگان تعیین شدهاند که‬ ‫پاسگاه پلیس راه البرز یکی از انهاست‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‪:‬‬ ‫افتتاح‪ 13‬اموزشگاهازاد‬ ‫فنی و حرفهای در استان بوشهر‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشــهر‪ :‬مدیــر کل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای اســتان بوشهر گفت‪ :‬همزمان با ســومین روز هفته‬ ‫ملی مهارت ‪ 13‬اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای در ‪ 5‬شهرستان‬ ‫استان بوشهر افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی اداره کل امــوزش فنی و حرفه ای‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬عبدالمجید دراهکی در ائین افتتاح ‪ 4‬اموزشگاه‬ ‫ازاد فنی و حرفه ای در شــهر بوشــهر با اشاره به ظرفیتهای‬ ‫باالی اســتان بوشهر برای توســعه و ترویج اموزشهای فنی و‬ ‫حرفهای‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ارتقای وزن اجتماعی مهارت در جامعه‬ ‫در مســیر جهش تولید در ســال تولید؛ دانش بنیان ‪،‬اشتغال‬ ‫افرین‪،‬جلب مشــارکت برای ایجاد جریان ملی مهارت اموزی‪،‬‬ ‫توجه بیشتر به فناورهای نوین در تولید محتوی و ارائه خدمات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬توجه به مهارت اموزی در مناطق محروم و حمایت‬ ‫از مهارت اموختگان کار افرین در راه اندازی کســب و کارهای‬ ‫مهارت بنیان از اهداف اجرای برنامه هفته گرامیداشت مهارت‬ ‫در استان بوشهر است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬از این تعداد ‪ 4‬اموزشگاه ازاد در بوشهر‪ 4 ،‬اموزشگاه‬ ‫ازاد در دیر‪ ،‬یک اموزشــگاه ازاد در جم‪ ،‬یک اموزشگاه ازاد در‬ ‫گناوه ‪ 3 ،‬اموزشگاه ازاد در کنگان بوده است‪.‬‬ ‫دراهکی با اشــاره به فعالیت ‪ 250‬اموزشگاه ازاد فنی و حرفه‬ ‫ای در استان بوشهر اضافه کرد‪ :‬اموزشهای فنی و حرفهای در‬ ‫توسعه کشور و استان بوشهر نقش مهمی دارند از این رو هفته‬ ‫ملــی مهارت میتواند نقش مهمی در راســتای ترویج فرهنگ‬ ‫مهارتاموزی در جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش فنی و حرفه ای بوشــهر گفت‪ ۸۰ :‬درصد‬ ‫مهارتهای فنی و حرفه ای ارائه شده متناسب با ظرفیت استان‬ ‫اســت و افراد اموزش دیده یا خود کارافرین شــده و یا جذب‬ ‫بنگاههای اقتصادی میشوند‪.‬‬ ‫دراهکی بیان داشت‪ :‬امروز چهار اموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد‬ ‫در رشتههای بهداشــت و ایمنی ‪ ،‬مراقبت و زیبایی و خدمات‬ ‫گردشگری در شهرستان بوشهردر جهت توسعه و ترویج مهارت‬ ‫های فنی و حرفه ای بر اساس نیاز بازار کار افتتاح شد‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای بوشــهر افزود‪ :‬نگاه سازمان‬ ‫فنی و حرفهای به اموزشگاههای ازاد تغییر کرده و این نگاه به‬ ‫دنبال توسعه‪ ،‬رشد‪ ،‬رونق و بالندگی است و امروز اموزشگاههای‬ ‫ازاد از ازادی عمل بیشتری برخوردار هستند و میتوانند کمک‬ ‫یار مردم باشند‪.‬‬ ‫یکهزار و‪ 390‬نانواییلرستانبهسامانه‬ ‫نظارتیکپارچهمتصلشدند‬ ‫کنگرههای شهدا عملیاتی سرنوشتساز‬ ‫برای تاریخ اسالم است‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬ســردار محمدرضا‬ ‫موحد در نشســت هماندیشــی مســئوالن کنگره‬ ‫شهدای اســتان قم با مدیران رســانه با بیان اینکه‬ ‫حماسه هشت ســال دفاع مقدس پیمودن راه عزت‬ ‫و ســربلندی ایران در برابر زورگویان و مســتکبران‬ ‫جهان بود‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬مهمترین دلیل افتخار نظام‬ ‫اسالمی این است که در ســایه هدایت والیت فقیه‬ ‫و خون ســرخ شهیدان توانسته اســت به پیروزی و‬ ‫موفقیت برسد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ایران اسالمی تنها کشوری است که‬ ‫میتواند با استکبار و امریکا روبرو شود و انها حتی‬ ‫نمیتوانند تالفی کنند که این‪ ،‬دستاورد جانفشانی‪،‬‬ ‫ایثار و مقاومت ملت ایران است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه قم از حماسهافرینی شهدا در طول ‪43‬‬ ‫سال اخیر یاد کرد و گفت‪ :‬کنگره شهدای استان قم‬ ‫در ســال ‪ 1373‬به عنوان نخستین کنگره کار خود‬ ‫را اغاز کرد و بعد از تایید رهبری قرار شــد که این‬ ‫کنگره هر چند سال یکبار در هر استان دنبال شود‪.‬‬ ‫استان مرکزی رتبه برتر کاهش جمعیت کیفری را در کشور کسب کرد‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬مدیرکل زندانها‪،‬‬ ‫اقدامات تامینی و تربیتی اســتان مرکزی با بیان اینکه‬ ‫استان مرکزی رتبه برتر در حوزه کاهش جمعیت کیفری‬ ‫را در کشور کسب کرد گفت‪ ۳۰۱ :‬نفر از زندانیان جرائم‬ ‫غیرعمد توسط ستاد دیه ازاد شدند‪.‬‬ ‫علی اســالمخواه در نشســت خبری با اصحاب رسانه با‬ ‫اشــاره به اولویت ســازمان زندانها در اشتغال زندانیان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در زمینه بازگشــت زندانیان به خانواده‬ ‫اموزشهای فرهنگی و تربیتی مــورد توجه قرار گرفته‬ ‫که بر اساس سیاســت سازمان و برنامهریزیها اقداماتی‬ ‫اخبار‬ ‫فرمانده سپاه قم‪:‬‬ ‫مدیرکل زندانها‪ ،‬اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی‪:‬‬ ‫از جمله برگزاری مراسمات دینی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اموزش قران‬ ‫کریم‪ ،‬مفاهیــم و احکام با حضور مبلغــان و روحانیان‬ ‫انجام شــده که حدود ‪ 17‬روحانی در سطح استان طرف‬ ‫قرارداده با اداره کل زندانهای اســتان هستند و تقریبا‬ ‫‪ 67‬درصد افزایش عملکرد ‪ 1400‬نســبت به ســال ‪99‬‬ ‫ثبت شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬حدود سه هزار نفر در زمینه‬ ‫اموزش قران کریم‪ ،‬درک مفاهیم‪ ،‬تفســیر‪ ،‬روخوانی و‬ ‫حفظ قران فعالیت دارند و در زمینه اموزش از ســطح‬ ‫نهضت ســواداموزی تا دانشــگاه اقداماتــی با همکاری‬ ‫وزارت امــوزش و پروش انجام میشــود و اکنون حدود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 300‬نفر در حوزه تحصیلی اموزش میبینند همچنین‬ ‫همه کتابخانهها متصل به کتابخانههای شــهر اســت و‬ ‫دو هزار و ‪ 132‬نفــر از زندانیان عضویت دارند‪ .‬مدیرکل‬ ‫زندانها‪ ،‬اقدامات تامینی و تربیتی اســتان مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سال گذشته پنج هزار و ‪ 500‬نفر در جشنوارهها‬ ‫و مسابقات شرکت کردند و در حوزه ورزش هم زندانیان‬ ‫در رقابتهای استانی و کشوری در زمینه والیبال‪ ،‬ورزش‬ ‫باستانی و سایر موارد شــرکت دارند همچنین در حوزه‬ ‫برنامههای هنری‪ ،‬اســتان مرکزی در جشــنواره استان‬ ‫قزوین در حوزه تئاتر رتبه کشوری کسب کرده است‪.‬‬ ‫روزنامه خوب – استان لرســتان‪ :‬مدیــرکل غله و خدمات‬ ‫بازرگانی لرســتان گفت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۳۹۰‬نانوایی یارانه بگیر این‬ ‫اســتان تاکنون به ســامانه نظارت یکپارچه متصل شدهاند و در‬ ‫صورت همکاری دستگاههای مربوطه مابقی نانواییها تا ‪ ۲‬هفته‬ ‫اینده به این سامانه مجهز می شوند‪.‬‬ ‫«حجــت اهلل بیرانوند» روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود‪۲ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۵‬نانوایی در لرســتان فعالیــت دارند که یکهزار و ‪۹۶۸‬‬ ‫مورد از این تعداد یارانه ای و مابقی ازادپز یا فانتزی هســتند و‬ ‫این طرح شامل انها نمی شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬طرح ازادســازی یارانه ارد نانوایی ها با طرح‬ ‫کنونی متفاوت است و تا ســال اینده اجرایی می شود اما طرح‬ ‫نظارت یکپارچه مقدمه اجرای ان است‪.‬‬ ‫بیرانوند گفت‪ :‬در طرح نظارت یکپارچه‪ ،‬یک کارتخوان جدید در‬ ‫نانوایی نصب و از فعالیت چند دســتگاه پوز همزمان جلوگیری‬ ‫می شــود تا میزان دقیق فروش و درامد حاصل از ان مشخص‬ ‫باشد‪ .‬وی نظارت بر ساعت کار و تعطیلی های خودسرانه نانوایی‬ ‫ها را از دیگر مزایای طرح نظارت یکپارچه برشــمرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫در این طرح می توان نانوایی ها را روزانه نظارت کرد و با مقایسه‬ ‫میزان فروش و ســهمیه ارد انها‪ ،‬به هرگونه قاچاق احتمالی ارد‬ ‫نیز واقف شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬برخی نانوایی ها مغایرت اطالعات ثبتی دارند‬ ‫و تغییر مالکیت داده و تعدادی نیز تعطیل شــده اند‪ ،‬در برخی‬ ‫موارد نیز کارتخوان به نام فرد دیگری است که باید حتما به نام‬ ‫مالک نانوایی ثبت و فعال شود که این موارد گاهی توسط نانواها‬ ‫پیگیری نمی شود و زمانبر است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪804‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت وام ودیعه مسکن به ‪10‬‬ ‫هزار متقاضی در یک ماه گذشته‬ ‫بانک مرکزی از پرداخت وام ودیعه مسکن به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫متقاضی از ‪ ۶‬تیرماه تا سوم مردادماه خبر داد‪.‬‬ ‫«مصطفــی قمری وفــا» مدیر روابــط عمومی بانک‬ ‫مرکزی اعالم کرد‪ :‬دستورالعمل وزارت راه که ‪ ۶‬تیر به‬ ‫بانک مرکزی رسید همزمان به شبکه بانکی ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنون از ‪۱۶۰‬هــزار متقاضی وام ودیعه‬ ‫مســکن به بانک ها معرفی شــده‪،‬برای ‪۲۷‬هزار نفر در‬ ‫بانک های مربوطه‪ ،‬پرونده تشــکیل شده و ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫در مجموع مبلغ پنج هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال وام خود‬ ‫را دریافت کردند‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده قضایی در خصوص‬ ‫خشک شدن درختان خیابان‬ ‫ولی عصر(عج)‬ ‫دادســتان تهران در پی دســتور اخیــر رئیس کل‬ ‫دادگســتری اســتان تهران از تشــکیل پرونده قضایی‬ ‫برای بررســی علت خشــک شــدن درختــان خیابان‬ ‫ولی عصر(عج)‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫دادگســتری کل اســتان تهران‪ ،‬در پی دستور اخیر‬ ‫رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران‬ ‫در خصوص بررســی علت خشک شــدن چند اصله از‬ ‫درختان خیابان ولی عصر(عج)‪ ،‬علی صالحی از تشکیل‬ ‫پرونده قضایی برای بررسی علت خشک شدن درختان‬ ‫خیابانولی عصر(عج)‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬به منظور حفظ و‬ ‫صیانت از منابع طبیعی‪ ،‬در این رابطه پروند ه قضایی در‬ ‫دادسرای ناحیه یک تهران تشکیل شد‪.‬‬ ‫دادســتان تهران خاطرنشــان کرد‪ :‬پس از تشــکیل‬ ‫پرونده قضایی‪ ،‬بالفاصله موضوع جهت بررسی دقیق به‬ ‫کارشناس مربوطه ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬دســتورات الزم برای تســریع در‬ ‫رسیدگی پرونده و دریافت نظرات کارشناسی و مشخص‬ ‫ت به وجود امدن حوادث مذکور برای درختان‬ ‫شدن عل ‬ ‫صادر و با عوامل و مرتکبان واقعه برخورد قانونی و قاطع‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پیــش از این علــی القاصی رئیس کل دادگســتری‬ ‫اســتان تهران درپی انتشــار فیلمی در فضای مجازی‬ ‫مبنی بر خشک شدن هم زمان تعدادی اصله درخت در‬ ‫خیابان ولی عصر(عج)به دادســتان تهران ماموریت داده‬ ‫بود تا ضمن تشــکیل کارگروهی تخصصی‪ ،‬علل وقوع‬ ‫این حادثه را احصاء و در صــورت احراز وقوع تخلف و‬ ‫یا جــرم اقدامات الزم در چارچــوب قوانین و مقررات‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫خزعلی‪:‬‬ ‫قانون دورکاری هنوز هم وجود‬ ‫دارد و لغو نشده است‬ ‫معــاون رئیس جمهــور در امور زنان گفــت‪ :‬قانون‬ ‫دورکاری هنــوز هــم وجود دارد و لغو نشــده اســت‪.‬‬ ‫بخش نامه شده است که خانم ها همچنان می توانند در‬ ‫زمــان غیرکرونا و زمانی که ادارات باز اســت‪ ،‬از قانون‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫انسیه خزعلی در حاشیه نمایشــگاه رویداد مدیریت‬ ‫ایران در جمع خبرنــگاران گفت‪ :‬قانون دورکاری هنوز‬ ‫هم وجود دارد و لغو نشــده است‪ .‬بخش نامه شده است‬ ‫که خانم ها همچنان می توانند در زمان غیرکرونا و زمانی‬ ‫که ادارات باز است‪ ،‬از قانون استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان افزود‪ :‬اما این قانون‬ ‫بســتگی به این دارد که مدیر مربوطه چقدر همکاری‬ ‫کنــد و کاری که انجام می دهند‪ ،‬قابلیت دورکاری دارد‬ ‫یا خیر‪ .‬مســئله دورکاری‪ ،‬انگونه که باید در ادارات ما‬ ‫انجام نگرفت‪ .‬در بعضی از استان ها مثل استان فارس‪ ،‬از‬ ‫دورکاری به خوبی استفاده شد و دقیقاً مربوط به مدیر‬ ‫ارشد این استان بود که به این مسئله اعتقاد داشت‪.‬‬ ‫خزعلی در ادامه اضافه کرد‪ :‬امیدواریم در استان های‬ ‫دیگر هم شاهد این باشــیم که همکاری الزم از طرف‬ ‫مدیران با کارمندان زن‪ ،‬بخصوص کارمندانی کودک زیر‬ ‫‪ ۶‬سال دارند یا باردار هستند‪ ،‬صورت بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برنامه همیشــه پشتیبانی‪ ،‬همکاری‬ ‫و یاری با زنان بوده تا بتوانند مســئولیت های خود چه‬ ‫درون و چه بیرون از خانه‪ ،‬را انگونه که باید انجام بدهند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان در ادامه به تالش ها‬ ‫و برنامه های معاونت رئیس جمهور در امور زنان اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تالش این اســت که حمایــت از زنان در‬ ‫محیط کاری انجام بگیرد‪ ،‬بحث های مرخصی ها پیگیری‬ ‫می شود تا بیشتر عملیاتی شود‪ ،‬پیگیر پرداخت حقوق‬ ‫مرخصی زایمان و معوقات ان هستیم‪.‬‬ ‫نگاه دولت تحقق عدالت و مردم محوری در همه عرصه هاست‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به تالش دولت برای عدالت محور کردن‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬براســاس ســند امایش ســرزمینی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫جهت گیــری مبنایی دولت در راســتای مردمی کــردن اقتصاد و‬ ‫عدالت محوری در همه عرصه هاست‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در بیســت وپنجمین گردهمایی‬ ‫سراسری ائمه جمعه کشور‪ ،‬در تبیین جایگاه و اهمیت واالی ائین‬ ‫عبادی سیاسی نماز جمعه در کشور گفت‪ :‬تریبون نماز جمعه محلی‬ ‫برای تبیین مســائل کشــور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغه های‬ ‫مردم است‪ .‬ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار‬ ‫می ایند و بر همین اســاس می توان گفت کــه این علمای بزرگوار‬ ‫نقش بســیار حائز اهمیتی در کارامدی نظام حکمرانی دارند و در‬ ‫توفیقات دولت سهیم هستند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر نقش مهم ائمه جمعه در شــکل گیری‬ ‫ارتباط موثر و مفید و میان دولت و ملت‪ ،‬افزود‪ :‬ائمه محترم جمعه‬ ‫از فرماندهان جهاد تبیین در اقصی نقاط کشــور هستند و به دلیل‬ ‫ارتباط وثیقی که با بدنه جامعه دارند‪ ،‬زبان گویای مردم به شــمار‬ ‫می ایند لذا نقش مهمی را انتقال مطالبات مردم به مســئوالن ایفا‬ ‫می کنند‪ .‬از این منظر‪ ،‬نقش ائمه جمعه در ساختار نظام حکمرانی‬ ‫کامال مبنایی و راهبردی است‪ .‬رئیسی در دومین بخش از سخنرانی‬ ‫خود‪ ،‬به تبیین عملکرد دولت در عرصه های مختلف در یک ســال‬ ‫گذشــته پرداخت و با اشــاره به توفیقات بدســت امده در حوزه‬ ‫دیپلماســی‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬از ابتدای استقرار دولت اعالم کردیم که‬ ‫تقویت سیاست همسایگی‪ ،‬اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی‬ ‫اســت و در همین راستا گام برداشتیم‪ .‬خوشبختانه این تغییر ریل‬ ‫راهبردی‪ ،‬سبب شد که تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت شود‬ ‫و ارزش مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور برنامه ریزی برای تامیــن امنیت غذایی و افزایش‬ ‫حجم تولیدات کشــاورزی را دیگر توفیق دولت در ماه های گذشته‬ ‫خواند و گفت‪ :‬در بخش کشــاورزی در اثر برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬شــاهد افزایش قابل توجهی در حجم تولیدات بوده ایم و تا‬ ‫بــه امروز قریب هفت میلیون تن محصول از کشــاورزان خریداری‬ ‫شده اســت‪ .‬رئیس جمهور در ادامه در تشــریح برنامه های دولت‬ ‫در حوزه جذب ســرمایه گذاری‪ ،‬گفت‪ :‬رونــق اقتصاد ملی و ارتقای‬ ‫شــاخص های اقتصادی در کشــور بــدون جذب ســرمایه گذاری‬ ‫داخلــی و خارجی ممکن نیســت‪ .‬دولت برنامه هــای متنوعی در‬ ‫این حوزه دارد و تالش می کند از طریق جذب ســرمایه گذاری در‬ ‫راستای توسعه اشتغال پایدار‪ ،‬رونق تولید و رشد اقتصادی گام های‬ ‫مستحکمی بردارد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنین با اشــاره به تالش دولت بــرای عدالت محور‬ ‫کردن بودجه ‪ ۱۴۰۱‬براساس سند امایش سرزمینی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫جهت گیــری مبنایی دولت‪ ،‬در راســتای مردمی کــردن اقتصاد و‬ ‫عدالت محوری در همه عرصه هاســت‪ .‬بر همین اساس چه در قانون‬ ‫بودجه سالیانه و چه در تدوین برنامه هفتم توسعه‪ ،‬تالش داریم به‬ ‫سمت تحقق عدالت و مردم محوری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به برخی مطالب مطرح شــده از ســوی‬ ‫ائمــه جمعه‪ ،‬مبنای انتصابات در دولــت را جذب نیروهای کارامد‪،‬‬ ‫پرتالش و باانگیزه عنوان کرد و گفت‪ :‬بارها تاکید کرده ایم و دولت از‬ ‫نیروهای کارامد‪ ،‬جوان و انقالبی استفاده شود و نیروهای بی انگیزه و‬ ‫ناکارامد کنار گذاشته شوند‪.‬‬ ‫رئیســی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت‪ :‬اجرای‬ ‫قانون مالک اســت و در این زمینه نباید بر اساس سالیق شخصی‬ ‫عمل کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخش پایانی ســخنان خود به موضوع مذاکرات‬ ‫برای رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران هرگز‬ ‫از میــز مذاکره کنــار نرفت‪ .‬این غربی ها بودند کــه در حین انجام‬ ‫مذاکرات با صدور قطعنامه در شورای حکام اژانس بین المللی انژری‬ ‫اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه چیز‬ ‫نیازمند اراده طرف مقابل است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع جمهوری‬ ‫اســامی ایران منطقی و عقالنی اســت و بدیهی است طرف مقابل‬ ‫هم اگــر منطقی و عقالنی رفتار کند‪ ،‬مذاکــرات می تواند منتج به‬ ‫نتیجه شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور امیدافرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشــور‬ ‫خوانــد و گفت‪ :‬امروز از هر زمان دیگری نســبت به اینده کشــور‬ ‫امیدوارتریم و با اتکا به داشته های خود و همچنین به پشتوانه ملت‬ ‫و رهبری معظم انقالب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور حجت االسالم و المسلمین موسوی‬ ‫فر‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین محامی و حجت االسالم و المسلمین‬ ‫شعبانی نمایندگان ولی فقیه در اســتانهای خوزستان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان و همدان به نمایندگی از ‪ ۹۰۰‬امام جمعه کشور به بیان‬ ‫برخی مسائل و موضوعات کشور پرداختند‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات‪:‬‬ ‫شرایطامنیتیکشورمطلوباست‬ ‫وزیر اطالعات تصریح کرد‪ :‬با هم افزایی و هماهنگی و همکاری‬ ‫مناســب و همه جانبه که بین دســتگاه های نظامی‪ ،‬انتظامی‪،‬‬ ‫قضائی و اطالعاتی به وجود امده اســت‪ ،‬شــاهد اقتدار امنیتی‬ ‫مطلوبی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نماز جمعه‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫و المسلمین سیداسماعیل خطیب‪ ،‬وزیر اطالعات طی سخنانی‬ ‫در بیســت و پنجمین گردهمایی سراســری ائمه جمعه کشور‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دولت مردمی و انقالبی ایت اهلل رئیسی تصمیم جدی‬ ‫دارد کــه فرامیــن‪ ،‬بیانات و رهنمودهای رهبــر فرزانه و حکیم‬ ‫انقالب اسالمی را عملیاتی کند که این امر با یاری امامان جمعه‬ ‫و جماعات و صبر و استقامت مردم امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪ :‬علی رغم ســرمایه گذاری دشمن و کارزار‬ ‫جنگ های همه جانبه علیه امنیت کشــور‪ ،‬شرایط امنیتی کشور‬ ‫مطلوب اســت و در این دولت مردمــی و انقالبی با هم افزایی و‬ ‫هماهنگی و همکاری مناسب و همه جانبه که بین دستگاه های‬ ‫نظامی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬قضائی و اطالعاتی به وجود امده اســت‪ ،‬شاهد‬ ‫صالحی‪:‬‬ ‫وزیران و مسئوالن نهادها‬ ‫در پررنگ تر سازی ارتباط دو سویه‬ ‫دولت و مردم پیش قدم شوند‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری با تاکید بر‬ ‫عجین شدن ظرفیت مردمی با نهادهای دولتی با هدف خدمت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وزیران و مدیران اصلی نظام باید در پررنگ تر کردن‬ ‫ارتباط دو ســویه دولت و مردم پیش قدم شده و وزارتخانه ها و‬ ‫نهادهای متبوع را به انجام این کار مکلف کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام احمــد صالحی دربــاره نمایشــگاه و رویداد‬ ‫هم افزایــی مدیریت ایران ‪ ،۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬دغدغه چند ماه قبل‬ ‫مقام معظم رهبری این بود که دولت مردمی باید از ظرفیت های‬ ‫مردمی اســتفاده کند و راه ها و ظرفیت هایی که می تواند دولت‬ ‫مردمی را به واقعیت نزدیک کند‪ ،‬شناسایی و همه مردم را برای‬ ‫کمک به دولت معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این اتفاق مبارک در دولت ســیزدهم روی‬ ‫دهد ضریب تاثیرگذاری دولت مردمی را در مســیر خدمت به‬ ‫مــردم چند برابر مــی کند و غیر از تــوان دولت یک ظرفیت‬ ‫بی انتها و غیرقابل شــمارش را به ظرفیت دولت اضافه خواهد‬ ‫کــرد که براین اســاس ریاســت جمهوری تاکیــد کرد همه‬ ‫دلدادگان نظام و دغدغه مندان مردم در صحنه خدمت به مردم‬ ‫با ظرفیت دولت همراه شــوند‪ .‬رئیــس مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫ریاست جمهوری اظهار داشــت‪ :‬با همراه شدن ظرفیت دولت‬ ‫بــا مردم و دغدغه مندان نظام‪ ،‬معجــون مبارکی به نام خدمت‬ ‫دولت و مردم برای مردم ایجاد می شــود‪ .‬صالحی با قدردانی از‬ ‫برگــزار کنندگان رویداد هم افزایی مدیریت ایران ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه و فرایند ایجاد شده و افرادی که امدند به دغدغه‬ ‫رهبری نزدیک است چون مردم هم پای کار امدند‪.‬‬ ‫اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫خطیب همچنین حرکت ها و اقداماتی که رژیم صهیونیســتی‬ ‫در راســتای ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشــور دنبال می کند‬ ‫را مورد اشــاره قرار داد و تصریح کرد‪ :‬سربازان گمنام امام زمان‬ ‫(عج) موفق شــدند یکی از تیم های عملیاتی رژیم صهیونیستی‬ ‫را‪ ،‬بر خالف اعالم یکی از رسانه های داخلی‪ ،‬قبل از اینکه موفق‬ ‫به بمب گذاری شوند دستگیر و توطئه ان ها را خنثی کند‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات با اشاره به اقدامات اطالعاتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای تامین امنیت ملی کشور گفت‪ :‬هر کشوری که النه ای‬ ‫علیه امنیت کشــور ما داشته باشد‪ ،‬بداند که از اقدام ما در امان‬ ‫نخواهد بود‪ .‬وی افزود اکنون رژیم صهیونیستی هر روز یک حادثه‬ ‫را تجربه می کند و این از توفیقات جبهه مقاومت و برکاتی است‬ ‫که از مکتب ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی به جای مانده‬ ‫است‪ .‬وزیر اطالعات اظهارکرد‪ :‬دولت قدم های بزرگ و ستودنی‬ ‫را برای ساماندهی معیشت مردم برداشته است که انشااهلل شرایط‬ ‫اقتصادی کشور به سمت مطلوبی پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫خطیب درخصوص تعامل با همســایگان گفــت‪ :‬دولت تمام‬ ‫توان خود را به کار گرفته اســت که ارتباط و تعامل با کشورهای‬ ‫همسایه را گسترش دهد‪.‬وی همچنین به سفرهای استانی دولت‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬یکی از عواملی کــه مردم همراهی خوبی با‬ ‫دولت دارنــد‪ ،‬رویکردهای مردمی این دولت اســت که حضور‬ ‫میدانی رئیس جمهور محترم از نشانه های ان می باشد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم‪:‬‬ ‫رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه در نشســت شورای عالی پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم مصوب کرد‪ ،‬کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای‬ ‫مزبور‪ ،‬نسبت به تدوین ســازوکاری برای هماهنگی‪ ،‬هم افزایی‬ ‫و جلوگیری از موازی کاری دســتگاه های ذی ربط در راســتای‬ ‫پیشگیری از سرقت‪ ،‬اقدامات مقتضی را ترتیب دهد‪ .‬مرکز رسانه‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمحســین محسنی اژه ای و با سه‬ ‫دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای عالی پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم»‪« ،‬بررسی سیمای جرایم و اسیب های اجتماعی» و «بررسی‬ ‫و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت های‬ ‫قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه با اشــاره به اثار ســوء روحی و روانی که جرم سرقت در‬ ‫جامعــه و برای افراد جامعه ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید تمهیداتی‬ ‫همه جانبه اندیشیده شود که ارامش روانی جامعه و مردم از بُعد‬ ‫اطمینان نسبت به رســیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی‬ ‫سارقان‪ ،‬تحکیم شود و هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه اماری از میزان‬ ‫و نوع اسیب های اجتماعی در استان های مختلف کشور پرداخت‪.‬‬ ‫همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز‬ ‫به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه‪ ،‬پیشنهادات‬ ‫و نقطه نظرات خود را ارائه کردند‪ .‬در جریان جلسه شورای عالی‬ ‫پیشــگیری از وقوع جرم به ریاســت حجت االسالم والمسلمین‬ ‫غالمحسین محســنی اژه ای‪ ،‬مصوب شد کارگروه پیشگیری از‬ ‫سرقت دبیرخانه شورای مزبور‪ ،‬نسبت به تدوین سازوکاری برای‬ ‫هماهنگی‪ ،‬هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری دســتگاه های‬ ‫ذی ربط در راستای پیشگیری از سرقت‪ ،‬اقدامات مقتضی را ترتیب‬ ‫دهد‪ .‬همچنین در جریان نشست یادشده‪ ،‬کارگروه پیشگیری از‬ ‫سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد‬ ‫اجرای مصوبات این شورای عالی از ناحیه دستگاه های مسئول و‬ ‫ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توســط ان‬ ‫دستگاه ها نظارت داشته باشــد‪ .‬در پایان این جلسه‪ ،‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه با اشــاره به اهمیت و ضرورت پیش بینی‪ ،‬شناســایی و‬ ‫ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از میان‬ ‫بردن یا کاهش ان‪ ،‬بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلســات‬ ‫شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر‬ ‫جلسات این شــورا وفق قانون تاکید کرد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهور‪ ،‬معاون اول قوه قضاییه‪ ،‬نایب رئیس نخســت‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دادستان کل کشور‪ ،‬وزیر اطالعات‪ ،‬وزیر‬ ‫کشــور‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی‪ ،‬وزیر اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬رئیس دیوان محاسبات‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهور‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬رئیس ســازمان امور‬ ‫اجتماعی و جمعی دیگر از معاونان دستگاه های عضو شورای عالی‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1182

روزنامه خوب 1182

شماره : 1182
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه خوب 1181

روزنامه خوب 1181

شماره : 1181
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه خوب 1180

روزنامه خوب 1180

شماره : 1180
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه خوب 1179

روزنامه خوب 1179

شماره : 1179
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه خوب 1178

روزنامه خوب 1178

شماره : 1178
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه خوب 1176

روزنامه خوب 1176

شماره : 1176
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!