روزنامه خوب شماره 782 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 782

روزنامه خوب شماره 782

روزنامه خوب شماره 782

‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در دیدار با رهبر انقالب تاکید کرد‬ ‫رایگان کردن برخی خدمات‬ ‫قضایی در مناطق محروم‬ ‫دشمن به ضعف ها‬ ‫و کمبودها امید بسته‬ ‫اما مکرر نا امید شده است‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 782‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 29‬ذی القعده‪ 29 |1443‬ژوئن‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک هایی که دستورالعمل‬ ‫تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫را رعایت نکنند‪،‬جریمه می شوند‬ ‫امکان ایجاد‬ ‫محدودیت با ادامه‬ ‫بی نظمی در مصرف برق‬ ‫‪8‬‬ ‫اختصا‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫دج‬ ‫حم‬ ‫ایت مالی ا هجهت‬ ‫درمانی ب ز هزین‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ماران‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ر ییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫صدور گواهینامه های‬ ‫حرفه ای بازار پول در دستور‬ ‫کار بانک مرکزی‬ ‫وز یر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 70‬درصدی ظرفیت‬ ‫اینترنت کشور تا مهرماه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صالحی‪،‬مدیرعاملشرکتراه اهندرجلسهعلنیمجلسدرخصوصسانحهریلیقطارمشهدبهیزد‪:‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛‬ ‫مالیات ستانی از کارتخوان ها‬ ‫قانون مجلس است‬ ‫باتوسعههوشمندسازیحملونقلریلی‬ ‫از تکرار این حوادث جلوگیری می شود‬ ‫سازمان بهزیستی کشور‬ ‫اداره کل استان گلستان‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصد مسئوالن‬ ‫قوه قضاییه اموال خود‬ ‫را اعالم کرده اند‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫انجام امور نقلیه بهزیستی گلستان در سال‪1401‬‬ ‫شماره شناسه ‪۱۳۴۳۱۴۳‬‬ ‫اداره کل بهزیســتی استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نقلیه اداره کل بهزیستی استان‬ ‫گلســتان به شماره فراخوان ‪ 2001000091000003‬را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪Lorem ipsum‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ انتشار مناقصه‪ :‬ساعت‪10:00‬روزچهارشنبه مورخ‪1401/04/08‬‬ ‫‪ ë‬مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصه‪ :‬تاســاعت ‪19‬روز ســه شــنبه‬ ‫مورخ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت‪09:00‬روزشنبه مورخ ‪1401/04/25‬‬ ‫‪ ë‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت‪10:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/25‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر‬ ‫در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الــف به ادرس گرگان‪ -‬خ‬ ‫شــهید بهشــتی‪ -‬بهشــت دهم‪ -‬اداره کل بهزیســتی گلســتان و تلفن‬ ‫‪01732222220‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫‪ ë‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اداره کل بهزیستی استان گلستان‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪41747 :‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه‪ ،‬اخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬اخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ‪ ۱۴۰۱‬را روز چهارشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه اعالم کرد‪ .‬به نقل از سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫محمدتقی پاکدامن‪،‬معاون درامدهایمالیاتیسازمان امورمالیاتی کشورخاطرنشان کرد‪:‬مطابققانونمالیاتبر ارزش افزوده‪،‬مودیانمحترممالیاتیحداکثر پانزده روز پس از پایان هرفصلمهلت‬ ‫دارنداظهارنامهمالیاتیخودراارائهکنند؛بنابرایناخرینمهلتارایهاظهارنامهمالیاتبرارزشافزودهدورهسهماههاول(بهار)‪،۱۴۰۱‬روزچهارشنبه‪ ۱۵‬تیرماهخواهدبود‪.‬پاکدامناظهارداشت‪:‬مودیان‬ ‫محترممی توانندازطریقدرگاهملیمالیاتبهادرس‪ WWW.INTAMEDIA.IR‬قسمتمالیاتبرارزشافزوده‪،‬اطالعاتتکمیلیرادریافتونسبتبهارائهاظهارنامهوپرداختمالیاتمتعلقه‬ ‫اقدامکنند‪.‬معاوندرامدهایمالیاتیسازمانامورمالیاتیکشورتاکیدکرد‪:‬عدمارایهاظهارنامهدرمهلتمقررقانونی‪،‬موجبتعلقجریمهومحرومیتازتسهیالتومعافیت هایقانونیخواهدشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت تاکید کرد‪:‬‬ ‫رئیس بانک جهانی‪:‬‬ ‫تورم جهانی تا ‪ 2‬سال ادامه دارد‬ ‫دیوید مالپاس‪ ،‬رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن‬ ‫است سال ها طول بکشد تا قیمت ها دوباره کنترل شود‪.‬‬ ‫بــه نقل از اکونومیک‪ ،‬مالپاس معتقد اســت به دلیل‬ ‫این که ایاالت متحده و ســایر اقتصادهــا با نرخ تورمی‬ ‫روبرو هســتند که در دهه های گذشته مشاهده نشده‬ ‫است تورم جهانی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬ماه ها و شــاید دو سال طول بکشد تا نرخ‬ ‫تورم به پایین برگردد»‪.‬رئیس گروه بانک جهانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تورم بی ســابقه و کمبود کاالهــای کلیدی مانند‬ ‫روغن‪ ،‬کود و گندم به این معنی اســت که برای برخی‬ ‫کشــورها اجتناب از رکود بسیار سخت خواهد بود‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بســیاری از نقاط جهان به دلیل کمبود کود در‬ ‫حال تعطیل شــدن هســتند و این کمبود محصوالت‬ ‫برای چندین ســال ادامه خواهد داشت‪.‬دیوید مالپاس‬ ‫هشدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر به‬ ‫بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود‪.‬‬ ‫ترخیص‪60‬هزار تن روغن خام در‬ ‫انتظار ابالغ مصوبه کاهش حقوق‬ ‫ورودی به گمرکات‬ ‫برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی تدوین شد‬ ‫معاون هماهنگی و امور کســب و کار وزارت صمت گفت‪ :‬برنامه‬ ‫راهبــردی صنعت لوازم خانگی تدوین شــده و در ان بر صادرات و‬ ‫زنجیره ای شدن تولید تاکید شده است‪.‬‬ ‫«ســید مهدی نیازی» در مراسم اهدای گواهینامه رتبه بندی به‬ ‫دو واحد صنعتی برتر قطعه ساز اظهار داشت‪ :‬در حوزه لوازم خانگی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چند موضوع را به عنوان سرفصل در‬ ‫محورهای مختلف و به عنوان اولویت اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬تدوین برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی (که‬ ‫تقریباً جمع بندی و کامل شده است) و در ان بر صادرات و زنجیره‬ ‫ای شدن تولید تاکید شده‪ ،‬محور نخست این برنامه است‪.‬‬ ‫نیازی یاداورشد‪ :‬مبارزه با قاچاق از جمله برنامه های وزارت صمت‬ ‫در سال جاری اســت که با قطعات خودرو‪ ،‬لوازم خانگی و پوشاک‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬کیفیت خدمات پس از فروش و گارانتی و کاهش‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬دیگر محور اصلی و اولویت برنامه های وزارتخانه در‬ ‫حوزه لوازم خانگی خواهد بود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگی و امور کســب و کار وزارت صمت همچنین از‬ ‫تهیه برنامه دانش بنیان از ابتدای ســال و ابالغ ان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫فردا (چهارشــنبه) موافقتنامه بیــن وزارت صمت و وزارت علوم در‬ ‫راستای توسعه اموزش نیروی انســانی تحصیلکرده و پروژه محور‬ ‫و تقاضا محور کردن تحقیق و توســعه منعقد خواهد شــد تا نیاز و‬ ‫تقاضای صنعت به دانشگاه ها برده شود‪.‬‬ ‫نیازی اضافه کرد‪ ۱۰ :‬پیشــران فناوری در برنامه یاد شده تعریف‬ ‫شده اســت که یکی از انها در حوزه لوازم خانگی خواهد بود و این‬ ‫حوزه باید در برنامه ای دوساله به جهش فناوری دست یابد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مســوول‪ ،‬گذار از مونتاژ کاری به عمق ساخت‬ ‫داخــل و تامین مالــی زنجیره ای و پرداخت تســهیالت مبتنی بر‬ ‫فاکتور‪ ،‬دیگر محورهای برنامه یاد شده وزارت صمت است‪.‬‬ ‫تاکید بر محوریت بخش خصوصی و تشکل ها‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اجرای سیاست های‬ ‫حاکمیتی بر حضور تشکل ها و بخش خصوصی در کنار خود تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این مقام مسوول وزارت صمت اظهارداشت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خود را نیازمند به مشــورت با بخش خصوصی و تشکل ها‬ ‫می داند و معتقد است محور اساسی کارها در این وزارتخانه انجمن‬ ‫ها و تشکل ها به نمایندگی از بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تالش ما بر این اســت که تشــکل ها محور اصلی کار‬ ‫باشــند و برنامه هایی را که در این وزارتخانه دنبال می کنیم همان‬ ‫برنامه های بخش خصوصی اســت و ما پشتیبانی کننده برنامه ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نیازی‪ ،‬به اصالح ساختار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‬ ‫گذشته اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬رویکرد اصلی متمرکز کردن رشته‬ ‫فعالیت ها در یــک دفتر بود تا این دفتر مدعــی و پیگیری کننده‬ ‫مسائل مربوط به انجمن ها و تشکل ها باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت ادامه داد‪ :‬دفاتر یاد شده و تشکل های تخصصی‬ ‫باید ارتباط مستمر و دوجانبه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ارتباط با تشــکل ها‪ ،‬هم افزایی بین انها و‬ ‫یکپارچه ســازی انها جزو مباحث اصلی است تا با یک زبان واحد و‬ ‫قدرت بیشتری پیگیر مسائل و مشکالت حوزه باشیم‪.‬‬ ‫انتقاد از قیمتگذاری دستوری‬ ‫در این مراســم رییس هیات مدیره انجمــن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ایران ابراز امیدواری کرد‪ :‬گفت و گوی دو جانبه دولت و تشــکل ها‬ ‫شــکل بگیرد تا تشــکل ها بتوانند به دولت برای توسعه اقتصادی و‬ ‫رشد صنعتی کمک کنند‪.‬‬ ‫«علیرضا دانیالی» با انتقاد از تفکر قیمت گذاری دستوری‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ ۶ :‬ماه بود که پنج قلم کاالی اساسی لوازم خانگی اجازه افزایش‬ ‫قیمت نداشــتند و در نهایت ‪ ۱۵‬درصد برای تلویزیون و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫برای ســایر اقالم لوازم خانگی از ابتدای تیرماه اجازه افزایش قیمت‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬صنعت لوازم خانگی با این میزان افزایش قیمت‬ ‫نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و همین مســاله ســبب کاهش‬ ‫تولید و در نهایت افزایش هزینه های تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫نظر به برنامه ریزی های انجام شــده در انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ایران در راستای توسعه صنعت قطعه سازی به عنوان موتور محرکه‬ ‫صنعت‪ ،‬طرح رتبه بندی قطعه سازان عضو انجمن اجرایی شد‪.‬‬ ‫رد شائبه عدم امنیت سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت‬ ‫به دلیل عدم ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص‬ ‫تغییر حقوق و عوارض گمرکی کاالهای اساسی به یک‬ ‫درصد‪ ،‬بیش از ‪ 60‬هزار تــن روغن نباتی در گمرکات‬ ‫معطل مانده اســت‪ .‬به نقل از روابــط عمومی انجمن‬ ‫صنفی صنایع روغن نباتی ایران‪ ،‬به دلیل تحوالت جاری‬ ‫در جهان تامین اقالم کشــاورزی به ویژه روغن و دانه‬ ‫های روغنی با بحران همراه اســت با این حال بیش از‬ ‫‪60‬هــزار تن روغن بخش خصوصی به دلیل عدم تغییر‬ ‫تعرفه در بنادر کشور در انتظار انجام تشریفات گمرکی‬ ‫برای ترخیص و ورود به کشور در بنادر رسوب کرده اند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش بــا توجه به عدم ابالغ دفتر تنطیم‬ ‫بازار بــه گمرکات مبنــی بر تغییر حقــوق و عوارض‬ ‫گمرکی‪ ،‬گمرک نیز کماکان عدد تعرفه ای سال گذشته‬ ‫را مــاک ترخیص می داند که با توجــه به حذف ارز‬ ‫ترجیحی ‪ 4200‬و انجام محاسبات بر اساس نرخ سامانه‬ ‫ای – تی – اس هزینه باالیی به وارد کنندگان تحمیل‬ ‫می کند‪ ،‬ضمن انکه هزینه های باالی انبارداری نیز این‬ ‫مهم را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫همچنیــن عالوه بر موارد فوق با توجه به هزینه های‬ ‫باالی انبارداری الزم است با ابالغ هر چه سریعتر مصوبه‬ ‫ستاد تنظیم بازار به گمرکات برای اجرای کاهش تعرفه‬ ‫واردات کاالی اساســی‪ ،‬از رســوب کاال در بنادر کشور‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین مزایده امالک و‬ ‫مستغالتسازماناموالتملیکی‬ ‫سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد‬ ‫که چهارمین مزایده سراســری امالک و مستغالت این‬ ‫ســازمان به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مزایده‬ ‫الکترونیک دولت (ســتاد)‪ ،‬فردا برگزار می شود‪.‬به نقل‬ ‫از ســازمان اموال تملیکی‪ ،‬چهارمین مزایده سراسری‬ ‫به شــماره ‪ ۱۱۲۸‬امالک و مســتغالت این سازمان در‬ ‫سال جاری به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مزایده‬ ‫الکترونیک دولت (ستاد)‪ ،‬فردا برگزار خواهد شد‪.‬طبق‬ ‫این گزارش‪ ،‬اغاز ارسال پیشنهاد قیمت ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫روز چهارشــنبه مورخ ‪ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱‬بوده که همزمان‬ ‫اطالعات مربوط به این مزایده در ســایت ســازمان و‬ ‫ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر خواهد شد؛‬ ‫اخرین مهلت ارســال پیشنهاد قیمت نیز تا ساعت ‪۲۴‬‬ ‫روز شــنبه مورخ ‪ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱‬خواهد بود‪.‬شایان ذکر‬ ‫است قیمت پیشــنهادی متقاضیان می بایست باالتر از‬ ‫قیمت پایه کارشناسی باشد‪.‬‬ ‫طی نامه معاون طرح و برنامــه وزارت صمت به معاون حمل‬ ‫و نقل این وزارتخانه‪ ،‬مبنی بر تعیین تکلیف مســئولیت اجرایی‬ ‫بخش فنی ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو شائبه ای در مورد‬ ‫امنیت این ســامانه به وجود امد که وزارت صمت ان را شــایعه‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫در پــی ابهاماتــی که سیســتم قرعه کشــی خودرو توســط‬ ‫خودروسازان در سال های گذشته ایجاد کرده بود‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت اخیرا با ایجاد و راه اندازی «ســامانه یکپارچه‬ ‫تخصیــص خودرو» تــاش کرد تا تخلفات در حــوزه ثبت نام و‬ ‫قرعه کشی خودرو را رفع کند‪.‬‬ ‫بنابراین سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ماه امسال اولین دوره فروش‬ ‫خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را در یک بازه زمانی‬ ‫یــک هفته ای اجرا کرد و به ترتیب عملیات قرعه کشــی را در ‪9‬‬ ‫خرداد اجرا و پس از ان نیز در مورخ ‪ 11‬خرداد نتایج اولین دوره‬ ‫تخصیص خودرو را اعالم کرد‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن دوره از اعالم نتایج‪ ،‬مشــکالتی برای برخی از‬ ‫متقاضیان بوجود امد بطوری که پس از اعالم نتایج در ســامانه‬ ‫و اعالم اســامی برندگان اولیــن دوره تخصیص خودرو از طریق‬ ‫ســامانه اسامی ‪ 12‬هزار نفر در فهرست ذخیره قرار گرفت و این‬ ‫افراد با وجود اینکه از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو به‬ ‫عنوان برنده اصلی معرفی شــد ه بودند اما امکان تکمیل مراحل‬ ‫ثبت نام و واریز وجه را نداشتند‪.‬‬ ‫پــس از این اتفاقات‪ ،‬صدیف بیگ زاده‪ ،‬سرپرســت ســازمان‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به ارائه‬ ‫توضیحاتی پرداخت و اعالم کرد کــه « تعیین منتخبان ذخیره‬ ‫به این ســبب بود که اگر به هر علتــی منتخبان اصلی‪ ،‬فرایند‬ ‫خریــد خودرو را در زمان تعیین شــده تکمیل نکرده یا وجه را‬ ‫واریز نکنند‪ ،‬این افراد جایگزین شــوند؛ اما در سامانه یکپارچه‪،‬‬ ‫نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متاسفانه اطالع رسانی‬ ‫نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد‬ ‫و نگرانی ها را دوچندان ساخت‪».‬‬ ‫همچنین عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع وزارت‬ ‫صمــت نیز پیــش از این اعالم کرده بود کــه دوره دوم ثبت نام‬ ‫خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد‬ ‫یا اوایل تیرماه خواهد بود که تاکنون خبری از این اتفاق نیست‪.‬‬ ‫امــا اکنون طی نامه نــگاری که مهدی نیــازی معاون طرح و‬ ‫برنامــه وزارت صمت با منوچهر منطقــی معاون صنایع حمل و‬ ‫نقل عمومی داشته بر موضوع «تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی‬ ‫بخش فنی ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تایید شده است‬ ‫و در ان پیشــنهاد شده که برای قرعه کشی اتی از طریق سامانه‬ ‫یکپارچه تخصیص خودرو فعال مــوارد و نقطه نظرات مرکز افتا‬ ‫ریاســت جمهوری به طور ویژه از ان مرجع درخواست و پس از‬ ‫دریافت و اماده سازی ســامانه مطابق ان موارد‪ ،‬نسخه نهایی به‬ ‫منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از ازمایشگاه های حائز‬ ‫صالحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شــود و قرعه کشی به‬ ‫بعد از ان زمان موکول شود‪.‬‬ ‫جناب اقای منطقی ‪/‬معاون محترم صنایع حمل و نقل‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫بازگشــت به نامه ‪ 60.84820‬مورخ ‪ 1401.3.31‬به استحضار‬ ‫می رساند همانگونه که در جلسات کارشناسی‪ ،‬پیش از دور اول‬ ‫قرعه کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص‬ ‫خودرو به استناد صورت جلســه مربوطه به وضوح اعالم گردید‪،‬‬ ‫دفتر فنــاوری داده‪ ،‬اطالعات و امنیت فضای مجازی با توجه به‬ ‫شرایط فعلی انتخاب پیمانکار‪ ،‬عدم عقد قرارداد با وزارتخانه‪ ،‬عدم‬ ‫مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص‪،‬‬ ‫امکان پذیرش مســوولیت در خصوص تایید و نظارت بر حسن‬ ‫اجرای این ســامانه را ندارد و صرفا در این شــرایط‪ ،‬امکان ارائه‬ ‫مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می شود وجود‬ ‫دارد‪ .‬الزم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت های‬ ‫مربوط به مباحث فنی ســامانه مذکور‪ ،‬مواردی از جمله انتخاب‬ ‫پیمانکار‪ ،‬اجرا‪ ،‬پیاده ســازی و تســت همه جانبه سامانه‪ ،‬نیازمند‬ ‫طی مراحل فنی و کارشناســی موضوع بوده و تحلیل فرایندها‬ ‫و زیرســاخت های مربوطه نیز می بایست تعیین تکلیف شود‪ .‬از‬ ‫طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬ســخت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و امنیتی مناسبی می بایست‬ ‫تدارک شــود که تامین انها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که‬ ‫می بایســتی در چارچوب ردیف های مرتبــط طرح های تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای ســال جاری پیش بینی شده و تخصیص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫لذا پیشــنهاد می گردد برای قرعه کشــی اتی از طریق سامانه‬ ‫مزبور فعال موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاســت جمهوری به‬ ‫طور ویژه از ان مرجع درخواست و پس از دریافت و اماده سازی‬ ‫ســامانه مطابق ان موارد‪ ،‬نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی‬ ‫فنــی در اختیار یکی از ازمایشــگاه های حائــز صالحیت تحت‬ ‫نظارت مرکز افتا قرار داده شــود و قرعه کشی به بعد از ان زمان‬ ‫موکول گردد‪ .‬دفتر فناوری داده اطالعات و امنیت فضای مجازی‬ ‫اماده همکاری برای موارد ذکر شده می باشد‪.‬‬ ‫وزارت صمت شائبه عدم امنیت‬ ‫سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد‬ ‫با توجه به اینکه با انتشار نامه مذکور این شائبه بوجود امد که‬ ‫سامانه قرعه کشی خودرو تایید امنیتی ـ فنی ندارد و قرعه کشی‬ ‫خودرو نیــز فعال لغو اســت وزارت صمت به ارائــه توضیحاتی‬ ‫پرداخت و عنوان کرد که هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه‬ ‫تخصیص خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫امید قالیباف ســخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در‬ ‫مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذب کرد و گفت‪ :‬انچه‬ ‫در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود‬ ‫تا مسئولیت انجام قرعه کشی به وزارت صمت واگذار شود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افزود‪ :‬تصدی گری وزارت صمــت در واگذاری‬ ‫خــودرو در حــال حاضر در دســتور کار نیســت و مرحله دوم‬ ‫تخصیص خودرو مشــابه مرحله اول از طریق سامانه ای که مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ف بیان داشــت‪ :‬وزارت صمت به دقت سالمت و شفافیت‬ ‫قالیبا ‬ ‫ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر‬ ‫شده این دغدغه را ثابت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت صمت دیدگاه های پیشــنهادی و مشورتی در‬ ‫خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم‬ ‫جهــت اجرا به پیمانکار ارائه می دهد‪ .‬ســخنگوی وزارت صمت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نه بحث حذف ســامانه یکپارچه مطرح اســت و نه‬ ‫ابهامی در قرعه کشــی نوبت اول وجــود دارد‪ ،‬بلکه هدف اول ما‬ ‫بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ‪:‬‬ ‫کاهش‪ 30‬درصدی ضایعات با اصالح سیاست ارز ترجیحی‬ ‫رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت‪ :‬حذف ارز ترجیحی و‬ ‫اجرای مردمی سازی یارانه ها عالوه بر افزایش بهره وری تولیدات‬ ‫کاالهای اساســی باعث کاهش دورریز و ضایعات خواهد شد به‬ ‫طوری که با واقعی شــدن قیمت هــا حداقل ‪ ۳۰‬درصد ضایعات‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫«عطااله هاشمی» با اشاره به اینکه اجرای طرح مردمی سازی‬ ‫راهبردی بی تاثیر نیســت‪،‬‬ ‫یارانه ها در بهره وری تولید محصوالت ُ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حذف ارز ترجیحی به سبب حذف رانت و فساد اقدام‬ ‫مناســبی است که سال ها قبل باید انجام می شد؛ چراکه تاکنون‬ ‫بــا تخصیص ارز ترجیحی و پنهان کردن قیمت واقعی به اقتصاد‬ ‫کشور ضربه زدیم‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه مخالف چند نرخی بودن و زوری پایین نگه‬ ‫داشتن قیمت ارز در کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬ما برای حمایت از اقشار‬ ‫ضعیــف به جای یارانه می توانیم از کارت های اعتباری اســتفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رییس بنیــاد ملی گندمکاران ایران باال بودن هزینه های تولید‬ ‫را عامل اصلی وضعیت امروز معیشــت و خوراک مردم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬مابه التفــاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با ارز ازاد حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان بود که باید به ســمت تولید حرکت کند و در این صورت‬ ‫بهره وری هم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬نظر اقتصاددانان بر این بود که ارز دولتی باید‬ ‫حذف شود؛ چراکه مث ً‬ ‫ال با عرضه سم به قیمت ازاد‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫ان در بخش کشاورزی نســبت به زمان تخصیص ارز ترجیحی‬ ‫بسیار کاهش یافت‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫خطر امنیت انرژی جهان با ادامه تحریم های ظالمانه ایران‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬یکی از دالیل اصلی به مخاطره افتادن انرژی جهان‪‎،‬تحریم های ظالمانه ایران‪ ،‬به عنوان دارنده بیشــترین ذخایر نفت و گاز جهان‪ ،‬است‪.‬جواد اوجی در صفحه‬ ‫توییتر خود نوشت‪:‬‏اشفتگی موجود در بازار انرژی جهان‪ ،‬ســبب به مخاطره افتادن‪‎‬امنیت انرژی و زمینه ساز‪‎‬پیامدهای نگران کننده برای واردکنندگان بخصوص در‪‎‬زمستان‬ ‫پیش رو است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بی تردید یکی از دالیل اصلی ایجاد چنین شرایطی‪ ،‬تحریم های ظالمانه ایران‪ ،‬به عنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان‪ ،‬است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق اعالم کرد‪:‬‬ ‫امکان ایجاد محدودیت با ادامه بی نظمی در مصرف برق‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ ۴۳۰۰ :‬مگاوات نسبت به سال قبل‬ ‫به ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی افزوده شــده است اما میزان‬ ‫مصرف برف باالست و با سختی در حال تامین برق هستیم‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشــهدی‪ ،‬با تاکید بر اهمیــت مدیریت مصرف‬ ‫در روزهای گرم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گرم شــدن هوا فشــار زیادی را روی‬ ‫تجهیزات صنعت برق وارد می کند‪ ،‬اگر در این شــرایط مصرف نیز‬ ‫افزایش یابد با چالش مواجه می شویم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر ‪ ۱۳۲‬نیروگاه کشــور با تمام‬ ‫ظرفیت خود در حال تولید برق هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۳۰۰‬مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق‬ ‫کشور افزوده شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه همکاران در سراسر کشور‬ ‫به صورت شــبانه روزی و در شــرایط دشــواری در حال تولید برق‬ ‫مورد نیاز مشــترکان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط تقاضا داریم که‬ ‫مشترکان نیز نسبت به مصرف حساس تر باشند‬ ‫وی با اشــاره به افزایش مصرف برق کشور در روزهای اخیر گفت‪:‬‬ ‫میزان مصرف از مرز ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ٢٩٢‬مگاوات نیز عبور کرده است‪.‬‬ ‫این میزان نشان دهنده افزایش میزان مصرف کشور از ابتدای سال‬ ‫تاکنون است که اهمیت مدیریت مصرف را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در برخی از استان هایی که‬ ‫ک بیشتر شده‪ ،‬مجبور به استفاده از‬ ‫انرژی مصرف انها در ساعات پی ‬ ‫نیرو گاه های برق ابی شــده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش عمده ای از کشور‬ ‫افزایش دما‪ ،‬شرایط سختی را برای تامین برق رقم می زند که مانند‬ ‫دو هفته گذشــته با کمک و همکاری مردم شرایط تامین برق را به‬ ‫خوبی پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هفته گذشته دما‪ ،‬از متوسط ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه دمای حداقل‬ ‫تغییر می کند و باعث روشن شدن کولر در صبح ها می شود‪ ،‬مصرف‬ ‫نیز افزایش می یابد و این نیازمند مالحظات است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬به جز نوار شمالی و بخشی از شمال غرب کشور ‪ ،‬افزایش‬ ‫دمای قابل مالحظــه ای داریم که افزایش دما از روز ‪ ۴‬تیرماه اغاز‬ ‫شده و تا یک هفته ادامه دارد‪ .‬در استان هایی که انرژی مصرف انها‬ ‫در ســاعات اعال م شده بیشتر شده‪ ،‬ما مجبوریم از نیروگاه های برق‬ ‫ابی مان اســتفاده کنیم‪ .‬رجبی مشهدی با بیان اینکه در استان های‬ ‫صنعتی از ساعت ‪ ۱۴‬یا ‪ ۱۶‬به بعد به بارگیری اقدام می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید دقــت کنیم و تذکرات الزم را بدهیــم چراکه در صورت عدم‬ ‫رعایت انها مجبور هستیم که از نیروگاه های برق ابی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت برق با بیان اینکه تفاوت این هفته با‬ ‫هفته بعد در مصرف برق ان اســت که عالوه بر استفاده از نیروهای‬ ‫برق ابی ممکن است توان الزم برای برای پاسخگویی را هم نداشته‬ ‫باشیم افزود‪ :‬این بی نظمی در مصرف برق ممکن است به محدودیت‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫به گفته رجبی مشــهدی‪ ،‬باید تمامی برنامه های مدیریت مصرف‬ ‫برق به صورت کامل رعایت شود و در صورتی که این برنامه ها دقیق‬ ‫اجرا شــود‪ ،‬این هفته و در هفته اینــده هم ‪ ۸۰۰‬مگاوات افزایش‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۷۰‬درصد از هدف گذاری انجام شده‬ ‫و به طورقطع همه این اقدامــات می تواند کمک کند تا تامین برق‬ ‫پایدار را در تابستان برای همه هم وطنان داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫گزارش های سازمان هواشناســی‪ ،‬در هفته گرمی به سر می بریم و‬ ‫پیش بینی می کنیم فردا مصرف برق کشــور از مرز ‪ ۶۶‬هزار مگاوات‬ ‫عبور کند‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی ضمن پیش بینی فزونی مصرف برق در روزهای‬ ‫جاری‪ ،‬از مردم خواست به ویژه در ساعات اوج مصرف با عدم استفاده‬ ‫از دســتگاه های پرمصرف برقی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی‬ ‫‪ ۲۵‬درجه و استفاده از دور کند کولر ابی‪ ،‬صنعت برق را یاری کنند‪.‬‬ ‫رمزارزهای مجاز خاموش شده اند‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره رمز ارزها گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬مــگاوات رمزارز مجاز در کشــور فعالیت دارند که بر اســاس‬ ‫مقررات و محدودیت هایی کــه در دوره اوج بار داریم‪ ،‬فع ً‬ ‫ال از مدار‬ ‫خارج شــده اند‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬بعد از رفــع محدودیت ها و گذر از‬ ‫روزهای اوج بار‪ ،‬دوباره اجازه استفاده از شبکه برق را برای استخراج‬ ‫رمزارز خواهند داشت‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه های اجرایی‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫نیروهــای مســلح و نهادهای عمومی موظف اند در ســاعات اداری‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات‬ ‫غیر اداری به میزان ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬مصرف برق خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫موافقت سران گروه هفت با بررسی تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه‬ ‫رهبران گروه هفت با بررســی تعیین محدودیت های قیمتی‬ ‫برای واردات نفت و گاز روسیه به منظور محدود کردن درامدهای‬ ‫مسکو موافقت کردند‪.‬‬ ‫رهبران گروه هفت با بررســی تعیین محدودیت های قیمتی‬ ‫برای واردات نفت و گاز روسیه به منظور محدود کردن درامدهای‬ ‫مسکو موافقت کردند‪.‬‬ ‫رویتــرز به نقــل از مقامات این گروه نوشــت‪ ،‬اتحادیه اروپا با‬ ‫شــرکای بین المللی خود‪ ،‬راه هایی برای کاهش قیمت انرژی از‬ ‫جمله امکان سنجی اعمال محدودیت های موقتی قیمت واردات‪،‬‬ ‫را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫گروه ‪ 7‬کشــور ثروتمند در حال بحــث و گفت و گو در مورد‬ ‫تعیین سقف قیمت جهانی انرژی روسیه به منظور جلوگیری از‬ ‫سود بردن مسکو از درگیر نظامی با اوکراین هستند؛ این جنگ‬ ‫قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده است‪.‬‬ ‫اژانس بین المللی انــرژی در گزارش ماهانه خود در ماه ژوئن‬ ‫نوشت‪ ،‬با وجود اینکه تحریم ها حجم صادرات روسیه را کاهش‬ ‫داده اما درامدهای صادرات نفت ایم کشــور در ماه می افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬امریکا نخستین کشــور بود که خواســتار ایجاد‬ ‫ســازوکاری برای محدود کردن قیمت هایی که ســایر کشورها‬ ‫برای نفت روسیه می پردازند‪ ،‬شده بود‪ .‬ایده این طرح این است‬ ‫که خدمات مالــی‪ ،‬بیمه و حمل و نقل محمولــه های نفتی را‬ ‫به سقف قیمت نفت روســیه گره بزند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر کشتیرانی‬ ‫یا واردکننده این خدمات را بخواهد‪ ،‬باید متعهد شــود که نفت‬ ‫روسیه را با حداکثر قیمت تعیین شده فروخته شود‪.‬‬ ‫بانک های کالن شهر تهران کاهش‪ 15‬مگاواتی مصرف برق را رقم زدند‬ ‫بر اســاس مصوبه هیئــت وزیران همه دســتگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬نیروهای مســلح و نهادهای عمومی موظف شده اند در‬ ‫ســاعات اداری حداقل ‪ ۳۰‬درصد نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته و در ساعات غیراداری به میزان ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬مصرف برق‬ ‫خود را کاهش دهندنظام بانکی با پیوســتن به این طرح‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ ۱۵‬مگاواتی در مصرف برق رقم زد‪ .‬مردم در ســال های گذشته‬ ‫بخصوص در دو سال گذشــته با مشکل خاموشی ها (قطع برق)‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ‪ ۱۳‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫دورود به شــرح ذیل رسیدگی و تایید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت‬ ‫اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی انتشار و عالوه‬ ‫بر ان در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح‬ ‫اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به‬ ‫ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست‬ ‫و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا براساس‬ ‫مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجع قضایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۳۳۰‬و رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۲۵۴‬‬ ‫مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸‬به تقاضای خانم طلعت خانجانی فرزند حســین نسبت به ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ ۱۴۷/۰۰‬متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۱۱۸‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ ۴‬شهرستان دورود خروجی از مالکیت‪ :‬رمضان موسوی فرزند مرید‪ /‬م الف ‪۱۱۷‬‬ ‫انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۲۳ :‬‬ ‫مصطفی امان اله بهاروندی‬ ‫انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۴/۰۸ :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود‬ ‫تامین پایدار برق را بهبود بخشد تا مشکالتی در زمینه خاموشی ها‬ ‫بروز نکند و باگذشت فصل بهار ‪ ۱۴۰۱‬و گرمای شدید ان‪ ،‬قطعی‬ ‫برق نداشتیم و برای تابستان نیز برنامه ریزی شده است تا بتوانیم‬ ‫بدون خاموشــی ان را سپری کنیم‪ .‬بر همین اساس وزارت نیرو‬ ‫در مدت حضور «علی اکبر محرابیان» به عنوان وزیر نیروی دولت‬ ‫سیزدهم با برگزاری جلسه های زیاد با کارشناسان‪ ،‬متخصصان و‬ ‫مدیران‪ ،‬طراحی برنامه هــای مختلف در صنعت برق را از همان‬ ‫روزهای نخســت اغاز کرد‪ .‬یکــی از این برنامه ها کاهش مصرف‬ ‫برق در بخش اداری‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسلح و نهادهای عمومی بود که برای ان مصوبه ای نیز از سوی‬ ‫دولت اختصاص داده شد‪ .‬بر اســاس اعالم وزارت نیرو هم زمان‬ ‫با اجرایی شــدن برنامه های مدیریت بار مصرف برق در چهار ماه‬ ‫گرم ســال یعنی خرداد تا پایان شهریورماه‪ ،‬بانک های تهران نیز‬ ‫همراه با دیگر ادارات ملزم به کاهش مصرف برق و صرفه جویی در‬ ‫این بخش شــدند و حدود ‪ ۳۰‬درصد مصرف برق خود را کاهش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫برق مراکز برگزاری کنکور سراسری تامین می شود‬ ‫شــرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی بــرق ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫با توج ه به برگزار کنکور سراســری در پایان هفته جاری‪ ،‬این‬ ‫شــرکت امادگی کامل دارد تا برق موردنیاز برای مراکز برگزار‬ ‫کنکور سراســری و ازمون های پایان ترم دانشــگاه ها را تامین‬ ‫کند‪ .‬پایگاه اطالع رســانی شرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی‬ ‫بــرق( توانیــر)‪ ،‬در اطالعیه توانیر امده اســت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫نیروگاه ها و شــبکه های انتقال و توزیع برای تامین برق پایدار‬ ‫در تــاش بی وقفه هســتند‪ .‬عالوه بر ایــن در زمان برگزاری‬ ‫کنکور سراســری به دلیل حساســیت موضوع‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫اکیپ عملیاتی‪ ،‬امدادی و برق رسانی در نقاط مختلف شهری و‬ ‫روستایی سراسر کشور مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه‪،‬‬ ‫در کمترین زمان ممکن نســبت به رفع نقص شبکه و پایداری‬ ‫اخبار‬ ‫احتمال تعطیل شدن بزرگ ترین‬ ‫مجتمع پتروشیمی جهان در‬ ‫المان به خاطر نبود گاز‬ ‫ممکن است شــرکت ‪ BASF‬المان مجبور شود به‬ ‫خاطر کمبود گاز بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی جهان‬ ‫را تعطیل کند‪.‬به نقل از وال استریت ژورنال‪ ،‬این احتمال‬ ‫وجــود دارد که شــرکت ‪ BASF‬المان به خاطر نبود‬ ‫گاز مجبور شود فعالیت بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی‬ ‫جهان در شهر لودویگسهافن المان را متوقف کند‪.‬‬ ‫طی روزهای گذشــته روســیه صادرات گاز به المان‬ ‫ را ‪ 60‬درصد کاهش داده و این شــرکت دلیل احتمال‬ ‫توقف فعالیت اش را همین مسئله عنوان کرده است‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ BASF‬المان سال هاست که از گاز روسیه‬ ‫برای تولید نیرو و مواد اولیه استفاده می کند‪ .‬این شرکت‬ ‫می گوید افت تامین گاز از ســوی روســیه به تهدیدی‬ ‫برای ادامه فعالیــت بزرگ ترین کارخانه پتروشــیمی‬ ‫جهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پیتر وســت رهِید‪ ،‬کارشناس ارشــد ‪ ،BASF‬در این‬ ‫باره می گوید‪ :‬توقف تولید در این مجمع موضوع بسیار‬ ‫بزرگی است‪ .‬ما قبال چنین شرایطی را تجربه نکرده ایم‬ ‫و حتی تصور ان هم سخت است‪.‬‬ ‫این مجتمع پتروشــیمی ‪ 200‬واحد تولیدی دارد و ‪4‬‬ ‫درصــد کل مصرف گاز المان را به خود اختصاص داده‬ ‫و مســاحت ان ‪ 10‬کیلومتر مربع براورد می شــود‪60 .‬‬ ‫درصد گاز مصرف این شــرکت صرف تولید نیرو و ‪40‬‬ ‫درصد ان هم به عنوان مواد اولیه برای تولید محصوالت‬ ‫شیمیایی نظیر اســتیلن و امونیاک مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬شــرکت ‪ BASF‬المان البتــه گفته که اگر‬ ‫بتواند حجم گاز دریافتی خــود را به میزان ‪ 50‬درصد‬ ‫سطح قبلی نگه دارد‪ ،‬به فعالیت خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫نصب ‪ 1.5‬میلیون ترموستات ‬ ‫هوشمند در اروپا‬ ‫مدیریت مصرف در بخش اداری جواب داد‪:‬‬ ‫در تابستان و زمســتان مواجه می شدند به طوری که این موضوع‬ ‫باعث افزایش نارضایتی عمومی شــده بود‪ .‬قطعی برق در ســال‬ ‫گذشــته (بهار و تابســتان ‪ )۱۴۰۰‬به اوج خود رسید و مردم در‬ ‫روز چند ســاعت برق نداشتند‪ ،‬این در حالی بود که خاموشی ها‬ ‫ل گذشته چند بار در روز برق‬ ‫از اردیبهشــت ماه اغاز شد‪ .‬در سا ‬ ‫ت خاموشی ها در سال های‬ ‫به میزان دو ســاعت قطع می شد‪ .‬عل ‬ ‫گذشته به عدم ســاخت نیروگاه در دولت قبل و افزایش ندادن‬ ‫ظرفیت تولید برق مربوط می شــد؛ به نوعی دولت قبل با نیروگاه‬ ‫نسازی باعث ایجاد مشکل برای مردم شده بود‪ .‬افزایش ظرفیت‬ ‫تولیــد برق یکی از تکالیف قانونی برنامه ششــم بود که دولت و‬ ‫وزارت نیروی سابق از انجام ان سرباز زده بود‪ .‬این موضوع حتی‬ ‫بر تولید هم اثر گذاشــته بود و واحدهای تولیدی مجبور بودند‬ ‫خط تولید خود را خاموش کنند‪ .‬پس از خاموشی هایی که سال‬ ‫گذشته کشورمان را درگیر خود کرد و نارضایتی مردم را به دنبال‬ ‫داشــت‪ ،‬دولت سیزدهم و به خصوص وزیر نیروی این دولت تمام‬ ‫همت خود را بکار گرفت تا ضمن برطرف کردن مشــکالت‪ ،‬روند‬ ‫‪3‬‬ ‫برق مشترکان اقدام کنند‪ .‬همچنین دراین خصوص شرکت های‬ ‫توزیع نیروی برق سراسر کشور امادگی دارند تا در صورت نیاز‬ ‫هماهنگی بیشــتر را با مراکز برگزاری ازمون به انجام رسانند‪.‬‬ ‫همچنین از همه هم وطنان نیز خواهشمندیم با رعایت تنظیم‬ ‫کولرهــای گازی روی دمــای ‪ ۲۴‬درجه‪ ،‬اســتفاده از دور کند‬ ‫کولرهای ابی‪ ،‬اســتفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی مانند‬ ‫اتو‪ ،‬بخارشوی‪ ،‬لباسشویی‪ ،‬ظرف شویی در فاصله ساعت های ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬هر روز بهره گیری حداکثری از روشــنایی طبیعی در روز‬ ‫و خاموش کردن المپ های اضافی در شب ضمن تامین ارامش‬ ‫فکری اینده ســازان کشــور در زمان برگزاری ازمون سراسری‬ ‫ورود به دانشــگاه‪ ،‬خادمین خود در صنعت برق را در پایداری‬ ‫شبکه برق یاری کنند‪.‬‬ ‫اتحادیــه اروپا با هــدف کاهش وابســتگی به انرژی‬ ‫روسیه‪ ،‬امسال حداقل ‪ ۱.۵‬میلیون ترموستات هوشمند‬ ‫نصب خواهد کرد‪.‬‬ ‫ترموستات هوشمند‪ ،‬یک دستگاه متصل به وای فای‬ ‫اســت که دمای گرمایش و سرمایش در خانه را تنظیم‬ ‫کرده و می تواند به کاهش هزینه انرژی کمک کند‪.‬‬ ‫جو بایــدن‪ ،‬رئیس جمهور امریــکا و اورزوال فون در‬ ‫الین‪ ،‬رئیس کمیســیون اروپا در نشســت سران گروه‬ ‫هفت که در المان برگزار شد‪ ،‬اقداماتی که توسط گروه‬ ‫ویژه امریکا‪-‬اروپا انجام شده بود را گزارش کردند‪ .‬این‬ ‫گروه در مارس که واشنگتن قول داد به بروکسل برای‬ ‫تامین ‪ ۱۵‬میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع (‪)LNG‬‬ ‫اضافی در سال میالدی جاری کمک کند‪ ،‬تشکیل شد‪.‬‬ ‫امریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعالم کردند‬ ‫صادرات ‪ LNG‬بــه اروپا از مارس به میزان ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫رشــد کرده و صادرات ‪ LNG‬امریکا بــه اروپا‪ ،‬تقریبا‬ ‫سه برابر شده است‪ .‬انها اعالم کردند‪ :‬امریکا از کاهش‬ ‫تقاضا برای گاز و تســریع فناوریهای پاک پشــتیبانی‬ ‫کرده و گروه ویژه‪ ،‬ترویج استفاده از پمپهای گرمایشی‪،‬‬ ‫ترموستاتهای هوشــمند و راه هایی برای کاهش تقاضا‬ ‫برای انرژی را هدف گرفته اســت‪ .‬بر اســاس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬امریکا و کمیســیون اروپا به خصوص به دنبال‬ ‫تشــویق اعضای اتحادیه اروپا و شــرکتهای اروپایی و‬ ‫امریکایی برای رســیدن به هدف اولیه برای استفاده از‬ ‫حداقل ‪ ۱.۵‬میلیون ترموســتات هوشمند در خانه های‬ ‫اروپایی تا پایان سال ‪ ۲۰۲۲‬هستند‪.‬‬ ‫پرشدن استخر الکچری نشین های‬ ‫پایتخت از جیب مردم‬ ‫این روزها استخر الکچری نشین های پایتخت از جیب‬ ‫مردم پر می شــود و بدمصرف های مرفه نشین تهران‬ ‫روزانه ‪ 1.8‬میلیارد تومان یارانه می گیرند‪.‬‬ ‫احتمــاال برای یک بــار در هنگام عبــور از کوچه و‬ ‫پس کوچه شهر خود با افرادی مواجه شدید که شیلنگ‬ ‫در دست با فشــار اب قصد تمیز کردن حیاط و کوچه‬ ‫منزل خود را دارند‪ .‬اگر به مناطق مرفه نشــین شــهر‬ ‫از جمله مناطق یک‪ ،‬دو و ســه تهران نیز سری زده و‬ ‫خانه های الکچری دارای باغ های سرسبز را دیده باشید‪،‬‬ ‫این ســوال برای شــما وجود امده که مصرف اب این‬ ‫خانه ها چه میزان اســت‪ .‬اگر بخواهیم از درگاه امار به‬ ‫پرسش هایی از این دســت نظیر مصرف اب مشترکان‬ ‫پرمصرف در تهران پاســخ دهیــم در گام ابتدایی باید‬ ‫بدانیم‪ ،‬مطابق اطالعات اراده شده از سوی شرکت اب و‬ ‫فاضالب تهران‪ ،‬در یک روز گرم تابستانی میزان مصرف‬ ‫اب معادل ‪ 3‬میلیارد و ‪ 670‬میلیون لیتر بوده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خریدار دالر نایاب شد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫گزارش‬ ‫سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛‬ ‫مالیات ستانیازکارتخوان ها‬ ‫قانون مجلس است‬ ‫سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات ستانی از دستگاه های‬ ‫کارت خوان و در پاســخ به برخی مطالب منتشر شده در‬ ‫رسانه ها توضیحاتی ارائه داد و ان را مطابق نص صریح قانون‬ ‫مجلس دانست‪.‬‬ ‫به نقل از ســازمان امور مالیاتی‪ ،‬این ســازمان در پاسخ به‬ ‫انتشار مطلبی در یکی از رسانه های کشور با عنوان «سرایت‬ ‫فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در متن منتشر شــده ســازمان امور مالیاتی امده است‪:‬‬ ‫قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان در تاریخ‬ ‫‪/۰۱‬‏‪/۰۸‬‏‪ ‬۱۳۹۸‬به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده‬ ‫اســت که هدف از تصویب و اجــرای ان جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی و ایجاد شفافیت در معامالت و تراکنش های مالی‬ ‫است که به موجب بند (ب) ماده (‪ )۱‬این قانون‪ ،‬دستگاه های‬ ‫کارتخوان (‪ )POS‬به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده‬ ‫اســت‪ .‬به موجب بند (م) تبصره (‪ )۱۲‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بــه منظور اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و‬ ‫سامانه مودیان مصوب ‪/۰۱‬‏‪/۰۸‬‏‪ ،۱۳۹۸‬اشخاص حقوقی و‬ ‫مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏ ماه‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۰‬حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به‬ ‫عنوان «حســاب فروش» معرفی کنند‪ .‬بانک مرکزی نیز‬ ‫موظف بود تا پایان فروردین ماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬سامانه ای‬ ‫را برای این منظور معرفی کند‪ .‬کلیه حســاب های متصل‬ ‫به شبکه شاپرک‪ ،‬به صورت پیش فرض‪« ،‬حساب فروش»‬ ‫هستند و نیازی به ثبت انها در سامانه یادشده نیست‪.‬‬ ‫به موجب ماده (‪ )۸‬قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه‬ ‫مودیان‪ ،‬مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری‬ ‫کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به طور‬ ‫مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند‪ ،‬مشمول امتیاز یاد شده‬ ‫در ماده (‪ )۴‬قانون موصوف نخواهند بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مطابق مفاد ماده مذکور‪ ،‬ســازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان‬ ‫موضوع این ماده را به هر طریق ممکن‪ ،‬از جمله مراجعه به‬ ‫محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر‪ ،‬اسناد و مدارک انان‪،‬‬ ‫(اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که‬ ‫به دست می اورد‪ ،‬تعیین و مطالبه کند‬ ‫بعالوه‪ ،‬در تعیین مالیات متعلق به این مودیان‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫اعتبار مالیاتی برای خریدهای انان منظور نخواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنین مودیان مزبور‪ ،‬در صورت اعتراض به میزان فروش‬ ‫اعالم شده توسط سازمان‪ ،‬می توانند با ارائه اسناد و مدارک‬ ‫مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫به موجب فصل پنجم از قانــون مورد بحث‪ ،‬ضمانت های‬ ‫اجرایــی الزم به منظور جلوگیــری از هرگونه تخلف در‬ ‫اســتفاده از پایانه های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از‬ ‫ان (ازجمله دستگاه های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در‬ ‫صورت وقوع تخلف جریمه های متناسب با ان تعیین شده‬ ‫اســت محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور‬ ‫با عنوان «ســرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول اثار‬ ‫و عواقب چشم پوشی خرده فروشی ها از استفاده از دستگاه‬ ‫کارتخــوان به منظور اعالم فروش پایین ‏تر از میزان واقعی‬ ‫به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع ان پرداخت مالیات‬ ‫کمتر است که به نظر می رســد نگارنده اشراف کاملی بر‬ ‫قوانین فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان‬ ‫مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب‬ ‫نموده و در صورت استنکاف از ان مشمول جرایم سنگین و‬ ‫حسب مورد محرومیت از معافیت های مقرر می کند‪ ،‬نداشته‬ ‫و تنها اقدام به پیش بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با‬ ‫اجرای قانون مورد بحث کرده است‪.‬‬ ‫انچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین احاد جامعه‬ ‫تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معامالت صورت گرفته‬ ‫امکان پذیر بوده و قانونگذار با این هدف‪ ،‬مصمم به اجرای‬ ‫قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای‬ ‫دستیابی به این مهم خواهد بود‪ .‬شایان ذکر است مطالب‬ ‫عنوان شــده توسط نگارنده در بسیاری از موارد‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی‬ ‫به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات‬ ‫مقطوع برای عملکرد سال ‪ ۱۴۰۰‬برخی از صاحبان مشاغل‬ ‫نداشته و این سازمان با بهره برداری از سایر اطالعات موجود‬ ‫در پایگاه های اطالعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای‬ ‫جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود‪.‬‬ ‫عضو شــورای عالی کانون صرافان گفت‪ :‬صف های فروش ارز در بازار تشــدید شده است و در مقابل خریداران دالر نایاب شــدند‪«.‬کامران سلطان زاده» افزود‪ :‬قیمت دالر در‬ ‫صرافی های بانکی با قیمت توافقی وارد کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬دالر برای متقاضیانی دارنده کارت ملی نیز با قیمت ‪ ۲۷‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬عضو شورای‬ ‫عالی کانون صرافان گفت‪ :‬در روزهای گذشته عرضه ارز در بازار افزایشی بود و در برابر این افزایش عرضه‪ ،‬تقاضا برای خرید ارز بسیار کم است‪.‬سلطان زاده با پیش بینی نرخ ارز‬ ‫در روزهای اینده‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی ها حاکی از این است که روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد داشت و همان طور که در برهه ای از زمان تقاضا برای خرید ارز افزایشی است در مقطع‬ ‫کنونی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و در نتیجه قیمت ها افت داشته است‪.‬‬ ‫رییسکلبانکمرکزی‪:‬‬ ‫صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬توسعه تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف‬ ‫مهم بانک مرکزی دانســت و گفت‪ :‬دارندگان گواهینامه های حرفه ای‬ ‫بازار پول برای عضویت در کمیته های تخصصی شبکه بانکی از انجام‬ ‫مصاحبه های تخصصی معاف می شوند‪.‬‬ ‫بانــک مرکزی ‪« ،‬علــی صالح ابادی» در مراســم اعطای نخســتین‬ ‫گواهینامه های حرفه ای بازار پول‪ ،‬با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای‬ ‫توســعه تخصص گرایی فعاالن بازار پول از ســال گذشته برنامه های‬ ‫مشــخصی را در دستور کار قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه اموزش های‬ ‫تخصصی پولی و بانکی توســط موسســه اموزش عالــی بانکداری و‬ ‫برگزاری ازمون های حرفه ای و اعطای گواهینامه به پذیرفته شدگان‪،‬‬ ‫دو اقدام مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوره های اموزشی تخصصی در زمینه های پولی و بانکی‬ ‫اعم از مدیریت ریســک‪ ،‬اعتبارات ‪ ،‬بانکداری اســامی و غیره توسط‬ ‫موسســه اموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شود و عالوه‬ ‫بر ان ازمون های گواهینامه حرفه ای نیز توسط بانک مرکزی برگزار و‬ ‫گواهینامه ها به پذیرفته شدگان در ازمون ها اعطا می شود‪.‬‬ ‫صالح ابــادی تاکید کرد‪ :‬دارنــدگان این گواهینامه ها از شــرکت در‬ ‫مصاحبه های اختصاصی برای عضویت در کمیته های تخصصی بانک ها‬ ‫و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق ‪ ،‬ریسک ‪ ،‬حسابرسی داخلی‬ ‫و غیره معاف هستند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نخستین دوره از ازمون های مذکور‬ ‫در حوزه مدیریت ریســک برگزار شــد و ازمون «گواهینامه حرفه ای‬ ‫بانکداری اسالمی» نیز طی روزهای اینده برگزار می شود‪ .‬همچنین‬ ‫ازمون مربوط به ســایر گواهینامه های حرفه ای با ترتیب «گواهینامه‬ ‫اصول بانکــداری ‪« ،»۱‬گواهینامه اصول بانکــداری ‪« ،»۲‬گواهینامه‬ ‫حسابرسی داخلی موسسات اعتباری» و «گواهینامه مدیریت فن اوری‬ ‫اطالعات موسسات اعتباری» به طور ماهانه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی بیان داشت‪ :‬افرادی که فکر می کنند شرایط‬ ‫الزم برای عضویت در کمیته های تخصصی بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫غیربانکی را دارا هســتند‪ ،‬می توانند در این ازمون ها شرکت کنند و با‬ ‫دریافت گواهینامه حرفه ای جزو کاندیداهای عضویت در این کمیته ها‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک مرکزی اسامی پذیرفته شدگان را به همه‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری اعالم می کند و انها می توانند از این افراد‬ ‫بدون شرکت در مصاحبه های تخصصی در کمیته های خود استفاده‬ ‫کنند‪ .‬صالح ابادی گفت‪ :‬البته شرکت در مصاحبه های تخصصی برای‬ ‫کسانی که فاقد گواهینامه حرفه ای هستند ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گذشته محدودیت هایی برای عضویت در کمیته های‬ ‫تخصصی وجود داشــت اما با این اقدام پیش بینی می شود که طیف‬ ‫وســیعی از افراد با شرکت در ازمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای‬ ‫امــکان حضور در کمیته های تخصصی و حلقه های مدیریتی بانک ها‬ ‫و موسســات اعتباری غیربانکی را داشته باشند و به مرور و با توسعه‬ ‫این فرایند در نظام پولی همانند بازار ســرمایه شاهد توسعه دانشی و‬ ‫تخصص گرایی خواهیم بود‪.‬‬ ‫صالح ابــادی با تاکید بر اینکه برگزاری نخســتین دوره از ازمون های‬ ‫صالحیت حرفه ای طلیعه روشــنی برای توســعه تخصص گرایی و‬ ‫فعالیت های دانشــی در نظام پولی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنابراین همانند‬ ‫تجربه موفق بازار سرمایه‪ ،‬در بازار پول نیز افرادی که صالحیت علمی و‬ ‫تخصصی الزم را دارند با شرکت در ازمون ها و دریافت گواهینامه حرفه‬ ‫ای می توانند وارد چرخه مدیریتی شوند و به مرور و با برگزاری تعداد‬ ‫بیشــتر ازمون ها و افزایش دارندگان گواهینامه های حرفه ای شاهد‬ ‫تحول بیشتر در نظام بانکی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در اینده ازمون های تخصی‬ ‫برای حضور در بخش های تخصصی سایر نهادهای پولی تحت نظارت‬ ‫بانــک مرکزی اعم از صرافی ها‪ ،‬لیزینگ هــا و غیره نیز برگزار خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مرکزی در توســعه این روند جدی است‬ ‫و امیدواریم بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی هم از پذیرفته‬ ‫شدگان این ازمون ها استفاده کنند هرچند اکنون الزامی به ان ندارند‪.‬‬ ‫اولین دوره ازمون گواهینامه مدیریت ریســک موسســات اعتباری‬ ‫در راستای بررســی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های‬ ‫مدیریتی در بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی روز دوشنبه ‪۲۳‬‬ ‫خردادماه برگزار شــد‪ .‬در این ازمون نزدیک به ‪ ۱۰۰‬نفر از دواطلبان‬ ‫نظام بانکی و ازاد برای اخذ گواهینامه مدیریت ریســک موسسه های‬ ‫اعتباری شرکت کردند و ‪ ۳۱‬نفر موفق به دریافت گواهینامه شدند‪.‬‬ ‫رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شده است‬ ‫با هیات مدیره بانک های متخلف برخورد می شود‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت‪ :‬رشد پایه پولی در تیرماه سال‬ ‫گذشته ‪ 46.2‬درصد و در مردادماه به ‪ 42.1‬درصد بوده است و این‬ ‫رقم در پایان سال به ‪ 31.6‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫پیمان قربانی‪ ،‬معاون اقتصادی بانک مرکزی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در بحث‬ ‫دالیل اصلی تورم در کشور می توان به رشد نقدینگی و پایه پولی‪،‬‬ ‫شوک های عرضه‪ ،‬افزایش نرخ دستمزد‪ ،‬افزایش نرخ ارز مربوط به‬ ‫مردمی سازی یارانه ها‪ ،‬تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کاالها‬ ‫در جهان و تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اقتصاد ایران یک نوع تورم ساختاری‪ ،‬یک نوع تورم‬ ‫وارداتی و یک نوع تورم انتظاراتی داریم‪ .‬در خردادماه ســال جاری‬ ‫به دلیل حــذف ارز ترجیحی و افزایش این نرخ به ارز نیمایی یک‬ ‫اصالح قیمتی داشته ایم که در ماه های اینده دیگر این مساله وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد‪ :‬در زمینه اصالح سیاست‬ ‫ارز ترجیحی‪ ،‬به نظر اکثر کارشناسان دولت دیگر امکان ادامه این‬ ‫سیاست را نداشته است و یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای‬ ‫زنجیره یعنی مصرف کننده پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫قربانی با اشــاره به تورم نهفته ناشی از اختالف ارز ترجیحی و ارز‬ ‫نیمایی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در هر زمانی این اصالح قیمتی صورت می گرفت‬ ‫با این افزایش قیمت ها مواجه می شدیم‪ .‬متوسط ‪ 5‬سال اخیر تورم‬ ‫در خردادماه بیشتر از ماه های قبل و بعد از ان بوده است‪ .‬در سال‬ ‫گذشته رشد تورم خردادماه ‪ 4.5‬درصد بوده و در سال جاری به ‪10‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در سطح جهانی با یک تورم شدید مواجه هستیم‬ ‫که تورم امریکا به ‪ 8.6‬درصد و تورم انگلستان به ‪ 9.1‬درصد رسیده‬ ‫است که بی سابقه است‪.‬‬ ‫معــاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬رشــد نقدینگی بخش‬ ‫عمده ای از دلیل تورم است‪ .‬باید ببینیم این رشد در دولت سیزدهم‬ ‫چگونه بوده اســت‪ .‬رشــد پایه پولی در تیرماه سال گذشته ‪46.2‬‬ ‫درصد و در مردادماه به ‪ 42.1‬درصد بوده است و در پایان سال این‬ ‫عدد به ‪ 31.6‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫قربانی افزود‪ :‬رشــد نقدینگی نیز در مردادماه سال گذشته ‪40.5‬‬ ‫درصد و در پایان سال به ‪ 36.3‬درصد رسیده است‪ .‬البته این عدد‬ ‫به دلیل برخی تعدیالت به ترتیب ‪ 42.8‬و ‪ 39‬درصد بوده اســت‪.‬‬ ‫دولت در راستای انضباط مالی حرکت کرده است و نگرفتن تنخواه‬ ‫در سال جاری این مساله را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ســال جاری رشــد نقدینگی در فروردین ماه‬ ‫منفی ‪ 2‬دهم درصد و در اردیبهشــت ماه ‪ 2.3‬درصد بوده اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت و بانک مرکزی در حال اجرای یک برنامه منسجم‬ ‫در زمینه کنترل نقدینگی و مهار تورم هستند و بانک مرکزی یک‬ ‫هدف گذاری ماهانه در همه زمینه ها دارد که در حال برنامه ریزی‬ ‫برای رسیدن به این برنامه است‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشــاره به تورم شــهریورماه سال‬ ‫گذشــته که بیش از ‪ 59‬درصد بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این نرخ در‬ ‫پایان خردادماه به ‪ 41‬درصد رســیده اســت و تورم نقطه به نقطه‬ ‫خردادماه نیز ‪ 44‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫قربانی با بیان نرخ رشــد اقتصادی کشــور در سال ‪ ،1400‬حدود‬ ‫‪ 4.4‬درصد بوده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال گذشته رشد مثبت در‬ ‫سرمایه گذاری ماشین االت و ساختمان روی داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اضافه برداشــت بانک ها که یکی از دالیل رشــد‬ ‫نقدینگی در کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی قواعد خاصی را در این‬ ‫زمینه ایجاد کرده و هر بانکی که از این قواعد تخطی کند‪ ،‬با برخورد‬ ‫قاطع بانک مرکزی مجازات می شــود و عزل هیات مدیره یکی از‬ ‫مواردی است که در صورت تخلف اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مجلسباتحقیقوتفحصازعملکردسازمانتامیناجتماعیموافقتکرد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گزارش کمیسیون اجتماعی‬ ‫مبنــی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی موافقت کردند‪.‬‬ ‫در جلســه علنی مجلس شــورای اســامی‪ ،‬گزارش کمیسیون‬ ‫اجتماعــی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی و سازمان های تابعه تا به امروز در حوزه‬ ‫انتصابات و نحوه مدیریت شــرکت های وابسته خصوصاً شستا در‬ ‫دستور کار قرار گرفت و ‪ ۱۷۲‬نماینده مجلس با تحقیق و تفحص‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫با توجه به رای موافق نمایندگان‪ ،‬هیاتی در کمیسیون اجتماعی‬ ‫برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در حوزه های تحقیق و تفحص امده اســت‪ :‬عملکرد غیر شــفاف‬ ‫شرکت شســتا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از‬ ‫لحاظ مالی‪ ،‬انتصابات با صالحیت های غیر حرفه ای و بیشــتر با‬ ‫نگاه سیاســی و رفاقتی‪ ،‬عدم اطالع رسانی صحیح و به موقع در‬ ‫خصوص ورود شــرکت شســتا به بورس و ‪-‬بی عدالتی در توزیع‬ ‫اعتبــارات درمانی به نحوی که برخی مناطــق با پنج هزار بیمه‬ ‫گر فاقد درمانگاه می باشند از جمله محورهای تحقیق و تفحص‬ ‫است‪ .‬همچنین ضعف در خدمات رســانی بیمارستانی و تمرکز‬ ‫خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میالد تهران که‬ ‫باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است‪ ،‬ضعف مدیریت در‬ ‫برخی استان ها نظیر استان اردبیل‪ ،‬عدم عدالت در پرداختی ها در‬ ‫داخل ســازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها‪ ،‬ضعف در استفاده‬ ‫از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سراها و مراکز اقامتی و فرسوده‬ ‫شدن انها و ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (‪)paperless‬‬ ‫و تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی از دیگر محورهای تحقیق‬ ‫و تفحص خواهدبود‪.‬‬ ‫اعمــال نظر در میزان درصــد از کارافتادگی و غیر علمی بودن‬ ‫درصد تعریف شــده برای اشــخاص‪ ،‬عدم حمایــت از کارگران‬ ‫ســاختمانی در بیمه کارگران ســاختمانی و مد نظر قرار دادن‬ ‫درامــد و منفعت بــه جای حمایت از کارگــران و قالی بافان و‬ ‫فاصله زیاد بین حقوق بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی با‬ ‫بازنشستگان سایر دستگاه ها از دیگر محورهای تحقیق و تفحص‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪:‬‬ ‫اختصاص بودج ه جهت حمایت مالی از هزینه های درمانی بیماران خاص‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪ ،‬اختصاص بودج ه ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی جهت حمایت مالــی از هزینه های درمانی بیماران خاص‪،‬‬ ‫صعب العــاج و نــادر را گامی مهم و ارزشــمند به منظور کاهش‬ ‫هزینه های سنگین و کمرشکن ســامت دانست و اعالم کرد که‬ ‫بسته های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از تصویب طرح‬ ‫در دولت‪ ۲۹ ،‬بیماری در ‪ ۳‬گروه بیماری تحت پوشــش بیمه صد‬ ‫درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫دکتر محمدمهدی ناصحی به برگزاری هشــتاد و هشتمین جلسه‬ ‫شــورای عالی بیمه سالمت اشاره کرد و درباره جزئیات و مصوبات‬ ‫این جلســه‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبات خوبی در شورای عالی بیمه سالمت‬ ‫داشتیم‪ .‬در بحث بیماران اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش‬ ‫خصوصی هم برای این بیماران پذیرفته شود و بر این اساس بیمه ها‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫توانبخشی اوتیسم‬ ‫پوشش ‪ ۷۰‬درصدی هزینه های‬ ‫ِ‬ ‫در بخش خصوصی‬ ‫وی در توضیح مصوبه اخیر شــورای عالی بیمه سالمت برای ارائه‬ ‫خدمات به مبتالیان اوتیســم اظهار کرد‪ :‬خدمات اوتیســم شامل‬ ‫اقدامات تشخیصی‪ ،‬درمانی‪ ،‬دارویی‪ ،‬توانبخشی و بستری است‪.‬‬ صفحه 4 ‫محمد اصفهانی امروز شــنبه ‪ ۱۰ -‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬با اجرای ترانه هایی پرخاطره به روی صحنه خواهد رفت‪ .‬اصفهانی که انتشار البوم هایی از جمله «بی واژه»‪« ،‬حسرت»‪« ،‬تنها‬ ‫ماندم» و «برکت» را در کارنامه خود دارد‪ ،‬قرار است روز شنبه با حضور عموم مردم در ابتدای بوستان اب و اتش به روی صحنه برود‪ .‬محمد مناجاتی‪ ،‬تهیه کننده درباره این کنسرت‬ ‫گفت‪« :‬به یاری خداوند شــنبه ‪ ۱۰ -‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬با حضور «محمداصفهانی» شــبی را پرخاطره خواهیم کرد‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬این کنسرت ها به همت مدیران منطقه فرهنگی‬ ‫ مندان هنردوست ازاد است‪ ».‬این تهیه کننده همچنین خبر‬ ‫گردشگری عباس اباد و اموزشگاه موسیقی هنر و اندیشه نوین (منتخب کشوری) برپا می شود و حضور برای عموم عالقه‬ ‫ِ‬ ‫داد‪« :‬به لطف خدای مهربان با حضور اساتید مطرح و سرشناس موسیقی ملی به زودی قرار است تور کنسرت های متفاوتی را در ایران و کشورهای همسایه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫سینماداران شرایط مناسبی ندارند‬ ‫میثم کزازی کارگردان فیلم سینمایی «شین» بیان کرد که سینماداران شرایط‬ ‫مناســبی ندارند؛ اگر همین حاال سینمای خود را تعطیل کنند و به جایش‬ ‫چلوکبابیبزنند‪،‬بیشترسودمی کنند!‬ ‫میثمکزازیکارگردانفیلمسینمایی«شین»بهتهیه کنندگیشهابحسینی‬ ‫که به تازگی موفق به اخذ پروانه نمایش برای این فیلم شــده اســت‪ ،‬درباره‬ ‫برنامه ریزی بــرای اکران ان توضیح داد‪ :‬ماجرای اکران فیلم مانند یک دوی‬ ‫امدادی اســت‪ .‬ما کار خود را کرده ایم و در حال حاضر چوب را به نفر بعدی‬ ‫سپرده ایم که در واقع پخش کننده فیلم است و او است که باید تصمیم بگیرد‬ ‫فیلم چه زمانی اکران می شود‪ .‬سرنوشت «شین» هم در حال حاضر در دست‬ ‫پخش کننده است که زمان و گروه اکران ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واقعیت این است که برخی قصه ها فصل ندارند اما برخی قصه ها‬ ‫فصل دارند‪ .‬به همین دلیل من بدم نمی اید که «شــین» را در فصل پاییز و‬ ‫زمستان اکران کنم که حال و هوای فصل با فیلم هم خوانی داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫انقدر در این سال ها فیلم ها در انتظار اکران خوابیده اند و به دلیل کرونا در نوبت‬ ‫باقی مانده اند که سرمایه گذار فیلم دلش می خواهد در اولین زمان فیلم را اکران‬ ‫کند؛ در این شرایط دیگر سلیقه فیلمساز انچنان تعیین کننده نیست‪ .‬ما باید‬ ‫بتوانیم سرمایه گذار را راضی نگه داریم تا بتواند در کارهای بعدی هم حضور‬ ‫داشته باشد و به بقای خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫کارگردان «شین» درباره شرایط نامساعد فروش فیلم های در حال اکران در‬ ‫سینما هم گفت‪ :‬معتقدم فیلم خوب تا حدی باالخره فروش می کند‪ .‬ما هم‬ ‫مثل همه جای دنیا از زمانی که کرونا امد‪ ،‬به شبکه نمایش خانگی رو اوردیم و‬ ‫شرایط به گونه ای شده است که در حال حاضر فقط طرفداران سفت و سخت‬ ‫سینما‪ ،‬همچنان به سینما می روند‪ .‬باقی افراد می گویند االن نمی بینیم‪ ،‬صبر‬ ‫می کنیم تا اکران انالین شود‪ .‬اگر کسی تب و تاب سینما رفتن نداشته باشد‪،‬‬ ‫ترجیح می دهد به دالیل متعدد فیلم را در خانه تماشا کند‪ ،‬اولین دلیل ان هم‬ ‫مسائلاقتصادیاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط حاضر یک فرد حق اشتراک یک ماهه یک پلتفرم را‬ ‫پرداخت می کند و تا چند نفر می توانند به تماشای فیلم های بنشینند‪ .‬وقتی‬ ‫شرایط اقتصادی خانواده ها بد است‪ ،‬این مسئله روی همه رفتارهای ان ها اثر‬ ‫می گذارد‪ .‬رفتن به سینما هزینه های جانبی بسیاری برای یک خانواده می تواند‬ ‫به همراه داشــته باشد‪ .‬طبیعی اســت که فرد می گوید در خانه نشسته ام و‬ ‫راحت تر می توانم فیلم را تماشا کنم‪ .‬این شرایط قطعاً روی فروش سینماها‬ ‫هم اثر گذاشته است‪ .‬درست است که کرونا اندکی فروکش کرده است اما بعید‬ ‫می دانم که وضعیت سینماها به قبل از ان بازگردد‪.‬‬ ‫کزازی درباره اکران فیلم اول خود در چنین شرایطی گفت‪ :‬مگر چاره دیگری‬ ‫هم داریم؟ این فیلم سرمایه گذارانی دارد و حیف است فیلمی که سینمایی‬ ‫است و قبل از اکران انالین می تواند روی پرده اکران عمومی شود‪ ،‬از این فرصت‬ ‫استفاده نکند‪ .‬این فیلم سرانجام به اکران انالین هم می رسد اما بهتر است که‬ ‫مسیر درست را طی کند و بعد از اکران عمومی در سینماها به اکران انالین‬ ‫برود‪ .‬ما مجبوریم به سرمایه گذار فیلم خود وفادار بمانیم به ویژه در این شرایط‬ ‫که این افراد در وضعیت نامناسب اقتصادی سرمایه خود را به سینما اورده اند و‬ ‫انتظار فروش هم دارند‪ .‬همه چیز در شرایط فعلی به وضعیت نامناسب اقتصادی‬ ‫مربوط می شود‪ .‬کارگردان فیلم «شین» ادامه داد‪ :‬فکر می کنم در حال حاضر‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰۰‬فیلم در نوبت اکران هســتند و شرایط به گونه ای شده است که‬ ‫سینماداران یک فیلم را تا زمانی که فروش دارد روی پرده نگه می دارند و اگر‬ ‫افت فروش داشته باشد بالفاصله سراغ فیلم بعدی می روند‪ .‬سینماداران هم‬ ‫شــرایط مناسبی ندارند؛ اگر همین حاال سینمای خود را تعطیل کنند و به‬ ‫جایش چلوکبابی بزنند‪ ،‬بیشتر سود می کنند! البته که در این وانفسای فروش‪،‬‬ ‫سینماداران وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند و اگر فیلمی فروش مناسب‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬سریع ان را جایگزین می کنند‪ .‬مافیای اکران هم همچنان وجود‬ ‫دارد اما مدلش کمی مدرن تر شده است‪.‬‬ ‫این فیلمساز جوان در بخش دیگر از صحبت هایش اظهار کرد‪ :‬همین امروز‬ ‫فیلمــی که قطاری از بازیگران مطرح در ان حضور دارند هم ما را ترغیب به‬ ‫خرید بلیت نمی کند‪ .‬تا قصه خوب وجود نداشته باشید و مهمتر از ان تا احوال‬ ‫خودمان خوب نباشد‪ ،‬شرایط همین گونه است‪ .‬امروز در وضعیتی هستیم که‬ ‫ادم ها نگران این هستند که نان کنجدی نخرند تا هزینه هایشان پایین تر بیاید!‬ ‫شرایط بد اقتصادی روی همه چیز ما اثر گذاشته است‪ .‬اگر از این شرایط عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬ان وقت است که مهم می شود در یک فیلم کدام بازیگر حضور دارد و‬ ‫تصمیم می گیریم به تماشای یک فیلم برویم‪.‬‬ ‫صفا اقاجانی‪ ،‬بازیگر تلویزیون‪:‬‬ ‫«مستوران» سریال فانتزی با مساله سحر و جادو‬ ‫بازیگر سریال تلویزیونی «مســتوران» گفت‪ :‬با وجود اینکه در‬ ‫قسمت سوم ســریال کشته می شوم‪ ،‬ولی در قسمت های بعدی‬ ‫هم حضــور دارم و چون جزییات قصه لو مــی رود‪ ،‬توضیحات‬ ‫بیشتری در این رابطه نمی دهم‪.‬‬ ‫صفا اقاجانی‪ ،‬بازیگر ســریال های «ســتایش‪« ،»۳‬پرستاران»‪،‬‬ ‫«ترور خاموش» و «مســتوران» که این شــب ها از شبکه یک‬ ‫پخش می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سریال فانتزی است و به مساله‬ ‫سحر و جادو می پردازد‪ .‬از زمان سلطان و شبان تلویزیون چنین‬ ‫پروژه فانتزی قصه داری نداشــته و بیشتر کارها رئال و مربوط‬ ‫به زمان امروز بوده است‪ .‬شباهت این سریال با سلطان و شبان‬ ‫در فانتــزی بودن و رنگ و لعــاب و موقعیت تاریخی و قدیمی‬ ‫ســریال اســت‪ .‬این بازیگر با بیان این که نقش اصلی فاز یک‬ ‫بــر عهده اقای حمیدرضا اذرنگ بــود تاکید کرد‪ :‬خانواده لیث‬ ‫در ســریال یک خانواده خیلی روحانی و معنوی هســتند‪ .‬عمه‬ ‫خانواده‪ ،‬عمه نساســت که لیث به او وابســتگی دارد و نفر اول‬ ‫زندگی اش است‪ .‬عمه نسا کسی است که که لیث را بزرگ کرده‬ ‫است و او هم شخصیت روحانی دارد‪ .‬خانم حمیده مقدسی که‬ ‫دستیار اقای ســیدجمال سیدحاتمی کارگردان سریال هستند‬ ‫انتخاب بازیگر را انجام دادند‪ .‬من قبال با اقای ســیدحاتمی در‬ ‫سریال سرگذشت و سرنوشــت کار کرده بودم‪ .‬اقاجانی با بیان‬ ‫این مطلب که مستوران به جادوگری می پردازد اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سینمای هالیوود هم به جادوگری می پردازند ولی نه مستوران‬ ‫و نــه ان فیلم ها هیچ کــدام جادوگری را ترویــج نمی دهند‪.‬‬ ‫قصه هــای هری پاتر یک زمانی همه جا را تســخیر کرده بود‬ ‫به جادوگری می پرداخت و تخیل ادم ها را به کار می انداخت‪.‬‬ ‫اول این ســریال هم توضیح می دهند که این اتفاقات واقعیت‬ ‫ندارد و صرفا یک قصه اســت‪ .‬عمه نســا با دیدن لوح رازها را‬ ‫فاش می کند‪ .‬همیشه در قصه های فانتزی ما ایرانیان اینه دیدن‬ ‫مرسوم بوده است‪ .‬شاید اقای کاظمی از این موضوع استفاده و‬ ‫لوح را جایگزین کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اعالم این نکته که االن مشغول کاری نیستم و خانه داری‬ ‫می کنــم توضیــح داد‪ :‬انتخاب هــای دنیای تصویر بر اســاس‬ ‫ارتباطات اســت و ربطی به هیچ چیز دیگــری ندارد‪ .‬یک عده‬ ‫دور هم می نشــینند و بازیگر انتخاب می کنند‪ .‬کســانی را که‬ ‫می شناسند انتخاب می کنند و احتماال من را کمتر می شناسند‪.‬‬ ‫حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬نازنین فراهانی‪ ،‬رویا میرعلمی‪ ،‬بیژن بنفشــه‬ ‫خواه‪ ،‬الهام جعفرنژاد‪ ،‬عیســی یوســفی پور‪ ،‬رابعه اسکویی‪ ،‬صفا‬ ‫اقاجانی‪ ،‬مزدک رســتمی‪ ،‬رسول نقوی‪ ،‬حامد محمودی‪ ،‬یداهلل‬ ‫شادمانی‪ ،‬جواد انصافی‪ ،‬قربان نجفی‪ ،‬محمد اشکانفر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫معدنکن‪ ،‬الهــه خادمــی‪ ،‬عبدالرضا نصاری و علــی دهکردی‬ ‫بازیگرانی هســتند که در فصل نخست مستوران مقابل دوربین‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬تازه ترین محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج‬ ‫برگرفتــه از قصه های کهن ایرانی اســت و مجــری طرح این‬ ‫مجموعه استودیو بادبان است‪.‬‬ ‫سعید روستایی‪:‬‬ ‫بخش زیاد و مهمی از فیلم «برادران لیال» درباره تحریم هاست‬ ‫ســعید روستایی در جشــنواره فیلم مونیخ از تاثیر تحریم ها بر‬ ‫زندگی مردم ایران ســخن گفت‪ .‬در روزهــای پایانی فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بود که خبر رسید فیلم «برادران لیال» یکی از فیلم های‬ ‫بخش اصلی مســابقه جشنواره کن اســت و قرار است در کنار‬ ‫فیلمسازان مطرح دنیا نام سعید روستایی هم دیده شود‪ .‬از همان‬ ‫روز تا به امروز همواره نام این فیلم با حاشیه های متعددی گره‬ ‫خورده است‪ .‬هفته گذشته خبر توقیف این فیلم فضای رسانه ای‬ ‫کشــور را پر کرد‪ ،‬سازمان ســینمایی اعالم کرد که به این فیم‬ ‫پروانه نمایش نمی دهد‪ .‬طی این چند روز جواد نوروزبیگی تهیه‬ ‫کننده فیلم و پیمان معادی بازیگر این فیلم نیز در گفتگوهایی‬ ‫تاکید کرده اند که مسایل و مشکالت این فیلم می تواند با گفتگو‬ ‫حل شــود‪ .‬پیمان معادی در یک الیو اینستاگرامی ‪ ۳‬ساعته با‬ ‫حضور کیوان کثیریان منتقد ســینمایی شرکت کرد و به برخی‬ ‫ابهامات پیرامون جشــنواره کن و حواشی ان و همچنین برخی‬ ‫دیگر از سواالتی که توسط شرکت کنندگان این الیو برگزار شد‬ ‫پاســخ داد‪ .‬پیمان معادی در این گفتگو برای بی تفاوتی نسبت‬ ‫به مساله متروپل ابادان از مردم عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫در کنار حرف های معادی ســعید روستایی کارگردان فیلم هم‬ ‫که برای نمایش «برادران لیال» در جشنواره مونیخ حضور دارد‪،‬‬ ‫درباره سانســور فیلمنامه در ایران گفت‪ :‬موقع نوشتن فیلمنامه‬ ‫فشــاری نیســت و بعد از نوشــتن فیلمنامه ما به دنبال پروانه‬ ‫ســاخت فیلم می رویم‪ .‬ابتدا فیلمنامه را بــه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشــاد تحویل می دهیم‪ ،‬که این مراحل به شــکل کامال قانونی‬ ‫برای فیلم ســینمایی «برادران لیال» طی شده و فیلم به صورت‬ ‫کامال قانونی ســاخته شــده اســت‪ .‬قبال برای ارســال فیلم به‬ ‫جشنواره های خارجی به این صورت بود که عوامل سازنده‪ ،‬فیلم‬ ‫را به جشنواره ها می فرستادند تا همزمان کارهای پروانه نمایش‬ ‫هم انجام شــود‪ .‬ما هم برای فیلم سینمایی «برادران لیال» این‬ ‫کار را انجــام دادیم ولی فرصت نشــد که پروانــه نمایش ان را‬ ‫بگیریم‪ .‬وزارت ارشــاد اصالحاتی از ما خواست که ان ها را انجام‬ ‫دهیم که بخشــی از ان انجام شده بود و برای من انجام بخش‬ ‫دیگری از این اصالحات ســخت بود‪ ،‬چون به نظرم اسیب هایی‬ ‫جدی به فیلم وارد می شــد‪ .‬به طور کلــی باید گفتگو و مذاکره‬ ‫مشکالت فیلم پیگیری شود‪ .‬وی درباره تحریم ها و تاثیرش روی‬ ‫زندگــی مردم نیز اینگونه صحبت کــرد‪ :‬بخش زیاد و مهمی از‬ ‫فیلم من درباره تحریم هاســت‪ ،‬اما می شــود درباره تحریم ها و‬ ‫اتفاقاتــی که در ایران رخ دا د یک ســریال ســاخت چون غرب‬ ‫با دولت مردان ایران مشــکل داشــت‪ ،‬اما تاوانش را فقط مردم‬ ‫پس دادنــد‪ .‬یعنی گرانی های روزبه روز و هفتــه به هفته و ماه‬ ‫به ماه خیلی فشــار زیادی به مردم می اورد و محدود به مسایل‬ ‫اقتصادی هم نبود و تا دارو پیش رفته بود‪ .‬هیچ کشــوری حاضر‬ ‫نبــود به ما دارو بدهد‪ .‬من برای خانواده خودم ســی چهل برابر‬ ‫پول دادم تا توانستم به سختی یک دارو پیدا کنم‪ .‬این فاجعه ای‬ ‫است که رخ داد وهمچنان هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫«خوس دوزی» بوشهر مهر اصالت جهانی گرفت‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان بوشهر گفت‪ :‬در هشتمین داوری مهر اصالت‬ ‫جهانی‪ ،‬صنایع دســتی بوشهر در رشــته خوس دوزی موفق به‬ ‫دریافت مهر اصالت شد‪ .‬روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر روز سه شنبه به نقل از‬ ‫لیال رحیمی اعالم کرد‪ :‬در این دوره از بین ‪ ۳۱‬اســتان کشور‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬اســتان منتخب شده و شرکت کردند که «منیژه حسینی»‬ ‫از شهرســتان جم استان بوشهر‪ ،‬در رشــته خوس دوزی موفق‬ ‫به دریافــت مهر اصالت جهانی شــد‪ .‬وی بیان کــرد‪ :‬داوری‬ ‫مهر اصالت یکــی از مهم ترین رویدادهای مهــم دنیا در حوزه‬ ‫صنایع دستی اســت که این دوره در کشور ازبکستان با حضور‬ ‫کشورهای غرب اسیا برگزار شد‪.‬‬ ‫رحیمــی عنوان کرد‪ :‬معیارهای بررســی مهــر اصالت‪ ،‬هویت‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬اصالت و قابلیت تولید انبوه است که خوس دوزی بوشهر‬ ‫از تمامی این فاکتورها برخوردار بود‪ .‬معاون صنایع دســتی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری استان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬این اثر با اهدای صنعتگر هم اســتانی به موزه ازبکستان‪،‬‬ ‫در زمان حاضر در موزه بخارا نگهداری می شود ‪.‬‬ ‫خوس دوزی از هنرهای بومی استان بوشهر است که با نوارهای‬ ‫طالیی و نقره ای رنگ نقشــ‍ هایی روی پارچه های توری دوخته‬ ‫می شــود‪ ،‬نقش های کار شده در این رشــته به شکل ذهنی و‬ ‫هندسی است و بیشــتر برای تزیین در شال های توری کاربرد‬ ‫دارد و در مراســم جشــن و اعیاد مذهبی‪ ،‬مورد اســتفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«محمد اصفهانی» به روی صحنه خواهد رفت‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫سفر به سمت راهیان نور‬ ‫با خودروهای شخصی‬ ‫مسئول شبکه مرکزی خادمین ستاد مرکزی راهیان نور‬ ‫گفت‪ :‬زائران خودروهای شخصی برای رفتن به یادمان های‬ ‫دفاع مقدس غرب و شــمال غرب کشور برای انجام امور‬ ‫قبل از تشــرف به یادمان ها با سامانه ملی راهیان نور به‬ ‫شماره ‪ ۰۹۶۳۱۳‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫محمد حاجی رحیمی اذعان داشت‪ :‬کمیته خادمین شهدا‬ ‫ساالنه یکبار برای سفر راهیان نور غرب و شمال غرب و‬ ‫یکبار هم برای جنوب کشــور ثبت نام مشتاقان خدمت‬ ‫به شــهدا را انجام می دهــد؛ در اولین فراخوان ثبت نام‬ ‫خادمین شــهدا در اذر ماه سال گذشــته‪ ،‬بیش از ‪۱۹‬‬ ‫هزار نفر ثبت نام کردند که به دلیل عدم بکارگیری این‬ ‫تعداد‪ ،‬امسال همانند ســال های قبل فراخوان عمومی‬ ‫برای ثبت نام خادمان ارائه نشــد و از خادمانی که سال‬ ‫گذشته ثبت نام کرده اند‪ ،‬برای خدمات رسانی به زائران‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر خادمی در سال گذشته از ثبت نام جامانده‪،‬‬ ‫می تواند با پیگیری از مسئول کمیته ی استان و صالح دید‬ ‫انها ثبت نام خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫مسئول شبکه مرکزی خادمین ستاد مرکزی راهیان نور‬ ‫با بیان اینکه امســال یکهزار و ‪ ۲۰۰‬خادم در راهیان نور‬ ‫غرب کشور به زائران خدمات ارائه می دهند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫برخــی از خادمان مســتقر در یادمان های دفاع مقدس‪،‬‬ ‫امــور زوار شــامل بدرقه و خدمات رفاهــی را انجام می‬ ‫دهند‪ ،‬تعداد دیگری از خادمان مســتقر در اردوگاه های‬ ‫راهیــان نور نیــز به زائــران خدمات ارائه مــی دهند و‬ ‫برخی از خادمان جهاد رسانه شهید رهبر نیز وارد مناطق‬ ‫می شوند و مطالبی در قالب خبر و محصول های صوتی و‬ ‫تصویری تهیه می کنند‪.‬‬ ‫نحوه اعزام کاروان های راهیان نور شهید صیاد شیرازی و‬ ‫خودروهای شخصی شهید حسن باقری‬ ‫مسئول کاروان های راهیان نور شهیدان صیاد شیرازی‬ ‫و باقری نیز در خصوص نحوه اعزام کاروان های راهیان‬ ‫نور شــهید صیاد شیرازی و خودروهای شخصی شهید‬ ‫حسن باقری گفت‪ :‬کاروان های اتوبوسی در قالب ستاد‬ ‫شــهید صیاد شیرازی ساماندهی می شوند‪ .‬ستاد شهید‬ ‫حسن باقری نیز شــامل خودروهای شخصی است که‬ ‫خانواده هایــی که تمایل دارند به صورت شــخصی در‬ ‫این اردو شــرکت کنند‪ ،‬می توانند در این ستاد ثبت نام‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ســید محمد هاشمی افزود‪:‬‬ ‫عالقه مندان به حضور در ایــن اردوها می توانند هر روزه‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬صبح و ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬با شــماره تلفن‬ ‫‪ ۰۹۱۲۲۵۱۳۸۲۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬تیــر در یک بازه ‪۱۴‬‬ ‫روزه زائران می توانند در قالب دوره های ســه روزه در سه‬ ‫شهر بانه‪ ،‬سردشت و پیرانشهر و در مناطق و یادمان های‬ ‫سیران بند‪ ،‬بوالحسن‪ ،‬دارساوین‪ ،‬بول َفت‪ ،‬شهید کاظمی‪،‬‬ ‫تمرچین و شهید بروجردی حاضر شوند‪.‬‬ ‫مسوول کاروان های راهیان نور شهید صیاد و باقری بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به محدودیت‪ ،‬اســکان حضور ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر در این ‪ ۱۴‬روز پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫هاشــمی با تاکید بر اینکه حضور زائران راهیان نور غبار‬ ‫غربت را از مناطق غرب کشــور می زداید‪ ،‬گفت‪ :‬تقویت‬ ‫جریان انقالبی با توجه به تحرکاتی که دشمن در مناطق‬ ‫غرب کشــور دارد‪ ،‬می تواند زمینه وحدت ملی و امنیت‬ ‫ملی باشد‪.‬‬ ‫وی در خصوص امکانــات کاروان ها گفت‪ :‬این کاروان ها‬ ‫دارای راوی و تیم هدایت کننده است همچنین در مقرها‬ ‫روحانی نیز حضور دارد و برنامه های افتتاحیه‪ ،‬اختتامیه و‬ ‫برنامه ویژه محل های اسکان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ساخت اولین فیلم بلند در‬ ‫اوکراین جنگ زده کلید خورد‬ ‫با وجود ادامه درگیری ها میان نیروهای روسیه و اوکراین‪،‬‬ ‫برای اولین بار طنین «صدا‪ ،‬تصویر‪ ،‬حرکت» برای ساخت‬ ‫یک فیلم داستانی بلند در اوکراین شنیده شد‪.‬‬ ‫از انجایی که حمله نیروهای روســیه به اوکراین از همان‬ ‫روز اول تولیدات ســینمایی در این کشور را متوقف کرد‪،‬‬ ‫بســیاری از مردم اوکراین فکــر می کردند دیگر هیچگاه‬ ‫طنین «صــدا‪ ،‬تصویر‪ ،‬حرکت» را در خاک کشورشــان‬ ‫نخواهند شــنید‪ .‬اگرچــه کار روی برخــی از پروژه های‬ ‫مستند با محوریت جنگ ادامه داشت اما ساخت یک فیلم‬ ‫بلند در وسط یک منطقه جنگی تقریبا غیرممکن به نظر‬ ‫می رسید‪ .‬اما دیگر اینطور نیست‪.‬‬ ‫شرکت فیلمسازی اوکراینی ماماز پروداکشن از اوایل ماه‬ ‫مه (اواسط اردیبهشــت ‪ )۱۴۰۱‬فیلمبرداری فیلم روزی‬ ‫که با مرد عنکبوتی مالقات کردم را در برخی شــهرهای‬ ‫اوکراین از جمله لویو‪ ،‬کی یف و ایرپین اغاز کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سنجش سالمت نواموزان کردستانی اغاز شد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫ایین افتتاحیه برنامه سنجش سالمت جسمانی و امادگی تحصیلی نواموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان استان کردستان در سال تحصیلی‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬روز سه شنبه با حضور جمعی از مسووالن‬ ‫استانی در سنندج برگزار شد‪ .‬معاون تربیت بدنی و سالمت اموزش و پرورش کردستان در ایین افتتاحیه این طرح با اشاره به ساحت شش گانه سند تحول بنیادین در اموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬هدف نهایی‬ ‫این سند تربیت دانش اموزان برای ورود و نقش افرینی در جامعه است‪ .‬افشین خوشگوار ساحت تربیت زیستی و بدنی را مهم ترین ساحت دانست و افزود‪ :‬این ساحت بر سالمت جسمانی‪ ،‬ایجاد‪ ،‬حفظ‬ ‫و ارتقای سالمت جسمانی دانش اموزان تاکید می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بدون شک طرح سنجش سالمت جسمانی و امادگی تحصیلی نواموزان بدو ورود به دبستان مهمترین پیش نیاز و مقدمه شکل گیری‬ ‫ساحت تربیت زیستی و بدنی در مجموعه اموزش و پرورش است و مهم ترین اقدامی که ما به دنبال اجرایی شدن ان هستیم سالمت جسمانی و روحی و روانی دانش اموزان است‪ .‬وی با بیان اینکه طرح‬ ‫سنجش باید از‪ ۲‬منظر مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬خانواده هاباید با این طرح همکاری کنند و اولین فایده طرح نصیب خانواده ها خواهد شد‪.‬‬ ‫در پنجمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف اب صورت گرفت؛‬ ‫خبر‬ ‫‪ 77‬روستای استان ایالم با‬ ‫مشکل اب مواجه هستند‬ ‫خوب‪-‬اســتان ایالم‪:‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان ایالم گفت‪ 77 :‬روســتای استان در شهرستان‬ ‫چــوار و هلیالن با مشــکل اب مواجه هســتند پرویز‬ ‫ناصری در جلســه خبری به مناســبت گرامیداشــت‬ ‫هفته صرفــه جویی در مصرف اب افــزود‪ :‬برای رفع‬ ‫این مشــکل در قالب تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن‬ ‫مجتبی(ع) در حال اجرای پــروژه های خوبی در این‬ ‫مناطق هســتیم بطوری که تا پایان امسال مشکل اب‬ ‫روســتاهای شهرســتان هلیالن کامال مرتفع خواهد‬ ‫شــد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اســتان ایالم رتبه اول خشکسالی‬ ‫در کشــور را به خود اختصاص داده که مبین وضعیت‬ ‫نامناسب منابع ابی استان بوده و می طلبد مردم فهیم‬ ‫اســتان در مصرف اب صرفه جویی کننــد چراکه به‬ ‫دنبــال قطع اب و قوه قهریه نیســتیم ولی اگر مجبور‬ ‫شویم نســبت به جیره بندی اب اقدام خواهیم نمود‪.‬‬ ‫ناصری گفت‪ :‬در حالیکه جهان به ســمت اســتفاده از‬ ‫منابــع ابی پایدار و ابهای ســطحی پیش می رود در‬ ‫ایالم منابع تامین اب ‪ 27‬درصد از اب های ســطحی‬ ‫و ‪ 73‬درصد از اب های زیر زمینی است که به همین‬ ‫علت به شدت سفره های زیرزمینی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه وضعیت منابع ابی اســتان خوب‬ ‫نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل افزایش دمای هوا و مصرف بی‬ ‫رویه اب و تشــدید پدیده خشکسالی‪ ،‬دبی استحصالی‬ ‫منابع تامین اب مانند چاه ها‪ ،‬چشــمه ها و سد ایالم‬ ‫بشدت کاهش یافته است‪.‬مدیرعامل ابفای استان ایالم‬ ‫با اشــاره به ابرسانی به روســتاها و مناطق محروم از‬ ‫محــل اعتبارات محرومیت زدایی در دولت ســیزدهم‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬با عنایات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه‬ ‫دولت به مناطق محروم‪ ،‬بســیاری از روستاهای استان‬ ‫ابرسانی و اقدامات موثر زیادی اجراء شد لیکن از سال‬ ‫گذشته با تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در قالب‬ ‫طرح قرارگاه امام حســن مجتبی(ع) برای ‪ 18‬مجتمع‬ ‫در قالب ‪128‬روســتا پروژه ابرسانی در دست اجراست‬ ‫‪.‬ناصری در خصوص ارایه خدمات به جامعه روســتایی‬ ‫استان گفت‪ :‬جامعه روســتایی استان ‪ 3‬برابر و جامعه‬ ‫شهری ‪ 2‬برابر اســتانداردهای موجود اب مصرف می‬ ‫کنند که در کنار الگوی اشــتباه مصرف اب شرب در‬ ‫راســتای ابیاری خانه باغ ها‪ ،‬شستشــوی خیابان ها و‬ ‫کوچه هــا‪ ،‬تامین اب دام و طیور توســط دامداران و‬ ‫هزینه باالی تولید اب در ایالم به عنوان گرانترین اب‬ ‫در کشــور‪ ،‬ارایه خدمات به شــهروندان را با مشکالت‬ ‫جدی مواجه نموده هرچند کــه تمام تالش مجموعه‬ ‫همکاران کاهش دغدغه شهروندان در دسترسی به اب‬ ‫ســالم و بهداشتی است ‪.‬مدیر ابفا استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫وظیفه ما تامین اب شــرب است ولی در کنار ان‪ ،‬اب‬ ‫دام روســتاها را نیز تامین می کنیم‪.‬ناصری در ادامه با‬ ‫اشاره به وجود انشــعابات غیرمجاز در استان و شبکه‬ ‫فرســوده توزیع اب در بافت ســنتی شهر ایالم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دغدغه ها و چالش های شــرکت اب و فاضالب ایالم‬ ‫با توجه به کاهش ســفره های زیرزمینی‪ ،‬هدررفت اب‬ ‫از طریق انشــعابات غیرمجاز و شــبکه های فرسوده‪،‬‬ ‫تاسیســات مســتهلک و کمبود تجهیــزات همچنین‬ ‫محدودیت ردیــف های اعتباری در بخشــهای اب و‬ ‫فاضالب اســت اما علیرغم همه این کاستی ها تمامی‬ ‫کارکنان شرکت شبانه روز تالش می کنند تا خدمات‬ ‫مناسبی به مردم عزیز اســتان ارائه دهند و بر وظیفه‬ ‫سقایی خود همچنان اســتوار بمانند‪.‬مدیرعامل ابفای‬ ‫اســتان اظهار داشــت‪ :‬به دنبال قطع اب و قوه قهریه‬ ‫نیستیم ولی اگر مجبور شویم نسبت به جیره بندی اب‬ ‫اقدام خواهیم نمود‪.‬وی با تاکید بر اعمال جرایم قانونی‬ ‫برای مشترکین بد مصرف و پرمصرف‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫مردم فهیم استان ‪20‬درصد صرفه جویی نمایند یقینا‬ ‫تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم نمود‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫مانوربزرگمروجینمصرفبهینهابابفایاستاناصفهان‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬علیرضاهژبری‪:‬مدیــرکل مدیریــت بحران‬ ‫استانداری اصفهان‪ :‬برای غلبه بر تبعات اثار ناشی از خشکسالی باید‬ ‫مصرف بهینه را در دستور کار قرار داد‪.‬همزمان با هفته صرفه جویی‬ ‫در مصــرف اب «مانور بزرگ مروجین مصرف بهینه اب» با رمز «یا‬ ‫ابالفضل العباس» به طور همزمان در ‪ 38‬منطقه تحت پوشش ابفای‬ ‫استان اصفهان اغاز شد‪.‬در این مانور نزدیک به ‪ 300‬نفر از مروجین‬ ‫و بسیجیان شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ملبس به «کاله»‪،‬‬ ‫«کاور » و «کارت شناســایی عکس دار» بر اســاس دستورالعمل‬ ‫اجرایی‪ ،‬در سطح معابر شهری و روستایی گشت زنی کرده و نسبت‬ ‫به مواردی همچون «نصب پمپ مســتقیم روی شبکه»‪ « ،‬شست‬ ‫و شــوی معابر»‪« ،‬نشــت کولر»‪« ،‬ابیاری فضای سبز»‪« ،‬پرسازی‬ ‫استخر»‪« ،‬انشعابات غیر مجاز»‪« ،‬شست و شوی خودرو»‪« ،‬شست‬ ‫و شوی فرش» و به طور کلی هرگونه هدررفت مشهود به مشترکین‬ ‫متخلف‪ ،‬پرمصرف یا سهل انگار تذکر می دهند‪.‬‬ ‫مروجیــن فرهنگ مصرف بهینه اب همچنیــن با حضور در مکان‬ ‫های پرجمعیت و پرتردد نظیر ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬ایستگاه های‬ ‫مترو‪ ،‬محیط های اموزشــی‪ ،‬مساجد‪ ،‬مصالهای نماز جمعه‪ ،‬پارک‬ ‫ها و فضاهای ســبز و … نســبت به اموزش چهره به چهره اقدام‬ ‫کرده و با توزیع بروشورهای اموزشی‪ ،‬شهروندان و روستاییان را در‬ ‫‪ 100‬شهر و ‪ 948‬روستای تحت پوشش با روش های صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب اشــنا می کنند‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان در مراســم اغاز «مانور بزرگ مروجین مصرف بهینه اب»‬ ‫گفت‪ :‬میزان بارش در فصل بهار امســال نســبت به میانگین بلند‬ ‫مدت ‪ 95‬درصد کاهش یافته و وقوع خشکســالی های مستمر در‬ ‫استان منجر به کاهش شدید منابع اب زیرزمینی‪ ،‬خشکی چشمه‬ ‫ها و چاه های بسیاری در ســطح استان شده است‪.‬منصور شیشه‬ ‫فروش با بیان این که با کاهش شــدید منابع ابی‪ ،‬برخی از نیروگاه‬ ‫های برق ابی کشور از مدار بهره برداری خارج شده اند افزود‪ :‬برای‬ ‫غلبه بر تبعات اثار ناشــی از خشکســالی باید مصرف بهینه را در‬ ‫دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫وی به لزوم کاهش مصرف برق در ادارات در فصل تابســتان اشاره‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬ادارات باید در ساعات کاری ‪ 30‬درصد و بعد از‬ ‫ســاعات اداری تا ‪ 60‬درصد در مصرف برق خود صرفه جویی کرده‬ ‫ودر ســاعات اوج مصرف از دیزل ژنراتور اســتفاده نمایند‪.‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫جداسازی شبکه ابیاری فضای سبز از اب شرب را ضروری دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر شــبکه ابیاری فضای سبز در همه‬ ‫‪ 114‬شــهر اســتان از شبکه اب شرب جدا شــده است و این امر‬ ‫همچنان باید ادامه یابد‪.‬شیشــه فروش به موضوع ابرســانی سیار‬ ‫به بیش از ‪ 300‬روســتا در سطح اســتان نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫مصرف بهینه اب می توان بستر تامین اب شرب پایدار روستائیان‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد داد برای تشویق مشــترکان کم مصرف‪ ،‬بسته های‬ ‫حمایتــی در قالب ارائه لوازم کاهنده مصرف در نظر گرفته شــود‪.‬‬ ‫درادامه این مراســم مدیرعامل ابفای استان اصفهان گفت‪ :‬ترویج‬ ‫مصرف بهینه اب در جامعه‪ ،‬مصــداق بارز امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر اســت و این مهم باید سرلوحه فعالیت همه کارکنان صنعت‬ ‫اب و فاضالب قرار گیرد‪.‬حســین اکبریان افــزود‪ :‬ترویج و ترغیب‬ ‫افراد جامعه به مصرف بهینه اب باید با لحن بسیار ارام و محترمانه‬ ‫باشــد زیرا رفتار مومنانه باعث جذب حداکثری افراد می شود‪.‬وی‬ ‫با بیان این که مانور مروجین مصرف بهینه اب تا پایان تابستان به‬ ‫صورت ویژه و در طول ســال به صورت روزانه ادامه خواهد داشت‬ ‫گفــت‪ :‬نهادینه کــردن فرهنگ مصرف بهینه موجــب مدیریت و‬ ‫کاهش مصرف اب در جامعه می شود که این امر در تامین و توزیع‬ ‫عادالنه اب در شهر ها و روستاهای استان بسیار موثر است‪.‬اکبریان‬ ‫افــزود‪ :‬باید با اتخاذ و ترویج راهکارهــای فرهنگی‪ ،‬زمینه مصرف‬ ‫درست اب در جامعه را بیش از پیش فراهم کرد تا بتوان بر تبعات‬ ‫ناشی از خشکسالی در کشور غلبه نمود‪.‬‬ ‫رونمایی از نشان بازار سفر البرز( ‪)ATF‬‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪:‬مراسم اختتامیه جشنواره بازار سفر البرز با حضور‬ ‫مسئولین کشوری و استانی در محل برگزاری این نمایشگاه واقع در‬ ‫باغ گل های پارک چمران کرج برگزار و از « ‪« »ATF‬نشــان بازار‬ ‫سفر البرز» رونمایی شد‪.‬به گزارش پایگاه خبری روستا نیوز؛ مدیرکل‬ ‫دفتر توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دســتی در این مراسم با اشاره به ظرفیت باالی گردشگری استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬گردشــگری ورزشی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬سالمت و طبیعت این‬ ‫استان در حال رونق و شکوفایی است‪.‬سید مصطفی فاطمی با بیان‬ ‫اینکه تالش ها برای این است تا استان البرز از معبر گردشگری به‬ ‫مقصد تبدیل شود و اکنون کارهای انجام شده توسط دستگاه های‬ ‫اجرایی استان بیانگر رونق بخشی به گردشگری منطقه است‪،.‬افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی در کنار اتاق بازرگانی استان البرز‪ ،‬شهرداری کرج‬ ‫و اداره کل میراث فرهنگی این اســتان برای تحول در گردشگری‬ ‫منطقه قرار گرفته که تشویق بخش خصوصی می تواند به پویایی‬ ‫بیشتر گردشگری بینجامد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانی از دســت اندرکاران جشــنواره بازار ســفر البرز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان حاضر بیشتر طرح های گردشگری کشور‬ ‫به صورت پایلوت در اســتان البرز اجرا می شــود‪.‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان البرز نیز با بیان اینکه‬ ‫یکی ازمولفه های تقویت گردشگری استان حول محور صنعت است‬ ‫که در کنار ان رونق صنایع دستی نیز دیده شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز خاطرنشان کرد‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫انجام شــده در سال های اینده جشنواره بازار سفر البرز به یکی از‬ ‫بزرگترین جشنواره های کشور تبدیل می شود که الگویی ویژه برای‬ ‫رونق بخشــی به گردشگری کشور است‪.‬معاون عمرانی استانداری‬ ‫البرز نیز در سخنانی با بیان اینکه البرز از زیر ساخت های مناسب‬ ‫گردشــگری طبیعی برخوردار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید زیر ساخت های‬ ‫مناسب برای اسکان گردشگران در این استان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وجود روستاهای زیبا و منحصر به فرد در البرز‬ ‫زمینه را برای رونق گردشــگری روستایی فراهم کرده و باید از این‬ ‫ظرفیت ها در جهت رونق اقتصادی منطقه بهره گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬اراده‬ ‫مدیریت عالی استان بر این است تا از همه فعاالن گردشگری البرز‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره تعاونی زیر ساخت گردشگری سیمرغ و مجری‬ ‫برگزاری این نمایشــگاه نیز گفت‪ :‬این جشنواره با همکاری اژانس‬ ‫های هواپیمایی‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬پذیرایی و اموزشگاه های راهنمایی‬ ‫گردشگری از ‪ ۳۰‬خردادماه تا چهارم تیرماه در سالن نمایشگاهی باغ‬ ‫گل های پارک شهید چمران کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫احمدرضا رضایی؛ معرفی زیر ســاخت ها و امکانات رفاهی‪ ،‬جاذبه‬ ‫های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬طبیعی و صنایع دســتی استان البرز را از‬ ‫مهمترین دســتاوردهای این جشنواره عنوان کرد و افزود‪ :‬تالش‬ ‫ها بر این اســت که همه ساله جشنواره بازار سفر قبل از سفرهای‬ ‫تابســتانی برگزار شود تا بتوان نگاه گردشــگران را به استان البرز‬ ‫معطوف داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل ابفای قم‪:‬‬ ‫پلیس اب برای اخطار و قطع اب ادارات ُپر مصرف در قم تشکیل شده است‬ ‫خوب – استان قم‪ :‬حسن بختیاری مدیرکل اب و فاضالب استان‬ ‫قم در نشســت خبری هفته صرفه جویی اب با اشاره منابع تامین‬ ‫اب شــرب قم اظهار کرد‪ :‬این منابع شامل سرشاخه های دز‪13 ،‬‬ ‫حلقه چاه دشــت علی اباد‪ ،‬ســد ‪ 15‬خرداد و چاه های موجود در‬ ‫شهر هستند‪.‬وی افزود‪ :‬سال گذشته در مجموع ‪ 140‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب توسط مردم اســتان قم مصرف شد که ‪ 82‬درصد ان‬ ‫از ســد کوچری تامین شده بود ولی امسال به دالیل مختلف‪ ،‬این‬ ‫میزان ‪ 50‬درصد کاهش داشــته و در حال حاضر حجم زیادی از‬ ‫اب مصرفی از دیگر منابع تامین می شــود‪.‬مدیرکل اب و فاضالب‬ ‫اســتان قم با بیان اینکه دلیل افت کیفی اب شرب قم در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬مخلوط شــدن اب سرشاخه های دز با اب سد ‪ 15‬خرداد و‬ ‫چاه های شــهری بوده است گفت‪ :‬هر چند کیفیت اب در مجموع‬ ‫کاهش یافته ولی تالش کردیم اب موردنیاز شــهروندان به لحاظ‬ ‫کمی و کیفی از راه های مختلف تامین شود‪.‬وی با اشاره به درصد‬ ‫تخصیص اب از هر یک از منابع اظهار کرد‪ :‬در زمینه شبکه توزیع‬ ‫هم اقدامات گسترده ای صورت گرفته اما نیازمند تکمیل رینگ های‬ ‫شرقی و غربی شهر قم‪ ،‬ایجاد شــبکه جمع اوری اب چاه ها برای‬ ‫مخلوط کردن ان با منابع دیگر در مخازن و توسعه شبکه دوم اب‬ ‫هســتیم که براورد هزینه مجموع انها ‪ 500‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از طریق استانداری‬ ‫و نمایندگان قم در مجلس برای افزایش سهم قم از سرشاخ ه‪‎‬های‬ ‫دز گفت‪ :‬تمهیدات مختلفی اندیشــیده شده تا شاهد قطعی اب‬ ‫در فصل تابستان نباشیم البته ناگزیر از اجرای طرح هایی همچون‬ ‫راه اندازی پلیس اب برای اخطار به مشترکان پرمصرف و همچنین‬ ‫قطع اب ادارات پرمصرف از دو هفته اینده خواهیم بود‪.‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شاهد افزایش شدید مصرف در ماه های گرم سال هستیم به‬ ‫طــوری که پیش بینی اختالف رقم تولید و تامین اب در تیرماه با‬ ‫عدد ‪ 180‬لیتر بر ثانیه و در مرداد با عدد ‪ 80‬لیتر شــده اســت به‬ ‫همین دلیل از مشترکان دولتی و شخصی می خواهیم با مدیریت‬ ‫مصرف‪ ،‬همکاری الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫فرماندار بوشهر ‪:‬‬ ‫کمپ دائمی مسافران در پارک شغاب راه اندازی می شود‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪ :‬فرماندار بوشهر در نشست با خبرنگاران گفت ‪:‬‬ ‫تورم و گرانی یک مســئله جهانی است که این روزها در تمامی دنیا‬ ‫شاهد هستیم ‪.‬صالح رحیمی در این نشست با اشاره باینکه گرانی و‬ ‫گران فروشی دو مقوله جدا ازهم هستند افزود‪ :‬به همین منظور برای‬ ‫رفع مشکالت معیشتی مردم و برخورد با گران فروشان باهمکاری‬ ‫ستادتنظیم بازار واصناف هفته ای یک الی دو بار نشست برگزارمی‬ ‫شــود و در این خصوص پرونده های متعددی تشکیل شده است ‪.‬‬ ‫فرماندار بوشهر تصریح کرد‪ :‬با حضور مستمر دربازار قیمت اجناس‬ ‫رصد می شودو برای راحتی حال شهروندان جمعه بازار سه روز در‬ ‫هفته پابرجاســت ‪ .‬وی اتمام پروژه میدان میوه وتره بار در بوشــهر‬ ‫را یکی از دغدغه های مهم اســتاندار‪ ،‬شــهردار و فرمانداری عنوان‬ ‫کــردو افزود‪ :‬بزودی با انتخاب پیمانکاروضعیت ان روشــن خواهد‬ ‫شد‪ .‬رحیمی با بیان اینکه بوشهر یکی از شهرهای امن کشور است‬ ‫افزود‪ :‬این امر نتیجه تالشــها ی همــه نهادهای نظامی ‪ ،‬امنیتی و‬ ‫همدلی مردم حاصل شــده اســت که در ایام نوروز به خوبی شاهد‬ ‫بودیم ‪.‬فرمانداربوشهراز ایجاد کمپ دائمی مسافران خبردادو افزود‪:‬‬ ‫بدلیل شرایط اقلیمی اســتان و مهمان نوازی خوب مردم دراینده‬ ‫نزدیک کمپ دایمی مســافران در پارک شغاب احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به کمبود فضای اموزشــی درمحالت جنوبی اشاره کردو افزود‪:‬‬ ‫بدلیل ساخت وســازهای غیرمجاز درسالهای گذشته وعدم نظارت‬ ‫کافی خصوصا شهرداری امروزه شاهد کمبود فضای سبز و اموزشی‬ ‫در این مناطق هستیم ‪.‬رحیمی یاداورشد‪ :‬گذرسرتل به تنگک یکی‬ ‫از پروژه های شاخص در این منطقه است که کمک عظیمی به روان‬ ‫سازی ترافیک خواهد کرد و تمام توان خود را در محالت جنوبی بکار‬ ‫خواهیم گرفت ‪ .‬وی احداث هتل در بزرگراه امام علی ‪ ،‬دریاچه خلیج‬ ‫فارس و فانوس دریایی را مهمترین طرح های عمرانی بوشهر دانست‬ ‫و افزود‪ :‬با پیگیری های مکرردر شــورای سیاست گذاری که هفته‬ ‫ای یکبارتشــکیل می شود امیدواریم هرچه سریع تر این طرحهابه‬ ‫نتیجه نهایی برسد‪ .‬فرمانداربوشهر اظهارداشت ‪ :‬سایت پسماند یکی‬ ‫از اصلی ترین دغدغه های اصلی شهربوشهر است و در این خصوص‬ ‫یک کارگروه تشــکیل داده ایم تا بتوانند در اراضی دولتی جانمایی‬ ‫وسپس تصمیم گیری شود‪ .‬درپایان مراسم از خبرنگاران واصحاب‬ ‫رسانه بااهدالوح تقدیر تجلیل شد ‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫سفر «الوروف» به تهران محور گفت وگوها‬ ‫ســفیر ایران در مسکو با «سرگئی ورشــنین» وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬کاظم جاللی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با سرگئی ورشنین‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کرد‪.‬در این نشست روابط دو جانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی با تاکید بر ضرورت ادامه رایزنی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به روابط رو به رشد میان دو کشور‪ ،‬سفر وزیر خارجه روسیه و هیات همراه به تهران را مثبت ارزیابی و ان را در راستای اراده سران‬ ‫دو کشور برای ارتقا و تعمیق روابط بین دو کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫دشمن به ضعف ها و کمبودها امید بسته اما مکرر نا امید شده است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس و مســئوالن دستگاه قضایی‬ ‫ضمن روایت وقایع وحشتناک و تلخ سال‪ ۱۳۶۰‬فرمودند‪ :‬دشمن در این‬ ‫چهار دهه به ضعف ها و کمبودها امید بسته اما مکرر ناامید شده است‪.‬‬ ‫در سالروز شهادت ایت اهلل دکتر بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت روز‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی با رهبر انقالب اسالمی‬ ‫دیدار کردند‪ .‬بخش هایی از بیانــات رهبر انقالب در این دیدار در ادامه‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ یاد شهید عزیز مرحوم ایت الل بهشتی را رضوان الل تعالی علیه گرامی‬‫می دارم‪ .‬همچنین هم ه شهدایی که با ایشان شهید شدند و همچنین‬ ‫هم ه شــهدای قو ه قضائیه‪ .‬شهید بهشتی رضوان ّ‬ ‫ الل علیه حقاً و انصافاً‬ ‫شخصیت برجسته ای بود‪ .‬این سال هایی که از پیش از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫از وقتی ایشان از خارج امد تا وقت شهادتش ما با ایشان همکاری های‬ ‫نزدیک و مستمر داشــتیم‪ ،‬حقاً و انصافاً انسان می دید که ایشان یک‬ ‫شخصیت برجسته است‪.‬‬ ‫ در مجموعه هایی هم که با هم کار می کردیم همین جور بود‪ .‬در شورای‬‫انقالب جمع‪ ،‬مرحوم ایت ّ‬ ‫ الل طالقانی را به ریاست شورای انقالب انتخاب‬ ‫کردند‪ ،‬ولیکن همان جمع متفقاً معتقد بودند که ایشان یک نائب رئیسی‬ ‫الزم دارد و ان نائب رئیس‪ ،‬اقای بهشتی است و ایشان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫ادار ه شــورای انقالب به عهد ه مرحوم اقای بهشتی بود حتی در زمان‬ ‫حیات مرحوم اقای طالقانی‪.‬‬ ‫‪ -‬ایام هفت تیر وضع اینجوری بود در داخل کشور در خود این خیابانهای‬ ‫تهران جنگ داخلی بود‪ .‬منافقین ریخته بودند با هرچه دستشان می امد‬ ‫تبُری بگیرید تا هر چیز دیگری که در اختیارشان بود افتاده‬ ‫از تیغ موک ‬ ‫بودند به جان مردم و پاسدا ِر کمیته و پاسدا ِر سپاه؛ تهران جنگ بود‪.‬‬ ‫ تقریبا یک هفته قبل از هفتم تیر عدم کفایت رئیس جمهور وقت در‬‫مجلس احراز شده و برکنار شده بود‪ .‬یعنی کشور بدون رئیس جمهور‪،‬‬ ‫وضع سیاسی اینجوری بود‪.‬‬ ‫ حدود دو ماه بعد از ان رئیس جمهور جدید و نخست وزیر را با هم در‬‫یک جلسه شهید کردند؛ اندکی بعد یا یک فاصل ه کوتاهی بعد از ان‪ ،‬چند‬ ‫نفر از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش و سپاه در حادث ه هواپیما به شهادت‬ ‫رسیدند؛ شهید فالحی‪ ،‬شهید فکوری ‪ ،‬شهید کالهدوز و امثال اینها‪.‬‬ ‫ یعنی شما اص ً‬‫ال در ظرف کمتر از سه ماه این همه حادث ه تلخ‪ ،‬این همه ‬ ‫مخرب را کجا دیده اید؟ خب شما کدام‬ ‫حادث ه وحشتناک‪ ،‬این همه ضرب ه ّ‬ ‫کشــور را سراغ دارید‪ ،‬کدام دولت را سراغ دارید که بتواند در مقابل این‬ ‫همه حوادث بایستد و از پا نیفتد؟‬ ‫ شما قوه ی قضایی ه یک چنین نظامی هستید‪.‬‬‫ مردم ایستادند‪ ،‬امام مثل کوه دماوند سربلند ایستاد‪ ،‬مسئولین دلسوز و‬‫جوانهای انقالبی ایستادند‪ ،‬اوضاع را ‪ ۱۸۰‬درجه تغییر دادند‪.‬‬ ‫ وقتی این حوادث اتفاق می افتاد ‪-‬چه در شــهادت شهید بهشتی‪،‬‬‫چه در حوادث بعدی‪ -‬دشــمن ذوق میکرد‪ .‬ســر شوق می امدند و‬ ‫امیدوار می شــدند که دیگر بساط این نظام انقالبی جمع شد؛ ولی‬ ‫ناامید شدند‪ -.‬ان روز ناامید شدند‪ ،‬در این چهار دهه هم مکرر این‬ ‫ناامیدی تکرار شــده‪ .‬دشمن در یک مقطعی به یک چیزی‪ ،‬به یک‬ ‫ضعفی‪ ،‬به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسالمی و بعد‬ ‫ناامید شــده؛ این بارها اتفاق افتاده‪ ،‬منتها مشکل دشمن این است‬ ‫ســر این ناامیدی را نمی تواند بفهمد‪ ،‬نمی تواند تشخیص بدهد‪.‬‬ ‫که‬ ‫ّ‬ ‫نمی تواند بفهمد که چرا؛ علت چیســت که جمهوری اســامی هر‬ ‫دفعه از زیر بار این همه فشار میتواند بلند بشود بایستد‪ ،‬سینه سپر‬ ‫کند راه خودش را ادامه بدهد‪ ،‬این را نمی فهمد‪.‬‬ ‫ نتوانستند اینها بفهمند که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات‬‫سیاسی یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که انها قادر به‬ ‫فهم ان نیستند‪ ،‬انها سنت های الهی است‪.‬‬ ‫قالیباف‪،‬رئیسمجلس‪:‬‬ ‫استیضاح«فاطمیامین»اعالموصولنشد‬ ‫رئیس مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬استیضاح وزیر صمت اعالم‬ ‫وصول نمی شود چرا که به دولت دو ماه فرصت می دهیم تا الیحه‬ ‫تفکیک وزارت صمت را ارائه دهد‪.‬‬ ‫محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ ۷ :‬روز از تقاضای‬ ‫جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت می گذرد و باید در این‬ ‫باره تصمیم گیری شود‪ .‬اوالً بنده الزم می دانم به صراحت بگویم که‬ ‫هر سه قوه وظیفه خود می دانند که به مردم خدمت کنند و مشکالت‬ ‫کشور را با هماهنگی‪ ،‬همدلی و هم افزایی حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر روزی مجلس شورای اسالمی به این نتیجه برسد که‬ ‫وزیری را استیضاح کند‪ ،‬جز اینکه به این نتیجه رسیده است که راه‬ ‫حل این مشکل استیضاح است‪ ،‬هیچ دلیل دیگری ندارد‪ .‬برای مثال‬ ‫امروز بحث گرانی‪ ،‬وضعیت معیشت مردم و مشکالت حوزه خودرو‬ ‫وجود دارد و یک سری مشکالت در حوزه وزارت صمت مطرح است‬ ‫و اگر نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند‪ ،‬هیچ نیتی جز‬ ‫اصالح امور و کمک به دولت ندارند و اســتیضاح یک وزیر به معنای‬ ‫اختالف مجلس و دولت نیست‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪ :‬باالخره مجلس شورای‬ ‫اسالمی یک سری وظایف ذاتی دارد و باید به وظیفه خود عمل کند‬ ‫و در مقابل دولت هم یک سری وظایف ذاتی دارد که باید به وظیفه‬ ‫خود عمل کند و مسئولیت ها نباید لوث شود‪.‬‬ ‫قالیباف با اشاره به اینکه وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه های‬ ‫وزارت خانه های دولتی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز تجارت‪ ،‬صنایع بزرگ‬ ‫و صنایع کوچک متمرکز در وزارت صمت شــده و همه قبول داریم‬ ‫این وزارتخانه مشکالت ساختاری دارد که بارها به رئیس جمهور این‬ ‫موضوع را اعالم کردم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تشخیص مجلس شورای اسالمی ان بود که شرایط‬ ‫به جایی رسیده است که باید اســتیضاح وزیر صمت انجام شود و‬ ‫امروز ‪ ۱۷‬نفر از نمایندگان در لیست متقاضیان استیضاح وزیر صمت‬ ‫هستند و زمانی که ‪ ۱۰‬نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیری‬ ‫باشند‪ ،‬قابل اعالم وصول در صحن علنی مجلس است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اســامی بیان کرد‪ :‬از انجایی که مجلس به‬ ‫دنبال اصالح امور است و در این زمینه با رئیس جمهور و معاون اول‬ ‫رئیس جمهور و وزیر صمت بحث و تبادل نظر شــد و بحث ما این‬ ‫است که باید اصالحات ساختاری در وزارت صمت ایجاد شود و دولت‬ ‫هم این دغدغه را دارد‪.‬‬ ‫قالیباف افزود‪ :‬رئیس جمهور در اخرین صحبتی که با هم کردیم‪ ،‬به‬ ‫این جمع بندی رسیده است که حتماً وزارت خانه صمت نیازمند ان‬ ‫اســت که در ان تجدیدنظر شود و به دو وزارتخانه تبدیل شود و دو‬ ‫وزیر به مجلس معرفی شود تا این اصالح ساختاری به صورت اصولی‬ ‫اتفاق بیفتد و قرار است به سرعت الیحه ای در این زمینه به مجلس‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مجددا ً می گویم که قصد مجلس‪ ،‬اصالح امور است‬ ‫و دولت هم به این نتیجه رسیده که باید در وزارت صمت اصالحات‬ ‫ساختاری کند‪ .‬بنده به صورت خصوصی با لطف اهلل سیاهکلی یکی‬ ‫از متقاضیان اســتیضاح وزیر صمت صحبت کردم و وی اولین فرد‬ ‫متقاضی اســتیضاح وزیر صمت بود و جز اصالح امور هدف دیگری‬ ‫نداشــت‪ .‬از سیاهکلی و ‪ ۱۶‬نماینده متقاضی استیضاح وزیر صمت‬ ‫خواهش می کنم چون دولت تصمیم گرفته اصالحات ســاختاری‬ ‫در وزارت صمــت ایجاد کند‪ ،‬یک فرصت دو ماهه به دولت دهیم و‬ ‫مطمئناً این کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪:‬‬ ‫رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از خود نیست‬ ‫فرمانده کل سپاه گفت‪ :‬رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم‬ ‫نیست و کام ً‬ ‫ال یک رژیمی بدون سیاست است ‪،‬چگونه برخی کشورهای‬ ‫اسالمی بر ان تکیه می کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند‪.‬‬ ‫سرلشکر ســامی در دیدار با ژنرال «ندیم رضا» رئیس کمیته‬ ‫مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان که در راس هیئت نظامی‬ ‫در ستاد فرماندهی کل سپاه حضور به هم رساندند ‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫مناســبات نزدیک و ریشه دار دینی‪،‬فرهنگی و تاریخی دو ملت‬ ‫‪ ،‬کشــور و نیروهای نظامی ایران و پاکســتان گفت ‪ :‬ما دو ملت‬ ‫مسلمان هســتیم که خدای واحد‪ ،‬پیامبر عظیم الشان و قران‬ ‫ما را به یکدیگر پیوند داده اســت عالوه بر این یک فرهنگ غنی‬ ‫مشترک که دو ملت را به هم متصل می کند از عوامل دیگر این‬ ‫احســاس برادری است و در کنار ان همسایگی که در مفاهیم و‬ ‫تعابیر قرانی و تعالیم پیامبر عظیم الشان نیز وجود دارد ‪ ،‬درباره‬ ‫همسایگان ما هم صادق است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در تاریخ ریشــه دار دو ملت هیچ نشانه ای جز‬ ‫دوستی و برادری وجود ندارد گفت‪ :‬عالوه بر این اشتراکات قوی و ریشه‬ ‫دار ما به عنوان جزئی از جهان اسالم دشمن های مشترکی داریم‪.‬‬ ‫فرمانده کل ســپاه از رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان دشمن‬ ‫جهان اســام و بشــریت یاد کرد و با بیان اینکــه امریکایی ها‬ ‫نیز که تکیه گاه اصلی صهیونیســت ها هســتند اساساً دشمن‬ ‫حکومت اسالم هستند‪ ،‬فرجام و سرنوشت عادی سازی روابط با‬ ‫صهیونیســت های کودک کش را برای برخی حکام منطقه تلخ‬ ‫توصیف و تصریح کرد ‪:‬سوال مهمی است که رژیم صهیونیستی‬ ‫کــه قادر به دفاع از خود هم نیســت و کام ً‬ ‫ال یک رژیمی بدون‬ ‫سیاست است ‪،‬چگونه برخی کشورهای اسالمی بر ان تکیه می‬ ‫کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مسئله هیچ منطقی‬ ‫ندارد‪ .‬سرلشــکر سالمی ارمغان حضور امریکایی ها در جهان اسالم‬ ‫را تفرقه های بزرگ ‪،‬جنگ هــای داخلی طوالنی ‪ ،‬تخریب خانه ها‬ ‫و همچنین اواره کردن مردمان ‪ ،‬محروم کردن ملت های مســلمان‬ ‫از ثروت های خودشان و در واقع داشتن ناامنی و فقر و عقب ماندگی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬وقتی به افغانستان نگاه می کنیم اثار زیان بار و غیر‬ ‫قابل جبران مداخله امریکایی ها را می بینیم همانگونه که ما از این‬ ‫مداخالت ویرانگر امریکایی ها در افغانستان رنج می بریم ؛مردم‪ ،‬دولت‬ ‫و اساساً کشور پاکستان هم به نحو دیگری رنج می برند‪.‬‬ ‫ژنرال ندیم رضا رییس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان‬ ‫نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان دو ملت و کشور ایران و‬ ‫پاکستان‪ ،‬تفرقه و اختالف افکنی در جهان اسالم را ثمره طراحی امریکا‬ ‫و غرب دانست و گفت‪:‬امریکایی ها بعد از بیست سال و بدون تامین‬ ‫امنیت افغانستان انجا را ترک کردند و حضور انان دستاوردی نداشت‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر امور دادسراها‪ ،‬ضابطین و زندان های کشور تشریح کرد‬ ‫بازرسی از ‪ 350‬کالنتری و رسیدگی به هفت هزار نامه و شکایت مردمی‬ ‫معاون نظارت بر امور دادسراها‪ ،‬ضابطین و زندان های کشور وظایف‬ ‫و اقدامات این معاونت را تشــریح کرد و گفت‪ :‬در طول یک سال‬ ‫گذشــته منتهی به هفته قوه قضاییه تعداد ‪ ۲۶۳‬نفر از دادستان ها‬ ‫و قضات دادسرا و دادگاه های بخش و کارمند تشویق شده اند و به‬ ‫تعــدادی از قضات و کارمندان دادســراها که عملکرد انها در حد‬ ‫انتظار نبوده نیز تذکر داده شده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی دادســتانی کل کشــور‪ ،‬عبدالصمد خرم‬ ‫ابادی معاون نظارت بر امور دادســرا‪ ،‬ضابطین و زندان های سراسر‬ ‫کشــور ضمن تبریک فرا رســیدن هفته قوه قضاییه گفت‪ :‬یاد و‬ ‫خاطره شــهدای جمهوری اسالمی علی الخصوص شهدای مظلوم‬ ‫حادثه هفتم تیر سال ‪ ۱۳۶۰‬را گرامی می داریم و از خداوند متعال‬ ‫می خواهیم ما را جزو رهروان این شهدای گرانقدر قرار دهد‪.‬‬ ‫خرم ابادی درباره اینکه ایا ساختار و تشکیالت معاونت نظارت بر‬ ‫دادسراها با وظایف ان تناسب دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬بله‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫یکــی از اقدامات خوبی که در زمان مســئولیت حجت االســام‬ ‫والمســلمین جناب اقای منتظری در دادستانی کل کشور انجام‬ ‫شــد‪ ،‬متناسب سازی ساختار معاونت های مختلف دادستانی کل‬ ‫کشور با وظایف محوله انهاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از چهار ســال پیش که مســئولیت معاونت نظارت‬ ‫دادستانی کل کشــور را بر عهده گرفته ام با پیشنهاد این جانب و‬ ‫موافقت دادستان محترم کل کشور و پیگیری های جدی که توسط‬ ‫ایشــان به عمل امد‪ ،‬ساختار تشکیالتی این معاونت با وظایف ان‬ ‫متناسب سازی شد‪ .‬در حال حاضر معاونت نظارت دادستانی کل‬ ‫کشــور ‪ ۵‬اداره کل دارد که عبارتند از‪ :‬اداره کل نظارت و بازرسی‪،‬‬ ‫اداره کل انتصابــات قضات دادســراها‪ ،‬اداره کل نظارت بر اجرای‬ ‫احکام و سجل کیفری‪ ،‬اداره کل نظارت بر زندان های سراسر کشور‪،‬‬ ‫اداره کل نظارت بر ضابطین دادگســتری‪ .‬به عبارت دیگر برای هر‬ ‫یک از وظایف کالنی که این معاونت برعهده دارد یک اداره کل در‬ ‫نظر گرفته شده است و مسئولیت هر یک از این ادارات کل بر عهده‬ ‫یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور می باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛‬ ‫مراقبپرستارنماهاباشید‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پرستاری‪ ،‬از هموطنان خواست در‬ ‫شناسایی پرستاران برای خدمت در منزل‪ ،‬دقت کافی داشته‬ ‫باشند و از انها کارت عضویت در نظام پرستاری را بخواهند‪.‬‬ ‫محمد میرزابیگی‪ ،‬به موضوع مدارک تقلبی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اوایل که به سازمان نظام پرستاری امدیم‪ ،‬متوجه‬ ‫شــدیم تعدادی از مدارک در پروســه عضو گیری‪ ،‬غیر‬ ‫واقعی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررسی مدارک تقلبی‪ ،‬متوجه شدیم رئیس‬ ‫دانشکده پرستاری را به عنوان رئیس دانشگاه معرفی کرده‬ ‫اند و مدیر گروه پرســتاری به جای رئیس دانشکده ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫میرزابیگی با عنوان این مطلب که از این قبیل مدارک تقلبی‬ ‫در مشهد‪ ،‬تهران و البرز وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬مورد‬ ‫از مدارک تقلبی را شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه بــه فراوانی مدارک تقلبی‪ ،‬موضوع‬ ‫را از طریق سیســتم امنیتی‪ ،‬دستگاه قضائی و پلیس فتا‪،‬‬ ‫دنبال کردیم‪ .‬اما چون در ایام کرونا بودیم‪ ،‬نخواستیم خیلی‬ ‫رسانه ای شود‪.‬‬ ‫میرزابیگی در ادامه به موضوع پرستارنماها اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این قبیل افراد هنوز هستند و مردم باید مراقب باشند که‬ ‫پرستار واقعی را به منزل راه دهند‪.‬وی با تاکید بر شناسایی‬ ‫پرستار واقعی از پرســتارنما‪ ،‬گفت‪ :‬پرستاران واقعی دارای‬ ‫کارت عضویت و پروانه صالحیت حرفه ای هســتند که به‬ ‫اسانی قابل تشخیص هستند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به فعالیت ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مرکز هوم کر که دارای مجوز هستند‪ ،‬افزود‪ :‬این مراکز در‬ ‫دوران کرونا خیلــی خوب خدمت کردند‪ ،‬به طوری که در‬ ‫تهران فقط ‪ ۴۰‬هزار بیمــار کرونایی از خدمات این مراکز‬ ‫استفاده کردند و نکته قابل توجه اینکه حتی یک مورد فوتی‬ ‫نیز گزارش نشد‪.‬‬ ‫هشدارپلیس‬ ‫دربارهسربازیکنکوری ها‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه مشموالن‬ ‫غایب در صورت قبولی در ازمون سراسری حق ثبت نام ندارند‬ ‫گفت‪ :‬ان دسته از مشموالنی که در کنکور سراسری شرکت‬ ‫کرده اند‪ ،‬توجه داشته باشند‪ ،‬غیبت سربازی مانع پذیرش‬ ‫قبول شدگان ازمون سراســری دردانشگاه ها و موسسات‬ ‫اموزشی است‪ .‬سردار تقی مهری دراین باره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به در پیش بودن کنکور سراسری سال ‪ ۱۴۰۱‬ضروری است‬ ‫مشموالنی ذکوری که در کنکور سراسری شرکت کرده اند‪،‬‬ ‫توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته باشند‪،‬‬ ‫غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شدگان ازمون سراسری‬ ‫در دانشگاه ها و موسسات اموزشی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شرکت مشموالن ازمون های سراسری دانشگاه ها‬ ‫و موسسات اموزشی دلیل بر مجوز ادامه تحصیل نیست و‬ ‫مشــموالن غایب حتی در صورت قبولی‪ ،‬مجاز به ثبت نام‬ ‫نبوده و مورد پذیرش قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫مهری ادامه داد‪ :‬مشموالن مقاطع تحصیلی دانشگاهی و دوره‬ ‫متوسطه که در سال مشمولیت و در خرداد‪ ،‬تیرو شهریور ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور ماه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬مهلت معرفی دارند‪ .‬رئیس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫فراجا اظهارکرد‪ :‬این تســهیالت فقط شــامل مشموالنی‬ ‫می شود که در سال مشمولیت یعنی سال تولد بعالوه ‪۱۸ +‬‬ ‫فارغ التحصیل شده اند‪ .‬مشموالنی که قبل از سن مشمولیت‬ ‫و در ســن ‪ ۱۷‬سالگی یعنی سال تولد‪ ۱۷+‬یا قبل از ان در‬ ‫مقطع دیپلم یا پیش دانشــگاهی فارغ التحصیل می شوند‬ ‫براساس قانون خدمت وظیفه عمومی پس از رسیدن به ‪۱۸‬‬ ‫سالگی تمام‪ ،‬شش ماه مهلت معرفی دارند‪.‬‬ ‫‪ 2‬معضل جوانان برای دریافت «وا م ازدواج»‬ ‫افزایش نرخ ازدواج‬ ‫باحذفتشریفات‬ ‫دبیر ستاد ملی گرامی داشــت هفته ازدواج‪ ،‬درباره امار وام‬ ‫ازدواج پرداخت شــده در سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جــاری تا ‪ ۶‬تیر ‪ ،۱۴۰۱‬تعداد ‪ ۲۱۰‬هزار فقره وام ازدواج به‬ ‫ارزش ‪ ۲۸۵‬هزار و ‪ ۷۳۱‬میلیارد ریال پرداخت شــده است‬ ‫که این رقم در مدت مشابه خود در سال قبل ‪ ۱۷۵‬هزار فقره‬ ‫وام به مبلغ ‪ ۱۴۹‬هزار میلیارد ریال بوده؛ در واقع شاهد رشد‬ ‫‪ ۷۱‬درصدی در پرداخت وام ازدواج بوده ایم‪ .‬مهدی متقی فر‬ ‫ت خبری که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد‪،‬‬ ‫در نشس ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬نرخ ازدواج ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۰۳‬مورد‬ ‫به نسبت سال قبل خود بیشتر ثبت شده است‪ .‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫نرخ ازدواج ‪ ۵۵۶‬هزار و ‪ ۷۲۷‬مورد بوده و در سال ‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫نرخ به ‪ ۵۶۸‬هزار و ‪ ۹۳۰‬مورد رسید که به معنی رشد حدود‬ ‫‪ ۲.۲‬درصدی ازدواج در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬وی همچنین این‬ ‫خبر را هم داد که ســامانه ملی اموزش و مشاوره ازدواج در‬ ‫دست راه اندازی است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫بانک هاییکهدستورالعمل‬ ‫تسهیالت کمک ودیعه مسکن را‬ ‫رعایتنکنند‪،‬جریمهمی شوند‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‪ ،‬سقف تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن را برای مشموالن در تهران ‪ ۱۰۰۰‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬کالنشــهر ها ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال و ســایر شهرها ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون ریال ابــاغ کرد‪ .‬بانک مرکزی‪ ،‬این بانک ضمن ابالغ‬ ‫دستورالعمل اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از محل منابع ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مســکن‪،‬‬ ‫اعالم کرد به اســتناد ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مســکن‬ ‫مصوب ‪ ۳۰‬شهریور ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬مجلس شورای اسالمی و‬ ‫مصوبات سوم تا ‪ ۳۱‬خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬شورای پول و اعتبار و در‬ ‫راستای حمایت از مستاجرین کم درامد‪ ،‬دستورالعمل اجرایی‬ ‫تسهیالت کمک ودیعه مسکن را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ماده‪ -۱‬متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و بر اســاس ضوابط موضوعه‪ ،‬در چارچوب‬ ‫سهمیه های تعیین شــده از طریق سامانه طرح های حمایتی‬ ‫مســکن به ادرس ‪ https://saman.mrud.ir‬به بانک های‬ ‫عاملمعرفیمی شوند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۲‬سقف تسهیالت اعطایی مشــموالن موضوع این‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬حسب درخواســت متقاضی و ضوابط اعطای‬ ‫تسهیالت بانکی در مناطق شــهری کشور‪ ،‬به شرح جدول‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫ تبصره‪ :‬مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیالت موضوع این‬ ‫ماده‪ ،‬پس از اخذ مدارک و مســتندات مورد نیاز و استعالمات‬ ‫صورت گرفته از ســوی بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی و بر‬ ‫اساستوافقمتقاضیوبانک‪/‬موسسهاعتباریغیربانکیمی تواند‬ ‫به مبالغ کمتر از ســقف های تعیین شــده تقلیل یابد‪ .‬در این‬ ‫صورت متقاضی موظف است نسبت به اصالح سقف تسهیالت‬ ‫درخواستی در سامانه اقدام کند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۳‬بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل‬ ‫از پرداخت تسهیالت نسبت به اخذ استعالم از سامانه سمات‬ ‫بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیالت جاری در بخش‬ ‫مسکن شامل تسهیالت ساخت‪ ،‬خرید‪ ،‬جعاله و ودیعه مسکن‬ ‫برای متقاضی و همســر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن‬ ‫این استعالم نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر‬ ‫دلیل اقدام کند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۴‬تسهیالت موضوع این دســتورالعمل در قالب عقد‬ ‫مرابحه خرید کاال و خدمات توسط بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر‬ ‫بانکی به مستاجر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ماده‪ -۵‬تسهیالت مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار‬ ‫و بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬سال قابل اعطا است‪.‬‬ ‫ماده‪ -۶‬وثایق مربوط به تسهیالت موضوع این دستورالعمل‬ ‫مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد ابالغی طی‬ ‫بخشنامه چهارم اردیبهشت ماه مدیریت کل مقررات‪ ،‬مجوزهای‬ ‫بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ماده‪ -۷‬شــرایط متقاضیان دریافت تســهیالت موضوع این‬ ‫دستورالعمل به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -۱-۷‬متقاضیان می بایست دارای اجاره ­نامه رسمی یا اجاره­‬ ‫نامه ثبت شــده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و‬ ‫دارای کد رهگیری‪ ،‬از تاریخ اول فروردین ماه‪ ۱۴۰۱‬به بعد باشند‪.‬‬ ‫متقاضی موظف اســت اطالعات سکونت و مالکیت خود را در‬ ‫سامانه امالک و اسکان ثبت کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت‬ ‫به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه‬ ‫دریافتی اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ - ۷-۲‬همه متقاضیان و همســر ایشان متعهد هستند که‬ ‫در زمان ثبت­نام‪ ،‬فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند‪.‬‬ ‫چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود‪ ،‬از فرایند‬ ‫پرداخت تسهیالت حذف شده و در صورت اخذ ان تسهیالت‪،‬‬ ‫متعهد به استرداد کلیه تسهیالت دریافتی و جبران خسارات و‬ ‫جرایم مربوطه خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ - ۷-۳‬متقاضی می بایســت متاهل باشد‪ ،‬چنانچه متقاضی‬ ‫مجرد باشد در خصوص زنان بایستی باالی ‪ ۳۵‬سال سن و در‬ ‫خصوص مردان باالی ‪ ۴۵‬سال سن داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴-۷‬متقاضیانی که در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬از تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده‬ ‫نموده اند در سال‪ ۱۴۰۱‬امکان استفاده از این تسهیالت را ندارند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۸‬چنانچه متقاضی تا حداکثــر ‪ ۱۵‬روزکاری از تاریخ‬ ‫معرفی به شعب‪ ،‬نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام‬ ‫نکند‪ ،‬بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد‬ ‫درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۹‬چنانچه بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به‬ ‫اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون‬ ‫داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابالغی اقدام نکند‪ ،‬مشمول‬ ‫جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (‪ )۵‬ذیل ماده (‪ )۴‬قانون جهش‬ ‫تولیدمسکنمی شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بانک های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابالغی‬ ‫از سوی بانک مرکزی در سال ‪ ۱۴۰۱‬فرایند پرداخت تسهیالت‬ ‫به متقاضیان را ادامه دهند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی پیش از این در تاریخ ‪ ۱۰‬خرداد ‪ ۱۴۰۱‬مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیالت کمک‬ ‫ودیعه مسکن را به شبکه بانکی ابالغ کرده بود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪782‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیس دستگاه قضا در دیدار با رهبر انقالب تاکید کرد‬ ‫رایگانکردنبرخیخدماتقضاییدرمناطقمحروم‬ ‫رئیس قوه قضاییه در دیدار با رهبر انقالب اســامی‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫اقدامات این دستگاه در دوره اخیر ارائه کرد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫محســنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با رهبر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضــا در این دیدار بــر ارتباط بیــش از پیش با‬ ‫اقشــار مختلف مــردم‪ ،‬تقویت تعامــل با قوای دیگــر‪ ،‬تالش برای‬ ‫تحقق ســند تحــول قضایی‪ ،‬جهــش در اســتفاده از فناوری های‬ ‫نویــن و هوشمندســازی خدمــات قضایــی‪ ،‬حمایــت از تولید و‬ ‫رفع موانــع ان‪ ،‬رایگان کــردن برخی خدمات قضایــی در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬مبارزه جدی با فســاد به ویــژه در داخل قوه‪ ،‬اولویت دادن‬ ‫بــه پرونده هــای کثیرالشــاکی و دارای اهمیت در افــکار عمومی‪،‬‬ ‫تشــدید نظارت ها بر ُحســن اجرای قوانین و مصوبات الزم االجرا و‬ ‫همچنیــن پیگیری هــای مســتمر و جــاری بــرای بهبــود‬ ‫وضــع معیشــتی کارکنــان و تقویت پایــه بودجه قــوه قضاییه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪ 70‬درصدی ظرفیت اینترنت کشور تا مهرماه‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬بر اســاس قراردادی‬ ‫که با یک کنسرســیوم داخلی امضا کردیم‪ ،‬تا مهرماه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫به ظرفیت کل شبکه زیرساخت کشور افزوده می شود؛ یعنی در‬ ‫مدت مدت هشــت ماه به انچه در ‪ ۱۵‬سال گذشته انجام شده‪،‬‬ ‫ظرفیت چند برابری اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫«عیســی زارع پــور» وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در‬ ‫گفت وگوی تلویزیونــی درباره افت کیفیت و ســرعت اینترنت‬ ‫افزود‪ :‬ســرعت اینترنت به عوامل مختلفی مربوط است‪ .‬از تلفن‬ ‫همــراه کاربر و مودم مصرفی وی گرفته تا ســایت های ‪،BTS‬‬ ‫شــبکه انتقال مخابرات و شبکه زیرساخت‪ ،‬همگی روی سرعت‬ ‫اینترنت تاثیرگذار هســتند‪ .‬وزیر ارتباطات تاکید کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫این مجموعه عوامــل مانند تامین ارتباطات بین الملل و افزایش‬ ‫کیفیت شبکه در اختیار ما قرار دارد‪ .‬عده ای شبهه وارد می کنند‬ ‫که دولت سیزدهم در واردات پهنای باند محدودیت ایجاد کرده‬ ‫است اما باید بگویم در حال حاضر ما مشکلی در تامین اینترنت‬ ‫مورد نیاز کشور نداریم و اصال چنین بحثی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هر چقدر پهنای باند نیاز کشور باشد تامین‬ ‫می کنیم و منابــع مختلفی برای تامین اینترنت از مســیرهای‬ ‫مختلف و شــرکت های مختلف در نظــر گرفته ایم تا اگر قطعی‬ ‫پیش امد‪ ،‬ظرفیتی برای جایگزینی داشته باشیم‪.‬‬ ‫زارع پور درباره شبکه زیرســاخت کشور و افزایش ظرفیت ان‬ ‫گفت‪ :‬بهمن ماه پارســال قراردادی با یک کنسرســیومی ایرانی‬ ‫منعقــد کردیم که به این واســطه ‪ ۷۰‬درصد بــه ظرفیت کل‬ ‫شبکه زیرساخت کشــور در مدت زمان هشت ماه اضافه کنند‪.‬‬ ‫فرایند این کار اغاز شــده و تا مهرماه ‪ ۷۰‬درصد به ظرفیت کل‬ ‫زیرســاخت گذشته اضافه می شــود؛ یعنی به انچه در ‪ ۱۵‬سال‬ ‫گذشــته انجام شــده بود ما در مدت هشــت ماه ظرفیت چند‬ ‫مدیرعامل راه اهن‪:‬‬ ‫هوشمند سازی حمل و نقل ریلی‬ ‫در اولویت راه اهن است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت راه اهن تاکید کــرد‪ :‬با نفــوذ فناوری و‬ ‫هوشمندســازی شبکه حمل و نقل ریلی شــاهد ارتقاء ایمنی و‬ ‫جلوگیری از تکرار حوادث تلخ خواهیم بود‪.‬‬ ‫ســیدمیعاد صالحی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و‬ ‫در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه‬ ‫ریلی قطار مشــهد به یزد بیان کرد‪ :‬ما نسبت به تک تک عزیزان‬ ‫که در این ســانحه دچار مصدومیت شــدند احساس مسئولیت‬ ‫کرده و خودمان را در کنار بازماندگان این ســانحه می بینیم‪ .‬از‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫بابــت پیگیری که در خصوص این ســانحه داشــتند قدردانی‬ ‫می کنیم‪ .‬در این ســانحه عالوه بر خطای انسانی عوامل دیگری‬ ‫مانند عقب ماندگی انباشته برجای مانده در حوزه راه اهن و عدم‬ ‫هوشمندســازی حمل و نقل ریلی به چشــم می خورد‪ .‬اهتمام‬ ‫نمایندگان برای توسعه هوشمندسازی حمل و نقل ریلی و ارتقاء‬ ‫ایمنــی در حوزه حمل و نقل یکی از عوامل کلیدی اســت که‬ ‫می تواند از تکرار این حوادث جلوگیری کند‪ .‬وی در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بالفاصله بعد از این ســانحه با دستور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫وظیفه خود دانســته و در محل سانحه حضور یافتم و از نزدیک‬ ‫موضوع را مورد بررسی قرار دادم‪ .‬رسیدگی به مصدومان و انتقال‬ ‫انها به بیمارســتان و همچنین انتقال مسافران به مقاصد مورد‬ ‫نظر از همان لحظات ابتدایی ســانحه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت راه اهن در ادامــه تصریح کرد‪ :‬برای حرکت‬ ‫بیمه قطارهای باری و مســافری و انجام هرگونه عملیات ریلی‬ ‫ضوابط و مقرراتی وجود دارد براساس بررسی های میدانی‪ ،‬عدم‬ ‫رعایت ســرعت مجاز و همچنین انسداد غیرمجاز مسیر حرکت‬ ‫قطار توسط بیل مکانیکی از عوامل اصلی وقوع این سانحه بوده‬ ‫اســت‪ .‬عوامل دیگری نیز احصاء شــده که در وقوع این حادثه‬ ‫نقش داشته است‪ .‬واگذاری مســئولیت راهوری قطار به کمک‬ ‫ اتومبیلران یکی دیگر از عوامل وقوع این حادثه بوده که برخالف‬ ‫قوانین و مقررات صورت گرفته اســت‪ .‬خانواده راه اهن در کنار‬ ‫شاخص های عملکردی‪ ،‬بهسازی و ایجاد بستر الزم برای سرمایه‬ ‫گذاری در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان ریلی را از وظایف خود‬ ‫می داند حتی یک مورد سانحه هم قابل قبول نبوده و ما در برابر‬ ‫قطره قطره خون مردم مسئول هستیم‪.‬‬ ‫برابری اضافه می کنیم‪ .‬وی درباره دالیل افزایش ظرفیت شــبکه‬ ‫زیرساخت کشور اظهار داشــت‪ :‬با اینکه شبکه مادر زیرساخت‬ ‫ظرفیت مورد نیاز خود را دارد اما از انجایی که قصد به سرانجام‬ ‫رســاندن پروژه بزرگ واگــذاری ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبرنوری به‬ ‫کاربران و کسب و کارها را داریم‪ ،‬نیاز است خودمان را برای باال‬ ‫بردن سرعت دسترسی و تقاضا زیادی که از سوی کاربران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اماده کنیم‪.‬‬ ‫شبکه مخابراتی ما در برخی استان ها فرسوده است‬ ‫زارع پور درباره تاثیر افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت به تجربه‬ ‫کاربران در اســتفاده از اینترنت‪ ،‬گفت‪ :‬به طــور قطع تاثیرگذار‬ ‫است و ســرعت بهبود پیدا می کند‪ .‬البته گلوگاه ما شبکه مادر‪،‬‬ ‫مخابراتی نیست‪ .‬انچه که در اختیار بخش خصوصی است یعنی‬ ‫شبکه تجمیع مخابرات‪ ،‬شــبکه داخل شهرها و داخل استان ها‪،‬‬ ‫بین شــهرها نزدیک به ‪ ۱۲-۱۰‬سال اســت که متاسفانه به روز‬ ‫نشده است و در بعضی از استان ها شبکه مخابراتی ما فرسوده و‬ ‫ل گذشته کمک هایی‬ ‫نیاز به بازسازی فوری دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سا ‬ ‫به شرکت مخابرات کردیم تا بخشی از شبکه خودش را بازسازی‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که این وظیفه ما نیســت و بخش خصوصی باید‬ ‫خودش این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬مشــکل اصلی این اســت که بار‬ ‫اصلی ترافیک کشور که باید روی شبکه ارتباطات ثابت باشد‪ ،‬در‬ ‫سال های گذشته از انجایی که شبکه ثابت توسعه پیدا نکرده‪ ،‬به‬ ‫شبکه تلفن همراه منتقل شده است‪ .‬ارتباط همراه هم محدودیت‬ ‫دارد و اگــر ترافیک ان از یک حدی باالتر برود کیفیت اینترنت‬ ‫همراه کاهش پیدا می کند‪ .‬گره اصلی و مســئله سرعت اینترنت‬ ‫کشــور همین جاست که بار ترافیکی را شبکه همراهی به دوش‬ ‫می کشد که ذاتا برای این کار طراحی نشده است‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبرنوری‬ ‫زارع پــور درباره اقدامات دولت برای افزایش ســرعت اینترنت‬ ‫و کاهش بارترافیکی از روی شــبکه همراه‪ ،‬افزود‪ :‬اقدام نخست‬ ‫واگذاری‪ ۲۰‬میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان سال ‪ ۱۴۰۴‬برای‬ ‫‪ ۸۰‬درصد خانوارهای کشــور است‪ .‬این کار در کشورهای دیگر‬ ‫با گســتره جغرافیایی ایران نزدیک به هفت تا هشت سال طول‬ ‫کشــیده و قرار است ما این کار را در مدت مدت سه سال انجام‬ ‫بدهیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای دســتیابی به این هدف‪ ،‬بسته های‬ ‫حمایتی را برای اپراتورها در نظر گرفته ایم‪ .‬ما باید فیبر را به در‬ ‫خانه های مردم ببریم‪ .‬سرعت های چند ‪ ۱۰۰‬مگابیت بر ثانیه ای‬ ‫و چند ‪ ۱۰‬برابر سرعت فعلی در اختیار کاربران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫زارع پور تصریح کــرد‪ :‬امارهایی که از اپراتورها داریم‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهد واقعا وضعیت اینترنت نســبت به گذشــته بدتر نشده‪،‬‬ ‫اما نیاز اســت در این حوزه تالش بیشــتری انجام شود‪ .‬اکنون‬ ‫کیفیت ســرویس ها در حال افزایش اســت و مراجع جهانی هم‬ ‫نشان می دهد که سرعت اینترنت کشور رو به کاهش نیست اما‬ ‫متناسب با نیاز مردم نیز افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصد مسئوالن قوه قضاییه اموال خود را اعالم کرده اند‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه درباره سامانه اعالم اموال مسئوالن‬ ‫گفت‪ ۸۰ :‬درصد مسئوالن قوه قضاییه اموال خود را به اداره‬ ‫اموال اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫مسعود ستایشی به مناســبت هفته قوه قضاییه در برنامه‬ ‫زنــده تلویزیونی درباره مهمترین عملکــرد قوه قضاییه در‬ ‫دوره جدید تحول‪ ،‬گفت‪ :‬سند تحول و تعالی که مجری ان‬ ‫هستیم برگرفته از اسناد باالدستی‪ ،‬مقررات قانونی و به طور‬ ‫ویژه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است و معتقدیم این‬ ‫سند همانطور که در بیانیه تحولی و تحول گرا از یک فرصت‬ ‫تحول طلبی را برای ما ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی دستگاه قضایی را یک دستگاه پویا و فعال خواند و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای همین قوه قضاییه راهی جز تحول ندارد و پویایی‬ ‫این مجموعه‪ ،‬اقتضای این تحول را دارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول برگرفته از‬ ‫نظرات نخبگان در داخل مجموعه قوه و بیرون قوه قضائیه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش داریــم در این دوره از این نظرات‬ ‫اســتفاده و کار را بهینــه کنیم‪ .‬برای تعالی یافتن ســند‪،‬‬ ‫استخراج نظرات باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬بر اساس ســند‪ ،‬مورد مورد را احصا‬ ‫کردیم تا قابل فهم و قابل اجرا و همچنین شــفاف و ضابطه‬ ‫مند باشــد؛ خصوصا تاکید بر این اســت که سند اجرایی و‬ ‫عملیاتی و همچنین متناسب با شرایط روز باشد‪.‬‬ ‫ستایشی یکی از نکات گنجانده شده در سند را وجود مولفه ها‬ ‫و پارامتر های خاص به عنوان راهبردها‪ ،‬راهکارها‪ ،‬اهداف و‬ ‫چالش ها برشــمرد و گفت‪ :‬رسیدگی و صدور حکم نسبت‬ ‫به تظلمات و تعدیات‪ ،‬احیای حقوق عامه‪ ،‬نظارت بر حسن‬ ‫اجرای قوانین‪ ،‬جرم تغیب مجرم و مجازات‪ ،‬و پیشگیری از‬ ‫وقوع جرم‪ ۵ ،‬ماموریت قوه قضاییه در سند با استناد به اسناد‬ ‫باالدستی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه دربــاره موضوع اطاله دادرســی و‬ ‫سیاســتگذاری و برنامه ریزی قوه قضائیه برای کاهش ان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از ویژگی های سند‪ ،‬کاهش اطاله دادرسی‬ ‫است و رئیس قوه قضائیه هم بر این مهم تاکید دارد و کاهش‬ ‫اطاله ها در مولفه ها گنجانده شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اهتمام همه خدمتگزاران شما مردم در قوه‬ ‫قضاییه به حداقل رســاندن اطاله دادرسی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تالش بر رفع معوقه های طوالنی در دســتگاه قضایی است‬ ‫و حجم ورودی های موجود همه ســهم قوه قضاییه نیست‪.‬‬ ‫باال بردن انگیزه همکاران در خدمت و رفتن سمت و سوی‬ ‫سیســتم هوشمندسازی به ویژه استعالمات موجب کاهش‬ ‫اطاله دادرسی می شــود و تاکید روز گذشته سران سه قوه‬ ‫در همایش سراســری هفته قوه قضاییه هم ارتقای انگیزه‬ ‫همکاران بود‪.‬‬ ‫ستایشــی گفت‪ :‬ابالغ الکترونیکی در رســیدگی سریعتر‬ ‫به پرونده ها نقش قابل توجهی دارد‪ .‬همچنین از روســای‬ ‫دادگســتری ها و دادستان های مرکز اســتانها می خواهم از‬ ‫این ظرفیت ایجاد شــده نهایت بهره را ببرند چون سیاست‬ ‫دستگاه قضایی و سند تحول این است که کاغذها برداشته‬ ‫شود و با سرعت رسیدگی به پرونده ها پیش برود‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه درباره زندان زدایی با اشاره به اهمیت‬ ‫مردمی ســازی قوه قضاییه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تحول در دســتگاه‬ ‫قضایی از مسیر فعال کردن مسیر و انگیزه مند کردن مردم‬ ‫می گذرد و معتقدیم رویکردهای اجتماعی باید مورد توجه و‬ ‫تطبیق قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تشــخیص فرایندهای اجتماعی باید به بحث‬ ‫برون زایی برسیم تا از بحث مردمی سازی به مواردی چون‬ ‫جرم زدایی دست یابیم‪ .‬باید از همه ظرفیت مردم بهره مند‬ ‫شــده و کاری کنیم در حوزه حقوق عامه با رعایت موازین‬ ‫شرعی و مقررات قرانی در کمترین زمان ممکن انچه که مد‬ ‫نظر مردم است دست یابیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!