روزنامه خوب شماره 779 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 779

روزنامه خوب شماره 779

روزنامه خوب شماره 779

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫وز یر صمت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬سال متوالی است‬ ‫که تورم باالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد داریم‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 779‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 26‬ذی القعده‪ 26 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایت اله جنتی‪:‬‬ ‫مسافرت هوایی‬ ‫خارجی ها در ایران‬ ‫«بیزنس کالس»‬ ‫محاسبه می شود‬ ‫مشکل مردم‬ ‫مسئله معیشت است‬ ‫طرح مجلس برای تعیین‬ ‫تکلیف بیمه کارگران تا پایان‬ ‫سال اجرایی می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫با پیش بینی افزایش دمای هوا؛‬ ‫سومین فهرست ادارات‬ ‫پرمصرف تهران منتشر می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫پرداخ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫و معوقات البات‬ ‫پر‬ ‫پیگیریم ستاران‬ ‫ ‬ ‫یشود‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫اداره کل‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫استان مرکزی‬ ‫امادگی دستگاه قضا‬ ‫برای کمک به کارافرینان‬ ‫و شرکت های دانش بنیان‬ ‫وز یر اقتصاد اعالم کرد؛‬ ‫انسداد مسیرهای‬ ‫اخذ سود مازاد از وام‬ ‫گیرندگان تا ماه اینده‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫روند نزولی کرونا‬ ‫منجر به عادی انگاری نشود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401/12‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی یک تصمیم‬ ‫درست و عاقالنه جمعی بود‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در نظر دارد به استناد بند یک ماده ‪ 19‬تصویب نامه شماره ‪ 13890‬مورخ ‪1383/11/07‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی و ابالغیه شماره‪ 67490‬مورخ ‪ 1383/11/24‬ریاست جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫‪ ë‬در ضمن اســناد مناقصه در ســایت ‪ www.Setadiran.ir‬منتشــر و کلیه مراحل از طریق این ســایت انجام میشود‪ .‬تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/06‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مورخ ‪ 1401/04/09‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها مورخ ‪ 1401/04/20‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬زمان بازگشایی پاکات مورخ ‪ 1401/04/21‬در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ادرس اراک بیست متری استقالل روبروی‬ ‫بهزیستی تلفن‪ 086-33670100‬داخلی ‪ 159‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مناقصه گران میبایست پاکات الف‪ ،‬ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت زمانی مقرر‬ ‫بارگزاری و صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬در راســتای ماده ‪ 24‬الف بخشــنامه ‪ 130890‬حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه ‪ 1‬پاکت میباشد‪ ،‬و در صورت وجود حداقل‬ ‫‪ 1‬مناقصه گر‪ ،‬مناقصه برگزار میگردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصات پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫(فهرست پایه ‪)1401‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫نوع تضمین‬ ‫صالحیت مورد قبول‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل مدرسه ‪ 12‬کالسه شایان‬ ‫بیگی (عصمت) دلیجان‬ ‫‪58/919/114/523‬‬ ‫‪2/945/955/727‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تکمیل کانون پرورش فکری خمین‬ ‫‪17/670/828/032‬‬ ‫‪883/541/402‬‬ ‫تضمین به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی فیش واریزی و یا اوراق‬ ‫مشارکت بی نام باشد‬ ‫رتبه ‪ 5‬و باالتر رسته‬ ‫ابنیه‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت‬ ‫از طریق سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫شهرداری مشکین دشت‬ ‫شهرداری مشکین دشت در نظردارد بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر مشکین دشت بشماره ‪ 32‬مورخ ‪ 1401/1/31‬نسبت به برگزاری مناقصه ذیل از طریق‬ ‫سامانه الکترونیکی دولت اقدام نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در‬ ‫سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬از تاریخ چاپ اول اسناد اماده ارائه از طریق سامانه الکترونیکی میباشد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫به ریال‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫جدولگذاری معابر سطح شهر مشکین دشت‬ ‫‪40.000.000.000‬‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‬ ‫‪ ë‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪:‬ازساعت‪8‬صبح روز یکشنبه‪1401/3/29‬لغایت یکشنبه‪1401/4/5‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمان ارائه پیشنهاد ‪ :‬از روز دوشنبه ‪ 1401/4/6‬لغایت ساعت ‪ 13:00‬روز پنج شنبه ‪1401/4/16‬‬ ‫‪ ë‬زمان بازگشایی پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز شنبه ‪1401/4/18‬‬ ‫‪ ë‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ ë‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار میباشد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که بمدت ‪ 90‬روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشــد و یا واریز نقدی به شــماره حســاب‬ ‫‪ 0107195292009‬نزد بانک ملی ایران شعبه مشکین دشت ‪.‬‬ ‫‪ ë‬برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬به پیشنهادهای مخدوش ‪ ،‬ناخوانا ‪ .‬مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬بارگزاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شهرداری مشکین دشت ‪ ،‬تلفن ‪ 026-36215159 :‬امور قراردادها‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ‪ ،‬در سایت سامانه ( ‪ )www.setadiran.ir‬بخش " ثبت نام ‪/‬پرفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر " موجود است ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫علیرضا صفرخانلو‬ ‫سرپرست شهرداری مشکین دشت‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫شناسه اگهی‪۱۳۳۸۰۲۱ :‬‬ ‫نشر‬ ‫تلفن تماس‪ 77851725:‬اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وزیر صمت‪ :‬عمده خودروهای وارداتی در محدوده کمتر از ‪ ۱۰‬هزار دالر خواهد بود‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با توجه به پلتفرم های خودرویی موجود در کشور‪ ،‬عمده واردات خودرو مربوط به محصوالت کمتر از ‪ ۱۰‬هزار دالر خواهد بود تا هم سبد محصوالت ما‬ ‫کامل شود و هم قابلیت داخلی سازی تدریجی داشته باشند‪ .‬سیدرضا فاطمی امین» در پایان نشست خبری در پاسخ افزود‪ :‬ایین نامه واردات خودرو ‪ ۱۰‬بندی است که در دولت مطرح شده‬ ‫و بر سر یکی از بندهای ان بحث و بررسی وجود داشت که در حال رفع و رجوع است‪.‬وی پیش بینی کرد‪ :‬از زمان ابالغ ایین نامه خودرو‪ ،‬واردات نخستین دسته از خودروها دست کم دو‬ ‫ماه به طول بینجامد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬واردات خودرو با دو دلیل پر کردن شکاف عرضه و تقاضا و همچنین کامل کردن سبد محصوالت داخلی در دستور کار است‪.‬‬ ‫فاطمی امین بیان داشت‪ :‬سال گذشته کمتر از ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد‪ ،‬اما تقاضا بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۱.۶‬میلیون دستگاه بود‪،‬‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫سعید محمد‪:‬‬ ‫واردات خودرو به مناطق ازاد‬ ‫ممنوع است‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد گفت‪ :‬مصوبه هیئت وزیران‬ ‫برای ممنوعیت واردت خودرو به مناطق ازاد به قوت خود‬ ‫باقی اســت‪ .‬سعید محمد مشــاور رئیس جمهور و دبیر‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی اظهار کرد‪ :‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫قانون کاالی همراه مســافر به قوت خود باقی اســت و در‬ ‫حال اجراست‪ .‬وی با بیان اینکه واردات برخی اقالم از قبیل‬ ‫خودرو کشور ممنوع شــده و مناطق ازاد هم مشمول ان‬ ‫شده اند گفت‪ :‬این ممنوعیت‪ ،‬مصوبه هیئت وزیران است ولی‬ ‫واردات برخی اقالم دیگر ازاد است و اتفاقاً استقبال خوبی‬ ‫هم از ان می شود؛ میزان خریدهایی که مردم به مناطق ازاد‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬بد نیســت‪ .‬محمد در خصوص راه اندازی‬ ‫مناطــق ازاد جدید نیز تصریح کرد‪ :‬مــا در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬یک میلیارد دالر منابع دیدیم تا زیرســاخت های‬ ‫مناطق ازاد جدید راه اندازی شود اما در هنگام بررسی این‬ ‫الیحه در مجلس‪ ،‬این بخش از الیحه حذف شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به دنبال ایجاد منابع برای راه اندازی ‪ ۷‬منطقه ازاد جدید‬ ‫هستیم؛ اما فع ً‬ ‫ال از مناطق ازاد ‪ ۸‬گانه موجود به عنوان معین‬ ‫برای احداث زیرساخت های این مناطق ازاد جدید استفاده‬ ‫می کنیم ولی به هر حال باید منابع ایجاد شــود که پیگیر‬ ‫هستیم به هر نحوی که شده این اعتبارات را تامین کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬هزار تومانی قیمت گوشت قرمز‬ ‫روند کاهشی ادامه دارد‬ ‫رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی از کاهش ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومانی قیمت این نوع گوشت در یکماه اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی از کاهش ‪ ۳۰‬هزار تومانی قیمت گوشت‬ ‫گوسفندی در یکماه اخیر خبر داد و گفت‪ :‬گوشت قرمز‬ ‫بیشــتر از هر کاالی دیگری روند کاهش قیمت را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دلیل این اتفاق‪ ،‬کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫و کاهش تقاضا برای این کاال اســت‪.‬ملکی گفت‪ :‬قیمت‬ ‫گوشت گوسفندی در یکماه اخیر روند کاهشی داشته و‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان در این مدت کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قیمت هر کیلوگرم شــقه بــره ماده‬ ‫گوســفندی بین ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان اســت‪.‬ملکی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه‬ ‫گوسفندی نر بین ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۷۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکــه پیش بینی می کنید در روزهای اینده‬ ‫چه اتفاقاتی برای بازار گوشــت رخ دهــد؟‪ ،‬گفت‪ :‬قابل‬ ‫پیش بینی نیســت که چه اتفاقی خواهد افتاد‪ .‬با توجه‬ ‫به گرمایش هوا و شرایط حاکم بر بازار فع ً‬ ‫ال همه چیز در‬ ‫راستای کاهش قیمت هاست‪.‬‬ ‫‪ ۵‬سالمتوالیاستکهتورمباالی‪ ۳۰‬درصدداریم‬ ‫وزیــر صمت با بیان اینکه تغییر ســازوکارها منافع عده ای را برهم‬ ‫می زند‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست اما روند قابل‬ ‫قبول است‪.‬‬ ‫سید رضا فاطمی امین در نشست خبری با بیان اینکه وزارت صمت‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد از اقتصاد کشــور را در اختیار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫ســرمایه گذاری با یک عدم توازن در طول زنجیره ها در حوزه های‬ ‫مختلف از جمله فوالد‪ ،‬برق‪ ،‬خودرو و … مواجه هستیم‪ .‬این ناترازی‬ ‫در اســتان ها هــم وجود دارد؛ به این معنا که در یک شــهر فرصت‬ ‫شغلی وجود دارد اما نیروی انسانی نیست و یا برعکس‪ .‬این ناترازی‬ ‫در سود صنایع مختلف نیز وجود دارد‪ .‬در واقع سرمایه گذاری و وقت‬ ‫گذاشته ایم اما معماری و سازه را درست انجام نداده ایم‪.‬‬ ‫وزیر صمت افزود‪ :‬برای مدیریت باید ســازوکارها را تغییر دهیم زیرا‬ ‫کار کردن با این سازوکار یعنی ادامه وضع موجود‪ .‬مهم ترین رسالت‬ ‫ما در این دوره رفتن به ســمت ســازوکارهای نوینی است که این‬ ‫امکان را فراهم کند که ظرفیت ها بهینه شــوند و بهتر مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی نــرخ ارز را یکی از مصادیق ناترازی عنوان کــرد و ادامه داد‪ :‬با‬ ‫دســت خودمان قیمت ها را به نرخ ارز وابسته کردیم‪ .‬اثر نخست اثر‬ ‫واردات مواد اولیه‪ ،‬اثر دوم اثر انتظاری تورم است و اثر سوم نیز برخی‬ ‫از کاالها مثل پتروشیمی ها طبق قوانین خودمان به نرخ ارز وابسته‬ ‫هســتند؛ به عنوان نمونه بین اوکراین و روسیه جنگ می شود نرخ‬ ‫جهانی پتروشیمی باال می رود در ایران نیز به همان تناسب افزایش‬ ‫قیمت را می بینیم‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬اصالح ساختار سخت است؛ زیرا در شرایط ناپایدار‬ ‫هســتیم و می خواهیم اصالح ساختار را انجام دهیم‪ ۵ .‬سال متوالی‬ ‫تورم باالی ‪ ۳۰‬درصد داریم؛ از ســویی دیگر برای فهماندن سازوکار‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫ادبیات خودروسازی ایران برای ‪ 25‬سال پیش است‬ ‫معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه ادبیات خودروسازی ایران برای‬ ‫‪ ۲۵‬سال پیش است گفت‪ :‬امسال تولید دو محصول جدیدبا ارزش‬ ‫و قیمت مناسب عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی در نشست خبری اظهار کرد‪ :‬ساماندهی تولید و‬ ‫عرضه‪ ،‬تحول ساختاری و حرکت به سمت پیشران ها‪ ،‬نقشه راه ما‬ ‫برای صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫معــاون صنایع حمل و نقــل وزیر صمت افزود‪ :‬ســال قبل ‪۲۱۳‬‬ ‫هزار خودرو تولید اما ‪ ۴۳‬هزار دســتگاه عرضه شــد‪ .‬اگر میانگین‬ ‫قیمــت ‪ ۱۷۰‬هزار خودروی عرضه نشــده را ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫در نظــر بگیریم‪ ،‬یعنی ‪ ۳۴‬هزار میلیارد تومان حبس نقدینگی در‬ ‫خودروسازی داشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید هر چه خودرو داریم عرضه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬االن‬ ‫عبور مســتقیم خودرو تقریباً صد در صد شده است که هم درامد‬ ‫خودروساز باال می رود و به نیاز بازار پاسخ داده می شود و هم کیفیت‬ ‫رشد ‪ ۳۱‬درصدی خرید گندم در ‪ ۳۱‬استان کشور؛‬ ‫خرید تضمینی گندم در کشور به‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 663‬هزار تن رسید‬ ‫خرید تضمینی گندم در ‪ ۳۱‬اســتان کشور با ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫رشــد نسبت به بهار سال گذشــته‪ ،‬از ‪ ۳‬میلیون و ‪۶۶۳‬‬ ‫هزار تن فراتر رفت‪ .‬شــرکت بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم در ‪ ۳۱‬استان کشــور با ‪ ۳۱‬درصد رشد‬ ‫نسبت به بهار سال گذشته‪ ،‬از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۶۳‬هزار تن‬ ‫فراتر رفت‪ ،‬ضمن اینکه ارزش گندم های خریداری شده‬ ‫از گندمکاران نیز با افزایش حدود سه برابری‪ ،‬به بیش از‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۷۷۸‬میلیارد تومان رسید که ‪ ۷۲‬درصد از این‬ ‫مقدار به حساب گندمکاران کشور واریز شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم چند روز پیش ســخنگوی دولت‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم در کشور در روز اول تیر‪ ۳ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تن بود‪ ،‬در صورتی که با خرید تضمینی ‪ ۱۶۳‬هزار تن‬ ‫گندم در سه روز گذشته‪ ،‬این رقم تا به ‪ ۳۰‬میلیون و ‪۶۶۳‬‬ ‫هزار تن افزایش یافت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬میزان تحویل‬ ‫گند ِم کشاورزان در ابتدای تابستان سال جاری نسبت به‬ ‫ابتدای تابستان سال گذشته که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫بود‪ ۳۱ ،‬درصد افزایش یافته است و گندم های خریداری‬ ‫شده توســط مراکز خرید تضمینی گندم‪ ،‬در قالب ‪۶۱۳‬‬ ‫هزار محموله به کانون های جمعیتی و مراکز ذخیره سازی‬ ‫ارسال شده اند‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬امسال در استان‬ ‫خوزستان که پیشتاز خرید تضمینی گندم کشور است و‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد مطالبات گندمکاران این استان پرداخت‬ ‫شده‪ ،‬تحویل محصول کشــاورزان به یک میلیون و ‪۳۵۵‬‬ ‫هزار تن رسیده که معادل ‪ ۳۷‬درصد گندم خریداری شده‬ ‫در کل کشور اســت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬استان گلستان که به‬ ‫تازگی وارد عملیات خرید تضمینی گندم شــده است با‬ ‫‪ ۶۹۴‬هزار تن خرید‪ ،‬در رتبه دوم پس از خوزســتان قرار‬ ‫دارد و خرید این محصول نســبت به سال گذشته با ‪۶۴‬‬ ‫درصد رشد همراه بوده و استان فارس نیز با ‪ ۳۷۲‬هزار تن‬ ‫تا این مقطع از فصل خرید‪ ،‬در رتبه سوم کشوری قرار دارد‪.‬‬ ‫جدید نیاز به زمان و انرژی است و همچنین تغییر سازوکارها منافع‬ ‫عده ای را به خطر می اندازد و این افراد سنگ اندازی می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در بخش تامین مالی زنجیره ای هزینه شد‬ ‫فاطمی امین با اشــاره به تغییر وضعیت تامین مالی‪ ،‬تصریح کرد‪۴ :‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در بخش تامین مالی زنجیره ای هزینه شد و ‪۲۰‬‬ ‫درصد تامین مالی امسال از این طریق انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خام فروشی‪ ،‬گفت‪ :‬پارسال ‪ ۵۰۰‬میلیون تن از معادن‬ ‫برداشــت داشــتیم اما ‪ ۴.۵‬میلیون تن این ماده خام صادر شد که‬ ‫دســتاورد خوبی است‪ .‬در حوزه اکتشاف یک پروژه شناسایی ذخایر‬ ‫شــروع شد که در گام نخست خراســان جنوبی منابع بسیار خوبی‬ ‫کشف شد‪ .‬تا یک ماه اتی جزئیات دقیق تر اعالم می شود‪.‬‬ ‫وزیر صمت با اشــاره به صنعت خودروســازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫صنعت خودرو قابل قبول نیســت اما روند قابل قبول است؛ پارسال‬ ‫‪ ۱۴۳‬هــزار خودروی ناقص کف پارکینگ بود اما در ‪ ۳‬ماه امســال‬ ‫به ‪ ۴۲‬هزار دســتگاه رسیده اســت که نشان از کاهش ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬در این مدت ‪ ۲۴۶‬هزار دســتگاه تحویل شــد و مدت مشابه‬ ‫پارسال نزدیک به ‪ ۱۸۰‬هزار دستگاه تحویل شده بود‪ .‬همچنین عبور‬ ‫مســتقیم خودرو ‪ ۹۵‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد شده‪ ،‬تولید روزانه خودروسازان‬ ‫نیز پایدار شده است‪ .‬وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به جز گمرک‪ ،‬سامانه جامع تجارت کامل شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی گفت‪ :‬اتفاقات‬ ‫خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده است بهار امسال نسبت به بهار‬ ‫ســال قبل صادرات ‪ ۴۰‬درصد رشد داشته و تراز تجاری ما به میزان‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون دالر مثبت بوده است‪ .‬همچنین سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز ‪ ۴۰‬درصد رشد تجارت داشته ایم‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو به ثبات رسیدیم‬ ‫فاطمی امین به ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اولین کار این است که در صنعت خودرو به یک ثبات برسیم که هم‬ ‫اکنون به ان رســیده ایم االن ســایپا روزانه ‪ ۱۸۰۰‬دستگاه خودرو و‬ ‫ایران خودرو نیز ‪ ۲۶۰۰‬دســتگاه خودرو در روز تولید می کنند و این‬ ‫روند تولید ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکی از کارهای دیگر ما در حوزه خودرو تغییر پلتفرم ها‬ ‫است ما بن سازه های خوبی نداریم اما به دنبال ان هستیم تا در این‬ ‫موضوع تغییراتی ایجاد کنیم امســال عالوه بر اینکه کیفیت خودرو‬ ‫افزایش می یابد تولید بن سازه ها نیز ‪ ۴‬برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در ادامه فاطمی امین در پاســخ به سوالی در مورد تغییر سازوکارها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد حکمرانی درســت انتخاب شــود به مســیر درستی‬ ‫می رویــم‪ ،‬اکثر برنامه ها اگرچه راهبردی یودند اما چون بر اســاس‬ ‫حکمرانی نبودند موفقیتی نداشــتند‪ .‬تصور ما از حکمرانی درســت‬ ‫انجام ‪ ۴‬کار شامل اولویت گذاری‪ ،‬تنظیم گری‪ ،‬تسهیل گری و نظارت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تولید ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫منطقی تصریح کرد‪ :‬با توجه به تفاوت قیمت تمام شــده و فروش‪،‬‬ ‫نقدینگی خودروســاز کاهش می یابد بنابراین اصالح رومد قیمت‬ ‫گذازی باید اتفاق افتد‪ .‬همچنین هم افزایی هم باید عمیالتی شود؛‬ ‫هم افزایی یعنی اینکه خودروسازان یک کشور یک مجموعه تامین‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اولین بحث در هم افزایی‪ ،‬هم افزایی در پلت فرم هاست‪.‬‬ ‫در حال حاضر خودروهای متعدد با تیراژ کم و خدمات پس از فروش‬ ‫غیرقابل قبول داریم‪ .‬هم اکنون ما ‪ ۴‬پلت فرم با ارزش داریم‪ .‬ادبیات‬ ‫خودروســازی ایران برای ‪ ۲۵‬سال پیش اســت‪ ،‬در حالی که باید‬ ‫خودروی باارزش و قیمت مناسب عرضه شود که در این خصوص‬ ‫خودروسازان دو محصول برقی و بنزینی عرضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫منطقی ادامه داد‪ :‬در جایی هم که نتوانیم بازار را با خودروی داخلی‬ ‫تامین کنیم واردات را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر دانش بنیان کردن صنعت خــودرو‪ ،‬گفت‪ :‬چهار‬ ‫رویکرد جریان ســاز در اینده صنعت خودرو شــامل برقی سازی‪،‬‬ ‫خودروهــای خودران‪ ،‬صورتهای نوین حمل و نقل و اتصال پذیری‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ 40‬درصد افزایش یافت‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ‪ ۴۰‬درصدی صادرات‬ ‫غیرنفتی در بهار امســال خبر داد و گفت‪ :‬تــراز تجاری ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر مثبت شد‪ .‬علیرضا پیمان پاک در نشست خبری اظهار کرد‪ :‬بهار‬ ‫امسال نسبت به بهار پارسال صادرات غیرنفتی ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنین تراز تجاری‪ ۶۰۰‬میلیون دالر مثبت بود‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود‪ :‬مشوق های صادراتی امسال‬ ‫بهبود می یابد و با ســازمان برنامع و یودجــه جلو می رویم و با اولویت‬ ‫شرکت های دانش بنیان پرداخت ها به موقع انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دست فرمان تجارت خارجی از بانک مرکزی به سازمان‬ ‫توسعه تجارت منتقل شده است‪ ۴ .‬سال تکلیف یک سری از متعهدان‬ ‫ارزی تعیین نشده بود و بخش عمده ای تعیین تکلیف شده است‪ .‬پیمان‬ ‫پاک گفت‪ :‬پارسال ‪ ۸۵‬درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت که با‬ ‫بگیر و ببند نبود بلگه با تسهیل گری بود‪ .‬معاون وزیر صمت افزود‪ :‬در‬ ‫زنجیرهتامینکاالنیزدربخشتجارتمشکلداریم‪.‬مث ً‬ ‫الانجیرتنیهزار‬ ‫دالر درب کارخانه می فروشیم اگر در زنجیره ارزش و خرده فروشی برویم‬ ‫ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود و در کشورهای هدف حضور پایدار‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬این اقدام در حال انجام است تا کاال به صورت‬ ‫مویرگی و خرده فروشی در کشورهای دیگر توزیع شود‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و عاقالنه جمعی بود‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه طی اطالعیه ای شــایعات منتشــر شده‬ ‫در فضای مجــازی درباره اظهارات ســید مســعود میرکاظمی‪،‬‬ ‫رئیــس این ســازمان در مورد نقــش مجلــس در ارز ترجیحی‬ ‫را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به نقل از ســازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬این سازمان در پاسخ به‬ ‫برخی شایعات منتشر شده در برخی از رسانه ها اعالم کرد‪ :‬در چند‬ ‫روز اخیر برخی از رســانه ها به نقل از ریاست سازمان نوشتند که‬ ‫یارانه ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی بار سنگینی بر دوش دولت است و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی را به گردن مجلس انداخت‪ ،‬که‬ ‫هیچکدام از این مطالب صحیح نبوده و رســانه ها باید در نقل قول‬ ‫مقامات از سایت رسمی سازمان استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادامه امده است‪ :‬دولت پرداخت کمک معیشت به مردم در قالب‬ ‫پرداخت ریالــی و در ادامه به صورت کاالیی را وظیفه خود و حق‬ ‫مردم می داند و تمام تالش خود را برای ارتقاء سطح معیشتی انها‬ ‫به کار بسته است‪.‬‬ ‫اطالعیه سازمان برنامه و بودجه کشور می افزاید‪ :‬دولت و مجلس در‬ ‫حل مشکالت اساسی و اقدامات اصالحی هم قدم هستند و مطامع‬ ‫برخی جریان ها برای ایجاد اختالف میان دولت و مجلس به نتیجه‬ ‫نخواهد رسید‪.‬‬ ‫هم دولت و هم مجلس بر اصالح شــیوه پرداخت یارانه ها هم نظر‬ ‫بودند و هستند و روندهای اجرایی هم بر اساس قانون و با همفکری‬ ‫یکدیگر پیش می رود‪.‬‬ ‫مشی سازمان برنامه همراهی همفکری با خانه ملت است‪ ،‬موضوعی‬ ‫که به صورت عینی از جلسات ستاد بودجه سال گذشته نمایان شد‪،‬‬ ‫این جلسات با حضور نمایندگان مجلس شکل گرفت‬ ‫در شــرایطی کــه دولت و مجلس در راســتای حل مشــکالت‬ ‫ریشــه ای اقتصاد کشور هم قدم شــده اند خوب است جریان های‬ ‫خبــری و سیاســی بــه جــای قلــم زدن بــا اهــداف جناحی‬ ‫بر اســاس رهنمود مقام معظم رهبــری در کنار دولت و مجلس‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اختتامیهجشنوارهملینقاشیابباحضوروزیرنیرودرمرکزهمایش هایبرجمیالدتهرانبرگزارشد‪.‬جشنوارهملینقاشیاب‪،‬ویژهکودکانونوجواناندرمحلسالنهمایش هایبرجمیالدبرگزارشد‪.‬دراین‬ ‫مراسم که با حضور پرشور کودکان و نوجوانان در کنار خانواده ها همراه بود‪ ،‬علی اکبر محرابیان وزیر نیرو‪ ،‬علی سالجقه‪ ،‬معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و امیری‪ ،‬مدیرکل اموزش های‬ ‫شهروندی شهرداری تهران حضور داشتند‪.‬در ابتدای مراسم‪ ،‬امیر حسین رنجبران‪ ،‬مدیر کل روابط عمومی منابع اب ایران و رئیس موزه اب گزارشی از روند برگزاری این جشنواره ارائه کرد‪ .‬سپس علی سالجقه‬ ‫معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با مهم خواندن بحث اب و محیط زیست بر لزوم حفاظت از اب تاکید و اظهار امیدواری کرد که امثال این جشنواره ها در حوزه های دیگری چون‬ ‫حیات وحش‪،‬محیط زیستو…برگزارشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب استان تهران ‪:‬‬ ‫فرایند برخورد با مشترکان بد مصرف تهرانی از روز نخست تابستان اغاز شده است‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب استان تهران گفت‪ :‬فرایند‬ ‫برخورد با مشــترکان بــد مصرف در بخش اب تهــران از همان روز‬ ‫نخست تابستان اغاز شده است‪« .‬محمدرضا بختیاری» افزود‪ ۵ :‬درصد‬ ‫مشترکان اب در تهران جزو مشترکان بد مصرف هستند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مشترکان بد مصرف مشترکانی هستند که بیش از الگوی تعیین شده‬ ‫در هر ماه مصرف دارند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬مشترکانی که بیش از ‪ ۲۸‬مترمکعب اب در هر ماه‬ ‫مصرف دارند جزو مشترکان بد مصرف هستند که باید میزان مصرف‬ ‫خود را کنترل کنند‪.‬‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬پیک مصرف اب در تهران از ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬است و اگر مشترکان بد مصرف در این بازه زمانی رعایت نکنند به‬ ‫طور جد با انها برخورد خواهد شد و قطع اب می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تهران ‪ ۴۰‬درصد مشترکان اب مصرف مطابق الگو و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد مصرف کمی بیش از الگو دارند‪ .‬در همین حال‪ ،‬حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد پرمصرف و ‪ ۵‬درصد بد مصرف هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران افزود‪ :‬این مشترکان بد‬ ‫مصرف که ‪ ۵‬درصد از کل مشــترکان را در بر می گیرند بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد از اب مصرفی را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ 400‬مگاواتیبااصالحروشناییمعابرشهری‬ ‫مدیرکل دفتر مهندســی و راهبری شبکه شرکت مادر تخصصی‬ ‫توانیر گفت‪ :‬روشن بودن چراغ در ساعات اولیه صبح به دلیل نقص‬ ‫فنی سیســتم های فوتوسل است اما پس از گزارش مردم با حضور‬ ‫مسووالن فنی نقص فنی برطرف می شود‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 400‬مگاواتی با اصالح روشــنایی معابر شهری‪ /‬چرا‬ ‫برخی چراغ های تیر برق در روز روشن می ماند؟‬ ‫مسعود صادقی خمامی ضمن اشاره به مسئله مدیریت مصرف برق‬ ‫تیرهای چراغ برق در ســطح کشور اشــاره کرد و گفت‪ :‬در فصل‬ ‫تابستان با هدف مدیریت مصرف برق برای عبور از اوج بار برنامه های‬ ‫متعددی تدارک دیده شده که یکی از این اهداف اصالح روشنایی‬ ‫معابر است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر مهندســی و راهبری شبکه شرکت مادر تخصصی‬ ‫توانیر با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای تامین برق در اوج بار شب‬ ‫متفاوت و دشــوارتر از اوج بار روز اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت خاص و‬ ‫متفاوتی برای ســاعات شــب باید در نظر گرفته شود که یکی از‬ ‫ابزارهای ما‪ ،‬اصالح روشنایی معابر شهری‪ ،‬بین شهری‪ ،‬بیلبوردها‬ ‫و پارک ها است‪ .‬وی افزود‪ :‬در معابر شهری تالش کردیم با یک در‬ ‫میان کردن روشنایی در نقاط غیرحساس به لحاظ تامین امنیت و‬ ‫همچنین مسئله ترافیک تا ‪ 400‬مگاوات در مصرف برق صرفه جویی‬ ‫کنیم‪ .‬این مقام مســئول تاکید کرد‪ :‬طراحی روشنایی در برخی از‬ ‫معابر شهری بیش از نیاز بود و اصالح روشنایی با حفظ استانداردها‬ ‫انجام شده است‪ .‬صادقی خمامی با اشاره به کنترل پذیر شدن شبکه‬ ‫روشنایی کشور گفت‪ :‬در بخشی از شبکه های روشنایی با استفاده از‬ ‫ظرفیت فناورانه کنتورهای هوشمند زمینه کنترل پذیر شدن میزان‬ ‫روشــنایی و تعدیل ان در ساعات غیر ضرور مهیا شده است و در‬ ‫اینده شبکه روشنایی به طور کامل هوشمند خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جایگزین کردن چراغ های بسیار کم مصرف به جای‬ ‫چراغ های گازی شــاهد صرفه جویی قابل توجهی از حیث افزایش‬ ‫راندمــان بودیم‪ ،‬برای مثال بیــش از ‪ 10‬هزار چــراغ در یکی از‬ ‫شهرهای بزرگ تعویض شده و بازدهی به طور قابل توجهی افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫خطا در سیستم کنترل کننده روشنایی عامل خاموش‬ ‫نشدن چراغ برق در ساعات ابتدایی روز‬ ‫صادقی گفت‪ :‬روشن بودن چراغ در ساعات اولیه صبح به دلیل نقص‬ ‫فنی سیستم های فوتوسل است که شدت نور طبیعی را اندازه گیری‬ ‫می کنــد اما بالفاصله هر تیر چراغ برق بــا گزارش مردم با حضور‬ ‫مسئوالن فنی همراه شده و نقص فنی در اسرع وقت مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مقام صنعت برق در پایان با تاکید بر همراهی مردم گفت‪ :‬اگر‬ ‫مردم در ساعات روز با چراغ روشنایی روشن مواجه شدند از طریق‬ ‫شــماره تلفن ‪ 121‬و سامانه برق من که فوریت های برق است این‬ ‫اشکال را برای اصالح اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫درخواست‪ 38‬نماینده مجلس برای توسعه اتوگاز در حمل و نقل عمومی‬ ‫‪ 38‬نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور‬ ‫خواســتار تسریع در اجرای قانون بودجه ‪ 1401‬مبنی بر توسعه‬ ‫اتوگاز در ســبد حمــل و نقل عمومی در شــهرهای نزدیک به‬ ‫پاالیشــگاه ها شــدند‪ 38 .‬نماینده مجلس شــورای اسالمی در‬ ‫نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در اجرای قانون بودجه‬ ‫‪ 1401‬مبنی بر توســعه اتوگاز در سبد حمل و نقل عمومی در‬ ‫شهرهای نزدیک به پاالیشگاه ها شدند‪.‬‬ ‫در نامه نمایندگان عنوان شــده اســت‪ :‬همانگونه که استحضار‬ ‫دارید بند ح تبصره ‪ 1‬قانــون بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬دولت را مکلف به‬ ‫ســاماندهی قیمت و نحوه توزیع گازمایع برای خانوار و خودرو‬ ‫در کشــور کرده بود که متاســفانه دولت قبل نسبت به اجرای‬ ‫قانون اهتمام نداشــت و در ابتدای دولت جنابعالی نیز به دالیل‬ ‫مختلف (که اینجا مجال بیان نیست)‪ ،‬فرصت تصویب ایین نامه‬ ‫اجرایی بند قانونی مذکور در هیئت وزیران تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از دست رفت‪.‬‬ ‫در قانون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬و در جدول تبصره ‪ ۱۴‬شــرکت ملی‬ ‫پاالیــش و پخش فراورده های نفتی ایران مکلف شــده اســت‬ ‫با اعتبار ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال نســبت بــه احداث جایگاه های‬ ‫عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروهای در حال استفاده و‬ ‫متقاضی بیش از یک و نیم میلیون خودرو در کشور اقدام نماید‪.‬‬ ‫استفاده از گازمایع در سبد سوخت حمل و نقل کشور با استفاده‬ ‫از تولیدات پاالیشگاه های نفتی کشور دارای مزایای اقتصادی و‬ ‫اجتماعی زیادی است که از جمله مهمترین ان کاهش الودگی‬ ‫هوا در شهرهای دارای پاالیشگاه (تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اراک‪ ،‬بندرعبــاس‪ ،‬کرمانشــاه و ابادان) به ویژه کالن شــهرها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فلذا از جنابعالی درخواســت می شود به وزیر نفت دستور دهید‬ ‫نسبت به تسریع اجرای این حکم قانونی در شهرهای فوق الذکر‬ ‫بــه ویژه در حمل و نقل عمومی انها با همکاری وزارت کشــور‬ ‫(شهرداری ها) اقدام نماید‪.‬‬ ‫با پیش بینی افزایش دمای هوا؛‬ ‫سومینفهرستاداراتپرمصرفتهرانمنتشرمی شود‬ ‫شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ اعالم کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫پیش بینی های انجام شده مبنی بر افزایش دمای هوای شهر تهران‪،‬‬ ‫روز سه شنبه هفته جاری‪ ،‬سومین فهرست اسامی اداراتی که اقدام‬ ‫به کاهش مصرف برق نکرده اند‪ ،‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬این شرکت اعالم کرد‪:‬‬ ‫به دنبال اخطارهای داده شده به مشترکان اداری مبنی بر لزوم‬ ‫اجــرای مصوبه هیئت وزیران در خصــوص کاهش مصرف برق‬ ‫بخش اداری‪ ،‬روز سه شــنبه هفته جاری مــورخ هفتم تیرماه‪،‬‬ ‫ســومین فهرست اسامی ادارات و دستگاه های اجرایی پرمصرف‬ ‫پایتخت جهت اطالع عموم‪ ،‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از همه مشترکان بخش‬ ‫اداری و دســتگاه های اجرایی شــهر تهران‪ ،‬درخواست دارد با‬ ‫حداکثر صرفه جویی در مصرف برق به تامین انرژی مصرفی این‬ ‫کالن شهر‪ ،‬کمک کنند‪.‬‬ ‫همچنین از همه مشترکان بخش خانگی و تجاری پایتخت‪ ،‬تقاضا‬ ‫می شود باتوجه به شرایط خاص اب وهوایی‪ ،‬با صرفه جویی حداقل‬ ‫ده درصدی در مصرف برق‪ ،‬خادمان خود را در حفظ پایداری شبکه‬ ‫توزیع برق شهر تهران‪ ،‬یاری کنند‪.‬‬ ‫عبور ظرفیت تولید گاز کشور از مرز ‪ ۱۰۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫افزایش ‪ ۴‬درصدی برداشت از پارس جنوبی در سال ‪1400‬‬ ‫معاونت برنامه ریزی وزارت نفت اعالم کرد‪ :‬ظرفیت تولید گاز‬ ‫خام کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬برای نخستین بار از مرز یک هزار‬ ‫میلیون مترمکعب در روز عبور کرد و برداشت گاز از میدان‬ ‫مشترک پارس جنوبی هم نسبت به سال قبل از ان (‪)۱۳۹۹‬‬ ‫بیش از چهار درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬معاونــت برنامه ریزی وزارت نفــت در تبیین‬ ‫توســعه و تولید از میدان های گازی کشور با اولویت میدان‬ ‫گازی پارس جنوبی اورده است‪ :‬وزارت نفت دولت سیزدهم‬ ‫تمرکز بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬اتخاذ تمهیدات‬ ‫الزم و اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش‬ ‫تولید گاز غنی از این میدان مشــترک گازی را دســتور کار‬ ‫قرار داده است و همسو با این مهم‪ ،‬با بهره برداری از فازهای‬ ‫میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬میــزان تولید گاز غنی ایران از‬ ‫کشــور قطر با وجود سهم دو برابری این کشور از این میدان‬ ‫گازی مشترک‪ ،‬پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫در این گزارش با اعالم اینکه توســعه فازهای ‪ ۱۳‬و ‪۲۲-۲۴‬‬ ‫پارس جنوبی به اتمام رسیده و پیشرفت فیزیکی فاز ‪ ۱۴‬در‬ ‫انتهای سال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۹۱‬درصد بوده‪ ،‬اعالم شده است‪:‬‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۱‬طرح توســعه میدان گازی پارس جنوبی در‬ ‫حال انجام اســت و تولید اولیه از این فاز طبق پیش بینی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬محقق می شود‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی بر اساس‬ ‫این گزارش در انتهای ســال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۳۴‬درصد اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در گزارش معاونــت برنامه ریزی وزارت نفت همچنین امده‬ ‫اســت‪ :‬به پشتوانه افزایش جهشی تولید گاز کشور در پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬ظرفیت تولید گاز خام کشــور برای نخستین بار از‬ ‫مرز ‪ ۱۰۰۰‬میلیون مترمکعب در روز عبور کرد‪.‬‬ ‫میانگیــن تولیــد گاز غنی از میدان گازی مشــترک پارس‬ ‫جنوبی در ســال های اخیــر از روند افزایشــی قابل توجهی‬ ‫برخوردار بوده و در دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬توانســت به رکورد ‪۷۰۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب در روز برســد‪ .‬این رقم در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نســبت به پارســال (‪ )۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۴‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ ،‬با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی‪ ،‬میزان تامین‬ ‫گاز کشــور از این میدان در سال ‪ ۱۴۰۰‬به حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اختتامیه جشنواره ملی نقاشی اب برگزار شد‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫گاز طبیعی به زودی‬ ‫به چابهار می رسد‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعالم کرد‬ ‫که گاز طبیعی به زودی به بندر چابهار در استان سیستان‬ ‫و بلوچستان می رسد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران‪ ،‬رضا نوشادی‬ ‫و هیئت همراه در سالی که در گفتمان این شرکت «سال‬ ‫سیستان و بلوچستان» نامیده شده است‪ ،‬از روند احداث‬ ‫پروژه راهبردی خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار و کنارک‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بــر اهمیت این پروژه در تحقق سیاســت‬ ‫عالی نظــام در رونق فعالیت های اقتصــادی در جنوب‬ ‫شــرق و فعال ســازی تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران‪،‬‬ ‫از راه اندازی ان در چند ماه اینده خبر داد و گفت‪ :‬جنوب‬ ‫شرق ایران ظرفیت های سرشاری برای شکوفایی اقتصادی‬ ‫دارد و دسترسی به منابع گاز طبیعی می تواند گامی مهم‬ ‫در تحول و توســعه منطقه تلقی شود و نقش مهمی در‬ ‫تبدیل بندر چابهار به یکی از منابع مهم درامد کشور ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در تشــریح جزئیات پــروژه احداث خــط لوله گاز‬ ‫«ایرانشــهر به چابهار و کنارک» به طول ‪ ۲۹۰‬کیلومتر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایــن پروژه در قالب چهار قطعه ‪۴۵، ۲۰ ،۲۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬کیلومتری و در اقطــار ‪ ۴۲، ۲۰،۱۶‬و ‪ ۵۶‬اینچی‬ ‫توسط چهار پیمانکار مختلف به صورت هم زمان در حال‬ ‫اجراســت که این اقدام با توجه به گستردگی ابعاد پروژه‬ ‫سبب تسریع در روند کار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫با اجرای این پروژه نیروگاه های چابهار و کنارک که اکنون‬ ‫از سوخت مایع استفاده می کنند‪ ،‬از انرژی پاک بهره مند‬ ‫می شوند و خوراک صنایع مکران نیز از طریق همین پروژه‬ ‫راهبردی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫نوشادی با اشاره به تاثیر موانع طبیعی مانند بادهای ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه و نبود نیروهای متخصص و امکانات لجســتیکی و‬ ‫پشتیبانی کافی در روند پروژه تصریح کرد‪ :‬نبود دسترسی‬ ‫به منابع ابی کافی برای انجام ازمون هیدرواســتاتیک از‬ ‫مشکالت اصلی این پروژه است که با همت دست اندرکاران‬ ‫و همکاری دســتگاه های استان در تالشیم این مشکل را‬ ‫برطرف کنیم و پروژه را هرچه زودتر به مرحله راه اندازی‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫با سقوط قیمت‬ ‫مصرف انرژی بیت کوین شیب‬ ‫نزولی پیدا کرد‬ ‫قیمت بیت کوین پس از ســقوط ازادی که در ماه ژوئن‬ ‫داشت‪ ،‬پایین مانده و مصرف عظیم برق این بالک چین‬ ‫هم به طور مشابه شیب پیدا کرده است‪.‬‬ ‫طبق براورد مصرف برق توسط الکس دو وریز‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫ارز دیجیتال‪ ،‬طی چند هفته گذشــته مصرف برق بیت‬ ‫کوین بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫عطش بیت کوین برای مصرف انرژی‪ ،‬باعث نگرانی فعاالن‬ ‫محیط زیست و مدافعان حقوق مصرف کننده نسبت به‬ ‫الودگی و قیمت برق شده است‪ .‬مصرف انرژی بیت کوین‬ ‫بر مبنای ساالنه از ‪ ۲۰۴‬تراوات ساعت در یازدهم ژوئن‪ ،‬به‬ ‫حدود ‪ ۱۳۲‬تراوات ساعت در ‪ ۲۳‬ژوئن کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫با وجود کاهش مصرف‪ ،‬این میزان مصرف همچنان بسیار‬ ‫باال محسوب می شود و تقریبا معادل میزان برقی است که‬ ‫ارژانتین در یک سال مصرف می کند‪.‬‬ ‫این که شبکه بیت کوین چه میزان انرژی مصرف می کند‪،‬‬ ‫به ارزش ان مربوط اســت؛ هرچه ارزش بیت کوین باالتر‬ ‫باشد‪ ،‬ماینرها انگیزه بیشــتری برای افزایش فعالیتشان‬ ‫دارند و شاید دســتگاه های جدیدی برای استخراج بیت‬ ‫کوین خریداری کنند‪.‬‬ ‫قیمت بیت کوین در نوامبر سال ‪ ،۲۰۲۱‬به حدود ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫دالر رسید‪ .‬در زمان پیک قیمت بیت کوین‪ ،‬مصرف برق‬ ‫ســاالنه بالک چین‪ ،‬بین ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تراوات ساعت بود‬ ‫که مشــابه میزان مصرف برق ساالنه همه دیتاسنترهای‬ ‫جهان بود‪.‬‬ ‫ارزش بیت کوین ماه هاست که روند نزولی پیدا کرده است‬ ‫اما به کاهش فوری مصرف انرژی منتهی نشده است زیرا‬ ‫قیمت این رمزارز باالی ســقف کلیدی مانده اســت‪ .‬اگر‬ ‫قیمت باالی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دالر بماند‪ ،‬شبکه بیت کوین‬ ‫می تواند فعالیتهای استخراج که ساالنه حدود ‪ ۱۸۰‬تراوات‬ ‫ســاعت برق مصرف می کنند‪ ،‬را حفــظ کند‪ .‬از انجا که‬ ‫استخراج کنندگان بیت کوین در دستگاههایشان سرمایه‬ ‫گذاری کرده اند‪ ،‬احتماال به استفاده از انها تا جایی که به‬ ‫سود برسند‪ ،‬ادامه می دهند‪.‬‬ ‫مشکل این است که اگر قیمت بیت کوین خیلی کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬ماینرها به دلیل هزینه های برق‪ ،‬ضرر می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین ممکن است دســتگاههای قدیمی را متوقف یا‬ ‫بازنشسته کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک مرکزی وضعیت باز ارزی صرافی ها را کنترل می کند‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد ‪ 21‬درصدی معامالت‬ ‫با چک در اردیبهشت ماه‬ ‫مقایسه امار چک های مبادله شده در فروردین و اردیبهشت‬ ‫سال جاری‪ ،‬نشان می دهد که در این بازه زمانی یک ماهه‪،‬‬ ‫میزان اســتفاده از چک در مبادالت بین مردم و کسبه با‬ ‫رشد ‪ ۲۱.۱‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫اخرین گزارش بانک مرکزی از امار چک های مبادله شده‬ ‫که مربوط به اردیبهشــت ماه امسال است نشان می دهد‬ ‫که در این ماه‪ ،‬در مجموع ‪ ۶.۳‬میلیون فقره چک به ارزش‬ ‫‪ ۲۷۴.۲‬هزار میلیارد تومان چک مبادله شده و تنها ‪۶۱۳‬‬ ‫هزار فقره چک به ارزش ‪ ۳۴.۱‬هزار میلیارد تومان برگشت‬ ‫خورده اســت‪ .‬بنابراین نســبت تعداد و ارزش چک های‬ ‫برگشــتی به مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ‪۹.۷‬‬ ‫درصد و ‪ ۱۲.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫گزارش مربوط به فروردین امســال نیز حاکی از ان است‬ ‫که در این ماه در مجموع ‪ ۵.۲‬میلیون فقره چک به ارزش‬ ‫‪ ۱۸۳.۸‬هزار میلیارد تومان مبادله شــده که از این میان‬ ‫‪ ۴۷۱‬هــزار فقره چک به ارزش ‪ ۲۰.۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برگشت خورده بود‪.‬‬ ‫بنابراین مقایســه اردیبهشــت و فروردین امسال نشان‬ ‫می دهد که در اردیبهشــت ماه امســال نسبت تعداد و‬ ‫ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با رشد‬ ‫‪ ۷‬درصــدی و ‪ ۱۰‬درصدی همــراه بوده و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫میزان اســتفاده از چک بین مردم و کسبه ‪ ۲۱.۱‬درصد‬ ‫رشــد داشته که نشان از افزایش معامالت با چک در این‬ ‫بازه زمانی یک ماهه ی ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬دارد‪.‬‬ ‫هم اکنــون بانک مرکزی در حال تکمیل اجرای کامل‬ ‫قانون جدید چک توســط شبکه بانکی است‪ .‬از این رو‬ ‫انتظــار می رود با تکمیل اجــرای قانون جدید چک و‬ ‫ارائه تمامی تکالیف قانونی توسط تمامی شبکه بانکی‪،‬‬ ‫معامالت با چک روند رو به رشــد خــود را بپیماید و‬ ‫اعتبار چک و اعتماد مردم به این ابزار پرداخت بیش از‬ ‫گذشته افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت‪ :‬به دلیل رعایت نشــدن حد مجاز وضعیت باز ارزی اســکناس‪ ،‬روز پنج شــنبه دوم تیر امسال‪ ،‬خرید و فروش ارز در سنا برای برخی‬ ‫صرافی ها قطع شــده بود‪.‬بهزاد المعی‪ ،‬معاون اداره صادرات بانک مرکزی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به منظور روان سازی معامالت خرید و فروش ارز در شبکه صرافی ها‪ ،‬بانک مرکزی به طور‬ ‫مستمر و سیستمی‪ ،‬وضعیت باز ارزی صرافی ها را کنترل می کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در روز پنجشنبه هفته گذشته به دلیل رعایت نشدن حد مجاز وضعیت باز ارزی اسکناس‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش ارز در سنا برای برخی صرافی ها قطع شده بود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬بدیهی است با اصالح روند معامالت در صرافی های مذکور‪ ،‬این محدودیت به طور سیستمی برطرف می شود‪.‬‬ ‫د مهلت مجوز سنای معامالتی تعداد ی از صرافان قطع شد و عمال امکان معامله نداشتند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش روز پنجشنبه دوم تیر بود که اعالم ش ‬ ‫رشد‪ ۲.۷‬برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری کذب محض است‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه با تکذیب رشــد ‪ ۲.۷‬برابری بودجه نهاد‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬در قانون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ردیف‬ ‫دســتگاه ها با زیرمجموعه انان تجمیع شــده و مقایسه بودجه هر‬ ‫دستگاه با سال قبل از اساس اشتباه است‪ ،‬اما برخی افراد با اغراض‬ ‫سیاسی مشخص سعی در مخدوش کردن افکار عمومی را دارند‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬در حالی که‬ ‫در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬ردیف دستگاه ها با زیرمجموعه انان تجمیع‬ ‫شــده مقایسه بودجه هر دستگاه با سال قبل از اساس اشتباه است‪،‬‬ ‫البته بارها این نکته اعالم شــده اما برخی افراد با اغراض سیاســی‬ ‫مشخص سعی در مخدوش کردن افکار عمومی را دارند‪.‬‬ ‫در راســتای اصالح ســاختار بودجه و همچنین پاســخگو کردن‬ ‫بخش هایــی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند‪ ،‬در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬ردیف بودجه دســتگاه های مرتبط را با دستگاه اصلی‬ ‫تجمیع کرد‪.‬‬ ‫بــه طور مثــال بودجه هیئت عالــی گزینش؛ شــورای نظارت بر‬ ‫صداوســیما‪ ،‬مرکز ملی رقابت؛ ســتاد مبارزه با مواد مخدر‪ ،‬ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز و پژوهشــکده مطالعات فناوری که سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ردیف جداگانه ای داشــتند‪ ،‬امســال در بودجه نهاد ریاست‬ ‫جمهوری تجمیع شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ادعای برخی مبنی بر رشد ‪ ۲.۷‬برابری بودجه‬ ‫نهاد ریاست جمهوری در سال جاری کذب محض است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫طرح مجلس برای تعیین تکلیف بیمه کارگران تا پایان سال اجرایی می شود‬ ‫از سوی بورس کاالی ایران؛‬ ‫میزان حداکثر سفارش محصوالت‬ ‫تاالر پتروشیمی ابالغ شد‬ ‫شرکت بورس کاالی ایران در اطالعیه ای میزان حداکثر‬ ‫سفارش محصوالت تاالر پتروشیمی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم شرکت بورس کاالی ایران‪ ،‬حداکثر میزان‬ ‫ثبت سفارش محصوالت تاالر پتروشیمی برای هر مشتری‬ ‫به این شرح و محدودیت اعالمی مختص تمامی مشتریان‬ ‫دارای مجوز محصوالت است‪.‬‬ ‫اپوکســی رزین حامد محلول در ژاپلیــن ‪F۱۸۷SIC‬‬ ‫پتروشمیمی خوزســتان ‪ ۳۰‬تن؛ اپوکســی رزین مایع‬ ‫‪ ۰۶ EXC‬پتروشــمیمی خوزســتان ‪ ۳۰‬تــن؛ ارگون‬ ‫پتروشــیمی شــیراز ‪ ۱۰‬تن؛ ارگون فجــر انرژی خلیج‬ ‫فارس ‪ ۱۰‬تن؛ اســید نیتریک پتروشیمی شیراز ‪ ۳۰‬تن؛‬ ‫اسید فتالیک پتروشــیمی فارابی ‪ ۱۱۰‬تن؛ پلی کربنات‬ ‫‪ ۰۴۰۷ UR‬پتروشــیمی خوزستان ‪ ۲۰‬تن؛ پلی کربنات‬ ‫‪۱ UR -۱۲‬پ تروشیمی خوزستان ‪ ۲۰‬تن؛ پلی وینیل‬ ‫کلراید ‪ S۶۵‬پتروشیمی ابادان ‪ ۲۰‬تن؛ پلی وینیل کلراید‬ ‫‪ ۵۵۷‬پتروشیمی ابادان ‪ ۲۰‬تن و کود مایع ازته پتروشیمی‬ ‫شیراز ‪ ۳۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ضعف شناخت احکام اسالمی زنگ‬ ‫خطر معامالت ربوی در بانک ها‬ ‫یک مقام مسئول با تاکید بر ضرورت اشنایی مدیران بانک‬ ‫ها با احکام اسالمی گفت‪ :‬عدم اشنایی از این احکام می‬ ‫تواند منجر به بروز معامالت ربوی در سیســتم مدیریتی‬ ‫شود‪ .‬مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در پاسخ به این‬ ‫پرسش که در کدام یک از نهادهای پولی و مالی کشور هم‬ ‫اکنون احکام شرعی بیشتری رعایت می شود؛ گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع بیشــتر به مدیران نهادهای مالی باز می گردد اما‬ ‫برخی از مدیران بانکی را داریم که به احکام شرعی اهمیت‬ ‫بیشتری می دهند و نیروهای خود را به شیوه های مختلف‬ ‫همچــون برگزاری دوره های اموزشــی ضمن خدمت با‬ ‫احکام شــرع اشنا می کنند و از ان طرف هم نظارت های‬ ‫کافــی بر اجــرای قراردادها را در سیســتم خود اعمال‬ ‫می کنند‪ .‬حجت االســام جواد عبــادی افزود‪ :‬در برخی‬ ‫از صندوق های قرض الحســنه یا صندوق های کارافرینی‬ ‫مانند صندوق کارافرینی امید که اساساً در معامالتشان‬ ‫سودی گرفته نمی شود چندان با ربا مواجه نمی شویم؛ اما‬ ‫اینکه به صورت کلی بگوییم در کدام نهادهای مالی بیشتر‬ ‫احکام شــرعی رعایت می شود؛ این دیگر یک بحث کلی‬ ‫است‪ .‬یعنی اگر این مراقبت ها و این اموزش ها نباشد حتی‬ ‫در بخش بورس نیز به ویژه در بخش اعتبارات کارگزاری ها‬ ‫ممکن است با ربا مواجه شویم؛ از سویی در بیمه نیز مث ً‬ ‫ال‬ ‫در بیمه عمر و زندگی ممکن است به ربا برخورد کنیم‪.‬‬ ‫در مورد ســایر دســتگاه ها هم اوضاع به همین منوال است؛ البته‬ ‫برخی افراد در زمان ارائه الیحه بودجه در ســال گذشــته هم این‬ ‫شــایعات را تکرار کردند و به ان ها پاســخ داده شد‪ ،‬اما کسی را که‬ ‫باهدف خاص‪ ،‬خود را به خواب زده نمی شود‪ ،‬بیدار کرد‪.‬‬ ‫چرا هزینه های کشور در هشت ســال دولت قبل بیش از ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫شد؟‬ ‫از افرادی که این ادعای کذب را مطرح کرده اند‪ ،‬بهتر اســت پاسخ‬ ‫دهند‪ ،‬چرا هزینه های کشــور ظرف هشت سال دولت قبل بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬برابر شد؟‬ ‫نتیجه رشــد هزینه های جاری چه بود؟ ایا شاخص های کالن مثل‬ ‫رشد اقتصادی و تورم بهبود پیدا کردند؟‬ ‫چرا در زمانی که دولت ســیزدهم در الیحه خود هزینه های جاری‬ ‫(به غیر از حقوق) را ‪ ۱۵‬درصد کاهش داده برخی جریان ها سعی در‬ ‫القای افزایش هزینه ها دارند؟‬ ‫ایا به یاد ندارند دولت ســیزدهم‪ ،‬ســال گذشته کشور را با کسری‬ ‫‪ ۴۸۰‬هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و دست اخر عالوه بر عدم‬ ‫استقراض از بانک مرکزی تنخواه ‪ ۵۴‬هزار میلیارد تومانی دولت قبل‬ ‫را هم تسویه کرد؟‬ ‫ایا ندیدند یا نخواستند ببینند که عالوه بر تامین خاصه خرجی های‬ ‫دولت گذشته و تســویه کردن ماهی ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫فروش رفته در دولت قبل‪ ،‬درنهایت ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان هم به‬ ‫طرح های عمرانی اختصاص پیدا کرد؟‬ ‫البته که دولت ســیزدهم اهل از راه دور اداره کردن کشور نیست و‬ ‫در کنار مردم در سفرهای استانی قرار می گیرد؛ چون حتماً بودجه‬ ‫این سفرها هم شبهه بعدی افرادی است که تنها بذر نا امیدی بین‬ ‫مردم می کارند‪ .‬باید گفت که بودجه این ســفرها شامل طرح هایی‬ ‫است که از قبل در جلسات متعدد در سازمان برنامه و نهاد ریاست‬ ‫جمهوری در مورد اولویت و اثربخشــی ان ها بررسی های الزم انجام‬ ‫چ عنوان مصوبات سفرها‪ ،‬بدون برنامه نیست‪.‬‬ ‫می شود به هی ‬ ‫در شرایطی که به سفارش مقام معظم رهبری همه باید دولت را در‬ ‫حل مشکالت اقتصادی که اغلب حاصل بی عملی دیگران بوده یاری‬ ‫کنند؛ از برخی جریان های خاص سیاسی و رسانه ای انتظار می رود‬ ‫منافع کشور را قربانی منافع فردی جناحی نکنند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تعیین تکلیف‬ ‫بیمه ‪ ۸۰۰‬هزار کارگر ســاختمانی با طرح مجلس تا پایان سال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫کیومرث ســرمدی واله عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬در تشــریح اخریــن وضعیت طرح‬ ‫تعییــن تکلیف بیمه کارگران ســاختمانی و فصلی‪،‬گفت‪:‬کلیات‬ ‫این طرح در جلسه علنی به تصویب رسید و طرح جهت بررسی‬ ‫جزئیات به کمیســیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ارجاع طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫به کمیســیون به دلیل وجود طرح ها و لوایحی که در دستورکار‬ ‫کمیسیون قرار دارد‪ ،‬رســیدگی به این طرح هنوز در دستورکار‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاسفانه بسیاری از این کارگران یا بیمه ندارند یا اگر‬ ‫بیمه دارند حق البیمه انها به صورت ناقص واریز شــده که عمال‬ ‫فایده ای برای انها ندارد کــه در این طرح نمایندگان‪ ،‬برای حل‬ ‫این معضالت راهکارهایی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫سرمدی با بیان اینکه در حال حاضر ‪ 800‬هزار کارگر ساختمانی‬ ‫از نظر بیمه ای بالتکلیف هستند‪ ،‬افزود‪:‬با تصویب و اجرایی شدن‬ ‫ایــن طرح حدود ‪ 2‬میلیون کارگر ســاختمانی و فصلی از لحاظ‬ ‫بیمه ای تعیین تکلیف می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بار مالی برای اجرای این طح در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از حق بیمه توسط کارفرمایان و بخش دیگر‬ ‫از سوی خود کارگران پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫دربــاره زمان اجرایی شــدن ایــن طرح و تعییــن تکلیف بیمه‬ ‫کارگــران فصلــی و ســاختمانی‪ ،‬گفــت‪ :‬با توجه بــه اهمیت‬ ‫موضوع احتماال کار بررســی این طرح به زودی در کمیســیون‬ ‫تمــام و برای بررســی به جلســه علنــی ارجاع خواهد شــد و‬ ‫تصور می کنم با ارســال طرح به شــورای نگهبان و طی شــدن‬ ‫روند تبدیل شــدن طرح به قانون‪ ،‬این طرح پیش از پایان سال‬ ‫اجرایی و وضعیت بیمه کارگران ساختمانی سر و سامان خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫سود سنواتی ‪ 2/9‬میلیون سهامدار از طریق سجام واریز شد‬ ‫شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه‬ ‫(سمات)‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ابتدای سال تا پایان خرداد ‪ ،۱۴۰۱‬سود‬ ‫سنواتی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار سهامدار به مبلغ بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬از ‪ ۴۴‬شــرکت دریافت و به حســاب مردم واریز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بازار ســرمایه (ســنا)‪ ،‬پس از تغییرات در سازمان‬ ‫بورس‪ ،‬پرداخت ســودهای رسوبی از طریق سجام‪ ،‬با کلید واژه‬ ‫حق الناس در دســتور کار قرار گرفــت تا عالوه بر واریز صد در‬ ‫صدی سود مجامع شــرکت ها در سال ‪ ۱۴۰۱‬از طریق سجام و‬ ‫بدون نیاز مراجعه سهامداران به بانک‪ ،‬سودهای رسوب شده در‬ ‫سال های گذشته نیز به حساب انها واریز شود‪.‬‬ ‫رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار از ایــن موضوع با عنوان‬ ‫سودی که به مردم پرداخت نمی شود یاد کرده و وعده داده بود‬ ‫در ‪ ۱۴۰۱‬تمام ناشــران ملزم به پرداخت ســود از طریق سجام‬ ‫باشــند‪ .‬وعده ای که محقق و همچنان در دســتور کار سازمان‬ ‫بورس قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش از این خیلی از افراد حتی نمی دانســتند ســودی از این‬ ‫شرکت ها طلب دارند‪ ،‬و یا بعد از بارها مراجعه موفق به دریافت‬ ‫ســود از شــرکت ها نشــده بودند‪ ،‬اما الزام ســازمان بورس به‬ ‫پرداخت حق الناس باعث شــد تا ‪ ۲‬میلیــون ‪ ۹۰۰‬هزار نفر به‬ ‫حقشان برسند‬ ‫اگر چه از میزان ســودهای رسوبی شرکت ها در سنوات گذشته‬ ‫اطالعــات دقیقی در دســترس نیســت‪ ،‬اما اطالعــات اخرین‬ ‫صورت های مالی شرکت ها در سامانه کدال نشان می دهد بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان سود مجامع سهامداران طی سال های‬ ‫گذشــته در شــرکت ها رسوب کرده اســت که اکنون از طریق‬ ‫سامانه سجام بدون نیاز به مراجعه به جایی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫اما سامانه سجام چیست؟‬ ‫سجام یک سامانه زیرســاختی برای شناسایی مشتریان جهت‬ ‫ورود به باشــگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است‪ .‬تمام فعاالن این‬ ‫بازار در این ســامانه‪ ،‬فقط یک بار برای همیشــه اطالعات خود‬ ‫را ثبــت خواهند کرد و پــس از احراز هویت قــادر به دریافت‬ ‫خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود‪ .‬از طریق این‬ ‫سامانه اطالعات هویتی‪ ،‬شماره حســاب‪ ،‬شماره موبایل‪ ،‬ادرس‬ ‫الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از ان به بعد هیچ‬ ‫نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات ان سهامدار را ندارد‪.‬‬ ‫‪ 2600‬هشدار نظارتی بورس در مورد حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش‬ ‫معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به هشدارهای‬ ‫نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش در ‪۶‬ماهه اخیر اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬عمده هشدارها در در خصوص معامالت خالف جهت بازار‬ ‫(رنج منفی)‪ ،‬حذف نامتعارف ســفارش و ایجاد فشار فروش بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«محمدرضا شــاه نظری» به هشــدارهای نظارتی ارسال شده در‬ ‫‪۶‬ماهه اخیر اشــاره و اظهار کرد‪ :‬به منظور صیانت از بازار سرمایه‪،‬‬ ‫حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ٦٠٠‬هشــدار نظارتی در این دوره از سامانه سنجش ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمده این هشــدارها مبتنی بــر بندهای مختلف‬ ‫ماده ‪ ۷‬دســتورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی‬ ‫معامــات برخط بوده و رویه به گونه ای اســت که در صورت تکرار‬ ‫یا اثرگــذاری قابل توجه‪ ،‬با متخلفان برخورد خواهد شــد که این‬ ‫برخوردهــا می تواند طبق ماده ‪ ۳۵‬قانون بازار اوراق بهادار در حوزه‬ ‫تخلفات کارگزاری ها و بازارگردان ها یا ماده ‪ ۴۶‬ان قانون در حوزه‬ ‫احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد‪.‬‬ ‫شــاه نظری به دیجیتالی شــدن ابزارهای نظارتی بورس تهران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا‬ ‫مدیر معامالت به دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکالت‬ ‫متعددی روبرو بود‪ .‬با راه اندازی سامانه سنجش (سامانه نظارتی‬ ‫جامع شرکت بورس) از بهمن ماه سال ‪ ،۱۳۹۹‬نتایج گزارش های‬ ‫متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل‬ ‫شده و بر اساس ان هشدار نظارتی به سامانه معامالت کارگزاری‬ ‫(نامک) ارسال می شود‪.‬‬ ‫محدودسازی دسترسی ‪ ۲۹‬مورد سهامداران‬ ‫معاونت نظارت بازار شــرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این هشدارهای نظارتی همچنین به مدیرعامل و مدیر معامالت‬ ‫شرکت کارگزاری و در صورت برخط بودن معامالت به مدیر برخط‬ ‫نیز به صورت پیامک ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬عمده هشــدارهای نظارتی ‪۶‬ماهه اخیر بیشــتر در‬ ‫خصوص معامالت خالف جهت بازار (رنج منفی)‪ ،‬حذف نامتعارف‬ ‫سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است‪.‬‬ ‫شــاه نظری به محدودســازی موقت دسترســی بــر خط برخی‬ ‫متخلفان دارای اقدام تکرارشــونده یا موثر اشــاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫به منظور ارتقای سالمت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق‬ ‫سهامداران و با توجه به ماده ‪ ۷‬دستورالعمل انضباطی کارگزاران و‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬دستورالعمل اجرایی معامالت برخط‪ ،‬معاونت نظارت بازار با‬ ‫توجه به تاثیر قابل مالحظه برخی اقدامات بر روند معامالت‪ ،‬اقدام به‬ ‫محدودسازی موقتی ‪ ۵‬روزه ‪ ۲۹‬مورد دسترسی برخط سهامداران‬ ‫در ‪۶‬ماهه گذشته کرده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تاالر وحدت تهران میزبان «کوارتت کاسته»‬ ‫«کوارتت کاسته» از مجموعه های شناخته شده و پرمخاطب موسیقی کشورمان در تازه ترین فعالیت خود روز دوشنبه بیستم تیرماه کنسرتی را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬تاالر وحدت تهران روز دوشنبه بیستم تیرماه سال جاری میزبان «کوارتت کاسته» از شناخته شده ترین و پرمخاطب ترین مجموعه های موسیقی کشورمان در قالب یک کنسرت‬ ‫خواهد بود‪.‬در این کنسرت که ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬روز دوشنبه بیســتم تیرماه برگزار می شود‪ .‬احسان صدیق نوازنده گیتار الکتریک‪ ،‬مازیار یونسی نوازنده پیانو‪ ،‬سهیل پیغمبری نوازنده‬ ‫کالرینت باس و ساکسفون سوپرانو و روزبه فدوی نوازنده درامز در قالب «کوارتت کاسته» قطعاتی را اجرا می کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫«هیسپسرهاگریهنمی کنند»ازاسیبهاسخنمیگوید‬ ‫پوران درخشنده گفت‪ :‬فیلم سینمایی «هیس پسرها گریه نمی کنند»‬ ‫ی اســت که در دوران کودکی با ان روبرو‬ ‫درباره پســرها و اسیب های ‬ ‫هستند و این که چگونه استمرار این اسیب های روان شناختی که در‬ ‫گذشته رخ داده‪ ،‬به دنیای زندگی شان در زمان حال بازمی گردد و در‬ ‫یک کالم این فیلم روایت زندگی قربانی های مذکر است‪.‬‬ ‫پوران درخشنده در توضیح این مطلب که این روزها مشغول چه کاری‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این روزها مشغول جلو بردن کارهای فیلم سینمایی‬ ‫«هیس پســرها گریه نمی کنند هستم» که اصالحات فیلم نامه اش را‬ ‫انجام داده ام و در مرحله پیش تولید هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش تولید این فیلم قرار بود تا اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬به پایان برسد‬ ‫و وارد مرحله تولید شــود اما به دلیل شــیوع ویروس کرونا و مشکل‬ ‫سرمایه‪ ،‬این تاریخ به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی پرنده کوچک خوشبختی (‪ )۱۳۶۶‬با اشاره‬ ‫به مضمون این فیلم سینمایی اظهار داشت‪ :‬محتوای این فیلم درباره‬ ‫پســرها و اسیب هاییســت که در دوران کودکی می خورند و این که‬ ‫چگونه اســتمرار این اسیب های روان شناختی که در گذشته رخ داده‬ ‫است‪ ،‬به دنیای زندگی شان در زمان حال بازمی گردد؛ یعنی این پسران‬ ‫در ازدواج‪ ،‬تحصیل و تمام دوران زندگی دچار مسئله و مشکل هستند‪.‬‬ ‫این کارگردان اضافه کرد‪ :‬هیس پســرها گریه نمی کنند در یک کالم‬ ‫روایت زندگی قربانی های مذکر است‪.‬‬ ‫درخشنده با اشاره به زمانی که برای تحقیق و نوشتن فیلم نامه این فیلم‬ ‫صرف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬چندسال برای این فیلم پژوهش شده است؛‬ ‫پژوهش های اجتماعی‪ ،‬کتابخانه ای و میدانی که طیف گسترده ای از‬ ‫مطالعات را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی شمعی در باد (‪ )۱۳۸۲‬در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا ساخت یک فیلم با چنین موضوعی‪ ،‬برای جامعه‬ ‫ما حائز اهمید اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬صددرصد‪ .‬چرا که اولین باری است‬ ‫که درباره پســربچه ها و بحث های روان شناسی و زندگی خانوادگی و‬ ‫اجتماعی انان صحبت می کنیم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬انجام این پژوهش الزم‬ ‫بود چرا که نیاز جامعه است‪.‬‬ ‫هرکسی مسئولیتی دارد و باید حرکتی کند‬ ‫تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی هیس! دخترها فریاد نمی زنند‬ ‫(‪ )۱۳۹۱‬در پاســخ به این پرســش که چرا ایــن موضوعات به رغم‬ ‫اهمیت داشــتن از کمتر از سوی فیلمســازان مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این که کسی چرا موضوعی را پیگیری می کند‬ ‫و دیگری پیگیری نمی کند قصه عالقه مندی ادم هاست؛ به شخصه از‬ ‫روزی که وارد سینما شدم مباحث اسیب شناختی و روان شناسی برایم‬ ‫اهمیت داشت‪.‬‬ ‫درخشــنده ادامه داد‪ :‬اعتقاد دارم که هرکسی مسئولیتی دارد و باید‬ ‫حرکتی کند؛ به عبارت دیگر هرکدام از ما وقتی وارد این جهان شدیم‬ ‫مســئولیتی را برعهده داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬هرکدام از ما یک مسیری را‬ ‫داریم که باید طی شــود؛ قطره قطره‪ .‬هر قطــره ای که از جایی عبور‬ ‫می کند و در پی انجام کاری می رود‪ .‬در نهایت حساسیت های ادم ها و‬ ‫حسی که به دنیای پیرامون دارند‪ ،‬در این موضوع دخیل است‪ .‬ادم ها و‬ ‫فیلمسازان اگر عاشق باشند دنبال این موضوع می روند‪.‬‬ ‫زنان در فیلم سازی ظرافت و حساسیت دارند‬ ‫کارگردان فیلم ســینمایی بچه های ابدی (‪ )۱۳۸۵‬در تایید این گزاره‬ ‫که به نظر می رســد نسل زنان هم دوره درخشنده (فیلمسازانی چون‬ ‫رخشــان بنی اعتماد‪ ،‬تهمینه میالنی و ‪ )...‬حساســیت و هدفمندی‬ ‫مشخصی را در مشی فیلم سازی خود ملحوظ نظر داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬بله‬ ‫این حساسیت در اکثر کارها وجود داشته است‪ .‬خانم ها اصوالً ظریف‬ ‫نگاه می کنند و روی بسیاری از مسائل دقت دارند چرا که فضایی که‬ ‫در کنارش در خانواده رشــد می کنند و جلو می ایند حساسیت های‬ ‫متفاوتی را به انان القا می کند‪ .‬در نتیجه نگاه ظریف و حساســی به‬ ‫مسائل دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افزود‪ :‬با چنین پیشینه و رویکردی طبیعتا انان سعی می کنند که‬ ‫دنبال هرانچه تاثیرگذار است بروند و پیداکننده که نقطه اشکال کار‬ ‫کجاست‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬پایه و مبنای فیلم سازی است‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی عشــق بدون مرز (‪ )۱۳۷۷‬در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چرا در یکی دو دهه اخیر از تعداد فیلم های هدفمند کاسته‬ ‫شــده و بیشتر تمرکز به سمت فروش فیلم ها رفته است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مسائل متعددی در این موضوع دخیل است؛ شاید یکی از این مسائل‬ ‫بی توجهی به موضوعاتی باشــد که مهم است به انان پرداخته شود و‬ ‫به جای ان رفتن به سمت کارهایی که سهل و اسان می تواند جواب‬ ‫بدهد و گیشه را داشته باشد‪ ،‬تمرکز یافته اشت؛ در حقیقت نگاه نکردن‬ ‫به دنیای پیرامونمان و این که چه مشکالتی وجود دارد و چه مسائلی‬ ‫هست‪ ،‬مشکلی جدی است‪.‬‬ ‫درخشنده تصریح کرد‪ :‬درست است که سینما سرگرمی است اما در‬ ‫کنارش باید حرفی برای گفتن داشته باشد‪ .‬متاسفانه امروز کمتر به این‬ ‫مسائل و دغدغه ها می پردازیم و می بینم که فیلم ها ساخته می شوند تا‬ ‫صرفا ساخته شوند اما دغدغه مند نیستند‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم ســینمایی زیر ســقف دودی (‪ )۱۳۹۵‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر فضای کار ســخت شــده و هزینه کار باال رفته است و شرایط‬ ‫فیلم سازی اساسا مساعد نیســت‪ .‬من چیزی حدود شش سال برای‬ ‫تولید هر کاری زحمت می کشــم چنانچه از اخرین فیلمم زیر سقف‬ ‫دودی تا به امروز ‪ ۶‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫این کارگردان باســابقه در توضیح این که چگونه از ابتدا پژوهش را به‬ ‫عنوان پایه و مبنایی از فیلم های داستانی اش درظر گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دلیلش این است که من از مستندسازی به سینما امده ام‪.‬‬ ‫استقبال کم از افتتاحیه فیلم های کمدی‬ ‫‪ ۲‬فیلم تازه اکران شده ســینماها طی ‪ ۳‬روز نخست‪ ،‬جمعا ‪۲۷۵‬‬ ‫میلیون تومان فروختند تا زمان نه چندان مناسب نمایش انها‪ ،‬از این‬ ‫طریق نیز خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫از صبح چهارشنبه‪ ۲ ،‬فیلم اجتماعی به روی پرده رفتند تا در فاصله‬ ‫محدود باقی مانده تا اغاز محرم‪ ،‬سینماها بی بهره از حضور فیلم های‬ ‫کمدی جدید باشند‪.‬‬ ‫این گزاره درحالی مطرح اســت که زمان فعلــی‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫زمان های موجود برای اکران فیلم کمدی جدید است اما متاسفانه‬ ‫عدم رغبت صاحبان کمدی های پرمخاطب ســبب شــده تا زمان‬ ‫طالیی تیرماه برای سینمای ایران‪ ،‬در رکودی نسبی به پیش رود‪.‬‬ ‫افتتاحیه روز ششم با ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان رقم خورد‪ .‬افتتاحیه ای که‬ ‫تالش کرد تا با اکــران مردمی و با حضور برخی بازیگران فیلم در‬ ‫پردیس کورش‪ ،‬پرشورتر هم شود اما درنهایت‪ ،‬تنها ‪ ۲۵۰۰‬نفر به‬ ‫تماشای این فیلم نشستند تا ساخته حجت قاسم زاده اصل‪ ،‬با ‪۲۴۰‬‬ ‫سانس در ‪ ۸۳‬سالن‪ ،‬به فروش ‪ ۱۱۰‬میلیون تومانی نائل اید‪.‬‬ ‫اوضاع برای طالخون نیز چندان مساعد نیست‪ .‬چهارمین ساخته‬ ‫ابراهیم شــیبانی که برخی بازیگرانش را بــرای اکران مردمی روز‬ ‫جمعه‪ ،‬به پردیس کورش فرســتاد‪ ،‬گیشه خوبی را تجربه نکرد و‬ ‫طالخون طی ‪ ۳‬روز نخســت اکران خود‪ ۳۲۰ ،‬ســانس را در ‪۹۹‬‬ ‫سالن تجربه کرد و با ‪ ۴۱۰۰‬مخاطب‪ ۱۷۵ ،‬میلیون تومان فروخت‪.‬‬ ‫بنابراین افتتاحیه دو فیلم روز ششم و طالخون طی ‪ ۳‬روز‪۶۶۰۰ ،‬‬ ‫مخاطب داشــت و ‪ ۲۷۵‬میلیون تومان را به گیشه سینمای ایران‬ ‫واریز کــرد‪ .‬این مختصات طی ‪ ۳‬روزی کــه این دو فیلم نمایش‬ ‫داشتند نشان می دهد که طالخون در جدول فروش‪ ،‬ششمین فیلم‬ ‫پرفروش و روز ششم نیز هفتمین فیلم این جدول بوده است‪.‬‬ ‫طی ‪ ۳‬روز اخیر‪ ،‬کمدی انفرادی با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان‬ ‫در رتبه نخست‪ ،‬علف زار با ‪ ۷۷۰‬میلیون تومان در رتبه دوم و چند‬ ‫می گیــری گریه کنی ‪ ۲‬نیز با ‪ ۵۰۵‬میلیون تومان در رتبه ســوم‬ ‫جدول فروش سینمای ایران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫برگزاریاختتامیهجشنوارهفیلم هایورزشیباتجلیلازپژمانجمشیدی‬ ‫دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه مراسم پایانی و اهدای جوایز برگزیدگان این دوره جشنواره‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬تیرماه همزمان با عید سعید غدیر در تهران برگزار می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این مراسم از یک دهه فعالیت هنری پژمان جمشیدی در عرصه‬ ‫سینما و تلویزیون به عنوان یک ورزشکار شاخص و بازیگر مطرح این‬ ‫روزها تجلیل می شود‪ .‬سیدمجتبی علوی با بیان اینکه در اختتامیه‬ ‫این دوره از تالش ها و فعالیت های سینمایی پژمان جمشیدی تجلیل‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پژمان جمشیدی چه در دوران فعالیت ورزشی‬ ‫و چــه در دوران فعالیت هنری چهره ای محجوب و اخالق مدار بوده‬ ‫است و بر این اساس در این دوره به عنوان سفیر جشنواره فیلم های‬ ‫ورزشــی ایران معرفی و تجلیل خواهد شد‪ .‬دبیر جشنواره فیلم های‬ ‫ورزشــی ایران با بیان اینکه پژمان جمشیدی از سال ‪ ۹۱‬رسما وارد‬ ‫حوزه هنر سینما و تلویزیون شد و با گذشت یک دهه‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫چهره مردمی در سینما حضور جدی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمشیدی با‬ ‫نقش افرینی در بیش از ‪ ۲۵‬فیلم سینمایی و ‪ ۱۰‬سریال تلویزیونی در‬ ‫این ســال ها از چهره های شاخص این روزهای سینمای ایرا ن است‬ ‫و به عنوان یک چهره ورزشــی که وارد سینما شده است با پشتکار‬ ‫مثال زدنی جایگاه خود را تثبیت کرده اســت و جشنواره فیلم های‬ ‫ورزشی وظیفه خود می داند از این چهره ورزشی هنری تجلیل کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه داوران در بخش های مختلف این روزها مشغول‬ ‫تماشای فیلم های رسیده به جشنواره هستند تا جلسات جمع بندی‬ ‫نهایی برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬داوری اثار رسیده به پنجمین جشنواره بین‬ ‫المللی عکس ورزشی ایران نیز به پایان رسیده است و همزمان با مراسم‬ ‫اختتامیه برگزیدگان این بخش نیز معرفی خواهند شد‪ .‬علوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این دوره بیش از ‪ ۵۰۰‬فیلم از ایران و ‪ ۶۸‬کشــور به دبیرخانه‬ ‫جشنواره سیزدهم رسیده است و در بخش عکس نیز حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫عکس از عکاسان ‪ ۵۲‬کشور ارسال و داوری شده است‪ .‬دبیر جشنواره‬ ‫فیلم های ورزشــی ایران ادامه داد‪ :‬در این دوره جشنواره‪ ،‬بیشترین‬ ‫فیلــم به ترتیب از ایران‪ ،‬امریکا‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬برزیل‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬چین و مصر به جشنواره‬ ‫ارسال شده است و مشارکت بیش از ‪ ۶۸‬کشور در جشنواره سیزدهم‬ ‫فیلم های ورزشی ان هم در دوره ای که در دو سال اخیر به علت شیوع‬ ‫کرونا ساخت فیلم کاهش داشته است‪ ،‬بسیار موجب دلگرمی و نشانه‬ ‫شناخت و همراهی فیلمسازان از سراسر جهان با این رویداد بوده است‪.‬‬ ‫علوی در پایان افزود‪ :‬در روزهای پایانی تیرماه و اغازین مردادماه نیز اثار‬ ‫برگزیده جشنواره به مدت سه روز در تهران به نمایش درخواهد امد‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران نماینده‬ ‫انحصاری فدراسیون جهانی فیل م و تلویزیون ورزشی (‪ )Ficts‬است‬ ‫که به منظور رقابت بین فیلم سازان‪ ،‬برنامه سازان‪ ،‬کشف استعدادهای‬ ‫جوان و معرفی چهره های خالق برگزار می شود‪ .‬سیزدهمین جشنواره‬ ‫بین المللیفیلم هایورزشیایرانوپنجمینجشنوارهبین المللیعکس‬ ‫ورزشی ایران با حمایت کمیته ملی المپیک و پارالمپیک‪ ،‬فدراسیون‬ ‫ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬سازمان‬ ‫صدا و سیما و سازمان سینمایی وزارت ارشاد در بخش خصوصی و به‬ ‫همت موسسه فرهنگی هنری خانه هنر خیام برگزار می شود‪.‬‬ ‫چرا «شیشلیک» اکران نمی شود؟‬ ‫روح اهلل سهرابی مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی‬ ‫به ارایه توضیحاتی درباره فیلم ســینمایی «شیشلیک» که به رغم‬ ‫داشتن پروانه نمایش هنوز اکران نشده است‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫روح اهلل سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان‬ ‫ســینمایی‪ ،‬درباره اخرین وضعیت فیلم سینمایی «شیشلیک» به‬ ‫کارگردانی محمدحســین مهدویان که به رغم صدور پروانه نمایش‬ ‫هنوز موفق به اکران عمومی نشــده اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این فیلم‬ ‫همان طور که عوامل فیلم هم در فضای مجازی اعالم کرده اند پروانه‬ ‫نمایش دارد و در تالش هستیم تا بلکه با تعامل دو سویه مشکالت‬ ‫پیش امده را مرتفع و موانع اکران عمومی این فیلم را برطرف کنیم اما‬ ‫به هر حال طبیعی است که هر فیلم بنابر شرایط اجتماعی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و فرهنگی که در هر مقطعی بر جامعه حاکم اســت‪ ،‬با مالحظاتی‬ ‫هم مواجه باشد‪ .‬در این شرایط یک جمع هفت هشت نفره از سوی‬ ‫ریاست سازمان معرفی می شوند تا درباره فیلمی که ذاتاً حساسیت زا‬ ‫و مسئله دار هست و لحن خاصی دارد با در نظر داشتن فضای روحی‬ ‫جامعه و ظرفیت اجتماعی‪ ،‬تصمیم گیری کنند تا ببینند ایا این فیلم‬ ‫مناسب اکران در یک مقطع خاص هست یا نه؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنار این مالحظه کلی‪ ،‬بحث وفادار بودن فیلم ها‬ ‫به یک سری اصول و مسائل عرفی‪ ،‬شرعی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی هم‬ ‫وجود دارد و اینکه این اثار حداقل باید اصول را مراعات کنند تا بتوانند‬ ‫به نمایش عمومی گذاشته شوند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫رونمایی از دیوارنگاره جدید‬ ‫میدانولیعصر(عج)‬ ‫در استانه سالگرد شهادت ایت اهلل سید محمد بهشتی و‬ ‫هفته قوه قضاییه دیوارنگاره میدان ولیعصر رونمایی شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی ســازمان هنری رســانه ای اوج‪،‬‬ ‫بامداد امروز ـ ‪ ۴‬تیرماه ـ از جدیدترین دیوارنگاره میدان‬ ‫ولیعصــر (عج) با موضوع واقعه هفتم تیر ســال ‪ ۱۳۶۰‬و‬ ‫شهادت ایت اهلل سید محمد بهشتی رونمایی شد‪.‬‬ ‫دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که توسط خانه طراحان‬ ‫انقالب اسالمی تهیه و نصب می شود‪ ،‬در استانه سالگرد‬ ‫انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی و شهادت ایت‬ ‫اهلل بهشــتی و ‪ ۷۲‬تن از یارانــش با جمله ای منتصب به‬ ‫ایشان رونمایی شد‪.‬‬ ‫این دیوارنگاره با هشتگ «‪#‬عاشق_شوید» توسط محمد‬ ‫شــکیبا طراحی و به مرحله چاپ و نصب رســانده شد‪.‬‬ ‫مجتبی حسن زاده طراحی نوشــتار این دیوارنگاره را بر‬ ‫عهده داشت‪.‬‬ ‫باتصویربرداریاخرینسکانس‬ ‫فیلمبرداری«سکوت»بهپایانرسید‬ ‫فیلمبــرداری فیلم کوتاه «ســکوت» به نویســندگی و‬ ‫کارگردانی رسول محمدی تهیه شده در انجمن سینمای‬ ‫جوانان ایران‪ -‬دفتر تهران پایان یافت و وارد مراحل فنی‬ ‫شد‪ .‬تولید فیلم کوتاه «سکوت» که پیش تولید ان از روز‬ ‫‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۱۴۰۱‬اغاز شده و روز ‪ ۲‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬کلید خورده‬ ‫بود‪ ،‬با تصویربرداری اخرین سکانس به پایان رسید‪ .‬رسول‬ ‫محمدی عالوه بر نویســندگی و کارگردانی‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫این فیلم را هم بر عهده داشته است‪« .‬سکوت» به نوشته‬ ‫و کارگردانی رســول محمدی روایتی اســت از داریوش‬ ‫پســری که به دنبــال معنای زندگی بر اســاس دیدگاه‬ ‫خودش اســت‪ .‬عوامل و بازیگران فیلم کوتاه «سکوت»‬ ‫عبارتند از نویسنده و کارگردان‪ :‬رسول محمدی‪ ،‬دستیار‬ ‫و برنامه ریز کارگردان‪ :‬شــقایق اوالد وطن‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و مدیر تولید‪ :‬هادی دهقانی‪ ،‬مدیر تصویربرداری‪ :‬حسین‬ ‫چراغی‪ ،‬دستیار تصویر‪ :‬رادوش حدیدی‪ ،‬مدیر صدابرداری‪:‬‬ ‫یوسف رضا مرادی‪ ،‬گریمور‪ :‬علیرضا غدیری‪ ،‬طراح صحنه‬ ‫و لباس‪ :‬افســانه حاج محمد طاهر‪ ،‬بازیگران‪ :‬صبا فدایی‪،‬‬ ‫روزبه شفیعی‪ ،‬دیوید یعقوبی‪.‬‬ ‫برای تیتراژ پایانی «وضعیت زرد»؛‬ ‫تک اهنگ «پروا»‬ ‫محمد معتمدی شنیدنی شد‬ ‫قطعه «پروا» به اهنگســازی و تنظیم حبیب خزایی فر و‬ ‫خوانندگی محمد معتمدی در قالب تیتراژ پایانی مجموعه‬ ‫تلویزیونی «وضعیت زرد» پیش روی مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫موســیقی تیتراژ پایانی مجموعه تلویزیونی «وضعیت‬ ‫زرد» با شــعری از محمدمهدی ســیار‪ ،‬اهنگسازی و‬ ‫تنظیم حبیــب خزایی فر و خوانندگی محمد معتمدی‬ ‫در قالب تک اهنگ «پروا» منتشــر شد‪ .‬در این قطعه‬ ‫علــی جعفــری پویان‪ ،‬میــاد عالمی‪ ،‬امیــن غفاری‬ ‫‪‎‬نوازندگان ‪‎‬ویولن‪ ،‬ســهراب برهمنــدی‪ ،‬علی جعفری‬ ‫پویان نوازندگان ویوال‪ ،‬کریم قربانی نوازنده ویولنســل‪،‬‬ ‫ایمان جعفری پویان نوازنده کالرینت‪ ،‬حسین میرزایی‬ ‫نوازنده هــورن‪ ،‬مهدی رمضانی ضبط‪ ،‬محمد ســعید‬ ‫شایان میکس و مسترینگ و محسن صفایی فرد مدیر‬ ‫تولید‪ ،‬عوامل اجرایی را تشکیل می دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫اخبار‬ ‫عدموقفهدرتحویلبنزین‬ ‫به نرخ دوم و باکارت ازاد‬ ‫جایگاههااستانگلستان‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬در راستا و ادامه بررسی های میدانی‬ ‫سرزده و همچنین هوشمند از جایگاه های عرضه سوخت‪،‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان‬ ‫ازتعدادی از جایگاه های سوخت شهرستان کردکوی بازدید‬ ‫کرد‪.‬در ایــن بازدید افتخاری اعالم نمــود‪ :‬مجاری عرضه‬ ‫ازجهت تامین فراورده و موجودی‪ ،‬خدمت رســانی بهینه‪،‬‬ ‫داشــتن کارت ازاد بنزین‪ ،‬وضعیت مطلوب و بروزی دارند‪.‬‬ ‫وی به فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توصیه‬ ‫نمودند‪ ،‬قبل ازدرج هرگونه خبر بویژه اخبار منفی که موجبات‬ ‫تشویش اذهان عمومی را بدنبال خواهند داشت و مورد سوء‬ ‫استفاده معاندین و بدخواهان از این اخبار می شود‪ ،‬جهت‬ ‫صحت و سقم خبر‪ ،‬نخست ازمسئولین شهرستانی استعالم‬ ‫‪ ،‬ودرصورت تائید‪ ،‬موضوع را بعنوان یک فرصت برای خدمات‬ ‫رســانی مطلوبتر تلقی‪ ،‬واقدامات اصالحی را بدون رادیکال‬ ‫کردن فضا‪ ،‬مطالبه نمایند‪ .‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی منطقه گلستان درادامه افزود‪ :‬مردم جهت دریافت‬ ‫سوخت بنزین به نرخ ‪ ۳۰۰۰‬تومانی می توانند هم از کارت‬ ‫سوخت جایگاهها که به تعداد کافی در مجاری عرضه و مراکز‬ ‫ادارات شهرستانی موجود و جوابگوی نیاز استان نیز می باشد‬ ‫اســتفاده نمایند و هم از کارت هوشمند سوخت خودشان‪،‬‬ ‫ضمناینکههرگونهشایعهدرخصوصافزایشقیمتبنزینیا‬ ‫حذف کارت ازجایگاهها نیز‪ ،‬شدیدا ًتکذیب می گردد‪.‬‬ ‫باجهبانکمسکندرشرکتعمران‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪:‬در دیدار تل اشکی مدیرعامل شرکت‬ ‫عمران شهر جدید عالیشهر و دهداری زاده مدیر شعب بانک‬ ‫مسکن استان بوشهر مقرر شد باج ه و دستگاه خودپرداز بانک‬ ‫مسکن در شــرکت عمران راه اندازی شود به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر‪ ،‬جهانبخش تل‬ ‫اشکی گفت‪ :‬با اشــاره به سهولت دسترسی و ارائه مطلوب‬ ‫تر خدمات بانکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن و عموم‬ ‫شهروندان باجه و دستگاه خودپرداز بانک مسکن در شرکت‬ ‫عمران راه اندازی می گردد‪.‬مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر‬ ‫افزود‪ :‬یکی از درخواست های مکرر متقاضیان طرح نهضت‬ ‫ملی دسترسی اسان و وجود بانک مسکن بود که با پیگیری‬ ‫های صورت گرفته و همکاری بانک مسکن این مهم در حال‬ ‫راه اندازی و اجرا می باشد‪.‬تل اشکی ادامه داد‪ :‬ارائه خدماتی‬ ‫بانکی بــرای ارائه خدمت به ارباب رجوعــان و متقاضیان‬ ‫نهضت ملی مسکن و همچنین عموم شهروندان بسیار قابل‬ ‫توجه است و امیدواریم با همکاری بانک مسکن ‪ ،‬قدم های‬ ‫بزرگ تری برای افزایش رضایتمندی و در استفاده از خدمات‬ ‫بانکی برداریم‪ .‬مدیرعامل شــرکت عمران از سایت ‪2635‬‬ ‫واحدی رســا بازدید کردجهانبخش تل اشکی مدیرعامل‬ ‫شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به همراه محمد گالب‬ ‫کش مدیرعامل شرکت رهاورد ســازندگی ازادگان( رسا)‬ ‫از روند پروژه ‪ 2‬هراز ششــصد و سی و پنج واحدی نهضت‬ ‫ملی مسکن بازدید کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫عمران شهر جدید عالیشهر‪ ،‬مدیرعامل و عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت عمران به همراه مدیرعامل و هیات همراه شرکت رسا‬ ‫به منظور ارزیابی روند پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهر‬ ‫عالیشــهر از پروژه ‪ 2‬هراز ششصد و سی و پنج واحدی این‬ ‫شرکت بازدید کردند‪.‬در ادامه این بازدید ضمن تشکیل جلسه‬ ‫در محل دفتر شرکت عمران جهت جمع بندی‪ ،‬مشکالت‬ ‫شرکت سازنده و موضوعات مربوط به ان به شکل جداگانه‬ ‫بررسی و جهت تسریع در اجرای کار نتیجه گیری شد‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی در مرز مهران‬ ‫زائرسراایجادمی کند‬ ‫خوب‪-‬استان اذربایجان شرقی‪ :‬رئیس ستاد بازسازی عتبات‬ ‫عالیاتاذربایجانشرقیگفت‪:‬نخستینزائرسرایاستان‪،‬برای‬ ‫استفاده زائران و خادمان موکب های اربعین حسینی در پایانه‬ ‫مرزی مهران در حال احداث است‪ .‬علی حق بیگی جمعه شب‬ ‫در همایش تجلیل از خادمان و خیران موکب حضرت نرجس‬ ‫خاتون (سالم اهلل علیها) در سراب افزود‪ :‬عملیات احداث این زائر‬ ‫سرای مرزی با مشارکت استانداری در زمینی به مساحت سه‬ ‫هزار مترمربع با زیر بنای هزار و‪ ۷۰۰‬متر مربع در حال اجراست‬ ‫وامیدواریمتااربعینامسالبهبهرهبرداریبرسد‪.‬ویازهماهنگی‬ ‫مدیران و خادمین موکب های استان برای حضور در اجتماع‬ ‫بزرگ پیاده روی اربعین حسینی خبر داد و افزود‪ :‬امسال ‪۳۸‬‬ ‫موکبدارایپروانهفعالیتباکارگروه هایتخصصیوفنیشامل‬ ‫کمیته های اسکان‪ ،‬تغذیه و بهداشت و درمان به زائران در مرز‬ ‫عراقوشهرهاینجف‪،‬کربال‪،‬کاظمینوسامراخدماتپذیرایی‬ ‫ارائهخواهندکرد‪.‬حقبیگیادامهداد‪:‬پیشبینیمی شودامسال‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬هزار زائر از اذربایجان شــرقی در اجتماع بزرگ و‬ ‫حماسیپیادهرویاربعینحسینیشرکتکنند‪.‬‬ ‫بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬سازمان بازرسی این استان به عنوان سازمان پیشرو در میان دیگر استان های کشور‪ ،‬در حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده است‪ .‬محمد مهدی صالحی روز شنبه در‬ ‫نشست با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت‪ :‬یکی از کارهای مهم این سازمان مطالبه گری از مدیران در جهت اجرای وظایف انها در راستای تحقق شعار سال است‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از یک دهه از نام‬ ‫گذاری سال ها با عناوین اقتصادی از سوی رهبر معظم انقالب می گذرد در ادامه همین توجهات و اهمیت موضوع امسال نیز به نام تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغالزایی نام گذاری شده که نشان دهنده توجه به اقتصاد‪ ،‬اشتغال و‬ ‫معیشت مردم است‪ .‬بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد‪ :‬شعار رهبر معظم انقالب اسالمی پشتوانه علمی دارد و اجرای تکالیف مشخص شده در خصوص این امر باعث ایجاد زیرساخت ها و ایجاد اشتغال در‬ ‫کشور می شود‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان در این استان تشکیل شده و با حدود هشت مدیر استانی نشست برگزار شده است‪ .‬بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫مشکالت ‪ ۶‬شرکت دانش بنیان در استان بررسی و مسائل همه ان ها رفع شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بسیج مستضعفان‪:‬‬ ‫بخش کشاورزی محور تامین امنیت غذایی کشور است‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬رییس سازمان بسیج مســتضعفان کشور در‬ ‫مراسمی که به مناســبت روز سازمان بسیج جامعه کشاورزی در‬ ‫دانشکدگان کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در‬ ‫کــرج برگزار شــد‪،‬گفت ‪ :‬انتظار می رود این بخش برای رشــد و‬ ‫شکوفایی به سمت دانش بنیان حرکت کند‪.‬‬ ‫ســردار غالمرضا ســلیمانی با اشــاره به اینکه امروز شرایط برای‬ ‫دانش بنیان شدن بخش کشاورزی بسیار مهیا و ظرفیت های الزم‬ ‫را برای حل مســایل و مشــکالت در این بخش وجود دارد‪،‬افزود‪:‬‬ ‫در واقــع ظرفیت های الزم به جز ان میزانی که در مســیر نقش‬ ‫افرینی محقق می شــود را برای ایجاد یک حرکت بزرگ در بخش‬ ‫کشاورزی در کشور داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیازهایی در این بخش در ایران اســامی‪ ،‬جهان‬ ‫اسالم و حتی دنیا در بخش کشــاورزی وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫از خرداد ماه ســال گذشــته که ملت ایران با حضور گسترده خود‬ ‫دولت مردمی را انتخاب کردند این شرایط برای توسعه و تحول در‬ ‫بخش های از جمله کشاورزی فراهم شده و دولت مردمی ایت اهلل‬ ‫رییسی در واقع شرایط الزم را برای ایجاد یک تحول به خصوص در‬ ‫عرصه کشاورزی و دانش بنیان شدن ان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان بســیج مستضعفان کشور با اشاره به اینکه در کنار‬ ‫اقدامات دولت برای تحول در این بخش هدف این است که بسیجی‬ ‫عمومی شــکل بگیرد و تمام ارکان اندیشه ورز در تحقق این مهم‬ ‫نیز حضور دارند‪،‬ادامه داد‪ :‬می توان مجلس اندیشــه ورز کشاورزی‬ ‫را تشــکیل و در این رابطه محدودیتی وجود ندارد و کارهایی که‬ ‫در گذشته می بایست انجام می شد و انجام نشد امروز وقت انجام‬ ‫دادن ان است ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه مــا باید طرح های اندیشــه ورز‪ ،‬عالمانه و‬ ‫هوشــمندانه از شرکت های دانش بنیان را اماده و به صورت مردم‬ ‫نهاد پیاده سازی کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال با توجه به هزینه های‬ ‫زیادی که خرید بذر برای کشــاورزان در بردارد‪ ،‬مسیرهای تولید‬ ‫داخلی برای تهیه بذرها در برخی از دانشــکده ها اغاز که البته در‬ ‫حد ناچیزی است اما اغاز خوبی بوده است‪.‬‬ ‫ســلیمانی با بیان اینکه ‪ ۴۵۰‬میلیارد متر مکعب در ســال میزان‬ ‫نزوالت جوی ما اســت بیان داشــت‪ :‬از این میــزان حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد متر مکعب ان اب روان بوده و حدود ‪ ۸۵‬درصد اب های‬ ‫استحصالی در بخش کشــاورزی مصرف که حجم باالیی است‪.‬این‬ ‫در حالی اســت که اگر اب در کشور مدیریت شود اتفاقات بزرگی‬ ‫رقم خواهد خورد که در این مسیر بسیج کشاورزی کارهای علمی‬ ‫زیادی را در طول ســال های گذشته انجام داده که سایر دستگاه‬ ‫ها می توان برای تحقق این مهــم از این فعالیت های علمی بهره‬ ‫برداری کنند‪.‬‬ ‫وی بــه مذاکرات صورت گرفتــه با دولت بــرای تحول در بخش‬ ‫کشاورزی اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال یک توافق بزرگ در ارتباط با‬ ‫محصوالتی از جمله گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬کلزا و برنج با هدف باال بردن‬ ‫ســطح بهره وری در این محصوالت و ‪ ۲۱‬محصول مزیت دار دیگر‬ ‫هســتیم‪ .‬البته سامانه های الزم برای تحقق این مهم تعبیه شده و‬ ‫با استقبال خوبی که کشاورزان از طرح های از این قبیل داشته اند‬ ‫در کنار ظرفیت های که وجود دارد می توان عملیات گســترده ای‬ ‫را در کشور اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ســلیمانی با بیان اینکه اجرای این عملیات نیاز به پشتیبانی دولت‬ ‫دارد ‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با مذاکرات صــورت گرفته با وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی در کنــار بهره برداری از ظرفیت های کشــور و کمک‬ ‫گرفتن از ظرفیت بســیج در متجلی کــردن قدرت اقتصادی ملت‬ ‫ایران در بخش کشاورزی گام بر می داریم‪.‬‬ ‫برگزاری نشست اموزشی‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار جامعه هدف بهزیستی‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪ :‬نشستی در خصوص راههای ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار جامعه هدف بهزیســتی و با رویکــرد تقویت حوزه ها و‬ ‫موسســه های کارافرینی با حضور دکتر فروغی مشاور ریاست‬ ‫سازمان بهزیستی کشور و معاونین حوزه های تخصصی بهزیستی‬ ‫گیالن و سایر کارشناسان مسئول حوزه های تخصصی بهزیستی‬ ‫استان گیالن در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی استان برگزار‬ ‫شــد‪.‬در این جلسه اموزشی دکتر فروغی راههای علمی و عملی‬ ‫اســتفاده از ظرفیتهای موسســات کارافرین و صاحبان حرف و‬ ‫مشاغل مورد نیاز جامعه برای مددجویان و توانخواهان بهزیستی‬ ‫با ایجاد مکان های کارافرینی و مشارکت همه جانبه بهزیستی‬ ‫‪ ،‬موسســات وابسته به سازمان و مســتقل را مطرح نموده و با‬ ‫اعضای جلســه در این خصوص به گفتگو و تبادل نظر پرداخته‬ ‫و راههای عملیاتی نمودن ان در اســتان گیالن به عنوان استان‬ ‫پایلوت بعد از استان کرمان را بررسی کردند‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی‬ ‫در راستای توسعه حمل و نقل و مسکن‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهــان ‪ -‬علیرضا هژبری‪ :‬جلســه شــورای‬ ‫هماهنگی امور راه و شهرســازی استان اصفهان با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرســازی برگزار شــد در این جلســه به بهره گیری از‬ ‫توانمندی های کشور در حوزه های حمل و نقل و مسکن تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور‬ ‫رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬معاونین وزیر و مدیران کل‬ ‫دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ .‬این جلســه در محل سالن اجتماعات اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد و در ابتدا علیرضا قاری‬ ‫قران مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ضمن ارائه‬ ‫گزارشــی از عملکرد این اداره کل‪ ،‬اخرین وضعیت پروژه های‬ ‫در دست اجرا و اولویت دار سطح استان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوی‬ ‫مدیران کل دســتگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اســتان از جمله استان های‬ ‫بزرگ کشور بوده و به لحاظ برخی ویژگی ها در صدر قرار دارد‬ ‫لذا نیازمند توجه ویژه است‪ .‬وی افزود‪ :‬حوزه راه های ارتباطی‬ ‫و به طور کلی مبحث حمل و نقل استان اصفهان موضوع ویژه‬ ‫ای است و نیاز به نگاه جدی دارد‪.‬‬ ‫قاســمی ضمن تقدیر از تالش های بعمــل امده در حوزه های‬ ‫مختلف و زیر مجموعه راه و شهرسازی در استان اصفهان اذعان‬ ‫داشت‪ :‬کشور دارای توانمندی های بسیاری است که با استفاده‬ ‫از ان و همچنین اســتفاده از بخش خصوصی و شــرکت های‬ ‫دانش بنیان می توان کارهای ناشــدنی را به انجام برســانیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص بخش های حمل و نقل و مســکن که از جمله‬ ‫موضوعات اصلی وزارت راه و شهرســازی است گفت‪ :‬با اهتمام‬ ‫ویژه در حوزه وزارت راه و شهرســازی مــی توانیم ایران را به‬ ‫یک کارگاه عظیم از مجموعه حمل و نقل و مجموعه مســکن‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به روش به کار‬ ‫رفته در بازافرینی محله همت اباد اصفهان اذعان داشت‪ :‬پروژه‬ ‫مســکن محله همت اباد الگو و نمونه خوبی است که می تواند‬ ‫برای کشور نیز مفید باشد‪.‬‬ ‫رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی در جریان سفر خود به‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬از پروژه های مســکن محله همت اباد‪ ،‬قطار‬ ‫سریع الســیر اصفهان‪ -‬تهران‪ ،‬طرح نهضت ملی مسکن شاهین‬ ‫شهر بازدید بعمل اورد‪ ،‬عملیات اجرایی سه هزار و ‪ ۸۱۶‬واحد‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان با حضور وی اغاز و‬ ‫دو باب منزل به دو خانواده صاحب فرزندان چهارقلو اهدا شد‬ ‫همچنین در جلســه شــورای هماهنگی امور راه و شهرسازی‬ ‫ضمن جمع بندی مباحث ســفر‪ ،‬دستورات الزم را در راستای‬ ‫رفع موانع اجرایی صادر کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشاک البرزخبر داد‪:‬‬ ‫تشدیدبرخوردبافروشندگانلباسهاینامتعارف‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬رییس اتحادیه پوشــاک‬ ‫البرزضمن تبریک یکــم تیرماه روز اصناف از‬ ‫تشــدید نظارت ها بر عرضه واحدهای صنفی‬ ‫تولیدی و فروشــگاهی پوشاک در این استان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰۰‬واحد صنفی‬ ‫عرضه پوشــاک البرز مورد بازدید قرار گرفته‬ ‫و بــه بیش از ‪ ۱۰۰‬واحــد صنفی تولیدی که‬ ‫عرضه پوشاک غیرمتعارف داشتند تذکر الزم‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫میراســماعیل صدیــق بــا بیان اینکــه این‬ ‫واحدهای صنفی عرضه پوشــاک غیر متعارف‬ ‫برای بــار نخســت تذکر و درصــورت تکرار‬ ‫تخلــف پلمب خواهند شــد‪،‬افزود‪ :‬بازرســان‬ ‫اتحادیه پوشــاک بــا رصد در بــازار چنانچه‬ ‫موارد غیر قانونی در زمینه البســه و پوشاک‬ ‫پوشش مشاهده کنند برخورد جدی خواهند‬ ‫داشــت بنابراین از صاحبان واحدهای صنفی‬ ‫عرضه پوشــاک می خواهیم نســبت به جمع‬ ‫اوری البســه های غیرمتعارف ســریعا اقدام‬ ‫کنند تا اقدامات انتظامــی ویا اقدام به پلمب‬ ‫واحدمربوطه صورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی نیز که‬ ‫مقررات نظام صنفی رعایت کرده و پوشــاک‬ ‫متعارف واسالمی را عرضه کنند مورد تشویق‬ ‫قرار می گیرند‪،‬ادامه داد‪:‬دراجرای «طرح عفاف‬ ‫و حجــاب» ضمن نظارت برعرضه پوشــاک و‬ ‫نحوه پوشش فروشندگان با متخلفان برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫صدیق تاکید کــرد‪ :‬همچنین خرید و فروش‬ ‫هــر گونه لبــاس منقش به حــروف التین ‪،‬‬ ‫طرح ها و عالیم گروه های موســیقی غربی‪،‬‬ ‫مانتو های جلوباز و شیشــه ای و به طور کلی‬ ‫پوشاک مغایر با شئونات و ارزش های اسالمی‬ ‫در سطح واحد های صنفی ممنوع است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشــاک البــرز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تشــویق بانوان به استفاده از پوشش‬ ‫مناسب‪ ،‬نیازمند ارائه لباس های ارزان و شکیل‬ ‫اســت و در دسترس قرار داشتن چنین البسه‬ ‫ای بــرای احاد مردم در دســتور کار اتحادیه‬ ‫می باشــد؛ ما امادگی خود برای دایر نمودن‬ ‫مراکز عرضه ی پوشــاک عفاف و حجاب را به‬ ‫دستگاه ها و نهادهای مربوطه نظیر شهرداری‬ ‫اعالم کرده و در صورت جانمایی مناســب هر‬ ‫چه سریعتر در این خصوص اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫صدیق با اشــاره به فروشــگاه های غیرمجاز‬ ‫زیرزمینی بــه عنوان اصلی ترین مراکز عرضه‬ ‫البســه ی قاچــاق و غیــر اســامی ‪،‬افزود ‪:‬‬ ‫دسترسی بازرسان و ناظران اتحادیه به چنین‬ ‫مراکــزی که به صورت پنهانــی و به صورت‬ ‫مزون های خانگی فعالیت دارند بسیار دشوار‬ ‫است و ســاماندهی و جمع اوری انها نیازمند‬ ‫همکاری مردم است و باید فروشگه های غیر‬ ‫مجاز را به اداره اماکن معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین از برگزاری نمایشــگاه عفاف و‬ ‫حجاب در ‪۲۱‬تیر ماه سال جاری درشهرستان‬ ‫کرج خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬برای‬ ‫تشویق بانوان به استفاده از پوشش مناسب‪،‬‬ ‫با همــکاری فرمانداری و شــهرداری کرج و‬ ‫نهادهای مربوطه نســبت بــه دایرکردن یک‬ ‫نمایشگاه باشکوه در این زمان اقدام خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫بهادری جهرمی‪« :‬شهید بهشتی» پایه گذار بنیانی برای احقاق عدالت در ایران است‬ ‫ســخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬شهید بهشتی‪ ،‬فراتر از معماری قوه قضائیه‪ ،‬پایه گذار بنیانی برای احقاق عدالت در نظام جمهوری اسالمی ایران است‪.‬علی بهادری جهرمی‬ ‫ســخنگوی دولت در یادداشتی به مناسبت شهادت شهید بهشتی و ســالروز قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت‪« :‬شهید مظلوم سید محمد بهشتی‪،‬‬ ‫فراتر از معماری قوه قضائیه‪ ،‬پایه گذار بنیانی برای احقاق عدالت در نظام جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬نقش بی بدیل این شهید پراندیشه در تدوین قانون اساسی و پا گرفتن‬ ‫قوه قضائیه مستقل‪ ،‬انکار ناشدنی است‪.‬فهم درست فحوای قانون اساسی ایران قرابت بسیار زیادی با درک اندیشه های شهید بهشتی دارد‪ .‬منش نواندیشانه شهید بهشتی‪،‬‬ ‫هنوز هم تازگی دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫روندنزولیکرونامنجربهعادی انگارینشود‬ ‫ایت اهلل رئیسی با اشاره به ســیر نزولی کاهش ابتال و‬ ‫خسارات جانی ناشی از کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه میزان ابتال‬ ‫به کرونا کاهش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی‬ ‫یک مورد فوتی هم نداشتیم‪ ،‬نباید سبب عادی انگاری‬ ‫نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جلسه ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا با اشــاره به کاهش امار ابتال و فوتی های ناشی از شیوع‬ ‫ویــروس کووید‪ ،۱۹‬از تالش ها و زحمات کادر درمان در طول‬ ‫دو ســال اخیر قدردانی کرد و اقدامات انها در صیانت از جان‬ ‫مردم را امیدافرین خواند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬اگر شــاهد وضعیــت متفاوتی به لحاظ‬ ‫شــیوع کرونا در کشورمان نســبت به برخی کشورهای دیگر‬ ‫جهان هستیم و در دل مردم از بابت بازگشایی کسب و کارها‬ ‫و مراکز اموزشــی امید به وجود امده‪ ،‬این از لطف خداوند و‬ ‫ثمره ایثار و تالش بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیســی تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان ها و‬ ‫کادر درمان را جلوه عملی قدردانی از پزشــکان و پرســتاران‬ ‫زحمتکش کشــور دانســت و از وزیر بهداشــت خواست این‬ ‫موضوع را با جدیت پیگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به سیر‬ ‫نزولی کاهش ابتال و خسارات جانی ناشی از کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اینکه میزان ابتال به بیمــاری کاهش یافته و در برخی روزها‬ ‫به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم نداشــتیم‪ ،‬نباید سبب‬ ‫عادی انگاری نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی بر همین اساس از احاد مردم خواست که در‬ ‫مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام‬ ‫و همچنین وســایل نقلیه‪ ،‬مثل گذشــته دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود‪.‬‬ ‫وی اســتمرار اطالع رســانی و اموزش درباره بیماری کرونا و‬ ‫هشدارهای الزم برای پیشگیری از ان را امری ضروری دانست‬ ‫و گفت‪ :‬اموزش عمومی درباره یک بیماری مسری مثل کرونا‪،‬‬ ‫مسئله ای مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خاطرنشــان کرد‪ :‬بحمداهلل شــرایط نســبت‬ ‫به گذشته بســیار متفاوت شده‪ ،‬اما رســانه ملی و مسئوالن‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت همواره به مسئله‬ ‫اموزش و هشــدار به موقع نسبت به شــیوع بیماری اهتمام‬ ‫داشته باشند تا زمینه اوج گیری مجدد بیماری به وجود نیاید‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم بر خالف رویکردهای گذشته مصوبات مجلس را الزام اور می داند‬ ‫معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت‪ :‬ایــن دولت بر خالف برخی‬ ‫رویکردهای گذشــته از مصوبات مجلس اســتقبال کرده و ان را‬ ‫الزام اور می داند‪.‬‬ ‫ســید محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مراسم‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین معاونت امور‬ ‫مجلس ریاســت جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه به تاکید رهبر فرزانه انقالب بــر همدلی و هماهنگی قوا در‬ ‫گره گشــایی از مشکالت مردم‪ ،‬همکاری این دو مجموعه می تواند‬ ‫نقش تعیین کننده ای در تســهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و‬ ‫مقننه داشته باشد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اگر چه در قانون بر تفکیک قوا‬ ‫تاکید شده است اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با‬ ‫یکدیگر نداشته باشند‪ .‬بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده‬ ‫دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و موثر است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور مرکز پژوهش های مجلس را پشتوانه‬ ‫علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت‪ :‬در مجموعه دولت‬ ‫نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار اســت و در‬ ‫تعامل با وزارتخانه ها و دســتگاه های مختلف نظرات انها را جمع‬ ‫بندی و در دولت منعکس می کند‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته مشترکی‬ ‫به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای‬ ‫الزم را برای بهبود امور ارائه دهد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور‪ ،‬گفت‪ :‬این تفاهمنامه در ‪ ۱۲‬بند تدوین شده‬ ‫اســت و در ان وظایف و مســئولیت ها به طور شفاف بیان شده و‬ ‫البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حســینی با بیان اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین‬ ‫اجرایی نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬علت اصلی این موضوع ان است که پیش‬ ‫از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشــی الزم درباره انها انجام‬ ‫نشده است و امروز الزم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده‬ ‫کنیم تا اشتباهات و کاستی های گذشته تکرار نشود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جنبه اجرایی در دولت قوی تر است و در مرکز‬ ‫پژوهش ها مباحث نظری و پژوهشــی غلبه دارد و چنانچه این دو‬ ‫مجموعه در کنار هم قــرار بگیرند‪ ،‬قوانین و مقررات بهتر و جامع‬ ‫تر خواهد بود‪ .‬معاون رئیس جمهور گفت‪ :‬دولت سند تحول را در‬ ‫‪ ۳۷‬موضــوع تدوین کرده که برای اجرای بخش هایی از ان نیاز به‬ ‫مصوبات مجلس شورای اسالمی است و این دولت بر خالف برخی‬ ‫رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و انرا الزام اور‬ ‫می داند‪ .‬حسینی با تاکید بر ضرورت تقدم الیحه بر طرح و تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب در این باره اظهار داشت‪ :‬دولت لوایح متعددی‬ ‫را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و الیحه جامع‬ ‫انتخابات در دستور کار قرار دارد که انها را در فرصت های مناسب‬ ‫به مجلس تقدیم خواهد کرد‪ ،‬ضمن اینکه چنانچه موضوعات در‬ ‫قالب الیحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده‬ ‫‪ ۷۵‬به ان نمی گیرد و امور ســریعتر و با کارشناسی باالتری انجام‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬ترجیح ما بر الیحه محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی‬ ‫ریاست جمهوری بعنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت‬ ‫و مجلــس می تواند نقش مهم و موثــری در تقویت روابط دو قوه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون امور مجلس ریاســت جمهوری و رییس مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی را با‬ ‫هدف همگرایی‪ ،‬تعمیق و تسهیل روابط و همکاری های قوه مجریه‬ ‫و مقننه و ارایه طرح ها و لوایح جامع و قوی‪ ،‬امضا کردند‪.‬‬ ‫همکاری مشترک در تهیه و تدوین طرح ها و لوایح‪ ،‬ایجاد و تقویت‬ ‫هماهنگی و هم افزایی‪ ،‬تبادل اطالعات‪ ،‬مســتندات و ظرفیت ها‪،‬‬ ‫برگزاری مشترک رویدادهای علمی و تخصصی از جمله محورهای‬ ‫اصلی این تفاهم نامه اســت که در ‪ ۱۲‬بند و برای مدت ســه سال‬ ‫تنظیم شده است‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه در نشست خبری با بورل‪:‬‬ ‫امادگی داریم در روزهای اینده مذاکرات را از سر بگیریم‬ ‫وزیر امورخارجه کشــورمان با بیــان اینکه گفت وگوهای مفصل و‬ ‫عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست‬ ‫خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشــتیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امادگی‬ ‫داریم در روزهای اینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت‬ ‫ایران برای دولت مهم هست‪.‬‬ ‫حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش با‬ ‫جوزف بورل نماینده عالی سیاســت خارجی و امور امنیتی اتحادیه‬ ‫اروپا در محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشــورمان و نماینده عالی سیاست خارجی و امور‬ ‫امنیتی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در نشســت خبری مشترک‬ ‫حضور یافتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشســت خبری امیر عبداللهیــان وزیر امورخارجه‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬ما گفت وگوهای طوالنی اما مثبتی با اتحادیه اروپا‬ ‫داشتیم‪.‬حفظ و گسترش روابط با اتحادیه اروپا از اولویت های ما در‬ ‫صدور بیش از‪ 2‬میلیون و‪ 500‬هزار‬ ‫شناسهملیبرایاشخاصحقوقی‬ ‫رئیسسازمانثبتاسنادوامالککشورگفت‪:‬تاکنونبیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت‬ ‫ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور برای کل مجموعه‬ ‫اشخاص حقوقی صادر شده است‪ .‬مرکز رسانه قوه قضاییه‪،‬‬ ‫حســن بابایی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور‪،‬اظهارداشت‪:‬یکیازعملکردهایسازمانثبتاسنادو‬ ‫امالککشورنظارتبراداراتثبتاسنادوامالک‪،‬دفاتراسناد‬ ‫رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد‬ ‫رسمی‪ ،‬دفاتر ازدواج و طالق بازرسی هایی صورت گرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این‬ ‫است که به همه دستگاه ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه ها‬ ‫شناسه ملی بدهد که در سال گذشــته ‪ ۱۰۳‬هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫شناسهملیبرایشرکت هاودستگاه هایدولتیصادرشد‪.‬‬ ‫پیگیری مناسبات با قاره اروپا است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بحــث تــداوم مذاکــرات ایــران و طــرف های‬ ‫دیگر برای لغو تحریم مورد برررسی قرار گرفت و اقای بورل از من‬ ‫خواستند که چگونه می توانیم بن بست و توقفی که بعد از قطعنامه‬ ‫اژانس اســت‪ ،‬بیرون برویم‪.‬بنده گفتم که ایران همیشــه از مسیر‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ‪ ۱۳‬ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ارای صــادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک‬ ‫شهرستان خرماباد به شرح ذیل‪:‬‬ ‫پرونده کالسه ‪ 1400114425001001415‬و رای شماره ‪140160325001001399‬‬ ‫مورخــه ‪ 1401/03/17‬بــه تقاضــای رضاعلــی قیطولی فرزند محمد نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت ‪ 145.95‬متــر مربع و پرونده کالســه‬ ‫‪ 1400114425001001414‬و رای شــماره ‪ 140160325001001397‬مورخــه‬ ‫‪ 1401/03/17‬به تقاضای رضاعلی قیطولی فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکباب‬ ‫ســاختمان به مســاحت ‪ 63.61‬متر مربع همگی مجزی شــده پالک شماره ‪ 2‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 4‬شهرســتان خرماباد خروجــی از مالکیت مالک اولیه محمدجافر صابر‬ ‫رســیدگی و تایید و انشــا گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین و‬ ‫سایر صاحبان حقوقی در روزنامههای کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی‬ ‫که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این داره که تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ ،‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫و مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05:‬‬ ‫صیداقا نجفوند دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫مذاکرات استقبال می کند‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه کشــورمان با بیان اینکــه گفت وگوهای مفصل و‬ ‫عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست‬ ‫خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشــتیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امادگی‬ ‫داریم در روزهای اینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت‬ ‫ایران برای دولت مهم هست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم به طور مشــخص طــرف امریکایی این‬ ‫بــار واقــع بینانــه برای رســیدن بــه توافــق تعهدات خــود را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان با بیان اینکه همچنین اقای بورل را در جریان گفت‬ ‫وگو با الوروف قرار دادم‪ ،‬گفت‪ :‬در موضوع افغانســتان برای تشکیل‬ ‫دولت فراگیر با حضور همه اقوام تاکید کردیم‪،‬وظیفه خودم می دانم‬ ‫که به زلزله زدگان افغانستان تسلیت بگویم‪ ،‬ایران به کمک خود به‬ ‫زلزله زدگان در افغانستان ادامه می دهد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید به رنگ نقرهای‬ ‫متالیک و شماره شاسی ‪s1412280701758‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ m13232206‬و شــماره‬ ‫انتظامی ایــران ‪ ۲۶۳_ ۴۱‬ب ‪ ۷۱‬بنام خانم‬ ‫شــیرین مهربان فرزند رضا به شــماره ملی‬ ‫‪ ۴۱۳۰۷۲۹۶۷۵‬مفقــود گردیــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫پرداخت مطالبات و معوقات‬ ‫پرستاران پیگیری می شود‬ ‫سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬پیگیری پرداخت‬ ‫مطالبات و معوقات پزشکان‪ ،‬پرستاران و بیمارستان ها را‬ ‫ازسوی وزارت بهداشت‪ ،‬دفتر ریاست جمهوری و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬به عنوان یکی از مصوبات جلسه این ستاد‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫شیراوژن درباره مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫در صفحه توئیت خود نوشــت‪ :‬به اســتفاده از ماسک و‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن مســقف شلوغ‪،‬‬ ‫پرتردد و پر ازدحام‪ ،‬وسایل نقلیه عمومی و بیمارستان ها‪.‬‬ ‫در شهرهای زرد و ابی (فعال همه شهرهای کشور) توصیه‬ ‫جدی می شود و در سایر اماکن (بخصوص فضاهای باز)‬ ‫الزامی به استفاده از ماسک وجود ندارد‪.‬‬ ‫تقدیر ویژه و تشکر صمیمانه از پزشکان و پرستاران عزیز‬ ‫کشورمان؛ ما مدیون زحمات پرستاران و پزشکان هستیم‪.‬‬ ‫یک جلوه مهم این قدردانی‪ ،‬پرداخت مطالبات و معوقات‬ ‫پرستاران‪ ،‬پزشکان و بیمارستان هاست‪ .‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫دفتر ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه پیگیری‬ ‫کنند‪ .‬از دیگر مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا است‪.‬‬ ‫توصیه اکید بر تزریق یک نوبت واکســن یاداور ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در تمامی گروه های ســنی باالتر از ‪ ۱۲‬سال که‬ ‫‪ ۶‬ماه از اخرین نوبت تزریق واکسن شــان گذشته‪ ،‬مانند‬ ‫واکسن های انفلوانزای هر ساله و اینکه تا اواسط تابستان‬ ‫جاری هم تزریق شود‪ .‬در این صورت سطح ایمنی جامعه‬ ‫در استانه سال تحصیلی‪ ،‬سفر اربعین و اغاز فصل پاییز به‬ ‫سطح خوبی می رسد‪ .‬از دیگر مصوبات است‪.‬‬ ‫ارسال محموله دارو و موادغذایی‬ ‫بهمناطقزلزلهزدهافغانستان‬ ‫دبیر کل جمعیت هالل احمر از ارســال محموله بزرگ‬ ‫موادغذایی و دارو به مناطق زلزله زده افغانستان خبر داد‪.‬‬ ‫جمعیت هالل احمر یعقوب سلیمانی‪ ،‬در خصوص جزئیات‬ ‫امدادرســانی ایران به مناطق زلزله زده افغانستان گفت‪:‬‬ ‫کســب خبر وقوع زمین لرزه و تایید ان از سوی سازمان‬ ‫های بین المللی‪ ،‬تشکیل جلسه پاسخگویی اضطراری در‬ ‫ســازمان امداد و نجات‪ ،‬اعالم حادثه به دبیرکل و اعضای‬ ‫شــورای معاونین جمعیت‪ ،‬اعالم اماده بــاش کامل به‬ ‫استان های خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬البرز و تهران‪ ،‬اعالم امادگی از سوی معاونت‬ ‫امور بین الملل و حقوق بشردوستانه‪ ،‬اعالم اماده باش به ‪۳‬‬ ‫تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات‪ ،‬اعالم اماده باش‬ ‫به ‪ ۸‬تیم از سگ های تجسس انست‪ ،‬هماهنگی با بخش‬ ‫پاســخ به حوادث بین المللی وزارت امور خارجه از جمله‬ ‫اقدامات اولیه پس از وقوع زمین لرزه در افغانستان بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه نیز ایجاد امادگی جهت ارســال اقالم‬ ‫امدادی‪ ،‬زیستی و بهداشتی‪ ،‬مکاتبه رسمی رئیس جمعیت‬ ‫هالل احمر با رئیس جمعیت هالل احمر افغانستان مبنی‬ ‫بر اعــام امادگی تیم های ایرانی‪ ،‬مالقات پیرحســین‬ ‫کولیوند با رئیس هالل احمر افغانستان در حاشیه نشست‬ ‫ژنو برای اعزام تیم و کمک های بشردوستانه‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بــا فرماندهی ارتش جهت در اختیار قــراردادن ‪ ۲‬فروند‬ ‫هواپیما جهــت انتقال نیروهای عملیاتی و اقالم امدادی‪،‬‬ ‫اعزام تیم ‪ ۱۸‬نفر از نیروهای عملیاتی متخصص از سازمان‬ ‫امداد و نجات به شهر خوست از طریق هوایی در تاریخ نیز‬ ‫در ادامه انجام شد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در جمعیت هالل احمر خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬هماهنگی جهت اعزام تیم درمان اضطراری معاونت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و توانبخشی از استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫هماهنگی ارســال یک محموله امدادی اقالم زیســتی و‬ ‫غذایی از طریق استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬اماده باش‬ ‫‪ ۴‬تیم واکنش ســریع از استان های تهران و البرز‪ ،‬ارسال‬ ‫سومین محموله هوایی شامل برنج و اقالم دارویی از طریق‬ ‫جمعیت هالل احمر خراســان رضــوی در تاریخ و اغاز‬ ‫مرحله امدادرسانی نیروهای جمعیت هالل احمر ایران در‬ ‫روستاهای مامدیه از توابع خوست از جمله اقدامات مهم‬ ‫هالل احمر در حوزه میدانی بود‪ .‬دبیرکل جمعیت هالل‬ ‫احمر با اشــاره به کمک های هالل احمر ایران به مردم‬ ‫مناطق زلزله زده گفت‪ :‬اعزام ‪ ۳‬دستگاه تریلی حامل اقالم‬ ‫امدادی استان سیستان و بلوچستان از طریق زمینی در‬ ‫تاریخ سوم تیرماه نیز با موفقیت انجام پذیرفت و سبب شد‬ ‫تا مجموعا هزار تخته چادر امدادی‪ ۲ ،‬هزار تخته موکت‪،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬بسته موادغذایی‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۷۲۵‬کیلوگرم خرما‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬تن برنج و ‪ ۲‬تن دارو به افغانستان ارسال شود‪.‬‬ ‫چهارشــنبه هفته گذشــته زلزله ای با قدرت ‪ ۶.۱‬درجه‬ ‫در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد چهارشنبه‬ ‫جنوب شرق افغانستان و بخش هایی از پاکستان را به لرزه‬ ‫دراورد‪ .‬این زلزله در ‪ ۴۴‬کیلومتری شــهر خوست و در‬ ‫عمق ‪ ۵۱‬کیلومتری زمین رخ داده است و تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر کشته و ‪ ۲۰۰۰‬نفر زخمی داشته است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 5‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪779‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫اخبار‬ ‫مسافرتهواییخارجی هادرایران‬ ‫«بیزنسکالس»محاسبهمی شود‬ ‫دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی‪ ،‬گفت‪ :‬فروش‬ ‫بلیت هواپیما با نرخ یارانه ای به اتباع خارجی باعث شده‬ ‫بود که بلیت از دســترس اتباع داخلی خارج شــود‪ ،‬بر‬ ‫همین اســاس مسافرت هوایی خارجی ها در مسیرهای‬ ‫داخلی «بیزنس کالس» محاسبه می شود‪.‬‬ ‫«مقصود اسعدی سامانی» افزود‪ :‬این تصمیم از پاییز‬ ‫سال گذشته گرفته شــده است و فروش بلیت به اتباع‬ ‫غیر ایرانی با نرخ دالر انجام می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اتباع کشــورهای همســایه با هدف‬ ‫گردشــگری و انجام سفر زیارتی به ایران سفر می کنند‬ ‫و اخیــرا بعد از پایان کرونا تردد اتباع خارجی در برخی‬ ‫مســیرهای داخلی افزایش یافته است و باعث شده که‬ ‫بلیت از دسترس اتباع ایرانی خارج شود‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی فروش‬ ‫بلیت هواپیما در محدوده سقف قیمتی به اتباع خارجی‬ ‫بســیار ارزان تمام می شــود و همین مزیت باعث ان‬ ‫شده بود که اتباع خارجی مسافرت در داخل ایران را با‬ ‫هواپیما انجام دهند و بلیت در تابســتان و فصل سفر از‬ ‫دسترس اتباع داخلی خارج می شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر همین اســاس برخی شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی تصمیم گرفتند بــرای خارجی ها در پرواز‬ ‫داخلی با تعرفه جدید بلیت فروخته شود و در پروازهای‬ ‫زیر یک ساعت ‪ ۱۰۰‬دالر و باالی یک ساعت ‪ ۱۵۰‬دالر‬ ‫معادل ریالی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته سامانی‪ ،‬قیمت بلیت با نرخ دالر روز محاسبه‬ ‫می شود و بسته به ســاعت‪ ،‬روز و کالس نرخی تعریف‬ ‫و معادل ریالی را از کســی که با گذرنامه‪ ،‬بلیت داخلی‬ ‫تهییه می کند گرفته می شود‪.‬‬ ‫سامانی افزود‪ :‬از کویت‪ ،‬عراق روسیه مسافران زیادی‬ ‫داریم که در مسیرهای داخلی مسافرت هوایی دارند‪.‬‬ ‫شرکت راه اهن اعالم کرد؛‬ ‫استفاده از واگن های مسافری با‬ ‫عمر باالی ‪ 48‬سال ممنوع شد‬ ‫شــرکت راه اهــن با هــدف حفظ ایمنــی قطارهای‬ ‫مسافری‪ ،‬دســتور توقف سیر واگن های باالی ‪ ۴۸‬سال‬ ‫را صادر کرد‪.‬‬ ‫از شرکت راه اهن‪ ،‬مطابق ماده ‪ ۲‬و ‪ ۴‬قانون دسترسی‬ ‫ازاد به شبکه ریلی کشــور‪ ،‬راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اقدام به توقف سیر واگن های بدون ایمنی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اســاس این خبر‪ ،‬این تصمیم در راســتای اجرای‬ ‫وظیفه قانونی حاکمیتی راه اهن و به جهت حفظ ایمنی‬ ‫ســیر قطارهای مسافری و پیشــگیری از بروز سوانح و‬ ‫همچنین حفظ سالمتی و رفاه حال مسافرین است‪.‬‬ ‫بر این اســاس نسبت به توقف سیر تعداد محدودی از‬ ‫واگن های مسافری شــرکت های بخش خصوصی ریلی‬ ‫که عمر انها بیش از ‪ ۴۸‬ســال بوده و شــرکت ها اقدام‬ ‫موثری برای انجام بازسازی انها نکرده اند اقدام شد‪.‬‬ ‫همچنین به شــرکت های مالک ایــن واگن ها اعالم‬ ‫شــده است که صدور مجوز سیر واگن های یاد شده که‬ ‫‪ ۴۸‬ســال از عمر ان ها می گذرد‪ ،‬صرفاً منوط به انجام‬ ‫تعمیرات اساســی مطابق با دستورالعمل های استاندارد‬ ‫مربوط خواهد بود‪.‬‬ ‫ایت اله جنتی‬ ‫در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫مشکل مردم‬ ‫مسئله معیشت است‬ ‫دبیر شورای نگهبان گفت ‪ :‬عمده مشکل مردم‪ ،‬مسئله‬ ‫معیشت است و وضعیت گرانی ها برای مردمی که درامد‬ ‫کمــی دارند یا درامدی ندارند‪ ،‬معضلی اســت که باید‬ ‫برای ان راه حلی جستجو کرد‪.‬‬ ‫از پایــگاه اطالع رســانی شــورای نگهبــان‪ ،‬اعضای‬ ‫کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ایت اهلل‬ ‫جنتی دبیر شورای نگهبان دیدار کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار عالوه بر اعضای کمیســیون اقتصادی‪،‬‬ ‫عباســعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و طحان نظیف‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این دیدار ایت اهلل جنتی ابراز امیدواری کرد‬ ‫که این دیدارها برکت داشته و بتواند گرهی از مشکالت‬ ‫مردم را بگشاید‪ .‬وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت‪:‬‬ ‫ســعی کنید بیشتر گره گشایی کنید و از وقت استفاده‬ ‫بهینه داشته باشد تا نتیجه بهتری هم بگیرید‪.‬‬ ‫دبیر شورای نگهبان با تاکید بر بهبود روابط مجلس و‬ ‫دولــت گفت‪ :‬هر چه می توانید روابط دولت و مجلس را‬ ‫بهبود بخشید‪ ،‬مردم هم از شما چنین انتظاراتی دارند‪.‬‬ ‫امادگیدستگاهقضابرایکمکبهکارافرینانوشرکتهایدانشبنیان‬ ‫رئیس قوه قضائیه بر امادگی دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک‬ ‫به تولیدکنندگان و کارافرینان و فعاالن شــرکت های دانش بنیان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمسلمین محســنی اژه ای در چهارمین روز از‬ ‫هفته قوه قضاییه‪ ،‬در نشست با تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن‬ ‫شــرکت های دانش بنیان ضمن گرامیداشــت هفته قوه قضاییه‪ ،‬به‬ ‫تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولید‬ ‫ملــی پرداخت و اظهار کرد‪ :‬باور دارم که دولت نباید متولی باشــد‬ ‫بلکه باید هدایتگر‪ ،‬ناظر و حامی باشد؛ باور دارم که نه امروز بلکه در‬ ‫همه زمان ها‪ ،‬مسئله کار‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬خالقیت و افزایش بهره وری به‬ ‫اشکال مختلف‪ ،‬یک ارزش فوق العاده دارد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و استقالل‬ ‫کشــور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز یکی از مسائل مهم برای استقالل کشور در همه‬ ‫ساحت ها‪ ،‬اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا‪ ،‬سالم و تولیدگر‬ ‫است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم‪ ،‬برخی امور به ما‬ ‫تحمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشــاره به تاثیر امــر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر‬ ‫کاهش و زدودن اســیب های اجتماعی بیان داشــت‪ :‬با قوی شدن‬ ‫اقتصاد و تولید ملی و به تبع ان افزایش ثروت ملی و توزیع درست و‬ ‫صحیح ان‪ ،‬بسیاری از اسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت فعاالن بخش‬ ‫خصوصی از افراد خالق و متخصص در امور دانش بنیان اشــاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تولیدکنندگان و صنعتگران و بــه طور کلی فعاالن بخش‬ ‫خصوصــی می توانند در میدان عمــل دادن به افراد خالق و مبتکر‪،‬‬ ‫پیش قدم و پیشــتاز شــوند و انها را در زیر چتر حمایتی خود قرار‬ ‫دهند؛ قطعاً تحقق تمام و کمال این مهم‪ ،‬ثمرات بســیاری در وهله‬ ‫نخست برای خود فعاالن بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای در ادامه نشست با‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬کارافرینان و فعاالن شــرکت های دانش بنیان به‬ ‫طرح چند ســوال از انها پرداخت و گفت‪ :‬شــما فعاالن اقتصادی و‬ ‫تولیدکنندگان ایا تاکنون محاسبه کرده اید که زیرمجموعه خودتان‬ ‫و مردمی که مصرف کننده محصوالت شــما هســتند‪ ،‬چه میزان از‬ ‫فعالیت شــما رضایت دارند؟ ایا محاســبه کرده اید که چه میزان از‬ ‫نارضایتی ها و ضعف ها به نحوه مدیریت خود شما بازمی گردد؟ شما‬ ‫فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاســتی های مدیریتی‬ ‫خود چه اقداماتی را ترتیب داده اید؟‬ ‫از نگاه شما فعاالن بخش خصوصی و کارافرینان‪ ،‬مسائل و مشکالت‬ ‫اولویت دار کدام است؟» این سوال دومی بود که رئیس دستگاه قضا‬ ‫از فعاالن اقتصادی و تولیدی حاضر در جلســه پرســید و خطاب به‬ ‫انها بر ضرورت اولویت بندی مسائل در راستای رفع انها تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات‪ ،‬چند مشکل‬ ‫و مســئله اولویت دار را شناســایی کنم و در جهت رفع انها اقدامات‬ ‫مقتضی را انجام دهم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعاالن اقتصادی و تولیدی حاضر در‬ ‫جلســه پرسید که چه میزان از ضعف ها و ایرادات صنف خود مطلع‬ ‫هســتید؟ رئیس عدلیه در همین راستا گفت‪ :‬باور من این است که‬ ‫اطالعات و اشراف روســا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل و‬ ‫مشکالت و ضعف های صنف مربوط به خود‪ ،‬در بسیاری اوقات‪ ،‬بیشتر‬ ‫از دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است‪.‬‬ ‫قاضی القضات با اشــاره بــه موضوع فوق الذکر به طرح ســواالتی‬ ‫مهم پرداخت و گفت‪ :‬روســا و اعضای اصلی صنوف چه میزان برای‬ ‫پیشــگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در صنف خود‬ ‫تالش کرده اند؟ ایا به فردی که در صنف شــما مســیر خطا و فساد‬ ‫را پیش گرفته است‪ ،‬در وهله نخست تذکر داده اید؟ ایا برای مقابله‬ ‫با این هم صنف احیاناً خطاکار و فاسد با بخش های ذیربط حکومتی‬ ‫همکاری و مســاعدت داشته اید؟ ایا شــما به عنوان فعاالن بخش‬ ‫خصوصــی حاضرید برای اصالح صنف خود هزینه کنید و در مقابل‬ ‫فردی خطاکار و خواهان رشوه در یک بخش حکومتی بایستید؟ شما‬ ‫تولیدکنندگان چه میزان این امادگی را دارید برای دفاع از اعتبار و‬ ‫حیثیت هم صنف خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران خسارت‬ ‫او بپردازید؟‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به امادگی دستگاه قضا برای‬ ‫ارائه هر نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارافرینان و فعاالن‬ ‫شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شما روسا و اعضای هر صنف‬ ‫می توانید افراد امین و دارای حســن شــهرت صنف خود را به ما در‬ ‫دستگاه قضایی معرفی کنید تا انها با همکاری و مساعدت همکاران‬ ‫ما‪ ،‬به بررسی و رفع مسائل اولویت دار صنف مربوطه بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشــاره به قدردانی های صورت گرفته از «ســعید‬ ‫عمرانی» معاون قضایی دادســتان کل کشــور و دبیر ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی قوه قضاییه‪ ،‬توسط فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در دســتگاه قضایی این امادگی را داریم که افرادی‬ ‫متخصص دیگری را هم برای پیگیری های امور قضایی و سایر مسائل‬ ‫مربوط به تولیدکنندگان در هر صنف بکار بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا به تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی‬ ‫توصیه کرد که مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان‬ ‫شوراهای حل اختالف و یا تحت هر عنوان دیگری به صورت درون‬ ‫صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مســائل و پرونده هایی از صنف‬ ‫شما به دســتگاه قضایی ارجاع شده است می توانید با معرفی افراد‬ ‫متدیــن و امین و دارای حسن شــهرت به قــوه قضاییه‪ ،‬در جهت‬ ‫پیگیری تخصصی و دقیق پرونده های مزبور به ما کمک کنید‪.‬‬ ‫«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از تولیدکنندگان‬ ‫و کارافرینان و شــرکت های دانش بنیــان» از اولویت های ‪ ۱۵‬گانه‬ ‫قوه قضاییه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســت؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه‬ ‫قضا در نشســت خطاب به تولیدکننــدگان و کارافرینان و فعاالن‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬مســائلی که ما در دستگاه قضایی‬ ‫نســبت به انهــا قول پیگیری و مســاعدت داده ایــم را به صورت‬ ‫رســانه ای و غیررســانه ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این‬ ‫موضوع استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد اعالم کرد؛‬ ‫انسداد مسیرهای اخذ سود مازاد از وام گیرندگان تا ماه اینده‬ ‫وزیــر امور اقتصــادی و دارایی بــا بیان اینکــه برخی بانک ها‬ ‫گریزگاه هایی برای اخذ ســود مازاد بر مصوبات شــورای پول و‬ ‫اعتبار از تســهیالت گیرندگان یافته اند‪ ،‬از شناسایی و بسته شدن‬ ‫این روزنه ها تا یک ماه اینده توسط این شورا خبر داد‪.‬‬ ‫از وزارت اقتصادی و دارایی‪« ،‬سید احسان خاندوزی» در نشست‬ ‫هم اندیشی «مدیران ستاد و صف بانک صادرات» سخن می گفت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ماه های گذشته‪ ،‬دولت و به ویژه وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫چند محور مورد تاکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح‬ ‫کرد که یکی از مهم ترین انها حرکت به سمت الکترونیکی شدن‬ ‫قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توســط‬ ‫مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این امر بسیار به تسهیل‪ ،‬شفافیت و کوتاه کردن زمان‬ ‫قراردادها و همچنین احقاق حقوق تســهیالت گیرندگان کمک‬ ‫می کند‪ .‬خاندوزی محور دیگر مورد تاکید دولت و وزارت اقتصاد‬ ‫را شفافیت صورت های مالی بانک و شرکت های زیرمجموعه انها‬ ‫به عنوان گام دیگری مورد اشــاره قــرار داد که کمک می کند در‬ ‫عملکرد مدیریتی بانک ها بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و کارایی‬ ‫و باالبردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در زمینه شــرکت داری بانک ها تا حد خیلی‬ ‫زیادی این غفلت موجب شــده بود‪ ،‬میزان و شاخص های مربوط‬ ‫به بهره وری در زیرمجموعه شــبکه شرکت ها بسیار پایین باشد و‬ ‫امیدواریم تداوم شــفافیت صورت های مالی‪ ،‬به ارتقای عملکرد و‬ ‫مدیریت بانک ها کمک کند‪.‬‬ ‫خانــدوزی افزود‪ :‬خیلی ها شــفافیت را یک هدف ذاتی در نظر‬ ‫می گیرنــد در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد‪ ،‬شــفافیت‬ ‫«ابزار» و طریقی اســت بــرای اینکه بتوانیــم کیفیت مدیریت‬ ‫اقتصادی کشور را باال ببریم و ان را پاسخگو تر نماییم و استفاده‬ ‫بهتری از اموال و سرمایه های موجود در اقتصاد ایران بکنیم‪.‬‬ ‫روند پرداخت تسهیالت خرد مبتنی بر اعتبارسنجی‬ ‫اص ً‬ ‫ال مطلوب نیست‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اتفاقی که در مورد شــفافیت صورت های مالی‬ ‫بانک ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد‪ ،‬یکی از ان حلقه های‬ ‫زنجیری اســت که باید خــودش را در بهبود شــاخص عملکرد‬ ‫شرکت های زیرمجموعه بانک ها و اصوالً تمام شرکت های دولتی‬ ‫کشــور نشان دهد و خاتمه ای بر دوران پنهان کردن این ضعف ها‬ ‫باشــد‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪ :‬مســئله بعد‪ ،‬افزایش ســهم اعتبارات‬ ‫خردی است که بتواند مبتنی بر «اعتبارسنجی» به مردم و طبقه‬ ‫متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی‬ ‫کمتری به منابع داشته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع هم خوشبختانه‬ ‫با اقبال خوب مدیران بانک ها اغاز شــده‪ ،‬اما سرعت کار در مورد‬ ‫تسهیالت خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و‬ ‫ضامن باشــد‪ ،‬اص ً‬ ‫ال مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این‬ ‫مسیر هم کمک کنند‪ ،‬کار با سرعت بهتری جلو برود‪.‬‬ ‫خاندوزی ارتقای ســطح وام های قرض الحسنه را مورد دیگری‬ ‫عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار‪ ،‬رخ داده است‪.‬‬ ‫بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیالت گیرندگان‬ ‫وزیر اقتصاد «بازگشــت مازاد ســود اخذ شــده به تسهیالت‬ ‫گیرنــدگان» را از جمله اتفاقاتی عنــوان کرد که خالف مصوبات‬ ‫شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می شد و حتی یک رای هیئت‬ ‫عمومی دیوان عدالت را هم داشــت که چنــدان موردتوجه قرار‬ ‫نمی گرفت اما با تاکید ویژه وزارت اقتصاد‪ ،‬جامه عمل پوشــانده‬ ‫شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬در خصوص مفرها و گریز گاهایی هم که شبکه‬ ‫بانکی کشور با استناد به انها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه‬ ‫شــورای پول و اعتبار از مردم دریافت می کنند نیز‪ ،‬در جلســات‬ ‫اخیر شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف‬ ‫یک ماه اینده به تصویب نهایی خواهد رسید‪.‬‬ ‫خانــدوزی افزود‪ :‬بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و‬ ‫غیره نمی توان برای این هدف اســتفاده کرد‪ ،‬چون انها‪ ،‬ابزارهای‬ ‫درســتی برای اهداف دیگری هســتند و نباید برای پوشش این‬ ‫خبط و خطای شبکه بانکی مورداستفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬امیدوارم با توجه به جلســاتی که ما در‬ ‫حوزه بانک ها با اعضای هیئت مدیره انها‪ ،‬هم در اســفندماه و هم‬ ‫ابتدای ‪ ۱۴۰۱‬داشتیم‪ ،‬بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین‬ ‫شده ای که مورد اتفاق سپرده گذاران و سرمایه گذاران و مدیریت‬ ‫بانک ها و نیز در راســتای اولویت های اقتصادی کشــور اســت‪،‬‬ ‫عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وضعیت نا مطلوب رشد اقتصادی‬ ‫و سرمایه گذاری دهه ‪۹۰‬‬ ‫خاندوزی در بخش دیگری از ســخنان خــود به بیان نکاتی به‬ ‫طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک صادرات باید جایگاه خود را در تامین مالی توسعه اقتصادی‬ ‫کشور ارتقا دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه در تمام دهه ‪۱۳۹۰‬‬ ‫ما نه به لحاظ رشــد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور‬ ‫نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته ایم و در جایگاهی پایین تر از تمام‬ ‫دهه های گذشــته قرار گرفته ایم‪ ،‬نیازمند این هستیم که شبکه‬ ‫بانکی به ویژه بانک اثرگذار‪ ،‬بزرگ‪ ،‬خوشنام‪ ،‬پردامنه و باسابقه ای‬ ‫مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی‪ ،‬نقش افرینی ویژه‬ ‫و بیشــتری در اجرای پروژه های پیشران ملی داشته باشد و باری‬ ‫از سیاســت های توسعه اقتصادی کشــور بردارد؛ درعین حال که‬ ‫هم زمان باید در عرصه کســب وکار بانکی خودش هم با شاخص‬ ‫عملکردی و سوداوری بیشتری کار را به جلو ببرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪ ،‬نکته دوم را «مدل کسب وکار خود بانک صادرات»‬ ‫عنــوان کرد بــه این معنا که بــه لحاظ الگوی کســب وکاری و‬ ‫عملکردی‪ ،‬نیازمند این هستیم که وضعیت هایی که این بانک از‬ ‫گذشته داشته است را در تالقی با فرصت های اقتصادی کشور‪ ،‬به‬ ‫یک الگوی کسب وکاری ویژه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت‪ :‬تعداد‬ ‫دعاوی مربوط به رســانه ها در سه ماهه نخست‬ ‫ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش داشــته اســت‪ .‬علی صالحی‬ ‫در نشســت خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه‬ ‫افزایش‪ 50‬درصدی شکایات از رسانه ها‬ ‫قضاییــه افزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد دعاوی‬ ‫مربوط به رسانه های مشمول قانون مطبوعات از‬ ‫جمله خبرگزاری ها‪ ،‬سایت های خبری‪ ،‬روزنامه ها‬ ‫‪ ۳۱۹‬فقره بود ه اســت که ‪ ۹۱‬فقره مفتوح و در‬ ‫جریان رســیدگی قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعداد‬ ‫‪ ۲۲۸‬فقره مختومه شده است و از این تعداد ‪۱۸۹‬‬ ‫فقره با صــدور قرارهای منع تعقیب و موقوفی و‬ ‫تعلیــق تعقیب مختومه شــده اســت‪ .‬صالحی‬ ‫اضافه کــرد‪ ۳۹ :‬فقره پرونده جلب دادرســی و‬ ‫کیفرخواست صادر شده و از این تعداد ‪ ۲۰‬فقره‬ ‫صدور محکومیت منجر شده است همچنین ‪۱۹‬‬ ‫پرونده منجر به صدور حکم برائت شــده است‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫عناوین اتهامی نشر مطالب خالف واقع‪ ،‬توهین و‬ ‫افترا بوده و به جزای نقدی محکوم شده اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1128

روزنامه خوب 1128

شماره : 1128
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه خوب 1127

روزنامه خوب 1127

شماره : 1127
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه خوب 1126

روزنامه خوب 1126

شماره : 1126
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه خوب 1124

روزنامه خوب 1124

شماره : 1124
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه خوب 1123

روزنامه خوب 1123

شماره : 1123
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه خوب 1122

روزنامه خوب 1122

شماره : 1122
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!