روزنامه خوب شماره 778 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 778

روزنامه خوب شماره 778

روزنامه خوب شماره 778

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫اژه ای‪ ،‬رئیس قوه قضائیه اعالم کرد؛‬ ‫وز یر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫تحو یل خودرو در سه ماهه‬ ‫اول امسال‬ ‫‪7‬‬ ‫مشکالت را به نحوی مطرح‬ ‫نکنیم که مورد سواستفاده‬ ‫دشمن قرار بگیرد‬ ‫شنبه‪ 4‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 778‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 25‬ذی القعده‪ 25 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اغاز ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ازم‬ ‫«رمزریال» ایشی‬ ‫ب‬ ‫اسکناسا ه جای‬ ‫ز‬ ‫شهریور‬ ‫راه اندازی دفاتر و یژه‬ ‫در دستگاه قضا برای رسیدگی‬ ‫به پرونده های ارسالی مجلس‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫استفاده از فناور ی های‬ ‫نو ین در جهت اصالح‬ ‫ساختار بانکی است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد خبر داد‪:‬‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سمات‪:‬‬ ‫وار یز مرحله سوم سود‬ ‫سهام عدالت جاماندگان‬ ‫در اواخر تیر ماه انجام می شود‬ ‫اداره کل‬ ‫نوسازی مدارس‬ ‫استان مرکزی‬ ‫حذفامضاهایطالیی‬ ‫از اخر تیرماه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401/12‬‬ ‫نایب ر ییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد‪:‬‬ ‫قیمت سکه و طال در هفته‬ ‫جاری کاهشی خواهد بود‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در نظر دارد به استناد بند یک ماده ‪ 19‬تصویب نامه شماره ‪ 13890‬مورخ ‪1383/11/07‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی و ابالغیه شماره‪ 67490‬مورخ ‪ 1383/11/24‬ریاست جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫‪ ë‬در ضمن اســناد مناقصه در ســایت ‪ www.Setadiran.ir‬منتشــر و کلیه مراحل از طریق این ســایت انجام میشود‪ .‬تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/06‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مورخ ‪ 1401/04/09‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها مورخ ‪ 1401/04/20‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬زمان بازگشایی پاکات مورخ ‪ 1401/04/21‬در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ادرس اراک بیست متری استقالل روبروی‬ ‫بهزیستی تلفن‪ 086-33670100‬داخلی ‪ 159‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مناقصه گران میبایست پاکات الف‪ ،‬ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت زمانی مقرر‬ ‫بارگزاری و صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬در راســتای ماده ‪ 24‬الف بخشــنامه ‪ 130890‬حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه ‪ 1‬پاکت میباشد‪ ،‬و در صورت وجود حداقل‬ ‫‪ 1‬مناقصه گر‪ ،‬مناقصه برگزار میگردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصات پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫(فهرست پایه ‪)1401‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫نوع تضمین‬ ‫صالحیت مورد قبول‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل مدرسه ‪ 12‬کالسه شایان‬ ‫بیگی (عصمت) دلیجان‬ ‫‪58/919/114/523‬‬ ‫‪2/945/955/727‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تکمیل کانون پرورش فکری خمین‬ ‫‪17/670/828/032‬‬ ‫‪883/541/402‬‬ ‫تضمین به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی فیش واریزی و یا اوراق‬ ‫مشارکت بی نام باشد‬ ‫رتبه ‪ 5‬و باالتر رسته‬ ‫ابنیه‬ ‫روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫تلفن تماس‪ 77851725:‬اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫حضور ‪ 14‬هزار شرکت صوری در مناطق ازاد‪/‬امضای تفاهم نامه برای ایجاد مناطق ازاد مشترک‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور گفت‪ :‬از ‪ 24‬هزار شرکتی که در مناطق ازاد و ویژه ثبت شده اند ‪ 14‬هزار شرکت به شکل صوری و برای استفاده از معافیت اقتصادی‬ ‫ثبت شده است‪.‬مناطق ازاد تجاری با هدف تسهیل در سرمایه گذاری و تولید صادرات محور تشکیل شده‪ ،‬اما در عمل به محلی برای واردات کاالهای خارجی تبدیل شده است‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به معافیت ‪ 20‬ساله سرمایه گذاران در مناطق ازاد‪ ،‬برخی از شرکت ها فقط برای استفاده از معافیت مالی در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری یا تاسیس شرکت می کنند و پس از پایان‬ ‫معافیت ‪ 20‬ساله با همان فعالیت شرکت جدیدی تاسیس می کنند که این باعث فعالیت صوری برخی از این شرکت ها در مناطق ازاد شده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت‬ ‫اقتصاد خبر داد‪:‬‬ ‫خداحافظی با امضاهای طالیی‬ ‫از اخر تیرماه‬ ‫رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد گفت‪ :‬تا اخر‬ ‫تیرماه همه مجوزها و استعالم های الزم برای کسب وکارها در درگاه‬ ‫ملی بارگذاری شده و از این طریق امضاهای طالیی حذف می شود‪.‬‬ ‫چهارمین قسمت از ویژه برنامه «ایران شهر» با اجرای سیدحسین‬ ‫حســینی و تهیه کنندگی سیداحمد حجازی از شبکه افق سیما‬ ‫پخش شد‪ .‬سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار‬ ‫وزارت اقتصاد مهمان این قسمت از برنامه بود‪.‬‬ ‫او در ابتدای سخنان خود گزارشی از روند صدور مجوز کسب وکار‬ ‫و تسهیل ان ارائه کرد و گفت‪ :‬قانون می گوید هر ایرانی که بخواهد‬ ‫کســب وکاری اغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط‪ ،‬مدارک و‬ ‫هزینه صدور ان مجوز شفاف‪ ،‬سهل و الکترونیک (غیرحضوری)‬ ‫باشد‪ .‬بسته به نوع مجوز ‪ ،‬روند صدور برخی ها طوالنی تر است‪ ،‬مثل‬ ‫تاسیسبیمارستان‪،‬شرکتهواپیمایی‪،‬گلخانهو‪...‬البتهبرخیدیگر‬ ‫ساده تر است‪ ،‬مثل غذای خانگی‪ ،‬تعمیر قطعات و ‪ ...‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫قانون جدید به ما می گوید که استعالم ها را باید دستگاه حکومتی‬ ‫بگیرد‪ .‬استعالم‪ ،‬یعنی سوال حکومت از حکومت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬فرد‬ ‫نباید نامه ای را به دست گرفته و از این سازمان به ان سازمان برود‪ .‬بر‬ ‫همین اساس تاکید می کنم هر دستگاهی که نامه ای برای استعالم‬ ‫حضــوری صادر کند‪ ،‬تخلف کرده اســت‪ .‬در صورت بروز چنین‬ ‫تخلفی‪ ،‬افراد می تواند بــه درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و به‬ ‫صورت مستند شکایت کنند که حتماً پیگیری می شود‪.‬‬ ‫سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادرشده گفت‪ :‬از روزی که طرح‬ ‫ملی صدور مجوزها‪ ،‬یعنی ‪ 6‬فروردین‪ ،‬اغاز شده است تا به امروز‪،‬‬ ‫حدود ‪ 110‬هزار مجوز درخواســت شده و تقریباً ‪ 27‬هزار مجوز‬ ‫صادرشده است‪ .‬نســبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ‪25‬‬ ‫درصد است که امار خوبی نیست؛ به ویژه انکه عمده انان مشاغل‬ ‫خانگی هستند که ساده ترین مجوز را دارند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی بهبود فضای کســب وکار وزارت اقتصاد با اشاره‬ ‫به اکنون شــاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوز دادن ها‬ ‫هستیم‪ .‬تا قبل از این‪ ،‬هر زمان که حکومت می خواسته مجوزی‬ ‫را صادر کند‪ ،‬فرد را صدا می زده تا بیاید و مهارت او را ببیند‪ ،‬تست‬ ‫بیماری و اعتیاد بگیرد‪ ،‬در کالس ها شرکت کند و ‪ ...‬به این مجموعه‬ ‫از اقدامات عوامل پیشینی می گویند‪ .‬تغییر اساسی بدین گونه است‬ ‫که نظارت ها باید پســینی شود‪ .‬دقت داشته باشید که اکنون در‬ ‫سامانه ملی صدور مجوزها این گونه است که فرد می تواند مدارک‬ ‫و شرایط الزم را ببیند و از داخل خانه بدون انکه به جایی مراجعه‬ ‫کنــد‪ ،‬این مدارک را بارگذاری کرده تا پس از گذشــت چند روز‪،‬‬ ‫مجوزش صادر شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬قانون جدید به ما می گوید که‬ ‫همه مجوزها اعالنی است‪ ،‬مگر انکه خالفش صادر شود‪ .‬این موضوع‬ ‫در حالی اســت که قب ً‬ ‫ال برعکس بود و می گفتند مجوزها اعالنی‬ ‫نیست و تایید محور است‪ .‬یعنی می گفتند که باید بیایید تا من شما‬ ‫را تست کنم‪ ،‬مدارکت را ببینم و ‪ ...‬اما قانون جدید می گوید که اگر‬ ‫یکسری از شرایط را دارید‪ ،‬کار را اغاز کنید اما بعدا ً شما را امتحان‬ ‫می کنم‪ .‬او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی از مجوزها‬ ‫صادر نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی دستگاه ها از اینکه نظارت ها پسینی‬ ‫شــود‪ ،‬ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی است که از سوی اقای رئیس جمهور این قانون‬ ‫مصوب شده‪ ،‬وزرا و معاون وزرا کام ً‬ ‫ال بدان پایبند هستند‪ ،‬اما در یک‬ ‫الیه پایین تر مقاومت هایی وجود دارد‪ .‬مشکل اینجاست که مجوز را‬ ‫وزیر یا معاون وزیر صادر نمی کند بلکه دقیقاً همان فرد الیه پایینی‬ ‫که با مردم رودرروست صادر می کند‪.‬‬ ‫وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه ها سخنان خود را ادامه‬ ‫داد‪ :‬همانطور که می دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز‬ ‫نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم‪ .‬در همین روزها یک‬ ‫نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کالس‬ ‫زبان خواستم‪ ،‬اما از یکی از ادارات کل اموزش و پرورش به من زنگ‬ ‫زدند که چرا در انجا ثبت نام کرده اید؟ پیش خودمان می امدید! این‬ ‫کار تخلف است؛ به عبارت دیگر‪ ،‬هرگونه به حضور طلبیدن تخلف‬ ‫است‪ ،‬کاغذ دادن برای استعالم گرفتن تخلف است و هرگونه شرط‬ ‫اضافه خواستن تخلف است‪.‬‬ ‫سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب وکار گالیه کرد و گفت‪ :‬امان از ثبت احوال؛ درگاه‬ ‫ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد‪ .‬البته خوشبختانه‬ ‫امسال مجلس قانونی گذاشته و طی ان همه سرویس های هویتی‪،‬‬ ‫باید از سوی سازمان فناوری اطالعات در دسترس قرار گیرد و به‬ ‫همین دلیل سامانه ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده‬ ‫است و هر کس می خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه‬ ‫احراز هویت شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری درباره اینکه قب ً‬ ‫ال مشاغل خانگی مجوز نمی خواسته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز گرفتن مشــاغل خانگی اجباری نیســت و‬ ‫نمی گوییمبیاییدبهشمامجوزبدهیم‪.‬مامی گوییمکهبیاییدرسمی‬ ‫شوید و خود را ثبت کنید‪ .‬اولین منفعت ثبت شدن این است که‬ ‫می توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره مند شوید و کار خود‬ ‫را گسترش بدهید‪ .‬هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اوالً تولد‬ ‫را اسان کنیم و ثانیاً رشد را اسان کنیم‪.‬‬ ‫وی هم چنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه ایا مجوزهای‬ ‫شهرداری زیر نظر وزارت اقتصاد می اید یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬علیرغم اینکه‬ ‫شهرداری ها خیلی زیاد هستند‪ ،‬اما خوشبختانه شهردار تهران به‬ ‫عنوان نمونه انتخاب شد و‪ 21‬مجوز ان به تایید هیئت رسید‪ .‬اکنون‬ ‫از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان ها برود‬ ‫و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش‪ ۳۶‬درصدی تحویل خودرو در سه ماهه اول امسال‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون گام های بلندی‬ ‫در حوزه تولید برداشــته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در سه ماه نخست سال‬ ‫جاری تعداد ‪ ۲۴۶‬هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته با افزایش ‪ ۳۶‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫ش از خطبه های نماز‬ ‫«ســید رضا فاطمی امین» در ســخنرانی پی ‬ ‫جمعه تهران با اشــاره به اینکه هفت تیر ماه سالروز شهادت شهید‬ ‫بهشتی است اظهار داشــت‪ :‬رهبر معظم انقالب در ترسیم زندگی‬ ‫شــهید بهشتی اعالم کردند زندگی شهید بهشتی برای این بود که‬ ‫با تفکر اصولی اســامی بتواند مبارزه را از اغاز تا پیروزی هدایت و‬ ‫بعــد از پیروزی بنای نوین جامعه را پی ریزی کند‪ .‬فاطمی امین با‬ ‫بیان اینکه این عصاره زندگی شهید بهشتی است‪ ،‬گفت‪ :‬یک دوران‬ ‫دوران مبارزه بود و دوره دیگر دوره سازندگی و پی ریزی تمدن نوین‬ ‫اسالمی اســت که امیدوارم توفیق داشته باشیم تا در سایه امنیت‪،‬‬ ‫قــدرت و اقتدار جمهوری اســامی بتوانیم پایبند به این مســایل‬ ‫باشیم‪ .‬همچنین‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک‬ ‫تیر ماه روز اصناف است گفت‪ :‬حضرت امام در مورد اصناف تعبیری‬ ‫دارند و معتقدند که اصناف بازوان ســتبر انقالب اســامی هستند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اصناف قبل از انقالب و در حین پیروزی کمک های‬ ‫شایانی داشته اند و در موقعیت های مختلف شاهد بودیم که اصناف‬ ‫در میدان بودند و به وضعیت کشــور کمک زیادی کرده اند‪ .‬فاطمی‬ ‫امین خاطرنشــان کرد‪ ۱۰ :‬تیر ماه هم به عنوان روز صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و نامگذاری شــده که برای این دهه به عنوان دهه تولید و تجارت‬ ‫برنامه هایی داریم و اقدامات حوزه صنعت و معدن منتشــر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬فاطمی امین به دستاوردهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬یکی از موضوعات مهم در این زمینه مربوط به‬ ‫حوزه معدن اســت که رهبر معظم انقالب همیشه تاکید زیادی به‬ ‫این حوزه داشــته اند‪ ،‬چراکه یکی از نقاط اغاز چرخه تولید‪ ،‬حوزه‬ ‫معدن است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه شناسایی ذخایر معدنی نخستین‬ ‫بحثی اســت که در حوزه معدن مطرح می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در این زمینه عقب هســتیم و نســبت به ذخایر دقیق ان و نیز به‬ ‫چگونگی برداشت ان بی اطالعیم‪ .‬فاطمی امین خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫همین راستا اقدام ویژه ای از مهر سال گذشته انجام شد و شناسایی‬ ‫ذخایــر معدنی را به دقت در همه نقاط امیدبخش کشــور یعنی از‬ ‫خراســان جنوبی تا کردستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و سایر مناطق‬ ‫انجام دادیم‪.‬ذخایر با ارزشــی درخراســان جنوبی کشف شد که به‬ ‫زودی نسبت به انها اطالع رسانی خواهیم کرد‪ .‬وی موضوع دیگر را‬ ‫مربوط به برداشــت از معادن دانست و افزود‪ :‬در سال گذشته ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تن مواد معدنی برداشــت شــده اما کمتر از یک درصد به‬ ‫صورت خام صادر شــد‪۹۹ .‬درصد از استخراجی که از معادن انجام‬ ‫شــد در چرخه تولید مورد استفاده قرار گرفت و به جرات می توان‬ ‫گفت صادرات مواد معدنی بسیار کم و در حد یک درصد بوده است‬ ‫که می توان از ان به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد‪.‬‬ ‫فعال شدن ‪ ۵۰‬پروژه بزرگ سرمایه گذاری‬ ‫فاطمی امین از سرمایه گذاری به عنوان موضوع مهم دیگر یاد کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اگر به دنبال اشتغال و رشد اقتصادی هستیم عالوه بر‬ ‫اینکه باید به خوبی از ظرفیت های موجود استفاده کرد باید مساله‬ ‫ســرمایه گذاری به عنوان اقدامی مهم و زیرساختی مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در ســال های‬ ‫اخیر توجه چندانی به موضوع ســرمایه گذاری نشــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســال هایی را داشته ایم که سرمایه گذاری کمتر از سرمایه گذاری‬ ‫های قبلی بوده است و حتی برای نرخ استهالکی که داشتیم سرمایه‬ ‫گذاری انجام نشــده بود‪ .‬وی با بیان اینکه ســال گذشــته سرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۴۲‬پروژه بزرگ معدنی و نیروگاهــی به مبلغ ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫دالر اغاز شد‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع نویدبخش تولید و اشتغال در سال‬ ‫های اینده اســت‪ .‬در دهه تولید و تجــارت حدود ‪ ۵۰‬پروژه بزرگ‬ ‫با ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری و ‪ ۱۲‬هزار اشتغال فعال‬ ‫می شود‪ .‬عدم وجود توزیع جغرافیای مناسب در سرمایه گذاریوزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عدم وجود توزیع جغرافیای مناسب در‬ ‫سرمایه گذاری اشــاره کرد و افزود‪ :‬در برخی از شهرها بیش از حد‬ ‫فعالیت های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری مســتقر شده و در مقابل در‬ ‫دیگر شهرها شاهد بیکاری باال و مهاجرت هستیم‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫اقــدام ویژه ای را که وزارت صمت در دســتور کار قرار داد امایش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که مطالعات انجام شده است و ضمن‬ ‫تفکیک شهرســتانها‪ ،‬طرح هایی را برای شــهرهایی که با اشتغال‬ ‫پایین همراه هســتند‪ ،‬شناســایی کرده ایم‪.‬فاطمی امین ادامه داد‪:‬‬ ‫در یــک یا ‪ ۲‬ماه اینده به تدریج طرح ها فعال می شــوند تا از این‬ ‫طریق شاهد توازن منطقه ای در حوزه سرمایه گذاری باشیم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعتقاد بر اینکه اتفاقات بســیار خوبی در‬ ‫حوزه صادرات رخ داده است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش صادرات در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نسبت به ســال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۴۰‬درصد بود‪ ،‬همچنین در بهار ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نســبت به بهار ‪ ۱۴۰۰‬هم حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش صادرات صورت‬ ‫گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور متوسط از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬تاکنون‬ ‫هر هفته حداقل یک هیات خارجی وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫فاطمی امین گفت‪ :‬اغاز ارتباط بین اســتان های کشورهای دیگر و‬ ‫نیز استان های مربوط به ایران اقدام جدیدی است که برای تعمیق‬ ‫بخشــیدن صادرات و نیز تقویت تجارت خارجی در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی تحویل خودرو در سه ماه نخست ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ســه ماه نخست سال جاری‬ ‫تعداد ‪ ۲۴۶‬هزار خودرو تحویل داده شــده است که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته با افزایش ‪ ۳۶‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعداد خودروهای کف ‪ ۱۷۰‬هزار دســتگاه بود‪ ،‬در‬ ‫پایان خرداد ســال جاری ‪ ۴۲‬هزار دســتگاه خودرو شد‪ ،‬نسبت به‬ ‫‪ ۱۴۳‬هزار دســتگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش داشــته اســت که تولید هم به همین میزان افزایش خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫افزایش یارانه فاصله طبقاتی را کم کرد‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪:‬افزایــش یارانه موجب اصالح ضریب‬ ‫جینی و کم شــدن فاصله طبقاتی شده و با ازاد شدن قیمت ها‪،‬‬ ‫دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می کشد‪.‬‬ ‫مســعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور در سفر به شهر مقدس‬ ‫قم و در دیدار با مراجع تقلید‪ ،‬مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی‬ ‫کشــور ارائه کرد و افزود‪ :‬کشــور در وضعیت خوبی به این دولت‬ ‫تحویل داده نشــد‪ ،‬بدهی های دولت قبــل‪ ،‬از جمله اوراق بهادار‬ ‫و نیز بدهی به بانک ها و نیز تامین اجتماعی از مشــکالت به ارث‬ ‫رسیده از دولت قبل است که بحمداهلل همه این مشکالت توسط‬ ‫دولت فعلی مدیریت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ابتدای تحویل ایــن دولت‪ ،‬حتی حقوق کارکنان‬ ‫دولت با مشکل مواجه بود‪ ،‬اما دولت توانست با تالش مستمر و‬ ‫گســترش روابط با کشورهای منطقه این مشکالت را پشت سر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬دولت توانســت‬ ‫تا پایان ســال گذشــته حدود ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان هزینه‬ ‫خدمات عمرانی پرداخت کند‪ ،‬بدون اینکه هیچ گونه استقراضی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت بدون پیوستن به «اف ای تی اف» واکسن‬ ‫خریده و کرونا را مهار کرد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬دولت تالش کرده درامد‬ ‫نفت را باال ببرد و همچنین درامد مالیاتی افزایش پیدا کرده است‬ ‫و پول های بلوکه شده نیز پس گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪ :‬گرانی گندم که معلول خشکســالی و‬ ‫باال رفتن قیمت جهانی ان اســت از یکسو‪ ،‬و حذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی که قانون الزم االجرا بود از ســوی دیگر‪ ،‬مشکالتی برای‬ ‫دولت در اغاز راه ایجاد کرد و با تایید رهبر معظم انقالب‪ ،‬به دلیل‬ ‫اغاز کار دولت‪ ،‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ‪ ۶‬ماه به تعویق افتاد و‬ ‫بودجه ماه های اخر ســال گذشته نیز که توسط دولت قبل تماماً‬ ‫هزینه شــده بود‪ ،‬به دستور رهبر معظم انقالب تامین شد و ما را‬ ‫از مشکل بزرگی رهاند‪.‬‬ ‫میرکاظمی با بیــان اینکه با افزایش یارانه‪ ،‬ضریب جینی‪ ،‬اصالح‬ ‫و فاصله طبقاتی کم شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با ازاد شدن قیمت ها‪،‬‬ ‫دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می کشد و به نظارت مشغول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور همچنین بیان داشــت‪:‬‬ ‫اختالف قیمت کاالی یارانه ای داخل و خارج باعث شــده بود که‬ ‫اجناس یارانه ای ایران پس از چند روز به وفور در فروشــگاه های‬ ‫کشورهای همسایه به فروش برسد و حذف ارز ترجیحی باعث شد‬ ‫هم رانت و قاچاق کم شود و هم رقابت در تولید افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫چون تولیدکننده درگذشــته نمی توانست با کاالی وارداتی که با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد شده‪ ،‬رقابت کند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت امانتدار اســت و با‬ ‫صرفــه جویی از دارایی مردم حفاظت می کند‪ ،‬یاداورشــد‪ :‬مواد‬ ‫غذایی در سطح بین الملل در همه کشورها دچار اشفتگی است‬ ‫و با حــذف ارز ترجیحی در ایران‪ ،‬قیمت کاالها در کشــورهای‬ ‫همسایه به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح دولــت در خرید نان با کارت بانکی از مهمترین‬ ‫طرح های دولت اســت که باعث صرفه جویی تــا ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫مصرف گندم کشور خواهد شد‪ .‬با عنایت به نیاز کشور به واردات‬ ‫گنــدم این اقــدام باعث جلوگیری از هدر ر فــت ارز و کمک به‬ ‫اقتصاد ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن اقدام‪ ،‬نانوا ارد را به قیمــت ازاد خریداری می کند‪ ،‬ولی‬ ‫مصرف کننده نان را به قیمت قبل خریداری می نماید و یارانه نان‬ ‫به مقدار نان فروخته شده به نانوا داده می شود‪.‬‬ ‫میرکاظمی در پایان به سیاســت های دشمنان در منطقه اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬بایــدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا در ســفر به منطقه‬ ‫نقشــه هایی برای ایران و انقالب دارد که خود بیانگر حساســیت‬ ‫اوضاع کنونی است‪ .‬پس از بیان مطالب توسط وی‪ ،‬حضرت ایت‬ ‫اهلل مکارم شیرازی با بیان برخی از گالیه های عمومی مردم مانند‬ ‫گرانی کاالها و اجاره مسکن و خودرو‪ ،‬از دولت خواستند برای این‬ ‫گرانی هــا تدبیر کنند و ضمنــاً از تالش های دولت تقدیر کرده و‬ ‫برای دولتمردان ارزوی موفقیت نمودند‪.‬‬ ‫میرکاظمــی نیز در پایان به بیان علل گرانی ها پرداخته و توضیح‬ ‫دادند که بخش از گرانی ها مســتند به گرانی و تورم جهانی است‬ ‫که بی سابقه است‪ .‬بخش دیگر نیز معلول تورم به ارث رسیده از‬ ‫دولت قبل است و بخش سوم نیز ناشی از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اســت که مصوبه مجلس بوده و دولت برای جبران این هزینه ها‬ ‫یارانــه ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانــی را به ازای هر نفر می پردازد که‬ ‫البته این رقم بار سنگینی به دوش دولت است‪.‬‬ ‫وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اوضاع کشور رو به بهبود‬ ‫است و امید بسیاری به حل مشکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد‪:‬‬ ‫قیمت سکه و طال در هفته جاری کاهشی خواهد بود‬ ‫نایــب رییس اتحادیه طــا و جواهر تهران گفــت‪ :‬با توجه به‬ ‫مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی پیش بینی می شود قیمت‬ ‫ســکه و طال نه تنها افزایش پیدا‪ ،‬نکند بلکه روند کاهشــی در‬ ‫پیش بگیرد‪.‬‬ ‫محمد کشــتی ارای در خصوص وضعیت بازار طال در هفته اخر‬ ‫مردادماه گفت« قیمت انس جهانی طال هفته گذشته هشت دالر‬ ‫کاهش یافت و در اخرین معامالت ‪ ۱۸۳۲‬دالر داد و ستد می شد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬نرخ ارز نیز با مدیریت بانک مرکزی و بخشنامه‬ ‫جدیــد بانک مرکزی درخصوص واگــذاری ارزهای صادراتی در‬ ‫صرافی های مجاز به افرادی که می خواهند واردات داشته باشند‬ ‫موجب شــد قیمت ارز کاهش یابد‪ .‬به گفته این فعال صنفی با‬ ‫وجود کاهش قیمت ارز و انس جهانی طال ما شــاهد رشد بهای‬ ‫انواع سکه و طال در داخل کشور بودیم و این امر ناشی از افزایش‬ ‫حباب ســکه است و این حباب هم براثر تقاضا ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کشــتی ارای گفت‪ :‬در اخرین معامالت روز گذشته سکه طرح‬ ‫قدیم یکصد هزار تومان‪ ،‬ســکه طــرح جدید ‪ ۳۰۰‬هزار تومان و‬ ‫نیم ســکه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش قیمت هفتگی داشت و این‬ ‫رشد در واقع حباب سکه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ربع سکه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش قیمت هفتگی و ســکه های یک گرمی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان کاهش قیمت هفتگی داشــت‪ .‬هر مثقال طالی اب شده‬ ‫نیز ‪ ۸۰‬هزار تومان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش قیمت هفتگی داشت‪ .‬نایب رییس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬حباب سکه نیز در اخرین معامالت یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬هزار تومان بود و این امر نشــان دهنده این است که در‬ ‫حالیکه دو مولفه موثر بر بهای فلز زرد یعنی قیمت ارز که تحت‬ ‫مدیریت بانک مرکزی سیر نزولی داشته و بهای انس جهانی طال‬ ‫نیز با کاهش همراه بوده اســت اما ایجــاد تقاضا باعث باال رفتن‬ ‫قیمت ســکه شده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬پیش بینی می شود با توجه‬ ‫به شرایط موجود جهانی قیمت طال تغییراتی نداشته باشد و در‬ ‫همین محدوده قیمتی باشد و نرخ ارز نیز با توجه به اراده بانک‬ ‫مرکزی درخصوص کنترل نرخ ارز تحت کنترل باشد بنابراین در‬ ‫هفته اینده افزایشــی باشد با مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز‬ ‫قیمت ها در همین محدوده باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬طبق تبصره‪ ۲‬ماده‪ ۴‬مصوبه سال‪ ١٣٩٨‬هیات وزیران در اوقات پیک‪ ،‬خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع بوده و در مصوبه سال‪ ۱۴۰۰‬نیز وزیر نیرو این مساله را به‬ ‫صراحت اعالم کرده است‪.‬مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه در قرارداد تامین برق مراکز استخراج رمزارز این موضوع ذکر شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در قوانینی که در حال طی مراحل تصویب است نیز خرید برق‬ ‫از شبکه برق در ایام محدودیت دار (فصل گرم و سرد) توسط ماینرها ممنوع بوده و باید از روش های دیگر مانند دیزل و تجدیدپذیر اقدام به تامین برق کنند‪.‬وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جمع اوری‬ ‫ماینرهای غیر مجاز گفت‪ :‬با تالش های صورت گرفته‪ ۴۴‬مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز‪ ،‬کشف و جمع اوری شده که نکته قابل توجه در این موضوع‪ ،‬افزایش تاثیر گزارش های مردمی در کشف مراکز غیرمجاز‬ ‫بوده که نشان دهنده حساسیت مردم در این زمینه است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا‪:‬‬ ‫مسووالن افغانستان حقابه ایران را در عمل تامین کنند‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب‬ ‫ایران گفت‪ :‬امیدواریم با مذاکرات اخیری که در تهران با نمایندگان دولت‬ ‫افغانستان داشتیم‪ ،‬حاکمان این کشور پایبندی خود را به معاهده ‪۱۳۵۱‬‬ ‫هیرمند‪ ،‬نه در گفتار‪ ،‬بلکه در عمل به اثبات برسانند و حقابه ایران را تامین‬ ‫کنند‪ .‬شــرکت مدیریت منابع اب ایران‪« ،‬محمد جوانبخت» با اشاره به‬ ‫برگزاری بیست و پنجمین اجالس کمیته مشترک کمیساران اب هیرمند‬ ‫طی روزهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬خردادماه امسال در تهران‪ ،‬از پیگیری جدی وزارت‬ ‫نیرو برای تحویل حقابه ایران بر اساس معاهده ‪ ۱۳۵۱‬هیرمند خبر داد‪ .‬وی‬ ‫ضمن تاکید بر پایبندی جمهوری اسالمی ایران به معاهدات بین المللی‬ ‫خاطرنشان کرد ‪:‬امیدواریم هیات افغان پیام صریح جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را مبنی برلزوم پایبندی به معاهده ‪ ۱۳۵۱‬میان دوکشور به حاکمان خود‬ ‫برساند و نسبت به عملیاتی کردن ان اقدام کند ‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو با بیان اینکه «در سال ابی جاری کمتر از ‪ ۴‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب از حقابه‪ ۸۲۰‬میلیون متر مکعبی مندرج در معاهده هیرمند وارد‬ ‫ایران شــده است»‪ ،‬گفت‪ :‬در اجالس برگزار شده به مدت سه روز‪ ،‬هیات‬ ‫ایرانی درخواست کرد برای تدقیق امار و ارقام ارائه شده از سوی طرف افغان‬ ‫درخصوص وضعیت سال ابی جاری و میزان حقابه کشورمان‪ ،‬از ایستگاه‬ ‫اندازه گیری باال دست سد کجکی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در‬ ‫معاهده‪ ،۱۳۵۱‬بازدید کند که این امکان تاکنون در اختیار ما قرار داده نشده‬ ‫است‪ .‬جوانبخت ادامه داد‪ :‬مشکل تامین حقابه ایران از فروردین ماه سال‬ ‫گذشته که سد انحرافی کمال خان در‪ ۷۰‬کیلومتری مرز جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر روی بستر اصلی رودخانه هیرمند در والیت نیمروز به بهره برداری‬ ‫رسیده‪ ،‬شدت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طرف افغان حدود ‪ ۹۵۰‬میلیــون متر مکعب جریان اب رود‬ ‫هیرمند را که در صورت نبودن سد کمال خان به صورت طبیعی و تاریخی‬ ‫به سمت هامون ها و منطقه سیســتان جریان می یافت و حقابه شرب و‬ ‫کشاورزی منطقه سیستان نیز از ان تامین می شد‪ ،‬به سمت شوره زار گودرزه‬ ‫منحرف و ان را به شورابه تبدیل کرده که مورد اعتراض ما قرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام طرف افغان باعث محرومیت ایران از دریافت حقابه قانونی‬ ‫خود و همچنین خشک شدن تاالب های بین المللی هامون و بروز تبعات‬ ‫منفی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی شدید در منطقه شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا با ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل‬ ‫تعهدات قانونی طرف افغان‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه ب ه روابط دوستانه دو کشور ایران و‬ ‫افعانستان و حمایت ها و کمک های همه جانبه دولت و ملت ایران از همسایه‬ ‫افغان‪ ،‬انتظار داریم طرف افغان با ابالغ پیام جلسه به مسئوالن باالتر‪ ،‬اقدام‬ ‫الزم را برای تحویل حقابه قانونی ایران در هیرمند‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫مدیرعاملتوانیر‪:‬‬ ‫کلمحمولهنفتایرانتوسطیونانمستردخواهدشد‬ ‫امسال حتی یک مورد قطعی برق به علت کمبود تولید نداشتیم‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در دو هفته گذشته برق بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬شرکت و دســتگاه دولتی را قطع کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫رکورد مصرف ‪ ۶۴‬هزار مگاواتی ثبت شده است با این حال امسال‬ ‫حتی یک مورد قطعی برق به دلیل کمبود تولید نداشتیم‪.‬‬ ‫ارش کردی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش مصرف‪ ،‬امسال حتی‬ ‫یک مورد قطعی برق به دلیل کمبود تولید نداشته ایم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هفته بسیار گرمی پیش رو داریم و نیازمند کمک و همراهی‬ ‫هموطنان هستیم‪.‬‬ ‫کــردی در خصوص برخــورد با ادارات و دســتگاه های پرمصرف‬ ‫دولتی گفت‪ :‬برنامه های مدیریت مصرف امســال در بخش ادارات‬ ‫سختگیرانه اجرا می شود به طوری که در ساعات اداری ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باید مصارف خود را کاهش دهند و پس از ســاعات اداری باید ‪۶۰‬‬ ‫درصد مصرف خود را پایین بیاورند‪.‬‬ ‫کردی یاداور شــد‪ :‬این در حالی است که در مجموعه وزارت نیرو‬ ‫این میزان را ســختگیرانه تر اجرا کردیم به طوری که در ساعات‬ ‫اداری‪ ،‬در ســاختمان های اداری وزارت نیــرو ‪ ۴۰‬درصــد کاهش‬ ‫مصرف داشــته ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص قطع برق‬ ‫ادارات پرمصرف نیز اظهار داشــت‪ :‬ادارات تاکنون همراهی خوبی‬ ‫داشــته اند ولی قابلیت خوبی برای مدیریت بار و مصرف در بخش‬ ‫ادارات وجود دارد و به طور مثال کاهش ســاعات کار ادارات باعث‬ ‫کمک ویژه ای به صنعت برق داشته باشد‪.‬‬ ‫برق ‪ ۱۰۰‬شرکت و دستگاه دولتی قطع شد‬ ‫کردی افزود‪ :‬در طی دو هفته گذشــته بــرق اندکی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت و دستگاه دولتی را قطع کرده ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ادارات درصورتی که دیزل ژنراتورهای تولید‬ ‫برق داشته و مورداســتفاده قرار دهند‪ ،‬هیچ محدودیتی نخواهند‬ ‫داشت و حتی اضافه تولید برق انها خریداری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر درباره بخش خانگی نیز گفت‪ :‬بخش خانگی نصف‬ ‫مصرف برق کشــور را در دوران اوج مصرف به خودشان اختصاص‬ ‫می دهند و اگر مشترکان در این بخش تنها ‪ ۱۰‬درصد کاهش در‬ ‫مصرف داشته باشند بدون هیچ مشکلی از تابستان عبور خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬هزار مگاوات سهم مشترکان خانگی از مصرف‬ ‫برق در فصول گرم سال است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مشترکان اگر تنها‬ ‫‪ ۱۰‬درصد کاهش مصرف داشــته باشــند‪ ،‬در کل کشور ‪ ۳‬هزار‬ ‫مگاوات مصرف کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از مشترکان بیش از الگو مصرف می کنند‬ ‫کردی در خصوص نحوه مصرف برق مشترکان در کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از جمعیت خانگی کشــور زیرالگو یا در سطح الگو برق‬ ‫مصرف می کنند که این تعداد می توانند از مشوق های صنعت برق‬ ‫که به میزان ‪ ۵۰۰‬تومان به ازای هر یک کیلووات ســاعت کاهش‬ ‫مصرف است‪ ،‬بهره مند شوند‪ .‬این میزان پاداش دقیقاً ‪ ۵‬برابر هزینه‬ ‫برق مصرفی است که وزارت نیرو از مشترکان دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشــترکان در این طرح حتی می توانند از صنعت‬ ‫برق طلبکار شوند که در این صورت در قبوض ماه های بعدی ان ها‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر درباره گروه های پرمصرف نیز ابراز داشت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از مشترکان بیش از الگو مصرف می کنند که در میان‬ ‫این گروه‪ ۲ ،‬درصدی هســتند کــه بیش از دو برابر برق مصرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تقدیر از بخش های صنعت و کشاورزی برای همراهی با صنعت برق‬ ‫وی افزود‪ :‬درمجموع از بین ‪ ۳۰‬میلیون مشترک خانگی ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫مشترک ‪ ۶۰‬درصد و ‪ ۵‬میلیون مشترک ‪ ۴۰‬درصد از برق کشور را‬ ‫مصرف می کنند‪.‬‬ ‫کردی با تقدیر از مردم در سراســر کشور به دلیل همراهی با برق‬ ‫گفت‪ :‬هموطنان اگر در ساعت اوج مصرف استفاده از وسایل برقی‬ ‫را به نیمه شب یا ساعت خنک روز منتقل و دمای کولرهای گازی‬ ‫را روی ‪ ۲۵‬درجــه و کولرهای ابی را روی دور کند قرار دهند‪۱۰ ،‬‬ ‫درصــد کاهش مصرف‪ ،‬به راحتی و بدن انکه رفاه و اســایش انها‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫کردی یاداور شد‪ :‬تاکنون بخش های صنعت و کشاورزی به خوبی با‬ ‫صنعت برق همراهی کرده اند که جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران خبر داد‪:‬‬ ‫دو برابر شدن حمل نفت و فراورده های نفتی در ‪ 7‬ماه گذشته‬ ‫مدیر عامل شــرکت ملی نفتکش ایران بر سه موضوع کلیدی حل‬ ‫چالش های منابع انسانی‪ ،‬توسعه و نوسازی ناوگان و همچنین توجه‬ ‫و تمرکز بر اســتفاده از توان داخل تاکید کرد و گفت‪ :‬دستاورد دو‬ ‫برابر شــدن حمل نفت و فراورده های نفتی در ‪ ۷‬ماه گذشــته از‬ ‫افتخارات شرکت ملی نفتکش ایران است‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفتکش ایران‪ ،‬رییس و اعضای هیات رییسه صندوق های‬ ‫بازنشســتگی‪ ،‬پس انداز و رفاه کارکنان صنعــت نفت در بازدید از‬ ‫کشتی های شــرکت ملی نفتکش در منطقه خارک از تالش ها و‬ ‫مجاهدت های دریانوردان ناوگان این شرکت قدردانی کردند‪.‬‬ ‫عبدالحسین بیات رئیس هیات رئیسه صندوق نفت در این بازدید‬ ‫که به مناسبت چهارم تیرماه‪ ،‬روز جهانی دریانورد انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خدا را شاکر هستم که موقعیتی پیش امد تا بتوانیم از نزدیک حال‬ ‫وهوای محیط و شــرایط کار شــما دریانوردان را احساس و درک‬ ‫کنیــم‪ .‬وی با تبریک روز جهانی دریانــورد گفت‪ :‬فرصت را مغتم‬ ‫شــمرده به مناسبت این روز از تالش و زحمات تمامی دریانوردان‬ ‫ایران بخصوص دریانوردان شــرکت ملی نفتکش به عنوان افتخار‬ ‫کشور قدردانی می کنم و انشاله جامعه هم بتواند در این روز قدردان‬ ‫و سپاسگزار تالش ها‪ ،‬مجاهدت ها و مساعی ارزشمند و اثربخش شما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رییس هیات رییســه صندوق نفت سپس در بیان اهمیت نقش و‬ ‫فعالیت فعاالن و دست اندرکاران حوزه نفت کشور به سخنان مقام‬ ‫معظم رهبری اشــاره و بیان کرد‪ :‬زمانی که مقام معظم رهبری در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬و در دل تحریم ها از منطقه عسلویه بازدید کردند فرمودند‬ ‫کار کسانی که در این حوزه و به تعبیر حقیر از میدان تا بازار فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬جهادی است‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید‪ ،‬حسین شیوا مدیر عامل شرکت ملی نفتکش‬ ‫ایــران ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های این شــرکت در دوره‬ ‫مدیریت جدید‪ ،‬نقطه تمرکز مدیریتی خود را بر سه موضوع کلیدی‬ ‫حل چالش های منابع انسانی‪ ،‬توسعه و نوسازی ناوگان و همچنین‬ ‫توجه و تمرکز بر اســتفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد دو‬ ‫برابر شــدن حمل نفت و فراورده های نفتی در ‪ ۷‬ماه گذشته را از‬ ‫افتخارات ملی شرکت ملی نفتکش دانست‪.‬‬ ‫وی ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه دریایی و همه دریانوردان‬ ‫شرکت ملی نفتکش‪ ،‬فعالیت و کار این دریانوردان را مصداق واقعی‬ ‫جهاد در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی عنوان کرد‪.‬‬ ‫شیوا با بیان اینکه در زمینه منابع انسانی و حل چالش های فراروی‬ ‫دریانوردان‪ ،‬طی چند ماه گذشته اقدامات مهمی انجام شده است‪،‬‬ ‫ایــن حرکت را رو به جلو توصیف کرد و گفت‪ :‬اقدامات دیگری نیز‬ ‫برای بهبود وضعیت کارکنان و دریانوردان شرکت‪ ،‬اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ 350‬میلیون لیتری مصرف بنزین با گازسوز کردن‪ 200‬هزار خودروی عمومی‬ ‫مدیر طرح ســی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫با یاداوری اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد برای گازسوزکردن‬ ‫رایگان خودروهای عمومی تا کنون ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو تبدیل شده اند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از این محل ســاالنه ‪ ۳۵۰‬میلیون لیتــر در مصرف بنزین‬ ‫صرفه جویی شده اســت‪« .‬محمدحسن باقری» با بیان اینکه طرح‬ ‫تبدیل خودروهای عمومی شامل تاکســی ها‪ ،‬ون ها و وانت بارها به‬ ‫سیستم دوگانه سوز بر اساس مصوبه شورای اقتصاد از اواخر سال ‪۹۸‬‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس این مصوبه قرار است یک میلیون و ‪۲۰۶‬‬ ‫هزار خودرو به سیستم دوگانه سوز تبدیل شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫انجام این کار زیرساخت هایی موردنیاز اماده شد و از اواخر سال ‪۹۸‬‬ ‫کار را اغاز کردیم که به دلیل کرونا و شرایط خاص‪ ،‬این طرح به مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه متوقف بود‪ .‬باقری با اشاره به اینکه در ان زمان زیرساخت های‬ ‫نرم افزاری الزم را اماده کردیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خودروها می توانند در سامانه‬ ‫‪ www.gcr.niopdc.ir‬بــرای ثبت نام تبدیل وضعیت مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬بر اســاس مصوبه شورای اقتصاد‪ ،‬در حال حاضر از‬ ‫محل این اعتبارات مجاز به تبدیل خودروهای عمومی بار و مسافر‬ ‫شامل وانت بارها‪ ،‬تاکسی ها و مسافربرهای شخصی ساماندهی شده‬ ‫شامل مســافربرهای اینترنتی مثل اسنپ و تپســی و اژانس های‬ ‫ساماندهی شده مورد تایید وزارت کشور هستیم‪.‬‬ ‫مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه لیست مشموالن بر روی سامانه بارگذاری می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مالکان خودرو بر اساس لیست و مشخصات برای ثبت نام به‬ ‫سامانه مراجعه می کنند‪ .‬وی تعداد خودروهای تبدیلی در این طرح تا‬ ‫به امروز را ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو اعالم کرد و افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫خودرو مسافربرهای شخصی بودند و حدود ‪ ۱۶‬هزار خودرو نیز در‬ ‫نوبت تبدیل قرار دارند که با انتخاب کارگاه و زمان تبدیل‪ ،‬خودروی‬ ‫انها گازسوز خواهد شد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫جمع اوری ‪ ۴۴‬مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫گام دوم گازسوز کردن‬ ‫خودروها ناقص ماند‬ ‫مدیر اجرایی اتحادیه کشــوری ســوخت های جایگزین‪،‬‬ ‫سی ان جی و خدمات وابسته گفت‪ :‬اجرای طرح سی ان جی‬ ‫در مجموع ‪ 45‬میلیارد دالر ســود داشته و در سال های‬ ‫اخیر به صرفه جویی مستقیم ‪ 140‬میلیون دالری منجر‬ ‫شده است‪ .‬علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری‬ ‫سوخت های جایگزین‪ ،‬ســی ان جی و خدمات وابسته در‬ ‫همایش ســوخت های جایگزین‪ ،‬ســی ان جی و خدمات‬ ‫وابســته گفت‪ :‬اجرای طرح ســی ان جی در مجموع ‪45‬‬ ‫میلیارد دالر ســود داشته و در ســال های اخیر به صرفه‬ ‫جویی مســتقیم ‪ 140‬میلیون دالری منجر شده است‪.‬‬ ‫محمودیان با بیان اینکه از سال ‪ 1398‬و پس از تصویب‬ ‫مصوبات شــورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک‬ ‫میلیون و دویست و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه‬ ‫سوز وضع صنعت سی ان جی متحول شد‪ ،‬افزود‪ :‬از همان‬ ‫موقع صنعت ‪ 20‬ساله سی ان جی مجددا رونق پیدا کرد و‬ ‫اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط پیمانکاران‬ ‫در اوایل ســال ‪ 1399‬تمام کارخانه های تولید مخازن و‬ ‫کیت های سی ان جی شروع به فعالیت کردند و کارگاه های‬ ‫تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند‪ ،‬افزود‪ :‬این صنعت‬ ‫زمینه ســاز اشــتغالزایی بیش از ‪ 50‬هزار نفر در بیش از‬ ‫‪ 2500‬جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی ان جی و کیت‬ ‫و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای گازسوز‬ ‫(کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در واقع در‬ ‫گام دوم توسعه صنعت سی ان جی پس از وقفه ای‪ ،‬مجددا‬ ‫از سال ‪ 1398‬و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره اغاز شد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصدازمشترکانکمترازالگوی‬ ‫تعیینشدهبرقمصرفکرده اند‬ ‫سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد از مشترکان‬ ‫کمتر از الگوی تعیین شــده برق مصرف کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصرف برق به حدود ‪ ۶۴‬هزار مگاوات رســید که نسبت‬ ‫به ســال گذشته ‪ ۴.۷‬درصد رشــد مصرف داشته است‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی ضمن اعالم افزایش مصرف برق‬ ‫کشــور گفت‪ :‬بر اســاس امارها‪ ،‬در بخش خانگی اتفاقی‬ ‫افتاده که کم سابقه است‪ .‬در سال گذشته به طور متوسط‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از مشترکان بیش از الگوی تعیین شده مصرف‬ ‫داشته اند و ‪ ۷۵‬درصد کمتر از الگو که بر اساس اطالعات‬ ‫دریافت شده از خردادماه‪ ۷۵ ،‬درصد به ‪ ۸۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته که نشان از همکاری بسیار خوب مردم با صنعت برق‬ ‫است که باید از انها تشکر کنم و بخواهم این همکاری را‬ ‫در ماه های پیش رو که ماه های گرمی است ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین از مشترکانی که بیش از الگو مصرف می کنند‬ ‫تقاضــا می کنم به قبض هایی که در ماه های اتی دریافت‬ ‫می کنند توجه داشته باشند چون اگر رعایت نکنند تعرفه‬ ‫انها به صورت یارانه ای محاسبه نخواهد شد‪ .‬لذا هم برای‬ ‫کاهش هزینه خود و هم به منظور کمک به ما در مسیر‬ ‫تامین برق سایر مشترکان‪ ،‬مصرف خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق در خصوص رزمایش طرح نظارت‬ ‫میدانــی در مدیریت اب و برق ابراز داشــت‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫رزمایش بســیار خوبی با همکاری وزارت کشور‪ ،‬بسیج و‬ ‫سپاه پاسداران برگزار کرد‪.‬‬ ‫صادرات نفت ایران به چین به مرز‬ ‫یک میلیون بشکه در روز رسید‬ ‫طبق گزارش اویل پرایس‪ ،‬صادرات نفت خام ایران به چین‬ ‫در ماه ژوئن (ماه جاری) به روزانه ‪ 961‬هزار بشــکه افزایش‬ ‫یافته است که این میزان بیش از عدد صادرات ایران به چین‬ ‫قبل از تحریم ها است‪.‬صادرات نفت ایران به چین به مرز یک‬ ‫میلیون بشکه در روز رسید ‪ .‬اویل پرایس در گزارشی با عنوان‬ ‫«‪ »Iran’s Oil Exports Surge In June‬بر اســاس‬ ‫داده های شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک‬ ‫عنوان کرد که صادرات نفت ایــران به چین در ماه جاری‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬تخمین زده می شود‬ ‫که صادرات نفت خام ایران بیــن اول ژوئن تا ‪ 19‬ژوئن به‬ ‫طور متوسط به ‪ 961‬هزار بشکه در روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با وجود بن بست دیپلماتیک بر سر توافق هسته ای‪ ،‬ایران در‬ ‫حال اماده شدن برای پیوستن مجدد به بازار جهانی نفت‬ ‫بوده است‪ .‬این کشور تولید و همچنین صادرات به بازار اصلی‬ ‫خود یعنی چین را افزایش داده است‪ .‬چین از زمان اعمال‬ ‫مجددتحریم هایامریکاعلیهصنعتنفتجمهوریاسالمی‬ ‫در سال ‪ ،2018‬زمانی که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور وقت‬ ‫امریکا را از توافق هسته ای ایران خارج کرد‪ ،‬اصلی ترین مقصد‬ ‫صادرات نفت خام ایران بوده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫اغاز به کار ازمایشی «رمزریال» به جای اسکناس از شهریور‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫اخبار‬ ‫اطالعیه بیمه مرکزی در خصوص‬ ‫مباحث اخیر سوئیچ بیمه‬ ‫بیمه مرکزی با انتشار اطالعیه ای در خصوص مباحث اخیر‬ ‫درباره پروژه سوئیچ نهاد ناظر به نگرانی های اهالی صنعت‬ ‫بیمه پاسخ داد‪.‬‬ ‫این اطالعیه به دنبال واکنش فعاالن صنعت بیمه و بعد از‬ ‫بیانیه رسمی انجمن فین تک در اعتراض به اجرای پروژه‬ ‫سوییچ بیمه مرکزی و انحصار ان به شرکتی خصوصی از‬ ‫زیرمجموعه سنحاب منتشر شده است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده اســت ‪« :‬بیمه مرکــزی همواره از‬ ‫فعالیت های دانش بنیان‪ ،‬فناورانه و نواورانه که سبب ارتقای‬ ‫کارائی فرایندهای بیمه گری‪ ،‬تســهیل خدمات رسانی به‬ ‫مردم‪ ،‬کاهش هزینه ها و گشودن مسیرها و چشم اندازهای‬ ‫نو پیش روی صنعت بیمه باشد حمایت نموده و در اینده‬ ‫نیز حمایت خواهد کرد‪ .‬در همین راستا به منظور نظارت‬ ‫بر فرایند تعامل میان بیمه گران‪ ،‬بیمه گذاران و کارگزاران‬ ‫و تامین صحت‪ ،‬شفافیت و امنیت اطالعاتی که میان انها‬ ‫مبادله خواهد شد و همچنین پایش حقوق بیمه گذاران‪،‬‬ ‫ایجاد سوئیچ بیمه بر اساس ماده ‪ ۵۱‬ائین نامه کارگزاری‬ ‫بیمه و دســتورالعمل مربوط در دستور کار بیمه مرکزی‬ ‫قرار گرفت‪».‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۵۱‬ایین نامه کارگزاری بیمه و دستورالعمل‬ ‫ان‪ ،‬از تاریخی که بیمه مرکزی تعیین خواهد کرد تبادل‬ ‫اطالعات کارگزاران برخط با بیمه مرکزی‪ ،‬موسسات بیمه‬ ‫و نمایندگان انها صرفاً از طریق سوئیچ بیمه انجام می شود‬ ‫و مســئولیت طراحی و اداره سوئیچ بیمه بر عهده بیمه‬ ‫مرکزی است که خدمات زیر را ارائه می دهد‪:‬‬ ‫‪ (۱‬دریافت ‪API‬های اســتعالم نرخ و شرایط بیمه نامه‪،‬‬ ‫فراینــد صدور بیمه نامه و دریافــت و واریز حق بیمه به‬ ‫حساب موسسه بیمه از نرم افزار بیمه گری موسسات بیمه‪.‬‬ ‫‪ (۲‬دریافت ‪API‬های اســتعالم اطالعات پایه و ســوابق‬ ‫بیمه ای مورد بیمه‪ ،‬اطالعات فردی‪/‬حقوقی بر مبنای کد‬ ‫ملی‪/‬شناسه ملی متقاضی خدمات بیمه ای‪ ،‬اطالعات پایه‬ ‫خودروها و … از سامانه سنهاب بیمه مرکزی‪.‬‬ ‫بنابراین انچه در ارتباط با ســوئیچ بیمه اتفاق افتاده ان‬ ‫اســت که بیمه مرکزی صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل‬ ‫کرده و هیچ گونه قصد انتفاع از سوئیچ بیمه در میان نیست‬ ‫و ایجاد انحصار برای شرکتی خاص و نظایر ان موضوعیت‬ ‫ندارد و مطرح نیســت‪ .‬اهل فن و دست اندرکاران صنعت‬ ‫بیمه می دانند که سوئیچ بیمه صرفاً نقش هاب را دارد و‬ ‫محلی برای تمرکز اطالعات نیست و صرفاً تسهیل کننده‬ ‫و برقرارکننده ارتباط بین ذینفعان گوناگون فرایندهای‬ ‫توزیع برخط بیمه اســت‪ .‬همچنین سوئیچ بیمه امکان‬ ‫ارائه سایر خدمات و تســهیالت به کارگزاران‪ ،‬موسسات‬ ‫بیمه و نمایندگان انها و ایجاد امکان نظارت های هوشمند‬ ‫از ســوی نهاد ناظر بر فعالیت های صدور و توزیع بیمه را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫از انجا که سوئیچ بیمه از یک طرف به شرکت های بیمه‬ ‫متصل اســت و از طرفی به سامانه سنهاب بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫لذا طراحی و پیاده ســازی و نگهــداری ان باید از طریق‬ ‫شــرکت های مورد تایید و اعتماد بیمه مرکزی که برای‬ ‫تضمین پایداری ارائه خدمات تحت کنترل این نهاد هم‬ ‫باشند انجام شود‪.‬‬ ‫هــدف قانون گذار و بیمه مرکزی از ســوئیچ بیمه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ســازوکار نظارت هوشمند بر فضای کسب و کار فناورانه‬ ‫بیمه ای‪ ،‬ایجاد بســتر تبادل اطالعات و شــکل دهی به‬ ‫اکوسیستم دیجیتال صنعت بیمه و در دسترس قرار دادن‬ ‫ســرویس های ســودمند و ارزش افزوده برای المان های‬ ‫اکوسیســتم و فراهم نمودن شرایط برای تحقق ‪Open‬‬ ‫‪ Insurance‬اســت‪ .‬سوئیچ بیمه‪ ،‬ســرویس های پایه‬ ‫مورد نیاز فعاالن صنعت بیمــه را از بانک های اطالعاتی‬ ‫مهم کشــور که در اختیار ســازمان ها و صنایع بیرون از‬ ‫صنعت بیمه اســت و همچنین اطالعــات درون صنعت‬ ‫بیمه و شــرکت های بیمه تامین و به سادگی و سهولت‬ ‫در اختیار کســب و کارهــای الکترونیــک و کارگزاران‬ ‫برخط و شــرکت های بیمه فناور قــرار می دهد و ارتباط‬ ‫بین شــرکت های بیمه و شرکت های کارگزاری برخط و‬ ‫بیمه فناور را میسر می سازد‪ .‬صدور و ارائه خدمات بیمه ­‬ ‫ای‪ ،‬نیازمند اســتعالم ­های متعدد از بانک ­های اطالعاتی‬ ‫مختلف اســت که توسط ســوئیچ بیمه به طور متمرکز‬ ‫و یکجا در دســترس خواهد بود‪ ».‬این سوئیچ وظیفه ای‬ ‫برای تجمیع اطالعات به خصوص تراکنش های مالی ندارد‬ ‫و عملیات مقایسه گری انجام نخواهد داد و تسهیل کننده‬ ‫و برقرارکننده ارتباط بین کارگزاران و شــرکت­های بیمه‬ ‫بوده و موانع اساســی موجود بر سر راه عملیات شرکت‬ ‫های دانش بنیــان و فناورمحور را رفع می کند و موجب‬ ‫شفاف سازی فرایند ارتباط بین بیمه گزاران و شرکت های‬ ‫بیمه خواهد شد‪ .‬بنابراین تاکید می نماید کسب و کارهای‬ ‫انالین نگران فعالیت و عملکرد سوئیچ بیمه نباشند زیرا‬ ‫نه تنها انحصاری در خدمات انالین ایجاد نمی­ شود‪ ،‬بلکه‬ ‫سرویس های این سوئیچ رایگان و یا با کمترین هزینه در‬ ‫اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت‪».‬‬ ‫علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت‪ :‬بررسی ها و اقدامات الزم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود‪ :‬رمزریال به جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند‪ ،‬خواهد بود و فرد به جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به ان مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و‬ ‫ریال های اسکناس جای خود را به رمزریال می دهند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه ی اجرای رمزریال نیز گفت‪ :‬با تکمیل زیرساخت های الزم ان شااهلل از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا‬ ‫نیز حتما به میزان کافی اموزش ها و اطالع رسانی ها انجام می شود تا مردم با سازوکار ان اشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به صورت ازمایشی از یکی از مناطق اغاز می شود و بعد به سراسر‬ ‫کشور تسری خواهد یافت‪ .‬صالح ابادی هم چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه‪ ،‬با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع بندی است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این مسئله‬ ‫در اختیار اقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور است که در این باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم گیری بشود‪.‬‬ ‫صالح ابادی‪:‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در جهت اصالح ساختار بانکی است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در مراســم رونمایی از ســندباکس (محیط‬ ‫ازمون تنظیم گری) بانک مرکزی گفت‪ :‬استفاده از فناوری های نوین‬ ‫بستر مناسبی برای عملیاتی کردن اصالح ساختار بانکی است‪.‬‬ ‫«علی صالح ابادی» محیط بانکداری کشــور را مستعد رشد و توسعه‬ ‫دانســت و اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر مقررات پولی‬ ‫وبانکی‪ ،‬حمایت از نــواوری ها در این بخش را وظیفه خود می داند‪،‬‬ ‫لذا ایجاد محیط های ازمون تنظیم گری الزمه توســعه فناوری است‬ ‫و ایجاد این محیط های ازمون موجب تسهیل نواوری در حوزه های‬ ‫فناوری جدید در حوزه بانکی و صنعت بانکداری کشور می شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬اطمینان بــه دانش و اگاهی افراد در‬ ‫حوزه های تخصصی همواره موجب خلق فرصت های جدید در محیط‬ ‫اجرا می شود و نمود عینی این واقعیت مراسم است‪ ،‬چراکه ما ‪ ۴۰‬روز‬ ‫پیش میزبان فعاالن فناوری های ملــی در بانک مرکزی بودیم پس‬ ‫از ‪ ۴۰‬روز‪ ،‬شــاهد رونمایی از محیط ازمون تنظیم گری بانک مرکزی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫صالح ابادی خاطرنشــان کرد ‪ :‬برای نمونه سوپ تک (‪ )Sup tech‬و‬ ‫رگ تــک (‪ )Reg tech‬ناظر بر اصــاح رابطه میان بانک مرکزی و‬ ‫بانک هاست که می تواند تسریع گر اصالحات در نظام بانکی باشد‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر نوراوری‬ ‫های بسیاری در تعامل میان مردم به عنوان مشتریان و بانک ها انجام‬ ‫شده که این نواوری ها باید ادامه یابد تا به این واسطه نظارت بر بانک‍ ها‬ ‫و نهادهای پولی نظارت درست و دقیق تر شود و در عین حال بانک ها‬ ‫و نهادهای پولی نیز بتوانند خدمات مناسبی را به مردم اعم از تسهیالت‬ ‫و سایر خدمات بانکی ارائه کنند‪.‬ر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات فعاالن‬ ‫این حوزه ابراز امیدواری کرد در اینده نزدیک شاهد اخبار مطلوبی در‬ ‫این حوزه باشیم و ایده های نو از از محیط ازمون به محیط عمل وارد‬ ‫شود‪ .‬وی گفت ‪ :‬در این راستا وظیفه بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم‬ ‫گری (رگوالتور) پولی و بانکی کشور‪ ،‬فراهم کردن محیط و شرایط الزم‬ ‫برای رشد و توسعه نواوری فناوری در کشور و تسهیل این نواوری ها‬ ‫تا رسیدن انها به منصه ظهور است‪ .‬لذا امیدوارم این جلسه طلیعه یک‬ ‫حرکت مثبت در حوزه فناوری و بانکی کشور باشد‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی فضای مجازی‪ :‬در محیط ازمون به نقش بازیگران‬ ‫و ذی نفعان جدید توجه شود‬ ‫سیدابوالحســن فیروزابادی» رئیس شــورای عالــی فضای مجازی‬ ‫همچنین در این جلســه اقدام رئیس کل بانک مرکزی در راه اندازی‬ ‫سندباکس را قابل تقدیر خواند و گفت‪ :‬توجه دکتر صالح ابادی در سال‬ ‫ابتدایی مسئولیتشان به این مساله قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬ضروری اســت از نگاه ماشینی شدن و الکترونیکی‬ ‫شدن کســب و کارها به ســمت روش های جدید و شخصی سازی‬ ‫خدمات و امکان تحقق شــبه پول ها که نیازمند جســارت‪ ،‬نظامات‬ ‫سیاســی و همگرایی در کشور است؛ نیز حرکت کنیم و لذا معتقدم‬ ‫مقدمــات این کار نیز برمبنای همگرایی دیدگاه و رســیدن به وفاق‬ ‫باشد تا در نهایت به توسعه اقتصادی کشور که در شرایط امروز بسیار‬ ‫ضروری است دست یابیم‪.‬‬ ‫معاون فنــاوری های نوین بانک مرکزی‪ :‬محیــط ازمون گری بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬محیط مبتنی بر بازی برد ‪ -‬برد و تعامل است‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی یاداور شــد‪ :‬کســب و کارها با‬ ‫حضور در این محیط جدید این امکان را فراهم می کند که ان تحت‬ ‫نظارت مقررات مربوطه به انها را تبیین شود و در همان حال این فضا‬ ‫به کسب کارها نیز کمک می کند که به یک جای مشخصی پاسخگو‬ ‫باشد و در نتیجه تعاملی در این فضا شکل می گیرد که نتیجه ان یک‬ ‫بازی برد برد خواهد بود‪.‬‬ ‫محرمیان ادامه داد‪ :‬فعالیت ها در این خصوص از ســال گذشته شروع‬ ‫شــد و درنهایت با حضور دکتر عبدالهی و نگاه ویژه رییس کل بانک‬ ‫مرکزی و همچنین با نگاه نوگــرای معاون نظارت بانک مرکزی‪ ،‬کار‬ ‫پیش رفت و امروز شاهد افتتاح محیط ازمون تنظیم گری بانک مرکزی‬ ‫هستیم‪ .‬البته در ابتدای راه هستیم فرهنگ های بسیاری باید تغییر‬ ‫کند‪ ،‬روش های زیادی باید دستخوش تغییر شود و فعاالن این حوزه‬ ‫باید رویکردهای خود را با این حوزه جدید منطبق کنند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫این رویداد طلیعه یک اتفاق خوب خواهد بود تا با همکاری کســب و‬ ‫کارها در فضای ارام تر فعالیت کنند و مقررات انها با همکاری خودشان‬ ‫در بانک مرکزی تصویب شود‪.‬‬ ‫همچنین؛ رئیس کل بانک مرکــزی در زمینه وصول مطالبات ایران‬ ‫از کشــور عراق‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬همانگونه که وزیر نفــت نیز اعالم کرد‬ ‫میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز وصول شــده است‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی درخصوص عملیاتی شــدن پیمان های پولی دو یا‬ ‫چندجانبه گفت‪ :‬انعقاد پیمان های پولــی و دو یا چندجانبه و اینکه‬ ‫بتوانیم با ارزهای ملی تسویه های خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار‬ ‫باالیی برخوردار اســت و در این زمینــه رایزنی های خوبی با برخی از‬ ‫کشورها انجام شده و بزودی به یکی از کشورها سفر می کنم تا عملیاتی‬ ‫شــدن این موضوع را پیگیری کنم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ‬ ‫به ســوالی در زمینه وصول مطالبات ایران از کشور عراق‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همانگونــه که وزیر نفت نیز اعالم کرد میــزان قابل توجهی از وجوه‬ ‫حاصل از صادرات گاز وصول شده است‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‪:‬‬ ‫خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی شد‬ ‫دولت در راستای کنترل تورم اصالحاتی را شروع کرده و استقراض‬ ‫از بانک مرکزی را به تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش‬ ‫دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه‪ ،‬سیاست این است‬ ‫که تمامی عوامل موثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد با عنایت به مفاد جزء یک بند‬ ‫ص تبصره یک قانون بودجه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬طرح «مردمی سازی و‬ ‫توزیع عادالنه یارانه ها» با رویکرد تغییــر نرخ ارز واردات کاالهای‬ ‫اساسی مشمول از ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه های مربوط‬ ‫به صورت مســتقیم به مصرف کنندگان نهایی در چارچوب جامعه‬ ‫هدف تعیین شــده (‪ ۴۰۰‬هزار تومان ســه دهک اول و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان ‪ ۶‬دهک بعدی)‪ ،‬اجرا شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس ضمن حذف رانت هــا و کاهش تخلفات موجود در‬ ‫چرخه تامین و توزیع کاالهای اساسی‪ ،‬امکان بازتوزیع عادالنه منابع‬ ‫حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه های مصرف کنندگان‬ ‫ناشی از تغییر نرخ ارز کاالهای مصرفی نهایی فراهم شده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است مطرح کردن تامین بخشی از کسری بودجه دولت‬ ‫از محل مابه التفاوت نــرخ ارز صحیح نبوده و در حال حاضر یارانه‬ ‫جبرانی به مصرف کنندگان فراتر از ظرفیت های پیش بینی شــده‬ ‫در قانون بودجه ســال جاری و محاسبات مربوط به میزان افزایش‬ ‫هزینه های خانوار ناشــی از افزایش قیمت های کاالهای مشــمول‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫در خصوص الزامات اثربخشی سیاست حذف ارز ترجیحی نیز موارد‬ ‫زیر قابل ذکر است‪:‬‬ ‫ اصــاح قیمت ها‪ :‬بــا وجود اینکه رویکــرد کاهش و محدودیت‬‫مداخله دولت در زمینه قیمت گــذاری و تنظیم بازار کاالها مورد‬ ‫تاکید قوانین و اســناد فرادستی (ماده ‪ ۲۱‬قانون الحاق برخی مواد‬ ‫به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‪ )۲‬است‪ ،‬بااین حال به‬ ‫دلیل حساسیت های موجود در زمینه تعادل و ثبات در بازار به ویژه‬ ‫در شرایط ناشی از تحریم های اقتصادی‪ ،‬مداخالت دولت در برخی‬ ‫موارد (به ویژه کاالهای اساسی) در سال های اخیر به ناگزیر تشدید‬ ‫شــده است‪ .‬با اجرای طرح مردمی شــدن و توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫میزان مداخله دولت تا حد قابل مالحظه ای می تواند کاهش یابد و‬ ‫صرفاً با اصالح سیاست ها‪ ،‬موجبات تقویت حضور بخش خصوصی‬ ‫در تامین پایدار کاال فراهم گردد‪.‬‬ ‫ یارانه هدفمند و کمک های نقدی به اقشار اسیب پذیر‪ :‬بازتوزیع‬‫عادالنه یارانه به جامعه هدف از اهداف اصلی اجرای طرح بوده که‬ ‫با تعیین جامعه هدف موردنظــر و در قالب یارانه نقدی با اولویت‬ ‫دهک هــای پایین پرداخت می گردد‪ .‬ضمن اینکه در صورت فراهم‬ ‫شدن شرایط و زیرســاخت های موردنیاز‪ ،‬اعتبارات مزبور در قالب‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی به صورت هدفمند برای خرید کاالهای مشمول‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫ تســهیالت هدفمند به بنگاه های اقتصادی‪ :‬تامین تســهیالت‬‫ســرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی و توان مالی واحدهای‬ ‫تولیدی و واردکنندگان یکی از الزامات اجرای طرح مردمی ســازی‬ ‫و توزیع عادالنه یارانه ها بوده و طی تصویب نامه شماره ‪/۳۳۸۴۵‬ت‬ ‫‪۵۹۸۹۰‬هـ مورخ ‪ ۱۴۰۱/۳/۳‬هیئت محترم وزیران مقرر شد تامین‬ ‫ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور از طریق‬ ‫پرداخت مبلغ ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان تســهیالت با نرخ ترجیحی‬ ‫‪ ۱۰‬درصد توسط بانک های عامل معرفی شده توسط بانک مرکزی‬ ‫و تضمین مابه التفاوت ســود تســهیالت مذکور توســط سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور صورت پذیرد‪.‬‬ ‫دولت از ابتدا به دنبال اصالحات ســاختار اقتصادی «در شــرایط‬ ‫تحریم» بوده است‪ .‬مراد از اصالح ساختار اقتصادی‪ ،‬گذار از اقتصاد‬ ‫دولتــی و درون گرا که در ان قیمت ها به صورت دســتوری تعیین‬ ‫می شــود به اقتصاد برخوردار از ســازوکار بازار‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫دولت‪ ،‬عــدم تصدی گری دولت و همچنیــن نقش افرینی بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫همچنان هر چهار رکن اساســی اصالح ساختار اقتصادی ازجمله‬ ‫خروج دولت از قیمت گذاری های دســتوری (ازادسازی قیمت ها)‪،‬‬ ‫کنترل تورم‪ ،‬یارانه های هدفمند و تسهیالت هدفمند مدنظر دولت‬ ‫بوده و با جدیت در حال پیگیری ان ها اســت‪ .‬برای مثال دولت در‬ ‫راستای دوری از قیمت گذاری دولتی‪ ،‬از بازار ارز شروع کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس اختیارات ویژه ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با‬ ‫حضور ســران سه قوه در تاریخ ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۱۴۰۱‬به بانک مرکزی‬ ‫داده است‪ ،‬این بانک برنامه های ویژه ای را برای جلوگیری از تالطم‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد؛‬ ‫بررسیروشهایتوسعهپوششبیمه ای‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به بررسی روش های توسعه بیمه‬ ‫ای افراد فاقد بیمه اشاره کرد و گفت‪ :‬باید سود سرمایه گذاری در شستا‬ ‫به ســه برابر افزایش پیدا کند‪ .‬میرهاشم موسوی در خصوص توسعه‬ ‫پوشش بیمه ای گفت‪ :‬در حال حاضر تعدادی از افراد جامعه فاقد بیمه‬ ‫هستند بنابراین باید روش های مختلف توسعه پوشش بیمه ای را بررسی‬ ‫و این حق را برای احاد جامعه فراهم کنیم تا تحت پوشش قرار بگیرند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با افزایش پوشــش بیمه ای ضریب پشتیبانی ما نیز در‬ ‫تامین اجتماعی جبران می شود و همچنین از طریق وصول معوقات‬ ‫و افزایش بهره وری دارایی های ســازمان در شستا و شرکت های زیر‬ ‫مجموعه تامین اجتماعی باعث رشد منابع ما خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در حال حاضر در حوزه سرمایه گذاری‬ ‫شستا سهم ‪ ۶‬درصدی از منابع داریم که باید به ‪ ۳‬برابر افزایش پیدا کند‬ ‫شوک گونه ارز که معموالً از ناحیه ‪ ۵‬درصد کف بازار به اقتصاد وارد‬ ‫می شود‪ ،‬اغاز کرده است‪.‬‬ ‫بانــک مرکزی بــا برنامه هایی خــاص کــه از ‪ ۲۲‬خردادماه در‬ ‫صرافی ها اغاز شــده است در نظر دارد با وجود تحریم های شدید‪،‬‬ ‫محدودیت های خریدوفروش و قیمت ارز تا جایی که ممکن است‬ ‫به حداقل برســد و یک بازار ارز مطلوب با شرکت خود متقاضیان‬ ‫و عرضه کننــدگان و به صورت پایدار ایجاد نماید و از زمانی که این‬ ‫برنامه ها اغاز شده است‪ ،‬روندهای شوک گونه در بازار مشاهده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت در راستای کنترل تورم اصالحاتی را شروع کرده است‪ .‬برای‬ ‫مثال اســتقراض از بانک مرکــزی را به تدریج کاهش داده و حتی‬ ‫خالــص بدهی بخش دولتی به بانک مرکــزی را منفی کرده و در‬ ‫ادامه سیاست این است که تمامی عوامل موثر بر پایه پولی و تورم‬ ‫را تحت کنترل بگیرد‪ .‬هدفمندسازی یارانه ها نیز مدنظر دولت است‬ ‫که نمونه بارز ان حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساســی و‬ ‫تخصیص یارانه مستقیم ان به مردم است و سعی دارد طی برنامه ‬ ‫توسعه هفتم در فرایند زمان ان را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقالب اســامی در سطح اقتصاد کالن‬ ‫بــا اتکا بر نفت با تعیین قیمت دســتوری نرخ ارز و همچنین نرخ‬ ‫سود بانکی برای ارائه تسهیالت ارزان قیمت و در سطح اقتصاد خرد‬ ‫با قیمت های پایین حامل های انرژی و کاالهای اساســی مصرفی‬ ‫دچار یک بیماری حاد هلندی شده اســت‪ .‬در برهه هایی از زمان‬ ‫که بحث اصالح ساختارها مطرح شده با استناد به عبارت «شرایط‬ ‫حســاس کنونی»‪ ،‬از اصالحات علمی در اقتصاد به ویژه در موضوع‬ ‫ی دستوری» عقب نشینی کرده و در نتیجه تداوم‬ ‫بغرنج «قیمت گذار ‬ ‫رفتارهای ناصحیح‪ ،‬اقتصاد کشــور به تدریج از تعادل در بازارهای‬ ‫مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کالن دچار اختالل مزمن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لذا دولت امروز‪ ،‬ارثیه ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط‬ ‫واقعی اقتصاد را حمل می کند و برای اصالح تک تک ان ساختارها‬ ‫الزم است شــعارها‪ ،‬تعارف ها و مصلحت اندیشــی هایی که صرفاً‬ ‫مشــکالت را به اینده موکول می کند‪ ،‬برای همیشه کنار گذاشته‬ ‫شده و تنها «ضوابط اصولی علم اقتصاد» را حاکم نماید‪ .‬لذا دولت در‬ ‫نظر دارد با کمک گرفتن از همه قوای نظام در برنامه هفتم توسعه‬ ‫با تمرکز بر تمامی مولفه های اساسی اصالح ساختار اقتصادی و با‬ ‫کمک گرفتن از صاحب نظران بستر الزم برای اصالحات ساختاری‬ ‫اقتصاد را هموار نماید‪.‬‬ ‫یعنی سهم ‪ ۱۸‬درصدی از دارایی ها در تامین منابع مالی سازمان داشته‬ ‫باشیم‪ .‬موسوی در خصوص بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این خصوص اختالف وجود دارد و جلساتی را با دولت‬ ‫برای اعالم دقیق این بدهی داشته ایم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬میزان حسابرسی‬ ‫شده بدهی های دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بدهی های سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬نیز به این مبلغ اضافه می شود و‬ ‫در حال پیگیری هستیم تا میزان بدهی ها را تدقیق کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬هر‬ ‫سال دولت بخشی از بدهی ها را پرداخت می کند اما در کنار ان بخشی‬ ‫نیز اضافه می شود که باید میزان دقیق ان حسابرسی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫کنسرت همایون شجریان که این روزها با عنوان «به رنگ صدا» در تاالر وزارت کشور تهران در حال اجراست‪ ،‬برای لحظاتی با یادی از محمدرضا شجریان همراه است‪.‬همایون شجریان‬ ‫در این کنسرت در قطعه ای یاد پدر را گرامی داشت و تصاویری از محمدرضا شجریان و همچنین پرویز مشکاتیان با اجرای قطعه ای همراه شد‪.‬در این کنسرت همچنین همایون شجریان‬ ‫قطعه «مرغ سحر» را که از اثار ماندگار محمدرضا شجریان است‪ ،‬در انتها برای حاضران اجرا کرد‪.‬بگذار سر به سینه من‪ ،‬زلف بر باد مده‪ ،‬اسمان ابری‪ ،‬یک نفس ارزوی تو‪ ،‬هوای زمزمه‬ ‫هایت و سرو چمان از دیگر قطعاتی بود که در این کنسرت اجرا شد‪.‬یاد پدر در کنسرت همایون شجریان از درگذشت محمدرضا شجریان‪ ،‬استاد اواز ایرانی حدود دو سال می گذرد‪.‬‬ ‫قطعه «سرو چمان» که در این کنسرت اجرا شد هم از ساخته های شجریان پدر است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«به رنگ صدا» شجریان با یاد پدر‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫علی نصیریان‪:‬‬ ‫ازبهروزشعیبیانتظارکارهایخارق العادهدارم‬ ‫علــی نصیریان پرداختن فیلم «بدون قرار قبلــی» به کودکان مبتال‬ ‫اوتیسم را یکی از نکات قوت این ساخته بهروز شعیبی دانست‪.‬‬ ‫فیلــم «بدون قرار قبلی» اول تیرماه با حضور بازیگرانی همچون علی‬ ‫نصیریان‪ ،‬امین میــری‪ ،‬الهام کردا و نیز تهیه کننده و کارگردان فیلم‬ ‫(محمود بابایی و بهروز شــعیبی) و با رونمایی از پوستر این فیلم در‬ ‫پردیس سینمایی ملت به نمایش درامد‪.‬‬ ‫نصیریــان که اخیرا در برنامه تلویزیونی «خندوانه» از ابتالی نوه خود‬ ‫به اوتیسم صحبت کرده بود‪ ،‬درباره فیلم «بدون قرار قبلی» بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از نقاط قوت فیلم پرداختن به اختالل اوتیسم در این اثر است و‬ ‫چقدر زیبا زندگی یک کودک اوتیسمی را روایت می کند که این نشان‬ ‫دهنده خالقیت کارگردان فیلم اســت‪ ،‬چرا که در این فیلم انساها به‬ ‫صورت خود واقعی نشان داده می شوند‪.‬‬ ‫او ضمن تقدیر از بهروز شعیبی و عوامل فیلم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فیلم «بدون‬ ‫قرار قبلی» سینماســت‪ .‬این فیلم داستان یک احساس انسانی را به‬ ‫تصویر می کشد‪« .‬بدون قرار قبلی» در رده فیلم های تاثیرگذار است‬ ‫چون توانسته حس انســان را جاری کند‪ .‬من از اقای شعیبی انتظار‬ ‫کارهــای فوق العاده دارم چون توانایی ایشــان را تولید فیلم خوب و‬ ‫تاثیرگذاری چون بدون قرار قبلی دیدم‪.‬‬ ‫پیش از نمایش فیلم الهام کردا در سخنانی کوتاه از تماشاگران فیلم‬ ‫قدردانی کرد که در شــرایط دشــوار و اتفاقات این روزها‪ ،‬به سینما‬ ‫می ایند و چراغ سینما را روشن نگاه می دارند‪.‬‬ ‫بهروز شــعیبی کارگردان «بدون قرار قبلی» نیز گفت‪ :‬من به استاد‬ ‫علی نصیریان که افتخار دادند و برای تماشای فیلم بدون قرار قبلی‬ ‫به اینجا امده اند‪ ،‬خیر مقدم می گویم‪ .‬امروزه در هر حوزه ای بزرگانی‬ ‫داریم که امپراطور ان حوزه محســوب می شوند و به نظر من استاد‬ ‫علی نصیریان امپراطور هنر نمایش هســتند‪ .‬حضور ایشــان برای‬ ‫تماشــای فیلم «بدون قرار قبلی» بزرگ ترین افتخاری است که در‬ ‫این سال ها نصیب من شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما با بزرگان مان عاشــق ســینما می شویم‪ ،‬این روزها‬ ‫فیلمی با بازی اســتاد علی نصیریان در ســینماها در حال اکران‬ ‫اســت که اســتاد بزرگ و گرانقدرم اقای داریوش مهرجویی ان را‬ ‫کارگردانــی کرده اســت‪ ،‬که همه ی ما تحت امــوزش فیلم های‬ ‫ایشان به سینما عالقمند شده ایم‪.‬‬ ‫شعیبی در پایان گفت‪ :‬به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنم که فیلم‬ ‫سینمایی «المینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی و با بازی استاد‬ ‫علی نصیریان را در سینماها تماشا کنید‪ .‬امروز تولد استاد عزیزم اقای‬ ‫عباس کیارســتمی است‪ ،‬یاد و خاطره ایشــان را گرامی می داریم و‬ ‫امیدوارم خداوند همه بزرگان را حفظ کند‪.‬همچنین پس از تماشای‬ ‫فیلم‪ ،‬پیش از اغاز فیلم پوستر جدید فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی»‬ ‫با طرحی از محمد روح االمین توسط علی نصیریان رونمایی شد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه‬ ‫کنندگی محمود بابایی محصول بنیاد ســینمایی فارابی با مشارکت‬ ‫موسسه تصویر شهر اســت که از ‪ ۱۸‬خردادماه اکران عمومی ان در‬ ‫سینماها سراسر کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫محمد نیک بین‪:‬‬ ‫«اتش بس‪ »3‬بعد از«راه میانبر» خانم میالنی‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «اتش بس‪ »۳‬بیان کرد با توجه به اینکه‬ ‫تهمینه میالنی به دنبال تولید یک سریال است‪ ،‬زمان دقیق شروع‬ ‫کار این پروژه سینمایی هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫محمد نیــک بیــن تهیه کننــده ســینما دربــاره برنامه ریزی‬ ‫بــرای تولید فیلــم «اتش بس ‪ »۳‬به کارگردانــی تهمینه میالنی‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضــر خانم میالنــی درگیر اغــاز پیش تولید‬ ‫سریال «راه میانبر» است‪ ،‬به همین دلیل باید دید در صورت اغاز‬ ‫فیلمبرداری این ســریال‪ ،‬چه زمانی امــکان کار روی «اتش بس»‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره انتخاب بازیگر بــرای فیلم «اتش بــس» و اینکه در‬ ‫قسمت های قبلی این فیلم معموالً از بازیگران سوپراستار استفاده‬ ‫می شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بی شک سینمای ایران نیاز به چهره های‬ ‫جدیدی به عنوان سوپراستار دارد‪ ،‬به هرحال سوپراستار یک شبه به‬ ‫وجود نیامده و سال ها طول کشیده تا تبدیل به چهره های محبوب و‬ ‫معروف در سینما شوند‪.‬‬ ‫ایــن تهیــه کننــده ســینما بیــان کــرد‪ :‬برخــی از فیلم هــا‬ ‫می تواند ســکوی پرتابی برای بازیگرانی که تبدیل به سوپراســتار‬ ‫شوند‪ ،‬همین اتفاق در برخی از فیلم های ما نیز رخ داده است یعنی‬ ‫بازیگرانی حضور داشتند که در ان دوره چندان شناخته شده نبودند‬ ‫اما بعد از مدتی این بازیگران مطرح شده بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فکر می کنم در درجه اول فیلم از اهمیت بســیاری‬ ‫برخوردار است و باید کشــش الزم را برای جذب مخاطب داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به همین دلیل حضور سوپراستارها هیچ وقت نمی تواند دلیل‬ ‫اصلی فروش باالی یک فیلم باشــند‪ .‬بســیاری از سوپراستارها در‬ ‫فیلم هایی بازی کرده اند که فروش چندانی نداشته و حتی برعکس‬ ‫ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «اتش بس ‪ »۳‬درباره داستان فیلم توضیح داد‪ :‬بی‬ ‫شک با توجه به شرایط جامعه و تغییر سن ازدواج‪ ،‬تغییری در سن‬ ‫شخصیت اصلی فیلم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫نیــک بین در پایان گفت‪ :‬تاکید می کنم که در حال حاضر اولویت‬ ‫خانم میالنی تولید ســریال «راه میانبر» است و بعد از ان تصمیم‬ ‫گرفته می شود که «اتش بس ‪ »۳‬چه زمانی ساخته می شود‪.‬‬ ‫عباس جمشیدی‪:‬‬ ‫افتکیفیکارهایکودکونوجواننسبتبهسال هایپیش‬ ‫یک بازیگر تئاتر و تلویزیون گفت‪ :‬متاسفانه همه ی کارهای حال‬ ‫حاضر به ویژه کارهای کودک و نوجوان‪ ،‬از نظر کیفی نسبت به‬ ‫سال های پیش‪ ،‬افت داشتند که این مسئله فقر فرهنگی است و‬ ‫باید فکر اساسی برای ان شود‪.‬‬ ‫عباس جمشــیدی فر در حاشــیه بیســت وهفتمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان پیرامون بهترین نوع نمایش‬ ‫برای کودکان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر کودک بودم‪ ،‬حق انتخاب نداشتم‪.‬‬ ‫اگر من کودک داشــتم بیشترین تالشــم این بود که بچه هایم‬ ‫بیشــتر خیمه شــب بازی ببینند چون هم با تئاتر عروسکی و‬ ‫هم با فرهنگ کم رنگ شــده ی کشــور اشنا می شوند‪ .‬نوع نگاه‬ ‫این نمایش به شــدت رویکرد کمدی و انتقادی دارد و موسیقی‬ ‫درونش جاری اســت بنابراین بچه ی من از کودکی یاد می گیرد‬ ‫که نگاهش به موســیقی‪ ،‬نمایش و کمدی چگونه باشد‪ ،‬چگونه‬ ‫راحت حرف بزند و بتواند نمایش ایینی ببیند‪ .‬جمشیدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کار کردن برای کودکان به شدت سخت است چون ارتباط‬ ‫با کودک‪ ،‬کار راحتی نیســت و الزم اســت تا هم ذات پنداری با‬ ‫کودک‪ ،‬صورت بگیرد تا بتوانیــم مطالب را به راحتی القا کنیم‬ ‫و رابطه ای که می خواهیم‪ ،‬صورت بگیرد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫نمایش کودک مستلزم این نیست که صرفاً کودک بود و با لحن‬ ‫و لهجــه کودکانه کار کرد بلکه در ابتــدا باید کودک‪ ،‬من را به‬ ‫کانوناگهیوتبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪77851725 :‬‬ ‫عنــوان ادم بزرگ با تفکر کودکانه قبــول کند تا اگر پیامی در‬ ‫نمایش است به کودک منتقل شود‪.‬‬ ‫ایــن بازیگر تئاتر با اشــاره به اهمیت عنصــر خیال در کارهای‬ ‫کودک‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬کودکان به دنبال یک خیال پردازی هستند‬ ‫و تخیل از کودکی برای انســان شــکل می گیرد‪ .‬اگر این خیال‬ ‫پردازی را نداشته باشند در بزرگسالی به مشکل خواهیم خورد‪.‬‬ ‫وقتی کودکان با خیال ذهنی بازی می کنند یک سری تصاویر را‬ ‫خلق می کنند اما باید کنترل شده باشد و کسی که می تواند این‬ ‫عنصر را ایجاد کند‪ ،‬به راحتی می تواند با کودکان ارتباط بگیرد‪.‬‬ ‫جمشــیدی با بیان اینکه فضای مجازی هیــچ ضربه ای به کار‬ ‫کودک و نوجوان و حتی بزرگســاالن نخواهــد زد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫فضای مجازی در جهان همه گیر است و نمی توانیم جلوی ان را‬ ‫بگیریم چون دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات مجازی است‪ .‬ما باید کارهایی‬ ‫تولید کنیم که با کیفیت باشــد‪ .‬متاسفانه همه ی کارهای حال‬ ‫حاضر به ویژه کارهای کودک و نوجوان‪ ،‬از نظر کیفی نسبت به‬ ‫سال های پیش‪ ،‬افت داشتند‪ .‬قب ً‬ ‫ال کانون پرورشی فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬فعالیت های جذابی داشت اما االن در مقایسه با دهه‬ ‫گذشــته‪ ،‬نمایش کودک به شدت تغییر کرده و از نظر کیفی به‬ ‫سطح پایینی امده به نحوی که در تهران‪ ،‬به اندازه انگشتان یک‬ ‫دست‪ ،‬نمایش کودک خوب داشتیم که این مسئله فقر فرهنگی‬ ‫اخبار‬ ‫برگزاری رالی تهران‪ -‬باتمان‬ ‫باتمان در پی توسعه مناسبات و‬ ‫همکاری های ایران و ترکیه‬ ‫رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل کانــون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی و معاون استاندار باتمان در ترکیه در نشستی‬ ‫مشترک بر توسعه مناســبات‪ ،‬تقویت تعامل و برگزاری‬ ‫برنامه های مشــترک از جمله رالی هــای خانوادگی و‬ ‫فرهنگی در مسیر شهرهای ایران و باتمان در ترکیه تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬این نشست با حضور دکتر محمد حسین‬ ‫صوفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی‪ ،‬قادر کلیج معاون استاندار باتمان‪ ،‬عبدالوهاب‬ ‫کوسن شــهردار باتمان‪ ،‬شعنول اوزتورک فرماندار َحسن‬ ‫کِیف از شــهرهای باتمان‪ ،‬محمد احسان اصالنلی مدیر‬ ‫گردشــگری اســتان باتمان و جمعی از مدیران کانون و‬ ‫باتمان ترکیه در محل دفتر مرکزی کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی برگزار شد‪.‬‬ ‫محمد حسین صوفی در این دیدار با اشاره به اشتراکات‬ ‫متعدد فرهنگی‪ ،‬تاریخی و اجتماعی ایران و ترکیه و قدمت‬ ‫تعامالت اقتصادی و گردشگری دو کشور پیشنهاداتی را‬ ‫در راستای توسعه همکاری های مشترک ارائه کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح های ســرمایه گذاری گردشگری در باتمان‬ ‫و برخی شــهرهای ایران‪ ،‬تبادل گردشگر‪ ،‬برگزاری رالی‬ ‫های تفریحی‪ ،‬گردشگری و خانوادگی‪ ،‬برگزاری رالی های‬ ‫هنرمندان‪ ،‬ورزشــکاران و ‪ ...‬باتمان و کشورمان‪ ،‬برپایی‬ ‫نمایشگاه های گردشــگری‪ ،‬اجرای تورهای گردشگری‬ ‫خودرویی و موتوری‪ ،‬برگزاری هفته های فرهنگی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های رادیو و تلویزیون دو کشور به منظور معرفی‬ ‫ظرفیت های گردشگری دو کشور از مهمترین موضوعاتی‬ ‫بود که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی به عنوان پیشنهاد ارائه کرد‪.‬‬ ‫صوفی همچنین پیشــنهاد داد کمیته ای مشترک میان‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و استانداری باتمان برای‬ ‫ســرعت بخشــیدن به همکاری ها‪ ،‬انجام برنامه ریزی‪،‬‬ ‫تنظیم زمانبندی و پیگیری امور و طرح ها تشکیل شود‪.‬‬ ‫قادر کلیج معاون استاندار باتمان در ادامه دیدار با رئیس‬ ‫هیات مدیــره و مدیرعامل و جمعــی از مدیران کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی با ابراز خرسندی از سفر به ایران‬ ‫با هدف توسعه مناسبات و تقویت همکاری های مشترک‬ ‫به ویژه در حوزه فعالیت های اتومبیلرانی و برگزاری رالی‬ ‫های مشترک گفت‪ :‬به عنوان نماینده رسمی دولت ترکیه‬ ‫قول ایجاد تســهیالت و امکانات الزم در مســیر دوستی‬ ‫با ایران که بیش از هــر موضوعی برایمان دارای ارزش و‬ ‫اهمیت است را به شما می دهیم‪.‬‬ ‫در متروی تهران‬ ‫رونمایی از دیوارنگاره‬ ‫«شمس الشموس» با حضور‬ ‫جمعی از مدیران شهری‬ ‫است و باید فکر اساسی برای ان شود‪.‬‬ ‫وی در رابطه با غیررقابتی شدن جشنواره ها توضیح داد‪ :‬در رابطه‬ ‫با این مسائل‪ ،‬خیلی صحبت شده اما باید رویکرد فستیوال ها را‬ ‫درست کنیم و بعد ببینیم می توانیم فستیوال را غیررقابتی کنیم‬ ‫یا نه‪ .‬جشــنواره بین المللی کودک انقدر باید سطح کیفی رو به‬ ‫رشدی داشته باشد تا من به عنوان کارگردان و بازیگر‪ ،‬حضور در‬ ‫جشــنواره جزئی از افتخاراتم باشد‪ .‬جشنواره تئاتر کودک برای‬ ‫جامعه مهم اســت اما اگر سطح ان پایین باشد غیررقابتی بودن‬ ‫معنایی ندارد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم صدیقه فارسی با تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره‬ ‫‪ 30326‬مورخ ‪ 1401/03/01‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 2‬بروجرد مدعی‬ ‫می باشــد که ششدانگ پالک ‪ 22‬فرعی از ‪ 3649‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‬ ‫بروجرد ذیل ثبت ‪ 52728‬دفتر ‪ 255‬صفحه ‪ 232‬ســند ‪ 574910‬صادر‬ ‫و تســلیم گردیده اســت و بعلت جابجایی مفقود شده است؛ لذا باستناد‬ ‫تبصــره یک الحاقی بماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع‬ ‫عمومی یک نوبت اگهی میشــود اگر شــخصی به نحوی از انحاء مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتب ٌا پس‬ ‫از نشر اگهی به مدت ‪ 10‬روز به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت‬ ‫پس از انقضاء مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک‬ ‫صادر خواهد شــد‪ .‬ادرس ملک‪ :‬بروجــرد‪ ،‬خیابان تختی کوچه نور کوی‬ ‫صالح (فرعی دوم سمت راست) پالک ‪4‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫اقای احمد پاپ روزبهانی با تســلیم فرم استشهادیه گواهی شده شماره‬ ‫‪ 16194‬مورخ ‪ 1401/03/22‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 23‬بروجرد مدعی‬ ‫می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 5813‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش‬ ‫‪ 3‬بروجــرد ذیل دفتر الکترونیکی شــماره ‪139720325004003030‬‬ ‫چاپی شــماره ‪ 711990‬ســری بسال ‪ 1394‬ثبت و ســند مالکیت بنام‬ ‫وی صادر و تســلیم گردیده است و بعلت جابجایی مفقود شده است؛ لذا‬ ‫باستناد تبصره یک الحاقی بماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب جهت‬ ‫اطالع عمومی یک نوبت اگهی میشــود اگر شــخصی به نحوی از انحاء‬ ‫مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را‬ ‫کتب ٌا پس از نشر اگهی به مدت ‪ 10‬روز به این اداره تسلیم نمایند در غیر‬ ‫اینصورت پس از انقضاء مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی‬ ‫بنام مالک صادر خواهد شد‪ .‬ادرس ملک‪ :‬بروجرد‪ ،‬شهرک نیاوران‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫‪5‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد‬ ‫ایین رونمایی از دیوارنگاره «شمس الشــموس» با حضور‬ ‫جمعی از مدیران شهری‪ ،‬هنرمندان و مردم در ایستگاه مترو‬ ‫شهید کالهدوز برگزار شد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شــرکت‬ ‫بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه با اشاره به اینکه‬ ‫به مناسبت ‪ ۲۳‬ذی القعده و روز زیارت مخصوص حضرت‬ ‫علی بن موسی الرضا علیه السالم از این اثر هنری رونمایی‬ ‫به عمل امد‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور تکریم و تعظیم شعائر دینی‬ ‫و مذهبی و در راستای هویت بخشی به ایستگاه های مترو‪،‬‬ ‫این اثر هنری در قالب کاشــی چهار رنگ در ابعاد دو در‬ ‫پنج متر مربع طراحی و نصب گردید‪.‬‬ ‫سید محمد نقیب تصریح کرد‪ :‬برای نصب این اثر ارزنده‬ ‫که متبــرک به نام نامی ثامن الحجــج حضرت امام رضا‬ ‫علیه الســام می باشد‪ ،‬از مشارکت شــهروندان استفاده‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫وی دلیل انتخاب ایســتگاه متروی شهید کالهدوز برای‬ ‫نصــب دیوارنگاره «شمس الشــموس» را این طور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ایستگاه متروی شــهید کالهدوز در واقع به عنوان‬ ‫ابتدای مســیر عبوری زائران حرم مطهر حضرت علی بن‬ ‫موســی الرضا علیه السالم به ســمت شهر مشهد مقدس‬ ‫انتخاب گردید و از همین جا و در این روز مبارک از زائران‬ ‫بارگاه مطهر رضوی التماس دعا داریم‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل‬ ‫شــرکت بهره برداری متروی تهــران و حومه‪ ،‬در ایین‬ ‫رونمایــی دیوارنگاره «شــمس الشــموس» چند تن از‬ ‫هنرمندان کشور از جمله عنایت بخشی بازیگر پیشکسوت‬ ‫ســینما و تئاتر‪ ،‬هادی جان فدا عضو هیئت رییسه مجمع‬ ‫شــاعران اهل بیت(علیهم الســام) و جمعــی از مدیران‬ ‫شهرداری حضور داشتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫معاون وزیر ورزش از مجموعه ورزشی خیرساز روستایی در قشم بازدید کرد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعضای شورای هیئات مذهبی‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫انتخاب شدند‬ ‫خوب‪-‬اســتان کهگیلویه و بویر احمد‪:‬ششمین دوره‬ ‫انتخابــات شــورای هیئــات مذهبی شهرســتان های‬ ‫کهگیلویــه وبویراحمد‪ ،‬با برگــزاری انتخابات رئیس ‪،‬‬ ‫نایب رئیس و دبیر شــورای اســتانی به کار خود پایان‬ ‫داد‪ .‬ششمین دوره انتخابات رییس ‪ ،‬نایب رییس و دبیر‬ ‫شــورای هیئات مذهبی کهگیلویه وبویراحمد با حضور‬ ‫حجت االسالم موســوی نیا‪ ،‬معاون فرهنگی اداره کل‬ ‫تبلیغات اسالمی کهگیلویه وبویراحمد‪ ،‬روسای شورای‬ ‫هیئات مذهبی شهرســتان های استان این اداره کل ‪،‬‬ ‫بــه کار خود پایان داد‪.‬در ابتدای این دوره از انتخابات ‪،‬‬ ‫حجت االسالم موسوی نیاضمن خیرمقدم ‪ ،‬در اهمیت‬ ‫وجود هیئات مذهبی در ترویج فرهنگ اســام ناب و‬ ‫خیزش های هنجارهای اجتماعی گفت‪ :‬هیئات مذهبی‬ ‫در طول سال های متمادی منشا برکات ‪ ،‬خیرات و اثرات‬ ‫مطلوب اجتماعی و فرهنگی در جامعه بوده و هستند و‬ ‫مصداق بارز ان در سال های اخیر ‪ ،‬حضور فعال هیئات‬ ‫در کم کردن اسیب های حوادثی از جمله سیل ‪ ،‬زلزله‬ ‫و کرونــا محرم و صفر و ماه رمضان اســتدر ادامه این‬ ‫جلســه ‪ ،‬کاندیداها به بیان طرح و برنامه و پیشنهادات‬ ‫خــود پرداختند و در نهایت بــه ترتیب محمد مهدی‬ ‫حیدر خواه به عنوان رئیس‪ ،‬ســید حســین اسمائیلی‬ ‫نایب رئیس و هوشــنگ دهبانی به عنوان دبیر انتخاب‬ ‫شدند‪.‬یاداور می شود ششمین دوره از انتخابات شورای‬ ‫هیئات مذهبی شــهرهای استان روز ‪ 30‬خرداد ماه در‬ ‫همه شهرستان های اســتان برگزار و اعضای شورای ‪5‬‬ ‫الی ‪ 7‬نفره شهرستان ها انتخاب شدند‪.‬‬ ‫پیگیری طرح های تامین اب شرب‬ ‫در سفر رییس کمیسیون عمران‬ ‫مجلس به شهرهای نطنز و بادرود‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬علیرضاهژبری‪:‬در سفر رییس‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به شهرهای‬ ‫نطنز و بادرود استان اصفهان موضوع اجرای طرح های‬ ‫اولویت دار تامین اب شــرب پیگیری شــد‪.‬همزمان با‬ ‫ســفر محمدرضا رضایی کوچی کــه به دعوت رحمت‬ ‫اهلل فیروزی پور نماینده مردم نطنز‪ ،‬بادرود و قمصر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه اول تیرماه جاری‬ ‫صورت گرفت موضوع تامین اعتبــار برای اجرای خط‬ ‫انتقال از محل تاسیســات اب بادرود تا ورودی شهر و‬ ‫همچنین اصالح خط انتقال و حفر و تجهیز ‪ ۳‬حلقه چاه‬ ‫جدید در نطنز مورد بحث و بررســی قرار گرفت‪.‬اضافه‬ ‫می شــود هم اکنون ساکنان ‪ ۱۸‬روستا و دو شهر نطنز‬ ‫و طرق رود در قالب ‪ ۱۲۵۰۰‬انشعاب از خدمات ابفای‬ ‫نطنز و ساکنان دو شهر بادرود و خالداباد و ‪ ۶‬روستای‬ ‫منطقه در قالب ‪ ۱۲۹۰۰‬انشــعاب اب از خدمات ابفای‬ ‫بادرود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫احداث ‪ 900‬واحد مسکونی‬ ‫روستایی در طرح نهضت ملی در‬ ‫شهرستان علی اباد کتول‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬مدیرکل بنیاد مسکن گلستان‬ ‫گفت‪ :‬تعداد ‪ ۹۰۰‬واحد مســکن روســتایی برای طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن در روستاهای علی اباد کتول هدف‬ ‫گذاری شده است‪.‬به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن‬ ‫گلستان سید محمد حسینی در جلسه شورای مسکن‬ ‫شهرســتان علی اباد کتول اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های‬ ‫استاندار محترم در حوزه حمایت از اقشار کم درامد بدون‬ ‫پوشش هیچ نهاد حمایتی در مرکز از سوی بنیاد مسکن‬ ‫و بنیاد مســتضعفان کشور تعداد دو هزار سهمیه برای‬ ‫این افراد در راستای حمایت از انها برای احداث مسکن‬ ‫روســتایی تعلق گرفت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬این سهمیه به‬ ‫افرادی که در دهکهای پایین قرار داشته و تحت پوشش‬ ‫هیچ نهاد حمایتی نبــوده و از حداقل حقوق بهره مند‬ ‫هستند تعلق می گیرد‪.‬مدیر کل بنیاد مسکن گلستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از طریق این سهمیه این جامعه هدف‬ ‫می توانند از کمک های بالعوض ‪ ۵۰‬میلیون تومانی و‬ ‫‪ ۱۰‬تن سیمان و دوهزارو ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم میلگرد رایگان‬ ‫در کنار تســهیالت قرض الحســنه با کارمزد ‪ ۵‬درصد‬ ‫و بازپرداخت ‪ ۲۰‬ســاله بهره مند شوند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫روســتاهای محروم واقع در علی ابــاد کتول ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی روســتاهای علی اباد کتول محــروم بوده و نیاز‬ ‫به حمایت بیشــتری برای احداث و تکمیل واحدهای‬ ‫مسکونی دارند و تالش داریم تا این افراد شناسایی شده‬ ‫را حمایت کرده و صاحب خانه نماییم‪.‬‬ ‫معاون امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان با همراهی فرماندار قشم عصر (پنجشنبه دوم تیر ‪ )۱۴۰۱‬با حضور در سایت یک مجموعه ورزشی چهار هکتاری خیرساز روستایی از ان بازدید کرد‪ .‬محمد‬ ‫محمدحسینیدرحاشیهانجاماینبازیدمشترکاظهارداشت‪:‬سایتورزشیروستایپیپشتازتوابعبخشمرکزیشهرستانشاملزمینفوتبال‪،‬پیستدوومیدانی‪،‬فوتسال‪،‬والیبال‪،‬جایگاهتماشاگران‪،‬رختکن‪،‬دیوار‬ ‫کشی‪ ،‬محوطه سازی‪ ،‬تامین روشنایی‪ ،‬سرویس بهداشتی‪ ،‬جایگاه ویژه میهمانان و استراحتگاه با اعتبار‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال ایجاد شده است‪ .‬وی با اشاره به انجام پیشرفت فیزیکی‪ ۴۰‬درصدی ساخت سالن بدن سازی در این‬ ‫مجموعه ورزشی خیرساز روستایی افزود‪ :‬در واقع خیر این سایت ورزشی مالک کارگاه لنج سازی است که در جوار روستای پی پشت فعالیت دارد و در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی اقدام به ایجاد مجموعه یادشده‬ ‫کرده است‪ .‬فرماندار شهرستان قشم هدف از سفر معاون امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان را بازدید از چند پروژه ورزشی و گفت و گو با سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث فضای ورزشی عنوان‬ ‫کرد‪ .‬مجموعه فضاهای ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم شامل یک مجموعه ورزشی تختی با یک سالن ورزشی‪ ،‬یک استخر‪ ،‬یک پیست دو و میدانی‪ ،‬یک زمین چمن فوتبال و چند زمین ورزشی روستایی است‪.‬‬ ‫در راستای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال‬ ‫تالشگران ذوب اهن اصفهان رکورد‬ ‫تولید ‪ ۷۵۰‬تن ‪ H۱۸‬در یک شیفت را ثبت کردند‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬تالشگران ذوب اهن اصفهان رکورد‬ ‫تولید ‪ ۷۵۰‬تن ‪ H۱۸‬که یک محصول دارای ارزش افزوده باال در ســبد‬ ‫محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی محسوب می شود را در یک شیفت‬ ‫ثبت کردند ‪ .‬این موفقیت پس از گذشــت حدود ‪ ۷‬ســال از تولید این‬ ‫محصول با اختالف باالی ‪ ۱۵۰‬تن تولید نســبت به قبل‪،‬در تاریخ سی و‬ ‫یکم خردادماه به ثمر نشســت و علت عمده ان اصالحاتی در استندها و‬ ‫تقویت تجهیزات ‪،‬افزایش سرعت خطی تجهیزات‪،‬تجربه و مهارت بی نظیر‬ ‫پرسنل تولیدی است‪ .‬محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب‬ ‫اهن اصفهان با اعالم این خبر گفت ‪ :‬این رکورد تولید به همت تالشگران‬ ‫گروه ســه نورد ‪ ۶۵۰‬به عنوان برگ زرین دیگری در این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی و در بخش تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال محسوب می‬ ‫شود و حقیقتاً تمرکز امسال ما تکمیل سبد کامل تیراهن های‪ H‬می باشد‬ ‫و انشاا‪ ...‬تا پایان سال تا سایز ‪ H۴۰۰‬را به سبد محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باال اضافه می کنیم و بزودی خبر تولید ‪H‬های جدید اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور نمونه در ‪ H۲۴۰‬هم طراحی و هم تراش غلتک ها خاتمه یافته‬ ‫و تا قبل از پایان تیرماه به بازار عرضه خواهد شــد و به دنبال ان با یک‬ ‫فاصله دو الی سه هفته ای ‪ H۲۶۰‬را خواهیم داشت‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫این مقطع تولیدی به عنوان کاربردی ترین تیراهن بال پهن‪ ،‬بازار بسیار‬ ‫خوبی دارد‪،‬افزود ‪ :‬بدون تردید وقتی که بازار کشور و مهندسین محاسب‬ ‫نظام مهندسی از تامین کافی و به موقع مقاطع ‪ H‬اطمینان خاطر داشته‬ ‫باشند‪،‬بزودی محاسبات سازه ها از بتن مسلح به سمت اسکلت فلزی بر‬ ‫مبنای ‪ H‬تغییر داده خواهد شد که حداقل ایمنی ان در مقابل زلزله ‪۳۰‬‬ ‫درصد باالتر اســت و سرعت ساخت و ساز هم چیزی حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ســریع تر می باشد و از همه مهم تر عمر مفید سازه که در حال حاضر‬ ‫در ایران حدود ‪ ۲۵‬ســال اســت به بیش از ‪ ۱۰۰‬سال خواهد رسید و در‬ ‫کل هزینه های ســاخت و ساز را در ‪،‬دراز مدت بسیار کاهش خواهد داد‬ ‫‪ :‬بر اســاس رده بندی فعلی بازار از لحاظ ســود اوری ‪H،‬ها در رتبه اول‬ ‫محصوالت با ارزش باال که در انحصار ذوب اهن می باشد ‪ ،‬سپس کالف‬ ‫و پس از انها ‪( ۷ I‬ای هفت ) قرار دارد‪ .‬مدیر مهندسی نورد ذوب اهن‬ ‫اصفهان ثبت این رکورد بزرگ در تولید محصول ‪H۱۸‬را به تالشگران‬ ‫بخش نورد و ســایر همکاران ذوب اهنی تبریک گفت و از تولید پروفیل‬ ‫های جدید ‪ H‬در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬مهران مقراضچی سرپرســت‬ ‫نورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهن اصفهان نیز در ادامه گفت ‪ :‬تیراهن های بال پهن یا‬ ‫‪ IPB‬به دلیل شکل ظاهری به تیراهن ‪ H‬معروف هستند و تفاوت عمده‬ ‫تیراهن معمولی یا ‪ IPE‬و تیراهن ‪ H‬در شکل و اندازه سطح مقطع ان‬ ‫است‪ .‬از انجا که سطح مقطع تیراهن های ‪ H‬بزرگتر است‪،‬سبب شده این‬ ‫پروفیل از استحکام و مقاومت باالیی نسبت به سایر تیراهن ها برخوردار‬ ‫باشد لذا این محصول کاربرد زیادی در ساختمان سازی و ساخت پروژه‬ ‫های صنعتی مانند ساخت اسکله ‪ ،‬کشتی سازی ‪ ،‬سکوهای نفتی ‪ ،‬سوله ‪،‬‬ ‫پل سازی و سد سازی دارد ‪.‬سرپرست نورد ‪ ۶۵۰‬تصریح کرد‪ :‬از سال های‬ ‫قبل برای تامین نیاز کشور به تیراهن بال پهن ‪ ،‬طراحی و تولید این پروفیل‬ ‫در دستور کار مهندسی نورد قرار گرفت و تا کنون سایزهای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۶‬و ‪۱۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬در دو اندازه سبک و سنگین با موفقیت تولید شده و طراحی‬ ‫سایر سایزهای دیگر نیز در دست اقدام است‪.‬مهران مقراضچی اظهار داشت‬ ‫‪ :‬تولید ‪ H۱۸‬در کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬به ســال ‪ ۱۳۹۱‬بر می گردد که پس‬ ‫از تولید ازمایشی و رسیدن به نتایج مطلوب طبق استاندارد ملی ایران به‬ ‫سبد محصوالت فوالدی ذوب اهن اصفهان اضافه گردید و تا هم اکنون نیز‬ ‫روند تولید این پروفیل ادامه داشته است و اخیرا ًبا توجه به تفاوت قیمت ان‬ ‫نسبت به تیراهن های معمولی چند ماهی است که به طور مرتب در برنامه‬ ‫تولید کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬گنجانده شده است‪.‬‬ ‫پیگیری جدی انتقال زندان ها به خارج از شهر‬ ‫عالیه رضوانی‪ -‬رییس کل دادگستری استان البرز در نشست خبری که‬ ‫به مناسبت اغاز هفته قوه قضایی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به مجموع ‪۸۱۱۳۴۵‬‬ ‫پرونده ورودی دادگســتری کل استان البرز گفت‪ :‬از این تعداد‪۶۴۷۶۹۴ ،‬‬ ‫پرونده دادگســتری و تعداد ‪ ۱۶۳۶۵۱‬پرونده مربوط به شــورهای حل‬ ‫اختالف بود‪ .‬حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ورودی مجموع‬ ‫‪ ۳۳۴۶۵۳‬پرونده یکتا‪ ۲۱۰۷۵۶ ،‬پرونده مرتبط با دادگستری و ‪۱۲۳۸۹۷‬‬ ‫پرونده برای شورا بود ‪،‬افزود‪ :‬با فرض دو نفر طرفین پرونده‪ ۶۶۹۳۰۶ ،‬نفر‬ ‫از جمعیت اســتان البرز طی یکسال گذشــته‪ ،‬طرح دعوا کرده اند و این‬ ‫بیش از یک پنجم جمعیت استان البرز را تشکیل می دهد‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬در مقایسه با سال قبل از ان‪ ۱۰۵۰۲۶ ،‬فقره پرونده و معادل‬ ‫‪ ۱۵‬درصد و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایسه با سال ‪ ،۹۹‬تعداد ‪ ۸۱۶۷۷‬فقره‬ ‫پرونده معادل ‪ ۱۱‬درصد افزایش پرونده وجود داشت که در مجموع و در‬ ‫مقایسه سال ‪ ۱۴۰۰‬با سال ‪ ۱۳۹۰‬حدود ‪ ۴‬درصد کاهش ورودی داشتیم‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با تاکید بر سیاست توسعه حل اختالف در دادگستری‬ ‫استان البرز‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال ‪ ۹۹‬شاهد ‪۱۶‬درصد سازش بودیم که این‬ ‫میزان در سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪۳۵‬درصد سازش در پرونده های وارده رسید‪ .‬در‬ ‫دادگستری نیز در مقایسه دو سال گذشته‪ ۶،‬درصد افزایش پرونده مختومه‬ ‫و در شــورای حل اختالف‪۲۵ ،‬درصد افزایش خروجی پرونده داشته ایم‪.‬‬ ‫رییس دادگستری البرز در ارتباط با ابالغ پرونده های الکترونیک در استان‬ ‫نیز گفت‪ :‬تداد ابالغ های الکترونیکی از ‪ ۱۱‬درصد در سال ‪ ۹۵‬با افزایش‬ ‫قابل مالحظه در سال گذشته به ‪۸۹‬درصد رسیده است‪.‬وی با اشاره به امار‬ ‫سرقت به ازای هر ‪۱۰۰‬هزار نفرگفت‪ :‬پرونده وارده به ازای هر ‪۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫در ســال ‪ ۸۷ ۹۸‬پرونده و در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۷۸‬پرونده و در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۷۰‬پرونده رسیده است این درحالیست که میانگین کشوری به ترتیب‬ ‫برای سال ‪۹۸‬؛ ‪۹۹‬؛ ‪ ۱۴۰۰‬تعداد ‪۷۵‬؛ ‪۸۰‬؛ ‪ ۷۸‬بوده است‪.‬فاضلی هریکندی با‬ ‫تاکید بر حمایت از اشتغال‪ ،‬گفت‪ :‬در استان البرز طی سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫شغل مورد حمایت قرار گرفت و ‪ ۱۳۰۰‬شغل احیا شده است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۵۰۰‬شغل ایجاد شد که با پیگیری در تسریع اعطای مجوزهای ایجادی و‬ ‫توسعه ای صورت گرفت‪.‬رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه‬ ‫انتقال زندان به بیرون از فضای شهری به جد در دستور کار است و امیدوارم‬ ‫پیگیری های ما منجر به اتفاقات خوب در این راستا شود‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر سرعت بخشیدن به پروژه های نهضت ملی مسکن عالیشهر را خواستار شد‬ ‫خوب‪-‬استان بوشــهر‪:‬به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر‬ ‫جدید عالیشهر‪ ،‬احمد محمدی زاده در بازدیدی که همراه با مدیرعامل‬ ‫شــرکت عمران شهر جدید عالیشهر و مدیرکل بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر‬ ‫جدید عالیشهر داشت‪ ،‬با اشاره به اهمیت پروژه های نهضت ملی مسکن‬ ‫افزود‪ :‬باید مسائل مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن در عالیشهر با‬ ‫سرعت بیشتری در دنبال شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بدون تردد با تسریع در روند‬ ‫اجرایی یا مراحل اداری پروژه های نهضت ملی مسکن شاهد تحمیل‬ ‫هزینه های نامتعارف ناشی از طوالنی شدن پروژه ها به مردم نخواهیم‬ ‫بود‪.‬استاندار بوشهر از پیگیری و جدیت مجموعه شرکت عمران و بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی در شهر عالیشهر و دیگر دستگاه های مربوطه‬ ‫در استان در خصوص مباحث مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن‬ ‫قدردانی و بر ساماندهی اقدامات الزم جهت تسریع در اجرای پروژه های‬ ‫این حوزه تاکید کرد‪.‬محمدی زاده با بیان اینکه بازدید مستمر از پروژه‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ‬ ‫عمران و بنیاد مسکن باید برای به سرانجام رساندن طرح نهضت ملی‬ ‫مسکناهتمامویژهداشتهوهرچهسریع تروضعیتپروژه هایباقی مانده‬ ‫را مشخص کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در برخی از پروژه ها کندی در پیشرفت‬ ‫پروژه ها دیده می شود که این عقب ماندگی ها باید پیش بینی تدابیر الزم‬ ‫هر چه زودتر جبران شود‪.‬استاندار بوشهر تاکید کرد‪ :‬با توجه به کمبود‬ ‫منابع اب در استان در طراحی و اجرا به گونه ای اقدام شود تا از اب های‬ ‫بالء استفاده جهت تامین بخشی از منابع اب جهت مصارف فضای سبز‪،‬‬ ‫ت و شو و دیگر موارد مورد توجه قرار گیرد‪.‬وی با بازدید از سایت‬ ‫شس ‬ ‫صنعتی فاز‪ 6‬خواستار تکمیل هر چه سریعتر این ناحیه شد و در ادامه از‬ ‫محله گلبهار واقع در فاز سه دیدن و به افزایش اجرای نمونه محله گلبهار‬ ‫در تمامی نقاط شهر تاکید کرد‪.‬مدیرعامل شرکت عمران عالیشهرگفت‪:‬‬ ‫سهم شهرهای جدید عالیشهر و نایبند از طرح نهضت ملی مسکن به‬ ‫ترتیب ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۴‬واحد است‪.‬جهانبخش تل اشکی ادامه داد‪:‬‬ ‫در گام نخست عملیات اجرایی‪ ۳‬هزار و‪ ۶۶۴‬واحد در عالیشهر اغاز شده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬از این تعداد‪ ۶۸۱‬واحد به صورت کارگزاری بنیاد مسکن‬ ‫و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۳۵‬انعقاد تفاهم نامه با رهاورد سازندگی ازادگان ( رسا) ‪۶۸‬‬ ‫واحد توسط شرکت عمران عالیشهر و مابقی نیز به صورت واگذاری به‬ ‫شرط ساخت ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت پخش فراورده های نفتی قم با دانشکدگان فارابی‬ ‫خوب – اســتان قم‪ :‬ســیدمحمود طاهری اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه‬ ‫به منظور تقویت و توســعه همکاری های علمی‪ ,‬پژوهشــی و فناوری‬ ‫مشــترک همه جانبه و اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود در این‬ ‫دانشگاه منعقد شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم ضمن اشاره به‬ ‫اینکه این تفاهم نامه بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫قم با دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منعقد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫از انعقــاد این تفاهم نامه‪ ،‬دسترســی و بکارگیری دانش فنی و فناوری‬ ‫روزامد در اجرای طرح های پژوهشــی‪ ،‬مطالعاتی‪ ،‬توسعه ای‪ ،‬کاربردی‪،‬‬ ‫مشــاوره ای و اموزشی به منظور دستیابی به دانش و فناوری های مورد‬ ‫نیاز شرکت می باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی‪،‬‬ ‫برگزاری نشســت های علمی مشــترک‪ ،‬ارائه برنامه توسعه فناوری و‬ ‫مشــاوره علمی ‪ ,‬پژوهشی و اموزشــی از طریق تشکیل کارگروه های‬ ‫تخصصــی در هر حوزه از فعالیت های شــرکت از اهــداف اولیه این‬ ‫تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫محقق نشدن مطالبات‪ ،‬طرح های توسع ه مخابرات را با کندی مواجه کرده است‬ ‫خوب‪-‬اســتان مرکزی‪:‬لطفی گفت‪ :‬میزان بدهی‬ ‫دســتگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و مردم‬ ‫این اســتان به مخابرات ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال براورد‬ ‫شده و محقق نشدن مطالبات‪ ،‬طرح های توسعه ای‬ ‫را با کندی مواجه کرده است‪ .‬علیرضا لطفی مدیر‬ ‫مخابرات منطقه مرکزی در نشست خبری گفت‪:‬‬ ‫طی یک ســال گذشته حدود ‪ ۱۴‬هزار پورت تلفن‬ ‫ثابت افزایش داشــته ایم که در ‪ ۶۷‬کافوی نوری و‬ ‫‪ ۲۱‬مرکز سوئیچ بوده اســت‪ .‬لطفی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫سال گذشته باطری ‪ ۱۲۱‬کافوی نوری و همچنین‬ ‫باطری ‪ ۴۷‬مرکز شــهری و روستایی و ‪ ۲۰۸‬سایت‬ ‫‪ bts‬و همراه اول نوســازی شده است ‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۶‬هزار مشترک همراه اول با ضریب‬ ‫نفــوذ ‪ ۹۷‬و ‪ ۶‬دهم درصدی و همچنین ‪ ۱۴۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار مشــترک دیتای ثابت در استان وجود‬ ‫دارد که ضریب نفوذ ان بر اســاس خانوار ‪ ۳۲‬و نیم‬ ‫درصد است‪.‬طول شبکه فیبری سال گذشته ‪۲۳۰‬‬ ‫کیلومتر توسعه داشته که وضعیت موجود ‪۴۳۸۴‬‬ ‫کیلومتر است‪.‬مدیر مخابرات منطقه مرکزی افزود‪:‬‬ ‫تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش ها اعم از صوت‬ ‫و دیتا از سال ‪ ۱۳۸۲‬تاکنون‪ ،‬یعنی ‪ ۱۸‬سال افزایش‬ ‫نیافته و این در حالی است که در این مدت عالوه بر‬ ‫تورم روزافزون ساالنه‪ ،‬میزان تعرفه تمام حامل های‬ ‫انرژی چندین برابر افزایش داشته است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۲‬سالی که مخابرات خصوصی شده‪ ،‬بالغ بر ‪۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد به دولت پول پرداخت کرده و این پول‬ ‫به جای اینکه سهم توسعه شبکه مخابراتی شود در‬ ‫مسیر دیگری استفاده می شود که نیاز است دولت‬ ‫به این مهم توجه بیشتری داشته باشد‪.‬لطفی افزود‪:‬‬ ‫درامــد امروز مخابرات حتی کفاف پرداخت حقوق‬ ‫کارکنان را هم نمی دهد و با ابن شرایط امکان توسعه‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۱‬ان چنان که باید و ان گونه که موردنظر‬ ‫وزیر است‪،‬امکان پذیر نیست‪.‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬هر خط تلفن در بهترین شرایط‬ ‫باالی ‪ ۱۰‬میلیون تومان هزینه نیاز دارد و بیش از ‪۳‬‬ ‫و نیم میلیارد هزینه نگهداری سیم های تلفن است‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫برنامه هفتم توسعه واقعی تر و کارامدتر تصویب شود‬ ‫رییس دیوان محاسبات گفت‪ :‬دیوان محاسبات با انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهادهای ساختاری برای تدوین برنامه هفتم توسعه‪ ،‬امید دارد برنامه ای واقعی تر‬ ‫و کارامدتر برای پیشرفت تدوین و تصویب شود‪.‬مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات در صفحه شخصی خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪ «:‬دیوان محاسبات با انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم‬ ‫توسعه و ارائه پیشنهادهای ساختاری برای تدوین برنامه هفتم توسعه‪ ،‬امید دارد برنامه ای واقعی تر و کارامدتر برای پیشرفت تدوین و تصویب شود‪».‬هفته گذشته در مراسم ایین رونمایی از گزارش‬ ‫ارزیابیعملکردقانونبرنامهپنجسالهششمتوسعهاقتصادی‪،‬فرهنگیواجتماعیکشور‪،‬معاونتفنیوحسابرسیدیوانمحاسباتکشوردرارائهگزارشارزیابیعملکردقانونششمتوسعهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬فقط ‪ ۳۰‬درصد احکام برنامه محقق شده و متوسط رشد در سال های اجرای برنامه‪ ،‬تنها ‪ ۷۶‬صدم درصد بوده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫ایت اله صدیقی در نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫خونشهیدبهشتیانقالبرااحیاوچهرهنفاقراافشاکرد‬ ‫امام جمعه موقت تهران بابیان اینکه ایت اهلل بهشتی عنصری تحول‬ ‫افرین بود‪،‬گفت‪ :‬خون شهید بهشتی انقالب را احیا و بیمه‪ ،‬ایمان مردم را‬ ‫تثبیت کرده و شعاع خون جدش امام حسین و افشاگر نفاق و منافقین‬ ‫بود‪ .‬نماز جمعه این هفته تهــران در مصلی امام خمینی (ه) به امامت‬ ‫ایت اهلل کاظم صدیقی اغاز شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل صدیقی اظهار داشــت‪:‬دین اســام کجی ندارد هر کسی در‬ ‫زندگی مبتال به کج روی و کج رفتاری شد‪ ،‬از دین خارج است‪ ،‬دین همه‬ ‫ما را به شفافیت‪ ،‬راستی و درستی هدایت می کند‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حجاب دستور خدا و قران کریم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان می خواهند سبک زندگی ما را غربی و شیطانی کنند‬ ‫اما ملت ما با قوانین اسالم بیعت کردند و هرگز خود را در مسیر اطاعت از‬ ‫غربی ها و شیاطین قرار نخواهند داد‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد‪ :‬تقوی مایه بصیرت است‪ .‬اینهایی که‬ ‫در دام شیاطین قرار می گیرند دوست را دشمن می انگارند و خدمتگزار را‬ ‫با خیانتکار تشخیص نمی دهند در اثر بی تقوایی است اگر کسی خداترس‬ ‫باشــد و با خدا زندگی کند خدا به او راه درست را نشان می دهد و به او‬ ‫گرایش خیر و توفیق عمل صالح می دهد‪ .‬صدیقی افزود‪ :‬همه برادران و‬ ‫خواهران را با همــه وجودم به رفاقت با خداوند‪ ،‬بودن با خداوند توصیه‬ ‫می کنم همیشــه با خدا باشیم‪ ،‬همیشه خدا را دوست بداریم‪ ،‬همیشه‬ ‫مواظب باشیم که خداوند را از خودمان ناراضی نکنیم‪ .‬رضایت خداوند مایه‬ ‫برکت و نارضایی خدا مایه نکبت زندگی است‪.‬‬ ‫ایت اهلل بهشتی یک عنصر تحول افرین بود‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در ایام اهلل هفته قوه قضاییه قرار داریم و سالگرد شهادت‬ ‫معمار دستگاه قضایی از متفکرین بزرگ تاریخ شیعه و از علمای برجسته‬ ‫مجاهد‪ ،‬یکی از بزرگترین شــخصیت های کادرساز و از شخصیت های‬ ‫دلداده به خدا و به خلق خدا‪ ،‬هدایتگر‪ ،‬سید بزرگوار‪ ،‬مجتهد عالی مقام‪،‬‬ ‫مومن وارسته و مخلص به معنی واقعی کلمه‪ ،‬استاد بزرگوار شهید مظلوم‬ ‫ایت اهلل دکتر بهشتی و ‪ ۷۲‬خدمتگزار مملکت‪ ،‬سنگرنشین رفع نیازهای‬ ‫مردم اســت‪ .‬امام جمعه موقت تهران بیان کرد‪ :‬از این رو ابتدا شهادت‬ ‫شخصیت کم نظیر تاریخ معاصر و یکی از برجسته ترین شخصیت های‬ ‫تاریخ کشور ایت اهلل شهید بهشتی را به امام زمان (عج) و نایب امام زمان‪،‬‬ ‫حوزه های علمیه و همه کسانی که اندیشه اصالح امور جامعه بشری را‬ ‫دارند‪ ،‬همه احاد مردم و قوه قضاییه تسلیت می گویم‪.‬‬ ‫صدیقی خاطرنشــان کرد‪ :‬درخصوص ایت اهلل بهشتی باید گفت که‬ ‫ایت اهلل بهشــتی نه تنها مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید بلکه‬ ‫یکی از جهات مظلومیت وی این بود که شناخته نشد و هنوز هم شناخته‬ ‫نشــده است‪ .‬ایت اهلل بهشتی نسبت به شخص این طلبه جا مانده‪ ،‬حق‬ ‫پدری دارد‪ .‬وی در دوران طلبگی من در ابعاد مختلف از ما تفقد و نوازش‬ ‫و راهنمایی می کرد و ما قبل از انقالب از وی کمک های مادی و معنوی‬ ‫دریافتمی کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایت اهلل بهشتی یک عنصر تحول افرین بود و ایستا نبود‬ ‫و با هر رتبه ای از مراتب معنوی و علمی که داشت در مسیر عشق به خدا‬ ‫و دریافت فیوضات جدید الهی بود‪ .‬لذا اولین تحول را در حوزه علمیه قم‬ ‫کلید زد و طرح مدرسه حقانی را وی با حمایت ایت اهلل میالنی تاسیس‬ ‫کرد‪ .‬خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد‪ :‬ایت اهلل بهشتی کار برای خدا‬ ‫می کرد و توقع برای تشویق از احدی نداشت‪ ،‬از مالمت ها هرگز هراسی‬ ‫در زندگــی به خود راه نداد‪ ،‬ازاده و موحد بــود و دل به خدا داده بود و‬ ‫دل از غیر خدا کنده بود‪ .‬فرزند پیغمبر و مجتهد بود‪ ،‬عالم ربانی و مومن‬ ‫خودساخته بود‪ ،‬ظرفیت عظیم مدیریت جهانی داشت و نه مدیریت ایرانی‪،‬‬ ‫اما خواستند این نعمت را از ما بگیرند‪ .‬صدیقی بیان کرد‪ :‬قبل از اینکه‬ ‫ایت اهلل بهشتی را از ما بگیرند شخصیت او را ترور کردند و جو تبلیغاتی‬ ‫بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و‬ ‫اقای بهشتی را منزوی کرد‪ .‬ایت اهلل‬ ‫ِ‬ ‫عضو شــورای انقالب و اداره کننده مجلس خبرگان ان روز‪ ،‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬منزوی بود‪.‬‬ ‫خون شهید بهشتی انقالب را احیا‬ ‫و چهره نفاق را افشا کرد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اما همانگونه که نایب امام زمان‪ ،‬مرجع عالیقدر و رهبر‬ ‫بزرگوارمان در مورد ســردار دلها شهید ســلیمانی فرمودند اثر شهید‬ ‫سلیمانی بیش از سردار سلیمانی خواهد بود‪.‬شهید بهشتی هم خونش‬ ‫انقالب را احیا و بیمه کرد‪ ،‬ایمان مردم را تثبیت کرد و چه خون پاکی بود‪،‬‬ ‫گویا شعاع خون جدش امام حسین (ع) و خون هدایتگر بود‪ ،‬خون وصل‬ ‫دلها با خدا و خون افشاگر نفاق و منافقین بود و انقالب را خالص کرد سالم‬ ‫و درود خدا به روح بلند شهید بهشتی و همه ‪ 72‬نفری که با هم به لقاء‬ ‫الهی با چهره گلگون رسیدند‪.‬‬ ‫صدیقی خاطرنشان کرد‪ :‬خداوند متعال قانون فرستاده است اما برای‬ ‫اجرای قانون و پاسداری از مرزهای قانون‪ ،‬میزان الزم است‪ ،‬قوه قضائیه‬ ‫اخبار‬ ‫دادســتان کل کشور گفت‪ :‬به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو‬ ‫شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده هایی که از مجلس‬ ‫در قالب اعمال ماده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬تحقیق و تفحص و‬ ‫نظارتی ارسال می شود‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور؛ با اشاره به‬ ‫پرونده های ارسالی از مجلس شورای اسالمی به قوه قضاییه گفت‪ :‬به‬ ‫موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شــعبه در دادگاه و دادسرا برای‬ ‫رسیدگی به پرونده های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است‪ ،‬البته در‬ ‫مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است‪ ،‬اصالحات بیشتری‬ ‫الزم است‪ .‬قوه قضائیه هم نگهبان قانون است که قانون پایمال و کمرنگ‬ ‫نشود و هم پاسدار امنیت مردم قانونمدار است هم در مسئله پیشگیری و‬ ‫هم در مسئله درمان نقش دستگاه بهداشت و درمان را دارد‪ .‬در قدم اول‬ ‫سعی می کند در جامعه فضای امنیت‪ ،‬سالمت و هدایت به وجود بیاورد‬ ‫که مردم مبتال به هنجارشکنی‪ ،‬ایجاد ناامنی و تعدی و تجاوز نشوند‪.‬‬ ‫قوه قضاییه رسالت خود را در خاموش کردن فتنه منافقین‬ ‫انجام داد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر کســی در فضــای قانون و امنیت مرتکب گناه و‬ ‫خالفی شــد این دستگاه قضایی است که بدون هیچ اغماضی با فساد‪،‬‬ ‫مفسد و متخلف‪ ،‬هنجارشکن افرادی که تمدن و فرهنگ ندارند و قانون‬ ‫را محترم نمی شمارند‪ ،‬برخورد قانونی می کند و رسالت خود را در دوران‬ ‫خاموش کردن اتش فتنه منافقین که اشوب های خیابانی را در سطح‬ ‫کشور راه انداخته بودند‪ ،‬انجام داد‪ ،‬این اقتدار دستگاه قضا بود که این اتش‬ ‫را خاموش کرد‪ .‬خطیب نماز جمعه تهران افزود‪ :‬امروز‪ ،‬هم در جریان فتنه‬ ‫و هم در هر جریانی که موجی پیش می اید و مردم را نگران می کند ان‬ ‫کشتی ارام بخشــی که نمی گذارد این امواج به داخل زندگی مردم وارد‬ ‫شود و کشتی سعادت مردم را به سوی ساحل هدایت می کند‪ ،‬قوه قضائیه‬ ‫اســت‪ .‬همه روسای قوه قضائیه منتخب نایب امام زمان بودند و رسالت‬ ‫خود را ایفا کرده اند‪ .‬صدیقی یاداور شد‪ :‬لیکن در این دو مرحله اخیر که‬ ‫دو شخصیت ممتاز والیی‪ ،‬انقالبی و جهادی که رهبر عزیز ما انتخاب و‬ ‫انتصاب فرمودند تفاوت شان با روسای قوه سابق این است که از درون قوه‬ ‫قضائیه بودند‪ ،‬امتحان خود را در پست های مختلف داده بودند و اشراف و‬ ‫اطالعات کافی در اختیارشان بود‪.‬‬ ‫و یا تدوین گزارش اعمال ماده ‪ 234‬ایین نامه‪ ،‬یک تا دو نفر از قضات‬ ‫حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا ان موضوع از منظر قضایی هم‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با ان برخورد‬ ‫مناسب انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫منتظری با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی ها طبیعی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیار گسترده است‪ ،‬حتی‬ ‫پرونده هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز‬ ‫کار را بســیار گسترده تر کرده اســت‪ .‬بخش دیگر نیز به دلیل وجود‬ ‫پیچیدگی های پرونده های سنگینی است که از یک دستگاه می اید و‬ ‫قاضی باید فورا ان را رسیدگی و تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور تصریح کرد‪ :‬واقعیت دیگری که کار را در دستگاه‬ ‫قضا تا حدودی کند کرده‪ ،‬کمبود شــدید نیرو و نیروی قضایی است‪.‬‬ ‫متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده های‬ ‫گســترده ای در برخی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که‬ ‫نمی توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حال‬ ‫ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده ها را هر‬ ‫چهسریعتررسیدگیکنیم‪.‬‬ ‫خطیب زاده‪:‬‬ ‫مظلوم نمایی هاینمایشیرژیمصهیونیستیراکسیباورنمی کند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت اتهامات و ادعاهای‬ ‫بی اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی‪ ،‬گفت‪ :‬مظلوم نمایی های‬ ‫نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی کند‪.‬‬ ‫ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجــه اتهامات و‬ ‫ادعاهای بی اســاس وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در انکارا در‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای تــرک را مضحک و در‬ ‫چارچوب یک سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط‬ ‫دو کشور مسلمان توصیف کرد و ان را بخشی از دسیسه تل اویو‬ ‫بــرای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از ارمان فلســطین و‬ ‫اقدامات تروریستی این رژیم کودک کش و خرابکار دانست‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬متاســفانه از حدود یک‬ ‫هفته پیش یک عملیات روانی برای مشــغول کردن رســانه ها به‬ ‫سازمان اگهی ها‪77851725 :‬‬ ‫تلفکس‪77851437 :‬‬ ‫ســناریوهای ساختگی با استفاده از اطالعات نادرست و جهت دار‬ ‫جهت مهیا کردن فضا برای طرح سناریوی فرافکنانه وزیر خارجه‬ ‫رژیم صهیونیستی شروع شده بود‪ .‬خطیب زاده تصریح کرد‪ :‬کشور‬ ‫حذف سهم اورده مددجویان‬ ‫بهزیستی در نهضت ملی مسکن‬ ‫کاهش نرخ بهره تسهیالت مسکن‬ ‫از ‪ 18‬به ‪ ۵‬درصد‬ ‫راه اندازی دفاتر ویژه در دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده های ارسالی مجلس‬ ‫انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود‪.‬‬ ‫منتظری افــزود‪ :‬گزارش هایی که تاکنون در قالب اعمال ماده ‪234‬‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای‬ ‫دستگاه قضا ارسال شده‪ ،‬برای بررسی در چارچوب های قانونی به یک‬ ‫شعبه ارجاع شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از مشکالت ما این است که تعداد قابل توجهی از‬ ‫گزارش های ارسالی به قوه قضاییه به گونه ای است که مستندات جرم‬ ‫در ان کامال مشخص نیست و زمانی که قاضی ان ها را از منظر قضایی‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار می دهد‪ ،‬مشاهده می کند‪ ،‬ارکان تحقق جرم‬ ‫انگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است‪.‬‬ ‫منتظری تاکید کرد‪ :‬بنابراین امکان دارد‪ ،‬نمایندگان مجلس با استفاده‬ ‫از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و ان را تخلفی بدانند‬ ‫که قابل تعقیب و پیگیری است‪ .‬اما قاضی در زمان بررسی گزارش در‬ ‫دستگاه قضا‪ ،‬عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می دهد و‬ ‫هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد‪ ،‬می تواند براساس ان‬ ‫تصمیمبگیرد‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور بیان کرد‪ :‬امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع‬ ‫توجه بیشتری داشته باشد‪ ،‬البته در گفت وگو با رئیس کمیسیون اصل‬ ‫نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئت های تحقیق و تفحص‬ ‫‪7‬‬ ‫همسایه ما ترکیه به خوبی می داند ادعاهای فرستاده رژیم دروغگو‬ ‫و تروریســت صهیونیســتی تا چه میزان بی اساس بوده و انتظار‬ ‫می رود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه سکوت نکند‪ .‬این رژیم‬ ‫بارها نشان داده است تا چه میزان غیرقابل اعتماد است‪.‬‬ ‫وی با تاکید مجدد بر اینکه پاســخ جمهوری اســامی ایران به‬ ‫ترور و خرابکاری های رژیم صهیونیستی همیشه به صورت قطعی‪،‬‬ ‫مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شــهروندان عادی و تهدید امنیت‬ ‫کشــورهای دیگر خواهد بــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مظلوم نمایی های‬ ‫نمایشــی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی کند و‬ ‫اگر به ظاهر نیز طرف هایی بر اســاس مصلحت اندیشی زودگذر‪،‬‬ ‫نمایشی از همراهی داشته باشند‪ ،‬اما در واقع می دانند با چه رژیم‬ ‫خطرناکی روبرو هستند‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫رئیس ســازمان بهزیستی کشور از حذف سهم اورد ه‬ ‫مددجویان در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت‪ :‬بهره ‬ ‫تســهیالت بانکی موضوع این بخش‪ ،‬برای مددجویان‬ ‫بهزیســتی از ‪ ۱۸‬درصد به ‪ ۵‬درصد تبدیل می شود که‬ ‫اقدام بســیار خوبی برای خانه دار شدن مددجویان در‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن است‪.‬‬ ‫«علی محمد قادری» رئیس ســازمان بهزیستی کشور‬ ‫در نشست نمایندگان تشکل های افراد دارای معلولیت‬ ‫در مشهد‪ ،‬تشکل ها را بازوان بهزیستی برای خدمت به‬ ‫مددجویان دانست و گفت‪ :‬تمام تالشمان را می کنیم که‬ ‫در حدود امکانات و مقدورات ســازمان و در چهارچوب‬ ‫قوانین‪ ،‬به خواســته های افراد دارای معلولیت‪ ،‬پاســخ‬ ‫مناسب بدهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیســتی کشور ارکان توانمندسازی‬ ‫خانواده ها را مسکن‪ ،‬معیشت و اشتغال برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اشتغال‪ ،‬مهم ترین حلق ه این زنجیره است‬ ‫و پای ه استقالل و توانمندی خانواده را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تســهیالتی که در تبصره های قانون‬ ‫بودجه برای اشــتغال مددجویان در نظر گرفته شــده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این تسهیالت اگر چه امکانات خوبی برای‬ ‫اشــتغال در اختیار می گذارد اما برای پایداری اشتغال‪،‬‬ ‫در حال بررســی روش هایی هســتیم که با مشارکت‬ ‫شتاب دهنده ها‪ ،‬این پایداری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫قادری از ایجاد تعداد باالی معلولیت توسط تصادفات‬ ‫و سوانح رانندگی یاد کرد و گفت‪ :‬متاسفانه از اعتبارات‬ ‫حاصل از درامد بیمه های شخص ثالث‪ ،‬هیچ سهمی به‬ ‫بهزیستی که بیشــترین بار این معلولیت ها را به دوش‬ ‫می کشد داده نمی شود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره به‬ ‫ماموریت هــای مهــم اورژانس اجتماعــی در زمینه ی‬ ‫پیشــگیری از بحران های فــردی و خانوادگی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارشناســان این بخش که ماموریت مهمی را بر عهده‬ ‫دارند از امنیت شغلی و حقوقی برخوردار نیستند که در‬ ‫حال چاره جویی مشکل هستیم‪.‬‬ ‫وی درخصوص اعتبارات و سرانه ساماندهی معتادان‬ ‫متجاهر‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبــارات و تعرف ه این موارد در اختیار‬ ‫ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســت و ما هم مشــکالت‬ ‫را منتقل کرده ایم که هم ســرانه کافی نیســت و هم‬ ‫دیرهنگام تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫قــادری‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مــا از نظر انســانی و وجدانی‪،‬‬ ‫مســئولیت داریم که با همین سطح سرانه‪ ،‬حداقل های‬ ‫ممکن برای مددجویان این مراکــز را فراهم کنیم که‬ ‫امیدواریم این سرانه اصالح شود و مشکالت مراکز که با‬ ‫تالش بخش غیردولتی اداره می شوند کمتر شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشــور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از طرفی‬ ‫هم باید در نظر داشــته باشــیم که مراکزی که تحت‬ ‫نظارت بهزیســتی فعالیت می کنند با نگاه انســانی و‬ ‫مســئولیت پذیری اجتماعی وارد جرگه خدمت شده اند‬ ‫و اگر نگاه صرفا انتفاعی داشــته باشند‪ ،‬این نگاه اشتباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بهزیســتی همچنین از حذف سهم‬ ‫اورد ه مددجویــان در نهضت ملی مســکن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بهره ی تسهیالت بانکی موضوع این بخش‪ ،‬برای‬ ‫مددجویان بهزیســتی از ‪ ۱۸‬درصد به ‪ ۵‬درصد تبدیل‬ ‫می شــود که اقدام بســیار خوبی برای خانه دار شــدن‬ ‫مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن است‪.‬‬ ‫افتتاح بازار بزرگ خرید و فروش‬ ‫کاالی دست دوم در خالزیر‬ ‫بزرگ ترین مرکز خرید و فروش کاالی دســت دوم در‬ ‫خالزیر‪ ،‬با حضور جمعی از مسئوالن شهری اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬مراسم افتتاح این بازار با حضور مهدی پیرهادی‪،‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران ‪ ،‬جالل بهرامی‪ ،‬معاون‬ ‫خدمات شهری و محیط زیست‪ ،‬حسین نظری‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگی امور مناطق شــهرداری‪ ،‬حمیدرضا صارمی‪،‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شــهرداری تهران‪ ،‬قدرت‬ ‫اله محمدی مدیرعامل سازمان اتش نشانی‪ ،‬سعید بیگی‬ ‫مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر و‬ ‫سید مهدی هدایت‪ ،‬شهردار منطقه ‪ ۱۹‬برگزار شد‪.‬‬ ‫مرکــز خرید و فــروش خالزیر با هدف ســاماندهی‬ ‫دســت دوم فروشان و بساط گســتران محله خالزیر با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۱۰‬غرفه در فاز اول اغاز به فعالیت کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش روابط عمومی شــرکت ساماندهی‬ ‫صنایع و مشاغل شهر‪ ،‬برای این بازار امکاناتی از جمله‬ ‫روشنایی ‪۱۲ ،‬چشم ه سرویس بهداشتی‪ ،‬اغذیه فروشی‬ ‫و ســوپر مارکت جهت رفاه خریداران و فروشندگان در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪778‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫اژه ای‪ ،‬رئیس قوه قضائیه اعالم کرد؛‬ ‫صفری خبر داد؛‬ ‫تقاضای روسیه از ایران‬ ‫برای صادرات مصالح ساختمانی‬ ‫به این کشور‬ ‫معاون دیپلماســی اقتصــادی وزیر امــور خارجه از‬ ‫تقاضای روسیه برای صادرات مصالح ساختمانی به این‬ ‫کشور از سوی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی صفری در جمع خبرنگاران با اشــاره به ســفر‬ ‫اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران و اراده دو کشور برای‬ ‫گســترش تعامالت تجاری و بازرگانی با یکدیگر گفت‪:‬‬ ‫ما با روســیه در حوزه های تجارت‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬انرژی و ‪...‬‬ ‫همکاری های خوبی داریم‪ .‬در بخش تجارت تالش داریم‬ ‫که سقف روابط دو کشور در این حوزه را به پنج میلیارد‬ ‫دالر برسانیم‪ ،‬در مورد انرژی نیز در حوزه سواپ نفت و‬ ‫گاز در حال همکاری با یکدیگر هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنین بــا بیان اینکه در بخــش ترانزیت نیز‬ ‫قرار اســت برای گســترش همکاری های دو کشور در‬ ‫این زمینه یک هیئت بلندپایه ای به روســیه سفر کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر از طریق کریدور شمال – جنوب‪،‬‬ ‫کاالهایی از هند به ســمت اســیای مرکزی‪ ،‬روســیه‬ ‫و قفقاز ترانزیت شــده و تالش بر این اســت که حجم‬ ‫ترانزیــت در این حوزه از ‪ ۱۵‬میلیون تن به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن در سالجاری ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫این دیپلمات ارشــد کشــورمان در بخش دیگری از‬ ‫گفتوگــوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه روســیه در‬ ‫مورد مصالح ســاختمانی تقاضاهای زیــادی دارد و در‬ ‫این زمینه لیســتی را ارائه داده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انشــاءاهلل قرار است تیمی به انجا اعزام شود که در این‬ ‫ارتباط و موضوع صادرات این مصالح با مقامات روســیه‬ ‫رایزنی و گفتگو کند‪.‬‬ ‫صفــری همچنین به موضوع غالت نیز اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار اســت از اول ماه ژوئن سهمیه مشخص شده‬ ‫در مورد غالت برداشته شــود‪ .‬ما قراردادهای خوبی با‬ ‫روسیه در حوزه غالت بسته ایم و فکر می کنیم که سقف‬ ‫تعامل دو کشــور در حوزه غالت از جمله گندم‪ ،‬جو و‬ ‫دانه های روغنی به پنج میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین‬ ‫در مورد سرنوشــت وام پنج میلیارد دالری که روسیه‬ ‫قرار بود به ایران برای توسعه نیروگاه ها ارائه دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مربوط به ســابق اســت‪ ،‬در دو مــورد این موضوع‬ ‫اجرایی شــده از جمله در حوزه راه اهن اینچه برون به‬ ‫گرمسار و همچنین نیروگاهی که در بندرعباس است‪،‬‬ ‫دو نیــروگاه دیگر یکی در اهواز و یکی دیگر در منطقه‬ ‫دیگر در جهت تصویب در روســیه قرار دارد و در مورد‬ ‫مابقی ه م طرح هایی در این زمینه در حال معرفی است‪.‬‬ ‫نتایج اولیه ازمون استخدامی‬ ‫اموزش و پرورش اعالم شد‬ ‫نتایج اولیه ازمون استخدامی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫دیروز‪ ،‬جمعه سوم تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫به اطالع داوطلبان شــرکت کننده در نهمین امتحان‬ ‫مشــترک فراگیر دســتگاه های اجرایی کشور (ازمون‬ ‫اســتخدامی وزارت امــوزش و پرورش بــه تاریخ های‬ ‫برگزاری ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ‪ )۱۴۰۱‬می رســاند که‬ ‫کارنامه اعالم نتایج اولیه متقاضیان رشــته های شغلی‬ ‫مربوط به وزارت مذکور از دیروز جمعه سوم تیر ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در درگاه اطالع رســانی سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫به نشانی‪ www.sanjesh.org :‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫لــذا متقاضیان پس از دریافت نتیجــه ازمون مزبور‪،‬‬ ‫درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه ازمون‬ ‫جزء معرفی شــدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در‬ ‫مرحله بررســی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه‬ ‫استخدامی وزارت اموزش و پرورش می باشند‪ ،‬موظفند‬ ‫بــرای اقدامات بعدی‪ ،‬در تاریخ چهارم تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫ادرس درگاه اطالع رســانی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫استان ها به شــرح جدول ذیل این اطالعیه مراجعه و‬ ‫براساس توضیحات و زمان بندی های مندرج در اطالعیه‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش مربوطه‪ ،‬از زمان و مکان دقیق‬ ‫مصاحبه استخدامی خود اطالع یافته و اقدام الزم بعمل‬ ‫اورند‪ .‬همچنین مصاحبه اســتخدامی از روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ ۶‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬اغاز می شود و حداکثر تا روز سه‬ ‫ی اعالم شده از سوی‬ ‫شــنبه ‪ ۲۱‬این ماه طبق زمان بند ‬ ‫اداره کل اموزش وپرورش استان مربوطه (استان شغل‬ ‫محــل مورد تقاضا) پایان خواهــد یافت‪ .‬عدم مراجعه‬ ‫متقاضی در مهلت اعالم شــده براســاس اطالعیه اداره‬ ‫کل اموزش و پرورش اســتان مربوطه‪ ،‬برای شرکت در‬ ‫مرحله بررســی مدارک و مستندات و یا انجام مصاحبه‬ ‫اســتخدامی‪ ،‬به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل‬ ‫استخدام تلقی می شود‪.‬‬ ‫مشکالت را به نحوی مطرح نکنیم که مورد سواستفاده دشمن قرار بگیرد‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬حرفی نزنیم که مورد سواستفاده دشمن‬ ‫شــود‪ ،‬بیان مشکالت و کاستی ها در راستای اصالح امور‪ ،‬بالاشکال‬ ‫و مفید اســت اما باید نسبت به شــرایط زمانی و مکانی نیز اهتمام‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫حجت االســام غالمحســین محســنی اژه ای در مراسم تکریم‬ ‫خانواده های معظم شــهدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای دستگاه قضا به‬ ‫ویژه ایت اهلل شهید بهشتی اظهار کرد‪ :‬قوه قضائیه نسبت به جمعیت‬ ‫خود‪ ،‬شهدای زیادی را تقدیم انقالب کرده و جمعیت قابل توجهی‬ ‫از کارکنان دستگاه قضائی اعم از قضات و کارکنان اداری از خانواده‬ ‫معظم شهدا و جانبازان هستند‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬درصد جمعیت کارکنان دستگاه قضائی جزو خانواده‬ ‫شهدا و ایثارگران هستند‬ ‫رئیس عدلیه در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه ‪ ۲۲‬درصد از جمعیت کارکنان‬ ‫دستگاه قضائی جزو خانواده شهدا و ایثارگران هستند بیان داشت‪:‬‬ ‫خانواده معظم شهدا و ایثارگران که در دستگاه قضائی شاغل هستند‬ ‫باید در راستای پیشبرد اهداف نظام و کشور و خدمت رسانی به احاد‬ ‫مردم نسبت به بقیه کارکنان پیشتاز باشند‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای تصریــح کرد‪ :‬مــا در قوه قضائیه بایــد بیش از‬ ‫دســتگاه های دیگر در جهت پاسداشت خون شهدا و حفظ حرمت‬ ‫خانواده معظم شهدا کوشا باشیم و نسبت به این مهم اهتمام کنیم‪.‬‬ ‫قاضی القضات در ادامه با اشاره به برکات فراوان برگزاری محافلی‬ ‫با حضور خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران‪ ،‬این محافل را باعث‬ ‫تقویت بنیه انقالبی گری و ناامیدی دشــمنان دانســت و گفت‪ :‬هر‬ ‫مقدار که می توانید چنین اجتماعاتــی را برگزار کنید و بدانید که‬ ‫حضور در این اجتماعات انقالبی‪ ،‬هزینه و تلف کردن وقت نیســت‬ ‫بلکه سرمایه و استفاده بهینه از وقت است‪ .‬باید مراقب سخنان خود‬ ‫باشیم و حرفی را نزنیم که مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای در ادامه با اشاره به‬ ‫عملیــات روانی و جنگ نرم دشــمن در عرصه هــای مختلف بیان‬ ‫داشت‪ :‬باید مراقب ســخنان خود باشیم و حرفی را نزنیم که مورد‬ ‫سوءاستفاده دشمن قرار گیرد؛ بیان مشکالت و کاستی ها در راستای‬ ‫اصالح امور‪ ،‬بالاشــکال و مفید است اما باید نسبت به شرایط زمانی‬ ‫و مکانی نیز اهتمام داشته باشیم‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون نه دستور‬ ‫می خواهد و نه اجازه‪ ،‬بــه تاکیدات خود خطاب به محمدباقر الفت‬ ‫معاون منابع انســانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در راستای اجرای‬ ‫قوانین ناظر بر خدمت رسانی به خانواده های معزز شهدا‪ ،‬جانبازان و‬ ‫ایثارگران شاغل در دستگاه قضائی اشاره کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای با اشاره به مسئولیت‬ ‫دســتگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشــور در راستای نظارت‬ ‫بر ُحســن اجرای قوانین بیان داشــت‪ :‬طی ماه های اخیر خطاب به‬ ‫رئیس سازمان بازرســی کل کشور دستورات موکدی صادر کرده ام‬ ‫که وضعیــت اجرای قوانین و تدوین ائین نامه هــای ناظر بر انها از‬ ‫ناحیه دســتگاه های مربوطه را به طور ویژه بررســی کند و در گام‬ ‫نخســت‪ ،‬این مقوله مهم را از قوه قضائیه عملیاتی گرداند و چنانچه‬ ‫خود دستگاه قضائی نسبت به تدوین ائین نامه یک قانون الزم االجرا‬ ‫کوتاهی کرده بود‪ ،‬موضوع را پیگیری و اعالم کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬در دســتور خــود خطاب به رئیس‬ ‫سازمان بازرســی کل کشور تاکید داشــتم که چنانچه دستگاهی‬ ‫نســبت به تدوین ائین نامه های ناظر بر قوانین الزم االجرا اقدامات‬ ‫مقتضی را ترتیب نداده بود‪ ،‬موضوع را به طور کامل دنبال کند و به‬ ‫صرف ارسال یک نامه اکتفا نکند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رئیس عدلیه در همین راســتا بیان داشــت‪ :‬بعضــا قوانین اجرا‬ ‫می شوند اما در اجرای انها کاستی و ضعف وجود دارد و توجیهاتی‬ ‫از قبیل وجود ابهام در قانون و یا نیازمند تفسیر بودن قانون مطرح‬ ‫می شود؛ حال انکه تاکید ما ان است چنانچه قانونی ابهام دارد و یا‬ ‫نیاز به تفســیر ان می باشد باید در جهت رفع ابهام و تفسیر قانون‬ ‫اقدام گردد نه اینکه ان قانون به صورت ضعیف اجرا شود‬ ‫رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه قضائی و بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران گفت‪ :‬چنانچه قاضی مستقر در بنیاد شهید‬ ‫در مرجع قضائی دیگری شــاغل نباشــد‪ ،‬این وعده را می دهم که‬ ‫حضور وی در بنیاد را تمدید کنم و چنانچه قاضی مربوطه در مرجع‬ ‫دیگری مشغول به کار است و پرونده هایی را در دست بررسی دارد‪،‬‬ ‫در این صورت با توجه به جمیع شرایط‪ ،‬تدابیر الزم اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫قاضی القضات با اشاره به مقوله معاضدت های قضائی به خانواده های‬ ‫شهدا و ایثارگران تصریح کرد‪ :‬جامعه ایثارگران داخل دستگاه قضائی‬ ‫می توانند برای توسعه معاضدت های قضائی به خانواده های شهدا و‬ ‫جانبازان و ایثارگران‪ ،‬ترتیبات الزم را اتخاذ کنند؛ انها در این راستا‬ ‫می توانند نســبت به ساماندهی ان دسته از وکالیی اقدام کنند که‬ ‫خود جانباز یا ایثارگر و عضو خانواده شهدا هستند‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سمات‪:‬‬ ‫واریز مرحله سوم سود سهام عدالت جاماندگان در اواخر تیر ماه انجام می شود‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شــرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار و تســویه وجوه گفت‪ :‬مرحله ســوم واریز سود سهام‬ ‫عدالت که مشــروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است؛ در‬ ‫اواخر تیر انجام می شود‪.‬‬ ‫«محمود حسنلو» به اخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت‬ ‫جاماندگان اشــاره کرد و اظهار داشت‪ :‬سپرده گذاری مرکزی بعد‬ ‫از دریافت شــماره شبای بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از مشموالن سهام‬ ‫عدالت در اواخر اردیبهشــت ماه‪ ،‬ســود این عده از جاماندگان را‬ ‫واریز کرد‪.‬‬ ‫اعالم زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت‬ ‫وی با بیان این که برخی از جاماندگان سهام عدالت‪ ،‬در مرحله‬ ‫دوم واریز ســود ســهام عدالت ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬را همزمان با‬ ‫یکدیگر دریافت کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مرحله سوم واریز سود سهام‬ ‫عدالت که مشــروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است در‬ ‫اواخر تیر ماه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫امار جاماندگان سود سهام عدالت‬ ‫حسنلو تصریح کرد‪ :‬براساس اخرین امارها حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر از مشمولین سهام عدالت به دلیل عدم ارائه شماره‬ ‫شبا‪ ،‬سود دریافت نکرده اند که باید با ثبت نام در سامانه سجام و‬ ‫احراز هویت در ان در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬مشــموالن سهام عدالت برای عملکرد سال ‪ ۹۹‬برای‬ ‫ســهام عدالت یک میلیون تومانی حــدود یک میلیون و صد هزار‬ ‫تومان و برای سهام عدالت‪ ۵۳۲‬هزار تومانی حدود ‪ ۵۸۰‬هزار تومان‬ ‫سود دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وضعیت سود سنواتی سهام عدالت‬ ‫معاون فناوری و توســعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫بعضی پروژه های مسکن مهر‬ ‫هنوز روی خاک است‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید با بیان اینکه‬ ‫تکمیل مســکن مهر شــهر جدید پردیس ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد و‬ ‫دیگر شــهرها ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت‪:‬‬ ‫بعضی پروژه های مسکن مهر هنوز روی خاک است که برای‬ ‫پیشبرد کارها تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و سه راهکار‬ ‫برای تامین بودجه مدنظر را در دســتور کار قرار داده ایم تا‬ ‫بــدون تحمیل هزینه به متقاضیان‪ ،‬واحدهای مســکن مهر‬ ‫را تکمیــل کنیم‪ .‬علیرضا جعفری ‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش قیمت هایی که طی ســالهای اخیر صورت گرفته در‬ ‫حال حاضر مساله اصلی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر‬ ‫تامین اعتبار است‪ .‬عمده واحدهای تحویل نشده مسکن مهر‬ ‫در شــهرهای پردیس‪ ،‬پرند و هشتگرد قرار دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طبق براوردها بودجه و اعتبار مورد نظر برای شــهر جدید‬ ‫پردیس ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد تومان اســت‪ .‬حدود ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیز برای دیگر شــهرها نیاز داریم که بخش اصلی ان‬ ‫مربوط به پرند و هشتگرد است‪ ،‬مقداری از این رقم هم برای‬ ‫دیگر شهرهای جدید تامین شود‪.‬‬ ‫اوارق بهادار و تسویه وجوه درخصوص مطالبات سود سنواتی سهام‬ ‫عدالت برای قبل از سال ‪ ۹۸‬نیز گفت ‪ :‬واریز سود سهام عدالت برای‬ ‫قبل از سال ‪ ۹۸‬در حیطه وظایف و اختیارات شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی نیست و مربوط به سازمان خصوصی سازی می شود‪.‬‬ ‫تکلیف وراث فوت شدگان سهام عدالت‬ ‫حســنلو درباره فوت شدگان ســهام عدالت و تکلیف سود سهام‬ ‫این عده از افراد اظهار داشت‪ :‬بیش از سه میلیون نفر از هموطنان‬ ‫که ســهام عدالت داشتند در طی ‪ ۱۶‬سال گذشته فوت کردند که‬ ‫دارایی انها باید بین وراث تقســیم شــود اما مشکل این است که‬ ‫چون اطالعات انحصار وراثت به صورت متن وجود دارد و اطالعات‬ ‫ان به صورت دیتا ذخیره نشده است نمی توانیم نسبت به تعیین‬ ‫تکلیف ان اقدام کنیم که البته با همکاری قوه قضاییه و مذاکراتی‬ ‫کــه صورت گرفته در نظر داریم با دریافت اطالعات انحصار وراثت‬ ‫این دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت‬ ‫سود های سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم‬ ‫و بر اساس برنامه ریزی ها احتماال در اواخر تابستان یا اوایل پاییز‬ ‫این سرویس راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫دریافت وام توسط ‪ ۴۱۲‬هزار نفر با توثیق سهام عدالت‬ ‫وی به توثیق ســهام عدالت برای دریافت وام از سیســتم بانکی‬ ‫نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬طبق اخرین امارها از اسفند سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تا به امروز بیش از ‪ ۴۱۲‬هزار نفر‪ ،‬با توثیق ســهام عدالت نسبت به‬ ‫دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کرده اند که سهم بانک ملی از همه‬ ‫بانک ها بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫تحول در توثیق سهام برای دریافت وام‬ ‫حسنلو درباره یک اتفاق تازه در حوزه توثیق سهام عدالت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در نظر داریم تا بزودی توثیق ســهام برای دریافت وام از‬ ‫سیســتم بانکی را برای همه ســهم ها فعال کنیم تا ســهامداران‬ ‫بتواننــد به راحتی و با اســتفاده از ســرویس های انالین همانند‬ ‫اپلیکیشن های بانکی به صورت غیر حضوری نسبت به دریافت وام‬ ‫از این طریق اقدام کنند که طبیعتا سجامی بودن اصلی ترین شرط‬ ‫دریافت وام از بانک است‪.‬‬ ‫اهمیت ویژه ثبت نام در سجام و دریافت سرویس های ویژه‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی با‬ ‫اشاره به اهمیت ثبت نام در سامانه سجام افزود‪ :‬افرادی که نسبت‬ ‫به ثبت نام در ســامانه سجام اقدام می کنند عالوه بر دریافت سود‬ ‫سهام عدالت از ســرویس های متنوع و جامعی که از طریق درگاه‬ ‫ذینفعان بازار ســرمایه برای ان ها شکل می گیرد می توانند سود‬ ‫و مطالبات ســنواتی خود از شرکت های فعال در بازار سهام‪ ،‬سود‬ ‫ســاالنه ناشران که در سال جاری بر اســاس قانون بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مبتنی بر اطالعات ســامانه سجام است را دریافت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫شــرکت در مجامع الکترونیک‪ ،‬توثیق ســهام و چندین خدمت و‬ ‫سرویس انالین دیگر را از این بستر دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون سازمان حج و زیارت‪:‬‬ ‫اشخاصیکهقادربهاعزامزائرهستند‪،‬بیایندمجوزمی دهیم‬ ‫معــاون امور عتبات عالیات ســازمان حــج و زیارت گفت‪:‬‬ ‫اشــخاص حقیقی و حقوقی یا هر شــخصی که قادر به ارائه‬ ‫خدمات و ثبت نام و اعزام زائران است می توانند با مراجعه به‬ ‫دفاتر حج و زیارت نســبت به اخذ مجوز برای اعزام رائران به‬ ‫عتبات عالیات اقدام کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام صحبت اهلل رحمانی اظهار داشت‪ :‬اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی که در گذشــته به صورت غیر مجاز و بدون‬ ‫اخــذ مجوزهای الزم مبادرت به اعزام زائران می نمودند و در‬ ‫اصطالح ازاد بری می کردند یا هر شــخصی که قادر به ارائه‬ ‫خدمات و ثبت نام و اعزام زائران هستند می نوانند با مراجعه‬ ‫به دفاتر حج و زیارت استانها برابر مصوبه هیات محترم وزیران‬ ‫مجوز زیارتی دریافت نمایند و به تبع ان نســبت به ظرفیت‬ ‫ســازی خدمات و ســازماندهی‪ ،‬ثبت نام و اعزام زائران اقدام ‬ ‫کننــد‪ .‬وی با اعالم اینکه ‪ ۲۵۰۰‬دفتر زیارتی دارای مجوز در‬ ‫نقاط مختلف کشور اماده نام نویسی از متقاضیان سفر زمینی‬ ‫به عتبات عالیات در عراق هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به هماهنگی‬ ‫های به انجام رســیده متقاضیان تنها در قالب کاروان های‬ ‫زمینــی عتبات عالیات می تواننــد از ‪ ۲‬مرز زمینی مهران و‬ ‫شلمچه راهی عراق می شوند‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه طبق قوانین باالدســتی‪ ،‬سیاسگذاری‬ ‫و برنامــه ریزی کالن اعزام زائران به عتبات مقدســه عراق و‬ ‫سوریه به عهده سازمان حج و زیارت نهاده شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ســازمان حج و زیارت برنامه ریزی های الزم برای اعزام‬ ‫زائــران زمینی به عتبات عالیات در عراق را از مرزهای مهران‬ ‫و شلمچه انجام داده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه خوب 847

روزنامه خوب 847

شماره : 847
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه خوب 843

روزنامه خوب 843

شماره : 843
تاریخ : 1401/06/22
روزنامه خوب 842

روزنامه خوب 842

شماره : 842
تاریخ : 1401/06/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!