روزنامه خوب شماره 776 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 776

روزنامه خوب شماره 776

روزنامه خوب شماره 776

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫عشایر ایران جزو‬ ‫وفادارتر ین قشر های‬ ‫ملت هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫خاندوزی در نشست خبری‪:‬‬ ‫مهار تورم از اولویت های‬ ‫ستاد اقتصادی دولت است‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 776‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 22‬ذی القعده‪ 22 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وام ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫مفاصا ج از ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫حسا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫معافش اتی‬ ‫د‬ ‫وز یر راه وشهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫الزامی شدن‬ ‫کد رهگیری برای تمامی‬ ‫معامالت مسکن‬ ‫وز یر کشور عنوان کرد‬ ‫تقلیل استفاده از ماسک‬ ‫در فضای باز منوط به تصمیم‬ ‫ستاد ملی کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد‪:‬‬ ‫شناسایی ‪ 3.۵‬میلیون‬ ‫جامانده سهام عدالت‬ ‫اصالحقوانینمالیاتی‬ ‫بهنفعتولیدکنندگان‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مجازات محتکران‬ ‫جدی تر شد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان گیالن‬ ‫(نوبت دوم) شماره ‪ 1401-25‬ق‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد ‪2001005117000038 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪2‬‬ ‫شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه عملیات اجرایی تکمیلی جیر سرکسما و جیرسر نوده و زرکام به اباتر مجتمع ناحیه یک غرب از توابع شهرستان‬ ‫صومعه سرا‬ ‫‪3‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/31‬الی ‪1401/04/04‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ‪ 9/30‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 10/30‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه از مورخ ‪ 1401/03/31‬می باشد ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشــایی پاکتها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ ) www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ (.‬ضمناً‬ ‫پیمانکاران مکلف هســتند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحویل دهند) اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در‬ ‫خصوص اسناد مناقصه ‪ 013-33321054‬داخلی ‪ – 279‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ 01333251136‬تهران ‪1456‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه ‪ 1/000/000‬ریال ( یک میلیون ریال) است که به حساب شماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ‪3720‬‬ ‫شماره شبا ‪ IR 020170000000108102328005‬به نام شرکت اب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میزان سپرده شرکت در مناقصه ‪ 6/465/750/000 :‬ریال ( نوع تضمین صرفاً ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق مشارکت‬ ‫بی نام بر اساس ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬می باشد )‬ ‫مبلغ براورد‪ 129/314/907/185 :‬ریال مبنای براورد اولیه ‪ :‬فهرست بها پایه سال ‪ 1401‬نوع فهرست بهاء ‪ :‬انتقال و توزیع اب روستایی‬ ‫مدت پیمان ( ‪ 15‬ماه )‬ ‫‪7‬‬ ‫رشته پیمانکار ‪ :‬اب‬ ‫‪9‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬از محل اعتبارات طرح بشــماره ‪ ( 1503003006‬بودجه عمومی و ردیف متفرقه ‪ ) 550000 -85‬و پرداخت به صورت اســناد‬ ‫خزانه ‪ ،‬اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دستگاه نظارت ‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪12‬‬ ‫مهلت اعتبار پیشنهاد ‪ :‬سه ماه ( برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد )‬ ‫‪11‬‬ ‫سایت ملی مناقصات ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫‪13‬‬ ‫هزینه دو نوبت اگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪-‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/03/31 :‬‬ ‫سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن ‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫‪-‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/04/01 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وام ازدواج از استعالم مفاصا حساب مالیاتی معاف شد‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای وام ازدواج را از استعالم مفاصا حساب مالیاتی مستثنی کرد‪ .‬داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و عبور ان از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬این وام از شمول مقررات تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مستقیم مستثنی است‪.‬بر اساس مقررات اجرایی این ماده‬ ‫قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین و از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شده‪ ،‬اشخاص حقوقی (شرکت ها) یی که خواهان دریافت تسهیالت بیش از‪ ۵۰۰‬و حقیقی (اشخاص) ی که متقاضی دریافت‬ ‫تسهیالت بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان باشند موظف به ارائه استعالم مفاصا حساب بدهی های مالیاتی هستند‪.‬از انجایی که در قانون بودجه سال جاری وام ازدواج ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان و برای زوجین‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیون تومان در نظر گرفته شده‪ ،‬برخی بانک ها اقدام به اجرای این مقررات کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی‪ ،‬استعالم مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتفی شد‪.‬‬ ‫خاندوزی در نشست خبری‪:‬‬ ‫جزئیات کارت نان؛‬ ‫هیچ محدودیتی در خرید نیست‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی جزئیات طرح هوشمندسازی‬ ‫نان را تشــریح کرد‪ .‬محمدقربانی در نشست خبری که‬ ‫برگزار شد در پاسخ به این سوال که طرح هوشمندسازی‬ ‫نان قرار است چگونه اجرایی شــود؟ گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫هوشمندســازی نان به صورت پایلــوت در زنجان اغاز‬ ‫شد تا اســیب ها و خالهایی که ممکن بود وجود داشته‬ ‫باشد احصا و مرتفع شود‪ .‬همچنین مسئوالن مربوطه نیز‬ ‫بتوانند زیرساخت های اطالعاتی ایجاد کنند و با پیوست‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توجیه نانوایی ها و بحث های فنی کار را پیش‬ ‫ببرند‪ ،‬زیرا این طرح نیازمند کارتخوان هوشمند است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فرایند خرید نان مانند ســابق است‪ .‬یعنی‬ ‫خریدار کارت می کشــد تعداد قرص نان مورد نیاز خود‬ ‫و پالســتیک را انتخاب و پرداخت از کارت بانکی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت‬ ‫نان هیچ تغییری نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪:‬این طرح در زنجان‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬فارس و تهران و چند شهر‬ ‫دیگر اجرایی شده است‪ .‬پیش بینی می کنیم تا پایان تیر‬ ‫این طرح کل کشور را پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در کل کشــور برای ایــن طرح به ‪۸۳‬‬ ‫هزار دســتگاه کارتخوان نیاز است‪ .‬بحث های مربوط به‬ ‫پشــتیبانی از کارتخوان ها بســیار پر اهمیت است‪ .‬این‬ ‫دســتگاه ها نیز نوع خاصی هســتند‪ .‬عمال هم اتصال در‬ ‫برخی نانوایی شروع شــده و در تهران نیز حدود ‪۹۰۰۰‬‬ ‫کارتخوان به نانوایی ها داده شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری‪:‬‬ ‫عملکرد وزارت فاطمی امین‬ ‫رو به جلو است‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور‬ ‫گفت‪ :‬باوجود مشکالت و محدودیت هایی که عمده انها‬ ‫خارج از حیطه اختیارات و عملکرد وزارت صنعت است‪،‬‬ ‫عملکرد وزارت فاطمی امین رو به جلو و خوب بوده است‪.‬‬ ‫«محمدرضا شهیدی» با اشــاره به چند ویژگی مثبت‬ ‫وزیر صمت افزود‪« :‬ســید رضا فاطمی امین» پیش از‬ ‫این تجربه کاری در وزارت صمت را داشتند و اشنایی‬ ‫کامل با صنعت دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وی‪ ،‬اعتقاد به برنامه ریزی درازمدت داشــته و‬ ‫پایبند به اجرای برنامه ها است‪ ،‬همچنین ارتباط خوبی با‬ ‫تشکل ها و صاحبان صنایع دارد و رشد صنعت در زمان‬ ‫حضور وی مطلوب بوده است‪ .‬این مقام صنفی یاداور شد‪:‬‬ ‫در ســه سال گذشته وزارت صمت پنج وزیر و سرپرست‬ ‫بــه خود دیده اســت و تغییرات پی در پــی وزرا امکان‬ ‫برنامه ریزی را سلب کرده و سردرگمی در تصمیمات ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با بررسی عملکرد ‪۱۰‬ماهه‬ ‫وزیر نمی توان ارزیابی درســتی داشت و باید پذیرفت که‬ ‫در ایــن مدت کوتاه نمی توان انتظار معجزه داشــت و به‬ ‫همین دلیل از مجلس می خواهیم فرصت کافی برای انجام‬ ‫برنامه ها به وزیر بدهد‪ .‬شهیدی تاکید کرد‪ :‬موضوع مهم‬ ‫دیگری که نمایندگان مجلس باید به ان توجه کنند این‬ ‫است که همه تصمیم گیری های موثر بر صنعت در وزارت‬ ‫صمت گرفته نمی شــود‪ ،‬به طور مثال رشــد ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫دســتمزد در وزارت تعاون گرفته شــد که با تاثیر منفی‬ ‫بر صنعت همراه بود‪ .‬به گفته شــهیدی‪ ،‬دشواری واردات‬ ‫مواد اولیه و تعامل با شرکت های خارجی متاثر از تحریم ها‬ ‫که سبب شــده عمده مواد اولیه را از واسطه ها خریداری‬ ‫کنیم و موجب افزایش قیمت تمام شده می شود‪ ،‬مرتبط با‬ ‫وزارت امور خارجه و سیاست های کلی کشور است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫عوارضصادراتیبرخیمحصوالت‬ ‫پروتئینیولبنیحذفشد‬ ‫مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫گفت‪ :‬با تصویب ستاد تنظیم بازار‪ ،‬عوارض صادراتی برخی‬ ‫از محصوالت پروتئینی و لبنی حذف شد‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی‏‪« ،‬محرم سلطانی» افزود‪ :‬مطابق‬ ‫بــا بند یک مصوبات جلســه مذکور عــوارض صادراتی‬ ‫مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬شیرخشک صنعتی و خامه فله ای جهت‬ ‫حفظ تولید داخل و جلوگیــری از ضرر و زیان دامداران‬ ‫ل جاری‬ ‫و تولیدکنندگان از تاریخ ‪ ۷/۳/۱۴۰۱‬تا پایان سا ‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اســاس اخرین جلسه ستاد تنظیم بازار‬ ‫کشــور مقرر شد تا از تاریخ ‪ ۷‬خردادماه عوارض صادراتی‬ ‫برخی از محصوالت پروتئینی و لبنی حذف شــود که بر‬ ‫این اســاس عوارض صادراتی پرداخت شده قابل استرداد‬ ‫به صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت گفت‪ :‬سیاســت مهار تورم همچنان در‬ ‫اولویت های ســتاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تالش دســتگاه های‬ ‫اقتصادی این اقدامات در حال انجام است‪.‬‬ ‫سید احســان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری‬ ‫با اصحاب رســانه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید چمران‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در مقدمه به دو سرفصل به شکل ویژه اشاره می کنم‪.‬‬ ‫برنامه ســتاد اقتصادی دولت در ماه های گذشــته مبتنی بر دو دوره‬ ‫تثبیت اقتصاد کالن با توجه به متغیرهایی در ماه های ابتدایی دولت و‬ ‫تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصالحی رو به جلو برای رشد‬ ‫اقتصادی و اهداف توسعه ملی و اسیب پذیری بود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در هدف اول‪ ،‬تمام دوره شهریور تا اسفند ‪ ۱۴۰۰‬را به‬ ‫خود اختصاص داد و تمام تالش ستاد اقتصادی دولت این بود که سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬سال رو به پیش در اقتصاد کشور باشد‪ .‬شهریور ما با نرخ تورم‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصدی مواجه بودیم و امروز این عدد به ‪ ۴۶‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد‪ :‬در مورد نرخ رشد اقتصادی‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی رشد اقتصادی ‪ ۶/۴ ،۱۴۰۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫خاندوزی خاطرنشان کرد‪ :‬سیاست مهار تورم همچنان از اولویت های‬ ‫ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تالش دستگاه های اقتصادی دولت‬ ‫این اقدامات در حال انجام است‪ .‬برای اصالحات اقتصادی چهار سال‬ ‫دولت‪ ،‬رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش نویس‬ ‫هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت هایی اماده شود که با سرعت‬ ‫بیشتری سیر تحول اغاز شود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در زمینه کمک به تولید و ســرمایه گذاری و بهبود‬ ‫شــرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم‪ .‬ایجاد درگاه کسب‬ ‫و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود‪ .‬در زمینه‬ ‫تحوالت حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه‬ ‫می شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش‬ ‫استقراض از بانک مرکزی می شود را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد‪ :‬به دولت توصیه می شــد که با‬ ‫دســت باز اقدامات خود را انجام دهد اما تالش ما این بود که صادقانه‬ ‫اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشــتن قران کســری بودجه این‬ ‫کارها را انجام دهیم‪ .‬ما در گذشته از جیب مردم بر می داشتیم و قدرت‬ ‫خرید خانوارها کاهش پیدا می کرد اما با اصرار پای این کار ایستادم و‬ ‫مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامه داد‪ :‬گزارش رئیس کل بانک مرکزی این اســت که‬ ‫کاغذ باقی می ماند این بار از تک تک هیئت مدیره بانک ها خواستیم‬ ‫وارد این شبکه شوند و تمام انها ابالغیه و بخشنامه های داخلی خود را‬ ‫ظرف چند روز ارسال کردند‪ .‬ماه های اول کاستی هایی در اجرا و پیاده‬ ‫ســازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش امد که شاغلین‬ ‫دارای حقوق در شــبکه مالی ازاد برای دریافت تسهیالت هستند اما‬ ‫مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تســهیالت خرد اگر مراجعه‬ ‫کردند یا در صف و نوبت هستند‪ ،‬بانک ها حق ندارند از انها طلب ضامن‬ ‫و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ‬ ‫کنند‪ .‬چنین ظرفیتی در بخش تسهیالت بانک ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬حدود ‪ ۳۱۵‬هزار نفر توانســتند طبــق گزارش بانک‬ ‫تسهیالت خود را دریافت کنند‪ .‬البته تعداد بیشتری از این عدد پشت‬ ‫صف هستند تا از این تسهیالت استفاده کنند‪ .‬در زمینه تخلفات جدی‬ ‫هستیم و بســیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان‬ ‫رسانه ای ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با منابع وصول شــده از عراق و‬ ‫سرنوشــت بدهی کره جنوبی به ایران عنوان کرد‪ :‬همانطور که مطلع‬ ‫هستید در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬قریب ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان درامد‬ ‫دولــت به درامدهای نفتــی گره خورده بود‪ .‬میزان فروش بشــکه و‬ ‫درامدهای ریالی حاصل در ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۱۳۹۹‬بود و این میزان غیر‬ ‫از ســایر درامدها بود‪ .‬این رقم نشان داد دولت با تکاپو و تالش بیشتر‬ ‫علی رغم تنگناهای میزان فروش نفت خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خاندوزی افزود‪ :‬درامدهای فروش نفت پس از ‪ ۹۰‬روز وصول می شود‬ ‫و بحمداهلل منابعی وجود داشت که به دلیل تحریم ها وصول نمی شد‬ ‫و این موانع تا حد خوبی مرتفع شــده اســت‪ .‬گرچه تولید و صادرات‬ ‫خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتر‬ ‫هســتیم و با توجه به حذف ارز ترجیحی این میزان رقمی و کمیتی‬ ‫باالتری دارد و امیدوار هســتیم در پایان سال شرمنده دوستان رسانه‬ ‫نباشیم و تعهدات انجام شده باشد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با اجاره واحدهای متعارف مســکونی و افزایش قیمت ها‬ ‫و هم چنیــن تدبیر دولت برای کنترل نــرخ اجاره بها تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫صراحت باید اعالم کرد متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن‬ ‫در ســال جاری افزایش داشته است زیرا ما میراث دار اطالعات ناقص‬ ‫بخش مسکن هستیم و با ایجاد سامانه ای‪ ،‬امکان نظارت و اثر بخشی‬ ‫قاعده گذاری پیگیری خواهد شد‪ .‬ما در زمینه عرضه به معنای ساخت‬ ‫و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می بودیم که منجر به عقب‬ ‫ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است‪.‬‬ ‫به جهت ترازنامه ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای‬ ‫تولید رو به افزایش است‪ .‬رویکرد دولت در زمینه واگذاری ها قابل توجه‬ ‫است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد‪ :‬در حوزه مالیاتی و شفافیت های‬ ‫شــکل گرفته در ماه های ابتدایی دولت در تالش بودیم ســامانه های‬ ‫مالیاتی و موانع ان را حل و فصل کنیم‪ .‬در یک اقدام بسیار جدی موفق‬ ‫شــدیم معادل ‪ ۵۰‬درصد معدیان مالیاتی را فقط در ‪ ۱۴۰۰‬شناسایی‬ ‫کنیم و امروز در زمینه شناســایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم‬ ‫سابقه باشد‪ .‬خاندوزی افزود‪ :‬در حوزه سهام عدالت نیاز به اصالح الگو‬ ‫وجود داشت تا امکان نقش افرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی‬ ‫بورس این موضوع به نتیجه رســید و تا پایان ‪ ۱۴۰۱‬ان شااهلل شاهد‬ ‫تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود‪ .‬این تغییرات و رویکردهای متفاوت که‬ ‫یکی از اجزای ان عادالنه کردن یارانه ها بود‪ ،‬قطعاً افرادی که ذی نفع‬ ‫بودند را ناراضی می کند و اگاهی بخشی اصحاب رسانه می تواند کمک‬ ‫کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دولت مصمم اســت و به اگاهی نخبگان و توده ملت‬ ‫ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد اسیب پذیر و شکننده‬ ‫در برابر فشــارهای خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و‬ ‫تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور‬ ‫کنند‪ .‬ســخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اعطای وام بدون ضامن‬ ‫و عدم اجرای ان در برخی از بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع حرکت به سمت‬ ‫اینکه اعتبارات خرد ما ســهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و‬ ‫دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و‬ ‫مردم حرکت کنیم در سند تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی‬ ‫درج شده است‪.‬‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬اتفاقاً بر خالف دولت های گذشته که شاید اینها روی‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‪ :‬کنترل تور م نیاز به زمان دارد‬ ‫مجازات محتکران جدی تر شد‬ ‫معــاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کنترل تورم نیاز‬ ‫به زمان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نظر به گرانی های بین المللی در کاالها میزان‬ ‫واردات روند بهتری پیدا کرده و گندم به میزان کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫محسن رضایی ظهر در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار و‬ ‫گرانی های کاالهای اساسی گفت‪ :‬نگرانی های مردم دغدغه های ما‬ ‫هم است اما چند اشــکال در کار وجود داشت که همگی در حال‬ ‫برطرف شدن هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئله نظارت ها یکی از مشکالت بود به طوری که سازمان‬ ‫تعزیرات در برخی از شهرستان ها نیرویی برای نظارت نداشت‪.‬‬ ‫معاون اقتصــادی رئیس جمهور گفت‪ :‬میزان مجازات محتکران و‬ ‫گران فروشان مربوط به ‪ ۲۰‬سال گذشته بود‪ ،‬مث ً‬ ‫ال برای فردی که‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان احتکار کــرده‪ ١٠ ،‬میلیون جریمه اثر چندانی‬ ‫ندارد و از این رو مجازات ها جدی تر شــد و ابزار کافی به تعزیرات‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به گرانی های بین المللی در کاالها هم اکنون‬ ‫میزان واردات روند بهتری پیدا کرده و گندم و ذرت به میزان کافی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫رضایی عنوان کرد‪ :‬همچنین کمبودهایــی در کنجانه و دانه های‬ ‫روغنی وجود داشــت که باعث شــد روغن گرانفروشی شود اما با‬ ‫بسیجی که صورت گرفت‪ ،‬این کمبودها در حال برطرف شدن بوده‬ ‫و وضعیت کاالها بهتر از یک ماه قبل است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بزرگترین تحوالت اقتصادی اگر روی یک بســتر‬ ‫ناارامی انجام شود‪ ،‬اثار مثبت کار دیده نمی شود زیرا در یک فضای‬ ‫غیرمناســب صورت می گیرد چون تورم ‪ ۵۰‬ساله ایران مانند یک‬ ‫باتالقی‪ ،‬اقتصاد ایران را در بر گرفته است‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬ما از سال گذشته شروع‬ ‫کردیم و ارام ارام عوامل این تورم را به کنترل در می اوریم ولی این‬ ‫تورم مزمن شده و به خصوص در چهار سال اخیر باالی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تورم داشتیم که نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫وی تشــریح کرد‪ :‬تورم ایران در سال های ‪ ۹۹ ،۹۸ ۹۷‬و ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ترتیب ‪ ،۳۰‬بیش از ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪ ۴۰‬درصد بود که این موضوع قدرت‬ ‫خرید مردم را کاهش داده است‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬باید این تورم و این باتالق ‪ ۵۰‬ساله اقتصاد ایران‬ ‫را حل کرد که کار شروع شده و امیدواریم با بسیج مردمی بتوانیم‬ ‫این موضوع را جمع کنیم‪.‬‬ ‫وزیر راه وشهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معامالت مسکن‬ ‫وزیر راه و شهرســازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار‬ ‫همکاری مشــاوران امالک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص‬ ‫ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی‬ ‫معامالت مسکن به عنوان شرط قانونی بودن معامالت خبر داد‪.‬‬ ‫«رســتم قاسمی» در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای‬ ‫کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای‬ ‫ســاماندهی بازار مسکن تاکید و اعالم کرد‪ :‬موضوع اجاره و ارایه کد‬ ‫رهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیر نظر وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی های اخیر رخ داد از‬ ‫سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته هایی را به مجموعه‬ ‫حاکمیت ارایه کردیم تا مشکالت و معضالت موجود را تا جایی که‬ ‫ممکن اســت در خصوص مشکالت مربوط به مسکن خانوارها حل‬ ‫کنیم‪ .‬عضو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد‪ :‬مصوبات سران قوا در‬ ‫خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب شده است و طبق‬ ‫این مصوبه مستاجران می توانند در واحدهای مسکونی که سکونت‬ ‫دارند ســاکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و‬ ‫حداکثر در تهران و سایر کالن شهرها تا ‪ ۲۵‬درصد و در سایر شهرها‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هستند‪.‬‬ ‫قاسمی با یاداوری اینکه برای تسهیالت ودیعه مسکن از سوی دولت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش بینی شده که پرداخت‬ ‫می شود رقم این تسهیالت را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط‬ ‫در تهران ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در سایر کالن شهرها و مراکز استان ها‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومان و در سایر شهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان برشمرد‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن ‪ ۱۸‬درصد است‬ ‫که ‪ ۵‬درصد این ‪ ۱۸‬درصد با سوبســید و ‪ ۱۳‬درصد توســط مردم‬ ‫پرداخت می شــود‪ .‬از طریق این روش پیش بینی می شــود تا بین‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫بتوانند بهره ببرند‪ .‬وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد‪ :‬چهارشــنبه‬ ‫در جلســه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت‬ ‫است تصمیم گیری می شود‪ .‬قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک و اصناف این حوزه را مهم خواند و گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫و اصناف حوزه مســکن و مشاوران امالک در نشست مشترک قول‬ ‫دادند تا کمک های الزم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص‬ ‫ساماندهی بازار اجاره بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره بها‬ ‫و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی‬ ‫کنند‪ .‬وی از موجران و مالکان درخواســت کرد تا در شرایط حاکم‬ ‫کشور به مردم و مستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند‬ ‫و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی‬ ‫بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد‪ :‬در مصوبه اعالم‬ ‫شده است که شوراهای حل اختالف و در نهایت دستگاه قضایی در‬ ‫خصوص بروز اختالف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و‬ ‫مستاجر با توافق مشکالت احتمالی را حل کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیردیسپچینگشرکتملیگازایرانازگازرسانیحداکثریبهنیروگاه هایکشورخبردادواعالمکرد‪:‬روزانهحدود‪ ۲۸۰‬میلیونمترمکعبگازبهنیروگاه هاتزریقمی شود‪.‬وزارتنفت‪«،‬محمدرضاجوالیی»‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬وضع گازرسانی به نیروگاه ها مطلوب است‪ ،‬به طوری که در‪ ۲۴‬ساعت گذشته از‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب مصرف سوخت از سوی نیروگاه ها‪ ،‬حدود‪ ۲۸۲‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی تزریق و‬ ‫مابقی از طریق سوخت مایع تامین شد که البته این مقدار مصرف سوخت مایع به دلیل متصل نبودن بعضی نیروگاه ها به شبکه گاز کشور است‪.‬وی افزود‪ :‬اگر اتفاق پیش بینی نشده ای نیفتد و تولید گاز طبیعی در‬ ‫کشورطبقبرنامهباشد‪،‬گازرسانیحداکثریبهنیروگاه هاتداومدارد‪.‬مدیردیسپچینگشرکتملیگازایرانتصریحکرد‪:‬اکنونهمهمقدارگازتولیدشدهدرکشور(حدود‪ ۷۰۰‬میلیونمترمکعبدرروز)مصرف‬ ‫می شود که سهم بخش خانگی‪ ،‬تجاری و صنایع غیرعمده حدود روزانه‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب و صنایع عمده‪ ۱۴۵‬میلیون مترمکعب در روز است و محدودیتی در گازرسانی به صنایع نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی‪ ۶‬هزار مگاوات نیروگاه صنایع اغاز شده است‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫احداث ‪ ۶‬هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع شروع شده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪« ،‬مصطفی رجبی مشــهدی» در‬ ‫جریــان بازدید بانوان نماینده مجلس شــورای اســامی از مرکز‬ ‫راهبری برق کشــور افزود‪ :‬زمان روی کار امدن دولت ســیزدهم‬ ‫کســری ‪ ۱۵‬هزار مگاواتی برق داشــتیم و خاموشی هایی در اغلب‬ ‫نقاط کشــور بعضاً بیش از یک نوبت در روز‪ ،‬از ‪ ۲۹‬اردیبهشت اغاز‬ ‫شــد که به لطف خدا و برنامه ریزی هایی که انجام شد‪ ،‬امسال این‬ ‫مشــکل وجود ندارد که نتیجه زحمات شبانه روزی همه کارکنان‬ ‫صنعت برق است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ناترازی باالی تولید و مصرف در سال گذشته در اثر‬ ‫چند عامل مانند عدم توسعه نیروگاهی مناسب با افزایش مصرف‪،‬‬ ‫تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی‪ ،‬خشکسالی و گرمای بی سابقه‬ ‫و در پی ان کاهش بیش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید نیروگاه های برق ابی‬ ‫و عدم اجرای منسجم برنامه های مدیریت مصرف بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مدیریت شبکه از تابستانی بسیار گرم برای امسال خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬به ازای هر یک درجه افزایش دما‪ ،‬مصرف برق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مگاوات افزایش می یابد که معادل مصرف برق شهر مشهد است‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی گفت‪ :‬بخشی از این افزایش مصرف ناشی از مصرف‬ ‫وسایل سرمایشــی است ساالنه به طور متوسط ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه کولرگازی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که هیچ کدام‬ ‫برچسب انرژی نداشته و مصرف برق باالیی دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش دیگر این افزایش مصرف به فرهنگ اســتفاده‬ ‫و نوع استفاده بر می گردد‪ .‬مث ً‬ ‫ال در مناطق عادی کشور که می توان‬ ‫از کولر ابی اســتفاده کرد از کولرگازی استفاده می شود‪ .‬دمای این‬ ‫کولرها در بانک و ســایر اماکن روی ‪ ۱۷‬یا ‪ ۱۸‬تنظیم شده که باید‬ ‫روی ‪ ۲۴‬تنظیم شــود؛ بنابراین الزم است که روی فرهنگ مصرف‬ ‫بیش از این کار کنیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کرد‪ :‬رشــد متوسط مصرف‬ ‫برق در هرســال ‪ ۵‬درصد اســت که امســال به خواست وزیر نیرو‬ ‫برای بدترین حالت ممکن و بیشــترین امکان افزایش مصرف برق‬ ‫برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در پی این امر وزیر نیرو برنامه ای تدوین کردند که‬ ‫به مجلس نیز ارائه شــد که بر اساس ان ظرفیت تولید را ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫مگاوات افزایش دهیم که ‪ ۱۵‬هزار مگاوات ان نیروگاه هایی بود که‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق حرارتی از طریق قرارداد خرید تضمینی‬ ‫یا نیروگاه دولتی که منابع دارند توسعه پیدا کنند و ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫نیــز نیــروگاه تجدیدپذیر که از این میزان مجــوز ‪ ۴‬هزار مگاوات‬ ‫از شــورای اقتصاد گرفته شــد که به شــکلی تامیــن مالی کنند‬ ‫که زمینه ترغیب به ســرمایه گذاری در این بخش فراهم شــود و‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار مگاوات نیز نیروگاه های واحدهای صنعتی اســت که در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی گفت‪ :‬بنابراین بخشــی از برنامه های عملیاتی در‬ ‫خصوص توسعه تولید تدوین شد و بخشی دیگر برای توسعه شبکه ها‬ ‫که ‪ ۹۸‬هزار کیلومتر است‪ ۱۰ .‬هزار مگاوات هم بهینه سازی مصرف‬ ‫که اقداماتی را برای این موضوع انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع مهم دیگری که ســال گذشــته رقم خورد‬ ‫و بخشــی از ان امســال به نتیجه خواهد رســید‪ ،‬ساخت نیروگاه‬ ‫از در بخش صنعت اســت که اولین واحــد نیروگاه های صنایع در‬ ‫تیرماه ســال جاری با ظرفیت ‪ ۱۸۳‬مگاوات در اســتان سمنان به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گفته ســخنگوی صنعت برق عملیات اجرایــی ‪ ۶‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه صنایع شــروع شــده و در این مســیر مشــکالتی مانند‬ ‫مشکالت زیســت محیطی (برای وزارت نیرو بســیار حائز اهمیت‬ ‫است) و همچنین وضعیت گاز کشور برای تامین سوخت گاز برای‬ ‫نیروگاه ها وجود داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل مدیریت شــبکه بــرق ایران از اقدام مجلس شــورای‬ ‫اســامی در برنامه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬تقدیر کرد که بر اساس ان تعرفه‬ ‫برق صنایع انرژی بر تا حدودی واقعی شد‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی در خصوص برنامه های وزارت نیرو برای تابستان‬ ‫امســال گفت‪ :‬برنامه ای شامل یک صد اقدام عملیاتی برای عبور از‬ ‫اوج بار تابســتان ‪ ۱۴۰۱‬تدوین کرده ایم که بخش عمده ان برای‬ ‫تابســتان اماده شــده که حدود ‪ ۶‬هزار مگاوات احداث نیروگاه در‬ ‫بخش تولیــد این برنامه و یا ارتقای ظرفیــت نیروگاه های موجود‬ ‫اســت‪ .‬بخش دیگر طرح های مدیریت مصرف در تمامی بخش های‬ ‫مصرف شامل صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خانگی‪ ،‬اداری و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجرای طرح تشــویقی مدیریــت مصرف در بخش‬ ‫کشــاورزی بدین صورت است که کشاورزانی که با امضا تفاهم نامه‬ ‫‪ ۵‬ساعت در طرح های مدیریت مصرف شرکت کنند‪ ،‬می توانند در‬ ‫بقیه ساعات (‪ ۱۹‬ساعت) از برق رایگان برخوردار باشند‪.‬‬ ‫در بخش خانگی نیز اگر مشــترک مصرف خود را نســبت ســال‬ ‫گذشــته کاهش دهند و مصرف خود را به زیر الگو برسانند‪ .‬پاداش‬ ‫برق کاهش یافته با قیمت ‪ ۱۰‬برابر ســال قبل (هر کیلووات ساعت‬ ‫برابر ‪ ۵۰۰‬تومان) محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫صنعت طوری برنامه ریزی کرده ایم که میزان کاهش تولید در این‬ ‫بخش به طورقطع از ســال گذشته کمتر خواهد بود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در شــهرک های صنعتی در طول هفته فقط یک روز از ساعت ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۲۳‬ان هم با اعالم قبلی محدودیت تامین برق خواهند داشــت‬ ‫و اگر در شــهرکی غیر از این برنامه اجرا شد‪ ،‬حتماً به شرکت های‬ ‫توزیع برق منطقه اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫‪ 60‬لیتر سهمیه بنزین تیرماه سهمیه بنزین تیرماه واریز شد‬ ‫‪ ۶۰‬لیتر سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون هیچ گونه‬ ‫تغییری ساعت صفر بامداد چهارشنبه (یکم تیرماه) در کارت های‬ ‫هوشمند سوخت شخصی شارژ می شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬لیتر ســهمیه بنزین ماهانه به کارت های هوشــمند سوخت‬ ‫شــخصی واریز خواهد شد‪ .‬همچنین‪ ،‬سهمیه سوخت خودروهای‬ ‫عمومی و خدماتی مطابق جدول ســهمیه طرح مدیریت مصرف‬ ‫سوخت واریز می شود‪.‬‬ ‫ســهمیه بندی بنزین از ســاعت صفر روز جمعه‪ ۲۴ ،‬ابان ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‬ ‫قوه‪ ،‬برای همه وسائط نقلیه بنزین سوز اغاز شد‪.‬‬ ‫ســقف ذخیره سهمیه بنزین کارت های هوشــمند سوخت برای‬ ‫مالکان خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها ابتدا ‪ ۶‬ماه بود که‬ ‫به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعالم شده‬ ‫برای مقابله با گسترش ان‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در‬ ‫اطالعیه ای این سقف را به ‪ ۹‬ماه تغییر داد‪ .‬بنابراین سهمیه واریزی‬ ‫ماهانه خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها در صورت استفاده‬ ‫نکردن‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۹‬ماه در کارت های هوشمند سوخت قابل ذخیره‬ ‫خواهد بود‪ .‬در دو ســال گذشته به دلیل محدودیت کرونا‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت کشــور در ایام نوروز در مقایسه با سال های پیش از کرونا‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬اما با بهبود شرایط شیوع ویروس کرونا‪ ،‬مقدار مصرف‬ ‫بنزین در کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیران شــرکت ملی پاالیش و پخــش فراورده های نفتی پیش‬ ‫از ایــن از پیش بینی برای افزایش مصرف بنزین در ایام نوروز به‬ ‫میانگین روزانه ‪ ۱۰۵‬میلیــون لیتر خبر داده بودند که این عدد‬ ‫با افزایش حجم ترددهای درون و برون شــهری ناشی از کاهش‬ ‫کرونا در کشور به ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر رسید؛ مصرف بنزین کشور‬ ‫همچنین در روز ‪ ۲۸‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬با ثبت رکوردی تازه‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۳۱‬میلیون لیتر رسید‪.‬‬ ‫مصرف بنزین کشور در ایام نوروز امسال در حالی در مقایسه با سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت که یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫افزایش خیره کننده مصرف‪ ،‬افزایش حجم ســفرها پس از دو سال‬ ‫از اغاز شــیوع ویروس همه گیر کرونا و مهار شیوع این بیماری در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫اجرایطرح هایپتروشیمیمتناسببانیازصنایعپایین دستی‬ ‫دستیار مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی‬ ‫پتروشــیمی خلیج فارس گفت‪ :‬مطالعات و امکان ســنجی های‬ ‫توســعه ای پترول به ویژه طرح های پیشــران‪ ،‬متناســب با نیاز‬ ‫صنایع پایین دستی و بازار بررسی و تعریف می شود‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس‪« ،‬احسان یونسیان» اظهار داشت‪ :‬برنامه ریزی برای ساخت‬ ‫پارک فناوری پتروشــیمیایی «فدک» در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس همســو با موافقت نامه شرکت گروه سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه صنایع تکمیلی پتروشــیمی خلیج فارس‪ ،‬یکی از این‬ ‫اقدام هاست که ایین نامه اجرایی احداث این پارک در دستور کار‬ ‫پترول قرار گرفته است‪ .‬دستیار مدیرعامل گروه سرمایه گذاری‬ ‫و توســعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گفت‪ :‬تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬جلوگیری از خام فروشی‪ ،‬توسعه صنایع تکمیلی‪،‬‬ ‫جلوگیــری از واردات برخی محصوالت‪ ،‬اشــتغال افرینی پایدار‪،‬‬ ‫توســعه محصوالت متنوع و راهبردی و استفاده از شرکت های‬ ‫دانش بنیان از اهداف اساسی اجرای طرح پارک «فدک» است‪.‬‬ ‫یونسیان با تاکید بر اینکه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و‬ ‫پترول با تدبیری جدید طرح های پیشران را با هدف تامین نیاز‬ ‫بازار داخل طراحی و اجرا می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن‬ ‫این طرح ها جهش مطلوبی در صنایع پایین دســتی پتروشیمی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه طرح های پیشران در شاخه های متانول‪،‬‬ ‫پروپیلــن‪ ،‬اتیلن‪ ،‬بنــزن‪ ،‬اوره و امونیاک تعریف شــده اند که با‬ ‫راه اندازی این طرح ها‪ ،‬واحدهــای میانی نیز که تاکنون مغفول‬ ‫مانده‪ ،‬توســعه خواهند یافت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تحقق این اهداف‪،‬‬ ‫انچه اتفاق می افتد‪ ،‬توسعه‪ ،‬اشتغال‪ ،‬رشد اقتصادی و به خصوص‬ ‫ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی است‪.‬‬ ‫رفعگره هایعملیاتیصنعتنفتایرانبامحصولفناورانهنانوییداخلی‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای تعمیر و نگهداری ‪۲۲‬‬ ‫حلقه از چاه های خود از فناوری یک شــرکت نانویی ایرانی بهره‬ ‫گرفــت و با انعقاد قرارداد خرید این فناوری از خروج ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر ارز جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رامین روغنیان معاون مدیر فنی بخش مهندســی نفت شرکت‬ ‫ملــی مناطق نفت جنوب در این خصوص گفت‪ :‬شــرکت ملی‬ ‫مناطق نفــت جنوب بزرگترین زیرمجموعه شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران اســت که امکان تولید روزانه بیش از ‪ ۲٫۹‬میلیون بشکه‬ ‫نفــت را دارد که تقریبا ‪ ۷۵‬درصد از تولید کل کشــور اســت‪.‬‬ ‫این شــرکت مسئولیت توســعه ‪ ۴۵‬میدان نفتی را نیز به عهده‬ ‫دارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬یکــی از ملزومات مهم برای تداوم تولید از‬ ‫میادین‪ ،‬موضوع تعمیر چاه ها اســت و برای این کار الزم است‬ ‫از پکرهای حفاری اســتفاده شود که هزینه باالیی را به شرکت‬ ‫تحمیل می کند‪ ،‬با توجه به نیاز شرکت ملی مناطق نفت جنوب‪،‬‬ ‫امکان سنجی ساخت پکرهای حفاری در دستور کار قرار گرفت‬ ‫و همکاری ویژه ای در این باره با دانشــگاه صنعتی شریف اغاز‬ ‫شد‪ .‬جمال ارغوانی هادی مدیرعامل شرکت کیا صنعت شریف‪،‬‬ ‫در خصوص این همکاری و محصول ارایه شــده افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬در دانشگاه صنعتی شریف یک قرارداد ارتباط با صنعت‬ ‫را با شــرکت ملی مناطق نفت جنوب امضا کردیم و در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تحقیقات این پروژه به نتیجه رسید و در سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز‬ ‫شرکت کیا صنعت شریف تاسیس شد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫گازرسانی حداکثری به نیروگاه های کشور‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫انتشار اسامی ادارات پرمصرف‬ ‫برق بر تابلو اعالنات رسانه ها‬ ‫ســخنگوی صنعت برق از انتشــار اولین لیست ادارات‬ ‫پرمصرف در رســانه ها و قطع برق این مراکز در ساعت‬ ‫اوج مصرف خبرداد‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی افزود‪ :‬لیست‬ ‫این ادارات متعلق به مراکزی است که تاکنون چندین بار‬ ‫اخطار و با قطع برق مواجه شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حداکثر اوج مصرف امســال در روز گذشته به‬ ‫‪ 63‬هزار مگاوات رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته که دمای هوا بیشتر بود بیش از ‪ 4.6‬درصد‬ ‫رشــد را نشان میدهد‪.‬رجبی مشهدی با ا شاره به کنترل‬ ‫مصرف برق ادارات پرمصرف از جمله طرحهای اجرا شده‬ ‫برای کنترل مصرف اســت ادامــه داد‪ :‬تاکنون در تهران‬ ‫‪ 100‬دستگاه اجرایی اخطار دریافت و برقشان قطع شده‬ ‫است که پس از دریافت تعهد از این مراکز برقشان مجدد‬ ‫وصل شد‪.‬سخنگوی صنعت برق افزود‪ :‬طبق مصوبه هیئت‬ ‫وزیران ‪ ,‬ادارات موظف هستند در زمان فعالیت ‪ 30‬درصد‬ ‫و پــس از پایان کار تا ‪ 60‬درصد میزان برق مصرفی خود‬ ‫را کاهش دهند‪.‬‬ ‫گفت وگوی طالبان‬ ‫با ایران درباره مشکالت‬ ‫اجرای حق ابه هیرمند‬ ‫وزارت اب و انــرژی طالبان اعالم کرد که در ســفر اخیر‬ ‫مقامات ایــن وزارتخانه با ایران در خصوص مشــکالت‬ ‫اجرای معاهده حق ابه میان دو کشور ایران و افغانستان‬ ‫گفتگو کرده است‪.‬وزارت اب و انرژی دولت موقت طالبان‬ ‫در خصوص ســفر اخیر هیاتی از این وزارتخانه به ایران‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم وزارت انرژی طالبان‪ ،‬هیات این وزارتخانه‬ ‫در بیســت وپنجمین نشست کمیســاریای اب رودخانه ‬ ‫هلمنــد در تهران از تاریخ ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬خرداد و با ریاســت‬ ‫«مجیب الرحمن عمر اخونــدزاده» معاون این وزارتخانه‬ ‫حضور یافته اســت‪.‬وزارت انرژی دولــت موقت طالبان‬ ‫گفته است که در این نشست با طرف ایرانی در خصوص‬ ‫مشکالت اجرای حقابه ایران رایزنی کرده است‪.‬‬ ‫کمیســیون اب هیرمند ساالنه دو بار جلسه برگزار کرده‬ ‫و اخرین نشســت ان با حضور مقامات دو کشور ایران و‬ ‫افغانستان در والیت نیمروز برگزار شده بود‪.‬وزارت انرژی‬ ‫طالبان همچنین تاکید کرده است که در نشست اخیر در‬ ‫خصوص وضعیت غیرنرمال ابی ســال ‪ ۱۴۰۰‬با مقامات‬ ‫ایران گفتگو کرده و بر لــزوم اجرای کامل معاهده میان‬ ‫دو کشــور تاکید صورت گرفته است‪.‬پیش از این مقامات‬ ‫طالبان بر اجرای کامل حق ابه ایران و افغانســتان تاکید‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫در این راستا‪« ،‬ذبیح اهلل مجاهد» سخنگوی طالبان موضوع‬ ‫حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانست و گفت‬ ‫در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی اب داشته‬ ‫باشــد جمهوری اسالمی ایران نیز از اب مستفید خواهد‬ ‫شد‪.‬همچنین «انعام اهلل ســمنگانی»‪ ،‬معاون سخنگوی‬ ‫طالبــان نیز در این بــاره گفت که افغانســتان به همه‬ ‫تعهداتی که از پیش در مورد حق ابه با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران داشته‪ ،‬پایبند است‪.‬به گفته وی‪ ،‬بر اثر خشکسالی‬ ‫افغانســتان هم با کمبود اب مواجه است و شاید حق ابه‬ ‫ایران هم از این بابت متاثر شده و این مساله‪ ،‬قابل بحث‬ ‫است‪.‬سمنگانی همچنین تاکید کرد که طالبان اماده است‬ ‫نگرانی ایران در این زمینه را را از راه گفتگو رفع نماید‪.‬‬ ‫چین واردات نفت از ایران و روسیه را افزایش داد‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی صادرات نفت‬ ‫امریکا به چین‬ ‫بنابر گزارش موسسات خارجی‪ ،‬چین واردات نفت از روسیه‪،‬‬ ‫ایران و ونزوئال را افزایش داده و در عوض واردات نفت از افریقا‪،‬‬ ‫برزیل و امریکا کاهش داشته است‪ .‬در ماه های گذشته با وقوع‬ ‫جنگ اوکراین تحوالت جدیدی در بازار نفت رخ داده است‪.‬‬ ‫نفت روسیه پس از تحریم کشورهای غربی‪ ،‬با تخفیف های‬ ‫ویژه از بازار اروپا به سمت بازار شرق اسیا حرکت کرده است‪.‬‬ ‫در این بین شایعه‪‎‬ای ناظر به جایگزینی نفت روسیه با ایران‬ ‫در بازار چین مطرح شــده اســت‪ .‬بر طبق این ادعا با ورود‬ ‫نفت روسیه به بازار شرق اسیا‪ ،‬صادرات نفت ایران به مقصد‬ ‫چین به شدت کاهش داشته و به نصف رسیده است‪ .‬چین‬ ‫مقصد اصلی صادرات نفت ایران در زمان تحریم بوده است‪.‬‬ ‫این ادعا درحالی مطرح شــده که گزارش های متعدد مراکز‬ ‫معتبر خارجی‪ ،‬ادعای جایگزینی نفت روسیه با ایران را رد‬ ‫کرده است‪.‬در گزارش هایی با عنوان «موسسه مطالعات انرژی‬ ‫اکسفورد جایگزینی نفت روسیه با ایران را رد کرد» و «امار‬ ‫اوپک هم تصاحب بازار نفت ایران توسط روس ها را رد کرد»‬ ‫به بررسی این موضوع پرداخته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫ادعای تغییر واحد پول ملی تکذیب شد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی‪ ،‬ادعای مطرح شده درمورد تغییر واحد پول ملی را تکذیب کرد‪.‬مصطفی قمری دوشنبه شب در این توئیت نوشت‪« :‬اخیرا کلیپی‬ ‫در فضای مجازی منتشر شده که در ان ادعا شده است بانک مرکزی قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه ساختگی‪ ،‬تاکید می شود بانک‬ ‫مرکزی هیچ برنامه ای برای تغییر واحد پول ملی در دستور کار ندارد‪».‬‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫اخبار‬ ‫امضای تفاهمنامه بین سازمان‬ ‫بورس و بانک مرکزی یمن‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران و بانک مرکزی یمن‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین ســازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫ایــران با بانک مرکزی یمن در مــورد تبادل اطالعات‬ ‫در زمینه توســعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت های‬ ‫بورسی امضا شد‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام ‪ 2.7‬میلیون‬ ‫نفر از طریق سجام‬ ‫مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه گفت‪ :‬سود سنواتی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار سهامدار از طریق اطالعات‬ ‫سامانه سجام واریز شده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬روابط عمومی ســامانه جامع اطالعات‬ ‫مشتریان (سمات) در فروردین ماه سال جاری در نامه ای‬ ‫به ناشران و موسسات حسابرسی از الزامی شدن پرداخت‬ ‫سود ســهام از طریق سامانه سجام خبر داده بود‪ .‬سمات‬ ‫اعالم کرده بود این الزام در راســتای رعایت قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حســین قشمی‪ ،‬مدیر سیستم های تسویه و پرداخت‬ ‫شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‬ ‫وجوه درباره واریز ســود ســهامداران از طریق سامانه‬ ‫سجام می گوید‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا پایان هفته‬ ‫گذشــته‪ ،‬سود سنواتی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار سهامدار‬ ‫از طریق اطالعات ســامانه ســجام به حســاب بانکی‬ ‫سهامداران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫شرکت های «گروه دارویی برکت‪ ،‬شرکت بهنوش ایران‪،‬‬ ‫گــروه دارویی البرز (گروه ســرمایه گذاری البرز)‪ ،‬بانک‬ ‫دی‪ ،‬پاالیش نفت تهران‪ ،‬فــوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬پترو‬ ‫صنعــت گامرون‪ ،‬تولید نیروی برق دماوند‪ ،‬شــفا دارو‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان نوین‪ ،‬بانک سینا‪ ،‬گروه توسعه‬ ‫هنر ایران و غلتک ســازان سپاهان» از ‪ ۱۰‬خرداد تا ‪۲۸‬‬ ‫خرداد ماه ســال جاری سود سنواتی خود را به حساب‬ ‫سهامدارانشان واریز کرده اند‪.‬‬ ‫شــرکت های «سرمایه گذاری پردیس (سهام و حق تقدم‬ ‫استفادهنشده)‪،‬بیمهحکمتصبا‪،‬بیمهنوین‪،‬سرمایه گذاری‬ ‫صندوق بازنشستگی (حق تقدم استفاده نشده)‪ ،‬سیمان‬ ‫درود‪ ،‬بورس انرژی‪ ،‬ســرمایه گذاری خوارزمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫فارابی (حق تقدم استفاده نشده)‪ ،‬سرمایه گذاری توسعه‬ ‫گوهــران امید‪ ،‬فــوالد الیاژی ایران‪ ،‬کشــتیرانی دریای‬ ‫خزر‪ ،‬بانک کارافرین‪ ،‬سرمایه گذاری بوعلی‪ ،‬گروه توسعه‬ ‫مالی مهر ایندگان‪ ،‬پســت بانک‪ ،‬سرمایه گذاری صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم استفاده‬ ‫نشده)‪ ،‬سرمایه گذاری توسعه ملی‪ ،‬سرمایه گذاری صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬جنرال مکانیک و بانک ملت» نیز از ابتدای ســال‬ ‫جاری تا به امروز مطالبات سنواتی صاحبان سهام خود را‬ ‫از طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬متهم جدید سرقت از صندوق امانات بانک ملی‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫تحویل ‪ 90‬کیلو طال‬ ‫به خزانه بانک ملی‬ ‫رئیــس پلیس تهران از دســتگیری ‪ ۳‬متهــم جدید در‬ ‫خصوص پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی خبر‬ ‫داد‪ .‬سردار حسین رحیمی در دومین طرح کاشف پلیس‬ ‫اگاهی و پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد‪ :‬دومین طرح‬ ‫کاشف در سال جاری توسط پلیس اگاهی و پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی با موفقیت بسیار باال به انجام رسید و محصول‬ ‫این اقدامات در حوزه پلیس اگاهی‪ 342 ،‬نفر از محکومان‬ ‫فراری‪ ،‬قاتل‪ ،‬ادم ربا‪ ،‬جائالن‪ ،‬کالهبردار‪ ،‬ســارقان اماکن‬ ‫عمومی و خصوصی و متهمان دیگر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد‪ :‬در این طرح ‪16‬‬ ‫باند منزل‪ 19 ،‬باند سرقت خوردو‪ 7 ،‬باند کالهبرداری و ‪5‬‬ ‫باند مسلح منهدم شدند‪.‬‬ ‫سردار رحیمی متذکر شد‪ :‬در اجرای طرح کاشف توسط‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی ‪ 39‬نفر از سرشبکه های مجازی‬ ‫دالالن ارزی که در نوســانات بازار ارز دخالت مســتقیم‬ ‫داشــتند به همراه ادمین کانال های تلگرام که تاثیر گذار‬ ‫بودند‪ ،‬دستگیر شــدند‪ .‬وی افزود‪ :‬بالغ بر ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫تومان شامل ‪ 12‬نفر از محکومین فراری بدهکاران بانکی‪،‬‬ ‫اخاللگران بازار اقتصــادی به همراه ‪ 7‬نفر دریافت کننده‬ ‫ارز دولتی توسط پلیس امنیت اقتصادی دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سردار رحیمی درباره جزئیات جدید از سرقت از صندوق‬ ‫امانــات بانک ملی گفت‪ :‬در ایــن پرونده ‪ 3‬متهم جدید‬ ‫توسط کاراگاهان پلیس اگاهی دستگیر شدند و ‪ 3‬متهم‬ ‫دیگر این پرونده که در خارج از کشور هستند با اقدامات‬ ‫الزم بازگردانده می شوند‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬اشفتگی در بخش دارو مورد قبول نیست‬ ‫بیش از‪ ۵‬میلیون نفر رایگان بیمه شدند‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه طبق اخرین امار پنج‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۷‬هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته اند‪ ،‬گفت‬ ‫که نباید اشفتگی در بخش دارو بوجود اید که این وضعیت مورد قبول‬ ‫مجلس و مردم نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در جمع بندی از مباحث مطرح شده درباره گزارش‬ ‫کمیسیون بهداشــت و درمان در مورد بررسی عملکرد دستگاه های‬ ‫مســوول در پوشــش بیمه همگانی و حمایت از بیمــاران خاص و‬ ‫صعب العالج گفت‪ :‬همیشــه بخشی از جامعه و مردم ما تحت پوشش‬ ‫بیمه نبودند به طوری که در ســال های گذشته در حالی که جمعیت‬ ‫کشور ‪ ۸۵‬میلیون نفر بود اما بیش از ‪ ۱۱۰‬میلیون دفترچه برای بیمه‬ ‫صادر شــده بود‪ .‬امیدواریم با سیستم هوشمندسازی و اصالح قوانین‬ ‫جلوی این اشکال ریشه ای گرفته شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد ‪ :‬امسال مجلس پیش بینی کرد که سه دهک اول جامعه‬ ‫که دچار مشــکالت جدی هستند‪ ،‬به طور صددرصدی تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت قرار گیرند‪ .‬از این رو وزارت رفاه مسئول شد افرادی که‬ ‫تحت پوشش نیستند را مشخص کند‪ .‬طبق اخرین گزارش ها از ابتدای‬ ‫سال وزارت رفاه پنج میلیون و ‪ ۳۹۷‬هزار نفر را شناسایی کرده که بیمه‬ ‫شــوند‪ .‬این افراد به صورت غیرحضوری و بدون اخذ وجه بیمه شدند‪.‬‬ ‫مجلس برای این کار ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس با قدردانی از انجام این کار در وزارت رفاه و بیمه سالمت‬ ‫در عین حال گفت ‪ :‬البته ‪ ۳۰۲‬هزار نفر از پنج میلیون و ‪ ۳۹۷‬هزار نفر‬ ‫وضعیت بالتکلیف دارند‪ ،‬بدان معنا که هنوز وضعیت ان ها در سیستم‬ ‫تعیین نشــده است که باید تعیین تکلیف شــوند‪ .‬در این سه دهک‬ ‫تعدادی هم معترض هســتند که باید وزارت رفــاه به این اعتراضات‬ ‫رســیدگی کرده که کسی بالتکلیف باقی نماند‪ .‬انتظار می رود وزارت‬ ‫رفاه و بیمه سالمت به این موضوع توجه کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس با اشاره به موضوع بیماران صعب العالج گفت‪ :‬بیماران‬ ‫صعب العــاج مدت ها بود کــه در جلوی مجلس حاضر شــده و به‬ ‫وضعیت شــان اعتراض می کردند‪ .‬مراجعاتی به نمایندگان داشــتند؛‬ ‫امســال در بودجه پیش بینی های الزم صورت گرفت و صندوقی برای‬ ‫این کار در نظر گرفته شد‪ .‬از محل ردیف ‪ ۱۸‬تبصره ‪ ۱۴‬پیش بینی شد‬ ‫که ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان برای این صندوق اعتبار در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد هم از تسهیالت در تبصره ‪ ۱۶‬پیش بینی شد‬ ‫تا به صندوق واریز شود منتها اجرایی شدن این قانون به یک ایین نامه‬ ‫نیاز دارد که متاسفانه با گذشت سه ماه از سال هنوز هیئت دولت این‬ ‫ایین نامه را تصویب نکرده است‪.‬‬ ‫قالیباف با تاکید بر اینکه موضوع درمان موضوع مهمی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر بهداشت به سرعت‬ ‫اجرایی شدن صندوق بیمه صعب العالجان را پیگیری کنند تا مشکالت‬ ‫این بیماران به خصوص با افزایش قیمت دارو رفع شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صحبت های میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان درباره نبود زیرساخت های بهداشت و درمان در کشور گفت‪ :‬‬ ‫جلسه ای با وزیر بهداشت داشتم که بیان کردم الزم است وزیر اقتصاد‬ ‫یک درصد از ‪ ۹‬درصد درامد مالیات بر ارزش افزوده را به حوزه درمان‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر اقتصاد و خزانه دار بداند که باید پول واریزی به خزانه را‬ ‫به وزارت بهداشت و درمان بدهد‪ .‬در همین راستا هفته قبل نامه ای به‬ ‫وزیر اقتصاد و خزانه زده شد که اختصاص پیدا نکردن یک درصد از ‪۹‬‬ ‫درصد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشــت‪ ،‬خالف قانون است‪.‬‬ ‫همچنین باید ســهم بخش درمان از درامدهای حاصل از هدفمندی‬ ‫یارانه ها به صورت صددرصدی تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس با بیان اینکه موضوع تامین امبوالنس یکی از مشکالت‬ ‫جدی است که باید حل شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید وزارت بهداشت و درمان برای‬ ‫این کار پیشــنهادی داشته باشند تا از محل درامدهای یک درصد از‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده و یا تبصره های دیگر بودجه بتوان مشکل تامین‬ ‫امبوالنس را به طور جدی حل کرد‪.‬‬ ‫قالیباف موضوع کمبود دارو را بســیار مهم خواند و توضیح داد‪ :‬امروز‬ ‫بحث دارو و کمبود ان و افزایش قیمت دارو و ارز ترجیحی بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬اینکه بخواهند بر ارز ترجیحی ان را حذف کرده و تحت پوشش‬ ‫بیمه ها قرار گیرد موضوع مهم و حیاتی است که با جان مردم سروکار‬ ‫دارد‪ .‬این کار باید با جدیت و اطمینان کامل انجام شود تا نارسایی های‬ ‫بوجود امده در نهاده ها را در حوزه درمان مشاهده نکنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬اول باید مطمئن شــویم که بحث هــای مربوط به‬ ‫نسخه پیچی الکترونیکی و تعهدات بیمه و هفت درصد تعهدات دولت‬ ‫در حوزه بیمه اجرایی شــود و اطمینان حاصل شود که مسیر درست‬ ‫برای ان انجام می شود که اگر پیش بینی نشود و به دنبال ان اشفتگی‬ ‫در بخش دارو بوجود اید‪ ،‬مورد قبول مجلس و مردم نخواهد بود و قطعا‬ ‫هم مورد قبول دولت نیست‪.‬‬ ‫رئیس مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬خواهش می کنیم در ارز ترجیحی که‬ ‫برداشته می شــود‪ ،‬ان بخش از ارزی که برای واردات دارو نیاز است‪،‬‬ ‫باقی بماند تا دچار مشکالت در تولید دارو و مواد اولیه نشویم‪ .‬امیدواریم‬ ‫وزارت بهداشت و درمان این موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعالم نمی کند؟‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی دالیل عدم اعالم نرخ تورم توســط بانک‬ ‫مرکزی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫علــی صالح ابادی در خصوص عدم اعالم نرخ تورم از ســوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی و مرکز امار ایران امار هایی را در زمینه‬ ‫نرخ تورم تهیه می کنند‪ ،‬اما چند سالی است که بانک مرکزی اماری‬ ‫را در زمینــه نرخ تورم اعالم نمی کند‪.‬رئیس کل بانک مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمان حاضر نرخ تورم توسط مرکز امار ایران اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعالم‬ ‫نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم طی سال های گذشته و در دولت قبل‬ ‫گرفته شده است و اطالعات مرکز امار ایران در بحث تورم به عموم‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫همچنین؛ رئیس کل بانک مرکزی پس از نشســت با کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس گفت‪ :‬مطالبات شهرداری ها از دولت باید به نحوی‬ ‫پرداخت شود که بتوانند بدهی ها را با بانک شهر تسویه کنند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارشی که اقای صالح ابادی داده برخی از مقررات برای‬ ‫تسهیل فعالیت شــهرداری ها در نظام بانکی کشور باید در شورای‬ ‫پول و اعتبار بررسی شود‪.‬به عالوه برنامه ریزی شده تا شهرداری ها‬ ‫با بانک شهر برای نقد شدن دارایی ها تعامل کنند‪.‬رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس پس از نشســت امروزش از تشــکیل کارگروهی‬ ‫مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه خبر داد تا با همراهی دبیرخانه شــهرداری کالن شهرها‪،‬‬ ‫مطالبات و روش تهاتر انها بررسی شود‪.‬‬ ‫التزامبانک هابهپذیرشضمانت نامهصندوق هایدانش بنیان‬ ‫بانک مرکزی در راستای تکالیف قانون جهش تولید‪ ،‬دانش بنیان‪،‬‬ ‫بانک ها را مکلف کرد تا ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری را‬ ‫بپذیرند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬این بانک تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در‬ ‫«قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب جلسه ‪ ۱۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬مجلس شورای اسالمی را به شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر این اســاس دســتگاه های اجرایــی موضوع مــاده (‪ )۵‬قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشــوری‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫و شــرکت ها و موسســات تابعه و وابســته به نهادهــای عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬نهادهای انقالب اســامی و نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬مجازنــد در تضامین اعتبــاری و تضامیــن مربوط به‬ ‫فراینــد ارجــاع کار‪ ،‬خرید انــواع کاال و ماشــین االت‪ ،‬معامالت‬ ‫پیمانــکاری‪ ،‬انجام تعهــدات‪ ،‬پیش پرداخت و حســن انجام کار‪،‬‬ ‫ضمانت نامه هــای صادرشــده توســط صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهــش و فناوری موضوع‬ ‫مــاده (‪ )۴۴‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور را بپذیرند‪.‬‬ ‫همچنین سرمایه گذاری مشــترک بانک ها و موسسات اعتباری با‬ ‫صندوق نواوری و شــکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری‬ ‫فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شــمول این بند مستثنی شده‬ ‫و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شــود‪ .‬بانک ها و صندوق نواوری‬ ‫مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ اغاز سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد‪:‬‬ ‫شناسایی‪ 3.۵‬میلیون جامانده سهام عدالت‬ ‫رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬فهرست افراد جامانده از‬ ‫سهام عدالت و تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی‬ ‫استخراج شده که حدود ‪ ۳.۵‬میلیون نفر هستند‪.‬‬ ‫«حســین قربان زاده»‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه‬ ‫صف اول به ســواالت زیر در حوزه واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬اساس و هدف خصوصی ســازی در کشور چه بود و چه‬ ‫میزان به این هدف دست پیدا کردیم؟‬ ‫قربــان زاده‪ :‬طــی دهه های گذشــته اقتصاد مــردم محور که‬ ‫افراد مشــارکت واقعی داشــته باشــند اتفاق نیفتاده‪ ،‬قرار بود‬ ‫با سیاســت های اصل ‪ ۴۴‬ریل گــذاری در ایــن زمینه صورت‬ ‫بگیــرد‪ .‬اصل بر حکمرانی دارایی دولت اســت‪ ،‬ملی ســازی و‬ ‫خصوصی سازی فرع است و اگر فقط انتقال صرف شرکت صورت‬ ‫بگیرد هدف محقق نمی شود‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬ایا همه واگذاری ها مشــکل داشــت و خصوصی سازی‬ ‫مترادف با مشکالت است؟‬ ‫قربــان زاده‪ :‬در تصویری کــه از واگذاری بنگاه هــا در دو دهه‬ ‫گذشته بیان شــده در واقع اغراق نسبت به ایرادات و مشکالت‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مهم ترین شــرکت ها و ارزنده ترین ســهام ها‪ ،‬زمانی در اختیار‬ ‫دولت بوده که واگذار شده اند و االن سودده هستند‪ ،‬صرفاً چند‬ ‫واگذاری چالشــی بوده است‪ .‬خصوصی سازی جزیره جداگانه از‬ ‫اقتصاد کشــور نیســت‪ .‬هر تصمیمی در اقتصاد گرفته می شود‪،‬‬ ‫تاثیر بر خصوصی سازی دارد‪.‬‬ ‫تا زمانی که تولید به صرفه نباشــد و جذابیتــی که تولید دارد‪،‬‬ ‫بخش های موازی نداشــته باشــند‪ ،‬نباید توقع داشــته باشیم‬ ‫خصوصی ســازی گل وبلبل شــود‪ .‬باید مالکیت را پاداشی قرار‬ ‫دهیم برای مدیرت بهره ور‪.‬‬ ‫اصالح ارز ترجیحی بازگشت اقتصاد به ریل صحیح است‬ ‫ســوال‪ :‬در سابقه سازمان خصوصی سازی خطا و تخلفاتی داریم‬ ‫چه برنامه ای تدوین شده از اینجا به بعد شاهد چنین خطاهایی‬ ‫نباشیم؟‬ ‫قربان زاده‪ :‬پیشــنهاداتی که باید در عرصه اقتصاد کالن بیفتد‬ ‫ارائه شده است‪ .‬معجزه ای جز رشد بخش حقیقی اقتصاد وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نمونه ان ارز ترجیحی بود که بازگشــت به ریل صحیح‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫چنین تصمیماتی کمک می کند به اقتصاد متعادل نزدیک شویم‬ ‫که در عرصه واگذاری هم به تولید به صرفه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫در واگذاری ها مداخالت مســتقیم دولت ها وجود داشــته و با‬ ‫مقاومت هایی روبه رو بوده ایم‪ .‬باید کاری کنیم تا وزارتخانه رغبت‬ ‫کند برای واگذاری شرکت زیرمجموعه خود‪.‬‬ صفحه 4 ‫علی نصیریان بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر به جمع بازیگران مپینگ کنسرت – نمایش «سی صد» با هنرمندی سهراب و پورناظری‪ ،‬خوانندگی رضا بهرام و کارگردانی امیرجدیدی‬ ‫ِ‬ ‫مپینگ کنسرت‪-‬نمایش «سی صد» پیوست‪ .‬پیش از این رضا کیانیان نیز در این بخش حضور یافته بود تا در کنار‬ ‫پیوست‪.‬به نقل از روابط عمومی پروژه‪ ،‬علی نصیریان به جمع بازیگران‬ ‫بازیگران روی صحنه‪ ،‬روایت گر حمله ی مغوالن به نیشابور و ماجرای کتاب سوزی به کارگردانی امیر جدیدی شود‪.‬در پروژه موسیقایی نمایشی «سی صد» بازیگرانی چون جواد عزتی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫طناز طباطبایی‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬دل نیا ارام‪ ،‬منوچهر علی پور‪ ،‬عرفان ناصری و نیما ســکوت حضور دارند‪«.‬سی صد» کاری از سهراب پورناظری با کارگردانی امیر جدیدی و موسیقی‬ ‫تهمورس پورناظری و با صدای رضا بهرام و تهیه کنندگی حسین توتونچیان تیرماه در کاخ سعداباد اجرا می شود‪.‬‬ ‫در اطالعیه سازمان سینمایی عنوان شد؛‬ ‫بهدلیلسرپیچیازقانون؛مجوزاکران«برادرانلیال»صادرنمی شود‬ ‫پروانه نمایش فیلم ســینمایی «برادران لیــا» به دلیل تخلفات و‬ ‫ســرپیچی از مقررات از ســوی تهیه کننده و کارگردان ان صادر‬ ‫نمی شــود‪ .‬به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی‪ ،‬اداره نظارت‬ ‫بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با صدور اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پروانه نمایش فیلم سینمایی «برادران لیال» به دلیل تخلفات‬ ‫و سرپیچی از مقررات صادر نمی شود‪.‬‬ ‫متــن اطالعیــه اداره کل نظارت بر عرضه و نمایــش فیلم به این‬ ‫شــرح است‪« :‬فیلم ســینمایی «برادران لیال» به کارگردانی سعید‬ ‫روســتایی بدون طی کردن تشریفات و روند قانونی برای جشنواره‬ ‫فیلم کن ارســال شــده بود‪ .‬از ان جایی که ایــن فیلم بدون اخذ‬ ‫پروانه نمایش و بی توجه بــه مقررات و برخالف ایین نامه حضور‬ ‫اثار در محافل و جشــنواره های بین المللی کــه طبق (ماده پنج‬ ‫اییــن نامه نظارت بر نمایش فیلم‪ ،‬اســاید‪ ،‬ویدیو و صدور پروانه‬ ‫نمایش انها) و علیرغم تاکید مســئوالن ســازمان سینمایی مبنی‬ ‫بر ضرورت تبعیت از قوانین و مقررات‪ ،‬به جشــنواره کن ارســال‬ ‫شــده بود معاونت ارزشیابی و نظارت ســازمان سینمایی با هدف‬ ‫مســاعدت‪ ،‬تسهیل و تصحیح حضور و حل مشــکل فیلم از تهیه‬ ‫کننده و کارگردان ان خواســت تا طی جلساتی وضعیت و شرایط‬ ‫فیلم و فرایند ان را بررسی کنند‪.‬‬ ‫بــا همکاری تهیــه کنندگان فیلــم‪« ،‬برادران لیال» در ســازمان‬ ‫ســینمایی مورد بازبینی قرار گرفت و در راســتای کمک به فیلم‬ ‫با ملحوظ داشــتن اهمیت حضور بین المللی محصولی از سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬تصمیم و توافق بر این شــد تهیــه کننده و کارگردان برای‬ ‫دریافت پروانه نمایش جهت ارائه نســخه نهایی در جشنواره کن‪،‬‬ ‫مــوارد و اصالحات الزم را که بخشــی از انها حتــی در فیلمنامه‬ ‫مصوب شورای پروانه ســاخت نیز وجود نداشته اعمال نمایند که‬ ‫ایــن مهم حتی در یک مورد از موارد اعالمی محقق نشــد‪ .‬به رغم‬ ‫تاکیــد و تذکرات الزم برای رعایت قانــون و با علم و اگاهی تهیه‬ ‫کننده و کارگردان نســبت به تبعات هرگونه تخلف‪ ،‬متاسفانه فیلم‬ ‫مذکور بدون هیچ گونه همکاری و انجام اصالحاتی در جشنواره کن‬ ‫به نمایش در امد‪.‬‬ ‫چنانکه عوامل اصلی فیلم با اصرار و ابرام بر ادامه مســیر اشــتباه‬ ‫نشــان دادنــد که اکران فیلم در جشــنواره کن را بــر نمایش در‬ ‫سالن های سینما و مخاطبان داخلی ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬فیلم «بــرادران لیال» به تاســی از اصل»قانون گرایی‪،‬‬ ‫استانداردســازی و عدالت محوری»و به دلیــل تخلفات اگاهانه و‬ ‫رفتار مغایر با قوانین و مقرراتی چون‪ :‬شــرکت در جشــنواره های‬ ‫خارجی بدون عبور از مجرای قانونی و اخذ پروانه نمایش‪ ،‬سرپیچی‬ ‫از مقــررات و اصرار بر ارائه نســخه اصالح نشــده به رغم تعهدات‬ ‫صورت گرفته و اســتمرار بر تخلف و مداومــت بر ان حتی بعد از‬ ‫جشنواره کن و شرکت در جشنواره مونیخ و در نهایت اعالم رسمی‬ ‫کارگردان محتــرم مبنی بر عدم پذیرش اصــاح فیلم‪ ،‬این فیلم‬ ‫تــا اطالع ثانوی و تا رفع موانع ایجاد شــده‪ ،‬صالحیت اخذ پروانه‬ ‫نمایش را نخواهد داشت‪».‬‬ ‫سریال «از سرنوشت ‪ » ۴‬پربیننده ترین سریال تلویزیون در نیمه اول خرداد‬ ‫براساسنتایجنظرسنجیمرکزتحقیقاتصداوسیما‪،‬سریال«ازسرنوشت‬ ‫‪» ۴‬پربیننده ترینسریالسیمادرنیمهاولخرداد‪ ۱۴۰۱‬بودهاست‪.‬بهنقل‬ ‫ازروابطعمومیصداوسیما‪،‬نتایجنظرسنجیمرکزتحقیقاتصداوسیما‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬از بین سریال های جدید پخش شده در نیمه اول خرداد‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬سریال « از سرنوشت ‪ »۴‬از شبکه دو با ‪ ۴/۲۶‬پربیننده تر از سایر‬ ‫سریال ها بوده است‪ .‬بر اساس این نظرسنجی این سریال رضایت ‪۸/۸۵‬‬ ‫درصد بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است‪ .‬همچنین سریال های‬ ‫«حکم رشد» از شبکه سه با ‪ ۳/۲۲‬درصد بیننده و کسب رضایت ‪۵/۷۴‬‬ ‫درصدی انان و «فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با ‪ ۷‬درصد بیننده در‬ ‫رتبه های بعدی قرار دارند‪ .‬در این نظرسنجی‪ ،‬میزان بیننده سریال های‬ ‫تکراری سیما در نیمه اول خرداد ‪ ۱۴۰۱‬؛ نیز بررسی شد‪ .‬از میان سریال‬ ‫های تکراری سریال «ستایش‪ »۱‬از شبکه ای فیلم با‪ ۱/۱۹‬درصد بیننده‬ ‫پربینندهترینسریالتکراریبودهاست‪.‬همچنین‪ ۵/۷۹‬درصدبینندگان‬ ‫ســریال «ستایش ‪ »۱‬از این ســریال در حد زیاد رضایت داشته اند‪ .‬بر‬ ‫اساسنتایجنظرسنجیمرکزتحقیقاتصداوسیما‪،‬سریال«ازسرنوشت‬ ‫‪ »۴‬با ‪ ۴/۲۶‬درصد پربیننده ترین سریال سیما در نیمه دوم اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیز بوده اســت‪ .‬همچنین در همان ظرف زمانی‪ ،‬ســریال های‬ ‫«حکم رشد» از شبکه سه با ‪ ۹/۱۶‬درصد بیننده و کسب رضایت ‪۲/۷۵‬‬ ‫درصدی انان و « فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با ‪ ۱/۶‬درصد بیننده در‬ ‫رتبه هایبعدیقراردارند‪.‬‬ ‫دور دوم فروش برای کنسرت «سی صد»‬ ‫فروش بلیت کنسرت‪ -‬نمایش «سی صد» برای پنج روز اجرا به پایان رسید و دور دوم فروش بلیت این‬ ‫اثر اغاز شد‪ ،‬همزمان قطعه موسیقی «بیا نزدیک تر» به اهنگساری و خوانندگی سهراب پورناظری که قرار‬ ‫است در این کنسرت‪-‬نمایش اجرا شود‪ ،‬منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫اجرای کنســرت ‪ -‬نمایش سی صد کاری از سهراب پورناظری به کارگردانی امیر جدیدی و اهنگسازی‬ ‫تهمورس پورناظری و خوانندگی رضا بهرام و با حضور جمعی از بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر قرار‬ ‫بود از ‪ ۲۶‬تیرماه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعداباد اغاز شود که این اجرا به دالیلی نامشخص لغو شد‪.‬‬ ‫در ادامه قرار شد اجرای کنسرت ‪ -‬نمایش سی صد از ‪ ۲۷‬خرداد ساعت ‪ ۲۱‬اغاز شود که بنا بر اعالم سایت‬ ‫فروش بلیت این کنسرت ‪ -‬نمایش‪ ،‬اجرای روزهای ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬خرداد به سوم و چهارم تیرماه موکول شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که کنسرت ‪-‬نمایش سی صد روزهای ‪ ۳۱‬خرداد‪ ،‬یکم و دوم تیرماه بدون تغییر برگزار‬ ‫خواهد شد و عالقه مندان براساس بلیت رزرو شده می توانند از این برنامه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫دست اندرکاران پروژه سی صد درباره دالیل تعویق برگزاری کنسرت در روزهای اعالم شده‪ ،‬اشاره ای نکردند‬ ‫اما توییت وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری و توضیحات مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی‬ ‫سعداباد درباره تعطیلی این مجموعه فرهنگی به دلیل برنامه های ریاست جمهوری و حضوری هیئتی از‬ ‫ونزوئال شاهدی بر این امر است‪ .‬سیدعزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫‪ ۲۱‬خرداد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت‪« :‬تعطیالت کاخ موزه سعداباد و اوج ان در این هفته‬ ‫به دلیل مراســم رسمی تشریفات روسای جمهور میهمان است‪ .‬به نظرات کارشناسان حفاظت احترام‬ ‫می گذاریم ولی به این میزان سخت گیری اعتقاد نداریم‪ .‬از همه گردشگران داخلی و خارجی عذرخواهی‬ ‫می کنیم‪ ».‬مراسم استقبال از رهبران‪ ،‬روسای جمهور و نخست وزیرانی که به ایران سفر می کنند و جلسات‬ ‫هیئت های عالی رتبه همراه انان در مجموعه سعداباد برگزار می شود‪ .‬گویا برنامه های رئیس جمهور ونزوئال‬ ‫و هیئت همراه که همزمان با اواخر خرداد صورت گرفت طوالنی تر از زمان اعالم شده بود و موجب تاخیر‬ ‫و به تعویق افتادن کنسرت‪-‬نمایش سی صد شد که عوامل این پروژه از یک ماه گذشته در حال تمرین و‬ ‫اماده سازی بودند‪.‬‬ ‫اغاز دور دوم فروش بلیت «سی صد»‬ ‫با اتمام فروش بلیت کنسرت‪ -‬نمایش سی صد برای روزهای ‪ ۳۱‬خرداد‪ ،‬یکم‪ ،‬دوم‪ ،‬سوم و چهارم تیرماه‪،‬‬ ‫فعالیت سامانه فروش بلیت این کنسرت‪-‬نمایش برای روزهای یکشنبه و دوشنبه (پنجم و ششم تیرماه)‬ ‫اغاز شد‪ .‬بلیت این کنسرت‪ -‬نمایش از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۶۹۵‬هزار تومان است‪ .‬حضور علی نصیریان و رضا کیانیان در‬ ‫ِ‬ ‫مپینگ کنسرت‪-‬‬ ‫«سی صد» استاد علی نصیریان بازیگر برجست ه سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون به جمع بازیگران‬ ‫نمایش سی صد پیوست‪ .‬پیش از این نیز رضا کیانیان بازیگر سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون در این بخش حضور‬ ‫یافته بود‪ .‬در بخش نمایشی این اثر بازیگرانی همچون طناز طباطبایی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬دلنیا‬ ‫ارام‪ ،‬ماهور الوند‪ ،‬منوچهر علیپور‪ ،‬عرفان ناصری‪ ،‬نیما سکوت و امیر جدیدی حضور دارند‪.‬‬ ‫قطعه موسیقی بیا نزدیک تر به اهنگسازی و خوانندگی سهراب پورناظری‪ ،‬شعری از شیوا فضل علی‪ ،‬تنظیم‬ ‫ارش سالمیه‪ ،‬کارگردانی مسعود علی محمدی و تهیه کنندگی محمدحسین توتونچیان منتشر شد‪ .‬بیا‬ ‫نزدیک تر یکی از قطعاتی است که قرار است در کنسرت‪-‬نمایش سی صد برای نخستین بار اجرا شود‪.‬‬ ‫تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری تنظیم‪ ،‬مسعود علی محمدی کارگردان‪ ،‬محمدحسین توتونچیان‬ ‫تهیه کننده و محمدرضا حسین زاده مجری طرح‪ ،‬ارش سالمیه تدوین سازهای الکترونیک‪ ،‬سیامند محمدی‬ ‫میکس و مستر‪ ،‬رضا اسدپور و سپهر رامین صدابرداران عوامل اجرایی این قطعه موسیقی هستند‪ .‬تهمورس‬ ‫پورناظری (سه تار)‪ ،‬ژسولی نونز (گیتار)‪ ،‬ارسالن کامکار‪ ،‬نیما زاهدی‪ ،‬بردیا کیارس‪ ،‬پدرام فریوسفی‪ ،‬علی‬ ‫جعفری پویان‪ ،‬تینا جامه گرمی‪ ،‬برهان همتی علیرضا چهره قانی (ویولن)‪ ،‬پدرام فریوسفی‪ ،‬دانیال جورابچی‪،‬‬ ‫علیرضا دریایی‪ ،‬صبا صفوی (ویولن التو)‪ ،‬نگار نوراد‪ ،‬کیمیا جمشید‪ ،‬یاسمن کوزه گر (ویولنسل) از نوازندگان‬ ‫قطعه موسیقی لیال هستند‪.‬‬ ‫با توجه به حضور رضا بهرام به عنوان خواننده موسیقی پاپ‪ ،‬مخاطبان شاهد اجرایی متفاوت از این خواننده‬ ‫در کنسرت ‪ -‬نمایش سی صد خواهند بود؛ تهمورس پورناظری در نشست خبری این اثر درباره همکاری‬ ‫با رضا بهرام بیان کرده بود‪ :‬ما از هنرمندی دعوت کردیم که سابقه اجرایی اش در موسیقی پاپ است‪ ،‬به‬ ‫عنوان مخاطب خیلی می تواند هیجان انگیز باشد‪.‬‬ ‫پورناظری افزود‪ :‬در این ســال ها معموال خوانندگان موسیقی اصیل به سمت موسیقی پاپ گرایش پیدا‬ ‫کردند و این بار خواننده پاپ در کنار ما قرار می گیرد‪ ،‬بنا به سابقه ای که هست کارها پیچیدگی های خود‬ ‫را دارد‪ ،‬فراز و فرودهایی غیرمعمول را از ردیف دســتگاهی خواهیم داشت‪ .‬خیلی از جوان هایی که برای‬ ‫شنیده و دیده شدن توانایی موسیقی اصیل را دارند اما به سمت موسیقی پاپ می روند‪ ،‬این یک اموزه و‬ ‫امتحانی است که اگر به نتیجه مطلوب برسد‪ ،‬امیدواریم هم برسد‪ ،‬نویدی است که انان هم می توانند در‬ ‫حوزه موسیقی اصیل و نواحی ایران دیده و شنیده شوند‪.‬‬ ‫ی از ری بردبری‬ ‫کنســرت ‪ -‬نمایش سی صد به تهیه کنندگی محمدحسین توتونچیان بر اساس نوشته ا ‬ ‫طراحی و تدوین شــده است و به موضوع کتاب سوزی و نسل کشی مغول ها در نیشابور می پردازد‪ .‬ایجاد‬ ‫کنش در بطن ذهن مخاطب در حفظ زبان ملی ایرانیان به عنوان مرکز یکپارچگی سرزمین و پیوند دوباره‬ ‫جوانان با موسیقی و شعر اصیل از مهمترین اهداف این پروژه است‪.‬‬ ‫تئاتر کودک نیاز به بررسی روانشناسانه دارد‬ ‫یک کارگردان تئاتر گفت‪ :‬بررسی روانشناسانه متن های نمایشی به‬ ‫ویژه بخش خردسال امری ضروری است‪.‬‬ ‫شراره طیار درباره نمایش «همه در یک قاب» که در بخش خردسال‬ ‫بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نمایش مهارت اموزی به خردسال را مدنظر دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مهمترین پیام نمایش «همه در یک قاب» اموزش‬ ‫مهارت نه گفتن و ایجاد عزت نفس در کودکان اســت‪ ،‬افزود‪ :‬قصه‬ ‫نمایش راجع به زرافه کوچکی است که وارد یک جنگل تازه می شود‬ ‫و سه دوست پیدا می کند‪.‬‬ ‫طیار شرح داد‪ :‬میمون‪ ،‬جوجه تیغی و فیل که دوستان جدید زرافه‬ ‫هستند هر روز با هم به بیرون می روند و پس از ماجراهای جذابی‬ ‫که برای ان ها پیش می اید‪ ،‬زرافه به این نتیجه می رسد که باید در‬ ‫مواقعی با کمال مهربانی به دوستانش نه بگوید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه زرافه در انتهای نمایش یاد می گیرد باید تا‬ ‫حدی مهربانی کند که به خودش اســیب نرسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫پیام مهم در قصه ای جذاب گنجانده شده تا بچه ها از زبان حیوانات‬ ‫ان را بشنوند و یاد بگیرند‪.‬‬ ‫این نویسنده با اشاره به اینکه اموزش مهارت نه گفتن به بچه ها و به‬ ‫ویژه خردساالن اهمیت زیادی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بخش خردسال‬ ‫معمــوال می خواهیم به بچه ها قصه و مفهومــی را القاء کنیم و به‬ ‫عبارت دیگر اموزش‪ ،‬رسالت تئاتر است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫پروژه موسیقایی نمایشی «سی صد» با حظور علی نصیریان‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫روستای کله قندی‬ ‫در انتظار ثبت جهانی‬ ‫روســتای صخره ای کنــدوان به عنوان روســتایی زیبا‪،‬‬ ‫تاریخی و گردشگری به خاطر تداوم زندگی در کران های‬ ‫کله قندی زیبا‪ ،‬همچنین اب معدنی گوارا و درمانی اش از‬ ‫شهرت جهانی برخوردار شده و هفت سال است در نوبت‬ ‫ثبت جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫طبیعت سحرانگیز کندوان که با معماری طبیعت ساخت‬ ‫و خدادادی اش شگفتی همگان را برمی انگیزد در دل کوه‬ ‫های سرو قامتی که انگار مختص این منطقه افریده شده‬ ‫زیبایی های خاصی را ترسیم کرده طوری که هر ببیننده‬ ‫ای را مسحور و جذب خود می کند‪.‬‬ ‫این جذبه و طبیعت شــگفت کندوان موجب شــده که‬ ‫گردشــگران تا زمانی که خود از نزدیک از دل این خانه‬ ‫های دست َکند دیدن نکنند کنجکاویشان رهایشان نمی‬ ‫کند و به اسرار و سواالتش پی نمی برند‪.‬‬ ‫کندوان در انتظار ثبت جهانی‬ ‫نســیم مالیم و خنکی که به طور دایم از داخل این خانه‬ ‫های کندویی و کران های روستا به صورت گردشگران می‬ ‫خورد و ُرخ شــان را می نوازد خود به خود ارامشی را به‬ ‫انها القا می کند که پس از افتاب دلچسب دامنه کران ها‪،‬‬ ‫هنگام کوه پیمایی برای رسیدن به این کران ها‪ ،‬همچون‬ ‫کولر طبیعی جسم و روحشان را می نوازد‪.‬‬ ‫مسیر کران ها با سنگفرش و پله سنگی اذین بسته شده‬ ‫است و گردشــگران باید بیش از ‪ ۱۰۰‬پله را بپیمایند تا‬ ‫اسرار این خانه های سنگی را کشف کنند‪.‬‬ ‫هر گردشــگری با نوازش نســیم روح افــزای کران ها‬ ‫ناخواسته می خواهد حداقل دقایقی را داخل انها سپری‬ ‫کند‪ ،‬عکسی به یادگار بگیرد و به سواالت خود پاسخ پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بازارچه فروش صنایع دستی‪ ،‬خشکبار‪ ،‬لبنیات و گیاهان‬ ‫دارویی نیز از ان باال زیر پایت است‪ ،‬مردم پس از بازدید از‬ ‫روستا سرگرم خریدهای خود هستند و بیشتر فروشندگان‬ ‫را هم زنان روستا تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫این زنان در زمســتان که فرصت بیشتری دارند مشغول‬ ‫ورنی بافی‪ ،‬گلیم بافی و نمدبافی می شــوند و در بهار و‬ ‫تابســتان و حتی پاییز بافته های خود را به گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی می فروشــند و در معاش خانواده نقش‬ ‫جدی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫البته در تابســتان هم بیکار نبــوده و در کنار کار خانه و‬ ‫بچه داری‪ ،‬زمانی که شفق اسمان را در استانه روشنایی‬ ‫قرار می دهد به جستجوی گیاهان دارویی یا خوراکی می‬ ‫روند و پیش از بیشتر گردشگران به خانه و کاشانه و محل‬ ‫کســب خود بازمی گردند تا از میهمانان تابستانی خود‬ ‫استقبال کنند‪ .‬بچه های روستا هنوز به بازی های قدیمی‬ ‫و سنتی که در شهرها منسوخ شده یا در استانه فراموشی‬ ‫است‪ ،‬می پردازند و بچه های شهری در برخورد با چنین‬ ‫بازی هایی با تعجب انها را تماشا می کنند و در مورد ان‬ ‫بازی ها که روزگاری همگانی بود‪ ،‬از پدر و مادرشان سوال‬ ‫می کنند‪ .‬ورودی و پیاده روی ســنگفرش شده‪ ،‬سه پل‬ ‫گذر زیبای قوسی شکل‪ ،‬بر روی رودخانه زاللی که از میان‬ ‫روستای کندوان می گذرد‪ ،‬درختان سرسبز سر به فلک‬ ‫کشیده و محیطی با اب و هوایی مسحور کننده سفری به‬ ‫یاد ماندنی را برای گردشگران شکل می دهد‪.‬‬ ‫در کنار رود روان و زیبایی که از مرکز روســتای کندوان‬ ‫می گذرد‪ ،‬میهمانان و گردشگران بساط تفریح و سرگرمی‬ ‫خود را پهن کرده انــد‪ ،‬در کنار جاذبه های طبیعی این‬ ‫روستا برخورد اداب و رسوم و بازهای سنتی و محلی بچه‬ ‫های روســتا با بچه های شهری هم جذابیت خاص خود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫در متنی کوتاه منتشر شد؛‬ ‫دلنوشته اریا عظیمی نژاد برای مرحوم کریم خانی‬ ‫ای شاه پناهش بده!‬ ‫اریا عظیمی نژاد اهنگســاز قطعه «امدم ای شاه پناهم‬ ‫بــده» همزمان با درگذشــت محمدعلــی کریم خانی‬ ‫خواننده این قطعه ماندگار‪ ،‬دلنوشته کوتاهی را منتشر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اریا عظیمی نژاد اهنگســاز و ســازنده موسیقی قطعه‬ ‫ماندگار «امدم ای شاه پناهم بده» ساعاتی پس از انتشار‬ ‫خبر درگذشت محمد علی کریم خانی مداح و پیرغالم‬ ‫اهل بیت (ع) متنی را در قالب یک دلنوشته منتشر کرد‪.‬‬ ‫در متن اریا عظیمی نژاد امده است‪:‬‬ ‫«سکوت می کنم… انگار حنجره ام از کار افتاده… انگار‬ ‫صدایم را از دســت داده ام‪ .‬استاد کریم خانی به اربابش‬ ‫پیوست‪ .‬امده‪ .‬امده ‪ ،‬ای شاه پناهش بده‪».‬‬ ‫محمد علی کریم خانی خواننده و مداح پیشکسوت اثار‬ ‫ائینی مذهبی کشورمان که طی سال های اخیر با اجرای‬ ‫قطعه امدم ای شاه پناه بده در تجلیل از مقام واالی امام‬ ‫هشتم حضرت رضا (ع) در میان مردم شناخته شده بود‪،‬‬ ‫ماه بعد از مدت ها بیماری دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان یزد در کاهش پرونده قضایی رتبه اول و در صلح و سازش رتبه دوم کشور را کسب کرد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫اخبار‬ ‫نیازمند اعتبار برای افزایش‬ ‫ظرفیتاردوگاهتوسکستانهستیم‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬دکتر زنگانه ‪#‬استاندار_گلستان در‬ ‫دیدار با دکتر مومنی دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫کشــور‪:‬نیازمند اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای‬ ‫برای افزایش ظرفیت اردوگاه توسکســتان به ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫هســتیم‪.‬این اردوگاه در صورت افزایش ظرفیت می تواند‬ ‫نیاز مرکز و غرب استان به اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬را تامین کند‪.‬‬ ‫همچنین تقاضای تخصیص اعتبــار برای تکمیل اردوگاه‬ ‫ســخت قاچاقچیان مواد مخدر و روانگــردان ها را داریم‪.‬‬ ‫الگوهای خاص اجرای این پروژه اســتخراج شده و اجرای‬ ‫ان می تواند به عنوان یک طرح نمونه کشوری مطرح شود‪.‬‬ ‫مساعدت برای ایستگاه ها بازرسی در ‪ ۵‬محور اصلی قاچاق‬ ‫مواد مخدر استان‪ ،‬هزینه های نگهداری معتادان متجاهری‬ ‫که ســاماندهی شده اند‪ ،‬حمایت از خانواده های معتادان‪،‬‬ ‫اموزش و توانمندســازی‪ ،‬اجــرای برنامه های فرهنگی و‬ ‫پیشگیری و ‪ ...‬از دیگر درخواست های استاندار گلستان از‬ ‫دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بود‬ ‫افتتاحاولیننمایشگاه‬ ‫بازار سفر در البرز‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪-‬عالیه رضوانی‪ -‬مدیرکل سازمان میرا ‬ ‫ث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی البرز در مراسم افتتاحیه‬ ‫اولین نمایشگاه بازار سفر در البرزکه شامگاه‪ 30‬خرداد‪1401‬‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬البرز اولین استانی است که بعد از تهران‬ ‫نمایشگاه بازار سفر را برگزار می کند‪ .‬فریدون محمدی با اشاره‬ ‫به اینکه البرز ظرفیت بازار سفر را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایشگاه از‬ ‫این پس هر سال در تقویم نمایشگاهی البرز برگزار می شود‬ ‫و تالش می کنیم در سطح منطقه و بین المللی توسعه یابد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه این نمایشگاه با هدف تبلیغات و معرفی‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و جذب گردشگر برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان هتل ها‪ ،‬مراکز اقامتی و دفاتر خدمات‬ ‫گردشگری از شهرستان های مختلف در این نمایشگاه حضور‬ ‫دارند‪ .‬اینده گردشگری بستگی زیادی به بخش خصوصی‬ ‫توانمند دارد‪.‬محمدی یکی از بخش هایی که می تواند منجر‬ ‫به ایجاد شغل در البرز شود را گردشگری عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫گردشگری بیشتر کاربر است تا ســرمایه بر و با نرخ باالی‬ ‫بازدهی‪ ،‬می تواند به ایجاد شــغل منجر شود‪ .‬رییس هیات‬ ‫مدیره تعاونی زیر ســاخت گردشــگری سیمرغ و مجری‬ ‫برگزاری جشنواره بازار سفر البرزنیز گفت‪ :‬برپایی نمایشگاه‬ ‫بازار سفر فرصتی برای احیای صنعت گردشگری البرز است‪.‬‬ ‫احمدرضا رضایی با بیان اینکه این جشــنواره اژانس های‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬پذیرایی و اموزشگاه های راهنمایی‬ ‫گردشگری استان البرز به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های‬ ‫استان می پردازند‪،‬افزود‪ :‬جشنواره بازار سفر البرز با مشارکت‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی اســتان البرز‪ ،‬شورا و شهرداری کرج و بخش‬ ‫خصوصی با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی‬ ‫استان برپا شده و امیدواریم این جشنواره در سال های اینده‬ ‫تکرار شــود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اولین جشنواره بازار سفر از ‪۳۰‬‬ ‫خردادماه تا سوم تیرماه در سالن ‪ ۲‬هزار متری نمایشگاهی‬ ‫باغ گل های پارک شهید چمران کرج بر روی عموم مردم‬ ‫باز است؛ غرفه داران برای معرفی بسته های سفر و تورهای‬ ‫خود در این نمایشگاه مکان ویژه دارند‪.‬رضایی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرونا طی مدت ‪ ۲‬سال اسیب زیادی به‬ ‫زیر ساخت های گردشگری کشور و به خصوص استان البرز‬ ‫وارد کرد‪ ،‬برپایی این نمایشگاه فرصتی برای احیای صنعت‬ ‫گردشگری استان خواهد بود‪ .‬گفتنی است این نمایشگاه از‬ ‫‪ 30‬خرداد تا ســوم تیر ماه به مدت چهار روز در محل باغ‬ ‫گل های پارک چمران برگزار می شود‪.‬‬ ‫مسئول جدید روابط عمومی‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان بوشهر منصوب شد‬ ‫خوب‪-‬اســتان بوشهر‪:‬طی مراســمی با حضور مدیرکل‬ ‫و معاونین اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر‪،‬‬ ‫محمــد مهدی عزیززاده بعنوان مســئول جدید روابط‬ ‫عمومــی این اداره کل معرفی شــد‪.‬به گــزارش روابط‬ ‫عمومی ‪ ،‬با حکم محمد شــکیبی نسب مدیرکل بنادر‬ ‫و دریانوردی اســتان بوشهر‪ ،‬محمد مهدی عزیززاده به‬ ‫عنوان مسئول جدید روابط عمومی بنادر استان بوشهر‬ ‫منصوب شد‪.‬شکیبی نســب در مراسم معارفه مسئول‬ ‫جدیــد روابط عمومی‪ ،‬بــا بیان نقش پــر رنگ روابط‬ ‫عمومی در دنیای امروز‪ ،‬برقراری ارتباط و تعامل سازنده‬ ‫و برنامه ریزی شده با مشتریان و ذینفعان اداره کل را‬ ‫از اهم وظایف روابط عمومی برشمرد‪ .‬هم چنین نسبت‬ ‫به توسعه روابط عمومی در بنادر تابعه استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این مراسم از روشن بهزادی نیز قدردانی شد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری یزد گفت‪ :‬در سال گذشته با کاهش ‪ ۲۳.۲‬درصدی پرونده ها باالترین عملکرد را در کشور داشته و رتبه اول را از ان خود کرده است و در موضوع صلح و سازش نیز با ثبت ‪ ۵۲.۶‬درصد‬ ‫مصالحهدر پرونده ها‪ ،‬رتبهدوم کشوربهیزدتعلق گرفته است‪ .‬غالمعلیدهشیری روزسه شنبهبهمناسبتهفتهقوهقضائیهدرنشستباخبرنگاران استان گفت‪:‬درمیانجرائممختلف‪،‬موادمخدر‪،‬سرقتو‬ ‫جرم علیه اشخاص و اطفال و برخی جرائم حوزه های مالی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اموال و مالکیت اصلی ترین و بیشترین دلیل محکومیت متهمان در استان است‪.‬یکی از برنامه های مهم و محوری دادگستری یزد را کاهش‬ ‫جمعیت کیفری زندان ها با اجرای طرح تفکیک بین متهم و مجرم ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان و جلوگیری از تبعات منفی ان ‪ ،‬امسال برای اجرای طرح تفکیک‬ ‫متهم و مجرم اقدام می شود‪ .‬دهشیری تقویت نظارت های درون سازمانی را از دیگر برنامه های مهم و محوری دادگستری و قوه قضائیه ذکر کرد و گفت‪ :‬در این خصوص در یکسال گذشته‪ ۱۵۵‬مورد بازرسی‬ ‫از تمامی بخش های دستگاه قضا در استان صورت گرفته است و نظارت بر امور زندان ها و همچنین سایر موارد به سه هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد می رسد‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪ ۱۰۰‬برابری مشموالن موضوع تبصره ماده صد قانون مالیات‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬مدیر کل امور مالیاتی استان البرز در نشست‬ ‫با خبرنگاران از اعطای تســهیالت مالیاتی به اشخاص حقیقی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬طبق تبصره ماده صد قانون مالیات های مســتقیم‪۳۰ ،‬‬ ‫برابر ماده ‪ ۸۴‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬مشمول استفاده از تبصره‬ ‫صد مالیات مقطوع اســت‪ .‬محمدرضا محمدی با اشاره به افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬برابری مشموالن موضوع تبصره ماده صد قانون مالیات افزود‪:‬‬ ‫اصنافی که ساالنه زیر ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان درامد دارند‬ ‫مشمول استفاده از تســهیالت تبصره صد مالیات می شوند‪.‬وی به‬ ‫تسهیالت منظور شده برای اشخاص حقیقی از طرف سازمان امور‬ ‫مالیاتی اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬با توجه بــه تورم به وجود امده و‬ ‫درخواســت بازاریان و کسبه‪ ،‬مشمولیت موضوع ماده فوق به ‪۱۰۰‬‬ ‫برابــر افزایش یافت یعنی صاحبان درامد تا مبلغ ‪ ۴۸‬میلیارد ریال‬ ‫می توانند از این فرصت مهم استفاده کنند‪.‬‬ ‫محمدی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه بستانکار فروش دستگاه های‬ ‫کارتخوان‪ ،‬در قســمت فــروش یا درامد درج شــده بــود‪ ،‬بنابر‬ ‫صالحدید سازمان امور مالیاتی کشور ضرائب مالیاتی تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته و موجب بهره مندی صاحبان مشــاغل از این معافیت‬ ‫شــد و این امر موجب کاهش مالیات در تعلق مالیات به نرخ ماده‬ ‫‪ ۱۳۱‬قانون مالیات های مستقیم شــد که میزان مالیات مقطوع را‬ ‫دوباره کاهش می دهد‪.‬مدیر کل امور مالیاتی اســتان البرز با اشاره‬ ‫به افزایش مهلت تســلیم اظهارنامه مالیاتی سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬نظر‬ ‫به اینکه ارســال فرم تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬و تسلیم اظهارنامه مالیاتی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سنوات گذشته تخصصی تر شده است‪ ،‬جهت‬ ‫هماهنگی بیشــتر ســازمان امور مالیاتی کشــور با اتاق اصناف و‬ ‫اتحادیه ها و صاحبان مشــاغل مهلت تسلیم اظهارنامه با پانزده روز‬ ‫افزایش تا پانزدهم تیر ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬تمدید شد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫انعقاد تفاهم نامه با اتاق اصناف برای رســیدگی به شکایات اصناف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هریک از اعضای اتحادیه ها و کســبه چنانچه به بســتانکار‬ ‫حســاب و بســتانکار کارتخوان مندرج در فرم تبصره صد اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬باید با ارائه مدارک مثبته به اتحادیه مزبور مراجعه و نامه ای‬ ‫از ان اتحادیه خطاب به اتاق اصناف تهیه شود‪.‬‬ ‫بعــد از تائید اتــاق اصناف‪ ،‬گــزارش به مدیر کل امــور مالیاتی‬ ‫اســتان ارســال شــود تا نســبت به اصالح فرم تبصره ماده صد‬ ‫قانون مالیات های مستقیم اقدام شــود‪.‬محمدی مجموع فرم ها و‬ ‫اظهارنامه هــای دریافتی را ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۷۷۱‬مــورد عنوان کرد که‬ ‫از ایــن تعداد ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۲۱۳‬مورد معــادل ‪ ۶۸‬درصد‪ ،‬مربوط به‬ ‫فرم های تبصره ‪ ۱۰۰‬اســت‪ .‬از این فرم ها بالــغ بر ‪ ۱۷‬هزار مورد‬ ‫معادل ‪ ۳۹‬درصد‪ ،‬مشــمول مالیات نشــدند(مالیات صفر) و تعداد‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۵‬مورد معادل ‪ ۲۶‬درصد‪ ،‬مشــمول مالیات کمتر از‬ ‫یک میلیون تومان و تعداد دو هزار و‪ ۷۱۷‬مورد معادل ‪ ۶.۳‬درصد‪،‬‬ ‫مشــمول مالیات بیش از ده میلیون تومان شدند‪ .‬باقیمانده فرم ها‬ ‫بــه تعداد ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۱۲‬مورد نیز معادل ‪ ۲۸‬درصد مشــمول‬ ‫مالیاتی بین یک تا ده میلیون تومان شــدند‪.‬مدیر کل امور مالیاتی‬ ‫البرز حاطرنشان کرد‪ :‬مهلت تسلیم اظهار نامه ها تا پانزدهم تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تمدید شده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکــه هریک از اعضــای اتحادیه ها و کســبه چنانچه به‬ ‫بستانکار حساب و بســتانکار کارتخوان مندرج در فرم تبصره صد‬ ‫اعتــراض دارند با ارائه مدارک به اتحادیه ها مراجعه و نامه ای از‬ ‫ان اتحادیه خطاب به اتاق اصناف تهیه شــده که بعد از تائید اتاق‬ ‫اصناف‪ ،‬گزارش به مدیر کل امور مالیاتی اســتان ارســال شود تا‬ ‫نسبت به اصالح فرم تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫اقدام شــود‪.‬الزم به توضیح است‪:‬ســازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬به‬ ‫منظور گســترش فرهنگ مالیات و تشــویق مودیــان به پرداخت‬ ‫مالیات‪ ،‬عالوه بر جریمه های مالیاتی‪ ،‬مشوق های مالیاتی متعددی‬ ‫را نیزبرای مشمولین‪ ،‬در نظر گرفته که یکی از مشوق های مالیاتی‬ ‫قانون مالیات های مســتقیم‪ ،‬تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬این قانون بوده که‬ ‫مطابق ان‪ ،‬صاحبان مشاغل‪ ،‬در صورتی که مجموع فروش سالیانه‬ ‫انها‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬برابر ســقف معافیت مالیاتی باشد‪ ،‬از ثبت نام اظهارنامه‬ ‫مالیاتی معاف هستند‪.‬‬ ‫توافق نامه ‪،‬در جریان گفتگوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس با مهندس اکبری مقدم‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‬ ‫الملل سازمان منطقه ازاد انزلی ؛ سرگئی میلوشکین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی لوتوس استراخان روسیه بهمراه معاونین‬ ‫و تعدادی از سرمایه گذاران این منطقه ضمن گفتگو با مهندس‬ ‫علی اوســط اکبری مقــدم‪ ،‬رییس هیات مدیــره و مدیرعامل‬ ‫ســازمان‪ ،‬از بخش های مختلف مجتمع بندری کاســپین و فاز‬ ‫تجارت و گردشــگری سازمان دیدار به عمل اورد و با امکانات و‬ ‫زیرساخت های ایجاد شده ظرف سالهای اخیر اشنا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقه ازاد انزلی در این نشســت با ارائه‬ ‫تحلیلــی از اهمیت نقش منطقه ویژه لوتــوس و ازاد انزلی در‬ ‫گسترش مناسبات دو کشور‪ ،‬ظرفیت دو بندر انزلی و کاسپین را‬ ‫که در محدوده این منطقه مشــغول به فعالیت می باشند را ‪19‬‬ ‫پست اسکله و ‪ 11‬میلیون تن در سال اعالم کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و ترانزیتی یکی از مهمترین‬ ‫راهبردهای تعیین شــده از سوی دولت جمهوری اسالمی است‬ ‫که در اســتان گیالن و منطقه ازاد انزلی در قالب اضافه شــدن‬ ‫‪ 6‬پســت اسکله جدید به این دو مجتمع بندری‪ ،‬ظرفیت نقل و‬ ‫انتقال کاال به ‪ 15‬میلیون تن افزایش پیدا می کند‪.‬وی با اشــاره‬ ‫به افزایش ســرعت طرح اتصال منطقــه ازاد انزلی به خط ریل‬ ‫سراســری و فرصت های جدیدی که از طریق وصل شدن بنادر‬ ‫دریای خزر به بنــادر خلیج فارس و دریای عمان برای ترانزیت‬ ‫بین المللی به وجود می اید‪ ،‬پیشــنهاد ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی ایرانی و روســی در بنادر دو طــرف را مطرح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬احداث اسکه‪،‬ســیلو و انبارهای عمومی‪،‬مخازن نگهداری‬ ‫مایعات و سردخانه در بندر کاسپین و بنادر استراخان به صورت‬ ‫‪BOT‬؛ برگزاری نشســت مشترک ســرمایه گذاران دو کشور‬ ‫به منظور اشــنایی با ظرفیت های همکاری دو طرف؛ تشــکیل‬ ‫شــورای هماهنگی مناطق ازاد ایــران و مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫روســیه که در کریدور شــمال‪-‬جنوب قرار دارنــد و برگزاری‬ ‫نمایشــگاه توانمندی های بنادر حاشیه دریای خزر را می توان‬ ‫به عنوان مهمترین محورهای توســعه همکاری های دو جانبه‬ ‫در مسیر توسعه مراودات اقتصادی دو کشور در دستور کار قرار‬ ‫داد‪.‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس جایگاه منطقه ازاد‬ ‫انزلی به عنــوان دروازه ورود به ایران و مهمترین محور کریدور‬ ‫شــمال‪-‬جنوب را تشریح نمود و با اشــاره به عزم دولت فدرال‬ ‫روســیه جهت توسعه مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف‬ ‫بــه ویژه همکاری هــای ترانزیتی و حمل و نقلــی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ایجاد محدوده ویژه اقتصادی جدید در اســتراخان و یک بندر‬ ‫جدید؛ به منظور توســعه زیرســاخت های الزم جهت گسترش‬ ‫همکاری های تجاری روسیه با ایران در مسیر اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراســیا و ترانزیت کاال با کشــور هند از سوی دولت روسیه در‬ ‫حال انجام می باشــد که تا پایان ســال ‪ 2023‬فاز نخست این‬ ‫دو طرح اماده بهره برداری می شــود‪.‬وی با تصریح بر اینکه بر‬ ‫ظرفیت های همکاری با بندر کاسپین جهت افزایش زیرساخت‬ ‫ها و فعالیت های بندری‪ ،‬این بندر جدید توجه ویژه ای شــده‪،‬‬ ‫پیشنهاد اضافه نمودن توافق ســرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫روســیه در اســکله های بندر کاســپین و برعکس را به عنوان‬ ‫بندی از موضوعات کمیســیون مشترک اقتصادی اتی دو کشور‬ ‫مطرح ســاخت و از سایر پیشنهادات مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلی نیز اســتقبال کرد‪.‬گفتنی است در جریان این بازدید‪،‬‬ ‫معاونین بندری و اقتصادی و مدیران سازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫تکمیل بزرگراه محور دالکی به کنارتخته در اولویت قرار گرفته شود‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪:‬استاندار بوشهر با بیان اینکه‬ ‫بزرگراه بوشهر به شیراز یکی از راه های مواصالتی‬ ‫مهم اســت گفت‪ :‬تکمیل ایــن بزرگراه از جمله‬ ‫محور بزرگراه دالکی به کنارتخته در اولویت برنامه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته شود‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره ارتباطات واطالع رســانی راه‬ ‫وشهرسازی استان بوشهر احمد محمدی زاده در‬ ‫بررســی محور بزرگراه دالکی به کنارتخته در ‪2‬‬ ‫استان بوشهر و فارس توجه به طرح های راهسازی‬ ‫یکی از مهمترین برنامه های استان دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬توســعه طرح های بزرگراه در محورهای‬ ‫مختلف مورد توجه ویژه است‪.‬‬ ‫وی نقش محور بزرگــراه دالکی به کنارتخته را‬ ‫مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه این طرح تاثیر‬ ‫مهمی ایمن ســازی محور مواصالتی ‪ 2‬اســتان‬ ‫بوشهر و فارس دارد تاکید کرد‪ :‬یکی از مطالبات‬ ‫مهم مردم تکمیل بزرگراه دالکی به کنارتخته و‬ ‫الزم است وزارت راه و شهرسازی در تامین اعتبار‬ ‫و تسریع در تکمیل ان تالش کند‪.‬‬ ‫اســتاندار بوشــهر ضرورت اصلی توسعه استان ‪،‬‬ ‫را زیرســاخت حمل و نقل دانســت و بیان کرد‪:‬‬ ‫اکنون بخش زیادی از محورهای اصلی مواصالتی‬ ‫جاده ای استان بوشهر به بزرگراه تبدیل شده که‬ ‫تکمیل بزرگراه محور دالکی به کنارتخته باید در‬ ‫اولویت وزارت راه و شهرســازی به ویژه شرکت‬ ‫ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫محمــدی زاده با اشــاره به تدویــن برنامه برای‬ ‫توسعه شــتابان استان در عرصه های اقتصادی و‬ ‫معیشتی اضافه کرد‪ :‬نخستین شرط برای توسعه‪،‬‬ ‫بسترسازی حمل و نقل اســان است که وجود‬ ‫راه های ایمن از جمله توســعه ازاد راه و بزرگراه‬ ‫و خط ریلی مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫اجرای ‪179‬طرح خودکفایی توسط کمیته امداد محالت‬ ‫خوب‪-‬استان مرکزی‪:‬رئیس کمیته امداد شهرستان محالت از اجرایی‬ ‫شــدن ‪ ۱۷۹‬طرح خودکفایی و پرداخت تسهیالت اشتغال به مبلغ‬ ‫‪ ۸۱‬میلیاردو ‪ ۶۶۰‬میلیون ریال به این طرح ها در ســال گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬حســین رجبی رئیس کمیته امدادشهرستان محالت با بیان این‬ ‫خبر گفت ‪ :‬تسهیالت اشــتغال به ان دسته از طرح های مددجویی‬ ‫پرداخت شــده است که قابلیت اجرایی شــدن داشته و می توانسته‬ ‫شرایط خودکفایی و توانمندی خانواده ها را فراهم نماید‪.‬وی درادامه‬ ‫به این نکته اشاره کرد وگفت ‪:‬این میزان فرصت شغلی در قالب گروه‬ ‫های شغلی کشاورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬صنایع دستی و صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خدماتی برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شــده است‪.‬وی اولین‬ ‫رویکرد در حوزه اشتغال کمیته امداد را تقویت فرهنگ کار و تالش و‬ ‫ترویج روحیه خودکفایی و اشتغال خانواده های تحت حمایت دانست‬ ‫و افزود ‪ :‬بهترین راهکار برای مقابله با فقر و خروج خانواده ها از چرخه‬ ‫های حمایتی و رسیدن به توانمندی فراهم نمودن شرایط کار و فعالیت‬ ‫برای انها می باشد‪.‬رجبی ایجاد اشــتغال پایدار را از اولویتهای واحد‬ ‫اشتغال کمیته امداد عنوان و تصریح کرد ‪ :‬پرداخت حق بیمه مجریان‬ ‫طرح های اشــتغال ‪ ،‬اجرای برنامه های نظارتی و کارشناسی از بدو‬ ‫فعالیت اشتغالی مددجویان و ارائه برنامه های اموزشی از برنامه های‬ ‫این نهاد در تحقق اشتغال پایدار برای مددجویان است‪.‬رئیس کمیته‬ ‫امدادشهرستان محالت درادامه نحوه عملکرداین سازمان رااینطوربیان‬ ‫کردوگفت ‪ :‬کمیته امدادامام خمینی محالت درسال گذشته ‪۱۱‬واحدبه‬ ‫مددجودرسال گذشــته تحویل دادو‪۵۰‬واحددرحال ساخت داردکه‬ ‫امیدواریم درســال جاری بتوانیم به مددجویان تحویل دهیم ومیزان‬ ‫مساعدت خیرین‪۱‬میلیاردو‪۵۹۰‬میلیون ریال بوده است که سهم کمیته‬ ‫امداد‪۷‬میلیاردو‪۴۴۰‬میلیون ریال بوده است‪.‬همچنین قراراست درزمینه‬ ‫طرح اشــتغال ‪۱۸۶‬طرح درمبلغی بالغ بر‪۱۶۶‬میلیاردو‪۴۷۰‬میلیون‬ ‫ریال اجرایی شود‪.‬حســین رجبی تصریح کرد‪:‬درحال حاضرمحالت‬ ‫‪۱۲۱۹‬خانوارمددجوی تحت پوشش دارددرقالب ‪۲۵۹۱‬نفر‪.‬که ازاین‬ ‫تعداد‪۷۲۸‬خانوارزنان سرپرســت خانوارمی باشند‪.‬وی گفت‪:‬درسال‬ ‫گذشته ‪۱۱۱‬نفردرزمینه اموزش کســب وکارخدمات ارائه دادیم که‬ ‫امیدواریم طرح هاواموزش های ماتوانسته باشدباری ازدوش خانوارهای‬ ‫تحت پوشش برداشته باشیم‪.‬درپایان اصحاب رسانه ازطرح های اشتغال‬ ‫ومسکن کمیته امدادمحالت بازدیدکردندوازنزدیک شاهدموفقیت های‬ ‫کمیته امدادمحالت دراین طرح ها بودند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫پرونده «متروپل» بسته شده است‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬کار «متروپل» از باب یک موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده ان بسته شده است‪.‬احمد وحیدی وزیر کشور در رابطه با اینکه ایا گزارش جدیدی از متروپل به دولت ارائه شده‬ ‫یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده است؟ اظهار کرد‪ :‬کار متروپل از باب یک موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده ان بسته شده است‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬متروپل در حال حاضر به یک مجموعه‬ ‫تحویل داده شده تا کارهای تخریب ساختمان را انجام دهند و از حیث فیزیکی‪ ،‬ماجرا به عنوان یک طرح عادی دنبال خواهد شد‪.‬وزیر کشور با بیان اینکه حادثه متروپل نقطه شروعی بود برای اینکه‬ ‫سراغ تمام سازه های ناپایدار دیگر برویم و رسیدگی به ان ها را سرعت ببخشیم‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغ هایی در این حوزه ها صورت گرفته‪ ،‬همچنین دستوراتی از سوی رهبر معظم انقالب وجود داشته و منجر‬ ‫به تحرک در سطح شهرداری ها‪ ،‬نظام مهندسی و دیگران شده است تا انها بتوانند روشن تر و قاطع تر با این موضوع برخورد کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬عشایر ایران جزو وفادارترین قشر های ملت هستند‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای‬ ‫عشایر با اشاره به ایستادگی این قشر در مقابل تالش های پر شمار بیگانگان‬ ‫در طول دو ســه قرن گذشته‪ ،‬گفتند‪ :‬هدف از این تالش ها وادار کردن‬ ‫عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود‬ ‫که هرگز موفق نشدند‪ ،‬بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشر های ملت‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای‬ ‫عشــایر که ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۴۰۱‬برگزار شــده بود‪ ،‬در محل برگزاری این‬ ‫همایش در شهرکرد منتشر شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشــاره به تعبیر امام بزرگوار از‬ ‫عشایر به عنوان ذخایر کشور‪ ،‬برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای‬ ‫توجه و اشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند‪ :‬تکیه بدخوهان ایران و‬ ‫اسالم به جنگ نرم است بنابراین همه احاد ملت از جمله عشایر به امور‬ ‫و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و‬ ‫کتاب باید بازخورد و تاثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشــاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های پر شمار‬ ‫بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته‪ ،‬گفتند‪ :‬هدف از این تالش ها وادار‬ ‫کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی‬ ‫بود که هرگز موفق نشدند‪ ،‬بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشر های‬ ‫ملتهستند‪.‬‬ ‫ایشان فداکاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه ی دیگری از‬ ‫اصلی وحدت‪ ،‬پیشرفت‬ ‫وفاداری انان دانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬عامل ِ‬ ‫و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر‪ ،‬عامل «دین» بود که امام بزرگوار‬ ‫با استفاده از ان عنصر حیاتی‪ ،‬انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب‬ ‫نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از‬ ‫صدام به منظور از پا دراوردن انقالب‪ ،‬موجب مصونیت و حفظ کشور شد‪.‬‬ ‫ایمان دینی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای شــهیدان را مظهر زیبا و با شکوه‬ ‫ِ‬ ‫خواندنــد و با تاکید بر نقش منحصر بفرد انگیــزه دینی در مجاهدت‬ ‫رزمندگان و همچنین صبر و ارامش خانواده های شــهدا‪ ،‬گفتند‪ :‬البته‬ ‫بعضی ها که سر و کاری با دین ندارند به دنبال دست بردن در انگیزه های‬ ‫دینی شهدا و رزمندگان هستند‪ ،‬اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا را به‬ ‫چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست‪.‬‬ ‫ایشان از مهم ترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های‬ ‫دینی در کشــور خواندند و افزودند‪ :‬امروز هر کاری در کشور علیه دین‪،‬‬ ‫سنت ها‪ ،‬مقدسات و شــعائر دینی انجام می شود‪ ،‬متکی به یک انگیزه‬ ‫سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام ان‬ ‫کار از این واقعیت غافل و نااگاه باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬تضعیف ایمان دینی‪ ،‬تضعیف امید و خوش بینی به اینده‬ ‫کشور را از جمله مولفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬القاء بی اینده گی‪ ،‬بن بســت و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد‬ ‫نیســتند از جمله کار های بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم‬ ‫را از اینده ناامید‪ ،‬یا ایمان های مردم را تضعیف‪ ،‬یا مردم را به تالش ها و‬ ‫برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند‪ ،‬چه بداند و چه نداند به‬ ‫سود دشمن کار می کند‪.‬‬ ‫ایشــان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات‬ ‫عادی امیدی به پیروزی وجود نداشــت‪ ،‬امــا در اثر ان مجاهدت های‬ ‫امیدوارانه‪ ،‬جنگ با عزت جمهوری اســامی و منکوب شدن متجاوزان‬ ‫خاتمه یافت و این یعنی در سخت ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و‬ ‫همت خود امیدوار بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج در بخش های‬ ‫عشایری‪ ،‬شناسایی و رفع مشکالت عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام برای‬ ‫حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن ذی ربط خواندند‪.‬‬ ‫همچنین؛ حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی خطاب به اساتید بسیجی‬ ‫دانشگاه هافرمودند‪:‬فعالیتاستادبسیجیتنهاتعلیمنیست‪،‬شمامی توانید‬ ‫در همه زمینه ها پیشران باشید‪.‬‬ ‫به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع انان در روز ملی بسیج اساتید سالم‬ ‫و درود می فرستم و یاد دانشمند مجاهد شهید مصطفی چمران و دیگر‬ ‫شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم‪.‬‬ ‫سایه مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی از‬ ‫بزرگترین نعمت های الهی و نوید دهنده سرافرازی و رستگاری اینده ملت‬ ‫ایران است‪ .‬علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی و اساسی‬ ‫و چه در مسائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است‪.‬‬ ‫فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست پیشــرفت علمی‪ ،‬نواوری در‬ ‫ماهیت دانش و زبان ان‪ ،‬امیختن اموزش با اخالق و تربیت نفسانی‪ ،‬همت‬ ‫به دوگانه فراگیری تازه های علمی و اجتهاد و تولید علم و وظایف دیگری‬ ‫از این قبیل نیز در زمره مسئولیت های استاد علم است و شما بسیجیان‬ ‫عزیز در همه این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید‪.‬‬ ‫وزیر کشور عنوان کرد‬ ‫تقلیل استفاده از ماسک در فضای باز منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا‬ ‫وزیر کشور در خصوص تقلیل استفاده از ماسک در فضاهای باز غیر‬ ‫متراکم گفت‪ :‬این موضوع باید در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم‬ ‫گیری شــود‪ .‬احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا‬ ‫در پاسخ در خصوص ادامه استفاده از ماسک‪ ،‬گفت‪ :‬در این خصوص‬ ‫دو نظر وجود دارد که باید در ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار بگیرد‪ .‬حتما در فضاهای بسته ماسک باید استفاده شود‬ ‫و همچنین برای کسانی که دچار نقص و یا بیماری زمینه ای هستند‬ ‫اســتفاده از ماسک مورد تاکید است اما در فضاهای باز غیر متراکم‬ ‫ممکن است برای استفاده از ماسک امکان کمی تقلیل وجود داشته‬ ‫باشد که این موضوع مورد بحث قرار گرفت اما در ستاد ملی کرونا باید‬ ‫در خصوص ان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلســه موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت و رشد بیماری کرونا در برخی کشورها که افزایش داشته مورد‬ ‫رصد قرار گرفت و بحث شد که ایا نیاز به اعمال محدودیتی برای سفر‬ ‫به این کشورها و یا بازگشت از انها وجود دارد یا خیر؟‬ ‫وحیدی ادامه داد‪ :‬در خصوص بازگشــت مسافرین باید اطمینان از‬ ‫تزریق واکسن و همچنین تست های ‪ PCR‬منفی ایجاد شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در برخی کشورها شاهد رشد این بیماری هستیم‪ .‬لذا نسبت به‬ ‫این موضوع حساس شدیم و بررسی ها صورت گرفت تا اگر نیاز باشد‬ ‫سیاست های جدیدی را اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫وزیر کشــور در بخش دیگری از صحبت هــای خود به موضوع حج‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬موضوع حج در این جلسه مورد بحث قرار گرفت‪،‬‬ ‫خوشبختانه در حال حاضر وضعیت خوبی داریم و پیش بینی های‬ ‫الزم انجام شــده‪ ،‬حجاج در هتل ها هســتند اما با بیمارستان های‬ ‫سعودی هماهنگ شده تا اگر الزم باشد انتقال به بیمارستان ها انجام‬ ‫شود اما تا بحال مسئله خاصی نداشتیم‪.‬‬ ‫وحیدی با تاکید بر لزوم تزریق ُدز سوم واکسن کرونا ویروس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشتر در خصوص ُدز سوم تاکیدات بسیاری شده بود اما با فروکش‬ ‫کردن این بیماری شاید این احساس ایجاد شده باشد که تزریق ُدز‬ ‫سوم نیاز نیست اما تاکید می کنیم حتما ُدز سوم باید تزریق شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای زوار دیگر هم در این جلســه بحث شــد و پیش‬ ‫بینی های الزم برای اربعین انجام شــد و موارد مختلف مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وضع عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت که به حمداهلل‬ ‫شرایط خوب است اما نباید دچار غفلت شویم‪ ،‬چرا که عدم مراقبت ما‬ ‫ممکن است ما را از جایی دچار طغیان کند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در سپاه‪:‬‬ ‫دشمن در پی ایجاد فاصله بین مردم و انقالب است‬ ‫حجت االســام حاجی صادقی با تاکیــد بر لزوم‬ ‫نقش افرینی اساتید بسیجی در عرصه جهاد تبیین‬ ‫گفت‪ :‬امروز دشمن در محورهایی به دنبال ارتجاع‬ ‫است تا مردم را از انقالب اسالمی جدا کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی‬ ‫فقیه در سپاه در ایین بزرگداشت روز بسیج اساتید‬ ‫که در دانشــگاه تربیت مدرس برگزار شد‪ ،‬درباره‬ ‫خطر ارتجاع اظهار داشت‪ :‬در سبک زندگی اسالمی‬ ‫و ایمانی‪ ،‬جهاد یک اصل تعطیل ناپذیر است؛ هرچند‬ ‫که ممکن است عرصه های ان تغییر کند؛ از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬یکی از راه های مقابله با خطر‪ ،‬شناختن تهدید‬ ‫و اتخاذ بهترین شیوه مقابله با تهدید است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خطر بازگشت به گذشته‪ ،‬بسیاری از‬ ‫انقالب ها را مانند انقالب حضرت موسی (ع) از پای‬ ‫دراورد؛ مث ً‬ ‫ال قوم بنی اسرائیل علی رغم وجود رسول‬ ‫خدا به دلیل باقی بودن بنیان های فکری قبلی در‬ ‫میان ان ها‪ ،‬به گوساله پرستی روی اوردند؛ در نمونه‬ ‫دیگری می توان به صدر اســام اشــاره کرد و ان‬ ‫مربوط به زمانی است که مسلمانان بعد از رحلت‬ ‫پیامبر (ص) مجددا ً مرتجع می شوند به نحوی که‬ ‫حضرت علی (ع) در طول حکومت خود مجبور شد‬ ‫بار ها با ارتجاع بجنگد‪.‬‬ ‫نماینده‪ ،‬ولی فقیه در ســپاه‪ ،‬یکــی از مهم ترین‬ ‫راهبرد های منافقین را ارتجاع دانست و افزود‪ :‬بعد‬ ‫از رحلت امام (ره) خطر ارتجاع در کشورمان وجود‬ ‫داشــت‪ ،‬زیرا قائم مقام رهبری (ایت اهلل منتظری)‬ ‫معتقد بود که امام (ره) یک شــیوه رهبری دارد و‬ ‫من یک شیوه دیگر‪.‬‬ ‫حجت االســام حاجی صادقی گفت‪ :‬دشــمن در‬ ‫مواجهه با انقالب اسالمی عنوان می کند که مشکل‬ ‫ما در رابطه با انقالب اسالمی این است که هرچند‬ ‫توانستیم مسلمانان را «اما م ُکش» کنیم‪ ،‬ولی‪ ،‬چون‬ ‫در ایران بعد از درگذشــت [امام]خمینی فردی از‬ ‫جنس او جایگزینش شد‪ ،‬تاکنون نتوانسته ایم موفق‬ ‫شویم؛ در واقع کسی که نگذاشت مکتب امام (ره)‬ ‫دچار ارتجاع شود‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی بود؛‬ ‫لذا این امر موجب شده که نظام والیی ما وارد دهه‬ ‫پنجم خود شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬البته دشــمن هرچند نتوانســته‬ ‫تاکنون نظــام را دچار ارتجاع کنــد‪ ،‬ولی برخی‬ ‫افراد دچار ارتجاع شــدند؛ زیرا عــده ای را دیدیم‬ ‫که در اندیشــه دچار ارتجاع شدند و از روحیه ضد‬ ‫استکباری بازگشتند و توبه کردند و در این رابطه‬ ‫بعضی ها هم بر اثر دنیاگرایی دچار ارتجاع شــدند‬ ‫که با توجه بــه این موارد‪ ،‬باید مراقب ارتجاع های‬ ‫دیگری بود‪.‬‬ ‫نماینده‪ ،‬ولی فقیه در سپاه بیان کرد‪ :‬امروز دشمن‬ ‫در محور هایی به دنبال ارتجاع است؛ مانند رجعت‬ ‫در ذائقه فکری و فرهنگی مردم‪ ،‬الگوها‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگی و مدیریت‪ ،‬استحاله ایدئولوژیک‪ ،‬القای یاس‬ ‫و ناتوانی و ارائــه مدل های غلط از روحیه انقالبی‬ ‫مانند معرفی مدل داعشــی از اسالم تا مردم را از‬ ‫انقالب اسالمی جدا کند‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪ :‬امریکا به فکر فرار ابرومندانه از بالد اسالمی است‬ ‫فرمانده کل سپاه اظهار داشت‪ :‬امریکا به فکر یک‬ ‫فرار ابرومندانه است‪،‬امریکا نمی تواند در بالد اسالمی‬ ‫بماند‪ ،‬جایی که از مناره های مساجدش اذان و ال اله‬ ‫اال اهلل سر داده می شود‪ ،‬جایی برای نفوذ مشرکان و‬ ‫حضور انان نیست‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در کنگره‪۱۱‬‬ ‫هزار شهید جامعه عشایری کشور که در شهرکرد‬ ‫برگزار شد اظهار داشت‪ :‬این مجلس باشکوه سرشار‬ ‫از عطر دل انگیز معنویت است‪ .‬در ابتدای کالم به‬ ‫ارواح طیبه همه شهدای عالی مقام اسالم و انقالب‬ ‫اســامی از دفاع مقدس تا مدافعان حرم و امنیت‬ ‫این سرزمین و شهیدان عزیز عرصه سالمت درود‬ ‫و رحمت الهی را نثار می کنیم و یاد امام شــهیدان‬ ‫حضرت روح اهلل الموسوی الخمینی (ره) را در این‬ ‫محفل بهشتی و اسمانی گرامی می داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سالم و صلوات الهی و عنایت و فضل و نصر‬ ‫الهی را به اذن خداوند بزرگ تقدیم به محضر رهبر‬ ‫عزیز و عظیم الشان انقالب اسالمی ان رهبر جانبازی‬ ‫که در طول پربرکت بیش از ‪ ٣٠‬سال رهبری الهی‬ ‫سفینه نجات این امت را از میان گرداب های سخت‬ ‫و طوفان های ســهمگین حوادث بزرگ به ساحل‬ ‫ارامش و امنیت و اقتدار و پیشــرفت هدایت کرده‬ ‫است‪.‬فرماندهکلسپاهگفت‪:‬فرمایشاترهبرانقالب‬ ‫اسالمی در توصیف سیمای دل انگیز و جذاب عشایر‬ ‫عزیز کشورمان و همچنین تاثیر این جامعه تالشگر و‬ ‫تاثیرگذار در تمام شئون جامعه و کشور و ملت ما و‬ ‫همچنینتوصیفنقششهیدانواالمقاماینجامعه‬ ‫بزرگ‪ ،‬وفادار‪ ،‬غیرتمند‪ ،‬والیتمدار‪ ،‬محب اهل بیت‪،‬‬ ‫با صفا و با اختالس و همچنین توصیف تاثیر ایمان‬ ‫و اسالم در ایجاد عظمت و شکوه برای یک ملت در‬ ‫عرصه یک دفاع سخت با چشم اندازی از عدم امکان‬ ‫پیروزی که فرمودند کسی باور نمی کرد که ما در این‬ ‫صحنهبتوانیمپیروزشویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این فرمایشات کافی و جامع بود و‬ ‫در ادامه از فرمایشات نماینده محترم ولی فقیه و‬ ‫امام جمعه محترم استان حضرت حجت االسالم‬ ‫نکونام و همچنین اســتاندار جهادی بازمانده از‬ ‫دفاع مقــدس اقای حیــدری و همچنین برادر‬ ‫عزیزمان سرهنگ سعیدی ریاست سازمان بسیج‬ ‫عشایری کشور بهره بردیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد‬ ‫لزوم رعایت قوانین ساخت و ساز‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر این که باید‬ ‫قوانین ساخت و ساز را در ابتدای ساخت بناها مورد توجه‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬بی تردید مقاوم ســازی هزینه و زمان‬ ‫باالیی را نیاز دارد و در انتها معلوم نیســت بتوانیم مقاوم‬ ‫سازی واقعی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مهدی چمران در ابتدای جلســه علنی شورای اسالمی‬ ‫شــهر تهران‪ ،‬با اشاره به سالروز شهادت شهید مصطفی‬ ‫چمران گفت‪ :‬من این روز را خدمت همه ملت خوبمان و‬ ‫رزمندگان و همه کســانی که یادگار از ان دوران هستند‬ ‫تبریک و تسلیت می گویم و امیدوارم خداوند توفیق دهد‬ ‫که راه شهدای خود را بپیماییم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روز بســیج اســت و مطالبه اصلی رهبری از‬ ‫دانشــگاهها این بود که دانشجویانی تربیت شوند که در‬ ‫تراز شهید دکتر مصطفی چمران باشند‪.‬این مطالبه بزرگ‬ ‫و خوبی است و امیدوارم همه در این مسیر حرکت کنیم‬ ‫گرچه بسیار پیچیده و سخت است‪.‬‬ ‫چمران ادامه داد‪ :‬روز بســیج اســاتید نیز هست که این‬ ‫روز را تبریــک می گوییم و ســالروز حادثه زلزله منجیل‬ ‫را نیز در این روز داریم که تلفات زیادی داشــت و تاثیر‬ ‫زیاد ان در اســتان های گیالن و قزوین دیده شــد‪ .‬شهر‬ ‫تهران متاســفانه از نظر زلزله در شرایط مناسبی نیست‬ ‫اوال انچه که می ســازیم باید درست و مقاوم بسازیم که‬ ‫بعدا به فکر مقاوم سازی نیفتیم‪ .‬چرا که مقاوم سازی کار‬ ‫ساده ای نیست و حتی اگر بشود صد درصد مقاوم سازی‬ ‫کرد هزینه بســیار باال و انرژی زیادی را می گیرد و معلوم‬ ‫نیست بتوانیم مقاوم سازی واقعی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬باید از هم اکنون که شــروع به ســاخت‬ ‫می کنیم درست بسازیم البته ساختمان هایی که ساخته‬ ‫شده و در خطر هستند باید به انها بپردازیم در این موضوع‬ ‫شکی نیست اما وظیفه اصلی‪ ،‬ملی و اسالمی و انسانی ما‬ ‫این اســت که انرژی ‪ ،‬نیرو و منابع مالی کشور را هزینه‬ ‫نکنیم و تنها ساختمان هایی با ظاهر اراسته بسازیم‪ .‬بی‬ ‫تردید باید درست و منطقی بسازیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای شــهر تهران تاکید کرد ‪ :‬بارها شنیده ایم و‬ ‫دیده ایم ســاختمان هایی که هنوز به اتمام نرسیده فرو‬ ‫ریختند همین ساختمان ابادان هنوز تمام نشده بود که‬ ‫فرو ریخت و علت ان این اســت که قوانین ساختمان را‬ ‫به خوبی رعایت نکرده و نمی کنیم و تصور می کنیم اگر‬ ‫چهار تیراهن را به هم جوش دهیم و باال برویم می ایستد‬ ‫در حالی که بسیار پیچیده است و نتایج وحشتنا کی را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فردا روز اطالع رسانی‬ ‫دینی است و روز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی است‬ ‫که ان را تبریک می گوییم گرچه بار سنگین و بزرگی را‬ ‫بر دوش گرفته اند؛ امیدواریم در مســیر تبلیغات اسالمی‬ ‫موفق باشند ولی در کشور هنوز نتوانسته ایم در این مسیر‬ ‫کارهای اساسی انجام دهیم و موضوعات را برای مسلمانان‬ ‫خود به خوبی تبیین کنیم که امیدواریم با کمک همه به‬ ‫توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫چند نکته درباره ثبت نام دانش اموزان در مدارس‬ ‫تغییر «سن» ثبت نام‬ ‫در کالس اول‬ ‫ثبت نــام دانش اموزان در مدارس از هفته اول خرداد اغاز‬ ‫شده و تا پایان مرداد ادامه دارد‪ .‬ثبت نام در پایه های اول‪،‬‬ ‫هفتم و دهم در مدرسه و حضوری انجام می شود و برای‬ ‫ثبت نام میان پایه ها نیازی به حضور والدین در مدرســه‬ ‫نیست و توسط خود مدارس انجام می شود‪ .‬بنابراعالم سید‬ ‫مجتبی هاشمی‪ ،‬رئیس ســتاد ثبت نام اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫امســال قریب بــه ‪ ۱۶‬میلیون دانش اموز خــود را برای‬ ‫شــرکت در کالس های درس امــاده می کنند که از این‬ ‫تعداد بیش از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دانش اموز کالس‬ ‫اولی هستند‪ .‬محدوده بندی جغرافیایی مدارس بر عهده‬ ‫ستادهای ثبت نام استانی و منطقه ای بوده و احراز و تایید‬ ‫مدارک محل ســکونت دانش اموزان نیز بر عهده مدیران‬ ‫مدارس است‪ .‬رئیس ستاد ثبت نام دانش اموزان همچنین‬ ‫اعالم کرده است که در تابستان پیش رو‪ ،‬عالوه بر نظارت‬ ‫کامل مدارس توســط ناظرین ســتاد مرکزی ثبت نام و‬ ‫ستاد ثبت نام استان ها و مناطق‪ ،‬امسال نظارت اولیاء نیز‬ ‫به صورت سیســتمی و از طریق ‪ QR‬کد اختصاصی هر‬ ‫مدرسه انجام خواهد شد؛ لذا نصب اگهی ‪ QR‬کد مدارس‬ ‫بر روی تابلو اعالنات و در معرض دید اولیاء ضروری است‬ ‫و یکی از مالک های ارزیابی مدیران مدارس خواهد بود‪.‬‬ ‫والدیــن دانــش امــوزان می تواننــد در صــورت عدم‬ ‫رعایــت مقــررات‪ ،‬شــکایت و یا گــزارش خــود را از‬ ‫طریق ســامانه شــکایات اموزش و پرورش به نشــانی‬ ‫‪ www.shekayat.medu.ir‬جهت رســیدگی ارسال‬ ‫ن ‪( ۸۸۹۵۴۵۰۶‬ستاد نظارت بر ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬شماره تلف ‬ ‫اداره کل امــوزش و پرورش شــهر تهــران) نیز جهت‬ ‫پاسخگویی به شکایات والدین تهرانی اعالم شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 1‬تیرماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪776‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫در جمع نمایندگان اصناف و فعاالن صنفی و بازاریان سراسر کشور؛‬ ‫سخنگوی گمرک اعالم کرد؛‬ ‫‪ ۴.3‬میلیون تن کاالی اساسی‬ ‫موجود در بنادر‬ ‫ســخنگوی گمرک گفت‪ :‬بیــش از ‪۴.۳‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی موجودی اماکن بندری و شناورهای مستقر در شمال‬ ‫و جنوب کشور هستند که پس از انجام تشریفات ترخیص در‬ ‫حال ورود به زنجیره توزیع و تامین کشور هستند‪.‬‬ ‫«ســید روح اله لطیفی» در خصوص میــزان موجودی‬ ‫کاالهای اساســی در مبادی ورودی کشور توضیح داد‪ :‬تا‬ ‫پایان سی ام خرداد ماه چهار میلیون و ‪۳۳۱‬هزار و ‪۳۹۹‬تن‬ ‫موجودی انواع کاالی اساسی در اماکن بندری و گمرکی‬ ‫است که به سرعت در حال تخلیه یا ترخیص هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این میزان دو میلیون و ‪ ۹۶۸‬هزار و ‪ ۴۷۰‬تن‬ ‫کاال در انبارها و اماکــن بندری و گمرکی در حال انجام‬ ‫تشریفات اظهار یا ترخیص هستند و ‪ ۳۹۵‬هزار و ‪ ۸۳۳‬تن‬ ‫نیز در حال تخلیه از ‪ ۲۰‬فروند شناور و ‪ ۹۷۳‬هزار و ‪۹۳۹‬‬ ‫تن کاالی اساســی هم در ‪ ۱۸‬شناور منتظر اغاز فرایند‬ ‫تخلیه هستند‪.‬‬ ‫لطیفی در ادامه گفت‪ :‬یک میلیون و ‪ ۹۵۴‬هزار و ‪ ۵۴۷‬تن‬ ‫ذرت که یک میلیون و ‪ ۴۵۹‬هزار و ‪ ۴۱۸‬تن ان در اماکن‬ ‫بندری در حال انجام تشریفات ترخیص هستند و مابقی‬ ‫در ‪ ۱۳‬شناور که ‪ ۷‬شناور در حال تخلیه و ‪ ۶‬شناور منتظر‬ ‫در اســکله قرار دارد‪ ،‬بیشــترین میزان از یک نوع کاالی‬ ‫اساسی موجود در اماکن بندری قبل از ترخیص است‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک افزود‪ :‬گندم با ‪ ۹۳۲‬هزار و ‪ ۴۹۲‬تن در‬ ‫جایگاه بعدی قرار دارد که از این میزان ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪۱۳۶‬‬ ‫تن در اماکن بندری و مابقی در ‪ ۱۱‬شناور در حال تخلیه‬ ‫یا منتظر تخلیه هستند‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬قوانین مالیاتی را به نفع تولیدکنندگان اصالح می کنیم‬ ‫رئیــس مجلس با بیان اینکه در دهه ‪ ۶۰‬شــما از ما رزمندگان در‬ ‫جبهه و خط مقدم پشــتیبانی کردید و امروز شــما رزمندگان ما‬ ‫در جنگ اقتصادی هســتید تاکید کرد‪ :‬مطمئن باشــید که ما در‬ ‫مجلس از شــما و هرکس که در جنگ اقتصادی رزمنده ملت ایران‬ ‫اســت پشــتیبانی و پادویی می کنیم و به شما قول شرف می دهم‬ ‫در حوزه مالیات کســانی که کار تولید انجام می دهند‪ ،‬مالیاتشان‬ ‫را انقدر به حداقل برســانیم که سودشــان اقتصادی شود و نسبت‬ ‫به کســانی که ســرمایه دارند اما کاری نمی کنند و سپرده گذاری‬ ‫می کنند‪ ،‬ســود بیشتری کســب کنند اما به ما نگویید سیستم را‬ ‫هوشــمند نکنید‪ ،‬اتفاقا سیستم باید هوشمند شود تا مشخص شود‬ ‫چه کسی فرار مالیاتی دارد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم‬ ‫گرامیداشت روز ملی اصناف و در جمع نمایندگان اصناف و فعاالن‬ ‫صنفی و بازاریان سراسر کشور گفت‪ :‬این روز را به همه زحمتکشان‬ ‫و مجاهدان عرصه اقتصادی تبریک گفته و حضور شــما را در خانه‬ ‫ملت خیرمقدم می گویم‪ .‬همچنین ســالروز شهادت دکتر مصطفی‬ ‫چمران که بحق یک چهره کم نظیر‪ ،‬انقالبی و دانشــمند بود را نیز‬ ‫گرامــی می دارم‪ .‬وی افزود‪ :‬دکتر چمــران مجاهدی بی بدیل در‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫دولت اقدامات پوپولیستی نمی کند‬ ‫توضیح وزارت جهاد درباره واردات «اریو تجارت سهیل»‬ ‫تعهدات این شرکت به پشتیبانی‬ ‫امور دام واگذار شد‬ ‫معــاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫شرکت اریو تجارت سهیل ‪ 350‬هزار تن نهاده خریداری‬ ‫کرده و توزیع می شود و هیچ ارزی از بانک مرکزی نگرفته‬ ‫اســت اما به دلیل کندی توزیع تعهدات این شــرکت را‬ ‫واگذار کردیم‪.‬‬ ‫محمد قربانی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر اینکه گفته می شود شرکت «اریو تجارت سهیل» ارز از‬ ‫بانک مرکزی برای واردات نهاده گرفته اما نهاده ای تحویل‬ ‫نداده است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت حدود ‪ 520‬هزار تن نهاده‬ ‫به صورت اعتباری از کشورهای شمالی خریداری کرده و‬ ‫به مرور وارد کشور می شد‪ ،‬اما این شرکت هیچ ارزی حتی‬ ‫دالری از بانک مرکزی تحویل نگرفته است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه‬ ‫هفته گذشــته همه تعهدات این شــرکت را به شرکت‬ ‫پشــتیبانی امور دام انتقــال داده ایم‪ ،‬افــزود‪ :‬نهاده های‬ ‫خریداری شــده با کشــتی های کوچک ‪ 20‬هزار تنی از‬ ‫شمال وارد می شد که در شبکه حمل و نقل سرعت الزم‬ ‫را نداشــت و به دلیل کندی ورود این نهاده ها به کشــور‬ ‫و به دلیل نارضایتی که در ســرعت تامین وجود داشت‬ ‫هفته گذشــته همه تعهدات این شرکت را گرفتیم و به‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امور دام انتقال دادیم‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به ســوال که ایا خبر پرداخت پول به حساب شرکتی در‬ ‫مجارستان و واردات از ان کشور صحت دارد؟ گفت‪ :‬بحث‬ ‫مجارستان فقط برای دور زدن تحریم ها بود و این نهاده ها‬ ‫از کشورهای شمالی و عمدتاً روسیه وارد شده است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دستگاه های‬ ‫اجرایی برای الکترونیکی کردن‬ ‫خدمات اعالم شد‬ ‫هم اکنون ‪ 10‬دســتگاه از ‪ 170‬دســتگاه اصلی و چند‬ ‫دســتگاه فرعی به پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند‬ ‫متصل شدند و فقط چند ماه تا اخرین مهلت دستگاه ها‬ ‫برای الکترونیکی کردن خدمات فرصت باقی مانده است‪.‬‬ ‫مهدی ســالم رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اخرین مهلت دستگاه‬ ‫ها برای الکترونیکی کردن خدمات را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی در توئیتی نوشــت‪:‬‏وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫از راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند زودتر‬ ‫از مهلت مشخص شده در قانون بودجه امسال خبر داده‬ ‫است‪ .‬براســاس قانون بودجه دستگاه ها تا شهریور برای‬ ‫عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه خدمات الکترونیک‬ ‫فرصت دارند‪.‬‬ ‫پیش تر وزیر ارتباطات گفتــه بود‪ :‬تکلیف قانونی وزارت‬ ‫ارتباطات راه اندازی پنجره ملی خدمات تا دی ماه ســال‬ ‫جاری است که وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را‬ ‫‪ 8‬ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت ماه‬ ‫به صورت ازمایشی راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫عرصه علم‪ ،‬دانش و عرفان بود و او الگویی واقعی در جهان اســام‬ ‫بود که سرمشــق جوانان انقالبی قرار گرفت و مدارس و دانشــگاه‬ ‫های ما باید نظیر ایشان تربیت کند‪ .‬وی با اشاره به مجاهدت های‬ ‫اصناف در دوران دفاع مقدس گفت‪ :‬من ان دوران را فراموش نمی‬ ‫کنم که به عنوان خدمتگزار و رزمنده توفیق خدمت داشــتم و می‬ ‫دیدم که اهمیت اصناف در ان دوران و در مواقعی حتی از مسئوالن‬ ‫گردان ها بیشتر بود‪.‬‬ ‫قالیباف اضافه کرد‪ :‬زمانی که از پشتیبانی جنگ صحبت می کنیم‬ ‫و از بحــث حفاظت و تعمیر ادوات حرف مــی زنیم باید بدانیم که‬ ‫نقــش اصناف در این بخش بســیار مهم و حیاتــی بود تاجایی که‬ ‫فعاالن صنف تراشــکاری در ان زمان برای ما خمپاره ساختند و به‬ ‫قول شــهید چمران فرق مرد و نامرد را مشخص کردند‪ .‬همچنین‬ ‫مردانگی و غیرت این قشــر را در دوران اوج کرونا یادمان هست که‬ ‫چگونه در کنار مردم بودند و خودشــان اســیب دیدند‪ ،‬اما اصناف‬ ‫مختلف تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدماتی همان مردانگی های دوران دفاع‬ ‫مقدس را تکرار کردند‪.‬‬ ‫رئیــس قوه مقننه کشــورمان با بیان اینکه در دهه ‪ ۶۰‬شــما از ما‬ ‫رزمندگان در جبهه و خط مقدم حمایت و پشتیبانی کردید و امروز‬ ‫جای من و شما عوض شده است گفت‪ :‬معتقدیم که امروز جنگ ما‬ ‫جنگ اقتصادی است و اکنون شما رزمنده ما در این جنگ هستید‬ ‫و مطمئن باشــید که ما در مجلس از شــما و هرکس که در جنگ‬ ‫اقتصادی رزمنده ملت ایران اســت پشتیبانی و پادویی می کنیم و‬ ‫نیز انتظار داریم که شما هم در این جنگ با قدرت شمشیر بزنید و‬ ‫دشمنان ایران و نظام را ناامید کنید‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصاد با بیان اینکه ســعی می کنیــم از اقدامات‬ ‫پوپولیســتی جلوگیری کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح سیاست ارز ترجیحی‬ ‫همزمان با تورم جهانی شــد که بخشــی از گرانی ها ناشی از این‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫محمد هادی سبحانیان در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور دشوار‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی که دولت سیزدهم کار را اغاز کرد با انبوهی‬ ‫از مسائل و مشکالت مواجه بود‪ .‬دهه ای را پشت سر گذاشتیم که‬ ‫رشــد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان استهالک سرمایه از‬ ‫ســرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم هایی را تجربه کرده بودیم‬ ‫که در دنیا بی سابقه بود‪ .‬مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن‬ ‫کیک اقتصادی کشور و سفره مردم شده بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود‪ :‬در نیمه اول سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در مجموع از تمام ظرفیت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اســتفاده شــده بود‬ ‫و همچنین تنخواهی کــه در اختیار دولت ها قرار می گیرد به طور‬ ‫کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی دولت کار خود را اغاز کرد با مسائل و مشکالت‬ ‫زیادی مواجه بود که برخی از انها ســاختاری است و شاید دهه ها‬ ‫رییس سازمان اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫بی عدالتی و نارضایتی های امروز‬ ‫ناشی از تصمیمات گذشته است‬ ‫رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نظام بانکی‬ ‫ناکارامد باعث ایجاد تورم و فســاد شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫بی عدالتی ها‪ ،‬عدم بهره وری و نارضایتی های امروز ناشی از تصمیمات‬ ‫غلط و فساد برانگیز در سال های دور گذشته است‪« .‬میثم لطیفی»‬ ‫در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری‪ ،‬با بیان اینکه امار دقیقی‬ ‫در حوزه فساد در کشور وجود ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ماه های اخیر‬ ‫تالش فراوانی برای دستیابی به امار و و ارقام دقیق در حوزه فساد‬ ‫و مبارزه با فســاد کرده ایم‪ ،‬ولی این کار اسانی نیست‪ ،‬البته بدون‬ ‫داشتن امار دقیق نمی توان جمع بندی مناسبی در اولویت بندی‬ ‫برای مبارزه با فســاد داشــت‪ .‬وی با بیان اینکه دو فساد راهبردی‬ ‫و تاکتیکی در کشــور وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال های گذشته با‬ ‫مفسدان و فسادهای خرد برخورد شده که در جای خود الزم است‪،‬‬ ‫اما این امر نباید ما را در مقابله با فسادهای تاریخی و راهبردی که‬ ‫ناشی از تصمیمات غلط و بی توجهی به اصول انقالب اسالمی بود‪،‬‬ ‫غافل کند‪ .‬رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور با انتقاد از‬ ‫غفلت از فسادهای راهبردی که در کشورمان رخ داده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بخشــی از بی عدالتی ها‪ ،‬عدم بهره وری و نارضایتی های امروز‬ ‫ناشــی از تصمیمات غلط و فساد برانگیز در سال های دور گذشته‬ ‫است‪ .‬امروز اگر با مشکل کم ابی در استان هایی مثل اصفهان و یا‬ ‫الودگی هوا در اراک هســتیم‪ ،‬ناشی از همین فسادهای راهبردی‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬عدم همه جانبه نگری و دقت در تصمیم گیری از‬ ‫یک طرف‪ ،‬بی توجهی به نظرات کارشناسی و تعجیل های بی مورد‪،‬‬ ‫بده بســتان ها و گروکشی های سیاسی و نفوذ در نظام برنامه ریزی‬ ‫کشور از مصادیق فسادهای راهبردی در نظام اداره کشور بوده که‬ ‫امروز نتایج ان را می بینیم‪.‬‬ ‫با ان مواجه بودیم اما به برکت سفره نفت‪ ،‬متاسفانه عزم و اراده ای‬ ‫برای اصالح ان وجود نداشت و در اوج تحریم های نفتی وابستگی‬ ‫ما به درامدهای نفتی باالتر می رفت‪.‬‬ ‫معــاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظار می رفت بعد از خروج امریکا از برجام وابستگی بودجه دولت‬ ‫به نفت کمتر شود اما اینطور نشود و بعضاً از ذخایر بانک مرکزی‬ ‫و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می شد و فرصت هایی که در‬ ‫اختیار ما برای اصالحات ساختاری قرار می گرفت از بین می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می توانست کار را‬ ‫ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصالحات‬ ‫و یکــی اینکه باالخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم ســازی‬ ‫اقتصاد انجام دهد‪.‬‬ ‫سبحانیان افزود‪ :‬البته به نظر می رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب‬ ‫شــده و رئیس جمهور هم می خواهد که اصالحات ســاختاری را‬ ‫انجام دهد البته با توجه به اینکه وضع موجود ذینفعانی دارد‪ ،‬تغییر‬ ‫ان ساده نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سالهاســت که از تولید بــا دادن ارز ارزان قیمت یا‬ ‫انرژی ارزان قیمت و توزیع انواع رانت حمایت شــده است و همه‬ ‫این اقدامات منجر به این شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته‬ ‫باشند و صادرات محور نباشند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول افزود‪ :‬همچنین دولت ســعی می کرد که اگر‬ ‫قیمت تمام شــده یک کاالیی باالست قیمت ان کاال را به صورت‬ ‫دســتوری برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی‬ ‫عم ً‬ ‫ال انگیزه ســرمایه گذاری و تولید را در کشور از بین برده ایم و‬ ‫این رویکردها طی دهه ها وجود داشته است‪ .‬حتی برای حمایت از‬ ‫مصرف بعضاً به صورت ناگهانی صادرات یک کاالیی متوقف می شد‬ ‫و این اتفاقات اثرات منفی بر صادرات داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به حذف ارز ترجیحی‬ ‫گفت‪ :‬شــرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت‬ ‫ضــرورت حذف ارز ترجیحی را برای مــردم تبیین کرد و تبیین‬ ‫افزایش قیمت ها خیلی جذابیتی نــدارد اما با این وجود باید این‬ ‫موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی‬ ‫بخش خصوصی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دهک های پردرامد ما بیشتر از‬ ‫اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی منتفع می شدند و حتی‬ ‫افزایش قیمت هایی که در حوزه کاالهای اساســی که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی دریافت می کرد به مراتب باالتر از رشــد شاخص قیمت ها‬ ‫بود‪ .‬ســبحانیان اظهار کرد‪ :‬بعد از اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫در حوزه مواد اولیه دارویی در ســال ‪ ۹۷‬ســه و نیم برابر سال ‪۹۶‬‬ ‫ثبت ســفارش داشتیم‪ ،‬در فروردین ماه سال ‪ ۹۸‬اعالم شد که ارز‬ ‫ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می شــد در تمام سال ‪ ۹۸‬ک ً‬ ‫ال‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن واردات کره انجام شــد اما با توجه به اعالم حذف ارز‬ ‫ترجیحی کره ‪ ۴۰‬هزار تن از واردات کره در دو ماه اول ســال ‪۹۸‬‬ ‫انجام شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی‬ ‫تقاضای کاذب برای واردات و خروج ان از کشور شکل گرفت و در‬ ‫نتیجه دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد‬ ‫البته این سیاست همراه با تحوالتی در داخل و خارج کشور همراه‬ ‫شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد‪ :‬در داخل‬ ‫کشور در زمینه افزایش هزینه ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد‬ ‫که اگرچه توسط اجزا دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می زد‪.‬‬ ‫ســبحانیان افزود‪ :‬موضوع خشکســالی در دنیا و ایران جدی بود‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬میزان تولید گندم کشور ‪ ۸.۵‬میلیون تن بود اما در‬ ‫سال گذشته به علت خشکسالی ‪ ۴.۵‬میلیون تن بود و امسال هم‬ ‫پیش بینی می شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان‬ ‫نیاز کشور بیش از این رقم است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد؛‬ ‫توقف احداث پتروشیمی میانکاله‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه از ابالغ نظر دادستانی کل کشور در خصوص‬ ‫پتروشیمی میانکاله خبر داد و گفت‪ :‬بررسی ها در این رابطه ادامه‬ ‫دارد‪ .‬مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران گفت‪ :‬چهل‬ ‫و یکمین سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی و روز تبلیغ‬ ‫و اطالع رســانی دینی را نیز گرامی می داریم و به خانواده بزرگ‬ ‫مبلغان در این عرصه و متولیان خدوم و متدین ســازمان ارزشی‬ ‫تبلیغات اسالمی تبریک عرض می کنیم و به این نکته مهم اشاره‬ ‫می کنیم که سازمان تبلیغات اســامی در اشاعه و نشر معارف‬ ‫دینی و اسالمی نقش بسیار ارزشمند و ویژه ای را در نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت‪ :‬شهید بهشتی نقش ویژه‬ ‫ای در مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی داشت‪ .‬مدیریت بی‬ ‫نظیر وی در شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬ایجاد دستگاه قضائی‬ ‫پس از انقالب از جمله اقدامات این شهید بزرگوار است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫رهبر انقالب ان زمان و در حکم شهید بهشتی‪ ،‬تحول قضائی را‬ ‫خواستار بودند‪ .‬ایشان اهتمام ویژه ای برای احکام قضائی اسالمی‬ ‫داشت‪ .‬در بحث مظلومیت این سید بزرگوار می توان به جمله امام‬ ‫راحل اشــاره کرد که ایشان گفتند شهید بهشتی یک امت بود‪.‬‬ ‫ستایشــی در ادامه و با اشاره به سالروز حمله شیمایی سردشت‬ ‫گفت‪ :‬کشور ما در سردشت و برخی استان های دیگر گرفتار این‬ ‫حمالت و قربانی سالح های شیمیایی شدند‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه باید حق قربانیان این فاجعه را‬ ‫بگیریم گفت‪ :‬این سالح ها با دست صدام و رژیم ان مقطع عراق به‬ ‫کار گرفته شد و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه و در خصــوص اخرین وضعیــت حادثه اتوبوس‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس‬ ‫خبرنگاران همه را متاثر کرد چرا که عده ای مصدوم و ‪ ۲‬نفر فوت‬ ‫شدند‪ .‬اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد قابل بحث‬ ‫است‪ .‬در دادسرای عمومی استان ارومیه‪ ،‬پرونده ای تشکیل و به‬ ‫عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی‬ ‫بررسی شد‪ .‬اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیات سه نفره صادر‬ ‫و با اعتراض به ان به هیات ‪ ۵‬نفره کارشناســی ارجاع شد‪ .‬این‬ ‫پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خصوص مســئولیت مسئوالن محیط زیستی باید‬ ‫گفت در خصوص این افراد‪ ،‬قرار منع تعقیب صادر شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اخرین وضعیت پرونده میانکاله‬ ‫و نظر دســتگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشــی از ان به قوه قضائیه‬ ‫و بخشــی به مسئوالن ذیربط مدخل در سایر حوزه های تصمیم‬ ‫گیری برمی گردد‪ .‬در حوزه میانکاله بررسی ها حاکی از این است‬ ‫که تصمیمات متعددی در زمان های مختلف گرفته شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!