روزنامه خوب شماره 775 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 775

روزنامه خوب شماره 775

روزنامه خوب شماره 775

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛‬ ‫دستورات اژه ای‬ ‫در راستای کاهش‬ ‫هزینه های دادرسی مردم‬ ‫‪2‬‬ ‫در گفت وگوی مستقیم وز یر صمت با مردم مطرح شد؛‬ ‫مذاکرات برای واردات‬ ‫خودرو اغاز شده است‬ ‫سهشنبه‪ 31‬خرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 775‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 21‬ذی القعده‪ 21 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نظار‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بر ثب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫در سال دارس‬ ‫جاری‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران‪:‬‬ ‫روایت وز یر اقتصاد از برخورد‬ ‫یک رانت خوار برای جلوگیری‬ ‫از حذف ارز ترجیحی‬ ‫درخواست بیمه سالمت از‬ ‫موسسات برای ثبت اطالعات‬ ‫بیمه شدگان در پایگاه اطالعات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رستم قاسمی‪،‬وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫تولید خودروهای زیان ده‬ ‫و بی کیفیت با تیراژ باال‬ ‫دلیل اصلی زیان انباشته‬ ‫ایران خودرو است‬ ‫قرارداد مستاجران‬ ‫به طور خودکار تمدید می شود‬ ‫معاون شرکت برق حرارتی‪:‬‬ ‫نیروگاه های کشور‬ ‫در امادگی کامل در برابر هر‬ ‫تهدیدی قرار دارند‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان گیالن‬ ‫نوبت اول‬ ‫(نوبت اول) شماره ‪ 1401-25‬ق‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد ‪2001005117000038 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪2‬‬ ‫شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه عملیات اجرایی تکمیلی جیر سرکسما و جیرسر نوده و زرکام به اباتر مجتمع ناحیه یک غرب از توابع شهرستان‬ ‫صومعه سرا‬ ‫‪3‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/31‬الی ‪1401/04/04‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ‪ 9/30‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 10/30‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه از مورخ ‪ 1401/03/31‬می باشد ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشــایی پاکتها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ ) www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ (.‬ضمناً‬ ‫پیمانکاران مکلف هســتند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحویل دهند) اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در‬ ‫خصوص اسناد مناقصه ‪ 013-33321054‬داخلی ‪ – 279‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ 01333251136‬تهران ‪1456‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه ‪ 1/000/000‬ریال ( یک میلیون ریال) است که به حساب شماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ‪3720‬‬ ‫شماره شبا ‪ IR 020170000000108102328005‬به نام شرکت اب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میزان سپرده شرکت در مناقصه ‪ 6/465/750/000 :‬ریال ( نوع تضمین صرفاً ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق مشارکت‬ ‫بی نام بر اساس ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬می باشد )‬ ‫مبلغ براورد‪ 129/314/907/185 :‬ریال مبنای براورد اولیه ‪ :‬فهرست بها پایه سال ‪ 1401‬نوع فهرست بهاء ‪ :‬انتقال و توزیع اب روستایی‬ ‫مدت پیمان ( ‪ 12‬ماه )‬ ‫‪7‬‬ ‫رشته پیمانکار ‪ :‬اب‬ ‫‪9‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬از محل اعتبارات طرح بشــماره ‪ ( 1503003006‬بودجه عمومی و ردیف متفرقه ‪ ) 550000 -85‬و پرداخت به صورت اســناد‬ ‫خزانه ‪ ،‬اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دستگاه نظارت ‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪12‬‬ ‫مهلت اعتبار پیشنهاد ‪ :‬سه ماه ( برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد )‬ ‫‪11‬‬ ‫سایت ملی مناقصات ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫‪13‬‬ ‫هزینه دو نوبت اگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪-‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/03/31 :‬‬ ‫سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن ‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫‪-‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/04/01 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫فقط یک میلیارد تومان مالیات خانه های خالی وصول شده است‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫اخبار‬ ‫واقعی شدن مصرف روغن‬ ‫در ایران با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫هیچ برنامه ای برای افزایش‬ ‫مجدد قیمت روغن وجود ندارد‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی که به ُکند شــدن قاچاق‬ ‫کاالهای اساســی به خارج از کشــور منجر شده‪ ،‬علت‬ ‫اصلی کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی مصرف روغن خوراکی‬ ‫کشور در یک ماه اخیر بوده است‪.‬‬ ‫اصالح نظام یارانه ها در جهت عادالنه تر شدن و واقعی‬ ‫شــدن نرخ روغن خوراکی باعث شــد احتــکار روغن‪،‬‬ ‫افزایش بی رویــه صادرات محصوالت حــاوی روغن و‬ ‫خروج غیرقانونی روغن از کشــور کاهش پیدا کند؛ این‬ ‫در حالی است که پیش از این به دلیل پایین بودن نرخ‬ ‫روغن خوراکی داخلی نســبت به کشورهای همسایه با‬ ‫قاچاق این محصول مواجه بودیم‪.‬‬ ‫درواقع به علت ارزان بــودن روغن خوراکی در ایران‬ ‫نســبت به کشورهای همسایه‪ ،‬در ســال های اخیر در‬ ‫کشــورهای عراق‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان نیز روغن‬ ‫یارانه ای ایران به طور قاچاق منتقل می شد و منابع ارزی‬ ‫ملت ایران به جیب کشورهای همسایه می رفت‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬سال گذشته با تقاضای کاذب مصرف‬ ‫روغن خوراکی روبرو شــدیم که بــا حذف و اصالح ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و واقعی شــدن قیمت ها مصرف نیز به‬ ‫ســمت واقعی شدن حرکت کرده اســت؛ البته اخیرا ً با‬ ‫کاهش مصرف برخی کاالها همچون انواع ســس‪ ،‬تن‬ ‫ماهی و محصوالتی که حاوی روغن است‪ ،‬نیز مواجهیم‪.‬‬ ‫طبق امارها نیاز ماهانه کشــور به روغن خوراکی بین‬ ‫‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۶۰‬هزار تن است که نشان می دهد نیاز ساالنه‬ ‫کشــور به روغن بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون تن اســت‪ ،‬البته‬ ‫هر ســاله نزدیک ‪ ۵۰۰‬هزار تن روغن خوراکی از محل‬ ‫روغن کشی های داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر میزان ورود متــداول روغن خام‬ ‫کشــور بین ‪ ۹۰۰‬هزار تن تــا یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تن بوده اســت‪ .‬بر اساس امار ســال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۱.۹‬‬ ‫میلیون تــن روغن خام به ارزش ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر وارد‬ ‫کشور شده بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیک ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار تن دانه‬ ‫روغنی وارد کشور شــد که از این میزان نزدیک ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تن روغن خام از محــل واردات دانه های روغنی‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫همچنین سال ‪ ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰‬نزدیک ‪ ۲۹۱‬هزار تن‬ ‫انواع دانه های روغنی که از این میزان حدود ‪ ۲۶۶‬هزار‬ ‫تن کلزا بوده وارد کارخانه های روغن کشی شد که بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تن تولید روغن را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وضعیت تولید بیانگر ان اســت که کمبودی در روغن‬ ‫خوراکی موردنیاز خانوار‪ ،‬صنف و صنعت نداریم و روغن‬ ‫به میزان کافی در کشور موجود است‪.‬‬ ‫در بحث مصرف نیز طبق امار اردیبهشــت ماه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬روغن خوراکی کشــور نزدیــک ‪ ۱۳۵‬هزار تن‬ ‫شــد درحالی که در مدت مشابه ســال ‪ ۱۴۰۰‬این رقم‬ ‫‪ ۲۰۹‬هزار تن بود که حدود ‪ ۳۵‬درصد کاهش را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مصرف روغن خانوار در اردیبهشــت ماه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نزدیک ‪ ۸۴‬هزار تن اســت که نســبت به مدت مشابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۳۶‬هزار تن بود که حدود ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫روغن صنف و صنعت در اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن شد درحالی که در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۷۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن بود که ‪ ۳۰‬درصد کاهش را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول‬ ‫نوسان قیمت شوینده ها ربطی‬ ‫به نرخ پلیمر ندارد‬ ‫رئیــس انجمن ملی صنایع پلیمر با بیان اینکه مبنای‬ ‫قیمــت گذاری محصوالت پلیمــری مبتنی بر ارز نیما‬ ‫و قیمت های جهانی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طی یکسال گذشته‬ ‫نوسان بزرگی در نرخ گذاری ها وجود نداشته است‪.‬‬ ‫ســعید ترکمان با بیان اینکه مبنــای قیمت گذاری‬ ‫محصــوالت پلیمری در بورس کاال بر اســاس نرخ ارز‬ ‫در ســامانه نیما بانک مرکزی است‪ ،‬افزود‪ :‬متوسط نرخ‬ ‫محصوالت پلیمری مورد اســتفاده در صنایع شوینده‬ ‫برای بســته بندی و بطری که در بورس کاال به فروش‬ ‫می رسند تا هفته گذشته به ازای هر کیلوگرم مبلغ ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن ملی صنایع پلیمر بــا بیان اینکه طی‬ ‫یکسال اخیر نوســان بزرگی در روند قیمت ارز نیمایی‬ ‫وجود نداشته اســت گفت‪ :‬هرچند قیمت دالر سامانه‬ ‫نیما طی هفته های اخیــر در محدوده ‪ ۲۶‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان با نوســان مواجه شــد اما در یکسال گذشته از‬ ‫نوسان های بزرگ در این سامانه خبری نبوده است‪.‬‬ ‫معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان مالیات براورد شده خانه های خالی فقط یک میلیارد تومان وصول شده است‪.‬معاون فنی و حقوقی سازمان‬ ‫امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد گفت‪ :‬تاکنون اطالعات حدود ‪ ۴۹۳‬هزار واحد خالی در یک بخش و ‪ ۱۲۰‬هزار واحد در بخشی دیگر از طریق وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور‬ ‫مالیاتی قرار گرفته است‪.‬توتونچی ادامه داد‪ :‬طبق قانون به محض اینکه این اطالعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته به دارندگان واحدهای مسکونی پیامکی ارسال شده و مالکان‬ ‫باید در سامانه مربوطه مالیات خودشان را پرداخت کنند و البته ان سامانه به شکلی طراحی شده است که در صورت ثبت اعتراض‪ ،‬اطالعات برگشت داده می شود‪ ،‬تا در اختیار وزارت راه‬ ‫و شهرسازی قرار گیرد و مجددا ً اصالح شود‪.‬‬ ‫روایت وزیر اقتصاد از برخورد یک رانت خوار‬ ‫برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی‬ ‫وزبــر اقتصاد گفت‪ :‬یکی از افرادی که در گذشــته از مناســبات‬ ‫اقتصادی بهره برده بود به ما می گفت‪ ،‬شما نمی توانید ارز ترجیحی‬ ‫را بردارید مگر «الکی» است که ما این همه تالش کردیم برای این‬ ‫موضوع شما بیایید و ان را بردارید؟‬ ‫سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش‬ ‫حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫نــگاه و رویکرد اقتصاد سرمایه ســاالرانه به جهت اینکه ازادی های‬ ‫ویژه ای برای عامه مردم فراهم است‪ ،‬مدعیان ان رویکرد می توانند‬ ‫بگویند که اقتصاد مردمی را پشتیبانی می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به نظر می رســد در یک تعریف ســاده و مبتنی‬ ‫بر بســیاری از اصولی که تدوین کننده های قانون اساسی در نظر‬ ‫داشتند‪ ،‬هر چقدر به سمت دسترسی طبقات مردم به سرمایه های‬ ‫اقتصادی برویم و همچنین امکان نقش افرینی مستقل بیشتری در‬ ‫عرصه تولید و داد و ســتد ها برای مردم فراهم کنیم و بهره مندی‬ ‫طبقات بیشــتری از مردم را از منافع‪ ،‬درامد ها و رفاهیات کشــور‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬می توانیم مدعی شــویم که اقتصاد ما بیشــتر رنگ و‬ ‫بوی مردمی دارد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در دوره پهلوی اول و دوم اساساً نوع رویکرد و‬ ‫نگاه ها این بود که ما به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی برویم‪،‬‬ ‫ان الگو استعداد زیادی در پرورش این سه مولفه اقتصاد مردمی را‬ ‫نداشت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال های پس از انقالب اسالمی‪ ،‬دوره هایی را‬ ‫شاهد هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده یعنی هم در مساله‬ ‫دسترسی به منابع و ســرمایه ها و هم در نقش افرینی حوزه تولید‬ ‫و دادو ســتد‪ .‬در دوره هایی توانســتیم به ان الگو نزدیک تر شویم‬ ‫و در ان یک اجماع و ادراک عمومی وجود داشــت‪ ،‬اما متاســفانه‬ ‫در دهــه ‪ ۷۰‬از مولفه های اقتصادی که مردم بودند دورتر شــدیم‬ ‫و جریان هــای اقتصادی کم کــم نقش افرینی هایی را ایجاد کردند‪،‬‬ ‫گرچه به ظاهر بیرون دولت اند‪ ،‬اما از مردم نیستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مناسبات انحصارگرایانه‪ ،‬گفت‪ :‬انحصارها در حوزه‬ ‫توزیــع و در زنجیره های بعد از واردات کاالهای اساســی به نحوی‬ ‫ادامه پیدا کرده است که عم ً‬ ‫ال اجازه اینکه نیروهای دیگری از مردم‬ ‫بیایند و نقش افرینی کنند و مناسبات متفاوتی را رقم بزنند‪ ،‬فراهم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫خاندوزی تصریح کرد‪ :‬گرچه در ذیل بانک های غیردولتی‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از جذب ســپرده ها صــورت می گیرد اما بــاز با مولفه های‬ ‫اقتصاد مردمی مطابقت ندارد و انجا هم با نوع دیگری از مناسبات‬ ‫انحصــاری خصوصی مواجه هســتیم؛ بــدون قاعده مندی و بدون‬ ‫نظارت از ســوی نهادهای تنظیم گر که حواسشان به این مناسبات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در اقتصاد ایران وارث مجموعه ای کامال پیچیده‬ ‫از مناســبات مالکیتی و مدیریتی متعدد هستیم که صورت ظاهر‬ ‫انها ممکن اســت ردپایی از دولت یا دولتی بودن‪ ،‬وجود نداشــته‬ ‫باشد اما تولیدکننده عدم دسترسی مردم است که جوانان و فعاالن‬ ‫اقتصادی امکان دســتیابی به ان را ندارند‪ .‬ما ان نظامی از اقتصاد‬ ‫برایمان مطلوب است که بتواند این امکان و فرصت را بیشتر فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خاندوزی اضافه کرد‪ :‬ما در پایان دهه ‪ ۱۳۹۰‬به موقعیتی رسیدیم‬ ‫که بســیاری از مناســبات دولتی و عمومی ما بــه دالیل مختلفی‬ ‫عملکرد قابل دفاعی نداشتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت ســیزدهم در شرایطی که بر سر کار امد‪ ،‬در نوع‬ ‫نگاه و انتخاب مدیران خود ســعی کرد به شــیوه ای عمل کند که‬ ‫بتواند چاره ای جدید و مسیرهای نو برای اقتصاد کشور بیاندیشیم‪.‬‬ ‫مسیر نو هم‪ ،‬نیازمند اشــخاص جدید بود‪ .‬انتخاب ستاد اقتصادی‬ ‫دولت این بــود که به ثبات اقتصــادی کالن نیازمندیم و تا پایان‬ ‫اسفند ماه نیز این سیاست مدنظر بود‪.‬‬ ‫خاندوزی تاکید کرد‪ :‬جهت گیری به ســمت گروهایی بود که از‬ ‫اقتصاد ارتزاق می کردند اما منفعتی به جامعه نمی رساندند‪ ،‬و تالش‬ ‫شد این روند را تغیییر دهیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی افزود‪ :‬یکی بــه اقایان وزرا گفته بــود محال بود ارز‬ ‫ترجیحی را بردارید ما کلی تالش نکردیم که شــما بیایید بردارید‪،‬‬ ‫اما ســازوکار به ســمت دیگری پیش رفت‪ .‬ما تالش مان این است‬ ‫که از این چنبره ای که اقتصاد ایران دچارش شده بود رها شویم ‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت‪ :‬اصل جهت گیری تغییر‬ ‫رویکرد اســت و مهم ترین اصل اقتصادی شدن مردم این است که‬ ‫ان های که سفره مردم را به واردات گره زده اند کنار بزنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصل این مسیر و رویکرد با یکسری اقدامات پیشینی و‬ ‫پسینی‪ ،‬نه تنها جریان انحصار گر و واردات گر که هر دو باید نقش‬ ‫دیگری ایفا کنند‪ .‬ما در برخی از جلســات ســتاد اقتصادی دولت‬ ‫با اقایان وزرا این صحبــت را می کنیم که هر کدام از کارافرینان‬ ‫می توانند کار واردات را انجام دهند و مسیرهای کم هزینه را برای‬ ‫سایر اقدامات دولت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در گفت وگوی مستقیم وزیر صمت با مردم مطرح شد؛‬ ‫مذاکرات برای واردات خودرو اغاز شده است‬ ‫وزیــر صمت گفت‪ :‬خودروهای وارداتــی تنها خودروها چینی‬ ‫نیســتند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیــر ‪ ۱۰‬هزار دالر نیز‬ ‫وجود دارد و گفت وگوهایی نیز برای انجام این کار اغازشده است‪.‬‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬ســیدرضا فاطمی امین» با‬ ‫هدف گفت وگوی مســتقیم با مــردم در برنامه گفت وگوی ویژه‬ ‫خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و افزود‪ :‬مسائل‬ ‫صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش‬ ‫از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد‪ ،‬اما این موارد یک‬ ‫بار برای همیشه باید حل وفصل شوند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بنده از ســال ‪ ۱۳۸۶‬مجری طرح خودروهای‬ ‫فرســوده بودم‪ ،‬بنابراین به طور مستقیم با صنعت خودرو ارتباط‬ ‫داشــتم و در ان زمان برای نخستین بار طرح فروش خودروهای‬ ‫فرســوده به طور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول یک سال‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۵‬هزار خودرو فرســوده از رده خارج شد درحالی که‬ ‫تا ان زمان تنها ‪ ۴۵‬هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده بود‪.‬‬ ‫وزیــر صمت یاداور شــد‪ :‬صنعت خودرو نــه انقدر کوچک و‬ ‫بی اهمیت اســت کــه ان را پنهان کرده و صورت مســئله ان را‬ ‫پاک کنیم‪ ،‬نه ان قدر اکنون بالنده اســت کــه بتوان از ان دفاع‬ ‫کــرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و‬ ‫مســائل مربوط به ان را حل کرده و راه حل ها را نهایی و در یک‬ ‫دوره زمانی اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو ســال در نظر‬ ‫گرفته ایم و برای اجرایی کردن این مهم برنامه الزم تهیه شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازه زمانی ‪ ۱۴۰۲‬تا ‪ ۱۴۰۴‬نقطه عطف صنعت خودرو‬ ‫خواهد بود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬این برنامه دوساله تا اواخر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۴‬ادامه دارد‪ ،‬یعنی از سال ‪ ۱۴۰۲‬این موضوع تغییر‬ ‫پیدا خواهد کرد و درواقع نقطه عطف همین بازه زمانی است‪.‬‬ ‫فاطمی امین با اشــاره به بازدید رئیس جمهوری از شرکت های‬ ‫خودروســازی در اواخر اســفندماه سال گذشــته‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در این بازدید در هشت محور دستوراتی را ابالغ‬ ‫کردند که تمامی ان دســتورات یا مقطعی بوده که اعمال شده یا‬ ‫برای اجرا نیازمند زمان بوده اســت‪ .‬برای مثال یکی از دستورات‬ ‫ایشــان افزایش گارانتی خود و از دو سال به سه سال بوده است‬ ‫که این مهم ابالغ و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی دیگر دستور رئیس جمهوری را افزایش ‪ ۵۰‬درصدی تولید‬ ‫خودرو نســبت به ســال گذشــته بوده اعالم و بیان کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشــته کمتر از ‪ ۹۰۰‬هزار دســتگاه تولید شد‪ .‬اما امسال برای‬ ‫تولید حداقل ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی‬ ‫کردیم و طبق این برنامه جلو می رویم‪.‬‬ ‫وزیر صمت بابیان این که شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از خودروهایی که وارد خط می شــوند‪،‬‬ ‫چند مورد به طور کامل از خط خارج شــده و چند مورد به عنوان‬ ‫خودروی ناقص وارد پارکینگ می شــوند؛ امروز هم ایران خودرو‬ ‫و هم ســایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرودارند‪ ،‬یعنی‬ ‫خــودرو در خط کامــل بیرون امده و وارد پارکینگ نمی شــود‬ ‫درحالی کــه دریک زمانی این رقم به ‪ ۱۸‬درصد کل تولیدات هم‬ ‫رســیده بود؛ البته به طور دقیق میانگیــن تولید خودروی کامل‬ ‫ســایپا باالی ‪ ۹۰‬درصد و ایران خودرو از اوایل خردادماه به باالی‬ ‫‪ ۹۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫فاطمی امین گفت‪ :‬در چند ســال گذشته خودروسازان بزرگ‬ ‫دنیــا با نزدیک بــه ‪ ۲۰‬میلیون کاهش تولید روبه رو شــدند یا‬ ‫بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو پیشرفته هستند در‬ ‫فواصل طوالنی اقدام به فروش خودرو می کنند‪.‬‬ ‫وزارت صمت ‪ ۲۵‬درصد اقتصاد را مدیریت می کند که ‪ ۳‬درصد‬ ‫ان به خودرو اختصاص دارد‪.‬‬ ‫باید با نگاه طبیبانه به صنعت خودرو نگاه کرد‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ارتبــاط با تعداد خودروهای‬ ‫تحویل شــده گفت‪ :‬از ابتدای امسال تا ‪ ۱۸‬خردادماه‪ ۲۲۳ ،‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو تحویل شده است درحالی که در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۷۰‬هزار دســتگاه خودرو تحویل شده است‪ ،‬یعنی ‪۳۱‬‬ ‫درصد رشد تحویل خودرو را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۵‬درصدی خودروهای کف‬ ‫فاطمی امین اضافه کرد‪ :‬از ابتدای امسال تا ‪۱۸‬خردادماه تعداد‬ ‫خودروهای ناقص کف ‪ ۱۴۷‬هزار دســتگاه بوده که این رقم در‬ ‫مدت مشابه سال گذشــته ‪ ۱۳۷‬هزار دستگاه بوده است‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ ۶۵‬درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید‬ ‫خودروهای کف بــه این معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در ماه های ابان و اذر ســال گذشــته‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهای کف ‪ ۱۷۰‬هزارر دســتگاه بود و به یک مســئله ملی‬ ‫تبدیل شده بود به طوری که نهادهای نظارتی نسبت به این مسئله‬ ‫اخطار دادند و پیگیری کردند‪.‬‬ ‫وزیــر صمت در ارتباط بــا امار خودروهای کامــل نیز گفت‪:‬‬ ‫امســال در این مقطــع تولید ‪ ۱۴۴‬هزار دســتگاه خودرو کامل‬ ‫شده است درحالی که ســال گذشته به امار به ‪ ۳۸‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو رسید‪.‬‬ ‫تمرکز برنامه های نیمه دوم امسال بر کیفیت خودرو خواهد بود‬ ‫وزیر صمت با اشــاره به برنامه دوســاله برای حل مشــکالت‬ ‫صنعت خودرو گفت‪ :‬بخشی از این برنامه از مهرماه سال گذشته‬ ‫اغازشــده و تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬ادامه خواهــد یافت و در این‬ ‫مرحله به دنبال اصالح ســاختار صنعت خودرو و ثبات بخشــی‬ ‫در تولید هســتیم‪ ،‬البته اکنون به ثبات بخشی در تولید خودرو‬ ‫رسیده ایم و انشاهلل این روند تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬از نیمه دوم امســال بیشــترین تمرکز درباره‬ ‫کیفیت خودرو خواهد بود؛ البتــه اکنون کیفیت در حال بهبود‬ ‫است اما امار ملموس نیست‪ ،‬یعنی بر اساس حرکت و گزارش های‬ ‫رســمی که متعلق به وزارت صمت است‪ ،‬اعالم نشده و از سوی‬ ‫بخش خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد‪:‬‬ ‫سازمان مالیاتی در برخورد با متخلف هیچ اغماضی ندارد‬ ‫رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور گفــت‪ :‬ضمن‬ ‫احتــرام بــه قاطبــه همــکاران خدوم و پاکدســت ســازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬فساد اداری‪ ،‬خط قرمز سازمان است و مدیران باید‬ ‫همه توان خود را برای ارتقای ســامت نظام اداری به کار بسته‬ ‫و با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف و مفاســد اداری برخورد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ســازمان مالیاتی‪« ،‬داود منظور» با بیان اینکه ارتقای سالمت‬ ‫نظام اداری و فسادستیزی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬واحدهای نظارتی و حراســتی سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشــور باید با هر گونه تخلف و فساد‪ ،‬با قید فوریت رسیدگی و‬ ‫برخورد جدی کرده و مقتدرانه و هوشــمندانه با این موضوع رو‬ ‫به رو شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه‪ ،‬به تخلف یکی از روســای گروه مالیاتی در اداره‬ ‫کل امور مالیاتی شرق تهران اشــاره کرد و افزود‪ :‬این فرد‪ ،‬اقرار‬ ‫به دریافت ســه میلیارد ریال رشــوه کرذه اســت که در همین‬ ‫راستا‪ ،‬دادستانی انتظامی مالیاتی‪ ،‬حراست سازمان و هیات های‬ ‫رسیدگی به تخلفات ورود کرده تا به سرعت به موضوع رسیدگی‬ ‫شده و با فرد متخلف‪ ،‬برخورد قاطع انجام شود‪.‬‬ ‫منظور‪ ،‬به لزوم برخورد مستمر و برنامه ریزی شده با متخلف با‬ ‫هدف پیشــگیری از زمینه بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫همه تالش ها برای ریشــه کن کردن انواع فساد متمرکز شده و‬ ‫از سوی نهادهای نظارتی با جدیت پیگیری می شود و اگر احیاناً‬ ‫فســاد و سوء جریانی شــکل گرفت‪ ،‬فورا اقدامات جدی و قاطع‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مصطفی رجبی مشــهدی‪ ،‬سخنگوی صنعت برق‪ ،‬اشاره کرده است که به دلیل مشــکل نیروگاه ها در تامین برق‪ ،‬کلیه مراکز مجاز استخراج رمزارز ها تا ‪ ۱۵‬اسفندماه تعطیل‬ ‫خواهند بود‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ‪ ۲۰۹‬مگاوات ظرفیت استفاده برق را دارند‪ ،‬اعالم کرد کلیه فعالیت‬ ‫مراکز اســتخراج رمز ارز ها در دوره سرد سال تا ‪ ۱۵‬اسفندماه متوقف می شود‪ .‬وی تاکید کرد برخورد با استخراج کنندگان غیر مجاز رمز ارز ها همچنان با شدت پیگیری خواهد‬ ‫شد و همه این اقدامات در این جهت است که بتوانیم برق بخش های خانگی و صنعتی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫نقش پُر رنگ وزارت نیرو و نفت در تقویت دیپلماسی اقتصادی‬ ‫عضو هیات رییسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نقش‬ ‫وزارتخانه های نیرو و نفت را در بهبود دیپلماســی اقتصادی را پررنگ‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬انتظار ما از دستگاه دیپلماسی کشور فعال تر کردن‬ ‫کریدور انتقال انرژی است‪.‬‬ ‫عبدالعلی رحیمی مظفری درباره دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬دیپلماسی انرژی دولت ایت اهلل رییسی که از طریق وزارتخانه های‬ ‫نیرو و نفت دنبال می شود‪ ،‬در ارتقاء روابط ایران با کشورهای همسایه‬ ‫نقش پررنگی داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس افزود‪ :‬البته برای اینکه‬ ‫در حوزه سیاسی توانایی چانه زنی با دیگر کشورها را داشته باشیم‬ ‫باید در تامین انرژی منطقه و جهان نقش پر رنگ تری داشته باشیم‪،‬‬ ‫اثرگذاری صرفا مربوط به فروش حداکثری نفت و گاز نیست‪ .‬بلکه‬ ‫به معنای نقش پر رنگ در حوزه انرژی در بین کشورهای منطقه و‬ ‫حتی جهان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کشــور ترکیه از منابع بزرگ انرژی برخوردار نیست‬ ‫ولی با توجه به کریدوری که در منطقه ایجاد کرده اســت‪ ،‬اثرگذاری‬ ‫خود را در منطقه افزایش داده است‪.‬‬ ‫رحیمی مظفری با تاکید بر اینکه برای بهبود دیپلماســی اقتصادی‬ ‫باید ایران را به کریدور انتقال انرژی تبدیل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این کریدور‬ ‫می تواند در بخش های برق ‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت‪ ،‬حوزه اب های ســرزمینی و‬ ‫فراسرزمینی فعال باشد‪.‬‬ ‫با این دیدگاه ارتقای روابط اقتصادی ایران باکشــورهای اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس می توان ایران را به کریدور انتقال انرژی تبدیل کرد‪ .‬عضو هیات‬ ‫رییسه کمیسیون انرژی مجلس درباره سفر رییس جمهور ترکمنستان‬ ‫به ایران گفت‪ :‬پیش از این اختالف هایی بین ایران و کشور ترکمنستان‬ ‫در حوزه انرژی و در دولت قبل وجود داشت‪.‬‬ ‫اما ســفر رییس جمهور ترکمنستان به ایران و این رفت و امدها بین‬ ‫روسای جمهور دو کشور سبب تســهیل و تثبیت تصمیم گیری در‬ ‫سطوح پایین تر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محور دیپلماسی هر کشوری‪ ،‬وزارت امور خارجه است و‬ ‫پیش از این دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در وزارت خارجه فقط‬ ‫در حد مسائل سیاسی بود‪.‬‬ ‫در حالی که باید دیپلماســی را در همه حوزه های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬کشاورزی و ‪ ...‬تقویت کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس یاداور شد‪ :‬گاهی کشور در معرض هجوم فرهنگی‬ ‫کشــور دیگری است که در این شــرایط باید دیپلماسی فرهنگی را‬ ‫فعال کرد‪ .‬همچنین در برخی مواقع هم نیاز به فعال شدن دیپلماسی‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫در بخش صنعتی‪ ،‬معدنی و دیگر حوزه ها هم باید دستگاه دیپلماسی‬ ‫و سفرای جمهوری اسالمی در کشورهای مختلف‪ ،‬ورود کرده و نسبت‬ ‫به فعال کردن این بخش ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫رحیمی مظفری با بیان اینکه در دولت گذشــته دستگاه دیپلماسی‬ ‫کشور صرفا نهادی سیاسی بود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬وزارت خارجه در‬ ‫دولت فعلی بسترها را برای فعالیت بیشتر فراهم کرده است و اتفاقات‬ ‫مثبتی در همین چندماه در وزارت خارجه رقم خورده است‪ .‬اما با توجه‬ ‫به نگاه ارزشمندی که دولت سیزدهم به مباحث اقتصادی دارد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود این روند ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫معاون شرکت برق حرارتی‪:‬‬ ‫نیروگاه های کشور در امادگی کامل در برابر هر تهدیدی قرار دارند‬ ‫معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت‪ :‬همه نیروگاه های‬ ‫کشــور از لحاظ پدافند غیرعامل در برابر هر تهدیدی در امادگی‬ ‫کامل قرار دارند‪.‬‬ ‫«ناصر اسکندری» روز دوشنبه در نشست خبری و در پاسخ افزود‪:‬‬ ‫امادگی کامل نیروگاه ها از لحاظ پدافند غیرعامل سبب شده تاکنون‬ ‫هیچ تهدیدی اتفاق نیفتاده باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه صنعت برق را شــامل سه بخش تولید‪ .‬توزیع و انتقال‬ ‫دانست و خاطرنشــان کرد‪ :‬بخش تولید توسط نیروگاه ها صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫معــاون راهبری تولید برق حرارتی ادامه داد‪ :‬فرایند برق به گونه ای‬ ‫اســت که هم زمــان با مصرف تولیــد صورت می گیــرد و امکان‬ ‫ذخیره سازی چندانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اسکندری گفت‪ :‬براین اساس هر میزان صرفه جویی توسط مشترکان‬ ‫صورت گیرد در میزان تولید موثر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشورمان کشور روبه توسعه ای است و بخشی از برقی‬ ‫که تولید می شود به سمت بخش مولد اختصاص داده می شود که‬ ‫واجد ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫معــاون راهبری تولیــد برق حرارتی افــزود‪ :‬صنعت برق صنعتی‬ ‫زیرساختی اســت که از همه بخش های کشور حمایت می کند و‬ ‫همه از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ن اساس میزان مصارف در ‪ ۲۴‬ساعت متغیر‬ ‫اسکندری گفت‪ :‬بر ای ‬ ‫است و اوج مصرف ‪ ۲۰۰‬ساعت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این زمان کم اوج مصرف نیاز به ســرمایه گذاری های‬ ‫ســنگین در احداث نیروگاه های جدید را توجیه پذیر نمی کند و بر‬ ‫این اســاس باید به ســمت روش های دیگری مثل صرفه جویی و‬ ‫ارتقای راندمــان نیروگاهی رفت‪ .‬معاون راهبری تولید نیروی برق‬ ‫حرارتی افــزود‪ :‬در بخش صرفه جویی صنایــع همکاری خوبی با‬ ‫صنعت برق دارند‪ .‬اسکندری ادامه داد‪ :‬امسال ‪ ۱۰۰‬برنامه تعمیرات‬ ‫نیروگاهی ایران به صورت کامل اجرا شــده و همه نیروگاه ها اماده‬ ‫تولید هســتند؛ امسال همچنین باالی ‪ ۹۶‬هزار مورد تعمیراتی در‬ ‫نیروگاه ها انجام شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از این ‪ ۹۶‬هزار تعمیرات‬ ‫برخی تعمیر اساســی بوده است که به خوبی انجام شده است‪ .‬تنها‬ ‫یک مــورد ‪ ۲۰‬مگاواتی باقی مانده که در چندروزه اینده وارد مدار‬ ‫می شــود‪ .‬معاون راهبری تولید نیروی برق حرارتی شاخص خروج‬ ‫اضطــراری نیروگاه ها در جهان را بین ‪ ۲‬تــا ‪۵‬درصد عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این شاخص در کشورمان ‪ ۳‬درصد است‪.‬‬ ‫معاون راهبری تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد‪ :‬باالی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫انرژی کشور از نیروگاه های حرارتی تامین می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب‪:‬‬ ‫اب مشترکان پر مصرف قطع می شود‬ ‫سخنگوی صنعت اب با بیان اینکه تنها ‪ ۶‬درصد مشترکان اب بد‬ ‫مصرف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اب مشترکان بد مصرف در صورت تداوم‬ ‫رفتار غلط مصرفی از چند ساعت تا چند روز قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫«فیروز قاســم زاده» روز یکشنبه در نشست خبری افزود‪ :‬تنها ‪۶‬‬ ‫درصد مشترکان اب بد مصرف هستند که در صورت بی توجهی‬ ‫به الگوهای مصرف مشمول قطع اب خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشــترکان اب به ســه دســته خوش مصرف ها‪،‬‬ ‫پرمصرف ها و بد مصرف ها تقسیم می شوند که برای مشترکان بد‬ ‫مصرف در صورت تداوم رفتارید مصرفی تعرفه ها به صورت پلکانی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب گفت‪ :‬این افزایش تعرفه ها به حدی خواهد‬ ‫بود که قیمت تمام شــده تامین اب برای این مشــترکان لحاظ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تدوین برنامه سخت گیرانه برای بخش اداری کشور‬ ‫قاسم زاده ادامه داد‪ :‬قیمت تمام شده هر مترمکعب اب را حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی از تدوین برنامه ســخت گیرانه برای بخش اداری کشور خبر‬ ‫داد و خاطرنشــان ســاخت‪ :‬برنامه های این بخش تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب گفـــت‪ :‬اب یکی از محوری ترین مسائل‬ ‫جهانی است که اکنون مناقشــه های زیادی نیز در باره اب های‬ ‫مشترک بین کشورها در جریان است‪.‬‬ ‫قاســم زاده ادامه داد‪ :‬کشورمان هم امسال در یکی از سخت ترین‬ ‫شــرایط ابی قرار گرفته و باوجودانکه دو ســال داشــته ایم این‬ ‫دو ســال اثر چندانی بر منابع ابی نداشــته و همچنان درگیر با‬ ‫خشکسالی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس وزارت نیرو مصمم شده با کمک خود‬ ‫ذی مدخالن و ذی نفعان اب چالش های اب را اطالع رسانی کرده‬ ‫تا با کمک یکدیگر بتوان بر این چالش ها غلبه کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شهر تحت تنش ابی‬ ‫سخنگوی صنعت اب به شــرایطی که منجر به ایجاد شهرهای‬ ‫تحت تنش ابی در ســال های گذشته اشــاره کرد و گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۰۰‬شــهر دارای تنش ابی بودند که بــرای رفع این‬ ‫مشکل در دو جبهه کاری برنامه ریزی مدونی در دولت سیزدهم‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫قاســم زاده ادامــه داد‪ :‬برای تمام شــهرهای تحــت تنش ابی‬ ‫برنامه ریــزی دقیقی صورت گرفته و در حال اجرا اســت و برخی‬ ‫هم که موجب نگرانی بیشتر است را به جد پیگیر خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش روســتایی نیز طرح جهاد ابرسانی در وزارت‬ ‫نیرو باهدف ابرسانی به روستاهای دارای بیش از ‪ ۲۰‬خانوار و به‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬هزار روستا در جریان است‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب گفت‪ :‬بخشی از این طرح اجرا شده است و‬ ‫تعدادی از روستاهای استان خوزستان در قالب این طرح ابرسانی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫قاسم زاده درباره منتفی شدن انتقال اب از خزر از سوی سازمان‬ ‫محیط زیست و برنامه وزارت نیرو دراین خصوص ادامه داد‪ :‬تلفی‬ ‫ما از برنامه انتقال اب از خزر این اســت که بر اساس جمع بندی‬ ‫و درنظرگرفتن تمام جوانب پیش برویم‪ .‬اکنون در حال بررســی‬ ‫و پیگیری موضوع هســتیم و نشست های مستمر برگزار می شود‬ ‫تا به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫طرف افغان هنوز به تعهد خود عمل نکرده است‬ ‫سخنگوی صنعت اب درباره اخرین وضعیت مذاکرات با افغانستان‬ ‫در خصوص حقابه هیرمند خاطرنشــان ساخت‪ :‬باتوجه به تغییر‬ ‫دولت در افغانســتان نشست هایی برگزار شــد‪ .‬در سال گذشته‬ ‫یک نشست جدی در زرنج افغانستان برگزار شد و هفته گذشته‬ ‫نیز معاونان اب دو کشــور چند روز مذاکرات فشــرده در ایران‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫قاســم زاده گفت‪ :‬طرف افغان برخــی ابهامات را مطرح کرد که‬ ‫نهایتاً بنابراین شــد که مطابق گذشــته همکاری ها ادامه یابد؛‬ ‫همچنین دستور کار جلسات اتی ارائه شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت اب خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۸‬ماه از سال ابی‬ ‫سپری شده‪ ،‬اما همکاری خوبی را شاهد نبودیم‪ ،‬ادعای افغانستان‬ ‫این بوده که ‪ ۳۰‬میلیون مترمکعب رهاسازی کرده اند و باتوجه به‬ ‫طی ‪ ۷۰‬کیلومتر مسیر اب کمتری وارد ایران شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از حقابه هیرمنــد ما تنها ‪ ۳‬میلیــون مترمکعب را‬ ‫دریافت کردیم‪.‬‬ ‫قاسم زاده ادامه داد‪ :‬در هر حال هر دو کشور در شرایط خشکسالی‬ ‫به ســر می برند و باید توافق الزم برای میزان رهاسازی در سال‬ ‫ابی جاری اتخاذ شود‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت فرونشست در کشور‬ ‫سخنگوی صنعت اب درباره اخرین وضعیت فرونشست در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان فرونشست‬ ‫را دارد‪ .‬فرونشســت در کل کــره زمین با یک نــرخ مجاز اتفاق‬ ‫می افتد که اگر از این نرخ خارج شود مشکل افرین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در باره نرخ مجاز فرونشست ادامه داد‪ :‬نرخ مجاز تعیین شده‬ ‫نیم الی یک ســانتی متر تعریف شــده اما این میزان در برخی از‬ ‫دشت های تهران حدود هشت سانتیمتر است اما این عدد چندان‬ ‫باال نیست و رنج های باالی ‪ ۲۰‬سانتیمتر بسیار خطرناک هستند‪.‬‬ ‫قاسم زاده درباره اخرین وضعیت طرح های انتقال اب‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی اغاز شــد‪ ،‬چند نقطه را‬ ‫لکه گذاری کردیم‪ ،‬در بوشــهر‪ ،‬هرمزگان و سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن مطالعات در حال انجام اســت و مهندســی ارزش صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب ادامــه داد‪ :‬انتقــال اب از دریــای‬ ‫عمان به کرمان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬هرمزگان و یزد در فاز یک به گل گهر‬ ‫اجرا شده و اکنون اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان نیز یک طرح مطالعه شــده که در‬ ‫بخش های خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام‬ ‫بوده و قرار است که برای صنایع و شرب اب را منتقل کند و در‬ ‫مسیر تمام اینها را به اب شرب برساند‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫خاموشی مراکز مجاز استخراج رمز ار ز در ایران‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫شیوه ای منسوخ برای خنک کردن خانه ها؛‬ ‫هر کولر ابی به اندازه‬ ‫دو نفر اب مصرف می کند‬ ‫مدیرعامل ابفای گفت‪ :‬با رســیدن فصل گرما و روشــن‬ ‫شــدن کولرهای ابی‪ ،‬به طور میانگین به اندازه دو نفر به‬ ‫مصرف اب خانوارها اضافه می شود‪.‬‬ ‫ذوالفقار مهدی زاده با اشــاره اینکــه طی روزهای اینده‬ ‫دمای البــرز به بیش از ‪ ۴۰‬درجه باالی صفر می رســد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این شــرایط شاهد افزایش مصرف اب به‬ ‫واسطه اســتفاده مداوم از کولرهای ابی و افزایش دفعات‬ ‫استحمام و ‪ ...‬هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور میانگین حدود ‪ ۲۸‬درصد از مصرف‬ ‫روزانه اب شهروندان البرزی به استحمام اختصاص دارد و‬ ‫در روزهای گرم سال این میزان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به مصرف باالی کولرهای ابی هم‬ ‫گفت‪ :‬با رسیدن فصل گرما و روشن شدن کولرهای ابی‪،‬‬ ‫به طور میانگیــن به اندازه دو نفر به مصرف اب خانوارها‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫این مسئول تاکید کرد‪ :‬در اغلب کشورهای دنیا استفاده‬ ‫از این شکل از سیستم های سرمایشی منسوخ شده چون‬ ‫حجم زیادی اب مصرف می کنند‪.‬‬ ‫مهدی زاده اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه ســال به ســال‬ ‫از میزان نزوالت اســمانی کاسته می شود‪ ،‬مصرف اب به‬ ‫واسطه افزایش جمعیت بیشتر می شود و به واسطه حجم‬ ‫باالی اســتخراج‪ ،‬از میزان منابع اب های زیرزمینی کم‬ ‫می شود‪ ،‬انتظار می رود مردم مدیریت بیشتری در مصرف‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کرد‪ :‬اگر در شــرایط فعلی مردم با‬ ‫صــرف هزینه اندک بــرای کولرهای ابی خود ســایبان‬ ‫نصــب و نســبت به تنظیــم شــناور ان اقــدام کنند‪،‬‬ ‫مــدت زمــان اســتحمام خــود را بــه حــدود پنــج‬ ‫دقیقه برســانند و برای شستشو هم اب کمتری مصرف‬ ‫کنند‪ ،‬شــاهد صرفه جویی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی در مصرف‬ ‫اب خواهیم بود و می توانیم تابستان را بدون مشکل پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫روسیه بزرگترین‬ ‫صادرکننده نفت به چین شد‬ ‫صادرات نفت روســیه به چین در ماه مه نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال میالدی گذشته‪ ۵۵ ،‬درصد افزایش پیدا کرد‬ ‫و عربستان ســعودی را به عنوان بزرگترین صادرکننده‪،‬‬ ‫کنار زد‪.‬‬ ‫اداره کل گمرک چین اعالم کرد واردات نفت از روســیه‬ ‫شامل واردات از طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس‬ ‫ارام و واردات دریابرد از بنادر اروپایی و خاوردور روســیه‪،‬‬ ‫مجموعا به حدود ‪ ۸.۴۲‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫ایــن رقم معادل ‪ ۱.۹۸‬میلیون بشــکه در روز نفت بود و‬ ‫حدود یک چهارم در مقایسه با ‪ ۱.۵۹‬میلیون بشکه در روز‬ ‫در اوریل‪ ،‬رشد داشت‪.‬‬ ‫شــرکتهای دولتی چین از جمله غول نفتی سینوپک و‬ ‫ژنهوا اویل‪ ،‬تحت تاثیر تخفیف های چشمگیری که مسکو‬ ‫پس از تحریم خودخواسته مشــتریان غربی در واکنش‬ ‫به جنگ در اوکراین‪ ،‬عرضه کرد‪ ،‬خرید نفت روســیه را‬ ‫افزایش داده اند‪.‬‬ ‫عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین‬ ‫شــناخته شــد و حجم صادراتش در ماه مه ‪ ۹‬درصد بر‬ ‫مبنای ســاالنه رشــد کرد و به ‪ ۷.۸۲‬میلیون تن معادل‬ ‫‪ ۱.۸۴‬میلیون بشــکه در روز رســید که کمتــر از ‪۲.۱۷‬‬ ‫میلیون بشــکه در روز در اوریــل بود‪.‬امار گمرکی چین‬ ‫همچنین نشــان داد این کشور ‪ ۲۶۰‬هزار تن نفت ایران‬ ‫را ماه گذشــته وارد کرد‪ .‬این ســومین امار واردات نفت‬ ‫ایران اســت که چین از دسامبر منتشر می کند‪ .‬با وجود‬ ‫تحریم هــای امریکا علیه ایران‪ ،‬چین به خرید نفت ایران‬ ‫ادامه داده است که معادل هفت درصد از کل واردات نفت‬ ‫به چین را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫مجموع واردات نفت به چین در ماه مه‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته رشد کرد و به‬ ‫‪ ۱۰.۸‬میلیون بشکه در روز رسید‪.‬‬ ‫واردات نفت چین از ونزوئال صفر اعالم شــد‪ .‬شرکت های‬ ‫نفتی دولتی از اواخر سال ‪ ۲۰۱۹‬به دلیل واهمه از نقض‬ ‫تحریمهای ثانویه امریکا‪ ،‬از خرید نفت این کشور امریکای‬ ‫جنوبی خودداری کرده اند‪.‬‬ ‫واردات نفت از مالزی که در دو سال گذشته نقطه انتقال‬ ‫نفت از ایران و ونزوئال بوده است‪ ،‬به ‪ ۲.۲‬میلیون تن بالغ‬ ‫شد که تغییری در مقایسه با اوریل نداشت اما بیش از دو‬ ‫برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان داد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬واردات نفت از برزیل که با رقابت‬ ‫ارزان تر نفت ایران و روســیه روبرو شده است‪ ۱۹ ،‬درصد‬ ‫در مقایســه با ماه مه سال ‪ ۲۰۲۱‬کاهش یافت و به ‪۲.۲‬‬ ‫میلیون تن رسید‬ صفحه 3 ‫فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها با نمادهای معامالتی جدید‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۳‬گام مهم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز‬ ‫ایا بازار طال هم مدیریت‬ ‫می شود؟‬ ‫‪ ۳‬اقــدام مهم بانک مرکزی موجب شــده تا ترمز گرانی‬ ‫افسارگسیخته در بازار ارز کشیده شود و بنظر می رسد در‬ ‫روزهای اینده باید شاهد برنامه های جدی این بانک در‬ ‫بازار طال و سکه نیز باشیم‪.‬‬ ‫طی هفته های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬اختیارات بانک مرکزی با مجوز سران قوا برای‬ ‫مدیریت بازار ارز افزایش یافت و این بانک توانست با انجام‬ ‫اقداماتی بدون ارزپاشی باعث کاهش التهابات ارزی شود‪.‬‬ ‫در گام نخســت بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای‪ ،‬مجوز‬ ‫خریــد و فــروش ارز صادرکنندگان به نــرخ توافقی در‬ ‫صرافی ها را صادر کرد و همین اقدام توانســت طی مدت‬ ‫کوتاهی (دو سه روز نخست اجرای این طرح) قیمت دالر‬ ‫را در بازار ازاد ‪ 2‬هزار تومان کاهش دهد‪.‬‬ ‫البته طــی روزهای بعد بانک مرکزی این بخشــنامه را‬ ‫تکمیل کرد و مجوز خرید ارز تمام اشــخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی را توســط صرافی ها صادرکرد؛ انطور که فعاالن‬ ‫بازار ارز می گویند‪ ،‬با این بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ارز صادرات‪ ،‬ارزهای خانگی نیز وارد بازار شده و همین امر‬ ‫موجب تعادل در بازار ارز شده است‪.‬‬ ‫اقدام مهم دیگر برای مدیریت بازار ارز‪ ،‬مجوزی است که‬ ‫از ابالغ و اجرایی شده است؛ با این مجوز عم ً‬ ‫ال عرضه ارز‬ ‫در بازار بیشتر از قبل خواهد شد؛ چراکه طبق اعالم بازار‬ ‫متشــکل ارزی ‪ ،‬فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها با‬ ‫نمادهای معامالتی جدید در بازار متشکل ارزی راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بخشی از اطالعیه بازار متشــکل ارزی امده است‪« :‬‬ ‫به اطالع کارگزاران محترم می رساند‪ ،‬به منظور تسهیل‬ ‫فروش ارز صادرکنندگان‪ ،‬نمادهای معامالتی جدید دالر‬ ‫و یورو تحت عنــوان دالر صادراتی و یورو صادراتی از به‬ ‫صورت ازمایشــی در بازار متشــکل ارز ایران راه اندازی‬ ‫خواهد گردید‪» .‬‬ ‫طبق قوانین مربوط به خریــد و فروش ارز در صرافی ها‪،‬‬ ‫صراف ها سه روز بعد از خرید ارز‪ ،‬می توانستند ارز خریداری‬ ‫شده را بفروشــند و بیش از ان نمی توانستند ارز را نگه‬ ‫دارند‪ ،‬برهمین اساس نیز صراف ها براساس نیاز خودشان‪،‬‬ ‫تعداد محدودی ارز می خریدند که بتوانند طی ســه روز‬ ‫بفروشــند؛ اما با مجوز جدید بانک مرکزی و فعال شدن‬ ‫معامالت در بازار متشــکل ارزی‪ ،‬عمق معامالت افزایش‬ ‫خواهد یافــت چراکه صراف های عضو بازار متشــکل با‬ ‫استفاده از زیرساخت این بازار می توانند ارز صادرکنندگان‬ ‫را خریداری کرده و غیر از اینکه ارزهای خریداری شده را‬ ‫می توانند روی کانتر خودشان بفروشند این امکان را هم‬ ‫دارند که ارزها را به سایر صرافی ها‪ ،‬بانک ها و فعاالن بازار‬ ‫متشکل ارزی نیز بفروشند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد مجموعه اقدامات بانک مرکزی تاکنون‬ ‫نقش موثری در کاهش التهابات بازار ارز داشــته است و‬ ‫البته به گفته فعاالن بــازار از انجا که معامالت بازار طال‬ ‫نیز نقش مهمی در ســیگنال دهی به بازار ارز دارد‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی بایستی سیاستگذاری الزم در خصوص این بازار‬ ‫را نیز در دستور کار قرارد دهد تا از جوالن سفته بازان و‬ ‫نوسانگیران جلوگیری نماید‪.‬‬ ‫‪ 54‬درصدتسهیالت دهییکبانک‬ ‫خصوصیخارجازچارچوبقانونی‬ ‫یک بانک خصوصی از مجموع ‪ 117.5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالتی که ســال ‪ 1400‬اعطا کرده است‪ 54 ،‬درصد‬ ‫ان خارج از حدود قانونی تعیین شــده در ایین نامه های‬ ‫شورای پول و اعتبار بوده است‪.‬‬ ‫وام گرفتن از بانک ها‪ ،‬دغدغه ای بســیار پر زحمت برای‬ ‫بســیاری از مردم شده اســت‪ ،‬بانک ها برای دادن وام به‬ ‫مردم‪ ،‬شــرایط زیاد و حتی بعضا غیرقابل انجامی را وضع‬ ‫می کنند‪ .‬اما سوال اصلی اینجاست که ایا بانک ها همیشه‬ ‫همین مقدار ســخت گیری را دارنــد یا فقط زمانی که با‬ ‫مردم مواجه می شوند‪ ،‬اینگونه عمل می کنند؟‬ ‫امارهای بانک مرکزی نشان می دهد که گویا بانک ها در‬ ‫رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود چندان‬ ‫سفت و سخت عمل نمی کنند و به راحتی‪ ،‬حتی بیشتر‬ ‫از مقدار مجاز تعیین شــده در قانون‪ ،‬به حســاب افراد و‬ ‫شرکت های مرتبط با خود تسهیالت کالن واریز می کنند‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک به وابستگان ؛ از جیب مردم به کام نزدیکان‬ ‫ایین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط‪ ،‬در تاریخ‬ ‫پنجم ابان ‪ 1394‬به جهت حفظ ســامت و ثبات شبکه‬ ‫بانکی و برای جلوگیری از تبدیل شــدن بانک ها به منبع‬ ‫تامین مالی برای اشــخاص مرتبط با خودشــان‪ ،‬توسط‬ ‫شورای پول و اعتبار اصالح و تصویب شد‪ .‬در این ایین نامه‬ ‫دو محدودیت برای بانک ها جهت تسهیالت دهی به افراد‬ ‫مرتبط با بانک بیان شده است‪.‬‬ ‫بازار متشکل ارزی اعالم کرد‪ :‬به منظور تسهیل فروش ارز صادرکنندگان‪ ،‬نمادهای معامالتی جدید دالر و یورو تحت عنوان دالر صادراتی و یورو صادراتی از امروز به صورت ازمایشی‬ ‫در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی خواهد گردید‪.‬فعالیت کارگزاران بازار در این نمادها مستلزم وجود حساب جدید دالری و یورویی به نام هر کارگزار نزد بانک ملی ایران است‪.‬با پیگری‬ ‫بازار متشکل‪ ،‬حساب های جدید ارزی به صورت غیرفعال افتتاح گردیده است؛ لذا مقتضی است کارگزاران محترم در اسرع وقت با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نگهدارنده حساب‬ ‫های خود‪ ،‬اقدام به فعال سازی حساب های ارزی جدید نمایند‪ .‬اطالعیه گشایش نمادها متعاقبا ارسال خواهد شد‪.‬الزم به ذکر است تا اطالع ثانوی‪ ،‬روش فوق الذکر به موازات روش فعلی‬ ‫اجرایی توسط کارگزاران محترم مبنی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان و فروش در سرفصل ‪ ۲۴‬اجرایی می گردد‪.‬‬ ‫قربان زاده‪ :‬نماد استقالل در فرابورس‪ ،‬هفته اینده باز می شود‬ ‫باشگاه ها موظف به افشای قراردادها هستند‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬شاید در هفته اینده نماد استقالل‬ ‫را در فرابورس ببینیم تا مردم بتوانند ان را خرید و فروش کنند‪.‬‬ ‫حسین قربان زاده در گفت وگویی تلویزیونی در خصوص باز شدن نماد‬ ‫‪ ۲‬باشگاه استقالل و پرسپولیس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نماد استقالل به زودی‬ ‫باز می شــود چرا که کارهای ان زودتر انجام شــده است‪ .‬صورت های‬ ‫مالی ‪ ۶‬ماهه از طرف سازمان حسابرسی انجام شده و فکر می کنم در‬ ‫هفته اینده نماد استقالل را در فرابورس ببینیم تا مردم بتوانند خرید‬ ‫و فروش کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نماد پرســپولیس نیز با یک فاصل ه باز خواهد شد‪ .‬چرا‬ ‫ت بین حسابرس و مدیران مالی‬ ‫که برخی از مستندات و رفت و برگش ‬ ‫شــرکت وجود داشــته‪ ،‬عقب افتاده اما ان هم باید در هفته های اتی‬ ‫ببینیم‪ .‬این اتفاقات باید در سه هفته اینده رخ دهد‪ .‬این تاخیر به دلیل‬ ‫این اســت که بازار سرمایه در شرایط مناسبی نیست‪ .‬این اتفاق باید‬ ‫زمانی رخ می داد که سهامدار خرد هم از این نظر متضرر نشود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی ســازی افزود‪ ۷۱۰ :‬میلیارد برای دو باشگاه‬ ‫وجود داشت‪ ۳۵۹ .‬میلیارد باشگاه استقالل و ‪ ۳۵۰‬میلیارد هم باشگاه‬ ‫پرسپولیس در اختیار دو باشگاه هست‪ .‬مصارف این منابع باید توسط‬ ‫یک کمیته ای که به تایید دو وزارتخانه اقتصاد و ورزش رسیده‪ ،‬استفاده‬ ‫شــود‪ .‬نکته این است که ‪ ۲‬امکان وجود دارد تا از مصرف بی رویه این‬ ‫سرمایه جلوگیری شود‪ .‬یک‪ ،‬شفافیت و دو همین کمیته مصارف که‬ ‫به مصارف نظارت دارد‪ .‬استفاده از این منابع حتما باید به ترتیبی مهیا‬ ‫شــود که صرف سرمایه گذاری شود‪ .‬حتما رویکرد این سرمایه گذاری‬ ‫ورزشی است‪ .‬این سرمایه گذاری باید کوتاه مدت و سودده باشد و امکان‬ ‫نقد شــدن ‪ ،۲‬سوم ان وجود داشته باشــد‪ ۶۵ .‬درصد از منبع مالی‬ ‫حاصل از پذیره نویسی سرخابی ها باید صرف سرمایه گذاری‪ ۲۵ ،‬درصد‬ ‫صرف پرداخت بدهی و ‪ ۱۰‬درصد صرف بازارگردانی شود‪.‬‬ ‫قربان زاده عنوان کرد‪ :‬باشــگاه پرســپولیس ‪ ۲۵‬مدیرعامل و باشگاه‬ ‫اســتقالل ‪ ۲۷‬مدیرعامل تاکنون عوض کرده اند‪ .‬در چهار سال اخیر‬ ‫هم ‪ ۷ ،۶‬مدیر عوض شده است‪ .‬اوج بی نظمی اینجا اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫نتیجه این شده باشگاه به مواردی متعهد شده تا در لحظه کار خود را‬ ‫حل کند اما ‪ ۱۰‬برابر در اینده خود را متضرر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جا دارد از رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس و مصطفی‬ ‫اجورلو مدیرعامل استقالل تشکر کنم‪ .‬همکاری خود را برای شفافیت‬ ‫داشتند و مسیر گذشــته را طی نکردند‪ .‬در این مسیر با ما همکاری‬ ‫کردند و ‪ ۸۰۰‬صفحه از اطالعات باشــگاه ها منتشــر شده است‪ .‬هر‬ ‫باشگاهی موظف است رقم قرارداد کادرفنی خود را جداگانه و بازیکنان‬ ‫را نیز جدا در سایت کدال افشا کند‪ .‬چون این دو باشگاه در حال حاضر‬ ‫در فرابورس هستند‪ ،‬تا اینجا باید رقم مجموع کادرفنی افشا شود‪ .‬چون‬ ‫باشگاه های دیگر نیستند‪ ،‬نباید یک رقابت ناعادالنه شکل بگیرد‪ .‬حتما‬ ‫باید عدالتی باشد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان خصوصی سازی در مورد افشــای رقم قرارداد یحیی‬ ‫گل محمدی سرمربی پرسپولیس تصریح کرد ‪ :‬رقم سرمربیان دو باشگاه‬ ‫نزدیک به هم است اما نکته این است که تصمیمات این چنینی بر عهده‬ ‫هیات مدیره باشــگاه ها است‪ .‬چون ان ها منابع جاری از حامیان مالی‬ ‫خود را نیز دارند‪ .‬اساســا ورود من به عنوان سازمان خصوصی سازی‬ ‫در مورد منابع حاصل از افزایش ســرمایه است‪ .‬اما این مسیر نیاز به‬ ‫حاکمیت شرکتی شفافی در ‪ ۲‬باشگاه دارد که ما در حال دنبال کردن‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫قربان زاده در مورد زد و بندهای مدیران عامل ســرخابی ها در گذشته‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شفافیت فقط مربوط به حال نیست و به گذشت ه هم ربط‬ ‫دارد‪ .‬کمیته تسویه بدهی ها در باشگاه ها حضور دارند و در حال رایزنی‬ ‫هستند‪ .‬متاسفانه در سال های گذشته به دلیل اینکه وضعیت نامناسب‬ ‫مالی داشتند‪ ،‬به هر وسیله ای متوســل می شدند‪ .‬البته مدیرانی هم‬ ‫داشــتیم که سالم کار کردند اما چون سیستم ناسالم و نا کارامد بوده‬ ‫و اعضای هیات مدیره برای ورود باید قول تامین منابع مالی می دادند‪،‬‬ ‫این اتفاقات رخ می داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برای مثال برای دریافت مبلغ ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۶۶‬میلیون‬ ‫تومان قراردادی بسته شده که باشگاه باید یک ماهه ان را بر می گرداند‪.‬‬ ‫باشگاهی که این همه مشکل داشته‪ ،‬چگونه باید ان را پرداخت کند‪.‬‬ ‫بعد از زمان پرداخت ان‪ ،‬روزی ‪ ۴۰‬میلیون تومان باید جریمه پرداخت‬ ‫می شد‪ .‬به طور طبع یک بخشــی پرداخت شده اما حدود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫پرداخت نشده اســت‪ .‬اگر تا امروز حساب کنیم‪ ،‬نزدیک ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫رییسسازمانخصوصیسازی‪:‬‬ ‫سهام دولت در دو شرکت خودروسازی طالیی و ارزنده است‬ ‫رییس ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد‪ :‬سهام باقیمانده‬ ‫دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو بسیار‬ ‫ارزنده و طالیی اســت و قطعاً برای واگــذاری ان به صورت‬ ‫بلوکی باید ارزش مدیریتی این ســهام نیــز ارزش گذاری و‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫«حســین قربان زاده»‪ ،‬رییس ســازمان خصوصی سازی در‬ ‫نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت در خصوص عرضه‬ ‫ســهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا اعالم کرد‪:‬‬ ‫طبق دســتور رییس جمهوری در خصــوص ضرورت عرضه‬ ‫مجموع ســهام متعلق به دولت در ‪ ۲‬شــرکت ایران خودرو‬ ‫(ســهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطالع می رسد که به‬ ‫استناد مصوبه ‪ ۵‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬هیات واگذاری به ترتیب‬ ‫معادل ‪ ۵.۷۲‬درصد و‪۱۷.۳۱‬از سهام متعلق به دولت (سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت های ایران خودرو‬ ‫(ســهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت های‬ ‫مشمول واگذاری سال ‪ ۱۴۰۱‬این سازمان درج شده است‪.‬‬ ‫در ادامه این نامه امده اســت‪ :‬ســهام باقیمانــده دولت در‬ ‫این دو شــرکت بســیار ارزنده و طالیی اســت و قطعاً برای‬ ‫واگذاری ان به صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این ســهام‬ ‫نیز ارزش گذاری و لحاظ شــود که مطابــق براوردهای اولیه‬ ‫با محاســبه اضافه ارزش بلوکی ســهام دولت قیمت پایه این‬ ‫بلوک ها بسیار بیشتر از قیمت های فعلی روی تابلو خواهد بود‪.‬‬ ‫قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫فروش سهام تودلی این شرکت ها اخیرا ً در دستور کار وزارت‬ ‫صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می توان سهام‬ ‫باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت ها را با هم به صورت‬ ‫بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی ان هم حفظ شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران‪:‬‬ ‫درخواست بیمه سلامت از موسسات برای ثبت اطلاعات بیمه شدگان در پایگاه اطلاعات‬ ‫مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران از موسسات و شرکت ها‬ ‫خواســت تا اطالعات بیمه شدگان خود را در پایگاه اطالعات بر‬ ‫خط بیمه شدگان ثبت کنند‪.‬‬ ‫دکتر محمد مهدی ناصحی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫نفر در حال حاضر تحت پوشــش بیمه ســامت هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقدامات و پیگیری بســیاری از سال گذشته برای بیمه شدن ‪۳‬‬ ‫دهک اول جامعه به صورت رایگان انجام شــد‪ ،‬بدون تردید این‬ ‫کار در کنار اقدامی که برای تحول مناطق حاشــینه نشــین و‬ ‫اســیب پذیر جامعه بود‪ ،‬انجام شد؛ لذا در قالب این طرح حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر به صورت فعال بیمه شدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پس از این کار مجلس شــورای اســامی بویژه در‬ ‫کمیسیون تلفیق اعتباری بالغ بر ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان برای این‬ ‫طرح در نظر گرفته شــد که افراد فاقد بیمه به ویژه در ‪ ۳‬دهک‬ ‫اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند‪ ،‬خوشبختانه در شروع‬ ‫ســال با معرفی افراد مورد نظر توسط وزارت رفاه ‪ ۳‬دهک اول‬ ‫جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در زمان مقرر‬ ‫شده تحت پوشش بیمه قرار گرفتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قبل از اجرای‬ ‫قانون پوشــش همگانی ســامت حدود ‪ ۱۰‬درصد از جمعیت‬ ‫کشور فاقد بیمه بودند‪.‬‬ ‫ناصحی تاکید کرد‪ :‬همپوشانی میان سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫و سازمان تامین اجتماعی تا حدودی رفع شده است‪ ،‬اما با سایر‬ ‫سازمان های بیمه گر پایه همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت‪ ،‬وی در پایان بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی که تحت‬ ‫پوشش بیمه ســامت هستند‪ ،‬هزینه بستری صفر شده است و‬ ‫تنها ‪ ۱۵‬درصد هزینه های سرپایی را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو خبر داد‬ ‫بازنگری در پوشش بیمه ای‪ 42‬داروی بدون نسخه‬ ‫رییس ســازمان غذا و دارو گفت‪ :‬حــدود ‪ ۴۲‬قلم از داروهای‬ ‫‪ OTC‬ضروری مجددا تحت پوشش بیمه می روند و همچنین‬ ‫قرار اســت تعداد داروهای تحت پوشــش بیمه به ‪ ۲۷۵۰‬قلم‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫دکتر بهرام دارایی‪ ،‬گفت‪ :‬در حال گســترش فهرست داروهای‬ ‫تحت پوشش بیمه هستیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۲۵۰۰‬قلم دارو تحت پوشــش بیمه قرار‬ ‫دارد و قرار است این تعداد تا ‪ ۲۷۵۰‬قلم افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین برخی داروهایی هم که تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار ندارند‪ ،‬حتما مورد حمایت های یارانه ای قرار می گیرند‪.‬‬ ‫دارایــی ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬تعدادی از داروهای ‪OTC‬‬ ‫که برای دریافت شــان از داروخانه به نسخه پزشک نیاز نیست‪،‬‬ ‫از شــمول بیمه و دریافت ارز ترجیحی خارج شدند‪ .‬باید توجه‬ ‫کــرد که ما نزدیک به ‪ ۱۰۰‬قلــم داروی ‪ OTC‬داریم که روی‬ ‫ان ها بازنگری کردیم و حدود ‪ ۴۲‬قلم از این داروها که ضروری‬ ‫هستند‪ ،‬مجددا تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در واقــع ما داریم تعهدات خودمان را زیاد می کنیم که بتوانیم‬ ‫پوشش بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه دهیم‪.‬‬ ‫ اطالعات محدود مردم از قانون جدید چک ‬ ‫بانک ها می توانند طرح مسدودسازی را دور بزنند؟‬ ‫شواهد میدانی حاکی از ان است که مردم‪ ،‬اصناف و کارمندان شعب‬ ‫با ابتکارات مثبت قانون جدید چک نااشنا هستند و همین قضیه‬ ‫موجبات سرگردانی انها را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫اخیرا تصمیم مهم و جدیدی از ســوی بانــک مرکزی در موضوع‬ ‫مسدودسازی همه حســاب های صادرکننده چک برگشتی اتخاذ‬ ‫شــده اســت که می تواند تحول بزرگی در زمینه وصول مطالبات‬ ‫چک ایجاد کند‪ .‬در راستای سلسله تحوالت جدید قانون چک‪ ،‬از‬ ‫اوایل خردادماه اعالم شد تا در صورت برگشت خوردن چک توسط‬ ‫ذی نفع چک‪ ،‬ســایر حساب های صادرکننده چک در همه بانک ها‬ ‫به ترتیب اولویت از حســاب جاری‪ ،‬حســاب قرض الحسنه پس‬ ‫انداز‪ ،‬حســاب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری‬ ‫بلندمدت‪ ،‬به میزان مبلغ کسری چک مسدود شود‪ ،‬موضوعی که‬ ‫الــزام قانونی اجرای ان به «بند ب ماده ‪ 5‬قانون جدید صدور چک‬ ‫مصوب سال ‪ »97‬باز می گردد‪ .‬اما بررسی ها نشان می دهد در مقام‬ ‫عمل بخشنامه های ابالغ شده بانک مرکزی‪ ،‬در شعب بانکی انگونه‬ ‫که باید‪ ،‬مورد اجرا قرار نگرفته اســت؛ شواهد میدانی حاکی از ان‬ ‫اســت که مردم و متصدیان بانک ها در یک ســرگردانی و ابهام در‬ ‫زمینه قوانین جدید چک به سر می برند‪.‬‬ صفحه 4 ‫شبکه سه سیما از تدارک ویژه برنامه «معلی» که به بازنمایی ائین های عاشورایی نواحی و اقوام مختلف کشور و جهان اسالم می پردازد‪ ،‬به عنوان ویژه برنامه ایام محرم و صفر خبر‬ ‫داد‪.‬به نقل از روابط عمومی شبکه سه سیما‪ ،‬سعید ستودگان‪ ،‬تهیه کننده ویژه برنامه محرم و صفر شبکه سه سیما که با نام «معلی» روی انتن خواهد رفت‪ ،‬گفت‪ :‬به یاری خدا و با عنایت‬ ‫اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬قرار است که ویژه برنامه متفاوتی در ایام محرم و صفر امسال روی انتن شبکه سه سیما برود و با عنایت سید و ساالر شهیدان‪ ،‬ویژه برنام ه «معلی» با قاب هایی‬ ‫گرم و صمیمی از ائین های عاشورایی و عزاداری نواحی و اقوام استان های مختلف کشور برای سید شهدا(علیه السالم) خواهد بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این ویژه برنامه‪ ،‬لحظات درخشانی‬ ‫از عزاداری های نواحی و استان ها‪ ،‬اقوام و گویش های مختلف ایرانی و همچنین جهان اسالم ثبت و به تصویر کشیده خواهد است‪.‬‬ ‫بیتوجهیمسئوالنبهحذفسینماازسبدفرهنگیمردم‬ ‫برای فهم سینمای یک کشــور به نحو خاص نمی توان از عناصر‬ ‫و ویژگی هــای فرهنگی غفلت کرد‪ .‬برای فهم بهتر چیســتی ها و‬ ‫چگونگی های ســینمای امروز ایران نیز می بایســت ســینما را به‬ ‫عنوان یکی از عناصر فرهنگی در این کشــور در نظر اورد و بعد در‬ ‫چارچوب فرهنگ مان‪ ،‬به فهم مولفه ها و ویژگی های ســینمای این‬ ‫کشور دست یافت‪.‬‬ ‫وقتی اسم تورم می اید در نگاه اول ما را یاد قیمت ملک‪ ،‬ماشین‪،‬‬ ‫دالر و سایر بازارها سرمایه ای و کاالهای مصرفی میاندازد اما کمتر‬ ‫کســی سراغ قیمت بلیط ســینما را می گیرد و از قیمت چند هزار‬ ‫برابری بلیط سینما در این ‪ ۴‬دهه سخن می گوید‪.‬‬ ‫نگاه به قیمت بلیط ســینما در فاصله سال های ‪ ۱۳۵۷‬تا ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ما را با یک رشــد سرســام اور و خیره کننده ای روبرو می کند که‬ ‫ســر ادمی از این تورم عجیب سوت می کشد‪ .‬عجیب اینکه نزدیک‬ ‫به چهار دهه قیمت بلیط ســینما در نهایت به رقم ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده بود‪ ،‬یعنی از سال ‪ ۹۷‬به این سو(دور دوم ریاست جمهوری‬ ‫حسن روحانی) به یکباره این دگرگونی اتفاق افتاد و وضعیت بلیط‬ ‫سینما دچار رشد‪ ۴‬و نیم برابری شد‪ .‬وقتی شعارهای اصالح طلبان‬ ‫درباره اهمیت فرهنگ را به خاطر اوریم کامال روشن می شود ان ها‬ ‫در عمل چه نگاهی به هنر و فرهنگ داشــت ه و هنر و ســینما را با‬ ‫چه رویکردی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای و از هدف اصلی خود‬ ‫دور کرده اند‪.‬‬ ‫قیمت بلیط ســینما که در ابتدای انقالب در قیمت های ‪ ۲۵‬ریال‬ ‫و در ســینماهای درجه یک با قیمت ‪ ۳۰‬ریــال و ‪ ۴۰‬ریال فرخته‬ ‫می شد به یکباره در عرض نزدیک به ‪ ۴۴‬سال با یک رشد ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫برابری و به قیمت ‪ ۴۵‬هزار تومان فروخته می شــود که این جهش‬ ‫عظیم برای یک کاالی فرهنگی که همواره مورد توجه مســئوالن‬ ‫عالی نظام بوده است‪ ،‬بسیارعجیب است‪.‬‬ ‫حذف سینما از سبد فرهنگی مردم‬ ‫اما چه می شود که به یکباره قیمت یک کاالی فرهنگی با یک رشد‬ ‫سرسام اور وعجیب و غریبی روبرو می شود و در رقابتی تنگاتنگ با‬ ‫سایر بازارهای مالی و سرمایه ای قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رســانه و به ویژه ســینما که به عنوان یک رســانه ای جذاب و با‬ ‫تاثیرات بســیار خیره کننده در ذهن مخاطب از ان می توان نام برد‬ ‫و حتی امروزه به عنوان رســانه ای نافذ و تعیین کننده‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از کشورها برای بسترسازی و عملیاتی کردن برنامه ها و راهبردهای‬ ‫کالن ملی و بین المللــی از ان بهره می برند چرا باید روز به روز از‬ ‫سفره فرهنگی مردم حذف شود‪.‬‬ ‫برای فهم سینمای یک کشــور به نحو خاص نمی توان از عناصر‬ ‫و ویژگی هــای فرهنگی غفلت کرد‪ .‬برای فهم بهتر چیســتی ها و‬ ‫چگونگی های ســینمای امروز ایران نیز می بایســت ســینما را به‬ ‫عنوان یکی از عناصر فرهنگی در این کشــور در نظر اورد و بعد در‬ ‫چارچوب فرهنگ مان‪ ،‬به فهم مولفه ها و ویژگی های ســینمای این‬ ‫کشور دست یافت‪.‬‬ ‫اکران صدهــا فیلم که روزانه در ســینماهای مختلف دنیا اکران‬ ‫می شــود و درامدزایی چند میلیارد دالری ان برای شــرکت های‬ ‫فیلم ســازی و سرگرمی میلیون ها انسان در سراسر این کره خاکی‬ ‫بدون شک برهیچ کسی پوشیده نیست‪ .‬اما باید گفت که تنها نقش‬ ‫سرگرمی سینما مطرح نیست و می توان از قبل ان‪ ،‬سازندگانش به‬ ‫اهدافشان دست یابند چه بســا که در این چند دهه بعد از انقالب‬ ‫هم با ســاخت فیلم های دفاع مقدس و ارزشی توانستیم مردم را با‬ ‫اهداف عالی انقالب و برانگیختن احساسات مردم نسبت به خیلی از‬ ‫پیام هایی که می خواهیم‪ ،‬همراه سازیم‪.‬‬ ‫باید گفت در دنیای کنونی که فیلم و سینما جزء جدایی ناپذیری‬ ‫زندگی ادمی شــده است و هر کسی بر اساس عالئق خود به سراغ‬ ‫تماشای فیلمی می نشــینند چطور می توان با افزایش قیمت بلیط‬ ‫سینما؛ این کاالی فرهنگی و تاثیرگذار را روز به روز از سبد فرهنگی‬ ‫مردم حذف کرد‪.‬‬ ‫تناقض توجه مسئوالن و قیمت های‬ ‫نجومی؛ مقصر کیست؟‬ ‫از این رو مســئوالن و سیاست گذاران کالن در حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر بایستی در باب تقویت مســائل دینی گام های خوب و موثری‬ ‫بردارند و فرهنگ و هنر و بویژه ســینما را از این بی توجهی و افولی‬ ‫که روز به روز شاهد ان هستیم باید نجات دهند‪.‬‬ ‫ایــن توجه وقتی خودش را نشــان می دهد که می بینیم نقش و‬ ‫ارزش ســینما در نظر رهبر معظم انقالب از توجه باالیی برخوردار‬ ‫اســت و همواره در بیاناتشان به نقش سینما و فیلم های ارزشی نیز‬ ‫توجه خاصی نشــان دادند و در این خصــوص بیان می کنند‪»:‬هنر‬ ‫ســینما بالشک یک هنر برتر است؛ یک روایتگر کام ً‬ ‫ال مسلط ‪ -‬که‬ ‫هیــچ روایتگری تاکنون در بین این شــیوه های هنرىِ روایت یک‬ ‫واقعیت و یک حقیقت‪ ،‬تا امروز به این کارامدی نیامده ‪ -‬و یک هنر‬ ‫پیچیده و پیشرفته و متعالی» ‪:‬‬ ‫از منظر مقام معظم رهبری؛ ســینما خیلی عنصر جذابی اســت‪،‬‬ ‫رســانه ی فوق العاده ای اســت‪ ،‬یعنی واقعــاً االن هیچ چیزی مثل‬ ‫ســینما نیســت از لحاظ اثرگذاری و از جنبه ی فنی تر نیز حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای سینما را به عنوان «کارامدترین روایتگ ِر واقعیت و‬ ‫حقیقت» معرفی می کنند‪.‬‬ ‫همــان طور کــه در بیانات رهبری و ســایر مســئوالن ارشــد‬ ‫کشــور و حتــی در تاکیدات مســئوالن ســینمایی کشــور بارها‬ ‫بیان شــده است ســینما و بویژه ســینمای دینی می تواند یک راه‬ ‫رســتگاری باشد؛ راه رستگاری برای جامعه و به ویژه نسل جوان تر‬ ‫که متاســفانه با هجمه فراوانی از سوی غربی ها روبرو شده اند و در‬ ‫ماهواره ها و فضای مجازی و‪ ...‬با اثاری روبرو می شوند که دین را به‬ ‫چالش می کشند‪.‬‬ ‫جدیدترینخبرهای«مرکزنظرسنجیصداوسیما»‬ ‫بــر اســاس نتایــج نظرســنجی مرکــز تحقیقــات صدا و‬ ‫ســیما‪« ،‬از سرنوشــت ‪ »4‬و «حکــم رشــد» پربیننــده ترین‬ ‫ســریال های ســیما در نیمــه اول خرداد ‪ 1401‬بوده اســت‪.‬‬ ‫نتایــج نظــر ســنجی مرکــز تحقیقات صدا و ســیما نشــان‬ ‫می دهــد از بین ســریال های جدید پخش شــده در نیمه اول‬ ‫خرداد ‪ ،۱۴۰۱‬ســریال «از سرنوشت ‪ »۴‬از شــبکه دو با ‪۴/۲۶‬‬ ‫پربیننده تر از سایر سریال ها بوده است‪ .‬بر اساس این نظر سنجی‬ ‫این سریال رضایت ‪ ۱/۸۴‬درصد بینندگان را در حد زیاد کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫همچنین سریال های «حکم رشد» از شبکه سه با ‪ ۳/۲۲‬درصد‬ ‫بیننده و کســب رضایت ‪ ۷/۷۷‬درصدی و «فرمانروای نقابدار» از‬ ‫شــبکه پنج با ‪ ۷‬درصد بیننده و کسب رضایت ‪ ۹۳‬درصدی در‬ ‫رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫در این نظر ســنجی‪ ،‬میزان بیننده ســریال های تکراری سیما‬ ‫در نیمه اول خرداد ‪ ۱۴۰۱‬نیز بررســی شد‪ .‬از میان سریال های‬ ‫تکراری سریال «ســتایش ‪ »۱‬از شبکه ای فیلم با ‪ ۱/۱۹‬درصد‬ ‫بیننده پربیننده ترین سریال تکراری بوده است‪ .‬همچنین ‪۵/۷۹‬‬ ‫درصد بینندگان سریال « ستایش ‪ »۱‬از این سریال در حد زیاد‬ ‫رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما‪ ،‬سریال‬ ‫«از سرنوشت ‪ »۴‬با ‪ ۴/۲۶‬درصد پربیننده ترین سریال سیما در‬ ‫نیمه دوم اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬نیز بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در همان ظرف زمانی‪ ،‬ســریال های «حکم رشد» از‬ ‫شبکه سه با ‪ ۹/۱۶‬درصد بیینده و کسب رضایت ‪ ۱/۸۳‬درصدی‬ ‫و « فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با ‪ ۱/۶‬درصد بیننده و کسب‬ ‫رضایت ‪ ۹/۹۳‬درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫اثراتاقتصادیتوسعهگردشگریبرشکوفاییصنایعدستی‬ ‫تحول در صنایع دستی که ذوق هنری و اصالت یک ملت را نشان‬ ‫می دهد نه تنها ســبب جلب و جذب گردشــگران می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫اقتصاد را از حالــت اتکا مطلق به درامدهای نفتی خارج می کند‬ ‫و با ایجاد اشــتغال پایدار منجر به ارزاوری و رونق کسب وکار در‬ ‫جوامع محلی می شود‪.‬‬ ‫صنایع دستی هر کشــور را می توان بازتابی از تمدن و فرهنگ‬ ‫مردم ان کشور دانست؛ دست ســاخته ها از نخستین ابزار تعامل‬ ‫انســان ها با یکدیگر و تعامل با طبیعت بی جان پیرامون خود در‬ ‫جوامع مختلف بوده اند و هســتند‪ ،‬مطالعه در حوزه صنایع دستی‬ ‫اطالعات قابل توجه و ارزشــمندی از پیشــینه تاریخ کشورهای‬ ‫مختلف ارائه می دهد‪.‬‬ ‫صنایع دســتی همیشــه بخش قابل توجهی از بازارهای سنتی‬ ‫در شــهرهای مختلف در همه جای جهان را تشــکیل می دهد‪،‬‬ ‫در ایران هم عالوه بر حضور پررنــگ در این بازارها و بازارچه ها‪،‬‬ ‫بخش مشــخصی را در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده‬ ‫اســت‪ ،‬نمونه ان فرش ایرانی اســت که به رغم کاهش صادرات‬ ‫در بازارهــای جهانی همچنان یکی از محبوب ترین و شــناخته‬ ‫شــده ترین صنایع دســتی در همه جهان به شمار می رود و البته‬ ‫قیمــت باالیی هم دارد‪ .‬اثار صنایع دســتی ایران از زیباترین اثار‬ ‫هنرمندانه جهان اســت‪ ،‬اما باید این هنرمنــدان‪ ،‬به کارافرینان‬ ‫مناطق زندگی خود که بیشتر در روستاها زندگی می کنند تبدیل‬ ‫شوند‪ ،‬جریانی که به زنده کردن هنر در یک جامعه‪ ،‬برندسازی و‬ ‫تجاری سازی محصوالت و حتی نام ان روستا در به عنوان مقصد‬ ‫و هدف گردشــگری کمک خواهد کرد و ب ه دلیل اشتغال تقریبا‬ ‫دائمی مردم روســتاها‪ ،‬عشایر و ساکنان شهرهای کوچک در این‬ ‫صنعت‪ ،‬می توان نتیجه گرفت که با ســرمایه گذاری مناســب در‬ ‫بخش صنایع دســتی‪ ،‬زیرســاخت های اقتصادی جامعه خود را‬ ‫استحکام می بخشند‪.‬‬ ‫اگر چه صنایع دستی یک حرفه سنتی و محصوالت ان عناصر و‬ ‫تجهیزات کاربردی زندگی مردمان قدیم است‪ ،‬بر اساس نیاز انها‬ ‫طراحی و تهیه میشــده است‪ ،‬اما با تحوالت اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ابزاری در طول زندگی بشــر‪ ،‬اثاری و وسایلی که در‬ ‫خوراک و پوشــاک جامعه مصرف میشد هم متحول شد؛ کنون‬ ‫اثاری که قدمت و اصالت بیشــتری با خــود را نمایان می کنند‬ ‫بیشتر مورد توجه و استقبال گردشگران عالقه مندان تاریخ هنر و‬ ‫زندگی بشر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بیشتر گردشــگران قبل از سفر درباره اثار صنایع دستی مقصد‬ ‫تحقیــق و مطالعه می کننــد و هنگام بازگشــت از ان مقصد با‬ ‫کنجکاوی حتی از شــهری به شــهر دیگر می روند تا ناب ترین و‬ ‫اصیل ترین صنایع دستی ان ســرزمین را به یادگار یا به سوغات‬ ‫خریداری کنند‪ .‬هر چه این اثار از ســاخت صنعتی دورتر باشند‬ ‫گران بهاتر و هر چه طراحی و تولید ان با مواد اولیه از دل طبیعت‬ ‫محل زندگی هنرمند همگن و همگون تر باشــد و از هنر ذهن و‬ ‫ذوق خالق و ظرافت سرپنجه هنرمند تاللو و تجلی گرفته باشد‪،‬‬ ‫ارزش مادی و معنوی ان بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اثــار فاخــر صنایع دســتی در جهان به ســرعت شــناخته و‬ ‫ارزش گذاری می شوند‪ ،‬اما اثار درجه پایین تر که معموال در بازارها‬ ‫و بازارچه های محلی یا فروشگاه های دائمی عرضه می شوند برای‬ ‫گردشــگران جذاب تر و مورد پسندتر بوده و راحت تر و بیشتر به‬ ‫خانه های انها برای تزیین و حتی برای کاربرد راه می یابد‪.‬‬ ‫روایتی زنانه و خانوادگی از یک میراث ملی و میهنی‬ ‫محمدرضا زائری | کارشناس فرهنگی‪ :‬خیلی دل و جرات‬ ‫می خواهد که ادم برای ســاختن فیلم‪ ،‬سراغ سوژه ای مثل خانم‬ ‫شهره پیرانی برود‪ .‬من به طور خالصه و مختصر این فیلم را روایتی‬ ‫زنانه و خانوادگی از یک میراث ملی و میهنی می دانم‪.‬‬ ‫هرچند که سوژه از نظر ظرفیت درام بسیار جذاب و درست است‪،‬‬ ‫اما باید به این موضوع توجه کرد که اوال موضوع تازه است و مردم‬ ‫در جریان اخبار ان هســتند و فیلمساز هر کاری هم که بکند باز‬ ‫مخاطب به صورت ناخواسته و در ذهن خودش انچه را روی پرده‬ ‫می بیند با انچه در رسانه ها دیده و با چهره واقعی قهرمانان فیلم‬ ‫مقایسه می کند؛ طبیعی است که به راحتی راضی نمی شود‪.‬‬ ‫ثانیا موضوع حساس انرژی هسته ای دارای خط قرمزهایی است‬ ‫که در ایران اصال نمی شــود به راحتی سراغش رفت‪ .‬سوم این که‬ ‫خانم شهره پیرانی همسر شهید هستند و ان هم شهید داریوش‬ ‫رضایی نژاد و قبال چادری نبوده است و اینکه شما بخواهید فضای‬ ‫واقعی پوشــش و زندگی عادی او و همســرش را نشــان بدهید‪،‬‬ ‫جماعتی شــاکی و معترض می شوند که شــان خانواده شهدا را‬ ‫رعایت نکرده اید و اگر بخواهید خالف انچه بوده است‪ ،‬تصویر کنید‬ ‫که اساسا مشکل بزرگتری دچار می شوید!‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تدارک متفاوت شبکه سه سیما برای ایام محرم‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫«اطالع ثانوی» در تماشاخانه‬ ‫انتظامی روی صحنه رفت‬ ‫مینــا میرزااقــا کارگــردان «اطالع ثانــوی» که در‬ ‫تماشــاخانه انتظامی روی صحنه اســت با اشــاره به‬ ‫ویژگی های این نمایش عنوان کرد کار براساس «مضارع‬ ‫التزامی» شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مینا میرزااقا نویســنده و کارگــردان نمایش «اطالع‬ ‫ثانــوی» که این روزهــا در تماشــاخانه انتظامی خانه‬ ‫هنرمندان روی صحنه اســت درباره استقبال از اجرای‬ ‫این اثر نمایشــی گفت‪ :‬اســتقبال از نمایــش تا امروز‬ ‫رضایت بخش بوده است که امیدوارم در روزهای اینده‬ ‫بهتر هم شود‪ .‬با توجه به قصه گو بودن نمایش و اینکه‬ ‫فضای اثر به شــکلی اســت که مورد توجه عموم مردم‬ ‫قرار می گیرد با بازخوردهای نســبتاً خوبی هم از جانب‬ ‫مخاطبان روبرو شده ایم‪.‬‬ ‫وی درباره شکل گیری این اثر نمایشی توضیح داد‪ :‬شکل‬ ‫گیری و نگارش متن یک ســال و نیم به طول انجامیده‬ ‫اســت که در طول این مدت و برای رســیدن به نتیجه‬ ‫نهایی کار تغییرات بسیاری کرده است‪ .‬در ابتدای نگارش‬ ‫متن خیلی درگیر «مضارع التزامی» یا «مضارع احتمالی»‬ ‫بودم بر این اساس که مث ً‬ ‫ال وقوع یک رخداد ممکن است‬ ‫اتفاق دیگری را کنسل کند یا باعث به وجود امدن یک‬ ‫اتفاق شود‪ .‬عالوه بر اینکه خیلی درگیر «مضارع التزامی»‬ ‫بــودم از طرف دیگر عالقــه زیادی هم بــه فرم روایت‬ ‫اپیزودیک داشتم بنابراین از ابتدا می دانستم که قرار است‬ ‫یک نمایشــنامه اپیزودیک با موضوع «مضارع التزامی»‬ ‫بنویسم اما در طول این یک سال و نیم نمایشنامه دچار‬ ‫تغییرات زیادی شد و در نسخه نهایی کار شباهت هایی‬ ‫هم به بازی (گیم) پیدا کرده اســت‪ .‬میرزااقا با اشاره به‬ ‫اینکه نمایش درباره یک خانواده است‪ ،‬بیان کرد‪« :‬اطالع‬ ‫ثانوی» راجع به یک خانواده متشــکل از خواهر و برادر‬ ‫اســت و روابط خانودگی را به تصویر می کشد‪ .‬قرار است‬ ‫کافه ای شــکل بگیرد و این جریان با بازیگران و قصه ای‬ ‫ثابت در سه اپیزود مستقل روایت می شود به این معنی‬ ‫که هر اپیزود می توان یک نمایش مستقل با اغاز‪ ،‬میانه و‬ ‫پایان باشد که وابستگی به اپیزودهای قبل و بعد از خود‬ ‫ندارد اما در عین حال بــه هم ارتباط هم پیدا می کنند‬ ‫چون ماجرای شــکل گیری یک کافــه را به تصویر می‬ ‫کشند‪ .‬این کارگردان تئاتر ادامه داد‪ :‬قاعدتاً اولین چیزی‬ ‫که همه ما با ان درگیر هســتیم خانواده اســت و خود‬ ‫من نیز به روابط خانوادگی خیلی عالقه مند هســتم و‬ ‫ارتباط های خانوادگی زیــادی را از دور دنبال می کنم از‬ ‫این رو معتقدم نــوع ارتباطی که با خانواده مان داریم و‬ ‫اتفاقاتــی که در این رابطه برای هرکــدام از ما می افتد‪،‬‬ ‫می تواند برای تبدیل شدن به یک درام جذاب باشد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫ممکن اســت در ارتباط های خانوادگی با وجود عشق و‬ ‫عالقه ای که وجود دارد شاهد نوعی کنترل گری و سلطه‬ ‫جویی هم باشیم که چنین مسائلی قابلیت پرداخت دارند‪.‬‬ ‫وی درباره طراحی صحنه نمایش نیز عنوان کرد‪ :‬طراحی‬ ‫دکور نمایش خیلی متفاوت از کار درامده است‪ .‬از ابتدا‬ ‫عالقه مند بودم که طراحی نمایش فضای تازه و متفاوتی‬ ‫داشــته باشد که خوشبختانه این اتفاق هم رخ داد چون‬ ‫افروز پرتوی طراح صحنه کار با وجود داشــتن ســابقه‬ ‫تئاتری‪ ،‬مهندس معمار هم اســت از این رو دکور کام ً‬ ‫ال‬ ‫خالقانه و جذابی را برای نمایش تدارک دیده اســت که‬ ‫کام ً‬ ‫ال مهندسی شده است‪.‬‬ ‫دریافت بیش از ‪ 298‬میلیارد‬ ‫عوارض خروج از کشور‬ ‫براساس عملکرد درامدی سازمان امور مالیاتی تا پایان‬ ‫اردیبشهت ماه سال جاری‪ ،‬معادل ‪ ۲۹۸‬میلیارد و ‪۷۵۳‬‬ ‫میلیون تومان عوارض خروج از کشــور دریافت شــده‬ ‫است‪ .‬عوارض خروج از کشــور یکی از منابع درامدی‬ ‫برای دولت است که هر ســاله میزان ان برای هر نفر‬ ‫را در الیحــه بودجه خود تعییــن می کند اما برخالف‬ ‫سال های گذشته در الیحه بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬میزان‬ ‫عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد‪.‬طبق‬ ‫انچه که در الیحه بودجه سال جاری قید شده بود‪ ،‬به‬ ‫طور کلی در بخش درامدهای دولت در بخش مالیات‬ ‫بر کاالها و خدمات عوارض خروج مســافر از مرزهای‬ ‫کشــور ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان پیش بینی شده بود‪ .‬در‬ ‫این بین‪ ،‬افزایش عوارض خروج از کشور واکنش هایی‬ ‫را در زمان ارائه الیحه برانگیخت و از انجا که در الیحه‬ ‫بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین‬ ‫نشده بود و برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج‬ ‫از کشور اعالم کردند؛ در ان زمان رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه گفت اینگونه نیســت و پیشنهاداتی در دولت‬ ‫درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله‬ ‫ان تعیین درصدی از قیمت بلیت است‪ ،‬ولی هنوز این‬ ‫پیشنهاد بررسی و تایید نشده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫دریافت هرگونه وجه اضافی از دانش اموزان در مدارس استان بوشهر ممنوع است‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫خبر‬ ‫با حضور مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا‬ ‫دومین اجالس سنگرسازان بی‬ ‫سنگر استان مرکزی برگزارشد‬ ‫خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪:‬دومین اجالس سنگرسازان‬ ‫بی سنگر اســتان مرکزی با حضورمشاور عالی فرمانده‬ ‫معظم کل قوا دراراک برگزارشد سردار سرلشکر سید «‬ ‫یحیی رحیم صفوی» در دومین اجالس سنگرســازان‬ ‫بی ســنگر اســتان مرکزی در جهاد کشــاورزی این‬ ‫اســتان در اراک‪ ،‬افزود‪ :‬اســتراتژی قدرت هژمونی یا‬ ‫تنها ابرقدرت جهان شــدن از سوی امریکا با شکست‬ ‫مواجه شده و جهان به سمت چند قطبی شدن قدرت‬ ‫در حال حرکت است‪.‬دســتیار و مشــاور عالی فرمانده‬ ‫معظم کل قوا ادامه داد‪:‬اما استراتژی قدرت هژمونی یا‬ ‫تنها ابرقدرت جهان شــدن از سوی امریکا با شکست‬ ‫مواجه شــد و جهان به سمت چند قطبی شدن قدرت‬ ‫در حال حرکت اســت و مصداق ان جنگ روســیه و‬ ‫اوکراین است‪.‬‬ ‫ســردار سرلشــکر رحیم صفوی در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش گفت‪ :‬برگزاری اجالسیه سنگرسازان یاداور‬ ‫تصمیم و ابتکار حضرت امام خمینی(ره) برای رسیدگی‬ ‫به مناطق محروم و حماسه جهادگران برای کاشتن بذر‬ ‫امید و عدالت بــا مدیریت جهادی در دل محروم ترین‬ ‫و مستضعف ترین اقشار جامعه یعنی روستائیان است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید‬ ‫سپهبد حاج قاسم سلیمانی با برشماری خدمات جهاد‬ ‫ســازندگی در دوران جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جهاد سازندگی این سنگرســازان بی سنگر در دشت‬ ‫های تفتیده خوزستان در کوه های سر به فلک کشیده‬ ‫غرب و شــمال غرب کشــور‪ ،‬در هورالعظیم و دریا با‬ ‫ســاخت چند هزار کیلومتر راه و صدها پل ابتکاری و‬ ‫هزاران سنگر مختلف بتونی‪ ،‬ده ها بیمارستان صحرایی‬ ‫و احداث هزاران کیلومتر خاکریز‪ ،‬یکی از ارکان پیروزی‬ ‫افرین در جنگ بود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان مرکزی هم‬ ‫گفت‪ :‬دومین اجالســیه ســنگر ســازان بی سنگر از‬ ‫اجالســیه های کنگره ملی نقش امــام خمینی(ره) در‬ ‫دفاع مقدس و شش هزار و ‪ 200‬شهید استان مرکزی‬ ‫با شعار فرهنگ و مدیریت جهادی راهگشای گام دوم‬ ‫انقالب در نیمه دوم خرداد ماه در اراک برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی صفری اظهار داشت‪ :‬ما امروز با تکیه بر رزمندگان‬ ‫سنگرســازان بی ســنگر که یکی از عوامــل موفقیت‬ ‫رزمنــدگان در دفاع مقدس بوده اند در مســیر خدمت‬ ‫صادقانه به مردم و رفع مشکالت گام برمی داریم‪.‬رئیس‬ ‫ســازمان جهادکشاورزی اســتان مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال برنامه های متنوعی در هفته جهاد کشاورزی در‬ ‫دستور کار قرار گرفته که با محوریت دومین اجالسیه‬ ‫سنگرسازان بی سنگر و کلنگ زنی یادمان شهید گمنام‬ ‫و افتتاح پروژه ها در روز اجالسیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫صفــری عنوان کرد‪ :‬دســتور کار دومین اجالســیه‬ ‫سنگرسازان بی سنگر اســتفاده از تجربیات ارزشمند‬ ‫اجالسیه ها است‪ ،‬استان مرکزی در برگزاری اجالسیه ها‬ ‫و کنگره شهدای استان مرکزی بسیار موفق عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬گام برداشتن در میدان جنگ‬ ‫اقتصادی نیازمند روحیه جهادی‪ ،‬ایثار و ازخودگذشتگی‬ ‫است امروز سازمان جهاد کشاورزی با تکیه بر فرهنگ‬ ‫ایثار‪ ،‬جهاد و ازخودگذشــتگی برای اجرای ماموریت ها‬ ‫تالش می کند چراکه زنده نگه داشــتن فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت در جامعه از ضرورت های مهم است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی هم در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬تصمیم گرفته شده نقش این استان‬ ‫در دفــاع مقدس تدوین و در این راســتا بیش از ‪۱۱‬‬ ‫کارگروه تشکیل شد‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ دوم پاسدار « محسن کریمی » افزود‪:‬‬ ‫این اســتان هفت هزار و ‪ ۲۰۰‬شــهید تقدیم انقالب و‬ ‫اسالم کرده است‪ .‬وی بیان کرده است‪ :‬نخستین شهید‬ ‫خلبان‪ ،‬نخســتین شــهدای نیروی دریایی و نخستین‬ ‫شــهید مشروطه از اســتان مرکزی است و این استان‬ ‫نخستین های زیادی دارد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه روح اهلل اســتان مرکزی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اســتان در دوران دفــاع مقدس ‪ ۱۲۰‬پــروژه بزرگ‬ ‫مهندســی را در دوران ساخت و برای خدمت به دفاع‬ ‫کشــور به کار گرفته شد‪ .‬ســردار سرتیپ دوم کریمی‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬تاســیس کانون قرانــی کربالیی کاظم‬ ‫ســاروقی از برنامه های مهم اســت تا بتــوان معجزه‬ ‫قرانی ســاروق را بیش از پیش به دنیــا معرفی کرد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان مرکزی ادامــه داد‪ :‬به‬ ‫برکت برگزاری کنگره شــهدای اســتان مرکزی یک‬ ‫جریان فرهنگی قوی در ســطح استان شکل گرفته که‬ ‫بیش از ســه هزار فعال فرهنگی‪ ،‬هنری و اجتماعی در‬ ‫این جریان ســازماندهی شده اند و برای اجرای برنامه‬ ‫ها نقش افرینی موثر داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر گفت‪ :‬تنها هزینه سفارش کتاب درسی و بیمه از دانش اموزان هنگام ثبت نام در مدارس دولتی دریافت می شود و گرفته هرگونه وجهی‬ ‫اضافه بر این موارد ممنوع و قابل پیگیری و رسیدگی است‪ .‬احمد قاسمی در بازدید سرزده از برخی مدارس شهرستان دیلم برای بررسی روند ثبت نام دانش اموزان افزود‪ :‬هیچگونه پیش شرطی به غیر از‬ ‫رعایت محدوده جغرافیایی محل سکونت هنگام ثبت نام وجود ندارد و گذاشتن شروطی نظیر‪ ،‬تست هوش‪ ،‬مصاحبه و یا ازمون و یا شرط معدل برای دانش اموزان پایه های باالتر از طرف مدارس ممنوع و‬ ‫غیر قانونی است‪ .‬وی با اشاره به ضرورت رعایت دستورالعمل های ستاد ثبت نام‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس سیاست های اقدامی و اقناعی‪ ،‬پاسخگویی و تکریم مراجعان همراه با سعه صدر و احترام‪ ،‬باید در تمام سطوح‬ ‫سرلوحه امور قرار گیرد‪ .‬رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر در باره سن ثبت نام دانش اموزان پایه اول ابتدایی گفت‪ :‬پس از پایان مهلت تعیین شده ثبت نام‪ ،‬طبق ایین نامه‬ ‫ابالغی و در صورت وجود ظرفیت و تائید شورای مدرسه و اموزش وپرورش شهرستان مربوطه‪ ،‬دانش اموزان متولد دوم مهر تا‪ ۳۱‬مهرماه‪ ۱۳۹۵‬می توانند در مدارس نام نویسی کنند‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج خبر داد‪:‬‬ ‫اجرایموفقیتامیزطرحجمعاورییکروزدرمیانزبالههادرکرج‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬معــاون خدمات شــهری و محیط زیســت‬ ‫شــهرداری کرج در حاشــیه بازدید خبرنگاران از مرکز دفن زباله‬ ‫حلقــه دره با اشــاره به اغاز اجرای طرح جمــع اوری یک روز در‬ ‫میــان زباله ها از درب منازل در این کالنشــهر پس از چهار دهه‬ ‫انتظار‪ ،‬گفت ‪ :‬این اتفاق منشــاء تحوالت زیســت محیطی بسیار‬ ‫خوبی خواهد بود‪.‬غالمرضا رضوانــی با بیان اینکه این طرح بعد از‬ ‫حدود چهار دهه و برای اولین بار در کرج اجرایی می شــود و بدون‬ ‫شک این اتفاق اثار مثبتی به همراه خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح‬ ‫از چند سال گذشته در برخی از کالنشهرها مثل اصفهان اجرایی و‬ ‫با استقبال زیادی مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه روزانه حدود ‪ ۷۰۰‬تن زباله در کرج تولید‬ ‫می شــود و اگر این حجم از زباله را بر تعداد مخازن موجود تقسیم‬ ‫کنیم‪ ،‬متوجه میشویم حتی اگر تمام زباله های تولیدی شهروندان‬ ‫در مخازن جای داده شود‪ ،‬تعدادی مخزن خالی باقی می ماند‪،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضربیش از دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬مخزن زباله در کرج‬ ‫وجود دارد ولی به هر محله که مراجعه می کنیم ساکنین و اهالی‬ ‫درخواست نصب مخازن جدید دارند‪.‬رضوانی با اشاره به اینکه طرح‬ ‫جمع اوری یک روز در میــان زباله در گام اول در محله چهارصد‬ ‫دستگاه اجرایی شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در حال حاضر زباله های ساکنین‬ ‫این محــل در روزهای زوج جمع اوری می شــود و برای موفقیت‬ ‫بیشتر این طرح روزها جمعه هم به این روزها اضافه شده است‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شهرداری کرج با بیان اینکه بدون شک‬ ‫هیچ طرحی از ابتدا بازخورد و اثر بخشی الزم را ندارد و در خصوص‬ ‫طرح جمع اوری یک روز درمیان زباله هم مردم باید صبور بوده و‬ ‫همکاری الزم را با مدیریت شــهری داشته باشند‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با اجرای این طرح به ســمتی پیش مــی رویم که کم کم مخارن‬ ‫زباله از سطح شــهر جمع اوری شوند چون تا زمانیکه این مخازن‬ ‫وجود دارند‪ ،‬شــهروندان فکر می کنند در هر ساعت از شبانه روز‬ ‫که بخواهند می تواننــد زباله های خود را از منزل خارج کنند‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به اجرای پاکداشــت جاده حلقه دره (شــهرک ابریشم)‬ ‫که توســط ‪ ۵۰۰‬نفر از پاکبانان شــهرداری‪ ،‬گروه های جهادی و‬ ‫دوستداران طبیعت برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بنا شده هر ماه یک محدوده‬ ‫از مســیر منتهی به حلقه دره پاکســازی شــود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت‪ :‬باوجوداینکه در حال حاضر‬ ‫دو مرکز نگهداری سگ های ولگرد در کرج فعال است باز هم تعداد‬ ‫سگ های ولگرد در سطح شهر رو به افزایش است‪.‬‬ ‫محمدرضا خســروی افزود‪ :‬این روزها افزایش جمعیت سگ های‬ ‫بالصاحب و اســیب هایی که به شــهروندان به ویژه کودکان وارد‬ ‫می شــود‪ ،‬به یک معضل اجتماعی تبدیل شــده که در این راســتا‬ ‫شهرداری کرج اقدام به راه اندازی دو مرکز جمع اوری‪ ،‬زنده گیری‬ ‫و کمپ نگهداری از سگ های بالصاحب کرده است‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکه این مراکز در حلقه دره و باغســتان قرار دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این مراکز جمعا بیش از یک هزار ســگ ولگرد را پذیرش و‬ ‫بعد از اقدامات انگل زدایی و پالک کوبی رها سازی می کنند‪.‬ضمن‬ ‫اینکه روزانه ‪ ۵۰‬الی ‪ ۶۰‬قالده ســگ بال صاحب از ســطح مناطق‬ ‫دهگانه شهر جمع اوری و در کلینیک این سازمان واکسیناسیون و‬ ‫عقیم سازی می شوند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدریت پســماند شــهرداری کرج بابیان اینکه‬ ‫سگ های جمع اوری شده بعد از مراحل عقیم سازی و واکسیناسیون‬ ‫به پناهگاه واقع در مرکز دفن حلقه دره و باغستان منتقل می شوند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این ســگ ها به صورت زنده گیری و بدون هیچ‬ ‫اســیبی به این مراکز منتقل و بعد از مراحل ذکرشــده رهاسازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری جلسات راه اندازی نیروگاه زباله سوز با‬ ‫ِ‬ ‫مشــارکت ‪ 3‬هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫افق چند ساله‬ ‫خروجی این جلسات به انعقاد قرارداد منجر شود‪ ،‬در ِ‬ ‫زباله ها به جای دفن به صورت سنتی‪ ،‬طی فرایندی به جریان برق‬ ‫و بخار اب تبدیل می شوند و بسیاری از مشکالتِ زیست محیطی‬ ‫سالیان اخیر‬ ‫موجود نیز مرتفع می شود‪.‬خسروی با بیان اینکه طی‬ ‫ِ‬ ‫همواره میزان تولید و انباشــت شیرابه زباله ها در حلقه دره رو به‬ ‫افزایش بوده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای نخستین بار و استفاده از شیوه‬ ‫های علمی و نوین‪ ،‬میزان شــیرابه ها در حال کاهش می باشــد و‬ ‫ظرفیت برخی از انها خالی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارخانه کمپوســت شهرداری کرج به دالیلی با‬ ‫تمــام ظرفیت فعالیت نمی کند و پیمانکار توفیق چندانی در عمل‬ ‫به تعهدات خود نداشته اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیگیر راه اندازی‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت کارخانه با تمام ظرفیت هستیم و اقدامات‬ ‫خطوط جدید و‬ ‫و پیگیری های الزم در دست اقدام می باشد‪.‬‬ ‫حضور ارزیابان شرکت توانیر جهت ارزیابی برنامه های عبور از اوج بار تابستان ‪1401‬‬ ‫خوب‪-‬استان اردبیل‪:‬ناظران عالی شرکت توانیر به منظور ارزیابی‬ ‫امادگی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل جهت عبور از اوج‬ ‫بار تابستان ‪ ۱۴۰۱‬روزهای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬خرداد ماه سالجاری در محل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل حضور یافتند ‪ .‬در جلسه‬ ‫ای که جهت ارائه اقدامات شــرکت توزیع برق اســتان اردبیل در‬ ‫محل سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد ‪ ،‬ابتدا قدیمی مدیر‬ ‫عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت ‪ :‬برنامه های اجرایی‬ ‫مدیریت پیک بار ‪ ۱۴۰۱‬و گذر از اوج مصرف در شرکت توزیع برق‬ ‫استان تا به امروز دقیقا اجرا می شود ‪.‬سپس ناصر عبدالهیان معاون‬ ‫بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت به تشریح برنامه ها و اقدامات‬ ‫شرکت توزیع برق استان با ارائه پاور پوینت پرداخت‪.‬سپس خودنیا‬ ‫و شجاعی ارزیابان عالی شرکت توانیر ‪،‬برنامه ی بازدید خود در دو‬ ‫روز جاری را جهت ارزیابی از مراکز پایش و‪ ۱۲۱‬و دیسپاچینگ ‪،‬‬ ‫زیر ساخت ها و سامانه های اطالع رسانی و پاسخگویی ‪ ،‬عملکرد‬ ‫برنامه های کاهش بار وزارت صمت ‪ ،‬پیشرفت برنامه های هوشمند‬ ‫سازی و رویت پذیری را بیان نمودند‪.‬‬ ‫ضرورت همکاری همه دستگاه های اجرایی در رونق بخشی و تقویت بندر بوشهر‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪:‬صالح رحیمی فرماندار‬ ‫بوشــهر به همــراه هیاتــی‪ ،‬از مجمتع بندری‬ ‫نگین دیــدن کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی‪ ،‬در‬ ‫ایــن بازدید صالح رحیمی فرماندار بوشــهر با‬ ‫حضــور در مجتمع بندری نگیــن از نزدیک از‬ ‫اقدامــات صورت گرفته و رونــد اجرایی پروژه‬ ‫ها در این مجتمع بنــدری دیدن کرد‪.‬رحیمی‬ ‫در ایــن بازدید ضمن تقدیــر از اقدامات انجام‬ ‫شده در مجتمع بندری نگین‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مزیــت هاو فاکتورهای ویژه و مهم اقتصادی‬ ‫در شهر بوشهر‪ ،‬رونق و تقویت اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی بعنوان مجرای اصلی تجارت دریایی‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬برای تقویت بندر بوشهر و رونق‬ ‫هرچه بیشــتر این بندر همــکاری همه جانبه‬ ‫ســایر دستگاه های اجرایی امری ضروریست تا‬ ‫پروژه های این مجمتع بنــدری هر چه زودتر‬ ‫بتواند روند تکمیلی خود را طی کند ‪.‬‬ ‫رحیمــی گفــت‪ :‬تســهیل و تســریع امور‬ ‫مرتبــط با دســتگاههای اجرایی شهرســتان‬ ‫بوشهر در نتیجه بخشی طرح های توسعه ایی‬ ‫مجتمــع بندری نگین در واقع تحقق شــعار‬ ‫امسال «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال زایی» می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بوشــهر حضور نیروهــای جوان و‬ ‫متخصص بومــی در اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫و زیرســازی مجتمــع بندری نگیــن را باعث‬ ‫افتخار دانســت‪.‬پیش از این محمد شــکیبی‬ ‫نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫نیز در تشــریح پــروژه های مجتمــع بندری‬ ‫نگیــن اظهار کرده بــود‪ :‬یکی از پــروژه های‬ ‫اولویت دار امســال برای مجتمع بندری نگین‬ ‫‪ ،‬احــداث جاده بــه طــول ‪ 9.5‬کیلومتر و پل‬ ‫بطول ‪ 175‬متر اســت که هــم اکنون در حال‬ ‫اجرا بوده و ‪ ۳۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کــرد‪ :‬از دیگر پروژه ها این مجتمع‬ ‫نیز میتوان به تاسیســات زیربنایی شامل ‪۱.۵‬‬ ‫کیلومتر راه اصلی‪ ۱.۵ ،‬کیلومتر راه فرعی‪ ،‬تونل‬ ‫انرژی (شامل تاسیسات اب‪ ،‬برق‪ ،‬اطفاء حریق)‬ ‫اشــاره کرد که ابنیه ان اجرا شده و اکنون کار‬ ‫در استانه ورود به مرحله اجرای تاسیسات قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان‪:‬‬ ‫درتحویل بنزین به نرخ دوم و باکارت ازاد جایگاه ها هیچگونه وقفه ایی در استان وجود ندارد‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪:‬در راستا و ادامه بررسی های میدانی سرزده‬ ‫و همچنین هوشمند از جایگاه های عرضه سوخت‪ ،‬مدیر شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان ازتعدادی از جایگاه های‬ ‫سوخت شهرستان کردکوی بازدید کرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد افتخاری اعالم نمــود‪ :‬مجــاری عرضه ازجهت‬ ‫تامیــن فــراورده و موجــودی‪ ،‬خدمت رســانی بهینه‪ ،‬داشــتن‬ ‫کارت ازاد بنزیــن‪ ،‬وضعیــت مطلــوب و بــروزی دارنــد‪.‬وی بــه‬ ‫فعاالن شــبکه های اجتماعــی و فضای مجازی توصیــه نمودند‪،‬‬ ‫قبل ازدرج هرگونه خبر بویژه اخبار منفی که موجبات تشویش اذهان‬ ‫عمومی را بدنبال خواهند داشــت و مورد ســوء استفاده معاندین و‬ ‫بدخواهان از این اخبار می شود‪ ،‬جهت صحت و سقم خبر‪ ،‬نخست‬ ‫ازمسئولین شهرستانی استعالم ‪ ،‬ودرصورت تائید‪ ،‬موضوع را بعنوان‬ ‫یک فرصت برای خدمات رسانی مطلوبتر تلقی‪ ،‬واقدامات اصالحی را‬ ‫بدون رادیکال کردن فضا‪ ،‬مطالبه نمایند‪ .‬مدیر شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه گلستان درادامه افزود‪ :‬مردم جهت دریافت‬ ‫سوخت بنزین به نرخ ‪ ۳۰۰۰‬تومانی می توانند هم از کارت سوخت‬ ‫جایگاهها که به تعداد کافی در مجاری عرضه و مراکز ادارات شهرستانی‬ ‫موجود و جوابگوی نیاز اســتان نیز می باشد استفاده نمایند و هم‬ ‫از کارت هوشــمند سوخت خودشــان‪ ،‬ضمن اینکه هرگونه شایعه‬ ‫درخصوص افزایش قیمت بنزین یا حذف کارت ازجایگاهها نیز‪ ،‬شدیدا ً‬ ‫تکذیب می گردد‪.‬‬ ‫نیاز طرح های ابرسانی شهرستان فریدن به‪ 100‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪:‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان اصفهان‪ ۳۰ :‬کیلومتر از شبکه‬ ‫های ابرسانی این شهرســتان نیازمند بازسازی‬ ‫فوری است‪.‬اصالح شبکه های ابرسانی‪ ،‬حفر چاه‬ ‫و احداث مخازن ذخیره اب جدید در شهرستان‬ ‫فریدن به ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫علیرضاهژبری‪:‬مدیرعامل ابفای استان اصفهان در‬ ‫نشست شورای اداری شهرستان فریدن که عصر‬ ‫روز پنجشنبه ‪ ۲۶‬خردادماه جاری با حضور وزیر‬ ‫نیرو برگزار شد‪ ،‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬میزان‬ ‫هدر رفت اب در شبکه های ابرسانی دو شهر و ‪۲۸‬‬ ‫روستای این شهرستان بیش از ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫حسین اکبریان گفت‪ ۳۰ :‬کیلومتر از شبکه های‬ ‫ابرســانی این شهرستان نیازمند بازسازی فوری‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬اب شرب مورد نیاز‬ ‫ساکنان چهار روستای این شهرستان به صورت‬ ‫سیار تامین می شود که امیدواریم در قالب طرح‬ ‫جهاد ابرســانی به اب شرب پایدار متصل شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که‬ ‫تکمیل طرح فاضالب شهر داران به ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیــاز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مراحل اخذ ماده‬ ‫‪ ۲۳‬و جذب اعتبارات دولتی اجرای طرح فاضالب‬ ‫شهر دامنه نیز در حال پیگیری است‪.‬‬ صفحه 6 ‫وزیر کشور گفت‪ :‬دشمنان در خارج و بخشی هم در داخل تالش وافری دارند با تبلیغات منفی نشان دهند سیاست های اقتصادی دولت به نفع مردم نیست در حالی که در بلند مدت معلوم می شود‬ ‫این برنامه ها به نفع مردم و راه نجات اقتصاد کشور است‪«.‬احمد وحیدی» اظهار داشت‪ :‬نگاه اشتباهی است که بخواهیم توانمندی های خود را از غرب بخواهیم و این کار نشانگر درماندگی و واماندگی‬ ‫است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬غرب و امریکا هیچ وقت صالح مملکت ما را نخواسته اند و همواره تالش کرده اند جلوی پیشرفت های علمی ما را بگیرند‪.‬وزیر کشور ادامه داد‪ :‬انها حتی ترور دانشمندان ما‬ ‫را محکوم نکرده اند و مشخص است که با توسعه علم و دانش در کشورمان مخالفند ولی ما راه خود را پیدا کرده ایم و بار اصلی حرکت در مسیر پیشرفت بر دوش دانشمندان عزیزمان است‪ .‬وحیدی‬ ‫درباره تبلیغات منفی دشمن درباره برنامه های اقتصادی دولت هم گفت‪ :‬جریاناتی در خارج و بخشی هم در داخل تالش وافری دارند که نشان دهند سیاست های اقتصادی دولت به نفع مردم نیست‬ ‫در حالی که در بلندمدت معلوم می شود این برنامه ها به نفع مردم و راه نجات اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫در دیدار رئیس مجلس با رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی؛‬ ‫پارلمان هایایرانوکرواسیپیوندبخشتجاریدوکشوررابرقرارکنند‬ ‫رئیس مجلس شورای اســامی با تاکید بر ضرورت تسهیل روابط‬ ‫میان تجار و بخش های خصوصی ایران و کرواسی گفت‪ :‬گروه های‬ ‫دوستی پارلمانی دوکشور می توانند با فعال کردن بیش از گذشته‬ ‫این مناسبات و تسهیل ارتباطات تجاری‪ ،‬روابط اقتصادی دوکشور‬ ‫را چند برابر رشد دهند‪.‬‬ ‫زالتکو حســن بگوویچ رئیس گروه دوســتی پارلمانی کرواسی و‬ ‫ایران‪ ،‬با حضور در بهارســتان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ایــن دیدار با ابــراز امیدواری از اینکه این ســفر در‬ ‫گســترش روابط سیاســی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی موثر باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سی اُمین ســالگرد برقراری ارتباط رســمی میان ایران و کرواسی‬ ‫را تبریک می گویم و امیدواریم ارتباط پارلمانی میان دو کشــور با‬ ‫تحرک بیشتری پیش برود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه دو کشور ایران‬ ‫و کرواســی‪ ،‬دوستان خود را در روزهای سخت شناخته اند‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬روزهای سخت جنگ بالکان‪ ،‬ما را به هم نزدیک کرد‪ ،‬روابط‬ ‫را پایدار نگاه داشت و ان را در یاد دولت ها و ملت ها ماندگار کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره بــه روند مذاکرات وین کــه امریکایی ها با‬ ‫تضادی کــه در حرف و عمل خود دارند‪ ،‬مانع به نتیجه رســیدن‬ ‫ان می شــوند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در شــرایطی که تحریم های ظالمانه و‬ ‫غیرقانونی علیه ایران اعمال می شــود‪ ،‬مهم است که کدام کشورها‬ ‫در شرایط سخت کنار یکدیگر می ایستند‪.‬‬ ‫قالیباف با تاکید بر ایجاد مســیری پایدار و ماندگار برای ارتباطات‬ ‫دو کشــور گفت‪ :‬بهترین مسیر را برای ارتباطات پایدار‪ ،‬دولت ها و‬ ‫پارلمان هــا تعیین می کنند و در این زمینه ارتقای روابط گروه های‬ ‫دوســتی پارلمانی ضــرورت دارد‪ .‬رئیس قوه مقننه بــا تاکید بر‬ ‫ضرورت تســهیل روابط میان تجار و فراهم کــردن ارتباط بخش‬ ‫خصوصی میان دو کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اطمینان داریم برقراری این‬ ‫مناســبات می تواند ظرف یک ســال‪ ،‬روابط اقتصادی دو کشور را‬ ‫چندین برابر افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی در همیــن زمینه تاکید کرد‪ :‬الزم اســت گروه های دوســتی‬ ‫پارلمانی دو کشــور با افزایش تعامل بــرای رفع موانع همکاری ها‬ ‫اقدام و پیوندهای بخش تجاری دو کشور را برقرار کنند‪.‬‬ ‫زالتکو حسن بگوویچ نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر‬ ‫به ایران و دیدار با رئیس مجلس شــورای اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‪،‬‬ ‫ســی اُمین سالگرد برقراری روباط سیاســی میان کرواسی و ایران‬ ‫بوده و جمهوری اســامی ایران جزو نخستین کشورهای اسیایی‬ ‫بود که استقالل کرواسی را به رسمیت شناخت و اکنون که روابط‬ ‫در سطح خوبی قرار دارد‪ ،‬هیچ مساله حل نشده ای میان دو کشور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس گروه دوســتی پارلمانی کرواســی و ایران با بیان اینکه باید‬ ‫کیفیت روابط میان دو کشــور در زمینه هــای مختلف با توجه به‬ ‫شرایط جامعه جهانی ارتقا یابد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مناسبات دوستانه و‬ ‫عمیقی میان دو کشور وجود دارد و امیدواریم با به نتیجه رسیدن‬ ‫مذاکرات وین‪ ،‬روابط بیش از پیش توسعه یابد و این خواست قلبی‬ ‫ملت و دولت کرواســی این است‪ .‬حسن بگوویچ با اشاره به اهمیت‬ ‫برقراری روابط میان بخش خصوصی دو کشــور‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بر این‬ ‫اساس اخیرا کنفرانسی تحت عنوان تجارت حالل ایران و کرواسی‬ ‫به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد کــه قدم مهمی برای‬ ‫پیوند بخش خصوصی و تجار دو کشور بود که باید این مسیر ادامه‬ ‫پیدا کند‪ .‬رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران با اشاره به‬ ‫اهمیت توســعه مناسبات فرهنگی میان دو کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طی مذاکراتی که با دانشــگاه زاگرب داشــتم انها تمایل و تاکید‬ ‫داشتند زبان فارسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در این دانشگاه‬ ‫تدریس شــود و از ســوی دیگر زبان کرواتی نیز در دانشگاه تهران‬ ‫تدریس شود که خود موجب تبادل دانشجو و فکر خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نشست علی اصغر خانی‪ ،‬رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران‬ ‫و کرواســی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫خطیب زاده در نشست خبری‪:‬‬ ‫«الوروف»اخر هفته به تهران سفر می کند‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه اعالم کرد‪ :‬در اخر هفته ســفر‬ ‫«الوروف» را به تهران خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری‪،‬‬ ‫در واکنش به سفرهای اخیر مقامات منطقه ای به تهران گفت‪ :‬در‬ ‫سفر رئیس جمهور قزاقستان تالش کردیم حلقه اتصاالت منطقه ای‬ ‫در حوزه ی شانگهای و اکو را تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫الوروف به تهران می اید‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در اخر هفته سفر اقای الوروف را به تهران خواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنــش به اظهارات‬ ‫اخیر «جوزف بورل» در خصوص در دســترس بودن توافق و لزوم‬ ‫از ســرگیری مذاکرات وین‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت یک بــام و دو هوای‬ ‫واشــنگتن برای همه روشن اســت‪ .‬وقتی اظهارات برخی مقامات‬ ‫ِ‬ ‫دولت ترامپ را جبران و‬ ‫امریکا را می شنوید که می خواهند خطای‬ ‫کنشگر مسئولی باشند و رفتارهای قانون گریزانه دولت ترامپ را در‬ ‫رفتار انها می بینیند‪ ،‬بیانگر این ضرب المثل است که «قسم حضرت‬ ‫عبــاس را قبول کنیم یا دم خــروس را!» خطیب زاده افزود‪ :‬دولت‬ ‫امریکا جامعه جهانی را نسبت به خود بی اعتماد کرده است و ما به‬ ‫همین دلیل باید به دقت مراقب منافع و حقوق مردم ایران باشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم‬ ‫و این قطــار همچنان از ریل خود خارج نشــده و بــه رغم تمام‬ ‫بدعهدی های امریکا‪ ،‬در این نقطه هســتیم‪ ،‬چون امریکا از برجام‬ ‫یک طرفه و غیرقانونی خارج و فشار حداکثری را اعمال کرد که به‬ ‫شکست مفتضحانه منجر شد‪.‬‬ ‫امریکا هر چه زودتر به مسیر امضای توافق برگردد‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود‪ :‬امیدواریم طرف امریکایی هر‬ ‫چه زودتر به مسیری که نتیجه ان امضای توافق است برگردد‪.‬‬ ‫خطیب زاده ‪ ،‬در خصوص واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به‬ ‫اخباری مبنی بر سفر احتمالی رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه‬ ‫گفت‪ :‬اخباری که شما اشاره می کنید نیز ما هم شنیده ایم‪ .‬البته من‬ ‫قضاوت نمی کنم‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان به زودی به ترکیه می رود‬ ‫وی در خصوص ســفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین پرونده های ما در منطقه همکاری ها با ترکیه است‬ ‫و طی ســال های گذشــته یکی از با ثبات ترین روابط را با ترکیه‬ ‫داشــته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬مســیر وین در این مدت طی شــده و این‬ ‫مسیری است که در این مدت کار خود را طی کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص پیشنهادات کشورمان‬ ‫قبل از صدور قطعنامه اژانس‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از اجالس حکام و صدور‬ ‫قطعنامه‪ ،‬ایران مجددا ً تالش کرد‪ ،‬مســیر توافق را هموار کند‪ .‬در‬ ‫تمامی این مدت این ابتکارات ایران بوده که به رغم کارشکنی ها و‬ ‫تطویل و اتالف انرژی که امریکا از ما و بقیه تلف کرده است‪ ،‬تالش‬ ‫کردیم مسیر مذاکرات را جلو ببریم‪.‬‬ ‫ابتکار ایران از طریق «بورل»‬ ‫به گوش طرف مقابل رسانده شد‬ ‫خطیب زاده افزود‪ :‬قبل از نشســت شــورای حکام ابتکار ایران از‬ ‫طریق اقای بورل به گوش طرف مقابل رســانده شــد و ما حتی‬ ‫برای اولین بار از طریق دو وزیر خارجه دیگر این ابتکار و پیشنهاد‬ ‫ایران را منتقل کردیم و یک بازه زمانی طراحی و نقشه راهی داده‬ ‫شــد‪ ،‬اما امریکا مجددا ً تصمیم گرفت تطویل ایجاد کند و توافق‬ ‫را عقب بیاندازد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با این برداشت غلط و توهم که‬ ‫اهرم ســازی می کنند‪ ،‬قطعنامه به شــورای حکام رفت که البته‬ ‫پاسخ ایران قاطع و متناســب بود‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬االن مسیر همان مسیر دیپلماسی است‪ .‬یک برهه ای‬ ‫مسیر اشتباهی را رفتند و ســو محاسبه داشتند که پاسخ ان ها‬ ‫داده شــد‪ ،‬اکنون مســیر را از طریق اقای بورل دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به فرابرجامی‬ ‫توصیف کردن مطالبات ایــران در مذاکرات وین‪ ،‬گفت‪ :‬اصطالح‬ ‫فرابرجامی وامی است که امریکا از مقابله ایران با زیاده خواهی های‬ ‫انها گرفته اســت و تکرار می کند‪ .‬از روز اول به انها گفتیم هیچ‬ ‫موضوع دوجانبه و فرابرجامی را نمی توانند در مذاکرات اســتفاده‬ ‫کنند‪ .‬از این اصطالح خوششــان امد و از نظر انها تمامی میراث‬ ‫ترامپ فرابرجامی است‪.‬‬ ‫ایران همواره به ‪ NPT‬پایبند است‬ ‫وی در خصــوص طرح موضــوع خروج از ‪ NPT‬توســط برخی‬ ‫کارشناسان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه در جامعه نخبگی ما اظهاراتی مطرح‬ ‫می شود را همه می شنویم‪ .‬ایران یکی از امضا کنندگان اصلی پادمان‬ ‫اســت که همواره به این معاهده پایبند بوده اســت و اجازه دهید‬ ‫تمرکز کنیم در همین چارچوب روابط خود را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫سرلشکر ســامی با بیان اینکه دشمن بر طبل‬ ‫تحریک اذهان مردم می کوبد‪ ،‬گفت‪ :‬با خدمت به‬ ‫مردم‪ ،‬روحیه فداکاری و گذشت اجازه نمی دهیم‬ ‫دست دشمن به حریم امنیت ما برسد‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده‬ ‫کل سپاه و فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران در ایین‬ ‫گرامیداشت ســی امین ســالگرد صدور فرمان‬ ‫سازمان اگهی ها‪77851725 :‬‬ ‫تلفکس‪77851437 :‬‬ ‫تاســیس قرارگاه ثاراهلل تهران از سوی فرماندهی‬ ‫معظــم کل قوا و تجلیــل از خانواده های معظم‬ ‫شــهدای این قرارگاه با اشــاره به اینکه در دنیا‬ ‫یک نقطه مرکزی تدبیر‪ ،‬الهام‪ ،‬اگاهی‪ ،‬حرکت و‬ ‫راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر و الحاد ستیز‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دشمن این نقطه را شناسایی کرده‬ ‫و می داند که تحمیل شکست های پی در پی ان ها‬ ‫بویژه در بالد اسالمی از این نقطه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دشــمنان دریافته اند که شیب شتاب‬ ‫دار نــزول قدرت ان ها از این نقطه سرچشــمه‬ ‫می گیرد و به همین جهت این نقطه‪ ،‬نقطه تقابل‬ ‫تمام دشــمنی ها و همگرایی های شیاطین عالم‬ ‫و نقطه ای اســت که در ان همه توطئه ها خنثی‬ ‫می شود و ان شهر تهران است‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی از تهران به عنوان لنگرگاه ارامش‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانده هوانیروز ارتش ‪:‬‬ ‫دیگر هیچ بالگردی به دلیل نبودِ‬ ‫قطعه زمین گیر نمی شود‬ ‫امیر سرتیپ قربانی از افزایش توان ساخت قطعات بالگردی‬ ‫با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬به نقل از روابط عمومی ارتش‪ ،‬امیر ســرتیپ یوسف‬ ‫قربانی‪ ،‬فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫اشاره به رشادت خلبانان و کادر پروازی هوانیروز در دوران‬ ‫دفاع مقدس اظهار داشــت‪ :‬هوانیروز به عنوان یک نیروی‬ ‫بازدارنده نظام‪ ،‬در همان روزهای نخستین تجاوز دشمن‬ ‫بعثی به کشور‪ ،‬توانست جلوی یگان های پیاده و مکانیزه‬ ‫این رژیم را سد و ضربات مهلکی را بر انها وارد کند‪.‬‬ ‫وی به نقش نیروی هوایی ارتش در متوقف کردن موتور‬ ‫محرکه رژیم بعثی و پیشروی هایش در داخل کشور اشاره‬ ‫و عنــوان کــرد‪ :‬در ان دوران که نیروی زمینی ارتش بنا‬ ‫به شرایط انقالبی‪ ،‬تحت تاثیر تحوالت عمده قرار گرفته‬ ‫بود و ان انســجام الزم را نداشــت‪ ،‬نیروی هوایی ارتش‬ ‫عملیات های متعددی را علیه دشــمن بعثی انجام داد و‬ ‫زیرساخت های دشمن را با بمباران های متعدد از بین برد‪،‬‬ ‫سپس نیروی زمینی ارتش نیز با حمایت مردم توانست در‬ ‫سرپل ذهاب و جبهه های جنوب کشور‪ ،‬جلوی پیشروی‬ ‫دشــمن را بگیرد‪.‬فرمانده هوانیروز ارتــش با بیان اینکه‬ ‫هوانیروز در دوران دفاع مقدس ‪ ۵۰۰‬هزار ســاعت پرواز‬ ‫عملیاتی داشــته اســت گفت‪ :‬در همان روزهای اغازین‬ ‫جنگ‪ ،‬هوانیروز خوش درخشــید و حتی در یکی دو روز‬ ‫توانســت حدود صد تانک رژیم بعثی را منهدم کند که‬ ‫چنین اقدامی در دنیا کم نظیر است‪.‬‬ ‫نظارت سیستمی اولیا بر ثبت نام‬ ‫مدارس در سال جاری‬ ‫مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و رئیس‬ ‫ســتاد ثبت نام مدارس گفت‪ :‬در ثبت نام امسال‪ ،‬نظارت‬ ‫اولیا به صورت سیستمی و از طریق ‪ QR‬کد اختصاصی‬ ‫هر مدرسه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مجتبی هاشمی در جلسه ناظرین ستاد مرکزی ثبت‬ ‫نام‪ ،‬ضمن تقدیر و تشکر از حوزه هایی که امر ثبت نام را‬ ‫اولویت کار خود قرار داده اند و در تنظیم بخشنامه ثبت‬ ‫نام مشارکت فعال داشتند اظهار کرد‪ :‬در خصوص تکریم‬ ‫اولیا و مراجعین و حفظ شان ایشان باید همه اعضای ستاد‬ ‫ثبت نام طبق شعار دولت مردمی تالش کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اظهار اینکه اختیــارات کامل قانونی به‬ ‫مدیران کل در نظارت بر امر ثبت نام داده شــده اســت‬ ‫گفت‪ :‬در ثبت نام باید کل مدارس بازدید و نظارت شوند‬ ‫و حوزه های مرتبط در این خصوص باید تمام توان خود‬ ‫را به کار گیرند تا نظــارت بر ثبت نام به صورت تیمی و‬ ‫مشارکت همه جانبه برای تحقق شعار «ثبت نام مطلوب‪،‬‬ ‫نظارت همگانی‪ ،‬نصیب برابر اموزشی» صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر نظارت کامل مدارس توســط ناظرین‬ ‫ستاد مرکزی ثبت نام و ستاد ثبت نام استان ها و مناطق‪،‬‬ ‫امســال نظارت اولیا نیز به صورت سیستمی و از طریق‬ ‫‪ QR‬کد اختصاصی هر مدرسه انجام خواهد شد؛ لذا نصب‬ ‫اگهی ‪ QR‬کد مدارس بر روی تابلو اعالنات و در معرض‬ ‫دید اولیا ضروری اســت و یکی از مــاک های ارزیابی‬ ‫مدیران مدارس خواهد بود‪.‬‬ ‫پیامک یارانه شگرد جدید کالهبرداران‬ ‫اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد‬ ‫و ثبــات انقالب و جامعه نام بــرد و افزود‪ :‬تهران‬ ‫شهری با دامنه های بین المللی و تاثیرات جهانی و‬ ‫نیز با مردمانی اگاه و بصیر است که سختی ها را با‬ ‫قدرت اگاهی و ایمان و تحمل پشت سر گذاشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دشــمنانی که ارزش های ما را‬ ‫تحریف می کنند به دنبال این هستند که استانه‬ ‫تحمل مردم را کاهش دهند‪ ،‬تســلیم را نسخه‬ ‫دشمن برای ملت ایران نامید و گفت‪ :‬ان ها دشمن‬ ‫هویت‪ ،‬عزت‪ ،‬استقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬شرف و کرامت ما‬ ‫هستند و هرگز نسخه سعادت ملت ایران را تجویز‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی با بیان اینکه مردم ایران می دانند‬ ‫که انچه در ذهــن رهبر معظم انقالب می گذرد‬ ‫جز سعادت‪ ،‬پیشــرفت‪ ،‬امنیت‪ ،‬استقالل‪ ،‬ازادی‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫دشمنان علیه دولت تبلیغات منفی می کنند‬ ‫و حرمت این جامعه نیســت تصریح کرد‪ :‬قدرت‬ ‫فیزیکی یک نظام خوب اســت‪ ،‬اما اگر حکمت‬ ‫رهبری پشت ان نباشد ان قدرت به عکس خود‬ ‫تبدیل می شود مانند امریکا که فاقد یک رهبر با‬ ‫روحیه کاریزما بوده و از قدرت حکمت برخوردار‬ ‫نیســت و همین امر باعث فرسایش روح جامعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اینکه باید تولید‬ ‫امنیت کنیــم نه اینکــه مانع ناامنی بشــویم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تولید امنیت به این معناســت که امنیت‬ ‫ان قدر بزرگ و ریشــه دار باشــد که هیچ چیز‬ ‫قــادر بــه برهــم زدن ان نشــود‪ ،‬در حالی که‬ ‫جلوگیری از ناامنی اخرین مرحله از تالش است و‬ ‫ما به بهترین روش می اندیشیم و ان روش تولید‬ ‫امنیت است‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫هشدارهای پلیس فتا‬ ‫برای جرایم سایبری‬ ‫در شرایطی که اطالع رسانی درباره چگونگی واریز یارانه و‬ ‫کمک های معیشتی از طریق سامانه در فضای مجازی داغ‬ ‫شده‪ ،‬عده ای کالهبردار و شیاد مجالی برای سودجویی از‬ ‫مردم یافته اند؛ هرچند پلیس فتا همواره نسبت به این جرایم‬ ‫سایبری هشدار داده است‪ .‬این روزها بازار کاله برداری برخی‬ ‫افراد ســودجو داغ شده و روزانه صدها نفر برای شکایت از‬ ‫پیامک کاله بــرداری به پلیس مراجعه می کنند به همین‬ ‫منظور مراقبت از اطالعات تلفن همراه و سایر اطالعات از‬ ‫جمله حساب بانکی ضروری است‪.‬یکی از راه های مجرمان‬ ‫ســایبری برای رســیدن به پول های هنگفت و باداورده‪،‬‬ ‫سوءاستفاده از مسائل و موضوعاتی است که روزانه شهروندان‬ ‫با ان سروکار دارند و پیگیر ان مطالب هستند‪.‬ارسال پیامک‬ ‫با شماره های ناشناس و حتی شماره همراه افرادی که دچار‬ ‫تعرض شدند از مهم ترین روش های مجرمان سایبری است‪.‬‬ ‫اخیرا برای عده ای از پیامکی شهروندان پیامکی با مضمون‬ ‫«پیرو اصالح نظام توزیع یارانه ها‪ ،‬خانوار مشمول دریافت‬ ‫یارانه نشده است»‪ ،‬ارسال شده و در این پیامک یک لینک‬ ‫اعالم شــده تا شهروندان با مراجعه به ان بتوانند اطالعات‬ ‫خود را تکمیل یا مجدد ثبت نام کنند‪.‬جالب این است که‬ ‫این پیامک از سرشماره «‪ »۰۹۱۲‬برای کاربران ارسال شده‬ ‫است‪ .‬این شماره با تماس های مردمی قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سهشنبه ‪ 31‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪775‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛‬ ‫معاون قضائی دادستان کل کشور‪:‬‬ ‫فضای کارخانه باید مانند‬ ‫دانشگاه مقدس شمرده شود‬ ‫معاون قضائی دادســتان کل کشــور بر لزوم تمایز بین‬ ‫کارافرین و کاغذباز تاکید کرد و گفت‪ :‬ایجاد راهکاری برای‬ ‫حمایت قضایی از پیشران های اقتصادی ضروری است‪.‬‬ ‫مجمع کارافرینان ایران‪« ،‬سعید عمرانی» افزود‪ :‬اهمیت‬ ‫فعالیت پیشــران های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست‬ ‫و دنیا نیز به ســمت حمایت از پیشران ها و کارافرینان‬ ‫بزرگ در حرکت است‪.‬وی گفت‪ :‬در ایران هم شرکت های‬ ‫مادرتخصصی خوبی شــکل گرفته که بــزرگان ان ها در‬ ‫همین مجمع عضو هســتند و ضروری است به مسائل و‬ ‫مشکالت شان توجه شود‪.‬رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی‬ ‫قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی ایران به رشد و بلوغ‬ ‫رسیده و جایگاه خود را پیدا کرده است و به همین دلیل‬ ‫ضرورت دارد که نگا ه دستگاه های حاکمیتی به این حوزه‬ ‫تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بخش خصوصی می تواند همراه و‬ ‫کمکی برای دولت در بخش های مختلف از جمله تنظیم ‬ ‫بازار باشــد‪ .‬البته تولیدکننــدگان و کارافرینان نیز باید‬ ‫متوجه جایگاه و موقعیت خود باشند و بتوانند با استفاده از‬ ‫توانایی و ظرفیت هایی که دارند‪ ،‬کارها را به دست بگیرند‪.‬‬ ‫معاون قضائی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‬ ‫قضــا باید بین کارافرین و کاغذباز تفاوت قائل شــود‪ ،‬از‬ ‫ضرورت ایجاد کارگروهی تخصصی به عنوان یک راهکار‬ ‫سخن گفت و اضافه کرد‪ :‬البته این بدان معنی نیست که به‬ ‫تخلفات رسیدگی نشود‪ ،‬اما رسیدگی به اتهامات و تخلفات‬ ‫احتمالی کارافرینان باید تخصصی و متفاوت باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪« ،‬حمیدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع‬ ‫کارافرینان ایران با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی‬ ‫دستگاه قضا در چندسال گذشته‪ ،‬به تشریح مشکالت و‬ ‫مســائل حقوقی و قضایی کارافرینــان پرداخت و با ذکر‬ ‫مثال هایی بر ضرورت تغییر نگاه و رویکرد دســتگاه های‬ ‫امنیتی و قضایی نسبت به جهادگران صنعت ایران تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مطالعات و پژوهش های مجمع درباره کشورهای‬ ‫توسعه یافته و همچنین کشورهایی که در دو دهه گذشته‬ ‫به رشــد چشــم گیری در صنعت دســت یافتند‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که در همه این کشورها حمایت هایی از پیشران ها‬ ‫و پیشگامان کارافرینی انجام شده و نتیجه این حمایت ها‬ ‫هم رشد صنعت و اقتصاد این کشورها بوده است‪.‬‬ ‫غزنوی بیان داشت‪ :‬در ایران اگرچه روندهای حمایتی اغاز‬ ‫و گام هایی برداشته شده ‪ ،‬اما همچنان مسائل و مشکالت‬ ‫پیش پای کارافرینان فراوان است‪.‬‬ ‫طرح اصالح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده‬ ‫حقوقی در مراجع قضائی‬ ‫در ادامــه این نشســت‪ ،‬درخصوص طــرح اصالح قانون‬ ‫استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع‬ ‫قضائی بحث و تبادل نظر شد که کلیات ان اردیبهشت‬ ‫امسال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب‬ ‫رسید و حاال در انتظار رسیدن به صحن علنی و تصویب‬ ‫است‪.‬‬ ‫براســاس این طرح‪ ،‬بخش های خصوصــی در حوزه های‬ ‫اقتصادی هم می توانند مانند دستگاه های دولتی به جای‬ ‫اســتخدام وکیل‪ ،‬نماینده های حقوقی خود را به محاکم‬ ‫قضائی بفرستد‪.‬‬ ‫دراین باره هم دبیرکل مجمع کارافرینان و رئیس دبیرخانه‬ ‫اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر اهمیت چنین طرحی در‬ ‫حمایت از کارافرینان و به خصوص بخش های کوچک تر‬ ‫اقتصادی تاکید کردند و تبدیل ان به قانون را کمکی به‬ ‫اقتصاد کشور قلمداد کردند‪.‬‬ ‫شرایط ثبت گوشی تلفن همراه‬ ‫در فرودگاه امام خمینی‬ ‫اعالم شد‬ ‫شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شروط ثبت گوشی‬ ‫تلفن همراه در زمان ورود مســافر به کشور را اعالم کرد‪.‬‬ ‫شــهر فرودگاهی امام خمینی در اطالعیه ای خطاب به‬ ‫مســافران اعالم کرد‪ :‬مطابق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در صورتی که مســافر بدون ثبت گوشی تلفن‬ ‫همراه در زمان ورود به کشــور از محوطه گمرک خارج‬ ‫شود دیگر در فرودگاه امکان ثبت گوشی برای رجیستری‬ ‫وجود نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این اطالعیه می افزاید‪ :‬مسافرین در نظر داشته باشند در‬ ‫صورتی که هنگام ثبت گوشــی تلفن همراه در فرودگاه‬ ‫فرایند ثبت انها به دلیل اعالم شــده دچار مشکل شود‪،‬‬ ‫طبق اعالم معــاون گمرک فرودگاه امــام خمینی (ره)‬ ‫می بایست به ادرس تهران خیابان شهید بهشتی ‪ -‬خیابان‬ ‫میرعماد روبروی مصلی‪ ،‬ســاختمان شــماره ‪ ۲‬گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دفتر واردات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دستورات اژه ای در راستای کاهش هزینه های دادرسی مردم‬ ‫رئیس دســتگاه قضا با برشــمردن موارد و مصادیقی از باال بودن‬ ‫هزینه های دادرســی‪ ،‬به مســئوالن قضائی دســتور داد تا تمامی‬ ‫مساعدت های الزم را در قبال افراد زیان دیده‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫محسنی اژه ای‪ ،‬در جلسه شــورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک‬ ‫فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت سالگرد شهادت ایت اهلل‬ ‫دکتر بهشــتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهید بهشتی انسانی با تقوا‪ ،‬اندیشمند‪،‬‬ ‫خردورز‪ ،‬مدیر‪ ،‬مدیر پرور‪ ،‬عالم و عالم پرور بودند؛ لذا وجود ایشان‬ ‫برای دشمنان کینه توز و قسم خورده انقالب و کشور ما قابل تحمل‬ ‫نبود‪ .‬عدلیه با بیان اینکه شــهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه‬ ‫قضا که بــرای اداره حکومت دارای طرح و ایــده بود‪ ،‬به اقدامات‬ ‫تخریبی دشــمن برای ترور شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی اش‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬دشمن با ابزار و جنودش‪ ،‬دروغ ها و نسبت های‬ ‫ناروایی را در مورد شــهید بهشــتی مطرح کرد و فضاسازی هایی‬ ‫را علیــه او ترتیب داد اما از انجایی که خداوند حامی انســان های‬ ‫باایمان و دارای عمل صالح است‪ ،‬عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه‬ ‫شد و او برای همیشه در تاریخ ماند‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر‬ ‫مصطفی چمران‪ ،‬وی را انســانی متقی‪ ،‬وارســته و الگویی مطلوب‬ ‫برای مدیران نظام دانست‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه نشســت‪ ،‬با تاکید بر مقوله مطالبه گری‬ ‫مقامات و مســئوالن قضائی از خود و زیرمجموعه شــان و ضرورت‬ ‫اهتمــام ویژه انها به رفع ایراداتی که خود و مجموعه شــان دارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما باید مطالبه گر باشیم‪ ،‬اما قبل از هر چیز و هر کس‬ ‫باید از خودمان مطالبه داشته باشیم؛ چرا که اگر از خودمان غافل‬ ‫شویم‪ ،‬تبعات نامطلوبی دامن گیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و‬ ‫مسئولیت های خود در راستای احقاق حق‪ ،‬ابطال باطل‪ ،‬صیانت از‬ ‫بیت المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می شویم‪.‬‬ ‫«ایجاد ســاختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد در امر پیشبرد‬ ‫هوشمندســازی دســتگاه های حکومتی»؛ این پیشنهادی بود که‬ ‫محســنی اژه ای در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه خطاب‬ ‫به مقامات و دست اندرکاران دولت و مجلس مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی در همیــن زمینه با تبیین و تشــریح اقتضائات دنیای امروز و‬ ‫تاثیر فراوان امر هوشمندســازی و الکترونیکی کردن امور در همه‬ ‫ســاحت ها و شــوون اداره کشــور گفت‪ :‬با وجود تاکیداتی که در‬ ‫چارچوب برنامه های توسعه در خصوص امر ایجاد ساختار و قوانین‬ ‫متناســب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه ها و فرایندهای‬ ‫اداره کشور شــده است اما متاســفانه تاکنون این مهم به صورت‬ ‫کامل تحقق پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در همین راســتا مشخصاً به موضوع عدم تحقق‬ ‫کامــل بانک جامع اطالعاتی در کشــور و تاخیر حاصل شــده به‬ ‫این ســبب در امر ســاماندهی فنی برخی طرح های کالن مهم از‬ ‫ســوی دولت اشاره کرد و گفت‪ :‬باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و‬ ‫فرایندهای اداره کشور و دسترسی دستگاه های مختلف به اطالعات‬ ‫مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی‬ ‫نظیر حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تحقــق کامل بانــک جامع اطالعاتی در کشــور را موضوعی‬ ‫ضروری و مهم برای اداره مطلوب تر امور دانســت و به نقش و تاثیر‬ ‫این مقوله در ساحت ها و شوون مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر‬ ‫شناســایی مودیان مالیاتی‪ ،‬خانه های خالی از سکنه‪ ،‬تقویت بیمه‬ ‫سالمت‪ ،‬ساماندهی یارانه ها و غیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت ها و معذوریت های قانونی‬ ‫که ممکن اســت در مقوله ارائه مجوز دسترســی بــه اطالعات از‬ ‫ناحیه برخی دســتگاه ها نظیر ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫وجود داشــته باشــد بر ضرورت رفــع تعارضات قانونــی در امر‬ ‫هوشمندســازی امور و فرایندهای اداره کشور و تحقق کامل بانک‬ ‫جامع اطالعاتی در کشــور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل تر توسط‬ ‫هر سه قوه در این راستا تاکید کرد‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای در ادامه نشست مسئوالن عالی قضائی با اشاره به‬ ‫در پیش بودن هفته قوه قضائیه و ضرورت اطالع رســانی و تبیین‬ ‫برنامه هــا و اقدامــات صورت گرفته طی یک ســال اخیر از ناحیه‬ ‫مسئوالن بخش های مختلف دستگاه قضا‪ ،‬به همه انها تکلیف کرد‬ ‫که با توجه به شرایط کشــور از انجام امور و برنامه های نمایشی و‬ ‫تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دســتاوردهای خود به جد‬ ‫اجتناب و پرهیز کنند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به ضرورت پرهیز از بازداشت‬ ‫و زندانــی کردن غیر ضرور افــراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای‬ ‫حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مســئوالن‬ ‫ذی ربط قضائی موکدا ً تاکید کرد که نســبت به تعقیب‪ ،‬محاکمه و‬ ‫اجرای به موقع احکام افراد شــرور‪ ،‬سارق و مخل امنیت و ارامش‬ ‫مردم تمامی تالش و مساعی خود را به کار گیرند‪.‬‬ ‫قرارداد مستاجران به طور خودکار تمدید می شود‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬بر اســاس مصوبــات قراردادهای‬ ‫مســتاجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می شود و سقف‬ ‫نرخ افزایش در تهران و کالن شهرها ‪ 25‬درصد و در سایر شهرها‬ ‫‪ 20‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬با حضور در شبکه خبر ضمن‬ ‫اشاره به نگرانی مستاجران در موضوع تامین مسکن گفت‪ :‬امسال به‬ ‫دالیل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور‬ ‫ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران‬ ‫قوا و هیات دولت ارائه کردیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی در بیان شاه کلید بسته پیشنهادی وزارت راه‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس مصوبات قراردادهای مستاجران و موجران به طور‬ ‫اتوماتیک تمدید می شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کالنشهرها‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‪:‬‬ ‫فعالیت هزار دفتر کاریابی در کشور‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با اعالم اینکه یک هزار دفتر مشــاوره شغلی و کاریابی غیردولتی‬ ‫در کشــور فعال هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬کارجویان می توانند وارد سامانه‬ ‫جستجوی شغل شده و ثبت نام کنند و پس از تکمیل رزومه خود‬ ‫فرصت های شغلی موردعالقه و مرتبط با خود را جستجو کنند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر افزایش تقاضای روزافزون جمعیت در سن کار‬ ‫کشــور برای ورود به بازار کار و عدم تعادل های موجود بین عرضه‬ ‫و تقاضای نیروی کار‪ ،‬موجب شده است با ایجاد اشتغال و کاهش‬ ‫نرخ بیــکاری باالخص جوانان جویــای کار در اولویت برنامه های‬ ‫دولت قرار گیرد‪ .‬اســتفاده و بهره گیری از برنامه ها و سیاست های‬ ‫محوری جهــت برون رفت از وضعیت موجــود‪ ،‬از اهداف کالن و‬ ‫ماموریت های محوری دولت سیزدهم و باالخص وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی قلمداد می شــود در این میــان وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیســت بوم اشــتغال» کشور‬ ‫تــاش دارد با به کارگیــری تمامی توانمندی ها و پتانســیل های‬ ‫موجود زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال و ایجاد ساالنه‬ ‫یک میلیون شــغل فراهم شــود‪ .‬یکی از سیاست های محوری در‬ ‫جهت دســتیابی به اهداف و ماموریت های حوزه اشتغال‪ ،‬استفاده‬ ‫از امکانات و توانمندی های بخش غیردولتی در این حوزه بوده که‬ ‫دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی به عنوان بازوان اجرایی‬ ‫در حوزه اشتغال و بازار کار‪ ،‬می تواند نقش به سزایی در این زمینه‬ ‫ایفا کند‪ .‬کاریابی ها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم شناخت‬ ‫و تنظیم بازار کار به شــمار می ایند و به عنوان حلقه واســط بین‬ ‫عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می کنند و در کاهش نرخ‬ ‫بیکاری سهمی بسزا دارند و با اطالعاتی که راجع به وضعیت عرضه‬ ‫و تقاضای بازار کار ارائه می دهند فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی‬ ‫در خصوص بازار کار را بهبود می بخشند‪ .‬این دفاتر بر اساس مفاد‬ ‫ماده ‪ ۱۹‬ایین نامــه اجرایی کاریابی های غیردولتی‪ ،‬وظایفی چون‬ ‫انجام فرایند راهنمایی و مشــاوره شغلی به جویندگان کار‪ ،‬کسب‬ ‫فرصت های شغلی از کارفرمایان‪ ،‬اشتغال کارجویان‪ ،‬شناخت بازار‬ ‫کار داخلی را بر عهده دارند‪ .‬کاریابی ها با هدایت افراد به سوی رشته‬ ‫تحصیلی و شغلی مناسب و موردنیاز‪ ،‬در افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار می توانند سهم عمده ای داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 25‬درصد و در سایر شهرها ‪ 20‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند‬ ‫و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد‪.‬‬ ‫قاسمی با اشــاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به‬ ‫تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعالم شده اقدام کردند تشکر‬ ‫می کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از ســایر موجران تقاضا دارم تا‬ ‫مصوبه دولت را اجرا کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت‪ :‬البته استثنائاتی برای این منظور‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬مثال اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج‬ ‫کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل‬ ‫اختالف این مسائل رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫قاســمی در پایان گفت‪ :‬ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت‬ ‫اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای اتی رسانه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو در مراسم رونمایی از نخستین کامیون کشنده این خودروساز؛‬ ‫تولیدخودروهایزیان دهوبی کیفیتباتیراژباال‬ ‫دلیلاصلیزیانانباشتهایران خودرواست‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫تولید خودروهای زیان ده و بی کیفیت با تیراژ باال‪ ،‬دلیل اصلی زیان‬ ‫انباشته ایران خودرو بوده است‪.‬‬ ‫«مهدی خطیبی» در مراســم رونمایی از کامیون کشنده جدید‬ ‫شــرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشــت‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫تولید پژو ‪ ۴۰۵‬جی‪ .‬ال‪ .‬ایکس که بیشترین نارضایتی مردم را به‬ ‫دنبال داشته و با بیشترین زیان همراه بوده‪ ،‬اما از بیشترین تیراژ نیز‬ ‫برخوردار بوده است و یکی از دالیل زیان انباشته ایران خودرو بی‬ ‫توجهی به تنوع و کمیت تولید بوده است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬دی ماه‬ ‫پارسال شرکت بورس زیان انباشته ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫را برای ســال ‪ ۱۴۰۱‬برای گروه صنعتی ایران خودرو پیش بینی‬ ‫کرد که حاصل بی توجهی به کیفیت و تیراژ تولیدات بوده است‪.‬‬ ‫خطیبی خاطرنشان کرد‪ :‬امســال تیراژ تولید ‪ ۷۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو در ایران خودرو هدفگذاری شــده که ‪ ۲۵‬هزار دستگاه ان‬ ‫خودروهای تجاری و بقیه خودروی سواری خواهد بود‪.‬‬ ‫صادرات خودرو به روسیه و ونزوئال‬ ‫خطیبی از برنامه ریزی برای صادرات حداقل ‪ ۱۵‬هزار دســتگاه‬ ‫خودرو از این گروه در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬این خودروها به‬ ‫بازار روسیه و ونزوئال صادر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬پنج هزار دستگاه خودروی دنا پالس اتوماتیک‬ ‫به ونزوئال در ســال جاری صادر خواهد شد و برای حضور در بازار‬ ‫روسیه‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک با این کشور پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو همچنین از مذاکره با تامین کنندگان به‬ ‫منظور کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو خبر داد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه مخالف واردات خودرو نیســتیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما طرفدار‬ ‫رقابت هستیم و اگر واردات به درستی انجام شود‪ ،‬فشار از سر گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در مقوله خودروهای سواری برداشته خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ضمن اینکه در زمینه قیمت های دستوری خواستار مساعدت‬ ‫بیشترهستیم‪.‬‬ ‫جهش تولید و تبدیل ایران خودرو دیزل به سودده ترین‬ ‫خودروساز کشور‬ ‫در این مراســم مدیرعامل ایران خودرو دیزل اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫شرکت برای ‪ ۱۰‬سال ورشکسته ترین خودروساز کشور بود و سطح‬ ‫اشتغال در ان تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫«جواد توســلی مهر» افزود‪ :‬امــروز و با جهش تولیدی که در این‬ ‫شرکت اتفاق افتاده‪ ،‬به سودده ترین خودروساز کشور تبدیل شده‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در یک ســال گذشته سه محصول‬ ‫ایران خودرو دیزل یک ستاره کیفی دریافت کرده اند و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ارتقا کیفی داشته ایم‪ .‬توسلی مهر همچنین از صادرات اتوبوس این‬ ‫شــرکت به ترکمنستان‪ ،‬صادرات کامیون و کمپرسی به کویت و‬ ‫همچنین یافتن بازارهای جدید در برخی کشورهای افریقایی خبر‬ ‫داد که حاصل افزایش تولید بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تولید این شرکت از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه در سال ‪۹۸‬‬ ‫به سه هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه در سال ‪ ۹۹‬و هفت هزار و هفت نفر در‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬رسیدو برای امسال تولید ‪ ۲۵‬هزار دستگاه برنامه ریزی‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشاره به جذب یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفر نیرو در این شرکت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پارسال ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان نقدینگی در این شرکت جذب شد و برنامه‬ ‫امسال جذب ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!